FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA

A fejlesztés főbb elméletei és gyakorlati eljárásai
Szerkesztette:
MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA

ELTE Eötvös Kiadó Budapest

A k ö n y v az Oktatási M i n i s z t é r i u m t á m o g a t á s á v a l , a Felsőoktatási P á l y á z a t o k Irodája által lebonyolított felsőoktatási t a n k ö n y v - t á m o g a t á s i p r o g r a m k e r e t é b e n j e l e n t m e g .

TARTALOM

M e g v a l ó s u l t a Fővárosi Közoktatásfejlesztési K ö z a l a p í t v á n y t á m o g a t á s á v a l .

Lektorálta: PORKOLÁBNÉ DR. BALOGH KATALIN A borítót tervezte:
HODOSI MÁRIA

Bevezető

gondolatok.

A

fejlesztő

pedagógia jelene

I. F E J E Z E T A PSZICHOMOTOROS ALAPKÉSZSÉGEK FEJLŐDÉSE E L M É L E T I ÉS T E R Á P I Á S M E G K Ö Z E L Í T É S E K A korai prevenciós fejlesztés ( P o r k o l á b n é Dr. B a l o g h K a t a l i n ) Az Alapozó Terápia elmélete és gyakorlata (Dr. M á r t o n - D é v é n y i É v a ) Az alapoz/) mozgásterápia alkalmazhatósága egy eseítükrében ( V a s E r i k a ) Kognitív fejlesztő terápia kognitív fejlesztő a tanulási zavarok kezelésében. (Dr. Brigitte Zsoldos Sindelar Márta) 72 88 9 11 32 67

Az ábrákat rajzolták: MAHR KÁROLY JESÚS REYES NUNEZ SARKADI ELVIRA

programja

JU0023?4?9

Hiszen ez. játék! - Szenzoros integrációs terápiák a fejlesztésben (Dr. S z v a t k ó A n n a ) Sz.enz.oros integrációs terápia egyes elemeinek alkalmazása

1B11815 72
© Martonné Tamás Márta, 2002 I S B N 9 6 3 4 6 3 545 8 Felelős kiadó: H. N a g y A n n a T ö r d e l é s , tipográfia: K ü t a h y a Bt. N y o m á s : Perfekt N y o m d a Felelős v e z e t ő : Laki Péter

a fejlesztőpedagógiában ( B e d ő k A n d r e a ) Mozgásterápia gyermekeknek pszichoterápiás célkitűzéssel ( C a m p o s J. A n n a )

105 111

II. F E J E Z E T A Z I S K O L A I B E V Á L Á S H O Z S Z Ü K S É G E S R É S Z K É P E S S É G E K ZAVARAI. E L M É L E T ÉS E S E T I S M E R T E T É S A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatának zavarai (Dr. G ó s y M á r i a ) A szóvakságtól a diszlexiáig (Dr. C s é p é Valéria) 115 I 17 139

5

Logopédiai csoportok, osztályok működése a gyakorlatban - Kőbányán ( K o n d o r Edit)

BEVEZETŐ
159

GONDOLATOK

A FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA JELENE

A disz.kalkulia ( D é k á n y Judit - Dr. J u h á s z Á g ne s )

181

III. F E J E Z E T MUNKAMEGOSZTÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ Ó V O D Á B A N ÉS AZ ISKOLÁBAN A diagnosztika és terápia szakmai szervezeti lehetőségei 203 209 225 234 238 Magyarországon ( M a r t o n n é T a m á s M á r t a ) A „ Fejlettségmérő lapok" óvodai alkalmazása ( P o r k o l á b n é Dr. B a l o g h Katalin) Preventív szűrés és fejlesztés az óvodában ( M a r t o n n é T a m á s M á r t a ) Együttműködés az óvoda és a fejlesztő pedagógus között ( G o s z t o n y i Judit) Az óvoda-iskola átmenet: egv új képzési forma kialakítása (Dr. G y e n e i M e l i n d a ) Prevenciós tanulási zavar szűrése az általános iskola 254 264 279 284 201

„A személyiség tartós befolyásolása csuk az interperszoná­ lis kapcsolatokon keresztül lehetséges. A személyiség kü­ lönböző torzulásai is az interperszonális kapcsolatok hiá­ nyából, vagy hibás voltából jönnek léire."

(Suliivan)

A közoktatást megújító törekvésekben kulcsfontosságúnak tartjuk a p e d a g ó g u s személyi­ ségét, a személyiségből fakadó m o d e l l h a t á s minőségét. A t á r s a d a l o m b a n m e g m u t a t k o z ó problémák, a jelenlegi szervezeti keretek m ű k ö d é s i za­ varai a mind koraibb p r e v e n c i ó fontosságát támasztják alá. Egyre n a g y o b b hangsúlyt kap az ó v o d á s életkorban m e g v a l ó s u l ó differenciált egyéni b á n á s m ó d és fejlesztés, valamint az iskolában az átlagtól eltérő, viselkedési és/vagy teljesítmény-problémákkal k ü s z k ö d ő g y e r m e k e k speciális, korrektív ellátása. A „fejlesztő p e d a g ó g u s " s z a k m a l é t r e h o z á s a és s z a k e m b e r e k k é p z é s e ezen cél m e g v a l ó s í t á s á h o z kíván hozzájárulni. A fejlesztő p e d a g ó g u s e l n e v e z é s ma még végzettségében, ellátási kereteiben igen tág fogalom. Itt fontos elkülöníteni, hogy az adott képzési forma a m i n d e n n a p i óvodai/iskolai m u n k a s z e m l é l e t é n e k és m ó d s z e r t a n á n a k g a z d a g í t á s á h o z vagy terápiás, fejlesztő tevé­ k e n y s é g h e z ad szakmai ismereteket. E z e n belül is m e g kell különböztetni az a l a p o z ó kép­ zés adta, átfogó elméleti és módszertani ismeretanyagot biztosító, valamint az egy-egy spe­ ciális diagnosztikus és/vagy terápiás módszertanra oktató képzéseket. H i s z e n adott esetben az E L T E G y ó g y p e d a g ó g i a i Főiskolai Karán képzelt p s z i c h o p e d a g ó g u s t , illetve pl. a Sindelar tanfolyamon végzett ó v ó n ő t is megtalálhatjuk fejlesztő pedagógusi m u n k a k ö r b e n . M i n d e z e k a fejlesztő p e d a g ó g u s i m u n k a k ö r betöltéséhez szükséges végzettségi előírá­ sok és m u n k a k ö r i feladatok szabályozásának fontosságára hívják fel a figyelmet. Mi tehát a fejlesztő p e d a g ó g u s k o m p e t e n c i a k ö r e ? Kikre és milyen eszközökkel terjed ki a fejlesztő p e d a g ó g u s i tevékenység' 1 1. C s a k n o r m á l IQ ö v e z e t b e tartozó g y e r m e k k e l foglalkozik teljesítményzavar esetén. 2. D i a g n o s z t i k u s t e v é k e n y s é g e csak a képzéseiben elsajátított tesztek felvételére és ér­ tékelésére terjed ki. 3. A d i a g n o s z t i k u s és terápiás k o m p e t e n c i a k ö r é t m e g h a l a d ó eseteket köteles speciális s z a k e m b e r h e z irányítani. 4. T e v é k e n y s é g é t más szakemberekkel ( ó v o d a p e d a g ó g u s , tanító, logopédus, pszicholó­ gus stb.) ö s s z e h a n g o l t a n végzi. 5. A fejlesztő foglalkozások szakmai minőségéért felelős. Célunk, hogy az általunk bemul atott könyv segítsen eligazodni az elmélet és az azt hasz­ nosító gyakorlat útvesztőiben. E h h e z kíván v a l a m e n n y i kedves Olvasójának sok sikert: a sz.erkesz.tő és a lektor

első osztályában ( M a r t o n n é T a m á s M á r t a ) Hátránykompenzáció és roma gyermekek iskolai integrációja ( N a g y S á n d o r ) Fejlesztő foglalkozás autista gyermekkel (Gosztonyi Judit) Mi lesz Veled, emberke? Esetismerletés(Szeghőné P ó c s a Gabriella)

FÜGGELÉK Fejlesztő pedagógia akkreditált képzési programok Kulcsfogalmak A kcitet szerzői

297 299 303 304

1

6

FEJEZET A PSZICHOMOTOROS ALAPKÉSZSÉGEK FEJLŐDÉSE ELMÉLETI ÉS TERÁPIÁS MEGKÖZELÍTÉSEK .I.

h a n e m a fejlődésünket befolyásoló tényezők bonyolult k ö l c s ö n h a t á s á n a k függvénye. folyamatos és idő­ ben e l h ú z ó d ó . holott korábbi vizsgálatainkban (1990) mi is úgy találtuk. hogy m á r 3^1 éves korban is e l k e z d h e t ő a ta­ nítás. és az ezekből l e v e z e t h e t ő szükségszerűség. meg. vagy v i s e l k e d é s v á l t o z á s t e r e d m é n y e z h e t n e k . valóban n e m adekvát olvasástanítási m ó d s z e r e k . Jelentős a z o k n a k a s z a k e m b e r e k n e k a tábora. fő tennivaló a fejlődő funkciók b e é r é s é n e k kivárása. akik mindenféle beavatkozást pedagógiai Fő irányadó s z á m u n k r a a spontán érési folyamat. ami a fejlődést ténylege­ sen m e g h a t á r o z z a . BEVEZETŐ GONDOLATOK A FEJLESZTÉSRŐL A korai (iskoláskor előtti) fejlesztés kérdése m i n d a mai napig megosztja a s z a k m a i közé­ letet és igen szélsőséges á l l á s p o nt o k látnak napvilágot. a m e ­ lyek direkt ráhatással g y o r s teljesítmény-. Pszichológiai fejlesztésen n e m a fejlődési ü t e m m e c h a n i k u s felgyorsítását értjük. a j e l e n s é g t ü n e t o k á r a irányuló. hiszen a belső érési folya­ elválaszthatatlan fogalmak. Hajlamosak v a g y u n k a p e d a g ó g u s r a . Az.A KORAI PREVENCIÓS FEJLESZTÉS P O R K O L Á B N É B A L O G H KATALIN I. a m e l y b e n a fejlődés v é g b e m e g y . A fejlesztés n e m a z o n o s a változtatással. m e l y b e a diszfunkcióként értelmeznek. vagy m á r ó v o d á s k o r b a n célszerűnek tartják az idegen nyelvek oktatását. A belső érés és a környezet kölcsönhatása . A pszichológiai fejlesztés a pszichikus struktúrák teljesítményt vagy viselkedést létrehozó pszichikus funkciók. pl. környezet n e m a v a t k o z h a t be. megváltoztatását célozza E b b ő l k ö v e t k e z ő e n m i n d i g indirekt. A p e d a g ó g i a és p s z i c h o l ó g i a szemlélete között is ellentétek feszülnek. hogy 6-7 é v e s b e i s k o l á z a n d ó g y e r m e k e i n k pszichés fejlettsége k o r á n sem kielégítő. C é l s z e r ű e z e k e t az ö s s z e t e v ő k e t A fejlődés és fejlesztés egymástól áttekintenünk. az erőltetett rátanítással. és az alapfogalmakat lehatárolnunk.tranzakciója .az. a túl bő t a n a n y a g o k . az életkori sajátosságaihoz il­ leszkedő eljárásokkal t ö r t é n ő támasznyújtást. lefolyásának intenzitása és kiteljesedése m i n d i g az­ zal a környezeti ráhatással van összefüggésben. ha­ n e m : a fejlesztendő korosztály érési f o l y a m a t á h o z igazított. matok irányította fejlődés beindulása. az olvasástanítás. amely az éppen fejlődő pszichikus funkciók 11 . az alkalmazott oktatási m ó d s z e r e k r e hárítani az is­ kolai k u d a r c o k a t . a gyer­ mek életkori sajátosságaihoz n e m illeszkedő o k t a t á s . Másfelől t a l á l k o z u n k olyan v é l e m é n n y e l . E z e k h e z n e h e z í t ő k ö r ü l m é n y k é n t j á r u l h a t n a k a pl. hogy a korai fejlesztésre szükség van-e vagy nincs. n e m szubjektív vélekedések kér­ dése. a korrepetálással.s z e r v e z é s .

E b b e b e l e é r t e n d ő a bio-szociális ö s z t ö n k é s z t e t é s is. érési folyamathoz. C s é p é Valéria. Gessel. . s s z ü l e t é s e pillanatától k i e m e l t szerepet j á t s z i k a fejlődésében. De n e m c s ö k k e n t i a környezeti hatások j e l e n t ő s é g é t a további összefüggések megfogal­ genetikai program kibontakozása Pontosan ez nyezeti feltételek biztosítása mellett megy végbe. a közvetlenül rá ható k ö r n y e z e t i t é n y e z ő k j e l l e m z ő i . (Flavell. vonalakból (sok s z á l b ó l ) ö s s z e t e v ő d ő háló.elméleti elgondolások . Összegzésként tehát megfogalmazhatjuk. Gartner. Az öröklés és környezet befolyásoló hatásának mértékéről pontosabb információt az i k e r k u t a t á s o k szolgáltattak (Galton. útvonalakból 1982) sokféleképpen összetett háló lenne. a k k o r a k ü l ö n b ö z ő képességek fejlődésében . minden képességre egyformán kiterjedő. A k i l e n c v e n e s évek fejlődéslélektani kutatásainak ( M c C a l l . a m i k o r a nevelés m i n d e n h a t ó s á g á t feltételezve pl. hogy az élet korai s z a k a s z á b a n (újszülött csecsemő) tikailag mazása. N e m szabad s z e m elől tévesztenünk e fogékonyság átmeneti jellegét! Az egyes funkciók szenzitív p e r i ó d u s ­ ban e l m a r a d t fejlesztése a későbbiekben ugyan b e h o z h a t ó .úgy kell elképzelnünk a így gyermekfejlődését. B a c o n és L o c k e szenzualista-elméletében azt a feltevését f o g a l m a z t a m e g . a fejlődő e g y e d konkrét s z e m é l y e s k a p c s o l a t a i n a k m i n ő s é g e . egye­ töretlen fejlődésmenetet. p e r c e p c i ó . de az e g y e s időszakok vezető funkciói m e g h a t á r o z h a t ó a k . lyekben a g y e r m e k k ü l ö n ö s e n é r z é k e n y e g y e s k ü l s ő h a t á s o k r a .53 az egybeesés.8. N e w m a n n ) . a m e ­ rendszert. mint az érzel­ mi vagy a szociális fejlődésben. m o z g á s . a fejlesztés k u t a t á s o k is alátámasztják ( K a t o n a F e r e n c . . nem jelent egy egységes. a befo­ lyásolás j e l e n t ő s é g e n e m c s ö k k e n . fokozott é r z é k e n y ­ ség a k ö r n y e z e t i h a t á s o k r a ) . hogy miiven lehetőségeink vannak a pszicholó­ giai A befolyásoláshoz. s e z e k integrációja hoz létre egy új minőséget fogalmazta fejlődési (Flavell.ugrásszerű változások figyelhetők m e g . h a n e m a z intrauterin ( m é h e n belüli) fejlődéshez is e l e n g e d h e t e t l e n az optimális környezet. a „ m i n d e n o l d a l ú a n fejlett s z e m é l y i s é g " kialakítása a cél. Az egypetéjű ikrek e s e t é b e n is kissé eltérően alakul a személyiség.i s m e r t e b b t ö b b szélsőséges n é z e t ismert. Flavell így A g y e r m e k egész fejlődése a k ü l ö n b ö z ő fejlődési út­ meg: „. . hogy EJ e s e t é b e n 0. tehát za m e g . a fejlesztésre. 2 0 0 0 ) a korai rehabilitá­ cióval. mint az egy adott fejlődési szinten viszonylag hosszú ide­ ig tartó g y a k o r l ó szakaszok. Stern konvergencia-elméletében az öröklés és k ö r n y e z e t e g y ü t t e s hatását fogalmaz­ N e m c s a k a z e x t r a u t e r i n ( m é h e n kívüli) fejlődéshez. A l a p v e t ő a n n a k a k é r d é s n e k a tisztázása. Itt az öröklődés irányzatai és kör­ között n y e z e t m e g h a t á r o z ó szerepét kell tisztáznunk. fejlődést meghatározó tényezők . csakis kell sajátos speciális kör­ hogy a sok e g y m á s t ó l függetlenül alakuló tényező miatt a g y e r m e k értelmi fejlődése egye­ A fejlődés irányvonalába é p p ú g y beletartoznak az egyes funkciók b e é r é s é h e z s z ü k s é g e s ún. ( P o r k o l á b n é . afejlődésben. Egypetéjű (EJ) és kétpetéjű ( K J ) ikrek k ö v e t ő vizsgálatával megállapíthatták. KJ e s e t é b e n 0. 12 13 . Ezek a kritériumok (Flavell koncepciója szerint): . retardált fejlődési m e n e t k ö v e t k e z i k be. Ez az adottság b e n n e van a genetikai programjá­ b a n . érési (inkubációs) szakaszok. L é n y e g é b e n ez a szociológiai szemlélet j e l e n i k m e g az ö t v e n e s évek p e d a g ó g i á j á b a n . v a l a m i n t az átmeneti visszaesések. Az egyes periódusok e g y m á s b a folyhatnak. ismerni a fejlődési fázisok lényege. Ez teszi képessé a fejlődő egyedet a szocializációra. Az újszülöttekre irányuló vizsgálatok megállapították. 1997) Ezek hiányában a fejlődési folyamat _ lelassul. beszéd stb. A nativista-elmélet hívei szerint a fejlődést döntően az örök­ lés befolyásolja. A fejlődés soha nes vonalú. fokozott é r z é k e n y s é g g e l reagál.) fejlesztése szempontjából. a függőségre törekvés. i m p u l z u s o k j e l e n l é t e . A környezeti fellételek illesztése az. hogy a gyermek „humán specifikus prediszpozíciókkar születik: az e m b e r i k ö r n y e z e t r e . 1999. 1982) Ezeket az é r z é k e n y p e r i ó d u s o k a t különös fogékonyság j e l l e m z i egy-egy p s z i c h i k u s funkció (pl. s hogy m i l y e n n é válik. . a fejlődési folyamat g e n e t i k u s a n m e g h a t á r o z o t t . A kognitív fejlődésben jobban n y o m o n követhetők a szenzitív szakaszok.akasz. a n e m túl erős és n e m túl g y e n g e in­ gerek. m i s z e r i n t a fejlődésért kizárólag a k ö r n y e z e t a felelős. szenzitív (érzékeny) fázisok vagy szakaszok.egyes struktúrák között n e m alakul ki kapcsolat. az abból j ö v ő i n g e r e k r e (arcra-hangra) fogéko­ n y a b b .6.egyes területeken lemarad a fejlődés. Ezt a hazai j e l l e m z ő i t . de talán s o h a s e m lesz ugyan­ olyan m i n ő s é g ű . d e csak b i z o n y o s k r i t é r i u m o k m e g l é t e mellett lehet ha­ tékony. mintha netlen". lehetséges. az csak és kizárólag a környezettől függ („tabula r a s a " ) . B o w e r ) e r e d m é ­ nyeként b i z o n y o s h a n g s ú l y e l t o l ó d á s tapasztalható az öröklődés irányába.más-más i d ő p o n t b a n .egyes területeken a kapcsolat labilis m a r a d . testvérek e s e t é b e n 0. . P a p o u s e k .k i b o n t a k o z á s á h o z és b e g y a k o r l á s á h o z biztosít megfelelő szociális és tárgyi feltételeket a k ö r n y e z e t b e n .ismerni kell a n o r m á l fejlődés jellemzőit.. A g y e r m e k születésekor „tiszta l a p p a l " indul. hogy a környezeti t é n y e z ő k szerepe. az idegrendszeri folyamatokban program történő változás megy (belső érési folyamat) a gene­ meghatározott Az ép irányításával optimális végbe.a szenzitív s z a k a s z o k meglétét (adott funkciók intenzív fejlődése.. D ö n t ő a m i k r o k ö r ­ n y e z e t hatása. mitől függ a beavatkozásunk hatékonysága. m i n t ha az adott é r z é k e n y korban fejlődött volna. h o g y a h h o z m i n d i g b i z t o s í t s u k a z é p p e n s z ü k s é g e s k ö r n y e z e t i feltételeket. A fejlődéslélektani kuta­ tások olyan életkori sz. amelyekben az egyes pszichikus funk­ Ha megfelelő m e n n y i s é g ű és m i n ő s é g ű inger éri az ideg­ Ezek ún. W.egyes területeken a kapcsolat hibásan j ö n létre.ok m e g l é t é t mutatták ciókfejlődése a legintenzívebb. a valakihez k a p c s o l ó d á s lehetősé­ ge és ö s z t ö n z é s e . F o n t o s m e g á l l a p í t á s a e z e k n e k a kutatásoknak. ki.

M i l y e n d i a g n o s z t i k a i eljárásokkal lehet szűrni ezeket a fejlettségi m u t a t ó k a t . alapján játításához A tényleges le iskolai az. Az ó v o d á b a n szűrt g y e r m e k e k e t k ö v e t t ü k az alsó tagozat négy évén át folyamatos peda­ gógiai megfigyeléssel és félévenkénti teljesítményelemzéssel az írás-olvasás és s z á m o l á s területén.Milyen l e h e t ő s é g e k a d ó d n a k az iskoláskori k o r r e k c i ó r a a p e d a g ó g u s s z á m á r a ? Vizsgálatunk első s z a k a s z á b a n közvetlen c é l u n k az volt.M e l y p s z i c h i k u s funkciók . keresi a m e g o l d á s lehetőségeit iskoláskorúak k ö r é b e n . a m e l y e k e t közel másfél é v t i z e d e s feltáró és fejlesztő kísérleteink e r e d m é n y e k é n t f o g a l m a z h a t u n k m e g . életkorhoz adekvát tevékenységi fonnák c é l t u d a t o s a n roltatásával .) Korrekció: a fejlődési ívben b e k ö v e t k e z e t t m e g a k a d á s . m e g s z i l á r d u l á s á t c s a k az. így az alábbi kérdé­ auditív észlelés (auditív diszkrimináció) területén is. . Az o p t i m á l i s fejlődéshez. . csoportjába évre nő a tanulási zavarral küzdő tanulók s z á m a . m é r e t felismerése (észlelési k o n s t a n c i á k ) .T e s z t .fejlesztés . a „ d o m i n á n s s t r u k t ú r á k " k i b o n t a k o z á s á t és b e g y a k o r l á s á t biztosító k ö r n y e z e t i h a t á s .T e s z t és G o o d e n o u g h t . h o g y az o l v a s á s e l s a j á t í t á s á r a a l k a l m a s 14 15 . a környezeti ráhatás t u d a t o s a l k a l m a z á s a .o l v a s á s .az a l a k . Feltétlenül s z ü k s é g e s . B e n d e r . A korrekciós fejlesztés fontos feltételei: megállapítása. az é p p e n fejlődő p s z i c h i k u s struktúrák.okat Ezek beválás .M i l y e n fejlődési sajátosságokat m u t a t n a k e z e k a funkciók .a d o m i n á n s k é p e s s é g s t r u k t ú r á k k i a l a k u l á s á t . E z t kiegészítette az a n y á k t ó l felvett a n a m n é z i s és az ó v ó n ő k által v é g z e t t m e g f i g y e l é s . újratanulása. a m e l y e k hipotéziseink szerint m e g h a t á r o z z á k az a l a p k u l t ú r t e c h n i k á k elsa­ játításához s z ü k s é g e s tanulási képességeket. A n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m főként a m á r kialakult és az iskolai teljesítményben is m e g ­ m u t a t k o z ó t a n u l á s i z a v a r o k k a l foglalkozik.struktúrák . esetenként Tanulási zavarral rendel­ ér­ kiemelkedő.a s o r b a r e n d e z é s és szekventálás képessége.alak-. a látási és hallási észlelési funkciók összerendezett. Feltáró vizsgálatunkban neveléslélektani szemléletből . . . és az a z o k h o z a d e k v á t eljárásokkal kell k i m o z d í t a n i a g y e r m e k e t . Frostig-Teszt. ellenére akik ép értelmi övez.6 és 6 .a tantervi funkciókat.h a t á r o z z á k m e g e l s ő s o r b a n az a l a p k u l t ú r t e c h n i k á k ( í r á s .etbe sorolható. h o g y feltárjuk a z o k a t a pszichi­ kus funkciókat.1 0 é v e s k o r b a n ? C s a k a n o r m á l fejlődési j e l l e m z ő k b i r t o k á b a n lehetséges b á r m i n e m ű el­ térés m e g á l l a p í t á s a . zékszervi fogyatékosságuk nehézséggel küzdenek az írás-olva­ sás és s z á m o l á s technikájának elsajátításában. a gyermekeket normál Mindezek soroljuk.a h a n g z ó k s o r b a r e n d e z é s é n e k és s z e k v e n t á l á s á n a k k é p e s s é g e .a helyes téri irányok felismerése. Az indultunk ki. . PREVENCIÓS FEJLESZTÉS A TANULÁSI ZAVAROK MEGELŐZÉSÉRE T a n u l m á n y u n k b a n a z o k a t az elméleti összefüggéseket és gyakorlati t a p a s z t a l a t o k a t adjuk k ö z r e . (A szociális és tárgyi feltételek megléte. Prevenciónak t e k i n t h e t ő a szenzitív p e r i ó d u s b a n a l k a l m a z o t t t á m a s z n y ú j t á s .B . vagyis az ú g y n e v e ­ zett tanulási k é p e s s é g e k e t ? integrált működése a h h o z . a p a t o l ó g i á s t ü n e t e k b ő l k i i n d u l v a .h á t t é r m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é n e k k é p e s s é g e . Egy budapesti lakótelepi ó v o d a iskolába m e ­ n ő n a g y c s o p o r t j á b a n k o m p l e x p s z i c h o l ó g i a i szűrést v é g e z t ü n k 5 . (vizuális diszk­ rimináció) alábbi területeit: . A k o r r e k c i ó s fejlesztés m e g t e r v e z é s é n e k az e l a k a d á s szintjéig kell v i s s z a m e n n i .a h a s o n l ó h a n g z ó k között az a z o n o s a k és eltérőek m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e . A l k a l m a z o t t m ó d s z e r e i n k v o l t a k : B u d a p e s t i B i n e t Intelligencia-Teszt. Az iskolai a l k a l m a s s á g o t biztosító pszichés fejlettség szintje az alábbi funkciók zavar­ talan m ű k ö d é s é t kívánja m e g : intelligenciahányadosuk nincs. azokat képességékkel Elsőként említhetjük a finom m e g k ü l ö n b ö z t e t é s r e k é p e s vizuális észlelés. l e m a r a d á s r e n d e z é s é r e irányuló beavatkozás. . .a Gestalt látás. követelményeknek jó amelyek és az a szinten megfelelés határoltuk a pszichikus alapkultúrtechnikák perceptuo-motoros elsa­ struk­ a) Az oki h á t t e r e t feltáró d i a g n o s z t i k a .s z á m o l á s ) m e g f e l e l ő szintű elsajátítását. K u t a t á s u n k a t aktuális t á r s a d a l m i p r o b l é m a ö s z t ö n ö z t e .. a m e l y m e g a d o t t s z e m p o n t o k alapján történt. tervezett foglalkoztatásával azok gyako­ . egymásba át­ legyen a sekre kellett választ keresni: .érhetjük el. b) K o m p l e x ráhatással az o n t o g e n e t i k u s fejlődés fázisainak ( r e p r e z e n t á c i ó s szintjeinek) bejáratása.3 .e m b e r r a j z . fordítható. a m e l y e k jelentős p r o g n o s z t i k a i értéket m u t a t t a k a g y e r m e k e k iskolai karrierjére vonat­ kozóan.struktúrák . Diszlexia P r o g n o s z t i k a .6 é v e s g y e r m e k e k n é l . Flavell k o n c e p c i ó j a alapján körvonalazhatjuk a fejlesztés k ü l ö n b ö z ő formáit is. A korai fejlesztés m e g k e r ü l h e t e t l e n . E g y b e n m ó d nyílott a z o k n a k a s z ű r ő e l j á r á s o k n a k a l e h a t á r o l á s á r a II. mivel ha­ z á n k b a n ma is évről küzdők keznek. mindenekelőtt a percepciós túrákban k e r e s e n d ő k .adott h a n g z ó k k i e m e l é s e . forma.szük­ séges. és me­ lyik életkori szakasztól k e z d ő d ő e n ? .Lehetséges-e egy p r e v e n c i ó s befolyásolás az iskoláskort m e g e l ő z ő e n és m i l y e n e s z k ö ­ zökkel? . a l e m a r a d á s h e l y é n e k és m é r t é k é n e k k o n k r é t szükségesek.

Az i n t e g r á c i ó aktív folyamat. SzerialitásbaW h i á n y o s s á g o k . d) Az o l v a s á s n á l r e n d k í v ü l g y a k o r i n a k b i z o n y u l ó . de az írott s z ö v e g b e n is s o k s z o r elő­ forduló olyan típusú hibák. I. ha a z o k m á s n a g y s á g ú a k . a szem-kéz ö s s z e r e n d e z e t t m ű k ö d é s e .gyermek. A tanulási zavarokkal k ü z d ő g y e r m e k e k t e l j e s í t m é n y j e l l e m z ő i : a) K u s z a írás. a vízszintes-függőleges irány felcserélése. a f i n o m m o t o r i k u s fejletlenséggel A g y e r m e k n e k az a kialakuló képessége. Balogh. figyel rájuk. hogy bizonyos típusú tanulási zavarok okai a p e r c e p t u o . D ö n t ő a z integrációs folyamat m ű k ö d é s e . M i u t á n a g y e r m e k sok-sok érzékspecifikus tapasztalattal és az abból a d ó d ó r e n d e z é s i s é m á k k a l r e n d e l k e z i k . hogy reagál az egyes ingerekre. A speciális fejlődési f o l y a m a t o k e g é s z é l e t ü n k ö n át végigkísérnek. az információk térbe­ li e l r e n d e z é s é n e k fejletlen szintjéből fakadnak. Intermodális szintek szakasz belül sajátít el rendezési sémákat. a m e l y e k a Gestalt-látás. Az írástanulásnál a felsoroltak mellett elengedhetetlen a finommotoros koordi­ \ olvasás. a n n a k hangja is van. a kéregalatti struktúráktól a m a ­ g a s a b b szintek felé halad. K o r á b b i d i a g n o s z t i k a i szűrőeljárások kialakítását c é l z ó v i z s g á l a t a i n k e r e d m é n y e i azt mutatták. Alapját adja ez az integráció a beszédelsajátításnak.k i n e s z t e t i k u s é r z é k e l é s é t az a k u s z t i k u s o k k a l köti össze. vagy s z a v a k felismerési n e h é z s é g e i . A nor­ m á l i s fejlődési f o l y a m a t b a n a g y e r m e k e l ő s z ö r a t a k t i l i s . d i e n c e p h a l o n . K é p e s összekötni a k ü l ö n b ö z ő érzékelési m o d a l i t á s o k a t . a térészle­ lés h i á n y o s s á g á b ó l . s z e m é v e l elidőzik rajtuk. a m e l y e k n e k visszafelé olvasva.h o r i z o n t á l i s : két agyfélteke. vizuális auditív kinesztéziás taktilis 1 modalitás-specifikus feldolgozási szint szeriális szint intermodális nált mozgás. az iránytévesztéssel. írás beszéd jel III. ha a váltáshoz kellő s z á m ú sémával rendelkezik az adott szinten. bazális ganglion. szavakat. é r d e k e s tapintása. r e d u n d á n s ingerek e l n y o m á s a . az alakszervezési folyamat fejletlenségéből adódhatnak. 1985. Ayres k o n c e p c i ó j a szerint az integráció egy v a g y t ö b b funkció (folyamat) interakciója. A) Az intramodális szint i_ Az iskolai a l k a l m a s s á g o t m e g h a t á r o z ó pszichés fejlettség ezen integrációs f o l y a m a t o k za­ vartalan lefolyásán múlik. szótagok felcserélése. b) Az e g y e s b e t ű k . a téri irányok megítélési ne­ hézségeivel. d-p b e t ű k gyakori összetévesztése. erős színei. totális érzékelő apparátus gyer­ m e k e i n k n é l ? E l l e n k e z ő e s e t b e n a funkciók e g y e n e t l e n m ű k ö d é s e tanulási zavart o k o z az iskolában. 1986). vagy írva is van é r t e l m ü k (pék-kép stb. a/b. hogy az a tárgy. intramodális) szakaszt és B) a s z u p r a m o d á l i s szakaszt. Kósa. 17 . Az integráció f o l y a m a t á b a n a l a p v e t ő szerepe van a m o z g á s n a k . A két s z a k a s z e g y m á s r a é p ü l . az írás és olvasás k é p e s s é g megszerzésének. 2. a szenzoros h o m e o s z t á z i s h o z (egyensúly­ h o z ) a fölösleges. v a l a m i n t a látott-hallott i n g e r e k n e k fin o m m o z g á s o s cselekvésre fordítási k é p e s s é g e . m i n d e n e k e l ő t t a nagy és testközeli m o z ­ g á s o k segítik e l ő . gerincvelő.m o t o r o s k o o r d i n á c i ó . agytörzs és gerincvelő. betűk. amit fog. észreveszi azo­ kat. . . a s z e n z o r o s ingerlés és a n o r m á l i s agyi aktivitás e r e d m é n y e . Balogh. ami két alszakaszból áll: az i n t e r m o d á l i s és szeriális integ­ ráció szakaszából. kooperációját.az alakés formaállandóság fejletlenségét tételezhetjük fel. s z á m o k fordított írása. L é t r e j ö n n e k az i n t e r m o d a l i t á s s é m á k . e) A d-b. II. a szűrőeljárásul használt testek e r e d m é n y e i t te­ kintve m a g a s a z o k előrejelző értéke. a m e l y a v i z u o .vertikális: agykéreg. s csak a k k o r j e l e n i k m e g a k ö v e t k e z ő fejlődési p e r i ó d u s a g y e r m e k fejlődésében. agytörzs. 6-7 éves korra kialakul-e az ún. h a m a r rájön. olvasástartása.). b i z o n y t a l a n vonalvezetés. majd k é s ő b b a vizuálisokkal. a m i k o r is a g y e r m e k n e m ismeri fel a már ismert. vagy s z í n ű e k . illetve e z e k n e k a funkcióknak a diszparitásában. A k o n v e r g e n s n e u r o n o k a k ü l ö n b ö z ő s z e n z o r o s forrásokból s z á r m a z ó i n f o r m á c i ó k a t e g y á l t a l á n o s integrációs struktúrára irányítják. a térbeli összefüggések felfogási nehézségeiből. integrációs zavarában kere­ sendők (P. a b e t ű k n a g y s á g á n a k e g y e n e t l e n s é g e i . a szokatlan preferenciákkal van összefüggésben. P. mint a betűk. a t h a l a m u s két oldala. a szem-kéz. olyan s z a v a k felcserélése. k o o r d i n á c i ó j a az agyban az egyensúlyi állapot m e g t a r t á s a é r d e k é b e n . kisagy. Szeriális szakasz Az e g y m á s t k ö v e t ő a z o n o s vagy k ü l ö n b ö z ő modalitású ingerek téri-idői összekapcsolá­ sát j e l e n t i . 16 A fenti ö s s z e f ü g g é s e k e t figyelembe véve.m o t o r o s funkciók fejlet­ lenségében. E l ő s z ö r a taktilis-kinesztetikus érzékelési területen B) Szupramodális 1. kialakítva az egyes érzékelési területek egyre b ő v ü l ő integrációját. c) Az o l v a s á s és írás olyan típusú zavarai m ö g ö t t . Affolter (és m u n k a t á r s a i ) az észlelési folyamatok fejlődésében két fontos szakaszt kü­ lönböztet meg: A) az érzékelésspecifikus (modalitásspecifikus. koordináció. J. m e g t a n u l t betűket. S z e r v e z ő d é s e . A fejlődésben irá­ nya: az általános s z e n z o r o s stimulációtól a specifikushoz. legátlása is hozzátartozik. h o z h a t ó összefüggésbe.

6 évesek. ezen belül e l s ő d l e g e s e n a g e o m e t ­ rikus á b r á k szögeinek a l a c s o n y reprodukciós színvonala. A) P e d a g ó g u s b e v o n á s á v a l : 1. kapott .7-7 éves. a k i k n é l a k o r á b b i i s k o l a k e z d é s p r o b l é m a m e n t e s n e k m o n d h a t ó . h a g y o m á n y o s i s k o l a k ö r n y e z e t .eredményeket tekintve vizsgáltuk egy országos a teljesítmény minta ingadozó. 18 19 . a típusos h i b á k r a k o n c e n t r á l v a . . í r á s . és V. b) A Frostig tesz.a különböző tesztekben Iskolás gyermekeink Az zást. Szűrőtesztjeink általánossá válásával v a l ó b a n a p s z i c h é s fej­ lettség t e k i n t e t é b e n a z o n o s g y e r m e k e k csoportja kerülhetne egy osztályba. 1.7-8 évesek. a r u g a l m a s b e i s k o l á z á s lehetővé teszi az életkortól független.6-7 évesek. M i n d e z e k b ő l nyilvánvalóvá vált a korai fejlesztés s z ü k s é g e s s é g e és e g y b e n e n n e k l e h e t ő s é g e is. ahol talán é p p e n az a l a c s o n y a b b s z o c i o k u l t u r á l i s háttér k ö v e t k e z m é n y e k é n t j ö t t létre az a l a p k u l t u r t e c h n i k á k elsajátítását b i z t o s í t ó pszichi­ kus funkciók e g y e n e t l e n fejlődése. fejlettségét? h o g y a b e i s k o l á z o t t elsősök 16. b) 6.életkori ö v e z e t e k szerint: a) 6-6. E n n e k további fejlesztése.6 éves.s z á m t a n füzetek e l e m z é s e . Eredményeink pszichés tükrében mdyennek találtuk a mért első osztályosok iskolai alkalmasságéit. A KORAI (PREVENTÍV) FEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI ÉS EREDMÉNYEI A tanulási z a v a r o k h á t t e r é b e n álló pszichikus funkciók lehatárolásával k ö r v o n a l a z h a t ó v á váltak a fejlesztés célpontjai. . a m e g l e v ő k é p e s s é g e k erő­ sítése az iskola első két é v é b e n e l e n g e d h e t e t l e n . Alkalmazott módsz.1-7. a p s z i c h é s al­ k a l m a s s á g alapján t ö r t é n ő b e i s k o l á z á s t . a téri p o z í c i ó é s z l e l é s é n e k vizsgálata Edtfeldt-teszttel. o s z t á l y t e r m i megfigyelés m e g a d o t t s z e m p o n t o k segítségével. h o g y minden általunk alkalmazott tesztben a 6. része. és inkább azok a s z o m a t i k u s á n és p s z i c h é s e n érettnek t ű n ő 6 é v e s e k kerüljenek k ö t e l e z ő szűrésre. figyelem vizsgálat. kor az optimális időpont az iskolakezdésre. r é s z b e n pszichológiai m ó d s z e r e k k e l történt.t II. d) 7. s első osztályokban igen együtt található az é p p e n betöltött 6 éves. A t é r i r á n y o k p o n t o s felismerésére m á r ó v o d á s korban is m e g t a n í t h a t j u k a g y e r m e k e i n k e t a l e g t e r m é s z e t e s e b b m ó d o n . M i n t á n k ­ ban alcsoportokat képeztünk: . Ez az egyetlen p r o b l é m a is elég a h h o z . Fejlesztő k í s é r l e t ü n k a l a p e s z m é j e a prevenció. m o z g á s o s j á t é k o s t e v é k e n y s é g e k segítségével. Az óvodai p r o g r a m keretein belül keressük a korosztály d o m i n á n s képességstruktúrájá­ nak célzott fejlesztésére a l k a l m a s tartalmi és m ó d s z e r t a n i l e h e t ő s é g e k e t .5 évesek. h o g y adott ó v o d a i csoport m i n d e n g y e r m e k é n é l o p t i m á l i s feltételeket biztosítsunk a tanulási k é p e s s é g e t be­ folyásoló p s z i c h i k u s funkciók fejlődéséhez. A z o k n á l a g y e r m e k e k n é l .5%-a téri percepció fejlettségét mérő tesztben Az a tény. a 7-7. s m é g 8 éves g y e r m e k is. falusi g y e r m e k e k csoportja. pszichés fejlettségét szűrésével 1987-88-as t a n é v b e n . Pl. kb. h o g y a 7 éves élet­ Célszerű volna e n n e k az általános b e v e z e t é s e . hiszen az. s az ezen belül is szükséges differenciálás k e v e s e b b g y e r m e k e t é r i n t e n e . B) P s z i c h o l ó g i a i s z ű r é s : 1. vagy a 7 évesek élet­ kori csoportja adta a teljesítmény m a x i m u m o t arra e n g e d következtetni. Az 1985/86-os tanévben beindított óvodai kísérletünk a l a p v e t ő célja o l y a n fejlesztő el­ járások kialakítása és kísérleti k i p r ó b á l á s a volt. nagyvárosi. ö n m a g á é r t beszél. be hogy a gyermekek jelentős az iskolába. 2. perceptuo-motoros funkciók értelmi fejlődésének fejlődésének fázisjellemzői. azzal a törekvéssel. a m i k o r is 56 első osztályt ( 1 3 5 0 g y e r m e k e t ) m é r t ü n k fel. Az a tény. c) 7.lakóhely szerint: fővárosi. nélkül kerül - A) A fejlesztés elméleti kérdései A fejlesztés elméleti k o n c e p c i ó j á n a k kialakításában i r á n y a d ó volt s z á m u n k a kognitív struktúra kialakulásáról és aperceptuális és o n t o g e n e t i k u s fejlődésmenetéről ontogenetikus életkori ra: vallott korsze­ rű fejlődéslélektan! n é z e t e k és kísérleti eredmények. az átlagtól (kontroll csoport) eltérő téri irány preferencia. h o g y a k a d á l y o z o t t legyen ezek­ nél a g y e r e k e k n é l az olvasás és az írás elsajátítása.ereink: A c s o p o r t o s szűrés részben p e d a g ó g i a i .i s k o l a t í p u s szerint: lakótelepi. a forma-méret-rész­ egész-térirány m e g í t é l é s t i g é n y l ő Edtfeldt-tesztben az 5 k é p e s ábrából egyet s e m i s m e r t e k fel ezek a tanulók. ha a korai szűrés alkalmával re­ gisztrált . az c) Adataink alapján prediktív értékűnek tekinthetjük azt is. Igaz. a 4-5 évesekre jellemző teljesítményt nyújtottak. a m e l y h a t é k o n y e s z k ö z e lehetett a poten­ ciális tanulási z a v a r o k korai m e g e l ő z é s é n e k . de ez j e l e n l e g c s a k az é r t e l m i s é g i s z ü l ő k n é l ta­ p a s z t a l h a t ó . 2. Ezek szomatikus és pszichés fejlettsége rendkívül eltérő. városi. Élet­ kori homogenitás egyébként sem biztosítható. az orientációban m u t a t o t t gyen­ ge eredménv.T a n u l á s i z a v a r r a utalnak az alábbiak: a) A Bender-tesztben nyújtott alacsony teljesítmény. a fejlesztendő korosztály specifikumai. n e h é z feladatot ró az el­ ső osztályok p e d a g ó g u s a i r a . életkori hiszen övezetek eredményei alapján meg kell kérdőjeleznünk a 6 évesek beiskolá­ a leggyen­ minden mért területen az éppen betöltött hatévesek teljesítményei gébbek. d ö n t ő t ö b b s é g é b e n az életkor a beiskolázás alapja. 10-15% a kellő pszichikai alkalmasság Egyértelmű. szubtesztjében m u t a t o t t a l a c s o n y t e l j e s í t m é n y .

cselekvéses reprezentáció m o z g á s b a n . K o n c e p c i ó n k elméleti hátterét Piaget műveleti-lélektana. mozgáson keresztül térirányok kialakításához. és k e z d i k felismerni a f o r m a p e r c e p c i ó m i n ő s é g i j e l l e m z ő i t ( n y i t o t t vagy zárt. Piaget -az műveleti-lélektani értelmi műveletek koncepciójában forrását a alapvető számunkra: elvégzett motoros műveletekben jelöli galmi szintje mellett a beszédmotoros t e v é k e n y s é g m i n t mediátor közvetítő. jai.1. hogy a mozgás a gyermek legtermészetesebb élet- megnyilvánulása. Célszerű m e g k ü l ö n b ö z t e t ­ ni ezen a r e p r e z e n t á c i ó s szinten a nyelv .5 é v e s e k alakfelfogása 20 21 . a motorium a hogy hogy és vannak a fejlődésnek olyan súlypont­ célzott fejlesztésükkel a testséma A több terület ta­ fejlesztése általános Ismere­ kitüntetett szerepet befolyásolható. vagy téri sémával helyettesíteni. Az általa levont tanulságokból az alábbiakat célszerű ki­ 2. . a s t r u k t u r á l a t l a n e g é s z m e g r a g a d á s a d o m i n á l . 6 éves kortól m ó d s z e r e s e n próbálják v é g i g t a p o g a t n i a külön­ b ö z ő f o r m á k a t é s n a g y b i z t o n s á g g a l m e g tudják különböztetni azokat. a képzelet és a szimbolikus r e p r e z e n t á c i ó m a g u k b a n foglalnak. a p e r c e p c i ó s fejlődés előfeltétele a fogalmi g o n d o l k o d á s kialakulásának.észlelés j e l l e m z ő i t és fejlődését. transzfer m e l l e t t közvetlen alakítója téri percepciónak. rész vagy e g é s z ) .képi reprezentáció szintjéről a k k o r beszélhetünk. ezért a be­ szédfejlesztés a legkorábbi fejlődési szakasztól szükségesnek látszik. A fejlődés során a l e g k é s ő b b k i a l a k u l ó r e p r e z e n t á c i ó s forma és a l e g r u g a l m a s a b b . va­ lamint az észlelés. Az észlelési funkciók fejlődési jellemzői a 3-6 éves korosztálynál A s z e n z o m o t o r o s fejlődési szakaszban kiemelt szerepe van a tapintásnak. kapnak Pl. illetőleg a v á r h a t ó tanulási zavarok m e g e l ő z é s é h e z első lépésként a m o t o r o s és per­ c e p c i ó s k é s z s é g e k e t kell fejleszteni. alakítjuk a lestsé­ -a m o z g á s bír a l e g n a g y o b b transzferhatással. A perceptuális funkciók fejlődésében lényeges szerepet játszik a m o t o r o s készségek lettségi szintje. el az. fej­ hanyagolható egyensúly megszilárdulását elősegítő hatások meg. Piaget értelmezésében a fejlődés a l a p m e c h a n i z m u s a az adott szinten létrejött viszonyla­ gos egyensúly felbomlása. Bruner szerint a fejlesztés szempontjából lényeges a reprezentáció különböző formái és a nyelvi jelentés közötti konfliktus. Az alaklátás . gás és a vizuális m e z ő k a p c s o l a t b a hozását jelenti. szimbolikus forma. beépítsük. ikonikus. sztereognosztikus pasztalatok g a z d a g í t á s á v a l hatást g y a k o r o l u n k a vizuális percepciók fejlődésére. az.nem összefüggések felismerése fejlesztésén mellékes a kauzalitás a is motoros eredetű.5 évesek az e g y e n e s és görbe vonalú tárgyak m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é r e ké­ pesek tapintás által. -a kognitív térkép . de ez az explóralas m é g n a g y o n globális és igen passzív. A 4 .szinttel való ütköztetése tökéletesíti. A nyelvi közvetítés a kognitív fejlesztésben nél­ külözhetetlen. hogy e g y r e fejlet­ tebb m ó d o n kapcsoljuk h o z z á a m ú l t a t a j e l e n h e z és a j ö v ő h ö z . Brunert m a g a a tanulás folyamata izgatta. segít a beépü­ lésben. s e n n e k a két repre­ zentációs f o r m á n a k a képi . meg. Bruner nézetei a reprezentá­ ciós-szintek fejlődéséről. B r u n e r szerint a m e g i s m e r é s lényege a reprezentáció és az integráció. ami b e n n e perceptuálisan / é s z l e l é s e s for­ m á b a n adott. azáltal. Altalános és foenaklív.ikonikus . a j e l e n s é g e k fogalmivá válásában.szerepét. Ikonikus . tehát l e g t e r m é s z e t e s e b b m ó d o n ezen keresztül fejleszthető. hogy egy-egy struktúra kidolgozásának időszakaszá­ szerepe sem.m i n t j e l e n t é s h o r d o z ó . Piaget é s I n h e l d e r n y o m á n k ö r v o n a l a z ­ hatjuk a t a p i n t á s o s . A reprezentáció-le­ képezés képesség arra. a moz­ tevékenységben jelenik kognitív fejlődés lényege a reprezentáció három formájának és azok integrációjának kifejlődése. tes a b e s z é d m o t o r o s funkciók m e d i á c i ó s szerepe a g o n d o l k o d á s fejlődésében. Ugyanakkor ban nem azt is hangsúlyozza. a szenzitív szakaszok és a d o m i n á n s képes­ ségstruktúrák létét b i z o n y í t ó fejlődésléleklani kutatások képezik. Ismerve azok o n t o g e n e t i k u s f e j l ő d é s m e n e t é t és fázisspecifikumait.ö n i n d í t o t t a m o z g á s o s tapasztalatok és a z o k e r e d m é n y e k é n t létre­ j ö t t k ö r n y e z e t i változás közötti összefüggés felismerése az első értelmi művelet okokozati mát. szelektálva és átalakítva azokat. A 4 . keresztüljutunk k ö r ü l m é n y az sem. S o n s r o e m tanulásos kísérletei (1966) is igazolják a kü­ ténylegesen lönböző r e p r e z e n t á c i ó s m ó d o k közötti konfliktus tanulást segítő hatását.Gestalt . E z e k szerint pl. mint ahogy a kép az ábrázolt tárgy helyett szerepel a g y e r m e k s z á m á r a . mint a k é p z e t n e k . hogy h o g y a n kezeli az e m b e r az információ­ kat: m e g t a r t v a .s z t e r e o g n o s z t i k u s . amelyek is fejlődése kedvezően hatása azt is megfogalmazhatjuk. a m e l y e k e t a környezettel való érintkezés és a m a n i p u l á c i ó . egyensúly egy m a g a s a b b szinten. h o g y túlhaladjunk azon ami a pillanatnyi.az iskolára v a l ó felkészítés é r d e k é b e n e l s ő k é n t a z o k a t a k é s z s é g e k e t kell n a g y o b b m é r t é k b e n fejleszteni. B r u n e r szerint a kognitív fejlődés h á r o m r e p r e z e n t á c i ó s forma fejlődése: Enaktív . Az integráció k é p e s s é g arra.alakulásában a 3-4 éveseknél t ö b b s é g é b e n a globális felfogás az u r a l k o d ó . A szimbolikus reprezentáció már e l v o n a t k o z t a t a cselekvéstől és a képitől. Flavell h á l ó e l m é l e t e . Bruner értelmezésében a emelnünk: . A képzetek a tárgyak helyett. a m e ­ lyek egyidejűleg a d n a k a l k a l m a t az enaktív és szimbolikus formákra. Ebből k ö v e t k e z ő e n a t a n u l á s h o z szükséges fogalmi szint kialakításához és m e g e r ő s í t é s é ­ hez. a struktúra újraszerveződése. Ez a r e p r e z e n t á c i ó s forma n e m m e g y túl azon. hiszen az a n y a gyerek k a p c s o l a t b a n d ö n t ő szerepet k a p a z érintés. a m i k o r a g y e r m e k m á r ké­ pes a m a n u á l i s t e v é k e n y s é g é t egy képzettel. hogy a környezet ismétlődő szabályosságait felismerjük. Az értelmi fejlő­ dés lényegét e n n e k a két k o m p e t e n c i a formának a fejlődésében látja. . A 3 . A vizuális diszkrimináció fejlődésére a szinkretizmus j e l l e m z ő az óvodásoknál. A s z i m b ó l u m n a k lazább a k a p c s o l a t a a szimbolizált dologgal. p o n t o s a b b á te­ szi a képzeti s é m á t . az ikonikus r e p r e z e n t á c i ó szintjén a z o k a tanulási formák a legfejlesztőbb hatásúak.4 é v e s e k ismerős tárgyak a z o n o s í t á s á r a m á r képesek.ezeket a készségeket valamilyen formában m i n d e n életkorú g y e r m e k n e k m e g lehet ta­ nítani.

A 3-6 éves korosztály értelmi fejlődésének fejlődése és alapvető sajátossága a perceptuális és perez a . méretek m o t o r o s alakítása. 1973. f) A m o z g á s . " ( B r u n e r . a b e m u t a t o t t (vizuális) minták m o t o r o s visszaadása a m o z g á s o s fel­ adatok e l v é g z é s e során.e z t szolgálja a k ü l ö n b ö z ő formák. d i f f e r e n c i á l ó d á s á n a k f ü g g v é n y e k é n t m e g y végbe. i r á n y á n a k e g y r e t u d a t o s a b b kontrollját kifejlesztendő. z ó n á i n a k kialakí­ tása és tudatosítása az erre irányuló m o z g á s o s feladatok g y a k o r l á s á v a l . 3. a n a g y m o z g á s o k t e m p ó j á n a k . .a vizuális m i n t á k m o z g á s o s r e p r o d u k á l á s a .a z oldaliság . . amely több célt szolgál funkciókat fejlesztő programunkat: egyidejűségét. a) Közvetlen fejlesztési cél: tipikusan jellemző tanulási formákkal motivációra a l a p o z v a . Az a adott sémarendszer gazdagítása. tartalmi a és éves kor) A fejlesztés keresztül. a téri irányok leképezése (idegrendszeri tükrözése) alapvető­ en a m o z g á s f e j l ő d é s m i l y e n s é g é t ő l és a t e s t s é m a t u d a t o s s á g á n a k . h o g y a g y e r m e k szókészletébe a m o z g á s . szín és forma szerint egyidejűleg. Az értelmi fejlődés e szakaszára m á r kialakul a s z e n z o m o t o r o s szin­ ten létrejött s é m a r e n d s z e r belső reprezentációja. vagy hibás volta azonnal kitűnik és s z i m b o l i k u s szinten logikailag i g a z o l h a t ó . a m e l y : . ha az a m e g i s m e r é s n e m valósághű. Ebből következik. módszertani vonatkozásaiban tekintetbe tartjuk szenzitív peri­ az intrinsic életkori sajátosságait.a halott (auditív). Eperiódus értelmi fejlesztésében az a közvetlen cél. 22 23 .analitikus. b e m o z g á s a .lateralitás alakítása.t e s t s é m a és p e r c e p c i ó v a l k a p c s o ­ latos kifejezések beépüljenek.függőleges-vízszintes. hogy n e m adott a k ö z v e t l e n igazolási vagy cáfolási lehetőség a gyerek s z á m á r a .t e s t s é m a és p e r c e p c i ó fejlesztését szolgáló mozgásos tevékenység állandó kí­ sérője a verbális tudatosítás. e) Ezen feladatok elvégzése során az auditív. b) Fontos a mozgás szerepe a testséma kialakításában: . ha kialakításuk és m e g s z i l á r d í t á s u k során a l k a l m a t t e r e m t ü n k az enaktív szinttel ( s z e n z o m o t o r o s ) való á l l a n d ó kapcsolatra. az ikonikus rep­ r e z e n t á c i ó szintjén már képes a gyerek m o t o r i k u s t e v é k e n y s é g e t egy képzettel. hogy a torzítások kiküszöbölésével optimalizáljuk a fejlődést: az ikonikus szint r e p r e z e n t á c i ó s s é m á i n a k helyességét azáltal . E funkciók fejlesztésének c) Hatékony eszköze a mozgás a percepció fejlesztésének is: szenzitív periódusa. vagy téri s é m á v a l helyettesíteni. elülső-hátulsó -. 3 2 8 . fejlesztése ha az egyidejű megjelenésére és az ikonikus adnak reprezentáció módot. Míg szintjén (nyelvi) az akkor rep­ enaktív B) Ezen fejlesztés ^ ódus ségen (3-6 összefüggések szem előtt A fejlesztő program alakítottuk abban a ki a percepciós ~ a és perceptuo-motoros a és verbális- leghatékonyabb. biztosíthatjuk.a f i n o m . k ü l ö n b ö z ő testrészekkel végzett m o z g á s o k közvetítésével. K ö r n y e z e t ü k objektív felfogását torzítják a m e g l é v ő képzeti sémák. A fázis végére egyre több tárgyat tud­ nak c s o p o r t o s í t a n i . finomítása. eltervezett tanulási formák az alkalmazására enaktív és szimbolikus rezentációsformák tartásával biztosítva forma az i k o n i k u s s é m a tartalmi helyességét biztosítja a kísérő verbalizálás m á r a s z i m b o ­ likus r e p r e z e n t á c i ó h o z közelíti azt. é r z e l m e k által befo­ lyásolt. . A térészlelés fejlődésében az 5-7 é v e s s z a k a s z az intenzív szenzitív p e r i ó d u s és n a g y o n szoros kapcsolatban van a verbális tudatosítással.a tér m o t o r o s explorálása: a l a p v e t ő téri irányok m e g i s m e r é s e saját testhez viszonyí­ tottan.a s z i m b o l i k u s r e p r e z e n t á c i ó s z i n t h e z közelíti a képzeti sémát. A z ikonikus r e p r e z e n t á c i ó szintjén a l a p v e t ő p r o b l é m a . . r i t m u s á n a k . Míg az enaktív szakaszban a múltbeli ese­ m é n y e k r e p r e z e n t á c i ó j á n a k módja m o t o r o s reakciók révén valósul meg.biztosítja. így a fejlesztést az életkorra specijikus tevékeny­ realizálhatónak egyidejűleg. hogy a 3-6 évesek valóság m e g i s m e r é s e n a g y m é r t é k b e n szubjektív. mozgás testséma vettük komplexitását. így kap kiemelt jelentőséget a motoros és verbális fejlesztés. torz asszimi­ lációs folyamat révén a gyerekek m e g l é v ő s é m á i k h o z idomítják a valóságot és kevésbé za­ varja őket. a függőleges k ö z é p v o n a l e g y e n s ú ­ lyának az elsajátítása m o z g á s közvetítésével. az egésszel való összefüggés nélkül.a testrészek differenciált m e g i s m e r é s e . 0 .m o t o r i k a fejlesztése. szem-kéz koordinációjának kialakításán keresztül.a n a g y m o z g á s o k pontosítása. m i n t az í r ó m o z g á s h o z s z ü k s é g e s differenciált és koor­ dinált i z o m m ű k ö d é s . az e g y e s részeket m á r felismerik. A részegész strukturált felfogása 6-7 éves korra alakul ki. b e m o z g á s a .a test a l a p k o o r d i n á t á i n a k . vizuális es verbális rövid memória fejlesztése. Az észlelési konstanciák (forma-méret-felület-szín) állandóságok felismerésében az ó v o d á s k o r k e z d e t é n az e g y s z e m p o n t ú s á g d o m i n á l . ) S z e n z o m o t o r o s szinten a környezettel való közvetlen kap­ csolat révén a s é m a helyessége. speciális m o z g á s o s feladatok gyakorol­ tatásával. A térészlelés kialakulása. kategorizálni nagyság. d) A mozgás mint a keresztmodalitásokat erősítő eszköz: . . a testrészekkel végzett m o z g á s o k o n keresztül. „Az ikonikus r e p r e z e n t á c i ó n e m m e g y túl a z o n ami p e r c e p t u á l i s a n a d o t t . a s é m a h e l y e s s é g é n e k e szinten való k ö z v e t l e n igazolására. . ceptuomotoros funkciók intenzív integrációja. az egyensúly.

adott vizuális m i n t á k k ö v e t é s e . (Vizuális-tapintásos. egyidejűleg megis­ merjék a n n a k verbális kifejezőjét is. fel-. nevelési terület programjában kapcsolódva. 4. kerület V á r a d i utcai ó v o d á b a n . és kisiskolás korban is r e n d e z h e t ő k a funkciózavarok. hasonlóság. sz. s z i n t e s z ó n á i n a k k i a l a k í t á s a m o z g á s o s f e l a d a t o k g y a k o r o l t a t á s á v a l . M e g a d o t t for­ mák. A két foglalkozás éves tematikáját a fejlesztő p r o g r a m f i g y e l e m b e v é t e l é v e l állították össze az ó v ó n ő k . A fejlesztés kerestük: tartalmi testnevelés és és módszertani lehetőségeit két óvodai keretében. k ü l ö n b s é g és el­ lentétesség.kialakítása: a test függőleges és víz­ bális kifejezések i s m e r e t é b e n térbeli f e l a d a t m e g o l d á s o k elvégzése. térbeli viszonyok verbális kifejezése: irányok. verbális fejlesztésbe á g y a z o t t a n m e g y vég­ b e . a m e l y e k fejlesztésére a t é m a feldolgo­ zása k a p c s á n t e r m é s z e t e s lehetőség kínálkozott. vizuális-auditív.5 é v e s e k n é l m á r d i r e k t e b b fejlesztése is lehetséges. térbeli helyzete változik. A 2. Egyensúly-gyakorlatok: pírhajtogatással. m i n d i g elsődleges szerepet szánva az ó v o d a i p r o g r a m b a n foglaltaknak. de az óvodai élet b á r m e l y formájában m ó d nyílott a fejlesztő p r o g r a m egyes területeinek realizálására.m é r e t m o t o r o s kialakításával. állás. téri v i s z o n y o k b e m o z g á s a . A tér m o z g á s o s explorálása: a test k o o r d i n á l t m o z g á s a a térben. A Gestalt-felfogás és a konstanciák fejlesztése: a lehető legváltozatosabb formák­ a l a k . helyzetek.m o z g á s o s feladatokkal. méretek. h o g y m i n d a z t amit a gyerekek m o z g á s o s a n elvégeznek.A vizuális diszkrimináció fejlesztése: a szemmozgások tudatos kontrolljának erősíté­ sével. T e s t r é s z e m l í t é s é n é l m e g n e v e z z ü k a n n a k funkcióját. Finommotorika fejlesztése: Fejlesztő kísérletünk az 1985/86-os t a n é v b e n k e z d ő d ö t t el a B u d a p e s t . vizuális zártság. E z e k b e n l e h e t ő s é g szerint a m o t o r o s taktilis ta­ pasztalatokra t á m a s z k o d v a . Ezt újabb kiscsoporttal folytattuk a k ö v e t k e z ő tanév­ ben 26 g y e r m e k k e l és kontrollcsoporttal. vizuális helyzet-pozíció felismertetésével. A foglalkozások i d ő t a r t a m a és g y a k o r i s á g a a neve­ lési p r o g r a m n a k megfelelően alakult. egészlegesség észlelésének alakításával. A Ve rbális fejlesztés fejlesztő kísérlet körülményei keresztcsatornák fejlesztése: a különböző modalitása ingerek összekapcsolásának és átfordításának gyakorlásával. m e g h a t á r o z o t t t e s t r é s z e k r e k o n c e n t r á l á s . 3. verbalizálással. időjelzé­ sek. legyen az testrész. mind a korrekciós fejlesztésben a mozgásra építettünk. J e l e n t ő s e n c s ö k k e n t h e t ő k a m e g ­ levő rizikófaktorok. kirakása. nagy m o z g á s o k k a l té­ ri irányok. szem-láb koordinációk fejlesztése labdajátékokkal: ugróiskolával. m ó d ­ szerek m e s s z e m e n ő e n a l k a l m a z k o d t a k az életkori sajátosságokhoz: j á t é k o s a k voltak és az A speciális percepciófejlesztés érzelmi b e l s ő m o t i v á c i ó k r a építettek. Mind a prevenciós. A d o t t tárgy­ h o z viszonyított testhelyzetek gyakoroltatása. de a 4 . A téri v i s z o n y o k a t kifejező ver­ Testsémafejlesztés 1.személyi zónáinak . a napi frissítő testnevelésben. m o z g á s o k k a l . az o l d a l i s á g . alapszínek. vizuális m i n t á k m o t o r o s bejárásával. iránya.Mozgásfejlesztő program járás-futás-ugrás-mászás-kúszás fejlesztése célzott test­ l. Kísérleti eredményeink az iskolai beválással igazolták. IV. az i n t e r s z e n z o r o s f o l y a m a t o k célzott fejlesztése. környezeti foglalkozások azok témáihoz A m o z g á s és t e s t s é m a f e j l e s z t ő p r o g r a m m e g v a l ó s í t á s a m i n d i g t u d a t o s v e r b a l i z á l á s s a l m e g y v é g b e . m a g á h o z viszonyíthatóan. 2. hiszen a fejlesztés ezen formája n e m igényel külön időráfordítást. vizuális időrendiség és rit­ 1. alakzatok felismertetése a tárgyi k ö r n y e z e t b e n . festéssel. A testrészek ismerete: ö n m a g a felismerése. építőjátékokkal. Az eltervezett t e v é k e n y s é g m ó d o k . tevé­ test alapkoordinátáinak . a h i á n y z ó r é s z e k e t m e g n e v e z n i . m e l y h e z k o n t r o l l c s o p o r t o t biztosítottunk a III. irány. 4. E b b e építették be a fejlesztő p r o g r a m azon pontjait. rajzon felismerni a test részeit. ritmusa. Aradi ut­ cai ó v o d a 1. A 3-6 é v e s e k n é l a mozgásfejlesztés testséma. rajzolással. pa­ 3. járás. ruházat. alapformák megjelölése. tudatosítása. a vizuális m e m ó r i a fej­ lesztésével. A k e n y s é g e k a testrészek m e g i s m e r é s é t célozva. m o z g á s f o r m a . majd O s t o r o s o n is egy kis településen. 5. 24 25 . a test elülső és h á t u l s ó részeinek m e g i s m e r t e t é s e j á t é k o s . A térpercepció téri viszonyok célzott fejlesztése: alapozva a tér motoros explorálására és a test személyi zónájának alakítására. t e m p ó stb. ez állt fej­ lesztő t e v é k e n y s é g ü n k fókuszában. kiscsoportjában 22 g y e r m e k k e l . A szabad j á t é k b a n . 3. lelépés és k ú s z á s speciális g y a k o r l á s a i v a l . p a d l ó r a rajzolt k ü l ö n b ö z ő alakzatok végigmozgása. A l a p v e t ő téri i r á n y o k m e g i s m e r é s e saját t e s t r é s z é n e k közvetítésével. funkció e m l í t é s n é l m e g m o n d a n i vagy felismerni a testrészt. térbeli irányok. méret. zal. p á r o s í t á s o k elvégeztetése. A verbális fejlesztés főbb területei: a tárgyak megnevezése (testrészek. vizuális-kinesztétikus i n t e r s z e n z o r o s m ű k ö d é s gyakorol­ tatásával). A testfogalom alakítása: a testrészek és azok funkcióinak ismertetése. a rajta kívül álló tárgyak e g y m á s h o z való viszo­ nyának felismertetése cselekedetes feladatok segítségével. térbeli v i s z o n y o k felismertetése a testén kívüli térben. a m e l y e k n é l a m o z g á s o k tempója. lábrajz­ mus felismertetésével. R é s z e k b ő l összeállítani az emberfigurát. n é v m á s o k ) . hogy a korai fejlesztés e r e d m é ­ nyes a tanulási z a v a r o k k i a l a k u l á s á n a k m e g e l ő z é s é b e n . Nagymozgások fejlesztése: 2. gyurmázással. c s e l e k v é s e k kifejezése. formaalakítás m o z g á s s a l . a z o n o s í t á s a t ü k ö r g y a k o r l a t o k k a l . Szem-kéz. K é p e n . o s z t á l y o z á s . ker.

. b) Kísérleti c s o p o r t u n k e r e d m é n y e i n e k mikroanalízisével az alábbi k é r d é s e k r e k e r e s t ü k a választ: . A m o z g á s o s t a p a s z t a l a t o k n y o m á n n e m c s a k a környezetről. s m i n t e g y „ m e l l é k t e r m é k k é n t " k a p v a felfigyeltünk arra. Méreitől tudjuk. Mead k o n c e p c i ó j á b a n a szerepátvétel mellett fontos szerepet tölt be a nyelv. K o n t r o l l c s o p o r t j a i n k b a n a kognitív struktúra általános fejlesztése mellett is m e g m a r a d t a hátrányuk.6 é v e s e n m á r inkább k o m p e t e n s n e k érzi m a g á t kortársai között. h o g y ha b e ­ csukjuk a s z e m ü n k e t . mely szerinte e l s ő d l e g e s k ö z ö s s é g f o r m á l ó erő. A szülők szerepe e g y r e i n k á b b h á t t é r b e szorul ( n a g y o n foko­ zatosan). A fejlődés üteme egységes. és a végén. különös tekintettel a térpercepció fejlesztése. kérdezhetjük. A h á r o m é v e s fejlesztőprogram h a t é k o n y s á g á t két m e g k ö z e l í t é s b e n mértük: a) Kísérleti és kontrollcsoportjaink összehasonlító elemzésével vizsgáltuk az alkalmazott tesztek e r e d m é n y e i n e k alakulását: induló szinten. h o g y a h á r o m é v e n át fejlesztő p r o g r a ­ m u n k k a l t á m o g a t o t t kísérleti c s o p o r t v a l a m e n n y i mért területen ( m o z g á s . 26 27 . Hároméves rányos massá téve. a k o m m u ­ nikáció is. hogy a kognitív fejlődés mellett a szociális fejlettség.és a Bender-tesztek e r e d m é n y e i b e n . A testkép és énkép összefüggése Az értelmi fejlesztésben a 3-6 éves korosztálynál ilyen m ó d kínálkozik az észleléses és az észleléses-finommotoros funkciók befolyásolására.s g y e r e k e k n é l . k é p e s el­ fogadni a m á s i k eltérő szándékát. az Oseretzky. fejlett az ÉN. Kulcsár Z s u z s a az ÉN k i a l a k u l á s á b a n d ö n t ő m o z z a n a t n a k te­ kintik a spontán önindította mozgást. hiszen iskolára hát­ alkal­ helyzetű. Óvodásaink é l e t é b e n e g y r e n a g y o b b s z e r e p e r t ö l t be a M á s i k . e g y r e t ö b b időt t ö l t e n e k el velük. M a r t o n L. testrészeinkről. A gyermek küzd az önállóságáért. Bizonyos p o n t o k o n életkori s z a k a s z o k b a i n t e g r á l ó d v a a d n a k e g y új m i n ő s é g e t . h o g y a kisiskoláskor az ún. prevenciós biztosította kísérletünket számukra bizonyítottan küzdő az eredményesnek lakótelepi tekintjük. Ez csak a k o r o s z t á l y r a j e l l e m z ő tevé­ kenységi f o r m á n keresztül . a kísérleti szakasz közepén. tudja venni az társas aktus nélkül nem a normákat. V é g l e g e s e n kialakított fejlesztő p r o g r a m u n k a haté­ kony gyakorlati b e v á l á s alapján született m e g . h a n e m a saját testről is ki­ alakul egy ú g y n e v e z e t t kognitív térkép. vagy b á r m i k o r a m i k o r akarjuk. észle­ léses területek. minősítését. Társas helyzet. v é l e m é n y ü k egyre m e g h a t á r o z ó b b lesz. saját testünkről. véletlen. egymásmellettiségük amelyben nem a különböző fejlődési A vonalak fejlődési eltérő lehet. M i n d e n fogla 1 1 o z á s o k után e l e m e z t ü k a n n a k a l k a l m a z h a t ó s á g á t é s h a t é k o n y s á g á t . A 4 é v e s e k m e g s z a p o r o ­ dó agresszív m e g n y i l v á n u l á s a i m ö g ö t t a saját É N . 5 . „ á t p á r t o l á s " időszaka. olyan lesz szocializált. c) N e g y e d i k m é r é s ü n k a b u d a p e s t i kísérleti c s o p o r t o k t é n y l e g e s iskolai b e v á l á s á n a k vizsgálatára irányult: a p e d a g ó g i a i és pszichológiai m é r é s e k e t a tanév első félévében és év v é g é n v é g e z t ü k el. de egész folyamat. bel- esélyegyenlőséget. ( F e l n ő t t k é n t g o n d o l j u n k c s a k arra. Az M C D o k o z t a hátrány csak a célzott fejlesztés hatására c s ö k k e n t h e t ő . kompe­ tenciára és kooperációra kell alkalmassá válni a fázis végére. mértékben Amilyen mértékben át értékeket. Az iskolai beválás m i n ő s é g é t az o l v a s á s . mely n a g y c s o p o r t b a n t o v á b b folytatódva kiegészült a f i n o m m o t o r i k a direktebb erősítésével. Ezek a tapasztalatok ö s z t ö n ö z t e k arra. m i n t a serdülőkori énfejlődés.m i l y e n szintű változás é r h e t ő el a k ü l ö n b ö z ő szociokulturális hátterű g y e r m e k e k n é l .lehetséges. Az óvodáskor az énfejlődés kitüntetett szakasza a tényleges énfunkciók. . F i g y e l e m r e m é l t ó e r e d m é n y n e k tartjuk.h a t á r o k feszegetése áll ö n é r v é n y e s í t ő tö­ rekvésekkel.várható-e j e l e n t ő s e b b fejlődés az M C D . m o t o r o s aktivitást. hogy a fejlesztő p r o g r a m b e é p í t é s é v e l h á r o m éven át nevelt szociokulturális h á t r á n y b a n levő g y e r e k e i n k k é p e s e k voltak kiegyenlíteni szignifikáns teljesítménybeli h á t r á n y a i k a t az e l ő n y ö s e b b SES-helyzetű mintával s z e m b e n . hogy t u d a t o s a b b a n keressük a preventív mozgásfejlesztés fejlődési v o n a l a k e g y m á s t erősítve. a l a p o z v a biztosíthatják az e g y s é g e s fejlődésmenetet. hogy a szociális fejlődésben is fellelhetőek-e a szenzitív perió­ Következtetések: H a t á s v i z s g á l a t a i n k s z á m s z e r ű adatai igazolták. . S z e m b e t ű n ő a csoportteljesítmény h o m o g e n i z á l ó d á s a és a m a x i m á l i s ér­ t é k e k h e z közelítése a t e s t s é m á b a n . hogy féltenie kellene saját ÉN-jét.e s e t ü n k b e n a j á t é k o n keresztül . k ö z é p s ő csoporttól k e z d v e a k ü l ö n b ö z ő észleléses funk­ ciók erősítése n a g y o b b hangsúlyt kapott. ( S E S 1 és S E S 3 e s e t é b e n ) . testséma. hatását a szociális fejlődésre. M á r kontrollált szociális viselkedésre k é p e s anélkül. különböző funkciózavarral gyerekeinket A kognitív pszichológia képviselői.A k i s c s o p o r t o k b a n indulásnál k i e m e l t fejlesztési területként tartottuk s z á m o n a nagy­ m o z g á s o k és t e s t s é m a alakítását. és a szociális közeg erre adott sza­ bályozását.mely t e r ü l e t e k e n m u t a t k o z i k elsődlegesen h a t é k o n y n a k a program-. H á r o m é v e s k í s é r l e t ü n k b e n a preventív fejlesztési folyamat m e g h o z t a a kellő ü t e m ű ér­ telmi fejlődést. az éntudat kiala­ kulásának és m e g s z i l á r d u l á s á n a k első stádiuma. M a g d a . K o n c e p c i ó j u k szerint az énkép alakulásának folyamata az alábbi m ó d o n m e g y v é g b e : Piaget.m e n n y i idő s z ü k s é g e s a h a t é k o n y s á g biztosítására. alakul ki szocializált ÉN. a s z ü k s é g e s m ó d o s í t á s o k a t m e g t e t t ü k . testi-értelmi-érzelrni-sociális a szociális érettség is intenzivebben változott. irányítja a szocializációt. grafomotoros készségek) intenzívebb pozitív irányú változást mutatott m i n t a kontrollcsoport. Joggal dusok? Erikson e l m é l e t é b e n a pszichoszociális fejlődésben a 3-6 éves életszakasz szinte ugyan­ olyan kiemelt j e l e n t ő s é g g e l bír. A g y e r m e k e k szá­ m á r a e g y r e f o n t o s a b b á v á l n a k a társak.n y e l v t a n és s z á m t a n tantár­ gyak f e l m é r ő feladatainak pontértékei szerint adott iskolai m i n ő s í t é s és a c s o p o r t o s pszi­ c h o l ó g i a i vizsgálatok e r e d m é n y e i n e k alapján állapítottuk m e g . és e h h e z tud is a l k a l m a z k o d n i . elsősorban Piaget szerint az értelmi fejlődés határoz­ za meg az önfejlődést.

s a testtudat a vizuális-téri viszonyítási r e n d s z e r á l l a n d ó k ö z p o n t j á v á válik. A m o z g á s o s t e v é k e n y s é g é r e pozitív visszajelzést k a p ó g y e r m e k ö n b i z a l m a n ő . e g y e n s ú l y é r z é k e l é s . alakítja ki az egyre n a g y o b b m é r t é k ű k o m p e t e n c i a . A testkép és az énkép szoros összefüggést mutat a fejlődésben: M o n d h a t n á n k ú g y is. . a m o z g á s t u d a t o s irányítását elősegítő g y a k o r l a t o k közvetlen alakítói az ön­ kontroll funciómak. vizuális p o s z t u r á l i s * t e s t m o d e l l . az ügyesség érzését keltve pozitív énképet e r e d m é n y e z n e k . ala­ kításában"). TESTI ÉN !— VIZUÁLIS TÉRI REFERENCIARENDSZER 1 — AZ ÉNFOGALOM HORDOZÓJA 4. az é n f o g a l o m hordozója. A t e s t k é p idegélettani l e k é p e z ő d é s é b e n d ö n t ő e k a m o z g á s o s t e v é k e n y s é g b ő l s z á r m a z ó s z e n z o r o s ( é r z é k e l ő ) visszajelzések. Fejlesztőprogramunkban a mozgásfejlesztés fő területei. a saját m o z g á s é r z é k e l é s e kinesztézia. a testtartásról és a testhelyzetről é r k e z ő ingerek. A s z e m . s é n k é p e pozitív lesz. E z e k ö s s z e g z é s e k é n t alakul ki egy vizuális t e s t k é p . h o g y „egyre h a t é k o n y a b b v a g y o k a k ö r n y e z e t e m m e g i s m e r é s é b e n . h o g y hol v a n n a k t é n y l e g e s 29 . viselkedési formák m e g t e r v e z é s é b e n . így é r d e m e s újra a lelkünkbe. s ilyen formán a m o z g á s s a l egyi­ dejűleg befolyásolhatjuk a kognitív és a szociális funkciók fejlődését. pozitív viszonyt alakítanak a saját testhez. . mely e g y s é g e s e g é s z k é n t k é p e z ő d i k le az agyban.l á b koordináció fejlesztése. lesttartás e. a z o k funkciójáról való integrált t u d á s u n k a t felidézhetjük. E n n e k a saját testi é n n e k az érzése az első összetevője az é n k é n t való l é t e z é s n e k ( K u l c s á r ) .é r z é s t (azt az érzést. e g y m á s h o z i g a z o d v a válik l e h e t ő - * posztura=testhelyzet. hiszen ö n m a ­ gunkról m a g u n k b a n kialakult az é v e k hosszú során egy belső térkép. Pl.az e g y r e több és c é l t u d a t o s a b b m o z g á s mind több információt jelez vissza az idegrend­ szernek. TESTKÉP-ÉNKÉP 1. A t e s t k é p idegélettani l e k é p e z ő d é s e életünk végéig m e g m a r a d . főbb feladatkörei egyben alapo­ zói az é n f u n k c i ó k a l a k u l á s á n a k . a j ó l kivitelezett gyakor­ latok a testrészek feletti uralom. MOZGÁSOS TAPASZTALAT — KOGNITÍV TÉRKÉP AZ ÉN-RŐL . é r t e l m ü n k b e i d é z n ü n k . taktilis. h o g y a m ó z g á s f e j l e s z t é s b e n t a l á l h a t ó m e g a testi-.kialakul a k o g n i t í v t é r k é p . . m i n t a fejtartás. ami a proprioceptív . A MOZGÁS FELETTI KONTROLL I '.k é z . vizuális visszajelzések a végtagok m o z g á s á ­ ról stb. v é g s ő s o r o n az e g é s z szocializációs folyamatot. a tárgyi és szociális k ö r n y e z e t h e z való adekvát m o z g á s o s (viselkedéses) v á l a s z l e h e t ő s é g e k gyarapításával közvetlenül befolyásolhatjuk a pszichikus én kialakulá­ sát. EGYÜTTMOZGÁS-EGYMÁSHOZ IGAZÍTOTT MOZGÁS '— AZ EGYÜTTES ÉLMÉNY A TÁRSAS KOOPERÁCIÓ ALAKÍTÓJA 1 A m o z g á s r ó l kapott környezeti visszajelzések ö n m a g u k b a n is a m o z g á s t v é g z ő s z e m é l y t m i n ő s í t i k . feszítés. rendszer ingeren érinti — AZ EN KONTROLL FUNKCIÓK ALAPJA ÉS ALAKÍTÓJA 6. p s z i c h o - szociális. s z e m . k i b o n t a k o z á s á t . ÖN1NDÍTOTTA MOZGÁS '— A KOMPETENCIA GYÖKERE 2. ami r e n d e l k e z é s r e áll a b e l s ő t á j é k o z ó d á s h o z ) .ső szerveinkről. hogy a m o z g á s o s viselkedésvála­ szok b ő v í t é s é v e l . . lokalizációs érzetekből a testfelszín sémája. a n a g y m o z g á s o k fejlesztésénél a m o z g á s feletti kont­ rollt e r o s t t o .haplikus a vizuális 3. A m o z g á s o s eladatok e g y ü t t e s kivitelezése csak e g y m á s r a figyelve. - TESTTUDAT . így befolyásolják az é n k é p m i l y e n s é g é t is.és é r t e l m i fejlődési vonal tényleges érintkezése. kialakítva a belső m o z g á s o s sémákat.a kialakult t e s t k é p . a m i k aztán e g y r e b i z t o s a b b t á m p o n t j a i l e s z n e k a j ö v e n d ő m o z g á s e l e m e k . A MOTOROS TEVÉKENYSÉG SIKERESSÉGE VAGY SIKERTELENSÉGE VISSZAHAT r-AZ ÉNKÉP ALAKULÁSÁRA i — A Z ÖNÉRTÉKELÉS MINŐSÉGÉRE •—AZ ÖNELFOGADÁS MÉRTÉKÉRE 5. b k o z b e n s z e r e z h e t a g y e r m e k olyan stabil tapasztalatokat. s ez a testséma.a c s e c s e m ő m o z g á s o s tapasztalata n y o m á n indul el a leválási folyamat az anyáról és k e z d ő d i k az én t u d a t o s u l á s a . a m e l y az önelfogadást segíti e l ő .a m o z g á s b i z t o n s á g a segíti.kinesztéziás a vesztibuláris poszturális (testtartás) a taktilis .

L é n y e g é b e n tehát a mozgásfejlesztésben található m e g a t é n y l e g e s é r i n t k e z é s a testi-ér­ telmi és szociális fejlődési vonal befolyásolásában. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1987): Kísérlet a tanulási zavarok óvodáskori megelőzésére. In: Turner. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1997): Komplex Prevenciós Óvodai Program. k o m p e t e n c i a és k o o p e r á c i ó r a való alkalmasság. 71-84. feszíteni. A 3-7 é v e s k o r o s z t á l y n á l a l a p o z h a t u n k a nagyfokú m o z g á s i g é n y r e . TORDA ÁGNES (1991): Szemelvények a tanulási zavarok korébői. c é l i r á n y o s t e v é k e n y s é g végrehajtására irányítjuk. A g y e r m e k i energiát ilyen m ó d o n . (1977): Visuelle Wahrnehmungs Förderung. Vol. Róma. 9. A m o z g á s lehet a k ö z ö s alapja a kog­ nitív és szociális funkciók fejlesztésének a 3-7 éves k o r o s z t á l y n á l . Is­ kolapszichológia. Gondolat Könyvkiadó. S.a m o z g á s b a n . m i n ő s í t é s e . 4. AFFOLTER: AZ észlelési funkciók zavartalan és patológiás fejlődése. Volán Humán Kiadó. Fejlesztő Pedagógia. SONSROEM (1966): In: Bruner. É l e t k o r i l a g a l e g a d e k v á t a b b t e v é k e n y s é g i f o r m á b a n . 239-278. 208.kipróbálhatja énjét társaival. J. 837-845. J. a meghatározott testrészekre koncentráló felada­ tok során (adott testrészt érinteni. 180. Budapest. a u t o n ó m i a . Budapest. a) A. Studies in Cognitive Growth. Tesiséma-fejli'sztőprogramunkban pl. 1-10.) tanulja m e g a g y e r e k a s z á n d é k o s m o z g á s o k akarati irányítását. BRCNER. 713. (1973): Process of Cognitive Growth. Budapest.a szociális k ö r n y e z e t szabályozása. ELTE Kiadvány.én-határai a fizikai és a szociális térben. Budapest. szem-haj színéről stb. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1995): Mozgás-Testkép-Énkép összefüggései.m a g a s s á g . E z e k előse­ gítik a testfogalom kialakulását. hiszen a m o z g á s a d o ­ m i n á l ó m e g n y i l v á n u l á s a g y e r m e k é l e t t e v é k e n y s é g é b e n . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN. Medicina Könyvkiadó. Fejlesztő tárgyként feltételeink között a tükör h a s z n á l a t a r e n d k í v ü l h a s z n o s a vizuális t e s t m o d e l l . új m o z g á s f o r m á k kipró­ b á l á s á r a késztető. 30 31 . John Wiley and Sons. JEKKELNÉ K Ó S A ÉVA (1986): A tanulási zavarok korai azonosítása. Vas Megyei Pedagógiai Intézet Kiadvány. ellazítani stb. FLAVELL. amely a f i g y e l e m . H o g y a n kezelhetjük t u d a t o s a b b a n ezeket a fejlesztő l e h e t ő s é g e k e t m o s t m á r n e m c s a k a kognitív funkciók. A. testesség. TANSLEY (1980): Motoros és perceptuális fejlesztő program. (1974): Új utak az oklalás elméletében. így t ö k é l e t e s e b b kivitelezésre ö s z t ö n z ő . Iskolapszichológia Tudományos Fórum. Vein-Miinchen. J. IRODALOM BRUNHR. Tankönyvkiadó. Pedagogik der Gegenwart.az é n . Educational Development Programics London. az é n h a t á r o k térbeli kiterjedéséről. In: Illyés Sándor (szerk. Alex Typo. New York. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1992): Kudarc nélkül az iskolában. KATONA FERENC (1999): Klinikai fejlődésneurológia.kialakításában. 53. Budapest. REINARZT. c) H.az agresszió h e l y e t t e l f o g a d h a t ó . 186. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1985/b. Dortmund. Budapest. 4 . b) F. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1987): Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak.): Az alapkultúrtechnikák elsajátítását meghatározó pszichikus funkciók. ISSBD Kon­ ferencia. a fejlesztés perspektívái. J. e m ó c i ó k kifejezésére ad m ó d o t és az é r z e l m e k p o n t o s a b b felismerését segíti elő. T e h á t a t ü k ö r i n f o r m á c i ó k a t nyújt a g y e r m e k n e k testi j e l l e m z ő i r ő l . E.g y a k o r o l h a t j a az é l e t k o r r a specifikus é n f u n k c i ó k a t : é n t u d a t .a tükör visszajelzi a k ü l ö n b ö z ő m o z g á s o k a t . Budapest. AYRES: Az integrációs folyamat. h a n e m az egész p s z i c h o s z o c i á l i s fejlődés befolyásolását c é l o z v a ? Szá­ m o l n u n k kell az életkorra tipikus agresszív önérvényesítési tendenciákkal és az ebből fa­ k a d ó f e l s z a p o r o d ó indulati feszültségekkel is. megőrizni és erősíteni a g y e r m e k i aktivitást! A s z o c i á l i s s z a b á l y o z á s n a k .k o n c e n t r á c i ó t és az akarati erő­ feszítéseket erősíti. 4 4 3 . (1982): On Cognitive Development. Magyar Pedagó­ gia. Ö n é r v é n y e s í t é s é b e n e s z k ö z k é n t használja saját testét és m o t o r o s m e g n y i l v á n u l á s a i t . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1985/a. Budapest. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1993): A környezeti mutatók és a mentális-pszichoszociális fejlődés összefüg­ gései. Pedagógiai Szemle. (1966). 13-40. az én j o b b elfogadását. Isko­ lapszichológia. H. Gondolái Könyvkiadó. J. M i n t a cirkuláris reakció . 97-114. E h h e z a t e v é k e n y s é g h e z kell m a x i m á l i s lehetőséget biztosítani. S. (1980): Möglichkeiten und Grenzen kompensatorischer Erziehung. REINARZT.): Gyógypedagógiai alapismeretek. A m i m i k a révén k ü l ö n b ö z ő énállapotok. így a mozgásfejlesztés so­ rán a l a k u l ó testi én a l a p o z ó j a lesz a pszichés énfunkciók fejlődésének. 89-94. 176-226. Child Development. 17.4 5 1 .): Teljesítmény és magatartászavarok összefüggése óvodás és kisiskolás korban. a környezettel való k a p c s o l a t á ­ b a n . Iskolapszichológia. a testfelszínről.k é p . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1988): Az alapkultúrtechnikák elsajátítását meghatározó pszichikus funkciók fejlődése és fejlesztése. összehasonlíthatja . J. CsÉPE VALÉRIA (2000): Az olvasás és írásképesség zavarai. 55. (1981): Az értelmi fejlődés. BAUER: A primer észlelési folyamatok fejlődése és jelentősége. Eötvös Kiadó. emelni. SCHENK-DANZINGER. a m e g e r ő s í t ő v i s s z a j e l z é s n e k főként erre a m o z g á s t e v é ­ k e n y s é g r e kell ö s s z p o n t o s u l n i . S. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1990): Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára. K i i n d u l ó a l a p t é t e l e i n k h e z kell visszanyúlni: az énfejlődésben m e g h a t á r o z ó . L.a g y e r m e k i ö n i n d í t o t t a aktivitás m é r t é k e és . ELTE Kiadvány.

m e l y a m o z g á s o k h o z szük­ séges jó és s z ü k s é g e s testtartás stabilizálásához vezet (Katona. j á r á s m e c h a n i z m u s á ­ nak i d e g r e n d s z e r i e l e m e i csak ráépültek a többire. A törzsfejlődés során b e k ö v e t k e z ő n a g y o b b lépcsőfokok (halak. Az i d e g r e n d s z e r fejlődésével. 37. b e l s ő v a g y külvilágból j ö v ő ok . mi kifejezetten elvet­ jük. és a végállapot a t ü n e t h a l m a z o k m e g m e r e v e d e t t rossz rendszere. D e elméleti m u n k á s ­ ságuk azóta m e g h a l a d o t t . h o g y a g y e r e k fejlődése a korai szakaszban t ú l n y o m ó r é s z t mozgásfejlődésen keresztül megy végbe.m o z g á s m i n t á k a t t a r t a l m a z t a : k ú s z á s .közvetlenül születés utántól . m i n t a h a s o n l ó s á g . de a k ü l ö n b s é g n a g y o b b . 1986. első­ sorban m i n d e n o x i g é n h i á n y o s állapot. és ezt felhasználva beve­ zette a legkorábbi d i a g n ó z i s t . h o g y m e g t e r e m t s é k a m o z g á s motiváltságát. p s z i c h o l ó g u s o k . Vojta felfogása meg­ e g y e z i k Temple Fay v é l e m é n y é v e l . Domah (a P h i l a d e l p h i a i R e h a b i l i t á c i ó s K ö z ­ pont m u n k a t á r s a i k ö z l e m é n y e i elméletet és gyakorlatot is t a r t a l m a z n a k fejlesztő m ó d s z e ­ rükről ( D e l a c a t o . Delacato. szövettanával. fejlődési z s á k u t c á b a juttathatják. 82. Az Alapozó Terápia elmélete és kiindulása a fenti m ó d s z e r e k h e z nyúlik vissza. vertikális r u g a s z k o d á s ( ü l é s b e h ú z ó d z k o d á s ) . e m l ő s ö k ) a l a p v e t ő m o z g á s m i n t á i m e g i s m é t l ő d n e k a g y e r m e k i d e g r e n d s z e r é n e k egyedfej­ lődésében: a m a g z a t i és születés utáni m o z g á s o k h a l m o z g á s n a k .m e l y e k a n o r m á l . hogy a k i s e b b vagy n a g y o b b fokban sérült agyú g y e r m e k e k á l l a p o t á b a ne n y u g o d j a n a k bele. Az agy érési folyamatait sok t é n y e z ő károsít­ hatja . e l e m i m á s z á s . Ezt az elméletet. hogy az egyedfejlődés lényegében a törzsfejlődés rövid m e g ­ ismétlése. Az ő v é l e m é n y e szerint az e m b e r i egyedfejlődés m u t a t u g y a n h a s o n l ó s á g o t az e m b e r s z a b á s ú a k k a l . Hottiger (a f e l s o r o l á s csak részleges) egy­ aránt k i e m e l i k a m o t o r i u m fejlődésének szerepét ( M á r t o n . Vojta m ó d s z e r é n e k egyik célja a h e l y e s i z o m t ó n u s .megelőzi a k é s ő b b i . m a g a t a r t á s b e l i . 1986). & fejlődésneurológiai kezelés és neurohabilitáció. E z e n fejlesztő p r o g r a m o k nagy része a mozgáson ke­ resztül indította újra a g y e r m e k idegrendszer-fejlődését. o. v a l a m i n t a g y e r m e k intellektuális f u n k c i ó i n a k fejlődésében Piaget. Berta és Karel Bobath m ó d s z e r e arra irányult. C. K a t o n a F e r e n c professzor bírálatával élünk: „ A z elavult r e k a p i t u l á c i ó s e l m é l e t értel­ m é b e n arra k e l l e n e g o n d o l n u n k . m e l y b e n a kezelésnek ismét be kell indítania és a n o r m á l i s irányba terelnie a m á r k á r o s o d o t t vagy fejlődésükben v e s z é ­ lyeztetett funkciókat. lefelé ru­ g a s z k o d á s (lefelé r u g a s z k o d á s h á t o n ) . folyamatos k ú s z á s ( e l ő r e k ú s z á s lejtőn). a z é r t e l m i . s z á z a d b a n t ö b b o l y a n m ó d s z e r t d o l g o z t a k ki.).).s z a b á l y o z á s h o z . és az e m b e r i egyedfejlődés t ö b b millió eve alatt n e m s z e r v e z t é k át az i d e g r e n d s z e r egészét. az „ ö r d ö g i kört". hüllők.az újszülött agya m é g h i h e t e t l e n ü l kép­ lékeny . hogy a h u m á n s p e c i f i k u s ülés. 1986).a 2 0 . mert ezek m e g a k a d á l y o z z á k a n o r m á l i s m o z g á s és testtartás kialakulását ( K a t o n a . 32 . o. szülés alatti és utáni á r t a l m a k .m o n d j a D e l a c a t o . mely a fej­ lődés a k a d á l y a is e g y b e n .s o k s z o r fejlődési v o n a l a n k é n t e g y m á s r a é p ü l ő .vezet helyes i z o m t ó n u s . h o g y az agy sé­ r ü l é s e k o r f e n n m a r a d ó k ó r o s a n rögzült testtartási é s m o z g á s i r á n y í t ó reflexeket lebontsa. században g á s m i n t á k " f o g a l m á t a z e m b e r i m o z g á s f e j l ő d é s b e n . 1999). csak a k k o r v á r h a t ó . G y a k o r l a t u k a z e m b e r i m o z g á s f e j l ő d é s b e n l e g a l a p v e t ő b b . de n e u r o p s z i c h o l ó g i a i s z e m p o n t b ó l . M ó d s z e r é n e k cél­ j a „az ö s z s z e s k á r o s o d o t t funkció t o v á b b i f e j l ő d é s é n e k n o r m a l i z á l á s a . H. Temple Fay. h a n e m azonnali fejlesztéssel .D é v é n y i É v a és mtsai. a m e l y szerint csak az ősi m o z g á s m o d e l l e k g y a k o r o l ­ tatása . o. a m á s z á s az e m l ő s ö k m o z g á s á n a k . P E T . A fenti m ó d s z e r e k e l s ő s o r b a n m o z g á s s é r ü l t g y e r e k e k fejlesztését c é l o z t á k .AZ ALAPOZÓ TERÁPIA ELMÉLETE ÉS M A R T O N . aki megteremtette az „elemi moz­ AZ ALAPOZÓ TERÁPIA LÉTREJÖTTÉNEK TÖRTÉNETE A) Idegrendszer-fejlesztő mozgásprogramok és módszerek a 20. vagy „legalább a rehabilitáció lehetőségét kell fokoznia a m a x i m á ­ lis s z i n t i g " ( K a t o n a . A g y e r m e ­ k e k k e l f o g l a l k o z ó s z a k e m b e r e k . 1986. és igen sok ismeretlen. Tobis-Loewenthal. m e l y e k a k ó r o s a n fejlődött i d e g r e n d s z e r ű g y e r m e k h a l m o z o t t a n r o s s z v é g á l l a p o t á t .m á s z á s . a j á r á s e m b e r i . i d e g r e n d s z e r . míg a gyereknél a kóros agyfejlődés m á r tünetek­ ben nyilvánul m e g . m e l y n e k e l m é l e t i és g y a k o r l a t i h a t á s a vi­ lágszintű: az e g y i k a Pethő-módszer. a z i d e g r e n d s z e r funkcionális p l a s z t i c i t á s á n a k m a x i m á l i s k i h a s z n á l á s a a fejlődés e korai s z a k a s z a i b a n . így r ö v i d e n i s m e r t e t n é m a cáfolattal együtt. t e k i n t e t b e veszi a s é r ü l é s t . állás. Állításuk szerint ha a g y e r e k p r o b l é m a m e n t e s e n halad végig e z e n a törzsfejlődési s o r o n .). va­ lamint a vizsgáló eljárások fejlődése ( C T . A m á s i k Katona m ó d s z e ­ re. idegélettanával foglalkozó t u d o m á n y o k .m o z g á s s é r ü l t g y e r e k e k n é l m e g t e r e m ­ tette a k o n d u k t í v (a g y e r e k e t egy v e z e t ő viszi végig a f o l y a m a t o n ) fejlesztést. melyet rekapitulációs e l m é l e t n e k n e v e z n e k . funkcionális M R I .e r ő s e n l e e g y s z e r ű s í t v e : felülési m o z g á s m i n t a ( l e b e g ő ü l t e t é s ) . 9. d e f e k t u s h o z v e z e t h e t n e k .d o m i n á n s m o z g á s o k . szá­ z a d b a n eljuttatta a s z a k e m b e r e k e t oda.i l y e n k o r a t ü n e t e k m á r újabb k ó r o s t ü n e t e k okaivá válnak.orvosok.D É V É N Y I ÉVA GYAKORLATA M a g y a r o r s z á g o n született két o l y a n m ó d s z e r . a célszerű m o z d u l a t o k a t j á t é k o s helyzetek­ kel k ö t ö t t é k össze.g e n e t i k a i m e g h a t á r o z o t t s á g . m á s z á s .33 . A g y e r e k n e k a m o z g á s érzetét kell elsajátítania.e l o s z l á s m e g t e r e m t é s e a gyereknél. jó ü t e m ű és m i n ő s é g ű érési folyamatot leállíthat­ ják. terhesség alatti. m á r r o s s z m e c h a n i z m u s t l é t r e h o z ó t ü n e t e k e t . a k ú s z á s a hüllők m o z g á ­ sának felelne m e g .kúszás. legősibb . g y ó g y p e d a g ó g u s o k .és terápiát.j á r á s . Az igen korai d i a g n ó z i s n e m várja meg. m e r t e l m é l e t ü k e t nem tartjuk az A l a p o z ó T e r á p i a elméleti alapjának. és k é s ő b b a s z i m b o l i k u s megér­ tés is a g y e r m e k m o z g á s v i l á g á r a épül és é p í t h e t ő rá. és a fejlődő funkciók e g y m á s r a hatásának bevonása a kezelési p r o g r a m b a " (Katona. hogy p r o b l é m a m e n t e s lesz az e m b e r i egyedfejlődésen való végigha­ ladása. Állításuk szerint az e m b e r i idegrendszeri egyedfejlődés m e g i s m é t l i a törzsfejlődés fontosabb állomásait. E z e k a m ó d s z e r e k elvileg öszszek a p c s o l ó d n a k a b b a n a v é l e m é n y b e n . E r r e k é s ő b b visszatérek. 1986.olyan helyzetnek tekintették. 1963). S P E C T ) a 20. Az 1940-60as években m é g feltételezték. és szociális r e h a b i l i t á c i ó t c é l o z m e g ( K a t o n a . 1986). k o m m u n i k á c i ó s é s m o t i v á c i ó s t é n y e z ő k e t e g y a r á n t . „ k i t é r í t h e t i k " . M a g u k a m ó d s z e r e k kivitelezési elve­ ikben k ü l ö n b ö z ő e k voltak. Schilling. Ayres. G. M R I . h o m o r í t á si m o z g á s m i n t a ( t á m a s z t o t t h o m o r í t á s ) . elemi j á r á s . ez p e d i g a l i g h a l e h e t s é g e s " ( K a t o n a . vírusfertőzések.

agyvelőfejlődési r e n d e l l e n e s s é g stb. csak aztán építhe­ tünk rá g y ó g y í t ó olvasással. és k o r u k szerint elég idősek voltak a h h o z . 8 k e r e s z t m i n t a szerint mászott. és o n n a n j u t t a t t á k a k ö v e t k e z ő s t á d i u m r a . h i á n y o s s á g o k a t és a rossz m e g o l d á s o k a t okozatként. anyanyelvi k o m m u n i k á c i ó kifejlődése csak a k k o r lesz p r o b l é m a m e n t e s . Megfigyelték a n o r m á l g y e r m e k i fej­ l ő d é s b e n a m o z g á s m i n t á k e g y m á s utáni j e l e n t k e z é s é t : kúszás. aki m e g v á l a s z t j a dominanciáját: szem-. a 6. Ezután alakul ki ( 3 . Következtetésük. írásra. h o g y a m o z - gásfejlődésében és k i e m e l t e n a h u m á n mozgásfejlődési m i n t á i b a n nincs-e e l m a r a d o t t s á g a .E l ő b b i állításukkal összefügg D e l a c a t o k ö v e t k e z ő e l m é l e t e . h a n e m folyamatos m o z d u l a t s o r o k b a n j e l e n t k e z n e k k ü l ö n b ö z ő in­ g e r h e l y z e t e k b e n . mely a kétéltűek m o z g á s a . ez a híd szintje. akiknél egyoldali vagy kétoldali súlyos a g y k á r o s o d á s volt. m e l y szerint a c s e c s e m ő i d e g r e n d s z e r e fokozatosan és e g y m á s r a épülve érik az agytörzstől felfelé e g é s z e n az agy­ kéregig. Mert ha észlelünk mozgásfejlődési. V a n egy kizárólagosan emberi k o m m u n i k á c i ó s forma: b e s z é d .o l v a s á s . évtől 7. Ha a d i s z l e x i á s g y e r m e k e t csak a z a n y a n y e l v e t g y a k o r o l t a t ó m ó d s z e r r e l a k a r o m olvasásra bírni (vagyis csak g y ó g y í t ó olvasással). és a c s e c s e m ő k ü l ö n b ö z ő életszakaszaiban „azon a szinten é l " . és középagy-lény lesz: m o z d u l a t a a m á s z á s ( e m l ő s ö k ) . írásban. A n n á l g y ü m ö l c s ö z ő b b volt s z á m u n k r a D e l a c a t o é k gyakorlati tapasztalata és az e b b ő l levont k ö v e t k e z t e t é s e k .g y e r e k közül a kezelés v é g é r e 12 g y e r e k j á r ó k é p e s lett. a k k o r h á r o m felnőtt n a p o n t a 4 x 5 p e r c i g passzívan „ r á h e l y e z t e " .é r z é k s z e r v i fejlődési so­ ron. Á t l a g o s a n 11 h ó n a p i g végezték a kezelést. a t ó n u s o s nyaki reakciók. illetve a n n a k nyelvi készségéért felelős területei n e m érettek rá. és ez a m o z g á s s o r a s z e n z o r o s éréssel együtt adja azt a s z e n z o m o t o r o s i d e g r e n d s z e r i fejlő­ dési sort. m e r t idegrend­ szere. a két fül e g y m á s t ó l füegetlen hallásának kialakulása. vagyis elvégezte a g y e r e k k e l a kúszás m o z g á s m i n t á j á t szabályosan és ritmusosan. E k k o r a gyerek átlép a középagyszintre. F e l m é r t é k a beteg g y e r e k e k e t .és l á b d o m i n a n c i á t .ülés). T e h á t D e l a c a t o sze­ rint az újszülött perincvelői-agytörzsi lény. írás-. a beszéd-.í r á s . olvasáskészség tökéletességéhez. Humánspecifikusak. E b b ő l D e l a c a t o és m u n k a t á r s a i azt a k ö v e t k e z t e t é s t v o n t á k le. j e l l e m z ő j e a paralateralitás: két kezét használ­ ja lábaitól függetlenül.tatási-dominancia megválasztási fejlődési m o z g á s s o r n a k . 76 n a g y o n súlyosan agysérült g y e r m e k k e l d o l g o z t a k 12 h ó n a p o s ­ tól 9 éves korig. a m í g csak a gyerek teste-idegrendszere rá n e m érzett a m o z g á s ­ mintára. de kezével m é g e g y e n s ú l y o z . k e r e s z t m i n t a szerint jár. és a b e s z é d r e n e m lettek báto­ rítva ( D e l a c a t o . ha a g y e r m e k p r o b l é m a m e n t e s e n v é g i g m e g y a kizárólagosan e m b e r i m o z g á s o s . kéz. csak reflex t e r m é s z e t ű m o z g á s o k k a l . A kizárólagosan e m b e ­ ri. héttől tart kb. a 6. Ez azt jelenti. E k k o r alakul ki a sztereo látás és sztereo hallás. írás és olvasás készsége. h o g y az anyanyelvi területen (beszédben. vagy e g y m á s m e l l e t t i s é g é b e n (pl. hogy a m e l y i k g y e r e k n e m tud m á s z n i . de nem ilyen k i z á r ó l a g o s a n . h ó n a p t ó l a 12. járásnál két lábát használja. m e l y n e k hát­ terében é r e r e d e t ű daganat. és azon a szinten élő lény lesz. mert a ház alapja az idegrendszer teljes érettsége. n e m aktiválhatok újszülött vagy fiatal állatokban. magzati héten kiváltható. de e n n e k k i b o n t á s a csak érett idegrendszeri s t r u k t ú r á k o n történhet m e g . l e b e g ő ültetés).2 9 . E z e k e t a m o z g á s m i n t á k a t n e v e z t e el elemi mozgásmintáknak. E r e d m é n y e i k a m o z ­ gás területén is k o m o l y a k : a 70 j á r á s r a képtelen . A fejlesztő p e d a g ó g i a g y a k o r l a t á b a n az utóbbi 10 év során (kb. agysorvadás. m i n t h a h á z a t é p í t e n é k alap n é l k ü l : amit rá­ építek. és csak az e m b e r r e jel­ l e m z ő . 5 9 % . az oldalismeret. (Pl. földön c s ú s z á s . állt. m e l y n e k k o r o n á j a k é n t megjelenik a beszéd. majd m á s z á s . 1963). j á r á s m á r a 2 0 . a testséma. 2 0 0 0 .erű szint. o. Mi ezen e r e d m é n y e i k b ő l és e l g o n d o l á s a i k b ó l m e ­ rítettünk: v a l ó b a n az i d e g r e n d s z e r o n t o g e n e t i k a i l a g teljes beérése s z ü k s é g e s a l e g e m b e ­ ribb funkció. M e r t a készség velünk születik. ül. Ez a gyakorlati változás szemléleti megújuláson alapul: „iskolaérettségi vizsgálaton a hi­ bákat.u k elkezdett beszélni ( s z a v a k a t m o n d a ­ ni) a p r o g r a m f o l y a m á n . a k k o r úgy teszek. a k k o r é r d e m e s m e g v i z s g á l n i . Végül e l é r k e z t e k a d o m i n a n ­ ciakialakítás s t á d i u m á i g . h o g y a g y e r m e k azért n e m képes az olvasásra. Azt állítjuk. holott beszédterápiát n e m kaptak. a c s e c s e m ő e k k o r hídlény. csak az e m b e r r e j e l l e m ­ ző egyedfejlődési sor: kúszás —> m á s z á s —> j á r á s —> d o m i n a n c i a megválasztása. és n e m is ez a tapasztalatunk. ezt kell e l ő b b „ k i á s n u n k " . hogy van egy. h ó ­ napig. és sztereo látása v a l a m i n t sztereo hallása tökéletesedik. T e h á t már m a g z a t i állapotban magas fokú az e m b e r m o z g á s s z a b á l y o z á s a . majd a k ö v e t k e z ő szintre lép. h a n e m ezt m e g e l ő z i és kíséri az oki ke- 34 35 . vízfejűség. m a g a s a b b szint a kétéltűsz. kétfüles együtthallás. a nvúltagyi = vesztibuláris r e n d s z e r és a pallidum s z a b á l y o z z a (/. ismét K a t o n a professzor m u n k á s s á g a alapján a d n á n k m e g a választ ( K a t o n a . az olvasni s e m fog t u d n i . és ezt gyakorlatokkal beérleljük. aki felfedezte. 4 tárgyakat tartott. m á s z á s . E z u t á n a gyerek korai corticalis (agy­ kérgi) lény lesz az 1. évig) az agykérgi e m ­ ber. D e l a c a t o azt állította. év . e n n e k a m o z d u l a t a a kúszás. olvasásban) elmaradt gyermek idegrendsze­ re éretlen.). Az i d e g r e n d s z e r o n t o g e n e tikai beérése p e d i g a h u m á n m o z g á s m i n t á k e g y m á s u t á n j á b a n és e g y m á s r a é p ü l é s é b e n tör­ ténik (pl. a g y h á r t y á k közötti bevérzés. melyet nevezhetünk helyzetváltoztatás-felegyenesedés-helyváltoz.és ebből 20 m o z g á s r a képtelen . 12. majd j á r á s . ezáltal idegrendszeri érésbeli e l m a r a d o t t s á g o t . a kéz­ ügyesség-gyakoroltatás szintjén -. felül­ tetés (ún. Ezt a m e c h a n i k u s e l m é l e t e t mi szintén elvetjük.tehát a rajzkészség. hogy a kúszás. kúszás . ha a gyerek csak feküdni tudott.járás). leomlik.vagyis az i d e g r e n d s z e r e l m a r a d t érettségét kell e l ő b b „ b e h o z n u n k " -. 16 hetes koráig tart. h ó n a p körül. ezért az idegrend­ szeri s t r u k t ú r á k n e m k é s z e k a funkció b e f o g a d á s á r a vagy k i b o n t á s á r a . kifejlődik a k é t s z e m e s együttlátás. E k k o r a m á s z á s s t á d i u m á r a j u t t a t t á k stb. akik a p r o g r a m k e z d e t é n n e m tudtak beszélni. s n e m k ö z v e t l e n ü l kijavítandó okként kell é r t e l m e z n ü n k " (Lakatos. a kisagy ősi ré­ sze. De s z á m u n k r a m é g f o n t o s a b b ered­ m é n y ü k : a g y e r e k e k közül.18. hogy t u d h a s s a n a k . e k k o r j e l l e m z ő a két s z e m e g y m á s t ó l független látásának kialakulása. 11 g y e r e k teljesen ö n á l l ó a n m e g t a n u l t jár­ ni. Az emberi m o z g á s kialakulása min­ den újszülöttben a primitív m o z d u l a t o k k a l k e z d ő d i k : e z e k e t az ívjáratok. agyvelő­ gyulladás. hogy melyik m o z g á s s t á d i u m r a k é p e s e k . 1986). E z e k a m o z g á s m i n ­ ták n e m reflexszernek. K ö v e t k e z ő . ábra).) M i n d e h h e z erős érzékszervi stimulációkat és l é g z é s p r o g r a m o t is adtak. elégtelenül szervezett. ez a 20. h ó n a p i g . hogy na e g y g y e r m e k n e m tud m e g t a n u l n i olvasni. bár ez is fontos. Mi ezzel a hasonlattal és elvvel e g y e t é r t ü n k . Delacato azt állítja. hogy a fejlesztést n e m a tünetek szintjén kezeljük kizárólag . Mi n e m ezt állítjuk. f ő e m l ő s ö k b e n sem. és egyedül is képes lett rá. a testtartás-látás in­ tegrációja itt alakul ki.m á s z á s . a m e l y agyterület vezérli. ez a hal­ szerű lét kb. Az újszülött idegrendszere igazán és teljesen emberi idegrendszer: a l e g p r i m i t í v e b b m o z g á s is m a g a s a b b idegrendszeri szabályozás alatt áll. A fejlődés útja az egyszerű e m b e ­ ri m o z g á s o k t ó l vezet a fejlett emberi m o z g á s t í p u s felé. sokkal j o b b alapot nyújtunk az anyanyelvi készség beérlelődésének. 1985-től) változás történt.

j á r á s v a r i á c i ó k . e g y e n s ú l y . P o r k o l á b n é . k e r e s z t m o z g á s o k stb. r u g a l m a s s á g és egyensúly-gyakorlatok.h e l y v á l t o z t a t á s i m o z g á s ü g y e s s é g fejlesztése nélkül. 1963). és a n o r m á l fejlődési folyamatot 36 37 . pl.r e n d b e h o z a t a l a nélkül stb. m í g m e g é r k e z ü n k az adott tünet k e z e l é s é h e z . 1997) . mely a h i b a szintjén gyakoroltat. a tartalmi diszgráfián semmit. és a l k a l m a z o t t : D e l a c a t o és m u n k a t á r s a i elérhető s z a k k ö n y v ü k b e n m é g kizárólag a k ú s z á s . 1987.kisagy e l ő b b r e n d b e h o z n i .ívj áratok B) D . E . az alatta levő szinteket kell A . és iskolaéretlen ó v o d á s o k n á l a l e m a r a d á s b e h o z á s á r a . hogy terápiánk fejlődéstani szemléletű fejlesztő terápia. úgy szoktuk m o n d a n i . H.szem vestibularis magrendszer melyre k é s ő b b részletesen visszatérek. alaki diszgráfián t u d t u n k javítani a k ö n y v b e n leírt „pi­ ros s z e m ü v e g e s " m ó d s z e r r e l . a m e l y a g y e r m e k fejlődésében. Az. Ez az e l m é l e t és g y a k o r l a t terápiánkat a regresszióval dolgozó terápiák k ö z é sorolja. D e l a c a t o és T e m p l e Fay közös munkája és az erről megjelentetett or­ vosi szakkönyv leírása és tanácsai alapján (Delacato. E k k o r m é g csak a n y a n y e l v i b) szemmozgató idegmagvak rendszere k é s z s é g h i á n y o s g y e r m e k e k e n p r ó b á l t u n k segíteni. A l a p o z ó T e r á p i a stb. Kb. Ez a ha- zelés: az i d e g r e n d s z e r érését elősegítő. A m o z g á s k o o r d i n á c i ó r a való hatása miatt .felhasználva P o r k o l á b n é B a l o g h Katalin kutatási és gyakorlati e r e d m é n y e i t ( P o r k o l á b n é . hogy k ü l ö n ö s e n h a t é k o n y m e g k é s e t t beszédfejlődésű ül. m o n d v á n : ha ez a szint n e m m ű k ö d i k .I . Ez a terápia már h a t á s o s n a k b i z o n y u l t a diszlexiás.m á s z á s . h a n e m fejlődéstanilag a tünet „ a l á " m e g y ü n k . m á s z á s h o z (ellenoldali v é g t a g o k e g y ü t t m o z g á s a ) ellenoldali végtagok m o z g á s k o o r d i n á c i ó s gyakorla­ tai. P á r év m u n k a után derült ki. E n n e k elméleti és gyakorlati j e l e n t ő s é g e . A terápiát több mint tíz évvel ezelőtt. e m l é k e z e t f e j l e s z t é s e k stb. Porkolábné Balogh Katalin-féle fejlesztéssel -. testismeret. felülés. A y r e s . diszfáziás g y e r e k e k n é l .pl. r u g a l m a s s á g .). v a l a m i n t fejlődés­ tani szemlélete és k o m p l e x i t á s a miatt n a g y o n h a t é k o n n y á lett e n y h e fokban értelmi fogya­ tékos gyerekeknél. hogy a gyereket s o h a s e m a tünetei szintjén kezdjük kezelni.h a t é k o n y lett o r g a n i k u s sérülésből e r e d ő hiperaktív-figyelemzavaros ese­ teknél. 1990-ben Kulcsár Mihályné fej­ lesztő p e d a g ó g u s r e n d e l k e z é s ü n k r e bocsátotta m i n d a z o k a t a b ő v í t é s e k e t és továbbfejlesz­ téseket. K u l c s á r M i h á l y n é . P l . m i n t a h a g y o m á n y o s s z e m l é l e t ű felzárkóztatás. Az e r e d m é n y e k k e l diszlexiás g y e r m e k e k n é l e l é g e d e t l e n voltam. alaki diszgráfiás g y e r m e k e k n é l . h a n e m a térben. vagyis a te­ Katona ábrája nyomán I.törzsdúcok próbálja biztosítani. h o g y e n n e k m e g t e r e m t é s é v e l e l é r k e z h e s s e n az e r e d m é n y e s fejlesz­ téshezEz a szemlélet j e l l e m z i az A l a p o z ó T e r á p i á t is.e h h e z hozzá­ tette az összes olyan m o z g á s t . E z s z e m l é l e t é b e n m á s .gerincvelő Bővítés és továbbfejlesztés. k ú s z á s h o z ( a z o n o s oldali végtag­ o k e g y ü t t m o z g á s a ) a z o n o s oldali végtagok m o z g á s k o o r d i n á c i ó s g y a k o r l a t a i .j á r á s .d o m i n á n s g y a k o r l a t o k c) íormatio reticularis rendszeres pályái =RAS reticularis rendszer vagy az éberségi szintért felelős hálózatos állomány fejlesztését k í v á n t á k m e g . H R G . M o z g á s s o r a i t fejlődéstani szemlélettel állította össze. ábra d) látásszabályozó rendszer e) tekintés szabályozó rendszer rápiába n e m c s a k a m o z g á s és m o z g á s é r z é k e l é s került. Alapozó Terápia jelenlegi felépítése. 1987-ben Pálfia Judit s z e m é s z o r v o s s a l k e z d t e m el. m e l y e k e t ő m á r a fenti a l a p h o z hozzátett. F . n e m k e z e l ü n k f i n o m m o t o r i k á t ö n m a g á b a n a k i s g y e r e k n é l fejlődéstanilag ezt m e g e l ő z ő ü g y e s s é g e k n a g y m o z g á s o k . a) kisagyból kiinduló mozgásszabályozó magrendszer akkor m é g csak C. életében fontos: fejemelé­ sek. kéz és láb t e v é k e n y s é g é n e k szétválasztása stb.a m o z g á s k o o r d i n á c i ó alap­ jait adja m e g .thalamus H . Kibővítette a terápiát a hazai fejlesztő pe­ dagógia g a z d a g tárházával . i d ő b e n való bizton­ ságos t á j é k o z ó d á s . Afejlődéstani-fejlesztés szem­ lélet a g y e r m e k e t és k é s z s é g h i á n y á t fejlődésében nézi. jobb-bal ismeret. az érési folyamatot még egyszer beindító terápiák ( P l . n e m állítunk b e e l d ö n t e t l e n d o m i n a n c i á t a h e l y z e t v á l t o z t a t á s i .f e l e g y e n e s e d é s i . vagyis a fejlődés lépcsőin m e g y ü n k végig m é g egyszer.

* A felsorolás m á r csak azért sem lehet teljes. végzett hallgatóinktól. fejlesztette t e r á p i á n k a t . mászás. melyek­ kel a gyerek h o z z á s z o k i k a két kéz és két láb együttes. és láb külön munkáját. in­ kább l ö k é s s z e r ű e n beindítja a m o z g á s ü g y e s s é g e t . A h a r m a d i k lépcsőfokban A l a p í t v á n y u n k részint e g y r e újabb g y a k o r l a t s o r o k k a l bővítette az eddigi területeket. Hofmann Ildikó. Esti Nóra. Szerző Krisztina.D é v é n y i E v a é s m t s a i . Csaba Mercédesz. az egyensúly. De sok g y e r m e k a n e h e z e b b m o z g á s k o o r d i n á c i ó s gya­ korlatokat (I. á l l a t u t á n z ó ügetések. csak aztán a földön. mert ott sokkal k ö n n y e b b e n ráérez a teste. légző-fegyelmező gyakorlatsor. Dékányné Cseri Zsuzsa. Farkasné Murányi Márta. t e s t v o n a l a t á t l é p ő k e r e s z t e z ő g y a k o r l a t s o r stb. pl. mellyel először m u n k a c s o p o r t k é n t . taps test előtt. E z e k az e l v e k m e g e g y e z n e k Falvay Károly egyensúlyfejlesztési elveivel ( s z e m é l y e s közlés).e r ő s í t ő k s z ü k s é g szerint). Burián Kati.: majd min­ den „ e g y s z e r ű " kéz. hogy a katonai ( U S A ) k i k é p z é s b e n m é g a világháború előtt bevezették az ü g y e s s é g . Diamond azt írják. T ó t h G á b o r ki­ d o l g o z t a a terápia speciális alkalmazását o r g a n i k u s k á r o s o d á s b ó l induló hiperaktív figye­ l e m z a v a r o s gyerekek eseteire. egyúttal hálás köszönetet szeretnék mondani: Asztalosné Marosi Marianna. Pócsi Orsolya. Sütő Csaba.. az A l a p í t v á n y h o z közel álló m u n k a t á r s u n k gazdagította. felülések j á r á s és változatai. 38 39 .t e r á p i a gyakorlatait. a l a p k o n c e p c i ó n k k a l jól h a r m o n i z á l ó területeket vont be a terápiába.p r o n á c i ó vagy ökölcsukás-nyitás r i t m u s o s a n . de az e r ő n l é t r e is igen jó hatást g y a k o r o l t ( M .) Az egyensúly fejlesztésével kapcsolatban Földi Rita munkáját mérvadónak tekintjük (Fodorné Földi Rita.. H. Tóth Ildikó. Sipos Zsóka. kúszás. m á r a kialakult felépítése a k ö v e t k e z ő : Elemi mozgásminták + Ruganyosság + Egyensúly Mozgáskoordináció tökéletesítése Dominancia (kéz. Némcthné Márk Julianna. l á b b o l t o z a t . egyik kéz simogat. Rozsnyai Henrietté. Váradi Ildikó. A terápia jelenlegi. Gacsályi Lászlóné. szinte lökést ad neki. a „keresztezettséget": pl. e h h e z a gyerek m e g t a n u l „ e g y s z e r ű " labgyakorlatokat. a k a d á l y o k k a l stb. talicskázás. 1999).tékony t e r á p i a már nem D e l a c a t o terápiája volt. Görbicz Katalin. az időzítés és ütemérzék. és M. és „ e g y s z e r ű " kéz­ gyakorlatokat. A vizsgálatnál h a s z n á l u n k vizsgálati e l e m e k e t K u l c s á r M i h á l y n é terápiájának vizsgálatából. hogy a r u g a l m a s s á g o t fogja fejleszteni. jól k o o r d i n á l t m ű k ö d t e t é s é h e z . M á r t o n . ezen belül járásegyensúlyt. E z u t á n k i d o l g o z z u k a két kéz külön munkáját. szem.. egyik rajzol. E z u t á n telepítjük a kéz.és lábgyakorlatot k o m b i n á l u n k e g y m á s s a l . Tóth Péter. a S z e n z o r o s Integrációs T e r á p i a vizsgálatából (Ayres terápia) é s L a k a t o s Katalin-féle T S M T (Tervezett S z e n z o m o t o r o s T r é n i n g ) vizsgálatból. toporgás. m á s i k dobol stb. Alapöt­ lete szintén Kulcsár Mihálynétól származik. ha teljes volna. Wimmer Zsuzsa. Gergely Anikó. E k k o r t o v á b b m e g y ü n k a Finom motorika * Csak néhányuk nevét tudom felsorolni (1995-2000 között). láb) Erihez járulnak az informatikai blokkot fejlesztő kartonok Mozgáskoordináció megalapozása 1. Mi eredetileg azt hittük.b e s z é d gyakor­ latok. Gósv Mária b e s z é d h a l l á s ( G O H ) . egy helyben szökdelés. Frankó Mária. vagy formált a terápia v o n a l á h o z igazodóvá: pl. forgások. körrajzolás stb. 3. Bors Ilo­ na. majd jelen­ leg a l a p í t v á n y k é n t d o l g o z u n k . D i a m o n d . M i n d e b b ő l kialakult az A l a p o z ó Terápia. Földi Rita labdagyakorlatait. Falvay Károly n é p t á n c m o z g á s e l e m e i t . állás-törzsegyensúlyt. Göttlinger Gabi. Kalapos Ilona. vé­ g i g v e z e t v e őt e l ő b b az a z o n o s oldali kéz és láb. pók-rák és sok kisegítő g y a k o r l a t (pl. és m é g a beszédfejlődési lemaradottságokat is javítja.. testtel végzett ritmusgyakorlatok. másik ütöget. mert folyamatosan gyűjtjük és kapjuk az új ötleteket m u n k a t á r s a i n k t ó l . m e l y e k a fejlődés során megjelennek. E l ő b b m e g s z o k t a t j u k a g y e r e k k e l az „ e l l e n o l d a h s á g o t " : két k é z b e n váltott s u p i n á c i ó . Radnai Zsuzsa. Breinmann Erzsébet. Zsadon Zsófi és legalább még egyszer ugyanilyen hosszú lehetne a névsor. labdagyakorlatok. és az elvek alapján szülőkkel és terapeutákkal együtt á l l a n d ó a n továbbfejlesztjük. fekve stb. Bodonyi Miklós. m o z g á s k ö z b e n i irányváltoztatás. Tamás Béláné. Szíjjártó Edit. elöl-hátul. Dr. majd k e r e s z t e z e t t kéz-láb h a r m o n i k u s együttműködésén.és fejegyensúlyt fejlesztők valamint k o m b i n á c i ó i k . Szabó Csilla.eszközigény"-ünkről. Vincze Helga. Rugalmasság: ugrások. Ezek valójában a humánspecifikus elemi mozgásminták és variációik. 4. úszás. Kb. A t r a m p o line beindítja a mozgásfejlődést. Palcsó Julianna. pl. nyak­ izom-erősítők. Jordanidisz Ágnes. fordulatok. és H. a trampoline-ról. Mándi-Márton Zsuzsa. v a l a m i n t a m o z g á s r e n d e ­ z e t t s é g é n e k fejlesztése céljára.. Telek Erika. m o z g á s o s s z e r i a l i t á s fejlesztése. az angol nyelvterületen h o n o s N I L D . Manolakis Ági. Papp Zita. forgó. de azt n e m fejleszti. k é s ő b b ) e l ő b b a trampoline-on csinálja meg. részint egyre újabb. 2. amennyit m e g k í v á n . „igen és n e m " integetés stb. és r e n d s z e ­ r ü n k e t egyáltalán n e m tekintjük lezártnak vagy b e z á r h a t ó n a k . hintáztatások h a g y o m á n y o s . külön hangsúlyt h e l y e z ü n k a vesztibuláris ingerlés gya­ korlataira (fejforgatások. Tar Mónika. végtag. „Felvezető" vagy „szoktató" gyakorlatsor: a m o z g á s k o o r d i n á c i ó t m e g a l a p o z ó gya­ korlatok. Burkusné Szenász Ildi. egy lábon. teljes k i d o l g o z á s ú terápiákból át­ vettük Fodorné dr. beszédészlelés és -értés ( G M P ) vizsgálatát és az ő fejlesztő terápiáját. 1993): kevés az e g y e n s ú l y o z ó járás-statikus e g y e n s ú l y fejlesztése.. Gyarmatiné Boksái Éva. pörgések. Gosztonyi Judit. guriga. Bodonyi Anikó. a főszerep a d i n a m i k u s e g y e n s ú l y fejlesztéséé. ahol a félkörös ívjáratokban létrejön a folya­ dék e l m o z d u l á s a : gyakori helyzetváltoztatás. gurulás. M á s . Molnárné Nagy Anna. ugró­ kötél. 1963. A saját terápiánk alapjait S z e r d a h e l y i M á r t o n testnevelő­ g y ó g y t o r n á s z é s T ó t h G á b o r g y ó g y p e d a g ó g u s m u n k a t á r s a m m a l r a k t u k le. Stéger Andrea. Petheő Erika. „Kereszt"-gyakorlatok: a m o z g á s k o o r d i n á c i ó t fejlesztő n e h é z gyakorlatsor. Egxensúlygyakorlatok: statikus. Bonczné Juhász Csilla. átfordulások. Itt kell említést t e n n e m egyetlen . Elég. Bodai Ágnes. Nagymozgások: fejemelések. K é s ő b b m i n d e n . m o s t csak a r o k o n terápiákat e m l í t v e . Gondiné Dobó Anna. Kulcsár Éva. fóka. pl. tíz e g y m á s r a é p ü l ő gyakorlat Kulcsár Mihályné kidolgozása szerint. ellenoldali t é r d k ö n y ö k érintések állva. Kunné Szörényi Katalin. ha a g y e r m e k csak ugrál rajta. d i n a m i k u s és a kettő közötti á t m e n e t i e g y e n s ú l y t gyakoroltatjuk. Stocker Eszter. ahogy kívánja. 5. Lurija-féle neuropszichológiai g y a k o r l a t o k . libikóka stb. s z ö k d e l é s e k p á r o s lábon. ritmusos beszéd és m o z g á s .

). 5 1 . A látásérzékelés fejlesztése a m o z g á s m i n t á k megfigyelésével és u t á n z á s á v a l történik. 1976.).. A mi t e r á p i á n k egyik legfőbb célja a m o z g á s k o o r d i n á c i ó kifejlesztése. a m i k o r a gyerek saját i z o m m ű - ködéséből m e g é r z i a m o z d u l a t o k p o n t o s kivitelezését anélkül. m i n d k é t kézzel. illetve begyakorlása: igen sok egymásra épülő. Miért tartjuk g i m n a s z t i k á n k a t speciálisnak? Mert fejlődéstani szemléletű. t ö m e g e s m o z d u l a t o k t ó l a precíz m o z g á s o k i g . a m o z g á s ritmikája az időbeliséget és a d i n a m i k a a s z ü k s é g e s e r ő a d a g o l á s t és tónusállapotot. in: M á r t o n . a rész. G i m n a s z t i k á n k figyelembe veszi az anyanyelvi k é s z s é g h i á n y o s . kéz: karlendí­ tés váltottan test mellett vagy váltott m a l o m k ö r z é s (ez a rá m e r ő l e g e s síkban való m o z g á s ) . állóképességét. M i n d e z fej­ leszti az integrációs. 1994). 1999.D é ­ vényi É v a és mtsai. a d o m i n á n s kezet ügyessé tevő gyakorlat. az e n y h e fokban értelmi fogyatékos és az o r g a n i k u s a n érintett hiperaktív-figyelemzavaros g y e r e k e k m o z g á s e l m a ­ radásának sajátosságait: . ^ 9. a keresz­ tezett ritmusos mozgások ugrással. VI.írja Nádori ( N á d o r i .keresztezett ritmusos mozgás kialakítására: pl. . N e m tekintjük o l y a n elen­ g e d h e t e t l e n n e k . h o g y terápiánkat ezen a n y o m o n kívánjuk továbbfejleszteni.a szinkron kétoldali e g y ü t t m o z g á s o k k ö n n y e b b e n kivitelezhetőek. IV.. a m o z d u l a t egy adott testrészre irányítása g y e n g e . és nagyfokú k o o r d i n á c i ó s k é s z s é g e t ad.és e l l e n m o z d u l a t o k együttesét. és ez tökélete­ síthető t ü k ö r segítségével. A g y a k o r l a t o k a tudatos és p o n t o s végzésen keresztül fejlesztik a k o n c e n t r á c i ó t és az ö n f e g y e l m e t ( D é v é n y . Végül is m o z g á s k o o r d i n á c i ó t fejlesztő g y a k o r l a t a i n k a t . l á b t e r p e s z . . a p o n t o s a b b m o z g á s szabályozza az észlelési folyamat javulását. U g y a n c s a k együtt fejlődik a gyerek mozgásbeli tér-. 1972. majd a l e g n e h e z e b b gyakorlatsor j ö n .m e l y e k n e k fentiekben c s a k a k ö n n y e b b e l e m e i t í r h a t t a m le . m i n t h o g y a bonyolult és megfelelően adagolt m o z g á s s o r o z a ­ tok kialakítása és a u t o m a t i z á l á s a m i n t e g y visszahatásként vagy az agy fejlődésének kriti­ kus p e r i ó d u s á b a n történt m ű k ö d é s m e g e r ő s í t é s e k é n t fejleszti a központi i d e g r e n d s z e r n e m szorosan a m o z g á s k o o r d i n á c i ó v a l kapcsolatos m ű k ö d é s é t i s " ( H á m o r i . proximálistól h a l a d u n k disztális felé.a fej m o z g á s a i t ó l j u t u n k a végtagok mozgásai felé. h o g y a kéz és láb e g y m á s r a m i n d i g merőle­ ges e l l e n m o z g á s t v é g e z z e n . i z o m z a t a feletti uralmát. M a r t o n . sorrendjét és sajátos m i n t a szerinti össze­ r e n d e z é s é t értjük ( m o z g á s k o o r d i n á c i ó a l a t t ) " . idő. k ö n n y e d vég­ rehajtást elérjük. Finommotorika kialakítását előkészítő gyakorlatsor: egymásra épülő gyakorlatok Kulcsár Mihály né k i d o l g o z á s a alapján.D é ­ vényi É v a és mtsai. A g y e r e k a g i m n a s z t i k a során m e g ­ tanulja ö s s z e r e n d e z n i a külső és a belső információkat. kiválasztja azokat az ingerületeket. és elutasítja a l é n y e g t e l e n n e k ítélt informá­ ciókat.az a z o n o s oldalon e g y s z e r r e m o z g ó végtagoktól j u t u n k a keresztezett oldali m o z g á ­ sokhoz. old. v e r s e k r e t ö r t é n ő v é g z é s é v e l valósul m e g . harántter­ pesz. együttműködés kialakítása és/vagy fejlesz­ tése: első g y a k o r l a t s o r u n k b a n külső és belső s z e m i z o m g y a k o r l a t o k a t v é g e z t e t ü n k (III. . Hámori szerint a m o z g á s k o o r d i n á c i ó differenciálódása a l e g s z o r o s a b b a n k a p c s o l ó d i k az érzékelési funkciók differenciálódásához. Kulcsár Mihályné alapötletei nyo­ mán. a m o z g á s s o r o k a t . E k k o r a kéz „ n e h é z " g y a k o r l a t a i t ö s s z e h o z z u k a m á r b e g y a k o r o l t „ e g y s z e r ű " l á b g y a k o r l a t o k k a l .speciális g i m n a s z t i k á n a k tartjuk. 1994). 7. igen kifejezetten a r i t m u s é r z é k é t . betartva a fejlődési irányt: fejgya­ korlatoktól h a l a d u n k a törzs és kéz felé. m i n t a stabil k é z d o m i n a n c i á t . j á r á s ellentétes kézráütéssel. ügyelve arra.z á r (ez a vízszintes síkban van). vízszintes k e r e s z t e z é s . hogy látná. és terpesz-keresztszökdelés. a m e l y e k b i z o n y o s h e l y z e t b e n m e g h a t á r o z ó a k . G y a k o r l a t a i n k e g y ü t t fejlesztik a p r o p r i o c e p t í v rendszert az e g y e n s ú l y r e n d s z e r r e l . illetve egyenrangú. váltott függőleges karlendítés test mellett. . indiánjárás ( m é g n e m s z ö k d e l é s ! ) stb. Lábdominanciát kialakító vagy m e g e r ő s í t ő gyakorlatok.a törzsközeli n a g y m o z g á s o k t ó l h a l a d u n k a törzstől távoli f i n o m m o z g á s o k i g .a g y e r e k e k n é l a szerialitás erős fejlesztésre szorul. . hogy a folyamatos. a k k o r a „ n e h é z " ugrásokat e l ő b b ö s s z e h o z ­ zuk m i n d e n k o m b i n á c i ó b a n a m á r b e g y a k o r o l t „ e g y s z e r ű " k é z g y a k o r l a t o k k a l . És végül a „ n e h é z " s z ö k d e l é s e k e t és „ n e h é z " k é z g y a k o r l a ­ tokat h o z z u k össze e g y m á s s a l .. ügyességét. a g y i d e g ) . elöl vagy há­ tul. 8. 5 1 . Betanítjuk a „ n e h é z " alapugrásokat: terpesz. . és m o n d j u k a m o z d u l a t ( o k ) előtt és/vagy alatt. o.és dinamikai érzékelése: a moz­ dulatok pályája m e g h a t á r o z z a a m o z g á s térbeliségét.a nagy. M i n d e n gyakorlatot sokszor e g y m á s után kell végeztetni. és t e r m é s z e t e s e n a kéz o l d a l á r a próbáljuk beállítani. . E z u t á n betanítjuk a kéz „ n e h é z " gyakorlatait.a g y e r e k e k n é l g y a k o r i a k a k é n y s z e r e g y ü t t m o z g á s o k .az a z o n o s oldali v é g t a g o k m o z g á s a k ö n n y e b b e n kivitelezhető. á l l a n d ó továbbfejlesztésben. M á s o d i k g y a k o r l a t s o r u n k b a n a térlátásban való ü g y e s s é g e t és a követé- 40 41 . v á l l b o k s z o l á s o k stb. „Aki k o o r d i n á l t a n tud m o z o g n i . a k e r e s z t e z e t t m o z g á ­ sok n e m vagy csak alig. Itt is betartjuk a proximális-disztális fejlesztési irányt. és biztos. m i n d e n m o z g á s esztétikus m o z g á s alapjait m e g a d ó g i m n a s z t i k a fejleszti a gyerek helyes tartását. 6. Az a k u s z t i k u s és a k u s z t i k o m o t o r o s fejlesztés a m o z g á s o k r i t m u s o s t a p s r a v a g y r i t m u s o s m o n d ó k á r a . erre m é g visszatérek. a végtagok szétvá­ lasztott m o z g á s a n e m vagy csak alig. A p o n t o s m o z g á s é s z l e l é s befolyásolja és szabályoz­ za a m o z g á s t .e z e k e t leépítjük -.e x t r a p i r a m i d á l i s m o z g á s r e n d s z e r t és a parietális m o z g á s s z a b á ­ lyozó areákat. Ha ez megy. Szemgyakorlatok és a domináns szem-kéz. Pl. 1999. „ K o o r d i n á l n i azt jelenti: összeren­ d e z n i . tehát n e h e z e n r e n d e z i k ö s s z e é s jegyzik m e g a m o z g á s o k egymásutánját. A f o r m a é r z é k és k o o r d i n á c i ó együtt fejlődik. Kézdominancia kifejlesztése. m a l o m k ö r z é s . Ez a speciális. . pl. A b e s z é d és m o z g á s e g y ü t t e s és e g y m á s t fejlesztése a m e g f e l e l ő s t á d i u m b a n a l k a l m a z o t t mondott mozgás m ó d s z e r r e l : a m o z d u l a t o ( k a ) t s z ó b a n p o n t o s a n m e g f o g a l m a z z u k . és ezen két rendszer együttes fejlődése kiemelt szerepű az agyi érési f o l y a m a t o k b a n . a spontán fejlődés irányait követi: . v a g y i s ö s s z e r e n d e z ő képességet. T e r m é s z e t e ­ sen fejlesztik a p i r a m i d á l i s . az fegyel­ m e z e t t e b b e n g o n d o l k o d i k . u g y a n a k k o r m e g t ö r t é n i k a testrészek m o z g á s á n a k h a r m o n i k u s ö s s z e h a n g o l á s a ( D é v é n y . e z e k mindig ellentétes irányú r i t m u s o s e l l e n m o z g á ­ sok.

mint például a b e s z é d és az írás (Freund. először a saját test a k ö z p o n t . g ö r d e s z k á t . h a r á n t t e r ­ pesz-zárt lábas ugrás) r i t m u s o s a n felépítve. boka. Konstruktív praxis. légzés és s z á m o l á s r a megtett m o z d u l a t o k . „ s z o b r o k " p o n t o s leutánzása. n a g y o b b a k n a k W e ö r e s . 3. jobb-bal. t e r p e s z . futballt. M i n d e z t azért írom le ilyen részletesen. 2 3 . m e l y h e z sajnos kevés gyemelyeket napok. nyaklazítás. T a p a s z t a l a ­ tunk szerint az esetek felében látványos j a v u l á s áll be (2. 1990. 14. A n e m stabilizált e r e d m é n y t visszaesés követheti. Fejlesztő sportok: a „ k ö z é p v o n a l i " m o z g á s o k g y a k o r l á s a k o r és fejlesztésekor aján­ lani szoktuk az úszást. h á r o m i d o m e g y m á s h o z viszonyí­ tott rajzolása. h o g y a p r e m o t o r k é r e g vesz részt a m o z g á s időbeli s z e r v e z é s é b e n . 2 1 . Hallásgyakorlatok: Gósy Mária hallásfejlesztő gyakorlatait használjuk. 13. e l ő s z ö r nyitott s z e m m e l . 25. görkorcsolyát. és zsebecskéjében a h o z z á való piros színszűrő is megtalálható. gyors m o z d u l a t o k után lassú m o z d u l a t o k . kicsiknek logikai j á t é k stb. és felesleges r é s z m o z g á s o k k e l e t k e z n e k . 20. 24. Altalános szóban. s i m a m e g v a l ó s u l á s á t .papíron való tájékozódás építőkocka-utánrakás. betartjuk az „ e l ő s z ö r passzívan. mely m o t o r o s ü g y e s s é g e k szervezésében is részt vesz. N a p o n t a 20 percet íratjuk így a g y e r e k e t dik­ tálás u t á n . ( M i n d ­ ezzel együtt azt tapasztaljuk. Kinesztézis gyakorlása. hogy az íráskép rendezettsége erősen pszichés befolyás alatt is áll. irányismeret: akár a testismeretet. de m e g s z ű n i k a begyakorlott. mert a fenti leírás olyan. Időbeli tájékozódás fejlesztése: napszakok. Emlékez. mesélés vagy szövegfel­ tájékozottság g y a k o r l á s á r a a szülőt kérjük m e g . de szinte m á r ö n m a g á b a n is terápiás értékűnek tartjuk a lovaglást. a m o z g á s p r o g r a m megtartott. Lurija-féle neuropszichológiai vizsgálat és a rehabilitáció gyakorlatai: egyre több gyakorlatot h a s z n á l u n k Lurija gyakorlatai közül a reciprok (váltott ellentétes) b e i d e g z é s gyakorlására. u g r á s v a r i á c i ó k (pl. csukló-.pontjairól h a n g o k . Tehát íráskor valójában csak a jobb szemével fogja látni az írást. Ezért a stabilan jobbkezes gyereknél egy s z e m ü v e g k e r e t b e a bal s z e m elé p i r o s színszűrőt (lencsét vagy átlátszó m ű a n y a g o t ) teszünk.k i l é g z é s r e megtett lassú v é g t a g m o z g á ­ sok. mozgásutánzások. a beindított m o z g á s o k m e g t a p a d ­ nak ( p e r s z e v e r á c i ó ! ) . fejlesztjük a m a g á n h a n g z ó h o s s z ú s á g és z ö n g é s . sztereotípiák kialakítására és m e g t ö r é s é r e stb. és m o z g á s nélkül is k ö r b e ü l v e m o n d u n k . könyök-. 10. ritmu­ sos s z ö k d e l é s e k két l á b o n és váltott l á b o n . rajz. futást. illet­ ve a m o z g á s o k r i t m u s o s e l v é g z é s é t követelik m e g . 11. ha igen. 18. csak hallás utáni tájékozódási j á t é k o k . az írás r e n d e z e t t s é g é v e l p r o b l é m a van. utána a k ö z v e t l e n tér. érzékszervek látási. 12. olvasás alapján j á t s z u n k .z ö n g é t l e n pár m e g h a l l á s á t és visszaadását. szaggatottan zajlanak le.e l s ő s o r b a n ingásos lépésmozgással kicsiknél (Falvay Károly tanítása). melyből ki­ e m e l t e n is tanítjuk az írókeretes írást és a teljes vállból-karból végzett. M i n d i g a d o m i n á n s k é z h e z igazítjuk a szemet. és olyan pirosan író tollat a d u n k a kezébe. Alak. hallási. a j o b b s z e m elé s e m m i t („ablaküve­ g e t " ) . de m i n d e n e k e l ő t t a g y e r e k e k n é l m á r s o k s z o r n a g y o n m e r e v ágyéki gerincsza­ kasz lazítása. A gyerek d o m i n á n s k e z e oldalára kívánjuk beállítani az olvasásban és írásban d o m i n á n s s z e m e t . 1963). T e s t s é m a . g y a k o r o l u n k . Ha a p r e motor kéreg károsodik. U g y a n c s a k napi 1 5 . M á r t o n . Ritmusos beszéd: k i c s i k n e k m o n d ó k á k . V a l ó s z í n ű .s z a v a k v i s s z a a d á s á t g y a k o r o l t a t j u k . m i n t h a a d i s z l e x i á s g y e r m e k e k olvasását j e l l e m e z n é m . akiknél az írás alaki részével. 1999). biciklizést. csak h ó n a p o k . úgy érzékel. csukott s z e m m e l tá­ j é k o z ó d á s o k fix ponttal és fix pont nélkül. 22.t e r á p i a . Fegyelmező gyakorlatok: különlegesen fegyelmezetlen m e k e k n e k : s z á m o l á s r a vagy b e l é g z é s . M á r a m o z g á s k o o r d i n á c i ó s g y a k o r l a t s o r o k is r i t m u s o s m o z g á s o k a t t a r t a l m a z n a k .etfejlesztés: fejlesztése. A m e g i n d í t o t t m o z g á s o k sztereotip m ó d o n i s m é t l ő d n e k . síkban .2 0 p e r c e t olvastatjuk u g y a n í g y G ó s y M á r i a Varázsió c.D é v é n y i Éva és mtsai. szinkron és aszinkron (váltott kézzel).) teljes. é v s z a k o k stb.s z ó t a g o k . utána a tágas t é r " elvét. akár a n é v u t ó r e n d s z e r t gyakoroljuk. fejlesztése fejlesztő k ö n y v e k használatával stb. Freund azt írja. Szövegmegértést elősegítő játékok. és o l y a n kétoldali s z e r v e z ő rendszer. m e l y n e k sikerült elkészíttetnünk pirossal n y o m o t t változatát. a betűfor­ málással. tárgyak stb. 42 43 .v e r s e k . Térben való mozgások. 4.egyre táguló . k i n e s z t e t i k u s és mozgássor-emlékezet játékos 17. és a j o b b vezet a m u n k á n á l . m e l y h e z na­ g y o b b g y e r e k e k n é l a tér k ü l ö n b ö z ő . Ritmusgyakorlatok: ü t e m k o p o g á s o k .b e n n t a r t á s . hogy használl-e.) Az alaki diszgráfia k e z e l é s é n e k m á s i k módja az angol N I L D . m e l y e t Lurija k i n e t i k u s m e l ó d i á n a k nevez. mozgású gyer­ melyekben az agyi v é r á t á r a m l á s t óvatosan növelhetjük.z á r . A z e g y e s m o z ­ gáselemek e g y m á s t ó l izoláltan. de m á s mozgással is elősegítünk. n a g y o b b g y e r e k e k n e k Lurija n e u r o p s z i c h o l ó g i a i vizsgálatának g y a k o r l a t a i : térképrajzolás bejelöléssel.ses s z e m m o z g á s o k a t fejlesztjük. a u t o matizálódott m o z g á s o k f o l y a m a t o s s á g a . A problémára részletesen visszatérek az anatómiai támadáspontot tárgyaló fejezetben. akár a jobb-bal fogalmát. m i n d e g y i k külön aktust igényel. fej-. M i n d e z e k az a g y k é r e g alatti (subcorticalis) területek fokozott m u n k á b a vonását jelentik. közti „fordítás" látási-tapintási-alakfelis­ merési érzetek g y a k o r o l t a t á s a . A piros s z e m ü v e g e s írással szép e r e d m é ­ n y e i n k v a n n a k . üte­ met is ütve. Lazító gyakorlatok: vállízület lazítása. k ö n y v é b ő l . m e l y n e k színét a piros színszűrő kioltja. evezést. ez a kéregrész vezérli a m o z g á s folyamatos. háttér. m é g újabb h á r o m h ó n a p o t írunk elő az e r e d m é n y stabilizálására. 16. térképkészítések stb. H á r o m h ó n a p g y a k o r o l t a t á s után döntjük el. Ha nincs stabil k é z d o m i n a n c i a . sík­ i d o m o k u t á n r a k á s a . m e l y e t D e l a c a t o leírása alapján k e z d t ü n k el ( D e l a c a t o . utána aktí­ van. n a g y f o r m á t u m ú be­ t ű e l e m tanítást. Egyik legfontosabb g y a k o r l a t s o r u n k . csípőízü­ let. a v o n a l v e z e t é s s e l .. órarajzolások. utána csukott s z e m m e l . Légzőgyakorlatok: hasi légzés levegő-visszatartással szétszórt és különböző testhelyzetekben. vagy anélkül. m i n t h a két s z e m m e l látna. Itt kell b e s z é l n e m a „ p i r o s s z e m ü v e g e s " o l v a s á s r ó l és írásról. hogy a r i t m u s o s u g r á s o k gyakorlásával az agy premotoros cortex* részét érintjük. melléklet). de mivel m i n d e n m á s lá­ t á s é l m é n y e (fények. e l ő b b kialakítjuk. az agya ezt nem érzékeli. m e l y e k e t mozgással .. 19. ujjismeret. Gestalt stb. m i n d e z e k tapssal k o m b i n á l v a ( n é p t á n c h o z kö­ zelítő g y a k o r l a t s o r o k ) . térbeli tájékozódás: mozgáselképzelések. M i n d e n g y e r e k n é l a l k a l m a z z u k . ül. 15.

két oldal m ű k ö d é ­ sének szétválasztását.z e n e i diszgráfia kezelést". Földi Rita féle labdaterápiás fejlesztés: átvettünk és beolvasztottunk Fodorné dr.7 5 ) .n a g y o n h a t é k o n y a terápia valódi debilitás esetén ( I Q : 6 0 . ^ Mivel a terápia n e m h a t é k o n y tartalmi diszgráfia kezelésénél. szerialitás fejlesztése: a szerialitás fejlesztése gyerekeknél k i e m e l t fon­ tosságú.h a t é k o n y n a k b i z o n y u l a terápia intelligencia-határeset g y e r e k e k n é l : a debilitás felső. melyet a Fejlesztő P e d a g ó g i a 2 0 0 1 / 1 . akiknél m o z g á s . diszgráfia aiakj _ Enyhe mentális retardáció v a g y deficit _ poS 44 45 . r i t m u s o s m o z g á s t és szeriális e m l é k e z e t e t is fejleszt. m i n t e g y á t m e n e t i fejlesztő lehetőségként: m á r sport. akiknél súlyos beszédfejlődési z a v a r áll vagy állt fenn: m e g k é s e t t b e s z é d f e j l ő d é s . Utolsó kartonunkat „nyitva hagyom": hiszen a r e n d s z e r n e m lezárt. Tíz éves t a p a s z t a l a t u n k alapján a k e z e l h e t ő c s o p o r t o k : Anyanyelvi készség hiánya Megkésett vagy/és hibás beszédfejlődés Diszlexia Diszgráfia Diszfázia POS Organikus eredetű hiperakti vitás figyelemzavarral y Idegrendszer érését megalapozó terápia Mentális retardáció és/vagy deficit (enyhe fokú) Földi Rita labdát h a s z n á l ó mozgásfejlesztő m ó d s z e r é b ő l . a p i n g p o n g o t . a súlylökést. ahol a g y e r m e k n o r m á l intelligen­ ciájú. a g y o r s a s á g . m i n é l kisebb a gyerek. az állóképesség.Beszédfejlődési problémák (megkésett. a z o n b a n a n e m diszlexiás P O S .POS ( p s z i c h o o r g a n o s s z i n d r o m a ) . belső és külső r i t m u s . . ezért r ö v i d e b b ( 3 . E z t is s z á m b a véve és tapasztalatainkat á t g o n d o l v a a terápia h a t é k o n y n a k m u ­ tatkozik: . diszfázia.b a n s z e n v e d ) . 29.ü g y e t l e n s é g van.b a n s z e n v e d ő g y e r m e k e k egy r é s z e d i s z l e x i á s is. ezért k i d o l g o z t u n k egy un. Ez a terápia kifejezett és t u d a t o s e g y ü t t m ű k ö d é s t igényel a terápiát v é g z ő egyén és a gyer­ m e k között.Dominancia megválasztásának késése . akiknél tisztán a n a g y m o z g á s o k és f i n o m m o z ­ g á s o k ü g y e t l e n s é g e figyelhető m e g . kialakulatlan k é z d o m i n a n c i a vagy k i m u t a t o t t diszlexiaveszélyeztetettség áll fenn. h o s s z a b b (64 g y a k o r l a t e l e m ! ) m o z g á s s o r o ­ A fent leírt területek m i n d e g y i k é n a képesség -> készség -> automatizado (jól kivitelezett) fejlesztési elvét követjük. e g y é b labdajátékokat. iskolaérellcn óvodások Korbontásban tekintve: Alapozó Terápia Fejlesztés: anyanyelvi készséghiány miatt idegrendszeri éretlenség miatt mozgáskoordináció elmaradottsága miatt fejlődik. de az igen súlyos r é s z k é p e s s é g h i á n y miatt kisegítő iskola várna ra. 26.) . ha diszlexiásak. mely az egyensúly.b a n s z e n v e d ő g y e r m e k e k n é l is észlelünk terápiás hatást a m o z g á s k o ­ o r d i n á c i ó fejlődése miatt. .ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s (5 éven felüli) g y e r m e k e k n é l .b a n s z e n v e d ő g y e r e k e k n é l . „ A n y a n y e l v i . .és finommozgások) . . a figyelem és a logikai g o n d o l k o d á s fejlesztésére is (!) alkal­ m a s . és m é g h a t é k o n y a b b p s z e u d o d e b i l i t á s [ál-értelmi fogyatékosság] esetén. és ha úgy a l k a l m a z z u k . h a n e m testismeretet. n e h e z e n k e z e l h e t ő b e s z é d p r o d u k c i ó s v a g y b e s z é d p e r c e p c i ó s zavarok. m e r t a két r e n d e l l e n e s s é g ölelkezik e g y m á s s a l (a P O S . esetleg diszfázia gyanúja. de igen k o m p l e x és nyitott r e n d s z e r r é vált.rek j u t h o z z á . Fejlesztésünk így h a t á r o z o t t fejlődéstani vonalú. a n o r m á l i s intellektus alsó ö v e z e t é b e e s ő g y e r m e k e k ( I Q : 7 0 . számá­ ban leírtunk. .4 g y a k o r l a t e l e m ) . A dominanciafejlesztés i d ő s z a k á b a n ajánljuk a teniszt. . a ví­ vást. . a kosárlabdát. az ü g y e s s é g . diszfázia stb. de lesz p a n t o m i m s p e c i á l k o l l é g i u m u n k is.8 5 ) ugrásszerű fejlesz­ tését lehet elérni. a d i s z l e x i á s g y e r m e k e k e g y része P O S . U g y a n a k k o r n á l u n k m á r „ v é g z e t t " gyerekeinket Földi Rita „ l a b d a t e r á p i á j á b a " küld­ j ü k . jelenleg F a l v a y K á r o l y n a k az e g y e n s ú l y és beszéd. Testvonalat átlépő keresztező gyakorlatsor: szimmetrikus és aszimmetrikus kereszt­ befogások. 2 8 . mely n e m c s a k a k ö z é p v o n a l átlépését. de terápiás sport.ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s g y e r m e k e k n é l .Mentális retardáció és/vagy deficit -POS >» Iskolások 16 évesig _ Diszlexia. Mozgásos kat tanítunk be.iskoláskorú diszlexiás g y e r m e k e k n é l . Óvodások 5 éves . sőt á l l a n d ó a n Fejlődésben elmaradt.ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s g y e r m e k e k n é l . annál e r e d m é n y e s e b b e n .Mozgásfejlődési elmaradás (nagy. 2 7 .iskoláskorú diszgráfiás g y e r m e k e k n é l az írás alaki o l d a l á n a k javítására. ritmu­ sos népi m o z g á s o k és j á t é k o k felhasználásával t ö r t é n ő fejlesztése felé fordulunk.

m á s részénél b i z o n y o s területek éretlenségét. U g y a n a k k o r a gyerekek tünetei alapján feltételezhető a limbikus rendszer . . v a n n a k u g y a n agyi központjai. helyesírás. de m á s területek is szóba j ö h e t n e k r é s z k é p e s s é g . a j o b b parietális l e b e n y h á t s ó része (vizuális téri figyelem g y e n g e s é g e ) . Á J ) gy nyakszirt (occipitalis) va szomatoszenzoros szintézis látási. ábra Az agy lebenyei és barázdái ábrája nyomán) 46 47 . mely felelős az éberségi szintért . .és a h o m l o k l e b e n y egyes részeinek b e v o n ó d á s a a folyamatba. de a jó funkció eléréséért az a g y n a k igen k ü l ö n b ö z ő területei „fog­ nak ö s s z e " . hogy a szóbeli utasítás m e g é r t é s e helyett u t á n z á s vezérli a m o z g á s t .feltételezhető értelmi fo­ g y a t é k o s o k n á l .t e m p o r o occipitalis „ s a r o k " ) . A legm a g a s a b b r e n d ű p s z i c h é s teljesítményünknek. E l t e k i n t v e a p r o b l é m a bio­ kémiai m a g y a r á z a t á t ó l . r o s t o k b ó l álló k ö z p o n t i rész. fogalmi gon­ d o l k o d á s szabályozója. a látó. a figyelemért. Igen v a l ó s z í n ű a R A S (retikuláris a s c e n d á l ó rendszer) érintettsége. Enyhe fokban értelmi fogyatékosoknál az agy bármelyik része károsodhat.m e g k é s e t t beszédfejlődés.e c h o p r a x i a -. de kiemelt s z e r e p e van a h o m l o k l e b e n y sérültségének. a fissura R o l a n d i elülső részének. Hiperaktív-figyelemzavaros g y e r e k e k (organikus eredet) egy részénél kifejezett sérülést feltételezhetünk.vagy éretlen terület . a belső b e s z é d szabályo­ zója.z a v a r o k e s e t é n ( F o d o r n é Földi R i t a szóbeli k ö z l é s e ) . AZ ALAPOZÓ TERÁPIA HATÁSMECHANIZMUSA A) A fejlesztés idegszövettani alapja általában H a t á s m e c h a n i z m u s alatt ez esetben azt az a n a t ó m i a i l a g m e g f o g h a t ó . A n a t ó m i a i l a g m á s k á r o s o d o t t terület . mely fejlődéstanilag a l a c s o n y a b b szint). mint a beszéd. ábra) extrapyramidális rendszerhez tartozó agykérgi mozgatóközpont hallólebeny (temporalis központi árok (sulctis centrális) vagy fissura Rolandi elsődleges mozgatómező elsődleges érzőmező fali lebeny (parietális) homloklebeny (frontális lebeny) látólebeny sylvius árok . E r e t l e n s é g szem­ pontjából p e d i g az agytörzsi vesztibulocerebelláris r e n d s z e r érintettsége biztosra v e h e t ő . (2. disz­ lexia. olvasás. a funkció m á s . a Sylvius-árok körüli r é s z e k n é l . diszfázia. esetleg é r é s b e n e l m a r a d t ó v o d á s o k n á l . Az anyanyelvi készséghiányos g y e r e k e k n é l . m í g m á s o k a h a l á n t é k l e b e n y n e k .II. S P E C T ) vizsgálják.és h a l l ó r e n d s z e r egyes á t k a p c s o l ó n a g y m a g v a i n a k érintettsé­ ge. idegszövettanilag és élettanilag is k ö v e t h e t ő funkcióbeli változást értem. vegetatív szabá­ lyozás . Az o r g a n i k u s e r e d e t ű h i p e r a k t i v i t á s figyelemzavar s z i n d r ó m á b a n sérülése vagy sérülékenysége biztosra v e h e t ő . a „ h á r o m l e b e n y v i d é k e " ( p a r i e t o . mely agyi területeken k e r e s h e t ő az éretlen vagy k á r o s o d o t t terület: n e h e z e n m o n d h a t n á n k b i z t o s a n felelős területeket. ahol egyik félteke rostjai a m á s i k b a vezetve egy­ m á s t k e r e s z t e z i k ) a p a r i e t á l i s lebeny. az aktív m a g a t a r t á s é r t a külvilág felé. szerepe van a m o z g á s v e z é r l é s b e n ( é p p e n sérülésnél tapasz­ taljuk e z e k n é l a g y e r e k e k n é l . a p r o b l é m a m e g o l d ó és a szóbeli g o n d o l k o d á s vezérlője és az absztrakt. és részt vesz a m o z g á s s z a b á l y o z á s i n t e g r á c i ó j á b a n . hiperaktív-figyelemzavaros g y e r e k e k n é l vagy a n y a n y e l v i k é s z s é g h i á n y o s g y e r e k e k n é l . a h o m l o k l e b e n y felső és oldalsó részének érintettségét is találták. és csak azt nézve. fMRI. mely az agy „szellemi k ö z p o n t j a " : az akarat­ lagos viselkedés szabályozója. t a r t a l m i diszgráfia . mely a terápia hatására az idegrend­ szerben létrejöhet.érzelmi. E z e k e t ma m á r a funkcióban levő agy vizsgálatát lehetővé tevő eljárások ( P E T .s z ö v e t t a n i l a g i g a z o l t n a k t e k i n t h e t ő a k é r g e s t e s t ( c o r p u s c a l l o s u m . hallási és egyéb ingerek összekapcsolódása extrapyramidális rendszerhez tartozó agykérgi mozgatóközpont három lebeny „vidéke" (parieto-temporo-occipitalis) „sarok" elsődleges mozgatókéreg ~ elsődleges érzőkéreg homloklebeny fali lebeny corpus callosum (kérges test) hallólebeny nyakszirt vagy látólebeny (occipitalis) (Péter Agnes 2. pl.melylyel a külvilág felé fordulunk -.m á s részterületét létrehozva m á s és m á s m i n t á z a t o k b a n .

Az agy idegsejtes szerveződését a Golgi-féle festés felhasználásával Santiago Ramón fedezte fel. s z ü k s é g esetén á t r e n d e z ő d é s e . el­ p u s z t u l n a k " ( H á m o r i . laboratóriumának munkatársa készítette.lehetőség is van: ha valahol sérülés van. V a g y i s n e m a v e z e t ő k é p e s s é g a legfontosabb. oltványhajtá­ „átriumion ^ „ potenciál a k c i ó s sok i n d u l n a k .c s o d á l a t o s . A k o m p e n z á c i ó r a t ö b b A m á s o d i k fázisban .n • 'Ili' 7 mitokondrium szinaptikus vár.). A funkcióátvétel a n e u r o n h á l ó z a t á t s z e r v e z ő d é sével j ö n létre.. vagyis m a g á t a fejlesztést i n k á b b szövettani-idegélettani szinten p r ó b á l n á m m a g y a r á z n i . ha­ n e m a d e n d r i t h á l ó z a t k i a l a k u l á s a és ezzel a s z i n a p t i k u s h á l ó z a t k i b o n t a k o z á s a . de k o m p e n z á c i ó r a fel is h a s z n á l ó d h a t n a k . m í g m á s h u z a l o k . e k k o r a k a p c s o l a t o k á t r e n d e z ő d n e k . stabilizálják a helyes kapcsolásokat. 1986) (4. o.D é v é n y i Éva és mtsai. De ezek 48 . A k i s g y e r m e k a g y á n a k plaszticitása .m e g e r ő s í t ő .k é p l é k e n y s é g e . a k c l o s o l e n c . Általuk valósulnak meg az elme alapvető működési mozzanatai: Ezt a szövetmintát Janet Robbins. a sérült rostokról új kollaterálisok. (Harvard Orvosegyetem) Dávid H. A fe­ les s z á m b a n kifejlődő idegsejtek sok. ábra). m á s z á s . m i u t á n az agy funkciókban g o n d o l k o d i k ( 3 . s + '§ •f S. h a n e m a kapcsolódá­ si l e h e t ő s é g e k . de be n e m kapcsolt r e n d s z e r e k b e l é p n e k . a l * iránya r\ P nyugalmi potenciál I egy része g y o r s : a m á r k i a l a k u l t j e l e n lévő. új szinoptikus hálózat kialakulása Az agyidegsejtek ingerületeket továbbítanak. ugrálás stb. Az óvodáskorú iskolaéretlen g y e r m e k e k n é l pedig egyes e s e t e k b e n n e m m e r n é k megje­ lölni agyterületet..).a m e g i n d u l ó funkciók „kiszűrik. S z ö v e t t a n i l a g valószínűleg n e m a v e l ő s h ü v e l y e s e d é s a legfontosabb érési folyamat. . és ezt végeztetjük mi is ővele a terápia során. a tanulás. a m e l y e k e t a m ű k ö d é s e k során k e l e t k e z ő i d e g i m p u l z u s n e m j á r át. h o g y a terápia n e m bizonyos agyterületeket fejleszt.s ez a g y e r m e k n é l több évig tartó folyamat . megerősítik. a p o n t o s a b b k i d o l g o z á s a születés utáni fejlődés során. szelekciók útján történik m e g . sir*' V* |. A n a g y a g y k é r e g b e n az á t r e n d e z ő d é s a « az ingerület ^ 4 haladási + " . M á r t o n . 1979. Hubel az emlékezet. mint a m e n n y i szükséges. ábra 3. M á ­ sik része lassú . 1976. A kellő ingerre­ a k c i ó m e g f e l e l ő s z á m ú és m e g f e l e l ő h o s s z ú ideig való g y a k o r o l t a t á s á v a l é p p e n ezt a k i s z ű r ő . ábra Az. ''ife' s ? szinaptikus rés receptor i (on_ csatorna i / i -OM* ingerületátvivő posztszinaptikus anyag dendrit 4. M á s r é s z t a n o r m á l i s funkcióhoz szükséges agy szerkezet kialakításában j ó ­ val több idegsejt vesz részt.s t a b i l i z á l ó f o l y a m a t o t végzi a kisgyerek s p o n t á n is i s m é t l ő d ő m o z ­ dulataival (pl.ez az új szinaptikus h á l ó z a t kialakulása ( K a t o n a . egy idő után kiszelektálódnak. 1999. Hámori leírása alapján a g e n e t i k u s p r o g r a m csak általánosabb utasításokat tartalmaz. 4 1 . a k é s ő b b i e k során h e l y e s n e k b i z o n y u l ó k a p c s o l a t mellett r e n g e t e g „ t é v e s " k a p c s o l a t o t is kialakítanak e g y m á s s a l . a nyelvi önkifejezés. ábra). majd a felesleges sejtek elpusztulnak. M i n d e b b ő l látható. és h a l a d n a k az ép idegsejteken és ép d e n d r i t h á l ó z a t o k o n „ k i a d ó v á " vált üres t e r m i n á l o k h o z . I _ ™ / \ prcszinaptikus | axon-*— végződés /" v.

n é l k ü l e n e m létezik. . m e l y e t a g y e r m e k m o z g á s v i l á g a k é p e z e t t . A m o z g á s o s magatartás csak s z á m t a l a n specifikus és n e m specifikus ér­ zékelési és m o z g á s m i n t a megtanulásával válik lehetővé . m ű k ö d é s b e hozással. Az e x t r a p i r a m i d á l i s r e n d s z e r h e z köthetjük az akaratlagos m o z g á s o k sima. mélység. 1999. M i n ­ den m o z g á s alapja a s z e n z o m o t o r o s integráció. r i t m u s . mely a k ö z é p a g y t ó l lefelé h ú z ó d v a ö s s z e r e n d e z i a s z e m m o z g á s o k a t a nyak-. id. 1 9 8 1 . D e i t e r s .D é ­ vényi É v a és mtsai. j á r á s . helyzet­ érzés. m e l y b e az extrapiramidális r e n d s z e r l e g n a g y o b b m a g v a i tartoznak: farkasmag (n.) T e k i n t h e t j ü k a m o z g á s t a n u l á s és s z i m b o l i k u s tanulás közötti analógiát e kettő össze­ függése e r e d e t é n e k .D é v é n y i É v a és mtsai. e l m a r a d o t t az anyanyelvi készsége. a thalamus e g y i k m a g j a és a t h a l a m u s alatti mag. b e s z é d ) " ( T o b i s . A k o o r d i n á c i ó s képességek . m e l y e k a m o z g á s o k „kinetikus m e l ó d i á j á t " biz­ tosítják: a m o z g á s r é s z e k n e k m e g f e l e l ő s o r r e n d b e n kell m e g j e l e n n i . irány-. ezért a k o o r d i n á c i ó s k é p e s s é g e k fejlesztése m a g a után vonja a tanulási ké­ pességek fejlődését.ez a reafferentáció vagy újra visszajelentés. térérzékelés. és korai életének e l ő r e h a l a d á s a is. . A kisagy a n a g y ö s s z e h a n g o l ó az a g y k é r e g és a periféria. lentiformis). K é s ő b b a szimbolikus m e g é r t é s arra az alapra épül rá. miért hathat rá k e d v e z ő e n egy m o t o s z e n z o r o s fejlesztés. gördü­ lékeny voltát. Ball. . M á r t o n . Ezen i g a z s á g o k o n túl szeretnék kísérletet tenni arra. 1999.m o z g a t ó m a g v a k és a n a g y ö s s z e r e n d e z ő k ö t e g (fasciculus l o n g i t u d i n á l i s m e d i a l i s ) . 1985. hogy a g y e r m e k ­ ben van e g y előre e l k é p z e l t m o z g á s p r o g r a m a m o z g á s m e g h a t á r o z o t t j e l l e m z ő i m e n t é n (irány.vagyis a m o z g á s ü g y e s s é g . Bár az a g y b a n v a n n a k központjai. fej. a ritmikus feladatok végrehajtása. e g y e n s ú l y o z á s .). az agonista-antagonista izmok kiegyensúlyozott m ű k ö d é s é t . a m o z g á s k o o r d i n á c i ó e g y i k fő központja. Az extrapiramidális r e n d s z e r n e k részei vannak az agykér­ gen is: a p r e m o t o r o s kéreg egyes területei. rúgás stb. futás. ábra) Az e x t r a p i r a m i d á l i s r e n d s z e r magcsoportjai kiterjednek a k ö z é p a g y felé: fekete á l l o m á n y (substantia n i g r a ) . e g y m á s b a folyni a pontos időzítéssel. lásra épül rá. ritmus) és a belső k ö r n y e z e t b ő l (ízület.képezi a funkcióbázisát a fino­ m a b b m o t o r i k u s m i n t á k n a k (forgás. o. 3.) „A g y e r m e k első válasza az életben m o t o r o s válasz. p o n t o s s á g á t stb. 9. és ez a z o n o s s á g o t fog m u t a t n i a végrehajtott cselekvéssel. m é g i s m i n d i g mint e g y s é g e s egész m ű k ö d i k hatal­ mas összeköttetés-rendszerrel.és t ö r z s m o z g á s o k k a l . 9.a m o z d u l a t o k ingerlőén h a t n a k az agytörzsre is. intelligenciája is m o t o r o s v á l a s z o k b a n m é r h e t ő .ezek gyakorlással e g y m á s r a h a n ­ g o l ó d n a k . az e l ő z ő r é s z m o z g á s gátlásával és az újra való átállással. pedál. a reciprok b e i d e g z ő d é s biztosítása. és ezért m u t a t a m a g a s a b b r e n d ű idegrendszeri funkciókkal. „ A m o t ó r i u m e g y e d f e j l ő d é s é n é l egy k o o r d i n a t í v differenciáló f o l y a m a t m e g y v é g b e : az általánostól a speciálisig. m o z g á s é r z é k e l é s ) nyert információ finom e l e m z é s e adja a m o z g á s k o o r d i n á c i ó t . M á r t o n . a m o z g á s o k automatizálódását.a m o z ­ gások s z a b á l y o z á s á t teszik lehetővé. p u t a m e n . hallás. izom. átszerv e z ő d é s é t teszi lehetővé. az érzékszervekből é r k e z ő visszajelentés alap­ j á n k é p e s e k v a g y u n k javítani . az e g y e n s ú l y s z a b á l y o z á s központi szerve. h o g y mint k o m m u n i k á c i ó t lehessen a l k a l m a z n i szociális t é r e n . De u g y a n e z a folyamat. o. mint amilyen az anyanyelvi kész­ ség. " (Hottiger. és az automatizado első fő állomása. A m o z g a t ó r e n d s z e r elválaszthatatlan e g y s é g b e n m ű k ö d i k az é r z ő r e n d s z e r r e l . az alsó végtagi célszerű m o z g á s o k ügyes kivitelezése (járás. B a k o n y i . az agytörzsi ingerlés a dendritek n ö v e k e ­ d é s é n e k és a szinaptikus hálózat g a z d a g o d á s á n a k és ú j r a s z e r v e z ő d é s é n e k erős ingere. l e n c s e m a g (n. o. i z o m t ó n u s .s z a b á l y o ­ zás központja —> továbbjutva a hídban a nagy ö s s z e k ö t ő p á l y a r e n d s z e r e k mellett szerepet k a p n a k a s z e m i z o m . a hátsó parietális lebeny a m o z g á s f o l y a m a t o k térbeli koordinációját végzi. 1999. és m i n d e n tanulás a külső és belső k ö r n y e z e t b ő l nyert in­ formációk e l e m z é s é r e épül. testhelyzet. az i z o m t ó n u s szabályozója.D é v é n y i É v a és mtsai.m a g (ez a vesztibuláris r e n d s z e r e g y i k magja). s á p a d t m a g ( p a l l i d u m ) . és h i e r a r c h i k u s r e n d b e igazodnak. v a l a m i n t a labirintból és a kisagyból befutó ingereket. futás.és a r c i z o m . M i n d e z az agytörzsi cerebello-vesztibuláris m o z g a t ó r e n d s z e r részét ké­ pezi. ahogy a beszéd felépítésé­ nél m e g f i g y e l h e t j ü k .L o w e n t h a l . h o g y anatómiailag-funkcionálisan B) Az Alapoz/' Terápia feltételezhető anatómiai-idegszövettani támadáspontja m e g p r ó b á l j a m az A l a p o z ó T e r á p i a mint mozgásfejlesztés és az anyanyelvi készség k ö z ö s pontjait leírni. a m e l y r e az összes későbbi k o m m u n i k á c i ó s forma (pl. Végül az agykéreg m o z g á s s z a b á l y o z ó részei: az elsődleges m o z g a t ó k é r e g az akaratla­ gos m o z g á s o k indítója. Először r ö v i d e n á t t e k i n t e n é m a mozgásszabályozás rendszerét: 1. ugrás) m e g n y i l v á n u l ó t e s t m o t ó r i u m a m e l y m e g f e l e l ő e n kifejlődött statika alapján alakult ki .. d i n a m i k a i ö s s z e t e v ő k stb. pályák és p á l y a r e n d s z e r e k beindulását. c a u d a t u s ) . a labirint és a s z e m m o z g á ­ sok + hallás között. h a s o n l ó a n a h h o z . beszéd) é p ü l " (Ba­ konyi. " (Schilling. ez m a g a az érzékszervi tanulás modellje. ez p e d i g az információt felvevő és feldolgozó r e n d s z e r e k jó m ű k ö d é s é r e . A s z a b á l y o z ó f o l y a m a t o k feltétele. Ha a kettő között eltérés van. a durva t o v a h a l a d á s i m u n k á k b a n ( m á s z á s . 1980.) „A m o z g á s f e j l ő d é s n e k az adja célját. m e l y be­ vallottan a mozgáskoordináció tökéletesítését tűzi Erre az egyik v á l a s z l e h e t ő s é g elvi: . Az e l m ú l t 10-20 év alatt nálunk is m e g h o n o s o d ó fejlődéstani szemléletű fejlesztő terápi­ á k b a n é p p e n a t á m a d á s p o n t j u k volt új és szokatlan.A m o z g á s a k i a l a k u l ó b a n lévő e m b e r k ö r n y e z e t t e l való k o m m u n i k á c i ó j á n a k e l s ő és alapvető formája. (5. majd az állandó korrekció a végrehajtás során. s a testközéptől kifelé a v é g t a g o k i g . a p r e m o t o r o s és kiegészítő m o t o r o s kéreg feladata a fent említett kinetikus m e l ó d i a . mert a fentiek m ű k ö d é s e igen szoros összeköttetésben áll a kisagy v e z é r l ő r e n d s z e r é ­ vel. 9. Fodorné Földi Rita m e g f o g a l m a z á s á b a n : a külső k ö r n y e z e t b ő l (látás. a fiziológiás e g y ü t t m o z g á s o k szabályozását és az e g y ü t t m o z g á s t igénylő i z o m c s o p o r t o k szabályozását.). és az é r z ő visszajelentés szabályozza a m o z g á s erejét. m a n i p u l á l á s . Ha egy g y e r e k n e k g y e n g e . o l í v a m a g . 1981). v ö r ö s m a g . hozzájárul a vesztibuláris m a g r e n d s z e r : testtartás. T e k i n t s ü k át a m o z g á s b a n résztvevő rendszereket: indul a gerincvelői érzékelésből (proprioceptivitás) -> a nyúltagyban vannak a garat és n y e l v m o z g a t ó magvak. 2. Ez a külső-bel­ ső k ö r n y e z e t b ő l nyert információ. szoros összefüggést. K ö v e t k e ­ ző állomás a köztiagy. . A m o z g á s t e v é k e n y s é g é t az érzetek indít­ ják m e g . in: M á r t o n . Mivel m i n d e n s z i m b o l i k u s tanulás is az érzékszervi tanuki egyik céljául? 50 51 .

a fhalamusban. és ha b á r m i m á s r a is figyelnie kell a feladat k ö z b e n . Törzsdúcrendszer rendszeré­ Összefoglalva az a g y k é r g i és a kéregalatti t ö r z s d ú c r e n d s z e r m ű k ö d é s é t : együtt végzik az akaratlagos és a u t o m a t i k u s m o z g á s o k indítását. m e l y m i n d e n h o n n a n k a p befutó r o s t o k a t . M e g e m l í t e m . ábra összeköttetései (Mumenthaler. ha egy m o z g á s t „az agy­ kéregből m á r a k é r e g alá t u d u n k k ü l d e n i " . az extrapiramidális rendszer funkcióit). . A m o z g á s b a n r é s z t v e v ő r e n d s z e r e k ismertetését azért tartottam i n d o k o l t n a k . 8. sima gör­ dülékeny. . majd a u t o m a t i k u s . motoros Br 4. Vajon az A l a p o z ó Terápia.r ó l rögtön kide­ r ü l hogy n e m volt az. Az e g é s z m o z g á s s z a b á l y o z ó r e n d s z e r m ű k ö d é s é t a h á l ó z a t o s á l l o m á n y ( f o r m a t i o reticularis) s o k s z o r o s á t k a p c s o l ó r e n d s z e r e hangolja össze. Röviden ö s s z e f o g l a l n á m a r e n d s z e r m ű k ö d é s é t a felső vezérléstől a m e g v a l ó s í t á s i g : az agykéregből indul a tervezett akaratlagos m o z g á s . Az a u t o m a t i z á l t m o z g á s ­ kor szabadul fel az agy az újabb befogadására (új m o z d u l a t r a k é p e s ) . r i t m u s o s stb. rehabilitációs kezelés l e g n a g y o b b n e h é z s é g é n e k : a gye­ rekben az új ismeret s z á m t a l a n gyakorlás után sem a u t o m a t i z á l ó d i k . Vajon n e m az alig vagy nagyon nehezen létrejövő automatizálás j e l l e m z i a k é s z s é g h i á n y o s g y e r e k e k ta­ níthatóságát? M e i x n e r Ildikó a X.Az e x t r a p i r a m i d á l i s r e n d s z e r t tekinthetjük az automatizado második nagy nek ( 5 . b) . hídban és nyúltvelőben. laza. ben tárgyaltam az e x t r a p i r a m i d á l i s rendszer m ű k ö d é s é t . funkcionálisan is. és így minden m o z g á s k o o r d i n á c i ó j á b a n részt vesz. 1.az a g y t ö r z s b e n a m o z g a t ó i d e g m a g v a k o n ( s z e m m o z g a t ó k .ahogy e g y m á s között mondjuk.a t ö r z s d ú c o k b a n (extrapiramidális m a g v a k és r e n d s z e r ) . a m o z g á s f u n k c i ó k generalizálása és a m o z g á s f o l y a m a t o k térbeli k o o r d i n á c i ó j a . és az elképzelt m o z g á s t a lefu­ tóval a kisagy hasonlítja össze és javíttatja. Ez a tanulás alapja. m e l y a fejlődéstani ősi m o z g á s o k k a l rugalmasság-egyensúly mozgásokkal . Az agykérgi m o t o r o s k é r e g r é s z e k rostjai vég­ ződnek: a) . hogy ma m á r csak didaktikus szempontból választjuk szét az e x t r a p i r a m i d á ­ lis és a piramidális ( a k a r a t l a g o s ) vezérlőrendszereket. lassú vezetésre és ö s s z e h a n g o l á s r a k é p e s .a gerincvelőben. mert ma egy r e n d s z e r n e k tekintik anatómiailag is.az agytörzsi vestibulocerebellaris rendszert Törzsdúcok és fontosabb 5. tervezését és k i v i t e l e z é s é n e k folyamatos­ sá tételét. a r c m o z g a t ó k . E z é r t kissé részleteseb­ premotoros cortex Br 6. Tulajdonképpen a k k o r örülünk a terápiában való előrehaladásnak. . az eddig m á r a u t o m a t i z á l t n a k hitt „ t u d á s " . N a g y o n e r ő s e n megdolgoztatjuk az agykérgi vezérlő ( k é p e s a m o z g á s r a ) —> kéregalatti t ö r z s d ú c r e n d s z e r t (a m o z g á s m á r készségszintű.a hálózatos á l l o m á n y (formatio reticularis) sejtjein (erről m á r említést tettem R A S néven: igen kiterjedt poliszinaptikus. ábra). h o g y ki­ emelhessem a mozgásautomatizációban résztvevő rendszereket. garat.e g y m á s o n (sűrű reciprok összeköttetés van köztük). majd visszacsatol. szét­ szórt hálózatos r e n d s z e r a gerincvelőtől a kéregig). K ő b á n y a i Logopédiai N a p o k o n a „ D i s z l e x i a " c í m ű elő­ adásában ezt tartotta a logopédiai. c) . E n n e k egyik o k a a k ö v e t k e z ő : a mi terápiánk kifejezetten a k é p e s s é g —> készség —> a u t o m a t i z á c i ó irányt követi a m o z g á s ­ fejlesztésben.a k i s a g y b a n . 1980) 53 . nyelv). .

a u t o m a t i z á c i ó ) anatómiailag és funkcionálisan is jól m e g f o g h a t ó a beszéd anatómiai-funkcionális e l e m z é s é n é l a k ö v e t k e z ő állítások a D a m a s i o h á z a s p á r c i k k é b e n o l v a s h a t ó a k e r e d e t i b e n ) . A gyerek. A m o z g a t ó p á l y a kettős lefutá­ sa rendkívül nagy j e l e n t ő s é g ű : a b e s z é d h a n g o k k é p z é s e így akár a kérgi.és m o z g a t ó r e n d s z e r e k közvetítésével nem nyelvi k ö l c s ö n h a t á s o k a t d o l g o z fel: amit csak teszünk. ábra. ábra!) Az a n a t ó m i a i hely mellé közlik a m ű k ö désbeli funkciót és a k á r o s o d á s tüneteit. a m e l y e n keresztül a szavakat . egység: az agy m i n d k é t oldalán r e n d s z e r e k h a l m a z a van.) A b e s z é d o l y a n adottság. a fissura Rolandi elülső része bal oldalon. felidézi és kipróbálja őket. t u d a t o s a b b hallólebeny névszó alkalmazás színfogalmak szabályozást és „asszociatív t a n u l á s t " tesz lehetővé. m á r mielőtt b á r m i t m o n d a n a . halánték­ törzsdúcok szó és mondatalkotási terület lebeny.) dolgoztat­ ja m e g e r ő s e n . D a m a s i o . és ezekkel újabb fogal­ m a k a t a l k o t h a s s u n k . ( K e r e s d és lásd: 2. v a l a m i n t a fali lebeny­ nek a szerepe. ezáltal az egyik m ű k ö d é s e a másikban premotoros a bal is kiválthatja a thalamus megfelelő működést. a bal o k c i p i t o t e m p o r á l i s rész és a h o m l o k l e b e n y felső-oldalsó részének. mely a fonémák. m e l y e k e t funkció k ö z b e n v é g e z h e t ő k é p a l k o t ó eljárásokkal m á r rögzíteni tudtak ( P E T . e s e m é n y e k rendszerét és ezek viszonyát. h o g y a fogalmakat nyelvi s z i m b ó l u m b a foglalja össze. fonémakombinációk és a szóalkotáshoz szükséges nyelvtani szabályok felidézését végzi: az agy belsejéből kapott ingerekre szóalakokat állítanak össze. Az i s m e r t e t é s egy r é s z é b e n s z á m u n k r a n a g y o n fontos m e g á l l a p í t á s o k a t m o n d a n a k ki ( a m i k o r a s z ö v e g b e n törz. v a l a m i n t a f o g a l m a k és a nyelv 6. Az ilyen tárolórégiók k ö z ö t t oda-vissza kölcsönös ö s s z e k ö t t e t é s van. h a n e m mert a beteg a hallott szóalakot n e m tudja h a n g z á s után elemezni. n e m az a u t o m a t i z á c i ó . a s z ó k é p z ő idegi r e n d s z e r és a m o z ­ gatópálya a kérgi és a kéregalatti p á l y á k o n át egyidejűleg aktiválódik. valamint egyes Ez a egy. a u t o m a t i z á c i ó II. A bal Sylvius-hasadék k ö r n y é k é n e k k á r o s o d á s a zavart o k o z a b e s z é d h a n g o k feldolgo­ zásában. akár a kéregalat­ ti hálózat. majd a m o z g á s k o o r d i n á c i ó kifejlesztésével az a g y k é r e g ­ t ö r z s d ú c r e n d s z e r t ( p i r a m i d á l i s és e x t r a p i r a m i d á l i s rendszer. színét. de belőlük újabb szintet is alkot.vagy akár kézjeleket . vagy e g y szó vétele után az agyat a megfelelő fogalmak felidézésére készteti. /. míg az agykérgi pálya m a g a s a b b szintű. egység: a bal féltekében helyezkedik el általában egy olyan idegrendszeri struktúra.m o n d a ­ t o k k á ö t v ö z v e az e l m é n k b e n körvonalazódó fogalmakat m á s o k k a l is közölhetjük. sőt akár m i n d k e t t ő vezérlése alatt is v é g b e m e h e t . a „ s á r g a " szó alakját tanulja. amely a test és k ö r n y e z e t e között érző. ábra A beszéd és a nyelv agyi rendszere (Damasio házaspár ábrája nyomán) 54 55 .) és a t ö r z s d ú c r e n d s z e r t (hiszen az e l e m i m o z g á s m i n t á k szervezettsége a t ö r z s d ú c r e n d s z e r h e z k ö t ö t t ) . 1992. ( D a m a s i o . egység: szintén a bal féltekében helyezkedik el. a bal Sylvius-árok és k ö r n y é k e . mert a Sylvius-hasadékot k ö r n y e z ő h á t s ó terület a szavak „jelenté­ sét" tároló k ö z p o n t volna. E z e k az agyi m e z ő k tárolják a f o n é m á k hallási és hang-mozgásérzeti (kinesztetikai) „feljegyzéseit". a m e l y e k e t k i m o n d u n k vagy leírunk. terület a motoros a bal oldali (extrapiramidális (mozgató) és és ké­ agykérgi területekben közvetlenül. ez alatt m i n d i g az e x t r a p i r a m i d á l i s rendszer nagy kéregalatti m a g v a i t kell érteni). és m o n ­ datokat szerkesztenek. h o g y hol és h o g y a n végzi az agy a nyelv feldol­ g o z á s á t (6. 3. m i n t a tanulás a l a p m e c h a n i z m u s a elősegítésével hat az a n y a n y e l v i k é s z s é g h i á n y o s gyerekeknél. A D a m a s i o h á z a s p á r az elvi összefoglalás után leírja azokat az e r e d m é n y e k e t .sdúcok kifejezés szerepel. A nyelv arra való. és az első kettő k ö z ö t t közvetít: m e g ­ r a g a d h a t egy f o g a l m a t . A m i k o r a g y e r m e k pl. b i z o n y o s funkciókban a bal. felfogunk. törzsdúcokat területek!) oldali elülső részének idegmagvait reg alatti pálya révén összekötve közvetve is kapcsolódnak. a g y á b a n b u z g ó n képezi a fo­ g a l m a k a t . A hallott b e s z é d b e vagy olva­ sott szövegbe foglalt nyelvi j e l e k feldolgozását is ezek az említett r e n d s z e r e k kezdik m e g . H á r o m szerkezeti egységre bonthatjuk. vagy b i z o n y o s érzelmi állapo­ tokat) n e m c s u p á n k a t e g ó r i á k b a sorolja.( a u t o m a t i z á c i ó I. egymásutániságát. így tudjuk el­ ménkben m e g s z e r v e z n i a tárgyak. A kéregalatti hálózat a „szo­ kás vezérelte t a n u l á s n a k " felel m e g . érzünk. ábra). A g y u n k ezeket a n e m nyelvi emlék­ képeket (például a d o l g o k alakját. ezáltal az oly n e h e z e n létrejövő rögzülést elő­ segítve? Az A l a p o z ó T e r á p i a fejlesztési m e c h a n i z m u s a (törzsdúcrendszer. v a l a m i n t a s z a v a k a t a l k o t ó e g y e s f o n é m á k sorrendjét. A kialakult ka­ tegóriák és a s z i m b o l i k u s m e g j e l e n í t é s e k e g y m á s r a r a k ó d ó rétegei s z o l g á l n a k az elvont fogalmakban és s z ó k é p e k b e n ( m e t a f o r á k b a n ) való g o n d o l k o d á s alapjául. g o n d o l u n k stb. és e z e k n e k az idegi területeknek a m ű k ö d é s e ö s s z e k a p c s o l ó d i k a színfogalom. funkcionális M R I ) : eddig jól regisztrálhatóvá vált m i n d k é t oldali. és ezzel s z ó a l k o t á s r a ö s z t ö n ö z h e t . De n e m azért. 6. 2.

2 ó r a készségfejlesztés (Meixner. ( B e s z é d v i z s g á l ó lelete. E fejezet végén h a d d álljon e g y i k l e g s ú l y o s a b b a n diszfáziás k i s g y e r e k ü n k esetismerte­ tése.5 éves. Igen h o s s z a d a l m a s vajúdás után az első 3 és fél napot átaludta. a gyerek két­ nyelvű k ö r n y e z e t e t hall. e k k o r i d e g g y ó g y á s z a t i státusza negatív. b e s z é d m e g é r t é s e helyzetfüg­ gő.ezt spaticus torticollis m a r a d v á n y á n a k tartották. m o n d a t a i : „ Z s u z s i M i k l ó s s a l k i r á n d u l n i m e g y .k ó r kiszűrése miatt vett m a g z a t v í z v é t e l n é l szinte a teljes m a g z a t v í z elfolyt. " „ D ö m e i s k o l á b a n v a n . E z u t á n Sz. E k k o r kerülnek K ő s z e g r e . hogy rögzüljenek a f o n é m á k hallási. „ R " . e l v é t v e előfordul egy-egy szó és ciklizáló szavak kiejtése. (általában). a „ g " é s „ g y " h a n g o t is. és absztrakció gyenge. és az intenzív m o z g á s ­ fejlesztés m i n t e g y belökte a beszédkésztetést és az állandóan m e g i n d u l ó p r ó b á l k o z á s o k a t . b e s z é d m o t o r i k a súlyos z a v a r a áll fenn. ez n a g y o n jó hatású és lökésszerű az e r e d m é n y . M o z g á s f e j l ő d é s időben. MRI vizsgálat: bifrontalis (két oldali h o m l o k l e b e n y i ) . 2001. ty n e m tiszta. " 6 x e g y m á s után m e g n é z egy m e ­ sefilmet. vel egy közvetlenebb utat is kialakít magának a törzsdúcokhoz. összeállítását. akit két év óta ma is fejlesztünk! D. szavakat összerakosgat. k ö r n y e ­ zetéből elkezd szavakat tanulni. k ö v e t k e z m é n y e s kamratágulattal.. a fissura R o l a n d i elülső részénél találhatók a b e s z é d rit­ m u s á t . az Orvostudományok Kandi­ dátusának. 2000 nyarán Budapesten. be. 1999 nyarától 2 0 0 0 nyaráig K ő s z e g e n k a p heti 6 órás fejlesztést: he­ ti 4 óra m o z g á s . Lehet. K e v e s e t és k é s ő n gügyögött. mit akarhat. 6 0 0 (!) hosszat úszik h á t o n . és fejlesztő e g é s z é b e n is. és m o n d a t o k a t tanul belőle. m o n d ó k á t u t á n a m o n d . 2 0 0 1 . 56 57 . és hol egyik. és a szülők Ayres. cs = s.5 cm átmérőjű területen perfúzió (átáramlás) defektus környéki perfúzió-csökkenéssel. l a b d á z á s b a n . szokás vezérelte rendszerrel. m o z g á ­ sa sokkal b i z t o n s á g o s a b b lesz. S z ü l ő k Ausztriában d o l g o z n a k . e g y év alatt a s z ó k é p z é s szintjére hozza fel. Vizsgálati összefoglalásom: 1999 s z e p t e m b e r é b e n m o t o r o s túlsúlyú s z e n z o m o t o r o s afázia. ne­ hezen érthető a beszéde. 5 és fél é v e s e n került vizsgálatra.és személyi­ ségfejlődésbeli e l m a r a d á s . mint a Sylvius-hasadék hátsó részén levő vezérlő m e ­ ző.és beszédfejlődési „ u g r á s " : t ő m o n ­ datokat és j e l z ő s z a v a k a t használ. egyetlen. f e l t e h e t ő e n perinatalis (születés k ö r ü l i ) vascularis laesio (vérellátási z a v a r kb. „ o " . k é z ü g y e s s é g b e n igen elmaradt. Borbély Katalinnak. m a g z a t i héten D o w n . de ek­ kor m á r intenzív e g y é n i logopédiai fejlesztést kapott 1998 n y a r a óta. k á szótagot é s „ s z " h a n g o t j ó l u t á n o z . h o g y a kéregalatti struktúrák . Rossz m o n d a t o k a t kijavít! M o z g á s a stabil. v a l ó s z í n ű l e g ez a terület vezérli a mondatrészek latok egyik hasonló célja). fejét balra tartotta .) Ebből a beszédállapotból az e g y é n i logopédi­ ai kezelés kb. v a l a m i n t K ő s z e g e n P a l c s ó Júlia t e r a p e u t a is e l k e z d t e fejleszteni A l a p o z ó T e r á p i á v a l . beszédkésztetése erős lesz.16.és postnatalis k á r o s o d á s lehetősége. bizonytalan. m i n t a m á s o l á s b a n . és csak n é g y é v e s k o r a után kezdett szavakat m o n d a n i l o g o p é d u s segítségével. IQ ( S n . fejlesztési terve elején (1998) az „ e " . " D e igen sok a g r a m m a t i z m u s : „ B . hogy terápiánk.8 é v e s e n ) : „ n é h á n y izolált h a n g o n kívül e g y é b h a n g o t n e m ejt. SPECTlelete:* bal oldalon fronto-laterálisan 2-2.12 szóról 2 1 0 szóra e m e l t e szókincsét -. sekor a S y l v i u s .07. B. M i u t á n a Sylvius-hasadék elülső részénél h ú z ó d ó idegi m e z ő k á r o s o d á s a m i n d a beszéd. spontán rajzban. bonyolult utasításokat m e g é r t gesztussal kísérve. dr. h ó n a p ­ jától egy h ó n a p i g tartó lázas vírusfertőzése volt. de a szavak szintjén n e m tudta túlemelni. a b e s z é d é r t é s m e g t a r t o t t s á g a mellett a kifejező-. k ö v e t k e z m é n y e s m o z g á s .h a s a d é k h á t s ó részén levő m e z ő n e k t ö b b é n e m kell j e l e n t ő s e n k ö z r e m ű ­ k ö d n i e . S z ü l ő k felsorolják. Fél. 1999 s z e p t e m b e r é b e n . újabb és újabb szövettani.) k ö v e t k e z m é n y é n e k megfelelő elváltozások. de bal o l d a l o n kiterjedtebb á l l o m á n y k á r o s o d á s s a l j á r ó . kinesztetikus és m o t o r o s megfelelői (Tehát a nyelv is „a kéreg alá küldi" a működést! MDE). Frostig). S z e m f e n é k és látásélesség ép. és dr. m o s t 7. töltenek ésszerűnek A törzsdúcok feladata és egyenletes a feltételezés. amely szoros k a p c s o l a t b a n áll a kisaggyal. Az ellenoldali h e m i s z f é r i u m b a n (félte­ kében) frontolaterálisan. ha idegen nyelven tanuljuk a „ s á r g a " szót. Édesanyja szerint a logopédiai kezelés e g y év alatt n a g y e r e d m é n y e k e t h o z o t t . m u t o g a t á s s a l é s élénk gesztusokkal fejezi ki m a g á t . ( M o z g á s a k o o r d i n á l a t l a n .esz- * Ezúton szeretnék az elvégzett vizsgálatokért hálás köszönetet mondani az Országos Idegsebészeti Tudo­ mányos Intézet Nukleáris Medicina Osztály főorvosának. de g y e n g e : k ü l ö n ö s e n a bal oldala volt ü g y e t l e n e b b . azt reméljük. rollerezik. túl sokat esett. 2 évesen 40.-nál heti 4 x 2 óra mozgás + otthon Ayres-eszközök + H R G vízi torna heti 1 x 1. De e n n e k a m ű k ö d é s i m e z ő n e k a bal oldali törzsdúcok is szerves részei csakúgy. n y e l v t a n á t v e z é r l ő idegi struktúrák. pá. többi h a n g jó. De a fogalomalkotást közvetítő rendszer idő­ és így a „ s á r g a " szó k é p z é ­ k ö z ö k k e l o t t h o n . g y ó g y t o r n á t j a v a s o l t a k . szókincse gyarapodik.1 °C-os láz. a k a d á l y o z o t t é s m e g k é s e t t b e s z é d f e j l ő d é s . e g y e n s ú l y a gyen­ ge. egyszerű utasításokat megért.) H o z z á n k a g y e r e k 5 éves 6 h ó n a p o s á n került vizsgálatra. és n a g y o n fáradékony. m i n d a m e g é r t é s n y e l v t a n i m ű v e l e t e i b e n zavart o k o z .k ö z ö t t k ö z v e t í t ő agyi területek m ű k ö d é s é v e l . n e m szereti a p o g á c s á t . A k k o r fog ismét erősen m ű k ö d n i . majd egy é v e s e n t ü d ő g y u l l a d á s . B. 4 éves k o r a körül t ö b b kivizsgálás indul el. j o b b o l d a l o n d o r s a l i s a b b a n (hát­ rafelé) is terjedő. mint az eddigi két év alatt is. Donauer Nándor neuropszichológusnak (Heim Pál Kórház). hol m á s i k j á t s z i k fősze­ repet. m e g á l l a lábán. jó e r e d m é n n y e l : m o n d a t o k a t próbál ismételni. Szerdahelyi Mártonnál heti 5 x 2 ó r a intenzív. m á . m a g a b i z t o s . ny = n. fenyegető vetélési t ü n e t e k után a g y e r e k m e g m a r a d t . A bal Sylvius-hasadék elejénél. ül. élettani és m ű k ö d é s b e l i m e g ú j u l á s o k r a ad lehetőséget a g y á n a k sérült ré­ szében is.t n e m ejti. 2 éves korától kifejezetten k e v e s e t alszik. „ a " h a n g o k a t j ó l ejti. Osztie Éva főorvosnőnek. ahol két hónapi A l a p o z ó T e r á p i a után volt az első m o z g á s . ügyes. I n t r a u t e r i n és/vagy peri. temporálisan is regisztrálhatók e g y e n e t l e n ü l c s ö k k e n t perfúziójú területek. V é l e m é n y : kétoldali multiplex (többszörös) bal frontalis túlsúlyú perfúziós za­ var. ötvözzék hogy (ez az a összetett mi mozdu­ is alkotóelemeit szerepet sima tűnik az. Kórelőzményből: anyjának a terhesség 2. B. A 12.elsősorban a t ö r z s d ú c o k és az agy­ kérgi b e s z é d t e r ü l e t e k kisagyi ö s s z e k ö t t e t é s e i r é v é n k ö z v e t l e n ü l is k i m u t a t h a t ó az ideg­ r e n d s z e r fejlesztő m o z g á s t e r á p i a b e s z é d k é s z s é g r e való hatásossága.O o ) : 9 5 . j á t é k a u d i o m e t r i a : ép hallás. 0 5 . E k k o r (3. ő rábólint a megfelelőre. 2 3 . A mozgásfejlesztés beindította a m o n d a t k é p z é s t .5 óra + 3 x ] óra l o g o p é d i a : jelenleg B . J o b b oldali reflextúlsúly miatt bal féltekei (parieto-temporalis?) sérülést tételezek fel. „ á " . M. h o g y a nyelvi feldolgozás során az agykérgi asszociatív r e n d s z e r p á r h u z a m o s a n m ű k ö d i k a kéregalatti. mozdulattá hogy a terápiánk szavak mondattá szerkesztésében Ú g y g o n d o l o m tehát.

E z z e l együtt a feladatoknak megfelelő i s m é t l é s s z á m b a n és m ó d o n m e g kell t ö r t é n n i e . Egyetlen eszközigé­ nyünk az ugróasztal. hogy a g y e r e k e vizsgálatát és a terápiás kezelését kérje. g y e r m e k e k k e l h i v a t á s s z e r ű e n foglalkozó s z a k e m b e r e k n e k . mely kb. de a szobai is igen jól h a s z n á l h a t ó . a b e s z é d vagy olvasás­ írás.) szintén h a r m o n i k u s a n t u d u n k együttműködni. e k k o r a szülőtől k é r d e z e m a mozgásfejlődést.1. T e r m é s z e t e s e n m i n é l t ö b b e s z k ö z van és lehet. vagyis a g y e r e k e t egy fejlődési folya­ m a t o n kell á t v e z e t n i e a t e r a p e u t á n a k . m e r t m á r látnak e r e d m é n y t . valamint a terápia során kontrollvizsgálatokból. kötetünkben. m í g a szülő és a gyerek bírja. h a n e m fejlesztésnek vagy tor­ n á n a k . A terápia felépítését lehet nagy­ c s o p o r t o s á n végezni. és fordítva. m i n t M e i x n e r Ildikóé. térbeli tájékozódás és testmozgások. de e k k o r a kisebbeknél az á l l a n d ó a n i s m é t l ő d ő m o z d u l a t o k r a való motiválást a t e r a p e u t a m ű v é s z e t é ­ nek és g y e r m e k . G ó s y M á r i a m ó d s z e r é v e l . ahol én nagyvizsgálatot végzek: ez fél n a p o s . ( G y a k o r i pl.d o m i n a n c i a és ügyes­ ség. a nyári intenzív ( 5 x 2 óra) után a szülők ősszel leállnak. kötél. rutin ideggyógyászati vizsgálat. vagyis pl. h a n e m az egész g y e r e k r e v o n a t k o z i k .. ugrásszerű e r e d m é n n y e l . E z a z e g y é n i figyelem. Syndelar. majd u t á n a a fejlődés ü t e m e lassabb. M i n d e n m á s képességfejlesztéssel (Frostig. vagy kognitív fejlődést. A tájékozódó vizsgálat egy. b e s z é d é s z l e l é s e l m a r a d á s a . E h h e z előzetesen el kell m o n d a n u n k . egy órát igé­ nyel. mely n e m c s a k a mozgásfejlődésre. h a n e m fehéret. k e r e s z t e z e t t d o m i n a n c i a állhat. Mi a c s e l e k v é s r é s z é h e z m e t o d i k á t adunk. m i n d e n okot „ ö s s z e s z e d ő " g y e r e k m é g s e m diszlexi­ ás. de lehet célzott: csak értel- 58 59 . de előfordult m á r 3 h ó n a p utá­ ni e r e d m é n y e s befejezés és a súlyosabb p r o b l é m á k n á l túllépjük a két évet. Újból m e g n é z e m a gyakorlatokat.e s z k c z i g é n y t e l e n s é g e . T e r m é s z e t e s e n itt részletesebben kért k ó r e l ő z m é n y l a p b ó l indulunk ki. rajzolás és névutórendszer. konstruktív praxis és síkbeli tájékozódás. bár az o k . az agy. AZ ALAPOZÓ TERÁPIA FELÉPÍTÉSE. h o g y m i n d e n á r o n kínlód­ va az iskolai k ö v e t e l m é n y e k k e l lépést tartani. m e r t s z á m u n k r a is bá­ mulatra m é l t ó . a gyerek diszlexiájának h á t t e r é b e n apai (anyai) ö r ö k l ő d é s m e n e t . jobb-bal ismeret. Általában a terápia összideje 6 h ó n a p és 2 év között m o z o g . fejlődéstani n a g y m o z ­ gások. Sindelar. E s z k ö z ö k k e l a g y e r e k h e l y z e t b e hozható. annál j o b b . finommotorika. pl. h o g y k i s c s o p o r t o s terápiában öt gyereknél több n e m lehet. A terápia fő j e l l e m z ő j e . és s z á m s z e r ű e n is é r t é k e l ü n k a leírással együtt. A t e r á p i a l é n y e g e egyfajta „ c s e l e k v ő s z e r e t e t " . De fordulhat az A l a p í t v á n y u n k h o z is. a szemé­ lyiségben észlelteket (regresszióra külön fejezetben térek vissza).és i d e g r e n d s z e r m ű k ö d é s több te­ rületét felölelő vizsgálat: a gyerek általános időbeli és tájékozottsága. tervezés s z ü k s é g s z e r ű e n h o z z a m a g á v a l . P e d i g több­ ször látjuk. E k k o r terápiás tervet készítünk és j a v a s o l u n k . a z o n b a n m i n d e z e ­ ket felülmúlóan terápiás értékűek az Ayres-eszközök. Is­ kolás g y e r m e k e k esetében a nagyvizsgálatot megelőzi olvasás. csak v a r i á l h a t ó s z ö v e g g e l . n é h á n y vagy egy g y e r e k és egy megfelelő m é r e t ű szoba. M á s i k g y e n g e s é g ü n k a cca. t o r n a s z ő n y e g .k é z . diktált szöveget saját diagnosztikus táblázatunk alapján értékelünk (1. h o g y k o n d u k t í v jellegű. 50%-os terápia-végigvitel vagy -befejezés: a fejlesz­ tési ó r a s z á m igen m a g a s . m i n t a m i t a g y e r e k m e g c s i n á l m o z g á s b a n . t o r n a p a d o k stb. ismét készítünk 20 p e r c e s videót. T e r á p i á n k „ e r ő s s é g e " . T e h á t pl. Ha a beszédészlelés-megértésnél p r o b l é m a van. m o z g á s f e j l ő d é s e l m a r a d á s a . h o g y a fontossági és időrendi sorrend n e m az lenne. Az olvasástesz­ tünk felépítése o l y a n . de azt n e m szabad terápiának n e v e z n i . és h o g y ezt a terápiát igénylie. Irástesztnél egyoldalas. A tanfolyamon b e t a n í t u n k tájékozódó vizsgálatot. hogy a g y e r m e k igényel-e terápiát. Fél évi terá­ pia u t á n k é r n i s z o k t u k . bordásfal. pl.és írásteszt. a szülő által kitöltött k ó r e l ő z m é n y l a p értékeléséből és főleg a m o z g á s t e r ü l e t e k f e l m é r é s é b ő l áll. h o g y az idegrendszeri összeköttetések kialakuljanak és m e g s z i l á r d u l ­ janak. lehet egyéni. h o g y fejleszthetőségük m e n n y i ideig n e m áll le (20. A FEJLESZTÉS SAJÁTOSSÁGAI mi fogyatékosok. 6 majd 12 h ó n a p m ú l v a kontroll vizsgálatot végzünk. A vizsgálati e r e d m é n y e k e t a p o n t o s leírás mellett s z á m s z e r ű e n is értékeljük.e l v a r á z s o l á s á n a k kell m e g t e r e m t e n i e .III. é l e t é v ! ) . h o g y mi történik a terápia során a gyerekben. h o g y a g y e r e k n é l i n d í t s á k el a g y ó g y í t ó o l v a s á s t v a g y m á s szükséges terápiát.). T e r á p i á n k a t Ayres-terápiával k o m b i n á l h a t j u k é s H R G vízi fejlesztésével. s z e m . A vizsgálat végén m e g p r ó b á l o k oki diagnózist adni a szülőnek. az alapvető k e r e s z t m o z g á s o k vizsgálata. u g r ó z s á m o l y o k . tarkát stb. F o n t o s a b b . a k á r tanterem is megfelel a célnak. vagy tartalmi diszlexia esetén saját „anyanyelvi-zenei helyesírásfejlesztés" m ó d s z e r ü n k k e l . de a t e r a p e u t á n a k kell a g y e r e k r e a l k a l m a z n i . indulásnál 20 perces videót készítünk. S o k s z o r látunk n e m c s a k rendes fekete hollókat. A fejlesztési idő terápia esetén heti 6 óra ( 3 x 2 óra b o n t á s b a n ) vagy napi 1 óra ( 5 x 1 ó ) . r u g a l m a s s á g .l á b . vagy szülővel vezetett: hetente találkoz­ va a szülővel és g y e r e k k e l betanítjuk. azt rögtön a terápia elejétől fejlesztjük D r . sz. h a n e m e l ő b b egy teljeskörű fejlesztés ( m o z ­ gás + nyelvi k é s z s é g + a m á r eddig lemaradt. G O H és G M P vizsgálat (beszédhallás és beszédészle­ lés + m e g é r t é s ) . n a g y v á r o s h o z közel e s ő falvakban. de n e m e l e n g e d h e t e t l e n (lab­ dák. ha a te­ rápia h o s s z a b b . újabb h a t h a v o n t a . m e g n e m értett a n y a g bepótlása. A terápia lehet kiscsoportos. de stabilan e l m é l y ü l ő lesz. a szabadtéri h a t á s o s a b b .) A kiscsoport lehet vegyes. V é g h e z v i h e t ő e s z k ö z ö k nélkül. és felmérhető általa. 10 éves m u n k á n k r ó l b e s z á m o l u n k Tapasztalataink és tanulságaink az Alapozó Terápiában c. hogy az ő részére fejlesztő szeretetté válhasson. Értelmi fogya­ tékos g y e r m e k e i n k terápiája addig tart. T e r á p i á n k „ g y e n g e s é g e " : a dresszúra jelleg. diszkalkulia stb. A teljes kezelés vizsgálatból és terápiából áll. de az iskola miatt n e m m e r i k vállalni a további fejlesztést. mel­ léklet).o k o z a t egye­ nes k i m o n d á s a n a g y o n bizonytalan terület. egyensúly. T e h á t a szülő fordulhat v é g z e t t s z a k e m b e r e i n k h e z . T a p a s z t a l a t u n k szerint van egy első h á r o m h ó n a p o s felfutás. hogy m i n d e n évben 120 + 30 órás intenzív akkre­ ditált tanfolyamon (120 óra intenzív kora nyáron + 30 óra évközi hospitálás) a terápiát m e g ­ tanítjuk az o r s z á g e g é s z területéről j e l e n t k e z ő . c s a k hiperaktívak. a c s o p o r t o k összeállításánál a g y e r e k e k k o r á n a k h o m o g e n i t á s á t f i g y e l e m b e vesszük. Edtfeldt. és u t á n a a gyerek egész m á s h o g y a n tudja folytatni az iskolát. s z á m o n kérjük és vezetjük a terápiát. E g y terapeuta. esetleg „pih e n ő é v " beiktatásával). test­ ismeret.

aki érti. ölelj m e g . m o s t ele­ ven. E k k o r a gyerek „korban . h o g y g y e r m e k e fejlődése m i k o r akadt el. T e r á p i á n k során mi a gyereket tudatosan visszük regresszióba. de szavakba kell foglalni!) U g y a n c s a k a terápiás reg­ resszió n a g y o n j ó t é k o n y hatása lehet az e l m a r a d t szerepjátékok beindulása. Az A l a p o z ó T e r á p i a fejlődéstani szemléletéből adódik. itt n a g y o n sok segítségre szorulnak. az iskolában is fokozottabb támogatásra. ( N e m e s . előveszi m á r n e m használt „átmeneti tárgy"-át (pl.I V .) Fixációs p o n t n a k nevez­ zük a z o k a t az egyes fejlődési s z a k a s z o k b a n k ó r o s a n létrejövő „ h e l y z e t e k e t " . ha a szülő az akaratnélküliséget tekinti jó­ ságnak. m e l y e t m a x i ­ málisan elő kell segítenünk. N e h é z a helyzet akkor. Nincs enélkül g y ó g y u l á s ! ! N e m c s a k a m o z g á s . egy p u h a kis rongyot. a regresszió min­ dig n a g y o n é r z é k e n y és s e b e z h e t ő állapotot j e l e n t k é p l é k e n y s é g é v e l . miért. beszédbeli stb. m i k o r g y e r m e k e regresszióba jut: „ É s m o s t m i n ­ dent m e g kell e n g e d n e m n e k i ? " Erről é p p e n s é g g e l szó sincs. esetleg az ó v o d a is. ahol n e m ­ c s a k testi ( m o z g á s és b e s z é d b e l i ) fejlődésében. szeretgetésre és elfogadásra. a b i z o n y o s beszédhibája j e l e n t k e z e t t . m i é r t . A s z o m a t i k u s ( m o z g á s . És e b b e n az i d ő b e n a g y e r e k n e k volt egy jellegzetes beszédhibája. m a g n ó k a z e t t á t h o z o t t n e ­ k ü n k : ő p o n t o s a n értette. L e g g y a k o r i b b k é r d é s a szülő részéről. bú­ jik édesanyjához.v i s s z a m e g y " egy j ó v a l m e g ­ előző életkorára.a k a r a t o s s á g kora.) fejlő­ dési e l m a r a d á s .írja N e m e s Lívia. mi igen . A b a b a k o r s z a k után j ö n a d a c . a lelki f o l y a m a t o k n a k is t o v á b b kell j u t n i u k a m a g u k útján. mint az a jelenség. „idő kérdése. hát n e m tudja. hogy a gyereket a regresszióból kihozza. A terápiás regresszió ezt tudatosan vállalva idézi elő. h o g y a felnőtt értetlenül bámuljon a gyerekre. A terápiás regresszió b e i n d u l á s a k o r a g y e r e k n e k az. h a n e m lelkileg is képlé­ k e n n y é válik. ahol a m e g r e k e ­ dés történt lelkileg. a m e g l e v ő tünet hátterében m e g r e k e d t fejlődést felté­ telez. h a n e m lelki fejlődésében is e l a k a d á s és/vagy k é n y s z e r p á l y á r a kerülés történt. a m i k o r a g y e r e k szeretné s z a v a k b a n hallani é s u t á n m o n d a n i . A regresszió visszafordulást.és anyanyelvi k é s z s é g e k n e k kell t o v á b b m o z d u l n i u k . p o n t o s a n m u t a t v a . 2 0 0 0 . a d a c k o r s z a k a gyerek önálló l é n n y é vá­ lásának szükséges velejárója. mint a felnőtt. b e g y ó g y í t h a t a t l a n történt. hogy visszatér az a kóros tünet. 2 0 0 0 ) .á t é l : „ M a m a . TERÁPIÁS REGRESSZIÓ A regressziót a terápián n e k ü n k is kezelni kell.k i s g y e r m e k k o r i szeretet­ mód megadására. h o g y m e g h ú z z u k s z á m á r a a határokat. d a d o ­ gás) j e l e n t k e z h e t . amivel a k ü l v i l á g h o z és ö n m a ­ g á h o z h i b á s a n viszonyult. o. Az egyik é d e s a n y a a m i k o r t e r á p i á n k b a n m e g t a p a s z t a l t a g y e r m e k é n é l a terápiás regressziót. viselkedését m e d e r b e tereljük. I d ő s e b ­ beknél is j e l e n t k e z i k . ha ezt e d d i g talán é p p e n fogyatékossága ( b á r m i b e n j e l e n t k e z ő és b á r m i l y e n mérté­ kű) miatt n e m m e r t ü k m e g t e n n i . hogy megtalálják saját akaratuk helyét személyiségükben és társas kapcsolataikban. visszaviszi a gyereket az alá a szint alá. ahol valami elintézhetetlen. az élményt.és egyúttal l e g n a g y o b b n e h é z s é g e . m é g p e d i g a c s e c s e m ő k o ­ ri. E z t v i s s z a k a n y a r o d á s s a l . és örül egyéniséggé váló. a kisisko­ lásoknál a regresszió h a s o n l ó az ó v o d á s o k é h o z . 60 61 . hogy az önálló akarat. hiszen valójában n e m tudott valamely p r o b l é m á n továbbjutni. A m o z g á s olyan a l a p v e t ő fejlődési t é n y e z ő . segíts n e k e m " . ? " T e r m é s z e t e s e n a l e g m e s s z e b b ­ m e n ő k i g k i s z o l g á l a n d ó csakúgy. „A regressziót a lelki fejlődés egyik tényezőjének kell t e k i n t e n ü n k . A g y e r e k a k ö v e t k e z e t e s ke­ retek között b i z t o n s á g o t él m e g . A g y e r e k fejlődése s z o m a t o p s z i c h é s és p s z i c h o s z o m a t i k u s . és mivel tényleges és viselkedési koruk között n a g y o b b az eltérés.3 é v e s g y e r e k n é l vagy e z e n a v i s e l k e d é s i szinten élő g y e r e k n é l .mi n e m . csak m á r k ö z b e n koránál fogva m a g a s a b b fejlődési s z a k a s z b a lépett . leállás p s z i c h é s fixációs p o n t o k a t is létrehoz. az isko­ lában az e g y ü t t m ű k ö d ő p e d a g ó g u s o k n a k is. t ü r e l e m és szeretet l é g k ö r é b e n h a r m ó n i á b a kerül s z e m é l y i s é g ü k " . a h o v á a későbbi fejlődési szakaszokból is a gye­ rek „ v i s s z a h u l l " .e l l e n k e z é s . babusgatásra.terápiás regresszióval idézi elő. A terápiás r e g r e s s z i ó a b e s z é d b e n n e m c s a k tünetek szintjén (visszatérő selypítés. hogy terápiás regresszióval dol­ gozik: a gyereket fejlődésében nézi. ha lehet. ha­ nem a lelki s e b e k n e k is b e g y ó g y u l n i u k . . mint n o r m á l fejlődés esetében. mi helyes. h a t á r o z o t t a n kiderüljön számára. és siklott v a k v á g á n y r a . és m e g p r ó b á l j a a m e g r e k e d t fejlődést az eredeti élettani ú t o n t o v á b b s e g í t e n i .) Iskolás gyereknél a helyzet korral felfelé nehezedik. „ r o s s z " gyerekének. h o g y a gyerek addigi lelki-magatartásbeli védekezés-stratégiája. biztatni a k i s b a b a k o r i . 5 5 1 . visszafelé m o z g á s t j e l e n t (1. a h i á n y o k n a k feltöltődniük. h o g y futkáro­ zott? Tudja a m o z d u l a t o t . E b b e n az é r t e l e m b e n az A l a p o z ó T e r á p i a a regresszióval d o l g o z ó fejlesztő terápiák so­ rában h e l y e z k e d i k el. . h o g y ott történt az e l a k a d á s .a terápiás reg­ resszió. N e m e s Lívia: A bennünk élő gyermek. É p p e n ezért itt az ideje. Pl. melyet k é s ő b b „ k i n ő t t " . és azt is vállalja. és ahol a gyerek s z o m a t o p s z i c h é s e n fejlődési z s á k u t c á b a j u t o t t . amit c s i n á l . és n e k ü n k n a g y o n e r ő s e n kell s e g í t e n ü n k a szülőt: előre felkészítenünk a lehetőségre. B o d o n y i M i k l ó s . otthon is. a gyerek n e m c s a k testileg. T e r á p i á n k egyik l e g n a g y o b b e r ő s s é g e . mi helytelen és káros. k i s g y e r m e k k o r i m o z g á s o k k a l . ringatásra.de a m e g o l d a t l a n s á g lelkét a fixációs p o n t h o z köti. a m a c k ó p u h a fülét). h a n e m r o p p a n t előrevivőén a k i m a r a d t beszédfejlődési fázisok j e l e n t k e ­ zésében: „ H á t te ki v a g y ? Mi e z ? Miért.é p p e n a legjobb i d ő b e n v a g y u n k . h o g y reg­ resszióba viszi. tehát az Ayres (szenzoros integrációs terápia) és a H R G ( H i d r o t e r á ­ piás R e h a b i l i t á c i ó s G i m n a s z t i k a ) mellett. otthon a s z ü l ő k n e k is. eddig tedd-ide-tedd-oda. és n a g y o n gyakori. A testi fejlődés fo­ l y a m a t o s progressziójával s z e m b e n a lelki fejlődés k i b o n t a k o z á s á t m e g t o r p a n á s o k és viszszaesések j e l l e m z i k " . (Ilyenkor k ö n n y ű a n n a k a szülőnek segíteni. hogy a kereteket m e g h ú z z u k szá­ mára. egyik terapeutánk sok óvodás kezelése után összefoglalt tapasztalatait írnám le: az első korszak a „vegyél fel. a gyerek m é g j o b b a n egysé­ ges e g é s z lelkileg és testileg. a család és iskola is k ö n n y e b b e n elfogadja. ö s s z e o m l i k . most futkároztam? M o s t h i n t á z t u n k ? " (Nem szabad. ahol elakadt.azaz m a g a t a r t á s b a n . T ü n e t e i : a gyerek viselkedésében lelkileg visszatér egy m á r elhagyott életkorának sajátosságaira. és e h h e z j á r u l a kisgyer­ mekes beszéd. A g y e r e k v a l ó s z í n ű s í t h e t ő e n arra a lelki fixációs pontra kerül. a nyolc éves gyerek ismét az ujját szopja. védelemre szorulnak. E z t teljes mértékben megelégíti és visszamegy a g y e r e k k e l a regressziós kor­ ra. E g y 2 . o n n a n fogja visszavezetni a saját korának megfelelő életvitelre. M é g e g y s z e r ö s s z e f o g l a l o m a tapasztalatokat: egy idő után a terápia eljut oda.

-vei. .súlyos tagolási gyengeség: pl.vagy utánvételezés: hallja. -Tulajdonneveket kisbetűvel írja.toldatékot a szótól külön írja vagy a következő szóval írja egybe. b á r m e l y é l e t k o r b a n kezd­ hető. víz­ zel ( H R G ) . a víz. s o k s z o r a n y a m é h e t u t á n z ó b e f o g a d ó . . a g y t ö r z s .következeles betűcsere. .g y e n g e hallási hasonlóság alapján értelmetlen betűhalmazokat ír. . m i n t a k i s g y e r m e k é l e t é b e n a v a l ó s á g b a n (pl. ő stb. n a g y m a g v a k é s k é r e g . illetve többszörözés (pl.konduktív terápiák. k i e g é s z ü l a v e s z t i b u l o c e r e b e l l á r i s fej­ l e s z t é s s e l . igekötő használata.szőtagkihagyás szó elejéről vagy közepéről. (Tegyen oda Helyesírási problémák: 1. .és különírása hibás (pl.n é l l e g ő s i b b k ö z e g ü n k . összetett szavak írása). v e s z t i b u l o c e r e b e l l á r i s .nem következetes betűcserék.k ö z é p v o n a l .fordítva ír vagy betűt fordít. Alaki probléma. a . . .e l ő . Ayres: e l s ő d l e g e s e n v e s z t i b u l o c e r e b e l l á r i s és taktilis r e n d s z e r i n g e r l é s e -» t e l j e s k ö r ű érzékletes-mozgásos fejlesztés. betűvezetési probléma. szóvégi ó. a h h o z . MELLÉKLET Diszgrália kiértékelő táblázat amelyik tünet a gyermeknél megtalálható!) -Hosszú-rövid magánhangzópárokat rosszul írja. -val. volt = ótólót).írásjelet „á" és „é"-ről lehagyja. de nem tudja. majd a g y k é r g i i n f o r m a t i k a i b l o k k b e v o n á s a —> teljeskörű.Hosszú-rövid mássalhangzópárokat rosszul írja.duplázás. Közös: -fejlődéstani szemlélet: a tünet csak egy hibás vagy m e g r e k e d t fejlődés e r e d m é n y e .máshogy írjuk hibái: . . . Az alábbiakban táblázatban k ö z l ö m a h á r o m regresszióval d o l g o z ó terápia összehasonlítását. . . rendezetlen íráskép g y e r e k e t a m e g r e k e d é s pontjáról az e r e d e t i élettani úton kell t o v á b b s e g í t e n i .A z A y r e s b e n a r i n g a t ó . . h o g y a z i d e g r e n d s z e r fejlődése b e i n d í t h a t ó l e g y e n .Hagyomány elve (j-ly) hibás. .Máshogy ejtjük . . forgató.kétjegyű mássalhangzóból az egyik jegyet kihagy ja. . de előbb kinézeti = delobkinzet. közösségét és eltéréseit: Regresszióval dolgozó fejlődéstani szemléletű idegrendszerfejlesztő (mozgásos-érzékszervi) terápiák HRG Ayres Alapozó Terápia /.h i m b á ló e s z k ö z ö k i d é z i k e l ő a r e g r e s s z i ó t .szóból betűkihagyás.) visszaviszi a g y e r e k e t az e l a k a d á s h e l y é ­ re. hol. . m á s z á s ) . K i e g y e n l í t e t t e n m o z g á s o s é s é r z é k s z e r v i . ring a t á s .k ö z é p v o n a l . m o z g á s f o r m á k k a l ( A l a p o z ó T.összeolvadás. az A l a p o z ó T e ­ rápiánál a csecsemőkori mozgásformákból való kiindulás. Súlyosabb. 3. . .Magánhangzótörvényekben hibázik (pl.) 2.részleges hasonulás.zöngés-zöngétlen pár csere.szóba betűbetoldás. Alapozó T.M o n d a t k ö z i írásjelet nem vagy nem helyesen teszi ki. .Mondat elején nagybetűt nem írja.szótag (nem toldalék!) lehagyása szó végéről. önmagukban is diszgrájiára utaló tünetek: HRG: t e l j e s k ö r ű a g y i fejlesztési r e n d s z e r . . a H R G . -tt stb. .hosszabb nem összetett szót szétír. .a m e g r e k e d é s m e g o l d á s á t terápiás regresszióval idézi e l ő : e s z k ö z ö k k e l ( A y r e s ) .Toldalékolási törvényekben hibázik (pl. hogy a szóban valami hosszú. 5 .1 6 é v i g . .megfelelő számú ingerreakció: a szenzomotoros ingerreagálás(mozdulat)-nak megfe­ l e l ő s z á m ú s o r o z a t n a k kell l e n n i e . -Mondatvégi írásjelet nem vagy nem helyesen teszi ki. 62 63 . mozgásos t ú l s ú l y ú fejlesztés. . 4-11 évig. -1. .Szavak egybe. . h i n t á z t a t ó .: e l s ő d l e g e s e n a g y t ö r z s .a mondatból szavakat érlelernzavarőan kihagy vagy többször is leírja. és o n n a n építi fel m é g e g y s z e r a fejlődés f o l y a m a t á t .teljes hasonulás. .Elválasztásban hibázik. . .) .

MELLEKLET I b síULyujL .2.- ittht* itu/mThi ti Itcodé. MELLÉKLET 2.jÁlhj t — 1 - 1 .Hcetr&L&lt• $l*yC^ a-spfiiiqádit/^& 4 <mf- 64 65 .

m e l y m o z g á s b e l i e l m a r a d á s b a n m a n i f e s z t á l ó d h a t . AZ ALAPOZÓ MOZGÁSTERÁPIA ALKALMAZHATÓSÁGA EGY ESET TÜKRÉBEN VAS E R I K A DELACATO C. 4. Tihany. ( 1 9 9 2 ) : Az agy. H. Thomas Publisher. ( 1 9 6 3 ) : The diagnosis and treatment of speach and reading probiems. J . o k a lehet. Az óvoda által mellékelt jellemzésből kiemelném a következőket: Zsolt 1993-ban k e r ü l t ó v o d á j u k b a . é s t o v á b b i k o n t r o l l r a n e m volt s z ü k s é g . Óvodai Nevelés. H. Budapest. Az e s e t e k 6 5 . j e l e n t ő s pozitív v á l t o z á s t e r e d m é ­ nyező mozgásterápiát mutat be. Budapest. sok h a s o n l ó esettel m e g e g y e z ő e n . Volán Humán Oktatási és Szolgál­ tató Rt. E s e t i s m e r t e t é s e m . 66 67 . Okker Kiadó. DIAMOND. december. . USA: C. Zsolt szülei . Alapozó Terápiák Alapítvány. mint a pszichoszomatikus fejlesztés eszköze" konferencia. I l y e n k o r a „ k l a s s z i k u s " fejlesztő p e d a g ó g i a n e m m i n d i g b i z o n y u l elég h a t é k o n y n a k . KATONA FERENC ( 1 9 8 6 ) : Fejlődésneurológia. Illinois. 1 4 0 ( 1 0 ) : 5 4 3 .7 0 % . FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 9 ) : A pszichikus fejlődés problémái. Fejlesztő Pedagógia. neurohabilitáció. KATONA FERENC ( 1 9 7 9 ) : Az öntudat ébredése. r u g a l m a t l a n s á g (szét­ eső m o z g á s ) é s f i n o m m o z g á s o k t e r ü l e t é n . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 7 ) : Komplex prevenciós óvodai program. A tanulási n e h é z s é g e k n e k sokféle e r e d e t e . A z t tapasztaljuk. C. füzet.IRODALOM DAMASIO A.á b a n az i d e g r e n d s z e r a l u l s z e r v e z e t t s é g e áll a p r o b l é m a h á t t e r é ­ ben. h o g y sok a z olyan eset. MÁRTON-DÉVÉNYI É V A . Óvodai Nevelés. H y d r o c e p h a l u s a . H. ( 1 9 9 0 ) : Premotor area and preparation of movement. Az állapot és mozgásvizsgáló teszt. HRG Alapítvány. Tudomány. t e k i n t e t e is é r t e l m i f o g y a t é k o s s á g g y a n ú j á t v e t e t t e fel. Springfield. Zánka. Előadás a „Mozgás. HÁMORI JÓZSEF ( 1 9 7 6 ) : Mozgáskultúra és az idegrendszeri fejlődés összefüggései.5 4 7 . Új módszer a mozgásrehabilitációban. SZERDAHELYI MÁRTON. Az ó v o d á b a n a l k a l m a z o t t p e d a g ó g i a i m ó d s z e r e k e t Z s o l t n á l 2 5 .és arcformája. LAKATOS KATALIN: Szenzomotoros szemléletű vizsgálatok. Filum Kiadó. a h o l a j e l z e t t t a n u l á s i z a v a r p á r o ­ sul m o z g á s ü g y e t l e n s é g g e l a n a g y m o z g á s o k . e k k o r kezelték. DÉVÉNY ANNA ( 1 9 9 4 V D S G M . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 8 7 ) : Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak. megjelenés jellemzés: Születési r e n d e l l e n e s s é g e volt (agyvíz-elvezetési p r o b l é m a ) . Budapest. T u d o m á s o m szerint a vízfejűség m i n t p r o b l é m a c s a k c s e c s e m ő k o r b a n állt fönn. M . KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 9 ) : Alapozó Terápia Ta­ Nevelési T a n á c s a d ó n k b a n különböző tanulási-magatartási problémával küzdő gyermekek j e l e n n e k m e g . DAMASIO H. Is­ Hogyan került a gyermek Nevelési Tanácsadónkba? kolapszichológia. FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 8 ) : Hyperaktivitás és tanulási zavarok. Az eltelt 3 év alatt m i n i m á l i s fejlődést t a p a s z t a l t a k . Budapest. Gondolat Kiadó. a nyelv és a beszéd. TÓTH GÁBOR.g y e n g e s é g . Budapest. Budapest. november. Nemzetközi Neveléselméleti Konferencián elhangzott előadás. E k k o r a g y e r m e k 6 é v e s volt. R . .dysgraphia kezelés. Bu­ dapest. 1.2 7 fős l é t s z á m m e l l e t t n e m lát­ ták h a t é k o n y n a k . FREUND. nulmány. j e l l e g z e t e s k o p o n y a .az ó v o d a k é r é s é r e . MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA ( 2 0 0 0 ) : Tapasztalataink és tanulságaink az Alapozó Terápiában. FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 7 ) : Hiperaktivitás az óvodában. Rev. FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 3 ) : Testnevelési játékok szerepe a koordinációs képességek és pszichikus alapfunk­ ciók fejlesztésében. e g y e n s ú l y . NEMES LÍVIA ( 2 0 0 0 ) : A bennünk élő gyermek. Neurol. DIAMOND ( 1 9 9 3 ) : Testkontroll 2 . MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA ( 2 0 0 1 ) : Anyanyelvi-zenei helyesírásfejlesztés . DONÁTH TIBOR ( 1 9 9 6 ) : A motorium funkcionális anatómiájának modern értelmezése.1996 j a n u á r j á b a n j e l e n t k e z t e k e l ő s z ö r i s k o l a é r e t t s é g i vizsgálatra.. Medicina Kiadó. január.. Budapest. Volán Humán Oktatási és Szolgáltató Rt. Részletes ••) Testi és mozgásfejlettség. Alapozó Terápiák Ala­ pítvány.

Intelligenciája. Számfogalma k e t t e s . értelmi k é p e s s é ­ g e j ó v a l a l a c s o n y a b b . de a vizsgálatról k a p o t t e r e d m é n y e k e t m e g s e m m i s í t e t t é k . az e r e d m é n y r ő l az ó v o d á t n e m tájékoztatták. h a s o n l ó a k a t kever. Vizuális percepciója e l m a r a d kora átlagától. A szülőket felfokozott p r o b l é m a h á r í t á s . G y e n g e akaratú. mivel felmerült b e n n ü k az értelmi fogyatékosság gyanúja. bátortalan fiú. cím. illetve a terápia ki­ választását. elfogadtatását. g) Érz. m i n d a hosszú távú e m l é k e z e t i funkciók gyengék. e s z k ö z h a s z n á l a t a ( c e r u z a . A szülők testén szeretett elaludni. h o g y otthoni k ö r ü l m é n y e k között sokkal j o b b képet mutat. Egy éves kora óta velük is alszik egy ágyban. A t e v é k e n y s é g e k e t a g y a k o r l ó j á t é k szintjén űzi. agressziójuk n a g y m é r t é k b e n m e g n e h e z í t e t t e a diagnózis felállítását. r e p r o d u k á l j a . szétesők. hasfájós cse­ c s e m ő volt. ( D o m i n a n c i a k i a l a k u l t : j o b b oldali. mind a négy végtag m á s . mellúszás. E vizsgálat alapján m e g á l l a p í t h a t ó . A leg­ e g y s z e r ű b b s z a b á l y j á t é k o k s e m j á t s z h a t ó a k vele.az anya által e l m o n d o t t a k alapján . e) Szociális fejiettség A pszichológiai-pedagógiai vizsgálatok eredményeiből: Figyelme 30 p e r c e n át tartós. c) Nyelvi fejlettség B e s z é d h i b á j a nincs. olló stb.t ö n á l l ó a n használja. M i n d e z e n p r o b l é m á k alapján az iskolaérettségi vizsgálat előtt az ó v o d a Szakértői Bizott­ ság vizsgálatát kérte. de ki­ fejezőképessége g y e n g e . N e m kötik le a m e s é k . h o z z á á l l á s u k . életkor stb. m i n d a rövid távú. formákat n e h e z e n azo­ nosít. kúszás.m á s ritmusban m o z o g . Az i n t é z m é n y e k t ő l g y e r m e k ü k r ő l kapott visszajelzéseket nem fogadták el. Sírós. E l m o n d á s u k szerint a g y e r m e k telje­ sítményét nagyfokú szorongása blokkolja. Az adott lelkiállapotuk. e g y e n s ú l y é r z é k e fejletlen. É d e s a p j a v á l l a l k o z ó . térbeli és időbeli tájékozottsága alacsony szintű. W C . versek. így perifériára szorult csoport­ j á b a n . hogy Zsolt nagymozgásai (fejemelések. A szülők elvitték Zsoltot.3 fős c s o p o r t o k b a n szeret t e v é k e n y k e d n i . Finommotorika terén g ö r c s ö s ce­ ruzafogás. kitartása g y e n g e . Rajzaiban az utóbbi i d ő b e n j e l e n t m e g a „fejes-lábas" emberfigura. T e s t n e v e l é s foglal­ k o z á s o k o n b i z o n y t a l a n . képtelen a z alkotó e g y ü t t m ű k ö d é s r e . A pszichológiai-pedagógiai vizsgálatokat kiegészítette egy részletes m o z g á s v i z s g á l a t : az Alapozó Terápia idegrendszer fejlesztő mozgásterápia vizsgálata. m e l y sze­ rint az I Q : 72. darabosak. K é r d é s e k r e szavakkal. 2 . á l l ó k é p e s s é g e .) jól válaszolt. A szülők e l m o n d á s a szerint Zsolttal otthon is sokat foglalkoztak. j á r á s o k n á l nincs m e g a k e r e s z t e z é s . szorongást váltanak ki nála. ahol a legtöbb fejlődés é r e z h e t ő a h á r o m év alatt. Irányokat téveszt. Értelmi képességeinek felmérését a B u d a p e s t B i n e t .S i m o n . M o z g á s . akarati élet É r z é k e n y . S z á m f o g a l m a kiala­ kulatlan. Ö n b i z a l m a csekély. mint kortársaié. M á s z á s n á l . N e h e z e n m o t i v á l h a t ó .t e s z t t e l végeztük. n e m kérdez. f) Érdeklődése I s m e r e t s z e r z é s i i g é n y e c s ö k k e n t mértékű. felülések. é d e s a n y j a p i n c é r n ő .és beszédfejlődés . a illetve Nevelési a kiegészítő vizsgálatok eredményeiből Tanácsadóban Anamnézisből kiemelendő: a szülés időre történt. Altalános tájékozottság: a feltett k é r d é s e k r e (név. elkeseredettség és az i n t é z m é n y e k k e l s z e m b e ­ ni igen erős e l l e n s é g e s s é g j e l l e m e z t e .F i n o m m o t o r i k a fejletlen. d) Játék E g y e d ü l n e m játszik.h á r m a s körben alakult ki. Összefüggő m o n d a ­ tokat n e m alkot. 68 69 . b i z o n y t a l a n v o n a l v e z e t é s j e l l e m z i . A külső h a b i t u s á b a n megjele­ nő j e g y e k n e h e z í t e t t é k a beilleszkedését a g y e r e k e k közé. m á s z á s j á r á s f a j t á k ) szabálytalanok. fejlődéséhez p r ó b á l t a k mindig m e g f e l e l ő tárgyi és érzelmi feltételeket biztosítani. ritmustalanok. Z s o l t fiatal s z ü l ő p á r e g y e t l e n g y e r m e k e .) kezdetleges. de műveleteket végezni eszközhasználattal sem tud. F á r a d é ­ k o n y . k o m p l i k á c i ó nélkül. b) Értelmi fejlettség Az iskolaérettségi vizsgálat. látván.elmi. csak ü c s ö r ö g . vizsgálat szerint a B e n d e r A-teszt alapján g y e n g e színvonalú. n e h é z k e s e k . Számolás terén a s z á m k é p e k e t felismeri. Á b r á z o l n i n e m szeret. Kizártnak tartották az értelmi fogyatékosságot. Vizuomotoros koordináció a rajz A s z o c i o m e t r i a i felmérés szerint p e r e m h e l y z e t ű gyerek. Az e g é s z m o z g á s d i s z h a r m o n i k u s . Goodinough-féle emberrajz. m o z g á s a i m e r e v e k . Emlékezete: e l m a r a d á s tapasztalható. K é t é v e s e n elveszítette e s z m é l e t é t 40 fokos láz miatt. n e m é r d e k l ő d i k .p r o b l é m a m e n t e s e n zaj­ lott. utána lankad. fáradékony. M i n d e z e k ellenére ez az a foglalkozási ág. d e a k a d o z v a válaszol. A l e g e g y s z e r ű b b feladatok is gátlást.) IQ: 78. h) Önkiszolgálás Kis segítséggel öltözik.

h a m a r el­ veszíti e g y e n s ú l y á t .D e l a c a t o és G l e n n D o m a n ötletéből k i i n d u l ó . a k i k n e k a terápia indikált. feladattudata kialakult. t é n y e k i s m e r t e t é s é t . i n d i á n s z ö k d e l é s ) n e m tudta e g y m á s t ó l függetlenül m o z g a t n i végtagjait. Iskolás diszgráfiásoknál az írás alaki r é s z é n e k javítására. majd rajz utáni reprodukció n a g y o n pontatlannak választása vagy megerősítése. M u n k a t e m p ó j a kis biztatás mellett k o r á n a k megfelelő. vagy csak csekély sikerrel o l d h a t ó m e g a környezet. A határeset-intelligenciájú g y e r e k e k n é l csak az utóbbi é v e k b e n k e z d t é k el alkalmazni m e g l e p ő sikerekkel. A kontroll­ vizsgálat után m é g fél évig folytatódott. elfogadtatását a szülőkkel. Kis létszámú fejlesztő osztályt ja­ vasoltunk. de c s a k intenzív. A fejlesztés célja: a gyermeknél mozgásfejlődési. hogy kik a z o k a gyerekek. 2. T i s z t á n n a g y m o z g á s o k és f i n o m m o z g á s o k területén ügyetlen o v i s o k n á l . és az ott m e g t a n u l t vizsgálatokat és fejlesztéseket gyakoroljuk. M e g k é s e t t beszédfejlődésű. minél kisebb a gyerek. Az 1997-es iskolaérettségi anyagából a következőket emelném ki Zsolt e g y ü t t m ű k ö d ő . Visszajelzéseink alapján ezen iskolatípus szintjének m e g f e l e l ő n e k bizonyult. M e n n y i s é g f o g a l m a kialakult. 4 . H a t é k o n y n a k b i z o n y u l t a terápia intelligencia-határesetes g y e r m e k e k n é l : debilitás felső. a m e l y áldebilitást eredményezett. P. Eredmények N y o m o n k ö v e t t e m a v á l t o z á s o k a t a terápia beindulásától k e z d ő d ő e n . Iskolás diszlexiásoknál. MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA.A rugalmasság ( s z ö k d e l é s e k két. 5. majd egy lábon) n e m egyenletes r i t m u s ú a k . vagy a szomatizált testi jelek stigmatizáló h a t á s a k ö v e t k e z t é b e n ki­ alakult e r ő s s z o r o n g á s .5 . Á l t a l á n o s tájékozottsága jó. kötet. sőt a terapeuta által kijelölt otthoni gyakoroltatást is végezték. n o r m á l i s intellektus alsó ö v e z e t é b e eső gyerekeknél ( I Q : 7 0 .O. Szöveg­ A m o z g á s t e r á p i a v e z e t ő vonala a kötelező gyakorlatsor: elemi m o z g á s m i n t á k . 4. illetve e h h e z t á r s u l v a k i a l a k u l a t l a n k é z d o m i n a n c i á t v e s z ü n k é s z r e . A keresztgyakorlatokban (pl. T e r a p e u t á j u k 3x2 órában. A kontrollvizsgálat e r e d m é n y e i j e l e n t ő s változásokat m u t a t n a k 1 év terápia után. tudósítását. Nevelési T a n á c s a d ó n k b a n t ö b b e n e l v é g e z t ü k és gyakoroljuk Dr. felnőttektől való e l f o r d u l á s az. TÓTH GÁBOR. M á r t o n . G o n d o l k o d á s i funkciók fejlődtek. ezáltal va­ lószínűsíthető idegrendszeri érésbeli elmaradottságot m o z g á s o s gyakorlatokkal beérlelni. annál e r e d m é n y e s e b b . Az Alapozó Terápia javasolt: A vizsgálat alapján a kisegítő iskola m á r n e m merült fel. és ezáltal j o b b alapot nyújtani az anyanyelvi. Mozgásutánzás. m e l y h e z társul a szülők nagyfokú p r o b l é m a h á r í ­ tása és k o m p e n z á l á s a . F i n o m m o t o r i k á j a fejletlen. 7.8 5 ) ugrásszerű fejlő­ dést lehet elérni. A gyakoroltatási idő 3x2 óra vagy otthon 6x 1 óra hetente. bizonyult. Ezáltal i s m e r e t e i n k voltak arról.D é v é n y i Éva és m u n k a t á r s a i által k i d o l g o z o t t . il­ letve kontraindikált. Az első stabil e r e d m é n y fél év után várható. SZERDAHELYI MÁRTON ( 1 9 9 4 ) : Alapozó terápia. Magánkiadás. E vizs­ gálat szintén N e v e l é s i T a n á c s a d ó n k b a n történt a beiskolázás céljából. megállja helyét o s z t á l y á b a n . Az ismertetett esetnél az intenzív foglalkoztatást nem tudtuk m e g o l d a n i a Nevelési Ta­ nácsadó keretein belül. Bicske. k o r t á r s a k t ó l . IRODALOM HORÁNYI ANNABELLA. A terápiát ideggyógyászati vizsgálat előzi m e g .d o m i n a n c i a (kéz-szem-láb) meg- gyűjtemény I I . mely talán a l e g n e h e z e b b fázisa volt a munkafolya­ m a t n a k a fent említett szülői m a g a t a r t á s miatt.rugalmas­ ság . N a g y m o z g á s a i ö s s z e r e n d e z e t t e k . Összefoglalva: Z s o l t r a a n a g y m o z g á s o k és f i n o m m o z g á s o k terén e g y a r á n t j e l l e m z ő a nagyfokú m o z g á s o s ügyetlenség. A szülők nagy rend­ szerességgel vitték Zsoltot. ahol m o z g á s ü g y e t l e n s é g e t . A m o z g á s t e r á p i á t 1997 d e c e m b e r é b e n sikeresen befejezte. feladatértése j ó . A szülőkkel való k o o p e r á c i ó n a k m i n d e n e s e t b e n a terápia részét kell k é p e z n i e . Jobb-bal tájékozódás saját és idegen testen teljesen hibás volt. Az A l a p o z ó az itt ismertetett esetben egy éven belül h a t é k o n y n a k bizonyult.a l a p o z ó te­ rápia t a n f o l y a m á t . KULCSÁR MIHÁLYNÉ ( 1 9 9 8 ) : A tanulás is lehet öröm Delacato módszere alapján. b e s z é d p r o b l é m á s és esetleg diszfáziás ó v o d á s o k n á l . A g y e r m e k terápiája n e m . ( D i s z l e x i a v e s z é l y e z t e t e t t s é g áll fenn. A terápia 5-től 15 éves korig ajánlott. 4-es s z á m k ö r b e n tájé­ kozódik. Budapest. 1. ORMAI VERA ( 1 9 8 7 ) : Nevelési tanácsadás elmélete és gyakorlata. 6. elsősor­ ban az anyával való k o o p e r á c i ó nélkül. 70 71 . A vizsgálatok alapján felmerült a k é r d é s : valóban értel­ mi fogyatékossággal állunk-e s z e m b e n .) 3. b e s z é d k é s z s é g e megfelelő szintű. 5 fő) kezdett foglalkozni Zsolttal. k i s c s o p o r t b a n ( m a x .-ben s z e n v e d ő g y e r e k e k n é l a m o z g á s k o o r d i n á c i ó javítására. 5 é v e n felüli ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s o k n a k . ezért az A l a p o z ó Terápiák A l a p í t v á n y á h o z fordultunk.S. a h o v á a g y e r m e k 1997 s z e p t e m b e r e óta jár. illetve kognitív készségek b e é r l e l ő d é s é h e z . rendsze­ res foglalkozás mellett. K ö v e t k e z ő l é p é s n e k j e l ö l t ü k m e g a vizsgálati e r e d m é n y e k . KÓSÁNÉ DR.m o z g á s k o o r d i n á c i ó m e g a l a p o z á s a és kifejlesztése . Fejlesztő pedagógia.

cerebrális diszfunkciók." Ez a kognitív pszichológiai. 1996. Szerkesztő: Gordosné dr. neurogén kóreredetet valló fel­ A nevelési tanácsadást.a m e l y e k összefüggésbe h o z h a t ó k a tanulási za­ varok b i z o n y o s formáival. 1. 1998). 1991).alvászavar..A NEUROGÉN TANULÁSI ZAVAR A klasszikus m e g h a t á r o z á s szerint a tanulási zavar (specifikus tanulási k é p e s s é g z a v a r ) a globális értelmi színvonal és az ennek alapján elvárható tanulási teljesítmény közötti je­ lentős d i s z k r e p a n c i á b a n nyilvánul m eg. Szabó Anna. D o c k r e l l . de általában „relatíve kiegyenlített kognitív szinten teljesítenek". a m e l y e k „ ö s s z m ű k ö d é s e elengedhetetlen a k o m p l e x fizioló­ giai vagy pszichológiai-pedagógiai teljesítmények m e g v a l ó s u l á s á h o z . fejlődése összefügg a s t r u k t ú r a h o r d o z ó neuropszichológiai folyamatok változásá­ val. . 1987. 1995. 1984.m o t o r o s . Zsoldos. megkésett beszédfejlődés. melyet az elterjedt.inkább az organikus p s z i c h o s z i n d r ó m a átfogó kifejezést használják ( M y k l e b u s t . P e d a g ó g i a i L e x i k o n . hogy az e n y h e értelmi fogyatékosok alacso­ nyabb. G e r e b e n n é . Vagyis a tanulás n e m c s a k a viselkedéses szinten. Z s o l d o s . Ezt a jel­ legzetesen e n y h e fokú i d e g r e n d s z e r i m ű k ö d é s i zavart k o r á b b a n m i n i m á l i s c e r e b r á l i s diszfunkciónak nevezték. G e r e b e n n é . Ám az utóbbi időben több szerző is felveti. hogy g y e r m e k ü k az általános iskolában a töb­ biekkel n e m k é p e s együtt haladni. a s z e n z o m o t o r o s folyamatok integrá­ lásának vagy a nyelv fejlődésének nehézségei stb. beilleszke­ dési n e h é z s é g . hogy az iskolán kívül forduljon s z a k e m b e r h e z . 1996. A tanulási teljesítmény sikertelenségét általában m é g d r á m a i b b tapasztalatként élik m e g . E n n e k e r e d m é n y e k é n t j ö n létre a tanulási teljesítmény. Az iskolai tanulás során p e d i g parciális teljesítményzavar j e l l e m z ő . P o r k o l á b n é . C s a p ó . B e v e r i d g e . ill.j e l e n h e t n e k m e g . B á r m i l y e n k e d v e z ő k ö r n y e z e t is veszi körül a g y e r m e k e t . funkciózavarát (Palotás. stigmatizáló k ö v e t k e z m é n y é t ő l . hi­ szen attól tartanak. mint a k u d a r c o k a t kísérő viselkedésbeli tüneteket. 1994. Az e n y h e értelmi fo­ gyatékosságtól m e g k ü l ö n b ö z t e t ő s z e m p o n t . m i n t a specifikus tanulási képesség­ zavarnál (Silver. 1 9 9 3 . figyelemzavarra . 1997. Közismert. 1993. hipermotilitás.nevelés és terápia" című tanulmánykötetben jelenik meg. A pe dagógiai és neveléslélektani elméletek általános definíciója szerint a tanulás mint folyamat sajátos k ö z e g b e n . 1981. ill. 1. h o g y valamit (va­ l a m i l y e n i s m e r e t e t ) elsajátítson. vagyis az „ o s z t á l y o z o t t " . R a n s c h b u r g . É r t h e t ő m ó d o n a szülők t ö b b s é g e csak m á r a „ m é r t " . 1997. S o k u k azonban m é g ilyenkor is m e g p r ó b á l j a ha­ logatni. peri. 1998. 1992/93. s z e p a r á c i ó s félelem stb.az elméleti hátterét. pre-.a részképesség-zavaroknak (vagy részképesség-gyenfogás egy-egy agyi területre lokalizált idegi érintettség k ö v e t k e z m é n y é n e k tekint. G e r e b e n n é . Egyes szerzők az agy két féltekéje közti integrációs m ű k ö d é s i zavart tételezik fel oki hát­ térként ( G a d d e s . A m a g a t a r t á s k é p is jellegzetesen eltérő. h o g y ezáltal a g y e r m e k hosszú távú iskolai karrierje veszélybe kerül. amely az említett k ö l c s ö n h a t á s mi­ n ő s é g é n e k f ü g g v é n y é b e n sikeres vagy sikertelen lehet.2 9 . . ma pedig . Kereszty. mások pedig az idegrendszer egy vagy több struktu­ rális rendszerének organikus károsodását. 1998). m i n d e n e k e l ő t t b i z o n y o s a l a p v e t ő kognitív k é p e s s é g e k m e g f e l e l ő m ű k ö d é s é r e van szükség. mely a tanu­ láshoz s z ü k s é g e s funkciók. R o u r k e . h a n e m az agyi m ű k ö d é s szintjén is előidézi a funkció változását. p s z i c h é s e l h a n y a g o l t s á g ) tu­ lajdonítanak j e l e n t ő s szerepet ( G e r e b e n n é . 2 3 1 . 1997. H a g i n . S a r k a d y . hogy az agysérülés eredetű e n y h e értelmi fogyatékosságnál is „felléphetnek u g y a n ú g y strukturált diszfunkciók". 1996. 1998). m á s r é s z t a korai környezett t é n y e z ő k n e k (fizikai. o. F o d o r n é Föl­ di.és postnatális ártalmak). a h h o z . n e u r o g é n eredetű altípusának . figyelmi. E z e k az ú g y n e v e z e t t r é s z k é p e s s é g e k o l y a n b a z á l i s n e u r o p s z i c h o l ó g i a i funkciók. in: G e r e b e n n é . félve a v é l e m é n y . o. A sérült agyi területtől függően a részképességek k ü l ö n b ö z ő m é r t é k ű m ű k ö d é s i zavarai . és elsősorban az alap-kultúrtechnikák el­ sajátítása akadályozott. A s z a k e m b e r gyors segít­ ségében b í z ó szülők s z á m á r a ijesztő jelzés. G e r e b e n n é . átlag alatti vagy átlag fe­ letti intelligenciaszint mellett. észlelési diszfunkciók. 1995). és b á r m e k k o r a is lehet a tanulási k e d v e . A tanulási zavar fennállhat átlagos. a diagnózis ka­ tegorizáló. 1967. L á n y i n é . 1991). h o g y sok rosszul tanuló g y e r m e k a n a m n é z i s é b e n gyakran megtalálhatóak a z o k a korai indirekt j e g y e k . 1995. m e r t az agy . 1998. A multikauzális szemlélet képviselői egyrészt a személyiségfüggő t é n y e z ő k n e k (individuálisan eltérő neurogén faktorok: agyi érési dinamika. neuropszichológiai és fejlődés­ lélektani értelmezést integráló k o n c e p c i ó teremti m e g a tanulási zavarok gyakori előfordu­ lású. ill. 1999). 2 8 . Del D o t t o .: Lány iné. 1994. A tanulási zavar kognitív és pedagógiai teljesítménybeli tünetei változatosak. S a r k a d y .m i n t k o m p l e x funkcionális r e n d s z e r egyes részterületeinek eltérő m ű k ö d é s é t helyezi előtérbe ( G r a i c h e n . gyakori a figyelemzavarhiperaktivitási rendellenesség vagy a m á s o d l a g o s neurotizáció (Bálint. m o t í v u m o k és a szociális tényezők e g y m á s r a hatásán alapul. azonban a mentális profil erősen szórt. úgynevezett tanulási struktúrában me g y végbe. Z s o l d o s .m KOGNITÍV FEJLESZTŐ TERÁPIA A TANULÁSI ZAVAROK KEZELÉSÉBEN g e s é g e k n e k ) . Medicina Kiadó.tekintettel a tüneti képben gyakori m o z g á s o s nyug­ talanságra. 72 73 . étvágytalanság. BRIGITTE SINDELAR KOGNITÍV FEJLESZTŐ PROGRAMJA* ZSOLDOS MÁRTA A TANULÁSI ZAVAR . G y a r m a t h y .). P o r k o l á b n é . A tanulási z a v a r tipológiáját leíró törekvések e l s ő s o r b a n p s z i c h o l ó g i a i és neurofiziológiai o k o k r a visszavezetve különítik el az e g y e s altípusokat ( M c K i n n e y . G e r e b e n n é . P o r k o l á b n é . M c S h a n e . A teljesítmény lét­ rejötte. 1992. az e l é g s é g e s n e k vagy elfogadhatatlannak minősített t a n u l m á n y i e r e d m é ­ n y e k n e k tulajdonít fokozott jelentőséget. 1990. fejlesztő pedagógiai tevékenységet folytató i n t é z m é n y e k esetfor­ g a l m á b a n az e l m ú l t é v t i z e d b e n változatlanul m a g a s a tanulási és magatartási zavar pana­ sza miatt vizsgálatra vagy terápiára behívott g y e r m e k e k s z á m a . * A Sindelar-program gyógypedagógiai szempontú ismertetése a „Gyógyító pedagógia .

o. 1992. t a n á c s a d ó i tevékenységet folytat. a tudás belső reprezentációjában k ö z r e m ű k ö d ő összetett képességek. a m e l y n e k körülhatárolt elemei a részképessé­ gek: a figyelem. Erős leegyszerűsítéssel a k o g n í c i ó a kö­ v e t k e z ő h á r o m fő. 1994). A legutóbbi h a z a i közoktatási irányelvekben is központi szerepet kap a képességfejlesz­ tés. A kognitív p s z i c h o l ó g i a tárgya a m e g i s m e r é s . r e n d s z e r e s funkcionális g y a k o r l á s á t biztosítja az általa k i d o l g o z o t t fejlesztő p r o g r a m . a vizuális. . a nyelvi k o m m u n i k á c i ó n a k . Jetter. F e l t e v é s e szerint „az észlelő r e n d e l k e z i k b i z o n y o s kognitív struktú- A tanulási és magatartási zavar fogalma Sindelar értelmezése alapján Sindelar k o n c e p c i ó j a alapján a tanulási és magatartási zavarok h á t t e r é b e n . mint a t u d á s m ű k ö d é s e . 1995). vagyis a tág é r t e l e m b e n vett tanu­ lási f o l y a m a t vizsgálata. b e é p ü l n e k a m e g l é v ő i s m e r e t e k rend­ j é b e . az értelmi fejlődés elemi s z e n z o m o t o r o s szakaszára vezeti vissza. Az új diszciplína elméleti hátterét . A nyelvi r e n d s z e r kialaku­ lását is ide. M ó d s z e r e ismert eljá­ rás E u r ó p a n é m e t nyelvű országaiban.). 1992. A z ó t a t ö b b mint 30 kiadványból álló g a z d a g p r o g r a m c s a l á d fűződik a n e v é h e z . A Sindelar-féle terápia a tanult k é s z s é g e k elsajátí­ tásához szükséges kognitív alapok „ k a r b a n t a r t á s á r a " szolgáló eszköz. készségek sajátosan emberi megismerési működések (Csapó. az e m l é k e z e t . A Sindelar-módszer műfaji m e g h a t á r o z á s a kognitív fejlesztő terápia. az intermodális integráció (összetartozó vizuá­ lis. illetve fejlesztő p e d a g ó g i a i e l e m z é s e k b e n is olyan m o d e l l e k e t írnak le. A piaget-i nézetet k ö v e t ő fejlődéslélektani. A r é s z k é p e s s é g e k megfelelő m ű k ö d é s e előfeltétele a fejlettebb komplex m e n t á l i s m ű v e l e t e k n e k . részképesség-gyengeségek felismerésére és terápiájára irányul. A n e v e l é s t u d o m á n y új diszciplínája. 1997.t ö b b m á s le­ hetséges ok mellett .. . N e i s s e r úgy g o n d o l ­ ja. P o r k o l á b n é . 1998). 1999).és s z á m o l á s i k é s z s é g m e g t a n u l á s á - Dr. 1994. N a g y J. 2 9 . E folyamatok ö s s z e r e n d e z ő d é s é t .érthető m ó d o n . m e l y b e n m e g h a t á r o z ó n a k véli a belülről létrejövő s z e n z o m o t o r o s szerveződések. 1992). h o g y a m e g i s m e r é s i r e n d s z e r h á r o m „ a l a p p i l l é r r e " t á m a s z k o d v a épül fel. o. 1992/93. a m e l y a t a n u l á s t m e g a l a p o z ó kognitív k é p e s s é g r e n d s z e r gyengén funkcionáló részeinek (részképességei­ n e k ) s z i s z t e m a t i k u s g y a k o r l á s á t biztosítja ( S i n d e l a r és S e d l a k .o. 292. 1995.. 1972. alakítja módszerét.(Affolter. a m e l y e k funkciója a k ö r n y e z e t által kínált információ fel­ v é t e l e " (Neisser. 1982). 1998. hogy bár az eljárás sok e s e t b e n a l k a l m a z h a t ó . Sindelar. A szerzőről D r . Brigitte Sindelar. a m e l y n e k első k é z i k ö n y v e 1982-ben jelent m e g Nyúljunk a tanulási zavarok gyökeréhez! c í m m e l (Sindelar. A s z á m í t ó g é p m ű k ö d é s i sémáját k ö v e t v e a m e g i s m e r ő e m b e r t m i n t i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z ó rendszert mutatja be. J e l e n l e g fejlesztői. észlelési k é p e s s é g e k kiértékelik. egyre m a g a s a b b szintű folyamat sorrendjeként fogha­ tó fel: 1. t ö b b éven át d o l g o z o t t a Bécsi E g y e t e m G y e r m e k p s z i c h i á t r i a i és Neurológiai Klinikáján. A n e v é h e z fűződő eljárás m a g y a r adaptációja és szakmai k a p c s o l a t a az e g y k o r i Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i T a n á r k é p z ő Főiskolával 1994-ben k e z d ő d ö t t . az a k k o m o d á c i ó . 3. a szerialitás {észleletek sorrendi szervező­ dése) és a téri o r i e n t á c i ó . M i n d e z e k alapján a kognitív ké­ p e s s é g e k egy h i e r a r c h i k u s a n s z e r v e z ő d ő struktúrában h e l y e z h e t ő k el.e g é s z n e k " tekintik. N é z e t e szerint a k o g n í c i ó úgy definiálható. o. Nagy. pszichox&rapeutií kognitívfejleszJőprog­ ramja a neurogón kóreredetű tanulási zavar befolyásolásának egyik lehetséges eszköze.a p r o b l é m a m e g o l d ó g o n d o l k o d á s n a k . dekódolják azokat. cse­ lekvésében fejlődő o r g a n i z m u s k é n t " mutatja be. és m ó d s z e r t a n i k i k é p z ő p r o g r a m o k vezetője. A módszer műfaji meghatározása és elméleti megalapozása nak. és 3 1 . A z o k n a k a „ m o d e r n didaktikai e l m é l e t e k n e k egyiké­ ről van szó. az információfeldolgozást akadá­ lyozó diszfunkciók. e g y m á s r a épülő. ezért „az oktatás az iskolás k o r b a n és azon túl is a l a p v e t ő e n befolyásolja a kognitív fejlődés teljes e g é s z é t " . m e l y e k b e n a „ s z e n z o m o t o r o s és a kognitív funkciók o n t o g e n e ­ zise az a l a c s o n y a b b és m a g a s a b b szintű f o l y a m a t o k e g y m á s r a é p ü l ő r e n d j é b e n valósul meg. 35.. „Az e m b e r i m e g i s m e r é s általános lehetőségét firtató" Piaget k o n c e p c i ó j á b a n a megis­ merési k é p e s s é g e k fejlődését az asszimiláció. a kognitív p e d a g ó g i a „az oktatást a kognitív fejlesztés irányításaként definiálja". A kognitív p s z i c h o l ó g i a egyik úttörő képviselője. struktúrák m i n ő s é g é t . Ulrich N e i s s e r újraértelmezte az ingerfelvétel és -feldolgozás folyamatát. a m e l y az ismeretek m e g s z e r z é s é b ő l . m e l y e k szerint az oktatás fő funkciója a tanulás irányítása". Fő elméleti forrása a kognitív pszichológiai irányzat és a piaget-i fejlődéslélektani iskola. 10. ú g y n e v e z e t t s é m á k k a l .. a k u s z t i k u s . írás. Brigitte S i n d e l a r s o k é v e s d i a g n o s z t i k u s és t e r á p i á s t a p a s z t a l a t a alapján é p í t e t t e fel k o m p l e x programját. v a l a m i n t a f u n k c i ó r e n d s z e r e k kialakulását az agyi érés szerepével h o z z á k ö s s z e f ü g g é s b e " ( G e r e b e n n é . Sindelar. az é r z é k s z e r v e k felveszik az i n f o r m á c i ó k a t . taktilis észleletek ö s s z e k a p c s o l á s a ) . 1992. m e g s z e r v e z é s é b ő l és a l k a l m a z á ­ sából áll. 1 9 8 3 . az olvasási. A kogníciót „ f o l y a m a t . integrált m ű k ö d é s é t . az észlelési és az e m l é k e z e t i k é p e s s é g k ö l c s ö n ö s e n e g y m á s r a h a t ó . a kogni­ tív hierarchia m a g a s a b b szintjein.viszonylag nagy gyakorisággal figyelhetők m e g a k o g n í c i ó g y e n g e szintű r é s z k é p e s s é g e i . M e s t e r h á z i . m e r t a ma i s k o l á j á n a k „ a l a p f e l a d a t a a t a n u l á s k é p e s s é g é n e k k i a l a k í t á s a " ( P o k o r n i . auditív. taktilis. 1994. a m a g a s a b b r e n d ű kognitív funkciók segítségével m e g t ö r t é n i k az értelmezésük.A SINDELAR-FÉLE KOGNITÍV FEJLESZTŐ PROGRAM rákkal. 1984. Ezek.). Az „ e m b e r t aktívan m e g i s m e r ő . 74 75 . E z e k k ö v e t k e z e t e s . o. G e r e b e n n é . 1998).a kognitív pszichológia és a fejlődéslélektan m e g h a t á ­ rozott területei alkotják ( C s a p ó . Közel két é v t i z e d e folyamatosan bővíti. M i v e l tág értelem­ ben a tanulás f o g a l m a a k é p e s s é g e k fejlődését is jelenti. osztrák klinikus pszichológus. az észlelés. és a megis­ m e r é s fejlődését az „ e g y r e t ö k é l e t e s e b b a d a p t á c i ó b a n " látja (Pléh. vagyis ezzel létrejön a tudás belső reprezentációja. 28. Sindelar tanulási za­ varról alkotott n é z e t e alapján e l m o n d h a t ó . Mint az adleri i n d i v i d u á l p s z i c h o l ó g i a terapeutája. integrált e g y ü t t m ű k ö d é s é t érti. az intelligenciá­ nak. 2. a m e l y e n a fi­ g y e l m i . C s a p ó . t é r i . illetve a kettő közti egyen­ súlyt m e g t e r e m t ő a d a p t á c i ó fogalmával m a g y a r á z z a . M u n k á s s á g a elsősorban a tanulást.

a k k o r a teljesítmények. illetve a tanult k é s z s é g e k megfelelő szintűek. hiszen a k o g n í c i ó egy hierarchi­ kus rendszer. Téri orientációjával keresi meg az a s z t a l o n kijelölt h e l y e t . M á r egy viszonylag gyakran elhangzó. 2.vagyis a feladat kognitív r é s z k o m p o n e n s e ­ ire való bontásával. ábra). hogy a fa-modell törzsében „ m e g h ú z ó ­ d ó " r é s z k é p e s s é g e k m i n d m ű k ö d é s b e lépnek a n n a k é r d e k é b e n . A g y e r m e k auditív figyelmével kiválasztja a p e d a g ó g u s utasítását. m e l y e k az életkortól függően. A példa alapján belátható. ill. m i n t fontos auditív in­ gert. az egyidejűleg észlelhető ingerekből (pl. A kogníció bázisfunkcióit a fa törzsében ábrázoltuk. Ilyenkor a fa-modell l o m b k o r o n á j á n a k rajzolata h a r m o n i k u s körforma. a k k o r e n n e k k ö v e t k e z t é b e n hibás a teljesítmény. a m o n d a t o t tagolja. R é s z k é p e s s é g . e g y ü t t m ű k ö d é s ü k diszhar­ m o n i k u s . illetve fejlődése és a tanulási teljesítmények si­ k e r e s s é g e közötti összefüggést Sindelar lombosfa-modelljében szemlélteti ( 1 . 5. a d i s z g r a m m a t i z m u s vagy a j á t é k s z a b á l y o k h o z va­ A m e g i s m e r é s i r é s z k é p e s s é g e k m ű k ö d é s e . és funkcionális k a p c s o l a t u k k i e g y e n s ú l y o z o t t . Iskoláskori tünetként é r t e l m e z h e t ő az olvasási-helyesírá- 76 77 . hogy a l o m b k o r o n a szint­ j é n létrejöjjön a kívánt teljesítmény.m á s m e g n y i l v á n u l á s i formákat j e l e n t e n e k . A k o r o n a fejlettségi szintje a törzsbeli r é s z k é p e s s é g e k előzetes fej­ lődésétől és a k ö z t ü k lévő k a p c s o l a t o k alakulásától függ. m o z d u l a t o t (a k o r o n g és a p á l c i k a k i e m e l é s é t ) . 4. a m e l y n e k részei h a r m o n i k u s ö s s z h a n g b a n m ű k ö d n e k . hogy a rendszeres funkcionális gyakorlást vezető sze­ mély (pl. a m e g o l d á s h o z szükséges információfeldolgozási szintek rendsze­ rező áttekintésével . 2. mert úgy vélik. h a n g i n g e r e k b ő l : a többi g y e r m e k zajongá­ sa.e l s ő s o r b a n azzal. 3. Dockrell és M c S h a n e (1993) „kognitív fela­ d a t a n a l í z i s n e k " nevezik ezt a sajátos elemzési technikát. utána egy piros pálcikáit. hiszen a g y a k o r l á s az a l a p o k n á l . hogy valamennyi tanulási helyzet felbontható kognitív eleme­ ire. és vizuális differenciálása ( p o n t o s í t ó észlelé­ se) segíti a h e l y e s kiválasztást. vagy zavart a viselkedés. 7. 8. a kognitív rend­ szer tanulási e r e d m é n y e s s é g b e n betöltött szerepével. illetve m a g a s a b b szintű kognitív fo­ lyamatok alapozzák m e g a sikeres végrehajtást. Szerialitási részképességével ügyel a kiválasztás és a lehelyezés megfelelő sorrendjére. a kognitív terápia sajátosságaival . családtag vagy n e m „kiképzett s z a k e m b e r " ) tisztában legyen 1. Ha a z o n b a n a kog­ nitív k é p e s s é g r e n d s z e r bázisfunkcióinak fejlődése egyenetlen. A modellben a lombkorona körvonalának rajzolata fejezi ki az aktuális teljesítőképesség. 6. ó v o d á s k o r b a n vagy isko­ láskorban m á s . hogy a n e h é z s é g e t o k o z ó feladat speciális értelmezésén keresztül . illetve a tanult készségek szintjét. a folyosóról v a g y az utcáról b e s z ű r ő d ő h a n g o k ) . A ábra Sindelar lomborfa-modellje ló a l k a l m a z k o d á s n e h é z s é g e stb. g y e n g e szintű a tanult készség. hogy hatása a t e l j e s í t m é n y j a v u l á s á b a n csak k é s ő b b figyelhető m e g . a „kognitív g y ö k e r e k " szintjén történik. amely h a s z n o s segédeszköz lehet a tanulási zavart m u t a t ó g y e r m e k e k terápiás ellátásában. E z e k e t a tüneteket mutatja a fa-modell l o m b j á n a k m e g t ö r t kon­ túrja (2. Vizuális figyelmével keresi a kiválasztandó tárgyakat (azaz a fon­ tos vizuális ingereket elkülöníti a háttértől). A Sindelar-program a l k a l m a z á s á n á l k ü l ö n ö s e n fontos. annál összetettebb. Ez a sikeres tanulás kognitív előfeltétele.g y e n g e s é g e k o k o z t a óvodáskori tünet lehet a g r a f o m o t o r o s ügyetlenség. Rövid távú auditív emlékezetével kódolja. S i n d e l a r szerint ha a r é s z k é p e s s é g e k fejlődése egyenletes.biztosabban kijelölhetők a fejlesztendő képességterületek. így e g y s z e r ű n e k t ű n ő utasítás végrehajtásához is számos részképesség megfelelően összehangolt együttműködése szükséges. Az intermodális integráció részképességével összekap­ csolja a hallott utasítást és a m e g f e l e l ő cselekvést. a g y e n g e szóbeli fogalmazási készség. majd felidézi a hallott instrukciót. A nyolc részletre b o n t o t t folyamat demonstrálja. a részképesség-gyengeségek telje­ s í t m é n y z a v a r b a n m e g m u t a t k o z ó következményeivel. 3. Például a A Sindelar-féle kognitív fejlesztő program koncepciója »Vegyél ki a dobozból először egy sárga korongot. Auditív analízise segíti az utasítás megérté­ sét.ám s e m m i k é p p e n n e m tekinthető általánosan használható m ó d s z e r n e k . Az el­ méleti hátteret az Affolter-féle észlelésfejlődési k o n c e p c i ó és a neisseri kognitív pszicho­ lógiai r e n d s z e r képezi. A f i n o m m o z g á s p o n t o s kivitelezésében fontos t é n y e z ő a vizuomotoros ko­ ordináció. és minél n e h e z e b b egy feladat. és rakd őket az asztal sarkára!" feladat erős leegyszerűsítéssel a k ö v e t k e z ő kognitív lépésekből áll. 1. ábra).

illetve első osztá­ lyosokat és 7 . önálló e g y s é g e t alkotnak. Ezért a foglal­ k o z á s o k a t n a p o n t a kell v é g e z n i . d r á m a i váltások (család felbomlása. Hiszen . a z o n a szinten. új iskola vagy ó v o d a ) .a h o z z á é r t ő ker­ tész s e m a k o r o n a nyesésével próbál segíteni a beteg fán. h o g y . ill.os elve a folyamatosság. terápiás segítsé­ getjelenthet. a m e g f e l e l ő e n kiválasztott g y e r m e k e k n e k h a t é k o n y preventív. és a teljes kognitív képességprofil megis­ merését célozza. vizsgálat szerves egységet alkot a fejlesztési a m e l y b e n a feltáró. a m e l y m á r biztosabb alapot j e l e n t h e t a k o r á b b a n rosszul elsajátított készség. ábra Shidelur lombosfa-modelljének módosulása egyenetlen a kognitív fejlődésekor képességrendszer bázisfunkcióinak felépítését vázlatosan bemutató óvodáskori Gyakorlóprogram.egyidejűleg két vagy h á r o m r é s z k é p e s s é g terápiája is megtörténjék. a szerialitásra és a téri orientációra. és itt is kezdi g o n d o z ó i munkáját (Sindelar. A kiképzett s z a k e m b e r e k k o o r d i n á l j á k a g y e r m e k e k 78 79 . az emlékezetre. ha ez a szint a g y e r m e k é l e t k o r á h o z képest alacsony.p r o g r a m két korosztályt céloz m e g : 5-7 éves ó v o d á s o k a t . 1994. 1999). g y e n g é b b intellektus. h o g y a hierarchiKUS fel­ építésű m e g i s m e r é s i r e n d s z e r m e l y i k szintjének fejlődése sérült. A fejlesztési szakasz elindításakor. a m í g a „kognitív a l a p o k " n e m biztosítottak. M á s e g y é b o k o k k ö v e t k e z m é n y e k é n t is előfordulhatnak. Az Affolter elvét k ö v e t ő sindelari k o n c e p c i ó szerint a gyakorlást a „ g y ö k e r e k n é l " kell kezdeni. a beillesz­ kedési zavar stb. Egy n a p o n a z o n b a n csak egyféle részképesség fejlesztése lehetséges.1 5 éves általános iskolásokat. és a foglalkozás i d ő t a r t a m a n e m haladhatja m e g az előírt 10 percet. így p é l d á u l l o g o p é d i a i terápiával ( Z s o l d o s . n e m c s u p á n a hibás funkciókét. A p r o g r a m o k g y a k o r l a t a i m á s fejlesztő eljárásokkal is k o m b i n á l h a t ó k . felsőfokú pedagógiai és ó v o d a p e d a g ó g i a i végzettségű. h a n e m m i n d e n e k e l ő t t a törzset vizsgálja m e g . A gyakorlás a k o m p l e x i t á s és a fokozatosan n e h e z e b b é válás elvét k ö v e t i . pl. struktúrája l e h e t ő v é teszi. 1983.p r o g r a m h a s z n á l a t á r a m ó d s z e r t a n i t o v á b b k é p z é s készít fel. fejlesztői fela­ datot ellátó s z a k e m b e r e k s z á m á r a . és a feladatokat részletesen is ismertető iskoláskori Tréningprogram k ö v e t k e z e t e s szerkeze­ ti rendjében az e g y e s r é s z k é p e s s é g e k terápiáját s z o l g á l ó g y a k o r l a t s o r o k e l k ü l ö n í t h e t ő .A Sindelar kognitív fejlesztő program lényegi tulajdonságai A fejlődéslélektani és kognitív pszichológiai e l m é l e t e k r e é p ü l ő k o m p l e x m ó d s z e r a meg­ i s m e r é s hat fontos t e r ü l e t é r e ( r é s z k é p e s s é g é r e ) terjed ki: a figyelemre. Z s o l d o s . A p é l d a k é n t felsorolt korspecifikus tünetek ismert. illetve a terápiás ter­ a hatékonyságot ellenőrző koncepciójának ismételt diagnosztika megfelelően. A 3. a r é s z k é p e s s é g e k közötti összefüg­ gésekre. I l y e n k o r a foglalkozások szerve­ zése ciklikus. A p r o g r a m o k si és számolási készség alacsony szintje. mert csak így állítható össze a h a t é k o n y terápiás terv.8 h ó n a p o t igénybe vevő kognitív fejlesztő terápia egyik fo. majd l e z á r á s a k o r készült vizsgálati ké­ pességprofilok összehasonlításával a g y e r m e k ö n m a g á h o z viszonyított fejlődési szintje re­ gisztrálható. á b r a a Sindelar-program szerkezeti felépítését mutatja be. hogy m e g j e l e n é s ü k ma­ gyarázata a kognitív r e n d s z e r b e n k e r e s e n d ő . e l h a n y a g o l ó családi miliő. az intermodális integrációra. n e m megfelelő tanítási vagy gyakorlási m ó d s z e r stb. ill. mely e l é r h e t ő p s z i c h o l ó g u s o k . A m i n i m u m 6 . A fejlesztési periódus 2. A k k o r is in­ nen indul a foglalkozás. ahol a kognitív képesség m é g megfelelően m ű k ö d i k . 1998.a fa-modellnél m a r a d v a . az észlelésre. gyakran e m l e g e t e t t p r o b l é m á k . A p r o g r a m megfelelő a l k a l m a z á s á t ó l a célzott részképesség m i n ő s é g i változása v á r h a t ó . vet kijelölő vizsgáló eljárás. E z e k b e n az e s e t e k b e n a k é s z s é g e k gya­ korlása vagy a tantárgyi korrepetálás m i n d a d d i g n e m h a t é k o n y terápiás stratégia. a fejlesztési periódus és A vizsgálati rész a l a p v e t ő e n a m i n ő s é g i e l e m z é s r e . Ha a z o n b a n bebizonyosodik. A Sindelar-program olyan komplex módszer. 1995). A S i n d e l a r . Az eljárás a gyógypedagógiai oktatás-nevelés kiegészítéseként az értelmi fej­ lődésükben e n y h e e l m a r a d á s t m u t a t ó g y e r m e k e k n é l is a l k a l m a z h a t ó . U g y a n a k k o r szervesen összefüggnek és e g y m á s r a é p ü l n e k a ta­ nulást m e g a l a p o z ó k o g n i t í v képességprofil fejlesztésének i n t e g r á n s l á n c s z e m e i k é n t .ha a vizsgálati e r e d m é n y e k azt kívánják . . A S i n d e l a r . akkor a g y e n g é n m ű k ö d ő r é s z k é p e s s é g e k kö­ vetkezetes funkcionális tréningjére van szükség. k ö l c s ö n h a t á s o k r a helyezi a hangsúlyt. i s m e r e t sikeres újratanu­ lásához. A S i n d e l a r kognitív fejlesztő p r o g r a m a n e u r o g é n tanulási és magatartási zavarok ese­ tében. S ú l y o s s á g u k és megjelenési formájuk attól függ. az egyenetlen f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó . R i n g h o ferné.

R é k a ö r ö k m o z g ó . H á r o m éves kora óta j á r óvodai k ö z ö s s é g b e . A k ö v e t k e z e t e s óvodai és szülői megfigyelések. F i g y e l m e azon­ ban g y a k r a n e l k a l a n d o z o t t . viszont az egy adott inger k ö v e t é s é h e z s z ü k s é g e s vizuális figyel­ me megfelelő terjedelmű volt ( „ K a r i k á z d be az összes c s i l l a g o t ! " ) . A t á r g y k é p e k és absztrakt formák a p r ó részleteinek kiválasztását és a finom k ü l ö n b s é g e k differenciálá­ sát kívánó vizuális észlelési feladatokban („Egyforma-e a két k é p ? " ) e g y e n e t l e n és b i z o n y ­ talan m e g o l d á s t nyújtott. és az e r e d m é n y e k értékelésénél fő s z e m p o n t k é n t szerepelt a szórt figyelem tel­ j e s í t m é n y t r o n t ó hatása. v a l a m i n t a t e r h e ­ lő a n a m n e s z t i k u s a d a t o k alapján merült fel a kognitív fejlesztő terápia s z ü k s é g e s s é g e . S o k s z o r úgy tesz. e m l é k e z e t e megbízhatatlan. és sikeres a kirakós j á t é k o k b a n is. é r t e l m e s vagy értelmetlen r ö - kognitív fejlesztésének folyamatát. n e m várja m e g a h o z z á b e s z é l ő m o n d a t á n a k végét. barátságos. szeriális észlelés 9. türelmetlen.ESETISMERTETÉSEK Sindelar kognitív fejlesztő program vizsgálóeljárás a fejlesztési terv kidolgozása Fejlesztési periódus kognitív funkcionális gyakorlás 5-7 évesek 19 vizsgálati feladat általános iskolások 17 vizsgálati feladat általános iskolások Tréningprogram 9 részképesség fejlesztése 3 programfüzet fokozatosan nehezedő gyakorlatsorával vizuális alak-háttér differenciálás (tagolás) vizuális differenciálás vizuális emlékezet auditív alak-háttér differenciálás (tagolás) auditív differenciálás auditív emlékezet intermodalitás szerialitás téri orientáció kontroll a Réka terápia Horváth Hajnalka logopédus közlése nyomán hatékonyságának ellenőrzése R é k a 5Vi éves. ábra Sindelar-program szerkezeti felépítése elvégezni. A vizsgálat alátámasztotta a felnőttek által tapasztaltakat. izgett-mozgott. A vizsgálóeljárás során R é k a oldottan viselkedett. e g y ü t t m ű k ö d ő volt. hol feltérdelt a székre. pedig hallásával nincs p r o b l é m a . amit m o n d a n a k neki. h o g y a kislány figyelme szórt. hol a kinti zajok terel­ ték el. m e r t csak keveset hibázott a h a s o n l ó h a n g z á s ú . Egyébként nyitott. hogy b e s z é l g e t ő p a r t n e r e kisegítse. m e l y e t a k ö v e t k e z ő é s z r e v é t e l e k k e l egészít ki. é s n e h e z e n tanult m e g olvasni. és s z ó m e g t a lálási n e h é z s é g m i n d i g j e l l e m e z t e . írni. Ó v ó ­ nőjének feltűnt. téri orientáció 10. akinek a kortársakkal és a fel­ nőttekkel e g y a r á n t jó a kapcsolata. m e g f i g y e l é s e i p o n t a t l a n o k . K é s ő b b kezdett beszélni. A verses k i s z á m o l ó k b a n felcseréli a sorrendet. amely n e m k a p c s o l ó d o t t az adott feladat­ hoz. Ilyenkor arra vár. alakokat. 80 81 . A j á t é k s z a b á l y o k betartására sokszor kell figyelmeztetni. A m ó d s z e r a l k a l m a z á s á r a felkészítő tan­ folyam a z E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i Főiskolai K a r akkreditált p e d a g ó g u s továbbképzési programja. vizuális észlelés 3. vizuomotoros koordináció 11. Ez a vizsgálati tapasz­ talat r é s z b e n e g y e z ő a szülői b e s z á m o l ó v a l . osztályába j á r ó n ő v é r e diszlexiás és diszkalkuliás. a zoknit t ö b b s z ö r is a sarkával h ú z z a a lábfejére. Az a n a m n é z i s b ő l indokolt m e g e m l í t e n i . és b á r ö n á l l ó a n felöl­ tözik. R é k a e d d i g m é g n e m részesült fejlesztésben. a m e l y b e n . csak sietni. hogy a kislány e l h ú z ó d ó i d ő t a r t a m ú . így a 19 vizsgálati feladatot két ülésben. beszédmotorika A 3. intermodális integráció 8.a felnőtt családtag a napi foglalkozásokat biztosító e g y ü t t m ű k ö d ő partner. vizuális figyelem 2.v e r b á l i s észlelési feladatokat jó s z í n v o n a l o n ol­ dotta m e g . h a n e m elszalad. hol p e d i g olyan témáról kezdett beszélni. verbális-akusztikus figyelem 6. A z a n y a b a l k e z e s . indított szülés során született. j e l e n l e g n a g y c s o p o r t o s . t ö b b kisebb szünet k ö z b e i k t a t á s á v a l lehetett 5-7 évesek Gyakorlóprogram 11 részképesség fejlesztése fokozatosan nehezedő gyakorlatsorral 1. Szinte n e m is tud sétálni. A v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó t vizsgáló rajzos feladatban is magabiztos volt. Közlései időnként d i s z g r a m m a t i k u s a k . szgret rajzolni. szívesen beszél. M i n d e ­ nekelőtt e l l e n t m o n d á s o s figyelmi és észlelési teljesítménye volt s z e m b e t ű n ő . akusztikus figyelem 5. vizuális emlékezet 4. Az é d e s a n y a egyetért az ó v o d a i v é l e m é n n y e l . S o k á i g a z o n b a n fejjel lefelé rajzolta a formákat.ideális esetben . H o s s z a b b idejű t e v é k e n y s é g ritkán köti le. szókincsfejlődése lassú volt. mely szerint a kislány s z í v e s e n rajzol. U g y a n a k k o r R é k a akusztikus (auditív) ingerek iránti tartós figyelme (fon­ tos szó többszöri „ k i h a l l á s a " történetből) igen g y e n g é n e k m u t a t k o z o t t . és n é h a szómegtalálási n e h é z s é g is j e l l e m z i . fantáziája élénk. verbális-akusztikus emlékezet 7. segítőkész kislánynak tartják. m i k ö z b e n a rövi­ debb távú figyelmet igénylő a k u s z t i k u s . mintha n e m hallaná. G o n d o l k o d á ­ sa k o r á n a k megfelelő. A cipőjét r e n d s z e r i n t fordítva veszi fel. és ü g y e s a puzzlejátékban. Altalános iskola 6.

részben egye­ netlen szintű figyelme és észlelése k ö v e t k e z t é b e n . Az a feladat. A n é m e t n y e l v t a n á r n a k már 4.téri orientáció nagyfokú fejletlenségét igazolta. a h o g y az erre utaló j e l e k az öltözésnél és a rajzolás során. hogy így . 5. M i n d ­ emellett a b e s z é ü i n o t o r i k á t vizsgáló feladatot jól végezte. szórt figyelmét. ill. a napi gyakorlási feladatokat.v e r b á l i s funkciók érintettsége m a r k á n s a b b volt. osztályos t a n u l ó . b a r á t s á g o s . sok t o r l ó d ó m á s s a l h a n g z ó b ó l álló. ill. E z e k a vizsgálati megfigyelések a kislány akadályozott nyelvi fejlődésével és az el­ l e n t m o n d á s o s nyelvi viselkedésről szóló ó v o d a p e d a g ó g i a i . Az értelmetlen szavakból egyet sem tudott m e g j e g y e z n i . A kislány az i n t e r m o d á l i s integráció részképességét vizsgáló feladatban ( g e o m e t ­ riai f o r m á k a t ábrázoló k é p k á r t y á k h o z szavak társítása) is g y e n g é n teljesített. Az iskolai ta­ nulási z a v a r o k m e g e l ő z é s é t segítő terápiákra közel egy tanévnyi idő áll r e n d e l k e z é s r e . A szűk ter­ j e d e l m ű auditív figyelem befolyásolhatta a verbális e m l é k e z e t i feladatok m e g o l d á s á t is. amely m o z d u l a t s o r utánzásából állt. A k o o r d i n á t o r k é t h e t e n t e ellenőrzi a gyakorlás menetét. h o g y a kislány az ö n á l l ó m u n k a v é g z é s során k o m o l y n e h é z s é g e k k e l küzd. k o m o l y k ü z d e l m e t j e l e n t e t t R é k a s z á m á r a .segítse a bevésést. Rékánál a kognitív fejlesz­ tő tréninget észlelés a megismerési az rendszer három bázisfunkciójánál és a kell kezdeni.p r o g r a m m a l p á r h u z a m o s a n d i s z l e x i a . általános iskolás. A t a n a n y a g német nyelven való rögzítése és e m l é k e z e t b e n tartása csak n a g y o n sok gyakorlással való­ sul m e g . válto­ zó feladattartását.k o m p e n z á c i ó v a l . h o g y egyforma-e a két s z ó ? " ) . és ettől függően jelö­ li ki a k ö v e t k e z ő i d ő s z a k teendőit. Az irányok és a sorrend következetes felcserélése. A l o m b k o r o n a t ö r e d e z e t t . de a felnőttekkel szívesen beszélget. elsajátítása fokozott erőfeszítést és figyelmet igényel.p r e v e n c i ó s f o g l a l k o z á s o n vesz majd részt. ismeretlen szavak) u t á n m o n d á s a n e m o k o z o t t problé­ mát. otthon és az ó v o d á b a n is m e g f i g y e l h e t ő k voltak. a m e l y e k e t a funkcionális g y a k o r l á s során „ki kell e g y e n l í t e n i " . 4. ábra 19 vizsgálati feladat megoldását értékelő fa-diagram 82 83 . aki a k ö z ö s s é g b e n n e h e z e n találja fel magát. és a kislány t u d á s a m é g s e m minősíthető elégségesnél j o b b n a k .vid szavak ö s s z e h a s o n l í t á s á b a n („Hallgasd m e g . Az osztálytanító szelíd. R é k a a S i n d e l a r . A szavak m á s o l á s a . e g y e n e t l e n kontúrja és a rövid ágak j e l z i k a g y e n g e szintű r é s z k é p e s s é g e k e t . h o g y majd az iskolai tanulás b i z t o s a b b kognitív alapokra épülhessen. de biztató prognosztikája e r e d m é n y e i t is. osz­ tályban feltűnt. mely a kognitív fejlesztési periódus második hónapjában indul el. R é ­ ka p r o b l é m á j á n a k felfedezése n e m elkésett felismerés. a „ n e h é z s z a v a k " (több szótagú. v a l a m i n t a test­ tájak k e r e s g é l é s e a testséma . téri vagyis a vizuális (differenciálás). és a sorren­ det is felcserélte. G Az igazi m u n k a c s a k most k e z d ő d i k ! A kiképzett k o o r d i n á t o r ( R é k a estében a logopé­ dus) a Sindelar-féle G y a k o r l ó p r o g r a m m i n t a p é l d á i alapján összeállítja a kislány fejleszté­ si anyagát. K ü l ö n ö s e n az okozott s z á m á r a n e h é z ­ séget. mivel az akusz­ t i k u s . Julcsa Halpert Gáborné általános iskolai nyelvtanár közlése nyomán Julcsa 11 Vi éves. szerény g y e r m e k k é n t ismeri Julcsát. ábra) m e g g y ő z ő e n szemlél­ teti R é k a e l l e n t m o n d á s o s és e g y e n e t l e n kognitív képességprofilját. p e d i g m e g p r ó ­ bált j e l e n t é s t is k ö l c s ö n ö z n i nekik. szülői észrevételekkel hoz­ h a t ó k összefüggésbe. a m i k o r a s z a v a k h o z kellett m e g k e r e s n i e a hozzájuk tartozó ábrákat. M é g a rövid (négy é r t e l m e s szóból álló) szósor v i s s z a m o n d á s á b a n is hibázott. auditív figyelem testsémaorientáció gyakorlásával. A 19 vizsgálati feladat m e g o l d á s á t értékelő fa-diagram (4. Az otthoni foglalkozásokon az é d e s a n y a lesz R é ­ ka p a r t n e r e . R e n g e t e g időt és energiát szentel az isko- Vizsgálat időpontja: Életkor: év: hó: .

e k k o r rövid s z ü n e t e k k ö z b e i k t a t á s á r a került sor. részletről-részletre másolt. n e m járultak hozzá. Az a n a m n é z i s b ő l c s u p á n a lassabb nyelvi fejlődésre v o n a t k o z ó a d a t o k a t indokolt m e g ­ e m l í t e n i . E z e k e n a p r o b l é m á k o n e d d i g r e n d s z e r e s tantárgyi k o r r e p e t á l á s s a l i g y e k e z t e k segíteni. és így m e g t a n u l á s u k a t is. m i n t a téri orientáció m o z d u l a t s o r á n á l . A vizuális tagolás g y e n g e szintje valóban m e g n e h e z í t h e t t e Julcsa s z á m á r a a n é m e t szavak másolását. ill. n a g y s z á m ú s p o n t á n j a v í t á s a t ö b b n y i r e sikertelen volt. be­ tűkártyák felidézése kiválogatással. L e g s z e m b e t ű n ő b b volt a testséma-téri orientáció r é s z k é p e s s é g é t vizsgáló feladatban tapasztalt bizonytalansága. Fel­ merült a kognitív a l a p o k m e g e r ő s í t é s é n e k szükségessége. é r t e l m e s .olvasással k o m p e n z á l t . Az idegennyelv tanulása alóli felmentéshez. vers m e g ­ tanulása hallás u t á n ) . é s J u l c s a n a g y s z o r g a l m á n a k k ö s z ö n h e t ő e n m i n d i g el is érte az e l é g s é g e s m i n ő s í t é s t . és artikulációja torz volt. a s z ó e l e m z ő í r á s m ó d tanítása kap­ csán előforduló . ábra 84 85 . a m e g é r i n t e n d ő testrészeket nehe­ zen találta m e g . a m i k o r az irányváltásra is kellett figyelnie. a b e t ű k á r t y á k és h a n g z ó k ö s s z e k a p c s o l á s á b ó l álló) feladat teljesítése alapján. s o k s z o r h i b á z o t t . J u l c s a 7>h éves e l m ú l t már. E b b e n . L a s s a b b a n tanult m e g olvasni. mely megfelelő szintűnek m u t a t k o z o t t az ezt vizsgáló (a tárgy­ k é p e k és szavak.a m á s s a l h a n g z ó t ö r v é n y e k . a m i k o r is e l h a n g z o t t szavakból kellett „ k i h a l l a n i a " az előzetesen kije­ lölt h a n g z ó t ( a z a z az akusztikus alak-háttér tagolásnál). K ö v e t k e z e t l e n ü l t ü k ö r r e a k c i ó k a t produkált. Az olvasott és írott k é p ö s s z e k a p c s o l á s á b a n is előfordulnak m é g hibák. szókincse lassan gyarapodott. J u l c s a a testré­ szek érintéséből álló j o b b vagy bal oldali. M i n d e z e k alapján érthető. m i k ö z b e n a n e m szöveges m a t e m a t i k a i példákat kielégítően oldja m e g . és felcserélte a m o z d u l a t o k sorát. N a g y o n ne­ h é z n e k találta azt a feladatot. a m i k o r szavakat és m o n d a t o k a t kezdett h a s z n á l n i . de a kialakulatlan lateralitás j e g y e i t sokáig mutatta. A szülők nagy figyelmet fordítanak a kis­ lány otthoni tanulására. M e g b í z h a t a t l a n i r á n y é s z l e l é s é n e k negatív h a t á s a a szerialitás r é s z k é ­ p e s s é g é t vizsgáló „ k o c k a .é r t e l m e t l e n szavak. a test k ö z é p v o n a l á t k e r e s z t e z ő m o z d u l a t s o r ­ ból egyet s e m t u d o t t hibátlanul leutánozni. k a p c s o l ó d á s i pontjait. ill. k o m o l y funkciózavart m u t a t o t t . ill. h o g y az eddig a l k a l m a z o t t p e d a g ó g i a i segítő e s z k ö z ö k a n é m e t nyelv tanulásánál c s ő d ö t m o n d t a k . és a n y e l v t a n ó r á k o n g y a k o r i . h o s s z a n keresgélte az öszszetett f o r m a e l e m e i n e k helyét. 17 feladatból álló vizsgálóeljá­ rása során a kislány n y u g o d t és v i d á m hangulatú volt. a figyelem-hangsúlyos vizuális tagolási k é p e s s é g e t vizsgá­ ló feladatban igen lassan dolgozott. mivel a síkbeli ábrázolás sikere összefügg a téri tájékozódási tapasztalatok m i n ő s é g é ­ vel. S ez n e m is m e g l e ­ pő.lai feladatoknak. Két a l k a l o m m a l j e l e z t e fáradtságát. m e l y n e k lehetősége a 4. a m e l y b e n bonyolult absztrakt f o r m á k a t és szokatlan sormin­ tákat kellett m á s o l n i a . vagyis az intermodális integrá­ ció k é p e s s é g é v e l segített.k o p p a n t á s o s " feladatban is m e g m u t a t k o z o t t . mivel a z ö n g é s . A S i n d e l a r . Az irányokat és p o z í c i ó k a t n e m volt k é p e s dif­ ferenciálni. hogy . általános nyelvi fejlesztés céljából.h a s o n u l á s i vagy szótőre. geometriai formák. J o b b k é z b e n fogta a ceruzát. tanév v é g é n merült fel.az utasítás ellenére . A m a g y a r nyelv és i r o d a l o m tanulása is m i n d m á i g nagy p r o b l é m á t jelent a s z á m á r a .p r o g r a m iskoláskorúak s z á m á r a kidolgozott. A g y e r m e k családja szerény anyagi k ö r ü l m é n y e k között él. A ritkán h a s z n á l a t o s . F o g a l m a z á s során a c í m e t n e h e z e n értelmezi. szótagok. N é m á n artikuláló szájmozgásából arra lehetett következ­ tetni. A figyelem h a n g s ú l y o s auditív tagolás vizs- gálati h e l y z e t é b e n . Ezen t ú l m e n ő e n a vizuális és auditív tagolás g y e n g e szintje gátló hatással volt a vizuális és auditív e m l é k e z e t e t e l l e n ő r z ő feladatok teljesítésére (tárgyképek. m e r t Julcsa a k k o r tévesztette el a k o p o g á s o k sorát.z ö n g é t l e n m á s s a l h a n g z ó p á r o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é r e n e m volt képes. Az ol­ vasott s z ö v e g t a r t a l m á n a k önálló e l m o n d á s á r a szinte képtelen. és itt is lassú volt. » Emi: Ké:4 Fon: 3 Szal:2 <4 — Szer: Intermod: Be: 6 Sza2:2 S z ö v e g : 14 • 1r 1 14 Viz—aud: K é : -/+ 0 0 B e : -/+ 0 0 * Hib: 9 9 Aud—viz: Seg: 5 ^ Sza: -/+ -2/+2 Be: -/+-2/+8 Orient: «» 7 5. n e h é z szavak m á s o l á s á n a k (vizuális t a g o l á s á n a k ) feladatában egy hibát ejtett. Név: Julcsa életkor: vizsgáló: 11 év 6 hó vizsgálati i d ő p o n t : Hibaértékek: Vizuális Diff: Ké: 1 Sza: 2 Tag: Auditív 2 1 • F o : 16 Sza: 1 <» "o": 0 "n": 4 Ö s s z : 14 "z": 2 "gy": 8 . az összefüggések felisme­ r é s é h e z segítséget igényel. irányát. ill. Igen bizonytalan az a l a p v e t ő nyelvtani szófajok felismerésében és az elemi helyesírási szabályok alkalma­ zásában. É p p e n olyan b i z o n y t a l a n n a k látszott. Ó v o d á s korában l o g o p é d u s foglal­ k o z o t t vele egy t a n é v e n keresztül. toldalékra bontási hibák itt is j e l e n t k e z t e k . írni. A vizsgálati t a p a s z t a l a t o k j e l e n t ő s része összefüggésbe h o z h a t ó a kislány a n a m n é z i s é ­ ben jelzett a k a d á l y o z o t t nyelvi fejlődéssel.

Studio in honorem Andreáé O. In: Bíró A. Magyar Pediáter. 1. RINGHOFER JÁNOSNÉ (1995): De jó. MATUSKA. (1993): Special Educational Needs in Schools. Wien.VERIDGE. Frühförderung für Vorschüler und Schulanfänger. MYKLEBUST. 3. A Cognitive Approach.): dapest. 1-15. 59-68. (ed. Grune and Stratton. A fejlesztés az előírt. Praxis. XLIX. 26-36. Budapest. ZSOLDOS M Á R T A . 11-33. London. Sindelar programjának magyar adaptációja. v a g y i s ő j e l ö l i ki a T r é n i n g p r o g r a m g a z d a g f e l a d a t t á r á b ó l az a d o t t i d ő alatt e l v é g z e n d ő g y a k o r l a t o k a t .A Sindelar-program. V . Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Ta­ nárképző Főiskola.. m e l l y e l r é s z l e g e s e n m a g y a r á z h a t ó k ta­ nulási k u d a r c a i .). A n y i l a k p e d i g azt m u t a t j á k . J. Bárczi Gusztáv Gyógype­ dagógiai Tanárképző Főiskola. h o g y a kijelölt h á r o m r é s z k é p e s s é g fejlesztésének k ö v e t k e z t é b e n h o l v á r h a t ó m a j d p o z i t í v h a t á s . 179-196. évf. korai fejlesztése. Alex Typo. ":árczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Fő­ iskola. W. Bu­ GEREBENNÉ VÁRBÍRÓ KATALIN (1998): Részképesség-zavarok . GYARMATHY ÉVA ( 1998): A tanulási zavarok szindróma a szakirodalomban.): Pszichológiától pedagógiáig. A n a p i tíz p e r c e s foglal­ k o z á s o k a t a n a p k ö z i s n e v e l ő vezeti. (1967): Learning Disabilities: Definition and Overwiev. ZSOLDOS MÁRTA (1999): A tanulási és magatartási zavarok kognitív terápiája . Új Pedagó­ giai Szemle. NY. A fejlesztéstől n e m v á r h a t ó . Interjú. Gondolat Kiadó. Pädiät. NY. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1994): Tanulási nehézségek. Annual Review of Learning Disabilities. B. Budapest. Routledge. (1997): Piaget ma. 1. F. McKlNNEY. önmagában véve senki sem. SINDELAR. h o g y a felső t a g o z a t „ n e h é z tantár­ g y a i v a l " majd n a g y o b b eséllyel birkózik meg.) A gyógypedagógia új útjai. ÖBV. 2. Educatio. U. FALUS IVÁN (1997): Pedagógiai Lexikon. m e r t g y e n g é n f u n k c i o n á l ó r é s z k é p e s s é g e i m i a t t c s u p á n tan­ tárgyi k o r r e p e t á l á s s a l h o s s z ú t á v o n n e m b i z t o s í t h a t ó . B.. Vol. LÁNYINÉ ENGELMAYER ÁGNES (1996): Értelmi fogyatékosok pszichológiája. SARKADY KAMILLA. KERESZTY ZSUZSA (1996): Különböznek. Budapest. h o g y J u l c s a i n t e r m o d á l i s integ­ r á c i ó s k é p e s s é g e v i s z o n y l a g j o b b szintű.. " Tanulmányoka gyógypedagógi­ ai pszichológia és határtudományainak köréből. J u l c s a példája azért t i p i k u s . J. (1992. 14-80. 3. CSAPÓ BENŐ (1992): Kognitív Pedagógia. U g y a n a k k o r e s e t e azért n e m t i p i k u s . (1984): Megismerés és valóság. Akadémiai Kiadó.-né (szerk. Gondolat Kiadó. (1994): Teilleistungsschwächen. GEREBENNÉ VÁRBÍRÓ KATALIN (1995): A tanulási zavar jelenségkörének gyógypedagógiai pszichológiai értel­ mezése. (1981): Learning Disabilities and Brain Function. D. O. 1993): Trainingsprogramme gegen Teilleistungsschwächen. é s e z z e l segít m a g á n a s z á m á r a n e h é z f e l a d a t o k megoldásában.f u n k c i o n á l i s gyakorlá­ sával kell e l i n d í t a n i a k o g n i t í v fejlesztő terápiát. Sindelar Vizsgálóeljárás az iskolás gyermekek részképesség-gyengeségeinek felis­ merésére a Tréningprogram használatához. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Fejlesztő Pedagógia. J . OKI. LECHTA. R. 1-28. Blackwell. 2. 45-48. Budapest.A v i z s g á l ó e l j á r á s 17 f e l a d a t á n a k h i b a p o n t j a i t f e l t ü n t e t ő é r t é k e l ő t á b l á z a t ( 5 . London. LUKÁCS PÉTER (szerk. (1994): Learning Disabilities Neuropsychological Perspective. Wien. Budapest. kötet.). Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak. Ma­ gyar Pszichológiai Szemle. CSAPÓ ÁGNES ( 1991 ): A részleges érési zavar szűrése és kivizsgálása öt éves korban. K. 10. ZSOLDOS MÁRTA (1992): Összehasonlító vizsgálatok a tanulási (olvasási) zavar kognitív pszichológiai hálterének lisztázására különböző típusú fogyatékosoknál. Edinburgh. 5. IRODALOM AFFOLTER. ich kann's. MCSHANE. Vol. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárkép­ ző Főiskola.. Nemzeti Tankönyvkiadó. U g y a n ­ a k k o r azt is m u t a t j á k . Budapesti Tanítóképző Főiskola. és a rendszeres tantárgyi k o r r e p e t á l á s m e l y r e t o v á b b r a is s z ü k s é g e van . Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. H. Akadémiai Kiadó. FÖLDI RITA ( 1998): Hiperaktivitás és tanulási zavarok. Magyar Tudományos Akadémia. F. Gyógypedagógiai Szemle. BÁTHORY ZOLTÁN. A h á r o m fekete p o n t azt j e l z i . (szerk.. már én is tudom! Óvodáskorú és iskolát kezdő gyermekek Vértes oblata a collegis et discipulis. DEL DOTTO. Budapest. BÁLINT MÁRIA (1987): Hiperaktivitás és iskolai teljesítménykudarc. Fortbild K. 19-25. A h i b a p o n t o k a r á n y a arra utal. Napi Magyarország. ILLYÉS SÁNDOR (1992): A speciális nevelés alternatívái. h o g y t a n u l m á n y i t e l j e s í t m é n y e elfo­ g a d h a t ó l e g y e n . SARKADY KAMILLA. In: Zászkaliczky Péter (szerk. évf. december 30. (1984): The Search for Subtypes of Specific Learning Disability. B. 48. ILLYÉS SÁNDOR (1980): Gyógypedagógiai alapismeretek. Sindelar Tréningprogram 1. h o g y e z e k az alapvető funkciózavarok a kognitív hierarchikus rendszer mely egyéb részképességeinek m ű k ö d é s é t g á t o l h a t j á k ( a d o t t e s e t b e n e l s ő s o r b a n a z e m l é k e z e t é t é s a szerialitásét).): Progress in LD. m e ­ lyet a k i k é p z e t t s z a k e m b e r (a n y e l v t a n á r ) k o o r d i n á l . SEDLAK. B. Eigenverlag. Springer. Budapest. Moray House. h o g y J u l c s a t a n u l á s i n e ­ h é z s é g e i teljes m é r t é k b e n m e g o l d ó d n a k . Budapest. pedagógusaik és osztálytársaik? In: VAJDA ZSUZSA (szerk. (1983): Hurra. Bratislava. NEISSER. B. Budapest.): Szabad le­ gyen vagy kötelező. Budapest. Arzenál Nyomdaipari Kft. 18-19. 1. Buda­ pest. á b r a ) J u l c s a e g y e n e t l e n k o g n i t í v k é p e s s é g p r o f i l j á t mutatja be. ROURKE. SINDELAR. H.. Budapest. Iskolakultúra. Tankönyvkiadó. Különszám. Budapest. G.a vizuális tagolás. Keraban. GEREBEN FERENCNÉ. 259-270. Oxford. Új Pedagógiai Szemle. In: ZÁSZKALICZKY PÉTER. Wien. POKORNI ZoLTán (1999): Hárommilliárdot kap a falusi oktatás. Vol. ám az igen. Budapest. Doktori Értekezés. FODORNF. Budapest. In: KOZMA TAMÁS. 33-49. 1-2. PLÉH CSABA (1992): Pszichológiatörténet. évf. GADDES. 70-77. REID. ZSOLDOS MÁRTA (1998): B. H.munkamodell a gyógypedagógia számára. (1993): Children's Leaming Difficulties. Debrecen. 123-131. 8^t4. DOCKRELL. ZSOLDOS MÁRTA (1999): Hogyan látják a gyenge tanulókat szüleik. I. Eigenverlag. A közoktatási törvény koncepciójához. JETTER. In: Gósy MÁRIA (szerk.e r e d m é n y e s e b b lesz. (1972): Aspekte der Entwicklung und Pathologie von Wahrnehmungsfunktionen. Budapest. Pszichológia és nevelés. m e r t p r o b l é m á j á n a k f e l t á r á s á h o z a z i d e g e n nyelv t a n u l á s á n a k k u d a r c a i v e z e t t e k . RANSCHBURG JENŐ (1998): Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. Budapest. 34. 216-246. BF. In: Myklebust. PALOTÁS GÁBOR (1991): Parciális teljesítményzavarok a logopédiai gyakorlatban. S. (1993): Specific Learning Difficulties. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1997): Komplex prevenciós program. 3-4. ZSOLDOS MÁRTA (1992/93): Koncepcionális kérdések a tanulási zavar fogalom körül. 9. h o g y a k i s l á n y n á l h á r o m r é s z k é p e s s é g . SAGE Publications. Liecreh Gúth Kiadó. 24-26. J. . ZSOLDOS MÁRTA (1998): B. NAGY JÓZSEF (1998): A kognitív készségek rendszere és fejlődése. SINDELAR. R. 86 87 .. évf. ha a k o g n i t í v a l a p o k b i z t o s a b b hát­ teret n y ú j t a n a k e h h e z a f u n k c i o n á l i s t r é n i n g n y o m á n . szigorú k ö v e t k e z e t e s s é g g e l m e g h a t á r o z o t t ü t e m b e n t ö r t é n i k . az auditív tagolás és a testséma-téri orientáció .. MESTERHÁZI ZSUZSA (1998): A nehezen tanuló gyermek iskolai nevelése.

t ö k é l e t e s n e k tartott útvonalat kell bejárni. rá kell j ö n n i e . és k o r á n t s e m k o n f l i k t u s m e n t e s k a p c s o l ó d á s á t a f o r m á l ó d ó e g é s z h e z . T e h á t ez a terápia sem hagyhatja figyelmen kí­ vül az átélés sajátosságait. E z e k jól szervezett. képesek legyünk e b b e n térben m a g u n k a t otthonosan m e g é l n i . Az „ ö n m e g v a l ó s í t á s spirális folyama­ t a " e g y i d e j ű l e g t a r t a l m a z z a a testben.e r e d m é n y e k é p p e n n e m m ű k ö d n e k megfelelően. a u t o m a t i k u s a n . h o g y a „fejlesztés" kifejezés a szenzo­ ros integrációs terápiák szemléletében a fejlődés-önszervezés támogatását. a k ö r n y e z e t k o m p e t e n s k e z e l é s é n e k é l m é n y é b e n reprezentálódik.1988) a kaliforniai Visalia egy farmján nőtt fel. csak ha az egész személyiséggel számol. A szerző n e u r o p s z i c h o l ó g i a i indíttatású lévén H e a d . Schilder. az egyéni meg­ k ü z d é s i stratégiák k ö z ö s k i d o l g o z á s á t j e l e n t i . testhelyzetekért felelős r e n d s z e r agytörzsi integrálódása korán m e g k e z ­ dődik. az intim k a p c s o l a t o k világa ad m u n í c i ó t a s z e m é l y e s folyamatosság és az összefüggés é r z é s é n e k fenntartására. Ú j a b b m e g f o g a l m a z á ­ sokban ( F i s h e r és M u r r a y . a b e n n e élő érzelmileg m e g t e r h e l ő . m e r t s e m a külföldi. hogy röviden összefoglaljam a szenzoros integrációs elméletből fakadó pszichoterápiás és fejlesztő eljárások gyakorlatát. a valós i n t e g r á c i ó n a k lehetősége nélkül. J. átlagos s z e k v e n c i á k b a n előre lépni. a m e l y e k az őt ért p s z i c h é s és/vagy organikus b e h a t á s o k . a m e l y e k n e m elszigetelt t ü n e t e k e t k í v á n n a k befolyásolni.sérülések. A z eljárás során s e m m i k é p p e n s e m egy adott. h o g y aktív. a m i k o r A. A fejlődés természetszerűleg egyre fokozódó összetettséget jelent. a k ö r n y e z e t k o m p e t e n s kezelését lehe­ tővé teszik. Aki tehát egy-egy gyerek „fejlesztését" k o m o l y a n átgondolja. A s z e n z o r o s integrációs terápia m ó d s z e r e kerüli a direktivitást. e l l e n t m o n d á s o s történések integrálásának. örömteli interakciók sorozatán keresz­ tül érlelhesse azokat a neurofiziológiai. h ű e n a tárgy szellemiségéhez. máris j e l e z n e m kell. A s z e n z o r o s integráció kifejezés egy teoretikus fogalom. Posztdoktori munkáját a Los Angelesben működő Kalifornia Egyetem Agykutató Intézetében végezte. h a n e m egy h o l i s z t i k u s szemlélet alapján az egész személyiséget támogatják. S o k o l d a l ú a n felhasználható terápiás s z e m l é l e t m ó d a szenzoros integrációs terápiák g o n d o ­ latköre. J. A k ö v e t k e z ő k b e n kísérletet teszek arra. a m e l y e k a j o b b alkalmazkodást. a praxis. A vesztibuláris-proprioceptív rendszer a gravitációval. h o g y n e m érhet el e r e d m é n y t m á s k é p p e n . a m e l y e k r e a l e g k o m p l e x e b b ta­ nulási és viselkedési m i n t á k a t lehet alapozni. Az igényes terápiás m e g k ö z e l í t é s e k közül tehát a z o k n a k lehet leginkább létjogosultsá­ guk. A cél a g y e r m e k kreatív e r ő i n e k felébresztése. a saját m o z g á s s a l kapcsola­ tos izom és izületi információk tömegével segíti a fej és a test megfelelő kontrollálását a nulási nehézségekkel küzdött. D e n n y Brown.H I S Z E N EZ JÁTÉK! . a korai m o z g á s t a n u l á s azok a fogalmak. és gyerekként maga is olyan típusú ta­ A SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA ELMÉLETE A szenzoros integráció fogalma A szenzoros integrációs terápia elmélete és gyakorlata a tanulási zavarokkal foglalkozó s z a k t u d o m á n y o k területén j e l e n t m e g 1972-ben. a részek. 1991) ezt a folyamatot m á r n e m cirkulárisként tételezik fel. A testséma. összehasonlítása . F o n t o s ezt h a n g s ú ­ lyozni. majd a Dél-Kaliforniai Egyetem tanáraként és kutatójaként dolgozott több mint húsz éven keresztül. A vesztibuláris ingerlés.a k ü l ö n b ö z ő m o d a l i t á s ú inge­ rek térbeli és időbeli aspektusainak értékelése. mint a későbbiekben általa vizsgált gyerekek legtöbbje. az a d d i g i a k h o z képest k o m p l e x e b b m i n t á z a t o k a t j e l e n t ő m o z g á s t e r v e k e n alapulnak. de m u n k á j a a tanulási zavarokkal kapcsolatos elméletalkotás t á g a b b kereteibe is rend­ kívül i d ő s z e r ű é n illeszkedett. a m e l y e k Ayres é r d e k l ő d é s é n e k előte­ rében álltak a könyv megjelenése idején. m e l y n e k terápiás célú felhasználási lehetősége Schilder és Angyal felismerései n y o m á n m á r a h a r m i n c a s évek­ től r e n d e l k e z é s r e állt (Kulcsár. A s z e n z o r o s integrációs terápia során az a g y m ű k ö d é s környezeti ingereket s z e r v e z ő ké­ p e s s é g e s z á m á r a k e d v e z ő helyzet teremtődik. Ayres (1920 . és n a g y o b b valószínűséggel születnek a d a p ­ tív m o z g á s v á l a s z o k . a m e l y n e k e r e d m é n y e k é p p e n az adaptív m o z g á s v á l a s z m e g s z ü l e t h e t . pszichoszociális háttérfunkciókat. a teória központi m o m e n t u m á v á vált. G y a k r a n előfordul. hogy az észleletek esetlegessé­ géből egy é r t e l m e z h e t ő külvilágot szervezzünk. L a u r e t t a B e n d e r és más holisztikus szemléletű kutatók e r e d m é n y e i r e épí­ tett. válogatása. A poszturális. A z o n b a n . sem a hazai gyakorlat n e m m e n t e s az e g y o l d a l ú s á g veszélyé­ től. h o g y csupán szenzoros ingerlést nyújt egy személynek. i d e g r e n d s z e r b e n zajló fiziológiai e s e m é n y e k e t és azok érzelmi és mentális reprezentációit. A y r e s * első ö s s z e f o g l a l ó m u n k á j a (Sensory Integration and Learning Disorders / S z e n z o r o s integráció és tanulási zavarok) n a p v i l á g o t látott. és az a g y m ű k ö d é s környezeti ingereket szervező képességét jelöli. Az egyén tudatában p e d i g m i n d e z a m a g a b i z t o s s á g . tudatos erőkifejtés nélkül segít abban. 1992). az i d e g t u d o m á n y o k területé­ ről származik. a funkciók differenciálódását. ha* A. a feed-back m e c h a n i z m u s o k közre­ m ű k ö d é s é v e l a k ö v e t k e z ő érzékelési ciklus szabályozása . E r e d m é n y ü k k é n t . h o g y az k é p e s s é váljon saját h a r m ó ­ niáját kialakítani ö n m a g á n belül és az őt k ö r ü l v e v ő világgal s z e m b e n egyaránt. azt a fo­ lyamatot. Ez a k é p e s s é g e a legtöbb g y e r m e k n e k szin­ te észrevétlenül tökéletesedik a szokványos kisgyermekkori t e v é k e n y s é g e k k ö z b e n . A v á l t o z á s o k közepette az e m b e r s z á m á r a legfontosabb környezeti feltétel.S Z E N Z O R O S INTEGRÁCIÓS TERÁPIÁK A FEJLESZTÉSBEN SZVATKÓ A N N A n e m a nyitott r e n d s z e r e k r e j e l l e m z ő e n spirálisként. K ö n n y e ­ dén. Nagyhírű magánklinikáját a hetvenes évek második leiében alapította. ha­ nem m e g t a l á l n i azokat a saját alakulási irányokat. az é r z é k e l é s . gátlása. Ezt a folyamatot kizárólag interaktív m ó d o n képzelhet­ j ü k el. h i á n y á l l a p o t o k .m o z g á s k a p c s o l a t á n a k mibenléte. m á s o k által talán n e m is észlelt fejlődé­ si lépcsőfokokat. 88 89 . és olyan tapasztalatokra szert tenni. a m e n n y i b e n az integrálás igényével lép fel. és legfőbb hatóereje a képzeletet és a m o t ó r i u m o t e g y a r á n t nagy fordulatszámra k a p c s o l ó j áték. a teljes s z e m é l y i s é g h e z .sok­ kal flexibilisebb m ó d o n szerveződhet.

a teljes személyiségükkel tanul­ nak. hogy a c s e c s e m ő veleszületetten r e n d e l k e z i k p e r c e p t u á l i s és m o t o r o s k o m p e t e n c i á v a l . rendszerszemléletű megfogalmazása szerint a bioló­ giai hierarchiák lényege a reciprocitás. m i n t z a v a r ó furcsaságok: b i z o n y o s m o z g á s o k r a . kerülik a t e s t k ö z é p v o n a l átlépését. a k k o r is egy h á r o m d i m e n z i ó s . m e l y n e k a legközelebbi a kapcsolata az emocionalitással. e z e n e g y s é g e k repre­ zentációinak m i n ő s é g i jellegzetességei. A vaksággal. az életfolyamatok dinamikájának leképezése m i n d olyan felvetések. a gye­ reket elkíséri fejlődésének további i d ő s z a k á b a n is. A s z e n z o r o s integráció az i d e g r e n d s z e r k ü l ö n b ö z ő . A rosszul definiált taktilis ingerek finom e l e m z é s helyett ősibb m e n e k ü l ő viselkedésmintát ge­ n e r á l n a k . Például a s z e n z o m o t o r o s k o r s z a k n e m megfelelő m é r t é k ű szervezettsége. impulzivitás. a t a nulási n e h é z s é g e k egyik legfontosabb aspektusának tartja. Stern szelf-pszichológiai modell­ jét. T e h á t a s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó b a n a vesztibuláris részvétel a l a p v e t ő j e l e n t ő s é g ű . 1989) írt le. K o r a s z ü l ö t t e k n é l a szenzoros integráció színvonalának j a v u l á s a életfontosságú funk­ ciók stabilizálódását j e l e n t h e t i (Neal.s z i n d r ó m a . idézi Fisherés Murray. amely egy m e g h a t á r o z o t t s z o c i á l i s . O t t e n b a c h e r és Short. D o w n . A szenzoros integrációs diszfunkciók tünetei a hétköznapi életben leggyakrabban úgy je­ lennek m e g . m e l y n e k h a t á s a k é p p e n az integrációt feltételező funkciók elégtelenül fej­ lődnek.Hallási és nyelvi deficitek. a stabilitás fenntartásáért azonnali poszturális alkal­ m a z k o d á s t biztosít. h o g y a z o k a tanulási nehézségek. értelmezni. 1991) későbbi. e g y m á s s a l összevetni. . 90 91 . a m e l y e k korai neurológiai sérülés n y o m á n keletke­ ző b e t e g s é g e k e t (spina bifida. 1991) szomalodiszpraxiának ne­ vezik ezt a tünetegyüttest. a test tónusbeállításában. * a m e l y elsősorban a m o t o r o s tervezés p r o b l e m a t i k á j á t h o r d o z z a . között valósul m e g . Az i d e g r e n d s z e r interaktív egészleges m ű k ö d é s e oly m ó d o n is m e g v a l ó s u l . S z e n z o r o s integrációs diszfunkciót autisztikus g y e r e k e k esetében Ornitz (1970. a h i á n y o s a n m ű k ö d ő agytörzsi m e c h a n i z m u s o k s z e g é n y e s s z e n z o r o s integrációs színvona­ lával v a n n a k összefüggésben.Vizuális forma. egyes b e s z é d z a v a r o k és n e h e z e n értelmezhető. gravitációs térben kell s z e n z o r o s ingereket szelektíven figyelniük. . hogy a n e m kielégítő érzel­ mi k ö r n y e z e t b ő l fakadó p r o b l é m á k szintén m e g r a g a d h a t ó k a s z e n z o r o s integrációs folya­ mat d i s z f u n k c i o n a l i t á s á n a k szintjén. e g y e t é r t é s b e n m á s szerzőkkel ( d e Q u i r o s . pl. lát­ ványra. a m e l y e k a s z e n z o r o s integráció elméletével igen k ö n n y e n h o z h a t ó k kap­ csolatba. S i l b e r z a h n ( 1 9 8 2 ) feltéte­ lezi. hogy a figyelmetlenség vagy a hiperaktivitás szokatlan re­ akciói az i d e g r e n d s z e r sajátos szervezettségének k ö v e t k e z m é n y e i . A k ö v e t k e z ő c s o p o r t o k a d ó d t a k : . Az ingerek. vesztibuláris-proprioceptív diszfunkciókhoz k a p c s o l ó d ­ va. szokatlanul fel­ pörgetett vagy lelassult aktivitási szint. így attól függenek*. Észleli a fejtartás a p r ó változá­ sait és az e g y e n s ú l y visszaszerzéséért. h a n g r a való túlérzékenység. 1985). E n n e k egyik alaptétele. és szinte b e h o z h a t a t l a n h á t r á n y t j e l e n t e n e k az ú g y n e v e z e t t „fejlett" civilizáció. a g y e r m e k fejlődése t ö b b területen v e s z é l y e z t e t e t t é válhat. Ez a tény és a neurológiai fejlődés szekvenciális m i v o l t a a k ö v e t k e z ő elméleti feltételezésekhez vezette Ayrest: 1. A gyerekek k é s ő b b .A féltekei integráció zavarai. viszont l e g g y a k o r i b b kísérői a féltekei i n t e g r á c i ó z a v a r n a k és a fejlődési apraxiának. vagyis az. A k ü l ö n b ö z ő érzékleti c s a t o r n á k o n keresztül é r k e z ő inge­ rek e g y s é g b e szervezésének. a fázisos és tónusos i z o m m o z g á s o k optimális eloszlásában jelentett nehézséget. 1976. tapintási ingerlésekre. iskoláskorukban is az egész agyukkal.Taktilis elhárítás. m e l y n e k k ö v e t k e z t é b e n viselkedésben m a g a s a b b aktivitási s z i n t e s figyelmi elterelhetőség j e l e n i k m e g . M i n d e z z e l a poszturális és okuláris funkciók éretlensége j á r együtt. hogy m a ­ g a s a b b szintű (kérgi) szerveződései az a l a c s o n y a b b szintek (agytörzsi-kisagyi) tapasztala­ tainak integráltságából s z á r m a z n a k . h i e r a r c h i k u s a n szervezett szintjein és a két agyfélteke. figyelmi elterelhetőség. idézi D e G a n g i és G r e e n s p a n . 1974. . e z e k r e m o z g á s v á l a s z t adni. Ayres a 70-es é v e k b e n a szenzoros integrációs diszfunkciók k ü l ö n b ö z ő m i n t á z a t a i t m u ­ tató g y e r e k e k alcsoportjait igyekezett faktoranalitikus m ó d s z e r e k k e l e g y m á s t ó l elkülöní­ teni a h a t é k o n y a b b terápiás m e g k ö z e l í t é s é r d e k é b e n . ügyetlenség. a kialakulófélben lévő informáci­ ós t á r s a d a l o m k ö r ü l m é n y e i között. A. idézi Ayres. a m e l y e k ö n m a g u k b a n szinte s o h a n e m for­ d u l n a k elő. Az e b b e a k a t e g ó r i á b a tartozó g y e r e k e k a két testfelet e g y m á s t ó l függetlenül igye­ k e z n e k m ű k ö d t e t n i . a m e l y a c s e c s e m ő k igen korai k é p e s s é g é t j e l ö l i a g l o b á l i s é l m é n y s z e r v e z é s r e . e g y m á s b a a l a k í t h a t ó s á g á n a k kérdése.r gravitációval való s z e m b e s z á l l á s . Stern e l m é l e t é b e n a perceptuális integráció fogalma. .t e s t m o z g á s o k finom b e á l l í t á s á n a k segítségével. és k o m p e n z á t o r o s m o z g á s o ­ kat v é g e z n e k e n n e k é r d e k é b e n . 1979). l é n y e g é t t e k i n t v e n e m esik m e s s z i r e a s z e n z o r o s integráció ideájától. A h e t v e n e s é v e k v é g é n e k fejlődéslélektani és kognitív pszichológiai e r e d m é n y e i t fel­ használva. a f e j .és térészlelési deficitek.A s z e g é n y e s szem-kéz k o o r d i n á c i ó .F e j l ő d é s i a p r a x i a . vagy é p p e n le­ gátolni. d ö n t ő e n a taktilis ingerek időbeli és térbeli v o n a t k o z á s a i n a k nehezített fel­ d o l g o z á s a a t e s t v á z l a t h i á n y o s s á g a i v a l e g y ü t t a kortikális m o z g á s t e r v e z é s z a v a r á t eredményezi. * Pribram (1986. 2. * A szenzoros integrációs elmélet jelenkori képviselői (I. 1977. Cermak. b i z o n y o s autisztikus k é p e k ) kísérnek. illetve azokat továbbfejlesztve alakította ki D. balesetezés. m é g s e m t a l á l h a t u n k a s z a k i r o d a l o m b a n é r d e m l e g e s dialógust az eltérő t u d o m á ­ n y o s tradíciók között. Visszatérve Ayres e l k é p z e l é s e i h e z a j o b b m e g é r t é s écdekében a diszfunkciók oldaláról közelítsük m e g a s z e n z o r o s integráció folyamatát! Ha ez k ü l ö n b ö z ő o k o k miatt n e m elég h a t é k o n y . a felegyenesedés során. vagy ezek figyelmen kívül hagyása. S. a m e l y a felegyenesedésben. diffúz e m o c i o n á l i s problémák. A fejlődés korábbi szintjein létrejött h i á n y o s s á g o k a g y e r m e k k ö r n y e z e t h e z való al­ k a l m a z k o d á s á t k é s ő b b is befolyásolják. hogy közben általuk is kontrollálva vannak. G y e r m e k p s z i c h o l ó g u s i tapasztalatai alapján úgy véli. N e m k ö n n y ű meglátni. stabilitásá­ ban.s z e m . hogy a magasabb szintű organizációk ellenőrzik az alacsonyabb szinteket úgy.e m o c i o n á l i s térben valósul m e g . . N é h á n y p é l d a : Ayres. m e l y e k kapcsolatát az elégtelen vesztibuláris feldolgozás­ sal Ayres ( 1 9 7 8 ) írta le n a g y s z á m ú gyerekvizsgálat alapján. süketséggel és b i z o n y o s neurológiai rendelle­ nességekkel e g y ü t t j á r ó szenzoros integrációs m i n t á z a t k ü l ö n ö s e n s é r ü l é k e n n y é teheti az idegrendszert.

her­ cegi udvarokból a k ö z n é p h e z leszivárgott s z ó r a k o z á s b a n j e l e n t ő s szerepet kapott. H á t t é r é l m é n y jellegéről ezt írja Schilder: „ T e s t ü n k tartásával és m o z g á s á v a l kap­ csolatos benyomásaink képezik tapasztalataink folyamatos hátterét Valószínű. E n n e k későbbi alakulása során e g y e s egyensúlyszervi szen­ z á c i ó k h o z b ü n t e t ő másodjelentések fűződhetnek. A vesztibuláris ingerlés előnyben részesítésének kitüntetett i d ő s z a k a az élet első 8 . M i n d e b b ő l m o s t azt az összefüggést ragadjuk ki. a m e l y n e k érzékletei c s u p á n félig tudatosak. lábukat lógázzák. Az adekvát érintések i m m u n r e n d ­ szert s t i m u l á l ó hatását és az e n d o g é n opiátrendszer szociális aktiválásában való részvéte­ lét alapos kutatások támasztják alá. kezdetben magatehetetlen gyereknek. sok e g y e n s ú l y s z e r v r e ható e l e m e t t a r t a l m a z n a k . A kognitív és m o t o r o s fejlődésben be­ töltött a l a p v e t ő s z e r e p é t a fejlődéslélektan is kiemeli. arra épülő funkciókban éve. funkciói k o m p l e x i ­ tásának szerepére a személyiség egészének alakulása szempontjából hívja fel a figyelmet. olyan é r z e t e k e t kelt. m i k ö z b e n j o b b r a balra döntögetik. 1990). A vesztibuláris r e n d s z e r m ű k ö d é s é n e k k ü l ö n ö s j e l e n t ő s é g e van a korai pszichés fejlő­ d é s b e n tekintettel arra. hogy a szenzoros integráció optimális m e g v a l ó ­ s u l á s á b a n az ősi érzékelési modalitások működési sajátosságainak. mint észlelési kiindulópontot. önkéntelenül megjelenő e l e m e . a m e l y e k által a k ö r n y e z e t és a m o z g á s b a n lévő test „ t é r k é p e " p o n t o ­ san és m e g b í z h a t ó a n r e n d e l k e z é s r e áll ( D u n n . az egész élet során az intimitás l e t é t e m é n y e s e . g ö r d e s z k á z ó fiatalok szubkultúrájában szintén sajátos szerepet kap a n y a k t ö r ő m u t a t v á n y o k k a l e g y m á s t túllicitáló vesztibuláris ingerke­ resés: a z u h a n á s é r z é s kontrolljának megtapasztalása feltehetően a s z o r o n g á s megfékezé­ sére tett kísérlet. vagy a h ó n u k alatt felemel­ ve jó magasra lendítik őket. vitorláznak. " (Schilder. Szintén pszichoanalitikus n é z ő p o n t o t képvisel H e r m a n n n y o m á n Pető (1970. vidítják a gyerekeket. és ez a tudás anyai m a g a t a r t á s u k n a k szerves. A felnőttek a m o n d ó k á k . hogy a fejünk. és a m e l y ö s z t ö n ö s és primitív típusú m o z g á s t vált ki. A vesztibu­ láris v é g k é s z ü l é k e k b ő l . századot m e g e l ő z ő e n n e m c s a k a gye­ rekek. hogy a k ü l ö n b ö z ő érzék­ szervi ingerek t e s t m o z g á s o k k a l vagy környezeti faktorokkal kapcsolatosak-e. S z á z a d o k o n keresztül játszott az e m b e r i s é g (a 19.1 0 A vesztibuláris ingerlés szerepe a szenzoros integrációban és az. a m e l y n e k előtérbe h e l y e z é s e végigvonul a g y e r e k k o r o n . Általa valósulnak meg a testi kontaktu­ sok. E m i a t t a t e s t k é p és az é n t u d a t g e n e z i s é b e n a vesztibuláris r e n d s z e r m ű k ö d é s é n e k i n t a k t s á g a is d ö n t ő feltétel. r i t m u s u k b a n találunk. 1933. megnyugtatni őket. g ö r k o r c s o l y á z ó .Ayres n y o m á n megállapíthatjuk tehát. válogatás nélkül h a t ó gravitáció ellenében bízni a szó szoros é r t e l m é b e n „ m e g t a r t ó " e m ­ beri kapcsolatokban. m a g a s a n lakozó lényei. A vesztibuláris ingerlés része azoknak a technikáknak is. l o v a g o l n a k . amelyek igen g a z d a g o k vesztibuláris é l m é ­ nyekben. leguggolás. és az első életévben élénk reaktivitá- A taktilis ingerlés szerepe a szenzoros integrációban Az érintés a legősibb érzékelési m ó d . hogy segít a szervezetnek megállapítani. 1992a). l á t o g a t n a k e g y r e rafináltabb v i d á m p a r k o k a t . 2. M e g s z ü l e t é s k o r az érintési ingerek integrációja a korai keresőreflexben figyelhető m e g . A taktilitás m á r a m é h e n belüli életben m ű k ö d ő k é p e s rendszerré válik. és így válhat a vesztibuláris é r z é k e n y s é g sajátos tudattalan tartalmak kifejezőjévé. Kulcsár összefoglalója ( 1 9 9 2 b ) a vesztibuláris rendszer fejlődésének. A taktilis ingerlés m i n d v é - 92 93 . a m á r járni tudók nagy ö r ö m ü k e t lelik azokban a já­ tékdalokban. sával szolgálja a c s e c s e m ő g r a v i t á c i ó v a l s z e m b e n i k ü z d e l m é t . A tipegők. K i k a p ­ c s o l ó d á s u l a m a i k o r felnőttjei is síelnek havon és vízen. d ö n t ő szerepük van. a m i k n e k végén leguggolnak. és kissé rejtettebb formában a felnőttkorban is fellelhető. amelyekkel az anyák hatásosan k é p e s e k g y e r m e k ü k rossz közérzetét befolyásolni. a korai felettes­ én előfutárok között tartja s z á m o n . vagy r i n g a t ó z n a k h i n t a s z é k b e n . mely szerint a vesztibuláris r e n d s z e r a posztúrára. a m i k o r a nehézségi erő az egyik l e g n a g y o b b fizikai kihívás a fejlődő. F o r g á s .). Az egyensúlyszervi m ű k ö d é s tudatba kerülése és a korai szexuális é l m é n y e k felelevenedésének kapcsolatára hívja fel a figyelmet a pszichoanalitikus Fenichel (1945. annál n a g y o b b az élvezet. aki az egyensúlyfunkciót. fél lábon ugrálás. nyugtatják. h a n e m a felnőttek is) olyan játékokat. A testhelyzet hirtelen változása. i r á n y á n a k és a k a p c s o l ó d ó fejhelyzetnek a változásaira fogékony. a korai tanulás bázisa. így az i z o m t ó n u s r a is gyakorolt hatásán keresztül m i n d e n észlelésben szerepet játszik. részt vesz a külső és belső közötti h a t á r k é p z é s kialakításában. Az e g y e d f e j l ő d é s b e n a taktilis ingerelhetőség után m á s o d i k l e g k o r á b b a n m e g j e l e n ő ér­ zékelés a m e g s z ü l e t é s idejére m á r m ű k ö d é s r e kész. 1988). e g y e n s ú l y v e s z t é s . a kidobottság érzése az archaikus s z ü l ő k é p félelmetes vonása­ ival kerülhet összefüggésbe. rendkívül é r z é k e n y e m o c i o n á l i s h a t á s o k r a . T e r m é s z e t e s e n a bizalom próbája is: a könyörtelen. A z o k a j á t é k o k . a m i k o r az újszü­ lött arcának finom érintésére az inger irányába fordítja a fejét. a s z e m ü n k vagy a k ö r n y e z e t mozog-e. o. m e l y e k a vesztibuláris apparátus i z g a l m á n a k jelzései. Minél erőteljesebb az inger. összekulcsolt karjaikon hintáztatják őket. megfordulnak velük. ráolvasásszerű szövegeikben. szökdécselés a legtöbb népi j á t é k b a n . a tartva levés bizton­ s á g á n a k d r á m a i elvesztése. M i n t bőrérzéklet. mint erre Schilder (1933) felhívja a figyelmet. A gravitáció l e g y ő z é s é n e k g o n d o l a t a nagy m ú l t r a tekinthet vissza az emberi­ ség t ö r t é n e t é b e n : a repülés vágya mellett k é p z e l e t ü n k e t m i n d i g is foglalkoztatták a szel­ lemvilág n e h é z k e d é s nélküli. kitüntetetten a vesztibuláris és a taktilis m i n t á z a t o k n a k . a m e l y e k e t régtől fogva a világ m i n d e n részén lényegileg h a s o n l ó m ó ­ don j á t s z a n a k a g y e r e k e k . idézi Kul­ csár. N a p j a i n k b a n a b ő r r u h á s . hogy egy ilyen s z e n z o r o s szerv. H o g y a n jelenik m e g a vesztibuláris ingerlés a h é t k ö z n a p o k b a n ? Ayres s z e n z o r o s integ­ rációs eljárásának l e g h a n g s ú l y o s a b b e l e m e a sokoldalú vesztibuláris ingerlés. h a n e m a szervesen hozzájuk tartozó m o z d u l a t o k b a n is. G o n d o l j u n k csak a k i c s i n y e k n e k szóló m o n d ó k á k r a : ősi vonásokat n e m c s a k i s m é t l ő d ő . S z o r o n g á s o s állapotokban'. idézi G e r ő . a s z e m m o z g a t ó izmokból s z á r m a z ó és a látás útján nyert informá­ ciók ö s s z e g z é s é b ő l derül ki. f ü g g ő á g y b a n . A r e n d s z e r k ü l ö n ö s e n a m o z g á s s e b e s s é g é n e k . vigasztalják. M i n d e z abban az életkorban. a tünetegyüttes r é s z e k é n t g y a k r a n m e g f i g y e l h e t ő szédülés. A térbeli orientációban. népi gyermekdalok ritmusára altatják. a viselkedéskontroll funkciójában és a képzeleti te­ v é k e n y s é g b e n szintén e l h a n y a g o l h a t a t l a n j e l e n t ő s é g e van.

R i t k á b b a n m e g f i g y e l h e t ő tünet a taktilis ingerelhetetlenség. ilyen irányú tapasztalatainknak n e m is v a g y u n k teljes t u d a t á b a n . 13. Vita nuova c í m ű r e g é n y é b e n * a felesége alakja m ö g é bújva vall k ü l ö n ö s érintési é l m é n y e i r ő l . sorsa.) Feltételezhető. 94 . sok m i n d e n t elviselt.9 éves.. ) . h o m o k b a n . . aki bukdácsolt. hogy a k i s g y e r e k k o r j á t é k a i b a n .SIPT. fejlődéstanilag újabb keletű l e m n i s z k á l i s részvétel a s z o m a t o s z e n z o r o s ingerek finom differenciálására ad lehe­ tőséget (Ayres. az osztály r é m e és bajkeverő" (Hrabal. Az érzelmi fejlődés neurológiai s z u b s z t r á t u m á n a k i n t e g r á c i ó j á h o z szorosan h o z z á t a r t o z i k tehát a taktilitás. esetleg különösen sok érintési ingert várhatnak el.. m á i g ki n e m hevert s t r e s s z h e l y z e t e t . . szí­ vesen elfogadják. E z e k n e k egy része standardizált tesztek e g y r e b ő v ü l ő repertoárja. de ez neki m a g a a ha­ lál volt. a taktilis ingereket feldolgozó.vizuális p e r c e p c i ó .: Csip-csip c s ó k a ) ! Újabb adalék ez a h h o z . és aki hozzáért. m á s része strukturált klinikai megfigyelések r e n d s z e r e . esetleg t á m a d á s r a kerülhet sor. . a gyerekekkel j á t s z a n a k . az a n y a g o n d o z ó . A taktilis é l m é n y e k k ü l ö n ö s e n szub­ jektív színezetűek. A taktilisan v é d e k e z ő g y e r e k e k a z o n b a n e b b e n a v o n a t k o z á s b a n túlstimuláltak.f é l e a n y a . visszahúzódásra. adaptálását az O k t a t á s k u t a t ó Intézet­ ben Bálint M á r i a ( 1 9 8 7 ) vezetésével végezték el. m e r t igen rejtett t e r m é s z e t ű . nagy h a n g s ú l y t k a p n a k a ta­ pintási ingerlések.s i m o g a t ó m o z d u l a t a i t ó l . Ayres n e v é h e z fűződik. . félt a k e z e m t ő l de m o s t a t e n y e r e m b e fúrta az arcát és úgy m a r a d t . . É r t h e t ő . A z o k a g y e r e k e k . hogy m e g é r t h e s s ü k a kultúra szerepét az e m b e ­ riség ősrégi tapasztalatainak átadásában. G o n d o l j u n k csak az a r c s i m o g a t ó . és arra a nehezen é r t e l m e z h e t ő tapasztalatra. jó ideig tartott a m í g összeszedte m a g á t a m i k o r valaki m e g l a p o g a t t a a hátát. Azoktól azonban. v a l a h á n y s z o r simogat­ ni a k a r t a m az u r a m m i n d i g elkapta a fejét az én s i m o g a t á s o m t ó l . szerencsés esetben a z o n b a n k é p e s e k v a g y u n k az ilyen p e r c e p c i ó k ak­ tív gátlására. A h é t k ö z n a p i élet során n e h é z felismerni j e l e n t ő s é g é t . 2 0 0 1 .. N e m lehet véletlen. h o g y a k é s ő b b i stresszkezelési k é p e s s é g n a g y b a n függ a kora g y e r m e k k o r optimális tapintási i n g e r m e n y nyiségétől.m o t o r o s teljesítmények. o . a z o n b a n a n n a k k i e m e l é s e . Hrabal alakja. hogy s z á m u k r a egy tapintási inger elsősorban a kellemes vagy k e l l e m e t l e n m i n ő s é g alap­ j á n ítéltetik m e g . a z a hely. H a z á n k b a n j e l e n l e g ez a l e g i s m e r t e b b tesztkészlet. Ha a taktilis ingerlés az ősibb spinotalmikus pályarendszert h o z z a m ű k ö d é s b e . de el is hasalt. gátlására. és szélsőséges e s e t e k b e n még a simogatás elől is elugranak. félelemre. Kezet s e m fogott az u r a m senkivel. hogy „egy volt enfant terrible. . B o h u m i l Hrabalról köz­ ismert. főleg 6 . A teszt-sorozat e g y e s tételei h á r o m fő terület köré c s o p o r t o s u l n a k : . valódiságról való l e m o n d á s s a l jár együtt. 1999. p á r h u z a m o s a n a s z e n z o r o s integrációs terápia elméleti hátteré­ nek k i m u n k á l á s á v a l .gig hozzájárul a szervezet teljes neurális integrációjához. E z e k a g y e r e k e k n e m szeretnek m e z í t l á b sétálni fűben.szomatoszenzoros percepció. K i s g y e r m e k k o r b a n m i n d e z k ü l ö n ö s e n ne­ hézzé teszi a „ m e g f o g h a t ó " valóság elkülönítését a fantáziától. K ü l ö n b e n az uram m i n d i g rosszul viselte ha va­ laki m e g é r i n t e t t e . azt ö r ö k időkre könyörtelenül elküldte a bús fenébe. . az anyai viselkedés részét k é p e z ő „ h a n d l i n g " . a k i k n e k ezzel p á r h u z a m o s a n c s ö k k e n t a fájdalomérzékelésük is. a közelségről való kényszerű l e m o n d á s a az i s m e r ő s ségről. A 17 a l t e s z t b ő l álló S o u t h e r n C a l i f o r n i a S e n s o r y I n t e g r a t i o n T e s t s ( D é l . " (Hrabal. akiket biztonsággal szerethetnek. Ha a z o n b a n m ó d nyílik e n n e k a re­ a k c i ó m ó d n a k a felülírására. a k k o r elsősorban e m o c i o n á l i s j e l l e g ű válaszadásra. az én u r a m ki n e m állhatta. o l y a n t á v o l s á g o t t a r t a n a k . K ü l ö n ö s e n h a n g s ú l y o s lehet ez a hiperaktív és figyelmi r e n d e l l e n e s s é g e k e t is m u t a t ó g y e r e k e k körében. . az u r a m lesütötte a szemét. hogy erre felhívta a figyelmemet. mert irtózott a kézszorítástól és ha ez h a v o n t a egyszer véletlenül mégis megtörtént az u r a m h á t b o r z o n g a t ó a n felüvöltött és rázta a k e z é t . " átélte. ujjkiszámoló m o n d ó k á k n a g y s z á m á ­ ra és változatosságára. Ayres. Kidolgoz. h o g y a gyer­ meki oldalon fontos t é n y e z ő a kapott ingerek integrációjának képessége. a m e l y e k e t a felnőttek.K a l i f o r n i a i S z e n z o r o s Integrációs T e s z t e k . ahol az összes. . regényeinek vissza­ térő fordulatai rendkívül tanulságosak a szenzoros integrációs elmélettel foglalkozó szakember számára. Kizárólag a nagy intenzitá­ sú i n g e r e k e t veszik t u d o m á s u l az ilyen gyerekek. akik e l s ő s o r b a n látás útján t á j é k o z ó d n a k . A k ö z i s m e r t H a r l o w . hogy a valóság é r z é k e l é s é n e k m e g b í z h a t ó s á g á t a tapintás adja. és ha ez s e m segített d ü h ö s e n k á r o m k o d o t t . E z e k n e k a gyerekek­ nek a szimbiózis iránti v á g y a kritikus. elvörö­ södött és k i p e n d e r ü l t és m e n e k ü l t . ít t ö b b évtizedes klinikai a l k a l m a z á s és kutatás e l ő z t e m e g . amely l e h e t e t l e n n é teszi a k ö z v e t l e n é r i n t k e z é s e n a l a p u l ó érzékelést. o. .t ő l . hogy a s z i m p t ó m a o k a az i d e g r e n d s z e r olyan m ű k ö d é s z a v a r a . . b e m u t a t k o z n i sem szeretett. hogy m e n n y i r e k e d v e ­ lik a k i s g y e r m e k e k a szinte f á j d a l o m h a t á r o n lévő c s i k l a n d o z á s t és c s i p k e d é s t (pl. a m e l y a v é d e l e m r e és t ú l é l é s r e b e r e n d e z k e d e t t v á l a s z r e n d s z e r c s ö k k e n t gátlását j e l e n t i . rettegnek a hajmosástól. A s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó s zavarokkal j e l l e m e z h e t ő g y e r e k e k n é l g y a k o r i a taktilis rend­ szer diszfunkcionális m ű k ö d é s e . hajvágástól. Ma éjjel az u r a m a t e n y e r e m b e hajtotta az a r c á t . azóta javított válto­ zata is n a p v i l á g o t látott (Ayres. „. aki s z á m á r a az iskola „ . E l n e v e z é s é b e n is n a g y o b b h a n g s ú l y t helyez az 1989-ben megjelent Sensory Integration a n d P r a x i s T e s t s ( S z e n z o r o s I n t e g r á c i ó s és P r a x i s T e s z t . 1980). és n e m az inger térbeli és időbeli m i n t á z a t a lesz a d ö n t ő . Az anyai oldal ingerlési sajátosságainak leírásá­ val t ö b b s z ö r t a l á l k o z h a t u n k a s z a k i r o d a l o m b a n .t a r t ó .d e p r i v á c i ó s kísérletekből kiderült. . . m i n t e g y rej­ tett n e u r o p s z i c h o l ó g i a i tréningként. 1972). vizsgálati eljárásokat is kidolgozott. nem nyújtotta a kezét. és ez l e h e t e t l e n n é teszi az elmélyült explorációt.. mert n e m tudott tanulni. ami­ kor valaki egy pillanatra az u r a m vállára tette a kezét. ami m e g v é d az ö r ö k ö s válaszadás és e m o c i o n á l i s állásfoglalás k é n y s z e r é t ő l .SCSIT) 1972-ben jelent m e g először. . A SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA GYAKORLATA A diagnosztikus folyamat Ayres és m u n k a c s o p o r t j a . Rotter ( 1 9 4 6 ) k i e m e l i . 2 6 5 . 1991) a p r a x i s 95 * Köszönöm Molnár Magdának. . A r u h a viseléséből s z á r m a z ó taktilis ingerület m i n d e n k i idegrend­ szerébe b e á r a m l i k . tanulási n e h é z s é g e k e t m u t a t ó g y e r e k e k k ö r é b e n .

hogy a t e s z t e r e d m é n y e k csak egyfajta adat­ forrást j e l e n t e n e k . SCPNT) felvételével. S z e n z o r o s I n t e g r á c i ó s T e s z t . D i a g n o s z t i k u s k a t e g ó r i á k a t felkínál u g y a n a szenzoros integráció e l m é l e t e . majd k é s ő b b a felnőtteknél is e n y h e fokban m i n d i g m e g ­ t a l á l h a t ó k . így megítélésük nagy körültekintést igényel. n i n c s e n kellő é r z é k e n y s é g ű m u t a t ó j u k a jelzett életkorban. hogy a kli­ nikai megfigyeléseket. miszerint n i n c s e n e k o l y a n objektív krité­ r i u m o k és fejlődési adatok. m i n d . játékai. forgó hengerrel. s z á m o k b a n k e v é s s é kifejezhető. a u t o m a t i k u s e g y e n s ú l y b a n tartására a térben. illetve a zavart fejlődésnek. 1983) e l n e v e z é s ű tesztkészletet. a törzs és a felső v é g t a g o k stabilizálásához szükséges antigravitációs p o s z t u r á k vizsgálatát. jól h a s z n o s í t h a ­ t ó része lehet e g y k é s ő b b ö s s z e á l l í t a n d ó . t ó n u s o s labirintusref­ lex (TLR). A standardizált tesztek csak korlátozott lehetőséget nyújtanak arra. E z e n reflexek aktivitásának foka a m a g a s a b b szintű poszturális m e c h a n i z m u s o k érett­ ségétől és integráltságától függ. E n n e k megfelelően a T S I h á r o m . k ü l ö n ö s e n a vesztibuláris h á t t e r ű e k n e k . AET) és az antagonista i z m o k k o k o n t r a k c i ó j á n a k vizsgálatával. főként a felnőttkori a p r a x i á k kutatásának e r e d m é n y e i alapján. Ayres a primitív reflexek.a reflexintegrációt. N é g y új. a gyors unilaterális és bilaterális k é z m o z g á s o k n a k .B e r k T e s t of S e n s o r y I n t e g r a t i o n ( D e G a n g i és Berk. a test i z o m t ó n u s á n a k v á l t o z é k o n y s á g a .és kar­ m o z g á s o k n a k van j e l e n t ő s szerepe. h o g y csak csekély m é r t é k b e n igényel­ j e n e k nyelvi készségeket.a p o s z t u r á l i s (testhelyzeti) kontrollt. D e G a n g i és G r e e n s p a n . m e l y e k e t Ayres olyan fontosnak tart a d i a g n ó z i s m é r l e g e l é s é b e n . k ö z ö t t ü k k i e m e l t e n a primitív poszturális reflexek vizsgálatával. hogy a r e n d e l k e z é s r e álló e s z k ö z ö k k e l n e h e z e n m e r ­ h e t ő . A d i a g n o s z t i k u s folyamat befejezéseként az összegyűlt a d a t o k e l r e n d e z é s e és é r t e l m e ­ zése során e l e m e z n i lehet a szenzoros integráció zavarait és a k o m p e n z á c i ó lehetőségeit. 1996) azt találtuk. amit a g y e r m e k fejlődésével k a p c s o l a t o s a d a t o k k a l és klinikai megfi­ gyeléssel kell kiegészíteni a d i a g n ó z i s kialakítása és a kezeléssel k a p c s o l a t o s s z e m p o n t o k m é r l e g e l é s e előtt.e r e d m é n y e k alapján n e m h a t á r o z h a t ó m e g . óriás g u m i l a b d á v a l . úgy d o l g o z t á k ki. Itt a s z a b á l y o z á s i r e n d e l l e n e s s é g e k k e l . Az a s z i m m e t r i k u s tónusos nyaki reakció k ü l ö n ö s e n balra forduláskor ér­ zékeny m u t a t ó j a az e g é s z s é g e s .n e u r o pszichológiai g y o r s t e s z t n e k . a m e l y r ő l a szer­ zők feltételezik. amelyben a z aszimmetrikus tónusos nyaki reakció négykézláb h e l y z e t b e n t ö r t é n ő felvétele a d ö n t ő tétel. A klinikai megfigyelési s z e m p o n t o k mellett n é l k ü l ö z h e t e t l e n e k az a n a m n e s z t i k u s ada­ tok. s z e n z o r o s integráció szempontjából fontos területet vizsgál: . h o g y klinikai j e l e n t ő s é g ű e k a s z e n z o r o s integráció s z e m p o n t j á b ó l veszé­ lyeztetett g y e r e k e k e s e t é b e n . á m n e m h a t á r o z t a m e g á t l a g o s n a k t e k i n t h e t ő k i v á l t h a t ó s á g u k m é r t é k é t . C s e c s e m ő k és kisgyerekek s z á m á r a készült a T e s t of Sensory F u n c t i o n s in Infants (Csecse­ m ő k o r i S z e n z o r o s F u n k c i ó k Tesztje . azoktól. é r v é n y e s p o n t o z ó skálákkal helyettesítsék be. a ver­ bális p a r a n c s praxis kivételével. a k a p c s o l ó d ó ép és sérült funkciók miatt a súlyossá­ gi fokban j e l e n t ő s eltérések lehetnek. amelyben a testközépvonal átlépésének. e h h e z a teszt a l k a l m a z ó j á n a k szakmai ítélete e l e n g e d h e t e t l e n . ver­ bális p a r a n c s praxis. M i n d e n életmegnyilván u l á s u n k n a k van m o z g á s o s e l e m e . A terápiás folyamat sajátosságai A szenzoros integrációs terápia nyelve a b e s z é d mellett a m o z g á s . és m i n t ilyen. mely m a g á b a foglalja a nyak.a m e l y e k n e m voltak elég m e g b í z h a t ó a k . E szimptómák számos m e g n y i l v á n u l á s a olyan természetű. h o g y a szen­ zoros diszfunkciós vagy diszpraxiás g y e r m e k s z á m á r a milyen h o z a m a lehet a terápiának. a c s e c s e m ő és k i s g y e r m e k i n g e r e l h e t ő s é g é n e k és m e g n y u g t a t h a t ó s á g á n a k egye­ di ismertetőjegyei. de az életkorral p á r h u z a m o s a n fokozatosan c s ö k k e n ő kiváltható­ ságot m u t a t n a k . de k ü l ö n ö s e n az a s z i m m e t r i k u s t ó n u s o s n y a k i r e a k c i ó és a t ó n u s o s labirintusreflex é l é n k j e l e n l é t é t a s z e n z o r o s integráció alacsony színvonalával találta összefüggőnek. A s z e r z ő k szerint a s z e n z o r o s integrációs funkcióknak. Jelezte. ám tekintettel arra. 1989). E z e k : építési praxis.funkciójára. a s z e n z o m o t o r o s fejlődés e g y é n i vonásai. m e l y e k a gyereket képessé teszik testének optimá­ lis. k o r a s z ü l ö t t s é g g e l . A testhelyzettel k a p c s o l a t o s adaptáció. A t e r á p i á b a n a r é s z t v e v ő k szabadon kísérletezhetnek a r e n d e l k e z é s r e ál­ ló e s z k ö z ö k k e l : billenő hintákkal. vagy túl n e h é z k e s volt a felvételük . h o g y a p r o b l é m á k igen diffúzak. C s u p á n a S I P T . a gesztikuláció m i n d olyan é r z e l e m m e l átitatott m o z g á s o k . hogy kutatási c é l o k r a is a l k a l m a z h a t ó legyen. E z é r t a teszt úgy készült. életkori átlaghoz n e m e g y é r t e l m ű e n viszonyítható. -a bilaterális motoros integrációt.TSFI. Ayres a S I P T k é z i k ö n y v é b e n ismét aláhúzza. a m e l y e k k i v o n h a t a t l a n o k öszszeíüggéseikből. h a látszólag m o z d u l a t l a n o k v a g y u n k . és k i e m e l i k azt a nehézséget. A TSI-ben arra t e s z n e k kísérletet. A tesztek l e g n a g y o b b részét. hogy e z e k a reflexek a fejlődő g y e r e k e k n é l . hogy k o m p l e x képet alkothassunk a gyerek szenzoros integrációjának mintázatáról. a m e l y a veszélyeztetett g y e r e k e k a z o n o s í t á s a k o r előáll. a m i m i k a . O l y a n szenzo­ ros f o l y a m a t o k és reaktivitásfajták vizsgálata került e b b e a tesztkészletbe. . m e n n y e z e t r ő l leló- 96 97 . és az e g y m á s t ó l független törzs. A s z e n z o r o s integrációs diszfunkciót m u t a t ó gyerekek m i n é l k o r a i b b a z o n o s í t á s a és te­ rápiájuk m i n é l fiatalabb életkorban való m e g k e z d é s e é r d e k é b e n 3-5 éves korú ó v o d á s o k s z á m á r a s z e r k e s z t e t t é k a D e G a n g i . v a l a m i n t a vesztibuláris r e n d s z e r intaktságának j e l z ő j e k é n t a p o s z t r o t á t o r o s nisztagmus-teszt ( S o u t h e r n California Postrotatory N y s t a g m u s Test.b ő l n é h á n y szubtesztet . Saját v i z s g á l a t u n k b a n ( S z v a t k ó . az egyéni profil analízise n a g y o b b h a n g s ú l y t k a p a terápia m e g k e z d é s e k o r . m é g a k k o r is. fejlődési e l m a r a d á s s a l k ü z d ő c s e c s e m ő k r e g o n d o l n a k .m i n d a l a p v e t ő felvilágosítással szolgálnak. k i e g é s z í t v e a Schilder-féle karnyújtás-teszttel ( A r m E x t e n s i o n Test. A S C S I T . s z i m m e t r i k u s t ó n u s o s nyaki r e a k c i ó (STNR).kihagytak. hogy a beszédben elmaradott gyerekeket ne érje k o m o l y hátrány. m e l y e k n e k történetét az édesanyja a saját é r t e l m e z é s e szerint m o n d j a el. a m e l y e k az e m o c i o n á l i s stabilitás és a jól szervezett tanulási vi­ s e l k e d é s f e j l ő d é s é n e k s z e n z o r o s funkcióbeli alapjait leírnák. h a z á n k b a n r é g ó t a h i á n y z ó g y e r m e k . Az Ayres által javasolt reflexprofil a k ö v e t k e z ő e l e m e k b ő l áll: a s z i m m e t r i k u s t ó n u s o s nyaki r e a k c i ó (ATNR). a g y e r m e k saját ritmusai. Ezért s z ü k s é g e s a t e s z t e r e d m é n y e k e t n é h á n y klinikai megfigyeléssel e g y ü t t a l k a l m a z n i .TSI. h o g y e z e k a r e f l e x m u t a t ó k e l t é r ő mintázat alapján u g y a n . sorrendiség praxis és orális praxis. A t e r h e s s é g és születés érzelmi és testi sajátosságai. praxist vizsgáló tételt d o l g o z t a k ki.

magától é r t e t ő d ő e n a d ó d i k egyfajta h u l l á m z á s a sza­ bad és a strukturált h e l y z e t e k között. A hintát önállóan hajtani. k ü l ö n ö s e n a testi-lelki k ö l c s ö n ö s függést tekintetbe v e n n i . H o e h n és B a u m e i s t e r . k í s é r j e . hogy a kritikák hátterében álló kutatások a felhasznált erőfor­ rások. személy­ központú p s z i c h o t e r á p i á s irányzat s z á m á r a napjainkban a s z e n z o r o s integrációs terápia el­ gondolásai b i z o n y o s p o n t o k o n v i s s z a k ö s z ö n n e k . D e n s e m és m t s a i . k e z d e m é n y e z z e . g ö r d e s z k á v a l . S o k e s e t b e n ( J e n k i n s és Sells. a m e l y e k az e g y é n s z ü k s é g l e t e i r e szabottak. hogy n e m k é p e s azt h a t é k o n y a n kezelni. a m e l y a szenzoros integrációs terápia h a t é k o n y s á g á t vitatja. A m e g s z ü l e t é s traumái.1 9 3 . a t o r n a t e r e m n e m az ő világuk. 98 99 . csetlő-botló. A terápiás folyamat l e g h a t é k o n y a b b e l e m e a játék. billeghetnek. lehet a l e g k e v é s b é lényeges a játszás ered­ m é n y e s z e m b e n a j á t é k é l m é n y f o l y a m á v a l . a f ü g g ő v á l t o z ó k és a statisztikai m ó d s z e r e k összetettsége tekintetében l e n y ű g ö z ő k . 1994) e g y é r t e l m ű e n b e b i z o n y o s o d i k . a z e z r e d f o r d u l ó e m b e r e s z á m á r a m e g k e r ü l h e t e t l e n forrásból m e r í t v e kitágítja. a gördeszkát pont a k k o r megállítani. * M á s k i i n d u l ó p o n t ú kritikát gyakorol. gépiesnek. hiszen itt csak j á t s z a n a k ! " De ép­ pen ez az a m o m e n t u m .e r ő s í t ő . " . a m e l y e k segítségével h a t é k o n y a b b a n tudják uralni testüket a térben. A kí­ vülállók ezt t a p a s z t a l v a m e g szokták j e g y e z n i : „ U g y a n . ha m i n d u n t a l a n azt tapasztalja. n e m u n a l m a s . itt lehet m i n d e n n é l fontosabb a saját m o t i v á c i ó n k . partner. t á m o g a s s a a z o n a felfedező úton. . o„ idézi Kiss. s z á m u k r a ott n e m t e r e m sza­ b a d s á g . ötletet kér. Öszszefoglalóan k i m o n d h a t ó . a k o n s t r u k t i v i z m u s és a k á o s z e l m é l e t azok a források. Ezek a g y e r e k e k a felnőttektől l e g g y a k r a b b a n a testi épséget v é d e n d ő ésszerű tiltásokat (Vigyázz m a g a d r a ! Ne m á s s z fel! Ne ugorj le! L a s s a b b a n ! ) hallanak. kísérelje m e g a kliens egészlegességét m e g r a g a d n i . . a t e r a p e u t a fel­ adata. Fizikálisan egy biztonságos. m e g j e l e n é s ü k n e m erőltethető. csendben van. és sem a terápiás közeg. aki k é p e s támaszt nyújta­ ni a szó e l s ő d l e g e s é r t e l m é b e n is. Erőfeszítéseket végez. s e m a p s z i c h o t e r á p i á b a n j á r t a s te­ rapeuta n e m volt adott. amit h o m á l y o s a n m á r úgyis sejtettek: a játszótér. . a l e g ő s i b b t e s t h e l y z e t e k k e l k a p c s o l a t o s a k (Ayres 1972). a m e l y e k r ő l b i z o n y le lehet es­ ni. hogy a h u m a n i s z t i k u s . szédítő i r a m b a n lendül egyik j á t é k r ó l a másikra. E l é g e d e t l e n a terápia „funkcionalista. hogy rátaláljanak a z o k r a az ősi m o z g á s m i n ­ tákra. p ö r ö g h e t n e k . gazdagítani igyekszik az eredeti Ayres-féle szemléletet. a rendszer-el­ mélet. K u p o r o g h a t ­ nak m a g z a t i p ó z b a n . a m e l y az e m b e r i fantázia és j á t é k te­ re. é r d e k e s j á t é k e s z k ö z ö k k e l felsze­ relt. a n n a k é r d e k é b e n . a m i k o r a gyerek ú g y tud egy szá­ m á r a v o n z ó . és a legősibb ingerfajtákkal. ami é r d e m i b b . k e z d ő d h e t az e l ő a d á s : felbuk­ k a n h a t n a k a színen a konfliktusok. hogy milyen terápiás szaktudás- * Egyes országokban a foglalkoztató terapeuták. ö r ö m t e l i k . a k á r átmenetileg is. az e r ő fitogtatása miatt. Itt kell r ö v i d e n említést t e n n ü n k a n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m b a n jó n é h á n y éve megjele­ nő kritikai v i s s z h a n g r ó l . a m e l y a m e g n e h e z í t e t t k ö r ü l m é n y e k között keresi az é p p e n e l é g s é g e s kihívást t a r t a l m a z ó . de m é g ismeretlen t e v é k e n y s é g e t m e g p r ó b á l n i . vagy é p p e n ellenkezőleg. n e m v o n a k o d i k testileg is j e l e n lenni a g y e r m e k terében. 2 0 0 1 ) . az anyától való elszakadás problematikája. kísérelje m e g a kliens v i s e l k e d é s é n e k é r t e l m é t m i n t önszabá­ lyozási m e c h a n i z m u s t m e g r a g a d n i " ( B r ü g g e b o r s . a szigorú szabályok kialakítása és m e g h a l a d á s a e z e k a z o k a l e g g y a k o r i b b szereplők. a m e l y e k b ő l merít. h o g y a kliens ö n s z a b á l y o z á s á t aktiválja. örömteli testi aktivitások is. a m e l y a mesék. E két szélső p o n t o t képviselő kritikai m e g k ö z e l í t é s felvázolásával az volt a s z á n d é k o m . és „holisztikus szenzoros e g y e n s ú l y " elnevezéssel a s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó s t e r á p i á k s o k i r á n y ú kiterjesztését kísérli m e g G e l a B r ü g g e b o r s (Brüggebors. a f e l e g y e n e s e d é s n e h é z s é g e i . korai f á j d a l o m é l m é n y e k . kísér­ je. A terapeutára vár az a feladat.fontos „ t u d á s o k " . A z o k b a n a h e l y z e t e k b e n . 1984. u n a l o m i g ismétel. veszély vár ránk. újat akarók. vagy k é p e s elfogadni. ám feltűnően a d ó s a k az esetismertetésekkel. melyben ott v a n n a k a n e m e g y s z e r veszélyes j á t é k e s z k ö z ö k . r e d u k c i o n i s t á n a k tartja. álmodozik. amellyel m é g m e g t u d u n k birkózni. Az e r e d m é n y e k értékelése sem egyértelmű. g y a k o r l a t o t k í v á n ó m o z g á s s o r birtokába j u s s o n . a m e l y e k v á l t o z a t o s j e l m e z e k b e n . ahol é p p e n a n n y i kihívás.112 és 1 9 2 . t o v á b b g o n d o l á s r a ö s z t ö n ö z n e k . 2001). hogy egyfajta ügyességet. 1994/96. a k ö z ö n s é g m e g ­ b í z h a t ó a n é r d e k l ő d ő . vagy ergoterapeuták által vezetett szenzoros integrációs te­ rápiát a társadalombiztosítás támogatja. a n n a k é r d e k é b e n . é p p e n a l e g h a t á s o s a b b ö n s z e r v e z é s t biztosító. r e p ü l h e t n e k . Az ügyetlen. 1992/1996. és a függöny b á r m i k o r leereszthető. A m e g k a p a s z k o d á s aktív és passzív változatait az „itt és m o s t " é l m é n y s z i n t t ő l a rég­ múlt történetével e g y ü t t lehet a terapeutával k ö z ö s e n átélni. a m e l y e k m e g g y ő z i k őket arról. egyensúlyozik. Ez utóbbira példa. Itt le­ hetünk s p o n t á n o k . A terapeuta a j á t é k b a n b i z t o n s á g o t nyújtó résztvevő. a levont következteté­ sek k o m o l y m é r t é k b e n függnek egyes gazdasági s z e m p o n t o k t ó l . hogy a s z e n z o r o s diszfunkcióval k ü z d ő egyén s z á m á r a nem magától értetődően adottak ezek a lehetőségek: h o g y a n lehet­ ne k é p e s valaki. biológiai-neurofiziológiai" megközelítésével. . . Ha e z e k e t a m o z g á ­ sokat k é p e s e k a saját a k a r a t u k b ó l s z á r m a z ó n a k m e g é l n i . legfeljebb e l ő c s a l o g a t h a t o k olyan ingerhelyzetek felkínálásával. B u n d y (1991a) felhívja a figyelmet arra. kreativitásra m ó d o t adó tágassággal bíró tér. hogy kliensét. míg egy-egy újabb készség biztos tulajdonosa n e m lesz. . É r e t t e b b é s integráltabb m o z g á s o k n e m taníthatók. a m i a terápia l e g h a t é k o n y a b b e l e m e .gó hálóval. hogy valójában s z e n z o r o s integrációs tréning h a t á s v i z s g á l a t a történt. . a m i k o r szükséges. pörög. 1999). g y a k r a n archetipikus s z i m b ó l u m o k k é n t t ű n n e k elénk. Ebben a kényszerítő vonásoktól m e n t e s „mint­ h a " h e l y z e t b e n lehet a „mivel j á t s z a n i " k é r d é s e helyett a „mit j á t s z a n i " kérdését feltenni. b i z o n y o s ingerektől m e g r e t t e n ő vagy a v é g k i m e r ü l é s i g n y u g h a t a t l a n g y e r e k j á t é k á b a n fantázia és m o z g á s a s p e k t u s a i n a k e g y s é g e n e h e z e n valósulhat m e g . A m o d e r n fizika. 1994/1996. P s z i c h é s e n p e d i g az én és n e m én hatá­ rán e l h e l y e z k e d ő „potenciális t é r " (Winnicott. s k ö z b e n olyan világot te­ r e m t h e t n e k . felfüggeszteni a valóság kereteit. az ö s s z e ü t k ö z é s e k a testi ügyesség. hogy a felnőttől útmutatást. S z á m u n k ­ ra l e g l é n y e g e s e b b m o n d a n i v a l ó j a a terapeuta feladatainak definiálása: „ . a n a g y l a b d á t ritmi­ kusan a földhöz pattintani. A s z e n z o r o s integrációs terápiában résztvevő gyerek hintázik. S ha a megjelenítésre a l k a l m a s színpad kész. Ha gyerek és felnőtt együtt játszik. de nem is elviselhetetlen szorongással kísért j á t é k h e l y z e t e t . ahol nincsen jól körülhatárolva. v é k o n y p a l l ó n k ü l ö n b ö z ő n e h e z í t é s e k k e l v é g i g m e n n i . de megélhetjük a félelmet és a rettegést is. A j á t é k h o z tér szükséges. t á m o g a s s a . 1989. hogy é r z é k e l t e s s e m : a s z e n z o r o s integrációs terápia elfogadottsága igen e l l e n t m o n d á s o s . a fantázia b i r o d a l m á h o z igen közel eső. legyen az b á r m e l y életkorú is. m e g n y í l i k az út a t o v á b b i strukturálódás felé. e g y b e n é n . E b b ő l a n é h á n y m o n d a t b ó l is j ó l m e g r a g a d h a t ó . valamint a terápia m ű h e l y m u n k á j á n a k rész­ leteivel. idézi Kiss. egy hálóban ringatózik. és n é h á n y .

ó v o d a i . milyen m ó d s z e r k o m b i n á c i ó részeként a l k a l m a z z á k . annyit ígér c s u p á n . hogy azzal a p r o b l é m á v a l foglalkozzunk. M á s i k o k a k a p c s o l a t o s azzal. A szenzoros integrációs terápia magyarországi karrierjének elindítója. D o w n . kevés.H i p e r a k t í v g y e r e k e k k o m p l e x terápiájának r é s z e k é n t a k k o r a l e g e r e d m é n y e s e b b . ez n e m 100 101 . m o z g á s s é r ü l t és vak k i s g y e r m e k e k korai fejlesztésében is fontos szerepe van. aki a kezdetektől s z o r g a l m a z z a .1991). A siker l á t v á n y o s volt. ha világossá lehet tenni. figyelmetlen. hogy a szülő vagy a p e d a g ó g u s a konzultáció hatására új megvilágításban lássa a gyermeket. h o g y a p s z i c h o a n a l í z i s „ B u d a p e s t i I s k o l á j á n a k " tradícióira é p í t k e z ő hazai g y e r m e k . nevelési t a n á c s a d ó b a n használják a s z e n z o r o s integrációs terápia eszköztárát. t e r m é s z e t e s e n m á s . Ezt a lehetőséget a z o n b a n ki kell aknázni.a szükségleteikre kellően adaptált terápiás m e g k ö z e l í t é s olyan aspecifikus h a t ó t é n y e z ő . h o g y igen k e v é s a k ö r n y e z e t t e l való i n t e r a k c i ó . A g y e r e k k e l k a p c s o l a t o s v é l e k e d é s igen g y a k r a n negativisztikus: lusta. rugalmatlan . mely a megfelelő ta- M i n t említettük. hogy a gye­ rek olyan k ö z e g b e kerülhessen. a „ m i n d e n r e j ó " elve alapján használják fel.ám teljes elvetése indokolatlan. akár szülővel konzultálunk. 1981). és képes legyen alternatív stratégiákat kidolgozni a g y e r e k k e l v a l ó e g y ü t t m ű k ö d é s é b e n . A g y e r m e k p s z i c h o t e r á p i á k világában elsősorban a z o k b a n az e s e t e k b e n hasz­ nálják. s e n n e k e r e d m é n y e s s é g e n a g y b a n múlik azon. hiszen azt a hatástalan gyakoroltatást váltotta fel. m e l y t u l a j d o n k é p p e n a sérült h á t t é r t e v é k e n y s é g e n alapuló i n g e r . hogy ma már s z á m o s g y e r m e k . tanulási n e h é z s é g e k k e l k ü s z k ö d ő gyerekek k e z e l é s é b e n a l k a l m a z z á k l e g g y a k r a b b a n a fejlesztő p e d a g ó g i a keretein belül. m e l y e k közül s z a k i r o d a l m i tájékozódás alapján n é h á n y a t felsorolok: . és a fejlődés serkentése so­ rán a t o v á b b l é p é s t m á s terápiás irányokba m a g á t ó l é r t e t ő d ő e n az egyéni szükségletek. és mint láttuk. .és ez m e g h a t á r o z z a . Akár p e d a g ó g u s s a l . j e l e s ü l a s z e n z o r o s integráció elveinek spe­ ciális a l k a l m a z á s á t a k o n z u l t á c i ó b a n ( B u n d y . a m e l y az i z o m t ó n u s normalizálását. k ü l ö n ö s e n a m e g k é s e t t beszédfejlődés kezelésében várható látványos előrelépés. . éretlen. e g y e n s ú l y v e s z t é s e miatt m e g k a p a s z k o d n i v á g y ó g y e r m e k m e g é r t é s e . a m e l y a mi v i s z o n y a i k k ö z ö t t m é g újnak n e v e z h e t ő . iskolai életbe.v a i a s z szekvenciákat erősítette. és találkozva a m a g y a r ó v o d a p e d a g ó g i a . és a s z e n z o r o s integrációs terápiát egyre k ö r v o n a l a z a t l a n a b b elvárásokkal. h o g y a hazai i g é n y e k n e k m e g ­ felelő és a h a z a i h a g y o m á n y o k k a l kapcsolatot találó sajátos terápiás m e g k ö z e l í t é s i f o r m á k FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEK alakuljanak ki.sal. o p t i m a l i z á l h a t ó a sérült tanulási folyamat. a m e l y a betegek é l e t m i n ő s é g é t j e l e n t ő ­ sen javíthatja. a m i k o r a g y e r e k állapota n e m teszi l e h e t ő v é a s z o k v á n y o s terápiás helyzet a d e k v á t felfogását. az egyéni szükségleteket jól i s m e r ő s z e n z o r o s integrációs terápia. .i d e g g o n d o z ó ­ ban. az élethelyzet f ü g g v é n y é b e n m e g kell tenni. a fővá­ rosban és v i d é k e n egyaránt. M i n t a h o ­ gyan i n d o k o l a t l a n lehet. 1995). N a g y r é s z t e n n e k k ö s z ö n h e t ő . 1991b). A t o v á b b i a k b a n egy olyan területet e m e l e k ki a felhasználási lehetőségek közül. 1979). a m i k o r a k ö r n y e z e t ingereivel p r o b l e m a t i k u s a be­ teg k a p c s o l a t a . A k é s ő b b i e k b e n t ö b b területen kerültek kipróbálásra a d ö n t ő e n vesztibuláris ingerlést a l k a l m a z ó eljárások. illetve hiperszenzitívek egyes m o d a l i t á s o k b a n . m i l y e n indikációval..p s z i c h o t e r á p i á k t ó l e r e d e n d ő e n s e m áll távol a m i n d e n g y e r m e k i „ m e g m o z d u l á s ­ ra" való r e a g á l á s k é p e s s é g e . 1979). a játék fonalán a g y e r m e k e k életébe t e r m é s z e t s z e r ű e n bele­ simuló a s p e k t u s á t biztosítja. k i i n d u l ó p o n t o t ad a s z í n v o n a l a s a b b ö n s z e r v e z é s l e h e t ő s é g é ­ h e z (Varga. a felegyenesedési és egyensúlyi r e a k c i ó k a t serkenti ( M o n t g o m e r y é s Richter. t o v á b b á a m e g k é s e t t b e s z é d f e j l ő d é s ű . h o g y m e n n y i r e érzi sa­ játjának a k ö z ö s felelősségi körben hozott elhatározásokat! A konzultáció célja. ha pszichoterá­ piás k o n t e x t u s b a n használják ( W e e k s . hogy a b e a v a t k o z á s k ö z ö s e n kialakított formáit ő fog­ ja majd a l k a l m a z n i . 1977. o k t a t á s á n a k meg­ szervezője V a r g a Izabella. T a p a s z t a l a t a i n k szerint figyelemzavart és hiperaktivitást m u ­ tató. e l s ő s o r b a n az autista g y e r e k e k és a súlyosan hiperaktív g y e r e k e k k e z e l é s é b e n . h o g y hátteret képez. A h e l y z e t á t k e r e t e z é s e . hogy a gyerek szenzo­ ros integrációs diszfunkciója h o g y a n érinti azt a kritikus képességet. v a l ó b a n n e m lehet specifikus h a t á s o k a t elvárni.A g y s é r ü l t e k n é l jó hatású az olyan körültekintő. Hazai n é p s z e r ű s é g e n e m z e t k ö z i viszonylatban is figyelmet keltő. a m e l y e t a konzultációt ké­ rő fél h a t á r o z m e g . hogy ez a terápiás m e g k ö z e l í t é s n e m lép fel a kizárólagosság. Az ilyen k ó r k é p e k b e n g y a k r a n tapasztalható öningerlést s z e n z o r o s é l m é n y k e r e s é s n e k felfogva a terápia k é p e s a h i á n y z ó vesztibuláris-taktilis ingerlést a p á c i e n s s z á m á r a m o t i v á c i ó t és figyelmi m ű k ö d é s t s e r k e n t ő m ó d o n nyújtani ( R e i s m a n és H a n s c h u . destruktív. ha tíz éven aluli életkorban használják (Bhatara és mtsai.F o g y a t é k o s s á g g a l élő e m b e r e k esetében c s ö k k e n t h e t ő k az a d a p t á c i ó t n e h e z í t ő visel­ kedési formák. csak a k k o r lehet e r e d m é n y e s . Ne felejtsük el. így a testi és pszichés b i z o n y t a l a n s á g a i .Az időskori d e m e n c i á k esetében. g y ó g y p e d a g ó g i a szellemiségével k ö l c s ö n ö s e n ter­ m é k e n y í t ő hatással vannak e g y m á s r a . Az értelmi f o g y a t é k o s . ha a terápiákat n e m k ö v e t i k n y o m o n e l m é l y ü l t kutatások. E n n e k egyik valószí­ nű oka az lehet. .u t ó b b biztos k i á b r á n d u l á s h o z vezet a túlértékelés is. ahol szenzoros integrációs korlátai ellenére is sikeresnek érezheti m a g á t . a m e l y m ú l h a t a t l a n u l szükséges. alapelv. kimutatni .k ó r o s és autisztikus g y e r e k e k m o z g á s b e l i sztereotípiáit és p e r c e p t u o r n o t o r o s zavarait j ó t é k o n y a n befolyá­ solta. elektív m u t i s t a és p s z i c h o s z o m a t i k u s t ü n e t e k k e l küzdő g y e r e k e k n é l . 1979). erre é p ü l ő t e c h n i k á k k a l együtt. a s z e n z o r o s integrációs elmélet n y o m á n kialakuló terápiás m e g k ö z e l í t é ­ sek a tanulási z a v a r o k k l i n i k u m á b a n j e l e n t e k m e g először a h e t v e n e s évek elején. E h h e z az szükséges. hogy h o g y a n v i s e l k e d n e k vele s z e m b e n . M i n d e z a tanulási és magatartási p r o b l é m á k sikeres p r e v e n c i ó j á n a k egyik fontos.K o r a s z ü l ö t t e k inkubátorbeli k ö r n y e z e t é n e k k i a l a k í t á s a k o r és korai fejlesztésében a s z e n z o r o s integrációs elmélet a l k a l m a z á s a lényegesen g y o r s a b b adaptációt tett lehe­ tővé (Neal.B e s z é d z a v a r o k terápiájának részeként igen jó e r e d m é n y e k r ő l számoltak be. idézi Ayres. h o g y a szenzoros integráció g o n d o l a t k ö r e b e é p ü l ő b e n van a bölcsődei. A h o z z á v e t ő l e g tíz éves h a g y o m á n n y a l r e n d e l k e z ő hazai g y a k o r l a t első m e g n y i l v á n u l á s a i óta h a n g s ú l y o z z a . és e l ő b b . t e k i n t v e . . az e g y m a ­ gában m i n d e n bajt m e g o l d a n i tudás igényével. 1990). H a l m o z o t t a n sérült g y e r e k e k n é l a világra való fokozottabb nyitottságot tapasz­ taltak ( W e e k s .

.: Sensory Integration Theory and Practice. et al.. és h o g y a kialakult n e h é z s é g e k é r t n e m t e h e t ő felelőssé a k o n ­ z u l t á c i ó t k é r ő fél. Általá­ b a n e l m o n d h a t ó . F . G . H e t i gyakoriságú találkozásaikon megvitatták az eredményeket. SELLS. új a n y a g n á l . AYRES. A. 3. 92. E (1991): Sensorimotor integration for developinenlally disabled children: A Handbook. 11. a z e d d i g i g y a k o r l a t a a l a p j á n h a t á s o s n a k t ű n ő technikával próbálkozott már.: Sensory integration theory and practice.m i n d h i ­ ába. (1946/1982): The Psychoanalytic Theory of Neurosis. Philadelphia.. (1991): Sensory Integration and Praxis Tests. h o g y a k o n z u l e n s m e g f i g y e l é s e k e t v é g e z z e n . S z ü k s é g e s tehát. American Journal of Mental Retardation.. ismerje m e g a g y e r e k k o m p e n z á t o r o s t e c h n i k á i t . MÁRIA (1987): Hiperaktivitás és iskolai teljesítménykudarcok. F. 227-231. h a s z n á l j o n i n d i g ó t . Vol. AND HORN. G . G. Norton. J. 27. A . AYRES. A. Úgy g o n d o l o m . h o g y e z e k a g y e r e k e k s z a b a d i d e j ü k b e n e l ő n y b e r é s z e s í t i k a p a s s z í v te­ v é k e n y s é g e k e t . P . h o g y a g y e r m e k d i s z p r a x i á s . A. HARRIS. (1991): Sensorimotor integration for developmentally disabled children: A Handbook Western Psychological Services. A. Los Angeles. G .: Sensory integration theory and practice. RICHTER. BUNDY. (1978): Learning disabilites and the vestibular system.. annak tükrében módosították az e l k é p z e l é s e k e t . J. BÁLINT. Routledge and Kegan Paul. Kutatási beszámoló. A . ZSUZSANNA (1992 b): Vesztibuláris zavarok pszichiátriai kórképekben.( 1999): Vita nuova. Pszichológiai Intézet. F.. Végeken. Manual. 11-. 3 9 . 22. BRÜGGEBORS. and motor delay. 30-41. Ayres. DUNN.. In: Ficher. Budapest. Budapest. ZSUZSANNA (1992 a): Korai személyiségfejlődés és énfunkciók. R. Hermann gondolatainak hatása Pető Endre kutatásaira. h o g y k e l l ő e r ő v e l n y o m j a . HRABAL. Vol. k i c s i b e n ujjfestéssel . ha a szenzoros integráció gondolatkörét beépíti tudásanyagába. Philadelphia. E k k o r k ö z ö s e n a l t e r n a t í v á k a t d o l g o z t a k ki a b b ó l a m e g f i g y e l é s b ő l k i i n d u l v a . HOHHX.(1972): Sensory integration and learning disorders. Oktatáskutató Inté­ zet. MURRAY. A. h o g y a g y e r e k túl l a z á n . A. AYRES. (1991): Introduction to sensory integration theory. DENSEM. Journal of Learning Disabilites. Comprehensive Psychiatry. A. 9. m e g v i z s g á l v a a g y e r e k e t m e g á l l a p í t j a . 11970): Vestibular dysfuction in schizophrenia and childhood autizm. Los Angeles. GREENSPAN. R. Rajzolták már h o m o k b a a be­ t ű k e t . S. A. Journal of Learning Disabilities. BUNDY. h o g y a s z ü l ő m e g é r t i a g y e r e k t ü n e t e i n e k e g y részét.( 1976): Diagnosis of vestibular disorders in the learning disabled. J. 89-93. (1990): Archaikus gondolkodás. j e l e n t ő s j a v u l á s é r h e t ő el a s z ü l ő . Davis Company.4 7 . American Journal of Occupational Therapy.. P é l d a k é n t B u n d y e g y i k s z u p e r v í z i ó s e s e t é t i d é z e m : egy t i z e n e g y é v e s g y e r m e k tanítója n e m b o l d o g u l a z írás m e g t a n í t á s á v a l . In: Ficher. Budapest. J. ( 1994): A critique of the application of sensory integration therapy to children wiih learning disabilities.p a s z t a l a t s z e r z é s gátjává vált. hogy hatásosabbá válhat a szakszerű pedagógiai-pszichológiai konzul­ táció. BERK. KULCSÁR. e t al. Davis Company. 2. Richtcr. Szakdolgozat. tájéko­ z ó d j o n . (1991 a): Play theory and sensory intagration. Los Angeles. G .( 1987): Using sensorimotor integrative treatment with mentally retarded adults.( 1989): Effectiveness of a sensory integrative therapy program for children with perceptual-motor deficits. A. FISHER. így vi­ z u á l i s a n saját m a g a e l l e n ő r i z h e t i . Vol. IRODALOM ARENDT. 32. F. A.L. FENICHEL. 385-393. American Jo­ urnal of Occupational Therapy. A. Manual. AYRES. American Journal of Mentái Retardation. k é r d e z z e n . G . P. frequency. G . Kiss TIHAMÉR (2001): A vesztibuláris rendszer és a szorongásoszavarok összefüggései . (1991): Somatodyspraxia. E. t ó n u s t a l a n u l tartja a c e r u z á t : h a s z n á l j o n k e m é n y z s í r k r é t á t . G . Western Psychological Services. J. a m e l y t o v á b b i k e d v e z ő v á l t o z á s o k k i i n d u l ó p o n t j a lehet. ősi érékelés. BRÜGGEBORS. In: Ficher. ORNHZ. 2. Journal of Learning Disability Vol. F. (1981): Hiperkinesis treated by vestibular stimulation. (1989) Test of Sensory Functions in Infants. Európa Könyvkiadó.. Los Angeles.( 1984): Physical and occupational therapy: Effects related to treatment. 221-229 DEQLTROS. FISHER. T. 3. és a g y e r m e k n e h é z s é g e i v i h a r o s g y o r s a s á g g a l c s ö k k e n t e k . DEGANGI. (1983): DeGangi-Berk Test of Sensory Integration. Tankönyvkiadó. változatlan kiadás. Journal of Learning Disabilities. BHATARA. és é l e t k o r u k n á l r e g r e s s z í v e b b s z i n t e n f ü g g e n e k a s z ü l e i k t ő l az idejük b e ­ o s z t á s á b a n is. (1994/1996): Einführung in die Holistische Integration (HSI) Teil 2: Von den HSI zur Holistischen Sensorischen Balance (HSB). Western Psychological Services. NUTHALLL. a z t a z o n b a n igen. JFNKINS. CERMAK. ELTE BTK. Journal of Learning Disabilities. Davis Company. MONTGOMERY. C. G . h o g y a g y e r e k o t t h o n i . Davis Company. A. Philadelphia. é s e n n e k alapján ha­ t á r o z z á k m e g a m e g o l d h a t ó p r o b l é m á k körét.p r o p r i o c e p t í v r e n d s z e r e k h i p o t e t i k u s s z e r e p é t e b b e n a f o l y a m a t ­ b a n . BAUMEISTER. BUSHNEI. E. G . In: Montgoir . R. DEGANGI. 311-316. 401-411. Dortmund. F . (1991 b): Consultation and sensory integration theory. (1991): Sensory Integration Theory and Practice. A. G . New York. M .g y e r e k k a p c s o l a t b a n . S z ü l ő k k e l v a l ó k o n z u l t á c i ó k n a k p é l d á u l g y a k o r i t é m á j a lehet. N e m r é s z l e t e z ­ te a t a k t i l i s . (1979): Sensory integration and the child. 102 103 . Los Angeles. G. Los Angeles. I. é s k o m p e t e n s n e k é r e z h e t i m a g á t szülői s z e r e p é b e n . Sok. . (1992/1996): Einfuhrung in die Holistische Integration (HSI) Teil 1: Scnsorische Integration (IS) und holistische Evaluation. J..(2001): Egy osztályismétlő emlékezései.v e s z t i b u l á r i s . A.P. C. HUFF. E. 92. V. el al. borgmann. Western Psychological Services. A. et al. m é r e t n é l új m o t o r o s m i n t á z a t o t t a n u l . Western Psychological Services.(T988): Critique of sensory integration therapy and its application in mentái retardation.. Vol. A. A k o n z u l e n s m e g f i g y e l v e . A. h o g y a g y e r m e k m i n d e n új e l j á r á s n á l . a g y e r m e k n e m j u t o t t e l ő b b r e . B. C . GERÖ ZS. Budapest HRABAL. A. változatlan kiadás. J. London alapján idézi KULCSÁR (1992). J. Pszichológia. J. Western Psychological Sevices Los Angeles. In: Fisher.: Sensory integration theory and practice.. G . G . a n n a k n a ­ g y o b b az e l l e n á l l á s a . borgmann. hajlították f é m b ő l . felettes-én előfutárok. 338-350..ry.e a c e r u z á t a p a p í r h o z . J. a l a k í t o t t á k n a g y b a n z s í r k r é t á v a l . t e h á t e r ő s e b b a visszajelzés a m o z g á s r ó l . W. Philadelphia. O. (1988): Basic and applied neuroscience research provides a base for sensory integration theory. Western Psychological Services. Dortmund.4-13. G . B. et al.. KULCSÁR. 420-423. h o g y a p r o b l é m a n y i l v á n v a l ó a n azzal k a p c s o l a t o s . S. C et al. D. e z é r t az új m o z g á s o k m e g t a n u l á s á b a n . Western Psychological Services Los Angeles. A m e g b e s z é l é s s o r á n a t a n í t ó szá­ m á r a i g e n v i l á g o s a n és p o n t o s a n m e g f o g a l m a z t a . 41. m i n d e n n a p o s t e v é k e n y s é g e i t h o g y a n zavarja a s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó s d i s z f u n k c i ó .159-173. h o g y oki k a p c s o l a t l e h e t a m o z g á s b a n l é v ő t e s t b ő l s z á r m a z ó hiá­ n y o s v i s s z a j e l z é s e k és a g y e r e k új f e l a d a t o k a t m e g o l d a n i h i á n y o s a n t u d ó k é p e s s é g e k ö ­ zött. azzal. Európa Könyvkiadó. Davis Company. Philadelphia. S. 17. így a z í r á s b a n i s k o m o l y n e h é z s é g e i a d ó d n a k . et al.szempontok a szenzo­ ros integrációs terápiához. A. K o n z u l t á c i ó s t e c h n i k a a l k a l m a z á s á v a l . Vol. G . J.(1980): The Southern California Sensory Integration Tests. E. n o h a s z á m á r a p o n t o s a n a m o z g á s t e r v e z é s a l e g n e h e z e b b e n k i v i t e l e z h e t ő f u n k c i ó . de minden ötlete meghiúsult.

289-329. így.Varga Izabella.. A. e r ő s s z o r o n g á s . n e m tudja. Ő m o s t úgy gondolja. Bölcsész­ doktori disszertáció. WEEKS. (1985): Sensory integrative dysfunction in children: A rewiew of theory and treatment.. A. hogy e b b e n az esetben h a t é k o n y a b b . D. Az anyával v a l ó e l s ő beszélgetésből kitűnt. 33. B. intenzív logopédiai terápia m e g o s z t á s á t kérte.G. 41. Z. h o g y b i z t o s a n g y ó g y p e d a g ó g i a i iskolába kerül. 1-23. SHORT. SZIT TERÁPIA VAGY DISZLEXIA PREVENCIÓ A d i a g n o s z t i k u s szakasz e r e d m é n y e i jól illusztrálják. J. hogy sérült anya-gyermek kapcsolat került fokozottan felszínre. (1990): Sensory integration inventory for adults with developmental disabilities: User's guide.450-457. In: Reynolds. 139-164.A. T: JAI Press. Budapest. In: SzvatkÓ.. akkor m i n d e n k é p p e n h a s z n o s . (1982): Sensory integrative therapy. m i l y e n i s k o l á b a írassa. In: Routh. figyelemzavar. a) a Az első interjú tapasztalata.(1933): The vestibular apparatus in neurosis and psychosis. (1970): To cast away. hogy p r o b l é m á i v a n n a k a fiával. (Eds. (1979): Effects of vestibular system stimulation on mentally retarded. MN: PDP Press. Journal of Nenous and Mental Disease. és Gutkin. SCHIEDER. Vol. 2. REISMAN. a diszlexia-prevenciós m u n k á h o z fejlesztő pedagógi ai segítséget kért a tanácsadótól.(]999): Játszás és valóság. Anna és Varga Izabella (szerk. emotionally disturbed. HOGYAN KERÜLT A GYERMEK A NEVELÉSI TANÁCSADÓBA? Illusztrációként G á b o r 6 é v e s kisfiú esetét m u t a t o m be. HANSCHU.OTTENBACHER. (1991): Introduction to sensory integration theory. ha az első interjúban. Hugo. Oktatási segéd­ anyag. aki 1 éve jár h o z z á m a nevelési ta­ n á c s a d ó b a az ó v o d a i l o g o p é d u s tanácsára. ROTTER. illetve a d i a g n o s z t i k u s s z a k a s z b a n kiderül.. Wolrich. M.. Advances in Developmental and Behavioral Pediatrics. E. SlLBERZAHN. B. K. American Psychologist. PRIBRAM. Animula. a g y e r m e k s z á m á r a biztonságos és sikerélményt a d ó terápiás szakasz. frusztráció vagy agresszivitás áll. C. M. D. Ford . VARGA IZABELLA (1995): Ernst J. ha a fejlesztő foglalko­ zás-sorozatot m e g e l ő z i egy. a vestibular forrunner of the superego Psa. PETŐ. SZVATKÓ ANNA (1996): Néhány korai poszturális reflexminta a szenzoros integrációs terápia tükrében. akiknél a tanulási zavar mellett fokozottan j e l e n v a n n a k k ü l ö n b ö ­ ző súlyosságú magatartási z a v a r o k is. WINNICOTT. P. Greenwich. K. M. ha a diszlexia-prevenciót megelőzi a szenzoros integrációs terápia. E z e k b e n az e s e t e k b e n a h a g y o m á n y o s fejlesztő pedagógi ai m ó d s z e r e k e t a l k a l m a z v a a g y e r e k e k kitartó ellenállásába ütköznék. The Handbook of School Psychology.): Szenzoros integrációs terápiák. Study of Child 25. 105 104 . SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA EGYES ELEMEINEK ALKALMAZÁSA A FEJLESZTŐPEDAGÓGIÁBAN BEDŐK ANDREA BEVEZETÉS A nevelési t a n á c s a d ó b a n folytatott fejlesztő p e d a g ó g i a i m u n k á m során g y a k r a n találko­ z o m olyan g y e r e k e k k e l . A.. Athaneum. súlyos be­ szédészlelési zavar. hogy az elsődleges részképesség-zavarok m ö g ö t t pl. L. Az ó v o d a i l o g o p é d u s a k o m p l e x . ELTE Bölcsészettudományi Kar. Murray. ő a p ö s z e terápiát végzi. 507-520. A logopédiai v é l e m é n y alapján akisfiú diagnózisa: diszlália (15 hibás h a n g ) . miben t u d n a s e g í t e n i neki. R. 6. 1. H. and learning disabled individuals. Idézi: Fisher.(1946): A gyermek lelki fejlődése.. Vol. Kiphard és Jürgen Schindler gondolata hiperaktív gyermekek pszichomotoros terápiájáról. American Journal of Occupational Therapy. diszlexia veszélyeztetettség. W.V. K.78. (1986): The cognitive revolution and mind/brain issues.

értel­ m e t l e n ü l h a l a n d z s á z i k . az aktív szókincs g y é r volta j e l l e m z ő . Saját testén a j o b b . másrészt egy sérült a n y a . 1 percen át. percen át rajzolt k ü l ö n b ö z ő színű villámokat. teste remegett.l e g y e n az felnőtt vagy gyerek . v a l a m i n t a vesztibuláris és bilaterális i n t e g r á c i ó zavarát. összetettebb m o z g á s o k kivitelezésére kevésbé ké­ pes. hogy ezek a magasfeszültség jelei. esetleg füstöt. az i n g e r d ú s k ö r n y e z e t n e k (hintáknak. A f o g l a l k o z á s o k o n f i g y e l m e szétszórt. a s z o m a t o p r a x i s . m á s z ó k á k n a k . Az a n a m n é z i s b ő l k i e m e l n é m . idegen k ö r n y e z e t b e n s z o r o n g á s á t csak n a g y n e h é z s é g e k árán lehetett feloldani. m e g m u t a t o m az anyu­ n a k " . hogy az a n a n m e s z t i k u s adatok. integ­ ráltabb m o z g á s o k j e l e n n e k m e g . vizsgálatok alatt sz. Az anya e l m o n d á s a szerint a g y e r e k m é g s o h a n e m raj­ zolt embert. a feladatokat csak részben vagy egyáltalán n e m érti m e g . Az Ayres s z e n z o r o s integrációs szubtesztek e r e d m é n y e i pedig j ó l mutatják a forma.g y e r m e k k a p c s o l a t b a n rejlik. mozgás automatizáltsági foka. A gye­ rekek kerülik. Játéka gyakorló szinten van. Egyensúlyérzéke kora átlagától elmaradt. K a p c s o l a t t e ­ r e m t é s b e n . K e z d e t b e n t ö r e k e d t e m olyan terápiás lehetőséget nyújtani G á b o r s z á m á r a . e r ő s e n gátolt g y e r m e k . illetve an­ nak lehetőségét. 2 évesen rubeóla. V i s z o n y í t á s b a n a térbeli i r á n y o k i s m e r e t e h i á n y o s . é r k e z é s k o r rúg. „ K é s z e n vagyok. és m á r nyitotta is az ajtót. hogy a társas kapcsolataiban is kivitelezése.b a l oldaliságot jól differenciálja. B e s z é d é r e az á l t a l á n o s pöszeség. Az e l s ő t a l á l k o z á s u n k k o r az é d e s a n y a elkísérte a s z o b á m ajtajáig. F i n o m m o z g á s a fejletlen (ollóhasználat. A m á s o d i k a l k a l o m m a l m á r az A y r e s t e r á p i á s e s z k ö z ö k k e l felszerelt j á t s z ó s z o b á b a m e n t ü n k . a mozgásos feladatok tervezése. hogy a terhesség a spontán vetélés veszélye miatt végig ve­ szélyeztetett volt. f e l a d a t t a r t á s a n e m m e g f e l e l ő . G á b o r s z e m m e l láthatóan m e g ö r ü l t a n a g y o b b térnek. e) A gyermek mozgásformáinak a spontán színvonala. s a soro­ zatos otthoni és óvodai k u d a r c o k által o k o z o t t frusztrációval is s z á m o l n u n k kell. G á b o r i n k á b b h o z z á kötődik. és a m e l y b e n a gyerek olyan é l m é n y e k e t él át a különféle m o t o r o s stimulációk által. Kissé szorongott. Á b r á z o l ó t e v é k e n y s é g e t ö b b ­ nyire felismerhetetlen. E z e k után kilépett a saját m a ­ ga által választott feladathelyzetből. Az a n y a a terhesség 7. B e s z é d e n e h e z e n érthető. kiabál. A b a b a farfekvéses volt. és a m e l y e k elősegítik a h i á n y o s neurális integráció nor­ malizálódását. c s ú s z d á n a k . gombolás). testi és p s z i c h é s biztonság egyaránt körülveszi őt. sír. keresztezett.m o n d t a . T e h á t összefoglalva e l m o n d h a t ó . 3 évesen lett szobatiszta. csak p r é s e l e m . TERÁPIÁS ELVEK. felnőtt irányítást igényel. cipőfűzés. de aztán m é g i s m e g ­ tartotta. mindenféle k u d a r c é l m é n y ­ tol m e n t e s . G á b o r t ö r e k e d e t t a független m o z g á s r a .). A szülés i d ő r e . a m i k o r b o h ó c k o d i k . n e m tudja a m u n k á t elkezde­ ni. n e h e z e n fogadják be. a térbeli v i z u a l i z á c i ó fejlesztése volt Ayres terápiás m ó d s z e r é n e k és e s z k ö z t á r á n a k segítségével. problémák N e h e z e n válik el a szülőtől. k é r d é s e m r e . nyíltan elutasította a felkínált mozgáslehetőséget. c) Az óvónő jellemzése vannak. hogy a p r o b l é m a egyrészt az organikus érintettségben. Észlelte a m o z g á s k a p c s á n a veszélyt. Passzív s z ó k i n c s e átlagos. A g y e r m e k ép intelligenciaszinttel. 5 é v e s e n lázgörcs és m a n d u l a m ű t é t . az egyedfejlődés egyes lépéseit követi. á l l a n d ó légúti m e g b e t e g e d é s e k . T é t o v á z ó . a m i t ide-oda tologatott kb. tanácstalan. k o m p l i k á c i ó nélkül született. a m e l y e k h a t á s á r a érettebb. gest.orongcisa és a figyelemkoncentráció 3. a m e l y az ő fej­ lettségi szintjéhez mért. folyamatosan eltávo­ l o d u n k e g y m á s t ó l " . organikus sérülés valószínűsége. a p e d a g ó g i a i . azt válaszolta. s p o n t á n indult. tétován megállt a j á t é k p o l c előtt. A z apa e n g e d é k e n y e b b . B e t e g s é g e i : 1 éves kora körül a lenőtt nyelvféket felmetszették. a ritmusérzék. aktív szókincse n e m éri el a korától várható szin­ tet. „ R e m é n y v e s z t e t t . á l l a n d ó a n k i l é p a f e l a d a t h e l y z e t b ő l . mert a foglalkozása kamionsofőr. villámokat. m u n k a t e m p ó j a lassú. h o g y m i k ezek. hetétől fenyegető vetélés miatt kórházi ke­ zelésre szorult. 53 cm-rel. de e g y e d ü l j ö t t b e .embetűnő volt a gyerek sz. labdáknak stb. b i z o n y t a l a n . kiabál.és t é r p e r c e p c i ó . n e h e z e n k ö t h e t ő le. Mozgásfejlődése 6 h ó n a p p a l . beszédfejlődése 1 évvel m e g k é s e t t . A z u t á n az asztalhoz ült. c s a k r ö v i d ideig tudja figyelmét a feladatra ö s s z p o n t o s í t a n i . p r é s e l e m a gyereket. A terhesség alatt végig vérzése volt egyfajta ta­ padási r e n d e l l e n e s s é g miatt. a megfigyelések e r e d m é n y e i azt mutatják. p s z i c h o ­ lógiai vizsgálatok. d) A hiánya.n e m k e z d e m é n y e z ő . 5 b)Az anamnézisbóí kitűnik az. CÉLOK A p e d a g ó g i a i . A s z á m á r a szokatlan. F i g y e l m e szétszórt. M i n d e n t e v é k e n y s é g é h e z segítsé­ get. k i m e g y e k .Az ó v o d á b a n és o t t h o n is p r o b l é m á k v a n n a k a gyerekkel. 3 3 5 0 g r a m m a l . egyedül játszik. A t e r h e s s é g alatt S e d u x e n t szedett. alapján arra következtettem. d e ritkán látja. majd kiválasztott e g y j á t é k a u t ó t . mivel rajzolni szeretett volna. R o m l i k a k a p c s o l a t u n k . N a g y m o z g á s b a n kevés­ bé fáradékony mint a f i n o m m o z g á s o s feladathelyzetekben. pszichológiai vizsgálatok szerint szomatikusán korának megfelelően fejlett. n e h é z k e s . F e l m e r ü l t az abortálás. fát. az a n y a is akarta. 3 h ó n a p i g volt k ó r h á z b a n . megfigyelése. valamint a figyelemkon- 106 107 . T e r á p i á s c é l o m a m o z g á s és a beszéd. F e l a d a t h e l y z e t b e n e h e z e n v o n h a t ó be. g y a k r a n elutasító. csak vezetékeket. k i á b r á n d u l t vagyok. A s z á m á r a veszélyesnek tűnő m o z g á s h e l y z e t e k e t elutasította. A szokatlan mozgáshelyzetektől félt. g y a k r a n kinevetik. A c s e c s e m ő 4 h ó n a p o s koráig szopott. n a g y o n g y e n g e analógiás és szeriális k é p e s s é g e k k e l r e n d e l k e z i k . F e l a d a t t u d a t a m é g n e m alakult ki. Lateralitása kialakult. V i z s g á l a t á h o z t ö b b a l k a l o m r a volt szükség. a s p o n t á n beszédbeli d i s z g r a m m a t i z m u s .

bizton­ ságos h e l y z e t e k j e l l e m e z t é k . A z ö s s z e g ö m b ö l y í t e t t h e n g e r m i n t e g y m a g z a t i b u r o k vette őt körül. máris s z i m b o l i k u s j e l e n t é s t k a p a csigaház és m a g a a h í v o g a t ó j á t é k is. e n g e m pedig megkért. zöld és b a r n a m e ­ zők.c e n t r á c i ó n ö v e l é s e és a g r a f o m o t o r i k u m fejlesztése. és ez a találkozás őt is b o l d o g g á tette. forgások k ü l ö n b ö z ő eszközök segít­ 4. ugrások. A m o z g á s l e h e t ő s é g e t m i n d i g csak felajánlottam. m e g h i t t érzés volt ez g y e r m e k n e k és t e r a p e u t á n a k egyaránt. szinte p a p í r v é k o n y s á g ú . kézzelfogha­ tó s i k e r é l m é n y e . mozgásfantáziája és kon­ centrációs k é p e s s é g e is sokat javult. K e z d e t b e n csak egyszerű c i r ó k a . m e g e r ő ­ sítő. az anya ambivalenciáira. M e g i s m e r k e d e t t a k ü l ö n b ö z ő a n y a g o k k a l tapintás. de bizalma és érdeklődése legyőzte félelmét. . m i n t h a e g y c s ó n a k b a n ülnél. majd palacsintát. kitalálni az anyagot. Intenzíven érdeklődött: „Ezzel m é g mit lehet j á t s z a n i . h o g y é n e k e l j e m a „Csi­ ga. . és kiszabadítom a királykisasszonyt. illetve ki a pléd­ ből. ö s s z e k u p o r o d o t t . A passzív vesztibuláris ingerlés és a taktilis ingerlés ö t v ö z é s é r e jó p é l d a G á b o r m á s i k k e d v e n c j á t é k a . m o n d ó k á k k a l vagy csak e g y s z e r ű ritmikus „ h i n t a p a l i n t á z á s s a l " kísértük. a b e s z é d fejlesztésé­ vel. így ni. elkapását. sikolyok. A taktilis és a vesztibuláris ingerlés A d i a g n o s z t i k u s s z a k a s z tapasztalataiból o k u l v a a terápia első szakaszát a meghitt. Vigyázok. z s u p s z ! " . az ún. örömtelik voltak. Volt. e l m o n d a n i j e l l e m z ő tulajdonságait. a h e n g e r b e n : pl. p u h a vagy k e m é n y . hasalj a gördeszkára. d ö r z s ö l é s útján. biga g y e r e k i " k e z d e t ű g y e r m e k d a l t . A foglalkozások vidámak. 108 109 . A gyakorlatokat mind gyakrab­ ban kísérték felszabadult gyermekkacajok. E k k o r jelen­ tek m e g a m o z g á s t k ö v e t ő első igazi. k ö z b e n aktívan. A TERÁPIA ELSŐ SZAKASZA ségével) eleinte bátortalan volt. G á b o r n a k is. az ismeretlent. v a l a m i n t k ü l ö n b ö z ő labdajátékokkal valósult m e g . ( M e g i s m e r t e a szivacs. m e g t e r e m t e t t e m a b i z t o n s á g o s . és rúgd el m a g a d a faltól! Ülj a gördeszkára. színeit. „ p a l a c s i n t á z á s " . A m o z g á s o k a t általában g y e r m e k d a l o k k a l . szép színes köröket festett. !ioi i z e g v e . a h á l ó b a n vagy h e n g e r b e n ülve. a k ü l ö n b ö z ő ru­ h a a n y a g o k és e g y é b a n y a g o k nevét. s i m o g a t á s . Labdát. Az e g y e n s ú l y o z á s ! gyakorlatoknál (járások. ahol m e g é r i n t e t t e m . hol érintettelek m e g ! " E l ő s z ö r csak m u t a t n i a . H a t a l m a s k ö r ö k n a r a n c s és piros színekben (mint a n a p korongja). Ha visszaem­ l é k e z ü n k az a n a m n é z i s b e n a terhesség alatti fenyegető vetélésre. aktiváló k ö r n y e z e t e t G á b o r s z á m á r a . és e v e z n é l ! " ) A különféle labdák a n y a g á n a k . A terápia ezen részében a passzív vesztibuláris ingerlés d o ­ minált. pörgések felsza­ badító hatását. s z í n e s e b b világ alakult ki. Hol n y u g o d t m o z d u l a t l a n s á g b a . ( „ U t á n o z d a békát. A g o m b ó c e g y r e v é k o n y a b b és v é k o n y a b b lett. kéz-láb. l o m b o k j e l e n t e k m e g rajzain. A szem-kéz. Fő e l v e m Ayres n y o m á n az volt. tulajdonságát saját tapasztalatain át. pattogtatását. saját cselekedetei és érzései által tanulta m e g ö n m a g a észlelését. k o o r d i n á l t m o z g á s a a g ö r d e s z k a csak kézzel vagy csak lábbal történő hajtásával. k é s ő b b aktívan saját m a g á t pörgette bele a p l é d b e . és eleinte én forgattam. formá­ jának. 6.) A taktilis inger­ lés kiterjedt a testtudatosításra. Például a deszkán va­ ló e g y e n s ú l y o z á s és a h e n g e r e n való átbújás egy mesebeli kaland és kihívás volt számára. 0 volt a csiga. Ez volt az első igazi. hol vissza­ h ú z ó d o t t . A z ó t a m i n d e n foglalkozáson fest. M i k o r G á b o r m á r tudatosan differenciálta a k ö r l a p o k a t és a golyó­ kat. kéz­ kéz ö s s z e h a n g o l t . ö r ö m ­ teli. és ez a felfedezés nagy ö r ö m e t jelentett számára.és t é r p e r c e p c i ó fejlesztését m á r a k l a s s z i k u s fejlesztő p e d a g ó g i a i módszer. simítás. meséket szőtt. a k ü l ö n b ö z ő forgások. hol m o n d ó k á k k a l . hol előbújt. várta az újat. „ H a lelépek a deszkáról. A k ü l ö n b ö z ő feladatok végrehajtása közben történeteket. hintáztatás s t b . a testséma fejlesztésére. a hátán. H o l j á t é k o s feladatokkal. a g r e s s z i ó t s u g á r z ó kis villámai ( G á b o r szavaival élve „a magasfeszültség j e l e i " ) eltűntek. A vesztibuláris i n g e r l é s k o r e g y a r á n t figyelembe kellett venni G á b o r mozgásfejlettségét és e m o c i o n á l i s igényszintjét. beszámolt érzéseiről. az va­ lószínűleg integráló hatású is. beleesek a vízbe. hogy sokáig kellett c s a l o g a t n o m . c s i k l a n d o z á s s a l s t i m u l á l t a m a fiút a k e z é n . a m e l y e k majd a diszlexia-prevenció alapjául szolgálnak. a hinta hajtásának m e g t a n u l á s á v a l . de ha végre e l ő b u k k a n t nagy ö r ö m m e l fogadtam. dobását. és rövid időn belül önfeledten élte át az egyensúlyozás élményét. és a p u m p á k segítségével hajtsd magad. és egy k i e g y e n s ú l y o ­ zottabb. hideg vagy m e l e g a hozzáérintett kiskanál vagy egy plüss állatka. golyót. K e l l e m e s . m o s t pedig kiforgunk.m o n d o g a t t a . e l ő s z ö r p r ó b á l t m e g k ö r ö k e t festeni. élményeiről.m o z o g v a várta a hívoga­ tó dalt. g o m b ó c o t f o r m á z t u n k g y u r m á b ó l . felszabadult g y e r m e k i k a c a g á s o k . Csip-csip csóka) tettem változatossá a foglalkozásokat. A taktilis differenciálás a követke­ z ő k é p p e n valósult m e g . A legvastagabb ecsetet választotta ki. m é r e t é n e k differenciálása után gyakoroltuk a labda gurítását.m a r ó k á z á s s a l . O d ö n t ö t t e el. a s z ő r p a m a c s . illatát. A v i z u á l i s forma. Csön-csön gyűrű." Hétről h é t r e fejlődött a m o z g á s o k tervezése és kivitelezése. P u h a plédet terítettem a szivacslapokra. m i k o r bújik elő. O ráfeküdt. csigaház alakúvá hajlította a hengert. G á b o r szívesen fogadta a passzív vesztibuláris ingerlést. és találd ki. majd m e g n e v e z n i e kellett a testrészt. M o z g á s k o o r d i n á c i ó és r i t m u s é r z é k fejlesztése pl. n e k e m is n a g y o n tetszett. majd feladatokkal k a p c s o l t a m ö s s z e : „ C s u k d be a sze­ m e d . E z e k után a f i n o m m o z g á s o k fejlesztése következett. A terápia első szakaszát a nondirektivitás j e l l e m e z t e . tanítsd m e g mit kell vele c s i n á l n o m ! " így aztán fokozatosan előtérbe kerültek a direkt feladathelyzetek. hogy ami k e l l e m e s s t i m u l á c i ó G á b o r számára. a pléd. színének. Az aktív taktilis ingerlést ö s s z e k a p c s o l t a m a szókincs bővítésével. pl. a h á r o m d i m e n z i ó s golyó kétdimen­ ziós k ö r l a p p á alakult. sze­ reti a t e m p e r a anyagát.és e s z k ö z t á r segítségével valósítottam m e g . B o l d o g a n vitte haza első alkotását. A TERÁPIA MÁSODIK SZAKASZA Egy idő után G á b o r s z á m á r a a m e g s z o k o t t e s z k ö z ö k és helyzetek m á r n e m jelentettek elég ingert. regresszív testhelyzeteket vett fel a hálóban. A z első rajzok feszültséget. R i n g a t á s a h e n g e r b e n fekve. mozgásjátékokkal (pl. lepényt lapítottunk. „ M o s t beforgunk. . K ü l ö n ö s színvilág (telt élénk színek) j e l l e m z i k m u n ­ káját. ami nagy mértékben hozzájárult a b e s z é d és a r i t m u s é r z é k fejlődéséhez is.

és ez a k ü l s ő kontroll lassan épül be s z e m é l y i s é g é b e . testi é l m é n y e k k e l és a fantáziákkal való együttes m u n k a a személyi­ ség egészét k é p e s megérinteni és b e m o z d í t a n i . a v e l e m . és r á h a n g o l ó d n i arra. A m o z g á s o s történéseket h á r o m főbb s z e m p o n t szerint i g y e k s z e m folyamatosan követni : figyelem a g y e r m e k j á t é k á n a k testi. traumák. A 15 hibás h a n g b ó l 10 kialakult. A m o z g á s t e r á p i á s térben zajló testi é l m é n y e k korai állapotokat. javult a f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó s képessé­ ge. E R E D M É N Y E K MOZGÁSTERÁPIA GYERMEKEKNEK PSZICHOTERÁPIÁS CÉLKITŰZÉSSEL Saját m a g a m . illetve a fejlődés elakadá­ sa vagy a rossz szociális-családi háttér a szimbolizációs folyamatok kialakulatlanságát. A megtartott­ ság é l m é n y e i .) ° F i n o m m o t o r i k á j a j a v u l t . feladattudata. és végül a j á t é k tartalmát és szövését.7. indulatai kontrollálása. az átélt s z e n z o m o t o r o s é l m é n y e k elmélyülésével egy olyan e m o c i o n á l i s és s z o m a t i k u s biztonsáeot szerzett a g y e r m e k . h a n e m igyekszem követni. U g y a n í g y az anyával átélt tapasztalatok. elengedettség s z a k a s z a után g y a k r a n válik ez az e s z k ö z valamely fontos j á t é k kiinduló­ pontjává. A személ yi ség ezen j á t é k o k és é l m é n y e k k ö z b e n strukturáltabbá válik.tiirok m e g é l é s e . A c s e c s e m ő kezdetben n e m k é p e s önállóan szabályozni ö n m a g á t . a testfu. hiányosságát e r e d m é n y e z i k . A g y e r m e k e k k e l folytatott m o z g á s t e r á p i á k során a szenzoros integrációs terápia és az analitikusan orientált m o z g á s t e r á p i a lehetőségeit i g y e k s z e m ötvözni. M u n k a t e m p ó j a m é g min­ dig lassú. történéseket i d é z h e t n e k fel. különösen az ábrázoló tevékenysége. az anya odafordulása és tükrözése adja a csecse- IRODALOM DORNER MÁRTA (1991): Segédanyag a szenzoros integrációs terápia című tanfolyamhoz. és a b e k ö v e t k e z ő változás a n a l ó g a korai fejlődés t ö r t é n é s e i v e l . és válik az ö n k o n t r o l l alapjává. A szenzoros integrá­ ciós terápiák A y r e s által kidolgozott formája s z á m o s olyan eszközt kínál fel a g y e r m e k e k számára. illetve „ h i á n y z ó " testi és selfélmények m e g é l é s é r e nyújthatnak alkalmat. m o t o r o s és f antázi atevékenységüket is mozgásba hozza. ezért is kedvelhetik annyira a g y e r m e k e k . mert a m o z g á s o s terápiás tér. A c s e p p h á l ó b a n például az e l ő b b említett é l m é ­ nyek e g y s z e r r e hatnak. (Aktív feladathelyzetben 35 percig leköthető. a személyiség szétesettségét. Az S Z I T . SZVATKÓ ANNA (1991): Segédanyag a szenzoros integrációs terápia című tanfolyamhoz. bekövet­ kezhet az Én e r ő s ö d é s e . illetve az eszközökkel megjelenítődő kapcsolódási mintáit. és b i z o n y o s m é r t é k i g automatizálódott. eljátszanak. Ez különösen fontos olyan g y e r m e k e k n é l . T e r a p e u t a k é n t n e m szoktam m e g h a t á ­ rozni az órák m e n e t é t . az ó v ó n ő és a l o g o p é d u s tapasztalatait is figyelembe véve m e g á l l a p í t h a t ó . csak anyja (gondozója) segítségével. A m o z g á s t e r á p i á s térben átélt él­ m é n y e k . M i n d az Ayres-féle s z e n z o r o s integrációs terápiában. a m i t a g y e r m e k e k a l k a l m a n k é n t s p o n t á n megjelenítenek.t e r á p i a segítségével sikerült k ia la k ít a nu nk egy bizalmas kapcsolatot. a testtel. szeriális e m l é k e z e t e . testtudati szintjét. Ezeket az e s z k ö z ö k e t szívesen v o n o m be g y e r m e k e k pszichoterápiájába. a térbeli viszonyok. ahol korai sérülések. kreativitása. az összetartottság é l m é ­ nyei csak n é h á n y szemléletes példa erre. 110 111 .mint a n o r m á l c s e c s e m ő k o r i fejlődésnél . CAMPOS JIMÉNEZ ANNA Mozgásterápiát sokféle céllal és szemlélettel a l k a l m a z n a k a s z a k e m b e r e k . a selffejlődés elakadását. a vesztibuláris ingerlések. hiányállapotok feltételezhetőek. saját tapasztalataimból építkezve. feladattartása nőtt. a m e n n y i s é g i relációk. és a passzív ücsörgés. E b b e n a rövid t a n u l m á n y b a n a g y e r m e k e k s z á m á r a pszichoterápiás céllal a l k a l m a z o t t m o z g á s t e r á p i a né­ hány s z e m p o n t j á r a i r á n y í t a n á m a figyelmet. m e l y e k igen vonzóak. BEDÓK ANDREA (1991): A dél-californiai szenzoros integrációs tesztek a tanulási és magatartási zavarok korai felismerésének szolgálatában. Szakdolgozat. h o g y G á b o r j e l e n t ő s fejlődésen m e n t keresztül az elmúlt 1 év alatt.és a g y e r m e k n e k ki­ sebb g o n d o t j e l e n t h e t késztetései. amely segítséget és b i z t o n s á g o s alapot nyújt a m o s t k e z d ő d ő diszlexia-prevenciós m u n k á h o z . Budapest. mind az analitikusan orientált m o z g á s t e r á p i ­ ában fontos az e g y é n saját választása. v a l a m i n t a rit­ m u s é r z é k további fejlesztést igényelnek.

egy ideig erősen k a p a s z k o d o t t . Ez a testi é l m é n y b e n átélt differenciálási folyamat. h o g y a h á l ó b a n ülve vagy állva fel kellett e m e l ­ ni őt. Az e g y i k kedvelt j á t é k a lett. 112 113 .mő b i z t o n s á g é r z e t é t . A m á r említett Lali a m o z g á s t e r á p i á s helyzetben h a m a r o s a n feloldódott. a m o z g á s o s fantáziajátékok és az áttétel é r t e l m e z é s é n é l felhasználhatunk. és kifejezett s z e r e p e k e t is a d h a t n a k nekik. b i z o n y t a l a n u l k ö t ő d ő volt. fantáziáit. Peti kapcsolata anyjával erőteljesen a m b i v a l e n s volt. Kristóf 5 é v e s e n m é g bepisilt éjjelente. h o g y . E g y kisfiú példája talán b e s z é d e s e b b az elméleti fejtegetésnél. Az orvosi vizsgálatok n e m m u t a t t a k or­ g a n i k u s o k o k a t a p r o b l é m a h á t t e r é b e n . szim­ b o l i k u s j á t é k r a szinte k é p t e l e n volt. . Ilyen elmélyült j á t é k o k n á l az azonnali é r t e l m e z é ­ sek m e g z a v a r h a t j á k az átélést. ami onnantól egyik k e d v e n c el­ foglaltsága lett. h o g y m e g é r t i k . Eléri a verbalitás szá­ m á r a n e h e z e n h o z z á f é r h e t ő preverbális rétegeket. így kezd­ te k ü l ö n v á l a s z t a n i indítékainkat egy aktív. olyan összetartottság-élményt jelentett számára. szimbolikusan is megjelenített történéseket k ö n n y e b b köt­ ni a g y e r m e k reális életének e s e m é n y e i h e z . kötél stb. szorogásra adott é n s z ű k í t ő v é d e k e z ő m a g a t a r t á s a m i ­ att autisztikus k ó r k é p vagy értelmi p r o b l é m a l e h e t ő s é g e is felmerült.„egy kisfiút" -. azóta s z á m o s nagynénjével és testvérével élt együtt rossz anyagi és szo­ ciális k ö r ü l m é n y e k között. m e l y e t a s z i m b o l i k u s a b b f o r m á b a n m e g j e l e n ő anyagok. majd egy adott j e l r e e l e n g e d n i . megfigyelni. és e k k o r k e z d t e el e g y i k r e n d s z e r e s e n visszatérő j á t é k á t j á t s z a n i . m e g s z ű n t v i s s z a h ú z ó ­ dása. de nagy b i z t o n s á g o t a d ó m o z g á s o s j á t é k b a n .karika. m e l y b e n a r ó l a m alkotott képzetét k e z d t e elválasztani saját fantáziáitól. és azt az érzést. Az e s z k ö z ö k e t a g y e r m e k e k a fantáziajátékokba is bevonják. h o g y újból szétesett volna. és verbálisan h o z z á f é r h e t ő b b é vált. í g y eltávolítva tudta elmesélni élményeit. n e h e z e n k a p a s z k o d o t t m e g b e n n e . a terápiás h e l y z e t b e n u g y a n ú g y n e m tudott m e g k a ­ p a s z k o d n i .eltávolítva is át m e r t e élni és verbalizálni ezeket a félelmeket anélkül. H a r m a d i k t a l á l k o z á s u n k k o r n y i t o t t a b b á vált. az É n h e z és a külvilághoz va- ló érzelmi v i s z o n y u l á s o k . Édesanyjával k a p c s o l a t a n a g y o n a m b i v a l e n s . majd „ l e e s e t t " róluk. akit k ü l ö n f é l e rosszaságai miatt szülei m e g b ü n t e t n e k . p s z i c h o t e r á p i á t . é r d e m e s ilyenkor i n k á b b kísérni. Látható. A preverbális é l m é n y e k h e z vezető. bár jól g o n d o z t a . így a külvilág s z o r o n g a t ó n a k tűnt számára. és m e n e k ü l n i k e z d e t t h i m b á l ó d z á s u k elől. Vizsgálati h e l y z e t b e is n e h e z e n volt b e v o n h a t ó . hol n e k e m kellett m e g h a t á r o z n o m ezt a pillanatot az ő tudta nélkül. az ó v o d a kérte terápiáját agresszivitása miatt.felugrott. Az első terápiás órák fő témája a m e n e k ü l é s és a labdáról való leesés volt. Az ötéves kisfiúnál v i s s z a h ú z ó d á s a . e l m é l y ü l t e n ismétel­ te. szán­ dékait szimbolizálta. selfszintű történéseket n e m csak passzívan élhetik át a g y e r m e k e k . Az ó v o d á s k o r ú Peti keveset és é r t h e ­ tetlenül beszélt a m i k o r h o z z á m került. m i n t k o r á b b a n édesanyjában. P é l d á u l az e g y i k füleslabda n é h á n y terápiás órán keresztül j e l k é p e z t e őt . és k é p t e l e n volt az elmélyült j á t é k r a . t u d a t o s a b b h a s z n á l a t á t érzékelteti két m á s i k példa. a terapeuta m e g é r t é s e és a m e g é r t é s e n a l a p u l ó t ü k r ö z é ­ se és részvétele a z o n b a n ö n m a g u k b a n is elindíthatnak olyan belső változásokat a g y e r m e k ­ ben. furcsa viselkedése. n e v e m e n szólí­ tott. H o s s z ú ideig volt k é p e s n y u g o d t a n . Az e s z k ö z ö k s z i m b o l i k u s . ö s s z e k u p o r o d v a p ö ­ rögni b e n n e . és az e s z k ö z ö k e t k o r á n k e z d t e s z i m b o l i z á c i ó r a is h a s z n á l n i . A m o z g á s o s történések. Egy idő után a j á t é k o t úgy alakította. Lali n a g y o n m e g k e d v e l t e a hálót. A l e g k i s e b b történést is h á n t á s n a k . Az ilyen. a m i a kislány ösztöneit. N é h á n y a l k a l o m után a h á l ó b a n ülve volt k é p e s e l ő s z ö r verbalizálni félelme­ it: történeteket kezdett mesélni egy kisfiúról. Kristóf 5 é v e s e n került h o z z á m . c s i m p a s z k o d á s s a l . mind az aktívabb m o z g á s o s j á t é k o k b a n . m e g é r t e n i őt. Jól illusztrálja ezt Lali esete. K o r r e k c i ó s é s fejlődési l e h e t ő s é g e k e t nyithat m e g m i n d a passzívan m e g é l t testi é l m é n y e k e n keresztül. N e m sokkal k é s ő b b egy m á s i k s z o b á b a n (itt n e m m o z g á s o s e s z k ö z ö k voltak) h o s s z ú időn ke­ resztül volt k é p e s szorongásait és agresszióit s z i m b o l i k u s f o r m á b a n kifejezni egy o r v o s o s j á t é k b a n . A m o z g á ­ sos h e l y z e t e k b e n is m e g j e l e n í t ő d n e k a belső reprezentációk. A h á l ó b a n annyira biztonság­ b a n érezte magát. de addig is súlyosan e l h a n y a g o l t a őt. E z u t á n fedezte fel a csepphálót. P é l d á v a l s z e m l é l t e t e m ezeket a lehetőségeket is. B á r a vizsgálat jó intellektust állapított m e g . m o z g á s t e r á p i á t j a v a s o l t a k . Ezt általában hosszú ideig.majd a leeséssel és az e s z k ö z ö k t ő l való m e n e k ü l é s s e l . S o k s z o r m a g u k k e z d i k m o z g á s o s h e l y z e t b e n korrigálni a korai t ö r t é n é s e k n y o m á n kialakult belső r e p r e z e n t á c i ó k a t . hogy a m o z g á s t e r á p i a több szinten érinti a személyiséget. „ L ó g ó " e s z k ö z ö k r e . Az e s z k ö z ö k b e való kétségbeesett és d ü h ö s k a p a s z k o d á s s a l . Az elszakadást aktívan j á t s z o t t a le az összetartottság é l m é n y é n e k b i z t o n s á g á b a n . agresszív vagy a n n a k tűnő m e g n y i l v á n u l á s a i t k é p t e l e n volt elfogadni. az a n y a k é p t e l e n volt é r z e l m i l e g tartal­ m a z n i . m e g é r t e n i és tartalmazni a g y e r m e k történéseit. Édesanyja korán elhagyta. m i n d e n f é l e h e l y z e t b e n szeretett b e n n e t a r t ó z k o d n i . és különféle v e s z é l y e k n e k lett kitéve. m e l y elől vagy m e n e k ü l n i e kellett. r e n g e t e g korai t r a u m a érte. selfszintű történéseket. Petivel eleinte alig lehetett k a p c s o l a t b a kerülni. k a p c s o l a t u n k b a n is lassú változást indított el. agresszív és kezelhetetlen volt édesanyja és az ó v o ­ da szerint is. szereplőihez. m e l y e k a fejlődését előmozdítják. E z é r t k e z d e t b e n k é p t e l e n volt leülni vagy e g y h e l y b e n m a r a d n i .é p p e n az a n y á h o z való viszony két el­ lentétes a s p e k t u s á t j á t s z o t t a le. vagy v i s s z a t á m a d n i a . így az értelmezés a n y a g á n a k fon­ tos részét k é p e z h e t i k . De ezek az e s e m é n y e k is fontos t á m p o n t o k a t szolgáltat­ nak a m e g é r t é s h e z . Egy ó v o d á s kislánynál u g y a n e z a füleslabda gyak­ ran j á t s z o t t a egy m e g v a d u l t és megfékezhetetlen ló szerepét. ellazultan ülni. Az anya. 8 h ó n a p o s k o r á b a n anyai nagyany­ ja vette m a g á h o z . M o z g á s t e r á p i á s történések k ö z b e n h a s o n l ó folyama­ tok tanúi l e h e t ü n k .u t ó b b e l i n d u l h a t n a k a feltárás i r á n y á b a n is. létra. Ez lesz az alapja a b e l s ő szimbolizációs f o l y a m a t o k elindulásának. viselkedését l e g i n k á b b agresszivitás és szétesettség j e l l e m e z t e . h o g y hol ő a d o t t jelt az e l e n g e d é s r e . fantáziáival. v e s z é l y n e k élte m e g . és n e h e z e n vált le róla. bár jól g o n d o z t a . akit elhagytak. „ta­ n á c s a d ó n é n i n e k " nevezett. Az e g y é n i m o z g á s t e r á p i á k e l ő b b . M á s e m b e r e k szándékát g y a k r a n ö s s z e m o s t a saját indítékaival. m e l y e k felhasználhatók az é r t e l m e z é s e k b e n . él­ m é n y e k j á t é k o k együttes átélése.

FEJEZET AZ ISKOLAI BEVÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES RÉSZKÉPESSÉGEK ZAVARAI ELMÉLET ÉS ESETISMERTETÉS .II.

A p r o b l é m á k a k e z d e t e k h e z . h o g y j e l e n t é s t nem h o r d o z n a k . gó. a m e l y e k törvényszerű e g y ü t t m ű k ö d é s b e n biz­ tosítják a hallott b e s z é d j e l e n s é g e k megértését. ezért m á r n e m észlelésnek. virid. megjelenési formáit. n e m tapasztalható folyama­ tok b i z o n y t a l a n s á g a . és . sídanta). ezen a szinten a z o n b a n m é g nincs b e s z é d e l e m z é s . il. A folyamatnak ez a szakasza már a jelentés felismerését is tartalmazza. any a ny e l v . és rendelkezésre állnak a vizsgálati le­ hetőségek.e l s a j á t í t á s részeként. tanu­ lási sikertelenségéhez. sajátosságait. Olyan rejtetten m ű k ö d ő . a felszínen közvetlenül n e m látható.magától érte­ tődően . m i n t felnőttkorban. életszerető felnőt­ tekké váljanak. a m i k o r a j e l e n t é s m é g nem vesz részt a feldolgozásban. M i n d k e t t ő több szintből épül fel. az. hogy ezek a g y e r m e k e k kiegyensúlyozott. h a n g k a p c s o l a t o k és h a n g s o r o k felis­ merése akkor. K é p e s e k va­ gyunk felismerni b e s z é d h a n g o k a t vagy szótagokat. s z o r o n g á s á h o z . b e s z é d e s e t é b e n az el­ hangzott b e s z é d a k u s z t i k á i jelsorozatot. azok sorozatát (például ú. sz. amely s z á m o s részfolyamatból áll. Az anyanyelv-elsajátítás szakaszaiban a folyamatok jóval hierarchikusabban m ű k ö d n e k . A folyamatok m ű k ö d é s é n e k alapfeltétele az ép hallás. h a n e m m e g é r t é s n e k nevezzük. A b e s z é d m e g é r t é s fejlődése során. a m o n d a t o k és a szöveg m e g é r t é s e . valamint a terápia is. és a k a d á l y á v á lehetnek a n n a k . E z e k a k u d a r c o k az é v e k f o l y a m á n s o k s z o r o z ó d h a t n a k . zavart m ű k ö d é s e vezet a g y e r m e k gondjaihoz. Az ép hallásra é p ü l ő beszédészlelés a b e s z é d h a n g o k . esetleg magatartási problémájához. 2000). A BESZÉDFELDOLGOZÁS FOLYAMATA Az e m b e r b e s z é d m e g é r t é s e két nagy szakaszból áll. g y e r m e k k o r b a n alakul ki az a m e c h a n i z m u s .A B E S Z É D É S Z L E L É S ÉS A B E S Z É D M E G É R T É S FOLYAMATÁNAK GÓSY MÁRIA ZAVARAI Korunk g y e r m e k e i n e k jó része k u d a r c o k a t él át. a m e l y e k okairól a felnőtt k ö r n y e z e t n e k r e n d s z e r i n t n i n c s t u d o m á s a . és m e g is tudjuk azokat h a n g o s a n ismételni annak ellenére. a beszédészlelésből és a b e s z é d m e g ­ értésből. A b e s z é d m e g é r t é s r e n d k í v ü l összetett m e c h a n i z m u s . A beszédmegértés k ö v e t k e z ő nagy szakasza a szavak. vagy az e l h a n g z o t t hangsor az adott nyelvben n e m értelmes (ide tartoznak például a nevek is). figyelmetlenségéhez. a m e l y e k létezéséről a t u d o m á n y és a gyakorlat ma már tud. gyak- 117 .az ép folyamat m ű k ö d é s é t is. az anyanyelv elsajátításához n y ú l n a k vissza. amelyik l e h e t ő v é teszi az adott nyelv felismerését (Gósy. A p r o b l é m a helyes diagnózisához azonban i s m e r n ü n k kell a zavar természetét. összefüggéseit. ná. A hallás a k ö r n y e z e t akusztikai ingereit azonosítja.

A b e s z é d h a n g ­ differenciálás egyfelől a fonetikai. Az e l e m z é s e k összetettségét mutatja. bár e k k o r a j e l e n t é s is segíti az észlelést. a m e l y e t e g y fel­ ismerési (elképzelési) terv követ a beszédészlelés és a b e s z é d m e g é r t é s szintjein. h a n g k a p c s o l a t t . majd a szintaktikai és a s z e m a n t i k a i szinteken. h a n e m a jég szó. é r d e s . jelen esetben az á m a g á n h a n g z ó n a k . a fonológi­ ai szinten soroljuk be a megfelelő fonémaosztályokba. 1999). így van ez mind­ annak ellenére. s e g y b e n a hibátlan m ű k ö d é s t biztosítja. Ezek a részfolyamatok a követ­ kezők: szeriális észlelés. elsődleges hallási elemzés. E n n e k első lépcsője az ún. ábra). A szeriális észlelés n e m c s a k a h a n g s o r o k szintjén je­ lentkezik. és h o g y a n fogja fel a b e n n e lévő tartalmat. nő vagy g y e r m e k . másfelől a fonológiai szint működéseivel áll szoros kap­ csolatban. E z e k a döntések nagyjá­ ból b e h a t á r o l j á k a felfogott (észlelt) akusztikai jel tulajdonságait.e el. fonetikai és fonológiai szintek a l a p m ű k ö ­ dését további beszédészlelési részfolyamatok egészítik ki. 1. a szintaktikai pedig u g y a n c s a k az észlelésre. vagy pacsid m o n d papucs helyett. ahol a b e s z é d h a n g o k a t ( m a g á n h a n g z ó k a t . Az itt felgyűlt adatok alapián történik az akusztikai e l e m z é s . Ha az adott beszédjel tulajdonságai alapján n e m d ö n t h e t ő el a z o n n a l a b e s z é d h a n g m i n ő s é g e . A cél a n n a k s z e m l é l t e t é s e . g y o r s volt-e. lassan vagy gyorsan. a m e l y e k mindig az adott nyelvre j e l l e m z ő e k . milyen j e l l e g ű m ű k ö d é s e k történnek a megértési folyamatban. vagy lassú. a m e l y a megfelelő b e s z é d h a n g o k b a n realizálódik. é r c e s vagy rekedt h a n g o n . A megértési f o l y a m a t o t m o d e l l e k b e n próbálják á b r á z o l n i . é n e k s z ó t vagy h a n g s z e r t h a l l o t t u n k .<at a hallgató u g y a n o l y a n e g y m á s u t á n i ­ ságban legyen k é p e s a z o n o s í t a n i . m á s s a l h a n g ­ zókat) azonosítjuk. a m e l y e t a beszélő kiad. Ilyen például a b e s z é d é s z l e l é s f o l y a m a t a i n a k d o m i n á l á s a az új szavak elsajátításában. hiszen közvetlenül n e m ta­ n u l m á n y o z h a t ó (vö. Ezek az e r e d m é n y e k az észlelési i n f o r m á c i ó t á r b a n öszs z e g z ő d n e k . A beszédészlelési részfolyamatok az alapszinteken folyó d ö n ­ tésekkel c s a k n e m egy i d ő b e n m ű k ö d n e k . hogy z e n e vagy b e s z é d h a n g z o t t . Ezen a szinten zajlanak a fonológi­ ai folyamatok is. illetőleg az e g y m á s t k ö v e t ő m o n d a t o k p o n t o s felismerésében is. A fonéma az az elvont nyelvi egy­ ség. Például az á hangot ejthetjük ala­ csony vagy m a g a s h a n g o n . szoros kapcsolatban az adott nyelvre j e l l e m z ő hangsorépítési sajátosságokkal. A fo­ nológiai szinten történik a f o n é m a d ö n t é s m e g h o z a t a l a . A jégpálya szóban például. Ez utób­ bi e g y s z e r r e h á r o m síkon folyik: az észlelés szintjein. üzenetet ( G ó s y . hogy kérésre például az elef vagy elefá hangsort képes m e g i s m é t e l n i ) .rabban fordul e l ő egy vagy több részfolyamat kvázi-elkülönített m ű k ö d é s e . m i n d i g u g y a n a n n a k a nyelvi e g y s é g n e k fogjuk felismerni. és az anyanyelv-elsajátítás során vesszük birtokba őket. ahol n é h á n y előzetes döntés tör­ ténik a frekvencia. azt az bizonyítja. A szeriális észlelés tökéletes m ű k ö d é s e is az anyanyelv­ elsajátítás során alakul ki. mivel a szeriális észlelése még n e m tökéletes (hogy itt nem a k i s g y e r m e k hangdifferenciálás akusztikai szint J artikulációs ü g y e t l e n s é g é r ő l van szó. amelytől k e z d v e belép az emlékezet is a feldolgozásba. A h i e r a r c h i k u s a n e g y m á s r a épülő akusztikai. A b e s z é d é s z l e l é s a nyelvi információt t a r t a l m a z ó akusztikai jelsorozat feldolgozásával in­ dul. transzformációs észlelés. A f o n é m a s z i n t m o n ­ datok a z o n o s í t á s a k o r is aktívan jelen van. halk vagy erős ( e g y s z e r s m i n d e g y é b szubjektív ítéleteket is a l k o t u n k : k e l l e m e s . mondhatja férfi. ábra A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatai 118 119 . beszédhang-differenciálás. A kétéves g y e r m e k efelánniík azonosítja az elefántot. E z e k b e n a m o d e l l e k b e n l é n y e g é b e n egyszerűsítve m u t a t h a ­ tó be a v a l ó s á g b a n lejátszódó m ű k ö d é s s o r o z a t . a h o n n a n a b e s z é d f e l d o l g o z á s indul. Az a l a p k é r d é s az. hogy a b e s z é d h a n g o k a t itt. b á n a t o s a n vagy m o s o l y o g v a . A szeriális avagy sorozatészlelés teszi lehetővé azt. k e l l e m e t l e n ) . az első szótag végén zöngétlen k m á s s a l h a n g z ó t ismertünk fel fonetikai szinten. é s a z o k k a l igen k o m p l e x m ó d o n t a r t a n a k kapcsolatot. A feldolgozott adatok a fonetikai szintre kerülnek. Úgy is fogalmazhatunk. h a n e m mint a beszéd időviszonyainak szervezési stratégiája az e g y m á s t követő szavak. de bi­ z o n y o s előfeltevéseket a kérdéses hangról vagy h a n g k a p c s o l a t r ó l már m a g á v a l visz. felismerjük p é l d á u l . m a g a s vagy mély. a k k o r a rendszer továbblép a következő. h o g y m i l y e n szinteken. az intenzitás és az időszerkezet t e k i n t e t é b e n . hogy az időben e g y m á s értelmezés megértés ritmusészlelés szeriális észlelés után e l h a n g z o t t b e s z é d h a n g o k a t . valójában a zöngés g megvalósulásáról van szó. A kísérletek t a n ú s á g a szerint k ö n n y e b b a b e s z é d h a n g o k a t m e g k ü l ö n b ö z t e t n i /. h o g y a h a l l g a t ó h o g y a n d o l g o z z a fel különálló nyelvi e g y s é g e k s o r o z a t á v á azt a folya­ m a t o s a n változó akusztikai jelet. hogy a felsoroltak következtében e n n e k a m a g á n h a n g z ó n a k az ejtése és a hangzása is k ü l ö n b ö z ő volt. A szóösszetétel első szótagja nem ajék hangsor. fátyolos. A b e s z é d f e l d o l g o z á s folyamata az elsődleges hallási e l e m z é s s e l indul. a fonológiai szintre. hogy a s z e m a n t i k a i e l e m z é s v i s s z a h a t ( h a t ) az é s z l e l é s r e és a s z i n t a k t i k a i m ű v e l e t e k r e . r i t m u s é s z ­ lelés és a vizuális észlelés.

a k k o r ez n a g y o n zavaró lehet.teszi l e h e t ő v é az e l h a n g z o t t ü z e n e t e k azonosítását. A ritmusészlelés az adott n y e l v r e j e l l e m z ő időzítési v i s z o n y o k p o n t o s azonosítását jelenti . A nyelv verbális h a s z n á l a t a . s a szájmozgás. M i n d a nyelvi j e l e k s z ü k s é g e s m e n n y i s é g e (pl. A b e s z é d h a n g o k egy része alkalmas arra. mert nagy a k o m p e n z á c i ó s lehetőség. Ó v o d á s g y e r m e k e k k ö n n y e b b e n h o z n a k d ö n t é s t arról. h a n e m a n n a k is. nincs nagy zaj stb. A nyelvi és a beszédjelek tárolása az anyanyelv-elsajátítás­ sal kezdődik. m i n d i g feltételezi az úgynevezett mentális lexikon aktiválását. és/vagy egy k o r á b b a n tárolt in­ formációsorozattal hasonlítjuk össze. azaz birtokba vettük a szöveget mint jelentéstani. E z é r t is n a g y j e l e n t ő s é g ű a sok b e s z é l g e t é s a g y e r m e k k e l . h a n e m a másoktól e l h a n g z ó k ö z l é s e k feldolgozásában. hogy a g y e r m e k e l ő b b vagy u t ó b b s z e m b e k e r ü l a p r o b l é m á v a l . Ez teszi lehetővé például a l o g o p é d u s szá­ m á r a .r e d u k c i ó . a m e l y szoros k a p c s o l a t b a n van az e m l é k e z e t i f o l y a m a t o k k a l . tehát a j e l e n t é s ü k e t felfogtuk. h o g y m e n n y i e g y s é g t a l á l h a t ó a m e n t á l i s lexikonban. A vizuális észlelés a beszélő artikulációjának. h o g y m i k é n t tud a beszélő/hallgató e z e k h e z az e g y s é g e k h e z hozzáférni.m i n t a z o n o s í t a n i . h o g y a hibásan ejtett réshangot c s u p á n látás alapján is felismerje. A t é n y l e g e s e n e l h a n g z ó i n f o r m á c i ó t s z á m o s . Ha például a hozzáférési f o l y a m a t o k n e m elég gyorsak. A hibás m ű k ö d é s e k e t ideiglenesen ellensúlyozó stra­ tégiák a z o n b a n á t m e n e t i e k és végesek. mint a megfelelő kategóriába rendezni őket (ez t e r m é s z e t e ­ sen függ az idegen nyelv i s m e r e t é n e k szintjétől). M i l y e n p o n t o s a n és m i l y e n gyorsan tudja lehívni a s z ü k s é g e s nyelvi j e l e k e t . ille­ tőleg k ö v e t k e z m é n y e különféle (különfélék) lehet (lehetnek). sokkal n e h e ­ z e b b azt m e g m o n d a n i u k . illetőleg szótagjainak az e g y m á s h o z viszonyított i d ő t a r t a m a n e m megfelelő. Ez a fajta m e c h a n i k u s ismétlés t u l a j d o n k é p p e n beszédészlelési m ű k ö d é s . vagy n e m . A látási é l m é n y m á s o d l a g o s s á válik. a m i k o r a k o r r e k c i ó m e g l e h e ­ tősen n e h é z . a k á r a b e s z é l é s r e . h o g y a z a n y a ­ n y e l v ü k ö n e l h a n g z o t t egyik b e s z é d h a n g azonos-e egy másikkal. hogy m e g é r t e t t ü k a részleteket és a z o k össze­ függéseit. Általános beszédész­ lelési szabályszerűségről van szó. A transzformációs észlelés az a p e r c e p ­ ciós részfolyamat. azt a felnőtt k ö r n y e z e t k ö n n y e n félreértelmezheti (sokszor é p p e n a g y e r m e k k o m p e n zálási stratégiájának k ö v e t k e z t é b e n ) . A szavak vagy m o n d a t o k ismétlése n e m jelenti egyúttal azt. a h a n g z á s alapján fogjuk fel. ha az állítjuk. a) Az o p t i m á l i s átviteli k ö r ü l m é n y e k azt jelentik. hogy a k i s e b b zavarok rejtve m a r a d h a t n a k . h o g y a beszédfejlődés e l m a r a d o t t s á g a sokszor é p p e n n e m a g y e r m e k artikulációjában vagy be­ s z é d k é s z s é g é b e n j e l e n t k e z i k . hogy az a d ó (beszélő) és a v e v ő (hall­ gató) k ö z ö t t s e m m i f é l e olyan zavar n e m keletkezik. Ez azt jelenti. ismereteinek. dályozott. k ü l ö n ö s e n az anyanyelv-elsajátítás kezdeti éveiben. m i n d e z a folyamat legfelsőbb szintjén m e g y végbe. A mentális lexikon kifejezés egyfajta „agyi s z ó t á r a t " je­ lent. k ö z i s m e r t m e g n e v e ­ zése a szájról olvasás. a m ű k ö d é s z a v a r t a l a n n a k tűnik. A m e g é r t é s b e n h á r o m e l k ü l ö n í t h e t ő folyamat létezik: a szóértés. illető­ leg vételét n e h e z í t e n é vagy lehetetlenné t e n n é ( m á s m e g f o g a l m a z á s b a n n e m torzított a be­ széd. a s z e r k e z e t e k h e z m o n d a t t a n i funkciót rendelünk. ha az n e m áll ellentétben az akusztikus é l m é n n y e l .és nyelvi jeleket tároló rendszere. hogy m a n a p s á g a g y e r m e k e k közel ö t v e n százaléka olyan ne­ hézségekkel k ü s z k ö d i k . b) Az a d e k v á t s z e m a n t i k a i feltételek azt j e l e n t i k . a z o n b a n csak a 6—7 éves g y e r m e k e k képesek a transzformációs ész­ lelést egy k o m p l e x beszédészlelési feladatban is tökéletesen m ű k ö d t e t n i . szerkezeti és gondolati egysé­ get. A vizuális p e r c e p c i ó segítségét a beszédfeldol­ g o z á s b a n a n a g y o t h a l l ó k és a siketek használják a legintenzívebben. h o g y a részle­ gesen kapott hallási információkat a látásiakkal kiegészítse.optimális átviteli k ö ­ r ü l m é n y e k között és adekvát s z e m a n t i k a i feltételek mellett . hogy azokat m e g is értettük. re­ d u n d á n s szervezése.k e v é s b é p o n t o s a n felismerhető legyen. szókincs). az értelmezés kérdéses. Ha „ r o s s z " a szinkron. a m e l y az ü z e n e t továbbítását. E z e k a gyerekek k u d a r c é l m é n y e k soroza­ tát élik át. N e m túlzás. hogy azt b e h e l y e z z ü k egy tágabb i s m e r e t a n y a g b a . s életünk végéig tart. hogy a hallott h a n g például / volt-e vagy r. A b e s z é d é s z l e l é s i és/vagy b e s z é d m e g é r t é s i z a v a r o k f e l i s m e r é s é n e k ( k ü l ö n ö s e n k o r a g y e r m e k k o r i a z o n o s í t á s á n a k ) fő n e h é z s é g e a feldolgozó m e c h a n i z m u s „túlbiztosított". m á r ismert d o l o g g a l kiegészít(het)jük. azaz az üzenet tartalma n e m lehet a feldolgozás a k a d á l y a (a g y e r m e k é l e t k o r á n a k . A m o n d a t m e g é r t é s az a folyamat. a m e l y e k r ő l a felnőtt k ö r n y e z e t n e k g y a k r a n f o g a l m a sincs. A szövegértés azt jelenti. Ha a z a v a r tünetei m e g is jelen­ nek. Ez nyújt lehetőséget a n a g y o t h a l l ó n a k . m e g é r t é s é t és értelmezését. a k k o r az e l h a n g z ó b e s z é d e t n e h e ­ z e b b e n fogja m e g é r t e n i . mechanizmus nem pontos. k ü l ö n ö s e n a z o k b a n a n y e l v e k b e n . ahol nincs m a g á n h a n g z ó . Ez a t ö m ö r m e g h a t á r o z á s részletezve a következő. Ez a részfolyamat m á r 4 éves kor körül kez­ detié gesen m ű k ö d i k . ha aka­ elhangzott azonosítása megértésük bizonytalan. A szöveg é r t e l m e z é s e feltételezi azt is. s ez azt jelenti. ha a kiejtett sza­ vak b e s z é d h a n g j a i n a k . tudásszintjének megfelelő j e l e n t é s ű közlés. a m e l y e k n e k az észrevétele a m i n d e n n a p i életben c s a k n e m lehe­ tetlen ( t e r m é s z e t e s e n az e n y h é b b t ő l a súlyosig).). zavaráról akkor beszélünk.). amely az egyén m i n d e n k o r i beszéd. M i r e v a l a m i l y e n „ m e g f o g h a t ó " n e h é z s é g j e l e n t k e z i k (például az olvasástanulás p r o b l é m á j a mint k ö v e t k e z - 120 121 . a m e l y biztosítja az adott nyelv hangjának és az írott változatban e n n e k a h a n g n a k megfelelő b e t ű n e k a felismerését. illetőleg e z e k n e k a s z e r k e z e t e k n e k a j e l e n tését is é r t e l m e z z ü k . M i n d e n n e k a felszíni megjelenése (tünetei). A BESZÉDFELDOLGOZÁS HIBÁS MŰKÖDÉSE A beszédészlelés és a b e s z é d m e g é r t é s igen összetett m e c h a n i z m u s a . idegen nyelv hallgatásakor is k ö n n y e b b e l k ü l ö n í t e n ü n k e g y m á s t ó l a b e s z é d h a n g o k a t . m i n d a hozzáférési f o l y a m a t o k megfelelő m ű ­ k ö d é s e beszélési és b e s z é d h a l l g a t á s i tapasztalattal é r h e t ő el. Ennek az megfelelően közlések a beszédfeldolgozási korlátozott. illetőleg beszóláskor n e h e z e b b e n fejezi ki m a g á t . Ritmuszavart e r e d m é n y e z . illetőleg teljes b e s z é d k é p z é s é ­ nek a hallási észleléssel egyidejű feldolgozása. gátolt. H a n g s ú l y o z n u n k kell. Szinkronizált film n é z é s e k o r a szereplők beszédét elsősorban az a k u s z t i k u m . a h o g y a n a szavakat s z ó s z e r k e z e t e k k é kapcsoljuk össze. a k á r az e l h a n g z ó b e s z é d m e g é r t é s é r e g o n d o l u n k . a gyer­ m e k által ismert n y e l v e n e l h a n g z o t t szöveg stb. h o g y az e l h a n g z ó ü z e n e t megfelel a hallgató nyelvi ismereteinek. hiszen a szük­ séges e g y s é g e k itt t á r o l ó d n a k .n e m leszűkítve természetesen a b e s z é d h a n g o k időviszonyaira. sokszor m á r olyan életkorban. A beszéd szem­ pontjából n e m c s a k a n n a k van j e l e n t ő s é g e . a m o n d a t é r t é s és a szö­ vegértés. a látható b e s z é d k é p z é s nincs ö s s z h a n g b a n a h a n g z á s ­ é l m é n n y e l . hogy az ajakartikuláció alapján t ö b b é .

s k ö n n y e n összetéveszthe­ tők e g y é b p r o b l é m á k k a l . a p o n t o s d i a g n o s z t i k a p e d i g feltétele a j ó l megválasztott terápiának. A beszédhibás g y e r m e k e k kisebb részénél a be­ s z é d h i b a c s u p á n m o t o r o s ü g y e t l e n s é g . de e l m a r a d o t t a fonológiai szint m ű k ö d é s e és a rövid idejű verbális m e m ó r i a . Ha a ja­ vításuk n e m történt m e g időben. de b e s z é d h i b a mellett gyakori az ép b e s z é d m e g é r t é s is. mint m á s o k n a k . az olvasottak bizonytalan értése. a látszólagos m e m ó - 122 123 . Az ok(ok) ismerete. m á s i k részük e g y n y e l v ű m a r a d . A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARÁNAK OKAI Az e l s ő d l e g e s o s z t á l y o z á s i s z e m p o n t az.m i n d a b e s z é d m e g é r t é s i n e h é z s é g b ő l fakadnak.több verbális ingerre van szükségük. hogy ezek a t é n y e z ő k függenek-e az e g y é n t ő l . vagy n e m . hogy é p e n m ű k ö d ő b e s z é d m e g é r t é s mellett e l m a r a d o t t a k a beszédész­ lelési folyamatok. n e m b e s z é l t e t t é k annyit. Ha bárhol z a v a r vagy kóros állapot áll fenn. A beszédészlelés és b e s z é d m e g é r t é s kü­ lönféle zavarai az anyanyelv-elsajátításhoz.g y e r m e k n e k kell m i n ő s í t e n ü n k .ép fejlődés mellett . V a n n a k olyan t é n y e z ő k . és minél k e v e s e b b szintet érint. V a n n a k g y e r m e k e k . r i a z a v a r o k és az általános tanulási n e h é z s é g formációiban m i n d i g k i m u t a t h a t ó a beszéd­ észlelés és/vagy a b e s z é d m e g é r t é s e l m a r a d á s a . A b e s z é d m e g é r t é s i f o l y a m a t o k felelősek u g y a n i s az írott a n y a n y e l v elsajátításáért. tehát a g y e r m e k k o r h o z k a p c s o l ó d n a k . túlzottan j á t é k o s n a k t ű n ő vagy viselkedési (magatartási) zavart m u t a t ó g y e r m e k e k j e l e n t ő s részénél ezek a felszíni jelen­ ségek m i n d . az idegen nyelv elsajátításának p r o b l é m á ­ ja. N a g y o b b i k részüknél a z o n b a n a b e s z é d h i b a együtt j á r a beszédészlelés vagy m i n d a be­ szédészlelés. hogy a kez­ detektől. a k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á k a f o l y a m a t m ű k ö d é s b e n j e l e n t k e z n e k . Előfordul­ hat a z o n b a n az is. a karriert. A beszédfeldolgozási zavar kiterjedése rendkívül változó. az előbbiek zavara tehát k ö v e t k e z m é ­ nyesen m a g a után vonja az utóbbiakét is. a l é n y e g k i e m e l é s k é p t e l e n s é g e . E s z e r i n t m e g k ü l ö n b ö z t e t ü n k biológiai és környezeti t é n y e z ő k e t . vagy megjelenhet t ö b b részfolya­ m a t b a n is (ez a g y a k o r i b b ) . külföldi m u n k a v á l l a l á s . b) az i d e g r e n d s z e r organikus. s ha ez n e m tűnik fel a k ö r n y e z e t n e k időben. c) p s z i c h é s zavar. ü l . d) születési r e n d e l l e n e s s é g . h o s s z a b b külföldi tartóz­ k o d á s . fonetikai és a szeriális észlelés. A m i n d e n n a p i k o m m u n i k á c i ó b a n a l e g g y a k o r i b b a k a követke­ zők: esetleges reakcióhiány. de legalábbis az a n y a n y e l v t a n u l á s legaktívabb éveiben a g y e r m e k k e l n e m beszél­ g e t t e k eleget. a m e n n y i r e s z ü k s é g e volt. akiknek . a feltűnően lassú (akadályozott) beszédfejlődésű g y e r m e k e k kivétel nélkül e l m a r a d á s t m u ­ tatnak b e s z é d m e g é r t é s i folyamataikban is. súlyos e s e t b e n a k ö r ü l ö t t ü n k lévő világ értelmezését. de együtt j á r h a t a verbális i n g e r s z e g é n y s é g g e l (pl. az kihat az írottak feldolgozására is. Ha a hallott közlések feldol­ g o z á s a bizonytalan. A fejlesztő p e d a g ó g i a i gyakorlat szem­ pontjából a z o n b a n az o k ( o k ) ismerete m á s o d l a g o s . m i n d a b e s z é d m e g é r t é s zavarával. és lehetnek funkcionálisak. A dekódolási folyamat zavarát ered­ m é n y e z ő l e g g y a k o r i b b ok a verbálisan i n g e r s z e g é n y k ö r n y e z e t . e z e k m i n d e g y i k e utal­ hat a feldolgozás hibájára vagy lassúságára. E g y r e g y a k r a b b a n találkozunk olyan g y e r m e k e k k e l . Érinthet egyetlen részfolyamatot (ez a ritkább). an­ nál k e v é s b é v e h e t ő észre. A biológiaiak k ö z é t a r t o z n a k m i n d a z o k a tényezők. téves reakció. jelnyelvvel é r i n t k e z ő hallássérült/siket szülők stb. akik az anyanyelv-elsajátítás leg­ különfélébb s z a k a s z a i b a n két. A szociálisan ingerszegény környezet n e m feltétlenül. hogy ép a fonetikai észlelés és a rövid idejű m e m ó r i a . Az e l m é l e t s z á m á r a . Az o k ( o k ) ismerete hoz­ zásegít a m e g e l ő z é s h e z és a korai felismeréshez. de m i n d k é t típus e g y a r á n t viselheti a k ó d v á l t ó k ö r n y e z e t nega­ tív hatásait. U g y a n a k k o r az is előfordulhat. írástanulás. de zavart m u t a t az akusztikai. A m e g k é s e t t beszédfejlődésű (diszfáziás). Minél k i s e b b a beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i folyamat zavara. a k k o r r a m á r sokszor n e m k ö n n y ű segíteni. a k k o r ez oka lehet a k é s ő b b i beszédészlelési za­ varnak. a t u d o m á n y szempontjából t e r m é s z e t e s e n óriási a j e l e n t ő s é g e az ok vagy o k o k m i n d e n k o r i és a lehető legpontosabb felderítésének. Ezek l e h e t n e k organikusak. gyakori visszakérdezés. Lehet például ép az akusztikai. A BESZÉDFELDOLGOZÁSI ZAVAR MEGJELENÉSI FORMÁI A z a v a r o k a felszínen igen változatos formában öltenek testet. a m e l y e k a születéstől felelősek a p e r c e p c i ó s folya­ m a t o k é r t . ilyenkor a feldolgozási f o l y a m a t o k jól m ű k ö d n e k . a fonológiai és a szeriális észlelés. Ez utóbbi esetben a z a v a r o k együttjárása igen változatos. s ez ismét csak a felismerését nehezíti. helyesírás zava­ ra. p o n t o s a b ­ ban f e l i s m e r é s e segíti a d i a g n o s z t i k á t . a m u n k a v é g z é s t . kétnyelvű család. így annál n a g y o b b m é r t é k b e n m a r a d n a k rejtve a p r o b l é m á k . Ez azt j e l e n t i . s csak a d i a g n o s z t i k a és a terápia s z e m ­ pontjából s z ü k s é g e s m é r t é k i g kell azt/azokat felkutatnunk. n e h e ­ zítve ezáltal a m i n d e n n a p i k o m m u n i k á c i ó t . A kör­ nyezeti t é n y e z ő k is folyamatosan h a t n a k a g y e r m e k r e . E z e k e t a t é n y e z ő ­ ket rizikótényezőknek n e v e z z ü k : a) k o r a s z ü l ö t t s é g ( r ö v i d e b b terhességi időtartam és/vagy kis születési súly). s n e m épek a b e s z é d m e g é r t é s szintjei. a m e m o r i t e r e k m e g t a n u l á s á n a k n e h é z s é g e . A figyelmetlen. a k k o r a p r o b l é m á k a felnőttkorban is t o v á b b élnek. Az olvasástanulás. Egy részük kétnyelvű g y e r m e k . a m e l y e k ismeretében a g y e r m e k e t a b e s z é d é s z l e l é s és beszéd­ megértés szempontjából azonnal r i z i k ó .m é n y ) . s ez t o v á b b nehezíti a felismerésüket.vagy akár többféle jelrendszerrel is találkoznak (nyelvjárá­ si és k ö z n y e l v i hatás. d) jelen t u d á s u n k szerint n e m ismert ok. M i n d e z e k mellett a b e s z é d p r o d u k c i ó zavara együtt j á r h a t a beszédfel­ d o l g o z á s zavarával. a t á r s a d a l m i környezettől eltérő szemiotikai rendszert h a s z n á l ó családi háttér. A d e k ó d o l á s i f o l y a m a t zavarai a k ö v e t k e z ő oki k a t e g ó r i á k r a v e z e t h e t ő k vissza: a) a b e ­ szédszervek o r g a n i k u s zavara (szerzett vagy örökletes). nevelőotthoni k ö r ü l m é n y e k ) . Az anyanyelv-elsajátítás b e s z é d p r o d u k c i ó s m e c h a n i z m u s á ­ nak zavarai érinthetik a beszédfeldolgozást is. H a l l á s p a n a s z esetén a z o n n a ­ li klinikai ellenőrzés javasolt. pl. c) szülési sérülés (függetlenül a n n a k r e n d e z ő d é s é t ő l ) . zavara. Az iskolás g y e r m e k e k életében m e g j e l e n ő p r o b l é m á k egy része é p p e n a beszédfeldol­ g o z ó r e n d s z e r nem tökéletes m ű k ö d é s é n e k a k ö v e t k e z m é n y e . T ö k é l e t e s e k l e h e t n e k példá­ ul a g y e r m e k beszédészlelési folyamatai.). b) n e m n o r m á l lefolyású szülés. funkcionális zavara(i).

de lehetnek h o s s z a b b ideig tartók. Példá­ ul a b e s z é d é s z l e l é s e n belül a fonológiai szint m ű k ö d é s é b e n 2 éves e l m a r a d á s t tapaszta­ lunk. a m e l y n e k segítségével a 3 . ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest 2 évnél több. h o g y az adott m e c h a n i z m u s o n belül m e l y folyam a t ( o k ) b a n j e l e n t k e z i k a zavar. a k a p o t t a d a t o k ö s s z e v e t h e t ő k az adott életkorban elvárt értékekkel. 10. 12.1 2 éves korú g y e r m e k e k beszédfeldolgozási teljesítménye tesztelhető. a fonetikai szint m ű k ö d é s i zavara. 7. több vagy csak egyetlen részfolyamatot érint-e. IV. a t r a n s z f o r m á c i ó s észlelés zavara. például a be­ szédészlelés v a l a m e n n y i folyamata sérült-e vagy n e m . 5. ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest legfel­ j e b b 1 év. valamint a részfolyamat-zavarok együttjárásának ö s s z e g z é s e a tel­ j e s b e s z é d m e g é r t é s i folyamat figyelembevételével történik. hiszen az időben m e g k e z d e t t korrek­ ció rendszerint tökéletes j a v u l á s t e r e d m é n y e z . A beszédészlelés és a beszéd­ m e g é r t é s folyamatainak vizsgálatát az emlékezeti m ű k ö d é s e k . (A n e m időben elkezdett vagy v a l a m i l y e n okból n e m sikeres b e s z é d k o r r e k c i ó e r e d m é n y e z i a felnőttkori b e s z é d p r o b l é m á k j e l e n t ő s részét. de 3 évnél k e v e s e b b : 4. e m l é k e z e t i zavarok. b) a z a v a r típusa (Azt m o n d j a m e g . k ü l ö n ö s e n n a g y o b b . g) feltűnően lassú beszédfejlődés.). v a l a m i n t a vezérlés m e c h a ­ n i z m u s á n a k e l e m z é s e egészíti ki. j) h o s s z a n tartó hurutos állapot. a szintézis és/vagy a iateralizáció zavara. azaz a helyes diagnózis. Ezek l e h e t n e k át­ menetiek. enyhe fokú a zavar. b e s z é d m e g é r t é s i zavarok. ahol a hibás m ű k ö d é s d e t e k t á l h a t ó . H e l y e ­ sebb i l y e n k o r a z a v a r m i n d p o n t o s a b b behatárolása. 9. //. 3. nagyon súlyos a zavar.t e s z t c s o m a g (vö. a rövid idejű vizuális m e m ó r i a zavara. ) . illetőleg tartós elszakadás a családi k ö r n y e z e t t ő l . a beszédhang-differenciálás zavara. h) a b e s z é d p r o d u k c i ó hibája. 11. b e s z é d é s z l e l é s i zavarok. ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai életkoránál t ö b b m i n t 3 év. 4. G y e r m e k k o r ­ ban l e g g y a k o r i b b a k az átmeneti b e s z é d p r o b l é m á k . 8. e h h e z képest ritkábbak a felnőttek szerzett p r o d u k c i ó s és megértési zavarai. Ez tette egyúttal lehetővé a különféle beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i zavarok azonosítását és j e l l e m z é s é t . a rövid idejű verbális m e m ó r i a zavara. A zavarok osztályozási szempontjai a k ö v e t k e z ő k : a) a zavar helye (Az a terület. f) 2 éves k o r után i n d u l ó b e s z é d . 2. a m e n t á l i s lexikon aktivizálási zavara. M i n d e n n e k alapján a beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i folyamat lehetséges zavarai a kö­ vetkezők: 124 . i) hallássérülés. 1) állami g o n d o z o t t s á g . c) a zavar m é r t é k e (Azt mutatja m e g . de az akusztikai és a fonetikai szintek épek.) 125 A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARAINAK OSZTÁLYOZÁSA A z a v a r o k definiálása. k) családi érintettség a beszéd és nyelv területén. a r é s z f o l y a m a t o k különféle kapcsolataiban megjelenő zavarok. súlyos a zavar. 1989 óta r e n d e l k e z é s r e áll a G M P .). az eltérés/el­ m a r a d á s m é r t é k é n e k m i n d p o n t o s a b b m e g h a t á r o z á s a . m e c h a n i z m u s . Arra keresünk választ. milyen m é r t é k ű . 1995). A zavar típusa szerint: 1. a b e s z é d é s z l e l é s zavara. és á l l a n d ó s u l o k is. 6. a m o n d a t é r t é s zavara. ill. csak a beszédészlelési folyamatok­ ban van z a v a r vagy a m e g é r t é s b e n is. hogy h á n y r é s z f o l y a m a t érintett. az akusztikai szint m ű k ö d é s i zavara. 2. ///. 13. a megértési folyamat zavara együttjár-e a vezérlés zavarával. d) a zavar kiterjedtsége (Arra utal. E n n e k a felmérése a g y e r m e k d i a g n o s z t i z á l á s a és a terápia m e g t e r v e z é s e szempontjából n a g y o n fontos. esetleg az e m l é k e z e t m ű k ö d é s i problémájával. Az emberi b e s z é d t e v é k e n y s é g a legkülönfélébb zavarokat mutathatja. de 2 évnél k e v e s e b b . a s z ö v e g é r t é s zavara. vagy n e m . N a g y o n sokszor. A z a v a r helye szerint: 1. s a terápia m i e l ő b b i m e g k e z d é s e . a szeriális észlelés zavara. G ó s y . 4. pl. 2. ilyenek például a b e s z é d p r o d u k c i ó b a n a nyelvbotlások vagy a beszédfeldolgo­ zásban a félrehallások. a vizuális észlelés zavara. 3. a vezérlés zavara. A zavar kiterjedtsége szerint: 1. például a b e s z é d é s z l e l é s e n belül a t r a n s z f o r m á c i ó s észle­ lés zavara. a b e s z é d r i t m u s é s z l e l é s é n e k zavara. hogy a megállapított zavar milyen m á s zavarokkal társul.h a t é v e s vagy annál i d ő s e b b g y e r m e k e k e s e t é b e n n e h é z (hacsak n e m lehetetlen) biztonsággal megállapítani a dekódolási zavar okát. a fonológiai szint m ű k ö d é s i zavara. középsúlyos a zavar.e) g ő g i c s é l é s h i á n y a vagy kései indulása. /. a teljes folyamatra kiterjedő zavar. 3. 2. A zavar mértéke szerint: 1. hogy a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest az el­ m a r a d á s m e k k o r a . ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest 1 év­ nél t ö b b . 14.).

A b e s z é d p r o d u k c i ó és a b e s z é d f e l d o l g o z á s relatíve ö n á l l ó a k , így előfordul, h o g y az e g y i k m e c h a n i z m u s ép, a m á s i k pedig n e m . Ez a d i s s z o c i á c i ó a z o n b a n k ü l ö n f é l e k é p p e n é r v é n y e s ü l h e t . A b e s z é d p r o d u k c i ó és a m e g é r t é s lehet ép, az észlelés a z o n b a n n e m : az e k a t e g ó r i á b a tartozó g y e r m e k e k n e h e z e n t a n u l n a k új szavakat, s z ó k i n c s ü k általában gyér, az iskolában p r o b l é m á s az olvasástanulásuk, a m e m o r i t e r e k elsajátítása és m e g t a r t á s a . Ép p r o d u k c i ó és észlelés, de zavart beszédértés esetén a g y e r m e k j e l l e g z e t e s e n figyel­ m e t l e n n e k tűnik, esetleg m a g a t a r t á s i z a v a r o k a t is m u t a t . Az olvasott s z ö v e g m e g é r t é s e g o n d o t o k o z , k é s ő b b pedig k i a l a k u l n a k a tanulási p r o b l é m á k , hiszen m i n d a h a n g z ó be­ széd, m i n d az olvasásértés érintett. Ha a p r o d u k c i ó ép u g y a n , de a teljes beszédfeldolgo­ zás zavart, ez e g y é r t e l m ű e n előjelzi az iskolai k u d a r c o k a t ; bár az e k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó g y e r m e k e k m á r az ó v o d á b a n is feltűnnek, a z o n b a n a valós p r o b l é m a a felszínen a legkü­ l ö n b ö z ő b b formákat öltheti (figyelmetlenség, viselkedési zavar, kicsi szókincs, visszahú­ z ó d ó m a g a t a r t á s , túlzott j á t é k o s s á g , kivonulás a szabályjátékokból stb.). A b e s z é d p r o d u k ­ ció zavara együtt j á r h a t ép beszédértéssel és zavart észleléssel. Jellegzetesen a b e s z é d h i ­ b á s g y e r m e k e k r e j e l l e m z ő képlet. A b e s z é d h i b a j a v í t á s a és/vagy a u t o m a t i z á l á s a n e h é z , a főbb k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á k a g y e r m e k e k olvasástechnikájában, az írástanulásukban és a helyesírási teljesítményükben j e l e n t k e z n e k . L é n y e g e s e n ritkábban fordul elő, hogy a b e s z é d h i b á s g y e r m e k észlelése jól működik, csak az értési folyamatok érintettek. G y a k o ­ ribb, hogy a beszédhiba mellett m i n d k é t feldolgozási m e c h a n i z m u s zavartan m ű k ö d i k : az iskolai kudarcok, a tanulási n e h é z s é g e k e g y é r t e l m ű e n előjelezhetők. Az anyanyelv-elsajá­ títás legsúlyosabb zavara a k k o r áll elő, ha mind a b e s z é d p r o d u k c i ó , m i n d a beszédfeldolgo­ zás zavart. Ez valamennyi diszfáziás és akadályozott beszédfejlődésű g y e r m e k r e j e l l e m z ő . A beszédfeldolgozási folyamat n e m ép m ű k ö d é s e összefügghet m á s zavarokkal, de mint funkcionális zavar vezethet ö n m a g á b a n is k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á k h o z . A továbbiak­ ban e n n e k megfelelően tekintjük át a zavarok sajátosságait.

u g y a n c s a k h a l k a b b a n hallja az e l h a n g z ó beszédet, és jellegzetesen kiesnek a m a g a s frek­ v e n c i á s összetevők. K á r o s o d h a t a hallóideg, e k k o r a h a n g i n g e r e k n e k az agy velőbe jutta­ tása k á r o s o d i k , illetőleg előfordul az agyi pályák és k ö z p o n t o k k á r o s o d á s a is. A kevert tí­ pusú h a l l á s c s ö k k e n é s esetén az e l ő z ő e k b e n ismertetettek együttesen j e l e n t k e z n e k . A korai vagy veleszületett h a l l á s k á r o s o d á s n e m teszi l e h e t ő v é a beszédészlelési és a be­ s z é d m e g é r t é s i szintek m e g f e l e l ő m ű k ö d é s é t . A m e g f e l e l ő akusztikai inger, v a l a m i n t a visszacsatolás hiánya eleve korlátozott beszédfeldolgozást tesz lehetővé (hallókészülék vi­ selése e s e t é n is). A n a g y o t h a l l ó g y e r m e k e k b e s z é d é s z l e l é s i folyamatai r e n d s z e r i n t na­ g y o b b m é r t é k ű zavart, illetőleg e l m a r a d á s t m u t a t n a k , m i n t a b e s z é d m e g é r t é s i e k . M i n d e z hatással van a g y e r m e k e k b e s z é d p r o d u k c i ó j á r a is. A b e s z é d h a n g o k kiejtése torzzá válik, egy részük h i á n y o z h a t ; a jellegzetes „ s i k e t e s " beszéd nélkülözi a m a g a s frekvenciás össze­ tevőket. A b e s z é d p r o z o d i a rendkívül bizonytalan. A jellegzetes kiejtészavarokhoz nemrit­ kán a g r a m m a t i z m u s , s z e g é n y e s szókincs, m o n d a t - és szövegértési n e h é z s é g e k társulnak. Kísérletekkel igazolták, hogy a n a g y o t h a l l ó g y e r m e k e k a g y f é l t e k e - d o m i n a n c i á j á n a k ki­ a l a k u l á s a késik a n a g y o t h a l l á s fennállásától, illetőleg korrekciójától függően. A h á r o m ­ éves k o r u k után n a g y o t h a l l ó v á vált g y e r m e k e k esetében kialakult a d o m i n a n c i a , m í g a fi­ atalabb k o r b a n hallássérültté vált vagy így született g y e r m e k e k n é l csak kis s z á z a l é k b a n ( M a r c o t t és M o r e r e , 1990). A korai hallókészülék-ellátás szoros összefüggést m u t a t a fél­ t e k e - d o m i n a n c i a kialakulásával. A b e s z é d f e l d o l g o z á s fejlődését g y e r m e k k o r b a n negatívan befolyásolja az ún. á t m e n e t i hallászavar, a m e l y l e g g y a k r a b b a n hurutos m e g b e t e g e d é s e k , v a l a m i n t a z a d e n o i d - v e g e táció k ö v e t k e z t é b e n alakul ki. (A m e g n a g y o b b o d o t t o r r g a r a t m a n d u l a h u r u t o s tünetek nél­ kül is o k o z h a t egyoldali vagy kétoldali halláscsökkenést.) Ez a k ü l ö n b ö z ő m é r t é k ű (veze­ téses típusú) n a g y o t h a l l á s o s állapot b i z o n y o s idő elteltével m e g s z ű n i k , a hallás r e n d e z ő ­ dik. Ezért n e v e z z ü k á t m e n e t i h a l l á s z a v a r n a k , de a háttérben, rejtve á l l a n d ó s u l h a t n a k az e n n e k k ö v e t k e z t é b e n létrejött beszédészleléssel és/vagy b e s z é d m e g é r t é s s e l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k . A h o s s z a n h u r u t o s , illetőleg m e g n a g y o b b o d o t t orrgaratmandulájú g y e r m e k e k

A HALLÁS ZAVARÁNAK HATÁSA A BESZÉDFELDOLGOZÁSRA

b e s z é d p e r c e p c i ó s m e c h a n i z m u s a sérül, mivel a folyamat legalsó szintje, a hallás h o s s z a b b időtávon n e m t ö k é l e t e s e n m ű k ö d i k . A hallási szint i d ő s z a k o s k á r o s o d á s a azonosítási és feldolgozási p r o b l é m á k a t idéz elő. N a g y o n gyakori az első 5-6 évben tapasztalható á t m e ­ neti hallászavar. Attól függően, hogy m e n n y i ideig áll fenn az o r r g a r a t m a n d u l a - t ú l t e n g é s , vagy milyen méretű a m e g n a g y o b b o d o t t adenoid. 10. 2 0 . 30. 40 dB-es lég-csont köz ala­ kul ki. A m e n n y i b e n kisfokú a h a l l á s c s ö k k e n é s (i j - 2 0 d B ) , a szülőknek és a p e d a g ó g u s o k ­ nak n e m tűnik fel. 2 5 - 3 0 dB-nél m á r észreveszik, hogy a g y e r m e k „figyelmetlen", esetleg „félreért d o l g o k a t " . T ö b b száz m e g n a g y o b b o d o t t o r r g a r a t m a n d u l á j ú , 5 - 6 éves ó v o d á s he­ lyes globális b e s z é d é s z l e l é s é n e k átlagai a k ö v e t k e z ő k voltak: 3 9 , 3 % a j o b b oldali és 3 7 , 2 % a bal oldali fülbe közvetített h a n g s o r o k tekintetében. A g y e r m e k e k o r r g a r a t m a n d u l a mű­ téten estek át. a m e l y e t k ö v e t ő e n a helyes a z o n o s í t á s u k átlagértéke: 8 5 % és 9 2 , 8 % lett. A tapasztalati adatok szerint ötéves korban elsősorban a fonetikai és fonológiai szintek k á r o s o d n a k , v a l a m i n t a teljes m e c h a n i z m u s tárolási rendszere. H a t é v e s korban u g y a n c s a k a fonetikai, fonológiai szintek k á r o s o d á s a látszik (tehát nincs fejlődés), sőt a fonológiai észlelés szignifikánsan g y e n g é b b , mint az e l ő z ő életkorban. A hétéveseknél erőteljes vál­ tozást t a p a s z t a l u n k : é r z é k e l h e t ő v é válik az akusztikai feldolgozási szint zavart m ű k ö d é s e .

A hallás zavara lehet veleszületett p r o b l é m a , de kialakulhat b á r m e l y életkorban, illetőleg az ép hallás bizonyos fokú csökkenése gyakorlatilag mindenkinél bekövetkezik időskorban. A n a g y o t h a l l ó és siket c s e c s e m ő is elkezd gőgicsélni, n é h á n y h ó n a p elteltével a z o n b a n a gőgicsélés szegényesedik, majd abbamarad. A nem ép hallás kihat mind a b e s z é d p r o d u k c i ó , m i n d a beszédfeldolgozás m ű k ö d é s i folyamataira. Kísérletek alátámasztották például, hogy az ép halló és a siket szülők a z o n o s fokban hallássérült g y e r m e k e i n e k b e s z é d m e g é r t é s e között nincs l é n y e g e s k ü l ö n b s é g . A n a g y o t h a l l á s lehet vezetéses típusú - ha a hallójáratban, a d o b h á r t y á n vagy a halló­ c s o n t o k o n , illetve a d o b ü r e g b e n van kóros elváltozás. E k k o r a vezetéses zavar k ö v e t k e z ­ tében a h a n g r e z g é s e k csak kisebb mértékben j u t n a k a belső fülbe. Ezek a betegek kissé tor­ zítva és h a l k a b b a n hallják a beszédet (a h a l l á s k ü s z ö b legfeljebb 40 dB-en futhat). A kis­ g y e r m e k - és i s k o l á s k o r b a n fellépő h a l l á s k á r o s o d á s o k t ú l n y o m ó többsége vezetéses zavar. F e l n ő t t k o r b a n sokkal g y a k o r i b b az idegi eredetű vagy p e r c e p c i ó s típusú h a l l á s c s ö k k e n é s . A b e l s ő f ü l - e l v á l t o z á s o k ( a m e l y e k e t különféle o k o k i d é z h e t n e k elő) e s e t é b e n a b e t e g

126

127

a fonetikai és a fonológiai szintek változatlanul n e m ép folyamatai mellett. A felsőbb per­ cepciós szintek k ö v e t k e z m é n y e s e n kóros m ű k ö d é s e az elmaradott szövegértés. A nyolcéve­ sek e r e d m é n y e i n e k értékelésekor m á r feltétlenül tekintetbe v e e n d ő az iskolai (közvetlen és közvetett) fejlesztés ténye. E n n e k ellenére gyakorlatilag n e m tapasztalható m i n ő s é g i javu­ lás. A 9 és 10 évesek mutatják a legnagyobb elmaradást a beszédpercepciós folyamataikban. Egyetlen részfolyamatban sem éri el a teljesítményük a hétévesekét, ami azt jelenti, hogy 6 év körüli f o l y a m a t m ű k ö d é s e k k e l kell a harmadik, negyedik osztályt végezniük.

n y o s fejlődésről t a n ú s k o d i k v a l a m e n n y i részfolyamatban. H a tekintetbe v e s s z ü k azt, hogy a p e r c e p c i ó s r é s z f o l y a m a t o k felelősek az írott a n y a n y e l v elsajátításáért, a k k o r azt kell m o n d a n u n k , hogy az első osztályosok nincsenek abban a h e l y z e t b e n , hogy p r o b l é m a m e n ­ tesen tanuljanak m e g olvasni és írni. M i n t h o g y a 9 és a 10 évesek s e m érik el a h é t é v e s kor­ ban (!) elvárt szinteket, n e m véletlen, hogy náluk kivétel nélkül találunk az írott a n y a n y e l v tanulásával kapcsolatos különféle nehézségeket, illetőleg zavarokat. A n e h é z s é g e k e t a szó­ kincs a k t i v á l á s á n a k p r o b l é m á j a is növeli. A 2. ábra az akusztikai, fonetikai, fonológiai és a szeriális észlelés teljesítményét ábrázolja az elvárt teljesítményhez képest első, m á s o d i k és n e g y e d i k o s z t á l y o s o k n á l . A diszfáziás g y e r m e k e k m o n d a t - és szövegértési f o l y a m a t o k b a n nyújtott teljesítménye is k o m o l y z a v a r o k a t m u t a t . A m o n d a t é r t é s szintje j o b b , k ö z e l e b b van az életkori teljesít-

A MEGKÉSETT BESZÉDFEJLŐDÉS (DISZFÁZ1A) ÉS A BESZÉDFELDOLGOZÁSI ZAVAR

Az anyanyelv-elsajátítás m e g i n d u l á s a késhet, s e n n e k s z á m o s o k a lehet: örökletes sajátos­ ság, n e u r o l ó g i a i zavar, m e n t á l i s retardáció, agyi k á r o s o d á s , i n g e r s z e g é n y k ö r n y e z e t stb. A diszfáziához v e z e t ő o k o k sokfélesége e r e d m é n y e z i m a g á n a k a b e s z é d z a v a r n a k a sokfé­ leségét is; és m e g h a t á r o z z a a g y e r m e k anyanyelv-elsajátításának további útját. A m e g k é ­ sett b e s z é d f e j l ő d é s ű g y e r m e k n e k egy v a g y n é h á n y szava van c s a k , sok e s e t b e n j e l e k e t használ k o m m u n i k á c i ó s célokra, b e s z é d m e g é r t é s e , illetőleg a teljes nyelvi jellegű g o n d o l ­ k o d á s a korlátozott (vö. G e r e b e n n é Várbíró, 1995). H á r o m - és h a t é v e s k o r között a beszéd­ p r o d u k c i ó j a általában ugrásszerű fejlődésnek indul, a b e s z é d f e l d o l g o z á s a z o n b a n lénye­ gesen lassúbb ü t e m b e n fejlődik. M i l y e n a l é n y e g é b e n n e m vagy alig b e s z é l ő 3-4 évesek anyanyelvi szintje? Artikuláci­ ós teljesítményük alig 5%-uknál felel m e g az életkorban elvárt teljesítménynek; a többiek j e l e n t ő s e l m a r a d á s t m u t a t n a k . Beszédészlelési szintjük a k e z d e t e k b e n n e h e z e n m e g í t é l h e ­ tő. K é t h a r m a d u k n a k a s z ö v e g é r t é s e b i z o n y t a l a n , e l m a r a d o t t , e g y h a r m a d u k n á l a z o n b a n nincs eltérés. A m o n d a t é r t é s közel 25%-uknál életkori szinten van, m í g több mint 75%-uknál e l m a r a d o t t , zavart. N a g y o k a z e g y e s g y e r m e k e k közötti i n d i v i d u á l i s k ü l ö n b s é g e k . A diszfáziások b e s z é d p r o d u k c i ó j a 5-6 éves korukra s z e m b e t ű n ő e n javul ( n é m e l y e k n é l tel­ j e s e n r e n d e z ő d i k ) . A p e r c e p c i ó s részfolyamatokat tekintve a z o n b a n m i n d e n vizsgált kor­ c s o p o r t b a n , öttől tízéves korig j e l e n t ő s e l m a r a d á s t találtunk az adott életkorban elvárt tel­ j e s í t m é n y h e z képest. Ha c s u p á n az átlagértékeket vesszük figyelembe, a k k o r azt m o n d h a t ­ juk, hogy az ö t é v e s e k csak e l m a r a d á s t m u t a t n a k , de a teljesítménygörbéjük követi az ép teljesítmény vonalát. H a t é v e s kortól m á r n e m e g y s z e r ű e n e l m a r a d á s r ó l , h a n e m zavarról is szó van, mivel a g y e r e k e k teljesítménygörbéje az egyes részfolyamatok tekintetében jel­ legzetes k ü l ö n b s é g e k e t m u t a t az ép v o n u l a t h o z képest. Az akusztikai és a fonetikai észle­ lés k i s e b b m é r t é k ű e l m a r a d á s t mutat, a szeriális és a fonológiai r é s z f o l y a m a t o k m ű k ö d é s i szintje a z o n b a n feltűnően g y e n g e . Az ö t é v e s e k h e z viszonyítva m i n t e g y „ r o m l o t t " a gyer­ m e k e k teljesítménye. Valójában van fejlődés a két korcsoport között, a z o n b a n az életkor­ ban elvárt szinthez képest a hatévesek e r e d m é n y e g y e n g é b b , így n ö v e k e d e t t a k ü l ö n b s é g az ép és a diszfáziás g y e r m e k e k között. C s a k n e m kivétel nélkül késik az agyfélteke-domi­ n a n c i a k i a l a k u l á s a a m e g k é s e t t beszédfejlődésű ó v o d á s o k esetében, t o v á b b á k o m o l y el­ m a r a d á s t m u t a t a b e s z é d h a n g - m e g k ü l ö n b ö z t e t é s i készség is. Az i s k o l á s o k teljesítménye u g y a n c s a k j e l e n t ő s e l m a r a d á s t m u t a t az ép fejlődésű gyere­ k e k h e z képest, u g y a n a k k o r az egyes k o r c s o p o r t o k teljesítménye e g y m á s h o z képest bizom e n y h e z , m i n t a s z ö v e g é r t é s é . Az ép fejlődésű g y e r m e k e k a d a t a i h o z v i s z o n y í t v a , a diszfáziás ó v o d á s o k szövegértésben megközelítőleg a h á r o m é v e s e k szintjén állnak. U g y a n ­ abban az életkori csoportban a beszédmegértési különbségek nagyok. A vizsgált g y e r m e k e k mintegy 8 0 % - á n á l volt e területen k i m u t a t h a t ó e l m a r a d á s (Gósy, 2 0 0 0 ) . A szövegértési ne­ h é z s é g e k többféle okra vezethetők vissza. P r o b l é m á k a t j e l e n t h e t n e k az ismeretlen lexikai egységek, a bizonytalanul vagy tévesen azonosított morfológiai és szintaktikai szerkezetek, a fel nem ismert összefüggések, s az emlékezeti m ű k ö d é s e k esetleges zavarai is. E l m a r a d á s t a p a s z t a l h a t ó a rövid idejű verbális, de a vizuális m e m ó r i a teljesítményében is. N e m egy g y e r m e k n é l a rövid idejű verbális m e m ó r i a m ű k ö d é s e n e m is tesztelhető. 129
Diszfáziás iskolások

20 -i

1

1

< —

1

akusztikai észlelés

fonetikai észlelés
2. ábra

szeriális észlelés

fonológiai észlelés

teljesítménye

négy

beszédészlelési

részfolyamatban

128

A B E S Z É D P R O D U K C I Ó HIBÁJA ÉS A B E S Z É D F E L D O L G O Z Á S I M Ű K Ö D É S E K

A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARÁNAK KÖVETKEZMÉNYE: OLVASÁSI NEHÉZSÉG

R e n d s z e r e s e n felmerülő kérdés, hogy vajon az artikulációs b e s z é d h i b a feltétlenül e g y ü t t jár-e a b e s z é d é s z l e l é s és/vagy a b e s z é d m e g é r t é s zavarával. T a p a s z t a l a t a i n k azt mutatják, h o g y n e m ; a vizsgált sok száz b e s z é d h i b á s g y e r m e k e g y h a r m a d á n á l a beszédfeldolgozás­ ban s e m m i f é l e eltérést n e m láttunk. K é t h a r m a d u k n á l a z o n b a n k i s e b b - n a g y o b b m é r t é k b e n érintett a b e s z é d é s z l e l é s , és e z e n belül egy részüknél a b e s z é d m e g é r t é s is. E n n é l f o g v a a b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k b e s z é d f e l d o l g o z á s i f o l y a m a t a i feltétlenül t e s z t e l e n d ő k , é s h a szükséges, a célzott fejlesztés p á r h u z a m o s a n kell, hogy történjen a b e s z é d h i b a j a v í t á s á v a l . M i n é l s ú l y o s a b b a g y e r m e k artikulációs hibája, azaz m i n é l t ö b b b e s z é d h a n g r a terjed ki, annál t ö b b b e s z é d é s z l e l é s i folyamat m ű k ö d é s é b e n találunk eltérést. E n y h é b b e s e t e k b e n például a sziszegők hibája vagy r o t a c i z m u s fennállása - r e n d s z e r i n t az akusztikai, foneti­ kai és a szeriális é s z l e l é s sérült. T o v á b b i m á s s a l h a n g z ó k h e l y t e l e n k é p z é s e e g y ü t t j á r a d i s z k r i m i n á c i ó zavarával, a vizuális és a ritmusészlelés, v a l a m i n t a t r a n s z f o r m á c i ó s észle­ lés e l m a r a d á s á v a l . Ha egy vagy több m a g á n h a n g z ó ejtése is hibás, a k k o r biztosra v e h e t ő , h o g y a teljes beszédészlelési m e c h a n i z m u s zavart. A b e s z é d m e g é r t é s i f o l y a m a t o k ép vagy n e m é p m ű k ö d é s e j á r u l é k o s a n k a p c s o l ó d h a t a z artikulációs h i b á h o z . Ha az artikulációs m o z g á s o k hibájához további b e s z é d p r o d u k c i ó s zavarok is társulnak (például szűk szókincs vagy a g r a m m a t i z m u s ) , ezek m á r feltételezik m i n d a beszédészlelé­ si, m i n d a b e s z é d m e g é r t é s i folyamatok működési zavarát. 6 0 0 b e s z é d h i b á s g y e r m e k vizs­ gálatának á t l a g e r e d m é n y e i láthatók a 3. ábrán (az akusztikai, a fonetikai és a fonológiai ész­ lelés adatai). A g y e r m e k e k közül 4 5 0 fiú és 150 leány. Az első vizsgálat 5 éves, a követke­ ző h á r o m évvel később, 8 éves korukban történt. A gyerekek a két vizsgálat között intenzív fejlesztésben, p r o d u k c i ó s és részlegesen percepciós terápiában részesültek. B á r a g y e r m e ­ keknek 8 éves korukban már semmiféle beszédhibájuk n e m volt, a beszédészlelési folyama­ taik m é g e k k o r is j e l e n t ő s e l m a r a d á s t mutattak az életkorukban elvárt teljesítménytől.

A nyelvi k é p e s s é g b á r m e l y összetevője o k a lehet az olvasási n e h é z s é g n e k ; d ö n t ő a z o n b a n a beszédfeldolgozási teljesítmény szintje. A kísérletek és tapasztalatok alapján a követke­ ző a l a p ö s s z e f ü g g é s e k állapíthatók m e g . Beszédészlelési zavar, illetőleg e l m a r a d á s és ép értés esetén az olvasás és írás technikájának k i s e b b - n a g y o b b m é r t é k ű zavarát tapasztaljuk. A b e s z é d p e r c e p c i ó s z a v a r é r i n t h e t i v a l a m e n n y i szint m ű k ö d é s é t , de k o r l á t o z ó d h a t e g y vagy n é h á n y r é s z f o l y a m a t r a . Az i d ő v i s z o n y o k zavart észlelése például j e l e n t k e z h e t a be­ s z é d h a n g o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é b e n (a rövid, ill. hosszú fonológiai j e g y r e a l i z á l ó d á s á n a k hibás a z o n o s í t á s a ) , a szavak m o n d a t o n belüli elhangzási sorrendjének téves felismerésé­ ben, valamint az időzítésre v o n a t k o z ó s z e m a n t i k a i j e g y e k d e k ó d o l á s á b a n (vö. H e r z o g n é Fürst, 1996). B e s z é d m e g é r t é s i zavar/elmaradás és ép észlelés esetén olvasásértési és értel­ mezési n e h é z s é g e k e t tapasztalunk, t o v á b b á j á r u l é k o s a n már j e l e n t k e z n e k a g o n d o l k o d á s i korlátok, sőt b i z o n y o s viselkedési p r o b l é m á k is. A b e s z é d p e r c e p c i ó s f o l y a m a t zavart m ű k ö d é s é t a c s a t l a k o z ó k é s z s é g e k e l m a r a d o t t szintje is súlyosbíthatja. Ilyen lehet a mentális lexikon szervezési n e h é z s é g e , a rövid idejű m e m ó r i a problémája, az olvasástanulás kezdetén a k é z d o m i n a n c i a (illetőleg az agyfélteke­ d o m i n a n c i a ) k i a l a k u l a t l a n s á g a , s az e z e k k e l g y a k r a n együtt j á r ó irányfelismerési zavar. Szignifikáns összefüggés van a transzformációs észlelés és az o l v a s á s t e c h n i k a között. Az igen lassan, betűtévesztéssel, erős tagolással olvasó g y e r m e k e k t r a n s z f o r m á c i ó s észlelése n e m r i t k á n az ötévesek teljesítményét s e m éri el.

• másodikosok

•harmadikosok

negyedikesek

akusztikai észlelés

fonetikai észlelés
3. ábra

fonológiai észlelés akusztikai észlelés
8 éves korukban (szürke oszlopok). Technikai olvasási

fonológiai észlelés
4. ábra

szeriális észlelés

Beszédhibás gyermekek észlelése 5 éves korukban (fekete oszlopok),

Ép fejlődésit 5 évesek állagai (fehér oszlopok).

nehézséggel

küzdő

tanulók

beszédészielése

130

131

A 4. ábra m á s o d i k , h a r m a d i k és n e g y e d i k osztályos, az o l v a s á s technikájának n e h é z s é ­ gével k ü z d ő g y e r m e k e k n é h á n y beszédészlelési f o l y a m a t á n a k adatait mutatja (az elvárt ér­ ték v a l a m e n n y i e s e t b e n 1 0 0 % ) . E s e t ü k b e n olvasásértési n e h é z s é g e t n e m t a p a s z t a l t u n k . A v e r b á l i s b e s z é d m e g é r t é s b e n r o s s z u l teljesítők o l v a s á s é r t é s e g y e n g e ; a z o k n á l p e d i g , akiknél a teljes folyamat korlátozottan m ű k ö d i k , ott m i n d az olvasás technikája, m i n d az o l v a s o t t a k é r t é s e érintett. S o k s z o r előfordul, h o g y a g y e r m e k írásbeliséggel k a p c s o l a t o s n e h é z s é g e i d o m i n á l n a k az iskolában, és emellett szinte fel s e m tűnik az olvasás e l m a r a ­ dottsága, illetőleg a beszédfeldolgozási f o l y a m a t o k tökéletlen m ű k ö d é s e . Az írás és a h e ­ lyesírás p r o b l é m á j a összefügg a b e s z é d h a n g - m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e h é z s é g é v e l .

g y a k o r i b b az iskolai k u d a r c o k a t m u t a t ó g y e r m e k e k n é l , mint a m o n d a t é r t é s i p r o b l é m a . Az 1. táblázat azt mutatja, h o g y beszédészlelési zavarban is s z e n v e d ő g y e r m e k e k n e k m i l y e n a m o n d a t - és s z ö v e g é r t é s e . A 6 é v e s e k adatait e l e m e z v e találunk g y e n g é n teljesítőket; a g y e r m e k e k d ö n t ő többsé­ g e a z o n b a n 7 0 % é s 1 0 0 % közötti e r e d m é n y t é r el, vagyis a z egyéni k ü l ö n b s é g e k c s ö k k e n ­ n e k a z é l e t k o r e l ő r e h a l a d t á v a l . A z i d ő s e b b g y e r m e k e k m o n d a t é r t é s e tragikusan g y e n g e ; n a g y o n k e v e s e n k e r ü l n e k a n o r m á l övezetbe, m é g 10 éves k o r b a n is. T e r m é s z e t e s e n a szó­ r á s é r t é k e k e g y r e s z ű k e b b e k , de az á t l a g o k stabil e l m a r a d á s t m u t a t n a k az elvárt teljesít­ m é n y h e z képest. A z e g y e s m o n d a t o k r a kapott helyes azonosítás m e g m u t a t j a , h o g y m i l y e n az e g y e s vizsgált nyelvi k a t e g ó r i á k m e g é r t é s e a k ü l ö n b ö z ő é l e t k o r o k b a n . A 6 é v e s e k ese­ tében az elő-, í 11. utóidejűség o k o z z a a l e g n a g y o b b n e h é z s é g e t . P r o b l é m á t j e l e n t a h o m o ­ n i m toldalék a b i r t o k o s és részeshatározói szerkezet e l k ü l ö n í t é s é b e n . Az e l v á r á s n a k m e g ­ felelően jó a m o n d a t é r t é s a m e l l é k n é v i igenevet t a r t a l m a z ó m o n d a t , v a l a m i n t az ok-oko­ zati összefüggést t a r t a l m a z ó m o n d a t esetében. A 7 - 1 1 évesek m o n d a t é r t é s é b e n tapasztalt hibák h a s o n l ó a k a h a t é v e s e k e s e t é b e n leírtakkal; n á l u k általában 1-2 m o n d a t m e g é r t é s e téves. A m o n d a t é r t é s i n e h é z s é g , illetőleg b i z o n y t a l a n s á g az a n y a n y e l v g r a m m a t i k a i és szin­ taktikai struktúráinak, illetőleg szemantikai egységeinek nem megfelelő elsajátítására utal. E n n e k m e g f e l e l ő e n n e h é z s é g e i k v a n n a k a t ö m ö r e n fogalmazott, rövid nyelvi i n f o r m á c i ó k m e g é r t é s é v e l ( p é l d á u l utasítások, feladatmegjelölések, s z a b á l y o k , definíciók, s z ö v e g e s m a t e m a t i k a p é l d á k ) . S z ö v e g é r t é s ü k t ő l függően e h h e z t o v á b b i n e h é z s é g e k t á r s u l h a t n a k , a m e l y e k ö s s z e g z ő d n e k a „tanulási z a v a r " s z i n d r ó m á b a n . N o h a a b e s z é d é r t é s és ezen belül is a szövegértés elméletileg fejlődik a tanulás, az olva­ sás, a f o g a l m a z á s i feladatok hatására, az adatok mégis azt erősítik m e g , h o g y ez a „fejlő­ d é s " m i n i m á l i s . A z o k a g y e r m e k e k , a k i k n e k a szövegértése zavart mutat, m é g évek eltel­ tével s e m k é p e s e k a zavarból a d ó d ó h á t r á n y u k a t leküzdeni, illetőleg ö n e r ő b ő l a zavart j e ­ lentősen m é r s é k e l n i , esetleg m e g s z ü n t e t n i . N y o l c é v e s kortól n a g y m é r t é k b e n „ e m e l k e d i k " a szövegértési zavart m u t a t ó g y e r m e k e k aránya. Valójában arról van szó, hogy ezek a gyer­ m e k e k olvasás(értés)i n e h é z s é g , illetőleg tanulási zavar miatt kerülnek vizsgálatra. í g y de­ rül ki, h o g y a felszínen j e l e n t k e z ő p r o b l é m á i k h á t t e r é b e n az e l h a n g z ó b e s z é d d e k ó d o l á s á ­ nak zavara áll. A 1 2 - 1 3 é v e s e k esetében d ö b b e n e t e s volt az az e r e d m é n y , h o g y közel 7 0 % uk éppen az összefüggések felismerésére volt képtelen. Ez pedig egyértelműen m e g a k a d á l y o z z a ő k e t a sikeres tanulásban. S ú l y o s a b b ugyanis a szövegértési zavar, ha a g y e r m e k az összefüggések felismerésében téved. 12 éves k o r fölött a tanulási zavarral küz­ dő g y e r m e k e k m i n t e g y 6 0 % - a n e m m u t a t beszédészlelési e l m a r a d á s t . R e n d s z e r i n t a m o n ­ datértésük is j ó ; a s z ö v e g é r t é s ü k a z o n b a n évekkel m a r a d el a biológiai életkoruk szerinti teljesítménytől. A tapasztalati adatok alapján ötféle okot lehet m e g k ü l ö n b ö z t e t n i , a m e l y e k a g y e r m e k e k szövegértési n e h é z s é g é t o k o z z á k , életkoruktól függetlenül. E z e k : észlelési zavar, a m e n t á l i s l e x i k o n m ű k ö d é s i p r o b l é m á j a , a szintaktikai s z e r k e z e t e k b i z o n y t a l a n azonosítása, a m u n k a m e m ó r i a korlátozott m ű k ö d é s e , az asszociációs m ű k ö d é s e k bizony­ talansága és a lassú feldolgozási folyamatok. A tanulási n e h é z s é g e t m u t a t ó g y e r m e k e k n é l m e g t a l á l h a t ó a szóaktiválás jellegzetes e l m a r a d o t t s á g a .

A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARÁNAK KÖVETKEZMÉNYE: TANULÁSI NEHÉZSÉG

A tanulási n e h é z s é g definíciója sokféle lehet; a k ü l ö n b ö z ő n é z e t e k e t talán úgy lehet egyez­ tetni, ha azt m o n d j u k , a g y e r m e k n e k a k k o r van tanulási n e h é z s é g e , ha ez iskolai k u d a r c ­ h o z vezet. A tapasztalat az, h o g y az első osztályban tanuló g y e r m e k n é l a p r o b l é m á t éretl e n s é g n e k és/vagy f i g y e l e m z a v a r n a k tekintik. M á s o d i k osztálytól olvasási n e h é z s é g r ő l , k é s ő b b diszlexiáról (!) b e s z é l n e k . Ö t ö d i k osztálytól pedig tanulási zavart e m l e g e t n e k , p e ­ d a g ó g u s o k és szülők egyaránt. Holott a háttérben m á r a k e z d e t e k t ő l a beszédészlelés és a b e s z é d m e g é r t é s a k a d á l y o z o t t m ű k ö d é s e áll, a m e l y n e k a k ö v e t k e z m é n y e a különféle for­ m á k b a n j e l e n t k e z ő p r o b l é m a . A l e g g y a k o r i b b , k ü l ö n ö s e n k i s k a m a s z kortól, a b e s z é d m e g ­ értés és/vagy é r t e l m e z é s k o r l á t o z o t t s á g a , a m e l y a f e l a d a t m e g é r t é s t ő l a n n a k teljesítéséig különféle f o r m á k b a n j e l e n t k e z h e t ( S c h n e i d e r és S i m o n , 1996). A b e s z é d m e g é r t é s i n e h é z ­ séggel k ü z d ő t a n u l ó k n e m r i t k á n sajátos k o m p e n z á l á s i stratégiákat építettek ki. A t a n u l ó k f e l a d a t h e l y z e t b e n tanúsított reakciói sok esetben m á r előjelezték az értési n e h é z s é g e t . A k i s e b b e k például m i n d e n k é r d é s r e igennel válaszoltak. A n a g y o b b a k r a j e l l e m z ő , h o g y a feladatot visszakérdezik vagy megismétlik, tehát v a l a m i k é p p e n ellenőrzik, h o g y jól értet­ ték-e. A s z ö v e g é r t é s i tesztek v á l a s z a i b a n g y a k o r i a k a ciklikus feleletek, a m i azt j e l e n t i , hogy a g y e r m e k e g y e t l e n választ variál, ha a k é r d é s kicsit is e m l é k e z t e t egy korábbira. A tanulási zavart m u t a t ó g y e r m e k e k n é l m i n d i g k i m u t a t h a t ó a b e s z é d m e g é r t é s n e m élet­ k o r n a k megfelelő szintje. A b e s z é d é r t é s nehezítettsége i s m é t e l t e n együtt j á r h a t az észlelé­ si z a v a r o k k a l , de azoktól függetlenül is j e l e n t k e z h e t . A szövegértés zavara szignifikánsan
/. táblázat Észlelési zavart is mulató gyermekek beszédértést eredményei (az elvárt érték mindenütt 100%) Életkor Helyes mondatértés átlaga (%) Helyes szövegértés átlaga (%) Ep teljesítményt

nyújtók átlaga (%)

6 évesek 7 évesek 8 évesek 9 évesek 10 évesek 11 évesek

69,3 78 88,6 76,8 92 95.4

53,8 78 71,6 71,2 73,2 77,2

51,9 78 34,8 32,2 36 63,6

132

133

majd 15 h ó n a p o s k o r a körül k e z d e t t beszélni.d o m i n á n s . A szövegér­ tés során látszólag jól k ö v e t t e az elhangzottakat. A rejtett m ű k ö d é s e k esetleges hibája miatt az ép b e s z é d ű ó v o d á s o k tesz­ t e l é s e is j a v a s o l t . 3 2 0 0 g-mal. A g y e r m e k e g y é r t e l m ű e n b a l k e z e s és b a l s z e m . m e n t á l i s l e x i k o n a a kívántnál s z ű k e b b . A szintetizált beszéddel végzett hallásvizsgálat ép hal­ lást m u t a t o t t m i n d k é t o l d a l o n . ESETELEMZÉSEK GMP2 GMP3 GMP4 . R ö v i d idejű vizuális memóriája elfo­ g a d h a t ó . esetleg a k a p c s o l ó d ó folyamatok v a l a m e l y i k é n e k n e m k í v á n a t o s zavara. A g y e r m e k hallására p a n a s z n e m volt. A g y e r m e k b e s z é d p e r c e p c i ó s vizsgálatát az ó v ó n ő k e z d e m é n y e z t e . A b e s z é d é s z l e l é s i teljesítménye átlagosan 2 év e l m a r a d á s t m u t a t az életkori é r t é k e k h e z képest. akik s z e m m e l láthatóan k u d a r c o k a t é l n e k át. a reakcióideje a z o n b a n i d ő n k é n t j e l l e g z e t e s e n m e g n ö v e k s z i k . T. el kell k e z d e n i e az iskolai ta­ nulmányait. nagycsoportos óvodás A n a m n é z i s é b e n s e m m i k ü l ö n l e g e s s é g n e m található. M o z g á s f e j l ő d é s e r e n d b e n zajlott. A z e g y e s r é s z f o l y a m a t o k b a n nyújtott e r e d m é n y e i a z o n b a n e r ő s e n változóak. Tekintettel arra. G M P 1 0 ) e l m a r a d o t t m ű k ö d é s é v e l együtt . E n y h e fo­ kú zavar m u t a t k o z o t t a m o n d a t é r t é s b e n . de a verbális m e m ó r i a az egyetlen felidézett szóval m e g i n t j e l e n t ő s zavart m u t a t . időre. J e l l e m z é s e szerint L. A b e s z é d m e g é r t é s egyik tesztelt szintje sem éri el a h a t é v e s e k teljesítményét. Hozzájárul ehhez döntési reakcióidejének megnövekedése a legtöbb mondat esetében (függetlenül a válasz h e l y e s s é g é t ő l ) . r é s z b e n n a g y o n súlyosak (fonológiai észlelés. A kisfiú a vizsgálat során jól kooperált. m i n t az o s z t á l y t á r s a i k átlagos tanulási ideje. Hozzáférési stratégiája m i n d e n e s e t r e ko­ moly e l m a r a d á s t tükröz. E r e d m é n y e i m i n d a s z ó k i n c s b e n m i n d a s z e r k e z e t a z o n o s í t á s b a n zavarról árulkodtak. M á r a kezdeti m a ­ n i p u l á c i ó k b a n felfigyeltek b a l k e z e s s é g é r e . vö. ábra GMP5 GMP10 /. b e s z é d e f o l y a m a t o s a n fejlődött. I s k o l á s k o r b a n m i n d e n k é p p e n e l l e n ő r z e n d ő a z o k n a k a t a n u l ó k n a k a b e s z é d f e l d o l g o z á s i teljesítménye. v a g y l é n y e g e s e n t ö b b időt kell a t a n u l á s r a s z á n n i u k . Fel kell figyelni az ö n á l l ó a n tanulni n e m sze­ rető vagy n e m t u d ó g y e r m e k e k r e is. G M P 3 ) . mielőtt válaszolna. fonológiai és a szeriális p e r c e p c i ó adatait szemlélteti (az óvo­ d á s k o r b a n elvárt standard a d a t o k k a l együtt).a szeriális észlelés (vö. R a j z k é s z s é g e és síkbeli irányfelismerése e l m a r a d az é l e t k o r á b a n elvártaktól.d i f f e r e n c i á l á s a m e g k ö z e l í t i a n a g y c s o p o r t o s ó v o d á s o k szintjét: a h o s s z ú / r ö v i d m á s s a l h a n g z ó k p o n t o s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é b e n téved. T e l j e s í t m é n y e egy év e l m a r a d á s t m u t a t .) Orrga­ r a t m a n d u l á j á t a gyakori felsőlégúti h u r u t o s b e t e g s é g e k m i a t t 4 éves k o r á b a n kivették. az akusz­ tikai p e r c e p c i ó szószinten. B i z o n y t a l a n s á g r a utal. a m e s e h a l l g a t á s k o r n e m m a n i p u l á l t . a s z ö v e g é r t é s viszont súlyos e l m a r a d á s t jelzett. Az összetettebb morfológiájú és szerkezetű m o n d a t o k a t n e m ér­ tette. vö. e m i a t t az ó v o ­ d á b a n l o g o p é d u s foglalkozik vele. besiéclészlelési teljesítménye Az egyes b e s z é d f o l y a m a t o k b a n tapasztalt e l m a r a d á s o k részben e n y h é b b e k (pl. Centrális szintetizálási k é s z s é g e jól m ű k ö d i k . L. bár feltűnő artikulációs ejtéshibája nincsen. 6 éves kisfiú.az olvasás.KITEKINTÉS a 6 évesek A 5 évesek • 4 évesek a 3 évesek . gőgicsélt. csak feltételezhetjük. A z 5 . A g y e r m e k e k b e s z é d f e l d o l g o z á s i m ű k ö d é s é n e k szűrése. illetőleg tesztelése feltétlenül in­ dokolt. a figyelme végig k ö n n y e n l e k ö t h e t ő volt. hogy j ö v ő év a u g u s z t u s á b a n betölti a hetedik életévét. É d e s a n y j a m á s o d i k t e r h e s s é g é b ő l . m á s o d i k osztályos kortól. B e s z é d h a n g .és vizuális észlelése kissé gyen­ g é b b az á t l a g o s n á l . s p o n t á n b e s z é d e a társaiéhoz képest e l m a r a d o t t . A tíz feltett k é r d é s k ö z ü l m i n d ö s s z e h á r o m r a tudott megfelelő választ adni (az elvárt 7 helyett). a k é p z é s i hely vagy a z ö n g é s s é g / z ö n g é t l e n s é g tekintetében a z o n b a n a d ö n t é s e i j ó k . E n n e k a h á t t e r é b e n is lehet a b e s z é d é s z l e l é s vagy a b e s z é d m e g é r t é s . ábra az akusztikai. hogy L. fonetikai. a fel­ a d a t o k b a n é r d e k l ő d é s s e l vett részt. ritmus. 134 135 . L. Az egyszeri hallás alapján végzett m o n d a t é r t é s i tesztben nagyfokú b i z o n y t a l a n s á g jelle­ m e z t e a kisfiú döntéseit. M i n t h o g y a s z ó k i n c s m e g í t é l é s e csak becslés alapján l e h e t s é g e s .T. az írás és a helyesírás tanulásának nehézségét.a j . p r o b l é m a m e n t e s e n született ( h á r o m évvel i d ő s e b b testvére szintén fiú). ( A c s a l á d b a n b a l k e z e s r ő l n e m tudnak. Ez u t ó b b i előjelzi . T. L. n e h e z e n fejezi ki m a g á t . G M P 5 ) . hogy n é h a suttog­ va ismétli a hallott h a n g s o r o k a t .5. K ü l ö n ö s e n fontos a b e s z é d p r o d u k c i ó j u k b a n is e l m a r a d á s t vagy zavart m u t a t ó gyer­ m e k e k vizsgálata. Ceruzafogá­ sa hibás. teljesítménye a n é g y é v e s óvodáséval a z o n o s . g y e n g é b ­ b e n teljesítenek a k é p e s s é g e i k n é l . T r a n s z f o r m á c i ó s észle­ lése az ötéves k o r n a k megfelelő szintet mutatja.

i d ő r e . n é h a kiejti a h a n g s o r o k a t . p á r h u z a m o s a n a magatartási g o n d o k k a l ( m i n d e z t a szü­ lő h a s o n l ó a n látta). m í g m á s o k b a n különféle za­ v a r o k a t m u t a t . aggály merült fel. b e s z é d e f o l y a m a t o s a n fejlődött. Beszédhang-differenciálása r e n d k í v ü l b i z o n y t a l a n . szeriális ( G M P 1 0 ) . F. M o z g á s f e j l ő d é s e r e n d b e n zajlott. a figyelme végig k ö n n y e n leköthető volt. a r e a k c i ó i d e j e is m e g f e l e l ő volt. a verbális m e ­ m ó r i a kissé e l m a r a d az elvárttól. S ú l y o s - . B e s z é d e ép. 3 5 5 0 g-mal. . hogy m e g tud-e majd felelni a k ö v e t e l m é n y e k n e k . fiú l a m e n n y i r é s z f o l y a m a t b a n a standard érték 100%). döntései a képzési h e l y tekintetében a z o n b a n j ó k . j e l l e g z e t e s betűfelismerési hibáit. E n n e k megfelelően h o s s z a n g o n d o l k o z i k . v a l a m i n t a vizuális ész­ lelés ( G M P 7 ) és a beszédhang-differenciálás ( G M P 1 7 ) adatai láthatók (hétéves kortól va­ //. hogy L. S z o r o n g á s á r a a feladat nehézségével egyi­ dejűleg g y a k o r i b b á váló köhécselései utaltak. m a t e m a t i k á b ó l u g y a n a k k o r e g y i k e a l e g j o b b a k n a k az osztályban. l o g o p é d u s h o z soha n e m kellett járnia. sem a j o b b félteke d o m i n a n c i á j a . m i n t h a n e m i s hallotta volna. H a r m a d i k b a n m á r olvasásból és n y e l v t a n b ó l is kettes osztályzatot kapott. k i s m é r t é k b e n e l m a r a d a standard értékektől (az elvárt összesen 10 s z ó helyett nyolcat m o n ­ dott). de a h o s s z ú távú m e m ó r i a aktiválásának (egyfajta f a n t á z i a m ű k ö d é s ) voltak k ö s z ö n h e t ő e k . további kéth á r o m é v e n át p á r h u z a m o s a n célzott beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i fejlesztéssel. Ö s s z e s s é g é b e n azt m o n d h a t j u k .várhatóan . D. B e s z é d é s z l e l é s i teljesítménye n é m e l y részfolyamatban j ó . k ö n n y e n m e g z a v a r h a t ó a feladatban. de a d e k v á t választ adott (például a helyes az lett volna. 10 éves tanuló. a m i t „ m e g o l d " . Síkbeli irányfelismerése j ó . A tíz feltett k é r d é s közül h a t r a tudott megfelelő választ adni (tízéves korban v a l a m e n n y i r e he­ lyes feleletet v á r u n k ) . szigorúan szótagoló m ó d s z e r ű és lassú tempójú olvasástanítással. m i n t L-nél). h o g y az al­ k a l m a z o t t tesztben n e m m u t a t h a t ó ki s e m a bal. ha az utolsó ó v o d a i é v b e n célzott fejlesztésben részesül. Hozzáférési stratégiája a m e n t á l i s l e x i k o n h o z r e n d k í v ü l lassú. ez e g y é r t e l m ű e n m a g y a r á z z a D. hogy a ró­ ka az e r d ő b e futott. negyedik osztályos. a fone­ A g y e r m e k a n a m n é z i s é b e n figyelmet é r d e m l ő negatív t é n y e z ő n e m található. u g y a n a k k o r látszólag k e v é s s é é r d e k e l t e az elért e r e d m é n y . Ez u t ó b b i a k indokolják az ol­ v a s á s t e c h n i k á b a n . a n e h e z e b b e k e t j ó v a l l a s s a b b a n old­ ja m e g (függetlenül az adott teszt típusától). . h o g y a t o l l b a m o n d á s b a n lassú és hibázik. M i n d ö s s z e h á r o m részfolyamat m ű k ö d é s e é p : az akusztikai észlelés szószinten. Ez a teljesítmény n e m e l e g e n d ő a tanu­ lási f o l y a m a t o k m ű k ö d t e t é s é h e z m á r első osztályban sem. D.d o m i n a n c i a ) vizsgálata . r é s z b e n s ú l y o s a b b a k (fonológiai. tel­ j e s í t m é n y e f o l y a m a t o s a n romlott. ez a hatévesek átlagos teljesítményének felel m e g . s csak az­ tán d ö n t . 3). a m e n n y i b e n ez n e m lehetséges (az életkor miatt. Az iskolában és o t t h o n is figyelmetlennek találják. N e m hajlandó e g y e d ü l tanulni. á b r á b a n az a k u s z t i k a i ( G M P 2 . hogy a faluba). h a n e m m i n t e g y feladatként j e l e n t k e z i k a számára. Édesanyja első t e r h e s s é g é b ő l . H á r o m k é r d é s r e hibás. a vizsgálat során jól kooperált. E z e k részben e n y h é b b e k (pl. csak édesanyjával. A lateralitás ( a g y f é l t e k e . az iskolai k u d a r c o k m é g a k k o r is előjelezhetők. h o g y t o v á b b i négy k é r d é s r e n e m a d e k v á t a n felelt.azt m u t a t t a . F e l a d a t m e g o l d á s i t e m ­ pója változó. ábra Negyedik osztályos gyermek beszédpercepciós teljesítménye az. a k k o r j a v a s o l t a b e i s k o l á z á s a az ún. C e n t r á l i s szintetizálás) k é s z s é g e jól m ű k ö d i k .ami a k i s c s o p o r t o s ó v o d á s o k átlagos teljesítménye. az írásban és a helyesírásban fennálló n e h é z s é g e k e t .d o m i n á n s . szeriális észlelés és a b e s z é d h a n g o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é b e n tapasztalt e r e d m é n y ) . " -1 T ' _ GMP2 GMP4 GMP5 GMP10 GMP18 GMP7 GMP17 6. a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e m ö n k é n t e l e n (ami s z ü k s é g e s az írott a n y a n y e l v elsajátításához). R ö v i d idejű vizuális m e m ó r i á j a é p . a s z á m á r a e g y s z e r ű b b e k e t g y o r s a b b a n . A szövegértési zavar súlyosságát fo­ k o z z a . a vizuális észlelés). J o b b k e z e s é s j o b b s z e m . o r r g a r a t m a n d u l á j á t a k k o r eltávolították (ezt k ö v e t ő e n a p a n a s z o k m e g ­ s z ű n t e k ) . transzformációs ( G M P 1 8 ) p e r c e p c i ó . A b e s z é d m e g é r t é s során a m o n d a t é r t é s b e n j ó l teljesített. L. A g y e r m e k b e s z é d p e r c e p c i ó s vizsgálatát az iskola és a szülő e g y a r á n t kérte. h á r o m r a pedig hibás választ adott. de rendezett. A hoszszú/rövid m á s s a l h a n g z ó k és a zöngésség/zöngétlenség differenciálásában téved. hogy m i r e kell válaszolnia. A szülő és a tanító e g y h a n g ú v é l e m é n y e sze­ rint a kisfiú s z ó k i n c s e n e m túlzottan g a z d a g ( m é g a k ö t e l e z ő o l v a s m á n y o k a t is csak rész­ legesen k é p e s e l o l v a s n i ) . majd másfél éves k o r a körül k e z d e t t beszélni. A négy f e n n m a ­ r a d ó kérdés közül e g y r e s e m m i t nem m o n d o t t . rizikó-gyermek a tanulási folyamatok m ű k ö ­ d é s e és m ű k ö d t e t é s e szempontjából. A feleletei u g y a n a k k o r e g y é r t e l m ű e n k a p c s o l ó d t a k a m e s é h e z . M i n d e n n e k is k ö v e t k e z m é n y e . gőgicsélt. azt m o n d t a . Ilyen teljesítmény esetén felmerülhet az ó v o d a i ellátás m e g h o s s z a b b í t á s a egy évvel. A szintetizált b e s z é d d e l végzett hallásvizs­ gálat ép hallást m u t a t o t t m i n d k é t fülén. olvasó osztályba vagy kis l é t s z á m ú osztályba. a d ö n t é s e i is hibátlanok. fonetikai ( G M P 4 ) . A transzformáci­ ós észlelés a h a t é v e s ó v o d á s n a k megfelelő szintet mutatja. A tanító jel­ l e m z é s e szerint az első osztályban elért megfelelő t a n u l m á n y i e r e d m é n y t k ö v e t ő e n D. A s z ö v e g é r t é s b e n viszont j e l e n t ő s zavart tapasztaltunk. A 6. A g y e r m e k hallására h á r o m é v e s korá­ b a n p a n a s z volt. A többiben k ü l ö n b ö z ő m é r t é k ű e k az e l m a r a d á s o k . életkorában elvárt értékekkel tikai és a r i t m u s é s z l e l é s . Tekin­ tettel arra. f o n o l ó g i a i 137 136 50 4 0 -I 1 ' ' GMP3 . ( G M P 5 ) . p r o b l é m a m e n t e s e n született (két évvel fiatalabb testvére lány). h o g y j ö v ő é v b e n elkezdi a felső tagozatot.

2 támogatásával valósul­ hatott meg. A finom d i a g n ó z i s h o z és célzott t e r á p i á h o z n é l k ü l ö z h e t e t l e n . kedvesek. É r t e l m e t l e n h a n g s o r o k b ó l álló s z ö v e g e t csak nagy n e h é z s é g e k árán k é p e s m e g h a n g o s í t a n i . megismétli .és írásgya­ korlással p á r h u z a m o s a n ) . G Ó S Y M Á R I A ( 1 9 9 5 ) : GMP-diagnosztika. 143-163. Budapest. értették. MARCOTTE. HERZOONÉ FÜRST BEÁTA ( 1 9 9 6 ) : Kisiskolások beszédészlelési és beszédmegértési eredményeiről. Journal of Brain and Language. mi több különlegesen arra. kudarcok. In: Gósy Má­ A SZÓ VAKSÁGTÓL A DISZLEXIÁIG* CSÉPÉ VALÉRIA 1. de azt javítatlanul hagyja. C.1 5 2 .). H o z z á t e s z i . A lateralitás (agyfélteke-dominancia) vizsgálata az a l k a l m a z o t t teszt­ ben n e m m u t a t o t t ki d o m i n a n c i á t . a k a d o z ó . írászavarát. A szülővel és a tanítóval e g y e t é r t é s b e n D. orvosok sem óvoda befejezését érték a követő nyáron tesztek szerint kerüljön. alig h o s s z a b b m i n t 2 p e r c e s s z ö v e g b e n . félreolvas. hogy ha édesanyja m a g y a r á z . 138 139 . hogy e z e k n e k a z a v a r o k n a k a j e l l e m z ő i t és okait m e g p r ó b á l j u k m é l y s é g é b e n is m e g i s m e r n i . h e m z s e g az „ e l k é p e s z t ő " helyes­ írási hibáktól. Nikol. értik a A tanítónő logopédus nem felhívta figyelmüket átlagos. Bérezi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola. valamint T 0 0 3 3 0 0 8 . vagy n e h e z e n olvasnak. a m i t m o n d a n a k neki. A g y e r m e k olvasása rendkívül lassú. Ez a fejezet ugyan „ c s a k " a diszlexiával fog­ lalkozik. Az értelmes. mert társainál. ( 1 9 9 0 ) : Speech lateralization in deaf population: Evidence for a develop­ mental critical period.1 4 3 . Ez a fejezet o l y a n g y e r e k e k r ő l szól. Nikol. Okos. T ö b b é v t i z e d e s t a p a s z t a l a t u n k alapján a k e z d ő d ő s z o r o n g á s o s tünetek e n y h ü l é s e is b e k ö v e t k e z i k .bítja s z ö v e g é r t é s i zavarát. illetve j e l e n t ő s késést mutat. nem gyenge által elvégzett találnak vizsgálatok szerint Andrea szülők sok „kézzelfogható" olvasása évesekének felel jóllehet miért intelligenciája mindenkihez szakemberek magyarázatot gyermekük olvasására. SCHNEIDER JÚLIA ÉS SIMON FERENC ( 1 9 9 6 ) : Iskolai kudarcok beszédpercepciós hátteréről. Budapest. A. írásuk olvashatatlan. Budapest. kreatív. m é g i s k ö z ö s nevet a d u n k p r o b l é m á j u k n a k : specifikus tanulási zavar. Nikol. * A tanulmány az O T K A T 0 1 9 8 7 5 . Szeret építeni. 1 3 4 . G Ó S Y MÁRIA ( 1 9 9 9 ) : Pszicholingvisztika. csak é p p e n n e m .) ( 1 9 9 5 ) : Fejlődési diszfázia. Nikol. Olvasásértése m é g a verbális értésnél is valamivel g y e n g é b b . ria (szerk. továbbá az AKP 2 0 0 0 / 1 . BEVEZETÉS: MI A SPECIFIKUS TANULÁSI ZAVAR? 7 éves. Péter ben írása találtak IRODALOM GEREBENNÉ VÁRBÍRÓ KATALIN (szerk. Budapest. hogy a megfelelő iskolai teljesítményhez szükséges r é s z k é p e s s é g e k egyike vagy m á s i k a eltér az átlagtól. Corvina Kiadó. A.szülői kérésre . a mennyivel szabbul olvas már. Budapest. m é g i s látni fogjuk. Ott azonban semmi 10 éves. h o g y sokszor n e m érti. kérdésre be is vallja. fej­ tudta a és kivárni. Andrea Éppen ezért rosza elvitték Andrea nem 7 is Szülei szerint kedves. A specifikus tanulási zava­ rok j e l l e g z e t e s s é g e . h o g y az ö s s z e f ü g g é s e k e t s e m i s m e r t e fel az e l h a n g z o t t . mint Péter és A n d r e a . jól k o o p e r á l ó g y e r m e k a r e n d e l k e z é s r e álló több m i n t e g y é v alatt v á r h a t ó a n g y o r s fejlődést fog m u t a t n i . már alig nem tudja intelligens furcsa feladatokat kitalálni. 3 9 . A pszichológiai ami olyasmit. D. s ez n a g y o n zavarja. hogy m e g é r t é s é h e z s z á m o s k é p e s s é g fejlődésével és szerepé­ vel kell tisztában l e n n ü n k . Budapest. Az vidám és sorra nyughatatlan. E z e k a „ p é t e r e k " és „ a n d r e á k " n a g y o n k ü l ö n b ö z h e t n e k e g y m á s t ó l . ÉS MORERE.a n e g y e d i k osz­ tályt (a kisfiú c s a k n e m ö r ö m m e l vette t u d o m á s u l a javaslatot). In: Gósy Mária (szerk). sok­ szor i s m é t e l és újrakezd. a k k o r azt k ö n n y e b b k ö v e t n i e . Intelligensek. Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok. Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok. C é l z o t t beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i fejlesztését a szülő és egy fejlesztő p e d a g ó g u s végzi (olvasás. olvashatatlan. 1 2 2 . amikor meg. Az hogy iskolába betűket megfelelően formálni. GÓSY MÁRIA ( 2 0 0 0 ) : A hallástól a tanulásig. D. magyarázná okos. számolni. A hogy értelmes.

Ranschburg Pál és hatása a német nyelvterületen . V e k e r d y . V a s s n é K o v á c s . M á r O r t o n felveti.és írászavarokra. hogy a s z ó v a k s á g n a k szerzett és fejlődési for­ mái lehetnek. A fejlődési diszle­ xia a m e g h a t á r o z á s szerint . így például a nyelvi k é p e s s é g e k kialakulásában egyik félteke sem j u t irányító szerephez. vele­ született) j e l z ő v e l egészíti ki. Az első beszámolók és a Glasgow-i iskola . K u s s m a u l s z ó v a k s á g n a k ( w o r d . és n o r m á l intelligenciájú volt. A pszichiátriai d i a g n o s z t i k a k é z i k ö n y ­ vében ( D S M /Diagnostic and Statistical M a n u á l of M e n t á i Disorders/-IV. a m e l y az o l v a s á s elsajátításának n e h é z s é g é b e n nyilvánul m e g . illetve ezzel öszszefüggésben az írás. h o g y 1975ben a N e u r o l ó g u s o k V i l á g s z ö v e t s é g e hivatalosan is m e g f o g a l m a z z a a z o k a t a ismérveket. A „fejlődési d i s z l e x i a " kifejezés egyre inkább m e g h o n o s o d i k az orvosi s z ó h a s z n á l a t b a n .és írászavarait a „színleges a l e x i a " kifejezés b e v e z e t é ­ sével k ü l ö n í t i el a n o r m á l i n t e l l i g e n c i á j ú a k o l v a s á s i z a v a r a i t ó l ( R a n s c h b u r g . e z e k k ö z ü l elsősorban az e m l é k e z e t súlyos zavara­ it és az a l a c s o n y i n t e l l i g e n c i á t . majd 1937-ben fejlődési alexia n é v e n hivatkozik az olvasás. addig a hazai l o g o p é d u ­ 2. aki elsőként vezeti be a s z ó v a k s á g m e g h a ­ t á r o z á s á b a n a k i z á r á s o s k r i t é r i u m o k a t .3. E g y é r t e l m ű e n m e g k ü l ö n b ö z t e t i az a l a c s o n y intelligenciájúak olvasási zavarát a n o r m á l intelligenciaövezetbe t a r t o z ó g y e r e k e k olvasási nehézségeitől. bár az 1970-es évektől k e z d ő d ő e n egyre i n k á b b az olvasás. 1969) terü­ l e t é n j e l e n n e k m e g újabb és újabb közlések. R a n s c h b u r g m u n k á s s á g a k ü l ö n ö s e n nagy hatást gyakorolt a n é m e t nyelvterületen folyó kutatásra. Ezzel egyidejűleg Pringle M o r g a n ( 1 8 9 6 ) to­ vább finomítja a K u s s m a u l t ó l átvett s z ó v a k s á g kifejezést. R a n s c h b u r g k o n g e n i t á l i s alexia f o g a l m a a z o n o s H i n s h e l w o o d k o n g e n i t á l i s s z ó v a k s á g f o g a l m á v a l . A DISZLEXIA TÖRTÉNETE: VOLTAK-E MINDIG DISZLEXIÁSOK? sok egy r é s z e a m ó d s z e r e k kialakításában és e z e k elméleti a l a p o z á s á b a n is erősen ragasz­ k o d i k R a n s c h b u r g ö r ö k s é g é h e z . /. 2. Ezzel p á r h u z a m o s a n ő m a g a is használja a diszlexia kifejezést. h o g y az olvasási z a v a r n a k ez a típusa a fejlődéssel függ ö s s z e . e g é s z e n az 1960-as é v e k i g . C s a k n e m két évtizeddel K u s s m a u l k ö z l é s e után J a m e s H i n s h e l w o o d skót s z e m é s z ismerteti egy olvasási zavarral k ü z d ő férfi esetét. 2. 1974. Tíz évvel k é s ő b b Berlin. Orton . 1977. h o g y a diszlexia hátteré­ ben az ú g y n e v e z e t t látási e m l é k e z e t zavarán túl alkati r e n d e l l e n e s s é g is feltételezhető. a n n a k ellenére. e g y m á s i k n é m e t o r v o s m á r a g ö r ö g dyslexia ( n e h é z s é g a s z a v a k k a l ) kifejezést használta.a szóvakság A specifikus tanulási zavarok közül elsőként az olvasási zavarokra figyeltek fel.ö s s z h a n g b a n H i n s h e l w o o d úttörő m u n k á i v a l . A diszlexia diagnosztikáját. M é r f ö l d k ő n e k számít. b e s z é d zavarainak vizsgálata. aki képtelen volt m e g t a n u l n i olvasni. h a n e m az a r e e d u k á c i ó m ó d s z e r é n e k egyik sarkalatos pontja is.a legaszténia M a g y a r o r s z á g o n R a n s c h b u r g Pál n e v é h e z fűződik az olvasási zavarok. Az a m e r i k a i s z a k i r o d a l o m b a n a k é r d é s k ö r iránti e g y r e n a g y o b b ér­ d e k l ő d é s S á m u e l T o r r e y Orton amerikai n e u r o l ó g u s m u n k á j á n a k k ö s z ö n h e t ő . T ö b b mint száz évvel ezelőtt.sősorban a n e v e z é k t a n e s e t é b e n k ö t ő d i k R a n s c h b u r g m u n k á i h o z . majd lassanként a p e d a g ó g i a i és pszichológiai s z a k i r o d a l o m b a n is elfoglalja m e g f e l e l ő helyét. század v é g é r e á l t a l á n o s a n elfogadottá válik. E g é s z e n 1975-ig várat m a g á r a az olvasás. helyesírás. E z e n k í v ü l egy új szak­ kifejezés. a m i k o r a p e d a g ó g i a i p s z i c h o l ó g i a új lendülettel fog az iskolai k u d a r c o k o k a i n a k felkutatásába. és a tanuló intel­ ligenciája a n o r m á l t a r t o m á n y b a sorolható. 1877-ben egy n é m e t orvos. j ó l l e h e t megfelelő oktatást kapott. Ő a z o n b a n az a l a c s o n y intelligenciájúak olvasás. és a kongenitális (alkati. A diszlexia megközelítésének hazai hagyományai A diszlexia d i a g n ó z i s á b a n és terápiájában R a n s c h b u r g Pál n e m z e t k ö z i színvonalú m u n k á ­ it k ö v e t ő e n h o s s z ú s z ü n e t k ö v e t k e z i k . V i l á g o s a n e l k ü l ö n í t i a s z ó a l a k r a s p e c i a l i z á l t v i z u á l i s e m l é k e z e t e t a többi e m l é k e z e t i formától. A z a n g o l n y e l v t e r ü l e t e n m e g h a t á r o z ó n a k számító J a m e s H i n s h e l w o o d m u n k á i b a n szin­ tén a szerzett és a kongenitális szóvakság elkülönítéséről és összehasonlításáról ír (lásd bő­ v e b b e n C s é p é és mtsai. d i a g n o s z t i k á r a és terápiára.b l i n d n e s s ) n e v e z t e el ezt a n e h e z e n m a g y a r á z h a t ó j e l e n s é g e t .4. 1995) a diszlexiát m á r a tanulási zavarok (korábban iskolai készségek zavara) csoportjában találjuk m e g . 1939). Az orvosi s z a k m á k .olyan zavar. 2.eltérően m á s o r s z á g o k gya­ korlatától . M e i x n e r Ildikónál például a diszlexia m a g y a r á z a t á b a n és a r e e d u k á c i ó m ó d s z e r t a n á b a n is kitüntetett szerepet k a p o t t R a n s c h b u r g e l m é l e t e . a p s z i c h o l ó g i a és a 141 .és í r á s k é p e s s é g zavarára utaló kifejezések j e l e n n e k m e g . a m e l y e k alapján a fejlődési diszlexia kategóriájába sorolható bárki is. Ő az egyébként. a diszlexia megállapítása és kezelése . H i n s h e l w o o d . terápiáját a logo­ p é d u s o k d o l g o z z á k ki. A n é m e t szaknyelv a legaszténia kifejezést a m a i na­ pig használja. A p e d a g ó g i a i p s z i c h o l ó g i a és a l o g o p é d i a (Meixner. hogy az ol­ vasás tanítása az adott nyelven szokásos. h a n g s ú l y o z v a ezzel. R a n s c h b u r g írásaiban szintén m e g k ü l ö n b ö z t e t i az olvasási z a v a r o k a t s ú l y o s s á g u k és típu­ suk szerint. M e i x n e r m o d e l l j é b e n u g y a n i s n e m c s u p á n m a g y a r á z ó ereje van a R a n s c h b u r g által leírt j e l e n s é g ­ nek. a l e g a s z t é n i a ( L e g a s t h e n i e ) bevezetésével k ü l ö n is h a n g s ú l y o z z a a g y e n g e olva­ sás és a súlyos olvasási zavar tüneti és oki eltéréseit. K u s s m a u l és M o r g a n b e s z á m o l ó i n a k h a t á s á r a a 19. 2 0 0 0 ) .2. a zavar oka­ it p e d i g e l s ő s o r b a n a látórendszerben keresi. M í g a n é m e t nyelvterület el140 2. Az amerikai irányzatok és Sámuel T. A diszlexia s z a k i r o d a l m á t az 1970-es é v e k k ö z e p é i g a fogalmi tisztázatlanság j e l l e m z i . a h o m o g é n gátlásnak. a k i n e k d i a g n ó z i s a szintén szóvakság. O r t o n m é g 1928-ban s t r e p h o s y m b o l i a . m o s t m á r fejlő­ dési diszlexia ( d e v e l o p m e n t a l dyslexia) n é v e n ismert.és í r á s z a v a r o k r a vo­ n a t k o z ó i s m e r e t e k e t . K u s s m a u l s z á m o l t be e l s ő k é n t egy o l y a n férfiről. m i n t a h o g y azt a korabeli angol s z a k i r o d a l o m is teszi.és írászavarok m e g h a t á r o z á s a . pszichológiai és orvosi gya­ korlat újabb a d a t o k k a l és további kifejezésekkel bővítette az olvasás.a diszlexia Az 1920-as évek végétől k e z d ő d ő e n az amerikai p e d a g ó g i a i .a l o g o p é d i a k o m p e t e n c i á j á b a tartozik. Az 1980-as évektől k e z d ő d ő e n az angol szakiro­ d a l o m h a t á s á r a a diszlexia kifejezés is e g y r e inkább elterjed. elfogadott módszerrel történik.

eltérően az E u r ó p a m á s o r s z á g a i b a n és az U S A . e n n e k ellenére ma sincs e g y s é g e s e n elfogadott. 142 143 . a s z ö v e g alapján kialakult elvárás szerint találgatnak. M e i x n e r Ildikó ( M e i x n e r és Weiss. h o g y a definíciónak része legyen. b) az előbbi zavar j e l e n t ő s e n kihat az iskolai teljesítményre vagy az olvasási j á r t a s s á g o t igénylő m i n d e n n a p i é l e t t e v é k e n y s é g e k r e . a D S M . a) az olvasási teljesítmény az olvasás p o n t o s s á g á t v a g y a m e g é r t é s t e g y é n i l e g . és e b b e n j e l e n t ő s szerepe van Palotás G á b o r m u n ­ kásságának. M i n d k e t t ő feltéte­ le persze. annál i n k á b b a k o n t e x t u s h o z .00) a k k o r diagnosztizálható.m á s szerepe van. a z a z s ú l y o s olvasási z a v a r o k h o z . az új szavak felismerése ezekre az ismeretekre épül. Esze­ rint pedig olvasási zavar (315.n y e l v é s z e t . illetve o l y a n e l e m e k e t is. Kialakul a g r a f é m a .b a n h o n o s gyakorlattól . 1996) d i s z l e x i a m e g h a t á r o z á s a v i s z o n y f o g a l o m r a épül. a m e l y e k a z o k o k r a u t a l n a k (finom k r o m o s z ó m a ­ eltérések). ha: 3. A definíció t a r t a l m a z h a t kizárásos k r i t é r i u m o k a t (például alacsony intelli­ g e n c i a ) . Az e g y e s változatokban az olvasás folyamatában és elsajátításában a nyelvi reprezentáció szintjeinek m á s . terápia. U g y a n a k k o r a diszlexia multikauzális (sokféle ok) és multifaktoriális (sokféle tényező) j e l l e g é n e k felismerése és elfogadása megnyitja az utat az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s m e g k ö z e l í t é s és egy m o d e r n s z e m l é l e t ű g y a k o r l a t és kutatás előtt. akinek az olvasásban és írásban elért e r e d m é n y e i l é n y e g e s e n elmaradnak: a) a g y e r m e k adottságai alapján elvárható szinttől. standardizált és hivatalosan lefektetett diagnosz­ tika. E n n e k az e l s ő s o r b a n gyakorlati s z e m p o n t o k a t figyelembe v e v ő definíciónak a megfogal­ 2. 3. A 80-as évek egyik elterjedt felfogása ( M a r s h és mtsai. a m e ­ lyek v á l t o z a t o s ö s s z e t é t e l b e n v e z e t h e t n e k u g y a n a h h o z a p r o b l é m á h o z . zavart r é s z k é p e s s é g e k . mint az is­ kolai teljesítmény és az intellektuális k é p e s s é g e k szignifikáns eltérése. a m e l y szerint a d i s z l e x i a d e f i n í c i ó j á b a n s z e r e p e l n i e kell a t é n y l e g e s olvasási szint és a k é p e s s é g e k alapján elvárható. M e i x n e r Ildikó ( 1 9 9 3 ) szerint a diszlexia v i s z o n y f o g a l o m . Az olvasás szint-modelljei A diszlexia és a nyelvi funkciók. standar­ dizált tesztekkel vizsgálva l é n y e g e s e n alatta m a r a d a s z e m é l y biológiai kora.f o n é m a megfeleltetés és a b e t ű k o m b i n á c i ó k ejtési m ó d j á n a k elsajátítása és alkal­ m a z á s a i s m e r e t l e n szavak olvasásakor. A m á s o d i k sza­ kasz a k a p c s o l a t o k d i s z k r i m i n á c i ó j á n a l a p u l ó találgatás. Ez a definíció m e g l e h e t ő s e n közel áll a h h o z a m e g h a t á r o z á s ­ h o z ( P u g h és m t s a i . a definíció l e g g y a k o r i b b m e g f o g a l m a z á s a a z o n o s a klinikai g y a k o r l a t b a n ha­ z á n k b a n is használt diagnosztikai k é z i k ö n y v . A diszlexia meghatározása m a z á s a szerint diszlexiás az. c) érzékelési deficit van jelen. illetve eltérő útjainak kapcsolatát. hogy legyenek e g y s é g e s e n elfogadott olvasási tesztek és a t e l j e s í t m é n y m u t a t ó k ­ h o z tartozó életkori s t a n d a r d o k . Az orvosi s z a k m á k szemlélete m é g i s b e k e r ü l a logopédiai k é p z é s b e . m é r t intelli­ genciája v a g y a k o r szerinti k é p z e t t s é g alapján e l v á r h a t ó n a k . például a g y e r m e k adottságai.h a n g . A h a r m a d i k s z a k a s z a szekvenciális dekódolás. b) a tanításba fektetett idő alapján elvárható szinttől. az olvasás és írás tanítá­ sára szánt idő és gyakorlási m e n n y i s é g . 1996). és azt a n n a k j e l e n t é s é v e l ö s s z e k a p c s o l n i . E b b e n a szakaszban a gyerekek k é p e s e k a szavak egy k i s e b b cso­ p o r t j á n a k írott alakját felismerni. valamint az e r e d m é n y .h a n g megfeleltetés szakasza. az egyes részképességek olyan zavara. 1990) a diszlexia gyűjtőfogalom. M é g i s h o g y a n kellene mérni ezt a lényeges eltérést? M é r n i lehet példá­ ul az o l v a s á s i és biológiai kor eltérését (ez a g y a k o r l a t b a n fordul e l ő i n k á b b ) . A találgatás e r e d m é ­ nyének a s z ó a l a k h o z a z o n b a n s e m m i köze. k i s z á m í t h a t ó szint közötti lé­ n y e g e s e l t é r é s n e k .ö s s z e k a p c s o l á s képességével m é g n e m r e n d e l k e z n e k . OLVASÁSI MODELLEK A diszlexia m e g é r t é s é h e z nélkülözhetetlen a z o k n a k az olvasási m o d e l l e k n e k a rövid átte­ kintése. c) a g y a k o r l á s r a fordított i d ő alapján elvárható teljesítménytől. A p e d a g ó g i a l e g g y a k o r i b b diszlexia definíciója például m a g á b a n foglal­ ja m i n d a z o k a t a p r o b l é m á k a t . azaz az olvasási teljesít­ m é n y közötti d i s z h a r m ó n i a . standardizált olvasási tesztekkel mért teljesítmény átlagától való kétszeres s t a n d a r d eltérést (ezt l e g g y a k r a b b a n a kutatók) a l k a l m a z z á k . 1988). a gyer­ m e k k e l s z e m b e n i j o g o s elvárások. és az olvasási n e h é z s é g e k m e g h a l a d j á k az a h h o z rendsze­ rint társuló z a v a r m é r t é k é t . a m e l y e k az olvasással k a p c s o l a t b a n az iskolai oktatás során fellépnek.5. a m e l y n e k h á t t e r é ­ ben súlyos olvasási zavar található (Stanovich.I V ( 1 9 9 5 ) megállapításaival. j ó l l e h e t a b e t ű . azaz a b e t ű . A n y o l c v a n a s é v e k b e n s z á m t a l a n diagnosztikai és terápiás eljárás j e l e n i k m e g . E k k o r m á r az ismert s z ó k é p e k száma n a g y o b b . ezen belül pedig a b e s z é d v i s z o n y á n a k felfogása az olva­ sás p s z i c h o l ó g i a i i r o d a l m á n belül is variációkat m u t a t . Jóllehet az elterjedten használt olvasási tesztek e l t é r ő e k l e h e t n e k . 1981) szerint az olvasás elsajátítá­ sának négy szintje k ü l ö n í t h e t ő el. Ezek a leíró típusú definíciók két nagy cso­ p o r t b a o s z t h a t ó k . e n n e k ellenére n e m fel­ tétlenül kell. A „ n é z d és találd k i " n é v e n e m l e g e t e t t szint az o l v a s á s fejlődésének első szintje. A leíró m e g h a t á r o z á s o k másik típusát a g y e n g é n fejlett. p r e v e n c i ó és intervenció. a v a g y az adott életkorra j e l l e m z ő .1. A pszichológiai m e g k ö z e l í t é s sze­ rint ( A d a m s . A p e d a g ó g i a n e m z e t k ö z i l e g szokásos definíciója szerint a diszlexia nem m á s . Az o k o k m e g h a t á r o z á s á r a való törekvés ugyan fontos. a szóalak vizuális ha­ sonlósága és a k o n t e x t u s együttesen határozzák m e g a v é g e r e d m é n y t . azaz a t ü n e t e k felsorolása j e l l e m z i . és e h h e z kötik a k e z d ő és g y a k o r l o t t olvasás szintjeinek. a m e l y e k a n o r m á l olvasási folyamatot k o m p o n e n s e i r e bontják. g y a k r a n n é l k ü l ö z v e az okok m e g é r t é s é r e tett b á r m i ­ lyen törekvést. Ismeretlen szavakat n e m tudnak olvasni.vi­ s z o n y l a g k é s ő n k a p c s o l ó d n a k be a diszlexia vizsgálatába. A diszlexiadefiníciók t ö b b s é g e leíró jellegű.

m e g f e l e l t e t é s . a m e l y az olvasás fejlődését is figyelembe vette. az olvasás elsajátításában az alfabetikus s z a k a s z n a k van a l e g n a g y o b b j e l e n t ő s é g e az olvasni tanuló g y e r e k e k n é l . automatizált olvasási m ó d .h a n g szabály i s m e r e t é b e n b e t ű z v e . azaz u g y a n a n n a k a h a n g k o m b i n á c i ó n a k többfé­ le írásmódja is lehetséges. A h a n g o z t a t ó . Az is á l t a l á n o s a n érvényes. bár „ c s u p á n " h á r o m szintet tartalmaz. h á r o m olvasási m ó d o t tüntet fel. b á r e z e k n a g y o b b k o m b i n á ­ ciós e g y s é g e k is l e h e t n e k . a s z ó k é p e k elsajátítása pedig t e r m é s z e t e s m ó d o n a g y a k o r l á s k ö v e t k e z m é n y e lesz. a s z e m a n t i k a i és a fonológiai. h o g y a m a g y a r nyelvben a s z ó k é p e k elsajátításának a h a n g o z t a t á s . m i n t egy adott f o n é m a írott alakja. E m i a t t a k e z d ő olvasók kiejtési a n a l ó g i á k a t tanulnak. többfélék. és a gyakorlással k i a l a k u l ó szókép-szótár és a fonoló­ gia k ö z ö t t k i a l a k u l n a k a k a p c s o l a t o k . T e m p l e olvasási modelljével foglalkozunk. m é g p e d i g fono­ lógiai átalakítás nélkül. h o g y a j e l e n t é s h e z való hozzáférés a globális szó­ alak és a s z ó betűzése/szótagolása alapján is lehetséges. direkt ú t o n . h o g y a globális vagy az e l e m z ő . A globális olvasástanítási m ó d s z e r e k b e v e z e t é s e M a g y a r o r s z á g o n is erre az időre tehető. v a l a m i n t a 70-es é v e k a n g o l s z á s z olvasástanítási m ó d s z e r e i n e k túlértékelése t ö b b olyan o r s z á g b a n is a globális olvasástanítási m ó d s z e r e k b e v e z e t é s é h e z vezetett. tehát a b e t ű z ő olvasást r i t k á b b a n . a t ő s z a v a k b a n is oly g y a k o ­ ri eltéréseket.e l e m z é s elsajá­ títását m e g e l ő z ő e n n i n c s é r t e l m e . bár az utóbbit. Az a n g o l h o z csak kicsit h a s o n l í t ó „ m á s k é p p ír­ juk. alapvetően o l v a s á s p s z i c h o l ó g i a i m e g f o n t o l á s lé­ nyege. szótagolva is lehetséges. Az ö s s z e k ö t ő egység zavara a fonológiai e l e m e k (szódarabok) kihagyá­ sát vagy ismétlését e r e d m é n y e z h e t i . H a s o n l ó v a l ta­ 3. t e h á t n e m c s a k az a n g o l n y e l v r e é r v é n y e s . F e j l e s z t ő p e d a g ó g u s o k é p p e n azzal t a l á l k o z n a k a l e g g y a k r a b b a n . Az első s z a k a s z b a n az azonnal felismerhető s z ó a l a k o k szótára alakul ki. E b b e n a m o d e l l b e n az olvasási k é p e s s é g fejlődése során a szintek e g y m á s t követik. 1997). ahol az írott nyelv sajátosságai eltérnek az a n g o l é t ó l . a z o n b a n m á s országoktól eltérően e z e k a p r o g r a m o k n á l u n k a mai napig is él­ nek. Ez e g y a r á n t igaz a n é m e t . finn.h a n g megfeleltetés viszonylag egyszerű. A s z i n t m o d e l l e k egyik l e g n a g y o b b problémája.és h á r o m u t a s m o d e l l e k k ö z ü l T e m p l e ( 1 9 9 7 ) modellje az. Ez a z o n b a n n e m így van. m a g y a r . illetve h á r o m u t a s modelljeinek t ö b b változata j e l e n t m e g . Az olvasás elsajátításának k e z d e t é n g y a k r a n előfordul. az alapozást az a u t o m a t i z á c i ó követi. A m o d e l l b e n szereplő alternatív olvasási r e n d s z e r e k k a p ­ c s o l a t a m i n d e n k o r á b b i n á l e g y é r t e l m ű b b .2. A szóalakból k i i n d u l ó s z e m a n t i k a i út n é h á n y változtatással megfelel M o r t o n modelljének. Az olvasás fonológiai útjának k ö z p o n t i ele­ me a fonológiai átalakító egység. Az egyik. E z e k miatt a z o n b a n n e m é r d e m e s egy olyan. hogy k i i n d u l ó p o n t j u k az angol nyelv ortográfiája és az angol olvasástanításnak a 80-as é v e k i g elterjedten használt. Olvasási modellek és olvasástanítás l á l k o z h a t u n k a finn. a m e l y n e k viszonylag ke­ vés a h a s z n a . h o g y M i k é n t a z e g y e s olvasási m o d e l l e k n é l m á r s z ó b a került. Mi több. a tel­ j e s szóalak alapján. hiszen az írott alak i s m e r e t é n e k h i á n y a miatt a megfele­ lő e l e m z é s i szabályok m é g n e m alakultak ki. vagy a szavakat e g y s é g e k r e b o n t ó fonológiai olvasással. hogy az egyedüli út a j e l e n t é s h e z a szó­ alakon keresztül vezet. m i n t m o n d j u k " típusú szavak m e g h a t á r o z o t t szabályt k ö v e t n e k (például a r é s z l e g e s h a s o n u l á s o k ) . majd a h a r m a d i k . a s z ó a l a k h o z asszociálják a j e l e n t é s t . t e h á t az e l e m z ő olvasás elsajátítása után lehet h o s s z ú távon is sikeres. a m e l y n e k alapján p r e d i k c i ó n k a m a g y a r n y e l v r e csak az lehet. A g y a k o r l o t t o l v a s ó r a j e l l e m z ő gyors. n e m angol nyelv­ hez. Az ú g y n e v e z e t t da­ rabolási e g y s é g n e m m á s . n é m e t . h o g y az olvasástanítás ideális kiindulópontja az e l e m z é s .e l e m z ő m ó d s z e r r e l az o l v a s á s h o z és íráshoz egyaránt n é l k ü l ö z h e t e t l e n e l e m z é s alapjai e g y s z e r r e sajátíthatók el. és majd csak k é s ő b b e l e m e z n e k . h o g y az é r t ő o l v a s á s l e h e t s é g e s útjai és s z a k a s z a i 144 145 . A szavak j e l e n t é s é h e z két külön ú t o n lehet hozzáférni. ahol a b e t ű . az angol szavak o l v a s á s á r a j e l l e m z ő h a s z n a p e d i g nincs. A sekély ortográfiája n y e l v e k b e n (és ilyen a m a g y a r nyelv is). és e n n e k alapján az olvasási a l a p t e c h n i k á t elsajátítják. olasz és görög a n y a n y e l v ű iskolásokra ( L u n d b e r g . a s z ó kiejtése a b e t ű . E n n e k feladata a fonológiai e l e m e k ö s s z e k a p c s o l á s a és egy integrált fonológiai ki­ m e n e t létrehozása. az ortográfiai szinten válik l e h e t ő v é a szavak ortográfiai e g y s é g e k r e bontása. variációik l é n y e g e s e n alulmúlják az a n g o l b a n . a m a g a s a b b szintek feltételezik a korábbi szint megfelelő elsajátítását. T e m p l e ( 1 9 9 7 ) modellje.e l e m z ő m ó d s z e r . a t r a n s z p a r e n s nyelvek számá­ ra idegen m ó d s z e r r e l terhelni a fejlődő m e g i s m e r é s i rendszert. A tradicionális m o d e l l e k közül részletesen az elsővel. de a gyors. T e m p l e és az e g y e s e u r ó p i a i o r s z á g o k gyakorlata alapján azt m o n d h a t j u k .3. E n n e k o k a viszony­ lag egyszerű. ha lassan és k e z d e t b e n k e v é s b é l á t v á n y o s a n is. g ö r ö g diszlexiásoknál is. a h a n g o z t a t ó . A s z é l s ő s é g e s e n globális olvasástanítási m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s á b ó l e r e d ő p r o b l é m á k több o k r a is visszavezethetők. M o r t o n klasszikus m o ­ delljével ( 1 9 6 9 ) és a l e g i n k á b b kidolgozottal. Az olvasás a u t o m a t i z á c i ó j a az ú g y n e v e z e t t fonetikus n y e l v e k b e n az alapok. Az olvasás m ó d s z e r t a n i vitáit g y a k r a n m e g h a t á r o z ó k é r d é s . de m e g b í z h a t ó a n alapoz. a g y a k o r l o t t felnőtt olvasó a n y a n y e l v i „ s z ó a l a k s z ó t á r a " ugyanis h a t a l m a s . h o g y a szavak d a r a b o l á s a n e m optimális.h a n g szabályt. A globális m ó d s z e r az a n g o l b a n u g y a n i s t ö b b e k k ö z ö t t a m i a t t alakult ki.M a r s h szintmodelljénél v a l a m i v e l összetettebb U t a Frith (1985) modellje. E n n e k aktivációját m e g e l ő z ő e n az e l e m z ő e g y s é g a sza­ vakat s z ó d a r a b o k r a ( e z e k n e m kizárólag betűk vagy szótagok) bontja. közvetett ú t o n . a leírt szavak vizuális m i n t á z a t a alapján gyorsan és a u t o m a t i k u s a n férünk h o z z á a j e l e n t é s ­ hez. A vizuális m i n t á z a t és a j e l e n t é s asszociációjának kiala­ kítása feleslegesen terheli az e m l é k e z e t i rendszert. M o r t o n ( 1 9 6 9 ) modellje szerint a szavak h a n g o s o l v a s á s á n a k kétféle m ó d j a lehetséges. Ez utóbbi e g y é b k é n t nélkülözhetetlen az íráshoz. A m á s o d i k . úgy­ nevezett alfabetikus szinten alakulna ki a b e t ű .h a n g . A fonológiai út h a r m a d i k lényeges e l e m e az ö s s z e k ö t ő egység. Az ilyen esetek kifejezetten e m l é k e z t e t n e k a felszíni diszlexiára (lásd k é s ő b b ) . A két. A m a g y a r nyelv a z o n b a n sekély ortográfiájú. A kétféle m ó d o t felnőtt k o r u n k ­ b a n is a l k a l m a z z u k . 3.h a n g o z t a t ó tanítási m ó d ­ szer-e a j ó . értő olvasás szintjére n e m j u t n a k el. azaz h a s o n l ó a n sok m á s . h o g y a d i s z l e x i á s o k a b e t ű . h o g y az írott a n g o l mély ortográfiája. Az olvasás két- és háromutas modelljei A 70-es és 80-as é v e k b e n az olvasás két-. szóképek­ ből k i i n d u l ó r e n d s z e r e . á l t a l á n o s a n e l f o g a d h a t ó . r í m e k e t a l k a l m a z n a k . olasz. E n n e k alapján az a b e n y o m á s u n k alakulhat ki.

M é g i s találhatók olyan k ö z ö s vonások. 1993).f o n é m a m e g f e l e l t e t é s k é s z s é g s z i n t ű e l s a j á t í t á s á t a k a d á l y o z z a . hogy az ó v o d á s k o r b a n mért fonológiai m u n k a e m l é k e z e t az olvasási k é p e s s é g előjelzésére a l k a l m a s . A variációk sokasága érthető. Fonológiai tudatosság. azaz a g r a f é m á k (betűk) átalakítása a n e k i k megfelelő f o n é m á k k á . A fonológiai h u r o k alulfejlettsége olvasási zavarokat-ejsdjrtón^ezhet. Az értelmetlen szavak ismétlésében m u t a t o t t teljesít­ m é n y d i s z l e x i á s o k n á l rendkívül alacsony ( S n o w l i n g és mtsai. A ma m á r klasszikus­ nak számító fonológiai tudatosság tesztjei több ezer diszlexiás g y e r m e k e t vizsgálva megál­ lapították.a m i n d e n k i s z á m á r a a l k a l m a s m ó d s z e r az utóbbi. A fonológi­ ai m o d e l l a nyelvi f e l d o l g o z ó r e n d s z e r összetettségéből indul ki. v a l a m i n t a tér­ b e l i . m e n y e a b e t ű s o r o k f e l i s m e r é s é b e n ( S h a n k w e i l e r és mtsai. 1974) részeit egy általános k ö z p o n t i végrehajtó. 147 . e l e m z é s é n e k célpontja a z o n b a n a h i e r a r c h i a legalsó szintjén található fonológiai m o d u l . Az e m l é k e z e t i funkciók zavarai elsősorban a m u n k a ­ e m l é k e z e t e g y e s ö s s z e t e v ő i b e n é r h e t ő k tetten.v i z u á l i s feldolgozásért felelős egység. Munkaemlékezet és diszlexia A kognitív funkciók és a diszlexia összefüggéseinek e l e m z é s é b e n k i e m e l k e d ő helyet fog­ lal el az e m l é k e z e t i f o l y a m a t o k és a nyelvi feldolgozási f o l y a m a t o k kognitív pszichológi­ ai és n e u r o p s z i c h o l ó g i a i vizsgálata. v a l a m i n t két modalitás-specifi­ kus elem. h o g y a b e s z é d t e r m é s z e t e s . a m e l y e k úgy tűnik. A m u n k a e m l é k e z e t m o d e l l j é n e k ( B a d d e l e y és Hitch. a hallási feldolgozást v é g z ő artikulációs. és e n n e k kitüntetett szerepet tulajdonít a fejlődési diszlexia egyik leg­ g y a k r a b b a n előforduló altípusának. h o g y ez ok-okozati vagy asszociatív k a p c s o l a t b a n áll-e az olvasá­ si z a v a r o k k a l . az o l v a s á s h o z s z ü k s é g e s v a l a m e n n y i r é s z k é p e s s é g é b e n fejlett g y e r e k e k b á r m e l y m ó d s z e r r e l m e g t u d n a k tanulni olvasni. E h h e z p e d i g n é l k ü l ö z h e t e t l e n . Isabelle Y. illetve késlelteti. U s h a G o s w a m i ( 1 9 9 1 ) szerint l e g a l á b b két l é n y e g e s szintet kell m e g k ü l ö n b ö z t e t n ü n k a fonológiai tuda­ t o s s á g o n belül. McDougall és rr^katársaijJSLÖéXMs^' szerint a rövid távú e m l é k e z e t terjedelme k ü l ö n ö s e n a b e s z é d i n g e r e k r e g y e r ^ e ^ s e z ^ a b e . j ó l l e h e t e g y e l ő r e n e m teljesen tisztázott. e g y e d ü l . a m e l y a nyelv e l e m e i t al­ k o t ó m e g k ü l ö n b ö z t e t ő h a n g e l e m e k feldolgozásával foglalkozik. p o n t o s a b b a n a g r a f é m a . A tudatosság f o n é m a m ű v e l e t i szintje. az olvasás pedig n e m . h o g y a fonoló­ giai t u d a t o s s á g . a szay a k é s j n o n d a t o k felidézésében ( M a n n és mtsai. 1979). a h á n y a n vannak. Az olvasás az e m b e r i kultúra t a l á l m á n y a . h o g y a d i s z l e x i á s o k annyifélék. E g y r e i n k á b b elfogadott. B á r a b e s z é d és az olvasás egyaránt a fonológiai feldolgozásra épül. 1997). hogy a fonológiai deficit szignifikáns és konzisztens kognitív jelzője a diszlexiá146 4.2. a k a d á l y o z o t t az írott szavak f e l b o n t á s a a s z a v a k a t a l k o t ó fonológiai ö s s z e t e v ő k r e . 1980) gyenge. A s z ó t a g m ű v e l e t i szint viszont. A DISZLEXIA SOKFÉLE ARCA M i n d e n g y a k o r l ó s z a k e m b e r n a p o n t a m e g é l i . az idősebb diszlexiásoknál is jól használhatóak. M a r g h a r e t Snowling (1980) szerint például a fonológiai tudatosság hiánya az olvasás fejlődését. illetve fonológiai hurok. a b e s z é d h a n g o k k a l végzett m ű v e l e t e k k é p e s s é g e oksági viszonyban áll az olvasási k é p e s s é g g e l . 1998). S k o y l e s . a nyelvi fejlődéssel k i a l a k u l ó t e r m é s z e t e s k a t e g ó ­ ria. DISZLEXIA ÉS A MEGISMERÉSI FUNKCIÓK 4. K ö v e t é s e s vizsgála­ tok ( G a t h e r c o l e és B a d d e l e y .z a v a r o k . Ez a b e s o r o l á s a m e g h a t á r o z ó olvasási p r o b l é m á k és a háttérben m e g h ú z ó d ó . és e g y b e n jó előjelzője az olvasási k é p e s s é g n e k . h o g y a r í m e k iránti é r z é k e n y s é g szorosan összefügg a fonológiai t u d a t o s s á g fejlődésével. Az o l v a s ó fe­ ladata u g y a n i s a vizuálisan észlelt formák átalakítása nyelvi információvá. h o g y a diszlexiások e m l é k e z e t i j e j j e s í t . D i s z l e x i á s g y e r e k e k n é l a nyelvi feldolgozó r e n d s z e r fonológiai m o d u l j á n a k feltétele­ zett m ű k ö d é s i zavara a szavak s z e g m e n t á l á s á n a k deficitjét e r e d m é n y e z i . E g y későbbi vizsgálatban Peter Bryant és m u n k a t á r s a i ( 1 9 9 0 ) m e g ­ állapították. E z e n az s e m változtat. illetve a feltételezett olvasási út zavara alapján történik. E g y b e h a n g z ó adatok bizonyítják.^ széd alacsony sebességével együtt a diszlexiára j e l l e m z ő . nak. é s m i n d k é t k é p e s s é g a l a p v e t ő e n befolyásolja a z o l v a s á s elsajátítását.1. h o g y a k e z d ő o l v a s ó t u d a t o s a n fel tudja d o l g o z n i a szavak belső fonológiai szerkezetét. az ú g y n e v e z e t t téri-vizuális vázlatfüzet alkot­ ja. 1993) e r e d m é n y e i azt is igazolták. A fonológiai m o d e l l é r t e l m é b e n az o l v a s á s elsajátításá­ h o z a h a l l o t t s z a v a k b e l s ő f o n o l ó g i a i s z e r k e z e t é h e z való t u d a t o s h o z z á f é r é s s z ü k s é g e s ( S h a n k w e i l e r és m t s a i . 4. L y n e t t e B r a d l e y és P e t e r Bryant 1983-as sokat idézett és a fonológiai t u d a t o s s á g kérdésé­ ben m e g h a t á r o z ó n a k s z á m í t ó k ö z l e m é n y ü k b e n e l s ő k é n t f o g a l m a z t á k m e g . 1986). h i s z e n az ortográfiát ezzel a f o n o l ó g i á v a l kell majd asszociatív k a p c s o l a t b a h o z n i . L i b e r m a n n a k és m u n k a t á r s a i n a k ( 1989) vizsgálatai szerint a hallott szavak fo­ nológiai szerkezete iránti érzékenység 4 és 6 éves k o r körül alakul ki. azaz a szavak h a n g o k r a b o n t á s a az olvasás fejlődési k ö v e t k e z m é n y e . D i s z l e x i á b a n a z o n b a n é p p e n a fonológiai feldol­ g o z ó e g y s é g n e k a z a v a r a miatt n e m lehetséges az írott szavak fonológiai ö s s z e t e v ő k r e tör­ t é n ő felbontása. nyelvi tudatosság A diszlexia fonológiai modellje az olvasás súlyos zavarát a fonológiai feldolgozás deficit­ j é r e vezeti vissza. a k á r s p o n t á n . hogy a fonológiai t u d a t o s s á g e g y e s szintjei nyel­ v e n k é n t eltérő szerepet töltenek be (Landerl és mtsai. a m e l y e k alap­ j á n a fejlődési diszlexia a l a p t í p u s o k b a sorolható. ha arra gondolunk. 1979. A két szint szerepe a z o n b a n n e m egy­ f o r m á n fontos. lényeges k ü l ö n b s é g k ö z ö t t ü k . azaz a s z ó t a g o k k e z d ő ­ h a n g r a és rímre ( = v é g z ő d é s ) tördelése. A fonológiai t u d a t o s s á g a 90-es é v e k felfogása szerint gyűjtőfogalom. hogy a fejlett. A d i s z l e x i á n a k erre a m o d e l l j é r e g y a k r a n f o n o l ó g i a i deficit h i p o t é z i s n é v e n is h i v a t k o z i k a s z a k i r o d a l o m . a fonológiai d i s z l e x i á n a k k i a l a k u l á s á b a n . a diszlexiával feltételezetten ok-okozati kapcsolat­ ban lévő r é s z k é p e s s é g . Az é r t e l m e t l e n szavak ismétlése a fonológiai m u n k a e m l é k e z e t elterjedten használt m é ­ rése ( G a t h e r c o l e és B a d d e l e y . m é g az i s k o l á b a kerülés előtt is. hogy hányféle részképesség szükséges az olvasás elsajátításához. elsajátítása csak t u d a t o s a n lehetséges. 5. A diszlexia vizsgálata során az egyik legérzékenyebb tesztnek bizonyultak a fonéma­ elhagyási tesztek. k o n v e n c i ó k o n nyugszik.

5.7.

Felszíni diszlexia

5.3.

Mély

diszlexia

A felszíni d i s z l e x i á n a k a l c s o p o r t k é n t való elkülönítését H o l m e s (1973) j a v a s o l t a elsőként, majd C o l t h e a r t és m u n k a t á r s a i (1983) k ö z l é s é n e k k ö s z ö n h e t ő e n e g y r e e l f o g a d o t t a b b á vált a diszlexiával f o g l a l k o z ó s z a k i r o d a l o m b a n . A felszíni diszlexiára j e l l e m z ő olvasási hibá­ kat a regularitás, azaz a szabályos, g y a k r a n előforduló a l a k o k fölénye j e l l e m z i . Az olvasá­ si és é r t e l m e z é s i h i b á k j e l l e m z ő e m e l k e d é s e a h o m o f o n o k ( a z o n o s h a n g a l a k ú , eltérő jelen­ tésű szavak) e s e t é b e n figyelhető m e g . A felszíni diszlexia j e l e n l e g elfogadott m a g y a r á z a t a szerint az olvasás s z e m a n t i k a i és direkt útja k á r o s o d o t t , az olvasás egyetlen m e g t a r t o t t útja a fonológiai alapú olvasás. E m i ­ att az é r t e l m e t l e n s z a v a k olvasásánál e z e k a g y e r e k e k kevés hibát p r o d u k á l n a k . Az értel­ m e s szavak o l v a s á s a k o r u g y a n a k k o r a szemantikai út zavarai a szabályos-szabálytalan ala­ k o k o l v a s á s á n á l j e l e n n e k m e g , ahol a kiejtett szabálytalan alak m i a t t az o l v a s ó a j e l e n t é s ­ h e z v a l ó h o z z á f é r é s h i á n y a m i a t t a s z a b á l y t a l k a l m a z z a . A felszíni d i s z l e x i á b a n az analitikus olvasási m ó d , m i n t e g y e d ü l j á r h a t ó út, vezet a z a v a r o k h o z . Az olvasás n e m aut o m a t i z á l ó d i k , és n e m a szóalak általános vizuális j e l l e m z ő i h e z kötődik, t o v á b b á az írott b e t ű k n e k v i s z o n y l a g kis v á l t o z é k o n y s á g á t tolerálja. E z e k n e k a g y e r e k e k n e k é p p e n ezért k o m o l y p r o b l é m á t o k o z a kézírásos szöveg olvasása, u g y a n i s a f o n é m a - g r a f é m a átalakí­ tás a szóalak vizuális j e l l e m z ő i n e k felismerése nélkül n e m tesz l e h e t ő v é helyes és folya­ m a t o s olvasást.

A mély diszlexia e l n e v e z é s h o s s z ú ideig a szerzett diszlexiák leírásában fordult c s a k e l ő . A m é l y diszlexia m e g l e p ő j e l l e m z ő j e az olvasás során fellépő s z e m a n t i k a i h i b á k sokasá­ ga. M é l y d i s z l e x i á b a n a leírt és k i m o n d o t t alak s e m fonológiai, s e m morfológiai k a p c s o ­ latban n e m áll e g y m á s s a l . Az írott és olvasott alak u g y a n a h h o z a s z e m a n t i k a i k a t e g ó r i á h o z tartozik, az o l v a s ó a leírt „ v e r é b " szó helyett ,,rigó"-t olvas. A m é l y diszlexia fejlődési v á l t o z a t á n a k első e s e t t a n u l m á n y á t ( J o h n s t o n , 1983) k ö v e t ő ­ en L i n d a Siegel ( 1 9 8 5 ) hat 7 - 9 éves gyerekről közölt adatokat. E z e k a g y e r e k e k a fonoló­ giai olvasási m ó d l e g a l a c s o n y a b b szintjére s e m j u t o t t a k el, a teljes s z ó a l a k o l v a s á s á b a n m é l y e n a k o r o s z t á l y u k alatti teljesítményt mutattak, olvasási hibáik s z e m a n t i k a i t e r m é s z e ­ t ű e k voltak. A k o n t r o l l , m á s típusú d i s z l e x i á s c s o p o r t b a n ilyen h i b á k a t n e m t a p a s z t a l t . Siegel a d a t a i n á l is m e g g y ő z ő b b e k a m é l y d i s z l e x i a l é t e z é s é r e v o n a t k o z ó a n S t u a r t és H o w a r d ( 1 9 9 5 ) adatai, akik egy 13 éves diszlexiásnál az olvasási h i b á k 2 4 % - á b a n találtak s z e m a n t i k a i hibákat. A m é l y diszlexia előfordulása e g y é b k é n t e l é g ritka, a s z e m a n t i k a i hi­ bák és a fonológiai feldolgozás súlyos z a v a r á n a k együttes előfordulása m i a t t k ö n n y e n fel­ ismerhető.

6. A DISZLEXIA BIOLÓGIAI HÁTTERE

A fejlődési diszlexia biológiai m e g h a t á r o z o t t s á g á r a v o n a t k o z ó a n m á r a legkorábbi leírá­ 5.2. Fonológiai diszlexia sokban is találunk utalásokat. A legújabb i s m e r e t e k szerint m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ü n k csalá­ di eredetű, tehát elsősorban genetikai eltérésekre visszavezethető diszlexiát, valamint a ko­ rai fejlődés során b e k ö v e t k e z ő , m i n i m á l i s agyi sérüléssel összefüggésbe h o z h a t ó diszlexi­ át. Ez utóbbi kialakulását tekintve a születést m e g e l ő z ő , illetve a születéssel e g y b e e s ő v a g y röviddel azt k ö v e t ő sérülés e r e d m é n y e lehet. Az ezt az i d ő s z a k o t k ö v e t ő , b e t e g s é g h e z , tra­ u m á h o z k ö t h e t ő sérülések miatt kialakult diszlexia m á r a szerzett diszlexia k ö r é b e tartoz­ na. Az e g y é r t e l m ű ok-okozati összefüggések a z o n b a n általában kideríthetetlenek, így e z e k az esetek is fejlődési diszlexiaként j e l e n n e k m e g .

A fonológiai diszlexia fejlődési v á l t o z a t á n a k szisztematikus vizsgálata és a fejlődési fono­ lógiai diszlexia m e g n e v e z é s b e v e z e t é s e T e m p l e n e v é h e z fűződik ( b ő v e b b e n lásd T e m p l e , 1997). A fonológiai diszlexia a l c s o p o r t k é n t való elkülönítését indokolja az olvasási h i b á k j e l l e m z ő , a felszíni diszlexiától a l a p v e t ő e n eltérő m i n t á z a t a . A fonológiai diszlexia jelleg­ z e t e s e n az i s m e r e t l e n vagy é r t e l m e t l e n szavak o l v a s á s á b a n n y i l v á n u l m e g . A fonológiai d i s z l e x i á s o k olvasási stratégiájára l e g i n k á b b a z j e l l e m z ő , h o g y igen v á l t o z a t o s olvasási módokat alkalmaznak. A fonológiai olvasási út h a s z n á l a t á n a k , azaz a szavak e l e m e k r e történő b o n t á s á n a k za­ v a r a az o l v a s á s és h e l y e s í r á s k o m o l y z a v a r a i h o z vezet. A s z a v a k f e l b o n t á s á n a k z a v a r a morfológiai h i b á k h o z és az új vagy ritkán látott s z ó a l a k o k „ f é l r e o l v a s á s á h o z " vezet. A fo­ nológiai út h i á n y a az é r t e l m e t l e n szavak listájának olvasásakor tűnik fel leginkább. A m í g tehát a felszíni diszlexiánál azt látjuk, hogy a feldolgozórendszer az olvasásnál túl kicsi ele­ m e k b ő l dolgozik, a fonológiai diszlexiára inkább az j e l l e m z ő , hogy az olvasás túl nagy ele­ m e k feldolgozására épül. A fonológiai diszlexia m a g y a r á z a t á b a n a l e g i n k á b b elfogadott, hogy a v e z e t ő k é p e s s é g z a v a r a fonológiai tudatosság hiánya, illetve k o m o l y deficitje.

6.1.

Strukturális

és funkcionális

eltérések

A nyelvi i n f o r m á c i ó k feldolgozásában szerepet j á t s z ó agyi s t r u k t ú r á k n a k és a z o k k a p c s o ­ latának vizsgálata többféle s z e m p o n t szerint és m ó d s z e r r e l történhet. A vizsgálatok e g y i k nagy csoportja a z o k k a l az a n a t ó m i a i eltérésekkel foglalkozik, a m e l y e k a d i s z l e x i á s o k n á l az olvasást j ó l elsajátítani képesekkel történő ö s s z e h a s o n l í t á s b a n l é n y e g e s e n eltérnek.

149 148

6.1.1. A

halántéklebeny

szerkezeti

eltérései 6.1.3. A térdestest (corpus geniculatum) és a „magnocelluláris hipotézis"

A h a l á n t é k l e b e n y tekervényei közül t ö b b a hallási és a b e s z é d i n f o r m á c i ó feldolgozásával foglalkozik. E területek t e r m é s z e t e s aszimmetriája feltehetően e g y i k m e g h a t á r o z ó a n fon­ tos e l e m e a nyelvi k é p e s s é g e k megfelelő alakulásának. G e s c h w i n d ( 1 9 7 4 ) a h a l á n t é k l e ­ b e n y t e r m é s z e t e s a s z i m m e t r i á j á n a k (bal félteke n a g y o b b , m i n t a j o b b ) vizsgálatával j á r u l t h o z z á a k é r d é s tisztázásához. G e s c h w i n d és Levitsky (1968) a n a t ó m i a i e l e m z é s e i p é l d á u l arra hívták fel a figyelmet, h o g y a felnőttek n o r m á l p o p u l á c i ó j á n a k j e l e n t ő s részében a bal oldali területek l é n y e g e s e n n a g y o b b a k , mint a j o b b oldaliak. A G e s c h w i n d - G a l a b u r d a - v i z s g á l a t o k a klasszikus a n a t ó m i a eljárásait a l k a l m a z t á k (el­ h u n y t d i s z l e x á s o k a g y á n a k vizsgálata), é p p e n ezért g y a k r a n fenntartással fogadták ered­ m é n y e i k e t u g y a n ú g y , m i n t a h o g y G a l a b u r d a és L i v i n g s t o n e (1993) közlését is a látórend­ s z e r h e z t a r t o z ó kéregalatti struktúra, a térdestest (corpus g e n i c u l a t u m ) sejtes e l e m e i n e k a d i s z l e x i á s o k n á l feltárt alaki eltéréseire v o n a t k o z ó a n . A 90-es é v e k b e n j e l e n t ő s e l ő r e l é p é s t j e l e n t e t t a m o d e r n k é p a l k o t á s i eljárások ( C T = c o m p u t e r tomográfia, M R I = m á g n e s e s r e z o n a n c i a k é p , f M R I = funkcionális m á g n e s e s re­ z o n a n c i a k é p , P E T = pozitron e m i s s z i ó s tomográfia) elterjedése. E z e k k e l az eljárásokkal l e h e t ő v é vált az élő, m ű k ö d ő agy szerkezeti és m ű k ö d é s i m i n t á z a t á n a k és eltéréseinek vizs­ gálata. Az M R I vizsgálatok megerősítették a halántéklebeny eltéréseire v o n a t k o z ó korábbi ada­ tokat. R u m s e y és m u n k a t á r s a i (1997) e r e d m é n y e i szerint a diszlexiások 90 % - á n á l figyel­ h e t ő m e g a h a l á n t é k l e b e n y hátsó területeinek a n o r m á l t ó l való l é n y e g e s eltérése, azaz a két oldal szimmetriája. L a r s e n és m u n k a t á r s a i (1990) diszlexiás s e r d ü l ő k e t vizsgáltak és 70 s z á z a l é k u k n á l s z i m m e t r i k u s n a k találták a bal és j o b b oldali h a l á n t é k l e b e n y t , s z e m b e n a k o n t r o l l c s o p o r t t a l , ahol ilyet csak 30 százaléknál találtak. E n n é l is é r d e k e s e b b e k H y n d és m u n k a t á r s a i n a k adatai ( 1 9 9 0 ) . E z e k szerint a d i s z l e x i á s o k a t a f i g y e l e m z a v a r - h i p e r aktivitás z a v a r o k k a l k ü z d ő g y e r e k e k k e l ö s s z e h a s o n l í t v a is igaz, h o g y a d i s z l e x i á s o k n á l a h a l á n t é k l e b e n y s z i m m e t r i á j a szignifikánsan g y a k o r i b b . H a s o n l ó eltérést s z á m o s vizsgá­ latban m u t a t t a k ki ( G a u g e r és mtsai, 1997), t o v á b b á lényeges adat, és ez m á r a szerkezet és m ű k ö d é s összefüggésére is utal, hogy a halántéklebeny szimmetriájával szinte valamen­ nyi e s e t b e n a fonológiai feldolgozás deficitje j á r együtt.

A diszlexiával e g y ü t t j á r ó idegrendszeri eltérések vizsgálata a n a g y o b b szerkezeti egysé­ gek vizsgálatán túl kiterjedt a sejtszintű eltérések feltárására is. A l e g i n k á b b ismert ered­ m é n y e k G a l a b u r d a é s m u n k a c s o p o r t j a n e v é h e z f ű z ő d n e k . A z első v i z s g á l a t a vizuális r e n d s z e r h e z t a r t o z ó kéregalatti területek sejtes e l e m e i n e k feltérképezésével foglalkozott. M e g á l l a p í t á s t nyert ( G a l a b u r d a és m u n k a t á r s a i , 1985), hogy diszlexiásoknál a vizuális fel­ d o l g o z ó r e n d s z e r h e z tartozó laterális g e n i k u l á t u m (corpus g e n i c u l a t u m laterale) területén, a m e l y r e e g y é b k é n t a n a g y m é r e t ű sejtek j e l l e m z ő e k ( e m i a t t n e v e z z ü k m a g n o c e l l u l á risnak), a sejtek a n o r m á l n á l sokkal kisebbek. Ezt az adatot a m u n k a c s o p o r t későbbi vizs­ gálatai ( G a l a b u r d a és L i v i n g s t o n e , 1993) m e g e r ő s í t e t t é k , k i e g é s z í t v e a z z a l , h o g y a m a g n o c e l l u l á r i s r e n d s z e r sejtszerveződési eltérései n e m k o r l á t o z ó d n a k a vizuális rendszer­ re, h a n e m u g y a n ú g y m e g f i g y e l h e t ő k a hallási f e l d o l g o z ó r e n d s z e r b e n is ( L i v i n g s t o n e és mtsai, 1991). M i n d e z alátámasztja azokat a m á r k o r á b b a n említett viselkedéses adatokat, a m e l y e k szerint a diszlexiások, p o n t o s a b b a n a tanulási z a v a r o k k a l k ü z d ő g y e r e k e k n a g y része a s z e n z o r o s feldolgozó r e n d s z e r e k a l a p v e t ő zavarait is mutatja.

6.2. 6.2.1. Spontán és kiváltott agyi

Funkcionális

eltérések

aktivitás

A z agy s p o n t á n aktivitását m é r ő elektroenkefalográfiai ( E E G ) vizsgálatok t ö b b s é g e n e m talált eltérést a n y u g a l m i E E G változásaiban, illetve a talált eltérések e l l e n t m o n d á s o s a k . A n y u g a l m i E E G j e l l e m z ő i , p a r a m é t e r e i t ö b b n y i r e a n o r m á l fejlődési m i n t á z a t o t m u t a t t á k ( T a n i m u r a és mtsai, 1996). Sokkal e g y é r t e l m ű b b e k a z o k az adatok, a m e l y e k a nyelvi fel­ adathelyzetben elvezetett E E G - a d a t o k r a é p ü l n e k . Az E E G - m i n t á z a t fonológiai feladatok (például r í m e l ő szavakat kellett e l e m e z n i ) során atípusosnak számít, és ez az agyi folyama­ tok d e z o r g a n i z á c i ó j á r a utal. Ez ö s s z h a n g b a n áll a z o k k a l a P E T e r e d m é n y e k k e l , a m e l y e k arra utalnak, h o g y az egy-egy speciális feladatot ellátó terület zavarain túl a feladatot vég­ rehajtó hálózat s z e r v e z ő d é s e , k a p c s o l a t r e n d s z e r e ( d i s z k o n n e k c i ó ) is érintett. Az ingerhez, e s e m é n y h e z időben kötött, ö s s z e r e n d e z e t t (kiváltott) agyi aktivitás, az ese­

6.1.2. A

kérgestest

(corpus

callosum) jellemzői

m é n y h e z kötött agyi p o t e n c i á l o k ( E K P ) vizsgálata az i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s eltérő szint­ j e i n e k és s z a k a s z a i n a k k ö v e t é s é t teszi lehetővé. Az E K P - k e g y e s h u l l á m ö s s z e t e v ő i a fel­ d o l g o z á s m á s - m á s szakaszával korrelálnak, a s z e n z o r o s inger fizikai tulajdonságaira és a belső, m a g a s a b b szintű (kognitív) feldolgozási f o l y a m a t o k r a - figyelem, e m l é k e z e t , nyel­ vi szerkezet és tartalom - e g y a r á n t é r z é k e n y e k . A hallási s z e n z o r o s e m l é k e z e t , illetve a f o n é m a r e p r e z e n t á c i ó az E K P - k e g y i k jellegze­ tes k o m p o n e n s é n e k (eltérési negativitás, E N ) segítségével történik ( b ő v e b b e n lásd C s é p é és mtsai, 2 0 0 0 ; C s é p é és M o l n á r , 1997). E z e k a vizsgálatok ( K r a u s és mtsai, 1996; SchulteK ö r n e és m t s a i , 1 9 9 8 ; C s é p é és mtsai, 2 0 0 0 ) e g y é r t e l m ű e n i g a z o l t á k , h o g y a f o n é m á k neuronális reprezentációja a diszlexiások jelentős részénél zavart. Ez a zavar diszlexiatípustól függően elsősorban a m á s s a l h a n g z ó k e g y e s osztályaiban kifejezett, sú-

M á r a klasszikus a n a t ó m i a i vizsgálatok e r e d m é n y e i n e k értékelésekor is feltételeztek olyan z a v a r o k a t , a m e l y e k a két féltekéhez kötött feldolgozásért felelős e g y e s területek k a p c s o ­ latainak h i á n y á h o z , a l u l m ű k ö d é s é h e z k ö t h e t ő k . A két féltekét ö s s z e k ö t ő rostokból felépü­ lő a n a t ó m i a i szerkezet, a kérgestest bizonyított a n a t ó m i a i eltérései a l á t á m a s z t o t t á k e z e k e t a feltevéseket. H y n d és m u n k a t á r s a i ( 1 9 9 5 ) az M R I vizsgálatokban azt találták, h o g y disz­ l e x i á s o k n á l a k é r g e s t e s t k i s e b b , m i n t az é l e t k o r szerint illesztett k o n t r o l l c s o p o r t b a n . A szerzők szerint a talált szerkezeti és méretbeli eltérések alapvetően befolyásolhatják a két félteke k a p c s o l a t a i t és ily m ó d o n az olvasást is.

150 151

l y o s a b b e s e t e k b e n p e d i g a m a g á n h a n g z ó k r a is kiterjed. A m a g á n h a n g z ó k feldolgozási d e ­ ficitje olyan n y e l v e k b e n , m i n t a m a g y a r ( C s é p é és mtsai, 1998) vagy a finn ( L e p p a n e n és Lyytinen, 1997) g y a k r a n súlyosbítja a diszlexiások problémáit. A f o n é m a r e p r e z e n t á c i ó za­ varai ú g y tűnik, a megfelelő k o m p e n z á c i ó s stratégia elsajátítása után, a kisiskolás kort kö­ vetően is m e g m a r a d n a k . Az E K P - k e g y i k j e l l e g z e t e s kognitív k o m p o n e n s e , a P 3 0 0 diszlexiásoknál s z á m o s nyel­ vi, illetve e m l é k e z e t i feladatban a feldolgozáshoz szükséges h o s s z a b b időre utal (Taylor és K e e n a n . 1990). E z t a v i s e l k e d é s e s a d a t o k k a l ö s s z h a n g b a n é r t e l m e z v e m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a feldolgozás p o n t o s s á g á n túl a feldolgozás sebessége is r o s s z a b b a diszlexiásoknál, m i n t p r o b l é m a m e n t e s kortársaiknál. M á s adatok arra utalnak, hogy a szófelismeréshez kö­ tött a g y k é r g i feldolgozási i d ő diszlexiás g y e r e k e k n é l ( A c k e r m a n és m u n k a t á r s a i , 1994) és „jól k o m p e n z á l ó d i s z l e x i á s n a k " n e v e z h e t ő felnőtteknél e g y a r á n t h o s s z a b b , m i n t j ó l olva­ s ó kortársaiknál ( J o h a n n e s é s m u n k a t á r s a i , 1995).

7. A HALLÁSI FELDOLGOZÓRENDSZER ZAVARAI

Az e u r ó p a i o r s z á g o k adatai szerint a kisiskolásoknak m i n t e g y 9 - 1 0 % - a tanulási, 5%-a ol­ vasási zavaroktól szenved. E z e k közül a g y e r e k e k közül m e g l e h e t ő s e n sokaknál figyeltek m e g akusztikus d i s z k r i m i n á c i ó s p r o b l é m á k a t . A stabil d i s z k r i m i n á c i ó h i á n y a p e d i g külö­ n ö s e n kifejezett a b e s z é d h a n g o k e g y e s csoportjainak e s e t é b e n . M é g i n k á b b feltűnő az a tény, hogy d i s z l e x i á s o k n á l a b e s z é d h a n g o k alapvető akusztikai eltéréseinek feldolgozása sérült ( A d l a r d és H a z á n , 1998). Ú g y tűnik, hogy ezek az észlelési z a v a r o k a fonológiai fel­ d o l g o z á s i p r o b l é m á k k a l és a g y e n g e olvasással m u t a t n a k szoros együttjárást ( M c B r i d e C h a n g , 1995). A b e s z é d h a n g o k észlelési zavarainak okai m i n d a m a i napig tisztázatlanok, illetve a za­ varok e r e d e t é r e utaló elképzelések g y a k r a n e l l e n t m o n d á s o s a k . S o k a k által elfogadott el­ képzelés, h o g y a nyelvi funkciók és e n n e k k ö v e t k e z t é b e n a tanulási k é p e s s é g z a v a r a i n a k alapja n e m m á s , m i n t a hallási ingerek igen finom és gyors változásainak észlelési z a v a r a (Tállal és mtsai, 1996). Ettől eltérően m á s o k ú g y vélik, a diszlexiások j e l e n t ő s r é s z é n e k az alapvető hallási feldolgozási képességei épek, a tanulási és nyelvi zavarok e l s ő s o r b a n a fo­ nológiai k a t e g ó r i á k h a t á r o z a t l a n s á g á r a , r e p r e z e n t á c i ó s zavaraira v e z e t h e t ő k vissza (lásd S t u d d e r t - K e n n e d y és M o d y . 1995). A hallási p e r c e p c i ó r a v o n a t k o z ó ismereteink szerint a verbális és n e m v e r b á l i s hallási in­ gerek é s z l e l é s e az i s k o l á s k o r e l é r é s e k o r nagyjából érett. E n n e k ellenére n e m állíthatjuk, h o g y a hallási észlelés fejlődése és az azt m e g a l a p o z ó idegrendszeri funkciók é r é s e a kis­ iskolás k o r k e z d e t é r e befejeződött volna. Ez különösen igaz egyes b e s z é d h a n g o k p e r c e p ­ ciójára, a m e l y n e k a fejlődése t o v á b b folytatódik, és e z t n a g y m é r t é k b e n befolyásolja az k ö r n y e z e t n y e l v h a s z n á l a t a , illetve az észlelési tréning.

6.2.3.

Genetikai

és

immunológai

eltérések

A sokféle s z e m p o n t b ó l vitatott G B G / G e s c h w i n d - B e h a n - G a l a b u r d a / - m o d e l l ( G e s c h w i n d és B e h a n , 1982, 1984; G e s c h w i n d és G a l a b u r d a , 1985) t ö b b e k k ö z ö t t egy o l y a n együttj á r á s r a hívta fel a figyelmet, a m e l y m e g h a t á r o z ó szerepet töltött be a diszlexia genetikai vizsgálatainak e l i n d u l á s á b a n . A c s a l á d o k b a n h a l m o z o t t a n előforduló diszlexia eseteiben a legújabb k u t a t á s o k s z e m r t á 6-os s z á m ú k r o m o s z ó m a rövid á g á n l o k a l i z á l h a t ó g é n s z e g ­ m e n s (közel a z i m m u n r e n d s z e r alapfunkcióit m e g h a t á r o z ó részhez.) a n o m á l i á i e s e t l e g m é g i s ö s s z e f ü g g é s b e h o z h a t ó k a G B G - m o d e l l b e n felvetett együttjárással. A C o l o r a d o ál­ l a m b a n ( U S A ) lefolytatott, m i n t e g y 5 0 0 i k e r p á r r a kiterjedő vizsgálat ( G i l g e r é s m t s a i , 1998) m e g á l l a p í t o t t a , h o g y az i m m u n o l ó g i a i d e f i c i t e s az olvasási z a v a r n e m korrelál, a 6os k r o m o s z ó m a a z o n b a n m e g h a t á r o z ó a diszlexia kialakulásában. U g y a n a k k o r n i n c s e n e k arra v o n a t k o z ó adatok, hogy a fejlődés mely fázisait és m i k é n t befolyásolja a genetikai el­ térés. A diszlexia genetikai m e g h a t á r o z o t t s á g á r a utalnak egy finn k ö v e t é s e s vizsgálat (Jyvaskyla L o n g i t u d i n á l i s Vizsgálat, L e p p a n e n és Lyytinen, 1997) adatai is. A diszlexia g y a k o ­ ri előfordulásáról b e s z á m o l ó c s a l á d o k b a n született újszülöttekkel 1994-ben kezdett vizs­ gálatok e r e d m é n y e i azt mutatják, h o g y a diszlexia viselkedéses és agyi aktivitásbeli elté­ rései v i s z o n y l a g korán k i m u t a t h a t ó k . Az e s e m é n y h e z kötött agyi p o t e n c i á l o k m ó d s z e r é v e l k a p o t t e r e d m é n y e k p é l d á u l ( L e p p a n e n és L y y t i n e n , 1997) a f o n é m a f e l d o l g o z á s b a n k o ­ m o l y eltéréseket m u t a t t a k ki. A diszlexia genetikai faktoraira v o n a t k o z ó kutatások m é g folynak, a m a g a t a r t á s g e n e t i k a m é g s z á m o s kérdést kell, hogy tisztázzon. É p p e n e z é r t n e m árt a g e n e t i k a új e r e d m é n y e i t óvatossággal kezelnünk.

8. A VIZUÁLIS RENDSZER ZAVARAI ÖSSZEFOLYÓ BETŰK?

8.

1. A látás alrendszerei

A vizuális r e n d s z e r két, strukturálisan is eltérő alrendszerének, az ú g y n e v e z e t t . m a g n o c e l luláris ( m a g n ó ) , illetve parvocelluláris (parvo) r e n d s z e r n e k a m ű k ö d é s é t eltérő téri, és idő­ beli feldolgozási sajátosságok j e l l e m z i k . Míg a m a g n o r e n d s z e r m ű k ö d é s e a tranziens, te­ hát a látott világ gyors, átmeneti változásainak feldolgozását végzi, addig a p a r v o r e n d s z e r t a lassabb, h o s s z a n f e n n m a r a d ó , ám p o n t o s a b b m ű k ö d é s m ó d j e l l e m z i . A két r e n d s z e r a vizuális e s e m é n y e k eltérő aspektusainak feldolgozását teszi l e h e t ő v é . A m a g n o r e n d s z e r szerepe lényeges a m o z g á s és a tér észlelésében, a k o n t r a s z t o k eltérésé­ nek feldolgozásában, a s z e m m o z g á s o k kontrolljában, a térbeli információk feldolgozásá­ ban, sőt a vizuális e s e m é n y e k egészleges feldolgozásában. A p a r v o r e n d s z e r u g y a n a k k o r a mintázat a z o n o s í t á s á b a n , a m a g a s téri-frekvencia, a k i s m é r e t ű vizuális e g y s é g e k feldolgo­ z á s á b a n j á t s z i k szerepet, v a l a m i n t s z í n é r z é k e n y . B á r m i n d k é t a l r e n d s z e r p á r h u z a m o s a n m ű k ö d i k , a jelenlegi ismeretek szerint a tranziens m a g n o r e n d s z e r felelős a vizuális e s e m é ­ nyek m e g f e l e l ő időbeli felbontásáért. Ez az alrendszer globális, e l s ő d l e g e s feldolgozást >

152

153

A t r a n z i e n s a l r e n d s z e r deficitjére utal J o h n S t e i n n e k és m u n k a t á r s a i n a k s z á m o s ered­ m é n y e . A nyelvi r e n d s z e r zavarai viszonylag korán felismerhetők. 154 . és e n n e k sokféle l e h e t ő s é g e kí­ nálkozik. A k o m p ­ lex m ó d s z e r e k b e n k ü l ö n ö s e n nagy szerepet kell kapjon a m o z g á s . mint a betűk sta­ bil fixációja. a g y e n g e fixáció pe­ d i g a t r a n z i e n s r e n d s z e r alulfejlettségének lehet a k ö v e t k e z m é n y e . észlelés. a m i k o r a diszlexia n e m is igazán diszle­ xia. L é n y e g e s eltérést m u t a t a d i s z l e x i á s o k r a és a j ó l o l v a s ó k r a j e l l e m z ő kritikus fúziós frekvencia. de r e m é n y e i n k szerint erre h a m a r o s a n sor kerül. h o g y a z ó v o d á s k o r végére k i b o n t a k o z ó k é p e s s é g e k m ű k ö d t e t é s e a m i n d e n n a p i k o m m u n i k á c i ó b a n már eleve b e é p í t o l y a n k o m p e n z á l ó m e c h a n i z m u s o k a t . W i l l i a m s s z i n d r ó m a vagy v a l a m i l y e n m á s fejlődési z a v a r s z i n d r ó m a . azaz a „láthatósági p e r z i s z t e n c i a " a fizikai inger idejénél h o s s z a b b lehet. hiszen láthattuk. de kialakíthatók általános. nyelvi és m á s kognitív k é p e s s é g e k á r n y a l t fejlesztése. M i n t az e l ő z ő fejezetekből is kitűnt. A l a s s a b b p a r v o r e n d s z e r v á l a s z á n a k ideje a fixáció alatt n e m h o s s z a b b a z o n b a n n é h á n y s z á z a d m á s o d p e r c n é l . Ennek standardizált módszerei hazánkban m é g n i n c s e n e k . és a lassabban d o l g o z ó p a r v o r e n d s z e r t a vizuális i n f o r m á c i ó megfelelő területeire irányítja. 1987). Az olvasás d i n a m i k u s folyamat. hogy egyetlen kiemelt te­ rület (például a m o t o r o s k é p e s s é g e k ) fejlesztése olyan erőteljesen hat m i n d e n m á s k é p e s ­ ségre. illetve e g y ü t t (és ez a g y a k o r i b b ) s z e r e p e t j á t s z i k az olvasási z a v a r m e g j e l e n é s é b e n . egyik jó példája a szűrésre használt Inizan-teszt (Vassné K o v á c s .k ü l ö n is. Végezetül p e d i g ne feledkezzünk m e g az időfaktorról! A kutatási e r e d m é n y e k u g y a n i s arra figyelmeztetnek. hogy a p a r v o r e n d s z e r megfelelő m ű k ö d é s é t igénylő f e l a d a t o k b a n n e m t é r n e k el az olvasni j ó l t u d ó k t ó l . A fejlesztésre v o n a t k o z ó a n e g y é b k é n t az o l v a s ó s z á m o s h a s z n o s m ó d s z e r t talál e b b e n a kötetben. e l ő n y ö s e n p s z i c h o t e r á p i á v a l k i e g é s z ü l v e ( l á s d például S z e b e n y i n é N a g y . A m i n e h e z e n k é p z e l h e t ő el. és n e m k ü l ö n b e n a m e g h a t á r o z ó r é s z k é p e s s é g e k célzott vagy é p p e n a ké­ p e s s é g r e n d s z e r á l t a l á n o s fejlesztésére. N o r m á l olvasásnál a gyors s z a k k á d o k m e g a k a d á l y o z z á k a láthatósági p e r z i s z t e n c i a m e g n y ú l á s á t . a m e l y e k lefedhetik az alulfejlett r é s z k é p e s s é g e k e t . A d i a g n ó z i s b ó l kiinduló fej­ lesztés a z o k b a n az esetekben k ü l ö n ö s e n indokolt. m i n t jól o l v a s ó társaik. e l m o z d u l á s á r a (lásd Stein. A két inger m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő s é g é n e k időbeli j e l l e m z ő i t vizsgáló vizuális felada­ t o k b a n m é r t ú g y n e v e z e t t s z e p a r á c i ó s k ü s z ö b a d i s z l e x i á s o k n á l szignifikánsan h o s s z a b b . így példá­ ul a kicsi b e t ű k e t . A z idővel való versenyfutás e g y i k oka. h a n e m a valódi fejlődési zavar i n k á b b diszfázia. h o g y az olvasás súlyos z a v a r a i n a k h á t t e r é b e n sokféle ok h ú z ó d i k m e g . a k é p e s s é ­ gek rendszerét fejlesztő k o m p l e x m ó d s z e r e k is. A tiszta l á t á s n a k és így a sikeres o l v a s á s n a k egyik feltétele a két rendszer interakciójának gátlása. MIT FEJLESSZÜNK. h o g y a p r o b l é m á s területeken a fejleszthetőség felső határait érjék el. Az ú g y n e v e z e t t „ v e r g e n c i a k o n t r o l l " kísérletek. A vizuális alrendszerek és a diszlexia A d i s z l e x i á s o k n a k a k ü l ö n b ö z ő vizuális feladatokban nyújtott teljesítményét e l e m e z v e ki­ derült. A vergencia kontroll szerepe n e m m á s . de a diszlexia-veszélyeztetettség n e m m i n d i g igazolódik be. mégpedig neuropszichológai diagnózis. h o g y az olvasástanítás diszlexiások s z á m á r a kialakított eljárásait alkalmazzák. Steinék vizs­ gálatai szerint sok diszlexiás g y e r e k azonosítja n e h e z e n a kisméretű célpontot. hogy súlyos e s e t e k b e n s z ü k s é g e s e g y á r n y a l t a b b .9. m é g p e d i g sok­ féle ok miatt n e m az. a m e l y e k a k i s m é r e t ű t á r g y a k sta­ bil azonosítását. hogy az észleléstől az e m l é k e z e t alrendszerein keresztül a nyel­ vi f u n k c i ó k i g mi m i n d e n b e n t é r h e t n e k el a diszlexiások átlagos fejlődésű k o r t á r s a i k t ó l . s z á m o s deficitre mutattak. mint a m e g f e l e l ő e n olvasóknál. A p r e ­ venció és r e e d u k á c i ó i g é n y e egyre erőteljesebb h a z á n k b a n is. az olvasási tel­ j e s í t m é n y alapján m e r ü l fel a diszlexia gyanúja olyan esetekben. a m e l y n e k során a vizuális e s e m é n y j e l l e m z ő i n e k (pél­ dául mintázat) első analízise és integrációja a fixációváltás időtartamánál r ö v i d e b b idő alatt kell. A m a g n o r e n d s z e r válaszának f e n n m a r a d á s i ideje. lokalizálását hivatottak követni. 1999). m i n t a h o s s z a b b időállandójú m a g n o r e n d s z e r által végzett feladatok esetében. A p r e v e n c i ó h o z e l e n g e d h e t e t l e n a k é p e s s é g e k felmérése. S z á m o s . és egy-egy oki t é n y e z ő m e g n y i l v á n u l á s a is sokféle lehet. és é p p e n e z é r t g y a k r a n p a n a s z k o d n a k a b e t ű k ö s s z e f o l y á s á r a . j ó l l e h e t s o k m i n d e n t n e m tu­ d u n k m é g a diszlexiáról. A fejlesztő p e d a g ó g u s feladata tehát n e m k ö n n y ű . a m a g n o r e n d s z e r m e g f e l e l ő m ű k ö d é s é h e z k ö t ö t t vizuális fe­ l a d a t b a n találtak eltéréseket. KUTATÁSI EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA A GYAKORLATBAN A diszlexiásokkal végzett kutatások e l m ú l t évtizedeiben gyűjtött a d a t o k e g y é r t e l m ű e n iga­ zolták a z o k a t a m i n d e n n a p i tapasztalatokat. legalábbis a p s z i c h o l ó g i a és a kognitív i d e g t u d o m á n y i s m e r e t a n y a g a alapján. Az a l k a l m a z o t t m ó d s z e r e k célpontja lehet egy-egy nyil­ v á n v a l ó a n alulfejlett k é p e s s é g kiemelt fejlesztése. U g y a n í g y rosszabb a diszlexiások teljesítménye az ala­ c s o n y téri-frekvencia és alacsony téri-kontraszt feldolgozását i g é n y l ő feladatokban. Ez az u g y a n c s a k n é h á n y s z á z a d m á s o d p e r c n y i idő m e g n ő h e t a téri-frekvencia n ö v e k e d é s é v e l . U g y a n a k k o r v i z s g á l a t o k sora utal arra. disz­ lexiásoknál a feldolgozási idő c s a k n e m kétszerese a jól o l v a s ó k é n a k (Martin és L o v e g r o v e . 1993). az észlelési és m e g i s m e r é s i funk­ ciók m i n d e g y i k e k ü l ö n . h o g y m e g t ö r t é n j e n . ahol az e g y é b k é p e s s é g e k 155 8. Általában az iskolában. h o g y v i s z o n y l a g k e v é s időnk van a fejlődési z a v a r valódi a r c á n a k m e g i s m e r é s é r e . A m ó d ­ szer k i v á l ó s á g a e l l e n é r e is úgy tűnik. A m e g f e l e l ő fejlesztésnek e l e n g e d h e t e t l e n feltétele a k é p e s s é g e k n a g y o b b k ö r é n e k fel­ mérése. A r e e d u k á c i ó során a l k a l m a z o t t fejlesztő m ó d s z e r e k azon kívül. m e g b í z h a t ó lokalizációja. 1999). hogy az e g é s z r e n d s z e r r e hat. h o g y a t r a n z i e n s m a g n o ­ r e n d s z e r m ű k ö d é s é h e z k ö t h e t ő feladatokban a diszlexiások r o s s z a b b u l teljesítenek. Az instabil vergencia kontroll. ez interferálni fog a k ö v e t k e z ő fixáció során felvett információval. ÉS HOGYAN? végez.2. Ha a m a g n o r e n d szernek az e l ő z ő fixációhoz k ö t h e t ő láthatósági perzisztenciája átnyúlik a k ö v e t k e z ő b e . m i n d e n k é p p e n arra kell. h o g y t ö ­ rekedjenek. specifikus nyelvi zavar. A t r a n z i e n s r e n d s z e r által v é g r e h a j t o t t s z a k k á d o k i d ő t a r t a m a l é n y e g e s e n r ö v i d e b b .

40(6). M. Riccio. MEIXNER ILDIKÓ. Audiology and Neuro-Otology. 156 . N. RIDDOCH. D. G . Proceedings of the National Academy of Sciences. MANGUN. M. Gyógypedagógia. G . S.. Developmental Psychology. a fejlesztés m ó d s z e r e p e d i g a specifikus k é p e s s é g e k r e is hat.. P... In: Patterson. J.. E. GATHERCOLE. USA. 55. 475-500. Science. G . hasznos iránytűként m ű k ö d h e t azonban. KOCH. In: Geschwind..F. C . Marshall. R. I.429^138. GESCHWIND. ELIOPULOS. LIBERMAN. (1974): Working memory.. F. 63. 2 8 9 .. Quarterly. v i s z o n y l a g k é s ő n k e z d h e t ü n k b e l e a fejlesztésbe. (1993): Evidence for a magnocellular defect in developmental dyslexia. 419-421. WIMMER. A. F. A. GALABURDA. (1980): Reading disability: Methodological problems in information processing analysis. Washington D C .S...D. 195.. KUSSMAUL. L. MCGEE. Journal of Experimental Psychology. Reidel. J. MOLNÁR Márk (1998): Similarities and differences of deficient phoneme processing in aphasia and dyslexia. SHANKWEILER. Annals of Neurology.. 47. Náátanen. V. J. (szerk. T. E. T. A. (1997): Does language make any difference in reading acquisition? In: Olofsson.. MA. CULBERTSON. ha ezeknek hatásvizsgá­ lata is r e n d e l k e z é s ü n k r e áll. 88(18): 7943-7947. Bologna. Evoked and event-related potentials in hearing research and clinical application. 80-92. (1990): Brain morphology in deve­ lopmental dyslexia and attention deficit disorder/hyperactivity. A m i n d e z t l e h e t ő v é t e v ő i d e g r e n d s z e r r u g a l m a s s á g a a z o n b a n a 10. N . A. Hillsdale.F. G . SHANKWEILER. In: Stalberg. Selected Papers on Language and the Brain? Boston studies in the philosophy of science. NOVEY. DRISLANE F. Cambridge. Magyar Pszichológiai Szemle. M. B. Cross-lingusitic studies of dyslexia and early language development.386-418. HAZÁN V. A .. ( 1968): Human brain: Left-right asymmetries in temporal speech region. ÉS MOLNÁR. ( 1998): A twin family study of the association between immune system dysfunction and dyslexia using blood serum immunoassay and survey data.S. MUNTE. . JOHANNES. Archives of Neurology. LORYS. J.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Journal of Experimental Child Psychology. ZECKER. . ELTE Kiadó.. GREEN. J . 36. M C B R I D E . A sokféle. 315-334. 109-121. APA. Archives of Neurology. UCB Kiskönyvtár. W . C . MEIXNER ILDIKÓ (1974): Új segédanyagok a diszlexia korrekciójához. M„ BRADLEY. . GAUGER L. P. 549-555. E. 1110-1 123. Liberman. N . le kell é p í t e n i a g y e r e k saját. Psychological Review. C M . C. A . A. Cognition. ( 1991 ): Learning about spelling sequences: The role ofnsets and rimes in analogies in reading. H . 183-186.. FRITH. C. (1982): Left handedness: association with immune disease. HALL. GALABURDA.. Reading research: Advances in theory and practice. (1985): Cerebral lateralization: Biological mechanisms. 1272-1284. NIXON.. B E H A N . (eds). Zeimssen's Cyclopaedia.T. New Jersej. L. N. Idézi: Temple. D . J . D. University of Michigan Press. New York. G. J. BEHAN. 79. ODEGARD. ELLIS. K. JOHNSTON... Y. GESCHWIND. New York. 19. P. 682. P. . E. MCDOUCALL. D . Child Development. Nature. DEFRIES.. R. Galaburda. (1996): Neuropsychology for clinical practice. (1983): Surface dyslexia. 801-802.. Zidar. (1990): Rhyme. 26. J. BRADLEY. KOTZIN.M. ADLARD A .Y. 301-330. O. Integrative review. V. (1983): Categorizing sounds and learning to read: A causal connection. PENNINGTON.M. Monduzzi Editoré. Coltheart. In: Bower. 79-105. NOVEY.. H . S. M. 521-552. S. A. Academic Press. Surface Dyslexia. COHEN. (1877): Disturbances of speech. N . GILGER. SHERMAN. Basel. Boston. LIVINGSTONE. S. N.. HOLMES. HULME..M. (1997): Auditory event-related potentials in the study of developmental language-related disorders. (1989): The alphabetic principle and learning to read.. C. COLTHEART. A. NICOL. M. 5097-5100.C H A N G . J. S. GALABURDA. MARSH. HITCH. hi­ szen e z e k k o r á b b a n i s m e r t e t e t t széles m ó d s z e r t a n i repertoárja e h h e z is segítséget nyújthat. I. 58. életéve előtt n e m g y a n a k s z u n k . J . and developmental learning disorder. Lawrence Erlbaum Associates Inc. V. 39. LYYTINEN. . (1991): Physiological and anatomical evidence fora magnocellular defect in developmental dyslexia. (1985): Beneath the surface of developmental dyslexia. 200. 165-178. J. LEONARD. (1997): Brain morphology in children with specific language impairment. Q J Exp Psychol A 51(1): 153-177. Academic Press. GESCHWIND. Itt p e d i g v i s s z a k a n y a r o d h a t u n k a kutatási m ó d s z e r e k h e z . BRYANT. U.. J.W. N .. Budapest. (1995): Dyslexia and corpus callosum morphology.. LIBERMAN. E. P . BRYANT. (ed): The psychology of learning and motivation. W . New Jersey. J Speech Language Research. A . A. reedukáció módszer. N . C . LOMBARDI.E. 310-333. 341-354. R. . 138-154. 88-90. CROSSLAND. 42. Official Publications of the European Communities. In: Csépé. Kéz­ irat.NO L. E z t k ö v e t ő e n a fejlesztő p e d a g ó g u s d o l g a egy­ re n e h e z e b b .. (1981): A cognitive-developmental theory of reading acquisition. 16.J. (eds). Science. . LIBERMAN.8 . (1996): Auditory neurophysiologic responses and discrimination deficits in children with learning problems.428-521. D . ... 354-369. 919-926. Luxembourg. H.alapján n e m i s v á r n á n k e n n e k m e g j e l e n é s é t . ADAMS. LUNDBERG. (eds). Annals of the New York Academy of Sciences. 634-654. Brain and Language. A . DESBERG.. K. 133-140. (1983): Developmental deep dyslexia? Cortex. ROSEN G. 2.3 0 1 . PRIOR. J. . 469^196. O . Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Journal of Educational Psychology. H . A fejlesztő p e d a g ó g u s d o l g a tehát a k k o r lesz k ö n n y e b b .971-973. associations and pathology.. (1998): Speech perception in children with specific reading difficulties (dyslexia).V. Strömqvist. L E P P À N E N . L. I. LANDERL. életév táján e g y r e i n k á b b c s ö k k e n . Proc Natl Acad Sci USA. rosszul m ű k ö d ő k o m p e n z á c i ó s t e c h n i k á i t . P . A . O. DYKMAN. De Weerd.. In: Geschwind. R. LUNDBERG. Journal of Clinical and Experimental Neurophysiology. M . CSÉPÉ VALÉRIA. G. Neuroscience Letters. 18. . J. ROSEN. 4.Y. Walker. MANN. PARSONS. N . 273.. In: MacKinnon. A. M . D . (1997): The impact of orthographic consistency on dyslexia : A GermanEnglish comparison.. WEISS MÁRIA ( 1996): Tanulási zavarok . ha a d i a g n ó z i s korai és p o n t o s . T.G. Archives of Neurology. J. Budapest.M. speech perception. G.. A. CARRELL. (1993): Working memory and language. Karger. R. P. . 14. és a fejlődést á l t a l á b a n is serkenti. 35. G . S. J. (eds) Cerebral dominance: The biological foundations. migraine. I. Science. U.. . FRITH.. OSMAN-SÁOI JUDIT. hormones and immunity. (1994): Learning to read: the role of short-term memory and phonological skills.Dyslexia. ú j o n n a n kialakított fejlesztő m ó d s z e r k ö z ü l nem könnyű választani. LIVINGSTONE M. HYND. . . 222-233.. (1984): Laterality. ELIOPULOS. CSÉPÉ. M. Harvard University Press. S . (1985): Developmental dyslexia: Four consecutive cases with cortical anomalies. EDMONDS. OSMANNÉ SÁGI JUDIT (2000): A fejlődési diszlexiára (FDL) jellemző beszédhang­ feldolgozási zavarok eltérési negativitás (EN) korrelátumai. (Eds): Clinical Neurophysiology. GOSWAMI. (1995): Brain potentials in developmental dyslexia: Differential effects of word frequency in human subjects. 52. J.P. CSÉPÉ VALÉRIA (2000): Az olvasás és írásképesség zavarai. 3 0 ] . L. S. B . 32-38. . BADDELEY. MACLEAN.. A. SMITH. 62. N . (1990): MRI evaluation of the size and symmetry of the planum temporale in adolescents with developmental dyslexia. V. P. phoneme detection and learning to read. h a t é k o n y fej­ lesztést e l s ő s o r b a n ez előtt t u d u n k v é g e z n i . I. In: Shankweiler. alliteration. Budapest. 1 12-1 33. M. V.. Szűcs DÉNES. (1969): Interaction of information in word recognition. SEMRUD-CLIKEMAN.. (1995): Phonological processing. R. 70-82. CSÉPÉ VALÉRIA.. Brain and Cognition. J. MEIXNER ILDIKÓ (1993): A diszlexia prevenció.. HARBECK. . and reading disability. (1997): Towards the clinical application of the mismatch negativity evokes potential component. G. G. BADDELEY.. MONK.. KRAUS.. 161. GONZALEZ.. (1974): Disorders of higher cortical function in children. U. B. KUSSMAUL... R. T.. MORTON. LEVITSKY. úja­ kat kell kiépíteni és stabilizálni. T. P. 30. Phonology and reading disability. W . LARSEN. ABOITIZ. . T. G„ FRIEDMAN. In: Illyés S . GESCHWIND. GALABURDA A. BLACK. .M. GESCHWIND. 76. OGLESBY. . A m e n n y i b e n a g y e r m e k 7 . (1994): Visual event-related potentials of dyslexic children to rhyming and non-rhyming stimuli. (1973): Dyslexia: A neurolinguistic study of traumatic and developmental disorders of reading. (ed). S . 3. P. MASTERSON. BYNG. 157 FELHASZNÁLT IRODALOM ACKERMAN.R. T. K. GESCHWIND. (eds). M . A.. . M„ W E L C H . (1997) HYND. D. . HIEN.

K . 1378. 74-77. L. 1999/2000-es t a n é v ü n k m o t t ó j a m á r a z volt: 3 0 év. D. L. FOWLER. G.E.b e n l é t e s ü l t a K i s e g í t ő I s k o l á b a n .Y. osztály kezdte meg működését. t o v á b b i b ő v í t é s alapján 3 2 l o g o p é d i a i álláshellyel r e n d e l k e z i k a k ő b á n y a i h á l ó z a t . 167-173. p s z i c h o l ó g u s i f o g l a l k o z á s o k ) . VASSNÉ KOVÁCS EMŐKE (1977): Szemelvények a diszlexia köréből. M i n d e k ö z b e n t ö b b n y e r t e s p á l y á z a t o t í r t u n k . FUSCHER. DEIKMEL.l l o g o p é d u s áll. SONODA H. Psychophysiology. W I S E D . t o v á b b á 2 ó v o d a i l o g o p é d i a i fejlesztő n a g y c s o p o r t o t . J . FULBRIGHT. K. . P. (1937): Reading. STACKHOUSE. TAYLOR. N A C E K . BRONEN. amely ingyenes. SKOYLES. §) a l o g o p é d i a i s z a k s z o l g á l a t . ANDREASON. SCHULTE-KORNE. S„ BEDI. STANOVICH.C. 2. 119. 27. BARTLING. DONOHUE B. Psychology Press.e s t a n é v r e . G. (1996): Developmental characteristics of topographic EEG in school-age children using an autoregressive model. J. B. MERZENICH.. TANIMURA R. SCHREINER. amely jelenleg a K o m p l e x Általános Iskola és Szakszolgáltató K ö z p o n t tagozataként mű­ ködik. . 3. RACK. s s z e r e l t ü k fel a s z ü k s é g e s teszt­ anyagokkal.. RUMSEY J . 12. JENKINS. M .. M . W . . P . E z e n c s o p o r t o k . VEKERDY ZSUZSANNA (1969): Nem írok. (1996): Language comprehension in language-learning impaired children improved with acoustically modified speech. 309-339.793-824. S. (1990): Event-related potentials to visual and language stimuli in normal and dyslexic children. Hove. (1939): Az emberi tévedések törvényszerűségei. ORTON. 531-545. Science. Brain Topogr 8(3). Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory. . P. 12. 271. FLETCHER. S. K é t i s k o l á b a n l o g o p é d i a i 5. 216.. M. writing and speech problems in children. (1997): Developmental cognitive neuropsychology. OGAWA T. 158 159 . 5. J . Med Hypotheses. C. (1998): Auditory processing and dyslexia: TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS: evidence for a specific speech processing deficit. Tankönyvkiadó.. S. 1991-ben h o z t u k l é t r e a kerületi v i z s g á l ó á l l o m á s u n k a t . Neuroreport. nem olvasok. 261-263. (1980): Development of grapheme-phoneme correspondence in normal and dyslexic readers. 50(2). A . Fej­ lesztő Pedagógia Különszám. A l o g o p é d i a i c s o p o r t o k . G. majd statisztikai ada­ tokkal bizonyítottuk a logopédiai óvodai csoport szükségességét. Gyermekünk. .KŐBÁNYÁN KONDOR EDIT SHANKWEILER. D. 19 iskolát. 30-31. . K .S. LOGOPÉDIAI CSOPORTOK. 1095-1099. E l v é g e z t ü k a z e l s ő n a g y átfogó ó v o d a i p r e v e n c i ó s s z ű r é s e i n k e t . (1998): Speech phones are a replication code. 11. (1928): Specific reading disability strephosymbolia.. M . Cognitive Neuropsychology. ORTON. PU-GH. 2 1 . így indulhatott be 1990/9l-ben az első logopédiai nagycsoportunk. SHAYWITZ. SNOWLING. R . STUART. KATZ. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A k ö z o k t a t á s i t ö r v é n y é r t e l m é b e n (Kt. H. WANG. R . E z t a m u n k á t f o l y t a t v a i n d u l t u n k 1991/92-ben a l o g o p é d i a i iskolai e l s ő o s z t á l y u n k k a l . 337-340. VASSNÉ KOVÁCS E.. HOWARD.R. REMSCHMIDT.. W . X. 294-305. T . 1995/96-ban újabb logopédiai n a g y c s o p o r t és újabb iskolában logopédiai 1. GORE. 3 4 . SIEGEL. (1986): Phonological dyslexia and dysgraphia: A developmental analysis. . NAGARAJAN. The phonological-core variable-difference model. m e l y e k p é n z ö s s z e g e i b ő l b ő v í t e t t ü k esz­ k ö z p a r k u n k a t . RANSCHBURG P . Novak Rudolf és Társa. (1995): K J : A developmental deep dyslexia. (1999): Diszlexia-veszélyeztetettek kiszűrésének lehetőségei az Inizan-teszttel. British MedicalJournal. o s z t á l y o k m e l ­ lett s t á t u s z o n k ü l ö n l . M A R K .. A z első főfoglalkozású l o g o p é d i a i álláshely 1 9 6 9 . SNOWLING. . C M . o s z t á l y i g visszük a r á s z o r u l ó k a t .. P. L. OSZTÁLYOK MŰKÖDÉSE A GYAKORLATBAN . SHANKWEILER. E l l á t u n k 19 ó v o d á t . TEMPLE. P. b e é p í t v e e z e k e t a l o g o p é d i a i c s o p o r t o k b a n folyó m u n ­ kánkba. D . J .S. a b e s z é d j a v í t á s alapellátás. s z á m í t ó g é p e k k e l s z e r e l t ü k fel a l o g o p é d i a i o s z t á l y o k a t . K . 318-327. v i s s z ü k t o v á b b . (1985): Deep dyslexia in childhood? Brain and Language. M . 1221-0238. M e g i s m e r k e d t ü n k a fejlesztő szoftverek h a s z n á l a t á v a l . Buda­ pest. Fejlesztő Pe­ dagógia Különszám.T. M . .. S. KEENAN. SHAYWITZ. Journal of Learning Disabilities. 81-84. . F .MORGAN. N . SKUDLARSKI. 16-17. . MILLER. (1979): The speech code and K ő b á n y á n 1956 ó t a folyik l o g o p é d i a i gyakorlati m u n k a .T. M . B YMA. Brain. 3 0 l o g o p é d u s ! A 2 0 0 1 / 2 0 0 2 .. i g é n y szerinti s p e c i á l i s m e g s e g í t é s e k k e l ( k o r r e p e t á l á s . I.. 29. J. Norton. . (1996): Cerebral organization of component processes in reading. o s z t á l y o k b e i n d í t á s a s o k r é t ű f e l a d a t o k a t rótt r á n k : 1988-ban M e i x n e r I l d i k ó segített a szervezési m u n k á l a t o k b a n . . New York. . 108-121. W . MAISOG J . l o g o p é d i a i . Journal of the American Medical Association.E. (1992): A positron emission tomographic study of impaired word recognition and phonological processing in dyslexic men Arch Neurol 54 (5).. 2.A. CONSTABLE R . ahová jórészt a logopédiai nagycsoportból kerültek a gyerekek. . M .A. R . TÁLLAL. W . J .. Budapest.. Az learning to read. .. LIBERMAN. ( 1 8 9 6 ) : A case of congenital word-blindness. Jo­ urnal of Experimental Child Psychology. 14-15. 562-573. SZEBENYINÉ NAGY ÉVA (1999): Iskolás diszlexiások vizsgálata és az újabb szempontokkal bővült terápia. C. A l o g o p é d i a i o s z t á l y o k a t ö n k o r m á n y z a t i e n g e d é l y lyel k i s l é t s z á m ú o s z t á l y o k k é n t a felső t a g o z a t b a n is e g y ü t t tartjuk. Cognitive Neuropsychology. Főiskolai jegyzet. A diszlexia kezelése. (1988): Explaining the differences between the dyslexic and the garden-variety poor reader. . 90. 590-604.

de á t m e n e t i j e l l e g ű is e g y b e n . általános m o t o r o s nyugtalanság. általános tanulási za­ varig terjedhetnek. . . így sok esetben h i p e r m o t i l i s s á válik. p r o b l é m a é r z é k e n y s é g e t kell j e l e n t s e n . hipermotilitás is j e l l e m z i . SPECIÁLIS IGÉNYEK b e s z é d f o g y a t é k o s o k n e v e l ő .k o m p l e x t u d o m á n y (pedagógiai d o m i n a n c i á j ú ) . Ha a funkció m ű k ö d é s e zavart. DIAGNÓZIS. akik a logopédiai csoportból. . hogy az iskolaköteles kor előtt m e g k e z d ő d j é k a speciális fejlesztő. s n e m t u d n a k a k é p e s s é g e k h a r m o n i k u s a n m i n ő s é g i l e g m a g a ­ sabb szintre j u t n i . szakirányú napi fejlesztés lehetőségét csakis a logopédiai fejlesztő óvodai c s o p o r t b a n tudjuk a h a l m o z o t t p r o b l é m á k k a l k ü z d ő g y e r m e k e k s z á m á r a biztosíta­ ni.az első és m á s o d l a g o s k o m m u n i k á c i ó s r e n d e l l e n e s s é g e k k e l foglalkozik.A - logopédia: a g y ó g y p e d a g ó g i a e g y speciális részterülete. A m e n n y i b e n a g y e r m e k n e k a speciális intenzív fejlesztéssel és a g y a k o r l á s o k k a l a kellő érési időt is biztosítani tudtuk. H i ­ á n y o z h a t n a k v a g y k e v é s b é fejlettek l e h e t n e k a z o k a k é p e s s é g e i . H a b á r m e l y funkcióban e l m a r a d á s vagy zavar keletke­ zik. amit elvárunk. t ü r e l m e t . Ez rontja a tanulási f o l y a m a t o k a t . a k k o r a nyelvi fejlődés és az iskolai ta­ nulás n e h e z í t e t t lesz. E g y l o g o p é d u s m u n k á j a során m i n d e g y i k fent e m l í t e t t k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó g y e r m e k k e l k a p c s o l a t b a kerül. Az észlelt d o l g o k n e m kapják m e g azt a szintet.az a k a d á l y o z o t t beszédfejlődés. Más fogyatékos c s o p o r t b a tartozó g y e r m e k e k j e l l e m z ő i n e m h a t á r o z h a t ó k m e g egysége­ sen. figyelem­ k o n c e n t r á c i ó s zavarok. A l o g o p é d i a által nyújtott beszédjavításnak ki kell terjednie: .) irányítania a g y e r m e k e k e t . Ez a l a p o s s z a k m a i tárgyi tudást. s z á m o s tünetet e g y ü t t m u t a t ó (tünetegyüttest) g y e r m e k e k kerülnek.és nyelvi fejlődésben a k a d á l y o z o t t ) az a g y e r m e k . azaz p e r c e p c i ó . . A súlyos b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k e t parciális (részleges) teljesítményzavarok. N e m é r z é k e l i k az idő m ú l á s á n a k j e l e n t ő s é g é t sem. Beszédfogyatékos (beszéd.az afázia. ül. h o g y a fejlődés k o r a i szakaszában kis l é p é s e k b e n . h i p e r m o t i l i t á s és/vagy m a g a t a r t á s i z a v a r o k stb. diszgráfia m i n t részképességzavar. . azaz a p p e r c e p c i ó hi­ ányával állunk s z e m b e n . A diszlexia. . A A LOGOPÉDUS FELADATA megfelelő feltételeket. h o g y ez a k ü l ö n n e v e l é s s z ü k s é g s z e r ű . h i s z m i n t a nyelvi k é p e s s é g z a v a r a is megmutatkozik. m e l y a b e s z é d h i b á k felszámolását és a A TERÁPIÁNKRA SZORULT GYERMEKEKRŐL: SAJÁTOSSÁGOK. Itt áll s z á m u k r a megfelelő idő rendelkezésre a fejlődési egyenet­ lenségeik l e k ü z d é s é r e . F e j l ő d é s ü k b e n e l a k a d t g y e r m e k e i n k n é l e l m o n d h a t ó . Oka. Az általunk k e z e l t g y e r m e k e k részképesség-struktúrája n a g y o n eltérő fejlődést m u t a t . t o v á b b á indítottuk be két általános iskolánkban a logopédiai osztályok f e l m e n ő rend­ szerét. -deficit ide s o r o l h a t ó .az artikulációs z a v a r o k .a b e s z é d f o l y a m a t hibái ( d a d o g á s . készí­ tenie. intenzíven.a halláscsökkenésből eredő beszédhibák. Beszédhibás az a g y e r m e k . G y a k o r l a t i m u n k á n k során m e g t a p a s z t a l v a a gyerekek egy r é s z é n e k súlyos tüneteit. osztályból visszakerülnek a többsé­ gi c s o p o r t o k b a . . h i b á s a n k é p z e t t h a n g o k k a l .a k ü l ö n b ö z ő h a n g k é p z é s i zavarok. A beszédfogyatékos gyermekek számára elengedhetetlen. h a d a r á s ) . m e l y e k az o l v a s á s . .a m e g k é s e t t beszédfejlődés. és h o z t u k létre az első logopédiai fejlesztő n a g y c s o p o r t o t .az o r r h a n g z ó s beszéd. Majd a speciális j e l l e g ű m u n k á n a k folytatódnia kell a logopédiai o s z t á l y o k b a n is. szakorvosira. szegregált fejlesztésük szük­ ségességét. T u d n i kell azt. vagy az életkoruk szerinti ál­ talános iskolai osztályfokot folytathatják. M é g i n k á b b a tudatos p e r c e p c i ó . kiesik e g y l á n c s z e m . h o g y az agy b i z o n y o s helyein a b i o k é m i a i r e n d s z e r e k kevés ideig foglalkoznak adott jelekkel. Ez zavart idéz elő a nyelvi. akinél ve­ leszületett vagy szerzett idegrendszeri m ű k ö d é s i zavarok és k ö r n y e z e t i h a t á s o k k ö v e t k e z ­ t é b e n j e l e n t ő s m é r t é k ű b e s z é d f o g y a t é k o s s á g áll fenn. p r e v e n c i ó s m u n k a . p s z i c h o ­ lógiaira stb. napi rendszerességgel. osztályát.o k t a t ó m u n k á j á t végzi. hogy a z e l e m i érzékeléseikből n e ­ hezen lesz észlelés. D i a g n o s z t i k a i i s m e r e t e k birtokában kezelési tervet kell elképzelnie. majd a m á s o d i k a t is. iskolai osztályokba a h a l m o z o t t a n p r o b l é m á s . Az e n y h e részfunkció-gyengeségtől a k o m p l e x személyiség-. T é n y . és s ú l y o s a b b e s e t b e n további vizsgálatokra (szakbizottságira. h a n g c s e r é k k e l v a g y k i h a g y á s o k k a l beszél. k o m m u ­ n i k á c i ó s és tanulási k é p e s s é g e k b e n . . . de sok e s e t b e n érinti a b e s z é d f o g y a t é k o s s á g o t is. felszámolására.) a l a k u l h a t n a k ki.az olvasás és írás z a v a r a i n a k javítására. M i n d ­ ezek k ö v e t k e z m é n y e k é n t p e d i g m á s o d l a g o s p s z i c h é s sérülések és m a g a t a r t á s z a v a r o k tár­ sulhatnak a m á r m e g l e v ő p r o b l é m á k h o z . g á t l á s o s s á g . a részképesség-zavarok h a l m o z o t t előfordulását éreztük m e g . . integrálhatóvá válik a további együttnevelésre. 160 161 .í r á s elsajátításához nélkülözhetetlenek. e l k e z d h e t i k az általános iskola 1. H i s z m i n d e n évben v a n n a k olyanok. Indokaink: A logopédiai ó v o d a i csoportokba.a g é g e nélküli beszéd. aki rossz artikulációs m o z g á s s a l . ebből k ö v e t k e z ő e n a beépítés elégtelen. Kezelési és terápiás e s z k ö z t á r á b ó l h a t é k o n y segítséget kell t u d n i a nyúj­ tani a r á s z o r u l ó k n a k . naponkénti fejlesztés k e r e t é b e n lehet l e g i n k á b b elősegíteni a fejlődésüket. E z e k hatására a b e s z é d f o g y a t é k o s o k n á l m á s o d l a g o s p s z i c h é s e l t é r é s e k ( s z o r o n g á s . E z e k m e g t a n u l á s á h o z m a g a s r e n d ű pszichikai funkciók integrált m ű k ö d é s é r e v a n szükség. A g y e r m e k az inger b e é p ü l é s e előtt már­ is m á s ingert keres m a g á n a k .

1991-ben h o z t u n k létre K ő b á n y á n logopédiai vizsgáló k ö z p o n t o t . A diszlexia-veszélyeztetettséget a kerületi l o g o p é d u s o k által összeállított s z ű r ő a n y a g g a l végezzük. s itt a kellő diagnosztikai i s m e ­ retekkel r e n d e l k e z ő l o g o p é d u s o k végzik az átfogó. Az artikuláció vizsgálatát a b e s z é d h a n g o k képzési módja szerint összeállított szó és h o z ­ zá k a p c s o l ó d ó k é p a n y a g adja. a N e v e l é s i T a n á c s a d ó s z a k e m b e r e i pedig saját vizsgálataik alapján e g y a r á n t jelez­ hetik k é r e l m ü k e t felénk az átfogó logopédiai vizsgálatra.Meixner-féle szókincsvizsgálatot.Emberrajzát. M i n d e n l o g o p é d i a i csoportba.k é z koordinációjá­ ról. . audiológiára). m e g k é s e t t beszédfejlődés esetében a k i s c s o p o r t o s o k o n is.Artikulációs vizsgálatát. ezt igény és m e n e t k ö z b e n felmerülő p r o b l é m á k szerint év k ö z b e n f o l y a m a t o s a n v é g e z z ü k : a logopédiai foglalkozásokon a l o g o p é d u s által tapasztalt t ü n e t e k alapján. .a szülés k ö r ü l m é n y e i t . pszichológiai-pszichiátriai vizsgálatra vagy a szakértői bizott­ ságok vizsgálataira. esetleges p r o b l é m á i t ez idő alatt. a r i t m i k u s s o r o k követési k é p e s s é g é r ő l . s ezek alapján k ü l d t ü k a kiszűrteket a B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s S z a k é r t ő i Bizottsághoz. U g y a n c s a k év elején szűrjük ki a diszlexia-veszélyeztetettséget m u t a t ó g y e r m e k e k e t a n a g y c s o p o r t o s o k közül. egyéni szakvizsgálatra utalják a k o l l é g á k a g y e r m e k e k e t . Részletes a n a m n é z i s t v e s z ü n k fel a szülőtől. a B e n d e r A ( i s k o l á s o k n a k B) v i z u o m o t o r o s koor­ d i n á c i ó t vizsgáló tesztek. Ha e terüle­ teken is e l m a r a d á s tapasztalható. foniátriára. beszédállapotát. további.h á t t é r m e g k ü l ö n b ö z t e t ő képességéről. R é s z l e t e s e b b iskolaérettségi vizsgálatot a kerületi Nevelési T a n á c s a d ó végez. MÓDSZEREINK Az ó v o d á k egy részében az ó v ó n ő k a Prefer-teszttel v é g e z n e k felmérést a n a g y c s o p o r ­ tosoknál. v a l a m i n t az első o s z t á l y o s o k olvasás-írás-vizsgálatai a diszlexia. az ó v o d a . Kerületünkben év elején átfogó artikulációs szűrővizsgálatokat (beszédhibákra kiterjedően) v é g z ü n k a z ó v o d á k b a n a z összes n a g y c s o p o r t o s korú g y e r m e k n é l é s a z ó v ó n ő k j e l z é s e i alapján a k ö z é p s ő s ö k ö n . az Inisan. A teszten e l é r h e t ő p o n t s z á m 30. s z e m é s z e t r e .a t e r h e s s é g e k ö r ü l m é n y e i t . sz. .o r r . a térbeli helyzet. " . Ez tartal­ mazza: . a k ó r h á z i időszak történéseit. v a l a m i n t az ó v ó n ő k és a p e d a g ó g u s o k jelzései alapján vizsgáljuk a rászorultakat.g é g é s z e t r e . részletes.p s z i c h o l ó ­ gusok. ÁTFOGÓ LOGOPÉDIAI VIZSGÁLAT KÖRE Vizsgálati k é r e l m e t k a p u n k . AZ EGYÉNI. további átfogó. A k ö r z e t e k b e n d o l g o z ó l o g o p é d u s o k előszűréseik alapján. 5. nagy-finommotorikáját.Óvónői jellemzést. a n n a k időtartalmáról. S z ü l ő v e l e g y e z t e t e t t i d ő p o n t b a n fogadjuk a g y e r m e k e t . a n n a k a l a k i . A z első l o g o p é d i a i c s o p o r t u n k b e i n d u l á s a előtt m á r v é g e z t ü n k átfogó diszlexia-prevenciós szűréseket. A g y o r s t e s z t h e z k a p c s o l t a n m i n d e n k é p p figyelembe kell venni a g y e r m e k artikuláció­ ját. így kerülhetnek s z a k o r v o s h o z ( f ü l . mely tartalmazza: . akit o p t i m á l i s e s e t b e n (é pasztalataink alapján is) az é d e s a n y a kísér el. A l o g o p é d u s o k t ó l előszűrési a n y a g o k a t k a p u n k a vizsgálatra váró g y e r m e k r ő l .M i ó t a vesz részt logopédiai foglalkozásokon. Ez alaptájékoztatást nyújt a g y e r m e k s z e m . a k ü l ö n b ö z ő tüneteik alapján. Ev v é g é n a k ö z é p s ő c s o p o r t o s ó v o d á s o k artikulációs szűrővizsgálatai folynak (ez elő­ rejelzés lesz a k ö v e t k e z ő tanévre). részletesebb vizsgálat indokolt. az a l a k k o n s t a n c i á r ó l . Felszereltük a szükséges m é r ő t e s z t e k k e l . egyéni vizsgálatokat a k ö r z e t b e n dol­ g o z ó l o g o p é d u s k o l l é g á k (és a szülő) kérésére. osztályba kerülő g y e r m e k n e k r e n d e l k e z n i e kell szakértői javaslattal a b e k e r ü l é s h e z ! alatti ó v o d á b a n .Előrejelző gyorsteszt e r e d m é n y e i t . az iskolákban p e d i g i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k m ű k ö d n e k . hogy a kerület v a l a m e n n y i ö n k o r m á n y z a t i m ű k ö d ­ tetésű óvodájában az 1998/99-es tanév óta ó v o d a p s z i c h o l ó g u s segíti a p e d a g ó g i a i m u n k á t . diszgráfia előrejelzése végett a kerület összes i n t é z m é n y é b e n .a szoptatásról. a K é k v i r á g u. az a l a k . A diszlexia-prevenciós szűrővizsgálat n e m k o r l á t o z ó d i k év elejére. s m e g k ü l d i k a vizsgálatra v á r ó g y e r m e k előszűrési ered nyeit.M a g a t a r t á s á t . továb­ bá az első o s z t á l y o s o k n á l . a vele való terápia nehézségeit. . lefolyását.a fogazat fejlődéséről. terápiában részesül? Ez az a n y a g eljut a részletes vizsgálatot v é g z ő l o g o p é d u s h o z . VIZSGÁLATI ANYAGAINK. az M S S S T szűrőteszttel m é r i k fel a nagy­ c s o p o r t o s ó v o d á s o k a t az ősz folyamán. A l a p u l az „ E l ő r e j e l z ő g y o r s t e s z t I I . Ö s s z e h a n g o l t s z ű r ő t e v é k e n y s é g e t végeznek. N a g y segítséget j e l e n t a m u n k á n k h o z . . mely a fent jelzett r é s z t e r ü l e t e k e t vizsgálja tovább. Ha 20 p o n t alatti teljesítményű.t a r t a l m i összetevőit. Erre szolgálnak: a Frostig.i s k o l a . irányok felismeréséről. s az e r e d m é n y e k alapján t e r v e z n e k fejlesztő fog­ lalkozásokat a r á s z o r u l ó k n a k . a térbeli v i s z o n y l a g o s s á g észleléséről és m o t o r i k u s lekövetéséről.t használjuk (Frostig és Inisan alapján M a r o s i t s Istvánná összeállításában).E d d i g elért e r e d m é n y e i t .M i l y e n e g y é b foglalkozásban. h o g y a n lehet vele h a l a d n i ? . . 163 162 .információt k é r ü n k : . figyelmi állapotát. SZŰRÉSEINK . . . .

u g y a n a n n y i fogaimar.) Időbeli tájékozottságáról t u d a k o z ó d u n k : hét napjai. h o g y 4 h a n g i g . i r á n y o k észlelésére. v a l a m i n t a d i s z g r a m m a t i z m u s megfigyelésére.k e v e s e b b . fogalomalkotását. . K é r d e z z ü k tőle a l a p v e t ő családi ismereteit ( a n y a .e l ő z e t e s s z a k o r v o s i vizsgálati e r e d m é n y e i r ő l .l á b .o t t h o n i viselkedéséről. képolvasásra. Megjegyzés: A vizsgálat a n y a g a és az a n a m n e s z t i k u s a d a t o k b i z a l m a s jellegűek.szülő m i l y e n p r o b l é m á t érez g y e r m e k é v e l k a p c s o l a t b a n . 10-es s z a m k o r b e n tartoznak ide. m ű v e i é tek o-os. T e r m é s z e t e s e n a z é l e t k o r á n a k m e g f e l e l ő v i z s g á l a t o t v é g e z z ü k el.gyermekbetegségeiről. erre a s z ü l ő figyel­ mét is felhívjuk. 164 165 . J e l e n e s e t b e n e g y n a g y c s o p o r t o s k o r ú ó v o d á s vizsgálatáról szólok.familiáris a n a m n é z i s r ő l : testvérek száma. Általános tájékozódás Ez l e h e t ő s é g e t biztosít beszélgetésre. c s a l á d b a n for­ dult-e e l ő b e s z é d h i b a stb. önálló versmondását. .a vizuális e m l é k e z e t ü k e t .s z e m d o m i n a n c i á t . m o n d a t i g tudjon szó szerint ismételni. A súlyos b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k . különbség megfogalmazását.Vizuális m i n t a követésével szerialitási k é p e s s é g e t n é z ü n k . S z í n i s m e r e t é t is e k k o r t é r k é p e z z ü k fel. E l v á r h a t ó .csecsemőkori magatartásáról.nyelvi z a v a r o k k a l k ü z d e n e k . . szóbeli inst­ r u k c i ó k alapján.Az auditív e m l é k e z e t vizsgálata hangokra.Lateralitást vizsgálunk: k é z . m i b e n kér segítséget.a kombinációs készségüket. i n f o r m á c i ó s j e l e k r e vo­ natkozóan. A k e r e s z t e z e t t feladatokban a j o b b kezével kell m e g f o g n i a a bal lábát stb. h o g y a n j ö t t e k a vizsgálatra. .T á j é k o z ó d á s a térben. szókincsre. a p a n e v e .akik h o z z á n k kerülnek vizsgálatra . . .A b e s z é d vizsgálata: kiterjed a spontán b e s z é d r e . . DPT-teszt felvétele (diszlexia-veszélyeztetettség vizsgálata - Marsits Istvánné) Ez a teszt sokrétű tájékozódást nyújt s z á m u n k r a . . Bender A-tesztfelvétele V i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó t n é z ü n k . (Ezt 6. szájtéri finom­ motorikus tevékenységét. ezért e s e t ü k b e n ezt a tesztet vesszük fel értelmi k é p e s s é g e i k felmérésére. E b b e n vizsgáljuk: a m o z a i k részteszttel a vizuális rész-egész v i s z o n y o k észlelését.. 3-4 szóig idézzen vissza a n a g y c s o p o r t o s g y e r m e k .k ö z ö s s é g b e kerülésének időpontjáról.m o z g á s . vonalvezetését.5 éves k o r után végeztetjük.és beszédfejlődéséről. térbeli tájékozódás: testrészeit ismertetjük fel. történetre vonatko­ zik. Történetnél 9 lényeges e l e m b ő l 7-et kell visszaidéznie. A g y e r m e k k e l a vizsgálatot k é t s z e m é l y e s h e l y z e t b e n v é g e z z ü k (kivételt jelent. . p a p í r o n a térkitöltését. n y e l v m o z g á s á t . formák j e l e k felismertetésével. . mit vár a vizsgálattól.. számfelismerése. . ábramásolását. relációs szavak i s m e r e t é r e . . k e d v e n c időtöltéseiről. Fel­ jegyezzük beszédhibáját. é v s z a k o k . állapotát. ha a gyer­ m e k n e m h a j l a n d ó leválni a szülőről. M e c h a n i k u s s z á m o l á s a t ö b b . feladatlapon: egyszerű tárgyakat kell rajzolnia a papír j o b b . i s m e r k e d é s r e . m o n d a t o k r a .b a l .) . neveztetjük m e g .A hallási differenciáló k é p e s s é g vizsgálata n a g y o n fontos.Vizuális p e r c e p c i ó t vizsgálunk formák.h o l n a p f o g a l m a i . . Szintén szerialitási készséget m u t a t . rajznyomatékát. nehéz szavak utánmondási képességét. szavakra. úgy ő is b e n t t a r t ó z k o d h a t a vizsgálat alatt).T é r b e l i é s i d ő b e l i r i t m u s é r z é k vizsgálata: s o r a l k o t á s .f e l s ő részére.T e s t s é m a i s m e r e t e . a gyerek s p o n t á n b e s z é d é n e k megfi­ gyelésére. hisz e n n e k z a v a r a k o m o l y olvasási-írási n e h é z s é g e k e t o k o z h a t az iskolában. .Vizuális e m l é k e z e t e t t á r g y k é p e k azonosításával. m i k é p p telik el egy n a p j u k stb. beilleszkedéséről. s z í n r i t m u s i s m é t l é s . alakja részletezettségét. Ezekkel a feladatokkal a m e c h a n i k u s rövid távú verbális e m l é k e z e t é t nézzük. r i t m i k u s taps i s m é t l é s e tartozik ide. Emberrajz készítése Snijders Oomen nonverbális intelligenciateszt Figyeljük ceruzafogását. a l s ó . . . . rajzmozgását. t e g n a p . Számtani alapismeretek K ö z b e n megfigyeljük beszédszervei m ű k ö d é s é t . használatára. esetleges problémájuk. . M o n d a t i s m é t l é s (Prefer) a 10-12. s a rövid távú verbális történetemlékezetet..

úgy a l o g o p é d u s beszédfejlesztő. Gósy Mária) Ez a teszt n e m a g y e r m e k e k hallásvizsgálatát végzi el. j o b b . h a n g s o r a z o n o s í t á s i képességet. i g a z o d v a a g y e r m e k e k eltérő. A l o g o p é d u s n a p o n k é n t i kiscsoportos és indokolt esetben e g y é n i foglalkozásokat vezet. Ezt az teszi lehetővé. a testfogalom és a testséma fejlesztésére. . m o z g á s által testi e g y e n s ú l y é r z é k e l é s é t ki­ fejlesztenie. Vizsgálja: a m o n d a t . d i n a m i k u s sztereotípiák kialakítása. M i v e l az eljárás h o s s z a d a l m a s . osztályok terápiás anyaga (1994) és R o s t a Katalin szerkesztésében a Taníts meg engem! Fejlesztő program számára (1996) A LOGOPÉDIAI ÓVODAI MUNKA K e r ü l e t ü n k b e n a két logopédiai fejlesztő nagycsoport a Kékvirág utcai ó v o d á b a n m ű k ö d i k . Az ó v ó n ő k n e k is figyelembe kell v e n n i ü k a p r o b l é m á s g y e r m e k e k t ü n e t e i n e k változa­ tosságát.e m l é k e z e t ü k e t . Értjük ezalatt azt. p r e v e n c i ó s óráin is e t á r g y k ö r h ö z tartozó szó-. keresik a csatlakozási felületeket. s azt s z e m előtt tartva tervezi munkáját. a s z ó k i n c s aktivizálás. A vizsgálat f o l y a m á n megfigyeljük a g y e r m e k magatartását. sokrétű p r o b l é ­ máihoz. figyelmi. A testkép a test szubjektív m e g t a p a s z t a l á s a és érzése. figyelmi állapotát. A terápiás f o g l a k o z á s o k átfedik e g y m á s t . A m e n n y i b e n a g y e r m e k e t a vizsgáló a logopédiai c s o p o r t b a javasolja felvételre. s az a d o t t vizsgálati részekből m e l y e k e t végzi el a n n a k é r d e k é b e n . hogy két t a n é v e n át m a r a d j a n a k itt. Ő is i g a z o d i k az ó v o d a i t e m a t i k á h o z . h o g y a g y e r m e k állapo­ táról kellő i s m e r e t ü n k legyen. így a k ő b á n y a i ó v o d a i logopédiai nagycsoportjainkban is terápi­ ás ú t m u t a t ó u l szolgálnak Csabay logopédiai óvodák Katalin: A beszédjavító óvodai csoportok és előkészítő című kiadványok. a b e s z é d m e g é r t é s t hallás után. szűk frekvenciás és gyorsított m o n d a t o k azonosítását. 166 Vizuomotoros koordináció fejlesztése - térbeli tájékozódás fejlesztése Elválaszthatatlan területek. . verbális-vizuális m e m ó r i á t . Az ó v ó n ő k az Ó v o d a i Nevelési P r o g r a m alapján kidolgozott helyi nevelési p r o g r a m sze­ rint v é g z i k m u n k á j u k a t . Két speciálisan képzett ó v ó n ő és 1 l o g o p é d u s d o l g o ­ zik egy-egy c s o p o r t mellett. M i n d e n g y e r m e k részesül készségfejlesztésben. a n n a k j ó v á h a g y á ­ sával teszi m e g javaslatát. . h o g y az e g é s z n a p o s n e v e l é s t átszője a n a g y o n t u d a t o s a n y a n y e l v i fej­ lesztés. AZ ÓVODAI LOGOPÉDIAI KÉSZSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM FŐBB ÉRINTÉSI TERÜLETEI .b a l irányokat. átszövik e g y m á s t . ha az ó v o d a i f o g l a l k o z á s o k t é m a k ö r e az ősz. h o g y t ö b b a l k a l o m m a l kell azt elvégezni. A saját testről alkotott kép a m o z ­ g á s o k b a n fejeződik ki. . . értelmetlen h a n g s o r o k azonosítását. A g y e r m e k e t p o n t o s ö n m e g i s m e r é s felé kell v e z e t n ü n k . m a g a t a r t á s b e l i á l l a p o t u k h o z . h o g y a p ö s z e terápiába be­ építjük a p r e v e n c i ó s f o g l a k o z á s o k elemeit.V i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó fejlesztése. ezt a gyer­ m e k figyelmi állapota szerint választhatja m e g a vizsgáló. ér­ zékszervei nyújtotta lehetőségeit m e g i s m e r n i e .r é s z p r ó b á v a l pedig a m o z g á s s o r . P é l d á u l . hogy m i n d e n részterület feltérképezése szükséges-e. a grafomotoros fejlesztést. A l é t s z á m 12-15 fő c s o p o r t o n k é n t . a szerialitást. a b e s z é d és nyelvi k é p e s s é g e k m o z g ó s í t á s a . A részterületek vizsgálati sorrendje n e m kötött. Beszédészlelési és beszédmegértési teljesítmény vizsgálata (GMP. . k é p a n y a g g a l dolgozik. A l a p v e t ő feladat.az a n a l ó g i á s g o n d o l k o d á s u k a t . . 167 . térbeli helyzeteket m e g i s m e r n i e . feladattartását.R i t m u s é r z é k fejlesztése. m a g a s a b b szinten az e m b e r á b r á z o l á s b a n is m e g m u t a t k o z i k .Hallási figyelem kialakítása.s z ó azonosítást zajban.G r a f o m o t o r o s fejlesztés ( f i n o m m o t o r i k a és taktilis észlelés). A logopédiai ó v o d a i c s o p o r t b a j á r ó g y e r m e k e k a n a g y c s o p o r t o t végzik e keretek között. A vizsgáló az e r e d m é n y e k b ő l összeállítja a s z a k v é l e m é n y t és megteszi a j a v a s l a t á t (a szülővel azt m e g b e s z é l v e ) a g y e r m e k további ellátása é r d e k é b e n . E z e k fontos további i n f o r m á c i ó i n k lesznek. de indokolt e s e t b e n lehetőséget k a p n a k arra. M i n d e z e k figyelembevétele k i e m e l t feladata a lo­ gopédusnak.Vizuális p e r c e p c i ó fejlesztése. én m o s t a leginkább hasz­ nált alapvizsgálati területeket e m e l t e m ki. . be­ szédritmust. h a n e m a m a g a s a b b szervezettséget igénylő agyi integrációs t e v é k e n y s é g ü k szerveződését mutatja.Diszkalkulia-prevenció. A téri t á j é k o z ó d á s fejlesztése t ö b b részterületre b o n t h a t ó . és fordítva. a n n a k terjedelmét. továbbá pösze vagy diszfázia v a g y d a d o g ó terápiát .igényeik szerint. bővítés.a K n o x . Testrészeit kell tudatosítania. előfordulhat. hogy az ó v ó n ő v e l r e n d s z e r e s . Megjegyzés: Ez a teszt s z á m o s e g y é b részterület vizsgálatát teszi lehetővé. A testtudat fejlesztése ö n m a ­ gában is r é s z t e r ü l e t e k r e t a g o l ó d i k : a testkép. figyelembe véve. fejlesztése.Térbeli tájékozódás fejlesztése. A l o g o p é d i a i ó v o d á k b a n .. szótalálást.E m l é k e z e t és figyelem fejlesztése. az egyéni teherbíró-képességeiket. ami t ö b b e k k ö z ö t t m a g á b a n foglalja a diszlexia-prevenciós foglalkozást. heti m e g b e s z é l é s e k e n e g y e z t e t i k a t é m a k ö r ö k e t .Beszédkészség fejlesztése. m u n k a v é g ­ zési t e m p ó j á t . i g a z o d n i u k kell a speciális s z ü k s é g l e t e i k h e z . úgy a B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s Szakértői Bizottsággal való egyeztetés után. . A vizsgáló kompetenciája eldönteni.

s h o g y a figyelmét egy adott d o l o g r a tudja fókuszálni. A vizuális észlelés fejlesztésének részei: Szem-kéz koordinációjának fejlesztése: a szem fixáló m o z g á s á t alakítjuk ki. lazítását t a r t a l m a z ó feladatok. síkban: táblán. így célszerű m i n d e n m o z g á s o s feladatot verbalitással m e g t á m o g a t n i (gyorsan.A g y e r m e k e t m e g kell t a n í t a n u n k testképe ismeretére. E g y órán csak egy új testrész tanulása indokolt. asztal lapján. m i n t ahogy elvont absztrakt formái a b e t ű k n e k . vizuális figyelemfejlesztése: az alakállandóság fejlesztésével szo­ rosan összefügg. m e l y e k az írás­ t a n u l á s h o z szükségesek.) A g y e r m e k e t a külvilág differenciált észlelésére kell tanítani. kitapogatása. így relációs szó­ kincset alakítunk ki. A p o n t o s észlelés kialakításáért a tárgyakat ujjal körbekeríthetjük. G r a f o m o t o r o s készségük fejlesztésébe beletartozik vizuális e m l é k e z e t ü k . N e h é z s é g e t j e l e n t s z á m u k r a a z érzékletek ö s s z e k a p c s o l á s a .: a b l a k . Pl. térben: mi van tőled j o b b r a . Ü g y e l n i kell.b a l r a .o l v a s á s h o z s z ü k s é g e s s o r k ö v e t é s t . hogy a g y e r m e k a lényeges e l e m e k e t a lényegtelentől szét tudja választani. e l ő t t . A saját test viszonyítása ad segítséget a k ü l ö n b ö z ő tér­ beli relációk közötti e l i g a z o d á s b a n . feszítését. T e h á t a n o r m á l fejlődés­ m e n e t ű g y e r m e k n e k is nagy n e h é z s é g az iskolai füzet 5 m m .) A térbeli i r á n y o k fejlesztését a t e s t t u d a t o n k e r e s z t ü l t o v á b b v i s s z ü k a s í k b a n t ö r t é n ő irányfejlesztésre. Tudatosítjuk a tárgyak j e l l e m z ő és á l l a n d ó tulajdonságait. körberajzolhatjuk. gesztusjátékok tanításával fejlesztjük. k ü l ö n b ö z ő eltérő. m á s inger n e m „ v i h e t i " el.e s h á r m a s v o n a l k ö z é b e n va­ ló tájékozódás. balra pi­ ros szalagot helyezni stb. F i n o m m o z g á s a i k : a kézfejük. A részekből kell az e g é s z r e következtetni. E z t u t á n z ó m o z g á s o k . illetve erősítése. ami m á r az írás k ö z v e t l e n e l ő k é s z í t é s é t j e l e n t i . balra m o z o g j . A d i m e n z i ó b a n látható tárgyakat összehasonlítjuk a síkbeli raj­ zaikkal. Alak-háttérfelfogás. festhetjük. a h á r m a s v o n a l k ö z b e n való tájékozódás a k ö v e t k e z ő t a n í t a n d ó fokozat. m e r t ez se­ gíti majd a z í r á s . hisz a kéz­ fej c s o n t m a g v a i a h e t e d i k életév után fejlődnek ki m a r a d a n d ó a n . A g y e r m e k e k e t sok m o z g á s s a l . m a g a ­ sabb szintre juttatása. Alakállandóság fejlesztése: tárgyak. m i n t az írás-olvasási f o l y a m a t o k n á l .: u t c á n k é k a u t ó k megfigyelése. e g y e n s ú l y á n a k . Az iskolába kerülő g y e r m e k n e k n a g y o n n e h é z d o l g a van az íráselsajátítással.k ö v é r testalkatú? De ide t a r t o z n a k a testrészeket m e g t a n í t ó . lassan. J á t é k o s g y a k o r o l t a t á s s a l lehet e g y 168 169 . t a p i n t á s . j o b b r a . felismertető gyakorlatok. hogy egy foglalkozáson egy irányt tanuljunk. Grafomotoros fejlesztés (finommotorika és taktilis észlelés) A v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó fejlesztésével s z o r o s a n ö s s z e f ü g g ő terület a g r a f o m o t o r o s fejlesztés. A különféle f o r m á k ö s s z e r e n d e z é s é b ő l újfajta e g y s é g e t lehet lét­ rehozni. ezt figyelembe kell venni. d o l g o k n a k . laterális d o m i n a n c i á j u k kialakítása. Pl. ujjaik m o z g a t á s a . tárgy m o z g á s á t s z e m m e l követni. begyakorlási időt. Használjuk a logikai készletet. a k ü l ö n b ö z ő észlelő funkciók együttes m ű k ö d t e t é s é v e l lehet fejleszteni. G r a f o m o t o r o s fejlesztéssel azokat a f i n o m m o z g á s o k a t kell elősegíteni. a n n a k észlelése. p a p í r o n való tájékozódás. k ü l ö n b ö z ő s é g é t kiválóan ér­ zékelteti. P é l d á u l : ki s o v á n y . A logopédiai ó v o d á b a j á r ó g y e r m e k e k n e k (általánosságban említhetjük) m o t o r o s kivi­ telezési gondjaik v a n n a k . j o b b = b e m u t a t k o z ó s k e z ü n k . ( G y a k o r i a balkezesség. az i z o m t ó n u s szabályoztatása is. v a l a m i n t a be­ Vizuális percepció fejlesztése szédszerveik irányítása e g y a r á n t fejletlen. integrálása. színezhetjük. E z e k alapján m o z g á s o s r e n d s z e r e n keresztül tanulják az ismereteket. vizuális.k é z k o ­ ordinációjuk fejlesztése. Az i r á n y o k tanulását m i n d i g összekapcsoljuk a m e g n e v e z t e t é s ü k k e l . ha n e m fejlesztjük őket az iskoláskor előtt.m ö g ö t t stb. A g r a f o m o t o r o s a n éretlen g y e r e k e k e t pedig szinte lehetetlen k í v á n a l m a k elé állítjuk. azaz p e r c e p c i ó . s ha n e m h a g y u n k s z á m u k r a kellő érési. s ezzel tudatosítani tudja térbeli helyzetét.n é g y z e t rajza. ami közel áll fejlettségi szintjükhöz. kinesztetikus és m o z g á s o s befu­ tó é r z é k l e t e k n e m fejlődnek észleléssé. különböző s z e m p o n t o k sze­ rinti c s o p o r t o s í t á s a tartozik e h h e z a fejlesztő m u n k á h o z . Pl. balról j o b b r a haladást. irányt válts stb. el kell fogadtatnunk vele saját tes­ tét az a z o n o s s á g o k és k ü l ö n b ö z ő s é g e k tükrében. s z e m . sőt megfelelő jelek közéjük illesztése m o t o r i k u s á n . m o z g á s t megfigyelni. így a vizuális e m l é k e z e t é t fejlesztjük. majd h a s o n l ó tárgyak összehasonlítása. szem.m o z g á s . Az e m b e r e k n e k . M o z g á s o n keresztül érzékeli a térbeli viszonyokat. j o b b kéz stb. é r e z z e teste határait. ujjal leve­ g ő b e rajzolást k ö v e t n i stb.: j o b b c s u k l ó r a kék. hogy az elemi érzékelésükből n e h e z e n lesz ész­ lelés. Kezelt g y e r m e k e i n k k ö z ö s sajátossága. a részekből m e g t a n í t j u k az egész észlelésére. Pl. Alapja. m o z g á s á n a k felfedeztetésével fejlő­ dik. így az auditív. Jobb-bal é r z é k e l t e t é s e testén: b a l = d o b o g ó szívünk. M i n d e n észlelési folyamatot s z e n z o r o s érzékelés előz m e g : látás. mely a formák azonosságát. az egész test m o z g a t á s á t . Síkban. E z é r t a testrészeket többféle m ó d o n kell érzékeltetni. hallás. s így n e m é p ü l h e t n e k tartós e m l é k e z e t i e g y s é g g é . A testséma a test gravitációjának. E l é r e n d ő . formák felismertetése. hogy a g y e r m e k tudjon saját testén tájékozódni. t e r e m b e n kör alakú tárgyak észrevétele. funkció­ ját. A testfogalom t u d á s á n a k b i r t o k á b a n tudja m e g testrészeinek elhelyezkedését. A többi térbeli irányt is b e k a p c s o l j u k a f o l y a m a t b a : lent-fent. tárgyak­ n a k j e l l e m z ő tulajdonságaik v a n n a k . Ettől n e m térhet el. n e v e z z ü n k meg.

é r z é k e l e m (érzékszervek) . Ez az írott és olvasott nyelvelsajátításhoz feltétlenül szük­ séges e l ő k é s z í t ő feladat. k o n k r e t i z á l v a az e l v o n t n a k t ű n ő vonalazást. ezzel nagyfokú k o m p e n z á c i ó s l e h e t ő s é g h e z jut­ tatjuk őket. vagy f i n o m m o z g á s s a l : kéz. alkarral. betűk. A z í r á s e l e m e k előkészítését r e n g e t e g m a n i p u l á l t a t ó foglalkozás előzi m e g : g y u r m á z á s . V é g ü l térjünk rá az e m b e r i h a n g m e g ­ figyeltetésére: saját. újságpapíron. K é s ő b b lehet sorozatot alkotni akusztikus ú t o n : d o b . sorbarendezési n e h é z s é g e i k lesz­ n e k a h a n g o k . Z ö n - Emlékezet és figyelem fejlesztése Átszövi a fejlesztő foglalkozások egészét az e m l é k e z e t és figyelem fejlesztése. Az ó v o d a speciálisan előkészít. t o r k u n k o n való érzékeltetéssel.m e ­ lyek t ö b b a k u s z t i k u s j e l b e n térnek el e g y m á s t ó l .Fejlesztés során a n a g y m o z g á s o k t ó l h a l a d u n k a f i n o m m o z g á s o k felé ( l e v e g ő b e n való rajzolás. É n e k e k .b e t ű k n e m é p ü l n e k s z ó t a g o k k á . egyszerű. szöveg-séta-taps összekapcsolása. v a g y fejlődésükben elakadtak. fejlesztése G y e r m e k e i n k e s e t é b e n m ű k ö d é s i zavart találunk a verbális. m i n ­ d e n n a p o s hangjaira irányítjuk a figyelmet. ami a helyes h a n g k é p z é s . m e g t á m o g a t j a a többi érzékszervvel végzett tevékenységet. szöveg-helybenjárás-taps A szavak r i t m u s á n a k megfigyeltetése fontos feladat. k ö z l e k e d é s hangjai stb. c s u k l ó b ó l . ujjak és/vagy artikulációs be­ szédmozgással). A m a g y a r nyelv tagol h a t ó s á g á n a k elsajátítása végett elengedhetetlen a szótagolásra való figyelem irányítása. Ha a taktilis é r z é k e l é s ü k e t sikerül fejleszteni. így nagy segítséget j e l e n t s z á m u k r a . férfi-női. fu­ rulya. majd a szótagolási ritmus sze­ rint letapsoltatjuk a gyerekkel. A szavakat kiejtetjük. ezután a különböző anyagú tárgyak h a n g j á n a k felismertetése.s z o b a . K i m u t a t t á k . a m e l y a füzet vonala­ zását reprezentálja a g y e r m e k szintjén. pl. pl. majd a h a s o n l ó h a n g z á s ú h a n g o ­ ké. m e n e t e az iskolai é l e t m ó d r a készíti fel a g y e r m e k e k e t . furulya.p a d l á s " utcáiban való tájékozódást a síkban. E z e k k ö v e t k e z t é b e n szeriális. A s z o k á s o k a t m i n d i g a z o n o s m ó d o n várjuk el a gyerekektől. m a g a s . E l ő b b a h a n g z á s b a n távol álló h a n g o k é . ujjal festés. R i t m u s a van napjainknak. b e s z é d ü n k n e k . A s z ó k i n c s n e m tud k e l l ő e n gya­ r a p o d n i . 171 170 . artikuláció és végső fokon az olvasás elsajátításának is alappillére.k ó d o l o m . é p í t g e t é s . m e r t a b e g y a k o r o l t . V i z u o m o t o r o s fejlesztés = látom. így h o s s z ú távú e m l é k e z e ­ tükben n e h e z e n tartják m e g az auditív e m l é k k é p e k e t . szókincsaktivá­ lás és m o n d a t a l k o t á s o k tartoznak. h o g y a l o g o p é d i a i ó v o d a i c s o p o r t e l v é g z é s e után a l o g o p é d i a i 1. m á r az ó v o d á b a n . a szavak. m o n d a t o k közötti n y e l v t a n i . N e m lehet külön részterület-fejlesztésnek n e v e z n i . r u t i n n á tett c s e l e k v é s e k m i n t e g y t e h e r m e n t e s í t i k a g y e r m e k e t . A hallási figyelem fejlesztésének első lépéseként a k ö r n y e z e t ü n k elemi. több energiája m a r a d az oktatási feladatok teljesítésére. E n n e k e g y e n l e t e s lüktetését megfigyeltet­ jük. g y ö n g y f ű z é s stb. m o z g á s a i n k n a k .: f-r.) K é s ő b b tanítjuk a ceruzafogást. A l e g a l a p v e t ő b b r i t m u s a s z í v d o b o g á s u n k . d o b h a n g j a i n a k s o r b a r e n d e z é s e (4 egységig). ujjakkal. M e g t a n í t j u k az úgy­ nevezett „ p i n c e . o s z t á l y b a n folytathatják az elkezdett. a kellő n y o m a t é k ú vonalvezetést. a vizuális. F o n t o s a h a n g k i e m e l é s e a szóból. s ez kihat a többi fejlesztendő terület fejlődésére is. szógyűjtések.tu­ d a t o s a n é s z l e l e m ( a p p e r c e p c i ó ) . végén. Kezelt g y e r m e k e i n k észlelési funkciói hiányosak. E n n e k fokozatai: s z ö v e g . ( E z e n feladatok j ó r é s z é t a z ó v ó n ő k végzik c s o p o r t o s foglalkozások keretében. felnőtt-gyerek. szavakká. dinamikus sztereotípiák kialakítása A r i t m u s átszövi életünket. társai hangjára. A taktilis érzék fejlesztése m i n d e z e n foglalkozásokat végigkíséri. feladatlapon. h o g y a diszlexiás vagy arra veszélyeztetett g y e r e k e k hallási é r z é k l e t é n e k i d e g r e n d s z e r i l e n y o m a t a h a m a r a b b eltűnik az a g y k ö z p o n t b ó l . í g y a ragok. B e ­ s z é d ü n k r i t m u s nélkül dallamtalan. m o n d ó k á k .z . Ritmusérzék fejlesztése. Az érzékelési funkciók k ö z é tartozik. t e n y é r l e n y o m a t o k . a saját m o z g á s é r z é k e l é s é n e k és végül a szájtérben való tájéko­ z ó d á s n a k .m é l y h a n g o k r a . E z e k h e z a g y a k o r l a t o k h o z m i n d i g szókincsfejlesztések. síkban. összekapcsolása. táblán. S ú l y o s a b b e s e t b e n ez m á r fonológiai kódolási zavar. hozzájá­ rul a d o l g o k k o m p l e x m e g i s m e r é s é h e z . az auditív és/vagy a m o t o r o s funkcióikban. Az ó v o d a i s z o k á s . A kiscso­ portos napi f o g l a k o z á s o k ritmusa. Ez lesz az alapja majd a k i n e s z t é z i á s é r z é k e l é s n e k . A kézzel való é r z é k e l é s fejlesztése fontos része m u n k á n k n a k . majd a h a n g h e l y é n e k m e g á l l a p í t á s a a s z ó b a n ( s z ó elején.m o n d a t t a n i k ü l ö n b s é g e k e t n e m k é p e s e k felismerni.észlelem (percepció) . Ez azért fontos. k ü l ö n ö s e n kezelt g y e r e k e i n k e s e t é b e n . segíti.t a p s összekapcsolása. k é p z ő k differenciálásának n e h é z s é g é r ő l b e s z é l h e t ü n k . (Állatok.: s z .d e k ó d o l o m . s m á r m e g a l a p o z o t t m u n k á t . jelek. A h a n ­ gok e g y m á s t ó l való differenciálása is fontos. végül vo­ n a l k ö z b e n való rajzoltatás). versek ritmusát érzékeltetjük. szöveg-helybenjárás összekapcsolása. A h a n g o k . Hallási figyelem kialakítása.s z a b á l y r e n d s z e r kialakításához is k a p c s o l ó d i k a l o g o p é d u s . belsejében hallja-e).m o t o r i k u s választ a d o k rá ( n a g y m o z g á s s a l : t e s t m o z g á s s a l . gés-zöngétlen h a n g o k differenciálása következik. Ezért fontos a sztereotípiák kiala­ kítása. akusztikus és b e s z é d m o t o r o s e m l é k e z e t r ő l . hisz a k k o r m á r az iskolai s z o k á s r e n d s z e r n e m lesz túl nagy s z a k a d é k s z á m á r a . s z á m o k hallási és látási ö s s z e r e n d e z é s é v e l . az iskolai első o s z t á l y b a n erre építve kell folytatnunk a m u n k á t . majd ledoboltatjuk a g y e r m e k k e l .) Majd a z e n e i hangok és zörejek megkülönböztetése következik. B e s z é l h e t ü n k vizuális. sivár lesz. A r i t m u s é r z é k h i á n y a nehezíti a mozgásfej­ lődést is.

s o r fogal­ mát tárgyak r e n d e z é s é v e l . A k ü l ö n b s é g e k után az a z o n o s s á g o k a t is megfigyeltetjük (ez ne­ hezebb. A b e s z é d a g o n d o l k o d á s fejlődésének a k ö v e t k e z m é n y e . időben. eltüntetett tárgyak m e g k e r e s é s e . de k i e m e l t l o g o p é d i a i feladat is. csoportosítások. m e g n e v e z é s e t e v é k e n y s é g e k . R e l á c i ó s s z ó k i n c s ü k bővítésére kerül itt sor: n e m c s a k a kicsi-nagy-ig jutunk. r í m k e r e s é s e k stb. s z ó k i n c s ü k n e h e z e b b e n g y a r a p o d i k . A s z e m é l y e s . m o n d a t o k visszaidéztetése.: Mit csináltál anyával tegnap? stb. A s z ó n a k k e v é s b é lesz kifejező ereje s z á m u k r a . Segíthetjük a g y e r m e ­ keket a nyelvi j á t é k o k k a l : e l l e n t é t p á r o k k e r e s é s e . s z á m k é p .) Majd története­ ket ábrázoló k é p e k e t időrendi sorrendbe rendezünk. e g y s z e r ű k é r d é s e k k e l .s z é l e s . m o n d a t a l k o ­ tásuk s z e g é n y e s lesz. szülőkkel. számlálás 5-10-es körben. majd ezt verbálisan felidéztetni. feltétlenül pszichológi­ ai. Hallási emlékezet fejlesztésére alkalmasak a szógyűjtések adott hangokkal. h a n e m a k e s k e n y . Mivel a logopédiai csoportjainkba j á r ó k a fent említett súlyos p r o b l é m á k k a l k ü z d e n e k . Megismertetjük őket a t á r g y a k h o z fűződő tulajdonságokkal. M i n d e n t e v é k e n y s é g ü n k a g y e r m e k k e l melyet t u d a t o s a n verbalitással k a p c s o l u n k öszsze. m i k o r b á r m i cse­ kély inger is k é p e s elterelni a g y e r m e k e t az a d o t t t e v é k e n y s é g t ő l . Az e m l é k e z e t fejlesztésére szolgáló feladatok pl. Összefüggő beszéd fejlesztése: képolvasással. szélesedik figyelmük terjedelme.: lép­ csőn lépünk. A számlálgatást k e z d e t b e n m o z g á s s a l kísértetjük. Fejlesztendő területek: tájékozódás síkban. Diszkalkulia-prevenció A megkésett. így nem tudja a g y e r m e k az új ismereteket a m á r m e g l e v ő rendszerébe kapcsolni. m e ­ sét felolvasás után dramatizáltatni. színek. az egyéni és k i s c s o p o r t o s foglalkozások. teljesítménybeli és vi­ selkedési z a v a r o k b a n egyaránt.és ujjképeket felismertetünk. a t ő m o n d a t o k b a n m e g n y i l v á n u l ó beszéd. Számjegyeket. Kialakítjuk az o s z l o p . le­ t a p o g a t o t t tárgyak szóbeli leírása. m e s é t befejeztetni. a l a c s o n y . s a hosszú távú e m l é k e z e t b e n való tárolás. t á r g y k é p e k sorrendjé­ nek megfigyeltetése. PL: Mi van a t e r e m ­ ben? M i t h o z o t t a M i k u l á s ? stb. E z é r t na­ gyon fontos. a g y e r m e k e k aktuális figyelmi állapotát figyelembe vevő. hisz a g y e r m e k e k s p o n t á n é r d e k l ő d é s é r e k e v é s b é s z á m í t h a t u n k . sok e s e t b e n a b e l s ő b e s z é d is. sok analógiás feladattal. h o g y k o m o l y k o m p l e x nyelvi m e g s e g í t é s b e n részesüljön. m a ­ gatartászavarral. majd h o n n a n kérdésekre. m á r a rövid távú emlékezetbe s e m j u t n a k el az információk. k e v é s b é s z e m b e t ű n ő ) .és m o t i v á c i ó s tárral kell rendel­ kezniük. szótag k i e g é s z í t é s e s z a v a k k á stb. B e s z é d k é s z s é g fejlesztésének főbb területei: Szókincsfejlesztés: aktív-passzív s z ó k i n c s együttes fejlesztése. Ha auditív e m l é k e z e t i zavar áll fenn. többjelentésű szavakkal való j á t é k o k . a l a p v e t ő m a t e m a t i ­ kai készségek kialakítása. tárgyesetes válaszok. azaz képről való beszéltetéssel kezdődik kérdésekre. h o g y a f i g y e l e m z a v a r ö n á l l ó tünet-e. gyűjtőfogalom alá c s o p o r t o ­ sítások. verbalizál tátva az eseményt. s z o r o n g á s o s vagy s z o m a t i k u s zavarral j á r együtt. összehasonlíttatjuk. Ha hiperaktivitással. Ha a b e s z é d m o t o r o s terület zavara áll fenn. vagy társul e g y e b e k m e l l é . k ü l ö n b ö z ő s é g e k . a h é t k ö z n a p i tárgyak. relációs kifejezések tanulása. b e t ű k észlelése lesz tökéletlen. E z u t á n f o g a l m a k r e n d e z é s e . i g e . be kell építeni s z á m u k r a a fejlesztő foglakozásokba a diszkalkulia-prevenciót is. vagy pszichiátriai segítséget kell k é r n ü n k . j á t é k o s a n . É p p ezért a v e l ü k f o g l a l k o z ó k n a k széles körű szakmai eszköz. a s z ó l á n c é p í t é s . m i n t a h o g y az a g y e r m e k intelligenciájától e l v á r h a t ó l e n n e . k ü l ö n b s é g . hozzájuk i g a z o d ó m u n k a k ö v e t k e z t é b e n fejlődik. á l l a n d ó a n visszaidéztetve az e s e m é n y e k e t . szituációhoz kötötten. térben. A logikai készlet e l e m e i n a g y o n j ó k a ritmi­ kus sorozatalkotásokra. S z á m n é v kiejtésekor a z o n n a l lépünk. hová. M e n e t e : tárggyal való m a n i p u l á ­ ció. n e h é z k e s a verstanulás.f ő n é v .és időren­ diségére való e m l é k e z é s . Az összes részképesség-fejlesztési területet végigkíséri. pl. a z o n o s s á g o k érzékeltetése.Ha a l á t ó r e n d s z e r r e l k a p c s o l a t o s e m l é k e z e t zavara áll fenn . Egysze­ rű. A k o n c e n t r á c i ó s p r o b l é m á k j e l e n t k e z h e t n e k általános tanulási. A f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó fejlesztése s e m m i k é p p e n s e m k ü l ö n fejlesztendő terület.ez j e l e n t h e t i a két s z e m összehangoltsági zavarát vagy a n y o m o n követő. azokat megfogalmaztatjuk. oldott légkör. k o r o n g .m e l l é k n é v gyűjtése.s z a v a k . akkor nehezített lesz az e s e m é n y e k sor. irányító-pásztázó tevékenység zavarát -. az a k a d á l y o z o t t beszédfejlődésű.a beszédfejlesztést szolgálja. sebb szerepet tölt b e . s z á m o k m e g ­ n e v e z é s e lesz l a s s ú b b é s p o n t a t l a n a b b . m e l y e k r e analóg válaszok adhatók. El kell k ü l ö n í t e n ü n k . szavak. H a s z n á l h a t u n k k é p k i r a k ó .m a g a s . Ha a figyelem n e m megfelelő. leszámoljuk. t á r g y k é p e k alapján. m e m ó r i a és p u z z l e j á t é k o k a t is. k o r o n g k é p . A f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó fejlesztése központi terület. majd ö n á l l ó a n folytatódik. a diszlexia-veszélyeztetett. A nyelv ezáltal ki- 172 173 . helyhatározós m e g h a t á r o z á s o k : hol. a v i z u o m o t o r o s koordinációs zavarral k ü z d ő g y e r m e k e k diszkalkulia-veszélyeztetettek is lehetnek egyben. s o r s z á m n e v e k tanítása. Mondatalkotási készségfejlesztése: a nyelvi szabályok tudatosítása történik itt. M i n d i g egy nyelvta­ ni szabályt tanulunk egyszerre. K ü l ö n szót é r d e m e l a figyelemeltérülés. Lehet elkezdett történetet. majd bővített m o n d a t o k a t gyakoroltatunk. a g o n d o l a t a i k a t n e m tudják integrálni. majd feladatlapon. m i n d e n n e m ű tanulás alapja. a b ő v ü l ő h a n g o k .a z o n o s s á g m e g k e r e s é s e . E n n e k későbbi k ö v e t k e z m é n y e a s z e g é n y e s szókincs. b a r k o c h b á k . (A relációs kifejezéseket is külön tanítjuk. az a g r a m m a t i z m u s . h a l m a z a l ­ kotások. ujjkép. Ha zavart a b e s z é d . találós kérdésekkel felidéztetés. Pl. a k k o r a formák. Beszédkészség fejlesztése K ö z ö s e n fejlesztendő terület ó v ó n ő k k e l . v a g y ujjúnkat nyitjuk. Jól m ű k ö d ő fi­ gyelem szükséges a hosszú távú emlékezetbe való bevéséshez és a differenciálni tudáshoz. A súlyos b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k és a világ közötti k o m m u n i k á c i ó kezdettől a szoká­ sostól eltérő m ó d o n fejlődik.: tárgyak felidézése e m l é k e z e t b ő l . tárgykép. relációs j e l e k felismertetése.i g is. ha­ n e m m i n d e n t e v é k e n y s é g ü n k b e n b e n n e foglaltatik. Ezután kö­ vetkezhet az egyszerű önálló beszédre szoktatás: Pl. ritmi­ kus soralkotások.

vagy szükség szerint egyéni fejlesztést vég­ zünk a délelőtt folyamán. h á t r á n y o s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e m érheti az itt ta­ nulókat.m ó d s z e r képességfejlesztésre épül. h o g y a nyelvelsajátítás.m ű k ö d i k a logopédiai n a g y c s o ­ port. S o k e s e t b e n ugyanazt. Oka. h a n g o k a t e g y m á s t ó l távol tanít!) K e l l ő időt e n g e d az érési f o l y a m a t o k n a k . A logopédiai osztályok tantermeit leválasztották. A m a g y a r g y e r m e k n e k általában véve is n e h é z d o l g a van a nyelv elsajátításakor. Ez a m ó d s z e r sérülés specifikusan veszi figyelembe a g y e r m e k e k eltérő fejlődésmenetét. a h a n g h i b á i k . a r á n k szoruló g y e r e k e k e t ezzel m e g s e g í t v e . Az o s z t á l y v e z e t ő p e d a g ó g u s tanítja az általános iskolai t a n a n y a g o t ( m i n d e n esetben kü­ lön k é p z é s b e n részesül az. h o g y a b e t ű k h ö z k a p c s o l ó d ó a k u s z t i k u s . I g a z o d u n k az általános iskolai k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r h e z . tévesztéseik függvényében. 1 9 6 . rajz. A logopédiai 1. mely a szótövek-toldalékok v i s z o n y á n alapul(agglutináló). de m á s m ó d s z e r t a n n a l . a m a g a s fo­ kú integrációs f o l y a m a t o k a t annak é r d e k é b e n . de m é g i s külön tud dolgozni a dél­ előttök f o l y a m á n az osztállyal m i n t e g y szimbiózisban a tanító és a l o g o p é d u s . óra frontális írás óra. A H a r m a t utcai iskolában egy nagy termet osztottak fel több részre.kinesztetikus érzetek h á r m a s asszociációját kialakít­ suk. h o g y a diszlexiás betűtanítás m ó d ­ szertana l o g o p é d i a i s z a k i s m e r e t e k e t i g é n y l ő feladat a n n a k é r d e k é b e n .m o t o r o s . vagy a k u s z t i k a i s z e m p o n t b ó l h a s o n l ó betűket. vagy p i k t o g r a m m á k o n (szótagok). de e n n e k m á r m e g l e v ő ké­ p e s s é g e k r e kell é p ü l n i e . Ez a fajta j e l r e n d s z e r követeli m e g a l e g p o n t o s a b b szintézis . Ilyenkor történik a b e s z é d h i b a j a v í ­ tás. L é t s z á m u k 10-15 fő. á t k ö l t ö z t ü n k az Üllői úti iskolába. A l o g o p é d u s h o z kerülnek a súlyos zavarokkal küz­ dők. sajá­ tosságaikat. ( E g y m á s h o z o p t i k a i .) m ű k ö d n e k a logopédiai osztályok. s ezekről k i s c s o p o r t o s foglalkozásra k e r ü l n e k a l o g o p é d u s h o z a g y e r m e k e k . m a g á t a betű taní­ tását a l o g o p é d u s frontálisan végzi az osztállyal. így egy egységen belül. A mi n y e l v ü n k n e m i d e o g r a m m á k o n (fogalmak).igény szerint. A frontális o s z t á l y m u n k a így szerves egységet k é p e z az e g y é n i e s í t e t t k i s c s o p o r t o s m u n k á v a l . kezelése. Év elején a képesség-készségfejlesztés d o - Kerületünkben működő logopédiai osztályok szempontból programkiegészítése logopédiai A logopédiai o s z t á l y o k b a n speciális. stb/.A logopédiai c s o p o r t b a n való m u n k a részterületei az áttekinthetőség kedvéért külön fej­ lesztési területekre lettek osztva. m i n t a többségi o s z t á l y o k b a n . vagy a k i k n e k adott tanult betű hangjának artikulációs k é p z é s é v e l n e h é z s é g e i k van­ nak. . de m á s k é p p tanítunk. h o g y e b b e n az ó v o d á b a n m ű k ö d ö t t . s így év végére u g y a n a z t a kö­ v e t e l m é n y s z i n t e t ( e g y e s e s e t e k b e n a n n a k m i n i m u m á t ) várjuk el a g y e r e k e k t ő l . valamint a nyelvi fejlesztés m e g s e g í t é s e . hangoztatva. 1/3-ad rész a logopédiai k e z e l ő helyiségé. felmenő r e n d s z e r b e n .e l e m e z v e tanít b e t ű k e t . s ez alatt a b e g y a k o r l á s megtörténik. Az e h h e z vezető út a z o n b a n m ó d s z e r t a n i l a g eltérő. A t a n í t ó h o z kerülnek a j o b b a n h a l a d ó k . minál. d a d o g á s .ö s s z e t e v ő típusú írás-olvasás tanítás. A b e t ű t a n í t á s ugyan szinte rögtön az i s k o l a k e z d é s k o r m e g k e z d ő d i k . (mintegy kihelyezett tagozata az Üllői úti iskolának) a Kékvirág úti ó v o d á b a n . s l a s s a n k é n t veszi át a szerepet a t a n a n y a g közvetítése. 8-9 óra k ö z ö t t m a t e m a t i k a óra van. teljes s z i m b i ó z i s b a n a tanító­ nőkkel. k ö l c s ö n h a t á s b a n v a n n a k . A 4. A M e i x n e r . Ált. és H a r m a t u. k i e m e l v e ő k e t az óráról.1 9 8 . osztály m ű k ö d é s e a legspeciálisabb. diszfázia. s az erre é p ü l ő ol­ vasás-írástanulás h a t é k o n y a n történjen. Felsőbb osztályfokban m i n d i g kiscsoportos. ó r á b a n az osztályban ké­ pességfejlesztő foglalkozások folynak. annak egy részét. M ű k ö d é s i személyi és tárgyi f e l s z e r e l t s é g ü n k j ó . nyelvtan ó r á k o n h a l a d u n k a tananyaggal. adott időszakban ő többet van a l o g o p é d u s n á l . K ü l ö n . heti ütemterv szerint az osz­ tálytanítóval. így a k ö r n y e z e t v á l t o z á s elkerülése biztonságot nyújtott s z á m u k r a . s i g a z o d u n k az osztályonkénti tananyaghoz.5. a n a p k ö z i s n e v e l ő délutáni f o g l a l k o z á s o k a t vezet. 9 órától olvasás óra. u g y a n c s a k szorosan összedolgozva. ének. Isk. A l o g o p é d i a i o s z t á l y o k l o g o p é d u s a i délelőtt d o l g o z n a k . stb. m i n t e g y p á r o s t alkotva. két iskolában (Üllői u. ezt a tanítónő tartja. Ez nagyon jó időszak volt: hát biztosíthattunk volna-e p r o b l é m á s g y e r m e k e i n k s z á m á r a j o b b feltételeket. akár n a p m i n t nap változtathatjuk. A g y a k o r l ó olvasás órák osztottak. 118. Ez a l e h e t ő s é g m e g s z ű n t . Ha egy g y e r e k n é l az a h a n g hibás. h a n e m be­ t ű k ö n a l a p u l ó j e l r e n d s z e r . Irodalom. m e l y n e k m e n e t e a k ö v e t k e z ő : Ha új betű tanítása következik. d e m á r m é g i s iskolai k ö r n y e z e t e t ? T o v á b b i előny volt. a m i n e k a betűjét tanuljuk.e l e m z ő . de ezek a napi g y a k o r l a t b a n folyamatosan átfedik egy­ mást. A 3. de ide is jó k ö r ü l m é n y e k közé. s ezek külön logo­ pédiai kezelők lettek. (testnevelés. 8 évig m ű k ö d ö t t a logopédiai 1 osztályunk. A tananyag feldolgozásban szervesen k ö z r e m ű k ö d ü n k gyógypedagógiai-logopédiai módszerekkel. mint egy év á t m e n e t i jelleggel ó v o d á ­ ban m ű k ö d ő o s z t á l y t e r e m n e k b e r e n d e z e t t m é g óvodai. E h h e z egyéni fejlesztési tervet készítünk. Ált. ezt a tanítónő vezeti. g y ó g y p e d a g ó g i a i szemléletű m ó d s z e r e k k e l kell dol­ goznunk. Logopédiai osztályokban folyó munka A kerület két eltérő pontján. Az e l s ő o s z t á l y a i n k b a n végzett m u n k a szerves folytatása az ó v o d a i n a k . A csoportbeosztást r u g a l m a s a n . 2/3-ad rész az osztályé. A M e i x n e r m ó d s z e r szerint történik a h a n g o z t a t ó . a h o m o g é n g á t l á s k i k ü s z ö b ö l é s é t s z e m előtt tartva. A fej­ lesztés a n y a g a i l y e n k o r igazodik az órai í r á s a n y a g h o z . de m é g i s e g y térben.analízis képességet. Ilyenkor a l o g o p é d u s g r a f o m o t o r o s fej­ lesztést v é g e z ( k i s c s o p o r t b a n ) a leginkább rászorultaknak. Á l t a l á n o s iskolai o s z t á l y k é n t m ű k ö d n e k . de a képességfej­ lesztés egész év f o l y a m á n a m ó d s z e r b e épített. Isk. 174 175 . a l o g o p é d u s speciális fejlesztést és b e s z é d t e r á p i á t v é g e z a t a n u l ó k k a l . aki ezt a fajta tanítást vállalja).

h o g y teljes. S z a k m a i a n y a g o k .m ó d s z e r e n alapul .UI A főbb eltérések köre: S z ű r ő a n y a g o t d o l g o z t u n k ki a logopédiai osztályokra a diszlexia. a k a p c s o l ó d á s i p o n t o k a t az általános iskolai t a n m e n e t h e z . .) Az ó v o d a i és az iskolai fej­ lesztő m u n k á n k s z í n v o n a l á t e g y a r á n t t u d t u k emelni ezzel a h a t é k o n y . R e n d e l k e z é s ü n k r e állnak a k ü l ö n b ö z ő fejlesztő k i a d v á n y o k . Igényeljük az anyagi és szakmai feltételek biztosítását. m a n i p u l á l t a t ó . vagy kontroll vizsgálatokat igényeljünk a Szakértői Bizottságtól. Min­ d e n l o g o p é d i a i f o g l a l k o z t a t ó h e l y i s é g e t felszereltünk s z á m í t ó g é p p e l . . 3. Az általunk vizsgált g y e r m e k e k szakvé­ leményeit m i n d e n e s e t b e n egyeztetjük. ahol a speciális.foniatria A b e s z é d h i b á k k ö r é b e tartoznak a k ü l ö n b ö z ő h a n g k é p z é s i zavarok. M u n k á n k a t ez szinte f o r r a d a l m a t o s í t o t t a . vagy a főváros biztosít s z á m u n k r a .M o z g á s o s m a n i p u l á l t a t á s . . állandó t o v á b b k é p z é s e k r e . és eszközigényes. sokat szemlél­ tető. jó színvonalú m u n k a v é g z é s h e z . korrekcióját. Szent J á n o s K ó r h á z . Anyagi t á m o g a t á s r a ezek elvégzéséhez. 3. diszgráfia t ü n e t e i n e k felmérésére. Útmutatást. S z ü k s é g s z e r ű e n . 2. Kell. E z e k megállapítása m i n d e n k é p p e n szakorvosi feladat­ kör.A g y e r e k e k p s z i c h é s m e g s e g í t é s e . sérült.i s k o l a p s z i c h o l ó g i a i hálózat munkatársai Heti munkakapcsolat tartása biztosított az óvodai-iskolapszichológiai hálózat kiépítésével. tájékozódik p s z i c h é s állapotáról és családi kö­ rülményeiről egyaránt. illetve mi nyújtunk részükre. 1.írás. f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó s z a v a r o k prevencióját.és egyben k o n z u l t á c i ó s lehetőséget kérni a Nevelési T a n á c s a d ó t ó l . . feladatlapok. r e e d u k á cióját foglalja m a g á b a . a folyamatos. bevésési idő biztosítása. az iskolai pszichológiai hálózat igénybevétele. h o g y külön n a p k ö z i s c s o p o r t m ű k ö d j ö n . a felmerült igény szerint az eltérő p r o g r a m érinti a m a t e m e t i k a tanítását. n y o m t a t ó v a l / p á ­ lyázati úton szereztük az a n y a g i a k a t ) Használjuk a gépeket s z a k a n y a g o k készítéséhez és az o k t a t á s b a n is.foniatria 5. szakemberek. E sokrétű speciális p e d a g ó g i a i p r o g r a m e l v é g z é s é h e z segítségre van s z ü k s é g ü n k .) K i d o l g o z t u k a logopédiai osztályok m u n k a t e r v é t .Az á l l a n d ó m o t i v á c i ó elve: a k o n k r é t u m o k h o z k ö t ő d ő . s z a k i r o d a l o m m e g i s m e r é s é r e .A tanulási f o l y a m a t b a n a legkisebb l é p é s e k b e n való h a l a d á s elve. . 176 177 . kiegészítő. k ü l ö n b ö z ő szempontok szerint kiegészítve a m u n k á n k a t . ami az e r e d m é n y e s e b b m u n k á n k a t hátráltatja.f i n o m m o t o r i k á r a e g y a r á n t kiterjesztve. a fejlesztő szoftverek által. m e l y e k n e k s z á m o s esetben o r g a n i k u s h á t t e r ü k is van. B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s Szakértői és R e h a b i l i t á c i ó s B i z o t t s á g § G y ó g y p e d a g ó g i a i Szakszolgáltató K ö z p o n t N a g y o n szoros k a p c s o l a t b a n kell d o l g o z n u n k . s l e h e t ő s é g ü n k van arra. Csakis az orvosi d i a g n ó z i s b i r t o k á b a n kezdhetjük el a hangterápiát. akkor tovább utalja a g y e r m e k e t a Nevelési T a n á c s a d ó b a . 4. M á r a S i n d e l a r fejlesztő p r o g r a m is szerves részét k é p e z i m u n k á n k n a k . X. s a m a g u n k által készített s e g é d a n y a g o k .ker. i l y e n f o r m á n .A n a l ó g gyakorlási sorok r e n d s z e r e s h a s z n á l a t a (ez a kiesett. v a l a m i n t a m a g a t a r t á s z a v a r o k . 2. visszatérő g y a k o r o l t a t á s . fejlesztő m ó d s z e r ű k o m p l e x anyaggal. Napi felmerülő gondjainkat tudjuk megbeszélni az adott h e l y ü n k ö n d o l g o z ó pszicholó­ gussal. H e i m Pál G y e r m e k k ó r h á z . majd f i g y e l e m m e l kíséri az ott folyó m u n k á t és erről tájékoztatást nyújt s z á m u n k r a .) A z általunk kialakított m ű k ö d é s i m ó d o r s z á g o s a n e g y e d ü l á l l ó . Főbb intézmények. K é r é s ü n k r e vizsgálja a g y e r m e k e t . N a g y o n fontos az is.m e l y a M e i x n e r . hogy a p r o b l é m á j a helyben n e m o l d h a t ó m e g . Az a n y a n y e l v i oktatás . .H o s s z a b b gyakorlási.Á l l a n d ó . m i n t óriási m e g s e g í t ő j e a m u n k á n k n a k . m i n d e n a p r ó hala­ dási m o z z a n a t p o n t o s m e g t e r v e z é s e . éve áll r e n d e l k e z é s ü n k r e a s z á m í t ó g é p . szakismeret-. diszgráfia. m á s o d l a g o s p s z i c h é s sérülések. eltérő m e n e t ű . m e l y e t a kerület. Ez a diszlexia. s z a k s z e r ű tanulási gyakoroltatási m ó d folytatódhat.p e d a g ó g i a i . pszichológiai k o m p o n e n s e k figyelembevételé­ vel. bátorítást k a p h a t u n k a g y e r e k e k k e l való fog­ lalkozáshoz. Kőbányai ó v o d a . akikkel folyamatos munkakapcsolatot tartunk fenn: 1. lassan e l v o n a t k o z t a t ó tanítási m e t ó d u s . (Sajnos több o s z t á l y u n k b a n történt n a p k ö z i ö s s z e v o n á s . felépítése. ennyi lo­ gopédiai osztállyal n e m m ű k ö d i k m á s kerület. vagy e l m a r a d o t t r é s z k é p e s s é g e k korrekciója miatt indokolt). A másik részében lehetőségünk nyílik a pszi­ chés zavarokkal k ü z d ő g y e r m e k e i n k megsegítését . olvasás. f o g a l m a z á s elsajátításának m ó d s z e r t a n a . e b b e n megjelöltük a cél-feladatrend­ szert. s ha úgy ítéli m e g . Szükségünk van a társszakmák segítségére is. (Minden osztályban tanító logopédus rendelkezik számítógép használati ismeretekkel. . n a g y . ( M i n d e n logopé­ diai osztályban d o l g o z ó l o g o p é d u s elsajátította ezt a módszert. hogy a délelőtti oktatást k ö v e s s e a délutáni n a p k ö z i s foglalkozta­ tás. s a n e k ü n k helyet biztosító általános iskolák részéről egyaránt. 4. t á m o g a t á s u n k a t kerületi és ön­ kormányzati szinten.UJHIWMI. így a diszkalkulia m e g e l ő z é s é t is Pedagógiai irányelveink: M u n k á n k idő-. Nevelési T a n á c s a d ó A k a p c s o l a t u n k egyik részében t á m a s z k o d n u n k kell e g y m á s vizsgálataira.

E s e t e n k é n t ez a feltétele annak.É R Z E L M I oldalról is. s ú l y o s p s z i c h é s és m a g a t a r t á s és/vagy f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó s zavarral k ü z d ő g y e r m e k e k is v a n n a k . N e m k ö n n y ű ügy. Végezetül i d é z n é k . „kis c s a l á d u n k " . ez egész életére kihat (ha n e m k e l t e m fel é r d e k l ő d é s é t . ker. arról. 7. E z e k a g o n d o k n e m c s a k esztétikai p r o b l é m á t o k o z ­ hatnak.j o b b n y o m o n k ö v e t h e t ő s é g ü n k van. h o g y kellő időben részesüljön o r t o d o n c i a i k e z e l é s b e n a r á s z o r u l ó g y e r m e k . . „ .a g y e r m e k n e k állandóságot. K o m p l e x Általános Iskola logopédiai t a g o z a t v e z e t ő j é n e k és M a r t o n n é T a m á s M á r t á n a k . tárgyatlan igeragozást. . h o g y a tanítónő és l o g o p é d u s együtt. " Ui: K ö s z ö n e t e m e t fejezem ki T h o r o c z k a y M i k l ó s n é n a k . n e m szeret majd tanulni). k ö z ö s s é g ü n k van. ha a n y a n y e l v e n e m m a g y a r volna: . re­ m é n y t e l e n ü l b o l y o n g a n á n a k a s z á m u k r a kiismerhetetlen h u l l á m o k k ö z ö t t . és elveszetten. h a n e m funkcióbeli zavarokat is. óvoda-iskolapszichológusi hálózat vezetőjének a fenti a n y a g o m m e g í r á s á h o z nyújtott segítségükért. ha é p p n e m vagyunk." . a M a g y a r Foniátriai és L o g o p é d i a i T á r s a s á g g a l . G y e r m e k n e u r ó z i s Osztály.6. c í m ű m ű v é b e n találtam e l g o n d o l k o d t a t ó részletet: mi m i n d e n t n e m tud­ na m e g t a n u l n i a g y e r m e k . az ikes igéket például. A tárgyas.. ezzel együtt akár g y ó g y s z e r e s k e z e l é s b e n is kell részesíteni a rászoruló g y e r m e k e k e t . hogy a tanító a d o m i n á n s . h a n e m eszik. m e g n y í l n a k ezáltal. m e l y n e k segítségével bejárhatják a tudás tengerét.j o b b a n m e g lehet ismerni és ezáltal m e g s z e r e t n i a kezeltjeinket. beszélni. de b o n y o l u l t ..Állcsont O r t h o p é d i a i és F o g s z a b á l y z ó Osztály T a p a s z t a l a t a i n k szerint egyre több g y e r m e k n é l állapíthatunk m e g fogsorzáródási eltéré­ seket. I n d o k o l t e s e t b e n pszichiátriai megfigyelésben. . II. hogy az o k t a t á s b a n részt tudjanak venni. a gyere­ kért d o l g o z z o n . a D é m o s z t h e n é s z Egyesülettel (Beszédhibások és Segítőik Országos É r d e k v é d e l m i Egyesülete). .n a p i k a p c s o l a t . a k ü l ö n ó r á k h o z (de ők is a l k a l m a z k o d n a k hozzánk). .n a g y o n szoros k a p c s o l a t b a n kell lenni az osztálytanítóval.m i n d e n t m e g kell tenni. h i á n y z u n k nekik. hogy milyen g o n d o l a t o k a t . m i n t h a ezek a g y e r m e k e k egy kicsit a sajátjaink l e n n é n e k . . ér­ z e l m e k e t vált ki b e l ő l ü n k ez a m u n k a . sokszor küzdjön. a z egész s z e m é l y i s é g ü k e t megismerjük. . n e k ü n k kell t u d n u n k a l k a l m a z k o d n i az ő oktatási-nevelési elgondolásaihoz.n a g y a felelősségünk. . hogy e z e k n e k eleget tudjunk tenni. Ali u. egy sor k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á t ezzel m e g e l ő z v e . . Ha n e m kerül­ hettek v o l n a fel erre a hajóra. olvasni. h o g y a ló tárgyesete lovat. napi fejlesztés). E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i T a n á r k é p z ő L o g o p é d i a i T a n s z é k R e n d s z e r e s e n részt veszünk a l o g o p é d u s hallgatók összefüggő szakmai g y a k o r l a t á n a k vezetésében.olyan.m i n d e n r e n d e z v é n y e n ott vagyunk. így j o b ­ ban t u d u n k hatni.. De ha m e g b á n n á m : esz a fene. Nehézségek: .n a g y o n kell ismerni a tantervi k ö v e t e l m é n y rendszert. H e i m Pál G y e r m e k k ó r h á z . a X. F o n t o s . t o v á b b k é p z é s e k e n jelen vagyunk. az általuk tartott e l ő a d á s o k o n .a g y e r m e k e k életének részeseivé válunk. 8 . . technikai részéről. hogy nagy létszámú osztályban. s z á m o l n i . h a n e m sót. Tabi L á s z l ó Nehéz. " N e k ü n k azokat a g y e r m e k e k e t kell m e g t a n í t a n i erre a bonyolult nyelvezetre. de ha d u r v á n e l h á r í t o m : eszik a fene. . . fejlesztési l e h e t ő s é g ü n k van ( S i n d e l a r . E d d i g s z ó l t a m a tanítás m e t o d i k a i . Az e m b e r n e m esz. r e n d e l l e n e s fogazat fejlődést.lehetőség nyílik. de csak a k k o r eszik ikesen. ha n e m e n g e m esz. m á r régen hajótörést s z e n v e d t e k volna.el kell f o g a d n u n k .G y ő r y G á b o r n é F ő v á r o s i L o g o p é d i a i Szaktanácsadó gondolataiból: „Az logopédiai osztályokban tanuló g y e r m e k e k s z á m á r a ez a szervezeti forma e g y m e n ­ tőhajóhoz h a s o n l í t h a t ó . . h a n e m havat. e g y m á s t kiegészítve . terápiában. T á j é k o z ó d u n k a T a n s z é k munkájáról.az 1995 januárjában kiadott. a k ő b á n y a i logopédiai c s o p o r t o k m u n ­ kájáról s z ó l ó S z a k f e l ü g y e l e t i J e g y z ő k ö n y v b ő l . . de a hó tárgyesete n e m hovat. olvasni. hagyományos pedagógiai módszerekkel nehezen. n e m is savat. E g y e m e g a fene. Mi szól a logopédiai o s z t á l y m u n k a mellett. ker. . .. speciális m o z g á s ­ 179 . és mik a n e h é z s é g e i ? K o l l e g a n ő i m v é l e m é n y e ­ it t o l m á c s o l o m : Szószerinti idézetek g o n d o l a t a i k b ó l : 178 Előnyök: .l e h e t ő s é g ü n k van kettesben lenni velük. .a l k a l m a z k o d n i kell a helyet adó iskolához. akikről tud­ juk. ker. biztonságérzetet t u d u n k nyújtani.g y e r m e k p s z i c h i á t r i a A l o g o p é d i a i c s o p o r t o k b a n h a l m o z o t t a n p r o b l é m á s . a X. K a p c s o l a t o t tartunk fenn a M a g y a r G y ó g y p e d a g ó g u s o k Egyesületével. M o s t szólnék az E M B E R I .ha n e m tanítjuk m e g elfogadhatóan írni. és a só tárgy­ esete n e m sovat. vagy egyáltalán n e m t u d n a k megtanulni írni.

JÁSZBERÉNYI ANDRÁSNÉ. M ( 1 9 9 7 ) : Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek.) ( 1 9 9 6 ) : Logopédia a gyakorlatban.. szabályok (pl. s z á m k é p felismeré­ sének. a s z á m o k k a l v a l ó m ű v e l e t e k m e g a l a p o z á s a előtt. Bárczi Gusztáv Gyógypedagófiai Tanárképző Főiskola.laterális d o m i n a n c i a . . Medicina Kiadó. " ( M e s t e r h á z i .5 1 . Krónika Nova Kiadó. Fejlesztő Pedagógia. figyelem. HORNYÁKNÉTARNAI KLÁRA ( 1 9 9 7 / 9 9 ) : Betűsuli. Gondolat Kiadó. Alex Typo Kiadó. . Nemzeti Tankönyvkiadó. A (fejlődési) d i s z k a l k u l i á v a l foglal­ k o z ó i r o d a l o m t ú l n y o m ó r é s z t a z o k a t a n e h é z s é g e k e t taglalja. G i n s b e r g „ e l s ő á l l o m á s n a k " tekinti az iskola előtti é v e k n e k azt az i d ő s z a k á t . a m e l y e k a szimbólumok használatakor m e r ü l n e k föl. -olvasás-. 1996) M i n d e h h e z t á r s u l h a t n a k egyéb nehézségek a k ö v e t k e z ő t e r ü l e t e k e n : . SZAUTNER JÁNOSNÉ (szerk. l . ROSTA KATALIN (szérk. THOROCZKAY MIKLÓSNÉ ( 1 9 9 9 ) : A kőbányai logopédiai hálózat alakulása 1 9 6 9 . már én is tudom!" Bárczi Gusztáv Gyógypedagófiai Tanárképző Főiskola. VI. Regiszter Kiadó. (): Figyelj oda jobban! A koncentrálóképesség zavarai és a fejlesztés lehetőségei. MARTONNÉ TAMÁS M A R I A ( 2 0 0 1 ) : A fejlesztő munka tapasztalatai. FODORNÉ FÖLDI RITA: Hipcraktivitás és tanulási zavarok. GŐSY MÁRIA ( 1 9 9 4 ) : A beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése óvodásoknak.saját testen. VALLETT. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 2 ) : Kudarc nélkül az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó.) ( 1 9 9 5 ) : Nebuló. Jean Piaget felfogása szerint a számfogalom . törd a fejed. 1 6 0 . Nagycsoportos óvodások iskolára való felkészítése a X. STÖCKERT KÁROLYNÉ (szerk. l é n y e g k i e m e l é s . B. VÁNYI ÁGNES. E. zavar előrejelzésének lehetőségei óvodáskorban.. szabály m e g f o g a l m a z á s a ) . s í k b a n . 7 . 1 2 7 .1 9 9 9 . Budapest. Budapest. T e h á t a m e n n y i ­ ségi ö s s z e h a s o n l í t á s i s m e r e t e fontos az ö s s z e a d á s és a k i v o n á s k é s ő b b i m e g é r t é s é h e z .2 6 7 . a s z á m s o r a l k o t á s f o l y a m a t a m e g k í v á n j a a m e n n y i s é g i a l a p f o g a l m a k n a k és a mennyiségi ö s s z e h a s o n l í t á s n a k a t ö k é l e t e s i s m e r e t é t . 2 4 6 . i d ő b e n való t á j é k o z ó d á s . ker. CSABAY KATALIN ( 1 9 9 4 ) : A beszédjavító óvodai csoportok és előkészítő osztályok terápiás anyaga. ROSTA KATALIN (szerk): Színeszd ki. SKDLAK. . 5 . KOVÁCS GYÖRCYNÉ.és n y e l v i fejlődés. Óvodában. MÁTRAINÉGODA KATALIN ( 1 9 9 3 ) : Meseolvasó. a s z á m j e g y . Budapest. SINDELAR. s z á m o k s o r r e n d i s é g é n e k . SELIKOVITZ. A h a l m a z b a s o r o l á s . Logopédiai Kiadó. SZEBÉNYINÉ NAGY ÉVA. A beszédfogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei ADORJÁN KATALIN ( 1 9 9 8 ) : Szebben akarok írni. e g y e z t e t é s é n e k . Színezd ki.a k o n k r é t m ű v e l e t i g o n d o l k o d á s szintjére e m e l k e d é s i d ő s z a k á b a n . KOROMPAI ISTVÁNNÉ ( 1 9 9 9 ) : Cserebere. 4 1 . . Volán Humán Oktatási és Szakszolgáltató Rt. Kalibra Kiadó.1 4 . ROSTA KATALIN ( 1 9 9 3 ) : Ez volnék én? Logopédiai Kiadó. Óvodai fejlesztő program a tanulási zavarok megelőzésére. Nikol. A matematikai gondolkodás m e g a l a p o ­ zása a z o n b a n m á r a m á s o d i k életév v é g é n m e g k e z d ő d i k . a n a l ó g i a .: m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g elve) m e g é r t é s é n e k . A / 3 Nyomdaipari és Kiadói Szolgálataié Kft. Eötvös Kiadó. Szöveggyűjtemény. Budapest. VANNAV ALADÁRNÉ: Olvasójáták. ISTVÁNFI KLÁRA.IRODALOM A DISZKALKULIA DÉKÁNY JUDIT .g o n d o l k o d á s i m ű v e l e t e k (pl. Speciális diszlexia továbbképzés záródolgozata. .relációs s z ó k i n c s .7 5 . írástanulás. Calibra Kiadó. Budapest. e g y s é g . t é r b e n .ÓNÉ. SCHWALMNÉ NAVRATIL KATALIN: írd füllel.grafomotórium. Logopédiai Kiadó. WEVHRETER. KOCSIS LÁSZI. v a g y i s az 5 . Logopédiai Kiadó. 1. . 1 9 9 6 . grafikus á b r á z o l á s á n a k . VAJDA SÁNDORNÉ (2001): Betűről betűre. A gyer- SZABÓ ILDIKÓ: Tömeges buktatás helyett. M á r a s z á z a d e l e j é n leírta és a r i t m a s z t é n i á n a k n e v e z t e R a n s c h b u r g Pál azt a j e l e n s é g e t . e z e k a számolási algoritmusok segítik a fejszámolás m e g j e l e n é s é t .) ( 1 9 9 6 ) : Taníts meg engem! Fejlesztő program logopédiai óvodák számára. TORDA ÁGNES ( 1 9 9 2 ) : Mondd ki. ( 1 9 9 6 ) : A tanulási zavarok terápiája. Tréningprogram a részképességek-gyengeségek terápiája. G i n s b e r g „ m á s o d i k á l l o m á s a " : iskola előtt a g y e r m e k a s z á m o l á s i k é p e s s é g e k n e k m á r birtokában van. BESZTERCEI ENIKŐ ( 1 9 9 8 ) : Másképp. Mádi u.) ( 1 9 9 5 ) : Játékpszichológia. Budapest. 199-226.szám. Göncöl Kiadó. Deák és Tár­ sa Kiadó. D R . Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. s z á m n e v e t szim­ bolizáló v i z u á l i s a l a k z a t o k a z o n o s í t á s á n a k n e h é z s é g e . CSABAY KATALIN ( 1 9 9 3 ) : Lexi. és a fent e m l í t e t t f o g a l m a k a t r e p r e z e n t á l j á k . F. TASNÁDINÉ PAPP ZSUZSA. Sindelar. 180 181 . A d i s z k a l k u l i a főbb tünetei: „ K ü l ö n b ö z ő s z á m t a n i m ű v e l e t e k .9 6 .. és rajzolj le is. Budapest. Komplex Általá­ nos Iskola és Szakszolgáltató Központ. Tankönyvki­ adó. AJTONY PÉTER (szerk. az iskolai t e l j e s í t m é n y z a v a r o k e g y i k fajtája. ( 1 9 9 3 ) : „De jó. .I I . R. (fejlesztő lapok). Logopédiai Kiadó. m a t e m a t i k a i kifejezések. és számolj te is.a m e l y a s z á m n a k a s z e m l é l e t t ő l független. a m i k o r a g y e r m e k k é p e s m e g o l d a n i mennyiségekkel k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k a t . írd le. KONDOR EDIT ( 1 9 9 2 / 9 3 ) : Az olvasás-írásgyengeség. a m e l y n é l a z i s k o l a i t a n u l á s i n e h é z s é g e k e t s e m a z é r t e l m i fejlődés z a v a r a .. FRÉDI EHRAT ( 1 9 9 1 ) : A nehezen kezelhető gyermek.2 0 3 . a h a l m a z o k m e n n y i s é g i e g y m á s h o z viszonyítása. H.b e s z é d .7 é v e s k o r b a n alakul ki. MEIXNER ILDIKÓ ( 1 9 9 3 ) : Játékház. Terápiás programok a beszédjavító intézmények nevelési és oktatási tervéhez. Budapest. s e m o k t a t á s i vagy m á s k ö r n y e z e t i p r o b l é m a n e m indokolja. X.és s z ö v e g e m l é k e z e t .JUHÁSZ ÁGNES Művelődési és Közoktatási Minisztérium A fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelvei A fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelvei Szakmai javaslat. 7 . Országos Közoktatási Intézel. Budapest. PSM Kiadó.. . kcr. KÁRPÁTI TAMÁSNÉ..e g é s z k é n t v a l ó felfogása . A diszkalkulia s p e c i á l i s s z á m o l á s i zavar..

Ö r ö k l ö t t á l l a p o t o k : a) speciális számolási képesség-diszfunkció. 7.s p a c i á l i s t e v é k e n y s é g .6 % . 5. figyelem. e) hiperaktivitás figyelemzavarral. A fentieket végiggondolva potenciálisan diszkalkulia-veszélyeztetetmek tekinthető a b e s z é d g y e n g e . amelyekkel a (fejlődési) diszkal­ kuliás g y e r m e k n e k p r o b l é m á j a lehet. G y e r m e k k o r i fejlődészavarok. kóros elváltozásokat. A diszkalkulia kutatási eredményeinek legfontosabb megállapításait M á r k u s Attila a kö­ v e t k e z ő k é p p e n foglalja össze ( M á r k u s . a sor. B e t e g s é g : a) i d e g r e n d s z e r i (pl.k i m u t a t h a t ó agyi m ű k ö d é s z a v a r . epilepszia). m i n d a bal oldali agyfélteke ép működésére. a számjegyek felismerése és írása hi­ bás.viszgálat célja. a megkésett/akadályozott beszédfejlődésű. Palotás G á b o r szerint a diszkalkuliásoknál feltehetően fennáll az érzékelés-észlelés folyama­ tának sérülése. illetve a fenálló diszkalkulia diagnosztizálására szolgá­ ló vizsgálatok h á r o m fő részre b o n t h a t ó k : orvosi. az írás rendszereivel. a figyelem. a többi n e m v a g y n e m a z o n o s m é r t é k b e n . t o v á b b r a is az ujján s z á m o l . A (fejlődé­ si) d i s z k a l k u l i á s g y e r m e k erre a váltásra n e m m i n d i g k é p e s . ha n e m m e r e v hierarchia alapján m a g y a r á z z u k egy-egy k é p e s s é g megjelenését és/vagy hiányosságait. M i n d a négy agyi lebeny k ö z r e m ű k ö d i k a s z á m o l á s folyamatában. a fogalmakkal végzett gondolkodási művelet. Az iskolában a g y e r m e k e k algoritmusokat. E n n e k e l l e n é r e a g y a k o r i s á g i a d a t o k h a s o n l ó a k : 5 . Kitüntetett j e l e n t ő s é g g e l bír a parietális lebeny. a fel­ adatok megoldásában. 183 tüneteket. Agyi k á r o s o d á s (pl. 3. m a g a s a b b fejlődési fokra ugrik anélkül. A számolási készség kialakulásakor v a l ó s z í n ű l e g a j o b b féltekének van n a g y o b b szerepe (pl. elváltozás nélkül.és szabályalkotás. R o s s z s z o c i á l i s .l o g i k a i g o n d o l k o d á s . Ez a m ó d s z e r is lehet haté­ k o n y és p o n t o s . hogy feltárja az esetleges neurológiai eltéréseket. h o g y minél fiatalabb életkorban ismerjék fel a s z a k e m b e r e k ( ó v o d a i és általános iskolai p e d a g ó g u s o k . és esetleg a beszédértés és gon­ dolkodás g y e n g e s é g e miatt az egyszerű szöveges feladatok m e g o l d á s a is lehetetlen. írott j e l e k e t tanul­ nak. k ü l ö n b ö z ő m ó d s z e r e k k e l és t ö b b n y i r e c s a k városi i s k o l á k b a n . pszi­ c h o l ó g u s o k ) a számolási zavarra utaló tüneteket. A s z á m o l á s i k é p e s s é g h e z szükség van m i n d a j o b b . alkotása. a térbeli és síkbeli viszonyok érzékelése. 6. becslés stb. az emlékezet. S z ü k s é g e s tehát. hogy a g y e r m e k egy algoritmust ért egy b i z o n y o s szituációban. pszichológiai és pedagógiai vizsgálatra. hogy sérült a m e n n y i s é g i relációk felis­ merése. 2 0 0 0 ) : 1. h a n e m az egyéni fej­ lődés menetét vesszük figyelembe. a fogalmak kialakulása. h o g y az azt m e g e l ő z ő n á t m e n t v o l n a (pl. A terá­ pia m e g t e r v e z é s e és a p r o g n ó z i s szempontjából a vizsgálati e r e d m é n y e k m e g h a t á r o z ó a k . nevelési t a n á c s a d ó ­ ban és tanulási k é p e s s é g e k e t vizsgáló bizottságokban d o l g o z ó g y ó g y p e d a g ó g u s o k . fejlesztő p e d a g ó g u s o k . R é s z k é p e s s é g . 7. fejlődési rendellenesség). Az a l a p f o g a l m a k r a felépített további számolási i s m e r e t e k és a l k a l m a z á s u k i n k á b b a bal oldal feladata. m e g k e r ü l v e a m e m ó r i á t m e g t e r h e l ő fejbeni m ű v e l e t v é g z é s t .m e k e l ő tud hívni a d a t o k a t a fejében rendezett f o r m á b a n lévő t é n y a n y a g o k b ó l . s G i n s b e r g szerint a „ h a r m a d i k á l l o m á s " e n n e k a formális kódnak a megjelenése. verbális feldolgozás. m a t e m a t i k a i alapelveket. elté­ rő g a z d a s á g i . sérülés. a diszfáziás és a diszlexia-veszélyeztetett g y e r m e k . c) m á s tanulási zavar. b) általános szervezeti m e g b e t e g e d é s (pl. l o g o p é d u s o k . a n y a g c s e r e z a v a r ) . f o g a l m i .p s z i c h é s zavarok. E z e n a szinten sok k ü l ö n b ö z ő számolási k é p e s s é g j e l e n i k m e g . Sajnos l e g t ö b b s z ö r csak az iskolában derül ki. Előfordulhat. térbeli tájékozódás. tartalmi azonosítása. a m e l y e k a k k o r o l d h a t ó k föl. m e ­ mória. de relatív önállósággal is rendelkeznek.m ű v e l t s é g i . m í g a kö­ v e t k e z ő b e n m á r n e m . érti az osztási m ű v e l e t e k e t . fejlődik. A s z á m o l á s i k é p e s s é g e l k ü l ö n ü l t e n szerveződött rendszer. lehetnek. 6. mennyiségfelfogás. a m e l y n e k következtében sérül a g o n d o l k o d á s : a s z i m b ó l u m o k felismerése. nagy n e h é z s é g b e ü t k ö z i k az a l a p m ű v e l e t e k végzése.). célirányos terápiát. K ü l ö n b ö z ő stratégiák léteznek a számolási k é p e s s é g k i a l a k u l á s a k o r és k é s ő b b . 5. de n e m tudja a szorzótáblát). 1. E z e k olyan e l l e n t m o n d á s o k . g) m a g a t a r t á s z a v a r o k . v i z u o m o t o r o s . s z e n z o r o s .s z i n d r ó m a . számosság-. A s z á m o l á s i k é p e s s é g k i a l a k u l á s á h o z szükséges ö s s z e t e v ő k közül a legfontosabbak: k o n s t r u k t i v i t á s . 2000). 182 Orvosi vizsgálat Az orvosi .g a z d a s á g i háttér.s z o c i á l i s . b) fejlődési j o b b agyfélteke s z i n d r ó m a .l e h e t ő s é g szerint g y e r m e k n e u r o l ó g i a i . az a z o n o s szinthez tartozó képességek egyike tökéletesedik. és kellő i d ő b e n indíthassák el az egyén­ re szabott.z a v a r . K e d v e z ő t l e n pszichológiai tényezők. a m e l y e k h e z diszkalkulia társulhat: a) fejlődési G e r s t m a n n . de csak alacsony s z á m k ö r b e n .r a tehetők.m o t o r o s integráció. b) k r o m o s z ó m a r e n d e l l e n e s s é g e k h e z társuló diszkalkulia.k u l t u r á l i s hátterű o r s z á g o k b a n történtek. A (fejlődési) diszkalkulia okait szintén M á r k u s Attila n y o m á n összegezzük ( M á r k u s . A (fejlődési) diszkalkulia gyakoriságára irányuló vizsgálatok k ü l ö n b ö z ő fejlettségű. d) figyelemzavar. 4. u g y a n a k k o r s z á m o s kap­ csolata van a beszéd. az olvasás. f) e m o c i o n á l i s . n e u r o p s z i c h o l ó g i a i . 4. 2. A számolási i s m e r e t e k h i e r a r c h i k u s a n e g y m á s r a épülnek. a s z á m f o g a l m a k kialakulatlanok. 3. 2. A diszkalkulia-veszélyeztetettség.

valamelyest . sok tévesztési lehető­ séggel. 184 185 . család. -diszgráfiavizsgálal. s z o r o n g á s a . de arra is. l é n y e g k i e m e l é s megfigyelése . m á s o k n a g y o n g y e n g é k lehet­ nek. az ö n b i z a l o m hiánya. k o r o n g g a l végzi vagy az ujjain.a kifejezőkész­ ség.Pszichológiai vizsgálatok É p p e n ezért a vizsgálat legelső fontos feladata a szeretetteljes környezet. az összefüggések fel­ i s m e r é s é b e n . h o g y bár a d i s z k a l k u l i á s g y e r m e k e k t ö b b s é g é n e k i n t e l l i g e n c i a k v ó c i e n s e a n o r m á l ö v e z e t b e tartozik.e m á r néhol a m ű v e l e t v é g z é s . Te­ hát. a figyelem. . valamint a tanulási kudarcok miatt esetleg kiala­ kult hárítása. azt a ayermek adott tudásszintje h a t á r o z z a m e g . h o ­ gyan g o n d o l k o d i k . az a l a k . a beszédhibák megfigyelésére is. T e r m é s z e t e s e n nem kell m i n d e n fokozatát a g y e r m e k k e l bejárnunk. Ez információt adhat arra. Alapvető. illetve a u t o m a t i z á l ó d o t t .Sindelar vizsgálat. tehát a m a t e m a t i k a i jelek. hogy a számolási za­ var egy általános fejlődésbeli e l m a r a d á s tünete. E z t m e g ­ előzi az általános és a speciális anamnézis felvétele. A vizsgálat k ö z b e n sokszor nekünk kell kitalálnunk. A speciális a n a m n é z i s legfonto­ sabb nyeire. bizonytalan. a számolási problémák előzmé­ körülményekre. Ez utóbbi m e g á l l a p í t á s l e g i n k á b b a k o m b i n á c i ó s feladatokban. h o g y a g y e r m e k a hibásan m e g o l d o t t feladatot a fenti hiányosságok következtében vagy az i z g a l o m miatt té­ vesztette-e el inkább. A terápiában fontos t é n y e z ő lesz a fáradékonyság. (A részletes vizsgálat m e g t a l á l h a t ó az 1999 d e c e m b e r é b e n megjelent Logopé­ diai vizsgálatok kézikönyve című kötetben.a szöveges fe­ ladat végzésekor. van egyáltalán. a m e l y e k j e l l e m z ő e k a diszkalkulia v e s z é l y é n e k fennállására. e l e m e i t szempontsorba foglaltuk. vagy m e l y e k e t h a g y h a t u n k el. s z i m b ó l u m o k m e g é r t é s e milyen szintű. f á r a d é k o n y s á g a . de rossz m ó d s z e r ű . hogy mely feladatokra térünk ki részletesebben. Vizsgálat közben figyeljük s jegyezzük.D P T (diszlexia prognosztikai teszt).szűk keretek között . M a g a a vizsgálat tartalmában a l k a l m a z k o d i k a g y e r m e k életkorához. k i k ü s z ö b ö l v e a számolási zavarral együtt g y a k o r t a j e l e n l é v ő beszéd. Az á l t a l á n o s a n a m n é z i s r e n e m térünk ki részletesen. g o n d o l k o d á s b e l i és m o t o r i k u s lassúsága. így n y e r h e t ü n k h a s z n o s információkat arról. a diszkalkulia gyanúját felkeltő tekre v o n a t k o z ó k é r d é s e k e t is.és a Bender-lsszt: a v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á ­ ció. Pedagógiai vizsgálat A szorongást o l d ó beszélgetéskor lehetőségünk nyílik . . Felmérjük a m a t e m a t i k a i fogalmak. L é n y e g e s i n f o r m á c i ó k a t nyújt a Frostig. s az instrukciók „ d e k ó d o l á s a k o r " is lehetséges. a S O N szubtesztek szórt intelligencia­ struktúrát m u t a t n a k : e g y e s részképességek k i e m e l k e d ő e k . h o g y feltérképezzék a g y e r m e k intelligenciastruktúráját és a k ü l ö n b ö z ő rész­ képességek állapotát. de a te­ rápia szempontjából rendkívül fontos. s megfigyeljük. A t a p a s z t a l a t o k azt mutatják. il­ letve a g y e r m e k e t legjobban i s m e r ő személytől kérjük.és nyelv­ fejlődési h á t r á n y o k hatását. K ü l ö n s z e m p o n t s o r készült az ó v o d á s k o r ú ( n a g y c s o p o r t o s ) és az iskoláskorú (1-^1 osz­ tályos) g y e r m e k e k részére. e m l é k e z e t e é s feladattartása. N e m a k o n k r é t feladatokat írjuk le. a térbeli helyzetek és összefüggések terén m u t a t k o z ó hiá­ n y o s s á g o k tárulnak fel. a nyelvi szerkezet. a g y e r m e k s z o r o n g á s á n a k oldása. a m e l y h e z az a d a t o k a t az anyától. de esz­ közigényes (pl.dichotikus hallásvizsgálat. A s z ö v e g m e g é r t é s . . s használja-e. tüne­ A p e d a g ó g i a i vizsgálat j e l e n esetben a számolási képességek vizsgálatát jelenti. hogy a gyermek a m a t e m a t i k a nyelvét érti-e. vagy pedig egy/több részképesség gyen­ geségével állunk s z e m b e n . a rövid távú e m l é k e z e t terén és az analógiás g o n d o l k o d á s b a n elért teljesít­ m é n y e k r e é r v é n y e s . Esetleg jó technikájú. A vizsgálat felépítése olyan. amely tartalmazza megjelenési sajátosságaira. szabadrajz készítése). irányadó vizsgálatok elvégzésére: .h á t t é r állandóság. hogy milyen számolási technikával számol . a k o n c e n t r á c i ó szintje. . h o g y a n s z á m o l . u g y a n i s ez a teszt a diszkalkuliás g y e r m e k intelligenciastruktúrájáról és intelligenciaszintjéről is reális k é p e t ad. hogy a diktált (és lejegyzett) m ű v e l e t je­ lent-e s z á m á r a m ű v e l e t v é g z é s i irányt. Hiszen ezt e l m e s é l n i e n a g y o n nehéz. h a n e m a vizsgálat részterületeihez k a p c s o l ó d ó tipi­ kus hibákat. Ezt próbáljuk a g y e r m e k k e l is éreztetni. tudja-e a g y e r m e k utánozni.ha ez. cselekedtetésben végzett vizsgálati részekre a k k o r és ott kerül sor. s n e m a „mit n e m tud"-ra v a g y u n k kíváncsi­ ak. A vizsgálat alatt m i n d v é g i g a „mit tud"-ra. hogy mekkora segítséggel tudja használni a m e g l é v ő isme­ reteit. lassú. . ha a g y e r m e k a m a g a s a b b szintű absztrakcióra egyáltalán n e m képes. a számfogalmak „ á l l a p o t á t " . osztályfokához. Iskolás g y e r m e k e s e t é b e n fontos m e g t u d n u n k . S z ü k s é g e s e l v é g e z n i a Snijders Oomen n o n v e r b á l i s intelligenciatesztet.PPL (nyelvi fejlettséget vizsgáló teszt). E z e k célja. fa. Kipróbáljuk a taníthatóságot.rajzvizsgálat ( e m b e r . modellekkel. vagyis m e g m u t a t u n k egy helyes m e g o l d á s i lehetőséget.) A vizsgálat eredményét m i n d v é g i g befolyásolhatja a g y e r m e k g y e n g e figyelme (esetleg f i g y e l e m z a v a r t á r s u l ó h i p e r a k t i v i t á s s a l ) . a szókincs. A tárgyakkal. hogy egy-egy részterület f e l m é r é s e k o r végigkövet egy le­ hetséges absztrahálási útvonalat.Harris-íéle laterális d o m i n a n c i a v i z s g á l a t . -diszlexiavizsgálat. A terápia s z e m p o n t j á b ó l a s z u b t e s z t e k e r e d m é n y e i a differenciált egyéni foglalkoztatás é r d e k é b e n fontosak. illetve a s z á m o ­ lási zavarra. Esetleg ki­ alakult v a l a m i l y e n számolási technika. mi j á t s z ó d h a t le a g y e r m e k b e n . Sok esetben csak a terápia m e g k e z d é s e után kerülhet sor a k ö v e t k e z ő kiegészítő. légkör m e g t e ­ remtése. il­ letve m a t e m a t i k a i t u d á s á n a k elvárható (feltételezhető) szintjéhez.).

helytelen. .n é z e g e t .A m e n n y i s é g é s a s z á m n é v egyeztetése megfelelő-e h a l m a z a l k o t á s k o r ? ( A m e n n y i ­ s é g . térben. majd h á r o m v á l t o z ó s sorozatot folytatni. 3. .M e g é r t i . . . illetve bizonytalan tájékozódás.e a s z á m o k r a (pl. E z e k é r t e l m e z é s e után állapíthatjuk m e g . n e m tudja tartani a szabályt.e a sok. vers e l m o n d á s a k o r . a m o z g á s o s j á t é k o k során a m o z g á s s o r o k u t á n z á s a (ügyesség. letapsolásakor? Ritmusos számlálás. sorrend) megfelelő-e? Műveletek lejegyzésének sorrendje. és a szabályt m e g f o g a l m a z n i ? (Egyáltalán n e m ismeri fel a szabályt.e számjegyeket. irányok. a helytelen számlálás miatt. elvételt.K ö z é p s ő c s o p o r t o s k o r á b a n számlálgatott-e. fel adattartása. 4. E n n e k szempontjait összefoglaljuk. . egyensúly. n e h e z e n a l k a l m a z z a a szabályokat j á t é k közben.pl. . önállóan leírja-e a z o k a t ? . hogy a g y e r m e k számolási képessége fejlesztést igényel. ma­ tematikai-logikaifeladatok. a viszonyszavak hibás használata. t u d a t o s megfigyeléshez. a m a t e m a t i k á v a l való „ j á t s z á s " ö r ö m e t okoz-e a gyer­ mek számára. pótlást. h o g y a h a l m a z szá­ m o s s á g á t az u t o l s ó n a k k i m o n d o t t s z á m n é v jelöli: öt a l m a van az asztalon. a társasjátékokat? ( K o n s t r u á l ó j á t é k o k b a n n e m e l é g g é fantáziadús. SZEMPONTOK AZ ÓVODÁSKORÚ (NAGYCSOPORTOS) GYERMEKEK DISZK ALKULIAVESZÉLYEZTETETTSÉGÉNEK FELISMERÉSÉHEZ Az ó v ó n ő tapasztalatai .e l m o n d j a . puzzle összerakást. az ujjak k ü l ö n á l l ó m o z g a t á s a ügyetlen.A m o z g á s és a beszéd ritmusa összehangolt-e m o n d ó k a .passzív s z ó k i n c s e és az aktív beszéde. . elvont matematikai fogalmak használata. el tudja-e végez­ ni az ilyen t a r t a l m ú feladatokat? . n e m érti p o n t o s a n a m e s e s z ö v e g é t . k e v e s e b b változót ismer fel.Szereti-e a Iegó építést.Saját testén m e n n y i s é g e k e t egyeztet-e: egy mozdulattal tud-e ujjain adott m e n n y i s é ­ Globális mennyiségfelismerés. a lényeget k i e m e l v e ? ( N e m köti le a hallgatott m e s e . az egyes műveletek.s z á m n é v egyeztetése hibás pl. megszámlálás.Felismeri-e.azokat m e g a l k o t n i és m e g n e v e z n i ? Halmazalkotás. záró­ j e l b e n kiegészítve azokkal a figyelemfelhívó jelekkel.A d i s z k a l k u l i a p e d a g ó g i a i vizsgálatát és e z e k e t a vizsgálatokat a megfelelő i s m e r e t e k k e l és gyakorlattal r e n d e l k e z ő s z a k k é p z e t t p e d a g ó g u s .pl. h o g y helyes a m e g s z á m l á l á s . 1. több. . bizonytalan bal­ j o b b differenciálás.É r d e k l ő d i k . .m á s o l g a t . Dőlt betűvel utalunk . L e h e t . nagy. hibás a számlálás. bontást cselekvés közben.) Szöveges feladatok megoldása. terítéskor .kiindulásul szol­ g á l h a t n a k a c é l z o t t a b b . .A l a p v e t ő matematikai fogalmakat megért-e.f i g y e l m é n e k terjedelme.Tud-e színes pálcikákból két-. u g y a n a n n y i m a r a d ? A számfogalom és helyiértékfogalom biztonságos használata. elvont irányok megtartása műveletvégzés közben. n e m érdeklődik a m e s e k ö n y v e k iránt. . az ujjmozgás és a beszéd k o o r d i n á c i ó j a helytelen. a b e n n e lévő összefüggéseket. Az óvodai k ö r n y e z e t és m a t e m a t i k a i irányú foglalkozásokon milyen a g y e r m e k . síkban? Tudja-e a n a p s z a k o k . . pl.e a színeket? 186 187 . k é z m o z g á s a ügyetlen.H o g y a n érti m e g az utasításokat? . . tízes átlépés menete. ahol az adott k é p e s s é g megfe­ lelő szintű a l k a l m a z á s á r a szükség lesz az iskolában.) Számsorozatok alkotása. m o t i ­ váltsága? . matematikai jelek írása. r á k é r d e z . . a számlálás r i t m u s a egyenetlen. 2. nyelvtani és tartalmi h i b á k a tér­ és időfogalmak kifejezésében. . A v i z s g á l a t é r t é k e l é s é n e k m ó d j a a h i b a a n a l í z i s . k e v e s e b b . m e g n e v e z i . mennyiségek összehasonlítása. h o g y a terápia területei közül m e l y i k r e kell a fő h a n g s ú l y t helyezni.) Számjegyek. a szabály m e g f o g a l m a z á s a sok segítséget igényel. a g y e r m e k m é g s e m tudja. évszakok nevét sorrendben.kiegészítve a g y e r m e k k ö r n y e z e t é b e n élőkével . részekből n e h e z e n alkotja m e g az egé­ szet.a teljesség igénye nélkül . széles.) Biztonságos get m e g m u t a t n i ? számlálás. napok. m o n d a t s z e r k e s z t é s i n e h é z s é g e i v a n n a k . a g y e r m e k tudja. k e s k e n y ) ? Matematikai relációk felállítása. kicsi. k o n c e n t r á l ó k é p e s s é g e . s e m m i . h á z s z á m . illetve l o g o p é d u s is elvégezheti. n e m szívesen mesél. . a u t ó b u s z száma). lejegyzett műveletek részekre bontása. és tudja-e cselekvés k ö z b e n .Szeret-e m e s é t hallgatni otthon és az ó v o d á b a n . beszédében használ-e nagyságviszo­ n y o k r a v o n a t k o z ó fogalmakat (pl. a m e l y e k m e g l é t e esetén fölmerül. 5 alma -. j e l l e m z ő j e g y e i k e t is­ meri-e? (Kialakulatlan.) Eligazodás fogalmak a négyzethálóban. megszámlálás.) Konkrét számosság megállapítása.a m a t e m a t i k a t a n u l á s á n a k azon területeire. szókincs­ ben.kéri-e h o g y meséljenek neki. h o g y ha a teát n a g y o b b p o h á r b a töltjük át. m u n k a t e m p ó j a . megtudja-e számlálni az ujjait? (A tárgyak m e g é r i n t é s e és a beszéd ö s s z e h a n g o l á s a .n a g y c s o p o r t o s k o r b a n tud-e m e g s z á m l á l n i t á r g y a k a t l e g a l á b b h a t o s s z á m k ö r b e n .e s z á m o s s á g iránt. kevés.Értelmezi-e a h o z z á a d á s t . u g y a n a n n y i f o g a l m a k a t .e a m e s é t a s z ö v e g r e jól e m l é k e z v e .Megfelelő-e a tájékozódása saját testén.k o o r d i n á c i ó j a . -A m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g fogalma kialakulóban van-e: pl.e s p o n t á n m ó d o n s z á m o k a t . -A t o r n a f o g l a l k o z á s o k o n a körjátékokban.

h o g y az első osztályban tanító p e d a g ó g u s t a n í t v á n y a i n a k m e g i s m e r é ­ se során . A s z á m f o g a l m a k m e g s z i l á r d u l á s á n a k útja: a m e n n y i s é g e g y e z t e t é s e m e n n y i s é g g e l . hogy az adott s z á m o t azonnal egyeztetjük a k o r o n g k é p é v e l . s z á m ­ láláskor. egyensúly. s z á m n é v v e l . l o g o p é d i a i a m b u l a n c i á n .felismeri-e. a m e l y e t ujjtornával ( z o n g o r á z ó m o z g á s . síkban. . fejlődés része.a m o z g á s és beszéd r i t m u s a összehangolt-e m o z g á s s a l kapcsolt v e r s m o n d á s k o r . észlelés. A s z á m f o g a l m a k kialakítását m e g e l ő z i . . síkban. oda-vissza. SZEMPONTOK A D1SZKALKULIA JELEINEK FELISMERÉSÉHEZ ISKOLÁSKORÚ 1-4.e a színárnyalatokat. .mennyiségállandóság.szövegértés. feladatlap-gyűjtemények J á t é k o k . . Az a l á b b i a k b a n n é h á n y fontos s z e m p o n t o t e m e l ü n k ki. külön m o z g a t á s a ) és általában a finommotorika és a ritmusérzék fejlesztésével fokoz­ hatunk. h ó n a p o k . a m e l y e k r e a terápia során k ü l ö n ö s g o n d o t kell fordítani. számjeggyel. . a soralkotás m e g t a n u l á s a és g y a k o r l á s a . hogy . az ujjak e g y m á s h o z érinté­ se. „ K a t o n á s a n " . a b e l s ő v é válás folya­ matát (interiorizáció). 189 egyeztetése.tud-e az ó r a szerint időt m e g h a t á r o z n i (tanév végén).T e s t n e v e l é s órán a mozgássorok utánzása (ügyesség. hogy az ó v o d a i foglalkozásokba jól b e é p í t h e t ő a célzott j á t é k o s m a t e m a t i k a i képességfejlesztés. A ta­ p a s z t a l a t o k azt mutatják. b e s z é d ( k o m p l e x készségfej­ lesztés). v á l t o z a t o s t a r t a l o m m a l .tájékozódás saját testen. . e g y ü t t m ű k ö d v e a t e r á p i á b a n g y a k o r l o t t l o g o p é d u s s a l . kiegészítve azzal. megszámlálás. . g y ó g y p e d a g ó g u s .mennyiség-számnév-számjegy . ) A számfogalmak kialakításakor az ó v o d a i m ó d s z e r t a n szerinti s z o k á s o s utat követjük. figyelem. m e g n e v e z i . g o n d o l k o d á s . az e g y e n l e t e s ritmust megtartva.tudja-e a n a p s z a k o k . v a l a m i n t az ujj képpel. E g y a r á n t j a v a s o l t a speciális m e g s e g í t é s . Ez u t ó b b i h o z p e d i g s z ü k s é g e s az uj­ jak m o z g é k o n y s á g a . időben. . M e g kell j e g y e z n ü n k . a m o z g á s és beszéd ö s s z e h a n g o l á s á v a l kell t u d n i a számlálni a g y e r m e k n e k a megfelelő s z á m k ö r b e n . ha a g y e r m e k c s a k a m a t e m a t i k a i k é p e s s é g e k t e r é n m u t a t e l m a r a ­ dást.időbeli tájékozódása megfelelő-e. é v s z a k o k nevét s o r r e n d b e n . ha ez az e l m a r a d á s egy általános. rajzolása.h a s o n l ó a n az olvasászavar megelőzéséhez (diszlexia-prevenció) az óvodásokkal végzett diszkalkulia-megelőzés a n y a g a is meghaladhatja b i z o n y o s területeken azt az i s m e r e t a n y a ­ got.t i s z t á b a n van-e az irányokkal m a t e m a t i k a i m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n . felépítése. . amit az ó v o d a i n a g y c s o p o r t b a n várnak el a g y e r m e k t ő l .olvas-e m e s é k e t ö n á l l ó a n . . eljutva az a u t o m a t i z á l ó d á s i g . Itt b ő v ü l n e k a kérdések a m a g a s a b b életkor (érési folyamat) k ö v e t k e z t é b e n . logopédiai m ó d s z e r e k k e l és e s z k ö z ö k k e l történik. . sorrend) megfelelő-e.g r a f o m o t ó r i u m (egyszerű mértani ábrák. . fejlesztő p e d a g ó g u s s a l . s z á m j e g y e k kirakása. de n o r m á l ö v e z e t b e tartozó lassabb érés. illetve azzal p á r h u z a m o s a n h a l a d a térbeli. h o g y s z ü k s é g van-e d i s z k a l k u l i a . A számolási zavar m e g e l ő z é s e é r d e k é b e n az ó v ó n ő k is sokat t e h e t n e k . Külön figyelmet igényel a számlálás ritmusossága. M i n d e z t az ujjak nyitogatásával-csukogatásával e g y b e k ö t v e is tudnia kell. (Ezek a m ű v e l e t v é g z é s m e g a l a p o z á s á h o z is s z ü k s é g e s e k .m a t e m a t i k a i m ű v e l e t e k é r t e l m e z é s e cselekvésben.halmazalkotás.felhasználva a szülőkkel folytatott beszélgetések tapasztalatait is .é r z é k e l é s . e m l é k e z e t . el tudja-e m o n d a n i jellemzőiket. t á r g y a k k a l (ujjakon) be­ mutatva. térben. napok. . OSZTÁLYOS GYERMEKEK ESETÉBEN . a m e l y min188 Az alábbi s z e m p o n t o k egy része már szerepelt az ó v o d á s k o r ú g y e r m e k e k k e l k a p c s o l a t b a n leírtak során.m a t e m a t i k a i relációs szókincs.m i n d e n gyer­ mekre v o n a t k o z ó a n k e r e s s e n válaszokat az itt m e g f o g a l m a z o t t k é r d é s e k r e . m e g f o g a l m a z v a a számolási m ű v e l e t e k e t .megfelelő-e a tájékozódása saját testén. írása). majd k é p e k segítségével oldjuk meg. A vizsgálatok e r e d m é n y é t ő l függően tudja eldönteni a l o g o p é d u s .számfogalmak: . és a k k o r is.ritmusos számlálás. . g y ó g y p e d a g ó g u s s a l . . . A műveletekkel való i s m e r k e d é s k o r a g y e r m e k cselekvéssel. h o g y kérjen r é s z l e t e s e b b ( k o m p ­ lex) v i z s g á l a t o t g y e r m e k e s z á m á r a a nevelési t a n á c s a d ó b a n .h a l m a z o k összehasonlítása.m e n n y i s é g e k egyeztetése. . .szeret-e m e s é t hallgatni otthon. k o ­ rongképpel.A m e n n y i b e n sok o l y a n j e l z é s gyűlik össze a megfigyelésekből. . . sík­ beli irányok tisztázása. Célszerűnek tartjuk. . . térben. .b i z t o n s á g o s globális mennyiségfelismerés. iskolában. E h h e z b ő s é g e s anyagot k í n á l n a k a f o r g a l o m b a n lévő g y a k o r l ó ­ k ö n y v e k é s -füzetek. irányok.számemlékezet. A szöveges feladatokat is először k o n k r é t cselekvéssel. A készségfejlesztés g y ó g y p e d a g ó g i a i . tanácsoljuk a szülőnek. s t ö r e k e d h e t ü n k az e g y r e m a g a s a b b a b s z t r a k c i ó s szint elérésére. fejlesztő p e d a g ó g u s .m e g e l ő z ő terápiára. szóban m e g f o g a l m a z v a végzi el a m ű v e l e t e k e t . a m e l y a számolási k é p e s ­ s é g e k l a s s ú b b fejlődésére utal. A diszkalkulia-prevenciós meg: foglalkozások az alábbi képességek fejlesztését célozzák dig á l l a n d ó .m e n n y i s é g i relációk alkotása. í g y a l a p o z z u k m e g a m ű v e l e t v é g z é s h e z szintén fontos m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g és globális mennyiségfelfogás kialakulását. .

a globális m e n n y i s é g f e l i s m e r é s hiányzik. . .k ü l ö n biz­ tonsággal felismeri a h á r o m és a kettő ujjképét és k o r o n g k é p é t . . m u n k a t e m p ó . .a passzív és aktív szókincs. hogy a g y e r m e k egyre k e v é s b é tud megfelelni a k ö v e t e l m é n y e k n e k m a t e m a t i k á b ó l amellett. az ujjakon vagy k o r o n g k é p e n mutatott m e n n y i s é g e t n e m tudja azonnal m e g n e v e z n i ) .felismerte-e a számjegyeket. ^•Mennyiségi relációk alkotása. 7 2 .a figyelem tartóssága.a k a d o z ó r i t m u s ú .a motiváció. az e s z k ö z h a s z n á l a t t ó l való elszakadást. 7 1 . a t ö b b . logopédiai fejlesztés. az alábbi s z e m p o n t o k szerint: .u g y a n a n n y i fogalmá­ nak helytelen használata. Ilyenkor a p e d a g ó g u s n a k újra át kell gon­ dolnia.iskolába kerüléskor .M i l y e n .és nyelvi fejlettség.az a l a p m ű v e l e t e k e t cselekvésben értelmezte-e. 206. általános fejlesztés)? S z ü k s é g e s .a m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g fogalma kialakult volt-e? Az iskolai m a t e m a t i k a . de ha ö s s z e kell a d n i a a két m e n n y i s é g e t . . mint a 4. 207. Globális mennyiségfelismerés saját testen. pszichoterápia. m e g tudja m o n d a n i . iskolai olvasmány tartalmát a lényeget k i e m e l v e . .a beszéd. megnevezése.a globális m e n n y i s é g f e l i s m e r é s h i á n y a m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n (pl. 7 1 . m o d e l l e k k e l is).a s z ö v e g e s feladatok m e g o l d á s a . .az instrukciók. 7 2 .a számolási technika belsővé válását (interiorizálódását). főfogalmak m e g é r t é s e és használata. . Számlálás n ö v e k v ő és c s ö k k e n ő s o r r e n d b e n az osztályfoknak m e g f e l e l ő s z á m k ö r b e n egyesével. 7 0 . légó építést. 209. de lassú számlálás. ) .A m a t e m a t i k á t tanító p e d a g ó g u s h o g y a n látja a g y e r m e k n é l . Hibázási lehetőségek: . feladatok s z ö v e g é n e k megértése. célzottan m e g kell figyelnie a k ö v e t k e z ő k e t : . 7 1 . Hibázási l e h e t ő s é g e k : . 7 0 . .el tudja-e mondani a mese. irányított folyamatos ottho­ ni g y a k o r l á s b a n . . de hibátlan számlálás.a m e n n y i b e n nem történt m e g a k o m p l e x (orvosi.egyenletes ritmusú. h o g y a p e d a g ó g u s tisztában legyen az adott g y e r m e k m a t e m a t i k a i képességei­ nek fejlettségi szintjével. .l o g i k a i g o n d o l k o d á s (szabályok felismerése). hibázási m ó d o k a t tapasztal? A m e n n y i b e n a g y e r m e k részesült r e n d s z e r e s korrepetálásban.s z á m o k k i h a g y á s a (pl. k o n c e n t r á l ó k é p e s s é g . illet­ ve k i s c s o p o r t o s fejlesztés (pl. 2 0 8 ..a relációs jel (mint m a t e m a t i k a i s z i m b ó l u m . . vagy csak kialakulóban van (pl. n e m érti. 2. de írásban hibásan jelöli: 7 < 4 ) . memoryt.b e s z é d k o o r d i n á c i ó j a n e m megfelelő. k ü l ö n . A h h o z .a v i s z o n y f o g a l m a k . h o g y a többi tan­ tárgyból ö n m a g á h o z mérten j ó k az e r e d m é n y e i .A tanulásban mennyire önálló? .a m e n n y i s é g i relációk helytelen é r t e l m e z é s e . 191 . p e d a g ó g i a i ) vizsgálat.megérti-e.k e v e s e b b . 400) . annak milyen e r e d m é n y e volt? 190 H o g y a n reagál a g y e r m e k a kudarcokra? Van-e egyáltalán sikerélménye a m a t e m a t i k á b a n ? S z i n t é n fontos a g y e r m e k e g y é b vizsgálati e r e d m é n y e i n e k á t t e k i n t é s e . S z ü k s é g e s volt-e ó v o d á s k o r b a n a g y e r m e k számára bármely okból kifolyólag egyéni.a s z á m f o g a l m a k elvonttá válásának ( a b s z t r a h á l ó d á s á n a k ) folyamatát. kártyajátékokat.iránytévesztés (pl. és a b e s z é d é b e n használja-e az a l a p v e t ő m a t e m a t i k a i fogalmakat. esetleg átértékelnie az e l ő z ő s z e m p o n t o k r a m e g f o g a l m a z o t t válaszait.M i l y e n e r e d m é n y e i v a n n a k az egyes tantárgyakból? . . A számfogalmak állapota 1. tízesével (ha szükséges tárgyakkal. h o g y csak m á s o d i k osztályban válik nyilvánvalóvá.szabálytévesztés (pl. pszichológiai. 7 1 . 70 helyett: 72. g y a k r a n i s m é t l ő d ő hibákat. puzzle összerakást.e a g y e r m e k s z á m á r a az iskolai t a n u l m á n y o k k a l p á r h u z a m b a n v a l a m i l y e n kiegészítő fejlesztés (pl.a b e s z é d m e g é r t é s és nyelvi felfogás (nyelvi p e r c e p c i ó ) .az a l a p m ű v e l e t e k végzése. . ) . . hibátlan.pl. 7 2 . miért van a < jel két s z á m között). logopédiai terápia. .a m o z g á s . 7 1 . a n n a k elvégzése _ a g y e r m e k r e v o n a t k o z ó a d a t v é d e l m i s z e m p o n t o k betartásával. Hibázási l e h e t ő s é g e k : . . -a relációs jel helytelen a l k a l m a z á s a a síkbeli tájékozódás zavara miatt (pl.m a t e m a t i k a i . 300. a k k o r m é g i s e g y e n k é n t m e g s z á m l á l j a ) . . . . környezet és e g y é b t a n ó r á k o n fontos a k ö v e t k e z ő k ismerete: . korrepetálás)? Előfordul. 6 9 .tartalmi a z o n o s í t á s á n a k hiánya .a feladattartás. modelleken. . 6 9 helyett: 72.M i b e n lát p r o b l é m á t a g y e r m e k k e l k a p c s o l a t b a n ? .K o n k r é t a n a m a t e m a t i k a t a n u l á s terén hol tapasztalja a n e h é z s é g e k e t ? . . . mozgásterápia.a műveletvégzés biztonságát? . s k o n k r é t a n e l e m e z n i a g y e r m e k általános tanulási teljesítményét. hogy a 7 több. . főképpen a m a t e m a t i k á r a v o n a t k o ­ zólag.szereti-e a társasjátékokat. .a s z á m f o g a l m a k állapota.az iskolai t a n u l m á n y o k kezdetén m e n n y i r e (volt) a u t o m a t i z á l t a számlálása n ö v e k v ő és csökkenő sorrendben. . . .

hibás számjegyírás (pl.t e c h n i k a kialakításával. . 13-6 feladatot ú g y oldja m e g . 6 helyett 9. .a m a r a d é k e l h e l y e z é s e hibás (pl. hogy m e n n y i 2 + 3 . .4. ül. 8. de n e m tudja. Hibázási lehetőségek: . nyolcból kettőt). 192 193 . A mennyiségállandóság. 7-2=5. .h é t . a k k o r 3 0 + 4 0 = 7 0 ) .a m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g észlelése n e m alakult ki. vagy m é g csak k i a l a k u l ó b a n van (pl. az egyes. h a n e m a kisebbít e n d ő h ö z adja h o z z á ) .a szorzó. osztás) értelme­ zése.a tízes átlépés m e n e t é t n e m értelmezi ö s s z e a d á s k o r (pl. tízes stb. . szorzás. . A számemlékezet. h a j ó technikájú és m a g a s a b b s z á m k ö r b e n is al­ k a l m a z h a t ó . . hogy a g y e r m e k n e k kialakulte valamilyen számolási technikája. j ó l leírja. .a m ű v e l e t e t kiolvasni n e m tudja. de az sokszor rossz m ó d s z e r ű . e s z k ö z h a s z n á ­ latát (pl. 315 -238 097. .2 0 = 5 0 . h a t . kivonás. Számjegyek írásának megfigyelése. lejegyzése. m e n n y i 2 0 + 3 0 . . H i b á z á s i lehetőségek: . Előfordul. A legtöbb számolási n e h é z s é g e k k e l k ü z d ő g y e r m e k p r ó b á l k o z i k v a l a m i l y e n .a diktált s z á m n e v e k hibás leírása (pl. Hibázási lehetőségek: leírt számjegyek kiolvasása).gyenge számemlékezet.a szorzás és bennfoglalás kapcsolatát n e m értelmezi (pl. Például a 3 + 4 ö s s z e a d á s k o r a g y e r m e k e g y i k kezén egyen­ ként kinyit h á r o m ujjat.a tízes átlépés m e n e t é t n e m értelmezi k i v o n á s k o r (pl. d e m a g a s a b b számkörben m á r n e m . mert a n y o l c h o z . 7 2 : 3 helyett 72-3). a 32 e s e t é b e n a hár­ m a s számjegy h á r o m tízest j e l e n t ) . .m e g t a p a d á s az e l ő z ő műveletnél (pl. a m á s i k k e z é n n é g y e t ugyanígy. e g y egyest m o n d ) . . . h o g y tízből elvesz hatot és h á r m a t is). hogy 3 x 6 = 1 8 . h o g y m e n n y i 8 + 7 . 3-7=21. .a n a l ó g i á k a t n e m i s m e r fel (pl. 2 8 + 7 stb. 23 helyett 32.és b e n n f o g l a l ó t á b l a b e v é s é s e n e m történt m e g .g r a f o m o t o r o s a n ügyetlen írás.a leírt s z á m j e g y e k hibás k i o l v a s á s a (pl. a 3 1 + 4 2 ö s s z e a d á s a k o r n e m a l k a l m a z z a azt a m e g l é v ő tudását. . 105 helyett 150). tudja. majd a két k e z é n kinyitott ujjakat az o r r á h o z érintgetve újból m e g s z á m l á l j a .n é g y .a helyiérték m e g n e v e z é s e k o r a helyiérték helyett a számjegyet nevezi m e g (pl. m i n d e g y i k e t az állához érintve. a 132 e s e t é b e n a két e g y e s . e g y s z á z a s h e l y e t t e g y kettest. több ö s s z e a d á s után k ö v e t k e z ő k i v o n á s helyett is összead). hogy tizenöt l e g y e n . összeadás. egy h á r m a s t .a s z ü k s é g e s s z i m b ó l u m o k tartalmi a z o n o s í t á s a hibás (pl.a m a r a d é k o t n e m tartja m e g . de n e m tudja. hogy 6 5 3 9 . bontás. ha a m e g s z o k o t t k o r o n g k é p térbeli e l h e l y e z é s e m e g v á l t o z i k . hogy ha 3 + 4 = 7 . 72-27 fel­ adatot ú g y végzi el. n e m t u d j a j á t é k p é n z b ő l kirak­ ni az adott m e n n y i s é g e t ) . . ) 7. és figyelemmel kísérje az e s z k ö z ö k t ő l való el­ szakadás folyamatát (interiorizáció).a helyiérték é r t e l m e z é s e modellekkel sem alakult ki (pl. az e r e d m é n y : 59).a számjegyek e l h e l y e z é s e a n é g y z e t h á l ó b a n hibás. N a g y o n fontos.az írásbeli m ű v e l e t v é g z é s m e n e t é t n e m ismeri (a szóbeli m ű v e l e t v é g z é s m e n e t e sze­ rint halad). .2 7 = 0 6 . m a r a ­ d é k á t n e m a k i v o n a n d ó h o z . de h a t s z á z . 5. de n e m tudja m e n n y i 18+7. lassú. Az alapműveletek és inverzeik (pótlás. sok tévesz­ tési lehetőséget rejt m a g á b a n . . .többnyi­ re ujjszámolási . Hibázási lehetőségek: . h o g y 7 0 . 2 + 7 = 9 .az a n a l ó g i á k a t m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n n e m a l k a l m a z z a (pl.tükörírás. A helyiérték-fogalom. Hibázási lehetőségek: . és é r t e l m e z n i s e m tudja m ű v e l e t v é g z é s n é l . k o r o n g o k . n e m értelmezi.a helyiértéket m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n n e m veszi figyelembe (pl 7 8 . . 3 helyett E ) . elnevezést. e g y . ujjak. s z á m e g y e n e s ) . tudja. . .ö t s z á z h a r ­ m i n c k i l e n c n e k olvassa).a helyiérték-fogalom n e m alakult ki ( n e m tudja pl. . a g y e r m e k n e m észleli a z o n o s n a k . . h á r o m tízes.). 6. h o g y pl. de e m e l l e t t m e g f i g y e l h e t ő . 72-27 esetében 7 0 . Számnév-számjegy egyeztetése (diktált számjegyek leírása. hogy 18-ban a 6 h á n y s z o r van m e g ) . 1 -4=4. tudja. 8 + 7 e s e t é b e n h o z z á s z á m l á l ) .u t á n m o n d á s k o r akusztikus tévesztések figyelhetők m e g (pl. 2-4=8.m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n áttérés m á s m ű v e l e t e k r e (pl. K é s ő b b is h a t é k o n y lehet. elvégzése m e g f e l e l ő s z á m k ö r b e n . Hibázási lehetőségek: . e r e d m é n y = 5 5 ) . hogy ö t ö s vagy tízes s z á m k ö r b e n k é p e s ö s s z e a d á s t é s k i v o n á s t v é g e z n i a z ujjai s e g í t s é g é v e l . 7-4=3 helyett: 7-43).iránytévesztés m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n síkban. „ s z e r e p l ő k " felcserélése (pl. és az milyen jellegű. . Az alapműveletek végzését nagy mértékben befolyásolja az. Az ujjak segítségül hívása a s z á m o l á s t a n u l á s k e z d e t é n elfogadott és e r e d m é n y e s .a m ű v e l e t e t é r t e l m e z n i n e m tudja (ez a szorzásnál és az osztásnál fordul e l ő leggyak­ rabban).a m ű v e l e t lejegyzése h i á n y o s (pl. . hogy a p e d a g ó g u s ismerje m i n d e n tanítványa számolási technikáját. a m i k o r hét­ ből elvesz hetet. 4-4=16).akusztikus tévesztés miatt m á s szorzóra tér át (pl.h é t ) . vagy b o n t á s n á l kétféle színben j e l e n i k m e g u g y a n a z a m e n n y i s é g . hogy ez a t e c h n i k a f o k o z a t o s a n leépül.2 0 = 5 0 .

d a r a b s z á m m a l k a p c s o l a t o s f o g a l m a k kialakítása a 10-es. a 36-ot elkezdi számlálni az ujjain. s így k é s ő b b az e l v o n a t k o z t a t á s r a a l k a l m a s e s z k ö z r e n d s z e r kidol­ gozása. Ez a sajátos fejben szá­ molási t e c h n i k a főleg azoknál a gyerekeknél fordul elő. h o g y a n s z á m o l t a ki pl. m é g ­ is azt tapasztaljuk. A terápia f o l y a m á n a d a r a b s z á m f o g a l m á n a k kialakítását m i n d e n oldalú m e g e r ő s í t é s s e l segítjük: az adott d a r a b s z á m o t látjuk.a szabályt m e g t a r t a n i n e m tudja. d a r a b s z á m m a l k a p c s o l a t o s f o g a l m a k kialakítása az o s z t á l y f o k n a k megfe­ lelő s z á m k ö r b e n . 195 .a kijelölt m ű v e l e t e t elvégezni n e m tudja. s a m á r biztosan elsajátított tudásra. Visszatérő feladatként j e l e n t k e z i k a terápiás folyamat során a m á r addig elsajátított is­ meretek J á r t a s s á g o k . kitartásra nevelés. Hibázási lehetőségek: -a szabályt felismerni n e m tudja (pl. 5. m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g . s a megfelelő k é p e s s é g e k fejlesztése j á r t a s s á g o k . a 2.Saját testen. e b b ő l e l v e s z e g y e t U g y a n í g y lehet kiindulás a szorzás: 2-8= 16. a m e g l é v ő k é p e s s é g e k r e építjük fel a terápia ter­ vét. . .a s z ö v e g e t a m a t e m a t i k a nyelvére lefordítani n e m tudja (a szövegértés nehézségei mi­ att n e m tudja kiválasztani a megfelelő műveletet. motiváltsági foka h a t á r o z z a m e g . s ezért a p e d a g ó g u s s z á m á r a úgy tűnik. . a k ö v e t k e z ő derül ki: tudja. azt m i n d i g a gyermek adott fejlettségi szintje. h o g y a g y e r m e k n e m h a s z n á l eszközt.) . illetve az új i s m e r e t e k b e való beépí­ tése. Ha a p e d a g ó g u s a megfigyelések ö s s z e g z é s e k o r úgy látja. ha a g y e r m e k például a 2 8 + 3 6 .E g y m á s i k g y a k r a n tapasztalt rossz technika. A vizsgálatok e r e d m é ­ nyétől függően k e z d ő d h e t m e g a diszkalkulia-terápia. L e g f o n t o s a b b t e e n d ő k az absztrahálás f o l y a m a t á n a k segítése. majd rajzban. számsort u g y a n e z e n s z á m o k ismétlé­ sével folytatja). és alkalmazni is tudják. életkori sajátosságai.Az a l a p m ű v e l e t e k és i n v e r z e i n e k fogalmi kialakítása. A terápia k i i n d u l ó pontjának tekintjük a vizsgálatnál kapott e r e d m é n y e k e t . a s z o r o n g á s oldása. a 8+7-et. . A cselekedtetést a d d i g v é g e z z ü k . A fenti feladatok v é g i g v o n u l n a k a terápia e g é s z m e n e t é n .. végül c s e l e k e d t e t é s nélkül. és e r e d m é n y k é n t 36-ot v a g y a k e z é n utoljára k i n y i t o t t 6 (ujjat) m o n d j a .d a r a b s z á m egyeztetése.és s z a m e m l é k e z e t g y e n g e s é g e miatt). m i n d e n esetre é r v é n y e s kezelési tervet k i d o l g o z n i n e m lehet. a m í g az a s z i m b o l i z á l ó d á s r a a l k a l m a s lesz. a m e l y e k e t cselekedtetéssel é r t e l m e z ü n k .m ű v e l e t v é g z é s i n e h é z s é g miatt a sorozat folytatása hibás. Egyszerű és összetett szöveges jeladatok megoldása . a g y e r m e k jól tud fejben (absztraháltan) számolni. 2/0-as s z á m k ö r b e n (számlálás.. az e m l é k e z e t . a g o n d o l k o d á s és a beszéd fejleszté­ se ( k o m p l e x készségfejlesztés).a választ p o n t o s a n m e g f o g a l m a z n i n e m tudja. térben. akik a m ű v e l e t e k közötti öszszefüggéseket értik. relációk alkotása. E l ő f o r d u l . globális' darabszám felismerése. észlelés. a m e l y e k a m a ­ tematika t a n u l á s h o z n é l k ü l ö z h e t e t l e n e k . a 10-es. a fokozatosság elvét k ü l ö n ö s e n s z e m előtt tartva.S z á m m a l . U g y a n a k k o r .N e v e l é s i feladatok. A tanult m e n n y i s é g e t m i n d e n formájában folya­ matosan gyakoroljuk. A diszkalkuliás g y e r m e k is képes lehet erre. és a tízes átlépés é r t e l m e z é s e s e m alakult ki. számjegyek írása. . . helyiérték-fo­ H i b á z á s i lehetőségek: . k é s z s é g e k kialak í t á s a j ó l b e g y a k o r o l t .(ez összefügghet a kérdés felidézésének és/vagy a lé­ n y e g e s és lényegtelen a d a t o k e l k ü l ö n í t é s é n e k n e h é z s é g é v e l ) . számnevét k i m o n d j u k . készségekre. . Matematikai logikai szabályok felismerése A m a t e m a t i k a i logikai szabályok felismerését l e g k ö n n y e b b e n a n ö v e k v ő . b e g y a k o r l á s a .S z ö v e g e s feladatok m e g o l d á s a . . tapintjuk. m e g s z á m l á l j u k . ö n f e g y e l e m r e . m ű v e l e t e k e t ) . m e l y e k n e k célja a h a r m o n i k u s s z e m é l y i s é g kialakítása. m o d e l l e k k e l c s e l e k e d t e t é s k ö z b e n . a m o t i v á ­ lás. vagy a valamivel növekszik. Általános. k e l l ő k é p p e n begyakorolt j á r t a s s á g o k r a . h o g y 28-at a „ z s e b é b e tesz". A k ü l ö n b ö z ő m a t e m a t i k a i fogalmak és a velük végzett m a n i p u l á c i ó absztrahálási folya­ számnév-szám­ j e g y .h a s o n l ó a n az ó v o d á s k o r ú a k n á i leírtakhoz. g y a k o r l á s u k a m á r kialakított. térben. .a szabályt m e g f o g a l m a z n i n e m tudja (mert a növekszik. A speciális diszkalkulia reedukáció célja a m a t e m a t i k a t a n u l á s á h o z s z ü k s é g e s b i z t o s alapok m e g t e r e m t é s e .o t úgy ad­ ja ö s s z e . . T e r m é s z e t e s e n n e m m i n d e n foglalkozáson szerepel e g y e n l ő súllyal m i n d e n feladatkör. U g y a n í g y v é g e z z ü k a m ű v e l e t e k e t . a s z á m m a l leírjuk. l^f. egészen apró lépésekre lebontva. 20-as és osztály­ foknak m e g f e l e l ő s z á m k ö r ö k b e n . a figyelem. .Az é r z é k e l é s . h o g y 8 + 8 = 1 6 . k é s z s é g e k állandó gyakorlása. galom). 194 .a feladatot elismételni nem tudja (a szöveg. „ b i r t o k o l t " s z á m f o g a l m a k k a l fejben való m ű v e l e t v é g z é s s e l . valamivel c s ö k k e n nyelvi kifeje­ zések é r t e l m e z é s e hibás). hogy a g y e r m e k m a t e m a t i k a i k é p e s s é g e i l é n y e g e s e n e l m a r a d n a k az osztályfoknak megfelelő szinttől. c s ö k k e n ő és v á l t a k o z ó szabályú s z á m s o r o z a t folytatásakor figyelhetjük m e g . a m e l y e k tük­ rözik a g y e r m e k j e l e n l e g i tudásszintjét. s legfőképpen azon belső feltételek m e g t e r e m t é s e a g y e r m e k e k b e n .a lényeget k i e m e l n i n e m tudja. ebből elvesz e g y e t = 15. 8. h o g y a s z á m f o g a l m a k kialakulatlanok. osztályos diszkalkuliás gyermekek terápiájánakfőbb területei a következők: mata: saját testen. Az. ha m e g k é r d e z z ü k . . A feldolgozásra kerülő feladatterületek arányát m i n d i g az adott rövid távú fejlesztési cél ha­ tározza meg. majd absztrahálása. c s ö k k e n m a t e m a t i k a i fogal­ m a k a t n e m értelmezi. h o g y a s z á m f o g a l m a k kialakultak.a kérdést felidézni n e m tudja. i d ő b e n való tájékozódás segítése.S z á m m a l . a cselekvésben végre­ hajtott műveletek interiorizálása. síkban .tárgyakkal. rakosgatjuk az elemeit. ( S z ü k s é g esetén megfelelő s z á m o l á s i t e c h n i k a ki­ építése. kérje a g y e r m e k k o m p l e x vizsgálatát . síkban.

3 Iskolai k é s z s é g e k kevert zavara. s e g y r e na­ g y o b b b i z t o n s á g o t nyújtanak s z á m á r a a m a t e m a t i k á b a n . k ö v e t e l m é n y e k h e z is i g a z o d n u n k kell. de t á m a s z i g é n y e s e n v é " z i a feladatokat. 10-es s z á m k ö r b e n figyelhető m e g a fogalmi k i a l a k u l á s . 10 éves. M . M e g k é s e t t be­ szédfejlődésének k ö v e t k e z m é n y e k é n t aktív szókincse szűk terjedelmű. a u t o m a t i z á l á s á r a vonatkozik.s z o r o s kapcsolatot kell tartania a diszkalkulia-terápiát folytató logopédussal. A S O N intelligenciatesztben az analógiás g o n d o l k o d á s . N a g y c s o p o r t o s kora óta M o n t e s s o r i . b e k e z d é s e é r t e l m é b e n a d i a g n o s z t i z á l t diszkalkuliás g y e r m e k á t m e n e t i l e g m e n t e s ü l h e t a m a t e m a t i k a tárgy értékelése és m i n ő s í ­ tése alól. Kérjük a vizsgálati a d a t o k és e r e d m é n y e k b i z a l m a s kezelését. hogy a speciális fejlesztéshez szükséges feltételeket biztosítsa. A vizsgálat célja: felmentés kérése. b e é p í t é s e a g y e r m e k fogalmi r e n d s z e r é b e . 9. g o n d o l k o d á s i m ű v e l e t e i b e . A p e d a g ó g u s n a k . osztályos t a n u l ó n á l . ezt az i s m e r e t é t a z o n b a n m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n alkalmazni n e m tudja. de általános tanulási n e h é z s é g e k e t is okoznak.) O . a fejben való m ű v e l e t v é g z é s h e z . a szavaknál elkövetett hibák a z o n b a n utalnak a diszlexiára. irányított gyakorlást. mert a z o k s i k e r é l m é n y t .30. v a l a m i n t az intenzív k o m p l e x fej­ lesztés ( a m e l y t a r t a l m a z z a a diszkalkulia-terápiát is) során kontrollvizsgálatokkal lesz fel­ állítható.-'ő általános tanulási nehezítettség m e l ­ lett. osztályfőnök.g y e n g e s é ­ gek m e g e r ő s í t i k a diszkalkuliás tünetek kialakulását. 3. s ez t ö b b n y i r e m e g v a l ó s u l . E m i a t t intenzív egyéni sztimfogalomkialakító terápiára szorul. b e v é s é s e történik az iskolai m a t e m a t i k a ó r á k o n .Ktv.m ó d s z e r t a l k a l m a z ó fejlesztő p e d a g ó ­ g u s foglalkozik vele. Ilyen m ó d o n k ö n n y e b b elfogadtatni a g y e r m e k k e l .: m a t e m a t i k á b a n n a g y o n g y e n g é n halad. a m e g é r t é s b e n m é g j e l e n t ő s e b b az e l m a r a d á s .További feladat a matematikai fogalmak. k ö z o k t a t á s i törvény 3 0 . H a s z n o s .(IX. év s z e p t e m b e r é b e n a G y a k o r l ó Beszédjavító Intézetben D é k á n y Judit l o g o p é d u s vizs­ gálta. Diszkalkulia vizsgálatot v é g e z t ü n k XY általános iskola 3. s emellett szükség van az iskolai foglal­ k o z á s o k k e r e t é b e n külön m a t e m a t i k a k o r r e p e t á l á s o k r a is. Diagnózis: F80. A k ö v e t k e z ő k b e n ismertetjük egy 3. Verbális e m l é k e z e t e a szerialitási készség g y e n g e s é g e miatt p o n t a t l a n . 196 197 . valamint a terápiát vég­ ző s z a k e m b e r p e d i g k é z h e z kapja a vizsgálatok alapján készült összefoglaló v é l e m é n y t . P o n t o s d i a g n ó z i s a k o m p l e x vizsgálat elvégzése. Orientációs bi­ zonytalanság a Bender-tesztben is tapasztalható volt. hogy latens balkezesség is fennáll. ez a terápia első s z a k a s z á b a n kiderül. hogy a diszkalkulia r e e d u k á c i ó s foglalkozás n e m helyet­ tesíti az otthoni folyamatos. A r é s z k é p e s s é g . a k o m p l e x vizsgálat a B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s Szakértői és Rehabilitációs Bizottságnál készült. k i e m e l t e n a diszkalkuliaterápiát. F. Panasz. T e r m é s z e t e s e n ez a k ö z ö s e n kialakított jó számolási t e c h n i k a be­ vésésére. b e k e z d é s e . A speciális fejlesztéshez szükséges feltételek m e g t e r e m t é s e a helyi ö n k o r m á n y ­ zat feladata. ha egyrészt a terápiában a l k a l m a z o t t felada­ tok gyakorlása. S z e m . Kérjük a helyi ö n k o r m á n y z a t o t . O l v a s á s a jó t e m p ó ­ jú. az írásvizsgálat e r e d m é n y e i . h o g y a g y e r m e k s z á m o l á s i t e c h n i k á j á h o z e g y é n e n k é n t a l k a l m a z k o d j u n k . H o g y mely m ó d s z e r e k és e s z k ö z ö k h a s z n á l a t a vezet el a s z á m f o g a l m a k k i a l a k u l á s á h o z . a melléklet) alapján a bizottság az alábbi v é l e m é n y t adta: a vizsgálataink idején 8. de szövegértési és helyesírási n e h é z s é ­ gei is v a n n a k .). A Bizottság javaslatával a szülő egyetért. F 8 0 . osztályos g y e r m e k vizsgálatáról készült v é l e m é n y e ­ ket. Az iskola igazgatója. A beszédészlelés területein e l m a r a d á ­ sai m i n t e g y 3 é v r e tehetőek. a szeriális kö­ vetéshez s z ü k s é g e s rövid távú emlékezet. m á s r é s z t ha a z o k a lehe­ t ő s é g e k h e z m é r t e n b e é p ü l n e k az adott t a n a n y a g b a . A s z ü l ő b e n tudatosítani kell. Az LXII/96. 9 B e s z é d é s z l e l é s i és b e s z é d m e g é r t é s i folyamat e l m a r a d á s a . F o n t o s . a m e d d i g s z ü k s é g van rá. de feltételezhető. a szám­ emlékezetnél k ü l ö n ö s e n feltűnő a rendezetlen és késleltetett felidézés. azok aktív h a s z n á ­ lata. osztályos tanuló figyelmesen.s z i n t é z i s részfeladatokban a l a c s o n y a b b szinten teljesített. így tudja megtervezni az e g y é n r e szabott feladatokat. hogy m a t e m a t i k a tárgyból mentesüljön az értékelés és minősítés alól. hogy s z ü k s é g e van az általa „ d e d ó s ­ n a k " tartott feladatokra.§.a m e n n y i b e n n e m ő m a g a végzi a speciális foglalkozásokat . A vizsgálat alapján diszkalkulia valószínűsíth.2 D i s z k a l k u l i a . utasítás 9. az olvasás-.0 D i s z l e x i a m a r a d v á n y t ü n e t e . a p e d a g ó g i a i . a t a n u l á s i n e h é z s é g e k m e l l e t t d i s z k a l k u l i á t v a l ó s z í n ű s í t e t t . sz. szimbólum- és jelrendszer. a m e l y e k a gyerek k é p e s s é g e i n e k megfelelnek. de m e g ­ felelő. E g y i k fő feladatunk. F81.9. Javaslat: J a v a s o l j u k t o v á b b i intenzív k o m p l e x fejlesztését. A diszkalkulia vizsgálatot D é k á n y Judit l o g o p é d u s végezte. A fejlesztő terápia e r e d m é n y e s s é g é n e k függvényé­ ben s z ü k s é g e s n e k tartjuk diszkalkulia irányában k o n t r o l l v i z s g á l a t i t elvégezni.k é z preferenciája keresztezett.9 M e g k é s e t t beszédfejlődés. hogy a foglalkozásokon tanultakat a g y e r m e k hasznosítani tudja az iskolai feladatokban. szabályrendszer A vizsgálat eredményei (1. T a n á c s o l j u k .§-a értelmében á t m e n e t i l e g javasoljuk. fejlesztő p e d a g ó g u s ­ sal. Melléklet: a n a m n é z i s . a beszéd-. A szeretetteljes légkör m e g t e r e m ­ tésével p e d i g oldani lehet a g y e r m e k szorongását. hogy e b b e n a tárgyban az a l a c s o n y a b b osztályfoknak megfe­ lelő t a n a n y a g r é s z e k alapján bírálják el. v a l a m i n t a térbeli v i s z o n y o k percepcióját igény­ lő f o r m a a n a l í z i s . Az osztályfoknak megfelelő feladatokhoz. -án m e g v i z s g á l t u k XY 3. F81. a pszichológiai. f o g a l o m a l k o t á s a lelassult. F81. g y ó g y p e d a g ó g u s s a l . osztályos g y e r m e k e t az é d e s a n y a kérésére. B i z o t t s á g u n k b a n a diszkalkulia h á t t e r é n e k tisztázása céljából kiegészítő szakvizsgálatára került sor. T á j é k o z ó d á s a térben és a szükséges relációs szókincs h a s z n á l a t a lassú. a g y e r m e k e t tanító p e d a g ó g u s . A L X I I / 9 6 . A terápia e r e d m é n y e s s é g é t kontrollvizsgálatokkal kell értékelni. v a l a m i n t a 3/1998. Az á t m e n e t i k e d v e z m é n y t l e h e t ő v é tevő részletes vizsgálati leletet a szülő m e g k a p j a . § . a z o n b a n csak az ö s s z e a d á s m ű ­ velete k ö z b e n . Saját t e s t é n a bal és j o b b i r á n y o k a t m e g k ü l ö n b ö z t e t i . S z á m f o g a l m a i alacsony szinten kialakulóban vannak.

De látom. 20 verset. A z t á n e b b e n az é v b e n eljutottam odáig. v a l a m i n t a tanulási k u d a r c o k m i a t t kiala­ kult súlyos fokú szorongása. aki­ nek két g y e r m e k e k ü s z k ö d ö t t a m a t e m a t i k a tanulásával. de n e m tudja. így n e m tudnak továbbtanulni. N a g y o n k ö t e l e s s é g t u d ó volt. M á r másfél évesen m a j d n e m tisztán beszélt. hogy ő jó tanuló lesz.l o g i k a i g o n d o l k o d á s a lassú. Az első osztályt ú g y j á r t a végig. K i s e b b i k l á n y o m a t iskolakezdés előtt egy évvel beírattam z e n e i s k o l á b a . mert úgy é r z e m . sok tévesztési lehetőséget rejt m a g á b a n . osztályos tanuló. S z á m e m l é k e z e t e k ö z e p e s szintű. h o g y mit olvas. mint általában n a g y o n sokan. ezt az ismeretét m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n n e m a l k a l m a z z a . hogy ha n e m tudják a m a t e m a t i k á t . Aztán k i a b á l t a m velük. M i v e l szep­ t e m b e r i . a z o n b a n a lassabb érés. E l s ő he­ tekben n e m is volt s e m m i p r o b l é m a . N a g y o n b o l d o g v o l t a m és t e r m é s z e t e s n e k tartottam. Azért m i n d e n t n a g y o n szépen megtanult. A szorzó. és így. szépen olvasott. bár n e m értette. k i o l v a s á s a a m e n n y i s é g i relációk felállítása százas s z á m k ö r b e n megfele­ lő. Ott van a kérdés. h o g y n a g y o n sokat volt beteg. aki ilyen energiával. így m a j d n e m 7 éves volt. m i n t először. a m i k o r e l k e z d t e az iskolát.ami egy fél családban lehet . ö n m a g á h o z m é r t fejlődés szerint értékelni. de n e m teljesen érti. hogy ha pl. hiszen m i n d e n h e z kell a m a t e m a ­ tika. h o g y n e m érzékeli. „ É . a m e l y n e k o l d á s á b a n az iskola elfogadó hozzáállása sokat se­ gíthet. hogy m e n n y i e n e r g i á t fek­ tet bele a t a n u l á s b a . V a l a m e n n y i r e javult. mi lesz v e l ü k ? " 199 . Az a l a p m ű v e l e t e k k ö z ü l a p ó t l á s t . A boltba e l m e g y . F e n t i e k alapján feltétlenül egyéni megítélésre. hogy b e í r a t o m 6 évesen az iskolába. De a m a t e m a t i k a k í n s z e n v e d é s volt. tanulási és tudási vággyal d o l g o z o t t volna. hogy tudjanak is. K i v o n á s k o r iránytévesztések figyelhetők m e g . ö s s z e a d á s t . de végül is eljutott odáig. egyéni fejlesztést igényel: az ö n á l l ó tanulás m e g s e g í t é s e . h o g y csak ne­ k e m van ilyen b u t a g y e r e k e m . amit az első g y e r e k e m m e l c s i n á l t a m . hogy megbuktatják. h o g y m o s t ö t ö d i k osztályos. las­ sú. intenzív diszkalkulia-terápiára szorul (az a n y a e l m o n d á s a alapján diszle­ xia. és a tanár is látja. de azt n e m k a p t á k m e g . A helyi érték m e g n e v e z é s e lassú. E g y é b k é n t é r t e l m e s gye­ rek. m i n d a t a n a n y a g kiválasztásakor. és m á r ó v o d á s korában írta a betűket. B o l d o g vol­ t a m . amivel védekezett az agyam. Teljesítmé­ nyét n a g y m é r t é k b e n rontja m o t o r i k u s lassúsága. kivonást. hogy m i n d k é t g y e r m e k e m e t m a ­ t e m a t i k a t a n á r korrepetálta. De tudtam és t u d o m . N e m is tudja sokszor ki sem olvasni a s z á m o k a t . R e n d s z e r e s . Ezért úgy g o n d o l t a m . De sajnos pár hét után rá kellett j ö n n ö m . ő h a g y o m á n y o s a n tanult o l v a s n i . a z o n b a n a súlyos szövegértési nehézségek miatt a k i v o n á s t t a r t a l m a z ó s z ö v e g e s feladat m e g o l d á s á r a cselekedtetéssel s e m v e z e t h e t ő rá. E z e n t u d o k segíteni. de április végén. és n a g y o n sok piros p o n t o t hozott. és á t m e n t a m á s o d i k osztály198 ba. M e n n y i s é g á l l a n d ó s á g a k i a l a k u l ó b a n van. Kará­ c s o n y r a m á r t ö b b k ö n y v e t elolvasott. hogy ez n e m m e g o l d á s .és bennfoglaló-tábla bevésés alatt áll. d e k ü l ö n ö s e n a k k o r h a m a t e m a t i k á b ó l hozta. E l s ő osztály végén ott tar­ t o t t u n k . h o g y halad­ j a n a k . És ez a m a i n a p i g így van. ő m á r tudta. m e r t a kettes szintet üti. l á n y o m 5. bizonytalan. Év v é g é n vele is ott tartottunk. s z o r z á s t é r t e l m e z i . E g y s z e r ű s z ö v e g e s feladatot elismétel. a k k o r e g y s z e r ű e n m e g m o n d o m a m e g o l d á s t nekik. bevásárol. Ő szóképesen tanult olvasni. hogy m e g b u k i k . A bennfoglalást n e m értelmezi. így n e m buktathatja m e g . Eleinte n e m t u d t a m elfogadni és sírtam. m é g e g y s z e r n e m t u d n á m végig csinálni azt. E h h e z hozzátartozik. E z e n a téren is intenzív. a m í g el n e m olvasta. Azt l á t o m rajta viszont. és a r ö v i d e b b k ö n y v e k e t le s e m tette.és diszgráfia-komplex terápia helyileg n e m o l d h a t ó m e g ) . Én is. bár a szorzó. M o s t l á t o m . Úgy é r e z t e m . én e l o l v a s o m az anyagot. a k k o r elég 3 0 0 Ft.és bennfoglaló-tábla kapcsolatát művelet­ végzés k ö z b e n felismeri.és szövegértés fejlesztésével együtt. hogy m e g k a p t a a kettest. hogy ő m a g a oldja m e g . és akkor érti. 100. Kérjük t o v á b b r a is a T. N a ­ gyon szeretett rajzolni.sokkal fontosabb. talán m e n n y i r e kár volt. bontást. és n e m kell o d a a d n i 4 0 0 Ft-ot. azt é r e z t e m . május elején m i n t h a „valami d e r e n g e ­ n e " . A kezén ad össze m é g 10 alatt is. v e s z e k e d v e . M a t e m a t i k a i . és aki e n n y i t szenvedjen. a gyerek bé­ kéje. Ez így m e n t e g é s z e n addig. K b . a l k a l m a z z a . K o l l é g á k t ü r e l m é t és segítségét! Budapest Az e d d i g leírtakat illusztrálandó egy a n y a leveléből idézünk (az ő b e l e e g y e z é s é v e l ) . És n e k e m kettő is jutott. b á n á s m ó d r a van s z ü k s é g e az általános iskolában m a t e m a t i k a órán m i n d az értékeléskor. é n e k e t tudott. T a l á n átcsapott az e l k e s e r e d é s e m egy­ fajta k ö z ö m b ö s s é g b e . otthoni h a r m ó n i á j a . n e m s z é p dolog. és a n n y i r a felhúzta magát.S z á m o k írása. 1000 között. a m i t u d o m . hiszen csak azt a d t a m m e g . Úgy j e l l e m e z t e a tavalyi tanára. 2 5 6 Ft va­ lamit. n e h é z k e s e b b absztrahálás miatt azok végzése e s z k ö z i g é n y e s . h o g y mi a k ü l ö n b s é g 10. és amit 2-3-szor e l m o n d t a m előtte. de n a g y o n elfárad a t a n u l á s b a n . mint az. hogy ugyanaz a hiba előfordult itt is. Bár az o l v a s á s n a g y o n s z é p e n m e n t . hogy kettest kapott. Kérjük az iskolában m a t e m a t i k a órán a speciális foglalkozásokban tett. foglalkoztatta az írás-olvasás. h o g y mit olvas. h o g y a t a n á r azt mondja. hogy m é g egy ilyen gyere­ ke n e m volt. tanu­ lási stratégia k i d o l g o z á s a a beszéd. Sajnos a m a t e m a t i k a n e m ilyen szerencsés tantárgy. nagy n e h e z e n átjutottak a k ö v e t k e z ő é v b e . M i n d e n év vége fe­ lé a n n y i r a felhúzza m a g á t . s a t a n a n y a g o t a fejlődés szerint nyújtani.

Kiss TIHAMÉR (2000): Az időészlelés fejlődése az első hat életévben. Okker Kiadó. MÁRKUS ArriLa (2000): A matematikai készségek zavarai. ZSÁMBOKI KÁROLYNÉ.) (1996): Diszkalkuliáról pedagógusoknak. In Illyés Sándor (szerk): Gyógypedagógiai alapisme­ retek. In: Ajtony Péter (szerk. DÉKÁNY JUDIT. 94. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. 279-308. PORKOUÁBNÉ BALOGH KATALIN (1992): Kudarc nélkül az iskolában. HORVÁTHNE SZIGLIGETI ADÉL (1999): Matematika kézzel. Gyógypedagógiai Szemle. Akkord Kiadó. 117-138. Budapest. szívvel. Új M ú z s a K i a d ó . Módszertani segéd­ anyagok. Alex Typo Kiadó. 207. Új Pedagógiai Szemle. Kiss TIHAMÉR (1992): A gyermek értelmi fejlesztése az első hat évben Piaget szellemében. DÉKÁNY JUDIT (1999): A diszkalkulia vizsgálata. DÉKÁNY JUDIT (1989): Dyscalculia-prevenció . KRÜLL. E. III. FEJEZET MUNKAMEGOSZTÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÓVODÁBAN ÉS AZ ISKOLÁBAN . A terápia első szakasza. Debrecen. 45-52. 319.): Logopédiai vizsgálatok kézikönyve. 12. Tankönyvkiadó. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Budapest. MESTERHÁZI ZSUZSA (szerk.): Logopé­ dia a gyakorlatban. (2000): A diszkalkuliás (számolásgyenge) gyerekek. Budapest. 55. 135. In Juhász Ágnes (szerk. 203-212. Ford. Kiss TIHAMÉR (1994): A gyermek matematikai gondolkodásának megalapozása és fejlesztésének metodikája. Fejlesztő Pedagógia.o. 133. 129-139. 3. 14-25. Budapest.o. .vizsgálat és terápia. 3. JUHÁSZ ÁGNES (1995): Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához. Huba Judit. K. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola.IRODALOM DÉKÁNY JUDIT (1987): A diszkalkulia szakirodalma. fejjel.

A lelki e g é s z s é g v é d e l e m első m e g k ö z e l í t é s b e n az orvoslással volt kapcsolatos. Az iskolai mentálhigiéné így napjaink l e g i n k á b b vizsgált te­ rülete.A D I A G N O S Z T I K A ÉS TERÁPIA SZAKMAI SZERVEZETI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA I. M. így a terepen megjelent egy igen erőteljes t e n d e n c i a a k ü l ö n b ö z ő spe­ ciális s z a k e m b e r e k és i n t é z m é n y e k hálózatának kialakítására. AZ ISKOLAI MENTÁLHIGIÉNÉ FEJLŐDÉSE A m e n t á l h i g i é n é szó lelki e g é s z s é g v é d e l m e t jelent. m e n t á l h i g i é n i k u s . ahol a g y e r m e k e k . az óvoda. p s z i c h o p e d a g ó g u s . és iskolapszichológus. E m i a t t a p e d a g ó g u s o k lelki e g é s z s é g v é d e l e m b e n betöltött szerepe is kiemelt hangsúlyt k a p . g y e r m e k v é d e l m i s . A prevenció (megelőzés) elvét felváltja az e g é s z s é g p r o m ó c i ó (egészségfejlesztés) fogalma. 203 . az oktatás vagy n e v e l é s elsődlegességéről. főosztályvezető) hallottam n e m r é g i b e n egy elő­ adáson. Az elmúlt é v e k b e n kialakult fejlesztő p e d a g ó g u s . A század m á s o d i k felében a kutatások egyre erőteljesebben a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k jelentőségére hívták fel a figyelmet. s z a k m á k és funkciók tudják csak kielégíteni a társadalomból j e l e n t k e z ő ellátási igényeket. h o g y kapjon a mentálhigiéné s z e m l é l e t é n e k és i s m e r e t a n y a g á n a k tanítása. mely a p e r m a n e n s képzés és ö n k é p z é s fontosságára hívja fel a ü g y e i m e t . S m á r i s eljutottunk a m i n d e n n a p o k b a n az iskola szerepéről való vitáig. d r o g k o o r d i n á t o r stb. a pszi­ chiátriai ellátás i n t é z m é n y r e n d s z e r é n e k fejlesztését és a b e t e g e k sorsának h u m a n i z á l á s á t tűzte ki célul. óvoda-. Az i n t é z m é n y m e n t á l h i g i é n é s kapacitása az ott alkalmazott p r e v e n c i ó s m ó d s z e r e k faj­ táitól és azok m i n ő s é g é t ő l függ. de talán ez az idézet kiegészíthető az ó v o d a m e n t á l h i g i é n é s s z e r e p é n e k hangsú­ lyozásával is. Ezzel az igénnyel a z o n b a n csak lassan tud megbir­ kózni a felsőoktatás. m e l y n e k tartalma az elmúlt évszázad­ ban d ö n t ő v á l t o z á s o k o n m e n t keresztül. Mindemellett a mai kor másik nagy kihívása a változó m u n k a h e l y i és képzettségi köve­ t e l m é n y e k n e k való megfelelés. A hangsúly így a betegség m e g e l ő z é s é ­ ről az e g é sz sé g m e g ő r z é s é r e tevődött át. iskola nevelési és oktatási feladatainak kutatása kötötte le a t é m á v a l foglal­ kozó s z a k e m b e r e k figyelmét. Hiszen az általános iskola az az utolsó terep. a pedagógusok készségeinek fejlesztése. „Az iskola esély a lelki e g é s z s é g v é d e l e m r e " ( F o d o r G á b o r O.és így a c s a l á d o k döntő t ö b b s é g e h o z z á f é r h e t ő az egészségfejlesztés s z á m á r a . így a p e d a g ó g u s alapképzés feladatai között kiemelt hang­ súlyt kellene. A szocializációs terek vizsgálatában a család mellett egyre i n k á b b a szervezett közössé­ gek.

igen sok helyen spe­ ciális végzettség nélkül látja el a g y e r m e k v é d e l m i felelős a funkcióját. neveljék m e g ők a g y e r m e k e m e t " . M á s r é s z t az iskola értékeinek elfogadása . diagnosztika. A p r e v e n ­ tív m e n t á l h i g i é n é h á r m a s t a g o l ó d á s a eltűnt. s e n n e k e r e d m é n y e k é p p e n létrejött egy t ú l k o m p e n z á l ó rendszer. A speciális ellátó s z a k e m b e r e k jelenléte azzal a veszéllyel jár. ill. hogy: „az iskolában van e g é s z n a p . így sajnos annak a rétegnek az igényeit tudja elsősorban kiszolgál-' ni. Sok helyen tapasztaljuk. m e l y e t c s a k speciális k é p z é s e k e n lehet m e g s z e r e z n i . terapeu­ ta és c s a l á d g o n d o z ó funkció egyaránt. ill. reedukatív-korrekciós.és gazdasági lehetőségek szerinti a l k a l m a z á s á t teszi lehetővé. diszgráfia. Intézményen belül megtalálható . m i k ö z b e n az iskola mint szervezet nem változik. félállásban. A p r o b l é m á k sokrétűsége egyre speciálisabb i s m e r e t a n y a g o t igényel. hogy az i n t é z m é n y e k b e n is jöjjön létre h a n g s ú l y e l t o l ó d á s a neve­ lés irányába. diagnoszta.L o g o p é d u s : alapellátási kötelezettség. a g y e r e k e k pedig a t a n á c s a d á s b a n . a nevelési feladatok előtérbe kerülése helyett. U g y a n a k k o r a z o n b a n l é n y e g e s áttörés n e m történik a t a n a n y a g c s ö k k e n t é s é b e n . életvezetésben való tanácsadás. ill. melyet a p e d a g ó g u s o k kaptak az egészségnevelési feladatok ellátásában. fejlesztő osztály­ ban. 204 205 . tanár által o k t a t h a t ó és a „ m á s " . töredék időben. ill. k ö t e l e z ő védőoltást biztosító funkció m a r a d t meg. s a mentálhigiénikus k é p z é s is jól hasznosítható a g y e r m e k v é d e l e m b e n . töredék időben. melyek szigorú m u n k a m e g o s z t á s t h o z t a k létre a s z a k e m b e ­ rek között. Ez azt is sugallja. ill. átstrukturálásában. Az e l m ú l t é v t i z e d e k b e n a nevelési és oktatási i n t é z m é n y e k szerepe j e l e n t ő s v á l t o z á s o k o n m e n t át. M á s r é s z t a k é p z é s e k specializáltsága csak egy g o n d o s a n behatárolt feladatkör ellátásá­ ra teszi képessé a szakembert. Sok kutató figyelmeztet b e n n ü n k e t a „terápiák t á r s a d a l m á n a k " veszélyére.G v e r m e k v é d e l m i felelős: alapellátási kötelezettség. de óvodai gyakorla­ tukban m e g t a l á l h a t ó az alapozó részképességek fejlesztése. A p e d a g ó g u s pedig tantárgyi terheinek csökkentésével és m e n t á l h i g i é n é s is­ meretek felvértezésévcl képessé válhatna az integráció elvének a l k a l m a z á s á r a . hogy a p e d a g ó g u s az. p r o b l é m á i k feltárása. e s e t m e g b e s z é l é s egyéni. ill. Az elmúlt é v e k b e n funkciója kibővült d r o g k o o r d i n á t o ­ ri feladatokkal is. egyéni szűrés. ahol m á r az első negyedévi tudásszint-felmérő k ö v e t e l m é n y e i is m e g e g y e z n e k a pár­ huzamos tagozatos osztályéval? Ezen túl hajlamosak v a g y u n k megfeledkezni arról. hogy a városi ellátás differenciáltsága és a vi­ dék „ m i n d e n e s e i n e k " munkája között milyen óriási k ü l ö n b s é g van. A nyelvi f e l m e n t é s h e z s z ü k s é g e s vizsgálatokat a s z a k r e n d e l é s e k látják el. oktató-ismeretátadó. Ezek a fajta p r o b l é m á k egyre inkább társadalmi és i n t é z m é n y i szemléletváltás szüksé­ gessége felé m u t a t n a k .II. M é g a szülők is hajlamosak a nevelési p r o b l é m á k r a úgy reagálni. c s o p o r t o s for­ mában egyéni. a p r i m e r és s z e k u n d e r funkciók i n t é z m é n y e i élesen már n e m k ü l ö n ü l n e k el.rétegspecifikus. A logopédtis elsősorban a beszédhibák korrekciójával foglalkozik. Ez a t e n d e n c i a szervezeti szinten megfigyelhető az elit. iskolában pedig a diszlexia-. .ahogy m i n d i g . hogy kialakul egy szociális háló az iskolán belül és körül.ént. cs i s k o l a p s z i c h o l ó g u s : az oktatási törvény igény . Bár m á r megjelent a felsőoktatásban a s z o c i á l p e d a g ó g u s s z a k m a . B e s z é d v i z s g á l ó Á l l o m á s stb. A k é p z é s b e n m é g ma is a tantárgyi mesterség elméleti tanítása van túlsúlyban a nevelői s z e m é l y i s é g fejlesz­ tésével és a gyakorlati oktatással s z e m b e n .a kutatások e g y é r t e l m ű megállapításai sze­ rint . Az ellátás megvalósulhat i n t é z m é n y b e kijáró vagy k ü l ö n b ö z ő s z a k r e n d e l ő b e telepített szolgáltatás . és segítésük közvetlen és közvetett e s z k ö z ö k k e l egyaránt. Közvetett pe­ dig a p e d a g ó g u s kollégákkal. SZAKMAI ÉS SZERVEZETI PROBLÉMÁK ellátási g o n d o k a t . E sokféle feladat sokrétű tudást is igényelne a pe­ d a g ó g u s o k t ó l . a speciális i g é n y e k e t ellátó s z a k e m b e r e k szervezeti h o v a t a r t o z á s á n a k vitájában is. m e n t á l h i g i é n é s foglalkozá­ sok es t a n á c s a d á s e g y é n i . s a család az. Kialakul egy erőteljes e l k ü l ö n ü l é s a „ n o r m á l i s " . Feladata: a) g y e r m e k e k k e l : csoportos. óravezetés stb. A társadalmi p r o b l é m á k . A mai g y a k o r l a t b a n a szűrő. A család funkcióinak m e g e r ő s í t é s e túlmutat az iskola k o m p e t e n c i ­ áján. így a mai ó v o d a és iskola feladatai közé s o r o l h a t ó a neve­ lő-személyiségfejlesztő. mely az átlagtól eltérő g y e r m e k e k nevelését és oktatását hivatott m e g o l d a n i . hospitálás. a családdal vagy szociális i n t é z m é n y e k k e l való közös tevé­ kenység segítségével valósul meg. aki e n n e k a tudásnak a birtokosa kell hogy legyen. b) p e d a g ó g u s o k k a l : konzultáció. Ennek k o m p e n z á l á s á r a ma m á r tovább.Ovoda-iskola-ifjúsági orvos: alapellátási kötelezettség. h o g y a n is valósíthalö m e g az egyéni b á n á s m ó d és h a l a d á s elve abban a kislétszámú.Óvoda-.e g y r e j o b b a n az ó v o d á r a és az iskolá­ ra terhelődtek. Ez k ü l ö n ö s e n vidéken.és át­ k é p z é s e k végtelen sorában vehet részt a p e d a g ó g u s . pl. s több­ nyire elveszett az a segítség. tanulásban. Feladata a veszélyeztetett gyerekek feltérképezése. így j ö t t e k létre ú j a b b é s újabb s z a k m á k és k é p z é s e k . csoport (osztály )-szintcn.) . . hogy egyrészt az iskola csak másod­ lagos szocializációs terep. Pl. hogy az oktatá­ si i n t é z m é n y „ m e g o l d o t t n a k " tekinti nevelési feladatát.és a diszkalkulia-terápiák is. speciális szakellátást igénylő g y e r e k e k kö­ zött. a m e l y i k a mai m a g y a r iskola értékeit elfogadja. Az iskola és a t á r s a d a l o m e g y a r á n t n y o m á s t gyakorol a p e d a g ó g u s r a és a szakellátásra az átlagtól eltérő g y e r m e k e k g o n d o z á s á b a n . (Nevelési T a n á c s a d ó . kisebb településeken o k o z k o m o l y III. osztályszintű p r o b l é m á k kezeléséhez. Közvetlen m ó d s z e r a k ü l ö n b ö z ő foglalkozá­ sok tartása. de lényeges lenne. M i n d e z e n p r o b l é m á k k o m p e n z á l á s á r a a fejlődés abba az irányba mutat. aki elsősorban a g y e r m e k e k nevelésére hivatott. n o r m á l és speciális nevelési feladatokat felvállaló i n t é z m é n y e k között. m e l y b e n az i n t é z m é n y s z a k e m b e r e k k e l veszi körül m a g á t a „ s p e c i á l i s " nevelési és g o n d o z á s i feladatok ellátására a család és a t á r s a d a l o m e r ő i n e k h a n g s ú l y o z á s a . a z o n b a n ezirányú felkészítésük távolról sem m e g o l d o t t . AZ ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS HÁLÓ /.

Az é d e s a n y a a c s í n y e k eltitkolásával pró­ bálja Balázst védeni a verésektől. az é d e s a n y a csak rövidített idejű m u n k á t tud vállalni h á r o m g y e r m e k e mellett. Példák: 1 Balázs ősszel általános iskolás lett. . g y ó g y p e d a g ó g u s . S z a k m a i hidat képez az ó v o d a . A z o n b a n az ó r á k o n sokszor nem figyelt. ahol a magatartási p r o b l é m á k fokozódtak. Ezzel egyidejűleg az iskolapszichológus segítségét kérték Balázzsal k a p c s o l a t b a n . iskolaérettség. így a kisfiú p r o b l é m á i változatlanul fennálltak. A tanév előrehaladtával t a n u l m á n y a i b a n is p r o b l é m á k m u t a t k o z t a k . óvodai-iskolai koordinátor. p s z i c h o l ó g u s . A család sokat nélkülözik. így a Gyermekjóléti Szolgálat segítségét is kértük a család szociális és nevelési p r o b l é m á i n a k kezeléséhez. M u n k a t á r s a i : g y ó g y p e d a g ó g u s . leckéit n e m m i n d i g csinálta m e g . a t a n a n y a g o t kö­ vetni. mert Balázs e g y r e gyak­ rabban visszaél a v é d e l e m m e l . őszi tanu­ lási zavar szűrésen jelentős részképességbeli e l m a r a d á s o k a t n e m tapasztalt az iskolapszi­ chológus. Feladata egyéni. Az ellenérdekek léte miatt szükségesnek láttuk esetkonferencia összehívását. fejlesztés végzése. s a beszélgetés során m e g t u d t a m .B e s z é d v i z s g á l ó Á l l o m á s : alapellátó i n t é z m é n y . iskolapszichológus. aki úgy érezte. f o g a d ó ó r a vagy szülői értekezlet keretében. ill. p e d a g ó g u s . segítése. A g y e r m e k v é d e l m i fe­ lelős r e n d s z e r e s e n egyéni beszélgetésre hívta. Az é d e s a n y a m e g o l d á s k é n t átvitte fiát egy m á s i k iskolába. aki az é d e s a n y á t a terápiás ellátás igénybevételére kötelezte. p e d a g ó g u s . t o v á b b k é p z é s e k tartása. nyelvi felmentéshez. fejlesztő p e d a g ó g u s . r o b b a n é k o n y . pl. Az átlagosnál erőteljesebb anya-gyerek kapcsolat van köztük. g y ó g y p e d a g ó g u s . pszichiáter.G y e r m e k j ó l é t i Szolgálat: alapellátó i n t é z m é n y .Nevelési T a n á c s a d ó : alapellátó i n t é z m é n y . Felülvizsgálati kontroll funkciót lát el (pl. Ez a z o n b a n visszájára fordul. speciális érettségihez s z a k v é l e m é n y e z é s .c) szülővel: egyéni t a n á c s a d á s . E l s ő osztályba kerülése után rö­ videsen kiderültek p r o b l é m á i . L o g o p é d i a i d i a g n o s z t i k a és fejlesztés. Ezt b á r m e ­ lyik léi k e z d e m é n y e z h e t i . hogy Árpi fejlődése otthon nem biztosított. tanácsadás. M u n k a t á r s a i : szociális m u n k á s . M u n k a t á r s a i : csak p s z i c h o l ó g u s képzettséggel r e n d e l k e z ő k lehetnek. és p s z i c h o t e r á p i á t j a v a s o l t az é d e s a n y á n a k . Balázs s z á m á r a az iskolán belül p r ó b á l t u n k először is segítséget adni. g y e r m e k v é d e h n i s e . Az osztályban „ ö s s z e a k a d t " egy kisfiúval. Első perctől igen élénk. Végül az iskola m a g á n t a n u l ó i státuszba helyez­ te Árpit. M u n k a t á r s a i : k ü l ö n b ö z ő szakirányú g y ó g y p e d a g ó g u s . Férjétől ő is n a g y o n fél. c s a l á d g o n d o z ó . Balázs imá­ dattal tekint az édesapjára. m á s s z a k e m b e r e k k e l és szervezetek­ kel a g y e r m e k e k g o n d o z á s a kapcsán. m u n k a n é l k ü l i . fókuszált foglalkozás. v a g y o n k é p viseleti stb. c s o p o r t o s formában. A kisfiú önállótlan. így az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s k e z d e m é n y e z é s é r e létrejött az előző és jelenlegi iskola vezetője. É d e s a p j a t ö b b s z ö r ült b ö r t ö n ­ ben. láthatási.Gyámhatóság. további szakellátásra irányítja őket. . Speciális iskolai javaslat szakvéleményezése. Az. . Az iskolapszi­ chológus foglalkozott a családdal. A h a t á s k ö r é b e n m e g n e m oldott eseteket a G y á m h a t ó s á g h o z utalja. s egyre g y a k r a b b a n v e r e k e d t e k össze. Feladata az egyéni diagnosztika. p e d a g ó g u s . ill. Elhelyezési. . . Az édes­ anya rendszertelenül vette igénybe a Nevelési T a n á c s a d ó pszichoterápiás ellátását.i s k o l a és a G y á m h a t ó s á g között. 2. Intézményen kívül egy ollóval m e g s e b e s í t e t t e társát. verekedős kis­ fiú volt. Kérte a Gyermekjóléti Szolgálat csa­ ládgondozójának segítséget. G y e r m e k e k diagnosztizálását és terápiáját végzik. iskolai osztályba helye­ zéshez.G y ó g y p e d a g ó g i a i Pszichológiai Intézet. Árpit édesanyja egyedül neveli. Képtelen volt a k ö z ö s s é g b e beilleszkedni. K ö z b e n a z édesapa ismét b ö r t ö n b e került. A g y e r m e k e k jogi é r d e k v é d e l m é t látja el. jogász. c s a l á d g o n d o z ó . Az é d e s a n y a az iskolapszichológussal tartotta csak a kapcsolatot.Tanulási képességeket Vizsgáló Bizottság: alapellátó i n t é z m é n y . p s z i c h o l ó g u s . 206 207 . Az édesanya a hívásra bejött az iskolába. S z ü k s é g e s n e k látszott a két kisfiú külön osztályba he­ lyezése. s életüket az édesapa brutalitása is nehezíti. Ezért rövidesen a tantárgyi haladással is gondjai voltak. fejlesztés. A napközis foglalko­ zásokon a kolléga nagy figyelmet fordított leckéi elvégeztetésére. de n a g y o n fél is tőle.C s a l á d s e g í t ő Szolgálat: alapellátó i n t é z m é n y . pszichológus. Az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s k o n z u l t á c i ó s o r o z a t b a n segítette az é d e s a n y á t az otthoni nevelés feladataival k a p c s o l a t o s a n . Az i g a z g a t ó és a g y e r m e k v é d e l m i felelős segítségével került Árpi m á s i k iskolá­ ba. korrepetálás stb. Ez az iskola s z á m á r a kiutat jelentett a napi g o n d o k b ó l . Félév táján 2. isko- . képtelen leválni édesanyjáról. Tantárgyi k o r r e p e ­ tálás és logopédiai fejlesztés segítette az írás-olvasás elsajátításában. Az é d e s a n y a igen kevés egyéni törődést tud biztosítani fi­ ának. F e l a d a t a a hozzájuk ö n k é n t e s e n forduló családok ellátása. M u n k a t á r s a i : klinikai és óvoda-. S z a n k c i o n á l ó funk­ cióval r e n d e l k e z i k . c s a l á d g o n d o z ó . hogy igen n e h é z é l e t k ö r ü l m é n y e k között élő c s a l á d b a n nevelkedik Balázs. M ó d s z e r e i k az adott terület i g é n y e i h e z igazodnak. d) e g y é b feladatok: e g y ü t t m ű k ö d é s vezetőkkel. I n t é z m é n y i j e l z é s alap­ j á n g o n d o z á s b a vesz családokat. . aki az eset g o n d o z á s á b a n részt vesz. k ü l ö n b ö z ő m ó d s z e r e k k e l p s z i c h o t e r á p i á k ill. L o g o p é d i a i ó v o d á b a . ill. pszichiáter. szociális segélyezés. pszichológus. M u n ­ katársaik: szociális m u n k á s . p s z i c h o l ó g u s . M u n k a t á r s a i : logo­ pédus. funkciót lát el. de a fiú pszichés állapota tovább romlott. f e l m e n t é s e k ) . M u n k a t á r s a : j o g á s z . E r e d m é n y e k a z o n b a n sajnos n e m j e l e n t k e z t e k . gondozási.

A GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSE MEGFIGYELÉSI SZEMPONTSOR ALKALMAZÁSÁVAL A gyermek fejlődését a napi tevékenységek során állandóan figyelemmel kíséri az óvoda­ pedagógus. a szabad és szervezett foglalkozások alkalmával felfigyeljen a g y e r m e k jel­ legzetes viselkedésmódjaira. Pannónia Könyvek. Animula. Alapok. T e r m é s z e t e s e n ha felfigyelünk a jelzett viselkedési formák v a l a m e l y i k é r e .az e g y ü t t m ű k ö d é s fontosságára szeretnénk a s z a k e m b e r e k figyelmét felhívni. aki rendszeresen igénybe veszi a pszichoterápiát. az i d ő t a r t a m o k jelzésével ( h ó n a p . képességét. Szakmai Országos Találkozójának előadásai. ASZTMANN ANNA (szerk. fejlődésének n y o m o n követése. Tanulmányok.) (1988): Iskolai mentálhigiéné. az adott életkor sajátosságaitól eltérő vi­ selkedésformát. 240-278. és d á t u m ­ mal jelölni az eltelt időszakra leginkább j e l l e m z ő . Kiadvány. gyakorlat. tehetségét. ill. fejlődési ü t e m é n e k rögzítése. Pro Pannónia Kiadói Alapítvány.) (2001): Együtt a gyerekekért. Mentálhigiénés válogatás (2001): Új Pedagógiai Szemle. Anonymus Kiadó. Ú g y szervezze az óvodai környezetet . És hiába sokféle a szakmai kínálat. A családgon­ d o z ó segíti az édesanyát. cikkeiben . Alapellátó és szakszolgálati r e n d s z e r ü n k szerkezetében igen jól kiépített. TEMPLOM JÓZSEFNÉ (szerk. v a l a m i n t a N e v e l é s i T a n á c s a d ó .) (1998): Iskolaegészségügyi kézikönyv. A megfigyelési s z e m p o n t s o r t célszerű havonta. tanulási nehézséggel és magatartási rendellenességgel küzdő. Cz. hogy az hatásrendszerével elősegít­ se minden g y e r m e k s z á m á r a az optimális k ö r ü l m é n y e k e t a folyamatos fejlődéshez! IRODALOM Az elfogadott á l t a l á n o s elvárások mellett (pl. ill. a G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t és a s z ü l ő részvételével a találkozó.) (1997): Az iskola szociálispszichológiai jelenségvilága. E L T E Eötvös Kiadó. hét) együtt a c s o p o r t n a p l ó b a n . Anonymus Alapítvány. vezesse az ó v o d a p e d a g ó ­ gus. hogy a „Megfigyelési s z e m p o n t s o r t " a g y e r m e k e k névsorá­ val. valamint a velük foglalkozó szakemberek helyzete a köz­ oktatás rendszerében. A „FEJLETTSÉGMÉRŐ LAPOK" ÓVODAI ALKALMAZÁSA P O R K O L Á B N É B A L O G H KATALIN Az ó v o d a p e d a g ó g u s egyik alapvető feladata. A b e n n e felsorolt viselkedési tünetegyüttesek speciális j e l z ő i lehetnek az e n y h e agyi diszfunkciózavaros g y e r m e k e k felismerésének és a szükséges tá­ mogató nevelés egészen korán elkezdhető. szociokulturális hátterét. de nem szabad e l f e l e d k e z n ü n k az ellátás n a g y o b b városbeli. n a p i r e n d .ZDI BALÁZS (szerk. 8. v a l a m i n t hátrányos helyzetéből való felzárkóztatásában! E h h e z szükséges a gyermek és k ö r n y e z e t é n e k minél teljesebb m e g i s m e r é s e . de a g y e r m e k e k fejlődését is rögzítő d o k u m e n t u m b a n . Új Pedagógiai Szemle. s végül m e g e g y e z é s született. 208 209 . és k i e m e l t e n ezen fejezet. KÖSÁNÉ ORMAI VERA. m i n d e n g y e r m e k n é l átnézni. segítse tehetsége kibonta­ koztatásában. következetesség ) vegye figyelembe a g y e r m e k e k egyéni fej­ lődési ütemét. HUNYADY GYÖRGY. elfogadó attitűd. célszerű azonnal bejelölnünk. tolerancia. A Nevelési Tanácsadók II.l a p s z i c h o l ó g u s a . képzés. hogy maximálisan biztosítsa a g y e r m e k e k fej­ lődéséhez alapvetően szükséges érzelmi biztonságot. ha az ellátó i n t é z m é n y e k és s z a k e m b e r e k n e m m ű k ö d n e k együtt e s e t k e z e l é s ü k b e n . szeretetteljesség. Javasoljuk. Buda­ pest. vidéki m e g v a l ó s u l á s á n a k nagy különbsé­ geiről.c s o p o r t s z o b a e l r e n d e z é s e . BAGDY EMŐKE (szerk. HORÁNYI ANNABELLA. VÁRDAI MÁRTA (2000): A beilleszkedési zavarral. hogy az ó v o d a m i n d e n ­ napi életében. K ö n y v ü n k . K Ö I Ö R Ö EMESE (szerk. nyitottság.m ó d s z e r e k és e s z k ö z ö k b e m u t a t á s á ­ val . 5. empátia.rögzítse. a súlyosabb „más" fogyatékos gyermekcsoport.vagy az azt kiváltó. Anymula. Eszerint Árpi csak részleges felmentést k a p az is­ k o l á b a j á r á s alól.lNKU ZSUZSANNA (1996): A mentálhigiénés szemléletmód jelentősége a pedagóguspályán.) (1999): Mentálhigiéné elmélet. MÉSZÁROS ARANKA (szerk. Az esetkonferencián m i n d e n k i állást foglalhatott érdekei képvi­ seletében. játékeszközök. O M .) (1987): Pszichológus az iskolában = iskolapszichológus. R e n d s z e r e s korrepetálás segíti t a n u l m á n y i előrehaladását. kutatás. A megfigyelési s z e m p o n t o k abban segítik az ó v o d a p e d a g ó g u s t .. KF.

ha egy 3 éves m é g nem tudja pl.M i n d e n n a p o s t e s t n e v e l é s b e . taps a k ü l ö n b ö z ő testrészeken).). M u t a s d m e g . é n e k . A feladatoknál ügyelni kell a g y e r m e k e k élet­ korára. hogy az ó v o d a p e d a g ó g u s tisztában legyen a fejlettségmérő lap tartalmával. hasad.FEJLETTSÉGMÉRŐ LAPOK" ALKALMAZÁSÁVAL A fejlettségmérő lapok a g y e r m e k i fejlődés folyamatának m e g r a g a d á s á t teszik l e h e t ő v é az ó v o d á b a lépéstől az ó v o d á s k o r végéig.5 é v e s e k n e k ) K ö s z ö n n e k a hüvelykujjadnak a t ö b b i e k ! ( 5 . folyamatosan célszerű végezni. én-kép) A testsémafejlettség m e g i s m e r é s é h e z a f e l n ő t t . hogy az egyes g y e r m e k e k n é l a lemaradt területek fejlesztését m e g c é l z ó j á t é k o k a t be­ építse a g y e r m e k e k k e l való egyéni j á t é k o s foglalkozásokba. míg egy 6 éves ugyanezt m á r a k ü l ö n b ö z ő m o z g á s o s helyzetek­ ben (pl. hátad stb. O r s z á g o s standardizálása folyamatban van. ezért n e m baj. nyelvi ki­ f e j e z ő k é s z s é g .". e g y s z e r r e feküdtek le aludni. Testsémafejlettség (Testkép. cso­ portos megfigyelés). P r o g r a m u n k e z e k kiemelt fejlesztését vállalja fel. anyanyelvi j á t é k o k n á l a nyelv. l e m a r a d á s r a utaló jeleknél az ó v o d a p e d a g ó g u s n a k lehetősége van arra. h e i y z e t b e n .g y e r m e k közös játékával az egész s z e m p o n t s o r felmérhető. speciális szakértelmét. h o g y a n ! ( 4 .5 é v e s e k n e k ) F o g d m e g és rejtsd el a tollpihét! ( 5 . a l k a l m a s s á g csak a rendszeres. szellemi. 210 .A GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSE. hol van a bokája. f i n o m m o t o r o s . labdaelkapást. Fő területei: mozgásfejlettség.a f e l a d a t h e l y z e t b e n a l k a l m a z o t t m e g f i g y e l é s e n alapuljon. lábujjon járás. A szempontsor szerinti megfigyeléseket a mindennapi életben.és ajakügyesítő gyakorla­ tok.J á t é k i d ő b e n . . ille­ tőleg az iskolai érettség. a testséma.4 é v e s e k n e k ) A négy k i s g y e r m e k puszit ad az anyukájának. A j e l z e t t p s z i c h i k u s struktúrák a tanulási k é p e s s é g m e g h a t á r o z ó i .gásfejlettség (Nagyés finommozgás) . a térbe­ li tájékozódás és térbeli m o z g á s fejlettsége. de kötetlen t e v é k e n y s é g e k k e l . a m e g h a t á r o z á s o k kitöltéséhez. rövid ideig tegyük. A n a g y o b b l e m a r a d á s o k n á l m i n d e n k é p p e n igénybe kell vennie a P e d a g ó g i a i Szakszolgá­ latok ( l o g o p é d u s . jó m e g o l d á s o k birtokában állapít­ h a t ó m e g . A m e n n y i b e n a p o n t o s a b b ismeretszerzés vagy egy területen m u ­ t a t k o z ó b i z o n y t a l a n s á g e l d ö n t é s e ezt m é g i s s z ü k s é g e s s é teszi. V e z e t é s e l e h e t ő s é g szerint természete-. Az iskolaérettséghez. A fejlődési ü t e m r e . az információk m e g s z e r z é ­ séhez s z ü k s é g e s célozott. Nevelési T a n á c s a d ó ) s z a k e m b e r e i n e k segítségét. a további fej­ lesztési feladatok m e g t e r v e z é s é h e z pedig támpontot adnak a k ü l ö n b ö z ő területeken jelölt válaszok. támaszkodj a tenyereddel a padra.z e n e foglalkozáson a ritmusérzék-fejlesztés . illetőleg az iskolára való a l k a l m a s s á g bizto­ sítékai. RÖGZÍTÉSE A f o l y a m a t o s m e g f i g y e l é s h e z szükséges. e g y e n s ú l y é r z é k e t j e l z ő gyakorlatok ( m i k r o c s o p o r t o s . h o g y a n ! ( 4 . szociális é r e t t s é g e .6 .7 é v e s e k n e k ) U t á n o z d . öltözésnél megfigyelhető a fűzés. festési technikák adnak segítséget a megfigyeléshez. fejlődéslélektani megalap o z o t t s á g ú a k . hogyan furulyázik az ó v ó n é n i d ! . A g y e r m e k testi. A . hiszen egy 3 éves g y e r m e k n é l ridegen hangzik az utasítás. de u g y a n e z a válasz egy 6 éves g y e r m e k n é l már komoly lemaradást jelez az ó v o d a p e d a g ó ­ gusnak. e s e t e n k é n t játékos e g y é n i v i z s g á l a t o n . hogy az ó v o d á s k o r végére egy iskolaérett gyermeknél a s z e m p o n t s o r b a n jelzett „ t u d j a " vá­ laszok o p t i m á l i s a k legyenek. bokafogás stb. s e m m i k é p p e n s e m „ f e l m é r é s " jelleggel. foglalkozásokat tervezzen. s z e m p o n t o k a t és feladatsorokat tartalmaz. a testnevelés foglalkozásba b e é p í t h e t ő k a k é z m o z g á s t . Játékötletek: Ujjak ritmikus ö k ö l b e zárása: (3_4 é v e s e k n e k ) Az öt kismalac (angol n é p k ö l t é s : M e s e az ujjakról) elfáradt. lelki. csakis j á t é k o s f o r m á b a n . ezért a fejlesztési feladatok m e g ­ tervezéséhez a folyamatos szintbemérés elengedhetetlen. a környezet m e g i s m e r é s é n belül a tes­ tünk témakör.e g y e n l e t e s ültetés (pl. az ó v o d a p e d a g ó ­ gus által j á t é k o s a n m é r h e t ő k . továbbfejleszthető ötletet a d u n k e h h e z . természetes te­ vékenységéből kiemelve. egyéni foglakozással. az értelmi fejlettség. hogy „ M u t a s d m e g a vállad.6 . . A s z e m p o n t s o r o k kérdéseire t e r m é s z e t e s e n a g y e r m e k e k é l e t k o r á n a k megfelelő vála­ szok k e r ü l n e k be.7 é v e s e k n e k ) P u m p á l d fel a kezeddel a „ l a b d á t " ! Ujjakkal a hüvelykujj sorra érintése: ( 3 . a g y e r m e k e t a csoportból. érzelmi fejlődésének i s m e r e t é b e n v á r h a t ó el. szökdelést. vagy a c s o p o r t n a g y o b b ré­ szénél felfedezett h i á n y o s s á g o k korrigálására célzott játékokat. a min­ dennapos testnevelés és a testnevelés-foglalkozások pontos feladatadása (pl.. Az a l á b b i a k b a n n é h á n y . sőt társán is m e g m u t a t j a a kívánt testrészt. az iskolai beválás előrejelzéséhez értékes segítséget. a g y e r m e k szociális fejlettsége.g y e r m e k páros j á t é k a tükör előtt. Rutinos teljesítésük csak ó v o d á s k o r végére v á r h a t ó el. A „Fejlettségmérő lap" olyan Moz. sarokülés) is megérti és véghez is tudja vinni. ábrázolásnál a m i n t á z á s i . amelyek idegélettani. M u t a s d meg.J á t é k i d ő b e n f e l n ő t t . de a g y e r m e k m i n d e n n a p i t e v é k e n y s é g é b e n előfordulók.

é g ő gyertya . R é p a m e s e . ne menjetek a hintán túl. m é r é s é r e az egész n a p b ő v e n kínál lehetőséget.játék: a g o n o s z m o s t o h a összekeverte a j á t é k o k a t . F o n t o s . segíts H a m u p i p ő k é n e k s z é t v á l o g a t n i ! C s a k a pirosakat. .A tárgyak m e g a d o t t tulajdonsága szerinti csoportosítás jól megfigyelhető j á t é k i d ő b e n . időtartamnöveléssel). ami valamilyen tulajdonságában h a s o n l ó tárgyat j e l ö l ! Térbeli tájékozódás.5 é v e s e k n e k ) E s z k ö z nélkül.4 é v e s e k n e k ) P i l l a n g ó b á b b a l t ü k ö r előtt: h o v a szállt a p i l l a n g ó ? ( 4 . (3-4 é v e s e k n e k ) M e s e képsorozat (pl. csak a kicsikel.kötőtűn a fonal . Játéköteletek: (3-4 é v e s e k n e k ) H a m u p i p ő k e . R a k d s o r r e n d b e a m e s e k é p e i t ! Ki rakja ki a történetet g y o r s a b b a n ? M e s é l d el. kifejezőkészség fejlettsége szövegvisszaadás) beszédritmus. Nyelvi (Szókincs. valamint a feladattudatról is. ( 4 .M o t o r o s feladat verbális v i s s z a a d á s á n a k f e l m é r é s é r e l e h e t ő s é g van e g y é n i vagy m i k r o c s o p o r t o s j á t é k o k k a l egyaránt.7 éveseknek) M e s e képsorozat ( 3 . mid érintettem m e g ? ( 5 .! Ne m o n d d meg. C e r u z a f o g á s u k r ó l .4 db) vagy eseménysorozat (pl. megfigyel­ hetjük. öltözésnél és a foglalkozásokon egyaránt.6 . megjegyez­ zék. hogy a g y e r m e k e k ezeket megismerjék. tükör előtt. " ( 5 . e s z k ö z ö k k e l .!) Finommotoros koordináció (Rajzfejlődés) fejlettsége A g y e r m e k e k t ö b b s é g e szívesen rajzol. fejlettség motoros feladat verbális visszaadása) (3_4 é v e s e k n e k ) T e d d a m a c k ó mellé a labdát a p o l c r a ! (Végrehajtás után a g y e r m e k el­ mondja.5 é v e s e k n e k ) M e s e k é p s o r o z a t vagy e s e m é n y s o r o z a t (pl.kisebb gyertya. m i t csi­ nált X. A h á r o m pillangó. és m o n d d el. -játék. figyelem. mit c s i n á l t a m ! M o n d d el. Képet k a p u n k ilyenkor az ö n k é n t e s t e v é k e n y s é g és a felnőtt kérésére végzett t e v é k e n y s é g közbeni figyelem tartósságáról. 212 213 .almacsutka. Bol­ dogan fogadja m i n d e n g y e r m e k a képek. Ennek a területnek a megfigyelésére. hasonlóság. és m o n d d m e g . jobb-bal Időbeli relációk A saját testhez viszonyított térbeli eligazodás felmérhető az egész nap folyamán. állatok fejlődési fázisait ábrázoló képek stb. térirá­ nyokkal. hogy a felnőtt szóbeli közlése m i n d i g tartalmazza a térirányokat j e l z ő megfele­ lő kifejezést. .. könyvek nézegetése k ö z b e n a d ó d ó beszélgetése­ ket a felnőttel és a társakkal egyaránt. növények.harapásnyomos alma . emberábrázolási készségük. A k ó r ó és a kismadár.) (4-7 é v e s e k n e k ) A fenti példa bővítése.). C s u k d be a s z e m e d .: M o n d d el. m e r t csak így é r h e t ő el. a k ö r n y e z e t m e g i s m e r é s é n belül (színek.p u l ó v e r stb. stb. nagy méretű stb. u t á n o z d ! .) Motoros feladat verbális visszaadása Értelmi (csoportosítás. g y e r t y a és gyufa . térbeli tájékozódásukról.Tükörkép. csak a g ö m b ö l y ű k e t stb. tedd az autót a vonat mellé. válogasd ki! ( 4 . melyen l e m é r h e t ő rajzfejlődésük. nehezítése (több c s e l e k v é s m o z z a n a t t a l . majd t ü k ö r nélkül: mutasd m e g a füled. fonalgombolyag . térbeli a térbeli mozgás fejlettsége oldal) (Térirányok.F i g y e l m ü k e t j á t é k i d ő b e n és feladatteljesítés k ö z b e n egyaránt lemérhetjük. szerin­ ted miért?) . (Pl. . mi történt. így j á t é k i d ő b e n a d h a t u n k n e k i k o l y a n ötletet is. mit csinált. terí­ tésnél a kést a tányér és a kanál k ö z é a j o b b oldalra. k é s ő b b ö n m a g u k is megfelelően alkalmazzák.).Az időbeli relációkat m e s é k képei vagy cselekvéssort ábrázoló k é p e k segítségével le­ het felmérni egyéni vagy m i k r o c s o p o r t o s j á t é k o k közben. egész alma . ami zöld. A kiskakas g y é m á n t félkrajcárja stb. h a n e m hozd i d e ! (5_6-7 évesek) Csoportosítsd a Logikai-készlet játékait a m e g a d o t t s z e m p o n t o k szerint! Mondj olyan szót. Y. Az ismeretek egyéni el­ l e n ő r z é s é r e l e h e t ő s é g e t a d n a k az a p r ó b b m e g b í z á s o k (pl. időbeli relációk. melyik test­ részét érintette m e g X. b á r m i ­ lyen t e v é k e n y s é g b e n . esetleg m á s i k g y e r m e k k e l : m o n d d m e g .Játékötletek: ( 3 . szögletes. képolvasás. mi az. ka­ rod stb.Y. testsémájukról is képet k a p h a t u n k rajzaikon keresztül. viszonyok. k ü l ö n b s é g ) vagy m a t e m a t i k á n belül ( h a l m a z o k ) j á t s z o t t j á t é k o k segítségével. (pl.7 é v e s e k n e k ) E s z k ö z nélkül.5 é v e s e k n e k ) B a r k o c h b a : keress a t e r e m b e n olyan játékot.).6 .

az ó v o d á b a n . a foglalkozások feladatai (pl. a megértés ellenőr­ zése v i s s z a k é r d e z é s s e l ) . folyóiratok. M i n i E n c i k l o p é d i a . é r z e l m e k e t is á b r á z o l ó képek felhasználása (pl. U s b o r n e Kisenciklopédia. de m á r b o n y o l u l t a b b . kép. s z o m o r ú g y e r m e k . a m i b e egyszerű nyelvtörőket és rövid „csali-me­ s é k e t " is b e é p í t h e t ü n k .7 é v e s e k n e k ) „ T ö r t é n e t folytatása" . hogy a már felsorolt tárgyakat m e g kell ismételni és a sorozatot újakkal kell bővíteni (rövidtávú m e m ó r i a ellenőrzése. beillesz­ kedési. egyszerű történést ábrázoló képek felhasználá­ sa (pl. (Ezt eleinte csak 4 . sok hiányzás.). ( 5 . régmúlt e s e m é n y e k r ő l szóló könyv. ezeket egyre bővítve kell válaszolni. akik v á r h a t ó a n lassabb ü t e m b e n fognak fejlődni. így az ó v o d a p e d a g ó g u s már 3-4 éves korban képet k a p h a t arról. fénykép. együtt a család. feladattartás megfigyelhető a munkajellegű t e v é k e n y s é g e k (pl. k ö n n y e n é r t h e t ő m ű a l k o t á s .h a n g s ú l y o s h e l y z e t b e n mutatott magatartásformákat. így k o n k r é t a b b formában m e g f o g a l m a z h a t j u k a viselkedés általános szempontjait. Szociális (kapcsolatteremtés. b o n y o l u l t a b b c s e l e k m é n y t á b r á z o l ó kép.). állatokról. hogy az iskolai életre kellőképpen felkészített g y e r m e k e k kerüljenek ki 6 . m ó d s z e r e k k e l . k é s ő b b egyre g y o r s u l ó t e m p ó b a n ) . a s z ö v e g v i s s z a a d á s megfigyelésére bő lehetőséget adnak a társasjátékok. K é p e t k a p arról is. illetve e l e m e z h e t j ü k a teljesít­ m é n y .A feladatmegértés. j á t s z ó gyer­ m e k e k . e b b e n a részben a gyer­ m e k r e l e g i n k á b b j e l l e m z ő tulajdonságokat célszerű jelölni. (Őket a g y e r m e k k ó r h á z a k szakosztályain. e l v o n t a b b fo­ g a l m a k ismeretét k í v á n ó könyv (pl. m ű a l k o t á s o k r e p r o d u k c i ó i . érzelmi élet) feladatmegértés. a k ö r n y e z e t m e g i s m e r é s é r e nevelés kapcsán b á r m i l y e n fel­ használt s z e m l é l t e t ő kép. Játékötletek: Képolvasás ( 3 . t e r e m r e n d e z é s . a naposság.6 . hogy a g y e r m e k e k közül kik azok. a m i k o r m á r n a g y o n k e v é s esélye van a g y e r m e k n e k a h á t r á n y o k leküzdésére. t ü r e l m é n e k f ü g g v é n y é b e n növelhető. d i a k é p stb. Év elején lehetőség van a p e r e m h e l y z e t okainak feltárására (pl. a g y e r m e k e k j á t é k á n a k fo­ lyamatos megfigyelésével.) ( 5 .7 é v e s e k n e k ) „ M i t tettél m á r a b ő r ö n d b e ? " (A kérdésre teljes m o n d a t t a l és a m á r el­ h a n g z o t t tárgyak nevét m e g i s m é t e l v e . Szövegvisszaadás ( 3 . A j á t é k lényege. festmény stb.4 é v e s e k n e k ) É r z e l m i l e g közel álló. de m i n d e n k i n e k m e g kell ismételnie a m á r elhang­ zottakat is. m e g b í z á s o k teljesítése stb. a rend helyreállítása. beilleszkedés.) és a fog­ l a k o z á s o k során adott feladatok elvégzése közben.5 g y e r m e k k e l játsszuk. . t á m p o n t o t kapunk a k ö v e t k e z ő tanév feladataihoz.j á t é k " (az elhangzott szöveg m e g i s m é t l é s e ugyan­ olyan. ok-okozati összefüggéseket.) ÖSSZEGZÉS A felsorolt e s z k ö z ö k k e l . fejlesztése). ) MEGFIGYELÉSI SZEMPONTOK A c s o p o r t o n belüli viselkedés megfigyeléséhez ad segítséget.a felnőtt által e l k e z d e t t történetet m i n d e n g y e r m e k csak egy m o n d a t t a l bővítheti.). az együtt j á t s z ó g y e r m e k c s o p o r t figyelemmel kísérésével.). a m b u l á n s rendelése­ in lehet m e g k e r e s n i .7 évesen az ó v o d á b ó l . mesejelenetek stb. síró.6 . e z e k c s ö k k e n t é s é v e l . n e v e t ő . a m e s e „ p o z i t í v " és „ n e g a t í v " szereplőjét ábrázo­ ló j e l e n e t . .4 é v e s e k n e k ) „ M o n d d u t á n a m l .) és az a p r ó b b m e g b í z a t á s o k (pl. A megfigyelési s z e m p o n t o k és a fejlettségmérő lapok p o n t o s vezetése elősegíti a prob­ lémák korai felismerését. hogy melyik g y e r m e k n e k lesz szüksége m á s s z a k e m b e r segítsé­ gére is. az utcán. B ú v á r z s e b k ö n y v e k sorozat. 214 215 . zálogot is adhat. h a n e m fordulhat a k á r neurológiai vagy pszi­ chiátriai s z a k e m b e r h e z is. Aki téveszt.K é p o l v a s á s r a . hogy időben elkezdjük az e g y é n r e szabott p r e v e n c i ó s p r o g r a m alkalma­ zását. L e h e ­ tőség nyílik arra. A szociális fejlődés mutatói a n a p folyamán b á r m i k o r megfigyelhetők.Érzelmi élete az egész n a p folyamán b á r m i k o r megfigyelhető. magatartási p r o b l é m á k stb. . illetve n a g y c s o ­ port végén előrejelzést ad az iskolai életbe való v á r h a t ó beilleszkedésről. K o m o l y a b b p r o b l é m á k n á l n e m c s a k a Nevelési Ta­ nácsadó s z a k e m b e r e i n e k segítségét kérheti. ezt n e m csak az utolsó óvodai év végén kéri. saját é l m é n y e i k e t m e g ö r ö ­ kítő fényképek stb. lehetőség szerinti m e g s z ü n ­ tetésével a z e g y é n b e i l l e s z k e d é s é n e k e l ő s e g í t é s é r e . É v v é g é n l e m é r h e t ő m u n k á n k e r e d m é n y e s s é g e . esetleg ok-okozati össze­ függés felfedezését is k í v á n ó . ( 4 . a m e l y n e k kiváltására valamilyen feladatot kell elvégeznie a tulajdonos­ nak. k é s ő b b ez a szám a g y e r m e k e k fej­ lettségének. ezek tudatos használatával eleget tehetünk a n n a k a k ö v e t e l m é n y n e k . ( „ M i t tettél m á r a b ő r ö n d b e ? ) j á t é k k a l is enyhít­ hetjük. A s z ö v e g v i s s z a a d á s e g y h a n g ú s á g á t pl. ( 4 .7 é v e s e k n e k ) É r z e l m e k e t .A társas k a p c s o l a t o k jól n y o m o n k ö v e t h e t ő k j á t é k i d ő b e n . fejlettség feladattartás.5 é v e s e k n e k ) É r z e l m i l e g közel álló. a piacon.

sírós. 1 mozgásos játék) j Ujjakkal sorra érintése a hüvelykujjnak (játék) Megérintett ujj csukott szemmel való azonosítása Ujjak kisujjal kezdődő gördülékeny tenyérbe : Kezesség ! Megjegyzés 217 216 . t a n á c s t a l a n . úgy tesz. 5. nyugtalanság van körülötte. 7. N a g y o n lassú. N e v e h a l l a t á n összerezzen. ha szólítják. K é r d é s r e zavartan hallgat. Á l l a n d ó a n babrál. vagy legalábbis úgy tesz. 3. á l l a n d ó a n fészkelődik. majd cipő. E g y é b egyéni viselkedési j e l l e m z ő k . F o g l a l k o z á s o k alatti viselkedése: 1. n e h e z e n szakítja félbe. N e m követi a p e d a g ó g u s utasításait. M a s z a t o l ábrázolásnál. N e m figyel. m o c o r o g . I Óvoda neve: 1 Gyermek neve: | Szülelés dátuma: j Ujjak ritmikus ökölbe zárása (pumpálás) I MOZGÁSFEJLETTSÉG Óvodába lépéskor I Kiscsoportban I Középső ! Nagy csoportban j csoportban Ujjak szétlárása (utánzás) zés Fűzé (nagy lyukú gyöngy. tű stb. 5. összegyűri a rajzlapot. nehezen vált t e v é k e n y s é g e t . 2. 6. 7. II. tétova m o z g á s ú . m i n t h a ott sem lenne. 4. 2. 3. V i s e l k e d é s r e általában j e l l e m z ő : 1. Ú g y tűnik. 6. 3 m-ről) j (labdázás) j Egy lábon egyensúlyozás 15 mp-ig (gólya. Ha e g y s z e r belelendült valamibe. Á l l a n d ó m o z g á s . n e m tudja e l k e z d e n i a munkát. 4. piszkál valamit.I. N e m tud n y u g t o n m a r a d n i . majd egy lábon i ! (váltakozva) ! í Labdaelkapás (15 cm átmérőjű. N a g y o n félénk. h e v e s é r z e l m i kitörései v a n n a k . 8. N e m tud várni. N e m hallja. igényeit késleltetni. m i n t h a n e m értené m e g a feladatot. v o n a l v e z e t é s e g ö r c s ö s . m i n t h a n e m hallaná. Szeszélyes.) Páros lábon szökdelés (veréb). E l t e r e l h e t ő k ö n n y e n a figyelme.

hátul ] : Mellett. sarok • Váll Derék Csípő Megjegyzés | ] ! \ Fölött Föl. nyelv | Fül. tenyér Ujjak. ujjbegy. nyak. bal | Előre. elől Hátra. mellé Közöli Le. orrcimpa Száj. térdhajlat Homlok. szemhéj Orr. talp 1 Lábujjak._ Szem. TÉRBELI MOZGÁSÁNAK FEJLETTSEGE Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Óvodába lépéskor [Kiscsoportban Középső csoportban Nagy­ csoportban . ujjperc Láb Mell. has •-- •| --- " " - — - i _ .TESTSÉMA FEJLESZTÉSÉNEK MUTATÓI 1 A GYERMEK TÉRBELI TÁJÉKOZÓDÁSÁNAK. mellkas Arc Kar Comb Térd. fölé Jobb. fül tő Kéz. Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Lent Alatt Óvodába lépéskor j Kiscsoportban! \ ! Középső i Nagy- . hát. szemöldök Áll ! Könyök Csukló ' Boka Lábfej. alá Kívánságra irányt tud változtatni Mögé Elé i — 1 Jobbra j_ \ Balta Túl Közé Megjegyzés j _^ 218 219 . kézfej. csoportban [ csoportban i i Fej. törzs.

láb törzs aránya helytelen fej. . Érintkezés a törzzsel a nvak vonala atmegv a fej. . láb törzs aránya helyes a végtagok kétdimenziósak Dimenziók [többszempontú. a törzs vonalába a törzs vonala átmegy a láb vonalába Megjegyzés Megjegyzés 220 22 .A GYERMEK ÉRTELMI FEJLETTSÉGE Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Óvodába lépéskor (Kiscsoportban I Középső Nagy\ j csoportban . pontos visszaadás a négy végtag összefügg Motoros feladat verbális visszaadása a lényeges mozzanatok visszaadása képtelen elmondani + . kar. prolii egyéb teljes. orr. csoportban r . kar. száj összpontosításra képes ruha. GYERMEK F I N O M M O J O R O S KOORDINÁCIÓJÁNAK FEJLETTSÉGE Ó v o d a neve: Gvermekneve: Szülelés dátuma: 1 Óvodába lépéskor Kiscsoportban • : Középső I Nagycsoportban • csoportban a szín szerint van feje A tárgyak mutatói a forma szerint van lába csoportosításának — mcrel szerint hasonlóság . fül ! az arc részletei: szem. ruha részletei rövid ideig figyel láb részletei csak a játék köti le Figyelem jelzői könnyen elterelhető Aránvok szétszórt figyelmetlen kéz részletei fej.különbözőség alapján van karja van nvaka Időbeliség relációk felismerésének mutatói | ok-okozati viszony i időrendiség Részletek feltüntetése a fej részletei: haj.

árnyaltan kifejező Szókincs szegényes.A GYERMEK NYELVI KIFEJEZŐKÉPESSÉGÉNEK FEJLETTSÉGE . együttműködő | kezdeményező ! irányító ikadozó S i Beszédritmus gyors megérti I elfogadja < lassú . A GYERMEK SZOCIÁLIS FEJLETTSEGE Óvodába lépéskor kezdeményező elfogadó visszahúzódó elutasító kezdeményező elfogadó visszahúzódó | elutasító [Kiscsoportban | Középső csoportban Nagy­ i csoportban evakran Elvont kifejezések előfordulása . kitartó felsorol Képolvasás egyszerű cselekvést megnevez összefüggéseket nem képes visszaadni hiányos lénveees mozzanatokat teljes. de nem teljesít részben teljesíti irányítással.azdag. szétszórt kiegyensúlyozott nyugtalan erőszakos változó hangulatú zárkózott szovegvisszaadás Megjegyzés 222 223 . teljesíti • nem érti Feladat­ megértése. feladattartása . hiányos iákkal I Óvodába lépéskor (Kiscsoportban Középső csoportban Nagy­ csoportban Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Kapcsolat' teremtés felnőttekkel. érti. Óvoda neve: • Gyermek neve: Születés dátuma: . pontos Mea gjegyzés Erzelnű élete kapkodó. segítséggel elvégzi felismer önállóan teljesíti elmélyült.néha isohaseni I szemlélődő ' magányosan tevékenykedő I társakhoz sodródó beszédhibás (milyen?) folyamatos ibekapcsolódó Beilleszkedése a tevékenységbe Í alkalmazkodó .

erőtlen Feladat­ végzése tevékenysége elmélyült a feladat nem köti le . Három szubtesztje a részképességek felmérésére a l k a l m a s : ti) M o t o r o s szubteszt: kétoldali szeriális m o z g á s m i n t á k kivitelezése és a testvázlattal kapcsolatos térbeli orientáció. 224 225 . hogy az ó v ó n ő k segítséget kapjanak az iskolaérettségi javaslat előkészítésében. Az iskolaérettségi javaslat előkészítése és a fejlesztés minél koraibb elkezdése mellett fontos s z e m p o n t volt. g e o m e t r i ­ kus ábrák és betűf orm ák r e p r o d u k á l ó készsége. s részképesség-fejlesztésének elkezdése fontos lett volna m á r korábban. m a g y a r standardját Zsoldos és m u n k a t á r s a i 1999-ben készítették el. b) V i z u o . logopédusi ellátás. M á r az első t a n é v b e n több óvodából is jelentkezett igény a n a g y c s o p o r t o s ó v o d á s o k fel­ mérésére. differenciált iskolaérettségi javaslat céljából. kétnapos j e l e n l é t b e n . tanévben 15 ó v o d a ö n k é n t e s részvé­ telével átfogó kerületi fejlettségi szintfelmérés kezdődött.és I s k o l a p s z i c h o l ó g u s M u n k a c s o ­ port a Nevelési T a n á c s a d ó keretében. kitartásra nem képes gyors. c) Nyelvi szubteszt: nyelvi készség. számolási és fogalmazási készség.t e s z t e t 1966-ban H a i n s w o r t h és Siqueland dolgozták ki. A szűrővizsgálat felvétele m i n d ö s s z e fél órát vesz igénybe. h o g y küldjék-e vagy s e m szakrendelésre az ó v o d á b ó l a gyereket. AZ MSSST (MEETING STREET SCHOOL SCREENING TEST) BEMUTATÁSA Az M S S S T . míg az 1999/2000. Saj­ nos sok esetben e k k o r derült ki. térbeli és sorrendbeli orientáció. A C s o p o r t u n k a kerület 18 ö n k o r m á n y z a t i m ű k ö d t e t é s ű óvodáját látja el heti egy-. emlékezet.A GYERMEK SZOCIÁLIS ÉRETTSÉGE Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: személyi kontaktus nélkül is teljesít Onállósáaa időnként személyi kontaktust igényel állandó személyi kontaktust igényel motivált. nehézkes könnyen váll át más tevékenységre nehezen áll át más tevékenységre kivárásra képes. időrendi fogalmakban való tájékozottság. jó megoldásra törekvő a motiváltság hiánya jellemzi. nyelvi e m l é k e z e t . így e g y r e ko­ rábbra tolódott a szűrés időpontja. hogy a gyerekek egy része j e l e n t ő s p r o b l é m á k k a l k ü s z k ö ­ dik. Szervezetileg ezt lehetővé tette a teljes körű ó v o d a p s z i c h o l ó g u s i . toleráns Válasz feladja [ tevékeny­ ségek indulatkitöréssel válaszol akadá­ lyozására | személyek elleni agresszióval válaszol . így az első szűrések közvetlenül megelőzték a j a n u á r i döntést. lassú. 1 regresszióval válaszol Megjegyzés 1. kitartó a tevékenységben kapkodó. dinamikus átlagos ' Munka­ tempója : PREVENTÍV SZŰRÉS ÉS FEJLESZTÉS AZ Ó V O D Á B A N Középső | Nagy­ ! csoportban ! csoportban MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA Óvodába lépéskor Kiscsoportban! Kerületünkben az 1998/99. ! A kerület ó v o d a p s z i c h o l ó g u s a i egységesen az M S S S T szűrőteszttel m é r t é k fel a nagy­ csoportos ó v o d á s o k a t az ősz folyamán. hogy a teamszerű m ű k ö d é s iránt egyre n a g y o b b igény m u t a t k o z o t t az óvodákban. auditív figyelem. valamint az évek során egyre j o b b a n tért h ó d í t ó óvodai fejlesztő pedagógia.p e r c e p t u o m o t o r o s szubteszt: a vizuális diszkrimináció. mely összesen 4 6 6 g y e r m e k vizsgálatát jelentette. ül. tanév óta m ű k ö d i k Ó v o d a .

másrészt mert . v a l a m i n t az átlagos (8 ponttól) n o r m a ­ p o n t o k elkülönítése m e g m u t a t j a a teljesítés szintjét. igen sok tekintetben k ü l ö n b ö z n e k . mely több t é n y e z ő b ő l is f a k a d h a t . Ez igen fontos volt s z á m u n k r a amiatt. végzettség. Bár m i n d a n n y i a n tisztában voltak azzal. Itt n e m mu­ tatkozott szignifikáns összefüggés a tesztben m e g m u t a t k o z ó g y e n g e teljesítménnyel. A ja­ 3. h a n e m a k ü l ö n b ö z ő r é s z k é p e s s é g e k fejlesztésével is (lateralitás.7 pont) veszélyeztetett.1 1. E z e k a gyere­ kek a nyelvi s z u b t e s z t b e n szignifikánsan a l a c s o n y a b b p o n t s z á m o t értek el. kerületi nagycsoportos óvodások körében szubteszt A három szubteszt átlagai F i g y e l e m r e méltó. Erre t á m a s z k o d v a a l k a l m a z t á k a vezetők ó v o d a i státuszban a s z a k e m b e r e k e t . átlagéletkoruk 6 év. a legidősebb-' pedig 6. A felmérés adatait az Ó v o d a v e z e t ő k Kerületi M u n k a k ö z ö s s é g é n e k ülésén ismertettük elő­ ször. E z e n t ú l m e n ő e n m i n d h á r o m szubteszt fejlesztő p e d a g ó g i a i k o m p e ­ tenciakörbe t a r t o z ó részterületeket mér.4 pont) í 11. . mellyel kivált­ hatnak régebbi eljárásokat. Itt é r d e m e s m e g j e g y e z n i . Ez m i n d e n ­ képpen a teszt részletes. tési t e v é k e n y s é g m e g h a t á r o z á s á h o z . 2. M i n d a s z u b t e s z t e k b e n . Szerettük volna.útmutatója szerint . mint nevelési p r o g r a m . Oktatási Osztály vállalta.az ó v o d a v o n z á s k ö r z e t é b e tartozó családok eltérő s z o c i o ö k o n ó m i a i státusza. A vizsgálat időpontjában a legfiatalabb 4.az óvodai sajátosságok. térbeli tájékozódás stb. s m i n d ö s s z e két ó v o d a n e m f o g l a l k o z t a t részfoglalkozású s z a k e m b e r t sem.e l m a r a d á s o k miatti várható tanulási n e h é z s é g . m i n d p e d i g az ö s s z p o n t s z á m b a n több j e l e n t ő s eltérés találtunk. mint az adott g y e r m e k p o p u l á c i ó fejlődési sajátosságai. finanszírozását az. T a p a s z t a l a t a i m szerint igen g y a k r a n fordul elő. A m é r ő m ó d s z e r kiválasztását hosszú előkészítő m u n k a előzte m e g . m e l y mi­ att a g y e r e k e k igen eltérő készségekkel és i s m e r e t a n y a g g a l é r k e z n e k az ó v o d á b a . A Nevelési T a n á c s a d ó P s z i c h o p e d a g ó g u s Csoportjának vezetőjével k ö z ö s e n kialakítottuk a fejlesztő p e d a g ó g u s o k m u n k a k ö r i és végzettségi út­ mutatóját. Az e g y s é g e s m e r ő m ó d s z e r pedig lehetőséget ad n e m c s a k az egyén. szakember-ellátottság. szubteszt A tanulási zuvar veszélyének esélye a X. h o g y az átlagszintet é p p h o g y elérő m o t o r o s területen a kerületi gyere­ kek 41 %-a teljesített a normál érték alatt. A KERÜLETI VIZSGÁLAT BEMUTATÁSA Az e l e m z é s 13 ó v o d a 3 9 3 n a g y c s o p o r t o s g y e r e k é n e k adatait mutatja be. hogy i n t é z m é n y e i k „ n e h é z g y e r e k a n y a g o t " ne­ velnek.a helyi ó v o d a i p r o g r a m o k n a k való megfelelés a l k a l m a n k é n t n a g y o b b h a n g s ú l y t kap. he­ lyi és tárgyi k ö r ü l m é n y e k stb. mint a többiek.). de az adatok megjelenítése m é g i s igen erőteljes hatású volt. Kíváncsiak v o l t u n k arra is. H a r m a d r é s z t az e l m ú l t években igen g y a k r a n ta­ pasztaltuk. Egyrészt mert a legfrissebb s t a n d a r d o k k a l ren­ delkezett. 24%-nál (95 fő) e n y h e veszélyt.a fiú. 227 . tehát 36%-nál j ó s o l h a t ó be r é s z k é p e s s é g .ó v ó n ő k is felvehetik. . h o g y a szubtesztekben átlagos p o n t s z á m o t elérő g y e r m e k e r e d m é n y e i n e k részletes e l e m z é s e k o r mutatkozik csak m e g egy-egy részterület súlyos e l m a r a d á s a a többihez képest. az óvoda. részben p e d i g a fejlesztő pedagógiai k o m p e t e n c i a k ö r b e h a t á r o l á s á v a l kerületünk­ ben azóta m e g i n d u l t . ha az ó v ó n ő k k é z h e z kapnak egy korszerű tesztet. ábra motoros víz-perc-mot. hogy k e r ü l e t ü n k b e n a l o g o p é d u s o k n e m c s a k a h a n g h i b á k kor­ rekciójával foglalkoztak.6 éves kortól 7. A szupervíziónak helyet a kerületi P e d a g ó g i a i Kabinet ad. A felmérésben részt v e v ő gyerekek 57%-a járt logopédiai foglalkozásra. A vizsgált p o p u r láció 5 9 % . Fejlesztő p e d a g ó g i a i foglalkozáson vett részt a vizsgált p o p u l á c i ó 17%-a. így t ö b b é v e s fejlesztési terv keretében idén m á r 9 ó v o d á b a n van főállású fejlesztő p e d a g ó g u s . . M u n k a c s o p o r t u n k feltérképezte a h a z á n k b a n j e l e n l e g e l é r h e t ő fejlettségmérő teszteket. j /. n e m rutinszerűen csak a p o n t s z á m o k r a t á m a s z k o d ó e l e m z é s é r e hívja fel a figyelmet. 41 %-a lány. h a n e m a kerületi mrcycsoportosok j e l l e m z ő i n e k feltérképezésére is. melynek o k a lehet: . Ö s s z e h a s o n l í t ó e l e m z é s tette lehetővé a 13 részt vevő ó v o d a egyes részterületeken elért e r e d m é n y e i n e k a b e m u t a t á s á t . ábra nyelvi vaslat elfogadásra talált m i n d e n fórumon. E n n e k k ö v e t k e z m é ­ nyeként a P e d a g ó g i a i Kabinet óvodai s z a k t a n á c s a d ó m u n k a t á r s a i felterjesztést nyújtottak be az Ö n k o r m á n y z a t h o z a kerületi óvodai fejlesztő p e d a g ó g u s hálózat kialakítására.: Az összesített n o r m a p o n t o k szerint a g y e r e k e k 12%-ánál (47 fő) állapítottuk m e g tanuA lási zavar k o m o l y veszélyét. Javaslatunkra a fejlesztő p e d a g ó g u s o k m u n k a i d e j é b e kötelezően beletartozik a kétheten­ kénti kétórás szupervízión való részvétel.A teszt 4.e n y h é n ( 4 . hogy a fejlettségmérés v é l e m é n y ü n k szerint elsősorban óvónői k o m p e ­ tencia.11 é v e s volt. Az e r e d m é n y e k m i n d az ágazati. mind pedig a kerületi szintű fejlesz-. így a fejlesztésre j á r ó g y e r e k e k kis s z á m a miatt nehezen tárható fel e g y é r t e l m ű kapcsolat. E n n e k korrekciója részben az ó v ó n ő k ismereteinek növelé­ sével. A s ú l y o s a n ( 0 . h o g y az ó v o d a i fejlesztésre küldött g y e r m e k e k p r o b l é m á j á n a k a differenciáldi­ agnosztikája n e m történt m e g . m i n d pedig az ó v o d a v e z e t ő k e t m e g h ö k k e n t e t t é k . mint a h o g y a n a nyelvi szubteszt is tartalmaz e g y é b e l e m e k e t . hogy a g y e r m e k logopédiai vagy fejlesztő foglalkoztatása összefügg-e 226 teljesítményével. Ez hosszú távon irányt m u t a t h a t m i n d az ó v o d á n belüli.0 éves korig féléves i n t e r v a l l u m o k r a osztott táblázatai szubteszt e n k é n t és összesített n o r m a p o n t t a l is kifejezi a g y e r m e k fejlettségi szintjét. Az M S S S T mellett két igen fontos s z e m p o n t miatt d ö n t ö t t ü n k .

3 9. hogy a 2. s a kerületi jó átlagot csak a n é h á n y .7 In tézményi fe I ad a tok: A részt v e v ő ó v o d á k n a k megajánlottuk saját adataik feldolgozását. C s a k igen n e h e z e n lehetett egyeseket erről lebeszélni. ..7 8. Hajlamosak a g y e r e k e k n e k segíteni. időbeli szervezése. értelmezésével. s így ezeknél a g y e r e k e k n é l k é n y t e l e n e k voltunk m á s m é r ő m ó d s z e r t a l k a l m a z n i .9 6.3 A h á r o m ábra ( 3 . így az igen prob­ l é m á s körzetet ellátó ó v o d á k t ó l az igen jó színvonalon teljesítőkig m i n d e n m e g t a l á l h a t ó .N a g y o n n e h e z e n fogadták el a szabályt.5 4. Általában nevelési ér­ tekezlet keretében ismertettük a mérés i n t é z m é n y r e v o n a t k o z ó jellegzetességeit.8 6. m e l y n e k g y e r e k e i egy vagy több területen is az átlag n o r m a p o n t alatt v a n n a k . E z e k fényében a nevelési p r o g r a m egyes e l e m e i n e k h a n g s ú l y o z á s á v a l .K 6. s e n n e k fényében közös m e g á l l a p o d á s s a l j e l ö l t ü k ki a feladatokat. speciális szakképzettség megszerzésével. .) m i n d e g y i k é b e n u g y a n a z o n a helyen szerepelnek u g y a n a z o k az óvodák. t o v á b b k é p z é s e k e n v a l ó r é s z ­ vétellel.Az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s o k m i n d e n é v b e n .9 9. maga­ sabb p o n t s z á m o t adni. Jól látható. ábra A motoros minták átlaga óvodánkéiul bontásban 6. v a l a m i n t a m u n k a m e g o s z t á s s a l kapcsolatos tanulságok átbeszélésére is.m e r ő j ó i n d u l a t b ó l . ábrán b e m u t a t o t t á t l a g s z á m o k igen nagy szórást takarnak. Az ezzel k a p c s o l a t o s a n megjelent. m e l y e n lehetőségük van a teszt felvételével. hiszen az ó v ó n ő k ö n á l l ó a n nem é r t e l m e z h e t i k a tesztet.6 7.Igen n e h é z s z á m u k r a a teszt-szituáció.érdeklődéstől függően .5 7. 4. Az ó v ó n ő k által jelzett p r o b l é m á k : . 10 10.6 9.1 9. kérdéseink és aggályaink m e g b e s z é l é s é r e felkértük Dr. átcsopor­ tosítást tett sok helyen szükségessé. 3. valamint a teszttel k a p c s o l a t o s együtt­ m ű k ö d é s kereteit. ábra A vizuo-perceptuomatorru minták átlaga óvodánkénti bontásban 228 229 . 5.K ö r ü l t e k i n t ő szervezést kíván a szűrés lebonyolítása. az e g y ü t t m ű k ö d é s fokozásával és a speciális segítők igénybevételével indult m e g a p r o b l é m á k kezelése.S o k a n . . .egy vagy t ö b b alka­ l o m m a l M S S S T . S.1 9. ill. A teszttel k a p c s o l a t o s tapasztalataink. igen jó e r e d m é n y t elért ó v o d a javítja fel.t o v á b b k é p z é s t tartanak a k ö z é p s ő c s o p o r t o s ó v ó n ő k számára. a p á r h u z a m o s c s o p o r t ó v ó n ő j é v e l s z e m b e n m e g f o g a l m a z o t t rivalizáció-érzést („az én g y e r e k e m e t m á s ne m i n ő s í t s e ! " ) az erősö­ dő t e a m m u n k a során sikerült csak felszámolni. A már g y a k o r l ó ó v o d a p e d a g ó g u s o k s z á m á r a m i n d e n évben tapasztalat­ cserét szervezünk.3 7.4 10.3 8. hogy saját csoportbeli g y e r e k e t n e m szűrhet­ nek.5 7. Az e r e d m é n y e k óvodai szintű értékelése új szakmai feladatok kialakítását. így a h á r o m részterületen mért e r e d m é n y e i k név nélkül is jól n y o m o n k ö v e t h e t ő k .9 6.gyakoroltatták csoportbeli gyerekeikkel a teszt feladata­ it. A képzésen m e g t a n u l j á k a teszt felvételét. Z s o l d o s M á r t á t . T ö b b az az ó v o d a . ill. az elméleti alapokat.5 II 8.

9 7. .3 7. h a t é k o n y a n tud e g y ü t t m ű k ö d n i a s z a k e m b e r e k k e l a n n a k kezelésében. n e m c s a k en­ gedélyének. mely t a r t a l m a z z a a g y e r m e k k é p e s s é g e i n e k . mely lehetőséggel c s a k igen ritka e s e t b e n él­ tünk. kijelöltük az ellátás formáig és összeállítottuk az óvodai fejlesztő p e d a g ó g i a i és p s z i c h o ­ lógiai csoportot. Ezek együttes figyelembevételével e g y s é g e s ál­ láspontra j u t o t t u n k a n a g y c s o p o r t során v é g z e n d ő feladatok tekintetében. K ü l ö n ö s e n k ö r ü l t e k i n t ő d ö n t é s t i g é n y e l t e k a k ü l s ő szakmai i n t é z m é n y b e irányított gyerekek.) Minden esetben fontos volt k o n s z e n z u s r a j u t n i . a k ö z ö s álláspont kialakítására a g y e r m e k iskolaérettségét illetően. A n a g y c s o p o r t o s ó v o d á s g y e r e k e k szüleinek értekezletet tartottunk. az adott c s o p o r t két óvónője. m e l y e n . A k o n z u l t á c i ó n e g y e n k é n t áttekintettük a g y e r m e k e k szűrési ered­ ményeit. feladatait. és elosztottuk a feladatokat. a speciális f o g l a l k o z á s o k o n való részvétel el­ döntésére. é r z e l m i állapotának. . A szülőkkel való s z e m é l y e s konzultá­ ciót az esetek t ö b b s é g é b e n az ó v ó n ő és a speciális segítő együtt folytatta. hogy a szülő involváltsága lényegesen e m e ­ li bármely terápia h a t é k o n y s á g á t .a g y e r m e k c s o p o r t o n belül egyéni b á n á s m ó d r a szorul m a g a t a r t á s i .5 8. ill.a g y e r m e k e k e l m a r a d á s a i n a k m e n t é n a kiscsoportos foglalkozások m e g t e r v e z é s e . ill.t e a m c s o p o r t o s konzultációja.a vezető. A hatályos t ö r v é n y e k é r t e l m é b e n a szülőnek ( g o n d o z ó n a k ) j o g a van a g y e r m e k k e l kap­ csolatos b á r m e l y iratba való betekintésre.2 6.k o r r e k c i ó r a . társas kapcsolatainak. 7. Ismertettük az ó v o d a i nagy­ c s o p o r t szerepét. S z a k e m b e r k é n t m i n d a n n y i a n tapasztalhatjuk. e) A speciális foglalkozások és vizsgálatok beindítása: . diszlexia-prevencióra irányult. ill. ó v ó n ő vagy a fejlesztő p e d a g ó g u s elvégzi a g y e r m e k részké­ pesség-szűrését. Ezért is igen fontos a szülő első perctől való p a r t n e r k é n t kezelése. ha az indokolt.4 tívái a k ö v e t k e z ő k voltak: . és itt a d t u n k lehetőséget a s z e m é ­ lyes találkozásra is a s z a k e m b e r e k b á r m e l y i k é v e l . E g y b e n felajánlottunk k o n z u l t á c i ó s lehetőséget g y e r m e k e szűrési e r e d m é n y e i b e való b e ­ pillantásra. és kértük e n g e d é l y ü k e t a vizsgálat lefolytatásához. hiszen csak a k k o r emeljük ki óvodai cso­ portjából a g y e r e k e t . . Nevelési T a n á c s a d ó stb.9 8.6 Csoportjaink m i n d e g y i k é n e k ^ ó i l ö n i d ő p o n t o t j e l ö l t ü n k ki. A m u n k a óvodai szintű értekezlettel kezdődött. a fejlesztő p e d a g ó g u s . az isko­ laérettségi vizsgálat menetét.l e m a r a d á s rendezésére: . E z e k e t a következők­ ben h a t á r o z t u k m e g : a) A g y e r m e k felmérése: . valamint viselkedési j e l l e m z ő i n e k a leírását. v a l a m i n t az óvónői j e l l e m z é s t . . Hiszen ha a szülő tájékozott a gyer­ mek problémájáról.ó v o d á n belüli ellátást igényel a s z a k e m b e r e k bármelyikétől.a l o g o p é d u s felméri a beszédhibákat.4 7. é r z e l m i és/vagy részképességbeli problémái miatt. 230 231 . osztályválasztás lehetőségeit k e r ü l e t ü n k b e n . ill. ill. . k i s c s o p o r t o s fejlesztő pedagógiai foglalkozás a r é s z k é p e s s é g . ill.5 8.6 9. Ezt szintén az egységes álláspont kialakítása és képviselete miatt tartottuk fontosnak. A szülői e n g e d é l y e k e t írásban kértük az ó v ó n ő k által.10 9. a l o g o p é d u s és az ó v o d a ­ p s z i c h o l ó g u s vett részt. m e l y e n ismertettük a szűrést. .7 c) A s z a k e m b e r . k i s c s o p o r t o s logopédiai foglalkozás.külső i n t é z m é n y b e k ü l d e n d ő szakvizsgálat vagy rendszeres terápia céljából (Szakér­ tői B i z o t t s á g o k .5 5.nincs s z ü k s é g semmiféle speciális beavatkozásra. mely b e s z é d h i b a . m e l y e k alterna­ 9. így a fentiek áttekintésével kiválasztottuk a speciális szakellátást i g é n y l ő g y e r e k e k e t . esetleg p á r h u z a m o s a n többtől is.e g y é n i .5 8.5 6.e g y é n i .az ó v ó n ő k j e l l e m z é s t készítenek.5 7. ábra A nyelvi minták állaga A szűrés lebonyolítása: d) A szülői e n g e d é l y e k beszerzése a foglalkozásokhoz.eseti d ö n t é s szerint . az iskola-.az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s . átbeszéltük az éves m u n k a ü t e m e z é s é t . de e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k m e g s z e r z é s e is. k i e m e l t e n az iskolára való felkészítés szempontjából. b) A szülők tájékoztatása. 9. Itt részletesen b e m u t a t t u k a szűrőtesztet.

m i k o r körzeti i s k o l á n k i g a z g a t ó n ő j e azt m o n d t a : „ M i t c s i n á l t a t o k i d é n . de c s o p o r t o n belül differenciált b á n á s m ó d o t igénylő gyer­ m e k e k fejlesztésének vagy g o n d o z á s á n a k m e g t e r v e z é s e . Az Anonymus Alapítvány fejlesztő pedagógus kép­ Példák: 1. ZSOLDOS MÁRTA. akiknél szükséges volt külső kontroll beiktatása a fejlesz­ tés h a t á s á n a k m é r é s é r e . Ellátási m ó d o k : . . Egy gyerek akár t ö b b szak­ e m b e r h e z is j á r h a t o t t .szorongó c s o p o r t j á b a " került. SARKADY KAMILLA ( 1 9 9 9 ) : Szűrőeljárás óvodáskorban a tanulási zavar lehetőségeinek vizsgá­ latára: MSSST. A szülők és g y e r e k e k részéről t a p a s z t a l h a t ó elégedettség mellett l e g n a g y o b b megerősí­ tésünk az volt.s z ü k s é g esetén további egyéni differenciáldiagnosztika. 3 . MARTONNF. Visszajelzésünk szerint iskolai beilleszkedése z ö k k e n ő m e n t e s volt.L o g o p é d u s elsősorban a h a n g h i b á k korrekcióját végezte. . Kötörő Emese (szerk. .s z a k v é l e m é n y e z é s . ezért kértük a kerületi kihelyezett B e s z é d v i z s g á l ó Á l l o m á s szakértői vizsgála­ tát. gátlásos. M i n d h á r o m szubtesztben telj e s í t m é n y á t l a g u k jóval m e g h a l a d t a a m i n i m u m p o n t s z á m o t . R ó z s i k a igen n e h é z családi j ^ ö r ü l m é n y e k között él.m i k o r m á r nyitott volt az i s m e r e t s z e r z é s r e . Rózsika igen k e v e s e t beszélő. két c s o p o r t b a n összesen 36 gyereket szűrtünk. érzelmi á l l a p o t á n a k vizs­ gálata erős szorongást jelzett. . zése. Vo­ lán Humán Oktatási és Szolgáltató Rt. A tartalmi e l e m z é s a z o n b a n m e g m u t a t t a . Budapest. k a p c s o l a t a i b a n passzív kisfiút i s m e r t e m m e g b e n n e . beilleszkedési p r o b l é m á k k a l k ü z d ő g y e r e k e k egyéni vagy k i s c s o p o r t o s terápiáját végezte. Budapest. Tapasztalataim az MSSST-vel. S z o m o r ú .Ó v ó n ő a speciális fejlesztések kiegészítéseként az ó v o d a i c s o p o r t b a n k i e m e l t e n fog­ lalkozott a p r o b l é m á s g y e r e k e k ismereteinek mélyítésével. Karcsi t ö b b hanghibával küzdött. Á d á m n a g y c s o p o r t o s k o r á b a n erőteljesen m e g v á l t o z o t t . KOVÁCS EF. F o n t o s a z o n b a n tudni. E z e k n é l a g y e r e k e k n é l további d i a g n o s z t i k u s tesztekkel p o n t o s í t o t t u k a tünet m ö g ö t t m e g h ú z ó d ó okokat. Az óvodai l o g o p é d u s h o z m á r k ö z é p s ő s korától járt r e n d s z e r e s egyéni foglalkozásra. A s z a k e m ­ berek k ö l c s ö n ö s b i z a l m a e g y m á s iránt sok e g y ü t t g o n d o l k o d á s .) ( 2 0 0 0 ) : Alapok. majd az ó v ó n ő . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 7 ) : Komplex prevenciós óvodai program (Kudarc nélkül az iskolában). hogy h ú g a mellett m o s t újabb kistestvére született. " IRODALOM GRKGLSS MÁRTA ( 2 0 0 1 ) : A tanulási zavar előjeleinek szűrése óvodás korban.l o g o p é d u s . é d e s a n y j a s e m vállalta g o n d o z á s á t . Igen fontosnak tartottuk a folya­ m a t o s k o n z u l t á c i ó t a négy s z a k e m b e r között. szókincse igen g y e n g e . I d ő k ö z b e n az é d e s a n y a m a g á h o z vette a g y e r m e k e t . A s z ü l ő a j a v a s l a t o t elfogadta. TAMÁS MÁRTA ( 2 0 0 1 ) : A fejlesztő munka tapasztalatai. Budapest.ó v o d a p s z i c h o l ó g u s ­ t e a m k o n z u l t á c i ó k e r e t é b e n átbeszélte a segítés lehetőségeit. Volt.. Országos Szakmai Találkozójának előadásai. ISTVANFI Ki. F é l é v r e a kisfiú megnyílt. 232 233 . Az idei é v b e n pedig iskolaérettségi vizsgálatra küldjük fejlesztő osztályos javaslattal. A fent b e m u t a t o t t modell ideálisnak m o n d h a t ó m i n d a szakemberek. olyan j ó g y e r e k a n y a g o t k a p t u n k ..S z ü l ő a s z a k e m b e r e k bármelyikétől kaphatott o t t h o n r a g y a k o r l ó feladatokat. I. az édesanyával pedig h á r o m a l k a l o m m a l átbeszél­ tük Á d á m é r z e l m i p r o b l é m á i t . s j a v a s o l t a k további egy év felmentést a tankötelezettség m e g k e z d é s e alól. Budapest.Fejlesztő p e d a g ó g u s egy vagy több részterületen fejlődési elakadást m u t a t ó g y e r e k e k egyéni vagy kiscsoportos terápiáját végezte.fejlesztést is kapott. szo­ rongó kislány. s n e m volt sokáig szüksége speciális ellátásra. M e g á l l a p í t o t t á k .f e j l e s z t ő p e d a g ó g u s . Horányi Annabella.Szakértői B i z o t t s á g o k h o z . beszédészlelése. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. bár k ö z é p s ő testvérével a rivalizáció m e g m a r a d t . a Nevelési T a n á c s a d ó iskolaérettségi vizsgálatára csak azokat a gyerekeket küldtük. Az é d e s a n y a beszélgetés során többek között e l m o n d ­ ta. .): A Nevelési Tanács­ adók II. Télen dönteni kellett beiskolázásával kap­ csolatosan. Fejlesztő Pedagógia. s az e s e t g a z d a a szülőt is r e n d s z e r e s e n tájé­ koztatta a h a l a d á s r ó l .a kiemelést n e m igénylő. 2. g o n d o s a n m e g e g y e z v e a m u n k a m e g o s z t á s b a n . V m o v s Z K Y GÁBOR (szerk. Az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s n á l heti két a l k a l o m m a l k i s c s o p o r t b a járt. hogy optimális fejlesztése a kerület logopédiai óvodájában biztosítha­ tó. Szülei elváltak. hogy 19 gyereknél fordul elő egy vagy több területen is részképesség-elma­ radás. de egyes esetekben a h o z z á j á r ó g y e r e k e k n é l k a p c s o l ó d ó részképesség-fejlesztést is végzett egyénileg vagy kis­ csoportban. Ó v o d á n k b a n . Az érzelmi p r o b l é m á k feldolgozására az o v o d a p s z i c h o l ó g u s . organikus érintettség n e m m é r h e t ő . vita és közös esetkezelés útján alakult ki.Ó v o d a p s z i c h o l ó g u s az érzelmi. A p s z i c h o ­ lógiai vizsgálat szerint intellektusa átlagos. így b í z u n k b e n n e . majd n a g y c s o ­ p o r t o s k o r á b a n fejlesztő pedagógiai terápiára is. . gyakoroltatásával. így nagyszülei nevelték.ÁRA. m i n d pedig a g y e r m e ­ kek és szüleik s z á m á r a . hogy kis l é t s z á m ú vagy speci­ ális iskolai osztályban van a helye. Képességtesztjei nagyfokú lemaradást mutattak. hogy a fejlődés felgyorsul m i n d k é t területen. hogy ó v o d á n k n e m különleges. s a család elköltözött egy vidéki ker­ tes házba. Együtt a gyerekekéit. így n y u g o d t szívvel j a v a s o l t u k iskolába. szakrendelésre irányítás. ill. In: Kósáné Ormai Vera. akikről mi is azt g o n d o l t u k . majd k é s ő b b . ill. aki igen h a m a r „ b e i n d u l t " . .RRNC. Á d á m a képességvizsgálatot jó szinten oldotta m e g . K o n t r o l l v i z s g á l a t a k o r még egy év ó v o d á b a n m a r a d á s t j a v a s o l t u n k a n a g y m a m á n a k .

a kívánt helyre írni. beszélgetés. a két s z a k e m b e r m u n k á j á n a k ösz235 234 . Fejlesztő p e d a g ó g u s k é n t d o l g o z o m a Kőbányai Nevelési T a n á c s a d ó b a n . m e r t az iskolában ezekkel találkoznak majd a leggyakrabban. vagy felmentett g y e r e k e k ) . fejlődik személyisége. társasjátékok. Az ennél n a g y o b b létszámú csoport k e v é s b é h a t é k o n y . M i n d i g az e l a k a d á s pontjáról indulok ki. lehetőséget k a p a g y e r m e k arra is.a m o n d a t o t szavakra. és fokozatosan h a l a d u n k tovább. A fejlesztő p r o g r a m e g y é n r e szabott. A h h o z . vagy e g y é b o k o k miatt keletkeztek a g y e r m e k n é l . pl. intermodális. N a g y sze-* repe van é p p e n ezért a s p o n t a n e i t á s n a k . a sze­ m é l y e s k a p c s o l a t r a nagy hangsúlyt helyezek. Bevezetőként néhány gondolat a fejlesztő pedagógia céljáról és módszereiről. hogy ö n m a g á t megismerje. az esetlegesen hi­ á n y z ó funkciók pótlását szolgálja. szavak sorrendjét tartani. lehetőséget adva a gyereknek. Az óvodával való e g y ü t t m ű k ö d é s e m tapasztalatait ö s s z e g z e m az alábbiakban. A gyakorlatok nagy része álta­ lam irányított. és b e l e e g y e z é s ü k e t kérik. amely a t a n u l á s h o z szük­ séges pszichikus funkciók fejlesztését. Ha a g y e r m e k elakad egy p o n t o n . n y o m d á z á s . g y u r m á z á s ) . M i u t á n az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s és a logo­ pédus elvégzi szűréseit. T e r m é s z e t e s e n az első foglalkozás alkalmával ezt én is m e g e r ő s í t e m és tisztázom a gyerekekkel.k o o r d i n á c i ó . Példa egy k é p e s s é g részösszetevőinek és a fejlesztés sokféle területének b e m u t a t á s á r a (a teljesség i g é n y e nélkül). F o n t o s s z e m p o n t . időről időre alakítom aktuális teljesítményük-. A g y e r m e k és a p r o b l é m a adott. Vizuális differenciálás . hogy ö n á l l ó a n j u s s o n s i k e r é l m é n y h e z . N a g y o n fontosnak tartom a g y e r m e k teljes elfogadását. azon belül a t o l l b a m o n d á s sikeres legyen. sok-sok konkrét dicséretet a g y e r m e k által nyújtott teljesítményre. hoz. Azoknál a g y e r m e k e k n é l . illetve a sérült funkciók javítását.betűk. Az. ha társuk hiányzik. A fejlesztő c s o p o r t b a kerülés fő indikációja az életkor (tankötelezettség elérése. torna. más-más oldalról k özel íte m m e g a problémát. átlendítve a n e h é z s é g e k e n . segítse őt. mint tárgyi. h a n g o k r a b o n t a n i . K e t t ő n é l több g y e r m e k esetében m á r c s ö k k e n az egy főre j u t ó figyelem m e n n y i s é g e és terjedelme.: színezés. A dicséret inkább] verbális. akiknél a vizsgálatok alapján ez indokolt. m e l y b e n a g y e r m e k el m e r i majd kezdeni használni a képességeit. együttesen konzultálunk az ó v ó n ő v e l .a h a s o n l ó betűktől elkülöníteni. M e g b e s z é l i k az érintett g y e r m e k k e l és az egész csoporttal. folyamatos konzultációt biztosítva. c s ö k k e n t i a viselkedési z a v a r o k a t . P a r t n e r k é n t kezelem a g y e r m e k e t a fejlesztő foglalkozáson. e g y é b szakértőtől kérjünk vizsgálatot.a h a s o n l ó h a n g z á s ú h a n g o k a t elkülöníteni. Intermodális ö s s z e k a p c s o l á s . és a tünet súlyossága. A m i n d e z e k hatására kialakult bizalom olyan légkört teremt.felidézni a hallott m o n d a t o t . segítségül hívva a fejlesztő pedagógia módszereinek és eszközeinek színes palettáját.a h a n g o k h o z betűt azonosítani. beleértve a családi k ö r ü l m é n y e k e t is. Vizuális e m l é k e z e t . m i n d i g együtt d o l g o z o m a g y e r m e k e k k e l . A foglalkozások végén a z o n b a n m i n d i g van idSf a g y e r m e k e k által igényelt tevékenységek. E g y adott­ gyakorlat a transzferhatás miatt sok területet érint. h o g y mi történik majd velük. óvodai fejlesztő pedagógiai munka A tanév eleji h o s p i t á l á s a i m során megfigyelem a g y e r m e k e t k ü l ö n b ö z ő tevékenységei so­ rán a n a g y c s o p o r t b a n . m e t a k o m m u n i k a t í v . képességei. hogy az írás. „ k í v á n s á g m ű s o r " beiktatására. A foglalkozásokon a l a p t e v é k e n y s é g ü n k a játék. t ö b b n y i r e didaktikus játék. Szerialitás . megváltoz­ tatja a kialakult n e g a t í v m o t i v á c i ó k a t . Auditív analízis . k é p e s s é g e i h e z igazodik. Az ó v ó n ő k m i n d e n esetben tájékoztatják a szülőket a fejlesztésről. m e l y e k a z e s e t e n k é n t m á r e l s z e n v e d e t t s o r o z a t o s konfliktusok é s frusztrációk miatt kialakulhatnak. A l e g o p t i m á l i s a b b a két fős csoport. a m e l y e k a lassúbb érés. illetve 3 éve. hiszen a g y e r m e k n e k ez az elsődleges tevékenysége. a Nevelési T a n á c s a d ó b a küldjünk ellátásra. Auditív e m l é k e z e t . Auditív differenciálás . ha szükséges.a tanár hangját hallani.. A d d i g a pontig azonban a fejlesztő p e d a g ó g u s dol­ ga.: festés. illetve. ö n m a g á ­ ban való hitet. n e k e m kell v á l t o z t a t n o m a stratégiámon. h o g y á t m e n e t i l e g átvállalva a g y e r m e k n é l m é g h i á n y z ó motivációt. Az ó v o d a l o g o p é d u s a által kezelt g y e r m e k csak indokolt esetben kerül p á r h u z a m o s a n fejlesztésre. Megelőzi vagy csökkenti azokat a tanulási n e h é z s é g e ­ ket. A közös játékban alakulnak ki a társas kapcsolatok. Az egy-egy j á t é k k a l töltött időt i g y e k s z e m mi­ nél tovább nyújtani. M e g k é r d e z e m az ó v ó n ő i k és d a d u s a i k tapasztalatait v a l a m e n n y i gyermekről. a gyakorlatok nagy része multiszenzoros. V i z u o m o t o r o s .a szem. T é r o r i e n t á c i ó . hiszen a fejlődés n e m e g y e n l e t e s . A g y e r m e k e k . hogy akit lehet. illetve megtanulja az a l k a l m a z k o d á s és a viselkedés szabályait. raji zolás. m e r t ezáltal nő a g y e r m e k e k feladattudata. ezen keresztül ismeri m e g a világot. kontrollt. feladattartása. Ami­ kor csak lehetséges. m e g e l ő z i a n e u r o t i k u s t ü n e t e k e t . feladatlapokat és konkrét terveket adok az ó v ó n ő k n e k . így gyakorlatban nyújtok' m i n t á t nekik (pl.és k é z m o z g á s t ö s s z e r e n d e z n i . a reális é r t é k e ­ lést. A fejlesztő pedagógiai m u n k a olyan pedagógiai tevékenység. he­ ti 3 órás r é s z á l l á s b a n egy ó v o d á b a n . kettesben v a n n a k velem. A KONKRÉT MUNKA BEMUTATÁSA /. a g y e r m e k e k egyé­ ni fejlettségéhez. a következő r é s z k é p e s s é g e k megfelelő m ű k ö d é s e szükséges: Auditív figyelem . látott betűt összekapcsolni.EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ Ó V O D A ÉS A FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS KÖZÖTT GOSZTONYI JUDIT N a g y c s o p o r t o s o k n á l a tanév utolsó időszakában feladatlapokat is h a s z n á l u n k . ez a r e n d s z e r e s s é g és á l l a n d ó s á g é r z é s e miatt fontos.a hallott hangot.

illetve f o l y a m a t o s szabadjáték folyt a gyerekek preferált játékaival. A foglalkozások heti 1 a l k a l o m m a l .S z e n z o m o t o r o s integrációfejlesztés (egyensúly. A z ó v o d á b a n végzett jelenlegi m u n k á m során h á r o m n e h e z í t ő k ö r ü l m é n n y e l kell s z á m o l ­ nom: A szülővel való e g y ü t t m ű k ö d é s és segítség nélkül lassú a haladás. tér-. II. d o l g o z ó ó v ó n ő k k ü l ö n j á t s z ó c s o p o r t o t n e m vezettek. . h o g y miért került külön kis csoportba. A p s z i c h o m o t o r o s fejlesztő p r o g r a m fő területei: . valamint az ó v ó n ő egyéni beállítottsága döntötte el. illetve a teljesítménybeli változásaikról. illetve m a g a t a r t á s z a v a r n á l h i á n y z i k a klinikai p s z i c h o l ó g u s s a l való e g y ü t t m ű k ö d é s . hogy a k ö z é p s ő c s o p o r t o s g y e r m e k e k is b e k e r ü l h e s s e n e k a fejlesztő p e d a g ó g i a i ellátásba. A j á t é k azon sajátosságát használtuk fel. K i s c s o p o r t b a n ( 3 . A fenti m ó d s z e r egy k o m p l e x fejlesztési m e t o d i k a . k é p e s s é g e i h e z igazodtak. időészlelés). Budapest. E z u t á n k e z d ő d ö t t m e g a fejlesztő m u n k a . Fejlesztő m ó d s z e r e i m e t j e l l e m z ő e n az oligofrénpedagógiai. hogy g y e r m e k e fejlesztő foglalko­ z á s o k o n v e g y e n részt. ízlelés. követtük a haladást. A m á s i k p r o b l é m á m . a g y e r e k e k raj­ zainak e l e m z é s e . e s e t e n k é n t m ó d o ­ sítva a z eredeti tervet. m e l y e t klinikai s z a k p s z i c h o l ó g u s é s p s z i c h o p e d a g ó g u s . a szülő m e g i s m e r é s e . g y e r m e k m e g f i g y e l é s a c s o p o r t b a n . hogy az ó v ó n ő milyen t í p u s ú j á t s z ó c s o p o r t o t alakított ki. ezt k ö v e t ő e n pedig együtt indíthat­ nánk fejlesztő c s o p o r t o k a t az érintett g y e r m e k e k s z á m á r a .) így k i m a r a d pl. A k ö z b e n felmerülő p r o b l é m á k r ó l és tapasztalatokról h a v o n t a m e g b e s z é l é s t tartottak a c s o p o r t v e z e t ő k .1 . esetleges jelenléte a foglalkozásokon. m e g o l d á s o k a t ta­ lálni a j á t é k b a n felmerülő p r o b l é m á k r a . 236 237 . Az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s s a l e g y e z t e t v e j ö v ő b e n őket is bekapcsolhatjuk a szűrésbe. Szolnok. A m u n k a során l e h e t ő s é g nyílt e g y m á s m u n k á j á n a k m é l y e b b m e g i s m e r é s é r e . SZERDAHELYI MÁRTON. Ezután k ö z ö s e n állapodtunk m e g a b b a n . a m e l y e k a j á t é k folyamán a felnőtt segít­ ségével f e l d o l g o z h a t ó k k á válnak. a személyiségfejlesztő m i k r o c s o p o r t t a l k a p c s o l a t b a n m e g f o g a l m a z t u k .szehangolási n e h é z s é g e miatt. itt az ó v o d á b a kerülő g y e r m e k e k beszoktatásával kapcsola­ tos n e h é z s é g e k m e g b e s z é l é s e állt a k ö z é p p o n t b a n . hallás. a nevelési ta­ n á c s a d ó b a sem. kötet. m i u t á n megtaláltuk a g y e r m e k e k képességbeli elma­ radásának okait. ezt kiegészítve az A l a p o z ó Terá­ pia és a S i n d e l a r . A tanév végén hatásvizsgálatot végeztünk a gyermekek játékszínvonal-változásáról. . S z ü k s é g e s n e k tartottuk azt is. Jelenleg m e g e l ő z ő t e v é k e n y s é g e t idő hiányában n e m tudok megvalósítani. a g y e r m e k e k p r o b l é m á i . Városi Nevelési Tanácsadó.és f i n o m m o z g á s . szaglás észlelés). KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 9 ) : Alapozó Terápia. A képességfejlesztő mikrocsr^portban didaktikus fejlesztőjátékokkal történt a fejlesztés. 30 perc i d ő t a r t a m b a n . A foglalkozássorozat o k t ó b e r elejétől május végéig tart. Budapest. Psycho-Art Kft. BAODY EMŐKR. az esetleges h o m e . a p s z i c h o l ó g u s . A képességfejlesztő c s o p o r t e s e t é b e n lépésről lé­ pésre felépítettük a fejlesztési tervet.p r o g r a m képzésén tanultakkal. (Hiszen ezért n e m j u t t a t h a t ó el a g y e r m e k pl. A m i k r o c s o p o r t o k a t az ó v ó n ő k vezették. Azt. hogy a g y e r m e k a játék nyelvén k é p e s megjeleníteni belső konfliktusait. és b e l e e g y e z é s é t kérte a h h o z . SZEMÉLYISÉG. h o g y a p s z i c h é s sérülés miatt m á s o d l a g o s a n k i a l a k u l t teljesít­ m é n y r o m l á s n á l . he­ ti egy a l k a l o m m a l . E b b e n az esetben külső szupervízor segítségét v e s z e m igénybe. MARTOK-DÉVÉNYI ÉVA. Ez a szülő p r o b l é m a ­ t u d a t á n a k h i á n y á b ó l adódik. hallom. A g y e r m e k e k e t együtt válogatta az ó v ó n ő . élethelyzetének m e g i s m e r é s e az ó v ó n ő adatai alap­ j á n .3 0 p e r c i g tartottak. saját csoportjukból kiválogatott 5-6 gyerek­ kel. TELKES JÓZSEF ( 1 9 9 9 ) : Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában.N a g y . csoportba való beilleszkedésükről. a gyerek családjának. p s z i c h o p e d a g ó g i a i és logopé­ diai t a n u l m á n y a i m során elsajátított ismereteim képezik. A személyiségfejlesztő m i k r o c s o p o r t eseté­ ben bábjáték. és a fejlesztő p e d a g ó g u s a kö­ v e t k e z ő információk alapján: az ó v ó n ő javaslata. a t a n á c s a d á s . m e l y e k a g y e r m e k egyéni fejlettségéhez. konfliktusokat fejezhetnek ki.t r a i n i n g mód­ szere.4 é v e s g y e r m e k e k ) . A d ö n t é s t k ö v e t ő e n az ó v ó n ő m i n d e n e s e t b e n m e g b e s z é l t e a g y e r e k k e l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k a t a szülővel.ÉS KÉPESSÉGFEJLESZTŐ JÁTSZÓCSOPORTOK AZ ÓVODÁBAN IRODALOM ADORJÁN KATALIN ( 1 9 9 2 ) : Szebben akarok írni . Alapozó Terápia Alapítvány. h o g y a n lehet e z e k e t a j á t é k t ö r t é n é s e k e t m e d e r b e n tartani. T e r v e m az. hogy a j á t é k t ö r t é n é s e k milyen érzéseket. A foglal­ k o z á s o k r ó l m i n d e n a l k a l o m m a l j e g y z ő k ö n y v készült.f e j l e s z t ő p e d a g ó g u s vezetett. TÓTH GÁBOR. tapintás. Szolnok. m i n d a n n y i a n bővítettük m ó d s z e r e i n k tárházát. A terv g y e r m e k e n k é n t egyedi volt. az óvó­ nő indirekt irányításával. mely felhasználja az ó v o d á s o k fej­ lesztésével k a p c s o l a t o s t a p a s z t a l a t o k a t és kutatási e r e d m é n y e k e t . j e l l e m z é s e a g y e r m e k r ő l . m i n d i g u g y a n a b b a n a külön helyiségben. Nemzeti Tankönyvkiadó. az a n a m n é z i s felvétele.P e r c e p t u o m o t o r o s készségfejlesztés (látás. az ó v o d á b a n . a nevelési t a n á c s a d ó k pszichoterápiás és fejlesztő pedagógiai gyakorlatát. az ó v ó n ő k tapasztalatait és ismeret­ anyagát. Zöld Iskola. lateralitás fejlesztése. csinálom: tudom! Képességfejlesztő feladatgyűjtemény kisiskolások számára. 2 0 . h o g y m e g é r t e s s ü k a g y e r m e k k e l . SZALTNER JÁNOSNE ( 1 9 9 5 ) : „Nebuló" Látom. és ezáltal m e g v a l ó s u l h a s s o n m u n k á m p r e v e n c i ó s j e l l e g e is. K é t h e t e n t e a z e s e t m e g b e s z é l ő c s o p o r t o k b a n . hogy me­ lyik g y e r e k n e k milyen j e l l e g ű m i k r o c s o p o r t o s foglalkozásra van szüksége.

zött h ú z ó d ó s z a k a d é k o t .ö. 1990).AZ ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET: EGY ÚJ KÉPZÉSI F O R M A KIALAKÍTÁSA GYENÉI MELINDA való a l k a l m a z k o d á s b a n a legfőbb n e h é z s é g e t a k ö v e t e l m é n y e k m e g j e l e n é s e és a nekik va­ ló megfelelés jelenti. vizuális nevelés. hogy jelenleg akár a 8 éves gyermek is az óvodában maradhat.. hogy az óvodai nevelés és az ó v o d a p e d a g ó g u s o k szakmailag megalapozott felkészültséggel tudják-e a korosztály kognitív és személyiségfejlődési j e l l e m z ő i t figyelembe venni. U g y a n a k k o r a gyakorlatban a korrekciós. háztartástan. melyek egy á t m e n e t i k é p z é s alapjait vethetik m e g . J . Az oktatási törvény m e g e n g e d i a r u g a l m a s iskolakezdést. sem pedig az iskolaérettségi vizsgálatok terén e s z e m p o n t b ó l m é g n e m tekinthető általánosnak. m a t e m a t i k a . taktilis. téri) rendelkeznek. kutatásunk keretében az. a t a n k ö n y v e k v o n a t k o z á s á b a n pedig általánosan az osztálytanító szakmai irányultsága. Aktuális kérdésként vetődik fel.8 éves a n a g y c s o p o r t b a n marad. Balogh. m e l y a korrekciós/fejlesztő osztályok esetében maximálisan 15 fő lehet. P. Megfelelő diagnosztikai eljárásokkal a tanulási zavarok m á r ó v o d á s k o r b a n előre jelez­ hetők (P. ezek nyújtanak jó alapot a fogalmi kategóriák kialakításához. M á s ­ részről a szociális fejlettség egyes összetevőinek (szociabilitás. életévüket betöltött g y e r m e k e k beiskolázása m á r nem kötelező. mely egyben az iskolára való előkészítést is jelenti. v a l a m i n t a N e m z e t i Alaptan­ tervet. e m b e r és természet. 1996). 1995). így a tantárgyi k o n c e n t r á c i ó és integráció kihasználásával az alap-kultúrtechnikák elsajátításához nélkülözhetetlen képességek fejlesztését célzó p r o g r a m o t t u d u n k az egyes nevelési területekhez és egyben az iskolai t a r t a l o m h o z igazítani. A különbség csupán a tanulói létszámkeretből adódik. e m b e r és társada­ lom. A fejlesztő munka eltér a „hagyományos" pedagógiai tevékenységtől: az e célra kidolgozott diagnosztikát. a z o n b a n a jelenlegi hazai gyakorlat sem az óvodai nevelés.4 . valamint a hozzájuk k a p c s o l ó d ó m e t a k o g n i t í v funkciók megfelelő színvonala a tanulási a l k a l m a s s á g (iskola­ érettség) a l a p v e t ő feltétele. A tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d ő kisiskoláskorúak s z á m á r a m e g o l d á s lehet egy olyan át­ meneti képzési forma kialakítása. évben jelölte m e g . Balogh. mely a l k a l m a z k o d i k a g y e r m e k e k fejlettségéhez. 1981. m e l y e k egy átmeneti képzés kialakításához szükségesek. és mtsai 1998). A m u n k a gyakorlatban történő kipróbálását . testnevelés és sport ( N e m z e t i Alaptanterv. ha a g y e r m e k e k m é g n e m r e n d e l k e z n e k a megfelelő iskolakészültséggel. hogy az érintett k o r c s o p o r t s z á m á r a melyik intézmény kínálja a nevelés-oktatás színterét akkor. 1 238 239 . én-fejlettség. A dilemmát most tovább fokozza az a lehetőség. A két i n t é z m é n y ( ó v o d a és iskola) eltérő színterei a k i s g y e r m e k e k szocializációjának. mely szerint a 7.két iskola egy-egy kislétszámú osztályával v é g e z t ü k az 1999/2000-es tanév során. testnevelés ( Ó v o d a i nevelés országos alapprogramja. A közoktatás szakemberei k o r r e k c i ó s osztályok indításával igyekeztek áthidalni a tanterv által előírt k ö v e t e l m é n y és az ó v o d á b ó l m á r „ k i ö r e g e d e t t " (esetleg n e m is j á r ó ) g y e r m e k e k tényleges fejlettsége kötő osztályok képzési anyaga tartalmában és szerkezetében megegyezik a normál osztályo- \ 1 1 1 1 l 1 f S 1 | 4 i szerek fejletlensége. Az óvodai nevelés az elsősorban játékos tevékenységekre alapozott pedagógiai m u n k á t helyezi előtérbe. Ez utóbbi dilemma s z á m o s n e h é z s é g e t jelentett az iskolák s z á m á r a k o r á b b a n is. B a l o g h . osztályos korosztályára is vonatkoztat­ ható . L a m b .k o m p l e x pedagógiai és pszichológiai vizs­ gálatok m e l l e t t . továbbá a gyerekek alapkészségeit fejlesztő módszereket és eszközöket igényel (Tansley. h o g y k ö r z e t e n k é n t „ i s k o l a e l ő k é s z í t ő " c s o p o r t o t is indítanak az ó v o d á k . m a t e m a ­ tikai nevelés. zenei nevelés. E l e m e z t ü k a két i n t é z m é n y m ű k ö d é ­ sének a l a p d o k u m e n t u m á t . auditív. A tanulási n e h é z s é g e k kialakulásában l e g g y a k r a b b a n a p e r c e p t u á l i s és m o t o r o s rend­ H a z á n k b a n a beiskolázott g y e r m e k e k jelentős arányban k ü z d e n e k valamilyen tanulási nehézséggel (P. a másik pedig. Az egyes kognitív részfunkciók. 1988). Az iskolai é l e t m ó d h o z í j ] i j I % 4 j < ^ J \ j * V. A N A T által megjelölt . általános iskola nulladik osztálya és a fejlesztő első osztályosok szá­ A képzési anyag kialakításában fő szempontként szerepel az. \ ^ Az ó v o d a és iskola programjában m e g t a l á l h a t ó a k azok a k ö z ö s e l e m e k és kapcsolódási Pontok. a tanterv és a k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r nélkülözi a t a n u l ó c s o p o r t o k fejlettségéhez való igazodást. S .i kéval. ha p o n t o s és differenciált p e r c e p tuális funkciókkal (vizuális. a m i k o r a törvény a gyerekek b e i s k o l á z á s á n a k a felső korhatárát a 7.műveltségi területek pedig: anyanyelv és irodalom. 1988). s a továbbiakban egyben J. feladattudat­ feladattartás) a színvonala fontos s z e m p o n t m é g az iskolai a l k a l m a s s á g m e g í t é l é s é b e n is. h o g y a n n a k tartalma és szerkezete á t m e n e t e t k é p e z z e n az ó v o d a nevelési területei és az iskolai tantárgyi r e n d s z e r között. Elsőként a z o k a t a k a p c s o l ó d á s i p o n t o k a t kerestük az ó v o d a és az iskola p r o g r a m j á b a n . Az óvodai n e v e l é s keretei közt szervezhető foglalkozások: anyanyelvi nevelés. K é r d é s . vizuális kultúra. iskolai szocializációhoz igazodik. A g y e r m e k e k fejlettségét figyelembe vevő oktatás érvényesítése az iskola feladata. s az iskoláztatás kezdetén alkalmazott tanítási-tanulási p r o g r a m alapvetően befolyásolja annak sikerességét. életvitel és gyakorlati ismeretek: technika. s emellett m o z g á s u k jól koordinált. tánc és dráma. m ű v é s z e t e k : ének-zene.az általános iskola 1 . t o v á b b á e m l é k e z e ­ ti és figyelmi k a p a c i t á s u k is fejlett. a k ö r n y e z e t m e g i s m e r é s é r e nevelés. valamint a z o k integrációjának a hi ánya áll (P. majd újabban a fejlesz. az Ó v o d a i N e v e l é s Programját. elkötelezettsége a m é r v a d ó . és egy­ ben az. Jelen mára. Panckhurst. irodal­ mi nevelés. s a fejlesztő m u n k á t szakszerűen e l l á t n i ? * T o v á b b á milyen csoportkeretek közt lehetne ezt m e g v a l ó s í t a n i ? A kínálkozó lehetőségek közül az egyik az. ha a g y e r e k e k a kog­ nitív fejlődés terén az alap-kultúrtechnikák elsajátítását m e g a l a p o z ó p s z i c h i k u s funkciók kellő fejlettségének b i r t o k á b a n é r k e z n e k az iskolába. Z ö k k e n ő m e n t e s ez a folyamat abban az esetben. iskolakezdést megkönnyítendő speciális képzés kialakí­ táséit tűztük ki célul az. h o g y a 7 . és át tudják kapcsolni egy­ másba a k ü l ö n b ö z ő modalitásokat.

mellyel k a p c s o l a t o s a n ö n k é n t e l e n ü l felvetődik a p e d a g ó g i a i szakiroda­ l o m b ó l jól ismert. hogy a fejlesztő osztály az első „E" b e s o r o l á s t kapta. t e s t n e v e l é s t á r g y a k a t e m e l t ü k ki. E lehetőséget m a x i m á l i s a n sikerült k i h a s z n á l n i : babasarok került az egyik szegletbe. Az ok talán az érintett c s a l á d o k társadalmi ö n s z e l e k c i ó j á b a n is rejlik: szívesebben íratják a cigány szülők g y e r m e k e i k e t a k e v é s b é színvonalas iskolákba^ v a l a m i n t é l e t m ó d b e l i j e l l e m z ő i k b ő l a d ó d ó a n szívesebben viszik a gyerekeket oda.a fejlesztő m u n k a s z e m p o n t j á b ó l ideális volt. oktatási tartalom és m e t o d i ­ ka mellett e l e m e z t ü k a k é p z é s struktúráját is. megyei szinten is szép sikereket érnek el a t a n u l ó k a tanul­ m á n y i v e r s e n y e k e n . A 8 . a tárgyi feltéte­ lek. és a nekik való megfelelés önbeteljesítő j ó s l a t t á válhat. A korábbi h a z a i vizsgálatok szerint ha egy iskolán belül az o s z t á l y o k b a sorolás a t a n u l ó k t a n u l m á n y i e r e d m é n y e . X. A 20 fős osztályban a g y e r e k e k . „rejtett t a n t e r v " n é v e n ismertté vált j e l e n s é g p r o b l é m a k ö r e . párnákkal egyidejűleg több kis c s o p o r t szá­ mára is lehetett játszó-. valamint az oktatási tartalom szempontjából: . 1980).a kísérleti m u n k a keretéül szolgáltak. k é p e s s é g e m e n t é n történik. aki az iskolában évekkel ezelőtt indult k o r r e k c i ó s osztály vezeté­ sét ö n k é n t vállalta. A lakótelepi k ö r n y e z e t ellenére a szülők a város e g y é b körzeteiből is szívesen írat­ j á k ide g y e r m e k e i k e t . A ta­ nulók családi háttere a S E S v o n a t k o z á s á b a n h e t e r o g é n n e k m o n d h a t ó : az iskolázottság te­ rén az a l a c s o n y a b b v é g z e t t s é g ű szülői h á t t é r mellett m e g t a l á l h a t ó k a d i p l o m á s o k is> gazdasági téren pedig a t e h e t ő s e b b családok és a m u n k a n é l k ü l i szülői háttér is előfordul.7 0 0 fő közötti tanulói létszám több épületben került elhelyezésre. b e s z é l g e t ő helyeket kialakítani.m é g i s az évek óta használt régi szerint h a l a d n a k . Az a n y a n y e l v i o k t a t á s b a n a p e d a g ó g u s a Meixner-féle olvasás-írástanítási m ó d s z e r t és t a n k ö n y v c s a l á d o t a l k a l m a z z a . m a t e m a t i k a . F-es) o s z t á l y o k b a n . h á r o m sorban lehetett csak összezsúfolni). ahol ro­ k o n vagy i s m e r ő s c s a l á d o k g y e r m e k e i n a g y o b b arányban vannak. saját t a n u s z o d á v a l is rendelkezik. ebből egy az ú n . Altalános Iskola A 6 .a város e g y é b területeihez képest . s a l a k í t o t t u k át a fejlesztő m u n k a céljaira. v a l a m i n t m a t r a c o k k a l . Az első osztályok közül a kísérletben részt v e v ő tanulócsoport . tananyag és követelményrendszer v o n a t k o z á s á b a n a kislétszámú osztályban A m e g y e i székhelyű város két i n t é z m é n y é n e k j e l l e m z ő i a tanulói létszám.ö s s z e t e v ő módszerű. A tágas helyiség hátsó részében lévő szabad terület mind a j á t é k o s foglalko­ zásokra. A kísérleti osztály tantermének téri e l r e n d e z é s e . ahol a g y e r e k e k az otthonról ho­ zottjátékaikat tárolták. Altalános Iskola reedukációja céljából d o l g o z o t t ki a szerző. s végzi ezt a feladatot azóta is. Az osztálytanító t ö b b é v t i z e d e s tapasztalattal r e n d e l k e z ő . melyre vonatkozóan k o m p l e x pe­ dagógiai-pszichológiai vizsgálat készült (a Városi Nevelési T a n á c s a d ó vizsgálatai). a többi p á r h u z a m o s o s z t á l y h o z h a s o n l ó a n . t e c h n i k a . v a l a m i n t a fejlesztési lehe­ tőségeket. k ö r n y e z e t i s ­ m e r e t . M á s iskolákból is fogadnak g y e r m e k e k e t úszni ta­ nulni. A 20 fős osztály tanulói által használt Hajdú-féle m a t e m a t i k a m á r k o m p l e x a l a p k é p e s s é g e k r e alapoz. szótagoltató á b é c é s könyv m é g további öt munkafüzettel e g é s z ü l ki az írástaní­ tás céljára. a tanulók részéről pedig az elvárások m e g t a n u l á s a . a N A T .ma­ g a s a b b a n reprezentáltak.öszszetételére j e l l e m z ő volt a tanulási zavarokkal k ü z d ő g y e r m e k e k m a g a s aránya. mely m ó d s z e r t e r e d e t i l e g a z o l v a s á s z a v a r ( d i s z l e x i a ) //. Az iskola a tanévben négy p á r h u z a m o s első osztállyal indult. és olyan gon- 240 241 .9 0 0 g y e r m e k e t m a g á b a foglaló iskolának a tárgyi felszereltsége o p t i m á l i s n a k m o n d ­ h a t ó .bár készült új helyi tanterv .m e l y e k az á b é c é e l ő k e l ő b b helyeiről kapták j e l ü k e t (az A-s és B-s osztályok) .bár hivatalosan n e m fejlesztő osztály . m i n d p e d i g a mozgásfejlesztésre lehetőséget nyújtott.h o z k a p c s o l ó d ó in­ tegrált nyelvi és i r o d a l m i p r o g r a m ú t m u t a t ó j a szerint tanított. mely kiegészült 1 óra korrepetálással. az iskola p e d a g ó g i a i programja szerint a k ö t e l e z ő t a n ó r á k o n t ú l m e n ő e n s z á m í t á s t e c h n i k á t és i d e g e n n y e l v e t (2 c s o p o r t b a n a n g o l t és n é m e t e t ) is tanulhattak. mint a gyengébb (az E-s. A j o b b osz-. A tanterv. M e g j e g y z e n d ő .az értelmiségiek gyermekei n a g y o b b arányban vannak jelen. K o n k r é t a n az a n y a n y e l v . A v i z s g á l a t u n k b a n részt v e v ő fejlesztő osztály esetében az osztályba sorolás kizáróla­ gos szempontja a gyermekek iskolai alkalmassága volt. Az osztályterem a szerény létszámú t a n u l ó c s o p o r t h o z viszonyítva is kicsi. A kisebbségi c s o p o r t o k b ó l viszonylag kevés g y e r m e k került az osztályba (3 fő). a n n a k el­ lenére.sz. A fejlesztő osztály né-: h á n y tanulója m á r ó v o d á s k o r á b a n is járt fejlesztő foglalkozásokra a nevelési t a n á c s a d ó b a . A h a n g o z t a t ó . s e z e n felül d é l u t á n o n k é n t heti 4 órában balettoktatást is lehetett választani. A g y e r e k e k iskolai szocializációjával k a p c s o l a t o s a n a n e m k í v á n a t o s „rej­ tett t a n t e r v " e téren abban nyilvánulhat m e g . a k k o r fennáll a veszélye annak. ül. Az iskola k i e m e l t p e d a g ó g i a i törekvése között szerepelt m é g a m o z g á s k u l t ú r a fejlesztése is. hogy a p e d a g ó g u s o k körében kialakulhat arejtett e l v á r á s o k rendszere a k ü l ö n b ö z ő osztályokkal s z e m b e n . Az osztály pedagógusa egy n e m r é g i b e n bevezetésre került. A tantárgyak heti ó r a k e r e t e m e g e g y e z e t t a normál o s z t á l y o k b a n s z o k á s o s 20 órával.városi. h o g y ez egy­ ben a g y e r e k e k s z á r m a z á s szerinti szelekcióját is e r e d m é n y e z i (Férge. m e l y n e k keretében a heti 3 óra testne­ velésből 1 ó r á b a n n é p t á n c c a l i s m e r k e d t e k a g y e r e k e k . A m ó d s z e r az analitikus­ szintetikus olvasástanítási eljárások k ö r é b e s o r o l h a t ó . t á l y o k b a n . s így öszszesen heti 21 t a n ó r a (45 perces) volt kötelező a g y e r m e k e k s z á m á r a . rajz. fejlesztő osztály (15 fővel). szervezeti formák. Az a l k a l m a z o t t t a n k ö n y v c s a l á d v o n a t k o z á s á b a n az anyanyelven kívül a m a t e m a t i k a ok­ tatásában volt m é g l é n y e g e s eltérés a két kísérleti osztály között. A kísérleti m u n k a m e g k e z d é s e k o r az érintett iskolákban az. é n e k . mely körül­ mény eleve behatárolja a g y e r e k e k térbeli elhelyezését (az e g y s z e m é l y e s p a d o k a t vízszin­ AZ ISKOLÁKRÓL ÉS A KÍSÉRLETI OSZTÁLYOKRÓL tesen e g y m á s mellé.e l e m z ő . h o g y a l a k ó k ö r z e t b e n a c i g á n y családok . s a t a n í t á s b a n v á l t o z a t l a n u l ö r ö m é t lelő p e d a g ó g u s . sz.

hogy a j e l e n l e g i első osztályos olva­ sás-írás t a n m e n e t e k . majd p e d i g a m a t e m a t i k a munkafüzet v o n a t k o z ó rajzos feladatain keresztül. pálcikák. Módszertani változtatások hajtott t e v é k e n y s é g e k e n keresztül végezték a gyerekek. hogy az addig t a n u l t a k a t a gyere­ kek változó feltételek mellett is p o n t o s a n tudják azonosítani. a m e ­ lyek a k ü l ö n b ö z ő tárgyakkal ténylegesen végrehajtott cselekvések útján g y a k o r o l t a t n a k . Anyanyelvi oktatás M ó d s z e r t a n i s z e m p o n t b ó l k i e m e l t j e l e n t ő s é g e t tulajdonítunk a z o k n a k a g y a k o r l a t o a m e l y e k az olvasás. Ez utóbbi a l k a l m a z á s á t n e m c s a k a k e z d ő s z a k a s z b a n láttuk i n d o k o l 243 242 . a kisebb-nagyobb fogalmak differenciálása..l O-ig) pedig a k ü l ö n b ö z ő p e r c e p t u o m o t o r o s r e n d s z e r e k és a keresztcsatornák fejlesztésén k e r e s z t ü l k í v á n t u k erősíteni. e g y m á s mellett. de n e m t ö b b 13-nál. /. H e l y e t t ü k j á t é k o s fejlesztő foglalkozásokat tartottak a p e d a g ó g u s o k . például: a mennyiségek és a formák gyakorlása: a sok-kevés. vagy az a l a c s o n y a b b s z o c i o ö k o n ó m i a i státuszú c s a l á d o k g y e i m é kei m é g n e m r e n d e l k e z n e k . mint a m e n n y i t fogott. ez pedig olyan versenyhelyzetet teremt a p á r h u z a m o s osztályok ta­ nítói k ö r é b e n . szín) fejlesztése r p r o g r a m u n k b a n k i e m e l t e n kaptak helyet a t é r p e r c e p c i ó s . M o r z s i F i c k ó mellett lakik. mely a p e d a g ó g u s m u n k á j á n a k sikerességét abban méri le. A soralkotások és alapmüveletek kialakítását és b e g y a k o r l á s á t is a gyakorlatban változatos formában végre­ Változtatások a napirendben E l s ő k é n t m e g s z ü n t e t t ü k a direkt gyakorlást nyújtó. az ó r a r e n d b e is beiktatott korrepet si órákat. M e g j e g y z e n d ő . H á n y tyúkot csípett el R ó k a R u d i ? " A m á s o d i k félév elejéről való feladat: „Öt kutyus egy utcában lakik az utca páratlan oldalán. A szám­ fogalmat ( l . gyurmából. a z o n b a n stabil b e t ű i s m e r e t t e l r e n d e l k e z n e k . F i c k ó h á z s z á m a t ö b b 12nél. A tanórák pedig az aktuális t é m á h o z igaz. helyes a l k a l m a z á s u k n a k a b e g y a k o r l á s a ko­ rongok. forma. mely szervezési forma jó alkalmat nált a szociális k é p e s s é g e k fejlesztésére is.7 éves korosztály egy részénél esetleg m á r elvárható. Bodri h á z s z á m a a legkisebb. de ha kettővel t ö b b e t fogott volna. tek be. mindenfajta i n d o k l á s nélkül belátható. a k k o r is kettővel k e v e s e b b lett v o l n a hatnál. E célból a t a n u l a n d ó betűk k ü l ö n b ö z ő a n y a g o k b ó l való kialakításával (pl. gyakorlását és a l k a l m a z á s á t igényli. A KÍSÉRLETI MUNKA TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI VONATKOZÁSAI Matematikaoktatás A sokirányú t a p i n t á s o s ismeret és a m a n i p u l á c i ó a l a p o z z á k m e g a m a t e m a t i k a i g o n d o l k o ­ dást. Az új b e ­ tűk/hangzók t a n u l á s á n a k ü t e m e t a n n a k kell m e g s z a b n i a . h a n e m a b e t ű t a n u l á s teljes folyamatát célszerű végigkísérni ilyen feladatokkal.d o l k o d á s i m ű v e l e t e k elsajátítását. (Egy kiragadott p é l d a az első félév feladatsorából: „ R ó k a Ru­ di t y ú k o k r a vadászott.és í r á s t a n u l á s b a n m e g h a t á r o z ó szerepet j á t s z ó alapfunkciók er sét szolgálják. s z á m o é elterelő m o z z a n a t t a l m e g t ű z d e l t feladatok m e g o l d á s a . p a p í r b ó l ) . sokféle e s z k ö z h a s z n á l a t t a l . A b e m u t a t á s céljából két területet e m e l n é k ki: az anyanyelvi és a m a t e m a t i k a o k t a t á s t . E téren hátráltató k ö r ü l m é n y lehet az az iskolai szemlélet és gyakorlat. a m e l y a k e v é s b é jól h a l a d ó g y e r m e k e k s z á m á r a kifejezetten h á t r á n y o s . méret. valamint az auditív diszkri ciós g y a k o r l a t o k . feladatlapokkal és tényleges ujjmozgás g y a k o r l a t o k k a l egészült ki a tanmenet. fejlesztő feladatokkal e g é s z ü l t e k ki. e r ő s í t i " seben. a logikai készlet és különböző természetes anyagok felhasználásával tör­ tént. ezért az o k t a t á s b a n a l a p o z ó és kiemelt szerepet szánunk olyan feladatsoroknak. h o g y a tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d ő g y e r e k e k s z á m á r a r e m é n y t e l e n vállalkozás a z e h h e z h a s o n l ó ." M e l y i k ház k i é ? " ) Ú g y g o n d o l o m . A k ö v e t k e z ő k b e n a fejlesztő munkáról szeretnék egy rövid áttekintést nyújtani (a teljes program b e m u t a t á s a m e g h a l a d j a jelen t a n u l m á n y kereteit).s z á m i s k o l a " m u n k a f ü z e t viszont egy felkészí-! tő osztály e s e t é b e n is h a s z n o s segítséget nyújthat a s z á m f o g a l o m kialakításában. P a m a c s C é z á r és F i c k ó k ö z ö t t lakik. A g y e r e k e k órarendjébe a heti 22 tanórán felül m é g 1 óra fejlesztő foglalkozást épít. s további 4 órát jelentett a balettoktatás (fakultatív). mely k ü l ö n ö s e n i n d o k o l t a z o k n á l a g y e r e k e k n é l . m e l y e k a 6 . a több-kevesebb-ugyanannyi. így az e g y e s vizuális funkciók (alak. Az írásórák alkalmával pedig a f i n o m m o t o r i k a változatos f o r m á b a n történő fejlesztését tűztük ki célul. A h a g y o m á n y o s a n olvasás ó r á k j ó lehetőséget kínálnak a verbális fejlesztésekre is. t a n k ö n y v e k és m u n k a f ü z e t e k z ö m e az első félév végéig a szó szint el­ érését jelöli m e g . 6 tyúkot szeretett v o l n a fogni. Párhu m o s a n t ö b b kis c s o p o r t b a n „ d o l g o z t a k " a gyerekek. hogy a tanév végére m é g n e m érik el az egybefüggő s z ö v e g o l v a s á s szintjét. u g y a n a k k o r ezekkel a v a l a m i l y e n fejlődési e g y e n e t l e n s é g e t m u t a t ó . A tanév elején b e v e z e t ő és/vagy is' m é t l ő jelleggel a l k a l m a z o t t „ S z á m ó v o d a . akiknél m e g é r t é s b e l i n e h é z s é g e t o k o z n a k a környezeti r e t a r d á c i ó b ó l s z á r m a z ó verbális h á t r á n y o k . így eseteleg az is előfordul­ hat. hogy az á b é c é m e g t a n í t á s á b a n milyen g y o r s a n halad. E s e t e n k é n t pedig a m e g l é v ő t a n a n y a g b ó l az általi' e l h a g y h a t ó n a k ítélt részeket pótoltuk azokkal.

téri) Finommozgás Térbeli tájékozódás 244 245 . . ú stb. elkezdett rajzokat be kell fejezni. . olvasó. k e . étel.). k u . e b é d stb. .F e l a d a t l a p o n térirányok m e g n e v e z é s e . . beszéd készség) taktilis. funkciók (gondolkodás. sárga) betűkből sorozat készítése: ó.. utolsó. l a . . kapu. vers m o n ­ dásával. m ö g é . o k o s stb. . . Beszélgetés a „ t e r m é s z e t ő s s z e l " t é m á r ó l . .R a g a s z t á s fonallal előrajzolt mintára. majd bal o l d a l á r a ! Nevelési-oktatási terület MAGYAR OLVASÁS A fejlesztés fő területei vizuális.Papírszalvétából kis papírgalacsinokat készítenek a g y e r m e k e k . m e l l é j o b b .) h a n g o t hallasz: kövér.F e l e s b o r s ó b ó l p a p í r l a p r a előrajzolt s z á m o k ragasztása. kinesztétikus. majd előre megrajzolt MATEMATIKA Kognitív gye lem. verbá­ TESTNEVELÉS Nagymozgás Egyensúly Testséma Térbeli tájékozódás Példák: . Percepció lis (auditív. öltözkö­ dik stb. téri) Finommozgás .S z e m k ö r z é s le-föl.K é p e s l a p b ó l készített puzzle kirakása. majd ismételt tapsra balra fordulnak a gyere­ kek.A g y e r m e k e k párban állnak. elefánt.G y u r m á b ó l e m b e r k e készítése. téri) (beszédkészség) .Tapsolj annyit. pofon stb. Példák: . végén. majd u g y a n e z bal kézzel. a m i l y e n s z á m o t írt a t á r s a d ! .fi- betűket r a k n a k ki belőlük. 4 kék stb. készségek) Példák: . pöfög. e m b e r . ecet. . téri. fonal.T e r í t ő alá rejtett tárgyak tapintás útján t ö r t é n ő felismerése. .)? . ami úgy kezdődik.. 3 piros. k o v á c s .b a l r a . . ko­ fa. fenyőfa stb. . egy c s e p p . m e s é s k ö n y v .V á l o g a t á s n a g y s á g és alak szerint a logikai készletből.H á n y szót t u d s z felsorolni. emlékezet. elérik. . j o b b r a .K ü l ö n b ö z ő színű (piros.Őszi levél rajzolása. alma. Percepció (kinesztétikus. Példák: . a „ C s i p p . . c i k c a k k b a n átugrani p á r o s lábbal.Gyurmából formálnak a gyerekek különböző számokat. to. vizuális.K o p p a n t s egyet.J o b b oldali testrészek m e g é r i n t é s e j o b b kézzel. béka.Futás irányváltoztatással: tapsra j o b b r a .A p a d j o b b o l d a l á r a t ö b b k o r o n g o t rakj. .. .). . .A FEJLESZTŐ MUNKA STRUKTÚRÁJA . s végül a test középvonalát keresztezve. RAJZ P e r c e p c i ó (vizuális. színezése és kivágása. kék.! KÖRNYEZETISMERET MAGYAR ÍRÁS Finommozgások Térbeli tájékozódás Percepció torna. " c.A m á r tanult m a g á n h a n g z ó k g y u r m á b ó l történő kialakítása. ha a k i m o n d o t t szóban „ v " (stb. röfög.Kötélen j á r á s t y ú k l é p é s b e n előre. . a h á n y h a n g b ó l áll a szó: kép. .! . belsejében: egér. .K ü l ö n b ö z ő színekkel s z á m s o r írása (pl. bejelölése. Kognitív Testséma Finommozgás funkciók taktilis. tej. ha hallasz a szóban „ o " (stb.c s e p p . keresztcsa­ Példák: P e r c e p c i ó (vizuális. . sovány..E m e l d fel a kezed.) h a n g o t : angol. Példák: TECHNIKA téri) (vizuális.Tapsolj annyit. Kognitív funkciók (emlékezet. á. . . .Rajzos feladatlap készítése: az.Rakj ki annyi k o r o n g o t .H o l hallod az „ e " (stb. keresztcsatorna) Térbeli tájékozódás Percepció (vizuális.H ü v e l y k u j j h o z a többi ujj h o z z á é r i n t é s e . vörös. . . m i n t a bal o l d a l r a ! . . ."(stb.. . ettem.Pálcikákból k ü l ö n b ö z ő alakzatok kirakása (házikó.! . vonal. keresztcsatorna) figyelem. . ital. l á m p a stb. me. a m e n n y i t k o p o g o k ! . h o g y „ m a .) h a n g o t ? A szó elején.Rajzolj s z á m o k a t a s z o m s z é d g y e r m e k h á t á r a ! Te pedig a n n y i k o r o n g o t rakjál m a g a d elé. ahány szótagból áll a szó: h ö m p ö l y ö g . kutya. Lépj a p á r o d elé.

Videofelvételek tanítási ó r á k o n . k o o r d i n á c i ó s zavar. N=l T=25. . 19 lány S3=4 (n=30) 83. Gyenei.). n a g y o b b hazai m i n t á n k i p r ó b á l t é s csoportos m ó d s z e r e k legyenek.S E S j e l l e m z ő k . . 11 lány T a n í t ó i j e l l e m z é s e k é s kérdőív. h á r o m s z ö g . .5 fős kiscsoportban. S2=átlagos SES. S2=16. 14 fiú.„ S o r m i n t a " készítése m e g a d o t t m i n t a alapján: kör.T é r i t o l l b a m o n d á s útján rajzlapon rajzolás (pl.„Bújj. 1992. bal oldalra egy kutyaólat). I I — . C s o p o r t o s p s z i c h o l ó g i a i tesztek (tanév elején.K ö z ö s rajz 4 . 2 0 0 1 ) . G y e n e i és S z a u t n e r n é 1995).P ó t o l d a rajzok h i á n y z ó részeit. . m a t e m a t i k á b ó l ) és e r e d m é n y e k ( v a l a m e n n y i tantárgyból). Cs=5 19 fiú. A kisiskolások szűrővizsgálatában a k o r á b b i a k b a n jó ered­ ménnyel a l k a l m a z o t t teszteket választottuk a hatásvizsgálatok céljaira ( P .h a s o n l ó a n a k o n t r o l i o s z t á l y o k é h o z . 246 247 . A p s z i c h o d i a g n o s z t i k a i eljárások kiválasztásában fő s z e m p o n t j a i n k voltak: a t a n u l á s i n e ­ hézséggel k ü z d ő g y e r e k e k jellegzetes „ t ü n e t e i t " mérje. Cs=13. gyermekdalt. négyzet. családi helyzet. c s o m a g o l ó p a p í r r a .T a p s s a l . allergia.M a r o k k ó játék. . félévkor. N=nevelőszülővel él. I I — ) . asztma. m e l y e k főbb t é m a k ö r e i : . . S3=4 A fejlesztő hatás mérését szolgáló eljárások T=19.M i n t a . téglalap. U g y a n a k k o r a tanítói m e g í t é l é s szerint e z e k b e n a t a n u l ó c s o p o r t o k b a n . . S3= magas SES.87 S l = 6 .a tantárgyi tanulási p r o b l é m á k mellett voltak egy-egy területen k i e m e l k e d ő teljesíményt nyújtó g y e r e k e k is. bújj z ö l d á g . . Az osztálytanítóktól j e l l e m z é s t kértünk a csoportjukra v o n a t k o z ó a n . d o b b a n t v a . előfor­ dultak: érzékszervi r e n d e l l e n e s s é g e k . k ö z é p r e egy házat. ÉNEK Példák: Percepció (auditív) A minta jellemzői . tanév v é g é n ) : Figyelemvizsgálat. X .83' 12. s utána színezd ki! . szorongás. CS=csonka családban és/vagy elvált szülővel él. . h a n e m a g y e r e k e k családi háttere is ö s s z e s s é g é b e n k e d v e z ő t l e n e b b : az alacsony és az átlagos s z o c i o k u l t u r á l i s háttér FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁS Szociális tás. A k o n t r o l l c s o p o r t o t a p á r h u z a m o s első o s z t á l y o k b ó l választottuk ( 3 0 t a n u l ó v a l ) .D P T Betűk.Példák: . majd eléneklik az „ E l v e s z t e t t e m z s e b k e n d ő m e t .T a n u l m á n y i t e l j e s í t m é n y e k (felmérő l a p o k o l v a s á s b ó l . — I I I I .k i r a k ó s játék. A t é m á t a c s o p o r t találja ki. agresszivitás stb. " c. és tar­ dominál.K ü l ö n b ö z ő r i t m u s o k letapsolása (pl.P e d a g ó g i a i v é l e m é n y a tanulási zavarokkal k ü z d ő kisiskolások tanítási gyakorlatával k a p c s o l a t o s a n (saját alkotású kérdőív alapján). A fejlesztő o s z t á l y o k b a n n e m c s a k az átlagéletkor m a g a s a b b . szótagolva m o n d j á k a gyerekek. önállóság. tályokban nagy a r á n y b a n ( 4 5 % ! ) voltak jelen olyan tanulók. . . .Edtfeld-teszt. " c. fölé egy n a p o t j o b b o l d a l r a kerítést. m e l y ered­ mény e l l e n t m o n t a s z a k i r o d a l m i és a tapasztalati a d a t o k n a k is ( M e r r e l l . képességek (kapcsolatfelvétel kooperáció. S2=20. m e g a d o t t s z e m p o n t o k alapján. dal eljátszása c s o p o r t b a n . . . A VIZSGÁLAT ÉS FŐBB EREDMÉNYEI Életkori átlag (hó) SES (fő) S Családi helyzet (fő) Nem (fő) 1 = (n=33) 86. .D P T Mértani Formák. 7= teljes családban él. A S E S szem­ pontjából a két c s o p o r t közötti k ü l ö n b s é g n e m j e l e n t ő s . T y m m s . Jelmagyarázat: Sl=alacsony SES.Verbalitást fejlesztő társasjáték. v a l a m i n t n a g y o b b arányban v a n n a k j e l e n a c s o n k a c s a l á d b a n élők. A f e j l e s z t ő oszKísérleti csoport Kontrollcsoport csoportalakítás. B a l o g h . . m e l y a d a t o k jól kiegészítették az e g y e s osztályokról nyert képet. irányíthatóság) Játékok Példák: . Kísérletünkben a m e g y e i székhelyű város két lakótelepi iskolájának egy-egy f e j l e s z t ő osz­ tálya vett részt összesen 33 tanulóval. írásból. M i n t á n k ­ ban a n e m s z e m p o n t j á b ó l a lányok m a g a s a b b a n reprezentáltak voltak a fiúknál. gátoltság. 1990. akiknél v a l a m i l y e n tartósan fennálló eltérést. b e s z é d h i b á k . betegséget vagy viselkedéses rendellenességet regisztráltak ( p l . c s u p á n t e n d e n c i á t j e l e z .

6 96.2 21. m e l y a d a t a p e d a g ó g u s szubjektivitástól m e n t e s értékelését igazolja.a figyelem kivételével v a l a _ káns k a p c s o l a t a . Az e l e m z é s a statisztikai p r ó b a t ü k r é b e n (Pearson-féle k o r r e l á c i ó ) . A kísérletben szereplő iskolák­ ban ez u t ó b b i oktatási m e t o d i k a dominált.2 2.n é l a jó m e g o l d á s h o z . T a l á n n é m i d i l e m m á t felvet ez az adat a hazai i s k o l a r e n d s z e r keretei között: az iskolai a l k a l m a s s á g n a k egyrészt k r i t é r i u m a a megfelelő figyelmi kapacitás.01) és a többinél romlott a teljesítménye. E r é s z e r e d m é n y ü n k megerősíti a műveleti lélektan a g o n d o l k o d á s gyöke­ reire v o n a t k o z ó e g y i k alapvető tanítását.2 88. s azok é r n e k el j o b b e r e d m é n y t . D P T B e t ű k p < 0 . rendellenesség.01) . és megjegy­ zik. 1993). 0 5 M D P T MF p<0. rajz . írás és m a t e m a t i k a tárgyakból. M i n d k e t t ő n é l a ritmus felismerése alapvető szerepet játszik. hogy a ma- G y a k o r l a t i megfontolásból az ö s s z m i n t á r a v o n a t k o z ó a n vizsgáltuk a pszichológiai tesztek | év végi a d a t a i n a k kapcsolatát a t a n u l m á n y i e r e d m é n y e s s é g g e l m i n d e n értékelt tárgyra v ( K | n a t k o z ó a n .01) j o b b a k n a k bizonyultak.3 19.7 69. Kísérleti Átlag (n=33) Kontroll sd .4 75.0 55.3 66. a figyelem m i n ő s é g e m é g s e m állt k a p c s o ­ latban a t a n u l m á n y i e l ő m e n e t e l l e l .0 16. látottakat (Szitó.6 28. Ez az e r e d m é n y pedig megeriV t siti a fejlesztő p r o g r a m és m e t o d i k a hatékonyságát.9 18.5 64. a környezetismeret­ tel ( p = 0 . I m e n n y i vizsgált területen j e l e n t ő s n e k bizonyult (Edtfeld-teszt p < 0 .01). mint a kontroliosztályok tanulói. a g y e r e k át tudja kapcsolni e g y m á s b a a k ü l ö n b ö z ő modalitásokat.3 1.n é m e l y e s e t b e n . csak m á s m o ­ dalitásban. 1987). másrészt a p e d a g ó g u s értékelésében is kereshetjük.01) mutat­ ta.J m é n y t .A figyelemvizsgálat a d a t a i n a k s e m m i l y e n tantárgyi e r e d m é n n y e l nem volt szignifi­ T a n é v elején a kísérleti c s o p o r t b a n (fejlesztő o s z t á l y o k ) m i n d e g y i k t e s z t b e n gyengébb'jj e r e d m é n y t értek el a gyerekek.el­ e n g e d h e t e t l e n .1 16.mutatta a l e g e r ő s e b b pozitív együttjárást.2 21.mint a m a t e m a t i k a . 0 1 . attól el n e m választha­ tó (Piaget. .j o b b e r e d .szá­ m u n k r a is m e g l e p ő e r e d m é n y t hozott: .5 14.8 86.4 47. valamint a figyelem szerepét kívántuk m e g r a g a d n i .J ri p o z í c i ó m e g í t é l é s é t m é r ő D P T B e t ű k feladatban szignifikánsan (p<0. mely szerint a m ű v e l e t e k és a m a t e m a t i k a i A fejlesztés hatása a pszichológiai tesztek tükrében g o n d o l k o d á s e r e d e t e a cselekvésben ( m a n i p u l á c i ó ) k e r e s e n d ő .5 98.2 vonalú kivitelezéséhez a f i n o m m o t o r o s k é p e s s é g e k mellett fontos m é g a térpercepció is. hasznosítják a hallottakat. hogy a m a n i p u l á c i ó t és térszemléletet alapvetően igénylő tárgyakkal . h o g y az i n t e r s z e n z o r o s f o l y a m a t o k jól m ű k ö d j e n e k . Kísérleti Tesztek (T%) Átlag (n=33) Kontroll Átlag (n=30) sd Szig. másrészt t ö b b szerző is utal arra. Ez utóbbi e s e t b e n a t a n u l ó k visel­ kedésben is m e g n y i l v á n u l ó figyelmi j e l l e m z ő i n e m torzítják tényleges teljesítményük megítélését. .4 96.01 Síi Átlag Edtfeld-teszt 64. akik az en­ nek megfelelő tanulási stílust preferálják. 0 3 ) . a fejlesztett gyere­ kek a n o r m á l o s z t á l y o k b a j á r ó társaikhoz h a s o n l ó a n teljesítettek. A szűrőeljárások ígv arra is rávilágíthatnak. (n=30) sd Szig.t e s z t jó szín­ p<0. míg a kontrollcsoport csupán egyetlen mutatóban javult j e l e n t ő s e n | (Edtfeld-teszt p<0.8 95.01). T a n é v végére e z a z arán]fl| . É r t h e t ő . M a t e m a t i k á b ó l a kont­ r o l l c s o p o r t t a n u l ó i szignifikánsan (p<0.7 90. e k k o r m á r a fejlesztett g y e r e k e k értek el . 0 3 ) és az év végi összesített értékeléssel (p=0. hogy m i l y e n t á r g y ( a k ) b ó U e s z » | t a n u l ó k n a k n e h é z s é g ü k . 0 4 ) . Az ének e s e t é b e n p e d i g az auditív ritmus helyes m e g r a g a d á s á r a van szükség.7 DPT Betűk DPT M F Figyelem 29. Kísérleti c s o p o r t u n k fejlődése a tanév távlatában . azaz figyelmesen hallgatnak.01). (A D P T . A választ egyrészt a fejlesztés h a t é k o n y s á g á b a n .) Az iskolai t a n u l á s h o z a perceptuális és m o t o r o s r e n d s z e r e k kellő fejlettsége mellett alapvető fon­ Kiemelkedő egy tárgyból (fő): Kiemelkedő két tárgyból (fő): Igen gyenge egy tárgyból (fő): Igen gyenge két tárgyból (fő): Egy területen tartósan fennálló eltérés.A DPT Betűk feladat e g y e d ü l az énekkel mutatott szignifikánsan pozitív együttjárást (p < 0.7 20.a téri p o z í c i ó helyes észlelése mellett . Olvasásból és írásból n e m volt lényeges eltérés a két csoport között. A tesztmutatók és a tanulmányi eredményesség kapcsolata A tanév végén a g y e r e k e k teljesítményét a hivatalos t a n t á r g y t e s z t e k k e l m é r t ü k olvasás.A DPT Mértani Formák másolása feladatban mutatott teljesítmény a l e g e r ő s e b b kor­ relációt a m a t e m a t i k á v a l (p<0. a technikával (p<0.01). ill. hogy a frontális kereteket előtérbe h e l y e z ő oktatás e l s ő s o r b a n a z o k n a k a t a n u l ó k n a k kedvez. A D P T M F .3 1.A pedagógusi vélemény adatai Kísérleti csoport Kontrollcsoport tésekor.2 91.0 28. mire kell különösen figyelnie a p e d a g ó g u s n a k a tanterv e 248 249 . Tané\ elején tanulócsoportok közti különbségei: Tanév végén tosságú az is. a k e t t ő összhangja.03 84. betegség (fő): (n=33) 6 (n=30) 3 4 4 11 4 8 1 6 1 4 0 A vizsgált változók átlagai. s u g y a n c s a k szignifikáns kapcsolata volt a magyarral ( p = 0 .az Edtfeld-teszt kivételével . betegség (fő): Két területen tartósan fennálló eltérés.9 15. hogy a vizuális sorrediséget (szekventálás) is felismerje a g y e r m e k .01) és a rajzzal (p<0. rendellenesség. s ez a k ü l ö n b s é g a finom-J m o t o r o s k é p e s s é g e k terén szignifikáns volt ( D P T M F p = 0 .Az Edtfeld-tesztnek s e m m i l y e n tantárgyi e r e d m é n n y e l n e m volt szignifikáns k a p c s o ­ lata. technika.a t é . Ú g y tűnik.0 p=0.megfordult. Az iskolai t a n u l á s e r e d m é n y e s s é g é t m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő k közül a p e r c e p t u á l i s és a p e r c e p t u o m o t o r o s képességek.1 1.

= Romankovicsféle feladatlap írásból Gyenei-Szautnerné-féle felmérőlap olvasásból. p<0. írás 4. A h a g y o m á n y o s oktatási keretben.S z a u t n e r n é . h a n e m a g y e r m e k énképét.3.4. Olv. P. írás 4. a n o r m á l o s z t á l y o k t a n t e r v e . ellenőrzéséről van szó. a fejlesztő p e d a g ó g u s f o l y a m a t o s irányító m u n k á j a . = Pedagógiai Intézet felmérőlapja olvasásból.Mat. = Pedagógiai Intézet felmérőlapja írásból. Ezért igen lényeges. Olv. írás 2. a R o m a n k o v i c s .teljesítőképességüket m e g h a l a d ó k ö v e t e l m é ­ nyek elé állította volna a fejlesztős gyerekeket. írási. M á s oldalról k í v á n c s i a k voltunk arra is.5 78.9 12.0l p<0. Tartalmi szempontból a fejlesztő feladatok az ún. A j e l e n mintát j ó v a l m e g h a l a d ó vizsgálattal a pedagógiai g y a k o r l a t b a n a l k a l m a z o t t .4. = = a pedagógus értékelése magyarból. Jelölések: P.01 p=0. N é l k ü l ö z h e t e t l e n n e k b i z o n y u l t a ta­ nulási n e h é z s é g e k k e z e l é s é v e l foglalkozó s z a k e m b e r .2. írás 2.Mat.A tantárgytesztek eredményei a kísérleti és a kontrollcsoportban Kísérleti (n=33) sd Olvasás 1. ÖSSZEGZÉS A fejlesztő m u n k a eredeti c é l k i t ű z é s ü n k ö n t ú l m e n ő e n s z á m o s értékes tapasztalattal szol­ gait. = Romankovics-féle felmérőlap olvasásból.5 11. Olv.4. k é s z s é g t á r g y a k tan- 250 251 .01 p=0. A táblázatban kiemelt . p<0. A g y e r e k e k összesített t a n u l m á n y i e r e d m é n y e s s é g e a két c s o p o r t b a n n e m m u t a t o t t lé­ n y e g e s eltérést. A p e d a g ó g i a i érté­ kelés során n e m c s a k az i s m e r e t e k és k é s z s é g e k leméréséről.Magy. Olv. = Gyenei-Szautnernéféle feladatlap írásból. A személyi vonatkozások terén a fejlesztő p e d a g ó g u s szerepét emeljük ki.autnerné-jéle feladatlap olvasásból.Magy. a tényleges teljesítményt tükrözi-e. = a pedagógus értékelése matematikából. Az iskolai értékelés az első időszak­ tól k e z d v e n e m c s a k a tanulás e r e d m é n y e s s é g é r ő l tájékoztat. vagy pedig abban e g y é b szubjektív m o z z a n a t o k is sze­ repet j á t s z a n a k . Tend.l. írás 2.05 Tend.05 Matematika (T%) Jelölések: Olvasás 1. Tend.01 p=0.Ü3 _ 13. = Gyenei-Sz.10) Az év végi tanulmányi eredménvek alakulása (általános értékelés) Kísérleti csoport Kontrollcsoport (n = 30) 13 16 1 (n = 33) Jól megfelelt (fő) Megfelelt (fő) Nem felelt meg (fő) 15 16 2 A tanítói é r t é k e l é s (mely nagy e g y e z é s t m u t a t o t t a tanulók tényleges teljesítményjellem­ zőivel) adatai t ü k r é b e n megerősíthetjük a fejlesztési k o n c e p c i ó és m e t o d i k a h a t é k o n y s á ­ gát.01 p=0. = Romankovics-féle feladatlap olvasásból. írás I.2. a G y e n e i . Az osztály­ tanítók s z á m á r a a l e g n a g y o b b n e h é z s é g e t a tanterv és a t a n k ö n y v e k által diktált haladási tempó.Mat. Kontroll Átlag (n=30) sd A tantárgyi felmérések eredményei és a pedagógus értékelése közti kapcsolatok tanév végén ' (Pearson-korreláció) P. írás 2.0l p<0. Olv.0l p<0. ha­ n e m a n n a k a személyiségfejlődésben betöltött szerepét is h a n g s ú l y o z n u n k kell.3. p=0. Olv. írási.01 p<0.2 Szig.0l p<0. írás 4. Olvasás és írás tárgyakból lehetőségünk volt többféle tantárgyi felmérőlap eredményeit ö s s z e h a s o n l í t a n i : a m e g y e i P e d a g ó g i a i I n t é z e t által b e v e z e t e t t . = tendencia (0. írás 3. = felmérőlap matematikából.03 p=0.a d a t o k h o z t a r t o z ó f e l m é r ő l a p o k m e g b í z h a t ó k é p e t adtak a t a n u l ó k t é n y l e g e s t e l j e s í t m é n y é n e k alakulásáról. p<0. (T%) (T%) (T%) 88.04 p<0.f é l e .) Az olvasás és írás terén a Dinasztia t a n k ö n y v c s a l á d h o z k a p c s o l ó d ó f e l m é r ő l a p o k kivé­ telével v a l a m e n n y i eljárás e r e d m é n y e i összefüggtek a p e d a g ó g u s év végi t a n u l m á n y i érté­ kelésével m a g y a r b ó l és m a t e m a t i k á b ó l .9 13. Ismeretes a társas környezet énkép-alakulásban betöltött szerepe.7 21. P. I.0l írás 2.01 Tend.4 P<0. p=O. t o v á b b á társas pozícióját a kortársak körében alapvetően befolyásol­ ja.0l p<0.01 p<0.02 p<0. valamint a m a t e m a t i k a i teljesítménymérés adatai­ val is szoros együttjárást mutattak. Olvasás 2.a legszorosabb együttjárást m u ­ t a t ó . p<0. = a Dinasztia tankönyvcsalád felmérőlapja írás­ ból.8 21. Olvasás 2.01 p<0. A táb­ lázatban foglaltuk össze a szignifikáns együttjárásokat.7 92.a s z e r é n y e b b o s z t á l y l é t s z á m mellett is . Mat.0l p<0. (Következőoldalon.0l p<0.01 Olv. ön­ értékelését is alakítja.2. Mat.9 89. írás 3.3. = a Dinasztia tankönyvcsalád felmérőlapja olvasásból.05< p < 0. h o g y a p e d a g ó g u s értékelő tevékenysége m e n n y i r e torzításmentes. Olv.01 p=0.0l írás 3.01 Olv.01 p<0.01 p<0. ból.3 9.02 p=0. Olv.f é l e és a Dinasztia t a n k ö n y v c s a l á d h o z k a p c s o l ó d ó eljárásokat.3 83.7 8.01 Olv.0l p=0. (T%) írás 1.6 92.01 p=0. írás 1.Magy.8 88. k ü l ö n b ö z ő tantárgyi teljesítményt m é r ő eljárások h a s z n á l h a t ó ­ ságáról is képet k a p h a t u n k . P. t e m a t i k a i g o n d o l k o d á s terén a n o r m á l o s z t á l y o k r a s z a b o t t k ö v e t e l m é n y s z i n t e l é r é s é t a p e r c e p t u o m o t o r o s rendszerek változatos formában történő fejlesztése ö n m a g á b a n n e m biz­ tosítja. = Romankovics-féle felmérőlap írásból. = Gyenei-Szautnerné-féle felmérőlap írás­ Tend.l. Olv. p<0. p<0. a tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d ő kisiskolások a k o n t r o l l c s o p o r t h o z h a s o n l ó e r e d m é n n y e l zárták az első iskolaévet. P.7 _ 87. hogy az első osztályban a l k a l m a z o t t felmérő la­ p o k e r e d m é n y e i összefüggenek-e a p e d a g ó g u s tantárgyi értékelésével. v a l a m i n t a z o k tartalmi m ó d o s í t á s a j e l e n t e t t e .

. Budapest. 252 253 . P. Egyetemi tankönyv. SZAUTNER JÁNOSNÉ ( 1 9 9 5 ) : A tanulási zavarok korrekciója kisiskolás korban. h a n e m m á s t és m á s h o g y a n kellene tanítani. D . 4 9 3 . A fejlesztős g y e r e k e k s z á m á r a n e m többet. Városi Nevelési Tanácsadó. SZÍTÓ IMRE ( 1 9 8 7 ) : A tanulási stratégiák fejlesztése. 2. s a többlet ó r a s z á m a ma divatos i g é n y e k e t hivatott kielégíteni. Az egyik kísérleti o s z t á l y u n k b a n például a gyerekek t e r h e l é s e a k ö t e l e z ő t a n ó r á k a t m e s s z e m e g h a l a d ó volt. Az egyik m e g o l d á s lehet egy olyan á t m e n e t i képzési formát kialakítani az iskoláztatás k e z d e t é n . másrészt p e d i g n e m sújtja a n o r m á l osztályokra szabott k ö v e t e l m é n y szorító hatása. LF. A. J. Budapest. / P. TANSLEY. MERRELL.. PIAGET. E területe­ ken b i z o n y u l t a fejlesztés a l e g h a t é k o n y a b b n a k . B á r a környezeti retardációból s z á r m a z ó h á t r á n y o k visszatartó szerepe vi­ tathatatlan. A tanulási k u d a r c o k k a p c s á n a j e l e n s é g g e l g y a k r a n kerül ok-okozati ö s s z e f ü g g é s b e a h á t r á n y o s szociokulturális háttér. Nemzeti Alaptanterv ( 1 9 9 5 ) . Tantárgyi e r e d m é n y e s s é g ü k a z o n b a n a fejlesztés mellett is lényege­ sen g y e n g é b b n e k b i z o n y u l t a kontrollcsoportnál. ( 1 9 9 8 ) : An intervention programme for children with moderate learning difficulties. IRODALOM FÉRGE ZSUZSA ( 1 9 8 0 ) : A társadalmi struktúra és az iskolarendszer közötti néhány összefüggés. The NFER-Nclson Publishing Company Ltd. Nemzeti Tankönyvkiadó. ELTE kiadvány. J. hogy a tanulási n e h é z s é g e k k e l k ü z d ő t a n u l ó k j e l e n l é t e az i s k o l á k b a n n e m a t á r s a d a l m i rétegzettség által m e g h a t á r o z o t t . A Critical Review of Research. J . Gondolat Kiadó. Iskolapszichológia. Kísérletünkkel a nulladik és/vagy fejlesztő o s z t á l y o k képzési a n y a g á n a k kialakításához szerettünk v o l n a hozzájárulni. A m a t e m a t i k a o k t a t á s n é m i d i l e m m á t vetett fel. ( 2 0 0 1 ) : Inattention. A sajátosan m e n n y i s é g i szemléletet t ü k r ö z ő oktatási p r o g r a m o k s e m k e d v e z n e k a tanu­ lási n e h é z s é g g e l k ü z d ő g y e r e k e k n e k . Gondolat. ( 1 9 8 1 ) : Children with Specific Learning Difficulties. British Journal of Educational Psychology. A p e d a g ó g u s csak a k k o r tud felelősséggel dön­ teni a b b a n . BIBBY. m e l y e k e t az ó v o d a is c s a k r é s z b e n tud k o m p e n z á l n i . n e m érték el a n o r m á l osztályok teljesít­ m é n y s z i n t j é t . é r d e k t e ­ l e n s é g e . a fejlesztés perspektívái. 2 1 . 9 7 . C. P .YDEN. Óvodai nevelés országos alapprogramja. Szolnok. A család n a g y o n alacsony műveltségi szintje. (Fejlesztő prog­ ram).): Iskolapszicholó­ gia. 6 8 . rendelete. Budapest. mely a l k a l m a z k o d i k a g y e r m e k tényleges fejlettség­ éhez. Budapest. 7 1 . ELTE kiadvány.1 3 5 . 4 3 . W O O D . A fejlesztő o s z t á l y o k e s e t é b e n n e m a l k a l m a z h a t j u k a n o r m á l o s z t á l y o k r a szabott k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r t a n n a k ellenére. hyperaktivity and impulsiveness: Their impact on academic achievement and progress. M i n ­ t á n k b a n a fejlesztős g y e r e k e k családi háttere a S E S v o n a t k o z á s á b a n h e t e r o g é n n e k m o n d ­ ható. British Journal of Educational Psychology. In: P. és m i l y e n ok­ tatási m e t o d i k á t a l k a l m a z . u g y a n a k k o r azt is figyelembe kell venni. P BALOGH KATALIN ( 1 9 9 0 ) : Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára. 1 5 9 . m e l y e t olvasásból és írásból a tantárgyi t e l j e s í t m é n y m é r é s e k is igazoltak.1 8 6 . ( 1 9 9 3 ) : Az értelem pszichológiája. B. é r d e k e s e b b é tették. ha egyrészt m e g i s m e r i a g y e r e k e k fejlettségi szintjét. GYENEI MELINDA. L A M B . 2 8 . 17. S.. . a nyelvi h á t r á n y m i n d o l y a n t é n y e z ő k . GYENEI MELINDA ( 1 9 9 2 ) : Tanulási zavarok korrekciója a tanórákon. In: Társadalom­ politikai tanulmányok. N e h é z ­ s é g b e ü t k ö z ö t t a fejlesztős t a n u l ó k kognitív fejlettségét lényegesen m e g h a l a d ó t a n a n y a g és k ö v e t e l m é n y m ó d o s í t á s a . TYMMS. J . a tanulási nehéz­ ségek korai felismerésének lehetőségei. G.. Tankönyvkiadó. Balogh K. és e g y b e n az iskolai szocializációhoz is igazodik.5 0 4 . BALOGH KATALIN ( 1 9 8 8 ) : A tanulási képességet meghatározó pszichikus funkciók fejlődése. Iskolapszichológia. E L T E kiadvány. ) Korm. (szerk.5 6 . h o g y tanulócsoportja s z á m á r a milyen t a n k ö n y v c s a l á d o t választ. t o v á b b á az a n y a n y e l v i oktatás­ ban is jól i l l e s z h e t ő e k voltak az a l k a l m a z o t t t a n k ö n y v e k feladatainak sorába. A Kormány 1 3 7 / 1 9 9 6 . a p e d a g ó g u s a n o r m á l o s z t á l y o k r a s z a b o t t m e n n y i s é g e t és t e m p ó t kérte s z á m o n . PANCKHURST. hogy a m i n ő s é g b i z t o s í t á s j e l e n l e g i rendsze­ re n e m veszi figyelembe ezt a s z e m p o n t o t . (VIII. Iskolapszicholó­ gia.tervét a g y e r e k e k s z á m á r a színesebbé. P.

. ha az óvo­ dáskor v é g é r e n e m alakul ki az ún. osztály elején felvett s z ű r é s e g y ü t t e s .de sikeresek az iskolában. u g y a n a z a betű m á s színnel vagy k ö r n y e z e t b e n ) az alak.k o r o s z t á l y a j e l l e g z e t e s s é g e k é n t . de igényeit n e m a teljesítés.A m á r tanult betűk. akik az is. m e l y e k a v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó fejletlenségére utalnak. Ha a k ü l ö n b ö z ő p e r c e p c i ó s funkciók szintje n e m kiegyenlített. Nem is tud. Az o n t o g e n e t i k u s fejlődésmenet i s m e r e t é b e n megfogalmazhatjuk. Mindezek a teljesítménybeli p r o b l é m á k k o m p e n z á l ó viselkedésekhez vezetnek.a l o g o p é d u s a h a n g h i b á k a t . h o g y célzott fejlesz­ tésükkel t ö b b terület fejlődése is k e d v e z ő e n befolyásolható. 1 A g y e r e k e k d ö n t ő százaléka rendelkezik azokkal a megfelelő színvonalú részképessé-.az ördögi kör -.és formaállandó­ ság zavarát jelzi. igazi gondot rendszerint csak a z általános iskolában k e z d e n e k j e l e n t e n i . kevés pozitív megerősítést k a p . d-b felcserélése. személyiségfejlődésükre kiható e s e m é n y . 2 m á s r é s z t h o g y a fel n e m ismert p r o b l é m á k a t rögtön a k e z d é s k o r kiszűrjük. mely az ún.I san is jó pozíciójúvá.1 gekkel. pl. mely gátja a fogalmi g o n d o l k o d á s alakulásának. m e l y e i | k o m p e n z á l ó viselkedésformákkal próbál m a g á n a k biztosítani. kusza írás.A betűk. így pl. és próbáljunk ^ tenni ellene. De mutathatja a m á s i k véglet tüneteit is.Szó. m e l y e k birtokában . A s z t e r e o g n o s z t i k u s t a p a s z t a l a t o k g a z d a g í t á s á v a l hatást g y a k o r o l u n k a vizuális percepció fejlődésére.sokkal na. h o g y egyrészről e g y é r t e l m ű e n csak iskolaérett g y e r e k e k kerüljenek be az iskolába. \ majd a r á é p ü l ő fejlesztő p r o g r a m . fegyelmezési m ó d ­ szerekkel az ok n e m szüntethető m e g . így a z a j gyerek. h o g y e g y r e k e v é s b é m e r nyilatkozni. a beszédészlelést szűrte.vagy betűfelismerési nehézség. hogy „akármit csinálok. A b e s z é d m o t o r o s funkciók m e d i t á c i ó s szerepe j e l e n t ő s a g o n d o l k o ­ MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA Az 1980-as évek k ö z e p é r e került kidolgozásra a Porkolábné-féle tanulási zavar szűrése.B i z o n y t a l a n v o n a l v e z e t é s . aki átlépi az első osztály küszöbét. h o g y m e n n y i r e fon. hipermotil. de I mivel ott a viselkedési és teljesítménytolerancia . aki a teljesítésben n e m sikeres. . dás fejlődésében. valamint c) D P T ( D y s l e x i a Prognostica Test) teszttel a diszlexia. b) Edtfeldt-teszttel a térbeli irányok és pozíció helyes észlelését. így válik a jól teljesítő g y e r e k szociáli. Mik is a tanulási zavarral küszködő gyerekek teljesítményjellemzői: .^ n e m . illetve elmarasztalás a kisgyerek egész iskolai pályafutására I kihat. melyet megszakítani m á r igen nehéz feladat. formák felismerési n e h é z s é g e .isi g o n d o k is megjelennek.« tös írás. N a g y felelősség n e h e z e d i k az elsős tanítóra. m a s z a t o s füzet. tanító nénije feltételezi. 'í U g y a n e z z e l az elvárással lépi át a kisgyerek is a küszöböt. mellyel K ő b á n y á n d o l g o z t u n k . n e m tud kialakulni a s z e n z o m o t o r o s integráció. ill. n e m reagál r á " .A betűk.a szociális k ö r n y e z e t e elfogadása iránti motivá. a m o t o r i k u m és a test­ séma fejlesztése általános transzfer hatása mellett közvetlen alakítója a térbeli p e r c e p c i ó ­ nak. . ha.| re. .J d u k a z o n b a n kezdeti teljesítményzavarokkal küzd. A szűrési folyamat h á r o m szakterületet fog át: . 1 1 Jelen c i k k e m b e n a kőbányai első osztályos gyerekek szűrését és a kerületi intervenciós í Arról a kisgyerekről. vízszintes-függőleges irányok felcserélése a térirányok megítélési n e h é z s é g e i t mutatják. { 254 255 . a m e l y e k kitüntetett szerepet k a p n a k azáltal. ha n e m m e g s z o k o t t k ö r n y e z e t b e n találja (pl. ügyetlen m o z g á s . . állandó n y u g t a l a n s á g van körülötte. szóköz. lehetőségeket k í v á n o m b e m u t a t n i .célkitűzéseikből a d ó d ó a n . a megerősítés. N a g y hánya. hogy segítse m i n d a z o k a t az elsősöket. vagy b o h ó c k o d ó m a g a t a r t á s s a l próbálja „ e l s z ó r a k o z t a t n i " az osztályt. hogy a sikeres iskolakezdés az egész életük. K ö n n y ű tehát belátnunk. . mert p r o b l é m á j á n a k csak tünete szélsőséges viselkedése.P R E V E N C I Ó S T A N U L Á S I ZAVAR S Z Ű R É S E AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ELSŐ OSZTÁLYÁBAN A j e l e n s é g l é n y e g e gyakorlatilag m i n d i g u g y a n a z : tanulási n e h é z s é g lép fel. A g y e r e k annyira szorong. differenciált foglalkozást. G y a k r a n h a l l o m az elkeseredett pedagógustól. hiszen a tőle kapott első | minősítések.': ció h a t á r o z z a m e g . j Az ilyen kisgyerek fokozottan igényelné az egyéni. alacsony önértékelésűvé válik. s ráadásul szociális pozíciója is romlik.kisebb zökkenőkkel . göcsör. így a g y e r e k e k e g y m á s | m e g í t é l é s é b e n is az Ő értékelésére t á m a s z k o d n a k . És így alakul ki a c i r c u l u s | vitiosus . pl. sorköz be n e m tartása a térbeli összefüggések felfogási n e h é z s é g e i b ő l fakadnak. diszgráfia tüneteit. szótagok felcserélése. n e m j e l e n t k e z i k . az órán passzív. A fenti p r o b l é m á k korai feltárását c é l o z z a az 1. Gestalt-látás (egész k é p m e g r a g a d á si ké pe ssége) fejletlenségéből adódhat.J kolaérettségi szűrőn ugyan átjutottak. h o g y v a n n a k a fejlő­ désnek olyan súlypontjai. E z e k a jelek legtöbbször m á r az ó v o d á b a n is m e g m u t a t k o z n a k . 1 M i u t á n a gyerek s z á m á r a az elsődleges a p e d a g ó g u s személye. betűk n a g y s á g á n a k e g y e n e t l e n s é g e i .j g y o b b . totális érzékelő apparátus. A tanító és a gyerek között kialakult kapcsolat a gyerek t a n u l á s h o z való viszonyát is j meghatározza. Célja. de valamely részterületen e l m a r a d á s t m u t a t n a k . 1 M i n d e z e n b e v e z e t ő fejtegetések csak azt hivatottak alátámasztani.p s z i c h o l ó g i a i tesztekkel mértük a a) f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó terjedelmét és minőségét. hogy 1 k é p e s megfelelni m i n d a z o n t e l j e s í t m é n y e l v á r á s o k n a k . m e l y e k e t az iskola képvisel. s m i n d e z e k e l m a r a s z t a l á s á n a k k ö v e t k e z m é n y e k é n t magatai i. n e h é z k e s .jj tos az.

a t a n í t ó n ő megfigyelései alapján készíti el a füzet. tanév őszén m i n d e n iskolára kiterjedő. Az egyéni h e l y z e t b e n is alulteljesítő gyerekek vizsgálatát folytattuk család. hogy a túl korai.5-7 éves 7-7. M á s r é s z t az J e l e m z é s l e h e t ő v é tette az Ö n k o r m á n y z a t s z a k m a i vezetése számára.és is­ k o l a p s z i c h o l ó g u s M u n k a c s o p o r t . az i d ő p o n t b a n való kötöttség pedig azon tapasztalatunkra támaszkodik. h o g y a g y e r m e k n e k n e m r é s z k é p e s s é g b e l i e l m a r a d á s a van. k o n c e n t r á c i ó s vagy é r t e l m e z é s i h i b á k k a l .az j a k k o r hatályba l é p ő rendelet szerint . és B e n d e r B-tesztekkel. Összehasonlítottuk a Porkolábné-féle és a saját vizsgálatunk átlageredményeit is a külön­ böző tesztekben. Itt k i e m e l t e n kezeltük .5-8 éves 8-8.5% 35.\ rést készítettünk. a pedagógiai fejlesztésen át a klinikai pszi| /. egy-egy r é s z t e r ü l e t e n m e g m u t a t k o z ó éretlenséget tapasztalunk.. A d i a g n ó z i s felállítása után lehet dönteni a g y e r m e k s z á m á r a leginkább megfelelő ellá­ tási formáról. hogy a gyerekek e z e k b e n az i d ő p o n t o k b a n a legaktívabbak. Célja e l s ő s o r b a n a k ő b á n y a i első osztályos gyerekek tanulási p r o b l é m á i n a k felmérése volt.5 éves 6. ellátva 16 ö n k o r m á n y z a t i m ű k ö d t e t é s ű általános i s k o l á t M á r az első tanévtől bevezettük az első osztályosok tanulási zavar szűrését az arra igényt m u t a t ó iskolákban. szükség szerinti képesség-. Létszám 400 350 300 200 150 100 50 r - 250 - I.3% 61. a hét végén tapasztalható erős fáradás. /. ábra A vizsgált gyerekek életkori megoszlása a vizsgálat időpontjában A P o r k o l á b n é .és m a g a t a r t á s v i z s g á l a t o t az előre m e g a d o t t s z e m p o n t o k szerint. ül. h o g y e l ő z z e a szülővel való a n a m n é z i s felvétele. h a n e m az o s z t á l y b a n való egyéni b á n á s m ó d nyújt segítséget. átfogó felmé. Kíváncsiak voltunk arra. mely a szakértői bizottsághoz irányítástól. A korai felvétel i n d o k a egy-* részt. k e d d és szerda n a p o k o n . Balogh minta Edíeldt DPT 2. A tesztek felvételére o k t ó b e r hó során. m á s r é s z t a helyzet lehetőséget nyújtott s z á m á r a a p r o b l é m á s g y e r e k e k megfigyelés sére teszt-szituációban. A hétben. II. A VIZSGÁLAT 6-6. a logopédiai. hogy m é g a b e t ű t a n u l á s m e g k e z d é s e előtt mérjük fel a részképességeket. M i n d ­ ezen tapasztalatok a „szenzitív p e r i ó d u s " létét bizonyítják.25 éves A vizsgálatban közel 8 0 0 első osztályos g y e r m e k vett részt. A k é s ő b b i e k b e n b e m u t a t o t t táblázatok is alátámasztották az eredeti hipotézist.az előkészítőssé minősítés szempontjait. ill. táblázat saját minta P. M i n d e z e n j a v a s l a t o k t e r m é s z e t e s e n a tanítónővel és eset­ legesen m á s s z a k e m b e r e k k e l . ] j chológiai g o n d o z á s i g terjedhet. h o g y a m é r é s b ő l a d ó . h o g y azt a gyereket.5-7. ill. Az ilyen gyerekeknél n e m elsősorban a r é s z k é p e s s é g fejlesz* tése. neveze­ tesen. ül. hogy vajon a kőbányai e r e d m é n y e k eltérnek-e az országos átlagtól valamely területen. m e l y m e g m u t a t j a .) K e r ü l e t ü n k b e n 1998/99. h o g y a tesztekben a 6. Kivételt képeznek a figyelem-teszt e r e d m é n y e i . M í g az alig 6 éves k o r b a n s o k s z o r á l t a l á n o s .4% 256 257 .f é l e eredeti m i n t a a d a t a i n a k e l e m z é s e szerint is m á r n y i l v á n v a l ó v á vált. tanév óta m ű k ö d i k a Nevelési T a n á c s a d ó k e r e t é b e n Ó v o d a . más. e n g e d é l y é n e k m e g s z e r z é s e . A m é r é s e k m e g m u t a t j á k . a szülővel való m e g e g y e z é s után valósíthatók m e g . ül. ill.8 pont 98.6 pont 4. osztályos gyerekek. aki egyrészt segítette a felvételt. majd a 2 0 0 0 / 0 1 .\ tuk e l e m e z n i . A VIZSGÁLAT EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA A vizsgált p o p u l á c i ó : kőbányai 1. • ül. ill. akik közül 777 fő a n y a g á t tud.4% 32. Itt igen g y a k r a n átlagos vagy annál j o b b e r e d m é n y e k születtek. mely az egyéni m e g s e g í t é s iránti szükségleteket tárta fel.1 0 óra kö-1 zött került sor 12-15 fős c s o p o r t o k b a n az o s z t á l y t e r e m b e n . túl h o s s z ú r a nyúlt óvo­ dás lét is tanulási n e h é z s é g e k h e z vezethet. projektív vizsgá­ latokkal.5 éves 7. (A vizsgálat p o n t o s leírásának adatait a s z a k i r o d a l o m j e g y z é k e tartalmazza. Igen fontosnak tartottuk m i n d e n esetben a tanító jelenlétét is.5 év közötti korosztály e r e d m é n y e i a legjobbak.és farajz. így kevésbé mutatkozik m e g teljesítményükben a hét elején j e l l e m z ő b e m e l e g e d é s i hatás.2 pont 5 pont 97. (betűk) DPT 3. Raven-.| dó e r e d m é n y e k t ü k r é b e n kerületi szintű intervenciós tervet d o l g o z z o n k i j a v í t v a az ellátási minőségét. 9 . sokkal i n k á b b a c s o p o r t o s h e l y z e t b e n adott i n s t r u k c i ó r a reagál figyelmi. A c s o p o r t o s vizsgálat e r e d m é n y e i n e k értékelése után az átlagon alul teljesítő gyerekek . (mértani forma másolása) figyelem (teljesítmény) 58. az erőteljesen kitolódott iskolakezdés e g y a r á n t tanulási n e h é z s é g e k e t valószínűsíthet. kel m e g i s m é t e l t ü k a vizsgálatokat. addig az ellátás nélküli. Az egyéni vizsgálatokat m i n d e n e s e t b e n m e g kell.5 éves FT 8. kislétszámú osztály­ ba vagy előkészítős státuszba való helyezéstől. aki 7 éves k o r á b a n éretlen az iskolára.5-9. csak kiemelt fejlesztés k é p e s „ b e i n d í t a n i " .

5 éves 6. hogy a figyelem-teszt kivételével m i n d e n területen alacsonyabb.5-8 éves 8.5 éves 6.5-9.5-9.25 éves 40% Figyelem-teszt: 30% 4.5 éves 8.5-7 éves 7-7.5-7 éves 7-7. Az alábbi á b r á k a c s o p o r t o s v i z s g á l a t o k o n e g y e s t e s z t e k b e n nyújtott t e l j e s í t m é n y t m u ­ tatják k o r o s z t á l y i b o n t á s b a n .0% 97.5 éves 6.25 6-6. ábra „betűk" teljesítmény kororszályi bontásban é v e s 3.25 éves DPT mértani formák 258 259 .8% 6-6.5-8 éves 8-8.t: teljesítmény megoszlás korosztályi bontásban 98.2% DPT teszt: 98.A táblázatból látható.5 éves 7. ábra Edtfeldt-tesz. m e r t a z e r e d e t i m i n t a átlagai i s igen a l a c s o n y a k .25 éves 5.5-9.5-7 éves 7-7.5-9.5-8 éves 8-8.5 éves 8. FigYelem-teszt: ábra korosztályi bontásban teljesítmény 6-6.5-9.5 éves 7.5-7 éves 7-7.5-8 éves 8-8. ábra 7. 520 500 480 70% 460 60% 440 420 50% 400 6-6.5-8 éves 8-8.5 éves 8.5-7 éves 7-7.5 éves 6.5 éves 8.5 éves 7.6% 10 98.5 éves 6. ábra átnézett képek darabszáma korosztálvi bontásban 6-6. a m e l y a z é r t i s j e l z é s é r t é k ű .5 éves 6.4% 98.5 éves 7.25 éves 30 2. p o n t s z á m o t é r t e k e l t a n u l ó i n k .5 éves 8.

t á b l á z a t b a n A 7 7 7 fős teljes mintából 16 „ e l ő k é s z í t ő " . Dóri z e n e t a g o z a t o s .75 pont 4. Hajni óvodájából iskolaérettségi vizsgálat nélkül került normál létszámú általános is­ kolai 1. táblázat és a 7 . mind pedig a pedagógusi j e l z é s szerint igen ha­ mar látható volt tanulási n e h é z s é g e . 120 100 átlag 2. DPT teszt: .m ó d s z e r r e l tanuló osztályba került.1 0 . A s z a k v é l e m é n y b e n rögzíteni kell a g y e r m e k vizsgálati i d ő p o n t b a n mért státuszát. 2.trv. Látható. 261 normál (N=761 ) előkészítős (N= 16) • hibaszám • teljesítmény (%) 7. Az.27% 98. h o g y ( r é s z ) k é p e s s é g b e l i . osztályos g y e r m e k j a v a s o l h a t ó .1 0 . E n n e k e r e d m é n y e k é n t megállapítást nyert. évi LXVIII.§. így a Nevelési T a n á c s a d ó . hogy speci­ ális segítséggel sem k é p e s a t a n a n y a g o t elsajátítani. v a l a m i n t a g r a f o m o t o r o s éretlenség j e l l e m e z t e . Fa.7% 58. h o g y igen n a g y a teljesít­ m é n y e l m a r a d á s a n o r m á l populációtól m i n d e n részterületen. legyen l e h e t ő s é g e a l a p o z ó fejlesztést vagy m á s terápiás l e h e t ő s é g e t igénybe venni. 7 . ábra Figyelem teszt: hiba és teljesítmény összehasonlító adatai 8. A 2. A tanító néni m á r ősztől figyelmi és visel­ kedési p r o b l é m á k miatt kérte segítségemet. M i n d az év eleji szűrés. ezért kértük klinikai vizsgá­ latát. hogy első perctől megkülönböztetett egyéni b á n á s m ó d o t igényelt Dóri az ó v o d á b a n is. Z s o l n a y . A t a n í t ó n ő s z á m á r a egyéni fejlesztési terv kialakításában. P r o b l é m á i az isko­ la kezdete óta f o l y a m a t o s a n m e g m u t a t k o z t a k . részképességeit a vizuális p e r c e p c i ó .és családrajza p s z i c h é s eredetű p r o b l é m á k a t valószínűsít. S e m csoportos. kérve a Nevelési T a n á c s a d ó szak­ v é l e m é n y é t . Dóri vizsgálati helyzetben igen nehezen tartható. e g y é b p r o b l é m á i m e g a k a d á l y o z z á k a t ö b b i e k k e l való e g y ü t t h a l a d á s b a n . ábra Dxstexia feladat atlagainak alakulása. hogy a n n a k a kisgyereknek. o l v a s á s ..4 pont 32. ábra Térirány feladat atlagainak alakulása.b e javasolt. h o g y melyik g y e r e k n e k lenne célszerű az előkészítőssé minősítést j a v a s o l n i . és javaslatot tenni a fejlesztés területeire és módjára. v a l a m i n t 761 „ n e m e l ő k é s z í t ő s " gyerek adatait hasonlítottuk össze.% 96. h o g y a k ö v e t k e z ő tanévben milyen osztálytípus. ill. a feladatértés gyen­ gesége. akiről j a n u á r 31 -ig nyilvánvalóvá válik. 34. A vizsgálat alapján j a v a s o l t u k Dóri e l ő k é s z í t ő s s é m i n ő s í t é s é t e g y é n i p s z i c h o t e r á p i a mellett.javasolta a kislány előkészítőssé minősítését. Célja. M e g k e r e s é s ü n k r e az ó v ó n ő b e s z á m o l t az előz­ ményekről. valamint a terápia iskolát érin­ tő k é r d é s e i b e n nyújtott az iskolapszichológus konzultatív segítséget.23% Példák: normál (N=758) előkészítős (N= 16) csoport • egyem (N=256) 9. 15. ábrák a teljes m i n t a és az előkészítőbe j a v a s o l t g y e r e k e k össze­ h a s o n l í t ó szűrési adatait mutatják. A tanulási zavarszűrés e r e d m é n y e k é p p e n a teljes mintából 16 g y e r m e k c s o p o r t o s . Az 2.III. akiről az első félévben e g y é r t e l m ű e n kide­ rül. Az instrukciókat nem érti.4% PDT2. Az előkészítőbe való j a v a s l a t o t a ta­ n í t ó n ő n e k kell k e z d e m é n y e z n i a szülővel egyetértésben. hogy a család érzelmi p r o b l é m á i o k o z t á k a kislány „befelé fordulását".í r á s tanítási m ó d ­ szer a l k a l m a s a g y e r m e k problémájának kezelésére. 2. osztályba. fejlesztő terápiában va­ ló részvétel mellett. hogy a kislány fejlesztő osztályban ismételje m e g az első évet. AZ ELŐKÉSZÍTŐBE JAVASOLT GYEREKEK A Közoktatási törvény 1999. A részletes képességvizsgálat szerint intellektusa a gyenge átlagos ö v e z e t b e n volt. sem egyéni helyzet­ ben n e m képes a feladatokra koncentrálni. Az. betűk " összehasonlító adatai A szakvéleményezés nyomán elkezdődött a kiszűrt g y e r e k e k n é l az egyéni vagy cso­ portos fejlesztés a Nevelési T a n á c s a d ó b a n . A kerületi átfogó szűrés m ó d o t adott a n n a k m é r l e g e l é s é r e is. ¡11.8 pont FIGY. táblázat Edtfeldt Előkészítő Nem előkészítő 18. e l m o n d v a . A Sindelar-teszt több területen is súlyos elmaradást mutat korosztályi átlagától. A tanév végén végzett kontrollszűrés ered­ m é n y e alapján tettünk j a v a s l a t o t arra vo­ n a t k o z ó a n . b e k e z d é s e szerint e l ő k é s z í t ő b e az az 1. • csoportos (N=761) 1. Tanítóik konzultációk keretében kaptak se­ gítséget az o s z t á l y o n belüli differenciált f o g l a l k o z á s h o z .6 pont DPT 3. Edfeldt-teszt összehasonlító adatai 260 . majd egyéni vizsgálata alapján tettünk javaslatot. év végi kontrollszűrés e r e d m é n y e k é n t pedig j a v a s l a t o t tettünk ar­ ra. teljesítménye értékel­ normál (N=761 ) előkészítős (N=l 6) csoport • csoportos (N=761) i egyem (N=148) hetetlen.a szü­ lővel egyetértésben . így Dórinál a külvilág m e g i s m e r é s e háttérbe szorult. A s z ü l ő k k e l p e d i g a fej­ lesztő s z a k e m b e r tartotta a k a p c s o l a t o t .

Budapest. Az általunk előkészítőssé minősített gyerekek m i n d e g y i k e p r o b l é m á s n a k számított az ó v o d á b a n már. rossz tapasztalatok és é l m é n y e k az oka. F o l y a m a t o s a n szembesül azzal. differenciált fejlesztése.. és ez megnehezíti az előkészítős pedagógiai javaslat mérlegelését. E k k o r a tanítótól egy i d ő b e n kétféle . hogy m i n d e k ö z b e n a g y e r m e k b e n milyen é r z e l m i FO­ l y a m a t o k j á t s z ó d n a k le. Országos szakmai Találkozójának előadásai. KÓSÁNF. mely aztán a fejlesztést nehezítheti m e g a későbbiekben. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1987): Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kiiskolásoknak. ha az ó v o d á b a n nem jelzik kellő hatékonysággal a várható t a n u l m á n y i .í r á s . m a t e m a t i k a területén az alapkészségek fejlettségének elvár­ h a t ó szintjét. A speciális szakképesítéssel n e m r e n d e l k e z ő t a n í t ó n ő n e m k o m p e t e n s az alapkész.e l m a r a d á s o k k a l k ü s z k ö d ő g y e r m e k egyéni fejlesztésében. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1990): Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára. Ezután az egyéni vizs­ g á l a t o k . A t a n í t ó n ő k általában nincsenek s z a k m a i l a g felkészülve arra. ELTE. v a l a m i n t a kü­ lönböző s z a k e m b e r e k közötti e g y ü t t m ű k ö d é s s z ü k s é g e s s é g é b e n . IRODALOM KEREKES FANNY (2001): Tanulási zavar szűrése kőbányai első osztályosok között. Illetve a törvény fejlesztési lehetőséget ajánl „délelőtti n a p k ö z i s foglalkozás kere­ tében is". fejlesztő n a p k ö z i t ő l az i n t é z m é n y i vagy utazó fejlesztő-gyógypedagógusi ellátásig. m e l y e k a kerületi alsós m u n k a k ö z ö s s é g m u n k á j á h o z további s z e m p o n t o k a t adtak. Az o r s z á g o s tipikusan m a g a s n o r m á l osztálylétszámok mellett időben s e m képzelhe­ tő el e z e k n e k a g y e r e k e k n e k a tanóra keretében t ö r t é n ő e g y é n i . Visszajelzése­ ink alapján az alábbi kétségek m e r ü l t e k fel a l k a l m a z á s a során: 1. IV. 2. In: Bagotai Tamás (szerk): Módszertani tükör. KOTORÓ EMESE (szerk. A felmérés az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k a t megerősítette a p r i m e r p r e v e n c i ó . Ez számuk­ ra n é m i l e g ellent is m o n d az oktatási törvény szellemének. o s z t á l y o s k o r á r a r e n d e z ő d ö t t annyira. h o g y k é p e s saját szintjének megfelelő t a n u l m á n y i teljesítményre.n e m is elsősorban tanítói. A c s o p o r t o s szűrések l e g k o r á b b a n o k t ó b e r elején k e z d h e t ő k . és megjósolják a fejlődést. r é s z é b e n folyó „differenciált egyéni fejlesztést" ki és m i k o r v é g e z z e . további p s z i c h o t e r á p i á s m e g s e g í t é s mellett. az első o s z t á l y o s oktatási a n y a g b a n t ö r t é n ő differenciált segítségnyújtást. a segítő s z a k e m b e r e k ezzel k a p c s o l a t o s feladatairól. VIDOVSZKY GÁBOR (szerk. Animula. h a n e m már az ó v o d á b a n kell e l k e z d e n i . de valamely okból n e m került spe­ ciális g o n d o z á s b a . Ez a g y e r e k e k n é l a viselkedési. a h o s p i t á l á s .. Anonymus Alapítvány. Ez h a n g s ú l y o z o t t a n felveti az óvodai szűrés fontosságát. de ez a g y a k o r l a t b a n m á r n e m i g e n fordul elő. h a n e m szakellátási k o m p e t e n c i a . ELTE. A Nevelési Tanácsadók I I . megfelelni a tanári és szülői elvárásoknak. ill. Anonymus Alapítvány fejlesztő pedagógus képzé­ se. ^ . Tapasztalataink szerint j a n u á r r a zárultak le az egyéni vizsgálatok. Az intéz­ m é n y v e z e t ő k e g é s z é b e n .Az év végi kontroli-képességvizsgálat e r e d m é n y e k é n t D ó r i n a k fejlesztő első osztály­ ban való évismétlést j a v a s o l t u n k . S z á m o s szervezeti k e z d e m é n y e z é s t i s m e r ü n k . Isko­ lapszichológia. v é g i g g o n d o l n i abban a tekintetben. i 4. h o g y képtelen követni osztálytár­ sai tempóját. Kőbányai Nevelési Tanácsadó. A speciális s z a k e m b e r e k részéről a szülők m e g g y ő z é s e nagy n e h é z s é g e k k e l j á r ab­ ban az esetben.• s é g . Szinte v a l a m e n n y i iskola neve­ lési értekezlet k e r e t é b e n d o l g o z t a fel saját i n t é z m é n y e adatait.) (2000): Alapok. Az „üresjárat" pedig csök­ kenti a tanulás iránti motivációt is. Budapest. heti t ö b b a l k a l o m m a l történő s z a k r e n d e l é s r e vitelét. Budapest.)(2()01): Együtt a gyerekekért. 262 263 . E n n e k sok esetben a szülővel való konfrontációtól való félelem. A kettő közötti s z a k m a i differenciálás .. A kislány p s z i c h é s státusza 2. N i n c s kialakult s z a k m a i állásfoglalás abban a tekintetben. hogy a szülők többsége képtelen m e g o l d a n i g y e r m e k e 1 r e n d s z e r e s .oktatási és fejlesztési . H i s z e n a fejlesztés itt n e m . ma­ gatartási p r o b l é m á k a t . Az ellátás elterjedése a fenti p r o b l é m á k m e g n y u g t a t ó kezelésével j o b b a n tért h ó d í t h a t n a . KERÜLETI SZINTŰ FELADATOK KIJELÖLÉSE Az átfogó f e l m é r é s t a kerületi I g a z g a t ó i M u n k a k ö z ö s s é g ülésén i s m e r t e t t ü k . KOVÁCS FERENC. í magatartási és érzelmi p r o b l é m á k f o k o z ó d á s á t e r e d m é n y e z h e t i . így gyakorlatilag a tanév f e l e * ' g y e r m e k s z á m á r a „üresjárat".v é l e m é n y e m szerint . hogy a tanév f e n n m a r a d ó -. nánk el. HORÁNYI ANNABELLA. K ü l ö n ö s e n fontos ezt . Bár ez a r e n d e l k e z é s lehetőséget biztosít egy differenciált ellátási f o r m a kialakítására. a m e n n y i b e n az a 2. A d d i g az e g y é n i k ü l ö n b s é g e k r e és az eltérő érési f o l y a m a t r a a t a n í t ó n a k tekintettel kell lennie. 3. a p e d a g ó g u s s a l való k o n z u l t á c i ó . Isko­ lapszichológia. v a l a m i n t a s z ü l ő k k e l folytatott'' m e g b e s z é l é s e k m i n t e g y 10-15 vizsgálati órát vesznek igénybe a szakellátástól. iskolánkénti és osztályonkénti b o n t á s b a n is képet kaptak a gyer­ mekek fejlettségi szintjéről. E m e l l e t t l e v o n h a t ó fon­ tos tanulság volt s z á m u n k r a . N e m szabad elfeledkezni arról. Budapest. hogy egy-két h ó n a p el­ teltével felismerjék a várható tanulási problémákat. 5. Javasla­ tok hangzottak el osztályszervezési és m ó d s z e r t a n i k é r d é s e k b e n is. osztály vé­ gére helyezi az o l v a s á s . ORMAI VERA. n e m küldik szakvizsgálatra a gyerekeket. hogy a szűrést és fejlesztést n e m elég az iskolában. az ún. h a n e m a tan-" a n y a g elsajátítását a l a p o z ó r é s z k é p e s s é g e k fejlesztését jelenti. 6. 4. vég­ rehajtása a z o n b a n m é g k e v é s s é kidolgozott.a n y a g egyidejű átadását vár. 17. 7.

Az iskolai g y e r m e k v é d e l m i felelős . amiből 9 7 % a cigány családokból s z á r m a z ó . E t a n u l m á n y b a n egy olyan budapesti kerület iskolájának tevékenységéről szeretnék be­ s z á m o l n i .és tárgyi . urbanizációval. k ü l ö n ö s e n az alsó tagozaton fontos. hogy felismerje és elfogadja a g y e r m e k e k problémáit. fejlesztést tizenötnél kisebb létszámú osz­ tályokban. h a n e m az időnként felerősödő és folyamatosan m e g l é v ő etnikai jellegű p r o b l é m á k k a l is. Tehát megállapítható. Azok a g y e r m e k e k . genetikai adottságok mellett a társas . A felnőtt életre való felkészítésben egyre n a g y o b b súlya lett a nevelés társadalmilag szer­ vezett i n t é z m é n y é n e k .g a z d a s á g i át­ alakulással. A hazai közoktatási rend­ szerben az iskolarendszer egészét tekintve a személyiség fejlesztésének keretei. ami azt jelenti. hogy tanulói létszám közel fe­ lét r o m a c s a l á d o k g y e r m e k e i képezik. Az összes r o m a gyer­ mek ( 1 0 7 ) k ö z ü l a z iskolában 4 3 % (32) n e m p r o b l é m á s g y e r m e k v é d e l m i s z e m p o n t b ó l . az e r e d e t i l e g „ c s a k " t e l j e s í t m é n y p r o b l é m á k h o z rendszerint viselkedési zavarok is k a p c s o l ó d n a k . Az iskola egy ú g y n e v e z e t t kislétszámú fejlesztő osztályokat m ű k ö d t e t ő iskola. akik a fejlődé­ sük során fiziológiai és/vagy környezeti és/vagy nevelői (szülői. h o g y m i n d e n évfolyamon van egy olyan osztály. hogy az osztálytanító rendelkezzen fejlesz­ tő illetve g y ó g y p e d a g ó g i a i ismeretekkel a h h o z . Az összes. diszgráfia vagy diszkalkulia. szociális. kortársak. Az itt folytatott iskolapszichológusi t e v é k e n y s é g e m tapasztalatai alapján p r ó b á l o m ezt a h á t r á n y k o m p e n z á l ó folyamatot érzékeltetni. v a l a m i n t a társa­ dalmi m u n k a m e g o s z t á s által kijelölt tevékenységek. E z e k h e z g y a k r a n társul figyelemzavar. a „tanulási nehézségekkel k ü z d ő k " . ahol n a g y o b b az esélye m i n d e n p r o b l é m á s g y e r e k n e k a felzárkózásra. R e n d e l e t teszi l e h e t ő v é az ilyen g y e r m e k e k k e l történő sajátos bánásmódot. ha az o k o k közül egy sze­ mélynél vagy családnál több is fennáll. ami tovább bonyolítja az előbbiekben illusztrált és a gyer­ NAGY SÁNDOR BEVEZETÉS m e k e k által elszenvedett hátrányokat. Ide csak a N e v e l é s i T a n á c s a d ó vagy valamelyik T a n u l á s i K é p e s s é g e k e t Vizsgáló Szakértői Bizottság s z a k v é l e m é n y e alapján kerülhetnek be a gyerekek. A c i g á n y szülők egy része n e m vállalja etnikai hovatartozását. a t á r s a d a l m i . A figye­ lem és k o n c e n t r á c i ó zavara sokszor jelenik m e g jól differenciálható tünetként a tanulási es viselkedési p r o b l é m á k kapcsán. h o g y ők a „veszélyeztetettek". pakisztáni és arab származású gyermek. az iskolának. e tanév (a t a n u l m á n y készítése idején) kezdetén a teljes ta­ nulói l é t s z á m m i n t e g y fele (226 gyermekből 107 g y e r m e k . A m o d e r n i z á c i ó v a l . akik olyan c s a l á d o k b a n élnek. az isko­ la felzárkóztató. gondoz. elsősorban a m u n k a köré szervező­ dött k ö z ö s s é g e k b e n folyt. a m e l y n e k egyfajta „ h á t r á n y k o m p e n z á l ó " szerepe van a település oktatási rend­ szerében. Az itt t a n u l ó g y e r m e k e k közel fele olyan társadalmi szubkultúrából .o k t a t ó munkájában. akik k ö z ö t t a z o n b a n t ö b b e n tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d e n e k . A nevelés különböző meghatározásaiban közös: a sze­ m é l y i s é g fejlődésének segítése és tudatos. T o v á b b i j e l l e g z e t e s s é g e az iskolának. a „sérül­ tek" .HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓ ÉS ROMA GYERMEKEK ISKOLAI INTEGRÁCIÓJA szociális r e t a r d á c i ó számlájára is írhatók. a „ n e h e z e n n e v e l h e t ő k " . A m o d e r n fejlődéslélektani felfogás sze­ rint a s z e m é l y i s é g fejlődését bio-pszicho-szociális t é n y e z ő k határozzák meg. Ma már m a j d n e m m i n d e n tanító részt vett vagy vesz ilyen irányú s z a k m a i t o v á b b k é p z é s e n . A kislétszámú fejlesztő osz­ tályokban.anyagi. Veszélyeztetettséget jelent a n n a k a k i s k o r ú n a k az állapota. i n t é z m é n y e k ) is m e g h a t á r o z z a a pszichikum fejlődését.elfogadhatatlan. valamint a demográfiai változásokkal p á r h u z a m o s a n alakult az iskolarendszer. egészségügyi s z e m p o n t b ó l .j e l e n t i k a nehézséget a mai iskolarendszer n e v e l ő . Mivel a tanulási n e h é z s é g e k k e l k ü z d ő g y e r e k e k n e m t u d n a k eleget tenni az átlagos iskolai k ö v e t e l m é n y e k n e k . helyen és időben . feltételei t ö b b n y i r e r e n d e l k e z é s r e állnak. fejlesztő és korrekciós m u n k á j á n a k b e m u t a t á s á n keresztül. amely tizenötnél kisebb létszám­ mal m ű k ö d i k .érkezett. é l e t k ö r ü l m é n y e i a t á r s a d a l o m t ö b b s é g é n é l lényegesen r o s s z a b b a k . A régebbi t á r s a d a l m a k b a n a n e v e l é s . A gyenge iskolai teljesítmények sok esetben a nagyon eros A „HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ" JELLEG Az itt t a n u l ó g y e r m e k e k j e l e n t ő s része valamilyen területen hátrányt szenvedett az_egészséges fejlődésű és/vagy a jó szociális k ö r ü l m é n y e k között és r e n d e z e t t c s a l á d o k b a n élő k o r t á r s a i k h o z k é p e s t .aki e g y b e n a tantestület p e d a g ó g u ­ sa is . a m e l y e k n e k szükségletkielégítési lehetőségei.n e v e l ő d é s folyamata a családban.l v i e t n á m i .n y i l v á n t a r t á s a szerint pl. raj­ tuk kívül az i s k o l á b a n tanul m é g (a településen megfigyelhető m i g r á c i ó s j e l e n s é g követ­ k e z t é b e n ) l .magyaror­ szági cigány c s a l á d o k . tervszerű irányítása. p e d a g ó g u s i ) ártalomnak v a n n a k kitéve . A z o n b a n a tanulási és/vagy magatartási zavarral 265 264 . a „hát­ rányos h e l y z e t ű e k " . T e h á t a ve­ leszületett. N é h á n y meg­ állapítást a köznapi használatban is elterjedt fogalmak p o n t o s a b b m e g é r t é s é h e z az alábbi­ akban o l v a s h a t u n k . így összesen 4 9 % a m á s e t n i k u m h o z t a r t o z ó tanuló. h o g y n e m c s a k a tanulási és m a g a t a r t á s p r o b l é ­ mákkal. e b b e az iskolába j á r ó g y e r m e k közül 145 sorolható a veszélyeztetett (109) és/vagy a h a l m o z o t ­ tan h á t r á n y o s h e l y z e t ű (36) kategóriába a fenti nyilvántartás szerint. akit k ö r n y e z e t e úgy nevel. n i n c s e n e k súlyos észlelési hiányos­ ságaik. és e g y r e t ö b b iskola vállalja fel ezt a feladatot. H á t r á n y o s helyzetűek' azok a g y e r m e k e k . v a l a m i n t a hátrányos szociális környezetű családok g y e r m e k e i n e k problémáival kell m e g k ü z d e n i . a h o g y a n az egy adott kultúrában. ' H a l m o z o t t a n hátrányos helyzetről akkor beszélünk. Gyak­ ran h ú z ó d i k a p r o b l é m á k hátterében az egyes részterületek súlyosabb funkciózavara. ez 4 8 % ) r o m a származású. n i n c s e n e k p a t o l ó g i á s viselkedéstüneteik. illetve tanulási és magatartás zavarokat j e l e n t e n e k . E z e k megfordítható hátrányok.környezet (család.és akiket sokszor úgy c í m k é z ü n k . A tanulási zava­ rokkal k ü z d ő g y e r m e k e k átlagos intellektussal bírnak. mégis nagyon sok helyen m i n d e n n a p i p r o b l é m á t j e l e n t a g y e r m e k e k egészséges fejlődésének biztosítása. mint a diszlexia. de e g y é n r e sza­ bott. Ezek a hátrányok nagy mértékben a k a d á l y o z z á k az iskolai teljesítő­ készséget. és h a t é k o n y a n tudja őket tanítani. speciális segítés szükséges az ismeretek elsajátításához.

az általában vett társadalmi kapcsolatok terén való elkülönülés. Eszerint élhetnek többségi vagy kisebbségi c s o p o r t b a n egy adott á l l a m o n belül. szülőnek. 1999). A k ü l ö n b ö z ő etnikai c s o p o r t o k közötti viszonyrendszer.az adott településen belüli térbeli elkülönülés. . hogy a kerület m u n k á s t á r s a ­ d a l m a k a p c s o l a t b a kerüljön azzal a népességgel. a m e l y e k t ő l sza­ badulni szerettek volna a v á r o s r e n d e z ő k . Egy etnikai csoportba a k k o r tartozik valaki. g y e r m e k v é d e l m i felelős . Segít m e g é r t e n i az etnikai konfliktusok kezelését. miszerint a c i g á n y n a k nevezett c s o p o r t o k között egyfajta szétválasztó törekvést lehet fet- 266 267 .és a földrajzi közelség). ETNOPSZtCHOLÓGIAI VONATKOZÁSOK Most tekintsünk át néhány alapfogalmat az etnikumokkal kapcsolatos problémakörből! A F ö l d ö n mintegy 3000 autentikus etnikum él. iskolapszichológus. M a g y a r o r s z á g o n 13 kisebbség ismeri el a törvényt. Egy etnikum státuszának kritériuma a többsé­ gi t á r s a d a l m o n belül. Ez m e g á l l a p í t h a t ó az iskolai A CIGÁNYKÉRDÉS SZOCIOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉSE végzettségi kategóriák eloszlásából is. Ez a peremkerületi jellege a z o n b a n m á i g m e g ­ maradt. h a n e m társadalmilag is a település sűrűn lakott részét.a nyelvi e l k ü l ö n ü l é s . k o n v e n c i ó k . I n t e g r á c i ó (szoros e g y ü t t m ű k ö d é s a kisebbség és a többség között). Az á l l a m a l k o t ó et­ nikumokat nemzetnek n e v e z z ü k . és k ö n n y e b b e n tudják fenntartani értékeiket. v a l a m i n t segíti a családok helyzetének. ebből 12 ön­ k o r m á n y z a t (a zsidók n e m ) . h o g y m e n n y i bio-pszicho-szociális fejlődési hátrány ledolgozásán kell m u n k á l k o d ­ ni e b b e n az iskolában g y e r m e k n e k . szokások. alul képviselt (cigány) vagy felül képviselt (zsidó. E g y adott állam etnikai képlete az ott élő e t n i k u m a i n a k s z á m a r á n y á t jelenti (pl. M i k ö z b e n a t á r s a d a l o m t ö b b s é g e e g y s é g e s fogalom alá sorol m i n d e n c i g á n y n a k nevezett embert. Akiket a s z a k i r o d a l o m j o b ­ bára oláh c i g á n y n a k nevez. T é n y . A k ü l ö n b ö z ő c s o p o r t o k egy-egy fő c s o p o r t b a próbálják besorolni m a g u k a t . szintén c i g á n y n a k nevezett csoporttól. és ha a környezete is a n n a k tartja őt (pl. 4. A kisebbségi státusz típusai: 1. . azok használják m a g u k r a a muzsikus megjelölést. fejlesztő p e d a g ó g u s o k . A m a g y a r o r s z á g i c i g á n y s á g o n belüli társadalmi e l k ü l ö n ü l é s n e k a szociológiai j e l l e m z ő i : . ahol társadalmi k é p v i s e l e t ü k lehet: arányos. . fedezni. h o g y a tudatosan eltervezett szegregációs szándék. foglalkozási formáiban való elkülönülés. K o m o l y tanulsággal szolgálhatnak ezek a telepek abban a tekintetben. l e h e t ő s é g e i n e k j o b b megértését. horvát. e g y k o r p e r e m k e r ü l e t volt. A legelterjedtebb m a g y a r o r s z á g i kisebbség a c i g á n y s á g . felzárkóztatásában is j e l e n t ő s szerepet vállal. Ezért ér­ d e m e s némi településszociológiai s z e m p o n t ú megvilágításba helyezni egy ó v o d á t vagy is­ kolát. . M a g y a r o r s z á g o n n e m egységes a cigányság. század végétől és a rendszerváltás előtt h o m o g é n p r o l e t á r t ö m e g e k e t vonzottak ide. Azt ugyanis. illetve a b e n n ü k n e v e l ő d ő g y e r m e k e k e t és családjaikat. hogy szinte minden cigánynak nevezett csoport magát világosan m é g k ü l ö n b ö z t e t i m á s .) h a t á r o z n a k m e g .n e v e l ő m u n k a és az ott t a n u l ó gyer­ m e k e k r e n d e l k e z n e k olyan sajátos v o n á s o k k a l . a társadalmi távol­ ságok térbeli kifejezése t ö b b n e m z e d é k r e átörökíti azokat a p r o b l é m á k a t . E z e k után fókuszáljunk a b e v e z e t ő b e n említett budapesti iskolában t a n u l ó r o m a g y e r m e k e k és családjaik településtörténeti hátterére. A s s z i m i l á c i ó ( b e o l v a d á s ) : ö n k é n t vagy kényszerből. erőt ad. együttélési f o r m a jelenti az etnikai „modus vivendi"-t. Ez n e m jelenti azt. Ebből a d ó d ó a n az iskola a h á t r á n y k o m p e n z á l ó szerep mellett a r o m a g y e r m e k e k iskoláztatásában. A „ c i g á n y " s z ó n a k a saját nyel­ v ü k b e n n i n c s j e l e n t é s e . ma a főváros m é r t a n i k ö z e p é n helyezkedik el. hogy a h á r o m fő csoport az o s z t á l y o z á s alapja m i n d e n e s e t b e n . ebből 800 kisebbségben. hogy legalább száz évet éljen ott. Az 1930-as é v e k b e n átadott s z ü k s é g l a k ó t e l e p e k ma is a főváros l e g r e m é n y t e l e n e b b helyzetű lakosságát foglalják m a g u k b a . Izoláció ( a m i k o r m a g a a kisebbség tartja m a g á t távol). C s a k megfelelő e g y ü t t m ű k ö d é s és g o n d o l k o d á s mellett lehet h a t é k o n y a n telje­ síteni ezt a kihívást. ha ő maga annak tartja magát. Ez a s z e m l é l e t m ó d is segít n a g y o n sok p r o b l é m a m e g é r t é s é b e n . Az e t n i k u m o k s z á m á r a a k ö z ö s s é g referenciacsoportot jelent. Ezekből az arányokból is j ó l lát­ ható.k ü z d ő g y e r e k e k között ennél is jóval n a g y o b b az arányuk. és a k k o r is ezt kell tennie. S z e g r e g á c i ó (a t ö b b s é g kirekeszti).a fő c s o p o r t o k között m e r e v házasodási kör húzódik. a b e n n e folytatott o k t a t ó . indián az. És c s ö k k e n t az esélye annak.a m u n k a szervezeti. a r o m a = e m b e r e k .k u l t u r á l i s közegét. ők a k ü l ö n b ö z ő s é g ü k e t valóságos és s z i m b o l i k u s e s z k ö z ö k k e l is kifejezik. ha a p e d a g ó g u s o k és a szülők n e m m i n d i g vállalják fel ezt nyíltan. azok m a g u k a t r o m á n a k vagy romnak mondják. a m e l y n e k polgári fejlődése m á r v a l a m e ­ lyest e l ő r e h a l a d o t t . míg akiket r o m á n c i g á n y n a k m o n d a n a k . ha áttekintjük az e t n i k u m o k szocio­ lógiai és szociálpszichológiai jellemzőit.h a g y o m á n y . p e d a g ó g u s n a k és a segítő s z a k e m b e r e k n e k egyaránt. története. n é m e t ) . A kerület. h o g y az ide telepített gyárak a 19. AZ ISKOLA HELYE A TELEPÜLÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN M i n d e n oktatási i n t é z m é n y . Az ipartelepítés és vasútépítés valósággal kör­ bezárta n e m c s a k földrajzilag. hogy a p e d a g ó g u s o k és a k ü l ö n b ö z ő segítő foglalkozású s z a k e m b e r e k . a magyar­ országi c i g á n y s á g 6%). a m e l y b e n az általam említett iskola m ű k ö d i k . Ez ne­ hezítette a lakosság mobilitását. kultúrája stb. a m e l y e k e t az adott település s z ű k e b b tár­ sadalmi k ö r n y e z e t é n e k adottságai (pl. aki egy elismert törzs tagja). m i k ö z b e n m á s o k n e m s z ü k s é g s z e r ű e n fogadnak el m i n d e n k i t . 3.logopédusok.p o n t o s a b b a n érzé­ keljék a g y e r m e k e k t á r s a d a l m i . 2. Egy ilyen n é z ő p o n t ú m e g k ö z e l í t é s hozzájárul ah­ hoz. m ú l t . akiket m a g y a r cigánynak. a kultúrájukat m e g h a t á r o z ó tényező­ ket (nyelv. i n k á b b szeretik m a g u k a t beásnak nevezni ( S z u h a y .

ezért'egyrészt közvetlen m u n k a k a p c s o l a t b a n van a T a n á c s a d ó s z a k e m b e r e i ^ vei. 4. Ezen feladatok a szóban forgó iskolában is jelen vannak.s z e r e p . nivelláló hatású lehet.eszközhiány megoldása. értelmi. A kerület 17 általános iskolája közül hat olyan van . és közvetítés Ebben a m ű k ö d é s i f o r m á b a n az iskolapszichológus a Nevelési T a n á c s a d ó képviselője ( a l ­ kalmazottja). . nevelés-oktatás hatásainak vizsgálata. Ez alatt az időszak alatt épült ki a k e r ü l e t b e n az ó v o d a . A z o n b a n a m i k o r m é g n e m m ű k ö d ö t t az iskolapszichológus csoport a ke­ rületben.s z a k i r o d a l o m . Ez utóbbiak a részképesség-. m á s r é s z t egyfajta közvetítő szerepet tölt be az iskola és a T a n á c s a d ó között. Ez azt jelenti. . a m e l y e k e t a z adott i s k o l á : ban kell ellátni.o k t a t á s pszichológiai s z e m p o n t ú vizsgálatáról van szó. és az éri­ nek megfelelő m ó d s z e r e k alkalmazásáról. Az ilyen i s k o l á k a t fel kell z á r k ó z t a t n i a k e d v e z ő b b l e h e t ő s é g e k h e z . Egyik a m a ­ gatartászavar. regisztrálása T e r m é s z e t e s e n a n e v e l é s . Az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k n a k egyik alapfeladata volt . 6.1 0 tanítóból álló c s o p o r t konzultált az alábbi t é m a k ö r ö k b e n : . A fenti feladatokat m á r a n a g y r é s z t átvette az iskolában m ű k ö d ő i s k o l a p s z i c h o ­ lógus. érzelmi. mozgás-. hogy az iskolákban a k e d v e z ő t l e n e b b h e l y z e t b e n lévő lakosság g y e r m e k e i a l e g k e v é s b é t u d n a k k e v e r e d n i a m a g a s a b b státuszú c s a l á d o k gyermekeivel. és azon kell gon­ d o l k o d n i u k . a m e l y b e n az i n t é z m é n y k ö z i k o m m u n i k á c i ó b a n . kezelésében. S z ű r é s és orientálás. ötletek átadása. 268 269 . Részvétel a Nevelési Tanácsadó alapfeladataiban.végzi. a m e l y szervezetileg a Nevelési T a n á c s a d ó egyik m u n k a c s o p o r t j a .látja el az ó v o d á k b a n és/vagy az iskolákban a f e l a d a t o k a t . . Részvétel a N e v e l é s i T a n á c s a d ó alapfeladataiban. az i n f o r m á c i ó k k é t ­ irányú k ö z v e t í t é s é b e n lényeges és olykor igen n e h é z az e n n e k való megfelelés. és kereshették fel a Nevelési T a n á c s a d ó szakembereit. t o v á b b k é p z é s e k ajánlása.o k t a t á s h a t á s a i n a k vizsgálata.és ma is az . h á ­ rom vagy négy i n t é z m é n y b e n . az óvo­ d á k n a k és iskoláknak.n e v e l ő m u n k á j á b a n h á r o m é v e indult e l egy folyamat. E k k o r részben külön e s e t m e g b e s z é l é s e k e t . : A z iskola o k t a t ó . a helyi igényeknek és lehetőségeknek megfelelően.2 fejlesztő peda­ g ó g u s v e z e t é s é v e l fejlesztő foglalkozás-sorozat indult d é l e l ő t t ö n k é n t a N e v e l é s i T a n á c s ­ a d ó b a n . Itt m o s t csak a saját . Feltáró és fejlesztő célú foglalkozások. m i n d e n kollégája heti négy délelőtt .k ö z ö t t ü k az e t a n u l m á n y b a n szerep­ lő iskola is —. M o s t rátérek a z iskolapszichológusi feladatok ismertetésére. Az olyan iskola. a m e l y n e k g y e r m e k e i és unokái napjainkban n ö v e k e d n e k . Ez e g y olyan „ h í d " . Az i s k o l a ­ p s z i c h o l ó g u s c s o p o r t m ű k ö d é s é r e a p r i m e r p r e v e n c i ó s s z e m l é l e t m ó d j e l l e m z ő . át­ lag h á r o m h e t e n t e egy klinikai s z a k p s z i c h o l ó g u s és egy fejlesztő p e d a g ó g u s vezetésével 5 . k ü l ö n b e n a g y e r m e k e k egyre n a g y o b b s z á m b a n szakadnak le társaiktól. 5. regisztrálása az iskolában. A k k o r a T a n á c s a d ó g y ó g y p e d a g ó g u ­ sai és klinikai p s z i c h o l ó g u s a i j á r t a k ki egy-egy eset k a p c s á n az iskolába. tehát e z e k b e n az iskolákban k ü l ö n ü l n e k el leg­ i n k á b b . egy n a p o t pedig a T a n á c s a d ó b a n töltenek.A k e r ü l e t t e h á t a saját múltjából e g y o l y a n h á t r á n y o s h e l y z e t ű l a k o s s á g o t örökölt. Ebben a nevelési-oktatási folyamatban két n a g y p r o b l é m a c s o p o r t j e l e n t nehézséget a p e d a g ó g u s o k és a g y e r m e k e k számára. figyelmi p r o b l é m á k á l l ­ nak.terápia felajánlása á t m e n e t i l e g a súlyosan sérült g y e r m e k e k részére. A p e d a g ó g i a i j e l l e g ű fejlesztéseket az a z ó t a i s k o l á b a n d o l g o z ó független fejlesztő p e d a g ó g u s . Pszichológiai ismeretek kifejtése. a k o m p l e x eseteket pedig az iskolapszi­ c h o l ó g u s közvetíti a N e v e l é s i T a n á c s a d ó b a .ettől a tanévtől kezdve kettő . .fejlesztő p r o g r a m o k . és i n k á b b az iskola p e d a g ó g u s a i n a k adtak konzultációs lehetőséget.ó v o d a p s z i c h o l ó g u s hálózat.6 fős c s o p o r t o k b a n 2 . K o n z u l t á c i ó k k o n k r é t nevelési p r o b l é m á k m e g o l d á s á n a k kialakítása céljából.e t a n u l m á n y tárgyát k é p e z ő . miszerint az átlagos általános iskolai k ö v e t e l m é n y e k és ismeretek á t a d á s á n a k m ó d s z e r e i mellett m e g i s m e r k e d j e n e k egyfajta g y ó g y p e d a g ó g i a i s z e m l é l e t m ó d d a l . A n e v e l é s . Egy ilyen e g y ü t t m ű k ö d é s i forma volt e b b e n az időben például az. AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS SZEREPE. 3. ahol kedvezőtlen h e l y z e t s z e g r e g á c i ó van. a m i n e k a hátterében viselkedési. a m e l y i k egy­ aránt birtokol e l ő n y ö s e b b és h á t r á n y o s a b b lakókörzeteket. térbeli o r i e n t á c i ó s . hogy ezek a g y e r m e k e k h o g y a n kerüljenek k e d v e z ő b b h e l y z e t b e e l ő d e i k n é l .két.p r o b l é m á s p e d a g ó g i a i helyzetek k ö z ö s m e g o l d á s a . E h h e z a z o n b a n tisztázni é r d e m e s . és az alábbi p o n t o k b a n c s o p o r t o s í t a n i általában az iskolapszichológusi feladatokat: 1. FELADATAI ' ~~ A m i ó t a a k e r ü l e t b e n létrejött az i s k o l a . é s e g y ü t t m ű k ö d j e n e k az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s s a l a k ü l ö n b ö z ő p r o b l é m á k p r i m e r prevenciójá­ ban. S o k s z o r nagy n y o m á s n e h e z e d i k a z iskolapszichológusra ebből a d ó d ó a n : A A l e g s ú l y o s a b b a n l e m a r a d t g y e r m e k e k s z á m á r a 4 . a m e l y egyben szemléletváltást is igényelt az iskolai vezetés részéről. ezért most röviden m i n d e g y i k r ő l közlök n é h á n y g o n d o l a t o t . 2. a másik a tanulási zavar. hogy az adott tanévben.és iskolapszichológusi h á l ó z a t a Nevelési T a n á c s a d ó szervezeti keretein belül. r é s z ­ ben a m á s i k két m u n k a c s o p o r t t a l e s e t a d ó és m u n k a m e g b e s z é l é s e k e t tartunk. De az akkori ta­ n á c s a d ó i m ű k ö d é s ezt n a g y o n ritkán tette lehetővé.iskolában folyó iskolapszichológusi f e l a d a t o ­ AZ ISKOLA ÉS A NEVELÉSI TANÁCSADÓ KAPCSOLATA kat i s m e r t e t e m . és közvetítés.a szemlé­ letformálás. Az ö n k o r m á n y z a t n a k . a szociális ellátórendszernek arra kell törekedniük. a k k o r is léteztek azok a g o n d o k . a m e l y e k a valamilyen s z e m p o n t b ó l p r o b l é m á s g y e r m e k e k n e v e l é s é b e n és oktatásában j e l e n t k e z t e k .

hiszen ő rendelkezett a legveszélyeztetettebb g y e r m e k e k c s a t ládjairól i n f o r m á c i ó k k a l . c s a l á d g o n ­ d o z ó ) az e g y ü t t m ű k ö d é s egy-egy aktuális nevelési p r o b l é m a m e g o l d á s á b a n . . . a p e d a g ó g u s o k k a l .iskola ki­ e m e l t s z a k m a i p r o b l é m á i miatt m á r h a m a r t ö b b l e t . A fenti feladatok a mi iskolánkban is adottak. . p e d a g ó g u s o k és szülők szá­ mára. o s z t á l y o s o k tanulási stílus és stratégia vizsgálata. tréningek. amiből a s z ü .g r a f o m o t o r o s p r o b l é m á k és a k ü l ö n b ö z ő d i s z f u n k c i ó s v e s z é l y e z t e t e t t s é g (diszlexia. Konkrét nevelési problémák megoldási lehetőségének kialakítása d o k o k h o z képest. de a h a g y o m á n y o s nevelési tanácsadói ellátásba n e m sikerült a g y e r e k e k e t és szüleiket be­ hozni. Az iskolapszichológusi hálózat m ű k ö d é s é ­ nek k e z d e t e óta .tanulási stratégiák vizsgálata. a m e l y b e n a preventív szűrővizsgálatokat és az iskolai á t m e n e t e k h e z szükséges orientációt tudjuk meg­ t á m o g a t n i pszichológiai m ó d s z e r e k k e l . k a p c s o l a t é p í t é s p e d a g ó g u s o k k a l és g y e r e k e k k e l ) . hogy e b b e n az időszakban az esetek nagy részét az iskolai gyer­ m e k v é d e l m i felelős jelezte. lökkel való e g y ü t t m ű k ö d é s sem h a g y h a t ó ki. és volt olyan is. életvezetési ismeretek .).-így pl. m i k ö z b e n a T a n á c s ­ adón belüli s z e r v e z ő d é s ü n k e t is alakítottuk. A gyerekekkel t a n ó r a jelleg- 270 271 . egyéni igény szerinti irányban vizsgálatok és konzultációk folytathatóak.órák vagy órán kívüli klubfog­ lalkozások k e r e t é b e n . gel ( r e n d h a g y ó osztályfőnöki . illetve szülők s z á m á r a ismeretterjesztő köny­ vek ajánlása. szülői értekezletek és csoportos beszélgetések. Szűrés és orientálás Az iskolán belül ez a feladat olyan m u n k á t igényel az iskolapszichológustól. . A m á s i k csoportba tartoznak a tagozatváltáshoz (alsóból felsőbe törté­ nő á t m e n e t h e z ) szükséges kiegészítő vizsgálatok. Ez az időbeli keret j e l e n l e g e l e g e n d ő n e k tűnik az iskola i g é n y e i h e z és a szakmai in­ Az ilyen jellegű foglalkozások egyaránt tarthatóak gyerekek. csoportos). S z ü k s é g e s az iskolai vezetéssel.: s z a k i r o d a l o m ajánlása.s e g í t ő s z a k m á k képviselőivel ( l o g o p é d u s . a p e d a g ó g u s o k k a l egyéni és c s o p o r t o s konzultáci­ ók. többnyire osztálykeretben v é g e z h e t ő vizsgálatok. diszkalkulia). A szóban forgó . a m i az iskola és a p e d a g ó g u s o k részéről bizonyult égetően sürgősnek.f o k o z a t o s a n b ő v ü l t a tevékenységi kör. hogy a Nevelési T a n á c s a d ó alkalma­ zottjaként. t o v á b b k é p z é s e k szer­ vezése és vezetése (nevelési értekezletek).tanulási z a v a r o k preventív csoportos szűrése az első o s z t á l y o k b a n . míg a szülőkkel konzultációk és tematikus csoportfoglalkozások formájában valósítható m e g ez a feladat. E z e k n e k az e s e t e k n e k egy részében sikerült a szülőkkel iskola­ p s z i c h o l ó g u s k é n t k a p c s o l a t o t kialakítani. IQ stb. a g y e r e k e k és a szülők részéről m á r k o r á n t s e m annyira. és a t á r s . Pszichológiai ismeretek kifejtése .pl. néhány a l k a l o m b ó l álló k o n z u l t á c i ó s o ­ rozatban sikerült együtt dolgozni. az iskolaigazgatót és a tantestület tagjait is rászocializálni az új m ű k ö d é s i m ó d r a (arra. A pszichológiai kulturált­ ság fejlesztése e g y a r á n t lényeges a p e d a g ó g u s o k . A tanulók esetében egyéni és c s o p o r t o s fejlesztő foglalkozások (képesség és szemé­ lyiség).e b b e n az iskolában volt a l e g e r ő s e b b és l e g s ü r g ő s e b b a p s z i c h o l ó g u s iránti igény . drog-prevenció). így m á r n e m c s a k az úgynevezett „tűzoltó"-jelIegű m u n k á k vállalhatóak. E b b e n az iskolában az alábbi tevékenysé­ geket indítottam be és v é g e z t e m az utóbbi t a n é v e k b e n : . . .tanulók és c s o p o r t o k órai megfigyelése ( „ h o s p i t á l á s " ) .szülői k o n z u l t á c i ó k . lég­ kör.általam ellátott .t a n í t á s folyamatában való megfigyelésen kívül speciális v i z s g á l ó m ó d s z e r e k r e is szükség van. a m e l y e k folyamatosan és régóta jelentettek n e h é z s é g e t a p e d a g ó g u s o k n a k . Az előbbi c s o p o r t b a tartozik az első o s z t á l y o s o k tanulási zavarra irányuló .k o n z u l t á c i ó az e g y é b segítő s z a k e m b e r e k k e l . K e z d e t b e n azokkal az esetekkel „kí­ náltak m e g " .iskolai m e n t á l h i g i é n é s m u n k a (életmódvizsgálat. aki továbbra s e m mutatott e g y ü t t m ű k ö ­ dési k é s z s é g e t . fejlesztőpedagógus. majd h á r o m n a p o n lehettem jelen az isko­ lában. M i n d e h h e z a t a n u l á s . A gyer­ m e k e k nevelésével foglalkozó félnőttek pszichológiai ismereteinek bővítésére k ü l ö n b ö z ő l e h e t ő s é g e k vannak egy iskolában. Feltáró és fejlesztő célú foglalkozások K ö z b e n kellett a helyi i s m e r e t e k e t m e g s z e r e z n i az iskolában (szervezeti felépítés.. E n n e k m e g f e l e l ő e n k ü l ö n b ö z ő s z á l a k o n indult el ez a „ t ű z o l t ó " . a m e l y e k direkt vagy indi­ rekt m ó d o n a g y e r m e k e k fejlődését szolgálják.órában. N a g y o n fontos a pszichológiai szemléletformálás az iskolában.p e d a g ó g u s i k o n z u l t á c i ó k (egyéni. diszgráfia. .p s z i c h o m o t o r o s fejlesztő foglalkozás (mozgásos-játék c s o p o r t hiperaktív és magatar­ tászavaros g y e r m e k e k részére). emelt n o r m a t í v t á m o g a t á s .ó r a s z á m b a n t u d t a m v é g e z n i a feladatomat. Ezek csoportosan. E l ő b b heti két n a p o n . . Az ilyen típusú k o n z u l t á c i ó k folyamatosan helyet kell kapjanak az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s fe­ ladatai során.8 . M i n d e z t e g y s z e r r e 3-4 intéz­ m é n y b e n kellett e l i n d í t a n i k e z d e t b e n az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k n a k . akivel iskolai keretek között. a pályaorientációs vizsgálatok 7 . h a n e m e g y é b iskolapszichológiai és m e n t á l h i g i é n é s feladatok.j e l l e g ű m u n k a . osz­ tályosok részére. ame­ lyekből további.m i n ő s í t ő vizsgálatok (előkészítő. és k ö z ü l ü k n é h á n y a t a T a n á c s a d ó b a t e r á p i á r a közvetíteni is.pályaorientáció. az 5-6.korai preventív szűrése. u g y a n a k k o r az ő iskolájuk részeként d o l g o z o m ) . a g y e r m e k v é d e l m i fele­ lőssel. 4^4. Volt. szülők és g y e r m e k e k k ö r é b e n is. m e n t á l h i g i é n é s foglalkozások. T a l á n n e m véletlen.

Logopédiai problémák: . g o n d o l k o d á s . a m i n keresztül t ö b b terület is k e d v e z ő e n befolyá­ s o l h a t ó . \ M i n d h á r o m c s o p o r t h o z j á r u l h a t o t t : súlyos f i g y e l e m z a v a r (21 gyerek) is. A fejlesztés a m o z g á s . p e d a g ó g i a i . de a szülő n e m fogadta el. agresszivitás.vizsgálatok n y o m á n . 14 gyerek ( 1 1 % ) . A m ó d s z e r e k e t és az e r e d m é n y e k e t is ö s s z e e g y e z t e t v e k i d o l g o z á s r a kerül a fejlesztési stratégia és a g y e r m e k e k fejlesztési ter­ ve. A két fejlesztő p e d a g ó g u s közül az egyik az alsó tagoza­ tos. így a fejlcsztőpedagógus kollégák fejlesztési p r o g r a m j a i b a n is .hiperaktív/agresszív. pszichológiai.4 . illetve s z o r o n g á s j e l l e m z ő . diszgráfia 18 gyerek (14%).EGYÜTTMŰKÖDÉS A TÁRS-SEGÍTŐ SZAKEMBEREKKEL AZ ISKOLÁBAN JELLEMZŐ PROBLÉMÁK ÉS TÜNETCSOPORTOK Az. A m o z g á s a m á s i k n a g y p r o b l é m a t e r ü l e t (a m a g a t a r t á s z a v a r o k k o r r e k c i ó j á b a n is köt ponti szerepet j á t s z i k ) . illetve k o m p l e x . A z é r t is f o n t o s a fejlesztő p e d a g ó g u s o k m u n k á j a . a m i h e z m i n d i g illeszkedik egy verbális fejlesztő p r o g r a m . Ez a preventív pejjagógiai és p s z i c h o l ó g i a i szűrések e r e d m é n y e i r e épül. l o g o p é d i a i . de itt i n k á b b a m á r m e g l é v ő vizsgálatok és s z a k v é l e m é n y e k alapján folyik a fEJT lesztő m u n k a .és b e s z é d v i z s g á l ó i . 20-ról T a n u l á s i K é p e s s é g e k e t V i z s g á l ó S z a k é r t ő i B i z o t t s á g n á l . Az előbbi szerint többirányú ráhatással a fej­ lődés olyan súlypontjait c é l o z z u k meg. A felsős fejlesztő p e d a g ó g u s s a l is hasonló-az együtt­ m ű k ö d é s . de f o l y t a t j a a í diszlexia-redukciót is. az a k k o r m é g negyedik osztályos n a p k ö z i s ta­ n u l ó c s o p o r t b a j á r ó g y e r m e k e k k e l . A t o v á b b i a k b a n a m á s o d i k p o n t b a n lévő magatartás. MAGATARTÁSZAVAR ÉS HIPER AKTI VITÁS KEZELÉSE AZ ISKOLÁBAN Gyakorlati igény Az i s k o l a p s z i c h o l ó g i a megjelenése után rövidesen m e g f o g a l m a z ó d o t t a p e d a g ó g u s o k b a n az igény. A felsős fejlesztő p e d a g ó g u s olyan m e n t á l i s k é p e s s é g e k fejleszté-( sét is végzi. m o t o r i k a ) zavara 28 gyerek ( 2 2 % ) . a m i v e l lehatároljuk a l e m a r a d á s h&» lyét és m é r t é k é t is. 9 gyerek.és b e i l l e s z k e d é s z a v a r o s g y e r e k e k k e l való f o g l a l k o z á s i l e h e t ő s é g r ő l s z e r e t n é k egy g y a k o r l a t i példát b e m u t a t n i . iskolában d o l g o z ó segítő-team összetétele j e l e n l e g : egy i s k o l a p s z i c h o l ó g u s . Például. v a l a m i l y e n s z e m p o n t b ó l k i s l é t s z á m ú fejlesztő osztályba javasolt g y e r m e k e k s z a k v é l e m é n y é t . a m i h e z jól illeszkedik az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s által végzett^ ta­ nulási z a v a r o k r a irányuló c s o p o r t o s preventív szűrés. h o g y az esetek közül 15 g y e r m e k p r o b l é m á j a o r g a n i k u s hátterű volt.hallás.helyen történt vizsgálat.t e s t s é m a . 2. 3. az alsós fejlesztő p e d a g ó g u s és a l o g o p é d u s m á r az első o s z t á l y o s o k k ö r é b e n elvé­ g e z n e k s z ű r ő v i z s g á l a t o k a t . g y e r m e k e k e s e t é b e n t ö b b n y i r e k o r r e k c i ó s fejlesztésre van lehetőség. Az o s z t á l y o k b a n tanító p e d a g ó g u s o k n a k . Az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s és a fejlesztős k o l l é g á k kö­ zött kialakult egy olyan konzultatív m u n k a k a p c s o l a t . és b i z o n y o s m e n t á l h i g i é n é s feladatokat is ellát a k o l l é g a n ő . gyer­ m e k p s z i c h i á t r i a i . hogy az esetek nagy részénél a h á t r á n y o s szociális k ö r ü l m é ­ nyek is m e g t a l á l h a t ó a k a háttérben.a fő h a n g s ú l y a m o z g á s fejlesztésén van.vagy hipoaktivitás. a tanítási 272 273 . képzelet. d i s z k a l k u l i a 14 g y e r e k ( 1 1 % ) . E l m o n d h a t ó m é g .diszfunkciók: d i s z l e x i a 41 gyerek (33%). és j a v a s l a t arra.p e r c e | * r ció t e n g e l y m e n t é n t ö r t é n i k . oszt). s mellette kislétszámú osztályban folytassa általános isko­ lai t a n u l m á n y a i t . a m e l y e k a tanulás m ó d s z e r e i b e n és a t a n a n y a g m e g t a r t á s á b a n a d n a k segítsé­ get: figyelem. E z é e t p a p e d a g ó g u s o k n a k is fontos a m u n k á j u k során két alapelvet szem előtt tartani: a kompja ' xitás elvét és az indirekt m e g k ö z e l í t é s elvét. A p r o b l é m á k fő tünetcsoportja: 1.s z o r o n g ó / v i s s z a h ú z ó d ó 9 gyerek ( 9 % ) . míg 5 g y e r m e k é pszichés hátterű a v é l e m é n y e k alapján.térbeli o r i e n t á c i ó zavara ( 1 . e m l é k e z e t . m e r t k ü l ö n ö s e n d é l u t á n o n k é n t . t Az iskolában e l ő f o r d u l ó főbb p r o b l é m á k érzékeltetésére szeretnék egy két évvel ezelőtti á t t e k i n t é s t b e m u t a t n i . A f i g y e l e m z a v a r p r o b l é m á j á n a k kezeié-. K é t e s t b e n logopédiai osztályba. amelyek sokszor társulnak egyéb részképesség*vaj»J?' magatartászavarokhoz. hogy v a l a m i t csinálni kellene egy. E s e t ü k b e n 93 gyerekről Nevelési T a n á c s a d ó b a n . G y a k o r i a k az e m o c i o n á l i s és a kognitíy_ala^ pú figyelmi problémák. de délelőtt. .k ü l ö n ö s e n az j u s ­ soknál . T o v á b b á m e g á l l a p í t h a t ó . Ö s s z e s e n 125 t a n u l ó r e n d e l k e z e t t „fejlesztős" s z a k v é l e m é n n y e l a b e i s k o l á z á s során-vagy az azt követően vég­ zett . a k i k r e a hiper.pszichiátriai. . A l o g o p é d u s e l s ő s o r b a n az alsósokkal végez logopédiai fejlesztést. E b b e n a k o n z u l t á c i ó s f o l y a m a t b a n az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s mo> d e r á t o r és facilitátor szerepet tölt be. hogy minél h a t é k o n y a b b a n s i k e .se e b b e n az iskolában k ü l ö n ö s e n h a n g s ú l y o s . egy logo­ p é d u s és két fejlesztő p e d a g ó g u s . A m á s i k elv szerint a n o r m á l fejlődés fázisainak s o r r e n d i s é g é t kell figyelembe v e n n i . b e v o n v a a tanítókat is. oszt). t a n á r o k n a k csaMl k e v é s l e h e t ő s é g ü k van a tanterv. m e r t az e b b e n az i s k o l á b a n l a u u l é .b e s z é d (észlelés. 19 g y e r e k : . értés. R é s z k é p e s s é g . hogy egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést kapjon. A l o g o p é d u s e l s ő s o r b a n a k ü l ö n b ö z ő típusú b e s z é d h i b á k korrekcióját végzi.| rüljön a g y e r m e k e k h i á n y o s a n fejlett tanulási k é p e s s é g e i n e k k o r r e k c i ó s fejlesztése.z a v a r o k : -^grafomotoros k o o r d i n á c i ó zavara (I . 12-ről p e d i g e g y é b . Magatartási-. tanítóknak. a m e l y n e k során a tanulási n e h é z s é * gekkel k ü z d ő g y e r m e k e k p r o b l é m á i n a k preventív szűrését és korrekcióját összehangolják. amivel az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s is d o l g o z i k olyan v i s e l k e d é s ű gy«*" • m e k e k k e l . neurológiai .4. a m á s i k pedig a felső t a g o z a t o s g y e r e k e k k e l foglalkozik. egy esetben speciális általános iskolába javasoltak gye­ rekeket. K ü l ö n ö s e n a hiperaklívnak c í m k é z e t t g y e r m e k e k p s z i c h o m o t o r o s fejlesztéséről. T a n u l m á n y o z t a m a z iskolába járó. A p e d a g ó g u s o k és a segítő s z a k e m b e r e k e g y ü t t r * m ű k ö d é s e a n n a k a k ö z ö s célnak az é r d e k é b e n szükséges. t a n m e n e t szorításában m i n d e n g y e r e k s z á m á r a biztosíta-f" ni a m e g f e l e l ő k o r r e k c i ó t és fejlesztést. beilleszkedési zavarok: .

A m o z g á s k o o r d i n á c i ó j á n a k A fenti célkitűzésből kiindulva a viselkedésnek e g y é b összetevőire is fejlesztő hatással v a n n a k a foglalkozások: . é s n y o l c ö t ö d i k e s s e l alakult m e g . Fő célja: a m o z g á s o s játékok és a m o z g á s koordinációjának fejlesztésén keresztül rendezni. a n y u g t a l a n s á g . h o g y miért csináltad ezt vagy azt. ahol az iskólán belül. k é p e s s é g e i r ő l . de szociális helyzetük miatt k ö n n y e n s o d r ó d ó a k . m o t o p e d a g ó g i a i . a m e l y b e olyan g y e r e k e k e t kell be­ v o n n i . mint indulatszójelké*'-. és úgy tűnik. . (Egyéb-^ k é n t á l t a l á n o s í t h a t ó a n j e l e n t h e t i a „Csoportos Aktivitás Klub"-ot is. A c s o p o r t n a k m á r a m e g h i r d e t é s k o r # | „ C S . és m o n d t a k fel m é g a p r ó ­ b a i d ő b e n . Volt közöttük egy-két k i m o n d o t t a n s z o r o n g ó . in: Varga. K . p o n t r a való tekintettel a szülők n e m j á r u l t a k hozzá. elsősorban m o z g á s o s j á t é k o k ra épülő c s o p o r t hiperaktív és m a g a t a r t á s z a v a r o s g y e r m e k e k részére.tanítási ó r á n . célratö­ rők.k o n t r o l l f o l y a m a t o k . ö r ö m ü k e t lelik a m o z g á s b a n .szabály tudat alakítása. 1993) körébők ezen belül központi szerepet kapnak a labdás j á t é k o k . de a délelőtti tanítási időn kívül megfelelő ellátást k a p n a k . Célkitűzés A csoport l é n y e g é b e n egy m o z g á s t e r á p i á s . szabályozni e z e k n e k a g y e r m e k e k n e k a viselkedését. E k k o r f o g a l m a z ó d o t t m e g az igény.e g y ü t t m ű k ö d ő és v e r s e n g ő viselkedés tanulása.3 valódi hiperaktív volt k ö z ö t t ü k . hogy e z e k n e k a g y e r e k e k n e k . délutáni szabad foglalkozásokon -. A n n á l is i n k á b b . elevenek. hogy e z e k n e k a g y e r e k e k n e k a m o z g á s a m i n d i g ugyan- 274 -275 . és t ö b b n y i r e a k ö r ü l m é n y e i k miatt a N e v e l é s i T a n á c s a d ó b a n s e m lehetett a terápiájukat e l k e z d e n i . \ . p s z i c h o m o t o r o s fejlesztési jellegű v i s e l k e d é s r e n d e z ő csoport lesz. A m o z g á s a legközvetlenebbül hat a g y e r m e k szo­ Csoportalakítás I J cializációs f o l y a m a t a i r a is. és aláírásukkal igazolták. aki h a s z n o s i n f o r m á c i ó k a t adtak a ta-. mert e z e k k ö z ü l a gyerekek k ö z ü l t ö b b s é g ü k r e előszeretettel rásütik azt a bélyeget. kitartóak és ügyesek.e g y e n s ú l y o z ó képesség. s z ü n e t e k b e n .? labilitását is.konfliktuskezelés. vissza­ h ú z ó d ó .) A C S . v a l a m i n t vészélyeztetett k a t e g ó r i á b a t a r t o z n a k . A . Kifejezi ezen g y e r e k e k é r z e l m i . E z e k a g y e r e k e k v a l a m e n n y i e n a h á t r á n y o s helyzetű.s z ü n e t e k b e n s e m b í r n a k velük. családi k ö r ü l m é n y e i r ő l .• ra é p ü l ő . n é h á n y a n igen agresszívak.a l k a l m a z k o d ó k é p e s s é g növelése. Azért kapta a „ K l u b " nevet. M i n d e z e n készségek fejlesztésére nagyszerűen a l k a l m a z h a t ó a j á t é k t e v é k e n y s é g . Az „ A k t i v i t á s " szócska azért került az e l n e v e z é s b e . szakvéleményeket. h o l o t t csak 2 .siker. " " < n e m m e g h í v á s t kaptak. M á s r é s z t így a foglalkozások kö­ t e t l e n e b b j e l l e g e t kaptak. az agresszív m e g n y i l v á n u l á s . Konzultá.a test koordinációja. mert egyrészt n e m k ö t e l e z ő jelleggel kellett a g y e r e k e k n e k részt venni. . így a c s o p o r t ri*p> n e g y e d i k e s s e l . és a délutánijdffiji. amely elsősorban m o z g á s o s j á t é k o k . h o g y járjon a foglalkozásra. Ezen felüli m e g f i g y e l t e m a g y e r e k e k e t k ü l ö n b ö z ő h e l y z e t e k b e n . M i n d e n m o z g á s feletti kontroll indirekt személyiségfejlesztést is jelent. K . ebből 14-en elfogadták.s z e n z o r o s integráció javulása. céltalan m o z g á s a i k a t . A c s o p o r t m e g s z e r v e z é s e k o r a n e g y e d i k és ötödik osztályos fiúkból 16-nak ajánlottajfí ezt a foglalkozást. sok volt a konfliktus. ebéd? k ö z b e n . és t a n u l m á n y o z t a m a nevelési t a n á c s a d ó s (akii nek volt) korábbi anyagokat. akik az átlagnál aktívabbak.és k u d a r c t ű r é s .lehetőleg egy olyan c s o p o r t o s foglalkozási formát nyújtsak. . a másÖj^ pedig k ó r h á z b a került i d ő k ö z b e n . aki egy tapasztalt p e d a g ó g u s .mint isko­ l a p s z i c h o l ó g u s . -agressziószabályozás. szinte két-három hetente cserélődtek. E l s ő s o r b a n a n a p k ö z i s tanítók s z á m á r a volt n e h é z a mun­ ka e z e k k e l a g y e r e k e k k e l . sikerült körüljárni a p r o b l é m á t . érzelmi. N e h e z e n lehetett feladatvégzésre bírni e z e k e t a ffúkat és egy-két leányt is. A labda a kapcsolat. valamint a szülőket is tájékoz­ tattam a c s o p o r t indulásáról. A . A g y e r m e k e k m e g i s m e r é ­ se után minderiki névre szóló m e g h í v ó t kapott a csoportba. a v e r e k e d é s . K o n z u l t á l t a m az / i d ő k ö z b e n stabilnak t ű n ő új n a p k ö z i s nevelővel.í nulóik viselkedési j e l l e m z ő i r ő l . . hogy ezekből a g y e r e k e k b ő l egy csoportot fogok alakítani. Fennáll a veszély. ami itt a C s e r k e s z Aktivitás K l u b rövidítést takarja. T e h á t a m o z g á s s z a b o l y o z á s o n keresztül az ö n s z a b á l y o z á s megfelelő'szintjére szeretném ezeket a m a g a t a r t á s p r o b l é m á s g y e r m e k e k e t eljuttatni. . ha* A foglalkozás elvi alapjai M i n d e n e k e l ő t t m e g kell különböztetni a valódi hiperaktív g y e r m e k e k e t az e g é s z s é g e s aktivitásúaktól. m e r t ez az a i t e v é k e n y s é g i forma. p r o b l é m a m e g o l d á s . akikkel az iskolában a l e g t ö b b p r o b l é m á j u k és n e h é z s é g ü k volt a n e v e l ő k n e k j ^ d a g ó g u s o k n a k . E k k o r r a m á r kialakult az elképzelés. de n á l u n k az iskola ^ n e v e szerepel az első szóban.pezi a p r o b l é m á s viselkedésű g y e r m e k e k n a g y o n gyakori válaszreakcióját. ha valaki mejf'GT kérdezi tőlük. ö n s z a b á l y o z á s ( m o z g á s .nem tudják irányítani. feszültség~a~t c s o p o r t b a n .b á r m e n n y i r e is szeretnék . A m i k o r a g y e r m e k e k ötödik osztályosok lettek. vagy n e m . ezért n e m tudta vállalni a részvételt. h o g y a n e k i k ' adekvát f o r m á b a n " . a k o m ­ m u n i k á c i ó (interakciók) szimbolikus jelentését is m a g á b a n h o r d o z ó e s z k ö z . ciót folytattam a g y e r m e k e k alsós osztálytanítóival. . m o z a i k s z ó egybeolvasva. indulati). sokat merítve a testnevelési játékok (Földi.j. rendszerint k u d a r c b a fullad ( K i p h a r d . Az az igye­ kezetük. és n é h á n y a n egészséges aktivitásúak (jó mozgáskoor­ dinációjú. Elsősor­ ban a m o z g á s o s j á t é k o k a t felhasználva. Ezzel s z e m b e n a hiperaktívak m o z g á s á n a k k é n y s z e r e s j e l l e g e van. hogy „ h i p e r a k t í y " . hogy hozzájárulnak a g y e r m e k ü k ­ kel való foglalkozáshoz. Egy fiú nem volt n a p k ö z i s . Illetve e n n e k a c s o p o r t n a k az elindítása j e l e n t e t t e azt. " e l n e v e z é s t a d t a m . ü g y e s g y e r e k e k ) . ami eltér az iskolai elfoglaltságoktól. A foglalkozások középpontjában a m o z g á s és a j á t é k áll. h o g y „végi­ re v a l a m i t ö r t é n i k a s ú l y o s m a g a t a r t á s z a v a r o s g y e r e k e k k e l . . amit vagy elfogadtak. 1983). indulati. hogy megfeleljenek az elvárásoknak.

rosszul tervezve csinál. g u m i . A h a r m a d i k rész a m e g n y u g v á s . 10-15 perc. 4. n a g y o n energiaigé­ nyes. Ezek a tanulási és/vagy magatartási. hogy m á r n e m é r e z n e k b ű n t u d a t o t . A m e g e n g e d é s . El kell kerülni az ingerszegény helyzeteket.6 0 perc) kél m o z g á s b l o k k b ó l áll. m o z g á s h á z t a r t á s u k g a z d a s á g t a l a n .s a b l o n o k b a n r e k e d m e g . E l m o n d h a t ó .óriás.n e m tudják m e g a d n i m a g u k n a k a cselekvéshez. de rendszercsen használunk gyakorlatokat. illetve a. könnyítés_ az erős szubkortikális ingereknek való kiszolgáltatottságVlól. szabad másnak lenni. 6. ne adjunk túl sok e s z k ö z t ! 3.jutottunk ebbe a fázisba. Az első rész kb. ezért a térben világos tá j é k o z ó d á s i p o n t o k a t kell kijelölni s z á m u k r a . Ez utóbbi jelei. M o z g á s t a p a s z t a l a t u k a térről (a kis és nagy terekről is) szegényes. m ó d s z e r t a n i alapelvet a z o n b a n m i n d e n k é p p e n be kell tartani a hiperaktív g y e r e k e k n é l : 1. Ez a t a n u l m á n y egy általános iskolában folvó iskolapszichológiai m u n k a tapasztalatain korántsem teljes igényű . spontán jellegű rész. Ez biztonságot és t á m p o n t o t ad á g y e r m e k e k számára. N e m létezik m i n d e n g y e r e k n é l e g y f o r m á n a l k a l m a z h a t ó prograr^ m é g i s g o n d o s a n m e g kell tervezni. zsámoly.szakasz ele­ meiből kevert jelleggel.i n g e r é h s é g ü k k e l m e g m u t a t j á k fiziológiai és pszichológiai szükségleteiket. igazítani. Az i m p u l z i v i t á s legyőzése. a rendre való k é p e s s é g h e z lülről kell felnőniük. Az iskola j e l e n t ő s szerepet vállal a településen 276 277 .primitív. nyüzsgéseiket.g y a k r a n m á r rövid m o z g á s után izzad. Az életkor és az. amiért m o z g á s k é s z t e t é s e i k e t n e m tudják ellenőrizni. A vizuális figyelem fejlesztése. A „vészjel" kifejezés arra utal. m e g m u t a t j á k m a g u k a t a c s o p o r t v e z e t ő n e k és a társaknak. . J. a m i k n e m történik s e m m i .1 5 perc). iskolában n e m c s a k a v o n z á s k ö r z e t b e tartozó családok g y e r m e k e i járnak. labda. Strukturálni kell a helyzeteket. Itt lehet h a n g o s k o d n i . A m o z g á s f é k e z é s é n e k és irányításának fejlesztése. orvos és p s z i c h o l ó g u s egyaránt. kreati­ vitást igényel a s z a k e m b e r e k t ő l . az olyan várakozási helyzeteket. 1983). amit nem lehetett k i k a p c s o l n i " . Ebben a részben k í n á l o m meg a c s o p o r t o t egy ú g y n e ­ vezett „ h í v ó i n g e r r e l " . Néhán. heti egyszer 6 0 ..9 0 perc . . kendők. a m e l y r e szüksége van a g y e r e k n e k ahhoz.k o r á b b a n keilett volna elkezdeni ezekkel a gyerekekkel az ilyen jellegű foglalkozásokat . A k o n c e n t r á c i ó j a v í t á s a csukott s z e m m e l .teljes gázzal az e l l a z u l á s b a " jut­ hatnak. tenisz. K e r ü l e n d ő k a k o r l á t o z ó és szigorú r e n d e l k e z é s e k e t t a r t a l m a z ó h e l y z e t e k . túl h a n g o s a n ) . amit az elején készítek ki a t e r e m b e n . Ezek különféle e s z k ö z ö k (pl. . Az odafigyelést ajándékba kapják a gyerekek. az adás időszaka. A foglalkozásoknak állandó rituáléi vannak.) szerint az ilyen g y e r m e k e k feltűnő v i s e l k e d é s e olyan vészjel. m e g b e s z é l é s és é r t é k e l é s ( 1 0 . beil­ leszkedési p r o b l é m á k . E g y s z e r r e ne nyújtsunk túl sok ingert.keresztül próbálta érzékeltetni a t ö b b s z ö r ö s e n h á t r á n y o s helyze­ tű tanulók fejlesztési lehetőségeit. A ren n e m kívülről kell a hiperaktív g y e r m e k e k r e rákényszeríteni. h a n e m az adott település más iskoláiban m á r k ü l ö n b ö z ő okok­ ból iskolai kudarcot elszenvedett g y e r e k e k is. kötelek. a t á j é k o z ó d á s h o z s z ü k s é g e s időt. de a fo­ lyamat elején az előbbi d o m i n á l a foglakozásokon. szalagok stb. a j á t é k közben felmerülő p r o b l é m á k meg­ beszélése. az ak­ t u á l i s é r z e l m i és fizikai állapotukat. A m á s o d i k rész ( 5 0 . és gyakran egy foglakozás­ ba több szakasz e l e m e is bekerült. rohanni.motor.személyiségfejlődési lemaradások az esetek nagy részében társulnak szociálisan h á t r á n y o s helyzettel. a m i h e z lehetőleg m i n d i g ugyan­ az a hely áll r e n d e l k e z é s r e : e g y m á s üdvözlése. tollaslabdaütők és labdák. 4. foci. Az ö n f e g y e l e m j a v í t á s a sportos t e v é k e n y s é g g e l .h i á n y o z n a k a g o n d o l k o d á s és a cselekvés közötti szünetek. hogy még n e m k e z d ő d ö l t m e g a foglalkozás. E g y m á s i k felfogás (Schindler.úgy lefutó . Vesztibuláris .. M i n d e z t á t g o n d o l v a n é z z ü k m e g a z általam vezetett p r o g r a m foglakozásain felépítését! \ A g y a k o r l a t o m b a n ez a hat szakasz időnként ö s s z e m o s ó d o t t . p i n g p o n g -. Ebben az. értékelés stb. cselekvéseket végeznek. egyedi sajátosságok m i a t t . 2. így lassan m e g t a l á l h a t ó lesz a g y e r m e ­ kekben az a . A foglalkozások szerkezete ÖSSZEGZÉS A p r o g r a m m a l i g y e k e z t e m az alábbi Kiphard-féle szakaszokat követni. r u g a l m a s s á g o t .m i n d e n t mériéktelenül (túl gyorsan.1 8 foglalkozáson. A hiperaktív g y e r m e k e k k e l való foglalkozás nagyfokú empátiát. 2. egy szabad. és spontán m o z g á s o k a t . A m e g e n g e d é s és a szabályozás e g y e n s ú l y á r a kell t ö r e k e d n i . míg a m á s o d i k b a n a gyerekek által hozott vagy választott játékok k a p n a k helyet. a r c h a i k u s . n e m vkel 1 k i p r o v o k á l n i u k . egy vagy t ö b b . és e h h e z idő kell! A fenti j e l l e g z e t e s s é g e k e t és m e g f o n t o l á s o k a t i g y e k e z t e m figyelembe venni a saját c p o r t o m e s e t é b e n is. N e m e g é s z e n e g y teljes tanév alatt . ahol r e l a x á c i ó s é s l é g z ő g y a k o r l a t o k f e l h a s z n á l á s a k ö z b e n történik a z a z n a p i t ö r t é n é s e k ö s s z e g z é s e . pad. A csoport foglalkozásainak három jól elkülöníthető szerkezeti e g y s é g e van. vadulni. és az adott g y e r m e k n é l fennálló za varok j e l l e g é h e z k r . 5. . hogy a g y e r m e k életében m i l y e n félreértések v a n n i .m o t o r o s aktivitások. hogy a g y e r m e k e k személyiségfejlődése előtl új lehetőség nyílik azáltal. Itt a gyerekek birtokba veszik a teret. kosár.a c s o p o r t o m ­ mal ö s s z e s s é g é b e n a második szakasz végérc ertünk a fejlődésben. akik között m e g t a l á l h a t ó m o z g á s s z a k e m b e r . Ezeken a p s z i e h o m o t o r o s f o g l a l k o z á s o k o n újra m e g lehel élni azt a zavart d i a l ó g u s t .) lehetnek. N e m b o l d o g u l n a k m á s k é p p . az elsőben az általam (csoportvezető által) megajánlott és hozott játékok és g y a k o r l a t o k . 3. de a c s o p o r t v e z e t ő s z á m á r a itt adódik a lehetőség megfigyelni a g y e r m e k e k viselkedését.1. G y a k o r l a t i l a g azt hiszik. és . h o g y : . a m e l y b e n a k ö r n y e z e l nem értette az ő jelzéseiket. Ideális esetben olyan segítő-team d o l g o z i k a gyerekek­ kel. és a többi. miszerint: . hogy m e g t a r t s a intrapszichés e g y e n s ' lyát. ami szerint a hiperaktív g y e r e k e k m o z g á s z a v a r á n a k hátterében a környezettel történő kom-í m u n i k á c i ó zavara van (in: Varga.

\( TAMÁS és munkatársul (szerk. az azonos­ s á g h o z v a l ó túlfokozott r a g a s z k o d á s .PORT. P r o b l é m a lehet az evés. Ml'NNICH IVÁN (sz. RANSCUHURG JENŐ: ( 1 9 9 8 ) : Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. gyermckpszicholerápia. . fi FÖLDI RITA ( 1 9 9 3 ) : Testnevelési játékok a tanulási zavarok prevenciójában és korrekciójában. 278 279 . nevetés.. inadekvát sírás. VARGA IZABELLA ( 1 9 8 3 ) . KLTE Pszichológia Intézet.? FODORNÉ FÖLDI RITA 1 1 9 9 8 ) : Hiperaktivitás és tanulási zavarok. ami szükséges­ fontos szerepel k a p n a k . W. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 2 ) : Kudarc nélkül az iskolában (óvodai fejlesztő program a tanulási zavarok £ megelőzésére). Budapest. észlelés. Pro Pannónia Kiadó Alapítvány. Magánkiadás. Igen nehéz feladat hárul az iskola vezetésére és pedagógusaira.Speciális tünetek. kérdésre > nem válaszol.végzett fejlesztő m u n k á n a k a leírását. . rep­ deső m o z d u l a t o k ) . ( 1 9 5 4 ) : Az előítélet. azt. . 4 J> Az odafordulás hiánya. oktatásában é s nevelésében ( a z i s k o la tanulóinak mintegy fele cigány) is... Pszichológiai Közlemények. a p e d a g ó g u s o k és segítő s z a k e m b e ­ rek felelőssége közös. -jí.) (2001): Kőbányai Nevelési Tanácsadó.állandó kon­ zultációkkal és végül. Gyermekjóléti Szolgálatok stb. a boldogoskodás jelenléte (belső izgalom. m e l y e k mindig j e l e n vannak: IRODALOM AL.: kérdezési kényszer. Budapest. lskolapszi< holó* •• gia. Psiichológia . Budapest. -% BAGÓT . Bicske. félelem. N e m k ö z ö m b ö s . n e m közlő jelleg. miközben s z e m e sarkából néz).beilleszkedési nehézségek. Etnopszichológia (Előadás sorozat). kontaktuskép­ telenség.). Az itt folyó iskolapszichológiai tevékeny­ ségről is s z á m o t ad a t a n u l m á n y . Budapest. Néhány gondola! az autista gyermek jellemző sajátosságairól: . m e l y e k szinte m i n d i g jelen vannak: S z e m k o n t a k t u s hiánya. Alex Typo Kiadó. epidermiskontaktus egyszemélyes kapcsolatban. logopédus. szagolgatás. 4 KULCSÁR MIIIÁI. m o z g á s b a n .S z e k u n d e r tünetek. Pano­ ráma. ambivalencia. • . ^ . BTL. de nem utolsó sorban a g y e r m e k teljes elfogadásával. hogy növeljük a társadalmi mobilitási esélyüket. Ezért a g y e r m e k e k fejlesztésében-' iá í r á s o m célja. alvás terüle­ tén is. Tankönyvkiadó. G. In: NAGY SÁNDOR jegyzete (kézirat). önszórakoztatás.% ok. ÜLTE. Budapest. az ö nműv e lé stől.erk. forgatás).és óvodapszichológia területéről. Medicina Kiadó. hogy egy adott speciális p r o b l é m a m e g o l d á s á r a milyen sokféle hatékony m ó d s z e r létezik. pl. Budapest. az okulodigitális-szindróma (mutató ujjával n y o m á s t gyakorol a szem­ golyójára. a Nevelési T a n á c s a d ó képviselője. . sz. k é n y s z e r e s p ö c ö g t e t é s . . Nevelési T a n á c s a d ó k . ( I 9 9 S ) : A tanulás öröm is lehet Delacato módszere alapján.Nevelőknek. 2 4 . Osiris Kiadó. egyfajta „ h á t r á n y k i e g y e n l í t ő " szerepet tölt be. és g o n d a n e g a t i v i z m u s . In: KEZDI BALÁZS (szerk.„ v GYÖRGY JLLIA ( 1 9 6 1 ) : A nehezen nevelhető gyermek. Abban tehát az oktatási és segítő intézmények. Előadások'V a fejlesztő pedagógia. az érdeklődés beszűkülése. M o z g á s á b ó l elvész a h a r m ó n i a . Ernst J.): Iskolai mentálhigiéné. Szt'HAY PÉTER ( 1 9 9 9 ) : A magyarországi cigányok kultúrája: etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája.az. a személy mint tárgy használata.l: Szocializációs zavarok .és nekik is megfelelően kell kooperálniuk . ORMAI VERA. új szavak alkotása. Kiphard és Jiirgen Schindler gondolatai a hiperaktív gyermekek pszichome*toros terápiájáról. Az iskolapszichológus szerepe is m e g n ő t t egy olyan m ű k ö d é s i rendszerben. m e k e k ne idegenedjenek el a kultúrától.I. a beszéd. Debrecen. Tehát az utóbbi évek során ez az iskola a településen. PORKOLÁISNÉ BALOGH KATÁI IN ( 1 9 8 5 ) : Tanulási zavarok korai felismerése komplex szűrővizsgálatok alapjait. ahol az iskolapszichológus pl. hogy a n e m túl tehetséges. iskola. viselkedésben pl. Budapest. A fej­ lesztő p e d a g ó g u s n a k m i n d i g rugalmasan. Akadémiai Kiadó. B. emocionalitás hiánya. Volán Humán Oktatási és Szolgáltató R t . változatos m ó d s z e r e k tanulásával. FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁS AUTISTA GYERMEKKEL GOSZTONYI JUDIT sé teszi a segítő s z a k e m b e r e k k e l való e g y ü t t m ű k ö d é s t . SZILÁGYI VERA ( 1 9 9 8 ) : A Nevelési Tanácsadó szerepe az iskola szocializációs feladatainak megvalósulásában. Módszertani Tükör. h o g y a n sikerül ezeknek a g y e r m e k e k n e k a személyiségfejlesztését és szocializációját m e g t á m o g a t n i . ( 1 9 9 6 ) : Alkalmazott szociálpszichológia. Pécs. v In: KÓSANÍ. Nemzeti Tankönyvkiadó. N e m sürgethető. zene iránti fogé­ konyság.a k ü l ö n b ö z ő segítő s z a k m á k képviselői: iskolapszichológus. Tanulmányok. ül. Zavart az érzékelés.Mint jelzőket e m l í t e m a bizarrériát és az öntörvényűséget.'. a logikai funkciók. m e l y e k jelen lehetnek és az autizmusból k ö v e t k e z n e k : K é n y s z e r e k (beszédben. Auto-agresszió. Budapest. Pedagógiai Szakszolgálat. i s k o l a p s z i c h o l ó g u s által . SZEGAL.: echolalia. dapest. ám fejleszthető há trá nyos helyzetű gyer.élő r o m a családok g y e r m e k e i n e k felzárkóztatásában. fejlesztő p e d a g ó g u s o k és a gyermek­ védelmi felelős..YNF. annak é r d e k é b e n . h o g y b e m u t a s s a m a fejlesztő p e d a g ó g u s m u n k á j á n a k kihívásait. ürítés. A megfelelő belső kapcsolattartáson túl a segítő i n t é z m é n y e k k e l való jó H k a p c s o l a t n a k is nagy a j e l e n t ő s é g e (pl. szorongás.P r i m e r tünetek. a társadalomtól. nyitottan kell hozzáállnia egy g y e r m e k teljesít­ ménybeli e l m a r a d á s á n a k m e g o l d á s á h o z . részletezve a hiperaktív és m a g a t a r t á s z a v a r o s g y e r m e ­ kekkel .

tér. V e r b á l i s és vizuális e m l é k e z e t e e l m a r a d kora átlagától. f i n o m m o t o r i k a . fátyolos hangú.r ö v i d e b b ideig. Kézírása olvashatatlan volt. érezve a p r o b l é m á t . azt is rövid ideig sikerüli v é g e z n ü n k . „ E m e l d fel a k e z e d e t ! " M á ­ szásnál n e m keresztez. k é z d o m i n a n ­ ciája kialakulatlan. Az ő j a v a s l a t u k r a kerültek az A u t i z m u s K u t a t ó c s o p o r t h o z . pl. hiszen én heti 2 x 2 órában foglalkoztam T o m i v a l . általános tájékozottsága megfelelő. azzal a kitétellel. K é s ő b b b ő v í t e t t e m r u g a l m a s s á g . szilárd ételt 2 év 6 h ó n a p o s koráig n e m vett a szájába. számolást fejlesztő gyakorlatokat állítottam ö s s z e ne­ ki. m o z g á s ü g y e t l e n s é g . bal láb. G u r u l á s i c s í p ő b ő l indít. szobatisztaság. T a m á s t édesanyja 3 évesen vitte először orvoshoz. m o z g á s r e p r o d u k c i ó térben sikerte­ len. Ta­ m á s ugyanis m i n d k é t kezét egyformán használta. A f o g l a l k o z á s o k o n 1 h ó n a p i g hospitált. rengeteget tanulok tőle azóta is. amit az é d e s a n y a két évig végzett: fájdalomérzet kialakítása. Az é d e s a n y a abszolút p a r t n e r e m m u n k á m során. E g y év m ú l v a m á s i k orvost kerestek fel. tudott biz­ tonsággal j á r n i . A rjoktornő T o m i d i a g n ó z i s á t m e g e r ő ­ sítette. ajtaját nyitotta-csukta ó r á k i g . s z ó k i n c s e . adatok A l a p o z ó terápia vizsgálata: görnyedt tartású. Jól olvasott. h o g y ő k k ü l ö n s z e m é l y e k . álta­ lános fejlesztés. egyensúly.t r a i n i n g f e l a d a t o k a t állítottam össze. a z u t ó b b i s z a k e m b e r speciális a u t i s t a nyelvi p r o g r a m o t a l k a l m a z o t t . Előírta m é g a j o b b kéz d o m i n a n c i á j á n a k fejlesztését. ahol a d i a g n ó z i s a u t i z m u s . a m i t isko­ latársai írnak fel egy füzetbe. k ü l ö n ö s tekintettel a k ö v e t k e z ő t e r ü l e t e k r e : e g y e n s ú l y t . a K ő b á n y a i N e v e l é s i Ta­ nácsadóban. E k k o r került az ó v o d a kiscsoportjába. A fejlesztő munka folyamata Az i n s t r u k c i ó k n a k m e g f e l e l ő e n k e z d t e m a f o g l a l k o z á s o k t e r v e z é s é b e . T o m i g y a k r a n csak passzívan. K e d v e n c j á t é k a k i s g y e r m e k k o r á b a n egy kisautó volt. E g y e n s ú l y g y a k o r l a t o k sikertelenek. ahol 5 évig p á r h u z a m o s a n foglalko­ zott p s z i c h o l ó g u s é s l o g o p é d u s T a m á s s a l . fokozatosan egyre többet és h o s s z a b b ideig. vizuális és m o z g á s o s e m l é ­ kezetet. felvezető gya­ korlatokkal is t r é n i n g ü n k e t . Édesanyjával tanulja a házi feladatokat otthon. kicsit l u s t a " m o n d a t t a l .s z i n d r ó m a (pervazív fejlődési zavar) volt. S z e m é t akaratlagosan kezdettől n e m tudta m o z g a t n i . Kezdet­ től fogva evési p r o b l é m á i voltak. Fejlődéstani n a g y m o z g á s o k a t g y a k o r o l t u n k . r u g a l m a s s á g o t . aki n e u r o l ó g i a i l a g r e n d b e n találta a g y e r m e k e t . Rajzőrán papfrt é p k e d é s b ő l készít képeket. E z u t á n kerültek a kerületi N e v e l é s i T a n á c s a d ó b a . Báty­ j á v a l „ ö s s z e m o s t a " m a g á t . síkban és térben tájékozódást fejlesztő g y a k o r l a t o k . ezután k a p c s o l ó d t a m be a m u n k á b a helyette. Rajzai m i k r o s z k o p i k u s a k vottak. általam m o z g o t t . K e z d e t b e n T a m á s h a m a r elfáradt. így e n n e k e r e d m é ­ nye nem é r t é k e l h e t ő adat.f e j l e s z t é s t j a v a s o l t .f e j l e t l e n s é g é n e k és alaki diszgráfiáj á n a k r e e d u k á c i ó j á h o z k é r t e m segítséget. akusztikus ritmust g y ö n y ö r ű e n u t á n o z . hiszen Vizsgálati eredményeim ő ismeri legjobban g y e r m e k é t . H ó n a p o k i g természetesen csak kevés gyakorlatot. a m i n e k k e r e k e i t h o s s z a n p ö r g e t t e . g y e n g e n y o m a t é k . Szülei tanárok. kialakulatlan ceru­ zafogás j e l l e m z i . lett szobatiszta. 4 éves kora után k e z d e t t el beszélni. M i n d ­ két szülő testvérénél súlyos p s z i c h é s zavar áll fenn. S z ó u t á n m o n d á s a tökéletes. o s z t á l y á b a járt. további 2 órát otthon kellett gya­ korolniuk. írásból felmentése van. Abramásolását p o n t a t l a n s á g . Fejlesztő p r o g r a m o t kaptak. 6-7 é v e s k o r á b a n j ö t t rá. Indiánszökdelése a z o n o s oldali. bizonytalan vonalvezetés. D o m i n a n c i a : bal szem. 1995 o k t ó b e r é b e n n o r m á l általános iskola kislétszámú 3. Szinte m i n d e n feladatnál segítettem őt. és a m a t e m a t i k a tanulása is g o n d o t okozott s z á m á r a . Vizuális r i t m u s utánzása g y e n g e . h o s s z a b b . Az é d e s a n y á n a k h o m e . segítették. bal-jobb irányt téveszti. petyhüdt izmú kisfiú. Az e g y e n s ú l y g y a k o r l a t o k n á l az Ayres-terápia e s z k ö z e i t hasz- T a m á s m e g i s m e r k e d é s ü n k k o r . 50 cm hosszal. A b s z o l ú t hallása és s z é p ének­ hangja 1 éves korától feltűnt. m o z g á s . n ő v é r e 11 évvel. aki a B G G Y T F Pedagógiai S z a k s z o l g á l t a t ó és S z a k m a i Szolgál­ tató K ö z p o n t b a küldte őket. Intézményes vizsgálatok a l a k í t á s á h o z . hátrafelé nem. édesanyja iskolába kerülése előtt diszlexia-prevenciós prog­ r a m o t végzett vele. bátyja 2 évvel i d ő s e b b nála. P r o b l é m a m e g o l d ó k é p e s s é g e j ó . Az irányított lépéseknél n e m e m l é k s z i k az instruk­ ciómra. tanácsot. F á j d a l o m é r z e t e hiányzott. S z e m k o n t a k t u s t n e m vesz fel. Testsémája kialakult. és p s z i c h o l ó g u s h o z irányította őket. Előre tud sétálni. ő ismeri legjobban azt az ösvényt. síkban kirakós reprodukció szintén nem sikerült. dallamot. ugrásnál j á r á s o k n á l keze görcsben. F ü g g e t l e n í t e t t u j j m o z g á s a kialakulatlan. T o m i n y u g o d t c s e c s e m ő volt. ilyenkor egy füles labdán ugrabugrált körbe-körbe a t e r e m b e n . de „ e l t ű r i " a testi érintést. A z ó t a é v e n t e j á r n a k vissza kontrollvizsgálatra. Az orvos m e g n y u g ­ tatta a „majd utoléri magát. 280 281 . és k e z d e t t Forrai Katalin k ó r u s á b a j á r n i 3 éven át.ELŐZMÉNY Az intelligenciavizsgálat n e m a reális teljesítményt méri T a m á s n á l .10 kg súllyal. E z e n k í v ü l f i n o m m o t o r i k á t (jobb kézzel). Ujabb o r v o s h o z m e n t e k .és síkbeli tájékozódást. Térben. m a t e m a t i k a órán s z á m o l ó g é p e t használhat. ö n á l l ó a n öltözni. ami T a m á s h o z vezet. S z e m é t a t á j é k o z ó d á s i vizsgálatnál n e m tudja c s u k v a tartani. de a k k o r a kisfiú a j o b b kezét „ s z e r e t t e " volna i n k á b b használni az íráshoz. Instrukcióimat nem érti: pl. Fejlesztő p e d a g ó g u s 3 éven keresztül finommotorika-fejlesztést végzett T o m i v a l . és n a g y m o z g á s . nyitott méhszáj miatti indított szüléssel j ö t t világra 3. egyrészt a nagymozgás-fejlesztéssel k a p c s o ­ latban.e l ő k é s z í t ő . csak az édesanyján keresztül. M a r t o n Évától. Osztálytársai elfogadták T o m i t . Spontán b e s z é d e m o t y o g ó . T a m á s k é z d o m i n a n c i á j á n a k ki­ Anamnesztikus T a m á s n o r m á l i s terhességből. verbális. f i n o m m o t o r i k a . hogy ez m é g v á l t o z h a t . 1996 áprilisában vizsgálatot k é r t e m Dr. Eleinte n e m beszélt velem.

hogy a k o n k r é t gye­ reknél megtaláljuk a fejleszthetőség útját. W F I S S MÁRIA ( 1 9 9 4 ) : Autisztikus kórképek diagnosztikája és terápiája Tanszer-tár. N a g y o k a t ne­ vetett m i n d e k ö z b e n . T o m i m o z g á s o s kényszerei (kezeivel röpdös. hengert. m é g a kórusból. R e m é l e m . geometriából felmentett. fogyatékosság. hogy elterelődj az á l l a n d ó kérdéseidtől.D É V É N Y I ÉVA. hiszen eddig s o h a n e m volt s ü r g e t h e t ő . térben és síkban T o m i tájékozódása rengeteget fejlődött. 1996 o k t ó b e r é b e n T a m á s új osztályba iratkozott be. iaktál. táncház k i p r ó b á l á s á n a k lehetősége is. Ez teljesen új tulajdonsága volt s z á m o m r a . hogy további sikerek várnak még ránk. Budapest. Ezért én n e m válaszolok e z e k r e . hogy egy-egy érde­ kesebb feladatot. édesanyjától. H. halál utáni élet. SZERDAHELYI MÁRTON. másrészt a logikai g o n d o l k o d á s t fej­ lesztették. vagy direkt jól elrontani. hintákat. majd beszélgetett is velük az önbi-. A két fiú a b b a h a g y t a a terápiát. mivel n a g y o n jó ü t e m b e n fejlődtek a gyerekek. .J é n sok időt töltött a z ö l e m b e n . végtagszétválasztó. Sőt. H o s s z a n -dőztünk a h á l ó n á l . vallás. bal k é z z e l ( ! ) egy kü­ lön tanártól. Édesanyja p s z i c h o l ó g u s segítségét kérte nálunk. és az e l ő z ő g y a k o r l a t o k o n kívül szemtornát. he­ lyettük egy kislánnyal d o l g o z t u n k tovább. c s e n d b e n szemlélte. a továbbiakban d e c e m b e r végéig az ő instrukciói alapján ha-' ladtunk t o v á b b T a m á s s a l . Alapozó Terápia Alapítvány. mivel osztálytársai csúfolni kezd­ ték. nagy . hiszen ö n m a ­ ga s z á m á r a is e g y r e f á r a s z t ó b b n a k tűntek ezek. T á b o r b a n volt a nyáron már másodszorra. T a m á s mellé 2 fiú került a terápiába. 1997 áprilisában kontrollvizsgálatra m e n t ü n k Dr. R e n d s z e r e s e n részt vesz m á r az iskolai musical e l ő a d á s o k o n . politikai élet. lovaglás. Élmény Könyvkiadó. a b d á t stb. hogy k a m a s z o d ó fiával a fel­ m e r ü l ő konfliktusokat j o b b a n tudja m e g o l d a n i .g y a k o r l a t o k a t j a v a s o l t . Ezeket eddig vagy visszakérdezéssel. Sok m ó d s z e r n e k kell utánajárni. h o g y segítsek neked abban is. Budapest. így m á r c s o p o r t k é n t mű­ k ö d t ü n k tovább. m a g á b a n beszél." Mióta T o m i v a l foglalkozom. mellyel T a m á s t sztereotip kérdéseiből leginkább ki t u d o m zökkenteni. SZÉKELY MARGIT. Ezenkívül igyekeztem további olyan technikára buk­ kanni. Régen a teljesítménnyel kapcsolatban teljesen k ö z ö m b ö s volt. Az új osztálytársak h a m a r befogadták és m e g s z e r e t t é k őt. a m e l y csak rá j e l l e m z ő és s z e m é l y r e szabott. no*' r u " " " . N a g y o n sokat k ö s z ö n h e t e k neki. orientáció és finom­ m o t o r i k a fejlesztése volt. értetlenséggel reagált a hely-' zetekre. már be t u d t a m iktatni emlékezet. vagy rövidre zárással oldottam m e g : „ T u d o d én azért vagyok itt veled. A foglalkozások végén. ismerőse is volt itt. dicséret vagy i z g a l o m hatására: a m i k o r n a g y o n jól a k a r teljesíteni egy feladatot. O r t o p é d vizsgálatot j a v a s o l t a m . írni tanul. KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 9 ) : Alapozó Terápia. zalom m o s o l y á v a l a szája sarkában. T a m á s j e l e n l e g 7. bátyjával.n á l t a m : hálót. és infantilisen viselkedik) m á r csak a k k o r j e l e n n e k m e g . emlékezet. de e z e k r e a gyakorlatokra T a m á s k ö z ö m b ö s maradt. h o s s z a b b időre. szerialitás. folyamatosan klinikai szakpszichológus mint szupervízor se­ gítségét v e s z e m igénybe. T a m á s e k k o r m á r teljesen elfogadott e n g e m . hogy további fej­ lődés ettől a terápiától már n e m várható. szavak t a r t a l m á n a k el­ játszása. Az é d e s a n y a kez­ d e m é n y e z é s é r e jelenleg speciális diéta kipróbálása van folyamatban. Sokkal teherbíróbb. IRODALOM JANETZKE. kivéve az e m l é k e z e t fejlesztését. 1999 januárjától a c é l o m a vizuális észlelés. E k ö z b e n rengeteget t a n u l t a m T a m á s t ó l . P. K o n z u l t á l t a m egy p a n t o m i m t e c h n i k á b a n jártas kollé­ ganővel. gördeszkát. ráadásul nem is t u d o m rájuk m i n d i g a p o n t o s választ. sok technikát kell kipróbálni a h h o z . Hajdúhadház. valamint további „ h e l y z e t g y a k o r l a t o k " . M a r t o n É v á h o z . Ezután vizsgálatot és gyakorlattervet k é r t e m egy g y ó g y t o r n á s z t ó l . ahol a szak­ orvos lúdtalpbetétet írt fel T o m i n a k . 1998 m á r c i u s á b a n az újabb kontrollvizsgálat e r e d m é n y e azt mutatta. heti 1 x 1 órában. Az új osztály z e n e t a g o z a t o s . k ö s z ö n ö m nekik. E s z e m b e j u t o t t a s z á m í t ó g é p ! N a g y sikere volt! T a m á s végre izgult. Az é d e s a n y á v a l való e g y ü t t g o n d o l k o d á s során a további lehetőségekkel k a p c s o l a t b a n felmerült a hidroterápia. TÓTH GÁBOR. A j á t é k o k egyrészt a tájékozódást. Fejlődést tapasztalt T o m i n á l . j á t é k o t időre m e g tudjon oldani. hiszen ő itt m á r „otthon é r e z t e " magát. W e 6m e k l A t 6 l j e S r e g r e s i ó id Jelen állapot 1999 s z e p t e m b e r é t ő l a tavalyi célokat tűztem ki. M A R T O S . ha n a g y o n s z o r o n g : pl.és d o m i ­ nanciafejlesztő g y a k o r l a t o k a t is az előírtakon kívül. R . a g y e r e k e k e t k e z d e t b e n érdeklődve. időészlelés. szerette a Dyslex p r o g r a m c s a l á d o t is. ( 1 9 9 5 ) : Autizraus (Szenzorikus integráció Pattcrning). betegségek. Jazító-fegyelmező és keresztcsator­ n a . G y ó g y t o r n á t és p a n t o m i m o t javasolt a d o k t o r n ő . A k é r d é s e i n e k teifiatikája s z o r o n g á s a i t tükrözte: halál. 282 283 . nonverbális e s z k ö z ö k által. finommotorika. eldöntötte. osztályos. időskor. t o l l b a m o n d á s r a gépelt is a szöveg­ szerkesztő p r o g r a m b a n ! Ezentúl m i n d e n órába szervesen beépítettem a s z á m í t ó g é p használatát.

egészséges. 1 h ó n a p o s volt. figyelmünket sem hívták fel rá. és ez tart a mai napig is.): „ H a a terhesség alatt az asszony vírusfertőzésen esik át. N a g y o n sokat j á r t u n k be a k ó r h á z b a j á r ó b e t e g kezelésre orr. a nagy o r r m a n d u l a ) . Az ilyen b e t e g s é g e k e t n e m k ö n n y ű felismerni. hogy az étvágya a sok g y ó g y s z e r miatt n e m javul. S z e r e n c s é r e a görbe a n o r m á l értékben haladt. ami műtét után fél év m ú l v a duplájára nőtt vissza. gratulá­ lok kitartásához. 6. a m e n o t e s t e r e d m é n y e k igen „ f u r c s á n " alakultak: 1. a m e l y a gyerek éleshallását rontja (gyakori középfülgyulladások. és n e m k a p megfe­ „Nincs még egy ilyen kor. (Ezt a gyereket m i n d e n k é p p akartuk!) H o g y a t e r h e s s é g e m ily rövid szakaszában kislányunk m e n n y i r e sérülhetett. E s z e m b e jutott. A Fejlesztő Pedagógia: Alapozó terápia című különnyomatában olvastam ezzel kap­ csolatban a k ö v e t k e z ő k e t : „ K ö z t u d o t t . influenzás tünetek miatt k a l m o p y r i n t k a p t a m . m o h ó n eszik. K ö z b e n az is kiderült. hogy n e m lett volna szabad tonik üdítőt i n n o m reds/eresen: kinintartalma miatt. . E k k o r m é g n e m g o n d o l t a m sem én. sem férjem. erre az ál­ talam olvasott k ö n y v e k b e n is csak utalásokat találtam. Bizonytalanságban telt hónapok A túl féltés e k k o r alakult ki b e n n ü n k . A szoptatásnál é s z r e v e t t e m . 9 hetes terhességet állapítottak m e g . XII. mivel helyben a vizsgálatra n e m volt lehetőség. kétes. várva a segítséget. a m i k o r influenza miatt először antibiotikumot. A második hét után nyerte vissza születési súlyát. de nem e n g e d t e m . hogy agyérelzáródást keresnek). -VÁRÁS hét végétől tápszert adtunk az é t k e z é s e k h e z a d o k t o r n ő javaslatára. M á s o d i k n a p zöldes-barnás. hogy „furcsán" szuszog. A n ő v é r n e k m i n d e z e k e t j e l e z t e m . a g y e r m e k tiszta b e s z é d é s z l e l é s é n e k és tanulásának esélyeit is rontja. M i v e l s z e g é n y g y e r e k e t való­ ban t ö b b s z ö r „ m e g g y ö t ö r t é k " . A terhesség to­ vábbi s z a k a s z á b a n k ü l ö n ö s e b b p r o b l é m a nem volt. d e c e m b e r 10-től 20-ig ismét kórház: o r r m a n d u l a kivétele. h o g y mint pici b a b a n a g y o n sokat sírt. kissé feszes kutacs. és rögtön felsírt. ha akkor. és azt tudják. így 23 napot töltöttem terhességmegtartás miatt k ó r h á z b a n . ezért mindig volt valaki vele. A nagy. o. S p o n t á n szüléssel ezen a n a p o n délelőtt megszületett kislányunk: 2 8 0 0 g r a m m a l . o. (Állandó g y e r m e k o r v o s nem volt ebben a k ó r h á z b a n . és 1982." 284 285 . Pl. 12. Erről A logopédia vizsgálat című könyv. Sajnos n a g y o n sokszor volt k i s l á n y u n k n a k középfülgyulladása. 51 cm testhosszal. " E k k o r láttam először g y e r m e k ü n k e t . O k t ó b e r 29-én m e n t ü n k haza. pozitív. g y e r m e k e ép.1. " A v é r s z e g é n y s é g g y e r e k k o r o m t ó l végigkísért. V é r z é s miatt k ó r h á z b a k e r ü l t e m . ami aka­ dályozza a kreatív tevékenységben a tökéletesség elérésé­ nek esélyét csökkenti. A gyerek fejkörfogatát több mint egy évig hetente r e n d s z e r e s e n méretni kellett. S z e r e n c s é r e m á r saját laká­ s u n k b a érkezett. g e r i n c o s z l o p á t . és j e l e n ismereteink alapján n e m lehet kizárni kóroki s z e r e p ü k e t . u l t r a h a n g o s vizsgálatra átvittek egy másik kórházba. értéke miatt nem tartott valószínűnek. t e r m é s z e t e s volt. a z saját m a g á n a k n e m o k o z p r o b l é m á t . S z o p á s e r ő s s é g e m e g g y e n ­ gült. M e g k e z d ő d ö t t az újbóli harc a gyerek életéért. Montessori) lelően levegőt. F o g a d o t t o r v o s o m n a k k ö n y ö r ö g ­ tem. hogy a g y e r m e k ü k vízfejű?". kétes (?).M I L E S Z VELED. E M B E R K E ? ESETISMERTETÉS SZEGHŐNÉ PÓCSA GABRIELLA V é g r e eljött az idő. d e s z ü l e t e n d ő g y e r m e k é n é l tanulási n e h é z s é g e t o k o z h a t . M á s o d i k LESZ'. ami miatt rengeteg gyógy­ szert kapott (több mint tízszer szúrták a j o b b fülét). amikor a gyermeknek nagyobb szüksége lenne az értelmes segítségre. Úgy g o n d o l t u k .' NEM LESZ'. lefejt tejet üvegből ivott. integet az é d e s a n y j á n a k . és minden. hogy a beszéd elsajátításának k o r s z a k á b a n m i n d e n olyan ártalom. emiatt g y o m o r s z o n d á s vizsgálatot végeztek a gyereknél a nővérek. oxibiont kapott. 3. majd m e g akarták lumbálni. csak délelőtt és d é l u t á n viziten. nyitott k o p o n y a v a r r a t o k miatt tartott neurológiai k o n z í l i u m h y d r o c e p h a l u s t a fejkörfogat n o r m . ahol m e g akarták szakítani a terhességet." ÍM. Előzmények N a g y o n vártuk férjemmel első g y e r m e k ü n k m e g s z ü l e t é s é t .3 0 g r a m m o k a t szopott. hogy esetleg idegrendszeri sérülés alakulhat ki. garat és fül v á k u m g é p e s szívásra. nega­ tív. míg a köldökzsi­ nór ö s s z e k ö t ö t t m i n k e t . o k t ó b e r 23-án hajnalban ( 3 M . 1984. F e l v é t e l k o r a doktor­ nő m e g v i z s g á l t a a gyereket. hogy ez a gyerek nem lett volna. vitamint. 4. Az anya betegségei a terhes­ ség előtt: Vérképző rendszer betegségei i vérszegénység) c í m m e l o l v a s t a m . két t e r h e s s é g e m alatt fokozottan jelent­ kezett. A t e r h e s s é g e m n e m volt p r o b l é m a m e n t e s .) Ettől k e z d v e kislányom csak 2 0 . 6-án k ó r h á z b a került fülfájás és t ü d ő g y u l l a d á s gyanúja miatt. 2. C s o d á l a t o s érzés volt látni fejét. stb. . kétes.k o r ) e l m e n t a m a g z a t v í z nagy része. Mark Selikowitz: Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek (44.2. E r ő s lámpával világították át a pici fejét (nekünk azt m o n d t á k .' MILYEN LESZ' 1 GYERMEKVÁLLALÁS. a kez­ det kezdetén n e m h a r c o l o k úgy érte. Az u l t r a h a n g o s vizsgálatot v é g z ő orvos a k ö v e t k e z ő k e t m o n d t a : „ A s s z o n y o m . g y ó g y s z e r e s kezelés mellett. s a gyerek súlya 2 6 7 0 g volt. 5. negatív. Pici b a b á m n a k n a g y o n sokat é n e k e l t e m és beszéltem a terhesség ideje alatt. C s o d á l a t o s érzés volt k e z e m b e n tartani. 2. El­ k e z d ő d ö t t a „rossz é t v á g y ú " gyerek tünete. véres váladékot ürített. és azt m o n d t a : „ L á t o m m i n d e n t feljegyeznek. végtagjait.

Mozgás-

és

beszédfejlődés:

A gőgicsélés n o r m á l időben történt, de mozgásfejlődésében e l m a r a d á s volt tapasztalható, 10 h ó n a p o s volt, a m i k o r felült, ezt m e g e l ő z ő e n hátrafelé kúszott. 12 h ó n a p o s volt, m i k o r a b ú t o r o k n á l felállt. M i v e l m é g 16 h ó n a p o s korában ö n á l l ó a n n e m járt, ortopédiai vizsgá­ laton k é r t e m tanácsot. „ízületek m o z g á s a szabad. Egyik kezét fogva lépeget. R o p o g á s ész­ lelhető a térd- és b o k a í z ü l e t e k b e n , de j e l e n t ő s é g e n i n c s . " 16 és fél h ó n a p o s kortól járt egyedül. K a n y a r ó elleni védőoltás után 1 hétre k a n y a r ó s lett (állítólag n a g y o n ritka). B e s z é d e n a g y o n n e h e z e n alakult ki, sokáig csak mutogatott: ö-ö-ö. A v é d ő n ő szerint lus­ ta beszélni, mert így is eléri, amit akar, a d o k t o r n ő is azt m o n d t a , ne idegeskedjünk, majd eljön az ideje. N a g y o n lassan gyűjtötte össze a szavakat, 2,5-3 éves korban kezdett beszél­ ni. Ma m á r t u d o m , h e g y ez a megkésett beszédfejlődés befolyásolta kislányunk későbbi t a n u l m á n y i munkáját. Mark Selikowitz könyve szerint „.. .bizonyíték a tanulási n e h é z s é g r e a beszédfejlődés el­ m a r a d á s a . N é h a é p p e n a nyelvi m e g é r t é s az az első jel, ami feltűnést o k o z . " K i s l á n y u n k n á l n e h e z e n alakult ki a lateralitás. Hol egyik, hol másik kezét használta, hol egyik, hol másik kezével evett, vagy nyúlt játékért. Ha a tányérjába k ö z é p r e tettem a kana­ lat, sokáig egyszerre nyúlt utána m i n d k é t kezével. Ez k é s ő b b a b ö l c s ő d é b e n is g o n d o t oko­ zott. G a b i k a 21 h ó n a p o s korában bölcsődés lett. Hurutos problémái néhány n a p o n belül ismét j e l e n t k e z t e k . A b ö l c s ő d é s időszakra j e l l e m z ő volt, hogy m i n d e n reggel sokáig sírt, gyak­ ran volt beteges. A gyerek beszédfejlődése n e h e z e n alakult, színismerete szintén. Azt hittük színvak, mi­ vel a színeket igen n e h e z e n tanulta m e g . Ha kékre m u t a t t a m , azt m o n d t a , „olyan, m i n t az é g " , ha zöldre, „olyan, mint a fű". Az iskolából színes rúd készletet vittem haza, és azon g y a k o r o l t u n k - n a g y o n hosszú ideig. Sokat legóztunk, de n e m sok türelme volt. N e h e z e n tudta a „lyukas l a b d á b a " a formákat a megfelelő helyre b e t e n n i . B e s z é d é b e n j ó p o f á n a k tartottuk, h o g y n é h á n y szót m á s k é p p ejt, m i n t k e l l e n e , pl. plafon-paflon, Skála K ó p é - K á k ó . A szobatisztaság 2,5 éves korára alakult ki. Egy év bölcsődei foglalkozás után m i n i c s o p o r t b a került az ó v o d á b a , így négy évig volt ovis. N e h e z e n illeszkedett be. L e g t ö b b s z ö r sírt, a m i k o r elváltunk. A feltűnőbb p r o b l é m á k k i s c s o p o r t b a n k e z d ő d t e k . N a g y o n sokat ült büntetésből a „ g o n d o l k o d ó s z é k e n " , mert h a n ­ gosan tologatta az autót, h a n g o s a n beszélt, játszott, nem, figyelt mesélésnél. O t t h o n több­ ször kipróbáltuk, h o g y s u t t o g t u n k háta mögött, m e g h a l l o t t a . Úgy g o n d o l t u k , talán azért h a n g o s k o d i k az oviban, hogy felfigyeljenek rá, s talán örül, h o g y tud beszélni. E k k o r m á r biztos j o b b k é z d o m i n a n c i a alakult ki. E s t é n k é n t n e h e z e n aludt el. szopta az ujját. M i r e las­ san m e g s z o k t a a közösséget, rendszerint beteg lett. R e n d s z e r e s e n volt megfázás, vírusfer­ tőzés, középfülgyulladás. Betegség után m i n d i g n e h é z volt az újrakezdés. K ö z é p s ő s c s o p o r t b a n n e h e z e n volt leköthető, figyelme rövid ideig tartott, n e m szívesen vett részt a foglalkozásokon. Általában egyedül játszott, m a g á n y o s volt. A h o g y az ó v ó n ő k tanácsolták, úgy foglalkoztunk vele otthon. Ha m e g k é r d e z t ü k , mi volt az oviban, „ s e m m i "

- válaszolta. N a g y o n n e h e z e n lehetett tőle bármit is m e g t u d n i . N e m szívesen szerepelt, ne­ hezen tanulta m e g a verseket, a dalok szövegét. 1988. d e c e m b e r 12-én megszületett m á s o d i k g y e r m e k ü n k . Jancsika. K i s l á n y u n k szinte á l l a n d ó a n a testvérével volt. Simogatta, beszélt hozzá, segített n e k e m a pici eJlátásában. A n a g y c s o p o r t b a n pozitív változást vettünk észre G a b i k á n . F o g l a l k o z á s o k o n e g y r e in­ t e n z í v e b b e n vett részt. N a g y o n örült, ha piros pontot kapott feladatmegoldásra. S z o r o s a b b barátság fűzte az e g y i k kislányhoz. Labdafogása is igen sokat javult. M á r többet mesélt az ó v o d á b a n történtekről.

Beiskolázható? Fizikálisan n e m fejlődött megfelelően. Férjemmel sokat b e s z é l g e t t ü n k arról, hogy jó lenne, ha még egy évet ó v o d á b a n töltene. G y e r m e k o r v o s u n k nem javasolta. 1989. április 29-én G a b i k a ismét kórházba került a c e t o n a e m i a miatt. Az o r v o s o k n a k el­ m o n d t u k , hogy n a g y o n sokat volt beteg, szeretnénk, ha s z e p t e m b e r b e n n e m k e z d e n é az el­ ső osztályt. F e l m e n t é s h e z itt sem kaptunk orvosi javaslatot. Súlya 16,5 kg volt, c s o n t o s o d á s a kb. 5 éves kornak felelt m e g (hosszpercentil: 1 0 - 2 5 % , súlypercenti]: 3 % alatt). Az iskolaérettségi vizsgálata (diszlexia óvodai vizsgálata) a k ö v e t k e z ő k e t tartalmazta: 1. Saját s z e m é l y é v e l k a p c s o l a t o s t u d n i v a l ó k : é l e t k o r kivételével v a l a m e n n y i t t u d t a . 2. Ellentétes pólusok, színek felismerése: színeket jól ismeri, jobb-bal irányoknál m é g nem teljesen biztos. 3. S z ó k i n c s vizsgálat: k é r d é s e k r e t ő m o n d a t o k b a n válaszol a képről. É r z é k s z e r v e k e t felismerte, m e g n e v e z t e . M i n d ö s s z e egy virágra e m l é k e z e t t a tanultakból. E l m ú l t napi él­ ményeiről főleg t ő m o n d a t o k b a n , de összefüggően mesél. Kilenc m o n d a t b ó l hét t ő m o n d a t , kettő bővített. 4. F o g a l o m a l k o t á s - v i z s g á l a t : a gyűjtőfogalmak közül h á r m a t önállóan, kettőt ráveze­ tő kérdésekkel felismer. 5. Ellentétes m e l l é k n e v e k m e g n e v e z é s e : ötből kettőt önállóan, egyet rávezető k é r d é ­ sekkel sikerült felismerni. 6. D o m i n á n s kéz: j o b b . 7. Látás m e g k ü l ö n b ö z t e t é s i képesség vizsgálat: az első feladat egy kivételével jól sike­ rült: a m á s o d i k , n a g y o b b figyelmet igénylő m á r kevésbé. Apró részletekben megfigyelé­ sei m é g p o n t a t l a n o k , olvasásnál majd oda kell figyelni a b / d , p b e t ű k r e . 8. L á t á s e m l é k e z e t vizsgálat: öt kép közül hármat rögtön, kettőt g o n d o l k o z á s után m e g ­ nevezett. 9. B e s z é d e m l é k e z e t vizsgálata: a h é t m o n d a t o s rövid történetből első olvasásra n e m , m á s o d i k olvasás után egy m o n d a t kivételével v a l a m e n n y i t sikerült elismételni, m i n d e n lé­ n y e g e s részlettel. 10. H a n g e m l é k e z e t vizsgálata: három hangot hibátlanul ismételt el, a négy h a n g meg­ j e g y z é s e m á r n e h é z n e k bizonyult.

286

287

1 1 . H a l l á s m e g k ü l ö n b ö z t e t ő k é p e s s é g vizsgálata: segítséggel m e g n e v e z t e a képeket, de az m á r n e m sikerült, hogy a szavak hol n e m hasonlítanak. 12. N e h é z szavak r e p r o d u k á l á s á b ó l artikulált, a m á s s a l h a n g z ó k torlódásánál is jól ismé­ telte a szavakat. 13. R i t m u s k o p o g á s : r i t m u s é r z é k e j ó . Az utolsó r i t m u s m o t í v u m o t is h e l y e s e n k o p o g t a vissza. 14. H a n g s ú l y , hanglejtés utánzása: jól megfigyelte, és jól h a n g s ú l y o z v a m o n d t a vissza a mondatokat. 15. S z á m l á l á s : n a g y o n n e h e z e n m e g y . A hat s z á m l á l á s á n á l tévesztett. H a t - h á r o m n á l tudta, melyik t ö b b . melyik a k e v e s e b b . Az u g y a n a n n y i r a n e m jött rá ö t - ö t n é l , a hozzátev é s - e l v e v é s n e m sikerült. M á r türelmetlen volt, feladattudata m é g n e m alakult ki igazán.

n e h e z e n írt. Az iskolában már szavakat kellett volna írni, és itthon m é g a h a n g o k b e t ű k é n t való megjelenítésével k í n l ó d t u n k . Hibái voltak a b e t ű e l e m e k betoldása, elhagyása, a m a g á n - és m á s s a l h a n g z ó k hosszúsá­ gának jelölése, m e l y e k a mai napig p r o b l é m á t j e l e n t e n e k . Erőfeszítésének e r e d m é n y t e l e n ­ sége n y i l v á n v a l ó v á vált s z á m á r a is. A n e h é z s é g e k e t fokozta, hogy n e m c s a k olvasás, írás, helyesírás területén j e l e n t k e z t e k a p r o b l é m á k , h a n e m a m a t e m a t i k a területén is. Ö n á l l ó sorkezdésnél (betű- és számírásnál) j o b b r ó l balra indult és haladt. S z á m o k írásá­ nál előfordult a tükörírás. MarkSelikowitz: Diszlexia és e g y é b tanulási n e h é z s é g e k c í m ű k ö n y v é b e n a k ö v e t k e z ő ­ ket olvastam: „Tanulási nehézségben szenvedő gyerekek szülei többnyire túlságosan is agg ó d ó a k . Nyugtalanítja őket g y e r m e k ü k teljesítménye. A szülők g y a k r a n b ű n t u d a t o t érez­ nek a g y e r m e k ü k n e h é z s é g e i m i a t t " . T u d t a m , hogy k i s l á n y o m csak rám számíthatott a tanulásában, de kisfiamnak is szüksé­

»
MIÉRT VAGYOK MÁS? VALÓBAN MÁS VAGYOK?

ge volt r á m . G a b i k a e g y r e n y u g t a l a n a b b , s z é t s z ó r t a b b , t ü r e l m e t l e n e b b , f á r a d é k o n y a b b lett, e g y r e t ö b b lett a sírás, „ n e m a k a r o m , n e m értem, nem t u d o m " . E g y r e z á r k ó z o t t a b b á vált, szo­ rongott. E r e d m é n y e k e t igen lassú t e m p ó b a n , nagy erőfeszítések mellett é r t ü n k el. E g y e s területen j a v u l á s , m á s területen ismételt l e m a r a d á s volt t a p a s z t a l h a t ó . „A tanulás az ideg­ r e n d s z e r b e n létrejövő tartós változás, ami t u d á s b a n , viselkedésben nyilvánul m e g . A tel­ j e s í t m é n y - ö r ö m fokozza a tanulási kedvet, a k u d a r c é l m é n y pedig c s ö k k e n t i azt. A diszkalkuliás t a n u l ó k b a n sajátos ö n v é d e k e z ő t e c h n i k á k alakulnak ki, m i n d e n t m e g c s i n á l n a k , csak ne kelljen m a t e m a t i k á v a l f o g l a l k o z n i " - olvastam dr. Mesterházi Zsuzsa a Diszkalkuliáról ~ pedagógusoknak c í m ű k ö n y v é b e n . A t a n m e n e t b e n előírt t e m p ó t n e m bírta. A képekről történő Dékány Judit Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához c í m ű könyvének segítségével a k ö v e t k e z ő k e t t u d o m leírni kislányom első osztályos és alsó tagozatos m a ­ tematikai tanulásáról, jellegzetes hibáiról: - Saját testen, térben, síkban, időben való tájékozódása g y e n g e volt, a laterális d o m i ­ n a n c i a n e h e z e n alakult ki. - Számlálásnál n ö v e k v ő és c s ö k k e n ő sorrendben lassan, egyenetlen ritmusban, i d ő n k é n t s z á m o k kihagyásával, felcserélésével számolt. - N e h e z e n alakult ki a globális m e n n y i s é g f e l i s m e r é s , a tárgyakkal való g y a k o r l á s s a l ezek a n e h é z s é g e k m e g s z ű n t e k . - M e n n y i s é g i relációk alkotása, m e g n e v e z é s e a mai napig bizonytalan. A helyiérték-fo­ g a l o m h o s s z ú idő alatt, j á t é k p é n z használatával alakult ki. - A s z á m n é v , számjegy, m e n n y i s é g egyeztetése szintén hosszú időt vett igénybe (mil­ liós s z á m k ö r b e n a számjegyolvasás a mai napig lassú). Az a l a p m ű v e l e t e k n e k és inverzeinek értelmezése, lejegyzése során a m ű v e l e t e k e t n e h e z e n értelmezte (pálcika, k o r o n g , b a b használata sokáig fontos volt otthoni g y a k o r l á s n á l ) . Szá­ m o l á s i technikája n e h e z e n alakult ki. Hosszú idő telt el. míg elvont szinten e l k e z d e t t szá­ m o l n i . A fejben való m ű v e l e t v é g z é s a mai napig lassú. M ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n a m a r a d é -

Kevés Iskolakezdés alsó

sikerélmény,

kudarcok

az

általános

iskolában

tagozat

G a b i k a m á r ismerte a tanító nénit, és az osztálytársak közül is elég sokat. C s e n d e s , vissza­ h ú z ó d ó g y e r e k n e k tartották. Edit nénit n a g y o n szerette. Az első hetekben n e m is volt p r o b l é m a . B o l d o g a n újságolta, ha m e g d i c s é r t é k . F e l e d é k e n y s é g e a z o n b a n h a m a r m e g m u t a t k o z o t t . Az olvasás, írás, ma­ tematikai feladatok m e g o l d á s a iszonyatos teher volt s z á m á r a . Romankovics: Olvasni tanulok c í m ű könyvéből tanultak o l v a s n i . m o n d a t a l k o t á s o k , szavak h a n g o k r a bontása, adott hang helyének meghallása m i n d n a g y o n sok n e h é z s é g e t jelentett. A betűk felismerése is nehezített volt, hisz n a g y o n gyors volt a be­ tűtanulási t e m p ó . G a b i n a k h o s s z a b b érésidőre lett v o l n a szükségé. H i á b a g y a k o r o l t u n k itt­ h o n , m i n d i g l e m a r a d á s b a n voltunk az iskolai t e m p ó h o z . A betűk összeolvasása is n e h é z volt. Meixner Ildikó: Én is tudok olvasni c í m ű könyvét sikerült m e g s z e r e z n i , de betűtanulá­ si rendje n e m e g y e z e t t meg a használt olvasókönyvvel. O l v a s á s b a n megjelentek a diszle­ xiás t ü n e t e k ( a k k o r m é g ezt nem t u d t a m ) , n e h e z e n alakult ki a hang és az azt j e l ö l ő betű kapcsolata, a betű és a szólag sorrendben átvetések j e l e n t k e z t e k , h o s s z a b b szavakat n e h e ­ zen olvasott el (többszöri nekifutással p r ó b á l k o z o t t ) , n e h e z e n tekintette át a h o s s z a b b sza­ vakat, hibásan k o m b i n á l t (a szőképes olvasásnak tulajdonítottam), betűbetoldás, -kihagyás j e l e n t k e z e t t , n a g y o n lassú volt az olvasási tempója, szövegértése g y e n g e . Itthon szavakat írtam írólapra, majd szókapcsolatokat, s a g y e r m e k n e k az olvasott szö­ veg után rajzolnia kellett. így p r ó b á l t a m segíteni a szövegértést. V e r s e k e t n e h e z e n tanult (a k o n c e n t r á c i ó s k é p e s s é g g y e n g e s é g é t m u t a t t a ) . Ú g y próbál­ tam ezen segíteni, h o g y rajzot készítettem a v e r s s z a k o k h o z . M i n d e z e k mellé társult az írás n e h e z í t e t t s é g e is. írott, nyomtatott szövegről m á r egészen jól másolt, de t o l l b a m o n d á s után

288

289

kot s o k s z o r elfelejtette. A s z o r z ó - és b e n n f o g l a l ó - t á b l a b e v é s é s e igen h o s s z ú időt vett igénybe (kb. 4. osztály vége). Időnkénti b i z o n y t a l a n s á g a mai napig tapasztalható. - Egyszerű és összetett szöveges feladatoknál a k ö v e t k e z ő hibák fordultak és fordulnak elő: a feladat elismétlése többszöri nekifutásra sikerült, a lényeget n e h e z e n e m e l t e ki, n e h e z e n tudta a m a t e m a t i k a nyelvére lefordítani, válaszadásban p o n t a t l a n s á g fordult elő. - A m a t e m a t i k a i szabályokat nehezen ismerte fel, m e g f o g a l m a z n i segítséggel is n e h e ­ zen tudta, a m e g t a r t á s b a n hibázott. A szükséges fogalmak kialakulása is sok időt vett igénybe. - S z á m e m l é k e z e t e : g y e n g e volt. 2. osztályos korában v i s s z a m e n t e m (GYES-ről) dolgozni. Szerettem volna, ha g y e r m e k e m n e m tanul nyelvet, de nem volt m e g o l d h a t ó , hisz a k k o r én lettem v o l n a saját g y e r m e k e m o s z t á l y f ő n ö k e . G a b i t ezért másik osztályba kellett á t h e l y e z n i , h o g y egy m ű s z a k b a n le­ g y ü n k . Ez a környezeti változás nagyon megviselte a gyereket. Az új tanító nénivel, és az új osztálytársakkal n e h e z e n alakított ki kapcsolatot, így angolt tanult heti 3 órában. A tanulásban e g y r e több n e h é z s é g e adódott, s z o r o n g á s a fokozódott. N e m e g y s z e r kine­ vették, kicsúfolták, g ú n y o s megjegyzések h a n g z o t t a k el. Dékány Judit a k ö v e t k e z ő k e t írja: „A diszkalkuliás t ü n e t e k e t súlyosbíthatják a környe­ zeti t é n y e z ő k . A k u d a r c é l m é n y e k hatására megfigyelhető az érzelmi labilitás, a tanulás, a m o t i v á c i ó r e n d k í v ü l g y e n g e volta. A s o r o z a t o s k u d a r c o k miatt ö n b i z a l m u k a t elvesztik, gátlásos s z e m é l y i s é g g é a l a k u l h a t n a k . " Mark Selikowitz szerint: „Az önbecsülés sarkalatos p o n t a tanulási n e h é z s é g b e n szenve­ dő g y e r m e k számára, mert ezzel eljuthat a sikerhez. Az önbecsülés hiánya a balsiker ördö­ gi k ö r é h e z vezet." Meixner Ildikó: Én is tudok olvasni c í m ű könyvét Gabival első osztály m á s o d i k félévé­ től r e n d s z e r e s e n h a s z n á l t u k . S z ö v e g é r t é s fejlesztéséhez házilag k é s z í t e t t e m feladatokat ( a m e l y e k e t k é s ő b b a tanításnál szintén f e l h a s z n á l t a m ) . Az o l v a s m á n y o k t a r t a l m á n a k el­ m o n d á s a n e h e z e n m e n t . M a t e m a t i k á h o z is állítottam össze g y a k o r l ó anyagokat, de ezek ( s z a k k ö n y v e k , s e g é d a n y a g o k hiánya miatt) „ c s a k " gyakorlási feladatok voltak, a m i k nem t a r t a l m a z t á k az egyes területek külön fejlesztését. Amit megtanult, a l k a l m a z n i n e m mindig tudta (transzfergyengeség).

ban él. Tudja, ha figyel, de r e n d s z e r e s e n n e m figyel." Osztálytársai n a g y o n jó képességű­ ek voltak, de az o s z t á l y b a n lévő 2 - 3 g y e n g é b b gyereket szinte kiközösítették. G y e r m e k e m olvasása szépen fejlődött, helyesírása javult, a nyelvtani fogalmak elsajá. títása és a l k a l m a z á s a n e h e z e n m e n t . A történelem, földrajz, biológia t a n u l á s á b a n is jelent­ keztek n e h é z s é g e k , l e g n e h e z e b b e n továbbra is a m a t e m a t i k a ment, s e h h e z k a p c s o l ó d o t t a fizika és a k é m i a . Láttuk, hogy a gyerek n e m lusta, akar és igyekszik, rosszabb jegyei miatt soha n e m szid­ tuk m e g . S z e g é n y n a g y o n sokszor sírt, n a g y o n nehéz volt lelket önteni belé. Biztattuk, di­ csértük.

Pályaválasztás-előkészítő A t o v á b b t a n u l á s i lapot a K o s s u t h Lajos P e d a g ó g i a i S z a k k ö z é p i s k o l a és G i m n á z i u m b a küldtük el, első helyen a p e d a g ó g i a szakot, második helyen általános szakot megjelölve. E b b e az iskolába járt m a g y a r előkészítőre, ami rengeteg g y a k o r l á s r a adott lehetőséget. Gabi ö n á l l ó tanulása kezdett kialakulni. Talált új barátnőt. Az előkészítőről hazatérve na­ gyon sokat mesélt. Akaratereje megnőtt, kitartása fokozódott. Sikertelenség esetén újra kezdte, n e m adta fel, mint régen.

MI LESZ VELED EMBERKE? KÖNNYEBB^ NEHEZEBB?

Szembetűnő

változ.ások '

Megértés, segítségnyújtás, a nehézségek ellenére bizakodás

Tudtuk, hogy tanulási nehézségei miatt előbb-utóbb gondjai lesznek, ezért úgy d ö n t ö t t ü n k , hogy az o s z t á l y f ő n ö k n e k e l m o n d o m a p r o b l é m á k a t . N e m volt s z á m u k r a ismeretlen a diszlexia és a diszkalkulia. G a b i t v i s s z a h ú z ó d ó , c s e n d e s kislánynak ismerték m e g , aki n a g y o n akar és igyekszik. A m a t e m a t i k a tanárnővel megbeszéltük, hogy k i s l á n y u n k n a k s z ü k s é g e van külön m a ­ tematikai foglalkozásra. Gabi októbertől e g y r e f á r a d é k o n y a b b lett, influenzás tünetek j e l e n t k e z t e k , fejfájás, fül­

Felső tagozat

-

változó

teljesítmény

fájás mellett. Ú j a b b g y ó g y s z e r e s kezelés után ismételt szakrendelői vizsgálatok következ­ tek, de s e m m i rendellenességet n e m találtak. Látszott a gyereken, h o g y napról napra r o m ­ lik az állapota, fejfájása e g y r e erősödött, az orrát n e m tudta kifújni, szagokat s e m érzett. N a g y o n e r ő s a n t i b i o t i k u m o k a t kapott. Az iskolából egy h ó n a p o t hiányzott. N e v e l ő k és a gyerekek együtt segítették kislányunkat, így félévkor s e m m i b ő l n e m buktatták m e g . K i s l á n y u n k v é r v i z s g á l a t á n kiderült, hogy i m m u n h i á n y o s , c u k o r s z i n t j e i n g a d o z i k . 16 éves, m e n z e s z e m é g n i n c s , az ultrahangvizsgálat kimutatta, hogy m é h e fejletlen.

A tanulási n e h é z s é g e k miatt a gyerek teljesítménye változó volt. Hetedik osztályos koráig minden tantárgy leckéjéhez, azok m e g t a n u l á s á h o z segítséget igé­ nyelt. A m i n d e n n a p o s együtt tanulásnál (már a férjemmel k ö z ö s e n ) segítettünk a lényeget kiemelni, összefüggéseket megláttatni. E n n e k ellenére „ m a g o l v a " tanult. K o l l é g á i m igye­ keztek segíteni, dicsérték, ha lehetett, de egyre többet hallottam: „ G a b i k a egy m á s világ-

290

291

ábrázolásnál bizonytalan. k e v e s e b b . Az ügyeletes o r v o s kór-: h á z b a utalta vakbélgyulladás. . depressziós tü­ netei egyre ritkábban j e l e n t k e z n e k . G y a k r a n fájt a hasa. h o g y felszívódási vagy a n y a g c s e r e z a v a r feltételezhető. Az írásbeli érettségije m i n d e n tantárgyból sikerült. 292 293 • . pszichológia: jeles Jelenleg ö t ö d é v e s abban a k ö z é p i s k o l á b a n . g y a k r a n el­ fáradt. a m e l y he­ lyesírási g y e n g e s é g g e l párosul. az ötödik feladatnál a l k a l m a z z a a szabályt. A vizsgálat a diszkalkulia m a r a d v á n y t ü n e t e i t diagnosztizálta. H a n g u l a t a egyre labilisabb lett.Lassú. S e m félévkor. E l m o n d t a m é s z r e v é t e l e i m e t a gyerek tanulási nehézségeiről és kér­ tem a l a n y o m vizsgálatát. p ó t v i z s g á z n i a kellett. a többi tantárgyból k ö z e p e s és jó e r e d m é n y t ért el. Negatív és tört s z á m o k n á l n e h e z e n tudja a szabályt felismerni. E g é s z s z á m o k fogalma kialakult. pl. A p s z i c h o l ó ­ giai vizsgálat d i a g n ó z i s a d e p r e s s z i ó . A k ö v e t k e z ő e r e d m é n y t érte el: M a g y a r nyelv é s i r o d a l o m : j ó Történelem: jó M a t e m a t i k a : elégséges Angol nyelv: j ó P e d a g ó g i a . So­ kat b e t e g e s k e d e t t . A h á z i o r v o s szerint elfáradt. a több. N e h e z e n tért vissza az élet­ kedve. és a m a t e m a t i k a n y e l v é r e fordítani. a g y h á r t y a g y u l l a d á s gyanújával. s o k a t fogyott. Az a u g u s z t u s i p ó t v i z s g a után a B. választ pontosan m e g f o g a l m a z n i segítséggel tudja. A k i n e z i o l ó g i á s m o z g á s g y a k o r l a t o k a két agyfélteke m ű k ö d é s é t segítették elő. a szabályt m e g f o g a l m a z n i .Különóra - vélemény Az orvos közölte. írásbeli m ű v e l e t e k m e n e t é b e n elvétve ejt hi­ bát. m i n d a tananyag kiválasztásakor.Egyszerű egyenleteket m á r önállóan képes megoldani. m ű v e l e t v é g z é s n é l a m a r a d é k o t n é h a elfelejti. M e g y e i P e d a g ó g i a i Intézet S z a k s z o l g á l a t á h o z fordultam segítségért. . a szöveget a m a t e m a t i k a n y e l v é r e lefordítani. a m a t e m a t i k a tantárgyból A további évek vult. Szor­ zó. szinte alig evett valamit. R ö v i d időn belül a teljesítménye m e g n ő t t . . . 18 évesen n e m c s a k súlya. E g y s z e r ű és összetett szöveges feladatok m e g o l d á s a nehezített. ordináta h á r o m s z o r o s a vagy felezése.Térbeli tájékozódási g y e n g e s é g e miatt a geometriai f e l a d a t m e g o l d á s o k b a n is nevelői segítséget igényel. b á t r a b b a n felelt. . a koleszterinszintje alig m é r h e t ő . Sajnos ez későn (17 éves k o r á b a n ) derült ki. Egyik betegséget a m á s i k kö­ vette. A m ű v e l e ­ ti s z a b á l y o k k e v e r e d n e k az előjeles s z á m o k szorzási és ö s s z e v o n á s i t e r ü l e t é n . V é r s z e g é n y . bár b i z o n y t a l a n s á g itt is tapasztalható. M i n d e z a betartott és az általa is elfogadott d i é t á n a k köszönhető. így m á r élete végéig d i é t á z n i a kell.és bennfoglalótábla a l k a l m a z á s á n á l .feltétlenül egyéni megítélésre. . R e n d s z e r e s e n járt külön m a t e m a t i k a i órákra. Szinte m i n d e n tantárgy­ ból javított. hisz m i n d e n k é p p segíteni szerettünk volna g y e r m e k ü n k ö n .A. b i z o n y t a l a n a számolása.A lényeget k i e m e l n i . A z á r a d é k b a n a k ö v e t k e z ő olvasható: . aki k i n e z i o l ó g u s h o z küldött. Az érettségire n a g y o n s z o r g a l m a s a n .és diszgráfiavizsgálat során egy korábbi. Az e r e d m é n y e k szerint lisztérzékeny. A diszlexia. egyre többet aludt. a szabályt m e g t a r t a n i . tanulásban egyre k e v e s e b b e t teljesített. F ü g g v é n y e k n é l az a l a p v e t ő m e g f o g a l m a z á s o k a t tudja. súlyos diszlexia m a r a d v á n y t ü n e t e i t regisztrálták. A diéta h a t á s á r a n a g y o n lassú j a v u l á s t lehetett tapasztalni. T a n é v végén csak m a t e m a t i k á b ó l kapott kettes osztályzatot. kudarcai. n e m volt beteges. . valamivel k ö n n y e b b e n tanult. j o b b j e g y e k e t kapott. e g y i d ő b e n b i o p s z i á s vizsgálatot is el kell végezni. hogy az életvitelében s e m érte v o l n a annyi kudarc.és ifjúságvédelmi felügyelői szakon. h a n ^ m m a g a s s á g a is n ö v e k e d e t t . G a b i a t i z e n e g y e d i k évfolyamot n a g y o n fáradtan kezdte. a kijelölt m ű v e l e ­ tet elvégezni. A műveleti fogalom bizonytalansága mutatkozott meg a t r a n s z f o r m á c i ó k n á l . erős hasi g ö r c s ö k j e l e n t k e z t e k . F á r a d é k o n y ugyan. Az utolsó tanítási h é t e n újabb m e g r á z k ó d t a t á s érte a gyereket. ' A b i z a k o d á s . A tizedik é v f o l y a m o n a tanulásban továbbra is voltak nehézségei. A z o n o s típusú feladatoknál kb. így j u t o t t u n k el egy pszicholó­ g u s h o z . a k i n e z i o l ó g u s h o z sem m e n t többet. Kérjük az érettségi vizsgán ma­ t e m a t i k a tárgyból szóban feleltessék javasoljuk a m a g y a r i r o d a l o m és nyelvtan tantár­ gyak írásbeli érettségi vizsgáján a helyesírás értékelése alóli f e l m e n t é s t . J a n u á r b a n d e p r e s s z i ó s t ü n e t e k j e l e n t k e z t e k . de m i n d i g volt ereje újrakezdeni. talán tanulási n e h é z s é g e is keve­ sebb lett volna. sokat tanult. r e m é n y k e d é s mellett á l l a n d ó a n é r d e k l ő d t ü n k különféle l e h e t ő s é g e k után. s e m év v é g é n n e m b u k o t t m e g m a t e m a t i k á b ó l . de összetettebb feladatok meg­ oldásánál segítséget igényel. de i m m u n r e n d s z e r e sokat erősödött.Z. b á n á s m ó d r a szorul a középiskolában m a t e m a t i k a és m a g y a r nyelvtan tárgyak­ ból m i n d az értékeléskor.. Az év f o l y a m á n egészségi állapota az általa szigorúan betartott diéta mellett sokat ja­ s A k o r r e p e t á l ó n e v e l ő e l m o n d t a . pl. Ha a helyes diagnózist h a m a r a b b megállapítják^ a k k o r biz­ tos. A m e n n y i s é g i relá­ ciók. a l k a l m a z n i .1 7 + ( + 5 ) . hogy a l a p v e t ő h i á n y o s s á g o k tapasztalhatók: . u g y a n a n n y i f o g a l m á n a k h a s z n á l a t a m é g m i n d i g n e m biztos. F e b r u á r elején m a g a s láza lett. ahol érettségizett g y e r m e k .

5 . AMELYRE ÉPÍTENI LEHET. n e m sajnálni kell a tanulási és magatartási zavaros gyereke­ ket. A t a n k ö n y v e k m e l l é házi használatra külön g y a k o r l ó a n y a g o k a t állítottam össze. akit n e m viselnek m e g a k u d a r c o k .( „MINDEN TAPASZTALAT BOLTÍV. h o g y m i n d e n t a n í t ó tájékozódjon a d i s z k a l k u l i a . olvasottakat. Okker Kiadó ZÁRÓ GONDOLATAIM Budapest \ A tanulási z a v a r l e g t ö b b s z ö r m á s o d l a g o s t ü n e t k é n t m a g a t a r t á s z a v a r h o z is vezet. n a g y o n csen­ des lesz. Budapest. kudar­ c o k b a n élő gyerekből m i l y e n felnőtt lesz? Ki segíthet e z e k e n a g y e r e k e k e n ? M i n d e n k i . és így be­ építhetné a mindennapi munkájába. Ú g y é r z e m . Védekezik. A g y e r e k e m m e l együtt átélt n e h é z s é g e k e n g e m is m i n d e n f é l e s z e m p o n t b ó l megváltoztat­ tak. diszkalkulia). n e m kúszik . feszült. Bárczi Gusztáv Gyógypedógiai Főiskola Budapest. Országos Pedagógiai Intézet. Fejlesztő-módszertani tanfolyamokat v é g e z t e m (diszlexia. annál több a tudnivalója. S z ü k s é g l e n n e arra.. fejjel. Budapest. kibővítse a már meglé- 294 295 ." (ADAMS) vő ismereteit. szívvel. . akiket szüle­ ik különféle o k o k miatt n e m visznek s z a k e m b e r h e z . MESTERHÁZI ZSUZSA (szerk. HORVÁTHNÉ SZIGLIGETI A D É L ( 1 9 9 6 ) : Matematika kézzel. vagy befelé fordul. 1999-ben újabb két t a n f o l y a m o t v é g e z t e m : S i n d e l a r . d i s z l e x i a és diszgráfia felismerésében. de hozzáférhetővé kell tenni mindenki számára. Program ZP Oktatási Bt. vagy n e m beszél. E g y ideges. SZERDAHELYI MARTON. Nem mindegy sem a kisgyereknek. írás-. s z ü l ő k n e k ) . a z o k a t a szülőket. Fejlesztő Pedagógia. M i n d e n k é p p pszichésen is sérülnek ezek a gyerekek. iskolás évekre. 4 . . FEKETÉNÉ GACSŐ MÁRIA (szerk. aki h a m a r a b b észreveszi pl. de a b e t a r t á s u k h o z nincs m e g az alapfeltétel az iskolákban. . ZSÁMBOKI KÁROLYNÉ. Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA. h o g y a kicsi gye­ rek n a g y m o z g á s á b ó l k i m a r a d egy fázis. b o h ó c k o d i k . " nevelés I. B u d a p e s t e n l e h e t ő s é g e m nyílt olyan k ö n y v e k vásárlására. Bárczi Gusztáv Gyógypedógiai Tanátképző Főiskola Budapest. szemléletváltásra van szükség n a g y o n sok területen. E g y r e j o b b a n érdekeltek az olvasás-. Az iskolákban m e g kell te­ r e m t e n i a l e h e t ő s é g e t a külön fejlesztésre. SZARÓ PÁL és RÓZSÁNÉ CZIGÁNY ENIKŐ ( 1 9 9 7 ) : Pszichopedagőgia Korrekciós IRODALOM „Minél többet tud valaki. V a n n a k lehetőségek. T a l á n é p p ezért j o b b a n m e g é r t e t t e m ( m e g é r t e m ) . milyen érzéssel gondol vissza az. KRAUSZ ÉVA. akik elkeseredet­ ten m o n d j á k el. h a n e m m i n d e n lehetőséget m e g kell r a g a d n i a m e g s e g í t é s ü k r e . Ú g y g o n d o l t a m a „ j o b b t a n u l ó k n a k " s e m fog ártani. r e n d b o n t ó v á válik.g y e n g e s é g f e l i s m e r é s é n e k lehető­ ségei. e z e k után többet fogok tudni segíteni a z o k n a k a g y e r e k e k n e k . A tudással egyenes arányban nő a nem (Friedrich Schlegel) vagy inkább: annak tudása. diszgráfia. pl. M A R Ó T MIKLÓSNÉ. sem a családnak. felhívja v a l a m i l y e n formá­ ban m a g á r a a figyelmet. TORDA ÁGNES ( 1 9 9 6 ) : Szemelvények a tanulási zavarok köréből. Ú g y é r z e m . s z á m o l á s . akik ilyen p r o b l é m á k k a l k ü s z k ö d n e k . így m i n d e n tanítási órán h a s z n o s í t h a t n á a tanultakat.és a z o k n a k a t a n u l ó k n a k a megsegítése. Nincs olyan e m b e r k e . El kell tudni fogadni a másságot.) ( 1 9 9 0 ) : A logopédiai vizsgálat. a „ g y e n g é b b e k n e k " pedig m i n d e n k é p p segít(ett). TÓTH GÁBOR és KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 4 ) : Alapozó terápia.pedagógusoknak. oszt.Z s o l d o s p r o g r a m 1. Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest. megismerje a fejlesztési lehetőségeket. miben tudnak segítséget nyújtani a r á s z o r u l ó k n a k (gyerekeknek. amik nagy s e g í t s é g e m r e lesz­ nek m i n d e n n a p i m u n k á m b a n .) ( 1 9 9 6 ) : Diszkalkuliáról . Hol. M i n d e z e k mellett e l e n g e d h e t e t l e n volt az órai és házi feladatokban történő differenciálás. hogy mi mindent nem tudunk. DÉKÁNY JUDIT ( 1 9 9 5 ) : Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához. az otthoni g y a k o r l á s mellett m i n i m á l i s j a v u l á s t a p a s z t a l h a t ó g y e r m e k ü n k t a n u l á s á b a n . R é g e n tanítási ó r á i m o n ö s z t ö n ö s e n c s ö k k e n t e t t e m a h a l a d á s i t e m p ó t . tudás. MARK ( 1 9 9 7 ) : Diszlexia és egyéh tanulási nehézségek. n e m b e s k a t u l y á z n i . ha egy-egy anyagrészt j o b b a n b e g y a k o r o ­ lunk. a megkésett beszédfejlődését kell korrigálni stb. CSENDES ÉVA ( 1 9 9 7 ) : Életvezetési ismeretek és készségek I-II. Medicina Könyvkiadó. és 2. SELIKOWITZ. T ö r v é n y e k v a n n a k .

FÜGGELÉK .

A t o v á b b k é p z é s elsősorban ó v o d a p e d a g ó g u s o k . Z s o l d o s M á r t a Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-1085/1999 Indítási e n g e d é l y s z á m : XXV/2/383/2000 A 30 órás p r o g r a m felkészít a tanulási és magatartási zavarok m e g e l ő z é s é t célzó kognitív fejlesztő terápia használatára 5-7 éves korú ó v o d á s és iskolát k e z d ő g y e r m e k e k k ö r é b e n . képesek azok gyakorlati a l k a l m a z á s á r a . I n d í t á s f e n g e d é l y s z á m : T-302460-1009/99. .k o r r e k c i ó formáit és m ó d s z e r e i t . akik korszerű pszicho­ lógiai ismeretük birtokában tisztában vannak a fejlődés és fejlesztés főbb elméleti konce p­ cióival. nevelőotthoni p e d a g ó g u s o k és g y ó g y p e d a g ó g u s o k s z á m á r a ajánlott. tanítók. és jártas­ ságot szereznek a z o k gyakorlati a l k a l m a z á s á b a n . M e g i s m e r i k a fejlesztés elméleti és gyakorlati kérdéseit. 100 kontakt óra és 20 óra egyéni feladat az elméleti és gyakorlati foglalkozásokhoz. mind óvodai. A t o v á b b k é p z é s t szervezi az E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i Fői s kol a i Kar. Z s o l d o s M á r t a Tel.FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA AKKREDITÁLT KÉPZÉSI PROGRAMOK /. vagy egyéni fejlesztés formájában. A 120 órás továbbképzés célja olyan speciális szakemberek képzése.: (1)348-1318 299 . a sz e mé l y i s é g és értelmi fejlődés életkori és individuális j e l l e m z ő i v e l . az e r e d m é n y e k e l e m z é s é r e és é r t e l m e z é s é r e . Fejlesztő pedagógus Szakmai vezető: P o r k o l á b n é Dr. •Tájékoztatást ad: 2. 1097 B u d a p e s t Ecseri u.: (1) 322-4004 Ványi Ágostonná Dr. Elsajátítják a tanulási z a v a r o k pszichológiai és p e d a g ó g i a i diagnosztikáját. 3 . A fejlesztő m ó d s z e r az iskolai tanulást m e g a l a p o z ó kognitív k é p e s s é g r e n d s z e r g y e n g é n funkcionáló részeinek (részképességeinek) szisztematikus gyakorlását tartalmazza. mind iskolai csoportban. Isépy M á r i a Tel. Balogh Katalin Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-340/99. T á r c z y Szilvia Tel. a p r e v e n c i ó . A t o v á b b k é p z é s t szervezi az E L T E B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i Kar. Tájékoztatást ad: Dr.: (1 )267 0966/54-72 1 Sindelar—Zsoldos program Szakmai vezető: Ványi Á g o s t o n n á Dr. 3 A t o v á b b k é p z é s b e n az elméleti és gyakorlati órák aránya 50-50%.

p e d a g ó g u s . Földi R i t a Akkreditáció:300730-97/99 A 120 órás p r o g r a m tartalma: tanulási és viselkedészavarral k ü z d ő g y e r m e k e k fejlesztése m o z g á s t e r á p i á s eljárás segítségével. 3 Tel.4. T á j é k o z t a t á s . hogy a diszkalkuliára utaló t ü n e t e k m e g i s m e r é s é v e l a m a t e m a t i k a i tanulási zavarral k ü z d ő g y e r m e k e k r e m i n é l k o r á b b a n felfigyelhessenek. Speciális m ó d ­ szert t a n u l n a k . mellyel a szem-kéz integrált m o z g á s . diagnosztizálás e l v é g z é s é h e z . 26209-66/1998 Indítási e n g e d é l y s z á m : T-302460-132/1999 A 120 órás t a n f o l y a m o t g y e r m e k e k k e l hivatásszerűen foglalkozó s z a k e m b e r e k s z á m á r a szervezik.és kéztartás kialakítása m e g s e g í t h e t ő . j e l e n t k e z é s : Dr.: (1 )338-4054 . C s i n s z k a u.: (1)321-4830/172 5. A játék (az együttes játék) szerepe az. idegrendszer fejlődésében és a szocializációban.1. A g y e r m e k e k e t 5 . M á r t o n . Ecscri u. e-mail: e d c e u r o @ m a i l . intenzív képzési forma. o r g a n i k u s hátterű hiper/hipoaktív . t ö b b agyi területre kiterjedő idegrendszer-fejlesztés m ó d s z e r e . M á r t o n . T á j é k o z t a t á s t ad: G e r g e l y n é Vig E m e s e T e l .D é v é n y i É v a 06-20-924 6 4 2 2 5.ichomotoros fejlesztés J . A t o v á b b k é p z é s t szervezi az E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i Főiskolai K a r . Az 5. psz. Tájékoztatást ad: Dr. k i s c s o p o r t o s ( m a x . m e g k é 300 S z a k m a i v e z e t ő : J o r d a n i d i s z Ágnes A 8 ó r á s t a n f o l y a m o t szülő.2.3.kalkulia) sett beszédfejlődésű vagy d o m i n a n c i á t m é g ki n e m alakított n a g y c s o p o r t o s ó y o d á s o k n á l . j e l e n t k e z é s : B o h u s Z s u z s a . A matematikatanulás zavarai (disz. Tájékoztatás. A fejlesztő m ó d s z e r az iskolai t a n u l á s t m e g a l a p o z ó kognitív k é p e s s é g r e n d s z e r g y e n g é n f u n k c i o n á l ó r é s z e i n e k ( r é s z k é p e s s é g e i n e k ) szisztematikus gyakorlását tartalmazza.6. T I T Kossuth K l u b Tel. Hatá­ sos: m o z g á s ü g y e t l e n ( n a g y m o z g á s o k . Sindelar-Zsaldos program 2 S z a k m a i v e z e t ő : Ványi Á g o s t o n n á Dr.45 óra. és a m e g a d o t t t e l e f o n s z á m o k o n . h o g y a a diszkalkuliás g y e r m e k e k részére egyéni fejlesztési tervet ( p r o g r a m o t ) d o l g o z h a s s a n a k ki abból a célból. Z s o l d o s M á r t a (1 )348-1318 4. Mentálhigiénés Alapítási képzés. S z a k m a i v e z e t ő : Dr. A j e l e n t k e z é s feltétele: felsőfokú p e d a g ó g u s oklevél 5. Anyanyelvi-zenei helyesírás fejlesztés \ 2282.5. h o g y a K ö z o k t a t á s i T ö r v é n y mely paragrafusai a d n a k lehetőséget az egyéni elbírálásra. : ( 1 ) 4 6 6 . M á r t o n .4 1 5 4 : (28) 4 7 1 .2 2 7 9 . S z a k m a i v e z e t ő : Dr. 1097 Budapest.2 4 0 8 vagy 06-20-991 f a x . ' Tájékoztatás. Segítség az alaki diszgráfián Terepeutaképző S z a k m a i v e z e t ő : Dr. A terápia részletes b e m u t a t á s a lehetővé teszi. 5 fő) terápiákban vagy n a g y c s o p o r t o s fejlesztéseken. m a t a v .1 6 éves k o r u k i g tudjuk kezelni e g y é n i . Beszédpercepciós diagnosztika és terápia S z a k m a i vezető: D é k á n y Judit Alapítási a k k r e d i t á c i ó és indítási e n g e d é l y s z á m a : OM 1223/71/2001 A 30 órás tanfolyam segítséget nyújt a p e d a g ó g u s o k n a k abban. 1165 Budapest. a helyes ceruza. f i n o m m o t o r i k a ) . A t o v á b b k é p z é s t szervezi a Logopédiai K i a d ó K K T . Isépy M á r i a (1 )322-4004 Ványi Á g o s t o n n á Dr. I n f o r m á c i ó k a t k a p n a k arról. j e l e n t k e z é s : J o r d a n i d i s z Ágnes Tel. diszlexiás és alaki diszgráfiás g y e r m e k e k n é l .7 1 3 . h u 5. G ó s y M á r i a Alapítási a k k r e d i t á c i ó és indítási e n g e d é l y s z á m : OM 1223/2001 30 órás. ily m ó d o n segítve beilleszkedésüket k ö r n y e z e t ü k b e . S z a k m a i v e z e t ő : Dr. mi a további teendőjük a g y e r m e k integrált oktatása é r d e k é b e n . h o g y érvényesíthetik j o g a i k a t a k o m p l e x kivizsgálás. Tájékoztatást ad: Dr. Alapozó Terápia Alapítvány tanfolyam programjai S z a k m a i v e z e t ő : Dr. hogy a g y e r m e k e k saját képességeik és korlátaik figyelembevételével felzárkóz­ h a s s a n a k társaikhoz. 5 1 . 3.5.figye­ l e m z a v a r o s (régi rövidítésben P O S ) g y e r e k e k és e n y h e fokban értelmi f o g y a t é k o s o k n á l . a f u n k c i ó z a v a r j e l l e g é n e k megfelelő speciális fejlesz­ tés az idegrendszeri érés gyorsításával és a szenzoros integráció javításával. Z s o l d o s M á r t a Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-1084/1999 Indítási e n g e d é l y s z á m : T 302460-1069/1999 A 30 órás p r o g r a m felkészít a tanulási és magatartási zavarok befolyásolását célzó kognitív fejlesztő terápia h a s z n á l a t á r a általános iskolás g y e r m e k e k körében.D é v é n y i Éva Alapítási a k k r e d i t á c i ó . : ( l ) 3 6 5 .: (1)290-4115 301 .: ( 1 ) 4 0 7 . Jelentkezni lehet levélben u g y a n e z e n a c í m e n vagy a 2 1 4 3 Kistarcsa Pf.3. Az A l a p o z ó T e r á p i a az elemi m o z g á s m i n t á k r a és a m o z g á s k o o r d i n á c i ó fejlesztésére tá­ m a s z k o d ó k o m p l e x . H e l y e s í r á s g y e n g e s é g kezelését célzó két lépcsős tanfolyam p e d a g ó g u s o k n a k . t e r e p e u t a e g y a r á n t v é g e z h e t i . a f i n o m m o t o r i k a . G ó s y Mária Tel.D é v é n y i É v a A k k r e d i t á l á s : folyamatban I d ő t a r t a m : 2 lépcsőben 45 . diszlexia veszélyeztetett. Páli Judit Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300 703-240/1999 A t a n f o l y a m i d ő t a r t a m a : 30 óra 5.

2. B a r o s s u. A mai Budapesti Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika (BHRG) Alapítvány tanfolya­ KULCSFOGALMAK A z A l a p í t v á n y közel 2 0 é v e s s z a k m a i tapasztalat alapján összeállított t o v á b b k é p z é s i programjai fiatal ( 0 .hu/kokas ) éves kor között 0-3 éve kor között. „ o k o s í t ó " és s z a k e m b e r . Korai egyéni és kiscsoportos szenzomotoros fejlesztés TSMT-módszer alkalmazásával korai fejlesztés 11 tanulási zavarral k ü z d ő tanulók 14 fejlettségmérő lap 21 Alapítási a k k r e d i t á c i ó : X X V 1 6 3 / 2 0 0 0 6. eltérő fejlődésmenetet.3.omotoros fejlesztés HRG-módszer alkalmazásával szenzomotoros fejlesztés a TSMT-módszer alkalmazásával 3-7 éves kor a l a p o z ó terápia 33 POS 44 kognitív fejlesztő terápia 74 Sindelar m ó d s z e r 7 4 s z e n z o r o s integrációs elmélet 88 s z e n z o r o s integrációs terápia 89 m o z g á s t e r á p i a 111 beszédészlelés 117 diszlexia 140 logopédia 160 6. Alapítási a k k r e e d i t á c i ó : OM1221/20/2001 302 303 .7 éves ) megkésett. 1082 B u d a p e s t .: (1)250-3817 e-mail: I k h g r @ e l e n d e r .3 éves) és idősebb ( 3 .: (1)303-7298 7. 2 0 2 .t o v á b b k é p z ő K ö z p o n t . Korai 0-3 egyéni és kiscsoportos szenz.6. Kukás Klára zenéből indított módszere gyermekek harmonikus fejlesztésére szenzomotoros fejlesztés a HRG-módszer alkalmazásával 3-7 éves kor logopédiai osztály 174 M e i x n e r m ó d s z e r 175 diszkalkulia 181 m a t e m a t i k a i g o n d o l k o d á s 181 fejlesztőpedagógia 2 3 0 óvodai fejlesztés 231 autista g y e r m e k 275 ó v o d a .2 4 4 / 1 9 9 9 I d ő t a r t a m : 90 ó r a (3 évre bontva. évente 3 x 1 0 óra) T á j é k o z t a t á s i a d : Lájer V e r a ( 1 ) 2 0 9 . Tel. 1537 B u d a p e s t . 111. 6. Csoportos között Alapítási a k k r e d i t á c i ó : XXV/1/164/2000 6. fejlesztő. 3 8 4 Az interneten: http://www.1.iskola átmenet 234 „ 0 " osztály 235 h á l r á n y k o m p e n z á c i ó .bmc. Csoportos között Alapítási a k k r e d i t á c i ó : OM1221/21/2001 Tájékoztatást ad: L a k a t o s Katalin Tel.3 0 2 4 6 0 . h u Budapesti Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika Alapítvány Mozgásvizsgáló. r o m a gyerekek iskolai integrációja 2 6 0 M S S S T szűrő teszt 221 tanulási zavar szűrése 2 5 0 előkészítő státusz 2 5 6 iskolai m e n t á l h i g i é n é 2 0 3 S z a k m a i vezető: Dr.5.6 4 8 5 . K o k a s Klára Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-596/1999 Indítási e n g e d é l y s z á m : T .4. értékelés módja Alapítási a k k r e d i t á c i ó : XXV/162/2000 6. Pf. Szenzomotoros állapot és mozgásvizsgáló teszt alkalmazása. „ m á s f o g y a t é k o s s á g " tüneteit m u t a t ó g y e r m e k e k uszodai ( H R G ) és tornatermi ( T S M T ) fejlesz­ tési módjáról szólnak.1 7 3 9 .

ker. ker. Nevelési T a n á c s a d ó Vas Erika s z o m a t o p e d a g ó g u s Bp.T v S G A KÖTET SZERZŐI Bedők Andrea pszichopedagógus Campos J. Zuglói L o g o p é d i a i Intézet ' B p . Anna pszichológus Bp. Nevelési T a n á c s a d ó Általános Iskola S z v a t k ó A n n a klinikai s z a k p s z i c h o l ó g u s G y e n e i M e l i n d a pe da g ó g ia i szakpszichológus E L T E Pszichológiai Intézet Juhász Ágnes gyógypedagógus E L T E G y a k o r l ó L o g o p é d i a i Intézet K o n d o r Edit l o g o p é d u s Bp. Nevelési T a n á c s a d ó N a g y S á n d o r pedagógiai s z a k p s z i c h o l ó g u s D é k á n y Judit g y ó g y p e d a g ó g u s E L T E G y a k o r l ó L o g o p é d i a i Intézet Bp. egyetemi d o c e n s S z e g h ő n é P ó c s a Gabriella p e d a g ó g u s G o s z l o n y i Judit p s z i c h o p e d a g ó g u s B p . X. X. Nevelési T a n á c s a d ó P o r k o l á b n é Balogh Katalin G ó s y Mária nyelvész M T A N y e l v t u d o m á n y i Intézet Ny. X. N e v e l é s i T a n á c s a d ó C s é p é Valéria p s z i c h o l ó g u s M T A Pszichológiai Kutatóintézet Márton-Dévényi Éva ideggyógyász A l a p o z ó T e r á p i a Alapítvány M a r t o n n é T a m á s M á r t a pe da g óg ia i szakpszichológus B p . ker. X. Nevelési T a n á c s a d ó Zsoldos Márta gyógypedagógus­ pszichológus E L T E G y a k o r l ó L o g o p é d i a i Intézet 304 . IX. ker. ker. ker. X.