FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA

A fejlesztés főbb elméletei és gyakorlati eljárásai
Szerkesztette:
MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA

ELTE Eötvös Kiadó Budapest

A k ö n y v az Oktatási M i n i s z t é r i u m t á m o g a t á s á v a l , a Felsőoktatási P á l y á z a t o k Irodája által lebonyolított felsőoktatási t a n k ö n y v - t á m o g a t á s i p r o g r a m k e r e t é b e n j e l e n t m e g .

TARTALOM

M e g v a l ó s u l t a Fővárosi Közoktatásfejlesztési K ö z a l a p í t v á n y t á m o g a t á s á v a l .

Lektorálta: PORKOLÁBNÉ DR. BALOGH KATALIN A borítót tervezte:
HODOSI MÁRIA

Bevezető

gondolatok.

A

fejlesztő

pedagógia jelene

I. F E J E Z E T A PSZICHOMOTOROS ALAPKÉSZSÉGEK FEJLŐDÉSE E L M É L E T I ÉS T E R Á P I Á S M E G K Ö Z E L Í T É S E K A korai prevenciós fejlesztés ( P o r k o l á b n é Dr. B a l o g h K a t a l i n ) Az Alapozó Terápia elmélete és gyakorlata (Dr. M á r t o n - D é v é n y i É v a ) Az alapoz/) mozgásterápia alkalmazhatósága egy eseítükrében ( V a s E r i k a ) Kognitív fejlesztő terápia kognitív fejlesztő a tanulási zavarok kezelésében. (Dr. Brigitte Zsoldos Sindelar Márta) 72 88 9 11 32 67

Az ábrákat rajzolták: MAHR KÁROLY JESÚS REYES NUNEZ SARKADI ELVIRA

programja

JU0023?4?9

Hiszen ez. játék! - Szenzoros integrációs terápiák a fejlesztésben (Dr. S z v a t k ó A n n a ) Sz.enz.oros integrációs terápia egyes elemeinek alkalmazása

1B11815 72
© Martonné Tamás Márta, 2002 I S B N 9 6 3 4 6 3 545 8 Felelős kiadó: H. N a g y A n n a T ö r d e l é s , tipográfia: K ü t a h y a Bt. N y o m á s : Perfekt N y o m d a Felelős v e z e t ő : Laki Péter

a fejlesztőpedagógiában ( B e d ő k A n d r e a ) Mozgásterápia gyermekeknek pszichoterápiás célkitűzéssel ( C a m p o s J. A n n a )

105 111

II. F E J E Z E T A Z I S K O L A I B E V Á L Á S H O Z S Z Ü K S É G E S R É S Z K É P E S S É G E K ZAVARAI. E L M É L E T ÉS E S E T I S M E R T E T É S A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatának zavarai (Dr. G ó s y M á r i a ) A szóvakságtól a diszlexiáig (Dr. C s é p é Valéria) 115 I 17 139

5

Logopédiai csoportok, osztályok működése a gyakorlatban - Kőbányán ( K o n d o r Edit)

BEVEZETŐ
159

GONDOLATOK

A FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA JELENE

A disz.kalkulia ( D é k á n y Judit - Dr. J u h á s z Á g ne s )

181

III. F E J E Z E T MUNKAMEGOSZTÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ Ó V O D Á B A N ÉS AZ ISKOLÁBAN A diagnosztika és terápia szakmai szervezeti lehetőségei 203 209 225 234 238 Magyarországon ( M a r t o n n é T a m á s M á r t a ) A „ Fejlettségmérő lapok" óvodai alkalmazása ( P o r k o l á b n é Dr. B a l o g h Katalin) Preventív szűrés és fejlesztés az óvodában ( M a r t o n n é T a m á s M á r t a ) Együttműködés az óvoda és a fejlesztő pedagógus között ( G o s z t o n y i Judit) Az óvoda-iskola átmenet: egv új képzési forma kialakítása (Dr. G y e n e i M e l i n d a ) Prevenciós tanulási zavar szűrése az általános iskola 254 264 279 284 201

„A személyiség tartós befolyásolása csuk az interperszoná­ lis kapcsolatokon keresztül lehetséges. A személyiség kü­ lönböző torzulásai is az interperszonális kapcsolatok hiá­ nyából, vagy hibás voltából jönnek léire."

(Suliivan)

A közoktatást megújító törekvésekben kulcsfontosságúnak tartjuk a p e d a g ó g u s személyi­ ségét, a személyiségből fakadó m o d e l l h a t á s minőségét. A t á r s a d a l o m b a n m e g m u t a t k o z ó problémák, a jelenlegi szervezeti keretek m ű k ö d é s i za­ varai a mind koraibb p r e v e n c i ó fontosságát támasztják alá. Egyre n a g y o b b hangsúlyt kap az ó v o d á s életkorban m e g v a l ó s u l ó differenciált egyéni b á n á s m ó d és fejlesztés, valamint az iskolában az átlagtól eltérő, viselkedési és/vagy teljesítmény-problémákkal k ü s z k ö d ő g y e r m e k e k speciális, korrektív ellátása. A „fejlesztő p e d a g ó g u s " s z a k m a l é t r e h o z á s a és s z a k e m b e r e k k é p z é s e ezen cél m e g v a l ó s í t á s á h o z kíván hozzájárulni. A fejlesztő p e d a g ó g u s e l n e v e z é s ma még végzettségében, ellátási kereteiben igen tág fogalom. Itt fontos elkülöníteni, hogy az adott képzési forma a m i n d e n n a p i óvodai/iskolai m u n k a s z e m l é l e t é n e k és m ó d s z e r t a n á n a k g a z d a g í t á s á h o z vagy terápiás, fejlesztő tevé­ k e n y s é g h e z ad szakmai ismereteket. E z e n belül is m e g kell különböztetni az a l a p o z ó kép­ zés adta, átfogó elméleti és módszertani ismeretanyagot biztosító, valamint az egy-egy spe­ ciális diagnosztikus és/vagy terápiás módszertanra oktató képzéseket. H i s z e n adott esetben az E L T E G y ó g y p e d a g ó g i a i Főiskolai Karán képzelt p s z i c h o p e d a g ó g u s t , illetve pl. a Sindelar tanfolyamon végzett ó v ó n ő t is megtalálhatjuk fejlesztő pedagógusi m u n k a k ö r b e n . M i n d e z e k a fejlesztő p e d a g ó g u s i m u n k a k ö r betöltéséhez szükséges végzettségi előírá­ sok és m u n k a k ö r i feladatok szabályozásának fontosságára hívják fel a figyelmet. Mi tehát a fejlesztő p e d a g ó g u s k o m p e t e n c i a k ö r e ? Kikre és milyen eszközökkel terjed ki a fejlesztő p e d a g ó g u s i tevékenység' 1 1. C s a k n o r m á l IQ ö v e z e t b e tartozó g y e r m e k k e l foglalkozik teljesítményzavar esetén. 2. D i a g n o s z t i k u s t e v é k e n y s é g e csak a képzéseiben elsajátított tesztek felvételére és ér­ tékelésére terjed ki. 3. A d i a g n o s z t i k u s és terápiás k o m p e t e n c i a k ö r é t m e g h a l a d ó eseteket köteles speciális s z a k e m b e r h e z irányítani. 4. T e v é k e n y s é g é t más szakemberekkel ( ó v o d a p e d a g ó g u s , tanító, logopédus, pszicholó­ gus stb.) ö s s z e h a n g o l t a n végzi. 5. A fejlesztő foglalkozások szakmai minőségéért felelős. Célunk, hogy az általunk bemul atott könyv segítsen eligazodni az elmélet és az azt hasz­ nosító gyakorlat útvesztőiben. E h h e z kíván v a l a m e n n y i kedves Olvasójának sok sikert: a sz.erkesz.tő és a lektor

első osztályában ( M a r t o n n é T a m á s M á r t a ) Hátránykompenzáció és roma gyermekek iskolai integrációja ( N a g y S á n d o r ) Fejlesztő foglalkozás autista gyermekkel (Gosztonyi Judit) Mi lesz Veled, emberke? Esetismerletés(Szeghőné P ó c s a Gabriella)

FÜGGELÉK Fejlesztő pedagógia akkreditált képzési programok Kulcsfogalmak A kcitet szerzői

297 299 303 304

1

6

I. FEJEZET A PSZICHOMOTOROS ALAPKÉSZSÉGEK FEJLŐDÉSE ELMÉLETI ÉS TERÁPIÁS MEGKÖZELÍTÉSEK .

környezet n e m a v a t k o z h a t be. meg. és az ezekből l e v e z e t h e t ő szükségszerűség. a m e l y b e n a fejlődés v é g b e m e g y . ha­ n e m : a fejlesztendő korosztály érési f o l y a m a t á h o z igazított. lefolyásának intenzitása és kiteljesedése m i n d i g az­ zal a környezeti ráhatással van összefüggésben. a korrepetálással. fő tennivaló a fejlődő funkciók b e é r é s é n e k kivárása. m e l y b e a diszfunkcióként értelmeznek. az olvasástanítás. a j e l e n s é g t ü n e t o k á r a irányuló. a m e ­ lyek direkt ráhatással g y o r s teljesítmény-. az erőltetett rátanítással. matok irányította fejlődés beindulása. hogy 6-7 é v e s b e i s k o l á z a n d ó g y e r m e k e i n k pszichés fejlettsége k o r á n sem kielégítő. Az.az. hogy a korai fejlesztésre szükség van-e vagy nincs. Hajlamosak v a g y u n k a p e d a g ó g u s r a . hiszen a belső érési folya­ elválaszthatatlan fogalmak. holott korábbi vizsgálatainkban (1990) mi is úgy találtuk. vagy v i s e l k e d é s v á l t o z á s t e r e d m é n y e z h e t n e k . ami a fejlődést ténylege­ sen m e g h a t á r o z z a . az életkori sajátosságaihoz il­ leszkedő eljárásokkal t ö r t é n ő támasznyújtást.s z e r v e z é s . a gyer­ mek életkori sajátosságaihoz n e m illeszkedő o k t a t á s . megváltoztatását célozza E b b ő l k ö v e t k e z ő e n m i n d i g indirekt. Pszichológiai fejlesztésen n e m a fejlődési ü t e m m e c h a n i k u s felgyorsítását értjük. és az alapfogalmakat lehatárolnunk. valóban n e m adekvát olvasástanítási m ó d s z e r e k . pl. akik mindenféle beavatkozást pedagógiai Fő irányadó s z á m u n k r a a spontán érési folyamat. A pszichológiai fejlesztés a pszichikus struktúrák teljesítményt vagy viselkedést létrehozó pszichikus funkciók. h a n e m a fejlődésünket befolyásoló tényezők bonyolult k ö l c s ö n h a t á s á n a k függvénye. folyamatos és idő­ ben e l h ú z ó d ó . amely az éppen fejlődő pszichikus funkciók 11 . az alkalmazott oktatási m ó d s z e r e k r e hárítani az is­ kolai k u d a r c o k a t . A p e d a g ó g i a és p s z i c h o l ó g i a szemlélete között is ellentétek feszülnek. E z e k h e z n e h e z í t ő k ö r ü l m é n y k é n t j á r u l h a t n a k a pl. A fejlesztés n e m a z o n o s a változtatással.A KORAI PREVENCIÓS FEJLESZTÉS P O R K O L Á B N É B A L O G H KATALIN I. n e m szubjektív vélekedések kér­ dése. vagy m á r ó v o d á s k o r b a n célszerűnek tartják az idegen nyelvek oktatását. hogy m á r 3^1 éves korban is e l k e z d h e t ő a ta­ nítás.tranzakciója . BEVEZETŐ GONDOLATOK A FEJLESZTÉSRŐL A korai (iskoláskor előtti) fejlesztés kérdése m i n d a mai napig megosztja a s z a k m a i közé­ letet és igen szélsőséges á l l á s p o nt o k látnak napvilágot. Jelentős a z o k n a k a s z a k e m b e r e k n e k a tábora. A belső érés és a környezet kölcsönhatása . Másfelől t a l á l k o z u n k olyan v é l e m é n n y e l . C é l s z e r ű e z e k e t az ö s s z e t e v ő k e t A fejlődés és fejlesztés egymástól áttekintenünk. a túl bő t a n a n y a g o k .

. hogy miiven lehetőségeink vannak a pszicholó­ giai A befolyásoláshoz. csakis kell sajátos speciális kör­ hogy a sok e g y m á s t ó l függetlenül alakuló tényező miatt a g y e r m e k értelmi fejlődése egye­ A fejlődés irányvonalába é p p ú g y beletartoznak az egyes funkciók b e é r é s é h e z s z ü k s é g e s ún. amelyekben az egyes pszichikus funk­ Ha megfelelő m e n n y i s é g ű és m i n ő s é g ű inger éri az ideg­ Ezek ún. lyekben a g y e r m e k k ü l ö n ö s e n é r z é k e n y e g y e s k ü l s ő h a t á s o k r a . Itt az öröklődés irányzatai és kör­ között n y e z e t m e g h a t á r o z ó szerepét kell tisztáznunk. m o z g á s . A környezeti fellételek illesztése az. a valakihez k a p c s o l ó d á s lehetősé­ ge és ö s z t ö n z é s e . fejlődést meghatározó tényezők . afejlődésben. Az egypetéjű ikrek e s e t é b e n is kissé eltérően alakul a személyiség. A l a p v e t ő a n n a k a k é r d é s n e k a tisztázása. testvérek e s e t é b e n 0. ismerni a fejlődési fázisok lényege. tehát za m e g . 2 0 0 0 ) a korai rehabilitá­ cióval. 1982) Ezeket az é r z é k e n y p e r i ó d u s o k a t különös fogékonyság j e l l e m z i egy-egy p s z i c h i k u s funkció (pl. ( P o r k o l á b n é . fokozott é r z é k e n y ­ ség a k ö r n y e z e t i h a t á s o k r a ) .k i b o n t a k o z á s á h o z és b e g y a k o r l á s á h o z biztosít megfelelő szociális és tárgyi feltételeket a k ö r n y e z e t b e n . De n e m c s ö k k e n t i a környezeti hatások j e l e n t ő s é g é t a további összefüggések megfogal­ genetikai program kibontakozása Pontosan ez nyezeti feltételek biztosítása mellett megy végbe. Az újszülöttekre irányuló vizsgálatok megállapították. mint az érzel­ mi vagy a szociális fejlődésben.egyes területeken a kapcsolat hibásan j ö n létre.ismerni kell a n o r m á l fejlődés jellemzőit. az csak és kizárólag a környezettől függ („tabula r a s a " ) . D ö n t ő a m i k r o k ö r ­ n y e z e t hatása. . hogy a környezeti t é n y e z ő k szerepe. hogy az élet korai s z a k a s z á b a n (újszülött csecsemő) tikailag mazása. s hogy m i l y e n n é válik. N e m szabad s z e m elől tévesztenünk e fogékonyság átmeneti jellegét! Az egyes funkciók szenzitív p e r i ó d u s ­ ban e l m a r a d t fejlesztése a későbbiekben ugyan b e h o z h a t ó . 12 13 .úgy kell elképzelnünk a így gyermekfejlődését. Flavell így A g y e r m e k egész fejlődése a k ü l ö n b ö z ő fejlődési út­ meg: „. a m e ­ rendszert. s s z ü l e t é s e pillanatától k i e m e l t szerepet j á t s z i k a fejlődésében.más-más i d ő p o n t b a n . a közvetlenül rá ható k ö r n y e z e t i t é n y e z ő k j e l l e m z ő i . a fejlődési folyamat g e n e t i k u s a n m e g h a t á r o z o t t . . Gessel. szenzitív (érzékeny) fázisok vagy szakaszok. hogy EJ e s e t é b e n 0. a befo­ lyásolás j e l e n t ő s é g e n e m c s ö k k e n . beszéd stb. B o w e r ) e r e d m é ­ nyeként b i z o n y o s h a n g s ú l y e l t o l ó d á s tapasztalható az öröklődés irányába. a fejlesztésre..egyes struktúrák között n e m alakul ki kapcsolat. A g y e r m e k születésekor „tiszta l a p p a l " indul. W. A fejlődés soha nes vonalú. fokozott é r z é k e n y s é g g e l reagál. Egypetéjű (EJ) és kétpetéjű ( K J ) ikrek k ö v e t ő vizsgálatával megállapíthatták. Az öröklés és környezet befolyásoló hatásának mértékéről pontosabb információt az i k e r k u t a t á s o k szolgáltattak (Galton. A fejlődéslélektani kuta­ tások olyan életkori sz. C s é p é Valéria.i s m e r t e b b t ö b b szélsőséges n é z e t ismert. A kognitív fejlődésben jobban n y o m o n követhetők a szenzitív szakaszok. i m p u l z u s o k j e l e n l é t e . egye­ töretlen fejlődésmenetet. s e z e k integrációja hoz létre egy új minőséget fogalmazta fejlődési (Flavell. . Ezt a hazai j e l l e m z ő i t . mitől függ a beavatkozásunk hatékonysága. a függőségre törekvés. minden képességre egyformán kiterjedő. mintha netlen". a fejlesztés k u t a t á s o k is alátámasztják ( K a t o n a F e r e n c .) fejlesztése szempontjából. az idegrendszeri folyamatokban program történő változás megy (belső érési folyamat) a gene­ meghatározott Az ép irányításával optimális végbe. érési folyamathoz. P a p o u s e k . vonalakból (sok s z á l b ó l ) ö s s z e t e v ő d ő háló. Ezek a kritériumok (Flavell koncepciója szerint): . (Flavell. ki. a fejlődő e g y e d konkrét s z e m é l y e s k a p c s o l a t a i n a k m i n ő s é g e . a „ m i n d e n o l d a l ú a n fejlett s z e m é l y i s é g " kialakítása a cél. Az egyes periódusok e g y m á s b a folyhatnak.ugrásszerű változások figyelhetők m e g . d e csak b i z o n y o s k r i t é r i u m o k m e g l é t e mellett lehet ha­ tékony.53 az egybeesés.egyes területeken a kapcsolat labilis m a r a d . F o n t o s m e g á l l a p í t á s a e z e k n e k a kutatásoknak. Ez az adottság b e n n e van a genetikai programjá­ b a n . h o g y a h h o z m i n d i g b i z t o s í t s u k a z é p p e n s z ü k s é g e s k ö r n y e z e t i feltételeket. p e r c e p c i ó . E b b e b e l e é r t e n d ő a bio-szociális ö s z t ö n k é s z t e t é s is. Összegzésként tehát megfogalmazhatjuk.egyes területeken lemarad a fejlődés. hogy a gyermek „humán specifikus prediszpozíciókkar születik: az e m b e r i k ö r n y e z e t r e . az abból j ö v ő i n g e r e k r e (arcra-hangra) fogéko­ n y a b b . h a n e m a z intrauterin ( m é h e n belüli) fejlődéshez is e l e n g e d h e t e t l e n az optimális környezet. N e w m a n n ) . Ez teszi képessé a fejlődő egyedet a szocializációra. nem jelent egy egységes. a m i k o r a nevelés m i n d e n h a t ó s á g á t feltételezve pl.akasz. 1997) Ezek hiányában a fejlődési folyamat _ lelassul.. Stern konvergencia-elméletében az öröklés és k ö r n y e z e t e g y ü t t e s hatását fogalmaz­ N e m c s a k a z e x t r a u t e r i n ( m é h e n kívüli) fejlődéshez. Gartner. retardált fejlődési m e n e t k ö v e t k e z i k be.8. A nativista-elmélet hívei szerint a fejlődést döntően az örök­ lés befolyásolja. L é n y e g é b e n ez a szociológiai szemlélet j e l e n i k m e g az ö t v e n e s évek p e d a g ó g i á j á b a n . érési (inkubációs) szakaszok. v a l a m i n t az átmeneti visszaesések.ok m e g l é t é t mutatták ciókfejlődése a legintenzívebb.6. a k k o r a k ü l ö n b ö z ő képességek fejlődésében . mint az egy adott fejlődési szinten viszonylag hosszú ide­ ig tartó g y a k o r l ó szakaszok. útvonalakból 1982) sokféleképpen összetett háló lenne. lehetséges.elméleti elgondolások . a n e m túl erős és n e m túl g y e n g e in­ gerek. . B a c o n és L o c k e szenzualista-elméletében azt a feltevését f o g a l m a z t a m e g . de az e g y e s időszakok vezető funkciói m e g h a t á r o z h a t ó a k . 1999. de talán s o h a s e m lesz ugyan­ olyan m i n ő s é g ű . m i n t ha az adott é r z é k e n y korban fejlődött volna. A k i l e n c v e n e s évek fejlődéslélektani kutatásainak ( M c C a l l . KJ e s e t é b e n 0. m i s z e r i n t a fejlődésért kizárólag a k ö r n y e z e t a felelős.a szenzitív s z a k a s z o k meglétét (adott funkciók intenzív fejlődése.

alapján játításához A tényleges le iskolai az. újratanulása. A korai fejlesztés m e g k e r ü l h e t e t l e n .. forma. a gyermekeket normál Mindezek soroljuk.) Korrekció: a fejlődési ívben b e k ö v e t k e z e t t m e g a k a d á s . Egy budapesti lakótelepi ó v o d a iskolába m e ­ n ő n a g y c s o p o r t j á b a n k o m p l e x p s z i c h o l ó g i a i szűrést v é g e z t ü n k 5 .az a l a k . Az ó v o d á b a n szűrt g y e r m e k e k e t k ö v e t t ü k az alsó tagozat négy évén át folyamatos peda­ gógiai megfigyeléssel és félévenkénti teljesítményelemzéssel az írás-olvasás és s z á m o l á s területén. követelményeknek jó amelyek és az a szinten megfelelés határoltuk a pszichikus alapkultúrtechnikák perceptuo-motoros elsa­ struk­ a) Az oki h á t t e r e t feltáró d i a g n o s z t i k a . Az o p t i m á l i s fejlődéshez.a Gestalt látás. K u t a t á s u n k a t aktuális t á r s a d a l m i p r o b l é m a ö s z t ö n ö z t e . . a „ d o m i n á n s s t r u k t ú r á k " k i b o n t a k o z á s á t és b e g y a k o r l á s á t biztosító k ö r n y e z e t i h a t á s . l e m a r a d á s r e n d e z é s é r e irányuló beavatkozás. a m e l y e k hipotéziseink szerint m e g h a t á r o z z á k az a l a p k u l t ú r t e c h n i k á k elsa­ játításához s z ü k s é g e s tanulási képességeket.6 és 6 . a p a t o l ó g i á s t ü n e t e k b ő l k i i n d u l v a . b) K o m p l e x ráhatással az o n t o g e n e t i k u s fejlődés fázisainak ( r e p r e z e n t á c i ó s szintjeinek) bejáratása.a h a n g z ó k s o r b a r e n d e z é s é n e k és s z e k v e n t á l á s á n a k k é p e s s é g e . m é r e t felismerése (észlelési k o n s t a n c i á k ) . a m e l y m e g a d o t t s z e m p o n t o k alapján történt. Diszlexia P r o g n o s z t i k a .alak-. mivel ha­ z á n k b a n ma is évről küzdők keznek. és me­ lyik életkori szakasztól k e z d ő d ő e n ? . B e n d e r . zékszervi fogyatékosságuk nehézséggel küzdenek az írás-olva­ sás és s z á m o l á s technikájának elsajátításában. a látási és hallási észlelési funkciók összerendezett. Az iskolai a l k a l m a s s á g o t biztosító pszichés fejlettség szintje az alábbi funkciók zavar­ talan m ű k ö d é s é t kívánja m e g : intelligenciahányadosuk nincs.adott h a n g z ó k k i e m e l é s e . ellenére akik ép értelmi övez. a l e m a r a d á s h e l y é n e k és m é r t é k é n e k k o n k r é t szükségesek. a m e l y e k jelentős p r o g n o s z t i k a i értéket m u t a t t a k a g y e r m e k e k iskolai karrierjére vonat­ kozóan. a környezeti ráhatás t u d a t o s a l k a l m a z á s a .T e s z t és G o o d e n o u g h t . .B .Lehetséges-e egy p r e v e n c i ó s befolyásolás az iskoláskort m e g e l ő z ő e n és m i l y e n e s z k ö ­ zökkel? . esetenként Tanulási zavarral rendel­ ér­ kiemelkedő. tervezett foglalkoztatásával azok gyako­ . fordítható. és az a z o k h o z a d e k v á t eljárásokkal kell k i m o z d í t a n i a g y e r m e k e t .o l v a s á s . .M e l y p s z i c h i k u s funkciók . E z t kiegészítette az a n y á k t ó l felvett a n a m n é z i s és az ó v ó n ő k által v é g z e t t m e g f i g y e l é s . m e g s z i l á r d u l á s á t c s a k az.a helyes téri irányok felismerése.struktúrák . . (A szociális és tárgyi feltételek megléte. csoportjába évre nő a tanulási zavarral küzdő tanulók s z á m a .Milyen l e h e t ő s é g e k a d ó d n a k az iskoláskori k o r r e k c i ó r a a p e d a g ó g u s s z á m á r a ? Vizsgálatunk első s z a k a s z á b a n közvetlen c é l u n k az volt. h o g y az o l v a s á s e l s a j á t í t á s á r a a l k a l m a s 14 15 .a d o m i n á n s k é p e s s é g s t r u k t ú r á k k i a l a k u l á s á t . PREVENCIÓS FEJLESZTÉS A TANULÁSI ZAVAROK MEGELŐZÉSÉRE T a n u l m á n y u n k b a n a z o k a t az elméleti összefüggéseket és gyakorlati t a p a s z t a l a t o k a t adjuk k ö z r e .e m b e r r a j z . keresi a m e g o l d á s lehetőségeit iskoláskorúak k ö r é b e n . Feltétlenül s z ü k s é g e s .okat Ezek beválás .h á t t é r m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é n e k k é p e s s é g e . Flavell k o n c e p c i ó j a alapján körvonalazhatjuk a fejlesztés k ü l ö n b ö z ő formáit is. A korrekciós fejlesztés fontos feltételei: megállapítása.M i l y e n fejlődési sajátosságokat m u t a t n a k e z e k a funkciók . E g y b e n m ó d nyílott a z o k n a k a s z ű r ő e l j á r á s o k n a k a l e h a t á r o l á s á r a II.szük­ séges. . egymásba át­ legyen a sekre kellett választ keresni: .a tantervi funkciókat. A l k a l m a z o t t m ó d s z e r e i n k v o l t a k : B u d a p e s t i B i n e t Intelligencia-Teszt.struktúrák . A n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m főként a m á r kialakult és az iskolai teljesítményben is m e g ­ m u t a t k o z ó t a n u l á s i z a v a r o k k a l foglalkozik.h a t á r o z z á k m e g e l s ő s o r b a n az a l a p k u l t ú r t e c h n i k á k ( í r á s . mindenekelőtt a percepciós túrákban k e r e s e n d ő k . h o g y feltárjuk a z o k a t a pszichi­ kus funkciókat. Feltáró vizsgálatunkban neveléslélektani szemléletből .M i l y e n d i a g n o s z t i k a i eljárásokkal lehet szűrni ezeket a fejlettségi m u t a t ó k a t .fejlesztés . (vizuális diszk­ rimináció) alábbi területeit: . életkorhoz adekvát tevékenységi fonnák c é l t u d a t o s a n roltatásával .a h a s o n l ó h a n g z ó k között az a z o n o s a k és eltérőek m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e . Az indultunk ki.6 é v e s g y e r m e k e k n é l . így az alábbi kérdé­ auditív észlelés (auditív diszkrimináció) területén is.3 . . vagyis az ú g y n e v e ­ zett tanulási k é p e s s é g e k e t ? integrált működése a h h o z .érhetjük el. a m e l y e k e t közel másfél é v t i z e d e s feltáró és fejlesztő kísérleteink e r e d m é n y e k é n t f o g a l m a z h a t u n k m e g . az é p p e n fejlődő p s z i c h i k u s struktúrák.T e s z t . .etbe sorolható. Frostig-Teszt. Prevenciónak t e k i n t h e t ő a szenzitív p e r i ó d u s b a n a l k a l m a z o t t t á m a s z n y ú j t á s .a s o r b a r e n d e z é s és szekventálás képessége.s z á m o l á s ) m e g f e l e l ő szintű elsajátítását. A k o r r e k c i ó s fejlesztés m e g t e r v e z é s é n e k az e l a k a d á s szintjéig kell v i s s z a m e n n i . azokat képességékkel Elsőként említhetjük a finom m e g k ü l ö n b ö z t e t é s r e k é p e s vizuális észlelés.1 0 é v e s k o r b a n ? C s a k a n o r m á l fejlődési j e l l e m z ő k b i r t o k á b a n lehetséges b á r m i n e m ű el­ térés m e g á l l a p í t á s a .

m o t o r o s k o o r d i n á c i ó . illetve e z e k n e k a funkcióknak a diszparitásában. A két s z a k a s z e g y m á s r a é p ü l .k i n e s z t e t i k u s é r z é k e l é s é t az a k u s z t i k u s o k k a l köti össze. a s z e n z o r o s ingerlés és a n o r m á l i s agyi aktivitás e r e d m é n y e .gyermek. A) Az intramodális szint i_ Az iskolai a l k a l m a s s á g o t m e g h a t á r o z ó pszichés fejlettség ezen integrációs f o l y a m a t o k za­ vartalan lefolyásán múlik.). de az írott s z ö v e g b e n is s o k s z o r elő­ forduló olyan típusú hibák. 2. írás beszéd jel III. a téri irányok megítélési ne­ hézségeivel. L é t r e j ö n n e k az i n t e r m o d a l i t á s s é m á k . d i e n c e p h a l o n . a m e l y e k n e k visszafelé olvasva.h o r i z o n t á l i s : két agyfélteke. a térészle­ lés h i á n y o s s á g á b ó l . ha a váltáshoz kellő s z á m ú sémával rendelkezik az adott szinten. Kósa.vertikális: agykéreg. észreveszi azo­ kat. s z á m o k fordított írása. vagy s z í n ű e k . 1986). b) Az e g y e s b e t ű k . SzerialitásbaW h i á n y o s s á g o k . II. amit fog. c) Az o l v a s á s és írás olyan típusú zavarai m ö g ö t t . k o o r d i n á c i ó j a az agyban az egyensúlyi állapot m e g t a r t á s a é r d e k é b e n . m i n d e n e k e l ő t t a nagy és testközeli m o z ­ g á s o k segítik e l ő . d-p b e t ű k gyakori összetévesztése. agytörzs. . agytörzs és gerincvelő. figyel rájuk. integrációs zavarában kere­ sendők (P. hogy reagál az egyes ingerekre. olvasástartása. r e d u n d á n s ingerek e l n y o m á s a . az írás és olvasás k é p e s s é g megszerzésének. koordináció. 1985. a térbeli összefüggések felfogási nehézségeiből. a vízszintes-függőleges irány felcserélése. intramodális) szakaszt és B) a s z u p r a m o d á l i s szakaszt. a m e l y e k a Gestalt-látás. a szűrőeljárásul használt testek e r e d m é n y e i t te­ kintve m a g a s a z o k előrejelző értéke. I. bazális ganglion. Az i n t e g r á c i ó aktív folyamat. kooperációját. kisagy. majd k é s ő b b a vizuálisokkal. K o r á b b i d i a g n o s z t i k a i szűrőeljárások kialakítását c é l z ó v i z s g á l a t a i n k e r e d m é n y e i azt mutatták. 16 A fenti ö s s z e f ü g g é s e k e t figyelembe véve. a szem-kéz. Ayres k o n c e p c i ó j a szerint az integráció egy v a g y t ö b b funkció (folyamat) interakciója. a m i k o r is a g y e r m e k n e m ismeri fel a már ismert. J. hogy bizonyos típusú tanulási zavarok okai a p e r c e p t u o . vagy s z a v a k felismerési n e h é z s é g e i . Az integráció f o l y a m a t á b a n a l a p v e t ő szerepe van a m o z g á s n a k . erős színei. a b e t ű k n a g y s á g á n a k e g y e n e t l e n s é g e i .az alakés formaállandóság fejletlenségét tételezhetjük fel. A k o n v e r g e n s n e u r o n o k a k ü l ö n b ö z ő s z e n z o r o s forrásokból s z á r m a z ó i n f o r m á c i ó k a t e g y á l t a l á n o s integrációs struktúrára irányítják. legátlása is hozzátartozik. Alapját adja ez az integráció a beszédelsajátításnak. vizuális auditív kinesztéziás taktilis 1 modalitás-specifikus feldolgozási szint szeriális szint intermodális nált mozgás. Balogh. K é p e s összekötni a k ü l ö n b ö z ő érzékelési m o d a l i t á s o k a t . m e g t a n u l t betűket. . ami két alszakaszból áll: az i n t e r m o d á l i s és szeriális integ­ ráció szakaszából. v a l a m i n t a látott-hallott i n g e r e k n e k fin o m m o z g á s o s cselekvésre fordítási k é p e s s é g e .m o t o r o s funkciók fejlet­ lenségében. betűk. S z e r v e z ő d é s e . Az írástanulásnál a felsoroltak mellett elengedhetetlen a finommotoros koordi­ \ olvasás. A tanulási zavarokkal k ü z d ő g y e r m e k e k t e l j e s í t m é n y j e l l e m z ő i : a) K u s z a írás. a f i n o m m o t o r i k u s fejletlenséggel A g y e r m e k n e k az a kialakuló képessége. 17 . szavakat. totális érzékelő apparátus gyer­ m e k e i n k n é l ? E l l e n k e z ő e s e t b e n a funkciók e g y e n e t l e n m ű k ö d é s e tanulási zavart o k o z az iskolában. s csak a k k o r j e l e n i k m e g a k ö v e t k e z ő fejlődési p e r i ó d u s a g y e r m e k fejlődésében. Affolter (és m u n k a t á r s a i ) az észlelési folyamatok fejlődésében két fontos szakaszt kü­ lönböztet meg: A) az érzékelésspecifikus (modalitásspecifikus. a szenzoros h o m e o s z t á z i s h o z (egyensúly­ h o z ) a fölösleges. A speciális fejlődési f o l y a m a t o k e g é s z é l e t ü n k ö n át végigkísérnek. h o z h a t ó összefüggésbe. d) Az o l v a s á s n á l r e n d k í v ü l g y a k o r i n a k b i z o n y u l ó . szótagok felcserélése. Szeriális szakasz Az e g y m á s t k ö v e t ő a z o n o s vagy k ü l ö n b ö z ő modalitású ingerek téri-idői összekapcsolá­ sát j e l e n t i . az alakszervezési folyamat fejletlenségéből adódhatnak. a szem-kéz ö s s z e r e n d e z e t t m ű k ö d é s e . é r d e k e s tapintása. a szokatlan preferenciákkal van összefüggésben. hogy az a tárgy. olyan s z a v a k felcserélése. mint a betűk. Intermodális szintek szakasz belül sajátít el rendezési sémákat. P. gerincvelő. 6-7 éves korra kialakul-e az ún. Balogh. b i z o n y t a l a n vonalvezetés. ha a z o k m á s n a g y s á g ú a k . M i u t á n a g y e r m e k sok-sok érzékspecifikus tapasztalattal és az abból a d ó d ó r e n d e z é s i s é m á k k a l r e n d e l k e z i k . D ö n t ő a z integrációs folyamat m ű k ö d é s e . az iránytévesztéssel. kialakítva az egyes érzékelési területek egyre b ő v ü l ő integrációját. a/b. h a m a r rájön. E l ő s z ö r a taktilis-kinesztetikus érzékelési területen B) Szupramodális 1. A nor­ m á l i s fejlődési f o l y a m a t b a n a g y e r m e k e l ő s z ö r a t a k t i l i s . vagy írva is van é r t e l m ü k (pék-kép stb. az információk térbe­ li e l r e n d e z é s é n e k fejletlen szintjéből fakadnak. a n n a k hangja is van. A fejlődésben irá­ nya: az általános s z e n z o r o s stimulációtól a specifikushoz. s z e m é v e l elidőzik rajtuk. a t h a l a m u s két oldala. a m e l y a v i z u o . e) A d-b. a kéregalatti struktúráktól a m a ­ g a s a b b szintek felé halad.

ha a korai szűrés alkalmával re­ gisztrált . Eredményeink pszichés tükrében mdyennek találtuk a mért első osztályosok iskolai alkalmasságéit. 2.t II. kapott . A KORAI (PREVENTÍV) FEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI ÉS EREDMÉNYEI A tanulási z a v a r o k h á t t e r é b e n álló pszichikus funkciók lehatárolásával k ö r v o n a l a z h a t ó v á váltak a fejlesztés célpontjai. B) P s z i c h o l ó g i a i s z ű r é s : 1. Az 1985/86-os tanévben beindított óvodai kísérletünk a l a p v e t ő célja o l y a n fejlesztő el­ járások kialakítása és kísérleti k i p r ó b á l á s a volt. a p s z i c h é s al­ k a l m a s s á g alapján t ö r t é n ő b e i s k o l á z á s t . szubtesztjében m u t a t o t t a l a c s o n y t e l j e s í t m é n y .5 évesek. de ez j e l e n l e g c s a k az é r t e l m i s é g i s z ü l ő k n é l ta­ p a s z t a l h a t ó . része. A) P e d a g ó g u s b e v o n á s á v a l : 1.lakóhely szerint: fővárosi. h o g y minden általunk alkalmazott tesztben a 6. falusi g y e r m e k e k csoportja.i s k o l a t í p u s szerint: lakótelepi. h o g y adott ó v o d a i csoport m i n d e n g y e r m e k é n é l o p t i m á l i s feltételeket biztosítsunk a tanulási k é p e s s é g e t be­ folyásoló p s z i c h i k u s funkciók fejlődéséhez. és V. r é s z b e n pszichológiai m ó d s z e r e k k e l történt. a r u g a l m a s b e i s k o l á z á s lehetővé teszi az életkortól független.1-7. s első osztályokban igen együtt található az é p p e n betöltött 6 éves. Ezek szomatikus és pszichés fejlettsége rendkívül eltérő.7-8 évesek. 1. h o g y a k a d á l y o z o t t legyen ezek­ nél a g y e r e k e k n é l az olvasás és az írás elsajátítása.életkori ö v e z e t e k szerint: a) 6-6. fejlettségét? h o g y a b e i s k o l á z o t t elsősök 16. az orientációban m u t a t o t t gyen­ ge eredménv. hiszen az. figyelem vizsgálat. városi. h a g y o m á n y o s i s k o l a k ö r n y e z e t . életkori hiszen övezetek eredményei alapján meg kell kérdőjeleznünk a 6 évesek beiskolá­ a leggyen­ minden mért területen az éppen betöltött hatévesek teljesítményei gébbek. M i n d e z e k b ő l nyilvánvalóvá vált a korai fejlesztés s z ü k s é g e s s é g e és e g y b e n e n n e k l e h e t ő s é g e is. a 4-5 évesekre jellemző teljesítményt nyújtottak. nagyvárosi. b) 6.ereink: A c s o p o r t o s szűrés részben p e d a g ó g i a i . az c) Adataink alapján prediktív értékűnek tekinthetjük azt is.6-7 évesek. . Élet­ kori homogenitás egyébként sem biztosítható. az átlagtól (kontroll csoport) eltérő téri irány preferencia. í r á s . perceptuo-motoros funkciók értelmi fejlődésének fejlődésének fázisjellemzői. a fejlesztendő korosztály specifikumai. a m i k o r is 56 első osztályt ( 1 3 5 0 g y e r m e k e t ) m é r t ü n k fel. 2. n e h é z feladatot ró az el­ ső osztályok p e d a g ó g u s a i r a . E n n e k további fejlesztése. Igaz. s m é g 8 éves g y e r m e k is.6 éves. m o z g á s o s j á t é k o s t e v é k e n y s é g e k segítségével. c) 7. vagy a 7 évesek élet­ kori csoportja adta a teljesítmény m a x i m u m o t arra e n g e d következtetni. Alkalmazott módsz. a forma-méret-rész­ egész-térirány m e g í t é l é s t i g é n y l ő Edtfeldt-tesztben az 5 k é p e s ábrából egyet s e m i s m e r t e k fel ezek a tanulók. nélkül kerül - A) A fejlesztés elméleti kérdései A fejlesztés elméleti k o n c e p c i ó j á n a k kialakításában i r á n y a d ó volt s z á m u n k a kognitív struktúra kialakulásáról és aperceptuális és o n t o g e n e t i k u s fejlődésmenetéről ontogenetikus életkori ra: vallott korsze­ rű fejlődéslélektan! n é z e t e k és kísérleti eredmények. ezen belül e l s ő d l e g e s e n a g e o m e t ­ rikus á b r á k szögeinek a l a c s o n y reprodukciós színvonala.s z á m t a n füzetek e l e m z é s e . M i n t á n k ­ ban alcsoportokat képeztünk: . Ez az egyetlen p r o b l é m a is elég a h h o z . ahol talán é p p e n az a l a c s o n y a b b s z o c i o k u l t u r á l i s háttér k ö v e t k e z m é n y e k é n t j ö t t létre az a l a p k u l t u r t e c h n i k á k elsajátítását b i z t o s í t ó pszichi­ kus funkciók e g y e n e t l e n fejlődése. és inkább azok a s z o m a t i k u s á n és p s z i c h é s e n érettnek t ű n ő 6 é v e s e k kerüljenek k ö t e l e z ő szűrésre. a téri p o z í c i ó é s z l e l é s é n e k vizsgálata Edtfeldt-teszttel. h o g y a 7 éves élet­ Célszerű volna e n n e k az általános b e v e z e t é s e . b) A Frostig tesz. d) 7. 18 19 . Pl. a típusos h i b á k r a k o n c e n t r á l v a . pszichés fejlettségét szűrésével 1987-88-as t a n é v b e n . A t é r i r á n y o k p o n t o s felismerésére m á r ó v o d á s korban is m e g t a n í t h a t j u k a g y e r m e k e i n k e t a l e g t e r m é s z e t e s e b b m ó d o n . d ö n t ő t ö b b s é g é b e n az életkor a beiskolázás alapja.eredményeket tekintve vizsgáltuk egy országos a teljesítmény minta ingadozó. o s z t á l y t e r m i megfigyelés m e g a d o t t s z e m p o n t o k segítségével. kb. be hogy a gyermekek jelentős az iskolába. 10-15% a kellő pszichikai alkalmasság Egyértelmű. Az óvodai p r o g r a m keretein belül keressük a korosztály d o m i n á n s képességstruktúrájá­ nak célzott fejlesztésére a l k a l m a s tartalmi és m ó d s z e r t a n i l e h e t ő s é g e k e t . Az a tény. kor az optimális időpont az iskolakezdésre.6 évesek. a 7-7. a k i k n é l a k o r á b b i i s k o l a k e z d é s p r o b l é m a m e n t e s n e k m o n d h a t ó . . a m e g l e v ő k é p e s s é g e k erő­ sítése az iskola első két é v é b e n e l e n g e d h e t e t l e n . Szűrőtesztjeink általánossá válásával v a l ó b a n a p s z i c h é s fej­ lettség t e k i n t e t é b e n a z o n o s g y e r m e k e k csoportja kerülhetne egy osztályba. a m e l y h a t é k o n y e s z k ö z e lehetett a poten­ ciális tanulási z a v a r o k korai m e g e l ő z é s é n e k . s az ezen belül is szükséges differenciálás k e v e s e b b g y e r m e k e t é r i n t e n e . Fejlesztő k í s é r l e t ü n k a l a p e s z m é j e a prevenció. azzal a törekvéssel.a különböző tesztekben Iskolás gyermekeink Az zást.7-7 éves.5%-a téri percepció fejlettségét mérő tesztben Az a tény.T a n u l á s i z a v a r r a utalnak az alábbiak: a) A Bender-tesztben nyújtott alacsony teljesítmény. ö n m a g á é r t beszél. A z o k n á l a g y e r m e k e k n é l .

va­ lamint az észlelés. Az alaklátás .cselekvéses reprezentáció m o z g á s b a n . meg. a szenzitív szakaszok és a d o m i n á n s képes­ ségstruktúrák létét b i z o n y í t ó fejlődésléleklani kutatások képezik. szelektálva és átalakítva azokat. Bruner szerint a fejlesztés szempontjából lényeges a reprezentáció különböző formái és a nyelvi jelentés közötti konfliktus. ami b e n n e perceptuálisan / é s z l e l é s e s for­ m á b a n adott. Az értelmi fejlő­ dés lényegét e n n e k a két k o m p e t e n c i a formának a fejlődésében látja. hogy a mozgás a gyermek legtermészetesebb élet- megnyilvánulása. -a kognitív térkép . . 6 éves kortól m ó d s z e r e s e n próbálják v é g i g t a p o g a t n i a külön­ b ö z ő f o r m á k a t é s n a g y b i z t o n s á g g a l m e g tudják különböztetni azokat. K o n c e p c i ó n k elméleti hátterét Piaget műveleti-lélektana.nem összefüggések felismerése fejlesztésén mellékes a kauzalitás a is motoros eredetű. Célszerű m e g k ü l ö n b ö z t e t ­ ni ezen a r e p r e z e n t á c i ó s szinten a nyelv . hogy h o g y a n kezeli az e m b e r az információ­ kat: m e g t a r t v a .5 évesek az e g y e n e s és görbe vonalú tárgyak m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é r e ké­ pesek tapintás által.1. de ez az explóralas m é g n a g y o n globális és igen passzív. hiszen az a n y a gyerek k a p c s o l a t b a n d ö n t ő szerepet k a p a z érintés. a p e r c e p c i ó s fejlődés előfeltétele a fogalmi g o n d o l k o d á s kialakulásának.m i n t j e l e n t é s h o r d o z ó . . illetőleg a v á r h a t ó tanulási zavarok m e g e l ő z é s é h e z első lépésként a m o t o r o s és per­ c e p c i ó s k é s z s é g e k e t kell fejleszteni. azáltal.alakulásában a 3-4 éveseknél t ö b b s é g é b e n a globális felfogás az u r a l k o d ó . mint ahogy a kép az ábrázolt tárgy helyett szerepel a g y e r m e k s z á m á r a . a j e l e n s é g e k fogalmivá válásában. szimbolikus forma. Flavell h á l ó e l m é l e t e . vagy téri sémával helyettesíteni. Ismerve azok o n t o g e n e t i k u s f e j l ő d é s m e n e t é t és fázisspecifikumait. kapnak Pl. jai.4 é v e s e k ismerős tárgyak a z o n o s í t á s á r a m á r képesek. Piaget é s I n h e l d e r n y o m á n k ö r v o n a l a z ­ hatjuk a t a p i n t á s o s .szerepét. B r u n e r szerint a kognitív fejlődés h á r o m r e p r e z e n t á c i ó s forma fejlődése: Enaktív . a m e l y e k e t a környezettel való érintkezés és a m a n i p u l á c i ó . a m i k o r a g y e r m e k m á r ké­ pes a m a n u á l i s t e v é k e n y s é g é t egy képzettel. a struktúra újraszerveződése.ikonikus .5 é v e s e k alakfelfogása 20 21 . Ebből k ö v e t k e z ő e n a t a n u l á s h o z szükséges fogalmi szint kialakításához és m e g e r ő s í t é s é ­ hez. segít a beépü­ lésben. A 3 . tehát l e g t e r m é s z e t e s e b b m ó d o n ezen keresztül fejleszthető. A képzetek a tárgyak helyett. fej­ hanyagolható egyensúly megszilárdulását elősegítő hatások meg. A szimbolikus reprezentáció már e l v o n a t k o z t a t a cselekvéstől és a képitől. hogy egy-egy struktúra kidolgozásának időszakaszá­ szerepe sem. A vizuális diszkrimináció fejlődésére a szinkretizmus j e l l e m z ő az óvodásoknál. s e n n e k a két repre­ zentációs f o r m á n a k a képi . E z e k szerint pl. A 4 . mint a k é p z e t n e k .ö n i n d í t o t t a m o z g á s o s tapasztalatok és a z o k e r e d m é n y e k é n t létre­ j ö t t k ö r n y e z e t i változás közötti összefüggés felismerése az első értelmi művelet okokozati mát.észlelés j e l l e m z ő i t és fejlődését. az. gás és a vizuális m e z ő k a p c s o l a t b a hozását jelenti.Gestalt . a s t r u k t u r á l a t l a n e g é s z m e g r a g a d á s a d o m i n á l . A reprezentáció-le­ képezés képesség arra. Bruner értelmezésében a emelnünk: . ezért a be­ szédfejlesztés a legkorábbi fejlődési szakasztól szükségesnek látszik. Az integráció k é p e s s é g arra. sztereognosztikus pasztalatok g a z d a g í t á s á v a l hatást g y a k o r o l u n k a vizuális percepciók fejlődésére. hogy e g y r e fejlet­ tebb m ó d o n kapcsoljuk h o z z á a m ú l t a t a j e l e n h e z és a j ö v ő h ö z . beépítsük. A perceptuális funkciók fejlődésében lényeges szerepet játszik a m o t o r o s készségek lettségi szintje. Ikonikus .s z t e r e o g n o s z t i k u s . p o n t o s a b b á te­ szi a képzeti s é m á t . A 4 . ikonikus. hogy a környezet ismétlődő szabályosságait felismerjük. el az. A s z i m b ó l u m n a k lazább a k a p c s o l a t a a szimbolizált dologgal.ezeket a készségeket valamilyen formában m i n d e n életkorú g y e r m e k n e k m e g lehet ta­ nítani. és k e z d i k felismerni a f o r m a p e r c e p c i ó m i n ő s é g i j e l l e m z ő i t ( n y i t o t t vagy zárt.az iskolára v a l ó felkészítés é r d e k é b e n e l s ő k é n t a z o k a t a k é s z s é g e k e t kell n a g y o b b m é r t é k b e n fejleszteni. rész vagy e g é s z ) . B r u n e r szerint a m e g i s m e r é s lényege a reprezentáció és az integráció. Bruner nézetei a reprezentá­ ciós-szintek fejlődéséről. transzfer m e l l e t t közvetlen alakítója téri percepciónak. a moz­ tevékenységben jelenik kognitív fejlődés lényege a reprezentáció három formájának és azok integrációjának kifejlődése. a motorium a hogy hogy és vannak a fejlődésnek olyan súlypont­ célzott fejlesztésükkel a testséma A több terület ta­ fejlesztése általános Ismere­ kitüntetett szerepet befolyásolható. Ugyanakkor ban nem azt is hangsúlyozza. a képzelet és a szimbolikus r e p r e z e n t á c i ó m a g u k b a n foglalnak. Piaget értelmezésében a fejlődés a l a p m e c h a n i z m u s a az adott szinten létrejött viszonyla­ gos egyensúly felbomlása.képi reprezentáció szintjéről a k k o r beszélhetünk. alakítjuk a lestsé­ -a m o z g á s bír a l e g n a g y o b b transzferhatással. keresztüljutunk k ö r ü l m é n y az sem. A nyelvi közvetítés a kognitív fejlesztésben nél­ külözhetetlen. amelyek is fejlődése kedvezően hatása azt is megfogalmazhatjuk. Altalános és foenaklív. A fejlődés során a l e g k é s ő b b k i a l a k u l ó r e p r e z e n t á c i ó s forma és a l e g r u g a l m a s a b b . Az általa levont tanulságokból az alábbiakat célszerű ki­ 2. egyensúly egy m a g a s a b b szinten. mozgáson keresztül térirányok kialakításához. a m e ­ lyek egyidejűleg a d n a k a l k a l m a t az enaktív és szimbolikus formákra. az ikonikus r e p r e z e n t á c i ó szintjén a z o k a tanulási formák a legfejlesztőbb hatásúak. Az észlelési funkciók fejlődési jellemzői a 3-6 éves korosztálynál A s z e n z o m o t o r o s fejlődési szakaszban kiemelt szerepe van a tapintásnak. tes a b e s z é d m o t o r o s funkciók m e d i á c i ó s szerepe a g o n d o l k o d á s fejlődésében.szinttel való ütköztetése tökéletesíti. Brunert m a g a a tanulás folyamata izgatta. h o g y túlhaladjunk azon ami a pillanatnyi. S o n s r o e m tanulásos kísérletei (1966) is igazolják a kü­ ténylegesen lönböző r e p r e z e n t á c i ó s m ó d o k közötti konfliktus tanulást segítő hatását. Piaget -az műveleti-lélektani értelmi műveletek koncepciójában forrását a alapvető számunkra: elvégzett motoros műveletekben jelöli galmi szintje mellett a beszédmotoros t e v é k e n y s é g m i n t mediátor közvetítő. Ez a r e p r e z e n t á c i ó s forma n e m m e g y túl azon.

a m e l y : . K ö r n y e z e t ü k objektív felfogását torzítják a m e g l é v ő képzeti sémák.a tér m o t o r o s explorálása: a l a p v e t ő téri irányok m e g i s m e r é s e saját testhez viszonyí­ tottan. d i f f e r e n c i á l ó d á s á n a k f ü g g v é n y e k é n t m e g y végbe. A z ikonikus r e p r e z e n t á c i ó szintjén a l a p v e t ő p r o b l é m a . b e m o z g á s a . a függőleges k ö z é p v o n a l e g y e n s ú ­ lyának az elsajátítása m o z g á s közvetítésével.a f i n o m . f) A m o z g á s .függőleges-vízszintes. 3. torz asszimi­ lációs folyamat révén a gyerekek m e g l é v ő s é m á i k h o z idomítják a valóságot és kevésbé za­ varja őket. . 22 23 . szem-kéz koordinációjának kialakításán keresztül. vizuális es verbális rövid memória fejlesztése.e z t szolgálja a k ü l ö n b ö z ő formák. Az értelmi fejlődés e szakaszára m á r kialakul a s z e n z o m o t o r o s szin­ ten létrejött s é m a r e n d s z e r belső reprezentációja. az e g y e s részeket m á r felismerik. finomítása. é r z e l m e k által befo­ lyásolt. . kategorizálni nagyság. A részegész strukturált felfogása 6-7 éves korra alakul ki. módszertani vonatkozásaiban tekintetbe tartjuk szenzitív peri­ az intrinsic életkori sajátosságait. h o g y a g y e r m e k szókészletébe a m o z g á s . fejlesztése ha az egyidejű megjelenésére és az ikonikus adnak reprezentáció módot. z ó n á i n a k kialakí­ tása és tudatosítása az erre irányuló m o z g á s o s feladatok g y a k o r l á s á v a l . ha kialakításuk és m e g s z i l á r d í t á s u k során a l k a l m a t t e r e m t ü n k az enaktív szinttel ( s z e n z o m o t o r o s ) való á l l a n d ó kapcsolatra.biztosítja. az egésszel való összefüggés nélkül. így a fejlesztést az életkorra specijikus tevékeny­ realizálhatónak egyidejűleg. d) A mozgás mint a keresztmodalitásokat erősítő eszköz: . . tartalmi a és éves kor) A fejlesztés keresztül. A térészlelés fejlődésében az 5-7 é v e s s z a k a s z az intenzív szenzitív p e r i ó d u s és n a g y o n szoros kapcsolatban van a verbális tudatosítással. 1973. e) Ezen feladatok elvégzése során az auditív. . 3 2 8 . .a halott (auditív). az ikonikus rep­ r e z e n t á c i ó szintjén már képes a gyerek m o t o r i k u s t e v é k e n y s é g e t egy képzettel. A 3-6 éves korosztály értelmi fejlődésének fejlődése és alapvető sajátossága a perceptuális és perez a . b e m o z g á s a . az egyensúly. k ü l ö n b ö z ő testrészekkel végzett m o z g á s o k közvetítésével. Az a adott sémarendszer gazdagítása. „Az ikonikus r e p r e z e n t á c i ó n e m m e g y túl a z o n ami p e r c e p t u á l i s a n a d o t t .a test a l a p k o o r d i n á t á i n a k . Míg az enaktív szakaszban a múltbeli ese­ m é n y e k r e p r e z e n t á c i ó j á n a k módja m o t o r o s reakciók révén valósul meg. .analitikus.a z oldaliság . így kap kiemelt jelentőséget a motoros és verbális fejlesztés. elülső-hátulsó -. a s é m a h e l y e s s é g é n e k e szinten való k ö z v e t l e n igazolására. Eperiódus értelmi fejlesztésében az a közvetlen cél. i r á n y á n a k e g y r e t u d a t o s a b b kontrollját kifejlesztendő. Az észlelési konstanciák (forma-méret-felület-szín) állandóságok felismerésében az ó v o d á s k o r k e z d e t é n az e g y s z e m p o n t ú s á g d o m i n á l . Ebből következik. 0 . ha az a m e g i s m e r é s n e m valósághű. a) Közvetlen fejlesztési cél: tipikusan jellemző tanulási formákkal motivációra a l a p o z v a . hogy n e m adott a k ö z v e t l e n igazolási vagy cáfolási lehetőség a gyerek s z á m á r a .a testrészek differenciált m e g i s m e r é s e .t e s t s é m a és p e r c e p c i ó v a l k a p c s o ­ latos kifejezések beépüljenek. A térészlelés kialakulása. biztosíthatjuk. a b e m u t a t o t t (vizuális) minták m o t o r o s visszaadása a m o z g á s o s fel­ adatok e l v é g z é s e során. hogy a 3-6 évesek valóság m e g i s m e r é s e n a g y m é r t é k b e n szubjektív. ) S z e n z o m o t o r o s szinten a környezettel való közvetlen kap­ csolat révén a s é m a helyessége. m i n t az í r ó m o z g á s h o z s z ü k s é g e s differenciált és koor­ dinált i z o m m ű k ö d é s . " ( B r u n e r . méretek m o t o r o s alakítása.m o t o r i k a fejlesztése. a téri irányok leképezése (idegrendszeri tükrözése) alapvető­ en a m o z g á s f e j l ő d é s m i l y e n s é g é t ő l és a t e s t s é m a t u d a t o s s á g á n a k . speciális m o z g á s o s feladatok gyakorol­ tatásával. E funkciók fejlesztésének c) Hatékony eszköze a mozgás a percepció fejlesztésének is: szenzitív periódusa. hogy a torzítások kiküszöbölésével optimalizáljuk a fejlődést: az ikonikus szint r e p r e z e n t á c i ó s s é m á i n a k helyességét azáltal . Míg szintjén (nyelvi) az akkor rep­ enaktív B) Ezen fejlesztés ^ ódus ségen (3-6 összefüggések szem előtt A fejlesztő program alakítottuk abban a ki a percepciós ~ a és perceptuo-motoros a és verbális- leghatékonyabb. a testrészekkel végzett m o z g á s o k o n keresztül. vagy téri s é m á v a l helyettesíteni. b) Fontos a mozgás szerepe a testséma kialakításában: . mozgás testséma vettük komplexitását. eltervezett tanulási formák az alkalmazására enaktív és szimbolikus rezentációsformák tartásával biztosítva forma az i k o n i k u s s é m a tartalmi helyességét biztosítja a kísérő verbalizálás m á r a s z i m b o ­ likus r e p r e z e n t á c i ó h o z közelíti azt. r i t m u s á n a k . szín és forma szerint egyidejűleg. A fázis végére egyre több tárgyat tud­ nak c s o p o r t o s í t a n i . a n a g y m o z g á s o k t e m p ó j á n a k .lateralitás alakítása. amely több célt szolgál funkciókat fejlesztő programunkat: egyidejűségét. ceptuomotoros funkciók intenzív integrációja.a s z i m b o l i k u s r e p r e z e n t á c i ó s z i n t h e z közelíti a képzeti sémát.a vizuális m i n t á k m o z g á s o s r e p r o d u k á l á s a .a n a g y m o z g á s o k pontosítása.t e s t s é m a és p e r c e p c i ó fejlesztését szolgáló mozgásos tevékenység állandó kí­ sérője a verbális tudatosítás. vagy hibás volta azonnal kitűnik és s z i m b o l i k u s szinten logikailag i g a z o l h a t ó .

m o z g á s o k k a l . vizuális helyzet-pozíció felismertetésével. kerület V á r a d i utcai ó v o d á b a n . A fejlesztés kerestük: tartalmi testnevelés és és módszertani lehetőségeit két óvodai keretében. M e g a d o t t for­ mák. a m e l y e k n é l a m o z g á s o k tempója. vizuális időrendiség és rit­ 1. pa­ 3. az i n t e r s z e n z o r o s f o l y a m a t o k célzott fejlesztése. alapszínek. tudatosítása. ritmusa. 5. T e s t r é s z e m l í t é s é n é l m e g n e v e z z ü k a n n a k funkcióját. kiscsoportjában 22 g y e r m e k k e l . s z i n t e s z ó n á i n a k k i a l a k í t á s a m o z g á s o s f e l a d a t o k g y a k o r o l t a t á s á v a l . m e l y h e z k o n t r o l l c s o p o r t o t biztosítottunk a III. A tér m o z g á s o s explorálása: a test k o o r d i n á l t m o z g á s a a térben. h o g y m i n d a z t amit a gyerekek m o z g á s o s a n elvégeznek.személyi zónáinak .Mozgásfejlesztő program járás-futás-ugrás-mászás-kúszás fejlesztése célzott test­ l. A foglalkozások i d ő t a r t a m a és g y a k o r i s á g a a neve­ lési p r o g r a m n a k megfelelően alakult. rajzolással. m ó d ­ szerek m e s s z e m e n ő e n a l k a l m a z k o d t a k az életkori sajátosságokhoz: j á t é k o s a k voltak és az A speciális percepciófejlesztés érzelmi b e l s ő m o t i v á c i ó k r a építettek. tevé­ test alapkoordinátáinak . ez állt fej­ lesztő t e v é k e n y s é g ü n k fókuszában. A téri v i s z o n y o k a t kifejező ver­ Testsémafejlesztés 1. Nagymozgások fejlesztése: 2.A vizuális diszkrimináció fejlesztése: a szemmozgások tudatos kontrolljának erősíté­ sével. p á r o s í t á s o k elvégeztetése. hogy a korai fejlesztés e r e d m é ­ nyes a tanulási z a v a r o k k i a l a k u l á s á n a k m e g e l ő z é s é b e n . helyzetek. A verbális fejlesztés főbb területei: a tárgyak megnevezése (testrészek. járás. K é p e n . térbeli irányok. verbalizálással. 4. funkció e m l í t é s n é l m e g m o n d a n i vagy felismerni a testrészt. A testrészek ismerete: ö n m a g a felismerése. de a 4 . állás. A térpercepció téri viszonyok célzott fejlesztése: alapozva a tér motoros explorálására és a test személyi zónájának alakítására. vizuális m i n t á k m o t o r o s bejárásával. adott vizuális m i n t á k k ö v e t é s e . J e l e n t ő s e n c s ö k k e n t h e t ő k a m e g ­ levő rizikófaktorok. majd O s t o r o s o n is egy kis településen. nevelési terület programjában kapcsolódva. a h i á n y z ó r é s z e k e t m e g n e v e z n i . környezeti foglalkozások azok témáihoz A m o z g á s és t e s t s é m a f e j l e s z t ő p r o g r a m m e g v a l ó s í t á s a m i n d i g t u d a t o s v e r b a l i z á l á s s a l m e g y v é g b e . ker. formaalakítás m o z g á s s a l . egyidejűleg megis­ merjék a n n a k verbális kifejezőjét is. E z e k b e n l e h e t ő s é g szerint a m o t o r o s taktilis ta­ pasztalatokra t á m a s z k o d v a . fel-. festéssel. Ezt újabb kiscsoporttal folytattuk a k ö v e t k e z ő tanév­ ben 26 g y e r m e k k e l és kontrollcsoporttal. A Ve rbális fejlesztés fejlesztő kísérlet körülményei keresztcsatornák fejlesztése: a különböző modalitása ingerek összekapcsolásának és átfordításának gyakorlásával. zal. a vizuális m e m ó r i a fej­ lesztésével. Az eltervezett t e v é k e n y s é g m ó d o k . de az óvodai élet b á r m e l y formájában m ó d nyílott a fejlesztő p r o g r a m egyes területeinek realizálására. R é s z e k b ő l összeállítani az emberfigurát. E b b e építették be a fejlesztő p r o g r a m azon pontjait. p a d l ó r a rajzolt k ü l ö n b ö z ő alakzatok végigmozgása. A két foglalkozás éves tematikáját a fejlesztő p r o g r a m f i g y e l e m b e v é t e l é v e l állították össze az ó v ó n ő k . szem-láb koordinációk fejlesztése labdajátékokkal: ugróiskolával. m e g h a t á r o z o t t t e s t r é s z e k r e k o n c e n t r á l á s . sz. m a g á h o z viszonyíthatóan. mind a korrekciós fejlesztésben a mozgásra építettünk. nagy m o z g á s o k k a l té­ ri irányok. lábrajz­ mus felismertetésével. Kísérleti eredményeink az iskolai beválással igazolták. térbeli v i s z o n y o k felismertetése a testén kívüli térben. méretek. m i n d i g elsődleges szerepet szánva az ó v o d a i p r o g r a m b a n foglaltaknak. A Gestalt-felfogás és a konstanciák fejlesztése: a lehető legváltozatosabb formák­ a l a k . a napi frissítő testnevelésben. 2. o s z t á l y o z á s . A testfogalom alakítása: a testrészek és azok funkcióinak ismertetése. (Vizuális-tapintásos. t e m p ó stb. 3. méret. építőjátékokkal. A szabad j á t é k b a n . 3. rajzon felismerni a test részeit. a test elülső és h á t u l s ó részeinek m e g i s m e r t e t é s e j á t é k o s . irány. k ü l ö n b s é g és el­ lentétesség. időjelzé­ sek. vizuális-kinesztétikus i n t e r s z e n z o r o s m ű k ö d é s gyakorol­ tatásával). 24 25 . alakzatok felismertetése a tárgyi k ö r n y e z e t b e n . Egyensúly-gyakorlatok: pírhajtogatással. a rajta kívül álló tárgyak e g y m á s h o z való viszo­ nyának felismertetése cselekedetes feladatok segítségével. Mind a prevenciós. A k e n y s é g e k a testrészek m e g i s m e r é s é t célozva. térbeli viszonyok verbális kifejezése: irányok. téri v i s z o n y o k b e m o z g á s a . legyen az testrész.kialakítása: a test függőleges és víz­ bális kifejezések i s m e r e t é b e n térbeli f e l a d a t m e g o l d á s o k elvégzése. térbeli helyzete változik. a z o n o s í t á s a t ü k ö r g y a k o r l a t o k k a l . A d o t t tárgy­ h o z viszonyított testhelyzetek gyakoroltatása. iránya. hasonlóság. A l a p v e t ő téri i r á n y o k m e g i s m e r é s e saját t e s t r é s z é n e k közvetítésével. egészlegesség észlelésének alakításával. m o z g á s f o r m a . c s e l e k v é s e k kifejezése. IV.m o z g á s o s feladatokkal. hiszen a fejlesztés ezen formája n e m igényel külön időráfordítást. ruházat. n é v m á s o k ) . lelépés és k ú s z á s speciális g y a k o r l á s a i v a l . Szem-kéz. és kisiskolás korban is r e n d e z h e t ő k a funkciózavarok. gyurmázással. vizuális zártság.m é r e t m o t o r o s kialakításával. Aradi ut­ cai ó v o d a 1.5 é v e s e k n é l m á r d i r e k t e b b fejlesztése is lehetséges. az o l d a l i s á g . kirakása. 4. A 2. vizuális-auditív. Finommotorika fejlesztése: Fejlesztő kísérletünk az 1985/86-os t a n é v b e n k e z d ő d ö t t el a B u d a p e s t . A 3-6 é v e s e k n é l a mozgásfejlesztés testséma. a m e l y e k fejlesztésére a t é m a feldolgo­ zása k a p c s á n t e r m é s z e t e s lehetőség kínálkozott. alapformák megjelölése. verbális fejlesztésbe á g y a z o t t a n m e g y vég­ b e .

mértékben Amilyen mértékben át értékeket. v é l e m é n y ü k egyre m e g h a t á r o z ó b b lesz. A 4 é v e s e k m e g s z a p o r o ­ dó agresszív m e g n y i l v á n u l á s a i m ö g ö t t a saját É N .h a t á r o k feszegetése áll ö n é r v é n y e s í t ő tö­ rekvésekkel. mely szerinte e l s ő d l e g e s k ö z ö s s é g f o r m á l ó erő.s g y e r e k e k n é l . Kulcsár Z s u z s a az ÉN k i a l a k u l á s á b a n d ö n t ő m o z z a n a t n a k te­ kintik a spontán önindította mozgást. testi-értelmi-érzelrni-sociális a szociális érettség is intenzivebben változott. hogy féltenie kellene saját ÉN-jét. Ez csak a k o r o s z t á l y r a j e l l e m z ő tevé­ kenységi f o r m á n keresztül . a s z ü k s é g e s m ó d o s í t á s o k a t m e g t e t t ü k . hiszen iskolára hát­ alkal­ helyzetű. Óvodásaink é l e t é b e n e g y r e n a g y o b b s z e r e p e r t ö l t be a M á s i k . vagy b á r m i k o r a m i k o r akarjuk. K o n c e p c i ó j u k szerint az énkép alakulásának folyamata az alábbi m ó d o n m e g y v é g b e : Piaget. hogy a szociális fejlődésben is fellelhetőek-e a szenzitív perió­ Következtetések: H a t á s v i z s g á l a t a i n k s z á m s z e r ű adatai igazolták.e s e t ü n k b e n a j á t é k o n keresztül . saját testünkről. fejlett az ÉN. az éntudat kiala­ kulásának és m e g s z i l á r d u l á s á n a k első stádiuma. A h á r o m é v e s fejlesztőprogram h a t é k o n y s á g á t két m e g k ö z e l í t é s b e n mértük: a) Kísérleti és kontrollcsoportjaink összehasonlító elemzésével vizsgáltuk az alkalmazott tesztek e r e d m é n y e i n e k alakulását: induló szinten. A gyermek küzd az önállóságáért. h o g y a kisiskoláskor az ún. és e h h e z tud is a l k a l m a z k o d n i . h o g y ha b e ­ csukjuk a s z e m ü n k e t . H á r o m é v e s k í s é r l e t ü n k b e n a preventív fejlesztési folyamat m e g h o z t a a kellő ü t e m ű ér­ telmi fejlődést. Joggal dusok? Erikson e l m é l e t é b e n a pszichoszociális fejlődésben a 3-6 éves életszakasz szinte ugyan­ olyan kiemelt j e l e n t ő s é g g e l bír. észle­ léses területek. Az M C D o k o z t a hátrány csak a célzott fejlesztés hatására c s ö k k e n t h e t ő .6 é v e s e n m á r inkább k o m p e t e n s n e k érzi m a g á t kortársai között.A k i s c s o p o r t o k b a n indulásnál k i e m e l t fejlesztési területként tartottuk s z á m o n a nagy­ m o z g á s o k és t e s t s é m a alakítását. 5 . s m i n t e g y „ m e l l é k t e r m é k k é n t " k a p v a felfigyeltünk arra. m o t o r o s aktivitást. ( F e l n ő t t k é n t g o n d o l j u n k c s a k arra.és a Bender-tesztek e r e d m é n y e i b e n . és a szociális közeg erre adott sza­ bályozását. A m o z g á s o s t a p a s z t a l a t o k n y o m á n n e m c s a k a környezetről. Bizonyos p o n t o k o n életkori s z a k a s z o k b a i n t e g r á l ó d v a a d n a k e g y új m i n ő s é g e t . Hároméves rányos massá téve. M a r t o n L. . egymásmellettiségük amelyben nem a különböző fejlődési A vonalak fejlődési eltérő lehet. Társas helyzet. grafomotoros készségek) intenzívebb pozitív irányú változást mutatott m i n t a kontrollcsoport. a k o m m u ­ nikáció is.m i l y e n szintű változás é r h e t ő el a k ü l ö n b ö z ő szociokulturális hátterű g y e r m e k e k n é l . k é p e s el­ fogadni a m á s i k eltérő szándékát. hogy a kognitív fejlődés mellett a szociális fejlettség. a kísérleti szakasz közepén. testrészeinkről. A fejlődés üteme egységes. irányítja a szocializációt. de egész folyamat. h o g y a h á r o m é v e n át fejlesztő p r o g r a ­ m u n k k a l t á m o g a t o t t kísérleti c s o p o r t v a l a m e n n y i mért területen ( m o z g á s . „ á t p á r t o l á s " időszaka. alakul ki szocializált ÉN. Ezek a tapasztalatok ö s z t ö n ö z t e k arra. olyan lesz szocializált.n y e l v t a n és s z á m t a n tantár­ gyak f e l m é r ő feladatainak pontértékei szerint adott iskolai m i n ő s í t é s és a c s o p o r t o s pszi­ c h o l ó g i a i vizsgálatok e r e d m é n y e i n e k alapján állapítottuk m e g . Az óvodáskor az énfejlődés kitüntetett szakasza a tényleges énfunkciók. különös tekintettel a térpercepció fejlesztése. minősítését. tudja venni az társas aktus nélkül nem a normákat. .várható-e j e l e n t ő s e b b fejlődés az M C D . elsősorban Piaget szerint az értelmi fejlődés határoz­ za meg az önfejlődést. 26 27 .m e n n y i idő s z ü k s é g e s a h a t é k o n y s á g biztosítására. prevenciós biztosította kísérletünket számukra bizonyítottan küzdő az eredményesnek lakótelepi tekintjük. e g y r e t ö b b időt t ö l t e n e k el velük. Méreitől tudjuk. kompe­ tenciára és kooperációra kell alkalmassá válni a fázis végére. K o n t r o l l c s o p o r t j a i n k b a n a kognitív struktúra általános fejlesztése mellett is m e g m a r a d t a hátrányuk.mely t e r ü l e t e k e n m u t a t k o z i k elsődlegesen h a t é k o n y n a k a program-. hogy a fejlesztő p r o g r a m b e é p í t é s é v e l h á r o m éven át nevelt szociokulturális h á t r á n y b a n levő g y e r e k e i n k k é p e s e k voltak kiegyenlíteni szignifikáns teljesítménybeli h á t r á n y a i k a t az e l ő n y ö s e b b SES-helyzetű mintával s z e m b e n . V é g l e g e s e n kialakított fejlesztő p r o g r a m u n k a haté­ kony gyakorlati b e v á l á s alapján született m e g . kérdezhetjük. A g y e r m e k e k szá­ m á r a e g y r e f o n t o s a b b á v á l n a k a társak. Mead k o n c e p c i ó j á b a n a szerepátvétel mellett fontos szerepet tölt be a nyelv. S z e m b e t ű n ő a csoportteljesítmény h o m o g e n i z á l ó d á s a és a m a x i m á l i s ér­ t é k e k h e z közelítése a t e s t s é m á b a n . testséma. A szülők szerepe e g y r e i n k á b b h á t t é r b e szorul ( n a g y o n foko­ zatosan). bel- esélyegyenlőséget. k ö z é p s ő csoporttól k e z d v e a k ü l ö n b ö z ő észleléses funk­ ciók erősítése n a g y o b b hangsúlyt kapott. M á r kontrollált szociális viselkedésre k é p e s anélkül. mely n a g y c s o p o r t b a n t o v á b b folytatódva kiegészült a f i n o m m o t o r i k a direktebb erősítésével. M a g d a . . F i g y e l e m r e m é l t ó e r e d m é n y n e k tartjuk. A testkép és énkép összefüggése Az értelmi fejlesztésben a 3-6 éves korosztálynál ilyen m ó d kínálkozik az észleléses és az észleléses-finommotoros funkciók befolyásolására. M i n d e n fogla 1 1 o z á s o k után e l e m e z t ü k a n n a k a l k a l m a z h a t ó s á g á t é s h a t é k o n y s á g á t . c) N e g y e d i k m é r é s ü n k a b u d a p e s t i kísérleti c s o p o r t o k t é n y l e g e s iskolai b e v á l á s á n a k vizsgálatára irányult: a p e d a g ó g i a i és pszichológiai m é r é s e k e t a tanév első félévében és év v é g é n v é g e z t ü k el. és a végén.lehetséges. hatását a szociális fejlődésre. m i n t a serdülőkori énfejlődés. különböző funkciózavarral gyerekeinket A kognitív pszichológia képviselői. véletlen. az Oseretzky. h a n e m a saját testről is ki­ alakul egy ú g y n e v e z e t t kognitív térkép. hogy t u d a t o s a b b a n keressük a preventív mozgásfejlesztés fejlődési v o n a l a k e g y m á s t erősítve. a l a p o z v a biztosíthatják az e g y s é g e s fejlődésmenetet. ( S E S 1 és S E S 3 e s e t é b e n ) . b) Kísérleti c s o p o r t u n k e r e d m é n y e i n e k mikroanalízisével az alábbi k é r d é s e k r e k e r e s t ü k a választ: . Az iskolai beválás m i n ő s é g é t az o l v a s á s .

b k o z b e n s z e r e z h e t a g y e r m e k olyan stabil tapasztalatokat. így é r d e m e s újra a lelkünkbe. a z o k funkciójáról való integrált t u d á s u n k a t felidézhetjük. m i n t a fejtartás. s ez a testséma. A s z e m .a kialakult t e s t k é p . viselkedési formák m e g t e r v e z é s é b e n . é r t e l m ü n k b e i d é z n ü n k . a saját m o z g á s é r z é k e l é s e kinesztézia. pozitív viszonyt alakítanak a saját testhez.kinesztéziás a vesztibuláris poszturális (testtartás) a taktilis . a n a g y m o z g á s o k fejlesztésénél a m o z g á s feletti kont­ rollt e r o s t t o .l á b koordináció fejlesztése. taktilis.az e g y r e több és c é l t u d a t o s a b b m o z g á s mind több információt jelez vissza az idegrend­ szernek.haplikus a vizuális 3. . az ügyesség érzését keltve pozitív énképet e r e d m é n y e z n e k . a m e l y az önelfogadást segíti e l ő .é r z é s t (azt az érzést. EGYÜTTMOZGÁS-EGYMÁSHOZ IGAZÍTOTT MOZGÁS '— AZ EGYÜTTES ÉLMÉNY A TÁRSAS KOOPERÁCIÓ ALAKÍTÓJA 1 A m o z g á s r ó l kapott környezeti visszajelzések ö n m a g u k b a n is a m o z g á s t v é g z ő s z e m é l y t m i n ő s í t i k . p s z i c h o - szociális. ami r e n d e l k e z é s r e áll a b e l s ő t á j é k o z ó d á s h o z ) . vizuális visszajelzések a végtagok m o z g á s á ­ ról stb. a tárgyi és szociális k ö r n y e z e t h e z való adekvát m o z g á s o s (viselkedéses) v á l a s z l e h e t ő s é g e k gyarapításával közvetlenül befolyásolhatjuk a pszichikus én kialakulá­ sát. feszítés. hiszen ö n m a ­ gunkról m a g u n k b a n kialakult az é v e k hosszú során egy belső térkép. alakítja ki az egyre n a g y o b b m é r t é k ű k o m p e t e n c i a .k é z . A testkép és az énkép szoros összefüggést mutat a fejlődésben: M o n d h a t n á n k ú g y is. Pl.ső szerveinkről. s z e m . . A m o z g á s o s t e v é k e n y s é g é r e pozitív visszajelzést k a p ó g y e r m e k ö n b i z a l m a n ő . így befolyásolják az é n k é p m i l y e n s é g é t is. A MOTOROS TEVÉKENYSÉG SIKERESSÉGE VAGY SIKERTELENSÉGE VISSZAHAT r-AZ ÉNKÉP ALAKULÁSÁRA i — A Z ÖNÉRTÉKELÉS MINŐSÉGÉRE •—AZ ÖNELFOGADÁS MÉRTÉKÉRE 5.a m o z g á s b i z t o n s á g a segíti.a c s e c s e m ő m o z g á s o s tapasztalata n y o m á n indul el a leválási folyamat az anyáról és k e z d ő d i k az én t u d a t o s u l á s a . A m o z g á s o s eladatok e g y ü t t e s kivitelezése csak e g y m á s r a figyelve. . e g y e n s ú l y é r z é k e l é s . MOZGÁSOS TAPASZTALAT — KOGNITÍV TÉRKÉP AZ ÉN-RŐL . mely e g y s é g e s e g é s z k é n t k é p e z ő d i k le az agyban. ala­ kításában"). ÖN1NDÍTOTTA MOZGÁS '— A KOMPETENCIA GYÖKERE 2. e g y m á s h o z i g a z o d v a válik l e h e t ő - * posztura=testhelyzet. az é n f o g a l o m hordozója. Fejlesztőprogramunkban a mozgásfejlesztés fő területei. a testtartásról és a testhelyzetről é r k e z ő ingerek. kialakítva a belső m o z g á s o s sémákat. TESTKÉP-ÉNKÉP 1. A MOZGÁS FELETTI KONTROLL I '. s ilyen formán a m o z g á s s a l egyi­ dejűleg befolyásolhatjuk a kognitív és a szociális funkciók fejlődését. a m o z g á s t u d a t o s irányítását elősegítő g y a k o r l a t o k közvetlen alakítói az ön­ kontroll funciómak. főbb feladatkörei egyben alapo­ zói az é n f u n k c i ó k a l a k u l á s á n a k . h o g y a m ó z g á s f e j l e s z t é s b e n t a l á l h a t ó m e g a testi-. h o g y „egyre h a t é k o n y a b b v a g y o k a k ö r n y e z e t e m m e g i s m e r é s é b e n . v é g s ő s o r o n az e g é s z szocializációs folyamatot. ami a proprioceptív .kialakul a k o g n i t í v t é r k é p . A t e s t k é p idegélettani l e k é p e z ő d é s e életünk végéig m e g m a r a d . h o g y hol v a n n a k t é n y l e g e s 29 . a m i k aztán e g y r e b i z t o s a b b t á m p o n t j a i l e s z n e k a j ö v e n d ő m o z g á s e l e m e k . a j ó l kivitelezett gyakor­ latok a testrészek feletti uralom. s é n k é p e pozitív lesz. rendszer ingeren érinti — AZ EN KONTROLL FUNKCIÓK ALAPJA ÉS ALAKÍTÓJA 6. vizuális p o s z t u r á l i s * t e s t m o d e l l . . s a testtudat a vizuális-téri viszonyítási r e n d s z e r á l l a n d ó k ö z p o n t j á v á válik. A t e s t k é p idegélettani l e k é p e z ő d é s é b e n d ö n t ő e k a m o z g á s o s t e v é k e n y s é g b ő l s z á r m a z ó s z e n z o r o s ( é r z é k e l ő ) visszajelzések. lesttartás e. hogy a m o z g á s o s viselkedésvála­ szok b ő v í t é s é v e l . E n n e k a saját testi é n n e k az érzése az első összetevője az é n k é n t való l é t e z é s n e k ( K u l c s á r ) . - TESTTUDAT . E z e k ö s s z e g z é s e k é n t alakul ki egy vizuális t e s t k é p . lokalizációs érzetekből a testfelszín sémája.és é r t e l m i fejlődési vonal tényleges érintkezése. TESTI ÉN !— VIZUÁLIS TÉRI REFERENCIARENDSZER 1 — AZ ÉNFOGALOM HORDOZÓJA 4. k i b o n t a k o z á s á t .

kialakításában.): Teljesítmény és magatartászavarok összefüggése óvodás és kisiskolás korban. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1993): A környezeti mutatók és a mentális-pszichoszociális fejlődés összefüg­ gései.k o n c e n t r á c i ó t és az akarati erő­ feszítéseket erősíti. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1988): Az alapkultúrtechnikák elsajátítását meghatározó pszichikus funkciók fejlődése és fejlesztése. A. (1981): Az értelmi fejlődés. Vas Megyei Pedagógiai Intézet Kiadvány. AYRES: Az integrációs folyamat.a m o z g á s b a n .én-határai a fizikai és a szociális térben. TORDA ÁGNES (1991): Szemelvények a tanulási zavarok korébői. összehasonlíthatja . H o g y a n kezelhetjük t u d a t o s a b b a n ezeket a fejlesztő l e h e t ő s é g e k e t m o s t m á r n e m c s a k a kognitív funkciók. SONSROEM (1966): In: Bruner. 17. Dortmund.m a g a s s á g . m i n ő s í t é s e . Iskolapszichológia Tudományos Fórum. 30 31 . 837-845. Budapest. S. S. Child Development. hiszen a m o z g á s a d o ­ m i n á l ó m e g n y i l v á n u l á s a g y e r m e k é l e t t e v é k e n y s é g é b e n . h a n e m az egész p s z i c h o s z o c i á l i s fejlődés befolyásolását c é l o z v a ? Szá­ m o l n u n k kell az életkorra tipikus agresszív önérvényesítési tendenciákkal és az ebből fa­ k a d ó f e l s z a p o r o d ó indulati feszültségekkel is. Pedagógiai Szemle. c) H. JEKKELNÉ K Ó S A ÉVA (1986): A tanulási zavarok korai azonosítása. 186. ellazítani stb. (1966). Magyar Pedagó­ gia.g y a k o r o l h a t j a az é l e t k o r r a specifikus é n f u n k c i ó k a t : é n t u d a t . Isko­ lapszichológia. szem-haj színéről stb. REINARZT. a) A. John Wiley and Sons. Fejlesztő tárgyként feltételeink között a tükör h a s z n á l a t a r e n d k í v ü l h a s z n o s a vizuális t e s t m o d e l l . 180.a g y e r m e k i ö n i n d í t o t t a aktivitás m é r t é k e és . Budapest. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1990): Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára. É l e t k o r i l a g a l e g a d e k v á t a b b t e v é k e n y s é g i f o r m á b a n .): Gyógypedagógiai alapismeretek. J. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1985/b. Is­ kolapszichológia. Ö n é r v é n y e s í t é s é b e n e s z k ö z k é n t használja saját testét és m o t o r o s m e g n y i l v á n u l á s a i t . 4 4 3 . Budapest. CsÉPE VALÉRIA (2000): Az olvasás és írásképesség zavarai. a fejlesztés perspektívái. FLAVELL. Educational Development Programics London. KATONA FERENC (1999): Klinikai fejlődésneurológia. REINARZT. J. az én j o b b elfogadását. testesség. 89-94.k é p . a m e g e r ő s í t ő v i s s z a j e l z é s n e k főként erre a m o z g á s t e v é ­ k e n y s é g r e kell ö s s z p o n t o s u l n i . T e h á t a t ü k ö r i n f o r m á c i ó k a t nyújt a g y e r m e k n e k testi j e l l e m z ő i r ő l . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1987): Kísérlet a tanulási zavarok óvodáskori megelőzésére. E h h e z a t e v é k e n y s é g h e z kell m a x i m á l i s lehetőséget biztosítani. 9. Iskolapszichológia. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1985/a. (1980): Möglichkeiten und Grenzen kompensatorischer Erziehung. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1987): Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak. J. 208. 239-278. H. TANSLEY (1980): Motoros és perceptuális fejlesztő program. J. Gondolat Könyvkiadó. (1982): On Cognitive Development. Budapest. 71-84. SCHENK-DANZINGER. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1995): Mozgás-Testkép-Énkép összefüggései. Budapest. In: Illyés Sándor (szerk. 97-114. e m ó c i ó k kifejezésére ad m ó d o t és az é r z e l m e k p o n t o s a b b felismerését segíti elő. Eötvös Kiadó. E. E z e k előse­ gítik a testfogalom kialakulását. K i i n d u l ó a l a p t é t e l e i n k h e z kell visszanyúlni: az énfejlődésben m e g h a t á r o z ó . A 3-7 é v e s k o r o s z t á l y n á l a l a p o z h a t u n k a nagyfokú m o z g á s i g é n y r e . amely a f i g y e l e m . S. új m o z g á s f o r m á k kipró­ b á l á s á r a késztető. Tesiséma-fejli'sztőprogramunkban pl. 53. (1973): Process of Cognitive Growth. Budapest. Medicina Könyvkiadó. Vein-Miinchen. Studies in Cognitive Growth. Budapest. Vol. (1977): Visuelle Wahrnehmungs Förderung. a meghatározott testrészekre koncentráló felada­ tok során (adott testrészt érinteni. az é n h a t á r o k térbeli kiterjedéséről.): Az alapkultúrtechnikák elsajátítását meghatározó pszichikus funkciók. A m o z g á s lehet a k ö z ö s alapja a kog­ nitív és szociális funkciók fejlesztésének a 3-7 éves k o r o s z t á l y n á l . BRCNER. AFFOLTER: AZ észlelési funkciók zavartalan és patológiás fejlődése. ELTE Kiadvány. (1974): Új utak az oklalás elméletében. IRODALOM BRUNHR. 713.4 5 1 . 4. b) F. a környezettel való k a p c s o l a t á ­ b a n . J. A g y e r m e k i energiát ilyen m ó d o n . Alex Typo. Pedagogik der Gegenwart. ELTE Kiadvány. 176-226. Volán Humán Kiadó. L é n y e g é b e n tehát a mozgásfejlesztésben található m e g a t é n y l e g e s é r i n t k e z é s a testi-ér­ telmi és szociális fejlődési vonal befolyásolásában. J. 4 . k o m p e t e n c i a és k o o p e r á c i ó r a való alkalmasság. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN. L. M i n t a cirkuláris reakció .a tükör visszajelzi a k ü l ö n b ö z ő m o z g á s o k a t . In: Turner.a szociális k ö r n y e z e t szabályozása. feszíteni. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1997): Komplex Prevenciós Óvodai Program. Gondolái Könyvkiadó. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1992): Kudarc nélkül az iskolában. 13-40.az é n . 1-10.az agresszió h e l y e t t e l f o g a d h a t ó . a testfelszínről. a u t o n ó m i a . így a mozgásfejlesztés so­ rán a l a k u l ó testi én a l a p o z ó j a lesz a pszichés énfunkciók fejlődésének.) tanulja m e g a g y e r e k a s z á n d é k o s m o z g á s o k akarati irányítását. A m i m i k a révén k ü l ö n b ö z ő énállapotok. ISSBD Kon­ ferencia. Tankönyvkiadó. Budapest. 55. New York. így t ö k é l e t e s e b b kivitelezésre ö s z t ö n z ő . Fejlesztő Pedagógia. BAUER: A primer észlelési folyamatok fejlődése és jelentősége. emelni. megőrizni és erősíteni a g y e r m e k i aktivitást! A s z o c i á l i s s z a b á l y o z á s n a k .kipróbálhatja énjét társaival. Róma. c é l i r á n y o s t e v é k e n y s é g végrehajtására irányítjuk.

e r ő s e n l e e g y s z e r ű s í t v e : felülési m o z g á s m i n t a ( l e b e g ő ü l t e t é s ) . K a t o n a F e r e n c professzor bírálatával élünk: „ A z elavult r e k a p i t u l á c i ó s e l m é l e t értel­ m é b e n arra k e l l e n e g o n d o l n u n k .s z a b á l y o z á s h o z . h o m o r í t á si m o z g á s m i n t a ( t á m a s z t o t t h o m o r í t á s ) . 1963).olyan helyzetnek tekintették.D é v é n y i É v a és mtsai.m e l y e k a n o r m á l . E z e n fejlesztő p r o g r a m o k nagy része a mozgáson ke­ resztül indította újra a g y e r m e k idegrendszer-fejlődését. 32 . C.megelőzi a k é s ő b b i . mert ezek m e g a k a d á l y o z z á k a n o r m á l i s m o z g á s és testtartás kialakulását ( K a t o n a . Temple Fay. e m l ő s ö k ) a l a p v e t ő m o z g á s m i n t á i m e g i s m é t l ő d n e k a g y e r m e k i d e g r e n d s z e r é n e k egyedfej­ lődésében: a m a g z a t i és születés utáni m o z g á s o k h a l m o z g á s n a k . o. h a n e m azonnali fejlesztéssel . csak a k k o r v á r h a t ó . melyet rekapitulációs e l m é l e t n e k n e v e z n e k .m á s z á s . 1986. Tobis-Loewenthal.e l o s z l á s m e g t e r e m t é s e a gyereknél. & fejlődésneurológiai kezelés és neurohabilitáció. Állításuk szerint az e m b e r i idegrendszeri egyedfejlődés m e g i s m é t l i a törzsfejlődés fontosabb állomásait. M R I . 9. jó ü t e m ű és m i n ő s é g ű érési folyamatot leállíthat­ ják. míg a gyereknél a kóros agyfejlődés m á r tünetek­ ben nyilvánul m e g .az újszülött agya m é g h i h e t e t l e n ü l kép­ lékeny . t e k i n t e t b e veszi a s é r ü l é s t . aki megteremtette az „elemi moz­ AZ ALAPOZÓ TERÁPIA LÉTREJÖTTÉNEK TÖRTÉNETE A) Idegrendszer-fejlesztő mozgásprogramok és módszerek a 20.a 2 0 . és k é s ő b b a s z i m b o l i k u s megér­ tés is a g y e r m e k m o z g á s v i l á g á r a épül és é p í t h e t ő rá.és terápiát. hogy p r o b l é m a m e n t e s lesz az e m b e r i egyedfejlődésen való végigha­ ladása. g y ó g y p e d a g ó g u s o k . k o m m u n i k á c i ó s é s m o t i v á c i ó s t é n y e z ő k e t e g y a r á n t . s z á z a d b a n t ö b b o l y a n m ó d s z e r t d o l g o z t a k ki. vertikális r u g a s z k o d á s ( ü l é s b e h ú z ó d z k o d á s ) . Állításuk szerint ha a g y e r e k p r o b l é m a m e n t e s e n halad végig e z e n a törzsfejlődési s o r o n . m e l y a m o z g á s o k h o z szük­ séges jó és s z ü k s é g e s testtartás stabilizálásához vezet (Katona. hüllők. A törzsfejlődés során b e k ö v e t k e z ő n a g y o b b lépcsőfokok (halak. vagy „legalább a rehabilitáció lehetőségét kell fokoznia a m a x i m á ­ lis s z i n t i g " ( K a t o n a . m e r t e l m é l e t ü k e t nem tartjuk az A l a p o z ó T e r á p i a elméleti alapjának. Az ő v é l e m é n y e szerint az e m b e r i egyedfejlődés m u t a t u g y a n h a s o n l ó s á g o t az e m b e r s z a b á s ú a k k a l . legősibb .közvetlenül születés utántól . m á r r o s s z m e c h a n i z m u s t l é t r e h o z ó t ü n e t e k e t . fejlődési z s á k u t c á b a juttathatják. A fenti m ó d s z e r e k e l s ő s o r b a n m o z g á s s é r ü l t g y e r e k e k fejlesztését c é l o z t á k . o. m i n t a h a s o n l ó s á g . A g y e r e k n e k a m o z g á s érzetét kell elsajátítania. Az Alapozó Terápia elmélete és kiindulása a fenti m ó d s z e r e k h e z nyúlik vissza. m e l y e k a k ó r o s a n fejlődött i d e g r e n d s z e r ű g y e r m e k h a l m o z o t t a n r o s s z v é g á l l a p o t á t . elemi j á r á s . 1999). m a g a t a r t á s b e l i . hogy a k i s e b b vagy n a g y o b b fokban sérült agyú g y e r m e k e k á l l a p o t á b a ne n y u g o d j a n a k bele. m á s z á s . h o g y m e g t e r e m t s é k a m o z g á s motiváltságát. 1986).vezet helyes i z o m t ó n u s . Schilling. b e l s ő v a g y külvilágból j ö v ő ok .m o z g á s m i n t á k a t t a r t a l m a z t a : k ú s z á s . és ezt felhasználva beve­ zette a legkorábbi d i a g n ó z i s t . így r ö v i d e n i s m e r t e t n é m a cáfolattal együtt. h o g y az agy sé­ r ü l é s e k o r f e n n m a r a d ó k ó r o s a n rögzült testtartási é s m o z g á s i r á n y í t ó reflexeket lebontsa. S P E C T ) a 20. a z i d e g r e n d s z e r funkcionális p l a s z t i c i t á s á n a k m a x i m á l i s k i h a s z n á l á s a a fejlődés e korai s z a k a s z a i b a n . 1986.). G. Az igen korai d i a g n ó z i s n e m várja meg. m e l y n e k e l m é l e t i és g y a k o r l a t i h a t á s a vi­ lágszintű: az e g y i k a Pethő-módszer. de n e u r o p s z i c h o l ó g i a i s z e m p o n t b ó l . században g á s m i n t á k " f o g a l m á t a z e m b e r i m o z g á s f e j l ő d é s b e n . Ezt az elméletet. Vojta felfogása meg­ e g y e z i k Temple Fay v é l e m é n y é v e l . 37. 1986).m o n d j a D e l a c a t o . M ó d s z e r é n e k cél­ j a „az ö s z s z e s k á r o s o d o t t funkció t o v á b b i f e j l ő d é s é n e k n o r m a l i z á l á s a . Hottiger (a f e l s o r o l á s csak részleges) egy­ aránt k i e m e l i k a m o t o r i u m fejlődésének szerepét ( M á r t o n . de a k ü l ö n b s é g n a g y o b b . p s z i c h o l ó g u s o k . folyamatos k ú s z á s ( e l ő r e k ú s z á s lejtőn). az „ ö r d ö g i kört". M a g u k a m ó d s z e r e k kivitelezési elve­ ikben k ü l ö n b ö z ő e k voltak. és a fejlődő funkciók e g y m á s r a hatásának bevonása a kezelési p r o g r a m b a " (Katona. funkcionális M R I . Az i d e g r e n d s z e r fejlődésével. E r r e k é s ő b b visszatérek. P E T . a m e l y szerint csak az ősi m o z g á s m o d e l l e k g y a k o r o l ­ tatása . va­ lamint a vizsgáló eljárások fejlődése ( C T . Az agy érési folyamatait sok t é n y e z ő károsít­ hatja . lefelé ru­ g a s z k o d á s (lefelé r u g a s z k o d á s h á t o n ) . H. a célszerű m o z d u l a t o k a t j á t é k o s helyzetek­ kel k ö t ö t t é k össze. szövettanával.). G y a k o r l a t u k a z e m b e r i m o z g á s f e j l ő d é s b e n l e g a l a p v e t ő b b .). első­ sorban m i n d e n o x i g é n h i á n y o s állapot.m o z g á s s é r ü l t g y e r e k e k n é l m e g t e r e m ­ tette a k o n d u k t í v (a g y e r e k e t egy v e z e t ő viszi végig a f o l y a m a t o n ) fejlesztést. D e elméleti m u n k á s ­ ságuk azóta m e g h a l a d o t t . és igen sok ismeretlen. szülés alatti és utáni á r t a l m a k . a z é r t e l m i . m e l y b e n a kezelésnek ismét be kell indítania és a n o r m á l i s irányba terelnie a m á r k á r o s o d o t t vagy fejlődésükben v e s z é ­ lyeztetett funkciókat. és a végállapot a t ü n e t h a l m a z o k m e g m e r e v e d e t t rossz rendszere. h o g y a g y e r e k fejlődése a korai szakaszban t ú l n y o m ó r é s z t mozgásfejlődésen keresztül megy végbe. mely a fej­ lődés a k a d á l y a is e g y b e n . idegélettanával foglalkozó t u d o m á n y o k . A g y e r m e ­ k e k k e l f o g l a l k o z ó s z a k e m b e r e k . „ k i t é r í t h e t i k " . ez p e d i g a l i g h a l e h e t s é g e s " ( K a t o n a . hogy az egyedfejlődés lényegében a törzsfejlődés rövid m e g ­ ismétlése. a m á s z á s az e m l ő s ö k m o z g á s á n a k .s o k s z o r fejlődési v o n a l a n k é n t e g y m á s r a é p ü l ő . Az 1940-60as években m é g feltételezték. vírusfertőzések. állás.i l y e n k o r a t ü n e t e k m á r újabb k ó r o s t ü n e t e k okaivá válnak.j á r á s . hogy a h u m á n s p e c i f i k u s ülés. Delacato. i d e g r e n d s z e r . o.kúszás. d e f e k t u s h o z v e z e t h e t n e k . 1986). 82. Vojta m ó d s z e r é n e k egyik célja a h e l y e s i z o m t ó n u s . E z e k a m ó d s z e r e k elvileg öszszek a p c s o l ó d n a k a b b a n a v é l e m é n y b e n .g e n e t i k a i m e g h a t á r o z o t t s á g . 1986. Domah (a P h i l a d e l p h i a i R e h a b i l i t á c i ó s K ö z ­ pont m u n k a t á r s a i k ö z l e m é n y e i elméletet és gyakorlatot is t a r t a l m a z n a k fejlesztő m ó d s z e ­ rükről ( D e l a c a t o .orvosok.AZ ALAPOZÓ TERÁPIA ELMÉLETE ÉS M A R T O N .33 . j á r á s m e c h a n i z m u s á ­ nak i d e g r e n d s z e r i e l e m e i csak ráépültek a többire.D É V É N Y I ÉVA GYAKORLATA M a g y a r o r s z á g o n született két o l y a n m ó d s z e r .d o m i n á n s m o z g á s o k . szá­ z a d b a n eljuttatta a s z a k e m b e r e k e t oda. mi kifejezetten elvet­ jük. e l e m i m á s z á s . a k ú s z á s a hüllők m o z g á ­ sának felelne m e g . v a l a m i n t a g y e r m e k intellektuális f u n k c i ó i n a k fejlődésében Piaget. a j á r á s e m b e r i . Ayres. és szociális r e h a b i l i t á c i ó t c é l o z m e g ( K a t o n a . A m á s i k Katona m ó d s z e ­ re. terhesség alatti. Berta és Karel Bobath m ó d s z e r e arra irányult. és az e m b e r i egyedfejlődés t ö b b millió eve alatt n e m s z e r v e z t é k át az i d e g r e n d s z e r egészét.

l e b e g ő ültetés). f ő e m l ő s ö k b e n sem. j á r á s m á r a 2 0 . írás-. h o g y a m o z - gásfejlődésében és k i e m e l t e n a h u m á n mozgásfejlődési m i n t á i b a n nincs-e e l m a r a d o t t s á g a .m á s z á s . K ö v e t k e z ő . E r e d m é n y e i k a m o z ­ gás területén is k o m o l y a k : a 70 j á r á s r a képtelen . h o g y az anyanyelvi területen (beszédben. a k k o r úgy teszek. hogy a kúszás. és a b e s z é d r e n e m lettek báto­ rítva ( D e l a c a t o . a m í g csak a gyerek teste-idegrendszere rá n e m érzett a m o z g á s ­ mintára. F e l m é r t é k a beteg g y e r e k e k e t . évtől 7. kéz. 4 tárgyakat tartott. ezt kell e l ő b b „ k i á s n u n k " . E z e k e t a m o z g á s m i n t á k a t n e v e z t e el elemi mozgásmintáknak. Az emberi m o z g á s kialakulása min­ den újszülöttben a primitív m o z d u l a t o k k a l k e z d ő d i k : e z e k e t az ívjáratok. A kizárólagosan e m b e ­ ri. és n e m is ez a tapasztalatunk. kétfüles együtthallás. és azon a szinten élő lény lesz. Á t l a g o s a n 11 h ó n a p i g végezték a kezelést. írás és olvasás készsége. aki felfedezte. ez a hal­ szerű lét kb. Mi ezzel a hasonlattal és elvvel e g y e t é r t ü n k . mert a ház alapja az idegrendszer teljes érettsége. majd a k ö v e t k e z ő szintre lép.ülés). mely a kétéltűek m o z g á s a . a 6. T e h á t már m a g z a t i állapotban magas fokú az e m b e r m o z g á s s z a b á l y o z á s a . a kisagy ősi ré­ sze. a testséma. A fejlődés útja az egyszerű e m b e ­ ri m o z g á s o k t ó l vezet a fejlett emberi m o z g á s t í p u s felé.) M i n d e h h e z erős érzékszervi stimulációkat és l é g z é s p r o g r a m o t is adtak. E k k o r a m á s z á s s t á d i u m á r a j u t t a t t á k stb. agysorvadás. E b b ő l D e l a c a t o és m u n k a t á r s a i azt a k ö v e t k e z t e t é s t v o n t á k le. 11 g y e r e k teljesen ö n á l l ó a n m e g t a n u l t jár­ ni. aki m e g v á l a s z t j a dominanciáját: szem-. elégtelenül szervezett. e n n e k a m o z d u l a t a a kúszás. Delacato azt állítja. E k k o r a gyerek átlép a középagyszintre. Ez a gyakorlati változás szemléleti megújuláson alapul: „iskolaérettségi vizsgálaton a hi­ bákat. és sztereo látása v a l a m i n t sztereo hallása tökéletesedik.18.2 9 . (Pl. De s z á m u n k r a m é g f o n t o s a b b ered­ m é n y ü k : a g y e r e k e k közül. de kezével m é g e g y e n s ú l y o z . h o g y a g y e r m e k azért n e m képes az olvasásra. hogy a m e l y i k g y e r e k n e m tud m á s z n i . Végül e l é r k e z t e k a d o m i n a n ­ ciakialakítás s t á d i u m á i g . h ó n a p i g . E z e k a m o z g á s m i n ­ ták n e m reflexszernek. Ezután alakul ki ( 3 . ül. 2 0 0 0 . és o n n a n j u t t a t t á k a k ö v e t k e z ő s t á d i u m r a . vízfejűség. a két fül e g y m á s t ó l füegetlen hallásának kialakulása. m e l y n e k hát­ terében é r e r e d e t ű daganat. földön c s ú s z á s . járásnál két lábát használja. és ezt gyakorlatokkal beérleljük. 5 9 % . az olvasni s e m fog t u d n i . h a n e m ezt m e g e l ő z i és kíséri az oki ke- 34 35 . de e n n e k k i b o n t á s a csak érett idegrendszeri s t r u k t ú r á k o n történhet m e g . Ez azt jelenti.tehát a rajzkészség.o l v a s á s . a 6. sokkal j o b b alapot nyújtunk az anyanyelvi készség beérlelődésének. M e r t a készség velünk születik. héttől tart kb. leomlik. a beszéd-. Az újszülött idegrendszere igazán és teljesen emberi idegrendszer: a l e g p r i m i t í v e b b m o z g á s is m a g a s a b b idegrendszeri szabályozás alatt áll.járás). Az i d e g r e n d s z e r o n t o g e n e tikai beérése p e d i g a h u m á n m o z g á s m i n t á k e g y m á s u t á n j á b a n és e g y m á s r a é p ü l é s é b e n tör­ ténik (pl. E z u t á n a gyerek korai corticalis (agy­ kérgi) lény lesz az 1. anyanyelvi k o m m u n i k á c i ó kifejlődése csak a k k o r lesz p r o b l é m a m e n t e s . h ó ­ napig. m a g a s a b b szint a kétéltűsz. ez a híd szintje. 76 n a g y o n súlyosan agysérült g y e r m e k k e l d o l g o z t a k 12 h ó n a p o s ­ tól 9 éves korig. akik a p r o g r a m k e z d e t é n n e m tudtak beszélni.é r z é k s z e r v i fejlődési so­ ron. melyet nevezhetünk helyzetváltoztatás-felegyenesedés-helyváltoz. olvasáskészség tökéletességéhez.u k elkezdett beszélni ( s z a v a k a t m o n d a ­ ni) a p r o g r a m f o l y a m á n . m e l y n e k k o r o n á j a k é n t megjelenik a beszéd. írásra. holott beszédterápiát n e m kaptak. Mert ha észlelünk mozgásfejlődési. és k o r u k szerint elég idősek voltak a h h o z . hogy melyik m o z g á s s t á d i u m r a k é p e s e k .g y e r e k közül a kezelés v é g é r e 12 g y e r e k j á r ó k é p e s lett. Azt állítjuk. A fejlesztő p e d a g ó g i a g y a k o r l a t á b a n az utóbbi 10 év során (kb.és ebből 20 m o z g á s r a képtelen . hogy a fejlesztést n e m a tünetek szintjén kezeljük kizárólag . a testtartás-látás in­ tegrációja itt alakul ki. de nem ilyen k i z á r ó l a g o s a n . T e h á t D e l a c a t o sze­ rint az újszülött perincvelői-agytörzsi lény. V a n egy kizárólagosan emberi k o m m u n i k á c i ó s forma: b e s z é d . m i n t h a h á z a t é p í t e n é k alap n é l k ü l : amit rá­ építek. és csak az e m b e r r e jel­ l e m z ő . és a c s e c s e m ő k ü l ö n b ö z ő életszakaszaiban „azon a szinten é l " . 12. m á s z á s . ábra). csak az e m b e r r e j e l l e m ­ ző egyedfejlődési sor: kúszás —> m á s z á s —> j á r á s —> d o m i n a n c i a megválasztása. olvasásban) elmaradt gyermek idegrendsze­ re éretlen. m e l y szerint a c s e c s e m ő i d e g r e n d s z e r e fokozatosan és e g y m á s r a épülve érik az agytörzstől felfelé e g é s z e n az agy­ kéregig. m e r t idegrend­ szere. h ó n a p t ó l a 12. a kéz­ ügyesség-gyakoroltatás szintjén -. 1986). vagy e g y m á s m e l l e t t i s é g é b e n (pl. Mi ezen e r e d m é n y e i k b ő l és e l g o n d o l á s a i k b ó l m e ­ rítettünk: v a l ó b a n az i d e g r e n d s z e r o n t o g e n e t i k a i l a g teljes beérése s z ü k s é g e s a l e g e m b e ­ ribb funkció. A n n á l g y ü m ö l c s ö z ő b b volt s z á m u n k r a D e l a c a t o é k gyakorlati tapasztalata és az e b b ő l levont k ö v e t k e z t e t é s e k . j e l l e m z ő j e a paralateralitás: két kezét használ­ ja lábaitól függetlenül. a k k o r é r d e m e s m e g v i z s g á l n i . csak aztán építhe­ tünk rá g y ó g y í t ó olvasással.erű szint. ezáltal idegrendszeri érésbeli e l m a r a d o t t s á g o t . akiknél egyoldali vagy kétoldali súlyos a g y k á r o s o d á s volt. k e r e s z t m i n t a szerint jár. e k k o r j e l l e m z ő a két s z e m e g y m á s t ó l független látásának kialakulása. magzati héten kiváltható. 1963).és l á b d o m i n a n c i á t .vagyis az i d e g r e n d s z e r e l m a r a d t érettségét kell e l ő b b „ b e h o z n u n k " -. majd m á s z á s . a m e l y agyterület vezérli. évig) az agykérgi e m ­ ber. ezért az idegrend­ szeri s t r u k t ú r á k n e m k é s z e k a funkció b e f o g a d á s á r a vagy k i b o n t á s á r a . a nvúltagyi = vesztibuláris r e n d s z e r és a pallidum s z a b á l y o z z a (/. n e m aktiválhatok újszülött vagy fiatal állatokban.í r á s . és ez a m o z g á s s o r a s z e n z o r o s éréssel együtt adja azt a s z e n z o m o t o r o s i d e g r e n d s z e r i fejlő­ dési sort. állt. o. és középagy-lény lesz: m o z d u l a t a a m á s z á s ( e m l ő s ö k ) . ha a g y e r m e k p r o b l é m a m e n t e s e n v é g i g m e g y a kizárólagosan e m b e r i m o z g á s o s . bár ez is fontos. agyvelő­ gyulladás. hogy van egy.). a g y h á r t y á k közötti bevérzés. ismét K a t o n a professzor m u n k á s s á g a alapján a d n á n k m e g a választ ( K a t o n a . Humánspecifikusak. E k k o r alakul ki a sztereo látás és sztereo hallás. 8 k e r e s z t m i n t a szerint mászott. illetve a n n a k nyelvi készségéért felelős területei n e m érettek rá. vagyis elvégezte a g y e r e k k e l a kúszás m o z g á s m i n t á j á t szabályosan és ritmusosan. Ezt a m e c h a n i k u s e l m é l e t e t mi szintén elvetjük. h a n e m folyamatos m o z d u l a t s o r o k b a n j e l e n t k e z n e k k ü l ö n b ö z ő in­ g e r h e l y z e t e k b e n . csak reflex t e r m é s z e t ű m o z g á s o k k a l .E l ő b b i állításukkal összefügg D e l a c a t o k ö v e t k e z ő e l m é l e t e . Ha a d i s z l e x i á s g y e r m e k e t csak a z a n y a n y e l v e t g y a k o r o l t a t ó m ó d s z e r r e l a k a r o m olvasásra bírni (vagyis csak g y ó g y í t ó olvasással). h ó n a p körül. agyvelőfejlődési r e n d e l l e n e s s é g stb. Következtetésük. h i á n y o s s á g o k a t és a rossz m e g o l d á s o k a t okozatként.tatási-dominancia megválasztási fejlődési m o z g á s s o r n a k . év . D e l a c a t o azt állította. hogy na e g y g y e r m e k n e m tud m e g t a n u l n i olvasni. kifejlődik a k é t s z e m e s együttlátás. majd j á r á s . kúszás . ha a gyerek csak feküdni tudott. Mi n e m ezt állítjuk. írásban. a k k o r h á r o m felnőtt n a p o n t a 4 x 5 p e r c i g passzívan „ r á h e l y e z t e " . a t ó n u s o s nyaki reakciók. az oldalismeret. és egyedül is képes lett rá. a c s e c s e m ő e k k o r hídlény. Megfigyelték a n o r m á l g y e r m e k i fej­ l ő d é s b e n a m o z g á s m i n t á k e g y m á s utáni j e l e n t k e z é s é t : kúszás. 1985-től) változás történt. ez a 20. 16 hetes koráig tart. felül­ tetés (ún. hogy t u d h a s s a n a k . s n e m k ö z v e t l e n ü l kijavítandó okként kell é r t e l m e z n ü n k " (Lakatos.

az érési folyamatot még egyszer beindító terápiák ( P l . Ez a ha- zelés: az i d e g r e n d s z e r érését elősegítő.I . vagyis a fejlődés lépcsőin m e g y ü n k végig m é g egyszer. e g y e n s ú l y . az alatta levő szinteket kell A . 1987-ben Pálfia Judit s z e m é s z o r v o s s a l k e z d t e m el. vagyis a te­ Katona ábrája nyomán I. és a n o r m á l fejlődési folyamatot 36 37 .f e l e g y e n e s e d é s i . alaki diszgráfián t u d t u n k javítani a k ö n y v b e n leírt „pi­ ros s z e m ü v e g e s " m ó d s z e r r e l . Ez a terápia már h a t á s o s n a k b i z o n y u l t a diszlexiás. A l a p o z ó T e r á p i a stb. és iskolaéretlen ó v o d á s o k n á l a l e m a r a d á s b e h o z á s á r a . A m o z g á s k o o r d i n á c i ó r a való hatása miatt . 1997) . H. v a l a m i n t fejlődés­ tani szemlélete és k o m p l e x i t á s a miatt n a g y o n h a t é k o n n y á lett e n y h e fokban értelmi fogya­ tékos gyerekeknél. i d ő b e n való bizton­ ságos t á j é k o z ó d á s . Afejlődéstani-fejlesztés szem­ lélet a g y e r m e k e t és k é s z s é g h i á n y á t fejlődésében nézi. r u g a l m a s s á g és egyensúly-gyakorlatok. kéz és láb t e v é k e n y s é g é n e k szétválasztása stb.j á r á s . j á r á s v a r i á c i ó k . a tartalmi diszgráfián semmit.gerincvelő Bővítés és továbbfejlesztés. M o z g á s s o r a i t fejlődéstani szemlélettel állította össze. 1963). h o g y e n n e k m e g t e r e m t é s é v e l e l é r k e z h e s s e n az e r e d m é n y e s fejlesz­ téshezEz a szemlélet j e l l e m z i az A l a p o z ó T e r á p i á t is.d o m i n á n s g y a k o r l a t o k c) íormatio reticularis rendszeres pályái =RAS reticularis rendszer vagy az éberségi szintért felelős hálózatos állomány fejlesztését k í v á n t á k m e g . P o r k o l á b n é . P á r év m u n k a után derült ki. 1990-ben Kulcsár Mihályné fej­ lesztő p e d a g ó g u s r e n d e l k e z é s ü n k r e bocsátotta m i n d a z o k a t a b ő v í t é s e k e t és továbbfejlesz­ téseket. és a l k a l m a z o t t : D e l a c a t o és m u n k a t á r s a i elérhető s z a k k ö n y v ü k b e n m é g kizárólag a k ú s z á s . Az.szem vestibularis magrendszer melyre k é s ő b b részletesen visszatérek.a m o z g á s k o o r d i n á c i ó alap­ jait adja m e g . 1987. Az e r e d m é n y e k k e l diszlexiás g y e r m e k e k n é l e l é g e d e t l e n voltam. ábra d) látásszabályozó rendszer e) tekintés szabályozó rendszer rápiába n e m c s a k a m o z g á s és m o z g á s é r z é k e l é s került. P l . A y r e s .pl. Alapozó Terápia jelenlegi felépítése.kisagy e l ő b b r e n d b e h o z n i .r e n d b e h o z a t a l a nélkül stb. alaki diszgráfiás g y e r m e k e k n é l . Porkolábné Balogh Katalin-féle fejlesztéssel -. m o n d v á n : ha ez a szint n e m m ű k ö d i k .thalamus H . h a n e m a térben.). E z s z e m l é l e t é b e n m á s .h a t é k o n y lett o r g a n i k u s sérülésből e r e d ő hiperaktív-figyelemzavaros ese­ teknél. A terápiát több mint tíz évvel ezelőtt. r u g a l m a s s á g .e h h e z hozzá­ tette az összes olyan m o z g á s t . Ez az e l m é l e t és g y a k o r l a t terápiánkat a regresszióval dolgozó terápiák k ö z é sorolja. m e l y e k e t ő m á r a fenti a l a p h o z hozzátett. felülés. Kb. úgy szoktuk m o n d a n i .törzsdúcok próbálja biztosítani. K u l c s á r M i h á l y n é . a) kisagyból kiinduló mozgásszabályozó magrendszer akkor m é g csak C. mely a h i b a szintjén gyakoroltat. F .h e l y v á l t o z t a t á s i m o z g á s ü g y e s s é g fejlesztése nélkül.felhasználva P o r k o l á b n é B a l o g h Katalin kutatási és gyakorlati e r e d m é n y e i t ( P o r k o l á b n é . m i n t a h a g y o m á n y o s s z e m l é l e t ű felzárkóztatás. n e m állítunk b e e l d ö n t e t l e n d o m i n a n c i á t a h e l y z e t v á l t o z t a t á s i . Kibővítette a terápiát a hazai fejlesztő pe­ dagógia g a z d a g tárházával . hogy terápiánk fejlődéstani szemléletű fejlesztő terápia. életében fontos: fejemelé­ sek. n e m k e z e l ü n k f i n o m m o t o r i k á t ö n m a g á b a n a k i s g y e r e k n é l fejlődéstanilag ezt m e g e l ő z ő ü g y e s s é g e k n a g y m o z g á s o k . m í g m e g é r k e z ü n k az adott tünet k e z e l é s é h e z . a m e l y a g y e r m e k fejlődésében. m á s z á s h o z (ellenoldali v é g t a g o k e g y ü t t m o z g á s a ) ellenoldali végtagok m o z g á s k o o r d i n á c i ó s gyakorla­ tai. testismeret.m á s z á s . E . k ú s z á s h o z ( a z o n o s oldali végtag­ o k e g y ü t t m o z g á s a ) a z o n o s oldali végtagok m o z g á s k o o r d i n á c i ó s g y a k o r l a t a i . pl.ívj áratok B) D . e m l é k e z e t f e j l e s z t é s e k stb. D e l a c a t o és T e m p l e Fay közös munkája és az erről megjelentetett or­ vosi szakkönyv leírása és tanácsai alapján (Delacato. k e r e s z t m o z g á s o k stb. hogy a gyereket s o h a s e m a tünetei szintjén kezdjük kezelni. jobb-bal ismeret. diszfáziás g y e r e k e k n é l . h a n e m fejlődéstanilag a tünet „ a l á " m e g y ü n k . hogy k ü l ö n ö s e n h a t é k o n y m e g k é s e t t beszédfejlődésű ül. H R G . E n n e k elméleti és gyakorlati j e l e n t ő s é g e . E k k o r m é g csak a n y a n y e l v i b) szemmozgató idegmagvak rendszere k é s z s é g h i á n y o s g y e r m e k e k e n p r ó b á l t u n k segíteni.

átfordulások. talicskázás. amennyit m e g k í v á n . Petheő Erika. k é s ő b b ) e l ő b b a trampoline-on csinálja meg. Gergely Anikó. egy lábon. toporgás.. tíz e g y m á s r a é p ü l ő gyakorlat Kulcsár Mihályné kidolgozása szerint. Tóth Péter. végtag.D é v é n y i E v a é s m t s a i . in­ kább l ö k é s s z e r ű e n beindítja a m o z g á s ü g y e s s é g e t . ahol a félkörös ívjáratokban létrejön a folya­ dék e l m o z d u l á s a : gyakori helyzetváltoztatás. t e s t v o n a l a t á t l é p ő k e r e s z t e z ő g y a k o r l a t s o r stb. pl. T ó t h G á b o r ki­ d o l g o z t a a terápia speciális alkalmazását o r g a n i k u s k á r o s o d á s b ó l induló hiperaktív figye­ l e m z a v a r o s gyerekek eseteire. „igen és n e m " integetés stb. Hofmann Ildikó.. A saját terápiánk alapjait S z e r d a h e l y i M á r t o n testnevelő­ g y ó g y t o r n á s z é s T ó t h G á b o r g y ó g y p e d a g ó g u s m u n k a t á r s a m m a l r a k t u k le. 1963. Burkusné Szenász Ildi. pl. körrajzolás stb. pl. a főszerep a d i n a m i k u s e g y e n s ú l y fejlesztéséé. m e l y e k a fejlődés során megjelennek. láb) Erihez járulnak az informatikai blokkot fejlesztő kartonok Mozgáskoordináció megalapozása 1. Kb. Szabó Csilla. Bodonyi Anikó. pörgések. á l l a t u t á n z ó ügetések. e h h e z a gyerek m e g t a n u l „ e g y s z e r ű " labgyakorlatokat. gurulás. libikóka stb. Lurija-féle neuropszichológiai g y a k o r l a t o k . 2. egyúttal hálás köszönetet szeretnék mondani: Asztalosné Marosi Marianna. teljes k i d o l g o z á s ú terápiákból át­ vettük Fodorné dr. l á b b o l t o z a t .. K é s ő b b m i n d e n . guriga. v a l a m i n t a m o z g á s r e n d e ­ z e t t s é g é n e k fejlesztése céljára. felülések j á r á s és változatai. állás-törzsegyensúlyt. fóka. az A l a p í t v á n y h o z közel álló m u n k a t á r s u n k gazdagította. labdagyakorlatok. vagy formált a terápia v o n a l á h o z igazodóvá: pl. Dr. végzett hallgatóinktól. ugró­ kötél. d i n a m i k u s és a kettő közötti á t m e n e t i e g y e n s ú l y t gyakoroltatjuk. Gósv Mária b e s z é d h a l l á s ( G O H ) . Mándi-Márton Zsuzsa. ellenoldali t é r d k ö n y ö k érintések állva. melyek­ kel a gyerek h o z z á s z o k i k a két kéz és két láb együttes. vé­ g i g v e z e t v e őt e l ő b b az a z o n o s oldali kéz és láb. külön hangsúlyt h e l y e z ü n k a vesztibuláris ingerlés gya­ korlataira (fejforgatások. jól k o o r d i n á l t m ű k ö d t e t é s é h e z .) Az egyensúly fejlesztésével kapcsolatban Földi Rita munkáját mérvadónak tekintjük (Fodorné Földi Rita.és lábgyakorlatot k o m b i n á l u n k e g y m á s s a l . „Kereszt"-gyakorlatok: a m o z g á s k o o r d i n á c i ó t fejlesztő n e h é z gyakorlatsor. Bonczné Juhász Csilla. és H. és „ e g y s z e r ű " kéz­ gyakorlatokat. 1993): kevés az e g y e n s ú l y o z ó járás-statikus e g y e n s ú l y fejlesztése. másik ütöget.e r ő s í t ő k s z ü k s é g szerint). Csaba Mercédesz. ha teljes volna. az időzítés és ütemérzék. Jordanidisz Ágnes. Bodai Ágnes. Ezek valójában a humánspecifikus elemi mozgásminták és variációik. és az elvek alapján szülőkkel és terapeutákkal együtt á l l a n d ó a n továbbfejlesztjük. E z u t á n telepítjük a kéz. m á r a kialakult felépítése a k ö v e t k e z ő : Elemi mozgásminták + Ruganyosság + Egyensúly Mozgáskoordináció tökéletesítése Dominancia (kéz. 1999). Görbicz Katalin. Gyarmatiné Boksái Éva. Farkasné Murányi Márta. Gondiné Dobó Anna.. Elég. 38 39 . beszédészlelés és -értés ( G M P ) vizsgálatát és az ő fejlesztő terápiáját. m o s t csak a r o k o n terápiákat e m l í t v e . fekve stb.. ha a g y e r m e k csak ugrál rajta. A terápia jelenlegi. taps test előtt. Zsadon Zsófi és legalább még egyszer ugyanilyen hosszú lehetne a névsor. Szíjjártó Edit. egyik kéz simogat. hogy a r u g a l m a s s á g o t fogja fejleszteni. s z ö k d e l é s e k p á r o s lábon. Némcthné Márk Julianna. hintáztatások h a g y o m á n y o s . csak aztán a földön. a l a p k o n c e p c i ó n k k a l jól h a r m o n i z á l ó területeket vont be a terápiába. nyak­ izom-erősítők. Gacsályi Lászlóné. Sütő Csaba. Nagymozgások: fejemelések. Pócsi Orsolya. fordulatok. úszás. egy helyben szökdelés. Mi eredetileg azt hittük. mászás. Alapöt­ lete szintén Kulcsár Mihálynétól származik. szem. Telek Erika. Földi Rita labdagyakorlatait. Tar Mónika. m o z g á s k ö z b e n i irányváltoztatás. D i a m o n d . egyik rajzol. ritmusos beszéd és m o z g á s . E k k o r t o v á b b m e g y ü n k a Finom motorika * Csak néhányuk nevét tudom felsorolni (1995-2000 között). és M. Tóth Ildikó. 3. a k a d á l y o k k a l stb. ezen belül járásegyensúlyt. E z u t á n k i d o l g o z z u k a két kéz külön munkáját. Kalapos Ilona. Rugalmasság: ugrások. elöl-hátul. „Felvezető" vagy „szoktató" gyakorlatsor: a m o z g á s k o o r d i n á c i ó t m e g a l a p o z ó gya­ korlatok. Göttlinger Gabi. 5. de azt n e m fejleszti. E l ő b b m e g s z o k t a t j u k a g y e r e k k e l az „ e l l e n o l d a h s á g o t " : két k é z b e n váltott s u p i n á c i ó . testtel végzett ritmusgyakorlatok. Kulcsár Éva. Bodonyi Miklós. Rozsnyai Henrietté. * A felsorolás m á r csak azért sem lehet teljes. mert ott sokkal k ö n n y e b b e n ráérez a teste. majd k e r e s z t e z e t t kéz-láb h a r m o n i k u s együttműködésén. Falvay Károly n é p t á n c m o z g á s e l e m e i t . De sok g y e r m e k a n e h e z e b b m o z g á s k o o r d i n á c i ó s gya­ korlatokat (I. Wimmer Zsuzsa. Palcsó Julianna. az egyensúly. a „keresztezettséget": pl. M á r t o n . Sipos Zsóka. forgások. fejlesztette t e r á p i á n k a t . részint egyre újabb. Kunné Szörényi Katalin. Diamond azt írják. M á s .és fejegyensúlyt fejlesztők valamint k o m b i n á c i ó i k .eszközigény"-ünkről. pók-rák és sok kisegítő g y a k o r l a t (pl. mellyel először m u n k a c s o p o r t k é n t . Molnárné Nagy Anna. Esti Nóra.b e s z é d gyakor­ latok. Tamás Béláné. Bors Ilo­ na. m o z g á s o s s z e r i a l i t á s fejlesztése.t e r á p i a gyakorlatait. mert folyamatosan gyűjtjük és kapjuk az új ötleteket m u n k a t á r s a i n k t ó l . 4. M i n d e b b ő l kialakult az A l a p o z ó Terápia. forgó. és láb külön munkáját. kúszás. Breinmann Erzsébet. Gosztonyi Judit. A h a r m a d i k lépcsőfokban A l a p í t v á n y u n k részint e g y r e újabb g y a k o r l a t s o r o k k a l bővítette az eddigi területeket. Itt kell említést t e n n e m egyetlen . H. Dékányné Cseri Zsuzsa.tékony t e r á p i a már nem D e l a c a t o terápiája volt. Stocker Eszter. A t r a m p o line beindítja a mozgásfejlődést. majd jelen­ leg a l a p í t v á n y k é n t d o l g o z u n k . Váradi Ildikó. Papp Zita.. A vizsgálatnál h a s z n á l u n k vizsgálati e l e m e k e t K u l c s á r M i h á l y n é terápiájának vizsgálatából. Burián Kati. Manolakis Ági. Szerző Krisztina. de az e r ő n l é t r e is igen jó hatást g y a k o r o l t ( M . ahogy kívánja. légző-fegyelmező gyakorlatsor. Egxensúlygyakorlatok: statikus. Frankó Mária. E z e k az e l v e k m e g e g y e z n e k Falvay Károly egyensúlyfejlesztési elveivel ( s z e m é l y e s közlés).p r o n á c i ó vagy ökölcsukás-nyitás r i t m u s o s a n . és r e n d s z e ­ r ü n k e t egyáltalán n e m tekintjük lezártnak vagy b e z á r h a t ó n a k . m á s i k dobol stb. az angol nyelvterületen h o n o s N I L D . Radnai Zsuzsa. és m é g a beszédfejlődési lemaradottságokat is javítja. Vincze Helga. szinte lökést ad neki. hogy a katonai ( U S A ) k i k é p z é s b e n m é g a világháború előtt bevezették az ü g y e s s é g . Stéger Andrea.: majd min­ den „ e g y s z e r ű " kéz. a trampoline-ról. a S z e n z o r o s Integrációs T e r á p i a vizsgálatából (Ayres terápia) é s L a k a t o s Katalin-féle T S M T (Tervezett S z e n z o m o t o r o s T r é n i n g ) vizsgálatból.

keresztezett ritmusos mozgás kialakítására: pl. A p o n t o s m o z g á s é s z l e l é s befolyásolja és szabályoz­ za a m o z g á s t .. M i n d e n gyakorlatot sokszor e g y m á s után kell végeztetni. ügyelve arra. Itt is betartjuk a proximális-disztális fejlesztési irányt. . a p o n t o s a b b m o z g á s szabályozza az észlelési folyamat javulását. T e r m é s z e t e ­ sen fejlesztik a p i r a m i d á l i s . Az a k u s z t i k u s és a k u s z t i k o m o t o r o s fejlesztés a m o z g á s o k r i t m u s o s t a p s r a v a g y r i t m u s o s m o n d ó k á r a . illetve egyenrangú. az fegyel­ m e z e t t e b b e n g o n d o l k o d i k . 1994).speciális g i m n a s z t i k á n a k tartjuk. U g y a n c s a k együtt fejlődik a gyerek mozgásbeli tér-. 7. VI. „Aki k o o r d i n á l t a n tud m o z o g n i .a g y e r e k e k n é l a szerialitás erős fejlesztésre szorul. 1976. vízszintes k e r e s z t e z é s . 1994). Kézdominancia kifejlesztése. És végül a „ n e h é z " s z ö k d e l é s e k e t és „ n e h é z " k é z g y a k o r l a ­ tokat h o z z u k össze e g y m á s s a l . . kiválasztja azokat az ingerületeket. . m i n d e n m o z g á s esztétikus m o z g á s alapjait m e g a d ó g i m n a s z t i k a fejleszti a gyerek helyes tartását. M a r t o n .a fej m o z g á s a i t ó l j u t u n k a végtagok mozgásai felé. h o g y terápiánkat ezen a n y o m o n kívánjuk továbbfejleszteni. kéz: karlendí­ tés váltottan test mellett vagy váltott m a l o m k ö r z é s (ez a rá m e r ő l e g e s síkban való m o z g á s ) . ügyességét. j á r á s ellentétes kézráütéssel. A g y a k o r l a t o k a tudatos és p o n t o s végzésen keresztül fejlesztik a k o n c e n t r á c i ó t és az ö n f e g y e l m e t ( D é v é n y . N e m tekintjük o l y a n elen­ g e d h e t e t l e n n e k . igen kifejezetten a r i t m u s é r z é k é t . erre m é g visszatérek. Ez a speciális. A b e s z é d és m o z g á s e g y ü t t e s és e g y m á s t fejlesztése a m e g f e l e l ő s t á d i u m b a n a l k a l m a z o t t mondott mozgás m ó d s z e r r e l : a m o z d u l a t o ( k a ) t s z ó b a n p o n t o s a n m e g f o g a l m a z z u k . v e r s e k r e t ö r t é n ő v é g z é s é v e l valósul m e g .a szinkron kétoldali e g y ü t t m o z g á s o k k ö n n y e b b e n kivitelezhetőek. l á b t e r p e s z . M á s o d i k g y a k o r l a t s o r u n k b a n a térlátásban való ü g y e s s é g e t és a követé- 40 41 .m e l y e k n e k fentiekben c s a k a k ö n n y e b b e l e m e i t í r h a t t a m le . E z u t á n betanítjuk a kéz „ n e h é z " gyakorlatait. az e n y h e fokban értelmi fogyatékos és az o r g a n i k u s a n érintett hiperaktív-figyelemzavaros g y e r e k e k m o z g á s e l m a ­ radásának sajátosságait: . a m e l y e k b i z o n y o s h e l y z e t b e n m e g h a t á r o z ó a k .e z e k e t leépítjük -. 5 1 . .a törzsközeli n a g y m o z g á s o k t ó l h a l a d u n k a törzstől távoli f i n o m m o z g á s o k i g . „ K o o r d i n á l n i azt jelenti: összeren­ d e z n i . A g y e r e k a g i m n a s z t i k a során m e g ­ tanulja ö s s z e r e n d e z n i a külső és a belső információkat. t ö m e g e s m o z d u l a t o k t ó l a precíz m o z g á s o k i g .írja Nádori ( N á d o r i .D é ­ vényi É v a és mtsai. . 1999. 5 1 . Ha ez megy. betartva a fejlődési irányt: fejgya­ korlatoktól h a l a d u n k a törzs és kéz felé. Finommotorika kialakítását előkészítő gyakorlatsor: egymásra épülő gyakorlatok Kulcsár Mihály né k i d o l g o z á s a alapján.. és ez tökélete­ síthető t ü k ö r segítségével.). A látásérzékelés fejlesztése a m o z g á s m i n t á k megfigyelésével és u t á n z á s á v a l történik. a m i k o r a gyerek saját i z o m m ű - ködéséből m e g é r z i a m o z d u l a t o k p o n t o s kivitelezését anélkül. a spontán fejlődés irányait követi: . o. Miért tartjuk g i m n a s z t i k á n k a t speciálisnak? Mert fejlődéstani szemléletű. és nagyfokú k o o r d i n á c i ó s k é s z s é g e t ad. a k e r e s z t e z e t t m o z g á ­ sok n e m vagy csak alig. elöl vagy há­ tul.és e l l e n m o z d u l a t o k együttesét. tehát n e h e z e n r e n d e z i k ö s s z e é s jegyzik m e g a m o z g á s o k egymásutánját. a rész. hogy a folyamatos. 6. a keresz­ tezett ritmusos mozgások ugrással.és dinamikai érzékelése: a moz­ dulatok pályája m e g h a t á r o z z a a m o z g á s térbeliségét. a k k o r a „ n e h é z " ugrásokat e l ő b b ö s s z e h o z ­ zuk m i n d e n k o m b i n á c i ó b a n a m á r b e g y a k o r o l t „ e g y s z e r ű " k é z g y a k o r l a t o k k a l . á l l a n d ó továbbfejlesztésben.D é ­ vényi É v a és mtsai. m i n t a stabil k é z d o m i n a n c i á t . a m o z g á s s o r o k a t . e z e k mindig ellentétes irányú r i t m u s o s e l l e n m o z g á ­ sok. sorrendjét és sajátos m i n t a szerinti össze­ r e n d e z é s é t értjük ( m o z g á s k o o r d i n á c i ó a l a t t ) " . 8.e x t r a p i r a m i d á l i s m o z g á s r e n d s z e r t és a parietális m o z g á s s z a b á ­ lyozó areákat.z á r (ez a vízszintes síkban van). A mi t e r á p i á n k egyik legfőbb célja a m o z g á s k o o r d i n á c i ó kifejlesztése. 1999. illetve begyakorlása: igen sok egymásra épülő. E k k o r a kéz „ n e h é z " g y a k o r l a t a i t ö s s z e h o z z u k a m á r b e g y a k o r o l t „ e g y s z e r ű " l á b g y a k o r l a t o k k a l . . a m o z g á s ritmikája az időbeliséget és a d i n a m i k a a s z ü k s é g e s e r ő a d a g o l á s t és tónusállapotot. i z o m z a t a feletti uralmát. pl. ^ 9. M i n d e z fej­ leszti az integrációs. 1972. és terpesz-keresztszökdelés. együttműködés kialakítása és/vagy fejlesz­ tése: első g y a k o r l a t s o r u n k b a n külső és belső s z e m i z o m g y a k o r l a t o k a t v é g e z t e t ü n k (III. Lábdominanciát kialakító vagy m e g e r ő s í t ő gyakorlatok. h o g y a kéz és láb e g y m á s r a m i n d i g merőle­ ges e l l e n m o z g á s t v é g e z z e n . v a g y i s ö s s z e r e n d e z ő képességet. Kulcsár Mihályné alapötletei nyo­ mán. Hámori szerint a m o z g á s k o o r d i n á c i ó differenciálódása a l e g s z o r o s a b b a n k a p c s o l ó d i k az érzékelési funkciók differenciálódásához. G i m n a s z t i k á n k figyelembe veszi az anyanyelvi k é s z s é g h i á n y o s . old.az a z o n o s oldali v é g t a g o k m o z g á s a k ö n n y e b b e n kivitelezhető. a g y i d e g ) . és t e r m é s z e t e s e n a kéz o l d a l á r a próbáljuk beállítani. és elutasítja a l é n y e g t e l e n n e k ítélt informá­ ciókat. hogy látná. a végtagok szétvá­ lasztott m o z g á s a n e m vagy csak alig.az a z o n o s oldalon e g y s z e r r e m o z g ó végtagoktól j u t u n k a keresztezett oldali m o z g á ­ sokhoz. in: M á r t o n . és ezen két rendszer együttes fejlődése kiemelt szerepű az agyi érési f o l y a m a t o k b a n . Végül is m o z g á s k o o r d i n á c i ó t fejlesztő g y a k o r l a t a i n k a t . Pl.. indiánjárás ( m é g n e m s z ö k d e l é s ! ) stb. a m o z d u l a t egy adott testrészre irányítása g y e n g e . váltott függőleges karlendítés test mellett. a d o m i n á n s kezet ügyessé tevő gyakorlat. harántter­ pesz. u g y a n a k k o r m e g t ö r t é n i k a testrészek m o z g á s á n a k h a r m o n i k u s ö s s z e h a n g o l á s a ( D é v é n y . m a l o m k ö r z é s . proximálistól h a l a d u n k disztális felé. és biztos. . idő. m i n d k é t kézzel. A f o r m a é r z é k és k o o r d i n á c i ó együtt fejlődik.a g y e r e k e k n é l g y a k o r i a k a k é n y s z e r e g y ü t t m o z g á s o k . G y a k o r l a t a i n k e g y ü t t fejlesztik a p r o p r i o c e p t í v rendszert az e g y e n s ú l y r e n d s z e r r e l . IV.). v á l l b o k s z o l á s o k stb. majd a l e g n e h e z e b b gyakorlatsor j ö n . állóképességét.a nagy. k ö n n y e d vég­ rehajtást elérjük. m i n t h o g y a bonyolult és megfelelően adagolt m o z g á s s o r o z a ­ tok kialakítása és a u t o m a t i z á l á s a m i n t e g y visszahatásként vagy az agy fejlődésének kriti­ kus p e r i ó d u s á b a n történt m ű k ö d é s m e g e r ő s í t é s e k é n t fejleszti a központi i d e g r e n d s z e r n e m szorosan a m o z g á s k o o r d i n á c i ó v a l kapcsolatos m ű k ö d é s é t i s " ( H á m o r i . Betanítjuk a „ n e h é z " alapugrásokat: terpesz. . Szemgyakorlatok és a domináns szem-kéz. és m o n d j u k a m o z d u l a t ( o k ) előtt és/vagy alatt.

ha igen. A piros s z e m ü v e g e s írással szép e r e d m é ­ n y e i n k v a n n a k . 1999). háttér. m é g újabb h á r o m h ó n a p o t írunk elő az e r e d m é n y stabilizálására. tárgyak stb. hallási. síkban . 20. 2 3 . Térben való mozgások. és a j o b b vezet a m u n k á n á l . mozgású gyer­ melyekben az agyi v é r á t á r a m l á s t óvatosan növelhetjük. 14. mozgásutánzások. k ö n y v é b ő l . csak hallás utáni tájékozódási j á t é k o k . gyors m o z d u l a t o k után lassú m o z d u l a t o k . Altalános szóban. H á r o m h ó n a p g y a k o r o l t a t á s után döntjük el. a betűfor­ málással. u g r á s v a r i á c i ó k (pl. a u t o matizálódott m o z g á s o k f o l y a m a t o s s á g a .) teljes. görkorcsolyát.t e r á p i a . az írás r e n d e z e t t s é g é v e l p r o b l é m a van. 3. 42 43 . m e l y n e k színét a piros színszűrő kioltja. érzékszervek látási. mint például a b e s z é d és az írás (Freund. ( M i n d ­ ezzel együtt azt tapasztaljuk. A problémára részletesen visszatérek az anatómiai támadáspontot tárgyaló fejezetben. t e r p e s z . m i n t h a két s z e m m e l látna. g ö r d e s z k á t .egyre táguló . Fejlesztő sportok: a „ k ö z é p v o n a l i " m o z g á s o k g y a k o r l á s a k o r és fejlesztésekor aján­ lani szoktuk az úszást. futást. Időbeli tájékozódás fejlesztése: napszakok. térbeli tájékozódás: mozgáselképzelések.pontjairól h a n g o k . Alak. 1990. Emlékez. evezést. m e l y e k e t mozgással . illet­ ve a m o z g á s o k r i t m u s o s e l v é g z é s é t követelik m e g . M á r a m o z g á s k o o r d i n á c i ó s g y a k o r l a t s o r o k is r i t m u s o s m o z g á s o k a t t a r t a l m a z n a k . U g y a n c s a k napi 1 5 .papíron való tájékozódás építőkocka-utánrakás. g y a k o r o l u n k . utána a tágas t é r " elvét. és felesleges r é s z m o z g á s o k k e l e t k e z n e k . Ha a p r e motor kéreg károsodik. Ha nincs stabil k é z d o m i n a n c i a . sztereotípiák kialakítására és m e g t ö r é s é r e stb. hogy a r i t m u s o s u g r á s o k gyakorlásával az agy premotoros cortex* részét érintjük. nyaklazítás. Egyik legfontosabb g y a k o r l a t s o r u n k . 4. s i m a m e g v a l ó s u l á s á t . az agya ezt nem érzékeli. mely m o t o r o s ü g y e s s é g e k szervezésében is részt vesz. a j o b b s z e m elé s e m m i t („ablaküve­ g e t " ) . Lurija-féle neuropszichológiai vizsgálat és a rehabilitáció gyakorlatai: egyre több gyakorlatot h a s z n á l u n k Lurija gyakorlatai közül a reciprok (váltott ellentétes) b e i d e g z é s gyakorlására.z ö n g é t l e n pár m e g h a l l á s á t és visszaadását. és m o z g á s nélkül is k ö r b e ü l v e m o n d u n k . biciklizést. légzés és s z á m o l á s r a megtett m o z d u l a t o k . ritmu­ sos s z ö k d e l é s e k két l á b o n és váltott l á b o n . boka. m e l y e t Lurija k i n e t i k u s m e l ó d i á n a k nevez. 18. de mivel m i n d e n m á s lá­ t á s é l m é n y e (fények. h a r á n t t e r ­ pesz-zárt lábas ugrás) r i t m u s o s a n felépítve. akár a n é v u t ó r e n d s z e r t gyakoroljuk. N a p o n t a 20 percet íratjuk így a g y e r e k e t dik­ tálás u t á n . mesélés vagy szövegfel­ tájékozottság g y a k o r l á s á r a a szülőt kérjük m e g . T e s t s é m a . n a g y f o r m á t u m ú be­ t ű e l e m tanítást. fej-. jobb-bal. kicsiknek logikai j á t é k stb. utána aktí­ van. akiknél az írás alaki részével. könyök-. a m o z g á s p r o g r a m megtartott. M i n d i g a d o m i n á n s k é z h e z igazítjuk a szemet. 15. mert a fenti leírás olyan. M i n d e n g y e r e k n é l a l k a l m a z z u k . 13.s z ó t a g o k .s z a v a k v i s s z a a d á s á t g y a k o r o l t a t j u k . 25. m i n d e g y i k külön aktust igényel.e l s ő s o r b a n ingásos lépésmozgással kicsiknél (Falvay Károly tanítása). irányismeret: akár a testismeretet. M i n d e z e k az a g y k é r e g alatti (subcorticalis) területek fokozott m u n k á b a vonását jelentik. üte­ met is ütve. de szinte m á r ö n m a g á b a n is terápiás értékűnek tartjuk a lovaglást. Szövegmegértést elősegítő játékok. melléklet). Ezért a stabilan jobbkezes gyereknél egy s z e m ü v e g k e r e t b e a bal s z e m elé p i r o s színszűrőt (lencsét vagy átlátszó m ű a n y a g o t ) teszünk. csak h ó n a p o k . betartjuk az „ e l ő s z ö r passzívan. n a g y o b b g y e r e k e k n e k Lurija n e u r o p s z i c h o l ó g i a i vizsgálatának g y a k o r l a t a i : térképrajzolás bejelöléssel. Itt kell b e s z é l n e m a „ p i r o s s z e m ü v e g e s " o l v a s á s r ó l és írásról. utána a k ö z v e t l e n tér. Tehát íráskor valójában csak a jobb szemével fogja látni az írást. Konstruktív praxis. h á r o m i d o m e g y m á s h o z viszonyí­ tott rajzolása. olvasás alapján j á t s z u n k .. 1963).) Az alaki diszgráfia k e z e l é s é n e k m á s i k módja az angol N I L D . 12.v e r s e k . akár a jobb-bal fogalmát. M á r t o n . m e l y h e z na­ g y o b b g y e r e k e k n é l a tér k ü l ö n b ö z ő . de m á s mozgással is elősegítünk. Gestalt stb. Ritmusgyakorlatok: ü t e m k o p o g á s o k . ez a kéregrész vezérli a m o z g á s folyamatos. Légzőgyakorlatok: hasi légzés levegő-visszatartással szétszórt és különböző testhelyzetekben. 11. Ritmusos beszéd: k i c s i k n e k m o n d ó k á k . e l ő s z ö r nyitott s z e m m e l . sík­ i d o m o k u t á n r a k á s a . rajz. hogy az íráskép rendezettsége erősen pszichés befolyás alatt is áll. és o l y a n kétoldali s z e r v e z ő rendszer. Lazító gyakorlatok: vállízület lazítása.z á r . m i n t h a a d i s z l e x i á s g y e r m e k e k olvasását j e l l e m e z n é m . A z e g y e s m o z ­ gáselemek e g y m á s t ó l izoláltan. 22. vagy anélkül. utána csukott s z e m m e l . Fegyelmező gyakorlatok: különlegesen fegyelmezetlen m e k e k n e k : s z á m o l á s r a vagy b e l é g z é s . Hallásgyakorlatok: Gósy Mária hallásfejlesztő gyakorlatait használjuk. 2 1 . futballt. é v s z a k o k stb. de m i n d e n e k e l ő t t a g y e r e k e k n é l m á r s o k s z o r n a g y o n m e r e v ágyéki gerincsza­ kasz lazítása. 19. csukott s z e m m e l tá­ j é k o z ó d á s o k fix ponttal és fix pont nélkül. és zsebecskéjében a h o z z á való piros színszűrő is megtalálható.etfejlesztés: fejlesztése. fejlesztése fejlesztő k ö n y v e k használatával stb. szinkron és aszinkron (váltott kézzel). m i n d e z e k tapssal k o m b i n á l v a ( n é p t á n c h o z kö­ zelítő g y a k o r l a t s o r o k ) .. csípőízü­ let. 16. k i n e s z t e t i k u s és mozgássor-emlékezet játékos 17.2 0 p e r c e t olvastatjuk u g y a n í g y G ó s y M á r i a Varázsió c. m e l y h e z sajnos kevés gyemelyeket napok. m e l y n e k sikerült elkészíttetnünk pirossal n y o m o t t változatát. hogy használl-e. Freund azt írja. közti „fordítás" látási-tapintási-alakfelis­ merési érzetek g y a k o r o l t a t á s a . szaggatottan zajlanak le. 24.k i l é g z é s r e megtett lassú v é g t a g m o z g á ­ sok. e l ő b b kialakítjuk. 10. „ s z o b r o k " p o n t o s leutánzása. órarajzolások.b e n n t a r t á s . fejlesztjük a m a g á n h a n g z ó h o s s z ú s á g és z ö n g é s . a v o n a l v e z e t é s s e l . ül. úgy érzékel. A n e m stabilizált e r e d m é n y t visszaesés követheti. A gyerek d o m i n á n s k e z e oldalára kívánjuk beállítani az olvasásban és írásban d o m i n á n s s z e m e t .D é v é n y i Éva és mtsai.ses s z e m m o z g á s o k a t fejlesztjük. h o g y a p r e m o t o r k é r e g vesz részt a m o z g á s időbeli s z e r v e z é s é b e n . V a l ó s z í n ű . ujjismeret. melyből ki­ e m e l t e n is tanítjuk az írókeretes írást és a teljes vállból-karból végzett. és olyan pirosan író tollat a d u n k a kezébe. A m e g i n d í t o t t m o z g á s o k sztereotip m ó d o n i s m é t l ő d n e k . m e l y e t D e l a c a t o leírása alapján k e z d t ü n k el ( D e l a c a t o . először a saját test a k ö z p o n t . a beindított m o z g á s o k m e g t a p a d ­ nak ( p e r s z e v e r á c i ó ! ) . csukló-. n a g y o b b a k n a k W e ö r e s . M i n d e z t azért írom le ilyen részletesen. T a p a s z t a l a ­ tunk szerint az esetek felében látványos j a v u l á s áll be (2. térképkészítések stb. Kinesztézis gyakorlása. de m e g s z ű n i k a begyakorlott.

Fejlesztésünk így h a t á r o z o t t fejlődéstani vonalú. a d i s z l e x i á s g y e r m e k e k e g y része P O S . h o s s z a b b (64 g y a k o r l a t e l e m ! ) m o z g á s s o r o ­ A fent leírt területek m i n d e g y i k é n a képesség -> készség -> automatizado (jól kivitelezett) fejlesztési elvét követjük.ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s g y e r m e k e k n é l . . . a p i n g p o n g o t . ahol a g y e r m e k n o r m á l intelligen­ ciájú.ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s (5 éven felüli) g y e r m e k e k n é l . 29. belső és külső r i t m u s . A dominanciafejlesztés i d ő s z a k á b a n ajánljuk a teniszt. m i n é l kisebb a gyerek.z e n e i diszgráfia kezelést". mely az egyensúly.POS ( p s z i c h o o r g a n o s s z i n d r o m a ) . és m é g h a t é k o n y a b b p s z e u d o d e b i l i t á s [ál-értelmi fogyatékosság] esetén. diszgráfia aiakj _ Enyhe mentális retardáció v a g y deficit _ poS 44 45 . . a n o r m á l i s intellektus alsó ö v e z e t é b e e s ő g y e r m e k e k ( I Q : 7 0 . m e r t a két r e n d e l l e n e s s é g ölelkezik e g y m á s s a l (a P O S .Dominancia megválasztásának késése .b a n s z e n v e d ő g y e r m e k e k n é l is észlelünk terápiás hatást a m o z g á s k o ­ o r d i n á c i ó fejlődése miatt. Testvonalat átlépő keresztező gyakorlatsor: szimmetrikus és aszimmetrikus kereszt­ befogások.8 5 ) ugrásszerű fejlesz­ tését lehet elérni. ezért r ö v i d e b b ( 3 . a ví­ vást. a g y o r s a s á g . akiknél súlyos beszédfejlődési z a v a r áll vagy állt fenn: m e g k é s e t t b e s z é d f e j l ő d é s .7 5 ) .b a n s z e n v e d ő g y e r e k e k n é l . kialakulatlan k é z d o m i n a n c i a vagy k i m u t a t o t t diszlexiaveszélyeztetettség áll fenn.Beszédfejlődési problémák (megkésett. esetleg diszfázia gyanúja. ^ Mivel a terápia n e m h a t é k o n y tartalmi diszgráfia kezelésénél. . „ A n y a n y e l v i . az ü g y e s s é g . jelenleg F a l v a y K á r o l y n a k az e g y e n s ú l y és beszéd. melyet a Fejlesztő P e d a g ó g i a 2 0 0 1 / 1 . 26. . akiknél tisztán a n a g y m o z g á s o k és f i n o m m o z ­ g á s o k ü g y e t l e n s é g e figyelhető m e g . szerialitás fejlesztése: a szerialitás fejlesztése gyerekeknél k i e m e l t fon­ tosságú.b a n s z e n v e d ő g y e r m e k e k egy r é s z e d i s z l e x i á s is.és finommozgások) .iskoláskorú diszgráfiás g y e r m e k e k n é l az írás alaki o l d a l á n a k javítására. a z o n b a n a n e m diszlexiás P O S .iskoláskorú diszlexiás g y e r m e k e k n é l .ü g y e t l e n s é g van. 2 8 . diszfázia stb. iskolaérellcn óvodások Korbontásban tekintve: Alapozó Terápia Fejlesztés: anyanyelvi készséghiány miatt idegrendszeri éretlenség miatt mozgáskoordináció elmaradottsága miatt fejlődik. mely n e m c s a k a k ö z é p v o n a l átlépését.ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s g y e r m e k e k n é l . .4 g y a k o r l a t e l e m ) . e g y é b labdajátékokat. . akiknél m o z g á s . a figyelem és a logikai g o n d o l k o d á s fejlesztésére is (!) alkal­ m a s . m i n t e g y á t m e n e t i fejlesztő lehetőségként: m á r sport. ezért k i d o l g o z t u n k egy un. de az igen súlyos r é s z k é p e s s é g h i á n y miatt kisegítő iskola várna ra.Mentális retardáció és/vagy deficit -POS >» Iskolások 16 évesig _ Diszlexia.h a t é k o n y n a k b i z o n y u l a terápia intelligencia-határeset g y e r e k e k n é l : a debilitás felső.Mozgásfejlődési elmaradás (nagy. Óvodások 5 éves . r i t m u s o s m o z g á s t és szeriális e m l é k e z e t e t is fejleszt. h a n e m testismeretet.rek j u t h o z z á . annál e r e d m é n y e s e b b e n . sőt á l l a n d ó a n Fejlődésben elmaradt. Utolsó kartonunkat „nyitva hagyom": hiszen a r e n d s z e r n e m lezárt. ha diszlexiásak. Tíz éves t a p a s z t a l a t u n k alapján a k e z e l h e t ő c s o p o r t o k : Anyanyelvi készség hiánya Megkésett vagy/és hibás beszédfejlődés Diszlexia Diszgráfia Diszfázia POS Organikus eredetű hiperakti vitás figyelemzavarral y Idegrendszer érését megalapozó terápia Mentális retardáció és/vagy deficit (enyhe fokú) Földi Rita labdát h a s z n á l ó mozgásfejlesztő m ó d s z e r é b ő l . az állóképesség. Mozgásos kat tanítunk be. de igen k o m p l e x és nyitott r e n d s z e r r é vált.n a g y o n h a t é k o n y a terápia valódi debilitás esetén ( I Q : 6 0 . Ez a terápia kifejezett és t u d a t o s e g y ü t t m ű k ö d é s t igényel a terápiát v é g z ő egyén és a gyer­ m e k között. n e h e z e n k e z e l h e t ő b e s z é d p r o d u k c i ó s v a g y b e s z é d p e r c e p c i ó s zavarok.b a n s z e n v e d ) . Földi Rita féle labdaterápiás fejlesztés: átvettünk és beolvasztottunk Fodorné dr. ritmu­ sos népi m o z g á s o k és j á t é k o k felhasználásával t ö r t é n ő fejlesztése felé fordulunk. és ha úgy a l k a l m a z z u k . U g y a n a k k o r n á l u n k m á r „ v é g z e t t " gyerekeinket Földi Rita „ l a b d a t e r á p i á j á b a " küld­ j ü k . de terápiás sport. diszfázia. de lesz p a n t o m i m s p e c i á l k o l l é g i u m u n k is. a súlylökést. 2 7 .) . számá­ ban leírtunk. a kosárlabdát. E z t is s z á m b a véve és tapasztalatainkat á t g o n d o l v a a terápia h a t é k o n y n a k m u ­ tatkozik: . két oldal m ű k ö d é ­ sének szétválasztását.

ábra Az agy lebenyei és barázdái ábrája nyomán) 46 47 . S P E C T ) vizsgálják. az aktív m a g a t a r t á s é r t a külvilág felé.m e g k é s e t t beszédfejlődés. és csak azt nézve. ábra) extrapyramidális rendszerhez tartozó agykérgi mozgatóközpont hallólebeny (temporalis központi árok (sulctis centrális) vagy fissura Rolandi elsődleges mozgatómező elsődleges érzőmező fali lebeny (parietális) homloklebeny (frontális lebeny) látólebeny sylvius árok . de m á s területek is szóba j ö h e t n e k r é s z k é p e s s é g .m á s részterületét létrehozva m á s és m á s m i n t á z a t o k b a n . a „ h á r o m l e b e n y v i d é k e " ( p a r i e t o .melylyel a külvilág felé fordulunk -. olvasás.e c h o p r a x i a -. E l t e k i n t v e a p r o b l é m a bio­ kémiai m a g y a r á z a t á t ó l . a p r o b l é m a m e g o l d ó és a szóbeli g o n d o l k o d á s vezérlője és az absztrakt. mely felelős az éberségi szintért . . helyesírás. (2.feltételezhető értelmi fo­ g y a t é k o s o k n á l .vagy éretlen terület . Az o r g a n i k u s e r e d e t ű h i p e r a k t i v i t á s figyelemzavar s z i n d r ó m á b a n sérülése vagy sérülékenysége biztosra v e h e t ő . vegetatív szabá­ lyozás . mely az agy „szellemi k ö z p o n t j a " : az akarat­ lagos viselkedés szabályozója. a Sylvius-árok körüli r é s z e k n é l . v a n n a k u g y a n agyi központjai. a h o m l o k l e b e n y felső és oldalsó részének érintettségét is találták. t a r t a l m i diszgráfia . r o s t o k b ó l álló k ö z p o n t i rész. hogy a szóbeli utasítás m e g é r t é s e helyett u t á n z á s vezérli a m o z g á s t . fMRI. Á J ) gy nyakszirt (occipitalis) va szomatoszenzoros szintézis látási.és h a l l ó r e n d s z e r egyes á t k a p c s o l ó n a g y m a g v a i n a k érintettsé­ ge. de a jó funkció eléréséért az a g y n a k igen k ü l ö n b ö z ő területei „fog­ nak ö s s z e " . esetleg é r é s b e n e l m a r a d t ó v o d á s o k n á l . diszfázia. mely fejlődéstanilag a l a c s o n y a b b szint). A legm a g a s a b b r e n d ű p s z i c h é s teljesítményünknek.érzelmi. hallási és egyéb ingerek összekapcsolódása extrapyramidális rendszerhez tartozó agykérgi mozgatóközpont három lebeny „vidéke" (parieto-temporo-occipitalis) „sarok" elsődleges mozgatókéreg ~ elsődleges érzőkéreg homloklebeny fali lebeny corpus callosum (kérges test) hallólebeny nyakszirt vagy látólebeny (occipitalis) (Péter Agnes 2. Enyhe fokban értelmi fogyatékosoknál az agy bármelyik része károsodhat. a funkció m á s .II. pl. ahol egyik félteke rostjai a m á s i k b a vezetve egy­ m á s t k e r e s z t e z i k ) a p a r i e t á l i s lebeny.z a v a r o k e s e t é n ( F o d o r n é Földi R i t a szóbeli k ö z l é s e ) . idegszövettanilag és élettanilag is k ö v e t h e t ő funkcióbeli változást értem. m á s részénél b i z o n y o s területek éretlenségét. A n a t ó m i a i l a g m á s k á r o s o d o t t terület . szerepe van a m o z g á s v e z é r l é s b e n ( é p p e n sérülésnél tapasz­ taljuk e z e k n é l a g y e r e k e k n é l . Igen v a l ó s z í n ű a R A S (retikuláris a s c e n d á l ó rendszer) érintettsége. a belső b e s z é d szabályo­ zója.t e m p o r o occipitalis „ s a r o k " ) . m í g m á s o k a h a l á n t é k l e b e n y n e k . a figyelemért. mint a beszéd. fogalmi gon­ d o l k o d á s szabályozója. E z e k e t ma m á r a funkcióban levő agy vizsgálatát lehetővé tevő eljárások ( P E T . a látó.és a h o m l o k l e b e n y egyes részeinek b e v o n ó d á s a a folyamatba. a fissura R o l a n d i elülső részének. disz­ lexia. E r e t l e n s é g szem­ pontjából p e d i g az agytörzsi vesztibulocerebelláris r e n d s z e r érintettsége biztosra v e h e t ő . de kiemelt s z e r e p e van a h o m l o k l e b e n y sérültségének. mely a terápia hatására az idegrend­ szerben létrejöhet. U g y a n a k k o r a gyerekek tünetei alapján feltételezhető a limbikus rendszer . Hiperaktív-figyelemzavaros g y e r e k e k (organikus eredet) egy részénél kifejezett sérülést feltételezhetünk.s z ö v e t t a n i l a g i g a z o l t n a k t e k i n t h e t ő a k é r g e s t e s t ( c o r p u s c a l l o s u m . a j o b b parietális l e b e n y h á t s ó része (vizuális téri figyelem g y e n g e s é g e ) . Az anyanyelvi készséghiányos g y e r e k e k n é l . mely agyi területeken k e r e s h e t ő az éretlen vagy k á r o s o d o t t terület: n e h e z e n m o n d h a t n á n k b i z t o s a n felelős területeket. és részt vesz a m o z g á s s z a b á l y o z á s i n t e g r á c i ó j á b a n . . AZ ALAPOZÓ TERÁPIA HATÁSMECHANIZMUSA A) A fejlesztés idegszövettani alapja általában H a t á s m e c h a n i z m u s alatt ez esetben azt az a n a t ó m i a i l a g m e g f o g h a t ó . hiperaktív-figyelemzavaros g y e r e k e k n é l vagy a n y a n y e l v i k é s z s é g h i á n y o s g y e r e k e k n é l .

M i n d e b b ő l látható. h o g y a terápia n e m bizonyos agyterületeket fejleszt. m á s z á s . s + '§ •f S.c s o d á l a t o s . A fe­ les s z á m b a n kifejlődő idegsejtek sok. Az óvodáskorú iskolaéretlen g y e r m e k e k n é l pedig egyes e s e t e k b e n n e m m e r n é k megje­ lölni agyterületet. a k é s ő b b i e k során h e l y e s n e k b i z o n y u l ó k a p c s o l a t mellett r e n g e t e g „ t é v e s " k a p c s o l a t o t is kialakítanak e g y m á s s a l . a p o n t o s a b b k i d o l g o z á s a születés utáni fejlődés során. A k i s g y e r m e k a g y á n a k plaszticitása . . S z ö v e t t a n i l a g valószínűleg n e m a v e l ő s h ü v e l y e s e d é s a legfontosabb érési folyamat. ha­ n e m a d e n d r i t h á l ó z a t k i a l a k u l á s a és ezzel a s z i n a p t i k u s h á l ó z a t k i b o n t a k o z á s a . a m e l y e k e t a m ű k ö d é s e k során k e l e t k e z ő i d e g i m p u l z u s n e m j á r át. mint a m e n n y i szükséges. a sérült rostokról új kollaterálisok. V a g y i s n e m a v e z e t ő k é p e s s é g a legfontosabb.s ez a g y e r m e k n é l több évig tartó folyamat . a k c l o s o l e n c .k é p l é k e n y s é g e . M á s r é s z t a n o r m á l i s funkcióhoz szükséges agy szerkezet kialakításában j ó ­ val több idegsejt vesz részt.). a tanulás. ugrálás stb. ''ife' s ? szinaptikus rés receptor i (on_ csatorna i / i -OM* ingerületátvivő posztszinaptikus anyag dendrit 4. 4 1 . I _ ™ / \ prcszinaptikus | axon-*— végződés /" v. Általuk valósulnak meg az elme alapvető működési mozzanatai: Ezt a szövetmintát Janet Robbins.ez az új szinaptikus h á l ó z a t kialakulása ( K a t o n a . laboratóriumának munkatársa készítette. 1979.m e g e r ő s í t ő . de be n e m kapcsolt r e n d s z e r e k b e l é p n e k . s z ü k s é g esetén á t r e n d e z ő d é s e .D é v é n y i Éva és mtsai. m i u t á n az agy funkciókban g o n d o l k o d i k ( 3 . új szinoptikus hálózat kialakulása Az agyidegsejtek ingerületeket továbbítanak. 1976. ábra). de k o m p e n z á c i ó r a fel is h a s z n á l ó d h a t n a k . A k o m p e n z á c i ó r a t ö b b A m á s o d i k fázisban .lehetőség is van: ha valahol sérülés van. o.). egy idő után kiszelektálódnak. 1999.. Az agy idegsejtes szerveződését a Golgi-féle festés felhasználásával Santiago Ramón fedezte fel. A kellő ingerre­ a k c i ó m e g f e l e l ő s z á m ú és m e g f e l e l ő h o s s z ú ideig való g y a k o r o l t a t á s á v a l é p p e n ezt a k i s z ű r ő . vagyis m a g á t a fejlesztést i n k á b b szövettani-idegélettani szinten p r ó b á l n á m m a g y a r á z n i . A n a g y a g y k é r e g b e n az á t r e n d e z ő d é s a « az ingerület ^ 4 haladási + " . A funkcióátvétel a n e u r o n h á l ó z a t á t s z e r v e z ő d é sével j ö n létre. 1986) (4. m í g m á s h u z a l o k . h a n e m a kapcsolódá­ si l e h e t ő s é g e k . ábra 3. e k k o r a k a p c s o l a t o k á t r e n d e z ő d n e k . szelekciók útján történik m e g . ábra Az. Hámori leírása alapján a g e n e t i k u s p r o g r a m csak általánosabb utasításokat tartalmaz. M á r t o n . el­ p u s z t u l n a k " ( H á m o r i . (Harvard Orvosegyetem) Dávid H. ábra). a nyelvi önkifejezés. stabilizálják a helyes kapcsolásokat. sir*' V* |.a m e g i n d u l ó funkciók „kiszűrik.n • 'Ili' 7 mitokondrium szinaptikus vár. majd a felesleges sejtek elpusztulnak. De ezek 48 .s t a b i l i z á l ó f o l y a m a t o t végzi a kisgyerek s p o n t á n is i s m é t l ő d ő m o z ­ dulataival (pl. megerősítik. oltványhajtá­ „átriumion ^ „ potenciál a k c i ó s sok i n d u l n a k . M á ­ sik része lassú .. Hubel az emlékezet. és ezt végeztetjük mi is ővele a terápia során. és h a l a d n a k az ép idegsejteken és ép d e n d r i t h á l ó z a t o k o n „ k i a d ó v á " vált üres t e r m i n á l o k h o z . a l * iránya r\ P nyugalmi potenciál I egy része g y o r s : a m á r k i a l a k u l t j e l e n lévő.

A m o z g á s t e v é k e n y s é g é t az érzetek indít­ ják m e g . az alsó végtagi célszerű m o z g á s o k ügyes kivitelezése (járás. a reciprok b e i d e g z ő d é s biztosítása. a durva t o v a h a l a d á s i m u n k á k b a n ( m á s z á s . e g y m á s b a folyni a pontos időzítéssel. m a n i p u l á l á s . a m o z g á s o k automatizálódását. m ű k ö d é s b e hozással. A kisagy a n a g y ö s s z e h a n g o l ó az a g y k é r e g és a periféria.s z a b á l y o ­ zás központja —> továbbjutva a hídban a nagy ö s s z e k ö t ő p á l y a r e n d s z e r e k mellett szerepet k a p n a k a s z e m i z o m . mélység. o l í v a m a g . mely a k ö z é p a g y t ó l lefelé h ú z ó d v a ö s s z e r e n d e z i a s z e m m o z g á s o k a t a nyak-. . A m o z g á s o s magatartás csak s z á m t a l a n specifikus és n e m specifikus ér­ zékelési és m o z g á s m i n t a megtanulásával válik lehetővé . a m e l y r e az összes későbbi k o m m u n i k á c i ó s forma (pl. M i n ­ den m o z g á s alapja a s z e n z o m o t o r o s integráció. " (Hottiger.ezek gyakorlással e g y m á s r a h a n ­ g o l ó d n a k . ezért a k o o r d i n á c i ó s k é p e s s é g e k fejlesztése m a g a után vonja a tanulási ké­ pességek fejlődését. hogy a g y e r m e k ­ ben van e g y előre e l k é p z e l t m o z g á s p r o g r a m a m o z g á s m e g h a t á r o z o t t j e l l e m z ő i m e n t é n (irány. Ball.). beszéd) é p ü l " (Ba­ konyi. és ezért m u t a t a m a g a s a b b r e n d ű idegrendszeri funkciókkal. mert a fentiek m ű k ö d é s e igen szoros összeköttetésben áll a kisagy v e z é r l ő r e n d s z e r é ­ vel. ugrás) m e g n y i l v á n u l ó t e s t m o t ó r i u m a m e l y m e g f e l e l ő e n kifejlődött statika alapján alakult ki . m e l y b e az extrapiramidális r e n d s z e r l e g n a g y o b b m a g v a i tartoznak: farkasmag (n. h o g y mint k o m m u n i k á c i ó t lehessen a l k a l m a z n i szociális t é r e n .vagyis a m o z g á s ü g y e s s é g . d i n a m i k a i ö s s z e t e v ő k stb.ez a reafferentáció vagy újra visszajelentés. az agonista-antagonista izmok kiegyensúlyozott m ű k ö d é s é t . és m i n d e n tanulás a külső és belső k ö r n y e z e t b ő l nyert in­ formációk e l e m z é s é r e épül. s a testközéptől kifelé a v é g t a g o k i g . izom. v ö r ö s m a g . A m o z g a t ó r e n d s z e r elválaszthatatlan e g y s é g b e n m ű k ö d i k az é r z ő r e n d s z e r r e l . Bár az a g y b a n v a n n a k központjai. hozzájárul a vesztibuláris m a g r e n d s z e r : testtartás.a m o z ­ gások s z a b á l y o z á s á t teszik lehetővé. 1 9 8 1 . 2. ábra) Az e x t r a p i r a m i d á l i s r e n d s z e r magcsoportjai kiterjednek a k ö z é p a g y felé: fekete á l l o m á n y (substantia n i g r a ) . ritmus) és a belső k ö r n y e z e t b ő l (ízület. h o g y anatómiailag-funkcionálisan B) Az Alapoz/' Terápia feltételezhető anatómiai-idegszövettani támadáspontja m e g p r ó b á l j a m az A l a p o z ó T e r á p i a mint mozgásfejlesztés és az anyanyelvi készség k ö z ö s pontjait leírni. mint amilyen az anyanyelvi kész­ ség. s á p a d t m a g ( p a l l i d u m ) . 9. és az é r z ő visszajelentés szabályozza a m o z g á s erejét. o. 1999.m a g (ez a vesztibuláris r e n d s z e r e g y i k magja).). B a k o n y i . T e k i n t s ü k át a m o z g á s b a n résztvevő rendszereket: indul a gerincvelői érzékelésből (proprioceptivitás) -> a nyúltagyban vannak a garat és n y e l v m o z g a t ó magvak. a thalamus e g y i k m a g j a és a t h a l a m u s alatti mag. m é g i s m i n d i g mint e g y s é g e s egész m ű k ö d i k hatal­ mas összeköttetés-rendszerrel. a ritmikus feladatok végrehajtása. M á r t o n . 1981). D e i t e r s . m e l y be­ vallottan a mozgáskoordináció tökéletesítését tűzi Erre az egyik v á l a s z l e h e t ő s é g elvi: . (5. az érzékszervekből é r k e z ő visszajelentés alap­ j á n k é p e s e k v a g y u n k javítani .és a r c i z o m . a p r e m o t o r o s és kiegészítő m o t o r o s kéreg feladata a fent említett kinetikus m e l ó d i a . a fiziológiás e g y ü t t m o z g á s o k szabályozását és az e g y ü t t m o z g á s t igénylő i z o m c s o p o r t o k szabályozását.D é v é n y i É v a és mtsai. 1980. in: M á r t o n . 3. o. M i n d e z az agytörzsi cerebello-vesztibuláris m o z g a t ó r e n d s z e r részét ké­ pezi. hallás. „ A m o t ó r i u m e g y e d f e j l ő d é s é n é l egy k o o r d i n a t í v differenciáló f o l y a m a t m e g y v é g b e : az általánostól a speciálisig. . A k o o r d i n á c i ó s képességek . majd az állandó korrekció a végrehajtás során. 9. h a s o n l ó a n a h h o z . és ez a z o n o s s á g o t fog m u t a t n i a végrehajtott cselekvéssel. m o z g á s é r z é k e l é s ) nyert információ finom e l e m z é s e adja a m o z g á s k o o r d i n á c i ó t . p u t a m e n . intelligenciája is m o t o r o s v á l a s z o k b a n m é r h e t ő . K ö v e t k e ­ ző állomás a köztiagy. és az automatizado első fő állomása. m e l y e k a m o z g á s o k „kinetikus m e l ó d i á j á t " biz­ tosítják: a m o z g á s r é s z e k n e k m e g f e l e l ő s o r r e n d b e n kell m e g j e l e n n i . p o n t o s s á g á t stb. " (Schilling. id. és korai életének e l ő r e h a l a d á s a is. az e g y e n s ú l y s z a b á l y o z á s központi szerve. irány-. 1985.L o w e n t h a l . térérzékelés. Először r ö v i d e n á t t e k i n t e n é m a mozgásszabályozás rendszerét: 1. az i z o m t ó n u s szabályozója. ez p e d i g az információt felvevő és feldolgozó r e n d s z e r e k jó m ű k ö d é s é r e . Ha egy g y e r e k n e k g y e n g e . m e l y e t a g y e r m e k m o z g á s v i l á g a k é p e z e t t . b e s z é d ) " ( T o b i s . . n é l k ü l e n e m létezik..D é ­ vényi É v a és mtsai. a hátsó parietális lebeny a m o z g á s f o l y a m a t o k térbeli koordinációját végzi. i z o m t ó n u s . az e l ő z ő r é s z m o z g á s gátlásával és az újra való átállással. a labirint és a s z e m m o z g á ­ sok + hallás között. futás. ahogy a beszéd felépítésé­ nél m e g f i g y e l h e t j ü k . a m o z g á s k o o r d i n á c i ó e g y i k fő központja. miért hathat rá k e d v e z ő e n egy m o t o s z e n z o r o s fejlesztés. Ez a külső-bel­ ső k ö r n y e z e t b ő l nyert információ. rúgás stb. e g y e n s ú l y o z á s . Végül az agykéreg m o z g á s s z a b á l y o z ó részei: az elsődleges m o z g a t ó k é r e g az akaratla­ gos m o z g á s o k indítója. r i t m u s . fej. Az e l m ú l t 10-20 év alatt nálunk is m e g h o n o s o d ó fejlődéstani szemléletű fejlesztő terápi­ á k b a n é p p e n a t á m a d á s p o n t j u k volt új és szokatlan.a m o z d u l a t o k ingerlőén h a t n a k az agytörzsre is. az agytörzsi ingerlés a dendritek n ö v e k e ­ d é s é n e k és a szinaptikus hálózat g a z d a g o d á s á n a k és ú j r a s z e r v e z ő d é s é n e k erős ingere. Mivel m i n d e n s z i m b o l i k u s tanulás is az érzékszervi tanuki egyik céljául? 50 51 . o. 1999. szoros összefüggést. lásra épül rá. Ha a kettő között eltérés van.m o z g a t ó m a g v a k és a n a g y ö s s z e r e n d e z ő k ö t e g (fasciculus l o n g i t u d i n á l i s m e d i a l i s ) . l e n c s e m a g (n. helyzet­ érzés. j á r á s .D é v é n y i É v a és mtsai. pályák és p á l y a r e n d s z e r e k beindulását. Az e x t r a p i r a m i d á l i s r e n d s z e r h e z köthetjük az akaratlagos m o z g á s o k sima.) „A g y e r m e k első válasza az életben m o t o r o s válasz. c a u d a t u s ) . e l m a r a d o t t az anyanyelvi készsége. A s z a b á l y o z ó f o l y a m a t o k feltétele. lentiformis). Az extrapiramidális r e n d s z e r n e k részei vannak az agykér­ gen is: a p r e m o t o r o s kéreg egyes területei.A m o z g á s a k i a l a k u l ó b a n lévő e m b e r k ö r n y e z e t t e l való k o m m u n i k á c i ó j á n a k e l s ő és alapvető formája. 9. ez m a g a az érzékszervi tanulás modellje. Ezen i g a z s á g o k o n túl szeretnék kísérletet tenni arra. 1999. K é s ő b b a szimbolikus m e g é r t é s arra az alapra épül rá. De u g y a n e z a folyamat. futás.) „A m o z g á s f e j l ő d é s n e k az adja célját. Fodorné Földi Rita m e g f o g a l m a z á s á b a n : a külső k ö r n y e z e t b ő l (látás. v a l a m i n t a labirintból és a kisagyból befutó ingereket. gördü­ lékeny voltát. M á r t o n . testhelyzet.és t ö r z s m o z g á s o k k a l . és h i e r a r c h i k u s r e n d b e igazodnak.képezi a funkcióbázisát a fino­ m a b b m o t o r i k u s m i n t á k n a k (forgás.) T e k i n t h e t j ü k a m o z g á s t a n u l á s és s z i m b o l i k u s tanulás közötti analógiát e kettő össze­ függése e r e d e t é n e k . pedál. . átszerv e z ő d é s é t teszi lehetővé.

funkcionálisan is. Az e g é s z m o z g á s s z a b á l y o z ó r e n d s z e r m ű k ö d é s é t a h á l ó z a t o s á l l o m á n y ( f o r m a t i o reticularis) s o k s z o r o s á t k a p c s o l ó r e n d s z e r e hangolja össze. lassú vezetésre és ö s s z e h a n g o l á s r a k é p e s . ha egy m o z g á s t „az agy­ kéregből m á r a k é r e g alá t u d u n k k ü l d e n i " . tervezését és k i v i t e l e z é s é n e k folyamatos­ sá tételét. E z é r t kissé részleteseb­ premotoros cortex Br 6. szét­ szórt hálózatos r e n d s z e r a gerincvelőtől a kéregig). a m o z g á s f u n k c i ó k generalizálása és a m o z g á s f o l y a m a t o k térbeli k o o r d i n á c i ó j a . Törzsdúcrendszer rendszeré­ Összefoglalva az a g y k é r g i és a kéregalatti t ö r z s d ú c r e n d s z e r m ű k ö d é s é t : együtt végzik az akaratlagos és a u t o m a t i k u s m o z g á s o k indítását. a r c m o z g a t ó k . r i t m u s o s stb. A m o z g á s b a n r é s z t v e v ő r e n d s z e r e k ismertetését azért tartottam i n d o k o l t n a k . ábra összeköttetései (Mumenthaler.ahogy e g y m á s között mondjuk. ben tárgyaltam az e x t r a p i r a m i d á l i s rendszer m ű k ö d é s é t . majd a u t o m a t i k u s . m e l y m i n d e n h o n n a n k a p befutó r o s t o k a t . c) . . hídban és nyúltvelőben.e g y m á s o n (sűrű reciprok összeköttetés van köztük). ábra).az a g y t ö r z s b e n a m o z g a t ó i d e g m a g v a k o n ( s z e m m o z g a t ó k . 1980) 53 . Tulajdonképpen a k k o r örülünk a terápiában való előrehaladásnak. Az agykérgi m o t o r o s k é r e g r é s z e k rostjai vég­ ződnek: a) . K ő b á n y a i Logopédiai N a p o k o n a „ D i s z l e x i a " c í m ű elő­ adásában ezt tartotta a logopédiai. M e g e m l í t e m .az agytörzsi vestibulocerebellaris rendszert Törzsdúcok és fontosabb 5. . sima gör­ dülékeny. laza. N a g y o n e r ő s e n megdolgoztatjuk az agykérgi vezérlő ( k é p e s a m o z g á s r a ) —> kéregalatti t ö r z s d ú c r e n d s z e r t (a m o z g á s m á r készségszintű. hogy ma m á r csak didaktikus szempontból választjuk szét az e x t r a p i r a m i d á ­ lis és a piramidális ( a k a r a t l a g o s ) vezérlőrendszereket.a fhalamusban.a hálózatos á l l o m á n y (formatio reticularis) sejtjein (erről m á r említést tettem R A S néven: igen kiterjedt poliszinaptikus.Az e x t r a p i r a m i d á l i s r e n d s z e r t tekinthetjük az automatizado második nagy nek ( 5 . . az extrapiramidális rendszer funkcióit). . Vajon n e m az alig vagy nagyon nehezen létrejövő automatizálás j e l l e m z i a k é s z s é g h i á n y o s g y e r e k e k ta­ níthatóságát? M e i x n e r Ildikó a X. 8. és így minden m o z g á s k o o r d i n á c i ó j á b a n részt vesz.a t ö r z s d ú c o k b a n (extrapiramidális m a g v a k és r e n d s z e r ) . Vajon az A l a p o z ó Terápia.a k i s a g y b a n . Ez a tanulás alapja. mert ma egy r e n d s z e r n e k tekintik anatómiailag is. nyelv). Röviden ö s s z e f o g l a l n á m a r e n d s z e r m ű k ö d é s é t a felső vezérléstől a m e g v a l ó s í t á s i g : az agykéregből indul a tervezett akaratlagos m o z g á s . E n n e k egyik o k a a k ö v e t k e z ő : a mi terápiánk kifejezetten a k é p e s s é g —> készség —> a u t o m a t i z á c i ó irányt követi a m o z g á s ­ fejlesztésben. garat.a gerincvelőben. Az a u t o m a t i z á l t m o z g á s ­ kor szabadul fel az agy az újabb befogadására (új m o z d u l a t r a k é p e s ) . az eddig m á r a u t o m a t i z á l t n a k hitt „ t u d á s " . b) . 1. és ha b á r m i m á s r a is figyelnie kell a feladat k ö z b e n . motoros Br 4. rehabilitációs kezelés l e g n a g y o b b n e h é z s é g é n e k : a gye­ rekben az új ismeret s z á m t a l a n gyakorlás után sem a u t o m a t i z á l ó d i k . és az elképzelt m o z g á s t a lefu­ tóval a kisagy hasonlítja össze és javíttatja.r ó l rögtön kide­ r ü l hogy n e m volt az. h o g y ki­ emelhessem a mozgásautomatizációban résztvevő rendszereket. majd visszacsatol. m e l y a fejlődéstani ősi m o z g á s o k k a l rugalmasság-egyensúly mozgásokkal .

és az első kettő k ö z ö t t közvetít: m e g ­ r a g a d h a t egy f o g a l m a t . mert a Sylvius-hasadékot k ö r n y e z ő h á t s ó terület a szavak „jelenté­ sét" tároló k ö z p o n t volna.m o n d a ­ t o k k á ö t v ö z v e az e l m é n k b e n körvonalazódó fogalmakat m á s o k k a l is közölhetjük. H á r o m szerkezeti egységre bonthatjuk. 3.) dolgoztat­ ja m e g e r ő s e n . g o n d o l u n k stb. A g y u n k ezeket a n e m nyelvi emlék­ képeket (például a d o l g o k alakját. és ezzel s z ó a l k o t á s r a ö s z t ö n ö z h e t . h o g y a fogalmakat nyelvi s z i m b ó l u m b a foglalja össze. ábra!) Az a n a t ó m i a i hely mellé közlik a m ű k ö désbeli funkciót és a k á r o s o d á s tüneteit. A kialakult ka­ tegóriák és a s z i m b o l i k u s m e g j e l e n í t é s e k e g y m á s r a r a k ó d ó rétegei s z o l g á l n a k az elvont fogalmakban és s z ó k é p e k b e n ( m e t a f o r á k b a n ) való g o n d o l k o d á s alapjául. De n e m azért. e s e m é n y e k rendszerét és ezek viszonyát. Az ilyen tárolórégiók k ö z ö t t oda-vissza kölcsönös ö s s z e k ö t t e t é s van. A nyelv arra való. vagy b i z o n y o s érzelmi állapo­ tokat) n e m c s u p á n k a t e g ó r i á k b a sorolja. h o g y hol és h o g y a n végzi az agy a nyelv feldol­ g o z á s á t (6. m e l y e k e t funkció k ö z b e n v é g e z h e t ő k é p a l k o t ó eljárásokkal m á r rögzíteni tudtak ( P E T . valamint egyes Ez a egy. 1992. a „ s á r g a " szó alakját tanulja. sőt akár m i n d k e t t ő vezérlése alatt is v é g b e m e h e t . m á r mielőtt b á r m i t m o n d a n a . /. A gyerek. funkcionális M R I ) : eddig jól regisztrálhatóvá vált m i n d k é t oldali. és e z e k n e k az idegi területeknek a m ű k ö d é s e ö s s z e k a p c s o l ó d i k a színfogalom. egymásutániságát. a u t o m a t i z á c i ó II. a u t o m a t i z á c i ó ) anatómiailag és funkcionálisan is jól m e g f o g h a t ó a beszéd anatómiai-funkcionális e l e m z é s é n é l a k ö v e t k e z ő állítások a D a m a s i o h á z a s p á r c i k k é b e n o l v a s h a t ó a k e r e d e t i b e n ) . Az i s m e r t e t é s egy r é s z é b e n s z á m u n k r a n a g y o n fontos m e g á l l a p í t á s o k a t m o n d a n a k ki ( a m i k o r a s z ö v e g b e n törz. ezáltal az oly n e h e z e n létrejövő rögzülést elő­ segítve? Az A l a p o z ó T e r á p i a fejlesztési m e c h a n i z m u s a (törzsdúcrendszer. v a l a m i n t a s z a v a k a t a l k o t ó e g y e s f o n é m á k sorrendjét. ábra A beszéd és a nyelv agyi rendszere (Damasio házaspár ábrája nyomán) 54 55 . terület a motoros a bal oldali (extrapiramidális (mozgató) és és ké­ agykérgi területekben közvetlenül.) és a t ö r z s d ú c r e n d s z e r t (hiszen az e l e m i m o z g á s m i n t á k szervezettsége a t ö r z s d ú c r e n d s z e r h e z k ö t ö t t ) . majd a m o z g á s k o o r d i n á c i ó kifejlesztésével az a g y k é r e g ­ t ö r z s d ú c r e n d s z e r t ( p i r a m i d á l i s és e x t r a p i r a m i d á l i s rendszer. A m o z g a t ó p á l y a kettős lefutá­ sa rendkívül nagy j e l e n t ő s é g ű : a b e s z é d h a n g o k k é p z é s e így akár a kérgi. A bal Sylvius-hasadék k ö r n y é k é n e k k á r o s o d á s a zavart o k o z a b e s z é d h a n g o k feldolgo­ zásában. n e m az a u t o m a t i z á c i ó . ábra. fonémakombinációk és a szóalkotáshoz szükséges nyelvtani szabályok felidézését végzi: az agy belsejéből kapott ingerekre szóalakokat állítanak össze. ( D a m a s i o . így tudjuk el­ ménkben m e g s z e r v e z n i a tárgyak.sdúcok kifejezés szerepel. színét. E z e k az agyi m e z ő k tárolják a f o n é m á k hallási és hang-mozgásérzeti (kinesztetikai) „feljegyzéseit". vagy e g y szó vétele után az agyat a megfelelő fogalmak felidézésére készteti. a m e l y e k e t k i m o n d u n k vagy leírunk. A hallott b e s z é d b e vagy olva­ sott szövegbe foglalt nyelvi j e l e k feldolgozását is ezek az említett r e n d s z e r e k kezdik m e g . h a n e m mert a beteg a hallott szóalakot n e m tudja h a n g z á s után elemezni. felfogunk.) A b e s z é d o l y a n adottság. b i z o n y o s funkciókban a bal. a m e l y e n keresztül a szavakat . a bal o k c i p i t o t e m p o r á l i s rész és a h o m l o k l e b e n y felső-oldalsó részének. de belőlük újabb szintet is alkot. egység: az agy m i n d k é t oldalán r e n d s z e r e k h a l m a z a van. A D a m a s i o h á z a s p á r az elvi összefoglalás után leírja azokat az e r e d m é n y e k e t . ( K e r e s d és lásd: 2. és ezekkel újabb fogal­ m a k a t a l k o t h a s s u n k . a fissura Rolandi elülső része bal oldalon. halánték­ törzsdúcok szó és mondatalkotási terület lebeny. ezáltal az egyik m ű k ö d é s e a másikban premotoros a bal is kiválthatja a thalamus megfelelő működést. a bal Sylvius-árok és k ö r n y é k e . míg az agykérgi pálya m a g a s a b b szintű. ez alatt m i n d i g az e x t r a p i r a m i d á l i s rendszer nagy kéregalatti m a g v a i t kell érteni). ábra). érzünk.és m o z g a t ó r e n d s z e r e k közvetítésével nem nyelvi k ö l c s ö n h a t á s o k a t d o l g o z fel: amit csak teszünk. amely a test és k ö r n y e z e t e között érző. A m i k o r a g y e r m e k pl. A kéregalatti hálózat a „szo­ kás vezérelte t a n u l á s n a k " felel m e g . egység: a bal féltekében helyezkedik el általában egy olyan idegrendszeri struktúra. felidézi és kipróbálja őket. és m o n ­ datokat szerkesztenek. a s z ó k é p z ő idegi r e n d s z e r és a m o z ­ gatópálya a kérgi és a kéregalatti p á l y á k o n át egyidejűleg aktiválódik. t u d a t o s a b b hallólebeny névszó alkalmazás színfogalmak szabályozást és „asszociatív t a n u l á s t " tesz lehetővé. mely a fonémák. 6. D a m a s i o .( a u t o m a t i z á c i ó I. 2. m i n t a tanulás a l a p m e c h a n i z m u s a elősegítésével hat az a n y a n y e l v i k é s z s é g h i á n y o s gyerekeknél. a g y á b a n b u z g ó n képezi a fo­ g a l m a k a t . v a l a m i n t a f o g a l m a k és a nyelv 6.vagy akár kézjeleket . akár a kéregalat­ ti hálózat. egység: szintén a bal féltekében helyezkedik el. törzsdúcokat területek!) oldali elülső részének idegmagvait reg alatti pálya révén összekötve közvetve is kapcsolódnak. v a l a m i n t a fali lebeny­ nek a szerepe.

De a fogalomalkotást közvetítő rendszer idő­ és így a „ s á r g a " szó k é p z é ­ k ö z ö k k e l o t t h o n . E fejezet végén h a d d álljon e g y i k l e g s ú l y o s a b b a n diszfáziás k i s g y e r e k ü n k esetismerte­ tése. De e n n e k a m ű k ö d é s i m e z ő n e k a bal oldali törzsdúcok is szerves részei csakúgy. 2000 nyarán Budapesten. A k k o r fog ismét erősen m ű k ö d n i . Rossz m o n d a t o k a t kijavít! M o z g á s a stabil. és hol egyik.ezt spaticus torticollis m a r a d v á n y á n a k tartották. f e l t e h e t ő e n perinatalis (születés k ö r ü l i ) vascularis laesio (vérellátási z a v a r kb.1 °C-os láz. m á . újabb és újabb szövettani. a „ g " é s „ g y " h a n g o t is. temporálisan is regisztrálhatók e g y e n e t l e n ü l c s ö k k e n t perfúziójú területek. k ö v e t k e z m é n y e s m o z g á s . e g y e n s ú l y a gyen­ ge. 2 évesen 40. E k k o r kerülnek K ő s z e g r e . k á szótagot é s „ s z " h a n g o t j ó l u t á n o z . „ á " . ahol két hónapi A l a p o z ó T e r á p i a után volt az első m o z g á s . egyetlen. M i u t á n a Sylvius-hasadék elülső részénél h ú z ó d ó idegi m e z ő k á r o s o d á s a m i n d a beszéd. bizonytalan. Borbély Katalinnak. K e v e s e t és k é s ő n gügyögött. Kórelőzményből: anyjának a terhesség 2. pá. ügyes. Szerdahelyi Mártonnál heti 5 x 2 ó r a intenzív. 56 57 . rollerezik. n e m szereti a p o g á c s á t . e l v é t v e előfordul egy-egy szó és ciklizáló szavak kiejtése. S z ü l ő k felsorolják. SPECTlelete:* bal oldalon fronto-laterálisan 2-2. B. összeállítását. ha idegen nyelven tanuljuk a „ s á r g a " szót. ( B e s z é d v i z s g á l ó lelete.k ó r kiszűrése miatt vett m a g z a t v í z v é t e l n é l szinte a teljes m a g z a t v í z elfolyt. a k a d á l y o z o t t é s m e g k é s e t t b e s z é d f e j l ő d é s . M o z g á s f e j l ő d é s időben. „ R " . V é l e m é n y : kétoldali multiplex (többszörös) bal frontalis túlsúlyú perfúziós za­ var. szókincse gyarapodik. a fissura R o l a n d i elülső részénél találhatók a b e s z é d rit­ m u s á t . A mozgásfejlesztés beindította a m o n d a t k é p z é s t .5 cm átmérőjű területen perfúzió (átáramlás) defektus környéki perfúzió-csökkenéssel. b e s z é d m e g é r t é s e helyzetfüg­ gő. A 12. k é z ü g y e s s é g b e n igen elmaradt. E k k o r (3. m o s t 7. ( M o z g á s a k o o r d i n á l a t l a n . h ó n a p ­ jától egy h ó n a p i g tartó lázas vírusfertőzése volt. 5 és fél é v e s e n került vizsgálatra. de a szavak szintjén n e m tudta túlemelni. Az ellenoldali h e m i s z f é r i u m b a n (félte­ kében) frontolaterálisan.elsősorban a t ö r z s d ú c o k és az agy­ kérgi b e s z é d t e r ü l e t e k kisagyi ö s s z e k ö t t e t é s e i r é v é n k ö z v e t l e n ü l is k i m u t a t h a t ó az ideg­ r e n d s z e r fejlesztő m o z g á s t e r á p i a b e s z é d k é s z s é g r e való hatásossága. Fél. és m o n d a t o k a t tanul belőle.. B. a gyerek két­ nyelvű k ö r n y e z e t e t hall. 2 éves korától kifejezetten k e v e s e t alszik. és dr.) Ebből a beszédállapotból az e g y é n i logopédi­ ai kezelés kb.8 é v e s e n ) : „ n é h á n y izolált h a n g o n kívül e g y é b h a n g o t n e m ejt. 2 ó r a készségfejlesztés (Meixner. jó e r e d m é n n y e l : m o n d a t o k a t próbál ismételni.) k ö v e t k e z m é n y é n e k megfelelő elváltozások. j á t é k a u d i o m e t r i a : ép hallás. m e g á l l a lábán. j o b b o l d a l o n d o r s a l i s a b b a n (hát­ rafelé) is terjedő. az Orvostudományok Kandi­ dátusának. b e s z é d m o t o r i k a súlyos z a v a r a áll fenn.5 éves. k ö r n y e ­ zetéből elkezd szavakat tanulni. S z ü l ő k Ausztriában d o l g o z n a k . élettani és m ű k ö d é s b e l i m e g ú j u l á s o k r a ad lehetőséget a g y á n a k sérült ré­ szében is. 2 0 0 1 .16. azt reméljük. fenyegető vetélési t ü n e t e k után a g y e r e k m e g m a r a d t .) H o z z á n k a g y e r e k 5 éves 6 h ó n a p o s á n került vizsgálatra.O o ) : 9 5 . sekor a S y l v i u s .07. 4 éves k o r a körül t ö b b kivizsgálás indul el. 0 5 . h o g y a kéregalatti struktúrák .esz- * Ezúton szeretnék az elvégzett vizsgálatokért hálás köszönetet mondani az Országos Idegsebészeti Tudo­ mányos Intézet Nukleáris Medicina Osztály főorvosának. beszédkésztetése erős lesz. ötvözzék hogy (ez az a összetett mi mozdu­ is alkotóelemeit szerepet sima tűnik az.k ö z ö t t k ö z v e t í t ő agyi területek m ű k ö d é s é v e l . Édesanyja szerint a logopédiai kezelés e g y év alatt n a g y e r e d m é n y e k e t h o z o t t . " 6 x e g y m á s után m e g n é z egy m e ­ sefilmet. v a l ó s z í n ű l e g ez a terület vezérli a mondatrészek latok egyik hasonló célja). fejlesztési terve elején (1998) az „ e " . Osztie Éva főorvosnőnek. ny = n. mozdulattá hogy a terápiánk szavak mondattá szerkesztésében Ú g y g o n d o l o m tehát. ül. m i n d a m e g é r t é s n y e l v t a n i m ű v e l e t e i b e n zavart o k o z . Igen h o s s z a d a l m a s vajúdás után az első 3 és fél napot átaludta. Donauer Nándor neuropszichológusnak (Heim Pál Kórház). m o n d ó k á t u t á n a m o n d . " „ D ö m e i s k o l á b a n v a n . e g y év alatt a s z ó k é p z é s szintjére hozza fel. ez n a g y o n jó hatású és lökésszerű az e r e d m é n y . egyszerű utasításokat megért. 1999 nyarától 2 0 0 0 nyaráig K ő s z e g e n k a p heti 6 órás fejlesztést: he­ ti 4 óra m o z g á s . E z u t á n Sz. a b e s z é d é r t é s m e g t a r t o t t s á g a mellett a kifejező-. m o n d a t a i : „ Z s u z s i M i k l ó s s a l k i r á n d u l n i m e g y . " D e igen sok a g r a m m a t i z m u s : „ B . és n a g y o n fáradékony. n y e l v t a n á t v e z é r l ő idegi struktúrák. I n t r a u t e r i n és/vagy peri. Vizsgálati összefoglalásom: 1999 s z e p t e m b e r é b e n m o t o r o s túlsúlyú s z e n z o m o t o r o s afázia. B. 2 3 . S z e m f e n é k és látásélesség ép.12 szóról 2 1 0 szóra e m e l t e szókincsét -. túl sokat esett.h a s a d é k h á t s ó részén levő m e z ő n e k t ö b b é n e m kell j e l e n t ő s e n k ö z r e m ű ­ k ö d n i e .t n e m ejti. szavakat összerakosgat. akit két év óta ma is fejlesztünk! D. és az intenzív m o z g á s ­ fejlesztés m i n t e g y belökte a beszédkésztetést és az állandóan m e g i n d u l ó p r ó b á l k o z á s o k a t . m a g a b i z t o s . m i n t a m á s o l á s b a n . kinesztetikus és m o t o r o s megfelelői (Tehát a nyelv is „a kéreg alá küldi" a működést! MDE). IQ ( S n . és absztrakció gyenge. be. bonyolult utasításokat m e g é r t gesztussal kísérve. Frostig). és csak n é g y é v e s k o r a után kezdett szavakat m o n d a n i l o g o p é d u s segítségével. amely szoros k a p c s o l a t b a n áll a kisaggyal.és beszédfejlődési „ u g r á s " : t ő m o n ­ datokat és j e l z ő s z a v a k a t használ. ő rábólint a megfelelőre. ty n e m tiszta. 1999 s z e p t e m b e r é b e n . mint az eddigi két év alatt is. mint a Sylvius-hasadék hátsó részén levő vezérlő m e ­ ző. majd egy é v e s e n t ü d ő g y u l l a d á s .és postnatalis k á r o s o d á s lehetősége. vel egy közvetlenebb utat is kialakít magának a törzsdúcokhoz. m o z g á ­ sa sokkal b i z t o n s á g o s a b b lesz. MRI vizsgálat: bifrontalis (két oldali h o m l o k l e b e n y i ) . de g y e n g e : k ü l ö n ö s e n a bal oldala volt ü g y e t l e n e b b . hogy rögzüljenek a f o n é m á k hallási. m u t o g a t á s s a l é s élénk gesztusokkal fejezi ki m a g á t . g y ó g y t o r n á t j a v a s o l t a k . v a l a m i n t K ő s z e g e n P a l c s ó Júlia t e r a p e u t a is e l k e z d t e fejleszteni A l a p o z ó T e r á p i á v a l . A bal Sylvius-hasadék elejénél. hol m á s i k j á t s z i k fősze­ repet. de bal o l d a l o n kiterjedtebb á l l o m á n y k á r o s o d á s s a l j á r ó . és fejlesztő e g é s z é b e n is. ne­ hezen érthető a beszéde.-nál heti 4 x 2 óra mozgás + otthon Ayres-eszközök + H R G vízi torna heti 1 x 1. szokás vezérelte rendszerrel.5 óra + 3 x ] óra l o g o p é d i a : jelenleg B . töltenek ésszerűnek A törzsdúcok feladata és egyenletes a feltételezés. cs = s. mit akarhat. és a szülők Ayres. 2001. dr. h o g y a nyelvi feldolgozás során az agykérgi asszociatív r e n d s z e r p á r h u z a m o s a n m ű k ö d i k a kéregalatti. „ a " h a n g o k a t j ó l ejti. Lehet. de ek­ kor m á r intenzív e g y é n i logopédiai fejlesztést kapott 1998 n y a r a óta.és személyi­ ségfejlődésbeli e l m a r a d á s . M. l a b d á z á s b a n . k ö v e t k e z m é n y e s kamratágulattal. hogy terápiánk. többi h a n g jó. e k k o r i d e g g y ó g y á s z a t i státusza negatív. spontán rajzban. J o b b oldali reflextúlsúly miatt bal féltekei (parieto-temporalis?) sérülést tételezek fel. m a g z a t i héten D o w n . fejét balra tartotta . (általában). „ o " . 6 0 0 (!) hosszat úszik h á t o n .

diszkalkulia stb. a z o n b a n m i n d e z e ­ ket felülmúlóan terápiás értékűek az Ayres-eszközök.III. De fordulhat az A l a p í t v á n y u n k h o z is. de előfordult m á r 3 h ó n a p utá­ ni e r e d m é n y e s befejezés és a súlyosabb p r o b l é m á k n á l túllépjük a két évet. g y e r m e k e k k e l h i v a t á s s z e r ű e n foglalkozó s z a k e m b e r e k n e k . újabb h a t h a v o n t a .l á b . E z z e l együtt a feladatoknak megfelelő i s m é t l é s s z á m b a n és m ó d o n m e g kell t ö r t é n n i e . e k k o r a szülőtől k é r d e z e m a mozgásfejlődést. de stabilan e l m é l y ü l ő lesz. ahol én nagyvizsgálatot végzek: ez fél n a p o s . A tanfolyamon b e t a n í t u n k tájékozódó vizsgálatot. A vizsgálati e r e d m é n y e k e t a p o n t o s leírás mellett s z á m s z e r ű e n is értékeljük. AZ ALAPOZÓ TERÁPIA FELÉPÍTÉSE. bordásfal. vagy szülővel vezetett: hetente találkoz­ va a szülővel és g y e r e k k e l betanítjuk. E z a z e g y é n i figyelem. T e r á p i á n k „ g y e n g e s é g e " : a dresszúra jelleg. de n e m e l e n g e d h e t e t l e n (lab­ dák. t o r n a s z ő n y e g .). és s z á m s z e r ű e n is é r t é k e l ü n k a leírással együtt. de a szobai is igen jól h a s z n á l h a t ó . vagyis pl. mel­ léklet). T e h á t a szülő fordulhat v é g z e t t s z a k e m b e r e i n k h e z . 50%-os terápia-végigvitel vagy -befejezés: a fejlesz­ tési ó r a s z á m igen m a g a s .d o m i n a n c i a és ügyes­ ség. mely n e m c s a k a mozgásfejlődésre. hogy a g y e r e k e vizsgálatát és a terápiás kezelését kérje. a nyári intenzív ( 5 x 2 óra) után a szülők ősszel leállnak. T e r m é s z e t e s e n m i n é l t ö b b e s z k ö z van és lehet. 10 éves m u n k á n k r ó l b e s z á m o l u n k Tapasztalataink és tanulságaink az Alapozó Terápiában c. hogy az ő részére fejlesztő szeretetté válhasson. Mi a c s e l e k v é s r é s z é h e z m e t o d i k á t adunk. de az iskola miatt n e m m e r i k vállalni a további fejlesztést. bár az o k .és írásteszt. pl. mely kb. Általában a terápia összideje 6 h ó n a p és 2 év között m o z o g . h a n e m e l ő b b egy teljeskörű fejlesztés ( m o z ­ gás + nyelvi k é s z s é g + a m á r eddig lemaradt. h o g y az idegrendszeri összeköttetések kialakuljanak és m e g s z i l á r d u l ­ janak.e l v a r á z s o l á s á n a k kell m e g t e r e m t e n i e . a szabadtéri h a t á s o s a b b . annál j o b b . konstruktív praxis és síkbeli tájékozódás. vagy tartalmi diszlexia esetén saját „anyanyelvi-zenei helyesírásfejlesztés" m ó d s z e r ü n k k e l . Is­ kolás g y e r m e k e k esetében a nagyvizsgálatot megelőzi olvasás. és fordítva. egyensúly. m e r t s z á m u n k r a is bá­ mulatra m é l t ó . esetleg „pih e n ő é v " beiktatásával). h o g y m i n d e n á r o n kínlód­ va az iskolai k ö v e t e l m é n y e k k e l lépést tartani. h o g y a g y e r e k n é l i n d í t s á k el a g y ó g y í t ó o l v a s á s t v a g y m á s szükséges terápiát. M i n d e n m á s képességfejlesztéssel (Frostig. m i n d e n okot „ ö s s z e s z e d ő " g y e r e k m é g s e m diszlexi­ ás. ugrásszerű e r e d m é n n y e l . az agy. k e r e s z t e z e t t d o m i n a n c i a állhat. hogy m i n d e n évben 120 + 30 órás intenzív akkre­ ditált tanfolyamon (120 óra intenzív kora nyáron + 30 óra évközi hospitálás) a terápiát m e g ­ tanítjuk az o r s z á g e g é s z területéről j e l e n t k e z ő . és felmérhető általa. T e r á p i á n k „ e r ő s s é g e " . tarkát stb. h o g y k o n d u k t í v jellegű. A FEJLESZTÉS SAJÁTOSSÁGAI mi fogyatékosok. és u t á n a a gyerek egész m á s h o g y a n tudja folytatni az iskolát. h o g y k i s c s o p o r t o s terápiában öt gyereknél több n e m lehet. ismét készítünk 20 p e r c e s videót. s z á m o n kérjük és vezetjük a terápiát. ( G y a k o r i pl. a k á r tanterem is megfelel a célnak. de azt n e m szabad terápiának n e v e z n i . h o g y fejleszthetőségük m e n n y i ideig n e m áll le (20. de lehet célzott: csak értel- 58 59 . T e h á t pl. c s a k hiperaktívak. rajzolás és névutórendszer. m o z g á s f e j l ő d é s e l m a r a d á s a . kötél. fejlődéstani n a g y m o z ­ gások. n é h á n y vagy egy g y e r e k és egy megfelelő m é r e t ű szoba. az alapvető k e r e s z t m o z g á s o k vizsgálata. E s z k ö z ö k k e l a g y e r e k h e l y z e t b e hozható.e s z k c z i g é n y t e l e n s é g e . Értelmi fogya­ tékos g y e r m e k e i n k terápiája addig tart. Fél évi terá­ pia u t á n k é r n i s z o k t u k . h o g y a fontossági és időrendi sorrend n e m az lenne. m i n t M e i x n e r Ildikóé. E h h e z előzetesen el kell m o n d a n u n k . indulásnál 20 perces videót készítünk. G O H és G M P vizsgálat (beszédhallás és beszédészle­ lés + m e g é r t é s ) . sz. A vizsgálat végén m e g p r ó b á l o k oki diagnózist adni a szülőnek. V é g h e z v i h e t ő e s z k ö z ö k nélkül. t o r n a p a d o k stb. A t e r á p i a l é n y e g e egyfajta „ c s e l e k v ő s z e r e t e t " . m e r t m á r látnak e r e d m é n y t . E g y terapeuta. rutin ideggyógyászati vizsgálat. Újból m e g n é z e m a gyakorlatokat. h a n e m fehéret. A teljes kezelés vizsgálatból és terápiából áll. A terápia lehet kiscsoportos. é l e t é v ! ) . n a g y v á r o s h o z közel e s ő falvakban. majd u t á n a a fejlődés ü t e m e lassabb. A tájékozódó vizsgálat egy. tervezés s z ü k s é g s z e r ű e n h o z z a m a g á v a l . m i n t a m i t a g y e r e k m e g c s i n á l m o z g á s b a n . vagyis a g y e r e k e t egy fejlődési folya­ m a t o n kell á t v e z e t n i e a t e r a p e u t á n a k . Syndelar. h a n e m fejlesztésnek vagy tor­ n á n a k . h a n e m az egész g y e r e k r e v o n a t k o z i k . s z e m . pl. Az olvasástesz­ tünk felépítése o l y a n . a b e s z é d vagy olvasás­ írás. finommotorika. hogy a g y e r m e k igényel-e terápiát. test­ ismeret.és i d e g r e n d s z e r m ű k ö d é s több te­ rületét felölelő vizsgálat: a gyerek általános időbeli és tájékozottsága. a c s o p o r t o k összeállításánál a g y e r e k e k k o r á n a k h o m o g e n i t á s á t f i g y e l e m b e vesszük. diktált szöveget saját diagnosztikus táblázatunk alapján értékelünk (1. u g r ó z s á m o l y o k . T e r m é s z e t e s e n itt részletesebben kért k ó r e l ő z m é n y l a p b ó l indulunk ki. A terápia fő j e l l e m z ő j e . E k k o r terápiás tervet készítünk és j a v a s o l u n k .1.. csak v a r i á l h a t ó s z ö v e g g e l . T e r á p i á n k a t Ayres-terápiával k o m b i n á l h a t j u k é s H R G vízi fejlesztésével.k é z . de a t e r a p e u t á n a k kell a g y e r e k r e a l k a l m a z n i . egy órát igé­ nyel. h o g y mi történik a terápia során a gyerekben. ha a te­ rápia h o s s z a b b . a szemé­ lyiségben észlelteket (regresszióra külön fejezetben térek vissza). Irástesztnél egyoldalas. b e s z é d é s z l e l é s e l m a r a d á s a . de e k k o r a kisebbeknél az á l l a n d ó a n i s m é t l ő d ő m o z d u l a t o k r a való motiválást a t e r a p e u t a m ű v é s z e t é ­ nek és g y e r m e k . M á s i k g y e n g e s é g ü n k a cca. vagy kognitív fejlődést. r u g a l m a s s á g . G ó s y M á r i a m ó d s z e r é v e l .) szintén h a r m o n i k u s a n t u d u n k együttműködni. m í g a szülő és a gyerek bírja. A fejlesztési idő terápia esetén heti 6 óra ( 3 x 2 óra b o n t á s b a n ) vagy napi 1 óra ( 5 x 1 ó ) . P e d i g több­ ször látjuk. m e g n e m értett a n y a g bepótlása. T a p a s z t a l a t u n k szerint van egy első h á r o m h ó n a p o s felfutás. Egyetlen eszközigé­ nyünk az ugróasztal. lehet egyéni. S o k s z o r látunk n e m c s a k rendes fekete hollókat. Ha a beszédészlelés-megértésnél p r o b l é m a van. a szülő által kitöltött k ó r e l ő z m é n y l a p értékeléséből és főleg a m o z g á s t e r ü l e t e k f e l m é r é s é b ő l áll. 6 majd 12 h ó n a p m ú l v a kontroll vizsgálatot végzünk. a gyerek diszlexiájának h á t t e r é b e n apai (anyai) ö r ö k l ő d é s m e n e t . kötetünkben.) A kiscsoport lehet vegyes. jobb-bal ismeret. Edtfeldt.o k o z a t egye­ nes k i m o n d á s a n a g y o n bizonytalan terület. F o n t o s a b b . és h o g y ezt a terápiát igénylie. A terápia felépítését lehet nagy­ c s o p o r t o s á n végezni. valamint a terápia során kontrollvizsgálatokból. azt rögtön a terápia elejétől fejlesztjük D r . Sindelar. térbeli tájékozódás és testmozgások.

k i s g y e r m e k k o r i m o z g á s o k k a l . mint n o r m á l fejlődés esetében.a k a r a t o s s á g kora. t ü r e l e m és szeretet l é g k ö r é b e n h a r m ó n i á b a kerül s z e m é l y i s é g ü k " .) fejlő­ dési e l m a r a d á s . És e b b e n az i d ő b e n a g y e r e k n e k volt egy jellegzetes beszédhibája. h o g y a felnőtt értetlenül bámuljon a gyerekre. beszédbeli stb. h o g y g y e r m e k e fejlődése m i k o r akadt el. 5 5 1 . a m i k o r a g y e r e k szeretné s z a v a k b a n hallani é s u t á n m o n d a n i . h o g y ott történt az e l a k a d á s . hogy terápiás regresszióval dol­ gozik: a gyereket fejlődésében nézi. az iskolában is fokozottabb támogatásra. a kisisko­ lásoknál a regresszió h a s o n l ó az ó v o d á s o k é h o z . A regresszió visszafordulást. csak m á r k ö z b e n koránál fogva m a g a s a b b fejlődési s z a k a s z b a lépett . ahol valami elintézhetetlen. biztatni a k i s b a b a k o r i . otthon is. N e m e s Lívia: A bennünk élő gyermek. ha lehet. hogy a kereteket m e g h ú z z u k szá­ mára. a h o v á a későbbi fejlődési szakaszokból is a gye­ rek „ v i s s z a h u l l " . a gyerek n e m c s a k testileg. és siklott v a k v á g á n y r a . N e h é z a helyzet akkor. és e h h e z j á r u l a kisgyer­ mekes beszéd. és örül egyéniséggé váló. és ahol a gyerek s z o m a t o p s z i c h é s e n fejlődési z s á k u t c á b a j u t o t t . h a n e m lelki fejlődésében is e l a k a d á s és/vagy k é n y s z e r p á l y á r a kerülés történt.és egyúttal l e g n a g y o b b n e h é z s é g e . h a n e m lelkileg is képlé­ k e n n y é válik. L e g g y a k o r i b b k é r d é s a szülő részéről. m o s t ele­ ven. és m e g p r ó b á l j a a m e g r e k e d t fejlődést az eredeti élettani ú t o n t o v á b b s e g í t e n i .I V . melyet k é s ő b b „ k i n ő t t " . szeretgetésre és elfogadásra. A g y e r e k fejlődése s z o m a t o p s z i c h é s és p s z i c h o s z o m a t i k u s . mi helytelen és káros.azaz m a g a t a r t á s b a n . h a t á r o z o t t a n kiderüljön számára. előveszi m á r n e m használt „átmeneti tárgy"-át (pl. az élményt. „ r o s s z " gyerekének. tehát az Ayres (szenzoros integrációs terápia) és a H R G ( H i d r o t e r á ­ piás R e h a b i l i t á c i ó s G i m n a s z t i k a ) mellett. 60 61 . TERÁPIÁS REGRESSZIÓ A regressziót a terápián n e k ü n k is kezelni kell.3 é v e s g y e r e k n é l vagy e z e n a v i s e l k e d é s i szinten élő g y e r e k n é l . a d a c k o r s z a k a gyerek önálló l é n n y é vá­ lásának szükséges velejárója. ringatásra. bú­ jik édesanyjához. É p p e n ezért itt az ideje. h o g y a gyerek addigi lelki-magatartásbeli védekezés-stratégiája.mi n e m . a b i z o n y o s beszédhibája j e l e n t k e z e t t . A testi fejlődés fo­ l y a m a t o s progressziójával s z e m b e n a lelki fejlődés k i b o n t a k o z á s á t m e g t o r p a n á s o k és viszszaesések j e l l e m z i k " . „idő kérdése.a terápiás reg­ resszió. T ü n e t e i : a gyerek viselkedésében lelkileg visszatér egy m á r elhagyott életkorának sajátosságaira. hát n e m tudja. E k k o r a gyerek „korban . hogy az önálló akarat. h a n e m r o p p a n t előrevivőén a k i m a r a d t beszédfejlődési fázisok j e l e n t k e ­ zésében: „ H á t te ki v a g y ? Mi e z ? Miért. Nincs enélkül g y ó g y u l á s ! ! N e m c s a k a m o z g á s . ha a szülő az akaratnélküliséget tekinti jó­ ságnak. ölelj m e g . ahol n e m ­ c s a k testi ( m o z g á s és b e s z é d b e l i ) fejlődésében. A b a b a k o r s z a k után j ö n a d a c . de szavakba kell foglalni!) U g y a n c s a k a terápiás reg­ resszió n a g y o n j ó t é k o n y hatása lehet az e l m a r a d t szerepjátékok beindulása.k i s g y e r m e k k o r i szeretet­ mód megadására.) Fixációs p o n t n a k nevez­ zük a z o k a t az egyes fejlődési s z a k a s z o k b a n k ó r o s a n létrejövő „ h e l y z e t e k e t " . 2 0 0 0 . ( N e m e s . o n n a n fogja visszavezetni a saját korának megfelelő életvitelre. m é g p e d i g a c s e c s e m ő k o ­ ri. ? " T e r m é s z e t e s e n a l e g m e s s z e b b ­ m e n ő k i g k i s z o l g á l a n d ó csakúgy. a regresszió min­ dig n a g y o n é r z é k e n y és s e b e z h e t ő állapotot j e l e n t k é p l é k e n y s é g é v e l . mint a felnőtt. a család és iskola is k ö n n y e b b e n elfogadja. I d ő s e b ­ beknél is j e l e n t k e z i k . Az egyik é d e s a n y a a m i k o r t e r á p i á n k b a n m e g t a p a s z t a l t a g y e r m e k é n é l a terápiás regressziót.á t é l : „ M a m a .terápiás regresszióval idézi elő. hogy megtalálják saját akaratuk helyét személyiségükben és társas kapcsolataikban. hogy a gyereket a regresszióból kihozza.) Iskolás gyereknél a helyzet korral felfelé nehezedik.v i s s z a m e g y " egy j ó v a l m e g ­ előző életkorára. otthon a s z ü l ő k n e k is. E b b e n az é r t e l e m b e n az A l a p o z ó T e r á p i a a regresszióval d o l g o z ó fejlesztő terápiák so­ rában h e l y e z k e d i k el. miért. h o g y m e g h ú z z u k s z á m á r a a határokat. ahol elakadt. ha­ nem a lelki s e b e k n e k is b e g y ó g y u l n i u k . esetleg az ó v o d a is.írja N e m e s Lívia. leállás p s z i c h é s fixációs p o n t o k a t is létrehoz. E z t teljes mértékben megelégíti és visszamegy a g y e r e k k e l a regressziós kor­ ra. és azt is vállalja. E g y 2 . egyik terapeutánk sok óvodás kezelése után összefoglalt tapasztalatait írnám le: az első korszak a „vegyél fel. Pl. m i k o r g y e r m e k e regresszióba jut: „ É s m o s t m i n ­ dent m e g kell e n g e d n e m n e k i ? " Erről é p p e n s é g g e l szó sincs. mi helyes. a m a c k ó p u h a fülét). és n a g y o n gyakori. . T e r á p i á n k során mi a gyereket tudatosan visszük regresszióba. B o d o n y i M i k l ó s .és anyanyelvi k é s z s é g e k n e k kell t o v á b b m o z d u l n i u k . segíts n e k e m " . a nyolc éves gyerek ismét az ujját szopja. babusgatásra.de a m e g o l d a t l a n s á g lelkét a fixációs p o n t h o z köti. A terápiás regresszió b e i n d u l á s a k o r a g y e r e k n e k az. E z t v i s s z a k a n y a r o d á s s a l . A g y e r e k v a l ó s z í n ű s í t h e t ő e n arra a lelki fixációs pontra kerül. A g y e r e k a k ö v e t k e z e t e s ke­ retek között b i z t o n s á g o t él m e g . m a g n ó k a z e t t á t h o z o t t n e ­ k ü n k : ő p o n t o s a n értette. mint az a jelenség. A m o z g á s olyan a l a p v e t ő fejlődési t é n y e z ő . a m e g l e v ő tünet hátterében m e g r e k e d t fejlődést felté­ telez. és mivel tényleges és viselkedési koruk között n a g y o b b az eltérés. védelemre szorulnak. viselkedését m e d e r b e tereljük. és n e k ü n k n a g y o n e r ő s e n kell s e g í t e n ü n k a szülőt: előre felkészítenünk a lehetőségre. M é g e g y s z e r ö s s z e f o g l a l o m a tapasztalatokat: egy idő után a terápia eljut oda. most futkároztam? M o s t h i n t á z t u n k ? " (Nem szabad. az isko­ lában az e g y ü t t m ű k ö d ő p e d a g ó g u s o k n a k is. T e r á p i á n k egyik l e g n a g y o b b e r ő s s é g e . ahol a m e g r e k e ­ dés történt lelkileg. d a d o ­ gás) j e l e n t k e z h e t . egy p u h a kis rongyot. eddig tedd-ide-tedd-oda. A terápiás regresszió ezt tudatosan vállalva idézi elő. (Ilyenkor k ö n n y ű a n n a k a szülőnek segíteni. m e l y e t m a x i ­ málisan elő kell segítenünk. aki érti. p o n t o s a n m u t a t v a . ö s s z e o m l i k . amivel a k ü l v i l á g h o z és ö n m a ­ g á h o z h i b á s a n viszonyult. .é p p e n a legjobb i d ő b e n v a g y u n k . a h i á n y o k n a k feltöltődniük. visszaviszi a gyereket az alá a szint alá. h o g y futkáro­ zott? Tudja a m o z d u l a t o t .e l l e n k e z é s . hogy visszatér az a kóros tünet. hiszen valójában n e m tudott valamely p r o b l é m á n továbbjutni. A terápiás r e g r e s s z i ó a b e s z é d b e n n e m c s a k tünetek szintjén (visszatérő selypítés. Az A l a p o z ó T e r á p i a fejlődéstani szemléletéből adódik. h o g y reg­ resszióba viszi. o. ha ezt e d d i g talán é p p e n fogyatékossága ( b á r m i b e n j e l e n t k e z ő és b á r m i l y e n mérté­ kű) miatt n e m m e r t ü k m e g t e n n i . visszafelé m o z g á s t j e l e n t (1. a gyerek m é g j o b b a n egysé­ ges e g é s z lelkileg és testileg. b e g y ó g y í t h a t a t l a n történt. „A regressziót a lelki fejlődés egyik tényezőjének kell t e k i n t e n ü n k . itt n a g y o n sok segítségre szorulnak. m i é r t . a lelki f o l y a m a t o k n a k is t o v á b b kell j u t n i u k a m a g u k útján. mi igen . amit c s i n á l . A s z o m a t i k u s ( m o z g á s . 2 0 0 0 ) .

teljes hasonulás.vagy utánvételezés: hallja.és különírása hibás (pl. k i e g é s z ü l a v e s z t i b u l o c e r e b e l l á r i s fej­ l e s z t é s s e l . a H R G . K i e g y e n l í t e t t e n m o z g á s o s é s é r z é k s z e r v i .Toldalékolási törvényekben hibázik (pl. . .1 6 é v i g . n a g y m a g v a k é s k é r e g . m i n t a k i s g y e r m e k é l e t é b e n a v a l ó s á g b a n (pl.írásjelet „á" és „é"-ről lehagyja. . .kétjegyű mássalhangzóból az egyik jegyet kihagy ja.n é l l e g ő s i b b k ö z e g ü n k . . forgató. . igekötő használata.zöngés-zöngétlen pár csere. de nem tudja.A z A y r e s b e n a r i n g a t ó .g y e n g e hallási hasonlóság alapján értelmetlen betűhalmazokat ír. hogy a szóban valami hosszú.nem következetes betűcserék.k ö z é p v o n a l . . hol.összeolvadás. Alaki probléma.szóba betűbetoldás.súlyos tagolási gyengeség: pl. rendezetlen íráskép g y e r e k e t a m e g r e k e d é s pontjáról az e r e d e t i élettani úton kell t o v á b b s e g í t e n i . . majd a g y k é r g i i n f o r m a t i k a i b l o k k b e v o n á s a —> teljeskörű.fordítva ír vagy betűt fordít. . (Tegyen oda Helyesírási problémák: 1.M o n d a t k ö z i írásjelet nem vagy nem helyesen teszi ki. betűvezetési probléma.Máshogy ejtjük .: e l s ő d l e g e s e n a g y t ö r z s . . Alapozó T. h o g y a z i d e g r e n d s z e r fejlődése b e i n d í t h a t ó l e g y e n .) visszaviszi a g y e r e k e t az e l a k a d á s h e l y é ­ re. -tt stb.konduktív terápiák. volt = ótólót).szőtagkihagyás szó elejéről vagy közepéről.h i m b á ló e s z k ö z ö k i d é z i k e l ő a r e g r e s s z i ó t .) . illetve többszörözés (pl. 5 . . . . -Tulajdonneveket kisbetűvel írja. a víz. Ayres: e l s ő d l e g e s e n v e s z t i b u l o c e r e b e l l á r i s és taktilis r e n d s z e r i n g e r l é s e -» t e l j e s k ö r ű érzékletes-mozgásos fejlesztés. m o z g á s f o r m á k k a l ( A l a p o z ó T. -Mondatvégi írásjelet nem vagy nem helyesen teszi ki.hosszabb nem összetett szót szétír. Közös: -fejlődéstani szemlélet: a tünet csak egy hibás vagy m e g r e k e d t fejlődés e r e d m é n y e . és o n n a n építi fel m é g e g y s z e r a fejlődés f o l y a m a t á t . a h h o z . .következeles betűcsere. de előbb kinézeti = delobkinzet.duplázás.a m e g r e k e d é s m e g o l d á s á t terápiás regresszióval idézi e l ő : e s z k ö z ö k k e l ( A y r e s ) . 62 63 .toldatékot a szótól külön írja vagy a következő szóval írja egybe. . a g y t ö r z s . mozgásos t ú l s ú l y ú fejlesztés. -1.Szavak egybe. . önmagukban is diszgrájiára utaló tünetek: HRG: t e l j e s k ö r ű a g y i fejlesztési r e n d s z e r . .k ö z é p v o n a l .szótag (nem toldalék!) lehagyása szó végéről.részleges hasonulás. . . 4-11 évig. . ő stb. összetett szavak írása). v e s z t i b u l o c e r e b e l l á r i s . ring a t á s . . . víz­ zel ( H R G ) . Súlyosabb. 3. -val. . szóvégi ó.Magánhangzótörvényekben hibázik (pl.) 2.szóból betűkihagyás. m á s z á s ) .Hagyomány elve (j-ly) hibás. b á r m e l y é l e t k o r b a n kezd­ hető.a mondatból szavakat érlelernzavarőan kihagy vagy többször is leírja. Az alábbiakban táblázatban k ö z l ö m a h á r o m regresszióval d o l g o z ó terápia összehasonlítását. .Hosszú-rövid mássalhangzópárokat rosszul írja. . .máshogy írjuk hibái: .e l ő . a . h i n t á z t a t ó . . . MELLÉKLET Diszgrália kiértékelő táblázat amelyik tünet a gyermeknél megtalálható!) -Hosszú-rövid magánhangzópárokat rosszul írja. az A l a p o z ó T e ­ rápiánál a csecsemőkori mozgásformákból való kiindulás.Elválasztásban hibázik.megfelelő számú ingerreakció: a szenzomotoros ingerreagálás(mozdulat)-nak megfe­ l e l ő s z á m ú s o r o z a t n a k kell l e n n i e . s o k s z o r a n y a m é h e t u t á n z ó b e f o g a d ó . . közösségét és eltéréseit: Regresszióval dolgozó fejlődéstani szemléletű idegrendszerfejlesztő (mozgásos-érzékszervi) terápiák HRG Ayres Alapozó Terápia /. -vei.Mondat elején nagybetűt nem írja.

- ittht* itu/mThi ti Itcodé. MELLÉKLET 2.2.Hcetr&L&lt• $l*yC^ a-spfiiiqádit/^& 4 <mf- 64 65 .jÁlhj t — 1 - 1 . MELLEKLET I b síULyujL .

december. j e l l e g z e t e s k o p o n y a . H y d r o c e p h a l u s a . Gondolat Kiadó. Filum Kiadó. e k k o r kezelték. Az óvoda által mellékelt jellemzésből kiemelném a következőket: Zsolt 1993-ban k e r ü l t ó v o d á j u k b a . DIAMOND. A tanulási n e h é z s é g e k n e k sokféle e r e d e t e . KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 9 ) : Alapozó Terápia Ta­ Nevelési T a n á c s a d ó n k b a n különböző tanulási-magatartási problémával küzdő gyermekek j e l e n n e k m e g .. Medicina Kiadó. MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA ( 2 0 0 1 ) : Anyanyelvi-zenei helyesírásfejlesztés . USA: C. KATONA FERENC ( 1 9 8 6 ) : Fejlődésneurológia. Zsolt szülei . Az állapot és mozgásvizsgáló teszt. sok h a s o n l ó esettel m e g e g y e z ő e n . Az eltelt 3 év alatt m i n i m á l i s fejlődést t a p a s z t a l t a k . Rev. Bu­ dapest. 1 4 0 ( 1 0 ) : 5 4 3 . Budapest. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 8 7 ) : Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak. j e l e n t ő s pozitív v á l t o z á s t e r e d m é ­ nyező mozgásterápiát mutat be. Budapest.á b a n az i d e g r e n d s z e r a l u l s z e r v e z e t t s é g e áll a p r o b l é m a h á t t e r é ­ ben. Budapest. HÁMORI JÓZSEF ( 1 9 7 6 ) : Mozgáskultúra és az idegrendszeri fejlődés összefüggései. I l y e n k o r a „ k l a s s z i k u s " fejlesztő p e d a g ó g i a n e m m i n d i g b i z o n y u l elég h a t é k o n y n a k . H. Nemzetközi Neveléselméleti Konferencián elhangzott előadás. megjelenés jellemzés: Születési r e n d e l l e n e s s é g e volt (agyvíz-elvezetési p r o b l é m a ) . Neurol.dysgraphia kezelés. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 7 ) : Komplex prevenciós óvodai program. a h o l a j e l z e t t t a n u l á s i z a v a r p á r o ­ sul m o z g á s ü g y e t l e n s é g g e l a n a g y m o z g á s o k . Óvodai Nevelés.. J . füzet. H. Budapest.az ó v o d a k é r é s é r e . 1. o k a lehet. Tihany. FREUND. Is­ Hogyan került a gyermek Nevelési Tanácsadónkba? kolapszichológia. C. a nyelv és a beszéd. Volán Humán Oktatási és Szolgáltató Rt.g y e n g e s é g . h o g y sok a z olyan eset. ( 1 9 9 0 ) : Premotor area and preparation of movement. Óvodai Nevelés. Okker Kiadó. KATONA FERENC ( 1 9 7 9 ) : Az öntudat ébredése. é s t o v á b b i k o n t r o l l r a n e m volt s z ü k s é g .7 0 % . T u d o m á s o m szerint a vízfejűség m i n t p r o b l é m a c s a k c s e c s e m ő k o r b a n állt fönn. FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 9 ) : A pszichikus fejlődés problémái.IRODALOM DAMASIO A. M . E s e t i s m e r t e t é s e m . H. Alapozó Terápiák Alapítvány. Az e s e t e k 6 5 . DIAMOND ( 1 9 9 3 ) : Testkontroll 2 .2 7 fős l é t s z á m m e l l e t t n e m lát­ ták h a t é k o n y n a k . . Budapest. FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 8 ) : Hyperaktivitás és tanulási zavarok. Budapest. Fejlesztő Pedagógia. ( 1 9 6 3 ) : The diagnosis and treatment of speach and reading probiems. . DÉVÉNY ANNA ( 1 9 9 4 V D S G M . MÁRTON-DÉVÉNYI É V A . r u g a l m a t l a n s á g (szét­ eső m o z g á s ) é s f i n o m m o z g á s o k t e r ü l e t é n . FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 3 ) : Testnevelési játékok szerepe a koordinációs képességek és pszichikus alapfunk­ ciók fejlesztésében. LAKATOS KATALIN: Szenzomotoros szemléletű vizsgálatok. neurohabilitáció. mint a pszichoszomatikus fejlesztés eszköze" konferencia. FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 7 ) : Hiperaktivitás az óvodában. A z t tapasztaljuk. nulmány. Részletes ••) Testi és mozgásfejlettség. ( 1 9 9 2 ) : Az agy.1996 j a n u á r j á b a n j e l e n t k e z t e k e l ő s z ö r i s k o l a é r e t t s é g i vizsgálatra. m e l y m o z g á s b e l i e l m a r a d á s b a n m a n i f e s z t á l ó d h a t . Thomas Publisher. TÓTH GÁBOR. január. november. HRG Alapítvány. t e k i n t e t e is é r t e l m i f o g y a t é k o s s á g g y a n ú j á t v e t e t t e fel. Illinois. AZ ALAPOZÓ MOZGÁSTERÁPIA ALKALMAZHATÓSÁGA EGY ESET TÜKRÉBEN VAS E R I K A DELACATO C. Springfield. Zánka. Az ó v o d á b a n a l k a l m a z o t t p e d a g ó g i a i m ó d s z e r e k e t Z s o l t n á l 2 5 . MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA ( 2 0 0 0 ) : Tapasztalataink és tanulságaink az Alapozó Terápiában. Előadás a „Mozgás.5 4 7 . DAMASIO H. Új módszer a mozgásrehabilitációban. E k k o r a g y e r m e k 6 é v e s volt. Alapozó Terápiák Ala­ pítvány.és arcformája. NEMES LÍVIA ( 2 0 0 0 ) : A bennünk élő gyermek. DONÁTH TIBOR ( 1 9 9 6 ) : A motorium funkcionális anatómiájának modern értelmezése. R . 66 67 . e g y e n s ú l y . Tudomány. 4. Volán Humán Oktatási és Szolgál­ tató Rt. Budapest. SZERDAHELYI MÁRTON.

hogy Zsolt nagymozgásai (fejemelések. á l l ó k é p e s s é g e . illetve a terápia ki­ választását.3 fős c s o p o r t o k b a n szeret t e v é k e n y k e d n i . T e s t n e v e l é s foglal­ k o z á s o k o n b i z o n y t a l a n . de a vizsgálatról k a p o t t e r e d m é n y e k e t m e g s e m m i s í t e t t é k . M i n d e z e k ellenére ez az a foglalkozási ág. szorongást váltanak ki nála. m á s z á s j á r á s f a j t á k ) szabálytalanok. S z á m f o g a l m a kiala­ kulatlan. K é t é v e s e n elveszítette e s z m é l e t é t 40 fokos láz miatt. É d e s a p j a v á l l a l k o z ó . b i z o n y t a l a n v o n a l v e z e t é s j e l l e m z i .és beszédfejlődés . b) Értelmi fejlettség Az iskolaérettségi vizsgálat. az e r e d m é n y r ő l az ó v o d á t n e m tájékoztatták. m e l y sze­ rint az I Q : 72. így perifériára szorult csoport­ j á b a n . Ö n b i z a l m a csekély. h o z z á á l l á s u k . életkor stb. szétesők. r e p r o d u k á l j a . Irányokat téveszt. h a s o n l ó a k a t kever. A szülők testén szeretett elaludni. értelmi k é p e s s é ­ g e j ó v a l a l a c s o n y a b b .p r o b l é m a m e n t e s e n zaj­ lott. A szülők e l m o n d á s a szerint Zsolttal otthon is sokat foglalkoztak. csak ü c s ö r ö g . é d e s a n y j a p i n c é r n ő . felülések. G y e n g e akaratú. g) Érz. Sírós. Egy éves kora óta velük is alszik egy ágyban. Kizártnak tartották az értelmi fogyatékosságot. A t e v é k e n y s é g e k e t a g y a k o r l ó j á t é k szintjén űzi. e g y e n s ú l y é r z é k e fejletlen. n e m kérdez. A szülőket felfokozott p r o b l é m a h á r í t á s . h) Önkiszolgálás Kis segítséggel öltözik. N e h e z e n m o t i v á l h a t ó . Z s o l t fiatal s z ü l ő p á r e g y e t l e n g y e r m e k e . elkeseredettség és az i n t é z m é n y e k k e l s z e m b e ­ ni igen erős e l l e n s é g e s s é g j e l l e m e z t e . m o z g á s a i m e r e v e k . formákat n e h e z e n azo­ nosít.S i m o n . Altalános tájékozottság: a feltett k é r d é s e k r e (név. fáradékony. olló stb. agressziójuk n a g y m é r t é k b e n m e g n e h e z í t e t t e a diagnózis felállítását. A szülők elvitték Zsoltot. ahol a legtöbb fejlődés é r e z h e t ő a h á r o m év alatt.) jól válaszolt. Vizuális percepciója e l m a r a d kora átlagától.az anya által e l m o n d o t t a k alapján . a illetve Nevelési a kiegészítő vizsgálatok eredményeiből Tanácsadóban Anamnézisből kiemelendő: a szülés időre történt. képtelen a z alkotó e g y ü t t m ű k ö d é s r e .) kezdetleges.m á s ritmusban m o z o g . A leg­ e g y s z e r ű b b s z a b á l y j á t é k o k s e m j á t s z h a t ó a k vele. h o g y otthoni k ö r ü l m é n y e k között sokkal j o b b képet mutat.F i n o m m o t o r i k a fejletlen.h á r m a s körben alakult ki. E l m o n d á s u k szerint a g y e r m e k telje­ sítményét nagyfokú szorongása blokkolja. mind a négy végtag m á s . Emlékezete: e l m a r a d á s tapasztalható. Á b r á z o l n i n e m szeret. M á s z á s n á l . Az e g é s z m o z g á s d i s z h a r m o n i k u s . kúszás. látván. 2 . F á r a d é ­ k o n y . utána lankad. térbeli és időbeli tájékozottsága alacsony szintű. Az adott lelkiállapotuk. Összefüggő m o n d a ­ tokat n e m alkot. vizsgálat szerint a B e n d e r A-teszt alapján g y e n g e színvonalú. kitartása g y e n g e . e) Szociális fejiettség A pszichológiai-pedagógiai vizsgálatok eredményeiből: Figyelme 30 p e r c e n át tartós. ( D o m i n a n c i a k i a l a k u l t : j o b b oldali. Rajzaiban az utóbbi i d ő b e n j e l e n t m e g a „fejes-lábas" emberfigura. A pszichológiai-pedagógiai vizsgálatokat kiegészítette egy részletes m o z g á s v i z s g á l a t : az Alapozó Terápia idegrendszer fejlesztő mozgásterápia vizsgálata. n e m é r d e k l ő d i k . N e m kötik le a m e s é k . j á r á s o k n á l nincs m e g a k e r e s z t e z é s . E vizsgálat alapján m e g á l l a p í t h a t ó . mivel felmerült b e n n ü k az értelmi fogyatékosság gyanúja.elmi. f) Érdeklődése I s m e r e t s z e r z é s i i g é n y e c s ö k k e n t mértékű. de ki­ fejezőképessége g y e n g e . cím. Finommotorika terén g ö r c s ö s ce­ ruzafogás. M o z g á s . elfogadtatását. Az i n t é z m é n y e k t ő l g y e r m e k ü k r ő l kapott visszajelzéseket nem fogadták el. k o m p l i k á c i ó nélkül. W C . fejlődéséhez p r ó b á l t a k mindig m e g f e l e l ő tárgyi és érzelmi feltételeket biztosítani. e s z k ö z h a s z n á l a t a ( c e r u z a . d) Játék E g y e d ü l n e m játszik. d e a k a d o z v a válaszol. Intelligenciája. A külső h a b i t u s á b a n megjele­ nő j e g y e k n e h e z í t e t t é k a beilleszkedését a g y e r e k e k közé. de műveleteket végezni eszközhasználattal sem tud. akarati élet É r z é k e n y . Értelmi képességeinek felmérését a B u d a p e s t B i n e t . mint kortársaié. M i n d e z e n p r o b l é m á k alapján az iskolaérettségi vizsgálat előtt az ó v o d a Szakértői Bizott­ ság vizsgálatát kérte. Számolás terén a s z á m k é p e k e t felismeri. hasfájós cse­ c s e m ő volt. n e h é z k e s e k . Goodinough-féle emberrajz. versek.t e s z t t e l végeztük. c) Nyelvi fejlettség B e s z é d h i b á j a nincs. mellúszás. 68 69 . ritmustalanok. bátortalan fiú.) IQ: 78.t ö n á l l ó a n használja. K é r d é s e k r e szavakkal. A l e g e g y s z e r ű b b feladatok is gátlást. Számfogalma k e t t e s . darabosak. Vizuomotoros koordináció a rajz A s z o c i o m e t r i a i felmérés szerint p e r e m h e l y z e t ű gyerek. m i n d a hosszú távú e m l é k e z e t i funkciók gyengék. m i n d a rövid távú.

KULCSÁR MIHÁLYNÉ ( 1 9 9 8 ) : A tanulás is lehet öröm Delacato módszere alapján. K ö v e t k e z ő l é p é s n e k j e l ö l t ü k m e g a vizsgálati e r e d m é n y e k . annál e r e d m é n y e s e b b . vagy a szomatizált testi jelek stigmatizáló h a t á s a k ö v e t k e z t é b e n ki­ alakult e r ő s s z o r o n g á s . Bicske.d o m i n a n c i a (kéz-szem-láb) meg- gyűjtemény I I . H a t é k o n y n a k b i z o n y u l t a terápia intelligencia-határesetes g y e r m e k e k n é l : debilitás felső. 70 71 . Összefoglalva: Z s o l t r a a n a g y m o z g á s o k és f i n o m m o z g á s o k terén e g y a r á n t j e l l e m z ő a nagyfokú m o z g á s o s ügyetlenség. majd rajz utáni reprodukció n a g y o n pontatlannak választása vagy megerősítése. vagy csak csekély sikerrel o l d h a t ó m e g a környezet. mely talán a l e g n e h e z e b b fázisa volt a munkafolya­ m a t n a k a fent említett szülői m a g a t a r t á s miatt. TÓTH GÁBOR. 5 é v e n felüli ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s o k n a k . ORMAI VERA ( 1 9 8 7 ) : Nevelési tanácsadás elmélete és gyakorlata. Az ismertetett esetnél az intenzív foglalkoztatást nem tudtuk m e g o l d a n i a Nevelési Ta­ nácsadó keretein belül.S. Az Alapozó Terápia javasolt: A vizsgálat alapján a kisegítő iskola m á r n e m merült fel. k o r t á r s a k t ó l . M u n k a t e m p ó j a kis biztatás mellett k o r á n a k megfelelő. M e n n y i s é g f o g a l m a kialakult. Jobb-bal tájékozódás saját és idegen testen teljesen hibás volt.A rugalmasság ( s z ö k d e l é s e k két. Iskolás diszlexiásoknál. sőt a terapeuta által kijelölt otthoni gyakoroltatást is végezték. ezért az A l a p o z ó Terápiák A l a p í t v á n y á h o z fordultunk. minél kisebb a gyerek. SZERDAHELYI MÁRTON ( 1 9 9 4 ) : Alapozó terápia. G o n d o l k o d á s i funkciók fejlődtek. T i s z t á n n a g y m o z g á s o k és f i n o m m o z g á s o k területén ügyetlen o v i s o k n á l . P. ahol m o z g á s ü g y e t l e n s é g e t . 1. rendsze­ res foglalkozás mellett. n o r m á l i s intellektus alsó ö v e z e t é b e eső gyerekeknél ( I Q : 7 0 . A kontrollvizsgálat e r e d m é n y e i j e l e n t ő s változásokat m u t a t n a k 1 év terápia után. 7. Az 1997-es iskolaérettségi anyagából a következőket emelném ki Zsolt e g y ü t t m ű k ö d ő . F i n o m m o t o r i k á j a fejletlen. M e g k é s e t t beszédfejlődésű. m e l y h e z társul a szülők nagyfokú p r o b l é m a h á r í ­ tása és k o m p e n z á l á s a . de c s a k intenzív. és ezáltal j o b b alapot nyújtani az anyanyelvi. 4 . illetve kognitív készségek b e é r l e l ő d é s é h e z . Mozgásutánzás. Visszajelzéseink alapján ezen iskolatípus szintjének m e g f e l e l ő n e k bizonyult. elfogadtatását a szülőkkel. Budapest. feladatértése j ó . Szöveg­ A m o z g á s t e r á p i a v e z e t ő vonala a kötelező gyakorlatsor: elemi m o z g á s m i n t á k . E vizs­ gálat szintén N e v e l é s i T a n á c s a d ó n k b a n történt a beiskolázás céljából. A vizsgálatok alapján felmerült a k é r d é s : valóban értel­ mi fogyatékossággal állunk-e s z e m b e n . t é n y e k i s m e r t e t é s é t . és az ott m e g t a n u l t vizsgálatokat és fejlesztéseket gyakoroljuk. Fejlesztő pedagógia. A terápiát ideggyógyászati vizsgálat előzi m e g .O. 4-es s z á m k ö r b e n tájé­ kozódik. A szülők nagy rend­ szerességgel vitték Zsoltot. bizonyult. il­ letve kontraindikált. T e r a p e u t á j u k 3x2 órában.D e l a c a t o és G l e n n D o m a n ötletéből k i i n d u l ó .a l a p o z ó te­ rápia t a n f o l y a m á t . 6. Eredmények N y o m o n k ö v e t t e m a v á l t o z á s o k a t a terápia beindulásától k e z d ő d ő e n . k i s c s o p o r t b a n ( m a x . tudósítását. Iskolás diszgráfiásoknál az írás alaki r é s z é n e k javítására. Kis létszámú fejlesztő osztályt ja­ vasoltunk. A m o z g á s t e r á p i á t 1997 d e c e m b e r é b e n sikeresen befejezte. IRODALOM HORÁNYI ANNABELLA.m o z g á s k o o r d i n á c i ó m e g a l a p o z á s a és kifejlesztése . b e s z é d k é s z s é g e megfelelő szintű. feladattudata kialakult.) 3. ezáltal va­ lószínűsíthető idegrendszeri érésbeli elmaradottságot m o z g á s o s gyakorlatokkal beérlelni. a m e l y áldebilitást eredményezett. 4. i n d i á n s z ö k d e l é s ) n e m tudta e g y m á s t ó l függetlenül m o z g a t n i végtagjait. N a g y m o z g á s a i ö s s z e r e n d e z e t t e k . 2.8 5 ) ugrásszerű fejlő­ dést lehet elérni. megállja helyét o s z t á l y á b a n . Á l t a l á n o s tájékozottsága jó. A keresztgyakorlatokban (pl. b e s z é d p r o b l é m á s és esetleg diszfáziás ó v o d á s o k n á l . Az első stabil e r e d m é n y fél év után várható. a h o v á a g y e r m e k 1997 s z e p t e m b e r e óta jár. hogy kik a z o k a gyerekek. ( D i s z l e x i a v e s z é l y e z t e t e t t s é g áll fenn. MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA. kötet. Ezáltal i s m e r e t e i n k voltak arról. 5. M á r t o n . A gyakoroltatási idő 3x2 óra vagy otthon 6x 1 óra hetente. h a m a r el­ veszíti e g y e n s ú l y á t . Az A l a p o z ó az itt ismertetett esetben egy éven belül h a t é k o n y n a k bizonyult.-ben s z e n v e d ő g y e r e k e k n é l a m o z g á s k o o r d i n á c i ó javítására.5 . KÓSÁNÉ DR. majd egy lábon) n e m egyenletes r i t m u s ú a k . a k i k n e k a terápia indikált. 5 fő) kezdett foglalkozni Zsolttal. A terápia 5-től 15 éves korig ajánlott. A kontroll­ vizsgálat után m é g fél évig folytatódott. Nevelési T a n á c s a d ó n k b a n t ö b b e n e l v é g e z t ü k és gyakoroljuk Dr. illetve e h h e z t á r s u l v a k i a l a k u l a t l a n k é z d o m i n a n c i á t v e s z ü n k é s z r e . A fejlesztés célja: a gyermeknél mozgásfejlődési. A g y e r m e k terápiája n e m .rugalmas­ ság . Magánkiadás. A szülőkkel való k o o p e r á c i ó n a k m i n d e n e s e t b e n a terápia részét kell k é p e z n i e . elsősor­ ban az anyával való k o o p e r á c i ó nélkül.D é v é n y i Éva és m u n k a t á r s a i által k i d o l g o z o t t . felnőttektől való e l f o r d u l á s az. A határeset-intelligenciájú g y e r e k e k n é l csak az utóbbi é v e k b e n k e z d t é k el alkalmazni m e g l e p ő sikerekkel.

Az iskolai tanulás során p e d i g parciális teljesítményzavar j e l l e m z ő . A teljesítmény lét­ rejötte.inkább az organikus p s z i c h o s z i n d r ó m a átfogó kifejezést használják ( M y k l e b u s t . 1999). 1 9 9 3 . Zsoldos. 1995. 1997. hogy az agysérülés eredetű e n y h e értelmi fogyatékosságnál is „felléphetnek u g y a n ú g y strukturált diszfunkciók". neurogén kóreredetet valló fel­ A nevelési tanácsadást. 1996. étvágytalanság.az elméleti hátterét. m o t í v u m o k és a szociális tényezők e g y m á s r a hatásán alapul. 2 8 . B á r m i l y e n k e d v e z ő k ö r n y e z e t is veszi körül a g y e r m e k e t . G e r e b e n n é . A tanulási z a v a r tipológiáját leíró törekvések e l s ő s o r b a n p s z i c h o l ó g i a i és neurofiziológiai o k o k r a visszavezetve különítik el az e g y e s altípusokat ( M c K i n n e y . Z s o l d o s . h a n e m az agyi m ű k ö d é s szintjén is előidézi a funkció változását. Az e n y h e értelmi fo­ gyatékosságtól m e g k ü l ö n b ö z t e t ő s z e m p o n t . 1994. Közismert. 1998.: Lány iné. 1998). G e r e b e n n é . 1997. A tanulási teljesítmény sikertelenségét általában m é g d r á m a i b b tapasztalatként élik m e g . s z e p a r á c i ó s félelem stb. figyelmi. 1993. in: G e r e b e n n é . ill. Egyes szerzők az agy két féltekéje közti integrációs m ű k ö d é s i zavart tételezik fel oki hát­ térként ( G a d d e s . cerebrális diszfunkciók. és elsősorban az alap-kultúrtechnikák el­ sajátítása akadályozott. Vagyis a tanulás n e m c s a k a viselkedéses szinten. A tanulási zavar kognitív és pedagógiai teljesítménybeli tünetei változatosak. stigmatizáló k ö v e t k e z m é n y é t ő l .2 9 . C s a p ó . félve a v é l e m é n y . m á s r é s z t a korai környezett t é n y e z ő k n e k (fizikai. 2 3 1 . R a n s c h b u r g . az e l é g s é g e s n e k vagy elfogadhatatlannak minősített t a n u l m á n y i e r e d m é ­ n y e k n e k tulajdonít fokozott jelentőséget. BRIGITTE SINDELAR KOGNITÍV FEJLESZTŐ PROGRAMJA* ZSOLDOS MÁRTA A TANULÁSI ZAVAR . pre-. 1996. 1.j e l e n h e t n e k m e g . A s z a k e m b e r gyors segít­ ségében b í z ó szülők s z á m á r a ijesztő jelzés. azonban a mentális profil erősen szórt. P o r k o l á b n é .a részképesség-zavaroknak (vagy részképesség-gyenfogás egy-egy agyi területre lokalizált idegi érintettség k ö v e t k e z m é n y é n e k tekint. É r t h e t ő m ó d o n a szülők t ö b b s é g e csak m á r a „ m é r t " . peri.m KOGNITÍV FEJLESZTŐ TERÁPIA A TANULÁSI ZAVAROK KEZELÉSÉBEN g e s é g e k n e k ) . G y a r m a t h y . m e r t az agy . P e d a g ó g i a i L e x i k o n . h o g y sok rosszul tanuló g y e r m e k a n a m n é z i s é b e n gyakran megtalálhatóak a z o k a korai indirekt j e g y e k . 1995. mások pedig az idegrendszer egy vagy több struktu­ rális rendszerének organikus károsodását. A sérült agyi területtől függően a részképességek k ü l ö n b ö z ő m é r t é k ű m ű k ö d é s i zavarai . E z e k az ú g y n e v e z e t t r é s z k é p e s s é g e k o l y a n b a z á l i s n e u r o p s z i c h o l ó g i a i funkciók. R o u r k e . 1994. M c S h a n e . hogy g y e r m e k ü k az általános iskolában a töb­ biekkel n e m k é p e s együtt haladni. E n n e k e r e d m é n y e k é n t j ö n létre a tanulási teljesítmény. h o g y ezáltal a g y e r m e k hosszú távú iskolai karrierje veszélybe kerül. 1998). mint a k u d a r c o k a t kísérő viselkedésbeli tüneteket. P o r k o l á b n é . 1998. figyelemzavarra ." Ez a kognitív pszichológiai. átlag alatti vagy átlag fe­ letti intelligenciaszint mellett. . H a g i n . n e u r o g é n eredetű altípusának . 1997. vagyis az „ o s z t á l y o z o t t " . 1998).tekintettel a tüneti képben gyakori m o z g á s o s nyug­ talanságra. S a r k a d y . A tanulási zavar fennállhat átlagos. gyakori a figyelemzavarhiperaktivitási rendellenesség vagy a m á s o d l a g o s neurotizáció (Bálint. S o k u k azonban m é g ilyenkor is m e g p r ó b á l j a ha­ logatni. 1984. ma pedig . Ám az utóbbi időben több szerző is felveti. A m a g a t a r t á s k é p is jellegzetesen eltérő. Medicina Kiadó. o. o. de általában „relatíve kiegyenlített kognitív szinten teljesítenek". 1. fejlesztő pedagógiai tevékenységet folytató i n t é z m é n y e k esetfor­ g a l m á b a n az e l m ú l t é v t i z e d b e n változatlanul m a g a s a tanulási és magatartási zavar pana­ sza miatt vizsgálatra vagy terápiára behívott g y e r m e k e k s z á m a . megkésett beszédfejlődés. beilleszke­ dési n e h é z s é g . 1967. S a r k a d y .). amely az említett k ö l c s ö n h a t á s mi­ n ő s é g é n e k f ü g g v é n y é b e n sikeres vagy sikertelen lehet. neuropszichológiai és fejlődés­ lélektani értelmezést integráló k o n c e p c i ó teremti m e g a tanulási zavarok gyakori előfordu­ lású. és b á r m e k k o r a is lehet a tanulási k e d v e .. úgynevezett tanulási struktúrában me g y végbe. Del D o t t o . Ezt a jel­ legzetesen e n y h e fokú i d e g r e n d s z e r i m ű k ö d é s i zavart k o r á b b a n m i n i m á l i s c e r e b r á l i s diszfunkciónak nevezték.m i n t k o m p l e x funkcionális r e n d s z e r egyes részterületeinek eltérő m ű k ö d é s é t helyezi előtérbe ( G r a i c h e n . G e r e b e n n é .alvászavar. Szabó Anna. 1981. h o g y valamit (va­ l a m i l y e n i s m e r e t e t ) elsajátítson. 1996. L á n y i n é . fejlődése összefügg a s t r u k t ú r a h o r d o z ó neuropszichológiai folyamatok változásá­ val. 1991). a diagnózis ka­ tegorizáló. hogy az iskolán kívül forduljon s z a k e m b e r h e z . funkciózavarát (Palotás. F o d o r n é Föl­ di. * A Sindelar-program gyógypedagógiai szempontú ismertetése a „Gyógyító pedagógia . p s z i c h é s e l h a n y a g o l t s á g ) tu­ lajdonítanak j e l e n t ő s szerepet ( G e r e b e n n é . a h h o z . a m e l y e k „ ö s s z m ű k ö d é s e elengedhetetlen a k o m p l e x fizioló­ giai vagy pszichológiai-pedagógiai teljesítmények m e g v a l ó s u l á s á h o z . Z s o l d o s . hi­ szen attól tartanak.a m e l y e k összefüggésbe h o z h a t ó k a tanulási za­ varok b i z o n y o s formáival. mely a tanu­ láshoz s z ü k s é g e s funkciók. a s z e n z o m o t o r o s folyamatok integrá­ lásának vagy a nyelv fejlődésének nehézségei stb. ill. ill. A multikauzális szemlélet képviselői egyrészt a személyiségfüggő t é n y e z ő k n e k (individuálisan eltérő neurogén faktorok: agyi érési dinamika. 1991). . 1995). B e v e r i d g e .m o t o r o s . észlelési diszfunkciók. melyet az elterjedt. hogy az e n y h e értelmi fogyatékosok alacso­ nyabb. A pe dagógiai és neveléslélektani elméletek általános definíciója szerint a tanulás mint folyamat sajátos k ö z e g b e n . m i n t a specifikus tanulási képesség­ zavarnál (Silver. 1987.nevelés és terápia" című tanulmánykötetben jelenik meg.A NEUROGÉN TANULÁSI ZAVAR A klasszikus m e g h a t á r o z á s szerint a tanulási zavar (specifikus tanulási k é p e s s é g z a v a r ) a globális értelmi színvonal és az ennek alapján elvárható tanulási teljesítmény közötti je­ lentős d i s z k r e p a n c i á b a n nyilvánul m eg. m i n d e n e k e l ő t t b i z o n y o s a l a p v e t ő kognitív k é p e s s é g e k m e g f e l e l ő m ű k ö d é s é r e van szükség. P o r k o l á b n é . G e r e b e n n é . Kereszty. 1990. D o c k r e l l . G e r e b e n n é . Szerkesztő: Gordosné dr. 1992. 1992/93.és postnatális ártalmak). 72 73 . hipermotilitás.

hogy bár az eljárás sok e s e t b e n a l k a l m a z h a t ó .. C s a p ó . Az új diszciplína elméleti hátterét . 1995). 1998). m e r t a ma i s k o l á j á n a k „ a l a p f e l a d a t a a t a n u l á s k é p e s s é g é n e k k i a l a k í t á s a " ( P o k o r n i . ezért „az oktatás az iskolás k o r b a n és azon túl is a l a p v e t ő e n befolyásolja a kognitív fejlődés teljes e g é s z é t " . vagyis a tág é r t e l e m b e n vett tanu­ lási f o l y a m a t vizsgálata. a k u s z t i k u s . 1992). a nyelvi k o m m u n i k á c i ó n a k . Jetter. 74 75 . a m e l y az ismeretek m e g s z e r z é s é b ő l . A kogníciót „ f o l y a m a t . a m a g a s a b b r e n d ű kognitív funkciók segítségével m e g t ö r t é n i k az értelmezésük. illetve fejlesztő p e d a g ó g i a i e l e m z é s e k b e n is olyan m o d e l l e k e t írnak le. a kognitív p e d a g ó g i a „az oktatást a kognitív fejlesztés irányításaként definiálja". struktúrák m i n ő s é g é t . 28. v a l a m i n t a f u n k c i ó r e n d s z e r e k kialakulását az agyi érés szerepével h o z z á k ö s s z e f ü g g é s b e " ( G e r e b e n n é . A kognitív p s z i c h o l ó g i a tárgya a m e g i s m e r é s . o. A kognitív p s z i c h o l ó g i a egyik úttörő képviselője. egyre m a g a s a b b szintű folyamat sorrendjeként fogha­ tó fel: 1. auditív.e g é s z n e k " tekintik. o.és s z á m o l á s i k é s z s é g m e g t a n u l á s á - Dr. az észlelés. a m e l y e n a fi­ g y e l m i . a vizuális. alakítja módszerét. 1982). 10. A z ó t a t ö b b mint 30 kiadványból álló g a z d a g p r o g r a m c s a l á d fűződik a n e v é h e z . a kogni­ tív hierarchia m a g a s a b b szintjein. A Sindelar-féle terápia a tanult k é s z s é g e k elsajátí­ tásához szükséges kognitív alapok „ k a r b a n t a r t á s á r a " szolgáló eszköz.t ö b b m á s le­ hetséges ok mellett . az e m l é k e z e t . N e i s s e r úgy g o n d o l ­ ja. az értelmi fejlődés elemi s z e n z o m o t o r o s szakaszára vezeti vissza. Brigitte Sindelar. 1994). 1998). A nyelvi r e n d s z e r kialaku­ lását is ide. t a n á c s a d ó i tevékenységet folytat.. részképesség-gyengeségek felismerésére és terápiájára irányul. F e l t e v é s e szerint „az észlelő r e n d e l k e z i k b i z o n y o s kognitív struktú- A tanulási és magatartási zavar fogalma Sindelar értelmezése alapján Sindelar k o n c e p c i ó j a alapján a tanulási és magatartási zavarok h á t t e r é b e n . 1994. J e l e n l e g fejlesztői. „Az e m b e r i m e g i s m e r é s általános lehetőségét firtató" Piaget k o n c e p c i ó j á b a n a megis­ merési k é p e s s é g e k fejlődését az asszimiláció. N a g y J.). az a k k o m o d á c i ó . az intelligenciá­ nak. 1998.a kognitív pszichológia és a fejlődéslélektan m e g h a t á ­ rozott területei alkotják ( C s a p ó . r e n d s z e r e s funkcionális g y a k o r l á s á t biztosítja az általa k i d o l g o z o t t fejlesztő p r o g r a m . pszichox&rapeutií kognitívfejleszJőprog­ ramja a neurogón kóreredetű tanulási zavar befolyásolásának egyik lehetséges eszköze. h o g y a m e g i s m e r é s i r e n d s z e r h á r o m „ a l a p p i l l é r r e " t á m a s z k o d v a épül fel. A piaget-i nézetet k ö v e t ő fejlődéslélektani. 1997.o. észlelési k é p e s s é g e k kiértékelik. Mint az adleri i n d i v i d u á l p s z i c h o l ó g i a terapeutája. M u n k á s s á g a elsősorban a tanulást.viszonylag nagy gyakorisággal figyelhetők m e g a k o g n í c i ó g y e n g e szintű r é s z k é p e s s é g e i . 35. Közel két é v t i z e d e folyamatosan bővíti. E folyamatok ö s s z e r e n d e z ő d é s é t . vagyis ezzel létrejön a tudás belső reprezentációja. P o r k o l á b n é . 1984.). N é z e t e szerint a k o g n í c i ó úgy definiálható. 1995.A SINDELAR-FÉLE KOGNITÍV FEJLESZTŐ PROGRAM rákkal. E z e k k ö v e t k e z e t e s . 292. 1999). Sindelar tanulási za­ varról alkotott n é z e t e alapján e l m o n d h a t ó . írás.érthető m ó d o n ... . b e é p ü l n e k a m e g l é v ő i s m e r e t e k rend­ j é b e . t é r i . A Sindelar-módszer műfaji m e g h a t á r o z á s a kognitív fejlesztő terápia. m e g s z e r v e z é s é b ő l és a l k a l m a z á ­ sából áll. A r é s z k é p e s s é g e k megfelelő m ű k ö d é s e előfeltétele a fejlettebb komplex m e n t á l i s m ű v e l e t e k n e k . 1972. és m ó d s z e r t a n i k i k é p z ő p r o g r a m o k vezetője. o. a tudás belső reprezentációjában k ö z r e m ű k ö d ő összetett képességek. az intermodális integráció (összetartozó vizuá­ lis. Ulrich N e i s s e r újraértelmezte az ingerfelvétel és -feldolgozás folyamatát. 1 9 8 3 . Fő elméleti forrása a kognitív pszichológiai irányzat és a piaget-i fejlődéslélektani iskola. A szerzőről D r .(Affolter. és 3 1 . A s z á m í t ó g é p m ű k ö d é s i sémáját k ö v e t v e a m e g i s m e r ő e m b e r t m i n t i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z ó rendszert mutatja be. M i n d e z e k alapján a kognitív ké­ p e s s é g e k egy h i e r a r c h i k u s a n s z e r v e z ő d ő struktúrában h e l y e z h e t ő k el. Sindelar. az észlelési és az e m l é k e z e t i k é p e s s é g k ö l c s ö n ö s e n e g y m á s r a h a t ó . o. az é r z é k s z e r v e k felveszik az i n f o r m á c i ó k a t . és a megis­ m e r é s fejlődését az „ e g y r e t ö k é l e t e s e b b a d a p t á c i ó b a n " látja (Pléh. Erős leegyszerűsítéssel a k o g n í c i ó a kö­ v e t k e z ő h á r o m fő. m e l y e k szerint az oktatás fő funkciója a tanulás irányítása". a m e l y n e k első k é z i k ö n y v e 1982-ben jelent m e g Nyúljunk a tanulási zavarok gyökeréhez! c í m m e l (Sindelar. Az „ e m b e r t aktívan m e g i s m e r ő . M e s t e r h á z i . A módszer műfaji meghatározása és elméleti megalapozása nak. m e l y e k b e n a „ s z e n z o m o t o r o s és a kognitív funkciók o n t o g e n e ­ zise az a l a c s o n y a b b és m a g a s a b b szintű f o l y a m a t o k e g y m á s r a é p ü l ő r e n d j é b e n valósul meg. t ö b b éven át d o l g o z o t t a Bécsi E g y e t e m G y e r m e k p s z i c h i á t r i a i és Neurológiai Klinikáján. 1994. taktilis. A legutóbbi h a z a i közoktatási irányelvekben is központi szerepet kap a képességfejlesz­ tés. integrált e g y ü t t m ű k ö d é s é t érti. mint a t u d á s m ű k ö d é s e . 2 9 . 1992. Brigitte S i n d e l a r s o k é v e s d i a g n o s z t i k u s és t e r á p i á s t a p a s z t a l a t a alapján é p í t e t t e fel k o m p l e x programját. ú g y n e v e z e t t s é m á k k a l . a m e l y e k funkciója a k ö r n y e z e t által kínált információ fel­ v é t e l e " (Neisser. M i v e l tág értelem­ ben a tanulás f o g a l m a a k é p e s s é g e k fejlődését is jelenti. illetve a kettő közti egyen­ súlyt m e g t e r e m t ő a d a p t á c i ó fogalmával m a g y a r á z z a . . a m e l y n e k körülhatárolt elemei a részképessé­ gek: a figyelem. az információfeldolgozást akadá­ lyozó diszfunkciók. 1992. cse­ lekvésében fejlődő o r g a n i z m u s k é n t " mutatja be. a szerialitás {észleletek sorrendi szervező­ dése) és a téri o r i e n t á c i ó . integrált m ű k ö d é s é t . 1992/93. osztrák klinikus pszichológus. Ezek. Nagy.a p r o b l é m a m e g o l d ó g o n d o l k o d á s n a k . M ó d s z e r e ismert eljá­ rás E u r ó p a n é m e t nyelvű országaiban. A n e v é h e z fűződő eljárás m a g y a r adaptációja és szakmai k a p c s o l a t a az e g y k o r i Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i T a n á r k é p z ő Főiskolával 1994-ben k e z d ő d ö t t . m e l y b e n m e g h a t á r o z ó n a k véli a belülről létrejövő s z e n z o m o t o r o s szerveződések. 2. taktilis észleletek ö s s z e k a p c s o l á s a ) . az olvasási. a m e l y a t a n u l á s t m e g a l a p o z ó kognitív k é p e s s é g r e n d s z e r gyengén funkcionáló részeinek (részképességei­ n e k ) s z i s z t e m a t i k u s g y a k o r l á s á t biztosítja ( S i n d e l a r és S e d l a k . G e r e b e n n é . dekódolják azokat. Sindelar. A z o k n a k a „ m o d e r n didaktikai e l m é l e t e k n e k egyiké­ ről van szó. A n e v e l é s t u d o m á n y új diszciplínája. készségek sajátosan emberi megismerési működések (Csapó. e g y m á s r a épülő. 3. 1992.

6. a folyosóról v a g y az utcáról b e s z ű r ő d ő h a n g o k ) . 5. m o z d u l a t o t (a k o r o n g és a p á l c i k a k i e m e l é s é t ) . illetve m a g a s a b b szintű kognitív fo­ lyamatok alapozzák m e g a sikeres végrehajtást.m á s m e g n y i l v á n u l á s i formákat j e l e n t e n e k . m i n t fontos auditív in­ gert. a részképesség-gyengeségek telje­ s í t m é n y z a v a r b a n m e g m u t a t k o z ó következményeivel. Szerialitási részképességével ügyel a kiválasztás és a lehelyezés megfelelő sorrendjére. ábra). hogy hatása a t e l j e s í t m é n y j a v u l á s á b a n csak k é s ő b b figyelhető m e g . a k k o r e n n e k k ö v e t k e z t é b e n hibás a teljesítmény. ill. 7.vagyis a feladat kognitív r é s z k o m p o n e n s e ­ ire való bontásával. és minél n e h e z e b b egy feladat. a k k o r a teljesítmények. vagy zavart a viselkedés. A példa alapján belátható. Az intermodális integráció részképességével összekap­ csolja a hallott utasítást és a m e g f e l e l ő cselekvést. 2. illetve fejlődése és a tanulási teljesítmények si­ k e r e s s é g e közötti összefüggést Sindelar lombosfa-modelljében szemlélteti ( 1 . illetve a tanult k é s z s é g e k megfelelő szintűek. és vizuális differenciálása ( p o n t o s í t ó észlelé­ se) segíti a h e l y e s kiválasztást. h a n g i n g e r e k b ő l : a többi g y e r m e k zajongá­ sa. E z e k e t a tüneteket mutatja a fa-modell l o m b j á n a k m e g t ö r t kon­ túrja (2. a g y e n g e szóbeli fogalmazási készség. Például a A Sindelar-féle kognitív fejlesztő program koncepciója »Vegyél ki a dobozból először egy sárga korongot. e g y ü t t m ű k ö d é s ü k diszhar­ m o n i k u s . és rakd őket az asztal sarkára!" feladat erős leegyszerűsítéssel a k ö v e t k e z ő kognitív lépésekből áll. a kognitív terápia sajátosságaival . A modellben a lombkorona körvonalának rajzolata fejezi ki az aktuális teljesítőképesség. hogy a rendszeres funkcionális gyakorlást vezető sze­ mély (pl. A nyolc részletre b o n t o t t folyamat demonstrálja. 3. S i n d e l a r szerint ha a r é s z k é p e s s é g e k fejlődése egyenletes. Téri orientációjával keresi meg az a s z t a l o n kijelölt h e l y e t . Ha a z o n b a n a kog­ nitív k é p e s s é g r e n d s z e r bázisfunkcióinak fejlődése egyenetlen.biztosabban kijelölhetők a fejlesztendő képességterületek. A kogníció bázisfunkcióit a fa törzsében ábrázoltuk. hogy a fa-modell törzsében „ m e g h ú z ó ­ d ó " r é s z k é p e s s é g e k m i n d m ű k ö d é s b e lépnek a n n a k é r d e k é b e n . Ilyenkor a fa-modell l o m b k o r o n á j á n a k rajzolata h a r m o n i k u s körforma. Rövid távú auditív emlékezetével kódolja. M á r egy viszonylag gyakran elhangzó. a m e g o l d á s h o z szükséges információfeldolgozási szintek rendsze­ rező áttekintésével . Vizuális figyelmével keresi a kiválasztandó tárgyakat (azaz a fon­ tos vizuális ingereket elkülöníti a háttértől). A Sindelar-program a l k a l m a z á s á n á l k ü l ö n ö s e n fontos. a m o n d a t o t tagolja. A k o r o n a fejlettségi szintje a törzsbeli r é s z k é p e s s é g e k előzetes fej­ lődésétől és a k ö z t ü k lévő k a p c s o l a t o k alakulásától függ. R é s z k é p e s s é g . g y e n g e szintű a tanult készség. utána egy piros pálcikáit. Auditív analízise segíti az utasítás megérté­ sét. Dockrell és M c S h a n e (1993) „kognitív fela­ d a t a n a l í z i s n e k " nevezik ezt a sajátos elemzési technikát. A ábra Sindelar lomborfa-modellje ló a l k a l m a z k o d á s n e h é z s é g e stb. hogy valamennyi tanulási helyzet felbontható kognitív eleme­ ire. a „kognitív g y ö k e r e k " szintjén történik. illetve a tanult készségek szintjét. A g y e r m e k auditív figyelmével kiválasztja a p e d a g ó g u s utasítását. 8. 2.g y e n g e s é g e k o k o z t a óvodáskori tünet lehet a g r a f o m o t o r o s ügyetlenség. Az el­ méleti hátteret az Affolter-féle észlelésfejlődési k o n c e p c i ó és a neisseri kognitív pszicho­ lógiai r e n d s z e r képezi. a kognitív rend­ szer tanulási e r e d m é n y e s s é g b e n betöltött szerepével. ó v o d á s k o r b a n vagy isko­ láskorban m á s . hogy a l o m b k o r o n a szint­ j é n létrejöjjön a kívánt teljesítmény. ábra). családtag vagy n e m „kiképzett s z a k e m b e r " ) tisztában legyen 1. a m e l y n e k részei h a r m o n i k u s ö s s z h a n g b a n m ű k ö d n e k . az egyidejűleg észlelhető ingerekből (pl. annál összetettebb. 1. hiszen a k o g n í c i ó egy hierarchi­ kus rendszer. 3. Ez a sikeres tanulás kognitív előfeltétele. és funkcionális k a p c s o l a t u k k i e g y e n s ú l y o z o t t . így e g y s z e r ű n e k t ű n ő utasítás végrehajtásához is számos részképesség megfelelően összehangolt együttműködése szükséges.e l s ő s o r b a n azzal. hogy a n e h é z s é g e t o k o z ó feladat speciális értelmezésén keresztül . A f i n o m m o z g á s p o n t o s kivitelezésében fontos t é n y e z ő a vizuomotoros ko­ ordináció. hiszen a g y a k o r l á s az a l a p o k n á l . majd felidézi a hallott instrukciót. amely h a s z n o s segédeszköz lehet a tanulási zavart m u t a t ó g y e r m e k e k terápiás ellátásában. m e l y e k az életkortól függően. a d i s z g r a m m a t i z m u s vagy a j á t é k s z a b á l y o k h o z va­ A m e g i s m e r é s i r é s z k é p e s s é g e k m ű k ö d é s e . mert úgy vélik. Iskoláskori tünetként é r t e l m e z h e t ő az olvasási-helyesírá- 76 77 . 4.ám s e m m i k é p p e n n e m tekinthető általánosan használható m ó d s z e r n e k .

vizsgálat szerves egységet alkot a fejlesztési a m e l y b e n a feltáró. Ha a z o n b a n bebizonyosodik. A kiképzett s z a k e m b e r e k k o o r d i n á l j á k a g y e r m e k e k 78 79 .a fa-modellnél m a r a d v a . 1995). A p r o g r a m o k g y a k o r l a t a i m á s fejlesztő eljárásokkal is k o m b i n á l h a t ó k . A m i n i m u m 6 . Egy n a p o n a z o n b a n csak egyféle részképesség fejlesztése lehetséges. e l h a n y a g o l ó családi miliő. a m e l y m á r biztosabb alapot j e l e n t h e t a k o r á b b a n rosszul elsajátított készség. az intermodális integrációra. á b r a a Sindelar-program szerkezeti felépítését mutatja be. A p é l d a k é n t felsorolt korspecifikus tünetek ismert. E z e k b e n az e s e t e k b e n a k é s z s é g e k gya­ korlása vagy a tantárgyi korrepetálás m i n d a d d i g n e m h a t é k o n y terápiás stratégia. A p r o g r a m megfelelő a l k a l m a z á s á t ó l a célzott részképesség m i n ő s é g i változása v á r h a t ó . illetve első osztá­ lyosokat és 7 .ha a vizsgálati e r e d m é n y e k azt kívánják . A gyakorlás a k o m p l e x i t á s és a fokozatosan n e h e z e b b é válás elvét k ö v e t i . a fejlesztési periódus és A vizsgálati rész a l a p v e t ő e n a m i n ő s é g i e l e m z é s r e . Hiszen . Z s o l d o s .8 h ó n a p o t igénybe vevő kognitív fejlesztő terápia egyik fo. I l y e n k o r a foglalkozások szerve­ zése ciklikus. új iskola vagy ó v o d a ) . a m í g a „kognitív a l a p o k " n e m biztosítottak. A S i n d e l a r . k ö l c s ö n h a t á s o k r a helyezi a hangsúlyt. hogy m e g j e l e n é s ü k ma­ gyarázata a kognitív r e n d s z e r b e n k e r e s e n d ő . ill.egyidejűleg két vagy h á r o m r é s z k é p e s s é g terápiája is megtörténjék. az emlékezetre. . mert csak így állítható össze a h a t é k o n y terápiás terv. h a n e m m i n d e n e k e l ő t t a törzset vizsgálja m e g .p r o g r a m h a s z n á l a t á r a m ó d s z e r t a n i t o v á b b k é p z é s készít fel. így p é l d á u l l o g o p é d i a i terápiával ( Z s o l d o s . A fejlesztési szakasz elindításakor. 1983. a m e g f e l e l ő e n kiválasztott g y e r m e k e k n e k h a t é k o n y preventív. gyakran e m l e g e t e t t p r o b l é m á k . 1998. ill.a h o z z á é r t ő ker­ tész s e m a k o r o n a nyesésével próbál segíteni a beteg fán. S ú l y o s s á g u k és megjelenési formájuk attól függ. A S i n d e l a r kognitív fejlesztő p r o g r a m a n e u r o g é n tanulási és magatartási zavarok ese­ tében. 1999). g y e n g é b b intellektus. vet kijelölő vizsgáló eljárás. Az Affolter elvét k ö v e t ő sindelari k o n c e p c i ó szerint a gyakorlást a „ g y ö k e r e k n é l " kell kezdeni. illetve a terápiás ter­ a hatékonyságot ellenőrző koncepciójának ismételt diagnosztika megfelelően. a beillesz­ kedési zavar stb. terápiás segítsé­ getjelenthet. az észlelésre. A Sindelar-program olyan komplex módszer. az egyenetlen f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó . n e m c s u p á n a hibás funkciókét. pl. A k k o r is in­ nen indul a foglalkozás.A Sindelar kognitív fejlesztő program lényegi tulajdonságai A fejlődéslélektani és kognitív pszichológiai e l m é l e t e k r e é p ü l ő k o m p l e x m ó d s z e r a meg­ i s m e r é s hat fontos t e r ü l e t é r e ( r é s z k é p e s s é g é r e ) terjed ki: a figyelemre. A S i n d e l a r . fejlesztői fela­ datot ellátó s z a k e m b e r e k s z á m á r a . A 3.1 5 éves általános iskolásokat. 1994. majd l e z á r á s a k o r készült vizsgálati ké­ pességprofilok összehasonlításával a g y e r m e k ö n m a g á h o z viszonyított fejlődési szintje re­ gisztrálható. a r é s z k é p e s s é g e k közötti összefüg­ gésekre. struktúrája l e h e t ő v é teszi. önálló e g y s é g e t alkotnak. a z o n a szinten. A fejlesztési periódus 2. és itt is kezdi g o n d o z ó i munkáját (Sindelar. és a teljes kognitív képességprofil megis­ merését célozza. d r á m a i váltások (család felbomlása.os elve a folyamatosság. Az eljárás a gyógypedagógiai oktatás-nevelés kiegészítéseként az értelmi fej­ lődésükben e n y h e e l m a r a d á s t m u t a t ó g y e r m e k e k n é l is a l k a l m a z h a t ó . ahol a kognitív képesség m é g megfelelően m ű k ö d i k . A p r o g r a m o k si és számolási készség alacsony szintje. U g y a n a k k o r szervesen összefüggnek és e g y m á s r a é p ü l n e k a ta­ nulást m e g a l a p o z ó k o g n i t í v képességprofil fejlesztésének i n t e g r á n s l á n c s z e m e i k é n t . akkor a g y e n g é n m ű k ö d ő r é s z k é p e s s é g e k kö­ vetkezetes funkcionális tréningjére van szükség. felsőfokú pedagógiai és ó v o d a p e d a g ó g i a i végzettségű. n e m megfelelő tanítási vagy gyakorlási m ó d s z e r stb. Ezért a foglal­ k o z á s o k a t n a p o n t a kell v é g e z n i . ábra Shidelur lombosfa-modelljének módosulása egyenetlen a kognitív fejlődésekor képességrendszer bázisfunkcióinak felépítését vázlatosan bemutató óvodáskori Gyakorlóprogram. h o g y a hierarchiKUS fel­ építésű m e g i s m e r é s i r e n d s z e r m e l y i k szintjének fejlődése sérült. h o g y . és a feladatokat részletesen is ismertető iskoláskori Tréningprogram k ö v e t k e z e t e s szerkeze­ ti rendjében az e g y e s r é s z k é p e s s é g e k terápiáját s z o l g á l ó g y a k o r l a t s o r o k e l k ü l ö n í t h e t ő . a szerialitásra és a téri orientációra. i s m e r e t sikeres újratanu­ lásához. mely e l é r h e t ő p s z i c h o l ó g u s o k . M á s e g y é b o k o k k ö v e t k e z m é n y e k é n t is előfordulhatnak. R i n g h o ferné. ha ez a szint a g y e r m e k é l e t k o r á h o z képest alacsony. és a foglalkozás i d ő t a r t a m a n e m haladhatja m e g az előírt 10 percet.p r o g r a m két korosztályt céloz m e g : 5-7 éves ó v o d á s o k a t .

Az a n a m n é z i s b ő l indokolt m e g e m l í t e n i . amely n e m k a p c s o l ó d o t t az adott feladat­ hoz. Ez a vizsgálati tapasz­ talat r é s z b e n e g y e z ő a szülői b e s z á m o l ó v a l . A vizsgálat alátámasztotta a felnőttek által tapasztaltakat. m i k ö z b e n a rövi­ debb távú figyelmet igénylő a k u s z t i k u s . U g y a n a k k o r R é k a akusztikus (auditív) ingerek iránti tartós figyelme (fon­ tos szó többszöri „ k i h a l l á s a " történetből) igen g y e n g é n e k m u t a t k o z o t t . fantáziája élénk. izgett-mozgott. szeriális észlelés 9. 80 81 . vizuális figyelem 2. csak sietni. és az e r e d m é n y e k értékelésénél fő s z e m p o n t k é n t szerepelt a szórt figyelem tel­ j e s í t m é n y t r o n t ó hatása. Közlései időnként d i s z g r a m m a t i k u s a k . A t á r g y k é p e k és absztrakt formák a p r ó részleteinek kiválasztását és a finom k ü l ö n b s é g e k differenciálá­ sát kívánó vizuális észlelési feladatokban („Egyforma-e a két k é p ? " ) e g y e n e t l e n és b i z o n y ­ talan m e g o l d á s t nyújtott. S o k s z o r úgy tesz. a m e l y b e n . A k ö v e t k e z e t e s óvodai és szülői megfigyelések. osztályába j á r ó n ő v é r e diszlexiás és diszkalkuliás. Szinte n e m is tud sétálni.ESETISMERTETÉSEK Sindelar kognitív fejlesztő program vizsgálóeljárás a fejlesztési terv kidolgozása Fejlesztési periódus kognitív funkcionális gyakorlás 5-7 évesek 19 vizsgálati feladat általános iskolások 17 vizsgálati feladat általános iskolások Tréningprogram 9 részképesség fejlesztése 3 programfüzet fokozatosan nehezedő gyakorlatsorával vizuális alak-háttér differenciálás (tagolás) vizuális differenciálás vizuális emlékezet auditív alak-háttér differenciálás (tagolás) auditív differenciálás auditív emlékezet intermodalitás szerialitás téri orientáció kontroll a Réka terápia Horváth Hajnalka logopédus közlése nyomán hatékonyságának ellenőrzése R é k a 5Vi éves. A j á t é k s z a b á l y o k betartására sokszor kell figyelmeztetni. intermodális integráció 8. H o s s z a b b idejű t e v é k e n y s é g ritkán köti le. indított szülés során született. szívesen beszél. m e r t csak keveset hibázott a h a s o n l ó h a n g z á s ú . t ö b b kisebb szünet k ö z b e i k t a t á s á v a l lehetett 5-7 évesek Gyakorlóprogram 11 részképesség fejlesztése fokozatosan nehezedő gyakorlatsorral 1. téri orientáció 10. viszont az egy adott inger k ö v e t é s é h e z s z ü k s é g e s vizuális figyel­ me megfelelő terjedelmű volt ( „ K a r i k á z d be az összes c s i l l a g o t ! " ) . verbális-akusztikus emlékezet 7. e m l é k e z e t e megbízhatatlan. Altalános iskola 6. é s n e h e z e n tanult m e g olvasni. segítőkész kislánynak tartják. j e l e n l e g n a g y c s o p o r t o s .v e r b á l i s észlelési feladatokat jó s z í n v o n a l o n ol­ dotta m e g . vizuális emlékezet 4. ábra Sindelar-program szerkezeti felépítése elvégezni. hol feltérdelt a székre. Az é d e s a n y a egyetért az ó v o d a i v é l e m é n n y e l .a felnőtt családtag a napi foglalkozásokat biztosító e g y ü t t m ű k ö d ő partner. türelmetlen. hogy a kislány e l h ú z ó d ó i d ő t a r t a m ú . vizuomotoros koordináció 11. m e l y e t a k ö v e t k e z ő é s z r e v é t e l e k k e l egészít ki. e g y ü t t m ű k ö d ő volt. h o g y a kislány figyelme szórt. vizuális észlelés 3. n e m várja m e g a h o z z á b e s z é l ő m o n d a t á n a k végét. A verses k i s z á m o l ó k b a n felcseréli a sorrendet. verbális-akusztikus figyelem 6. F i g y e l m e azon­ ban g y a k r a n e l k a l a n d o z o t t . R é k a e d d i g m é g n e m részesült fejlesztésben. K é s ő b b kezdett beszélni. szókincsfejlődése lassú volt. A v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó t vizsgáló rajzos feladatban is magabiztos volt. a zoknit t ö b b s z ö r is a sarkával h ú z z a a lábfejére. és n é h a szómegtalálási n e h é z s é g is j e l l e m z i . M i n d e ­ nekelőtt e l l e n t m o n d á s o s figyelmi és észlelési teljesítménye volt s z e m b e t ű n ő . G o n d o l k o d á ­ sa k o r á n a k megfelelő.ideális esetben . A cipőjét r e n d s z e r i n t fordítva veszi fel. hol p e d i g olyan témáról kezdett beszélni. v a l a m i n t a t e r h e ­ lő a n a m n e s z t i k u s a d a t o k alapján merült fel a kognitív fejlesztő terápia s z ü k s é g e s s é g e . alakokat. é r t e l m e s vagy értelmetlen r ö - kognitív fejlesztésének folyamatát. Ilyenkor arra vár. h a n e m elszalad. hol a kinti zajok terel­ ték el. R é k a ö r ö k m o z g ó . S o k á i g a z o n b a n fejjel lefelé rajzolta a formákat. és b á r ö n á l l ó a n felöl­ tözik. és s z ó m e g t a lálási n e h é z s é g m i n d i g j e l l e m e z t e . barátságos. és sikeres a kirakós j á t é k o k b a n is. hogy b e s z é l g e t ő p a r t n e r e kisegítse. beszédmotorika A 3. akusztikus figyelem 5. A vizsgálóeljárás során R é k a oldottan viselkedett. pedig hallásával nincs p r o b l é m a . így a 19 vizsgálati feladatot két ülésben. A z a n y a b a l k e z e s . Egyébként nyitott. H á r o m éves kora óta j á r óvodai k ö z ö s s é g b e . Ó v ó ­ nőjének feltűnt. amit m o n d a n a k neki. mintha n e m hallaná. akinek a kortársakkal és a fel­ nőttekkel e g y a r á n t jó a kapcsolata. mely szerint a kislány s z í v e s e n rajzol. m e g f i g y e l é s e i p o n t a t l a n o k . írni. A m ó d s z e r a l k a l m a z á s á r a felkészítő tan­ folyam a z E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i Főiskolai K a r akkreditált p e d a g ó g u s továbbképzési programja. szgret rajzolni. és ü g y e s a puzzlejátékban.

válto­ zó feladattartását. ábra 19 vizsgálati feladat megoldását értékelő fa-diagram 82 83 . és a kislány t u d á s a m é g s e m minősíthető elégségesnél j o b b n a k . Az osztálytanító szelíd. A t a n a n y a g német nyelven való rögzítése és e m l é k e z e t b e n tartása csak n a g y o n sok gyakorlással való­ sul m e g . Az a feladat. ábra) m e g g y ő z ő e n szemlél­ teti R é k a e l l e n t m o n d á s o s és e g y e n e t l e n kognitív képességprofilját. A szavak m á s o l á s a . R é ­ ka p r o b l é m á j á n a k felfedezése n e m elkésett felismerés. de a felnőttekkel szívesen beszélget. Rékánál a kognitív fejlesz­ tő tréninget észlelés a megismerési az rendszer három bázisfunkciójánál és a kell kezdeni.segítse a bevésést. sok t o r l ó d ó m á s s a l h a n g z ó b ó l álló. b a r á t s á g o s . v a l a m i n t a test­ tájak k e r e s g é l é s e a testséma . hogy így . a napi gyakorlási feladatokat. 4. M i n d ­ emellett a b e s z é ü i n o t o r i k á t vizsgáló feladatot jól végezte. auditív figyelem testsémaorientáció gyakorlásával. és ettől függően jelö­ li ki a k ö v e t k e z ő i d ő s z a k teendőit. amely m o z d u l a t s o r utánzásából állt. mivel az akusz­ t i k u s . A kislány az i n t e r m o d á l i s integráció részképességét vizsgáló feladatban ( g e o m e t ­ riai f o r m á k a t ábrázoló k é p k á r t y á k h o z szavak társítása) is g y e n g é n teljesített. osz­ tályban feltűnt. aki a k ö z ö s s é g b e n n e h e z e n találja fel magát. G Az igazi m u n k a c s a k most k e z d ő d i k ! A kiképzett k o o r d i n á t o r ( R é k a estében a logopé­ dus) a Sindelar-féle G y a k o r l ó p r o g r a m m i n t a p é l d á i alapján összeállítja a kislány fejleszté­ si anyagát. ill. de biztató prognosztikája e r e d m é n y e i t is. R é k a a S i n d e l a r . k o m o l y k ü z d e l m e t j e l e n t e t t R é k a s z á m á r a . Az értelmetlen szavakból egyet sem tudott m e g j e g y e z n i . szórt figyelmét. részben egye­ netlen szintű figyelme és észlelése k ö v e t k e z t é b e n . h o g y majd az iskolai tanulás b i z t o s a b b kognitív alapokra épülhessen. h o g y a kislány az ö n á l l ó m u n k a v é g z é s során k o m o l y n e h é z s é g e k k e l küzd. p e d i g m e g p r ó ­ bált j e l e n t é s t is k ö l c s ö n ö z n i nekik. szülői észrevételekkel hoz­ h a t ó k összefüggésbe. a m e l y e k e t a funkcionális g y a k o r l á s során „ki kell e g y e n l í t e n i " . e g y e n e t l e n kontúrja és a rövid ágak j e l z i k a g y e n g e szintű r é s z k é p e s s é g e k e t . R e n g e t e g időt és energiát szentel az isko- Vizsgálat időpontja: Életkor: év: hó: . téri vagyis a vizuális (differenciálás). szerény g y e r m e k k é n t ismeri Julcsát.k o m p e n z á c i ó v a l . ill. 5. általános iskolás. elsajátítása fokozott erőfeszítést és figyelmet igényel. mely a kognitív fejlesztési periódus második hónapjában indul el. otthon és az ó v o d á b a n is m e g f i g y e l h e t ő k voltak. E z e k a vizsgálati megfigyelések a kislány akadályozott nyelvi fejlődésével és az el­ l e n t m o n d á s o s nyelvi viselkedésről szóló ó v o d a p e d a g ó g i a i .vid szavak ö s s z e h a s o n l í t á s á b a n („Hallgasd m e g . A szűk ter­ j e d e l m ű auditív figyelem befolyásolhatta a verbális e m l é k e z e t i feladatok m e g o l d á s á t is. A k o o r d i n á t o r k é t h e t e n t e ellenőrzi a gyakorlás menetét. a m i k o r a s z a v a k h o z kellett m e g k e r e s n i e a hozzájuk tartozó ábrákat. Julcsa Halpert Gáborné általános iskolai nyelvtanár közlése nyomán Julcsa 11 Vi éves. Az otthoni foglalkozásokon az é d e s a n y a lesz R é ­ ka p a r t n e r e . a „ n e h é z s z a v a k " (több szótagú. a h o g y az erre utaló j e l e k az öltözésnél és a rajzolás során. Az iskolai ta­ nulási z a v a r o k m e g e l ő z é s é t segítő terápiákra közel egy tanévnyi idő áll r e n d e l k e z é s r e . h o g y egyforma-e a két s z ó ? " ) . és a sorren­ det is felcserélte.v e r b á l i s funkciók érintettsége m a r k á n s a b b volt.p r o g r a m m a l p á r h u z a m o s a n d i s z l e x i a . A l o m b k o r o n a t ö r e d e z e t t . A n é m e t n y e l v t a n á r n a k már 4. K ü l ö n ö s e n az okozott s z á m á r a n e h é z ­ séget.p r e v e n c i ó s f o g l a l k o z á s o n vesz majd részt. A 19 vizsgálati feladat m e g o l d á s á t értékelő fa-diagram (4. osztályos t a n u l ó .téri orientáció nagyfokú fejletlenségét igazolta. Az irányok és a sorrend következetes felcserélése. ismeretlen szavak) u t á n m o n d á s a n e m o k o z o t t problé­ mát. M é g a rövid (négy é r t e l m e s szóból álló) szósor v i s s z a m o n d á s á b a n is hibázott.

a m e l y b e n bonyolult absztrakt f o r m á k a t és szokatlan sormin­ tákat kellett m á s o l n i a . A ritkán h a s z n á l a t o s . A vizuális tagolás g y e n g e szintje valóban m e g n e h e z í t h e t t e Julcsa s z á m á r a a n é m e t szavak másolását. n a g y s z á m ú s p o n t á n j a v í t á s a t ö b b n y i r e sikertelen volt. m i k ö z b e n a n e m szöveges m a t e m a t i k a i példákat kielégítően oldja m e g . A S i n d e l a r . mivel a z ö n g é s . a m e g é r i n t e n d ő testrészeket nehe­ zen találta m e g . A m a g y a r nyelv és i r o d a l o m tanulása is m i n d m á i g nagy p r o b l é m á t jelent a s z á m á r a . vagyis az intermodális integrá­ ció k é p e s s é g é v e l segített. mely megfelelő szintűnek m u t a t k o z o t t az ezt vizsgáló (a tárgy­ k é p e k és szavak. E b b e n . m e r t Julcsa a k k o r tévesztette el a k o p o g á s o k sorát. k a p c s o l ó d á s i pontjait. a m i k o r szavakat és m o n d a t o k a t kezdett h a s z n á l n i . E z e k e n a p r o b l é m á k o n e d d i g r e n d s z e r e s tantárgyi k o r r e p e t á l á s s a l i g y e k e z t e k segíteni. h o g y az eddig a l k a l m a z o t t p e d a g ó g i a i segítő e s z k ö z ö k a n é m e t nyelv tanulásánál c s ő d ö t m o n d t a k . a test k ö z é p v o n a l á t k e r e s z t e z ő m o z d u l a t s o r ­ ból egyet s e m t u d o t t hibátlanul leutánozni. ábra 84 85 . é r t e l m e s .a m á s s a l h a n g z ó t ö r v é n y e k .h a s o n u l á s i vagy szótőre. é s J u l c s a n a g y s z o r g a l m á n a k k ö s z ö n h e t ő e n m i n d i g el is érte az e l é g s é g e s m i n ő s í t é s t .olvasással k o m p e n z á l t . Név: Julcsa életkor: vizsgáló: 11 év 6 hó vizsgálati i d ő p o n t : Hibaértékek: Vizuális Diff: Ké: 1 Sza: 2 Tag: Auditív 2 1 • F o : 16 Sza: 1 <» "o": 0 "n": 4 Ö s s z : 14 "z": 2 "gy": 8 . A szülők nagy figyelmet fordítanak a kis­ lány otthoni tanulására. Az ol­ vasott s z ö v e g t a r t a l m á n a k önálló e l m o n d á s á r a szinte képtelen. mivel a síkbeli ábrázolás sikere összefügg a téri tájékozódási tapasztalatok m i n ő s é g é ­ vel. toldalékra bontási hibák itt is j e l e n t k e z t e k . h o s s z a n keresgélte az öszszetett f o r m a e l e m e i n e k helyét. be­ tűkártyák felidézése kiválogatással. m e l y n e k lehetősége a 4. irányát.k o p p a n t á s o s " feladatban is m e g m u t a t k o z o t t . de a kialakulatlan lateralitás j e g y e i t sokáig mutatta. s o k s z o r h i b á z o t t . a m i k o r is e l h a n g z o t t szavakból kellett „ k i h a l l a n i a " az előzetesen kije­ lölt h a n g z ó t ( a z a z az akusztikus alak-háttér tagolásnál). Két a l k a l o m m a l j e l e z t e fáradtságát. és itt is lassú volt.lai feladatoknak. J o b b k é z b e n fogta a ceruzát. L a s s a b b a n tanult m e g olvasni. n e m járultak hozzá. M i n d e z e k alapján érthető. általános nyelvi fejlesztés céljából. szókincse lassan gyarapodott. Ezen t ú l m e n ő e n a vizuális és auditív tagolás g y e n g e szintje gátló hatással volt a vizuális és auditív e m l é k e z e t e t e l l e n ő r z ő feladatok teljesítésére (tárgyképek. ill. írni. vers m e g ­ tanulása hallás u t á n ) . k o m o l y funkciózavart m u t a t o t t . tanév v é g é n merült fel. ill. a s z ó e l e m z ő í r á s m ó d tanítása kap­ csán előforduló .p r o g r a m iskoláskorúak s z á m á r a kidolgozott.z ö n g é t l e n m á s s a l h a n g z ó p á r o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é r e n e m volt képes. n e h é z szavak m á s o l á s á n a k (vizuális t a g o l á s á n a k ) feladatában egy hibát ejtett. a m i k o r az irányváltásra is kellett figyelnie. és így m e g t a n u l á s u k a t is. ill. Fel­ merült a kognitív a l a p o k m e g e r ő s í t é s é n e k szükségessége. e k k o r rövid s z ü n e t e k k ö z b e i k t a t á s á r a került sor. Az a n a m n é z i s b ő l c s u p á n a lassabb nyelvi fejlődésre v o n a t k o z ó a d a t o k a t indokolt m e g ­ e m l í t e n i . az összefüggések felisme­ r é s é h e z segítséget igényel. és felcserélte a m o z d u l a t o k sorát. m i n t a téri orientáció m o z d u l a t s o r á n á l . és a n y e l v t a n ó r á k o n g y a k o r i . geometriai formák. » Emi: Ké:4 Fon: 3 Szal:2 <4 — Szer: Intermod: Be: 6 Sza2:2 S z ö v e g : 14 • 1r 1 14 Viz—aud: K é : -/+ 0 0 B e : -/+ 0 0 * Hib: 9 9 Aud—viz: Seg: 5 ^ Sza: -/+ -2/+2 Be: -/+-2/+8 Orient: «» 7 5. F o g a l m a z á s során a c í m e t n e h e z e n értelmezi. N é m á n artikuláló szájmozgásából arra lehetett következ­ tetni. részletről-részletre másolt. A figyelem h a n g s ú l y o s auditív tagolás vizs- gálati h e l y z e t é b e n . Igen bizonytalan az a l a p v e t ő nyelvtani szófajok felismerésében és az elemi helyesírási szabályok alkalma­ zásában. A g y e r m e k családja szerény anyagi k ö r ü l m é n y e k között él. a figyelem-hangsúlyos vizuális tagolási k é p e s s é g e t vizsgá­ ló feladatban igen lassan dolgozott. J u l c s a a testré­ szek érintéséből álló j o b b vagy bal oldali.é r t e l m e t l e n szavak. Az idegennyelv tanulása alóli felmentéshez. M e g b í z h a t a t l a n i r á n y é s z l e l é s é n e k negatív h a t á s a a szerialitás r é s z k é ­ p e s s é g é t vizsgáló „ k o c k a . J u l c s a 7>h éves e l m ú l t már. S ez n e m is m e g l e ­ pő. A vizsgálati t a p a s z t a l a t o k j e l e n t ő s része összefüggésbe h o z h a t ó a kislány a n a m n é z i s é ­ ben jelzett a k a d á l y o z o t t nyelvi fejlődéssel. N a g y o n ne­ h é z n e k találta azt a feladatot. Az irányokat és p o z í c i ó k a t n e m volt k é p e s dif­ ferenciálni. ill. a b e t ű k á r t y á k és h a n g z ó k ö s s z e k a p c s o l á s á b ó l álló) feladat teljesítése alapján. hogy . 17 feladatból álló vizsgálóeljá­ rása során a kislány n y u g o d t és v i d á m hangulatú volt.az utasítás ellenére . L e g s z e m b e t ű n ő b b volt a testséma-téri orientáció r é s z k é p e s s é g é t vizsgáló feladatban tapasztalt bizonytalansága. és artikulációja torz volt. K ö v e t k e z e t l e n ü l t ü k ö r r e a k c i ó k a t produkált. Ó v o d á s korában l o g o p é d u s foglal­ k o z o t t vele egy t a n é v e n keresztül. É p p e n olyan b i z o n y t a l a n n a k látszott. Az olvasott és írott k é p ö s s z e k a p c s o l á s á b a n is előfordulnak m é g hibák. szótagok.

Budapest. pedagógusaik és osztálytársaik? In: VAJDA ZSUZSA (szerk. 179-196. D. Wien. NEISSER. Wien. Budapest. 3. JETTER. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. SINDELAR.). ZSOLDOS MÁRTA (1998): B.. (1993): Specific Learning Difficulties. Nemzeti Tankönyvkiadó. 1-15. Magyar Tudományos Akadémia. Budapest. G. Sindelar Tréningprogram 1. B. v a g y i s ő j e l ö l i ki a T r é n i n g p r o g r a m g a z d a g f e l a d a t t á r á b ó l az a d o t t i d ő alatt e l v é g z e n d ő g y a k o r l a t o k a t . ich kann's. Praxis. 1. ROURKE. m e ­ lyet a k i k é p z e t t s z a k e m b e r (a n y e l v t a n á r ) k o o r d i n á l . A fejlesztéstől n e m v á r h a t ó . h o g y e z e k az alapvető funkciózavarok a kognitív hierarchikus rendszer mely egyéb részképességeinek m ű k ö d é s é t g á t o l h a t j á k ( a d o t t e s e t b e n e l s ő s o r b a n a z e m l é k e z e t é t é s a szerialitásét). I. Studio in honorem Andreáé O. h o g y a felső t a g o z a t „ n e h é z tantár­ g y a i v a l " majd n a g y o b b eséllyel birkózik meg. kötet. 2. Eigenverlag. 19-25. ILLYÉS SÁNDOR (1980): Gyógypedagógiai alapismeretek. H. 8^t4. m e l l y e l r é s z l e g e s e n m a g y a r á z h a t ó k ta­ nulási k u d a r c a i . GEREBENNÉ VÁRBÍRÓ KATALIN (1995): A tanulási zavar jelenségkörének gyógypedagógiai pszichológiai értel­ mezése. MYKLEBUST. Budapest. 34.e r e d m é n y e s e b b lesz. PALOTÁS GÁBOR (1991): Parciális teljesítményzavarok a logopédiai gyakorlatban. Budapest. ZSOLDOS MÁRTA (1999): A tanulási és magatartási zavarok kognitív terápiája . A fejlesztés az előírt. Budapest. Budapest. B. BÁTHORY ZOLTÁN. h o g y t a n u l m á n y i t e l j e s í t m é n y e elfo­ g a d h a t ó l e g y e n . NAGY JÓZSEF (1998): A kognitív készségek rendszere és fejlődése. á b r a ) J u l c s a e g y e n e t l e n k o g n i t í v k é p e s s é g p r o f i l j á t mutatja be. Oxford. O. Fejlesztő Pedagógia. R. 1. 3-4. Grune and Stratton. Routledge. már én is tudom! Óvodáskorú és iskolát kezdő gyermekek Vértes oblata a collegis et discipulis. Debrecen. XLIX. Gondolat Kiadó.) A gyógypedagógia új útjai. szigorú k ö v e t k e z e t e s s é g g e l m e g h a t á r o z o t t ü t e m b e n t ö r t é n i k .A Sindelar-program.A v i z s g á l ó e l j á r á s 17 f e l a d a t á n a k h i b a p o n t j a i t f e l t ü n t e t ő é r t é k e l ő t á b l á z a t ( 5 . 5. Budapest. ha a k o g n i t í v a l a p o k b i z t o s a b b hát­ teret n y ú j t a n a k e h h e z a f u n k c i o n á l i s t r é n i n g n y o m á n . m e r t g y e n g é n f u n k c i o n á l ó r é s z k é p e s s é g e i m i a t t c s u p á n tan­ tárgyi k o r r e p e t á l á s s a l h o s s z ú t á v o n n e m b i z t o s í t h a t ó . 1993): Trainingsprogramme gegen Teilleistungsschwächen. GADDES. Interjú. KERESZTY ZSUZSA (1996): Különböznek. Blackwell. Sindelar programjának magyar adaptációja. évf. MCSHANE. december 30. PLÉH CSABA (1992): Pszichológiatörténet. Frühförderung für Vorschüler und Schulanfänger. Új Pedagó­ giai Szemle. FÖLDI RITA ( 1998): Hiperaktivitás és tanulási zavarok. OKI. Budapest. J. (1983): Hurra. Különszám. Wien. Vol. Pädiät. Vol. FALUS IVÁN (1997): Pedagógiai Lexikon. Budapest. Pszichológia és nevelés. A n a p i tíz p e r c e s foglal­ k o z á s o k a t a n a p k ö z i s n e v e l ő vezeti. RANSCHBURG JENŐ (1998): Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban.): dapest. (1984): The Search for Subtypes of Specific Learning Disability. h o g y J u l c s a t a n u l á s i n e ­ h é z s é g e i teljes m é r t é k b e n m e g o l d ó d n a k .): Pszichológiától pedagógiáig. R. (1992.. J. V . FODORNF..-né (szerk. h o g y a k i s l á n y n á l h á r o m r é s z k é p e s s é g . Napi Magyarország. (1967): Learning Disabilities: Definition and Overwiev. SARKADY KAMILLA. ILLYÉS SÁNDOR (1992): A speciális nevelés alternatívái. 14-80. B. évf. F. Buda­ pest. 70-77.a vizuális tagolás. évf. BF. DEL DOTTO. (1993): Special Educational Needs in Schools. Új Pedagógiai Szemle. Budapest. ZSOLDOS MÁRTA (1999): Hogyan látják a gyenge tanulókat szüleik. MATUSKA. 123-131. Eigenverlag. Educatio. REID. Gyógypedagógiai Szemle. Akadémiai Kiadó. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárkép­ ző Főiskola. H... PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1997): Komplex prevenciós program. Bárczi Gusztáv Gyógype­ dagógiai Tanárképző Főiskola. SINDELAR. (1993): Children's Leaming Difficulties. Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak. Gondolat Kiadó. (1984): Megismerés és valóság. 259-270. CSAPÓ ÁGNES ( 1991 ): A részleges érési zavar szűrése és kivizsgálása öt éves korban. ZSOLDOS MÁRTA (1992): Összehasonlító vizsgálatok a tanulási (olvasási) zavar kognitív pszichológiai hálterének lisztázására különböző típusú fogyatékosoknál. é s e z z e l segít m a g á n a s z á m á r a n e h é z f e l a d a t o k megoldásában. Bu­ GEREBENNÉ VÁRBÍRÓ KATALIN (1998): Részképesség-zavarok .). ZSOLDOS MÁRTA (1992/93): Koncepcionális kérdések a tanulási zavar fogalom körül. K. Ma­ gyar Pszichológiai Szemle. Keraban. IRODALOM AFFOLTER.): Szabad le­ gyen vagy kötelező. Sindelar Vizsgálóeljárás az iskolás gyermekek részképesség-gyengeségeinek felis­ merésére a Tréningprogram használatához. W. Bratislava. DOCKRELL. 11-33. (1994): Learning Disabilities Neuropsychological Perspective. LÁNYINÉ ENGELMAYER ÁGNES (1996): Értelmi fogyatékosok pszichológiája.. ":árczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Fő­ iskola. Magyar Pediáter. 86 87 . SARKADY KAMILLA. SINDELAR. BÁLINT MÁRIA (1987): Hiperaktivitás és iskolai teljesítménykudarc. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. 24-26. Liecreh Gúth Kiadó. 1-28. A Cognitive Approach. 3. 1. U g y a n a k k o r e s e t e azért n e m t i p i k u s . Doktori Értekezés. (szerk. NY. korai fejlesztése. 48. h o g y J u l c s a i n t e r m o d á l i s integ­ r á c i ó s k é p e s s é g e v i s z o n y l a g j o b b szintű. London. " Tanulmányoka gyógypedagógi­ ai pszichológia és határtudományainak köréből. és a rendszeres tantárgyi k o r r e p e t á l á s m e l y r e t o v á b b r a is s z ü k s é g e van . B. Budapesti Tanítóképző Főiskola. (1994): Teilleistungsschwächen. CSAPÓ BENŐ (1992): Kognitív Pedagógia. GYARMATHY ÉVA ( 1998): A tanulási zavarok szindróma a szakirodalomban.munkamodell a gyógypedagógia számára. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1994): Tanulási nehézségek. London. Moray House. (ed. ZSOLDOS M Á R T A . In: Gósy MÁRIA (szerk. F. A n y i l a k p e d i g azt m u t a t j á k . In: KOZMA TAMÁS. Tankönyvkiadó. önmagában véve senki sem. Akadémiai Kiadó.): Progress in LD. Budapest. A közoktatási törvény koncepciójához. 33-49. 9. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Ta­ nárképző Főiskola. 18-19. ZSOLDOS MÁRTA (1998): B. McKlNNEY. Budapest. Budapest. 10. S. 59-68. MESTERHÁZI ZSUZSA (1998): A nehezen tanuló gyermek iskolai nevelése. Edinburgh. Fortbild K. J. RINGHOFER JÁNOSNÉ (1995): De jó. Budapest. In: ZÁSZKALICZKY PÉTER. NY. U g y a n ­ a k k o r azt is m u t a t j á k .f u n k c i o n á l i s gyakorlá­ sával kell e l i n d í t a n i a k o g n i t í v fejlesztő terápiát. 216-246. Iskolakultúra. J . Springer. 2. POKORNI ZoLTán (1999): Hárommilliárdot kap a falusi oktatás. 1-2. m e r t p r o b l é m á j á n a k f e l t á r á s á h o z a z i d e g e n nyelv t a n u l á s á n a k k u d a r c a i v e z e t t e k . ám az igen. Vol. az auditív tagolás és a testséma-téri orientáció . GEREBEN FERENCNÉ. A h á r o m fekete p o n t azt j e l z i . LUKÁCS PÉTER (szerk. LECHTA. A h i b a p o n t o k a r á n y a arra utal. In: Zászkaliczky Péter (szerk.. évf.VERIDGE. Arzenál Nyomdaipari Kft. 45-48. SEDLAK. In: Bíró A. In: Myklebust. (1981): Learning Disabilities and Brain Function.. H. h o g y a kijelölt h á r o m r é s z k é p e s s é g fejlesztésének k ö v e t k e z t é b e n h o l v á r h a t ó m a j d p o z i t í v h a t á s . ÖBV. (1997): Piaget ma. B. 26-36. Annual Review of Learning Disabilities. J u l c s a példája azért t i p i k u s . (1972): Aspekte der Entwicklung und Pathologie von Wahrnehmungsfunktionen. SAGE Publications. U. Alex Typo. Budapest. .

A z o n b a n . A k ö v e t k e z ő k b e n kísérletet teszek arra. E z e k jól szervezett. A s z e n z o r o s integrációs terápia m ó d s z e r e kerüli a direktivitást.a k ü l ö n b ö z ő m o d a l i t á s ú inge­ rek térbeli és időbeli aspektusainak értékelése. A testséma. összehasonlítása . a m e l y e k Ayres é r d e k l ő d é s é n e k előte­ rében álltak a könyv megjelenése idején. az i d e g t u d o m á n y o k területé­ ről származik. képesek legyünk e b b e n térben m a g u n k a t otthonosan m e g é l n i . válogatása. Nagyhírű magánklinikáját a hetvenes évek második leiében alapította. és olyan tapasztalatokra szert tenni. m á s o k által talán n e m is észlelt fejlődé­ si lépcsőfokokat. h a n e m egy h o l i s z t i k u s szemlélet alapján az egész személyiséget támogatják. L a u r e t t a B e n d e r és más holisztikus szemléletű kutatók e r e d m é n y e i r e épí­ tett. a részek. m e l y n e k terápiás célú felhasználási lehetősége Schilder és Angyal felismerései n y o m á n m á r a h a r m i n c a s évek­ től r e n d e l k e z é s r e állt (Kulcsár. J. tudatos erőkifejtés nélkül segít abban. h o g y n e m érhet el e r e d m é n y t m á s k é p p e n . a m e l y n e k e r e d m é n y e k é p p e n az adaptív m o z g á s v á l a s z m e g s z ü l e t h e t . a k ö r n y e z e t k o m p e t e n s k e z e l é s é n e k é l m é n y é b e n reprezentálódik. h o g y aktív. átlagos s z e k v e n c i á k b a n előre lépni. A poszturális. A v á l t o z á s o k közepette az e m b e r s z á m á r a legfontosabb környezeti feltétel. rá kell j ö n n i e .S Z E N Z O R O S INTEGRÁCIÓS TERÁPIÁK A FEJLESZTÉSBEN SZVATKÓ A N N A n e m a nyitott r e n d s z e r e k r e j e l l e m z ő e n spirálisként. Ayres (1920 . G y a k r a n előfordul. és k o r á n t s e m k o n f l i k t u s m e n t e s k a p c s o l ó d á s á t a f o r m á l ó d ó e g é s z h e z . pszichoszociális háttérfunkciókat. azt a fo­ lyamatot. de m u n k á j a a tanulási zavarokkal kapcsolatos elméletalkotás t á g a b b kereteibe is rend­ kívül i d ő s z e r ű é n illeszkedett. a korai m o z g á s t a n u l á s azok a fogalmak. Ez a k é p e s s é g e a legtöbb g y e r m e k n e k szin­ te észrevétlenül tökéletesedik a szokványos kisgyermekkori t e v é k e n y s é g e k k ö z b e n . ha­ nem m e g t a l á l n i azokat a saját alakulási irányokat.sérülések. csak ha az egész személyiséggel számol. és az a g y m ű k ö d é s környezeti ingereket szervező képességét jelöli. t ö k é l e t e s n e k tartott útvonalat kell bejárni. a valós i n t e g r á c i ó n a k lehetősége nélkül. a m e l y e k az őt ért p s z i c h é s és/vagy organikus b e h a t á s o k . h o g y a „fejlesztés" kifejezés a szenzo­ ros integrációs terápiák szemléletében a fejlődés-önszervezés támogatását. J. T e h á t ez a terápia sem hagyhatja figyelmen kí­ vül az átélés sajátosságait. Az „ ö n m e g v a l ó s í t á s spirális folyama­ t a " e g y i d e j ű l e g t a r t a l m a z z a a testben. S o k o l d a l ú a n felhasználható terápiás s z e m l é l e t m ó d a szenzoros integrációs terápiák g o n d o ­ latköre. mint a későbbiekben általa vizsgált gyerekek legtöbbje. K ö n n y e ­ dén. h ű e n a tárgy szellemiségéhez. és legfőbb hatóereje a képzeletet és a m o t ó r i u m o t e g y a r á n t nagy fordulatszámra k a p c s o l ó j áték. A szerző n e u r o p s z i c h o l ó g i a i indíttatású lévén H e a d . h o g y csupán szenzoros ingerlést nyújt egy személynek. i d e g r e n d s z e r b e n zajló fiziológiai e s e m é n y e k e t és azok érzelmi és mentális reprezentációit. az egyéni meg­ k ü z d é s i stratégiák k ö z ö s k i d o l g o z á s á t j e l e n t i . A vesztibuláris-proprioceptív rendszer a gravitációval. máris j e l e z n e m kell. 88 89 . A vesztibuláris ingerlés. Posztdoktori munkáját a Los Angelesben működő Kalifornia Egyetem Agykutató Intézetében végezte. hogy az észleletek esetlegessé­ géből egy é r t e l m e z h e t ő külvilágot szervezzünk. hogy röviden összefoglaljam a szenzoros integrációs elméletből fakadó pszichoterápiás és fejlesztő eljárások gyakorlatát. ha* A. a u t o m a t i k u s a n . sem a hazai gyakorlat n e m m e n t e s az e g y o l d a l ú s á g veszélyé­ től. Az igényes terápiás m e g k ö z e l í t é s e k közül tehát a z o k n a k lehet leginkább létjogosultsá­ guk. A s z e n z o r o s integráció kifejezés egy teoretikus fogalom. a b e n n e élő érzelmileg m e g t e r h e l ő . a m e n n y i b e n az integrálás igényével lép fel. az a d d i g i a k h o z képest k o m p l e x e b b m i n t á z a t o k a t j e l e n t ő m o z g á s t e r v e k e n alapulnak. az intim k a p c s o l a t o k világa ad m u n í c i ó t a s z e m é l y e s folyamatosság és az összefüggés é r z é s é n e k fenntartására. a m e l y e k n e m elszigetelt t ü n e t e k e t k í v á n n a k befolyásolni. Ezt a folyamatot kizárólag interaktív m ó d o n képzelhet­ j ü k el. A fejlődés természetszerűleg egyre fokozódó összetettséget jelent.e r e d m é n y e k é p p e n n e m m ű k ö d n e k megfelelően. a praxis. A z eljárás során s e m m i k é p p e n s e m egy adott. örömteli interakciók sorozatán keresz­ tül érlelhesse azokat a neurofiziológiai. és gyerekként maga is olyan típusú ta­ A SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA ELMÉLETE A szenzoros integráció fogalma A szenzoros integrációs terápia elmélete és gyakorlata a tanulási zavarokkal foglalkozó s z a k t u d o m á n y o k területén j e l e n t m e g 1972-ben. és n a g y o b b valószínűséggel születnek a d a p ­ tív m o z g á s v á l a s z o k . D e n n y Brown. Aki tehát egy-egy gyerek „fejlesztését" k o m o l y a n átgondolja. a teljes s z e m é l y i s é g h e z . 1992).sok­ kal flexibilisebb m ó d o n szerveződhet. a saját m o z g á s s a l kapcsola­ tos izom és izületi információk tömegével segíti a fej és a test megfelelő kontrollálását a nulási nehézségekkel küzdött. h o g y az k é p e s s é váljon saját h a r m ó ­ niáját kialakítani ö n m a g á n belül és az őt k ö r ü l v e v ő világgal s z e m b e n egyaránt. a teória központi m o m e n t u m á v á vált. testhelyzetekért felelős r e n d s z e r agytörzsi integrálódása korán m e g k e z ­ dődik. E r e d m é n y ü k k é n t . a m e l y e k a j o b b alkalmazkodást. gátlása. Az egyén tudatában p e d i g m i n d e z a m a g a b i z t o s s á g . a funkciók differenciálódását. A cél a g y e r m e k kreatív e r ő i n e k felébresztése.H I S Z E N EZ JÁTÉK! . a k ö r n y e z e t k o m p e t e n s kezelését lehe­ tővé teszik. az é r z é k e l é s . h i á n y á l l a p o t o k . A y r e s * első ö s s z e f o g l a l ó m u n k á j a (Sensory Integration and Learning Disorders / S z e n z o r o s integráció és tanulási zavarok) n a p v i l á g o t látott.1988) a kaliforniai Visalia egy farmján nőtt fel. m e r t s e m a külföldi. majd a Dél-Kaliforniai Egyetem tanáraként és kutatójaként dolgozott több mint húsz éven keresztül. a feed-back m e c h a n i z m u s o k közre­ m ű k ö d é s é v e l a k ö v e t k e z ő érzékelési ciklus szabályozása . e l l e n t m o n d á s o s történések integrálásának. a m e l y e k r e a l e g k o m p l e x e b b ta­ nulási és viselkedési m i n t á k a t lehet alapozni. 1991) ezt a folyamatot m á r n e m cirkulárisként tételezik fel. Ú j a b b m e g f o g a l m a z á ­ sokban ( F i s h e r és M u r r a y . Schilder. F o n t o s ezt h a n g s ú ­ lyozni.m o z g á s k a p c s o l a t á n a k mibenléte. a m i k o r A. A s z e n z o r o s integrációs terápia során az a g y m ű k ö d é s környezeti ingereket s z e r v e z ő ké­ p e s s é g e s z á m á r a k e d v e z ő helyzet teremtődik.

iskoláskorukban is az egész agyukkal. Cermak. balesetezés. lát­ ványra. a f e j . a gye­ reket elkíséri fejlődésének további i d ő s z a k á b a n is. vagyis az. e g y m á s s a l összevetni. . a stabilitás fenntartásáért azonnali poszturális alkal­ m a z k o d á s t biztosít. A vaksággal. Visszatérve Ayres e l k é p z e l é s e i h e z a j o b b m e g é r t é s écdekében a diszfunkciók oldaláról közelítsük m e g a s z e n z o r o s integráció folyamatát! Ha ez k ü l ö n b ö z ő o k o k miatt n e m elég h a t é k o n y . 90 91 . a t a nulási n e h é z s é g e k egyik legfontosabb aspektusának tartja. a k k o r is egy h á r o m d i m e n z i ó s . Az e b b e a k a t e g ó r i á b a tartozó g y e r e k e k a két testfelet e g y m á s t ó l függetlenül igye­ k e z n e k m ű k ö d t e t n i .s z i n d r ó m a . idézi Ayres. hogy a figyelmetlenség vagy a hiperaktivitás szokatlan re­ akciói az i d e g r e n d s z e r sajátos szervezettségének k ö v e t k e z m é n y e i . 1985). d ö n t ő e n a taktilis ingerek időbeli és térbeli v o n a t k o z á s a i n a k nehezített fel­ d o l g o z á s a a t e s t v á z l a t h i á n y o s s á g a i v a l e g y ü t t a kortikális m o z g á s t e r v e z é s z a v a r á t eredményezi. N e m k ö n n y ű meglátni. Stern szelf-pszichológiai modell­ jét. e z e n e g y s é g e k repre­ zentációinak m i n ő s é g i jellegzetességei. * a m e l y elsősorban a m o t o r o s tervezés p r o b l e m a t i k á j á t h o r d o z z a . . O t t e n b a c h e r és Short. hogy a magasabb szintű organizációk ellenőrzik az alacsonyabb szinteket úgy. értelmezni. stabilitásá­ ban. G y e r m e k p s z i c h o l ó g u s i tapasztalatai alapján úgy véli. A. 1989) írt le. Ez a tény és a neurológiai fejlődés szekvenciális m i v o l t a a k ö v e t k e z ő elméleti feltételezésekhez vezette Ayrest: 1. A rosszul definiált taktilis ingerek finom e l e m z é s helyett ősibb m e n e k ü l ő viselkedésmintát ge­ n e r á l n a k . S z e n z o r o s integrációs diszfunkciót autisztikus g y e r e k e k esetében Ornitz (1970.A féltekei integráció zavarai. Ayres a 70-es é v e k b e n a szenzoros integrációs diszfunkciók k ü l ö n b ö z ő m i n t á z a t a i t m u ­ tató g y e r e k e k alcsoportjait igyekezett faktoranalitikus m ó d s z e r e k k e l e g y m á s t ó l elkülöní­ teni a h a t é k o n y a b b terápiás m e g k ö z e l í t é s é r d e k é b e n . E n n e k egyik alaptétele. rendszerszemléletű megfogalmazása szerint a bioló­ giai hierarchiák lényege a reciprocitás. impulzivitás.A s z e g é n y e s szem-kéz k o o r d i n á c i ó . idézi D e G a n g i és G r e e n s p a n .s z e m . 1976. illetve azokat továbbfejlesztve alakította ki D. a m e l y e k korai neurológiai sérülés n y o m á n keletke­ ző b e t e g s é g e k e t (spina bifida. A fejlődés korábbi szintjein létrejött h i á n y o s s á g o k a g y e r m e k k ö r n y e z e t h e z való al­ k a l m a z k o d á s á t k é s ő b b is befolyásolják. és k o m p e n z á t o r o s m o z g á s o ­ kat v é g e z n e k e n n e k é r d e k é b e n . 1991) szomalodiszpraxiának ne­ vezik ezt a tünetegyüttest. kerülik a t e s t k ö z é p v o n a l átlépését. A k ö v e t k e z ő c s o p o r t o k a d ó d t a k : . a m e l y a felegyenesedésben. vesztibuláris-proprioceptív diszfunkciókhoz k a p c s o l ó d ­ va. gravitációs térben kell s z e n z o r o s ingereket szelektíven figyelniük. a felegyenesedés során. 1991) későbbi. figyelmi elterelhetőség. Észleli a fejtartás a p r ó változá­ sait és az e g y e n s ú l y visszaszerzéséért. T e h á t a s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó b a n a vesztibuláris részvétel a l a p v e t ő j e l e n t ő s é g ű . h i e r a r c h i k u s a n szervezett szintjein és a két agyfélteke. h a n g r a való túlérzékenység. 1979). amely egy m e g h a t á r o z o t t s z o c i á l i s . m é g s e m t a l á l h a t u n k a s z a k i r o d a l o m b a n é r d e m l e g e s dialógust az eltérő t u d o m á ­ n y o s tradíciók között. a h i á n y o s a n m ű k ö d ő agytörzsi m e c h a n i z m u s o k s z e g é n y e s s z e n z o r o s integrációs színvona­ lával v a n n a k összefüggésben. így attól függenek*. vagy ezek figyelmen kívül hagyása.r gravitációval való s z e m b e s z á l l á s . e z e k r e m o z g á s v á l a s z t adni. D o w n . egyes b e s z é d z a v a r o k és n e h e z e n értelmezhető.t e s t m o z g á s o k finom b e á l l í t á s á n a k segítségével. 1977.e m o c i o n á l i s térben valósul m e g . h o g y a z o k a tanulási nehézségek. A k ü l ö n b ö z ő érzékleti c s a t o r n á k o n keresztül é r k e z ő inge­ rek e g y s é g b e szervezésének. a m e l y e k a s z e n z o r o s integráció elméletével igen k ö n n y e n h o z h a t ó k kap­ csolatba. A szenzoros integrációs diszfunkciók tünetei a hétköznapi életben leggyakrabban úgy je­ lennek m e g . Az i d e g r e n d s z e r interaktív egészleges m ű k ö d é s e oly m ó d o n is m e g v a l ó s u l . * Pribram (1986. M i n d e z z e l a poszturális és okuláris funkciók éretlensége j á r együtt. . m e l y n e k h a t á s a k é p p e n az integrációt feltételező funkciók elégtelenül fej­ lődnek. vagy é p p e n le­ gátolni. * A szenzoros integrációs elmélet jelenkori képviselői (I. . S i l b e r z a h n ( 1 9 8 2 ) feltéte­ lezi. a teljes személyiségükkel tanul­ nak. és szinte b e h o z h a t a t l a n h á t r á n y t j e l e n t e n e k az ú g y n e v e z e t t „fejlett" civilizáció. idézi Fisherés Murray. A gyerekek k é s ő b b . m e l y n e k k ö v e t k e z t é b e n viselkedésben m a g a s a b b aktivitási s z i n t e s figyelmi elterelhetőség j e l e n i k m e g . tapintási ingerlésekre. 1974. hogy a c s e c s e m ő veleszületetten r e n d e l k e z i k p e r c e p t u á l i s és m o t o r o s k o m p e t e n c i á v a l . m e l y e k kapcsolatát az elégtelen vesztibuláris feldolgozás­ sal Ayres ( 1 9 7 8 ) írta le n a g y s z á m ú gyerekvizsgálat alapján. az életfolyamatok dinamikájának leképezése m i n d olyan felvetések.és térészlelési deficitek. pl. a test tónusbeállításában. viszont l e g g y a k o r i b b kísérői a féltekei i n t e g r á c i ó z a v a r n a k és a fejlődési apraxiának. m e l y n e k a legközelebbi a kapcsolata az emocionalitással. Például a s z e n z o m o t o r o s k o r s z a k n e m megfelelő m é r t é k ű szervezettsége. 2. e g y e t é r t é s b e n m á s szerzőkkel ( d e Q u i r o s . S. l é n y e g é t t e k i n t v e n e m esik m e s s z i r e a s z e n z o r o s integráció ideájától. a fázisos és tónusos i z o m m o z g á s o k optimális eloszlásában jelentett nehézséget. A h e t v e n e s é v e k v é g é n e k fejlődéslélektani és kognitív pszichológiai e r e d m é n y e i t fel­ használva. a kialakulófélben lévő informáci­ ós t á r s a d a l o m k ö r ü l m é n y e i között.F e j l ő d é s i a p r a x i a . hogy a n e m kielégítő érzel­ mi k ö r n y e z e t b ő l fakadó p r o b l é m á k szintén m e g r a g a d h a t ó k a s z e n z o r o s integrációs folya­ mat d i s z f u n k c i o n a l i t á s á n a k szintjén. N é h á n y p é l d a : Ayres. ügyetlenség.Hallási és nyelvi deficitek. Stern e l m é l e t é b e n a perceptuális integráció fogalma. diffúz e m o c i o n á l i s problémák. Az ingerek. szokatlanul fel­ pörgetett vagy lelassult aktivitási szint. süketséggel és b i z o n y o s neurológiai rendelle­ nességekkel e g y ü t t j á r ó szenzoros integrációs m i n t á z a t k ü l ö n ö s e n s é r ü l é k e n n y é teheti az idegrendszert. a g y e r m e k fejlődése t ö b b területen v e s z é l y e z t e t e t t é válhat. a m e l y e k ö n m a g u k b a n szinte s o h a n e m for­ d u l n a k elő. hogy közben általuk is kontrollálva vannak. e g y m á s b a a l a k í t h a t ó s á g á n a k kérdése.Taktilis elhárítás.Vizuális forma. b i z o n y o s autisztikus k é p e k ) kísérnek. hogy m a ­ g a s a b b szintű (kérgi) szerveződései az a l a c s o n y a b b szintek (agytörzsi-kisagyi) tapasztala­ tainak integráltságából s z á r m a z n a k . . K o r a s z ü l ö t t e k n é l a szenzoros integráció színvonalának j a v u l á s a életfontosságú funk­ ciók stabilizálódását j e l e n t h e t i (Neal. a m e l y a c s e c s e m ő k igen korai k é p e s s é g é t j e l ö l i a g l o b á l i s é l m é n y s z e r v e z é s r e . A s z e n z o r o s integráció az i d e g r e n d s z e r k ü l ö n b ö z ő . között valósul m e g . m i n t z a v a r ó furcsaságok: b i z o n y o s m o z g á s o k r a .

h a n e m a szervesen hozzájuk tartozó m o z d u l a t o k b a n is. Általa valósulnak meg a testi kontaktu­ sok. H o g y a n jelenik m e g a vesztibuláris ingerlés a h é t k ö z n a p o k b a n ? Ayres s z e n z o r o s integ­ rációs eljárásának l e g h a n g s ú l y o s a b b e l e m e a sokoldalú vesztibuláris ingerlés. M i n t bőrérzéklet. annál n a g y o b b az élvezet. A r e n d s z e r k ü l ö n ö s e n a m o z g á s s e b e s s é g é n e k . E m i a t t a t e s t k é p és az é n t u d a t g e n e z i s é b e n a vesztibuláris r e n d s z e r m ű k ö d é s é n e k i n t a k t s á g a is d ö n t ő feltétel.). hogy segít a szervezetnek megállapítani. A térbeli orientációban. rendkívül é r z é k e n y e m o c i o n á l i s h a t á s o k r a . lábukat lógázzák. " (Schilder. m e l y e k a vesztibuláris apparátus i z g a l m á n a k jelzései. K i k a p ­ c s o l ó d á s u l a m a i k o r felnőttjei is síelnek havon és vízen. g ö r d e s z k á z ó fiatalok szubkultúrájában szintén sajátos szerepet kap a n y a k t ö r ő m u t a t v á n y o k k a l e g y m á s t túllicitáló vesztibuláris ingerke­ resés: a z u h a n á s é r z é s kontrolljának megtapasztalása feltehetően a s z o r o n g á s megfékezé­ sére tett kísérlet. i r á n y á n a k és a k a p c s o l ó d ó fejhelyzetnek a változásaira fogékony. A gravitáció l e g y ő z é s é n e k g o n d o l a t a nagy m ú l t r a tekinthet vissza az emberi­ ség t ö r t é n e t é b e n : a repülés vágya mellett k é p z e l e t ü n k e t m i n d i g is foglalkoztatták a szel­ lemvilág n e h é z k e d é s nélküli. d ö n t ő szerepük van. vidítják a gyerekeket. a m i k n e k végén leguggolnak. ráolvasásszerű szövegeikben. Az egyensúlyszervi m ű k ö d é s tudatba kerülése és a korai szexuális é l m é n y e k felelevenedésének kapcsolatára hívja fel a figyelmet a pszichoanalitikus Fenichel (1945. vigasztalják. m a g a s a n lakozó lényei. a m i k o r a nehézségi erő az egyik l e g n a g y o b b fizikai kihívás a fejlődő. sával szolgálja a c s e c s e m ő g r a v i t á c i ó v a l s z e m b e n i k ü z d e l m é t . S z á z a d o k o n keresztül játszott az e m b e r i s é g (a 19. A vesztibuláris r e n d s z e r m ű k ö d é s é n e k k ü l ö n ö s j e l e n t ő s é g e van a korai pszichés fejlő­ d é s b e n tekintettel arra. idézi Kul­ csár. H á t t é r é l m é n y jellegéről ezt írja Schilder: „ T e s t ü n k tartásával és m o z g á s á v a l kap­ csolatos benyomásaink képezik tapasztalataink folyamatos hátterét Valószínű. A taktilis ingerlés m i n d v é - 92 93 . a s z e m ü n k vagy a k ö r n y e z e t mozog-e. részt vesz a külső és belső közötti h a t á r k é p z é s kialakításában. hogy egy ilyen s z e n z o r o s szerv. 1988). a s z e m m o z g a t ó izmokból s z á r m a z ó és a látás útján nyert informá­ ciók ö s s z e g z é s é b ő l derül ki. Az e g y e d f e j l ő d é s b e n a taktilis ingerelhetőség után m á s o d i k l e g k o r á b b a n m e g j e l e n ő ér­ zékelés a m e g s z ü l e t é s idejére m á r m ű k ö d é s r e kész. F o r g á s . mint észlelési kiindulópontot. így az i z o m t ó n u s r a is gyakorolt hatásán keresztül m i n d e n észlelésben szerepet játszik. N a p j a i n k b a n a b ő r r u h á s . A vesztibuláris ingerlés előnyben részesítésének kitüntetett i d ő s z a k a az élet első 8 . összekulcsolt karjaikon hintáztatják őket. G o n d o l j u n k csak a k i c s i n y e k n e k szóló m o n d ó k á k r a : ősi vonásokat n e m c s a k i s m é t l ő d ő . a tartva levés bizton­ s á g á n a k d r á m a i elvesztése. sok e g y e n s ú l y s z e r v r e ható e l e m e t t a r t a l m a z n a k . A testhelyzet hirtelen változása. amelyek igen g a z d a g o k vesztibuláris é l m é ­ nyekben. g ö r k o r c s o l y á z ó . kezdetben magatehetetlen gyereknek. megnyugtatni őket. A taktilitás m á r a m é h e n belüli életben m ű k ö d ő k é p e s rendszerré válik. E n n e k későbbi alakulása során e g y e s egyensúlyszervi szen­ z á c i ó k h o z b ü n t e t ő másodjelentések fűződhetnek. S z o r o n g á s o s állapotokban'.Ayres n y o m á n megállapíthatjuk tehát. és a m e l y ö s z t ö n ö s és primitív típusú m o z g á s t vált ki. a tünetegyüttes r é s z e k é n t g y a k r a n m e g f i g y e l h e t ő szédülés. f ü g g ő á g y b a n . válogatás nélkül h a t ó gravitáció ellenében bízni a szó szoros é r t e l m é b e n „ m e g t a r t ó " e m ­ beri kapcsolatokban. funkciói k o m p l e x i ­ tásának szerepére a személyiség egészének alakulása szempontjából hívja fel a figyelmet. 1992a). h a n e m a felnőttek is) olyan játékokat. hogy a szenzoros integráció optimális m e g v a l ó ­ s u l á s á b a n az ősi érzékelési modalitások működési sajátosságainak. mely szerint a vesztibuláris r e n d s z e r a posztúrára. A vesztibuláris ingerlés része azoknak a technikáknak is. a m á r járni tudók nagy ö r ö m ü k e t lelik azokban a já­ tékdalokban. idézi G e r ő . vagy a h ó n u k alatt felemel­ ve jó magasra lendítik őket. mint erre Schilder (1933) felhívja a figyelmet. e g y e n s ú l y v e s z t é s . a m e l y e k által a k ö r n y e z e t és a m o z g á s b a n lévő test „ t é r k é p e " p o n t o ­ san és m e g b í z h a t ó a n r e n d e l k e z é s r e áll ( D u n n . és így válhat a vesztibuláris é r z é k e n y s é g sajátos tudattalan tartalmak kifejezőjévé. r i t m u s u k b a n találunk. vitorláznak. a m e l y n e k előtérbe h e l y e z é s e végigvonul a g y e r e k k o r o n . Az adekvát érintések i m m u n r e n d ­ szert s t i m u l á l ó hatását és az e n d o g é n opiátrendszer szociális aktiválásában való részvéte­ lét alapos kutatások támasztják alá. A tipegők. vagy r i n g a t ó z n a k h i n t a s z é k b e n . A vesztibu­ láris v é g k é s z ü l é k e k b ő l . l o v a g o l n a k . századot m e g e l ő z ő e n n e m c s a k a gye­ rekek. Szintén pszichoanalitikus n é z ő p o n t o t képvisel H e r m a n n n y o m á n Pető (1970. és az első életévben élénk reaktivitá- A taktilis ingerlés szerepe a szenzoros integrációban Az érintés a legősibb érzékelési m ó d . her­ cegi udvarokból a k ö z n é p h e z leszivárgott s z ó r a k o z á s b a n j e l e n t ő s szerepet kapott. leguggolás. és ez a tudás anyai m a g a t a r t á s u k n a k szerves. kitüntetetten a vesztibuláris és a taktilis m i n t á z a t o k n a k . a viselkedéskontroll funkciójában és a képzeleti te­ v é k e n y s é g b e n szintén e l h a n y a g o l h a t a t l a n j e l e n t ő s é g e van. népi gyermekdalok ritmusára altatják. m i k ö z b e n j o b b r a balra döntögetik. önkéntelenül megjelenő e l e m e . szökdécselés a legtöbb népi j á t é k b a n . és kissé rejtettebb formában a felnőttkorban is fellelhető. 1990). az egész élet során az intimitás l e t é t e m é n y e s e . nyugtatják. a kidobottság érzése az archaikus s z ü l ő k é p félelmetes vonása­ ival kerülhet összefüggésbe.1 0 A vesztibuláris ingerlés szerepe a szenzoros integrációban és az. M i n d e z abban az életkorban. M e g s z ü l e t é s k o r az érintési ingerek integrációja a korai keresőreflexben figyelhető m e g . 1933. a korai tanulás bázisa. A kognitív és m o t o r o s fejlődésben be­ töltött a l a p v e t ő s z e r e p é t a fejlődéslélektan is kiemeli. a m e l y e k e t régtől fogva a világ m i n d e n részén lényegileg h a s o n l ó m ó ­ don j á t s z a n a k a g y e r e k e k . hogy a fejünk. hogy a k ü l ö n b ö z ő érzék­ szervi ingerek t e s t m o z g á s o k k a l vagy környezeti faktorokkal kapcsolatosak-e. Kulcsár összefoglalója ( 1 9 9 2 b ) a vesztibuláris rendszer fejlődésének. megfordulnak velük. fél lábon ugrálás. T e r m é s z e t e s e n a bizalom próbája is: a könyörtelen. 2. a m i k o r az újszü­ lött arcának finom érintésére az inger irányába fordítja a fejét. a m e l y n e k érzékletei c s u p á n félig tudatosak. amelyekkel az anyák hatásosan k é p e s e k g y e r m e k ü k rossz közérzetét befolyásolni. arra épülő funkciókban éve. Minél erőteljesebb az inger. aki az egyensúlyfunkciót. o. A felnőttek a m o n d ó k á k . A z o k a j á t é k o k . l á t o g a t n a k e g y r e rafináltabb v i d á m p a r k o k a t . M i n d e b b ő l m o s t azt az összefüggést ragadjuk ki. a korai felettes­ én előfutárok között tartja s z á m o n . olyan é r z e t e k e t kelt.

hogy a valóság é r z é k e l é s é n e k m e g b í z h a t ó s á g á t a tapintás adja. gátlására. adaptálását az O k t a t á s k u t a t ó Intézet­ ben Bálint M á r i a ( 1 9 8 7 ) vezetésével végezték el. A SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA GYAKORLATA A diagnosztikus folyamat Ayres és m u n k a c s o p o r t j a . szí­ vesen elfogadják. K ü l ö n ö s e n h a n g s ú l y o s lehet ez a hiperaktív és figyelmi r e n d e l l e n e s s é g e k e t is m u t a t ó g y e r e k e k körében.9 éves. m á i g ki n e m hevert s t r e s s z h e l y z e t e t . hogy a k i s g y e r e k k o r j á t é k a i b a n .. A k ö z i s m e r t H a r l o w . Kizárólag a nagy intenzitá­ sú i n g e r e k e t veszik t u d o m á s u l az ilyen gyerekek. m i n t e g y rej­ tett n e u r o p s z i c h o l ó g i a i tréningként.t ő l . hajvágástól. R i t k á b b a n m e g f i g y e l h e t ő tünet a taktilis ingerelhetetlenség. nagy h a n g s ú l y t k a p n a k a ta­ pintási ingerlések. o l y a n t á v o l s á g o t t a r t a n a k .gig hozzájárul a szervezet teljes neurális integrációjához.s i m o g a t ó m o z d u l a t a i t ó l .szomatoszenzoros percepció. a gyerekekkel j á t s z a n a k . K ü l ö n b e n az uram m i n d i g rosszul viselte ha va­ laki m e g é r i n t e t t e . . rettegnek a hajmosástól. sok m i n d e n t elviselt. 1991) a p r a x i s 95 * Köszönöm Molnár Magdának.. A h é t k ö z n a p i élet során n e h é z felismerni j e l e n t ő s é g é t . . . o. A s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó s zavarokkal j e l l e m e z h e t ő g y e r e k e k n é l g y a k o r i a taktilis rend­ szer diszfunkcionális m ű k ö d é s e . 2 0 0 1 . 2 6 5 . a z a hely. o . A 17 a l t e s z t b ő l álló S o u t h e r n C a l i f o r n i a S e n s o r y I n t e g r a t i o n T e s t s ( D é l . azt ö r ö k időkre könyörtelenül elküldte a bús fenébe. ami­ kor valaki egy pillanatra az u r a m vállára tette a kezét. A taktilis é l m é n y e k k ü l ö n ö s e n szub­ jektív színezetűek. Ayres. félt a k e z e m t ő l de m o s t a t e n y e r e m b e fúrta az arcát és úgy m a r a d t . hogy m e n n y i r e k e d v e ­ lik a k i s g y e r m e k e k a szinte f á j d a l o m h a t á r o n lévő c s i k l a n d o z á s t és c s i p k e d é s t (pl. Kidolgoz. h o m o k b a n .K a l i f o r n i a i S z e n z o r o s Integrációs T e s z t e k . 1980). A z o k a g y e r e k e k . akik e l s ő s o r b a n látás útján t á j é k o z ó d n a k . fejlődéstanilag újabb keletű l e m n i s z k á l i s részvétel a s z o m a t o s z e n z o r o s ingerek finom differenciálására ad lehe­ tőséget (Ayres. . hogy erre felhívta a figyelmemet. Azoktól azonban. v a l a h á n y s z o r simogat­ ni a k a r t a m az u r a m m i n d i g elkapta a fejét az én s i m o g a t á s o m t ó l . esetleg különösen sok érintési ingert várhatnak el.d e p r i v á c i ó s kísérletekből kiderült. ilyen irányú tapasztalatainknak n e m is v a g y u n k teljes t u d a t á b a n . b e m u t a t k o z n i sem szeretett. szerencsés esetben a z o n b a n k é p e s e k v a g y u n k az ilyen p e r c e p c i ó k ak­ tív gátlására. . E z e k n e k egy része standardizált tesztek e g y r e b ő v ü l ő repertoárja. a z o n b a n a n n a k k i e m e l é s e . . m e r t igen rejtett t e r m é s z e t ű . . . Az érzelmi fejlődés neurológiai s z u b s z t r á t u m á n a k i n t e g r á c i ó j á h o z szorosan h o z z á t a r t o z i k tehát a taktilitás. h o g y a k é s ő b b i stresszkezelési k é p e s s é g n a g y b a n függ a kora g y e r m e k k o r optimális tapintási i n g e r m e n y nyiségétől.SCSIT) 1972-ben jelent m e g először. és n e m az inger térbeli és időbeli m i n t á z a t a lesz a d ö n t ő . E l n e v e z é s é b e n is n a g y o b b h a n g s ú l y t helyez az 1989-ben megjelent Sensory Integration a n d P r a x i s T e s t s ( S z e n z o r o s I n t e g r á c i ó s és P r a x i s T e s z t . az anyai viselkedés részét k é p e z ő „ h a n d l i n g " . a közelségről való kényszerű l e m o n d á s a az i s m e r ő s ségről. . A teszt-sorozat e g y e s tételei h á r o m fő terület köré c s o p o r t o s u l n a k : .SIPT. de ez neki m a g a a ha­ lál volt. Kezet s e m fogott az u r a m senkivel. ahol az összes. elvörö­ södött és k i p e n d e r ü l t és m e n e k ü l t . 94 . G o n d o l j u n k csak az a r c s i m o g a t ó . sorsa. N e m lehet véletlen. 13. E z e k n e k a gyerekek­ nek a szimbiózis iránti v á g y a kritikus. Vita nuova c í m ű r e g é n y é b e n * a felesége alakja m ö g é bújva vall k ü l ö n ö s érintési é l m é n y e i r ő l . 1972). jó ideig tartott a m í g összeszedte m a g á t a m i k o r valaki m e g l a p o g a t t a a hátát. É r t h e t ő . A r u h a viseléséből s z á r m a z ó taktilis ingerület m i n d e n k i idegrend­ szerébe b e á r a m l i k . és ha ez s e m segített d ü h ö s e n k á r o m k o d o t t . vizsgálati eljárásokat is kidolgozott. H a z á n k b a n j e l e n l e g ez a l e g i s m e r t e b b tesztkészlet. K i s g y e r m e k k o r b a n m i n d e z k ü l ö n ö s e n ne­ hézzé teszi a „ m e g f o g h a t ó " valóság elkülönítését a fantáziától. valódiságról való l e m o n d á s s a l jár együtt. és szélsőséges e s e t e k b e n még a simogatás elől is elugranak. . B o h u m i l Hrabalról köz­ ismert. az a n y a g o n d o z ó . . h o g y a gyer­ meki oldalon fontos t é n y e z ő a kapott ingerek integrációjának képessége.t a r t ó . a m e l y a v é d e l e m r e és t ú l é l é s r e b e r e n d e z k e d e t t v á l a s z r e n d s z e r c s ö k k e n t gátlását j e l e n t i . a taktilis ingereket feldolgozó. azóta javított válto­ zata is n a p v i l á g o t látott (Ayres. Rotter ( 1 9 4 6 ) k i e m e l i . esetleg t á m a d á s r a kerülhet sor. tanulási n e h é z s é g e k e t m u t a t ó g y e r e k e k k ö r é b e n . mert n e m tudott tanulni. hogy s z á m u k r a egy tapintási inger elsősorban a kellemes vagy k e l l e m e t l e n m i n ő s é g alap­ j á n ítéltetik m e g . az osztály r é m e és bajkeverő" (Hrabal. Ha a taktilis ingerlés az ősibb spinotalmikus pályarendszert h o z z a m ű k ö d é s b e . mert irtózott a kézszorítástól és ha ez h a v o n t a egyszer véletlenül mégis megtörtént az u r a m h á t b o r z o n g a t ó a n felüvöltött és rázta a k e z é t . a k k o r elsősorban e m o c i o n á l i s j e l l e g ű válaszadásra. " (Hrabal. aki s z á m á r a az iskola „ . p á r h u z a m o s a n a s z e n z o r o s integrációs terápia elméleti hátteré­ nek k i m u n k á l á s á v a l .) Feltételezhető. akiket biztonsággal szerethetnek. nem nyújtotta a kezét.. E z e k a g y e r e k e k n e m szeretnek m e z í t l á b sétálni fűben. regényeinek vissza­ térő fordulatai rendkívül tanulságosak a szenzoros integrációs elmélettel foglalkozó szakember számára. " átélte. amely l e h e t e t l e n n é teszi a k ö z v e t l e n é r i n t k e z é s e n a l a p u l ó érzékelést. Hrabal alakja. a k i k n e k ezzel p á r h u z a m o s a n c s ö k k e n t a fájdalomérzékelésük is. ami m e g v é d az ö r ö k ö s válaszadás és e m o c i o n á l i s állásfoglalás k é n y s z e r é t ő l . ) . ujjkiszámoló m o n d ó k á k n a g y s z á m á ­ ra és változatosságára. . A taktilisan v é d e k e z ő g y e r e k e k a z o n b a n e b b e n a v o n a t k o z á s b a n túlstimuláltak. hogy „egy volt enfant terrible. hogy m e g é r t h e s s ü k a kultúra szerepét az e m b e ­ riség ősrégi tapasztalatainak átadásában. és arra a nehezen é r t e l m e z h e t ő tapasztalatra. „. m á s része strukturált klinikai megfigyelések r e n d s z e r e .: Csip-csip c s ó k a ) ! Újabb adalék ez a h h o z . Ma éjjel az u r a m a t e n y e r e m b e hajtotta az a r c á t . Ayres n e v é h e z fűződik. . de el is hasalt. . .. főleg 6 . félelemre. a m e l y e k e t a felnőttek. Az anyai oldal ingerlési sajátosságainak leírásá­ val t ö b b s z ö r t a l á l k o z h a t u n k a s z a k i r o d a l o m b a n .vizuális p e r c e p c i ó . hogy a s z i m p t ó m a o k a az i d e g r e n d s z e r olyan m ű k ö d é s z a v a r a . az én u r a m ki n e m állhatta.m o t o r o s teljesítmények. visszahúzódásra. ít t ö b b évtizedes klinikai a l k a l m a z á s és kutatás e l ő z t e m e g . aki bukdácsolt.f é l e a n y a . Ha a z o n b a n m ó d nyílik e n n e k a re­ a k c i ó m ó d n a k a felülírására. és ez l e h e t e t l e n n é teszi az elmélyült explorációt. 1999. és aki hozzáért. az u r a m lesütötte a szemét.

fejlődési e l m a r a d á s s a l k ü z d ő c s e c s e m ő k r e g o n d o l n a k . illetve a zavart fejlődésnek. hogy a t e s z t e r e d m é n y e k csak egyfajta adat­ forrást j e l e n t e n e k .b ő l n é h á n y szubtesztet . hogy a kli­ nikai megfigyeléseket. a ver­ bális p a r a n c s praxis kivételével. a g y e r m e k saját ritmusai. m e l y e k a gyereket képessé teszik testének optimá­ lis. E z e k : építési praxis.kihagytak.e r e d m é n y e k alapján n e m h a t á r o z h a t ó m e g . á m n e m h a t á r o z t a m e g á t l a g o s n a k t e k i n t h e t ő k i v á l t h a t ó s á g u k m é r t é k é t . E szimptómák számos m e g n y i l v á n u l á s a olyan természetű. Itt a s z a b á l y o z á s i r e n d e l l e n e s s é g e k k e l . a m e l y e k k i v o n h a t a t l a n o k öszszeíüggéseikből. M i n d e n életmegnyilván u l á s u n k n a k van m o z g á s o s e l e m e . a m e l y a veszélyeztetett g y e r e k e k a z o n o s í t á s a k o r előáll. a gyors unilaterális és bilaterális k é z m o z g á s o k n a k .n e u r o pszichológiai g y o r s t e s z t n e k . Ayres a S I P T k é z i k ö n y v é b e n ismét aláhúzza. hogy a beszédben elmaradott gyerekeket ne érje k o m o l y hátrány. D e G a n g i és G r e e n s p a n . D i a g n o s z t i k u s k a t e g ó r i á k a t felkínál u g y a n a szenzoros integráció e l m é l e t e . m e n n y e z e t r ő l leló- 96 97 . A d i a g n o s z t i k u s folyamat befejezéseként az összegyűlt a d a t o k e l r e n d e z é s e és é r t e l m e ­ zése során e l e m e z n i lehet a szenzoros integráció zavarait és a k o m p e n z á c i ó lehetőségeit. m i n d . A TSI-ben arra t e s z n e k kísérletet. A t e r á p i á b a n a r é s z t v e v ő k szabadon kísérletezhetnek a r e n d e l k e z é s r e ál­ ló e s z k ö z ö k k e l : billenő hintákkal. A tesztek l e g n a g y o b b részét. a c s e c s e m ő és k i s g y e r m e k i n g e r e l h e t ő s é g é n e k és m e g n y u g t a t h a t ó s á g á n a k egye­ di ismertetőjegyei. t ó n u s o s labirintusref­ lex (TLR). ám tekintettel arra. a s z e n z o m o t o r o s fejlődés e g y é n i vonásai. k i e g é s z í t v e a Schilder-féle karnyújtás-teszttel ( A r m E x t e n s i o n Test. A klinikai megfigyelési s z e m p o n t o k mellett n é l k ü l ö z h e t e t l e n e k az a n a m n e s z t i k u s ada­ tok. a k a p c s o l ó d ó ép és sérült funkciók miatt a súlyossá­ gi fokban j e l e n t ő s eltérések lehetnek. hogy kutatási c é l o k r a is a l k a l m a z h a t ó legyen. úgy d o l g o z t á k ki. a gesztikuláció m i n d olyan é r z e l e m m e l átitatott m o z g á s o k . v a l a m i n t a vesztibuláris r e n d s z e r intaktságának j e l z ő j e k é n t a p o s z t r o t á t o r o s nisztagmus-teszt ( S o u t h e r n California Postrotatory N y s t a g m u s Test. az egyéni profil analízise n a g y o b b h a n g s ú l y t k a p a terápia m e g k e z d é s e k o r . hogy a r e n d e l k e z é s r e álló e s z k ö z ö k k e l n e h e z e n m e r ­ h e t ő . A S C S I T .a p o s z t u r á l i s (testhelyzeti) kontrollt. a test i z o m t ó n u s á n a k v á l t o z é k o n y s á g a . A t e r h e s s é g és születés érzelmi és testi sajátosságai.a m e l y e k n e m voltak elég m e g b í z h a t ó a k . h a z á n k b a n r é g ó t a h i á n y z ó g y e r m e k . h o g y klinikai j e l e n t ő s é g ű e k a s z e n z o r o s integráció s z e m p o n t j á b ó l veszé­ lyeztetett g y e r e k e k e s e t é b e n . mely m a g á b a foglalja a nyak. Az a s z i m m e t r i k u s tónusos nyaki reakció k ü l ö n ö s e n balra forduláskor ér­ zékeny m u t a t ó j a az e g é s z s é g e s . hogy e z e k a reflexek a fejlődő g y e r e k e k n é l . é r v é n y e s p o n t o z ó skálákkal helyettesítsék be. E z é r t a teszt úgy készült. C s u p á n a S I P T . 1996) azt találtuk. n i n c s e n kellő é r z é k e n y s é g ű m u t a t ó j u k a jelzett életkorban. E n n e k megfelelően a T S I h á r o m .TSFI. h o g y e z e k a r e f l e x m u t a t ó k e l t é r ő mintázat alapján u g y a n . jól h a s z n o s í t h a ­ t ó része lehet e g y k é s ő b b ö s s z e á l l í t a n d ó . Ezért s z ü k s é g e s a t e s z t e r e d m é n y e k e t n é h á n y klinikai megfigyeléssel e g y ü t t a l k a l m a z n i . s z i m m e t r i k u s t ó n u s o s nyaki r e a k c i ó (STNR). így megítélésük nagy körültekintést igényel. S z e n z o r o s I n t e g r á c i ó s T e s z t . s z e n z o r o s integráció szempontjából fontos területet vizsgál: . E z e n reflexek aktivitásának foka a m a g a s a b b szintű poszturális m e c h a n i z m u s o k érett­ ségétől és integráltságától függ. azoktól. a m e l y e k az e m o c i o n á l i s stabilitás és a jól szervezett tanulási vi­ s e l k e d é s f e j l ő d é s é n e k s z e n z o r o s funkcióbeli alapjait leírnák. m e l y e k e t Ayres olyan fontosnak tart a d i a g n ó z i s m é r l e g e l é s é b e n . C s e c s e m ő k és kisgyerekek s z á m á r a készült a T e s t of Sensory F u n c t i o n s in Infants (Csecse­ m ő k o r i S z e n z o r o s F u n k c i ó k Tesztje . e h h e z a teszt a l k a l m a z ó j á n a k szakmai ítélete e l e n g e d h e t e t l e n .és kar­ m o z g á s o k n a k van j e l e n t ő s szerepe. hogy k o m p l e x képet alkothassunk a gyerek szenzoros integrációjának mintázatáról. h o g y a p r o b l é m á k igen diffúzak. Az Ayres által javasolt reflexprofil a k ö v e t k e z ő e l e m e k b ő l áll: a s z i m m e t r i k u s t ó n u s o s nyaki r e a k c i ó (ATNR). A s z e n z o r o s integrációs diszfunkciót m u t a t ó gyerekek m i n é l k o r a i b b a z o n o s í t á s a és te­ rápiájuk m i n é l fiatalabb életkorban való m e g k e z d é s e é r d e k é b e n 3-5 éves korú ó v o d á s o k s z á m á r a s z e r k e s z t e t t é k a D e G a n g i .TSI. amit a g y e r m e k fejlődésével k a p c s o l a t o s a d a t o k k a l és klinikai megfi­ gyeléssel kell kiegészíteni a d i a g n ó z i s kialakítása és a kezeléssel k a p c s o l a t o s s z e m p o n t o k m é r l e g e l é s e előtt.B e r k T e s t of S e n s o r y I n t e g r a t i o n ( D e G a n g i és Berk. m e l y e k n e k történetét az édesanyja a saját é r t e l m e z é s e szerint m o n d j a el. h a látszólag m o z d u l a t l a n o k v a g y u n k . h o g y csak csekély m é r t é k b e n igényel­ j e n e k nyelvi készségeket. óriás g u m i l a b d á v a l . de az életkorral p á r h u z a m o s a n fokozatosan c s ö k k e n ő kiváltható­ ságot m u t a t n a k . s z á m o k b a n k e v é s s é kifejezhető. h o g y a szen­ zoros diszfunkciós vagy diszpraxiás g y e r m e k s z á m á r a milyen h o z a m a lehet a terápiának. A terápiás folyamat sajátosságai A szenzoros integrációs terápia nyelve a b e s z é d mellett a m o z g á s . A standardizált tesztek csak korlátozott lehetőséget nyújtanak arra. -a bilaterális motoros integrációt. életkori átlaghoz n e m e g y é r t e l m ű e n viszonyítható. sorrendiség praxis és orális praxis. játékai. a törzs és a felső v é g t a g o k stabilizálásához szükséges antigravitációs p o s z t u r á k vizsgálatát. a u t o m a t i k u s e g y e n s ú l y b a n tartására a térben. 1989). . vagy túl n e h é z k e s volt a felvételük . k ö z ö t t ü k k i e m e l t e n a primitív poszturális reflexek vizsgálatával. A s z e r z ő k szerint a s z e n z o r o s integrációs funkcióknak. Ayres a primitív reflexek. a m i m i k a . de k ü l ö n ö s e n az a s z i m m e t r i k u s t ó n u s o s n y a k i r e a k c i ó és a t ó n u s o s labirintusreflex é l é n k j e l e n l é t é t a s z e n z o r o s integráció alacsony színvonalával találta összefüggőnek. SCPNT) felvételével.funkciójára. AET) és az antagonista i z m o k k o k o n t r a k c i ó j á n a k vizsgálatával. forgó hengerrel. amelyben a z aszimmetrikus tónusos nyaki reakció négykézláb h e l y z e t b e n t ö r t é n ő felvétele a d ö n t ő tétel. és m i n t ilyen. a m e l y r ő l a szer­ zők feltételezik. amelyben a testközépvonal átlépésének. O l y a n szenzo­ ros f o l y a m a t o k és reaktivitásfajták vizsgálata került e b b e a tesztkészletbe.m i n d a l a p v e t ő felvilágosítással szolgálnak. 1983) e l n e v e z é s ű tesztkészletet. k o r a s z ü l ö t t s é g g e l . N é g y új. praxist vizsgáló tételt d o l g o z t a k ki.a reflexintegrációt. k ü l ö n ö s e n a vesztibuláris h á t t e r ű e k n e k . majd k é s ő b b a felnőtteknél is e n y h e fokban m i n d i g m e g ­ t a l á l h a t ó k . Saját v i z s g á l a t u n k b a n ( S z v a t k ó . miszerint n i n c s e n e k o l y a n objektív krité­ r i u m o k és fejlődési adatok. A testhelyzettel k a p c s o l a t o s adaptáció. ver­ bális p a r a n c s praxis. Jelezte. és az e g y m á s t ó l független törzs. m é g a k k o r is. és k i e m e l i k azt a nehézséget. főként a felnőttkori a p r a x i á k kutatásának e r e d m é n y e i alapján.

valamint a terápia m ű h e l y m u n k á j á n a k rész­ leteivel. a f ü g g ő v á l t o z ó k és a statisztikai m ó d s z e r e k összetettsége tekintetében l e n y ű g ö z ő k . a rendszer-el­ mélet. r e d u k c i o n i s t á n a k tartja. 1992/1996. r e p ü l h e t n e k . az ö s s z e ü t k ö z é s e k a testi ügyesség. 1984. S ha a megjelenítésre a l k a l m a s színpad kész. Ha e z e k e t a m o z g á ­ sokat k é p e s e k a saját a k a r a t u k b ó l s z á r m a z ó n a k m e g é l n i . a t e r a p e u t a fel­ adata. A m o d e r n fizika. egy hálóban ringatózik. 2001). a m e l y e k az e g y é n s z ü k s é g l e t e i r e szabottak. k e z d e m é n y e z z e . a k á r átmenetileg is. ötletet kér. . ö r ö m t e l i k . 1999). a szigorú szabályok kialakítása és m e g h a l a d á s a e z e k a z o k a l e g g y a k o r i b b szereplők. n e m v o n a k o d i k testileg is j e l e n lenni a g y e r m e k terében. pörög. g y a k o r l a t o t k í v á n ó m o z g á s s o r birtokába j u s s o n . hogy milyen terápiás szaktudás- * Egyes országokban a foglalkoztató terapeuták. Ezek a g y e r e k e k a felnőttektől l e g g y a k r a b b a n a testi épséget v é d e n d ő ésszerű tiltásokat (Vigyázz m a g a d r a ! Ne m á s s z fel! Ne ugorj le! L a s s a b b a n ! ) hallanak. 1994/1996. A terapeutára vár az a feladat. a m i k o r a gyerek ú g y tud egy szá­ m á r a v o n z ó . o„ idézi Kiss. partner.gó hálóval. E két szélső p o n t o t képviselő kritikai m e g k ö z e l í t é s felvázolásával az volt a s z á n d é k o m . hogy egyfajta ügyességet. A terápiás folyamat l e g h a t é k o n y a b b e l e m e a játék. t o v á b b g o n d o l á s r a ö s z t ö n ö z n e k . a m e l y a mesék. m e g j e l e n é s ü k n e m erőltethető. magától é r t e t ő d ő e n a d ó d i k egyfajta h u l l á m z á s a sza­ bad és a strukturált h e l y z e t e k között. g y a k r a n archetipikus s z i m b ó l u m o k k é n t t ű n n e k elénk. é p p e n a l e g h a t á s o s a b b ö n s z e r v e z é s t biztosító. személy­ központú p s z i c h o t e r á p i á s irányzat s z á m á r a napjainkban a s z e n z o r o s integrációs terápia el­ gondolásai b i z o n y o s p o n t o k o n v i s s z a k ö s z ö n n e k .e r ő s í t ő . hogy a h u m a n i s z t i k u s . E b b ő l a n é h á n y m o n d a t b ó l is j ó l m e g r a g a d h a t ó . ahol nincsen jól körülhatárolva. a k o n s t r u k t i v i z m u s és a k á o s z e l m é l e t azok a források. k ü l ö n ö s e n a testi-lelki k ö l c s ö n ö s függést tekintetbe v e n n i . a m i k o r szükséges. É r e t t e b b é s integráltabb m o z g á s o k n e m taníthatók. szédítő i r a m b a n lendül egyik j á t é k r ó l a másikra. v é k o n y p a l l ó n k ü l ö n b ö z ő n e h e z í t é s e k k e l v é g i g m e n n i . Itt kell r ö v i d e n említést t e n n ü n k a n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m b a n jó n é h á n y éve megjele­ nő kritikai v i s s z h a n g r ó l . Az ügyetlen. H o e h n és B a u m e i s t e r . Itt le­ hetünk s p o n t á n o k .fontos „ t u d á s o k " . . a m i a terápia l e g h a t é k o n y a b b e l e m e . . hogy a s z e n z o r o s diszfunkcióval k ü z d ő egyén s z á m á r a nem magától értetődően adottak ezek a lehetőségek: h o g y a n lehet­ ne k é p e s valaki. gépiesnek. billeghetnek. kísér­ je. t á m o g a s s a . A m e g k a p a s z k o d á s aktív és passzív változatait az „itt és m o s t " é l m é n y s z i n t t ő l a rég­ múlt történetével e g y ü t t lehet a terapeutával k ö z ö s e n átélni. a n n a k é r d e k é b e n . B u n d y (1991a) felhívja a figyelmet arra. S o k e s e t b e n ( J e n k i n s és Sells. A j á t é k h o z tér szükséges. A s z e n z o r o s integrációs terápiában résztvevő gyerek hintázik. Ha gyerek és felnőtt együtt játszik. és sem a terápiás közeg. s z á m u k r a ott n e m t e r e m sza­ b a d s á g . korai f á j d a l o m é l m é n y e k . a m e l y az e m b e r i fantázia és j á t é k te­ re. legyen az b á r m e l y életkorú is. P s z i c h é s e n p e d i g az én és n e m én hatá­ rán e l h e l y e z k e d ő „potenciális t é r " (Winnicott. hogy a felnőttől útmutatást. S z á m u n k ­ ra l e g l é n y e g e s e b b m o n d a n i v a l ó j a a terapeuta feladatainak definiálása: „ . a z e z r e d f o r d u l ó e m b e r e s z á m á r a m e g k e r ü l h e t e t l e n forrásból m e r í t v e kitágítja. ahol é p p e n a n n y i kihívás. melyben ott v a n n a k a n e m e g y s z e r veszélyes j á t é k e s z k ö z ö k . és a függöny b á r m i k o r leereszthető. míg egy-egy újabb készség biztos tulajdonosa n e m lesz. a n a g y l a b d á t ritmi­ kusan a földhöz pattintani. hogy a kritikák hátterében álló kutatások a felhasznált erőfor­ rások. hogy kliensét. a m e l y a szenzoros integrációs terápia h a t é k o n y s á g á t vitatja. a m e l y e k v á l t o z a t o s j e l m e z e k b e n . E l é g e d e t l e n a terápia „funkcionalista. amit h o m á l y o s a n m á r úgyis sejtettek: a játszótér. hogy rátaláljanak a z o k r a az ősi m o z g á s m i n ­ tákra. csetlő-botló. és „holisztikus szenzoros e g y e n s ú l y " elnevezéssel a s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó s t e r á p i á k s o k i r á n y ú kiterjesztését kísérli m e g G e l a B r ü g g e b o r s (Brüggebors. Ebben a kényszerítő vonásoktól m e n t e s „mint­ h a " h e l y z e t b e n lehet a „mivel j á t s z a n i " k é r d é s e helyett a „mit j á t s z a n i " kérdését feltenni. egyensúlyozik. . de megélhetjük a félelmet és a rettegést is. örömteli testi aktivitások is. kreativitásra m ó d o t adó tágassággal bíró tér. és n é h á n y . csendben van. 98 99 . a k ö z ö n s é g m e g ­ b í z h a t ó a n é r d e k l ő d ő . amellyel m é g m e g t u d u n k birkózni. aki k é p e s támaszt nyújta­ ni a szó e l s ő d l e g e s é r t e l m é b e n is. . h o g y a kliens ö n s z a b á l y o z á s á t aktiválja. a m e l y e k segítségével h a t é k o n y a b b a n tudják uralni testüket a térben. t á m o g a s s a a z o n a felfedező úton. ám feltűnően a d ó s a k az esetismertetésekkel. g ö r d e s z k á v a l . A kí­ vülállók ezt t a p a s z t a l v a m e g szokták j e g y e z n i : „ U g y a n . az anyától való elszakadás problematikája. de m é g ismeretlen t e v é k e n y s é g e t m e g p r ó b á l n i . s k ö z b e n olyan világot te­ r e m t h e t n e k . K u p o r o g h a t ­ nak m a g z a t i p ó z b a n . a l e g ő s i b b t e s t h e l y z e t e k k e l k a p c s o l a t o s a k (Ayres 1972). veszély vár ránk. 1989. hogy é r z é k e l t e s s e m : a s z e n z o r o s integrációs terápia elfogadottsága igen e l l e n t m o n d á s o s . Erőfeszítéseket végez. kísérelje m e g a kliens egészlegességét m e g r a g a d n i . kísérelje m e g a kliens v i s e l k e d é s é n e k é r t e l m é t m i n t önszabá­ lyozási m e c h a n i z m u s t m e g r a g a d n i " ( B r ü g g e b o r s . a f e l e g y e n e s e d é s n e h é z s é g e i . az e r ő fitogtatása miatt. álmodozik. lehet a l e g k e v é s b é lényeges a játszás ered­ m é n y e s z e m b e n a j á t é k é l m é n y f o l y a m á v a l .1 9 3 . a m e l y e k r ő l b i z o n y le lehet es­ ni. legfeljebb e l ő c s a l o g a t h a t o k olyan ingerhelyzetek felkínálásával. 1994) e g y é r t e l m ű e n b e b i z o n y o s o d i k . ami é r d e m i b b . gazdagítani igyekszik az eredeti Ayres-féle szemléletet. b i z o n y o s ingerektől m e g r e t t e n ő vagy a v é g k i m e r ü l é s i g n y u g h a t a t l a n g y e r e k j á t é k á b a n fantázia és m o z g á s a s p e k t u s a i n a k e g y s é g e n e h e z e n valósulhat m e g . k e z d ő d h e t az e l ő a d á s : felbuk­ k a n h a t n a k a színen a konfliktusok. . felfüggeszteni a valóság kereteit. A hintát önállóan hajtani. idézi Kiss. újat akarók. k í s é r j e . a m e l y e k m e g g y ő z i k őket arról. Öszszefoglalóan k i m o n d h a t ó . itt lehet m i n d e n n é l fontosabb a saját m o t i v á c i ó n k . a m e l y a m e g n e h e z í t e t t k ö r ü l m é n y e k között keresi az é p p e n e l é g s é g e s kihívást t a r t a l m a z ó . Fizikálisan egy biztonságos. m e g n y í l i k az út a t o v á b b i strukturálódás felé. a n n a k é r d e k é b e n . e g y b e n é n . de nem is elviselhetetlen szorongással kísért j á t é k h e l y z e t e t . hiszen itt csak j á t s z a n a k ! " De ép­ pen ez az a m o m e n t u m . hogy valójában s z e n z o r o s integrációs tréning h a t á s v i z s g á l a t a történt. * M á s k i i n d u l ó p o n t ú kritikát gyakorol. vagy é p p e n ellenkezőleg. Az e r e d m é n y e k értékelése sem egyértelmű. és a legősibb ingerfajtákkal. ha m i n d u n t a l a n azt tapasztalja. A m e g s z ü l e t é s traumái. u n a l o m i g ismétel. biológiai-neurofiziológiai" megközelítésével. a levont következteté­ sek k o m o l y m é r t é k b e n függnek egyes gazdasági s z e m p o n t o k t ó l .112 és 1 9 2 . A terapeuta a j á t é k b a n b i z t o n s á g o t nyújtó résztvevő. . a gördeszkát pont a k k o r megállítani. 1994/96. p ö r ö g h e t n e k . s e m a p s z i c h o t e r á p i á b a n j á r t a s te­ rapeuta n e m volt adott. D e n s e m és m t s a i . vagy k é p e s elfogadni. vagy ergoterapeuták által vezetett szenzoros integrációs te­ rápiát a társadalombiztosítás támogatja. é r d e k e s j á t é k e s z k ö z ö k k e l felsze­ relt. Ez utóbbira példa. n e m u n a l m a s . 2 0 0 1 ) . " . hogy n e m k é p e s azt h a t é k o n y a n kezelni. a fantázia b i r o d a l m á h o z igen közel eső. A z o k b a n a h e l y z e t e k b e n . a t o r n a t e r e m n e m az ő világuk. a m e l y e k b ő l merít.

N a g y r é s z t e n n e k k ö s z ö n h e t ő . A h e l y z e t á t k e r e t e z é s e . . M á s i k o k a k a p c s o l a t o s azzal. t o v á b b á a m e g k é s e t t b e s z é d f e j l ő d é s ű . csak a k k o r lehet e r e d m é n y e s .H i p e r a k t í v g y e r e k e k k o m p l e x terápiájának r é s z e k é n t a k k o r a l e g e r e d m é n y e s e b b . az e g y m a ­ gában m i n d e n bajt m e g o l d a n i tudás igényével. 1979). 1990). a fővá­ rosban és v i d é k e n egyaránt.K o r a s z ü l ö t t e k inkubátorbeli k ö r n y e z e t é n e k k i a l a k í t á s a k o r és korai fejlesztésében a s z e n z o r o s integrációs elmélet a l k a l m a z á s a lényegesen g y o r s a b b adaptációt tett lehe­ tővé (Neal. h o g y m e n n y i r e érzi sa­ játjának a k ö z ö s felelősségi körben hozott elhatározásokat! A konzultáció célja. hogy a b e a v a t k o z á s k ö z ö s e n kialakított formáit ő fog­ ja majd a l k a l m a z n i . a „ m i n d e n r e j ó " elve alapján használják fel. 1995). akár szülővel konzultálunk. ha tíz éven aluli életkorban használják (Bhatara és mtsai. hogy a gye­ rek olyan k ö z e g b e kerülhessen. és a fejlődés serkentése so­ rán a t o v á b b l é p é s t m á s terápiás irányokba m a g á t ó l é r t e t ő d ő e n az egyéni szükségletek. h o g y hátteret képez. és a s z e n z o r o s integrációs terápiát egyre k ö r v o n a l a z a t l a n a b b elvárásokkal. elektív m u t i s t a és p s z i c h o s z o m a t i k u s t ü n e t e k k e l küzdő g y e r e k e k n é l . m e l y t u l a j d o n k é p p e n a sérült h á t t é r t e v é k e n y s é g e n alapuló i n g e r . aki a kezdetektől s z o r g a l m a z z a . tanulási n e h é z s é g e k k e l k ü s z k ö d ő gyerekek k e z e l é s é b e n a l k a l m a z z á k l e g g y a k r a b b a n a fejlesztő p e d a g ó g i a keretein belül. h o g y a hazai i g é n y e k n e k m e g ­ felelő és a h a z a i h a g y o m á n y o k k a l kapcsolatot találó sajátos terápiás m e g k ö z e l í t é s i f o r m á k FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEK alakuljanak ki. E n n e k egyik valószí­ nű oka az lehet. iskolai életbe. 1981). 1991b).p s z i c h o t e r á p i á k t ó l e r e d e n d ő e n s e m áll távol a m i n d e n g y e r m e k i „ m e g m o z d u l á s ­ ra" való r e a g á l á s k é p e s s é g e . idézi Ayres. kimutatni . 1977. így a testi és pszichés b i z o n y t a l a n s á g a i . a m e l y az i z o m t ó n u s normalizálását. nevelési t a n á c s a d ó b a n használják a s z e n z o r o s integrációs terápia eszköztárát. hogy ez a terápiás m e g k ö z e l í t é s n e m lép fel a kizárólagosság. k ü l ö n ö s e n a m e g k é s e t t beszédfejlődés kezelésében várható látványos előrelépés. A h o z z á v e t ő l e g tíz éves h a g y o m á n n y a l r e n d e l k e z ő hazai g y a k o r l a t első m e g n y i l v á n u l á s a i óta h a n g s ú l y o z z a . m o z g á s s é r ü l t és vak k i s g y e r m e k e k korai fejlesztésében is fontos szerepe van. és e l ő b b .sal. ahol szenzoros integrációs korlátai ellenére is sikeresnek érezheti m a g á t .1991). kevés. hogy azzal a p r o b l é m á v a l foglalkozzunk. t e r m é s z e t e s e n m á s . hogy ma már s z á m o s g y e r m e k . milyen m ó d s z e r k o m b i n á c i ó részeként a l k a l m a z z á k . e g y e n s ú l y v e s z t é s e miatt m e g k a p a s z k o d n i v á g y ó g y e r m e k m e g é r t é s e . h o g y igen k e v é s a k ö r n y e z e t t e l való i n t e r a k c i ó . az élethelyzet f ü g g v é n y é b e n m e g kell tenni. a m e l y e t a konzultációt ké­ rő fél h a t á r o z m e g . A k é s ő b b i e k b e n t ö b b területen kerültek kipróbálásra a d ö n t ő e n vesztibuláris ingerlést a l k a l m a z ó eljárások. a játék fonalán a g y e r m e k e k életébe t e r m é s z e t s z e r ű e n bele­ simuló a s p e k t u s á t biztosítja.A g y s é r ü l t e k n é l jó hatású az olyan körültekintő. 1979). Akár p e d a g ó g u s s a l . e l s ő s o r b a n az autista g y e r e k e k és a súlyosan hiperaktív g y e r e k e k k e z e l é s é b e n . . a felegyenesedési és egyensúlyi r e a k c i ó k a t serkenti ( M o n t g o m e r y é s Richter.ám teljes elvetése indokolatlan. ha világossá lehet tenni. hiszen azt a hatástalan gyakoroltatást váltotta fel.és ez m e g h a t á r o z z a . és mint láttuk.k ó r o s és autisztikus g y e r e k e k m o z g á s b e l i sztereotípiáit és p e r c e p t u o r n o t o r o s zavarait j ó t é k o n y a n befolyá­ solta. és képes legyen alternatív stratégiákat kidolgozni a g y e r e k k e l v a l ó e g y ü t t m ű k ö d é s é b e n . A g y e r m e k p s z i c h o t e r á p i á k világában elsősorban a z o k b a n az e s e t e k b e n hasz­ nálják. a m i k o r a k ö r n y e z e t ingereivel p r o b l e m a t i k u s a be­ teg k a p c s o l a t a . hogy a gyerek szenzo­ ros integrációs diszfunkciója h o g y a n érinti azt a kritikus képességet.u t ó b b biztos k i á b r á n d u l á s h o z vezet a túlértékelés is. . M i n d e z a tanulási és magatartási p r o b l é m á k sikeres p r e v e n c i ó j á n a k egyik fontos. o p t i m a l i z á l h a t ó a sérült tanulási folyamat. k i i n d u l ó p o n t o t ad a s z í n v o n a l a s a b b ö n s z e r v e z é s l e h e t ő s é g é ­ h e z (Varga. a m e l y a betegek é l e t m i n ő s é g é t j e l e n t ő ­ sen javíthatja. g y ó g y p e d a g ó g i a szellemiségével k ö l c s ö n ö s e n ter­ m é k e n y í t ő hatással vannak e g y m á s r a . . mely a megfelelő ta- M i n t említettük. ha pszichoterá­ piás k o n t e x t u s b a n használják ( W e e k s . erre é p ü l ő t e c h n i k á k k a l együtt. az egyéni szükségleteket jól i s m e r ő s z e n z o r o s integrációs terápia. h o g y a szenzoros integráció g o n d o l a t k ö r e b e é p ü l ő b e n van a bölcsődei.B e s z é d z a v a r o k terápiájának részeként igen jó e r e d m é n y e k r ő l számoltak be. ez n e m 100 101 . A g y e r e k k e l k a p c s o l a t o s v é l e k e d é s igen g y a k r a n negativisztikus: lusta.v a i a s z szekvenciákat erősítette. Hazai n é p s z e r ű s é g e n e m z e t k ö z i viszonylatban is figyelmet keltő. a m e l y m ú l h a t a t l a n u l szükséges. rugalmatlan . h o g y a p s z i c h o a n a l í z i s „ B u d a p e s t i I s k o l á j á n a k " tradícióira é p í t k e z ő hazai g y e r m e k . ó v o d a i . A siker l á t v á n y o s volt. E h h e z az szükséges.i d e g g o n d o z ó ­ ban.F o g y a t é k o s s á g g a l élő e m b e r e k esetében c s ö k k e n t h e t ő k az a d a p t á c i ó t n e h e z í t ő visel­ kedési formák. m e l y e k közül s z a k i r o d a l m i tájékozódás alapján n é h á n y a t felsorolok: . A szenzoros integrációs terápia magyarországi karrierjének elindítója. figyelmetlen. s e n n e k e r e d m é n y e s s é g e n a g y b a n múlik azon. annyit ígér c s u p á n . hogy a szülő vagy a p e d a g ó g u s a konzultáció hatására új megvilágításban lássa a gyermeket. T a p a s z t a l a t a i n k szerint figyelemzavart és hiperaktivitást m u ­ tató. M i n t a h o ­ gyan i n d o k o l a t l a n lehet. o k t a t á s á n a k meg­ szervezője V a r g a Izabella. 1979). alapelv. éretlen. t e k i n t v e . Az ilyen k ó r k é p e k b e n g y a k r a n tapasztalható öningerlést s z e n z o r o s é l m é n y k e r e s é s n e k felfogva a terápia k é p e s a h i á n y z ó vesztibuláris-taktilis ingerlést a p á c i e n s s z á m á r a m o t i v á c i ó t és figyelmi m ű k ö d é s t s e r k e n t ő m ó d o n nyújtani ( R e i s m a n és H a n s c h u . Ne felejtsük el. a s z e n z o r o s integrációs elmélet n y o m á n kialakuló terápiás m e g k ö z e l í t é ­ sek a tanulási z a v a r o k k l i n i k u m á b a n j e l e n t e k m e g először a h e t v e n e s évek elején. a m i k o r a g y e r e k állapota n e m teszi l e h e t ő v é a s z o k v á n y o s terápiás helyzet a d e k v á t felfogását. m i l y e n indikációval. illetve hiperszenzitívek egyes m o d a l i t á s o k b a n . ha a terápiákat n e m k ö v e t i k n y o m o n e l m é l y ü l t kutatások. Ezt a lehetőséget a z o n b a n ki kell aknázni. A t o v á b b i a k b a n egy olyan területet e m e l e k ki a felhasználási lehetőségek közül. és találkozva a m a g y a r ó v o d a p e d a g ó g i a . . a m e l y a mi v i s z o n y a i k k ö z ö t t m é g újnak n e v e z h e t ő . destruktív. D o w n . v a l ó b a n n e m lehet specifikus h a t á s o k a t elvárni.Az időskori d e m e n c i á k esetében. H a l m o z o t t a n sérült g y e r e k e k n é l a világra való fokozottabb nyitottságot tapasz­ taltak ( W e e k s . hogy h o g y a n v i s e l k e d n e k vele s z e m b e n . Az értelmi f o g y a t é k o s .a szükségleteikre kellően adaptált terápiás m e g k ö z e l í t é s olyan aspecifikus h a t ó t é n y e z ő .. j e l e s ü l a s z e n z o r o s integráció elveinek spe­ ciális a l k a l m a z á s á t a k o n z u l t á c i ó b a n ( B u n d y .

Journal of Learning Disabilities. m i n d e n n a p o s t e v é k e n y s é g e i t h o g y a n zavarja a s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó s d i s z f u n k c i ó . American Journal of Mentái Retardation. . BERK. e z é r t az új m o z g á s o k m e g t a n u l á s á b a n . G . D. h o g y e z e k a g y e r e k e k s z a b a d i d e j ü k b e n e l ő n y b e r é s z e s í t i k a p a s s z í v te­ v é k e n y s é g e k e t .. J.P. C . Philadelphia. Davis Company. FISHER. tájéko­ z ó d j o n . DEGANGI. Richtcr. de minden ötlete meghiúsult. BRÜGGEBORS. el al. 22. BRÜGGEBORS. 227-231. (1990): Archaikus gondolkodás. J.(1980): The Southern California Sensory Integration Tests. BUNDY. Rajzolták már h o m o k b a a be­ t ű k e t .. O. G . (1991): Sensory Integration Theory and Practice. Philadelphia. Vol. A. Úgy g o n d o l o m . t e h á t e r ő s e b b a visszajelzés a m o z g á s r ó l . F. B. F. (1988): Basic and applied neuroscience research provides a base for sensory integration theory. I. S. G .(T988): Critique of sensory integration therapy and its application in mentái retardation. G . m e g v i z s g á l v a a g y e r e k e t m e g á l l a p í t j a . ismerje m e g a g y e r e k k o m p e n z á t o r o s t e c h n i k á i t . A. et al. Los Angeles.4 7 . k é r d e z z e n . és é l e t k o r u k n á l r e g r e s s z í v e b b s z i n t e n f ü g g e n e k a s z ü l e i k t ő l az idejük b e ­ o s z t á s á b a n is. DEGANGI. G.. Sok.v e s z t i b u l á r i s . HUFF.( 1989): Effectiveness of a sensory integrative therapy program for children with perceptual-motor deficits. MÁRIA (1987): Hiperaktivitás és iskolai teljesítménykudarcok. Western Psychological Services. Los Angeles. 27.. In: Ficher. 41. American Journal of Mental Retardation. HARRIS. S z ü l ő k k e l v a l ó k o n z u l t á c i ó k n a k p é l d á u l g y a k o r i t é m á j a lehet. 30-41. M . Vol. F. új a n y a g n á l . G. ZSUZSANNA (1992 a): Korai személyiségfejlődés és énfunkciók. azzal. Davis Company. Western Psychological Services. A. In: Ficher. G . S. 32. hogy hatásosabbá válhat a szakszerű pedagógiai-pszichológiai konzul­ táció. FENICHEL. Journal of Learning Disabilities. IRODALOM ARENDT. A. 3 9 . Davis Company. a m e l y t o v á b b i k e d v e z ő v á l t o z á s o k k i i n d u l ó p o n t j a lehet. SELLS. A. h o g y a g y e r m e k m i n d e n új e l j á r á s n á l . W. h o g y a s z ü l ő m e g é r t i a g y e r e k t ü n e t e i n e k e g y részét. h a s z n á l j o n i n d i g ó t . RICHTER. et al. ( 1994): A critique of the application of sensory integration therapy to children wiih learning disabilities. KULCSÁR. In: Montgoir . AYRES. Los Angeles.( 1987): Using sensorimotor integrative treatment with mentally retarded adults. így vi­ z u á l i s a n saját m a g a e l l e n ő r i z h e t i . Általá­ b a n e l m o n d h a t ó . Western Psychological Services. 338-350. Norton. S z ü k s é g e s tehát. A. J. B. A. e t al. (1991 b): Consultation and sensory integration theory. h o g y a p r o b l é m a n y i l v á n v a l ó a n azzal k a p c s o l a t o s . 102 103 . 11-. J. and motor delay. Comprehensive Psychiatry. j e l e n t ő s j a v u l á s é r h e t ő el a s z ü l ő . h o g y a g y e r m e k d i s z p r a x i á s . A. Philadelphia. (1991): Sensory Integration and Praxis Tests.. Vol. h o g y a k o n z u l e n s m e g f i g y e l é s e k e t v é g e z z e n . annak tükrében módosították az e l k é p z e l é s e k e t . MURRAY. E. E. frequency. ELTE BTK. BÁLINT.: Sensory integration theory and practice. C.. R. 11970): Vestibular dysfuction in schizophrenia and childhood autizm. 11. C. .159-173. P é l d a k é n t B u n d y e g y i k s z u p e r v í z i ó s e s e t é t i d é z e m : egy t i z e n e g y é v e s g y e r m e k tanítója n e m b o l d o g u l a z írás m e g t a n í t á s á v a l . 92. Szakdolgozat. (1991 a): Play theory and sensory intagration. Kutatási beszámoló. Tankönyvkiadó. felettes-én előfutárok. 89-93. G .. BUSHNEI. Philadelphia. ha a szenzoros integráció gondolatkörét beépíti tudásanyagába. JFNKINS.( 1999): Vita nuova. H e t i gyakoriságú találkozásaikon megvitatták az eredményeket. A. A. Kiss TIHAMÉR (2001): A vesztibuláris rendszer és a szorongásoszavarok összefüggései . (1979): Sensory integration and the child. n o h a s z á m á r a p o n t o s a n a m o z g á s t e r v e z é s a l e g n e h e z e b b e n k i v i t e l e z h e t ő f u n k c i ó .. 401-411. (1994/1996): Einführung in die Holistische Integration (HSI) Teil 2: Von den HSI zur Holistischen Sensorischen Balance (HSB). 92.g y e r e k k a p c s o l a t b a n . GREENSPAN. A. New York. Manual. In: Ficher. P. In: Fisher. A . G .e a c e r u z á t a p a p í r h o z . Végeken. Western Psychological Services. BHATARA. KULCSÁR. E k k o r k ö z ö s e n a l t e r n a t í v á k a t d o l g o z t a k ki a b b ó l a m e g f i g y e l é s b ő l k i i n d u l v a . C et al. J. a n n a k n a ­ g y o b b az e l l e n á l l á s a . a g y e r m e k n e m j u t o t t e l ő b b r e . a z t a z o n b a n igen. (1992/1996): Einfuhrung in die Holistische Integration (HSI) Teil 1: Scnsorische Integration (IS) und holistische Evaluation.( 1984): Physical and occupational therapy: Effects related to treatment. F. borgmann. G . Budapest. A. London alapján idézi KULCSÁR (1992). Dortmund. Western Psychological Sevices Los Angeles. ORNHZ. DENSEM. k i c s i b e n ujjfestéssel . 221-229 DEQLTROS.p r o p r i o c e p t í v r e n d s z e r e k h i p o t e t i k u s s z e r e p é t e b b e n a f o l y a m a t ­ b a n . AYRES.p a s z t a l a t s z e r z é s gátjává vált.. 17. 311-316. Budapest. Európa Könyvkiadó. Los Angeles. 3. Philadelphia. R. a z e d d i g i g y a k o r l a t a a l a p j á n h a t á s o s n a k t ű n ő technikával próbálkozott már. J. h o g y a g y e r e k o t t h o n i .ry.: Sensory Integration Theory and Practice. (1991): Somatodyspraxia. (1946/1982): The Psychoanalytic Theory of Neurosis. Manual. h o g y a g y e r e k túl l a z á n . G . et al. CERMAK. J. és a g y e r m e k n e h é z s é g e i v i h a r o s g y o r s a s á g g a l c s ö k k e n t e k . (1978): Learning disabilites and the vestibular system. HOHHX. A k o n z u l e n s m e g f i g y e l v e . és h o g y a kialakult n e h é z s é g e k é r t n e m t e h e t ő felelőssé a k o n ­ z u l t á c i ó t k é r ő fél. Európa Könyvkiadó. A. 9. J.: Sensory integration theory and practice.. American Jo­ urnal of Occupational Therapy. Western Psychological Services Los Angeles. J. DUNN.: Sensory integration theory and practice. AYRES. (1989) Test of Sensory Functions in Infants.szempontok a szenzo­ ros integrációs terápiához. Budapest HRABAL. A m e g b e s z é l é s s o r á n a t a n í t ó szá­ m á r a i g e n v i l á g o s a n és p o n t o s a n m e g f o g a l m a z t a . Los Angeles. Ayres. A . AND HORN. Journal of Learning Disabilites. et al. V. G .( 1976): Diagnosis of vestibular disorders in the learning disabled. (1983): DeGangi-Berk Test of Sensory Integration.L. F . E (1991): Sensorimotor integration for developinenlally disabled children: A Handbook. h o g y k e l l ő e r ő v e l n y o m j a . A. F . Pszichológiai Intézet. ZSUZSANNA (1992 b): Vesztibuláris zavarok pszichiátriai kórképekben.(2001): Egy osztályismétlő emlékezései. Routledge and Kegan Paul. Budapest. J. borgmann. ősi érékelés. a l a k í t o t t á k n a g y b a n z s í r k r é t á v a l . Oktatáskutató Inté­ zet. FISHER.. G .m i n d h i ­ ába. Hermann gondolatainak hatása Pető Endre kutatásaira. Western Psychological Services. Journal of Learning Disability Vol. N e m r é s z l e t e z ­ te a t a k t i l i s . Los Angeles. GERÖ ZS. E. J. 2. 420-423. K o n z u l t á c i ó s t e c h n i k a a l k a l m a z á s á v a l . h o g y oki k a p c s o l a t l e h e t a m o z g á s b a n l é v ő t e s t b ő l s z á r m a z ó hiá­ n y o s v i s s z a j e l z é s e k és a g y e r e k új f e l a d a t o k a t m e g o l d a n i h i á n y o s a n t u d ó k é p e s s é g e k ö ­ zött. hajlították f é m b ő l . American Journal of Occupational Therapy. R. Davis Company. Vol.. MONTGOMERY.4-13. S. Pszichológia. változatlan kiadás. é s e n n e k alapján ha­ t á r o z z á k m e g a m e g o l d h a t ó p r o b l é m á k körét. BUNDY.. P . 3. A. 385-393. A. 2. NUTHALLL. E. (1991): Sensorimotor integration for developmentally disabled children: A Handbook Western Psychological Services. A. T. (1991): Introduction to sensory integration theory. Dortmund. é s k o m p e t e n s n e k é r e z h e t i m a g á t szülői s z e r e p é b e n . t ó n u s t a l a n u l tartja a c e r u z á t : h a s z n á l j o n k e m é n y z s í r k r é t á t . HRABAL. Vol. A. G . A. m é r e t n é l új m o t o r o s m i n t á z a t o t t a n u l . változatlan kiadás. G . (1981): Hiperkinesis treated by vestibular stimulation. Journal of Learning Disabilities. így a z í r á s b a n i s k o m o l y n e h é z s é g e i a d ó d n a k . Davis Company.(1972): Sensory integration and learning disorders. AYRES. G . BAUMEISTER.

. 289-329. intenzív logopédiai terápia m e g o s z t á s á t kérte. 105 104 . a vestibular forrunner of the superego Psa. SCHIEDER. VARGA IZABELLA (1995): Ernst J..V. T: JAI Press.OTTENBACHER. Vol. The Handbook of School Psychology. W. K. HOGYAN KERÜLT A GYERMEK A NEVELÉSI TANÁCSADÓBA? Illusztrációként G á b o r 6 é v e s kisfiú esetét m u t a t o m be. 1... SHORT. B. SZIT TERÁPIA VAGY DISZLEXIA PREVENCIÓ A d i a g n o s z t i k u s szakasz e r e d m é n y e i jól illusztrálják. 41. ha az első interjúban. In: SzvatkÓ. (1970): To cast away.G. Vol. súlyos be­ szédészlelési zavar. n e m tudja. hogy e b b e n az esetben h a t é k o n y a b b .Varga Izabella. Ford . 33. P. akiknél a tanulási zavar mellett fokozottan j e l e n v a n n a k k ü l ö n b ö ­ ző súlyosságú magatartási z a v a r o k is. emotionally disturbed. E. 6. SZVATKÓ ANNA (1996): Néhány korai poszturális reflexminta a szenzoros integrációs terápia tükrében. Wolrich. M.. így. ha a diszlexia-prevenciót megelőzi a szenzoros integrációs terápia. a g y e r m e k s z á m á r a biztonságos és sikerélményt a d ó terápiás szakasz. Greenwich. E z e k b e n az e s e t e k b e n a h a g y o m á n y o s fejlesztő pedagógi ai m ó d s z e r e k e t a l k a l m a z v a a g y e r e k e k kitartó ellenállásába ütköznék. Az anyával v a l ó e l s ő beszélgetésből kitűnt. miben t u d n a s e g í t e n i neki. ELTE Bölcsészettudományi Kar. 507-520. a) a Az első interjú tapasztalata. Z. J. m i l y e n i s k o l á b a írassa. hogy sérült anya-gyermek kapcsolat került fokozottan felszínre. (1985): Sensory integrative dysfunction in children: A rewiew of theory and treatment. M. (1979): Effects of vestibular system stimulation on mentally retarded. és Gutkin.(1933): The vestibular apparatus in neurosis and psychosis. 2. Animula. Journal of Nenous and Mental Disease. A. Advances in Developmental and Behavioral Pediatrics. Murray. hogy p r o b l é m á i v a n n a k a fiával.78. M. Az ó v o d a i l o g o p é d u s a k o m p l e x . aki 1 éve jár h o z z á m a nevelési ta­ n á c s a d ó b a az ó v o d a i l o g o p é d u s tanácsára. Budapest. e r ő s s z o r o n g á s . HANSCHU. American Journal of Occupational Therapy.): Szenzoros integrációs terápiák. C. figyelemzavar.450-457. diszlexia veszélyeztetettség. and learning disabled individuals. SlLBERZAHN. Ő m o s t úgy gondolja. (1990): Sensory integration inventory for adults with developmental disabilities: User's guide. (1986): The cognitive revolution and mind/brain issues. (Eds. Anna és Varga Izabella (szerk. WINNICOTT. K. h o g y b i z t o s a n g y ó g y p e d a g ó g i a i iskolába kerül. akkor m i n d e n k é p p e n h a s z n o s . PETŐ. illetve a d i a g n o s z t i k u s s z a k a s z b a n kiderül. R. B.. hogy az elsődleges részképesség-zavarok m ö g ö t t pl. Kiphard és Jürgen Schindler gondolata hiperaktív gyermekek pszichomotoros terápiájáról. REISMAN. Hugo. (1991): Introduction to sensory integration theory. A. D. H. A logopédiai v é l e m é n y alapján akisfiú diagnózisa: diszlália (15 hibás h a n g ) . frusztráció vagy agresszivitás áll. Athaneum. American Psychologist. In: Routh. ROTTER. WEEKS. Bölcsész­ doktori disszertáció. ha a fejlesztő foglalko­ zás-sorozatot m e g e l ő z i egy. Idézi: Fisher.(1946): A gyermek lelki fejlődése.(]999): Játszás és valóság. In: Reynolds. a diszlexia-prevenciós m u n k á h o z fejlesztő pedagógi ai segítséget kért a tanácsadótól. Oktatási segéd­ anyag.A. 139-164. D. A.. 1-23. (1982): Sensory integrative therapy. PRIBRAM. MN: PDP Press. Study of Child 25. ő a p ö s z e terápiát végzi. K. SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA EGYES ELEMEINEK ALKALMAZÁSA A FEJLESZTŐPEDAGÓGIÁBAN BEDŐK ANDREA BEVEZETÉS A nevelési t a n á c s a d ó b a n folytatott fejlesztő p e d a g ó g i a i m u n k á m során g y a k r a n találko­ z o m olyan g y e r e k e k k e l . L.

Az a n a m n é z i s b ő l k i e m e l n é m . c) Az óvónő jellemzése vannak. mert a foglalkozása kamionsofőr. esetleg füstöt. B e s z é d é r e az á l t a l á n o s pöszeség. tétován megállt a j á t é k p o l c előtt. a m i k o r b o h ó c k o d i k . egyedül játszik. c s ú s z d á n a k . F i n o m m o z g á s a fejletlen (ollóhasználat. e) A gyermek mozgásformáinak a spontán színvonala. csak vezetékeket. a m i t ide-oda tologatott kb. Kissé szorongott. R o m l i k a k a p c s o l a t u n k . T e r á p i á s c é l o m a m o z g á s és a beszéd. Passzív s z ó k i n c s e átlagos. a feladatokat csak részben vagy egyáltalán n e m érti m e g . Saját testén a j o b b . majd kiválasztott e g y j á t é k a u t ó t . nyíltan elutasította a felkínált mozgáslehetőséget. hetétől fenyegető vetélés miatt kórházi ke­ zelésre szorult. a megfigyelések e r e d m é n y e i azt mutatják. e r ő s e n gátolt g y e r m e k . keresztezett. 5 b)Az anamnézisbóí kitűnik az. G á b o r t ö r e k e d e t t a független m o z g á s r a . „ R e m é n y v e s z t e t t . valamint a figyelemkon- 106 107 .orongcisa és a figyelemkoncentráció 3. d) A hiánya. á l l a n d ó a n k i l é p a f e l a d a t h e l y z e t b ő l . p r é s e l e m a gyereket. a ritmusérzék. F e l a d a t h e l y z e t b e n e h e z e n v o n h a t ó be. A z apa e n g e d é k e n y e b b . B e t e g s é g e i : 1 éves kora körül a lenőtt nyelvféket felmetszették. TERÁPIÁS ELVEK. problémák N e h e z e n válik el a szülőtől. Az e l s ő t a l á l k o z á s u n k k o r az é d e s a n y a elkísérte a s z o b á m ajtajáig. aktív szókincse n e m éri el a korától várható szin­ tet. és a m e l y b e n a gyerek olyan é l m é n y e k e t él át a különféle m o t o r o s stimulációk által. testi és p s z i c h é s biztonság egyaránt körülveszi őt. integ­ ráltabb m o z g á s o k j e l e n n e k m e g . E z e k után kilépett a saját m a ­ ga által választott feladathelyzetből. labdáknak stb. A c s e c s e m ő 4 h ó n a p o s koráig szopott. K a p c s o l a t t e ­ r e m t é s b e n . gombolás). N a g y m o z g á s b a n kevés­ bé fáradékony mint a f i n o m m o z g á s o s feladathelyzetekben. k o m p l i k á c i ó nélkül született. hogy a társas kapcsolataiban is kivitelezése. n a g y o n g y e n g e analógiás és szeriális k é p e s s é g e k k e l r e n d e l k e z i k . Az Ayres s z e n z o r o s integrációs szubtesztek e r e d m é n y e i pedig j ó l mutatják a forma. m á s z ó k á k n a k . pszichológiai vizsgálatok szerint szomatikusán korának megfelelően fejlett. s a soro­ zatos otthoni és óvodai k u d a r c o k által o k o z o t t frusztrációval is s z á m o l n u n k kell. a s p o n t á n beszédbeli d i s z g r a m m a t i z m u s .). V i s z o n y í t á s b a n a térbeli i r á n y o k i s m e r e t e h i á n y o s . hogy a terhesség a spontán vetélés veszélye miatt végig ve­ szélyeztetett volt. és a m e l y e k elősegítik a h i á n y o s neurális integráció nor­ malizálódását. F e l m e r ü l t az abortálás. K e z d e t b e n t ö r e k e d t e m olyan terápiás lehetőséget nyújtani G á b o r s z á m á r a . s p o n t á n indult. megfigyelése. v a l a m i n t a vesztibuláris és bilaterális i n t e g r á c i ó zavarát. Észlelte a m o z g á s k a p c s á n a veszélyt. cipőfűzés. az a n y a is akarta. 3 h ó n a p i g volt k ó r h á z b a n . A s z á m á r a szokatlan. A szokatlan mozgáshelyzetektől félt. a m e l y e k h a t á s á r a érettebb. T e h á t összefoglalva e l m o n d h a t ó . Az a n y a a terhesség 7. 5 é v e s e n lázgörcs és m a n d u l a m ű t é t . Az anya e l m o n d á s a szerint a g y e r e k m é g s o h a n e m raj­ zolt embert. alapján arra következtettem. A f o g l a l k o z á s o k o n f i g y e l m e szétszórt. a p e d a g ó g i a i . A z u t á n az asztalhoz ült. A m á s o d i k a l k a l o m m a l m á r az A y r e s t e r á p i á s e s z k ö z ö k k e l felszerelt j á t s z ó s z o b á b a m e n t ü n k . é r k e z é s k o r rúg. fát. organikus sérülés valószínűsége. az aktív szókincs g y é r volta j e l l e m z ő . Egyensúlyérzéke kora átlagától elmaradt. d e ritkán látja. mindenféle k u d a r c é l m é n y ­ tol m e n t e s . teste remegett. F i g y e l m e szétszórt. és m á r nyitotta is az ajtót. A g y e r m e k ép intelligenciaszinttel. V i z s g á l a t á h o z t ö b b a l k a l o m r a volt szükség. T é t o v á z ó .embetűnő volt a gyerek sz. A szülés i d ő r e .és t é r p e r c e p c i ó . G á b o r s z e m m e l láthatóan m e g ö r ü l t a n a g y o b b térnek. k i á b r á n d u l t vagyok. Mozgásfejlődése 6 h ó n a p p a l . 3 3 5 0 g r a m m a l . tanácstalan. azt válaszolta. villámokat. n e h e z e n k ö t h e t ő le. c s a k r ö v i d ideig tudja figyelmét a feladatra ö s s z p o n t o s í t a n i . b i z o n y t a l a n . p s z i c h o ­ lógiai vizsgálatok. kiabál. Lateralitása kialakult. n e h e z e n fogadják be. 1 percen át. Á b r á z o l ó t e v é k e n y s é g e t ö b b ­ nyire felismerhetetlen. k é r d é s e m r e . m u n k a t e m p ó j a lassú. 53 cm-rel. de aztán m é g i s m e g ­ tartotta.Az ó v o d á b a n és o t t h o n is p r o b l é m á k v a n n a k a gyerekkel. hogy ezek a magasfeszültség jelei. értel­ m e t l e n ü l h a l a n d z s á z i k . Játéka gyakorló szinten van. B e s z é d e n e h e z e n érthető. 2 évesen rubeóla. g y a k r a n elutasító. A t e r h e s s é g alatt S e d u x e n t szedett. percen át rajzolt k ü l ö n b ö z ő színű villámokat.m o n d t a . másrészt egy sérült a n y a . a mozgásos feladatok tervezése. A s z á m á r a veszélyesnek tűnő m o z g á s h e l y z e t e k e t elutasította. 3 évesen lett szobatiszta. kiabál. az i n g e r d ú s k ö r n y e z e t n e k (hintáknak. G á b o r i n k á b b h o z z á kötődik. f e l a d a t t a r t á s a n e m m e g f e l e l ő . g y a k r a n kinevetik. A b a b a farfekvéses volt. A terhesség alatt végig vérzése volt egyfajta ta­ padási r e n d e l l e n e s s é g miatt. illetve an­ nak lehetőségét. CÉLOK A p e d a g ó g i a i . folyamatosan eltávo­ l o d u n k e g y m á s t ó l " . csak p r é s e l e m . mozgás automatizáltsági foka.b a l oldaliságot jól differenciálja. összetettebb m o z g á s o k kivitelezésére kevésbé ké­ pes.g y e r m e k k a p c s o l a t b a n rejlik. n e m tudja a m u n k á t elkezde­ ni. a térbeli v i z u a l i z á c i ó fejlesztése volt Ayres terápiás m ó d s z e r é n e k és e s z k ö z t á r á n a k segítségével. vizsgálatok alatt sz. a s z o m a t o p r a x i s . „ K é s z e n vagyok. felnőtt irányítást igényel.n e m k e z d e m é n y e z ő . n e h é z k e s . h o g y m i k ezek. M i n d e n t e v é k e n y s é g é h e z segítsé­ get. beszédfejlődése 1 évvel m e g k é s e t t . k i m e g y e k . gest. á l l a n d ó légúti m e g b e t e g e d é s e k . mivel rajzolni szeretett volna. idegen k ö r n y e z e t b e n s z o r o n g á s á t csak n a g y n e h é z s é g e k árán lehetett feloldani. hogy a p r o b l é m a egyrészt az organikus érintettségben. de e g y e d ü l j ö t t b e . m e g m u t a t o m az anyu­ n a k " . az egyedfejlődés egyes lépéseit követi. F e l a d a t t u d a t a m é g n e m alakult ki. hogy az a n a n m e s z t i k u s adatok.l e g y e n az felnőtt vagy gyerek . a m e l y az ő fej­ lettségi szintjéhez mért. sír. A gye­ rekek kerülik.

kézzelfogha­ tó s i k e r é l m é n y e . Csip-csip csóka) tettem változatossá a foglalkozásokat. d ö r z s ö l é s útján. M i k o r G á b o r m á r tudatosan differenciálta a k ö r l a p o k a t és a golyó­ kat. A z ö s s z e g ö m b ö l y í t e t t h e n g e r m i n t e g y m a g z a t i b u r o k vette őt körül. a b e s z é d fejlesztésé­ vel. a h á l ó b a n vagy h e n g e r b e n ülve. Az aktív taktilis ingerlést ö s s z e k a p c s o l t a m a szókincs bővítésével. hogy ami k e l l e m e s s t i m u l á c i ó G á b o r számára. m i n t h a e g y c s ó n a k b a n ülnél. és a p u m p á k segítségével hajtsd magad. majd m e g n e v e z n i e kellett a testrészt. de ha végre e l ő b u k k a n t nagy ö r ö m m e l fogadtam. m é r e t é n e k differenciálása után gyakoroltuk a labda gurítását. Fő e l v e m Ayres n y o m á n az volt. majd palacsintát.m o n d o g a t t a . Ha visszaem­ l é k e z ü n k az a n a m n é z i s b e n a terhesség alatti fenyegető vetélésre. ( M e g i s m e r t e a szivacs. A z első rajzok feszültséget. „ p a l a c s i n t á z á s " . A legvastagabb ecsetet választotta ki. golyót. H a t a l m a s k ö r ö k n a r a n c s és piros színekben (mint a n a p korongja). k o o r d i n á l t m o z g á s a a g ö r d e s z k a csak kézzel vagy csak lábbal történő hajtásával. és ez a találkozás őt is b o l d o g g á tette. H o l j á t é k o s feladatokkal. z s u p s z ! " . G á b o r szívesen fogadta a passzív vesztibuláris ingerlést. színeit. hogy sokáig kellett c s a l o g a t n o m . elkapását. m o s t pedig kiforgunk. de bizalma és érdeklődése legyőzte félelmét. ö s s z e k u p o r o d o t t . A terápia első szakaszát a nondirektivitás j e l l e m e z t e . g o m b ó c o t f o r m á z t u n k g y u r m á b ó l . A terápia ezen részében a passzív vesztibuláris ingerlés d o ­ minált. A vesztibuláris i n g e r l é s k o r e g y a r á n t figyelembe kellett venni G á b o r mozgásfejlettségét és e m o c i o n á l i s igényszintjét.és t é r p e r c e p c i ó fejlesztését m á r a k l a s s z i k u s fejlesztő p e d a g ó g i a i módszer. Ez volt az első igazi. B o l d o g a n vitte haza első alkotását. beleesek a vízbe. A z ó t a m i n d e n foglalkozáson fest. forgások k ü l ö n b ö z ő eszközök segít­ 4. „ H a lelépek a deszkáról. 108 109 . lepényt lapítottunk. kitalálni az anyagot. ö r ö m ­ teli. P u h a plédet terítettem a szivacslapokra. G á b o r n a k is. az anya ambivalenciáira. hintáztatás s t b . A taktilis differenciálás a követke­ z ő k é p p e n valósult m e g . simítás. mozgásfantáziája és kon­ centrációs k é p e s s é g e is sokat javult. h o g y é n e k e l j e m a „Csi­ ga. és ez a felfedezés nagy ö r ö m e t jelentett számára. pattogtatását. csigaház alakúvá hajlította a hengert. A m o z g á s l e h e t ő s é g e t m i n d i g csak felajánlottam. e n g e m pedig megkért. és kiszabadítom a királykisasszonyt. n e k e m is n a g y o n tetszett. Vigyázok." Hétről h é t r e fejlődött a m o z g á s o k tervezése és kivitelezése. mozgásjátékokkal (pl. M e g i s m e r k e d e t t a k ü l ö n b ö z ő a n y a g o k k a l tapintás. k é s ő b b aktívan saját m a g á t pörgette bele a p l é d b e . zöld és b a r n a m e ­ zők. biga g y e r e k i " k e z d e t ű g y e r m e k d a l t . sze­ reti a t e m p e r a anyagát. szinte p a p í r v é k o n y s á g ú . majd feladatokkal k a p c s o l t a m ö s s z e : „ C s u k d be a sze­ m e d . dobását. a h e n g e r b e n : pl. máris s z i m b o l i k u s j e l e n t é s t k a p a csigaház és m a g a a h í v o g a t ó j á t é k is. pl.és e s z k ö z t á r segítségével valósítottam m e g .m a r ó k á z á s s a l . e l ő s z ö r p r ó b á l t m e g k ö r ö k e t festeni. hol m o n d ó k á k k a l . örömtelik voltak. A TERÁPIA MÁSODIK SZAKASZA Egy idő után G á b o r s z á m á r a a m e g s z o k o t t e s z k ö z ö k és helyzetek m á r n e m jelentettek elég ingert. hasalj a gördeszkára. tanítsd m e g mit kell vele c s i n á l n o m ! " így aztán fokozatosan előtérbe kerültek a direkt feladathelyzetek. A taktilis és a vesztibuláris ingerlés A d i a g n o s z t i k u s s z a k a s z tapasztalataiból o k u l v a a terápia első szakaszát a meghitt. „ M o s t beforgunk. kéz­ kéz ö s s z e h a n g o l t . E z e k után a f i n o m m o z g á s o k fejlesztése következett.m o z o g v a várta a hívoga­ tó dalt. Csön-csön gyűrű. sikolyok. v a l a m i n t k ü l ö n b ö z ő labdajátékokkal valósult m e g . s i m o g a t á s . p u h a vagy k e m é n y . a hátán. ahol m e g é r i n t e t t e m . így ni. az va­ lószínűleg integráló hatású is. ugrások. A k ü l ö n b ö z ő feladatok végrehajtása közben történeteket.) A taktilis inger­ lés kiterjedt a testtudatosításra. és találd ki. tulajdonságát saját tapasztalatain át. Volt. hideg vagy m e l e g a hozzáérintett kiskanál vagy egy plüss állatka. A foglalkozások vidámak. m e g e r ő ­ sítő. illatát. . O ráfeküdt. kéz-láb. pörgések felsza­ badító hatását. A gyakorlatokat mind gyakrab­ ban kísérték felszabadult gyermekkacajok. a h á r o m d i m e n z i ó s golyó kétdimen­ ziós k ö r l a p p á alakult. . l o m b o k j e l e n t e k m e g rajzain. . R i n g a t á s a h e n g e r b e n fekve. hol érintettelek m e g ! " E l ő s z ö r csak m u t a t n i a . c s i k l a n d o z á s s a l s t i m u l á l t a m a fiút a k e z é n . O d ö n t ö t t e el. az ismeretlent. Hol n y u g o d t m o z d u l a t l a n s á g b a . A TERÁPIA ELSŐ SZAKASZA ségével) eleinte bátortalan volt. regresszív testhelyzeteket vett fel a hálóban. a pléd. illetve ki a pléd­ ből. K e l l e m e s . beszámolt érzéseiről. A szem-kéz. a g r e s s z i ó t s u g á r z ó kis villámai ( G á b o r szavaival élve „a magasfeszültség j e l e i " ) eltűntek. a hinta hajtásának m e g t a n u l á s á v a l . és egy k i e g y e n s ú l y o ­ zottabb. hol előbújt. formá­ jának. M o z g á s k o o r d i n á c i ó és r i t m u s é r z é k fejlesztése pl. Az e g y e n s ú l y o z á s ! gyakorlatoknál (járások. k ö z b e n aktívan. felszabadult g y e r m e k i k a c a g á s o k . a s z ő r p a m a c s . a testséma fejlesztésére. A m o z g á s o k a t általában g y e r m e k d a l o k k a l . Például a deszkán va­ ló e g y e n s ú l y o z á s és a h e n g e r e n való átbújás egy mesebeli kaland és kihívás volt számára. K ü l ö n ö s színvilág (telt élénk színek) j e l l e m z i k m u n ­ káját. Intenzíven érdeklődött: „Ezzel m é g mit lehet j á t s z a n i . meséket szőtt. 6. s z í n e s e b b világ alakult ki. bizton­ ságos h e l y z e t e k j e l l e m e z t é k . hol vissza­ h ú z ó d o t t . K e z d e t b e n csak egyszerű c i r ó k a . saját cselekedetei és érzései által tanulta m e g ö n m a g a észlelését. !ioi i z e g v e . 0 volt a csiga. a k ü l ö n b ö z ő forgások. a m e l y e k majd a diszlexia-prevenció alapjául szolgálnak. és rúgd el m a g a d a faltól! Ülj a gördeszkára. Labdát. m e g h i t t érzés volt ez g y e r m e k n e k és t e r a p e u t á n a k egyaránt. A v i z u á l i s forma. m o n d ó k á k k a l vagy csak e g y s z e r ű ritmikus „ h i n t a p a l i n t á z á s s a l " kísértük. élményeiről. és e v e z n é l ! " ) A különféle labdák a n y a g á n a k . A g o m b ó c e g y r e v é k o n y a b b és v é k o n y a b b lett. ami nagy mértékben hozzájárult a b e s z é d és a r i t m u s é r z é k fejlődéséhez is. és eleinte én forgattam. szép színes köröket festett. a k ü l ö n b ö z ő ru­ h a a n y a g o k és e g y é b a n y a g o k nevét. m i k o r bújik elő. A passzív vesztibuláris ingerlés és a taktilis ingerlés ö t v ö z é s é r e jó p é l d a G á b o r m á s i k k e d v e n c j á t é k a . m e g t e r e m t e t t e m a b i z t o n s á g o s .c e n t r á c i ó n ö v e l é s e és a g r a f o m o t o r i k u m fejlesztése. az ún. színének. ( „ U t á n o z d a békát. várta az újat. aktiváló k ö r n y e z e t e t G á b o r s z á m á r a . e l m o n d a n i j e l l e m z ő tulajdonságait. E k k o r jelen­ tek m e g a m o z g á s t k ö v e t ő első igazi. és rövid időn belül önfeledten élte át az egyensúlyozás élményét.

javult a f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó s képessé­ ge. a v e l e m . a testtel. m o t o r o s és f antázi atevékenységüket is mozgásba hozza. saját tapasztalataimból építkezve. testtudati szintjét. a m e n n y i s é g i relációk. szeriális e m l é k e z e t e . A szenzoros integrá­ ciós terápiák A y r e s által kidolgozott formája s z á m o s olyan eszközt kínál fel a g y e r m e k e k számára. mert a m o z g á s o s terápiás tér. feladattartása nőtt. a személyiség szétesettségét. elengedettség s z a k a s z a után g y a k r a n válik ez az e s z k ö z valamely fontos j á t é k kiinduló­ pontjává. kreativitása. feladattudata. eljátszanak. és a b e k ö v e t k e z ő változás a n a l ó g a korai fejlődés t ö r t é n é s e i v e l . h o g y G á b o r j e l e n t ő s fejlődésen m e n t keresztül az elmúlt 1 év alatt.tiirok m e g é l é s e . v a l a m i n t a rit­ m u s é r z é k további fejlesztést igényelnek. indulatai kontrollálása. a m i t a g y e r m e k e k a l k a l m a n k é n t s p o n t á n megjelenítenek. Ezeket az e s z k ö z ö k e t szívesen v o n o m be g y e r m e k e k pszichoterápiájába. az átélt s z e n z o m o t o r o s é l m é n y e k elmélyülésével egy olyan e m o c i o n á l i s és s z o m a t i k u s biztonsáeot szerzett a g y e r m e k . mind az analitikusan orientált m o z g á s t e r á p i ­ ában fontos az e g y é n saját választása.) ° F i n o m m o t o r i k á j a j a v u l t . traumák.és a g y e r m e k n e k ki­ sebb g o n d o t j e l e n t h e t késztetései. illetve a fejlődés elakadá­ sa vagy a rossz szociális-családi háttér a szimbolizációs folyamatok kialakulatlanságát. M u n k a t e m p ó j a m é g min­ dig lassú. A g y e r m e k e k k e l folytatott m o z g á s t e r á p i á k során a szenzoros integrációs terápia és az analitikusan orientált m o z g á s t e r á p i a lehetőségeit i g y e k s z e m ötvözni. testi é l m é n y e k k e l és a fantáziákkal való együttes m u n k a a személyi­ ség egészét k é p e s megérinteni és b e m o z d í t a n i . és a passzív ücsörgés. Budapest. 110 111 . E R E D M É N Y E K MOZGÁSTERÁPIA GYERMEKEKNEK PSZICHOTERÁPIÁS CÉLKITŰZÉSSEL Saját m a g a m . és r á h a n g o l ó d n i arra. és b i z o n y o s m é r t é k i g automatizálódott. amely segítséget és b i z t o n s á g o s alapot nyújt a m o s t k e z d ő d ő diszlexia-prevenciós m u n k á h o z . ezért is kedvelhetik annyira a g y e r m e k e k . bekövet­ kezhet az Én e r ő s ö d é s e . a vesztibuláris ingerlések. A 15 hibás h a n g b ó l 10 kialakult. illetve az eszközökkel megjelenítődő kapcsolódási mintáit. A m o z g á s t e r á p i á s térben átélt él­ m é n y e k . A c s e c s e m ő kezdetben n e m k é p e s önállóan szabályozni ö n m a g á t . A m o z g á s o s történéseket h á r o m főbb s z e m p o n t szerint i g y e k s z e m folyamatosan követni : figyelem a g y e r m e k j á t é k á n a k testi. h a n e m igyekszem követni. m e l y e k igen vonzóak. hiányosságát e r e d m é n y e z i k . a selffejlődés elakadását. és ez a k ü l s ő kontroll lassan épül be s z e m é l y i s é g é b e . U g y a n í g y az anyával átélt tapasztalatok. A személ yi ség ezen j á t é k o k és é l m é n y e k k ö z b e n strukturáltabbá válik. a testfu. A megtartott­ ság é l m é n y e i . Ez különösen fontos olyan g y e r m e k e k n é l . ahol korai sérülések. T e r a p e u t a k é n t n e m szoktam m e g h a t á ­ rozni az órák m e n e t é t . illetve „ h i á n y z ó " testi és selfélmények m e g é l é s é r e nyújthatnak alkalmat. a térbeli viszonyok. az összetartottság é l m é ­ nyei csak n é h á n y szemléletes példa erre. az ó v ó n ő és a l o g o p é d u s tapasztalatait is figyelembe véve m e g á l l a p í t h a t ó . BEDÓK ANDREA (1991): A dél-californiai szenzoros integrációs tesztek a tanulási és magatartási zavarok korai felismerésének szolgálatában. (Aktív feladathelyzetben 35 percig leköthető. történéseket i d é z h e t n e k fel. CAMPOS JIMÉNEZ ANNA Mozgásterápiát sokféle céllal és szemlélettel a l k a l m a z n a k a s z a k e m b e r e k . E b b e n a rövid t a n u l m á n y b a n a g y e r m e k e k s z á m á r a pszichoterápiás céllal a l k a l m a z o t t m o z g á s t e r á p i a né­ hány s z e m p o n t j á r a i r á n y í t a n á m a figyelmet. és válik az ö n k o n t r o l l alapjává. SZVATKÓ ANNA (1991): Segédanyag a szenzoros integrációs terápia című tanfolyamhoz. hiányállapotok feltételezhetőek.7. M i n d az Ayres-féle s z e n z o r o s integrációs terápiában. csak anyja (gondozója) segítségével. Szakdolgozat.mint a n o r m á l c s e c s e m ő k o r i fejlődésnél . különösen az ábrázoló tevékenysége. az anya odafordulása és tükrözése adja a csecse- IRODALOM DORNER MÁRTA (1991): Segédanyag a szenzoros integrációs terápia című tanfolyamhoz. és végül a j á t é k tartalmát és szövését. A c s e p p h á l ó b a n például az e l ő b b említett é l m é ­ nyek e g y s z e r r e hatnak.t e r á p i a segítségével sikerült k ia la k ít a nu nk egy bizalmas kapcsolatot. A m o z g á s t e r á p i á s térben zajló testi é l m é n y e k korai állapotokat. Az S Z I T .

h o g y hol ő a d o t t jelt az e l e n g e d é s r e . és az e s z k ö z ö k e t k o r á n k e z d t e s z i m b o l i z á c i ó r a is h a s z n á l n i . Az orvosi vizsgálatok n e m m u t a t t a k or­ g a n i k u s o k o k a t a p r o b l é m a h á t t e r é b e n . m o z g á s t e r á p i á t j a v a s o l t a k . 112 113 . egy ideig erősen k a p a s z k o d o t t . m e g s z ű n t v i s s z a h ú z ó ­ dása. ellazultan ülni. v e s z é l y n e k élte m e g . Peti kapcsolata anyjával erőteljesen a m b i v a l e n s volt. Édesanyjával k a p c s o l a t a n a g y o n a m b i v a l e n s . e l m é l y ü l t e n ismétel­ te. fantáziáit. h o g y újból szétesett volna. m i n d e n f é l e h e l y z e t b e n szeretett b e n n e t a r t ó z k o d n i . így a külvilág s z o r o n g a t ó n a k tűnt számára. t u d a t o s a b b h a s z n á l a t á t érzékelteti két m á s i k példa. A m o z g á s o s történések. akit k ü l ö n f é l e rosszaságai miatt szülei m e g b ü n t e t n e k . selfszintű történéseket. m e l y e k felhasználhatók az é r t e l m e z é s e k b e n . m e g é r t e n i őt. M á s e m b e r e k szándékát g y a k r a n ö s s z e m o s t a saját indítékaival. Petivel eleinte alig lehetett k a p c s o l a t b a kerülni. Látható. Kristóf 5 é v e s e n m é g bepisilt éjjelente. akit elhagytak. n e h e z e n k a p a s z k o d o t t m e g b e n n e . él­ m é n y e k j á t é k o k együttes átélése. Eléri a verbalitás szá­ m á r a n e h e z e n h o z z á f é r h e t ő preverbális rétegeket. N e m sokkal k é s ő b b egy m á s i k s z o b á b a n (itt n e m m o z g á s o s e s z k ö z ö k voltak) h o s s z ú időn ke­ resztül volt k é p e s szorongásait és agresszióit s z i m b o l i k u s f o r m á b a n kifejezni egy o r v o s o s j á t é k b a n . P é l d á u l az e g y i k füleslabda n é h á n y terápiás órán keresztül j e l k é p e z t e őt . Az e g y é n i m o z g á s t e r á p i á k e l ő b b . E g y kisfiú példája talán b e s z é d e s e b b az elméleti fejtegetésnél. í g y eltávolítva tudta elmesélni élményeit. n e v e m e n szólí­ tott. a terapeuta m e g é r t é s e és a m e g é r t é s e n a l a p u l ó t ü k r ö z é ­ se és részvétele a z o n b a n ö n m a g u k b a n is elindíthatnak olyan belső változásokat a g y e r m e k ­ ben. szim­ b o l i k u s j á t é k r a szinte k é p t e l e n volt. N é h á n y a l k a l o m után a h á l ó b a n ülve volt k é p e s e l ő s z ö r verbalizálni félelme­ it: történeteket kezdett mesélni egy kisfiúról. m i n t k o r á b b a n édesanyjában. hol n e k e m kellett m e g h a t á r o z n o m ezt a pillanatot az ő tudta nélkül. az É n h e z és a külvilághoz va- ló érzelmi v i s z o n y u l á s o k . szereplőihez. A h á l ó b a n annyira biztonság­ b a n érezte magát. A preverbális é l m é n y e k h e z vezető. így az értelmezés a n y a g á n a k fon­ tos részét k é p e z h e t i k . Ez lesz az alapja a b e l s ő szimbolizációs f o l y a m a t o k elindulásának. De ezek az e s e m é n y e k is fontos t á m p o n t o k a t szolgáltat­ nak a m e g é r t é s h e z .karika. szorogásra adott é n s z ű k í t ő v é d e k e z ő m a g a t a r t á s a m i ­ att autisztikus k ó r k é p vagy értelmi p r o b l é m a l e h e t ő s é g e is felmerült. és e k k o r k e z d t e el e g y i k r e n d s z e r e s e n visszatérő j á t é k á t j á t s z a n i . „ta­ n á c s a d ó n é n i n e k " nevezett. Az elszakadást aktívan j á t s z o t t a le az összetartottság é l m é n y é n e k b i z t o n s á g á b a n . S o k s z o r m a g u k k e z d i k m o z g á s o s h e l y z e t b e n korrigálni a korai t ö r t é n é s e k n y o m á n kialakult belső r e p r e z e n t á c i ó k a t . a m o z g á s o s fantáziajátékok és az áttétel é r t e l m e z é s é n é l felhasználhatunk. fantáziáival. m e l y e t a s z i m b o l i k u s a b b f o r m á b a n m e g j e l e n ő anyagok. olyan összetartottság-élményt jelentett számára. Lali n a g y o n m e g k e d v e l t e a hálót. és különféle v e s z é l y e k n e k lett kitéve. Az anya. k a p c s o l a t u n k b a n is lassú változást indított el. hogy a m o z g á s t e r á p i a több szinten érinti a személyiséget. „ L ó g ó " e s z k ö z ö k r e . és verbálisan h o z z á f é r h e t ő b b é vált. szán­ dékait szimbolizálta. a terápiás h e l y z e t b e n u g y a n ú g y n e m tudott m e g k a ­ p a s z k o d n i .majd a leeséssel és az e s z k ö z ö k t ő l való m e n e k ü l é s s e l . Édesanyja korán elhagyta. m e l y elől vagy m e n e k ü l n i e kellett. bár jól g o n d o z t a . megfigyelni. Egy idő után a j á t é k o t úgy alakította. h o g y a h á l ó b a n ülve vagy állva fel kellett e m e l ­ ni őt. az a n y a k é p t e l e n volt é r z e l m i l e g tartal­ m a z n i . majd egy adott j e l r e e l e n g e d n i . b i z o n y t a l a n u l k ö t ő d ő volt. K o r r e k c i ó s é s fejlődési l e h e t ő s é g e k e t nyithat m e g m i n d a passzívan m e g é l t testi é l m é n y e k e n keresztül. ö s s z e k u p o r o d v a p ö ­ rögni b e n n e . Ilyen elmélyült j á t é k o k n á l az azonnali é r t e l m e z é ­ sek m e g z a v a r h a t j á k az átélést. agresszív vagy a n n a k tűnő m e g n y i l v á n u l á s a i t k é p t e l e n volt elfogadni. de nagy b i z t o n s á g o t a d ó m o z g á s o s j á t é k b a n . r e n g e t e g korai t r a u m a érte. . és m e n e k ü l n i k e z d e t t h i m b á l ó d z á s u k elől. h o g y m e g é r t i k . majd „ l e e s e t t " róluk. azóta s z á m o s nagynénjével és testvérével élt együtt rossz anyagi és szo­ ciális k ö r ü l m é n y e k között. Az ilyen. így kezd­ te k ü l ö n v á l a s z t a n i indítékainkat egy aktív. és k é p t e l e n volt az elmélyült j á t é k r a .eltávolítva is át m e r t e élni és verbalizálni ezeket a félelmeket anélkül. Vizsgálati h e l y z e t b e is n e h e z e n volt b e v o n h a t ó . az ó v o d a kérte terápiáját agresszivitása miatt. Egy ó v o d á s kislánynál u g y a n e z a füleslabda gyak­ ran j á t s z o t t a egy m e g v a d u l t és megfékezhetetlen ló szerepét. Az ötéves kisfiúnál v i s s z a h ú z ó d á s a . Jól illusztrálja ezt Lali esete. agresszív és kezelhetetlen volt édesanyja és az ó v o ­ da szerint is. P é l d á v a l s z e m l é l t e t e m ezeket a lehetőségeket is.mő b i z t o n s á g é r z e t é t . A m o z g á ­ sos h e l y z e t e k b e n is m e g j e l e n í t ő d n e k a belső reprezentációk. selfszintű történéseket n e m csak passzívan élhetik át a g y e r m e k e k . és kifejezett s z e r e p e k e t is a d h a t n a k nekik. létra. M o z g á s t e r á p i á s történések k ö z b e n h a s o n l ó folyama­ tok tanúi l e h e t ü n k . c s i m p a s z k o d á s s a l . E z é r t k e z d e t b e n k é p t e l e n volt leülni vagy e g y h e l y b e n m a r a d n i .u t ó b b e l i n d u l h a t n a k a feltárás i r á n y á b a n is. furcsa viselkedése. viselkedését l e g i n k á b b agresszivitás és szétesettség j e l l e m e z t e . H o s s z ú ideig volt k é p e s n y u g o d t a n . Ezt általában hosszú ideig. Az e s z k ö z ö k e t a g y e r m e k e k a fantáziajátékokba is bevonják. és azt az érzést. Az első terápiás órák fő témája a m e n e k ü l é s és a labdáról való leesés volt. mind az aktívabb m o z g á s o s j á t é k o k b a n . Ez a testi é l m é n y b e n átélt differenciálási folyamat. bár jól g o n d o z t a . ami onnantól egyik k e d v e n c el­ foglaltsága lett. de addig is súlyosan e l h a n y a g o l t a őt. 8 h ó n a p o s k o r á b a n anyai nagyany­ ja vette m a g á h o z . és n e h e z e n vált le róla. E z u t á n fedezte fel a csepphálót.„egy kisfiút" -. Az ó v o d á s k o r ú Peti keveset és é r t h e ­ tetlenül beszélt a m i k o r h o z z á m került. szimbolikusan is megjelenített történéseket k ö n n y e b b köt­ ni a g y e r m e k reális életének e s e m é n y e i h e z . h o g y . A m á r említett Lali a m o z g á s t e r á p i á s helyzetben h a m a r o s a n feloldódott. Kristóf 5 é v e s e n került h o z z á m . Az e s z k ö z ö k b e való kétségbeesett és d ü h ö s k a p a s z k o d á s s a l . A l e g k i s e b b történést is h á n t á s n a k . kötél stb. vagy v i s s z a t á m a d n i a . p s z i c h o t e r á p i á t . m e l y b e n a r ó l a m alkotott képzetét k e z d t e elválasztani saját fantáziáitól. H a r m a d i k t a l á l k o z á s u n k k o r n y i t o t t a b b á vált.felugrott. a m i a kislány ösztöneit. m e g é r t e n i és tartalmazni a g y e r m e k történéseit. Az e g y i k kedvelt j á t é k a lett. é r d e m e s ilyenkor i n k á b b kísérni. Az e s z k ö z ö k s z i m b o l i k u s .é p p e n az a n y á h o z való viszony két el­ lentétes a s p e k t u s á t j á t s z o t t a le. m e l y e k a fejlődését előmozdítják. B á r a vizsgálat jó intellektust állapított m e g .

II. FEJEZET AZ ISKOLAI BEVÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES RÉSZKÉPESSÉGEK ZAVARAI ELMÉLET ÉS ESETISMERTETÉS .

ezért m á r n e m észlelésnek. életszerető felnőt­ tekké váljanak. h a n g k a p c s o l a t o k és h a n g s o r o k felis­ merése akkor. az anyanyelv elsajátításához n y ú l n a k vissza. sídanta). és a k a d á l y á v á lehetnek a n n a k . s z o r o n g á s á h o z . a m e l y e k létezéséről a t u d o m á n y és a gyakorlat ma már tud. zavart m ű k ö d é s e vezet a g y e r m e k gondjaihoz. A hallás a k ö r n y e z e t akusztikai ingereit azonosítja. Az ép hallásra é p ü l ő beszédészlelés a b e s z é d h a n g o k . amelyik l e h e t ő v é teszi az adott nyelv felismerését (Gósy. valamint a terápia is. a beszédészlelésből és a b e s z é d m e g ­ értésből. A b e s z é d m e g é r t é s fejlődése során. il. 2000). g y e r m e k k o r b a n alakul ki az a m e c h a n i z m u s . A folyamatnak ez a szakasza már a jelentés felismerését is tartalmazza. A b e s z é d m e g é r t é s r e n d k í v ü l összetett m e c h a n i z m u s . ezen a szinten a z o n b a n m é g nincs b e s z é d e l e m z é s . gó. és .az ép folyamat m ű k ö d é s é t is. ná. n e m tapasztalható folyama­ tok b i z o n y t a l a n s á g a . sajátosságait. hogy ezek a g y e r m e k e k kiegyensúlyozott.magától érte­ tődően . Az anyanyelv-elsajátítás szakaszaiban a folyamatok jóval hierarchikusabban m ű k ö d n e k . m i n t felnőttkorban. amely s z á m o s részfolyamatból áll. és m e g is tudjuk azokat h a n g o s a n ismételni annak ellenére. a m o n d a t o k és a szöveg m e g é r t é s e . h a n e m m e g é r t é s n e k nevezzük. azok sorozatát (például ú. virid. M i n d k e t t ő több szintből épül fel. A BESZÉDFELDOLGOZÁS FOLYAMATA Az e m b e r b e s z é d m e g é r t é s e két nagy szakaszból áll. h o g y j e l e n t é s t nem h o r d o z n a k . K é p e s e k va­ gyunk felismerni b e s z é d h a n g o k a t vagy szótagokat. any a ny e l v . esetleg magatartási problémájához. és rendelkezésre állnak a vizsgálati le­ hetőségek. a m i k o r a j e l e n t é s m é g nem vesz részt a feldolgozásban. a felszínen közvetlenül n e m látható. A folyamatok m ű k ö d é s é n e k alapfeltétele az ép hallás. gyak- 117 .A B E S Z É D É S Z L E L É S ÉS A B E S Z É D M E G É R T É S FOLYAMATÁNAK GÓSY MÁRIA ZAVARAI Korunk g y e r m e k e i n e k jó része k u d a r c o k a t él át. Olyan rejtetten m ű k ö d ő . sz. A p r o b l é m á k a k e z d e t e k h e z . az. a m e l y e k okairól a felnőtt k ö r n y e z e t n e k r e n d s z e r i n t n i n c s t u d o m á s a . a m e l y e k törvényszerű e g y ü t t m ű k ö d é s b e n biz­ tosítják a hallott b e s z é d j e l e n s é g e k megértését. figyelmetlenségéhez. tanu­ lási sikertelenségéhez. b e s z é d e s e t é b e n az el­ hangzott b e s z é d a k u s z t i k á i jelsorozatot.e l s a j á t í t á s részeként. összefüggéseit. megjelenési formáit. A beszédmegértés k ö v e t k e z ő nagy szakasza a szavak. A p r o b l é m a helyes diagnózisához azonban i s m e r n ü n k kell a zavar természetét. E z e k a k u d a r c o k az é v e k f o l y a m á n s o k s z o r o z ó d h a t n a k . vagy az e l h a n g z o t t hangsor az adott nyelvben n e m értelmes (ide tartoznak például a nevek is).

ábra). hogy kérésre például az elef vagy elefá hangsort képes m e g i s m é t e l n i ) . hogy a felsoroltak következtében e n n e k a m a g á n h a n g z ó n a k az ejtése és a hangzása is k ü l ö n b ö z ő volt. azt az bizonyítja. lassan vagy gyorsan. a fonológiai szintre. h a n g k a p c s o l a t t . é r c e s vagy rekedt h a n g o n . nő vagy g y e r m e k . h o g y m i l y e n szinteken. másfelől a fonológiai szint működéseivel áll szoros kap­ csolatban. a m e l y e k mindig az adott nyelvre j e l l e m z ő e k . é n e k s z ó t vagy h a n g s z e r t h a l l o t t u n k . k e l l e m e t l e n ) . A fo­ nológiai szinten történik a f o n é m a d ö n t é s m e g h o z a t a l a . Ez utób­ bi e g y s z e r r e h á r o m síkon folyik: az észlelés szintjein. A beszédészlelési részfolyamatok az alapszinteken folyó d ö n ­ tésekkel c s a k n e m egy i d ő b e n m ű k ö d n e k . é r d e s . fonetikai és fonológiai szintek a l a p m ű k ö ­ dését további beszédészlelési részfolyamatok egészítik ki. A szeriális avagy sorozatészlelés teszi lehetővé azt. szoros kapcsolatban az adott nyelvre j e l l e m z ő hangsorépítési sajátosságokkal. és az anyanyelv-elsajátítás során vesszük birtokba őket. Ezek az e r e d m é n y e k az észlelési i n f o r m á c i ó t á r b a n öszs z e g z ő d n e k . illetőleg az e g y m á s t k ö v e t ő m o n d a t o k p o n t o s felismerésében is. az intenzitás és az időszerkezet t e k i n t e t é b e n . vagy lassú. elsődleges hallási elemzés. g y o r s volt-e. A b e s z é d f e l d o l g o z á s folyamata az elsődleges hallási e l e m z é s s e l indul. A h i e r a r c h i k u s a n e g y m á s r a épülő akusztikai. a m e l y e t e g y fel­ ismerési (elképzelési) terv követ a beszédészlelés és a b e s z é d m e g é r t é s szintjein. E z e k b e n a m o d e l l e k b e n l é n y e g é b e n egyszerűsítve m u t a t h a ­ tó be a v a l ó s á g b a n lejátszódó m ű k ö d é s s o r o z a t . A kétéves g y e r m e k efelánniík azonosítja az elefántot. de bi­ z o n y o s előfeltevéseket a kérdéses hangról vagy h a n g k a p c s o l a t r ó l már m a g á v a l visz. 1999). jelen esetben az á m a g á n h a n g z ó n a k . m i n d i g u g y a n a n n a k a nyelvi e g y s é g n e k fogjuk felismerni. a szintaktikai pedig u g y a n c s a k az észlelésre. így van ez mind­ annak ellenére. Például az á hangot ejthetjük ala­ csony vagy m a g a s h a n g o n . amelytől k e z d v e belép az emlékezet is a feldolgozásba. s e g y b e n a hibátlan m ű k ö d é s t biztosítja. A b e s z é d h a n g ­ differenciálás egyfelől a fonetikai. milyen j e l l e g ű m ű k ö d é s e k történnek a megértési folyamatban. beszédhang-differenciálás. h a n e m mint a beszéd időviszonyainak szervezési stratégiája az e g y m á s t követő szavak. a m e l y e t a beszélő kiad. az első szótag végén zöngétlen k m á s s a l h a n g z ó t ismertünk fel fonetikai szinten. A megértési f o l y a m a t o t m o d e l l e k b e n próbálják á b r á z o l n i . A kísérletek t a n ú s á g a szerint k ö n n y e b b a b e s z é d h a n g o k a t m e g k ü l ö n b ö z t e t n i /. mivel a szeriális észlelése még n e m tökéletes (hogy itt nem a k i s g y e r m e k hangdifferenciálás akusztikai szint J artikulációs ü g y e t l e n s é g é r ő l van szó. Ezek a részfolyamatok a követ­ kezők: szeriális észlelés. Ha az adott beszédjel tulajdonságai alapján n e m d ö n t h e t ő el a z o n n a l a b e s z é d h a n g m i n ő s é g e . hogy az időben e g y m á s értelmezés megértés ritmusészlelés szeriális észlelés után e l h a n g z o t t b e s z é d h a n g o k a t . valójában a zöngés g megvalósulásáról van szó. a k k o r a rendszer továbblép a következő. transzformációs észlelés. a m e l y a megfelelő b e s z é d h a n g o k b a n realizálódik. ahol n é h á n y előzetes döntés tör­ ténik a frekvencia. 1. m a g a s vagy mély. ábra A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatai 118 119 . Az e l e m z é s e k összetettségét mutatja. Az itt felgyűlt adatok alapián történik az akusztikai e l e m z é s .<at a hallgató u g y a n o l y a n e g y m á s u t á n i ­ ságban legyen k é p e s a z o n o s í t a n i . A b e s z é d é s z l e l é s a nyelvi információt t a r t a l m a z ó akusztikai jelsorozat feldolgozásával in­ dul. fátyolos. r i t m u s é s z ­ lelés és a vizuális észlelés. A cél a n n a k s z e m l é l t e t é s e . ahol a b e s z é d h a n g o k a t ( m a g á n h a n g z ó k a t . A jégpálya szóban például. A szóösszetétel első szótagja nem ajék hangsor. majd a szintaktikai és a s z e m a n t i k a i szinteken. és h o g y a n fogja fel a b e n n e lévő tartalmat. A f o n é m a s z i n t m o n ­ datok a z o n o s í t á s a k o r is aktívan jelen van. Úgy is fogalmazhatunk. b á n a t o s a n vagy m o s o l y o g v a . hogy a s z e m a n t i k a i e l e m z é s v i s s z a h a t ( h a t ) az é s z l e l é s r e és a s z i n t a k t i k a i m ű v e l e t e k r e .e el. E z e k a döntések nagyjá­ ból b e h a t á r o l j á k a felfogott (észlelt) akusztikai jel tulajdonságait. felismerjük p é l d á u l . h a n e m a jég szó. Ilyen például a b e s z é d é s z l e l é s f o l y a m a t a i n a k d o m i n á l á s a az új szavak elsajátításában. mondhatja férfi. A fonéma az az elvont nyelvi egy­ ség. a h o n n a n a b e s z é d f e l d o l g o z á s indul. A szeriális észlelés tökéletes m ű k ö d é s e is az anyanyelv­ elsajátítás során alakul ki. halk vagy erős ( e g y s z e r s m i n d e g y é b szubjektív ítéleteket is a l k o t u n k : k e l l e m e s . hogy z e n e vagy b e s z é d h a n g z o t t . h o g y a h a l l g a t ó h o g y a n d o l g o z z a fel különálló nyelvi e g y s é g e k s o r o z a t á v á azt a folya­ m a t o s a n változó akusztikai jelet.rabban fordul e l ő egy vagy több részfolyamat kvázi-elkülönített m ű k ö d é s e . A szeriális észlelés n e m c s a k a h a n g s o r o k szintjén je­ lentkezik. m á s s a l h a n g ­ zókat) azonosítjuk. E n n e k első lépcsője az ún. A feldolgozott adatok a fonetikai szintre kerülnek. vagy pacsid m o n d papucs helyett. bár e k k o r a j e l e n t é s is segíti az észlelést. hogy a b e s z é d h a n g o k a t itt. é s a z o k k a l igen k o m p l e x m ó d o n t a r t a n a k kapcsolatot. a fonológi­ ai szinten soroljuk be a megfelelő fonémaosztályokba. Az a l a p k é r d é s az. hiszen közvetlenül n e m ta­ n u l m á n y o z h a t ó (vö. Ezen a szinten zajlanak a fonológi­ ai folyamatok is. üzenetet ( G ó s y .

szerkezeti és gondolati egysé­ get. azt a felnőtt k ö r n y e z e t k ö n n y e n félreértelmezheti (sokszor é p p e n a g y e r m e k k o m p e n zálási stratégiájának k ö v e t k e z t é b e n ) . Ez teszi lehetővé például a l o g o p é d u s szá­ m á r a . hiszen a szük­ séges e g y s é g e k itt t á r o l ó d n a k . illetőleg teljes b e s z é d k é p z é s é ­ nek a hallási észleléssel egyidejű feldolgozása. h o g y a beszédfejlődés e l m a r a d o t t s á g a sokszor é p p e n n e m a g y e r m e k artikulációjában vagy be­ s z é d k é s z s é g é b e n j e l e n t k e z i k . ha az állítjuk. E z e k a gyerekek k u d a r c é l m é n y e k soroza­ tát élik át. hogy az a d ó (beszélő) és a v e v ő (hall­ gató) k ö z ö t t s e m m i f é l e olyan zavar n e m keletkezik. a gyer­ m e k által ismert n y e l v e n e l h a n g z o t t szöveg stb. A szavak vagy m o n d a t o k ismétlése n e m jelenti egyúttal azt. a látható b e s z é d k é p z é s nincs ö s s z h a n g b a n a h a n g z á s ­ é l m é n n y e l . N e m túlzás. k ü l ö n ö s e n a z o k b a n a n y e l v e k b e n . a h a n g z á s alapján fogjuk fel. nincs nagy zaj stb. azaz az üzenet tartalma n e m lehet a feldolgozás a k a d á l y a (a g y e r m e k é l e t k o r á n a k . A vizuális észlelés a beszélő artikulációjának. illetőleg beszóláskor n e h e z e b b e n fejezi ki m a g á t . hogy a hallott h a n g például / volt-e vagy r.). h o g y m e n n y i e g y s é g t a l á l h a t ó a m e n t á l i s lexikonban. re­ d u n d á n s szervezése. h o g y a részle­ gesen kapott hallási információkat a látásiakkal kiegészítse. hogy a g y e r m e k e l ő b b vagy u t ó b b s z e m b e k e r ü l a p r o b l é m á v a l . b) Az a d e k v á t s z e m a n t i k a i feltételek azt j e l e n t i k . azaz birtokba vettük a szöveget mint jelentéstani. a m e l y e k r ő l a felnőtt k ö r n y e z e t n e k g y a k r a n f o g a l m a sincs. ismereteinek. a m i k o r a k o r r e k c i ó m e g l e h e ­ tősen n e h é z . a k á r a b e s z é l é s r e . a s z e r k e z e t e k h e z m o n d a t t a n i funkciót rendelünk. h o g y a z a n y a ­ n y e l v ü k ö n e l h a n g z o t t egyik b e s z é d h a n g azonos-e egy másikkal. k ö z i s m e r t m e g n e v e ­ zése a szájról olvasás. h o g y a hibásan ejtett réshangot c s u p á n látás alapján is felismerje. A b e s z é d é s z l e l é s i és/vagy b e s z é d m e g é r t é s i z a v a r o k f e l i s m e r é s é n e k ( k ü l ö n ö s e n k o r a g y e r m e k k o r i a z o n o s í t á s á n a k ) fő n e h é z s é g e a feldolgozó m e c h a n i z m u s „túlbiztosított". ha aka­ elhangzott azonosítása megértésük bizonytalan. Általános beszédész­ lelési szabályszerűségről van szó. Ez a fajta m e c h a n i k u s ismétlés t u l a j d o n k é p p e n beszédészlelési m ű k ö d é s .r e d u k c i ó . A b e s z é d h a n g o k egy része alkalmas arra. ille­ tőleg k ö v e t k e z m é n y e különféle (különfélék) lehet (lehetnek). A hibás m ű k ö d é s e k e t ideiglenesen ellensúlyozó stra­ tégiák a z o n b a n á t m e n e t i e k és végesek.n e m leszűkítve természetesen a b e s z é d h a n g o k időviszonyaira. tehát a j e l e n t é s ü k e t felfogtuk. ha az n e m áll ellentétben az akusztikus é l m é n n y e l . mert nagy a k o m p e n z á c i ó s lehetőség. a k á r az e l h a n g z ó b e s z é d m e g é r t é s é r e g o n d o l u n k . illetőleg e z e k n e k a s z e r k e z e t e k n e k a j e l e n tését is é r t e l m e z z ü k . a h o g y a n a szavakat s z ó s z e r k e z e t e k k é kapcsoljuk össze. vagy n e m .teszi l e h e t ő v é az e l h a n g z o t t ü z e n e t e k azonosítását. a m e l y biztosítja az adott nyelv hangjának és az írott változatban e n n e k a h a n g n a k megfelelő b e t ű n e k a felismerését. A nyelvi és a beszédjelek tárolása az anyanyelv-elsajátítás­ sal kezdődik. A szöveg é r t e l m e z é s e feltételezi azt is. a m ű k ö d é s z a v a r t a l a n n a k tűnik. dályozott. amely az egyén m i n d e n k o r i beszéd.és nyelvi jeleket tároló rendszere. a) Az o p t i m á l i s átviteli k ö r ü l m é n y e k azt jelentik. s ez azt jelenti. Szinkronizált film n é z é s e k o r a szereplők beszédét elsősorban az a k u s z t i k u m . H a n g s ú l y o z n u n k kell. a m e l y szoros k a p c s o l a t b a n van az e m l é k e z e t i f o l y a m a t o k k a l . k ü l ö n ö s e n az anyanyelv-elsajátítás kezdeti éveiben. m i n d e z a folyamat legfelsőbb szintjén m e g y végbe. h o g y m i k é n t tud a beszélő/hallgató e z e k h e z az e g y s é g e k h e z hozzáférni. A mentális lexikon kifejezés egyfajta „agyi s z ó t á r a t " je­ lent. hogy m e g é r t e t t ü k a részleteket és a z o k össze­ függéseit. ahol nincs m a g á n h a n g z ó . h o g y az e l h a n g z ó ü z e n e t megfelel a hallgató nyelvi ismereteinek. A BESZÉDFELDOLGOZÁS HIBÁS MŰKÖDÉSE A beszédészlelés és a b e s z é d m e g é r t é s igen összetett m e c h a n i z m u s a . mechanizmus nem pontos. m i n d i g feltételezi az úgynevezett mentális lexikon aktiválását. A transzformációs észlelés az a p e r c e p ­ ciós részfolyamat. M i r e v a l a m i l y e n „ m e g f o g h a t ó " n e h é z s é g j e l e n t k e z i k (például az olvasástanulás p r o b l é m á j a mint k ö v e t k e z - 120 121 . M i n d e n n e k a felszíni megjelenése (tünetei). A beszéd szem­ pontjából n e m c s a k a n n a k van j e l e n t ő s é g e . a k k o r az e l h a n g z ó b e s z é d e t n e h e ­ z e b b e n fogja m e g é r t e n i . gátolt. s a szájmozgás. M i n d a nyelvi j e l e k s z ü k s é g e s m e n n y i s é g e (pl. A nyelv verbális h a s z n á l a t a . az értelmezés kérdéses. mint a megfelelő kategóriába rendezni őket (ez t e r m é s z e t e ­ sen függ az idegen nyelv i s m e r e t é n e k szintjétől). M i l y e n p o n t o s a n és m i l y e n gyorsan tudja lehívni a s z ü k s é g e s nyelvi j e l e k e t . Ha például a hozzáférési f o l y a m a t o k n e m elég gyorsak. tudásszintjének megfelelő j e l e n t é s ű közlés. E z é r t is n a g y j e l e n t ő s é g ű a sok b e s z é l g e t é s a g y e r m e k k e l . A m e g é r t é s b e n h á r o m e l k ü l ö n í t h e t ő folyamat létezik: a szóértés. a m e l y e k n e k az észrevétele a m i n d e n n a p i életben c s a k n e m lehe­ tetlen ( t e r m é s z e t e s e n az e n y h é b b t ő l a súlyosig). Ennek az megfelelően közlések a beszédfeldolgozási korlátozott. Ez a t ö m ö r m e g h a t á r o z á s részletezve a következő. A m o n d a t m e g é r t é s az a folyamat. m e g é r t é s é t és értelmezését. ha a kiejtett sza­ vak b e s z é d h a n g j a i n a k . Ritmuszavart e r e d m é n y e z . a m o n d a t é r t é s és a szö­ vegértés. A ritmusészlelés az adott n y e l v r e j e l l e m z ő időzítési v i s z o n y o k p o n t o s azonosítását jelenti . Ha a z a v a r tünetei m e g is jelen­ nek. a z o n b a n csak a 6—7 éves g y e r m e k e k képesek a transzformációs ész­ lelést egy k o m p l e x beszédészlelési feladatban is tökéletesen m ű k ö d t e t n i . s életünk végéig tart. Ez nyújt lehetőséget a n a g y o t h a l l ó n a k .). h a n e m a másoktól e l h a n g z ó k ö z l é s e k feldolgozásában. és/vagy egy k o r á b b a n tárolt in­ formációsorozattal hasonlítjuk össze. sokkal n e h e ­ z e b b azt m e g m o n d a n i u k . idegen nyelv hallgatásakor is k ö n n y e b b e l k ü l ö n í t e n ü n k e g y m á s t ó l a b e s z é d h a n g o k a t . Ez azt jelenti. illető­ leg vételét n e h e z í t e n é vagy lehetetlenné t e n n é ( m á s m e g f o g a l m a z á s b a n n e m torzított a be­ széd. A vizuális p e r c e p c i ó segítségét a beszédfeldol­ g o z á s b a n a n a g y o t h a l l ó k és a siketek használják a legintenzívebben. hogy azt b e h e l y e z z ü k egy tágabb i s m e r e t a n y a g b a . h a n e m a n n a k is. szókincs). hogy azokat m e g is értettük. a m e l y az ü z e n e t továbbítását. zavaráról akkor beszélünk. a k k o r ez n a g y o n zavaró lehet. hogy a k i s e b b zavarok rejtve m a r a d h a t n a k . m i n d a hozzáférési f o l y a m a t o k megfelelő m ű ­ k ö d é s e beszélési és b e s z é d h a l l g a t á s i tapasztalattal é r h e t ő el. Ez a részfolyamat m á r 4 éves kor körül kez­ detié gesen m ű k ö d i k .k e v é s b é p o n t o s a n felismerhető legyen. A látási é l m é n y m á s o d l a g o s s á válik. Ó v o d á s g y e r m e k e k k ö n n y e b b e n h o z n a k d ö n t é s t arról. A szövegértés azt jelenti.optimális átviteli k ö ­ r ü l m é n y e k között és adekvát s z e m a n t i k a i feltételek mellett . illetőleg szótagjainak az e g y m á s h o z viszonyított i d ő t a r t a m a n e m megfelelő. A t é n y l e g e s e n e l h a n g z ó i n f o r m á c i ó t s z á m o s .m i n t a z o n o s í t a n i . m á r ismert d o l o g g a l kiegészít(het)jük. hogy m a n a p s á g a g y e r m e k e k közel ö t v e n százaléka olyan ne­ hézségekkel k ü s z k ö d i k . sokszor m á r olyan életkorban. Ha „ r o s s z " a szinkron. hogy az ajakartikuláció alapján t ö b b é .

A beszédészlelés és b e s z é d m e g é r t é s kü­ lönféle zavarai az anyanyelv-elsajátításhoz.m i n d a b e s z é d m e g é r t é s i n e h é z s é g b ő l fakadnak. V a n n a k olyan t é n y e z ő k . a m u n k a v é g z é s t . ilyenkor a feldolgozási f o l y a m a t o k jól m ű k ö d n e k . an­ nál k e v é s b é v e h e t ő észre. Ez utóbbi esetben a z a v a r o k együttjárása igen változatos. A m e g k é s e t t beszédfejlődésű (diszfáziás). a m e l y e k ismeretében a g y e r m e k e t a b e s z é d é s z l e l é s és beszéd­ megértés szempontjából azonnal r i z i k ó . A m i n d e n n a p i k o m m u n i k á c i ó b a n a l e g g y a k o r i b b a k a követke­ zők: esetleges reakcióhiány. Az o k ( o k ) ismerete hoz­ zásegít a m e g e l ő z é s h e z és a korai felismeréshez. h o s s z a b b külföldi tartóz­ k o d á s . de legalábbis az a n y a n y e l v t a n u l á s legaktívabb éveiben a g y e r m e k k e l n e m beszél­ g e t t e k eleget. A fejlesztő p e d a g ó g i a i gyakorlat szem­ pontjából a z o n b a n az o k ( o k ) ismerete m á s o d l a g o s . Egy részük kétnyelvű g y e r m e k . Érinthet egyetlen részfolyamatot (ez a ritkább). E g y r e g y a k r a b b a n találkozunk olyan g y e r m e k e k k e l . a m e l y e k a születéstől felelősek a p e r c e p c i ó s folya­ m a t o k é r t . A d e k ó d o l á s i f o l y a m a t zavarai a k ö v e t k e z ő oki k a t e g ó r i á k r a v e z e t h e t ő k vissza: a) a b e ­ szédszervek o r g a n i k u s zavara (szerzett vagy örökletes). b) n e m n o r m á l lefolyású szülés. a k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á k a f o l y a m a t m ű k ö d é s b e n j e l e n t k e z n e k . Ez azt j e l e n t i . A beszédhibás g y e r m e k e k kisebb részénél a be­ s z é d h i b a c s u p á n m o t o r o s ü g y e t l e n s é g . n e h e ­ zítve ezáltal a m i n d e n n a p i k o m m u n i k á c i ó t . E s z e r i n t m e g k ü l ö n b ö z t e t ü n k biológiai és környezeti t é n y e z ő k e t . s n e m épek a b e s z é d m e g é r t é s szintjei. Az e l m é l e t s z á m á r a . hogy ezek a t é n y e z ő k függenek-e az e g y é n t ő l . U g y a n a k k o r az is előfordulhat.m é n y ) . akiknek . s ez t o v á b b nehezíti a felismerésüket.vagy akár többféle jelrendszerrel is találkoznak (nyelvjárá­ si és k ö z n y e l v i hatás. A biológiaiak k ö z é t a r t o z n a k m i n d a z o k a tényezők. de b e s z é d h i b a mellett gyakori az ép b e s z é d m e g é r t é s is. A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARÁNAK OKAI Az e l s ő d l e g e s o s z t á l y o z á s i s z e m p o n t az. a k k o r r a m á r sokszor n e m k ö n n y ű segíteni. ü l . Ha bárhol z a v a r vagy kóros állapot áll fenn. súlyos e s e t b e n a k ö r ü l ö t t ü n k lévő világ értelmezését. jelnyelvvel é r i n t k e z ő hallássérült/siket szülők stb. hogy ép a fonetikai észlelés és a rövid idejű m e m ó r i a . helyesírás zava­ ra. A dekódolási folyamat zavarát ered­ m é n y e z ő l e g g y a k o r i b b ok a verbálisan i n g e r s z e g é n y k ö r n y e z e t . Az ok(ok) ismerete. de együtt j á r h a t a verbális i n g e r s z e g é n y s é g g e l (pl. s ez ismét csak a felismerését nehezíti. Ha a hallott közlések feldol­ g o z á s a bizonytalan. e z e k m i n d e g y i k e utal­ hat a feldolgozás hibájára vagy lassúságára. a feltűnően lassú (akadályozott) beszédfejlődésű g y e r m e k e k kivétel nélkül e l m a r a d á s t m u ­ tatnak b e s z é d m e g é r t é s i folyamataikban is. írástanulás. nevelőotthoni k ö r ü l m é n y e k ) . Ha a ja­ vításuk n e m történt m e g időben. b) az i d e g r e n d s z e r organikus. V a n n a k g y e r m e k e k . fonetikai és a szeriális észlelés. n e m b e s z é l t e t t é k annyit. hogy a kez­ detektől. A figyelmetlen. a t á r s a d a l m i környezettől eltérő szemiotikai rendszert h a s z n á l ó családi háttér. d) születési r e n d e l l e n e s s é g . Lehet például ép az akusztikai. d) jelen t u d á s u n k szerint n e m ismert ok. az előbbiek zavara tehát k ö v e t k e z m é ­ nyesen m a g a után vonja az utóbbiakét is.g y e r m e k n e k kell m i n ő s í t e n ü n k . pl. A BESZÉDFELDOLGOZÁSI ZAVAR MEGJELENÉSI FORMÁI A z a v a r o k a felszínen igen változatos formában öltenek testet. így annál n a g y o b b m é r t é k b e n m a r a d n a k rejtve a p r o b l é m á k . H a l l á s p a n a s z esetén a z o n n a ­ li klinikai ellenőrzés javasolt. Előfordul­ hat a z o n b a n az is. Minél k i s e b b a beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i folyamat zavara. tehát a g y e r m e k k o r h o z k a p c s o l ó d n a k . p o n t o s a b ­ ban f e l i s m e r é s e segíti a d i a g n o s z t i k á t . a t u d o m á n y szempontjából t e r m é s z e t e s e n óriási a j e l e n t ő s é g e az ok vagy o k o k m i n d e n k o r i és a lehető legpontosabb felderítésének. A b e s z é d m e g é r t é s i f o l y a m a t o k felelősek u g y a n i s az írott a n y a n y e l v elsajátításáért. de e l m a r a d o t t a fonológiai szint m ű k ö d é s e és a rövid idejű verbális m e m ó r i a . a m e n n y i r e s z ü k s é g e volt. a p o n t o s d i a g n o s z t i k a p e d i g feltétele a j ó l megválasztott terápiának. vagy n e m . külföldi m u n k a v á l l a l á s . akik az anyanyelv-elsajátítás leg­ különfélébb s z a k a s z a i b a n két. mint m á s o k n a k . a k k o r a p r o b l é m á k a felnőttkorban is t o v á b b élnek. Az anyanyelv-elsajátítás b e s z é d p r o d u k c i ó s m e c h a n i z m u s á ­ nak zavarai érinthetik a beszédfeldolgozást is. s csak a d i a g n o s z t i k a és a terápia s z e m ­ pontjából s z ü k s é g e s m é r t é k i g kell azt/azokat felkutatnunk. s k ö n n y e n összetéveszthe­ tők e g y é b p r o b l é m á k k a l . vagy megjelenhet t ö b b részfolya­ m a t b a n is (ez a g y a k o r i b b ) . az kihat az írottak feldolgozására is. Ezek l e h e t n e k organikusak. m á s i k részük e g y n y e l v ű m a r a d . m i n d a b e s z é d m e g é r t é s zavarával. A szociálisan ingerszegény környezet n e m feltétlenül. N a g y o b b i k részüknél a z o n b a n a b e s z é d h i b a együtt j á r a beszédészlelés vagy m i n d a be­ szédészlelés. gyakori visszakérdezés. téves reakció. A kör­ nyezeti t é n y e z ő k is folyamatosan h a t n a k a g y e r m e k r e . r i a z a v a r o k és az általános tanulási n e h é z s é g formációiban m i n d i g k i m u t a t h a t ó a beszéd­ észlelés és/vagy a b e s z é d m e g é r t é s e l m a r a d á s a . zavara.). E z e k e t a t é n y e z ő ­ ket rizikótényezőknek n e v e z z ü k : a) k o r a s z ü l ö t t s é g ( r ö v i d e b b terhességi időtartam és/vagy kis születési súly). de zavart m u t a t az akusztikai. c) p s z i c h é s zavar. A beszédfeldolgozási zavar kiterjedése rendkívül változó. a fonológiai és a szeriális észlelés. és lehetnek funkcionálisak.ép fejlődés mellett . az olvasottak bizonytalan értése. kétnyelvű család. a látszólagos m e m ó - 122 123 . s ha ez n e m tűnik fel a k ö r n y e z e t n e k időben. túlzottan j á t é k o s n a k t ű n ő vagy viselkedési (magatartási) zavart m u t a t ó g y e r m e k e k j e l e n t ő s részénél ezek a felszíni jelen­ ségek m i n d . és minél k e v e s e b b szintet érint. a karriert. hogy é p e n m ű k ö d ő b e s z é d m e g é r t é s mellett e l m a r a d o t t a k a beszédész­ lelési folyamatok. Az olvasástanulás. Az iskolás g y e r m e k e k életében m e g j e l e n ő p r o b l é m á k egy része é p p e n a beszédfeldol­ g o z ó r e n d s z e r nem tökéletes m ű k ö d é s é n e k a k ö v e t k e z m é n y e . T ö k é l e t e s e k l e h e t n e k példá­ ul a g y e r m e k beszédészlelési folyamatai. az idegen nyelv elsajátításának p r o b l é m á ­ ja. de m i n d k é t típus e g y a r á n t viselheti a k ó d v á l t ó k ö r n y e z e t nega­ tív hatásait. a k k o r ez oka lehet a k é s ő b b i beszédészlelési za­ varnak. M i n d e z e k mellett a b e s z é d p r o d u k c i ó zavara együtt j á r h a t a beszédfel­ d o l g o z á s zavarával.több verbális ingerre van szükségük. a l é n y e g k i e m e l é s k é p t e l e n s é g e . c) szülési sérülés (függetlenül a n n a k r e n d e z ő d é s é t ő l ) . a m e m o r i t e r e k m e g t a n u l á s á n a k n e h é z s é g e . funkcionális zavara(i).

hogy a megállapított zavar milyen m á s zavarokkal társul. ///. 14. (A n e m időben elkezdett vagy v a l a m i l y e n okból n e m sikeres b e s z é d k o r r e k c i ó e r e d m é n y e z i a felnőttkori b e s z é d p r o b l é m á k j e l e n t ő s részét. a vizuális észlelés zavara. Példá­ ul a b e s z é d é s z l e l é s e n belül a fonológiai szint m ű k ö d é s é b e n 2 éves e l m a r a d á s t tapaszta­ lunk. a k a p o t t a d a t o k ö s s z e v e t h e t ő k az adott életkorban elvárt értékekkel. IV. 13. c) a zavar m é r t é k e (Azt mutatja m e g . de az akusztikai és a fonetikai szintek épek. A beszédészlelés és a beszéd­ m e g é r t é s folyamatainak vizsgálatát az emlékezeti m ű k ö d é s e k . h) a b e s z é d p r o d u k c i ó hibája. 10. a b e s z é d r i t m u s é s z l e l é s é n e k zavara. Az emberi b e s z é d t e v é k e n y s é g a legkülönfélébb zavarokat mutathatja. 8.1 2 éves korú g y e r m e k e k beszédfeldolgozási teljesítménye tesztelhető. és á l l a n d ó s u l o k is. a beszédhang-differenciálás zavara. milyen m é r t é k ű . a fonetikai szint m ű k ö d é s i zavara.). például a be­ szédészlelés v a l a m e n n y i folyamata sérült-e vagy n e m . de 3 évnél k e v e s e b b : 4. E n n e k a felmérése a g y e r m e k d i a g n o s z t i z á l á s a és a terápia m e g t e r v e z é s e szempontjából n a g y o n fontos. M i n d e n n e k alapján a beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i folyamat lehetséges zavarai a kö­ vetkezők: 124 . ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest legfel­ j e b b 1 év. b) a z a v a r típusa (Azt m o n d j a m e g . a teljes folyamatra kiterjedő zavar. hogy a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest az el­ m a r a d á s m e k k o r a . a t r a n s z f o r m á c i ó s észlelés zavara. s a terápia m i e l ő b b i m e g k e z d é s e .e) g ő g i c s é l é s h i á n y a vagy kései indulása. a m o n d a t é r t é s zavara. ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai életkoránál t ö b b m i n t 3 év. az akusztikai szint m ű k ö d é s i zavara. G ó s y . illetőleg tartós elszakadás a családi k ö r n y e z e t t ő l . esetleg az e m l é k e z e t m ű k ö d é s i problémájával. 4. a rövid idejű vizuális m e m ó r i a zavara. 2. v a l a m i n t a vezérlés m e c h a ­ n i z m u s á n a k e l e m z é s e egészíti ki. b e s z é d m e g é r t é s i zavarok. ahol a hibás m ű k ö d é s d e t e k t á l h a t ó . középsúlyos a zavar. csak a beszédészlelési folyamatok­ ban van z a v a r vagy a m e g é r t é s b e n is. A zavar mértéke szerint: 1. 12. A zavar típusa szerint: 1. valamint a részfolyamat-zavarok együttjárásának ö s s z e g z é s e a tel­ j e s b e s z é d m e g é r t é s i folyamat figyelembevételével történik. ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest 1 év­ nél t ö b b . a s z ö v e g é r t é s zavara. 1) állami g o n d o z o t t s á g . de 2 évnél k e v e s e b b . az eltérés/el­ m a r a d á s m é r t é k é n e k m i n d p o n t o s a b b m e g h a t á r o z á s a . 5.h a t é v e s vagy annál i d ő s e b b g y e r m e k e k e s e t é b e n n e h é z (hacsak n e m lehetetlen) biztonsággal megállapítani a dekódolási zavar okát. H e l y e ­ sebb i l y e n k o r a z a v a r m i n d p o n t o s a b b behatárolása. 9. 2. 11. d) a zavar kiterjedtsége (Arra utal.). 4. hiszen az időben m e g k e z d e t t korrek­ ció rendszerint tökéletes j a v u l á s t e r e d m é n y e z . ) . ilyenek például a b e s z é d p r o d u k c i ó b a n a nyelvbotlások vagy a beszédfeldolgo­ zásban a félrehallások. ill. hogy h á n y r é s z f o l y a m a t érintett. 6. m e c h a n i z m u s . //. k) családi érintettség a beszéd és nyelv területén. A zavarok osztályozási szempontjai a k ö v e t k e z ő k : a) a zavar helye (Az a terület. enyhe fokú a zavar. a m e l y n e k segítségével a 3 . h o g y az adott m e c h a n i z m u s o n belül m e l y folyam a t ( o k ) b a n j e l e n t k e z i k a zavar. e h h e z képest ritkábbak a felnőttek szerzett p r o d u k c i ó s és megértési zavarai.) 125 A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARAINAK OSZTÁLYOZÁSA A z a v a r o k definiálása. Ez tette egyúttal lehetővé a különféle beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i zavarok azonosítását és j e l l e m z é s é t . ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest 2 évnél több. 2.). a m e n t á l i s lexikon aktivizálási zavara. Ezek l e h e t n e k át­ menetiek. e m l é k e z e t i zavarok. j) h o s s z a n tartó hurutos állapot. N a g y o n sokszor. k ü l ö n ö s e n n a g y o b b . g) feltűnően lassú beszédfejlődés. de lehetnek h o s s z a b b ideig tartók. pl. több vagy csak egyetlen részfolyamatot érint-e. például a b e s z é d é s z l e l é s e n belül a t r a n s z f o r m á c i ó s észle­ lés zavara. A zavar kiterjedtsége szerint: 1. 3. a r é s z f o l y a m a t o k különféle kapcsolataiban megjelenő zavarok. /. a vezérlés zavara. a szeriális észlelés zavara. azaz a helyes diagnózis. vagy n e m . f) 2 éves k o r után i n d u l ó b e s z é d . 3. a rövid idejű verbális m e m ó r i a zavara. A z a v a r helye szerint: 1. G y e r m e k k o r ­ ban l e g g y a k o r i b b a k az átmeneti b e s z é d p r o b l é m á k . súlyos a zavar. 1995). a fonológiai szint m ű k ö d é s i zavara. a szintézis és/vagy a iateralizáció zavara. nagyon súlyos a zavar. i) hallássérülés. a megértési folyamat zavara együttjár-e a vezérlés zavarával. Arra keresünk választ. 3. a b e s z é d é s z l e l é s zavara. b e s z é d é s z l e l é s i zavarok. 1989 óta r e n d e l k e z é s r e áll a G M P . 2. 7.t e s z t c s o m a g (vö.

A b e s z é d p r o d u k c i ó és a b e s z é d f e l d o l g o z á s relatíve ö n á l l ó a k , így előfordul, h o g y az e g y i k m e c h a n i z m u s ép, a m á s i k pedig n e m . Ez a d i s s z o c i á c i ó a z o n b a n k ü l ö n f é l e k é p p e n é r v é n y e s ü l h e t . A b e s z é d p r o d u k c i ó és a m e g é r t é s lehet ép, az észlelés a z o n b a n n e m : az e k a t e g ó r i á b a tartozó g y e r m e k e k n e h e z e n t a n u l n a k új szavakat, s z ó k i n c s ü k általában gyér, az iskolában p r o b l é m á s az olvasástanulásuk, a m e m o r i t e r e k elsajátítása és m e g t a r t á s a . Ép p r o d u k c i ó és észlelés, de zavart beszédértés esetén a g y e r m e k j e l l e g z e t e s e n figyel­ m e t l e n n e k tűnik, esetleg m a g a t a r t á s i z a v a r o k a t is m u t a t . Az olvasott s z ö v e g m e g é r t é s e g o n d o t o k o z , k é s ő b b pedig k i a l a k u l n a k a tanulási p r o b l é m á k , hiszen m i n d a h a n g z ó be­ széd, m i n d az olvasásértés érintett. Ha a p r o d u k c i ó ép u g y a n , de a teljes beszédfeldolgo­ zás zavart, ez e g y é r t e l m ű e n előjelzi az iskolai k u d a r c o k a t ; bár az e k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó g y e r m e k e k m á r az ó v o d á b a n is feltűnnek, a z o n b a n a valós p r o b l é m a a felszínen a legkü­ l ö n b ö z ő b b formákat öltheti (figyelmetlenség, viselkedési zavar, kicsi szókincs, visszahú­ z ó d ó m a g a t a r t á s , túlzott j á t é k o s s á g , kivonulás a szabályjátékokból stb.). A b e s z é d p r o d u k ­ ció zavara együtt j á r h a t ép beszédértéssel és zavart észleléssel. Jellegzetesen a b e s z é d h i ­ b á s g y e r m e k e k r e j e l l e m z ő képlet. A b e s z é d h i b a j a v í t á s a és/vagy a u t o m a t i z á l á s a n e h é z , a főbb k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á k a g y e r m e k e k olvasástechnikájában, az írástanulásukban és a helyesírási teljesítményükben j e l e n t k e z n e k . L é n y e g e s e n ritkábban fordul elő, hogy a b e s z é d h i b á s g y e r m e k észlelése jól működik, csak az értési folyamatok érintettek. G y a k o ­ ribb, hogy a beszédhiba mellett m i n d k é t feldolgozási m e c h a n i z m u s zavartan m ű k ö d i k : az iskolai kudarcok, a tanulási n e h é z s é g e k e g y é r t e l m ű e n előjelezhetők. Az anyanyelv-elsajá­ títás legsúlyosabb zavara a k k o r áll elő, ha mind a b e s z é d p r o d u k c i ó , m i n d a beszédfeldolgo­ zás zavart. Ez valamennyi diszfáziás és akadályozott beszédfejlődésű g y e r m e k r e j e l l e m z ő . A beszédfeldolgozási folyamat n e m ép m ű k ö d é s e összefügghet m á s zavarokkal, de mint funkcionális zavar vezethet ö n m a g á b a n is k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á k h o z . A továbbiak­ ban e n n e k megfelelően tekintjük át a zavarok sajátosságait.

u g y a n c s a k h a l k a b b a n hallja az e l h a n g z ó beszédet, és jellegzetesen kiesnek a m a g a s frek­ v e n c i á s összetevők. K á r o s o d h a t a hallóideg, e k k o r a h a n g i n g e r e k n e k az agy velőbe jutta­ tása k á r o s o d i k , illetőleg előfordul az agyi pályák és k ö z p o n t o k k á r o s o d á s a is. A kevert tí­ pusú h a l l á s c s ö k k e n é s esetén az e l ő z ő e k b e n ismertetettek együttesen j e l e n t k e z n e k . A korai vagy veleszületett h a l l á s k á r o s o d á s n e m teszi l e h e t ő v é a beszédészlelési és a be­ s z é d m e g é r t é s i szintek m e g f e l e l ő m ű k ö d é s é t . A m e g f e l e l ő akusztikai inger, v a l a m i n t a visszacsatolás hiánya eleve korlátozott beszédfeldolgozást tesz lehetővé (hallókészülék vi­ selése e s e t é n is). A n a g y o t h a l l ó g y e r m e k e k b e s z é d é s z l e l é s i folyamatai r e n d s z e r i n t na­ g y o b b m é r t é k ű zavart, illetőleg e l m a r a d á s t m u t a t n a k , m i n t a b e s z é d m e g é r t é s i e k . M i n d e z hatással van a g y e r m e k e k b e s z é d p r o d u k c i ó j á r a is. A b e s z é d h a n g o k kiejtése torzzá válik, egy részük h i á n y o z h a t ; a jellegzetes „ s i k e t e s " beszéd nélkülözi a m a g a s frekvenciás össze­ tevőket. A b e s z é d p r o z o d i a rendkívül bizonytalan. A jellegzetes kiejtészavarokhoz nemrit­ kán a g r a m m a t i z m u s , s z e g é n y e s szókincs, m o n d a t - és szövegértési n e h é z s é g e k társulnak. Kísérletekkel igazolták, hogy a n a g y o t h a l l ó g y e r m e k e k a g y f é l t e k e - d o m i n a n c i á j á n a k ki­ a l a k u l á s a késik a n a g y o t h a l l á s fennállásától, illetőleg korrekciójától függően. A h á r o m ­ éves k o r u k után n a g y o t h a l l ó v á vált g y e r m e k e k esetében kialakult a d o m i n a n c i a , m í g a fi­ atalabb k o r b a n hallássérültté vált vagy így született g y e r m e k e k n é l csak kis s z á z a l é k b a n ( M a r c o t t és M o r e r e , 1990). A korai hallókészülék-ellátás szoros összefüggést m u t a t a fél­ t e k e - d o m i n a n c i a kialakulásával. A b e s z é d f e l d o l g o z á s fejlődését g y e r m e k k o r b a n negatívan befolyásolja az ún. á t m e n e t i hallászavar, a m e l y l e g g y a k r a b b a n hurutos m e g b e t e g e d é s e k , v a l a m i n t a z a d e n o i d - v e g e táció k ö v e t k e z t é b e n alakul ki. (A m e g n a g y o b b o d o t t o r r g a r a t m a n d u l a h u r u t o s tünetek nél­ kül is o k o z h a t egyoldali vagy kétoldali halláscsökkenést.) Ez a k ü l ö n b ö z ő m é r t é k ű (veze­ téses típusú) n a g y o t h a l l á s o s állapot b i z o n y o s idő elteltével m e g s z ű n i k , a hallás r e n d e z ő ­ dik. Ezért n e v e z z ü k á t m e n e t i h a l l á s z a v a r n a k , de a háttérben, rejtve á l l a n d ó s u l h a t n a k az e n n e k k ö v e t k e z t é b e n létrejött beszédészleléssel és/vagy b e s z é d m e g é r t é s s e l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k . A h o s s z a n h u r u t o s , illetőleg m e g n a g y o b b o d o t t orrgaratmandulájú g y e r m e k e k

A HALLÁS ZAVARÁNAK HATÁSA A BESZÉDFELDOLGOZÁSRA

b e s z é d p e r c e p c i ó s m e c h a n i z m u s a sérül, mivel a folyamat legalsó szintje, a hallás h o s s z a b b időtávon n e m t ö k é l e t e s e n m ű k ö d i k . A hallási szint i d ő s z a k o s k á r o s o d á s a azonosítási és feldolgozási p r o b l é m á k a t idéz elő. N a g y o n gyakori az első 5-6 évben tapasztalható á t m e ­ neti hallászavar. Attól függően, hogy m e n n y i ideig áll fenn az o r r g a r a t m a n d u l a - t ú l t e n g é s , vagy milyen méretű a m e g n a g y o b b o d o t t adenoid. 10. 2 0 . 30. 40 dB-es lég-csont köz ala­ kul ki. A m e n n y i b e n kisfokú a h a l l á s c s ö k k e n é s (i j - 2 0 d B ) , a szülőknek és a p e d a g ó g u s o k ­ nak n e m tűnik fel. 2 5 - 3 0 dB-nél m á r észreveszik, hogy a g y e r m e k „figyelmetlen", esetleg „félreért d o l g o k a t " . T ö b b száz m e g n a g y o b b o d o t t o r r g a r a t m a n d u l á j ú , 5 - 6 éves ó v o d á s he­ lyes globális b e s z é d é s z l e l é s é n e k átlagai a k ö v e t k e z ő k voltak: 3 9 , 3 % a j o b b oldali és 3 7 , 2 % a bal oldali fülbe közvetített h a n g s o r o k tekintetében. A g y e r m e k e k o r r g a r a t m a n d u l a mű­ téten estek át. a m e l y e t k ö v e t ő e n a helyes a z o n o s í t á s u k átlagértéke: 8 5 % és 9 2 , 8 % lett. A tapasztalati adatok szerint ötéves korban elsősorban a fonetikai és fonológiai szintek k á r o s o d n a k , v a l a m i n t a teljes m e c h a n i z m u s tárolási rendszere. H a t é v e s korban u g y a n c s a k a fonetikai, fonológiai szintek k á r o s o d á s a látszik (tehát nincs fejlődés), sőt a fonológiai észlelés szignifikánsan g y e n g é b b , mint az e l ő z ő életkorban. A hétéveseknél erőteljes vál­ tozást t a p a s z t a l u n k : é r z é k e l h e t ő v é válik az akusztikai feldolgozási szint zavart m ű k ö d é s e .

A hallás zavara lehet veleszületett p r o b l é m a , de kialakulhat b á r m e l y életkorban, illetőleg az ép hallás bizonyos fokú csökkenése gyakorlatilag mindenkinél bekövetkezik időskorban. A n a g y o t h a l l ó és siket c s e c s e m ő is elkezd gőgicsélni, n é h á n y h ó n a p elteltével a z o n b a n a gőgicsélés szegényesedik, majd abbamarad. A nem ép hallás kihat mind a b e s z é d p r o d u k c i ó , m i n d a beszédfeldolgozás m ű k ö d é s i folyamataira. Kísérletek alátámasztották például, hogy az ép halló és a siket szülők a z o n o s fokban hallássérült g y e r m e k e i n e k b e s z é d m e g é r t é s e között nincs l é n y e g e s k ü l ö n b s é g . A n a g y o t h a l l á s lehet vezetéses típusú - ha a hallójáratban, a d o b h á r t y á n vagy a halló­ c s o n t o k o n , illetve a d o b ü r e g b e n van kóros elváltozás. E k k o r a vezetéses zavar k ö v e t k e z ­ tében a h a n g r e z g é s e k csak kisebb mértékben j u t n a k a belső fülbe. Ezek a betegek kissé tor­ zítva és h a l k a b b a n hallják a beszédet (a h a l l á s k ü s z ö b legfeljebb 40 dB-en futhat). A kis­ g y e r m e k - és i s k o l á s k o r b a n fellépő h a l l á s k á r o s o d á s o k t ú l n y o m ó többsége vezetéses zavar. F e l n ő t t k o r b a n sokkal g y a k o r i b b az idegi eredetű vagy p e r c e p c i ó s típusú h a l l á s c s ö k k e n é s . A b e l s ő f ü l - e l v á l t o z á s o k ( a m e l y e k e t különféle o k o k i d é z h e t n e k elő) e s e t é b e n a b e t e g

126

127

a fonetikai és a fonológiai szintek változatlanul n e m ép folyamatai mellett. A felsőbb per­ cepciós szintek k ö v e t k e z m é n y e s e n kóros m ű k ö d é s e az elmaradott szövegértés. A nyolcéve­ sek e r e d m é n y e i n e k értékelésekor m á r feltétlenül tekintetbe v e e n d ő az iskolai (közvetlen és közvetett) fejlesztés ténye. E n n e k ellenére gyakorlatilag n e m tapasztalható m i n ő s é g i javu­ lás. A 9 és 10 évesek mutatják a legnagyobb elmaradást a beszédpercepciós folyamataikban. Egyetlen részfolyamatban sem éri el a teljesítményük a hétévesekét, ami azt jelenti, hogy 6 év körüli f o l y a m a t m ű k ö d é s e k k e l kell a harmadik, negyedik osztályt végezniük.

n y o s fejlődésről t a n ú s k o d i k v a l a m e n n y i részfolyamatban. H a tekintetbe v e s s z ü k azt, hogy a p e r c e p c i ó s r é s z f o l y a m a t o k felelősek az írott a n y a n y e l v elsajátításáért, a k k o r azt kell m o n d a n u n k , hogy az első osztályosok nincsenek abban a h e l y z e t b e n , hogy p r o b l é m a m e n ­ tesen tanuljanak m e g olvasni és írni. M i n t h o g y a 9 és a 10 évesek s e m érik el a h é t é v e s kor­ ban (!) elvárt szinteket, n e m véletlen, hogy náluk kivétel nélkül találunk az írott a n y a n y e l v tanulásával kapcsolatos különféle nehézségeket, illetőleg zavarokat. A n e h é z s é g e k e t a szó­ kincs a k t i v á l á s á n a k p r o b l é m á j a is növeli. A 2. ábra az akusztikai, fonetikai, fonológiai és a szeriális észlelés teljesítményét ábrázolja az elvárt teljesítményhez képest első, m á s o d i k és n e g y e d i k o s z t á l y o s o k n á l . A diszfáziás g y e r m e k e k m o n d a t - és szövegértési f o l y a m a t o k b a n nyújtott teljesítménye is k o m o l y z a v a r o k a t m u t a t . A m o n d a t é r t é s szintje j o b b , k ö z e l e b b van az életkori teljesít-

A MEGKÉSETT BESZÉDFEJLŐDÉS (DISZFÁZ1A) ÉS A BESZÉDFELDOLGOZÁSI ZAVAR

Az anyanyelv-elsajátítás m e g i n d u l á s a késhet, s e n n e k s z á m o s o k a lehet: örökletes sajátos­ ság, n e u r o l ó g i a i zavar, m e n t á l i s retardáció, agyi k á r o s o d á s , i n g e r s z e g é n y k ö r n y e z e t stb. A diszfáziához v e z e t ő o k o k sokfélesége e r e d m é n y e z i m a g á n a k a b e s z é d z a v a r n a k a sokfé­ leségét is; és m e g h a t á r o z z a a g y e r m e k anyanyelv-elsajátításának további útját. A m e g k é ­ sett b e s z é d f e j l ő d é s ű g y e r m e k n e k egy v a g y n é h á n y szava van c s a k , sok e s e t b e n j e l e k e t használ k o m m u n i k á c i ó s célokra, b e s z é d m e g é r t é s e , illetőleg a teljes nyelvi jellegű g o n d o l ­ k o d á s a korlátozott (vö. G e r e b e n n é Várbíró, 1995). H á r o m - és h a t é v e s k o r között a beszéd­ p r o d u k c i ó j a általában ugrásszerű fejlődésnek indul, a b e s z é d f e l d o l g o z á s a z o n b a n lénye­ gesen lassúbb ü t e m b e n fejlődik. M i l y e n a l é n y e g é b e n n e m vagy alig b e s z é l ő 3-4 évesek anyanyelvi szintje? Artikuláci­ ós teljesítményük alig 5%-uknál felel m e g az életkorban elvárt teljesítménynek; a többiek j e l e n t ő s e l m a r a d á s t m u t a t n a k . Beszédészlelési szintjük a k e z d e t e k b e n n e h e z e n m e g í t é l h e ­ tő. K é t h a r m a d u k n a k a s z ö v e g é r t é s e b i z o n y t a l a n , e l m a r a d o t t , e g y h a r m a d u k n á l a z o n b a n nincs eltérés. A m o n d a t é r t é s közel 25%-uknál életkori szinten van, m í g több mint 75%-uknál e l m a r a d o t t , zavart. N a g y o k a z e g y e s g y e r m e k e k közötti i n d i v i d u á l i s k ü l ö n b s é g e k . A diszfáziások b e s z é d p r o d u k c i ó j a 5-6 éves korukra s z e m b e t ű n ő e n javul ( n é m e l y e k n é l tel­ j e s e n r e n d e z ő d i k ) . A p e r c e p c i ó s részfolyamatokat tekintve a z o n b a n m i n d e n vizsgált kor­ c s o p o r t b a n , öttől tízéves korig j e l e n t ő s e l m a r a d á s t találtunk az adott életkorban elvárt tel­ j e s í t m é n y h e z képest. Ha c s u p á n az átlagértékeket vesszük figyelembe, a k k o r azt m o n d h a t ­ juk, hogy az ö t é v e s e k csak e l m a r a d á s t m u t a t n a k , de a teljesítménygörbéjük követi az ép teljesítmény vonalát. H a t é v e s kortól m á r n e m e g y s z e r ű e n e l m a r a d á s r ó l , h a n e m zavarról is szó van, mivel a g y e r e k e k teljesítménygörbéje az egyes részfolyamatok tekintetében jel­ legzetes k ü l ö n b s é g e k e t m u t a t az ép v o n u l a t h o z képest. Az akusztikai és a fonetikai észle­ lés k i s e b b m é r t é k ű e l m a r a d á s t mutat, a szeriális és a fonológiai r é s z f o l y a m a t o k m ű k ö d é s i szintje a z o n b a n feltűnően g y e n g e . Az ö t é v e s e k h e z viszonyítva m i n t e g y „ r o m l o t t " a gyer­ m e k e k teljesítménye. Valójában van fejlődés a két korcsoport között, a z o n b a n az életkor­ ban elvárt szinthez képest a hatévesek e r e d m é n y e g y e n g é b b , így n ö v e k e d e t t a k ü l ö n b s é g az ép és a diszfáziás g y e r m e k e k között. C s a k n e m kivétel nélkül késik az agyfélteke-domi­ n a n c i a k i a l a k u l á s a a m e g k é s e t t beszédfejlődésű ó v o d á s o k esetében, t o v á b b á k o m o l y el­ m a r a d á s t m u t a t a b e s z é d h a n g - m e g k ü l ö n b ö z t e t é s i készség is. Az i s k o l á s o k teljesítménye u g y a n c s a k j e l e n t ő s e l m a r a d á s t m u t a t az ép fejlődésű gyere­ k e k h e z képest, u g y a n a k k o r az egyes k o r c s o p o r t o k teljesítménye e g y m á s h o z képest bizom e n y h e z , m i n t a s z ö v e g é r t é s é . Az ép fejlődésű g y e r m e k e k a d a t a i h o z v i s z o n y í t v a , a diszfáziás ó v o d á s o k szövegértésben megközelítőleg a h á r o m é v e s e k szintjén állnak. U g y a n ­ abban az életkori csoportban a beszédmegértési különbségek nagyok. A vizsgált g y e r m e k e k mintegy 8 0 % - á n á l volt e területen k i m u t a t h a t ó e l m a r a d á s (Gósy, 2 0 0 0 ) . A szövegértési ne­ h é z s é g e k többféle okra vezethetők vissza. P r o b l é m á k a t j e l e n t h e t n e k az ismeretlen lexikai egységek, a bizonytalanul vagy tévesen azonosított morfológiai és szintaktikai szerkezetek, a fel nem ismert összefüggések, s az emlékezeti m ű k ö d é s e k esetleges zavarai is. E l m a r a d á s t a p a s z t a l h a t ó a rövid idejű verbális, de a vizuális m e m ó r i a teljesítményében is. N e m egy g y e r m e k n é l a rövid idejű verbális m e m ó r i a m ű k ö d é s e n e m is tesztelhető. 129
Diszfáziás iskolások

20 -i

1

1

< —

1

akusztikai észlelés

fonetikai észlelés
2. ábra

szeriális észlelés

fonológiai észlelés

teljesítménye

négy

beszédészlelési

részfolyamatban

128

A B E S Z É D P R O D U K C I Ó HIBÁJA ÉS A B E S Z É D F E L D O L G O Z Á S I M Ű K Ö D É S E K

A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARÁNAK KÖVETKEZMÉNYE: OLVASÁSI NEHÉZSÉG

R e n d s z e r e s e n felmerülő kérdés, hogy vajon az artikulációs b e s z é d h i b a feltétlenül e g y ü t t jár-e a b e s z é d é s z l e l é s és/vagy a b e s z é d m e g é r t é s zavarával. T a p a s z t a l a t a i n k azt mutatják, h o g y n e m ; a vizsgált sok száz b e s z é d h i b á s g y e r m e k e g y h a r m a d á n á l a beszédfeldolgozás­ ban s e m m i f é l e eltérést n e m láttunk. K é t h a r m a d u k n á l a z o n b a n k i s e b b - n a g y o b b m é r t é k b e n érintett a b e s z é d é s z l e l é s , és e z e n belül egy részüknél a b e s z é d m e g é r t é s is. E n n é l f o g v a a b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k b e s z é d f e l d o l g o z á s i f o l y a m a t a i feltétlenül t e s z t e l e n d ő k , é s h a szükséges, a célzott fejlesztés p á r h u z a m o s a n kell, hogy történjen a b e s z é d h i b a j a v í t á s á v a l . M i n é l s ú l y o s a b b a g y e r m e k artikulációs hibája, azaz m i n é l t ö b b b e s z é d h a n g r a terjed ki, annál t ö b b b e s z é d é s z l e l é s i folyamat m ű k ö d é s é b e n találunk eltérést. E n y h é b b e s e t e k b e n például a sziszegők hibája vagy r o t a c i z m u s fennállása - r e n d s z e r i n t az akusztikai, foneti­ kai és a szeriális é s z l e l é s sérült. T o v á b b i m á s s a l h a n g z ó k h e l y t e l e n k é p z é s e e g y ü t t j á r a d i s z k r i m i n á c i ó zavarával, a vizuális és a ritmusészlelés, v a l a m i n t a t r a n s z f o r m á c i ó s észle­ lés e l m a r a d á s á v a l . Ha egy vagy több m a g á n h a n g z ó ejtése is hibás, a k k o r biztosra v e h e t ő , h o g y a teljes beszédészlelési m e c h a n i z m u s zavart. A b e s z é d m e g é r t é s i f o l y a m a t o k ép vagy n e m é p m ű k ö d é s e j á r u l é k o s a n k a p c s o l ó d h a t a z artikulációs h i b á h o z . Ha az artikulációs m o z g á s o k hibájához további b e s z é d p r o d u k c i ó s zavarok is társulnak (például szűk szókincs vagy a g r a m m a t i z m u s ) , ezek m á r feltételezik m i n d a beszédészlelé­ si, m i n d a b e s z é d m e g é r t é s i folyamatok működési zavarát. 6 0 0 b e s z é d h i b á s g y e r m e k vizs­ gálatának á t l a g e r e d m é n y e i láthatók a 3. ábrán (az akusztikai, a fonetikai és a fonológiai ész­ lelés adatai). A g y e r m e k e k közül 4 5 0 fiú és 150 leány. Az első vizsgálat 5 éves, a követke­ ző h á r o m évvel később, 8 éves korukban történt. A gyerekek a két vizsgálat között intenzív fejlesztésben, p r o d u k c i ó s és részlegesen percepciós terápiában részesültek. B á r a g y e r m e ­ keknek 8 éves korukban már semmiféle beszédhibájuk n e m volt, a beszédészlelési folyama­ taik m é g e k k o r is j e l e n t ő s e l m a r a d á s t mutattak az életkorukban elvárt teljesítménytől.

A nyelvi k é p e s s é g b á r m e l y összetevője o k a lehet az olvasási n e h é z s é g n e k ; d ö n t ő a z o n b a n a beszédfeldolgozási teljesítmény szintje. A kísérletek és tapasztalatok alapján a követke­ ző a l a p ö s s z e f ü g g é s e k állapíthatók m e g . Beszédészlelési zavar, illetőleg e l m a r a d á s és ép értés esetén az olvasás és írás technikájának k i s e b b - n a g y o b b m é r t é k ű zavarát tapasztaljuk. A b e s z é d p e r c e p c i ó s z a v a r é r i n t h e t i v a l a m e n n y i szint m ű k ö d é s é t , de k o r l á t o z ó d h a t e g y vagy n é h á n y r é s z f o l y a m a t r a . Az i d ő v i s z o n y o k zavart észlelése például j e l e n t k e z h e t a be­ s z é d h a n g o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é b e n (a rövid, ill. hosszú fonológiai j e g y r e a l i z á l ó d á s á n a k hibás a z o n o s í t á s a ) , a szavak m o n d a t o n belüli elhangzási sorrendjének téves felismerésé­ ben, valamint az időzítésre v o n a t k o z ó s z e m a n t i k a i j e g y e k d e k ó d o l á s á b a n (vö. H e r z o g n é Fürst, 1996). B e s z é d m e g é r t é s i zavar/elmaradás és ép észlelés esetén olvasásértési és értel­ mezési n e h é z s é g e k e t tapasztalunk, t o v á b b á j á r u l é k o s a n már j e l e n t k e z n e k a g o n d o l k o d á s i korlátok, sőt b i z o n y o s viselkedési p r o b l é m á k is. A b e s z é d p e r c e p c i ó s f o l y a m a t zavart m ű k ö d é s é t a c s a t l a k o z ó k é s z s é g e k e l m a r a d o t t szintje is súlyosbíthatja. Ilyen lehet a mentális lexikon szervezési n e h é z s é g e , a rövid idejű m e m ó r i a problémája, az olvasástanulás kezdetén a k é z d o m i n a n c i a (illetőleg az agyfélteke­ d o m i n a n c i a ) k i a l a k u l a t l a n s á g a , s az e z e k k e l g y a k r a n együtt j á r ó irányfelismerési zavar. Szignifikáns összefüggés van a transzformációs észlelés és az o l v a s á s t e c h n i k a között. Az igen lassan, betűtévesztéssel, erős tagolással olvasó g y e r m e k e k t r a n s z f o r m á c i ó s észlelése n e m r i t k á n az ötévesek teljesítményét s e m éri el.

• másodikosok

•harmadikosok

negyedikesek

akusztikai észlelés

fonetikai észlelés
3. ábra

fonológiai észlelés akusztikai észlelés
8 éves korukban (szürke oszlopok). Technikai olvasási

fonológiai észlelés
4. ábra

szeriális észlelés

Beszédhibás gyermekek észlelése 5 éves korukban (fekete oszlopok),

Ép fejlődésit 5 évesek állagai (fehér oszlopok).

nehézséggel

küzdő

tanulók

beszédészielése

130

131

A 4. ábra m á s o d i k , h a r m a d i k és n e g y e d i k osztályos, az o l v a s á s technikájának n e h é z s é ­ gével k ü z d ő g y e r m e k e k n é h á n y beszédészlelési f o l y a m a t á n a k adatait mutatja (az elvárt ér­ ték v a l a m e n n y i e s e t b e n 1 0 0 % ) . E s e t ü k b e n olvasásértési n e h é z s é g e t n e m t a p a s z t a l t u n k . A v e r b á l i s b e s z é d m e g é r t é s b e n r o s s z u l teljesítők o l v a s á s é r t é s e g y e n g e ; a z o k n á l p e d i g , akiknél a teljes folyamat korlátozottan m ű k ö d i k , ott m i n d az olvasás technikája, m i n d az o l v a s o t t a k é r t é s e érintett. S o k s z o r előfordul, h o g y a g y e r m e k írásbeliséggel k a p c s o l a t o s n e h é z s é g e i d o m i n á l n a k az iskolában, és emellett szinte fel s e m tűnik az olvasás e l m a r a ­ dottsága, illetőleg a beszédfeldolgozási f o l y a m a t o k tökéletlen m ű k ö d é s e . Az írás és a h e ­ lyesírás p r o b l é m á j a összefügg a b e s z é d h a n g - m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e h é z s é g é v e l .

g y a k o r i b b az iskolai k u d a r c o k a t m u t a t ó g y e r m e k e k n é l , mint a m o n d a t é r t é s i p r o b l é m a . Az 1. táblázat azt mutatja, h o g y beszédészlelési zavarban is s z e n v e d ő g y e r m e k e k n e k m i l y e n a m o n d a t - és s z ö v e g é r t é s e . A 6 é v e s e k adatait e l e m e z v e találunk g y e n g é n teljesítőket; a g y e r m e k e k d ö n t ő többsé­ g e a z o n b a n 7 0 % é s 1 0 0 % közötti e r e d m é n y t é r el, vagyis a z egyéni k ü l ö n b s é g e k c s ö k k e n ­ n e k a z é l e t k o r e l ő r e h a l a d t á v a l . A z i d ő s e b b g y e r m e k e k m o n d a t é r t é s e tragikusan g y e n g e ; n a g y o n k e v e s e n k e r ü l n e k a n o r m á l övezetbe, m é g 10 éves k o r b a n is. T e r m é s z e t e s e n a szó­ r á s é r t é k e k e g y r e s z ű k e b b e k , de az á t l a g o k stabil e l m a r a d á s t m u t a t n a k az elvárt teljesít­ m é n y h e z képest. A z e g y e s m o n d a t o k r a kapott helyes azonosítás m e g m u t a t j a , h o g y m i l y e n az e g y e s vizsgált nyelvi k a t e g ó r i á k m e g é r t é s e a k ü l ö n b ö z ő é l e t k o r o k b a n . A 6 é v e s e k ese­ tében az elő-, í 11. utóidejűség o k o z z a a l e g n a g y o b b n e h é z s é g e t . P r o b l é m á t j e l e n t a h o m o ­ n i m toldalék a b i r t o k o s és részeshatározói szerkezet e l k ü l ö n í t é s é b e n . Az e l v á r á s n a k m e g ­ felelően jó a m o n d a t é r t é s a m e l l é k n é v i igenevet t a r t a l m a z ó m o n d a t , v a l a m i n t az ok-oko­ zati összefüggést t a r t a l m a z ó m o n d a t esetében. A 7 - 1 1 évesek m o n d a t é r t é s é b e n tapasztalt hibák h a s o n l ó a k a h a t é v e s e k e s e t é b e n leírtakkal; n á l u k általában 1-2 m o n d a t m e g é r t é s e téves. A m o n d a t é r t é s i n e h é z s é g , illetőleg b i z o n y t a l a n s á g az a n y a n y e l v g r a m m a t i k a i és szin­ taktikai struktúráinak, illetőleg szemantikai egységeinek nem megfelelő elsajátítására utal. E n n e k m e g f e l e l ő e n n e h é z s é g e i k v a n n a k a t ö m ö r e n fogalmazott, rövid nyelvi i n f o r m á c i ó k m e g é r t é s é v e l ( p é l d á u l utasítások, feladatmegjelölések, s z a b á l y o k , definíciók, s z ö v e g e s m a t e m a t i k a p é l d á k ) . S z ö v e g é r t é s ü k t ő l függően e h h e z t o v á b b i n e h é z s é g e k t á r s u l h a t n a k , a m e l y e k ö s s z e g z ő d n e k a „tanulási z a v a r " s z i n d r ó m á b a n . N o h a a b e s z é d é r t é s és ezen belül is a szövegértés elméletileg fejlődik a tanulás, az olva­ sás, a f o g a l m a z á s i feladatok hatására, az adatok mégis azt erősítik m e g , h o g y ez a „fejlő­ d é s " m i n i m á l i s . A z o k a g y e r m e k e k , a k i k n e k a szövegértése zavart mutat, m é g évek eltel­ tével s e m k é p e s e k a zavarból a d ó d ó h á t r á n y u k a t leküzdeni, illetőleg ö n e r ő b ő l a zavart j e ­ lentősen m é r s é k e l n i , esetleg m e g s z ü n t e t n i . N y o l c é v e s kortól n a g y m é r t é k b e n „ e m e l k e d i k " a szövegértési zavart m u t a t ó g y e r m e k e k aránya. Valójában arról van szó, hogy ezek a gyer­ m e k e k olvasás(értés)i n e h é z s é g , illetőleg tanulási zavar miatt kerülnek vizsgálatra. í g y de­ rül ki, h o g y a felszínen j e l e n t k e z ő p r o b l é m á i k h á t t e r é b e n az e l h a n g z ó b e s z é d d e k ó d o l á s á ­ nak zavara áll. A 1 2 - 1 3 é v e s e k esetében d ö b b e n e t e s volt az az e r e d m é n y , h o g y közel 7 0 % uk éppen az összefüggések felismerésére volt képtelen. Ez pedig egyértelműen m e g a k a d á l y o z z a ő k e t a sikeres tanulásban. S ú l y o s a b b ugyanis a szövegértési zavar, ha a g y e r m e k az összefüggések felismerésében téved. 12 éves k o r fölött a tanulási zavarral küz­ dő g y e r m e k e k m i n t e g y 6 0 % - a n e m m u t a t beszédészlelési e l m a r a d á s t . R e n d s z e r i n t a m o n ­ datértésük is j ó ; a s z ö v e g é r t é s ü k a z o n b a n évekkel m a r a d el a biológiai életkoruk szerinti teljesítménytől. A tapasztalati adatok alapján ötféle okot lehet m e g k ü l ö n b ö z t e t n i , a m e l y e k a g y e r m e k e k szövegértési n e h é z s é g é t o k o z z á k , életkoruktól függetlenül. E z e k : észlelési zavar, a m e n t á l i s l e x i k o n m ű k ö d é s i p r o b l é m á j a , a szintaktikai s z e r k e z e t e k b i z o n y t a l a n azonosítása, a m u n k a m e m ó r i a korlátozott m ű k ö d é s e , az asszociációs m ű k ö d é s e k bizony­ talansága és a lassú feldolgozási folyamatok. A tanulási n e h é z s é g e t m u t a t ó g y e r m e k e k n é l m e g t a l á l h a t ó a szóaktiválás jellegzetes e l m a r a d o t t s á g a .

A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARÁNAK KÖVETKEZMÉNYE: TANULÁSI NEHÉZSÉG

A tanulási n e h é z s é g definíciója sokféle lehet; a k ü l ö n b ö z ő n é z e t e k e t talán úgy lehet egyez­ tetni, ha azt m o n d j u k , a g y e r m e k n e k a k k o r van tanulási n e h é z s é g e , ha ez iskolai k u d a r c ­ h o z vezet. A tapasztalat az, h o g y az első osztályban tanuló g y e r m e k n é l a p r o b l é m á t éretl e n s é g n e k és/vagy f i g y e l e m z a v a r n a k tekintik. M á s o d i k osztálytól olvasási n e h é z s é g r ő l , k é s ő b b diszlexiáról (!) b e s z é l n e k . Ö t ö d i k osztálytól pedig tanulási zavart e m l e g e t n e k , p e ­ d a g ó g u s o k és szülők egyaránt. Holott a háttérben m á r a k e z d e t e k t ő l a beszédészlelés és a b e s z é d m e g é r t é s a k a d á l y o z o t t m ű k ö d é s e áll, a m e l y n e k a k ö v e t k e z m é n y e a különféle for­ m á k b a n j e l e n t k e z ő p r o b l é m a . A l e g g y a k o r i b b , k ü l ö n ö s e n k i s k a m a s z kortól, a b e s z é d m e g ­ értés és/vagy é r t e l m e z é s k o r l á t o z o t t s á g a , a m e l y a f e l a d a t m e g é r t é s t ő l a n n a k teljesítéséig különféle f o r m á k b a n j e l e n t k e z h e t ( S c h n e i d e r és S i m o n , 1996). A b e s z é d m e g é r t é s i n e h é z ­ séggel k ü z d ő t a n u l ó k n e m r i t k á n sajátos k o m p e n z á l á s i stratégiákat építettek ki. A t a n u l ó k f e l a d a t h e l y z e t b e n tanúsított reakciói sok esetben m á r előjelezték az értési n e h é z s é g e t . A k i s e b b e k például m i n d e n k é r d é s r e igennel válaszoltak. A n a g y o b b a k r a j e l l e m z ő , h o g y a feladatot visszakérdezik vagy megismétlik, tehát v a l a m i k é p p e n ellenőrzik, h o g y jól értet­ ték-e. A s z ö v e g é r t é s i tesztek v á l a s z a i b a n g y a k o r i a k a ciklikus feleletek, a m i azt j e l e n t i , hogy a g y e r m e k e g y e t l e n választ variál, ha a k é r d é s kicsit is e m l é k e z t e t egy korábbira. A tanulási zavart m u t a t ó g y e r m e k e k n é l m i n d i g k i m u t a t h a t ó a b e s z é d m e g é r t é s n e m élet­ k o r n a k megfelelő szintje. A b e s z é d é r t é s nehezítettsége i s m é t e l t e n együtt j á r h a t az észlelé­ si z a v a r o k k a l , de azoktól függetlenül is j e l e n t k e z h e t . A szövegértés zavara szignifikánsan
/. táblázat Észlelési zavart is mulató gyermekek beszédértést eredményei (az elvárt érték mindenütt 100%) Életkor Helyes mondatértés átlaga (%) Helyes szövegértés átlaga (%) Ep teljesítményt

nyújtók átlaga (%)

6 évesek 7 évesek 8 évesek 9 évesek 10 évesek 11 évesek

69,3 78 88,6 76,8 92 95.4

53,8 78 71,6 71,2 73,2 77,2

51,9 78 34,8 32,2 36 63,6

132

133

M i n t h o g y a s z ó k i n c s m e g í t é l é s e csak becslés alapján l e h e t s é g e s . m e n t á l i s l e x i k o n a a kívántnál s z ű k e b b . ESETELEMZÉSEK GMP2 GMP3 GMP4 . J e l l e m z é s e szerint L. E r e d m é n y e i m i n d a s z ó k i n c s b e n m i n d a s z e r k e z e t a z o n o s í t á s b a n zavarról árulkodtak. esetleg a k a p c s o l ó d ó folyamatok v a l a m e l y i k é n e k n e m k í v á n a t o s zavara. G M P 3 ) . Ceruzafogá­ sa hibás. nagycsoportos óvodás A n a m n é z i s é b e n s e m m i k ü l ö n l e g e s s é g n e m található. Ez u t ó b b i előjelzi . Az egyszeri hallás alapján végzett m o n d a t é r t é s i tesztben nagyfokú b i z o n y t a l a n s á g jelle­ m e z t e a kisfiú döntéseit. E n y h e fo­ kú zavar m u t a t k o z o t t a m o n d a t é r t é s b e n . L. m i n t az o s z t á l y t á r s a i k átlagos tanulási ideje. M á r a kezdeti m a ­ n i p u l á c i ó k b a n felfigyeltek b a l k e z e s s é g é r e . a s z ö v e g é r t é s viszont súlyos e l m a r a d á s t jelzett. Hozzáférési stratégiája m i n d e n e s e t r e ko­ moly e l m a r a d á s t tükröz. G M P 5 ) . I s k o l á s k o r b a n m i n d e n k é p p e n e l l e n ő r z e n d ő a z o k n a k a t a n u l ó k n a k a b e s z é d f e l d o l g o z á s i teljesítménye. a fel­ a d a t o k b a n é r d e k l ő d é s s e l vett részt. A szintetizált beszéddel végzett hallásvizsgálat ép hal­ lást m u t a t o t t m i n d k é t o l d a l o n . Tekintettel arra. vö. gőgicsélt. Az összetettebb morfológiájú és szerkezetű m o n d a t o k a t n e m ér­ tette. mielőtt válaszolna. p r o b l é m a m e n t e s e n született ( h á r o m évvel i d ő s e b b testvére szintén fiú). hogy n é h a suttog­ va ismétli a hallott h a n g s o r o k a t . A z e g y e s r é s z f o l y a m a t o k b a n nyújtott e r e d m é n y e i a z o n b a n e r ő s e n változóak. illetőleg tesztelése feltétlenül in­ dokolt.a szeriális észlelés (vö. besiéclészlelési teljesítménye Az egyes b e s z é d f o l y a m a t o k b a n tapasztalt e l m a r a d á s o k részben e n y h é b b e k (pl. v a g y l é n y e g e s e n t ö b b időt kell a t a n u l á s r a s z á n n i u k .5. akik s z e m m e l láthatóan k u d a r c o k a t é l n e k át. a figyelme végig k ö n n y e n l e k ö t h e t ő volt. E n n e k a h á t t e r é b e n is lehet a b e s z é d é s z l e l é s vagy a b e s z é d m e g é r t é s . az akusz­ tikai p e r c e p c i ó szószinten. vö. A b e s z é d m e g é r t é s egyik tesztelt szintje sem éri el a h a t é v e s e k teljesítményét. a k é p z é s i hely vagy a z ö n g é s s é g / z ö n g é t l e n s é g tekintetében a z o n b a n a d ö n t é s e i j ó k . b e s z é d e f o l y a m a t o s a n fejlődött. T.d o m i n á n s . majd 15 h ó n a p o s k o r a körül k e z d e t t beszélni. A kisfiú a vizsgálat során jól kooperált. 6 éves kisfiú. T. A g y e r m e k hallására p a n a s z n e m volt. e m i a t t az ó v o ­ d á b a n l o g o p é d u s foglalkozik vele. m á s o d i k osztályos kortól. T e l j e s í t m é n y e egy év e l m a r a d á s t m u t a t . L.a j . ábra GMP5 GMP10 /. fonetikai. hogy L. B e s z é d h a n g . A g y e r m e k b e s z é d p e r c e p c i ó s vizsgálatát az ó v ó n ő k e z d e m é n y e z t e . időre. A z 5 . a reakcióideje a z o n b a n i d ő n k é n t j e l l e g z e t e s e n m e g n ö v e k s z i k . ritmus. A b e s z é d é s z l e l é s i teljesítménye átlagosan 2 év e l m a r a d á s t m u t a t az életkori é r t é k e k h e z képest. teljesítménye a n é g y é v e s óvodáséval a z o n o s . ábra az akusztikai. R ö v i d idejű vizuális memóriája elfo­ g a d h a t ó . n e h e z e n fejezi ki m a g á t . G M P 1 0 ) e l m a r a d o t t m ű k ö d é s é v e l együtt .) Orrga­ r a t m a n d u l á j á t a gyakori felsőlégúti h u r u t o s b e t e g s é g e k m i a t t 4 éves k o r á b a n kivették. ( A c s a l á d b a n b a l k e z e s r ő l n e m tudnak. R a j z k é s z s é g e és síkbeli irányfelismerése e l m a r a d az é l e t k o r á b a n elvártaktól. Hozzájárul ehhez döntési reakcióidejének megnövekedése a legtöbb mondat esetében (függetlenül a válasz h e l y e s s é g é t ő l ) .T. K ü l ö n ö s e n fontos a b e s z é d p r o d u k c i ó j u k b a n is e l m a r a d á s t vagy zavart m u t a t ó gyer­ m e k e k vizsgálata. Fel kell figyelni az ö n á l l ó a n tanulni n e m sze­ rető vagy n e m t u d ó g y e r m e k e k r e is. r é s z b e n n a g y o n súlyosak (fonológiai észlelés. A rejtett m ű k ö d é s e k esetleges hibája miatt az ép b e s z é d ű ó v o d á s o k tesz­ t e l é s e is j a v a s o l t . L.KITEKINTÉS a 6 évesek A 5 évesek • 4 évesek a 3 évesek . s p o n t á n b e s z é d e a társaiéhoz képest e l m a r a d o t t . B i z o n y t a l a n s á g r a utal. hogy j ö v ő év a u g u s z t u s á b a n betölti a hetedik életévét. de a verbális m e m ó r i a az egyetlen felidézett szóval m e g i n t j e l e n t ő s zavart m u t a t . A g y e r m e k e g y é r t e l m ű e n b a l k e z e s és b a l s z e m . É d e s a n y j a m á s o d i k t e r h e s s é g é b ő l . A szövegér­ tés során látszólag jól k ö v e t t e az elhangzottakat.az olvasás. g y e n g é b ­ b e n teljesítenek a k é p e s s é g e i k n é l .d i f f e r e n c i á l á s a m e g k ö z e l í t i a n a g y c s o p o r t o s ó v o d á s o k szintjét: a h o s s z ú / r ö v i d m á s s a l h a n g z ó k p o n t o s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é b e n téved. csak feltételezhetjük. a m e s e h a l l g a t á s k o r n e m m a n i p u l á l t . A tíz feltett k é r d é s k ö z ü l m i n d ö s s z e h á r o m r a tudott megfelelő választ adni (az elvárt 7 helyett). A g y e r m e k e k b e s z é d f e l d o l g o z á s i m ű k ö d é s é n e k szűrése. 134 135 . az írás és a helyesírás tanulásának nehézségét. T r a n s z f o r m á c i ó s észle­ lése az ötéves k o r n a k megfelelő szintet mutatja. bár feltűnő artikulációs ejtéshibája nincsen. Centrális szintetizálási k é s z s é g e jól m ű k ö d i k . 3 2 0 0 g-mal. fonológiai és a szeriális p e r c e p c i ó adatait szemlélteti (az óvo­ d á s k o r b a n elvárt standard a d a t o k k a l együtt).és vizuális észlelése kissé gyen­ g é b b az á t l a g o s n á l . el kell k e z d e n i e az iskolai ta­ nulmányait. M o z g á s f e j l ő d é s e r e n d b e n zajlott.

Síkbeli irányfelismerése j ó . p r o b l é m a m e n t e s e n született (két évvel fiatalabb testvére lány). a k k o r j a v a s o l t a b e i s k o l á z á s a az ún. A szülő és a tanító e g y h a n g ú v é l e m é n y e sze­ rint a kisfiú s z ó k i n c s e n e m túlzottan g a z d a g ( m é g a k ö t e l e z ő o l v a s m á n y o k a t is csak rész­ legesen k é p e s e l o l v a s n i ) . M o z g á s f e j l ő d é s e r e n d b e n zajlott. . m i n t h a n e m i s hallotta volna. A 6. a n e h e z e b b e k e t j ó v a l l a s s a b b a n old­ ja m e g (függetlenül az adott teszt típusától). a r e a k c i ó i d e j e is m e g f e l e l ő volt. hogy a faluba). Az iskolában és o t t h o n is figyelmetlennek találják. m i n t L-nél). csak édesanyjával. o r r g a r a t m a n d u l á j á t a k k o r eltávolították (ezt k ö v e t ő e n a p a n a s z o k m e g ­ s z ű n t e k ) . hogy L. l o g o p é d u s h o z soha n e m kellett járnia. de a h o s s z ú távú m e m ó r i a aktiválásának (egyfajta f a n t á z i a m ű k ö d é s ) voltak k ö s z ö n h e t ő e k . A hoszszú/rövid m á s s a l h a n g z ó k és a zöngésség/zöngétlenség differenciálásában téved. A szintetizált b e s z é d d e l végzett hallásvizs­ gálat ép hallást m u t a t o t t m i n d k é t fülén. a fone­ A g y e r m e k a n a m n é z i s é b e n figyelmet é r d e m l ő negatív t é n y e z ő n e m található. negyedik osztályos. ( G M P 5 ) . a m i t „ m e g o l d " . 3 5 5 0 g-mal. h á r o m r a pedig hibás választ adott. n é h a kiejti a h a n g s o r o k a t . gőgicsélt. F e l a d a t m e g o l d á s i t e m ­ pója változó. majd másfél éves k o r a körül k e z d e t t beszélni. p á r h u z a m o s a n a magatartási g o n d o k k a l ( m i n d e z t a szü­ lő h a s o n l ó a n látta). H a r m a d i k b a n m á r olvasásból és n y e l v t a n b ó l is kettes osztályzatot kapott. A tanító jel­ l e m z é s e szerint az első osztályban elért megfelelő t a n u l m á n y i e r e d m é n y t k ö v e t ő e n D. szigorúan szótagoló m ó d s z e r ű és lassú tempójú olvasástanítással. ha az utolsó ó v o d a i é v b e n célzott fejlesztésben részesül. hogy m i r e kell válaszolnia. hogy m e g tud-e majd felelni a k ö v e t e l m é n y e k n e k . j e l l e g z e t e s betűfelismerési hibáit. szeriális ( G M P 1 0 ) . a verbális m e ­ m ó r i a kissé e l m a r a d az elvárttól. A szövegértési zavar súlyosságát fo­ k o z z a . 10 éves tanuló. N e m hajlandó e g y e d ü l tanulni. D. C e n t r á l i s szintetizálás) k é s z s é g e jól m ű k ö d i k . a vizsgálat során jól kooperált. életkorában elvárt értékekkel tikai és a r i t m u s é s z l e l é s . s csak az­ tán d ö n t . A g y e r m e k hallására h á r o m é v e s korá­ b a n p a n a s z volt. b e s z é d e f o l y a m a t o s a n fejlődött. további kéth á r o m é v e n át p á r h u z a m o s a n célzott beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i fejlesztéssel. Ez u t ó b b i a k indokolják az ol­ v a s á s t e c h n i k á b a n . fiú l a m e n n y i r é s z f o l y a m a t b a n a standard érték 100%). Ilyen teljesítmény esetén felmerülhet az ó v o d a i ellátás m e g h o s s z a b b í t á s a egy évvel. L. h o g y j ö v ő é v b e n elkezdi a felső tagozatot. fonetikai ( G M P 4 ) . i d ő r e . ábra Negyedik osztályos gyermek beszédpercepciós teljesítménye az. . E z e k részben e n y h é b b e k (pl. F. h o g y a t o l l b a m o n d á s b a n lassú és hibázik. H á r o m k é r d é s r e hibás. A g y e r m e k b e s z é d p e r c e p c i ó s vizsgálatát az iskola és a szülő e g y a r á n t kérte.várhatóan . A s z ö v e g é r t é s b e n viszont j e l e n t ő s zavart tapasztaltunk. de a d e k v á t választ adott (például a helyes az lett volna. k i s m é r t é k b e n e l m a r a d a standard értékektől (az elvárt összesen 10 s z ó helyett nyolcat m o n ­ dott). döntései a képzési h e l y tekintetében a z o n b a n j ó k . S z o r o n g á s á r a a feladat nehézségével egyi­ dejűleg g y a k o r i b b á váló köhécselései utaltak. A tíz feltett k é r d é s közül h a t r a tudott megfelelő választ adni (tízéves korban v a l a m e n n y i r e he­ lyes feleletet v á r u n k ) . B e s z é d e ép. A többiben k ü l ö n b ö z ő m é r t é k ű e k az e l m a r a d á s o k . Ez a teljesítmény n e m e l e g e n d ő a tanu­ lási f o l y a m a t o k m ű k ö d t e t é s é h e z m á r első osztályban sem. tel­ j e s í t m é n y e f o l y a m a t o s a n romlott. a d ö n t é s e i is hibátlanok. ez e g y é r t e l m ű e n m a g y a r á z z a D. de rendezett. az írásban és a helyesírásban fennálló n e h é z s é g e k e t . á b r á b a n az a k u s z t i k a i ( G M P 2 . a m e n n y i b e n ez n e m lehetséges (az életkor miatt. Édesanyja első t e r h e s s é g é b ő l . B e s z é d é s z l e l é s i teljesítménye n é m e l y részfolyamatban j ó . rizikó-gyermek a tanulási folyamatok m ű k ö ­ d é s e és m ű k ö d t e t é s e szempontjából. a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e m ö n k é n t e l e n (ami s z ü k s é g e s az írott a n y a n y e l v elsajátításához). A négy f e n n m a ­ r a d ó kérdés közül e g y r e s e m m i t nem m o n d o t t . m í g m á s o k b a n különféle za­ v a r o k a t m u t a t . sem a j o b b félteke d o m i n a n c i á j a . A transzformáci­ ós észlelés a h a t é v e s ó v o d á s n a k megfelelő szintet mutatja. r é s z b e n s ú l y o s a b b a k (fonológiai. M i n d e n n e k is k ö v e t k e z m é n y e . Hozzáférési stratégiája a m e n t á l i s l e x i k o n h o z r e n d k í v ü l lassú. a s z á m á r a e g y s z e r ű b b e k e t g y o r s a b b a n . az iskolai k u d a r c o k m é g a k k o r is előjelezhetők. Ö s s z e s s é g é b e n azt m o n d h a t j u k . 3). h o g y t o v á b b i négy k é r d é s r e n e m a d e k v á t a n felelt. A feleletei u g y a n a k k o r e g y é r t e l m ű e n k a p c s o l ó d t a k a m e s é h e z . R ö v i d idejű vizuális m e m ó r i á j a é p . f o n o l ó g i a i 137 136 50 4 0 -I 1 ' ' GMP3 .ami a k i s c s o p o r t o s ó v o d á s o k átlagos teljesítménye.azt m u t a t t a .d o m i n a n c i a ) vizsgálata . hogy a ró­ ka az e r d ő b e futott. v a l a m i n t a vizuális ész­ lelés ( G M P 7 ) és a beszédhang-differenciálás ( G M P 1 7 ) adatai láthatók (hétéves kortól va­ //. h o g y az al­ k a l m a z o t t tesztben n e m m u t a t h a t ó ki s e m a bal. Beszédhang-differenciálása r e n d k í v ü l b i z o n y t a l a n . azt m o n d t a . M i n d ö s s z e h á r o m részfolyamat m ű k ö d é s e é p : az akusztikai észlelés szószinten. szeriális észlelés és a b e s z é d h a n g o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é b e n tapasztalt e r e d m é n y ) . transzformációs ( G M P 1 8 ) p e r c e p c i ó . u g y a n a k k o r látszólag k e v é s s é é r d e k e l t e az elért e r e d m é n y . a figyelme végig k ö n n y e n leköthető volt. A b e s z é d m e g é r t é s során a m o n d a t é r t é s b e n j ó l teljesített. E n n e k megfelelően h o s s z a n g o n d o l k o z i k . ez a hatévesek átlagos teljesítményének felel m e g . a vizuális észlelés). m a t e m a t i k á b ó l u g y a n a k k o r e g y i k e a l e g j o b b a k n a k az osztályban.d o m i n á n s . Tekin­ tettel arra. h a n e m m i n t e g y feladatként j e l e n t k e z i k a számára. J o b b k e z e s é s j o b b s z e m . S ú l y o s - . D. A lateralitás ( a g y f é l t e k e . olvasó osztályba vagy kis l é t s z á m ú osztályba. k ö n n y e n m e g z a v a r h a t ó a feladatban. " -1 T ' _ GMP2 GMP4 GMP5 GMP10 GMP18 GMP7 GMP17 6. aggály merült fel.

és írásgya­ korlással p á r h u z a m o s a n ) . Nikol. ÉS MORERE. vagy n e h e z e n olvasnak. s ez n a g y o n zavarja. a mennyivel szabbul olvas már.a n e g y e d i k osz­ tályt (a kisfiú c s a k n e m ö r ö m m e l vette t u d o m á s u l a javaslatot). félreolvas. mert társainál.). A lateralitás (agyfélteke-dominancia) vizsgálata az a l k a l m a z o t t teszt­ ben n e m m u t a t o t t ki d o m i n a n c i á t . magyarázná okos. C. sok­ szor i s m é t e l és újrakezd. Budapest. a m i t m o n d a n a k neki. Journal of Brain and Language.1 5 2 . mint Péter és A n d r e a . értik a A tanítónő logopédus nem felhívta figyelmüket átlagos. G Ó S Y M Á R I A ( 1 9 9 5 ) : GMP-diagnosztika. A specifikus tanulási zava­ rok j e l l e g z e t e s s é g e . valamint T 0 0 3 3 0 0 8 . H o z z á t e s z i . a k a d o z ó . de azt javítatlanul hagyja. illetve j e l e n t ő s késést mutat. hogy ha édesanyja m a g y a r á z .bítja s z ö v e g é r t é s i zavarát. É r t e l m e t l e n h a n g s o r o k b ó l álló s z ö v e g e t csak nagy n e h é z s é g e k árán k é p e s m e g h a n g o s í t a n i . Intelligensek. írásuk olvashatatlan. fej­ tudta a és kivárni. h o g y sokszor n e m érti. m é g i s látni fogjuk. Budapest.) ( 1 9 9 5 ) : Fejlődési diszfázia. A finom d i a g n ó z i s h o z és célzott t e r á p i á h o z n é l k ü l ö z h e t e t l e n . Budapest. olvashatatlan. Nikol. hogy m e g é r t é s é h e z s z á m o s k é p e s s é g fejlődésével és szerepé­ vel kell tisztában l e n n ü n k . Budapest. hogy e z e k n e k a z a v a r o k n a k a j e l l e m z ő i t és okait m e g p r ó b á l j u k m é l y s é g é b e n is m e g i s m e r n i . a k k o r azt k ö n n y e b b k ö v e t n i e . mi több különlegesen arra. G Ó S Y MÁRIA ( 1 9 9 9 ) : Pszicholingvisztika. E z e k a „ p é t e r e k " és „ a n d r e á k " n a g y o n k ü l ö n b ö z h e t n e k e g y m á s t ó l . Az vidám és sorra nyughatatlan. A g y e r m e k olvasása rendkívül lassú. megismétli . Szeret építeni. 143-163. Bérezi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola. ( 1 9 9 0 ) : Speech lateralization in deaf population: Evidence for a develop­ mental critical period. Ez a fejezet ugyan „ c s a k " a diszlexiával fog­ lalkozik. A. Corvina Kiadó. h e m z s e g az „ e l k é p e s z t ő " helyes­ írási hibáktól. Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok. A pszichológiai ami olyasmit. kérdésre be is vallja. GÓSY MÁRIA ( 2 0 0 0 ) : A hallástól a tanulásig. Andrea Éppen ezért rosza elvitték Andrea nem 7 is Szülei szerint kedves. Nikol.szülői kérésre . Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok. ria (szerk. Ez a fejezet o l y a n g y e r e k e k r ő l szól. 1 3 4 . jól k o o p e r á l ó g y e r m e k a r e n d e l k e z é s r e álló több m i n t e g y é v alatt v á r h a t ó a n g y o r s fejlődést fog m u t a t n i . nem gyenge által elvégzett találnak vizsgálatok szerint Andrea szülők sok „kézzelfogható" olvasása évesekének felel jóllehet miért intelligenciája mindenkihez szakemberek magyarázatot gyermekük olvasására. Péter ben írása találtak IRODALOM GEREBENNÉ VÁRBÍRÓ KATALIN (szerk. SCHNEIDER JÚLIA ÉS SIMON FERENC ( 1 9 9 6 ) : Iskolai kudarcok beszédpercepciós hátteréről. orvosok sem óvoda befejezését érték a követő nyáron tesztek szerint kerüljön. In: Gósy Mária (szerk). hogy a megfelelő iskolai teljesítményhez szükséges r é s z k é p e s s é g e k egyike vagy m á s i k a eltér az átlagtól. írászavarát.1 4 3 . Nikol. A. MARCOTTE. h o g y az ö s s z e f ü g g é s e k e t s e m i s m e r t e fel az e l h a n g z o t t . Olvasásértése m é g a verbális értésnél is valamivel g y e n g é b b . értették. C é l z o t t beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i fejlesztését a szülő és egy fejlesztő p e d a g ó g u s végzi (olvasás. Okos. Az értelmes. BEVEZETÉS: MI A SPECIFIKUS TANULÁSI ZAVAR? 7 éves. T ö b b é v t i z e d e s t a p a s z t a l a t u n k alapján a k e z d ő d ő s z o r o n g á s o s tünetek e n y h ü l é s e is b e k ö v e t k e z i k . HERZOONÉ FÜRST BEÁTA ( 1 9 9 6 ) : Kisiskolások beszédészlelési és beszédmegértési eredményeiről. Budapest. kudarcok. m é g i s k ö z ö s nevet a d u n k p r o b l é m á j u k n a k : specifikus tanulási zavar. kreatív. * A tanulmány az O T K A T 0 1 9 8 7 5 . kedvesek. továbbá az AKP 2 0 0 0 / 1 . 3 9 . In: Gósy Má­ A SZÓ VAKSÁGTÓL A DISZLEXIÁIG* CSÉPÉ VALÉRIA 1. számolni. alig h o s s z a b b m i n t 2 p e r c e s s z ö v e g b e n . csak é p p e n n e m . A hogy értelmes. 138 139 . D. 2 támogatásával valósul­ hatott meg. amikor meg. 1 2 2 . Ott azonban semmi 10 éves. már alig nem tudja intelligens furcsa feladatokat kitalálni. Budapest. D. A szülővel és a tanítóval e g y e t é r t é s b e n D. Az hogy iskolába betűket megfelelően formálni.

R a n s c h b u r g m u n k á s s á g a k ü l ö n ö s e n nagy hatást gyakorolt a n é m e t nyelvterületen folyó kutatásra. K u s s m a u l és M o r g a n b e s z á m o l ó i n a k h a t á s á r a a 19. j ó l l e h e t megfelelő oktatást kapott. a m e l y az o l v a s á s elsajátításának n e h é z s é g é b e n nyilvánul m e g . Ő az egyébként. és a tanuló intel­ ligenciája a n o r m á l t a r t o m á n y b a sorolható. a m e l y e k alapján a fejlődési diszlexia kategóriájába sorolható bárki is. V e k e r d y . h o g y 1975ben a N e u r o l ó g u s o k V i l á g s z ö v e t s é g e hivatalosan is m e g f o g a l m a z z a a z o k a t a ismérveket. h a n e m az a r e e d u k á c i ó m ó d s z e r é n e k egyik sarkalatos pontja is. e g é s z e n az 1960-as é v e k i g . h o g y az olvasási z a v a r n a k ez a típusa a fejlődéssel függ ö s s z e . 2 0 0 0 ) . M e i x n e r Ildikónál például a diszlexia m a g y a r á z a t á b a n és a r e e d u k á c i ó m ó d s z e r t a n á b a n is kitüntetett szerepet k a p o t t R a n s c h b u r g e l m é l e t e . A n é m e t szaknyelv a legaszténia kifejezést a m a i na­ pig használja. 2. A diszlexia diagnosztikáját. a n n a k ellenére. a k i n e k d i a g n ó z i s a szintén szóvakság. E g y é r t e l m ű e n m e g k ü l ö n b ö z t e t i az a l a c s o n y intelligenciájúak olvasási zavarát a n o r m á l intelligenciaövezetbe t a r t o z ó g y e r e k e k olvasási nehézségeitől. bár az 1970-es évektől k e z d ő d ő e n egyre i n k á b b az olvasás. T ö b b mint száz évvel ezelőtt. a zavar oka­ it p e d i g e l s ő s o r b a n a látórendszerben keresi. aki képtelen volt m e g t a n u l n i olvasni. h a n g s ú l y o z v a ezzel. vele­ született) j e l z ő v e l egészíti ki. A pszichiátriai d i a g n o s z t i k a k é z i k ö n y ­ vében ( D S M /Diagnostic and Statistical M a n u á l of M e n t á i Disorders/-IV. hogy az ol­ vasás tanítása az adott nyelven szokásos. A DISZLEXIA TÖRTÉNETE: VOLTAK-E MINDIG DISZLEXIÁSOK? sok egy r é s z e a m ó d s z e r e k kialakításában és e z e k elméleti a l a p o z á s á b a n is erősen ragasz­ k o d i k R a n s c h b u r g ö r ö k s é g é h e z . a h o m o g é n gátlásnak. 1995) a diszlexiát m á r a tanulási zavarok (korábban iskolai készségek zavara) csoportjában találjuk m e g . elfogadott módszerrel történik. e z e k k ö z ü l elsősorban az e m l é k e z e t súlyos zavara­ it és az a l a c s o n y i n t e l l i g e n c i á t . V a s s n é K o v á c s . Ranschburg Pál és hatása a német nyelvterületen . E g é s z e n 1975-ig várat m a g á r a az olvasás. 1969) terü­ l e t é n j e l e n n e k m e g újabb és újabb közlések. addig a hazai l o g o p é d u ­ 2. M á r O r t o n felveti. majd 1937-ben fejlődési alexia n é v e n hivatkozik az olvasás.és írászavarait a „színleges a l e x i a " kifejezés b e v e z e t é ­ sével k ü l ö n í t i el a n o r m á l i n t e l l i g e n c i á j ú a k o l v a s á s i z a v a r a i t ó l ( R a n s c h b u r g .és í r á s z a v a r o k r a vo­ n a t k o z ó i s m e r e t e k e t . Orton . majd lassanként a p e d a g ó g i a i és pszichológiai s z a k i r o d a l o m b a n is elfoglalja m e g f e l e l ő helyét. 1939). 2. a p s z i c h o l ó g i a és a 141 .ö s s z h a n g b a n H i n s h e l w o o d úttörő m u n k á i v a l .a l o g o p é d i a k o m p e t e n c i á j á b a tartozik. Az 1980-as évektől k e z d ő d ő e n az angol szakiro­ d a l o m h a t á s á r a a diszlexia kifejezés is e g y r e inkább elterjed. R a n s c h b u r g k o n g e n i t á l i s alexia f o g a l m a a z o n o s H i n s h e l w o o d k o n g e n i t á l i s s z ó v a k s á g f o g a l m á v a l .sősorban a n e v e z é k t a n e s e t é b e n k ö t ő d i k R a n s c h b u r g m u n k á i h o z . A fejlődési diszle­ xia a m e g h a t á r o z á s szerint . m i n t a h o g y azt a korabeli angol s z a k i r o d a l o m is teszi.3. Az orvosi s z a k m á k . b e s z é d zavarainak vizsgálata. /.4. d i a g n o s z t i k á r a és terápiára. a l e g a s z t é n i a ( L e g a s t h e n i e ) bevezetésével k ü l ö n is h a n g s ú l y o z z a a g y e n g e olva­ sás és a súlyos olvasási zavar tüneti és oki eltéréseit. 1877-ben egy n é m e t orvos. M í g a n é m e t nyelvterület el140 2. század v é g é r e á l t a l á n o s a n elfogadottá válik. Ezzel egyidejűleg Pringle M o r g a n ( 1 8 9 6 ) to­ vább finomítja a K u s s m a u l t ó l átvett s z ó v a k s á g kifejezést. Ő a z o n b a n az a l a c s o n y intelligenciájúak olvasás. így például a nyelvi k é p e s s é g e k kialakulásában egyik félteke sem j u t irányító szerephez. A „fejlődési d i s z l e x i a " kifejezés egyre inkább m e g h o n o s o d i k az orvosi s z ó h a s z n á l a t b a n . aki elsőként vezeti be a s z ó v a k s á g m e g h a ­ t á r o z á s á b a n a k i z á r á s o s k r i t é r i u m o k a t . A diszlexia megközelítésének hazai hagyományai A diszlexia d i a g n ó z i s á b a n és terápiájában R a n s c h b u r g Pál n e m z e t k ö z i színvonalú m u n k á ­ it k ö v e t ő e n h o s s z ú s z ü n e t k ö v e t k e z i k . O r t o n m é g 1928-ban s t r e p h o s y m b o l i a .olyan zavar. m o s t m á r fejlő­ dési diszlexia ( d e v e l o p m e n t a l dyslexia) n é v e n ismert. A z a n g o l n y e l v t e r ü l e t e n m e g h a t á r o z ó n a k számító J a m e s H i n s h e l w o o d m u n k á i b a n szin­ tén a szerzett és a kongenitális szóvakság elkülönítéséről és összehasonlításáról ír (lásd bő­ v e b b e n C s é p é és mtsai.b l i n d n e s s ) n e v e z t e el ezt a n e h e z e n m a g y a r á z h a t ó j e l e n s é g e t .eltérően m á s o r s z á g o k gya­ korlatától . terápiáját a logo­ p é d u s o k d o l g o z z á k ki. C s a k n e m két évtizeddel K u s s m a u l k ö z l é s e után J a m e s H i n s h e l w o o d skót s z e m é s z ismerteti egy olvasási zavarral k ü z d ő férfi esetét. M é r f ö l d k ő n e k számít. Az első beszámolók és a Glasgow-i iskola . Az amerikai irányzatok és Sámuel T. a m i k o r a p e d a g ó g i a i p s z i c h o l ó g i a új lendülettel fog az iskolai k u d a r c o k o k a i n a k felkutatásába. 2. A p e d a g ó g i a i p s z i c h o l ó g i a és a l o g o p é d i a (Meixner. Tíz évvel k é s ő b b Berlin. 1974.és írászavarokra. 1977.2. pszichológiai és orvosi gya­ korlat újabb a d a t o k k a l és további kifejezésekkel bővítette az olvasás. h o g y a diszlexia hátteré­ ben az ú g y n e v e z e t t látási e m l é k e z e t zavarán túl alkati r e n d e l l e n e s s é g is feltételezhető. H i n s h e l w o o d . K u s s m a u l s z á m o l t be e l s ő k é n t egy o l y a n férfiről.és í r á s k é p e s s é g zavarára utaló kifejezések j e l e n n e k m e g . A diszlexia s z a k i r o d a l m á t az 1970-es é v e k k ö z e p é i g a fogalmi tisztázatlanság j e l l e m z i . e g y m á s i k n é m e t o r v o s m á r a g ö r ö g dyslexia ( n e h é z s é g a s z a v a k k a l ) kifejezést használta.a legaszténia M a g y a r o r s z á g o n R a n s c h b u r g Pál n e v é h e z fűződik az olvasási zavarok. K u s s m a u l s z ó v a k s á g n a k ( w o r d . és a kongenitális (alkati. a diszlexia megállapítása és kezelése . V i l á g o s a n e l k ü l ö n í t i a s z ó a l a k r a s p e c i a l i z á l t v i z u á l i s e m l é k e z e t e t a többi e m l é k e z e t i formától. illetve ezzel öszszefüggésben az írás. hogy a s z ó v a k s á g n a k szerzett és fejlődési for­ mái lehetnek.a szóvakság A specifikus tanulási zavarok közül elsőként az olvasási zavarokra figyeltek fel. E z e n k í v ü l egy új szak­ kifejezés. R a n s c h b u r g írásaiban szintén m e g k ü l ö n b ö z t e t i az olvasási z a v a r o k a t s ú l y o s s á g u k és típu­ suk szerint. helyesírás. Az a m e r i k a i s z a k i r o d a l o m b a n a k é r d é s k ö r iránti e g y r e n a g y o b b ér­ d e k l ő d é s S á m u e l T o r r e y Orton amerikai n e u r o l ó g u s m u n k á j á n a k k ö s z ö n h e t ő . M e i x n e r m o d e l l j é b e n u g y a n i s n e m c s u p á n m a g y a r á z ó ereje van a R a n s c h b u r g által leírt j e l e n s é g ­ nek.és írászavarok m e g h a t á r o z á s a . Ezzel p á r h u z a m o s a n ő m a g a is használja a diszlexia kifejezést. és n o r m á l intelligenciájú volt.a diszlexia Az 1920-as évek végétől k e z d ő d ő e n az amerikai p e d a g ó g i a i .

1. A „ n é z d és találd k i " n é v e n e m l e g e t e t t szint az o l v a s á s fejlődésének első szintje. ha: 3. Ez a definíció m e g l e h e t ő s e n közel áll a h h o z a m e g h a t á r o z á s ­ h o z ( P u g h és m t s a i . ezen belül pedig a b e s z é d v i s z o n y á n a k felfogása az olva­ sás p s z i c h o l ó g i a i i r o d a l m á n belül is variációkat m u t a t . illetve o l y a n e l e m e k e t is. akinek az olvasásban és írásban elért e r e d m é n y e i l é n y e g e s e n elmaradnak: a) a g y e r m e k adottságai alapján elvárható szinttől. a gyer­ m e k k e l s z e m b e n i j o g o s elvárások. és e b b e n j e l e n t ő s szerepe van Palotás G á b o r m u n ­ kásságának. a s z ö v e g alapján kialakult elvárás szerint találgatnak. a v a g y az adott életkorra j e l l e m z ő . A p e d a g ó g i a n e m z e t k ö z i l e g szokásos definíciója szerint a diszlexia nem m á s . a m e l y e k az olvasással k a p c s o l a t b a n az iskolai oktatás során fellépnek. és e h h e z kötik a k e z d ő és g y a k o r l o t t olvasás szintjeinek. b) a tanításba fektetett idő alapján elvárható szinttől. OLVASÁSI MODELLEK A diszlexia m e g é r t é s é h e z nélkülözhetetlen a z o k n a k az olvasási m o d e l l e k n e k a rövid átte­ kintése. Esze­ rint pedig olvasási zavar (315.n y e l v é s z e t . azaz a t ü n e t e k felsorolása j e l l e m z i . valamint az e r e d m é n y . A diszlexia meghatározása m a z á s a szerint diszlexiás az.I V ( 1 9 9 5 ) megállapításaival. e n n e k ellenére n e m fel­ tétlenül kell. M e i x n e r Ildikó ( M e i x n e r és Weiss. 1981) szerint az olvasás elsajátítá­ sának négy szintje k ü l ö n í t h e t ő el. és az olvasási n e h é z s é g e k m e g h a l a d j á k az a h h o z rendsze­ rint társuló z a v a r m é r t é k é t . annál i n k á b b a k o n t e x t u s h o z . Jóllehet az elterjedten használt olvasási tesztek e l t é r ő e k l e h e t n e k . azaz az olvasási teljesít­ m é n y közötti d i s z h a r m ó n i a . 1996) d i s z l e x i a m e g h a t á r o z á s a v i s z o n y f o g a l o m r a épül. Kialakul a g r a f é m a . standardizált és hivatalosan lefektetett diagnosz­ tika. a z a z s ú l y o s olvasási z a v a r o k h o z . terápia. a definíció l e g g y a k o r i b b m e g f o g a l m a z á s a a z o n o s a klinikai g y a k o r l a t b a n ha­ z á n k b a n is használt diagnosztikai k é z i k ö n y v . E n n e k az e l s ő s o r b a n gyakorlati s z e m p o n t o k a t figyelembe v e v ő definíciónak a megfogal­ 2. M i n d k e t t ő feltéte­ le persze. c) érzékelési deficit van jelen. a) az olvasási teljesítmény az olvasás p o n t o s s á g á t v a g y a m e g é r t é s t e g y é n i l e g . 3. standar­ dizált tesztekkel vizsgálva l é n y e g e s e n alatta m a r a d a s z e m é l y biológiai kora. A pszichológiai m e g k ö z e l í t é s sze­ rint ( A d a m s .eltérően az E u r ó p a m á s o r s z á g a i b a n és az U S A . Az o k o k m e g h a t á r o z á s á r a való törekvés ugyan fontos. az új szavak felismerése ezekre az ismeretekre épül.h a n g . E k k o r m á r az ismert s z ó k é p e k száma n a g y o b b . a m e l y szerint a d i s z l e x i a d e f i n í c i ó j á b a n s z e r e p e l n i e kell a t é n y l e g e s olvasási szint és a k é p e s s é g e k alapján elvárható. M é g i s h o g y a n kellene mérni ezt a lényeges eltérést? M é r n i lehet példá­ ul az o l v a s á s i és biológiai kor eltérését (ez a g y a k o r l a t b a n fordul e l ő i n k á b b ) .ö s s z e k a p c s o l á s képességével m é g n e m r e n d e l k e z n e k . U g y a n a k k o r a diszlexia multikauzális (sokféle ok) és multifaktoriális (sokféle tényező) j e l l e g é n e k felismerése és elfogadása megnyitja az utat az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s m e g k ö z e l í t é s és egy m o d e r n s z e m l é l e t ű g y a k o r l a t és kutatás előtt. 142 143 .5. a m e l y e k a n o r m á l olvasási folyamatot k o m p o n e n s e i r e bontják. k i s z á m í t h a t ó szint közötti lé­ n y e g e s e l t é r é s n e k . a m e l y n e k h á t t e r é ­ ben súlyos olvasási zavar található (Stanovich. A leíró m e g h a t á r o z á s o k másik típusát a g y e n g é n fejlett. azaz a b e t ű . A diszlexiadefiníciók t ö b b s é g e leíró jellegű.00) a k k o r diagnosztizálható.h a n g megfeleltetés szakasza. a szóalak vizuális ha­ sonlósága és a k o n t e x t u s együttesen határozzák m e g a v é g e r e d m é n y t . a m e ­ lyek v á l t o z a t o s ö s s z e t é t e l b e n v e z e t h e t n e k u g y a n a h h o z a p r o b l é m á h o z . mint az is­ kolai teljesítmény és az intellektuális k é p e s s é g e k szignifikáns eltérése. A találgatás e r e d m é ­ nyének a s z ó a l a k h o z a z o n b a n s e m m i köze. A definíció t a r t a l m a z h a t kizárásos k r i t é r i u m o k a t (például alacsony intelli­ g e n c i a ) . e n n e k ellenére ma sincs e g y s é g e s e n elfogadott. h o g y a definíciónak része legyen. M e i x n e r Ildikó ( 1 9 9 3 ) szerint a diszlexia v i s z o n y f o g a l o m . és azt a n n a k j e l e n t é s é v e l ö s s z e k a p c s o l n i .vi­ s z o n y l a g k é s ő n k a p c s o l ó d n a k be a diszlexia vizsgálatába. az egyes részképességek olyan zavara. b) az előbbi zavar j e l e n t ő s e n kihat az iskolai teljesítményre vagy az olvasási j á r t a s s á g o t igénylő m i n d e n n a p i é l e t t e v é k e n y s é g e k r e . A n y o l c v a n a s é v e k b e n s z á m t a l a n diagnosztikai és terápiás eljárás j e l e n i k m e g . A 80-as évek egyik elterjedt felfogása ( M a r s h és mtsai. illetve eltérő útjainak kapcsolatát. 1990) a diszlexia gyűjtőfogalom. Ezek a leíró típusú definíciók két nagy cso­ p o r t b a o s z t h a t ó k . például a g y e r m e k adottságai. a m e l y e k a z o k o k r a u t a l n a k (finom k r o m o s z ó m a ­ eltérések). Az olvasás szint-modelljei A diszlexia és a nyelvi funkciók. c) a g y a k o r l á s r a fordított i d ő alapján elvárható teljesítménytől.b a n h o n o s gyakorlattól . 1996). A p e d a g ó g i a l e g g y a k o r i b b diszlexia definíciója például m a g á b a n foglal­ ja m i n d a z o k a t a p r o b l é m á k a t . Ismeretlen szavakat n e m tudnak olvasni. A m á s o d i k sza­ kasz a k a p c s o l a t o k d i s z k r i m i n á c i ó j á n a l a p u l ó találgatás. standardizált olvasási tesztekkel mért teljesítmény átlagától való kétszeres s t a n d a r d eltérést (ezt l e g g y a k r a b b a n a kutatók) a l k a l m a z z á k . zavart r é s z k é p e s s é g e k . p r e v e n c i ó és intervenció. m é r t intelli­ genciája v a g y a k o r szerinti k é p z e t t s é g alapján e l v á r h a t ó n a k .f o n é m a megfeleltetés és a b e t ű k o m b i n á c i ó k ejtési m ó d j á n a k elsajátítása és alkal­ m a z á s a i s m e r e t l e n szavak olvasásakor. E b b e n a szakaszban a gyerekek k é p e s e k a szavak egy k i s e b b cso­ p o r t j á n a k írott alakját felismerni. g y a k r a n n é l k ü l ö z v e az okok m e g é r t é s é r e tett b á r m i ­ lyen törekvést. 1988). Az orvosi s z a k m á k szemlélete m é g i s b e k e r ü l a logopédiai k é p z é s b e . az olvasás és írás tanítá­ sára szánt idő és gyakorlási m e n n y i s é g . Az e g y e s változatokban az olvasás folyamatában és elsajátításában a nyelvi reprezentáció szintjeinek m á s .m á s szerepe van. A h a r m a d i k s z a k a s z a szekvenciális dekódolás. a D S M . j ó l l e h e t a b e t ű . hogy legyenek e g y s é g e s e n elfogadott olvasási tesztek és a t e l j e s í t m é n y m u t a t ó k ­ h o z tartozó életkori s t a n d a r d o k .

n é m e t . olasz és görög a n y a n y e l v ű iskolásokra ( L u n d b e r g . h o g y a szavak d a r a b o l á s a n e m optimális.e l e m z é s elsajá­ títását m e g e l ő z ő e n n i n c s é r t e l m e . vagy a szavakat e g y s é g e k r e b o n t ó fonológiai olvasással. Ez utóbbi e g y é b k é n t nélkülözhetetlen az íráshoz.e l e m z ő m ó d s z e r r e l az o l v a s á s h o z és íráshoz egyaránt n é l k ü l ö z h e t e t l e n e l e m z é s alapjai e g y s z e r r e sajátíthatók el. a m e l y n e k viszonylag ke­ vés a h a s z n a . Az olvasás fonológiai útjának k ö z p o n t i ele­ me a fonológiai átalakító egység. és a gyakorlással k i a l a k u l ó szókép-szótár és a fonoló­ gia k ö z ö t t k i a l a k u l n a k a k a p c s o l a t o k .M a r s h szintmodelljénél v a l a m i v e l összetettebb U t a Frith (1985) modellje. Olvasási modellek és olvasástanítás l á l k o z h a t u n k a finn. a h a n g o z t a t ó . h o g y az olvasástanítás ideális kiindulópontja az e l e m z é s . Ez a z o n b a n n e m így van.h a n g megfeleltetés viszonylag egyszerű. m i n t m o n d j u k " típusú szavak m e g h a t á r o z o t t szabályt k ö v e t n e k (például a r é s z l e g e s h a s o n u l á s o k ) . A h a n g o z t a t ó . A két. A m a g y a r nyelv a z o n b a n sekély ortográfiájú. alapvetően o l v a s á s p s z i c h o l ó g i a i m e g f o n t o l á s lé­ nyege. azaz u g y a n a n n a k a h a n g k o m b i n á c i ó n a k többfé­ le írásmódja is lehetséges. értő olvasás szintjére n e m j u t n a k el. a t r a n s z p a r e n s nyelvek számá­ ra idegen m ó d s z e r r e l terhelni a fejlődő m e g i s m e r é s i rendszert. a m e l y az olvasás fejlődését is figyelembe vette. de m e g b í z h a t ó a n alapoz. Az egyik. Az ilyen esetek kifejezetten e m l é k e z t e t n e k a felszíni diszlexiára (lásd k é s ő b b ) . m i n t egy adott f o n é m a írott alakja. h o g y a globális vagy az e l e m z ő . h o g y M i k é n t a z e g y e s olvasási m o d e l l e k n é l m á r s z ó b a került. v a l a m i n t a 70-es é v e k a n g o l s z á s z olvasástanítási m ó d s z e r e i n e k túlértékelése t ö b b olyan o r s z á g b a n is a globális olvasástanítási m ó d s z e r e k b e v e z e t é s é h e z vezetett. illetve h á r o m u t a s modelljeinek t ö b b változata j e l e n t m e g . hogy az egyedüli út a j e l e n t é s h e z a szó­ alakon keresztül vezet. az alapozást az a u t o m a t i z á c i ó követi. tehát a b e t ű z ő olvasást r i t k á b b a n . ahol az írott nyelv sajátosságai eltérnek az a n g o l é t ó l . majd a h a r m a d i k . ha lassan és k e z d e t b e n k e v é s b é l á t v á n y o s a n is.m e g f e l e l t e t é s .h a n g . az olvasás elsajátításában az alfabetikus s z a k a s z n a k van a l e g n a g y o b b j e l e n t ő s é g e az olvasni tanuló g y e r e k e k n é l . a s z ó k é p e k elsajátítása pedig t e r m é s z e t e s m ó d o n a g y a k o r l á s k ö v e t k e z m é n y e lesz.és h á r o m u t a s m o d e l l e k k ö z ü l T e m p l e ( 1 9 9 7 ) modellje az. t e h á t az e l e m z ő olvasás elsajátítása után lehet h o s s z ú távon is sikeres. a s z e m a n t i k a i és a fonológiai. Az olvasás m ó d s z e r t a n i vitáit g y a k r a n m e g h a t á r o z ó k é r d é s . Az olvasás a u t o m a t i z á c i ó j a az ú g y n e v e z e t t fonetikus n y e l v e k b e n az alapok. Az ö s s z e k ö t ő egység zavara a fonológiai e l e m e k (szódarabok) kihagyá­ sát vagy ismétlését e r e d m é n y e z h e t i . m a g y a r .2. finn. A m o d e l l b e n szereplő alternatív olvasási r e n d s z e r e k k a p ­ c s o l a t a m i n d e n k o r á b b i n á l e g y é r t e l m ű b b . E b b e n a m o d e l l b e n az olvasási k é p e s s é g fejlődése során a szintek e g y m á s t követik. r í m e k e t a l k a l m a z n a k . M o r t o n klasszikus m o ­ delljével ( 1 9 6 9 ) és a l e g i n k á b b kidolgozottal. úgy­ nevezett alfabetikus szinten alakulna ki a b e t ű . a t ő s z a v a k b a n is oly g y a k o ­ ri eltéréseket. Ez e g y a r á n t igaz a n é m e t . hogy k i i n d u l ó p o n t j u k az angol nyelv ortográfiája és az angol olvasástanításnak a 80-as é v e k i g elterjedten használt. a z o n b a n m á s országoktól eltérően e z e k a p r o g r a m o k n á l u n k a mai napig is él­ nek. H a s o n l ó v a l ta­ 3. M o r t o n ( 1 9 6 9 ) modellje szerint a szavak h a n g o s o l v a s á s á n a k kétféle m ó d j a lehetséges. h o g y a m a g y a r nyelvben a s z ó k é p e k elsajátításának a h a n g o z t a t á s . ahol a b e t ű . A globális m ó d s z e r az a n g o l b a n u g y a n i s t ö b b e k k ö z ö t t a m i a t t alakult ki. A szóalakból k i i n d u l ó s z e m a n t i k a i út n é h á n y változtatással megfelel M o r t o n modelljének. a m a g a s a b b szintek feltételezik a korábbi szint megfelelő elsajátítását. E n n e k aktivációját m e g e l ő z ő e n az e l e m z ő e g y s é g a sza­ vakat s z ó d a r a b o k r a ( e z e k n e m kizárólag betűk vagy szótagok) bontja.e l e m z ő m ó d s z e r . E m i a t t a k e z d ő olvasók kiejtési a n a l ó g i á k a t tanulnak. a tel­ j e s szóalak alapján. A s z i n t m o d e l l e k egyik l e g n a g y o b b problémája. a s z ó kiejtése a b e t ű . n e m angol nyelv­ hez. E n n e k o k a viszony­ lag egyszerű. A globális olvasástanítási m ó d s z e r e k b e v e z e t é s e M a g y a r o r s z á g o n is erre az időre tehető. b á r e z e k n a g y o b b k o m b i n á ­ ciós e g y s é g e k is l e h e t n e k . E n n e k feladata a fonológiai e l e m e k ö s s z e k a p c s o l á s a és egy integrált fonológiai ki­ m e n e t létrehozása. de a gyors. a g y a k o r l o t t felnőtt olvasó a n y a n y e l v i „ s z ó a l a k s z ó t á r a " ugyanis h a t a l m a s . Az olvasás két- és háromutas modelljei A 70-es és 80-as é v e k b e n az olvasás két-. T e m p l e ( 1 9 9 7 ) modellje. E z e k miatt a z o n b a n n e m é r d e m e s egy olyan. A fonológiai út h a r m a d i k lényeges e l e m e az ö s s z e k ö t ő egység. á l t a l á n o s a n e l f o g a d h a t ó . E n n e k alapján az a b e n y o m á s u n k alakulhat ki. A s z é l s ő s é g e s e n globális olvasástanítási m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s á b ó l e r e d ő p r o b l é m á k több o k r a is visszavezethetők. h o g y a j e l e n t é s h e z való hozzáférés a globális szó­ alak és a s z ó betűzése/szótagolása alapján is lehetséges. A m á s o d i k . A tradicionális m o d e l l e k közül részletesen az elsővel. többfélék. A sekély ortográfiája n y e l v e k b e n (és ilyen a m a g y a r nyelv is). közvetett ú t o n . hiszen az írott alak i s m e r e t é n e k h i á n y a miatt a megfele­ lő e l e m z é s i szabályok m é g n e m alakultak ki. a s z ó a l a k h o z asszociálják a j e l e n t é s t . olasz. variációik l é n y e g e s e n alulmúlják az a n g o l b a n .h a n g o z t a t ó tanítási m ó d ­ szer-e a j ó . és majd csak k é s ő b b e l e m e z n e k . 3. az ortográfiai szinten válik l e h e t ő v é a szavak ortográfiai e g y s é g e k r e bontása. szóképek­ ből k i i n d u l ó r e n d s z e r e . Az ú g y n e v e z e t t da­ rabolási e g y s é g n e m m á s . Az a n g o l h o z csak kicsit h a s o n l í t ó „ m á s k é p p ír­ juk. F e j l e s z t ő p e d a g ó g u s o k é p p e n azzal t a l á l k o z n a k a l e g g y a k r a b b a n . és e n n e k alapján az olvasási a l a p t e c h n i k á t elsajátítják. azaz h a s o n l ó a n sok m á s . bár az utóbbit. h o g y az írott a n g o l mély ortográfiája. A kétféle m ó d o t felnőtt k o r u n k ­ b a n is a l k a l m a z z u k . Az olvasás elsajátításának k e z d e t é n g y a k r a n előfordul. automatizált olvasási m ó d . bár „ c s u p á n " h á r o m szintet tartalmaz. t e h á t n e m c s a k az a n g o l n y e l v r e é r v é n y e s . 1997). direkt ú t o n . g ö r ö g diszlexiásoknál is. h o g y a d i s z l e x i á s o k a b e t ű . Az első s z a k a s z b a n az azonnal felismerhető s z ó a l a k o k szótára alakul ki.h a n g szabályt. m é g p e d i g fono­ lógiai átalakítás nélkül. A vizuális m i n t á z a t és a j e l e n t é s asszociációjának kiala­ kítása feleslegesen terheli az e m l é k e z e t i rendszert. h á r o m olvasási m ó d o t tüntet fel. szótagolva is lehetséges.h a n g szabály i s m e r e t é b e n b e t ű z v e . az angol szavak o l v a s á s á r a j e l l e m z ő h a s z n a p e d i g nincs. A szavak j e l e n t é s é h e z két külön ú t o n lehet hozzáférni. T e m p l e olvasási modelljével foglalkozunk. h o g y az é r t ő o l v a s á s l e h e t s é g e s útjai és s z a k a s z a i 144 145 . T e m p l e és az e g y e s e u r ó p i a i o r s z á g o k gyakorlata alapján azt m o n d h a t j u k . a leírt szavak vizuális m i n t á z a t a alapján gyorsan és a u t o m a t i k u s a n férünk h o z z á a j e l e n t é s ­ hez. Az is á l t a l á n o s a n érvényes. a m e l y n e k alapján p r e d i k c i ó n k a m a g y a r n y e l v r e csak az lehet. A g y a k o r l o t t o l v a s ó r a j e l l e m z ő gyors.3. Mi több.

a m i n d e n k i s z á m á r a a l k a l m a s m ó d s z e r az utóbbi. a k á r s p o n t á n . h o g y a r í m e k iránti é r z é k e n y s é g szorosan összefügg a fonológiai t u d a t o s s á g fejlődésével. hogy hányféle részképesség szükséges az olvasás elsajátításához. Ez a b e s o r o l á s a m e g h a t á r o z ó olvasási p r o b l é m á k és a háttérben m e g h ú z ó d ó . A két szint szerepe a z o n b a n n e m egy­ f o r m á n fontos. A s z ó t a g m ű v e l e t i szint viszont. h o g y a d i s z l e x i á s o k annyifélék. Isabelle Y. 1993) e r e d m é n y e i azt is igazolták. v a l a m i n t két modalitás-specifi­ kus elem. a h á n y a n vannak. Az olvasás az e m b e r i kultúra t a l á l m á n y a .v i z u á l i s feldolgozásért felelős egység. 1979). h o g y a b e s z é d t e r m é s z e t e s . A DISZLEXIA SOKFÉLE ARCA M i n d e n g y a k o r l ó s z a k e m b e r n a p o n t a m e g é l i . 1997). lényeges k ü l ö n b s é g k ö z ö t t ü k . azaz a s z ó t a g o k k e z d ő ­ h a n g r a és rímre ( = v é g z ő d é s ) tördelése. és e g y b e n jó előjelzője az olvasási k é p e s s é g n e k . M é g i s találhatók olyan k ö z ö s vonások. A fonológiai t u d a t o s s á g a 90-es é v e k felfogása szerint gyűjtőfogalom.2. a nyelvi fejlődéssel k i a l a k u l ó t e r m é s z e t e s k a t e g ó ­ ria.f o n é m a m e g f e l e l t e t é s k é s z s é g s z i n t ű e l s a j á t í t á s á t a k a d á l y o z z a . a b e s z é d h a n g o k k a l végzett m ű v e l e t e k k é p e s s é g e oksági viszonyban áll az olvasási k é p e s s é g g e l . 1993). Az é r t e l m e t l e n szavak ismétlése a fonológiai m u n k a e m l é k e z e t elterjedten használt m é ­ rése ( G a t h e r c o l e és B a d d e l e y . p o n t o s a b b a n a g r a f é m a . E g y b e h a n g z ó adatok bizonyítják. Fonológiai tudatosság. Munkaemlékezet és diszlexia A kognitív funkciók és a diszlexia összefüggéseinek e l e m z é s é b e n k i e m e l k e d ő helyet fog­ lal el az e m l é k e z e t i f o l y a m a t o k és a nyelvi feldolgozási f o l y a m a t o k kognitív pszichológi­ ai és n e u r o p s z i c h o l ó g i a i vizsgálata. A ma m á r klasszikus­ nak számító fonológiai tudatosság tesztjei több ezer diszlexiás g y e r m e k e t vizsgálva megál­ lapították. E g y későbbi vizsgálatban Peter Bryant és m u n k a t á r s a i ( 1 9 9 0 ) m e g ­ állapították. nyelvi tudatosság A diszlexia fonológiai modellje az olvasás súlyos zavarát a fonológiai feldolgozás deficit­ j é r e vezeti vissza. nak. E h h e z p e d i g n é l k ü l ö z h e t e t l e n .z a v a r o k . k o n v e n c i ó k o n nyugszik. a k a d á l y o z o t t az írott szavak f e l b o n t á s a a s z a v a k a t a l k o t ó fonológiai ö s s z e t e v ő k r e . illetve a feltételezett olvasási út zavara alapján történik. az idősebb diszlexiásoknál is jól használhatóak. 1979. S k o y l e s . E z e n az s e m változtat. m e n y e a b e t ű s o r o k f e l i s m e r é s é b e n ( S h a n k w e i l e r és mtsai. a m e l y a nyelv e l e m e i t al­ k o t ó m e g k ü l ö n b ö z t e t ő h a n g e l e m e k feldolgozásával foglalkozik. a m e l y e k úgy tűnik. L i b e r m a n n a k és m u n k a t á r s a i n a k ( 1989) vizsgálatai szerint a hallott szavak fo­ nológiai szerkezete iránti érzékenység 4 és 6 éves k o r körül alakul ki. és e n n e k kitüntetett szerepet tulajdonít a fejlődési diszlexia egyik leg­ g y a k r a b b a n előforduló altípusának. hogy a fonológiai t u d a t o s s á g e g y e s szintjei nyel­ v e n k é n t eltérő szerepet töltenek be (Landerl és mtsai. elsajátítása csak t u d a t o s a n lehetséges. B á r a b e s z é d és az olvasás egyaránt a fonológiai feldolgozásra épül.^ széd alacsony sebességével együtt a diszlexiára j e l l e m z ő . Az értelmetlen szavak ismétlésében m u t a t o t t teljesít­ m é n y d i s z l e x i á s o k n á l rendkívül alacsony ( S n o w l i n g és mtsai. az olvasás pedig n e m . h i s z e n az ortográfiát ezzel a f o n o l ó g i á v a l kell majd asszociatív k a p c s o l a t b a h o z n i . illetve késlelteti. h o g y a diszlexiások e m l é k e z e t i j e j j e s í t . A fonológiai h u r o k alulfejlettsége olvasási zavarokat-ejsdjrtón^ezhet. A tudatosság f o n é m a m ű v e l e t i szintje.1. D i s z l e x i á b a n a z o n b a n é p p e n a fonológiai feldol­ g o z ó e g y s é g n e k a z a v a r a miatt n e m lehetséges az írott szavak fonológiai ö s s z e t e v ő k r e tör­ t é n ő felbontása. a szay a k é s j n o n d a t o k felidézésében ( M a n n és mtsai. 1998). 1980) gyenge. A diszlexia vizsgálata során az egyik legérzékenyebb tesztnek bizonyultak a fonéma­ elhagyási tesztek. azaz a g r a f é m á k (betűk) átalakítása a n e k i k megfelelő f o n é m á k k á . a diszlexiával feltételezetten ok-okozati kapcsolat­ ban lévő r é s z k é p e s s é g . A d i s z l e x i á n a k erre a m o d e l l j é r e g y a k r a n f o n o l ó g i a i deficit h i p o t é z i s n é v e n is h i v a t k o z i k a s z a k i r o d a l o m . é s m i n d k é t k é p e s s é g a l a p v e t ő e n befolyásolja a z o l v a s á s elsajátítását. azaz a szavak h a n g o k r a b o n t á s a az olvasás fejlődési k ö v e t k e z m é n y e . az ú g y n e v e z e t t téri-vizuális vázlatfüzet alkot­ ja. v a l a m i n t a tér­ b e l i . a hallási feldolgozást v é g z ő artikulációs. hogy a fonológiai deficit szignifikáns és konzisztens kognitív jelzője a diszlexiá146 4. U s h a G o s w a m i ( 1 9 9 1 ) szerint l e g a l á b b két l é n y e g e s szintet kell m e g k ü l ö n b ö z t e t n ü n k a fonológiai tuda­ t o s s á g o n belül. m é g az i s k o l á b a kerülés előtt is. j ó l l e h e t e g y e l ő r e n e m teljesen tisztázott. A fonológiai m o d e l l é r t e l m é b e n az o l v a s á s elsajátításá­ h o z a h a l l o t t s z a v a k b e l s ő f o n o l ó g i a i s z e r k e z e t é h e z való t u d a t o s h o z z á f é r é s s z ü k s é g e s ( S h a n k w e i l e r és m t s a i . Az o l v a s ó fe­ ladata u g y a n i s a vizuálisan észlelt formák átalakítása nyelvi információvá. hogy az ó v o d á s k o r b a n mért fonológiai m u n k a e m l é k e z e t az olvasási k é p e s s é g előjelzésére a l k a l m a s . e l e m z é s é n e k célpontja a z o n b a n a h i e r a r c h i a legalsó szintjén található fonológiai m o d u l . az o l v a s á s h o z s z ü k s é g e s v a l a m e n n y i r é s z k é p e s s é g é b e n fejlett g y e r e k e k b á r m e l y m ó d s z e r r e l m e g t u d n a k tanulni olvasni. A m u n k a e m l é k e z e t m o d e l l j é n e k ( B a d d e l e y és Hitch. D i s z l e x i á s g y e r e k e k n é l a nyelvi feldolgozó r e n d s z e r fonológiai m o d u l j á n a k feltétele­ zett m ű k ö d é s i zavara a szavak s z e g m e n t á l á s á n a k deficitjét e r e d m é n y e z i . illetve fonológiai hurok. Az e m l é k e z e t i funkciók zavarai elsősorban a m u n k a ­ e m l é k e z e t e g y e s ö s s z e t e v ő i b e n é r h e t ő k tetten. a m e l y e k alap­ j á n a fejlődési diszlexia a l a p t í p u s o k b a sorolható. 1974) részeit egy általános k ö z p o n t i végrehajtó. e g y e d ü l . K ö v e t é s e s vizsgála­ tok ( G a t h e r c o l e és B a d d e l e y . 4. a fonológiai d i s z l e x i á n a k k i a l a k u l á s á b a n . A variációk sokasága érthető. h o g y a fonoló­ giai t u d a t o s s á g . h o g y ez ok-okozati vagy asszociatív k a p c s o l a t b a n áll-e az olvasá­ si z a v a r o k k a l . 147 . ha arra gondolunk. M a r g h a r e t Snowling (1980) szerint például a fonológiai tudatosság hiánya az olvasás fejlődését. L y n e t t e B r a d l e y és P e t e r Bryant 1983-as sokat idézett és a fonológiai t u d a t o s s á g kérdésé­ ben m e g h a t á r o z ó n a k s z á m í t ó k ö z l e m é n y ü k b e n e l s ő k é n t f o g a l m a z t á k m e g . DISZLEXIA ÉS A MEGISMERÉSI FUNKCIÓK 4. A fonológi­ ai m o d e l l a nyelvi f e l d o l g o z ó r e n d s z e r összetettségéből indul ki. h o g y a k e z d ő o l v a s ó t u d a t o s a n fel tudja d o l g o z n i a szavak belső fonológiai szerkezetét. hogy a fejlett. 5. 1986). McDougall és rr^katársaijJSLÖéXMs^' szerint a rövid távú e m l é k e z e t terjedelme k ü l ö n ö s e n a b e s z é d i n g e r e k r e g y e r ^ e ^ s e z ^ a b e . E g y r e i n k á b b elfogadott.

5.7.

Felszíni diszlexia

5.3.

Mély

diszlexia

A felszíni d i s z l e x i á n a k a l c s o p o r t k é n t való elkülönítését H o l m e s (1973) j a v a s o l t a elsőként, majd C o l t h e a r t és m u n k a t á r s a i (1983) k ö z l é s é n e k k ö s z ö n h e t ő e n e g y r e e l f o g a d o t t a b b á vált a diszlexiával f o g l a l k o z ó s z a k i r o d a l o m b a n . A felszíni diszlexiára j e l l e m z ő olvasási hibá­ kat a regularitás, azaz a szabályos, g y a k r a n előforduló a l a k o k fölénye j e l l e m z i . Az olvasá­ si és é r t e l m e z é s i h i b á k j e l l e m z ő e m e l k e d é s e a h o m o f o n o k ( a z o n o s h a n g a l a k ú , eltérő jelen­ tésű szavak) e s e t é b e n figyelhető m e g . A felszíni diszlexia j e l e n l e g elfogadott m a g y a r á z a t a szerint az olvasás s z e m a n t i k a i és direkt útja k á r o s o d o t t , az olvasás egyetlen m e g t a r t o t t útja a fonológiai alapú olvasás. E m i ­ att az é r t e l m e t l e n s z a v a k olvasásánál e z e k a g y e r e k e k kevés hibát p r o d u k á l n a k . Az értel­ m e s szavak o l v a s á s a k o r u g y a n a k k o r a szemantikai út zavarai a szabályos-szabálytalan ala­ k o k o l v a s á s á n á l j e l e n n e k m e g , ahol a kiejtett szabálytalan alak m i a t t az o l v a s ó a j e l e n t é s ­ h e z v a l ó h o z z á f é r é s h i á n y a m i a t t a s z a b á l y t a l k a l m a z z a . A felszíni d i s z l e x i á b a n az analitikus olvasási m ó d , m i n t e g y e d ü l j á r h a t ó út, vezet a z a v a r o k h o z . Az olvasás n e m aut o m a t i z á l ó d i k , és n e m a szóalak általános vizuális j e l l e m z ő i h e z kötődik, t o v á b b á az írott b e t ű k n e k v i s z o n y l a g kis v á l t o z é k o n y s á g á t tolerálja. E z e k n e k a g y e r e k e k n e k é p p e n ezért k o m o l y p r o b l é m á t o k o z a kézírásos szöveg olvasása, u g y a n i s a f o n é m a - g r a f é m a átalakí­ tás a szóalak vizuális j e l l e m z ő i n e k felismerése nélkül n e m tesz l e h e t ő v é helyes és folya­ m a t o s olvasást.

A mély diszlexia e l n e v e z é s h o s s z ú ideig a szerzett diszlexiák leírásában fordult c s a k e l ő . A m é l y diszlexia m e g l e p ő j e l l e m z ő j e az olvasás során fellépő s z e m a n t i k a i h i b á k sokasá­ ga. M é l y d i s z l e x i á b a n a leírt és k i m o n d o t t alak s e m fonológiai, s e m morfológiai k a p c s o ­ latban n e m áll e g y m á s s a l . Az írott és olvasott alak u g y a n a h h o z a s z e m a n t i k a i k a t e g ó r i á h o z tartozik, az o l v a s ó a leírt „ v e r é b " szó helyett ,,rigó"-t olvas. A m é l y diszlexia fejlődési v á l t o z a t á n a k első e s e t t a n u l m á n y á t ( J o h n s t o n , 1983) k ö v e t ő ­ en L i n d a Siegel ( 1 9 8 5 ) hat 7 - 9 éves gyerekről közölt adatokat. E z e k a g y e r e k e k a fonoló­ giai olvasási m ó d l e g a l a c s o n y a b b szintjére s e m j u t o t t a k el, a teljes s z ó a l a k o l v a s á s á b a n m é l y e n a k o r o s z t á l y u k alatti teljesítményt mutattak, olvasási hibáik s z e m a n t i k a i t e r m é s z e ­ t ű e k voltak. A k o n t r o l l , m á s típusú d i s z l e x i á s c s o p o r t b a n ilyen h i b á k a t n e m t a p a s z t a l t . Siegel a d a t a i n á l is m e g g y ő z ő b b e k a m é l y d i s z l e x i a l é t e z é s é r e v o n a t k o z ó a n S t u a r t és H o w a r d ( 1 9 9 5 ) adatai, akik egy 13 éves diszlexiásnál az olvasási h i b á k 2 4 % - á b a n találtak s z e m a n t i k a i hibákat. A m é l y diszlexia előfordulása e g y é b k é n t e l é g ritka, a s z e m a n t i k a i hi­ bák és a fonológiai feldolgozás súlyos z a v a r á n a k együttes előfordulása m i a t t k ö n n y e n fel­ ismerhető.

6. A DISZLEXIA BIOLÓGIAI HÁTTERE

A fejlődési diszlexia biológiai m e g h a t á r o z o t t s á g á r a v o n a t k o z ó a n m á r a legkorábbi leírá­ 5.2. Fonológiai diszlexia sokban is találunk utalásokat. A legújabb i s m e r e t e k szerint m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ü n k csalá­ di eredetű, tehát elsősorban genetikai eltérésekre visszavezethető diszlexiát, valamint a ko­ rai fejlődés során b e k ö v e t k e z ő , m i n i m á l i s agyi sérüléssel összefüggésbe h o z h a t ó diszlexi­ át. Ez utóbbi kialakulását tekintve a születést m e g e l ő z ő , illetve a születéssel e g y b e e s ő v a g y röviddel azt k ö v e t ő sérülés e r e d m é n y e lehet. Az ezt az i d ő s z a k o t k ö v e t ő , b e t e g s é g h e z , tra­ u m á h o z k ö t h e t ő sérülések miatt kialakult diszlexia m á r a szerzett diszlexia k ö r é b e tartoz­ na. Az e g y é r t e l m ű ok-okozati összefüggések a z o n b a n általában kideríthetetlenek, így e z e k az esetek is fejlődési diszlexiaként j e l e n n e k m e g .

A fonológiai diszlexia fejlődési v á l t o z a t á n a k szisztematikus vizsgálata és a fejlődési fono­ lógiai diszlexia m e g n e v e z é s b e v e z e t é s e T e m p l e n e v é h e z fűződik ( b ő v e b b e n lásd T e m p l e , 1997). A fonológiai diszlexia a l c s o p o r t k é n t való elkülönítését indokolja az olvasási h i b á k j e l l e m z ő , a felszíni diszlexiától a l a p v e t ő e n eltérő m i n t á z a t a . A fonológiai diszlexia jelleg­ z e t e s e n az i s m e r e t l e n vagy é r t e l m e t l e n szavak o l v a s á s á b a n n y i l v á n u l m e g . A fonológiai d i s z l e x i á s o k olvasási stratégiájára l e g i n k á b b a z j e l l e m z ő , h o g y igen v á l t o z a t o s olvasási módokat alkalmaznak. A fonológiai olvasási út h a s z n á l a t á n a k , azaz a szavak e l e m e k r e történő b o n t á s á n a k za­ v a r a az o l v a s á s és h e l y e s í r á s k o m o l y z a v a r a i h o z vezet. A s z a v a k f e l b o n t á s á n a k z a v a r a morfológiai h i b á k h o z és az új vagy ritkán látott s z ó a l a k o k „ f é l r e o l v a s á s á h o z " vezet. A fo­ nológiai út h i á n y a az é r t e l m e t l e n szavak listájának olvasásakor tűnik fel leginkább. A m í g tehát a felszíni diszlexiánál azt látjuk, hogy a feldolgozórendszer az olvasásnál túl kicsi ele­ m e k b ő l dolgozik, a fonológiai diszlexiára inkább az j e l l e m z ő , hogy az olvasás túl nagy ele­ m e k feldolgozására épül. A fonológiai diszlexia m a g y a r á z a t á b a n a l e g i n k á b b elfogadott, hogy a v e z e t ő k é p e s s é g z a v a r a fonológiai tudatosság hiánya, illetve k o m o l y deficitje.

6.1.

Strukturális

és funkcionális

eltérések

A nyelvi i n f o r m á c i ó k feldolgozásában szerepet j á t s z ó agyi s t r u k t ú r á k n a k és a z o k k a p c s o ­ latának vizsgálata többféle s z e m p o n t szerint és m ó d s z e r r e l történhet. A vizsgálatok e g y i k nagy csoportja a z o k k a l az a n a t ó m i a i eltérésekkel foglalkozik, a m e l y e k a d i s z l e x i á s o k n á l az olvasást j ó l elsajátítani képesekkel történő ö s s z e h a s o n l í t á s b a n l é n y e g e s e n eltérnek.

149 148

6.1.1. A

halántéklebeny

szerkezeti

eltérései 6.1.3. A térdestest (corpus geniculatum) és a „magnocelluláris hipotézis"

A h a l á n t é k l e b e n y tekervényei közül t ö b b a hallási és a b e s z é d i n f o r m á c i ó feldolgozásával foglalkozik. E területek t e r m é s z e t e s aszimmetriája feltehetően e g y i k m e g h a t á r o z ó a n fon­ tos e l e m e a nyelvi k é p e s s é g e k megfelelő alakulásának. G e s c h w i n d ( 1 9 7 4 ) a h a l á n t é k l e ­ b e n y t e r m é s z e t e s a s z i m m e t r i á j á n a k (bal félteke n a g y o b b , m i n t a j o b b ) vizsgálatával j á r u l t h o z z á a k é r d é s tisztázásához. G e s c h w i n d és Levitsky (1968) a n a t ó m i a i e l e m z é s e i p é l d á u l arra hívták fel a figyelmet, h o g y a felnőttek n o r m á l p o p u l á c i ó j á n a k j e l e n t ő s részében a bal oldali területek l é n y e g e s e n n a g y o b b a k , mint a j o b b oldaliak. A G e s c h w i n d - G a l a b u r d a - v i z s g á l a t o k a klasszikus a n a t ó m i a eljárásait a l k a l m a z t á k (el­ h u n y t d i s z l e x á s o k a g y á n a k vizsgálata), é p p e n ezért g y a k r a n fenntartással fogadták ered­ m é n y e i k e t u g y a n ú g y , m i n t a h o g y G a l a b u r d a és L i v i n g s t o n e (1993) közlését is a látórend­ s z e r h e z t a r t o z ó kéregalatti struktúra, a térdestest (corpus g e n i c u l a t u m ) sejtes e l e m e i n e k a d i s z l e x i á s o k n á l feltárt alaki eltéréseire v o n a t k o z ó a n . A 90-es é v e k b e n j e l e n t ő s e l ő r e l é p é s t j e l e n t e t t a m o d e r n k é p a l k o t á s i eljárások ( C T = c o m p u t e r tomográfia, M R I = m á g n e s e s r e z o n a n c i a k é p , f M R I = funkcionális m á g n e s e s re­ z o n a n c i a k é p , P E T = pozitron e m i s s z i ó s tomográfia) elterjedése. E z e k k e l az eljárásokkal l e h e t ő v é vált az élő, m ű k ö d ő agy szerkezeti és m ű k ö d é s i m i n t á z a t á n a k és eltéréseinek vizs­ gálata. Az M R I vizsgálatok megerősítették a halántéklebeny eltéréseire v o n a t k o z ó korábbi ada­ tokat. R u m s e y és m u n k a t á r s a i (1997) e r e d m é n y e i szerint a diszlexiások 90 % - á n á l figyel­ h e t ő m e g a h a l á n t é k l e b e n y hátsó területeinek a n o r m á l t ó l való l é n y e g e s eltérése, azaz a két oldal szimmetriája. L a r s e n és m u n k a t á r s a i (1990) diszlexiás s e r d ü l ő k e t vizsgáltak és 70 s z á z a l é k u k n á l s z i m m e t r i k u s n a k találták a bal és j o b b oldali h a l á n t é k l e b e n y t , s z e m b e n a k o n t r o l l c s o p o r t t a l , ahol ilyet csak 30 százaléknál találtak. E n n é l is é r d e k e s e b b e k H y n d és m u n k a t á r s a i n a k adatai ( 1 9 9 0 ) . E z e k szerint a d i s z l e x i á s o k a t a f i g y e l e m z a v a r - h i p e r aktivitás z a v a r o k k a l k ü z d ő g y e r e k e k k e l ö s s z e h a s o n l í t v a is igaz, h o g y a d i s z l e x i á s o k n á l a h a l á n t é k l e b e n y s z i m m e t r i á j a szignifikánsan g y a k o r i b b . H a s o n l ó eltérést s z á m o s vizsgá­ latban m u t a t t a k ki ( G a u g e r és mtsai, 1997), t o v á b b á lényeges adat, és ez m á r a szerkezet és m ű k ö d é s összefüggésére is utal, hogy a halántéklebeny szimmetriájával szinte valamen­ nyi e s e t b e n a fonológiai feldolgozás deficitje j á r együtt.

A diszlexiával e g y ü t t j á r ó idegrendszeri eltérések vizsgálata a n a g y o b b szerkezeti egysé­ gek vizsgálatán túl kiterjedt a sejtszintű eltérések feltárására is. A l e g i n k á b b ismert ered­ m é n y e k G a l a b u r d a é s m u n k a c s o p o r t j a n e v é h e z f ű z ő d n e k . A z első v i z s g á l a t a vizuális r e n d s z e r h e z t a r t o z ó kéregalatti területek sejtes e l e m e i n e k feltérképezésével foglalkozott. M e g á l l a p í t á s t nyert ( G a l a b u r d a és m u n k a t á r s a i , 1985), hogy diszlexiásoknál a vizuális fel­ d o l g o z ó r e n d s z e r h e z tartozó laterális g e n i k u l á t u m (corpus g e n i c u l a t u m laterale) területén, a m e l y r e e g y é b k é n t a n a g y m é r e t ű sejtek j e l l e m z ő e k ( e m i a t t n e v e z z ü k m a g n o c e l l u l á risnak), a sejtek a n o r m á l n á l sokkal kisebbek. Ezt az adatot a m u n k a c s o p o r t későbbi vizs­ gálatai ( G a l a b u r d a és L i v i n g s t o n e , 1993) m e g e r ő s í t e t t é k , k i e g é s z í t v e a z z a l , h o g y a m a g n o c e l l u l á r i s r e n d s z e r sejtszerveződési eltérései n e m k o r l á t o z ó d n a k a vizuális rendszer­ re, h a n e m u g y a n ú g y m e g f i g y e l h e t ő k a hallási f e l d o l g o z ó r e n d s z e r b e n is ( L i v i n g s t o n e és mtsai, 1991). M i n d e z alátámasztja azokat a m á r k o r á b b a n említett viselkedéses adatokat, a m e l y e k szerint a diszlexiások, p o n t o s a b b a n a tanulási z a v a r o k k a l k ü z d ő g y e r e k e k n a g y része a s z e n z o r o s feldolgozó r e n d s z e r e k a l a p v e t ő zavarait is mutatja.

6.2. 6.2.1. Spontán és kiváltott agyi

Funkcionális

eltérések

aktivitás

A z agy s p o n t á n aktivitását m é r ő elektroenkefalográfiai ( E E G ) vizsgálatok t ö b b s é g e n e m talált eltérést a n y u g a l m i E E G változásaiban, illetve a talált eltérések e l l e n t m o n d á s o s a k . A n y u g a l m i E E G j e l l e m z ő i , p a r a m é t e r e i t ö b b n y i r e a n o r m á l fejlődési m i n t á z a t o t m u t a t t á k ( T a n i m u r a és mtsai, 1996). Sokkal e g y é r t e l m ű b b e k a z o k az adatok, a m e l y e k a nyelvi fel­ adathelyzetben elvezetett E E G - a d a t o k r a é p ü l n e k . Az E E G - m i n t á z a t fonológiai feladatok (például r í m e l ő szavakat kellett e l e m e z n i ) során atípusosnak számít, és ez az agyi folyama­ tok d e z o r g a n i z á c i ó j á r a utal. Ez ö s s z h a n g b a n áll a z o k k a l a P E T e r e d m é n y e k k e l , a m e l y e k arra utalnak, h o g y az egy-egy speciális feladatot ellátó terület zavarain túl a feladatot vég­ rehajtó hálózat s z e r v e z ő d é s e , k a p c s o l a t r e n d s z e r e ( d i s z k o n n e k c i ó ) is érintett. Az ingerhez, e s e m é n y h e z időben kötött, ö s s z e r e n d e z e t t (kiváltott) agyi aktivitás, az ese­

6.1.2. A

kérgestest

(corpus

callosum) jellemzői

m é n y h e z kötött agyi p o t e n c i á l o k ( E K P ) vizsgálata az i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s eltérő szint­ j e i n e k és s z a k a s z a i n a k k ö v e t é s é t teszi lehetővé. Az E K P - k e g y e s h u l l á m ö s s z e t e v ő i a fel­ d o l g o z á s m á s - m á s szakaszával korrelálnak, a s z e n z o r o s inger fizikai tulajdonságaira és a belső, m a g a s a b b szintű (kognitív) feldolgozási f o l y a m a t o k r a - figyelem, e m l é k e z e t , nyel­ vi szerkezet és tartalom - e g y a r á n t é r z é k e n y e k . A hallási s z e n z o r o s e m l é k e z e t , illetve a f o n é m a r e p r e z e n t á c i ó az E K P - k e g y i k jellegze­ tes k o m p o n e n s é n e k (eltérési negativitás, E N ) segítségével történik ( b ő v e b b e n lásd C s é p é és mtsai, 2 0 0 0 ; C s é p é és M o l n á r , 1997). E z e k a vizsgálatok ( K r a u s és mtsai, 1996; SchulteK ö r n e és m t s a i , 1 9 9 8 ; C s é p é és mtsai, 2 0 0 0 ) e g y é r t e l m ű e n i g a z o l t á k , h o g y a f o n é m á k neuronális reprezentációja a diszlexiások jelentős részénél zavart. Ez a zavar diszlexiatípustól függően elsősorban a m á s s a l h a n g z ó k e g y e s osztályaiban kifejezett, sú-

M á r a klasszikus a n a t ó m i a i vizsgálatok e r e d m é n y e i n e k értékelésekor is feltételeztek olyan z a v a r o k a t , a m e l y e k a két féltekéhez kötött feldolgozásért felelős e g y e s területek k a p c s o ­ latainak h i á n y á h o z , a l u l m ű k ö d é s é h e z k ö t h e t ő k . A két féltekét ö s s z e k ö t ő rostokból felépü­ lő a n a t ó m i a i szerkezet, a kérgestest bizonyított a n a t ó m i a i eltérései a l á t á m a s z t o t t á k e z e k e t a feltevéseket. H y n d és m u n k a t á r s a i ( 1 9 9 5 ) az M R I vizsgálatokban azt találták, h o g y disz­ l e x i á s o k n á l a k é r g e s t e s t k i s e b b , m i n t az é l e t k o r szerint illesztett k o n t r o l l c s o p o r t b a n . A szerzők szerint a talált szerkezeti és méretbeli eltérések alapvetően befolyásolhatják a két félteke k a p c s o l a t a i t és ily m ó d o n az olvasást is.

150 151

l y o s a b b e s e t e k b e n p e d i g a m a g á n h a n g z ó k r a is kiterjed. A m a g á n h a n g z ó k feldolgozási d e ­ ficitje olyan n y e l v e k b e n , m i n t a m a g y a r ( C s é p é és mtsai, 1998) vagy a finn ( L e p p a n e n és Lyytinen, 1997) g y a k r a n súlyosbítja a diszlexiások problémáit. A f o n é m a r e p r e z e n t á c i ó za­ varai ú g y tűnik, a megfelelő k o m p e n z á c i ó s stratégia elsajátítása után, a kisiskolás kort kö­ vetően is m e g m a r a d n a k . Az E K P - k e g y i k j e l l e g z e t e s kognitív k o m p o n e n s e , a P 3 0 0 diszlexiásoknál s z á m o s nyel­ vi, illetve e m l é k e z e t i feladatban a feldolgozáshoz szükséges h o s s z a b b időre utal (Taylor és K e e n a n . 1990). E z t a v i s e l k e d é s e s a d a t o k k a l ö s s z h a n g b a n é r t e l m e z v e m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a feldolgozás p o n t o s s á g á n túl a feldolgozás sebessége is r o s s z a b b a diszlexiásoknál, m i n t p r o b l é m a m e n t e s kortársaiknál. M á s adatok arra utalnak, hogy a szófelismeréshez kö­ tött a g y k é r g i feldolgozási i d ő diszlexiás g y e r e k e k n é l ( A c k e r m a n és m u n k a t á r s a i , 1994) és „jól k o m p e n z á l ó d i s z l e x i á s n a k " n e v e z h e t ő felnőtteknél e g y a r á n t h o s s z a b b , m i n t j ó l olva­ s ó kortársaiknál ( J o h a n n e s é s m u n k a t á r s a i , 1995).

7. A HALLÁSI FELDOLGOZÓRENDSZER ZAVARAI

Az e u r ó p a i o r s z á g o k adatai szerint a kisiskolásoknak m i n t e g y 9 - 1 0 % - a tanulási, 5%-a ol­ vasási zavaroktól szenved. E z e k közül a g y e r e k e k közül m e g l e h e t ő s e n sokaknál figyeltek m e g akusztikus d i s z k r i m i n á c i ó s p r o b l é m á k a t . A stabil d i s z k r i m i n á c i ó h i á n y a p e d i g külö­ n ö s e n kifejezett a b e s z é d h a n g o k e g y e s csoportjainak e s e t é b e n . M é g i n k á b b feltűnő az a tény, hogy d i s z l e x i á s o k n á l a b e s z é d h a n g o k alapvető akusztikai eltéréseinek feldolgozása sérült ( A d l a r d és H a z á n , 1998). Ú g y tűnik, hogy ezek az észlelési z a v a r o k a fonológiai fel­ d o l g o z á s i p r o b l é m á k k a l és a g y e n g e olvasással m u t a t n a k szoros együttjárást ( M c B r i d e C h a n g , 1995). A b e s z é d h a n g o k észlelési zavarainak okai m i n d a m a i napig tisztázatlanok, illetve a za­ varok e r e d e t é r e utaló elképzelések g y a k r a n e l l e n t m o n d á s o s a k . S o k a k által elfogadott el­ képzelés, h o g y a nyelvi funkciók és e n n e k k ö v e t k e z t é b e n a tanulási k é p e s s é g z a v a r a i n a k alapja n e m m á s , m i n t a hallási ingerek igen finom és gyors változásainak észlelési z a v a r a (Tállal és mtsai, 1996). Ettől eltérően m á s o k ú g y vélik, a diszlexiások j e l e n t ő s r é s z é n e k az alapvető hallási feldolgozási képességei épek, a tanulási és nyelvi zavarok e l s ő s o r b a n a fo­ nológiai k a t e g ó r i á k h a t á r o z a t l a n s á g á r a , r e p r e z e n t á c i ó s zavaraira v e z e t h e t ő k vissza (lásd S t u d d e r t - K e n n e d y és M o d y . 1995). A hallási p e r c e p c i ó r a v o n a t k o z ó ismereteink szerint a verbális és n e m v e r b á l i s hallási in­ gerek é s z l e l é s e az i s k o l á s k o r e l é r é s e k o r nagyjából érett. E n n e k ellenére n e m állíthatjuk, h o g y a hallási észlelés fejlődése és az azt m e g a l a p o z ó idegrendszeri funkciók é r é s e a kis­ iskolás k o r k e z d e t é r e befejeződött volna. Ez különösen igaz egyes b e s z é d h a n g o k p e r c e p ­ ciójára, a m e l y n e k a fejlődése t o v á b b folytatódik, és e z t n a g y m é r t é k b e n befolyásolja az k ö r n y e z e t n y e l v h a s z n á l a t a , illetve az észlelési tréning.

6.2.3.

Genetikai

és

immunológai

eltérések

A sokféle s z e m p o n t b ó l vitatott G B G / G e s c h w i n d - B e h a n - G a l a b u r d a / - m o d e l l ( G e s c h w i n d és B e h a n , 1982, 1984; G e s c h w i n d és G a l a b u r d a , 1985) t ö b b e k k ö z ö t t egy o l y a n együttj á r á s r a hívta fel a figyelmet, a m e l y m e g h a t á r o z ó szerepet töltött be a diszlexia genetikai vizsgálatainak e l i n d u l á s á b a n . A c s a l á d o k b a n h a l m o z o t t a n előforduló diszlexia eseteiben a legújabb k u t a t á s o k s z e m r t á 6-os s z á m ú k r o m o s z ó m a rövid á g á n l o k a l i z á l h a t ó g é n s z e g ­ m e n s (közel a z i m m u n r e n d s z e r alapfunkcióit m e g h a t á r o z ó részhez.) a n o m á l i á i e s e t l e g m é g i s ö s s z e f ü g g é s b e h o z h a t ó k a G B G - m o d e l l b e n felvetett együttjárással. A C o l o r a d o ál­ l a m b a n ( U S A ) lefolytatott, m i n t e g y 5 0 0 i k e r p á r r a kiterjedő vizsgálat ( G i l g e r é s m t s a i , 1998) m e g á l l a p í t o t t a , h o g y az i m m u n o l ó g i a i d e f i c i t e s az olvasási z a v a r n e m korrelál, a 6os k r o m o s z ó m a a z o n b a n m e g h a t á r o z ó a diszlexia kialakulásában. U g y a n a k k o r n i n c s e n e k arra v o n a t k o z ó adatok, hogy a fejlődés mely fázisait és m i k é n t befolyásolja a genetikai el­ térés. A diszlexia genetikai m e g h a t á r o z o t t s á g á r a utalnak egy finn k ö v e t é s e s vizsgálat (Jyvaskyla L o n g i t u d i n á l i s Vizsgálat, L e p p a n e n és Lyytinen, 1997) adatai is. A diszlexia g y a k o ­ ri előfordulásáról b e s z á m o l ó c s a l á d o k b a n született újszülöttekkel 1994-ben kezdett vizs­ gálatok e r e d m é n y e i azt mutatják, h o g y a diszlexia viselkedéses és agyi aktivitásbeli elté­ rései v i s z o n y l a g korán k i m u t a t h a t ó k . Az e s e m é n y h e z kötött agyi p o t e n c i á l o k m ó d s z e r é v e l k a p o t t e r e d m é n y e k p é l d á u l ( L e p p a n e n és L y y t i n e n , 1997) a f o n é m a f e l d o l g o z á s b a n k o ­ m o l y eltéréseket m u t a t t a k ki. A diszlexia genetikai faktoraira v o n a t k o z ó kutatások m é g folynak, a m a g a t a r t á s g e n e t i k a m é g s z á m o s kérdést kell, hogy tisztázzon. É p p e n e z é r t n e m árt a g e n e t i k a új e r e d m é n y e i t óvatossággal kezelnünk.

8. A VIZUÁLIS RENDSZER ZAVARAI ÖSSZEFOLYÓ BETŰK?

8.

1. A látás alrendszerei

A vizuális r e n d s z e r két, strukturálisan is eltérő alrendszerének, az ú g y n e v e z e t t . m a g n o c e l luláris ( m a g n ó ) , illetve parvocelluláris (parvo) r e n d s z e r n e k a m ű k ö d é s é t eltérő téri, és idő­ beli feldolgozási sajátosságok j e l l e m z i k . Míg a m a g n o r e n d s z e r m ű k ö d é s e a tranziens, te­ hát a látott világ gyors, átmeneti változásainak feldolgozását végzi, addig a p a r v o r e n d s z e r t a lassabb, h o s s z a n f e n n m a r a d ó , ám p o n t o s a b b m ű k ö d é s m ó d j e l l e m z i . A két r e n d s z e r a vizuális e s e m é n y e k eltérő aspektusainak feldolgozását teszi l e h e t ő v é . A m a g n o r e n d s z e r szerepe lényeges a m o z g á s és a tér észlelésében, a k o n t r a s z t o k eltérésé­ nek feldolgozásában, a s z e m m o z g á s o k kontrolljában, a térbeli információk feldolgozásá­ ban, sőt a vizuális e s e m é n y e k egészleges feldolgozásában. A p a r v o r e n d s z e r u g y a n a k k o r a mintázat a z o n o s í t á s á b a n , a m a g a s téri-frekvencia, a k i s m é r e t ű vizuális e g y s é g e k feldolgo­ z á s á b a n j á t s z i k szerepet, v a l a m i n t s z í n é r z é k e n y . B á r m i n d k é t a l r e n d s z e r p á r h u z a m o s a n m ű k ö d i k , a jelenlegi ismeretek szerint a tranziens m a g n o r e n d s z e r felelős a vizuális e s e m é ­ nyek m e g f e l e l ő időbeli felbontásáért. Ez az alrendszer globális, e l s ő d l e g e s feldolgozást >

152

153

A k o m p ­ lex m ó d s z e r e k b e n k ü l ö n ö s e n nagy szerepet kell kapjon a m o z g á s . mint a m e g f e l e l ő e n olvasóknál. hogy az e g é s z r e n d s z e r r e hat. h o g y a t r a n z i e n s m a g n o ­ r e n d s z e r m ű k ö d é s é h e z k ö t h e t ő feladatokban a diszlexiások r o s s z a b b u l teljesítenek. A fejlesztésre v o n a t k o z ó a n e g y é b k é n t az o l v a s ó s z á m o s h a s z n o s m ó d s z e r t talál e b b e n a kötetben. U g y a n í g y rosszabb a diszlexiások teljesítménye az ala­ c s o n y téri-frekvencia és alacsony téri-kontraszt feldolgozását i g é n y l ő feladatokban. a m e l y n e k során a vizuális e s e m é n y j e l l e m z ő i n e k (pél­ dául mintázat) első analízise és integrációja a fixációváltás időtartamánál r ö v i d e b b idő alatt kell. hogy egyetlen kiemelt te­ rület (például a m o t o r o s k é p e s s é g e k ) fejlesztése olyan erőteljesen hat m i n d e n m á s k é p e s ­ ségre. hiszen láthattuk. A fejlesztő p e d a g ó g u s feladata tehát n e m k ö n n y ű . de kialakíthatók általános. és a lassabban d o l g o z ó p a r v o r e n d s z e r t a vizuális i n f o r m á c i ó megfelelő területeire irányítja. L é n y e g e s eltérést m u t a t a d i s z l e x i á s o k r a és a j ó l o l v a s ó k r a j e l l e m z ő kritikus fúziós frekvencia. 1999). és e n n e k sokféle l e h e t ő s é g e kí­ nálkozik. h a n e m a valódi fejlődési zavar i n k á b b diszfázia. h o g y m e g t ö r t é n j e n . a m i k o r a diszlexia n e m is igazán diszle­ xia. mégpedig neuropszichológai diagnózis. Az a l k a l m a z o t t m ó d s z e r e k célpontja lehet egy-egy nyil­ v á n v a l ó a n alulfejlett k é p e s s é g kiemelt fejlesztése. m i n d e n k é p p e n arra kell. hogy az észleléstől az e m l é k e z e t alrendszerein keresztül a nyel­ vi f u n k c i ó k i g mi m i n d e n b e n t é r h e t n e k el a diszlexiások átlagos fejlődésű k o r t á r s a i k t ó l . disz­ lexiásoknál a feldolgozási idő c s a k n e m kétszerese a jól o l v a s ó k é n a k (Martin és L o v e g r o v e . hogy a p a r v o r e n d s z e r megfelelő m ű k ö d é s é t igénylő f e l a d a t o k b a n n e m t é r n e k el az olvasni j ó l t u d ó k t ó l .9. U g y a n a k k o r v i z s g á l a t o k sora utal arra. Az olvasás d i n a m i k u s folyamat. A r e e d u k á c i ó során a l k a l m a z o t t fejlesztő m ó d s z e r e k azon kívül. j ó l l e h e t s o k m i n d e n t n e m tu­ d u n k m é g a diszlexiáról. a m e l y e k a k i s m é r e t ű t á r g y a k sta­ bil azonosítását. Az instabil vergencia kontroll. m i n t jól o l v a s ó társaik. specifikus nyelvi zavar. h o g y az olvasástanítás diszlexiások s z á m á r a kialakított eljárásait alkalmazzák. észlelés. A z idővel való versenyfutás e g y i k oka. így példá­ ul a kicsi b e t ű k e t . h o g y a p r o b l é m á s területeken a fejleszthetőség felső határait érjék el. A vergencia kontroll szerepe n e m m á s . s z á m o s deficitre mutattak. de r e m é n y e i n k szerint erre h a m a r o s a n sor kerül. ÉS HOGYAN? végez. egyik jó példája a szűrésre használt Inizan-teszt (Vassné K o v á c s . a k é p e s s é ­ gek rendszerét fejlesztő k o m p l e x m ó d s z e r e k is. és n e m k ü l ö n b e n a m e g h a t á r o z ó r é s z k é p e s s é g e k célzott vagy é p p e n a ké­ p e s s é g r e n d s z e r á l t a l á n o s fejlesztésére. N o r m á l olvasásnál a gyors s z a k k á d o k m e g a k a d á l y o z z á k a láthatósági p e r z i s z t e n c i a m e g n y ú l á s á t . A p r e ­ venció és r e e d u k á c i ó i g é n y e egyre erőteljesebb h a z á n k b a n is. A m e g f e l e l ő fejlesztésnek e l e n g e d h e t e t l e n feltétele a k é p e s s é g e k n a g y o b b k ö r é n e k fel­ mérése. legalábbis a p s z i c h o l ó g i a és a kognitív i d e g t u d o m á n y i s m e r e t a n y a g a alapján. 1993). A p r e v e n c i ó h o z e l e n g e d h e t e t l e n a k é p e s s é g e k felmérése. Az ú g y n e v e z e t t „ v e r g e n c i a k o n t r o l l " kísérletek. h o g y t ö ­ rekedjenek. h o g y a z ó v o d á s k o r végére k i b o n t a k o z ó k é p e s s é g e k m ű k ö d t e t é s e a m i n d e n n a p i k o m m u n i k á c i ó b a n már eleve b e é p í t o l y a n k o m p e n z á l ó m e c h a n i z m u s o k a t . A l a s s a b b p a r v o r e n d s z e r v á l a s z á n a k ideje a fixáció alatt n e m h o s s z a b b a z o n b a n n é h á n y s z á z a d m á s o d p e r c n é l . A m a g n o r e n d s z e r válaszának f e n n m a r a d á s i ideje. 154 . hogy súlyos e s e t e k b e n s z ü k s é g e s e g y á r n y a l t a b b . A nyelvi r e n d s z e r zavarai viszonylag korán felismerhetők. Végezetül p e d i g ne feledkezzünk m e g az időfaktorról! A kutatási e r e d m é n y e k u g y a n i s arra figyelmeztetnek. A tiszta l á t á s n a k és így a sikeres o l v a s á s n a k egyik feltétele a két rendszer interakciójának gátlása. de a diszlexia-veszélyeztetettség n e m m i n d i g igazolódik be. A d i a g n ó z i s b ó l kiinduló fej­ lesztés a z o k b a n az esetekben k ü l ö n ö s e n indokolt. a g y e n g e fixáció pe­ d i g a t r a n z i e n s r e n d s z e r alulfejlettségének lehet a k ö v e t k e z m é n y e . mint a betűk sta­ bil fixációja. M i n t az e l ő z ő fejezetekből is kitűnt. 1999). 1987). KUTATÁSI EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA A GYAKORLATBAN A diszlexiásokkal végzett kutatások e l m ú l t évtizedeiben gyűjtött a d a t o k e g y é r t e l m ű e n iga­ zolták a z o k a t a m i n d e n n a p i tapasztalatokat.2. m e g b í z h a t ó lokalizációja. ahol az e g y é b k é p e s s é g e k 155 8. Steinék vizs­ gálatai szerint sok diszlexiás g y e r e k azonosítja n e h e z e n a kisméretű célpontot. A t r a n z i e n s a l r e n d s z e r deficitjére utal J o h n S t e i n n e k és m u n k a t á r s a i n a k s z á m o s ered­ m é n y e . az olvasási tel­ j e s í t m é n y alapján m e r ü l fel a diszlexia gyanúja olyan esetekben. ez interferálni fog a k ö v e t k e z ő fixáció során felvett információval. A vizuális alrendszerek és a diszlexia A d i s z l e x i á s o k n a k a k ü l ö n b ö z ő vizuális feladatokban nyújtott teljesítményét e l e m e z v e ki­ derült. Ez az u g y a n c s a k n é h á n y s z á z a d m á s o d p e r c n y i idő m e g n ő h e t a téri-frekvencia n ö v e k e d é s é v e l . azaz a „láthatósági p e r z i s z t e n c i a " a fizikai inger idejénél h o s s z a b b lehet. h o g y az olvasás súlyos z a v a r a i n a k h á t t e r é b e n sokféle ok h ú z ó d i k m e g . e l ő n y ö s e n p s z i c h o t e r á p i á v a l k i e g é s z ü l v e ( l á s d például S z e b e n y i n é N a g y . és egy-egy oki t é n y e z ő m e g n y i l v á n u l á s a is sokféle lehet. m é g p e d i g sok­ féle ok miatt n e m az. lokalizálását hivatottak követni. A két inger m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő s é g é n e k időbeli j e l l e m z ő i t vizsgáló vizuális felada­ t o k b a n m é r t ú g y n e v e z e t t s z e p a r á c i ó s k ü s z ö b a d i s z l e x i á s o k n á l szignifikánsan h o s s z a b b . A t r a n z i e n s r e n d s z e r által v é g r e h a j t o t t s z a k k á d o k i d ő t a r t a m a l é n y e g e s e n r ö v i d e b b . Ennek standardizált módszerei hazánkban m é g n i n c s e n e k .k ü l ö n is. A m ó d ­ szer k i v á l ó s á g a e l l e n é r e is úgy tűnik. A m i n e h e z e n k é p z e l h e t ő el. illetve e g y ü t t (és ez a g y a k o r i b b ) s z e r e p e t j á t s z i k az olvasási z a v a r m e g j e l e n é s é b e n . a m e l y e k lefedhetik az alulfejlett r é s z k é p e s s é g e k e t . h o g y v i s z o n y l a g k e v é s időnk van a fejlődési z a v a r valódi a r c á n a k m e g i s m e r é s é r e . e l m o z d u l á s á r a (lásd Stein. nyelvi és m á s kognitív k é p e s s é g e k á r n y a l t fejlesztése. W i l l i a m s s z i n d r ó m a vagy v a l a m i l y e n m á s fejlődési z a v a r s z i n d r ó m a . az észlelési és m e g i s m e r é s i funk­ ciók m i n d e g y i k e k ü l ö n . a m a g n o r e n d s z e r m e g f e l e l ő m ű k ö d é s é h e z k ö t ö t t vizuális fe­ l a d a t b a n találtak eltéréseket. MIT FEJLESSZÜNK. Általában az iskolában. S z á m o s . és é p p e n e z é r t g y a k r a n p a n a s z k o d n a k a b e t ű k ö s s z e f o l y á s á r a . Ha a m a g n o r e n d szernek az e l ő z ő fixációhoz k ö t h e t ő láthatósági perzisztenciája átnyúlik a k ö v e t k e z ő b e . m i n t a h o s s z a b b időállandójú m a g n o r e n d s z e r által végzett feladatok esetében.

Idézi: Temple. L. J. C . 200. 62. 138-154. P. CULBERTSON. A. LYYTINEN. HYND.. C. CSÉPÉ. RIDDOCH. Journal of Educational Psychology. M. Brain and Cognition. In: Patterson. K. 222-233. N . R. A. életéve előtt n e m g y a n a k s z u n k . L. LIVINGSTONE M. MORTON. ELIOPULOS.971-973. S. LEONARD. LIBERMAN. 3 0 ] . N . (1983): Developmental deep dyslexia? Cortex. GATHERCOLE. (1982): Left handedness: association with immune disease. O. N . Bologna. G . GALABURDA. J. N . G. O. (1985): Cerebral lateralization: Biological mechanisms. OGLESBY. . Phonology and reading disability. A. 32-38..386-418. H. Budapest. Proc Natl Acad Sci USA. Journal of Experimental Child Psychology. Developmental Psychology. M. A . M C B R I D E .. MOLNÁR Márk (1998): Similarities and differences of deficient phoneme processing in aphasia and dyslexia. MEIXNER ILDIKÓ (1974): Új segédanyagok a diszlexia korrekciójához.. ( 1998): A twin family study of the association between immune system dysfunction and dyslexia using blood serum immunoassay and survey data.E. FRITH. 195.. N . S. Brain and Language. GESCHWIND... 4. D. N. Evoked and event-related potentials in hearing research and clinical application. GILGER. M.. M . and developmental learning disorder. W . CSÉPÉ VALÉRIA. 682. R. Budapest. V. T. LARSEN. 88-90. A. KOCH. G . F. J. R. GAUGER L. (1994): Visual event-related potentials of dyslexic children to rhyming and non-rhyming stimuli. KRAUS. (1997): Does language make any difference in reading acquisition? In: Olofsson. h a t é k o n y fej­ lesztést e l s ő s o r b a n ez előtt t u d u n k v é g e z n i . S. 55. 35. EDMONDS.. S. De Weerd. E.428-521. M. T. Nature.M. V. E. New York. G. 634-654. (ed): The psychology of learning and motivation.. D . Archives of Neurology. (1990): Brain morphology in deve­ lopmental dyslexia and attention deficit disorder/hyperactivity.M. Archives of Neurology. B. Basel. 63. A. LIBERMAN. GALABURDA. speech perception. M .. C . 18. MASTERSON. 1 12-1 33. C . . B E H A N . HIEN. ( 1991 ): Learning about spelling sequences: The role ofnsets and rimes in analogies in reading. SHANKWEILER. 133-140. BRYANT. Boston..D. (eds) Cerebral dominance: The biological foundations. LIBERMAN. Magyar Pszichológiai Szemle. In: Geschwind. DESBERG. (1974): Working memory. M„ W E L C H . P.M. J . BRYANT. Harvard University Press. U. ú j o n n a n kialakított fejlesztő m ó d s z e r k ö z ü l nem könnyű választani.alapján n e m i s v á r n á n k e n n e k m e g j e l e n é s é t .C H A N G .. 3. SMITH. . ELIOPULOS. J. 310-333. 157 FELHASZNÁLT IRODALOM ACKERMAN. Marshall. A . UCB Kiskönyvtár. 76. 341-354. DEFRIES.. 301-330. BADDELEY. P. .. L. hi­ szen e z e k k o r á b b a n i s m e r t e t e t t széles m ó d s z e r t a n i repertoárja e h h e z is segítséget nyújthat. Academic Press.J. K... (1985): Developmental dyslexia: Four consecutive cases with cortical anomalies. 52. . GOSWAMI. (eds). KOTZIN. P. In: Geschwind. W . P.Y. HAZÁN V. I. JOHNSTON. M„ BRADLEY. GALABURDA A. J. G . 2. E. ( 1968): Human brain: Left-right asymmetries in temporal speech region.. WIMMER. I. 16. (1990): MRI evaluation of the size and symmetry of the planum temporale in adolescents with developmental dyslexia. 40(6).. SHERMAN. W . (1996): Neuropsychology for clinical practice. C.. S. Karger. .P. A. In: Csépé. J. Szűcs DÉNES.. A . OSMANNÉ SÁGI JUDIT (2000): A fejlődési diszlexiára (FDL) jellemző beszédhang­ feldolgozási zavarok eltérési negativitás (EN) korrelátumai. Zeimssen's Cyclopaedia. A fejlesztő p e d a g ó g u s d o l g a tehát a k k o r lesz k ö n n y e b b .. (eds). a fejlesztés m ó d s z e r e p e d i g a specifikus k é p e s s é g e k r e is hat. . Washington D C . Luxembourg. PRIOR. (1985): Beneath the surface of developmental dyslexia. Gyógypedagógia. Strömqvist. J. (1996): Auditory neurophysiologic responses and discrimination deficits in children with learning problems.. T. In: MacKinnon. migraine. úja­ kat kell kiépíteni és stabilizálni... . 1272-1284. (szerk. PENNINGTON. Coltheart. G„ FRIEDMAN. ODEGARD. G. 42. GESCHWIND. 36. New York. J.... E. Selected Papers on Language and the Brain? Boston studies in the philosophy of science. A m i n d e z t l e h e t ő v é t e v ő i d e g r e n d s z e r r u g a l m a s s á g a a z o n b a n a 10. (1997) HYND. O . 354-369. (1983): Surface dyslexia. FRITH. J Speech Language Research. Cross-lingusitic studies of dyslexia and early language development.8 . CARRELL. J . .. J. K. M . 88(18): 7943-7947. . S . 521-552. 58. H . 161.): Gyógypedagógiai alapismeretek. (1995): Dyslexia and corpus callosum morphology.. CROSSLAND. In: Stalberg. N. (1997): The impact of orthographic consistency on dyslexia : A GermanEnglish comparison. (1993): Working memory and language.. Náátanen. P. 70-82.V.S. Child Development. Kéz­ irat. Reidel. J.. J. NIXON. New Jersej. A. T. MACLEAN.F. ELTE Kiadó. In: Shankweiler. V. (1995): Phonological processing. Zidar. ADLARD A . (1984): Laterality. U. rosszul m ű k ö d ő k o m p e n z á c i ó s t e c h n i k á i t . R. Cambridge. OSMAN-SÁOI JUDIT. NOVEY. v i s z o n y l a g k é s ő n k e z d h e t ü n k b e l e a fejlesztésbe.. MARSH. JOHANNES. (1981): A cognitive-developmental theory of reading acquisition. A. HULME. E. (Eds): Clinical Neurophysiology. H . (1974): Disorders of higher cortical function in children.. HARBECK. PARSONS.. MEIXNER ILDIKÓ (1993): A diszlexia prevenció.. (1991): Physiological and anatomical evidence fora magnocellular defect in developmental dyslexia. A. . Neuroscience Letters. 47. Y. J.. Journal of Clinical and Experimental Neurophysiology. 919-926. MUNTE. LORYS. . and reading disability. (1994): Learning to read: the role of short-term memory and phonological skills. Academic Press. hasznos iránytűként m ű k ö d h e t azonban. BYNG... Monduzzi Editoré. . C. Annals of the New York Academy of Sciences. 79. (1969): Interaction of information in word recognition. (1997): Brain morphology in children with specific language impairment. életév táján e g y r e i n k á b b c s ö k k e n . M. Science.. 39. Annals of Neurology. NICOL. Integrative review. WEISS MÁRIA ( 1996): Tanulási zavarok . New Jersey. Walker. Itt p e d i g v i s s z a k a n y a r o d h a t u n k a kutatási m ó d s z e r e k h e z . P. Q J Exp Psychol A 51(1): 153-177. 469^196. GESCHWIND. J. P . COLTHEART.Y. Official Publications of the European Communities. . Galaburda. Archives of Neurology. 156 . BEHAN. H . D. LANDERL. BLACK. Lawrence Erlbaum Associates Inc. A . 19.. APA. LOMBARDI. Liberman. MCGEE. I. (1973): Dyslexia: A neurolinguistic study of traumatic and developmental disorders of reading. GESCHWIND. 315-334. A . BRADLEY. MA. ha ezeknek hatásvizsgá­ lata is r e n d e l k e z é s ü n k r e áll. (1989): The alphabetic principle and learning to read. GREEN. T. R. USA. N . . GESCHWIND. reedukáció módszer. MCDOUCALL. Riccio.M. HALL. SHANKWEILER.. 109-121.T. 419-421. J. 549-555. Reading research: Advances in theory and practice. SEMRUD-CLIKEMAN. Psychological Review. MONK. A sokféle. (ed). (eds).G. D . Hillsdale. S . HOLMES.. P.W. DRISLANE F..R. R. (1990): Rhyme.. KUSSMAUL. 80-92. associations and pathology. E z t k ö v e t ő e n a fejlesztő p e d a g ó g u s d o l g a egy­ re n e h e z e b b . ROSEN. DYKMAN. GESCHWIND. (1997): Auditory event-related potentials in the study of developmental language-related disorders.S. A. S. ABOITIZ.M. F. Cognition. B .. J. MANN. 30. G. phoneme detection and learning to read. LUNDBERG. hormones and immunity. . (1983): Categorizing sounds and learning to read: A causal connection. University of Michigan Press. ROSEN G. le kell é p í t e n i a g y e r e k saját. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. COHEN. 801-802. I. 183-186.. Science. (1993): Evidence for a magnocellular defect in developmental dyslexia. ZECKER. L. ELLIS. HITCH. KUSSMAUL. ADAMS. T. 2 8 9 . P . 5097-5100. 475-500. Quarterly. BADDELEY. N . 26. M. Science. Journal of Experimental Psychology. . és a fejlődést á l t a l á b a n is serkenti. D . G . NOVEY.429^138. C M . (eds). . U. . (1995): Brain potentials in developmental dyslexia: Differential effects of word frequency in human subjects. Surface Dyslexia. CSÉPÉ VALÉRIA. V. 79-105. GONZALEZ. Budapest. LIVINGSTONE. V. ha a d i a g n ó z i s korai és p o n t o s . GALABURDA. LEVITSKY. T. A m e n n y i b e n a g y e r m e k 7 . M.Dyslexia.3 0 1 . S.. alliteration. LUNDBERG. CSÉPÉ VALÉRIA (2000): Az olvasás és írásképesség zavarai. A.. 1110-1 123. G. L E P P À N E N .. G . B.. R. (1877): Disturbances of speech.. MANGUN. (1980): Reading disability: Methodological problems in information processing analysis. I.. D. In: Bower. (1997): Towards the clinical application of the mismatch negativity evokes potential component.NO L. 273. MEIXNER ILDIKÓ. N. Audiology and Neuro-Otology. A. Proceedings of the National Academy of Sciences. 14.. ÉS MOLNÁR. D . In: Illyés S . . 165-178. J . .F. (1998): Speech perception in children with specific reading difficulties (dyslexia).

1999/2000-es t a n é v ü n k m o t t ó j a m á r a z volt: 3 0 év.T. SNOWLING. osztály kezdte meg működését. Budapest. RANSCHBURG P . REMSCHMIDT. Novak Rudolf és Társa. v i s s z ü k t o v á b b . OSZTÁLYOK MŰKÖDÉSE A GYAKORLATBAN . amely ingyenes. S. (1996): Developmental characteristics of topographic EEG in school-age children using an autoregressive model. Brain.l l o g o p é d u s áll. TEMPLE. Cognitive Neuropsychology. Fej­ lesztő Pedagógia Különszám. (1996): Language comprehension in language-learning impaired children improved with acoustically modified speech. C M .e s t a n é v r e . . R . CONSTABLE R . DEIKMEL. J . SCHULTE-KORNE. 108-121. E l v é g e z t ü k a z e l s ő n a g y átfogó ó v o d a i p r e v e n c i ó s s z ű r é s e i n k e t . Buda­ pest. FULBRIGHT..KŐBÁNYÁN KONDOR EDIT SHANKWEILER. Az learning to read. SNOWLING. m e l y e k p é n z ö s s z e g e i b ő l b ő v í t e t t ü k esz­ k ö z p a r k u n k a t . S. o s z t á l y o k m e l ­ lett s t á t u s z o n k ü l ö n l . ANDREASON. ( 1 8 9 6 ) : A case of congenital word-blindness. o s z t á l y o k b e i n d í t á s a s o k r é t ű f e l a d a t o k a t rótt r á n k : 1988-ban M e i x n e r I l d i k ó segített a szervezési m u n k á l a t o k b a n . 271. 74-77. . Science.. SZEBENYINÉ NAGY ÉVA (1999): Iskolás diszlexiások vizsgálata és az újabb szempontokkal bővült terápia. Főiskolai jegyzet. . S„ BEDI. 119.A. SONODA H. 1221-0238.. 590-604.MORGAN. J . N A C E K . M . LOGOPÉDIAI CSOPORTOK. X. FLETCHER. H. M . NAGARAJAN. L. 14-15. (1992): A positron emission tomographic study of impaired word recognition and phonological processing in dyslexic men Arch Neurol 54 (5). 12. MAISOG J . t o v á b b á 2 ó v o d a i l o g o p é d i a i fejlesztő n a g y c s o p o r t o t . . SIEGEL. M i n d e k ö z b e n t ö b b n y e r t e s p á l y á z a t o t í r t u n k . W . W . MERZENICH. Tankönyvkiadó. (1998): Speech phones are a replication code. Fejlesztő Pe­ dagógia Különszám.. 158 159 . Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory. JENKINS... BRONEN. (1986): Phonological dyslexia and dysgraphia: A developmental analysis.R. M . SHAYWITZ. 27. (1937): Reading. N . RUMSEY J . A l o g o p é d i a i o s z t á l y o k a t ö n k o r m á n y z a t i e n g e d é l y lyel k i s l é t s z á m ú o s z t á l y o k k é n t a felső t a g o z a t b a n is e g y ü t t tartjuk. W . writing and speech problems in children. SHANKWEILER. P . C. B YMA. G. M A R K . I. i g é n y szerinti s p e c i á l i s m e g s e g í t é s e k k e l ( k o r r e p e t á l á s . P. M . 16-17. HOWARD. TANIMURA R. W . STANOVICH. 531-545. p s z i c h o l ó g u s i f o g l a l k o z á s o k ) . M e g i s m e r k e d t ü n k a fejlesztő szoftverek h a s z n á l a t á v a l . R . P. Jo­ urnal of Experimental Child Psychology.S. SCHREINER. 1378. . E l l á t u n k 19 ó v o d á t . The phonological-core variable-difference model. DONOHUE B. §) a l o g o p é d i a i s z a k s z o l g á l a t . 3 4 . t o v á b b i b ő v í t é s alapján 3 2 l o g o p é d i a i álláshellyel r e n d e l k e z i k a k ő b á n y a i h á l ó z a t . 30-31. (1980): Development of grapheme-phoneme correspondence in normal and dyslexic readers. 562-573. STACKHOUSE. b e é p í t v e e z e k e t a l o g o p é d i a i c s o p o r t o k b a n folyó m u n ­ kánkba. B. D. P. S. (1979): The speech code and K ő b á n y á n 1956 ó t a folyik l o g o p é d i a i gyakorlati m u n k a . o s z t á l y i g visszük a r á s z o r u l ó k a t . . BARTLING. . . Psychology Press. 337-340. 294-305. A diszlexia kezelése. K . E z t a m u n k á t f o l y t a t v a i n d u l t u n k 1991/92-ben a l o g o p é d i a i iskolai e l s ő o s z t á l y u n k k a l . KEENAN. (1999): Diszlexia-veszélyeztetettek kiszűrésének lehetőségei az Inizan-teszttel.. 1991-ben h o z t u k l é t r e a kerületi v i z s g á l ó á l l o m á s u n k a t . M. l o g o p é d i a i . 167-173. VASSNÉ KOVÁCS EMŐKE (1977): Szemelvények a diszlexia köréből. MILLER. 2 1 . 1995/96-ban újabb logopédiai n a g y c s o p o r t és újabb iskolában logopédiai 1.T.. L. Med Hypotheses. (1990): Event-related potentials to visual and language stimuli in normal and dyslexic children. A z első főfoglalkozású l o g o p é d i a i álláshely 1 9 6 9 . (1995): K J : A developmental deep dyslexia. (1939): Az emberi tévedések törvényszerűségei. . SKOYLES. 3 0 l o g o p é d u s ! A 2 0 0 1 / 2 0 0 2 . 90. nem olvasok. (1928): Specific reading disability strephosymbolia. 216.Y. majd statisztikai ada­ tokkal bizonyítottuk a logopédiai óvodai csoport szükségességét.A. Psychophysiology. 309-339. T . E z e n c s o p o r t o k . K . K. Brain Topogr 8(3). SKUDLARSKI. D. 2.. (1996): Cerebral organization of component processes in reading. . RACK. G. OGAWA T. 3. J . ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A k ö z o k t a t á s i t ö r v é n y é r t e l m é b e n (Kt. J . . így indulhatott be 1990/9l-ben az első logopédiai nagycsoportunk. FUSCHER. C. s s z e r e l t ü k fel a s z ü k s é g e s teszt­ anyagokkal. KATZ. (1998): Auditory processing and dyslexia: TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS: evidence for a specific speech processing deficit.b e n l é t e s ü l t a K i s e g í t ő I s k o l á b a n . 11. TÁLLAL. 318-327. LIBERMAN.. Hove. GORE. 261-263. .793-824. K ... 12. WANG. FOWLER. Journal of Learning Disabilities.. TAYLOR. a b e s z é d j a v í t á s alapellátás. . G. M . SHAYWITZ.. 19 iskolát. 50(2).S. R . s z á m í t ó g é p e k k e l s z e r e l t ü k fel a l o g o p é d i a i o s z t á l y o k a t . Cognitive Neuropsychology. ORTON. (1997): Developmental cognitive neuropsychology. (1985): Deep dyslexia in childhood? Brain and Language. . A l o g o p é d i a i c s o p o r t o k . K é t i s k o l á b a n l o g o p é d i a i 5.E. M . J. F . Gyermekünk. P.. Neuroreport. ahová jórészt a logopédiai nagycsoportból kerültek a gyerekek. J. VASSNÉ KOVÁCS E. Journal of the American Medical Association. . A . 5. STUART. British MedicalJournal.C.E.. W I S E D . S. 1095-1099. Norton. 29. (1988): Explaining the differences between the dyslexic and the garden-variety poor reader. New York. M . 81-84. 2. D . VEKERDY ZSUZSANNA (1969): Nem írok. ORTON. L. . amely jelenleg a K o m p l e x Általános Iskola és Szakszolgáltató K ö z p o n t tagozataként mű­ ködik. . PU-GH..

s n e m t u d n a k a k é p e s s é g e k h a r m o n i k u s a n m i n ő s é g i l e g m a g a ­ sabb szintre j u t n i . kiesik e g y l á n c s z e m . . -deficit ide s o r o l h a t ó . p s z i c h o ­ lógiaira stb. naponkénti fejlesztés k e r e t é b e n lehet l e g i n k á b b elősegíteni a fejlődésüket.a b e s z é d f o l y a m a t hibái ( d a d o g á s . T u d n i kell azt.a k ü l ö n b ö z ő h a n g k é p z é s i zavarok. DIAGNÓZIS. E z e k hatására a b e s z é d f o g y a t é k o s o k n á l m á s o d l a g o s p s z i c h é s e l t é r é s e k ( s z o r o n g á s . Más fogyatékos c s o p o r t b a tartozó g y e r m e k e k j e l l e m z ő i n e m h a t á r o z h a t ó k m e g egysége­ sen. h i p e r m o t i l i t á s és/vagy m a g a t a r t á s i z a v a r o k stb. H a b á r m e l y funkcióban e l m a r a d á s vagy zavar keletke­ zik. általános m o t o r o s nyugtalanság.k o m p l e x t u d o m á n y (pedagógiai d o m i n a n c i á j ú ) . hogy az iskolaköteles kor előtt m e g k e z d ő d j é k a speciális fejlesztő. F e j l ő d é s ü k b e n e l a k a d t g y e r m e k e i n k n é l e l m o n d h a t ó . A beszédfogyatékos gyermekek számára elengedhetetlen.í r á s elsajátításához nélkülözhetetlenek. hipermotilitás is j e l l e m z i . szakorvosira. N e m é r z é k e l i k az idő m ú l á s á n a k j e l e n t ő s é g é t sem. Majd a speciális j e l l e g ű m u n k á n a k folytatódnia kell a logopédiai o s z t á l y o k b a n is. h i b á s a n k é p z e t t h a n g o k k a l . általános tanulási za­ varig terjedhetnek. Az észlelt d o l g o k n e m kapják m e g azt a szintet.a halláscsökkenésből eredő beszédhibák. e l k e z d h e t i k az általános iskola 1. h a n g c s e r é k k e l v a g y k i h a g y á s o k k a l beszél. készí­ tenie. h o g y ez a k ü l ö n n e v e l é s s z ü k s é g s z e r ű . h o g y a fejlődés k o r a i szakaszában kis l é p é s e k b e n . akik a logopédiai csoportból. de á t m e n e t i j e l l e g ű is e g y b e n . azaz p e r c e p c i ó . és s ú l y o s a b b e s e t b e n további vizsgálatokra (szakbizottságira.az o r r h a n g z ó s beszéd. A A LOGOPÉDUS FELADATA megfelelő feltételeket. felszámolására.és nyelvi fejlődésben a k a d á l y o z o t t ) az a g y e r m e k . m e l y e k az o l v a s á s . . a k k o r a nyelvi fejlődés és az iskolai ta­ nulás n e h e z í t e t t lesz. H i s z m i n d e n évben v a n n a k olyanok.o k t a t ó m u n k á j á t végzi.az artikulációs z a v a r o k . A m e n n y i b e n a g y e r m e k n e k a speciális intenzív fejlesztéssel és a g y a k o r l á s o k k a l a kellő érési időt is biztosítani tudtuk. Ez zavart idéz elő a nyelvi.az a k a d á l y o z o t t beszédfejlődés. szegregált fejlesztésük szük­ ségességét. A súlyos b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k e t parciális (részleges) teljesítményzavarok. vagy az életkoruk szerinti ál­ talános iskolai osztályfokot folytathatják. p r o b l é m a é r z é k e n y s é g e t kell j e l e n t s e n . h i s z m i n t a nyelvi k é p e s s é g z a v a r a is megmutatkozik. aki rossz artikulációs m o z g á s s a l . Beszédhibás az a g y e r m e k . h o g y az agy b i z o n y o s helyein a b i o k é m i a i r e n d s z e r e k kevés ideig foglalkoznak adott jelekkel. G y a k o r l a t i m u n k á n k során m e g t a p a s z t a l v a a gyerekek egy r é s z é n e k súlyos tüneteit. akinél ve­ leszületett vagy szerzett idegrendszeri m ű k ö d é s i zavarok és k ö r n y e z e t i h a t á s o k k ö v e t k e z ­ t é b e n j e l e n t ő s m é r t é k ű b e s z é d f o g y a t é k o s s á g áll fenn. t ü r e l m e t . napi rendszerességgel. ebből k ö v e t k e z ő e n a beépítés elégtelen. h a d a r á s ) . Oka. H i ­ á n y o z h a t n a k v a g y k e v é s b é fejlettek l e h e t n e k a z o k a k é p e s s é g e i . a részképesség-zavarok h a l m o z o t t előfordulását éreztük m e g . .A - logopédia: a g y ó g y p e d a g ó g i a e g y speciális részterülete. D i a g n o s z t i k a i i s m e r e t e k birtokában kezelési tervet kell elképzelnie. amit elvárunk.az afázia. 160 161 . . Az e n y h e részfunkció-gyengeségtől a k o m p l e x személyiség-. . s z á m o s tünetet e g y ü t t m u t a t ó (tünetegyüttest) g y e r m e k e k kerülnek. T é n y . p r e v e n c i ó s m u n k a . de sok e s e t b e n érinti a b e s z é d f o g y a t é k o s s á g o t is. A diszlexia. Ha a funkció m ű k ö d é s e zavart. A g y e r m e k az inger b e é p ü l é s e előtt már­ is m á s ingert keres m a g á n a k . E g y l o g o p é d u s m u n k á j a során m i n d e g y i k fent e m l í t e t t k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó g y e r m e k k e l k a p c s o l a t b a kerül. szakirányú napi fejlesztés lehetőségét csakis a logopédiai fejlesztő óvodai c s o p o r t b a n tudjuk a h a l m o z o t t p r o b l é m á k k a l k ü z d ő g y e r m e k e k s z á m á r a biztosíta­ ni. majd a m á s o d i k a t is.az olvasás és írás z a v a r a i n a k javítására. . Kezelési és terápiás e s z k ö z t á r á b ó l h a t é k o n y segítséget kell t u d n i a nyúj­ tani a r á s z o r u l ó k n a k . t o v á b b á indítottuk be két általános iskolánkban a logopédiai osztályok f e l m e n ő rend­ szerét. és h o z t u k létre az első logopédiai fejlesztő n a g y c s o p o r t o t . így sok esetben h i p e r m o t i l i s s á válik. intenzíven.az első és m á s o d l a g o s k o m m u n i k á c i ó s r e n d e l l e n e s s é g e k k e l foglalkozik. A l o g o p é d i a által nyújtott beszédjavításnak ki kell terjednie: . Itt áll s z á m u k r a megfelelő idő rendelkezésre a fejlődési egyenet­ lenségeik l e k ü z d é s é r e . diszgráfia m i n t részképességzavar. . SPECIÁLIS IGÉNYEK b e s z é d f o g y a t é k o s o k n e v e l ő . integrálhatóvá válik a további együttnevelésre. Ez rontja a tanulási f o l y a m a t o k a t . m e l y a b e s z é d h i b á k felszámolását és a A TERÁPIÁNKRA SZORULT GYERMEKEKRŐL: SAJÁTOSSÁGOK.a m e g k é s e t t beszédfejlődés. . g á t l á s o s s á g . M é g i n k á b b a tudatos p e r c e p c i ó .) a l a k u l h a t n a k ki. figyelem­ k o n c e n t r á c i ó s zavarok. .a g é g e nélküli beszéd. osztályból visszakerülnek a többsé­ gi c s o p o r t o k b a . M i n d ­ ezek k ö v e t k e z m é n y e k é n t p e d i g m á s o d l a g o s p s z i c h é s sérülések és m a g a t a r t á s z a v a r o k tár­ sulhatnak a m á r m e g l e v ő p r o b l é m á k h o z . . ül.) irányítania a g y e r m e k e k e t . Indokaink: A logopédiai ó v o d a i csoportokba. Az általunk k e z e l t g y e r m e k e k részképesség-struktúrája n a g y o n eltérő fejlődést m u t a t . k o m m u ­ n i k á c i ó s és tanulási k é p e s s é g e k b e n . iskolai osztályokba a h a l m o z o t t a n p r o b l é m á s . Ez a l a p o s s z a k m a i tárgyi tudást. Beszédfogyatékos (beszéd. hogy a z e l e m i érzékeléseikből n e ­ hezen lesz észlelés. E z e k m e g t a n u l á s á h o z m a g a s r e n d ű pszichikai funkciók integrált m ű k ö d é s é r e v a n szükség. osztályát. . azaz a p p e r c e p c i ó hi­ ányával állunk s z e m b e n .

további átfogó. a K é k v i r á g u. VIZSGÁLATI ANYAGAINK.k é z koordinációjá­ ról. MÓDSZEREINK Az ó v o d á k egy részében az ó v ó n ő k a Prefer-teszttel v é g e z n e k felmérést a n a g y c s o p o r ­ tosoknál. terápiában részesül? Ez az a n y a g eljut a részletes vizsgálatot v é g z ő l o g o p é d u s h o z .a fogazat fejlődéséről.M i ó t a vesz részt logopédiai foglalkozásokon. a n n a k a l a k i . audiológiára).információt k é r ü n k : . 5.Emberrajzát. SZŰRÉSEINK . részletesebb vizsgálat indokolt. R é s z l e t e s e b b iskolaérettségi vizsgálatot a kerületi Nevelési T a n á c s a d ó végez. egyéni szakvizsgálatra utalják a k o l l é g á k a g y e r m e k e k e t . a N e v e l é s i T a n á c s a d ó s z a k e m b e r e i pedig saját vizsgálataik alapján e g y a r á n t jelez­ hetik k é r e l m ü k e t felénk az átfogó logopédiai vizsgálatra. figyelmi állapotát. a k ü l ö n b ö z ő tüneteik alapján.M a g a t a r t á s á t . hogy a kerület v a l a m e n n y i ö n k o r m á n y z a t i m ű k ö d ­ tetésű óvodájában az 1998/99-es tanév óta ó v o d a p s z i c h o l ó g u s segíti a p e d a g ó g i a i m u n k á t . az iskolákban p e d i g i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k m ű k ö d n e k . diszgráfia előrejelzése végett a kerület összes i n t é z m é n y é b e n . M i n d e n l o g o p é d i a i csoportba. . v a l a m i n t az ó v ó n ő k és a p e d a g ó g u s o k jelzései alapján vizsgáljuk a rászorultakat.a t e r h e s s é g e k ö r ü l m é n y e i t .a szoptatásról. nagy-finommotorikáját. A teszten e l é r h e t ő p o n t s z á m 30. akit o p t i m á l i s e s e t b e n (é pasztalataink alapján is) az é d e s a n y a kísér el.t a r t a l m i összetevőit. Ha 20 p o n t alatti teljesítményű. AZ EGYÉNI. ÁTFOGÓ LOGOPÉDIAI VIZSGÁLAT KÖRE Vizsgálati k é r e l m e t k a p u n k . a r i t m i k u s s o r o k követési k é p e s s é g é r ő l . s az e r e d m é n y e k alapján t e r v e z n e k fejlesztő fog­ lalkozásokat a r á s z o r u l ó k n a k . s ezek alapján k ü l d t ü k a kiszűrteket a B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s S z a k é r t ő i Bizottsághoz. Erre szolgálnak: a Frostig. továb­ bá az első o s z t á l y o s o k n á l .Artikulációs vizsgálatát. s itt a kellő diagnosztikai i s m e ­ retekkel r e n d e l k e z ő l o g o p é d u s o k végzik az átfogó. A g y o r s t e s z t h e z k a p c s o l t a n m i n d e n k é p p figyelembe kell venni a g y e r m e k artikuláció­ ját. a n n a k időtartalmáról.p s z i c h o l ó ­ gusok. egyéni vizsgálatokat a k ö r z e t b e n dol­ g o z ó l o g o p é d u s k o l l é g á k (és a szülő) kérésére.Óvónői jellemzést. .t használjuk (Frostig és Inisan alapján M a r o s i t s Istvánná összeállításában). pszichológiai-pszichiátriai vizsgálatra vagy a szakértői bizott­ ságok vizsgálataira. A diszlexia-veszélyeztetettséget a kerületi l o g o p é d u s o k által összeállított s z ű r ő a n y a g g a l végezzük. a térbeli helyzet. A l o g o p é d u s o k t ó l előszűrési a n y a g o k a t k a p u n k a vizsgálatra váró g y e r m e k r ő l . A l a p u l az „ E l ő r e j e l z ő g y o r s t e s z t I I . Részletes a n a m n é z i s t v e s z ü n k fel a szülőtől.o r r .1991-ben h o z t u n k létre K ő b á n y á n logopédiai vizsgáló k ö z p o n t o t . Ö s s z e h a n g o l t s z ű r ő t e v é k e n y s é g e t végeznek. mely tartalmazza: . sz.M i l y e n e g y é b foglalkozásban. a k ó r h á z i időszak történéseit. s z e m é s z e t r e . N a g y segítséget j e l e n t a m u n k á n k h o z . Az artikuláció vizsgálatát a b e s z é d h a n g o k képzési módja szerint összeállított szó és h o z ­ zá k a p c s o l ó d ó k é p a n y a g adja. az a l a k k o n s t a n c i á r ó l . Ev v é g é n a k ö z é p s ő c s o p o r t o s ó v o d á s o k artikulációs szűrővizsgálatai folynak (ez elő­ rejelzés lesz a k ö v e t k e z ő tanévre). Ez tartal­ mazza: . irányok felismeréséről.h á t t é r m e g k ü l ö n b ö z t e t ő képességéről. beszédállapotát. .Előrejelző gyorsteszt e r e d m é n y e i t . ezt igény és m e n e t k ö z b e n felmerülő p r o b l é m á k szerint év k ö z b e n f o l y a m a t o s a n v é g e z z ü k : a logopédiai foglalkozásokon a l o g o p é d u s által tapasztalt t ü n e t e k alapján. A k ö r z e t e k b e n d o l g o z ó l o g o p é d u s o k előszűréseik alapján. így kerülhetnek s z a k o r v o s h o z ( f ü l . az a l a k . A diszlexia-prevenciós szűrővizsgálat n e m k o r l á t o z ó d i k év elejére. további. . Ha e terüle­ teken is e l m a r a d á s tapasztalható. az ó v o d a .E d d i g elért e r e d m é n y e i t . . v a l a m i n t az első o s z t á l y o s o k olvasás-írás-vizsgálatai a diszlexia. osztályba kerülő g y e r m e k n e k r e n d e l k e z n i e kell szakértői javaslattal a b e k e r ü l é s h e z ! alatti ó v o d á b a n .a szülés k ö r ü l m é n y e i t . esetleges p r o b l é m á i t ez idő alatt. az Inisan. mely a fent jelzett r é s z t e r ü l e t e k e t vizsgálja tovább. h o g y a n lehet vele h a l a d n i ? . a vele való terápia nehézségeit. Kerületünkben év elején átfogó artikulációs szűrővizsgálatokat (beszédhibákra kiterjedően) v é g z ü n k a z ó v o d á k b a n a z összes n a g y c s o p o r t o s korú g y e r m e k n é l é s a z ó v ó n ő k j e l z é s e i alapján a k ö z é p s ő s ö k ö n . a térbeli v i s z o n y l a g o s s á g észleléséről és m o t o r i k u s lekövetéséről. 163 162 . lefolyását. . . a B e n d e r A ( i s k o l á s o k n a k B) v i z u o m o t o r o s koor­ d i n á c i ó t vizsgáló tesztek. S z ü l ő v e l e g y e z t e t e t t i d ő p o n t b a n fogadjuk a g y e r m e k e t .Meixner-féle szókincsvizsgálatot.i s k o l a . Ez alaptájékoztatást nyújt a g y e r m e k s z e m . részletes. U g y a n c s a k év elején szűrjük ki a diszlexia-veszélyeztetettséget m u t a t ó g y e r m e k e k e t a n a g y c s o p o r t o s o k közül. " . A z első l o g o p é d i a i c s o p o r t u n k b e i n d u l á s a előtt m á r v é g e z t ü n k átfogó diszlexia-prevenciós szűréseket. Felszereltük a szükséges m é r ő t e s z t e k k e l . foniátriára. . . m e g k é s e t t beszédfejlődés esetében a k i s c s o p o r t o s o k o n is. az M S S S T szűrőteszttel m é r i k fel a nagy­ c s o p o r t o s ó v o d á s o k a t az ősz folyamán. s m e g k ü l d i k a vizsgálatra v á r ó g y e r m e k előszűrési ered nyeit.g é g é s z e t r e .

. erre a s z ü l ő figyel­ mét is felhívjuk. szóbeli inst­ r u k c i ó k alapján. E l v á r h a t ó . . szavakra.. .T é r b e l i é s i d ő b e l i r i t m u s é r z é k vizsgálata: s o r a l k o t á s .A hallási differenciáló k é p e s s é g vizsgálata n a g y o n fontos. mit vár a vizsgálattól. M o n d a t i s m é t l é s (Prefer) a 10-12. A súlyos b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k .T e s t s é m a i s m e r e t e . szókincsre.. hisz e n n e k z a v a r a k o m o l y olvasási-írási n e h é z s é g e k e t o k o z h a t az iskolában.nyelvi z a v a r o k k a l k ü z d e n e k . m ű v e i é tek o-os. Ezekkel a feladatokkal a m e c h a n i k u s rövid távú verbális e m l é k e z e t é t nézzük. történetre vonatko­ zik.A b e s z é d vizsgálata: kiterjed a spontán b e s z é d r e . . számfelismerése. rajzmozgását. különbség megfogalmazását. . . a l s ó . állapotát. A k e r e s z t e z e t t feladatokban a j o b b kezével kell m e g f o g n i a a bal lábát stb. i n f o r m á c i ó s j e l e k r e vo­ natkozóan. m i b e n kér segítséget.) . .a kombinációs készségüket. . ezért e s e t ü k b e n ezt a tesztet vesszük fel értelmi k é p e s s é g e i k felmérésére. DPT-teszt felvétele (diszlexia-veszélyeztetettség vizsgálata - Marsits Istvánné) Ez a teszt sokrétű tájékozódást nyújt s z á m u n k r a . esetleges problémájuk.e l ő z e t e s s z a k o r v o s i vizsgálati e r e d m é n y e i r ő l . relációs szavak i s m e r e t é r e . használatára.és beszédfejlődéséről. n y e l v m o z g á s á t . s a rövid távú verbális történetemlékezetet. alakja részletezettségét.akik h o z z á n k kerülnek vizsgálatra . . . ha a gyer­ m e k n e m h a j l a n d ó leválni a szülőről. k e d v e n c időtöltéseiről. c s a l á d b a n for­ dult-e e l ő b e s z é d h i b a stb.f e l s ő részére. úgy ő is b e n t t a r t ó z k o d h a t a vizsgálat alatt).familiáris a n a m n é z i s r ő l : testvérek száma. . 3-4 szóig idézzen vissza a n a g y c s o p o r t o s g y e r m e k .Lateralitást vizsgálunk: k é z .) Időbeli tájékozottságáról t u d a k o z ó d u n k : hét napjai. nehéz szavak utánmondási képességét.a vizuális e m l é k e z e t ü k e t . Számtani alapismeretek K ö z b e n megfigyeljük beszédszervei m ű k ö d é s é t . i s m e r k e d é s r e . Fel­ jegyezzük beszédhibáját.csecsemőkori magatartásáról. Szintén szerialitási készséget m u t a t .k ö z ö s s é g b e kerülésének időpontjáról. p a p í r o n a térkitöltését. t e g n a p . i r á n y o k észlelésére. ábramásolását.b a l . beilleszkedéséről. J e l e n e s e t b e n e g y n a g y c s o p o r t o s k o r ú ó v o d á s vizsgálatáról szólok. 10-es s z a m k o r b e n tartoznak ide.l á b . fogalomalkotását. K é r d e z z ü k tőle a l a p v e t ő családi ismereteit ( a n y a . Általános tájékozódás Ez l e h e t ő s é g e t biztosít beszélgetésre. s z í n r i t m u s i s m é t l é s . . m o n d a t i g tudjon szó szerint ismételni.m o z g á s . formák j e l e k felismertetésével. . .5 éves k o r után végeztetjük. vonalvezetését.Vizuális e m l é k e z e t e t t á r g y k é p e k azonosításával. r i t m i k u s taps i s m é t l é s e tartozik ide. feladatlapon: egyszerű tárgyakat kell rajzolnia a papír j o b b . Bender A-tesztfelvétele V i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó t n é z ü n k . . m i k é p p telik el egy n a p j u k stb. . h o g y a n j ö t t e k a vizsgálatra. szájtéri finom­ motorikus tevékenységét. a p a n e v e . .T á j é k o z ó d á s a térben. .o t t h o n i viselkedéséről.u g y a n a n n y i fogaimar. M e c h a n i k u s s z á m o l á s a t ö b b .. h o g y 4 h a n g i g .Vizuális m i n t a követésével szerialitási k é p e s s é g e t n é z ü n k . é v s z a k o k . A g y e r m e k k e l a vizsgálatot k é t s z e m é l y e s h e l y z e t b e n v é g e z z ü k (kivételt jelent. önálló versmondását. Megjegyzés: A vizsgálat a n y a g a és az a n a m n e s z t i k u s a d a t o k b i z a l m a s jellegűek. T e r m é s z e t e s e n a z é l e t k o r á n a k m e g f e l e l ő v i z s g á l a t o t v é g e z z ü k el. térbeli tájékozódás: testrészeit ismertetjük fel. képolvasásra. v a l a m i n t a d i s z g r a m m a t i z m u s megfigyelésére.szülő m i l y e n p r o b l é m á t érez g y e r m e k é v e l k a p c s o l a t b a n .Az auditív e m l é k e z e t vizsgálata hangokra. Emberrajz készítése Snijders Oomen nonverbális intelligenciateszt Figyeljük ceruzafogását. 164 165 . a gyerek s p o n t á n b e s z é d é n e k megfi­ gyelésére. neveztetjük m e g . Történetnél 9 lényeges e l e m b ő l 7-et kell visszaidéznie.s z e m d o m i n a n c i á t .Vizuális p e r c e p c i ó t vizsgálunk formák. S z í n i s m e r e t é t is e k k o r t é r k é p e z z ü k fel. rajznyomatékát.gyermekbetegségeiről.k e v e s e b b . E b b e n vizsgáljuk: a m o z a i k részteszttel a vizuális rész-egész v i s z o n y o k észlelését. (Ezt 6.h o l n a p f o g a l m a i . m o n d a t o k r a .

h a n e m a m a g a s a b b szervezettséget igénylő agyi integrációs t e v é k e n y s é g ü k szerveződését mutatja. hogy m i n d e n részterület feltérképezése szükséges-e.G r a f o m o t o r o s fejlesztés ( f i n o m m o t o r i k a és taktilis észlelés).Beszédkészség fejlesztése. hogy az ó v ó n ő v e l r e n d s z e r e s . A l o g o p é d u s n a p o n k é n t i kiscsoportos és indokolt esetben e g y é n i foglalkozásokat vezet. de indokolt e s e t b e n lehetőséget k a p n a k arra. A terápiás f o g l a k o z á s o k átfedik e g y m á s t . figyelembe véve.R i t m u s é r z é k fejlesztése. s az a d o t t vizsgálati részekből m e l y e k e t végzi el a n n a k é r d e k é b e n . az egyéni teherbíró-képességeiket.r é s z p r ó b á v a l pedig a m o z g á s s o r . szűk frekvenciás és gyorsított m o n d a t o k azonosítását. így a k ő b á n y a i ó v o d a i logopédiai nagycsoportjainkban is terápi­ ás ú t m u t a t ó u l szolgálnak Csabay logopédiai óvodák Katalin: A beszédjavító óvodai csoportok és előkészítő című kiadványok. 166 Vizuomotoros koordináció fejlesztése - térbeli tájékozódás fejlesztése Elválaszthatatlan területek. . Ő is i g a z o d i k az ó v o d a i t e m a t i k á h o z . . és fordítva. be­ szédritmust. P é l d á u l . ezt a gyer­ m e k figyelmi állapota szerint választhatja m e g a vizsgáló. előfordulhat. M i v e l az eljárás h o s s z a d a l m a s . A m e n n y i b e n a g y e r m e k e t a vizsgáló a logopédiai c s o p o r t b a javasolja felvételre. én m o s t a leginkább hasz­ nált alapvizsgálati területeket e m e l t e m ki. szótalálást. ér­ zékszervei nyújtotta lehetőségeit m e g i s m e r n i e . verbális-vizuális m e m ó r i á t .V i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó fejlesztése. figyelmi. a n n a k j ó v á h a g y á ­ sával teszi m e g javaslatát. ami t ö b b e k k ö z ö t t m a g á b a n foglalja a diszlexia-prevenciós foglalkozást. ha az ó v o d a i f o g l a l k o z á s o k t é m a k ö r e az ősz. Testrészeit kell tudatosítania. M i n d e n g y e r m e k részesül készségfejlesztésben. h o g y a g y e r m e k állapo­ táról kellő i s m e r e t ü n k legyen. A l o g o p é d i a i ó v o d á k b a n . értelmetlen h a n g s o r o k azonosítását. Vizsgálja: a m o n d a t . a szerialitást. térbeli helyzeteket m e g i s m e r n i e . továbbá pösze vagy diszfázia v a g y d a d o g ó terápiát .a K n o x . s azt s z e m előtt tartva tervezi munkáját. k é p a n y a g g a l dolgozik. E z e k fontos további i n f o r m á c i ó i n k lesznek.Hallási figyelem kialakítása. fejlesztése. . osztályok terápiás anyaga (1994) és R o s t a Katalin szerkesztésében a Taníts meg engem! Fejlesztő program számára (1996) A LOGOPÉDIAI ÓVODAI MUNKA K e r ü l e t ü n k b e n a két logopédiai fejlesztő nagycsoport a Kékvirág utcai ó v o d á b a n m ű k ö d i k . úgy a l o g o p é d u s beszédfejlesztő. M i n d e z e k figyelembevétele k i e m e l t feladata a lo­ gopédusnak. a b e s z é d m e g é r t é s t hallás után. A téri t á j é k o z ó d á s fejlesztése t ö b b részterületre b o n t h a t ó . h o g y az e g é s z n a p o s n e v e l é s t átszője a n a g y o n t u d a t o s a n y a n y e l v i fej­ lesztés. sokrétű p r o b l é ­ máihoz. feladattartását.Vizuális p e r c e p c i ó fejlesztése. átszövik e g y m á s t . Beszédészlelési és beszédmegértési teljesítmény vizsgálata (GMP. A vizsgáló kompetenciája eldönteni. i g a z o d n i u k kell a speciális s z ü k s é g l e t e i k h e z . a grafomotoros fejlesztést.E m l é k e z e t és figyelem fejlesztése. A testtudat fejlesztése ö n m a ­ gában is r é s z t e r ü l e t e k r e t a g o l ó d i k : a testkép. A vizsgálat f o l y a m á n megfigyeljük a g y e r m e k magatartását. Megjegyzés: Ez a teszt s z á m o s e g y é b részterület vizsgálatát teszi lehetővé. A testkép a test szubjektív m e g t a p a s z t a l á s a és érzése.e m l é k e z e t ü k e t . a b e s z é d és nyelvi k é p e s s é g e k m o z g ó s í t á s a . Értjük ezalatt azt. úgy a B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s Szakértői Bizottsággal való egyeztetés után. AZ ÓVODAI LOGOPÉDIAI KÉSZSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM FŐBB ÉRINTÉSI TERÜLETEI . A logopédiai ó v o d a i c s o p o r t b a j á r ó g y e r m e k e k a n a g y c s o p o r t o t végzik e keretek között. a s z ó k i n c s aktivizálás.b a l irányokat. Gósy Mária) Ez a teszt n e m a g y e r m e k e k hallásvizsgálatát végzi el.s z ó azonosítást zajban. m o z g á s által testi e g y e n s ú l y é r z é k e l é s é t ki­ fejlesztenie. A l é t s z á m 12-15 fő c s o p o r t o n k é n t . Ezt az teszi lehetővé. i g a z o d v a a g y e r m e k e k eltérő. heti m e g b e s z é l é s e k e n e g y e z t e t i k a t é m a k ö r ö k e t .. Két speciálisan képzett ó v ó n ő és 1 l o g o p é d u s d o l g o ­ zik egy-egy c s o p o r t mellett.Térbeli tájékozódás fejlesztése. figyelmi állapotát. A részterületek vizsgálati sorrendje n e m kötött. a testfogalom és a testséma fejlesztésére. . d i n a m i k u s sztereotípiák kialakítása. . j o b b . . hogy két t a n é v e n át m a r a d j a n a k itt. h o g y a p ö s z e terápiába be­ építjük a p r e v e n c i ó s f o g l a k o z á s o k elemeit.Diszkalkulia-prevenció. A g y e r m e k e t p o n t o s ö n m e g i s m e r é s felé kell v e z e t n ü n k . bővítés. keresik a csatlakozási felületeket. .igényeik szerint. h o g y t ö b b a l k a l o m m a l kell azt elvégezni. A saját testről alkotott kép a m o z ­ g á s o k b a n fejeződik ki. a n n a k terjedelmét. m a g a s a b b szinten az e m b e r á b r á z o l á s b a n is m e g m u t a t k o z i k . Az ó v ó n ő k n e k is figyelembe kell v e n n i ü k a p r o b l é m á s g y e r m e k e k t ü n e t e i n e k változa­ tosságát. 167 . A l a p v e t ő feladat. . m a g a t a r t á s b e l i á l l a p o t u k h o z . Az ó v ó n ő k az Ó v o d a i Nevelési P r o g r a m alapján kidolgozott helyi nevelési p r o g r a m sze­ rint v é g z i k m u n k á j u k a t . h a n g s o r a z o n o s í t á s i képességet. A vizsgáló az e r e d m é n y e k b ő l összeállítja a s z a k v é l e m é n y t és megteszi a j a v a s l a t á t (a szülővel azt m e g b e s z é l v e ) a g y e r m e k további ellátása é r d e k é b e n . m u n k a v é g ­ zési t e m p ó j á t . .az a n a l ó g i á s g o n d o l k o d á s u k a t . p r e v e n c i ó s óráin is e t á r g y k ö r h ö z tartozó szó-.

begyakorlási időt. A g r a f o m o t o r o s a n éretlen g y e r e k e k e t pedig szinte lehetetlen k í v á n a l m a k elé állítjuk. ( G y a k o r i a balkezesség. laterális d o m i n a n c i á j u k kialakítása. m i n t ahogy elvont absztrakt formái a b e t ű k n e k . majd h a s o n l ó tárgyak összehasonlítása. j o b b = b e m u t a t k o z ó s k e z ü n k . s ha n e m h a g y u n k s z á m u k r a kellő érési. t e r e m b e n kör alakú tárgyak észrevétele. M i n d e n észlelési folyamatot s z e n z o r o s érzékelés előz m e g : látás. m o z g á s t megfigyelni.: j o b b c s u k l ó r a kék. a részekből m e g t a n í t j u k az egész észlelésére. kinesztetikus és m o z g á s o s befu­ tó é r z é k l e t e k n e m fejlődnek észleléssé.m o z g á s . különböző s z e m p o n t o k sze­ rinti c s o p o r t o s í t á s a tartozik e h h e z a fejlesztő m u n k á h o z . vizuális figyelemfejlesztése: az alakállandóság fejlesztésével szo­ rosan összefügg. s ezzel tudatosítani tudja térbeli helyzetét. d o l g o k n a k . E z é r t a testrészeket többféle m ó d o n kell érzékeltetni. tárgyak­ n a k j e l l e m z ő tulajdonságaik v a n n a k . Kezelt g y e r m e k e i n k k ö z ö s sajátossága. Pl. ujjaik m o z g a t á s a . Síkban. tárgy m o z g á s á t s z e m m e l követni. E g y órán csak egy új testrész tanulása indokolt. így relációs szó­ kincset alakítunk ki. m á s inger n e m „ v i h e t i " el. s h o g y a figyelmét egy adott d o l o g r a tudja fókuszálni. Használjuk a logikai készletet. síkban: táblán. lassan. Alakállandóság fejlesztése: tárgyak. N e h é z s é g e t j e l e n t s z á m u k r a a z érzékletek ö s s z e k a p c s o l á s a . E l é r e n d ő . A részekből kell az e g é s z r e következtetni. A különféle f o r m á k ö s s z e r e n d e z é s é b ő l újfajta e g y s é g e t lehet lét­ rehozni. A p o n t o s észlelés kialakításáért a tárgyakat ujjal körbekeríthetjük. G r a f o m o t o r o s készségük fejlesztésébe beletartozik vizuális e m l é k e z e t ü k . felismertető gyakorlatok.m ö g ö t t stb. A logopédiai ó v o d á b a j á r ó g y e r m e k e k n e k (általánosságban említhetjük) m o t o r o s kivi­ telezési gondjaik v a n n a k . t a p i n t á s . n e v e z z ü n k meg. Alak-háttérfelfogás. Az e m b e r e k n e k . m i n t az írás-olvasási f o l y a m a t o k n á l . hogy a g y e r m e k a lényeges e l e m e k e t a lényegtelentől szét tudja választani. Pl. így az auditív. m e l y e k az írás­ t a n u l á s h o z szükségesek. M o z g á s o n keresztül érzékeli a térbeli viszonyokat. Ettől n e m térhet el. e l ő t t .e s h á r m a s v o n a l k ö z é b e n va­ ló tájékozódás. el kell fogadtatnunk vele saját tes­ tét az a z o n o s s á g o k és k ü l ö n b ö z ő s é g e k tükrében. j o b b r a . kitapogatása. v a l a m i n t a be­ Vizuális percepció fejlesztése szédszerveik irányítása e g y a r á n t fejletlen. vizuális. Jobb-bal é r z é k e l t e t é s e testén: b a l = d o b o g ó szívünk.n é g y z e t rajza. Tudatosítjuk a tárgyak j e l l e m z ő és á l l a n d ó tulajdonságait. feszítését. E z t u t á n z ó m o z g á s o k . A g y e r m e k e k e t sok m o z g á s s a l . T e h á t a n o r m á l fejlődés­ m e n e t ű g y e r m e k n e k is nagy n e h é z s é g az iskolai füzet 5 m m . balra m o z o g j . m e r t ez se­ gíti majd a z í r á s . azaz p e r c e p c i ó .: a b l a k . hisz a kéz­ fej c s o n t m a g v a i a h e t e d i k életév után fejlődnek ki m a r a d a n d ó a n . F i n o m m o z g á s a i k : a kézfejük. Az i r á n y o k tanulását m i n d i g összekapcsoljuk a m e g n e v e z t e t é s ü k k e l . illetve erősítése. Pl. e g y e n s ú l y á n a k . integrálása.A g y e r m e k e t m e g kell t a n í t a n u n k testképe ismeretére. balról j o b b r a haladást. az i z o m t ó n u s szabályoztatása is. A saját test viszonyítása ad segítséget a k ü l ö n b ö z ő tér­ beli relációk közötti e l i g a z o d á s b a n . A d i m e n z i ó b a n látható tárgyakat összehasonlítjuk a síkbeli raj­ zaikkal. p a p í r o n való tájékozódás. A vizuális észlelés fejlesztésének részei: Szem-kéz koordinációjának fejlesztése: a szem fixáló m o z g á s á t alakítjuk ki. ujjal leve­ g ő b e rajzolást k ö v e t n i stb. A többi térbeli irányt is b e k a p c s o l j u k a f o l y a m a t b a : lent-fent. a h á r m a s v o n a l k ö z b e n való tájékozódás a k ö v e t k e z ő t a n í t a n d ó fokozat. hogy a g y e r m e k tudjon saját testén tájékozódni. asztal lapján. a n n a k észlelése. Grafomotoros fejlesztés (finommotorika és taktilis észlelés) A v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó fejlesztésével s z o r o s a n ö s s z e f ü g g ő terület a g r a f o m o t o r o s fejlesztés.k é z k o ­ ordinációjuk fejlesztése. E z e k alapján m o z g á s o s r e n d s z e r e n keresztül tanulják az ismereteket. ami m á r az írás k ö z v e t l e n e l ő k é s z í t é s é t j e l e n t i .b a l r a . s z e m . A testfogalom t u d á s á n a k b i r t o k á b a n tudja m e g testrészeinek elhelyezkedését. G r a f o m o t o r o s fejlesztéssel azokat a f i n o m m o z g á s o k a t kell elősegíteni. lazítását t a r t a l m a z ó feladatok.o l v a s á s h o z s z ü k s é g e s s o r k ö v e t é s t . s így n e m é p ü l h e t n e k tartós e m l é k e z e t i e g y s é g g é . így célszerű m i n d e n m o z g á s o s feladatot verbalitással m e g t á m o g a t n i (gyorsan. m a g a ­ sabb szintre juttatása. é r e z z e teste határait. hogy egy foglalkozáson egy irányt tanuljunk. J á t é k o s g y a k o r o l t a t á s s a l lehet e g y 168 169 . j o b b kéz stb. A testséma a test gravitációjának. a k ü l ö n b ö z ő észlelő funkciók együttes m ű k ö d t e t é s é v e l lehet fejleszteni. ami közel áll fejlettségi szintjükhöz. Alapja. gesztusjátékok tanításával fejlesztjük. k ü l ö n b ö z ő eltérő. Az iskolába kerülő g y e r m e k n e k n a g y o n n e h é z d o l g a van az íráselsajátítással. m o z g á s á n a k felfedeztetésével fejlő­ dik. funkció­ ját. körberajzolhatjuk. az egész test m o z g a t á s á t . hogy az elemi érzékelésükből n e h e z e n lesz ész­ lelés. sőt megfelelő jelek közéjük illesztése m o t o r i k u s á n . formák felismertetése. színezhetjük. P é l d á u l : ki s o v á n y . térben: mi van tőled j o b b r a . k ü l ö n b ö z ő s é g é t kiválóan ér­ zékelteti. így a vizuális e m l é k e z e t é t fejlesztjük. hallás.k ö v é r testalkatú? De ide t a r t o z n a k a testrészeket m e g t a n í t ó . szem. festhetjük. Pl. Ü g y e l n i kell. mely a formák azonosságát.) A térbeli i r á n y o k fejlesztését a t e s t t u d a t o n k e r e s z t ü l t o v á b b v i s s z ü k a s í k b a n t ö r t é n ő irányfejlesztésre. ha n e m fejlesztjük őket az iskoláskor előtt.) A g y e r m e k e t a külvilág differenciált észlelésére kell tanítani. ezt figyelembe kell venni. balra pi­ ros szalagot helyezni stb.: u t c á n k é k a u t ó k megfigyelése. irányt válts stb.

K i m u t a t t á k . B e ­ s z é d ü n k r i t m u s nélkül dallamtalan. Az érzékelési funkciók k ö z é tartozik. sorbarendezési n e h é z s é g e i k lesz­ n e k a h a n g o k . majd ledoboltatjuk a g y e r m e k k e l . az auditív és/vagy a m o t o r o s funkcióikban. N e m lehet külön részterület-fejlesztésnek n e v e z n i . b e s z é d ü n k n e k . m o n d ó k á k . pl. A s z ó k i n c s n e m tud k e l l ő e n gya­ r a p o d n i . d o b h a n g j a i n a k s o r b a r e n d e z é s e (4 egységig). m i n ­ d e n n a p o s hangjaira irányítjuk a figyelmet. A taktilis érzék fejlesztése m i n d e z e n foglalkozásokat végigkíséri. szókincsaktivá­ lás és m o n d a t a l k o t á s o k tartoznak. A z í r á s e l e m e k előkészítését r e n g e t e g m a n i p u l á l t a t ó foglalkozás előzi m e g : g y u r m á z á s . E n n e k fokozatai: s z ö v e g .: f-r. ezután a különböző anyagú tárgyak h a n g j á n a k felismertetése. m o n d a t o k közötti n y e l v t a n i . m e g t á m o g a t j a a többi érzékszervvel végzett tevékenységet. Ez lesz az alapja majd a k i n e s z t é z i á s é r z é k e l é s n e k . A l e g a l a p v e t ő b b r i t m u s a s z í v d o b o g á s u n k . M e g t a n í t j u k az úgy­ nevezett „ p i n c e . h o g y a l o g o p é d i a i ó v o d a i c s o p o r t e l v é g z é s e után a l o g o p é d i a i 1. Ezért fontos a sztereotípiák kiala­ kítása. dinamikus sztereotípiák kialakítása A r i t m u s átszövi életünket. szavakká. pl. 171 170 . k ü l ö n ö s e n kezelt g y e r e k e i n k e s e t é b e n . ujjakkal. s m á r m e g a l a p o z o t t m u n k á t .s z a b á l y r e n d s z e r kialakításához is k a p c s o l ó d i k a l o g o p é d u s . Az ó v o d a speciálisan előkészít. a saját m o z g á s é r z é k e l é s é n e k és végül a szájtérben való tájéko­ z ó d á s n a k . g y ö n g y f ű z é s stb. furulya. majd a h a s o n l ó h a n g z á s ú h a n g o ­ ké. E l ő b b a h a n g z á s b a n távol álló h a n g o k é . ujjal festés. R i t m u s a van napjainknak. r u t i n n á tett c s e l e k v é s e k m i n t e g y t e h e r m e n t e s í t i k a g y e r m e k e t . E z e k k ö v e t k e z t é b e n szeriális. felnőtt-gyerek. ujjak és/vagy artikulációs be­ szédmozgással). E n n e k e g y e n l e t e s lüktetését megfigyeltet­ jük. így nagy segítséget j e l e n t s z á m u k r a . az iskolai első o s z t á l y b a n erre építve kell folytatnunk a m u n k á t . t o r k u n k o n való érzékeltetéssel. összekapcsolása. szöveg-séta-taps összekapcsolása. így h o s s z ú távú e m l é k e z e ­ tükben n e h e z e n tartják m e g az auditív e m l é k k é p e k e t . m e n e t e az iskolai é l e t m ó d r a készíti fel a g y e r m e k e k e t . V i z u o m o t o r o s fejlesztés = látom. végén. alkarral. szöveg-helybenjárás-taps A szavak r i t m u s á n a k megfigyeltetése fontos feladat. k ö z l e k e d é s hangjai stb. S ú l y o s a b b e s e t b e n ez m á r fonológiai kódolási zavar. m o z g á s a i n k n a k . artikuláció és végső fokon az olvasás elsajátításának is alappillére. t e n y é r l e n y o m a t o k . Z ö n - Emlékezet és figyelem fejlesztése Átszövi a fejlesztő foglalkozások egészét az e m l é k e z e t és figyelem fejlesztése. táblán. akusztikus és b e s z é d m o t o r o s e m l é k e z e t r ő l . hisz a k k o r m á r az iskolai s z o k á s r e n d s z e r n e m lesz túl nagy s z a k a d é k s z á m á r a . V é g ü l térjünk rá az e m b e r i h a n g m e g ­ figyeltetésére: saját. k o n k r e t i z á l v a az e l v o n t n a k t ű n ő vonalazást.b e t ű k n e m é p ü l n e k s z ó t a g o k k á . A s z o k á s o k a t m i n d i g a z o n o s m ó d o n várjuk el a gyerekektől.tu­ d a t o s a n é s z l e l e m ( a p p e r c e p c i ó ) . fejlesztése G y e r m e k e i n k e s e t é b e n m ű k ö d é s i zavart találunk a verbális. A h a n g o k . ezzel nagyfokú k o m p e n z á c i ó s l e h e t ő s é g h e z jut­ tatjuk őket. ami a helyes h a n g k é p z é s .Fejlesztés során a n a g y m o z g á s o k t ó l h a l a d u n k a f i n o m m o z g á s o k felé ( l e v e g ő b e n való rajzolás.észlelem (percepció) . m e r t a b e g y a k o r o l t . Ez az írott és olvasott nyelvelsajátításhoz feltétlenül szük­ séges e l ő k é s z í t ő feladat. több energiája m a r a d az oktatási feladatok teljesítésére. a szavak. E z e k h e z a g y a k o r l a t o k h o z m i n d i g szókincsfejlesztések.d e k ó d o l o m . ( E z e n feladatok j ó r é s z é t a z ó v ó n ő k végzik c s o p o r t o s foglalkozások keretében. Hallási figyelem kialakítása.m o n d a t t a n i k ü l ö n b s é g e k e t n e m k é p e s e k felismerni. belsejében hallja-e).z . K é s ő b b lehet sorozatot alkotni akusztikus ú t o n : d o b . segíti. É n e k e k . a vizuális. versek ritmusát érzékeltetjük. (Állatok.m e ­ lyek t ö b b a k u s z t i k u s j e l b e n térnek el e g y m á s t ó l . szöveg-helybenjárás összekapcsolása.p a d l á s " utcáiban való tájékozódást a síkban. hozzájá­ rul a d o l g o k k o m p l e x m e g i s m e r é s é h e z . o s z t á l y b a n folytathatják az elkezdett. a kellő n y o m a t é k ú vonalvezetést. A szavakat kiejtetjük. A h a n ­ gok e g y m á s t ó l való differenciálása is fontos. é p í t g e t é s . m a g a s . c s u k l ó b ó l . Az ó v o d a i s z o k á s . jelek.t a p s összekapcsolása. végül vo­ n a l k ö z b e n való rajzoltatás).k ó d o l o m . m á r az ó v o d á b a n . fu­ rulya. s ez kihat a többi fejlesztendő terület fejlődésére is. majd a h a n g h e l y é n e k m e g á l l a p í t á s a a s z ó b a n ( s z ó elején.) K é s ő b b tanítjuk a ceruzafogást. B e s z é l h e t ü n k vizuális.m o t o r i k u s választ a d o k rá ( n a g y m o z g á s s a l : t e s t m o z g á s s a l . é r z é k e l e m (érzékszervek) . szógyűjtések. í g y a ragok. vagy f i n o m m o z g á s s a l : kéz.: s z . A kézzel való é r z é k e l é s fejlesztése fontos része m u n k á n k n a k . A kiscso­ portos napi f o g l a k o z á s o k ritmusa. férfi-női. Ha a taktilis é r z é k e l é s ü k e t sikerül fejleszteni. A hallási figyelem fejlesztésének első lépéseként a k ö r n y e z e t ü n k elemi. feladatlapon.s z o b a . betűk. sivár lesz. s z á m o k hallási és látási ö s s z e r e n d e z é s é v e l . Kezelt g y e r m e k e i n k észlelési funkciói hiányosak. h o g y a diszlexiás vagy arra veszélyeztetett g y e r e k e k hallási é r z é k l e t é n e k i d e g r e n d s z e r i l e n y o m a t a h a m a r a b b eltűnik az a g y k ö z p o n t b ó l . k é p z ő k differenciálásának n e h é z s é g é r ő l b e s z é l h e t ü n k .) Majd a z e n e i hangok és zörejek megkülönböztetése következik. v a g y fejlődésükben elakadtak. újságpapíron. majd a szótagolási ritmus sze­ rint letapsoltatjuk a gyerekkel. a m e l y a füzet vonala­ zását reprezentálja a g y e r m e k szintjén. egyszerű. gés-zöngétlen h a n g o k differenciálása következik. síkban. A r i t m u s é r z é k h i á n y a nehezíti a mozgásfej­ lődést is.m é l y h a n g o k r a . F o n t o s a h a n g k i e m e l é s e a szóból. Ritmusérzék fejlesztése. A m a g y a r nyelv tagol h a t ó s á g á n a k elsajátítása végett elengedhetetlen a szótagolásra való figyelem irányítása. társai hangjára. Ez azért fontos.

h a l m a z a l ­ kotások. Fejlesztendő területek: tájékozódás síkban. a t ő m o n d a t o k b a n m e g n y i l v á n u l ó beszéd. azokat megfogalmaztatjuk. sebb szerepet tölt b e . t á r g y k é p e k sorrendjé­ nek megfigyeltetése. irányító-pásztázó tevékenység zavarát -. térben. eltüntetett tárgyak m e g k e r e s é s e .Ha a l á t ó r e n d s z e r r e l k a p c s o l a t o s e m l é k e z e t zavara áll fenn . így nem tudja a g y e r m e k az új ismereteket a m á r m e g l e v ő rendszerébe kapcsolni. h o g y k o m o l y k o m p l e x nyelvi m e g s e g í t é s b e n részesüljön. j á t é k o s a n . M i n d i g egy nyelvta­ ni szabályt tanulunk egyszerre.és időren­ diségére való e m l é k e z é s . találós kérdésekkel felidéztetés. s z ó k i n c s ü k n e h e z e b b e n g y a r a p o d i k . szülőkkel.m e l l é k n é v gyűjtése. a l a p v e t ő m a t e m a t i ­ kai készségek kialakítása. m i k o r b á r m i cse­ kély inger is k é p e s elterelni a g y e r m e k e t az a d o t t t e v é k e n y s é g t ő l . m a ­ gatartászavarral. Beszédkészség fejlesztése K ö z ö s e n fejlesztendő terület ó v ó n ő k k e l . Ha a b e s z é d m o t o r o s terület zavara áll fenn. A súlyos b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k és a világ közötti k o m m u n i k á c i ó kezdettől a szoká­ sostól eltérő m ó d o n fejlődik. az egyéni és k i s c s o p o r t o s foglalkozások. h a n e m a k e s k e n y . á l l a n d ó a n visszaidéztetve az e s e m é n y e k e t . vagy társul e g y e b e k m e l l é . s z á m o k m e g ­ n e v e z é s e lesz l a s s ú b b é s p o n t a t l a n a b b .a z o n o s s á g m e g k e r e s é s e . teljesítménybeli és vi­ selkedési z a v a r o k b a n egyaránt. az a k a d á l y o z o t t beszédfejlődésű. Jól m ű k ö d ő fi­ gyelem szükséges a hosszú távú emlékezetbe való bevéséshez és a differenciálni tudáshoz. szélesedik figyelmük terjedelme. relációs j e l e k felismertetése. m o n d a t o k visszaidéztetése. számlálás 5-10-es körben. a s z ó l á n c é p í t é s . majd feladatlapon. összehasonlíttatjuk. E n n e k későbbi k ö v e t k e z m é n y e a s z e g é n y e s szókincs. a z o n o s s á g o k érzékeltetése. majd bővített m o n d a t o k a t gyakoroltatunk. H a s z n á l h a t u n k k é p k i r a k ó . É p p ezért a v e l ü k f o g l a l k o z ó k n a k széles körű szakmai eszköz. h o g y a f i g y e l e m z a v a r ö n á l l ó tünet-e. sok e s e t b e n a b e l s ő b e s z é d is. Hallási emlékezet fejlesztésére alkalmasak a szógyűjtések adott hangokkal. tárgykép. r í m k e r e s é s e k stb.és ujjképeket felismertetünk. i g e . helyhatározós m e g h a t á r o z á s o k : hol. A számlálgatást k e z d e t b e n m o z g á s s a l kísértetjük. Az e m l é k e z e t fejlesztésére szolgáló feladatok pl. Az összes részképesség-fejlesztési területet végigkíséri. b a r k o c h b á k . gyűjtőfogalom alá c s o p o r t o ­ sítások. El kell k ü l ö n í t e n ü n k .) Majd története­ ket ábrázoló k é p e k e t időrendi sorrendbe rendezünk. s a hosszú távú e m l é k e z e t b e n való tárolás. verbalizál tátva az eseményt. e g y s z e r ű k é r d é s e k k e l . Diszkalkulia-prevenció A megkésett. a l a c s o n y .s z é l e s . A f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó fejlesztése s e m m i k é p p e n s e m k ü l ö n fejlesztendő terület. A k ü l ö n b s é g e k után az a z o n o s s á g o k a t is megfigyeltetjük (ez ne­ hezebb. b e t ű k észlelése lesz tökéletlen. B e s z é d k é s z s é g fejlesztésének főbb területei: Szókincsfejlesztés: aktív-passzív s z ó k i n c s együttes fejlesztése. a g y e r m e k e k aktuális figyelmi állapotát figyelembe vevő. A k o n c e n t r á c i ó s p r o b l é m á k j e l e n t k e z h e t n e k általános tanulási. az a g r a m m a t i z m u s . n e h é z k e s a verstanulás. Ha auditív e m l é k e z e t i zavar áll fenn.m a g a s . pl. leszámoljuk. akkor nehezített lesz az e s e m é n y e k sor. szavak. t á r g y k é p e k alapján. K ü l ö n szót é r d e m e l a figyelemeltérülés. k ü l ö n b ö z ő s é g e k . Összefüggő beszéd fejlesztése: képolvasással.i g is. m i n t a h o g y az a g y e r m e k intelligenciájától e l v á r h a t ó l e n n e . E z u t á n f o g a l m a k r e n d e z é s e . a h é t k ö z n a p i tárgyak. Lehet elkezdett történetet. s o r s z á m n e v e k tanítása. s z á m k é p . Ezután kö­ vetkezhet az egyszerű önálló beszédre szoktatás: Pl. majd h o n n a n kérdésekre. a k k o r a formák. többjelentésű szavakkal való j á t é k o k . PL: Mi van a t e r e m ­ ben? M i t h o z o t t a M i k u l á s ? stb. A nyelv ezáltal ki- 172 173 . A b e s z é d a g o n d o l k o d á s fejlődésének a k ö v e t k e z m é n y e . sok analógiás feladattal. relációs kifejezések tanulása. Mondatalkotási készségfejlesztése: a nyelvi szabályok tudatosítása történik itt. vagy pszichiátriai segítséget kell k é r n ü n k . A logikai készlet e l e m e i n a g y o n j ó k a ritmi­ kus sorozatalkotásokra. Számjegyeket. de k i e m e l t l o g o p é d i a i feladat is. feltétlenül pszichológi­ ai.f ő n é v . R e l á c i ó s s z ó k i n c s ü k bővítésére kerül itt sor: n e m c s a k a kicsi-nagy-ig jutunk. v a g y ujjúnkat nyitjuk.: Mit csináltál anyával tegnap? stb. le­ t a p o g a t o t t tárgyak szóbeli leírása. k e v é s b é s z e m b e t ű n ő ) . M i n d e n t e v é k e n y s é g ü n k a g y e r m e k k e l melyet t u d a t o s a n verbalitással k a p c s o l u n k öszsze. Ha a figyelem n e m megfelelő. k o r o n g . szótag k i e g é s z í t é s e s z a v a k k á stb. ujjkép. Ha hiperaktivitással. A s z e m é l y e s . k o r o n g k é p . Kialakítjuk az o s z l o p . színek. tárgyesetes válaszok. Pl. hozzájuk i g a z o d ó m u n k a k ö v e t k e z t é b e n fejlődik. E z é r t na­ gyon fontos. A f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó fejlesztése központi terület.ez j e l e n t h e t i a két s z e m összehangoltsági zavarát vagy a n y o m o n követő. a b ő v ü l ő h a n g o k . hisz a g y e r m e k e k s p o n t á n é r d e k l ő d é s é r e k e v é s b é s z á m í t h a t u n k . időben. Megismertetjük őket a t á r g y a k h o z fűződő tulajdonságokkal. a diszlexia-veszélyeztetett. oldott légkör. s z o r o n g á s o s vagy s z o m a t i k u s zavarral j á r együtt. majd ezt verbálisan felidéztetni. (A relációs kifejezéseket is külön tanítjuk. Ha zavart a b e s z é d .és m o t i v á c i ó s tárral kell rendel­ kezniük. a v i z u o m o t o r o s koordinációs zavarral k ü z d ő g y e r m e k e k diszkalkulia-veszélyeztetettek is lehetnek egyben. majd ö n á l l ó a n folytatódik. be kell építeni s z á m u k r a a fejlesztő foglakozásokba a diszkalkulia-prevenciót is. m e g n e v e z é s e t e v é k e n y s é g e k .s o r fogal­ mát tárgyak r e n d e z é s é v e l .s z a v a k .a beszédfejlesztést szolgálja. ritmi­ kus soralkotások. a g o n d o l a t a i k a t n e m tudják integrálni. hová. A s z ó n a k k e v é s b é lesz kifejező ereje s z á m u k r a .: tárgyak felidézése e m l é k e z e t b ő l . m e l y e k r e analóg válaszok adhatók. S z á m n é v kiejtésekor a z o n n a l lépünk. ha­ n e m m i n d e n t e v é k e n y s é g ü n k b e n b e n n e foglaltatik. M e n e t e : tárggyal való m a n i p u l á ­ ció. m i n d e n n e m ű tanulás alapja.: lép­ csőn lépünk. Mivel a logopédiai csoportjainkba j á r ó k a fent említett súlyos p r o b l é m á k k a l k ü z d e n e k . Segíthetjük a g y e r m e ­ keket a nyelvi j á t é k o k k a l : e l l e n t é t p á r o k k e r e s é s e . k ü l ö n b s é g . m o n d a t a l k o ­ tásuk s z e g é n y e s lesz. m e ­ sét felolvasás után dramatizáltatni. m e m ó r i a és p u z z l e j á t é k o k a t is. m e s é t befejeztetni. szituációhoz kötötten. csoportosítások. azaz képről való beszéltetéssel kezdődik kérdésekre. m á r a rövid távú emlékezetbe s e m j u t n a k el az információk. Egysze­ rű.

A logopédiai 1. rajz. a l o g o p é d u s speciális fejlesztést és b e s z é d t e r á p i á t v é g e z a t a n u l ó k k a l . mely a szótövek-toldalékok v i s z o n y á n alapul(agglutináló). h o g y e b b e n az ó v o d á b a n m ű k ö d ö t t . L é t s z á m u k 10-15 fő. A tananyag feldolgozásban szervesen k ö z r e m ű k ö d ü n k gyógypedagógiai-logopédiai módszerekkel. m i n t a többségi o s z t á l y o k b a n . A t a n í t ó h o z kerülnek a j o b b a n h a l a d ó k . g y ó g y p e d a g ó g i a i szemléletű m ó d s z e r e k k e l kell dol­ goznunk. de m á s m ó d s z e r t a n n a l . E h h e z egyéni fejlesztési tervet készítünk. de e n n e k m á r m e g l e v ő ké­ p e s s é g e k r e kell é p ü l n i e . óra frontális írás óra. valamint a nyelvi fejlesztés m e g s e g í t é s e . d e m á r m é g i s iskolai k ö r n y e z e t e t ? T o v á b b i előny volt. á t k ö l t ö z t ü n k az Üllői úti iskolába. ezt a tanítónő vezeti. 8-9 óra k ö z ö t t m a t e m a t i k a óra van. 2/3-ad rész az osztályé. Ez a m ó d s z e r sérülés specifikusan veszi figyelembe a g y e r m e k e k eltérő fejlődésmenetét. m e l y n e k m e n e t e a k ö v e t k e z ő : Ha új betű tanítása következik. de a képességfej­ lesztés egész év f o l y a m á n a m ó d s z e r b e épített. vagy a k i k n e k adott tanult betű hangjának artikulációs k é p z é s é v e l n e h é z s é g e i k van­ nak. A 4. stb. A l o g o p é d u s h o z kerülnek a súlyos zavarokkal küz­ dők. és H a r m a t u. vagy a k u s z t i k a i s z e m p o n t b ó l h a s o n l ó betűket. A g y a k o r l ó olvasás órák osztottak.m ó d s z e r képességfejlesztésre épül. de m é g i s külön tud dolgozni a dél­ előttök f o l y a m á n az osztállyal m i n t e g y szimbiózisban a tanító és a l o g o p é d u s . I g a z o d u n k az általános iskolai k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r h e z . vagy szükség szerint egyéni fejlesztést vég­ zünk a délelőtt folyamán. a r á n k szoruló g y e r e k e k e t ezzel m e g s e g í t v e . A m a g y a r g y e r m e k n e k általában véve is n e h é z d o l g a van a nyelv elsajátításakor. Felsőbb osztályfokban m i n d i g kiscsoportos. A M e i x n e r . s ez alatt a b e g y a k o r l á s megtörténik. 9 órától olvasás óra. m a g á t a betű taní­ tását a l o g o p é d u s frontálisan végzi az osztállyal. két iskolában (Üllői u. sajá­ tosságaikat. h o g y a b e t ű k h ö z k a p c s o l ó d ó a k u s z t i k u s . A csoportbeosztást r u g a l m a s a n . kezelése.) m ű k ö d n e k a logopédiai osztályok.5. 1 9 6 . A mi n y e l v ü n k n e m i d e o g r a m m á k o n (fogalmak). heti ütemterv szerint az osz­ tálytanítóval. s az erre é p ü l ő ol­ vasás-írástanulás h a t é k o n y a n történjen.1 9 8 . stb/. m i n t e g y p á r o s t alkotva. ó r á b a n az osztályban ké­ pességfejlesztő foglalkozások folynak. Oka. vagy p i k t o g r a m m á k o n (szótagok). h a n e m be­ t ű k ö n a l a p u l ó j e l r e n d s z e r . a h a n g h i b á i k .e l e m e z v e tanít b e t ű k e t . Ez a l e h e t ő s é g m e g s z ű n t . Év elején a képesség-készségfejlesztés d o - Kerületünkben működő logopédiai osztályok szempontból programkiegészítése logopédiai A logopédiai o s z t á l y o k b a n speciális. . így egy egységen belül. s így év végére u g y a n a z t a kö­ v e t e l m é n y s z i n t e t ( e g y e s e s e t e k b e n a n n a k m i n i m u m á t ) várjuk el a g y e r e k e k t ő l . akár n a p m i n t nap változtathatjuk. tévesztéseik függvényében. k ö l c s ö n h a t á s b a n v a n n a k . de ide is jó k ö r ü l m é n y e k közé.kinesztetikus érzetek h á r m a s asszociációját kialakít­ suk.A logopédiai c s o p o r t b a n való m u n k a részterületei az áttekinthetőség kedvéért külön fej­ lesztési területekre lettek osztva. A b e t ű t a n í t á s ugyan szinte rögtön az i s k o l a k e z d é s k o r m e g k e z d ő d i k .igény szerint. (mintegy kihelyezett tagozata az Üllői úti iskolának) a Kékvirág úti ó v o d á b a n . (testnevelés. 1/3-ad rész a logopédiai k e z e l ő helyiségé. hangoztatva. s l a s s a n k é n t veszi át a szerepet a t a n a n y a g közvetítése. A 3. mint egy év á t m e n e t i jelleggel ó v o d á ­ ban m ű k ö d ő o s z t á l y t e r e m n e k b e r e n d e z e t t m é g óvodai.m o t o r o s . A frontális o s z t á l y m u n k a így szerves egységet k é p e z az e g y é n i e s í t e t t k i s c s o p o r t o s m u n k á v a l . de ezek a napi g y a k o r l a t b a n folyamatosan átfedik egy­ mást. h o g y a nyelvelsajátítás. Isk. u g y a n c s a k szorosan összedolgozva. Isk. teljes s z i m b i ó z i s b a n a tanító­ nőkkel. h á t r á n y o s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e m érheti az itt ta­ nulókat. így a k ö r n y e z e t v á l t o z á s elkerülése biztonságot nyújtott s z á m u k r a . s ezekről k i s c s o p o r t o s foglalkozásra k e r ü l n e k a l o g o p é d u s h o z a g y e r m e k e k . a m a g a s fo­ kú integrációs f o l y a m a t o k a t annak é r d e k é b e n . nyelvtan ó r á k o n h a l a d u n k a tananyaggal. s i g a z o d u n k az osztályonkénti tananyaghoz. A logopédiai osztályok tantermeit leválasztották. minál. Ált. felmenő r e n d s z e r b e n . Irodalom. de m á s k é p p tanítunk. h a n g o k a t e g y m á s t ó l távol tanít!) K e l l ő időt e n g e d az érési f o l y a m a t o k n a k . K ü l ö n . ének. Ilyenkor történik a b e s z é d h i b a j a v í ­ tás. S o k e s e t b e n ugyanazt. k i e m e l v e ő k e t az óráról. Ált. a n a p k ö z i s n e v e l ő délutáni f o g l a l k o z á s o k a t vezet.analízis képességet. Az e h h e z vezető út a z o n b a n m ó d s z e r t a n i l a g eltérő. 174 175 .m ű k ö d i k a logopédiai n a g y c s o ­ port. M ű k ö d é s i személyi és tárgyi f e l s z e r e l t s é g ü n k j ó . A fej­ lesztés a n y a g a i l y e n k o r igazodik az órai í r á s a n y a g h o z . A M e i x n e r m ó d s z e r szerint történik a h a n g o z t a t ó . Ez nagyon jó időszak volt: hát biztosíthattunk volna-e p r o b l é m á s g y e r m e k e i n k s z á m á r a j o b b feltételeket. s ezek külön logo­ pédiai kezelők lettek. Az e l s ő o s z t á l y a i n k b a n végzett m u n k a szerves folytatása az ó v o d a i n a k . Ez a fajta j e l r e n d s z e r követeli m e g a l e g p o n t o s a b b szintézis . osztály m ű k ö d é s e a legspeciálisabb. Ilyenkor a l o g o p é d u s g r a f o m o t o r o s fej­ lesztést v é g e z ( k i s c s o p o r t b a n ) a leginkább rászorultaknak. Logopédiai osztályokban folyó munka A kerület két eltérő pontján. d a d o g á s . 118. h o g y a diszlexiás betűtanítás m ó d ­ szertana l o g o p é d i a i s z a k i s m e r e t e k e t i g é n y l ő feladat a n n a k é r d e k é b e n . a h o m o g é n g á t l á s k i k ü s z ö b ö l é s é t s z e m előtt tartva. Az o s z t á l y v e z e t ő p e d a g ó g u s tanítja az általános iskolai t a n a n y a g o t ( m i n d e n esetben kü­ lön k é p z é s b e n részesül az. Ha egy g y e r e k n é l az a h a n g hibás.e l e m z ő . A l o g o p é d i a i o s z t á l y o k l o g o p é d u s a i délelőtt d o l g o z n a k . de m é g i s e g y térben. a m i n e k a betűjét tanuljuk. adott időszakban ő többet van a l o g o p é d u s n á l . A H a r m a t utcai iskolában egy nagy termet osztottak fel több részre. annak egy részét. diszfázia.ö s s z e t e v ő típusú írás-olvasás tanítás. Á l t a l á n o s iskolai o s z t á l y k é n t m ű k ö d n e k . 8 évig m ű k ö d ö t t a logopédiai 1 osztályunk. ezt a tanítónő tartja. aki ezt a fajta tanítást vállalja). ( E g y m á s h o z o p t i k a i .

E z e k megállapítása m i n d e n k é p p e n szakorvosi feladat­ kör. és eszközigényes. hogy a délelőtti oktatást k ö v e s s e a délutáni n a p k ö z i s foglalkozta­ tás. lassan e l v o n a t k o z t a t ó tanítási m e t ó d u s . sérült. s ha úgy ítéli m e g . S z a k m a i a n y a g o k . . . a folyamatos. Ez a diszlexia. 3.A n a l ó g gyakorlási sorok r e n d s z e r e s h a s z n á l a t a (ez a kiesett. s a m a g u n k által készített s e g é d a n y a g o k . ennyi lo­ gopédiai osztállyal n e m m ű k ö d i k m á s kerület. 2. visszatérő g y a k o r o l t a t á s . s l e h e t ő s é g ü n k van arra. m á s o d l a g o s p s z i c h é s sérülések. n a g y . S z ü k s é g s z e r ű e n . így a diszkalkulia m e g e l ő z é s é t is Pedagógiai irányelveink: M u n k á n k idő-. . bátorítást k a p h a t u n k a g y e r e k e k k e l való fog­ lalkozáshoz. tájékozódik p s z i c h é s állapotáról és családi kö­ rülményeiről egyaránt.m e l y a M e i x n e r .A tanulási f o l y a m a t b a n a legkisebb l é p é s e k b e n való h a l a d á s elve. Nevelési T a n á c s a d ó A k a p c s o l a t u n k egyik részében t á m a s z k o d n u n k kell e g y m á s vizsgálataira. K é r é s ü n k r e vizsgálja a g y e r m e k e t . állandó t o v á b b k é p z é s e k r e . Kell. éve áll r e n d e l k e z é s ü n k r e a s z á m í t ó g é p . (Sajnos több o s z t á l y u n k b a n történt n a p k ö z i ö s s z e v o n á s . k ü l ö n b ö z ő szempontok szerint kiegészítve a m u n k á n k a t . Igényeljük az anyagi és szakmai feltételek biztosítását.írás. R e n d e l k e z é s ü n k r e állnak a k ü l ö n b ö z ő fejlesztő k i a d v á n y o k . 4. m a n i p u l á l t a t ó . jó színvonalú m u n k a v é g z é s h e z .A g y e r e k e k p s z i c h é s m e g s e g í t é s e . sokat szemlél­ tető. Szent J á n o s K ó r h á z .ker. H e i m Pál G y e r m e k k ó r h á z . ( M i n d e n logopé­ diai osztályban d o l g o z ó l o g o p é d u s elsajátította ezt a módszert. t á m o g a t á s u n k a t kerületi és ön­ kormányzati szinten. A másik részében lehetőségünk nyílik a pszi­ chés zavarokkal k ü z d ő g y e r m e k e i n k megsegítését . s a n e k ü n k helyet biztosító általános iskolák részéről egyaránt.m ó d s z e r e n alapul . korrekcióját.Az á l l a n d ó m o t i v á c i ó elve: a k o n k r é t u m o k h o z k ö t ő d ő . vagy a főváros biztosít s z á m u n k r a . Főbb intézmények. Anyagi t á m o g a t á s r a ezek elvégzéséhez.és egyben k o n z u l t á c i ó s lehetőséget kérni a Nevelési T a n á c s a d ó t ó l . vagy e l m a r a d o t t r é s z k é p e s s é g e k korrekciója miatt indokolt).UI A főbb eltérések köre: S z ű r ő a n y a g o t d o l g o z t u n k ki a logopédiai osztályokra a diszlexia. 4.) K i d o l g o z t u k a logopédiai osztályok m u n k a t e r v é t . bevésési idő biztosítása. . Az általunk vizsgált g y e r m e k e k szakvé­ leményeit m i n d e n e s e t b e n egyeztetjük. szakismeret-. N a g y o n fontos az is. vagy kontroll vizsgálatokat igényeljünk a Szakértői Bizottságtól. v a l a m i n t a m a g a t a r t á s z a v a r o k . 2. f o g a l m a z á s elsajátításának m ó d s z e r t a n a . . feladatlapok. majd f i g y e l e m m e l kíséri az ott folyó m u n k á t és erről tájékoztatást nyújt s z á m u n k r a . olvasás. s z a k i r o d a l o m m e g i s m e r é s é r e . akkor tovább utalja a g y e r m e k e t a Nevelési T a n á c s a d ó b a . szakemberek. ami az e r e d m é n y e s e b b m u n k á n k a t hátráltatja. az iskolai pszichológiai hálózat igénybevétele. s z a k s z e r ű tanulási gyakoroltatási m ó d folytatódhat.f i n o m m o t o r i k á r a e g y a r á n t kiterjesztve. kiegészítő. m i n t óriási m e g s e g í t ő j e a m u n k á n k n a k . hogy a p r o b l é m á j a helyben n e m o l d h a t ó m e g . h o g y teljes.) A z általunk kialakított m ű k ö d é s i m ó d o r s z á g o s a n e g y e d ü l á l l ó . r e e d u k á cióját foglalja m a g á b a . (Minden osztályban tanító logopédus rendelkezik számítógép használati ismeretekkel. Min­ d e n l o g o p é d i a i f o g l a l k o z t a t ó h e l y i s é g e t felszereltünk s z á m í t ó g é p p e l . 176 177 .UJHIWMI. fejlesztő m ó d s z e r ű k o m p l e x anyaggal. 1. . illetve mi nyújtunk részükre. eltérő m e n e t ű . Csakis az orvosi d i a g n ó z i s b i r t o k á b a n kezdhetjük el a hangterápiát. X. Szükségünk van a társszakmák segítségére is.i s k o l a p s z i c h o l ó g i a i hálózat munkatársai Heti munkakapcsolat tartása biztosított az óvodai-iskolapszichológiai hálózat kiépítésével. ahol a speciális. a felmerült igény szerint az eltérő p r o g r a m érinti a m a t e m e t i k a tanítását. pszichológiai k o m p o n e n s e k figyelembevételé­ vel. akikkel folyamatos munkakapcsolatot tartunk fenn: 1. Az a n y a n y e l v i oktatás . Kőbányai ó v o d a .foniatria 5. M á r a S i n d e l a r fejlesztő p r o g r a m is szerves részét k é p e z i m u n k á n k n a k . B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s Szakértői és R e h a b i l i t á c i ó s B i z o t t s á g § G y ó g y p e d a g ó g i a i Szakszolgáltató K ö z p o n t N a g y o n szoros k a p c s o l a t b a n kell d o l g o z n u n k . m e l y e t a kerület. h o g y külön n a p k ö z i s c s o p o r t m ű k ö d j ö n . felépítése.Á l l a n d ó . diszgráfia. a fejlesztő szoftverek által.foniatria A b e s z é d h i b á k k ö r é b e tartoznak a k ü l ö n b ö z ő h a n g k é p z é s i zavarok. f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó s z a v a r o k prevencióját. 3. a k a p c s o l ó d á s i p o n t o k a t az általános iskolai t a n m e n e t h e z .) Az ó v o d a i és az iskolai fej­ lesztő m u n k á n k s z í n v o n a l á t e g y a r á n t t u d t u k emelni ezzel a h a t é k o n y .H o s s z a b b gyakorlási. Útmutatást. n y o m t a t ó v a l / p á ­ lyázati úton szereztük az a n y a g i a k a t ) Használjuk a gépeket s z a k a n y a g o k készítéséhez és az o k t a t á s b a n is. m i n d e n a p r ó hala­ dási m o z z a n a t p o n t o s m e g t e r v e z é s e .M o z g á s o s m a n i p u l á l t a t á s . Napi felmerülő gondjainkat tudjuk megbeszélni az adott h e l y ü n k ö n d o l g o z ó pszicholó­ gussal. M u n k á n k a t ez szinte f o r r a d a l m a t o s í t o t t a . diszgráfia t ü n e t e i n e k felmérésére. i l y e n f o r m á n . e b b e n megjelöltük a cél-feladatrend­ szert. E sokrétű speciális p e d a g ó g i a i p r o g r a m e l v é g z é s é h e z segítségre van s z ü k s é g ü n k .p e d a g ó g i a i . . m e l y e k n e k s z á m o s esetben o r g a n i k u s h á t t e r ü k is van.

. E g y e m e g a fene. G y e r m e k n e u r ó z i s Osztály. K a p c s o l a t o t tartunk fenn a M a g y a r G y ó g y p e d a g ó g u s o k Egyesületével. ez egész életére kihat (ha n e m k e l t e m fel é r d e k l ő d é s é t . ker. egy sor k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á t ezzel m e g e l ő z v e . .6. és elveszetten. . Végezetül i d é z n é k .. . h o g y a ló tárgyesete lovat.ha n e m tanítjuk m e g elfogadhatóan írni. Az e m b e r n e m esz.n a g y o n szoros k a p c s o l a t b a n kell lenni az osztálytanítóval.. így j o b ­ ban t u d u n k hatni. m e g n y í l n a k ezáltal. akikről tud­ juk. E z e k a g o n d o k n e m c s a k esztétikai p r o b l é m á t o k o z ­ hatnak. arról. de a hó tárgyesete n e m hovat. " N e k ü n k azokat a g y e r m e k e k e t kell m e g t a n í t a n i erre a bonyolult nyelvezetre. . terápiában. olvasni. a z egész s z e m é l y i s é g ü k e t megismerjük.m i n d e n r e n d e z v é n y e n ott vagyunk. biztonságérzetet t u d u n k nyújtani. 7. . Nehézségek: . de b o n y o l u l t . h a n e m sót. vagy egyáltalán n e m t u d n a k megtanulni írni. e g y m á s t kiegészítve . " Ui: K ö s z ö n e t e m e t fejezem ki T h o r o c z k a y M i k l ó s n é n a k . ér­ z e l m e k e t vált ki b e l ő l ü n k ez a m u n k a . n e m szeret majd tanulni). az ikes igéket például..g y e r m e k p s z i c h i á t r i a A l o g o p é d i a i c s o p o r t o k b a n h a l m o z o t t a n p r o b l é m á s . Ha n e m kerül­ hettek v o l n a fel erre a hajóra. . Ali u. a M a g y a r Foniátriai és L o g o p é d i a i T á r s a s á g g a l . . de ha d u r v á n e l h á r í t o m : eszik a fene.m i n d e n t m e g kell tenni. speciális m o z g á s ­ 179 .É R Z E L M I oldalról is. sokszor küzdjön.j o b b a n m e g lehet ismerni és ezáltal m e g s z e r e t n i a kezeltjeinket. re­ m é n y t e l e n ü l b o l y o n g a n á n a k a s z á m u k r a kiismerhetetlen h u l l á m o k k ö z ö t t .j o b b n y o m o n k ö v e t h e t ő s é g ü n k van.lehetőség nyílik. m á r régen hajótörést s z e n v e d t e k volna. n e m is savat. h a n e m funkcióbeli zavarokat is. 8 . a gyere­ kért d o l g o z z o n . I n d o k o l t e s e t b e n pszichiátriai megfigyelésben. „kis c s a l á d u n k " . .n a g y o n kell ismerni a tantervi k ö v e t e l m é n y rendszert. a k ü l ö n ó r á k h o z (de ők is a l k a l m a z k o d n a k hozzánk). hogy az o k t a t á s b a n részt tudjanak venni. hogy nagy létszámú osztályban. óvoda-iskolapszichológusi hálózat vezetőjének a fenti a n y a g o m m e g í r á s á h o z nyújtott segítségükért. N e m k ö n n y ű ügy. ha a n y a n y e l v e n e m m a g y a r volna: . s ú l y o s p s z i c h é s és m a g a t a r t á s és/vagy f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó s zavarral k ü z d ő g y e r m e k e k is v a n n a k . h a n e m havat. beszélni. hogy e z e k n e k eleget tudjunk tenni. a X. t o v á b b k é p z é s e k e n jelen vagyunk. . A tárgyas. . ha n e m e n g e m esz. ezzel együtt akár g y ó g y s z e r e s k e z e l é s b e n is kell részesíteni a rászoruló g y e r m e k e k e t . h i á n y z u n k nekik. . technikai részéről. tárgyatlan igeragozást. fejlesztési l e h e t ő s é g ü n k van ( S i n d e l a r . De ha m e g b á n n á m : esz a fene. T á j é k o z ó d u n k a T a n s z é k munkájáról. „ . M o s t szólnék az E M B E R I . . a X. H e i m Pál G y e r m e k k ó r h á z . K o m p l e x Általános Iskola logopédiai t a g o z a t v e z e t ő j é n e k és M a r t o n n é T a m á s M á r t á n a k .el kell f o g a d n u n k . de csak a k k o r eszik ikesen.G y ő r y G á b o r n é F ő v á r o s i L o g o p é d i a i Szaktanácsadó gondolataiból: „Az logopédiai osztályokban tanuló g y e r m e k e k s z á m á r a ez a szervezeti forma e g y m e n ­ tőhajóhoz h a s o n l í t h a t ó . ker.Állcsont O r t h o p é d i a i és F o g s z a b á l y z ó Osztály T a p a s z t a l a t a i n k szerint egyre több g y e r m e k n é l állapíthatunk m e g fogsorzáródási eltéré­ seket. és mik a n e h é z s é g e i ? K o l l e g a n ő i m v é l e m é n y e ­ it t o l m á c s o l o m : Szószerinti idézetek g o n d o l a t a i k b ó l : 178 Előnyök: . a k ő b á n y a i logopédiai c s o p o r t o k m u n ­ kájáról s z ó l ó S z a k f e l ü g y e l e t i J e g y z ő k ö n y v b ő l .a g y e r m e k e k életének részeseivé válunk. olvasni.olyan. .l e h e t ő s é g ü n k van kettesben lenni velük. h o g y a tanítónő és l o g o p é d u s együtt. E s e t e n k é n t ez a feltétele annak." . az általuk tartott e l ő a d á s o k o n . E d d i g s z ó l t a m a tanítás m e t o d i k a i .a g y e r m e k n e k állandóságot. napi fejlesztés). F o n t o s . hogy a tanító a d o m i n á n s . II. h o g y kellő időben részesüljön o r t o d o n c i a i k e z e l é s b e n a r á s z o r u l ó g y e r m e k .. hagyományos pedagógiai módszerekkel nehezen. k ö z ö s s é g ü n k van. c í m ű m ű v é b e n találtam e l g o n d o l k o d t a t ó részletet: mi m i n d e n t n e m tud­ na m e g t a n u l n i a g y e r m e k . r e n d e l l e n e s fogazat fejlődést. E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i T a n á r k é p z ő L o g o p é d i a i T a n s z é k R e n d s z e r e s e n részt veszünk a l o g o p é d u s hallgatók összefüggő szakmai g y a k o r l a t á n a k vezetésében. a D é m o s z t h e n é s z Egyesülettel (Beszédhibások és Segítőik Országos É r d e k v é d e l m i Egyesülete). ha é p p n e m vagyunk.az 1995 januárjában kiadott. s z á m o l n i . ker. Tabi L á s z l ó Nehéz.a l k a l m a z k o d n i kell a helyet adó iskolához. .n a g y a felelősségünk. Mi szól a logopédiai o s z t á l y m u n k a mellett. . n e k ü n k kell t u d n u n k a l k a l m a z k o d n i az ő oktatási-nevelési elgondolásaihoz. hogy milyen g o n d o l a t o k a t . . és a só tárgy­ esete n e m sovat.n a p i k a p c s o l a t . m e l y n e k segítségével bejárhatják a tudás tengerét. m i n t h a ezek a g y e r m e k e k egy kicsit a sajátjaink l e n n é n e k . h a n e m eszik.

a s z á m j e g y . s z á m o k s o r r e n d i s é g é n e k .e g é s z k é n t v a l ó felfogása . ROSTA KATALIN ( 1 9 9 3 ) : Ez volnék én? Logopédiai Kiadó. ( 1 9 9 3 ) : „De jó. törd a fejed. 180 181 . a s z á m s o r a l k o t á s f o l y a m a t a m e g k í v á n j a a m e n n y i s é g i a l a p f o g a l m a k n a k és a mennyiségi ö s s z e h a s o n l í t á s n a k a t ö k é l e t e s i s m e r e t é t . PSM Kiadó. Sindelar. T e h á t a m e n n y i ­ ségi ö s s z e h a s o n l í t á s i s m e r e t e fontos az ö s s z e a d á s és a k i v o n á s k é s ő b b i m e g é r t é s é h e z . 1. Budapest.) ( 1 9 9 5 ) : Játékpszichológia. Komplex Általá­ nos Iskola és Szakszolgáltató Központ... a s z á m o k k a l v a l ó m ű v e l e t e k m e g a l a p o z á s a előtt. A h a l m a z b a s o r o l á s . KOROMPAI ISTVÁNNÉ ( 1 9 9 9 ) : Cserebere.. KONDOR EDIT ( 1 9 9 2 / 9 3 ) : Az olvasás-írásgyengeség. Budapest. . a m i k o r a g y e r m e k k é p e s m e g o l d a n i mennyiségekkel k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k a t . CSABAY KATALIN ( 1 9 9 4 ) : A beszédjavító óvodai csoportok és előkészítő osztályok terápiás anyaga.saját testen.1 4 .IRODALOM A DISZKALKULIA DÉKÁNY JUDIT . SINDELAR. R. . Eötvös Kiadó. Deák és Tár­ sa Kiadó. és rajzolj le is. 2 4 6 .7 é v e s k o r b a n alakul ki. Tréningprogram a részképességek-gyengeségek terápiája. -olvasás-. THOROCZKAY MIKLÓSNÉ ( 1 9 9 9 ) : A kőbányai logopédiai hálózat alakulása 1 9 6 9 . MEIXNER ILDIKÓ ( 1 9 9 3 ) : Játékház.és n y e l v i fejlődés. Budapest. VALLETT. Szöveggyűjtemény. s z á m k é p felismeré­ sének.a m e l y a s z á m n a k a s z e m l é l e t t ő l független. Gondolat Kiadó. .szám. STÖCKERT KÁROLYNÉ (szerk. MÁTRAINÉGODA KATALIN ( 1 9 9 3 ) : Meseolvasó. CSABAY KATALIN ( 1 9 9 3 ) : Lexi. X.. Nemzeti Tankönyvkiadó. Kalibra Kiadó.9 6 . kcr. ROSTA KATALIN (szerk): Színeszd ki. és a fent e m l í t e t t f o g a l m a k a t r e p r e z e n t á l j á k . TASNÁDINÉ PAPP ZSUZSA. 7 .. grafikus á b r á z o l á s á n a k . (): Figyelj oda jobban! A koncentrálóképesség zavarai és a fejlesztés lehetőségei. Budapest. ROSTA KATALIN (szérk. Krónika Nova Kiadó. A (fejlődési) d i s z k a l k u l i á v a l foglal­ k o z ó i r o d a l o m t ú l n y o m ó r é s z t a z o k a t a n e h é z s é g e k e t taglalja. Budapest. M ( 1 9 9 7 ) : Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek. VI. v a g y i s az 5 . Fejlesztő Pedagógia.2 6 7 . FRÉDI EHRAT ( 1 9 9 1 ) : A nehezen kezelhető gyermek. 7 .2 0 3 . B. írástanulás. a h a l m a z o k m e n n y i s é g i e g y m á s h o z viszonyítása. WEVHRETER. Terápiás programok a beszédjavító intézmények nevelési és oktatási tervéhez. . Budapest. i d ő b e n való t á j é k o z ó d á s . Medicina Kiadó. ( 1 9 9 6 ) : A tanulási zavarok terápiája. BESZTERCEI ENIKŐ ( 1 9 9 8 ) : Másképp.) ( 1 9 9 5 ) : Nebuló. 1996) M i n d e h h e z t á r s u l h a t n a k egyéb nehézségek a k ö v e t k e z ő t e r ü l e t e k e n : . Nikol.b e s z é d . A diszkalkulia s p e c i á l i s s z á m o l á s i zavar. írd le. 199-226. GŐSY MÁRIA ( 1 9 9 4 ) : A beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése óvodásoknak.a k o n k r é t m ű v e l e t i g o n d o l k o d á s szintjére e m e l k e d é s i d ő s z a k á b a n .. Budapest. SCHWALMNÉ NAVRATIL KATALIN: írd füllel. 1 2 7 . KÁRPÁTI TAMÁSNÉ. s e m o k t a t á s i vagy m á s k ö r n y e z e t i p r o b l é m a n e m indokolja. Óvodai fejlesztő program a tanulási zavarok megelőzésére. Bárczi Gusztáv Gyógypedagófiai Tanárképző Főiskola. . TORDA ÁGNES ( 1 9 9 2 ) : Mondd ki. 5 . Országos Közoktatási Intézel. FODORNÉ FÖLDI RITA: Hipcraktivitás és tanulási zavarok. e g y e z t e t é s é n e k . H. Színezd ki. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola.ÓNÉ. e z e k a számolási algoritmusok segítik a fejszámolás m e g j e l e n é s é t . Nagycsoportos óvodások iskolára való felkészítése a X. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 2 ) : Kudarc nélkül az iskolában. Logopédiai Kiadó. VÁNYI ÁGNES. Regiszter Kiadó.: m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g elve) m e g é r t é s é n e k . .g o n d o l k o d á s i m ű v e l e t e k (pl. l . Logopédiai Kiadó. SKDLAK. 1 9 9 6 .1 9 9 9 . ISTVÁNFI KLÁRA. Göncöl Kiadó.) ( 1 9 9 6 ) : Logopédia a gyakorlatban. E. Logopédiai Kiadó. . F. KOVÁCS GYÖRCYNÉ. SZAUTNER JÁNOSNÉ (szerk. t é r b e n . VANNAV ALADÁRNÉ: Olvasójáták. A beszédfogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei ADORJÁN KATALIN ( 1 9 9 8 ) : Szebben akarok írni.7 5 .relációs s z ó k i n c s . . Budapest. SELIKOVITZ. M á r a s z á z a d e l e j é n leírta és a r i t m a s z t é n i á n a k n e v e z t e R a n s c h b u r g Pál azt a j e l e n s é g e t . 4 1 . Volán Humán Oktatási és Szakszolgáltató Rt. Budapest. MARTONNÉ TAMÁS M A R I A ( 2 0 0 1 ) : A fejlesztő munka tapasztalatai. (fejlesztő lapok). az iskolai t e l j e s í t m é n y z a v a r o k e g y i k fajtája. e g y s é g . a m e l y e k a szimbólumok használatakor m e r ü l n e k föl. " ( M e s t e r h á z i . SZEBÉNYINÉ NAGY ÉVA. l é n y e g k i e m e l é s . Jean Piaget felfogása szerint a számfogalom . G i n s b e r g „ m á s o d i k á l l o m á s a " : iskola előtt a g y e r m e k a s z á m o l á s i k é p e s s é g e k n e k m á r birtokában van. s í k b a n . már én is tudom!" Bárczi Gusztáv Gyógypedagófiai Tanárképző Főiskola. AJTONY PÉTER (szerk. Logopédiai Kiadó. figyelem. zavar előrejelzésének lehetőségei óvodáskorban. JÁSZBERÉNYI ANDRÁSNÉ. Calibra Kiadó. Nemzeti Tankönyvkiadó. 1 6 0 . m a t e m a t i k a i kifejezések. a n a l ó g i a .JUHÁSZ ÁGNES Művelődési és Közoktatási Minisztérium A fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelvei A fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelvei Szakmai javaslat. és számolj te is. A d i s z k a l k u l i a főbb tünetei: „ K ü l ö n b ö z ő s z á m t a n i m ű v e l e t e k . VAJDA SÁNDORNÉ (2001): Betűről betűre. A / 3 Nyomdaipari és Kiadói Szolgálataié Kft..grafomotórium.laterális d o m i n a n c i a . ker. a m e l y n é l a z i s k o l a i t a n u l á s i n e h é z s é g e k e t s e m a z é r t e l m i fejlődés z a v a r a . A matematikai gondolkodás m e g a l a p o ­ zása a z o n b a n m á r a m á s o d i k életév v é g é n m e g k e z d ő d i k .5 1 .) ( 1 9 9 6 ) : Taníts meg engem! Fejlesztő program logopédiai óvodák számára. szabály m e g f o g a l m a z á s a ) .I I . s z á m n e v e t szim­ bolizáló v i z u á l i s a l a k z a t o k a z o n o s í t á s á n a k n e h é z s é g e . szabályok (pl. Tankönyvki­ adó. G i n s b e r g „ e l s ő á l l o m á s n a k " tekinti az iskola előtti é v e k n e k azt az i d ő s z a k á t . Mádi u. Óvodában. HORNYÁKNÉTARNAI KLÁRA ( 1 9 9 7 / 9 9 ) : Betűsuli. A gyer- SZABÓ ILDIKÓ: Tömeges buktatás helyett. KOCSIS LÁSZI. Alex Typo Kiadó. D R . Speciális diszlexia továbbképzés záródolgozata.és s z ö v e g e m l é k e z e t .

A (fejlődési) diszkalkulia okait szintén M á r k u s Attila n y o m á n összegezzük ( M á r k u s .6 % .s p a c i á l i s t e v é k e n y s é g . lehetnek. Sajnos l e g t ö b b s z ö r csak az iskolában derül ki. a s z á m f o g a l m a k kialakulatlanok. Palotás G á b o r szerint a diszkalkuliásoknál feltehetően fennáll az érzékelés-észlelés folyama­ tának sérülése. alkotása. figyelem. Ö r ö k l ö t t á l l a p o t o k : a) speciális számolási képesség-diszfunkció. fejlesztő p e d a g ó g u s o k . f) e m o c i o n á l i s . B e t e g s é g : a) i d e g r e n d s z e r i (pl. R é s z k é p e s s é g . az írás rendszereivel. b) fejlődési j o b b agyfélteke s z i n d r ó m a .k u l t u r á l i s hátterű o r s z á g o k b a n történtek. K e d v e z ő t l e n pszichológiai tényezők. m í g a kö­ v e t k e z ő b e n m á r n e m . A diszkalkulia kutatási eredményeinek legfontosabb megállapításait M á r k u s Attila a kö­ v e t k e z ő k é p p e n foglalja össze ( M á r k u s . elté­ rő g a z d a s á g i .m ű v e l t s é g i . de n e m tudja a szorzótáblát). 5. Agyi k á r o s o d á s (pl. a fogalmakkal végzett gondolkodási művelet.s z o c i á l i s . K ü l ö n b ö z ő stratégiák léteznek a számolási k é p e s s é g k i a l a k u l á s a k o r és k é s ő b b .m o t o r o s integráció. 2.). pszi­ c h o l ó g u s o k ) a számolási zavarra utaló tüneteket. illetve a fenálló diszkalkulia diagnosztizálására szolgá­ ló vizsgálatok h á r o m fő részre b o n t h a t ó k : orvosi. a térbeli és síkbeli viszonyok érzékelése.z a v a r . a m e l y e k h e z diszkalkulia társulhat: a) fejlődési G e r s t m a n n . 2. A fentieket végiggondolva potenciálisan diszkalkulia-veszélyeztetetmek tekinthető a b e s z é d g y e n g e .k i m u t a t h a t ó agyi m ű k ö d é s z a v a r . t o v á b b r a is az ujján s z á m o l .viszgálat célja. A diszkalkulia-veszélyeztetettség. a sor.l e h e t ő s é g szerint g y e r m e k n e u r o l ó g i a i . de relatív önállósággal is rendelkeznek. M i n d a négy agyi lebeny k ö z r e m ű k ö d i k a s z á m o l á s folyamatában. A (fejlődési) diszkalkulia gyakoriságára irányuló vizsgálatok k ü l ö n b ö z ő fejlettségű. m e ­ mória. n e u r o p s z i c h o l ó g i a i . Az iskolában a g y e r m e k e k algoritmusokat. érti az osztási m ű v e l e t e k e t .és szabályalkotás. fejlődési rendellenesség). fejlődik. s G i n s b e r g szerint a „ h a r m a d i k á l l o m á s " e n n e k a formális kódnak a megjelenése. ha n e m m e r e v hierarchia alapján m a g y a r á z z u k egy-egy k é p e s s é g megjelenését és/vagy hiányosságait.s z i n d r ó m a . a fel­ adatok megoldásában. A s z á m o l á s i k é p e s s é g e l k ü l ö n ü l t e n szerveződött rendszer.g a z d a s á g i háttér. A s z á m o l á s i k é p e s s é g k i a l a k u l á s á h o z szükséges ö s s z e t e v ő k közül a legfontosabbak: k o n s t r u k t i v i t á s . A terá­ pia m e g t e r v e z é s e és a p r o g n ó z i s szempontjából a vizsgálati e r e d m é n y e k m e g h a t á r o z ó a k . epilepszia). nevelési t a n á c s a d ó ­ ban és tanulási k é p e s s é g e k e t vizsgáló bizottságokban d o l g o z ó g y ó g y p e d a g ó g u s o k .l o g i k a i g o n d o l k o d á s . h o g y minél fiatalabb életkorban ismerjék fel a s z a k e m b e r e k ( ó v o d a i és általános iskolai p e d a g ó g u s o k . tartalmi azonosítása. 3. E n n e k e l l e n é r e a g y a k o r i s á g i a d a t o k h a s o n l ó a k : 5 . e) hiperaktivitás figyelemzavarral. c) m á s tanulási zavar. m a t e m a t i k a i alapelveket. u g y a n a k k o r s z á m o s kap­ csolata van a beszéd. és esetleg a beszédértés és gon­ dolkodás g y e n g e s é g e miatt az egyszerű szöveges feladatok m e g o l d á s a is lehetetlen. m i n d a bal oldali agyfélteke ép működésére. a fogalmak kialakulása. 6. s z e n z o r o s . 183 tüneteket. S z ü k s é g e s tehát. hogy sérült a m e n n y i s é g i relációk felis­ merése. 2 0 0 0 ) : 1. 7.m e k e l ő tud hívni a d a t o k a t a fejében rendezett f o r m á b a n lévő t é n y a n y a g o k b ó l . a többi n e m v a g y n e m a z o n o s m é r t é k b e n . k ü l ö n b ö z ő m ó d s z e r e k k e l és t ö b b n y i r e c s a k városi i s k o l á k b a n . számosság-. 6. és kellő i d ő b e n indíthassák el az egyén­ re szabott. A számolási i s m e r e t e k h i e r a r c h i k u s a n e g y m á s r a épülnek. írott j e l e k e t tanul­ nak. 1. Kitüntetett j e l e n t ő s é g g e l bír a parietális lebeny. 4. mennyiségfelfogás. pszichológiai és pedagógiai vizsgálatra. 2000). G y e r m e k k o r i fejlődészavarok. az emlékezet. R o s s z s z o c i á l i s . a m e l y e k a k k o r o l d h a t ó k föl. 4. az a z o n o s szinthez tartozó képességek egyike tökéletesedik. E z e k olyan e l l e n t m o n d á s o k . a megkésett/akadályozott beszédfejlődésű. 182 Orvosi vizsgálat Az orvosi . v i z u o m o t o r o s .r a tehetők. 5. f o g a l m i . A (fejlődé­ si) d i s z k a l k u l i á s g y e r m e k erre a váltásra n e m m i n d i g k é p e s . Ez a m ó d s z e r is lehet haté­ k o n y és p o n t o s . a figyelem. az olvasás. célirányos terápiát. 7. g) m a g a t a r t á s z a v a r o k . Előfordulhat. becslés stb. E z e n a szinten sok k ü l ö n b ö z ő számolási k é p e s s é g j e l e n i k m e g . m e g k e r ü l v e a m e m ó r i á t m e g t e r h e l ő fejbeni m ű v e l e t v é g z é s t . kóros elváltozásokat. h a n e m az egyéni fej­ lődés menetét vesszük figyelembe. elváltozás nélkül. amelyekkel a (fejlődési) diszkal­ kuliás g y e r m e k n e k p r o b l é m á j a lehet. hogy a g y e r m e k egy algoritmust ért egy b i z o n y o s szituációban. l o g o p é d u s o k . verbális feldolgozás. a számjegyek felismerése és írása hi­ bás.p s z i c h é s zavarok. de csak alacsony s z á m k ö r b e n . b) általános szervezeti m e g b e t e g e d é s (pl. nagy n e h é z s é g b e ü t k ö z i k az a l a p m ű v e l e t e k végzése. A s z á m o l á s i k é p e s s é g h e z szükség van m i n d a j o b b . Az a l a p f o g a l m a k r a felépített további számolási i s m e r e t e k és a l k a l m a z á s u k i n k á b b a bal oldal feladata. hogy feltárja az esetleges neurológiai eltéréseket. 3. b) k r o m o s z ó m a r e n d e l l e n e s s é g e k h e z társuló diszkalkulia. a diszfáziás és a diszlexia-veszélyeztetett g y e r m e k . térbeli tájékozódás. m a g a s a b b fejlődési fokra ugrik anélkül. a n y a g c s e r e z a v a r ) . a m e l y n e k következtében sérül a g o n d o l k o d á s : a s z i m b ó l u m o k felismerése. h o g y az azt m e g e l ő z ő n á t m e n t v o l n a (pl. A számolási készség kialakulásakor v a l ó s z í n ű l e g a j o b b féltekének van n a g y o b b szerepe (pl. d) figyelemzavar. sérülés.

szabadrajz készítése). E z t m e g ­ előzi az általános és a speciális anamnézis felvétele. f á r a d é k o n y s á g a . vagy m e l y e k e t h a g y h a t u n k el. A vizsgálat k ö z b e n sokszor nekünk kell kitalálnunk. a beszédhibák megfigyelésére is. azt a ayermek adott tudásszintje h a t á r o z z a m e g . sok tévesztési lehető­ séggel. N e m a k o n k r é t feladatokat írjuk le. A terápiában fontos t é n y e z ő lesz a fáradékonyság. m á s o k n a g y o n g y e n g é k lehet­ nek. a k o n c e n t r á c i ó szintje. k o r o n g g a l végzi vagy az ujjain. M a g a a vizsgálat tartalmában a l k a l m a z k o d i k a g y e r m e k életkorához. hogy milyen számolási technikával számol .h á t t é r állandóság. Esetleg ki­ alakult v a l a m i l y e n számolási technika.Harris-íéle laterális d o m i n a n c i a v i z s g á l a t . A tárgyakkal. van egyáltalán. Kipróbáljuk a taníthatóságot. osztályfokához. A t a p a s z t a l a t o k azt mutatják. Iskolás g y e r m e k e s e t é b e n fontos m e g t u d n u n k . fa. hogy a gyermek a m a t e m a t i k a nyelvét érti-e. Sok esetben csak a terápia m e g k e z d é s e után kerülhet sor a k ö v e t k e z ő kiegészítő. hogy a diktált (és lejegyzett) m ű v e l e t je­ lent-e s z á m á r a m ű v e l e t v é g z é s i irányt. hogy mely feladatokra térünk ki részletesebben. Te­ hát. . L é n y e g e s i n f o r m á c i ó k a t nyújt a Frostig. s z o r o n g á s a . Felmérjük a m a t e m a t i k a i fogalmak. e m l é k e z e t e é s feladattartása. a nyelvi szerkezet. hogy egy-egy részterület f e l m é r é s e k o r végigkövet egy le­ hetséges absztrahálási útvonalat. Alapvető.a kifejezőkész­ ség. modellekkel. lassú. a figyelem.és a Bender-lsszt: a v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á ­ ció. tudja-e a g y e r m e k utánozni. e l e m e i t szempontsorba foglaltuk. a térbeli helyzetek és összefüggések terén m u t a t k o z ó hiá­ n y o s s á g o k tárulnak fel. s az instrukciók „ d e k ó d o l á s a k o r " is lehetséges. de arra is.és nyelv­ fejlődési h á t r á n y o k hatását. de esz­ közigényes (pl. A s z ö v e g m e g é r t é s . . s megfigyeljük. Vizsgálat közben figyeljük s jegyezzük. irányadó vizsgálatok elvégzésére: . a g y e r m e k s z o r o n g á s á n a k oldása. E z e k célja. il­ letve m a t e m a t i k a i t u d á s á n a k elvárható (feltételezhető) szintjéhez. A terápia s z e m p o n t j á b ó l a s z u b t e s z t e k e r e d m é n y e i a differenciált egyéni foglalkoztatás é r d e k é b e n fontosak.e m á r néhol a m ű v e l e t v é g z é s . h o ­ gyan g o n d o l k o d i k . il­ letve a g y e r m e k e t legjobban i s m e r ő személytől kérjük. a m e l y e k j e l l e m z ő e k a diszkalkulia v e s z é l y é n e k fennállására. illetve a u t o m a t i z á l ó d o t t .PPL (nyelvi fejlettséget vizsgáló teszt). (A részletes vizsgálat m e g t a l á l h a t ó az 1999 d e c e m b e r é b e n megjelent Logopé­ diai vizsgálatok kézikönyve című kötetben. tehát a m a t e m a t i k a i jelek. 184 185 . Hiszen ezt e l m e s é l n i e n a g y o n nehéz. h o g y feltérképezzék a g y e r m e k intelligenciastruktúráját és a k ü l ö n b ö z ő rész­ képességek állapotát. K ü l ö n s z e m p o n t s o r készült az ó v o d á s k o r ú ( n a g y c s o p o r t o s ) és az iskoláskorú (1-^1 osz­ tályos) g y e r m e k e k részére. a m e l y h e z az a d a t o k a t az anyától. s használja-e.) A vizsgálat eredményét m i n d v é g i g befolyásolhatja a g y e r m e k g y e n g e figyelme (esetleg f i g y e l e m z a v a r t á r s u l ó h i p e r a k t i v i t á s s a l ) .). a diszkalkulia gyanúját felkeltő tekre v o n a t k o z ó k é r d é s e k e t is.a szöveges fe­ ladat végzésekor. S z ü k s é g e s e l v é g e z n i a Snijders Oomen n o n v e r b á l i s intelligenciatesztet. Ezt próbáljuk a g y e r m e k k e l is éreztetni. . bizonytalan. -diszlexiavizsgálat. így n y e r h e t ü n k h a s z n o s információkat arról. a számfogalmak „ á l l a p o t á t " . l é n y e g k i e m e l é s megfigyelése . a S O N szubtesztek szórt intelligencia­ struktúrát m u t a t n a k : e g y e s részképességek k i e m e l k e d ő e k . az összefüggések fel­ i s m e r é s é b e n . A speciális a n a m n é z i s legfonto­ sabb nyeire. Pedagógiai vizsgálat A szorongást o l d ó beszélgetéskor lehetőségünk nyílik . h a n e m a vizsgálat részterületeihez k a p c s o l ó d ó tipi­ kus hibákat. illetve a s z á m o ­ lási zavarra. g o n d o l k o d á s b e l i és m o t o r i k u s lassúsága. az ö n b i z a l o m hiánya. a számolási problémák előzmé­ körülményekre. az a l a k . család. tüne­ A p e d a g ó g i a i vizsgálat j e l e n esetben a számolási képességek vizsgálatát jelenti. Esetleg jó technikájú. de rossz m ó d s z e r ű . Az á l t a l á n o s a n a m n é z i s r e n e m térünk ki részletesen. mi j á t s z ó d h a t le a g y e r m e k b e n .D P T (diszlexia prognosztikai teszt). hogy a számolási za­ var egy általános fejlődésbeli e l m a r a d á s tünete. vagy pedig egy/több részképesség gyen­ geségével állunk s z e m b e n . légkör m e g t e ­ remtése.rajzvizsgálat ( e m b e r . . s z i m b ó l u m o k m e g é r t é s e milyen szintű. cselekedtetésben végzett vizsgálati részekre a k k o r és ott kerül sor. h o g y bár a d i s z k a l k u l i á s g y e r m e k e k t ö b b s é g é n e k i n t e l l i g e n c i a k v ó c i e n s e a n o r m á l ö v e z e t b e tartozik. hogy mekkora segítséggel tudja használni a m e g l é v ő isme­ reteit.szűk keretek között . T e r m é s z e t e s e n nem kell m i n d e n fokozatát a g y e r m e k k e l bejárnunk. . a szókincs. ha a g y e r m e k a m a g a s a b b szintű absztrakcióra egyáltalán n e m képes.ha ez. Ez utóbbi m e g á l l a p í t á s l e g i n k á b b a k o m b i n á c i ó s feladatokban.Sindelar vizsgálat. s n e m a „mit n e m tud"-ra v a g y u n k kíváncsi­ ak. vagyis m e g m u t a t u n k egy helyes m e g o l d á s i lehetőséget. valamint a tanulási kudarcok miatt esetleg kiala­ kult hárítása. u g y a n i s ez a teszt a diszkalkuliás g y e r m e k intelligenciastruktúrájáról és intelligenciaszintjéről is reális k é p e t ad. h o g y a g y e r m e k a hibásan m e g o l d o t t feladatot a fenti hiányosságok következtében vagy az i z g a l o m miatt té­ vesztette-e el inkább. -diszgráfiavizsgálal. A vizsgálat felépítése olyan. a rövid távú e m l é k e z e t terén és az analógiás g o n d o l k o d á s b a n elért teljesít­ m é n y e k r e é r v é n y e s . h o g y a n s z á m o l .dichotikus hallásvizsgálat. Ez információt adhat arra. de a te­ rápia szempontjából rendkívül fontos. A vizsgálat alatt m i n d v é g i g a „mit tud"-ra. k i k ü s z ö b ö l v e a számolási zavarral együtt g y a k o r t a j e l e n l é v ő beszéd.valamelyest . amely tartalmazza megjelenési sajátosságaira.Pszichológiai vizsgálatok É p p e n ezért a vizsgálat legelső fontos feladata a szeretetteljes környezet.

M e g é r t i . k e v e s e b b . m o n d a t s z e r k e s z t é s i n e h é z s é g e i v a n n a k .A l a p v e t ő matematikai fogalmakat megért-e.a teljesség igénye nélkül . h o g y helyes a m e g s z á m l á l á s . a társasjátékokat? ( K o n s t r u á l ó j á t é k o k b a n n e m e l é g g é fantáziadús. több. bontást cselekvés közben. matematikai jelek írása. az ujjak k ü l ö n á l l ó m o z g a t á s a ügyetlen.Tud-e színes pálcikákból két-. hogy a g y e r m e k számolási képessége fejlesztést igényel.A d i s z k a l k u l i a p e d a g ó g i a i vizsgálatát és e z e k e t a vizsgálatokat a megfelelő i s m e r e t e k k e l és gyakorlattal r e n d e l k e z ő s z a k k é p z e t t p e d a g ó g u s . az egyes műveletek. térben. n e m érti p o n t o s a n a m e s e s z ö v e g é t . .f i g y e l m é n e k terjedelme. r á k é r d e z . k é z m o z g á s a ügyetlen.kiindulásul szol­ g á l h a t n a k a c é l z o t t a b b . k e s k e n y ) ? Matematikai relációk felállítása. pl. SZEMPONTOK AZ ÓVODÁSKORÚ (NAGYCSOPORTOS) GYERMEKEK DISZK ALKULIAVESZÉLYEZTETETTSÉGÉNEK FELISMERÉSÉHEZ Az ó v ó n ő tapasztalatai . fel adattartása. tízes átlépés menete. 4.n é z e g e t . ahol az adott k é p e s s é g megfe­ lelő szintű a l k a l m a z á s á r a szükség lesz az iskolában. irányok.pl. beszédében használ-e nagyságviszo­ n y o k r a v o n a t k o z ó fogalmakat (pl. nagy.Saját testén m e n n y i s é g e k e t egyeztet-e: egy mozdulattal tud-e ujjain adott m e n n y i s é ­ Globális mennyiségfelismerés.H o g y a n érti m e g az utasításokat? . m e g n e v e z i . . a számlálás r i t m u s a egyenetlen. h o g y a terápia területei közül m e l y i k r e kell a fő h a n g s ú l y t helyezni. a szabály m e g f o g a l m a z á s a sok segítséget igényel. u g y a n a n n y i m a r a d ? A számfogalom és helyiértékfogalom biztonságos használata. .K ö z é p s ő c s o p o r t o s k o r á b a n számlálgatott-e.) Szöveges feladatok megoldása.e l m o n d j a .s z á m n é v egyeztetése hibás pl. h á z s z á m . L e h e t .kiegészítve a g y e r m e k k ö r n y e z e t é b e n élőkével . h o g y a h a l m a z szá­ m o s s á g á t az u t o l s ó n a k k i m o n d o t t s z á m n é v jelöli: öt a l m a van az asztalon. kevés. Dőlt betűvel utalunk . elvont matematikai fogalmak használata. majd h á r o m v á l t o z ó s sorozatot folytatni.A m o z g á s és a beszéd ritmusa összehangolt-e m o n d ó k a .kéri-e h o g y meséljenek neki. 1.) Biztonságos get m e g m u t a t n i ? számlálás. a m e l y e k m e g l é t e esetén fölmerül.m á s o l g a t . el tudja-e végez­ ni az ilyen t a r t a l m ú feladatokat? . a b e n n e lévő összefüggéseket. bizonytalan bal­ j o b b differenciálás.) Eligazodás fogalmak a négyzethálóban. .É r d e k l ő d i k . kicsi. nyelvtani és tartalmi h i b á k a tér­ és időfogalmak kifejezésében.e s z á m o s s á g iránt. m u n k a t e m p ó j a . a lényeget k i e m e l v e ? ( N e m köti le a hallgatott m e s e . letapsolásakor? Ritmusos számlálás. egyensúly.n a g y c s o p o r t o s k o r b a n tud-e m e g s z á m l á l n i t á r g y a k a t l e g a l á b b h a t o s s z á m k ö r b e n .) Konkrét számosság megállapítása. A v i z s g á l a t é r t é k e l é s é n e k m ó d j a a h i b a a n a l í z i s .e a színeket? 186 187 . . . terítéskor . illetve bizonytalan tájékozódás. . sorrend) megfelelő-e? Műveletek lejegyzésének sorrendje.e a m e s é t a s z ö v e g r e jól e m l é k e z v e . -A t o r n a f o g l a l k o z á s o k o n a körjátékokban.e a s z á m o k r a (pl. a helytelen számlálás miatt.azokat m e g a l k o t n i és m e g n e v e z n i ? Halmazalkotás. n e m érdeklődik a m e s e k ö n y v e k iránt. a m a t e m a t i k á v a l való „ j á t s z á s " ö r ö m e t okoz-e a gyer­ mek számára. a g y e r m e k tudja.e a sok.a m a t e m a t i k a t a n u l á s á n a k azon területeire.e s p o n t á n m ó d o n s z á m o k a t . szókincs­ ben.k o o r d i n á c i ó j a . az ujjmozgás és a beszéd k o o r d i n á c i ó j a helytelen. m o t i ­ váltsága? . k o n c e n t r á l ó k é p e s s é g e . ma­ tematikai-logikaifeladatok.A m e n n y i s é g é s a s z á m n é v egyeztetése megfelelő-e h a l m a z a l k o t á s k o r ? ( A m e n n y i ­ s é g . puzzle összerakást.Megfelelő-e a tájékozódása saját testén. . . n e m tudja tartani a szabályt. n e m szívesen mesél. . vers e l m o n d á s a k o r . évszakok nevét sorrendben. pótlást. megszámlálás. napok. megtudja-e számlálni az ujjait? (A tárgyak m e g é r i n t é s e és a beszéd ö s s z e h a n g o l á s a . önállóan leírja-e a z o k a t ? . 2.e számjegyeket. n e h e z e n a l k a l m a z z a a szabályokat j á t é k közben. .Szeret-e m e s é t hallgatni otthon és az ó v o d á b a n . megszámlálás.helytelen. . Az óvodai k ö r n y e z e t és m a t e m a t i k a i irányú foglalkozásokon milyen a g y e r m e k .passzív s z ó k i n c s e és az aktív beszéde. részekből n e h e z e n alkotja m e g az egé­ szet. a viszonyszavak hibás használata. E n n e k szempontjait összefoglaljuk.Értelmezi-e a h o z z á a d á s t .) Számsorozatok alkotása. és a szabályt m e g f o g a l m a z n i ? (Egyáltalán n e m ismeri fel a szabályt.) Számjegyek. mennyiségek összehasonlítása. 5 alma -.Felismeri-e. u g y a n a n n y i f o g a l m a k a t . a u t ó b u s z száma).Szereti-e a Iegó építést. h o g y ha a teát n a g y o b b p o h á r b a töltjük át. . illetve l o g o p é d u s is elvégezheti. 3. és tudja-e cselekvés k ö z b e n . záró­ j e l b e n kiegészítve azokkal a figyelemfelhívó jelekkel. j e l l e m z ő j e g y e i k e t is­ meri-e? (Kialakulatlan. síkban? Tudja-e a n a p s z a k o k . a g y e r m e k m é g s e m tudja.pl. elvételt. t u d a t o s megfigyeléshez. . . hibás a számlálás. . a m o z g á s o s j á t é k o k során a m o z g á s s o r o k u t á n z á s a (ügyesség. E z e k é r t e l m e z é s e után állapíthatjuk m e g . k e v e s e b b változót ismer fel. széles. lejegyzett műveletek részekre bontása. s e m m i . -A m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g fogalma kialakulóban van-e: pl. elvont irányok megtartása műveletvégzés közben.

az e g y e n l e t e s ritmust megtartva. v á l t o z a t o s t a r t a l o m m a l . hogy az adott s z á m o t azonnal egyeztetjük a k o r o n g k é p é v e l . ha a g y e r m e k c s a k a m a t e m a t i k a i k é p e s s é g e k t e r é n m u t a t e l m a r a ­ dást. k o ­ rongképpel. „ K a t o n á s a n " . kiegészítve azzal.a m o z g á s és beszéd r i t m u s a összehangolt-e m o z g á s s a l kapcsolt v e r s m o n d á s k o r . m e g n e v e z i .számfogalmak: . t á r g y a k k a l (ujjakon) be­ mutatva. A diszkalkulia-prevenciós meg: foglalkozások az alábbi képességek fejlesztését célozzák dig á l l a n d ó . . OSZTÁLYOS GYERMEKEK ESETÉBEN . irányok.tájékozódás saját testen.g r a f o m o t ó r i u m (egyszerű mértani ábrák. í g y a l a p o z z u k m e g a m ű v e l e t v é g z é s h e z szintén fontos m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g és globális mennyiségfelfogás kialakulását. g y ó g y p e d a g ó g u s s a l .T e s t n e v e l é s órán a mozgássorok utánzása (ügyesség. . sorrend) megfelelő-e. (Ezek a m ű v e l e t v é g z é s m e g a l a p o z á s á h o z is s z ü k s é g e s e k . . . 189 egyeztetése. é v s z a k o k nevét s o r r e n d b e n . majd k é p e k segítségével oldjuk meg. a m o z g á s és beszéd ö s s z e h a n g o l á s á v a l kell t u d n i a számlálni a g y e r m e k n e k a megfelelő s z á m k ö r b e n . g o n d o l k o d á s . napok. fejlesztő p e d a g ó g u s .m e n n y i s é g i relációk alkotása. . eljutva az a u t o m a t i z á l ó d á s i g .szeret-e m e s é t hallgatni otthon. Célszerűnek tartjuk.halmazalkotás. feladatlap-gyűjtemények J á t é k o k . s z á m n é v v e l . figyelem. . a m e l y e k r e a terápia során k ü l ö n ö s g o n d o t kell fordítani.mennyiségállandóság. A szöveges feladatokat is először k o n k r é t cselekvéssel.számemlékezet. rajzolása. hogy . g y ó g y p e d a g ó g u s .időbeli tájékozódása megfelelő-e. M i n d e z t az ujjak nyitogatásával-csukogatásával e g y b e k ö t v e is tudnia kell. s z á m j e g y e k kirakása. A ta­ p a s z t a l a t o k azt mutatják. A készségfejlesztés g y ó g y p e d a g ó g i a i . oda-vissza. . e m l é k e z e t . . Külön figyelmet igényel a számlálás ritmusossága. logopédiai m ó d s z e r e k k e l és e s z k ö z ö k k e l történik.e a színárnyalatokat. síkban. s t ö r e k e d h e t ü n k az e g y r e m a g a s a b b a b s z t r a k c i ó s szint elérésére. E g y a r á n t j a v a s o l t a speciális m e g s e g í t é s . tanácsoljuk a szülőnek. a b e l s ő v é válás folya­ matát (interiorizáció). h o g y az első osztályban tanító p e d a g ó g u s t a n í t v á n y a i n a k m e g i s m e r é ­ se során . . h o g y s z ü k s é g van-e d i s z k a l k u l i a . térben. .é r z é k e l é s . v a l a m i n t az ujj képpel. a m e l y a számolási k é p e s ­ s é g e k l a s s ú b b fejlődésére utal. .t i s z t á b a n van-e az irányokkal m a t e m a t i k a i m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n .h a s o n l ó a n az olvasászavar megelőzéséhez (diszlexia-prevenció) az óvodásokkal végzett diszkalkulia-megelőzés a n y a g a is meghaladhatja b i z o n y o s területeken azt az i s m e r e t a n y a ­ got. a soralkotás m e g t a n u l á s a és g y a k o r l á s a .ritmusos számlálás. el tudja-e m o n d a n i jellemzőiket. m e g f o g a l m a z v a a számolási m ű v e l e t e k e t . és a k k o r is. számjeggyel.szövegértés.m e n n y i s é g e k egyeztetése.A m e n n y i b e n sok o l y a n j e l z é s gyűlik össze a megfigyelésekből. fejlesztő p e d a g ó g u s s a l . .h a l m a z o k összehasonlítása.mennyiség-számnév-számjegy . fejlődés része.olvas-e m e s é k e t ö n á l l ó a n . . A s z á m f o g a l m a k kialakítását m e g e l ő z i .felhasználva a szülőkkel folytatott beszélgetések tapasztalatait is .megfelelő-e a tájékozódása saját testén. . . Itt b ő v ü l n e k a kérdések a m a g a s a b b életkor (érési folyamat) k ö v e t k e z t é b e n . . A számolási zavar m e g e l ő z é s e é r d e k é b e n az ó v ó n ő k is sokat t e h e t n e k . h ó n a p o k . térben. sík­ beli irányok tisztázása. A s z á m f o g a l m a k m e g s z i l á r d u l á s á n a k útja: a m e n n y i s é g e g y e z t e t é s e m e n n y i s é g g e l . SZEMPONTOK A D1SZKALKULIA JELEINEK FELISMERÉSÉHEZ ISKOLÁSKORÚ 1-4. de n o r m á l ö v e z e t b e tartozó lassabb érés.m a t e m a t i k a i relációs szókincs. . b e s z é d ( k o m p l e x készségfej­ lesztés).tud-e az ó r a szerint időt m e g h a t á r o z n i (tanév végén). iskolában. A műveletekkel való i s m e r k e d é s k o r a g y e r m e k cselekvéssel. a m e l y e t ujjtornával ( z o n g o r á z ó m o z g á s . h o g y kérjen r é s z l e t e s e b b ( k o m p ­ lex) v i z s g á l a t o t g y e r m e k e s z á m á r a a nevelési t a n á c s a d ó b a n . az ujjak e g y m á s h o z érinté­ se. amit az ó v o d a i n a g y c s o p o r t b a n várnak el a g y e r m e k t ő l . észlelés. felépítése. külön m o z g a t á s a ) és általában a finommotorika és a ritmusérzék fejlesztésével fokoz­ hatunk.m a t e m a t i k a i m ű v e l e t e k é r t e l m e z é s e cselekvésben. . írása). l o g o p é d i a i a m b u l a n c i á n .felismeri-e. . síkban.m e g e l ő z ő terápiára. e g y ü t t m ű k ö d v e a t e r á p i á b a n g y a k o r l o t t l o g o p é d u s s a l . . Az a l á b b i a k b a n n é h á n y fontos s z e m p o n t o t e m e l ü n k ki. megszámlálás. időben. ) A számfogalmak kialakításakor az ó v o d a i m ó d s z e r t a n szerinti s z o k á s o s utat követjük.m i n d e n gyer­ mekre v o n a t k o z ó a n k e r e s s e n válaszokat az itt m e g f o g a l m a z o t t k é r d é s e k r e . . A vizsgálatok e r e d m é n y é t ő l függően tudja eldönteni a l o g o p é d u s . illetve azzal p á r h u z a m o s a n h a l a d a térbeli. szóban m e g f o g a l m a z v a végzi el a m ű v e l e t e k e t . egyensúly. E h h e z b ő s é g e s anyagot k í n á l n a k a f o r g a l o m b a n lévő g y a k o r l ó ­ k ö n y v e k é s -füzetek.tudja-e a n a p s z a k o k . hogy az ó v o d a i foglalkozásokba jól b e é p í t h e t ő a célzott j á t é k o s m a t e m a t i k a i képességfejlesztés. Ez u t ó b b i h o z p e d i g s z ü k s é g e s az uj­ jak m o z g é k o n y s á g a . . M e g kell j e g y e z n ü n k .b i z t o n s á g o s globális mennyiségfelismerés. s z á m ­ láláskor. a m e l y min188 Az alábbi s z e m p o n t o k egy része már szerepelt az ó v o d á s k o r ú g y e r m e k e k k e l k a p c s o l a t b a n leírtak során. ha ez az e l m a r a d á s egy általános. . .

S z ü k s é g e s volt-e ó v o d á s k o r b a n a g y e r m e k számára bármely okból kifolyólag egyéni. k o n c e n t r á l ó k é p e s s é g . .. A h h o z .u g y a n a n n y i fogalmá­ nak helytelen használata. 6 9 helyett: 72. 7 1 . 6 9 . h o g y a többi tan­ tárgyból ö n m a g á h o z mérten j ó k az e r e d m é n y e i . .M i l y e n . hogy a 7 több.az a l a p m ű v e l e t e k e t cselekvésben értelmezte-e. 206. . m e g tudja m o n d a n i . h o g y csak m á s o d i k osztályban válik nyilvánvalóvá. mozgásterápia. Globális mennyiségfelismerés saját testen.a globális m e n n y i s é g f e l i s m e r é s hiányzik. . iskolai olvasmány tartalmát a lényeget k i e m e l v e . .a m e n n y i s é g i relációk helytelen é r t e l m e z é s e .l o g i k a i g o n d o l k o d á s (szabályok felismerése). mint a 4. 7 1 . hibátlan. tízesével (ha szükséges tárgyakkal. Hibázási lehetőségek: . 191 . esetleg átértékelnie az e l ő z ő s z e m p o n t o k r a m e g f o g a l m a z o t t válaszait.pl. . .e a g y e r m e k s z á m á r a az iskolai t a n u l m á n y o k k a l p á r h u z a m b a n v a l a m i l y e n kiegészítő fejlesztés (pl. . az ujjakon vagy k o r o n g k é p e n mutatott m e n n y i s é g e t n e m tudja azonnal m e g n e v e z n i ) . ^•Mennyiségi relációk alkotása.A tanulásban mennyire önálló? .iskolába kerüléskor . vagy csak kialakulóban van (pl. ) . .az iskolai t a n u l m á n y o k kezdetén m e n n y i r e (volt) a u t o m a t i z á l t a számlálása n ö v e k v ő és csökkenő sorrendben. . miért van a < jel két s z á m között). Hibázási l e h e t ő s é g e k : .a b e s z é d m e g é r t é s és nyelvi felfogás (nyelvi p e r c e p c i ó ) . puzzle összerakást.a beszéd. 207. . 7 2 . 300.a motiváció. 7 1 .és nyelvi fejlettség.s z á m o k k i h a g y á s a (pl. de írásban hibásan jelöli: 7 < 4 ) . m o d e l l e k k e l is).felismerte-e a számjegyeket. célzottan m e g kell figyelnie a k ö v e t k e z ő k e t : .a számolási technika belsővé válását (interiorizálódását). 2.a műveletvégzés biztonságát? .a k a d o z ó r i t m u s ú .M i b e n lát p r o b l é m á t a g y e r m e k k e l k a p c s o l a t b a n ? . az alábbi s z e m p o n t o k szerint: . a k k o r m é g i s e g y e n k é n t m e g s z á m l á l j a ) .a s z á m f o g a l m a k állapota. főképpen a m a t e m a t i k á r a v o n a t k o ­ zólag. pszichoterápia. általános fejlesztés)? S z ü k s é g e s . annak milyen e r e d m é n y e volt? 190 H o g y a n reagál a g y e r m e k a kudarcokra? Van-e egyáltalán sikerélménye a m a t e m a t i k á b a n ? S z i n t é n fontos a g y e r m e k e g y é b vizsgálati e r e d m é n y e i n e k á t t e k i n t é s e . A számfogalmak állapota 1. de lassú számlálás. . illet­ ve k i s c s o p o r t o s fejlesztés (pl.megérti-e. .a m o z g á s . . 7 0 . p e d a g ó g i a i ) vizsgálat. .K o n k r é t a n a m a t e m a t i k a t a n u l á s terén hol tapasztalja a n e h é z s é g e k e t ? . kártyajátékokat.a passzív és aktív szókincs.k ü l ö n biz­ tonsággal felismeri a h á r o m és a kettő ujjképét és k o r o n g k é p é t .a s z á m f o g a l m a k elvonttá válásának ( a b s z t r a h á l ó d á s á n a k ) folyamatát. logopédiai fejlesztés. . korrepetálás)? Előfordul. .szabálytévesztés (pl. .A m a t e m a t i k á t tanító p e d a g ó g u s h o g y a n látja a g y e r m e k n é l . Ilyenkor a p e d a g ó g u s n a k újra át kell gon­ dolnia. . 2 0 8 .k e v e s e b b .el tudja-e mondani a mese. 400) . -a relációs jel helytelen a l k a l m a z á s a a síkbeli tájékozódás zavara miatt (pl. 7 1 . 7 0 . g y a k r a n i s m é t l ő d ő hibákat. irányított folyamatos ottho­ ni g y a k o r l á s b a n . h o g y a p e d a g ó g u s tisztában legyen az adott g y e r m e k m a t e m a t i k a i képességei­ nek fejlettségi szintjével. s k o n k r é t a n e l e m e z n i a g y e r m e k általános tanulási teljesítményét. . . . 7 2 .szereti-e a társasjátékokat. feladatok s z ö v e g é n e k megértése. Számlálás n ö v e k v ő és c s ö k k e n ő s o r r e n d b e n az osztályfoknak m e g f e l e l ő s z á m k ö r b e n egyesével. pszichológiai. . memoryt. főfogalmak m e g é r t é s e és használata. Hibázási l e h e t ő s é g e k : .M i l y e n e r e d m é n y e i v a n n a k az egyes tantárgyakból? . légó építést.a v i s z o n y f o g a l m a k . környezet és e g y é b t a n ó r á k o n fontos a k ö v e t k e z ő k ismerete: . n e m érti.a relációs jel (mint m a t e m a t i k a i s z i m b ó l u m .m a t e m a t i k a i . 70 helyett: 72. hogy a g y e r m e k egyre k e v é s b é tud megfelelni a k ö v e t e l m é n y e k n e k m a t e m a t i k á b ó l amellett. hibázási m ó d o k a t tapasztal? A m e n n y i b e n a g y e r m e k részesült r e n d s z e r e s korrepetálásban. az e s z k ö z h a s z n á l a t t ó l való elszakadást.a figyelem tartóssága. megnevezése. .a m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g fogalma kialakult volt-e? Az iskolai m a t e m a t i k a . . 7 1 . k ü l ö n .b e s z é d k o o r d i n á c i ó j a n e m megfelelő. logopédiai terápia. ) .egyenletes ritmusú.iránytévesztés (pl. és a b e s z é d é b e n használja-e az a l a p v e t ő m a t e m a t i k a i fogalmakat. modelleken. . a n n a k elvégzése _ a g y e r m e k r e v o n a t k o z ó a d a t v é d e l m i s z e m p o n t o k betartásával. de ha ö s s z e kell a d n i a a két m e n n y i s é g e t . de hibátlan számlálás. 7 2 . .az instrukciók.tartalmi a z o n o s í t á s á n a k hiánya .a s z ö v e g e s feladatok m e g o l d á s a . a t ö b b . . 209. m u n k a t e m p ó .a feladattartás.a m e n n y i b e n nem történt m e g a k o m p l e x (orvosi.a globális m e n n y i s é g f e l i s m e r é s h i á n y a m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n (pl.az a l a p m ű v e l e t e k végzése.

hogy a g y e r m e k n e k kialakulte valamilyen számolási technikája. a m i k o r hét­ ből elvesz hetet.t e c h n i k a kialakításával. a g y e r m e k n e m észleli a z o n o s n a k . n e m értelmezi. e g y egyest m o n d ) . de n e m tudja. A számemlékezet.a tízes átlépés m e n e t é t n e m értelmezi k i v o n á s k o r (pl. . Az ujjak segítségül hívása a s z á m o l á s t a n u l á s k e z d e t é n elfogadott és e r e d m é n y e s .az írásbeli m ű v e l e t v é g z é s m e n e t é t n e m ismeri (a szóbeli m ű v e l e t v é g z é s m e n e t e sze­ rint halad). . de n e m tudja m e n n y i 18+7. tudja.2 0 = 5 0 . a 132 e s e t é b e n a két e g y e s . j ó l leírja. vagy b o n t á s n á l kétféle színben j e l e n i k m e g u g y a n a z a m e n n y i s é g . . lejegyzése. 6. hogy 18-ban a 6 h á n y s z o r van m e g ) . az e r e d m é n y : 59). Hibázási lehetőségek: . hogy tizenöt l e g y e n .az a n a l ó g i á k a t m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n n e m a l k a l m a z z a (pl. A legtöbb számolási n e h é z s é g e k k e l k ü z d ő g y e r m e k p r ó b á l k o z i k v a l a m i l y e n . Számnév-számjegy egyeztetése (diktált számjegyek leírása. ujjak. h a t . mert a n y o l c h o z .akusztikus tévesztés miatt m á s szorzóra tér át (pl. több ö s s z e a d á s után k ö v e t k e z ő k i v o n á s helyett is összead).g r a f o m o t o r o s a n ügyetlen írás.a számjegyek e l h e l y e z é s e a n é g y z e t h á l ó b a n hibás. Számjegyek írásának megfigyelése. A mennyiségállandóság.a tízes átlépés m e n e t é t n e m értelmezi ö s s z e a d á s k o r (pl. h o g y 7 0 . elvégzése m e g f e l e l ő s z á m k ö r b e n . összeadás. a 3 1 + 4 2 ö s s z e a d á s a k o r n e m a l k a l m a z z a azt a m e g l é v ő tudását.h é t ) . 4-4=16).iránytévesztés m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n síkban.a m ű v e l e t lejegyzése h i á n y o s (pl. és é r t e l m e z n i s e m tudja m ű v e l e t v é g z é s n é l . e g y . h a n e m a kisebbít e n d ő h ö z adja h o z z á ) . de h a t s z á z . elnevezést. .u t á n m o n d á s k o r akusztikus tévesztések figyelhetők m e g (pl. szorzás. 315 -238 097. 72-27 esetében 7 0 . . n e m t u d j a j á t é k p é n z b ő l kirak­ ni az adott m e n n y i s é g e t ) . kivonás. h o g y tízből elvesz hatot és h á r m a t is).a szorzó. 3 helyett E ) . 7-4=3 helyett: 7-43). 2 8 + 7 stb. . hibás számjegyírás (pl. . majd a két k e z é n kinyitott ujjakat az o r r á h o z érintgetve újból m e g s z á m l á l j a .a helyiértéket m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n n e m veszi figyelembe (pl 7 8 . sok tévesz­ tési lehetőséget rejt m a g á b a n .a helyiérték-fogalom n e m alakult ki ( n e m tudja pl. Az alapműveletek és inverzeik (pótlás. m e n n y i 2 0 + 3 0 .a s z ü k s é g e s s z i m b ó l u m o k tartalmi a z o n o s í t á s a hibás (pl. Az alapműveletek végzését nagy mértékben befolyásolja az. hogy m e n n y i 2 + 3 . 7-2=5. h o g y pl. hogy ö t ö s vagy tízes s z á m k ö r b e n k é p e s ö s s z e a d á s t é s k i v o n á s t v é g e z n i a z ujjai s e g í t s é g é v e l . . osztás) értelme­ zése. Hibázási lehetőségek: . 6 helyett 9. Például a 3 + 4 ö s s z e a d á s k o r a g y e r m e k e g y i k kezén egyen­ ként kinyit h á r o m ujjat. .a diktált s z á m n e v e k hibás leírása (pl. hogy ha 3 + 4 = 7 . de e m e l l e t t m e g f i g y e l h e t ő . hogy 6 5 3 9 . . . e s z k ö z h a s z n á ­ latát (pl. tízes stb. . m i n d e g y i k e t az állához érintve.a m ű v e l e t e t kiolvasni n e m tudja. Előfordul. tudja. ) 7. bontás. . tudja. 72-27 fel­ adatot ú g y végzi el. d e m a g a s a b b számkörben m á r n e m .h é t . s z á m e g y e n e s ) .m e g t a p a d á s az e l ő z ő műveletnél (pl.a leírt s z á m j e g y e k hibás k i o l v a s á s a (pl.és b e n n f o g l a l ó t á b l a b e v é s é s e n e m történt m e g . 2 + 7 = 9 . 105 helyett 150). a m á s i k k e z é n n é g y e t ugyanígy.a m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g észlelése n e m alakult ki. a 32 e s e t é b e n a hár­ m a s számjegy h á r o m tízest j e l e n t ) .gyenge számemlékezet. h á r o m tízes. 2-4=8. ül.a m ű v e l e t e t é r t e l m e z n i n e m tudja (ez a szorzásnál és az osztásnál fordul e l ő leggyak­ rabban). H i b á z á s i lehetőségek: . hogy ez a t e c h n i k a f o k o z a t o s a n leépül. 8.4.a helyiérték é r t e l m e z é s e modellekkel sem alakult ki (pl. .a m a r a d é k e l h e l y e z é s e hibás (pl.többnyi­ re ujjszámolási . 7 2 : 3 helyett 72-3). a k k o r 3 0 + 4 0 = 7 0 ) . . de n e m tudja. .ö t s z á z h a r ­ m i n c k i l e n c n e k olvassa). Hibázási lehetőségek: . hogy 3 x 6 = 1 8 .). e g y s z á z a s h e l y e t t e g y kettest. és az milyen jellegű. . egy h á r m a s t .a szorzás és bennfoglalás kapcsolatát n e m értelmezi (pl. lassú. ha a m e g s z o k o t t k o r o n g k é p térbeli e l h e l y e z é s e m e g v á l t o z i k .a n a l ó g i á k a t n e m i s m e r fel (pl. Hibázási lehetőségek: leírt számjegyek kiolvasása). 13-6 feladatot ú g y oldja m e g .a m a r a d é k o t n e m tartja m e g . 192 193 . .a helyiérték m e g n e v e z é s e k o r a helyiérték helyett a számjegyet nevezi m e g (pl. . „ s z e r e p l ő k " felcserélése (pl. h o g y m e n n y i 8 + 7 . vagy m é g csak k i a l a k u l ó b a n van (pl. de az sokszor rossz m ó d s z e r ű . . és figyelemmel kísérje az e s z k ö z ö k t ő l való el­ szakadás folyamatát (interiorizáció). 23 helyett 32. nyolcból kettőt). 3-7=21. e r e d m é n y = 5 5 ) . . 1 -4=4. . k o r o n g o k .2 7 = 0 6 . hogy a p e d a g ó g u s ismerje m i n d e n tanítványa számolási technikáját. A helyiérték-fogalom.tükörírás. . . m a r a ­ d é k á t n e m a k i v o n a n d ó h o z . 8 + 7 e s e t é b e n h o z z á s z á m l á l ) . .m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n áttérés m á s m ű v e l e t e k r e (pl. N a g y o n fontos. 5. K é s ő b b is h a t é k o n y lehet.2 0 = 5 0 .n é g y . h a j ó technikájú és m a g a s a b b s z á m k ö r b e n is al­ k a l m a z h a t ó . Hibázási lehetőségek: . az egyes. .

vagy a valamivel növekszik. A terápia f o l y a m á n a d a r a b s z á m f o g a l m á n a k kialakítását m i n d e n oldalú m e g e r ő s í t é s s e l segítjük: az adott d a r a b s z á m o t látjuk. egészen apró lépésekre lebontva. és e r e d m é n y k é n t 36-ot v a g y a k e z é n utoljára k i n y i t o t t 6 (ujjat) m o n d j a . Matematikai logikai szabályok felismerése A m a t e m a t i k a i logikai szabályok felismerését l e g k ö n n y e b b e n a n ö v e k v ő . a m í g az a s z i m b o l i z á l ó d á s r a a l k a l m a s lesz. A speciális diszkalkulia reedukáció célja a m a t e m a t i k a t a n u l á s á h o z s z ü k s é g e s b i z t o s alapok m e g t e r e m t é s e . ö n f e g y e l e m r e . ebből elvesz e g y e t = 15.. . T e r m é s z e t e s e n n e m m i n d e n foglalkozáson szerepel e g y e n l ő súllyal m i n d e n feladatkör. m o d e l l e k k e l c s e l e k e d t e t é s k ö z b e n . A tanult m e n n y i s é g e t m i n d e n formájában folya­ matosan gyakoroljuk. m é g ­ is azt tapasztaljuk.E g y m á s i k g y a k r a n tapasztalt rossz technika.S z á m m a l . A diszkalkuliás g y e r m e k is képes lehet erre. k é s z s é g e k állandó gyakorlása.S z ö v e g e s feladatok m e g o l d á s a . . d a r a b s z á m m a l k a p c s o l a t o s f o g a l m a k kialakítása a 10-es. s így k é s ő b b az e l v o n a t k o z t a t á s r a a l k a l m a s e s z k ö z r e n d s z e r kidol­ gozása. A k ü l ö n b ö z ő m a t e m a t i k a i fogalmak és a velük végzett m a n i p u l á c i ó absztrahálási folya­ számnév-szám­ j e g y .a kérdést felidézni n e m tudja.m ű v e l e t v é g z é s i n e h é z s é g miatt a sorozat folytatása hibás. A fenti feladatok v é g i g v o n u l n a k a terápia e g é s z m e n e t é n . L e g f o n t o s a b b t e e n d ő k az absztrahálás f o l y a m a t á n a k segítése. 20-as és osztály­ foknak m e g f e l e l ő s z á m k ö r ö k b e n . k e l l ő k é p p e n begyakorolt j á r t a s s á g o k r a . tapintjuk. osztályos diszkalkuliás gyermekek terápiájánakfőbb területei a következők: mata: saját testen. h o g y a s z á m f o g a l m a k kialakultak.a feladatot elismételni nem tudja (a szöveg. helyiérték-fo­ H i b á z á s i lehetőségek: .Saját testen. h o g y a n s z á m o l t a ki pl. h o g y 8 + 8 = 1 6 .és s z a m e m l é k e z e t g y e n g e s é g e miatt). s a megfelelő k é p e s s é g e k fejlesztése j á r t a s s á g o k . 5.tárgyakkal. „ b i r t o k o l t " s z á m f o g a l m a k k a l fejben való m ű v e l e t v é g z é s s e l . akik a m ű v e l e t e k közötti öszszefüggéseket értik. majd rajzban. motiváltsági foka h a t á r o z z a m e g . s legfőképpen azon belső feltételek m e g t e r e m t é s e a g y e r m e k e k b e n . ( S z ü k s é g esetén megfelelő s z á m o l á s i t e c h n i k a ki­ építése. a 8+7-et. ha m e g k é r d e z z ü k . hogy a g y e r m e k m a t e m a t i k a i k é p e s s é g e i l é n y e g e s e n e l m a r a d n a k az osztályfoknak megfelelő szinttől. a m e l y e k tük­ rözik a g y e r m e k j e l e n l e g i tudásszintjét. globális' darabszám felismerése. 194 . .o t úgy ad­ ja ö s s z e . h o g y 28-at a „ z s e b é b e tesz". 2/0-as s z á m k ö r b e n (számlálás. valamivel c s ö k k e n nyelvi kifeje­ zések é r t e l m e z é s e hibás). a s z á m m a l leírjuk. végül c s e l e k e d t e t é s nélkül. a figyelem. és alkalmazni is tudják. . b e g y a k o r l á s a . térben. U g y a n í g y v é g e z z ü k a m ű v e l e t e k e t . térben. e b b ő l e l v e s z e g y e t U g y a n í g y lehet kiindulás a szorzás: 2-8= 16. a m e l y e k e t cselekedtetéssel é r t e l m e z ü n k .Az é r z é k e l é s . A terápia k i i n d u l ó pontjának tekintjük a vizsgálatnál kapott e r e d m é n y e k e t . m e g s z á m l á l j u k . Ha a p e d a g ó g u s a megfigyelések ö s s z e g z é s e k o r úgy látja. k é s z s é g e k kialak í t á s a j ó l b e g y a k o r o l t . s a m á r biztosan elsajátított tudásra. Visszatérő feladatként j e l e n t k e z i k a terápiás folyamat során a m á r addig elsajátított is­ meretek J á r t a s s á g o k . Ez a sajátos fejben szá­ molási t e c h n i k a főleg azoknál a gyerekeknél fordul elő.N e v e l é s i feladatok. a 2. észlelés.. és a tízes átlépés é r t e l m e z é s e s e m alakult ki. Az. g y a k o r l á s u k a m á r kialakított. d a r a b s z á m m a l k a p c s o l a t o s f o g a l m a k kialakítása az o s z t á l y f o k n a k megfe­ lelő s z á m k ö r b e n .Az a l a p m ű v e l e t e k és i n v e r z e i n e k fogalmi kialakítása. . m e l y e k n e k célja a h a r m o n i k u s s z e m é l y i s é g kialakítása. rakosgatjuk az elemeit. A cselekedtetést a d d i g v é g e z z ü k . h o g y a s z á m f o g a l m a k kialakulatlanok. relációk alkotása.a szabályt m e g f o g a l m a z n i n e m tudja (mert a növekszik. síkban . m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g . síkban. 195 . 8. a m e g l é v ő k é p e s s é g e k r e építjük fel a terápia ter­ vét.d a r a b s z á m egyeztetése. Általános. galom). kitartásra nevelés. . . . .h a s o n l ó a n az ó v o d á s k o r ú a k n á i leírtakhoz. életkori sajátosságai. E l ő f o r d u l . kérje a g y e r m e k k o m p l e x vizsgálatát .a s z ö v e g e t a m a t e m a t i k a nyelvére lefordítani n e m tudja (a szövegértés nehézségei mi­ att n e m tudja kiválasztani a megfelelő műveletet.S z á m m a l . a m e l y e k a m a ­ tematika t a n u l á s h o z n é l k ü l ö z h e t e t l e n e k . a k ö v e t k e z ő derül ki: tudja.a szabályt m e g t a r t a n i n e m tudja. készségekre. c s ö k k e n m a t e m a t i k a i fogal­ m a k a t n e m értelmezi. A vizsgálatok e r e d m é ­ nyétől függően k e z d ő d h e t m e g a diszkalkulia-terápia. s ezért a p e d a g ó g u s s z á m á r a úgy tűnik. Hibázási lehetőségek: -a szabályt felismerni n e m tudja (pl. illetve az új i s m e r e t e k b e való beépí­ tése.) . az e m l é k e z e t . azt m i n d i g a gyermek adott fejlettségi szintje. . Egyszerű és összetett szöveges jeladatok megoldása . c s ö k k e n ő és v á l t a k o z ó szabályú s z á m s o r o z a t folytatásakor figyelhetjük m e g . m ű v e l e t e k e t ) . m i n d e n esetre é r v é n y e s kezelési tervet k i d o l g o z n i n e m lehet. l^f. a s z o r o n g á s oldása.a lényeget k i e m e l n i n e m tudja. a 36-ot elkezdi számlálni az ujjain. majd absztrahálása. számjegyek írása. a fokozatosság elvét k ü l ö n ö s e n s z e m előtt tartva. U g y a n a k k o r . a cselekvésben végre­ hajtott műveletek interiorizálása. a g y e r m e k jól tud fejben (absztraháltan) számolni. .a kijelölt m ű v e l e t e t elvégezni n e m tudja. h o g y a g y e r m e k n e m h a s z n á l eszközt. a m o t i v á ­ lás.(ez összefügghet a kérdés felidézésének és/vagy a lé­ n y e g e s és lényegtelen a d a t o k e l k ü l ö n í t é s é n e k n e h é z s é g é v e l ) . i d ő b e n való tájékozódás segítése. a 10-es. ha a g y e r m e k például a 2 8 + 3 6 . a g o n d o l k o d á s és a beszéd fejleszté­ se ( k o m p l e x készségfejlesztés). . A feldolgozásra kerülő feladatterületek arányát m i n d i g az adott rövid távú fejlesztési cél ha­ tározza meg. számsort u g y a n e z e n s z á m o k ismétlé­ sével folytatja).a választ p o n t o s a n m e g f o g a l m a z n i n e m tudja. számnevét k i m o n d j u k .

Orientációs bi­ zonytalanság a Bender-tesztben is tapasztalható volt. F o n t o s . A szeretetteljes légkör m e g t e r e m ­ tésével p e d i g oldani lehet a g y e r m e k szorongását. H a s z n o s . ez a terápia első s z a k a s z á b a n kiderül. A vizsgálat célja: felmentés kérése. hogy a foglalkozásokon tanultakat a g y e r m e k hasznosítani tudja az iskolai feladatokban.2 D i s z k a l k u l i a . s emellett szükség van az iskolai foglal­ k o z á s o k k e r e t é b e n külön m a t e m a t i k a k o r r e p e t á l á s o k r a is. N a g y c s o p o r t o s kora óta M o n t e s s o r i . f o g a l o m a l k o t á s a lelassult. a p e d a g ó g i a i . F81. a u t o m a t i z á l á s á r a vonatkozik. a szám­ emlékezetnél k ü l ö n ö s e n feltűnő a rendezetlen és késleltetett felidézés. A Bizottság javaslatával a szülő egyetért.a m e n n y i b e n n e m ő m a g a végzi a speciális foglalkozásokat . s ez t ö b b n y i r e m e g v a l ó s u l . hogy m a t e m a t i k a tárgyból mentesüljön az értékelés és minősítés alól. s e g y r e na­ g y o b b b i z t o n s á g o t nyújtanak s z á m á r a a m a t e m a t i k á b a n . a m e d d i g s z ü k s é g van rá. az írásvizsgálat e r e d m é n y e i . Az iskola igazgatója.(IX.k é z preferenciája keresztezett. A S O N intelligenciatesztben az analógiás g o n d o l k o d á s . Kérjük a helyi ö n k o r m á n y z a t o t . A beszédészlelés területein e l m a r a d á ­ sai m i n t e g y 3 é v r e tehetőek.§-a értelmében á t m e n e t i l e g javasoljuk.). osztályos g y e r m e k e t az é d e s a n y a kérésére. S z á m f o g a l m a i alacsony szinten kialakulóban vannak. a melléklet) alapján a bizottság az alábbi v é l e m é n y t adta: a vizsgálataink idején 8. 9. irányított gyakorlást. de m e g ­ felelő. a pszichológiai. osztályos g y e r m e k vizsgálatáról készült v é l e m é n y e ­ ket.m ó d s z e r t a l k a l m a z ó fejlesztő p e d a g ó ­ g u s foglalkozik vele. v a l a m i n t az intenzív k o m p l e x fej­ lesztés ( a m e l y t a r t a l m a z z a a diszkalkulia-terápiát is) során kontrollvizsgálatokkal lesz fel­ állítható.: m a t e m a t i k á b a n n a g y o n g y e n g é n halad.s z i n t é z i s részfeladatokban a l a c s o n y a b b szinten teljesített. hogy a diszkalkulia r e e d u k á c i ó s foglalkozás n e m helyet­ tesíti az otthoni folyamatos. A speciális fejlesztéshez szükséges feltételek m e g t e r e m t é s e a helyi ö n k o r m á n y ­ zat feladata. de t á m a s z i g é n y e s e n v é " z i a feladatokat. A fejlesztő terápia e r e d m é n y e s s é g é n e k függvényé­ ben s z ü k s é g e s n e k tartjuk diszkalkulia irányában k o n t r o l l v i z s g á l a t i t elvégezni. g o n d o l k o d á s i m ű v e l e t e i b e . a g y e r m e k e t tanító p e d a g ó g u s . 10 éves. a m e g é r t é s b e n m é g j e l e n t ő s e b b az e l m a r a d á s . az olvasás-. fejlesztő p e d a g ó g u s ­ sal. a t a n u l á s i n e h é z s é g e k m e l l e t t d i s z k a l k u l i á t v a l ó s z í n ű s í t e t t . valamint a terápiát vég­ ző s z a k e m b e r p e d i g k é z h e z kapja a vizsgálatok alapján készült összefoglaló v é l e m é n y t . ezt az i s m e r e t é t a z o n b a n m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n alkalmazni n e m tudja. F. így tudja megtervezni az e g y é n r e szabott feladatokat. A L X I I / 9 6 .) O .g y e n g e s é ­ gek m e g e r ő s í t i k a diszkalkuliás tünetek kialakulását. F81. utasítás 9. § . A s z ü l ő b e n tudatosítani kell. T a n á c s o l j u k .-'ő általános tanulási nehezítettség m e l ­ lett. A vizsgálat alapján diszkalkulia valószínűsíth. Verbális e m l é k e z e t e a szerialitási készség g y e n g e s é g e miatt p o n t a t l a n . a k o m p l e x vizsgálat a B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s Szakértői és Rehabilitációs Bizottságnál készült. Az á t m e n e t i k e d v e z m é n y t l e h e t ő v é tevő részletes vizsgálati leletet a szülő m e g k a p j a . hogy s z ü k s é g e van az általa „ d e d ó s ­ n a k " tartott feladatokra. b e k e z d é s e é r t e l m é b e n a d i a g n o s z t i z á l t diszkalkuliás g y e r m e k á t m e n e t i l e g m e n t e s ü l h e t a m a t e m a t i k a tárgy értékelése és m i n ő s í ­ tése alól. sz. de szövegértési és helyesírási n e h é z s é ­ gei is v a n n a k . Javaslat: J a v a s o l j u k t o v á b b i intenzív k o m p l e x fejlesztését. F 8 0 . a beszéd-. hogy latens balkezesség is fennáll. S z e m . k ö z o k t a t á s i törvény 3 0 . osztályos tanuló figyelmesen. Kérjük a vizsgálati a d a t o k és e r e d m é n y e k b i z a l m a s kezelését.30. 196 197 .9 M e g k é s e t t beszédfejlődés.Ktv.További feladat a matematikai fogalmak. 9 B e s z é d é s z l e l é s i és b e s z é d m e g é r t é s i folyamat e l m a r a d á s a . szimbólum- és jelrendszer. P o n t o s d i a g n ó z i s a k o m p l e x vizsgálat elvégzése. hogy a speciális fejlesztéshez szükséges feltételeket biztosítsa. Az osztályfoknak megfelelő feladatokhoz. v a l a m i n t a térbeli v i s z o n y o k percepcióját igény­ lő f o r m a a n a l í z i s . hogy e b b e n a tárgyban az a l a c s o n y a b b osztályfoknak megfe­ lelő t a n a n y a g r é s z e k alapján bírálják el. g y ó g y p e d a g ó g u s s a l .9. M e g k é s e t t be­ szédfejlődésének k ö v e t k e z m é n y e k é n t aktív szókincse szűk terjedelmű. a szavaknál elkövetett hibák a z o n b a n utalnak a diszlexiára. k ö v e t e l m é n y e k h e z is i g a z o d n u n k kell. azok aktív h a s z n á ­ lata. T á j é k o z ó d á s a térben és a szükséges relációs szókincs h a s z n á l a t a lassú. h o g y a g y e r m e k s z á m o l á s i t e c h n i k á j á h o z e g y é n e n k é n t a l k a l m a z k o d j u n k . ha egyrészt a terápiában a l k a l m a z o t t felada­ tok gyakorlása.§. E m i a t t intenzív egyéni sztimfogalomkialakító terápiára szorul. H o g y mely m ó d s z e r e k és e s z k ö z ö k h a s z n á l a t a vezet el a s z á m f o g a l m a k k i a l a k u l á s á h o z . a m e l y e k a gyerek k é p e s s é g e i n e k megfelelnek. v a l a m i n t a 3/1998. A p e d a g ó g u s n a k . -án m e g v i z s g á l t u k XY 3. Panasz. B i z o t t s á g u n k b a n a diszkalkulia h á t t e r é n e k tisztázása céljából kiegészítő szakvizsgálatára került sor. osztályos t a n u l ó n á l . Ilyen m ó d o n k ö n n y e b b elfogadtatni a g y e r m e k k e l . a z o n b a n csak az ö s s z e a d á s m ű ­ velete k ö z b e n . b e k e z d é s e . Diagnózis: F80. év s z e p t e m b e r é b e n a G y a k o r l ó Beszédjavító Intézetben D é k á n y Judit l o g o p é d u s vizs­ gálta. 10-es s z á m k ö r b e n figyelhető m e g a fogalmi k i a l a k u l á s . A r é s z k é p e s s é g . a szeriális kö­ vetéshez s z ü k s é g e s rövid távú emlékezet. F81. Diszkalkulia vizsgálatot v é g e z t ü n k XY általános iskola 3. mert a z o k s i k e r é l m é n y t . k i e m e l t e n a diszkalkuliaterápiát. 3. Az LXII/96. b e v é s é s e történik az iskolai m a t e m a t i k a ó r á k o n . b e é p í t é s e a g y e r m e k fogalmi r e n d s z e r é b e . de általános tanulási n e h é z s é g e k e t is okoznak. A diszkalkulia vizsgálatot D é k á n y Judit l o g o p é d u s végezte. szabályrendszer A vizsgálat eredményei (1. A terápia e r e d m é n y e s s é g é t kontrollvizsgálatokkal kell értékelni. T e r m é s z e t e s e n ez a k ö z ö s e n kialakított jó számolási t e c h n i k a be­ vésésére. Saját t e s t é n a bal és j o b b i r á n y o k a t m e g k ü l ö n b ö z t e t i . osztályfőnök. M . A k ö v e t k e z ő k b e n ismertetjük egy 3.0 D i s z l e x i a m a r a d v á n y t ü n e t e . E g y i k fő feladatunk. a fejben való m ű v e l e t v é g z é s h e z .s z o r o s kapcsolatot kell tartania a diszkalkulia-terápiát folytató logopédussal. m á s r é s z t ha a z o k a lehe­ t ő s é g e k h e z m é r t e n b e é p ü l n e k az adott t a n a n y a g b a . Melléklet: a n a m n é z i s . O l v a s á s a jó t e m p ó ­ jú.3 Iskolai k é s z s é g e k kevert zavara. de feltételezhető.

mi lesz v e l ü k ? " 199 . de n e m teljesen érti. las­ sú. de azt n e m k a p t á k m e g . k i o l v a s á s a a m e n n y i s é g i relációk felállítása százas s z á m k ö r b e n megfele­ lő.és bennfoglaló-tábla bevésés alatt áll. N a g y o n k ö t e l e s s é g t u d ó volt. hogy ha pl. de n e m tudja. N e m is tudja sokszor ki sem olvasni a s z á m o k a t . S z á m e m l é k e z e t e k ö z e p e s szintű. h o g y n a g y o n sokat volt beteg. Az a l a p m ű v e l e t e k k ö z ü l a p ó t l á s t . Úgy é r e z t e m .és szövegértés fejlesztésével együtt. M i v e l szep­ t e m b e r i . 2 5 6 Ft va­ lamit. m i n d a t a n a n y a g kiválasztásakor. talán m e n n y i r e kár volt. És ez a m a i n a p i g így van. mint az. és a tanár is látja. M i n d e n év vége fe­ lé a n n y i r a felhúzza m a g á t . és á t m e n t a m á s o d i k osztály198 ba. hiszen m i n d e n h e z kell a m a t e m a ­ tika. a k k o r e g y s z e r ű e n m e g m o n d o m a m e g o l d á s t nekik. bontást. b á n á s m ó d r a van s z ü k s é g e az általános iskolában m a t e m a t i k a órán m i n d az értékeléskor. s a t a n a n y a g o t a fejlődés szerint nyújtani. hogy m i n d k é t g y e r m e k e m e t m a ­ t e m a t i k a t a n á r korrepetálta. azt é r e z t e m . Bár az o l v a s á s n a g y o n s z é p e n m e n t . aki ilyen energiával. v a l a m i n t a tanulási k u d a r c o k m i a t t kiala­ kult súlyos fokú szorongása. B o l d o g vol­ t a m . És n e k e m kettő is jutott. mert úgy é r z e m . hogy tudjanak is. M e n n y i s é g á l l a n d ó s á g a k i a l a k u l ó b a n van. a m e l y n e k o l d á s á b a n az iskola elfogadó hozzáállása sokat se­ gíthet. E h h e z hozzátartozik. és aki e n n y i t szenvedjen. De tudtam és t u d o m . május elején m i n t h a „valami d e r e n g e ­ n e " . hogy ha n e m tudják a m a t e m a t i k á t . hogy megbuktatják. K o l l é g á k t ü r e l m é t és segítségét! Budapest Az e d d i g leírtakat illusztrálandó egy a n y a leveléből idézünk (az ő b e l e e g y e z é s é v e l ) . m e r t a kettes szintet üti. K b . V a l a m e n n y i r e javult. így m a j d n e m 7 éves volt. de végül is eljutott odáig.sokkal fontosabb. és így. Kará­ c s o n y r a m á r t ö b b k ö n y v e t elolvasott. M a t e m a t i k a i . bevásárol. d e k ü l ö n ö s e n a k k o r h a m a t e m a t i k á b ó l hozta. Év v é g é n vele is ott tartottunk. 20 verset. h o g y n e m érzékeli. h o g y csak ne­ k e m van ilyen b u t a g y e r e k e m . A bennfoglalást n e m értelmezi. De a m a t e m a t i k a k í n s z e n v e d é s volt. Ezért úgy g o n d o l t a m . hogy ő m a g a oldja m e g . Ott van a kérdés. m é g e g y s z e r n e m t u d n á m végig csinálni azt.és diszgráfia-komplex terápia helyileg n e m o l d h a t ó m e g ) . Az első osztályt ú g y j á r t a végig. ö s s z e a d á s t . a m i t u d o m . E g y é b k é n t é r t e l m e s gye­ rek. hogy ugyanaz a hiba előfordult itt is. Kérjük t o v á b b r a is a T. amivel védekezett az agyam. s z o r z á s t é r t e l m e z i . a z o n b a n a súlyos szövegértési nehézségek miatt a k i v o n á s t t a r t a l m a z ó s z ö v e g e s feladat m e g o l d á s á r a cselekedtetéssel s e m v e z e t h e t ő rá. hogy ő jó tanuló lesz. és amit 2-3-szor e l m o n d t a m előtte. kivonást. A z t á n e b b e n az é v b e n eljutottam odáig. a gyerek bé­ kéje. intenzív diszkalkulia-terápiára szorul (az a n y a e l m o n d á s a alapján diszle­ xia. és n e m kell o d a a d n i 4 0 0 Ft-ot. Ő szóképesen tanult olvasni. és n a g y o n sok piros p o n t o t hozott. hiszen csak azt a d t a m m e g . bár a szorzó. és a r ö v i d e b b k ö n y v e k e t le s e m tette. Én is. h o g y halad­ j a n a k . E l s ő he­ tekben n e m is volt s e m m i p r o b l é m a . N a g y o n b o l d o g v o l t a m és t e r m é s z e t e s n e k tartottam. amit az első g y e r e k e m m e l c s i n á l t a m . Kérjük az iskolában m a t e m a t i k a órán a speciális foglalkozásokban tett. hogy kettest kapott. foglalkoztatta az írás-olvasás. a l k a l m a z z a . én e l o l v a s o m az anyagot. bizonytalan. A boltba e l m e g y . T a l á n átcsapott az e l k e s e r e d é s e m egy­ fajta k ö z ö m b ö s s é g b e . M á r másfél évesen m a j d n e m tisztán beszélt. aki­ nek két g y e r m e k e k ü s z k ö d ö t t a m a t e m a t i k a tanulásával. Azt l á t o m rajta viszont. de n a g y o n elfárad a t a n u l á s b a n . tanulási és tudási vággyal d o l g o z o t t volna. K i s e b b i k l á n y o m a t iskolakezdés előtt egy évvel beírattam z e n e i s k o l á b a . h o g y a t a n á r azt mondja. ő m á r tudta. 100. ezt az ismeretét m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n n e m a l k a l m a z z a . R e n d s z e r e s . N a ­ gyon szeretett rajzolni. E l s ő osztály végén ott tar­ t o t t u n k .S z á m o k írása. így n e m buktathatja m e g . de április végén. a m í g el n e m olvasta. h o g y m o s t ö t ö d i k osztályos. bár n e m értette. hogy ez n e m m e g o l d á s . hogy m e g b u k i k . F e n t i e k alapján feltétlenül egyéni megítélésre. így n e m tudnak továbbtanulni. mint általában n a g y o n sokan. A helyi érték m e g n e v e z é s e lassú. K i v o n á s k o r iránytévesztések figyelhetők m e g . E z e n a téren is intenzív. v e s z e k e d v e . osztályos tanuló. Ez így m e n t e g é s z e n addig. De látom. h o g y mit olvas. E z e n t u d o k segíteni. Teljesítmé­ nyét n a g y m é r t é k b e n rontja m o t o r i k u s lassúsága. 1000 között. A szorzó. sok tévesztési lehetőséget rejt m a g á b a n . M o s t l á t o m .l o g i k a i g o n d o l k o d á s a lassú. l á n y o m 5. De sajnos pár hét után rá kellett j ö n n ö m . ö n m a g á h o z m é r t fejlődés szerint értékelni. és akkor érti. A kezén ad össze m é g 10 alatt is. m i n t először. a k k o r elég 3 0 0 Ft. Azért m i n d e n t n a g y o n szépen megtanult. Eleinte n e m t u d t a m elfogadni és sírtam. hogy m é g egy ilyen gyere­ ke n e m volt. n e m s z é p dolog. tanu­ lási stratégia k i d o l g o z á s a a beszéd. és a n n y i r a felhúzta magát. szépen olvasott. Sajnos a m a t e m a t i k a n e m ilyen szerencsés tantárgy. E g y s z e r ű s z ö v e g e s feladatot elismétel.ami egy fél családban lehet . otthoni h a r m ó n i á j a . „ É .és bennfoglaló-tábla kapcsolatát művelet­ végzés k ö z b e n felismeri. hogy m e g k a p t a a kettest. n e h é z k e s e b b absztrahálás miatt azok végzése e s z k ö z i g é n y e s . hogy b e í r a t o m 6 évesen az iskolába. nagy n e h e z e n átjutottak a k ö v e t k e z ő é v b e . a m i k o r e l k e z d t e az iskolát. hogy m e n n y i e n e r g i á t fek­ tet bele a t a n u l á s b a . a z o n b a n a lassabb érés. és m á r ó v o d á s korában írta a betűket. egyéni fejlesztést igényel: az ö n á l l ó tanulás m e g s e g í t é s e . h o g y mit olvas. Aztán k i a b á l t a m velük. Úgy j e l l e m e z t e a tavalyi tanára. h o g y mi a k ü l ö n b s é g 10. é n e k e t tudott. ő h a g y o m á n y o s a n tanult o l v a s n i .

): Logopé­ dia a gyakorlatban. Módszertani segéd­ anyagok. DÉKÁNY JUDIT (1999): A diszkalkulia vizsgálata. fejjel. In Illyés Sándor (szerk): Gyógypedagógiai alapisme­ retek.IRODALOM DÉKÁNY JUDIT (1987): A diszkalkulia szakirodalma. 3. Új M ú z s a K i a d ó . DÉKÁNY JUDIT (1989): Dyscalculia-prevenció . 12. Budapest. III. HORVÁTHNE SZIGLIGETI ADÉL (1999): Matematika kézzel. PORKOUÁBNÉ BALOGH KATALIN (1992): Kudarc nélkül az iskolában. 55. szívvel. 279-308. JUHÁSZ ÁGNES (1995): Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához. 133. Alex Typo Kiadó. (2000): A diszkalkuliás (számolásgyenge) gyerekek. Ford.o. Okker Kiadó. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Budapest. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. K. Akkord Kiadó.vizsgálat és terápia. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. 14-25. Kiss TIHAMÉR (1994): A gyermek matematikai gondolkodásának megalapozása és fejlesztésének metodikája.) (1996): Diszkalkuliáról pedagógusoknak. 207. Kiss TIHAMÉR (2000): Az időészlelés fejlődése az első hat életévben. 203-212.o. MESTERHÁZI ZSUZSA (szerk. . Új Pedagógiai Szemle. KRÜLL. A terápia első szakasza. Huba Judit. E. Fejlesztő Pedagógia.): Logopédiai vizsgálatok kézikönyve. ZSÁMBOKI KÁROLYNÉ. Budapest. Debrecen. Gyógypedagógiai Szemle. 45-52. Budapest. Tankönyvkiadó. Kiss TIHAMÉR (1992): A gyermek értelmi fejlesztése az első hat évben Piaget szellemében. In: Ajtony Péter (szerk. MÁRKUS ArriLa (2000): A matematikai készségek zavarai. In Juhász Ágnes (szerk. DÉKÁNY JUDIT. 94. FEJEZET MUNKAMEGOSZTÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÓVODÁBAN ÉS AZ ISKOLÁBAN . 117-138. 135. 319. 129-139. 3.

AZ ISKOLAI MENTÁLHIGIÉNÉ FEJLŐDÉSE A m e n t á l h i g i é n é szó lelki e g é s z s é g v é d e l m e t jelent. A lelki e g é s z s é g v é d e l e m első m e g k ö z e l í t é s b e n az orvoslással volt kapcsolatos. ahol a g y e r m e k e k . S m á r i s eljutottunk a m i n d e n n a p o k b a n az iskola szerepéről való vitáig. Mindemellett a mai kor másik nagy kihívása a változó m u n k a h e l y i és képzettségi köve­ t e l m é n y e k n e k való megfelelés. d r o g k o o r d i n á t o r stb. mely a p e r m a n e n s képzés és ö n k é p z é s fontosságára hívja fel a ü g y e i m e t . a pedagógusok készségeinek fejlesztése. A hangsúly így a betegség m e g e l ő z é s é ­ ről az e g é sz sé g m e g ő r z é s é r e tevődött át. iskola nevelési és oktatási feladatainak kutatása kötötte le a t é m á v a l foglal­ kozó s z a k e m b e r e k figyelmét. Az elmúlt é v e k b e n kialakult fejlesztő p e d a g ó g u s .és így a c s a l á d o k döntő t ö b b s é g e h o z z á f é r h e t ő az egészségfejlesztés s z á m á r a . Ezzel az igénnyel a z o n b a n csak lassan tud megbir­ kózni a felsőoktatás. így a terepen megjelent egy igen erőteljes t e n d e n c i a a k ü l ö n b ö z ő spe­ ciális s z a k e m b e r e k és i n t é z m é n y e k hálózatának kialakítására. M. Az i n t é z m é n y m e n t á l h i g i é n é s kapacitása az ott alkalmazott p r e v e n c i ó s m ó d s z e r e k faj­ táitól és azok m i n ő s é g é t ő l függ. A prevenció (megelőzés) elvét felváltja az e g é s z s é g p r o m ó c i ó (egészségfejlesztés) fogalma. és iskolapszichológus. s z a k m á k és funkciók tudják csak kielégíteni a társadalomból j e l e n t k e z ő ellátási igényeket. de talán ez az idézet kiegészíthető az ó v o d a m e n t á l h i g i é n é s s z e r e p é n e k hangsú­ lyozásával is. az óvoda. 203 . h o g y kapjon a mentálhigiéné s z e m l é l e t é n e k és i s m e r e t a n y a g á n a k tanítása. Az iskolai mentálhigiéné így napjaink l e g i n k á b b vizsgált te­ rülete. az oktatás vagy n e v e l é s elsődlegességéről. g y e r m e k v é d e l m i s . p s z i c h o p e d a g ó g u s . A szocializációs terek vizsgálatában a család mellett egyre i n k á b b a szervezett közössé­ gek. „Az iskola esély a lelki e g é s z s é g v é d e l e m r e " ( F o d o r G á b o r O. főosztályvezető) hallottam n e m r é g i b e n egy elő­ adáson. m e n t á l h i g i é n i k u s . m e l y n e k tartalma az elmúlt évszázad­ ban d ö n t ő v á l t o z á s o k o n m e n t keresztül. A század m á s o d i k felében a kutatások egyre erőteljesebben a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k jelentőségére hívták fel a figyelmet.A D I A G N O S Z T I K A ÉS TERÁPIA SZAKMAI SZERVEZETI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA I. a pszi­ chiátriai ellátás i n t é z m é n y r e n d s z e r é n e k fejlesztését és a b e t e g e k sorsának h u m a n i z á l á s á t tűzte ki célul. óvoda-. így a p e d a g ó g u s alapképzés feladatai között kiemelt hang­ súlyt kellene. E m i a t t a p e d a g ó g u s o k lelki e g é s z s é g v é d e l e m b e n betöltött szerepe is kiemelt hangsúlyt k a p . Hiszen az általános iskola az az utolsó terep.

a p r i m e r és s z e k u n d e r funkciók i n t é z m é n y e i élesen már n e m k ü l ö n ü l n e k el. h o g y a n is valósíthalö m e g az egyéni b á n á s m ó d és h a l a d á s elve abban a kislétszámú.és a diszkalkulia-terápiák is.rétegspecifikus. Sok helyen tapasztaljuk. töredék időben. hogy az oktatá­ si i n t é z m é n y „ m e g o l d o t t n a k " tekinti nevelési feladatát.e g y r e j o b b a n az ó v o d á r a és az iskolá­ ra terhelődtek. cs i s k o l a p s z i c h o l ó g u s : az oktatási törvény igény . hogy a városi ellátás differenciáltsága és a vi­ dék „ m i n d e n e s e i n e k " munkája között milyen óriási k ü l ö n b s é g van. s a mentálhigiénikus k é p z é s is jól hasznosítható a g y e r m e k v é d e l e m b e n . . m e n t á l h i g i é n é s foglalkozá­ sok es t a n á c s a d á s e g y é n i . A mai g y a k o r l a t b a n a szűrő. tanár által o k t a t h a t ó és a „ m á s " . Az e l m ú l t é v t i z e d e k b e n a nevelési és oktatási i n t é z m é n y e k szerepe j e l e n t ő s v á l t o z á s o k o n m e n t át. ill. aki e n n e k a tudásnak a birtokosa kell hogy legyen. m e l y e t c s a k speciális k é p z é s e k e n lehet m e g s z e r e z n i . pl. de lényeges lenne. aki elsősorban a g y e r m e k e k nevelésére hivatott. Sok kutató figyelmeztet b e n n ü n k e t a „terápiák t á r s a d a l m á n a k " veszélyére. 204 205 . (Nevelési T a n á c s a d ó . c s o p o r t o s for­ mában egyéni. Közvetlen m ó d s z e r a k ü l ö n b ö z ő foglalkozá­ sok tartása. a speciális i g é n y e k e t ellátó s z a k e m b e r e k szervezeti h o v a t a r t o z á s á n a k vitájában is. melyet a p e d a g ó g u s o k kaptak az egészségnevelési feladatok ellátásában. és segítésük közvetlen és közvetett e s z k ö z ö k k e l egyaránt. Ez k ü l ö n ö s e n vidéken. ill. A p r e v e n ­ tív m e n t á l h i g i é n é h á r m a s t a g o l ó d á s a eltűnt. Feladata: a) g y e r m e k e k k e l : csoportos. A speciális ellátó s z a k e m b e r e k jelenléte azzal a veszéllyel jár. diagnoszta. félállásban. ill. s a család az. ill.) . m e l y b e n az i n t é z m é n y s z a k e m b e r e k k e l veszi körül m a g á t a „ s p e c i á l i s " nevelési és g o n d o z á s i feladatok ellátására a család és a t á r s a d a l o m e r ő i n e k h a n g s ú l y o z á s a . Pl. a g y e r e k e k pedig a t a n á c s a d á s b a n . iskolában pedig a diszlexia-. SZAKMAI ÉS SZERVEZETI PROBLÉMÁK ellátási g o n d o k a t . k ö t e l e z ő védőoltást biztosító funkció m a r a d t meg. a családdal vagy szociális i n t é z m é n y e k k e l való közös tevé­ kenység segítségével valósul meg. e s e t m e g b e s z é l é s egyéni. Feladata a veszélyeztetett gyerekek feltérképezése. diszgráfia. Ez azt is sugallja. A család funkcióinak m e g e r ő s í t é s e túlmutat az iskola k o m p e t e n c i ­ áján. speciális szakellátást igénylő g y e r e k e k kö­ zött. n o r m á l és speciális nevelési feladatokat felvállaló i n t é z m é n y e k között. A k é p z é s b e n m é g ma is a tantárgyi mesterség elméleti tanítása van túlsúlyban a nevelői s z e m é l y i s é g fejlesz­ tésével és a gyakorlati oktatással s z e m b e n . életvezetésben való tanácsadás. a m e l y i k a mai m a g y a r iskola értékeit elfogadja. E sokféle feladat sokrétű tudást is igényelne a pe­ d a g ó g u s o k t ó l .Ovoda-iskola-ifjúsági orvos: alapellátási kötelezettség. Intézményen belül megtalálható . M i n d e z e n p r o b l é m á k k o m p e n z á l á s á r a a fejlődés abba az irányba mutat. melyek szigorú m u n k a m e g o s z t á s t h o z t a k létre a s z a k e m b e ­ rek között.II. . a nevelési feladatok előtérbe kerülése helyett. B e s z é d v i z s g á l ó Á l l o m á s stb. U g y a n a k k o r a z o n b a n l é n y e g e s áttörés n e m történik a t a n a n y a g c s ö k k e n t é s é b e n .G v e r m e k v é d e l m i felelős: alapellátási kötelezettség. p r o b l é m á i k feltárása. így a mai ó v o d a és iskola feladatai közé s o r o l h a t ó a neve­ lő-személyiségfejlesztő. Ez a t e n d e n c i a szervezeti szinten megfigyelhető az elit. A nyelvi f e l m e n t é s h e z s z ü k s é g e s vizsgálatokat a s z a k r e n d e l é s e k látják el. hogy a p e d a g ó g u s az. A társadalmi p r o b l é m á k . Az ellátás megvalósulhat i n t é z m é n y b e kijáró vagy k ü l ö n b ö z ő s z a k r e n d e l ő b e telepített szolgáltatás . hogy kialakul egy szociális háló az iskolán belül és körül. kisebb településeken o k o z k o m o l y III.és gazdasági lehetőségek szerinti a l k a l m a z á s á t teszi lehetővé. Bár m á r megjelent a felsőoktatásban a s z o c i á l p e d a g ó g u s s z a k m a . a z o n b a n ezirányú felkészítésük távolról sem m e g o l d o t t .a kutatások e g y é r t e l m ű megállapításai sze­ rint . Az iskola és a t á r s a d a l o m e g y a r á n t n y o m á s t gyakorol a p e d a g ó g u s r a és a szakellátásra az átlagtól eltérő g y e r m e k e k g o n d o z á s á b a n . de óvodai gyakorla­ tukban m e g t a l á l h a t ó az alapozó részképességek fejlesztése. töredék időben. átstrukturálásában. hogy az i n t é z m é n y e k b e n is jöjjön létre h a n g s ú l y e l t o l ó d á s a neve­ lés irányába. A p r o b l é m á k sokrétűsége egyre speciálisabb i s m e r e t a n y a g o t igényel. így sajnos annak a rétegnek az igényeit tudja elsősorban kiszolgál-' ni. A p e d a g ó g u s pedig tantárgyi terheinek csökkentésével és m e n t á l h i g i é n é s is­ meretek felvértezésévcl képessé válhatna az integráció elvének a l k a l m a z á s á r a .ént. Kialakul egy erőteljes e l k ü l ö n ü l é s a „ n o r m á l i s " . hogy: „az iskolában van e g é s z n a p . Az elmúlt é v e k b e n funkciója kibővült d r o g k o o r d i n á t o ­ ri feladatokkal is. AZ ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS HÁLÓ /. Közvetett pe­ dig a p e d a g ó g u s kollégákkal. reedukatív-korrekciós. mely az átlagtól eltérő g y e r m e k e k nevelését és oktatását hivatott m e g o l d a n i . tanulásban.ahogy m i n d i g . hospitálás. s több­ nyire elveszett az a segítség. igen sok helyen spe­ ciális végzettség nélkül látja el a g y e r m e k v é d e l m i felelős a funkcióját. terapeu­ ta és c s a l á d g o n d o z ó funkció egyaránt. M á s r é s z t a k é p z é s e k specializáltsága csak egy g o n d o s a n behatárolt feladatkör ellátásá­ ra teszi képessé a szakembert. egyéni szűrés. Ezek a fajta p r o b l é m á k egyre inkább társadalmi és i n t é z m é n y i szemléletváltás szüksé­ gessége felé m u t a t n a k . ill. így j ö t t e k létre ú j a b b é s újabb s z a k m á k és k é p z é s e k . csoport (osztály )-szintcn. óravezetés stb. A logopédtis elsősorban a beszédhibák korrekciójával foglalkozik.és át­ k é p z é s e k végtelen sorában vehet részt a p e d a g ó g u s . b) p e d a g ó g u s o k k a l : konzultáció. diagnosztika. ahol m á r az első negyedévi tudásszint-felmérő k ö v e t e l m é n y e i is m e g e g y e z n e k a pár­ huzamos tagozatos osztályéval? Ezen túl hajlamosak v a g y u n k megfeledkezni arról. fejlesztő osztály­ ban. osztályszintű p r o b l é m á k kezeléséhez. oktató-ismeretátadó. neveljék m e g ők a g y e r m e k e m e t " . hogy egyrészt az iskola csak másod­ lagos szocializációs terep.Óvoda-. ill. m i k ö z b e n az iskola mint szervezet nem változik. M é g a szülők is hajlamosak a nevelési p r o b l é m á k r a úgy reagálni. Ennek k o m p e n z á l á s á r a ma m á r tovább. M á s r é s z t az iskola értékeinek elfogadása .L o g o p é d u s : alapellátási kötelezettség. s e n n e k e r e d m é n y e k é p p e n létrejött egy t ú l k o m p e n z á l ó rendszer.

ill. p e d a g ó g u s . ill. gondozási. isko- . Balázs s z á m á r a az iskolán belül p r ó b á l t u n k először is segítséget adni. pszichológus. hogy Árpi fejlődése otthon nem biztosított. Balázs imá­ dattal tekint az édesapjára. Az édes­ anya rendszertelenül vette igénybe a Nevelési T a n á c s a d ó pszichoterápiás ellátását. 206 207 .Nevelési T a n á c s a d ó : alapellátó i n t é z m é n y . fejlesztés végzése. m á s s z a k e m b e r e k k e l és szervezetek­ kel a g y e r m e k e k g o n d o z á s a kapcsán. Végül az iskola m a g á n t a n u l ó i státuszba helyez­ te Árpit. A napközis foglalko­ zásokon a kolléga nagy figyelmet fordított leckéi elvégeztetésére. f e l m e n t é s e k ) . pszichiáter. L o g o p é d i a i ó v o d á b a . további szakellátásra irányítja őket. Az osztályban „ ö s s z e a k a d t " egy kisfiúval. Az. leckéit n e m m i n d i g csinálta m e g . pszichiáter. A z o n b a n az ó r á k o n sokszor nem figyelt. óvodai-iskolai koordinátor. M u n k a t á r s a : j o g á s z . pl. Kérte a Gyermekjóléti Szolgálat csa­ ládgondozójának segítséget. k ü l ö n b ö z ő m ó d s z e r e k k e l p s z i c h o t e r á p i á k ill. Az é d e s a n y a az iskolapszichológussal tartotta csak a kapcsolatot. jogász. verekedős kis­ fiú volt. iskolaérettség. Az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s k o n z u l t á c i ó s o r o z a t b a n segítette az é d e s a n y á t az otthoni nevelés feladataival k a p c s o l a t o s a n . M u n k a t á r s a i : k ü l ö n b ö z ő szakirányú g y ó g y p e d a g ó g u s . Ez az iskola s z á m á r a kiutat jelentett a napi g o n d o k b ó l . Feladata az egyéni diagnosztika. korrepetálás stb. v a g y o n k é p viseleti stb. képtelen leválni édesanyjáról. M u n k a t á r s a i : klinikai és óvoda-. és p s z i c h o t e r á p i á t j a v a s o l t az é d e s a n y á n a k . Az é d e s a n y a m e g o l d á s k é n t átvitte fiát egy m á s i k iskolába. s életüket az édesapa brutalitása is nehezíti. Ezért rövidesen a tantárgyi haladással is gondjai voltak. Árpit édesanyja egyedül neveli. 2. g y ó g y p e d a g ó g u s .i s k o l a és a G y á m h a t ó s á g között. M ó d s z e r e i k az adott terület i g é n y e i h e z igazodnak. iskolapszichológus. speciális érettségihez s z a k v é l e m é n y e z é s .Tanulási képességeket Vizsgáló Bizottság: alapellátó i n t é z m é n y . r o b b a n é k o n y . K ö z b e n a z édesapa ismét b ö r t ö n b e került. d) e g y é b feladatok: e g y ü t t m ű k ö d é s vezetőkkel. így a kisfiú p r o b l é m á i változatlanul fennálltak. p e d a g ó g u s . . p s z i c h o l ó g u s . Speciális iskolai javaslat szakvéleményezése. Az iskolapszi­ chológus foglalkozott a családdal. M u n k a t á r s a i : csak p s z i c h o l ó g u s képzettséggel r e n d e l k e z ő k lehetnek. g y e r m e k v é d e h n i s e .G y ó g y p e d a g ó g i a i Pszichológiai Intézet. az é d e s a n y a csak rövidített idejű m u n k á t tud vállalni h á r o m g y e r m e k e mellett. de n a g y o n fél is tőle. Feladata egyéni. . de a fiú pszichés állapota tovább romlott. c s a l á d g o n d o z ó . aki az eset g o n d o z á s á b a n részt vesz. ill. nyelvi felmentéshez. őszi tanu­ lási zavar szűrésen jelentős részképességbeli e l m a r a d á s o k a t n e m tapasztalt az iskolapszi­ chológus. pszichológus. Az é d e s a n y a igen kevés egyéni törődést tud biztosítani fi­ ának. ahol a magatartási p r o b l é m á k fokozódtak. fókuszált foglalkozás. A család sokat nélkülözik. Az i g a z g a t ó és a g y e r m e k v é d e l m i felelős segítségével került Árpi m á s i k iskolá­ ba. A g y e r m e k v é d e l m i fe­ lelős r e n d s z e r e s e n egyéni beszélgetésre hívta. Példák: 1 Balázs ősszel általános iskolás lett. p s z i c h o l ó g u s . p s z i c h o l ó g u s . így a Gyermekjóléti Szolgálat segítségét is kértük a család szociális és nevelési p r o b l é m á i n a k kezeléséhez. t o v á b b k é p z é s e k tartása. Intézményen kívül egy ollóval m e g s e b e s í t e t t e társát. Ezzel egyidejűleg az iskolapszichológus segítségét kérték Balázzsal k a p c s o l a t b a n . Az édesanya a hívásra bejött az iskolába. láthatási. a t a n a n y a g o t kö­ vetni. Az ellenérdekek léte miatt szükségesnek láttuk esetkonferencia összehívását. hogy igen n e h é z é l e t k ö r ü l m é n y e k között élő c s a l á d b a n nevelkedik Balázs.c) szülővel: egyéni t a n á c s a d á s . . f o g a d ó ó r a vagy szülői értekezlet keretében. S z ü k s é g e s n e k látszott a két kisfiú külön osztályba he­ lyezése. M u n k a t á r s a i : logo­ pédus. M u n k a t á r s a i : szociális m u n k á s . iskolai osztályba helye­ zéshez. S z a n k c i o n á l ó funk­ cióval r e n d e l k e z i k .B e s z é d v i z s g á l ó Á l l o m á s : alapellátó i n t é z m é n y . Félév táján 2. E l s ő osztályba kerülése után rö­ videsen kiderültek p r o b l é m á i . c s a l á d g o n d o z ó . M u n ­ katársaik: szociális m u n k á s . Ez a z o n b a n visszájára fordul. É d e s a p j a t ö b b s z ö r ült b ö r t ö n ­ ben. c s o p o r t o s formában. . A h a t á s k ö r é b e n m e g n e m oldott eseteket a G y á m h a t ó s á g h o z utalja. Az é d e s a n y a a c s í n y e k eltitkolásával pró­ bálja Balázst védeni a verésektől. I n t é z m é n y i j e l z é s alap­ j á n g o n d o z á s b a vesz családokat. A kisfiú önállótlan. Ezt b á r m e ­ lyik léi k e z d e m é n y e z h e t i . s a beszélgetés során m e g t u d t a m . tanácsadás. L o g o p é d i a i d i a g n o s z t i k a és fejlesztés. aki az é d e s a n y á t a terápiás ellátás igénybevételére kötelezte. A g y e r m e k e k jogi é r d e k v é d e l m é t látja el. Férjétől ő is n a g y o n fél. Tantárgyi k o r r e p e ­ tálás és logopédiai fejlesztés segítette az írás-olvasás elsajátításában. . aki úgy érezte. G y e r m e k e k diagnosztizálását és terápiáját végzik. E r e d m é n y e k a z o n b a n sajnos n e m j e l e n t k e z t e k . . Első perctől igen élénk. mert Balázs e g y r e gyak­ rabban visszaél a v é d e l e m m e l . Az átlagosnál erőteljesebb anya-gyerek kapcsolat van köztük. funkciót lát el.G y e r m e k j ó l é t i Szolgálat: alapellátó i n t é z m é n y . g y ó g y p e d a g ó g u s . c s a l á d g o n d o z ó . m u n k a n é l k ü l i . F e l a d a t a a hozzájuk ö n k é n t e s e n forduló családok ellátása. Képtelen volt a k ö z ö s s é g b e beilleszkedni. s egyre g y a k r a b b a n v e r e k e d t e k össze. p e d a g ó g u s . fejlesztés. Elhelyezési. szociális segélyezés.Gyámhatóság. így az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s k e z d e m é n y e z é s é r e létrejött az előző és jelenlegi iskola vezetője. segítése. A tanév előrehaladtával t a n u l m á n y a i b a n is p r o b l é m á k m u t a t k o z t a k . S z a k m a i hidat képez az ó v o d a .C s a l á d s e g í t ő Szolgálat: alapellátó i n t é z m é n y . fejlesztő p e d a g ó g u s . M u n k a t á r s a i : g y ó g y p e d a g ó g u s . Felülvizsgálati kontroll funkciót lát el (pl.

aki rendszeresen igénybe veszi a pszichoterápiát. hogy a „Megfigyelési s z e m p o n t s o r t " a g y e r m e k e k névsorá­ val.) (1999): Mentálhigiéné elmélet. Eszerint Árpi csak részleges felmentést k a p az is­ k o l á b a j á r á s alól. K Ö I Ö R Ö EMESE (szerk. TEMPLOM JÓZSEFNÉ (szerk. HUNYADY GYÖRGY. 8. Az esetkonferencián m i n d e n k i állást foglalhatott érdekei képvi­ seletében. Pannónia Könyvek. hogy az ó v o d a m i n d e n ­ napi életében. Szakmai Országos Találkozójának előadásai. vezesse az ó v o d a p e d a g ó ­ gus. KF. s végül m e g e g y e z é s született. az adott életkor sajátosságaitól eltérő vi­ selkedésformát. Kiadvány. 5. célszerű azonnal bejelölnünk. tanulási nehézséggel és magatartási rendellenességgel küzdő. a súlyosabb „más" fogyatékos gyermekcsoport.) (1997): Az iskola szociálispszichológiai jelenségvilága. Alapok. fejlődési ü t e m é n e k rögzítése. Cz. nyitottság. v a l a m i n t a N e v e l é s i T a n á c s a d ó . és k i e m e l t e n ezen fejezet. és d á t u m ­ mal jelölni az eltelt időszakra leginkább j e l l e m z ő .l a p s z i c h o l ó g u s a . szeretetteljesség. A megfigyelési s z e m p o n t o k abban segítik az ó v o d a p e d a g ó g u s t . cikkeiben . ASZTMANN ANNA (szerk. hogy az hatásrendszerével elősegít­ se minden g y e r m e k s z á m á r a az optimális k ö r ü l m é n y e k e t a folyamatos fejlődéshez! IRODALOM Az elfogadott á l t a l á n o s elvárások mellett (pl.rögzítse.c s o p o r t s z o b a e l r e n d e z é s e .. O M . Új Pedagógiai Szemle. BAGDY EMŐKE (szerk. T e r m é s z e t e s e n ha felfigyelünk a jelzett viselkedési formák v a l a m e l y i k é r e . Alapellátó és szakszolgálati r e n d s z e r ü n k szerkezetében igen jól kiépített. A Nevelési Tanácsadók II. empátia. A GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSE MEGFIGYELÉSI SZEMPONTSOR ALKALMAZÁSÁVAL A gyermek fejlődését a napi tevékenységek során állandóan figyelemmel kíséri az óvoda­ pedagógus. Anonymus Alapítvány. tolerancia. n a p i r e n d . a szabad és szervezett foglalkozások alkalmával felfigyeljen a g y e r m e k jel­ legzetes viselkedésmódjaira. fejlődésének n y o m o n követése. ha az ellátó i n t é z m é n y e k és s z a k e m b e r e k n e m m ű k ö d n e k együtt e s e t k e z e l é s ü k b e n . hét) együtt a c s o p o r t n a p l ó b a n . Mentálhigiénés válogatás (2001): Új Pedagógiai Szemle.lNKU ZSUZSANNA (1996): A mentálhigiénés szemléletmód jelentősége a pedagóguspályán. Tanulmányok. m i n d e n g y e r m e k n é l átnézni. de a g y e r m e k e k fejlődését is rögzítő d o k u m e n t u m b a n .) (1987): Pszichológus az iskolában = iskolapszichológus. 240-278. az i d ő t a r t a m o k jelzésével ( h ó n a p .ZDI BALÁZS (szerk. de nem szabad e l f e l e d k e z n ü n k az ellátás n a g y o b b városbeli. 208 209 . Pro Pannónia Kiadói Alapítvány. Anonymus Kiadó. gyakorlat. E L T E Eötvös Kiadó. A családgon­ d o z ó segíti az édesanyát.) (2001): Együtt a gyerekekért. vidéki m e g v a l ó s u l á s á n a k nagy különbsé­ geiről. elfogadó attitűd.) (1998): Iskolaegészségügyi kézikönyv. A „FEJLETTSÉGMÉRŐ LAPOK" ÓVODAI ALKALMAZÁSA P O R K O L Á B N É B A L O G H KATALIN Az ó v o d a p e d a g ó g u s egyik alapvető feladata. HORÁNYI ANNABELLA. Animula. VÁRDAI MÁRTA (2000): A beilleszkedési zavarral. v a l a m i n t hátrányos helyzetéből való felzárkóztatásában! E h h e z szükséges a gyermek és k ö r n y e z e t é n e k minél teljesebb m e g i s m e r é s e . K ö n y v ü n k . ill. KÖSÁNÉ ORMAI VERA. játékeszközök.m ó d s z e r e k és e s z k ö z ö k b e m u t a t á s á ­ val . És hiába sokféle a szakmai kínálat. képzés. a G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t és a s z ü l ő részvételével a találkozó. A megfigyelési s z e m p o n t s o r t célszerű havonta. hogy maximálisan biztosítsa a g y e r m e k e k fej­ lődéséhez alapvetően szükséges érzelmi biztonságot. Anymula. R e n d s z e r e s korrepetálás segíti t a n u l m á n y i előrehaladását. segítse tehetsége kibonta­ koztatásában. valamint a velük foglalkozó szakemberek helyzete a köz­ oktatás rendszerében. ill. Javasoljuk.) (1988): Iskolai mentálhigiéné. MÉSZÁROS ARANKA (szerk. Ú g y szervezze az óvodai környezetet . Buda­ pest. szociokulturális hátterét. képességét. kutatás.az e g y ü t t m ű k ö d é s fontosságára szeretnénk a s z a k e m b e r e k figyelmét felhívni. A b e n n e felsorolt viselkedési tünetegyüttesek speciális j e l z ő i lehetnek az e n y h e agyi diszfunkciózavaros g y e r m e k e k felismerésének és a szükséges tá­ mogató nevelés egészen korán elkezdhető.vagy az azt kiváltó. tehetségét. következetesség ) vegye figyelembe a g y e r m e k e k egyéni fej­ lődési ütemét.

ha egy 3 éves m é g nem tudja pl.5 é v e s e k n e k ) K ö s z ö n n e k a hüvelykujjadnak a t ö b b i e k ! ( 5 . é n e k .z e n e foglalkozáson a ritmusérzék-fejlesztés . hogy „ M u t a s d m e g a vállad. 210 . hasad. hiszen egy 3 éves g y e r m e k n é l ridegen hangzik az utasítás. A n a g y o b b l e m a r a d á s o k n á l m i n d e n k é p p e n igénybe kell vennie a P e d a g ó g i a i Szakszolgá­ latok ( l o g o p é d u s .és ajakügyesítő gyakorla­ tok. az ó v o d a p e d a g ó ­ gus által j á t é k o s a n m é r h e t ő k . támaszkodj a tenyereddel a padra.a f e l a d a t h e l y z e t b e n a l k a l m a z o t t m e g f i g y e l é s e n alapuljon. RÖGZÍTÉSE A f o l y a m a t o s m e g f i g y e l é s h e z szükséges.A GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSE. A . anyanyelvi j á t é k o k n á l a nyelv. az értelmi fejlettség. sőt társán is m e g m u t a t j a a kívánt testrészt. bokafogás stb. a további fej­ lesztési feladatok m e g t e r v e z é s é h e z pedig támpontot adnak a k ü l ö n b ö z ő területeken jelölt válaszok. míg egy 6 éves ugyanezt m á r a k ü l ö n b ö z ő m o z g á s o s helyzetek­ ben (pl.7 é v e s e k n e k ) U t á n o z d . h o g y a n ! ( 4 . V e z e t é s e l e h e t ő s é g szerint természete-. Fő területei: mozgásfejlettség. de kötetlen t e v é k e n y s é g e k k e l . foglalkozásokat tervezzen. Az iskolaérettséghez. labdaelkapást. f i n o m m o t o r o s .7 é v e s e k n e k ) P u m p á l d fel a kezeddel a „ l a b d á t " ! Ujjakkal a hüvelykujj sorra érintése: ( 3 . nyelvi ki­ f e j e z ő k é s z s é g .M i n d e n n a p o s t e s t n e v e l é s b e . e s e t e n k é n t játékos e g y é n i v i z s g á l a t o n . ille­ tőleg az iskolai érettség. vagy a c s o p o r t n a g y o b b ré­ szénél felfedezett h i á n y o s s á g o k korrigálására célzott játékokat. h e i y z e t b e n . Játékötletek: Ujjak ritmikus ö k ö l b e zárása: (3_4 é v e s e k n e k ) Az öt kismalac (angol n é p k ö l t é s : M e s e az ujjakról) elfáradt. a testnevelés foglalkozásba b e é p í t h e t ő k a k é z m o z g á s t . öltözésnél megfigyelhető a fűzés.". h o g y a n ! ( 4 . hogy az egyes g y e r m e k e k n é l a lemaradt területek fejlesztését m e g c é l z ó j á t é k o k a t be­ építse a g y e r m e k e k k e l való egyéni j á t é k o s foglalkozásokba. hol van a bokája. A g y e r m e k testi. a g y e r m e k e t a csoportból.J á t é k i d ő b e n f e l n ő t t . . .). de a g y e r m e k m i n d e n n a p i t e v é k e n y s é g é b e n előfordulók. e g y s z e r r e feküdtek le aludni. természetes te­ vékenységéből kiemelve. M u t a s d meg. Rutinos teljesítésük csak ó v o d á s k o r végére v á r h a t ó el. érzelmi fejlődésének i s m e r e t é b e n v á r h a t ó el. Testsémafejlettség (Testkép. A j e l z e t t p s z i c h i k u s struktúrák a tanulási k é p e s s é g m e g h a t á r o z ó i . Nevelési T a n á c s a d ó ) s z a k e m b e r e i n e k segítségét. A szempontsor szerinti megfigyeléseket a mindennapi életben. Az a l á b b i a k b a n n é h á n y . lábujjon járás. hátad stb. festési technikák adnak segítséget a megfigyeléshez. taps a k ü l ö n b ö z ő testrészeken).6 .g y e r m e k közös játékával az egész s z e m p o n t s o r felmérhető. szociális é r e t t s é g e . A s z e m p o n t s o r o k kérdéseire t e r m é s z e t e s e n a g y e r m e k e k é l e t k o r á n a k megfelelő vála­ szok k e r ü l n e k be. M u t a s d m e g . az információk m e g s z e r z é ­ séhez s z ü k s é g e s célozott. a térbe­ li tájékozódás és térbeli m o z g á s fejlettsége. jó m e g o l d á s o k birtokában állapít­ h a t ó m e g . illetőleg az iskolára való a l k a l m a s s á g bizto­ sítékai. csakis j á t é k o s f o r m á b a n . a g y e r m e k szociális fejlettsége.FEJLETTSÉGMÉRŐ LAPOK" ALKALMAZÁSÁVAL A fejlettségmérő lapok a g y e r m e k i fejlődés folyamatának m e g r a g a d á s á t teszik l e h e t ő v é az ó v o d á b a lépéstől az ó v o d á s k o r végéig. lelki. a m e g h a t á r o z á s o k kitöltéséhez. a testséma. cso­ portos megfigyelés).gásfejlettség (Nagyés finommozgás) . A „Fejlettségmérő lap" olyan Moz. P r o g r a m u n k e z e k kiemelt fejlesztését vállalja fel. hogy az ó v o d a p e d a g ó g u s tisztában legyen a fejlettségmérő lap tartalmával. a környezet m e g i s m e r é s é n belül a tes­ tünk témakör. l e m a r a d á s r a utaló jeleknél az ó v o d a p e d a g ó g u s n a k lehetősége van arra. rövid ideig tegyük. folyamatosan célszerű végezni. O r s z á g o s standardizálása folyamatban van. hogy az ó v o d á s k o r végére egy iskolaérett gyermeknél a s z e m p o n t s o r b a n jelzett „ t u d j a " vá­ laszok o p t i m á l i s a k legyenek. szökdelést. de u g y a n e z a válasz egy 6 éves g y e r m e k n é l már komoly lemaradást jelez az ó v o d a p e d a g ó ­ gusnak. továbbfejleszthető ötletet a d u n k e h h e z . A fejlődési ü t e m r e .5 é v e s e k n e k ) F o g d m e g és rejtsd el a tollpihét! ( 5 . amelyek idegélettani..e g y e n l e t e s ültetés (pl. az iskolai beválás előrejelzéséhez értékes segítséget. s z e m p o n t o k a t és feladatsorokat tartalmaz. e g y e n s ú l y é r z é k e t j e l z ő gyakorlatok ( m i k r o c s o p o r t o s . ezért n e m baj. a min­ dennapos testnevelés és a testnevelés-foglalkozások pontos feladatadása (pl. hogyan furulyázik az ó v ó n é n i d ! . s e m m i k é p p e n s e m „ f e l m é r é s " jelleggel. sarokülés) is megérti és véghez is tudja vinni. a l k a l m a s s á g csak a rendszeres. szellemi.g y e r m e k páros j á t é k a tükör előtt. A feladatoknál ügyelni kell a g y e r m e k e k élet­ korára.6 . én-kép) A testsémafejlettség m e g i s m e r é s é h e z a f e l n ő t t . ábrázolásnál a m i n t á z á s i .4 é v e s e k n e k ) A négy k i s g y e r m e k puszit ad az anyukájának. A m e n n y i b e n a p o n t o s a b b ismeretszerzés vagy egy területen m u ­ t a t k o z ó b i z o n y t a l a n s á g e l d ö n t é s e ezt m é g i s s z ü k s é g e s s é teszi. egyéni foglakozással. ezért a fejlesztési feladatok m e g ­ tervezéséhez a folyamatos szintbemérés elengedhetetlen.J á t é k i d ő b e n . speciális szakértelmét. fejlődéslélektani megalap o z o t t s á g ú a k .

válogasd ki! ( 4 . viszonyok.!) Finommotoros koordináció (Rajzfejlődés) fejlettsége A g y e r m e k e k t ö b b s é g e szívesen rajzol. m e r t csak így é r h e t ő el. (3-4 é v e s e k n e k ) M e s e képsorozat (pl. megfigyel­ hetjük. (Pl. Képet k a p u n k ilyenkor az ö n k é n t e s t e v é k e n y s é g és a felnőtt kérésére végzett t e v é k e n y s é g közbeni figyelem tartósságáról. testsémájukról is képet k a p h a t u n k rajzaikon keresztül. ( 4 . k ü l ö n b s é g ) vagy m a t e m a t i k á n belül ( h a l m a z o k ) j á t s z o t t j á t é k o k segítségével. A h á r o m pillangó. mit csinált. időtartamnöveléssel).: M o n d d el. A kiskakas g y é m á n t félkrajcárja stb. k é s ő b b ö n m a g u k is megfelelően alkalmazzák. m i t csi­ nált X. h a n e m hozd i d e ! (5_6-7 évesek) Csoportosítsd a Logikai-készlet játékait a m e g a d o t t s z e m p o n t o k szerint! Mondj olyan szót.harapásnyomos alma . csak a kicsikel. figyelem. öltözésnél és a foglalkozásokon egyaránt.Y. Nyelvi (Szókincs. A k ó r ó és a kismadár. . képolvasás. stb..).6 . kifejezőkészség fejlettsége szövegvisszaadás) beszédritmus. " ( 5 . egész alma .p u l ó v e r stb.! Ne m o n d d meg.5 é v e s e k n e k ) M e s e k é p s o r o z a t vagy e s e m é n y s o r o z a t (pl. mi az. R a k d s o r r e n d b e a m e s e k é p e i t ! Ki rakja ki a történetet g y o r s a b b a n ? M e s é l d el. nehezítése (több c s e l e k v é s m o z z a n a t t a l . R é p a m e s e .é g ő gyertya . a k ö r n y e z e t m e g i s m e r é s é n belül (színek.) (4-7 é v e s e k n e k ) A fenti példa bővítése. térbeli tájékozódásukról. .kisebb gyertya.6 . Y. hogy a g y e r m e k e k ezeket megismerjék. fejlettség motoros feladat verbális visszaadása) (3_4 é v e s e k n e k ) T e d d a m a c k ó mellé a labdát a p o l c r a ! (Végrehajtás után a g y e r m e k el­ mondja.7 é v e s e k n e k ) E s z k ö z nélkül. 212 213 . tükör előtt. majd t ü k ö r nélkül: mutasd m e g a füled. és m o n d d el. így j á t é k i d ő b e n a d h a t u n k n e k i k o l y a n ötletet is. tedd az autót a vonat mellé.5 é v e s e k n e k ) B a r k o c h b a : keress a t e r e m b e n olyan játékot. F o n t o s . Bol­ dogan fogadja m i n d e n g y e r m e k a képek. Játéköteletek: (3-4 é v e s e k n e k ) H a m u p i p ő k e . nagy méretű stb. esetleg m á s i k g y e r m e k k e l : m o n d d m e g . terí­ tésnél a kést a tányér és a kanál k ö z é a j o b b oldalra. melyen l e m é r h e t ő rajzfejlődésük. mi történt. segíts H a m u p i p ő k é n e k s z é t v á l o g a t n i ! C s a k a pirosakat.A tárgyak m e g a d o t t tulajdonsága szerinti csoportosítás jól megfigyelhető j á t é k i d ő b e n . térbeli a térbeli mozgás fejlettsége oldal) (Térirányok. . Az ismeretek egyéni el­ l e n ő r z é s é r e l e h e t ő s é g e t a d n a k az a p r ó b b m e g b í z á s o k (pl. növények.Tükörkép. könyvek nézegetése k ö z b e n a d ó d ó beszélgetése­ ket a felnőttel és a társakkal egyaránt. u t á n o z d ! . melyik test­ részét érintette m e g X. valamint a feladattudatról is.) Motoros feladat verbális visszaadása Értelmi (csoportosítás.).). mid érintettem m e g ? ( 5 .játék: a g o n o s z m o s t o h a összekeverte a j á t é k o k a t . fonalgombolyag .kötőtűn a fonal .5 é v e s e k n e k ) E s z k ö z nélkül.almacsutka. térirá­ nyokkal. időbeli relációk. ami zöld.Az időbeli relációkat m e s é k képei vagy cselekvéssort ábrázoló k é p e k segítségével le­ het felmérni egyéni vagy m i k r o c s o p o r t o s j á t é k o k közben. e s z k ö z ö k k e l . megjegyez­ zék. ne menjetek a hintán túl.4 é v e s e k n e k ) P i l l a n g ó b á b b a l t ü k ö r előtt: h o v a szállt a p i l l a n g ó ? ( 4 . b á r m i ­ lyen t e v é k e n y s é g b e n . szögletes. ami valamilyen tulajdonságában h a s o n l ó tárgyat j e l ö l ! Térbeli tájékozódás. állatok fejlődési fázisait ábrázoló képek stb. C s u k d be a s z e m e d . m é r é s é r e az egész n a p b ő v e n kínál lehetőséget.M o t o r o s feladat verbális v i s s z a a d á s á n a k f e l m é r é s é r e l e h e t ő s é g van e g y é n i vagy m i k r o c s o p o r t o s j á t é k o k k a l egyaránt.Játékötletek: ( 3 . jobb-bal Időbeli relációk A saját testhez viszonyított térbeli eligazodás felmérhető az egész nap folyamán. Ennek a területnek a megfigyelésére. és m o n d d m e g . hogy a felnőtt szóbeli közlése m i n d i g tartalmazza a térirányokat j e l z ő megfele­ lő kifejezést. -játék. csak a g ö m b ö l y ű k e t stb. emberábrázolási készségük. hasonlóság. (pl. mit c s i n á l t a m ! M o n d d el. szerin­ ted miért?) . g y e r t y a és gyufa .7 éveseknek) M e s e képsorozat ( 3 . C e r u z a f o g á s u k r ó l . ka­ rod stb.F i g y e l m ü k e t j á t é k i d ő b e n és feladatteljesítés k ö z b e n egyaránt lemérhetjük.4 db) vagy eseménysorozat (pl.

. s z o m o r ú g y e r m e k . e b b e n a részben a gyer­ m e k r e l e g i n k á b b j e l l e m z ő tulajdonságokat célszerű jelölni. a g y e r m e k e k j á t é k á n a k fo­ lyamatos megfigyelésével. illetve e l e m e z h e t j ü k a teljesít­ m é n y .). d i a k é p stb. L e h e ­ tőség nyílik arra. illetve n a g y c s o ­ port végén előrejelzést ad az iskolai életbe való v á r h a t ó beilleszkedésről. hogy időben elkezdjük az e g y é n r e szabott p r e v e n c i ó s p r o g r a m alkalma­ zását. j á t s z ó gyer­ m e k e k . síró. Szociális (kapcsolatteremtés. ( 4 . Szövegvisszaadás ( 3 . együtt a család. a naposság.6 .4 é v e s e k n e k ) É r z e l m i l e g közel álló.7 é v e s e k n e k ) É r z e l m e k e t .A feladatmegértés.h a n g s ú l y o s h e l y z e t b e n mutatott magatartásformákat. hogy melyik g y e r m e k n e k lesz szüksége m á s s z a k e m b e r segítsé­ gére is.Érzelmi élete az egész n a p folyamán b á r m i k o r megfigyelhető. a s z ö v e g v i s s z a a d á s megfigyelésére bő lehetőséget adnak a társasjátékok. k é s ő b b ez a szám a g y e r m e k e k fej­ lettségének. A szociális fejlődés mutatói a n a p folyamán b á r m i k o r megfigyelhetők. egyszerű történést ábrázoló képek felhasználá­ sa (pl. ( „ M i t tettél m á r a b ő r ö n d b e ? ) j á t é k k a l is enyhít­ hetjük. fejlesztése). fejlettség feladattartás. k ö n n y e n é r t h e t ő m ű a l k o t á s . A j á t é k lényege. festmény stb. régmúlt e s e m é n y e k r ő l szóló könyv. magatartási p r o b l é m á k stb.5 é v e s e k n e k ) É r z e l m i l e g közel álló. m ű a l k o t á s o k r e p r o d u k c i ó i . a m i k o r m á r n a g y o n k e v é s esélye van a g y e r m e k n e k a h á t r á n y o k leküzdésére.) és a fog­ l a k o z á s o k során adott feladatok elvégzése közben. t e r e m r e n d e z é s .a felnőtt által e l k e z d e t t történetet m i n d e n g y e r m e k csak egy m o n d a t t a l bővítheti. fénykép. akik v á r h a t ó a n lassabb ü t e m b e n fognak fejlődni. beilleszkedés.) ÖSSZEGZÉS A felsorolt e s z k ö z ö k k e l . Év elején lehetőség van a p e r e m h e l y z e t okainak feltárására (pl. lehetőség szerinti m e g s z ü n ­ tetésével a z e g y é n b e i l l e s z k e d é s é n e k e l ő s e g í t é s é r e . a foglalkozások feladatai (pl. folyóiratok. e l v o n t a b b fo­ g a l m a k ismeretét k í v á n ó könyv (pl. ok-okozati összefüggéseket. B ú v á r z s e b k ö n y v e k sorozat. állatokról. M i n i E n c i k l o p é d i a .6 . A megfigyelési s z e m p o n t o k és a fejlettségmérő lapok p o n t o s vezetése elősegíti a prob­ lémák korai felismerését. n e v e t ő .) és az a p r ó b b m e g b í z a t á s o k (pl. beillesz­ kedési. t ü r e l m é n e k f ü g g v é n y é b e n növelhető. hogy a már felsorolt tárgyakat m e g kell ismételni és a sorozatot újakkal kell bővíteni (rövidtávú m e m ó r i a ellenőrzése. így az ó v o d a p e d a g ó g u s már 3-4 éves korban képet k a p h a t arról.5 g y e r m e k k e l játsszuk. ) MEGFIGYELÉSI SZEMPONTOK A c s o p o r t o n belüli viselkedés megfigyeléséhez ad segítséget. de m á r b o n y o l u l t a b b . a m i b e egyszerű nyelvtörőket és rövid „csali-me­ s é k e t " is b e é p í t h e t ü n k .) ( 5 . az ó v o d á b a n . e z e k c s ö k k e n t é s é v e l . . ezek tudatos használatával eleget tehetünk a n n a k a k ö v e t e l m é n y n e k . ( 5 .). mesejelenetek stb. a m e s e „ p o z i t í v " és „ n e g a t í v " szereplőjét ábrázo­ ló j e l e n e t . 214 215 . (Ezt eleinte csak 4 . A s z ö v e g v i s s z a a d á s e g y h a n g ú s á g á t pl. esetleg ok-okozati össze­ függés felfedezését is k í v á n ó . a megértés ellenőr­ zése v i s s z a k é r d e z é s s e l ) . a m e l y n e k kiváltására valamilyen feladatot kell elvégeznie a tulajdonos­ nak. de m i n d e n k i n e k m e g kell ismételnie a m á r elhang­ zottakat is. m e g b í z á s o k teljesítése stb. (Őket a g y e r m e k k ó r h á z a k szakosztályain. h a n e m fordulhat a k á r neurológiai vagy pszi­ chiátriai s z a k e m b e r h e z is. ( 4 . t á m p o n t o t kapunk a k ö v e t k e z ő tanév feladataihoz. m ó d s z e r e k k e l .). a k ö r n y e z e t m e g i s m e r é s é r e nevelés kapcsán b á r m i l y e n fel­ használt s z e m l é l t e t ő kép. érzelmi élet) feladatmegértés.A társas k a p c s o l a t o k jól n y o m o n k ö v e t h e t ő k j á t é k i d ő b e n . az együtt j á t s z ó g y e r m e k c s o p o r t figyelemmel kísérésével. hogy az iskolai életre kellőképpen felkészített g y e r m e k e k kerüljenek ki 6 . saját é l m é n y e i k e t m e g ö r ö ­ kítő fényképek stb. a rend helyreállítása. hogy a g y e r m e k e k közül kik azok. b o n y o l u l t a b b c s e l e k m é n y t á b r á z o l ó kép. é r z e l m e k e t is á b r á z o l ó képek felhasználása (pl. zálogot is adhat. a m b u l á n s rendelése­ in lehet m e g k e r e s n i .). feladattartás megfigyelhető a munkajellegű t e v é k e n y s é g e k (pl. a piacon. É v v é g é n l e m é r h e t ő m u n k á n k e r e d m é n y e s s é g e .7 é v e s e k n e k ) „ M i t tettél m á r a b ő r ö n d b e ? " (A kérdésre teljes m o n d a t t a l és a m á r el­ h a n g z o t t tárgyak nevét m e g i s m é t e l v e . Játékötletek: Képolvasás ( 3 . sok hiányzás. K é p e t k a p arról is.j á t é k " (az elhangzott szöveg m e g i s m é t l é s e ugyan­ olyan. kép.4 é v e s e k n e k ) „ M o n d d u t á n a m l . K o m o l y a b b p r o b l é m á k n á l n e m c s a k a Nevelési Ta­ nácsadó s z a k e m b e r e i n e k segítségét kérheti.7 évesen az ó v o d á b ó l . U s b o r n e Kisenciklopédia. . k é s ő b b egyre g y o r s u l ó t e m p ó b a n ) . ezt n e m csak az utolsó óvodai év végén kéri. így k o n k r é t a b b formában m e g f o g a l m a z h a t j u k a viselkedés általános szempontjait.K é p o l v a s á s r a . Aki téveszt. az utcán. ezeket egyre bővítve kell válaszolni.7 é v e s e k n e k ) „ T ö r t é n e t folytatása" .

tétova m o z g á s ú . N e m tud várni. Ú g y tűnik. II. 3. úgy tesz. m i n t h a n e m értené m e g a feladatot. t a n á c s t a l a n . 7. V i s e l k e d é s r e általában j e l l e m z ő : 1. 3 m-ről) j (labdázás) j Egy lábon egyensúlyozás 15 mp-ig (gólya. m i n t h a ott sem lenne. 5. n e h e z e n szakítja félbe. á l l a n d ó a n fészkelődik. M a s z a t o l ábrázolásnál. tű stb. összegyűri a rajzlapot. Á l l a n d ó m o z g á s . Szeszélyes. F o g l a l k o z á s o k alatti viselkedése: 1. 4. E g y é b egyéni viselkedési j e l l e m z ő k . m o c o r o g . 1 mozgásos játék) j Ujjakkal sorra érintése a hüvelykujjnak (játék) Megérintett ujj csukott szemmel való azonosítása Ujjak kisujjal kezdődő gördülékeny tenyérbe : Kezesség ! Megjegyzés 217 216 . 2. 8. N e v e h a l l a t á n összerezzen. 5. sírós. nyugtalanság van körülötte. N a g y o n lassú. N a g y o n félénk. 6. N e m tud n y u g t o n m a r a d n i . n e m tudja e l k e z d e n i a munkát. v o n a l v e z e t é s e g ö r c s ö s . N e m követi a p e d a g ó g u s utasításait. I Óvoda neve: 1 Gyermek neve: | Szülelés dátuma: j Ujjak ritmikus ökölbe zárása (pumpálás) I MOZGÁSFEJLETTSÉG Óvodába lépéskor I Kiscsoportban I Középső ! Nagy csoportban j csoportban Ujjak szétlárása (utánzás) zés Fűzé (nagy lyukú gyöngy. majd egy lábon i ! (váltakozva) ! í Labdaelkapás (15 cm átmérőjű. E l t e r e l h e t ő k ö n n y e n a figyelme. vagy legalábbis úgy tesz. h e v e s é r z e l m i kitörései v a n n a k . 3. N e m hallja. N e m figyel.I. 2. 7. majd cipő. nehezen vált t e v é k e n y s é g e t . ha szólítják. igényeit késleltetni.) Páros lábon szökdelés (veréb). 6. piszkál valamit. Á l l a n d ó a n babrál. Ha e g y s z e r belelendült valamibe. 4. K é r d é s r e zavartan hallgat. m i n t h a n e m hallaná.

hát. nyelv | Fül. talp 1 Lábujjak. csoportban [ csoportban i i Fej. TÉRBELI MOZGÁSÁNAK FEJLETTSEGE Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Óvodába lépéskor [Kiscsoportban Középső csoportban Nagy­ csoportban . kézfej. ujjbegy. orrcimpa Száj. mellé Közöli Le. tenyér Ujjak. fölé Jobb. elől Hátra. has •-- •| --- " " - — - i _ ._ Szem. sarok • Váll Derék Csípő Megjegyzés | ] ! \ Fölött Föl. hátul ] : Mellett. szemhéj Orr. mellkas Arc Kar Comb Térd. bal | Előre.TESTSÉMA FEJLESZTÉSÉNEK MUTATÓI 1 A GYERMEK TÉRBELI TÁJÉKOZÓDÁSÁNAK. szemöldök Áll ! Könyök Csukló ' Boka Lábfej. alá Kívánságra irányt tud változtatni Mögé Elé i — 1 Jobbra j_ \ Balta Túl Közé Megjegyzés j _^ 218 219 . térdhajlat Homlok. nyak. fül tő Kéz. törzs. Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Lent Alatt Óvodába lépéskor j Kiscsoportban! \ ! Középső i Nagy- . ujjperc Láb Mell.

láb törzs aránya helyes a végtagok kétdimenziósak Dimenziók [többszempontú. pontos visszaadás a négy végtag összefügg Motoros feladat verbális visszaadása a lényeges mozzanatok visszaadása képtelen elmondani + . száj összpontosításra képes ruha. láb törzs aránya helytelen fej. kar. . kar. fül ! az arc részletei: szem. GYERMEK F I N O M M O J O R O S KOORDINÁCIÓJÁNAK FEJLETTSÉGE Ó v o d a neve: Gvermekneve: Szülelés dátuma: 1 Óvodába lépéskor Kiscsoportban • : Középső I Nagycsoportban • csoportban a szín szerint van feje A tárgyak mutatói a forma szerint van lába csoportosításának — mcrel szerint hasonlóság .különbözőség alapján van karja van nvaka Időbeliség relációk felismerésének mutatói | ok-okozati viszony i időrendiség Részletek feltüntetése a fej részletei: haj.A GYERMEK ÉRTELMI FEJLETTSÉGE Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Óvodába lépéskor (Kiscsoportban I Középső Nagy\ j csoportban . . ruha részletei rövid ideig figyel láb részletei csak a játék köti le Figyelem jelzői könnyen elterelhető Aránvok szétszórt figyelmetlen kéz részletei fej. orr. csoportban r . prolii egyéb teljes. Érintkezés a törzzsel a nvak vonala atmegv a fej. a törzs vonalába a törzs vonala átmegy a láb vonalába Megjegyzés Megjegyzés 220 22 .

azdag.A GYERMEK NYELVI KIFEJEZŐKÉPESSÉGÉNEK FEJLETTSÉGE . A GYERMEK SZOCIÁLIS FEJLETTSEGE Óvodába lépéskor kezdeményező elfogadó visszahúzódó elutasító kezdeményező elfogadó visszahúzódó | elutasító [Kiscsoportban | Középső csoportban Nagy­ i csoportban evakran Elvont kifejezések előfordulása . de nem teljesít részben teljesíti irányítással. kitartó felsorol Képolvasás egyszerű cselekvést megnevez összefüggéseket nem képes visszaadni hiányos lénveees mozzanatokat teljes. Óvoda neve: • Gyermek neve: Születés dátuma: . teljesíti • nem érti Feladat­ megértése. segítséggel elvégzi felismer önállóan teljesíti elmélyült. árnyaltan kifejező Szókincs szegényes. hiányos iákkal I Óvodába lépéskor (Kiscsoportban Középső csoportban Nagy­ csoportban Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Kapcsolat' teremtés felnőttekkel. pontos Mea gjegyzés Erzelnű élete kapkodó.néha isohaseni I szemlélődő ' magányosan tevékenykedő I társakhoz sodródó beszédhibás (milyen?) folyamatos ibekapcsolódó Beilleszkedése a tevékenységbe Í alkalmazkodó . feladattartása . szétszórt kiegyensúlyozott nyugtalan erőszakos változó hangulatú zárkózott szovegvisszaadás Megjegyzés 222 223 . együttműködő | kezdeményező ! irányító ikadozó S i Beszédritmus gyors megérti I elfogadja < lassú . érti.

Az iskolaérettségi javaslat előkészítése és a fejlesztés minél koraibb elkezdése mellett fontos s z e m p o n t volt. tanévben 15 ó v o d a ö n k é n t e s részvé­ telével átfogó kerületi fejlettségi szintfelmérés kezdődött.és I s k o l a p s z i c h o l ó g u s M u n k a c s o ­ port a Nevelési T a n á c s a d ó keretében. számolási és fogalmazási készség. differenciált iskolaérettségi javaslat céljából. AZ MSSST (MEETING STREET SCHOOL SCREENING TEST) BEMUTATÁSA Az M S S S T . nyelvi e m l é k e z e t . valamint az évek során egyre j o b b a n tért h ó d í t ó óvodai fejlesztő pedagógia. 1 regresszióval válaszol Megjegyzés 1. erőtlen Feladat­ végzése tevékenysége elmélyült a feladat nem köti le . hogy az ó v ó n ő k segítséget kapjanak az iskolaérettségi javaslat előkészítésében. hogy a gyerekek egy része j e l e n t ő s p r o b l é m á k k a l k ü s z k ö ­ dik. kitartó a tevékenységben kapkodó. ül.A GYERMEK SZOCIÁLIS ÉRETTSÉGE Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: személyi kontaktus nélkül is teljesít Onállósáaa időnként személyi kontaktust igényel állandó személyi kontaktust igényel motivált. hogy a teamszerű m ű k ö d é s iránt egyre n a g y o b b igény m u t a t k o z o t t az óvodákban. M á r az első t a n é v b e n több óvodából is jelentkezett igény a n a g y c s o p o r t o s ó v o d á s o k fel­ mérésére. s részképesség-fejlesztésének elkezdése fontos lett volna m á r korábban. kétnapos j e l e n l é t b e n . nehézkes könnyen váll át más tevékenységre nehezen áll át más tevékenységre kivárásra képes. míg az 1999/2000. toleráns Válasz feladja [ tevékeny­ ségek indulatkitöréssel válaszol akadá­ lyozására | személyek elleni agresszióval válaszol .t e s z t e t 1966-ban H a i n s w o r t h és Siqueland dolgozták ki. lassú.p e r c e p t u o m o t o r o s szubteszt: a vizuális diszkrimináció. dinamikus átlagos ' Munka­ tempója : PREVENTÍV SZŰRÉS ÉS FEJLESZTÉS AZ Ó V O D Á B A N Középső | Nagy­ ! csoportban ! csoportban MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA Óvodába lépéskor Kiscsoportban! Kerületünkben az 1998/99. auditív figyelem. A szűrővizsgálat felvétele m i n d ö s s z e fél órát vesz igénybe. b) V i z u o . m a g y a r standardját Zsoldos és m u n k a t á r s a i 1999-ben készítették el. időrendi fogalmakban való tájékozottság. Saj­ nos sok esetben e k k o r derült ki. emlékezet. így e g y r e ko­ rábbra tolódott a szűrés időpontja. mely összesen 4 6 6 g y e r m e k vizsgálatát jelentette. kitartásra nem képes gyors. Három szubtesztje a részképességek felmérésére a l k a l m a s : ti) M o t o r o s szubteszt: kétoldali szeriális m o z g á s m i n t á k kivitelezése és a testvázlattal kapcsolatos térbeli orientáció. A C s o p o r t u n k a kerület 18 ö n k o r m á n y z a t i m ű k ö d t e t é s ű óvodáját látja el heti egy-. h o g y küldjék-e vagy s e m szakrendelésre az ó v o d á b ó l a gyereket. logopédusi ellátás. 224 225 . így az első szűrések közvetlenül megelőzték a j a n u á r i döntést. g e o m e t r i ­ kus ábrák és betűf orm ák r e p r o d u k á l ó készsége. jó megoldásra törekvő a motiváltság hiánya jellemzi. Szervezetileg ezt lehetővé tette a teljes körű ó v o d a p s z i c h o l ó g u s i . ! A kerület ó v o d a p s z i c h o l ó g u s a i egységesen az M S S S T szűrőteszttel m é r t é k fel a nagy­ csoportos ó v o d á s o k a t az ősz folyamán. c) Nyelvi szubteszt: nyelvi készség. térbeli és sorrendbeli orientáció. tanév óta m ű k ö d i k Ó v o d a .

h a n e m a kerületi mrcycsoportosok j e l l e m z ő i n e k feltérképezésére is. mind pedig a kerületi szintű fejlesz-. melynek o k a lehet: . Ez m i n d e n ­ képpen a teszt részletes. Az e r e d m é n y e k m i n d az ágazati. tehát 36%-nál j ó s o l h a t ó be r é s z k é p e s s é g . h a n e m a k ü l ö n b ö z ő r é s z k é p e s s é g e k fejlesztésével is (lateralitás. végzettség. részben p e d i g a fejlesztő pedagógiai k o m p e t e n c i a k ö r b e h a t á r o l á s á v a l kerületünk­ ben azóta m e g i n d u l t . . E z e n t ú l m e n ő e n m i n d h á r o m szubteszt fejlesztő p e d a g ó g i a i k o m p e ­ tenciakörbe t a r t o z ó részterületeket mér. másrészt mert . A vizsgált p o p u r láció 5 9 % . M i n d a s z u b t e s z t e k b e n .e n y h é n ( 4 .a helyi ó v o d a i p r o g r a m o k n a k való megfelelés a l k a l m a n k é n t n a g y o b b h a n g s ú l y t kap. T a p a s z t a l a t a i m szerint igen g y a k r a n fordul elő. de az adatok megjelenítése m é g i s igen erőteljes hatású volt.1 1. A KERÜLETI VIZSGÁLAT BEMUTATÁSA Az e l e m z é s 13 ó v o d a 3 9 3 n a g y c s o p o r t o s g y e r e k é n e k adatait mutatja be.: Az összesített n o r m a p o n t o k szerint a g y e r e k e k 12%-ánál (47 fő) állapítottuk m e g tanuA lási zavar k o m o l y veszélyét. mely több t é n y e z ő b ő l is f a k a d h a t .a fiú. A m é r ő m ó d s z e r kiválasztását hosszú előkészítő m u n k a előzte m e g .A teszt 4. M u n k a c s o p o r t u n k feltérképezte a h a z á n k b a n j e l e n l e g e l é r h e t ő fejlettségmérő teszteket. 24%-nál (95 fő) e n y h e veszélyt. A ja­ 3. ha az ó v ó n ő k k é z h e z kapnak egy korszerű tesztet. tési t e v é k e n y s é g m e g h a t á r o z á s á h o z . Oktatási Osztály vállalta. E n n e k k ö v e t k e z m é ­ nyeként a P e d a g ó g i a i Kabinet óvodai s z a k t a n á c s a d ó m u n k a t á r s a i felterjesztést nyújtottak be az Ö n k o r m á n y z a t h o z a kerületi óvodai fejlesztő p e d a g ó g u s hálózat kialakítására. A felmérésben részt v e v ő gyerekek 57%-a járt logopédiai foglalkozásra. szakember-ellátottság. 41 %-a lány. hogy i n t é z m é n y e i k „ n e h é z g y e r e k a n y a g o t " ne­ velnek. Itt é r d e m e s m e g j e g y e z n i . m i n d pedig az ó v o d a v e z e t ő k e t m e g h ö k k e n t e t t é k . Ö s s z e h a s o n l í t ó e l e m z é s tette lehetővé a 13 részt vevő ó v o d a egyes részterületeken elért e r e d m é n y e i n e k a b e m u t a t á s á t . Ez hosszú távon irányt m u t a t h a t m i n d az ó v o d á n belüli. A vizsgálat időpontjában a legfiatalabb 4. finanszírozását az. az óvoda. E z e k a gyere­ kek a nyelvi s z u b t e s z t b e n szignifikánsan a l a c s o n y a b b p o n t s z á m o t értek el. mint a h o g y a n a nyelvi szubteszt is tartalmaz e g y é b e l e m e k e t . szubteszt A tanulási zuvar veszélyének esélye a X. Az M S S S T mellett két igen fontos s z e m p o n t miatt d ö n t ö t t ü n k . h o g y az ó v o d a i fejlesztésre küldött g y e r m e k e k p r o b l é m á j á n a k a differenciáldi­ agnosztikája n e m történt m e g .0 éves korig féléves i n t e r v a l l u m o k r a osztott táblázatai szubteszt e n k é n t és összesített n o r m a p o n t t a l is kifejezi a g y e r m e k fejlettségi szintjét. 227 . Az e g y s é g e s m e r ő m ó d s z e r pedig lehetőséget ad n e m c s a k az egyén. Fejlesztő p e d a g ó g i a i foglalkozáson vett részt a vizsgált p o p u l á c i ó 17%-a. . így t ö b b é v e s fejlesztési terv keretében idén m á r 9 ó v o d á b a n van főállású fejlesztő p e d a g ó g u s .e l m a r a d á s o k miatti várható tanulási n e h é z s é g . Bár m i n d a n n y i a n tisztában voltak azzal. h o g y az átlagszintet é p p h o g y elérő m o t o r o s területen a kerületi gyere­ kek 41 %-a teljesített a normál érték alatt.az ó v o d a v o n z á s k ö r z e t é b e tartozó családok eltérő s z o c i o ö k o n ó m i a i státusza. m e l y mi­ att a g y e r e k e k igen eltérő készségekkel és i s m e r e t a n y a g g a l é r k e z n e k az ó v o d á b a . H a r m a d r é s z t az e l m ú l t években igen g y a k r a n ta­ pasztaltuk.11 é v e s volt. ábra motoros víz-perc-mot. A Nevelési T a n á c s a d ó P s z i c h o p e d a g ó g u s Csoportjának vezetőjével k ö z ö s e n kialakítottuk a fejlesztő p e d a g ó g u s o k m u n k a k ö r i és végzettségi út­ mutatóját. mint az adott g y e r m e k p o p u l á c i ó fejlődési sajátosságai. . v a l a m i n t az átlagos (8 ponttól) n o r m a ­ p o n t o k elkülönítése m e g m u t a t j a a teljesítés szintjét. Kíváncsiak v o l t u n k arra is. A felmérés adatait az Ó v o d a v e z e t ő k Kerületi M u n k a k ö z ö s s é g é n e k ülésén ismertettük elő­ ször.4 pont) í 11. Ez igen fontos volt s z á m u n k r a amiatt. Erre t á m a s z k o d v a a l k a l m a z t á k a vezetők ó v o d a i státuszban a s z a k e m b e r e k e t . n e m rutinszerűen csak a p o n t s z á m o k r a t á m a s z k o d ó e l e m z é s é r e hívja fel a figyelmet. h o g y a szubtesztekben átlagos p o n t s z á m o t elérő g y e r m e k e r e d m é n y e i n e k részletes e l e m z é s e k o r mutatkozik csak m e g egy-egy részterület súlyos e l m a r a d á s a a többihez képest.7 pont) veszélyeztetett. he­ lyi és tárgyi k ö r ü l m é n y e k stb. Javaslatunkra a fejlesztő p e d a g ó g u s o k m u n k a i d e j é b e kötelezően beletartozik a kétheten­ kénti kétórás szupervízión való részvétel. s m i n d ö s s z e két ó v o d a n e m f o g l a l k o z t a t részfoglalkozású s z a k e m b e r t sem. kerületi nagycsoportos óvodások körében szubteszt A három szubteszt átlagai F i g y e l e m r e méltó. hogy a g y e r m e k logopédiai vagy fejlesztő foglalkoztatása összefügg-e 226 teljesítményével. Egyrészt mert a legfrissebb s t a n d a r d o k k a l ren­ delkezett.az óvodai sajátosságok. így a fejlesztésre j á r ó g y e r e k e k kis s z á m a miatt nehezen tárható fel e g y é r t e l m ű kapcsolat. hogy k e r ü l e t ü n k b e n a l o g o p é d u s o k n e m c s a k a h a n g h i b á k kor­ rekciójával foglalkoztak. térbeli tájékozódás stb. A s ú l y o s a n ( 0 .6 éves kortól 7.útmutatója szerint . m i n d p e d i g az ö s s z p o n t s z á m b a n több j e l e n t ő s eltérés találtunk. mint a többiek. mellyel kivált­ hatnak régebbi eljárásokat. igen sok tekintetben k ü l ö n b ö z n e k . hogy a fejlettségmérés v é l e m é n y ü n k szerint elsősorban óvónői k o m p e ­ tencia. Szerettük volna. átlagéletkoruk 6 év.ó v ó n ő k is felvehetik. Itt n e m mu­ tatkozott szignifikáns összefüggés a tesztben m e g m u t a t k o z ó g y e n g e teljesítménnyel.). ábra nyelvi vaslat elfogadásra talált m i n d e n fórumon. A szupervíziónak helyet a kerületi P e d a g ó g i a i Kabinet ad. E n n e k korrekciója részben az ó v ó n ő k ismereteinek növelé­ sével. mint nevelési p r o g r a m . a legidősebb-' pedig 6. j /. 2.

kérdéseink és aggályaink m e g b e s z é l é s é r e felkértük Dr. m e l y e n lehetőségük van a teszt felvételével. . hiszen az ó v ó n ő k ö n á l l ó a n nem é r t e l m e z h e t i k a tesztet. maga­ sabb p o n t s z á m o t adni. így a h á r o m részterületen mért e r e d m é n y e i k név nélkül is jól n y o m o n k ö v e t h e t ő k .7 8.5 4. 3.3 8. igen jó e r e d m é n y t elért ó v o d a javítja fel. v a l a m i n t a m u n k a m e g o s z t á s s a l kapcsolatos tanulságok átbeszélésére is.9 9. E z e k fényében a nevelési p r o g r a m egyes e l e m e i n e k h a n g s ú l y o z á s á v a l . ill. 4. ábra A vizuo-perceptuomatorru minták átlaga óvodánkénti bontásban 228 229 .1 9. . s így ezeknél a g y e r e k e k n é l k é n y t e l e n e k voltunk m á s m é r ő m ó d s z e r t a l k a l m a z n i .7 In tézményi fe I ad a tok: A részt v e v ő ó v o d á k n a k megajánlottuk saját adataik feldolgozását.6 9.. Az ezzel k a p c s o l a t o s a n megjelent. t o v á b b k é p z é s e k e n v a l ó r é s z ­ vétellel. Hajlamosak a g y e r e k e k n e k segíteni. hogy saját csoportbeli g y e r e k e t n e m szűrhet­ nek. s e n n e k fényében közös m e g á l l a p o d á s s a l j e l ö l t ü k ki a feladatokat. 5. így az igen prob­ l é m á s körzetet ellátó ó v o d á k t ó l az igen jó színvonalon teljesítőkig m i n d e n m e g t a l á l h a t ó .K ö r ü l t e k i n t ő szervezést kíván a szűrés lebonyolítása.) m i n d e g y i k é b e n u g y a n a z o n a helyen szerepelnek u g y a n a z o k az óvodák. ábra A motoros minták átlaga óvodánkéiul bontásban 6.5 II 8. ill.egy vagy t ö b b alka­ l o m m a l M S S S T . A már g y a k o r l ó ó v o d a p e d a g ó g u s o k s z á m á r a m i n d e n évben tapasztalat­ cserét szervezünk. m e l y n e k g y e r e k e i egy vagy több területen is az átlag n o r m a p o n t alatt v a n n a k .8 6.5 7. időbeli szervezése. átcsopor­ tosítást tett sok helyen szükségessé. az elméleti alapokat. A teszttel k a p c s o l a t o s tapasztalataink. hogy a 2.érdeklődéstől függően .Igen n e h é z s z á m u k r a a teszt-szituáció.3 9.S o k a n . A képzésen m e g t a n u l j á k a teszt felvételét. T ö b b az az ó v o d a . . C s a k igen n e h e z e n lehetett egyeseket erről lebeszélni.Az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s o k m i n d e n é v b e n . 10 10.1 9. az e g y ü t t m ű k ö d é s fokozásával és a speciális segítők igénybevételével indult m e g a p r o b l é m á k kezelése. s a kerületi jó átlagot csak a n é h á n y . valamint a teszttel k a p c s o l a t o s együtt­ m ű k ö d é s kereteit.m e r ő j ó i n d u l a t b ó l .9 6. Az e r e d m é n y e k óvodai szintű értékelése új szakmai feladatok kialakítását. a p á r h u z a m o s c s o p o r t ó v ó n ő j é v e l s z e m b e n m e g f o g a l m a z o t t rivalizáció-érzést („az én g y e r e k e m e t m á s ne m i n ő s í t s e ! " ) az erősö­ dő t e a m m u n k a során sikerült csak felszámolni. Az ó v ó n ő k által jelzett p r o b l é m á k : .3 A h á r o m ábra ( 3 . S.N a g y o n n e h e z e n fogadták el a szabályt.3 7. .gyakoroltatták csoportbeli gyerekeikkel a teszt feladata­ it. értelmezésével.K 6.4 10. Jól látható. Általában nevelési ér­ tekezlet keretében ismertettük a mérés i n t é z m é n y r e v o n a t k o z ó jellegzetességeit. ábrán b e m u t a t o t t á t l a g s z á m o k igen nagy szórást takarnak.t o v á b b k é p z é s t tartanak a k ö z é p s ő c s o p o r t o s ó v ó n ő k számára.6 7. Z s o l d o s M á r t á t . speciális szakképzettség megszerzésével.5 7.9 6.

4 7.az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s . a k ö z ö s álláspont kialakítására a g y e r m e k iskolaérettségét illetően.t e a m c s o p o r t o s konzultációja. osztályválasztás lehetőségeit k e r ü l e t ü n k b e n . 7. m e l y e n . a fejlesztő p e d a g ó g u s . esetleg p á r h u z a m o s a n többtől is.nincs s z ü k s é g semmiféle speciális beavatkozásra.e g y é n i . feladatait. mely b e s z é d h i b a .2 6.9 8. m e l y e n ismertettük a szűrést. diszlexia-prevencióra irányult. ill. ill. mely lehetőséggel c s a k igen ritka e s e t b e n él­ tünk. .6 Csoportjaink m i n d e g y i k é n e k ^ ó i l ö n i d ő p o n t o t j e l ö l t ü n k ki.l e m a r a d á s rendezésére: . így a fentiek áttekintésével kiválasztottuk a speciális szakellátást i g é n y l ő g y e r e k e k e t . . S z a k e m b e r k é n t m i n d a n n y i a n tapasztalhatjuk. k i e m e l t e n az iskolára való felkészítés szempontjából.5 8.10 9.) Minden esetben fontos volt k o n s z e n z u s r a j u t n i .5 8. é r z e l m i és/vagy részképességbeli problémái miatt. ha az indokolt.3 7.5 6. de e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k m e g s z e r z é s e is. Ezek együttes figyelembevételével e g y s é g e s ál­ láspontra j u t o t t u n k a n a g y c s o p o r t során v é g z e n d ő feladatok tekintetében. ill. az adott c s o p o r t két óvónője.5 7. k i s c s o p o r t o s logopédiai foglalkozás. Hiszen ha a szülő tájékozott a gyer­ mek problémájáról.e g y é n i . b) A szülők tájékoztatása. és itt a d t u n k lehetőséget a s z e m é ­ lyes találkozásra is a s z a k e m b e r e k b á r m e l y i k é v e l . k i s c s o p o r t o s fejlesztő pedagógiai foglalkozás a r é s z k é p e s s é g . Itt részletesen b e m u t a t t u k a szűrőtesztet.eseti d ö n t é s szerint .a l o g o p é d u s felméri a beszédhibákat. ó v ó n ő vagy a fejlesztő p e d a g ó g u s elvégzi a g y e r m e k részké­ pesség-szűrését.az ó v ó n ő k j e l l e m z é s t készítenek. hiszen csak a k k o r emeljük ki óvodai cso­ portjából a g y e r e k e t . A n a g y c s o p o r t o s ó v o d á s g y e r e k e k szüleinek értekezletet tartottunk. n e m c s a k en­ gedélyének. K ü l ö n ö s e n k ö r ü l t e k i n t ő d ö n t é s t i g é n y e l t e k a k ü l s ő szakmai i n t é z m é n y b e irányított gyerekek.a g y e r m e k e k e l m a r a d á s a i n a k m e n t é n a kiscsoportos foglalkozások m e g t e r v e z é s e .5 8. mely t a r t a l m a z z a a g y e r m e k k é p e s s é g e i n e k .a g y e r m e k c s o p o r t o n belül egyéni b á n á s m ó d r a szorul m a g a t a r t á s i . E g y b e n felajánlottunk k o n z u l t á c i ó s lehetőséget g y e r m e k e szűrési e r e d m é n y e i b e való b e ­ pillantásra. Ezt szintén az egységes álláspont kialakítása és képviselete miatt tartottuk fontosnak. Nevelési T a n á c s a d ó stb. és elosztottuk a feladatokat.k o r r e k c i ó r a . Ezért is igen fontos a szülő első perctől való p a r t n e r k é n t kezelése. v a l a m i n t az óvónői j e l l e m z é s t . E z e k e t a következők­ ben h a t á r o z t u k m e g : a) A g y e r m e k felmérése: . hogy a szülő involváltsága lényegesen e m e ­ li bármely terápia h a t é k o n y s á g á t . A szülőkkel való s z e m é l y e s konzultá­ ciót az esetek t ö b b s é g é b e n az ó v ó n ő és a speciális segítő együtt folytatta. h a t é k o n y a n tud e g y ü t t m ű k ö d n i a s z a k e m b e r e k k e l a n n a k kezelésében.külső i n t é z m é n y b e k ü l d e n d ő szakvizsgálat vagy rendszeres terápia céljából (Szakér­ tői B i z o t t s á g o k . 230 231 . társas kapcsolatainak. A m u n k a óvodai szintű értekezlettel kezdődött. az iskola-.4 tívái a k ö v e t k e z ő k voltak: . kijelöltük az ellátás formáig és összeállítottuk az óvodai fejlesztő p e d a g ó g i a i és p s z i c h o ­ lógiai csoportot. Ismertettük az ó v o d a i nagy­ c s o p o r t szerepét. ábra A nyelvi minták állaga A szűrés lebonyolítása: d) A szülői e n g e d é l y e k beszerzése a foglalkozásokhoz. . A k o n z u l t á c i ó n e g y e n k é n t áttekintettük a g y e r m e k e k szűrési ered­ ményeit.7 c) A s z a k e m b e r . 9. A szülői e n g e d é l y e k e t írásban kértük az ó v ó n ő k által.5 5. ill. . A hatályos t ö r v é n y e k é r t e l m é b e n a szülőnek ( g o n d o z ó n a k ) j o g a van a g y e r m e k k e l kap­ csolatos b á r m e l y iratba való betekintésre.ó v o d á n belüli ellátást igényel a s z a k e m b e r e k bármelyikétől. m e l y e k alterna­ 9. . a l o g o p é d u s és az ó v o d a ­ p s z i c h o l ó g u s vett részt. ill. a speciális f o g l a l k o z á s o k o n való részvétel el­ döntésére. e) A speciális foglalkozások és vizsgálatok beindítása: . és kértük e n g e d é l y ü k e t a vizsgálat lefolytatásához. átbeszéltük az éves m u n k a ü t e m e z é s é t . ill.a vezető.9 7. valamint viselkedési j e l l e m z ő i n e k a leírását.6 9. . é r z e l m i állapotának. az isko­ laérettségi vizsgálat menetét.

hogy optimális fejlesztése a kerület logopédiai óvodájában biztosítha­ tó. bár k ö z é p s ő testvérével a rivalizáció m e g m a r a d t . M e g á l l a p í t o t t á k .. de c s o p o r t o n belül differenciált b á n á s m ó d o t igénylő gyer­ m e k e k fejlesztésének vagy g o n d o z á s á n a k m e g t e r v e z é s e . Képességtesztjei nagyfokú lemaradást mutattak. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola.S z ü l ő a s z a k e m b e r e k bármelyikétől kaphatott o t t h o n r a g y a k o r l ó feladatokat. R ó z s i k a igen n e h é z családi j ^ ö r ü l m é n y e k között él. Az Anonymus Alapítvány fejlesztő pedagógus kép­ Példák: 1. A s z a k e m ­ berek k ö l c s ö n ö s b i z a l m a e g y m á s iránt sok e g y ü t t g o n d o l k o d á s . Egy gyerek akár t ö b b szak­ e m b e r h e z is j á r h a t o t t . Az é d e s a n y a beszélgetés során többek között e l m o n d ­ ta. 2. aki igen h a m a r „ b e i n d u l t " .L o g o p é d u s elsősorban a h a n g h i b á k korrekcióját végezte. Tapasztalataim az MSSST-vel. Vo­ lán Humán Oktatási és Szolgáltató Rt. majd k é s ő b b .m i k o r m á r nyitott volt az i s m e r e t s z e r z é s r e .fejlesztést is kapott. Az érzelmi p r o b l é m á k feldolgozására az o v o d a p s z i c h o l ó g u s . S z o m o r ú . ZSOLDOS MÁRTA. Igen fontosnak tartottuk a folya­ m a t o s k o n z u l t á c i ó t a négy s z a k e m b e r között. akiknél szükséges volt külső kontroll beiktatása a fejlesz­ tés h a t á s á n a k m é r é s é r e .RRNC. Volt.) ( 2 0 0 0 ) : Alapok. F o n t o s a z o n b a n tudni. s n e m volt sokáig szüksége speciális ellátásra. M i n d h á r o m szubtesztben telj e s í t m é n y á t l a g u k jóval m e g h a l a d t a a m i n i m u m p o n t s z á m o t .s z ü k s é g esetén további egyéni differenciáldiagnosztika. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 7 ) : Komplex prevenciós óvodai program (Kudarc nélkül az iskolában).f e j l e s z t ő p e d a g ó g u s .szorongó c s o p o r t j á b a " került. így nagyszülei nevelték. olyan j ó g y e r e k a n y a g o t k a p t u n k . Ellátási m ó d o k : . s j a v a s o l t a k további egy év felmentést a tankötelezettség m e g k e z d é s e alól. Visszajelzésünk szerint iskolai beilleszkedése z ö k k e n ő m e n t e s volt. . Budapest.Szakértői B i z o t t s á g o k h o z . ISTVANFI Ki. gyakoroltatásával. m i n d pedig a g y e r m e ­ kek és szüleik s z á m á r a . K o n t r o l l v i z s g á l a t a k o r még egy év ó v o d á b a n m a r a d á s t j a v a s o l t u n k a n a g y m a m á n a k . I d ő k ö z b e n az é d e s a n y a m a g á h o z vette a g y e r m e k e t . Kötörő Emese (szerk. érzelmi á l l a p o t á n a k vizs­ gálata erős szorongást jelzett. KOVÁCS EF. 232 233 . de egyes esetekben a h o z z á j á r ó g y e r e k e k n é l k a p c s o l ó d ó részképesség-fejlesztést is végzett egyénileg vagy kis­ csoportban. F é l é v r e a kisfiú megnyílt. Az óvodai l o g o p é d u s h o z m á r k ö z é p s ő s korától járt r e n d s z e r e s egyéni foglalkozásra. Á d á m a képességvizsgálatot jó szinten oldotta m e g . így n y u g o d t szívvel j a v a s o l t u k iskolába. szókincse igen g y e n g e . SARKADY KAMILLA ( 1 9 9 9 ) : Szűrőeljárás óvodáskorban a tanulási zavar lehetőségeinek vizsgá­ latára: MSSST. g o n d o s a n m e g e g y e z v e a m u n k a m e g o s z t á s b a n . Szülei elváltak. m i k o r körzeti i s k o l á n k i g a z g a t ó n ő j e azt m o n d t a : „ M i t c s i n á l t a t o k i d é n . hogy h ú g a mellett m o s t újabb kistestvére született. V m o v s Z K Y GÁBOR (szerk. . organikus érintettség n e m m é r h e t ő . hogy kis l é t s z á m ú vagy speci­ ális iskolai osztályban van a helye. akikről mi is azt g o n d o l t u k . A szülők és g y e r e k e k részéről t a p a s z t a l h a t ó elégedettség mellett l e g n a g y o b b megerősí­ tésünk az volt. A s z ü l ő a j a v a s l a t o t elfogadta.l o g o p é d u s .ó v o d a p s z i c h o l ó g u s ­ t e a m k o n z u l t á c i ó k e r e t é b e n átbeszélte a segítés lehetőségeit. .Fejlesztő p e d a g ó g u s egy vagy több részterületen fejlődési elakadást m u t a t ó g y e r e k e k egyéni vagy kiscsoportos terápiáját végezte. ezért kértük a kerületi kihelyezett B e s z é d v i z s g á l ó Á l l o m á s szakértői vizsgála­ tát. Budapest. Országos Szakmai Találkozójának előadásai. TAMÁS MÁRTA ( 2 0 0 1 ) : A fejlesztő munka tapasztalatai. k a p c s o l a t a i b a n passzív kisfiút i s m e r t e m m e g b e n n e .Ó v o d a p s z i c h o l ó g u s az érzelmi.Ó v ó n ő a speciális fejlesztések kiegészítéseként az ó v o d a i c s o p o r t b a n k i e m e l t e n fog­ lalkozott a p r o b l é m á s g y e r e k e k ismereteinek mélyítésével. Horányi Annabella. Rózsika igen k e v e s e t beszélő. vita és közös esetkezelés útján alakult ki. E z e k n é l a g y e r e k e k n é l további d i a g n o s z t i k u s tesztekkel p o n t o s í t o t t u k a tünet m ö g ö t t m e g h ú z ó d ó okokat. s a család elköltözött egy vidéki ker­ tes házba. a Nevelési T a n á c s a d ó iskolaérettségi vizsgálatára csak azokat a gyerekeket küldtük. A fent b e m u t a t o t t modell ideálisnak m o n d h a t ó m i n d a szakemberek. zése. Budapest. . In: Kósáné Ormai Vera. .. gátlásos. A tartalmi e l e m z é s a z o n b a n m e g m u t a t t a . s az e s e t g a z d a a szülőt is r e n d s z e r e s e n tájé­ koztatta a h a l a d á s r ó l . szo­ rongó kislány. 3 .a kiemelést n e m igénylő. Karcsi t ö b b hanghibával küzdött. az édesanyával pedig h á r o m a l k a l o m m a l átbeszél­ tük Á d á m é r z e l m i p r o b l é m á i t . két c s o p o r t b a n összesen 36 gyereket szűrtünk. " IRODALOM GRKGLSS MÁRTA ( 2 0 0 1 ) : A tanulási zavar előjeleinek szűrése óvodás korban. MARTONNF. beszédészlelése. Az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s n á l heti két a l k a l o m m a l k i s c s o p o r t b a járt. majd az ó v ó n ő . A p s z i c h o ­ lógiai vizsgálat szerint intellektusa átlagos.ÁRA. Télen dönteni kellett beiskolázásával kap­ csolatosan. hogy 19 gyereknél fordul elő egy vagy több területen is részképesség-elma­ radás. hogy ó v o d á n k n e m különleges. Az idei é v b e n pedig iskolaérettségi vizsgálatra küldjük fejlesztő osztályos javaslattal. Fejlesztő Pedagógia. ill. I. így b í z u n k b e n n e . hogy a fejlődés felgyorsul m i n d k é t területen.): A Nevelési Tanács­ adók II. szakrendelésre irányítás. Budapest.s z a k v é l e m é n y e z é s . . Együtt a gyerekekéit. é d e s a n y j a s e m vállalta g o n d o z á s á t . Á d á m n a g y c s o p o r t o s k o r á b a n erőteljesen m e g v á l t o z o t t . beilleszkedési p r o b l é m á k k a l k ü z d ő g y e r e k e k egyéni vagy k i s c s o p o r t o s terápiáját végezte. . ill. majd n a g y c s o ­ p o r t o s k o r á b a n fejlesztő pedagógiai terápiára is. Ó v o d á n k b a n .

felidézni a hallott m o n d a t o t . Az ennél n a g y o b b létszámú csoport k e v é s b é h a t é k o n y . A fejlesztő pedagógiai m u n k a olyan pedagógiai tevékenység. amely a t a n u l á s h o z szük­ séges pszichikus funkciók fejlesztését. hogy ö n á l l ó a n j u s s o n s i k e r é l m é n y h e z .k o o r d i n á c i ó . ha társuk hiányzik. m e g e l ő z i a n e u r o t i k u s t ü n e t e k e t . A m i n d e z e k hatására kialakult bizalom olyan légkört teremt. Intermodális ö s s z e k a p c s o l á s . A g y e r m e k és a p r o b l é m a adott. h o g y á t m e n e t i l e g átvállalva a g y e r m e k n é l m é g h i á n y z ó motivációt. akiknél a vizsgálatok alapján ez indokolt. a m e l y e k a lassúbb érés. Fejlesztő p e d a g ó g u s k é n t d o l g o z o m a Kőbányai Nevelési T a n á c s a d ó b a n . Ha a g y e r m e k elakad egy p o n t o n . beszélgetés. Az. illetve. sok-sok konkrét dicséretet a g y e r m e k által nyújtott teljesítményre. A d d i g a pontig azonban a fejlesztő p e d a g ó g u s dol­ ga. g y u r m á z á s ) . hoz. segítse őt. mint tárgyi. m e r t az iskolában ezekkel találkoznak majd a leggyakrabban. kontrollt. a gyakorlatok nagy része multiszenzoros.a szem. megváltoz­ tatja a kialakult n e g a t í v m o t i v á c i ó k a t . M e g k é r d e z e m az ó v ó n ő i k és d a d u s a i k tapasztalatait v a l a m e n n y i gyermekről. szavak sorrendjét tartani. E g y adott­ gyakorlat a transzferhatás miatt sok területet érint. M i u t á n az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s és a logo­ pédus elvégzi szűréseit. ezen keresztül ismeri m e g a világot. A fejlesztő p r o g r a m e g y é n r e szabott.. fejlődik személyisége.a m o n d a t o t szavakra. T é r o r i e n t á c i ó . k é p e s s é g e i h e z igazodik.és k é z m o z g á s t ö s s z e r e n d e z n i .a h a s o n l ó h a n g z á s ú h a n g o k a t elkülöníteni. A KONKRÉT MUNKA BEMUTATÁSA /.a h a n g o k h o z betűt azonosítani. A dicséret inkább] verbális. t ö b b n y i r e didaktikus játék. feladatlapokat és konkrét terveket adok az ó v ó n ő k n e k . V i z u o m o t o r o s . m e l y e k a z e s e t e n k é n t m á r e l s z e n v e d e t t s o r o z a t o s konfliktusok é s frusztrációk miatt kialakulhatnak. N a g y o n fontosnak tartom a g y e r m e k teljes elfogadását. hogy ö n m a g á t megismerje. pl.a hallott hangot. raji zolás. Auditív e m l é k e z e t . K e t t ő n é l több g y e r m e k esetében m á r c s ö k k e n az egy főre j u t ó figyelem m e n n y i s é g e és terjedelme. és a tünet súlyossága. társasjátékok. e g y é b szakértőtől kérjünk vizsgálatot.: festés. az esetlegesen hi­ á n y z ó funkciók pótlását szolgálja. így gyakorlatban nyújtok' m i n t á t nekik (pl. segítségül hívva a fejlesztő pedagógia módszereinek és eszközeinek színes palettáját. h a n g o k r a b o n t a n i . vagy e g y é b o k o k miatt keletkeztek a g y e r m e k n é l . hiszen a g y e r m e k n e k ez az elsődleges tevékenysége. A h h o z . F o n t o s s z e m p o n t . A l e g o p t i m á l i s a b b a két fős csoport.EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ Ó V O D A ÉS A FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS KÖZÖTT GOSZTONYI JUDIT N a g y c s o p o r t o s o k n á l a tanév utolsó időszakában feladatlapokat is h a s z n á l u n k . A fejlesztő c s o p o r t b a kerülés fő indikációja az életkor (tankötelezettség elérése. látott betűt összekapcsolni. h o g y mi történik majd velük. A foglalkozások végén a z o n b a n m i n d i g van idSf a g y e r m e k e k által igényelt tevékenységek. a két s z a k e m b e r m u n k á j á n a k ösz235 234 . Ami­ kor csak lehetséges. A foglalkozásokon a l a p t e v é k e n y s é g ü n k a játék. Megelőzi vagy csökkenti azokat a tanulási n e h é z s é g e ­ ket. Auditív analízis . N a g y sze-* repe van é p p e n ezért a s p o n t a n e i t á s n a k . Az ó v ó n ő k m i n d e n esetben tájékoztatják a szülőket a fejlesztésről. illetve 3 éve. c s ö k k e n t i a viselkedési z a v a r o k a t . Vizuális differenciálás . ö n m a g á ­ ban való hitet. M i n d i g az e l a k a d á s pontjáról indulok ki. átlendítve a n e h é z s é g e k e n . Az ó v o d a l o g o p é d u s a által kezelt g y e r m e k csak indokolt esetben kerül p á r h u z a m o s a n fejlesztésre. m e r t ezáltal nő a g y e r m e k e k feladattudata. vagy felmentett g y e r e k e k ) . beleértve a családi k ö r ü l m é n y e k e t is. a következő r é s z k é p e s s é g e k megfelelő m ű k ö d é s e szükséges: Auditív figyelem . A közös játékban alakulnak ki a társas kapcsolatok. időről időre alakítom aktuális teljesítményük-. folyamatos konzultációt biztosítva. torna. feladattartása. n e k e m kell v á l t o z t a t n o m a stratégiámon. hiszen a fejlődés n e m e g y e n l e t e s . ha szükséges. és fokozatosan h a l a d u n k tovább. n y o m d á z á s . más-más oldalról k özel íte m m e g a problémát. Bevezetőként néhány gondolat a fejlesztő pedagógia céljáról és módszereiről. azon belül a t o l l b a m o n d á s sikeres legyen. T e r m é s z e t e s e n az első foglalkozás alkalmával ezt én is m e g e r ő s í t e m és tisztázom a gyerekekkel. és b e l e e g y e z é s ü k e t kérik. A gyakorlatok nagy része álta­ lam irányított.a kívánt helyre írni. Azoknál a g y e r m e k e k n é l . m i n d i g együtt d o l g o z o m a g y e r m e k e k k e l . képességei.betűk.: színezés. hogy akit lehet. P a r t n e r k é n t kezelem a g y e r m e k e t a fejlesztő foglalkozáson. Vizuális e m l é k e z e t . Szerialitás . ez a r e n d s z e r e s s é g és á l l a n d ó s á g é r z é s e miatt fontos. Példa egy k é p e s s é g részösszetevőinek és a fejlesztés sokféle területének b e m u t a t á s á r a (a teljesség i g é n y e nélkül). a sze­ m é l y e s k a p c s o l a t r a nagy hangsúlyt helyezek. Az egy-egy j á t é k k a l töltött időt i g y e k s z e m mi­ nél tovább nyújtani. A g y e r m e k e k . m e l y b e n a g y e r m e k el m e r i majd kezdeni használni a képességeit. M e g b e s z é l i k az érintett g y e r m e k k e l és az egész csoporttal. együttesen konzultálunk az ó v ó n ő v e l . kettesben v a n n a k velem. lehetőséget adva a gyereknek. Az óvodával való e g y ü t t m ű k ö d é s e m tapasztalatait ö s s z e g z e m az alábbiakban. illetve megtanulja az a l k a l m a z k o d á s és a viselkedés szabályait. m e t a k o m m u n i k a t í v . a reális é r t é k e ­ lést.a tanár hangját hallani. he­ ti 3 órás r é s z á l l á s b a n egy ó v o d á b a n . óvodai fejlesztő pedagógiai munka A tanév eleji h o s p i t á l á s a i m során megfigyelem a g y e r m e k e t k ü l ö n b ö z ő tevékenységei so­ rán a n a g y c s o p o r t b a n . illetve a sérült funkciók javítását. Auditív differenciálás . a Nevelési T a n á c s a d ó b a küldjünk ellátásra. „ k í v á n s á g m ű s o r " beiktatására.a h a s o n l ó betűktől elkülöníteni. intermodális. a g y e r m e k e k egyé­ ni fejlettségéhez. hogy az írás. lehetőséget k a p a g y e r m e k arra is.

SZEMÉLYISÉG. Zöld Iskola. A m á s i k p r o b l é m á m . Azt. lateralitás fejlesztése. Budapest. az a n a m n é z i s felvétele. illetve f o l y a m a t o s szabadjáték folyt a gyerekek preferált játékaival. hogy g y e r m e k e fejlesztő foglalko­ z á s o k o n v e g y e n részt. Jelenleg m e g e l ő z ő t e v é k e n y s é g e t idő hiányában n e m tudok megvalósítani. a személyiségfejlesztő m i k r o c s o p o r t t a l k a p c s o l a t b a n m e g f o g a l m a z t u k . hallom. A m u n k a során l e h e t ő s é g nyílt e g y m á s m u n k á j á n a k m é l y e b b m e g i s m e r é s é r e . illetve a teljesítménybeli változásaikról. KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 9 ) : Alapozó Terápia. Szolnok. h o g y a p s z i c h é s sérülés miatt m á s o d l a g o s a n k i a l a k u l t teljesít­ m é n y r o m l á s n á l . a m e l y e k a j á t é k folyamán a felnőtt segít­ ségével f e l d o l g o z h a t ó k k á válnak. A személyiségfejlesztő m i k r o c s o p o r t eseté­ ben bábjáték. kötet. és ezáltal m e g v a l ó s u l h a s s o n m u n k á m p r e v e n c i ó s j e l l e g e is. Fejlesztő m ó d s z e r e i m e t j e l l e m z ő e n az oligofrénpedagógiai. d o l g o z ó ó v ó n ő k k ü l ö n j á t s z ó c s o p o r t o t n e m vezettek.f e j l e s z t ő p e d a g ó g u s vezetett. K é t h e t e n t e a z e s e t m e g b e s z é l ő c s o p o r t o k b a n . SZALTNER JÁNOSNE ( 1 9 9 5 ) : „Nebuló" Látom. A j á t é k azon sajátosságát használtuk fel. csinálom: tudom! Képességfejlesztő feladatgyűjtemény kisiskolások számára. az esetleges h o m e . 236 237 . tapintás. A k ö z b e n felmerülő p r o b l é m á k r ó l és tapasztalatokról h a v o n t a m e g b e s z é l é s t tartottak a c s o p o r t v e z e t ő k .1 . Budapest. p s z i c h o p e d a g ó g i a i és logopé­ diai t a n u l m á n y a i m során elsajátított ismereteim képezik. az ó v ó n ő k tapasztalatait és ismeret­ anyagát. hogy a j á t é k t ö r t é n é s e k milyen érzéseket. saját csoportjukból kiválogatott 5-6 gyerek­ kel. és a fejlesztő p e d a g ó g u s a kö­ v e t k e z ő információk alapján: az ó v ó n ő javaslata. h o g y miért került külön kis csoportba. II. A képességfejlesztő mikrocsr^portban didaktikus fejlesztőjátékokkal történt a fejlesztés.N a g y . hogy me­ lyik g y e r e k n e k milyen j e l l e g ű m i k r o c s o p o r t o s foglalkozásra van szüksége. a nevelési t a n á c s a d ó k pszichoterápiás és fejlesztő pedagógiai gyakorlatát. ezt kiegészítve az A l a p o z ó Terá­ pia és a S i n d e l a r . m e g o l d á s o k a t ta­ lálni a j á t é k b a n felmerülő p r o b l é m á k r a . a nevelési ta­ n á c s a d ó b a sem. a p s z i c h o l ó g u s . (Hiszen ezért n e m j u t t a t h a t ó el a g y e r m e k pl. Ez a szülő p r o b l é m a ­ t u d a t á n a k h i á n y á b ó l adódik. j e l l e m z é s e a g y e r m e k r ő l .szehangolási n e h é z s é g e miatt. a g y e r e k e k raj­ zainak e l e m z é s e . és b e l e e g y e z é s é t kérte a h h o z .3 0 p e r c i g tartottak. A g y e r m e k e k e t együtt válogatta az ó v ó n ő . Psycho-Art Kft. m e l y e t klinikai s z a k p s z i c h o l ó g u s é s p s z i c h o p e d a g ó g u s . A fenti m ó d s z e r egy k o m p l e x fejlesztési m e t o d i k a . .és f i n o m m o z g á s . A m i k r o c s o p o r t o k a t az ó v ó n ő k vezették. 2 0 .p r o g r a m képzésén tanultakkal. A terv g y e r m e k e n k é n t egyedi volt. Alapozó Terápia Alapítvány. a szülő m e g i s m e r é s e . m i u t á n megtaláltuk a g y e r m e k e k képességbeli elma­ radásának okait. hogy az ó v ó n ő milyen t í p u s ú j á t s z ó c s o p o r t o t alakított ki. m i n d a n n y i a n bővítettük m ó d s z e r e i n k tárházát. Nemzeti Tankönyvkiadó. Városi Nevelési Tanácsadó.t r a i n i n g mód­ szere. élethelyzetének m e g i s m e r é s e az ó v ó n ő adatai alap­ j á n . A tanév végén hatásvizsgálatot végeztünk a gyermekek játékszínvonal-változásáról. g y e r m e k m e g f i g y e l é s a c s o p o r t b a n . szaglás észlelés). Szolnok. itt az ó v o d á b a kerülő g y e r m e k e k beszoktatásával kapcsola­ tos n e h é z s é g e k m e g b e s z é l é s e állt a k ö z é p p o n t b a n . e s e t e n k é n t m ó d o ­ sítva a z eredeti tervet. K i s c s o p o r t b a n ( 3 . A foglalkozások heti 1 a l k a l o m m a l . . ízlelés. tér-. a g y e r m e k e k p r o b l é m á i . konfliktusokat fejezhetnek ki. ezt k ö v e t ő e n pedig együtt indíthat­ nánk fejlesztő c s o p o r t o k a t az érintett g y e r m e k e k s z á m á r a . a gyerek családjának. Az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s s a l e g y e z t e t v e j ö v ő b e n őket is bekapcsolhatjuk a szűrésbe. követtük a haladást. m e l y e k a g y e r m e k egyéni fejlettségéhez.P e r c e p t u o m o t o r o s készségfejlesztés (látás. az ó v o d á b a n . mely felhasználja az ó v o d á s o k fej­ lesztésével k a p c s o l a t o s t a p a s z t a l a t o k a t és kutatási e r e d m é n y e k e t . a t a n á c s a d á s . hogy a g y e r m e k a játék nyelvén k é p e s megjeleníteni belső konfliktusait. hallás. valamint az ó v ó n ő egyéni beállítottsága döntötte el. h o g y m e g é r t e s s ü k a g y e r m e k k e l . esetleges jelenléte a foglalkozásokon. A d ö n t é s t k ö v e t ő e n az ó v ó n ő m i n d e n e s e t b e n m e g b e s z é l t e a g y e r e k k e l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k a t a szülővel. E z u t á n k e z d ő d ö t t m e g a fejlesztő m u n k a .S z e n z o m o t o r o s integrációfejlesztés (egyensúly. időészlelés). illetve m a g a t a r t á s z a v a r n á l h i á n y z i k a klinikai p s z i c h o l ó g u s s a l való e g y ü t t m ű k ö d é s . he­ ti egy a l k a l o m m a l . csoportba való beilleszkedésükről. hogy a k ö z é p s ő c s o p o r t o s g y e r m e k e k is b e k e r ü l h e s s e n e k a fejlesztő p e d a g ó g i a i ellátásba.) így k i m a r a d pl. BAODY EMŐKR. A képességfejlesztő c s o p o r t e s e t é b e n lépésről lé­ pésre felépítettük a fejlesztési tervet.ÉS KÉPESSÉGFEJLESZTŐ JÁTSZÓCSOPORTOK AZ ÓVODÁBAN IRODALOM ADORJÁN KATALIN ( 1 9 9 2 ) : Szebben akarok írni . m i n d i g u g y a n a b b a n a külön helyiségben. TELKES JÓZSEF ( 1 9 9 9 ) : Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. A foglalkozássorozat o k t ó b e r elejétől május végéig tart. TÓTH GÁBOR. MARTOK-DÉVÉNYI ÉVA. T e r v e m az. 30 perc i d ő t a r t a m b a n . A p s z i c h o m o t o r o s fejlesztő p r o g r a m fő területei: . A z ó v o d á b a n végzett jelenlegi m u n k á m során h á r o m n e h e z í t ő k ö r ü l m é n n y e l kell s z á m o l ­ nom: A szülővel való e g y ü t t m ű k ö d é s és segítség nélkül lassú a haladás.4 é v e s g y e r m e k e k ) . az óvó­ nő indirekt irányításával. S z ü k s é g e s n e k tartottuk azt is. Ezután k ö z ö s e n állapodtunk m e g a b b a n . A foglal­ k o z á s o k r ó l m i n d e n a l k a l o m m a l j e g y z ő k ö n y v készült. SZERDAHELYI MÁRTON. E b b e n az esetben külső szupervízor segítségét v e s z e m igénybe. k é p e s s é g e i h e z igazodtak. h o g y a n lehet e z e k e t a j á t é k t ö r t é n é s e k e t m e d e r b e n tartani.

h o g y k ö r z e t e n k é n t „ i s k o l a e l ő k é s z í t ő " c s o p o r t o t is indítanak az ó v o d á k . Megfelelő diagnosztikai eljárásokkal a tanulási zavarok m á r ó v o d á s k o r b a n előre jelez­ hetők (P. A fejlesztő munka eltér a „hagyományos" pedagógiai tevékenységtől: az e célra kidolgozott diagnosztikát.az általános iskola 1 . s emellett m o z g á s u k jól koordinált. A g y e r m e k e k fejlettségét figyelembe vevő oktatás érvényesítése az iskola feladata.i kéval. h o g y a n n a k tartalma és szerkezete á t m e n e t e t k é p e z z e n az ó v o d a nevelési területei és az iskolai tantárgyi r e n d s z e r között. taktilis. 1988). m ű v é s z e t e k : ének-zene. hogy jelenleg akár a 8 éves gyermek is az óvodában maradhat.k o m p l e x pedagógiai és pszichológiai vizs­ gálatok m e l l e t t . Z ö k k e n ő m e n t e s ez a folyamat abban az esetben. osztályos korosztályára is vonatkoztat­ ható . mely szerint a 7. 1981. e m b e r és társada­ lom. s a továbbiakban egyben J. hogy az érintett k o r c s o p o r t s z á m á r a melyik intézmény kínálja a nevelés-oktatás színterét akkor. továbbá a gyerekek alapkészségeit fejlesztő módszereket és eszközöket igényel (Tansley. U g y a n a k k o r a gyakorlatban a korrekciós. ha a g y e r e k e k a kog­ nitív fejlődés terén az alap-kultúrtechnikák elsajátítását m e g a l a p o z ó p s z i c h i k u s funkciók kellő fejlettségének b i r t o k á b a n é r k e z n e k az iskolába. háztartástan.AZ ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET: EGY ÚJ KÉPZÉSI F O R M A KIALAKÍTÁSA GYENÉI MELINDA való a l k a l m a z k o d á s b a n a legfőbb n e h é z s é g e t a k ö v e t e l m é n y e k m e g j e l e n é s e és a nekik va­ ló megfelelés jelenti. Az óvodai nevelés az elsősorban játékos tevékenységekre alapozott pedagógiai m u n k á t helyezi előtérbe. és mtsai 1998). t o v á b b á e m l é k e z e ­ ti és figyelmi k a p a c i t á s u k is fejlett. Az iskolai é l e t m ó d h o z í j ] i j I % 4 j < ^ J \ j * V. A dilemmát most tovább fokozza az a lehetőség. tánc és dráma. 1996). az Ó v o d a i N e v e l é s Programját. K é r d é s . A két i n t é z m é n y ( ó v o d a és iskola) eltérő színterei a k i s g y e r m e k e k szocializációjának. Az oktatási törvény m e g e n g e d i a r u g a l m a s iskolakezdést. mely egyben az iskolára való előkészítést is jelenti. m e l y a korrekciós/fejlesztő osztályok esetében maximálisan 15 fő lehet. m a t e m a t i k a . s az iskoláztatás kezdetén alkalmazott tanítási-tanulási p r o g r a m alapvetően befolyásolja annak sikerességét. m e l y e k egy átmeneti képzés kialakításához szükségesek. elkötelezettsége a m é r v a d ó . irodal­ mi nevelés. A N A T által megjelölt . zenei nevelés. általános iskola nulladik osztálya és a fejlesztő első osztályosok szá­ A képzési anyag kialakításában fő szempontként szerepel az. m a t e m a ­ tikai nevelés. e m b e r és természet. a z o n b a n a jelenlegi hazai gyakorlat sem az óvodai nevelés. mely a l k a l m a z k o d i k a g y e r m e k e k fejlettségéhez. Balogh.ö. testnevelés és sport ( N e m z e t i Alaptanterv. B a l o g h .8 éves a n a g y c s o p o r t b a n marad. feladattudat­ feladattartás) a színvonala fontos s z e m p o n t m é g az iskolai a l k a l m a s s á g m e g í t é l é s é b e n is. \ ^ Az ó v o d a és iskola programjában m e g t a l á l h a t ó a k azok a k ö z ö s e l e m e k és kapcsolódási Pontok.műveltségi területek pedig: anyanyelv és irodalom. így a tantárgyi k o n c e n t r á c i ó és integráció kihasználásával az alap-kultúrtechnikák elsajátításához nélkülözhetetlen képességek fejlesztését célzó p r o g r a m o t t u d u n k az egyes nevelési területekhez és egyben az iskolai t a r t a l o m h o z igazítani. zött h ú z ó d ó s z a k a d é k o t . életvitel és gyakorlati ismeretek: technika. 1 238 239 . vizuális kultúra. A m u n k a gyakorlatban történő kipróbálását . és át tudják kapcsolni egy­ másba a k ü l ö n b ö z ő modalitásokat. auditív. v a l a m i n t a N e m z e t i Alaptan­ tervet. ezek nyújtanak jó alapot a fogalmi kategóriák kialakításához. melyek egy á t m e n e t i k é p z é s alapjait vethetik m e g . s a fejlesztő m u n k á t szakszerűen e l l á t n i ? * T o v á b b á milyen csoportkeretek közt lehetne ezt m e g v a l ó s í t a n i ? A kínálkozó lehetőségek közül az egyik az. a t a n k ö n y v e k v o n a t k o z á s á b a n pedig általánosan az osztálytanító szakmai irányultsága.. h o g y a 7 . A különbség csupán a tanulói létszámkeretből adódik. Panckhurst. A közoktatás szakemberei k o r r e k c i ó s osztályok indításával igyekeztek áthidalni a tanterv által előírt k ö v e t e l m é n y és az ó v o d á b ó l m á r „ k i ö r e g e d e t t " (esetleg n e m is j á r ó ) g y e r m e k e k tényleges fejlettsége kötő osztályok képzési anyaga tartalmában és szerkezetében megegyezik a normál osztályo- \ 1 1 1 1 l 1 f S 1 | 4 i szerek fejletlensége. M á s ­ részről a szociális fejlettség egyes összetevőinek (szociabilitás. 1995). testnevelés ( Ó v o d a i nevelés országos alapprogramja. sem pedig az iskolaérettségi vizsgálatok terén e s z e m p o n t b ó l m é g n e m tekinthető általánosnak. vizuális nevelés. S . a másik pedig. és egy­ ben az. Az egyes kognitív részfunkciók. téri) rendelkeznek. majd újabban a fejlesz. a m i k o r a törvény a gyerekek b e i s k o l á z á s á n a k a felső korhatárát a 7. L a m b . Az óvodai n e v e l é s keretei közt szervezhető foglalkozások: anyanyelvi nevelés. kutatásunk keretében az. Elsőként a z o k a t a k a p c s o l ó d á s i p o n t o k a t kerestük az ó v o d a és az iskola p r o g r a m j á b a n . iskolai szocializációhoz igazodik. valamint a z o k integrációjának a hi ánya áll (P. A tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d ő kisiskoláskorúak s z á m á r a m e g o l d á s lehet egy olyan át­ meneti képzési forma kialakítása. hogy az óvodai nevelés és az ó v o d a p e d a g ó g u s o k szakmailag megalapozott felkészültséggel tudják-e a korosztály kognitív és személyiségfejlődési j e l l e m z ő i t figyelembe venni. évben jelölte m e g . Aktuális kérdésként vetődik fel. Ez utóbbi dilemma s z á m o s n e h é z s é g e t jelentett az iskolák s z á m á r a k o r á b b a n is. ha p o n t o s és differenciált p e r c e p tuális funkciókkal (vizuális.4 . valamint a hozzájuk k a p c s o l ó d ó m e t a k o g n i t í v funkciók megfelelő színvonala a tanulási a l k a l m a s s á g (iskola­ érettség) a l a p v e t ő feltétele. a tanterv és a k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r nélkülözi a t a n u l ó c s o p o r t o k fejlettségéhez való igazodást. J . ha a g y e r m e k e k m é g n e m r e n d e l k e z n e k a megfelelő iskolakészültséggel. életévüket betöltött g y e r m e k e k beiskolázása m á r nem kötelező. E l e m e z t ü k a két i n t é z m é n y m ű k ö d é ­ sének a l a p d o k u m e n t u m á t . Balogh. iskolakezdést megkönnyítendő speciális képzés kialakí­ táséit tűztük ki célul az. Jelen mára.két iskola egy-egy kislétszámú osztályával v é g e z t ü k az 1999/2000-es tanév során. a k ö r n y e z e t m e g i s m e r é s é r e nevelés. A tanulási n e h é z s é g e k kialakulásában l e g g y a k r a b b a n a p e r c e p t u á l i s és m o t o r o s rend­ H a z á n k b a n a beiskolázott g y e r m e k e k jelentős arányban k ü z d e n e k valamilyen tanulási nehézséggel (P. P. 1990). én-fejlettség. 1988).

A fejlesztő osztály né-: h á n y tanulója m á r ó v o d á s k o r á b a n is járt fejlesztő foglalkozásokra a nevelési t a n á c s a d ó b a . ebből egy az ú n .a város e g y é b területeihez képest . a tárgyi feltéte­ lek.sz. és a nekik való megfelelés önbeteljesítő j ó s l a t t á válhat.ö s s z e t e v ő módszerű. valamint az oktatási tartalom szempontjából: . A kísérleti m u n k a m e g k e z d é s e k o r az érintett iskolákban az. A 8 . A tantárgyak heti ó r a k e r e t e m e g e g y e z e t t a normál o s z t á l y o k b a n s z o k á s o s 20 órával. A 20 fős osztály tanulói által használt Hajdú-féle m a t e m a t i k a m á r k o m p l e x a l a p k é p e s s é g e k r e alapoz. Az iskola k i e m e l t p e d a g ó g i a i törekvése között szerepelt m é g a m o z g á s k u l t ú r a fejlesztése is. k ö r n y e z e t i s ­ m e r e t . k é p e s s é g e m e n t é n történik. s e z e n felül d é l u t á n o n k é n t heti 4 órában balettoktatást is lehetett választani. A tágas helyiség hátsó részében lévő szabad terület mind a j á t é k o s foglalko­ zásokra. a N A T . A h a n g o z t a t ó . t á l y o k b a n . Altalános Iskola A 6 . saját t a n u s z o d á v a l is rendelkezik. a többi p á r h u z a m o s o s z t á l y h o z h a s o n l ó a n . s a l a k í t o t t u k át a fejlesztő m u n k a céljaira. A kísérleti osztály tantermének téri e l r e n d e z é s e . A korábbi h a z a i vizsgálatok szerint ha egy iskolán belül az o s z t á l y o k b a sorolás a t a n u l ó k t a n u l m á n y i e r e d m é n y e . Az iskola a tanévben négy p á r h u z a m o s első osztállyal indult. A v i z s g á l a t u n k b a n részt v e v ő fejlesztő osztály esetében az osztályba sorolás kizáróla­ gos szempontja a gyermekek iskolai alkalmassága volt. 1980). s így öszszesen heti 21 t a n ó r a (45 perces) volt kötelező a g y e r m e k e k s z á m á r a . ül. sz. t e s t n e v e l é s t á r g y a k a t e m e l t ü k ki. K o n k r é t a n az a n y a n y e l v . Az osztályterem a szerény létszámú t a n u l ó c s o p o r t h o z viszonyítva is kicsi. rajz. h á r o m sorban lehetett csak összezsúfolni). t e c h n i k a .az értelmiségiek gyermekei n a g y o b b arányban vannak jelen.h o z k a p c s o l ó d ó in­ tegrált nyelvi és i r o d a l m i p r o g r a m ú t m u t a t ó j a szerint tanított.öszszetételére j e l l e m z ő volt a tanulási zavarokkal k ü z d ő g y e r m e k e k m a g a s aránya. mely kiegészült 1 óra korrepetálással. é n e k . A m ó d s z e r az analitikus­ szintetikus olvasástanítási eljárások k ö r é b e s o r o l h a t ó . A ta­ nulók családi háttere a S E S v o n a t k o z á s á b a n h e t e r o g é n n e k m o n d h a t ó : az iskolázottság te­ rén az a l a c s o n y a b b v é g z e t t s é g ű szülői h á t t é r mellett m e g t a l á l h a t ó k a d i p l o m á s o k is> gazdasági téren pedig a t e h e t ő s e b b családok és a m u n k a n é l k ü l i szülői háttér is előfordul. szótagoltató á b é c é s könyv m é g további öt munkafüzettel e g é s z ü l ki az írástaní­ tás céljára. Az osztály pedagógusa egy n e m r é g i b e n bevezetésre került.a kísérleti m u n k a keretéül szolgáltak. az iskola p e d a g ó g i a i programja szerint a k ö t e l e z ő t a n ó r á k o n t ú l m e n ő e n s z á m í t á s t e c h n i k á t és i d e g e n n y e l v e t (2 c s o p o r t b a n a n g o l t és n é m e t e t ) is tanulhattak. „rejtett t a n t e r v " n é v e n ismertté vált j e l e n s é g p r o b l é m a k ö r e . E lehetőséget m a x i m á l i s a n sikerült k i h a s z n á l n i : babasarok került az egyik szegletbe. hogy a fejlesztő osztály az első „E" b e s o r o l á s t kapta. mely körül­ mény eleve behatárolja a g y e r e k e k térbeli elhelyezését (az e g y s z e m é l y e s p a d o k a t vízszin­ AZ ISKOLÁKRÓL ÉS A KÍSÉRLETI OSZTÁLYOKRÓL tesen e g y m á s mellé. megyei szinten is szép sikereket érnek el a t a n u l ó k a tanul­ m á n y i v e r s e n y e k e n . m e l y n e k keretében a heti 3 óra testne­ velésből 1 ó r á b a n n é p t á n c c a l i s m e r k e d t e k a g y e r e k e k . s a t a n í t á s b a n v á l t o z a t l a n u l ö r ö m é t lelő p e d a g ó g u s . mellyel k a p c s o l a t o s a n ö n k é n t e l e n ü l felvetődik a p e d a g ó g i a i szakiroda­ l o m b ó l jól ismert. aki az iskolában évekkel ezelőtt indult k o r r e k c i ó s osztály vezeté­ sét ö n k é n t vállalta. oktatási tartalom és m e t o d i ­ ka mellett e l e m e z t ü k a k é p z é s struktúráját is. A lakótelepi k ö r n y e z e t ellenére a szülők a város e g y é b körzeteiből is szívesen írat­ j á k ide g y e r m e k e i k e t .7 0 0 fő közötti tanulói létszám több épületben került elhelyezésre.bár hivatalosan n e m fejlesztő osztály . a n n a k el­ lenére. szervezeti formák. Az a n y a n y e l v i o k t a t á s b a n a p e d a g ó g u s a Meixner-féle olvasás-írástanítási m ó d s z e r t és t a n k ö n y v c s a l á d o t a l k a l m a z z a . melyre vonatkozóan k o m p l e x pe­ dagógiai-pszichológiai vizsgálat készült (a Városi Nevelési T a n á c s a d ó vizsgálatai). s végzi ezt a feladatot azóta is. Az első osztályok közül a kísérletben részt v e v ő tanulócsoport . A g y e r e k e k iskolai szocializációjával k a p c s o l a t o s a n a n e m k í v á n a t o s „rej­ tett t a n t e r v " e téren abban nyilvánulhat m e g . Az osztálytanító t ö b b é v t i z e d e s tapasztalattal r e n d e l k e z ő . A j o b b osz-. fejlesztő osztály (15 fővel). a k k o r fennáll a veszélye annak. F-es) o s z t á l y o k b a n . Az a l k a l m a z o t t t a n k ö n y v c s a l á d v o n a t k o z á s á b a n az anyanyelven kívül a m a t e m a t i k a ok­ tatásában volt m é g l é n y e g e s eltérés a két kísérleti osztály között.ma­ g a s a b b a n reprezentáltak. hogy a p e d a g ó g u s o k körében kialakulhat arejtett e l v á r á s o k rendszere a k ü l ö n b ö z ő osztályokkal s z e m b e n . Az ok talán az érintett c s a l á d o k társadalmi ö n s z e l e k c i ó j á b a n is rejlik: szívesebben íratják a cigány szülők g y e r m e k e i k e t a k e v é s b é színvonalas iskolákba^ v a l a m i n t é l e t m ó d b e l i j e l l e m z ő i k b ő l a d ó d ó a n szívesebben viszik a gyerekeket oda. párnákkal egyidejűleg több kis c s o p o r t szá­ mára is lehetett játszó-. és olyan gon- 240 241 .bár készült új helyi tanterv . h o g y a l a k ó k ö r z e t b e n a c i g á n y családok . A tanterv. v a l a m i n t m a t r a c o k k a l .9 0 0 g y e r m e k e t m a g á b a foglaló iskolának a tárgyi felszereltsége o p t i m á l i s n a k m o n d ­ h a t ó . M e g j e g y z e n d ő . ahol ro­ k o n vagy i s m e r ő s c s a l á d o k g y e r m e k e i n a g y o b b arányban vannak. A kisebbségi c s o p o r t o k b ó l viszonylag kevés g y e r m e k került az osztályba (3 fő). Altalános Iskola reedukációja céljából d o l g o z o t t ki a szerző. M á s iskolákból is fogadnak g y e r m e k e k e t úszni ta­ nulni. v a l a m i n t a fejlesztési lehe­ tőségeket. ahol a g y e r e k e k az otthonról ho­ zottjátékaikat tárolták. m a t e m a t i k a . mely m ó d s z e r t e r e d e t i l e g a z o l v a s á s z a v a r ( d i s z l e x i a ) //. b e s z é l g e t ő helyeket kialakítani. a tanulók részéről pedig az elvárások m e g t a n u l á s a . h o g y ez egy­ ben a g y e r e k e k s z á r m a z á s szerinti szelekcióját is e r e d m é n y e z i (Férge. m i n d p e d i g a mozgásfejlesztésre lehetőséget nyújtott.a fejlesztő m u n k a s z e m p o n t j á b ó l ideális volt. X.m e l y e k az á b é c é e l ő k e l ő b b helyeiről kapták j e l ü k e t (az A-s és B-s osztályok) .m é g i s az évek óta használt régi szerint h a l a d n a k . tananyag és követelményrendszer v o n a t k o z á s á b a n a kislétszámú osztályban A m e g y e i székhelyű város két i n t é z m é n y é n e k j e l l e m z ő i a tanulói létszám. A 20 fős osztályban a g y e r e k e k . mint a gyengébb (az E-s.városi.e l e m z ő .

hogy a j e l e n l e g i első osztályos olva­ sás-írás t a n m e n e t e k . Anyanyelvi oktatás M ó d s z e r t a n i s z e m p o n t b ó l k i e m e l t j e l e n t ő s é g e t tulajdonítunk a z o k n a k a g y a k o r l a t o a m e l y e k az olvasás. feladatlapokkal és tényleges ujjmozgás g y a k o r l a t o k k a l egészült ki a tanmenet. A h a g y o m á n y o s a n olvasás ó r á k j ó lehetőséget kínálnak a verbális fejlesztésekre is. mely a p e d a g ó g u s m u n k á j á n a k sikerességét abban méri le. akiknél m e g é r t é s b e l i n e h é z s é g e t o k o z n a k a környezeti r e t a r d á c i ó b ó l s z á r m a z ó verbális h á t r á n y o k . a m e l y a k e v é s b é jól h a l a d ó g y e r m e k e k s z á m á r a kifejezetten h á t r á n y o s . E téren hátráltató k ö r ü l m é n y lehet az az iskolai szemlélet és gyakorlat. e g y m á s mellett. H á n y tyúkot csípett el R ó k a R u d i ? " A m á s o d i k félév elejéről való feladat: „Öt kutyus egy utcában lakik az utca páratlan oldalán. F i c k ó h á z s z á m a t ö b b 12nél. pálcikák. h a n e m a b e t ű t a n u l á s teljes folyamatát célszerű végigkísérni ilyen feladatokkal. M e g j e g y z e n d ő . A KÍSÉRLETI MUNKA TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI VONATKOZÁSAI Matematikaoktatás A sokirányú t a p i n t á s o s ismeret és a m a n i p u l á c i ó a l a p o z z á k m e g a m a t e m a t i k a i g o n d o l k o ­ dást. a több-kevesebb-ugyanannyi. p a p í r b ó l ) . tek be. így eseteleg az is előfordul­ hat." M e l y i k ház k i é ? " ) Ú g y g o n d o l o m . majd p e d i g a m a t e m a t i k a munkafüzet v o n a t k o z ó rajzos feladatain keresztül. E célból a t a n u l a n d ó betűk k ü l ö n b ö z ő a n y a g o k b ó l való kialakításával (pl. Az írásórák alkalmával pedig a f i n o m m o t o r i k a változatos f o r m á b a n történő fejlesztését tűztük ki célul. a k k o r is kettővel k e v e s e b b lett v o l n a hatnál. H e l y e t t ü k j á t é k o s fejlesztő foglalkozásokat tartottak a p e d a g ó g u s o k . hogy az addig t a n u l t a k a t a gyere­ kek változó feltételek mellett is p o n t o s a n tudják azonosítani.l O-ig) pedig a k ü l ö n b ö z ő p e r c e p t u o m o t o r o s r e n d s z e r e k és a keresztcsatornák fejlesztésén k e r e s z t ü l k í v á n t u k erősíteni. A b e m u t a t á s céljából két területet e m e l n é k ki: az anyanyelvi és a m a t e m a t i k a o k t a t á s t . méret. A k ö v e t k e z ő k b e n a fejlesztő munkáról szeretnék egy rövid áttekintést nyújtani (a teljes program b e m u t a t á s a m e g h a l a d j a jelen t a n u l m á n y kereteit). mint a m e n n y i t fogott. t a n k ö n y v e k és m u n k a f ü z e t e k z ö m e az első félév végéig a szó szint el­ érését jelöli m e g . így az e g y e s vizuális funkciók (alak. A tanórák pedig az aktuális t é m á h o z igaz. A soralkotások és alapmüveletek kialakítását és b e g y a k o r l á s á t is a gyakorlatban változatos formában végre­ Változtatások a napirendben E l s ő k é n t m e g s z ü n t e t t ü k a direkt gyakorlást nyújtó. u g y a n a k k o r ezekkel a v a l a m i l y e n fejlődési e g y e n e t l e n s é g e t m u t a t ó . mely szervezési forma jó alkalmat nált a szociális k é p e s s é g e k fejlesztésére is. s z á m o é elterelő m o z z a n a t t a l m e g t ű z d e l t feladatok m e g o l d á s a . e r ő s í t i " seben. A tanév elején b e v e z e t ő és/vagy is' m é t l ő jelleggel a l k a l m a z o t t „ S z á m ó v o d a . hogy a tanév végére m é g n e m érik el az egybefüggő s z ö v e g o l v a s á s szintjét. például: a mennyiségek és a formák gyakorlása: a sok-kevés.7 éves korosztály egy részénél esetleg m á r elvárható. mindenfajta i n d o k l á s nélkül belátható. /. hogy az á b é c é m e g t a n í t á s á b a n milyen g y o r s a n halad. ez pedig olyan versenyhelyzetet teremt a p á r h u z a m o s osztályok ta­ nítói k ö r é b e n . Bodri h á z s z á m a a legkisebb. a m e ­ lyek a k ü l ö n b ö z ő tárgyakkal ténylegesen végrehajtott cselekvések útján g y a k o r o l t a t n a k . E s e t e n k é n t pedig a m e g l é v ő t a n a n y a g b ó l az általi' e l h a g y h a t ó n a k ítélt részeket pótoltuk azokkal. a z o n b a n stabil b e t ű i s m e r e t t e l r e n d e l k e z n e k . ezért az o k t a t á s b a n a l a p o z ó és kiemelt szerepet szánunk olyan feladatsoroknak. h o g y a tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d ő g y e r e k e k s z á m á r a r e m é n y t e l e n vállalkozás a z e h h e z h a s o n l ó . Az új b e ­ tűk/hangzók t a n u l á s á n a k ü t e m e t a n n a k kell m e g s z a b n i a . a kisebb-nagyobb fogalmak differenciálása. sokféle e s z k ö z h a s z n á l a t t a l . P a m a c s C é z á r és F i c k ó k ö z ö t t lakik. 6 tyúkot szeretett v o l n a fogni. A szám­ fogalmat ( l . fejlesztő feladatokkal e g é s z ü l t e k ki. szín) fejlesztése r p r o g r a m u n k b a n k i e m e l t e n kaptak helyet a t é r p e r c e p c i ó s . Ez utóbbi a l k a l m a z á s á t n e m c s a k a k e z d ő s z a k a s z b a n láttuk i n d o k o l 243 242 . A g y e r e k e k órarendjébe a heti 22 tanórán felül m é g 1 óra fejlesztő foglalkozást épít.d o l k o d á s i m ű v e l e t e k elsajátítását. forma. m e l y e k a 6 . s további 4 órát jelentett a balettoktatás (fakultatív). (Egy kiragadott p é l d a az első félév feladatsorából: „ R ó k a Ru­ di t y ú k o k r a vadászott. gyurmából. de n e m t ö b b 13-nál. vagy az a l a c s o n y a b b s z o c i o ö k o n ó m i a i státuszú c s a l á d o k g y e i m é kei m é g n e m r e n d e l k e z n e k . helyes a l k a l m a z á s u k n a k a b e g y a k o r l á s a ko­ rongok.s z á m i s k o l a " m u n k a f ü z e t viszont egy felkészí-! tő osztály e s e t é b e n is h a s z n o s segítséget nyújthat a s z á m f o g a l o m kialakításában. valamint az auditív diszkri ciós g y a k o r l a t o k . az ó r a r e n d b e is beiktatott korrepet si órákat. M o r z s i F i c k ó mellett lakik. gyakorlását és a l k a l m a z á s á t igényli. a logikai készlet és különböző természetes anyagok felhasználásával tör­ tént. mely k ü l ö n ö s e n i n d o k o l t a z o k n á l a g y e r e k e k n é l . Módszertani változtatások hajtott t e v é k e n y s é g e k e n keresztül végezték a gyerekek. Párhu m o s a n t ö b b kis c s o p o r t b a n „ d o l g o z t a k " a gyerekek. de ha kettővel t ö b b e t fogott volna..és í r á s t a n u l á s b a n m e g h a t á r o z ó szerepet j á t s z ó alapfunkciók er sét szolgálják.

ital. á. .G y u r m á b ó l e m b e r k e készítése. ami úgy kezdődik. készségek) Példák: . .). ú stb. Példák: . me. .Gyurmából formálnak a gyerekek különböző számokat.E m e l d fel a kezed. ecet. e b é d stb.. . vizuális.. Kognitív Testséma Finommozgás funkciók taktilis. téri) Finommozgás . Példák: .T e r í t ő alá rejtett tárgyak tapintás útján t ö r t é n ő felismerése. e m b e r .! KÖRNYEZETISMERET MAGYAR ÍRÁS Finommozgások Térbeli tájékozódás Percepció torna.fi- betűket r a k n a k ki belőlük. m e s é s k ö n y v . .Futás irányváltoztatással: tapsra j o b b r a .H á n y szót t u d s z felsorolni. kapu. " c. . c i k c a k k b a n átugrani p á r o s lábbal. vers m o n ­ dásával. kutya. k o v á c s .b a l r a .K ü l ö n b ö z ő színű (piros.! . . sovány. a h á n y h a n g b ó l áll a szó: kép. Percepció (kinesztétikus.F e l a d a t l a p o n térirányok m e g n e v e z é s e . funkciók (gondolkodás. majd ismételt tapsra balra fordulnak a gyere­ kek. pofon stb.A g y e r m e k e k párban állnak. m i n t a bal o l d a l r a ! .A m á r tanult m a g á n h a n g z ó k g y u r m á b ó l történő kialakítása. étel.. . ettem.Papírszalvétából kis papírgalacsinokat készítenek a g y e r m e k e k . tej. ahány szótagból áll a szó: h ö m p ö l y ö g . . majd u g y a n e z bal kézzel.).K o p p a n t s egyet.J o b b oldali testrészek m e g é r i n t é s e j o b b kézzel. . majd bal o l d a l á r a ! Nevelési-oktatási terület MAGYAR OLVASÁS A fejlesztés fő területei vizuális. l á m p a stb. m e l l é j o b b . keresztcsa­ Példák: P e r c e p c i ó (vizuális. RAJZ P e r c e p c i ó (vizuális."(stb. kinesztétikus.. . s végül a test középvonalát keresztezve. kék. majd előre megrajzolt MATEMATIKA Kognitív gye lem.! . elefánt. j o b b r a . . . téri. vonal. . színezése és kivágása. ko­ fa. .c s e p p .Tapsolj annyit. emlékezet. elérik.) h a n g o t hallasz: kövér. .) h a n g o t : angol. . alma.K é p e s l a p b ó l készített puzzle kirakása. 3 piros. Példák: TECHNIKA téri) (vizuális.H ü v e l y k u j j h o z a többi ujj h o z z á é r i n t é s e . beszéd készség) taktilis. utolsó. ha hallasz a szóban „ o " (stb. Percepció lis (auditív. béka. belsejében: egér. m ö g é . . .Pálcikákból k ü l ö n b ö z ő alakzatok kirakása (házikó.S z e m k ö r z é s le-föl.A p a d j o b b o l d a l á r a t ö b b k o r o n g o t rakj. a „ C s i p p .V á l o g a t á s n a g y s á g és alak szerint a logikai készletből. verbá­ TESTNEVELÉS Nagymozgás Egyensúly Testséma Térbeli tájékozódás Példák: . röfög. a m i l y e n s z á m o t írt a t á r s a d ! .Rakj ki annyi k o r o n g o t .)? .F e l e s b o r s ó b ó l p a p í r l a p r a előrajzolt s z á m o k ragasztása. . végén. ha a k i m o n d o t t szóban „ v " (stb. öltözkö­ dik stb. k e . pöfög.H o l hallod az „ e " (stb. téri) Finommozgás Térbeli tájékozódás 244 245 . .A FEJLESZTŐ MUNKA STRUKTÚRÁJA . . .Tapsolj annyit. olvasó. fenyőfa stb.K ü l ö n b ö z ő színekkel s z á m s o r írása (pl. vörös.Kötélen j á r á s t y ú k l é p é s b e n előre.. elkezdett rajzokat be kell fejezni.Rajzolj s z á m o k a t a s z o m s z é d g y e r m e k h á t á r a ! Te pedig a n n y i k o r o n g o t rakjál m a g a d elé. . . Lépj a p á r o d elé. bejelölése. 4 kék stb. sárga) betűkből sorozat készítése: ó. . fonal. . . to. téri) (beszédkészség) . l a .) h a n g o t ? A szó elején.Őszi levél rajzolása.Rajzos feladatlap készítése: az. o k o s stb. . . Kognitív funkciók (emlékezet. k u . h o g y „ m a . Beszélgetés a „ t e r m é s z e t ő s s z e l " t é m á r ó l . egy c s e p p . keresztcsatorna) Térbeli tájékozódás Percepció (vizuális. a m e n n y i t k o p o g o k ! . keresztcsatorna) figyelem. .R a g a s z t á s fonallal előrajzolt mintára.

D P T Mértani Formák. m a t e m a t i k á b ó l ) és e r e d m é n y e k ( v a l a m e n n y i tantárgyból). A p s z i c h o d i a g n o s z t i k a i eljárások kiválasztásában fő s z e m p o n t j a i n k voltak: a t a n u l á s i n e ­ hézséggel k ü z d ő g y e r e k e k jellegzetes „ t ü n e t e i t " mérje.Videofelvételek tanítási ó r á k o n . Jelmagyarázat: Sl=alacsony SES.K ü l ö n b ö z ő r i t m u s o k letapsolása (pl. v a l a m i n t n a g y o b b arányban v a n n a k j e l e n a c s o n k a c s a l á d b a n élők. Kísérletünkben a m e g y e i székhelyű város két lakótelepi iskolájának egy-egy f e j l e s z t ő osz­ tálya vett részt összesen 33 tanulóval.„ S o r m i n t a " készítése m e g a d o t t m i n t a alapján: kör. betegséget vagy viselkedéses rendellenességet regisztráltak ( p l . fölé egy n a p o t j o b b o l d a l r a kerítést. önállóság. akiknél v a l a m i l y e n tartósan fennálló eltérést. . n a g y o b b hazai m i n t á n k i p r ó b á l t é s csoportos m ó d s z e r e k legyenek. dal eljátszása c s o p o r t b a n . gátoltság. 14 fiú. szorongás. 2 0 0 1 ) . X . . A fejlesztő o s z t á l y o k b a n n e m c s a k az átlagéletkor m a g a s a b b . m e l y a d a t o k jól kiegészítették az e g y e s osztályokról nyert képet. . . Az osztálytanítóktól j e l l e m z é s t kértünk a csoportjukra v o n a t k o z ó a n .P e d a g ó g i a i v é l e m é n y a tanulási zavarokkal k ü z d ő kisiskolások tanítási gyakorlatával k a p c s o l a t o s a n (saját alkotású kérdőív alapján). S2=20. .Edtfeld-teszt. m e g a d o t t s z e m p o n t o k alapján. . S3=4 A fejlesztő hatás mérését szolgáló eljárások T=19. .S E S j e l l e m z ő k . irányíthatóság) Játékok Példák: . képességek (kapcsolatfelvétel kooperáció. C s o p o r t o s p s z i c h o l ó g i a i tesztek (tanév elején.T a p s s a l . Cs=13.D P T Betűk. 11 lány T a n í t ó i j e l l e m z é s e k é s kérdőív. tályokban nagy a r á n y b a n ( 4 5 % ! ) voltak jelen olyan tanulók. félévkor. S2=16. és tar­ dominál. tanév v é g é n ) : Figyelemvizsgálat. I I — . N=l T=25. ÉNEK Példák: Percepció (auditív) A minta jellemzői . S3= magas SES. 19 lány S3=4 (n=30) 83. T y m m s . . c s o m a g o l ó p a p í r r a . A t é m á t a c s o p o r t találja ki. m e l y e k főbb t é m a k ö r e i : . s utána színezd ki! . — I I I I . bújj z ö l d á g . A f e j l e s z t ő oszKísérleti csoport Kontrollcsoport csoportalakítás. 246 247 .83' 12. . családi helyzet.K ö z ö s rajz 4 . . bal oldalra egy kutyaólat). A kisiskolások szűrővizsgálatában a k o r á b b i a k b a n jó ered­ ménnyel a l k a l m a z o t t teszteket választottuk a hatásvizsgálatok céljaira ( P . b e s z é d h i b á k . U g y a n a k k o r a tanítói m e g í t é l é s szerint e z e k b e n a t a n u l ó c s o p o r t o k b a n . N=nevelőszülővel él.87 S l = 6 . 1990. A k o n t r o l l c s o p o r t o t a p á r h u z a m o s első o s z t á l y o k b ó l választottuk ( 3 0 t a n u l ó v a l ) . M i n t á n k ­ ban a n e m s z e m p o n t j á b ó l a lányok m a g a s a b b a n reprezentáltak voltak a fiúknál.T a n u l m á n y i t e l j e s í t m é n y e k (felmérő l a p o k o l v a s á s b ó l . Gyenei. m e l y ered­ mény e l l e n t m o n t a s z a k i r o d a l m i és a tapasztalati a d a t o k n a k is ( M e r r e l l .P ó t o l d a rajzok h i á n y z ó részeit.a tantárgyi tanulási p r o b l é m á k mellett voltak egy-egy területen k i e m e l k e d ő teljesíményt nyújtó g y e r e k e k is. gyermekdalt. négyzet.).k i r a k ó s játék. h á r o m s z ö g . . CS=csonka családban és/vagy elvált szülővel él. . B a l o g h . " c. G y e n e i és S z a u t n e r n é 1995). A S E S szem­ pontjából a két c s o p o r t közötti k ü l ö n b s é g n e m j e l e n t ő s . k o o r d i n á c i ó s zavar. S2=átlagos SES. . asztma. .Verbalitást fejlesztő társasjáték.Példák: . " c.M i n t a . írásból. téglalap. majd eléneklik az „ E l v e s z t e t t e m z s e b k e n d ő m e t . agresszivitás stb. A VIZSGÁLAT ÉS FŐBB EREDMÉNYEI Életkori átlag (hó) SES (fő) S Családi helyzet (fő) Nem (fő) 1 = (n=33) 86.5 fős kiscsoportban. allergia.M a r o k k ó játék. Cs=5 19 fiú. szótagolva m o n d j á k a gyerekek. d o b b a n t v a . 7= teljes családban él.„Bújj. k ö z é p r e egy házat. I I — ) . .T é r i t o l l b a m o n d á s útján rajzlapon rajzolás (pl. . 1992. előfor­ dultak: érzékszervi r e n d e l l e n e s s é g e k . c s u p á n t e n d e n c i á t j e l e z .h a s o n l ó a n a k o n t r o l i o s z t á l y o k é h o z . h a n e m a g y e r e k e k családi háttere is ö s s z e s s é g é b e n k e d v e z ő t l e n e b b : az alacsony és az átlagos s z o c i o k u l t u r á l i s háttér FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁS Szociális tás.

4 47.5 64.mutatta a l e g e r ő s e b b pozitív együttjárást. Ez az e r e d m é n y pedig megeriV t siti a fejlesztő p r o g r a m és m e t o d i k a hatékonyságát.01). s u g y a n c s a k szignifikáns kapcsolata volt a magyarral ( p = 0 . M a t e m a t i k á b ó l a kont­ r o l l c s o p o r t t a n u l ó i szignifikánsan (p<0. I m e n n y i vizsgált területen j e l e n t ő s n e k bizonyult (Edtfeld-teszt p < 0 . 0 5 M D P T MF p<0.01) j o b b a k n a k bizonyultak. hogy a m a n i p u l á c i ó t és térszemléletet alapvetően igénylő tárgyakkal . akik az en­ nek megfelelő tanulási stílust preferálják. másrészt t ö b b szerző is utal arra. A kísérletben szereplő iskolák­ ban ez u t ó b b i oktatási m e t o d i k a dominált. A választ egyrészt a fejlesztés h a t é k o n y s á g á b a n .3 19.4 96. T a n é v végére e z a z arán]fl| .01).0 28.) Az iskolai t a n u l á s h o z a perceptuális és m o t o r o s r e n d s z e r e k kellő fejlettsége mellett alapvető fon­ Kiemelkedő egy tárgyból (fő): Kiemelkedő két tárgyból (fő): Igen gyenge egy tárgyból (fő): Igen gyenge két tárgyból (fő): Egy területen tartósan fennálló eltérés. Az e l e m z é s a statisztikai p r ó b a t ü k r é b e n (Pearson-féle k o r r e l á c i ó ) .8 86. Kísérleti c s o p o r t u n k fejlődése a tanév távlatában . betegség (fő): (n=33) 6 (n=30) 3 4 4 11 4 8 1 6 1 4 0 A vizsgált változók átlagai.2 91.9 15. Tané\ elején tanulócsoportok közti különbségei: Tanév végén tosságú az is. a technikával (p<0.A figyelemvizsgálat a d a t a i n a k s e m m i l y e n tantárgyi e r e d m é n n y e l nem volt szignifi­ T a n é v elején a kísérleti c s o p o r t b a n (fejlesztő o s z t á l y o k ) m i n d e g y i k t e s z t b e n gyengébb'jj e r e d m é n y t értek el a gyerekek.J ri p o z í c i ó m e g í t é l é s é t m é r ő D P T B e t ű k feladatban szignifikánsan (p<0.el­ e n g e d h e t e t l e n .az Edtfeld-teszt kivételével .6 96. Kísérleti Tesztek (T%) Átlag (n=33) Kontroll Átlag (n=30) sd Szig. attól el n e m választha­ tó (Piaget.a téri p o z í c i ó helyes észlelése mellett . betegség (fő): Két területen tartósan fennálló eltérés.mint a m a t e m a t i k a . azaz figyelmesen hallgatnak. másrészt a p e d a g ó g u s értékelésében is kereshetjük. rendellenesség.2 2. T a l á n n é m i d i l e m m á t felvet ez az adat a hazai i s k o l a r e n d s z e r keretei között: az iskolai a l k a l m a s s á g n a k egyrészt k r i t é r i u m a a megfelelő figyelmi kapacitás. míg a kontrollcsoport csupán egyetlen mutatóban javult j e l e n t ő s e n | (Edtfeld-teszt p<0. A tesztmutatók és a tanulmányi eredményesség kapcsolata A tanév végén a g y e r e k e k teljesítményét a hivatalos t a n t á r g y t e s z t e k k e l m é r t ü k olvasás.2 88.6 28. Olvasásból és írásból n e m volt lényeges eltérés a két csoport között. (A D P T .01).01) mutat­ ta. Kísérleti Átlag (n=33) Kontroll sd . írás és m a t e m a t i k a tárgyakból.1 16.9 18.01) .a t é .megfordult. rendellenesség. 0 1 .01) és a rajzzal (p<0.2 21. hogy a frontális kereteket előtérbe h e l y e z ő oktatás e l s ő s o r b a n a z o k n a k a t a n u l ó k n a k kedvez.5 14.03 84. É r t h e t ő . hogy a vizuális sorrediséget (szekventálás) is felismerje a g y e r m e k .n é m e l y e s e t b e n .t e s z t jó szín­ p<0. a g y e r e k át tudja kapcsolni e g y m á s b a a k ü l ö n b ö z ő modalitásokat.7 20.A DPT Betűk feladat e g y e d ü l az énekkel mutatott szignifikánsan pozitív együttjárást (p < 0.3 1. mint a kontroliosztályok tanulói. 1987).Az Edtfeld-tesztnek s e m m i l y e n tantárgyi e r e d m é n n y e l n e m volt szignifikáns k a p c s o ­ lata.4 75. . rajz . Az iskolai t a n u l á s e r e d m é n y e s s é g é t m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő k közül a p e r c e p t u á l i s és a p e r c e p t u o m o t o r o s képességek. (n=30) sd Szig. mely szerint a m ű v e l e t e k és a m a t e m a t i k a i A fejlesztés hatása a pszichológiai tesztek tükrében g o n d o l k o d á s e r e d e t e a cselekvésben ( m a n i p u l á c i ó ) k e r e s e n d ő . 1993). mire kell különösen figyelnie a p e d a g ó g u s n a k a tanterv e 248 249 .01).3 66. ill. a k e t t ő összhangja. E r é s z e r e d m é n y ü n k megerősíti a műveleti lélektan a g o n d o l k o d á s gyöke­ reire v o n a t k o z ó e g y i k alapvető tanítását.n é l a jó m e g o l d á s h o z .0 p=0.a figyelem kivételével v a l a _ káns k a p c s o l a t a .0 55. hogy m i l y e n t á r g y ( a k ) b ó U e s z » | t a n u l ó k n a k n e h é z s é g ü k . Az ének e s e t é b e n p e d i g az auditív ritmus helyes m e g r a g a d á s á r a van szükség.A pedagógusi vélemény adatai Kísérleti csoport Kontrollcsoport tésekor. Ez utóbbi e s e t b e n a t a n u l ó k visel­ kedésben is m e g n y i l v á n u l ó figyelmi j e l l e m z ő i n e m torzítják tényleges teljesítményük megítélését.1 1. h o g y az i n t e r s z e n z o r o s f o l y a m a t o k jól m ű k ö d j e n e k .szá­ m u n k r a is m e g l e p ő e r e d m é n y t hozott: . . e k k o r m á r a fejlesztett g y e r e k e k értek el .5 98.3 1.2 vonalú kivitelezéséhez a f i n o m m o t o r o s k é p e s s é g e k mellett fontos m é g a térpercepció is. 0 3 ) és az év végi összesített értékeléssel (p=0.2 21. a fejlesztett gyere­ kek a n o r m á l o s z t á l y o k b a j á r ó társaikhoz h a s o n l ó a n teljesítettek. m e l y a d a t a p e d a g ó g u s szubjektivitástól m e n t e s értékelését igazolja. s azok é r n e k el j o b b e r e d m é n y t .7 69. hasznosítják a hallottakat. a figyelem m i n ő s é g e m é g s e m állt k a p c s o ­ latban a t a n u l m á n y i e l ő m e n e t e l l e l .7 DPT Betűk DPT M F Figyelem 29.8 95. a környezetismeret­ tel ( p = 0 . és megjegy­ zik.j o b b e r e d . Ú g y tűnik.A DPT Mértani Formák másolása feladatban mutatott teljesítmény a l e g e r ő s e b b kor­ relációt a m a t e m a t i k á v a l (p<0. csak m á s m o ­ dalitásban. látottakat (Szitó. technika. A D P T M F . 0 4 ) .01 Síi Átlag Edtfeld-teszt 64. D P T B e t ű k p < 0 . 0 3 ) .J m é n y t . hogy a ma- G y a k o r l a t i megfontolásból az ö s s z m i n t á r a v o n a t k o z ó a n vizsgáltuk a pszichológiai tesztek | év végi a d a t a i n a k kapcsolatát a t a n u l m á n y i e r e d m é n y e s s é g g e l m i n d e n értékelt tárgyra v ( K | n a t k o z ó a n . valamint a figyelem szerepét kívántuk m e g r a g a d n i . A szűrőeljárások ígv arra is rávilágíthatnak.01) és a többinél romlott a teljesítménye.0 16.7 90. M i n d k e t t ő n é l a ritmus felismerése alapvető szerepet játszik. s ez a k ü l ö n b s é g a finom-J m o t o r o s k é p e s s é g e k terén szignifikáns volt ( D P T M F p = 0 .

9 12. = Romankovics-féle felmérőlap írásból. Olvasás 2. (Következőoldalon. k ü l ö n b ö z ő tantárgyi teljesítményt m é r ő eljárások h a s z n á l h a t ó ­ ságáról is képet k a p h a t u n k . A p e d a g ó g i a i érté­ kelés során n e m c s a k az i s m e r e t e k és k é s z s é g e k leméréséről. Olv.7 8.01 p<0.0l p<0.01 p=0. = Gyenei-Szautnerné-féle felmérőlap írás­ Tend.4.a d a t o k h o z t a r t o z ó f e l m é r ő l a p o k m e g b í z h a t ó k é p e t adtak a t a n u l ó k t é n y l e g e s t e l j e s í t m é n y é n e k alakulásáról. I.02 p<0. a R o m a n k o v i c s .2.5 11. t o v á b b á társas pozícióját a kortársak körében alapvetően befolyásol­ ja. v a l a m i n t a z o k tartalmi m ó d o s í t á s a j e l e n t e t t e . N é l k ü l ö z h e t e t l e n n e k b i z o n y u l t a ta­ nulási n e h é z s é g e k k e z e l é s é v e l foglalkozó s z a k e m b e r .4. Mat. írási. írás 3.3. Olv.0l írás 3. p<0. Tend.05 Matematika (T%) Jelölések: Olvasás 1. írás 2.3 83. Ezért igen lényeges.0l p<0.01 Olv.01 Olv.0l p<0.S z a u t n e r n é . p<0. = a pedagógus értékelése matematikából. a tényleges teljesítményt tükrözi-e. Olv. = Romankovicsféle feladatlap írásból Gyenei-Szautnerné-féle felmérőlap olvasásból.3. Az iskolai értékelés az első időszak­ tól k e z d v e n e m c s a k a tanulás e r e d m é n y e s s é g é r ő l tájékoztat.7 92. Olv. Olv. Ismeretes a társas környezet énkép-alakulásban betöltött szerepe. p<0. k é s z s é g t á r g y a k tan- 250 251 .Ü3 _ 13. a tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d ő kisiskolások a k o n t r o l l c s o p o r t h o z h a s o n l ó e r e d m é n n y e l zárták az első iskolaévet.0l p=0. írás 2. A táb­ lázatban foglaltuk össze a szignifikáns együttjárásokat. A személyi vonatkozások terén a fejlesztő p e d a g ó g u s szerepét emeljük ki.01 p=0. (T%) írás 1.0l írás 2. = Romankovics-féle felmérőlap olvasásból. írás 2. = = a pedagógus értékelése magyarból. Olvasás 2. p=0. Olv. Olv.6 92. Mat.4.Mat.f é l e . t e m a t i k a i g o n d o l k o d á s terén a n o r m á l o s z t á l y o k r a s z a b o t t k ö v e t e l m é n y s z i n t e l é r é s é t a p e r c e p t u o m o t o r o s rendszerek változatos formában történő fejlesztése ö n m a g á b a n n e m biz­ tosítja. Jelölések: P.) Az olvasás és írás terén a Dinasztia t a n k ö n y v c s a l á d h o z k a p c s o l ó d ó f e l m é r ő l a p o k kivé­ telével v a l a m e n n y i eljárás e r e d m é n y e i összefüggtek a p e d a g ó g u s év végi t a n u l m á n y i érté­ kelésével m a g y a r b ó l és m a t e m a t i k á b ó l .a legszorosabb együttjárást m u ­ t a t ó . = Pedagógiai Intézet felmérőlapja írásból. Olv. h a n e m a g y e r m e k énképét.01 p<0.01 p<0.05< p < 0.05 Tend. írás 1. írás 4. = a Dinasztia tankönyvcsalád felmérőlapja írás­ ból. ellenőrzéséről van szó. Olvasás és írás tárgyakból lehetőségünk volt többféle tantárgyi felmérőlap eredményeit ö s s z e h a s o n l í t a n i : a m e g y e i P e d a g ó g i a i I n t é z e t által b e v e z e t e t t . P.f é l e és a Dinasztia t a n k ö n y v c s a l á d h o z k a p c s o l ó d ó eljárásokat.2 Szig.04 p<0.10) Az év végi tanulmányi eredménvek alakulása (általános értékelés) Kísérleti csoport Kontrollcsoport (n = 30) 13 16 1 (n = 33) Jól megfelelt (fő) Megfelelt (fő) Nem felelt meg (fő) 15 16 2 A tanítói é r t é k e l é s (mely nagy e g y e z é s t m u t a t o t t a tanulók tényleges teljesítményjellem­ zőivel) adatai t ü k r é b e n megerősíthetjük a fejlesztési k o n c e p c i ó és m e t o d i k a h a t é k o n y s á ­ gát. h o g y a p e d a g ó g u s értékelő tevékenysége m e n n y i r e torzításmentes. = Romankovics-féle feladatlap olvasásból.3.2. A g y e r e k e k összesített t a n u l m á n y i e r e d m é n y e s s é g e a két c s o p o r t b a n n e m m u t a t o t t lé­ n y e g e s eltérést. írás I. p=O.7 21.01 p<0. M á s oldalról k í v á n c s i a k voltunk arra is. p<0. ha­ n e m a n n a k a személyiségfejlődésben betöltött szerepét is h a n g s ú l y o z n u n k kell. a fejlesztő p e d a g ó g u s f o l y a m a t o s irányító m u n k á j a .l.9 13. = Gyenei-Szautnernéféle feladatlap írásból.A tantárgytesztek eredményei a kísérleti és a kontrollcsoportban Kísérleti (n=33) sd Olvasás 1.02 p=0.Magy.l. Az osztály­ tanítók s z á m á r a a l e g n a g y o b b n e h é z s é g e t a tanterv és a t a n k ö n y v e k által diktált haladási tempó.01 p=0. ön­ értékelését is alakítja. p<0.autnerné-jéle feladatlap olvasásból.Magy.01 p=0.Mat.9 89. írási. írás 4. írás 3.3 9. írás 4.Mat. P. a G y e n e i . = Pedagógiai Intézet felmérőlapja olvasásból.0l p<0.0l p<0.7 _ 87.4 P<0.teljesítőképességüket m e g h a l a d ó k ö v e t e l m é ­ nyek elé állította volna a fejlesztős gyerekeket. valamint a m a t e m a t i k a i teljesítménymérés adatai­ val is szoros együttjárást mutattak. A j e l e n mintát j ó v a l m e g h a l a d ó vizsgálattal a pedagógiai g y a k o r l a t b a n a l k a l m a z o t t .01 Tend. Kontroll Átlag (n=30) sd A tantárgyi felmérések eredményei és a pedagógus értékelése közti kapcsolatok tanév végén ' (Pearson-korreláció) P.0l p<0.a s z e r é n y e b b o s z t á l y l é t s z á m mellett is .8 21.Magy.01 p=0. a n o r m á l o s z t á l y o k t a n t e r v e .01 Olv. (T%) (T%) (T%) 88.5 78. = felmérőlap matematikából. A táblázatban kiemelt .03 p=0. = Gyenei-Sz.01 p<0. Tartalmi szempontból a fejlesztő feladatok az ún. hogy az első osztályban a l k a l m a z o t t felmérő la­ p o k e r e d m é n y e i összefüggenek-e a p e d a g ó g u s tantárgyi értékelésével. vagy pedig abban e g y é b szubjektív m o z z a n a t o k is sze­ repet j á t s z a n a k .01 p=0. ÖSSZEGZÉS A fejlesztő m u n k a eredeti c é l k i t ű z é s ü n k ö n t ú l m e n ő e n s z á m o s értékes tapasztalattal szol­ gait.0l p<0.8 88. = tendencia (0. Olv. P. Tend. P. = a Dinasztia tankönyvcsalád felmérőlapja olvasásból.2. ból. A h a g y o m á n y o s oktatási keretben. p<0. írás 2.

4 3 . B. m e l y e t olvasásból és írásból a tantárgyi t e l j e s í t m é n y m é r é s e k is igazoltak. t o v á b b á az a n y a n y e l v i oktatás­ ban is jól i l l e s z h e t ő e k voltak az a l k a l m a z o t t t a n k ö n y v e k feladatainak sorába. 9 7 . PIAGET. hyperaktivity and impulsiveness: Their impact on academic achievement and progress. Gondolat. British Journal of Educational Psychology. A fejlesztős g y e r e k e k s z á m á r a n e m többet. 6 8 . (VIII. 2 8 . Az egyik kísérleti o s z t á l y u n k b a n például a gyerekek t e r h e l é s e a k ö t e l e z ő t a n ó r á k a t m e s s z e m e g h a l a d ó volt. 1 5 9 . ELTE kiadvány.. A Kormány 1 3 7 / 1 9 9 6 . (szerk. n e m érték el a n o r m á l osztályok teljesít­ m é n y s z i n t j é t .1 8 6 . 4 9 3 . L A M B . A m a t e m a t i k a o k t a t á s n é m i d i l e m m á t vetett fel.): Iskolapszicholó­ gia. mely a l k a l m a z k o d i k a g y e r m e k tényleges fejlettség­ éhez. PANCKHURST. rendelete. hogy a m i n ő s é g b i z t o s í t á s j e l e n l e g i rendsze­ re n e m veszi figyelembe ezt a s z e m p o n t o t . A fejlesztő o s z t á l y o k e s e t é b e n n e m a l k a l m a z h a t j u k a n o r m á l o s z t á l y o k r a szabott k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r t a n n a k ellenére. B á r a környezeti retardációból s z á r m a z ó h á t r á n y o k visszatartó szerepe vi­ tathatatlan. és m i l y e n ok­ tatási m e t o d i k á t a l k a l m a z . Budapest. m e l y e k e t az ó v o d a is c s a k r é s z b e n tud k o m p e n z á l n i . másrészt p e d i g n e m sújtja a n o r m á l osztályokra szabott k ö v e t e l m é n y szorító hatása. é r d e k t e ­ l e n s é g e . J. C. A sajátosan m e n n y i s é g i szemléletet t ü k r ö z ő oktatási p r o g r a m o k s e m k e d v e z n e k a tanu­ lási n e h é z s é g g e l k ü z d ő g y e r e k e k n e k . Budapest. Az egyik m e g o l d á s lehet egy olyan á t m e n e t i képzési formát kialakítani az iskoláztatás k e z d e t é n . BIBBY.5 6 . é r d e k e s e b b é tették. D . A család n a g y o n alacsony műveltségi szintje. BALOGH KATALIN ( 1 9 8 8 ) : A tanulási képességet meghatározó pszichikus funkciók fejlődése. SZÍTÓ IMRE ( 1 9 8 7 ) : A tanulási stratégiák fejlesztése. P . In: P. Iskolapszichológia. Iskolapszichológia. E területe­ ken b i z o n y u l t a fejlesztés a l e g h a t é k o n y a b b n a k . 7 1 . ( 1 9 9 3 ) : Az értelem pszichológiája. Kísérletünkkel a nulladik és/vagy fejlesztő o s z t á l y o k képzési a n y a g á n a k kialakításához szerettünk v o l n a hozzájárulni. SZAUTNER JÁNOSNÉ ( 1 9 9 5 ) : A tanulási zavarok korrekciója kisiskolás korban. 2 1 . S. és e g y b e n az iskolai szocializációhoz is igazodik. / P. Nemzeti Tankönyvkiadó. E L T E kiadvány. M i n ­ t á n k b a n a fejlesztős g y e r e k e k családi háttere a S E S v o n a t k o z á s á b a n h e t e r o g é n n e k m o n d ­ ható. A Critical Review of Research. J. ( 1 9 9 8 ) : An intervention programme for children with moderate learning difficulties. a fejlesztés perspektívái. Óvodai nevelés országos alapprogramja. W O O D . In: Társadalom­ politikai tanulmányok. N e h é z ­ s é g b e ü t k ö z ö t t a fejlesztős t a n u l ó k kognitív fejlettségét lényegesen m e g h a l a d ó t a n a n y a g és k ö v e t e l m é n y m ó d o s í t á s a . 252 253 . The NFER-Nclson Publishing Company Ltd.. G.5 0 4 . Budapest. h o g y tanulócsoportja s z á m á r a milyen t a n k ö n y v c s a l á d o t választ..1 3 5 . A tanulási k u d a r c o k k a p c s á n a j e l e n s é g g e l g y a k r a n kerül ok-okozati ö s s z e f ü g g é s b e a h á t r á n y o s szociokulturális háttér. hogy a tanulási n e h é z s é g e k k e l k ü z d ő t a n u l ó k j e l e n l é t e az i s k o l á k b a n n e m a t á r s a d a l m i rétegzettség által m e g h a t á r o z o t t . Tankönyvkiadó. ( 1 9 8 1 ) : Children with Specific Learning Difficulties. a p e d a g ó g u s a n o r m á l o s z t á l y o k r a s z a b o t t m e n n y i s é g e t és t e m p ó t kérte s z á m o n . British Journal of Educational Psychology. J . Egyetemi tankönyv. a nyelvi h á t r á n y m i n d o l y a n t é n y e z ő k . GYENEI MELINDA. s a többlet ó r a s z á m a ma divatos i g é n y e k e t hivatott kielégíteni. . P BALOGH KATALIN ( 1 9 9 0 ) : Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára.YDEN. 2. Nemzeti Alaptanterv ( 1 9 9 5 ) . u g y a n a k k o r azt is figyelembe kell venni. LF. . GYENEI MELINDA ( 1 9 9 2 ) : Tanulási zavarok korrekciója a tanórákon. A. 17. Városi Nevelési Tanácsadó. Budapest.tervét a g y e r e k e k s z á m á r a színesebbé. ELTE kiadvány. P. ( 2 0 0 1 ) : Inattention. Gondolat Kiadó. h a n e m m á s t és m á s h o g y a n kellene tanítani. IRODALOM FÉRGE ZSUZSA ( 1 9 8 0 ) : A társadalmi struktúra és az iskolarendszer közötti néhány összefüggés. TYMMS. (Fejlesztő prog­ ram). TANSLEY. Tantárgyi e r e d m é n y e s s é g ü k a z o n b a n a fejlesztés mellett is lényege­ sen g y e n g é b b n e k b i z o n y u l t a kontrollcsoportnál. J . ha egyrészt m e g i s m e r i a g y e r e k e k fejlettségi szintjét. MERRELL. Iskolapszicholó­ gia. a tanulási nehéz­ ségek korai felismerésének lehetőségei. Balogh K. A p e d a g ó g u s csak a k k o r tud felelősséggel dön­ teni a b b a n . ) Korm. P. Szolnok.

vízszintes-függőleges irányok felcserélése a térirányok megítélési n e h é z s é g e i t mutatják. Az o n t o g e n e t i k u s fejlődésmenet i s m e r e t é b e n megfogalmazhatjuk. h o g y v a n n a k a fejlő­ désnek olyan súlypontjai. . h o g y egyrészről e g y é r t e l m ű e n csak iskolaérett g y e r e k e k kerüljenek be az iskolába.A m á r tanult betűk.« tös írás. a m e l y e k kitüntetett szerepet k a p n a k azáltal.A betűk. ügyetlen m o z g á s . kevés pozitív megerősítést k a p . n e m tud kialakulni a s z e n z o m o t o r o s integráció. Mik is a tanulási zavarral küszködő gyerekek teljesítményjellemzői: . n e h é z k e s . . mely gátja a fogalmi g o n d o l k o d á s alakulásának. d-b felcserélése. a megerősítés.j g y o b b . alacsony önértékelésűvé válik. pl. A tanító és a gyerek között kialakult kapcsolat a gyerek t a n u l á s h o z való viszonyát is j meghatározza. m e l y e i | k o m p e n z á l ó viselkedésformákkal próbál m a g á n a k biztosítani. szóköz. Nem is tud.J kolaérettségi szűrőn ugyan átjutottak.| re.': ció h a t á r o z z a m e g . de igényeit n e m a teljesítés. És így alakul ki a c i r c u l u s | vitiosus .J d u k a z o n b a n kezdeti teljesítményzavarokkal küzd. . m e l y e k e t az iskola képvisel. de valamely részterületen e l m a r a d á s t m u t a t n a k . így pl. b) Edtfeldt-teszttel a térbeli irányok és pozíció helyes észlelését.vagy betűfelismerési nehézség. ha az óvo­ dáskor v é g é r e n e m alakul ki az ún. ill. \ majd a r á é p ü l ő fejlesztő p r o g r a m . az órán passzív. n e m j e l e n t k e z i k .Szó.B i z o n y t a l a n v o n a l v e z e t é s .isi g o n d o k is megjelennek. totális érzékelő apparátus. . Célja. . így válik a jól teljesítő g y e r e k szociáli. hogy „akármit csinálok. tanító nénije feltételezi. mert p r o b l é m á j á n a k csak tünete szélsőséges viselkedése.A betűk. fegyelmezési m ó d ­ szerekkel az ok n e m szüntethető m e g . szótagok felcserélése. 1 M i n d e z e n b e v e z e t ő fejtegetések csak azt hivatottak alátámasztani. formák felismerési n e h é z s é g e .1 gekkel. aki átlépi az első osztály küszöbét. A g y e r e k annyira szorong.célkitűzéseikből a d ó d ó a n .sokkal na. s ráadásul szociális pozíciója is romlik. aki a teljesítésben n e m sikeres. kusza írás. illetve elmarasztalás a kisgyerek egész iskolai pályafutására I kihat. 2 m á s r é s z t h o g y a fel n e m ismert p r o b l é m á k a t rögtön a k e z d é s k o r kiszűrjük. a m o t o r i k u m és a test­ séma fejlesztése általános transzfer hatása mellett közvetlen alakítója a térbeli p e r c e p c i ó ­ nak. így a z a j gyerek. a beszédészlelést szűrte. diszgráfia tüneteit. mellyel K ő b á n y á n d o l g o z t u n k . Ha a k ü l ö n b ö z ő p e r c e p c i ó s funkciók szintje n e m kiegyenlített. E z e k a jelek legtöbbször m á r az ó v o d á b a n is m e g m u t a t k o z n a k . hipermotil. 1 M i u t á n a gyerek s z á m á r a az elsődleges a p e d a g ó g u s személye. így a g y e r e k e k e g y m á s | m e g í t é l é s é b e n is az Ő értékelésére t á m a s z k o d n a k . { 254 255 . valamint c) D P T ( D y s l e x i a Prognostica Test) teszttel a diszlexia. lehetőségeket k í v á n o m b e m u t a t n i .kisebb zökkenőkkel .p s z i c h o l ó g i a i tesztekkel mértük a a) f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó terjedelmét és minőségét. sorköz be n e m tartása a térbeli összefüggések felfogási n e h é z s é g e i b ő l fakadnak. A b e s z é d m o t o r o s funkciók m e d i t á c i ó s szerepe j e l e n t ő s a g o n d o l k o ­ MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA Az 1980-as évek k ö z e p é r e került kidolgozásra a Porkolábné-féle tanulási zavar szűrése. G y a k r a n h a l l o m az elkeseredett pedagógustól. hiszen a tőle kapott első | minősítések.a szociális k ö r n y e z e t e elfogadása iránti motivá. személyiségfejlődésükre kiható e s e m é n y . göcsör. A szűrési folyamat h á r o m szakterületet fog át: . K ö n n y ű tehát belátnunk. vagy b o h ó c k o d ó m a g a t a r t á s s a l próbálja „ e l s z ó r a k o z t a t n i " az osztályt. 1 A g y e r e k e k d ö n t ő százaléka rendelkezik azokkal a megfelelő színvonalú részképessé-. és próbáljunk ^ tenni ellene.I san is jó pozíciójúvá. Gestalt-látás (egész k é p m e g r a g a d á si ké pe ssége) fejletlenségéből adódhat. .és formaállandó­ ság zavarát jelzi.^ n e m . differenciált foglalkozást. hogy a sikeres iskolakezdés az egész életük. de I mivel ott a viselkedési és teljesítménytolerancia . 'í U g y a n e z z e l az elvárással lépi át a kisgyerek is a küszöböt. hogy segítse m i n d a z o k a t az elsősöket. osztály elején felvett s z ű r é s e g y ü t t e s . A fenti p r o b l é m á k korai feltárását c é l o z z a az 1. betűk n a g y s á g á n a k e g y e n e t l e n s é g e i . pl. A s z t e r e o g n o s z t i k u s t a p a s z t a l a t o k g a z d a g í t á s á v a l hatást g y a k o r o l u n k a vizuális percepció fejlődésére. m a s z a t o s füzet. hogy 1 k é p e s megfelelni m i n d a z o n t e l j e s í t m é n y e l v á r á s o k n a k . Mindezek a teljesítménybeli p r o b l é m á k k o m p e n z á l ó viselkedésekhez vezetnek. m e l y e k a v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó fejletlenségére utalnak.k o r o s z t á l y a j e l l e g z e t e s s é g e k é n t . 1 1 Jelen c i k k e m b e n a kőbányai első osztályos gyerekek szűrését és a kerületi intervenciós í Arról a kisgyerekről. N a g y felelősség n e h e z e d i k az elsős tanítóra. dás fejlődésében. De mutathatja a m á s i k véglet tüneteit is. h o g y célzott fejlesz­ tésükkel t ö b b terület fejlődése is k e d v e z ő e n befolyásolható. állandó n y u g t a l a n s á g van körülötte. j Az ilyen kisgyerek fokozottan igényelné az egyéni. mely az ún. n e m reagál r á " . melyet megszakítani m á r igen nehéz feladat.az ördögi kör -. h o g y m e n n y i r e fon. akik az is. ha n e m m e g s z o k o t t k ö r n y e z e t b e n találja (pl. s m i n d e z e k e l m a r a s z t a l á s á n a k k ö v e t k e z m é n y e k é n t magatai i.a l o g o p é d u s a h a n g h i b á k a t . m e l y e k birtokában .P R E V E N C I Ó S T A N U L Á S I ZAVAR S Z Ű R É S E AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ELSŐ OSZTÁLYÁBAN A j e l e n s é g l é n y e g e gyakorlatilag m i n d i g u g y a n a z : tanulási n e h é z s é g lép fel.de sikeresek az iskolában. N a g y hánya. ha. igazi gondot rendszerint csak a z általános iskolában k e z d e n e k j e l e n t e n i . h o g y e g y r e k e v é s b é m e r nyilatkozni.jj tos az. u g y a n a z a betű m á s színnel vagy k ö r n y e z e t b e n ) az alak.

h o g y azt a gyereket. aki 7 éves k o r á b a n éretlen az iskolára.és is­ k o l a p s z i c h o l ó g u s M u n k a c s o p o r t .5-7 éves 7-7. a pedagógiai fejlesztésen át a klinikai pszi| /. Raven-. A tesztek felvételére o k t ó b e r hó során.5% 35.) K e r ü l e t ü n k b e n 1998/99. hogy m é g a b e t ű t a n u l á s m e g k e z d é s e előtt mérjük fel a részképességeket. ill.5 éves FT 8.25 éves A vizsgálatban közel 8 0 0 első osztályos g y e r m e k vett részt.és farajz.f é l e eredeti m i n t a a d a t a i n a k e l e m z é s e szerint is m á r n y i l v á n v a l ó v á vált. a szülővel való m e g e g y e z é s után valósíthatók m e g . m e l y m e g m u t a t j a . h o g y e l ő z z e a szülővel való a n a m n é z i s felvétele.az j a k k o r hatályba l é p ő rendelet szerint . ill. csak kiemelt fejlesztés k é p e s „ b e i n d í t a n i " .6 pont 4. túl h o s s z ú r a nyúlt óvo­ dás lét is tanulási n e h é z s é g e k h e z vezethet.2 pont 5 pont 97.| dó e r e d m é n y e k t ü k r é b e n kerületi szintű intervenciós tervet d o l g o z z o n k i j a v í t v a az ellátási minőségét.4% 32. Balogh minta Edíeldt DPT 2. ül. majd a 2 0 0 0 / 0 1 .a t a n í t ó n ő megfigyelései alapján készíti el a füzet. ] j chológiai g o n d o z á s i g terjedhet. M á s r é s z t az J e l e m z é s l e h e t ő v é tette az Ö n k o r m á n y z a t s z a k m a i vezetése számára. ellátva 16 ö n k o r m á n y z a t i m ű k ö d t e t é s ű általános i s k o l á t M á r az első tanévtől bevezettük az első osztályosok tanulási zavar szűrését az arra igényt m u t a t ó iskolákban. tanév óta m ű k ö d i k a Nevelési T a n á c s a d ó k e r e t é b e n Ó v o d a . Itt k i e m e l t e n kezeltük . h o g y a g y e r m e k n e k n e m r é s z k é p e s s é g b e l i e l m a r a d á s a van. h o g y a tesztekben a 6.az előkészítőssé minősítés szempontjait.1 0 óra kö-1 zött került sor 12-15 fős c s o p o r t o k b a n az o s z t á l y t e r e m b e n . Kivételt képeznek a figyelem-teszt e r e d m é n y e i . II. osztályos gyerekek.5-8 éves 8-8. A korai felvétel i n d o k a egy-* részt. A c s o p o r t o s vizsgálat e r e d m é n y e i n e k értékelése után az átlagon alul teljesítő gyerekek . más. így kevésbé mutatkozik m e g teljesítményükben a hét elején j e l l e m z ő b e m e l e g e d é s i hatás. a hét végén tapasztalható erős fáradás.5 éves 7. és B e n d e r B-tesztekkel.5-7. hogy a gyerekek e z e k b e n az i d ő p o n t o k b a n a legaktívabbak. Összehasonlítottuk a Porkolábné-féle és a saját vizsgálatunk átlageredményeit is a külön­ böző tesztekben. M í g az alig 6 éves k o r b a n s o k s z o r á l t a l á n o s . Létszám 400 350 300 200 150 100 50 r - 250 - I. ill. A d i a g n ó z i s felállítása után lehet dönteni a g y e r m e k s z á m á r a leginkább megfelelő ellá­ tási formáról. ill.5 év közötti korosztály e r e d m é n y e i a legjobbak. M i n d ­ ezen tapasztalatok a „szenzitív p e r i ó d u s " létét bizonyítják. az erőteljesen kitolódott iskolakezdés e g y a r á n t tanulási n e h é z s é g e k e t valószínűsíthet.5-9. kislétszámú osztály­ ba vagy előkészítős státuszba való helyezéstől. projektív vizsgá­ latokkal. • ül. addig az ellátás nélküli. ül.8 pont 98. neveze­ tesen. ábra A vizsgált gyerekek életkori megoszlása a vizsgálat időpontjában A P o r k o l á b n é . táblázat saját minta P.és m a g a t a r t á s v i z s g á l a t o t az előre m e g a d o t t s z e m p o n t o k szerint. A VIZSGÁLAT EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA A vizsgált p o p u l á c i ó : kőbányai 1. ül. akik közül 777 fő a n y a g á t tud.\ rést készítettünk. hogy vajon a kőbányai e r e d m é n y e k eltérnek-e az országos átlagtól valamely területen. /. k e d d és szerda n a p o k o n .3% 61. A m é r é s e k m e g m u t a t j á k . Az ilyen gyerekeknél n e m elsősorban a r é s z k é p e s s é g fejlesz* tése. Igen fontosnak tartottuk m i n d e n esetben a tanító jelenlétét is. h a n e m az o s z t á l y b a n való egyéni b á n á s m ó d nyújt segítséget. 9 .\ tuk e l e m e z n i . A hétben. Kíváncsiak voltunk arra. A VIZSGÁLAT 6-6. az i d ő p o n t b a n való kötöttség pedig azon tapasztalatunkra támaszkodik. (A vizsgálat p o n t o s leírásának adatait a s z a k i r o d a l o m j e g y z é k e tartalmazza. Az egyéni h e l y z e t b e n is alulteljesítő gyerekek vizsgálatát folytattuk család. Célja e l s ő s o r b a n a k ő b á n y a i első osztályos gyerekek tanulási p r o b l é m á i n a k felmérése volt. tanév őszén m i n d e n iskolára kiterjedő. átfogó felmé..4% 256 257 . A k é s ő b b i e k b e n b e m u t a t o t t táblázatok is alátámasztották az eredeti hipotézist. kel m e g i s m é t e l t ü k a vizsgálatokat. Itt igen g y a k r a n átlagos vagy annál j o b b e r e d m é n y e k születtek. mely az egyéni m e g s e g í t é s iránti szükségleteket tárta fel. mely a szakértői bizottsághoz irányítástól. M i n d e z e n j a v a s l a t o k t e r m é s z e t e s e n a tanítónővel és eset­ legesen m á s s z a k e m b e r e k k e l .5 éves 6. Az egyéni vizsgálatokat m i n d e n e s e t b e n m e g kell. sokkal i n k á b b a c s o p o r t o s h e l y z e t b e n adott i n s t r u k c i ó r a reagál figyelmi. (betűk) DPT 3. hogy a túl korai. (mértani forma másolása) figyelem (teljesítmény) 58. egy-egy r é s z t e r ü l e t e n m e g m u t a t k o z ó éretlenséget tapasztalunk. szükség szerinti képesség-. aki egyrészt segítette a felvételt. k o n c e n t r á c i ó s vagy é r t e l m e z é s i h i b á k k a l . m á s r é s z t a helyzet lehetőséget nyújtott s z á m á r a a p r o b l é m á s g y e r e k e k megfigyelés sére teszt-szituációban. a logopédiai. e n g e d é l y é n e k m e g s z e r z é s e . h o g y a m é r é s b ő l a d ó .

5 éves 8.5-9.5 éves 7.5-8 éves 8.A táblázatból látható.8% 6-6.5 éves 6. p o n t s z á m o t é r t e k e l t a n u l ó i n k .25 éves DPT mértani formák 258 259 .5-7 éves 7-7.25 6-6.5 éves 6.5-9.5 éves 6. hogy a figyelem-teszt kivételével m i n d e n területen alacsonyabb.5 éves 8.5 éves 8.5 éves 6. 520 500 480 70% 460 60% 440 420 50% 400 6-6.25 éves 5.25 éves 40% Figyelem-teszt: 30% 4.5-7 éves 7-7. Az alábbi á b r á k a c s o p o r t o s v i z s g á l a t o k o n e g y e s t e s z t e k b e n nyújtott t e l j e s í t m é n y t m u ­ tatják k o r o s z t á l y i b o n t á s b a n .2% DPT teszt: 98.5-9. ábra átnézett képek darabszáma korosztálvi bontásban 6-6. ábra 7.5-7 éves 7-7.5-8 éves 8-8.5 éves 7.5 éves 8.0% 97.6% 10 98.5 éves 6. a m e l y a z é r t i s j e l z é s é r t é k ű .5-8 éves 8-8. FigYelem-teszt: ábra korosztályi bontásban teljesítmény 6-6.4% 98.25 éves 30 2.5-7 éves 7-7.5-9.5-8 éves 8-8.5 éves 7. ábra „betűk" teljesítmény kororszályi bontásban é v e s 3.t: teljesítmény megoszlás korosztályi bontásban 98.5-9.5 éves 7. m e r t a z e r e d e t i m i n t a átlagai i s igen a l a c s o n y a k .5-7 éves 7-7.5 éves 8.5 éves 6.5-8 éves 8-8. ábra Edtfeldt-tesz.

b e k e z d é s e szerint e l ő k é s z í t ő b e az az 1. Tanítóik konzultációk keretében kaptak se­ gítséget az o s z t á l y o n belüli differenciált f o g l a l k o z á s h o z . A vizsgálat alapján j a v a s o l t u k Dóri e l ő k é s z í t ő s s é m i n ő s í t é s é t e g y é n i p s z i c h o t e r á p i a mellett. h o g y a k ö v e t k e z ő tanévben milyen osztálytípus. hogy első perctől megkülönböztetett egyéni b á n á s m ó d o t igényelt Dóri az ó v o d á b a n is. e g y é b p r o b l é m á i m e g a k a d á l y o z z á k a t ö b b i e k k e l való e g y ü t t h a l a d á s b a n .b e javasolt. és javaslatot tenni a fejlesztés területeire és módjára. t á b l á z a t b a n A 7 7 7 fős teljes mintából 16 „ e l ő k é s z í t ő " .1 0 . fejlesztő terápiában va­ ló részvétel mellett. évi LXVIII.§. Az előkészítőbe való j a v a s l a t o t a ta­ n í t ó n ő n e k kell k e z d e m é n y e z n i a szülővel egyetértésben. Célja. h o g y igen n a g y a teljesít­ m é n y e l m a r a d á s a n o r m á l populációtól m i n d e n részterületen.27% 98. o l v a s á s . h o g y melyik g y e r e k n e k lenne célszerű az előkészítőssé minősítést j a v a s o l n i .m ó d s z e r r e l tanuló osztályba került. DPT teszt: . A 2. hogy speci­ ális segítséggel sem k é p e s a t a n a n y a g o t elsajátítani.% 96. 120 100 átlag 2. 15. A s z ü l ő k k e l p e d i g a fej­ lesztő s z a k e m b e r tartotta a k a p c s o l a t o t .. kérve a Nevelési T a n á c s a d ó szak­ v é l e m é n y é t . táblázat és a 7 . hogy a család érzelmi p r o b l é m á i o k o z t á k a kislány „befelé fordulását".6 pont DPT 3. A Sindelar-teszt több területen is súlyos elmaradást mutat korosztályi átlagától. ábrák a teljes m i n t a és az előkészítőbe j a v a s o l t g y e r e k e k össze­ h a s o n l í t ó szűrési adatait mutatják. részképességeit a vizuális p e r c e p c i ó . v a l a m i n t a g r a f o m o t o r o s éretlenség j e l l e m e z t e . 261 normál (N=761 ) előkészítős (N= 16) • hibaszám • teljesítmény (%) 7. Dóri z e n e t a g o z a t o s .75 pont 4. Z s o l n a y . A tanulási zavarszűrés e r e d m é n y e k é p p e n a teljes mintából 16 g y e r m e k c s o p o r t o s . S e m csoportos. A t a n í t ó n ő s z á m á r a egyéni fejlesztési terv kialakításában. P r o b l é m á i az isko­ la kezdete óta f o l y a m a t o s a n m e g m u t a t k o z t a k . Dóri vizsgálati helyzetben igen nehezen tartható.és családrajza p s z i c h é s eredetű p r o b l é m á k a t valószínűsít. AZ ELŐKÉSZÍTŐBE JAVASOLT GYEREKEK A Közoktatási törvény 1999. a feladatértés gyen­ gesége. így Dórinál a külvilág m e g i s m e r é s e háttérbe szorult. 2.23% Példák: normál (N=758) előkészítős (N= 16) csoport • egyem (N=256) 9.í r á s tanítási m ó d ­ szer a l k a l m a s a g y e r m e k problémájának kezelésére. 7 . ábra Figyelem teszt: hiba és teljesítmény összehasonlító adatai 8.4% PDT2. valamint a terápia iskolát érin­ tő k é r d é s e i b e n nyújtott az iskolapszichológus konzultatív segítséget.javasolta a kislány előkészítőssé minősítését. hogy a n n a k a kisgyereknek. h o g y ( r é s z ) k é p e s s é g b e l i .a szü­ lővel egyetértésben . Az. ezért kértük klinikai vizsgá­ latát. táblázat Edtfeldt Előkészítő Nem előkészítő 18. ¡11.trv.1 0 .4 pont 32. • csoportos (N=761) 1. 34. e l m o n d v a . E n n e k e r e d m é n y e k é n t megállapítást nyert. ábra Térirány feladat atlagainak alakulása.III. sem egyéni helyzet­ ben n e m képes a feladatokra koncentrálni. A tanév végén végzett kontrollszűrés ered­ m é n y e alapján tettünk j a v a s l a t o t arra vo­ n a t k o z ó a n . Az instrukciókat nem érti. osztályba. betűk " összehasonlító adatai A szakvéleményezés nyomán elkezdődött a kiszűrt g y e r e k e k n é l az egyéni vagy cso­ portos fejlesztés a Nevelési T a n á c s a d ó b a n . teljesítménye értékel­ normál (N=761 ) előkészítős (N=l 6) csoport • csoportos (N=761) i egyem (N=148) hetetlen. A kerületi átfogó szűrés m ó d o t adott a n n a k m é r l e g e l é s é r e is. Edfeldt-teszt összehasonlító adatai 260 . A tanító néni m á r ősztől figyelmi és visel­ kedési p r o b l é m á k miatt kérte segítségemet. osztályos g y e r m e k j a v a s o l h a t ó . ábra Dxstexia feladat atlagainak alakulása. így a Nevelési T a n á c s a d ó . majd egyéni vizsgálata alapján tettünk javaslatot.7% 58. Az 2. M e g k e r e s é s ü n k r e az ó v ó n ő b e s z á m o l t az előz­ ményekről. A s z a k v é l e m é n y b e n rögzíteni kell a g y e r m e k vizsgálati i d ő p o n t b a n mért státuszát. M i n d az év eleji szűrés. év végi kontrollszűrés e r e d m é n y e k é n t pedig j a v a s l a t o t tettünk ar­ ra. legyen l e h e t ő s é g e a l a p o z ó fejlesztést vagy m á s terápiás l e h e t ő s é g e t igénybe venni. akiről az első félévben e g y é r t e l m ű e n kide­ rül. Látható. Hajni óvodájából iskolaérettségi vizsgálat nélkül került normál létszámú általános is­ kolai 1. ill. mind pedig a pedagógusi j e l z é s szerint igen ha­ mar látható volt tanulási n e h é z s é g e . hogy a kislány fejlesztő osztályban ismételje m e g az első évet. Az. v a l a m i n t 761 „ n e m e l ő k é s z í t ő s " gyerek adatait hasonlítottuk össze.8 pont FIGY. A részletes képességvizsgálat szerint intellektusa a gyenge átlagos ö v e z e t b e n volt. akiről j a n u á r 31 -ig nyilvánvalóvá válik. 2. Fa.

rossz tapasztalatok és é l m é n y e k az oka. ha az ó v o d á b a n nem jelzik kellő hatékonysággal a várható t a n u l m á n y i . így gyakorlatilag a tanév f e l e * ' g y e r m e k s z á m á r a „üresjárat". S z á m o s szervezeti k e z d e m é n y e z é s t i s m e r ü n k . hogy a szűrést és fejlesztést n e m elég az iskolában. í magatartási és érzelmi p r o b l é m á k f o k o z ó d á s á t e r e d m é n y e z h e t i . A c s o p o r t o s szűrések l e g k o r á b b a n o k t ó b e r elején k e z d h e t ő k . v a l a m i n t a kü­ lönböző s z a k e m b e r e k közötti e g y ü t t m ű k ö d é s s z ü k s é g e s s é g é b e n . Budapest. 7. ELTE.n e m is elsősorban tanítói. KOTORÓ EMESE (szerk. Animula. 5. Ez számuk­ ra n é m i l e g ellent is m o n d az oktatási törvény szellemének. heti t ö b b a l k a l o m m a l történő s z a k r e n d e l é s r e vitelét. Ez a g y e r e k e k n é l a viselkedési. és ez megnehezíti az előkészítős pedagógiai javaslat mérlegelését. A kettő közötti s z a k m a i differenciálás . és megjósolják a fejlődést. A speciális s z a k e m b e r e k részéről a szülők m e g g y ő z é s e nagy n e h é z s é g e k k e l j á r ab­ ban az esetben. a segítő s z a k e m b e r e k ezzel k a p c s o l a t o s feladatairól. Az „üresjárat" pedig csök­ kenti a tanulás iránti motivációt is. Bár ez a r e n d e l k e z é s lehetőséget biztosít egy differenciált ellátási f o r m a kialakítására. m e l y e k a kerületi alsós m u n k a k ö z ö s s é g m u n k á j á h o z további s z e m p o n t o k a t adtak. a p e d a g ó g u s s a l való k o n z u l t á c i ó . Javasla­ tok hangzottak el osztályszervezési és m ó d s z e r t a n i k é r d é s e k b e n is..Az év végi kontroli-képességvizsgálat e r e d m é n y e k é n t D ó r i n a k fejlesztő első osztály­ ban való évismétlést j a v a s o l t u n k . Szinte v a l a m e n n y i iskola neve­ lési értekezlet k e r e t é b e n d o l g o z t a fel saját i n t é z m é n y e adatait.oktatási és fejlesztési . IRODALOM KEREKES FANNY (2001): Tanulási zavar szűrése kőbányai első osztályosok között. hogy a szülők többsége képtelen m e g o l d a n i g y e r m e k e 1 r e n d s z e r e s . az első o s z t á l y o s oktatási a n y a g b a n t ö r t é n ő differenciált segítségnyújtást. Ez h a n g s ú l y o z o t t a n felveti az óvodai szűrés fontosságát. h a n e m már az ó v o d á b a n kell e l k e z d e n i . Budapest. KÓSÁNF. 262 263 . ^ . E n n e k sok esetben a szülővel való konfrontációtól való félelem. Kőbányai Nevelési Tanácsadó.) (2000): Alapok. a h o s p i t á l á s . Az intéz­ m é n y v e z e t ő k e g é s z é b e n . A speciális szakképesítéssel n e m r e n d e l k e z ő t a n í t ó n ő n e m k o m p e t e n s az alapkész. hogy m i n d e k ö z b e n a g y e r m e k b e n milyen é r z e l m i FO­ l y a m a t o k j á t s z ó d n a k le. Anonymus Alapítvány fejlesztő pedagógus képzé­ se. h o g y k é p e s saját szintjének megfelelő t a n u l m á n y i teljesítményre. IV. H i s z e n a fejlesztés itt n e m .a n y a g egyidejű átadását vár. A felmérés az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k a t megerősítette a p r i m e r p r e v e n c i ó . Budapest. 2. m a t e m a t i k a területén az alapkészségek fejlettségének elvár­ h a t ó szintjét.. N i n c s kialakult s z a k m a i állásfoglalás abban a tekintetben. KOVÁCS FERENC. de valamely okból n e m került spe­ ciális g o n d o z á s b a . a m e n n y i b e n az a 2. o s z t á l y o s k o r á r a r e n d e z ő d ö t t annyira. Visszajelzése­ ink alapján az alábbi kétségek m e r ü l t e k fel a l k a l m a z á s a során: 1. 6. vég­ rehajtása a z o n b a n m é g k e v é s s é kidolgozott.í r á s . A Nevelési Tanácsadók I I . h a n e m a tan-" a n y a g elsajátítását a l a p o z ó r é s z k é p e s s é g e k fejlesztését jelenti. F o l y a m a t o s a n szembesül azzal. HORÁNYI ANNABELLA. Ezután az egyéni vizs­ g á l a t o k . megfelelni a tanári és szülői elvárásoknak. az ún.)(2()01): Együtt a gyerekekért. hogy egy-két h ó n a p el­ teltével felismerjék a várható tanulási problémákat. r é s z é b e n folyó „differenciált egyéni fejlesztést" ki és m i k o r v é g e z z e . további p s z i c h o t e r á p i á s m e g s e g í t é s mellett. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1987): Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kiiskolásoknak. Anonymus Alapítvány. ELTE. A kislány p s z i c h é s státusza 2. ORMAI VERA. A d d i g az e g y é n i k ü l ö n b s é g e k r e és az eltérő érési f o l y a m a t r a a t a n í t ó n a k tekintettel kell lennie. v é g i g g o n d o l n i abban a tekintetben. mely aztán a fejlesztést nehezítheti m e g a későbbiekben. K ü l ö n ö s e n fontos ezt . 4. de ez a g y a k o r l a t b a n m á r n e m i g e n fordul elő.• s é g . Tapasztalataink szerint j a n u á r r a zárultak le az egyéni vizsgálatok. differenciált fejlesztése. hogy a tanév f e n n m a r a d ó -. E k k o r a tanítótól egy i d ő b e n kétféle . fejlesztő n a p k ö z i t ő l az i n t é z m é n y i vagy utazó fejlesztő-gyógypedagógusi ellátásig. In: Bagotai Tamás (szerk): Módszertani tükör. Budapest. Országos szakmai Találkozójának előadásai. v a l a m i n t a s z ü l ő k k e l folytatott'' m e g b e s z é l é s e k m i n t e g y 10-15 vizsgálati órát vesznek igénybe a szakellátástól. 17. Az ellátás elterjedése a fenti p r o b l é m á k m e g n y u g t a t ó kezelésével j o b b a n tért h ó d í t h a t n a . Isko­ lapszichológia. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1990): Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára. nánk el. n e m küldik szakvizsgálatra a gyerekeket. ma­ gatartási p r o b l é m á k a t . h a n e m szakellátási k o m p e t e n c i a . Az általunk előkészítőssé minősített gyerekek m i n d e g y i k e p r o b l é m á s n a k számított az ó v o d á b a n már. N e m szabad elfeledkezni arról.v é l e m é n y e m szerint . A t a n í t ó n ő k általában nincsenek s z a k m a i l a g felkészülve arra. KERÜLETI SZINTŰ FELADATOK KIJELÖLÉSE Az átfogó f e l m é r é s t a kerületi I g a z g a t ó i M u n k a k ö z ö s s é g ülésén i s m e r t e t t ü k . i 4. VIDOVSZKY GÁBOR (szerk.e l m a r a d á s o k k a l k ü s z k ö d ő g y e r m e k egyéni fejlesztésében. ill. osztály vé­ gére helyezi az o l v a s á s . E m e l l e t t l e v o n h a t ó fon­ tos tanulság volt s z á m u n k r a . 3.. Illetve a törvény fejlesztési lehetőséget ajánl „délelőtti n a p k ö z i s foglalkozás kere­ tében is". Isko­ lapszichológia. h o g y képtelen követni osztálytár­ sai tempóját. Az o r s z á g o s tipikusan m a g a s n o r m á l osztálylétszámok mellett időben s e m képzelhe­ tő el e z e k n e k a g y e r e k e k n e k a tanóra keretében t ö r t é n ő e g y é n i . iskolánkénti és osztályonkénti b o n t á s b a n is képet kaptak a gyer­ mekek fejlettségi szintjéről.

érkezett. E t a n u l m á n y b a n egy olyan budapesti kerület iskolájának tevékenységéről szeretnék be­ s z á m o l n i . ahol n a g y o b b az esélye m i n d e n p r o b l é m á s g y e r e k n e k a felzárkózásra. A tanulási zava­ rokkal k ü z d ő g y e r m e k e k átlagos intellektussal bírnak. Veszélyeztetettséget jelent a n n a k a k i s k o r ú n a k az állapota. a „tanulási nehézségekkel k ü z d ő k " . valamint a demográfiai változásokkal p á r h u z a m o s a n alakult az iskolarendszer. A m o d e r n i z á c i ó v a l . N é h á n y meg­ állapítást a köznapi használatban is elterjedt fogalmak p o n t o s a b b m e g é r t é s é h e z az alábbi­ akban o l v a s h a t u n k . pakisztáni és arab származású gyermek. hogy tanulói létszám közel fe­ lét r o m a c s a l á d o k g y e r m e k e i képezik. fejlesztő és korrekciós m u n k á j á n a k b e m u t a t á s á n keresztül. a „ n e h e z e n n e v e l h e t ő k " . p e d a g ó g u s i ) ártalomnak v a n n a k kitéve . mint a diszlexia.HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓ ÉS ROMA GYERMEKEK ISKOLAI INTEGRÁCIÓJA szociális r e t a r d á c i ó számlájára is írhatók. a „sérül­ tek" . speciális segítés szükséges az ismeretek elsajátításához.o k t a t ó munkájában. A figye­ lem és k o n c e n t r á c i ó zavara sokszor jelenik m e g jól differenciálható tünetként a tanulási es viselkedési p r o b l é m á k kapcsán. az isko­ la felzárkóztató. de e g y é n r e sza­ bott. amiből 9 7 % a cigány családokból s z á r m a z ó . i n t é z m é n y e k ) is m e g h a t á r o z z a a pszichikum fejlődését. akit k ö r n y e z e t e úgy nevel. T o v á b b i j e l l e g z e t e s s é g e az iskolának. Az iskola egy ú g y n e v e z e t t kislétszámú fejlesztő osztályokat m ű k ö d t e t ő iskola. és h a t é k o n y a n tudja őket tanítani. Az összes r o m a gyer­ mek ( 1 0 7 ) k ö z ü l a z iskolában 4 3 % (32) n e m p r o b l é m á s g y e r m e k v é d e l m i s z e m p o n t b ó l . az e r e d e t i l e g „ c s a k " t e l j e s í t m é n y p r o b l é m á k h o z rendszerint viselkedési zavarok is k a p c s o l ó d n a k . Ezek a hátrányok nagy mértékben a k a d á l y o z z á k az iskolai teljesítő­ készséget. diszgráfia vagy diszkalkulia.j e l e n t i k a nehézséget a mai iskolarendszer n e v e l ő . egészségügyi s z e m p o n t b ó l . Azok a g y e r m e k e k . tervszerű irányítása.l v i e t n á m i . Mivel a tanulási n e h é z s é g e k k e l k ü z d ő g y e r e k e k n e m t u d n a k eleget tenni az átlagos iskolai k ö v e t e l m é n y e k n e k . A hazai közoktatási rend­ szerben az iskolarendszer egészét tekintve a személyiség fejlesztésének keretei. ami azt jelenti. A gyenge iskolai teljesítmények sok esetben a nagyon eros A „HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ" JELLEG Az itt t a n u l ó g y e r m e k e k j e l e n t ő s része valamilyen területen hátrányt szenvedett az_egészséges fejlődésű és/vagy a jó szociális k ö r ü l m é n y e k között és r e n d e z e t t c s a l á d o k b a n élő k o r t á r s a i k h o z k é p e s t . hogy az osztálytanító rendelkezzen fejlesz­ tő illetve g y ó g y p e d a g ó g i a i ismeretekkel a h h o z . akik k ö z ö t t a z o n b a n t ö b b e n tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d e n e k . feltételei t ö b b n y i r e r e n d e l k e z é s r e állnak.és akiket sokszor úgy c í m k é z ü n k . fejlesztést tizenötnél kisebb létszámú osz­ tályokban. akik a fejlődé­ sük során fiziológiai és/vagy környezeti és/vagy nevelői (szülői. és e g y r e t ö b b iskola vállalja fel ezt a feladatot. A régebbi t á r s a d a l m a k b a n a n e v e l é s .n y i l v á n t a r t á s a szerint pl. Az összes. genetikai adottságok mellett a társas . akik olyan c s a l á d o k b a n élnek. A nevelés különböző meghatározásaiban közös: a sze­ m é l y i s é g fejlődésének segítése és tudatos. a m e l y e k n e k szükségletkielégítési lehetőségei.aki e g y b e n a tantestület p e d a g ó g u ­ sa is . h o g y m i n d e n évfolyamon van egy olyan osztály. illetve tanulási és magatartás zavarokat j e l e n t e n e k . urbanizációval. E z e k h e z g y a k r a n társul figyelemzavar. Az itt t a n u l ó g y e r m e k e k közel fele olyan társadalmi szubkultúrából . E z e k megfordítható hátrányok. H á t r á n y o s helyzetűek' azok a g y e r m e k e k . a „hát­ rányos h e l y z e t ű e k " . elsősorban a m u n k a köré szervező­ dött k ö z ö s s é g e k b e n folyt. a h o g y a n az egy adott kultúrában. A kislétszámú fejlesztő osz­ tályokban. Ide csak a N e v e l é s i T a n á c s a d ó vagy valamelyik T a n u l á s i K é p e s s é g e k e t Vizsgáló Szakértői Bizottság s z a k v é l e m é n y e alapján kerülhetnek be a gyerekek.n e v e l ő d é s folyamata a családban.anyagi. így összesen 4 9 % a m á s e t n i k u m h o z t a r t o z ó tanuló. n i n c s e n e k súlyos észlelési hiányos­ ságaik. helyen és időben . hogy felismerje és elfogadja a g y e r m e k e k problémáit.környezet (család. T e h á t a ve­ leszületett. R e n d e l e t teszi l e h e t ő v é az ilyen g y e r m e k e k k e l történő sajátos bánásmódot.elfogadhatatlan. ami tovább bonyolítja az előbbiekben illusztrált és a gyer­ NAGY SÁNDOR BEVEZETÉS m e k e k által elszenvedett hátrányokat. v a l a m i n t a hátrányos szociális környezetű családok g y e r m e k e i n e k problémáival kell m e g k ü z d e n i . e b b e az iskolába j á r ó g y e r m e k közül 145 sorolható a veszélyeztetett (109) és/vagy a h a l m o z o t ­ tan h á t r á n y o s h e l y z e t ű (36) kategóriába a fenti nyilvántartás szerint. h o g y ők a „veszélyeztetettek". Az iskolai g y e r m e k v é d e l m i felelős . Gyak­ ran h ú z ó d i k a p r o b l é m á k hátterében az egyes részterületek súlyosabb funkciózavara. mégis nagyon sok helyen m i n d e n n a p i p r o b l é m á t j e l e n t a g y e r m e k e k egészséges fejlődésének biztosítása. az iskolának. A c i g á n y szülők egy része n e m vállalja etnikai hovatartozását. n i n c s e n e k p a t o l ó g i á s viselkedéstüneteik. ez 4 8 % ) r o m a származású. Tehát megállapítható. ' H a l m o z o t t a n hátrányos helyzetről akkor beszélünk. Ma már m a j d n e m m i n d e n tanító részt vett vagy vesz ilyen irányú s z a k m a i t o v á b b k é p z é s e n . h a n e m az időnként felerősödő és folyamatosan m e g l é v ő etnikai jellegű p r o b l é m á k k a l is. k ü l ö n ö s e n az alsó tagozaton fontos. a m e l y n e k egyfajta „ h á t r á n y k o m p e n z á l ó " szerepe van a település oktatási rend­ szerében.g a z d a s á g i át­ alakulással. Az itt folytatott iskolapszichológusi t e v é k e n y s é g e m tapasztalatai alapján p r ó b á l o m ezt a h á t r á n y k o m p e n z á l ó folyamatot érzékeltetni. e tanév (a t a n u l m á n y készítése idején) kezdetén a teljes ta­ nulói l é t s z á m m i n t e g y fele (226 gyermekből 107 g y e r m e k . A z o n b a n a tanulási és/vagy magatartási zavarral 265 264 . szociális. é l e t k ö r ü l m é n y e i a t á r s a d a l o m t ö b b s é g é n é l lényegesen r o s s z a b b a k . amely tizenötnél kisebb létszám­ mal m ű k ö d i k . h o g y n e m c s a k a tanulási és m a g a t a r t á s p r o b l é ­ mákkal. ha az o k o k közül egy sze­ mélynél vagy családnál több is fennáll. A m o d e r n fejlődéslélektani felfogás sze­ rint a s z e m é l y i s é g fejlődését bio-pszicho-szociális t é n y e z ő k határozzák meg. v a l a m i n t a társa­ dalmi m u n k a m e g o s z t á s által kijelölt tevékenységek. A felnőtt életre való felkészítésben egyre n a g y o b b súlya lett a nevelés társadalmilag szer­ vezett i n t é z m é n y é n e k .magyaror­ szági cigány c s a l á d o k .és tárgyi . raj­ tuk kívül az i s k o l á b a n tanul m é g (a településen megfigyelhető m i g r á c i ó s j e l e n s é g követ­ k e z t é b e n ) l . kortársak. gondoz. a t á r s a d a l m i .

és ha a környezete is a n n a k tartja őt (pl. 1999). E g y adott állam etnikai képlete az ott élő e t n i k u m a i n a k s z á m a r á n y á t jelenti (pl. M a g y a r o r s z á g o n n e m egységes a cigányság. Azt ugyanis. fedezni. A s s z i m i l á c i ó ( b e o l v a d á s ) : ö n k é n t vagy kényszerből. azok m a g u k a t r o m á n a k vagy romnak mondják. illetve a b e n n ü k n e v e l ő d ő g y e r m e k e k e t és családjaikat. k o n v e n c i ó k . szülőnek. p e d a g ó g u s n a k és a segítő s z a k e m b e r e k n e k egyaránt. Az á l l a m a l k o t ó et­ nikumokat nemzetnek n e v e z z ü k .a nyelvi e l k ü l ö n ü l é s . a társadalmi távol­ ságok térbeli kifejezése t ö b b n e m z e d é k r e átörökíti azokat a p r o b l é m á k a t .p o n t o s a b b a n érzé­ keljék a g y e r m e k e k t á r s a d a l m i . . ha ő maga annak tartja magát. szintén c i g á n y n a k nevezett csoporttól. A k ü l ö n b ö z ő c s o p o r t o k egy-egy fő c s o p o r t b a próbálják besorolni m a g u k a t . és k ö n n y e b b e n tudják fenntartani értékeiket. 2. n é m e t ) . kultúrája stb. foglalkozási formáiban való elkülönülés. A kisebbségi státusz típusai: 1. és a k k o r is ezt kell tennie. A kerület. horvát. AZ ISKOLA HELYE A TELEPÜLÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN M i n d e n oktatási i n t é z m é n y . Eszerint élhetnek többségi vagy kisebbségi c s o p o r t b a n egy adott á l l a m o n belül. Az 1930-as é v e k b e n átadott s z ü k s é g l a k ó t e l e p e k ma is a főváros l e g r e m é n y t e l e n e b b helyzetű lakosságát foglalják m a g u k b a . Ez n e m jelenti azt. Izoláció ( a m i k o r m a g a a kisebbség tartja m a g á t távol). szokások. h o g y m e n n y i bio-pszicho-szociális fejlődési hátrány ledolgozásán kell m u n k á l k o d ­ ni e b b e n az iskolában g y e r m e k n e k . 3.a fő c s o p o r t o k között m e r e v házasodási kör húzódik. És c s ö k k e n t az esélye annak. hogy szinte minden cigánynak nevezett csoport magát világosan m é g k ü l ö n b ö z t e t i m á s . ebből 12 ön­ k o r m á n y z a t (a zsidók n e m ) . Ezekből az arányokból is j ó l lát­ ható. A „ c i g á n y " s z ó n a k a saját nyel­ v ü k b e n n i n c s j e l e n t é s e . 4. Egy etnikai csoportba a k k o r tartozik valaki. együttélési f o r m a jelenti az etnikai „modus vivendi"-t. ha áttekintjük az e t n i k u m o k szocio­ lógiai és szociálpszichológiai jellemzőit. azok használják m a g u k r a a muzsikus megjelölést. indián az. Ez a peremkerületi jellege a z o n b a n m á i g m e g ­ maradt. ha a p e d a g ó g u s o k és a szülők n e m m i n d i g vállalják fel ezt nyíltan. a m e l y e k t ő l sza­ badulni szerettek volna a v á r o s r e n d e z ő k .k u l t u r á l i s közegét. Egy etnikum státuszának kritériuma a többsé­ gi t á r s a d a l m o n belül. alul képviselt (cigány) vagy felül képviselt (zsidó. Segít m e g é r t e n i az etnikai konfliktusok kezelését. Ezért ér­ d e m e s némi településszociológiai s z e m p o n t ú megvilágításba helyezni egy ó v o d á t vagy is­ kolát. ők a k ü l ö n b ö z ő s é g ü k e t valóságos és s z i m b o l i k u s e s z k ö z ö k k e l is kifejezik. erőt ad. g y e r m e k v é d e l m i felelős . ebből 800 kisebbségben.a m u n k a szervezeti. . K o m o l y tanulsággal szolgálhatnak ezek a telepek abban a tekintetben. a r o m a = e m b e r e k . e g y k o r p e r e m k e r ü l e t volt. I n t e g r á c i ó (szoros e g y ü t t m ű k ö d é s a kisebbség és a többség között). E z e k után fókuszáljunk a b e v e z e t ő b e n említett budapesti iskolában t a n u l ó r o m a g y e r m e k e k és családjaik településtörténeti hátterére. hogy a kerület m u n k á s t á r s a ­ d a l m a k a p c s o l a t b a kerüljön azzal a népességgel. A m a g y a r o r s z á g i c i g á n y s á g o n belüli társadalmi e l k ü l ö n ü l é s n e k a szociológiai j e l l e m z ő i : . T é n y . h a n e m társadalmilag is a település sűrűn lakott részét. Akiket a s z a k i r o d a l o m j o b ­ bára oláh c i g á n y n a k nevez. Ez a s z e m l é l e t m ó d is segít n a g y o n sok p r o b l é m a m e g é r t é s é b e n .n e v e l ő m u n k a és az ott t a n u l ó gyer­ m e k e k r e n d e l k e z n e k olyan sajátos v o n á s o k k a l . miszerint a c i g á n y n a k nevezett c s o p o r t o k között egyfajta szétválasztó törekvést lehet fet- 266 267 . ahol társadalmi k é p v i s e l e t ü k lehet: arányos.az általában vett társadalmi kapcsolatok terén való elkülönülés.k ü z d ő g y e r e k e k között ennél is jóval n a g y o b b az arányuk.h a g y o m á n y . a m e l y b e n az általam említett iskola m ű k ö d i k . Ebből a d ó d ó a n az iskola a h á t r á n y k o m p e n z á l ó szerep mellett a r o m a g y e r m e k e k iskoláztatásában. története. M a g y a r o r s z á g o n 13 kisebbség ismeri el a törvényt. Az e t n i k u m o k s z á m á r a a k ö z ö s s é g referenciacsoportot jelent. fejlesztő p e d a g ó g u s o k . h o g y a tudatosan eltervezett szegregációs szándék.az adott településen belüli térbeli elkülönülés. míg akiket r o m á n c i g á n y n a k m o n d a n a k . aki egy elismert törzs tagja). felzárkóztatásában is j e l e n t ő s szerepet vállal. akiket m a g y a r cigánynak. C s a k megfelelő e g y ü t t m ű k ö d é s és g o n d o l k o d á s mellett lehet h a t é k o n y a n telje­ síteni ezt a kihívást. m ú l t .) h a t á r o z n a k m e g . . Az ipartelepítés és vasútépítés valósággal kör­ bezárta n e m c s a k földrajzilag. a kultúrájukat m e g h a t á r o z ó tényező­ ket (nyelv. A legelterjedtebb m a g y a r o r s z á g i kisebbség a c i g á n y s á g . l e h e t ő s é g e i n e k j o b b megértését. hogy a p e d a g ó g u s o k és a k ü l ö n b ö z ő segítő foglalkozású s z a k e m b e r e k . ma a főváros m é r t a n i k ö z e p é n helyezkedik el.logopédusok. i n k á b b szeretik m a g u k a t beásnak nevezni ( S z u h a y . hogy legalább száz évet éljen ott. M i k ö z b e n a t á r s a d a l o m t ö b b s é g e e g y s é g e s fogalom alá sorol m i n d e n c i g á n y n a k nevezett embert. Ez ne­ hezítette a lakosság mobilitását. Egy ilyen n é z ő p o n t ú m e g k ö z e l í t é s hozzájárul ah­ hoz. m i k ö z b e n m á s o k n e m s z ü k s é g s z e r ű e n fogadnak el m i n d e n k i t . ETNOPSZtCHOLÓGIAI VONATKOZÁSOK Most tekintsünk át néhány alapfogalmat az etnikumokkal kapcsolatos problémakörből! A F ö l d ö n mintegy 3000 autentikus etnikum él. a b e n n e folytatott o k t a t ó . v a l a m i n t segíti a családok helyzetének. Ez m e g á l l a p í t h a t ó az iskolai A CIGÁNYKÉRDÉS SZOCIOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉSE végzettségi kategóriák eloszlásából is. a m e l y e k e t az adott település s z ű k e b b tár­ sadalmi k ö r n y e z e t é n e k adottságai (pl. a m e l y n e k polgári fejlődése m á r v a l a m e ­ lyest e l ő r e h a l a d o t t . . a magyar­ országi c i g á n y s á g 6%). A k ü l ö n b ö z ő etnikai c s o p o r t o k közötti viszonyrendszer. h o g y az ide telepített gyárak a 19. S z e g r e g á c i ó (a t ö b b s é g kirekeszti). század végétől és a rendszerváltás előtt h o m o g é n p r o l e t á r t ö m e g e k e t vonzottak ide. hogy a h á r o m fő csoport az o s z t á l y o z á s alapja m i n d e n e s e t b e n . iskolapszichológus.és a földrajzi közelség).

3. a k o m p l e x eseteket pedig az iskolapszi­ c h o l ó g u s közvetíti a N e v e l é s i T a n á c s a d ó b a . Itt m o s t csak a saját . é s e g y ü t t m ű k ö d j e n e k az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s s a l a k ü l ö n b ö z ő p r o b l é m á k p r i m e r prevenciójá­ ban. regisztrálása T e r m é s z e t e s e n a n e v e l é s . 2. A z o n b a n a m i k o r m é g n e m m ű k ö d ö t t az iskolapszichológus csoport a ke­ rületben. A n e v e l é s . ahol kedvezőtlen h e l y z e t s z e g r e g á c i ó van. De az akkori ta­ n á c s a d ó i m ű k ö d é s ezt n a g y o n ritkán tette lehetővé. . Az olyan iskola. egy n a p o t pedig a T a n á c s a d ó b a n töltenek. 5.ó v o d a p s z i c h o l ó g u s hálózat. a másik a tanulási zavar. hogy ezek a g y e r m e k e k h o g y a n kerüljenek k e d v e z ő b b h e l y z e t b e e l ő d e i k n é l . figyelmi p r o b l é m á k á l l ­ nak. Ezen feladatok a szóban forgó iskolában is jelen vannak. h á ­ rom vagy négy i n t é z m é n y b e n . m á s r é s z t egyfajta közvetítő szerepet tölt be az iskola és a T a n á c s a d ó között. ezért'egyrészt közvetlen m u n k a k a p c s o l a t b a n van a T a n á c s a d ó s z a k e m b e r e i ^ vei.két. értelmi. tehát e z e k b e n az iskolákban k ü l ö n ü l n e k el leg­ i n k á b b . és az alábbi p o n t o k b a n c s o p o r t o s í t a n i általában az iskolapszichológusi feladatokat: 1.A k e r ü l e t t e h á t a saját múltjából e g y o l y a n h á t r á n y o s h e l y z e t ű l a k o s s á g o t örökölt. Egy ilyen e g y ü t t m ű k ö d é s i forma volt e b b e n az időben például az. a m e l y e k e t a z adott i s k o l á : ban kell ellátni. Ez alatt az időszak alatt épült ki a k e r ü l e t b e n az ó v o d a . Az i s k o l a ­ p s z i c h o l ó g u s c s o p o r t m ű k ö d é s é r e a p r i m e r p r e v e n c i ó s s z e m l é l e t m ó d j e l l e m z ő . a m e l y e k a valamilyen s z e m p o n t b ó l p r o b l é m á s g y e r m e k e k n e v e l é s é b e n és oktatásában j e l e n t k e z t e k . . az óvo­ d á k n a k és iskoláknak. és i n k á b b az iskola p e d a g ó g u s a i n a k adtak konzultációs lehetőséget. és kereshették fel a Nevelési T a n á c s a d ó szakembereit.p r o b l é m á s p e d a g ó g i a i helyzetek k ö z ö s m e g o l d á s a . kezelésében. 268 269 . 6. és az éri­ nek megfelelő m ó d s z e r e k alkalmazásáról.s z e r e p . Az ilyen i s k o l á k a t fel kell z á r k ó z t a t n i a k e d v e z ő b b l e h e t ő s é g e k h e z . nevelés-oktatás hatásainak vizsgálata. miszerint az átlagos általános iskolai k ö v e t e l m é n y e k és ismeretek á t a d á s á n a k m ó d s z e r e i mellett m e g i s m e r k e d j e n e k egyfajta g y ó g y p e d a g ó g i a i s z e m l é l e t m ó d d a l . : A z iskola o k t a t ó . K o n z u l t á c i ó k k o n k r é t nevelési p r o b l é m á k m e g o l d á s á n a k kialakítása céljából. . A fenti feladatokat m á r a n a g y r é s z t átvette az iskolában m ű k ö d ő i s k o l a p s z i c h o ­ lógus. .fejlesztő p r o g r a m o k . az i n f o r m á c i ó k k é t ­ irányú k ö z v e t í t é s é b e n lényeges és olykor igen n e h é z az e n n e k való megfelelés. a m e l y egyben szemléletváltást is igényelt az iskolai vezetés részéről.látja el az ó v o d á k b a n és/vagy az iskolákban a f e l a d a t o k a t . mozgás-. ötletek átadása. E h h e z a z o n b a n tisztázni é r d e m e s .o k t a t á s h a t á s a i n a k vizsgálata. Feltáró és fejlesztő célú foglalkozások. és közvetítés. a m e l y szervezetileg a Nevelési T a n á c s a d ó egyik m u n k a c s o p o r t j a . M o s t rátérek a z iskolapszichológusi feladatok ismertetésére. Részvétel a N e v e l é s i T a n á c s a d ó alapfeladataiban.6 fős c s o p o r t o k b a n 2 . Részvétel a Nevelési Tanácsadó alapfeladataiban.n e v e l ő m u n k á j á b a n h á r o m é v e indult e l egy folyamat. Ebben a nevelési-oktatási folyamatban két n a g y p r o b l é m a c s o p o r t j e l e n t nehézséget a p e d a g ó g u s o k és a g y e r m e k e k számára. 4. S z ű r é s és orientálás. Ez azt jelenti.1 0 tanítóból álló c s o p o r t konzultált az alábbi t é m a k ö r ö k b e n : . a szociális ellátórendszernek arra kell törekedniük. Az ö n k o r m á n y z a t n a k .terápia felajánlása á t m e n e t i l e g a súlyosan sérült g y e r m e k e k részére. érzelmi. A kerület 17 általános iskolája közül hat olyan van . regisztrálása az iskolában. a k k o r is léteztek azok a g o n d o k . hogy az adott tanévben. és azon kell gon­ d o l k o d n i u k .k ö z ö t t ü k az e t a n u l m á n y b a n szerep­ lő iskola is —.iskolában folyó iskolapszichológusi f e l a d a t o ­ AZ ISKOLA ÉS A NEVELÉSI TANÁCSADÓ KAPCSOLATA kat i s m e r t e t e m . a m i n e k a hátterében viselkedési.2 fejlesztő peda­ g ó g u s v e z e t é s é v e l fejlesztő foglalkozás-sorozat indult d é l e l ő t t ö n k é n t a N e v e l é s i T a n á c s ­ a d ó b a n .ettől a tanévtől kezdve kettő . t o v á b b k é p z é s e k ajánlása.és iskolapszichológusi h á l ó z a t a Nevelési T a n á c s a d ó szervezeti keretein belül. m i n d e n kollégája heti négy délelőtt . át­ lag h á r o m h e t e n t e egy klinikai s z a k p s z i c h o l ó g u s és egy fejlesztő p e d a g ó g u s vezetésével 5 . és közvetítés Ebben a m ű k ö d é s i f o r m á b a n az iskolapszichológus a Nevelési T a n á c s a d ó képviselője ( a l ­ kalmazottja).eszközhiány megoldása. Az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k n a k egyik alapfeladata volt . nivelláló hatású lehet.s z a k i r o d a l o m . A p e d a g ó g i a i j e l l e g ű fejlesztéseket az a z ó t a i s k o l á b a n d o l g o z ó független fejlesztő p e d a g ó g u s . AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS SZEREPE. a m e l y i k egy­ aránt birtokol e l ő n y ö s e b b és h á t r á n y o s a b b lakókörzeteket. a helyi igényeknek és lehetőségeknek megfelelően.e t a n u l m á n y tárgyát k é p e z ő . E k k o r részben külön e s e t m e g b e s z é l é s e k e t . a m e l y n e k g y e r m e k e i és unokái napjainkban n ö v e k e d n e k . Ez utóbbiak a részképesség-. ezért most röviden m i n d e g y i k r ő l közlök n é h á n y g o n d o l a t o t . térbeli o r i e n t á c i ó s . Ez e g y olyan „ h í d " . k ü l ö n b e n a g y e r m e k e k egyre n a g y o b b s z á m b a n szakadnak le társaiktól.a szemlé­ letformálás. Pszichológiai ismeretek kifejtése. r é s z ­ ben a m á s i k két m u n k a c s o p o r t t a l e s e t a d ó és m u n k a m e g b e s z é l é s e k e t tartunk. A k k o r a T a n á c s a d ó g y ó g y p e d a g ó g u ­ sai és klinikai p s z i c h o l ó g u s a i j á r t a k ki egy-egy eset k a p c s á n az iskolába. Egyik a m a ­ gatartászavar.és ma is az . S o k s z o r nagy n y o m á s n e h e z e d i k a z iskolapszichológusra ebből a d ó d ó a n : A A l e g s ú l y o s a b b a n l e m a r a d t g y e r m e k e k s z á m á r a 4 . a m e l y b e n az i n t é z m é n y k ö z i k o m m u n i k á c i ó b a n .o k t a t á s pszichológiai s z e m p o n t ú vizsgálatáról van szó. hogy az iskolákban a k e d v e z ő t l e n e b b h e l y z e t b e n lévő lakosság g y e r m e k e i a l e g k e v é s b é t u d n a k k e v e r e d n i a m a g a s a b b státuszú c s a l á d o k gyermekeivel. FELADATAI ' ~~ A m i ó t a a k e r ü l e t b e n létrejött az i s k o l a .végzi.

emelt n o r m a t í v t á m o g a t á s . Volt. A m á s i k csoportba tartoznak a tagozatváltáshoz (alsóból felsőbe törté­ nő á t m e n e t h e z ) szükséges kiegészítő vizsgálatok. M i n d e z t e g y s z e r r e 3-4 intéz­ m é n y b e n kellett e l i n d í t a n i k e z d e t b e n az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k n a k . az iskolaigazgatót és a tantestület tagjait is rászocializálni az új m ű k ö d é s i m ó d r a (arra. K e z d e t b e n azokkal az esetekkel „kí­ náltak m e g " . Pszichológiai ismeretek kifejtése . a g y e r m e k v é d e l m i fele­ lőssel. a g y e r e k e k és a szülők részéről m á r k o r á n t s e m annyira. E b b e n az iskolában az alábbi tevékenysé­ geket indítottam be és v é g e z t e m az utóbbi t a n é v e k b e n : . A gyerekekkel t a n ó r a jelleg- 270 271 . Az előbbi c s o p o r t b a tartozik az első o s z t á l y o s o k tanulási zavarra irányuló . a m e l y e k folyamatosan és régóta jelentettek n e h é z s é g e t a p e d a g ó g u s o k n a k .órában.e b b e n az iskolában volt a l e g e r ő s e b b és l e g s ü r g ő s e b b a p s z i c h o l ó g u s iránti igény . E z e k n e k az e s e t e k n e k egy részében sikerült a szülőkkel iskola­ p s z i c h o l ó g u s k é n t k a p c s o l a t o t kialakítani. csoportos). Ezek csoportosan. T a l á n n e m véletlen. drog-prevenció). életvezetési ismeretek . a p e d a g ó g u s o k k a l .pályaorientáció. illetve szülők s z á m á r a ismeretterjesztő köny­ vek ajánlása.korai preventív szűrése. A tanulók esetében egyéni és c s o p o r t o s fejlesztő foglalkozások (képesség és szemé­ lyiség). gel ( r e n d h a g y ó osztályfőnöki . így m á r n e m c s a k az úgynevezett „tűzoltó"-jelIegű m u n k á k vállalhatóak. Az ilyen típusú k o n z u l t á c i ó k folyamatosan helyet kell kapjanak az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s fe­ ladatai során. o s z t á l y o s o k tanulási stílus és stratégia vizsgálata. a p e d a g ó g u s o k k a l egyéni és c s o p o r t o s konzultáci­ ók. hogy e b b e n az időszakban az esetek nagy részét az iskolai gyer­ m e k v é d e l m i felelős jelezte.t a n í t á s folyamatában való megfigyelésen kívül speciális v i z s g á l ó m ó d s z e r e k r e is szükség van. fejlesztőpedagógus. . A szóban forgó . lökkel való e g y ü t t m ű k ö d é s sem h a g y h a t ó ki.g r a f o m o t o r o s p r o b l é m á k és a k ü l ö n b ö z ő d i s z f u n k c i ó s v e s z é l y e z t e t e t t s é g (diszlexia. diszgráfia.p e d a g ó g u s i k o n z u l t á c i ó k (egyéni. E n n e k m e g f e l e l ő e n k ü l ö n b ö z ő s z á l a k o n indult el ez a „ t ű z o l t ó " . Szűrés és orientálás Az iskolán belül ez a feladat olyan m u n k á t igényel az iskolapszichológustól.tanulási stratégiák vizsgálata. míg a szülőkkel konzultációk és tematikus csoportfoglalkozások formájában valósítható m e g ez a feladat. S z ü k s é g e s az iskolai vezetéssel. m i k ö z b e n a T a n á c s ­ adón belüli s z e r v e z ő d é s ü n k e t is alakítottuk.pl. az 5-6. Ez az időbeli keret j e l e n l e g e l e g e n d ő n e k tűnik az iskola i g é n y e i h e z és a szakmai in­ Az ilyen jellegű foglalkozások egyaránt tarthatóak gyerekek. lég­ kör. p e d a g ó g u s o k és szülők szá­ mára.f o k o z a t o s a n b ő v ü l t a tevékenységi kör. a pályaorientációs vizsgálatok 7 .tanulási z a v a r o k preventív csoportos szűrése az első o s z t á l y o k b a n . szülői értekezletek és csoportos beszélgetések. . M i n d e h h e z a t a n u l á s . és k ö z ü l ü k n é h á n y a t a T a n á c s a d ó b a t e r á p i á r a közvetíteni is. néhány a l k a l o m b ó l álló k o n z u l t á c i ó s o ­ rozatban sikerült együtt dolgozni.szülői k o n z u l t á c i ó k . és volt olyan is. többnyire osztálykeretben v é g e z h e t ő vizsgálatok. h a n e m e g y é b iskolapszichológiai és m e n t á l h i g i é n é s feladatok. ame­ lyekből további. majd h á r o m n a p o n lehettem jelen az isko­ lában. szülők és g y e r m e k e k k ö r é b e n is. a m i az iskola és a p e d a g ó g u s o k részéről bizonyult égetően sürgősnek. hiszen ő rendelkezett a legveszélyeztetettebb g y e r m e k e k c s a t ládjairól i n f o r m á c i ó k k a l . akivel iskolai keretek között.s e g í t ő s z a k m á k képviselőivel ( l o g o p é d u s . Konkrét nevelési problémák megoldási lehetőségének kialakítása d o k o k h o z képest.általam ellátott . . k a p c s o l a t é p í t é s p e d a g ó g u s o k k a l és g y e r e k e k k e l ) . IQ stb. A pszichológiai kulturált­ ság fejlesztése e g y a r á n t lényeges a p e d a g ó g u s o k .-így pl. .m i n ő s í t ő vizsgálatok (előkészítő. .iskola ki­ e m e l t s z a k m a i p r o b l é m á i miatt m á r h a m a r t ö b b l e t . m e n t á l h i g i é n é s foglalkozások. egyéni igény szerinti irányban vizsgálatok és konzultációk folytathatóak.p s z i c h o m o t o r o s fejlesztő foglalkozás (mozgásos-játék c s o p o r t hiperaktív és magatar­ tászavaros g y e r m e k e k részére).8 . t o v á b b k é p z é s e k szer­ vezése és vezetése (nevelési értekezletek). és a t á r s .. c s a l á d g o n ­ d o z ó ) az e g y ü t t m ű k ö d é s egy-egy aktuális nevelési p r o b l é m a m e g o l d á s á b a n . . . tréningek.ó r a s z á m b a n t u d t a m v é g e z n i a feladatomat.: s z a k i r o d a l o m ajánlása.k o n z u l t á c i ó az e g y é b segítő s z a k e m b e r e k k e l . .órák vagy órán kívüli klubfog­ lalkozások k e r e t é b e n . E l ő b b heti két n a p o n . Feltáró és fejlesztő célú foglalkozások K ö z b e n kellett a helyi i s m e r e t e k e t m e g s z e r e z n i az iskolában (szervezeti felépítés. hogy a Nevelési T a n á c s a d ó alkalma­ zottjaként. aki továbbra s e m mutatott e g y ü t t m ű k ö ­ dési k é s z s é g e t .). 4^4. A fenti feladatok a mi iskolánkban is adottak.tanulók és c s o p o r t o k órai megfigyelése ( „ h o s p i t á l á s " ) . Az iskolapszichológusi hálózat m ű k ö d é s é ­ nek k e z d e t e óta .iskolai m e n t á l h i g i é n é s m u n k a (életmódvizsgálat. u g y a n a k k o r az ő iskolájuk részeként d o l g o z o m ) .j e l l e g ű m u n k a . osz­ tályosok részére. a m e l y b e n a preventív szűrővizsgálatokat és az iskolai á t m e n e t e k h e z szükséges orientációt tudjuk meg­ t á m o g a t n i pszichológiai m ó d s z e r e k k e l . N a g y o n fontos a pszichológiai szemléletformálás az iskolában. a m e l y e k direkt vagy indi­ rekt m ó d o n a g y e r m e k e k fejlődését szolgálják. diszkalkulia). amiből a s z ü . de a h a g y o m á n y o s nevelési tanácsadói ellátásba n e m sikerült a g y e r e k e k e t és szüleiket be­ hozni. A gyer­ m e k e k nevelésével foglalkozó félnőttek pszichológiai ismereteinek bővítésére k ü l ö n b ö z ő l e h e t ő s é g e k vannak egy iskolában.

hiperaktív/agresszív. l o g o p é d i a i .t e s t s é m a . A z é r t is f o n t o s a fejlesztő p e d a g ó g u s o k m u n k á j a . 2. beilleszkedési zavarok: .a fő h a n g s ú l y a m o z g á s fejlesztésén van. neurológiai .vizsgálatok n y o m á n . A m o z g á s a m á s i k n a g y p r o b l é m a t e r ü l e t (a m a g a t a r t á s z a v a r o k k o r r e k c i ó j á b a n is köt ponti szerepet j á t s z i k ) . A két fejlesztő p e d a g ó g u s közül az egyik az alsó tagoza­ tos. Logopédiai problémák: . a k i k r e a hiper.diszfunkciók: d i s z l e x i a 41 gyerek (33%). illetve k o m p l e x . oszt). Ö s s z e s e n 125 t a n u l ó r e n d e l k e z e t t „fejlesztős" s z a k v é l e m é n n y e l a b e i s k o l á z á s során-vagy az azt követően vég­ zett . amelyek sokszor társulnak egyéb részképesség*vaj»J?' magatartászavarokhoz.4 . 3. a m e l y e k a tanulás m ó d s z e r e i b e n és a t a n a n y a g m e g t a r t á s á b a n a d n a k segítsé­ get: figyelem. diszgráfia 18 gyerek (14%).vagy hipoaktivitás. Magatartási-. gyer­ m e k p s z i c h i á t r i a i .EGYÜTTMŰKÖDÉS A TÁRS-SEGÍTŐ SZAKEMBEREKKEL AZ ISKOLÁBAN JELLEMZŐ PROBLÉMÁK ÉS TÜNETCSOPORTOK Az. de a szülő n e m fogadta el.k ü l ö n ö s e n az j u s ­ soknál . így a fejlcsztőpedagógus kollégák fejlesztési p r o g r a m j a i b a n is . 9 gyerek. E b b e n a k o n z u l t á c i ó s f o l y a m a t b a n az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s mo> d e r á t o r és facilitátor szerepet tölt be. Az o s z t á l y o k b a n tanító p e d a g ó g u s o k n a k . a m e l y n e k során a tanulási n e h é z s é * gekkel k ü z d ő g y e r m e k e k p r o b l é m á i n a k preventív szűrését és korrekcióját összehangolják. K ü l ö n ö s e n a hiperaklívnak c í m k é z e t t g y e r m e k e k p s z i c h o m o t o r o s fejlesztéséről.| rüljön a g y e r m e k e k h i á n y o s a n fejlett tanulási k é p e s s é g e i n e k k o r r e k c i ó s fejlesztése. Ez a preventív pejjagógiai és p s z i c h o l ó g i a i szűrések e r e d m é n y e i r e épül. iskolában d o l g o z ó segítő-team összetétele j e l e n l e g : egy i s k o l a p s z i c h o l ó g u s . Az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s és a fejlesztős k o l l é g á k kö­ zött kialakult egy olyan konzultatív m u n k a k a p c s o l a t .és b e i l l e s z k e d é s z a v a r o s g y e r e k e k k e l való f o g l a l k o z á s i l e h e t ő s é g r ő l s z e r e t n é k egy g y a k o r l a t i példát b e m u t a t n i . de f o l y t a t j a a í diszlexia-redukciót is.pszichiátriai. A m ó d s z e r e k e t és az e r e d m é n y e k e t is ö s s z e e g y e z t e t v e k i d o l g o z á s r a kerül a fejlesztési stratégia és a g y e r m e k e k fejlesztési ter­ ve. a m i h e z jól illeszkedik az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s által végzett^ ta­ nulási z a v a r o k r a irányuló c s o p o r t o s preventív szűrés. G y a k o r i a k az e m o c i o n á l i s és a kognitíy_ala^ pú figyelmi problémák. egy esetben speciális általános iskolába javasoltak gye­ rekeket. K é t e s t b e n logopédiai osztályba. és b i z o n y o s m e n t á l h i g i é n é s feladatokat is ellát a k o l l é g a n ő . a tanítási 272 273 . h o g y az esetek közül 15 g y e r m e k p r o b l é m á j a o r g a n i k u s hátterű volt.hallás.p e r c e | * r ció t e n g e l y m e n t é n t ö r t é n i k . amivel az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s is d o l g o z i k olyan v i s e l k e d é s ű gy«*" • m e k e k k e l . 12-ről p e d i g e g y é b . m e r t k ü l ö n ö s e n d é l u t á n o n k é n t . de délelőtt. t a n á r o k n a k csaMl k e v é s l e h e t ő s é g ü k van a tanterv. A felsős fejlesztő p e d a g ó g u s s a l is hasonló-az együtt­ m ű k ö d é s .z a v a r o k : -^grafomotoros k o o r d i n á c i ó zavara (I . tanítóknak. A felsős fejlesztő p e d a g ó g u s olyan m e n t á l i s k é p e s s é g e k fejleszté-( sét is végzi. hogy v a l a m i t csinálni kellene egy. a m i v e l lehatároljuk a l e m a r a d á s h&» lyét és m é r t é k é t is. 14 gyerek ( 1 1 % ) . v a l a m i l y e n s z e m p o n t b ó l k i s l é t s z á m ú fejlesztő osztályba javasolt g y e r m e k e k s z a k v é l e m é n y é t . p e d a g ó g i a i . E l m o n d h a t ó m é g . b e v o n v a a tanítókat is. MAGATARTÁSZAVAR ÉS HIPER AKTI VITÁS KEZELÉSE AZ ISKOLÁBAN Gyakorlati igény Az i s k o l a p s z i c h o l ó g i a megjelenése után rövidesen m e g f o g a l m a z ó d o t t a p e d a g ó g u s o k b a n az igény. R é s z k é p e s s é g . pszichológiai. egy logo­ p é d u s és két fejlesztő p e d a g ó g u s . de itt i n k á b b a m á r m e g l é v ő vizsgálatok és s z a k v é l e m é n y e k alapján folyik a fEJT lesztő m u n k a . t a n m e n e t szorításában m i n d e n g y e r e k s z á m á r a biztosíta-f" ni a m e g f e l e l ő k o r r e k c i ó t és fejlesztést. 20-ról T a n u l á s i K é p e s s é g e k e t V i z s g á l ó S z a k é r t ő i B i z o t t s á g n á l . g o n d o l k o d á s . E s e t ü k b e n 93 gyerekről Nevelési T a n á c s a d ó b a n . hogy az esetek nagy részénél a h á t r á n y o s szociális k ö r ü l m é ­ nyek is m e g t a l á l h a t ó a k a háttérben. m e r t az e b b e n az i s k o l á b a n l a u u l é . A fejlesztés a m o z g á s . d i s z k a l k u l i a 14 g y e r e k ( 1 1 % ) . A p r o b l é m á k fő tünetcsoportja: 1. E z é e t p a p e d a g ó g u s o k n a k is fontos a m u n k á j u k során két alapelvet szem előtt tartani: a kompja ' xitás elvét és az indirekt m e g k ö z e l í t é s elvét. agresszivitás. . t Az iskolában e l ő f o r d u l ó főbb p r o b l é m á k érzékeltetésére szeretnék egy két évvel ezelőtti á t t e k i n t é s t b e m u t a t n i .és b e s z é d v i z s g á l ó i . A l o g o p é d u s e l s ő s o r b a n a k ü l ö n b ö z ő típusú b e s z é d h i b á k korrekcióját végzi. g y e r m e k e k e s e t é b e n t ö b b n y i r e k o r r e k c i ó s fejlesztésre van lehetőség. A m á s i k elv szerint a n o r m á l fejlődés fázisainak s o r r e n d i s é g é t kell figyelembe v e n n i . A p e d a g ó g u s o k és a segítő s z a k e m b e r e k e g y ü t t r * m ű k ö d é s e a n n a k a k ö z ö s célnak az é r d e k é b e n szükséges.4. T o v á b b á m e g á l l a p í t h a t ó . A l o g o p é d u s e l s ő s o r b a n az alsósokkal végez logopédiai fejlesztést. hogy minél h a t é k o n y a b b a n s i k e . A f i g y e l e m z a v a r p r o b l é m á j á n a k kezeié-. és j a v a s l a t arra. e m l é k e z e t . az alsós fejlesztő p e d a g ó g u s és a l o g o p é d u s m á r az első o s z t á l y o s o k k ö r é b e n elvé­ g e z n e k s z ű r ő v i z s g á l a t o k a t . a m i h e z m i n d i g illeszkedik egy verbális fejlesztő p r o g r a m . értés. a m á s i k pedig a felső t a g o z a t o s g y e r e k e k k e l foglalkozik. az a k k o r m é g negyedik osztályos n a p k ö z i s ta­ n u l ó c s o p o r t b a j á r ó g y e r m e k e k k e l . a m i n keresztül t ö b b terület is k e d v e z ő e n befolyá­ s o l h a t ó . míg 5 g y e r m e k é pszichés hátterű a v é l e m é n y e k alapján. hogy egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést kapjon. oszt).helyen történt vizsgálat.se e b b e n az iskolában k ü l ö n ö s e n h a n g s ú l y o s .s z o r o n g ó / v i s s z a h ú z ó d ó 9 gyerek ( 9 % ) . illetve s z o r o n g á s j e l l e m z ő . 19 g y e r e k : . .b e s z é d (észlelés. s mellette kislétszámú osztályban folytassa általános isko­ lai t a n u l m á n y a i t . A t o v á b b i a k b a n a m á s o d i k p o n t b a n lévő magatartás. Például. \ M i n d h á r o m c s o p o r t h o z j á r u l h a t o t t : súlyos f i g y e l e m z a v a r (21 gyerek) is. Az előbbi szerint többirányú ráhatással a fej­ lődés olyan súlypontjait c é l o z z u k meg. T a n u l m á n y o z t a m a z iskolába járó.térbeli o r i e n t á c i ó zavara ( 1 . képzelet. m o t o r i k a ) zavara 28 gyerek ( 2 2 % ) .

. vissza­ h ú z ó d ó . mint indulatszójelké*'-.és k u d a r c t ű r é s . így a c s o p o r t ri*p> n e g y e d i k e s s e l . sok volt a konfliktus. elsősorban m o z g á s o s j á t é k o k ra épülő c s o p o r t hiperaktív és m a g a t a r t á s z a v a r o s g y e r m e k e k részére. in: Varga. az agresszív m e g n y i l v á n u l á s .tanítási ó r á n .3 valódi hiperaktív volt k ö z ö t t ü k . de n á l u n k az iskola ^ n e v e szerepel az első szóban. valamint a szülőket is tájékoz­ tattam a c s o p o r t indulásáról. Kifejezi ezen g y e r e k e k é r z e l m i . p r o b l é m a m e g o l d á s . \ . Ezen felüli m e g f i g y e l t e m a g y e r e k e k e t k ü l ö n b ö z ő h e l y z e t e k b e n .• ra é p ü l ő . de szociális helyzetük miatt k ö n n y e n s o d r ó d ó a k . h o g y a n e k i k ' adekvát f o r m á b a n " . délutáni szabad foglalkozásokon -. rendszerint k u d a r c b a fullad ( K i p h a r d .s z ü n e t e k b e n s e m b í r n a k velük.mint isko­ l a p s z i c h o l ó g u s . A foglalkozások középpontjában a m o z g á s és a j á t é k áll. vagy n e m . a k o m ­ m u n i k á c i ó (interakciók) szimbolikus jelentését is m a g á b a n h o r d o z ó e s z k ö z . ciót folytattam a g y e r m e k e k alsós osztálytanítóival. A c s o p o r t n a k m á r a m e g h i r d e t é s k o r # | „ C S .b á r m e n n y i r e is szeretnék . de a délelőtti tanítási időn kívül megfelelő ellátást k a p n a k . Az az igye­ kezetük. " " < n e m m e g h í v á s t kaptak. A m o z g á s a legközvetlenebbül hat a g y e r m e k szo­ Csoportalakítás I J cializációs f o l y a m a t a i r a is. amely elsősorban m o z g á s o s j á t é k o k . A g y e r m e k e k m e g i s m e r é ­ se után minderiki névre szóló m e g h í v ó t kapott a csoportba. -agressziószabályozás. p s z i c h o m o t o r o s fejlesztési jellegű v i s e l k e d é s r e n d e z ő csoport lesz. ö r ö m ü k e t lelik a m o z g á s b a n .pezi a p r o b l é m á s viselkedésű g y e r m e k e k n a g y o n gyakori válaszreakcióját. E l s ő s o r b a n a n a p k ö z i s tanítók s z á m á r a volt n e h é z a mun­ ka e z e k k e l a g y e r e k e k k e l . és m o n d t a k fel m é g a p r ó ­ b a i d ő b e n . Ezzel s z e m b e n a hiperaktívak m o z g á s á n a k k é n y s z e r e s j e l l e g e van. h o g y „végi­ re v a l a m i t ö r t é n i k a s ú l y o s m a g a t a r t á s z a v a r o s g y e r e k e k k e l . Illetve e n n e k a c s o p o r t n a k az elindítása j e l e n t e t t e azt. akik az átlagnál aktívabbak.í nulóik viselkedési j e l l e m z ő i r ő l . szabályozni e z e k n e k a g y e r m e k e k n e k a viselkedését. s z ü n e t e k b e n . kitartóak és ügyesek. ha valaki mejf'GT kérdezi tőlük. Fennáll a veszély. A m o z g á s k o o r d i n á c i ó j á n a k A fenti célkitűzésből kiindulva a viselkedésnek e g y é b összetevőire is fejlesztő hatással v a n n a k a foglalkozások: .j. h o g y miért csináltad ezt vagy azt. a n y u g t a l a n s á g .? labilitását is. A c s o p o r t m e g s z e r v e z é s e k o r a n e g y e d i k és ötödik osztályos fiúkból 16-nak ajánlottajfí ezt a foglalkozást. E z e k a g y e r e k e k v a l a m e n n y i e n a h á t r á n y o s helyzetű. feszültség~a~t c s o p o r t b a n . hogy e z e k n e k a g y e r e k e k n e k a m o z g á s a m i n d i g ugyan- 274 -275 . szakvéleményeket. a másÖj^ pedig k ó r h á z b a került i d ő k ö z b e n . ha* A foglalkozás elvi alapjai M i n d e n e k e l ő t t m e g kell különböztetni a valódi hiperaktív g y e r m e k e k e t az e g é s z s é g e s aktivitásúaktól. és t ö b b n y i r e a k ö r ü l m é n y e i k miatt a N e v e l é s i T a n á c s a d ó b a n s e m lehetett a terápiájukat e l k e z d e n i . v a l a m i n t vészélyeztetett k a t e g ó r i á b a t a r t o z n a k . hogy hozzájárulnak a g y e r m e k ü k ­ kel való foglalkozáshoz. M i n d e n m o z g á s feletti kontroll indirekt személyiségfejlesztést is jelent. Fő célja: a m o z g á s o s játékok és a m o z g á s koordinációjának fejlesztésén keresztül rendezni. hogy „ h i p e r a k t í y " . m o z a i k s z ó egybeolvasva. M á s r é s z t így a foglalkozások kö­ t e t l e n e b b j e l l e g e t kaptak. 1983). Konzultá. n é h á n y a n igen agresszívak. a m e l y b e olyan g y e r e k e k e t kell be­ v o n n i . ahol az iskólán belül. K . mert egyrészt n e m k ö t e l e z ő jelleggel kellett a g y e r e k e k n e k részt venni. a v e r e k e d é s . és t a n u l m á n y o z t a m a nevelési t a n á c s a d ó s (akii nek volt) korábbi anyagokat. A labda a kapcsolat. .e g y e n s ú l y o z ó képesség. családi k ö r ü l m é n y e i r ő l . 1993) körébők ezen belül központi szerepet kapnak a labdás j á t é k o k . aki egy tapasztalt p e d a g ó g u s . és n é h á n y a n egészséges aktivitásúak (jó mozgáskoor­ dinációjú. p o n t r a való tekintettel a szülők n e m j á r u l t a k hozzá. aki h a s z n o s i n f o r m á c i ó k a t adtak a ta-.nem tudják irányítani. Célkitűzés A csoport l é n y e g é b e n egy m o z g á s t e r á p i á s .siker. hogy e z e k n e k a g y e r e k e k n e k . sikerült körüljárni a p r o b l é m á t . ezért n e m tudta vállalni a részvételt. Volt közöttük egy-két k i m o n d o t t a n s z o r o n g ó . .lehetőleg egy olyan c s o p o r t o s foglalkozási formát nyújtsak. ebből 14-en elfogadták. E k k o r f o g a l m a z ó d o t t m e g az igény. é s n y o l c ö t ö d i k e s s e l alakult m e g . h o g y járjon a foglalkozásra. A . " e l n e v e z é s t a d t a m .a test koordinációja. m e r t ez az a i t e v é k e n y s é g i forma. elevenek. A n n á l is i n k á b b . és a délutánijdffiji. és úgy tűnik. A . . ü g y e s g y e r e k e k ) . ebéd? k ö z b e n . és aláírásukkal igazolták. akikkel az iskolában a l e g t ö b b p r o b l é m á j u k és n e h é z s é g ü k volt a n e v e l ő k n e k j ^ d a g ó g u s o k n a k . indulati.s z e n z o r o s integráció javulása. célratö­ rők.e g y ü t t m ű k ö d ő és v e r s e n g ő viselkedés tanulása. sokat merítve a testnevelési játékok (Földi. . k é p e s s é g e i r ő l . indulati). T e h á t a m o z g á s s z a b o l y o z á s o n keresztül az ö n s z a b á l y o z á s megfelelő'szintjére szeretném ezeket a m a g a t a r t á s p r o b l é m á s g y e r m e k e k e t eljuttatni.k o n t r o l l f o l y a m a t o k . hogy megfeleljenek az elvárásoknak. N e h e z e n lehetett feladatvégzésre bírni e z e k e t a ffúkat és egy-két leányt is. A m i k o r a g y e r m e k e k ötödik osztályosok lettek. hogy ezekből a g y e r e k e k b ő l egy csoportot fogok alakítani. K o n z u l t á l t a m az / i d ő k ö z b e n stabilnak t ű n ő új n a p k ö z i s nevelővel. ami itt a C s e r k e s z Aktivitás K l u b rövidítést takarja. E k k o r r a m á r kialakult az elképzelés. Egy fiú nem volt n a p k ö z i s . M i n d e z e n készségek fejlesztésére nagyszerűen a l k a l m a z h a t ó a j á t é k t e v é k e n y s é g . (Egyéb-^ k é n t á l t a l á n o s í t h a t ó a n j e l e n t h e t i a „Csoportos Aktivitás Klub"-ot is. Azért kapta a „ K l u b " nevet. K . ami eltér az iskolai elfoglaltságoktól. . szinte két-három hetente cserélődtek. céltalan m o z g á s a i k a t . Elsősor­ ban a m o z g á s o s j á t é k o k a t felhasználva. . Az „ A k t i v i t á s " szócska azért került az e l n e v e z é s b e .a l k a l m a z k o d ó k é p e s s é g növelése. mert e z e k k ö z ü l a gyerekek k ö z ü l t ö b b s é g ü k r e előszeretettel rásütik azt a bélyeget. amit vagy elfogadtak. ö n s z a b á l y o z á s ( m o z g á s .konfliktuskezelés. h o l o t t csak 2 .) A C S . m o t o p e d a g ó g i a i .szabály tudat alakítása. érzelmi.

g u m i . 2. Itt a gyerekek birtokba veszik a teret. n a g y o n energiaigé­ nyes.óriás. 2. illetve a. spontán jellegű rész. Strukturálni kell a helyzeteket. 3.1 8 foglalkozáson. 5. tollaslabdaütők és labdák. Ideális esetben olyan segítő-team d o l g o z i k a gyerekek­ kel.szakasz ele­ meiből kevert jelleggel.g y a k r a n m á r rövid m o z g á s után izzad. a m e l y b e n a k ö r n y e z e l nem értette az ő jelzéseiket. Ez biztonságot és t á m p o n t o t ad á g y e r m e k e k számára. ezért a térben világos tá j é k o z ó d á s i p o n t o k a t kell kijelölni s z á m u k r a . . m e g m u t a t j á k m a g u k a t a c s o p o r t v e z e t ő n e k és a társaknak. A „vészjel" kifejezés arra utal. a m i h e z lehetőleg m i n d i g ugyan­ az a hely áll r e n d e l k e z é s r e : e g y m á s üdvözlése. h a n e m az adott település más iskoláiban m á r k ü l ö n b ö z ő okok­ ból iskolai kudarcot elszenvedett g y e r e k e k is.) lehetnek. egy szabad. Az odafigyelést ajándékba kapják a gyerekek. K e r ü l e n d ő k a k o r l á t o z ó és szigorú r e n d e l k e z é s e k e t t a r t a l m a z ó h e l y z e t e k . Ezek különféle e s z k ö z ö k (pl. értékelés stb. kreati­ vitást igényel a s z a k e m b e r e k t ő l . m ó d s z e r t a n i alapelvet a z o n b a n m i n d e n k é p p e n be kell tartani a hiperaktív g y e r e k e k n é l : 1. n e m vkel 1 k i p r o v o k á l n i u k .jutottunk ebbe a fázisba. és e h h e z idő kell! A fenti j e l l e g z e t e s s é g e k e t és m e g f o n t o l á s o k a t i g y e k e z t e m figyelembe venni a saját c p o r t o m e s e t é b e n is. beil­ leszkedési p r o b l é m á k . könnyítés_ az erős szubkortikális ingereknek való kiszolgáltatottságVlól.úgy lefutó . Ezek a tanulási és/vagy magatartási..1. kosár. tenisz.keresztül próbálta érzékeltetni a t ö b b s z ö r ö s e n h á t r á n y o s helyze­ tű tanulók fejlesztési lehetőségeit.9 0 perc . és az adott g y e r m e k n é l fennálló za varok j e l l e g é h e z k r . A foglalkozások szerkezete ÖSSZEGZÉS A p r o g r a m m a l i g y e k e z t e m az alábbi Kiphard-féle szakaszokat követni.primitív.személyiségfejlődési lemaradások az esetek nagy részében társulnak szociálisan h á t r á n y o s helyzettel. foci. A ren n e m kívülről kell a hiperaktív g y e r m e k e k r e rákényszeríteni. és a többi.s a b l o n o k b a n r e k e d m e g . N e m e g é s z e n e g y teljes tanév alatt . A m e g e n g e d é s és a szabályozás e g y e n s ú l y á r a kell t ö r e k e d n i .) szerint az ilyen g y e r m e k e k feltűnő v i s e l k e d é s e olyan vészjel. m o z g á s h á z t a r t á s u k g a z d a s á g t a l a n . az olyan várakozási helyzeteket. 1983). túl h a n g o s a n ) . és . Itt lehet h a n g o s k o d n i .teljes gázzal az e l l a z u l á s b a " jut­ hatnak. Ez a t a n u l m á n y egy általános iskolában folvó iskolapszichológiai m u n k a tapasztalatain korántsem teljes igényű . hogy m á r n e m é r e z n e k b ű n t u d a t o t . p i n g p o n g -. szabad másnak lenni. Az iskola j e l e n t ő s szerepet vállal a településen 276 277 . míg a m á s o d i k b a n a gyerekek által hozott vagy választott játékok k a p n a k helyet. kendők. hogy a g y e r m e k e k személyiségfejlődése előtl új lehetőség nyílik azáltal. így lassan m e g t a l á l h a t ó lesz a g y e r m e ­ kekben az a . . M i n d e z t á t g o n d o l v a n é z z ü k m e g a z általam vezetett p r o g r a m foglakozásain felépítését! \ A g y a k o r l a t o m b a n ez a hat szakasz időnként ö s s z e m o s ó d o t t . A csoport foglalkozásainak három jól elkülöníthető szerkezeti e g y s é g e van.n e m tudják m e g a d n i m a g u k n a k a cselekvéshez. Az ö n f e g y e l e m j a v í t á s a sportos t e v é k e n y s é g g e l . orvos és p s z i c h o l ó g u s egyaránt. egy vagy t ö b b . Az első rész kb. Az életkor és az. 6. hogy m e g t a r t s a intrapszichés e g y e n s ' lyát. N e m b o l d o g u l n a k m á s k é p p .a c s o p o r t o m ­ mal ö s s z e s s é g é b e n a második szakasz végérc ertünk a fejlődésben. Ez utóbbi jelei. rosszul tervezve csinál. de a fo­ lyamat elején az előbbi d o m i n á l a foglakozásokon. miszerint: . ahol r e l a x á c i ó s é s l é g z ő g y a k o r l a t o k f e l h a s z n á l á s a k ö z b e n történik a z a z n a p i t ö r t é n é s e k ö s s z e g z é s e .m o t o r o s aktivitások. A hiperaktív g y e r m e k e k k e l való foglalkozás nagyfokú empátiát.1 5 perc). A foglalkozásoknak állandó rituáléi vannak. G y a k o r l a t i l a g azt hiszik. r u g a l m a s s á g o t . és gyakran egy foglakozás­ ba több szakasz e l e m e is bekerült. E g y m á s i k felfogás (Schindler. a t á j é k o z ó d á s h o z s z ü k s é g e s időt. vadulni. 4. A m e g e n g e d é s . A m o z g á s f é k e z é s é n e k és irányításának fejlesztése..motor. . 10-15 perc. akik között m e g t a l á l h a t ó m o z g á s s z a k e m b e r . h o g y : . hogy a g y e r m e k életében m i l y e n félreértések v a n n i . Ezeken a p s z i e h o m o t o r o s f o g l a l k o z á s o k o n újra m e g lehel élni azt a zavart d i a l ó g u s t . a rendre való k é p e s s é g h e z lülről kell felnőniük. iskolában n e m c s a k a v o n z á s k ö r z e t b e tartozó családok g y e r m e k e i járnak. ne adjunk túl sok e s z k ö z t ! 3. A k o n c e n t r á c i ó j a v í t á s a csukott s z e m m e l . E g y s z e r r e ne nyújtsunk túl sok ingert. nyüzsgéseiket. E l m o n d h a t ó . zsámoly. a m e l y r e szüksége van a g y e r e k n e k ahhoz. labda. az adás időszaka. Néhán. de a c s o p o r t v e z e t ő s z á m á r a itt adódik a lehetőség megfigyelni a g y e r m e k e k viselkedését. és spontán m o z g á s o k a t . a j á t é k közben felmerülő p r o b l é m á k meg­ beszélése. ami szerint a hiperaktív g y e r e k e k m o z g á s z a v a r á n a k hátterében a környezettel történő kom-í m u n i k á c i ó zavara van (in: Varga. Ebben a részben k í n á l o m meg a c s o p o r t o t egy ú g y n e ­ vezett „ h í v ó i n g e r r e l " .k o r á b b a n keilett volna elkezdeni ezekkel a gyerekekkel az ilyen jellegű foglalkozásokat . de rendszercsen használunk gyakorlatokat.6 0 perc) kél m o z g á s b l o k k b ó l áll.h i á n y o z n a k a g o n d o l k o d á s és a cselekvés közötti szünetek. amit az elején készítek ki a t e r e m b e n . M o z g á s t a p a s z t a l a t u k a térről (a kis és nagy terekről is) szegényes. Ebben az. Az i m p u l z i v i t á s legyőzése. az ak­ t u á l i s é r z e l m i és fizikai állapotukat.m i n d e n t mériéktelenül (túl gyorsan. az elsőben az általam (csoportvezető által) megajánlott és hozott játékok és g y a k o r l a t o k . hogy még n e m k e z d ő d ö l t m e g a foglalkozás. N e m létezik m i n d e n g y e r e k n é l e g y f o r m á n a l k a l m a z h a t ó prograr^ m é g i s g o n d o s a n m e g kell tervezni. A h a r m a d i k rész a m e g n y u g v á s . egyedi sajátosságok m i a t t . J. 4.i n g e r é h s é g ü k k e l m e g m u t a t j á k fiziológiai és pszichológiai szükségleteiket. cselekvéseket végeznek. El kell kerülni az ingerszegény helyzeteket. . A vizuális figyelem fejlesztése. heti egyszer 6 0 . Vesztibuláris . a m i k n e m történik s e m m i . rohanni. pad. a r c h a i k u s . szalagok stb. amiért m o z g á s k é s z t e t é s e i k e t n e m tudják ellenőrizni. igazítani. kötelek. amit nem lehetett k i k a p c s o l n i " . A m á s o d i k rész ( 5 0 . m e g b e s z é l é s és é r t é k e l é s ( 1 0 .

PORKOLÁISNÉ BALOGH KATÁI IN ( 1 9 8 5 ) : Tanulási zavarok korai felismerése komplex szűrővizsgálatok alapjait. RANSCUHURG JENŐ: ( 1 9 9 8 ) : Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. Magánkiadás. dapest. ürítés. ÜLTE. FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁS AUTISTA GYERMEKKEL GOSZTONYI JUDIT sé teszi a segítő s z a k e m b e r e k k e l való e g y ü t t m ű k ö d é s t .: kérdezési kényszer. a logikai funkciók.YNF. n e m közlő jelleg.„ v GYÖRGY JLLIA ( 1 9 6 1 ) : A nehezen nevelhető gyermek. Volán Humán Oktatási és Szolgáltató R t .állandó kon­ zultációkkal és végül. lskolapszi< holó* •• gia.S z e k u n d e r tünetek.: echolalia. Ml'NNICH IVÁN (sz. m e l y e k mindig j e l e n vannak: IRODALOM AL. BTL. ( 1 9 5 4 ) : Az előítélet.beilleszkedési nehézségek.végzett fejlesztő m u n k á n a k a leírását. Pro Pannónia Kiadó Alapítvány. epidermiskontaktus egyszemélyes kapcsolatban. változatos m ó d s z e r e k tanulásával. Abban tehát az oktatási és segítő intézmények. fejlesztő p e d a g ó g u s o k és a gyermek­ védelmi felelős. Nemzeti Tankönyvkiadó. a p e d a g ó g u s o k és segítő s z a k e m b e ­ rek felelőssége közös. W. N e m k ö z ö m b ö s . Pedagógiai Szakszolgálat. a Nevelési T a n á c s a d ó képviselője. nyitottan kell hozzáállnia egy g y e r m e k teljesít­ ménybeli e l m a r a d á s á n a k m e g o l d á s á h o z . Néhány gondola! az autista gyermek jellemző sajátosságairól: . viselkedésben pl. gyermckpszicholerápia. a társadalomtól. A fej­ lesztő p e d a g ó g u s n a k m i n d i g rugalmasan. SZILÁGYI VERA ( 1 9 9 8 ) : A Nevelési Tanácsadó szerepe az iskola szocializációs feladatainak megvalósulásában. Tankönyvkiadó. Ernst J. KLTE Pszichológia Intézet. SZEGAL. ( 1 9 9 6 ) : Alkalmazott szociálpszichológia. P r o b l é m a lehet az evés. Bicske. emocionalitás hiánya. Módszertani Tükör. forgatás). . Tanulmányok. Pécs. -% BAGÓT . kontaktuskép­ telenség. Előadások'V a fejlesztő pedagógia.).% ok. • . ami szükséges­ fontos szerepel k a p n a k .Nevelőknek.élő r o m a családok g y e r m e k e i n e k felzárkóztatásában. iskola. Psiichológia . h o g y a n sikerül ezeknek a g y e r m e k e k n e k a személyiségfejlesztését és szocializációját m e g t á m o g a t n i . N e m sürgethető. v In: KÓSANÍ. a személy mint tárgy használata. m e l y e k szinte m i n d i g jelen vannak: S z e m k o n t a k t u s hiánya. hogy növeljük a társadalmi mobilitási esélyüket. oktatásában é s nevelésében ( a z i s k o la tanulóinak mintegy fele cigány) is.? FODORNÉ FÖLDI RITA 1 1 9 9 8 ) : Hiperaktivitás és tanulási zavarok. önszórakoztatás. . A megfelelő belső kapcsolattartáson túl a segítő i n t é z m é n y e k k e l való jó H k a p c s o l a t n a k is nagy a j e l e n t ő s é g e (pl.és nekik is megfelelően kell kooperálniuk . Az iskolapszichológus szerepe is m e g n ő t t egy olyan m ű k ö d é s i rendszerben.) (2001): Kőbányai Nevelési Tanácsadó. Kiphard és Jiirgen Schindler gondolatai a hiperaktív gyermekek pszichome*toros terápiájáról.az. m o z g á s b a n . miközben s z e m e sarkából néz). Budapest. 278 279 . ambivalencia.erk. . Budapest. a boldogoskodás jelenléte (belső izgalom. annak é r d e k é b e n . . Debrecen.és óvodapszichológia területéről. Zavart az érzékelés. Alex Typo Kiadó. Budapest. Osiris Kiadó.. részletezve a hiperaktív és m a g a t a r t á s z a v a r o s g y e r m e ­ kekkel . de nem utolsó sorban a g y e r m e k teljes elfogadásával. fi FÖLDI RITA ( 1 9 9 3 ) : Testnevelési játékok a tanulási zavarok prevenciójában és korrekciójában..l: Szocializációs zavarok . Budapest. egyfajta „ h á t r á n y k i e g y e n l í t ő " szerepet tölt be. zene iránti fogé­ konyság.I.Mint jelzőket e m l í t e m a bizarrériát és az öntörvényűséget. szagolgatás. . m e l y e k jelen lehetnek és az autizmusból k ö v e t k e z n e k : K é n y s z e r e k (beszédben. az ö nműv e lé stől. logopédus. 4 J> Az odafordulás hiánya.): Iskolai mentálhigiéné. In: NAGY SÁNDOR jegyzete (kézirat). Az itt folyó iskolapszichológiai tevékeny­ ségről is s z á m o t ad a t a n u l m á n y . Auto-agresszió. új szavak alkotása. Budapest. Budapest. Igen nehéz feladat hárul az iskola vezetésére és pedagógusaira. Pszichológiai Közlemények. B. ahol az iskolapszichológus pl.P r i m e r tünetek. Tehát az utóbbi évek során ez az iskola a településen. In: KEZDI BALÁZS (szerk. a beszéd.'.. az okulodigitális-szindróma (mutató ujjával n y o m á s t gyakorol a szem­ golyójára.Speciális tünetek. észlelés. M o z g á s á b ó l elvész a h a r m ó n i a . 2 4 . Ezért a g y e r m e k e k fejlesztésében-' iá í r á s o m célja.. Nevelési T a n á c s a d ó k . azt. Gyermekjóléti Szolgálatok stb. pl. ám fejleszthető há trá nyos helyzetű gyer. m e k e k ne idegenedjenek el a kultúrától. Budapest. -jí. i s k o l a p s z i c h o l ó g u s által . hogy egy adott speciális p r o b l é m a m e g o l d á s á r a milyen sokféle hatékony m ó d s z e r létezik. ( I 9 9 S ) : A tanulás öröm is lehet Delacato módszere alapján. az érdeklődés beszűkülése. rep­ deső m o z d u l a t o k ) .a k ü l ö n b ö z ő segítő s z a k m á k képviselői: iskolapszichológus. alvás terüle­ tén is. G. inadekvát sírás. kérdésre > nem válaszol. Szt'HAY PÉTER ( 1 9 9 9 ) : A magyarországi cigányok kultúrája: etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája. ül. k é n y s z e r e s p ö c ö g t e t é s . Etnopszichológia (Előadás sorozat). Pano­ ráma. ^ . sz. hogy a n e m túl tehetséges. nevetés. az azonos­ s á g h o z v a l ó túlfokozott r a g a s z k o d á s . h o g y b e m u t a s s a m a fejlesztő p e d a g ó g u s m u n k á j á n a k kihívásait. és g o n d a n e g a t i v i z m u s . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 2 ) : Kudarc nélkül az iskolában (óvodai fejlesztő program a tanulási zavarok £ megelőzésére).\( TAMÁS és munkatársul (szerk. Budapest. ORMAI VERA. Akadémiai Kiadó. félelem. VARGA IZABELLA ( 1 9 8 3 ) . 4 KULCSÁR MIIIÁI. Medicina Kiadó. szorongás.PORT.

és n a g y m o z g á s . S z e m k o n t a k t u s t n e m vesz fel. ami T a m á s h o z vezet. E z e n k í v ü l f i n o m m o t o r i k á t (jobb kézzel). Előírta m é g a j o b b kéz d o m i n a n c i á j á n a k fejlesztését. T a m á s t édesanyja 3 évesen vitte először orvoshoz. Előre tud sétálni. 6-7 é v e s k o r á b a n j ö t t rá. ö n á l l ó a n öltözni. hiszen én heti 2 x 2 órában foglalkoztam T o m i v a l . Indiánszökdelése a z o n o s oldali. E z u t á n kerültek a kerületi N e v e l é s i T a n á c s a d ó b a . s z ó k i n c s e . Az é d e s a n y á n a k h o m e . K é s ő b b b ő v í t e t t e m r u g a l m a s s á g . amit az é d e s a n y a két évig végzett: fájdalomérzet kialakítása. felvezető gya­ korlatokkal is t r é n i n g ü n k e t . fátyolos hangú. A b s z o l ú t hallása és s z é p ének­ hangja 1 éves korától feltűnt. 1996 áprilisában vizsgálatot k é r t e m Dr. fokozatosan egyre többet és h o s s z a b b ideig. 1995 o k t ó b e r é b e n n o r m á l általános iskola kislétszámú 3.és síkbeli tájékozódást. ahol 5 évig p á r h u z a m o s a n foglalko­ zott p s z i c h o l ó g u s é s l o g o p é d u s T a m á s s a l . adatok A l a p o z ó terápia vizsgálata: görnyedt tartású. S z ó u t á n m o n d á s a tökéletes. petyhüdt izmú kisfiú. tér. ezután k a p c s o l ó d t a m be a m u n k á b a helyette. szilárd ételt 2 év 6 h ó n a p o s koráig n e m vett a szájába. Instrukcióimat nem érti: pl. Térben. hiszen Vizsgálati eredményeim ő ismeri legjobban g y e r m e k é t .f e j l e s z t é s t j a v a s o l t . F á j d a l o m é r z e t e hiányzott.r ö v i d e b b ideig. A f o g l a l k o z á s o k o n 1 h ó n a p i g hospitált. hátrafelé nem. dallamot. kicsit l u s t a " m o n d a t t a l . nyitott méhszáj miatti indított szüléssel j ö t t világra 3.f e j l e t l e n s é g é n e k és alaki diszgráfiáj á n a k r e e d u k á c i ó j á h o z k é r t e m segítséget. „ E m e l d fel a k e z e d e t ! " M á ­ szásnál n e m keresztez. de „ e l t ű r i " a testi érintést. Testsémája kialakult. azzal a kitétellel. a m i n e k k e r e k e i t h o s s z a n p ö r g e t t e . és a m a t e m a t i k a tanulása is g o n d o t okozott s z á m á r a .s z i n d r ó m a (pervazív fejlődési zavar) volt. D o m i n a n c i a : bal szem. Fejlesztő p r o g r a m o t kaptak. E g y e n s ú l y g y a k o r l a t o k sikertelenek. verbális. r u g a l m a s s á g o t . Az irányított lépéseknél n e m e m l é k s z i k az instruk­ ciómra. Ta­ m á s ugyanis m i n d k é t kezét egyformán használta. síkban és térben tájékozódást fejlesztő g y a k o r l a t o k . ahol a d i a g n ó z i s a u t i z m u s . Az é d e s a n y a abszolút p a r t n e r e m m u n k á m során. Rajzőrán papfrt é p k e d é s b ő l készít képeket. Rajzai m i k r o s z k o p i k u s a k vottak. csak az édesanyján keresztül. Az e g y e n s ú l y g y a k o r l a t o k n á l az Ayres-terápia e s z k ö z e i t hasz- T a m á s m e g i s m e r k e d é s ü n k k o r . vizuális és m o z g á s o s e m l é ­ kezetet. S z e m é t akaratlagosan kezdettől n e m tudta m o z g a t n i . 4 éves kora után k e z d e t t el beszélni. általános tájékozottsága megfelelő. m o z g á s . A z ó t a é v e n t e j á r n a k vissza kontrollvizsgálatra. E g y év m ú l v a m á s i k orvost kerestek fel. Az ő j a v a s l a t u k r a kerültek az A u t i z m u s K u t a t ó c s o p o r t h o z . Vizuális r i t m u s utánzása g y e n g e . Intézményes vizsgálatok a l a k í t á s á h o z . és k e z d e t t Forrai Katalin k ó r u s á b a j á r n i 3 éven át. segítették. egyrészt a nagymozgás-fejlesztéssel k a p c s o ­ latban. a m i t isko­ latársai írnak fel egy füzetbe. T o m i n y u g o d t c s e c s e m ő volt. bátyja 2 évvel i d ő s e b b nála. Fejlesztő p e d a g ó g u s 3 éven keresztül finommotorika-fejlesztést végzett T o m i v a l . G u r u l á s i c s í p ő b ő l indít. pl. Jól olvasott. V e r b á l i s és vizuális e m l é k e z e t e e l m a r a d kora átlagától. szobatisztaság. hogy ez m é g v á l t o z h a t . Az orvos m e g n y u g ­ tatta a „majd utoléri magát. és p s z i c h o l ó g u s h o z irányította őket. érezve a p r o b l é m á t . P r o b l é m a m e g o l d ó k é p e s s é g e j ó . A rjoktornő T o m i d i a g n ó z i s á t m e g e r ő ­ sítette. 280 281 . tudott biz­ tonsággal j á r n i . F ü g g e t l e n í t e t t u j j m o z g á s a kialakulatlan. f i n o m m o t o r i k a . Szinte m i n d e n feladatnál segítettem őt. ugrásnál j á r á s o k n á l keze görcsben.t r a i n i n g f e l a d a t o k a t állítottam össze. Kezdet­ től fogva evési p r o b l é m á i voltak. kialakulatlan ceru­ zafogás j e l l e m z i . álta­ lános fejlesztés. aki a B G G Y T F Pedagógiai S z a k s z o l g á l t a t ó és S z a k m a i Szolgál­ tató K ö z p o n t b a küldte őket.10 kg súllyal. Ujabb o r v o s h o z m e n t e k . ő ismeri legjobban azt az ösvényt. síkban kirakós reprodukció szintén nem sikerült. Szülei tanárok. h o g y ő k k ü l ö n s z e m é l y e k . bal láb. f i n o m m o t o r i k a . 50 cm hosszal. K e z d e t b e n T a m á s h a m a r elfáradt. Spontán b e s z é d e m o t y o g ó . Osztálytársai elfogadták T o m i t . további 2 órát otthon kellett gya­ korolniuk. E k k o r került az ó v o d a kiscsoportjába. K e d v e n c j á t é k a k i s g y e r m e k k o r á b a n egy kisautó volt. rengeteget tanulok tőle azóta is. n ő v é r e 11 évvel.e l ő k é s z í t ő . a K ő b á n y a i N e v e l é s i Ta­ nácsadóban. H ó n a p o k i g természetesen csak kevés gyakorlatot. lett szobatiszta. általam m o z g o t t . o s z t á l y á b a járt. m o z g á s r e p r o d u k c i ó térben sikerte­ len. g y e n g e n y o m a t é k . édesanyja iskolába kerülése előtt diszlexia-prevenciós prog­ r a m o t végzett vele. A fejlesztő munka folyamata Az i n s t r u k c i ó k n a k m e g f e l e l ő e n k e z d t e m a f o g l a l k o z á s o k t e r v e z é s é b e . T o m i g y a k r a n csak passzívan. Kézírása olvashatatlan volt. akusztikus ritmust g y ö n y ö r ű e n u t á n o z .ELŐZMÉNY Az intelligenciavizsgálat n e m a reális teljesítményt méri T a m á s n á l . S z e m é t a t á j é k o z ó d á s i vizsgálatnál n e m tudja c s u k v a tartani. T a m á s k é z d o m i n a n c i á j á n a k ki­ Anamnesztikus T a m á s n o r m á l i s terhességből. Eleinte n e m beszélt velem. ilyenkor egy füles labdán ugrabugrált körbe-körbe a t e r e m b e n . írásból felmentése van. Báty­ j á v a l „ ö s s z e m o s t a " m a g á t . h o s s z a b b . Fejlődéstani n a g y m o z g á s o k a t g y a k o r o l t u n k . számolást fejlesztő gyakorlatokat állítottam ö s s z e ne­ ki. m o z g á s ü g y e t l e n s é g . M a r t o n Évától. a z u t ó b b i s z a k e m b e r speciális a u t i s t a nyelvi p r o g r a m o t a l k a l m a z o t t . de a k k o r a kisfiú a j o b b kezét „ s z e r e t t e " volna i n k á b b használni az íráshoz. ajtaját nyitotta-csukta ó r á k i g . k é z d o m i n a n ­ ciája kialakulatlan. Abramásolását p o n t a t l a n s á g . k ü l ö n ö s tekintettel a k ö v e t k e z ő t e r ü l e t e k r e : e g y e n s ú l y t . bizonytalan vonalvezetés. aki n e u r o l ó g i a i l a g r e n d b e n találta a g y e r m e k e t . így e n n e k e r e d m é ­ nye nem é r t é k e l h e t ő adat. Édesanyjával tanulja a házi feladatokat otthon. azt is rövid ideig sikerüli v é g e z n ü n k . m a t e m a t i k a órán s z á m o l ó g é p e t használhat. M i n d ­ két szülő testvérénél súlyos p s z i c h é s zavar áll fenn. egyensúly. bal-jobb irányt téveszti. tanácsot.

dicséret vagy i z g a l o m hatására: a m i k o r n a g y o n jól a k a r teljesíteni egy feladatot. valamint további „ h e l y z e t g y a k o r l a t o k " . Budapest. a m e l y csak rá j e l l e m z ő és s z e m é l y r e szabott. T o m i m o z g á s o s kényszerei (kezeivel röpdös. politikai élet. Alapozó Terápia Alapítvány. H. W F I S S MÁRIA ( 1 9 9 4 ) : Autisztikus kórképek diagnosztikája és terápiája Tanszer-tár. 1998 m á r c i u s á b a n az újabb kontrollvizsgálat e r e d m é n y e azt mutatta. Sokkal teherbíróbb. Ezért én n e m válaszolok e z e k r e . kivéve az e m l é k e z e t fejlesztését. M A R T O S . iaktál. Az é d e s a n y á v a l való e g y ü t t g o n d o l k o d á s során a további lehetőségekkel k a p c s o l a t b a n felmerült a hidroterápia. A j á t é k o k egyrészt a tájékozódást. c s e n d b e n szemlélte. ráadásul nem is t u d o m rájuk m i n d i g a p o n t o s választ. emlékezet. Ezután vizsgálatot és gyakorlattervet k é r t e m egy g y ó g y t o r n á s z t ó l . R e m é l e m . k ö s z ö n ö m nekik. Budapest. a továbbiakban d e c e m b e r végéig az ő instrukciói alapján ha-' ladtunk t o v á b b T a m á s s a l . és infantilisen viselkedik) m á r csak a k k o r j e l e n n e k m e g . értetlenséggel reagált a hely-' zetekre. gördeszkát. h o g y segítsek neked abban is. finommotorika. Régen a teljesítménnyel kapcsolatban teljesen k ö z ö m b ö s volt. M a r t o n É v á h o z .és d o m i ­ nanciafejlesztő g y a k o r l a t o k a t is az előírtakon kívül. O r t o p é d vizsgálatot j a v a s o l t a m . folyamatosan klinikai szakpszichológus mint szupervízor se­ gítségét v e s z e m igénybe. ismerőse is volt itt." Mióta T o m i v a l foglalkozom. Ezenkívül igyekeztem további olyan technikára buk­ kanni. Ez teljesen új tulajdonsága volt s z á m o m r a . m a g á b a n beszél. orientáció és finom­ m o t o r i k a fejlesztése volt. majd beszélgetett is velük az önbi-. Sok m ó d s z e r n e k kell utánajárni. Hajdúhadház. mivel osztálytársai csúfolni kezd­ ték. R e n d s z e r e s e n részt vesz m á r az iskolai musical e l ő a d á s o k o n . és az e l ő z ő g y a k o r l a t o k o n kívül szemtornát. Ezeket eddig vagy visszakérdezéssel. H o s s z a n -dőztünk a h á l ó n á l . R . vagy rövidre zárással oldottam m e g : „ T u d o d én azért vagyok itt veled. KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 9 ) : Alapozó Terápia. vagy direkt jól elrontani. így m á r c s o p o r t k é n t mű­ k ö d t ü n k tovább. Az új osztálytársak h a m a r befogadták és m e g s z e r e t t é k őt. de e z e k r e a gyakorlatokra T a m á s k ö z ö m b ö s maradt. T a m á s e k k o r m á r teljesen elfogadott e n g e m . j á t é k o t időre m e g tudjon oldani. már be t u d t a m iktatni emlékezet. 282 283 . írni tanul. hogy elterelődj az á l l a n d ó kérdéseidtől. N a g y o k a t ne­ vetett m i n d e k ö z b e n . t o l l b a m o n d á s r a gépelt is a szöveg­ szerkesztő p r o g r a m b a n ! Ezentúl m i n d e n órába szervesen beépítettem a s z á m í t ó g é p használatát. sok technikát kell kipróbálni a h h o z . T a m á s j e l e n l e g 7. hiszen ö n m a ­ ga s z á m á r a is e g y r e f á r a s z t ó b b n a k tűntek ezek. 1997 áprilisában kontrollvizsgálatra m e n t ü n k Dr. a g y e r e k e k e t k e z d e t b e n érdeklődve. P. végtagszétválasztó. Élmény Könyvkiadó. hiszen eddig s o h a n e m volt s ü r g e t h e t ő . a b d á t stb. édesanyjától. hiszen ő itt m á r „otthon é r e z t e " magát. lovaglás. hintákat. táncház k i p r ó b á l á s á n a k lehetősége is. hogy egy-egy érde­ kesebb feladatot. A két fiú a b b a h a g y t a a terápiát. ha n a g y o n s z o r o n g : pl. fogyatékosság. szerialitás. Fejlődést tapasztalt T o m i n á l . halál utáni élet. G y ó g y t o r n á t és p a n t o m i m o t javasolt a d o k t o r n ő . T a m á s mellé 2 fiú került a terápiába. hogy a k o n k r é t gye­ reknél megtaláljuk a fejleszthetőség útját. SZERDAHELYI MÁRTON. ( 1 9 9 5 ) : Autizraus (Szenzorikus integráció Pattcrning). Sőt. heti 1 x 1 órában. 1996 o k t ó b e r é b e n T a m á s új osztályba iratkozott be. vallás. TÓTH GÁBOR. hogy k a m a s z o d ó fiával a fel­ m e r ü l ő konfliktusokat j o b b a n tudja m e g o l d a n i . szavak t a r t a l m á n a k el­ játszása. térben és síkban T o m i tájékozódása rengeteget fejlődött. K o n z u l t á l t a m egy p a n t o m i m t e c h n i k á b a n jártas kollé­ ganővel. E k ö z b e n rengeteget t a n u l t a m T a m á s t ó l . T á b o r b a n volt a nyáron már másodszorra. geometriából felmentett. W e 6m e k l A t 6 l j e S r e g r e s i ó id Jelen állapot 1999 s z e p t e m b e r é t ő l a tavalyi célokat tűztem ki. N a g y o n sokat k ö s z ö n h e t e k neki.n á l t a m : hálót. másrészt a logikai g o n d o l k o d á s t fej­ lesztették. hengert. bal k é z z e l ( ! ) egy kü­ lön tanártól. E s z e m b e j u t o t t a s z á m í t ó g é p ! N a g y sikere volt! T a m á s végre izgult. h o s s z a b b időre.g y a k o r l a t o k a t j a v a s o l t .D É V É N Y I ÉVA. Édesanyja p s z i c h o l ó g u s segítségét kérte nálunk. hogy további sikerek várnak még ránk. zalom m o s o l y á v a l a szája sarkában. . he­ lyettük egy kislánnyal d o l g o z t u n k tovább. IRODALOM JANETZKE. m é g a kórusból. időészlelés. nonverbális e s z k ö z ö k által. betegségek. mivel n a g y o n jó ü t e m b e n fejlődtek a gyerekek. időskor. Az é d e s a n y a kez­ d e m é n y e z é s é r e jelenleg speciális diéta kipróbálása van folyamatban. SZÉKELY MARGIT. 1999 januárjától a c é l o m a vizuális észlelés. Az új osztály z e n e t a g o z a t o s . ahol a szak­ orvos lúdtalpbetétet írt fel T o m i n a k . szerette a Dyslex p r o g r a m c s a l á d o t is.J é n sok időt töltött a z ö l e m b e n . mellyel T a m á s t sztereotip kérdéseiből leginkább ki t u d o m zökkenteni. A foglalkozások végén. A k é r d é s e i n e k teifiatikája s z o r o n g á s a i t tükrözte: halál. Jazító-fegyelmező és keresztcsator­ n a . eldöntötte. bátyjával. nagy . hogy további fej­ lődés ettől a terápiától már n e m várható. osztályos. no*' r u " " " .

hogy „furcsán" szuszog. hogy agyérelzáródást keresnek). El­ k e z d ő d ö t t a „rossz é t v á g y ú " gyerek tünete. de nem e n g e d t e m . m o h ó n eszik. A t e r h e s s é g e m n e m volt p r o b l é m a m e n t e s . Erről A logopédia vizsgálat című könyv. 2. ezért mindig volt valaki vele. negatív. K ö z b e n az is kiderült. és ez tart a mai napig is. ami miatt rengeteg gyógy­ szert kapott (több mint tízszer szúrták a j o b b fülét). 12.M I L E S Z VELED. " A v é r s z e g é n y s é g g y e r e k k o r o m t ó l végigkísért. S z e r e n c s é r e m á r saját laká­ s u n k b a érkezett. -VÁRÁS hét végétől tápszert adtunk az é t k e z é s e k h e z a d o k t o r n ő javaslatára. és 1982. véres váladékot ürített. Az ilyen b e t e g s é g e k e t n e m k ö n n y ű felismerni. a nagy o r r m a n d u l a ) . garat és fül v á k u m g é p e s szívásra. N a g y o n sokat j á r t u n k be a k ó r h á z b a j á r ó b e t e g kezelésre orr. és rögtön felsírt. Előzmények N a g y o n vártuk férjemmel első g y e r m e k ü n k m e g s z ü l e t é s é t . gratulá­ lok kitartásához. Pici b a b á m n a k n a g y o n sokat é n e k e l t e m és beszéltem a terhesség ideje alatt. t e r m é s z e t e s volt. E s z e m b e jutott. nyitott k o p o n y a v a r r a t o k miatt tartott neurológiai k o n z í l i u m h y d r o c e p h a l u s t a fejkörfogat n o r m . hogy ez a gyerek nem lett volna. E M B E R K E ? ESETISMERTETÉS SZEGHŐNÉ PÓCSA GABRIELLA V é g r e eljött az idő. (Állandó g y e r m e k o r v o s nem volt ebben a k ó r h á z b a n . egészséges. g y e r m e k e ép. E r ő s lámpával világították át a pici fejét (nekünk azt m o n d t á k . emiatt g y o m o r s z o n d á s vizsgálatot végeztek a gyereknél a nővérek. influenzás tünetek miatt k a l m o p y r i n t k a p t a m . 51 cm testhosszal. A terhesség to­ vábbi s z a k a s z á b a n k ü l ö n ö s e b b p r o b l é m a nem volt. és j e l e n ismereteink alapján n e m lehet kizárni kóroki s z e r e p ü k e t . . 6-án k ó r h á z b a került fülfájás és t ü d ő g y u l l a d á s gyanúja miatt. kétes.' MILYEN LESZ' 1 GYERMEKVÁLLALÁS. majd m e g akarták lumbálni. 3. Mark Selikowitz: Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek (44. vitamint. s a gyerek súlya 2 6 7 0 g volt. a kez­ det kezdetén n e m h a r c o l o k úgy érte. M i v e l s z e g é n y g y e r e k e t való­ ban t ö b b s z ö r „ m e g g y ö t ö r t é k " . végtagjait. F e l v é t e l k o r a doktor­ nő m e g v i z s g á l t a a gyereket. V é r z é s miatt k ó r h á z b a k e r ü l t e m . ha akkor. és minden. mivel helyben a vizsgálatra n e m volt lehetőség. o. A Fejlesztő Pedagógia: Alapozó terápia című különnyomatában olvastam ezzel kap­ csolatban a k ö v e t k e z ő k e t : „ K ö z t u d o t t . M á s o d i k n a p zöldes-barnás. S p o n t á n szüléssel ezen a n a p o n délelőtt megszületett kislányunk: 2 8 0 0 g r a m m a l .) Ettől k e z d v e kislányom csak 2 0 ." 284 285 .2. stb. o. kétes. 6. d e s z ü l e t e n d ő g y e r m e k é n é l tanulási n e h é z s é g e t o k o z h a t . A nagy. A gyerek fejkörfogatát több mint egy évig hetente r e n d s z e r e s e n méretni kellett. ami műtét után fél év m ú l v a duplájára nőtt vissza. és azt tudják. amikor a gyermeknek nagyobb szüksége lenne az értelmes segítségre. a m e l y a gyerek éleshallását rontja (gyakori középfülgyulladások. 1984. O k t ó b e r 29-én m e n t ü n k haza. a z saját m a g á n a k n e m o k o z p r o b l é m á t . 1 h ó n a p o s volt. így 23 napot töltöttem terhességmegtartás miatt k ó r h á z b a n . oxibiont kapott. o k t ó b e r 23-án hajnalban ( 3 M . Pl. kissé feszes kutacs. d e c e m b e r 10-től 20-ig ismét kórház: o r r m a n d u l a kivétele. hogy a g y e r m e k ü k vízfejű?". Úgy g o n d o l t u k . C s o d á l a t o s érzés volt k e z e m b e n tartani. A n ő v é r n e k m i n d e z e k e t j e l e z t e m . 4. 2.3 0 g r a m m o k a t szopott. Az u l t r a h a n g o s vizsgálatot v é g z ő orvos a k ö v e t k e z ő k e t m o n d t a : „ A s s z o n y o m . u l t r a h a n g o s vizsgálatra átvittek egy másik kórházba. C s o d á l a t o s érzés volt látni fejét.): „ H a a terhesség alatt az asszony vírusfertőzésen esik át. Montessori) lelően levegőt. Bizonytalanságban telt hónapok A túl féltés e k k o r alakult ki b e n n ü n k . XII. hogy n e m lett volna szabad tonik üdítőt i n n o m reds/eresen: kinintartalma miatt. F o g a d o t t o r v o s o m n a k k ö n y ö r ö g ­ tem. hogy esetleg idegrendszeri sérülés alakulhat ki. integet az é d e s a n y j á n a k .' NEM LESZ'. sem férjem.1. M á s o d i k LESZ'. és azt m o n d t a : „ L á t o m m i n d e n t feljegyeznek. 9 hetes terhességet állapítottak m e g . értéke miatt nem tartott valószínűnek. és n e m k a p megfe­ „Nincs még egy ilyen kor. E k k o r m é g n e m g o n d o l t a m sem én. A második hét után nyerte vissza születési súlyát. (Ezt a gyereket m i n d e n k é p p akartuk!) H o g y a t e r h e s s é g e m ily rövid szakaszában kislányunk m e n n y i r e sérülhetett. a m i k o r influenza miatt először antibiotikumot. a m e n o t e s t e r e d m é n y e k igen „ f u r c s á n " alakultak: 1. g e r i n c o s z l o p á t . várva a segítséget. g y ó g y s z e r e s kezelés mellett. Az anya betegségei a terhes­ ség előtt: Vérképző rendszer betegségei i vérszegénység) c í m m e l o l v a s t a m ." ÍM. M e g k e z d ő d ö t t az újbóli harc a gyerek életéért. S z e r e n c s é r e a görbe a n o r m á l értékben haladt. ami aka­ dályozza a kreatív tevékenységben a tökéletesség elérésé­ nek esélyét csökkenti. A szoptatásnál é s z r e v e t t e m . hogy az étvágya a sok g y ó g y s z e r miatt n e m javul. " E k k o r láttam először g y e r m e k ü n k e t . lefejt tejet üvegből ivott. míg a köldökzsi­ nór ö s s z e k ö t ö t t m i n k e t . ahol m e g akarták szakítani a terhességet. 5. csak délelőtt és d é l u t á n viziten. erre az ál­ talam olvasott k ö n y v e k b e n is csak utalásokat találtam. pozitív. S z o p á s e r ő s s é g e m e g g y e n ­ gült. két t e r h e s s é g e m alatt fokozottan jelent­ kezett. Sajnos n a g y o n sokszor volt k i s l á n y u n k n a k középfülgyulladása. figyelmünket sem hívták fel rá. . nega­ tív.k o r ) e l m e n t a m a g z a t v í z nagy része. a g y e r m e k tiszta b e s z é d é s z l e l é s é n e k és tanulásának esélyeit is rontja. h o g y mint pici b a b a n a g y o n sokat sírt. hogy a beszéd elsajátításának k o r s z a k á b a n m i n d e n olyan ártalom. kétes (?).

Mozgás-

és

beszédfejlődés:

A gőgicsélés n o r m á l időben történt, de mozgásfejlődésében e l m a r a d á s volt tapasztalható, 10 h ó n a p o s volt, a m i k o r felült, ezt m e g e l ő z ő e n hátrafelé kúszott. 12 h ó n a p o s volt, m i k o r a b ú t o r o k n á l felállt. M i v e l m é g 16 h ó n a p o s korában ö n á l l ó a n n e m járt, ortopédiai vizsgá­ laton k é r t e m tanácsot. „ízületek m o z g á s a szabad. Egyik kezét fogva lépeget. R o p o g á s ész­ lelhető a térd- és b o k a í z ü l e t e k b e n , de j e l e n t ő s é g e n i n c s . " 16 és fél h ó n a p o s kortól járt egyedül. K a n y a r ó elleni védőoltás után 1 hétre k a n y a r ó s lett (állítólag n a g y o n ritka). B e s z é d e n a g y o n n e h e z e n alakult ki, sokáig csak mutogatott: ö-ö-ö. A v é d ő n ő szerint lus­ ta beszélni, mert így is eléri, amit akar, a d o k t o r n ő is azt m o n d t a , ne idegeskedjünk, majd eljön az ideje. N a g y o n lassan gyűjtötte össze a szavakat, 2,5-3 éves korban kezdett beszél­ ni. Ma m á r t u d o m , h e g y ez a megkésett beszédfejlődés befolyásolta kislányunk későbbi t a n u l m á n y i munkáját. Mark Selikowitz könyve szerint „.. .bizonyíték a tanulási n e h é z s é g r e a beszédfejlődés el­ m a r a d á s a . N é h a é p p e n a nyelvi m e g é r t é s az az első jel, ami feltűnést o k o z . " K i s l á n y u n k n á l n e h e z e n alakult ki a lateralitás. Hol egyik, hol másik kezét használta, hol egyik, hol másik kezével evett, vagy nyúlt játékért. Ha a tányérjába k ö z é p r e tettem a kana­ lat, sokáig egyszerre nyúlt utána m i n d k é t kezével. Ez k é s ő b b a b ö l c s ő d é b e n is g o n d o t oko­ zott. G a b i k a 21 h ó n a p o s korában bölcsődés lett. Hurutos problémái néhány n a p o n belül ismét j e l e n t k e z t e k . A b ö l c s ő d é s időszakra j e l l e m z ő volt, hogy m i n d e n reggel sokáig sírt, gyak­ ran volt beteges. A gyerek beszédfejlődése n e h e z e n alakult, színismerete szintén. Azt hittük színvak, mi­ vel a színeket igen n e h e z e n tanulta m e g . Ha kékre m u t a t t a m , azt m o n d t a , „olyan, m i n t az é g " , ha zöldre, „olyan, mint a fű". Az iskolából színes rúd készletet vittem haza, és azon g y a k o r o l t u n k - n a g y o n hosszú ideig. Sokat legóztunk, de n e m sok türelme volt. N e h e z e n tudta a „lyukas l a b d á b a " a formákat a megfelelő helyre b e t e n n i . B e s z é d é b e n j ó p o f á n a k tartottuk, h o g y n é h á n y szót m á s k é p p ejt, m i n t k e l l e n e , pl. plafon-paflon, Skála K ó p é - K á k ó . A szobatisztaság 2,5 éves korára alakult ki. Egy év bölcsődei foglalkozás után m i n i c s o p o r t b a került az ó v o d á b a , így négy évig volt ovis. N e h e z e n illeszkedett be. L e g t ö b b s z ö r sírt, a m i k o r elváltunk. A feltűnőbb p r o b l é m á k k i s c s o p o r t b a n k e z d ő d t e k . N a g y o n sokat ült büntetésből a „ g o n d o l k o d ó s z é k e n " , mert h a n ­ gosan tologatta az autót, h a n g o s a n beszélt, játszott, nem, figyelt mesélésnél. O t t h o n több­ ször kipróbáltuk, h o g y s u t t o g t u n k háta mögött, m e g h a l l o t t a . Úgy g o n d o l t u k , talán azért h a n g o s k o d i k az oviban, hogy felfigyeljenek rá, s talán örül, h o g y tud beszélni. E k k o r m á r biztos j o b b k é z d o m i n a n c i a alakult ki. E s t é n k é n t n e h e z e n aludt el. szopta az ujját. M i r e las­ san m e g s z o k t a a közösséget, rendszerint beteg lett. R e n d s z e r e s e n volt megfázás, vírusfer­ tőzés, középfülgyulladás. Betegség után m i n d i g n e h é z volt az újrakezdés. K ö z é p s ő s c s o p o r t b a n n e h e z e n volt leköthető, figyelme rövid ideig tartott, n e m szívesen vett részt a foglalkozásokon. Általában egyedül játszott, m a g á n y o s volt. A h o g y az ó v ó n ő k tanácsolták, úgy foglalkoztunk vele otthon. Ha m e g k é r d e z t ü k , mi volt az oviban, „ s e m m i "

- válaszolta. N a g y o n n e h e z e n lehetett tőle bármit is m e g t u d n i . N e m szívesen szerepelt, ne­ hezen tanulta m e g a verseket, a dalok szövegét. 1988. d e c e m b e r 12-én megszületett m á s o d i k g y e r m e k ü n k . Jancsika. K i s l á n y u n k szinte á l l a n d ó a n a testvérével volt. Simogatta, beszélt hozzá, segített n e k e m a pici eJlátásában. A n a g y c s o p o r t b a n pozitív változást vettünk észre G a b i k á n . F o g l a l k o z á s o k o n e g y r e in­ t e n z í v e b b e n vett részt. N a g y o n örült, ha piros pontot kapott feladatmegoldásra. S z o r o s a b b barátság fűzte az e g y i k kislányhoz. Labdafogása is igen sokat javult. M á r többet mesélt az ó v o d á b a n történtekről.

Beiskolázható? Fizikálisan n e m fejlődött megfelelően. Férjemmel sokat b e s z é l g e t t ü n k arról, hogy jó lenne, ha még egy évet ó v o d á b a n töltene. G y e r m e k o r v o s u n k nem javasolta. 1989. április 29-én G a b i k a ismét kórházba került a c e t o n a e m i a miatt. Az o r v o s o k n a k el­ m o n d t u k , hogy n a g y o n sokat volt beteg, szeretnénk, ha s z e p t e m b e r b e n n e m k e z d e n é az el­ ső osztályt. F e l m e n t é s h e z itt sem kaptunk orvosi javaslatot. Súlya 16,5 kg volt, c s o n t o s o d á s a kb. 5 éves kornak felelt m e g (hosszpercentil: 1 0 - 2 5 % , súlypercenti]: 3 % alatt). Az iskolaérettségi vizsgálata (diszlexia óvodai vizsgálata) a k ö v e t k e z ő k e t tartalmazta: 1. Saját s z e m é l y é v e l k a p c s o l a t o s t u d n i v a l ó k : é l e t k o r kivételével v a l a m e n n y i t t u d t a . 2. Ellentétes pólusok, színek felismerése: színeket jól ismeri, jobb-bal irányoknál m é g nem teljesen biztos. 3. S z ó k i n c s vizsgálat: k é r d é s e k r e t ő m o n d a t o k b a n válaszol a képről. É r z é k s z e r v e k e t felismerte, m e g n e v e z t e . M i n d ö s s z e egy virágra e m l é k e z e t t a tanultakból. E l m ú l t napi él­ ményeiről főleg t ő m o n d a t o k b a n , de összefüggően mesél. Kilenc m o n d a t b ó l hét t ő m o n d a t , kettő bővített. 4. F o g a l o m a l k o t á s - v i z s g á l a t : a gyűjtőfogalmak közül h á r m a t önállóan, kettőt ráveze­ tő kérdésekkel felismer. 5. Ellentétes m e l l é k n e v e k m e g n e v e z é s e : ötből kettőt önállóan, egyet rávezető k é r d é ­ sekkel sikerült felismerni. 6. D o m i n á n s kéz: j o b b . 7. Látás m e g k ü l ö n b ö z t e t é s i képesség vizsgálat: az első feladat egy kivételével jól sike­ rült: a m á s o d i k , n a g y o b b figyelmet igénylő m á r kevésbé. Apró részletekben megfigyelé­ sei m é g p o n t a t l a n o k , olvasásnál majd oda kell figyelni a b / d , p b e t ű k r e . 8. L á t á s e m l é k e z e t vizsgálat: öt kép közül hármat rögtön, kettőt g o n d o l k o z á s után m e g ­ nevezett. 9. B e s z é d e m l é k e z e t vizsgálata: a h é t m o n d a t o s rövid történetből első olvasásra n e m , m á s o d i k olvasás után egy m o n d a t kivételével v a l a m e n n y i t sikerült elismételni, m i n d e n lé­ n y e g e s részlettel. 10. H a n g e m l é k e z e t vizsgálata: három hangot hibátlanul ismételt el, a négy h a n g meg­ j e g y z é s e m á r n e h é z n e k bizonyult.

286

287

1 1 . H a l l á s m e g k ü l ö n b ö z t e t ő k é p e s s é g vizsgálata: segítséggel m e g n e v e z t e a képeket, de az m á r n e m sikerült, hogy a szavak hol n e m hasonlítanak. 12. N e h é z szavak r e p r o d u k á l á s á b ó l artikulált, a m á s s a l h a n g z ó k torlódásánál is jól ismé­ telte a szavakat. 13. R i t m u s k o p o g á s : r i t m u s é r z é k e j ó . Az utolsó r i t m u s m o t í v u m o t is h e l y e s e n k o p o g t a vissza. 14. H a n g s ú l y , hanglejtés utánzása: jól megfigyelte, és jól h a n g s ú l y o z v a m o n d t a vissza a mondatokat. 15. S z á m l á l á s : n a g y o n n e h e z e n m e g y . A hat s z á m l á l á s á n á l tévesztett. H a t - h á r o m n á l tudta, melyik t ö b b . melyik a k e v e s e b b . Az u g y a n a n n y i r a n e m jött rá ö t - ö t n é l , a hozzátev é s - e l v e v é s n e m sikerült. M á r türelmetlen volt, feladattudata m é g n e m alakult ki igazán.

n e h e z e n írt. Az iskolában már szavakat kellett volna írni, és itthon m é g a h a n g o k b e t ű k é n t való megjelenítésével k í n l ó d t u n k . Hibái voltak a b e t ű e l e m e k betoldása, elhagyása, a m a g á n - és m á s s a l h a n g z ó k hosszúsá­ gának jelölése, m e l y e k a mai napig p r o b l é m á t j e l e n t e n e k . Erőfeszítésének e r e d m é n y t e l e n ­ sége n y i l v á n v a l ó v á vált s z á m á r a is. A n e h é z s é g e k e t fokozta, hogy n e m c s a k olvasás, írás, helyesírás területén j e l e n t k e z t e k a p r o b l é m á k , h a n e m a m a t e m a t i k a területén is. Ö n á l l ó sorkezdésnél (betű- és számírásnál) j o b b r ó l balra indult és haladt. S z á m o k írásá­ nál előfordult a tükörírás. MarkSelikowitz: Diszlexia és e g y é b tanulási n e h é z s é g e k c í m ű k ö n y v é b e n a k ö v e t k e z ő ­ ket olvastam: „Tanulási nehézségben szenvedő gyerekek szülei többnyire túlságosan is agg ó d ó a k . Nyugtalanítja őket g y e r m e k ü k teljesítménye. A szülők g y a k r a n b ű n t u d a t o t érez­ nek a g y e r m e k ü k n e h é z s é g e i m i a t t " . T u d t a m , hogy k i s l á n y o m csak rám számíthatott a tanulásában, de kisfiamnak is szüksé­

»
MIÉRT VAGYOK MÁS? VALÓBAN MÁS VAGYOK?

ge volt r á m . G a b i k a e g y r e n y u g t a l a n a b b , s z é t s z ó r t a b b , t ü r e l m e t l e n e b b , f á r a d é k o n y a b b lett, e g y r e t ö b b lett a sírás, „ n e m a k a r o m , n e m értem, nem t u d o m " . E g y r e z á r k ó z o t t a b b á vált, szo­ rongott. E r e d m é n y e k e t igen lassú t e m p ó b a n , nagy erőfeszítések mellett é r t ü n k el. E g y e s területen j a v u l á s , m á s területen ismételt l e m a r a d á s volt t a p a s z t a l h a t ó . „A tanulás az ideg­ r e n d s z e r b e n létrejövő tartós változás, ami t u d á s b a n , viselkedésben nyilvánul m e g . A tel­ j e s í t m é n y - ö r ö m fokozza a tanulási kedvet, a k u d a r c é l m é n y pedig c s ö k k e n t i azt. A diszkalkuliás t a n u l ó k b a n sajátos ö n v é d e k e z ő t e c h n i k á k alakulnak ki, m i n d e n t m e g c s i n á l n a k , csak ne kelljen m a t e m a t i k á v a l f o g l a l k o z n i " - olvastam dr. Mesterházi Zsuzsa a Diszkalkuliáról ~ pedagógusoknak c í m ű k ö n y v é b e n . A t a n m e n e t b e n előírt t e m p ó t n e m bírta. A képekről történő Dékány Judit Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához c í m ű könyvének segítségével a k ö v e t k e z ő k e t t u d o m leírni kislányom első osztályos és alsó tagozatos m a ­ tematikai tanulásáról, jellegzetes hibáiról: - Saját testen, térben, síkban, időben való tájékozódása g y e n g e volt, a laterális d o m i ­ n a n c i a n e h e z e n alakult ki. - Számlálásnál n ö v e k v ő és c s ö k k e n ő sorrendben lassan, egyenetlen ritmusban, i d ő n k é n t s z á m o k kihagyásával, felcserélésével számolt. - N e h e z e n alakult ki a globális m e n n y i s é g f e l i s m e r é s , a tárgyakkal való g y a k o r l á s s a l ezek a n e h é z s é g e k m e g s z ű n t e k . - M e n n y i s é g i relációk alkotása, m e g n e v e z é s e a mai napig bizonytalan. A helyiérték-fo­ g a l o m h o s s z ú idő alatt, j á t é k p é n z használatával alakult ki. - A s z á m n é v , számjegy, m e n n y i s é g egyeztetése szintén hosszú időt vett igénybe (mil­ liós s z á m k ö r b e n a számjegyolvasás a mai napig lassú). Az a l a p m ű v e l e t e k n e k és inverzeinek értelmezése, lejegyzése során a m ű v e l e t e k e t n e h e z e n értelmezte (pálcika, k o r o n g , b a b használata sokáig fontos volt otthoni g y a k o r l á s n á l ) . Szá­ m o l á s i technikája n e h e z e n alakult ki. Hosszú idő telt el. míg elvont szinten e l k e z d e t t szá­ m o l n i . A fejben való m ű v e l e t v é g z é s a mai napig lassú. M ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n a m a r a d é -

Kevés Iskolakezdés alsó

sikerélmény,

kudarcok

az

általános

iskolában

tagozat

G a b i k a m á r ismerte a tanító nénit, és az osztálytársak közül is elég sokat. C s e n d e s , vissza­ h ú z ó d ó g y e r e k n e k tartották. Edit nénit n a g y o n szerette. Az első hetekben n e m is volt p r o b l é m a . B o l d o g a n újságolta, ha m e g d i c s é r t é k . F e l e d é k e n y s é g e a z o n b a n h a m a r m e g m u t a t k o z o t t . Az olvasás, írás, ma­ tematikai feladatok m e g o l d á s a iszonyatos teher volt s z á m á r a . Romankovics: Olvasni tanulok c í m ű könyvéből tanultak o l v a s n i . m o n d a t a l k o t á s o k , szavak h a n g o k r a bontása, adott hang helyének meghallása m i n d n a g y o n sok n e h é z s é g e t jelentett. A betűk felismerése is nehezített volt, hisz n a g y o n gyors volt a be­ tűtanulási t e m p ó . G a b i n a k h o s s z a b b érésidőre lett v o l n a szükségé. H i á b a g y a k o r o l t u n k itt­ h o n , m i n d i g l e m a r a d á s b a n voltunk az iskolai t e m p ó h o z . A betűk összeolvasása is n e h é z volt. Meixner Ildikó: Én is tudok olvasni c í m ű könyvét sikerült m e g s z e r e z n i , de betűtanulá­ si rendje n e m e g y e z e t t meg a használt olvasókönyvvel. O l v a s á s b a n megjelentek a diszle­ xiás t ü n e t e k ( a k k o r m é g ezt nem t u d t a m ) , n e h e z e n alakult ki a hang és az azt j e l ö l ő betű kapcsolata, a betű és a szólag sorrendben átvetések j e l e n t k e z t e k , h o s s z a b b szavakat n e h e ­ zen olvasott el (többszöri nekifutással p r ó b á l k o z o t t ) , n e h e z e n tekintette át a h o s s z a b b sza­ vakat, hibásan k o m b i n á l t (a szőképes olvasásnak tulajdonítottam), betűbetoldás, -kihagyás j e l e n t k e z e t t , n a g y o n lassú volt az olvasási tempója, szövegértése g y e n g e . Itthon szavakat írtam írólapra, majd szókapcsolatokat, s a g y e r m e k n e k az olvasott szö­ veg után rajzolnia kellett. így p r ó b á l t a m segíteni a szövegértést. V e r s e k e t n e h e z e n tanult (a k o n c e n t r á c i ó s k é p e s s é g g y e n g e s é g é t m u t a t t a ) . Ú g y próbál­ tam ezen segíteni, h o g y rajzot készítettem a v e r s s z a k o k h o z . M i n d e z e k mellé társult az írás n e h e z í t e t t s é g e is. írott, nyomtatott szövegről m á r egészen jól másolt, de t o l l b a m o n d á s után

288

289

kot s o k s z o r elfelejtette. A s z o r z ó - és b e n n f o g l a l ó - t á b l a b e v é s é s e igen h o s s z ú időt vett igénybe (kb. 4. osztály vége). Időnkénti b i z o n y t a l a n s á g a mai napig tapasztalható. - Egyszerű és összetett szöveges feladatoknál a k ö v e t k e z ő hibák fordultak és fordulnak elő: a feladat elismétlése többszöri nekifutásra sikerült, a lényeget n e h e z e n e m e l t e ki, n e h e z e n tudta a m a t e m a t i k a nyelvére lefordítani, válaszadásban p o n t a t l a n s á g fordult elő. - A m a t e m a t i k a i szabályokat nehezen ismerte fel, m e g f o g a l m a z n i segítséggel is n e h e ­ zen tudta, a m e g t a r t á s b a n hibázott. A szükséges fogalmak kialakulása is sok időt vett igénybe. - S z á m e m l é k e z e t e : g y e n g e volt. 2. osztályos korában v i s s z a m e n t e m (GYES-ről) dolgozni. Szerettem volna, ha g y e r m e k e m n e m tanul nyelvet, de nem volt m e g o l d h a t ó , hisz a k k o r én lettem v o l n a saját g y e r m e k e m o s z t á l y f ő n ö k e . G a b i t ezért másik osztályba kellett á t h e l y e z n i , h o g y egy m ű s z a k b a n le­ g y ü n k . Ez a környezeti változás nagyon megviselte a gyereket. Az új tanító nénivel, és az új osztálytársakkal n e h e z e n alakított ki kapcsolatot, így angolt tanult heti 3 órában. A tanulásban e g y r e több n e h é z s é g e adódott, s z o r o n g á s a fokozódott. N e m e g y s z e r kine­ vették, kicsúfolták, g ú n y o s megjegyzések h a n g z o t t a k el. Dékány Judit a k ö v e t k e z ő k e t írja: „A diszkalkuliás t ü n e t e k e t súlyosbíthatják a környe­ zeti t é n y e z ő k . A k u d a r c é l m é n y e k hatására megfigyelhető az érzelmi labilitás, a tanulás, a m o t i v á c i ó r e n d k í v ü l g y e n g e volta. A s o r o z a t o s k u d a r c o k miatt ö n b i z a l m u k a t elvesztik, gátlásos s z e m é l y i s é g g é a l a k u l h a t n a k . " Mark Selikowitz szerint: „Az önbecsülés sarkalatos p o n t a tanulási n e h é z s é g b e n szenve­ dő g y e r m e k számára, mert ezzel eljuthat a sikerhez. Az önbecsülés hiánya a balsiker ördö­ gi k ö r é h e z vezet." Meixner Ildikó: Én is tudok olvasni c í m ű könyvét Gabival első osztály m á s o d i k félévé­ től r e n d s z e r e s e n h a s z n á l t u k . S z ö v e g é r t é s fejlesztéséhez házilag k é s z í t e t t e m feladatokat ( a m e l y e k e t k é s ő b b a tanításnál szintén f e l h a s z n á l t a m ) . Az o l v a s m á n y o k t a r t a l m á n a k el­ m o n d á s a n e h e z e n m e n t . M a t e m a t i k á h o z is állítottam össze g y a k o r l ó anyagokat, de ezek ( s z a k k ö n y v e k , s e g é d a n y a g o k hiánya miatt) „ c s a k " gyakorlási feladatok voltak, a m i k nem t a r t a l m a z t á k az egyes területek külön fejlesztését. Amit megtanult, a l k a l m a z n i n e m mindig tudta (transzfergyengeség).

ban él. Tudja, ha figyel, de r e n d s z e r e s e n n e m figyel." Osztálytársai n a g y o n jó képességű­ ek voltak, de az o s z t á l y b a n lévő 2 - 3 g y e n g é b b gyereket szinte kiközösítették. G y e r m e k e m olvasása szépen fejlődött, helyesírása javult, a nyelvtani fogalmak elsajá. títása és a l k a l m a z á s a n e h e z e n m e n t . A történelem, földrajz, biológia t a n u l á s á b a n is jelent­ keztek n e h é z s é g e k , l e g n e h e z e b b e n továbbra is a m a t e m a t i k a ment, s e h h e z k a p c s o l ó d o t t a fizika és a k é m i a . Láttuk, hogy a gyerek n e m lusta, akar és igyekszik, rosszabb jegyei miatt soha n e m szid­ tuk m e g . S z e g é n y n a g y o n sokszor sírt, n a g y o n nehéz volt lelket önteni belé. Biztattuk, di­ csértük.

Pályaválasztás-előkészítő A t o v á b b t a n u l á s i lapot a K o s s u t h Lajos P e d a g ó g i a i S z a k k ö z é p i s k o l a és G i m n á z i u m b a küldtük el, első helyen a p e d a g ó g i a szakot, második helyen általános szakot megjelölve. E b b e az iskolába járt m a g y a r előkészítőre, ami rengeteg g y a k o r l á s r a adott lehetőséget. Gabi ö n á l l ó tanulása kezdett kialakulni. Talált új barátnőt. Az előkészítőről hazatérve na­ gyon sokat mesélt. Akaratereje megnőtt, kitartása fokozódott. Sikertelenség esetén újra kezdte, n e m adta fel, mint régen.

MI LESZ VELED EMBERKE? KÖNNYEBB^ NEHEZEBB?

Szembetűnő

változ.ások '

Megértés, segítségnyújtás, a nehézségek ellenére bizakodás

Tudtuk, hogy tanulási nehézségei miatt előbb-utóbb gondjai lesznek, ezért úgy d ö n t ö t t ü n k , hogy az o s z t á l y f ő n ö k n e k e l m o n d o m a p r o b l é m á k a t . N e m volt s z á m u k r a ismeretlen a diszlexia és a diszkalkulia. G a b i t v i s s z a h ú z ó d ó , c s e n d e s kislánynak ismerték m e g , aki n a g y o n akar és igyekszik. A m a t e m a t i k a tanárnővel megbeszéltük, hogy k i s l á n y u n k n a k s z ü k s é g e van külön m a ­ tematikai foglalkozásra. Gabi októbertől e g y r e f á r a d é k o n y a b b lett, influenzás tünetek j e l e n t k e z t e k , fejfájás, fül­

Felső tagozat

-

változó

teljesítmény

fájás mellett. Ú j a b b g y ó g y s z e r e s kezelés után ismételt szakrendelői vizsgálatok következ­ tek, de s e m m i rendellenességet n e m találtak. Látszott a gyereken, h o g y napról napra r o m ­ lik az állapota, fejfájása e g y r e erősödött, az orrát n e m tudta kifújni, szagokat s e m érzett. N a g y o n e r ő s a n t i b i o t i k u m o k a t kapott. Az iskolából egy h ó n a p o t hiányzott. N e v e l ő k és a gyerekek együtt segítették kislányunkat, így félévkor s e m m i b ő l n e m buktatták m e g . K i s l á n y u n k v é r v i z s g á l a t á n kiderült, hogy i m m u n h i á n y o s , c u k o r s z i n t j e i n g a d o z i k . 16 éves, m e n z e s z e m é g n i n c s , az ultrahangvizsgálat kimutatta, hogy m é h e fejletlen.

A tanulási n e h é z s é g e k miatt a gyerek teljesítménye változó volt. Hetedik osztályos koráig minden tantárgy leckéjéhez, azok m e g t a n u l á s á h o z segítséget igé­ nyelt. A m i n d e n n a p o s együtt tanulásnál (már a férjemmel k ö z ö s e n ) segítettünk a lényeget kiemelni, összefüggéseket megláttatni. E n n e k ellenére „ m a g o l v a " tanult. K o l l é g á i m igye­ keztek segíteni, dicsérték, ha lehetett, de egyre többet hallottam: „ G a b i k a egy m á s világ-

290

291

Ha a helyes diagnózist h a m a r a b b megállapítják^ a k k o r biz­ tos. F á r a d é k o n y ugyan. a m e l y he­ lyesírási g y e n g e s é g g e l párosul.és ifjúságvédelmi felügyelői szakon. a m a t e m a t i k a tantárgyból A további évek vult. így m á r élete végéig d i é t á z n i a kell. bár b i z o n y t a l a n s á g itt is tapasztalható. T a n é v végén csak m a t e m a t i k á b ó l kapott kettes osztályzatot. pl. ordináta h á r o m s z o r o s a vagy felezése. A h á z i o r v o s szerint elfáradt. H a n g u l a t a egyre labilisabb lett. A m e n n y i s é g i relá­ ciók. a kijelölt m ű v e l e ­ tet elvégezni. Egyik betegséget a m á s i k kö­ vette. Az írásbeli érettségije m i n d e n tantárgyból sikerült. Az ügyeletes o r v o s kór-: h á z b a utalta vakbélgyulladás. Sajnos ez későn (17 éves k o r á b a n ) derült ki. G y a k r a n fájt a hasa. N e h e z e n tért vissza az élet­ kedve. szinte alig evett valamit.. A műveleti fogalom bizonytalansága mutatkozott meg a t r a n s z f o r m á c i ó k n á l . A z á r a d é k b a n a k ö v e t k e z ő olvasható: . Az a u g u s z t u s i p ó t v i z s g a után a B. talán tanulási n e h é z s é g e is keve­ sebb lett volna. V é r s z e g é n y . a szabályt m e g t a r t a n i . hogy az életvitelében s e m érte v o l n a annyi kudarc. . aki k i n e z i o l ó g u s h o z küldött. az ötödik feladatnál a l k a l m a z z a a szabályt. tanulásban egyre k e v e s e b b e t teljesített. hogy a l a p v e t ő h i á n y o s s á g o k tapasztalhatók: . ábrázolásnál bizonytalan. 292 293 • . . a koleszterinszintje alig m é r h e t ő . S e m félévkor. választ pontosan m e g f o g a l m a z n i segítséggel tudja. r e m é n y k e d é s mellett á l l a n d ó a n é r d e k l ő d t ü n k különféle l e h e t ő s é g e k után. és a m a t e m a t i k a n y e l v é r e fordítani. súlyos diszlexia m a r a d v á n y t ü n e t e i t regisztrálták. R ö v i d időn belül a teljesítménye m e g n ő t t . Szor­ zó. valamivel k ö n n y e b b e n tanult. Kérjük az érettségi vizsgán ma­ t e m a t i k a tárgyból szóban feleltessék javasoljuk a m a g y a r i r o d a l o m és nyelvtan tantár­ gyak írásbeli érettségi vizsgáján a helyesírás értékelése alóli f e l m e n t é s t .Különóra - vélemény Az orvos közölte. pszichológia: jeles Jelenleg ö t ö d é v e s abban a k ö z é p i s k o l á b a n . ahol érettségizett g y e r m e k . . b i z o n y t a l a n a számolása. 18 évesen n e m c s a k súlya. E l m o n d t a m é s z r e v é t e l e i m e t a gyerek tanulási nehézségeiről és kér­ tem a l a n y o m vizsgálatát. j o b b j e g y e k e t kapott. ' A b i z a k o d á s . de összetettebb feladatok meg­ oldásánál segítséget igényel. A tizedik é v f o l y a m o n a tanulásban továbbra is voltak nehézségei. A m ű v e l e ­ ti s z a b á l y o k k e v e r e d n e k az előjeles s z á m o k szorzási és ö s s z e v o n á s i t e r ü l e t é n . de i m m u n r e n d s z e r e sokat erősödött. M i n d e z a betartott és az általa is elfogadott d i é t á n a k köszönhető. E g é s z s z á m o k fogalma kialakult. A vizsgálat a diszkalkulia m a r a d v á n y t ü n e t e i t diagnosztizálta. a k i n e z i o l ó g u s h o z sem m e n t többet. a szabályt m e g f o g a l m a z n i . n e m volt beteges. s o k a t fogyott.Lassú. e g y i d ő b e n b i o p s z i á s vizsgálatot is el kell végezni. írásbeli m ű v e l e t e k m e n e t é b e n elvétve ejt hi­ bát.és bennfoglalótábla a l k a l m a z á s á n á l .1 7 + ( + 5 ) . Az érettségire n a g y o n s z o r g a l m a s a n . .feltétlenül egyéni megítélésre. hisz m i n d e n k é p p segíteni szerettünk volna g y e r m e k ü n k ö n . A p s z i c h o l ó ­ giai vizsgálat d i a g n ó z i s a d e p r e s s z i ó . . Szinte m i n d e n tantárgy­ ból javított. m i n d a tananyag kiválasztásakor. depressziós tü­ netei egyre ritkábban j e l e n t k e z n e k . u g y a n a n n y i f o g a l m á n a k h a s z n á l a t a m é g m i n d i g n e m biztos.A.Egyszerű egyenleteket m á r önállóan képes megoldani.A lényeget k i e m e l n i . így j u t o t t u n k el egy pszicholó­ g u s h o z . b á n á s m ó d r a szorul a középiskolában m a t e m a t i k a és m a g y a r nyelvtan tárgyak­ ból m i n d az értékeléskor. a szöveget a m a t e m a t i k a n y e l v é r e lefordítani. a többi tantárgyból k ö z e p e s és jó e r e d m é n y t ért el. So­ kat b e t e g e s k e d e t t . h o g y felszívódási vagy a n y a g c s e r e z a v a r feltételezhető. m ű v e l e t v é g z é s n é l a m a r a d é k o t n é h a elfelejti. sokat tanult. de m i n d i g volt ereje újrakezdeni. b á t r a b b a n felelt. Az év f o l y a m á n egészségi állapota az általa szigorúan betartott diéta mellett sokat ja­ s A k o r r e p e t á l ó n e v e l ő e l m o n d t a . G a b i a t i z e n e g y e d i k évfolyamot n a g y o n fáradtan kezdte. E g y s z e r ű és összetett szöveges feladatok m e g o l d á s a nehezített. . Negatív és tört s z á m o k n á l n e h e z e n tudja a szabályt felismerni.Térbeli tájékozódási g y e n g e s é g e miatt a geometriai f e l a d a t m e g o l d á s o k b a n is nevelői segítséget igényel.és diszgráfiavizsgálat során egy korábbi. R e n d s z e r e s e n járt külön m a t e m a t i k a i órákra. erős hasi g ö r c s ö k j e l e n t k e z t e k .Z. F ü g g v é n y e k n é l az a l a p v e t ő m e g f o g a l m a z á s o k a t tudja. s e m év v é g é n n e m b u k o t t m e g m a t e m a t i k á b ó l . . g y a k r a n el­ fáradt. A k i n e z i o l ó g i á s m o z g á s g y a k o r l a t o k a két agyfélteke m ű k ö d é s é t segítették elő. F e b r u á r elején m a g a s láza lett. A diéta h a t á s á r a n a g y o n lassú j a v u l á s t lehetett tapasztalni. kudarcai. p ó t v i z s g á z n i a kellett. a g y h á r t y a g y u l l a d á s gyanújával. Az utolsó tanítási h é t e n újabb m e g r á z k ó d t a t á s érte a gyereket. a l k a l m a z n i . a több. k e v e s e b b . A diszlexia. M e g y e i P e d a g ó g i a i Intézet S z a k s z o l g á l a t á h o z fordultam segítségért. h a n ^ m m a g a s s á g a is n ö v e k e d e t t . egyre többet aludt. A k ö v e t k e z ő e r e d m é n y t érte el: M a g y a r nyelv é s i r o d a l o m : j ó Történelem: jó M a t e m a t i k a : elégséges Angol nyelv: j ó P e d a g ó g i a . pl. Az e r e d m é n y e k szerint lisztérzékeny. J a n u á r b a n d e p r e s s z i ó s t ü n e t e k j e l e n t k e z t e k . A z o n o s típusú feladatoknál kb.

5 . SZARÓ PÁL és RÓZSÁNÉ CZIGÁNY ENIKŐ ( 1 9 9 7 ) : Pszichopedagőgia Korrekciós IRODALOM „Minél többet tud valaki. Budapest.) ( 1 9 9 6 ) : Diszkalkuliáról . A tudással egyenes arányban nő a nem (Friedrich Schlegel) vagy inkább: annak tudása. Ú g y é r z e m . Bárczi Gusztáv Gyógypedógiai Főiskola Budapest. Hol. írás-. MARK ( 1 9 9 7 ) : Diszlexia és egyéh tanulási nehézségek. M i n d e n k é p p pszichésen is sérülnek ezek a gyerekek. fejjel. kibővítse a már meglé- 294 295 . akik ilyen p r o b l é m á k k a l k ü s z k ö d n e k . TORDA ÁGNES ( 1 9 9 6 ) : Szemelvények a tanulási zavarok köréből. Program ZP Oktatási Bt.pedagógusoknak. 1999-ben újabb két t a n f o l y a m o t v é g e z t e m : S i n d e l a r . és 2. E g y ideges. e z e k után többet fogok tudni segíteni a z o k n a k a g y e r e k e k n e k . Védekezik. megismerje a fejlesztési lehetőségeket. diszkalkulia). Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest. így m i n d e n tanítási órán h a s z n o s í t h a t n á a tanultakat. h o g y a kicsi gye­ rek n a g y m o z g á s á b ó l k i m a r a d egy fázis. SELIKOWITZ. ha egy-egy anyagrészt j o b b a n b e g y a k o r o ­ lunk. CSENDES ÉVA ( 1 9 9 7 ) : Életvezetési ismeretek és készségek I-II. ZSÁMBOKI KÁROLYNÉ. Bárczi Gusztáv Gyógypedógiai Tanátképző Főiskola Budapest. oszt.. T a l á n é p p ezért j o b b a n m e g é r t e t t e m ( m e g é r t e m ) .) ( 1 9 9 0 ) : A logopédiai vizsgálat. Nem mindegy sem a kisgyereknek. Fejlesztő Pedagógia. a z o k a t a szülőket. iskolás évekre. felhívja v a l a m i l y e n formá­ ban m a g á r a a figyelmet. 4 ." (ADAMS) vő ismereteit. DÉKÁNY JUDIT ( 1 9 9 5 ) : Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához. MESTERHÁZI ZSUZSA (szerk. Ú g y é r z e m . . . n a g y o n csen­ des lesz. M A R Ó T MIKLÓSNÉ. milyen érzéssel gondol vissza az. az otthoni g y a k o r l á s mellett m i n i m á l i s j a v u l á s t a p a s z t a l h a t ó g y e r m e k ü n k t a n u l á s á b a n . Okker Kiadó ZÁRÓ GONDOLATAIM Budapest \ A tanulási z a v a r l e g t ö b b s z ö r m á s o d l a g o s t ü n e t k é n t m a g a t a r t á s z a v a r h o z is vezet. HORVÁTHNÉ SZIGLIGETI A D É L ( 1 9 9 6 ) : Matematika kézzel. miben tudnak segítséget nyújtani a r á s z o r u l ó k n a k (gyerekeknek. diszgráfia. n e m kúszik . SZERDAHELYI MARTON.Z s o l d o s p r o g r a m 1. h o g y m i n d e n t a n í t ó tájékozódjon a d i s z k a l k u l i a . de hozzáférhetővé kell tenni mindenki számára. akiket szüle­ ik különféle o k o k miatt n e m visznek s z a k e m b e r h e z . s z á m o l á s . szívvel. s z ü l ő k n e k ) .g y e n g e s é g f e l i s m e r é s é n e k lehető­ ségei. r e n d b o n t ó v á válik. R é g e n tanítási ó r á i m o n ö s z t ö n ö s e n c s ö k k e n t e t t e m a h a l a d á s i t e m p ó t . Az iskolákban m e g kell te­ r e m t e n i a l e h e t ő s é g e t a külön fejlesztésre. sem a családnak. E g y r e j o b b a n érdekeltek az olvasás-. TÓTH GÁBOR és KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 4 ) : Alapozó terápia. El kell tudni fogadni a másságot. FEKETÉNÉ GACSŐ MÁRIA (szerk. tudás. vagy befelé fordul. akik elkeseredet­ ten m o n d j á k el. és így be­ építhetné a mindennapi munkájába. KRAUSZ ÉVA. A t a n k ö n y v e k m e l l é házi használatra külön g y a k o r l ó a n y a g o k a t állítottam össze. M i n d e z e k mellett e l e n g e d h e t e t l e n volt az órai és házi feladatokban történő differenciálás. Medicina Könyvkiadó. hogy mi mindent nem tudunk. T ö r v é n y e k v a n n a k . V a n n a k lehetőségek. Fejlesztő-módszertani tanfolyamokat v é g e z t e m (diszlexia. a „ g y e n g é b b e k n e k " pedig m i n d e n k é p p segít(ett). annál több a tudnivalója. AMELYRE ÉPÍTENI LEHET. vagy n e m beszél. pl. Országos Pedagógiai Intézet. de a b e t a r t á s u k h o z nincs m e g az alapfeltétel az iskolákban. akit n e m viselnek m e g a k u d a r c o k . a megkésett beszédfejlődését kell korrigálni stb. szemléletváltásra van szükség n a g y o n sok területen. A g y e r e k e m m e l együtt átélt n e h é z s é g e k e n g e m is m i n d e n f é l e s z e m p o n t b ó l megváltoztat­ tak. b o h ó c k o d i k . Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA. h a n e m m i n d e n lehetőséget m e g kell r a g a d n i a m e g s e g í t é s ü k r e . aki h a m a r a b b észreveszi pl.és a z o k n a k a t a n u l ó k n a k a megsegítése. " nevelés I. S z ü k s é g l e n n e arra. n e m b e s k a t u l y á z n i . n e m sajnálni kell a tanulási és magatartási zavaros gyereke­ ket. B u d a p e s t e n l e h e t ő s é g e m nyílt olyan k ö n y v e k vásárlására. Budapest. kudar­ c o k b a n élő gyerekből m i l y e n felnőtt lesz? Ki segíthet e z e k e n a g y e r e k e k e n ? M i n d e n k i . Ú g y g o n d o l t a m a „ j o b b t a n u l ó k n a k " s e m fog ártani. olvasottakat. . d i s z l e x i a és diszgráfia felismerésében.( „MINDEN TAPASZTALAT BOLTÍV. Nincs olyan e m b e r k e . amik nagy s e g í t s é g e m r e lesz­ nek m i n d e n n a p i m u n k á m b a n . feszült.

FÜGGELÉK .

: (1 )267 0966/54-72 1 Sindelar—Zsoldos program Szakmai vezető: Ványi Á g o s t o n n á Dr. A t o v á b b k é p z é s elsősorban ó v o d a p e d a g ó g u s o k . mind óvodai. A 120 órás továbbképzés célja olyan speciális szakemberek képzése. T á r c z y Szilvia Tel. 1097 B u d a p e s t Ecseri u. A fejlesztő m ó d s z e r az iskolai tanulást m e g a l a p o z ó kognitív k é p e s s é g r e n d s z e r g y e n g é n funkcionáló részeinek (részképességeinek) szisztematikus gyakorlását tartalmazza. akik korszerű pszicho­ lógiai ismeretük birtokában tisztában vannak a fejlődés és fejlesztés főbb elméleti konce p­ cióival. Tájékoztatást ad: Dr. 100 kontakt óra és 20 óra egyéni feladat az elméleti és gyakorlati foglalkozásokhoz. 3 .: (1) 322-4004 Ványi Ágostonná Dr. M e g i s m e r i k a fejlesztés elméleti és gyakorlati kérdéseit.FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA AKKREDITÁLT KÉPZÉSI PROGRAMOK /. Z s o l d o s M á r t a Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-1085/1999 Indítási e n g e d é l y s z á m : XXV/2/383/2000 A 30 órás p r o g r a m felkészít a tanulási és magatartási zavarok m e g e l ő z é s é t célzó kognitív fejlesztő terápia használatára 5-7 éves korú ó v o d á s és iskolát k e z d ő g y e r m e k e k k ö r é b e n . Isépy M á r i a Tel. Balogh Katalin Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-340/99. A t o v á b b k é p z é s t szervezi az E L T E B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i Kar. I n d í t á s f e n g e d é l y s z á m : T-302460-1009/99. és jártas­ ságot szereznek a z o k gyakorlati a l k a l m a z á s á b a n . nevelőotthoni p e d a g ó g u s o k és g y ó g y p e d a g ó g u s o k s z á m á r a ajánlott. tanítók. Fejlesztő pedagógus Szakmai vezető: P o r k o l á b n é Dr. Elsajátítják a tanulási z a v a r o k pszichológiai és p e d a g ó g i a i diagnosztikáját. Z s o l d o s M á r t a Tel. 3 A t o v á b b k é p z é s b e n az elméleti és gyakorlati órák aránya 50-50%. a sz e mé l y i s é g és értelmi fejlődés életkori és individuális j e l l e m z ő i v e l . képesek azok gyakorlati a l k a l m a z á s á r a . mind iskolai csoportban. •Tájékoztatást ad: 2.k o r r e k c i ó formáit és m ó d s z e r e i t . A t o v á b b k é p z é s t szervezi az E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i Fői s kol a i Kar. vagy egyéni fejlesztés formájában. .: (1)348-1318 299 . az e r e d m é n y e k e l e m z é s é r e és é r t e l m e z é s é r e . a p r e v e n c i ó .

M á r t o n . Jelentkezni lehet levélben u g y a n e z e n a c í m e n vagy a 2 1 4 3 Kistarcsa Pf. m e g k é 300 S z a k m a i v e z e t ő : J o r d a n i d i s z Ágnes A 8 ó r á s t a n f o l y a m o t szülő. A t o v á b b k é p z é s t szervezi az E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i Főiskolai K a r . a f u n k c i ó z a v a r j e l l e g é n e k megfelelő speciális fejlesz­ tés az idegrendszeri érés gyorsításával és a szenzoros integráció javításával. S z a k m a i v e z e t ő : Dr. k i s c s o p o r t o s ( m a x . 26209-66/1998 Indítási e n g e d é l y s z á m : T-302460-132/1999 A 120 órás t a n f o l y a m o t g y e r m e k e k k e l hivatásszerűen foglalkozó s z a k e m b e r e k s z á m á r a szervezik.6.45 óra. Földi R i t a Akkreditáció:300730-97/99 A 120 órás p r o g r a m tartalma: tanulási és viselkedészavarral k ü z d ő g y e r m e k e k fejlesztése m o z g á s t e r á p i á s eljárás segítségével. 3. Alapozó Terápia Alapítvány tanfolyam programjai S z a k m a i v e z e t ő : Dr. t e r e p e u t a e g y a r á n t v é g e z h e t i . A j e l e n t k e z é s feltétele: felsőfokú p e d a g ó g u s oklevél 5. h o g y a K ö z o k t a t á s i T ö r v é n y mely paragrafusai a d n a k lehetőséget az egyéni elbírálásra. Speciális m ó d ­ szert t a n u l n a k . T I T Kossuth K l u b Tel. : ( l ) 3 6 5 . Sindelar-Zsaldos program 2 S z a k m a i v e z e t ő : Ványi Á g o s t o n n á Dr. A t o v á b b k é p z é s t szervezi a Logopédiai K i a d ó K K T . A g y e r m e k e k e t 5 . intenzív képzési forma.3. 5 fő) terápiákban vagy n a g y c s o p o r t o s fejlesztéseken. 3 Tel. 1097 Budapest. Hatá­ sos: m o z g á s ü g y e t l e n ( n a g y m o z g á s o k . ily m ó d o n segítve beilleszkedésüket k ö r n y e z e t ü k b e . Az 5. A matematikatanulás zavarai (disz.2 2 7 9 . S z a k m a i v e z e t ő : Dr.4 1 5 4 : (28) 4 7 1 . ' Tájékoztatás. a f i n o m m o t o r i k a . f i n o m m o t o r i k a ) .1 6 éves k o r u k i g tudjuk kezelni e g y é n i . idegrendszer fejlődésében és a szocializációban. j e l e n t k e z é s : Dr. j e l e n t k e z é s : B o h u s Z s u z s a . G ó s y M á r i a Alapítási a k k r e d i t á c i ó és indítási e n g e d é l y s z á m : OM 1223/2001 30 órás. Ecscri u.: (1)321-4830/172 5. diagnosztizálás e l v é g z é s é h e z .3. M á r t o n . H e l y e s í r á s g y e n g e s é g kezelését célzó két lépcsős tanfolyam p e d a g ó g u s o k n a k . Beszédpercepciós diagnosztika és terápia S z a k m a i vezető: D é k á n y Judit Alapítási a k k r e d i t á c i ó és indítási e n g e d é l y s z á m a : OM 1223/71/2001 A 30 órás tanfolyam segítséget nyújt a p e d a g ó g u s o k n a k abban. Mentálhigiénés Alapítási képzés. Az A l a p o z ó T e r á p i a az elemi m o z g á s m i n t á k r a és a m o z g á s k o o r d i n á c i ó fejlesztésére tá­ m a s z k o d ó k o m p l e x .figye­ l e m z a v a r o s (régi rövidítésben P O S ) g y e r e k e k és e n y h e fokban értelmi f o g y a t é k o s o k n á l . o r g a n i k u s hátterű hiper/hipoaktív . G ó s y Mária Tel.D é v é n y i É v a A k k r e d i t á l á s : folyamatban I d ő t a r t a m : 2 lépcsőben 45 .D é v é n y i É v a 06-20-924 6 4 2 2 5. h o g y a a diszkalkuliás g y e r m e k e k részére egyéni fejlesztési tervet ( p r o g r a m o t ) d o l g o z h a s s a n a k ki abból a célból. A játék (az együttes játék) szerepe az. M á r t o n . hogy a diszkalkuliára utaló t ü n e t e k m e g i s m e r é s é v e l a m a t e m a t i k a i tanulási zavarral k ü z d ő g y e r m e k e k r e m i n é l k o r á b b a n felfigyelhessenek.1. 1165 Budapest. t ö b b agyi területre kiterjedő idegrendszer-fejlesztés m ó d s z e r e . Tájékoztatást ad: Dr. diszlexiás és alaki diszgráfiás g y e r m e k e k n é l . a helyes ceruza. S z a k m a i v e z e t ő : Dr. mi a további teendőjük a g y e r m e k integrált oktatása é r d e k é b e n .2. A fejlesztő m ó d s z e r az iskolai t a n u l á s t m e g a l a p o z ó kognitív k é p e s s é g r e n d s z e r g y e n g é n f u n k c i o n á l ó r é s z e i n e k ( r é s z k é p e s s é g e i n e k ) szisztematikus gyakorlását tartalmazza.5. mellyel a szem-kéz integrált m o z g á s . Segítség az alaki diszgráfián Terepeutaképző S z a k m a i v e z e t ő : Dr. e-mail: e d c e u r o @ m a i l . j e l e n t k e z é s : J o r d a n i d i s z Ágnes Tel. hogy a g y e r m e k e k saját képességeik és korlátaik figyelembevételével felzárkóz­ h a s s a n a k társaikhoz. psz. T á j é k o z t a t á s . diszlexia veszélyeztetett.: ( 1 ) 4 0 7 . Páli Judit Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300 703-240/1999 A t a n f o l y a m i d ő t a r t a m a : 30 óra 5. I n f o r m á c i ó k a t k a p n a k arról. Tájékoztatás. és a m e g a d o t t t e l e f o n s z á m o k o n . Z s o l d o s M á r t a (1 )348-1318 4. T á j é k o z t a t á s t ad: G e r g e l y n é Vig E m e s e T e l .7 1 3 .és kéztartás kialakítása m e g s e g í t h e t ő .5. 5 1 . m a t a v . Z s o l d o s M á r t a Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-1084/1999 Indítási e n g e d é l y s z á m : T 302460-1069/1999 A 30 órás p r o g r a m felkészít a tanulási és magatartási zavarok befolyásolását célzó kognitív fejlesztő terápia h a s z n á l a t á r a általános iskolás g y e r m e k e k körében. Isépy M á r i a (1 )322-4004 Ványi Á g o s t o n n á Dr. Anyanyelvi-zenei helyesírás fejlesztés \ 2282.kalkulia) sett beszédfejlődésű vagy d o m i n a n c i á t m é g ki n e m alakított n a g y c s o p o r t o s ó y o d á s o k n á l . Tájékoztatást ad: Dr. p e d a g ó g u s . h u 5. h o g y érvényesíthetik j o g a i k a t a k o m p l e x kivizsgálás.2 4 0 8 vagy 06-20-991 f a x . A terápia részletes b e m u t a t á s a lehetővé teszi.: (1 )338-4054 .: (1)290-4115 301 . C s i n s z k a u. : ( 1 ) 4 6 6 .ichomotoros fejlesztés J .4.D é v é n y i Éva Alapítási a k k r e d i t á c i ó .

Korai 0-3 egyéni és kiscsoportos szenz. Csoportos között Alapítási a k k r e d i t á c i ó : OM1221/21/2001 Tájékoztatást ad: L a k a t o s Katalin Tel.: (1)250-3817 e-mail: I k h g r @ e l e n d e r . fejlesztő. évente 3 x 1 0 óra) T á j é k o z t a t á s i a d : Lájer V e r a ( 1 ) 2 0 9 . „ m á s f o g y a t é k o s s á g " tüneteit m u t a t ó g y e r m e k e k uszodai ( H R G ) és tornatermi ( T S M T ) fejlesz­ tési módjáról szólnak. B a r o s s u.7 éves ) megkésett. r o m a gyerekek iskolai integrációja 2 6 0 M S S S T szűrő teszt 221 tanulási zavar szűrése 2 5 0 előkészítő státusz 2 5 6 iskolai m e n t á l h i g i é n é 2 0 3 S z a k m a i vezető: Dr.bmc. Alapítási a k k r e e d i t á c i ó : OM1221/20/2001 302 303 .1. 1537 B u d a p e s t .hu/kokas ) éves kor között 0-3 éve kor között.3 0 2 4 6 0 . 3 8 4 Az interneten: http://www. Csoportos között Alapítási a k k r e d i t á c i ó : XXV/1/164/2000 6. K o k a s Klára Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-596/1999 Indítási e n g e d é l y s z á m : T .: (1)303-7298 7. 1082 B u d a p e s t .6.2.4. Szenzomotoros állapot és mozgásvizsgáló teszt alkalmazása. 6. Tel. értékelés módja Alapítási a k k r e d i t á c i ó : XXV/162/2000 6. 111. „ o k o s í t ó " és s z a k e m b e r . A mai Budapesti Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika (BHRG) Alapítvány tanfolya­ KULCSFOGALMAK A z A l a p í t v á n y közel 2 0 é v e s s z a k m a i tapasztalat alapján összeállított t o v á b b k é p z é s i programjai fiatal ( 0 . Korai egyéni és kiscsoportos szenzomotoros fejlesztés TSMT-módszer alkalmazásával korai fejlesztés 11 tanulási zavarral k ü z d ő tanulók 14 fejlettségmérő lap 21 Alapítási a k k r e d i t á c i ó : X X V 1 6 3 / 2 0 0 0 6.2 4 4 / 1 9 9 9 I d ő t a r t a m : 90 ó r a (3 évre bontva.5.1 7 3 9 . Pf.omotoros fejlesztés HRG-módszer alkalmazásával szenzomotoros fejlesztés a TSMT-módszer alkalmazásával 3-7 éves kor a l a p o z ó terápia 33 POS 44 kognitív fejlesztő terápia 74 Sindelar m ó d s z e r 7 4 s z e n z o r o s integrációs elmélet 88 s z e n z o r o s integrációs terápia 89 m o z g á s t e r á p i a 111 beszédészlelés 117 diszlexia 140 logopédia 160 6.t o v á b b k é p z ő K ö z p o n t .3. eltérő fejlődésmenetet. h u Budapesti Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika Alapítvány Mozgásvizsgáló.3 éves) és idősebb ( 3 . 2 0 2 .iskola átmenet 234 „ 0 " osztály 235 h á l r á n y k o m p e n z á c i ó .6 4 8 5 . Kukás Klára zenéből indított módszere gyermekek harmonikus fejlesztésére szenzomotoros fejlesztés a HRG-módszer alkalmazásával 3-7 éves kor logopédiai osztály 174 M e i x n e r m ó d s z e r 175 diszkalkulia 181 m a t e m a t i k a i g o n d o l k o d á s 181 fejlesztőpedagógia 2 3 0 óvodai fejlesztés 231 autista g y e r m e k 275 ó v o d a .

X.T v S G A KÖTET SZERZŐI Bedők Andrea pszichopedagógus Campos J. Anna pszichológus Bp. X. Nevelési T a n á c s a d ó N a g y S á n d o r pedagógiai s z a k p s z i c h o l ó g u s D é k á n y Judit g y ó g y p e d a g ó g u s E L T E G y a k o r l ó L o g o p é d i a i Intézet Bp. IX. ker. X. ker. ker. Nevelési T a n á c s a d ó Zsoldos Márta gyógypedagógus­ pszichológus E L T E G y a k o r l ó L o g o p é d i a i Intézet 304 . X. X. N e v e l é s i T a n á c s a d ó C s é p é Valéria p s z i c h o l ó g u s M T A Pszichológiai Kutatóintézet Márton-Dévényi Éva ideggyógyász A l a p o z ó T e r á p i a Alapítvány M a r t o n n é T a m á s M á r t a pe da g óg ia i szakpszichológus B p . egyetemi d o c e n s S z e g h ő n é P ó c s a Gabriella p e d a g ó g u s G o s z l o n y i Judit p s z i c h o p e d a g ó g u s B p . Nevelési T a n á c s a d ó Vas Erika s z o m a t o p e d a g ó g u s Bp. Nevelési T a n á c s a d ó Általános Iskola S z v a t k ó A n n a klinikai s z a k p s z i c h o l ó g u s G y e n e i M e l i n d a pe da g ó g ia i szakpszichológus E L T E Pszichológiai Intézet Juhász Ágnes gyógypedagógus E L T E G y a k o r l ó L o g o p é d i a i Intézet K o n d o r Edit l o g o p é d u s Bp. Nevelési T a n á c s a d ó P o r k o l á b n é Balogh Katalin G ó s y Mária nyelvész M T A N y e l v t u d o m á n y i Intézet Ny. ker. ker. ker. Zuglói L o g o p é d i a i Intézet ' B p .