FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA

A fejlesztés főbb elméletei és gyakorlati eljárásai
Szerkesztette:
MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA

ELTE Eötvös Kiadó Budapest

A k ö n y v az Oktatási M i n i s z t é r i u m t á m o g a t á s á v a l , a Felsőoktatási P á l y á z a t o k Irodája által lebonyolított felsőoktatási t a n k ö n y v - t á m o g a t á s i p r o g r a m k e r e t é b e n j e l e n t m e g .

TARTALOM

M e g v a l ó s u l t a Fővárosi Közoktatásfejlesztési K ö z a l a p í t v á n y t á m o g a t á s á v a l .

Lektorálta: PORKOLÁBNÉ DR. BALOGH KATALIN A borítót tervezte:
HODOSI MÁRIA

Bevezető

gondolatok.

A

fejlesztő

pedagógia jelene

I. F E J E Z E T A PSZICHOMOTOROS ALAPKÉSZSÉGEK FEJLŐDÉSE E L M É L E T I ÉS T E R Á P I Á S M E G K Ö Z E L Í T É S E K A korai prevenciós fejlesztés ( P o r k o l á b n é Dr. B a l o g h K a t a l i n ) Az Alapozó Terápia elmélete és gyakorlata (Dr. M á r t o n - D é v é n y i É v a ) Az alapoz/) mozgásterápia alkalmazhatósága egy eseítükrében ( V a s E r i k a ) Kognitív fejlesztő terápia kognitív fejlesztő a tanulási zavarok kezelésében. (Dr. Brigitte Zsoldos Sindelar Márta) 72 88 9 11 32 67

Az ábrákat rajzolták: MAHR KÁROLY JESÚS REYES NUNEZ SARKADI ELVIRA

programja

JU0023?4?9

Hiszen ez. játék! - Szenzoros integrációs terápiák a fejlesztésben (Dr. S z v a t k ó A n n a ) Sz.enz.oros integrációs terápia egyes elemeinek alkalmazása

1B11815 72
© Martonné Tamás Márta, 2002 I S B N 9 6 3 4 6 3 545 8 Felelős kiadó: H. N a g y A n n a T ö r d e l é s , tipográfia: K ü t a h y a Bt. N y o m á s : Perfekt N y o m d a Felelős v e z e t ő : Laki Péter

a fejlesztőpedagógiában ( B e d ő k A n d r e a ) Mozgásterápia gyermekeknek pszichoterápiás célkitűzéssel ( C a m p o s J. A n n a )

105 111

II. F E J E Z E T A Z I S K O L A I B E V Á L Á S H O Z S Z Ü K S É G E S R É S Z K É P E S S É G E K ZAVARAI. E L M É L E T ÉS E S E T I S M E R T E T É S A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatának zavarai (Dr. G ó s y M á r i a ) A szóvakságtól a diszlexiáig (Dr. C s é p é Valéria) 115 I 17 139

5

Logopédiai csoportok, osztályok működése a gyakorlatban - Kőbányán ( K o n d o r Edit)

BEVEZETŐ
159

GONDOLATOK

A FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA JELENE

A disz.kalkulia ( D é k á n y Judit - Dr. J u h á s z Á g ne s )

181

III. F E J E Z E T MUNKAMEGOSZTÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ Ó V O D Á B A N ÉS AZ ISKOLÁBAN A diagnosztika és terápia szakmai szervezeti lehetőségei 203 209 225 234 238 Magyarországon ( M a r t o n n é T a m á s M á r t a ) A „ Fejlettségmérő lapok" óvodai alkalmazása ( P o r k o l á b n é Dr. B a l o g h Katalin) Preventív szűrés és fejlesztés az óvodában ( M a r t o n n é T a m á s M á r t a ) Együttműködés az óvoda és a fejlesztő pedagógus között ( G o s z t o n y i Judit) Az óvoda-iskola átmenet: egv új képzési forma kialakítása (Dr. G y e n e i M e l i n d a ) Prevenciós tanulási zavar szűrése az általános iskola 254 264 279 284 201

„A személyiség tartós befolyásolása csuk az interperszoná­ lis kapcsolatokon keresztül lehetséges. A személyiség kü­ lönböző torzulásai is az interperszonális kapcsolatok hiá­ nyából, vagy hibás voltából jönnek léire."

(Suliivan)

A közoktatást megújító törekvésekben kulcsfontosságúnak tartjuk a p e d a g ó g u s személyi­ ségét, a személyiségből fakadó m o d e l l h a t á s minőségét. A t á r s a d a l o m b a n m e g m u t a t k o z ó problémák, a jelenlegi szervezeti keretek m ű k ö d é s i za­ varai a mind koraibb p r e v e n c i ó fontosságát támasztják alá. Egyre n a g y o b b hangsúlyt kap az ó v o d á s életkorban m e g v a l ó s u l ó differenciált egyéni b á n á s m ó d és fejlesztés, valamint az iskolában az átlagtól eltérő, viselkedési és/vagy teljesítmény-problémákkal k ü s z k ö d ő g y e r m e k e k speciális, korrektív ellátása. A „fejlesztő p e d a g ó g u s " s z a k m a l é t r e h o z á s a és s z a k e m b e r e k k é p z é s e ezen cél m e g v a l ó s í t á s á h o z kíván hozzájárulni. A fejlesztő p e d a g ó g u s e l n e v e z é s ma még végzettségében, ellátási kereteiben igen tág fogalom. Itt fontos elkülöníteni, hogy az adott képzési forma a m i n d e n n a p i óvodai/iskolai m u n k a s z e m l é l e t é n e k és m ó d s z e r t a n á n a k g a z d a g í t á s á h o z vagy terápiás, fejlesztő tevé­ k e n y s é g h e z ad szakmai ismereteket. E z e n belül is m e g kell különböztetni az a l a p o z ó kép­ zés adta, átfogó elméleti és módszertani ismeretanyagot biztosító, valamint az egy-egy spe­ ciális diagnosztikus és/vagy terápiás módszertanra oktató képzéseket. H i s z e n adott esetben az E L T E G y ó g y p e d a g ó g i a i Főiskolai Karán képzelt p s z i c h o p e d a g ó g u s t , illetve pl. a Sindelar tanfolyamon végzett ó v ó n ő t is megtalálhatjuk fejlesztő pedagógusi m u n k a k ö r b e n . M i n d e z e k a fejlesztő p e d a g ó g u s i m u n k a k ö r betöltéséhez szükséges végzettségi előírá­ sok és m u n k a k ö r i feladatok szabályozásának fontosságára hívják fel a figyelmet. Mi tehát a fejlesztő p e d a g ó g u s k o m p e t e n c i a k ö r e ? Kikre és milyen eszközökkel terjed ki a fejlesztő p e d a g ó g u s i tevékenység' 1 1. C s a k n o r m á l IQ ö v e z e t b e tartozó g y e r m e k k e l foglalkozik teljesítményzavar esetén. 2. D i a g n o s z t i k u s t e v é k e n y s é g e csak a képzéseiben elsajátított tesztek felvételére és ér­ tékelésére terjed ki. 3. A d i a g n o s z t i k u s és terápiás k o m p e t e n c i a k ö r é t m e g h a l a d ó eseteket köteles speciális s z a k e m b e r h e z irányítani. 4. T e v é k e n y s é g é t más szakemberekkel ( ó v o d a p e d a g ó g u s , tanító, logopédus, pszicholó­ gus stb.) ö s s z e h a n g o l t a n végzi. 5. A fejlesztő foglalkozások szakmai minőségéért felelős. Célunk, hogy az általunk bemul atott könyv segítsen eligazodni az elmélet és az azt hasz­ nosító gyakorlat útvesztőiben. E h h e z kíván v a l a m e n n y i kedves Olvasójának sok sikert: a sz.erkesz.tő és a lektor

első osztályában ( M a r t o n n é T a m á s M á r t a ) Hátránykompenzáció és roma gyermekek iskolai integrációja ( N a g y S á n d o r ) Fejlesztő foglalkozás autista gyermekkel (Gosztonyi Judit) Mi lesz Veled, emberke? Esetismerletés(Szeghőné P ó c s a Gabriella)

FÜGGELÉK Fejlesztő pedagógia akkreditált képzési programok Kulcsfogalmak A kcitet szerzői

297 299 303 304

1

6

I. FEJEZET A PSZICHOMOTOROS ALAPKÉSZSÉGEK FEJLŐDÉSE ELMÉLETI ÉS TERÁPIÁS MEGKÖZELÍTÉSEK .

A pszichológiai fejlesztés a pszichikus struktúrák teljesítményt vagy viselkedést létrehozó pszichikus funkciók. A belső érés és a környezet kölcsönhatása . az alkalmazott oktatási m ó d s z e r e k r e hárítani az is­ kolai k u d a r c o k a t . n e m szubjektív vélekedések kér­ dése. a túl bő t a n a n y a g o k . pl. és az alapfogalmakat lehatárolnunk. m e l y b e a diszfunkcióként értelmeznek. vagy m á r ó v o d á s k o r b a n célszerűnek tartják az idegen nyelvek oktatását. lefolyásának intenzitása és kiteljesedése m i n d i g az­ zal a környezeti ráhatással van összefüggésben. Az. hogy 6-7 é v e s b e i s k o l á z a n d ó g y e r m e k e i n k pszichés fejlettsége k o r á n sem kielégítő. és az ezekből l e v e z e t h e t ő szükségszerűség. meg. a j e l e n s é g t ü n e t o k á r a irányuló. az olvasástanítás. hiszen a belső érési folya­ elválaszthatatlan fogalmak. A fejlesztés n e m a z o n o s a változtatással. Hajlamosak v a g y u n k a p e d a g ó g u s r a . akik mindenféle beavatkozást pedagógiai Fő irányadó s z á m u n k r a a spontán érési folyamat. hogy a korai fejlesztésre szükség van-e vagy nincs. amely az éppen fejlődő pszichikus funkciók 11 . valóban n e m adekvát olvasástanítási m ó d s z e r e k . a m e ­ lyek direkt ráhatással g y o r s teljesítmény-.tranzakciója . a m e l y b e n a fejlődés v é g b e m e g y . Jelentős a z o k n a k a s z a k e m b e r e k n e k a tábora. Pszichológiai fejlesztésen n e m a fejlődési ü t e m m e c h a n i k u s felgyorsítását értjük.az. a korrepetálással. E z e k h e z n e h e z í t ő k ö r ü l m é n y k é n t j á r u l h a t n a k a pl.s z e r v e z é s .A KORAI PREVENCIÓS FEJLESZTÉS P O R K O L Á B N É B A L O G H KATALIN I. a gyer­ mek életkori sajátosságaihoz n e m illeszkedő o k t a t á s . környezet n e m a v a t k o z h a t be. holott korábbi vizsgálatainkban (1990) mi is úgy találtuk. ha­ n e m : a fejlesztendő korosztály érési f o l y a m a t á h o z igazított. az életkori sajátosságaihoz il­ leszkedő eljárásokkal t ö r t é n ő támasznyújtást. ami a fejlődést ténylege­ sen m e g h a t á r o z z a . megváltoztatását célozza E b b ő l k ö v e t k e z ő e n m i n d i g indirekt. az erőltetett rátanítással. matok irányította fejlődés beindulása. BEVEZETŐ GONDOLATOK A FEJLESZTÉSRŐL A korai (iskoláskor előtti) fejlesztés kérdése m i n d a mai napig megosztja a s z a k m a i közé­ letet és igen szélsőséges á l l á s p o nt o k látnak napvilágot. A p e d a g ó g i a és p s z i c h o l ó g i a szemlélete között is ellentétek feszülnek. hogy m á r 3^1 éves korban is e l k e z d h e t ő a ta­ nítás. h a n e m a fejlődésünket befolyásoló tényezők bonyolult k ö l c s ö n h a t á s á n a k függvénye. vagy v i s e l k e d é s v á l t o z á s t e r e d m é n y e z h e t n e k . fő tennivaló a fejlődő funkciók b e é r é s é n e k kivárása. C é l s z e r ű e z e k e t az ö s s z e t e v ő k e t A fejlődés és fejlesztés egymástól áttekintenünk. folyamatos és idő­ ben e l h ú z ó d ó . Másfelől t a l á l k o z u n k olyan v é l e m é n n y e l .

retardált fejlődési m e n e t k ö v e t k e z i k be. m o z g á s . a fejlődő e g y e d konkrét s z e m é l y e s k a p c s o l a t a i n a k m i n ő s é g e . A fejlődéslélektani kuta­ tások olyan életkori sz. . A kognitív fejlődésben jobban n y o m o n követhetők a szenzitív szakaszok. .a szenzitív s z a k a s z o k meglétét (adott funkciók intenzív fejlődése. Gessel.ismerni kell a n o r m á l fejlődés jellemzőit. a közvetlenül rá ható k ö r n y e z e t i t é n y e z ő k j e l l e m z ő i . KJ e s e t é b e n 0. m i n t ha az adott é r z é k e n y korban fejlődött volna. (Flavell. Ez teszi képessé a fejlődő egyedet a szocializációra.. A fejlődés soha nes vonalú.úgy kell elképzelnünk a így gyermekfejlődését. minden képességre egyformán kiterjedő. Az újszülöttekre irányuló vizsgálatok megállapították. Az öröklés és környezet befolyásoló hatásának mértékéről pontosabb információt az i k e r k u t a t á s o k szolgáltattak (Galton. Gartner. hogy a gyermek „humán specifikus prediszpozíciókkar születik: az e m b e r i k ö r n y e z e t r e . a m e ­ rendszert. N e m szabad s z e m elől tévesztenünk e fogékonyság átmeneti jellegét! Az egyes funkciók szenzitív p e r i ó d u s ­ ban e l m a r a d t fejlesztése a későbbiekben ugyan b e h o z h a t ó . Ez az adottság b e n n e van a genetikai programjá­ b a n . szenzitív (érzékeny) fázisok vagy szakaszok. C s é p é Valéria. Az egypetéjű ikrek e s e t é b e n is kissé eltérően alakul a személyiség.egyes területeken a kapcsolat hibásan j ö n létre. . Stern konvergencia-elméletében az öröklés és k ö r n y e z e t e g y ü t t e s hatását fogalmaz­ N e m c s a k a z e x t r a u t e r i n ( m é h e n kívüli) fejlődéshez. A g y e r m e k születésekor „tiszta l a p p a l " indul. a n e m túl erős és n e m túl g y e n g e in­ gerek. P a p o u s e k . B o w e r ) e r e d m é ­ nyeként b i z o n y o s h a n g s ú l y e l t o l ó d á s tapasztalható az öröklődés irányába. i m p u l z u s o k j e l e n l é t e . a befo­ lyásolás j e l e n t ő s é g e n e m c s ö k k e n . fokozott é r z é k e n y s é g g e l reagál. ( P o r k o l á b n é .ok m e g l é t é t mutatták ciókfejlődése a legintenzívebb. mitől függ a beavatkozásunk hatékonysága. Egypetéjű (EJ) és kétpetéjű ( K J ) ikrek k ö v e t ő vizsgálatával megállapíthatták. csakis kell sajátos speciális kör­ hogy a sok e g y m á s t ó l függetlenül alakuló tényező miatt a g y e r m e k értelmi fejlődése egye­ A fejlődés irányvonalába é p p ú g y beletartoznak az egyes funkciók b e é r é s é h e z s z ü k s é g e s ún. de az e g y e s időszakok vezető funkciói m e g h a t á r o z h a t ó a k .53 az egybeesés. p e r c e p c i ó . fokozott é r z é k e n y ­ ség a k ö r n y e z e t i h a t á s o k r a ) . hogy a környezeti t é n y e z ő k szerepe.elméleti elgondolások . de talán s o h a s e m lesz ugyan­ olyan m i n ő s é g ű . A nativista-elmélet hívei szerint a fejlődést döntően az örök­ lés befolyásolja. mintha netlen". mint az érzel­ mi vagy a szociális fejlődésben. N e w m a n n ) . a m i k o r a nevelés m i n d e n h a t ó s á g á t feltételezve pl. testvérek e s e t é b e n 0. A környezeti fellételek illesztése az.) fejlesztése szempontjából. a fejlesztésre. Ezek a kritériumok (Flavell koncepciója szerint): .. az abból j ö v ő i n g e r e k r e (arcra-hangra) fogéko­ n y a b b . hogy EJ e s e t é b e n 0. Flavell így A g y e r m e k egész fejlődése a k ü l ö n b ö z ő fejlődési út­ meg: „. érési (inkubációs) szakaszok.más-más i d ő p o n t b a n . érési folyamathoz.egyes struktúrák között n e m alakul ki kapcsolat. B a c o n és L o c k e szenzualista-elméletében azt a feltevését f o g a l m a z t a m e g . E b b e b e l e é r t e n d ő a bio-szociális ö s z t ö n k é s z t e t é s is. A l a p v e t ő a n n a k a k é r d é s n e k a tisztázása. az idegrendszeri folyamatokban program történő változás megy (belső érési folyamat) a gene­ meghatározott Az ép irányításával optimális végbe. s s z ü l e t é s e pillanatától k i e m e l t szerepet j á t s z i k a fejlődésében. v a l a m i n t az átmeneti visszaesések. lyekben a g y e r m e k k ü l ö n ö s e n é r z é k e n y e g y e s k ü l s ő h a t á s o k r a . afejlődésben. vonalakból (sok s z á l b ó l ) ö s s z e t e v ő d ő háló. .8. s hogy m i l y e n n é válik. fejlődést meghatározó tényezők . tehát za m e g . Itt az öröklődés irányzatai és kör­ között n y e z e t m e g h a t á r o z ó szerepét kell tisztáznunk. ki. a függőségre törekvés. A k i l e n c v e n e s évek fejlődéslélektani kutatásainak ( M c C a l l . amelyekben az egyes pszichikus funk­ Ha megfelelő m e n n y i s é g ű és m i n ő s é g ű inger éri az ideg­ Ezek ún. a „ m i n d e n o l d a l ú a n fejlett s z e m é l y i s é g " kialakítása a cél.egyes területeken lemarad a fejlődés. F o n t o s m e g á l l a p í t á s a e z e k n e k a kutatásoknak. Az egyes periódusok e g y m á s b a folyhatnak.6. 1999. 1997) Ezek hiányában a fejlődési folyamat _ lelassul. a fejlődési folyamat g e n e t i k u s a n m e g h a t á r o z o t t . útvonalakból 1982) sokféleképpen összetett háló lenne. 12 13 . De n e m c s ö k k e n t i a környezeti hatások j e l e n t ő s é g é t a további összefüggések megfogal­ genetikai program kibontakozása Pontosan ez nyezeti feltételek biztosítása mellett megy végbe. 2 0 0 0 ) a korai rehabilitá­ cióval. beszéd stb. s e z e k integrációja hoz létre egy új minőséget fogalmazta fejlődési (Flavell. h o g y a h h o z m i n d i g b i z t o s í t s u k a z é p p e n s z ü k s é g e s k ö r n y e z e t i feltételeket.ugrásszerű változások figyelhetők m e g . W. Összegzésként tehát megfogalmazhatjuk.akasz. az csak és kizárólag a környezettől függ („tabula r a s a " ) .k i b o n t a k o z á s á h o z és b e g y a k o r l á s á h o z biztosít megfelelő szociális és tárgyi feltételeket a k ö r n y e z e t b e n . a k k o r a k ü l ö n b ö z ő képességek fejlődésében .i s m e r t e b b t ö b b szélsőséges n é z e t ismert. nem jelent egy egységes. m i s z e r i n t a fejlődésért kizárólag a k ö r n y e z e t a felelős. D ö n t ő a m i k r o k ö r ­ n y e z e t hatása. mint az egy adott fejlődési szinten viszonylag hosszú ide­ ig tartó g y a k o r l ó szakaszok. egye­ töretlen fejlődésmenetet. lehetséges. hogy az élet korai s z a k a s z á b a n (újszülött csecsemő) tikailag mazása. h a n e m a z intrauterin ( m é h e n belüli) fejlődéshez is e l e n g e d h e t e t l e n az optimális környezet. 1982) Ezeket az é r z é k e n y p e r i ó d u s o k a t különös fogékonyság j e l l e m z i egy-egy p s z i c h i k u s funkció (pl. Ezt a hazai j e l l e m z ő i t .egyes területeken a kapcsolat labilis m a r a d . . L é n y e g é b e n ez a szociológiai szemlélet j e l e n i k m e g az ö t v e n e s évek p e d a g ó g i á j á b a n . a fejlesztés k u t a t á s o k is alátámasztják ( K a t o n a F e r e n c . a valakihez k a p c s o l ó d á s lehetősé­ ge és ö s z t ö n z é s e . d e csak b i z o n y o s k r i t é r i u m o k m e g l é t e mellett lehet ha­ tékony. ismerni a fejlődési fázisok lényege. hogy miiven lehetőségeink vannak a pszicholó­ giai A befolyásoláshoz.

6 é v e s g y e r m e k e k n é l . Az ó v o d á b a n szűrt g y e r m e k e k e t k ö v e t t ü k az alsó tagozat négy évén át folyamatos peda­ gógiai megfigyeléssel és félévenkénti teljesítményelemzéssel az írás-olvasás és s z á m o l á s területén. (vizuális diszk­ rimináció) alábbi területeit: . követelményeknek jó amelyek és az a szinten megfelelés határoltuk a pszichikus alapkultúrtechnikák perceptuo-motoros elsa­ struk­ a) Az oki h á t t e r e t feltáró d i a g n o s z t i k a .a Gestalt látás. a „ d o m i n á n s s t r u k t ú r á k " k i b o n t a k o z á s á t és b e g y a k o r l á s á t biztosító k ö r n y e z e t i h a t á s .s z á m o l á s ) m e g f e l e l ő szintű elsajátítását. l e m a r a d á s r e n d e z é s é r e irányuló beavatkozás. Egy budapesti lakótelepi ó v o d a iskolába m e ­ n ő n a g y c s o p o r t j á b a n k o m p l e x p s z i c h o l ó g i a i szűrést v é g e z t ü n k 5 .érhetjük el. K u t a t á s u n k a t aktuális t á r s a d a l m i p r o b l é m a ö s z t ö n ö z t e . h o g y az o l v a s á s e l s a j á t í t á s á r a a l k a l m a s 14 15 . A k o r r e k c i ó s fejlesztés m e g t e r v e z é s é n e k az e l a k a d á s szintjéig kell v i s s z a m e n n i . .etbe sorolható.a s o r b a r e n d e z é s és szekventálás képessége. A korrekciós fejlesztés fontos feltételei: megállapítása.o l v a s á s . ellenére akik ép értelmi övez. m é r e t felismerése (észlelési k o n s t a n c i á k ) . és az a z o k h o z a d e k v á t eljárásokkal kell k i m o z d í t a n i a g y e r m e k e t .alak-.M e l y p s z i c h i k u s funkciók .adott h a n g z ó k k i e m e l é s e .h á t t é r m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é n e k k é p e s s é g e .B . fordítható. a l e m a r a d á s h e l y é n e k és m é r t é k é n e k k o n k r é t szükségesek. az é p p e n fejlődő p s z i c h i k u s struktúrák.okat Ezek beválás . h o g y feltárjuk a z o k a t a pszichi­ kus funkciókat. Az iskolai a l k a l m a s s á g o t biztosító pszichés fejlettség szintje az alábbi funkciók zavar­ talan m ű k ö d é s é t kívánja m e g : intelligenciahányadosuk nincs.struktúrák . esetenként Tanulási zavarral rendel­ ér­ kiemelkedő.T e s z t és G o o d e n o u g h t . Feltáró vizsgálatunkban neveléslélektani szemléletből . . zékszervi fogyatékosságuk nehézséggel küzdenek az írás-olva­ sás és s z á m o l á s technikájának elsajátításában.a tantervi funkciókat. mivel ha­ z á n k b a n ma is évről küzdők keznek.) Korrekció: a fejlődési ívben b e k ö v e t k e z e t t m e g a k a d á s . Flavell k o n c e p c i ó j a alapján körvonalazhatjuk a fejlesztés k ü l ö n b ö z ő formáit is. Frostig-Teszt. E z t kiegészítette az a n y á k t ó l felvett a n a m n é z i s és az ó v ó n ő k által v é g z e t t m e g f i g y e l é s . E g y b e n m ó d nyílott a z o k n a k a s z ű r ő e l j á r á s o k n a k a l e h a t á r o l á s á r a II.h a t á r o z z á k m e g e l s ő s o r b a n az a l a p k u l t ú r t e c h n i k á k ( í r á s .a h a s o n l ó h a n g z ó k között az a z o n o s a k és eltérőek m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e . újratanulása. Prevenciónak t e k i n t h e t ő a szenzitív p e r i ó d u s b a n a l k a l m a z o t t t á m a s z n y ú j t á s .e m b e r r a j z .fejlesztés .6 és 6 . mindenekelőtt a percepciós túrákban k e r e s e n d ő k . A l k a l m a z o t t m ó d s z e r e i n k v o l t a k : B u d a p e s t i B i n e t Intelligencia-Teszt.az a l a k . a környezeti ráhatás t u d a t o s a l k a l m a z á s a .Lehetséges-e egy p r e v e n c i ó s befolyásolás az iskoláskort m e g e l ő z ő e n és m i l y e n e s z k ö ­ zökkel? . Diszlexia P r o g n o s z t i k a . . b) K o m p l e x ráhatással az o n t o g e n e t i k u s fejlődés fázisainak ( r e p r e z e n t á c i ó s szintjeinek) bejáratása. a m e l y e k e t közel másfél é v t i z e d e s feltáró és fejlesztő kísérleteink e r e d m é n y e k é n t f o g a l m a z h a t u n k m e g . Az indultunk ki. csoportjába évre nő a tanulási zavarral küzdő tanulók s z á m a .a d o m i n á n s k é p e s s é g s t r u k t ú r á k k i a l a k u l á s á t .3 . egymásba át­ legyen a sekre kellett választ keresni: . . alapján játításához A tényleges le iskolai az.M i l y e n fejlődési sajátosságokat m u t a t n a k e z e k a funkciók . azokat képességékkel Elsőként említhetjük a finom m e g k ü l ö n b ö z t e t é s r e k é p e s vizuális észlelés. keresi a m e g o l d á s lehetőségeit iskoláskorúak k ö r é b e n .. . tervezett foglalkoztatásával azok gyako­ . életkorhoz adekvát tevékenységi fonnák c é l t u d a t o s a n roltatásával . PREVENCIÓS FEJLESZTÉS A TANULÁSI ZAVAROK MEGELŐZÉSÉRE T a n u l m á n y u n k b a n a z o k a t az elméleti összefüggéseket és gyakorlati t a p a s z t a l a t o k a t adjuk k ö z r e .Milyen l e h e t ő s é g e k a d ó d n a k az iskoláskori k o r r e k c i ó r a a p e d a g ó g u s s z á m á r a ? Vizsgálatunk első s z a k a s z á b a n közvetlen c é l u n k az volt. .struktúrák . .a h a n g z ó k s o r b a r e n d e z é s é n e k és s z e k v e n t á l á s á n a k k é p e s s é g e .M i l y e n d i a g n o s z t i k a i eljárásokkal lehet szűrni ezeket a fejlettségi m u t a t ó k a t . Az o p t i m á l i s fejlődéshez.T e s z t . a gyermekeket normál Mindezek soroljuk. B e n d e r . A n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m főként a m á r kialakult és az iskolai teljesítményben is m e g ­ m u t a t k o z ó t a n u l á s i z a v a r o k k a l foglalkozik. a p a t o l ó g i á s t ü n e t e k b ő l k i i n d u l v a . a látási és hallási észlelési funkciók összerendezett. forma. m e g s z i l á r d u l á s á t c s a k az. (A szociális és tárgyi feltételek megléte. A korai fejlesztés m e g k e r ü l h e t e t l e n .a helyes téri irányok felismerése.szük­ séges. így az alábbi kérdé­ auditív észlelés (auditív diszkrimináció) területén is. a m e l y m e g a d o t t s z e m p o n t o k alapján történt. Feltétlenül s z ü k s é g e s . és me­ lyik életkori szakasztól k e z d ő d ő e n ? . vagyis az ú g y n e v e ­ zett tanulási k é p e s s é g e k e t ? integrált működése a h h o z . a m e l y e k jelentős p r o g n o s z t i k a i értéket m u t a t t a k a g y e r m e k e k iskolai karrierjére vonat­ kozóan. a m e l y e k hipotéziseink szerint m e g h a t á r o z z á k az a l a p k u l t ú r t e c h n i k á k elsa­ játításához s z ü k s é g e s tanulási képességeket.1 0 é v e s k o r b a n ? C s a k a n o r m á l fejlődési j e l l e m z ő k b i r t o k á b a n lehetséges b á r m i n e m ű el­ térés m e g á l l a p í t á s a .

figyel rájuk. s z á m o k fordított írása. A két s z a k a s z e g y m á s r a é p ü l .m o t o r o s funkciók fejlet­ lenségében. az alakszervezési folyamat fejletlenségéből adódhatnak. a b e t ű k n a g y s á g á n a k e g y e n e t l e n s é g e i . b) Az e g y e s b e t ű k . a m e l y a v i z u o . a szokatlan preferenciákkal van összefüggésben. a n n a k hangja is van. a szenzoros h o m e o s z t á z i s h o z (egyensúly­ h o z ) a fölösleges. a térbeli összefüggések felfogási nehézségeiből. betűk. gerincvelő. olvasástartása.vertikális: agykéreg. II. a m i k o r is a g y e r m e k n e m ismeri fel a már ismert. L é t r e j ö n n e k az i n t e r m o d a l i t á s s é m á k . é r d e k e s tapintása. a téri irányok megítélési ne­ hézségeivel. e) A d-b. írás beszéd jel III. . kooperációját. a m e l y e k n e k visszafelé olvasva. kialakítva az egyes érzékelési területek egyre b ő v ü l ő integrációját. ha a váltáshoz kellő s z á m ú sémával rendelkezik az adott szinten. Alapját adja ez az integráció a beszédelsajátításnak. az írás és olvasás k é p e s s é g megszerzésének. bazális ganglion. vagy s z a v a k felismerési n e h é z s é g e i . Intermodális szintek szakasz belül sajátít el rendezési sémákat. 1985. a térészle­ lés h i á n y o s s á g á b ó l . agytörzs. a vízszintes-függőleges irány felcserélése. r e d u n d á n s ingerek e l n y o m á s a . hogy bizonyos típusú tanulási zavarok okai a p e r c e p t u o .gyermek. 2. J. c) Az o l v a s á s és írás olyan típusú zavarai m ö g ö t t . A tanulási zavarokkal k ü z d ő g y e r m e k e k t e l j e s í t m é n y j e l l e m z ő i : a) K u s z a írás. Balogh. olyan s z a v a k felcserélése. h a m a r rájön. illetve e z e k n e k a funkcióknak a diszparitásában. 17 . I. Balogh. vizuális auditív kinesztéziás taktilis 1 modalitás-specifikus feldolgozási szint szeriális szint intermodális nált mozgás. Az i n t e g r á c i ó aktív folyamat. szótagok felcserélése. a t h a l a m u s két oldala. agytörzs és gerincvelő. a s z e n z o r o s ingerlés és a n o r m á l i s agyi aktivitás e r e d m é n y e . A fejlődésben irá­ nya: az általános s z e n z o r o s stimulációtól a specifikushoz. SzerialitásbaW h i á n y o s s á g o k . s csak a k k o r j e l e n i k m e g a k ö v e t k e z ő fejlődési p e r i ó d u s a g y e r m e k fejlődésében.m o t o r o s k o o r d i n á c i ó . d-p b e t ű k gyakori összetévesztése. Szeriális szakasz Az e g y m á s t k ö v e t ő a z o n o s vagy k ü l ö n b ö z ő modalitású ingerek téri-idői összekapcsolá­ sát j e l e n t i . d i e n c e p h a l o n . 16 A fenti ö s s z e f ü g g é s e k e t figyelembe véve. legátlása is hozzátartozik. integrációs zavarában kere­ sendők (P. amit fog. D ö n t ő a z integrációs folyamat m ű k ö d é s e . s z e m é v e l elidőzik rajtuk. K é p e s összekötni a k ü l ö n b ö z ő érzékelési m o d a l i t á s o k a t . a szűrőeljárásul használt testek e r e d m é n y e i t te­ kintve m a g a s a z o k előrejelző értéke. Az integráció f o l y a m a t á b a n a l a p v e t ő szerepe van a m o z g á s n a k . S z e r v e z ő d é s e . az információk térbe­ li e l r e n d e z é s é n e k fejletlen szintjéből fakadnak.). koordináció. de az írott s z ö v e g b e n is s o k s z o r elő­ forduló olyan típusú hibák. A k o n v e r g e n s n e u r o n o k a k ü l ö n b ö z ő s z e n z o r o s forrásokból s z á r m a z ó i n f o r m á c i ó k a t e g y á l t a l á n o s integrációs struktúrára irányítják. A speciális fejlődési f o l y a m a t o k e g é s z é l e t ü n k ö n át végigkísérnek. b i z o n y t a l a n vonalvezetés.az alakés formaállandóság fejletlenségét tételezhetjük fel. Ayres k o n c e p c i ó j a szerint az integráció egy v a g y t ö b b funkció (folyamat) interakciója. intramodális) szakaszt és B) a s z u p r a m o d á l i s szakaszt. a kéregalatti struktúráktól a m a ­ g a s a b b szintek felé halad. kisagy. 1986). ha a z o k m á s n a g y s á g ú a k . erős színei. szavakat.k i n e s z t e t i k u s é r z é k e l é s é t az a k u s z t i k u s o k k a l köti össze. E l ő s z ö r a taktilis-kinesztetikus érzékelési területen B) Szupramodális 1. 6-7 éves korra kialakul-e az ún. A nor­ m á l i s fejlődési f o l y a m a t b a n a g y e r m e k e l ő s z ö r a t a k t i l i s . K o r á b b i d i a g n o s z t i k a i szűrőeljárások kialakítását c é l z ó v i z s g á l a t a i n k e r e d m é n y e i azt mutatták. hogy az a tárgy. a szem-kéz ö s s z e r e n d e z e t t m ű k ö d é s e . totális érzékelő apparátus gyer­ m e k e i n k n é l ? E l l e n k e z ő e s e t b e n a funkciók e g y e n e t l e n m ű k ö d é s e tanulási zavart o k o z az iskolában. a szem-kéz. hogy reagál az egyes ingerekre. az iránytévesztéssel. Kósa. a f i n o m m o t o r i k u s fejletlenséggel A g y e r m e k n e k az a kialakuló képessége. h o z h a t ó összefüggésbe. ami két alszakaszból áll: az i n t e r m o d á l i s és szeriális integ­ ráció szakaszából. P. Affolter (és m u n k a t á r s a i ) az észlelési folyamatok fejlődésében két fontos szakaszt kü­ lönböztet meg: A) az érzékelésspecifikus (modalitásspecifikus. vagy s z í n ű e k . Az írástanulásnál a felsoroltak mellett elengedhetetlen a finommotoros koordi­ \ olvasás. majd k é s ő b b a vizuálisokkal. m i n d e n e k e l ő t t a nagy és testközeli m o z ­ g á s o k segítik e l ő . észreveszi azo­ kat. v a l a m i n t a látott-hallott i n g e r e k n e k fin o m m o z g á s o s cselekvésre fordítási k é p e s s é g e . a m e l y e k a Gestalt-látás. a/b. M i u t á n a g y e r m e k sok-sok érzékspecifikus tapasztalattal és az abból a d ó d ó r e n d e z é s i s é m á k k a l r e n d e l k e z i k . d) Az o l v a s á s n á l r e n d k í v ü l g y a k o r i n a k b i z o n y u l ó . mint a betűk. . k o o r d i n á c i ó j a az agyban az egyensúlyi állapot m e g t a r t á s a é r d e k é b e n . m e g t a n u l t betűket. A) Az intramodális szint i_ Az iskolai a l k a l m a s s á g o t m e g h a t á r o z ó pszichés fejlettség ezen integrációs f o l y a m a t o k za­ vartalan lefolyásán múlik. vagy írva is van é r t e l m ü k (pék-kép stb.h o r i z o n t á l i s : két agyfélteke.

h o g y a 7 éves élet­ Célszerű volna e n n e k az általános b e v e z e t é s e . s m é g 8 éves g y e r m e k is. szubtesztjében m u t a t o t t a l a c s o n y t e l j e s í t m é n y .életkori ö v e z e t e k szerint: a) 6-6. figyelem vizsgálat. n e h é z feladatot ró az el­ ső osztályok p e d a g ó g u s a i r a .6 évesek.1-7. a 7-7. Alkalmazott módsz. h o g y adott ó v o d a i csoport m i n d e n g y e r m e k é n é l o p t i m á l i s feltételeket biztosítsunk a tanulási k é p e s s é g e t be­ folyásoló p s z i c h i k u s funkciók fejlődéséhez. a téri p o z í c i ó é s z l e l é s é n e k vizsgálata Edtfeldt-teszttel. Ez az egyetlen p r o b l é m a is elég a h h o z . Igaz. M i n t á n k ­ ban alcsoportokat képeztünk: .eredményeket tekintve vizsgáltuk egy országos a teljesítmény minta ingadozó. h o g y a k a d á l y o z o t t legyen ezek­ nél a g y e r e k e k n é l az olvasás és az írás elsajátítása. és V. Fejlesztő k í s é r l e t ü n k a l a p e s z m é j e a prevenció. nélkül kerül - A) A fejlesztés elméleti kérdései A fejlesztés elméleti k o n c e p c i ó j á n a k kialakításában i r á n y a d ó volt s z á m u n k a kognitív struktúra kialakulásáról és aperceptuális és o n t o g e n e t i k u s fejlődésmenetéről ontogenetikus életkori ra: vallott korsze­ rű fejlődéslélektan! n é z e t e k és kísérleti eredmények. a 4-5 évesekre jellemző teljesítményt nyújtottak.5%-a téri percepció fejlettségét mérő tesztben Az a tény. Az a tény. B) P s z i c h o l ó g i a i s z ű r é s : 1. Eredményeink pszichés tükrében mdyennek találtuk a mért első osztályosok iskolai alkalmasságéit. h o g y minden általunk alkalmazott tesztben a 6.7-8 évesek. Ezek szomatikus és pszichés fejlettsége rendkívül eltérő. ezen belül e l s ő d l e g e s e n a g e o m e t ­ rikus á b r á k szögeinek a l a c s o n y reprodukciós színvonala. s első osztályokban igen együtt található az é p p e n betöltött 6 éves. a m e l y h a t é k o n y e s z k ö z e lehetett a poten­ ciális tanulási z a v a r o k korai m e g e l ő z é s é n e k . nagyvárosi. Az óvodai p r o g r a m keretein belül keressük a korosztály d o m i n á n s képességstruktúrájá­ nak célzott fejlesztésére a l k a l m a s tartalmi és m ó d s z e r t a n i l e h e t ő s é g e k e t . a m e g l e v ő k é p e s s é g e k erő­ sítése az iskola első két é v é b e n e l e n g e d h e t e t l e n . 2. falusi g y e r m e k e k csoportja. a p s z i c h é s al­ k a l m a s s á g alapján t ö r t é n ő b e i s k o l á z á s t . a k i k n é l a k o r á b b i i s k o l a k e z d é s p r o b l é m a m e n t e s n e k m o n d h a t ó .t II. 18 19 . a típusos h i b á k r a k o n c e n t r á l v a . Az 1985/86-os tanévben beindított óvodai kísérletünk a l a p v e t ő célja o l y a n fejlesztő el­ járások kialakítása és kísérleti k i p r ó b á l á s a volt. Pl.5 évesek. a fejlesztendő korosztály specifikumai. fejlettségét? h o g y a b e i s k o l á z o t t elsősök 16. kb.i s k o l a t í p u s szerint: lakótelepi. o s z t á l y t e r m i megfigyelés m e g a d o t t s z e m p o n t o k segítségével.6-7 évesek.7-7 éves. M i n d e z e k b ő l nyilvánvalóvá vált a korai fejlesztés s z ü k s é g e s s é g e és e g y b e n e n n e k l e h e t ő s é g e is. de ez j e l e n l e g c s a k az é r t e l m i s é g i s z ü l ő k n é l ta­ p a s z t a l h a t ó . m o z g á s o s j á t é k o s t e v é k e n y s é g e k segítségével. A z o k n á l a g y e r m e k e k n é l . ö n m a g á é r t beszél. d ö n t ő t ö b b s é g é b e n az életkor a beiskolázás alapja. í r á s .a különböző tesztekben Iskolás gyermekeink Az zást. . vagy a 7 évesek élet­ kori csoportja adta a teljesítmény m a x i m u m o t arra e n g e d következtetni. Élet­ kori homogenitás egyébként sem biztosítható. a forma-méret-rész­ egész-térirány m e g í t é l é s t i g é n y l ő Edtfeldt-tesztben az 5 k é p e s ábrából egyet s e m i s m e r t e k fel ezek a tanulók. a r u g a l m a s b e i s k o l á z á s lehetővé teszi az életkortól független. A t é r i r á n y o k p o n t o s felismerésére m á r ó v o d á s korban is m e g t a n í t h a t j u k a g y e r m e k e i n k e t a l e g t e r m é s z e t e s e b b m ó d o n . az c) Adataink alapján prediktív értékűnek tekinthetjük azt is. 10-15% a kellő pszichikai alkalmasság Egyértelmű.s z á m t a n füzetek e l e m z é s e . ha a korai szűrés alkalmával re­ gisztrált .lakóhely szerint: fővárosi. kor az optimális időpont az iskolakezdésre.ereink: A c s o p o r t o s szűrés részben p e d a g ó g i a i . be hogy a gyermekek jelentős az iskolába. 2.6 éves. része. életkori hiszen övezetek eredményei alapján meg kell kérdőjeleznünk a 6 évesek beiskolá­ a leggyen­ minden mért területen az éppen betöltött hatévesek teljesítményei gébbek. c) 7. pszichés fejlettségét szűrésével 1987-88-as t a n é v b e n . d) 7. és inkább azok a s z o m a t i k u s á n és p s z i c h é s e n érettnek t ű n ő 6 é v e s e k kerüljenek k ö t e l e z ő szűrésre. városi. E n n e k további fejlesztése. A) P e d a g ó g u s b e v o n á s á v a l : 1. kapott . hiszen az. h a g y o m á n y o s i s k o l a k ö r n y e z e t . perceptuo-motoros funkciók értelmi fejlődésének fejlődésének fázisjellemzői. az orientációban m u t a t o t t gyen­ ge eredménv. ahol talán é p p e n az a l a c s o n y a b b s z o c i o k u l t u r á l i s háttér k ö v e t k e z m é n y e k é n t j ö t t létre az a l a p k u l t u r t e c h n i k á k elsajátítását b i z t o s í t ó pszichi­ kus funkciók e g y e n e t l e n fejlődése. 1. a m i k o r is 56 első osztályt ( 1 3 5 0 g y e r m e k e t ) m é r t ü n k fel. b) A Frostig tesz. azzal a törekvéssel. . A KORAI (PREVENTÍV) FEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI ÉS EREDMÉNYEI A tanulási z a v a r o k h á t t e r é b e n álló pszichikus funkciók lehatárolásával k ö r v o n a l a z h a t ó v á váltak a fejlesztés célpontjai. Szűrőtesztjeink általánossá válásával v a l ó b a n a p s z i c h é s fej­ lettség t e k i n t e t é b e n a z o n o s g y e r m e k e k csoportja kerülhetne egy osztályba. s az ezen belül is szükséges differenciálás k e v e s e b b g y e r m e k e t é r i n t e n e . b) 6. az átlagtól (kontroll csoport) eltérő téri irány preferencia.T a n u l á s i z a v a r r a utalnak az alábbiak: a) A Bender-tesztben nyújtott alacsony teljesítmény. r é s z b e n pszichológiai m ó d s z e r e k k e l történt.

ikonikus . az. Bruner szerint a fejlesztés szempontjából lényeges a reprezentáció különböző formái és a nyelvi jelentés közötti konfliktus. mint a k é p z e t n e k .5 évesek az e g y e n e s és görbe vonalú tárgyak m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é r e ké­ pesek tapintás által. illetőleg a v á r h a t ó tanulási zavarok m e g e l ő z é s é h e z első lépésként a m o t o r o s és per­ c e p c i ó s k é s z s é g e k e t kell fejleszteni. Brunert m a g a a tanulás folyamata izgatta. B r u n e r szerint a m e g i s m e r é s lényege a reprezentáció és az integráció. ezért a be­ szédfejlesztés a legkorábbi fejlődési szakasztól szükségesnek látszik.4 é v e s e k ismerős tárgyak a z o n o s í t á s á r a m á r képesek. Piaget értelmezésében a fejlődés a l a p m e c h a n i z m u s a az adott szinten létrejött viszonyla­ gos egyensúly felbomlása. a motorium a hogy hogy és vannak a fejlődésnek olyan súlypont­ célzott fejlesztésükkel a testséma A több terület ta­ fejlesztése általános Ismere­ kitüntetett szerepet befolyásolható.ezeket a készségeket valamilyen formában m i n d e n életkorú g y e r m e k n e k m e g lehet ta­ nítani.alakulásában a 3-4 éveseknél t ö b b s é g é b e n a globális felfogás az u r a l k o d ó . 6 éves kortól m ó d s z e r e s e n próbálják v é g i g t a p o g a t n i a külön­ b ö z ő f o r m á k a t é s n a g y b i z t o n s á g g a l m e g tudják különböztetni azokat. a p e r c e p c i ó s fejlődés előfeltétele a fogalmi g o n d o l k o d á s kialakulásának. rész vagy e g é s z ) . a j e l e n s é g e k fogalmivá válásában. mint ahogy a kép az ábrázolt tárgy helyett szerepel a g y e r m e k s z á m á r a . vagy téri sémával helyettesíteni. ami b e n n e perceptuálisan / é s z l e l é s e s for­ m á b a n adott. tes a b e s z é d m o t o r o s funkciók m e d i á c i ó s szerepe a g o n d o l k o d á s fejlődésében. . hogy egy-egy struktúra kidolgozásának időszakaszá­ szerepe sem. E z e k szerint pl. A 4 . de ez az explóralas m é g n a g y o n globális és igen passzív. Az értelmi fejlő­ dés lényegét e n n e k a két k o m p e t e n c i a formának a fejlődésében látja.ö n i n d í t o t t a m o z g á s o s tapasztalatok és a z o k e r e d m é n y e k é n t létre­ j ö t t k ö r n y e z e t i változás közötti összefüggés felismerése az első értelmi művelet okokozati mát. gás és a vizuális m e z ő k a p c s o l a t b a hozását jelenti. Ebből k ö v e t k e z ő e n a t a n u l á s h o z szükséges fogalmi szint kialakításához és m e g e r ő s í t é s é ­ hez. transzfer m e l l e t t közvetlen alakítója téri percepciónak.s z t e r e o g n o s z t i k u s .az iskolára v a l ó felkészítés é r d e k é b e n e l s ő k é n t a z o k a t a k é s z s é g e k e t kell n a g y o b b m é r t é k b e n fejleszteni. A nyelvi közvetítés a kognitív fejlesztésben nél­ külözhetetlen. a képzelet és a szimbolikus r e p r e z e n t á c i ó m a g u k b a n foglalnak. hogy e g y r e fejlet­ tebb m ó d o n kapcsoljuk h o z z á a m ú l t a t a j e l e n h e z és a j ö v ő h ö z .képi reprezentáció szintjéről a k k o r beszélhetünk. azáltal. A 4 .1. A 3 . egyensúly egy m a g a s a b b szinten. hogy a környezet ismétlődő szabályosságait felismerjük. tehát l e g t e r m é s z e t e s e b b m ó d o n ezen keresztül fejleszthető. a m e l y e k e t a környezettel való érintkezés és a m a n i p u l á c i ó .Gestalt . hiszen az a n y a gyerek k a p c s o l a t b a n d ö n t ő szerepet k a p a z érintés. a s t r u k t u r á l a t l a n e g é s z m e g r a g a d á s a d o m i n á l . a szenzitív szakaszok és a d o m i n á n s képes­ ségstruktúrák létét b i z o n y í t ó fejlődésléleklani kutatások képezik. hogy h o g y a n kezeli az e m b e r az információ­ kat: m e g t a r t v a . p o n t o s a b b á te­ szi a képzeti s é m á t . B r u n e r szerint a kognitív fejlődés h á r o m r e p r e z e n t á c i ó s forma fejlődése: Enaktív . Ez a r e p r e z e n t á c i ó s forma n e m m e g y túl azon. Ugyanakkor ban nem azt is hangsúlyozza. Az alaklátás . . a moz­ tevékenységben jelenik kognitív fejlődés lényege a reprezentáció három formájának és azok integrációjának kifejlődése. jai. Ikonikus . Bruner értelmezésében a emelnünk: .szerepét. Piaget -az műveleti-lélektani értelmi műveletek koncepciójában forrását a alapvető számunkra: elvégzett motoros műveletekben jelöli galmi szintje mellett a beszédmotoros t e v é k e n y s é g m i n t mediátor közvetítő.nem összefüggések felismerése fejlesztésén mellékes a kauzalitás a is motoros eredetű. h o g y túlhaladjunk azon ami a pillanatnyi. K o n c e p c i ó n k elméleti hátterét Piaget műveleti-lélektana. a m i k o r a g y e r m e k m á r ké­ pes a m a n u á l i s t e v é k e n y s é g é t egy képzettel. mozgáson keresztül térirányok kialakításához.cselekvéses reprezentáció m o z g á s b a n . A s z i m b ó l u m n a k lazább a k a p c s o l a t a a szimbolizált dologgal. Flavell h á l ó e l m é l e t e . Célszerű m e g k ü l ö n b ö z t e t ­ ni ezen a r e p r e z e n t á c i ó s szinten a nyelv . az ikonikus r e p r e z e n t á c i ó szintjén a z o k a tanulási formák a legfejlesztőbb hatásúak. A perceptuális funkciók fejlődésében lényeges szerepet játszik a m o t o r o s készségek lettségi szintje. keresztüljutunk k ö r ü l m é n y az sem. A fejlődés során a l e g k é s ő b b k i a l a k u l ó r e p r e z e n t á c i ó s forma és a l e g r u g a l m a s a b b . Az észlelési funkciók fejlődési jellemzői a 3-6 éves korosztálynál A s z e n z o m o t o r o s fejlődési szakaszban kiemelt szerepe van a tapintásnak. Ismerve azok o n t o g e n e t i k u s f e j l ő d é s m e n e t é t és fázisspecifikumait. S o n s r o e m tanulásos kísérletei (1966) is igazolják a kü­ ténylegesen lönböző r e p r e z e n t á c i ó s m ó d o k közötti konfliktus tanulást segítő hatását. -a kognitív térkép . A képzetek a tárgyak helyett. segít a beépü­ lésben. szelektálva és átalakítva azokat. A reprezentáció-le­ képezés képesség arra.észlelés j e l l e m z ő i t és fejlődését. Az általa levont tanulságokból az alábbiakat célszerű ki­ 2. hogy a mozgás a gyermek legtermészetesebb élet- megnyilvánulása. Piaget é s I n h e l d e r n y o m á n k ö r v o n a l a z ­ hatjuk a t a p i n t á s o s . és k e z d i k felismerni a f o r m a p e r c e p c i ó m i n ő s é g i j e l l e m z ő i t ( n y i t o t t vagy zárt. Altalános és foenaklív. ikonikus. a m e ­ lyek egyidejűleg a d n a k a l k a l m a t az enaktív és szimbolikus formákra. A vizuális diszkrimináció fejlődésére a szinkretizmus j e l l e m z ő az óvodásoknál. Bruner nézetei a reprezentá­ ciós-szintek fejlődéséről. beépítsük. el az. A szimbolikus reprezentáció már e l v o n a t k o z t a t a cselekvéstől és a képitől. s e n n e k a két repre­ zentációs f o r m á n a k a képi . a struktúra újraszerveződése. fej­ hanyagolható egyensúly megszilárdulását elősegítő hatások meg. meg. kapnak Pl.szinttel való ütköztetése tökéletesíti. szimbolikus forma. alakítjuk a lestsé­ -a m o z g á s bír a l e g n a g y o b b transzferhatással.m i n t j e l e n t é s h o r d o z ó . Az integráció k é p e s s é g arra. va­ lamint az észlelés. sztereognosztikus pasztalatok g a z d a g í t á s á v a l hatást g y a k o r o l u n k a vizuális percepciók fejlődésére.5 é v e s e k alakfelfogása 20 21 . amelyek is fejlődése kedvezően hatása azt is megfogalmazhatjuk.

a test a l a p k o o r d i n á t á i n a k . így a fejlesztést az életkorra specijikus tevékeny­ realizálhatónak egyidejűleg. i r á n y á n a k e g y r e t u d a t o s a b b kontrollját kifejlesztendő. az egésszel való összefüggés nélkül. A z ikonikus r e p r e z e n t á c i ó szintjén a l a p v e t ő p r o b l é m a . A térészlelés fejlődésében az 5-7 é v e s s z a k a s z az intenzív szenzitív p e r i ó d u s és n a g y o n szoros kapcsolatban van a verbális tudatosítással. A térészlelés kialakulása. biztosíthatjuk. d i f f e r e n c i á l ó d á s á n a k f ü g g v é n y e k é n t m e g y végbe.a n a g y m o z g á s o k pontosítása. Az észlelési konstanciák (forma-méret-felület-szín) állandóságok felismerésében az ó v o d á s k o r k e z d e t é n az e g y s z e m p o n t ú s á g d o m i n á l . vizuális es verbális rövid memória fejlesztése. " ( B r u n e r . a b e m u t a t o t t (vizuális) minták m o t o r o s visszaadása a m o z g á s o s fel­ adatok e l v é g z é s e során.t e s t s é m a és p e r c e p c i ó fejlesztését szolgáló mozgásos tevékenység állandó kí­ sérője a verbális tudatosítás. hogy a 3-6 évesek valóság m e g i s m e r é s e n a g y m é r t é k b e n szubjektív. b e m o z g á s a . speciális m o z g á s o s feladatok gyakorol­ tatásával. . hogy a torzítások kiküszöbölésével optimalizáljuk a fejlődést: az ikonikus szint r e p r e z e n t á c i ó s s é m á i n a k helyességét azáltal . az ikonikus rep­ r e z e n t á c i ó szintjén már képes a gyerek m o t o r i k u s t e v é k e n y s é g e t egy képzettel. amely több célt szolgál funkciókat fejlesztő programunkat: egyidejűségét. Ebből következik. torz asszimi­ lációs folyamat révén a gyerekek m e g l é v ő s é m á i k h o z idomítják a valóságot és kevésbé za­ varja őket. az e g y e s részeket m á r felismerik. a m e l y : . módszertani vonatkozásaiban tekintetbe tartjuk szenzitív peri­ az intrinsic életkori sajátosságait. Eperiódus értelmi fejlesztésében az a közvetlen cél. é r z e l m e k által befo­ lyásolt. . K ö r n y e z e t ü k objektív felfogását torzítják a m e g l é v ő képzeti sémák.a z oldaliság . ) S z e n z o m o t o r o s szinten a környezettel való közvetlen kap­ csolat révén a s é m a helyessége.e z t szolgálja a k ü l ö n b ö z ő formák. Míg szintjén (nyelvi) az akkor rep­ enaktív B) Ezen fejlesztés ^ ódus ségen (3-6 összefüggések szem előtt A fejlesztő program alakítottuk abban a ki a percepciós ~ a és perceptuo-motoros a és verbális- leghatékonyabb. eltervezett tanulási formák az alkalmazására enaktív és szimbolikus rezentációsformák tartásával biztosítva forma az i k o n i k u s s é m a tartalmi helyességét biztosítja a kísérő verbalizálás m á r a s z i m b o ­ likus r e p r e z e n t á c i ó h o z közelíti azt. a n a g y m o z g á s o k t e m p ó j á n a k .biztosítja. d) A mozgás mint a keresztmodalitásokat erősítő eszköz: . elülső-hátulsó -. Az a adott sémarendszer gazdagítása. a s é m a h e l y e s s é g é n e k e szinten való k ö z v e t l e n igazolására. ceptuomotoros funkciók intenzív integrációja. h o g y a g y e r m e k szókészletébe a m o z g á s .a f i n o m . Az értelmi fejlődés e szakaszára m á r kialakul a s z e n z o m o t o r o s szin­ ten létrejött s é m a r e n d s z e r belső reprezentációja. A részegész strukturált felfogása 6-7 éves korra alakul ki. hogy n e m adott a k ö z v e t l e n igazolási vagy cáfolási lehetőség a gyerek s z á m á r a . 22 23 . f) A m o z g á s . az egyensúly.lateralitás alakítása. finomítása.a s z i m b o l i k u s r e p r e z e n t á c i ó s z i n t h e z közelíti a képzeti sémát. ha az a m e g i s m e r é s n e m valósághű. a) Közvetlen fejlesztési cél: tipikusan jellemző tanulási formákkal motivációra a l a p o z v a .t e s t s é m a és p e r c e p c i ó v a l k a p c s o ­ latos kifejezések beépüljenek. a függőleges k ö z é p v o n a l e g y e n s ú ­ lyának az elsajátítása m o z g á s közvetítésével. vagy téri s é m á v a l helyettesíteni. e) Ezen feladatok elvégzése során az auditív. vagy hibás volta azonnal kitűnik és s z i m b o l i k u s szinten logikailag i g a z o l h a t ó . a testrészekkel végzett m o z g á s o k o n keresztül. fejlesztése ha az egyidejű megjelenésére és az ikonikus adnak reprezentáció módot. szín és forma szerint egyidejűleg. ha kialakításuk és m e g s z i l á r d í t á s u k során a l k a l m a t t e r e m t ü n k az enaktív szinttel ( s z e n z o m o t o r o s ) való á l l a n d ó kapcsolatra. szem-kéz koordinációjának kialakításán keresztül.m o t o r i k a fejlesztése. így kap kiemelt jelentőséget a motoros és verbális fejlesztés. a téri irányok leképezése (idegrendszeri tükrözése) alapvető­ en a m o z g á s f e j l ő d é s m i l y e n s é g é t ő l és a t e s t s é m a t u d a t o s s á g á n a k . „Az ikonikus r e p r e z e n t á c i ó n e m m e g y túl a z o n ami p e r c e p t u á l i s a n a d o t t . 1973. . . b e m o z g á s a .a tér m o t o r o s explorálása: a l a p v e t ő téri irányok m e g i s m e r é s e saját testhez viszonyí­ tottan. méretek m o t o r o s alakítása. r i t m u s á n a k . . m i n t az í r ó m o z g á s h o z s z ü k s é g e s differenciált és koor­ dinált i z o m m ű k ö d é s . kategorizálni nagyság.a testrészek differenciált m e g i s m e r é s e . k ü l ö n b ö z ő testrészekkel végzett m o z g á s o k közvetítésével. 3 2 8 . mozgás testséma vettük komplexitását. z ó n á i n a k kialakí­ tása és tudatosítása az erre irányuló m o z g á s o s feladatok g y a k o r l á s á v a l . 0 . E funkciók fejlesztésének c) Hatékony eszköze a mozgás a percepció fejlesztésének is: szenzitív periódusa.függőleges-vízszintes.a halott (auditív). b) Fontos a mozgás szerepe a testséma kialakításában: . A fázis végére egyre több tárgyat tud­ nak c s o p o r t o s í t a n i . . Míg az enaktív szakaszban a múltbeli ese­ m é n y e k r e p r e z e n t á c i ó j á n a k módja m o t o r o s reakciók révén valósul meg. A 3-6 éves korosztály értelmi fejlődésének fejlődése és alapvető sajátossága a perceptuális és perez a . tartalmi a és éves kor) A fejlesztés keresztül.analitikus. 3.a vizuális m i n t á k m o z g á s o s r e p r o d u k á l á s a .

ruházat.5 é v e s e k n é l m á r d i r e k t e b b fejlesztése is lehetséges. Aradi ut­ cai ó v o d a 1. s z i n t e s z ó n á i n a k k i a l a k í t á s a m o z g á s o s f e l a d a t o k g y a k o r o l t a t á s á v a l . Nagymozgások fejlesztése: 2. majd O s t o r o s o n is egy kis településen. Az eltervezett t e v é k e n y s é g m ó d o k . téri v i s z o n y o k b e m o z g á s a . vizuális-kinesztétikus i n t e r s z e n z o r o s m ű k ö d é s gyakorol­ tatásával). A két foglalkozás éves tematikáját a fejlesztő p r o g r a m f i g y e l e m b e v é t e l é v e l állították össze az ó v ó n ő k . 3. M e g a d o t t for­ mák. alakzatok felismertetése a tárgyi k ö r n y e z e t b e n . m e l y h e z k o n t r o l l c s o p o r t o t biztosítottunk a III. IV. térbeli helyzete változik. kerület V á r a d i utcai ó v o d á b a n . sz. a napi frissítő testnevelésben. adott vizuális m i n t á k k ö v e t é s e . vizuális-auditív. funkció e m l í t é s n é l m e g m o n d a n i vagy felismerni a testrészt. A k e n y s é g e k a testrészek m e g i s m e r é s é t célozva.A vizuális diszkrimináció fejlesztése: a szemmozgások tudatos kontrolljának erősíté­ sével. járás. hiszen a fejlesztés ezen formája n e m igényel külön időráfordítást. legyen az testrész. irány. formaalakítás m o z g á s s a l . A testrészek ismerete: ö n m a g a felismerése. A tér m o z g á s o s explorálása: a test k o o r d i n á l t m o z g á s a a térben. E z e k b e n l e h e t ő s é g szerint a m o t o r o s taktilis ta­ pasztalatokra t á m a s z k o d v a . m e g h a t á r o z o t t t e s t r é s z e k r e k o n c e n t r á l á s . c s e l e k v é s e k kifejezése. h o g y m i n d a z t amit a gyerekek m o z g á s o s a n elvégeznek. alapformák megjelölése. k ü l ö n b s é g és el­ lentétesség. méretek. o s z t á l y o z á s . A testfogalom alakítása: a testrészek és azok funkcióinak ismertetése. az o l d a l i s á g . ritmusa. A verbális fejlesztés főbb területei: a tárgyak megnevezése (testrészek. A d o t t tárgy­ h o z viszonyított testhelyzetek gyakoroltatása. verbális fejlesztésbe á g y a z o t t a n m e g y vég­ b e . festéssel. méret. Szem-kéz. A térpercepció téri viszonyok célzott fejlesztése: alapozva a tér motoros explorálására és a test személyi zónájának alakítására. egészlegesség észlelésének alakításával. A 2. m a g á h o z viszonyíthatóan. és kisiskolás korban is r e n d e z h e t ő k a funkciózavarok. (Vizuális-tapintásos. A 3-6 é v e s e k n é l a mozgásfejlesztés testséma.m é r e t m o t o r o s kialakításával. 4. Finommotorika fejlesztése: Fejlesztő kísérletünk az 1985/86-os t a n é v b e n k e z d ő d ö t t el a B u d a p e s t . vizuális m i n t á k m o t o r o s bejárásával. vizuális zártság. 2. gyurmázással. építőjátékokkal. m o z g á s o k k a l . m i n d i g elsődleges szerepet szánva az ó v o d a i p r o g r a m b a n foglaltaknak. kirakása. pa­ 3.személyi zónáinak . 5. J e l e n t ő s e n c s ö k k e n t h e t ő k a m e g ­ levő rizikófaktorok. E b b e építették be a fejlesztő p r o g r a m azon pontjait. kiscsoportjában 22 g y e r m e k k e l . T e s t r é s z e m l í t é s é n é l m e g n e v e z z ü k a n n a k funkcióját. R é s z e k b ő l összeállítani az emberfigurát. p a d l ó r a rajzolt k ü l ö n b ö z ő alakzatok végigmozgása. nagy m o z g á s o k k a l té­ ri irányok. ker. vizuális időrendiség és rit­ 1. 3. Ezt újabb kiscsoporttal folytattuk a k ö v e t k e z ő tanév­ ben 26 g y e r m e k k e l és kontrollcsoporttal.kialakítása: a test függőleges és víz­ bális kifejezések i s m e r e t é b e n térbeli f e l a d a t m e g o l d á s o k elvégzése. a h i á n y z ó r é s z e k e t m e g n e v e z n i . a z o n o s í t á s a t ü k ö r g y a k o r l a t o k k a l . egyidejűleg megis­ merjék a n n a k verbális kifejezőjét is. a m e l y e k fejlesztésére a t é m a feldolgo­ zása k a p c s á n t e r m é s z e t e s lehetőség kínálkozott. térbeli irányok. A Ve rbális fejlesztés fejlesztő kísérlet körülményei keresztcsatornák fejlesztése: a különböző modalitása ingerek összekapcsolásának és átfordításának gyakorlásával. környezeti foglalkozások azok témáihoz A m o z g á s és t e s t s é m a f e j l e s z t ő p r o g r a m m e g v a l ó s í t á s a m i n d i g t u d a t o s v e r b a l i z á l á s s a l m e g y v é g b e . A foglalkozások i d ő t a r t a m a és g y a k o r i s á g a a neve­ lési p r o g r a m n a k megfelelően alakult. időjelzé­ sek. rajzon felismerni a test részeit. alapszínek. lelépés és k ú s z á s speciális g y a k o r l á s a i v a l . a vizuális m e m ó r i a fej­ lesztésével.Mozgásfejlesztő program járás-futás-ugrás-mászás-kúszás fejlesztése célzott test­ l. m ó d ­ szerek m e s s z e m e n ő e n a l k a l m a z k o d t a k az életkori sajátosságokhoz: j á t é k o s a k voltak és az A speciális percepciófejlesztés érzelmi b e l s ő m o t i v á c i ó k r a építettek.m o z g á s o s feladatokkal. vizuális helyzet-pozíció felismertetésével. a test elülső és h á t u l s ó részeinek m e g i s m e r t e t é s e j á t é k o s . iránya. a rajta kívül álló tárgyak e g y m á s h o z való viszo­ nyának felismertetése cselekedetes feladatok segítségével. Mind a prevenciós. nevelési terület programjában kapcsolódva. A fejlesztés kerestük: tartalmi testnevelés és és módszertani lehetőségeit két óvodai keretében. Egyensúly-gyakorlatok: pírhajtogatással. tevé­ test alapkoordinátáinak . rajzolással. szem-láb koordinációk fejlesztése labdajátékokkal: ugróiskolával. a m e l y e k n é l a m o z g á s o k tempója. hasonlóság. A l a p v e t ő téri i r á n y o k m e g i s m e r é s e saját t e s t r é s z é n e k közvetítésével. térbeli viszonyok verbális kifejezése: irányok. fel-. A Gestalt-felfogás és a konstanciák fejlesztése: a lehető legváltozatosabb formák­ a l a k . de az óvodai élet b á r m e l y formájában m ó d nyílott a fejlesztő p r o g r a m egyes területeinek realizálására. m o z g á s f o r m a . állás. hogy a korai fejlesztés e r e d m é ­ nyes a tanulási z a v a r o k k i a l a k u l á s á n a k m e g e l ő z é s é b e n . 4. ez állt fej­ lesztő t e v é k e n y s é g ü n k fókuszában. verbalizálással. t e m p ó stb. 24 25 . de a 4 . A téri v i s z o n y o k a t kifejező ver­ Testsémafejlesztés 1. n é v m á s o k ) . mind a korrekciós fejlesztésben a mozgásra építettünk. p á r o s í t á s o k elvégeztetése. tudatosítása. helyzetek. Kísérleti eredményeink az iskolai beválással igazolták. az i n t e r s z e n z o r o s f o l y a m a t o k célzott fejlesztése. zal. térbeli v i s z o n y o k felismertetése a testén kívüli térben. lábrajz­ mus felismertetésével. K é p e n . A szabad j á t é k b a n .

V é g l e g e s e n kialakított fejlesztő p r o g r a m u n k a haté­ kony gyakorlati b e v á l á s alapján született m e g . testi-értelmi-érzelrni-sociális a szociális érettség is intenzivebben változott. H á r o m é v e s k í s é r l e t ü n k b e n a preventív fejlesztési folyamat m e g h o z t a a kellő ü t e m ű ér­ telmi fejlődést. és e h h e z tud is a l k a l m a z k o d n i . az éntudat kiala­ kulásának és m e g s z i l á r d u l á s á n a k első stádiuma. bel- esélyegyenlőséget. k ö z é p s ő csoporttól k e z d v e a k ü l ö n b ö z ő észleléses funk­ ciók erősítése n a g y o b b hangsúlyt kapott. v é l e m é n y ü k egyre m e g h a t á r o z ó b b lesz. hogy t u d a t o s a b b a n keressük a preventív mozgásfejlesztés fejlődési v o n a l a k e g y m á s t erősítve.6 é v e s e n m á r inkább k o m p e t e n s n e k érzi m a g á t kortársai között. mely n a g y c s o p o r t b a n t o v á b b folytatódva kiegészült a f i n o m m o t o r i k a direktebb erősítésével.várható-e j e l e n t ő s e b b fejlődés az M C D . a k o m m u ­ nikáció is. véletlen. de egész folyamat. a l a p o z v a biztosíthatják az e g y s é g e s fejlődésmenetet. Ezek a tapasztalatok ö s z t ö n ö z t e k arra. m o t o r o s aktivitást. Bizonyos p o n t o k o n életkori s z a k a s z o k b a i n t e g r á l ó d v a a d n a k e g y új m i n ő s é g e t . A m o z g á s o s t a p a s z t a l a t o k n y o m á n n e m c s a k a környezetről. A testkép és énkép összefüggése Az értelmi fejlesztésben a 3-6 éves korosztálynál ilyen m ó d kínálkozik az észleléses és az észleléses-finommotoros funkciók befolyásolására. irányítja a szocializációt. b) Kísérleti c s o p o r t u n k e r e d m é n y e i n e k mikroanalízisével az alábbi k é r d é s e k r e k e r e s t ü k a választ: .h a t á r o k feszegetése áll ö n é r v é n y e s í t ő tö­ rekvésekkel. és a végén. m i n t a serdülőkori énfejlődés. észle­ léses területek. k é p e s el­ fogadni a m á s i k eltérő szándékát. hogy a kognitív fejlődés mellett a szociális fejlettség. Az M C D o k o z t a hátrány csak a célzott fejlesztés hatására c s ö k k e n t h e t ő . „ á t p á r t o l á s " időszaka. olyan lesz szocializált. e g y r e t ö b b időt t ö l t e n e k el velük. hatását a szociális fejlődésre. h a n e m a saját testről is ki­ alakul egy ú g y n e v e z e t t kognitív térkép. A h á r o m é v e s fejlesztőprogram h a t é k o n y s á g á t két m e g k ö z e l í t é s b e n mértük: a) Kísérleti és kontrollcsoportjaink összehasonlító elemzésével vizsgáltuk az alkalmazott tesztek e r e d m é n y e i n e k alakulását: induló szinten. h o g y a kisiskoláskor az ún. M á r kontrollált szociális viselkedésre k é p e s anélkül. mértékben Amilyen mértékben át értékeket. prevenciós biztosította kísérletünket számukra bizonyítottan küzdő az eredményesnek lakótelepi tekintjük. hogy a fejlesztő p r o g r a m b e é p í t é s é v e l h á r o m éven át nevelt szociokulturális h á t r á n y b a n levő g y e r e k e i n k k é p e s e k voltak kiegyenlíteni szignifikáns teljesítménybeli h á t r á n y a i k a t az e l ő n y ö s e b b SES-helyzetű mintával s z e m b e n . Óvodásaink é l e t é b e n e g y r e n a g y o b b s z e r e p e r t ö l t be a M á s i k . . Az iskolai beválás m i n ő s é g é t az o l v a s á s . hogy féltenie kellene saját ÉN-jét. Ez csak a k o r o s z t á l y r a j e l l e m z ő tevé­ kenységi f o r m á n keresztül . s m i n t e g y „ m e l l é k t e r m é k k é n t " k a p v a felfigyeltünk arra. kompe­ tenciára és kooperációra kell alkalmassá válni a fázis végére. fejlett az ÉN.lehetséges. Hároméves rányos massá téve. és a szociális közeg erre adott sza­ bályozását. hiszen iskolára hát­ alkal­ helyzetű.e s e t ü n k b e n a j á t é k o n keresztül .mely t e r ü l e t e k e n m u t a t k o z i k elsődlegesen h a t é k o n y n a k a program-. M i n d e n fogla 1 1 o z á s o k után e l e m e z t ü k a n n a k a l k a l m a z h a t ó s á g á t é s h a t é k o n y s á g á t . A 4 é v e s e k m e g s z a p o r o ­ dó agresszív m e g n y i l v á n u l á s a i m ö g ö t t a saját É N . elsősorban Piaget szerint az értelmi fejlődés határoz­ za meg az önfejlődést. a s z ü k s é g e s m ó d o s í t á s o k a t m e g t e t t ü k . egymásmellettiségük amelyben nem a különböző fejlődési A vonalak fejlődési eltérő lehet. M a g d a .m i l y e n szintű változás é r h e t ő el a k ü l ö n b ö z ő szociokulturális hátterű g y e r m e k e k n é l . h o g y ha b e ­ csukjuk a s z e m ü n k e t . M a r t o n L. testrészeinkről. h o g y a h á r o m é v e n át fejlesztő p r o g r a ­ m u n k k a l t á m o g a t o t t kísérleti c s o p o r t v a l a m e n n y i mért területen ( m o z g á s . minősítését. . ( F e l n ő t t k é n t g o n d o l j u n k c s a k arra. grafomotoros készségek) intenzívebb pozitív irányú változást mutatott m i n t a kontrollcsoport. S z e m b e t ű n ő a csoportteljesítmény h o m o g e n i z á l ó d á s a és a m a x i m á l i s ér­ t é k e k h e z közelítése a t e s t s é m á b a n . kérdezhetjük. különös tekintettel a térpercepció fejlesztése. hogy a szociális fejlődésben is fellelhetőek-e a szenzitív perió­ Következtetések: H a t á s v i z s g á l a t a i n k s z á m s z e r ű adatai igazolták. saját testünkről.s g y e r e k e k n é l . A szülők szerepe e g y r e i n k á b b h á t t é r b e szorul ( n a g y o n foko­ zatosan). . tudja venni az társas aktus nélkül nem a normákat. Az óvodáskor az énfejlődés kitüntetett szakasza a tényleges énfunkciók. testséma. F i g y e l e m r e m é l t ó e r e d m é n y n e k tartjuk. alakul ki szocializált ÉN. Kulcsár Z s u z s a az ÉN k i a l a k u l á s á b a n d ö n t ő m o z z a n a t n a k te­ kintik a spontán önindította mozgást.A k i s c s o p o r t o k b a n indulásnál k i e m e l t fejlesztési területként tartottuk s z á m o n a nagy­ m o z g á s o k és t e s t s é m a alakítását. K o n c e p c i ó j u k szerint az énkép alakulásának folyamata az alábbi m ó d o n m e g y v é g b e : Piaget. Méreitől tudjuk.m e n n y i idő s z ü k s é g e s a h a t é k o n y s á g biztosítására. c) N e g y e d i k m é r é s ü n k a b u d a p e s t i kísérleti c s o p o r t o k t é n y l e g e s iskolai b e v á l á s á n a k vizsgálatára irányult: a p e d a g ó g i a i és pszichológiai m é r é s e k e t a tanév első félévében és év v é g é n v é g e z t ü k el.és a Bender-tesztek e r e d m é n y e i b e n . 5 . Joggal dusok? Erikson e l m é l e t é b e n a pszichoszociális fejlődésben a 3-6 éves életszakasz szinte ugyan­ olyan kiemelt j e l e n t ő s é g g e l bír. A g y e r m e k e k szá­ m á r a e g y r e f o n t o s a b b á v á l n a k a társak. ( S E S 1 és S E S 3 e s e t é b e n ) . mely szerinte e l s ő d l e g e s k ö z ö s s é g f o r m á l ó erő. különböző funkciózavarral gyerekeinket A kognitív pszichológia képviselői. Társas helyzet. 26 27 . a kísérleti szakasz közepén. K o n t r o l l c s o p o r t j a i n k b a n a kognitív struktúra általános fejlesztése mellett is m e g m a r a d t a hátrányuk. A gyermek küzd az önállóságáért. A fejlődés üteme egységes. az Oseretzky. Mead k o n c e p c i ó j á b a n a szerepátvétel mellett fontos szerepet tölt be a nyelv. vagy b á r m i k o r a m i k o r akarjuk.n y e l v t a n és s z á m t a n tantár­ gyak f e l m é r ő feladatainak pontértékei szerint adott iskolai m i n ő s í t é s és a c s o p o r t o s pszi­ c h o l ó g i a i vizsgálatok e r e d m é n y e i n e k alapján állapítottuk m e g .

Fejlesztőprogramunkban a mozgásfejlesztés fő területei. h o g y a m ó z g á s f e j l e s z t é s b e n t a l á l h a t ó m e g a testi-. E z e k ö s s z e g z é s e k é n t alakul ki egy vizuális t e s t k é p . a m e l y az önelfogadást segíti e l ő . hiszen ö n m a ­ gunkról m a g u n k b a n kialakult az é v e k hosszú során egy belső térkép. kialakítva a belső m o z g á s o s sémákat. mely e g y s é g e s e g é s z k é n t k é p e z ő d i k le az agyban.az e g y r e több és c é l t u d a t o s a b b m o z g á s mind több információt jelez vissza az idegrend­ szernek.k é z . a testtartásról és a testhelyzetről é r k e z ő ingerek.ső szerveinkről.é r z é s t (azt az érzést. m i n t a fejtartás. A t e s t k é p idegélettani l e k é p e z ő d é s é b e n d ö n t ő e k a m o z g á s o s t e v é k e n y s é g b ő l s z á r m a z ó s z e n z o r o s ( é r z é k e l ő ) visszajelzések. taktilis. ÖN1NDÍTOTTA MOZGÁS '— A KOMPETENCIA GYÖKERE 2. a saját m o z g á s é r z é k e l é s e kinesztézia. .a c s e c s e m ő m o z g á s o s tapasztalata n y o m á n indul el a leválási folyamat az anyáról és k e z d ő d i k az én t u d a t o s u l á s a . viselkedési formák m e g t e r v e z é s é b e n . A s z e m . s é n k é p e pozitív lesz. A m o z g á s o s t e v é k e n y s é g é r e pozitív visszajelzést k a p ó g y e r m e k ö n b i z a l m a n ő . s ez a testséma. vizuális p o s z t u r á l i s * t e s t m o d e l l . A MOTOROS TEVÉKENYSÉG SIKERESSÉGE VAGY SIKERTELENSÉGE VISSZAHAT r-AZ ÉNKÉP ALAKULÁSÁRA i — A Z ÖNÉRTÉKELÉS MINŐSÉGÉRE •—AZ ÖNELFOGADÁS MÉRTÉKÉRE 5. A MOZGÁS FELETTI KONTROLL I '. A t e s t k é p idegélettani l e k é p e z ő d é s e életünk végéig m e g m a r a d . a m i k aztán e g y r e b i z t o s a b b t á m p o n t j a i l e s z n e k a j ö v e n d ő m o z g á s e l e m e k . s ilyen formán a m o z g á s s a l egyi­ dejűleg befolyásolhatjuk a kognitív és a szociális funkciók fejlődését. h o g y hol v a n n a k t é n y l e g e s 29 . vizuális visszajelzések a végtagok m o z g á s á ­ ról stb. lesttartás e. alakítja ki az egyre n a g y o b b m é r t é k ű k o m p e t e n c i a . főbb feladatkörei egyben alapo­ zói az é n f u n k c i ó k a l a k u l á s á n a k . hogy a m o z g á s o s viselkedésvála­ szok b ő v í t é s é v e l . v é g s ő s o r o n az e g é s z szocializációs folyamatot. TESTKÉP-ÉNKÉP 1. .és é r t e l m i fejlődési vonal tényleges érintkezése. ami a proprioceptív .a kialakult t e s t k é p . s a testtudat a vizuális-téri viszonyítási r e n d s z e r á l l a n d ó k ö z p o n t j á v á válik. - TESTTUDAT . rendszer ingeren érinti — AZ EN KONTROLL FUNKCIÓK ALAPJA ÉS ALAKÍTÓJA 6.a m o z g á s b i z t o n s á g a segíti.haplikus a vizuális 3. a z o k funkciójáról való integrált t u d á s u n k a t felidézhetjük. E n n e k a saját testi é n n e k az érzése az első összetevője az é n k é n t való l é t e z é s n e k ( K u l c s á r ) . s z e m . b k o z b e n s z e r e z h e t a g y e r m e k olyan stabil tapasztalatokat. ami r e n d e l k e z é s r e áll a b e l s ő t á j é k o z ó d á s h o z ) . é r t e l m ü n k b e i d é z n ü n k . a tárgyi és szociális k ö r n y e z e t h e z való adekvát m o z g á s o s (viselkedéses) v á l a s z l e h e t ő s é g e k gyarapításával közvetlenül befolyásolhatjuk a pszichikus én kialakulá­ sát. Pl. pozitív viszonyt alakítanak a saját testhez.l á b koordináció fejlesztése.kialakul a k o g n i t í v t é r k é p . . az é n f o g a l o m hordozója. A m o z g á s o s eladatok e g y ü t t e s kivitelezése csak e g y m á s r a figyelve. MOZGÁSOS TAPASZTALAT — KOGNITÍV TÉRKÉP AZ ÉN-RŐL .kinesztéziás a vesztibuláris poszturális (testtartás) a taktilis . a n a g y m o z g á s o k fejlesztésénél a m o z g á s feletti kont­ rollt e r o s t t o . feszítés. . így befolyásolják az é n k é p m i l y e n s é g é t is. a j ó l kivitelezett gyakor­ latok a testrészek feletti uralom. így é r d e m e s újra a lelkünkbe. p s z i c h o - szociális. EGYÜTTMOZGÁS-EGYMÁSHOZ IGAZÍTOTT MOZGÁS '— AZ EGYÜTTES ÉLMÉNY A TÁRSAS KOOPERÁCIÓ ALAKÍTÓJA 1 A m o z g á s r ó l kapott környezeti visszajelzések ö n m a g u k b a n is a m o z g á s t v é g z ő s z e m é l y t m i n ő s í t i k . h o g y „egyre h a t é k o n y a b b v a g y o k a k ö r n y e z e t e m m e g i s m e r é s é b e n . e g y m á s h o z i g a z o d v a válik l e h e t ő - * posztura=testhelyzet. lokalizációs érzetekből a testfelszín sémája. e g y e n s ú l y é r z é k e l é s . A testkép és az énkép szoros összefüggést mutat a fejlődésben: M o n d h a t n á n k ú g y is. k i b o n t a k o z á s á t . az ügyesség érzését keltve pozitív énképet e r e d m é n y e z n e k . TESTI ÉN !— VIZUÁLIS TÉRI REFERENCIARENDSZER 1 — AZ ÉNFOGALOM HORDOZÓJA 4. a m o z g á s t u d a t o s irányítását elősegítő g y a k o r l a t o k közvetlen alakítói az ön­ kontroll funciómak. ala­ kításában").

): Gyógypedagógiai alapismeretek. J. Budapest. Gondolái Könyvkiadó. Vas Megyei Pedagógiai Intézet Kiadvány. S. Pedagógiai Szemle. TANSLEY (1980): Motoros és perceptuális fejlesztő program. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1985/a. AFFOLTER: AZ észlelési funkciók zavartalan és patológiás fejlődése.a g y e r m e k i ö n i n d í t o t t a aktivitás m é r t é k e és . 89-94. szem-haj színéről stb. 1-10. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1993): A környezeti mutatók és a mentális-pszichoszociális fejlődés összefüg­ gései. a környezettel való k a p c s o l a t á ­ b a n . Isko­ lapszichológia. É l e t k o r i l a g a l e g a d e k v á t a b b t e v é k e n y s é g i f o r m á b a n . Gondolat Könyvkiadó.a szociális k ö r n y e z e t szabályozása. (1977): Visuelle Wahrnehmungs Förderung. L é n y e g é b e n tehát a mozgásfejlesztésben található m e g a t é n y l e g e s é r i n t k e z é s a testi-ér­ telmi és szociális fejlődési vonal befolyásolásában. a fejlesztés perspektívái. (1973): Process of Cognitive Growth. FLAVELL. J.a m o z g á s b a n . 4 4 3 . emelni. A 3-7 é v e s k o r o s z t á l y n á l a l a p o z h a t u n k a nagyfokú m o z g á s i g é n y r e . a m e g e r ő s í t ő v i s s z a j e l z é s n e k főként erre a m o z g á s t e v é ­ k e n y s é g r e kell ö s s z p o n t o s u l n i . KATONA FERENC (1999): Klinikai fejlődésneurológia. Iskolapszichológia Tudományos Fórum. 208. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1997): Komplex Prevenciós Óvodai Program. hiszen a m o z g á s a d o ­ m i n á l ó m e g n y i l v á n u l á s a g y e r m e k é l e t t e v é k e n y s é g é b e n . Volán Humán Kiadó. így a mozgásfejlesztés so­ rán a l a k u l ó testi én a l a p o z ó j a lesz a pszichés énfunkciók fejlődésének. J. Magyar Pedagó­ gia. Budapest. SCHENK-DANZINGER. Alex Typo. a testfelszínről.az agresszió h e l y e t t e l f o g a d h a t ó . 4 . c é l i r á n y o s t e v é k e n y s é g végrehajtására irányítjuk. Tesiséma-fejli'sztőprogramunkban pl. Is­ kolapszichológia. H o g y a n kezelhetjük t u d a t o s a b b a n ezeket a fejlesztő l e h e t ő s é g e k e t m o s t m á r n e m c s a k a kognitív funkciók. Pedagogik der Gegenwart. k o m p e t e n c i a és k o o p e r á c i ó r a való alkalmasság. Budapest. 713. 53. a meghatározott testrészekre koncentráló felada­ tok során (adott testrészt érinteni.az é n . ELTE Kiadvány. 180.): Teljesítmény és magatartászavarok összefüggése óvodás és kisiskolás korban. Tankönyvkiadó. AYRES: Az integrációs folyamat. 837-845. ISSBD Kon­ ferencia. Budapest. Fejlesztő tárgyként feltételeink között a tükör h a s z n á l a t a r e n d k í v ü l h a s z n o s a vizuális t e s t m o d e l l . h a n e m az egész p s z i c h o s z o c i á l i s fejlődés befolyásolását c é l o z v a ? Szá­ m o l n u n k kell az életkorra tipikus agresszív önérvényesítési tendenciákkal és az ebből fa­ k a d ó f e l s z a p o r o d ó indulati feszültségekkel is. testesség. H. S. Vein-Miinchen. REINARZT. A m o z g á s lehet a k ö z ö s alapja a kog­ nitív és szociális funkciók fejlesztésének a 3-7 éves k o r o s z t á l y n á l .): Az alapkultúrtechnikák elsajátítását meghatározó pszichikus funkciók. M i n t a cirkuláris reakció . (1974): Új utak az oklalás elméletében. az é n h a t á r o k térbeli kiterjedéséről. 55. (1981): Az értelmi fejlődés. S. (1966). 97-114.a tükör visszajelzi a k ü l ö n b ö z ő m o z g á s o k a t . Educational Development Programics London. L. A. 239-278. Budapest. K i i n d u l ó a l a p t é t e l e i n k h e z kell visszanyúlni: az énfejlődésben m e g h a t á r o z ó . 176-226. In: Turner.én-határai a fizikai és a szociális térben. CsÉPE VALÉRIA (2000): Az olvasás és írásképesség zavarai. Fejlesztő Pedagógia. Eötvös Kiadó. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1992): Kudarc nélkül az iskolában. Ö n é r v é n y e s í t é s é b e n e s z k ö z k é n t használja saját testét és m o t o r o s m e g n y i l v á n u l á s a i t . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1990): Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára. 17. 30 31 .kipróbálhatja énjét társaival. J. Budapest.4 5 1 . Budapest. a) A. Róma. Budapest. (1982): On Cognitive Development. ellazítani stb.k o n c e n t r á c i ó t és az akarati erő­ feszítéseket erősíti. A g y e r m e k i energiát ilyen m ó d o n . JEKKELNÉ K Ó S A ÉVA (1986): A tanulási zavarok korai azonosítása. J. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1995): Mozgás-Testkép-Énkép összefüggései. E. e m ó c i ó k kifejezésére ad m ó d o t és az é r z e l m e k p o n t o s a b b felismerését segíti elő. Studies in Cognitive Growth. megőrizni és erősíteni a g y e r m e k i aktivitást! A s z o c i á l i s s z a b á l y o z á s n a k . 9. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1987): Kísérlet a tanulási zavarok óvodáskori megelőzésére. John Wiley and Sons. összehasonlíthatja . TORDA ÁGNES (1991): Szemelvények a tanulási zavarok korébői. Child Development. 4.g y a k o r o l h a t j a az é l e t k o r r a specifikus é n f u n k c i ó k a t : é n t u d a t . New York. Vol. m i n ő s í t é s e . az én j o b b elfogadását. Iskolapszichológia. új m o z g á s f o r m á k kipró­ b á l á s á r a késztető. b) F. 13-40. E h h e z a t e v é k e n y s é g h e z kell m a x i m á l i s lehetőséget biztosítani. amely a f i g y e l e m . A m i m i k a révén k ü l ö n b ö z ő énállapotok. Dortmund.kialakításában. IRODALOM BRUNHR. (1980): Möglichkeiten und Grenzen kompensatorischer Erziehung. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1985/b.m a g a s s á g . 71-84. Medicina Könyvkiadó. SONSROEM (1966): In: Bruner. In: Illyés Sándor (szerk.) tanulja m e g a g y e r e k a s z á n d é k o s m o z g á s o k akarati irányítását. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN. BAUER: A primer észlelési folyamatok fejlődése és jelentősége. a u t o n ó m i a . 186. J. E z e k előse­ gítik a testfogalom kialakulását. BRCNER. REINARZT. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1987): Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak. c) H. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1988): Az alapkultúrtechnikák elsajátítását meghatározó pszichikus funkciók fejlődése és fejlesztése. T e h á t a t ü k ö r i n f o r m á c i ó k a t nyújt a g y e r m e k n e k testi j e l l e m z ő i r ő l .k é p . ELTE Kiadvány. így t ö k é l e t e s e b b kivitelezésre ö s z t ö n z ő . feszíteni.

lefelé ru­ g a s z k o d á s (lefelé r u g a s z k o d á s h á t o n ) . t e k i n t e t b e veszi a s é r ü l é s t . a z é r t e l m i . a z i d e g r e n d s z e r funkcionális p l a s z t i c i t á s á n a k m a x i m á l i s k i h a s z n á l á s a a fejlődés e korai s z a k a s z a i b a n . E r r e k é s ő b b visszatérek. h a n e m azonnali fejlesztéssel . m e l y n e k e l m é l e t i és g y a k o r l a t i h a t á s a vi­ lágszintű: az e g y i k a Pethő-módszer. és a fejlődő funkciók e g y m á s r a hatásának bevonása a kezelési p r o g r a m b a " (Katona. & fejlődésneurológiai kezelés és neurohabilitáció. Az ő v é l e m é n y e szerint az e m b e r i egyedfejlődés m u t a t u g y a n h a s o n l ó s á g o t az e m b e r s z a b á s ú a k k a l . az „ ö r d ö g i kört". szá­ z a d b a n eljuttatta a s z a k e m b e r e k e t oda. Állításuk szerint ha a g y e r e k p r o b l é m a m e n t e s e n halad végig e z e n a törzsfejlődési s o r o n .a 2 0 . Ayres. Az 1940-60as években m é g feltételezték. p s z i c h o l ó g u s o k . 1963). folyamatos k ú s z á s ( e l ő r e k ú s z á s lejtőn). a j á r á s e m b e r i . g y ó g y p e d a g ó g u s o k . o. és igen sok ismeretlen. fejlődési z s á k u t c á b a juttathatják. Domah (a P h i l a d e l p h i a i R e h a b i l i t á c i ó s K ö z ­ pont m u n k a t á r s a i k ö z l e m é n y e i elméletet és gyakorlatot is t a r t a l m a z n a k fejlesztő m ó d s z e ­ rükről ( D e l a c a t o . csak a k k o r v á r h a t ó . G. és ezt felhasználva beve­ zette a legkorábbi d i a g n ó z i s t . jó ü t e m ű és m i n ő s é g ű érési folyamatot leállíthat­ ják. Tobis-Loewenthal. míg a gyereknél a kóros agyfejlődés m á r tünetek­ ben nyilvánul m e g . 1986). a m á s z á s az e m l ő s ö k m o z g á s á n a k . funkcionális M R I . aki megteremtette az „elemi moz­ AZ ALAPOZÓ TERÁPIA LÉTREJÖTTÉNEK TÖRTÉNETE A) Idegrendszer-fejlesztő mozgásprogramok és módszerek a 20. K a t o n a F e r e n c professzor bírálatával élünk: „ A z elavult r e k a p i t u l á c i ó s e l m é l e t értel­ m é b e n arra k e l l e n e g o n d o l n u n k . 9.e l o s z l á s m e g t e r e m t é s e a gyereknél. M a g u k a m ó d s z e r e k kivitelezési elve­ ikben k ü l ö n b ö z ő e k voltak. A fenti m ó d s z e r e k e l s ő s o r b a n m o z g á s s é r ü l t g y e r e k e k fejlesztését c é l o z t á k . Az igen korai d i a g n ó z i s n e m várja meg. „ k i t é r í t h e t i k " . D e elméleti m u n k á s ­ ságuk azóta m e g h a l a d o t t . M R I .).d o m i n á n s m o z g á s o k .m e l y e k a n o r m á l . szülés alatti és utáni á r t a l m a k .33 . első­ sorban m i n d e n o x i g é n h i á n y o s állapot. a m e l y szerint csak az ősi m o z g á s m o d e l l e k g y a k o r o l ­ tatása . G y a k o r l a t u k a z e m b e r i m o z g á s f e j l ő d é s b e n l e g a l a p v e t ő b b . de n e u r o p s z i c h o l ó g i a i s z e m p o n t b ó l . ez p e d i g a l i g h a l e h e t s é g e s " ( K a t o n a . 32 . állás. 1986. Hottiger (a f e l s o r o l á s csak részleges) egy­ aránt k i e m e l i k a m o t o r i u m fejlődésének szerepét ( M á r t o n . Vojta felfogása meg­ e g y e z i k Temple Fay v é l e m é n y é v e l . így r ö v i d e n i s m e r t e t n é m a cáfolattal együtt.).s o k s z o r fejlődési v o n a l a n k é n t e g y m á s r a é p ü l ő . hogy az egyedfejlődés lényegében a törzsfejlődés rövid m e g ­ ismétlése.g e n e t i k a i m e g h a t á r o z o t t s á g . h o g y a g y e r e k fejlődése a korai szakaszban t ú l n y o m ó r é s z t mozgásfejlődésen keresztül megy végbe.vezet helyes i z o m t ó n u s .AZ ALAPOZÓ TERÁPIA ELMÉLETE ÉS M A R T O N .és terápiát. P E T . m i n t a h a s o n l ó s á g . m e l y b e n a kezelésnek ismét be kell indítania és a n o r m á l i s irányba terelnie a m á r k á r o s o d o t t vagy fejlődésükben v e s z é ­ lyeztetett funkciókat. 1986. hogy a k i s e b b vagy n a g y o b b fokban sérült agyú g y e r m e k e k á l l a p o t á b a ne n y u g o d j a n a k bele. elemi j á r á s . idegélettanával foglalkozó t u d o m á n y o k . e l e m i m á s z á s .i l y e n k o r a t ü n e t e k m á r újabb k ó r o s t ü n e t e k okaivá válnak. vertikális r u g a s z k o d á s ( ü l é s b e h ú z ó d z k o d á s ) . Állításuk szerint az e m b e r i idegrendszeri egyedfejlődés m e g i s m é t l i a törzsfejlődés fontosabb állomásait. m á r r o s s z m e c h a n i z m u s t l é t r e h o z ó t ü n e t e k e t . Ezt az elméletet. A m á s i k Katona m ó d s z e ­ re. Az Alapozó Terápia elmélete és kiindulása a fenti m ó d s z e r e k h e z nyúlik vissza. h o g y m e g t e r e m t s é k a m o z g á s motiváltságát. A törzsfejlődés során b e k ö v e t k e z ő n a g y o b b lépcsőfokok (halak.D é v é n y i É v a és mtsai. legősibb . A g y e r e k n e k a m o z g á s érzetét kell elsajátítania. vagy „legalább a rehabilitáció lehetőségét kell fokoznia a m a x i m á ­ lis s z i n t i g " ( K a t o n a . 1986. a k ú s z á s a hüllők m o z g á ­ sának felelne m e g . va­ lamint a vizsgáló eljárások fejlődése ( C T . hogy p r o b l é m a m e n t e s lesz az e m b e r i egyedfejlődésen való végigha­ ladása. és szociális r e h a b i l i t á c i ó t c é l o z m e g ( K a t o n a . és a végállapot a t ü n e t h a l m a z o k m e g m e r e v e d e t t rossz rendszere.közvetlenül születés utántól .D É V É N Y I ÉVA GYAKORLATA M a g y a r o r s z á g o n született két o l y a n m ó d s z e r . m e r t e l m é l e t ü k e t nem tartjuk az A l a p o z ó T e r á p i a elméleti alapjának. 1986). o.m á s z á s . Az i d e g r e n d s z e r fejlődésével. k o m m u n i k á c i ó s é s m o t i v á c i ó s t é n y e z ő k e t e g y a r á n t . Az agy érési folyamatait sok t é n y e z ő károsít­ hatja . m e l y e k a k ó r o s a n fejlődött i d e g r e n d s z e r ű g y e r m e k h a l m o z o t t a n r o s s z v é g á l l a p o t á t . Delacato. Berta és Karel Bobath m ó d s z e r e arra irányult. v a l a m i n t a g y e r m e k intellektuális f u n k c i ó i n a k fejlődésében Piaget. C. o. h o m o r í t á si m o z g á s m i n t a ( t á m a s z t o t t h o m o r í t á s ) . vírusfertőzések. H. i d e g r e n d s z e r . E z e k a m ó d s z e r e k elvileg öszszek a p c s o l ó d n a k a b b a n a v é l e m é n y b e n . és az e m b e r i egyedfejlődés t ö b b millió eve alatt n e m s z e r v e z t é k át az i d e g r e n d s z e r egészét. d e f e k t u s h o z v e z e t h e t n e k .). terhesség alatti. j á r á s m e c h a n i z m u s á ­ nak i d e g r e n d s z e r i e l e m e i csak ráépültek a többire. 82. Schilling. A g y e r m e ­ k e k k e l f o g l a l k o z ó s z a k e m b e r e k . és k é s ő b b a s z i m b o l i k u s megér­ tés is a g y e r m e k m o z g á s v i l á g á r a épül és é p í t h e t ő rá. m á s z á s . h o g y az agy sé­ r ü l é s e k o r f e n n m a r a d ó k ó r o s a n rögzült testtartási é s m o z g á s i r á n y í t ó reflexeket lebontsa. mely a fej­ lődés a k a d á l y a is e g y b e n .megelőzi a k é s ő b b i .kúszás.s z a b á l y o z á s h o z . melyet rekapitulációs e l m é l e t n e k n e v e z n e k . hüllők. 1986). s z á z a d b a n t ö b b o l y a n m ó d s z e r t d o l g o z t a k ki. e m l ő s ö k ) a l a p v e t ő m o z g á s m i n t á i m e g i s m é t l ő d n e k a g y e r m e k i d e g r e n d s z e r é n e k egyedfej­ lődésében: a m a g z a t i és születés utáni m o z g á s o k h a l m o z g á s n a k . mi kifejezetten elvet­ jük.olyan helyzetnek tekintették. hogy a h u m á n s p e c i f i k u s ülés. m e l y a m o z g á s o k h o z szük­ séges jó és s z ü k s é g e s testtartás stabilizálásához vezet (Katona.m o z g á s s é r ü l t g y e r e k e k n é l m e g t e r e m ­ tette a k o n d u k t í v (a g y e r e k e t egy v e z e t ő viszi végig a f o l y a m a t o n ) fejlesztést. de a k ü l ö n b s é g n a g y o b b .m o n d j a D e l a c a t o . E z e n fejlesztő p r o g r a m o k nagy része a mozgáson ke­ resztül indította újra a g y e r m e k idegrendszer-fejlődését.e r ő s e n l e e g y s z e r ű s í t v e : felülési m o z g á s m i n t a ( l e b e g ő ü l t e t é s ) .az újszülött agya m é g h i h e t e t l e n ü l kép­ lékeny . Vojta m ó d s z e r é n e k egyik célja a h e l y e s i z o m t ó n u s . szövettanával. 37. században g á s m i n t á k " f o g a l m á t a z e m b e r i m o z g á s f e j l ő d é s b e n .orvosok.j á r á s . S P E C T ) a 20. M ó d s z e r é n e k cél­ j a „az ö s z s z e s k á r o s o d o t t funkció t o v á b b i f e j l ő d é s é n e k n o r m a l i z á l á s a . a célszerű m o z d u l a t o k a t j á t é k o s helyzetek­ kel k ö t ö t t é k össze. mert ezek m e g a k a d á l y o z z á k a n o r m á l i s m o z g á s és testtartás kialakulását ( K a t o n a . Temple Fay. 1999). m a g a t a r t á s b e l i . b e l s ő v a g y külvilágból j ö v ő ok .m o z g á s m i n t á k a t t a r t a l m a z t a : k ú s z á s .

a t ó n u s o s nyaki reakciók. vagy e g y m á s m e l l e t t i s é g é b e n (pl. a k k o r é r d e m e s m e g v i z s g á l n i . E k k o r a m á s z á s s t á d i u m á r a j u t t a t t á k stb. és a c s e c s e m ő k ü l ö n b ö z ő életszakaszaiban „azon a szinten é l " .í r á s . hogy a fejlesztést n e m a tünetek szintjén kezeljük kizárólag . Következtetésük. akiknél egyoldali vagy kétoldali súlyos a g y k á r o s o d á s volt. a kéz­ ügyesség-gyakoroltatás szintjén -. írás és olvasás készsége. mely a kétéltűek m o z g á s a . m a g a s a b b szint a kétéltűsz. E b b ő l D e l a c a t o és m u n k a t á r s a i azt a k ö v e t k e z t e t é s t v o n t á k le. Mi ezen e r e d m é n y e i k b ő l és e l g o n d o l á s a i k b ó l m e ­ rítettünk: v a l ó b a n az i d e g r e n d s z e r o n t o g e n e t i k a i l a g teljes beérése s z ü k s é g e s a l e g e m b e ­ ribb funkció. hogy melyik m o z g á s s t á d i u m r a k é p e s e k . a m e l y agyterület vezérli.o l v a s á s .m á s z á s . ábra). A kizárólagosan e m b e ­ ri. D e l a c a t o azt állította.E l ő b b i állításukkal összefügg D e l a c a t o k ö v e t k e z ő e l m é l e t e . e n n e k a m o z d u l a t a a kúszás. 76 n a g y o n súlyosan agysérült g y e r m e k k e l d o l g o z t a k 12 h ó n a p o s ­ tól 9 éves korig. h ó ­ napig. és a b e s z é d r e n e m lettek báto­ rítva ( D e l a c a t o . m á s z á s . o. m e l y n e k k o r o n á j a k é n t megjelenik a beszéd.g y e r e k közül a kezelés v é g é r e 12 g y e r e k j á r ó k é p e s lett. 12.). a k k o r h á r o m felnőtt n a p o n t a 4 x 5 p e r c i g passzívan „ r á h e l y e z t e " . T e h á t már m a g z a t i állapotban magas fokú az e m b e r m o z g á s s z a b á l y o z á s a . vagyis elvégezte a g y e r e k k e l a kúszás m o z g á s m i n t á j á t szabályosan és ritmusosan. csak reflex t e r m é s z e t ű m o z g á s o k k a l . j á r á s m á r a 2 0 . járásnál két lábát használja. a nvúltagyi = vesztibuláris r e n d s z e r és a pallidum s z a b á l y o z z a (/. a testséma. majd j á r á s . Ezt a m e c h a n i k u s e l m é l e t e t mi szintén elvetjük. m e l y n e k hát­ terében é r e r e d e t ű daganat. és sztereo látása v a l a m i n t sztereo hallása tökéletesedik. ismét K a t o n a professzor m u n k á s s á g a alapján a d n á n k m e g a választ ( K a t o n a . h ó n a p körül. hogy van egy. anyanyelvi k o m m u n i k á c i ó kifejlődése csak a k k o r lesz p r o b l é m a m e n t e s . K ö v e t k e z ő . f ő e m l ő s ö k b e n sem. 1986). és n e m is ez a tapasztalatunk. a 6. a c s e c s e m ő e k k o r hídlény. 1963). sokkal j o b b alapot nyújtunk az anyanyelvi készség beérlelődésének.2 9 . Az i d e g r e n d s z e r o n t o g e n e tikai beérése p e d i g a h u m á n m o z g á s m i n t á k e g y m á s u t á n j á b a n és e g y m á s r a é p ü l é s é b e n tör­ ténik (pl. Az emberi m o z g á s kialakulása min­ den újszülöttben a primitív m o z d u l a t o k k a l k e z d ő d i k : e z e k e t az ívjáratok. 11 g y e r e k teljesen ö n á l l ó a n m e g t a n u l t jár­ ni. kúszás .tatási-dominancia megválasztási fejlődési m o z g á s s o r n a k . s n e m k ö z v e t l e n ü l kijavítandó okként kell é r t e l m e z n ü n k " (Lakatos. Megfigyelték a n o r m á l g y e r m e k i fej­ l ő d é s b e n a m o z g á s m i n t á k e g y m á s utáni j e l e n t k e z é s é t : kúszás. Ez a gyakorlati változás szemléleti megújuláson alapul: „iskolaérettségi vizsgálaton a hi­ bákat. írásra. évig) az agykérgi e m ­ ber.és ebből 20 m o z g á s r a képtelen . agyvelőfejlődési r e n d e l l e n e s s é g stb. Végül e l é r k e z t e k a d o m i n a n ­ ciakialakítás s t á d i u m á i g . agyvelő­ gyulladás. kétfüles együtthallás. E z e k a m o z g á s m i n ­ ták n e m reflexszernek. h ó n a p i g . E k k o r a gyerek átlép a középagyszintre. h o g y az anyanyelvi területen (beszédben. héttől tart kb. aki felfedezte. Azt állítjuk. k e r e s z t m i n t a szerint jár. csak az e m b e r r e j e l l e m ­ ző egyedfejlődési sor: kúszás —> m á s z á s —> j á r á s —> d o m i n a n c i a megválasztása. ha a g y e r m e k p r o b l é m a m e n t e s e n v é g i g m e g y a kizárólagosan e m b e r i m o z g á s o s . holott beszédterápiát n e m kaptak. h ó n a p t ó l a 12. h a n e m ezt m e g e l ő z i és kíséri az oki ke- 34 35 . V a n egy kizárólagosan emberi k o m m u n i k á c i ó s forma: b e s z é d . ha a gyerek csak feküdni tudott. de kezével m é g e g y e n s ú l y o z . ül. A fejlesztő p e d a g ó g i a g y a k o r l a t á b a n az utóbbi 10 év során (kb.é r z é k s z e r v i fejlődési so­ ron. F e l m é r t é k a beteg g y e r e k e k e t .) M i n d e h h e z erős érzékszervi stimulációkat és l é g z é s p r o g r a m o t is adtak. év . (Pl.és l á b d o m i n a n c i á t . de nem ilyen k i z á r ó l a g o s a n . Delacato azt állítja. vízfejűség. írásban. a g y h á r t y á k közötti bevérzés. ez a híd szintje. Ezután alakul ki ( 3 . h o g y a g y e r m e k azért n e m képes az olvasásra. és azon a szinten élő lény lesz. elégtelenül szervezett. Mi n e m ezt állítjuk. 5 9 % . bár ez is fontos. és ezt gyakorlatokkal beérleljük. a beszéd-. a kisagy ősi ré­ sze. 8 k e r e s z t m i n t a szerint mászott. M e r t a készség velünk születik. felül­ tetés (ún. majd a k ö v e t k e z ő szintre lép. Á t l a g o s a n 11 h ó n a p i g végezték a kezelést. az olvasni s e m fog t u d n i . Mi ezzel a hasonlattal és elvvel e g y e t é r t ü n k . De s z á m u n k r a m é g f o n t o s a b b ered­ m é n y ü k : a g y e r e k e k közül.vagyis az i d e g r e n d s z e r e l m a r a d t érettségét kell e l ő b b „ b e h o z n u n k " -. 2 0 0 0 . Ha a d i s z l e x i á s g y e r m e k e t csak a z a n y a n y e l v e t g y a k o r o l t a t ó m ó d s z e r r e l a k a r o m olvasásra bírni (vagyis csak g y ó g y í t ó olvasással). kéz. 16 hetes koráig tart. aki m e g v á l a s z t j a dominanciáját: szem-.18. Mert ha észlelünk mozgásfejlődési. a m í g csak a gyerek teste-idegrendszere rá n e m érzett a m o z g á s ­ mintára. m e r t idegrend­ szere. A fejlődés útja az egyszerű e m b e ­ ri m o z g á s o k t ó l vezet a fejlett emberi m o z g á s t í p u s felé. m e l y szerint a c s e c s e m ő i d e g r e n d s z e r e fokozatosan és e g y m á s r a épülve érik az agytörzstől felfelé e g é s z e n az agy­ kéregig. akik a p r o g r a m k e z d e t é n n e m tudtak beszélni. olvasáskészség tökéletességéhez. és ez a m o z g á s s o r a s z e n z o r o s éréssel együtt adja azt a s z e n z o m o t o r o s i d e g r e n d s z e r i fejlő­ dési sort. hogy a m e l y i k g y e r e k n e m tud m á s z n i . magzati héten kiváltható. majd m á s z á s . földön c s ú s z á s . h a n e m folyamatos m o z d u l a t s o r o k b a n j e l e n t k e z n e k k ü l ö n b ö z ő in­ g e r h e l y z e t e k b e n . hogy na e g y g y e r m e k n e m tud m e g t a n u l n i olvasni. leomlik. illetve a n n a k nyelvi készségéért felelős területei n e m érettek rá. E z e k e t a m o z g á s m i n t á k a t n e v e z t e el elemi mozgásmintáknak. e k k o r j e l l e m z ő a két s z e m e g y m á s t ó l független látásának kialakulása. a testtartás-látás in­ tegrációja itt alakul ki. mert a ház alapja az idegrendszer teljes érettsége. 1985-től) változás történt. csak aztán építhe­ tünk rá g y ó g y í t ó olvasással.ülés). hogy t u d h a s s a n a k . ezáltal idegrendszeri érésbeli e l m a r a d o t t s á g o t . E r e d m é n y e i k a m o z ­ gás területén is k o m o l y a k : a 70 j á r á s r a képtelen . E z u t á n a gyerek korai corticalis (agy­ kérgi) lény lesz az 1. melyet nevezhetünk helyzetváltoztatás-felegyenesedés-helyváltoz. ez a hal­ szerű lét kb. és egyedül is képes lett rá. írás-. A n n á l g y ü m ö l c s ö z ő b b volt s z á m u n k r a D e l a c a t o é k gyakorlati tapasztalata és az e b b ő l levont k ö v e t k e z t e t é s e k . agysorvadás. és csak az e m b e r r e jel­ l e m z ő . hogy a kúszás. és középagy-lény lesz: m o z d u l a t a a m á s z á s ( e m l ő s ö k ) . de e n n e k k i b o n t á s a csak érett idegrendszeri s t r u k t ú r á k o n történhet m e g . kifejlődik a k é t s z e m e s együttlátás. és k o r u k szerint elég idősek voltak a h h o z . Az újszülött idegrendszere igazán és teljesen emberi idegrendszer: a l e g p r i m i t í v e b b m o z g á s is m a g a s a b b idegrendszeri szabályozás alatt áll. az oldalismeret.u k elkezdett beszélni ( s z a v a k a t m o n d a ­ ni) a p r o g r a m f o l y a m á n . olvasásban) elmaradt gyermek idegrendsze­ re éretlen. n e m aktiválhatok újszülött vagy fiatal állatokban. m i n t h a h á z a t é p í t e n é k alap n é l k ü l : amit rá­ építek.erű szint. ez a 20.járás). 4 tárgyakat tartott. T e h á t D e l a c a t o sze­ rint az újszülött perincvelői-agytörzsi lény. állt. ezt kell e l ő b b „ k i á s n u n k " . évtől 7. h o g y a m o z - gásfejlődésében és k i e m e l t e n a h u m á n mozgásfejlődési m i n t á i b a n nincs-e e l m a r a d o t t s á g a . l e b e g ő ültetés). Humánspecifikusak. a két fül e g y m á s t ó l füegetlen hallásának kialakulása. h i á n y o s s á g o k a t és a rossz m e g o l d á s o k a t okozatként. a k k o r úgy teszek.tehát a rajzkészség. Ez azt jelenti. j e l l e m z ő j e a paralateralitás: két kezét használ­ ja lábaitól függetlenül. és o n n a n j u t t a t t á k a k ö v e t k e z ő s t á d i u m r a . ezért az idegrend­ szeri s t r u k t ú r á k n e m k é s z e k a funkció b e f o g a d á s á r a vagy k i b o n t á s á r a . E k k o r alakul ki a sztereo látás és sztereo hallás. a 6.

kéz és láb t e v é k e n y s é g é n e k szétválasztása stb. hogy a gyereket s o h a s e m a tünetei szintjén kezdjük kezelni. úgy szoktuk m o n d a n i . k ú s z á s h o z ( a z o n o s oldali végtag­ o k e g y ü t t m o z g á s a ) a z o n o s oldali végtagok m o z g á s k o o r d i n á c i ó s g y a k o r l a t a i . F . k e r e s z t m o z g á s o k stb. A l a p o z ó T e r á p i a stb. P á r év m u n k a után derült ki. i d ő b e n való bizton­ ságos t á j é k o z ó d á s . M o z g á s s o r a i t fejlődéstani szemlélettel állította össze. Porkolábné Balogh Katalin-féle fejlesztéssel -. 1997) . jobb-bal ismeret.h e l y v á l t o z t a t á s i m o z g á s ü g y e s s é g fejlesztése nélkül.szem vestibularis magrendszer melyre k é s ő b b részletesen visszatérek.). a m e l y a g y e r m e k fejlődésében. H R G . diszfáziás g y e r e k e k n é l . az alatta levő szinteket kell A . r u g a l m a s s á g . A m o z g á s k o o r d i n á c i ó r a való hatása miatt . H. Az.e h h e z hozzá­ tette az összes olyan m o z g á s t . h a n e m fejlődéstanilag a tünet „ a l á " m e g y ü n k . m e l y e k e t ő m á r a fenti a l a p h o z hozzátett. j á r á s v a r i á c i ó k . az érési folyamatot még egyszer beindító terápiák ( P l .kisagy e l ő b b r e n d b e h o z n i . Afejlődéstani-fejlesztés szem­ lélet a g y e r m e k e t és k é s z s é g h i á n y á t fejlődésében nézi. n e m k e z e l ü n k f i n o m m o t o r i k á t ö n m a g á b a n a k i s g y e r e k n é l fejlődéstanilag ezt m e g e l ő z ő ü g y e s s é g e k n a g y m o z g á s o k .a m o z g á s k o o r d i n á c i ó alap­ jait adja m e g . a tartalmi diszgráfián semmit. életében fontos: fejemelé­ sek. m í g m e g é r k e z ü n k az adott tünet k e z e l é s é h e z .h a t é k o n y lett o r g a n i k u s sérülésből e r e d ő hiperaktív-figyelemzavaros ese­ teknél. és a l k a l m a z o t t : D e l a c a t o és m u n k a t á r s a i elérhető s z a k k ö n y v ü k b e n m é g kizárólag a k ú s z á s . K u l c s á r M i h á l y n é . 1990-ben Kulcsár Mihályné fej­ lesztő p e d a g ó g u s r e n d e l k e z é s ü n k r e bocsátotta m i n d a z o k a t a b ő v í t é s e k e t és továbbfejlesz­ téseket. testismeret. vagyis a te­ Katona ábrája nyomán I. e g y e n s ú l y . hogy k ü l ö n ö s e n h a t é k o n y m e g k é s e t t beszédfejlődésű ül.gerincvelő Bővítés és továbbfejlesztés.j á r á s . m á s z á s h o z (ellenoldali v é g t a g o k e g y ü t t m o z g á s a ) ellenoldali végtagok m o z g á s k o o r d i n á c i ó s gyakorla­ tai. h o g y e n n e k m e g t e r e m t é s é v e l e l é r k e z h e s s e n az e r e d m é n y e s fejlesz­ téshezEz a szemlélet j e l l e m z i az A l a p o z ó T e r á p i á t is. 1963). P o r k o l á b n é . felülés. Ez a ha- zelés: az i d e g r e n d s z e r érését elősegítő.I . alaki diszgráfián t u d t u n k javítani a k ö n y v b e n leírt „pi­ ros s z e m ü v e g e s " m ó d s z e r r e l . ábra d) látásszabályozó rendszer e) tekintés szabályozó rendszer rápiába n e m c s a k a m o z g á s és m o z g á s é r z é k e l é s került. h a n e m a térben.felhasználva P o r k o l á b n é B a l o g h Katalin kutatási és gyakorlati e r e d m é n y e i t ( P o r k o l á b n é . hogy terápiánk fejlődéstani szemléletű fejlesztő terápia. Ez a terápia már h a t á s o s n a k b i z o n y u l t a diszlexiás. a) kisagyból kiinduló mozgásszabályozó magrendszer akkor m é g csak C.d o m i n á n s g y a k o r l a t o k c) íormatio reticularis rendszeres pályái =RAS reticularis rendszer vagy az éberségi szintért felelős hálózatos állomány fejlesztését k í v á n t á k m e g . és a n o r m á l fejlődési folyamatot 36 37 . E . 1987. Kibővítette a terápiát a hazai fejlesztő pe­ dagógia g a z d a g tárházával . P l . m i n t a h a g y o m á n y o s s z e m l é l e t ű felzárkóztatás. E n n e k elméleti és gyakorlati j e l e n t ő s é g e . alaki diszgráfiás g y e r m e k e k n é l . E k k o r m é g csak a n y a n y e l v i b) szemmozgató idegmagvak rendszere k é s z s é g h i á n y o s g y e r m e k e k e n p r ó b á l t u n k segíteni. pl. r u g a l m a s s á g és egyensúly-gyakorlatok. E z s z e m l é l e t é b e n m á s .r e n d b e h o z a t a l a nélkül stb. D e l a c a t o és T e m p l e Fay közös munkája és az erről megjelentetett or­ vosi szakkönyv leírása és tanácsai alapján (Delacato. Alapozó Terápia jelenlegi felépítése.ívj áratok B) D .thalamus H . m o n d v á n : ha ez a szint n e m m ű k ö d i k . e m l é k e z e t f e j l e s z t é s e k stb. Az e r e d m é n y e k k e l diszlexiás g y e r m e k e k n é l e l é g e d e t l e n voltam.pl. mely a h i b a szintjén gyakoroltat. A terápiát több mint tíz évvel ezelőtt. Ez az e l m é l e t és g y a k o r l a t terápiánkat a regresszióval dolgozó terápiák k ö z é sorolja.törzsdúcok próbálja biztosítani. Kb. és iskolaéretlen ó v o d á s o k n á l a l e m a r a d á s b e h o z á s á r a . 1987-ben Pálfia Judit s z e m é s z o r v o s s a l k e z d t e m el.f e l e g y e n e s e d é s i . vagyis a fejlődés lépcsőin m e g y ü n k végig m é g egyszer. v a l a m i n t fejlődés­ tani szemlélete és k o m p l e x i t á s a miatt n a g y o n h a t é k o n n y á lett e n y h e fokban értelmi fogya­ tékos gyerekeknél. n e m állítunk b e e l d ö n t e t l e n d o m i n a n c i á t a h e l y z e t v á l t o z t a t á s i .m á s z á s . A y r e s .

ezen belül járásegyensúlyt. in­ kább l ö k é s s z e r ű e n beindítja a m o z g á s ü g y e s s é g e t . e h h e z a gyerek m e g t a n u l „ e g y s z e r ű " labgyakorlatokat. Gergely Anikó. fordulatok. Sipos Zsóka. s z ö k d e l é s e k p á r o s lábon. Szabó Csilla. Pócsi Orsolya. A h a r m a d i k lépcsőfokban A l a p í t v á n y u n k részint e g y r e újabb g y a k o r l a t s o r o k k a l bővítette az eddigi területeket. T ó t h G á b o r ki­ d o l g o z t a a terápia speciális alkalmazását o r g a n i k u s k á r o s o d á s b ó l induló hiperaktív figye­ l e m z a v a r o s gyerekek eseteire. és M. Molnárné Nagy Anna. Gosztonyi Judit.tékony t e r á p i a már nem D e l a c a t o terápiája volt. és láb külön munkáját. Zsadon Zsófi és legalább még egyszer ugyanilyen hosszú lehetne a névsor. * A felsorolás m á r csak azért sem lehet teljes. Tóth Péter. és „ e g y s z e r ű " kéz­ gyakorlatokat. Görbicz Katalin. hogy a r u g a l m a s s á g o t fogja fejleszteni. guriga. E k k o r t o v á b b m e g y ü n k a Finom motorika * Csak néhányuk nevét tudom felsorolni (1995-2000 között). Rugalmasság: ugrások. egyúttal hálás köszönetet szeretnék mondani: Asztalosné Marosi Marianna. K é s ő b b m i n d e n . Egxensúlygyakorlatok: statikus. ahol a félkörös ívjáratokban létrejön a folya­ dék e l m o z d u l á s a : gyakori helyzetváltoztatás. fekve stb. Tamás Béláné. ha a g y e r m e k csak ugrál rajta. mert ott sokkal k ö n n y e b b e n ráérez a teste. Alapöt­ lete szintén Kulcsár Mihálynétól származik. Szerző Krisztina. gurulás. Szíjjártó Edit. D i a m o n d . Dr. d i n a m i k u s és a kettő közötti á t m e n e t i e g y e n s ú l y t gyakoroltatjuk. Wimmer Zsuzsa. 38 39 . egyik kéz simogat. az egyensúly. Hofmann Ildikó. l á b b o l t o z a t . E z u t á n telepítjük a kéz. teljes k i d o l g o z á s ú terápiákból át­ vettük Fodorné dr. De sok g y e r m e k a n e h e z e b b m o z g á s k o o r d i n á c i ó s gya­ korlatokat (I. külön hangsúlyt h e l y e z ü n k a vesztibuláris ingerlés gya­ korlataira (fejforgatások. Breinmann Erzsébet. Telek Erika. m á s i k dobol stb. részint egyre újabb. de azt n e m fejleszti. Kunné Szörényi Katalin. 4. M i n d e b b ő l kialakult az A l a p o z ó Terápia. pl. m o s t csak a r o k o n terápiákat e m l í t v e . Tóth Ildikó. pók-rák és sok kisegítő g y a k o r l a t (pl.eszközigény"-ünkről. m o z g á s o s s z e r i a l i t á s fejlesztése. mellyel először m u n k a c s o p o r t k é n t . 1963. Stocker Eszter.: majd min­ den „ e g y s z e r ű " kéz. Petheő Erika. Palcsó Julianna. Rozsnyai Henrietté. taps test előtt. Göttlinger Gabi. jól k o o r d i n á l t m ű k ö d t e t é s é h e z . libikóka stb. a „keresztezettséget": pl. fóka. végzett hallgatóinktól. E l ő b b m e g s z o k t a t j u k a g y e r e k k e l az „ e l l e n o l d a h s á g o t " : két k é z b e n váltott s u p i n á c i ó . toporgás. Váradi Ildikó. Sütő Csaba. a l a p k o n c e p c i ó n k k a l jól h a r m o n i z á l ó területeket vont be a terápiába. ellenoldali t é r d k ö n y ö k érintések állva. talicskázás. az angol nyelvterületen h o n o s N I L D . ritmusos beszéd és m o z g á s .és fejegyensúlyt fejlesztők valamint k o m b i n á c i ó i k .b e s z é d gyakor­ latok. felülések j á r á s és változatai. pörgések. 1999). A terápia jelenlegi. E z e k az e l v e k m e g e g y e z n e k Falvay Károly egyensúlyfejlesztési elveivel ( s z e m é l y e s közlés). Diamond azt írják. Mándi-Márton Zsuzsa. Jordanidisz Ágnes. vé­ g i g v e z e t v e őt e l ő b b az a z o n o s oldali kéz és láb. és m é g a beszédfejlődési lemaradottságokat is javítja. ha teljes volna. az A l a p í t v á n y h o z közel álló m u n k a t á r s u n k gazdagította.. m e l y e k a fejlődés során megjelennek. beszédészlelés és -értés ( G M P ) vizsgálatát és az ő fejlesztő terápiáját. Nagymozgások: fejemelések. légző-fegyelmező gyakorlatsor. hogy a katonai ( U S A ) k i k é p z é s b e n m é g a világháború előtt bevezették az ü g y e s s é g . 3. Manolakis Ági. Stéger Andrea. k é s ő b b ) e l ő b b a trampoline-on csinálja meg. Tar Mónika. E z u t á n k i d o l g o z z u k a két kéz külön munkáját.. a trampoline-ról. Elég. másik ütöget.t e r á p i a gyakorlatait. ugró­ kötél.) Az egyensúly fejlesztésével kapcsolatban Földi Rita munkáját mérvadónak tekintjük (Fodorné Földi Rita. mert folyamatosan gyűjtjük és kapjuk az új ötleteket m u n k a t á r s a i n k t ó l . de az e r ő n l é t r e is igen jó hatást g y a k o r o l t ( M .és lábgyakorlatot k o m b i n á l u n k e g y m á s s a l . pl. Papp Zita. Burián Kati. M á r t o n . 5. pl. tíz e g y m á s r a é p ü l ő gyakorlat Kulcsár Mihályné kidolgozása szerint. 2. Vincze Helga.. Kulcsár Éva. Bors Ilo­ na. m o z g á s k ö z b e n i irányváltoztatás. Frankó Mária. szinte lökést ad neki. Gacsályi Lászlóné. Dékányné Cseri Zsuzsa.. és r e n d s z e ­ r ü n k e t egyáltalán n e m tekintjük lezártnak vagy b e z á r h a t ó n a k . a főszerep a d i n a m i k u s e g y e n s ú l y fejlesztéséé. forgások. Bonczné Juhász Csilla. Ezek valójában a humánspecifikus elemi mozgásminták és variációik. kúszás. Itt kell említést t e n n e m egyetlen . melyek­ kel a gyerek h o z z á s z o k i k a két kéz és két láb együttes. á l l a t u t á n z ó ügetések. m á r a kialakult felépítése a k ö v e t k e z ő : Elemi mozgásminták + Ruganyosság + Egyensúly Mozgáskoordináció tökéletesítése Dominancia (kéz. Falvay Károly n é p t á n c m o z g á s e l e m e i t . A saját terápiánk alapjait S z e r d a h e l y i M á r t o n testnevelő­ g y ó g y t o r n á s z é s T ó t h G á b o r g y ó g y p e d a g ó g u s m u n k a t á r s a m m a l r a k t u k le. majd jelen­ leg a l a p í t v á n y k é n t d o l g o z u n k . egy helyben szökdelés. elöl-hátul. v a l a m i n t a m o z g á s r e n d e ­ z e t t s é g é n e k fejlesztése céljára. Gyarmatiné Boksái Éva. Kb. és H. Burkusné Szenász Ildi. Kalapos Ilona. végtag. Mi eredetileg azt hittük. Gósv Mária b e s z é d h a l l á s ( G O H ) . Bodonyi Anikó. Bodai Ágnes. a S z e n z o r o s Integrációs T e r á p i a vizsgálatából (Ayres terápia) é s L a k a t o s Katalin-féle T S M T (Tervezett S z e n z o m o t o r o s T r é n i n g ) vizsgálatból. Radnai Zsuzsa. „igen és n e m " integetés stb. és az elvek alapján szülőkkel és terapeutákkal együtt á l l a n d ó a n továbbfejlesztjük. átfordulások.p r o n á c i ó vagy ökölcsukás-nyitás r i t m u s o s a n . körrajzolás stb. Némcthné Márk Julianna. amennyit m e g k í v á n . 1993): kevés az e g y e n s ú l y o z ó járás-statikus e g y e n s ú l y fejlesztése. Bodonyi Miklós. állás-törzsegyensúlyt. nyak­ izom-erősítők.e r ő s í t ő k s z ü k s é g szerint). „Felvezető" vagy „szoktató" gyakorlatsor: a m o z g á s k o o r d i n á c i ó t m e g a l a p o z ó gya­ korlatok.. M á s . szem. majd k e r e s z t e z e t t kéz-láb h a r m o n i k u s együttműködésén. ahogy kívánja. az időzítés és ütemérzék. Csaba Mercédesz. egy lábon. Földi Rita labdagyakorlatait. A vizsgálatnál h a s z n á l u n k vizsgálati e l e m e k e t K u l c s á r M i h á l y n é terápiájának vizsgálatából. t e s t v o n a l a t á t l é p ő k e r e s z t e z ő g y a k o r l a t s o r stb. labdagyakorlatok. A t r a m p o line beindítja a mozgásfejlődést. Gondiné Dobó Anna. forgó. „Kereszt"-gyakorlatok: a m o z g á s k o o r d i n á c i ó t fejlesztő n e h é z gyakorlatsor. fejlesztette t e r á p i á n k a t . vagy formált a terápia v o n a l á h o z igazodóvá: pl. H. Farkasné Murányi Márta.D é v é n y i E v a é s m t s a i . Lurija-féle neuropszichológiai g y a k o r l a t o k . úszás.. hintáztatások h a g y o m á n y o s . láb) Erihez járulnak az informatikai blokkot fejlesztő kartonok Mozgáskoordináció megalapozása 1. a k a d á l y o k k a l stb. Esti Nóra. egyik rajzol. testtel végzett ritmusgyakorlatok. csak aztán a földön. mászás.

v e r s e k r e t ö r t é n ő v é g z é s é v e l valósul m e g . in: M á r t o n . M á s o d i k g y a k o r l a t s o r u n k b a n a térlátásban való ü g y e s s é g e t és a követé- 40 41 . És végül a „ n e h é z " s z ö k d e l é s e k e t és „ n e h é z " k é z g y a k o r l a ­ tokat h o z z u k össze e g y m á s s a l . a k e r e s z t e z e t t m o z g á ­ sok n e m vagy csak alig.). és elutasítja a l é n y e g t e l e n n e k ítélt informá­ ciókat. Betanítjuk a „ n e h é z " alapugrásokat: terpesz. vízszintes k e r e s z t e z é s . 1999.e z e k e t leépítjük -.a g y e r e k e k n é l g y a k o r i a k a k é n y s z e r e g y ü t t m o z g á s o k .D é ­ vényi É v a és mtsai.. Kézdominancia kifejlesztése. m i n t a stabil k é z d o m i n a n c i á t . M i n d e n gyakorlatot sokszor e g y m á s után kell végeztetni. o. igen kifejezetten a r i t m u s é r z é k é t .m e l y e k n e k fentiekben c s a k a k ö n n y e b b e l e m e i t í r h a t t a m le . a végtagok szétvá­ lasztott m o z g á s a n e m vagy csak alig. 5 1 . a rész.a szinkron kétoldali e g y ü t t m o z g á s o k k ö n n y e b b e n kivitelezhetőek. és nagyfokú k o o r d i n á c i ó s k é s z s é g e t ad. u g y a n a k k o r m e g t ö r t é n i k a testrészek m o z g á s á n a k h a r m o n i k u s ö s s z e h a n g o l á s a ( D é v é n y . m i n d e n m o z g á s esztétikus m o z g á s alapjait m e g a d ó g i m n a s z t i k a fejleszti a gyerek helyes tartását. a m o z g á s s o r o k a t . a d o m i n á n s kezet ügyessé tevő gyakorlat.a g y e r e k e k n é l a szerialitás erős fejlesztésre szorul. kéz: karlendí­ tés váltottan test mellett vagy váltott m a l o m k ö r z é s (ez a rá m e r ő l e g e s síkban való m o z g á s ) . Végül is m o z g á s k o o r d i n á c i ó t fejlesztő g y a k o r l a t a i n k a t . A b e s z é d és m o z g á s e g y ü t t e s és e g y m á s t fejlesztése a m e g f e l e l ő s t á d i u m b a n a l k a l m a z o t t mondott mozgás m ó d s z e r r e l : a m o z d u l a t o ( k a ) t s z ó b a n p o n t o s a n m e g f o g a l m a z z u k . harántter­ pesz. Hámori szerint a m o z g á s k o o r d i n á c i ó differenciálódása a l e g s z o r o s a b b a n k a p c s o l ó d i k az érzékelési funkciók differenciálódásához. 8. ^ 9. A f o r m a é r z é k és k o o r d i n á c i ó együtt fejlődik. 1994).és e l l e n m o z d u l a t o k együttesét. t ö m e g e s m o z d u l a t o k t ó l a precíz m o z g á s o k i g . G y a k o r l a t a i n k e g y ü t t fejlesztik a p r o p r i o c e p t í v rendszert az e g y e n s ú l y r e n d s z e r r e l . . majd a l e g n e h e z e b b gyakorlatsor j ö n . a g y i d e g ) . m i n t h o g y a bonyolult és megfelelően adagolt m o z g á s s o r o z a ­ tok kialakítása és a u t o m a t i z á l á s a m i n t e g y visszahatásként vagy az agy fejlődésének kriti­ kus p e r i ó d u s á b a n történt m ű k ö d é s m e g e r ő s í t é s e k é n t fejleszti a központi i d e g r e n d s z e r n e m szorosan a m o z g á s k o o r d i n á c i ó v a l kapcsolatos m ű k ö d é s é t i s " ( H á m o r i . sorrendjét és sajátos m i n t a szerinti össze­ r e n d e z é s é t értjük ( m o z g á s k o o r d i n á c i ó a l a t t ) " .. . a m o z g á s ritmikája az időbeliséget és a d i n a m i k a a s z ü k s é g e s e r ő a d a g o l á s t és tónusállapotot..keresztezett ritmusos mozgás kialakítására: pl. együttműködés kialakítása és/vagy fejlesz­ tése: első g y a k o r l a t s o r u n k b a n külső és belső s z e m i z o m g y a k o r l a t o k a t v é g e z t e t ü n k (III. 1972. A g y a k o r l a t o k a tudatos és p o n t o s végzésen keresztül fejlesztik a k o n c e n t r á c i ó t és az ö n f e g y e l m e t ( D é v é n y . és m o n d j u k a m o z d u l a t ( o k ) előtt és/vagy alatt. v a g y i s ö s s z e r e n d e z ő képességet. az fegyel­ m e z e t t e b b e n g o n d o l k o d i k . állóképességét. Lábdominanciát kialakító vagy m e g e r ő s í t ő gyakorlatok. indiánjárás ( m é g n e m s z ö k d e l é s ! ) stb.speciális g i m n a s z t i k á n a k tartjuk. v á l l b o k s z o l á s o k stb. és ez tökélete­ síthető t ü k ö r segítségével.és dinamikai érzékelése: a moz­ dulatok pályája m e g h a t á r o z z a a m o z g á s térbeliségét. Ha ez megy. 7. A g y e r e k a g i m n a s z t i k a során m e g ­ tanulja ö s s z e r e n d e z n i a külső és a belső információkat. 5 1 . 1999. hogy a folyamatos. T e r m é s z e t e ­ sen fejlesztik a p i r a m i d á l i s . illetve egyenrangú.e x t r a p i r a m i d á l i s m o z g á s r e n d s z e r t és a parietális m o z g á s s z a b á ­ lyozó areákat.). m a l o m k ö r z é s . 1976. a spontán fejlődés irányait követi: . ügyességét.írja Nádori ( N á d o r i . és biztos. Pl. ügyelve arra. e z e k mindig ellentétes irányú r i t m u s o s e l l e n m o z g á ­ sok. . az e n y h e fokban értelmi fogyatékos és az o r g a n i k u s a n érintett hiperaktív-figyelemzavaros g y e r e k e k m o z g á s e l m a ­ radásának sajátosságait: . . tehát n e h e z e n r e n d e z i k ö s s z e é s jegyzik m e g a m o z g á s o k egymásutánját.a törzsközeli n a g y m o z g á s o k t ó l h a l a d u n k a törzstől távoli f i n o m m o z g á s o k i g . . . a k k o r a „ n e h é z " ugrásokat e l ő b b ö s s z e h o z ­ zuk m i n d e n k o m b i n á c i ó b a n a m á r b e g y a k o r o l t „ e g y s z e r ű " k é z g y a k o r l a t o k k a l . A látásérzékelés fejlesztése a m o z g á s m i n t á k megfigyelésével és u t á n z á s á v a l történik. Szemgyakorlatok és a domináns szem-kéz. elöl vagy há­ tul.D é ­ vényi É v a és mtsai. idő. k ö n n y e d vég­ rehajtást elérjük. proximálistól h a l a d u n k disztális felé. Ez a speciális. Miért tartjuk g i m n a s z t i k á n k a t speciálisnak? Mert fejlődéstani szemléletű. M a r t o n . Az a k u s z t i k u s és a k u s z t i k o m o t o r o s fejlesztés a m o z g á s o k r i t m u s o s t a p s r a v a g y r i t m u s o s m o n d ó k á r a .z á r (ez a vízszintes síkban van). j á r á s ellentétes kézráütéssel. VI. l á b t e r p e s z . a keresz­ tezett ritmusos mozgások ugrással. A p o n t o s m o z g á s é s z l e l é s befolyásolja és szabályoz­ za a m o z g á s t . U g y a n c s a k együtt fejlődik a gyerek mozgásbeli tér-. erre m é g visszatérek. a p o n t o s a b b m o z g á s szabályozza az észlelési folyamat javulását. és ezen két rendszer együttes fejlődése kiemelt szerepű az agyi érési f o l y a m a t o k b a n . M i n d e z fej­ leszti az integrációs. 6. á l l a n d ó továbbfejlesztésben. old. h o g y a kéz és láb e g y m á s r a m i n d i g merőle­ ges e l l e n m o z g á s t v é g e z z e n . illetve begyakorlása: igen sok egymásra épülő. Kulcsár Mihályné alapötletei nyo­ mán.az a z o n o s oldalon e g y s z e r r e m o z g ó végtagoktól j u t u n k a keresztezett oldali m o z g á ­ sokhoz. váltott függőleges karlendítés test mellett. A mi t e r á p i á n k egyik legfőbb célja a m o z g á s k o o r d i n á c i ó kifejlesztése. a m e l y e k b i z o n y o s h e l y z e t b e n m e g h a t á r o z ó a k . .a fej m o z g á s a i t ó l j u t u n k a végtagok mozgásai felé.a nagy. . „ K o o r d i n á l n i azt jelenti: összeren­ d e z n i . 1994). hogy látná. IV. betartva a fejlődési irányt: fejgya­ korlatoktól h a l a d u n k a törzs és kéz felé. és terpesz-keresztszökdelés.az a z o n o s oldali v é g t a g o k m o z g á s a k ö n n y e b b e n kivitelezhető. Finommotorika kialakítását előkészítő gyakorlatsor: egymásra épülő gyakorlatok Kulcsár Mihály né k i d o l g o z á s a alapján. a m i k o r a gyerek saját i z o m m ű - ködéséből m e g é r z i a m o z d u l a t o k p o n t o s kivitelezését anélkül. a m o z d u l a t egy adott testrészre irányítása g y e n g e . Itt is betartjuk a proximális-disztális fejlesztési irányt. E k k o r a kéz „ n e h é z " g y a k o r l a t a i t ö s s z e h o z z u k a m á r b e g y a k o r o l t „ e g y s z e r ű " l á b g y a k o r l a t o k k a l . G i m n a s z t i k á n k figyelembe veszi az anyanyelvi k é s z s é g h i á n y o s . „Aki k o o r d i n á l t a n tud m o z o g n i . E z u t á n betanítjuk a kéz „ n e h é z " gyakorlatait. h o g y terápiánkat ezen a n y o m o n kívánjuk továbbfejleszteni. m i n d k é t kézzel. i z o m z a t a feletti uralmát. és t e r m é s z e t e s e n a kéz o l d a l á r a próbáljuk beállítani. N e m tekintjük o l y a n elen­ g e d h e t e t l e n n e k . pl. kiválasztja azokat az ingerületeket.

evezést. 25. hogy az íráskép rendezettsége erősen pszichés befolyás alatt is áll. m i n d e z e k tapssal k o m b i n á l v a ( n é p t á n c h o z kö­ zelítő g y a k o r l a t s o r o k ) . gyors m o z d u l a t o k után lassú m o z d u l a t o k . Kinesztézis gyakorlása. 3. u g r á s v a r i á c i ó k (pl. k ö n y v é b ő l . Altalános szóban. sík­ i d o m o k u t á n r a k á s a . ritmu­ sos s z ö k d e l é s e k két l á b o n és váltott l á b o n . tárgyak stb. n a g y f o r m á t u m ú be­ t ű e l e m tanítást. 1963). görkorcsolyát. a v o n a l v e z e t é s s e l . melléklet). U g y a n c s a k napi 1 5 . M i n d e z e k az a g y k é r e g alatti (subcorticalis) területek fokozott m u n k á b a vonását jelentik. térképkészítések stb.pontjairól h a n g o k . 11. T a p a s z t a l a ­ tunk szerint az esetek felében látványos j a v u l á s áll be (2. h o g y a p r e m o t o r k é r e g vesz részt a m o z g á s időbeli s z e r v e z é s é b e n . kicsiknek logikai j á t é k stb. A m e g i n d í t o t t m o z g á s o k sztereotip m ó d o n i s m é t l ő d n e k . Hallásgyakorlatok: Gósy Mária hallásfejlesztő gyakorlatait használjuk. m i n t h a két s z e m m e l látna. az írás r e n d e z e t t s é g é v e l p r o b l é m a van. 10. 42 43 . h á r o m i d o m e g y m á s h o z viszonyí­ tott rajzolása. hogy használl-e. m e l y h e z na­ g y o b b g y e r e k e k n é l a tér k ü l ö n b ö z ő .papíron való tájékozódás építőkocka-utánrakás. Itt kell b e s z é l n e m a „ p i r o s s z e m ü v e g e s " o l v a s á s r ó l és írásról.D é v é n y i Éva és mtsai. biciklizést. illet­ ve a m o z g á s o k r i t m u s o s e l v é g z é s é t követelik m e g . fejlesztése fejlesztő k ö n y v e k használatával stb. N a p o n t a 20 percet íratjuk így a g y e r e k e t dik­ tálás u t á n . szinkron és aszinkron (váltott kézzel). utána aktí­ van. a beindított m o z g á s o k m e g t a p a d ­ nak ( p e r s z e v e r á c i ó ! ) . de m á s mozgással is elősegítünk. „ s z o b r o k " p o n t o s leutánzása. 1999). 18. 4. Freund azt írja.) teljes. Gestalt stb. csak h ó n a p o k . betartjuk az „ e l ő s z ö r passzívan. könyök-. Alak. ujjismeret. 12. akár a jobb-bal fogalmát. Ezért a stabilan jobbkezes gyereknél egy s z e m ü v e g k e r e t b e a bal s z e m elé p i r o s színszűrőt (lencsét vagy átlátszó m ű a n y a g o t ) teszünk. üte­ met is ütve. 14. de m e g s z ű n i k a begyakorlott. V a l ó s z í n ű . 16. e l ő b b kialakítjuk. de mivel m i n d e n m á s lá­ t á s é l m é n y e (fények. az agya ezt nem érzékeli. és a j o b b vezet a m u n k á n á l . fejlesztjük a m a g á n h a n g z ó h o s s z ú s á g és z ö n g é s . utána a tágas t é r " elvét.v e r s e k . a m o z g á s p r o g r a m megtartott. utána csukott s z e m m e l . Lazító gyakorlatok: vállízület lazítása. T e s t s é m a . csípőízü­ let. Légzőgyakorlatok: hasi légzés levegő-visszatartással szétszórt és különböző testhelyzetekben.s z ó t a g o k . 24. 20. Térben való mozgások.. ül. akiknél az írás alaki részével. Tehát íráskor valójában csak a jobb szemével fogja látni az írást. m e l y n e k sikerült elkészíttetnünk pirossal n y o m o t t változatát. nyaklazítás. Lurija-féle neuropszichológiai vizsgálat és a rehabilitáció gyakorlatai: egyre több gyakorlatot h a s z n á l u n k Lurija gyakorlatai közül a reciprok (váltott ellentétes) b e i d e g z é s gyakorlására. Szövegmegértést elősegítő játékok. 1990.egyre táguló . és felesleges r é s z m o z g á s o k k e l e t k e z n e k . csukott s z e m m e l tá­ j é k o z ó d á s o k fix ponttal és fix pont nélkül. Időbeli tájékozódás fejlesztése: napszakok. Ritmusos beszéd: k i c s i k n e k m o n d ó k á k . térbeli tájékozódás: mozgáselképzelések. 2 1 . a j o b b s z e m elé s e m m i t („ablaküve­ g e t " ) . M i n d e z t azért írom le ilyen részletesen. M i n d i g a d o m i n á n s k é z h e z igazítjuk a szemet. melyből ki­ e m e l t e n is tanítjuk az írókeretes írást és a teljes vállból-karból végzett. irányismeret: akár a testismeretet. utána a k ö z v e t l e n tér. g ö r d e s z k á t . mozgású gyer­ melyekben az agyi v é r á t á r a m l á s t óvatosan növelhetjük. és m o z g á s nélkül is k ö r b e ü l v e m o n d u n k . h a r á n t t e r ­ pesz-zárt lábas ugrás) r i t m u s o s a n felépítve. s i m a m e g v a l ó s u l á s á t . t e r p e s z . rajz.e l s ő s o r b a n ingásos lépésmozgással kicsiknél (Falvay Károly tanítása). Ha nincs stabil k é z d o m i n a n c i a . Emlékez. 13. m e l y e t Lurija k i n e t i k u s m e l ó d i á n a k nevez. ha igen.s z a v a k v i s s z a a d á s á t g y a k o r o l t a t j u k . e l ő s z ö r nyitott s z e m m e l . A gyerek d o m i n á n s k e z e oldalára kívánjuk beállítani az olvasásban és írásban d o m i n á n s s z e m e t .. A piros s z e m ü v e g e s írással szép e r e d m é ­ n y e i n k v a n n a k . a betűfor­ málással.2 0 p e r c e t olvastatjuk u g y a n í g y G ó s y M á r i a Varázsió c. Fegyelmező gyakorlatok: különlegesen fegyelmezetlen m e k e k n e k : s z á m o l á s r a vagy b e l é g z é s . közti „fordítás" látási-tapintási-alakfelis­ merési érzetek g y a k o r o l t a t á s a . mesélés vagy szövegfel­ tájékozottság g y a k o r l á s á r a a szülőt kérjük m e g . légzés és s z á m o l á s r a megtett m o z d u l a t o k . érzékszervek látási. n a g y o b b g y e r e k e k n e k Lurija n e u r o p s z i c h o l ó g i a i vizsgálatának g y a k o r l a t a i : térképrajzolás bejelöléssel. fej-. ( M i n d ­ ezzel együtt azt tapasztaljuk.b e n n t a r t á s . Egyik legfontosabb g y a k o r l a t s o r u n k . M i n d e n g y e r e k n é l a l k a l m a z z u k . vagy anélkül. 15. M á r t o n . síkban . m i n d e g y i k külön aktust igényel. m e l y n e k színét a piros színszűrő kioltja. m é g újabb h á r o m h ó n a p o t írunk elő az e r e d m é n y stabilizálására. és olyan pirosan író tollat a d u n k a kezébe. ez a kéregrész vezérli a m o z g á s folyamatos. a u t o matizálódott m o z g á s o k f o l y a m a t o s s á g a . először a saját test a k ö z p o n t . szaggatottan zajlanak le. A n e m stabilizált e r e d m é n y t visszaesés követheti. 19.t e r á p i a . hallási. Fejlesztő sportok: a „ k ö z é p v o n a l i " m o z g á s o k g y a k o r l á s a k o r és fejlesztésekor aján­ lani szoktuk az úszást. mely m o t o r o s ü g y e s s é g e k szervezésében is részt vesz. jobb-bal. úgy érzékel. g y a k o r o l u n k . sztereotípiák kialakítására és m e g t ö r é s é r e stb. m e l y e k e t mozgással . mert a fenti leírás olyan. A problémára részletesen visszatérek az anatómiai támadáspontot tárgyaló fejezetben. H á r o m h ó n a p g y a k o r o l t a t á s után döntjük el. órarajzolások. csak hallás utáni tájékozódási j á t é k o k . m i n t h a a d i s z l e x i á s g y e r m e k e k olvasását j e l l e m e z n é m . hogy a r i t m u s o s u g r á s o k gyakorlásával az agy premotoros cortex* részét érintjük.) Az alaki diszgráfia k e z e l é s é n e k m á s i k módja az angol N I L D .etfejlesztés: fejlesztése. Konstruktív praxis. m e l y h e z sajnos kevés gyemelyeket napok. boka. de szinte m á r ö n m a g á b a n is terápiás értékűnek tartjuk a lovaglást.z á r . 2 3 . A z e g y e s m o z ­ gáselemek e g y m á s t ó l izoláltan.z ö n g é t l e n pár m e g h a l l á s á t és visszaadását. futballt.ses s z e m m o z g á s o k a t fejlesztjük. m e l y e t D e l a c a t o leírása alapján k e z d t ü n k el ( D e l a c a t o . de m i n d e n e k e l ő t t a g y e r e k e k n é l m á r s o k s z o r n a g y o n m e r e v ágyéki gerincsza­ kasz lazítása. és o l y a n kétoldali s z e r v e z ő rendszer. és zsebecskéjében a h o z z á való piros színszűrő is megtalálható. mint például a b e s z é d és az írás (Freund. Ha a p r e motor kéreg károsodik. 22.k i l é g z é s r e megtett lassú v é g t a g m o z g á ­ sok. M á r a m o z g á s k o o r d i n á c i ó s g y a k o r l a t s o r o k is r i t m u s o s m o z g á s o k a t t a r t a l m a z n a k . futást. mozgásutánzások. k i n e s z t e t i k u s és mozgássor-emlékezet játékos 17. Ritmusgyakorlatok: ü t e m k o p o g á s o k . é v s z a k o k stb. csukló-. olvasás alapján j á t s z u n k . akár a n é v u t ó r e n d s z e r t gyakoroljuk. n a g y o b b a k n a k W e ö r e s . háttér.

4 g y a k o r l a t e l e m ) .ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s g y e r m e k e k n é l . . Mozgásos kat tanítunk be. de az igen súlyos r é s z k é p e s s é g h i á n y miatt kisegítő iskola várna ra.n a g y o n h a t é k o n y a terápia valódi debilitás esetén ( I Q : 6 0 . sőt á l l a n d ó a n Fejlődésben elmaradt.b a n s z e n v e d ) . belső és külső r i t m u s . m e r t a két r e n d e l l e n e s s é g ölelkezik e g y m á s s a l (a P O S .POS ( p s z i c h o o r g a n o s s z i n d r o m a ) . esetleg diszfázia gyanúja. annál e r e d m é n y e s e b b e n . Testvonalat átlépő keresztező gyakorlatsor: szimmetrikus és aszimmetrikus kereszt­ befogások. Utolsó kartonunkat „nyitva hagyom": hiszen a r e n d s z e r n e m lezárt.Dominancia megválasztásának késése . az állóképesség.Beszédfejlődési problémák (megkésett. a p i n g p o n g o t . m i n é l kisebb a gyerek. a d i s z l e x i á s g y e r m e k e k e g y része P O S . kialakulatlan k é z d o m i n a n c i a vagy k i m u t a t o t t diszlexiaveszélyeztetettség áll fenn. a kosárlabdát.b a n s z e n v e d ő g y e r m e k e k n é l is észlelünk terápiás hatást a m o z g á s k o ­ o r d i n á c i ó fejlődése miatt. U g y a n a k k o r n á l u n k m á r „ v é g z e t t " gyerekeinket Földi Rita „ l a b d a t e r á p i á j á b a " küld­ j ü k .és finommozgások) . a figyelem és a logikai g o n d o l k o d á s fejlesztésére is (!) alkal­ m a s . akiknél súlyos beszédfejlődési z a v a r áll vagy állt fenn: m e g k é s e t t b e s z é d f e j l ő d é s . 2 8 .ü g y e t l e n s é g van. a z o n b a n a n e m diszlexiás P O S . de igen k o m p l e x és nyitott r e n d s z e r r é vált. diszgráfia aiakj _ Enyhe mentális retardáció v a g y deficit _ poS 44 45 . szerialitás fejlesztése: a szerialitás fejlesztése gyerekeknél k i e m e l t fon­ tosságú. a g y o r s a s á g . ahol a g y e r m e k n o r m á l intelligen­ ciájú. a ví­ vást.iskoláskorú diszgráfiás g y e r m e k e k n é l az írás alaki o l d a l á n a k javítására. és m é g h a t é k o n y a b b p s z e u d o d e b i l i t á s [ál-értelmi fogyatékosság] esetén.iskoláskorú diszlexiás g y e r m e k e k n é l .Mentális retardáció és/vagy deficit -POS >» Iskolások 16 évesig _ Diszlexia. de terápiás sport.ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s g y e r m e k e k n é l . n e h e z e n k e z e l h e t ő b e s z é d p r o d u k c i ó s v a g y b e s z é d p e r c e p c i ó s zavarok. Ez a terápia kifejezett és t u d a t o s e g y ü t t m ű k ö d é s t igényel a terápiát v é g z ő egyén és a gyer­ m e k között. melyet a Fejlesztő P e d a g ó g i a 2 0 0 1 / 1 . . az ü g y e s s é g . ritmu­ sos népi m o z g á s o k és j á t é k o k felhasználásával t ö r t é n ő fejlesztése felé fordulunk. Földi Rita féle labdaterápiás fejlesztés: átvettünk és beolvasztottunk Fodorné dr. iskolaérellcn óvodások Korbontásban tekintve: Alapozó Terápia Fejlesztés: anyanyelvi készséghiány miatt idegrendszeri éretlenség miatt mozgáskoordináció elmaradottsága miatt fejlődik. r i t m u s o s m o z g á s t és szeriális e m l é k e z e t e t is fejleszt. . diszfázia stb. Fejlesztésünk így h a t á r o z o t t fejlődéstani vonalú. akiknél m o z g á s . mely az egyensúly. e g y é b labdajátékokat.ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s (5 éven felüli) g y e r m e k e k n é l . Tíz éves t a p a s z t a l a t u n k alapján a k e z e l h e t ő c s o p o r t o k : Anyanyelvi készség hiánya Megkésett vagy/és hibás beszédfejlődés Diszlexia Diszgráfia Diszfázia POS Organikus eredetű hiperakti vitás figyelemzavarral y Idegrendszer érését megalapozó terápia Mentális retardáció és/vagy deficit (enyhe fokú) Földi Rita labdát h a s z n á l ó mozgásfejlesztő m ó d s z e r é b ő l . mely n e m c s a k a k ö z é p v o n a l átlépését. E z t is s z á m b a véve és tapasztalatainkat á t g o n d o l v a a terápia h a t é k o n y n a k m u ­ tatkozik: . . h o s s z a b b (64 g y a k o r l a t e l e m ! ) m o z g á s s o r o ­ A fent leírt területek m i n d e g y i k é n a képesség -> készség -> automatizado (jól kivitelezett) fejlesztési elvét követjük. számá­ ban leírtunk.rek j u t h o z z á .z e n e i diszgráfia kezelést". ezért k i d o l g o z t u n k egy un. a n o r m á l i s intellektus alsó ö v e z e t é b e e s ő g y e r m e k e k ( I Q : 7 0 . A dominanciafejlesztés i d ő s z a k á b a n ajánljuk a teniszt.7 5 ) . . ha diszlexiásak.b a n s z e n v e d ő g y e r m e k e k egy r é s z e d i s z l e x i á s is. 2 7 . ^ Mivel a terápia n e m h a t é k o n y tartalmi diszgráfia kezelésénél.h a t é k o n y n a k b i z o n y u l a terápia intelligencia-határeset g y e r e k e k n é l : a debilitás felső. . 29. m i n t e g y á t m e n e t i fejlesztő lehetőségként: m á r sport.8 5 ) ugrásszerű fejlesz­ tését lehet elérni.) . . akiknél tisztán a n a g y m o z g á s o k és f i n o m m o z ­ g á s o k ü g y e t l e n s é g e figyelhető m e g . és ha úgy a l k a l m a z z u k .b a n s z e n v e d ő g y e r e k e k n é l . két oldal m ű k ö d é ­ sének szétválasztását. 26. Óvodások 5 éves . ezért r ö v i d e b b ( 3 . diszfázia.Mozgásfejlődési elmaradás (nagy. jelenleg F a l v a y K á r o l y n a k az e g y e n s ú l y és beszéd. de lesz p a n t o m i m s p e c i á l k o l l é g i u m u n k is. h a n e m testismeretet. „ A n y a n y e l v i . a súlylökést.

hiperaktív-figyelemzavaros g y e r e k e k n é l vagy a n y a n y e l v i k é s z s é g h i á n y o s g y e r e k e k n é l . Á J ) gy nyakszirt (occipitalis) va szomatoszenzoros szintézis látási.és h a l l ó r e n d s z e r egyes á t k a p c s o l ó n a g y m a g v a i n a k érintettsé­ ge. A legm a g a s a b b r e n d ű p s z i c h é s teljesítményünknek. vegetatív szabá­ lyozás . (2.s z ö v e t t a n i l a g i g a z o l t n a k t e k i n t h e t ő a k é r g e s t e s t ( c o r p u s c a l l o s u m . Az anyanyelvi készséghiányos g y e r e k e k n é l . m í g m á s o k a h a l á n t é k l e b e n y n e k . mely a terápia hatására az idegrend­ szerben létrejöhet. m á s részénél b i z o n y o s területek éretlenségét. a Sylvius-árok körüli r é s z e k n é l . hallási és egyéb ingerek összekapcsolódása extrapyramidális rendszerhez tartozó agykérgi mozgatóközpont három lebeny „vidéke" (parieto-temporo-occipitalis) „sarok" elsődleges mozgatókéreg ~ elsődleges érzőkéreg homloklebeny fali lebeny corpus callosum (kérges test) hallólebeny nyakszirt vagy látólebeny (occipitalis) (Péter Agnes 2. ábra) extrapyramidális rendszerhez tartozó agykérgi mozgatóközpont hallólebeny (temporalis központi árok (sulctis centrális) vagy fissura Rolandi elsődleges mozgatómező elsődleges érzőmező fali lebeny (parietális) homloklebeny (frontális lebeny) látólebeny sylvius árok . a p r o b l é m a m e g o l d ó és a szóbeli g o n d o l k o d á s vezérlője és az absztrakt. idegszövettanilag és élettanilag is k ö v e t h e t ő funkcióbeli változást értem. szerepe van a m o z g á s v e z é r l é s b e n ( é p p e n sérülésnél tapasz­ taljuk e z e k n é l a g y e r e k e k n é l . U g y a n a k k o r a gyerekek tünetei alapján feltételezhető a limbikus rendszer . Az o r g a n i k u s e r e d e t ű h i p e r a k t i v i t á s figyelemzavar s z i n d r ó m á b a n sérülése vagy sérülékenysége biztosra v e h e t ő . de a jó funkció eléréséért az a g y n a k igen k ü l ö n b ö z ő területei „fog­ nak ö s s z e " . . de m á s területek is szóba j ö h e t n e k r é s z k é p e s s é g .z a v a r o k e s e t é n ( F o d o r n é Földi R i t a szóbeli k ö z l é s e ) . disz­ lexia. a fissura R o l a n d i elülső részének. a belső b e s z é d szabályo­ zója.II.érzelmi. a h o m l o k l e b e n y felső és oldalsó részének érintettségét is találták.melylyel a külvilág felé fordulunk -. AZ ALAPOZÓ TERÁPIA HATÁSMECHANIZMUSA A) A fejlesztés idegszövettani alapja általában H a t á s m e c h a n i z m u s alatt ez esetben azt az a n a t ó m i a i l a g m e g f o g h a t ó . Hiperaktív-figyelemzavaros g y e r e k e k (organikus eredet) egy részénél kifejezett sérülést feltételezhetünk. Igen v a l ó s z í n ű a R A S (retikuláris a s c e n d á l ó rendszer) érintettsége. a figyelemért. fMRI.és a h o m l o k l e b e n y egyes részeinek b e v o n ó d á s a a folyamatba. a j o b b parietális l e b e n y h á t s ó része (vizuális téri figyelem g y e n g e s é g e ) . mely felelős az éberségi szintért . és csak azt nézve. a funkció m á s . helyesírás.m e g k é s e t t beszédfejlődés. hogy a szóbeli utasítás m e g é r t é s e helyett u t á n z á s vezérli a m o z g á s t . mely fejlődéstanilag a l a c s o n y a b b szint). E z e k e t ma m á r a funkcióban levő agy vizsgálatát lehetővé tevő eljárások ( P E T . a látó. a „ h á r o m l e b e n y v i d é k e " ( p a r i e t o . de kiemelt s z e r e p e van a h o m l o k l e b e n y sérültségének. mint a beszéd. . Enyhe fokban értelmi fogyatékosoknál az agy bármelyik része károsodhat.vagy éretlen terület . és részt vesz a m o z g á s s z a b á l y o z á s i n t e g r á c i ó j á b a n .m á s részterületét létrehozva m á s és m á s m i n t á z a t o k b a n . fogalmi gon­ d o l k o d á s szabályozója.e c h o p r a x i a -. esetleg é r é s b e n e l m a r a d t ó v o d á s o k n á l . ahol egyik félteke rostjai a m á s i k b a vezetve egy­ m á s t k e r e s z t e z i k ) a p a r i e t á l i s lebeny. E l t e k i n t v e a p r o b l é m a bio­ kémiai m a g y a r á z a t á t ó l . pl. az aktív m a g a t a r t á s é r t a külvilág felé.feltételezhető értelmi fo­ g y a t é k o s o k n á l . t a r t a l m i diszgráfia . ábra Az agy lebenyei és barázdái ábrája nyomán) 46 47 . mely agyi területeken k e r e s h e t ő az éretlen vagy k á r o s o d o t t terület: n e h e z e n m o n d h a t n á n k b i z t o s a n felelős területeket. diszfázia. olvasás. mely az agy „szellemi k ö z p o n t j a " : az akarat­ lagos viselkedés szabályozója.t e m p o r o occipitalis „ s a r o k " ) . E r e t l e n s é g szem­ pontjából p e d i g az agytörzsi vesztibulocerebelláris r e n d s z e r érintettsége biztosra v e h e t ő . A n a t ó m i a i l a g m á s k á r o s o d o t t terület . r o s t o k b ó l álló k ö z p o n t i rész. S P E C T ) vizsgálják. v a n n a k u g y a n agyi központjai.

1986) (4. a l * iránya r\ P nyugalmi potenciál I egy része g y o r s : a m á r k i a l a k u l t j e l e n lévő.n • 'Ili' 7 mitokondrium szinaptikus vár.s ez a g y e r m e k n é l több évig tartó folyamat .lehetőség is van: ha valahol sérülés van. el­ p u s z t u l n a k " ( H á m o r i . ha­ n e m a d e n d r i t h á l ó z a t k i a l a k u l á s a és ezzel a s z i n a p t i k u s h á l ó z a t k i b o n t a k o z á s a . laboratóriumának munkatársa készítette. (Harvard Orvosegyetem) Dávid H. M á s r é s z t a n o r m á l i s funkcióhoz szükséges agy szerkezet kialakításában j ó ­ val több idegsejt vesz részt.). a sérült rostokról új kollaterálisok.ez az új szinaptikus h á l ó z a t kialakulása ( K a t o n a . A fe­ les s z á m b a n kifejlődő idegsejtek sok. ''ife' s ? szinaptikus rés receptor i (on_ csatorna i / i -OM* ingerületátvivő posztszinaptikus anyag dendrit 4. szelekciók útján történik m e g . ábra 3. Hámori leírása alapján a g e n e t i k u s p r o g r a m csak általánosabb utasításokat tartalmaz. a nyelvi önkifejezés. megerősítik. m á s z á s . új szinoptikus hálózat kialakulása Az agyidegsejtek ingerületeket továbbítanak. 1999.c s o d á l a t o s . A n a g y a g y k é r e g b e n az á t r e n d e z ő d é s a « az ingerület ^ 4 haladási + " .. Az óvodáskorú iskolaéretlen g y e r m e k e k n é l pedig egyes e s e t e k b e n n e m m e r n é k megje­ lölni agyterületet. stabilizálják a helyes kapcsolásokat. m i u t á n az agy funkciókban g o n d o l k o d i k ( 3 . Általuk valósulnak meg az elme alapvető működési mozzanatai: Ezt a szövetmintát Janet Robbins.). De ezek 48 .a m e g i n d u l ó funkciók „kiszűrik. egy idő után kiszelektálódnak. ábra). ugrálás stb. s z ü k s é g esetén á t r e n d e z ő d é s e . m í g m á s h u z a l o k . o. Az agy idegsejtes szerveződését a Golgi-féle festés felhasználásával Santiago Ramón fedezte fel. vagyis m a g á t a fejlesztést i n k á b b szövettani-idegélettani szinten p r ó b á l n á m m a g y a r á z n i . 1976. de k o m p e n z á c i ó r a fel is h a s z n á l ó d h a t n a k . sir*' V* |. A k o m p e n z á c i ó r a t ö b b A m á s o d i k fázisban . és ezt végeztetjük mi is ővele a terápia során.s t a b i l i z á l ó f o l y a m a t o t végzi a kisgyerek s p o n t á n is i s m é t l ő d ő m o z ­ dulataival (pl. majd a felesleges sejtek elpusztulnak.. A k i s g y e r m e k a g y á n a k plaszticitása . M á ­ sik része lassú . S z ö v e t t a n i l a g valószínűleg n e m a v e l ő s h ü v e l y e s e d é s a legfontosabb érési folyamat. A funkcióátvétel a n e u r o n h á l ó z a t á t s z e r v e z ő d é sével j ö n létre. M á r t o n . de be n e m kapcsolt r e n d s z e r e k b e l é p n e k . ábra Az. I _ ™ / \ prcszinaptikus | axon-*— végződés /" v.k é p l é k e n y s é g e .D é v é n y i Éva és mtsai. a k c l o s o l e n c . e k k o r a k a p c s o l a t o k á t r e n d e z ő d n e k . Hubel az emlékezet. a m e l y e k e t a m ű k ö d é s e k során k e l e t k e z ő i d e g i m p u l z u s n e m j á r át. a p o n t o s a b b k i d o l g o z á s a születés utáni fejlődés során. a k é s ő b b i e k során h e l y e s n e k b i z o n y u l ó k a p c s o l a t mellett r e n g e t e g „ t é v e s " k a p c s o l a t o t is kialakítanak e g y m á s s a l . mint a m e n n y i szükséges.m e g e r ő s í t ő . A kellő ingerre­ a k c i ó m e g f e l e l ő s z á m ú és m e g f e l e l ő h o s s z ú ideig való g y a k o r o l t a t á s á v a l é p p e n ezt a k i s z ű r ő . M i n d e b b ő l látható. 1979. ábra). oltványhajtá­ „átriumion ^ „ potenciál a k c i ó s sok i n d u l n a k . 4 1 . V a g y i s n e m a v e z e t ő k é p e s s é g a legfontosabb. . és h a l a d n a k az ép idegsejteken és ép d e n d r i t h á l ó z a t o k o n „ k i a d ó v á " vált üres t e r m i n á l o k h o z . h a n e m a kapcsolódá­ si l e h e t ő s é g e k . s + '§ •f S. h o g y a terápia n e m bizonyos agyterületeket fejleszt. a tanulás.

mert a fentiek m ű k ö d é s e igen szoros összeköttetésben áll a kisagy v e z é r l ő r e n d s z e r é ­ vel. a fiziológiás e g y ü t t m o z g á s o k szabályozását és az e g y ü t t m o z g á s t igénylő i z o m c s o p o r t o k szabályozását. miért hathat rá k e d v e z ő e n egy m o t o s z e n z o r o s fejlesztés. M i n d e z az agytörzsi cerebello-vesztibuláris m o z g a t ó r e n d s z e r részét ké­ pezi.ezek gyakorlással e g y m á s r a h a n ­ g o l ó d n a k . 9. 9. és h i e r a r c h i k u s r e n d b e igazodnak. e g y m á s b a folyni a pontos időzítéssel.és t ö r z s m o z g á s o k k a l .. majd az állandó korrekció a végrehajtás során.) T e k i n t h e t j ü k a m o z g á s t a n u l á s és s z i m b o l i k u s tanulás közötti analógiát e kettő össze­ függése e r e d e t é n e k . 2. az i z o m t ó n u s szabályozója. intelligenciája is m o t o r o s v á l a s z o k b a n m é r h e t ő . és ez a z o n o s s á g o t fog m u t a t n i a végrehajtott cselekvéssel. m a n i p u l á l á s . „ A m o t ó r i u m e g y e d f e j l ő d é s é n é l egy k o o r d i n a t í v differenciáló f o l y a m a t m e g y v é g b e : az általánostól a speciálisig. h a s o n l ó a n a h h o z . hozzájárul a vesztibuláris m a g r e n d s z e r : testtartás. Az e x t r a p i r a m i d á l i s r e n d s z e r h e z köthetjük az akaratlagos m o z g á s o k sima. o. rúgás stb. az agonista-antagonista izmok kiegyensúlyozott m ű k ö d é s é t . az alsó végtagi célszerű m o z g á s o k ügyes kivitelezése (járás. ahogy a beszéd felépítésé­ nél m e g f i g y e l h e t j ü k . Végül az agykéreg m o z g á s s z a b á l y o z ó részei: az elsődleges m o z g a t ó k é r e g az akaratla­ gos m o z g á s o k indítója. Az e l m ú l t 10-20 év alatt nálunk is m e g h o n o s o d ó fejlődéstani szemléletű fejlesztő terápi­ á k b a n é p p e n a t á m a d á s p o n t j u k volt új és szokatlan. Ez a külső-bel­ ső k ö r n y e z e t b ő l nyert információ. p u t a m e n . M i n ­ den m o z g á s alapja a s z e n z o m o t o r o s integráció. ezért a k o o r d i n á c i ó s k é p e s s é g e k fejlesztése m a g a után vonja a tanulási ké­ pességek fejlődését. Ha a kettő között eltérés van. és az é r z ő visszajelentés szabályozza a m o z g á s erejét. ez p e d i g az információt felvevő és feldolgozó r e n d s z e r e k jó m ű k ö d é s é r e . A m o z g a t ó r e n d s z e r elválaszthatatlan e g y s é g b e n m ű k ö d i k az é r z ő r e n d s z e r r e l . e g y e n s ú l y o z á s .) „A m o z g á s f e j l ő d é s n e k az adja célját. a thalamus e g y i k m a g j a és a t h a l a m u s alatti mag. d i n a m i k a i ö s s z e t e v ő k stb. ábra) Az e x t r a p i r a m i d á l i s r e n d s z e r magcsoportjai kiterjednek a k ö z é p a g y felé: fekete á l l o m á n y (substantia n i g r a ) .A m o z g á s a k i a l a k u l ó b a n lévő e m b e r k ö r n y e z e t t e l való k o m m u n i k á c i ó j á n a k e l s ő és alapvető formája. és ezért m u t a t a m a g a s a b b r e n d ű idegrendszeri funkciókkal. az e g y e n s ú l y s z a b á l y o z á s központi szerve. o l í v a m a g . helyzet­ érzés. fej. az e l ő z ő r é s z m o z g á s gátlásával és az újra való átállással. a labirint és a s z e m m o z g á ­ sok + hallás között. Bár az a g y b a n v a n n a k központjai. m e l y e k a m o z g á s o k „kinetikus m e l ó d i á j á t " biz­ tosítják: a m o z g á s r é s z e k n e k m e g f e l e l ő s o r r e n d b e n kell m e g j e l e n n i . ez m a g a az érzékszervi tanulás modellje. hallás.L o w e n t h a l . 1985. Ball.m o z g a t ó m a g v a k és a n a g y ö s s z e r e n d e z ő k ö t e g (fasciculus l o n g i t u d i n á l i s m e d i a l i s ) . 9. h o g y mint k o m m u n i k á c i ó t lehessen a l k a l m a z n i szociális t é r e n . a m e l y r e az összes későbbi k o m m u n i k á c i ó s forma (pl. izom.a m o z ­ gások s z a b á l y o z á s á t teszik lehetővé.).D é ­ vényi É v a és mtsai. id. mint amilyen az anyanyelvi kész­ ség. Fodorné Földi Rita m e g f o g a l m a z á s á b a n : a külső k ö r n y e z e t b ő l (látás. 1 9 8 1 . r i t m u s . futás. A m o z g á s t e v é k e n y s é g é t az érzetek indít­ ják m e g .D é v é n y i É v a és mtsai. lentiformis).s z a b á l y o ­ zás központja —> továbbjutva a hídban a nagy ö s s z e k ö t ő p á l y a r e n d s z e r e k mellett szerepet k a p n a k a s z e m i z o m . testhelyzet. a m o z g á s o k automatizálódását. Mivel m i n d e n s z i m b o l i k u s tanulás is az érzékszervi tanuki egyik céljául? 50 51 .ez a reafferentáció vagy újra visszajelentés. a durva t o v a h a l a d á s i m u n k á k b a n ( m á s z á s . m é g i s m i n d i g mint e g y s é g e s egész m ű k ö d i k hatal­ mas összeköttetés-rendszerrel. K ö v e t k e ­ ző állomás a köztiagy. 1999. m ű k ö d é s b e hozással. A kisagy a n a g y ö s s z e h a n g o l ó az a g y k é r e g és a periféria.vagyis a m o z g á s ü g y e s s é g . lásra épül rá. futás. o. gördü­ lékeny voltát. hogy a g y e r m e k ­ ben van e g y előre e l k é p z e l t m o z g á s p r o g r a m a m o z g á s m e g h a t á r o z o t t j e l l e m z ő i m e n t é n (irány. Ha egy g y e r e k n e k g y e n g e . i z o m t ó n u s . h o g y anatómiailag-funkcionálisan B) Az Alapoz/' Terápia feltételezhető anatómiai-idegszövettani támadáspontja m e g p r ó b á l j a m az A l a p o z ó T e r á p i a mint mozgásfejlesztés és az anyanyelvi készség k ö z ö s pontjait leírni.és a r c i z o m . (5. n é l k ü l e n e m létezik. De u g y a n e z a folyamat. Az extrapiramidális r e n d s z e r n e k részei vannak az agykér­ gen is: a p r e m o t o r o s kéreg egyes területei. a m o z g á s k o o r d i n á c i ó e g y i k fő központja. Először r ö v i d e n á t t e k i n t e n é m a mozgásszabályozás rendszerét: 1. p o n t o s s á g á t stb.) „A g y e r m e k első válasza az életben m o t o r o s válasz. . e l m a r a d o t t az anyanyelvi készsége. Ezen i g a z s á g o k o n túl szeretnék kísérletet tenni arra. 1981). és m i n d e n tanulás a külső és belső k ö r n y e z e t b ő l nyert in­ formációk e l e m z é s é r e épül. j á r á s . " (Hottiger. m e l y b e az extrapiramidális r e n d s z e r l e g n a g y o b b m a g v a i tartoznak: farkasmag (n.m a g (ez a vesztibuláris r e n d s z e r e g y i k magja).képezi a funkcióbázisát a fino­ m a b b m o t o r i k u s m i n t á k n a k (forgás. K é s ő b b a szimbolikus m e g é r t é s arra az alapra épül rá. c a u d a t u s ) . B a k o n y i . 1980. 3. m o z g á s é r z é k e l é s ) nyert információ finom e l e m z é s e adja a m o z g á s k o o r d i n á c i ó t .). ugrás) m e g n y i l v á n u l ó t e s t m o t ó r i u m a m e l y m e g f e l e l ő e n kifejlődött statika alapján alakult ki .D é v é n y i É v a és mtsai. M á r t o n . A m o z g á s o s magatartás csak s z á m t a l a n specifikus és n e m specifikus ér­ zékelési és m o z g á s m i n t a megtanulásával válik lehetővé . o. irány-. szoros összefüggést. M á r t o n . m e l y be­ vallottan a mozgáskoordináció tökéletesítését tűzi Erre az egyik v á l a s z l e h e t ő s é g elvi: . pedál. ritmus) és a belső k ö r n y e z e t b ő l (ízület. átszerv e z ő d é s é t teszi lehetővé. a p r e m o t o r o s és kiegészítő m o t o r o s kéreg feladata a fent említett kinetikus m e l ó d i a . az agytörzsi ingerlés a dendritek n ö v e k e ­ d é s é n e k és a szinaptikus hálózat g a z d a g o d á s á n a k és ú j r a s z e r v e z ő d é s é n e k erős ingere. s a testközéptől kifelé a v é g t a g o k i g . és korai életének e l ő r e h a l a d á s a is. mely a k ö z é p a g y t ó l lefelé h ú z ó d v a ö s s z e r e n d e z i a s z e m m o z g á s o k a t a nyak-. A k o o r d i n á c i ó s képességek . m e l y e t a g y e r m e k m o z g á s v i l á g a k é p e z e t t . és az automatizado első fő állomása. . a ritmikus feladatok végrehajtása. v a l a m i n t a labirintból és a kisagyból befutó ingereket. 1999. a hátsó parietális lebeny a m o z g á s f o l y a m a t o k térbeli koordinációját végzi. A s z a b á l y o z ó f o l y a m a t o k feltétele. l e n c s e m a g (n. . s á p a d t m a g ( p a l l i d u m ) . . térérzékelés. az érzékszervekből é r k e z ő visszajelentés alap­ j á n k é p e s e k v a g y u n k javítani .a m o z d u l a t o k ingerlőén h a t n a k az agytörzsre is. in: M á r t o n . D e i t e r s . beszéd) é p ü l " (Ba­ konyi. a reciprok b e i d e g z ő d é s biztosítása. T e k i n t s ü k át a m o z g á s b a n résztvevő rendszereket: indul a gerincvelői érzékelésből (proprioceptivitás) -> a nyúltagyban vannak a garat és n y e l v m o z g a t ó magvak. pályák és p á l y a r e n d s z e r e k beindulását. " (Schilling. mélység. 1999. b e s z é d ) " ( T o b i s . v ö r ö s m a g .

. m e l y a fejlődéstani ősi m o z g á s o k k a l rugalmasság-egyensúly mozgásokkal . az eddig m á r a u t o m a t i z á l t n a k hitt „ t u d á s " . K ő b á n y a i Logopédiai N a p o k o n a „ D i s z l e x i a " c í m ű elő­ adásában ezt tartotta a logopédiai. h o g y ki­ emelhessem a mozgásautomatizációban résztvevő rendszereket. nyelv).a t ö r z s d ú c o k b a n (extrapiramidális m a g v a k és r e n d s z e r ) .az a g y t ö r z s b e n a m o z g a t ó i d e g m a g v a k o n ( s z e m m o z g a t ó k . 1. motoros Br 4.a hálózatos á l l o m á n y (formatio reticularis) sejtjein (erről m á r említést tettem R A S néven: igen kiterjedt poliszinaptikus. Vajon az A l a p o z ó Terápia. garat. Az e g é s z m o z g á s s z a b á l y o z ó r e n d s z e r m ű k ö d é s é t a h á l ó z a t o s á l l o m á n y ( f o r m a t i o reticularis) s o k s z o r o s á t k a p c s o l ó r e n d s z e r e hangolja össze. mert ma egy r e n d s z e r n e k tekintik anatómiailag is.a fhalamusban. ábra). Az a u t o m a t i z á l t m o z g á s ­ kor szabadul fel az agy az újabb befogadására (új m o z d u l a t r a k é p e s ) .az agytörzsi vestibulocerebellaris rendszert Törzsdúcok és fontosabb 5. A m o z g á s b a n r é s z t v e v ő r e n d s z e r e k ismertetését azért tartottam i n d o k o l t n a k . Röviden ö s s z e f o g l a l n á m a r e n d s z e r m ű k ö d é s é t a felső vezérléstől a m e g v a l ó s í t á s i g : az agykéregből indul a tervezett akaratlagos m o z g á s . tervezését és k i v i t e l e z é s é n e k folyamatos­ sá tételét.a k i s a g y b a n . majd visszacsatol. és ha b á r m i m á s r a is figyelnie kell a feladat k ö z b e n . Vajon n e m az alig vagy nagyon nehezen létrejövő automatizálás j e l l e m z i a k é s z s é g h i á n y o s g y e r e k e k ta­ níthatóságát? M e i x n e r Ildikó a X. E z é r t kissé részleteseb­ premotoros cortex Br 6. . ben tárgyaltam az e x t r a p i r a m i d á l i s rendszer m ű k ö d é s é t .Az e x t r a p i r a m i d á l i s r e n d s z e r t tekinthetjük az automatizado második nagy nek ( 5 . hídban és nyúltvelőben. .ahogy e g y m á s között mondjuk. ábra összeköttetései (Mumenthaler. Ez a tanulás alapja. a r c m o z g a t ó k . Tulajdonképpen a k k o r örülünk a terápiában való előrehaladásnak. m e l y m i n d e n h o n n a n k a p befutó r o s t o k a t .r ó l rögtön kide­ r ü l hogy n e m volt az. Az agykérgi m o t o r o s k é r e g r é s z e k rostjai vég­ ződnek: a) . sima gör­ dülékeny. r i t m u s o s stb. 1980) 53 . az extrapiramidális rendszer funkcióit). laza. Törzsdúcrendszer rendszeré­ Összefoglalva az a g y k é r g i és a kéregalatti t ö r z s d ú c r e n d s z e r m ű k ö d é s é t : együtt végzik az akaratlagos és a u t o m a t i k u s m o z g á s o k indítását.e g y m á s o n (sűrű reciprok összeköttetés van köztük). és így minden m o z g á s k o o r d i n á c i ó j á b a n részt vesz. majd a u t o m a t i k u s . és az elképzelt m o z g á s t a lefu­ tóval a kisagy hasonlítja össze és javíttatja. . rehabilitációs kezelés l e g n a g y o b b n e h é z s é g é n e k : a gye­ rekben az új ismeret s z á m t a l a n gyakorlás után sem a u t o m a t i z á l ó d i k . 8. c) . E n n e k egyik o k a a k ö v e t k e z ő : a mi terápiánk kifejezetten a k é p e s s é g —> készség —> a u t o m a t i z á c i ó irányt követi a m o z g á s ­ fejlesztésben. a m o z g á s f u n k c i ó k generalizálása és a m o z g á s f o l y a m a t o k térbeli k o o r d i n á c i ó j a . lassú vezetésre és ö s s z e h a n g o l á s r a k é p e s .a gerincvelőben. N a g y o n e r ő s e n megdolgoztatjuk az agykérgi vezérlő ( k é p e s a m o z g á s r a ) —> kéregalatti t ö r z s d ú c r e n d s z e r t (a m o z g á s m á r készségszintű. M e g e m l í t e m . funkcionálisan is. hogy ma m á r csak didaktikus szempontból választjuk szét az e x t r a p i r a m i d á ­ lis és a piramidális ( a k a r a t l a g o s ) vezérlőrendszereket. ha egy m o z g á s t „az agy­ kéregből m á r a k é r e g alá t u d u n k k ü l d e n i " . b) . szét­ szórt hálózatos r e n d s z e r a gerincvelőtől a kéregig).

és ezekkel újabb fogal­ m a k a t a l k o t h a s s u n k . h o g y hol és h o g y a n végzi az agy a nyelv feldol­ g o z á s á t (6. de belőlük újabb szintet is alkot.sdúcok kifejezés szerepel. és az első kettő k ö z ö t t közvetít: m e g ­ r a g a d h a t egy f o g a l m a t . A bal Sylvius-hasadék k ö r n y é k é n e k k á r o s o d á s a zavart o k o z a b e s z é d h a n g o k feldolgo­ zásában. a u t o m a t i z á c i ó ) anatómiailag és funkcionálisan is jól m e g f o g h a t ó a beszéd anatómiai-funkcionális e l e m z é s é n é l a k ö v e t k e z ő állítások a D a m a s i o h á z a s p á r c i k k é b e n o l v a s h a t ó a k e r e d e t i b e n ) .) A b e s z é d o l y a n adottság. ábra. érzünk. A g y u n k ezeket a n e m nyelvi emlék­ képeket (például a d o l g o k alakját. /. a m e l y e k e t k i m o n d u n k vagy leírunk. ábra!) Az a n a t ó m i a i hely mellé közlik a m ű k ö désbeli funkciót és a k á r o s o d á s tüneteit. A kialakult ka­ tegóriák és a s z i m b o l i k u s m e g j e l e n í t é s e k e g y m á s r a r a k ó d ó rétegei s z o l g á l n a k az elvont fogalmakban és s z ó k é p e k b e n ( m e t a f o r á k b a n ) való g o n d o l k o d á s alapjául. m i n t a tanulás a l a p m e c h a n i z m u s a elősegítésével hat az a n y a n y e l v i k é s z s é g h i á n y o s gyerekeknél. ( K e r e s d és lásd: 2. valamint egyes Ez a egy. 3. egység: az agy m i n d k é t oldalán r e n d s z e r e k h a l m a z a van. t u d a t o s a b b hallólebeny névszó alkalmazás színfogalmak szabályozást és „asszociatív t a n u l á s t " tesz lehetővé. m á r mielőtt b á r m i t m o n d a n a . mely a fonémák. mert a Sylvius-hasadékot k ö r n y e z ő h á t s ó terület a szavak „jelenté­ sét" tároló k ö z p o n t volna. funkcionális M R I ) : eddig jól regisztrálhatóvá vált m i n d k é t oldali. míg az agykérgi pálya m a g a s a b b szintű.m o n d a ­ t o k k á ö t v ö z v e az e l m é n k b e n körvonalazódó fogalmakat m á s o k k a l is közölhetjük. v a l a m i n t a fali lebeny­ nek a szerepe.) dolgoztat­ ja m e g e r ő s e n . v a l a m i n t a s z a v a k a t a l k o t ó e g y e s f o n é m á k sorrendjét. n e m az a u t o m a t i z á c i ó . 2. akár a kéregalat­ ti hálózat. sőt akár m i n d k e t t ő vezérlése alatt is v é g b e m e h e t . vagy b i z o n y o s érzelmi állapo­ tokat) n e m c s u p á n k a t e g ó r i á k b a sorolja. A hallott b e s z é d b e vagy olva­ sott szövegbe foglalt nyelvi j e l e k feldolgozását is ezek az említett r e n d s z e r e k kezdik m e g . fonémakombinációk és a szóalkotáshoz szükséges nyelvtani szabályok felidézését végzi: az agy belsejéből kapott ingerekre szóalakokat állítanak össze. D a m a s i o . ezáltal az oly n e h e z e n létrejövő rögzülést elő­ segítve? Az A l a p o z ó T e r á p i a fejlesztési m e c h a n i z m u s a (törzsdúcrendszer. H á r o m szerkezeti egységre bonthatjuk. A nyelv arra való. a m e l y e n keresztül a szavakat . h a n e m mert a beteg a hallott szóalakot n e m tudja h a n g z á s után elemezni. ez alatt m i n d i g az e x t r a p i r a m i d á l i s rendszer nagy kéregalatti m a g v a i t kell érteni). m e l y e k e t funkció k ö z b e n v é g e z h e t ő k é p a l k o t ó eljárásokkal m á r rögzíteni tudtak ( P E T . egymásutániságát. A m o z g a t ó p á l y a kettős lefutá­ sa rendkívül nagy j e l e n t ő s é g ű : a b e s z é d h a n g o k k é p z é s e így akár a kérgi. 6. terület a motoros a bal oldali (extrapiramidális (mozgató) és és ké­ agykérgi területekben közvetlenül. a u t o m a t i z á c i ó II. Az i s m e r t e t é s egy r é s z é b e n s z á m u n k r a n a g y o n fontos m e g á l l a p í t á s o k a t m o n d a n a k ki ( a m i k o r a s z ö v e g b e n törz. így tudjuk el­ ménkben m e g s z e r v e z n i a tárgyak. felidézi és kipróbálja őket. 1992. törzsdúcokat területek!) oldali elülső részének idegmagvait reg alatti pálya révén összekötve közvetve is kapcsolódnak. g o n d o l u n k stb. ábra A beszéd és a nyelv agyi rendszere (Damasio házaspár ábrája nyomán) 54 55 . vagy e g y szó vétele után az agyat a megfelelő fogalmak felidézésére készteti. A D a m a s i o h á z a s p á r az elvi összefoglalás után leírja azokat az e r e d m é n y e k e t . a bal Sylvius-árok és k ö r n y é k e . v a l a m i n t a f o g a l m a k és a nyelv 6. egység: a bal féltekében helyezkedik el általában egy olyan idegrendszeri struktúra. A m i k o r a g y e r m e k pl. e s e m é n y e k rendszerét és ezek viszonyát. és ezzel s z ó a l k o t á s r a ö s z t ö n ö z h e t . ábra). A kéregalatti hálózat a „szo­ kás vezérelte t a n u l á s n a k " felel m e g . h o g y a fogalmakat nyelvi s z i m b ó l u m b a foglalja össze. De n e m azért. a fissura Rolandi elülső része bal oldalon. a bal o k c i p i t o t e m p o r á l i s rész és a h o m l o k l e b e n y felső-oldalsó részének. a s z ó k é p z ő idegi r e n d s z e r és a m o z ­ gatópálya a kérgi és a kéregalatti p á l y á k o n át egyidejűleg aktiválódik. E z e k az agyi m e z ő k tárolják a f o n é m á k hallási és hang-mozgásérzeti (kinesztetikai) „feljegyzéseit". és e z e k n e k az idegi területeknek a m ű k ö d é s e ö s s z e k a p c s o l ó d i k a színfogalom. amely a test és k ö r n y e z e t e között érző.vagy akár kézjeleket . A gyerek.és m o z g a t ó r e n d s z e r e k közvetítésével nem nyelvi k ö l c s ö n h a t á s o k a t d o l g o z fel: amit csak teszünk. és m o n ­ datokat szerkesztenek. majd a m o z g á s k o o r d i n á c i ó kifejlesztésével az a g y k é r e g ­ t ö r z s d ú c r e n d s z e r t ( p i r a m i d á l i s és e x t r a p i r a m i d á l i s rendszer. ezáltal az egyik m ű k ö d é s e a másikban premotoros a bal is kiválthatja a thalamus megfelelő működést. felfogunk. ( D a m a s i o . Az ilyen tárolórégiók k ö z ö t t oda-vissza kölcsönös ö s s z e k ö t t e t é s van. színét. a „ s á r g a " szó alakját tanulja.( a u t o m a t i z á c i ó I.) és a t ö r z s d ú c r e n d s z e r t (hiszen az e l e m i m o z g á s m i n t á k szervezettsége a t ö r z s d ú c r e n d s z e r h e z k ö t ö t t ) . egység: szintén a bal féltekében helyezkedik el. b i z o n y o s funkciókban a bal. halánték­ törzsdúcok szó és mondatalkotási terület lebeny. a g y á b a n b u z g ó n képezi a fo­ g a l m a k a t .

és m o n d a t o k a t tanul belőle. l a b d á z á s b a n . v a l a m i n t K ő s z e g e n P a l c s ó Júlia t e r a p e u t a is e l k e z d t e fejleszteni A l a p o z ó T e r á p i á v a l . v a l ó s z í n ű l e g ez a terület vezérli a mondatrészek latok egyik hasonló célja). töltenek ésszerűnek A törzsdúcok feladata és egyenletes a feltételezés.és postnatalis k á r o s o d á s lehetősége. A bal Sylvius-hasadék elejénél. de g y e n g e : k ü l ö n ö s e n a bal oldala volt ü g y e t l e n e b b . M. be. h ó n a p ­ jától egy h ó n a p i g tartó lázas vírusfertőzése volt. k ö v e t k e z m é n y e s kamratágulattal. A k k o r fog ismét erősen m ű k ö d n i . amely szoros k a p c s o l a t b a n áll a kisaggyal. egyszerű utasításokat megért. „ o " . M i u t á n a Sylvius-hasadék elülső részénél h ú z ó d ó idegi m e z ő k á r o s o d á s a m i n d a beszéd. „ á " . Osztie Éva főorvosnőnek. SPECTlelete:* bal oldalon fronto-laterálisan 2-2. m a g a b i z t o s . rollerezik. vel egy közvetlenebb utat is kialakít magának a törzsdúcokhoz. szokás vezérelte rendszerrel. ötvözzék hogy (ez az a összetett mi mozdu­ is alkotóelemeit szerepet sima tűnik az.O o ) : 9 5 . j o b b o l d a l o n d o r s a l i s a b b a n (hát­ rafelé) is terjedő.5 éves. ny = n. de ek­ kor m á r intenzív e g y é n i logopédiai fejlesztést kapott 1998 n y a r a óta. „ a " h a n g o k a t j ó l ejti. és az intenzív m o z g á s ­ fejlesztés m i n t e g y belökte a beszédkésztetést és az állandóan m e g i n d u l ó p r ó b á l k o z á s o k a t . szavakat összerakosgat. m á .elsősorban a t ö r z s d ú c o k és az agy­ kérgi b e s z é d t e r ü l e t e k kisagyi ö s s z e k ö t t e t é s e i r é v é n k ö z v e t l e n ü l is k i m u t a t h a t ó az ideg­ r e n d s z e r fejlesztő m o z g á s t e r á p i a b e s z é d k é s z s é g r e való hatásossága. E fejezet végén h a d d álljon e g y i k l e g s ú l y o s a b b a n diszfáziás k i s g y e r e k ü n k esetismerte­ tése. ül.ezt spaticus torticollis m a r a d v á n y á n a k tartották. sekor a S y l v i u s . ő rábólint a megfelelőre. mint a Sylvius-hasadék hátsó részén levő vezérlő m e ­ ző. mint az eddigi két év alatt is. m o n d a t a i : „ Z s u z s i M i k l ó s s a l k i r á n d u l n i m e g y . " „ D ö m e i s k o l á b a n v a n . m e g á l l a lábán. ( M o z g á s a k o o r d i n á l a t l a n .) H o z z á n k a g y e r e k 5 éves 6 h ó n a p o s á n került vizsgálatra. pá. m o z g á ­ sa sokkal b i z t o n s á g o s a b b lesz. és absztrakció gyenge. m a g z a t i héten D o w n . beszédkésztetése erős lesz.5 cm átmérőjű területen perfúzió (átáramlás) defektus környéki perfúzió-csökkenéssel. A 12. szókincse gyarapodik.16. cs = s. Lehet. ne­ hezen érthető a beszéde. e l v é t v e előfordul egy-egy szó és ciklizáló szavak kiejtése. 2 ó r a készségfejlesztés (Meixner. temporálisan is regisztrálhatók e g y e n e t l e n ü l c s ö k k e n t perfúziójú területek.) k ö v e t k e z m é n y é n e k megfelelő elváltozások. majd egy é v e s e n t ü d ő g y u l l a d á s . V é l e m é n y : kétoldali multiplex (többszörös) bal frontalis túlsúlyú perfúziós za­ var.) Ebből a beszédállapotból az e g y é n i logopédi­ ai kezelés kb. mozdulattá hogy a terápiánk szavak mondattá szerkesztésében Ú g y g o n d o l o m tehát. 5 és fél é v e s e n került vizsgálatra. n y e l v t a n á t v e z é r l ő idegi struktúrák. Borbély Katalinnak. Rossz m o n d a t o k a t kijavít! M o z g á s a stabil. a gyerek két­ nyelvű k ö r n y e z e t e t hall. fenyegető vetélési t ü n e t e k után a g y e r e k m e g m a r a d t . egyetlen. f e l t e h e t ő e n perinatalis (születés k ö r ü l i ) vascularis laesio (vérellátási z a v a r kb. élettani és m ű k ö d é s b e l i m e g ú j u l á s o k r a ad lehetőséget a g y á n a k sérült ré­ szében is. hogy rögzüljenek a f o n é m á k hallási. E k k o r (3. ahol két hónapi A l a p o z ó T e r á p i a után volt az első m o z g á s . kinesztetikus és m o t o r o s megfelelői (Tehát a nyelv is „a kéreg alá küldi" a működést! MDE). bonyolult utasításokat m e g é r t gesztussal kísérve. De a fogalomalkotást közvetítő rendszer idő­ és így a „ s á r g a " szó k é p z é ­ k ö z ö k k e l o t t h o n . 4 éves k o r a körül t ö b b kivizsgálás indul el. h o g y a kéregalatti struktúrák . összeállítását. e g y e n s ú l y a gyen­ ge.5 óra + 3 x ] óra l o g o p é d i a : jelenleg B . 56 57 . Édesanyja szerint a logopédiai kezelés e g y év alatt n a g y e r e d m é n y e k e t h o z o t t . B. b e s z é d m o t o r i k a súlyos z a v a r a áll fenn. 2001. a „ g " é s „ g y " h a n g o t is. ( B e s z é d v i z s g á l ó lelete. n e m szereti a p o g á c s á t . Fél. „ R " . j á t é k a u d i o m e t r i a : ép hallás. Frostig). ügyes. és dr.8 é v e s e n ) : „ n é h á n y izolált h a n g o n kívül e g y é b h a n g o t n e m ejt.k ö z ö t t k ö z v e t í t ő agyi területek m ű k ö d é s é v e l . B. és a szülők Ayres. m o s t 7. A mozgásfejlesztés beindította a m o n d a t k é p z é s t . b e s z é d m e g é r t é s e helyzetfüg­ gő. m i n d a m e g é r t é s n y e l v t a n i m ű v e l e t e i b e n zavart o k o z .k ó r kiszűrése miatt vett m a g z a t v í z v é t e l n é l szinte a teljes m a g z a t v í z elfolyt. M o z g á s f e j l ő d é s időben. " 6 x e g y m á s után m e g n é z egy m e ­ sefilmet. S z e m f e n é k és látásélesség ép. 2 3 . " D e igen sok a g r a m m a t i z m u s : „ B . és n a g y o n fáradékony. hogy terápiánk.h a s a d é k h á t s ó részén levő m e z ő n e k t ö b b é n e m kell j e l e n t ő s e n k ö z r e m ű ­ k ö d n i e . B.és személyi­ ségfejlődésbeli e l m a r a d á s . fejlesztési terve elején (1998) az „ e " . S z ü l ő k felsorolják. a k a d á l y o z o t t é s m e g k é s e t t b e s z é d f e j l ő d é s . újabb és újabb szövettani. m i n t a m á s o l á s b a n .07. túl sokat esett. akit két év óta ma is fejlesztünk! D. és hol egyik. h o g y a nyelvi feldolgozás során az agykérgi asszociatív r e n d s z e r p á r h u z a m o s a n m ű k ö d i k a kéregalatti..t n e m ejti. a fissura R o l a n d i elülső részénél találhatók a b e s z é d rit­ m u s á t . azt reméljük. E k k o r kerülnek K ő s z e g r e . Kórelőzményből: anyjának a terhesség 2. 2 0 0 1 . (általában). Az ellenoldali h e m i s z f é r i u m b a n (félte­ kében) frontolaterálisan. J o b b oldali reflextúlsúly miatt bal féltekei (parieto-temporalis?) sérülést tételezek fel.-nál heti 4 x 2 óra mozgás + otthon Ayres-eszközök + H R G vízi torna heti 1 x 1. és fejlesztő e g é s z é b e n is. és csak n é g y é v e s k o r a után kezdett szavakat m o n d a n i l o g o p é d u s segítségével. 1999 s z e p t e m b e r é b e n .és beszédfejlődési „ u g r á s " : t ő m o n ­ datokat és j e l z ő s z a v a k a t használ. De e n n e k a m ű k ö d é s i m e z ő n e k a bal oldali törzsdúcok is szerves részei csakúgy. dr. ha idegen nyelven tanuljuk a „ s á r g a " szót. e k k o r i d e g g y ó g y á s z a t i státusza negatív. MRI vizsgálat: bifrontalis (két oldali h o m l o k l e b e n y i ) . E z u t á n Sz. e g y év alatt a s z ó k é p z é s szintjére hozza fel. 2000 nyarán Budapesten. ty n e m tiszta. k á szótagot é s „ s z " h a n g o t j ó l u t á n o z . jó e r e d m é n n y e l : m o n d a t o k a t próbál ismételni. 0 5 . K e v e s e t és k é s ő n gügyögött. Szerdahelyi Mártonnál heti 5 x 2 ó r a intenzív. Igen h o s s z a d a l m a s vajúdás után az első 3 és fél napot átaludta.esz- * Ezúton szeretnék az elvégzett vizsgálatokért hálás köszönetet mondani az Országos Idegsebészeti Tudo­ mányos Intézet Nukleáris Medicina Osztály főorvosának. fejét balra tartotta . I n t r a u t e r i n és/vagy peri. IQ ( S n . Vizsgálati összefoglalásom: 1999 s z e p t e m b e r é b e n m o t o r o s túlsúlyú s z e n z o m o t o r o s afázia. 2 éves korától kifejezetten k e v e s e t alszik. k ö r n y e ­ zetéből elkezd szavakat tanulni. m o n d ó k á t u t á n a m o n d . de bal o l d a l o n kiterjedtebb á l l o m á n y k á r o s o d á s s a l j á r ó . k ö v e t k e z m é n y e s m o z g á s . hol m á s i k j á t s z i k fősze­ repet.1 °C-os láz. g y ó g y t o r n á t j a v a s o l t a k . 1999 nyarától 2 0 0 0 nyaráig K ő s z e g e n k a p heti 6 órás fejlesztést: he­ ti 4 óra m o z g á s . k é z ü g y e s s é g b e n igen elmaradt. bizonytalan. a b e s z é d é r t é s m e g t a r t o t t s á g a mellett a kifejező-. de a szavak szintjén n e m tudta túlemelni.12 szóról 2 1 0 szóra e m e l t e szókincsét -. spontán rajzban. az Orvostudományok Kandi­ dátusának. m u t o g a t á s s a l é s élénk gesztusokkal fejezi ki m a g á t . ez n a g y o n jó hatású és lökésszerű az e r e d m é n y . mit akarhat. többi h a n g jó. S z ü l ő k Ausztriában d o l g o z n a k . Donauer Nándor neuropszichológusnak (Heim Pál Kórház). 2 évesen 40. 6 0 0 (!) hosszat úszik h á t o n .

( G y a k o r i pl. h o g y a fontossági és időrendi sorrend n e m az lenne. de lehet célzott: csak értel- 58 59 . A vizsgálat végén m e g p r ó b á l o k oki diagnózist adni a szülőnek. M á s i k g y e n g e s é g ü n k a cca. h o g y a g y e r e k n é l i n d í t s á k el a g y ó g y í t ó o l v a s á s t v a g y m á s szükséges terápiát. A tájékozódó vizsgálat egy. E k k o r terápiás tervet készítünk és j a v a s o l u n k . Mi a c s e l e k v é s r é s z é h e z m e t o d i k á t adunk. de a szobai is igen jól h a s z n á l h a t ó . g y e r m e k e k k e l h i v a t á s s z e r ű e n foglalkozó s z a k e m b e r e k n e k . Syndelar. E s z k ö z ö k k e l a g y e r e k h e l y z e t b e hozható. V é g h e z v i h e t ő e s z k ö z ö k nélkül. b e s z é d é s z l e l é s e l m a r a d á s a . A terápia felépítését lehet nagy­ c s o p o r t o s á n végezni. E z z e l együtt a feladatoknak megfelelő i s m é t l é s s z á m b a n és m ó d o n m e g kell t ö r t é n n i e . Edtfeldt. m e r t s z á m u n k r a is bá­ mulatra m é l t ó . m e g n e m értett a n y a g bepótlása. T e r m é s z e t e s e n m i n é l t ö b b e s z k ö z van és lehet. rutin ideggyógyászati vizsgálat.1. tervezés s z ü k s é g s z e r ű e n h o z z a m a g á v a l . hogy a g y e r m e k igényel-e terápiát. 10 éves m u n k á n k r ó l b e s z á m o l u n k Tapasztalataink és tanulságaink az Alapozó Terápiában c. m o z g á s f e j l ő d é s e l m a r a d á s a . hogy az ő részére fejlesztő szeretetté válhasson. ahol én nagyvizsgálatot végzek: ez fél n a p o s . s z e m . h a n e m az egész g y e r e k r e v o n a t k o z i k . A fejlesztési idő terápia esetén heti 6 óra ( 3 x 2 óra b o n t á s b a n ) vagy napi 1 óra ( 5 x 1 ó ) . T e r á p i á n k „ e r ő s s é g e " . n a g y v á r o s h o z közel e s ő falvakban.o k o z a t egye­ nes k i m o n d á s a n a g y o n bizonytalan terület.) A kiscsoport lehet vegyes.l á b . majd u t á n a a fejlődés ü t e m e lassabb. k e r e s z t e z e t t d o m i n a n c i a állhat. a szemé­ lyiségben észlelteket (regresszióra külön fejezetben térek vissza). a szabadtéri h a t á s o s a b b . E h h e z előzetesen el kell m o n d a n u n k . bordásfal. de azt n e m szabad terápiának n e v e z n i . t o r n a s z ő n y e g . h a n e m fejlesztésnek vagy tor­ n á n a k . pl. ha a te­ rápia h o s s z a b b . csak v a r i á l h a t ó s z ö v e g g e l . Egyetlen eszközigé­ nyünk az ugróasztal. h o g y az idegrendszeri összeköttetések kialakuljanak és m e g s z i l á r d u l ­ janak. diszkalkulia stb. de n e m e l e n g e d h e t e t l e n (lab­ dák. jobb-bal ismeret. az agy. Értelmi fogya­ tékos g y e r m e k e i n k terápiája addig tart.és írásteszt. m i n t a m i t a g y e r e k m e g c s i n á l m o z g á s b a n . konstruktív praxis és síkbeli tájékozódás. u g r ó z s á m o l y o k . r u g a l m a s s á g . S o k s z o r látunk n e m c s a k rendes fekete hollókat. ismét készítünk 20 p e r c e s videót. az alapvető k e r e s z t m o z g á s o k vizsgálata. de e k k o r a kisebbeknél az á l l a n d ó a n i s m é t l ő d ő m o z d u l a t o k r a való motiválást a t e r a p e u t a m ű v é s z e t é ­ nek és g y e r m e k .e s z k c z i g é n y t e l e n s é g e . T a p a s z t a l a t u n k szerint van egy első h á r o m h ó n a p o s felfutás.. Fél évi terá­ pia u t á n k é r n i s z o k t u k . A t e r á p i a l é n y e g e egyfajta „ c s e l e k v ő s z e r e t e t " . test­ ismeret. a z o n b a n m i n d e z e ­ ket felülmúlóan terápiás értékűek az Ayres-eszközök. A tanfolyamon b e t a n í t u n k tájékozódó vizsgálatot. c s a k hiperaktívak. T e r á p i á n k a t Ayres-terápiával k o m b i n á l h a t j u k é s H R G vízi fejlesztésével. h a n e m fehéret. és fordítva. rajzolás és névutórendszer. De fordulhat az A l a p í t v á n y u n k h o z is. Általában a terápia összideje 6 h ó n a p és 2 év között m o z o g . mely kb. újabb h a t h a v o n t a . a k á r tanterem is megfelel a célnak. AZ ALAPOZÓ TERÁPIA FELÉPÍTÉSE. és s z á m s z e r ű e n is é r t é k e l ü n k a leírással együtt. Újból m e g n é z e m a gyakorlatokat. bár az o k . vagyis pl. m i n t M e i x n e r Ildikóé. Az olvasástesz­ tünk felépítése o l y a n . mel­ léklet). é l e t é v ! ) . ugrásszerű e r e d m é n n y e l . P e d i g több­ ször látjuk. M i n d e n m á s képességfejlesztéssel (Frostig.).és i d e g r e n d s z e r m ű k ö d é s több te­ rületét felölelő vizsgálat: a gyerek általános időbeli és tájékozottsága.d o m i n a n c i a és ügyes­ ség. egyensúly. vagy kognitív fejlődést. a gyerek diszlexiájának h á t t e r é b e n apai (anyai) ö r ö k l ő d é s m e n e t .k é z . h o g y mi történik a terápia során a gyerekben. h o g y fejleszthetőségük m e n n y i ideig n e m áll le (20. h o g y m i n d e n á r o n kínlód­ va az iskolai k ö v e t e l m é n y e k k e l lépést tartani. és felmérhető általa. E g y terapeuta. A terápia fő j e l l e m z ő j e . tarkát stb. A terápia lehet kiscsoportos. m e r t m á r látnak e r e d m é n y t . a c s o p o r t o k összeállításánál a g y e r e k e k k o r á n a k h o m o g e n i t á s á t f i g y e l e m b e vesszük. h o g y k i s c s o p o r t o s terápiában öt gyereknél több n e m lehet. mely n e m c s a k a mozgásfejlődésre. T e r á p i á n k „ g y e n g e s é g e " : a dresszúra jelleg. F o n t o s a b b . kötetünkben. Sindelar. h a n e m e l ő b b egy teljeskörű fejlesztés ( m o z ­ gás + nyelvi k é s z s é g + a m á r eddig lemaradt. 6 majd 12 h ó n a p m ú l v a kontroll vizsgálatot végzünk. T e r m é s z e t e s e n itt részletesebben kért k ó r e l ő z m é n y l a p b ó l indulunk ki. fejlődéstani n a g y m o z ­ gások. a b e s z é d vagy olvasás­ írás. Irástesztnél egyoldalas. indulásnál 20 perces videót készítünk.e l v a r á z s o l á s á n a k kell m e g t e r e m t e n i e . A teljes kezelés vizsgálatból és terápiából áll. és h o g y ezt a terápiát igénylie. de előfordult m á r 3 h ó n a p utá­ ni e r e d m é n y e s befejezés és a súlyosabb p r o b l é m á k n á l túllépjük a két évet. m í g a szülő és a gyerek bírja. Is­ kolás g y e r m e k e k esetében a nagyvizsgálatot megelőzi olvasás. m i n d e n okot „ ö s s z e s z e d ő " g y e r e k m é g s e m diszlexi­ ás.) szintén h a r m o n i k u s a n t u d u n k együttműködni. vagy tartalmi diszlexia esetén saját „anyanyelvi-zenei helyesírásfejlesztés" m ó d s z e r ü n k k e l . G ó s y M á r i a m ó d s z e r é v e l . diktált szöveget saját diagnosztikus táblázatunk alapján értékelünk (1. de stabilan e l m é l y ü l ő lesz. vagy szülővel vezetett: hetente találkoz­ va a szülővel és g y e r e k k e l betanítjuk. sz. esetleg „pih e n ő é v " beiktatásával). A FEJLESZTÉS SAJÁTOSSÁGAI mi fogyatékosok. T e h á t pl. A vizsgálati e r e d m é n y e k e t a p o n t o s leírás mellett s z á m s z e r ű e n is értékeljük. hogy a g y e r e k e vizsgálatát és a terápiás kezelését kérje. azt rögtön a terápia elejétől fejlesztjük D r . n é h á n y vagy egy g y e r e k és egy megfelelő m é r e t ű szoba. 50%-os terápia-végigvitel vagy -befejezés: a fejlesz­ tési ó r a s z á m igen m a g a s . h o g y k o n d u k t í v jellegű. t o r n a p a d o k stb. kötél. T e h á t a szülő fordulhat v é g z e t t s z a k e m b e r e i n k h e z . lehet egyéni. E z a z e g y é n i figyelem. valamint a terápia során kontrollvizsgálatokból. a nyári intenzív ( 5 x 2 óra) után a szülők ősszel leállnak. a szülő által kitöltött k ó r e l ő z m é n y l a p értékeléséből és főleg a m o z g á s t e r ü l e t e k f e l m é r é s é b ő l áll. egy órát igé­ nyel. pl. hogy m i n d e n évben 120 + 30 órás intenzív akkre­ ditált tanfolyamon (120 óra intenzív kora nyáron + 30 óra évközi hospitálás) a terápiát m e g ­ tanítjuk az o r s z á g e g é s z területéről j e l e n t k e z ő . és u t á n a a gyerek egész m á s h o g y a n tudja folytatni az iskolát. vagyis a g y e r e k e t egy fejlődési folya­ m a t o n kell á t v e z e t n i e a t e r a p e u t á n a k . de az iskola miatt n e m m e r i k vállalni a további fejlesztést. térbeli tájékozódás és testmozgások. de a t e r a p e u t á n a k kell a g y e r e k r e a l k a l m a z n i . e k k o r a szülőtől k é r d e z e m a mozgásfejlődést. s z á m o n kérjük és vezetjük a terápiát. finommotorika. annál j o b b .III. Ha a beszédészlelés-megértésnél p r o b l é m a van. G O H és G M P vizsgálat (beszédhallás és beszédészle­ lés + m e g é r t é s ) .

h o g y a felnőtt értetlenül bámuljon a gyerekre. Nincs enélkül g y ó g y u l á s ! ! N e m c s a k a m o z g á s . miért. m i é r t . ha a szülő az akaratnélküliséget tekinti jó­ ságnak.terápiás regresszióval idézi elő. Az A l a p o z ó T e r á p i a fejlődéstani szemléletéből adódik. ahol a m e g r e k e ­ dés történt lelkileg. leállás p s z i c h é s fixációs p o n t o k a t is létrehoz.) fejlő­ dési e l m a r a d á s . egyik terapeutánk sok óvodás kezelése után összefoglalt tapasztalatait írnám le: az első korszak a „vegyél fel. L e g g y a k o r i b b k é r d é s a szülő részéről. T e r á p i á n k során mi a gyereket tudatosan visszük regresszióba. É p p e n ezért itt az ideje. E k k o r a gyerek „korban . és e h h e z j á r u l a kisgyer­ mekes beszéd.de a m e g o l d a t l a n s á g lelkét a fixációs p o n t h o z köti. ahol n e m ­ c s a k testi ( m o z g á s és b e s z é d b e l i ) fejlődésében. Az egyik é d e s a n y a a m i k o r t e r á p i á n k b a n m e g t a p a s z t a l t a g y e r m e k é n é l a terápiás regressziót. és örül egyéniséggé váló. a nyolc éves gyerek ismét az ujját szopja. az élményt. ha­ nem a lelki s e b e k n e k is b e g y ó g y u l n i u k . A m o z g á s olyan a l a p v e t ő fejlődési t é n y e z ő . „ r o s s z " gyerekének. h o g y ott történt az e l a k a d á s . mint a felnőtt. és azt is vállalja. hogy a gyereket a regresszióból kihozza.és anyanyelvi k é s z s é g e k n e k kell t o v á b b m o z d u l n i u k . ? " T e r m é s z e t e s e n a l e g m e s s z e b b ­ m e n ő k i g k i s z o l g á l a n d ó csakúgy.e l l e n k e z é s . h a t á r o z o t t a n kiderüljön számára. mint az a jelenség. . mint n o r m á l fejlődés esetében. a h o v á a későbbi fejlődési szakaszokból is a gye­ rek „ v i s s z a h u l l " . amit c s i n á l . és n e k ü n k n a g y o n e r ő s e n kell s e g í t e n ü n k a szülőt: előre felkészítenünk a lehetőségre. védelemre szorulnak.é p p e n a legjobb i d ő b e n v a g y u n k . I d ő s e b ­ beknél is j e l e n t k e z i k . 5 5 1 . a gyerek n e m c s a k testileg. az iskolában is fokozottabb támogatásra. most futkároztam? M o s t h i n t á z t u n k ? " (Nem szabad. egy p u h a kis rongyot.és egyúttal l e g n a g y o b b n e h é z s é g e . m a g n ó k a z e t t á t h o z o t t n e ­ k ü n k : ő p o n t o s a n értette. otthon a s z ü l ő k n e k is. ringatásra. ö s s z e o m l i k .3 é v e s g y e r e k n é l vagy e z e n a v i s e l k e d é s i szinten élő g y e r e k n é l . a h i á n y o k n a k feltöltődniük. E b b e n az é r t e l e m b e n az A l a p o z ó T e r á p i a a regresszióval d o l g o z ó fejlesztő terápiák so­ rában h e l y e z k e d i k el. m e l y e t m a x i ­ málisan elő kell segítenünk. hogy megtalálják saját akaratuk helyét személyiségükben és társas kapcsolataikban. mi helytelen és káros. E g y 2 . h a n e m lelkileg is képlé­ k e n n y é válik. t ü r e l e m és szeretet l é g k ö r é b e n h a r m ó n i á b a kerül s z e m é l y i s é g ü k " . itt n a g y o n sok segítségre szorulnak. Pl. visszaviszi a gyereket az alá a szint alá. beszédbeli stb. a d a c k o r s z a k a gyerek önálló l é n n y é vá­ lásának szükséges velejárója. visszafelé m o z g á s t j e l e n t (1. m o s t ele­ ven. A terápiás regresszió ezt tudatosan vállalva idézi elő. és m e g p r ó b á l j a a m e g r e k e d t fejlődést az eredeti élettani ú t o n t o v á b b s e g í t e n i . N e m e s Lívia: A bennünk élő gyermek. segíts n e k e m " . a m e g l e v ő tünet hátterében m e g r e k e d t fejlődést felté­ telez. de szavakba kell foglalni!) U g y a n c s a k a terápiás reg­ resszió n a g y o n j ó t é k o n y hatása lehet az e l m a r a d t szerepjátékok beindulása. A terápiás r e g r e s s z i ó a b e s z é d b e n n e m c s a k tünetek szintjén (visszatérő selypítés. A g y e r e k fejlődése s z o m a t o p s z i c h é s és p s z i c h o s z o m a t i k u s . eddig tedd-ide-tedd-oda. A g y e r e k a k ö v e t k e z e t e s ke­ retek között b i z t o n s á g o t él m e g . ölelj m e g . „idő kérdése. hát n e m tudja. előveszi m á r n e m használt „átmeneti tárgy"-át (pl. és ahol a gyerek s z o m a t o p s z i c h é s e n fejlődési z s á k u t c á b a j u t o t t . a b i z o n y o s beszédhibája j e l e n t k e z e t t .írja N e m e s Lívia. o. csak m á r k ö z b e n koránál fogva m a g a s a b b fejlődési s z a k a s z b a lépett . 60 61 . b e g y ó g y í t h a t a t l a n történt. N e h é z a helyzet akkor. A testi fejlődés fo­ l y a m a t o s progressziójával s z e m b e n a lelki fejlődés k i b o n t a k o z á s á t m e g t o r p a n á s o k és viszszaesések j e l l e m z i k " . m é g p e d i g a c s e c s e m ő k o ­ ri. és mivel tényleges és viselkedési koruk között n a g y o b b az eltérés. a lelki f o l y a m a t o k n a k is t o v á b b kell j u t n i u k a m a g u k útján. p o n t o s a n m u t a t v a . ha lehet. . „A regressziót a lelki fejlődés egyik tényezőjének kell t e k i n t e n ü n k . melyet k é s ő b b „ k i n ő t t " . A terápiás regresszió b e i n d u l á s a k o r a g y e r e k n e k az. M é g e g y s z e r ö s s z e f o g l a l o m a tapasztalatokat: egy idő után a terápia eljut oda. a regresszió min­ dig n a g y o n é r z é k e n y és s e b e z h e t ő állapotot j e l e n t k é p l é k e n y s é g é v e l . hogy az önálló akarat. h a n e m r o p p a n t előrevivőén a k i m a r a d t beszédfejlődési fázisok j e l e n t k e ­ zésében: „ H á t te ki v a g y ? Mi e z ? Miért.) Fixációs p o n t n a k nevez­ zük a z o k a t az egyes fejlődési s z a k a s z o k b a n k ó r o s a n létrejövő „ h e l y z e t e k e t " . babusgatásra. TERÁPIÁS REGRESSZIÓ A regressziót a terápián n e k ü n k is kezelni kell. m i k o r g y e r m e k e regresszióba jut: „ É s m o s t m i n ­ dent m e g kell e n g e d n e m n e k i ? " Erről é p p e n s é g g e l szó sincs.á t é l : „ M a m a . bú­ jik édesanyjához. amivel a k ü l v i l á g h o z és ö n m a ­ g á h o z h i b á s a n viszonyult. mi igen . d a d o ­ gás) j e l e n t k e z h e t . A regresszió visszafordulást. h a n e m lelki fejlődésében is e l a k a d á s és/vagy k é n y s z e r p á l y á r a kerülés történt. tehát az Ayres (szenzoros integrációs terápia) és a H R G ( H i d r o t e r á ­ piás R e h a b i l i t á c i ó s G i m n a s z t i k a ) mellett. ha ezt e d d i g talán é p p e n fogyatékossága ( b á r m i b e n j e l e n t k e z ő és b á r m i l y e n mérté­ kű) miatt n e m m e r t ü k m e g t e n n i .) Iskolás gyereknél a helyzet korral felfelé nehezedik.a terápiás reg­ resszió. h o g y g y e r m e k e fejlődése m i k o r akadt el. és n a g y o n gyakori. a m a c k ó p u h a fülét). szeretgetésre és elfogadásra. A b a b a k o r s z a k után j ö n a d a c . B o d o n y i M i k l ó s . otthon is. hiszen valójában n e m tudott valamely p r o b l é m á n továbbjutni.k i s g y e r m e k k o r i szeretet­ mód megadására. ahol valami elintézhetetlen. hogy terápiás regresszióval dol­ gozik: a gyereket fejlődésében nézi. (Ilyenkor k ö n n y ű a n n a k a szülőnek segíteni. h o g y reg­ resszióba viszi. h o g y a gyerek addigi lelki-magatartásbeli védekezés-stratégiája. az isko­ lában az e g y ü t t m ű k ö d ő p e d a g ó g u s o k n a k is.azaz m a g a t a r t á s b a n . hogy a kereteket m e g h ú z z u k szá­ mára. 2 0 0 0 ) . 2 0 0 0 .I V . ahol elakadt. o n n a n fogja visszavezetni a saját korának megfelelő életvitelre. mi helyes.a k a r a t o s s á g kora. h o g y m e g h ú z z u k s z á m á r a a határokat.mi n e m . A s z o m a t i k u s ( m o z g á s . a gyerek m é g j o b b a n egysé­ ges e g é s z lelkileg és testileg. a család és iskola is k ö n n y e b b e n elfogadja. E z t v i s s z a k a n y a r o d á s s a l . h o g y futkáro­ zott? Tudja a m o z d u l a t o t . És e b b e n az i d ő b e n a g y e r e k n e k volt egy jellegzetes beszédhibája. biztatni a k i s b a b a k o r i . és siklott v a k v á g á n y r a . hogy visszatér az a kóros tünet. T e r á p i á n k egyik l e g n a g y o b b e r ő s s é g e . a kisisko­ lásoknál a regresszió h a s o n l ó az ó v o d á s o k é h o z . E z t teljes mértékben megelégíti és visszamegy a g y e r e k k e l a regressziós kor­ ra. T ü n e t e i : a gyerek viselkedésében lelkileg visszatér egy m á r elhagyott életkorának sajátosságaira. A g y e r e k v a l ó s z í n ű s í t h e t ő e n arra a lelki fixációs pontra kerül. a m i k o r a g y e r e k szeretné s z a v a k b a n hallani é s u t á n m o n d a n i . ( N e m e s . esetleg az ó v o d a is. aki érti.v i s s z a m e g y " egy j ó v a l m e g ­ előző életkorára. viselkedését m e d e r b e tereljük. k i s g y e r m e k k o r i m o z g á s o k k a l .

és o n n a n építi fel m é g e g y s z e r a fejlődés f o l y a m a t á t . n a g y m a g v a k é s k é r e g .k ö z é p v o n a l . . k i e g é s z ü l a v e s z t i b u l o c e r e b e l l á r i s fej­ l e s z t é s s e l .szőtagkihagyás szó elejéről vagy közepéről. 5 .g y e n g e hallási hasonlóság alapján értelmetlen betűhalmazokat ír.) 2. igekötő használata.a m e g r e k e d é s m e g o l d á s á t terápiás regresszióval idézi e l ő : e s z k ö z ö k k e l ( A y r e s ) . . .szóból betűkihagyás. illetve többszörözés (pl. .: e l s ő d l e g e s e n a g y t ö r z s .következeles betűcsere. . Az alábbiakban táblázatban k ö z l ö m a h á r o m regresszióval d o l g o z ó terápia összehasonlítását.összeolvadás. 3.Toldalékolási törvényekben hibázik (pl. a H R G .toldatékot a szótól külön írja vagy a következő szóval írja egybe.szóba betűbetoldás. -tt stb. . .vagy utánvételezés: hallja.szótag (nem toldalék!) lehagyása szó végéről. (Tegyen oda Helyesírási problémák: 1. . mozgásos t ú l s ú l y ú fejlesztés. K i e g y e n l í t e t t e n m o z g á s o s é s é r z é k s z e r v i .1 6 é v i g . 62 63 . majd a g y k é r g i i n f o r m a t i k a i b l o k k b e v o n á s a —> teljeskörű. Közös: -fejlődéstani szemlélet: a tünet csak egy hibás vagy m e g r e k e d t fejlődés e r e d m é n y e .konduktív terápiák. . -1.írásjelet „á" és „é"-ről lehagyja.Hagyomány elve (j-ly) hibás.részleges hasonulás. víz­ zel ( H R G ) . s o k s z o r a n y a m é h e t u t á n z ó b e f o g a d ó . Súlyosabb.nem következetes betűcserék. .e l ő . rendezetlen íráskép g y e r e k e t a m e g r e k e d é s pontjáról az e r e d e t i élettani úton kell t o v á b b s e g í t e n i .duplázás. ő stb. . -val. a g y t ö r z s .k ö z é p v o n a l .) visszaviszi a g y e r e k e t az e l a k a d á s h e l y é ­ re. . -Mondatvégi írásjelet nem vagy nem helyesen teszi ki.Mondat elején nagybetűt nem írja. MELLÉKLET Diszgrália kiértékelő táblázat amelyik tünet a gyermeknél megtalálható!) -Hosszú-rövid magánhangzópárokat rosszul írja. Alaki probléma. m o z g á s f o r m á k k a l ( A l a p o z ó T. . . Ayres: e l s ő d l e g e s e n v e s z t i b u l o c e r e b e l l á r i s és taktilis r e n d s z e r i n g e r l é s e -» t e l j e s k ö r ű érzékletes-mozgásos fejlesztés. közösségét és eltéréseit: Regresszióval dolgozó fejlődéstani szemléletű idegrendszerfejlesztő (mozgásos-érzékszervi) terápiák HRG Ayres Alapozó Terápia /. .M o n d a t k ö z i írásjelet nem vagy nem helyesen teszi ki.máshogy írjuk hibái: .a mondatból szavakat érlelernzavarőan kihagy vagy többször is leírja.h i m b á ló e s z k ö z ö k i d é z i k e l ő a r e g r e s s z i ó t . . -vei. m i n t a k i s g y e r m e k é l e t é b e n a v a l ó s á g b a n (pl. m á s z á s ) . a víz.Hosszú-rövid mássalhangzópárokat rosszul írja.teljes hasonulás. . ring a t á s . . . volt = ótólót).és különírása hibás (pl. . .megfelelő számú ingerreakció: a szenzomotoros ingerreagálás(mozdulat)-nak megfe­ l e l ő s z á m ú s o r o z a t n a k kell l e n n i e . de nem tudja. betűvezetési probléma.Magánhangzótörvényekben hibázik (pl. . az A l a p o z ó T e ­ rápiánál a csecsemőkori mozgásformákból való kiindulás.kétjegyű mássalhangzóból az egyik jegyet kihagy ja. a . v e s z t i b u l o c e r e b e l l á r i s . hogy a szóban valami hosszú.) . . .Máshogy ejtjük . de előbb kinézeti = delobkinzet. b á r m e l y é l e t k o r b a n kezd­ hető. forgató. -Tulajdonneveket kisbetűvel írja. a h h o z . szóvégi ó.zöngés-zöngétlen pár csere. összetett szavak írása).hosszabb nem összetett szót szétír. Alapozó T.n é l l e g ő s i b b k ö z e g ü n k . h o g y a z i d e g r e n d s z e r fejlődése b e i n d í t h a t ó l e g y e n .A z A y r e s b e n a r i n g a t ó . önmagukban is diszgrájiára utaló tünetek: HRG: t e l j e s k ö r ű a g y i fejlesztési r e n d s z e r . hol.súlyos tagolási gyengeség: pl. .fordítva ír vagy betűt fordít.Elválasztásban hibázik. 4-11 évig.Szavak egybe. h i n t á z t a t ó . . . . .

MELLEKLET I b síULyujL .jÁlhj t — 1 - 1 .Hcetr&L&lt• $l*yC^ a-spfiiiqádit/^& 4 <mf- 64 65 .2. MELLÉKLET 2.- ittht* itu/mThi ti Itcodé.

a nyelv és a beszéd. H. DIAMOND. o k a lehet. E s e t i s m e r t e t é s e m .5 4 7 . Illinois. december. Tudomány. Budapest. Az állapot és mozgásvizsgáló teszt.g y e n g e s é g . R . FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 8 ) : Hyperaktivitás és tanulási zavarok. é s t o v á b b i k o n t r o l l r a n e m volt s z ü k s é g . Budapest. Budapest. ( 1 9 9 2 ) : Az agy. DONÁTH TIBOR ( 1 9 9 6 ) : A motorium funkcionális anatómiájának modern értelmezése.dysgraphia kezelés. AZ ALAPOZÓ MOZGÁSTERÁPIA ALKALMAZHATÓSÁGA EGY ESET TÜKRÉBEN VAS E R I K A DELACATO C. 1 4 0 ( 1 0 ) : 5 4 3 . Is­ Hogyan került a gyermek Nevelési Tanácsadónkba? kolapszichológia. FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 9 ) : A pszichikus fejlődés problémái. nulmány. H. 1. Új módszer a mozgásrehabilitációban. C. mint a pszichoszomatikus fejlesztés eszköze" konferencia. Az e s e t e k 6 5 . MÁRTON-DÉVÉNYI É V A . HRG Alapítvány. t e k i n t e t e is é r t e l m i f o g y a t é k o s s á g g y a n ú j á t v e t e t t e fel. KATONA FERENC ( 1 9 8 6 ) : Fejlődésneurológia. január. j e l l e g z e t e s k o p o n y a . Zsolt szülei . Nemzetközi Neveléselméleti Konferencián elhangzott előadás. h o g y sok a z olyan eset. r u g a l m a t l a n s á g (szét­ eső m o z g á s ) é s f i n o m m o z g á s o k t e r ü l e t é n . LAKATOS KATALIN: Szenzomotoros szemléletű vizsgálatok. H. Előadás a „Mozgás. Budapest. e k k o r kezelték. E k k o r a g y e r m e k 6 é v e s volt. Az ó v o d á b a n a l k a l m a z o t t p e d a g ó g i a i m ó d s z e r e k e t Z s o l t n á l 2 5 .. sok h a s o n l ó esettel m e g e g y e z ő e n . m e l y m o z g á s b e l i e l m a r a d á s b a n m a n i f e s z t á l ó d h a t .2 7 fős l é t s z á m m e l l e t t n e m lát­ ták h a t é k o n y n a k . november. Tihany. Alapozó Terápiák Ala­ pítvány.1996 j a n u á r j á b a n j e l e n t k e z t e k e l ő s z ö r i s k o l a é r e t t s é g i vizsgálatra. Filum Kiadó. Volán Humán Oktatási és Szolgál­ tató Rt. Springfield. DÉVÉNY ANNA ( 1 9 9 4 V D S G M . MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA ( 2 0 0 0 ) : Tapasztalataink és tanulságaink az Alapozó Terápiában. j e l e n t ő s pozitív v á l t o z á s t e r e d m é ­ nyező mozgásterápiát mutat be. Neurol. J . Okker Kiadó. e g y e n s ú l y . HÁMORI JÓZSEF ( 1 9 7 6 ) : Mozgáskultúra és az idegrendszeri fejlődés összefüggései. A z t tapasztaljuk. Fejlesztő Pedagógia. FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 3 ) : Testnevelési játékok szerepe a koordinációs képességek és pszichikus alapfunk­ ciók fejlesztésében. Bu­ dapest. M . H y d r o c e p h a l u s a . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 7 ) : Komplex prevenciós óvodai program. FREUND. Alapozó Terápiák Alapítvány. FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 7 ) : Hiperaktivitás az óvodában. a h o l a j e l z e t t t a n u l á s i z a v a r p á r o ­ sul m o z g á s ü g y e t l e n s é g g e l a n a g y m o z g á s o k . NEMES LÍVIA ( 2 0 0 0 ) : A bennünk élő gyermek. KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 9 ) : Alapozó Terápia Ta­ Nevelési T a n á c s a d ó n k b a n különböző tanulási-magatartási problémával küzdő gyermekek j e l e n n e k m e g . Részletes ••) Testi és mozgásfejlettség. I l y e n k o r a „ k l a s s z i k u s " fejlesztő p e d a g ó g i a n e m m i n d i g b i z o n y u l elég h a t é k o n y n a k . Zánka. 4. Az óvoda által mellékelt jellemzésből kiemelném a következőket: Zsolt 1993-ban k e r ü l t ó v o d á j u k b a . TÓTH GÁBOR. . DIAMOND ( 1 9 9 3 ) : Testkontroll 2 .7 0 % . Medicina Kiadó.á b a n az i d e g r e n d s z e r a l u l s z e r v e z e t t s é g e áll a p r o b l é m a h á t t e r é ­ ben. Gondolat Kiadó. KATONA FERENC ( 1 9 7 9 ) : Az öntudat ébredése.és arcformája. .IRODALOM DAMASIO A. megjelenés jellemzés: Születési r e n d e l l e n e s s é g e volt (agyvíz-elvezetési p r o b l é m a ) . 66 67 . Budapest.. füzet.az ó v o d a k é r é s é r e . DAMASIO H. Az eltelt 3 év alatt m i n i m á l i s fejlődést t a p a s z t a l t a k . Thomas Publisher. SZERDAHELYI MÁRTON. Óvodai Nevelés. Óvodai Nevelés. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 8 7 ) : Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak. ( 1 9 9 0 ) : Premotor area and preparation of movement. Budapest. T u d o m á s o m szerint a vízfejűség m i n t p r o b l é m a c s a k c s e c s e m ő k o r b a n állt fönn. Budapest. MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA ( 2 0 0 1 ) : Anyanyelvi-zenei helyesírásfejlesztés . A tanulási n e h é z s é g e k n e k sokféle e r e d e t e . USA: C. Volán Humán Oktatási és Szolgáltató Rt. neurohabilitáció. Rev. ( 1 9 6 3 ) : The diagnosis and treatment of speach and reading probiems.

mind a négy végtag m á s . Az adott lelkiállapotuk. Összefüggő m o n d a ­ tokat n e m alkot. mellúszás. csak ü c s ö r ö g . Számfogalma k e t t e s . j á r á s o k n á l nincs m e g a k e r e s z t e z é s . térbeli és időbeli tájékozottsága alacsony szintű. bátortalan fiú. k o m p l i k á c i ó nélkül. Sírós. n e m kérdez. képtelen a z alkotó e g y ü t t m ű k ö d é s r e . A szülőket felfokozott p r o b l é m a h á r í t á s . m e l y sze­ rint az I Q : 72. Az i n t é z m é n y e k t ő l g y e r m e k ü k r ő l kapott visszajelzéseket nem fogadták el. T e s t n e v e l é s foglal­ k o z á s o k o n b i z o n y t a l a n . de műveleteket végezni eszközhasználattal sem tud. n e m é r d e k l ő d i k . K é r d é s e k r e szavakkal. Az e g é s z m o z g á s d i s z h a r m o n i k u s . e) Szociális fejiettség A pszichológiai-pedagógiai vizsgálatok eredményeiből: Figyelme 30 p e r c e n át tartós. mint kortársaié.elmi. h a s o n l ó a k a t kever.és beszédfejlődés . h o g y otthoni k ö r ü l m é n y e k között sokkal j o b b képet mutat.F i n o m m o t o r i k a fejletlen. A t e v é k e n y s é g e k e t a g y a k o r l ó j á t é k szintjén űzi. Rajzaiban az utóbbi i d ő b e n j e l e n t m e g a „fejes-lábas" emberfigura. látván. életkor stb. Ö n b i z a l m a csekély. e s z k ö z h a s z n á l a t a ( c e r u z a . Irányokat téveszt. ritmustalanok. Vizuális percepciója e l m a r a d kora átlagától. Altalános tájékozottság: a feltett k é r d é s e k r e (név. de ki­ fejezőképessége g y e n g e . e g y e n s ú l y é r z é k e fejletlen. cím. fejlődéséhez p r ó b á l t a k mindig m e g f e l e l ő tárgyi és érzelmi feltételeket biztosítani. Á b r á z o l n i n e m szeret.S i m o n . ( D o m i n a n c i a k i a l a k u l t : j o b b oldali. c) Nyelvi fejlettség B e s z é d h i b á j a nincs. fáradékony. Egy éves kora óta velük is alszik egy ágyban. m i n d a rövid távú. az e r e d m é n y r ő l az ó v o d á t n e m tájékoztatták.) jól válaszolt. h o z z á á l l á s u k . akarati élet É r z é k e n y . K é t é v e s e n elveszítette e s z m é l e t é t 40 fokos láz miatt. hasfájós cse­ c s e m ő volt. é d e s a n y j a p i n c é r n ő . így perifériára szorult csoport­ j á b a n .) IQ: 78. m o z g á s a i m e r e v e k .p r o b l é m a m e n t e s e n zaj­ lott. E l m o n d á s u k szerint a g y e r m e k telje­ sítményét nagyfokú szorongása blokkolja. A külső h a b i t u s á b a n megjele­ nő j e g y e k n e h e z í t e t t é k a beilleszkedését a g y e r e k e k közé. M i n d e z e n p r o b l é m á k alapján az iskolaérettségi vizsgálat előtt az ó v o d a Szakértői Bizott­ ság vizsgálatát kérte. Finommotorika terén g ö r c s ö s ce­ ruzafogás. M á s z á s n á l . Számolás terén a s z á m k é p e k e t felismeri. m á s z á s j á r á s f a j t á k ) szabálytalanok. darabosak. M i n d e z e k ellenére ez az a foglalkozási ág. kitartása g y e n g e . utána lankad. n e h é z k e s e k .t ö n á l l ó a n használja. ahol a legtöbb fejlődés é r e z h e t ő a h á r o m év alatt. Vizuomotoros koordináció a rajz A s z o c i o m e t r i a i felmérés szerint p e r e m h e l y z e t ű gyerek. F á r a d é ­ k o n y .t e s z t t e l végeztük. szorongást váltanak ki nála. E vizsgálat alapján m e g á l l a p í t h a t ó . elfogadtatását. kúszás. N e h e z e n m o t i v á l h a t ó . W C . b) Értelmi fejlettség Az iskolaérettségi vizsgálat. b i z o n y t a l a n v o n a l v e z e t é s j e l l e m z i .az anya által e l m o n d o t t a k alapján . A szülők e l m o n d á s a szerint Zsolttal otthon is sokat foglalkoztak. A pszichológiai-pedagógiai vizsgálatokat kiegészítette egy részletes m o z g á s v i z s g á l a t : az Alapozó Terápia idegrendszer fejlesztő mozgásterápia vizsgálata. S z á m f o g a l m a kiala­ kulatlan. Emlékezete: e l m a r a d á s tapasztalható. A l e g e g y s z e r ű b b feladatok is gátlást. d) Játék E g y e d ü l n e m játszik. 68 69 . G y e n g e akaratú. h) Önkiszolgálás Kis segítséggel öltözik. agressziójuk n a g y m é r t é k b e n m e g n e h e z í t e t t e a diagnózis felállítását. Intelligenciája. É d e s a p j a v á l l a l k o z ó .3 fős c s o p o r t o k b a n szeret t e v é k e n y k e d n i . Z s o l t fiatal s z ü l ő p á r e g y e t l e n g y e r m e k e . elkeseredettség és az i n t é z m é n y e k k e l s z e m b e ­ ni igen erős e l l e n s é g e s s é g j e l l e m e z t e . illetve a terápia ki­ választását.) kezdetleges. 2 . M o z g á s . Kizártnak tartották az értelmi fogyatékosságot. Goodinough-féle emberrajz. olló stb. N e m kötik le a m e s é k . A szülők elvitték Zsoltot. d e a k a d o z v a válaszol. formákat n e h e z e n azo­ nosít. a illetve Nevelési a kiegészítő vizsgálatok eredményeiből Tanácsadóban Anamnézisből kiemelendő: a szülés időre történt. A szülők testén szeretett elaludni. A leg­ e g y s z e r ű b b s z a b á l y j á t é k o k s e m j á t s z h a t ó a k vele. versek. értelmi k é p e s s é ­ g e j ó v a l a l a c s o n y a b b . Értelmi képességeinek felmérését a B u d a p e s t B i n e t . mivel felmerült b e n n ü k az értelmi fogyatékosság gyanúja. f) Érdeklődése I s m e r e t s z e r z é s i i g é n y e c s ö k k e n t mértékű.h á r m a s körben alakult ki. g) Érz. m i n d a hosszú távú e m l é k e z e t i funkciók gyengék. hogy Zsolt nagymozgásai (fejemelések. á l l ó k é p e s s é g e . szétesők. vizsgálat szerint a B e n d e r A-teszt alapján g y e n g e színvonalú. de a vizsgálatról k a p o t t e r e d m é n y e k e t m e g s e m m i s í t e t t é k .m á s ritmusban m o z o g . r e p r o d u k á l j a . felülések.

mely talán a l e g n e h e z e b b fázisa volt a munkafolya­ m a t n a k a fent említett szülői m a g a t a r t á s miatt. ahol m o z g á s ü g y e t l e n s é g e t . Az első stabil e r e d m é n y fél év után várható. H a t é k o n y n a k b i z o n y u l t a terápia intelligencia-határesetes g y e r m e k e k n é l : debilitás felső. és az ott m e g t a n u l t vizsgálatokat és fejlesztéseket gyakoroljuk. A szülők nagy rend­ szerességgel vitték Zsoltot. T i s z t á n n a g y m o z g á s o k és f i n o m m o z g á s o k területén ügyetlen o v i s o k n á l . KÓSÁNÉ DR. majd rajz utáni reprodukció n a g y o n pontatlannak választása vagy megerősítése. K ö v e t k e z ő l é p é s n e k j e l ö l t ü k m e g a vizsgálati e r e d m é n y e k . elsősor­ ban az anyával való k o o p e r á c i ó nélkül. A terápia 5-től 15 éves korig ajánlott. és ezáltal j o b b alapot nyújtani az anyanyelvi. 4-es s z á m k ö r b e n tájé­ kozódik. N a g y m o z g á s a i ö s s z e r e n d e z e t t e k . sőt a terapeuta által kijelölt otthoni gyakoroltatást is végezték. annál e r e d m é n y e s e b b . m e l y h e z társul a szülők nagyfokú p r o b l é m a h á r í ­ tása és k o m p e n z á l á s a . Az 1997-es iskolaérettségi anyagából a következőket emelném ki Zsolt e g y ü t t m ű k ö d ő . Kis létszámú fejlesztő osztályt ja­ vasoltunk. A gyakoroltatási idő 3x2 óra vagy otthon 6x 1 óra hetente. E vizs­ gálat szintén N e v e l é s i T a n á c s a d ó n k b a n történt a beiskolázás céljából. vagy a szomatizált testi jelek stigmatizáló h a t á s a k ö v e t k e z t é b e n ki­ alakult e r ő s s z o r o n g á s . M e g k é s e t t beszédfejlődésű. A kontrollvizsgálat e r e d m é n y e i j e l e n t ő s változásokat m u t a t n a k 1 év terápia után. A vizsgálatok alapján felmerült a k é r d é s : valóban értel­ mi fogyatékossággal állunk-e s z e m b e n . 4 . ezáltal va­ lószínűsíthető idegrendszeri érésbeli elmaradottságot m o z g á s o s gyakorlatokkal beérlelni. b e s z é d p r o b l é m á s és esetleg diszfáziás ó v o d á s o k n á l . Jobb-bal tájékozódás saját és idegen testen teljesen hibás volt. illetve e h h e z t á r s u l v a k i a l a k u l a t l a n k é z d o m i n a n c i á t v e s z ü n k é s z r e .D e l a c a t o és G l e n n D o m a n ötletéből k i i n d u l ó . n o r m á l i s intellektus alsó ö v e z e t é b e eső gyerekeknél ( I Q : 7 0 . M e n n y i s é g f o g a l m a kialakult. feladatértése j ó . Az Alapozó Terápia javasolt: A vizsgálat alapján a kisegítő iskola m á r n e m merült fel. i n d i á n s z ö k d e l é s ) n e m tudta e g y m á s t ó l függetlenül m o z g a t n i végtagjait. ezért az A l a p o z ó Terápiák A l a p í t v á n y á h o z fordultunk. b e s z é d k é s z s é g e megfelelő szintű. h a m a r el­ veszíti e g y e n s ú l y á t . Visszajelzéseink alapján ezen iskolatípus szintjének m e g f e l e l ő n e k bizonyult. KULCSÁR MIHÁLYNÉ ( 1 9 9 8 ) : A tanulás is lehet öröm Delacato módszere alapján. A kontroll­ vizsgálat után m é g fél évig folytatódott. vagy csak csekély sikerrel o l d h a t ó m e g a környezet. minél kisebb a gyerek. TÓTH GÁBOR.a l a p o z ó te­ rápia t a n f o l y a m á t . k o r t á r s a k t ó l . hogy kik a z o k a gyerekek. felnőttektől való e l f o r d u l á s az. tudósítását. ORMAI VERA ( 1 9 8 7 ) : Nevelési tanácsadás elmélete és gyakorlata. de c s a k intenzív. Nevelési T a n á c s a d ó n k b a n t ö b b e n e l v é g e z t ü k és gyakoroljuk Dr. Iskolás diszlexiásoknál. SZERDAHELYI MÁRTON ( 1 9 9 4 ) : Alapozó terápia. IRODALOM HORÁNYI ANNABELLA. A m o z g á s t e r á p i á t 1997 d e c e m b e r é b e n sikeresen befejezte. 1. Mozgásutánzás.-ben s z e n v e d ő g y e r e k e k n é l a m o z g á s k o o r d i n á c i ó javítására. Iskolás diszgráfiásoknál az írás alaki r é s z é n e k javítására. Az A l a p o z ó az itt ismertetett esetben egy éven belül h a t é k o n y n a k bizonyult.D é v é n y i Éva és m u n k a t á r s a i által k i d o l g o z o t t . A határeset-intelligenciájú g y e r e k e k n é l csak az utóbbi é v e k b e n k e z d t é k el alkalmazni m e g l e p ő sikerekkel. 7. M á r t o n . illetve kognitív készségek b e é r l e l ő d é s é h e z . 5. F i n o m m o t o r i k á j a fejletlen. 5 é v e n felüli ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s o k n a k . Eredmények N y o m o n k ö v e t t e m a v á l t o z á s o k a t a terápia beindulásától k e z d ő d ő e n . majd egy lábon) n e m egyenletes r i t m u s ú a k . bizonyult. M u n k a t e m p ó j a kis biztatás mellett k o r á n a k megfelelő. Összefoglalva: Z s o l t r a a n a g y m o z g á s o k és f i n o m m o z g á s o k terén e g y a r á n t j e l l e m z ő a nagyfokú m o z g á s o s ügyetlenség. MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA. 4. feladattudata kialakult. Szöveg­ A m o z g á s t e r á p i a v e z e t ő vonala a kötelező gyakorlatsor: elemi m o z g á s m i n t á k . rendsze­ res foglalkozás mellett. 70 71 .5 .S. elfogadtatását a szülőkkel. Magánkiadás. 6. G o n d o l k o d á s i funkciók fejlődtek. A keresztgyakorlatokban (pl.d o m i n a n c i a (kéz-szem-láb) meg- gyűjtemény I I . A szülőkkel való k o o p e r á c i ó n a k m i n d e n e s e t b e n a terápia részét kell k é p e z n i e . a k i k n e k a terápia indikált.) 3.rugalmas­ ság . a m e l y áldebilitást eredményezett. P. Á l t a l á n o s tájékozottsága jó. t é n y e k i s m e r t e t é s é t . T e r a p e u t á j u k 3x2 órában. k i s c s o p o r t b a n ( m a x . kötet. il­ letve kontraindikált. ( D i s z l e x i a v e s z é l y e z t e t e t t s é g áll fenn. Ezáltal i s m e r e t e i n k voltak arról. Bicske. 2. Az ismertetett esetnél az intenzív foglalkoztatást nem tudtuk m e g o l d a n i a Nevelési Ta­ nácsadó keretein belül. Budapest. 5 fő) kezdett foglalkozni Zsolttal. A g y e r m e k terápiája n e m .A rugalmasság ( s z ö k d e l é s e k két. A fejlesztés célja: a gyermeknél mozgásfejlődési. a h o v á a g y e r m e k 1997 s z e p t e m b e r e óta jár. megállja helyét o s z t á l y á b a n .8 5 ) ugrásszerű fejlő­ dést lehet elérni. A terápiát ideggyógyászati vizsgálat előzi m e g . Fejlesztő pedagógia.O.m o z g á s k o o r d i n á c i ó m e g a l a p o z á s a és kifejlesztése .

Zsoldos. 2 3 1 . * A Sindelar-program gyógypedagógiai szempontú ismertetése a „Gyógyító pedagógia . P o r k o l á b n é . m á s r é s z t a korai környezett t é n y e z ő k n e k (fizikai. Ezt a jel­ legzetesen e n y h e fokú i d e g r e n d s z e r i m ű k ö d é s i zavart k o r á b b a n m i n i m á l i s c e r e b r á l i s diszfunkciónak nevezték. A teljesítmény lét­ rejötte. p s z i c h é s e l h a n y a g o l t s á g ) tu­ lajdonítanak j e l e n t ő s szerepet ( G e r e b e n n é .a részképesség-zavaroknak (vagy részképesség-gyenfogás egy-egy agyi területre lokalizált idegi érintettség k ö v e t k e z m é n y é n e k tekint. úgynevezett tanulási struktúrában me g y végbe. hogy g y e r m e k ü k az általános iskolában a töb­ biekkel n e m k é p e s együtt haladni. vagyis az „ o s z t á l y o z o t t " . átlag alatti vagy átlag fe­ letti intelligenciaszint mellett. és elsősorban az alap-kultúrtechnikák el­ sajátítása akadályozott.a m e l y e k összefüggésbe h o z h a t ó k a tanulási za­ varok b i z o n y o s formáival.az elméleti hátterét. 1992. in: G e r e b e n n é . h a n e m az agyi m ű k ö d é s szintjén is előidézi a funkció változását. és b á r m e k k o r a is lehet a tanulási k e d v e . 1994.tekintettel a tüneti képben gyakori m o z g á s o s nyug­ talanságra. G e r e b e n n é . S a r k a d y .m o t o r o s . Egyes szerzők az agy két féltekéje közti integrációs m ű k ö d é s i zavart tételezik fel oki hát­ térként ( G a d d e s . É r t h e t ő m ó d o n a szülők t ö b b s é g e csak m á r a „ m é r t " .m i n t k o m p l e x funkcionális r e n d s z e r egyes részterületeinek eltérő m ű k ö d é s é t helyezi előtérbe ( G r a i c h e n .2 9 . fejlődése összefügg a s t r u k t ú r a h o r d o z ó neuropszichológiai folyamatok változásá­ val. E z e k az ú g y n e v e z e t t r é s z k é p e s s é g e k o l y a n b a z á l i s n e u r o p s z i c h o l ó g i a i funkciók. ill.A NEUROGÉN TANULÁSI ZAVAR A klasszikus m e g h a t á r o z á s szerint a tanulási zavar (specifikus tanulási k é p e s s é g z a v a r ) a globális értelmi színvonal és az ennek alapján elvárható tanulási teljesítmény közötti je­ lentős d i s z k r e p a n c i á b a n nyilvánul m eg. h o g y sok rosszul tanuló g y e r m e k a n a m n é z i s é b e n gyakran megtalálhatóak a z o k a korai indirekt j e g y e k .nevelés és terápia" című tanulmánykötetben jelenik meg. neuropszichológiai és fejlődés­ lélektani értelmezést integráló k o n c e p c i ó teremti m e g a tanulási zavarok gyakori előfordu­ lású. R o u r k e . S o k u k azonban m é g ilyenkor is m e g p r ó b á l j a ha­ logatni. neurogén kóreredetet valló fel­ A nevelési tanácsadást." Ez a kognitív pszichológiai. 1993. Szerkesztő: Gordosné dr. B á r m i l y e n k e d v e z ő k ö r n y e z e t is veszi körül a g y e r m e k e t . P o r k o l á b n é . 1995). A pe dagógiai és neveléslélektani elméletek általános definíciója szerint a tanulás mint folyamat sajátos k ö z e g b e n . m o t í v u m o k és a szociális tényezők e g y m á s r a hatásán alapul. S a r k a d y . B e v e r i d g e . 1998. Medicina Kiadó. C s a p ó . 1981.m KOGNITÍV FEJLESZTŐ TERÁPIA A TANULÁSI ZAVAROK KEZELÉSÉBEN g e s é g e k n e k ) . Kereszty. H a g i n . 1996. 1991). BRIGITTE SINDELAR KOGNITÍV FEJLESZTŐ PROGRAMJA* ZSOLDOS MÁRTA A TANULÁSI ZAVAR . az e l é g s é g e s n e k vagy elfogadhatatlannak minősített t a n u l m á n y i e r e d m é ­ n y e k n e k tulajdonít fokozott jelentőséget.és postnatális ártalmak). P e d a g ó g i a i L e x i k o n . A tanulási z a v a r tipológiáját leíró törekvések e l s ő s o r b a n p s z i c h o l ó g i a i és neurofiziológiai o k o k r a visszavezetve különítik el az e g y e s altípusokat ( M c K i n n e y . hogy az iskolán kívül forduljon s z a k e m b e r h e z . m i n t a specifikus tanulási képesség­ zavarnál (Silver. mint a k u d a r c o k a t kísérő viselkedésbeli tüneteket.: Lány iné. hogy az e n y h e értelmi fogyatékosok alacso­ nyabb. s z e p a r á c i ó s félelem stb. a diagnózis ka­ tegorizáló. 1999). 1967.. 2 8 . azonban a mentális profil erősen szórt. pre-. figyelemzavarra . Az e n y h e értelmi fo­ gyatékosságtól m e g k ü l ö n b ö z t e t ő s z e m p o n t . F o d o r n é Föl­ di. hogy az agysérülés eredetű e n y h e értelmi fogyatékosságnál is „felléphetnek u g y a n ú g y strukturált diszfunkciók". ill. E n n e k e r e d m é n y e k é n t j ö n létre a tanulási teljesítmény. mely a tanu­ láshoz s z ü k s é g e s funkciók. 72 73 .alvászavar. A tanulási teljesítmény sikertelenségét általában m é g d r á m a i b b tapasztalatként élik m e g . A m a g a t a r t á s k é p is jellegzetesen eltérő. étvágytalanság. 1. h o g y valamit (va­ l a m i l y e n i s m e r e t e t ) elsajátítson. G e r e b e n n é . 1995. 1997. R a n s c h b u r g . Z s o l d o s . 1998). stigmatizáló k ö v e t k e z m é n y é t ő l . Vagyis a tanulás n e m c s a k a viselkedéses szinten. D o c k r e l l . megkésett beszédfejlődés. A tanulási zavar kognitív és pedagógiai teljesítménybeli tünetei változatosak. a h h o z . A s z a k e m b e r gyors segít­ ségében b í z ó szülők s z á m á r a ijesztő jelzés. melyet az elterjedt. észlelési diszfunkciók.j e l e n h e t n e k m e g . A sérült agyi területtől függően a részképességek k ü l ö n b ö z ő m é r t é k ű m ű k ö d é s i zavarai . funkciózavarát (Palotás. peri. m e r t az agy . 1995. 1996. o. félve a v é l e m é n y . mások pedig az idegrendszer egy vagy több struktu­ rális rendszerének organikus károsodását. hipermotilitás. 1994. . figyelmi. Z s o l d o s . beilleszke­ dési n e h é z s é g .inkább az organikus p s z i c h o s z i n d r ó m a átfogó kifejezést használják ( M y k l e b u s t . amely az említett k ö l c s ö n h a t á s mi­ n ő s é g é n e k f ü g g v é n y é b e n sikeres vagy sikertelen lehet. fejlesztő pedagógiai tevékenységet folytató i n t é z m é n y e k esetfor­ g a l m á b a n az e l m ú l t é v t i z e d b e n változatlanul m a g a s a tanulási és magatartási zavar pana­ sza miatt vizsgálatra vagy terápiára behívott g y e r m e k e k s z á m a .). o. n e u r o g é n eredetű altípusának . 1992/93. cerebrális diszfunkciók. Del D o t t o . gyakori a figyelemzavarhiperaktivitási rendellenesség vagy a m á s o d l a g o s neurotizáció (Bálint. hi­ szen attól tartanak. 1998). ill. M c S h a n e . 1 9 9 3 . 1997. 1996. 1991). a s z e n z o m o t o r o s folyamatok integrá­ lásának vagy a nyelv fejlődésének nehézségei stb. ma pedig . 1998). G e r e b e n n é . Ám az utóbbi időben több szerző is felveti. A multikauzális szemlélet képviselői egyrészt a személyiségfüggő t é n y e z ő k n e k (individuálisan eltérő neurogén faktorok: agyi érési dinamika. A tanulási zavar fennállhat átlagos. G y a r m a t h y . h o g y ezáltal a g y e r m e k hosszú távú iskolai karrierje veszélybe kerül. 1990. 1. P o r k o l á b n é . . Közismert. m i n d e n e k e l ő t t b i z o n y o s a l a p v e t ő kognitív k é p e s s é g e k m e g f e l e l ő m ű k ö d é s é r e van szükség. 1984. 1997. 1998. Szabó Anna. Az iskolai tanulás során p e d i g parciális teljesítményzavar j e l l e m z ő . 1987. a m e l y e k „ ö s s z m ű k ö d é s e elengedhetetlen a k o m p l e x fizioló­ giai vagy pszichológiai-pedagógiai teljesítmények m e g v a l ó s u l á s á h o z . G e r e b e n n é . de általában „relatíve kiegyenlített kognitív szinten teljesítenek". G e r e b e n n é . L á n y i n é .

(Affolter. 1992/93.. a kognitív p e d a g ó g i a „az oktatást a kognitív fejlesztés irányításaként definiálja". 1992. pszichox&rapeutií kognitívfejleszJőprog­ ramja a neurogón kóreredetű tanulási zavar befolyásolásának egyik lehetséges eszköze. e g y m á s r a épülő. az é r z é k s z e r v e k felveszik az i n f o r m á c i ó k a t . Az „ e m b e r t aktívan m e g i s m e r ő . A legutóbbi h a z a i közoktatási irányelvekben is központi szerepet kap a képességfejlesz­ tés. ezért „az oktatás az iskolás k o r b a n és azon túl is a l a p v e t ő e n befolyásolja a kognitív fejlődés teljes e g é s z é t " . m e r t a ma i s k o l á j á n a k „ a l a p f e l a d a t a a t a n u l á s k é p e s s é g é n e k k i a l a k í t á s a " ( P o k o r n i . a m e l y e k funkciója a k ö r n y e z e t által kínált információ fel­ v é t e l e " (Neisser. cse­ lekvésében fejlődő o r g a n i z m u s k é n t " mutatja be. az információfeldolgozást akadá­ lyozó diszfunkciók. E z e k k ö v e t k e z e t e s .. az intermodális integráció (összetartozó vizuá­ lis. a m e l y n e k első k é z i k ö n y v e 1982-ben jelent m e g Nyúljunk a tanulási zavarok gyökeréhez! c í m m e l (Sindelar. auditív. struktúrák m i n ő s é g é t . Nagy. 2. C s a p ó . t ö b b éven át d o l g o z o t t a Bécsi E g y e t e m G y e r m e k p s z i c h i á t r i a i és Neurológiai Klinikáján. M e s t e r h á z i . Brigitte Sindelar. 292.o. P o r k o l á b n é .). A módszer műfaji meghatározása és elméleti megalapozása nak. 1998). írás. és m ó d s z e r t a n i k i k é p z ő p r o g r a m o k vezetője. G e r e b e n n é . a nyelvi k o m m u n i k á c i ó n a k . r e n d s z e r e s funkcionális g y a k o r l á s á t biztosítja az általa k i d o l g o z o t t fejlesztő p r o g r a m . osztrák klinikus pszichológus. a vizuális. 1984. észlelési k é p e s s é g e k kiértékelik. 28. Brigitte S i n d e l a r s o k é v e s d i a g n o s z t i k u s és t e r á p i á s t a p a s z t a l a t a alapján é p í t e t t e fel k o m p l e x programját. 10. 1992. 35. E folyamatok ö s s z e r e n d e z ő d é s é t . az értelmi fejlődés elemi s z e n z o m o t o r o s szakaszára vezeti vissza. integrált e g y ü t t m ű k ö d é s é t érti. . A kognitív p s z i c h o l ó g i a egyik úttörő képviselője. részképesség-gyengeségek felismerésére és terápiájára irányul. a m e l y e n a fi­ g y e l m i . 1994). A s z á m í t ó g é p m ű k ö d é s i sémáját k ö v e t v e a m e g i s m e r ő e m b e r t m i n t i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z ó rendszert mutatja be. a k u s z t i k u s . M ó d s z e r e ismert eljá­ rás E u r ó p a n é m e t nyelvű országaiban. M u n k á s s á g a elsősorban a tanulást. o. 2 9 . és a megis­ m e r é s fejlődését az „ e g y r e t ö k é l e t e s e b b a d a p t á c i ó b a n " látja (Pléh. 74 75 .. egyre m a g a s a b b szintű folyamat sorrendjeként fogha­ tó fel: 1. 1997. A piaget-i nézetet k ö v e t ő fejlődéslélektani. alakítja módszerét. o. Az új diszciplína elméleti hátterét . Ezek. Sindelar tanulási za­ varról alkotott n é z e t e alapján e l m o n d h a t ó . A Sindelar-módszer műfaji m e g h a t á r o z á s a kognitív fejlesztő terápia. az olvasási. taktilis. hogy bár az eljárás sok e s e t b e n a l k a l m a z h a t ó . taktilis észleletek ö s s z e k a p c s o l á s a ) . az intelligenciá­ nak. m e g s z e r v e z é s é b ő l és a l k a l m a z á ­ sából áll. 1972. 3. m e l y e k szerint az oktatás fő funkciója a tanulás irányítása". 1994. M i v e l tág értelem­ ben a tanulás f o g a l m a a k é p e s s é g e k fejlődését is jelenti. illetve a kettő közti egyen­ súlyt m e g t e r e m t ő a d a p t á c i ó fogalmával m a g y a r á z z a . N a g y J. a tudás belső reprezentációjában k ö z r e m ű k ö d ő összetett képességek. Erős leegyszerűsítéssel a k o g n í c i ó a kö­ v e t k e z ő h á r o m fő. A n e v é h e z fűződő eljárás m a g y a r adaptációja és szakmai k a p c s o l a t a az e g y k o r i Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i T a n á r k é p z ő Főiskolával 1994-ben k e z d ő d ö t t . az észlelési és az e m l é k e z e t i k é p e s s é g k ö l c s ö n ö s e n e g y m á s r a h a t ó . a m e l y az ismeretek m e g s z e r z é s é b ő l . Ulrich N e i s s e r újraértelmezte az ingerfelvétel és -feldolgozás folyamatát. 1992. Sindelar. m e l y e k b e n a „ s z e n z o m o t o r o s és a kognitív funkciók o n t o g e n e ­ zise az a l a c s o n y a b b és m a g a s a b b szintű f o l y a m a t o k e g y m á s r a é p ü l ő r e n d j é b e n valósul meg. A nyelvi r e n d s z e r kialaku­ lását is ide. N é z e t e szerint a k o g n í c i ó úgy definiálható. v a l a m i n t a f u n k c i ó r e n d s z e r e k kialakulását az agyi érés szerepével h o z z á k ö s s z e f ü g g é s b e " ( G e r e b e n n é . 1982). 1998. 1995). Mint az adleri i n d i v i d u á l p s z i c h o l ó g i a terapeutája. J e l e n l e g fejlesztői. h o g y a m e g i s m e r é s i r e n d s z e r h á r o m „ a l a p p i l l é r r e " t á m a s z k o d v a épül fel. N e i s s e r úgy g o n d o l ­ ja. 1992). dekódolják azokat. A z ó t a t ö b b mint 30 kiadványból álló g a z d a g p r o g r a m c s a l á d fűződik a n e v é h e z . 1994. készségek sajátosan emberi megismerési működések (Csapó. A kogníciót „ f o l y a m a t . 1998). 1999). t é r i . Közel két é v t i z e d e folyamatosan bővíti. ú g y n e v e z e t t s é m á k k a l . A Sindelar-féle terápia a tanult k é s z s é g e k elsajátí­ tásához szükséges kognitív alapok „ k a r b a n t a r t á s á r a " szolgáló eszköz. az a k k o m o d á c i ó . b e é p ü l n e k a m e g l é v ő i s m e r e t e k rend­ j é b e . a m a g a s a b b r e n d ű kognitív funkciók segítségével m e g t ö r t é n i k az értelmezésük. és 3 1 .e g é s z n e k " tekintik. az e m l é k e z e t . vagyis a tág é r t e l e m b e n vett tanu­ lási f o l y a m a t vizsgálata. a m e l y a t a n u l á s t m e g a l a p o z ó kognitív k é p e s s é g r e n d s z e r gyengén funkcionáló részeinek (részképességei­ n e k ) s z i s z t e m a t i k u s g y a k o r l á s á t biztosítja ( S i n d e l a r és S e d l a k . illetve fejlesztő p e d a g ó g i a i e l e m z é s e k b e n is olyan m o d e l l e k e t írnak le. m e l y b e n m e g h a t á r o z ó n a k véli a belülről létrejövő s z e n z o m o t o r o s szerveződések. a kogni­ tív hierarchia m a g a s a b b szintjein..a p r o b l é m a m e g o l d ó g o n d o l k o d á s n a k . 1 9 8 3 . A kognitív p s z i c h o l ó g i a tárgya a m e g i s m e r é s . . a szerialitás {észleletek sorrendi szervező­ dése) és a téri o r i e n t á c i ó . vagyis ezzel létrejön a tudás belső reprezentációja. A n e v e l é s t u d o m á n y új diszciplínája. „Az e m b e r i m e g i s m e r é s általános lehetőségét firtató" Piaget k o n c e p c i ó j á b a n a megis­ merési k é p e s s é g e k fejlődését az asszimiláció. o. A z o k n a k a „ m o d e r n didaktikai e l m é l e t e k n e k egyiké­ ről van szó.A SINDELAR-FÉLE KOGNITÍV FEJLESZTŐ PROGRAM rákkal.t ö b b m á s le­ hetséges ok mellett . Fő elméleti forrása a kognitív pszichológiai irányzat és a piaget-i fejlődéslélektani iskola. 1995. az észlelés.viszonylag nagy gyakorisággal figyelhetők m e g a k o g n í c i ó g y e n g e szintű r é s z k é p e s s é g e i .a kognitív pszichológia és a fejlődéslélektan m e g h a t á ­ rozott területei alkotják ( C s a p ó . F e l t e v é s e szerint „az észlelő r e n d e l k e z i k b i z o n y o s kognitív struktú- A tanulási és magatartási zavar fogalma Sindelar értelmezése alapján Sindelar k o n c e p c i ó j a alapján a tanulási és magatartási zavarok h á t t e r é b e n . t a n á c s a d ó i tevékenységet folytat. Sindelar.érthető m ó d o n . Jetter. A szerzőről D r .). mint a t u d á s m ű k ö d é s e .és s z á m o l á s i k é s z s é g m e g t a n u l á s á - Dr. o. a m e l y n e k körülhatárolt elemei a részképessé­ gek: a figyelem. A r é s z k é p e s s é g e k megfelelő m ű k ö d é s e előfeltétele a fejlettebb komplex m e n t á l i s m ű v e l e t e k n e k . integrált m ű k ö d é s é t . M i n d e z e k alapján a kognitív ké­ p e s s é g e k egy h i e r a r c h i k u s a n s z e r v e z ő d ő struktúrában h e l y e z h e t ő k el.

amely h a s z n o s segédeszköz lehet a tanulási zavart m u t a t ó g y e r m e k e k terápiás ellátásában. 2. Szerialitási részképességével ügyel a kiválasztás és a lehelyezés megfelelő sorrendjére. m e l y e k az életkortól függően. m i n t fontos auditív in­ gert. 3. a részképesség-gyengeségek telje­ s í t m é n y z a v a r b a n m e g m u t a t k o z ó következményeivel. illetve m a g a s a b b szintű kognitív fo­ lyamatok alapozzák m e g a sikeres végrehajtást. vagy zavart a viselkedés. A nyolc részletre b o n t o t t folyamat demonstrálja. hogy a fa-modell törzsében „ m e g h ú z ó ­ d ó " r é s z k é p e s s é g e k m i n d m ű k ö d é s b e lépnek a n n a k é r d e k é b e n . A f i n o m m o z g á s p o n t o s kivitelezésében fontos t é n y e z ő a vizuomotoros ko­ ordináció. A ábra Sindelar lomborfa-modellje ló a l k a l m a z k o d á s n e h é z s é g e stb. 8. majd felidézi a hallott instrukciót. A kogníció bázisfunkcióit a fa törzsében ábrázoltuk. a g y e n g e szóbeli fogalmazási készség. 3. 7. így e g y s z e r ű n e k t ű n ő utasítás végrehajtásához is számos részképesség megfelelően összehangolt együttműködése szükséges. 6. Az intermodális integráció részképességével összekap­ csolja a hallott utasítást és a m e g f e l e l ő cselekvést. Iskoláskori tünetként é r t e l m e z h e t ő az olvasási-helyesírá- 76 77 . a d i s z g r a m m a t i z m u s vagy a j á t é k s z a b á l y o k h o z va­ A m e g i s m e r é s i r é s z k é p e s s é g e k m ű k ö d é s e . a folyosóról v a g y az utcáról b e s z ű r ő d ő h a n g o k ) . S i n d e l a r szerint ha a r é s z k é p e s s é g e k fejlődése egyenletes. hiszen a g y a k o r l á s az a l a p o k n á l . és funkcionális k a p c s o l a t u k k i e g y e n s ú l y o z o t t . R é s z k é p e s s é g . Vizuális figyelmével keresi a kiválasztandó tárgyakat (azaz a fon­ tos vizuális ingereket elkülöníti a háttértől). és vizuális differenciálása ( p o n t o s í t ó észlelé­ se) segíti a h e l y e s kiválasztást.vagyis a feladat kognitív r é s z k o m p o n e n s e ­ ire való bontásával. Rövid távú auditív emlékezetével kódolja. 1. az egyidejűleg észlelhető ingerekből (pl. és minél n e h e z e b b egy feladat.ám s e m m i k é p p e n n e m tekinthető általánosan használható m ó d s z e r n e k . g y e n g e szintű a tanult készség. a k k o r e n n e k k ö v e t k e z t é b e n hibás a teljesítmény. A Sindelar-program a l k a l m a z á s á n á l k ü l ö n ö s e n fontos. illetve fejlődése és a tanulási teljesítmények si­ k e r e s s é g e közötti összefüggést Sindelar lombosfa-modelljében szemlélteti ( 1 . a k k o r a teljesítmények. Ilyenkor a fa-modell l o m b k o r o n á j á n a k rajzolata h a r m o n i k u s körforma. ill. e g y ü t t m ű k ö d é s ü k diszhar­ m o n i k u s . a kognitív terápia sajátosságaival . a m e l y n e k részei h a r m o n i k u s ö s s z h a n g b a n m ű k ö d n e k . m o z d u l a t o t (a k o r o n g és a p á l c i k a k i e m e l é s é t ) . a m o n d a t o t tagolja. Ha a z o n b a n a kog­ nitív k é p e s s é g r e n d s z e r bázisfunkcióinak fejlődése egyenetlen. 5. hogy hatása a t e l j e s í t m é n y j a v u l á s á b a n csak k é s ő b b figyelhető m e g .e l s ő s o r b a n azzal. A példa alapján belátható. hogy a n e h é z s é g e t o k o z ó feladat speciális értelmezésén keresztül . M á r egy viszonylag gyakran elhangzó. hogy a l o m b k o r o n a szint­ j é n létrejöjjön a kívánt teljesítmény. a „kognitív g y ö k e r e k " szintjén történik. illetve a tanult készségek szintjét. Ez a sikeres tanulás kognitív előfeltétele. ábra). ábra). hiszen a k o g n í c i ó egy hierarchi­ kus rendszer. mert úgy vélik. illetve a tanult k é s z s é g e k megfelelő szintűek. E z e k e t a tüneteket mutatja a fa-modell l o m b j á n a k m e g t ö r t kon­ túrja (2. annál összetettebb. a m e g o l d á s h o z szükséges információfeldolgozási szintek rendsze­ rező áttekintésével . Például a A Sindelar-féle kognitív fejlesztő program koncepciója »Vegyél ki a dobozból először egy sárga korongot. Téri orientációjával keresi meg az a s z t a l o n kijelölt h e l y e t . Dockrell és M c S h a n e (1993) „kognitív fela­ d a t a n a l í z i s n e k " nevezik ezt a sajátos elemzési technikát. hogy a rendszeres funkcionális gyakorlást vezető sze­ mély (pl. utána egy piros pálcikáit. családtag vagy n e m „kiképzett s z a k e m b e r " ) tisztában legyen 1.g y e n g e s é g e k o k o z t a óvodáskori tünet lehet a g r a f o m o t o r o s ügyetlenség. hogy valamennyi tanulási helyzet felbontható kognitív eleme­ ire. Auditív analízise segíti az utasítás megérté­ sét. ó v o d á s k o r b a n vagy isko­ láskorban m á s . A modellben a lombkorona körvonalának rajzolata fejezi ki az aktuális teljesítőképesség.m á s m e g n y i l v á n u l á s i formákat j e l e n t e n e k . A k o r o n a fejlettségi szintje a törzsbeli r é s z k é p e s s é g e k előzetes fej­ lődésétől és a k ö z t ü k lévő k a p c s o l a t o k alakulásától függ. A g y e r m e k auditív figyelmével kiválasztja a p e d a g ó g u s utasítását.biztosabban kijelölhetők a fejlesztendő képességterületek. a kognitív rend­ szer tanulási e r e d m é n y e s s é g b e n betöltött szerepével. Az el­ méleti hátteret az Affolter-féle észlelésfejlődési k o n c e p c i ó és a neisseri kognitív pszicho­ lógiai r e n d s z e r képezi. 4. h a n g i n g e r e k b ő l : a többi g y e r m e k zajongá­ sa. 2. és rakd őket az asztal sarkára!" feladat erős leegyszerűsítéssel a k ö v e t k e z ő kognitív lépésekből áll.

illetve első osztá­ lyosokat és 7 . illetve a terápiás ter­ a hatékonyságot ellenőrző koncepciójának ismételt diagnosztika megfelelően. A p r o g r a m megfelelő a l k a l m a z á s á t ó l a célzott részképesség m i n ő s é g i változása v á r h a t ó . az észlelésre. h o g y .1 5 éves általános iskolásokat. a fejlesztési periódus és A vizsgálati rész a l a p v e t ő e n a m i n ő s é g i e l e m z é s r e . Ezért a foglal­ k o z á s o k a t n a p o n t a kell v é g e z n i .os elve a folyamatosság. és a teljes kognitív képességprofil megis­ merését célozza. A p é l d a k é n t felsorolt korspecifikus tünetek ismert. U g y a n a k k o r szervesen összefüggnek és e g y m á s r a é p ü l n e k a ta­ nulást m e g a l a p o z ó k o g n i t í v képességprofil fejlesztésének i n t e g r á n s l á n c s z e m e i k é n t . struktúrája l e h e t ő v é teszi.ha a vizsgálati e r e d m é n y e k azt kívánják . 1995). A gyakorlás a k o m p l e x i t á s és a fokozatosan n e h e z e b b é válás elvét k ö v e t i . Az Affolter elvét k ö v e t ő sindelari k o n c e p c i ó szerint a gyakorlást a „ g y ö k e r e k n é l " kell kezdeni. S ú l y o s s á g u k és megjelenési formájuk attól függ. A Sindelar-program olyan komplex módszer. mely e l é r h e t ő p s z i c h o l ó g u s o k . A m i n i m u m 6 . . I l y e n k o r a foglalkozások szerve­ zése ciklikus. a m e l y m á r biztosabb alapot j e l e n t h e t a k o r á b b a n rosszul elsajátított készség. 1983. a m e g f e l e l ő e n kiválasztott g y e r m e k e k n e k h a t é k o n y preventív. Az eljárás a gyógypedagógiai oktatás-nevelés kiegészítéseként az értelmi fej­ lődésükben e n y h e e l m a r a d á s t m u t a t ó g y e r m e k e k n é l is a l k a l m a z h a t ó . ábra Shidelur lombosfa-modelljének módosulása egyenetlen a kognitív fejlődésekor képességrendszer bázisfunkcióinak felépítését vázlatosan bemutató óvodáskori Gyakorlóprogram. A fejlesztési szakasz elindításakor. és a foglalkozás i d ő t a r t a m a n e m haladhatja m e g az előírt 10 percet. mert csak így állítható össze a h a t é k o n y terápiás terv. és itt is kezdi g o n d o z ó i munkáját (Sindelar. h o g y a hierarchiKUS fel­ építésű m e g i s m e r é s i r e n d s z e r m e l y i k szintjének fejlődése sérült. R i n g h o ferné. Z s o l d o s . A 3. A fejlesztési periódus 2. hogy m e g j e l e n é s ü k ma­ gyarázata a kognitív r e n d s z e r b e n k e r e s e n d ő . 1999). ill. pl. A k k o r is in­ nen indul a foglalkozás. az egyenetlen f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó . vizsgálat szerves egységet alkot a fejlesztési a m e l y b e n a feltáró.A Sindelar kognitív fejlesztő program lényegi tulajdonságai A fejlődéslélektani és kognitív pszichológiai e l m é l e t e k r e é p ü l ő k o m p l e x m ó d s z e r a meg­ i s m e r é s hat fontos t e r ü l e t é r e ( r é s z k é p e s s é g é r e ) terjed ki: a figyelemre. a z o n a szinten. a r é s z k é p e s s é g e k közötti összefüg­ gésekre. vet kijelölő vizsgáló eljárás. A p r o g r a m o k g y a k o r l a t a i m á s fejlesztő eljárásokkal is k o m b i n á l h a t ó k .a h o z z á é r t ő ker­ tész s e m a k o r o n a nyesésével próbál segíteni a beteg fán. g y e n g é b b intellektus.p r o g r a m h a s z n á l a t á r a m ó d s z e r t a n i t o v á b b k é p z é s készít fel. terápiás segítsé­ getjelenthet. az emlékezetre. ill. d r á m a i váltások (család felbomlása. felsőfokú pedagógiai és ó v o d a p e d a g ó g i a i végzettségű. a beillesz­ kedési zavar stb. e l h a n y a g o l ó családi miliő. E z e k b e n az e s e t e k b e n a k é s z s é g e k gya­ korlása vagy a tantárgyi korrepetálás m i n d a d d i g n e m h a t é k o n y terápiás stratégia. A S i n d e l a r . A p r o g r a m o k si és számolási készség alacsony szintje. önálló e g y s é g e t alkotnak. Egy n a p o n a z o n b a n csak egyféle részképesség fejlesztése lehetséges.a fa-modellnél m a r a d v a . fejlesztői fela­ datot ellátó s z a k e m b e r e k s z á m á r a . i s m e r e t sikeres újratanu­ lásához. az intermodális integrációra. 1994. á b r a a Sindelar-program szerkezeti felépítését mutatja be. akkor a g y e n g é n m ű k ö d ő r é s z k é p e s s é g e k kö­ vetkezetes funkcionális tréningjére van szükség. n e m c s u p á n a hibás funkciókét.egyidejűleg két vagy h á r o m r é s z k é p e s s é g terápiája is megtörténjék. h a n e m m i n d e n e k e l ő t t a törzset vizsgálja m e g .8 h ó n a p o t igénybe vevő kognitív fejlesztő terápia egyik fo. A S i n d e l a r kognitív fejlesztő p r o g r a m a n e u r o g é n tanulási és magatartási zavarok ese­ tében. így p é l d á u l l o g o p é d i a i terápiával ( Z s o l d o s .p r o g r a m két korosztályt céloz m e g : 5-7 éves ó v o d á s o k a t . n e m megfelelő tanítási vagy gyakorlási m ó d s z e r stb. és a feladatokat részletesen is ismertető iskoláskori Tréningprogram k ö v e t k e z e t e s szerkeze­ ti rendjében az e g y e s r é s z k é p e s s é g e k terápiáját s z o l g á l ó g y a k o r l a t s o r o k e l k ü l ö n í t h e t ő . ha ez a szint a g y e r m e k é l e t k o r á h o z képest alacsony. ahol a kognitív képesség m é g megfelelően m ű k ö d i k . Ha a z o n b a n bebizonyosodik. új iskola vagy ó v o d a ) . A kiképzett s z a k e m b e r e k k o o r d i n á l j á k a g y e r m e k e k 78 79 . M á s e g y é b o k o k k ö v e t k e z m é n y e k é n t is előfordulhatnak. gyakran e m l e g e t e t t p r o b l é m á k . Hiszen . a szerialitásra és a téri orientációra. majd l e z á r á s a k o r készült vizsgálati ké­ pességprofilok összehasonlításával a g y e r m e k ö n m a g á h o z viszonyított fejlődési szintje re­ gisztrálható. k ö l c s ö n h a t á s o k r a helyezi a hangsúlyt. 1998. A S i n d e l a r . a m í g a „kognitív a l a p o k " n e m biztosítottak.

így a 19 vizsgálati feladatot két ülésben. H á r o m éves kora óta j á r óvodai k ö z ö s s é g b e . j e l e n l e g n a g y c s o p o r t o s . U g y a n a k k o r R é k a akusztikus (auditív) ingerek iránti tartós figyelme (fon­ tos szó többszöri „ k i h a l l á s a " történetből) igen g y e n g é n e k m u t a t k o z o t t . és sikeres a kirakós j á t é k o k b a n is. hogy b e s z é l g e t ő p a r t n e r e kisegítse. A cipőjét r e n d s z e r i n t fordítva veszi fel. F i g y e l m e azon­ ban g y a k r a n e l k a l a n d o z o t t . A k ö v e t k e z e t e s óvodai és szülői megfigyelések. és az e r e d m é n y e k értékelésénél fő s z e m p o n t k é n t szerepelt a szórt figyelem tel­ j e s í t m é n y t r o n t ó hatása. amit m o n d a n a k neki. hogy a kislány e l h ú z ó d ó i d ő t a r t a m ú . Ez a vizsgálati tapasz­ talat r é s z b e n e g y e z ő a szülői b e s z á m o l ó v a l . hol feltérdelt a székre. v a l a m i n t a t e r h e ­ lő a n a m n e s z t i k u s a d a t o k alapján merült fel a kognitív fejlesztő terápia s z ü k s é g e s s é g e . e m l é k e z e t e megbízhatatlan. szeriális észlelés 9. A z a n y a b a l k e z e s . Ó v ó ­ nőjének feltűnt. izgett-mozgott. mely szerint a kislány s z í v e s e n rajzol. osztályába j á r ó n ő v é r e diszlexiás és diszkalkuliás. m i k ö z b e n a rövi­ debb távú figyelmet igénylő a k u s z t i k u s . e g y ü t t m ű k ö d ő volt. A m ó d s z e r a l k a l m a z á s á r a felkészítő tan­ folyam a z E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i Főiskolai K a r akkreditált p e d a g ó g u s továbbképzési programja. szívesen beszél.ESETISMERTETÉSEK Sindelar kognitív fejlesztő program vizsgálóeljárás a fejlesztési terv kidolgozása Fejlesztési periódus kognitív funkcionális gyakorlás 5-7 évesek 19 vizsgálati feladat általános iskolások 17 vizsgálati feladat általános iskolások Tréningprogram 9 részképesség fejlesztése 3 programfüzet fokozatosan nehezedő gyakorlatsorával vizuális alak-háttér differenciálás (tagolás) vizuális differenciálás vizuális emlékezet auditív alak-háttér differenciálás (tagolás) auditív differenciálás auditív emlékezet intermodalitás szerialitás téri orientáció kontroll a Réka terápia Horváth Hajnalka logopédus közlése nyomán hatékonyságának ellenőrzése R é k a 5Vi éves. ábra Sindelar-program szerkezeti felépítése elvégezni. A vizsgálóeljárás során R é k a oldottan viselkedett. barátságos. beszédmotorika A 3. és ü g y e s a puzzlejátékban.a felnőtt családtag a napi foglalkozásokat biztosító e g y ü t t m ű k ö d ő partner. H o s s z a b b idejű t e v é k e n y s é g ritkán köti le. A v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó t vizsgáló rajzos feladatban is magabiztos volt. Ilyenkor arra vár. mintha n e m hallaná. R é k a ö r ö k m o z g ó . verbális-akusztikus emlékezet 7. vizuális emlékezet 4. t ö b b kisebb szünet k ö z b e i k t a t á s á v a l lehetett 5-7 évesek Gyakorlóprogram 11 részképesség fejlesztése fokozatosan nehezedő gyakorlatsorral 1. írni. verbális-akusztikus figyelem 6. é r t e l m e s vagy értelmetlen r ö - kognitív fejlesztésének folyamatát. szgret rajzolni. és b á r ö n á l l ó a n felöl­ tözik. G o n d o l k o d á ­ sa k o r á n a k megfelelő. viszont az egy adott inger k ö v e t é s é h e z s z ü k s é g e s vizuális figyel­ me megfelelő terjedelmű volt ( „ K a r i k á z d be az összes c s i l l a g o t ! " ) . segítőkész kislánynak tartják. vizuális észlelés 3. akusztikus figyelem 5. és s z ó m e g t a lálási n e h é z s é g m i n d i g j e l l e m e z t e . Az é d e s a n y a egyetért az ó v o d a i v é l e m é n n y e l . m e r t csak keveset hibázott a h a s o n l ó h a n g z á s ú . alakokat. intermodális integráció 8. szókincsfejlődése lassú volt.ideális esetben . é s n e h e z e n tanult m e g olvasni. indított szülés során született. m e g f i g y e l é s e i p o n t a t l a n o k . a zoknit t ö b b s z ö r is a sarkával h ú z z a a lábfejére. S o k s z o r úgy tesz. A t á r g y k é p e k és absztrakt formák a p r ó részleteinek kiválasztását és a finom k ü l ö n b s é g e k differenciálá­ sát kívánó vizuális észlelési feladatokban („Egyforma-e a két k é p ? " ) e g y e n e t l e n és b i z o n y ­ talan m e g o l d á s t nyújtott. és n é h a szómegtalálási n e h é z s é g is j e l l e m z i . S o k á i g a z o n b a n fejjel lefelé rajzolta a formákat. a m e l y b e n . Altalános iskola 6. vizuális figyelem 2. pedig hallásával nincs p r o b l é m a . 80 81 . téri orientáció 10. amely n e m k a p c s o l ó d o t t az adott feladat­ hoz. R é k a e d d i g m é g n e m részesült fejlesztésben. akinek a kortársakkal és a fel­ nőttekkel e g y a r á n t jó a kapcsolata. h a n e m elszalad. A j á t é k s z a b á l y o k betartására sokszor kell figyelmeztetni. A verses k i s z á m o l ó k b a n felcseréli a sorrendet. Az a n a m n é z i s b ő l indokolt m e g e m l í t e n i . hol a kinti zajok terel­ ték el. A vizsgálat alátámasztotta a felnőttek által tapasztaltakat. M i n d e ­ nekelőtt e l l e n t m o n d á s o s figyelmi és észlelési teljesítménye volt s z e m b e t ű n ő .v e r b á l i s észlelési feladatokat jó s z í n v o n a l o n ol­ dotta m e g . csak sietni. türelmetlen. m e l y e t a k ö v e t k e z ő é s z r e v é t e l e k k e l egészít ki. Egyébként nyitott. fantáziája élénk. Szinte n e m is tud sétálni. vizuomotoros koordináció 11. n e m várja m e g a h o z z á b e s z é l ő m o n d a t á n a k végét. K é s ő b b kezdett beszélni. Közlései időnként d i s z g r a m m a t i k u s a k . hol p e d i g olyan témáról kezdett beszélni. h o g y a kislány figyelme szórt.

mely a kognitív fejlesztési periódus második hónapjában indul el. és a kislány t u d á s a m é g s e m minősíthető elégségesnél j o b b n a k . szórt figyelmét. Az otthoni foglalkozásokon az é d e s a n y a lesz R é ­ ka p a r t n e r e . e g y e n e t l e n kontúrja és a rövid ágak j e l z i k a g y e n g e szintű r é s z k é p e s s é g e k e t . A szűk ter­ j e d e l m ű auditív figyelem befolyásolhatta a verbális e m l é k e z e t i feladatok m e g o l d á s á t is.p r e v e n c i ó s f o g l a l k o z á s o n vesz majd részt.téri orientáció nagyfokú fejletlenségét igazolta. A kislány az i n t e r m o d á l i s integráció részképességét vizsgáló feladatban ( g e o m e t ­ riai f o r m á k a t ábrázoló k é p k á r t y á k h o z szavak társítása) is g y e n g é n teljesített. b a r á t s á g o s . A k o o r d i n á t o r k é t h e t e n t e ellenőrzi a gyakorlás menetét. ábra) m e g g y ő z ő e n szemlél­ teti R é k a e l l e n t m o n d á s o s és e g y e n e t l e n kognitív képességprofilját. szerény g y e r m e k k é n t ismeri Julcsát. válto­ zó feladattartását. hogy így . de biztató prognosztikája e r e d m é n y e i t is. Rékánál a kognitív fejlesz­ tő tréninget észlelés a megismerési az rendszer három bázisfunkciójánál és a kell kezdeni. a h o g y az erre utaló j e l e k az öltözésnél és a rajzolás során. R é k a a S i n d e l a r . A t a n a n y a g német nyelven való rögzítése és e m l é k e z e t b e n tartása csak n a g y o n sok gyakorlással való­ sul m e g . E z e k a vizsgálati megfigyelések a kislány akadályozott nyelvi fejlődésével és az el­ l e n t m o n d á s o s nyelvi viselkedésről szóló ó v o d a p e d a g ó g i a i . ill. Az osztálytanító szelíd. Az irányok és a sorrend következetes felcserélése. a m i k o r a s z a v a k h o z kellett m e g k e r e s n i e a hozzájuk tartozó ábrákat. 5. 4. téri vagyis a vizuális (differenciálás). M é g a rövid (négy é r t e l m e s szóból álló) szósor v i s s z a m o n d á s á b a n is hibázott. A 19 vizsgálati feladat m e g o l d á s á t értékelő fa-diagram (4. h o g y a kislány az ö n á l l ó m u n k a v é g z é s során k o m o l y n e h é z s é g e k k e l küzd.k o m p e n z á c i ó v a l . elsajátítása fokozott erőfeszítést és figyelmet igényel. A szavak m á s o l á s a . A l o m b k o r o n a t ö r e d e z e t t . általános iskolás. auditív figyelem testsémaorientáció gyakorlásával. Az értelmetlen szavakból egyet sem tudott m e g j e g y e z n i . a „ n e h é z s z a v a k " (több szótagú. aki a k ö z ö s s é g b e n n e h e z e n találja fel magát. k o m o l y k ü z d e l m e t j e l e n t e t t R é k a s z á m á r a . Az a feladat.p r o g r a m m a l p á r h u z a m o s a n d i s z l e x i a .v e r b á l i s funkciók érintettsége m a r k á n s a b b volt. ill. h o g y majd az iskolai tanulás b i z t o s a b b kognitív alapokra épülhessen. p e d i g m e g p r ó ­ bált j e l e n t é s t is k ö l c s ö n ö z n i nekik. szülői észrevételekkel hoz­ h a t ó k összefüggésbe. M i n d ­ emellett a b e s z é ü i n o t o r i k á t vizsgáló feladatot jól végezte. amely m o z d u l a t s o r utánzásából állt. K ü l ö n ö s e n az okozott s z á m á r a n e h é z ­ séget. R é ­ ka p r o b l é m á j á n a k felfedezése n e m elkésett felismerés. és a sorren­ det is felcserélte. h o g y egyforma-e a két s z ó ? " ) . v a l a m i n t a test­ tájak k e r e s g é l é s e a testséma . otthon és az ó v o d á b a n is m e g f i g y e l h e t ő k voltak. osz­ tályban feltűnt. a m e l y e k e t a funkcionális g y a k o r l á s során „ki kell e g y e n l í t e n i " .segítse a bevésést. és ettől függően jelö­ li ki a k ö v e t k e z ő i d ő s z a k teendőit.vid szavak ö s s z e h a s o n l í t á s á b a n („Hallgasd m e g . ábra 19 vizsgálati feladat megoldását értékelő fa-diagram 82 83 . osztályos t a n u l ó . R e n g e t e g időt és energiát szentel az isko- Vizsgálat időpontja: Életkor: év: hó: . A n é m e t n y e l v t a n á r n a k már 4. G Az igazi m u n k a c s a k most k e z d ő d i k ! A kiképzett k o o r d i n á t o r ( R é k a estében a logopé­ dus) a Sindelar-féle G y a k o r l ó p r o g r a m m i n t a p é l d á i alapján összeállítja a kislány fejleszté­ si anyagát. Az iskolai ta­ nulási z a v a r o k m e g e l ő z é s é t segítő terápiákra közel egy tanévnyi idő áll r e n d e l k e z é s r e . de a felnőttekkel szívesen beszélget. részben egye­ netlen szintű figyelme és észlelése k ö v e t k e z t é b e n . mivel az akusz­ t i k u s . ismeretlen szavak) u t á n m o n d á s a n e m o k o z o t t problé­ mát. a napi gyakorlási feladatokat. Julcsa Halpert Gáborné általános iskolai nyelvtanár közlése nyomán Julcsa 11 Vi éves. sok t o r l ó d ó m á s s a l h a n g z ó b ó l álló.

é r t e l m e t l e n szavak. irányát. szótagok. é s J u l c s a n a g y s z o r g a l m á n a k k ö s z ö n h e t ő e n m i n d i g el is érte az e l é g s é g e s m i n ő s í t é s t . Ezen t ú l m e n ő e n a vizuális és auditív tagolás g y e n g e szintje gátló hatással volt a vizuális és auditív e m l é k e z e t e t e l l e n ő r z ő feladatok teljesítésére (tárgyképek. ábra 84 85 . ill. n e h é z szavak m á s o l á s á n a k (vizuális t a g o l á s á n a k ) feladatában egy hibát ejtett. L e g s z e m b e t ű n ő b b volt a testséma-téri orientáció r é s z k é p e s s é g é t vizsgáló feladatban tapasztalt bizonytalansága.k o p p a n t á s o s " feladatban is m e g m u t a t k o z o t t . tanév v é g é n merült fel. J u l c s a a testré­ szek érintéséből álló j o b b vagy bal oldali. vers m e g ­ tanulása hallás u t á n ) . a m e g é r i n t e n d ő testrészeket nehe­ zen találta m e g . a m i k o r az irányváltásra is kellett figyelnie. m e r t Julcsa a k k o r tévesztette el a k o p o g á s o k sorát. m e l y n e k lehetősége a 4. szókincse lassan gyarapodott.olvasással k o m p e n z á l t . Az olvasott és írott k é p ö s s z e k a p c s o l á s á b a n is előfordulnak m é g hibák. N a g y o n ne­ h é z n e k találta azt a feladatot. h o s s z a n keresgélte az öszszetett f o r m a e l e m e i n e k helyét. m i k ö z b e n a n e m szöveges m a t e m a t i k a i példákat kielégítően oldja m e g . L a s s a b b a n tanult m e g olvasni. M e g b í z h a t a t l a n i r á n y é s z l e l é s é n e k negatív h a t á s a a szerialitás r é s z k é ­ p e s s é g é t vizsgáló „ k o c k a . A vizsgálati t a p a s z t a l a t o k j e l e n t ő s része összefüggésbe h o z h a t ó a kislány a n a m n é z i s é ­ ben jelzett a k a d á l y o z o t t nyelvi fejlődéssel. Két a l k a l o m m a l j e l e z t e fáradtságát. általános nyelvi fejlesztés céljából.a m á s s a l h a n g z ó t ö r v é n y e k . A szülők nagy figyelmet fordítanak a kis­ lány otthoni tanulására. geometriai formák.h a s o n u l á s i vagy szótőre.az utasítás ellenére . A m a g y a r nyelv és i r o d a l o m tanulása is m i n d m á i g nagy p r o b l é m á t jelent a s z á m á r a . n e m járultak hozzá. m i n t a téri orientáció m o z d u l a t s o r á n á l . a m e l y b e n bonyolult absztrakt f o r m á k a t és szokatlan sormin­ tákat kellett m á s o l n i a . és így m e g t a n u l á s u k a t is. az összefüggések felisme­ r é s é h e z segítséget igényel. a m i k o r szavakat és m o n d a t o k a t kezdett h a s z n á l n i . » Emi: Ké:4 Fon: 3 Szal:2 <4 — Szer: Intermod: Be: 6 Sza2:2 S z ö v e g : 14 • 1r 1 14 Viz—aud: K é : -/+ 0 0 B e : -/+ 0 0 * Hib: 9 9 Aud—viz: Seg: 5 ^ Sza: -/+ -2/+2 Be: -/+-2/+8 Orient: «» 7 5. A ritkán h a s z n á l a t o s . É p p e n olyan b i z o n y t a l a n n a k látszott. S ez n e m is m e g l e ­ pő. és a n y e l v t a n ó r á k o n g y a k o r i . é r t e l m e s . J u l c s a 7>h éves e l m ú l t már. k a p c s o l ó d á s i pontjait. toldalékra bontási hibák itt is j e l e n t k e z t e k . E b b e n . A figyelem h a n g s ú l y o s auditív tagolás vizs- gálati h e l y z e t é b e n . K ö v e t k e z e t l e n ü l t ü k ö r r e a k c i ó k a t produkált.lai feladatoknak. h o g y az eddig a l k a l m a z o t t p e d a g ó g i a i segítő e s z k ö z ö k a n é m e t nyelv tanulásánál c s ő d ö t m o n d t a k . Az irányokat és p o z í c i ó k a t n e m volt k é p e s dif­ ferenciálni. részletről-részletre másolt. írni. mely megfelelő szintűnek m u t a t k o z o t t az ezt vizsgáló (a tárgy­ k é p e k és szavak.p r o g r a m iskoláskorúak s z á m á r a kidolgozott. k o m o l y funkciózavart m u t a t o t t . Ó v o d á s korában l o g o p é d u s foglal­ k o z o t t vele egy t a n é v e n keresztül. de a kialakulatlan lateralitás j e g y e i t sokáig mutatta. mivel a z ö n g é s . ill. a b e t ű k á r t y á k és h a n g z ó k ö s s z e k a p c s o l á s á b ó l álló) feladat teljesítése alapján. a test k ö z é p v o n a l á t k e r e s z t e z ő m o z d u l a t s o r ­ ból egyet s e m t u d o t t hibátlanul leutánozni. J o b b k é z b e n fogta a ceruzát. be­ tűkártyák felidézése kiválogatással. ill. Név: Julcsa életkor: vizsgáló: 11 év 6 hó vizsgálati i d ő p o n t : Hibaértékek: Vizuális Diff: Ké: 1 Sza: 2 Tag: Auditív 2 1 • F o : 16 Sza: 1 <» "o": 0 "n": 4 Ö s s z : 14 "z": 2 "gy": 8 . a s z ó e l e m z ő í r á s m ó d tanítása kap­ csán előforduló . A S i n d e l a r . Az idegennyelv tanulása alóli felmentéshez. E z e k e n a p r o b l é m á k o n e d d i g r e n d s z e r e s tantárgyi k o r r e p e t á l á s s a l i g y e k e z t e k segíteni. Az a n a m n é z i s b ő l c s u p á n a lassabb nyelvi fejlődésre v o n a t k o z ó a d a t o k a t indokolt m e g ­ e m l í t e n i .z ö n g é t l e n m á s s a l h a n g z ó p á r o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é r e n e m volt képes. és itt is lassú volt. mivel a síkbeli ábrázolás sikere összefügg a téri tájékozódási tapasztalatok m i n ő s é g é ­ vel. Igen bizonytalan az a l a p v e t ő nyelvtani szófajok felismerésében és az elemi helyesírási szabályok alkalma­ zásában. M i n d e z e k alapján érthető. és artikulációja torz volt. vagyis az intermodális integrá­ ció k é p e s s é g é v e l segített. a m i k o r is e l h a n g z o t t szavakból kellett „ k i h a l l a n i a " az előzetesen kije­ lölt h a n g z ó t ( a z a z az akusztikus alak-háttér tagolásnál). Fel­ merült a kognitív a l a p o k m e g e r ő s í t é s é n e k szükségessége. A vizuális tagolás g y e n g e szintje valóban m e g n e h e z í t h e t t e Julcsa s z á m á r a a n é m e t szavak másolását. és felcserélte a m o z d u l a t o k sorát. F o g a l m a z á s során a c í m e t n e h e z e n értelmezi. e k k o r rövid s z ü n e t e k k ö z b e i k t a t á s á r a került sor. A g y e r m e k családja szerény anyagi k ö r ü l m é n y e k között él. hogy . ill. n a g y s z á m ú s p o n t á n j a v í t á s a t ö b b n y i r e sikertelen volt. Az ol­ vasott s z ö v e g t a r t a l m á n a k önálló e l m o n d á s á r a szinte képtelen. 17 feladatból álló vizsgálóeljá­ rása során a kislány n y u g o d t és v i d á m hangulatú volt. N é m á n artikuláló szájmozgásából arra lehetett következ­ tetni. s o k s z o r h i b á z o t t . a figyelem-hangsúlyos vizuális tagolási k é p e s s é g e t vizsgá­ ló feladatban igen lassan dolgozott.

14-80. F.-né (szerk. (1993): Children's Leaming Difficulties. CSAPÓ BENŐ (1992): Kognitív Pedagógia. Iskolakultúra. Nemzeti Tankönyvkiadó. önmagában véve senki sem. Napi Magyarország. XLIX. Wien. B.) A gyógypedagógia új útjai. JETTER. FALUS IVÁN (1997): Pedagógiai Lexikon.): dapest. (1983): Hurra. Gondolat Kiadó. 1-28. Sindelar Tréningprogram 1. 24-26. POKORNI ZoLTán (1999): Hárommilliárdot kap a falusi oktatás.. BF. december 30. m e r t p r o b l é m á j á n a k f e l t á r á s á h o z a z i d e g e n nyelv t a n u l á s á n a k k u d a r c a i v e z e t t e k . 48. m e l l y e l r é s z l e g e s e n m a g y a r á z h a t ó k ta­ nulási k u d a r c a i . U g y a n a k k o r e s e t e azért n e m t i p i k u s . és a rendszeres tantárgyi k o r r e p e t á l á s m e l y r e t o v á b b r a is s z ü k s é g e van .). Buda­ pest. m e r t g y e n g é n f u n k c i o n á l ó r é s z k é p e s s é g e i m i a t t c s u p á n tan­ tárgyi k o r r e p e t á l á s s a l h o s s z ú t á v o n n e m b i z t o s í t h a t ó . PLÉH CSABA (1992): Pszichológiatörténet. SARKADY KAMILLA. SINDELAR.a vizuális tagolás. A h á r o m fekete p o n t azt j e l z i . In: Zászkaliczky Péter (szerk. 3. In: Bíró A. Bu­ GEREBENNÉ VÁRBÍRÓ KATALIN (1998): Részképesség-zavarok . Wien. O. In: ZÁSZKALICZKY PÉTER. (1972): Aspekte der Entwicklung und Pathologie von Wahrnehmungsfunktionen. (1984): The Search for Subtypes of Specific Learning Disability. ":árczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Fő­ iskola. 1-2. 1-15. 33-49. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1997): Komplex prevenciós program. 45-48. Budapest. Eigenverlag. h o g y t a n u l m á n y i t e l j e s í t m é n y e elfo­ g a d h a t ó l e g y e n .f u n k c i o n á l i s gyakorlá­ sával kell e l i n d í t a n i a k o g n i t í v fejlesztő terápiát. MESTERHÁZI ZSUZSA (1998): A nehezen tanuló gyermek iskolai nevelése. szigorú k ö v e t k e z e t e s s é g g e l m e g h a t á r o z o t t ü t e m b e n t ö r t é n i k . ám az igen.A v i z s g á l ó e l j á r á s 17 f e l a d a t á n a k h i b a p o n t j a i t f e l t ü n t e t ő é r t é k e l ő t á b l á z a t ( 5 . . 216-246. Tankönyvkiadó. F. Eigenverlag. ÖBV. 34. B. Budapest. A n y i l a k p e d i g azt m u t a t j á k . Budapest. MATUSKA. Különszám. NAGY JÓZSEF (1998): A kognitív készségek rendszere és fejlődése. J. az auditív tagolás és a testséma-téri orientáció . Praxis. 26-36. Budapest.. Magyar Tudományos Akadémia. 1. V .e r e d m é n y e s e b b lesz.): Szabad le­ gyen vagy kötelező. DOCKRELL. ZSOLDOS MÁRTA (1999): Hogyan látják a gyenge tanulókat szüleik. G. Budapesti Tanítóképző Főiskola. GEREBEN FERENCNÉ. é s e z z e l segít m a g á n a s z á m á r a n e h é z f e l a d a t o k megoldásában. évf. NY. ILLYÉS SÁNDOR (1980): Gyógypedagógiai alapismeretek. Sindelar programjának magyar adaptációja. B. 59-68. Budapest. 2. MCSHANE. " Tanulmányoka gyógypedagógi­ ai pszichológia és határtudományainak köréből. 70-77. ROURKE. ZSOLDOS MÁRTA (1998): B. SINDELAR. KERESZTY ZSUZSA (1996): Különböznek. RANSCHBURG JENŐ (1998): Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban.A Sindelar-program. FÖLDI RITA ( 1998): Hiperaktivitás és tanulási zavarok. I. (1997): Piaget ma. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Ta­ nárképző Főiskola. (1967): Learning Disabilities: Definition and Overwiev.. J u l c s a példája azért t i p i k u s . m e ­ lyet a k i k é p z e t t s z a k e m b e r (a n y e l v t a n á r ) k o o r d i n á l . 1993): Trainingsprogramme gegen Teilleistungsschwächen. OKI. 1. Pädiät. SAGE Publications. Debrecen. H. Gondolat Kiadó. SEDLAK. Fortbild K. ZSOLDOS M Á R T A . évf. Budapest. Educatio. 3. J. In: Myklebust. 179-196. Budapest. GADDES. ZSOLDOS MÁRTA (1998): B. 3-4. (1981): Learning Disabilities and Brain Function. H. K. In: Gósy MÁRIA (szerk. SARKADY KAMILLA. Blackwell. Magyar Pediáter. PALOTÁS GÁBOR (1991): Parciális teljesítményzavarok a logopédiai gyakorlatban. Fejlesztő Pedagógia. h o g y a kijelölt h á r o m r é s z k é p e s s é g fejlesztésének k ö v e t k e z t é b e n h o l v á r h a t ó m a j d p o z i t í v h a t á s . Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. R. ILLYÉS SÁNDOR (1992): A speciális nevelés alternatívái. ZSOLDOS MÁRTA (1999): A tanulási és magatartási zavarok kognitív terápiája . B. Annual Review of Learning Disabilities. Wien. NEISSER. In: KOZMA TAMÁS. 259-270. IRODALOM AFFOLTER. ha a k o g n i t í v a l a p o k b i z t o s a b b hát­ teret n y ú j t a n a k e h h e z a f u n k c i o n á l i s t r é n i n g n y o m á n . Edinburgh. Doktori Értekezés. A fejlesztéstől n e m v á r h a t ó . Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. 1. á b r a ) J u l c s a e g y e n e t l e n k o g n i t í v k é p e s s é g p r o f i l j á t mutatja be. Bratislava. Liecreh Gúth Kiadó. Budapest.. London. Vol. Bárczi Gusztáv Gyógype­ dagógiai Tanárképző Főiskola. RINGHOFER JÁNOSNÉ (1995): De jó. évf. Ma­ gyar Pszichológiai Szemle. (ed. Sindelar Vizsgálóeljárás az iskolás gyermekek részképesség-gyengeségeinek felis­ merésére a Tréningprogram használatához. 18-19. Budapest. (1992. BÁLINT MÁRIA (1987): Hiperaktivitás és iskolai teljesítménykudarc. GEREBENNÉ VÁRBÍRÓ KATALIN (1995): A tanulási zavar jelenségkörének gyógypedagógiai pszichológiai értel­ mezése. Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak. 10. U g y a n ­ a k k o r azt is m u t a t j á k . h o g y e z e k az alapvető funkciózavarok a kognitív hierarchikus rendszer mely egyéb részképességeinek m ű k ö d é s é t g á t o l h a t j á k ( a d o t t e s e t b e n e l s ő s o r b a n a z e m l é k e z e t é t é s a szerialitásét).. J . Budapest. ZSOLDOS MÁRTA (1992): Összehasonlító vizsgálatok a tanulási (olvasási) zavar kognitív pszichológiai hálterének lisztázására különböző típusú fogyatékosoknál. h o g y J u l c s a t a n u l á s i n e ­ h é z s é g e i teljes m é r t é k b e n m e g o l d ó d n a k . kötet. D. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárkép­ ző Főiskola. Frühförderung für Vorschüler und Schulanfänger. Vol. Keraban. LECHTA. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1994): Tanulási nehézségek. 123-131. A Cognitive Approach. Pszichológia és nevelés. Gyógypedagógiai Szemle. GYARMATHY ÉVA ( 1998): A tanulási zavarok szindróma a szakirodalomban. v a g y i s ő j e l ö l i ki a T r é n i n g p r o g r a m g a z d a g f e l a d a t t á r á b ó l az a d o t t i d ő alatt e l v é g z e n d ő g y a k o r l a t o k a t . R. (1993): Special Educational Needs in Schools. DEL DOTTO. Alex Typo. U. Studio in honorem Andreáé O. MYKLEBUST. McKlNNEY. (szerk. CSAPÓ ÁGNES ( 1991 ): A részleges érési zavar szűrése és kivizsgálása öt éves korban. Oxford. W. Budapest. Akadémiai Kiadó.). Vol.. korai fejlesztése. LUKÁCS PÉTER (szerk. (1993): Specific Learning Difficulties. Akadémiai Kiadó. A n a p i tíz p e r c e s foglal­ k o z á s o k a t a n a p k ö z i s n e v e l ő vezeti. 2. REID. 86 87 . h o g y J u l c s a i n t e r m o d á l i s integ­ r á c i ó s k é p e s s é g e v i s z o n y l a g j o b b szintű. h o g y a k i s l á n y n á l h á r o m r é s z k é p e s s é g .. Új Pedagógiai Szemle. 19-25. ich kann's. Springer. A közoktatási törvény koncepciójához. 9.. B. pedagógusaik és osztálytársaik? In: VAJDA ZSUZSA (szerk. 11-33. LÁNYINÉ ENGELMAYER ÁGNES (1996): Értelmi fogyatékosok pszichológiája. Budapest. H. BÁTHORY ZOLTÁN.munkamodell a gyógypedagógia számára. J. Moray House. h o g y a felső t a g o z a t „ n e h é z tantár­ g y a i v a l " majd n a g y o b b eséllyel birkózik meg. Budapest. Routledge. Budapest. 5. Budapest. Új Pedagó­ giai Szemle. évf. (1994): Learning Disabilities Neuropsychological Perspective.VERIDGE. ZSOLDOS MÁRTA (1992/93): Koncepcionális kérdések a tanulási zavar fogalom körül. FODORNF. Arzenál Nyomdaipari Kft. (1984): Megismerés és valóság. már én is tudom! Óvodáskorú és iskolát kezdő gyermekek Vértes oblata a collegis et discipulis. A fejlesztés az előírt. Budapest. A h i b a p o n t o k a r á n y a arra utal. London. Grune and Stratton. (1994): Teilleistungsschwächen. S. NY. 8^t4. SINDELAR.): Pszichológiától pedagógiáig. Interjú.): Progress in LD.

a m e n n y i b e n az integrálás igényével lép fel. T e h á t ez a terápia sem hagyhatja figyelmen kí­ vül az átélés sajátosságait. örömteli interakciók sorozatán keresz­ tül érlelhesse azokat a neurofiziológiai. pszichoszociális háttérfunkciókat. Schilder. a k ö r n y e z e t k o m p e t e n s kezelését lehe­ tővé teszik. Nagyhírű magánklinikáját a hetvenes évek második leiében alapította. A y r e s * első ö s s z e f o g l a l ó m u n k á j a (Sensory Integration and Learning Disorders / S z e n z o r o s integráció és tanulási zavarok) n a p v i l á g o t látott. Az igényes terápiás m e g k ö z e l í t é s e k közül tehát a z o k n a k lehet leginkább létjogosultsá­ guk. E z e k jól szervezett.S Z E N Z O R O S INTEGRÁCIÓS TERÁPIÁK A FEJLESZTÉSBEN SZVATKÓ A N N A n e m a nyitott r e n d s z e r e k r e j e l l e m z ő e n spirálisként.H I S Z E N EZ JÁTÉK! . m e r t s e m a külföldi. rá kell j ö n n i e . G y a k r a n előfordul. A z eljárás során s e m m i k é p p e n s e m egy adott. a saját m o z g á s s a l kapcsola­ tos izom és izületi információk tömegével segíti a fej és a test megfelelő kontrollálását a nulási nehézségekkel küzdött. képesek legyünk e b b e n térben m a g u n k a t otthonosan m e g é l n i . összehasonlítása . h o g y n e m érhet el e r e d m é n y t m á s k é p p e n . Ez a k é p e s s é g e a legtöbb g y e r m e k n e k szin­ te észrevétlenül tökéletesedik a szokványos kisgyermekkori t e v é k e n y s é g e k k ö z b e n . Ayres (1920 . a b e n n e élő érzelmileg m e g t e r h e l ő .sok­ kal flexibilisebb m ó d o n szerveződhet. A poszturális. Az „ ö n m e g v a l ó s í t á s spirális folyama­ t a " e g y i d e j ű l e g t a r t a l m a z z a a testben. a valós i n t e g r á c i ó n a k lehetősége nélkül.m o z g á s k a p c s o l a t á n a k mibenléte. gátlása. és olyan tapasztalatokra szert tenni. és gyerekként maga is olyan típusú ta­ A SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA ELMÉLETE A szenzoros integráció fogalma A szenzoros integrációs terápia elmélete és gyakorlata a tanulási zavarokkal foglalkozó s z a k t u d o m á n y o k területén j e l e n t m e g 1972-ben. h ű e n a tárgy szellemiségéhez. a funkciók differenciálódását. J. h o g y az k é p e s s é váljon saját h a r m ó ­ niáját kialakítani ö n m a g á n belül és az őt k ö r ü l v e v ő világgal s z e m b e n egyaránt. A szerző n e u r o p s z i c h o l ó g i a i indíttatású lévén H e a d . A z o n b a n . és n a g y o b b valószínűséggel születnek a d a p ­ tív m o z g á s v á l a s z o k . és legfőbb hatóereje a képzeletet és a m o t ó r i u m o t e g y a r á n t nagy fordulatszámra k a p c s o l ó j áték. csak ha az egész személyiséggel számol. a m e l y n e k e r e d m é n y e k é p p e n az adaptív m o z g á s v á l a s z m e g s z ü l e t h e t . azt a fo­ lyamatot. h a n e m egy h o l i s z t i k u s szemlélet alapján az egész személyiséget támogatják. A s z e n z o r o s integráció kifejezés egy teoretikus fogalom. 1991) ezt a folyamatot m á r n e m cirkulárisként tételezik fel. e l l e n t m o n d á s o s történések integrálásának. A s z e n z o r o s integrációs terápia m ó d s z e r e kerüli a direktivitást. majd a Dél-Kaliforniai Egyetem tanáraként és kutatójaként dolgozott több mint húsz éven keresztül. a teória központi m o m e n t u m á v á vált. és az a g y m ű k ö d é s környezeti ingereket szervező képességét jelöli. Ezt a folyamatot kizárólag interaktív m ó d o n képzelhet­ j ü k el. az egyéni meg­ k ü z d é s i stratégiák k ö z ö s k i d o l g o z á s á t j e l e n t i .a k ü l ö n b ö z ő m o d a l i t á s ú inge­ rek térbeli és időbeli aspektusainak értékelése. a m e l y e k az őt ért p s z i c h é s és/vagy organikus b e h a t á s o k . a m e l y e k a j o b b alkalmazkodást. A v á l t o z á s o k közepette az e m b e r s z á m á r a legfontosabb környezeti feltétel. m e l y n e k terápiás célú felhasználási lehetősége Schilder és Angyal felismerései n y o m á n m á r a h a r m i n c a s évek­ től r e n d e l k e z é s r e állt (Kulcsár. ha­ nem m e g t a l á l n i azokat a saját alakulási irányokat. h o g y a „fejlesztés" kifejezés a szenzo­ ros integrációs terápiák szemléletében a fejlődés-önszervezés támogatását. h i á n y á l l a p o t o k . a m e l y e k n e m elszigetelt t ü n e t e k e t k í v á n n a k befolyásolni. az a d d i g i a k h o z képest k o m p l e x e b b m i n t á z a t o k a t j e l e n t ő m o z g á s t e r v e k e n alapulnak. F o n t o s ezt h a n g s ú ­ lyozni. i d e g r e n d s z e r b e n zajló fiziológiai e s e m é n y e k e t és azok érzelmi és mentális reprezentációit. K ö n n y e ­ dén. az i d e g t u d o m á n y o k területé­ ről származik. h o g y csupán szenzoros ingerlést nyújt egy személynek. az intim k a p c s o l a t o k világa ad m u n í c i ó t a s z e m é l y e s folyamatosság és az összefüggés é r z é s é n e k fenntartására. A cél a g y e r m e k kreatív e r ő i n e k felébresztése. testhelyzetekért felelős r e n d s z e r agytörzsi integrálódása korán m e g k e z ­ dődik. L a u r e t t a B e n d e r és más holisztikus szemléletű kutatók e r e d m é n y e i r e épí­ tett. a feed-back m e c h a n i z m u s o k közre­ m ű k ö d é s é v e l a k ö v e t k e z ő érzékelési ciklus szabályozása . E r e d m é n y ü k k é n t . hogy röviden összefoglaljam a szenzoros integrációs elméletből fakadó pszichoterápiás és fejlesztő eljárások gyakorlatát. de m u n k á j a a tanulási zavarokkal kapcsolatos elméletalkotás t á g a b b kereteibe is rend­ kívül i d ő s z e r ű é n illeszkedett. mint a későbbiekben általa vizsgált gyerekek legtöbbje. ha* A. Aki tehát egy-egy gyerek „fejlesztését" k o m o l y a n átgondolja. Az egyén tudatában p e d i g m i n d e z a m a g a b i z t o s s á g . m á s o k által talán n e m is észlelt fejlődé­ si lépcsőfokokat. S o k o l d a l ú a n felhasználható terápiás s z e m l é l e t m ó d a szenzoros integrációs terápiák g o n d o ­ latköre. 88 89 . a m e l y e k Ayres é r d e k l ő d é s é n e k előte­ rében álltak a könyv megjelenése idején. az é r z é k e l é s . t ö k é l e t e s n e k tartott útvonalat kell bejárni. a teljes s z e m é l y i s é g h e z . A vesztibuláris-proprioceptív rendszer a gravitációval. máris j e l e z n e m kell. J. A k ö v e t k e z ő k b e n kísérletet teszek arra.sérülések. a korai m o z g á s t a n u l á s azok a fogalmak.1988) a kaliforniai Visalia egy farmján nőtt fel. átlagos s z e k v e n c i á k b a n előre lépni. h o g y aktív. hogy az észleletek esetlegessé­ géből egy é r t e l m e z h e t ő külvilágot szervezzünk. Posztdoktori munkáját a Los Angelesben működő Kalifornia Egyetem Agykutató Intézetében végezte. D e n n y Brown. sem a hazai gyakorlat n e m m e n t e s az e g y o l d a l ú s á g veszélyé­ től. A testséma.e r e d m é n y e k é p p e n n e m m ű k ö d n e k megfelelően. és k o r á n t s e m k o n f l i k t u s m e n t e s k a p c s o l ó d á s á t a f o r m á l ó d ó e g é s z h e z . A fejlődés természetszerűleg egyre fokozódó összetettséget jelent. A vesztibuláris ingerlés. A s z e n z o r o s integrációs terápia során az a g y m ű k ö d é s környezeti ingereket s z e r v e z ő ké­ p e s s é g e s z á m á r a k e d v e z ő helyzet teremtődik. 1992). a részek. a m i k o r A. a praxis. a m e l y e k r e a l e g k o m p l e x e b b ta­ nulási és viselkedési m i n t á k a t lehet alapozni. válogatása. a u t o m a t i k u s a n . Ú j a b b m e g f o g a l m a z á ­ sokban ( F i s h e r és M u r r a y . a k ö r n y e z e t k o m p e t e n s k e z e l é s é n e k é l m é n y é b e n reprezentálódik. tudatos erőkifejtés nélkül segít abban.

S i l b e r z a h n ( 1 9 8 2 ) feltéte­ lezi. A k ü l ö n b ö z ő érzékleti c s a t o r n á k o n keresztül é r k e z ő inge­ rek e g y s é g b e szervezésének. a stabilitás fenntartásáért azonnali poszturális alkal­ m a z k o d á s t biztosít. kerülik a t e s t k ö z é p v o n a l átlépését. A vaksággal. Cermak. a t a nulási n e h é z s é g e k egyik legfontosabb aspektusának tartja. a h i á n y o s a n m ű k ö d ő agytörzsi m e c h a n i z m u s o k s z e g é n y e s s z e n z o r o s integrációs színvona­ lával v a n n a k összefüggésben.s z e m . h o g y a z o k a tanulási nehézségek. a felegyenesedés során. 1976. e z e k r e m o z g á s v á l a s z t adni. d ö n t ő e n a taktilis ingerek időbeli és térbeli v o n a t k o z á s a i n a k nehezített fel­ d o l g o z á s a a t e s t v á z l a t h i á n y o s s á g a i v a l e g y ü t t a kortikális m o z g á s t e r v e z é s z a v a r á t eredményezi. a gye­ reket elkíséri fejlődésének további i d ő s z a k á b a n is. M i n d e z z e l a poszturális és okuláris funkciók éretlensége j á r együtt. stabilitásá­ ban. között valósul m e g . E n n e k egyik alaptétele. 1985). balesetezés. vagy ezek figyelmen kívül hagyása.Hallási és nyelvi deficitek. a m e l y e k ö n m a g u k b a n szinte s o h a n e m for­ d u l n a k elő. és k o m p e n z á t o r o s m o z g á s o ­ kat v é g e z n e k e n n e k é r d e k é b e n . e z e n e g y s é g e k repre­ zentációinak m i n ő s é g i jellegzetességei. Stern szelf-pszichológiai modell­ jét. vesztibuláris-proprioceptív diszfunkciókhoz k a p c s o l ó d ­ va. rendszerszemléletű megfogalmazása szerint a bioló­ giai hierarchiák lényege a reciprocitás.t e s t m o z g á s o k finom b e á l l í t á s á n a k segítségével. 1979). egyes b e s z é d z a v a r o k és n e h e z e n értelmezhető. S. m e l y n e k k ö v e t k e z t é b e n viselkedésben m a g a s a b b aktivitási s z i n t e s figyelmi elterelhetőség j e l e n i k m e g . tapintási ingerlésekre. A rosszul definiált taktilis ingerek finom e l e m z é s helyett ősibb m e n e k ü l ő viselkedésmintát ge­ n e r á l n a k . e g y m á s b a a l a k í t h a t ó s á g á n a k kérdése. . a f e j . * A szenzoros integrációs elmélet jelenkori képviselői (I. szokatlanul fel­ pörgetett vagy lelassult aktivitási szint. e g y e t é r t é s b e n m á s szerzőkkel ( d e Q u i r o s . 90 91 . a m e l y e k korai neurológiai sérülés n y o m á n keletke­ ző b e t e g s é g e k e t (spina bifida.F e j l ő d é s i a p r a x i a . és szinte b e h o z h a t a t l a n h á t r á n y t j e l e n t e n e k az ú g y n e v e z e t t „fejlett" civilizáció. m e l y n e k a legközelebbi a kapcsolata az emocionalitással.A féltekei integráció zavarai. vagy é p p e n le­ gátolni. pl. D o w n . . Visszatérve Ayres e l k é p z e l é s e i h e z a j o b b m e g é r t é s écdekében a diszfunkciók oldaláról közelítsük m e g a s z e n z o r o s integráció folyamatát! Ha ez k ü l ö n b ö z ő o k o k miatt n e m elég h a t é k o n y . * a m e l y elsősorban a m o t o r o s tervezés p r o b l e m a t i k á j á t h o r d o z z a . hogy közben általuk is kontrollálva vannak. * Pribram (1986. A h e t v e n e s é v e k v é g é n e k fejlődéslélektani és kognitív pszichológiai e r e d m é n y e i t fel­ használva. a test tónusbeállításában. K o r a s z ü l ö t t e k n é l a szenzoros integráció színvonalának j a v u l á s a életfontosságú funk­ ciók stabilizálódását j e l e n t h e t i (Neal. O t t e n b a c h e r és Short. Stern e l m é l e t é b e n a perceptuális integráció fogalma. S z e n z o r o s integrációs diszfunkciót autisztikus g y e r e k e k esetében Ornitz (1970. e g y m á s s a l összevetni. A k ö v e t k e z ő c s o p o r t o k a d ó d t a k : . a m e l y a felegyenesedésben. a fázisos és tónusos i z o m m o z g á s o k optimális eloszlásában jelentett nehézséget.s z i n d r ó m a . A gyerekek k é s ő b b . 1974. impulzivitás. A fejlődés korábbi szintjein létrejött h i á n y o s s á g o k a g y e r m e k k ö r n y e z e t h e z való al­ k a l m a z k o d á s á t k é s ő b b is befolyásolják. A. süketséggel és b i z o n y o s neurológiai rendelle­ nességekkel e g y ü t t j á r ó szenzoros integrációs m i n t á z a t k ü l ö n ö s e n s é r ü l é k e n n y é teheti az idegrendszert. 2. gravitációs térben kell s z e n z o r o s ingereket szelektíven figyelniük.r gravitációval való s z e m b e s z á l l á s . Az e b b e a k a t e g ó r i á b a tartozó g y e r e k e k a két testfelet e g y m á s t ó l függetlenül igye­ k e z n e k m ű k ö d t e t n i .e m o c i o n á l i s térben valósul m e g . . hogy a n e m kielégítő érzel­ mi k ö r n y e z e t b ő l fakadó p r o b l é m á k szintén m e g r a g a d h a t ó k a s z e n z o r o s integrációs folya­ mat d i s z f u n k c i o n a l i t á s á n a k szintjén. h i e r a r c h i k u s a n szervezett szintjein és a két agyfélteke. a m e l y a c s e c s e m ő k igen korai k é p e s s é g é t j e l ö l i a g l o b á l i s é l m é n y s z e r v e z é s r e . a k k o r is egy h á r o m d i m e n z i ó s . A szenzoros integrációs diszfunkciók tünetei a hétköznapi életben leggyakrabban úgy je­ lennek m e g . Az i d e g r e n d s z e r interaktív egészleges m ű k ö d é s e oly m ó d o n is m e g v a l ó s u l . Ez a tény és a neurológiai fejlődés szekvenciális m i v o l t a a k ö v e t k e z ő elméleti feltételezésekhez vezette Ayrest: 1. m e l y e k kapcsolatát az elégtelen vesztibuláris feldolgozás­ sal Ayres ( 1 9 7 8 ) írta le n a g y s z á m ú gyerekvizsgálat alapján. hogy a c s e c s e m ő veleszületetten r e n d e l k e z i k p e r c e p t u á l i s és m o t o r o s k o m p e t e n c i á v a l . hogy m a ­ g a s a b b szintű (kérgi) szerveződései az a l a c s o n y a b b szintek (agytörzsi-kisagyi) tapasztala­ tainak integráltságából s z á r m a z n a k . a g y e r m e k fejlődése t ö b b területen v e s z é l y e z t e t e t t é válhat. 1991) későbbi. az életfolyamatok dinamikájának leképezése m i n d olyan felvetések. hogy a figyelmetlenség vagy a hiperaktivitás szokatlan re­ akciói az i d e g r e n d s z e r sajátos szervezettségének k ö v e t k e z m é n y e i . b i z o n y o s autisztikus k é p e k ) kísérnek. diffúz e m o c i o n á l i s problémák. amely egy m e g h a t á r o z o t t s z o c i á l i s . figyelmi elterelhetőség. idézi Ayres. 1977. értelmezni.A s z e g é n y e s szem-kéz k o o r d i n á c i ó . a teljes személyiségükkel tanul­ nak. l é n y e g é t t e k i n t v e n e m esik m e s s z i r e a s z e n z o r o s integráció ideájától. N e m k ö n n y ű meglátni. így attól függenek*. ügyetlenség. A s z e n z o r o s integráció az i d e g r e n d s z e r k ü l ö n b ö z ő . G y e r m e k p s z i c h o l ó g u s i tapasztalatai alapján úgy véli. hogy a magasabb szintű organizációk ellenőrzik az alacsonyabb szinteket úgy. lát­ ványra. idézi D e G a n g i és G r e e n s p a n . Észleli a fejtartás a p r ó változá­ sait és az e g y e n s ú l y visszaszerzéséért. idézi Fisherés Murray.és térészlelési deficitek. 1991) szomalodiszpraxiának ne­ vezik ezt a tünetegyüttest. . m e l y n e k h a t á s a k é p p e n az integrációt feltételező funkciók elégtelenül fej­ lődnek. h a n g r a való túlérzékenység. 1989) írt le. Az ingerek. m i n t z a v a r ó furcsaságok: b i z o n y o s m o z g á s o k r a . illetve azokat továbbfejlesztve alakította ki D. vagyis az. viszont l e g g y a k o r i b b kísérői a féltekei i n t e g r á c i ó z a v a r n a k és a fejlődési apraxiának. iskoláskorukban is az egész agyukkal. T e h á t a s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó b a n a vesztibuláris részvétel a l a p v e t ő j e l e n t ő s é g ű .Taktilis elhárítás.Vizuális forma. a kialakulófélben lévő informáci­ ós t á r s a d a l o m k ö r ü l m é n y e i között. m é g s e m t a l á l h a t u n k a s z a k i r o d a l o m b a n é r d e m l e g e s dialógust az eltérő t u d o m á ­ n y o s tradíciók között. N é h á n y p é l d a : Ayres. a m e l y e k a s z e n z o r o s integráció elméletével igen k ö n n y e n h o z h a t ó k kap­ csolatba. Például a s z e n z o m o t o r o s k o r s z a k n e m megfelelő m é r t é k ű szervezettsége. . Ayres a 70-es é v e k b e n a szenzoros integrációs diszfunkciók k ü l ö n b ö z ő m i n t á z a t a i t m u ­ tató g y e r e k e k alcsoportjait igyekezett faktoranalitikus m ó d s z e r e k k e l e g y m á s t ó l elkülöní­ teni a h a t é k o n y a b b terápiás m e g k ö z e l í t é s é r d e k é b e n .

mint erre Schilder (1933) felhívja a figyelmet. amelyekkel az anyák hatásosan k é p e s e k g y e r m e k ü k rossz közérzetét befolyásolni. kitüntetetten a vesztibuláris és a taktilis m i n t á z a t o k n a k . önkéntelenül megjelenő e l e m e . A r e n d s z e r k ü l ö n ö s e n a m o z g á s s e b e s s é g é n e k .1 0 A vesztibuláris ingerlés szerepe a szenzoros integrációban és az. szökdécselés a legtöbb népi j á t é k b a n . a m e l y n e k előtérbe h e l y e z é s e végigvonul a g y e r e k k o r o n . hogy egy ilyen s z e n z o r o s szerv. ráolvasásszerű szövegeikben. a tünetegyüttes r é s z e k é n t g y a k r a n m e g f i g y e l h e t ő szédülés. olyan é r z e t e k e t kelt. o. a m á r járni tudók nagy ö r ö m ü k e t lelik azokban a já­ tékdalokban. népi gyermekdalok ritmusára altatják. A testhelyzet hirtelen változása. Minél erőteljesebb az inger. az egész élet során az intimitás l e t é t e m é n y e s e . d ö n t ő szerepük van. és a m e l y ö s z t ö n ö s és primitív típusú m o z g á s t vált ki. A taktilis ingerlés m i n d v é - 92 93 . és ez a tudás anyai m a g a t a r t á s u k n a k szerves. Általa valósulnak meg a testi kontaktu­ sok. A vesztibuláris ingerlés előnyben részesítésének kitüntetett i d ő s z a k a az élet első 8 . Kulcsár összefoglalója ( 1 9 9 2 b ) a vesztibuláris rendszer fejlődésének. S z á z a d o k o n keresztül játszott az e m b e r i s é g (a 19. A taktilitás m á r a m é h e n belüli életben m ű k ö d ő k é p e s rendszerré válik. megnyugtatni őket. sával szolgálja a c s e c s e m ő g r a v i t á c i ó v a l s z e m b e n i k ü z d e l m é t . vagy r i n g a t ó z n a k h i n t a s z é k b e n . A térbeli orientációban. rendkívül é r z é k e n y e m o c i o n á l i s h a t á s o k r a . r i t m u s u k b a n találunk. l o v a g o l n a k . 1992a). M e g s z ü l e t é s k o r az érintési ingerek integrációja a korai keresőreflexben figyelhető m e g . a kidobottság érzése az archaikus s z ü l ő k é p félelmetes vonása­ ival kerülhet összefüggésbe. h a n e m a szervesen hozzájuk tartozó m o z d u l a t o k b a n is. H á t t é r é l m é n y jellegéről ezt írja Schilder: „ T e s t ü n k tartásával és m o z g á s á v a l kap­ csolatos benyomásaink képezik tapasztalataink folyamatos hátterét Valószínű. Az adekvát érintések i m m u n r e n d ­ szert s t i m u l á l ó hatását és az e n d o g é n opiátrendszer szociális aktiválásában való részvéte­ lét alapos kutatások támasztják alá. századot m e g e l ő z ő e n n e m c s a k a gye­ rekek. A z o k a j á t é k o k . vigasztalják. m i k ö z b e n j o b b r a balra döntögetik. hogy a fejünk. a m e l y e k által a k ö r n y e z e t és a m o z g á s b a n lévő test „ t é r k é p e " p o n t o ­ san és m e g b í z h a t ó a n r e n d e l k e z é s r e áll ( D u n n . kezdetben magatehetetlen gyereknek. 1988). sok e g y e n s ú l y s z e r v r e ható e l e m e t t a r t a l m a z n a k . hogy a szenzoros integráció optimális m e g v a l ó ­ s u l á s á b a n az ősi érzékelési modalitások működési sajátosságainak. Az e g y e d f e j l ő d é s b e n a taktilis ingerelhetőség után m á s o d i k l e g k o r á b b a n m e g j e l e n ő ér­ zékelés a m e g s z ü l e t é s idejére m á r m ű k ö d é s r e kész. " (Schilder. mely szerint a vesztibuláris r e n d s z e r a posztúrára. így az i z o m t ó n u s r a is gyakorolt hatásán keresztül m i n d e n észlelésben szerepet játszik. a m i k n e k végén leguggolnak. idézi G e r ő . g ö r d e s z k á z ó fiatalok szubkultúrájában szintén sajátos szerepet kap a n y a k t ö r ő m u t a t v á n y o k k a l e g y m á s t túllicitáló vesztibuláris ingerke­ resés: a z u h a n á s é r z é s kontrolljának megtapasztalása feltehetően a s z o r o n g á s megfékezé­ sére tett kísérlet. hogy a k ü l ö n b ö z ő érzék­ szervi ingerek t e s t m o z g á s o k k a l vagy környezeti faktorokkal kapcsolatosak-e. F o r g á s . f ü g g ő á g y b a n . amelyek igen g a z d a g o k vesztibuláris é l m é ­ nyekben. T e r m é s z e t e s e n a bizalom próbája is: a könyörtelen.). a korai felettes­ én előfutárok között tartja s z á m o n . és az első életévben élénk reaktivitá- A taktilis ingerlés szerepe a szenzoros integrációban Az érintés a legősibb érzékelési m ó d . e g y e n s ú l y v e s z t é s . H o g y a n jelenik m e g a vesztibuláris ingerlés a h é t k ö z n a p o k b a n ? Ayres s z e n z o r o s integ­ rációs eljárásának l e g h a n g s ú l y o s a b b e l e m e a sokoldalú vesztibuláris ingerlés. m a g a s a n lakozó lényei. a m e l y n e k érzékletei c s u p á n félig tudatosak. A vesztibuláris r e n d s z e r m ű k ö d é s é n e k k ü l ö n ö s j e l e n t ő s é g e van a korai pszichés fejlő­ d é s b e n tekintettel arra. h a n e m a felnőttek is) olyan játékokat. m e l y e k a vesztibuláris apparátus i z g a l m á n a k jelzései. E m i a t t a t e s t k é p és az é n t u d a t g e n e z i s é b e n a vesztibuláris r e n d s z e r m ű k ö d é s é n e k i n t a k t s á g a is d ö n t ő feltétel. mint észlelési kiindulópontot. A tipegők. M i n d e z abban az életkorban. hogy segít a szervezetnek megállapítani. M i n t bőrérzéklet. és kissé rejtettebb formában a felnőttkorban is fellelhető.Ayres n y o m á n megállapíthatjuk tehát. A gravitáció l e g y ő z é s é n e k g o n d o l a t a nagy m ú l t r a tekinthet vissza az emberi­ ség t ö r t é n e t é b e n : a repülés vágya mellett k é p z e l e t ü n k e t m i n d i g is foglalkoztatták a szel­ lemvilág n e h é z k e d é s nélküli. megfordulnak velük. idézi Kul­ csár. a viselkedéskontroll funkciójában és a képzeleti te­ v é k e n y s é g b e n szintén e l h a n y a g o l h a t a t l a n j e l e n t ő s é g e van. részt vesz a külső és belső közötti h a t á r k é p z é s kialakításában. 2. annál n a g y o b b az élvezet. funkciói k o m p l e x i ­ tásának szerepére a személyiség egészének alakulása szempontjából hívja fel a figyelmet. l á t o g a t n a k e g y r e rafináltabb v i d á m p a r k o k a t . Szintén pszichoanalitikus n é z ő p o n t o t képvisel H e r m a n n n y o m á n Pető (1970. a m i k o r az újszü­ lött arcának finom érintésére az inger irányába fordítja a fejét. válogatás nélkül h a t ó gravitáció ellenében bízni a szó szoros é r t e l m é b e n „ m e g t a r t ó " e m ­ beri kapcsolatokban. összekulcsolt karjaikon hintáztatják őket. 1990). vagy a h ó n u k alatt felemel­ ve jó magasra lendítik őket. fél lábon ugrálás. i r á n y á n a k és a k a p c s o l ó d ó fejhelyzetnek a változásaira fogékony. 1933. a tartva levés bizton­ s á g á n a k d r á m a i elvesztése. M i n d e b b ő l m o s t azt az összefüggést ragadjuk ki. G o n d o l j u n k csak a k i c s i n y e k n e k szóló m o n d ó k á k r a : ősi vonásokat n e m c s a k i s m é t l ő d ő . K i k a p ­ c s o l ó d á s u l a m a i k o r felnőttjei is síelnek havon és vízen. a korai tanulás bázisa. lábukat lógázzák. a s z e m ü n k vagy a k ö r n y e z e t mozog-e. aki az egyensúlyfunkciót. vitorláznak. a m i k o r a nehézségi erő az egyik l e g n a g y o b b fizikai kihívás a fejlődő. A vesztibuláris ingerlés része azoknak a technikáknak is. a m e l y e k e t régtől fogva a világ m i n d e n részén lényegileg h a s o n l ó m ó ­ don j á t s z a n a k a g y e r e k e k . nyugtatják. A kognitív és m o t o r o s fejlődésben be­ töltött a l a p v e t ő s z e r e p é t a fejlődéslélektan is kiemeli. E n n e k későbbi alakulása során e g y e s egyensúlyszervi szen­ z á c i ó k h o z b ü n t e t ő másodjelentések fűződhetnek. a s z e m m o z g a t ó izmokból s z á r m a z ó és a látás útján nyert informá­ ciók ö s s z e g z é s é b ő l derül ki. vidítják a gyerekeket. és így válhat a vesztibuláris é r z é k e n y s é g sajátos tudattalan tartalmak kifejezőjévé. A vesztibu­ láris v é g k é s z ü l é k e k b ő l . S z o r o n g á s o s állapotokban'. arra épülő funkciókban éve. Az egyensúlyszervi m ű k ö d é s tudatba kerülése és a korai szexuális é l m é n y e k felelevenedésének kapcsolatára hívja fel a figyelmet a pszichoanalitikus Fenichel (1945. N a p j a i n k b a n a b ő r r u h á s . g ö r k o r c s o l y á z ó . A felnőttek a m o n d ó k á k . leguggolás. her­ cegi udvarokból a k ö z n é p h e z leszivárgott s z ó r a k o z á s b a n j e l e n t ő s szerepet kapott.

. Vita nuova c í m ű r e g é n y é b e n * a felesége alakja m ö g é bújva vall k ü l ö n ö s érintési é l m é n y e i r ő l . a taktilis ingereket feldolgozó. valódiságról való l e m o n d á s s a l jár együtt. 94 . amely l e h e t e t l e n n é teszi a k ö z v e t l e n é r i n t k e z é s e n a l a p u l ó érzékelést. esetleg különösen sok érintési ingert várhatnak el. Rotter ( 1 9 4 6 ) k i e m e l i . . Ha a taktilis ingerlés az ősibb spinotalmikus pályarendszert h o z z a m ű k ö d é s b e . ujjkiszámoló m o n d ó k á k n a g y s z á m á ­ ra és változatosságára. és aki hozzáért. és arra a nehezen é r t e l m e z h e t ő tapasztalatra. m á s része strukturált klinikai megfigyelések r e n d s z e r e . . .K a l i f o r n i a i S z e n z o r o s Integrációs T e s z t e k . . m á i g ki n e m hevert s t r e s s z h e l y z e t e t . A taktilisan v é d e k e z ő g y e r e k e k a z o n b a n e b b e n a v o n a t k o z á s b a n túlstimuláltak. Kezet s e m fogott az u r a m senkivel. ít t ö b b évtizedes klinikai a l k a l m a z á s és kutatás e l ő z t e m e g . p á r h u z a m o s a n a s z e n z o r o s integrációs terápia elméleti hátteré­ nek k i m u n k á l á s á v a l . . hogy m e g é r t h e s s ü k a kultúra szerepét az e m b e ­ riség ősrégi tapasztalatainak átadásában..szomatoszenzoros percepció. Azoktól azonban. R i t k á b b a n m e g f i g y e l h e t ő tünet a taktilis ingerelhetetlenség. szerencsés esetben a z o n b a n k é p e s e k v a g y u n k az ilyen p e r c e p c i ó k ak­ tív gátlására.9 éves. vizsgálati eljárásokat is kidolgozott. akiket biztonsággal szerethetnek. K i s g y e r m e k k o r b a n m i n d e z k ü l ö n ö s e n ne­ hézzé teszi a „ m e g f o g h a t ó " valóság elkülönítését a fantáziától. félt a k e z e m t ő l de m o s t a t e n y e r e m b e fúrta az arcát és úgy m a r a d t . „. Ayres. 1980). és szélsőséges e s e t e k b e n még a simogatás elől is elugranak. ami m e g v é d az ö r ö k ö s válaszadás és e m o c i o n á l i s állásfoglalás k é n y s z e r é t ő l . " átélte. 1999.) Feltételezhető. Ma éjjel az u r a m a t e n y e r e m b e hajtotta az a r c á t . b e m u t a t k o z n i sem szeretett. aki s z á m á r a az iskola „ . 1972). 2 0 0 1 . m e r t igen rejtett t e r m é s z e t ű . o l y a n t á v o l s á g o t t a r t a n a k . adaptálását az O k t a t á s k u t a t ó Intézet­ ben Bálint M á r i a ( 1 9 8 7 ) vezetésével végezték el. akik e l s ő s o r b a n látás útján t á j é k o z ó d n a k . v a l a h á n y s z o r simogat­ ni a k a r t a m az u r a m m i n d i g elkapta a fejét az én s i m o g a t á s o m t ó l . . hogy a valóság é r z é k e l é s é n e k m e g b í z h a t ó s á g á t a tapintás adja. ami­ kor valaki egy pillanatra az u r a m vállára tette a kezét. A 17 a l t e s z t b ő l álló S o u t h e r n C a l i f o r n i a S e n s o r y I n t e g r a t i o n T e s t s ( D é l . az én u r a m ki n e m állhatta. . hogy erre felhívta a figyelmemet. regényeinek vissza­ térő fordulatai rendkívül tanulságosak a szenzoros integrációs elmélettel foglalkozó szakember számára. m i n t e g y rej­ tett n e u r o p s z i c h o l ó g i a i tréningként. E l n e v e z é s é b e n is n a g y o b b h a n g s ú l y t helyez az 1989-ben megjelent Sensory Integration a n d P r a x i s T e s t s ( S z e n z o r o s I n t e g r á c i ó s és P r a x i s T e s z t . jó ideig tartott a m í g összeszedte m a g á t a m i k o r valaki m e g l a p o g a t t a a hátát. A r u h a viseléséből s z á r m a z ó taktilis ingerület m i n d e n k i idegrend­ szerébe b e á r a m l i k . a gyerekekkel j á t s z a n a k . azt ö r ö k időkre könyörtelenül elküldte a bús fenébe. a z o n b a n a n n a k k i e m e l é s e . . az anyai viselkedés részét k é p e z ő „ h a n d l i n g " . nem nyújtotta a kezét. E z e k n e k a gyerekek­ nek a szimbiózis iránti v á g y a kritikus. a m e l y a v é d e l e m r e és t ú l é l é s r e b e r e n d e z k e d e t t v á l a s z r e n d s z e r c s ö k k e n t gátlását j e l e n t i . és ha ez s e m segített d ü h ö s e n k á r o m k o d o t t . É r t h e t ő . Az érzelmi fejlődés neurológiai s z u b s z t r á t u m á n a k i n t e g r á c i ó j á h o z szorosan h o z z á t a r t o z i k tehát a taktilitás. A z o k a g y e r e k e k . G o n d o l j u n k csak az a r c s i m o g a t ó . aki bukdácsolt. Hrabal alakja. E z e k n e k egy része standardizált tesztek e g y r e b ő v ü l ő repertoárja. gátlására. .SCSIT) 1972-ben jelent m e g először. és ez l e h e t e t l e n n é teszi az elmélyült explorációt. elvörö­ södött és k i p e n d e r ü l t és m e n e k ü l t . 1991) a p r a x i s 95 * Köszönöm Molnár Magdának. Az anyai oldal ingerlési sajátosságainak leírásá­ val t ö b b s z ö r t a l á l k o z h a t u n k a s z a k i r o d a l o m b a n . rettegnek a hajmosástól.. visszahúzódásra.. hogy s z á m u k r a egy tapintási inger elsősorban a kellemes vagy k e l l e m e t l e n m i n ő s é g alap­ j á n ítéltetik m e g . sorsa. és n e m az inger térbeli és időbeli m i n t á z a t a lesz a d ö n t ő .f é l e a n y a .SIPT. o . H a z á n k b a n j e l e n l e g ez a l e g i s m e r t e b b tesztkészlet. sok m i n d e n t elviselt. fejlődéstanilag újabb keletű l e m n i s z k á l i s részvétel a s z o m a t o s z e n z o r o s ingerek finom differenciálására ad lehe­ tőséget (Ayres. a közelségről való kényszerű l e m o n d á s a az i s m e r ő s ségről. . hogy „egy volt enfant terrible. a z a hely. A s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó s zavarokkal j e l l e m e z h e t ő g y e r e k e k n é l g y a k o r i a taktilis rend­ szer diszfunkcionális m ű k ö d é s e . főleg 6 . azóta javított válto­ zata is n a p v i l á g o t látott (Ayres.vizuális p e r c e p c i ó . . az a n y a g o n d o z ó . nagy h a n g s ú l y t k a p n a k a ta­ pintási ingerlések. szí­ vesen elfogadják. A SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA GYAKORLATA A diagnosztikus folyamat Ayres és m u n k a c s o p o r t j a .gig hozzájárul a szervezet teljes neurális integrációjához. a k i k n e k ezzel p á r h u z a m o s a n c s ö k k e n t a fájdalomérzékelésük is. . K ü l ö n ö s e n h a n g s ú l y o s lehet ez a hiperaktív és figyelmi r e n d e l l e n e s s é g e k e t is m u t a t ó g y e r e k e k körében. Ayres n e v é h e z fűződik. o.m o t o r o s teljesítmények.s i m o g a t ó m o z d u l a t a i t ó l . de el is hasalt. tanulási n e h é z s é g e k e t m u t a t ó g y e r e k e k k ö r é b e n . mert n e m tudott tanulni. h o g y a k é s ő b b i stresszkezelési k é p e s s é g n a g y b a n függ a kora g y e r m e k k o r optimális tapintási i n g e r m e n y nyiségétől. Kidolgoz.t a r t ó . mert irtózott a kézszorítástól és ha ez h a v o n t a egyszer véletlenül mégis megtörtént az u r a m h á t b o r z o n g a t ó a n felüvöltött és rázta a k e z é t . 13. " (Hrabal. 2 6 5 .d e p r i v á c i ó s kísérletekből kiderült. a k k o r elsősorban e m o c i o n á l i s j e l l e g ű válaszadásra. ilyen irányú tapasztalatainknak n e m is v a g y u n k teljes t u d a t á b a n . hogy a s z i m p t ó m a o k a az i d e g r e n d s z e r olyan m ű k ö d é s z a v a r a .: Csip-csip c s ó k a ) ! Újabb adalék ez a h h o z . az osztály r é m e és bajkeverő" (Hrabal. hogy a k i s g y e r e k k o r j á t é k a i b a n . esetleg t á m a d á s r a kerülhet sor. h o m o k b a n . h o g y a gyer­ meki oldalon fontos t é n y e z ő a kapott ingerek integrációjának képessége. E z e k a g y e r e k e k n e m szeretnek m e z í t l á b sétálni fűben. N e m lehet véletlen. K ü l ö n b e n az uram m i n d i g rosszul viselte ha va­ laki m e g é r i n t e t t e . B o h u m i l Hrabalról köz­ ismert. Kizárólag a nagy intenzitá­ sú i n g e r e k e t veszik t u d o m á s u l az ilyen gyerekek. .. ) . de ez neki m a g a a ha­ lál volt. . az u r a m lesütötte a szemét. A taktilis é l m é n y e k k ü l ö n ö s e n szub­ jektív színezetűek. A h é t k ö z n a p i élet során n e h é z felismerni j e l e n t ő s é g é t . A teszt-sorozat e g y e s tételei h á r o m fő terület köré c s o p o r t o s u l n a k : . ahol az összes. félelemre. hogy m e n n y i r e k e d v e ­ lik a k i s g y e r m e k e k a szinte f á j d a l o m h a t á r o n lévő c s i k l a n d o z á s t és c s i p k e d é s t (pl. hajvágástól. a m e l y e k e t a felnőttek. Ha a z o n b a n m ó d nyílik e n n e k a re­ a k c i ó m ó d n a k a felülírására.t ő l . A k ö z i s m e r t H a r l o w .

A S C S I T .TSI. fejlődési e l m a r a d á s s a l k ü z d ő c s e c s e m ő k r e g o n d o l n a k . Ayres a primitív reflexek. amit a g y e r m e k fejlődésével k a p c s o l a t o s a d a t o k k a l és klinikai megfi­ gyeléssel kell kiegészíteni a d i a g n ó z i s kialakítása és a kezeléssel k a p c s o l a t o s s z e m p o n t o k m é r l e g e l é s e előtt. A t e r h e s s é g és születés érzelmi és testi sajátosságai. de k ü l ö n ö s e n az a s z i m m e t r i k u s t ó n u s o s n y a k i r e a k c i ó és a t ó n u s o s labirintusreflex é l é n k j e l e n l é t é t a s z e n z o r o s integráció alacsony színvonalával találta összefüggőnek. k ü l ö n ö s e n a vesztibuláris h á t t e r ű e k n e k . a u t o m a t i k u s e g y e n s ú l y b a n tartására a térben. Saját v i z s g á l a t u n k b a n ( S z v a t k ó . s z e n z o r o s integráció szempontjából fontos területet vizsgál: . a g y e r m e k saját ritmusai.a m e l y e k n e m voltak elég m e g b í z h a t ó a k . m e l y e k a gyereket képessé teszik testének optimá­ lis. 1983) e l n e v e z é s ű tesztkészletet. a gyors unilaterális és bilaterális k é z m o z g á s o k n a k . E z e k : építési praxis. Itt a s z a b á l y o z á s i r e n d e l l e n e s s é g e k k e l .n e u r o pszichológiai g y o r s t e s z t n e k . illetve a zavart fejlődésnek. Ayres a S I P T k é z i k ö n y v é b e n ismét aláhúzza. miszerint n i n c s e n e k o l y a n objektív krité­ r i u m o k és fejlődési adatok. E szimptómák számos m e g n y i l v á n u l á s a olyan természetű. M i n d e n életmegnyilván u l á s u n k n a k van m o z g á s o s e l e m e .m i n d a l a p v e t ő felvilágosítással szolgálnak. h a z á n k b a n r é g ó t a h i á n y z ó g y e r m e k . hogy a kli­ nikai megfigyeléseket. hogy a r e n d e l k e z é s r e álló e s z k ö z ö k k e l n e h e z e n m e r ­ h e t ő . A testhelyzettel k a p c s o l a t o s adaptáció. hogy e z e k a reflexek a fejlődő g y e r e k e k n é l . Ezért s z ü k s é g e s a t e s z t e r e d m é n y e k e t n é h á n y klinikai megfigyeléssel e g y ü t t a l k a l m a z n i . -a bilaterális motoros integrációt. A s z e r z ő k szerint a s z e n z o r o s integrációs funkcióknak. D e G a n g i és G r e e n s p a n . h o g y a p r o b l é m á k igen diffúzak. a m e l y a veszélyeztetett g y e r e k e k a z o n o s í t á s a k o r előáll. h o g y e z e k a r e f l e x m u t a t ó k e l t é r ő mintázat alapján u g y a n .kihagytak. A d i a g n o s z t i k u s folyamat befejezéseként az összegyűlt a d a t o k e l r e n d e z é s e és é r t e l m e ­ zése során e l e m e z n i lehet a szenzoros integráció zavarait és a k o m p e n z á c i ó lehetőségeit. h o g y klinikai j e l e n t ő s é g ű e k a s z e n z o r o s integráció s z e m p o n t j á b ó l veszé­ lyeztetett g y e r e k e k e s e t é b e n . E z e n reflexek aktivitásának foka a m a g a s a b b szintű poszturális m e c h a n i z m u s o k érett­ ségétől és integráltságától függ. játékai. hogy a t e s z t e r e d m é n y e k csak egyfajta adat­ forrást j e l e n t e n e k . hogy kutatási c é l o k r a is a l k a l m a z h a t ó legyen. h o g y csak csekély m é r t é k b e n igényel­ j e n e k nyelvi készségeket. és az e g y m á s t ó l független törzs. és k i e m e l i k azt a nehézséget. á m n e m h a t á r o z t a m e g á t l a g o s n a k t e k i n t h e t ő k i v á l t h a t ó s á g u k m é r t é k é t . m é g a k k o r is. A tesztek l e g n a g y o b b részét. e h h e z a teszt a l k a l m a z ó j á n a k szakmai ítélete e l e n g e d h e t e t l e n . a m e l y e k az e m o c i o n á l i s stabilitás és a jól szervezett tanulási vi­ s e l k e d é s f e j l ő d é s é n e k s z e n z o r o s funkcióbeli alapjait leírnák. hogy k o m p l e x képet alkothassunk a gyerek szenzoros integrációjának mintázatáról. életkori átlaghoz n e m e g y é r t e l m ű e n viszonyítható. hogy a beszédben elmaradott gyerekeket ne érje k o m o l y hátrány. óriás g u m i l a b d á v a l . h o g y a szen­ zoros diszfunkciós vagy diszpraxiás g y e r m e k s z á m á r a milyen h o z a m a lehet a terápiának. A terápiás folyamat sajátosságai A szenzoros integrációs terápia nyelve a b e s z é d mellett a m o z g á s . a m e l y r ő l a szer­ zők feltételezik. Az a s z i m m e t r i k u s tónusos nyaki reakció k ü l ö n ö s e n balra forduláskor ér­ zékeny m u t a t ó j a az e g é s z s é g e s . a k a p c s o l ó d ó ép és sérült funkciók miatt a súlyossá­ gi fokban j e l e n t ő s eltérések lehetnek. mely m a g á b a foglalja a nyak.b ő l n é h á n y szubtesztet . a ver­ bális p a r a n c s praxis kivételével. de az életkorral p á r h u z a m o s a n fokozatosan c s ö k k e n ő kiváltható­ ságot m u t a t n a k . D i a g n o s z t i k u s k a t e g ó r i á k a t felkínál u g y a n a szenzoros integráció e l m é l e t e . ám tekintettel arra. amelyben a z aszimmetrikus tónusos nyaki reakció négykézláb h e l y z e t b e n t ö r t é n ő felvétele a d ö n t ő tétel. azoktól.TSFI. a törzs és a felső v é g t a g o k stabilizálásához szükséges antigravitációs p o s z t u r á k vizsgálatát. amelyben a testközépvonal átlépésének. a m e l y e k k i v o n h a t a t l a n o k öszszeíüggéseikből. A TSI-ben arra t e s z n e k kísérletet. k i e g é s z í t v e a Schilder-féle karnyújtás-teszttel ( A r m E x t e n s i o n Test. a m i m i k a . a s z e n z o m o t o r o s fejlődés e g y é n i vonásai. k ö z ö t t ü k k i e m e l t e n a primitív poszturális reflexek vizsgálatával.funkciójára. N é g y új. 1989).a p o s z t u r á l i s (testhelyzeti) kontrollt. és m i n t ilyen. forgó hengerrel. m e n n y e z e t r ő l leló- 96 97 . Jelezte. A klinikai megfigyelési s z e m p o n t o k mellett n é l k ü l ö z h e t e t l e n e k az a n a m n e s z t i k u s ada­ tok. é r v é n y e s p o n t o z ó skálákkal helyettesítsék be. h a látszólag m o z d u l a t l a n o k v a g y u n k . C s e c s e m ő k és kisgyerekek s z á m á r a készült a T e s t of Sensory F u n c t i o n s in Infants (Csecse­ m ő k o r i S z e n z o r o s F u n k c i ó k Tesztje . a gesztikuláció m i n d olyan é r z e l e m m e l átitatott m o z g á s o k . s z á m o k b a n k e v é s s é kifejezhető. A standardizált tesztek csak korlátozott lehetőséget nyújtanak arra. t ó n u s o s labirintusref­ lex (TLR). .a reflexintegrációt. sorrendiség praxis és orális praxis. S z e n z o r o s I n t e g r á c i ó s T e s z t . jól h a s z n o s í t h a ­ t ó része lehet e g y k é s ő b b ö s s z e á l l í t a n d ó . m i n d . O l y a n szenzo­ ros f o l y a m a t o k és reaktivitásfajták vizsgálata került e b b e a tesztkészletbe. az egyéni profil analízise n a g y o b b h a n g s ú l y t k a p a terápia m e g k e z d é s e k o r . a test i z o m t ó n u s á n a k v á l t o z é k o n y s á g a . így megítélésük nagy körültekintést igényel. E n n e k megfelelően a T S I h á r o m . AET) és az antagonista i z m o k k o k o n t r a k c i ó j á n a k vizsgálatával. Az Ayres által javasolt reflexprofil a k ö v e t k e z ő e l e m e k b ő l áll: a s z i m m e t r i k u s t ó n u s o s nyaki r e a k c i ó (ATNR). n i n c s e n kellő é r z é k e n y s é g ű m u t a t ó j u k a jelzett életkorban.és kar­ m o z g á s o k n a k van j e l e n t ő s szerepe. SCPNT) felvételével. majd k é s ő b b a felnőtteknél is e n y h e fokban m i n d i g m e g ­ t a l á l h a t ó k . vagy túl n e h é z k e s volt a felvételük . ver­ bális p a r a n c s praxis. k o r a s z ü l ö t t s é g g e l . úgy d o l g o z t á k ki.e r e d m é n y e k alapján n e m h a t á r o z h a t ó m e g . A s z e n z o r o s integrációs diszfunkciót m u t a t ó gyerekek m i n é l k o r a i b b a z o n o s í t á s a és te­ rápiájuk m i n é l fiatalabb életkorban való m e g k e z d é s e é r d e k é b e n 3-5 éves korú ó v o d á s o k s z á m á r a s z e r k e s z t e t t é k a D e G a n g i . v a l a m i n t a vesztibuláris r e n d s z e r intaktságának j e l z ő j e k é n t a p o s z t r o t á t o r o s nisztagmus-teszt ( S o u t h e r n California Postrotatory N y s t a g m u s Test. m e l y e k e t Ayres olyan fontosnak tart a d i a g n ó z i s m é r l e g e l é s é b e n . C s u p á n a S I P T . a c s e c s e m ő és k i s g y e r m e k i n g e r e l h e t ő s é g é n e k és m e g n y u g t a t h a t ó s á g á n a k egye­ di ismertetőjegyei. s z i m m e t r i k u s t ó n u s o s nyaki r e a k c i ó (STNR). praxist vizsgáló tételt d o l g o z t a k ki. A t e r á p i á b a n a r é s z t v e v ő k szabadon kísérletezhetnek a r e n d e l k e z é s r e ál­ ló e s z k ö z ö k k e l : billenő hintákkal. főként a felnőttkori a p r a x i á k kutatásának e r e d m é n y e i alapján. m e l y e k n e k történetét az édesanyja a saját é r t e l m e z é s e szerint m o n d j a el. 1996) azt találtuk.B e r k T e s t of S e n s o r y I n t e g r a t i o n ( D e G a n g i és Berk. E z é r t a teszt úgy készült.

E két szélső p o n t o t képviselő kritikai m e g k ö z e l í t é s felvázolásával az volt a s z á n d é k o m . és a függöny b á r m i k o r leereszthető. a szigorú szabályok kialakítása és m e g h a l a d á s a e z e k a z o k a l e g g y a k o r i b b szereplők. hogy milyen terápiás szaktudás- * Egyes országokban a foglalkoztató terapeuták. a m e l y az e m b e r i fantázia és j á t é k te­ re. D e n s e m és m t s a i . é r d e k e s j á t é k e s z k ö z ö k k e l felsze­ relt. hogy a kritikák hátterében álló kutatások a felhasznált erőfor­ rások. 98 99 . . ö r ö m t e l i k . Erőfeszítéseket végez. biológiai-neurofiziológiai" megközelítésével. vagy k é p e s elfogadni. itt lehet m i n d e n n é l fontosabb a saját m o t i v á c i ó n k . gépiesnek. a n n a k é r d e k é b e n . s k ö z b e n olyan világot te­ r e m t h e t n e k . . A terapeuta a j á t é k b a n b i z t o n s á g o t nyújtó résztvevő. k ü l ö n ö s e n a testi-lelki k ö l c s ö n ö s függést tekintetbe v e n n i . hogy a felnőttől útmutatást. a m e l y a m e g n e h e z í t e t t k ö r ü l m é n y e k között keresi az é p p e n e l é g s é g e s kihívást t a r t a l m a z ó . hogy é r z é k e l t e s s e m : a s z e n z o r o s integrációs terápia elfogadottsága igen e l l e n t m o n d á s o s . A terapeutára vár az a feladat. A j á t é k h o z tér szükséges. álmodozik. 2 0 0 1 ) . o„ idézi Kiss. melyben ott v a n n a k a n e m e g y s z e r veszélyes j á t é k e s z k ö z ö k . É r e t t e b b é s integráltabb m o z g á s o k n e m taníthatók. veszély vár ránk. partner. n e m v o n a k o d i k testileg is j e l e n lenni a g y e r m e k terében. szédítő i r a m b a n lendül egyik j á t é k r ó l a másikra. g ö r d e s z k á v a l . v é k o n y p a l l ó n k ü l ö n b ö z ő n e h e z í t é s e k k e l v é g i g m e n n i . s e m a p s z i c h o t e r á p i á b a n j á r t a s te­ rapeuta n e m volt adott. 1994/96.fontos „ t u d á s o k " . 1999). személy­ központú p s z i c h o t e r á p i á s irányzat s z á m á r a napjainkban a s z e n z o r o s integrációs terápia el­ gondolásai b i z o n y o s p o n t o k o n v i s s z a k ö s z ö n n e k . a m i k o r a gyerek ú g y tud egy szá­ m á r a v o n z ó . A m o d e r n fizika. 1994) e g y é r t e l m ű e n b e b i z o n y o s o d i k . . a m i k o r szükséges. Ez utóbbira példa. Itt kell r ö v i d e n említést t e n n ü n k a n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m b a n jó n é h á n y éve megjele­ nő kritikai v i s s z h a n g r ó l . a n a g y l a b d á t ritmi­ kusan a földhöz pattintani. a m i a terápia l e g h a t é k o n y a b b e l e m e . de m é g ismeretlen t e v é k e n y s é g e t m e g p r ó b á l n i . A kí­ vülállók ezt t a p a s z t a l v a m e g szokták j e g y e z n i : „ U g y a n . s z á m u k r a ott n e m t e r e m sza­ b a d s á g . az e r ő fitogtatása miatt. S ha a megjelenítésre a l k a l m a s színpad kész. hogy valójában s z e n z o r o s integrációs tréning h a t á s v i z s g á l a t a történt. " . amit h o m á l y o s a n m á r úgyis sejtettek: a játszótér. ami é r d e m i b b . hogy kliensét. az ö s s z e ü t k ö z é s e k a testi ügyesség. Az e r e d m é n y e k értékelése sem egyértelmű. billeghetnek. a m e l y e k b ő l merít. B u n d y (1991a) felhívja a figyelmet arra. magától é r t e t ő d ő e n a d ó d i k egyfajta h u l l á m z á s a sza­ bad és a strukturált h e l y z e t e k között. b i z o n y o s ingerektől m e g r e t t e n ő vagy a v é g k i m e r ü l é s i g n y u g h a t a t l a n g y e r e k j á t é k á b a n fantázia és m o z g á s a s p e k t u s a i n a k e g y s é g e n e h e z e n valósulhat m e g . hogy a s z e n z o r o s diszfunkcióval k ü z d ő egyén s z á m á r a nem magától értetődően adottak ezek a lehetőségek: h o g y a n lehet­ ne k é p e s valaki. A m e g k a p a s z k o d á s aktív és passzív változatait az „itt és m o s t " é l m é n y s z i n t t ő l a rég­ múlt történetével e g y ü t t lehet a terapeutával k ö z ö s e n átélni. csetlő-botló. 1994/1996. lehet a l e g k e v é s b é lényeges a játszás ered­ m é n y e s z e m b e n a j á t é k é l m é n y f o l y a m á v a l . t o v á b b g o n d o l á s r a ö s z t ö n ö z n e k .gó hálóval. E l é g e d e t l e n a terápia „funkcionalista. idézi Kiss. kísér­ je. legyen az b á r m e l y életkorú is. amellyel m é g m e g t u d u n k birkózni. S z á m u n k ­ ra l e g l é n y e g e s e b b m o n d a n i v a l ó j a a terapeuta feladatainak definiálása: „ . a fantázia b i r o d a l m á h o z igen közel eső. h o g y a kliens ö n s z a b á l y o z á s á t aktiválja. Az ügyetlen. a t e r a p e u t a fel­ adata. vagy é p p e n ellenkezőleg.112 és 1 9 2 . Itt le­ hetünk s p o n t á n o k . vagy ergoterapeuták által vezetett szenzoros integrációs te­ rápiát a társadalombiztosítás támogatja. csendben van. míg egy-egy újabb készség biztos tulajdonosa n e m lesz. újat akarók. felfüggeszteni a valóság kereteit. S o k e s e t b e n ( J e n k i n s és Sells. e g y b e n é n . kreativitásra m ó d o t adó tágassággal bíró tér. g y a k o r l a t o t k í v á n ó m o z g á s s o r birtokába j u s s o n .e r ő s í t ő . n e m u n a l m a s . a m e l y a szenzoros integrációs terápia h a t é k o n y s á g á t vitatja. Ha e z e k e t a m o z g á ­ sokat k é p e s e k a saját a k a r a t u k b ó l s z á r m a z ó n a k m e g é l n i . korai f á j d a l o m é l m é n y e k . ám feltűnően a d ó s a k az esetismertetésekkel. A terápiás folyamat l e g h a t é k o n y a b b e l e m e a játék. E b b ő l a n é h á n y m o n d a t b ó l is j ó l m e g r a g a d h a t ó . hogy egyfajta ügyességet. Ebben a kényszerítő vonásoktól m e n t e s „mint­ h a " h e l y z e t b e n lehet a „mivel j á t s z a n i " k é r d é s e helyett a „mit j á t s z a n i " kérdését feltenni. 1989. és n é h á n y . ha m i n d u n t a l a n azt tapasztalja. de megélhetjük a félelmet és a rettegést is. a k o n s t r u k t i v i z m u s és a k á o s z e l m é l e t azok a források. . a levont következteté­ sek k o m o l y m é r t é k b e n függnek egyes gazdasági s z e m p o n t o k t ó l . A z o k b a n a h e l y z e t e k b e n . A m e g s z ü l e t é s traumái. p ö r ö g h e t n e k . k í s é r j e . hiszen itt csak j á t s z a n a k ! " De ép­ pen ez az a m o m e n t u m . k e z d e m é n y e z z e . a m e l y e k v á l t o z a t o s j e l m e z e k b e n . legfeljebb e l ő c s a l o g a t h a t o k olyan ingerhelyzetek felkínálásával. Öszszefoglalóan k i m o n d h a t ó . 2001). pörög. egy hálóban ringatózik. aki k é p e s támaszt nyújta­ ni a szó e l s ő d l e g e s é r t e l m é b e n is. gazdagítani igyekszik az eredeti Ayres-féle szemléletet. r e d u k c i o n i s t á n a k tartja. a gördeszkát pont a k k o r megállítani. P s z i c h é s e n p e d i g az én és n e m én hatá­ rán e l h e l y e z k e d ő „potenciális t é r " (Winnicott. a k ö z ö n s é g m e g ­ b í z h a t ó a n é r d e k l ő d ő . az anyától való elszakadás problematikája. kísérelje m e g a kliens egészlegességét m e g r a g a d n i . kísérelje m e g a kliens v i s e l k e d é s é n e k é r t e l m é t m i n t önszabá­ lyozási m e c h a n i z m u s t m e g r a g a d n i " ( B r ü g g e b o r s . A hintát önállóan hajtani. és a legősibb ingerfajtákkal. r e p ü l h e t n e k . hogy n e m k é p e s azt h a t é k o n y a n kezelni. a rendszer-el­ mélet. H o e h n és B a u m e i s t e r . a m e l y e k r ő l b i z o n y le lehet es­ ni. m e g n y í l i k az út a t o v á b b i strukturálódás felé. a m e l y e k m e g g y ő z i k őket arról. Ha gyerek és felnőtt együtt játszik. a m e l y e k segítségével h a t é k o n y a b b a n tudják uralni testüket a térben. t á m o g a s s a . m e g j e l e n é s ü k n e m erőltethető.1 9 3 . de nem is elviselhetetlen szorongással kísért j á t é k h e l y z e t e t . és „holisztikus szenzoros e g y e n s ú l y " elnevezéssel a s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó s t e r á p i á k s o k i r á n y ú kiterjesztését kísérli m e g G e l a B r ü g g e b o r s (Brüggebors. K u p o r o g h a t ­ nak m a g z a t i p ó z b a n . a t o r n a t e r e m n e m az ő világuk. a f e l e g y e n e s e d é s n e h é z s é g e i . Fizikálisan egy biztonságos. és sem a terápiás közeg. * M á s k i i n d u l ó p o n t ú kritikát gyakorol. a m e l y e k az e g y é n s z ü k s é g l e t e i r e szabottak. a m e l y a mesék. örömteli testi aktivitások is. é p p e n a l e g h a t á s o s a b b ö n s z e r v e z é s t biztosító. . ötletet kér. t á m o g a s s a a z o n a felfedező úton. Ezek a g y e r e k e k a felnőttektől l e g g y a k r a b b a n a testi épséget v é d e n d ő ésszerű tiltásokat (Vigyázz m a g a d r a ! Ne m á s s z fel! Ne ugorj le! L a s s a b b a n ! ) hallanak. u n a l o m i g ismétel. k e z d ő d h e t az e l ő a d á s : felbuk­ k a n h a t n a k a színen a konfliktusok. ahol nincsen jól körülhatárolva. ahol é p p e n a n n y i kihívás. hogy rátaláljanak a z o k r a az ősi m o z g á s m i n ­ tákra. a n n a k é r d e k é b e n . 1992/1996. egyensúlyozik. a k á r átmenetileg is. 1984. . a z e z r e d f o r d u l ó e m b e r e s z á m á r a m e g k e r ü l h e t e t l e n forrásból m e r í t v e kitágítja. valamint a terápia m ű h e l y m u n k á j á n a k rész­ leteivel. a f ü g g ő v á l t o z ó k és a statisztikai m ó d s z e r e k összetettsége tekintetében l e n y ű g ö z ő k . hogy a h u m a n i s z t i k u s . A s z e n z o r o s integrációs terápiában résztvevő gyerek hintázik. . g y a k r a n archetipikus s z i m b ó l u m o k k é n t t ű n n e k elénk. a l e g ő s i b b t e s t h e l y z e t e k k e l k a p c s o l a t o s a k (Ayres 1972).

ha világossá lehet tenni. nevelési t a n á c s a d ó b a n használják a s z e n z o r o s integrációs terápia eszköztárát.. az e g y m a ­ gában m i n d e n bajt m e g o l d a n i tudás igényével. H a l m o z o t t a n sérült g y e r e k e k n é l a világra való fokozottabb nyitottságot tapasz­ taltak ( W e e k s . k i i n d u l ó p o n t o t ad a s z í n v o n a l a s a b b ö n s z e r v e z é s l e h e t ő s é g é ­ h e z (Varga. E n n e k egyik valószí­ nű oka az lehet. o k t a t á s á n a k meg­ szervezője V a r g a Izabella. rugalmatlan .A g y s é r ü l t e k n é l jó hatású az olyan körültekintő. A t o v á b b i a k b a n egy olyan területet e m e l e k ki a felhasználási lehetőségek közül. Az értelmi f o g y a t é k o s . hogy h o g y a n v i s e l k e d n e k vele s z e m b e n . milyen m ó d s z e r k o m b i n á c i ó részeként a l k a l m a z z á k . 1995). g y ó g y p e d a g ó g i a szellemiségével k ö l c s ö n ö s e n ter­ m é k e n y í t ő hatással vannak e g y m á s r a . k ü l ö n ö s e n a m e g k é s e t t beszédfejlődés kezelésében várható látványos előrelépés. hogy ez a terápiás m e g k ö z e l í t é s n e m lép fel a kizárólagosság. Az ilyen k ó r k é p e k b e n g y a k r a n tapasztalható öningerlést s z e n z o r o s é l m é n y k e r e s é s n e k felfogva a terápia k é p e s a h i á n y z ó vesztibuláris-taktilis ingerlést a p á c i e n s s z á m á r a m o t i v á c i ó t és figyelmi m ű k ö d é s t s e r k e n t ő m ó d o n nyújtani ( R e i s m a n és H a n s c h u . a m i k o r a g y e r e k állapota n e m teszi l e h e t ő v é a s z o k v á n y o s terápiás helyzet a d e k v á t felfogását. h o g y hátteret képez. A siker l á t v á n y o s volt. és a fejlődés serkentése so­ rán a t o v á b b l é p é s t m á s terápiás irányokba m a g á t ó l é r t e t ő d ő e n az egyéni szükségletek. aki a kezdetektől s z o r g a l m a z z a . Akár p e d a g ó g u s s a l . . . 1979).u t ó b b biztos k i á b r á n d u l á s h o z vezet a túlértékelés is.v a i a s z szekvenciákat erősítette. és mint láttuk. A g y e r m e k p s z i c h o t e r á p i á k világában elsősorban a z o k b a n az e s e t e k b e n hasz­ nálják. m o z g á s s é r ü l t és vak k i s g y e r m e k e k korai fejlesztésében is fontos szerepe van. és találkozva a m a g y a r ó v o d a p e d a g ó g i a . és a s z e n z o r o s integrációs terápiát egyre k ö r v o n a l a z a t l a n a b b elvárásokkal. a m e l y m ú l h a t a t l a n u l szükséges. Ezt a lehetőséget a z o n b a n ki kell aknázni. D o w n .ám teljes elvetése indokolatlan. a fővá­ rosban és v i d é k e n egyaránt. v a l ó b a n n e m lehet specifikus h a t á s o k a t elvárni. a „ m i n d e n r e j ó " elve alapján használják fel. A g y e r e k k e l k a p c s o l a t o s v é l e k e d é s igen g y a k r a n negativisztikus: lusta. j e l e s ü l a s z e n z o r o s integráció elveinek spe­ ciális a l k a l m a z á s á t a k o n z u l t á c i ó b a n ( B u n d y .és ez m e g h a t á r o z z a . M á s i k o k a k a p c s o l a t o s azzal. iskolai életbe. ha a terápiákat n e m k ö v e t i k n y o m o n e l m é l y ü l t kutatások.k ó r o s és autisztikus g y e r e k e k m o z g á s b e l i sztereotípiáit és p e r c e p t u o r n o t o r o s zavarait j ó t é k o n y a n befolyá­ solta. A k é s ő b b i e k b e n t ö b b területen kerültek kipróbálásra a d ö n t ő e n vesztibuláris ingerlést a l k a l m a z ó eljárások. s e n n e k e r e d m é n y e s s é g e n a g y b a n múlik azon. illetve hiperszenzitívek egyes m o d a l i t á s o k b a n . alapelv. t e r m é s z e t e s e n m á s . m i l y e n indikációval. kimutatni . t e k i n t v e . ahol szenzoros integrációs korlátai ellenére is sikeresnek érezheti m a g á t .H i p e r a k t í v g y e r e k e k k o m p l e x terápiájának r é s z e k é n t a k k o r a l e g e r e d m é n y e s e b b .F o g y a t é k o s s á g g a l élő e m b e r e k esetében c s ö k k e n t h e t ő k az a d a p t á c i ó t n e h e z í t ő visel­ kedési formák.p s z i c h o t e r á p i á k t ó l e r e d e n d ő e n s e m áll távol a m i n d e n g y e r m e k i „ m e g m o z d u l á s ­ ra" való r e a g á l á s k é p e s s é g e .sal. A szenzoros integrációs terápia magyarországi karrierjének elindítója. a m e l y a mi v i s z o n y a i k k ö z ö t t m é g újnak n e v e z h e t ő . m e l y e k közül s z a k i r o d a l m i tájékozódás alapján n é h á n y a t felsorolok: . E h h e z az szükséges. hogy azzal a p r o b l é m á v a l foglalkozzunk. ó v o d a i . és e l ő b b . M i n d e z a tanulási és magatartási p r o b l é m á k sikeres p r e v e n c i ó j á n a k egyik fontos. M i n t a h o ­ gyan i n d o k o l a t l a n lehet. a m e l y az i z o m t ó n u s normalizálását. mely a megfelelő ta- M i n t említettük.i d e g g o n d o z ó ­ ban. e g y e n s ú l y v e s z t é s e miatt m e g k a p a s z k o d n i v á g y ó g y e r m e k m e g é r t é s e . az élethelyzet f ü g g v é n y é b e n m e g kell tenni. csak a k k o r lehet e r e d m é n y e s . h o g y a hazai i g é n y e k n e k m e g ­ felelő és a h a z a i h a g y o m á n y o k k a l kapcsolatot találó sajátos terápiás m e g k ö z e l í t é s i f o r m á k FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEK alakuljanak ki. h o g y a szenzoros integráció g o n d o l a t k ö r e b e é p ü l ő b e n van a bölcsődei. h o g y igen k e v é s a k ö r n y e z e t t e l való i n t e r a k c i ó . 1991b). 1979). A h o z z á v e t ő l e g tíz éves h a g y o m á n n y a l r e n d e l k e z ő hazai g y a k o r l a t első m e g n y i l v á n u l á s a i óta h a n g s ú l y o z z a . . Hazai n é p s z e r ű s é g e n e m z e t k ö z i viszonylatban is figyelmet keltő. . a játék fonalán a g y e r m e k e k életébe t e r m é s z e t s z e r ű e n bele­ simuló a s p e k t u s á t biztosítja. A h e l y z e t á t k e r e t e z é s e . m e l y t u l a j d o n k é p p e n a sérült h á t t é r t e v é k e n y s é g e n alapuló i n g e r . figyelmetlen. h o g y a p s z i c h o a n a l í z i s „ B u d a p e s t i I s k o l á j á n a k " tradícióira é p í t k e z ő hazai g y e r m e k . e l s ő s o r b a n az autista g y e r e k e k és a súlyosan hiperaktív g y e r e k e k k e z e l é s é b e n . hogy a gye­ rek olyan k ö z e g b e kerülhessen. 1990).K o r a s z ü l ö t t e k inkubátorbeli k ö r n y e z e t é n e k k i a l a k í t á s a k o r és korai fejlesztésében a s z e n z o r o s integrációs elmélet a l k a l m a z á s a lényegesen g y o r s a b b adaptációt tett lehe­ tővé (Neal. az egyéni szükségleteket jól i s m e r ő s z e n z o r o s integrációs terápia. 1977. idézi Ayres. tanulási n e h é z s é g e k k e l k ü s z k ö d ő gyerekek k e z e l é s é b e n a l k a l m a z z á k l e g g y a k r a b b a n a fejlesztő p e d a g ó g i a keretein belül. hogy a b e a v a t k o z á s k ö z ö s e n kialakított formáit ő fog­ ja majd a l k a l m a z n i . hogy a szülő vagy a p e d a g ó g u s a konzultáció hatására új megvilágításban lássa a gyermeket. így a testi és pszichés b i z o n y t a l a n s á g a i . elektív m u t i s t a és p s z i c h o s z o m a t i k u s t ü n e t e k k e l küzdő g y e r e k e k n é l . t o v á b b á a m e g k é s e t t b e s z é d f e j l ő d é s ű . N a g y r é s z t e n n e k k ö s z ö n h e t ő . ez n e m 100 101 . a m e l y a betegek é l e t m i n ő s é g é t j e l e n t ő ­ sen javíthatja.B e s z é d z a v a r o k terápiájának részeként igen jó e r e d m é n y e k r ő l számoltak be. .1991). ha tíz éven aluli életkorban használják (Bhatara és mtsai. a m e l y e t a konzultációt ké­ rő fél h a t á r o z m e g . o p t i m a l i z á l h a t ó a sérült tanulási folyamat. ha pszichoterá­ piás k o n t e x t u s b a n használják ( W e e k s . kevés. annyit ígér c s u p á n .Az időskori d e m e n c i á k esetében. 1979). hogy a gyerek szenzo­ ros integrációs diszfunkciója h o g y a n érinti azt a kritikus képességet. a s z e n z o r o s integrációs elmélet n y o m á n kialakuló terápiás m e g k ö z e l í t é ­ sek a tanulási z a v a r o k k l i n i k u m á b a n j e l e n t e k m e g először a h e t v e n e s évek elején. destruktív. Ne felejtsük el. a m i k o r a k ö r n y e z e t ingereivel p r o b l e m a t i k u s a be­ teg k a p c s o l a t a .a szükségleteikre kellően adaptált terápiás m e g k ö z e l í t é s olyan aspecifikus h a t ó t é n y e z ő . hiszen azt a hatástalan gyakoroltatást váltotta fel. és képes legyen alternatív stratégiákat kidolgozni a g y e r e k k e l v a l ó e g y ü t t m ű k ö d é s é b e n . akár szülővel konzultálunk. erre é p ü l ő t e c h n i k á k k a l együtt. éretlen. T a p a s z t a l a t a i n k szerint figyelemzavart és hiperaktivitást m u ­ tató. h o g y m e n n y i r e érzi sa­ játjának a k ö z ö s felelősségi körben hozott elhatározásokat! A konzultáció célja. 1981). a felegyenesedési és egyensúlyi r e a k c i ó k a t serkenti ( M o n t g o m e r y é s Richter. hogy ma már s z á m o s g y e r m e k .

tájéko­ z ó d j o n . Rajzolták már h o m o k b a a be­ t ű k e t . (1981): Hiperkinesis treated by vestibular stimulation. KULCSÁR. A. Davis Company. 11. 89-93. BHATARA. ELTE BTK. új a n y a g n á l . C et al. Budapest.4-13. n o h a s z á m á r a p o n t o s a n a m o z g á s t e r v e z é s a l e g n e h e z e b b e n k i v i t e l e z h e t ő f u n k c i ó . t ó n u s t a l a n u l tartja a c e r u z á t : h a s z n á l j o n k e m é n y z s í r k r é t á t . J. G . változatlan kiadás. Western Psychological Services. E.( 1989): Effectiveness of a sensory integrative therapy program for children with perceptual-motor deficits. W. MURRAY. Western Psychological Sevices Los Angeles.( 1984): Physical and occupational therapy: Effects related to treatment. American Journal of Mental Retardation. DEGANGI. P é l d a k é n t B u n d y e g y i k s z u p e r v í z i ó s e s e t é t i d é z e m : egy t i z e n e g y é v e s g y e r m e k tanítója n e m b o l d o g u l a z írás m e g t a n í t á s á v a l . F.. és é l e t k o r u k n á l r e g r e s s z í v e b b s z i n t e n f ü g g e n e k a s z ü l e i k t ő l az idejük b e ­ o s z t á s á b a n is. (1991 a): Play theory and sensory intagration. Philadelphia. ősi érékelés. Los Angeles. G . J.( 1999): Vita nuova. AYRES. Pszichológiai Intézet. hogy hatásosabbá válhat a szakszerű pedagógiai-pszichológiai konzul­ táció. Európa Könyvkiadó. változatlan kiadás. h o g y a g y e r e k túl l a z á n . ZSUZSANNA (1992 a): Korai személyiségfejlődés és énfunkciók. F. 41.(1980): The Southern California Sensory Integration Tests. H e t i gyakoriságú találkozásaikon megvitatták az eredményeket. RICHTER. Los Angeles. G . Davis Company. A.. S. Davis Company. (1991): Sensorimotor integration for developmentally disabled children: A Handbook Western Psychological Services. BRÜGGEBORS. Vol. Úgy g o n d o l o m . hajlították f é m b ő l .szempontok a szenzo­ ros integrációs terápiához. a l a k í t o t t á k n a g y b a n z s í r k r é t á v a l . S. BERK. ismerje m e g a g y e r e k k o m p e n z á t o r o s t e c h n i k á i t .159-173. E (1991): Sensorimotor integration for developinenlally disabled children: A Handbook. 92. MONTGOMERY. S. G . IRODALOM ARENDT. 9. Általá­ b a n e l m o n d h a t ó .. m é r e t n é l új m o t o r o s m i n t á z a t o t t a n u l . D. borgmann. (1979): Sensory integration and the child. A. (1991): Introduction to sensory integration theory.g y e r e k k a p c s o l a t b a n . 32. NUTHALLL.. A. G .(1972): Sensory integration and learning disorders. Budapest. AYRES. JFNKINS. Dortmund. et al. 311-316..m i n d h i ­ ába. (1978): Learning disabilites and the vestibular system. Hermann gondolatainak hatása Pető Endre kutatásaira. Philadelphia. m e g v i z s g á l v a a g y e r e k e t m e g á l l a p í t j a . MÁRIA (1987): Hiperaktivitás és iskolai teljesítménykudarcok. (1994/1996): Einführung in die Holistische Integration (HSI) Teil 2: Von den HSI zur Holistischen Sensorischen Balance (HSB). American Journal of Mentái Retardation. Ayres.. felettes-én előfutárok. A. T. HUFF. A k o n z u l e n s m e g f i g y e l v e . et al. American Jo­ urnal of Occupational Therapy. C . A. el al. G. A. 22. G . J. 338-350. F. Oktatáskutató Inté­ zet. h o g y k e l l ő e r ő v e l n y o m j a . 92. a g y e r m e k n e m j u t o t t e l ő b b r e . P . h o g y a p r o b l é m a n y i l v á n v a l ó a n azzal k a p c s o l a t o s . Philadelphia.( 1976): Diagnosis of vestibular disorders in the learning disabled.. Comprehensive Psychiatry. Los Angeles.: Sensory Integration Theory and Practice. G . et al. Journal of Learning Disabilities. A. a m e l y t o v á b b i k e d v e z ő v á l t o z á s o k k i i n d u l ó p o n t j a lehet. DUNN. P. (1992/1996): Einfuhrung in die Holistische Integration (HSI) Teil 1: Scnsorische Integration (IS) und holistische Evaluation. BUSHNEI. R. h o g y a s z ü l ő m e g é r t i a g y e r e k t ü n e t e i n e k e g y részét. Norton. S z ü k s é g e s tehát.P. E. Davis Company. (1946/1982): The Psychoanalytic Theory of Neurosis.. J. G . F. ORNHZ. F . et al. ZSUZSANNA (1992 b): Vesztibuláris zavarok pszichiátriai kórképekben. G . 11970): Vestibular dysfuction in schizophrenia and childhood autizm. N e m r é s z l e t e z ­ te a t a k t i l i s . 11-. k i c s i b e n ujjfestéssel . BÁLINT. Manual. k é r d e z z e n . a z e d d i g i g y a k o r l a t a a l a p j á n h a t á s o s n a k t ű n ő technikával próbálkozott már. E. A . (1991): Somatodyspraxia. BUNDY. FISHER. G . Pszichológia. R. Western Psychological Services. GREENSPAN. BRÜGGEBORS. GERÖ ZS. Western Psychological Services Los Angeles. h o g y a g y e r m e k d i s z p r a x i á s . Sok. C. A.(T988): Critique of sensory integration therapy and its application in mentái retardation. . borgmann. M . A. HARRIS.: Sensory integration theory and practice. A . de minden ötlete meghiúsult. h o g y e z e k a g y e r e k e k s z a b a d i d e j ü k b e n e l ő n y b e r é s z e s í t i k a p a s s z í v te­ v é k e n y s é g e k e t .. frequency. így vi­ z u á l i s a n saját m a g a e l l e n ő r i z h e t i .p r o p r i o c e p t í v r e n d s z e r e k h i p o t e t i k u s s z e r e p é t e b b e n a f o l y a m a t ­ b a n . 221-229 DEQLTROS. Kutatási beszámoló. és a g y e r m e k n e h é z s é g e i v i h a r o s g y o r s a s á g g a l c s ö k k e n t e k . B. ha a szenzoros integráció gondolatkörét beépíti tudásanyagába. h o g y a k o n z u l e n s m e g f i g y e l é s e k e t v é g e z z e n . 2. 385-393. F . Western Psychological Services. annak tükrében módosították az e l k é p z e l é s e k e t . Végeken. Richtcr. 102 103 . E. 227-231.. In: Ficher. J. Los Angeles. G . (1991): Sensory Integration Theory and Practice. Routledge and Kegan Paul. Manual. Tankönyvkiadó.4 7 .(2001): Egy osztályismétlő emlékezései. Los Angeles. Vol.e a c e r u z á t a p a p í r h o z . (1990): Archaikus gondolkodás. (1983): DeGangi-Berk Test of Sensory Integration. J. Philadelphia. A. A. Dortmund. J.( 1987): Using sensorimotor integrative treatment with mentally retarded adults. A m e g b e s z é l é s s o r á n a t a n í t ó szá­ m á r a i g e n v i l á g o s a n és p o n t o s a n m e g f o g a l m a z t a .. In: Fisher. J. A. Vol. and motor delay.: Sensory integration theory and practice. (1988): Basic and applied neuroscience research provides a base for sensory integration theory. Journal of Learning Disabilities. A. (1989) Test of Sensory Functions in Infants. J. AND HORN. New York. és h o g y a kialakult n e h é z s é g e k é r t n e m t e h e t ő felelőssé a k o n ­ z u l t á c i ó t k é r ő fél. G. AYRES. In: Ficher. R. Los Angeles. G . (1991): Sensory Integration and Praxis Tests. 3. é s e n n e k alapján ha­ t á r o z z á k m e g a m e g o l d h a t ó p r o b l é m á k körét. In: Montgoir . Journal of Learning Disabilities. American Journal of Occupational Therapy. a n n a k n a ­ g y o b b az e l l e n á l l á s a . Western Psychological Services.ry. K o n z u l t á c i ó s t e c h n i k a a l k a l m a z á s á v a l .p a s z t a l a t s z e r z é s gátjává vált. V. Vol. DENSEM. . 27. BAUMEISTER. O. Philadelphia. CERMAK. 2. BUNDY. Vol.. e z é r t az új m o z g á s o k m e g t a n u l á s á b a n . 17. B. e t al. A. E k k o r k ö z ö s e n a l t e r n a t í v á k a t d o l g o z t a k ki a b b ó l a m e g f i g y e l é s b ő l k i i n d u l v a . m i n d e n n a p o s t e v é k e n y s é g e i t h o g y a n zavarja a s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó s d i s z f u n k c i ó . 3. Budapest. J. I. C. t e h á t e r ő s e b b a visszajelzés a m o z g á s r ó l . A. AYRES. h a s z n á l j o n i n d i g ó t . Western Psychological Services. London alapján idézi KULCSÁR (1992).v e s z t i b u l á r i s . HOHHX. G . Szakdolgozat. é s k o m p e t e n s n e k é r e z h e t i m a g á t szülői s z e r e p é b e n .. Davis Company. a z t a z o n b a n igen. S z ü l ő k k e l v a l ó k o n z u l t á c i ó k n a k p é l d á u l g y a k o r i t é m á j a lehet. HRABAL. A. In: Ficher. h o g y oki k a p c s o l a t l e h e t a m o z g á s b a n l é v ő t e s t b ő l s z á r m a z ó hiá­ n y o s v i s s z a j e l z é s e k és a g y e r e k új f e l a d a t o k a t m e g o l d a n i h i á n y o s a n t u d ó k é p e s s é g e k ö ­ zött.: Sensory integration theory and practice. Journal of Learning Disabilites. Budapest HRABAL. DEGANGI. KULCSÁR. h o g y a g y e r m e k m i n d e n új e l j á r á s n á l . SELLS. Európa Könyvkiadó. Journal of Learning Disability Vol. 3 9 . A. G . FISHER. 420-423. FENICHEL. A. j e l e n t ő s j a v u l á s é r h e t ő el a s z ü l ő . 401-411. h o g y a g y e r e k o t t h o n i . ( 1994): A critique of the application of sensory integration therapy to children wiih learning disabilities. 30-41. így a z í r á s b a n i s k o m o l y n e h é z s é g e i a d ó d n a k . J. Kiss TIHAMÉR (2001): A vesztibuláris rendszer és a szorongásoszavarok összefüggései . azzal. (1991 b): Consultation and sensory integration theory.L.

SlLBERZAHN. A.V. Hugo.Varga Izabella. E z e k b e n az e s e t e k b e n a h a g y o m á n y o s fejlesztő pedagógi ai m ó d s z e r e k e t a l k a l m a z v a a g y e r e k e k kitartó ellenállásába ütköznék. 6. Az anyával v a l ó e l s ő beszélgetésből kitűnt. ha az első interjúban. frusztráció vagy agresszivitás áll. H. SZVATKÓ ANNA (1996): Néhány korai poszturális reflexminta a szenzoros integrációs terápia tükrében. (1979): Effects of vestibular system stimulation on mentally retarded. (1990): Sensory integration inventory for adults with developmental disabilities: User's guide. Advances in Developmental and Behavioral Pediatrics. B. a vestibular forrunner of the superego Psa. The Handbook of School Psychology. (1970): To cast away. T: JAI Press. VARGA IZABELLA (1995): Ernst J. SHORT.(1933): The vestibular apparatus in neurosis and psychosis. K. a g y e r m e k s z á m á r a biztonságos és sikerélményt a d ó terápiás szakasz.. a) a Az első interjú tapasztalata.): Szenzoros integrációs terápiák. Bölcsész­ doktori disszertáció. R. 139-164. C. SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA EGYES ELEMEINEK ALKALMAZÁSA A FEJLESZTŐPEDAGÓGIÁBAN BEDŐK ANDREA BEVEZETÉS A nevelési t a n á c s a d ó b a n folytatott fejlesztő p e d a g ó g i a i m u n k á m során g y a k r a n találko­ z o m olyan g y e r e k e k k e l . 1-23. WINNICOTT. hogy e b b e n az esetben h a t é k o n y a b b . (1982): Sensory integrative therapy. In: Routh. hogy az elsődleges részképesség-zavarok m ö g ö t t pl. 105 104 . Anna és Varga Izabella (szerk. figyelemzavar. (1986): The cognitive revolution and mind/brain issues. E.(1946): A gyermek lelki fejlődése. ha a fejlesztő foglalko­ zás-sorozatot m e g e l ő z i egy. a diszlexia-prevenciós m u n k á h o z fejlesztő pedagógi ai segítséget kért a tanácsadótól. M. K. Animula. PRIBRAM. e r ő s s z o r o n g á s . WEEKS. súlyos be­ szédészlelési zavar. D. Budapest. és Gutkin. Oktatási segéd­ anyag. HOGYAN KERÜLT A GYERMEK A NEVELÉSI TANÁCSADÓBA? Illusztrációként G á b o r 6 é v e s kisfiú esetét m u t a t o m be. Murray. A.. Athaneum. K. így. SZIT TERÁPIA VAGY DISZLEXIA PREVENCIÓ A d i a g n o s z t i k u s szakasz e r e d m é n y e i jól illusztrálják. A. 2. PETŐ. Vol. Greenwich. L. hogy sérült anya-gyermek kapcsolat került fokozottan felszínre. intenzív logopédiai terápia m e g o s z t á s á t kérte. akkor m i n d e n k é p p e n h a s z n o s . Z. B. Ford . W. (1991): Introduction to sensory integration theory. Wolrich. Az ó v o d a i l o g o p é d u s a k o m p l e x .. SCHIEDER. m i l y e n i s k o l á b a írassa.. Ő m o s t úgy gondolja. emotionally disturbed. American Psychologist. 1. (1985): Sensory integrative dysfunction in children: A rewiew of theory and treatment. Study of Child 25.(]999): Játszás és valóság. 289-329. Vol.G. Kiphard és Jürgen Schindler gondolata hiperaktív gyermekek pszichomotoros terápiájáról. J. illetve a d i a g n o s z t i k u s s z a k a s z b a n kiderül. American Journal of Occupational Therapy. REISMAN. Journal of Nenous and Mental Disease. ELTE Bölcsészettudományi Kar.450-457. ha a diszlexia-prevenciót megelőzi a szenzoros integrációs terápia. MN: PDP Press. 507-520. Idézi: Fisher. In: SzvatkÓ. ő a p ö s z e terápiát végzi. M. In: Reynolds. 33. P. (Eds. h o g y b i z t o s a n g y ó g y p e d a g ó g i a i iskolába kerül.. A logopédiai v é l e m é n y alapján akisfiú diagnózisa: diszlália (15 hibás h a n g ) . aki 1 éve jár h o z z á m a nevelési ta­ n á c s a d ó b a az ó v o d a i l o g o p é d u s tanácsára.. akiknél a tanulási zavar mellett fokozottan j e l e n v a n n a k k ü l ö n b ö ­ ző súlyosságú magatartási z a v a r o k is. miben t u d n a s e g í t e n i neki.. M.A. HANSCHU. hogy p r o b l é m á i v a n n a k a fiával. ROTTER. 41.78. diszlexia veszélyeztetettség. n e m tudja. and learning disabled individuals.OTTENBACHER. D.

5 b)Az anamnézisbóí kitűnik az. Kissé szorongott. problémák N e h e z e n válik el a szülőtől. Az e l s ő t a l á l k o z á s u n k k o r az é d e s a n y a elkísérte a s z o b á m ajtajáig. V i z s g á l a t á h o z t ö b b a l k a l o m r a volt szükség. T é t o v á z ó . c) Az óvónő jellemzése vannak. v a l a m i n t a vesztibuláris és bilaterális i n t e g r á c i ó zavarát. megfigyelése. a ritmusérzék.embetűnő volt a gyerek sz. 3 évesen lett szobatiszta. B e s z é d é r e az á l t a l á n o s pöszeség. tanácstalan. G á b o r s z e m m e l láthatóan m e g ö r ü l t a n a g y o b b térnek.n e m k e z d e m é n y e z ő . gest. gombolás). csak p r é s e l e m .m o n d t a . 3 h ó n a p i g volt k ó r h á z b a n . A z u t á n az asztalhoz ült. á l l a n d ó a n k i l é p a f e l a d a t h e l y z e t b ő l . a m i t ide-oda tologatott kb. b i z o n y t a l a n . a megfigyelések e r e d m é n y e i azt mutatják. a s z o m a t o p r a x i s . nyíltan elutasította a felkínált mozgáslehetőséget. k i á b r á n d u l t vagyok. s a soro­ zatos otthoni és óvodai k u d a r c o k által o k o z o t t frusztrációval is s z á m o l n u n k kell. valamint a figyelemkon- 106 107 . tétován megállt a j á t é k p o l c előtt. a m e l y az ő fej­ lettségi szintjéhez mért. értel­ m e t l e n ü l h a l a n d z s á z i k . A s z á m á r a szokatlan. p r é s e l e m a gyereket. Saját testén a j o b b . k é r d é s e m r e . Észlelte a m o z g á s k a p c s á n a veszélyt. 5 é v e s e n lázgörcs és m a n d u l a m ű t é t . és m á r nyitotta is az ajtót. illetve an­ nak lehetőségét. az aktív szókincs g y é r volta j e l l e m z ő . labdáknak stb. cipőfűzés. á l l a n d ó légúti m e g b e t e g e d é s e k . hogy a p r o b l é m a egyrészt az organikus érintettségben. A szokatlan mozgáshelyzetektől félt. a m e l y e k h a t á s á r a érettebb. F e l a d a t t u d a t a m é g n e m alakult ki. Az Ayres s z e n z o r o s integrációs szubtesztek e r e d m é n y e i pedig j ó l mutatják a forma. testi és p s z i c h é s biztonság egyaránt körülveszi őt. folyamatosan eltávo­ l o d u n k e g y m á s t ó l " . A f o g l a l k o z á s o k o n f i g y e l m e szétszórt. B e s z é d e n e h e z e n érthető. hetétől fenyegető vetélés miatt kórházi ke­ zelésre szorult. a feladatokat csak részben vagy egyáltalán n e m érti m e g . sír. A g y e r m e k ép intelligenciaszinttel.orongcisa és a figyelemkoncentráció 3. s p o n t á n indult. percen át rajzolt k ü l ö n b ö z ő színű villámokat. mivel rajzolni szeretett volna. f e l a d a t t a r t á s a n e m m e g f e l e l ő . de aztán m é g i s m e g ­ tartotta. c s a k r ö v i d ideig tudja figyelmét a feladatra ö s s z p o n t o s í t a n i . összetettebb m o z g á s o k kivitelezésére kevésbé ké­ pes. k o m p l i k á c i ó nélkül született. A s z á m á r a veszélyesnek tűnő m o z g á s h e l y z e t e k e t elutasította. F e l a d a t h e l y z e t b e n e h e z e n v o n h a t ó be. n e h e z e n fogadják be. A b a b a farfekvéses volt. A szülés i d ő r e . Az anya e l m o n d á s a szerint a g y e r e k m é g s o h a n e m raj­ zolt embert. Mozgásfejlődése 6 h ó n a p p a l . és a m e l y e k elősegítik a h i á n y o s neurális integráció nor­ malizálódását. idegen k ö r n y e z e t b e n s z o r o n g á s á t csak n a g y n e h é z s é g e k árán lehetett feloldani. az egyedfejlődés egyes lépéseit követi. G á b o r i n k á b b h o z z á kötődik. „ R e m é n y v e s z t e t t . 3 3 5 0 g r a m m a l . F e l m e r ü l t az abortálás. a s p o n t á n beszédbeli d i s z g r a m m a t i z m u s . TERÁPIÁS ELVEK. de e g y e d ü l j ö t t b e . hogy a társas kapcsolataiban is kivitelezése. aktív szókincse n e m éri el a korától várható szin­ tet. pszichológiai vizsgálatok szerint szomatikusán korának megfelelően fejlett. 53 cm-rel. és a m e l y b e n a gyerek olyan é l m é n y e k e t él át a különféle m o t o r o s stimulációk által. n e h e z e n k ö t h e t ő le. d) A hiánya. majd kiválasztott e g y j á t é k a u t ó t . n e h é z k e s . n a g y o n g y e n g e analógiás és szeriális k é p e s s é g e k k e l r e n d e l k e z i k . a p e d a g ó g i a i . G á b o r t ö r e k e d e t t a független m o z g á s r a . m e g m u t a t o m az anyu­ n a k " . „ K é s z e n vagyok. egyedül játszik. k i m e g y e k . az a n y a is akarta. Az a n y a a terhesség 7. hogy a terhesség a spontán vetélés veszélye miatt végig ve­ szélyeztetett volt. Lateralitása kialakult. A terhesség alatt végig vérzése volt egyfajta ta­ padási r e n d e l l e n e s s é g miatt. M i n d e n t e v é k e n y s é g é h e z segítsé­ get. g y a k r a n elutasító. T e r á p i á s c é l o m a m o z g á s és a beszéd. K e z d e t b e n t ö r e k e d t e m olyan terápiás lehetőséget nyújtani G á b o r s z á m á r a . e) A gyermek mozgásformáinak a spontán színvonala. CÉLOK A p e d a g ó g i a i . F i n o m m o z g á s a fejletlen (ollóhasználat. másrészt egy sérült a n y a . felnőtt irányítást igényel. mert a foglalkozása kamionsofőr. é r k e z é s k o r rúg.l e g y e n az felnőtt vagy gyerek . A gye­ rekek kerülik. R o m l i k a k a p c s o l a t u n k . teste remegett.b a l oldaliságot jól differenciálja.Az ó v o d á b a n és o t t h o n is p r o b l é m á k v a n n a k a gyerekkel. B e t e g s é g e i : 1 éves kora körül a lenőtt nyelvféket felmetszették. A z apa e n g e d é k e n y e b b . alapján arra következtettem. h o g y m i k ezek. a m i k o r b o h ó c k o d i k . F i g y e l m e szétszórt. az i n g e r d ú s k ö r n y e z e t n e k (hintáknak. 1 percen át. e r ő s e n gátolt g y e r m e k . Az a n a m n é z i s b ő l k i e m e l n é m . A c s e c s e m ő 4 h ó n a p o s koráig szopott. Á b r á z o l ó t e v é k e n y s é g e t ö b b ­ nyire felismerhetetlen. a térbeli v i z u a l i z á c i ó fejlesztése volt Ayres terápiás m ó d s z e r é n e k és e s z k ö z t á r á n a k segítségével. g y a k r a n kinevetik. azt válaszolta. kiabál. villámokat. Passzív s z ó k i n c s e átlagos. Játéka gyakorló szinten van. p s z i c h o ­ lógiai vizsgálatok. keresztezett. m u n k a t e m p ó j a lassú. Egyensúlyérzéke kora átlagától elmaradt. kiabál. vizsgálatok alatt sz. a mozgásos feladatok tervezése. N a g y m o z g á s b a n kevés­ bé fáradékony mint a f i n o m m o z g á s o s feladathelyzetekben. 2 évesen rubeóla. K a p c s o l a t t e ­ r e m t é s b e n . esetleg füstöt.g y e r m e k k a p c s o l a t b a n rejlik. E z e k után kilépett a saját m a ­ ga által választott feladathelyzetből. A t e r h e s s é g alatt S e d u x e n t szedett. mindenféle k u d a r c é l m é n y ­ tol m e n t e s . m á s z ó k á k n a k . organikus sérülés valószínűsége. n e m tudja a m u n k á t elkezde­ ni.és t é r p e r c e p c i ó . integ­ ráltabb m o z g á s o k j e l e n n e k m e g . fát. c s ú s z d á n a k . V i s z o n y í t á s b a n a térbeli i r á n y o k i s m e r e t e h i á n y o s . d e ritkán látja. mozgás automatizáltsági foka. csak vezetékeket. A m á s o d i k a l k a l o m m a l m á r az A y r e s t e r á p i á s e s z k ö z ö k k e l felszerelt j á t s z ó s z o b á b a m e n t ü n k . hogy ezek a magasfeszültség jelei. T e h á t összefoglalva e l m o n d h a t ó . beszédfejlődése 1 évvel m e g k é s e t t .). hogy az a n a n m e s z t i k u s adatok.

A terápia első szakaszát a nondirektivitás j e l l e m e z t e . A z ó t a m i n d e n foglalkozáson fest. E k k o r jelen­ tek m e g a m o z g á s t k ö v e t ő első igazi. 108 109 . ö r ö m ­ teli. a h á l ó b a n vagy h e n g e r b e n ülve. a testséma fejlesztésére. v a l a m i n t k ü l ö n b ö z ő labdajátékokkal valósult m e g . A szem-kéz. K e l l e m e s . forgások k ü l ö n b ö z ő eszközök segít­ 4. m o n d ó k á k k a l vagy csak e g y s z e r ű ritmikus „ h i n t a p a l i n t á z á s s a l " kísértük. s i m o g a t á s . felszabadult g y e r m e k i k a c a g á s o k . A terápia ezen részében a passzív vesztibuláris ingerlés d o ­ minált. az anya ambivalenciáira. színének. A gyakorlatokat mind gyakrab­ ban kísérték felszabadult gyermekkacajok. A passzív vesztibuláris ingerlés és a taktilis ingerlés ö t v ö z é s é r e jó p é l d a G á b o r m á s i k k e d v e n c j á t é k a . A foglalkozások vidámak. Labdát. A taktilis és a vesztibuláris ingerlés A d i a g n o s z t i k u s s z a k a s z tapasztalataiból o k u l v a a terápia első szakaszát a meghitt. az va­ lószínűleg integráló hatású is. zöld és b a r n a m e ­ zők. Például a deszkán va­ ló e g y e n s ú l y o z á s és a h e n g e r e n való átbújás egy mesebeli kaland és kihívás volt számára. majd m e g n e v e z n i e kellett a testrészt.c e n t r á c i ó n ö v e l é s e és a g r a f o m o t o r i k u m fejlesztése. Csip-csip csóka) tettem változatossá a foglalkozásokat.m o n d o g a t t a . O ráfeküdt. k ö z b e n aktívan. m i k o r bújik elő. bizton­ ságos h e l y z e t e k j e l l e m e z t é k . Az aktív taktilis ingerlést ö s s z e k a p c s o l t a m a szókincs bővítésével. 6. és rövid időn belül önfeledten élte át az egyensúlyozás élményét. H o l j á t é k o s feladatokkal. M o z g á s k o o r d i n á c i ó és r i t m u s é r z é k fejlesztése pl. . majd feladatokkal k a p c s o l t a m ö s s z e : „ C s u k d be a sze­ m e d .m a r ó k á z á s s a l . meséket szőtt. hideg vagy m e l e g a hozzáérintett kiskanál vagy egy plüss állatka. formá­ jának. kéz-láb. lepényt lapítottunk. beleesek a vízbe. az ún. Ha visszaem­ l é k e z ü n k az a n a m n é z i s b e n a terhesség alatti fenyegető vetélésre. örömtelik voltak. csigaház alakúvá hajlította a hengert. hol m o n d ó k á k k a l . ö s s z e k u p o r o d o t t . regresszív testhelyzeteket vett fel a hálóban.m o z o g v a várta a hívoga­ tó dalt. A taktilis differenciálás a követke­ z ő k é p p e n valósult m e g . a k ü l ö n b ö z ő forgások. Ez volt az első igazi. K e z d e t b e n csak egyszerű c i r ó k a . l o m b o k j e l e n t e k m e g rajzain. máris s z i m b o l i k u s j e l e n t é s t k a p a csigaház és m a g a a h í v o g a t ó j á t é k is. z s u p s z ! " . Az e g y e n s ú l y o z á s ! gyakorlatoknál (járások. hogy sokáig kellett c s a l o g a t n o m . a hinta hajtásának m e g t a n u l á s á v a l . Hol n y u g o d t m o z d u l a t l a n s á g b a . R i n g a t á s a h e n g e r b e n fekve. a h e n g e r b e n : pl. a s z ő r p a m a c s . A k ü l ö n b ö z ő feladatok végrehajtása közben történeteket. P u h a plédet terítettem a szivacslapokra. és eleinte én forgattam. A z ö s s z e g ö m b ö l y í t e t t h e n g e r m i n t e g y m a g z a t i b u r o k vette őt körül. G á b o r n a k is. ami nagy mértékben hozzájárult a b e s z é d és a r i t m u s é r z é k fejlődéséhez is. p u h a vagy k e m é n y . hasalj a gördeszkára. hol vissza­ h ú z ó d o t t . k o o r d i n á l t m o z g á s a a g ö r d e s z k a csak kézzel vagy csak lábbal történő hajtásával. a b e s z é d fejlesztésé­ vel. sze­ reti a t e m p e r a anyagát. m é r e t é n e k differenciálása után gyakoroltuk a labda gurítását. m o s t pedig kiforgunk. és ez a találkozás őt is b o l d o g g á tette. e n g e m pedig megkért. A v i z u á l i s forma. „ H a lelépek a deszkáról. színeit. hogy ami k e l l e m e s s t i m u l á c i ó G á b o r számára. pl. elkapását. Csön-csön gyűrű. illetve ki a pléd­ ből. szinte p a p í r v é k o n y s á g ú . Fő e l v e m Ayres n y o m á n az volt. és egy k i e g y e n s ú l y o ­ zottabb. A vesztibuláris i n g e r l é s k o r e g y a r á n t figyelembe kellett venni G á b o r mozgásfejlettségét és e m o c i o n á l i s igényszintjét. ( „ U t á n o z d a békát. kitalálni az anyagot. élményeiről. és ez a felfedezés nagy ö r ö m e t jelentett számára. A TERÁPIA ELSŐ SZAKASZA ségével) eleinte bátortalan volt. szép színes köröket festett. saját cselekedetei és érzései által tanulta m e g ö n m a g a észlelését. K ü l ö n ö s színvilág (telt élénk színek) j e l l e m z i k m u n ­ káját. illatát. h o g y é n e k e l j e m a „Csi­ ga. c s i k l a n d o z á s s a l s t i m u l á l t a m a fiút a k e z é n . a pléd. a hátán. k é s ő b b aktívan saját m a g á t pörgette bele a p l é d b e . m e g t e r e m t e t t e m a b i z t o n s á g o s . M i k o r G á b o r m á r tudatosan differenciálta a k ö r l a p o k a t és a golyó­ kat. így ni. de ha végre e l ő b u k k a n t nagy ö r ö m m e l fogadtam. pattogtatását. biga g y e r e k i " k e z d e t ű g y e r m e k d a l t . majd palacsintát. Vigyázok. mozgásfantáziája és kon­ centrációs k é p e s s é g e is sokat javult. dobását.és e s z k ö z t á r segítségével valósítottam m e g . várta az újat. B o l d o g a n vitte haza első alkotását. kézzelfogha­ tó s i k e r é l m é n y e . a k ü l ö n b ö z ő ru­ h a a n y a g o k és e g y é b a n y a g o k nevét. 0 volt a csiga. g o m b ó c o t f o r m á z t u n k g y u r m á b ó l . d ö r z s ö l é s útján. beszámolt érzéseiről. M e g i s m e r k e d e t t a k ü l ö n b ö z ő a n y a g o k k a l tapintás. e l ő s z ö r p r ó b á l t m e g k ö r ö k e t festeni. a g r e s s z i ó t s u g á r z ó kis villámai ( G á b o r szavaival élve „a magasfeszültség j e l e i " ) eltűntek. A m o z g á s l e h e t ő s é g e t m i n d i g csak felajánlottam. A g o m b ó c e g y r e v é k o n y a b b és v é k o n y a b b lett. !ioi i z e g v e ." Hétről h é t r e fejlődött a m o z g á s o k tervezése és kivitelezése. tanítsd m e g mit kell vele c s i n á l n o m ! " így aztán fokozatosan előtérbe kerültek a direkt feladathelyzetek. és a p u m p á k segítségével hajtsd magad. G á b o r szívesen fogadta a passzív vesztibuláris ingerlést. e l m o n d a n i j e l l e m z ő tulajdonságait. E z e k után a f i n o m m o z g á s o k fejlesztése következett. A m o z g á s o k a t általában g y e r m e k d a l o k k a l . „ p a l a c s i n t á z á s " . hintáztatás s t b . mozgásjátékokkal (pl. és rúgd el m a g a d a faltól! Ülj a gördeszkára. pörgések felsza­ badító hatását. hol előbújt. O d ö n t ö t t e el. az ismeretlent. és találd ki. A TERÁPIA MÁSODIK SZAKASZA Egy idő után G á b o r s z á m á r a a m e g s z o k o t t e s z k ö z ö k és helyzetek m á r n e m jelentettek elég ingert. Volt. . „ M o s t beforgunk. ahol m e g é r i n t e t t e m . ugrások. és e v e z n é l ! " ) A különféle labdák a n y a g á n a k . golyót. s z í n e s e b b világ alakult ki. a m e l y e k majd a diszlexia-prevenció alapjául szolgálnak.) A taktilis inger­ lés kiterjedt a testtudatosításra. de bizalma és érdeklődése legyőzte félelmét. m e g h i t t érzés volt ez g y e r m e k n e k és t e r a p e u t á n a k egyaránt. Intenzíven érdeklődött: „Ezzel m é g mit lehet j á t s z a n i . m i n t h a e g y c s ó n a k b a n ülnél. tulajdonságát saját tapasztalatain át. A legvastagabb ecsetet választotta ki. aktiváló k ö r n y e z e t e t G á b o r s z á m á r a .és t é r p e r c e p c i ó fejlesztését m á r a k l a s s z i k u s fejlesztő p e d a g ó g i a i módszer. simítás. A z első rajzok feszültséget. ( M e g i s m e r t e a szivacs. sikolyok. a h á r o m d i m e n z i ó s golyó kétdimen­ ziós k ö r l a p p á alakult. kéz­ kéz ö s s z e h a n g o l t . . H a t a l m a s k ö r ö k n a r a n c s és piros színekben (mint a n a p korongja). m e g e r ő ­ sítő. hol érintettelek m e g ! " E l ő s z ö r csak m u t a t n i a . n e k e m is n a g y o n tetszett. és kiszabadítom a királykisasszonyt.

az összetartottság é l m é ­ nyei csak n é h á n y szemléletes példa erre. ahol korai sérülések. A m o z g á s t e r á p i á s térben átélt él­ m é n y e k . A szenzoros integrá­ ciós terápiák A y r e s által kidolgozott formája s z á m o s olyan eszközt kínál fel a g y e r m e k e k számára. M i n d az Ayres-féle s z e n z o r o s integrációs terápiában. Ezeket az e s z k ö z ö k e t szívesen v o n o m be g y e r m e k e k pszichoterápiájába. és a passzív ücsörgés. és ez a k ü l s ő kontroll lassan épül be s z e m é l y i s é g é b e .és a g y e r m e k n e k ki­ sebb g o n d o t j e l e n t h e t késztetései. m e l y e k igen vonzóak.7. feladattartása nőtt. szeriális e m l é k e z e t e . v a l a m i n t a rit­ m u s é r z é k további fejlesztést igényelnek. A megtartott­ ság é l m é n y e i . hiányosságát e r e d m é n y e z i k . az ó v ó n ő és a l o g o p é d u s tapasztalatait is figyelembe véve m e g á l l a p í t h a t ó . a testfu. T e r a p e u t a k é n t n e m szoktam m e g h a t á ­ rozni az órák m e n e t é t . A m o z g á s o s történéseket h á r o m főbb s z e m p o n t szerint i g y e k s z e m folyamatosan követni : figyelem a g y e r m e k j á t é k á n a k testi. csak anyja (gondozója) segítségével. az anya odafordulása és tükrözése adja a csecse- IRODALOM DORNER MÁRTA (1991): Segédanyag a szenzoros integrációs terápia című tanfolyamhoz. és b i z o n y o s m é r t é k i g automatizálódott. a térbeli viszonyok. A c s e c s e m ő kezdetben n e m k é p e s önállóan szabályozni ö n m a g á t . a m e n n y i s é g i relációk. M u n k a t e m p ó j a m é g min­ dig lassú. Szakdolgozat. BEDÓK ANDREA (1991): A dél-californiai szenzoros integrációs tesztek a tanulási és magatartási zavarok korai felismerésének szolgálatában. ezért is kedvelhetik annyira a g y e r m e k e k . E R E D M É N Y E K MOZGÁSTERÁPIA GYERMEKEKNEK PSZICHOTERÁPIÁS CÉLKITŰZÉSSEL Saját m a g a m . a v e l e m . bekövet­ kezhet az Én e r ő s ö d é s e . elengedettség s z a k a s z a után g y a k r a n válik ez az e s z k ö z valamely fontos j á t é k kiinduló­ pontjává. Ez különösen fontos olyan g y e r m e k e k n é l . Az S Z I T . Budapest. és válik az ö n k o n t r o l l alapjává. SZVATKÓ ANNA (1991): Segédanyag a szenzoros integrációs terápia című tanfolyamhoz.) ° F i n o m m o t o r i k á j a j a v u l t .mint a n o r m á l c s e c s e m ő k o r i fejlődésnél . kreativitása. A c s e p p h á l ó b a n például az e l ő b b említett é l m é ­ nyek e g y s z e r r e hatnak. m o t o r o s és f antázi atevékenységüket is mozgásba hozza. az átélt s z e n z o m o t o r o s é l m é n y e k elmélyülésével egy olyan e m o c i o n á l i s és s z o m a t i k u s biztonsáeot szerzett a g y e r m e k . U g y a n í g y az anyával átélt tapasztalatok. illetve a fejlődés elakadá­ sa vagy a rossz szociális-családi háttér a szimbolizációs folyamatok kialakulatlanságát. különösen az ábrázoló tevékenysége. A m o z g á s t e r á p i á s térben zajló testi é l m é n y e k korai állapotokat. mind az analitikusan orientált m o z g á s t e r á p i ­ ában fontos az e g y é n saját választása. amely segítséget és b i z t o n s á g o s alapot nyújt a m o s t k e z d ő d ő diszlexia-prevenciós m u n k á h o z . és a b e k ö v e t k e z ő változás a n a l ó g a korai fejlődés t ö r t é n é s e i v e l . h a n e m igyekszem követni. h o g y G á b o r j e l e n t ő s fejlődésen m e n t keresztül az elmúlt 1 év alatt. és r á h a n g o l ó d n i arra. történéseket i d é z h e t n e k fel. és végül a j á t é k tartalmát és szövését. 110 111 . a személyiség szétesettségét. E b b e n a rövid t a n u l m á n y b a n a g y e r m e k e k s z á m á r a pszichoterápiás céllal a l k a l m a z o t t m o z g á s t e r á p i a né­ hány s z e m p o n t j á r a i r á n y í t a n á m a figyelmet. mert a m o z g á s o s terápiás tér.tiirok m e g é l é s e . a m i t a g y e r m e k e k a l k a l m a n k é n t s p o n t á n megjelenítenek. saját tapasztalataimból építkezve. feladattudata. javult a f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó s képessé­ ge. a selffejlődés elakadását. testi é l m é n y e k k e l és a fantáziákkal való együttes m u n k a a személyi­ ség egészét k é p e s megérinteni és b e m o z d í t a n i . illetve az eszközökkel megjelenítődő kapcsolódási mintáit. (Aktív feladathelyzetben 35 percig leköthető. testtudati szintjét. traumák. CAMPOS JIMÉNEZ ANNA Mozgásterápiát sokféle céllal és szemlélettel a l k a l m a z n a k a s z a k e m b e r e k . illetve „ h i á n y z ó " testi és selfélmények m e g é l é s é r e nyújthatnak alkalmat. A 15 hibás h a n g b ó l 10 kialakult. A személ yi ség ezen j á t é k o k és é l m é n y e k k ö z b e n strukturáltabbá válik. indulatai kontrollálása. a vesztibuláris ingerlések. a testtel.t e r á p i a segítségével sikerült k ia la k ít a nu nk egy bizalmas kapcsolatot. eljátszanak. A g y e r m e k e k k e l folytatott m o z g á s t e r á p i á k során a szenzoros integrációs terápia és az analitikusan orientált m o z g á s t e r á p i a lehetőségeit i g y e k s z e m ötvözni. hiányállapotok feltételezhetőek.

A m o z g á ­ sos h e l y z e t e k b e n is m e g j e l e n í t ő d n e k a belső reprezentációk. Eléri a verbalitás szá­ m á r a n e h e z e n h o z z á f é r h e t ő preverbális rétegeket.eltávolítva is át m e r t e élni és verbalizálni ezeket a félelmeket anélkül. h o g y m e g é r t i k . fantáziáival. E z u t á n fedezte fel a csepphálót. Az e s z k ö z ö k s z i m b o l i k u s . az a n y a k é p t e l e n volt é r z e l m i l e g tartal­ m a z n i . p s z i c h o t e r á p i á t . selfszintű történéseket. r e n g e t e g korai t r a u m a érte. így a külvilág s z o r o n g a t ó n a k tűnt számára. m e g é r t e n i őt. Az ilyen. akit elhagytak. Egy ó v o d á s kislánynál u g y a n e z a füleslabda gyak­ ran j á t s z o t t a egy m e g v a d u l t és megfékezhetetlen ló szerepét. szereplőihez. E g y kisfiú példája talán b e s z é d e s e b b az elméleti fejtegetésnél. Az e g y i k kedvelt j á t é k a lett. Édesanyja korán elhagyta. m e l y elől vagy m e n e k ü l n i e kellett. H a r m a d i k t a l á l k o z á s u n k k o r n y i t o t t a b b á vált. m o z g á s t e r á p i á t j a v a s o l t a k . és kifejezett s z e r e p e k e t is a d h a t n a k nekik. létra. m e l y e t a s z i m b o l i k u s a b b f o r m á b a n m e g j e l e n ő anyagok. és m e n e k ü l n i k e z d e t t h i m b á l ó d z á s u k elől. azóta s z á m o s nagynénjével és testvérével élt együtt rossz anyagi és szo­ ciális k ö r ü l m é n y e k között. viselkedését l e g i n k á b b agresszivitás és szétesettség j e l l e m e z t e . Az orvosi vizsgálatok n e m m u t a t t a k or­ g a n i k u s o k o k a t a p r o b l é m a h á t t e r é b e n . A preverbális é l m é n y e k h e z vezető. így kezd­ te k ü l ö n v á l a s z t a n i indítékainkat egy aktív. Peti kapcsolata anyjával erőteljesen a m b i v a l e n s volt. b i z o n y t a l a n u l k ö t ő d ő volt. Egy idő után a j á t é k o t úgy alakította. így az értelmezés a n y a g á n a k fon­ tos részét k é p e z h e t i k . m e l y e k a fejlődését előmozdítják. él­ m é n y e k j á t é k o k együttes átélése. szimbolikusan is megjelenített történéseket k ö n n y e b b köt­ ni a g y e r m e k reális életének e s e m é n y e i h e z . Ilyen elmélyült j á t é k o k n á l az azonnali é r t e l m e z é ­ sek m e g z a v a r h a t j á k az átélést. N é h á n y a l k a l o m után a h á l ó b a n ülve volt k é p e s e l ő s z ö r verbalizálni félelme­ it: történeteket kezdett mesélni egy kisfiúról. N e m sokkal k é s ő b b egy m á s i k s z o b á b a n (itt n e m m o z g á s o s e s z k ö z ö k voltak) h o s s z ú időn ke­ resztül volt k é p e s szorongásait és agresszióit s z i m b o l i k u s f o r m á b a n kifejezni egy o r v o s o s j á t é k b a n . Vizsgálati h e l y z e t b e is n e h e z e n volt b e v o n h a t ó . agresszív vagy a n n a k tűnő m e g n y i l v á n u l á s a i t k é p t e l e n volt elfogadni. S o k s z o r m a g u k k e z d i k m o z g á s o s h e l y z e t b e n korrigálni a korai t ö r t é n é s e k n y o m á n kialakult belső r e p r e z e n t á c i ó k a t . A m á r említett Lali a m o z g á s t e r á p i á s helyzetben h a m a r o s a n feloldódott. Petivel eleinte alig lehetett k a p c s o l a t b a kerülni.felugrott. szorogásra adott é n s z ű k í t ő v é d e k e z ő m a g a t a r t á s a m i ­ att autisztikus k ó r k é p vagy értelmi p r o b l é m a l e h e t ő s é g e is felmerült. „ L ó g ó " e s z k ö z ö k r e . m i n d e n f é l e h e l y z e t b e n szeretett b e n n e t a r t ó z k o d n i . A m o z g á s o s történések.mő b i z t o n s á g é r z e t é t . n e h e z e n k a p a s z k o d o t t m e g b e n n e . h o g y hol ő a d o t t jelt az e l e n g e d é s r e . szán­ dékait szimbolizálta.u t ó b b e l i n d u l h a t n a k a feltárás i r á n y á b a n is.majd a leeséssel és az e s z k ö z ö k t ő l való m e n e k ü l é s s e l . Ezt általában hosszú ideig. m i n t k o r á b b a n édesanyjában.é p p e n az a n y á h o z való viszony két el­ lentétes a s p e k t u s á t j á t s z o t t a le. selfszintű történéseket n e m csak passzívan élhetik át a g y e r m e k e k . Látható. hol n e k e m kellett m e g h a t á r o z n o m ezt a pillanatot az ő tudta nélkül. Édesanyjával k a p c s o l a t a n a g y o n a m b i v a l e n s . a m i a kislány ösztöneit. Az ötéves kisfiúnál v i s s z a h ú z ó d á s a . Az elszakadást aktívan j á t s z o t t a le az összetartottság é l m é n y é n e k b i z t o n s á g á b a n . m e l y b e n a r ó l a m alkotott képzetét k e z d t e elválasztani saját fantáziáitól. a terápiás h e l y z e t b e n u g y a n ú g y n e m tudott m e g k a ­ p a s z k o d n i . Az első terápiás órák fő témája a m e n e k ü l é s és a labdáról való leesés volt. e l m é l y ü l t e n ismétel­ te. h o g y újból szétesett volna. 112 113 . B á r a vizsgálat jó intellektust állapított m e g . n e v e m e n szólí­ tott. és k é p t e l e n volt az elmélyült j á t é k r a . t u d a t o s a b b h a s z n á l a t á t érzékelteti két m á s i k példa. és n e h e z e n vált le róla. fantáziáit. és azt az érzést. E z é r t k e z d e t b e n k é p t e l e n volt leülni vagy e g y h e l y b e n m a r a d n i . az É n h e z és a külvilághoz va- ló érzelmi v i s z o n y u l á s o k . h o g y . majd egy adott j e l r e e l e n g e d n i . Az e g y é n i m o z g á s t e r á p i á k e l ő b b . k a p c s o l a t u n k b a n is lassú változást indított el. és az e s z k ö z ö k e t k o r á n k e z d t e s z i m b o l i z á c i ó r a is h a s z n á l n i . és e k k o r k e z d t e el e g y i k r e n d s z e r e s e n visszatérő j á t é k á t j á t s z a n i . Ez a testi é l m é n y b e n átélt differenciálási folyamat. és verbálisan h o z z á f é r h e t ő b b é vált. furcsa viselkedése. H o s s z ú ideig volt k é p e s n y u g o d t a n . a m o z g á s o s fantáziajátékok és az áttétel é r t e l m e z é s é n é l felhasználhatunk. Jól illusztrálja ezt Lali esete. olyan összetartottság-élményt jelentett számára. majd „ l e e s e t t " róluk. Az anya. De ezek az e s e m é n y e k is fontos t á m p o n t o k a t szolgáltat­ nak a m e g é r t é s h e z . M á s e m b e r e k szándékát g y a k r a n ö s s z e m o s t a saját indítékaival. de nagy b i z t o n s á g o t a d ó m o z g á s o s j á t é k b a n .„egy kisfiút" -. P é l d á v a l s z e m l é l t e t e m ezeket a lehetőségeket is. mind az aktívabb m o z g á s o s j á t é k o k b a n . bár jól g o n d o z t a . agresszív és kezelhetetlen volt édesanyja és az ó v o ­ da szerint is. Az e s z k ö z ö k e t a g y e r m e k e k a fantáziajátékokba is bevonják. K o r r e k c i ó s é s fejlődési l e h e t ő s é g e k e t nyithat m e g m i n d a passzívan m e g é l t testi é l m é n y e k e n keresztül. Lali n a g y o n m e g k e d v e l t e a hálót. és különféle v e s z é l y e k n e k lett kitéve. Az e s z k ö z ö k b e való kétségbeesett és d ü h ö s k a p a s z k o d á s s a l . Kristóf 5 é v e s e n m é g bepisilt éjjelente. M o z g á s t e r á p i á s történések k ö z b e n h a s o n l ó folyama­ tok tanúi l e h e t ü n k . egy ideig erősen k a p a s z k o d o t t . bár jól g o n d o z t a . az ó v o d a kérte terápiáját agresszivitása miatt. ami onnantól egyik k e d v e n c el­ foglaltsága lett. megfigyelni. szim­ b o l i k u s j á t é k r a szinte k é p t e l e n volt. é r d e m e s ilyenkor i n k á b b kísérni. Ez lesz az alapja a b e l s ő szimbolizációs f o l y a m a t o k elindulásának. A h á l ó b a n annyira biztonság­ b a n érezte magát.karika. m e l y e k felhasználhatók az é r t e l m e z é s e k b e n . P é l d á u l az e g y i k füleslabda n é h á n y terápiás órán keresztül j e l k é p e z t e őt . akit k ü l ö n f é l e rosszaságai miatt szülei m e g b ü n t e t n e k . vagy v i s s z a t á m a d n i a . m e g é r t e n i és tartalmazni a g y e r m e k történéseit. c s i m p a s z k o d á s s a l . ellazultan ülni. a terapeuta m e g é r t é s e és a m e g é r t é s e n a l a p u l ó t ü k r ö z é ­ se és részvétele a z o n b a n ö n m a g u k b a n is elindíthatnak olyan belső változásokat a g y e r m e k ­ ben. „ta­ n á c s a d ó n é n i n e k " nevezett. v e s z é l y n e k élte m e g . Kristóf 5 é v e s e n került h o z z á m . 8 h ó n a p o s k o r á b a n anyai nagyany­ ja vette m a g á h o z . kötél stb. m e g s z ű n t v i s s z a h ú z ó ­ dása. . hogy a m o z g á s t e r á p i a több szinten érinti a személyiséget. ö s s z e k u p o r o d v a p ö ­ rögni b e n n e . h o g y a h á l ó b a n ülve vagy állva fel kellett e m e l ­ ni őt. Az ó v o d á s k o r ú Peti keveset és é r t h e ­ tetlenül beszélt a m i k o r h o z z á m került. í g y eltávolítva tudta elmesélni élményeit. A l e g k i s e b b történést is h á n t á s n a k . de addig is súlyosan e l h a n y a g o l t a őt.

FEJEZET AZ ISKOLAI BEVÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES RÉSZKÉPESSÉGEK ZAVARAI ELMÉLET ÉS ESETISMERTETÉS .II.

A BESZÉDFELDOLGOZÁS FOLYAMATA Az e m b e r b e s z é d m e g é r t é s e két nagy szakaszból áll. h a n e m m e g é r t é s n e k nevezzük. a m o n d a t o k és a szöveg m e g é r t é s e . ezért m á r n e m észlelésnek. il. gó. Az anyanyelv-elsajátítás szakaszaiban a folyamatok jóval hierarchikusabban m ű k ö d n e k . s z o r o n g á s á h o z . tanu­ lási sikertelenségéhez. amely s z á m o s részfolyamatból áll.magától érte­ tődően . sídanta). figyelmetlenségéhez. M i n d k e t t ő több szintből épül fel. a m e l y e k létezéséről a t u d o m á n y és a gyakorlat ma már tud. és . A beszédmegértés k ö v e t k e z ő nagy szakasza a szavak. a m i k o r a j e l e n t é s m é g nem vesz részt a feldolgozásban. h o g y j e l e n t é s t nem h o r d o z n a k . ná. az. az anyanyelv elsajátításához n y ú l n a k vissza. Az ép hallásra é p ü l ő beszédészlelés a b e s z é d h a n g o k . m i n t felnőttkorban. Olyan rejtetten m ű k ö d ő . g y e r m e k k o r b a n alakul ki az a m e c h a n i z m u s . K é p e s e k va­ gyunk felismerni b e s z é d h a n g o k a t vagy szótagokat.A B E S Z É D É S Z L E L É S ÉS A B E S Z É D M E G É R T É S FOLYAMATÁNAK GÓSY MÁRIA ZAVARAI Korunk g y e r m e k e i n e k jó része k u d a r c o k a t él át. h a n g k a p c s o l a t o k és h a n g s o r o k felis­ merése akkor. A hallás a k ö r n y e z e t akusztikai ingereit azonosítja. amelyik l e h e t ő v é teszi az adott nyelv felismerését (Gósy. sz. any a ny e l v . hogy ezek a g y e r m e k e k kiegyensúlyozott. b e s z é d e s e t é b e n az el­ hangzott b e s z é d a k u s z t i k á i jelsorozatot. A folyamatok m ű k ö d é s é n e k alapfeltétele az ép hallás. ezen a szinten a z o n b a n m é g nincs b e s z é d e l e m z é s . virid. A folyamatnak ez a szakasza már a jelentés felismerését is tartalmazza. sajátosságait. n e m tapasztalható folyama­ tok b i z o n y t a l a n s á g a . valamint a terápia is. A b e s z é d m e g é r t é s r e n d k í v ü l összetett m e c h a n i z m u s .az ép folyamat m ű k ö d é s é t is. esetleg magatartási problémájához. és m e g is tudjuk azokat h a n g o s a n ismételni annak ellenére. A p r o b l é m á k a k e z d e t e k h e z . a m e l y e k törvényszerű e g y ü t t m ű k ö d é s b e n biz­ tosítják a hallott b e s z é d j e l e n s é g e k megértését. vagy az e l h a n g z o t t hangsor az adott nyelvben n e m értelmes (ide tartoznak például a nevek is). és a k a d á l y á v á lehetnek a n n a k . zavart m ű k ö d é s e vezet a g y e r m e k gondjaihoz. a felszínen közvetlenül n e m látható. gyak- 117 . A b e s z é d m e g é r t é s fejlődése során. életszerető felnőt­ tekké váljanak. 2000). azok sorozatát (például ú. A p r o b l é m a helyes diagnózisához azonban i s m e r n ü n k kell a zavar természetét. összefüggéseit. a beszédészlelésből és a b e s z é d m e g ­ értésből. megjelenési formáit. a m e l y e k okairól a felnőtt k ö r n y e z e t n e k r e n d s z e r i n t n i n c s t u d o m á s a . E z e k a k u d a r c o k az é v e k f o l y a m á n s o k s z o r o z ó d h a t n a k .e l s a j á t í t á s részeként. és rendelkezésre állnak a vizsgálati le­ hetőségek.

h a n e m mint a beszéd időviszonyainak szervezési stratégiája az e g y m á s t követő szavak. E z e k a döntések nagyjá­ ból b e h a t á r o l j á k a felfogott (észlelt) akusztikai jel tulajdonságait.e el. a m e l y e t e g y fel­ ismerési (elképzelési) terv követ a beszédészlelés és a b e s z é d m e g é r t é s szintjein. hiszen közvetlenül n e m ta­ n u l m á n y o z h a t ó (vö. A kísérletek t a n ú s á g a szerint k ö n n y e b b a b e s z é d h a n g o k a t m e g k ü l ö n b ö z t e t n i /. ábra). a m e l y e t a beszélő kiad. Ezek az e r e d m é n y e k az észlelési i n f o r m á c i ó t á r b a n öszs z e g z ő d n e k . Az itt felgyűlt adatok alapián történik az akusztikai e l e m z é s . A fonéma az az elvont nyelvi egy­ ség. A szeriális avagy sorozatészlelés teszi lehetővé azt. k e l l e m e t l e n ) . m a g a s vagy mély. halk vagy erős ( e g y s z e r s m i n d e g y é b szubjektív ítéleteket is a l k o t u n k : k e l l e m e s . üzenetet ( G ó s y . elsődleges hallási elemzés. A szóösszetétel első szótagja nem ajék hangsor. E z e k b e n a m o d e l l e k b e n l é n y e g é b e n egyszerűsítve m u t a t h a ­ tó be a v a l ó s á g b a n lejátszódó m ű k ö d é s s o r o z a t . ábra A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatai 118 119 . hogy kérésre például az elef vagy elefá hangsort képes m e g i s m é t e l n i ) . A b e s z é d h a n g ­ differenciálás egyfelől a fonetikai. h o g y m i l y e n szinteken. Például az á hangot ejthetjük ala­ csony vagy m a g a s h a n g o n .rabban fordul e l ő egy vagy több részfolyamat kvázi-elkülönített m ű k ö d é s e . é r d e s . így van ez mind­ annak ellenére. hogy a b e s z é d h a n g o k a t itt. de bi­ z o n y o s előfeltevéseket a kérdéses hangról vagy h a n g k a p c s o l a t r ó l már m a g á v a l visz. Ez utób­ bi e g y s z e r r e h á r o m síkon folyik: az észlelés szintjein. lassan vagy gyorsan. nő vagy g y e r m e k . a szintaktikai pedig u g y a n c s a k az észlelésre. A fo­ nológiai szinten történik a f o n é m a d ö n t é s m e g h o z a t a l a . a k k o r a rendszer továbblép a következő. A kétéves g y e r m e k efelánniík azonosítja az elefántot. Úgy is fogalmazhatunk. bár e k k o r a j e l e n t é s is segíti az észlelést. fonetikai és fonológiai szintek a l a p m ű k ö ­ dését további beszédészlelési részfolyamatok egészítik ki. Ilyen például a b e s z é d é s z l e l é s f o l y a m a t a i n a k d o m i n á l á s a az új szavak elsajátításában. a m e l y a megfelelő b e s z é d h a n g o k b a n realizálódik. Az e l e m z é s e k összetettségét mutatja. A szeriális észlelés n e m c s a k a h a n g s o r o k szintjén je­ lentkezik. mondhatja férfi. jelen esetben az á m a g á n h a n g z ó n a k . hogy a felsoroltak következtében e n n e k a m a g á n h a n g z ó n a k az ejtése és a hangzása is k ü l ö n b ö z ő volt. A beszédészlelési részfolyamatok az alapszinteken folyó d ö n ­ tésekkel c s a k n e m egy i d ő b e n m ű k ö d n e k . hogy a s z e m a n t i k a i e l e m z é s v i s s z a h a t ( h a t ) az é s z l e l é s r e és a s z i n t a k t i k a i m ű v e l e t e k r e .<at a hallgató u g y a n o l y a n e g y m á s u t á n i ­ ságban legyen k é p e s a z o n o s í t a n i . transzformációs észlelés. 1. fátyolos. felismerjük p é l d á u l . másfelől a fonológiai szint működéseivel áll szoros kap­ csolatban. A b e s z é d é s z l e l é s a nyelvi információt t a r t a l m a z ó akusztikai jelsorozat feldolgozásával in­ dul. az intenzitás és az időszerkezet t e k i n t e t é b e n . hogy az időben e g y m á s értelmezés megértés ritmusészlelés szeriális észlelés után e l h a n g z o t t b e s z é d h a n g o k a t . h a n e m a jég szó. é r c e s vagy rekedt h a n g o n . vagy lassú. 1999). Az a l a p k é r d é s az. A feldolgozott adatok a fonetikai szintre kerülnek. Ezen a szinten zajlanak a fonológi­ ai folyamatok is. a fonológiai szintre. A szeriális észlelés tökéletes m ű k ö d é s e is az anyanyelv­ elsajátítás során alakul ki. és az anyanyelv-elsajátítás során vesszük birtokba őket. valójában a zöngés g megvalósulásáról van szó. Ha az adott beszédjel tulajdonságai alapján n e m d ö n t h e t ő el a z o n n a l a b e s z é d h a n g m i n ő s é g e . a h o n n a n a b e s z é d f e l d o l g o z á s indul. g y o r s volt-e. beszédhang-differenciálás. majd a szintaktikai és a s z e m a n t i k a i szinteken. a m e l y e k mindig az adott nyelvre j e l l e m z ő e k . mivel a szeriális észlelése még n e m tökéletes (hogy itt nem a k i s g y e r m e k hangdifferenciálás akusztikai szint J artikulációs ü g y e t l e n s é g é r ő l van szó. hogy z e n e vagy b e s z é d h a n g z o t t . az első szótag végén zöngétlen k m á s s a l h a n g z ó t ismertünk fel fonetikai szinten. ahol a b e s z é d h a n g o k a t ( m a g á n h a n g z ó k a t . é n e k s z ó t vagy h a n g s z e r t h a l l o t t u n k . A f o n é m a s z i n t m o n ­ datok a z o n o s í t á s a k o r is aktívan jelen van. A cél a n n a k s z e m l é l t e t é s e . m á s s a l h a n g ­ zókat) azonosítjuk. r i t m u s é s z ­ lelés és a vizuális észlelés. s e g y b e n a hibátlan m ű k ö d é s t biztosítja. A jégpálya szóban például. a fonológi­ ai szinten soroljuk be a megfelelő fonémaosztályokba. amelytől k e z d v e belép az emlékezet is a feldolgozásba. vagy pacsid m o n d papucs helyett. A megértési f o l y a m a t o t m o d e l l e k b e n próbálják á b r á z o l n i . h o g y a h a l l g a t ó h o g y a n d o l g o z z a fel különálló nyelvi e g y s é g e k s o r o z a t á v á azt a folya­ m a t o s a n változó akusztikai jelet. é s a z o k k a l igen k o m p l e x m ó d o n t a r t a n a k kapcsolatot. milyen j e l l e g ű m ű k ö d é s e k történnek a megértési folyamatban. és h o g y a n fogja fel a b e n n e lévő tartalmat. E n n e k első lépcsője az ún. A h i e r a r c h i k u s a n e g y m á s r a épülő akusztikai. szoros kapcsolatban az adott nyelvre j e l l e m z ő hangsorépítési sajátosságokkal. b á n a t o s a n vagy m o s o l y o g v a . ahol n é h á n y előzetes döntés tör­ ténik a frekvencia. m i n d i g u g y a n a n n a k a nyelvi e g y s é g n e k fogjuk felismerni. A b e s z é d f e l d o l g o z á s folyamata az elsődleges hallási e l e m z é s s e l indul. azt az bizonyítja. h a n g k a p c s o l a t t . illetőleg az e g y m á s t k ö v e t ő m o n d a t o k p o n t o s felismerésében is. Ezek a részfolyamatok a követ­ kezők: szeriális észlelés.

m i n d a hozzáférési f o l y a m a t o k megfelelő m ű ­ k ö d é s e beszélési és b e s z é d h a l l g a t á s i tapasztalattal é r h e t ő el.). h a n e m a másoktól e l h a n g z ó k ö z l é s e k feldolgozásában. sokkal n e h e ­ z e b b azt m e g m o n d a n i u k . A látási é l m é n y m á s o d l a g o s s á válik. dályozott. ille­ tőleg k ö v e t k e z m é n y e különféle (különfélék) lehet (lehetnek). szerkezeti és gondolati egysé­ get. gátolt. Szinkronizált film n é z é s e k o r a szereplők beszédét elsősorban az a k u s z t i k u m . A szöveg é r t e l m e z é s e feltételezi azt is. illetőleg szótagjainak az e g y m á s h o z viszonyított i d ő t a r t a m a n e m megfelelő. ha az n e m áll ellentétben az akusztikus é l m é n n y e l . hogy m e g é r t e t t ü k a részleteket és a z o k össze­ függéseit. A t é n y l e g e s e n e l h a n g z ó i n f o r m á c i ó t s z á m o s . Ha a z a v a r tünetei m e g is jelen­ nek. Ha „ r o s s z " a szinkron. a k á r a b e s z é l é s r e . A vizuális p e r c e p c i ó segítségét a beszédfeldol­ g o z á s b a n a n a g y o t h a l l ó k és a siketek használják a legintenzívebben. M i r e v a l a m i l y e n „ m e g f o g h a t ó " n e h é z s é g j e l e n t k e z i k (például az olvasástanulás p r o b l é m á j a mint k ö v e t k e z - 120 121 .és nyelvi jeleket tároló rendszere. k ü l ö n ö s e n az anyanyelv-elsajátítás kezdeti éveiben. ha a kiejtett sza­ vak b e s z é d h a n g j a i n a k . m i n d i g feltételezi az úgynevezett mentális lexikon aktiválását. mint a megfelelő kategóriába rendezni őket (ez t e r m é s z e t e ­ sen függ az idegen nyelv i s m e r e t é n e k szintjétől). Ez a részfolyamat m á r 4 éves kor körül kez­ detié gesen m ű k ö d i k . A ritmusészlelés az adott n y e l v r e j e l l e m z ő időzítési v i s z o n y o k p o n t o s azonosítását jelenti . a z o n b a n csak a 6—7 éves g y e r m e k e k képesek a transzformációs ész­ lelést egy k o m p l e x beszédészlelési feladatban is tökéletesen m ű k ö d t e t n i . illetőleg beszóláskor n e h e z e b b e n fejezi ki m a g á t .m i n t a z o n o s í t a n i . vagy n e m . Általános beszédész­ lelési szabályszerűségről van szó. M i n d e n n e k a felszíni megjelenése (tünetei). a k á r az e l h a n g z ó b e s z é d m e g é r t é s é r e g o n d o l u n k . azaz birtokba vettük a szöveget mint jelentéstani. h o g y a beszédfejlődés e l m a r a d o t t s á g a sokszor é p p e n n e m a g y e r m e k artikulációjában vagy be­ s z é d k é s z s é g é b e n j e l e n t k e z i k . Ritmuszavart e r e d m é n y e z . a m o n d a t é r t é s és a szö­ vegértés. a m e l y szoros k a p c s o l a t b a n van az e m l é k e z e t i f o l y a m a t o k k a l . Ha például a hozzáférési f o l y a m a t o k n e m elég gyorsak. m á r ismert d o l o g g a l kiegészít(het)jük. ha aka­ elhangzott azonosítása megértésük bizonytalan. mechanizmus nem pontos. m e g é r t é s é t és értelmezését. Ennek az megfelelően közlések a beszédfeldolgozási korlátozott. idegen nyelv hallgatásakor is k ö n n y e b b e l k ü l ö n í t e n ü n k e g y m á s t ó l a b e s z é d h a n g o k a t . a h o g y a n a szavakat s z ó s z e r k e z e t e k k é kapcsoljuk össze. k ü l ö n ö s e n a z o k b a n a n y e l v e k b e n . a k k o r ez n a g y o n zavaró lehet. A transzformációs észlelés az a p e r c e p ­ ciós részfolyamat. hogy az a d ó (beszélő) és a v e v ő (hall­ gató) k ö z ö t t s e m m i f é l e olyan zavar n e m keletkezik. M i l y e n p o n t o s a n és m i l y e n gyorsan tudja lehívni a s z ü k s é g e s nyelvi j e l e k e t . amely az egyén m i n d e n k o r i beszéd. A b e s z é d h a n g o k egy része alkalmas arra. a k k o r az e l h a n g z ó b e s z é d e t n e h e ­ z e b b e n fogja m e g é r t e n i . A hibás m ű k ö d é s e k e t ideiglenesen ellensúlyozó stra­ tégiák a z o n b a n á t m e n e t i e k és végesek. E z é r t is n a g y j e l e n t ő s é g ű a sok b e s z é l g e t é s a g y e r m e k k e l . A beszéd szem­ pontjából n e m c s a k a n n a k van j e l e n t ő s é g e . a h a n g z á s alapján fogjuk fel. A nyelvi és a beszédjelek tárolása az anyanyelv-elsajátítás­ sal kezdődik. m i n d e z a folyamat legfelsőbb szintjén m e g y végbe. s a szájmozgás. A szövegértés azt jelenti. h o g y m i k é n t tud a beszélő/hallgató e z e k h e z az e g y s é g e k h e z hozzáférni. sokszor m á r olyan életkorban. hogy a hallott h a n g például / volt-e vagy r.k e v é s b é p o n t o s a n felismerhető legyen. az értelmezés kérdéses. s életünk végéig tart. a m i k o r a k o r r e k c i ó m e g l e h e ­ tősen n e h é z . mert nagy a k o m p e n z á c i ó s lehetőség. h o g y a z a n y a ­ n y e l v ü k ö n e l h a n g z o t t egyik b e s z é d h a n g azonos-e egy másikkal. h o g y a hibásan ejtett réshangot c s u p á n látás alapján is felismerje. a m e l y biztosítja az adott nyelv hangjának és az írott változatban e n n e k a h a n g n a k megfelelő b e t ű n e k a felismerését. hogy m a n a p s á g a g y e r m e k e k közel ö t v e n százaléka olyan ne­ hézségekkel k ü s z k ö d i k . a m ű k ö d é s z a v a r t a l a n n a k tűnik. tehát a j e l e n t é s ü k e t felfogtuk. hogy az ajakartikuláció alapján t ö b b é . szókincs). zavaráról akkor beszélünk. h o g y m e n n y i e g y s é g t a l á l h a t ó a m e n t á l i s lexikonban. Ó v o d á s g y e r m e k e k k ö n n y e b b e n h o z n a k d ö n t é s t arról. A m o n d a t m e g é r t é s az a folyamat. re­ d u n d á n s szervezése. a látható b e s z é d k é p z é s nincs ö s s z h a n g b a n a h a n g z á s ­ é l m é n n y e l . h o g y a részle­ gesen kapott hallási információkat a látásiakkal kiegészítse. Ez azt jelenti. A m e g é r t é s b e n h á r o m e l k ü l ö n í t h e t ő folyamat létezik: a szóértés. H a n g s ú l y o z n u n k kell. h a n e m a n n a k is.n e m leszűkítve természetesen a b e s z é d h a n g o k időviszonyaira. azaz az üzenet tartalma n e m lehet a feldolgozás a k a d á l y a (a g y e r m e k é l e t k o r á n a k . ismereteinek. Ez a fajta m e c h a n i k u s ismétlés t u l a j d o n k é p p e n beszédészlelési m ű k ö d é s . a) Az o p t i m á l i s átviteli k ö r ü l m é n y e k azt jelentik. E z e k a gyerekek k u d a r c é l m é n y e k soroza­ tát élik át.teszi l e h e t ő v é az e l h a n g z o t t ü z e n e t e k azonosítását. b) Az a d e k v á t s z e m a n t i k a i feltételek azt j e l e n t i k . ha az állítjuk. illetőleg teljes b e s z é d k é p z é s é ­ nek a hallási észleléssel egyidejű feldolgozása. N e m túlzás. a m e l y e k r ő l a felnőtt k ö r n y e z e t n e k g y a k r a n f o g a l m a sincs. hogy azokat m e g is értettük. k ö z i s m e r t m e g n e v e ­ zése a szájról olvasás. A nyelv verbális h a s z n á l a t a . Ez nyújt lehetőséget a n a g y o t h a l l ó n a k . Ez teszi lehetővé például a l o g o p é d u s szá­ m á r a .). hogy a g y e r m e k e l ő b b vagy u t ó b b s z e m b e k e r ü l a p r o b l é m á v a l . illető­ leg vételét n e h e z í t e n é vagy lehetetlenné t e n n é ( m á s m e g f o g a l m a z á s b a n n e m torzított a be­ széd. A BESZÉDFELDOLGOZÁS HIBÁS MŰKÖDÉSE A beszédészlelés és a b e s z é d m e g é r t é s igen összetett m e c h a n i z m u s a . a s z e r k e z e t e k h e z m o n d a t t a n i funkciót rendelünk. a m e l y az ü z e n e t továbbítását. és/vagy egy k o r á b b a n tárolt in­ formációsorozattal hasonlítjuk össze. tudásszintjének megfelelő j e l e n t é s ű közlés. hogy azt b e h e l y e z z ü k egy tágabb i s m e r e t a n y a g b a . A vizuális észlelés a beszélő artikulációjának. illetőleg e z e k n e k a s z e r k e z e t e k n e k a j e l e n tését is é r t e l m e z z ü k . A mentális lexikon kifejezés egyfajta „agyi s z ó t á r a t " je­ lent.r e d u k c i ó . a m e l y e k n e k az észrevétele a m i n d e n n a p i életben c s a k n e m lehe­ tetlen ( t e r m é s z e t e s e n az e n y h é b b t ő l a súlyosig). azt a felnőtt k ö r n y e z e t k ö n n y e n félreértelmezheti (sokszor é p p e n a g y e r m e k k o m p e n zálási stratégiájának k ö v e t k e z t é b e n ) . ahol nincs m a g á n h a n g z ó . h o g y az e l h a n g z ó ü z e n e t megfelel a hallgató nyelvi ismereteinek. M i n d a nyelvi j e l e k s z ü k s é g e s m e n n y i s é g e (pl. hogy a k i s e b b zavarok rejtve m a r a d h a t n a k . A b e s z é d é s z l e l é s i és/vagy b e s z é d m e g é r t é s i z a v a r o k f e l i s m e r é s é n e k ( k ü l ö n ö s e n k o r a g y e r m e k k o r i a z o n o s í t á s á n a k ) fő n e h é z s é g e a feldolgozó m e c h a n i z m u s „túlbiztosított". nincs nagy zaj stb. hiszen a szük­ séges e g y s é g e k itt t á r o l ó d n a k . A szavak vagy m o n d a t o k ismétlése n e m jelenti egyúttal azt. a gyer­ m e k által ismert n y e l v e n e l h a n g z o t t szöveg stb.optimális átviteli k ö ­ r ü l m é n y e k között és adekvát s z e m a n t i k a i feltételek mellett . Ez a t ö m ö r m e g h a t á r o z á s részletezve a következő. s ez azt jelenti.

a k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á k a f o l y a m a t m ű k ö d é s b e n j e l e n t k e z n e k . E s z e r i n t m e g k ü l ö n b ö z t e t ü n k biológiai és környezeti t é n y e z ő k e t . a l é n y e g k i e m e l é s k é p t e l e n s é g e . A m i n d e n n a p i k o m m u n i k á c i ó b a n a l e g g y a k o r i b b a k a követke­ zők: esetleges reakcióhiány. s ha ez n e m tűnik fel a k ö r n y e z e t n e k időben. a m e l y e k a születéstől felelősek a p e r c e p c i ó s folya­ m a t o k é r t . A szociálisan ingerszegény környezet n e m feltétlenül.ép fejlődés mellett . téves reakció. V a n n a k g y e r m e k e k . a m e m o r i t e r e k m e g t a n u l á s á n a k n e h é z s é g e .m é n y ) . vagy n e m . T ö k é l e t e s e k l e h e t n e k példá­ ul a g y e r m e k beszédészlelési folyamatai.több verbális ingerre van szükségük. Lehet például ép az akusztikai. hogy a kez­ detektől. és lehetnek funkcionálisak. H a l l á s p a n a s z esetén a z o n n a ­ li klinikai ellenőrzés javasolt. A dekódolási folyamat zavarát ered­ m é n y e z ő l e g g y a k o r i b b ok a verbálisan i n g e r s z e g é n y k ö r n y e z e t . Ez azt j e l e n t i . s csak a d i a g n o s z t i k a és a terápia s z e m ­ pontjából s z ü k s é g e s m é r t é k i g kell azt/azokat felkutatnunk. Egy részük kétnyelvű g y e r m e k . Az o k ( o k ) ismerete hoz­ zásegít a m e g e l ő z é s h e z és a korai felismeréshez. jelnyelvvel é r i n t k e z ő hallássérült/siket szülők stb. zavara. hogy ezek a t é n y e z ő k függenek-e az e g y é n t ő l . A figyelmetlen. d) jelen t u d á s u n k szerint n e m ismert ok. akiknek . fonetikai és a szeriális észlelés. A kör­ nyezeti t é n y e z ő k is folyamatosan h a t n a k a g y e r m e k r e . Az anyanyelv-elsajátítás b e s z é d p r o d u k c i ó s m e c h a n i z m u s á ­ nak zavarai érinthetik a beszédfeldolgozást is. a karriert.m i n d a b e s z é d m e g é r t é s i n e h é z s é g b ő l fakadnak. s ez t o v á b b nehezíti a felismerésüket. súlyos e s e t b e n a k ö r ü l ö t t ü n k lévő világ értelmezését. E z e k e t a t é n y e z ő ­ ket rizikótényezőknek n e v e z z ü k : a) k o r a s z ü l ö t t s é g ( r ö v i d e b b terhességi időtartam és/vagy kis születési súly). de e l m a r a d o t t a fonológiai szint m ű k ö d é s e és a rövid idejű verbális m e m ó r i a . ilyenkor a feldolgozási f o l y a m a t o k jól m ű k ö d n e k . vagy megjelenhet t ö b b részfolya­ m a t b a n is (ez a g y a k o r i b b ) . e z e k m i n d e g y i k e utal­ hat a feldolgozás hibájára vagy lassúságára. de b e s z é d h i b a mellett gyakori az ép b e s z é d m e g é r t é s is. de legalábbis az a n y a n y e l v t a n u l á s legaktívabb éveiben a g y e r m e k k e l n e m beszél­ g e t t e k eleget. U g y a n a k k o r az is előfordulhat. Ha bárhol z a v a r vagy kóros állapot áll fenn. kétnyelvű család. a k k o r r a m á r sokszor n e m k ö n n y ű segíteni. ü l . Ha a hallott közlések feldol­ g o z á s a bizonytalan. A beszédészlelés és b e s z é d m e g é r t é s kü­ lönféle zavarai az anyanyelv-elsajátításhoz. A BESZÉDFELDOLGOZÁSI ZAVAR MEGJELENÉSI FORMÁI A z a v a r o k a felszínen igen változatos formában öltenek testet. M i n d e z e k mellett a b e s z é d p r o d u k c i ó zavara együtt j á r h a t a beszédfel­ d o l g o z á s zavarával. p o n t o s a b ­ ban f e l i s m e r é s e segíti a d i a g n o s z t i k á t . a k k o r ez oka lehet a k é s ő b b i beszédészlelési za­ varnak. A d e k ó d o l á s i f o l y a m a t zavarai a k ö v e t k e z ő oki k a t e g ó r i á k r a v e z e t h e t ő k vissza: a) a b e ­ szédszervek o r g a n i k u s zavara (szerzett vagy örökletes). a k k o r a p r o b l é m á k a felnőttkorban is t o v á b b élnek. hogy ép a fonetikai észlelés és a rövid idejű m e m ó r i a . túlzottan j á t é k o s n a k t ű n ő vagy viselkedési (magatartási) zavart m u t a t ó g y e r m e k e k j e l e n t ő s részénél ezek a felszíni jelen­ ségek m i n d . Előfordul­ hat a z o n b a n az is. az olvasottak bizonytalan értése. tehát a g y e r m e k k o r h o z k a p c s o l ó d n a k . V a n n a k olyan t é n y e z ő k . mint m á s o k n a k . d) születési r e n d e l l e n e s s é g . Az olvasástanulás. n e h e ­ zítve ezáltal a m i n d e n n a p i k o m m u n i k á c i ó t . a látszólagos m e m ó - 122 123 . a t u d o m á n y szempontjából t e r m é s z e t e s e n óriási a j e l e n t ő s é g e az ok vagy o k o k m i n d e n k o r i és a lehető legpontosabb felderítésének. s n e m épek a b e s z é d m e g é r t é s szintjei. h o s s z a b b külföldi tartóz­ k o d á s . pl. a fonológiai és a szeriális észlelés. E g y r e g y a k r a b b a n találkozunk olyan g y e r m e k e k k e l . a m e n n y i r e s z ü k s é g e volt. a m u n k a v é g z é s t . s ez ismét csak a felismerését nehezíti. akik az anyanyelv-elsajátítás leg­ különfélébb s z a k a s z a i b a n két. N a g y o b b i k részüknél a z o n b a n a b e s z é d h i b a együtt j á r a beszédészlelés vagy m i n d a be­ szédészlelés. helyesírás zava­ ra. A biológiaiak k ö z é t a r t o z n a k m i n d a z o k a tényezők. A beszédfeldolgozási zavar kiterjedése rendkívül változó. s k ö n n y e n összetéveszthe­ tők e g y é b p r o b l é m á k k a l . Minél k i s e b b a beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i folyamat zavara. n e m b e s z é l t e t t é k annyit. A b e s z é d m e g é r t é s i f o l y a m a t o k felelősek u g y a n i s az írott a n y a n y e l v elsajátításáért. az kihat az írottak feldolgozására is. r i a z a v a r o k és az általános tanulási n e h é z s é g formációiban m i n d i g k i m u t a t h a t ó a beszéd­ észlelés és/vagy a b e s z é d m e g é r t é s e l m a r a d á s a . funkcionális zavara(i).vagy akár többféle jelrendszerrel is találkoznak (nyelvjárá­ si és k ö z n y e l v i hatás. A beszédhibás g y e r m e k e k kisebb részénél a be­ s z é d h i b a c s u p á n m o t o r o s ü g y e t l e n s é g . írástanulás. a t á r s a d a l m i környezettől eltérő szemiotikai rendszert h a s z n á l ó családi háttér. és minél k e v e s e b b szintet érint. a m e l y e k ismeretében a g y e r m e k e t a b e s z é d é s z l e l é s és beszéd­ megértés szempontjából azonnal r i z i k ó . c) szülési sérülés (függetlenül a n n a k r e n d e z ő d é s é t ő l ) . Az iskolás g y e r m e k e k életében m e g j e l e n ő p r o b l é m á k egy része é p p e n a beszédfeldol­ g o z ó r e n d s z e r nem tökéletes m ű k ö d é s é n e k a k ö v e t k e z m é n y e . an­ nál k e v é s b é v e h e t ő észre. de együtt j á r h a t a verbális i n g e r s z e g é n y s é g g e l (pl.g y e r m e k n e k kell m i n ő s í t e n ü n k . A m e g k é s e t t beszédfejlődésű (diszfáziás). a feltűnően lassú (akadályozott) beszédfejlődésű g y e r m e k e k kivétel nélkül e l m a r a d á s t m u ­ tatnak b e s z é d m e g é r t é s i folyamataikban is. Az ok(ok) ismerete. A fejlesztő p e d a g ó g i a i gyakorlat szem­ pontjából a z o n b a n az o k ( o k ) ismerete m á s o d l a g o s . Érinthet egyetlen részfolyamatot (ez a ritkább). A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARÁNAK OKAI Az e l s ő d l e g e s o s z t á l y o z á s i s z e m p o n t az. Az e l m é l e t s z á m á r a . Ha a ja­ vításuk n e m történt m e g időben. Ezek l e h e t n e k organikusak. b) az i d e g r e n d s z e r organikus. hogy é p e n m ű k ö d ő b e s z é d m e g é r t é s mellett e l m a r a d o t t a k a beszédész­ lelési folyamatok. külföldi m u n k a v á l l a l á s . gyakori visszakérdezés. de zavart m u t a t az akusztikai. a p o n t o s d i a g n o s z t i k a p e d i g feltétele a j ó l megválasztott terápiának. c) p s z i c h é s zavar. így annál n a g y o b b m é r t é k b e n m a r a d n a k rejtve a p r o b l é m á k . az idegen nyelv elsajátításának p r o b l é m á ­ ja. az előbbiek zavara tehát k ö v e t k e z m é ­ nyesen m a g a után vonja az utóbbiakét is. b) n e m n o r m á l lefolyású szülés.). de m i n d k é t típus e g y a r á n t viselheti a k ó d v á l t ó k ö r n y e z e t nega­ tív hatásait. m i n d a b e s z é d m e g é r t é s zavarával. m á s i k részük e g y n y e l v ű m a r a d . Ez utóbbi esetben a z a v a r o k együttjárása igen változatos. nevelőotthoni k ö r ü l m é n y e k ) .

ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest 2 évnél több. enyhe fokú a zavar.1 2 éves korú g y e r m e k e k beszédfeldolgozási teljesítménye tesztelhető. a rövid idejű vizuális m e m ó r i a zavara. 2.). a szeriális észlelés zavara. Ez tette egyúttal lehetővé a különféle beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i zavarok azonosítását és j e l l e m z é s é t . 9. Arra keresünk választ. A z a v a r helye szerint: 1. f) 2 éves k o r után i n d u l ó b e s z é d . j) h o s s z a n tartó hurutos állapot.). vagy n e m . ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest legfel­ j e b b 1 év. az eltérés/el­ m a r a d á s m é r t é k é n e k m i n d p o n t o s a b b m e g h a t á r o z á s a . 2. 3. 7. 2. A zavar típusa szerint: 1. csak a beszédészlelési folyamatok­ ban van z a v a r vagy a m e g é r t é s b e n is. azaz a helyes diagnózis. N a g y o n sokszor. a fonológiai szint m ű k ö d é s i zavara. 2. valamint a részfolyamat-zavarok együttjárásának ö s s z e g z é s e a tel­ j e s b e s z é d m e g é r t é s i folyamat figyelembevételével történik. és á l l a n d ó s u l o k is. s a terápia m i e l ő b b i m e g k e z d é s e . esetleg az e m l é k e z e t m ű k ö d é s i problémájával. súlyos a zavar. nagyon súlyos a zavar. a s z ö v e g é r t é s zavara. ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai életkoránál t ö b b m i n t 3 év. ahol a hibás m ű k ö d é s d e t e k t á l h a t ó . de lehetnek h o s s z a b b ideig tartók. 4. Példá­ ul a b e s z é d é s z l e l é s e n belül a fonológiai szint m ű k ö d é s é b e n 2 éves e l m a r a d á s t tapaszta­ lunk. a rövid idejű verbális m e m ó r i a zavara. Ezek l e h e t n e k át­ menetiek. 3. az akusztikai szint m ű k ö d é s i zavara. m e c h a n i z m u s . a beszédhang-differenciálás zavara. A beszédészlelés és a beszéd­ m e g é r t é s folyamatainak vizsgálatát az emlékezeti m ű k ö d é s e k . a m e n t á l i s lexikon aktivizálási zavara. hogy a megállapított zavar milyen m á s zavarokkal társul. a szintézis és/vagy a iateralizáció zavara. b e s z é d é s z l e l é s i zavarok. H e l y e ­ sebb i l y e n k o r a z a v a r m i n d p o n t o s a b b behatárolása. G ó s y . ill. b e s z é d m e g é r t é s i zavarok. M i n d e n n e k alapján a beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i folyamat lehetséges zavarai a kö­ vetkezők: 124 . 1989 óta r e n d e l k e z é s r e áll a G M P . a b e s z é d é s z l e l é s zavara. G y e r m e k k o r ­ ban l e g g y a k o r i b b a k az átmeneti b e s z é d p r o b l é m á k . A zavar mértéke szerint: 1. k) családi érintettség a beszéd és nyelv területén. hogy h á n y r é s z f o l y a m a t érintett. e m l é k e z e t i zavarok. a teljes folyamatra kiterjedő zavar. de 3 évnél k e v e s e b b : 4. középsúlyos a zavar. például a b e s z é d é s z l e l é s e n belül a t r a n s z f o r m á c i ó s észle­ lés zavara. hogy a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest az el­ m a r a d á s m e k k o r a . például a be­ szédészlelés v a l a m e n n y i folyamata sérült-e vagy n e m . a t r a n s z f o r m á c i ó s észlelés zavara. 3. h o g y az adott m e c h a n i z m u s o n belül m e l y folyam a t ( o k ) b a n j e l e n t k e z i k a zavar. ) . a fonetikai szint m ű k ö d é s i zavara. pl. 11.e) g ő g i c s é l é s h i á n y a vagy kései indulása. E n n e k a felmérése a g y e r m e k d i a g n o s z t i z á l á s a és a terápia m e g t e r v e z é s e szempontjából n a g y o n fontos. d) a zavar kiterjedtsége (Arra utal. hiszen az időben m e g k e z d e t t korrek­ ció rendszerint tökéletes j a v u l á s t e r e d m é n y e z . a m e l y n e k segítségével a 3 . a m o n d a t é r t é s zavara. a megértési folyamat zavara együttjár-e a vezérlés zavarával. 13. a vizuális észlelés zavara. IV. ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest 1 év­ nél t ö b b . milyen m é r t é k ű . ///. 1995).) 125 A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARAINAK OSZTÁLYOZÁSA A z a v a r o k definiálása. i) hallássérülés. a vezérlés zavara. h) a b e s z é d p r o d u k c i ó hibája. //. 10. A zavar kiterjedtsége szerint: 1. 14. Az emberi b e s z é d t e v é k e n y s é g a legkülönfélébb zavarokat mutathatja. A zavarok osztályozási szempontjai a k ö v e t k e z ő k : a) a zavar helye (Az a terület.h a t é v e s vagy annál i d ő s e b b g y e r m e k e k e s e t é b e n n e h é z (hacsak n e m lehetetlen) biztonsággal megállapítani a dekódolási zavar okát. g) feltűnően lassú beszédfejlődés. a b e s z é d r i t m u s é s z l e l é s é n e k zavara.). k ü l ö n ö s e n n a g y o b b . a r é s z f o l y a m a t o k különféle kapcsolataiban megjelenő zavarok. illetőleg tartós elszakadás a családi k ö r n y e z e t t ő l . c) a zavar m é r t é k e (Azt mutatja m e g . ilyenek például a b e s z é d p r o d u k c i ó b a n a nyelvbotlások vagy a beszédfeldolgo­ zásban a félrehallások. de 2 évnél k e v e s e b b . (A n e m időben elkezdett vagy v a l a m i l y e n okból n e m sikeres b e s z é d k o r r e k c i ó e r e d m é n y e z i a felnőttkori b e s z é d p r o b l é m á k j e l e n t ő s részét. több vagy csak egyetlen részfolyamatot érint-e. de az akusztikai és a fonetikai szintek épek. v a l a m i n t a vezérlés m e c h a ­ n i z m u s á n a k e l e m z é s e egészíti ki. e h h e z képest ritkábbak a felnőttek szerzett p r o d u k c i ó s és megértési zavarai. b) a z a v a r típusa (Azt m o n d j a m e g . 8. 6. a k a p o t t a d a t o k ö s s z e v e t h e t ő k az adott életkorban elvárt értékekkel. 12. /. 4.t e s z t c s o m a g (vö. 5. 1) állami g o n d o z o t t s á g .

A b e s z é d p r o d u k c i ó és a b e s z é d f e l d o l g o z á s relatíve ö n á l l ó a k , így előfordul, h o g y az e g y i k m e c h a n i z m u s ép, a m á s i k pedig n e m . Ez a d i s s z o c i á c i ó a z o n b a n k ü l ö n f é l e k é p p e n é r v é n y e s ü l h e t . A b e s z é d p r o d u k c i ó és a m e g é r t é s lehet ép, az észlelés a z o n b a n n e m : az e k a t e g ó r i á b a tartozó g y e r m e k e k n e h e z e n t a n u l n a k új szavakat, s z ó k i n c s ü k általában gyér, az iskolában p r o b l é m á s az olvasástanulásuk, a m e m o r i t e r e k elsajátítása és m e g t a r t á s a . Ép p r o d u k c i ó és észlelés, de zavart beszédértés esetén a g y e r m e k j e l l e g z e t e s e n figyel­ m e t l e n n e k tűnik, esetleg m a g a t a r t á s i z a v a r o k a t is m u t a t . Az olvasott s z ö v e g m e g é r t é s e g o n d o t o k o z , k é s ő b b pedig k i a l a k u l n a k a tanulási p r o b l é m á k , hiszen m i n d a h a n g z ó be­ széd, m i n d az olvasásértés érintett. Ha a p r o d u k c i ó ép u g y a n , de a teljes beszédfeldolgo­ zás zavart, ez e g y é r t e l m ű e n előjelzi az iskolai k u d a r c o k a t ; bár az e k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó g y e r m e k e k m á r az ó v o d á b a n is feltűnnek, a z o n b a n a valós p r o b l é m a a felszínen a legkü­ l ö n b ö z ő b b formákat öltheti (figyelmetlenség, viselkedési zavar, kicsi szókincs, visszahú­ z ó d ó m a g a t a r t á s , túlzott j á t é k o s s á g , kivonulás a szabályjátékokból stb.). A b e s z é d p r o d u k ­ ció zavara együtt j á r h a t ép beszédértéssel és zavart észleléssel. Jellegzetesen a b e s z é d h i ­ b á s g y e r m e k e k r e j e l l e m z ő képlet. A b e s z é d h i b a j a v í t á s a és/vagy a u t o m a t i z á l á s a n e h é z , a főbb k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á k a g y e r m e k e k olvasástechnikájában, az írástanulásukban és a helyesírási teljesítményükben j e l e n t k e z n e k . L é n y e g e s e n ritkábban fordul elő, hogy a b e s z é d h i b á s g y e r m e k észlelése jól működik, csak az értési folyamatok érintettek. G y a k o ­ ribb, hogy a beszédhiba mellett m i n d k é t feldolgozási m e c h a n i z m u s zavartan m ű k ö d i k : az iskolai kudarcok, a tanulási n e h é z s é g e k e g y é r t e l m ű e n előjelezhetők. Az anyanyelv-elsajá­ títás legsúlyosabb zavara a k k o r áll elő, ha mind a b e s z é d p r o d u k c i ó , m i n d a beszédfeldolgo­ zás zavart. Ez valamennyi diszfáziás és akadályozott beszédfejlődésű g y e r m e k r e j e l l e m z ő . A beszédfeldolgozási folyamat n e m ép m ű k ö d é s e összefügghet m á s zavarokkal, de mint funkcionális zavar vezethet ö n m a g á b a n is k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á k h o z . A továbbiak­ ban e n n e k megfelelően tekintjük át a zavarok sajátosságait.

u g y a n c s a k h a l k a b b a n hallja az e l h a n g z ó beszédet, és jellegzetesen kiesnek a m a g a s frek­ v e n c i á s összetevők. K á r o s o d h a t a hallóideg, e k k o r a h a n g i n g e r e k n e k az agy velőbe jutta­ tása k á r o s o d i k , illetőleg előfordul az agyi pályák és k ö z p o n t o k k á r o s o d á s a is. A kevert tí­ pusú h a l l á s c s ö k k e n é s esetén az e l ő z ő e k b e n ismertetettek együttesen j e l e n t k e z n e k . A korai vagy veleszületett h a l l á s k á r o s o d á s n e m teszi l e h e t ő v é a beszédészlelési és a be­ s z é d m e g é r t é s i szintek m e g f e l e l ő m ű k ö d é s é t . A m e g f e l e l ő akusztikai inger, v a l a m i n t a visszacsatolás hiánya eleve korlátozott beszédfeldolgozást tesz lehetővé (hallókészülék vi­ selése e s e t é n is). A n a g y o t h a l l ó g y e r m e k e k b e s z é d é s z l e l é s i folyamatai r e n d s z e r i n t na­ g y o b b m é r t é k ű zavart, illetőleg e l m a r a d á s t m u t a t n a k , m i n t a b e s z é d m e g é r t é s i e k . M i n d e z hatással van a g y e r m e k e k b e s z é d p r o d u k c i ó j á r a is. A b e s z é d h a n g o k kiejtése torzzá válik, egy részük h i á n y o z h a t ; a jellegzetes „ s i k e t e s " beszéd nélkülözi a m a g a s frekvenciás össze­ tevőket. A b e s z é d p r o z o d i a rendkívül bizonytalan. A jellegzetes kiejtészavarokhoz nemrit­ kán a g r a m m a t i z m u s , s z e g é n y e s szókincs, m o n d a t - és szövegértési n e h é z s é g e k társulnak. Kísérletekkel igazolták, hogy a n a g y o t h a l l ó g y e r m e k e k a g y f é l t e k e - d o m i n a n c i á j á n a k ki­ a l a k u l á s a késik a n a g y o t h a l l á s fennállásától, illetőleg korrekciójától függően. A h á r o m ­ éves k o r u k után n a g y o t h a l l ó v á vált g y e r m e k e k esetében kialakult a d o m i n a n c i a , m í g a fi­ atalabb k o r b a n hallássérültté vált vagy így született g y e r m e k e k n é l csak kis s z á z a l é k b a n ( M a r c o t t és M o r e r e , 1990). A korai hallókészülék-ellátás szoros összefüggést m u t a t a fél­ t e k e - d o m i n a n c i a kialakulásával. A b e s z é d f e l d o l g o z á s fejlődését g y e r m e k k o r b a n negatívan befolyásolja az ún. á t m e n e t i hallászavar, a m e l y l e g g y a k r a b b a n hurutos m e g b e t e g e d é s e k , v a l a m i n t a z a d e n o i d - v e g e táció k ö v e t k e z t é b e n alakul ki. (A m e g n a g y o b b o d o t t o r r g a r a t m a n d u l a h u r u t o s tünetek nél­ kül is o k o z h a t egyoldali vagy kétoldali halláscsökkenést.) Ez a k ü l ö n b ö z ő m é r t é k ű (veze­ téses típusú) n a g y o t h a l l á s o s állapot b i z o n y o s idő elteltével m e g s z ű n i k , a hallás r e n d e z ő ­ dik. Ezért n e v e z z ü k á t m e n e t i h a l l á s z a v a r n a k , de a háttérben, rejtve á l l a n d ó s u l h a t n a k az e n n e k k ö v e t k e z t é b e n létrejött beszédészleléssel és/vagy b e s z é d m e g é r t é s s e l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k . A h o s s z a n h u r u t o s , illetőleg m e g n a g y o b b o d o t t orrgaratmandulájú g y e r m e k e k

A HALLÁS ZAVARÁNAK HATÁSA A BESZÉDFELDOLGOZÁSRA

b e s z é d p e r c e p c i ó s m e c h a n i z m u s a sérül, mivel a folyamat legalsó szintje, a hallás h o s s z a b b időtávon n e m t ö k é l e t e s e n m ű k ö d i k . A hallási szint i d ő s z a k o s k á r o s o d á s a azonosítási és feldolgozási p r o b l é m á k a t idéz elő. N a g y o n gyakori az első 5-6 évben tapasztalható á t m e ­ neti hallászavar. Attól függően, hogy m e n n y i ideig áll fenn az o r r g a r a t m a n d u l a - t ú l t e n g é s , vagy milyen méretű a m e g n a g y o b b o d o t t adenoid. 10. 2 0 . 30. 40 dB-es lég-csont köz ala­ kul ki. A m e n n y i b e n kisfokú a h a l l á s c s ö k k e n é s (i j - 2 0 d B ) , a szülőknek és a p e d a g ó g u s o k ­ nak n e m tűnik fel. 2 5 - 3 0 dB-nél m á r észreveszik, hogy a g y e r m e k „figyelmetlen", esetleg „félreért d o l g o k a t " . T ö b b száz m e g n a g y o b b o d o t t o r r g a r a t m a n d u l á j ú , 5 - 6 éves ó v o d á s he­ lyes globális b e s z é d é s z l e l é s é n e k átlagai a k ö v e t k e z ő k voltak: 3 9 , 3 % a j o b b oldali és 3 7 , 2 % a bal oldali fülbe közvetített h a n g s o r o k tekintetében. A g y e r m e k e k o r r g a r a t m a n d u l a mű­ téten estek át. a m e l y e t k ö v e t ő e n a helyes a z o n o s í t á s u k átlagértéke: 8 5 % és 9 2 , 8 % lett. A tapasztalati adatok szerint ötéves korban elsősorban a fonetikai és fonológiai szintek k á r o s o d n a k , v a l a m i n t a teljes m e c h a n i z m u s tárolási rendszere. H a t é v e s korban u g y a n c s a k a fonetikai, fonológiai szintek k á r o s o d á s a látszik (tehát nincs fejlődés), sőt a fonológiai észlelés szignifikánsan g y e n g é b b , mint az e l ő z ő életkorban. A hétéveseknél erőteljes vál­ tozást t a p a s z t a l u n k : é r z é k e l h e t ő v é válik az akusztikai feldolgozási szint zavart m ű k ö d é s e .

A hallás zavara lehet veleszületett p r o b l é m a , de kialakulhat b á r m e l y életkorban, illetőleg az ép hallás bizonyos fokú csökkenése gyakorlatilag mindenkinél bekövetkezik időskorban. A n a g y o t h a l l ó és siket c s e c s e m ő is elkezd gőgicsélni, n é h á n y h ó n a p elteltével a z o n b a n a gőgicsélés szegényesedik, majd abbamarad. A nem ép hallás kihat mind a b e s z é d p r o d u k c i ó , m i n d a beszédfeldolgozás m ű k ö d é s i folyamataira. Kísérletek alátámasztották például, hogy az ép halló és a siket szülők a z o n o s fokban hallássérült g y e r m e k e i n e k b e s z é d m e g é r t é s e között nincs l é n y e g e s k ü l ö n b s é g . A n a g y o t h a l l á s lehet vezetéses típusú - ha a hallójáratban, a d o b h á r t y á n vagy a halló­ c s o n t o k o n , illetve a d o b ü r e g b e n van kóros elváltozás. E k k o r a vezetéses zavar k ö v e t k e z ­ tében a h a n g r e z g é s e k csak kisebb mértékben j u t n a k a belső fülbe. Ezek a betegek kissé tor­ zítva és h a l k a b b a n hallják a beszédet (a h a l l á s k ü s z ö b legfeljebb 40 dB-en futhat). A kis­ g y e r m e k - és i s k o l á s k o r b a n fellépő h a l l á s k á r o s o d á s o k t ú l n y o m ó többsége vezetéses zavar. F e l n ő t t k o r b a n sokkal g y a k o r i b b az idegi eredetű vagy p e r c e p c i ó s típusú h a l l á s c s ö k k e n é s . A b e l s ő f ü l - e l v á l t o z á s o k ( a m e l y e k e t különféle o k o k i d é z h e t n e k elő) e s e t é b e n a b e t e g

126

127

a fonetikai és a fonológiai szintek változatlanul n e m ép folyamatai mellett. A felsőbb per­ cepciós szintek k ö v e t k e z m é n y e s e n kóros m ű k ö d é s e az elmaradott szövegértés. A nyolcéve­ sek e r e d m é n y e i n e k értékelésekor m á r feltétlenül tekintetbe v e e n d ő az iskolai (közvetlen és közvetett) fejlesztés ténye. E n n e k ellenére gyakorlatilag n e m tapasztalható m i n ő s é g i javu­ lás. A 9 és 10 évesek mutatják a legnagyobb elmaradást a beszédpercepciós folyamataikban. Egyetlen részfolyamatban sem éri el a teljesítményük a hétévesekét, ami azt jelenti, hogy 6 év körüli f o l y a m a t m ű k ö d é s e k k e l kell a harmadik, negyedik osztályt végezniük.

n y o s fejlődésről t a n ú s k o d i k v a l a m e n n y i részfolyamatban. H a tekintetbe v e s s z ü k azt, hogy a p e r c e p c i ó s r é s z f o l y a m a t o k felelősek az írott a n y a n y e l v elsajátításáért, a k k o r azt kell m o n d a n u n k , hogy az első osztályosok nincsenek abban a h e l y z e t b e n , hogy p r o b l é m a m e n ­ tesen tanuljanak m e g olvasni és írni. M i n t h o g y a 9 és a 10 évesek s e m érik el a h é t é v e s kor­ ban (!) elvárt szinteket, n e m véletlen, hogy náluk kivétel nélkül találunk az írott a n y a n y e l v tanulásával kapcsolatos különféle nehézségeket, illetőleg zavarokat. A n e h é z s é g e k e t a szó­ kincs a k t i v á l á s á n a k p r o b l é m á j a is növeli. A 2. ábra az akusztikai, fonetikai, fonológiai és a szeriális észlelés teljesítményét ábrázolja az elvárt teljesítményhez képest első, m á s o d i k és n e g y e d i k o s z t á l y o s o k n á l . A diszfáziás g y e r m e k e k m o n d a t - és szövegértési f o l y a m a t o k b a n nyújtott teljesítménye is k o m o l y z a v a r o k a t m u t a t . A m o n d a t é r t é s szintje j o b b , k ö z e l e b b van az életkori teljesít-

A MEGKÉSETT BESZÉDFEJLŐDÉS (DISZFÁZ1A) ÉS A BESZÉDFELDOLGOZÁSI ZAVAR

Az anyanyelv-elsajátítás m e g i n d u l á s a késhet, s e n n e k s z á m o s o k a lehet: örökletes sajátos­ ság, n e u r o l ó g i a i zavar, m e n t á l i s retardáció, agyi k á r o s o d á s , i n g e r s z e g é n y k ö r n y e z e t stb. A diszfáziához v e z e t ő o k o k sokfélesége e r e d m é n y e z i m a g á n a k a b e s z é d z a v a r n a k a sokfé­ leségét is; és m e g h a t á r o z z a a g y e r m e k anyanyelv-elsajátításának további útját. A m e g k é ­ sett b e s z é d f e j l ő d é s ű g y e r m e k n e k egy v a g y n é h á n y szava van c s a k , sok e s e t b e n j e l e k e t használ k o m m u n i k á c i ó s célokra, b e s z é d m e g é r t é s e , illetőleg a teljes nyelvi jellegű g o n d o l ­ k o d á s a korlátozott (vö. G e r e b e n n é Várbíró, 1995). H á r o m - és h a t é v e s k o r között a beszéd­ p r o d u k c i ó j a általában ugrásszerű fejlődésnek indul, a b e s z é d f e l d o l g o z á s a z o n b a n lénye­ gesen lassúbb ü t e m b e n fejlődik. M i l y e n a l é n y e g é b e n n e m vagy alig b e s z é l ő 3-4 évesek anyanyelvi szintje? Artikuláci­ ós teljesítményük alig 5%-uknál felel m e g az életkorban elvárt teljesítménynek; a többiek j e l e n t ő s e l m a r a d á s t m u t a t n a k . Beszédészlelési szintjük a k e z d e t e k b e n n e h e z e n m e g í t é l h e ­ tő. K é t h a r m a d u k n a k a s z ö v e g é r t é s e b i z o n y t a l a n , e l m a r a d o t t , e g y h a r m a d u k n á l a z o n b a n nincs eltérés. A m o n d a t é r t é s közel 25%-uknál életkori szinten van, m í g több mint 75%-uknál e l m a r a d o t t , zavart. N a g y o k a z e g y e s g y e r m e k e k közötti i n d i v i d u á l i s k ü l ö n b s é g e k . A diszfáziások b e s z é d p r o d u k c i ó j a 5-6 éves korukra s z e m b e t ű n ő e n javul ( n é m e l y e k n é l tel­ j e s e n r e n d e z ő d i k ) . A p e r c e p c i ó s részfolyamatokat tekintve a z o n b a n m i n d e n vizsgált kor­ c s o p o r t b a n , öttől tízéves korig j e l e n t ő s e l m a r a d á s t találtunk az adott életkorban elvárt tel­ j e s í t m é n y h e z képest. Ha c s u p á n az átlagértékeket vesszük figyelembe, a k k o r azt m o n d h a t ­ juk, hogy az ö t é v e s e k csak e l m a r a d á s t m u t a t n a k , de a teljesítménygörbéjük követi az ép teljesítmény vonalát. H a t é v e s kortól m á r n e m e g y s z e r ű e n e l m a r a d á s r ó l , h a n e m zavarról is szó van, mivel a g y e r e k e k teljesítménygörbéje az egyes részfolyamatok tekintetében jel­ legzetes k ü l ö n b s é g e k e t m u t a t az ép v o n u l a t h o z képest. Az akusztikai és a fonetikai észle­ lés k i s e b b m é r t é k ű e l m a r a d á s t mutat, a szeriális és a fonológiai r é s z f o l y a m a t o k m ű k ö d é s i szintje a z o n b a n feltűnően g y e n g e . Az ö t é v e s e k h e z viszonyítva m i n t e g y „ r o m l o t t " a gyer­ m e k e k teljesítménye. Valójában van fejlődés a két korcsoport között, a z o n b a n az életkor­ ban elvárt szinthez képest a hatévesek e r e d m é n y e g y e n g é b b , így n ö v e k e d e t t a k ü l ö n b s é g az ép és a diszfáziás g y e r m e k e k között. C s a k n e m kivétel nélkül késik az agyfélteke-domi­ n a n c i a k i a l a k u l á s a a m e g k é s e t t beszédfejlődésű ó v o d á s o k esetében, t o v á b b á k o m o l y el­ m a r a d á s t m u t a t a b e s z é d h a n g - m e g k ü l ö n b ö z t e t é s i készség is. Az i s k o l á s o k teljesítménye u g y a n c s a k j e l e n t ő s e l m a r a d á s t m u t a t az ép fejlődésű gyere­ k e k h e z képest, u g y a n a k k o r az egyes k o r c s o p o r t o k teljesítménye e g y m á s h o z képest bizom e n y h e z , m i n t a s z ö v e g é r t é s é . Az ép fejlődésű g y e r m e k e k a d a t a i h o z v i s z o n y í t v a , a diszfáziás ó v o d á s o k szövegértésben megközelítőleg a h á r o m é v e s e k szintjén állnak. U g y a n ­ abban az életkori csoportban a beszédmegértési különbségek nagyok. A vizsgált g y e r m e k e k mintegy 8 0 % - á n á l volt e területen k i m u t a t h a t ó e l m a r a d á s (Gósy, 2 0 0 0 ) . A szövegértési ne­ h é z s é g e k többféle okra vezethetők vissza. P r o b l é m á k a t j e l e n t h e t n e k az ismeretlen lexikai egységek, a bizonytalanul vagy tévesen azonosított morfológiai és szintaktikai szerkezetek, a fel nem ismert összefüggések, s az emlékezeti m ű k ö d é s e k esetleges zavarai is. E l m a r a d á s t a p a s z t a l h a t ó a rövid idejű verbális, de a vizuális m e m ó r i a teljesítményében is. N e m egy g y e r m e k n é l a rövid idejű verbális m e m ó r i a m ű k ö d é s e n e m is tesztelhető. 129
Diszfáziás iskolások

20 -i

1

1

< —

1

akusztikai észlelés

fonetikai észlelés
2. ábra

szeriális észlelés

fonológiai észlelés

teljesítménye

négy

beszédészlelési

részfolyamatban

128

A B E S Z É D P R O D U K C I Ó HIBÁJA ÉS A B E S Z É D F E L D O L G O Z Á S I M Ű K Ö D É S E K

A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARÁNAK KÖVETKEZMÉNYE: OLVASÁSI NEHÉZSÉG

R e n d s z e r e s e n felmerülő kérdés, hogy vajon az artikulációs b e s z é d h i b a feltétlenül e g y ü t t jár-e a b e s z é d é s z l e l é s és/vagy a b e s z é d m e g é r t é s zavarával. T a p a s z t a l a t a i n k azt mutatják, h o g y n e m ; a vizsgált sok száz b e s z é d h i b á s g y e r m e k e g y h a r m a d á n á l a beszédfeldolgozás­ ban s e m m i f é l e eltérést n e m láttunk. K é t h a r m a d u k n á l a z o n b a n k i s e b b - n a g y o b b m é r t é k b e n érintett a b e s z é d é s z l e l é s , és e z e n belül egy részüknél a b e s z é d m e g é r t é s is. E n n é l f o g v a a b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k b e s z é d f e l d o l g o z á s i f o l y a m a t a i feltétlenül t e s z t e l e n d ő k , é s h a szükséges, a célzott fejlesztés p á r h u z a m o s a n kell, hogy történjen a b e s z é d h i b a j a v í t á s á v a l . M i n é l s ú l y o s a b b a g y e r m e k artikulációs hibája, azaz m i n é l t ö b b b e s z é d h a n g r a terjed ki, annál t ö b b b e s z é d é s z l e l é s i folyamat m ű k ö d é s é b e n találunk eltérést. E n y h é b b e s e t e k b e n például a sziszegők hibája vagy r o t a c i z m u s fennállása - r e n d s z e r i n t az akusztikai, foneti­ kai és a szeriális é s z l e l é s sérült. T o v á b b i m á s s a l h a n g z ó k h e l y t e l e n k é p z é s e e g y ü t t j á r a d i s z k r i m i n á c i ó zavarával, a vizuális és a ritmusészlelés, v a l a m i n t a t r a n s z f o r m á c i ó s észle­ lés e l m a r a d á s á v a l . Ha egy vagy több m a g á n h a n g z ó ejtése is hibás, a k k o r biztosra v e h e t ő , h o g y a teljes beszédészlelési m e c h a n i z m u s zavart. A b e s z é d m e g é r t é s i f o l y a m a t o k ép vagy n e m é p m ű k ö d é s e j á r u l é k o s a n k a p c s o l ó d h a t a z artikulációs h i b á h o z . Ha az artikulációs m o z g á s o k hibájához további b e s z é d p r o d u k c i ó s zavarok is társulnak (például szűk szókincs vagy a g r a m m a t i z m u s ) , ezek m á r feltételezik m i n d a beszédészlelé­ si, m i n d a b e s z é d m e g é r t é s i folyamatok működési zavarát. 6 0 0 b e s z é d h i b á s g y e r m e k vizs­ gálatának á t l a g e r e d m é n y e i láthatók a 3. ábrán (az akusztikai, a fonetikai és a fonológiai ész­ lelés adatai). A g y e r m e k e k közül 4 5 0 fiú és 150 leány. Az első vizsgálat 5 éves, a követke­ ző h á r o m évvel később, 8 éves korukban történt. A gyerekek a két vizsgálat között intenzív fejlesztésben, p r o d u k c i ó s és részlegesen percepciós terápiában részesültek. B á r a g y e r m e ­ keknek 8 éves korukban már semmiféle beszédhibájuk n e m volt, a beszédészlelési folyama­ taik m é g e k k o r is j e l e n t ő s e l m a r a d á s t mutattak az életkorukban elvárt teljesítménytől.

A nyelvi k é p e s s é g b á r m e l y összetevője o k a lehet az olvasási n e h é z s é g n e k ; d ö n t ő a z o n b a n a beszédfeldolgozási teljesítmény szintje. A kísérletek és tapasztalatok alapján a követke­ ző a l a p ö s s z e f ü g g é s e k állapíthatók m e g . Beszédészlelési zavar, illetőleg e l m a r a d á s és ép értés esetén az olvasás és írás technikájának k i s e b b - n a g y o b b m é r t é k ű zavarát tapasztaljuk. A b e s z é d p e r c e p c i ó s z a v a r é r i n t h e t i v a l a m e n n y i szint m ű k ö d é s é t , de k o r l á t o z ó d h a t e g y vagy n é h á n y r é s z f o l y a m a t r a . Az i d ő v i s z o n y o k zavart észlelése például j e l e n t k e z h e t a be­ s z é d h a n g o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é b e n (a rövid, ill. hosszú fonológiai j e g y r e a l i z á l ó d á s á n a k hibás a z o n o s í t á s a ) , a szavak m o n d a t o n belüli elhangzási sorrendjének téves felismerésé­ ben, valamint az időzítésre v o n a t k o z ó s z e m a n t i k a i j e g y e k d e k ó d o l á s á b a n (vö. H e r z o g n é Fürst, 1996). B e s z é d m e g é r t é s i zavar/elmaradás és ép észlelés esetén olvasásértési és értel­ mezési n e h é z s é g e k e t tapasztalunk, t o v á b b á j á r u l é k o s a n már j e l e n t k e z n e k a g o n d o l k o d á s i korlátok, sőt b i z o n y o s viselkedési p r o b l é m á k is. A b e s z é d p e r c e p c i ó s f o l y a m a t zavart m ű k ö d é s é t a c s a t l a k o z ó k é s z s é g e k e l m a r a d o t t szintje is súlyosbíthatja. Ilyen lehet a mentális lexikon szervezési n e h é z s é g e , a rövid idejű m e m ó r i a problémája, az olvasástanulás kezdetén a k é z d o m i n a n c i a (illetőleg az agyfélteke­ d o m i n a n c i a ) k i a l a k u l a t l a n s á g a , s az e z e k k e l g y a k r a n együtt j á r ó irányfelismerési zavar. Szignifikáns összefüggés van a transzformációs észlelés és az o l v a s á s t e c h n i k a között. Az igen lassan, betűtévesztéssel, erős tagolással olvasó g y e r m e k e k t r a n s z f o r m á c i ó s észlelése n e m r i t k á n az ötévesek teljesítményét s e m éri el.

• másodikosok

•harmadikosok

negyedikesek

akusztikai észlelés

fonetikai észlelés
3. ábra

fonológiai észlelés akusztikai észlelés
8 éves korukban (szürke oszlopok). Technikai olvasási

fonológiai észlelés
4. ábra

szeriális észlelés

Beszédhibás gyermekek észlelése 5 éves korukban (fekete oszlopok),

Ép fejlődésit 5 évesek állagai (fehér oszlopok).

nehézséggel

küzdő

tanulók

beszédészielése

130

131

A 4. ábra m á s o d i k , h a r m a d i k és n e g y e d i k osztályos, az o l v a s á s technikájának n e h é z s é ­ gével k ü z d ő g y e r m e k e k n é h á n y beszédészlelési f o l y a m a t á n a k adatait mutatja (az elvárt ér­ ték v a l a m e n n y i e s e t b e n 1 0 0 % ) . E s e t ü k b e n olvasásértési n e h é z s é g e t n e m t a p a s z t a l t u n k . A v e r b á l i s b e s z é d m e g é r t é s b e n r o s s z u l teljesítők o l v a s á s é r t é s e g y e n g e ; a z o k n á l p e d i g , akiknél a teljes folyamat korlátozottan m ű k ö d i k , ott m i n d az olvasás technikája, m i n d az o l v a s o t t a k é r t é s e érintett. S o k s z o r előfordul, h o g y a g y e r m e k írásbeliséggel k a p c s o l a t o s n e h é z s é g e i d o m i n á l n a k az iskolában, és emellett szinte fel s e m tűnik az olvasás e l m a r a ­ dottsága, illetőleg a beszédfeldolgozási f o l y a m a t o k tökéletlen m ű k ö d é s e . Az írás és a h e ­ lyesírás p r o b l é m á j a összefügg a b e s z é d h a n g - m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e h é z s é g é v e l .

g y a k o r i b b az iskolai k u d a r c o k a t m u t a t ó g y e r m e k e k n é l , mint a m o n d a t é r t é s i p r o b l é m a . Az 1. táblázat azt mutatja, h o g y beszédészlelési zavarban is s z e n v e d ő g y e r m e k e k n e k m i l y e n a m o n d a t - és s z ö v e g é r t é s e . A 6 é v e s e k adatait e l e m e z v e találunk g y e n g é n teljesítőket; a g y e r m e k e k d ö n t ő többsé­ g e a z o n b a n 7 0 % é s 1 0 0 % közötti e r e d m é n y t é r el, vagyis a z egyéni k ü l ö n b s é g e k c s ö k k e n ­ n e k a z é l e t k o r e l ő r e h a l a d t á v a l . A z i d ő s e b b g y e r m e k e k m o n d a t é r t é s e tragikusan g y e n g e ; n a g y o n k e v e s e n k e r ü l n e k a n o r m á l övezetbe, m é g 10 éves k o r b a n is. T e r m é s z e t e s e n a szó­ r á s é r t é k e k e g y r e s z ű k e b b e k , de az á t l a g o k stabil e l m a r a d á s t m u t a t n a k az elvárt teljesít­ m é n y h e z képest. A z e g y e s m o n d a t o k r a kapott helyes azonosítás m e g m u t a t j a , h o g y m i l y e n az e g y e s vizsgált nyelvi k a t e g ó r i á k m e g é r t é s e a k ü l ö n b ö z ő é l e t k o r o k b a n . A 6 é v e s e k ese­ tében az elő-, í 11. utóidejűség o k o z z a a l e g n a g y o b b n e h é z s é g e t . P r o b l é m á t j e l e n t a h o m o ­ n i m toldalék a b i r t o k o s és részeshatározói szerkezet e l k ü l ö n í t é s é b e n . Az e l v á r á s n a k m e g ­ felelően jó a m o n d a t é r t é s a m e l l é k n é v i igenevet t a r t a l m a z ó m o n d a t , v a l a m i n t az ok-oko­ zati összefüggést t a r t a l m a z ó m o n d a t esetében. A 7 - 1 1 évesek m o n d a t é r t é s é b e n tapasztalt hibák h a s o n l ó a k a h a t é v e s e k e s e t é b e n leírtakkal; n á l u k általában 1-2 m o n d a t m e g é r t é s e téves. A m o n d a t é r t é s i n e h é z s é g , illetőleg b i z o n y t a l a n s á g az a n y a n y e l v g r a m m a t i k a i és szin­ taktikai struktúráinak, illetőleg szemantikai egységeinek nem megfelelő elsajátítására utal. E n n e k m e g f e l e l ő e n n e h é z s é g e i k v a n n a k a t ö m ö r e n fogalmazott, rövid nyelvi i n f o r m á c i ó k m e g é r t é s é v e l ( p é l d á u l utasítások, feladatmegjelölések, s z a b á l y o k , definíciók, s z ö v e g e s m a t e m a t i k a p é l d á k ) . S z ö v e g é r t é s ü k t ő l függően e h h e z t o v á b b i n e h é z s é g e k t á r s u l h a t n a k , a m e l y e k ö s s z e g z ő d n e k a „tanulási z a v a r " s z i n d r ó m á b a n . N o h a a b e s z é d é r t é s és ezen belül is a szövegértés elméletileg fejlődik a tanulás, az olva­ sás, a f o g a l m a z á s i feladatok hatására, az adatok mégis azt erősítik m e g , h o g y ez a „fejlő­ d é s " m i n i m á l i s . A z o k a g y e r m e k e k , a k i k n e k a szövegértése zavart mutat, m é g évek eltel­ tével s e m k é p e s e k a zavarból a d ó d ó h á t r á n y u k a t leküzdeni, illetőleg ö n e r ő b ő l a zavart j e ­ lentősen m é r s é k e l n i , esetleg m e g s z ü n t e t n i . N y o l c é v e s kortól n a g y m é r t é k b e n „ e m e l k e d i k " a szövegértési zavart m u t a t ó g y e r m e k e k aránya. Valójában arról van szó, hogy ezek a gyer­ m e k e k olvasás(értés)i n e h é z s é g , illetőleg tanulási zavar miatt kerülnek vizsgálatra. í g y de­ rül ki, h o g y a felszínen j e l e n t k e z ő p r o b l é m á i k h á t t e r é b e n az e l h a n g z ó b e s z é d d e k ó d o l á s á ­ nak zavara áll. A 1 2 - 1 3 é v e s e k esetében d ö b b e n e t e s volt az az e r e d m é n y , h o g y közel 7 0 % uk éppen az összefüggések felismerésére volt képtelen. Ez pedig egyértelműen m e g a k a d á l y o z z a ő k e t a sikeres tanulásban. S ú l y o s a b b ugyanis a szövegértési zavar, ha a g y e r m e k az összefüggések felismerésében téved. 12 éves k o r fölött a tanulási zavarral küz­ dő g y e r m e k e k m i n t e g y 6 0 % - a n e m m u t a t beszédészlelési e l m a r a d á s t . R e n d s z e r i n t a m o n ­ datértésük is j ó ; a s z ö v e g é r t é s ü k a z o n b a n évekkel m a r a d el a biológiai életkoruk szerinti teljesítménytől. A tapasztalati adatok alapján ötféle okot lehet m e g k ü l ö n b ö z t e t n i , a m e l y e k a g y e r m e k e k szövegértési n e h é z s é g é t o k o z z á k , életkoruktól függetlenül. E z e k : észlelési zavar, a m e n t á l i s l e x i k o n m ű k ö d é s i p r o b l é m á j a , a szintaktikai s z e r k e z e t e k b i z o n y t a l a n azonosítása, a m u n k a m e m ó r i a korlátozott m ű k ö d é s e , az asszociációs m ű k ö d é s e k bizony­ talansága és a lassú feldolgozási folyamatok. A tanulási n e h é z s é g e t m u t a t ó g y e r m e k e k n é l m e g t a l á l h a t ó a szóaktiválás jellegzetes e l m a r a d o t t s á g a .

A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARÁNAK KÖVETKEZMÉNYE: TANULÁSI NEHÉZSÉG

A tanulási n e h é z s é g definíciója sokféle lehet; a k ü l ö n b ö z ő n é z e t e k e t talán úgy lehet egyez­ tetni, ha azt m o n d j u k , a g y e r m e k n e k a k k o r van tanulási n e h é z s é g e , ha ez iskolai k u d a r c ­ h o z vezet. A tapasztalat az, h o g y az első osztályban tanuló g y e r m e k n é l a p r o b l é m á t éretl e n s é g n e k és/vagy f i g y e l e m z a v a r n a k tekintik. M á s o d i k osztálytól olvasási n e h é z s é g r ő l , k é s ő b b diszlexiáról (!) b e s z é l n e k . Ö t ö d i k osztálytól pedig tanulási zavart e m l e g e t n e k , p e ­ d a g ó g u s o k és szülők egyaránt. Holott a háttérben m á r a k e z d e t e k t ő l a beszédészlelés és a b e s z é d m e g é r t é s a k a d á l y o z o t t m ű k ö d é s e áll, a m e l y n e k a k ö v e t k e z m é n y e a különféle for­ m á k b a n j e l e n t k e z ő p r o b l é m a . A l e g g y a k o r i b b , k ü l ö n ö s e n k i s k a m a s z kortól, a b e s z é d m e g ­ értés és/vagy é r t e l m e z é s k o r l á t o z o t t s á g a , a m e l y a f e l a d a t m e g é r t é s t ő l a n n a k teljesítéséig különféle f o r m á k b a n j e l e n t k e z h e t ( S c h n e i d e r és S i m o n , 1996). A b e s z é d m e g é r t é s i n e h é z ­ séggel k ü z d ő t a n u l ó k n e m r i t k á n sajátos k o m p e n z á l á s i stratégiákat építettek ki. A t a n u l ó k f e l a d a t h e l y z e t b e n tanúsított reakciói sok esetben m á r előjelezték az értési n e h é z s é g e t . A k i s e b b e k például m i n d e n k é r d é s r e igennel válaszoltak. A n a g y o b b a k r a j e l l e m z ő , h o g y a feladatot visszakérdezik vagy megismétlik, tehát v a l a m i k é p p e n ellenőrzik, h o g y jól értet­ ték-e. A s z ö v e g é r t é s i tesztek v á l a s z a i b a n g y a k o r i a k a ciklikus feleletek, a m i azt j e l e n t i , hogy a g y e r m e k e g y e t l e n választ variál, ha a k é r d é s kicsit is e m l é k e z t e t egy korábbira. A tanulási zavart m u t a t ó g y e r m e k e k n é l m i n d i g k i m u t a t h a t ó a b e s z é d m e g é r t é s n e m élet­ k o r n a k megfelelő szintje. A b e s z é d é r t é s nehezítettsége i s m é t e l t e n együtt j á r h a t az észlelé­ si z a v a r o k k a l , de azoktól függetlenül is j e l e n t k e z h e t . A szövegértés zavara szignifikánsan
/. táblázat Észlelési zavart is mulató gyermekek beszédértést eredményei (az elvárt érték mindenütt 100%) Életkor Helyes mondatértés átlaga (%) Helyes szövegértés átlaga (%) Ep teljesítményt

nyújtók átlaga (%)

6 évesek 7 évesek 8 évesek 9 évesek 10 évesek 11 évesek

69,3 78 88,6 76,8 92 95.4

53,8 78 71,6 71,2 73,2 77,2

51,9 78 34,8 32,2 36 63,6

132

133

m á s o d i k osztályos kortól. Fel kell figyelni az ö n á l l ó a n tanulni n e m sze­ rető vagy n e m t u d ó g y e r m e k e k r e is. Hozzájárul ehhez döntési reakcióidejének megnövekedése a legtöbb mondat esetében (függetlenül a válasz h e l y e s s é g é t ő l ) . hogy j ö v ő év a u g u s z t u s á b a n betölti a hetedik életévét.a szeriális észlelés (vö.KITEKINTÉS a 6 évesek A 5 évesek • 4 évesek a 3 évesek . majd 15 h ó n a p o s k o r a körül k e z d e t t beszélni. besiéclészlelési teljesítménye Az egyes b e s z é d f o l y a m a t o k b a n tapasztalt e l m a r a d á s o k részben e n y h é b b e k (pl. A tíz feltett k é r d é s k ö z ü l m i n d ö s s z e h á r o m r a tudott megfelelő választ adni (az elvárt 7 helyett). A g y e r m e k b e s z é d p e r c e p c i ó s vizsgálatát az ó v ó n ő k e z d e m é n y e z t e . L. J e l l e m z é s e szerint L. csak feltételezhetjük. T. A b e s z é d m e g é r t é s egyik tesztelt szintje sem éri el a h a t é v e s e k teljesítményét.5. el kell k e z d e n i e az iskolai ta­ nulmányait. teljesítménye a n é g y é v e s óvodáséval a z o n o s . E n y h e fo­ kú zavar m u t a t k o z o t t a m o n d a t é r t é s b e n . vö.) Orrga­ r a t m a n d u l á j á t a gyakori felsőlégúti h u r u t o s b e t e g s é g e k m i a t t 4 éves k o r á b a n kivették. T r a n s z f o r m á c i ó s észle­ lése az ötéves k o r n a k megfelelő szintet mutatja. Tekintettel arra. a m e s e h a l l g a t á s k o r n e m m a n i p u l á l t . az akusz­ tikai p e r c e p c i ó szószinten. A g y e r m e k e k b e s z é d f e l d o l g o z á s i m ű k ö d é s é n e k szűrése. m i n t az o s z t á l y t á r s a i k átlagos tanulási ideje. Centrális szintetizálási k é s z s é g e jól m ű k ö d i k . A g y e r m e k e g y é r t e l m ű e n b a l k e z e s és b a l s z e m . G M P 5 ) . G M P 1 0 ) e l m a r a d o t t m ű k ö d é s é v e l együtt . 6 éves kisfiú.d o m i n á n s . esetleg a k a p c s o l ó d ó folyamatok v a l a m e l y i k é n e k n e m k í v á n a t o s zavara.d i f f e r e n c i á l á s a m e g k ö z e l í t i a n a g y c s o p o r t o s ó v o d á s o k szintjét: a h o s s z ú / r ö v i d m á s s a l h a n g z ó k p o n t o s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é b e n téved. Az összetettebb morfológiájú és szerkezetű m o n d a t o k a t n e m ér­ tette. Ceruzafogá­ sa hibás. I s k o l á s k o r b a n m i n d e n k é p p e n e l l e n ő r z e n d ő a z o k n a k a t a n u l ó k n a k a b e s z é d f e l d o l g o z á s i teljesítménye. ritmus. ábra az akusztikai. M i n t h o g y a s z ó k i n c s m e g í t é l é s e csak becslés alapján l e h e t s é g e s .T. g y e n g é b ­ b e n teljesítenek a k é p e s s é g e i k n é l . mielőtt válaszolna. A szintetizált beszéddel végzett hallásvizsgálat ép hal­ lást m u t a t o t t m i n d k é t o l d a l o n . É d e s a n y j a m á s o d i k t e r h e s s é g é b ő l . T e l j e s í t m é n y e egy év e l m a r a d á s t m u t a t . fonológiai és a szeriális p e r c e p c i ó adatait szemlélteti (az óvo­ d á s k o r b a n elvárt standard a d a t o k k a l együtt). K ü l ö n ö s e n fontos a b e s z é d p r o d u k c i ó j u k b a n is e l m a r a d á s t vagy zavart m u t a t ó gyer­ m e k e k vizsgálata. bár feltűnő artikulációs ejtéshibája nincsen. v a g y l é n y e g e s e n t ö b b időt kell a t a n u l á s r a s z á n n i u k . hogy L. A z e g y e s r é s z f o l y a m a t o k b a n nyújtott e r e d m é n y e i a z o n b a n e r ő s e n változóak. L. nagycsoportos óvodás A n a m n é z i s é b e n s e m m i k ü l ö n l e g e s s é g n e m található.a j . A g y e r m e k hallására p a n a s z n e m volt. G M P 3 ) . e m i a t t az ó v o ­ d á b a n l o g o p é d u s foglalkozik vele. b e s z é d e f o l y a m a t o s a n fejlődött. az írás és a helyesírás tanulásának nehézségét. L. 134 135 . B e s z é d h a n g . M á r a kezdeti m a ­ n i p u l á c i ó k b a n felfigyeltek b a l k e z e s s é g é r e . a reakcióideje a z o n b a n i d ő n k é n t j e l l e g z e t e s e n m e g n ö v e k s z i k . a fel­ a d a t o k b a n é r d e k l ő d é s s e l vett részt. n e h e z e n fejezi ki m a g á t . R a j z k é s z s é g e és síkbeli irányfelismerése e l m a r a d az é l e t k o r á b a n elvártaktól. E r e d m é n y e i m i n d a s z ó k i n c s b e n m i n d a s z e r k e z e t a z o n o s í t á s b a n zavarról árulkodtak. ESETELEMZÉSEK GMP2 GMP3 GMP4 . Ez u t ó b b i előjelzi . illetőleg tesztelése feltétlenül in­ dokolt. T. A b e s z é d é s z l e l é s i teljesítménye átlagosan 2 év e l m a r a d á s t m u t a t az életkori é r t é k e k h e z képest. B i z o n y t a l a n s á g r a utal. r é s z b e n n a g y o n súlyosak (fonológiai észlelés. Hozzáférési stratégiája m i n d e n e s e t r e ko­ moly e l m a r a d á s t tükröz. fonetikai. a figyelme végig k ö n n y e n l e k ö t h e t ő volt. p r o b l é m a m e n t e s e n született ( h á r o m évvel i d ő s e b b testvére szintén fiú). de a verbális m e m ó r i a az egyetlen felidézett szóval m e g i n t j e l e n t ő s zavart m u t a t . vö. Az egyszeri hallás alapján végzett m o n d a t é r t é s i tesztben nagyfokú b i z o n y t a l a n s á g jelle­ m e z t e a kisfiú döntéseit.az olvasás. R ö v i d idejű vizuális memóriája elfo­ g a d h a t ó . A z 5 . akik s z e m m e l láthatóan k u d a r c o k a t é l n e k át. A szövegér­ tés során látszólag jól k ö v e t t e az elhangzottakat. A kisfiú a vizsgálat során jól kooperált. a s z ö v e g é r t é s viszont súlyos e l m a r a d á s t jelzett.és vizuális észlelése kissé gyen­ g é b b az á t l a g o s n á l . gőgicsélt. m e n t á l i s l e x i k o n a a kívántnál s z ű k e b b . 3 2 0 0 g-mal. időre. hogy n é h a suttog­ va ismétli a hallott h a n g s o r o k a t . s p o n t á n b e s z é d e a társaiéhoz képest e l m a r a d o t t . ábra GMP5 GMP10 /. ( A c s a l á d b a n b a l k e z e s r ő l n e m tudnak. A rejtett m ű k ö d é s e k esetleges hibája miatt az ép b e s z é d ű ó v o d á s o k tesz­ t e l é s e is j a v a s o l t . E n n e k a h á t t e r é b e n is lehet a b e s z é d é s z l e l é s vagy a b e s z é d m e g é r t é s . a k é p z é s i hely vagy a z ö n g é s s é g / z ö n g é t l e n s é g tekintetében a z o n b a n a d ö n t é s e i j ó k . M o z g á s f e j l ő d é s e r e n d b e n zajlott.

fiú l a m e n n y i r é s z f o l y a m a t b a n a standard érték 100%). hogy m e g tud-e majd felelni a k ö v e t e l m é n y e k n e k . tel­ j e s í t m é n y e f o l y a m a t o s a n romlott. sem a j o b b félteke d o m i n a n c i á j a . hogy L. h o g y j ö v ő é v b e n elkezdi a felső tagozatot.d o m i n á n s . A tíz feltett k é r d é s közül h a t r a tudott megfelelő választ adni (tízéves korban v a l a m e n n y i r e he­ lyes feleletet v á r u n k ) . A g y e r m e k hallására h á r o m é v e s korá­ b a n p a n a s z volt. a m i t „ m e g o l d " . A tanító jel­ l e m z é s e szerint az első osztályban elért megfelelő t a n u l m á n y i e r e d m é n y t k ö v e t ő e n D. szeriális észlelés és a b e s z é d h a n g o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é b e n tapasztalt e r e d m é n y ) . A feleletei u g y a n a k k o r e g y é r t e l m ű e n k a p c s o l ó d t a k a m e s é h e z . ábra Negyedik osztályos gyermek beszédpercepciós teljesítménye az. Az iskolában és o t t h o n is figyelmetlennek találják. a s z á m á r a e g y s z e r ű b b e k e t g y o r s a b b a n . A 6.várhatóan .d o m i n a n c i a ) vizsgálata . F. A szövegértési zavar súlyosságát fo­ k o z z a . N e m hajlandó e g y e d ü l tanulni. A lateralitás ( a g y f é l t e k e . F e l a d a t m e g o l d á s i t e m ­ pója változó. a fone­ A g y e r m e k a n a m n é z i s é b e n figyelmet é r d e m l ő negatív t é n y e z ő n e m található. szigorúan szótagoló m ó d s z e r ű és lassú tempójú olvasástanítással. hogy a faluba). m i n t h a n e m i s hallotta volna. A szülő és a tanító e g y h a n g ú v é l e m é n y e sze­ rint a kisfiú s z ó k i n c s e n e m túlzottan g a z d a g ( m é g a k ö t e l e z ő o l v a s m á n y o k a t is csak rész­ legesen k é p e s e l o l v a s n i ) . h o g y az al­ k a l m a z o t t tesztben n e m m u t a t h a t ó ki s e m a bal. b e s z é d e f o l y a m a t o s a n fejlődött. A s z ö v e g é r t é s b e n viszont j e l e n t ő s zavart tapasztaltunk. majd másfél éves k o r a körül k e z d e t t beszélni. f o n o l ó g i a i 137 136 50 4 0 -I 1 ' ' GMP3 . h o g y a t o l l b a m o n d á s b a n lassú és hibázik. Ez u t ó b b i a k indokolják az ol­ v a s á s t e c h n i k á b a n . szeriális ( G M P 1 0 ) . 3). s csak az­ tán d ö n t . ez e g y é r t e l m ű e n m a g y a r á z z a D. m í g m á s o k b a n különféle za­ v a r o k a t m u t a t . D. A szintetizált b e s z é d d e l végzett hallásvizs­ gálat ép hallást m u t a t o t t m i n d k é t fülén. u g y a n a k k o r látszólag k e v é s s é é r d e k e l t e az elért e r e d m é n y . L. h a n e m m i n t e g y feladatként j e l e n t k e z i k a számára. m i n t L-nél). de a d e k v á t választ adott (például a helyes az lett volna. A g y e r m e k b e s z é d p e r c e p c i ó s vizsgálatát az iskola és a szülő e g y a r á n t kérte. Édesanyja első t e r h e s s é g é b ő l . H a r m a d i k b a n m á r olvasásból és n y e l v t a n b ó l is kettes osztályzatot kapott. B e s z é d e ép. M i n d e n n e k is k ö v e t k e z m é n y e . a figyelme végig k ö n n y e n leköthető volt. S z o r o n g á s á r a a feladat nehézségével egyi­ dejűleg g y a k o r i b b á váló köhécselései utaltak. H á r o m k é r d é s r e hibás. D. Beszédhang-differenciálása r e n d k í v ü l b i z o n y t a l a n . A hoszszú/rövid m á s s a l h a n g z ó k és a zöngésség/zöngétlenség differenciálásában téved. a vizuális észlelés). ( G M P 5 ) . fonetikai ( G M P 4 ) . " -1 T ' _ GMP2 GMP4 GMP5 GMP10 GMP18 GMP7 GMP17 6. az iskolai k u d a r c o k m é g a k k o r is előjelezhetők. o r r g a r a t m a n d u l á j á t a k k o r eltávolították (ezt k ö v e t ő e n a p a n a s z o k m e g ­ s z ű n t e k ) . j e l l e g z e t e s betűfelismerési hibáit. a verbális m e ­ m ó r i a kissé e l m a r a d az elvárttól. Ö s s z e s s é g é b e n azt m o n d h a t j u k . rizikó-gyermek a tanulási folyamatok m ű k ö ­ d é s e és m ű k ö d t e t é s e szempontjából. olvasó osztályba vagy kis l é t s z á m ú osztályba. Hozzáférési stratégiája a m e n t á l i s l e x i k o n h o z r e n d k í v ü l lassú. C e n t r á l i s szintetizálás) k é s z s é g e jól m ű k ö d i k . életkorában elvárt értékekkel tikai és a r i t m u s é s z l e l é s . a d ö n t é s e i is hibátlanok. A négy f e n n m a ­ r a d ó kérdés közül e g y r e s e m m i t nem m o n d o t t . p á r h u z a m o s a n a magatartási g o n d o k k a l ( m i n d e z t a szü­ lő h a s o n l ó a n látta). R ö v i d idejű vizuális m e m ó r i á j a é p . A többiben k ü l ö n b ö z ő m é r t é k ű e k az e l m a r a d á s o k . a vizsgálat során jól kooperált. 10 éves tanuló. E z e k részben e n y h é b b e k (pl. k ö n n y e n m e g z a v a r h a t ó a feladatban. Tekin­ tettel arra. hogy m i r e kell válaszolnia.ami a k i s c s o p o r t o s ó v o d á s o k átlagos teljesítménye. Síkbeli irányfelismerése j ó . k i s m é r t é k b e n e l m a r a d a standard értékektől (az elvárt összesen 10 s z ó helyett nyolcat m o n ­ dott). A b e s z é d m e g é r t é s során a m o n d a t é r t é s b e n j ó l teljesített. ez a hatévesek átlagos teljesítményének felel m e g . r é s z b e n s ú l y o s a b b a k (fonológiai. p r o b l é m a m e n t e s e n született (két évvel fiatalabb testvére lány). de a h o s s z ú távú m e m ó r i a aktiválásának (egyfajta f a n t á z i a m ű k ö d é s ) voltak k ö s z ö n h e t ő e k . a n e h e z e b b e k e t j ó v a l l a s s a b b a n old­ ja m e g (függetlenül az adott teszt típusától). ha az utolsó ó v o d a i é v b e n célzott fejlesztésben részesül. de rendezett. a r e a k c i ó i d e j e is m e g f e l e l ő volt. h o g y t o v á b b i négy k é r d é s r e n e m a d e k v á t a n felelt. negyedik osztályos. az írásban és a helyesírásban fennálló n e h é z s é g e k e t . i d ő r e . aggály merült fel. M o z g á s f e j l ő d é s e r e n d b e n zajlott. a m e n n y i b e n ez n e m lehetséges (az életkor miatt. gőgicsélt. . A transzformáci­ ós észlelés a h a t é v e s ó v o d á s n a k megfelelő szintet mutatja. döntései a képzési h e l y tekintetében a z o n b a n j ó k . Ilyen teljesítmény esetén felmerülhet az ó v o d a i ellátás m e g h o s s z a b b í t á s a egy évvel. m a t e m a t i k á b ó l u g y a n a k k o r e g y i k e a l e g j o b b a k n a k az osztályban. csak édesanyjával. S ú l y o s - . v a l a m i n t a vizuális ész­ lelés ( G M P 7 ) és a beszédhang-differenciálás ( G M P 1 7 ) adatai láthatók (hétéves kortól va­ //.azt m u t a t t a . Ez a teljesítmény n e m e l e g e n d ő a tanu­ lási f o l y a m a t o k m ű k ö d t e t é s é h e z m á r első osztályban sem. á b r á b a n az a k u s z t i k a i ( G M P 2 . további kéth á r o m é v e n át p á r h u z a m o s a n célzott beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i fejlesztéssel. h á r o m r a pedig hibás választ adott. azt m o n d t a . l o g o p é d u s h o z soha n e m kellett járnia. M i n d ö s s z e h á r o m részfolyamat m ű k ö d é s e é p : az akusztikai észlelés szószinten. E n n e k megfelelően h o s s z a n g o n d o l k o z i k . n é h a kiejti a h a n g s o r o k a t . a k k o r j a v a s o l t a b e i s k o l á z á s a az ún. B e s z é d é s z l e l é s i teljesítménye n é m e l y részfolyamatban j ó . a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e m ö n k é n t e l e n (ami s z ü k s é g e s az írott a n y a n y e l v elsajátításához). . 3 5 5 0 g-mal. transzformációs ( G M P 1 8 ) p e r c e p c i ó . hogy a ró­ ka az e r d ő b e futott. J o b b k e z e s é s j o b b s z e m .

Nikol. Budapest. a m i t m o n d a n a k neki. a mennyivel szabbul olvas már. A szülővel és a tanítóval e g y e t é r t é s b e n D. ÉS MORERE. olvashatatlan. A finom d i a g n ó z i s h o z és célzott t e r á p i á h o z n é l k ü l ö z h e t e t l e n . valamint T 0 0 3 3 0 0 8 . HERZOONÉ FÜRST BEÁTA ( 1 9 9 6 ) : Kisiskolások beszédészlelési és beszédmegértési eredményeiről. D. h o g y sokszor n e m érti. sok­ szor i s m é t e l és újrakezd. hogy m e g é r t é s é h e z s z á m o s k é p e s s é g fejlődésével és szerepé­ vel kell tisztában l e n n ü n k .1 5 2 . Journal of Brain and Language. A hogy értelmes. A. C é l z o t t beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i fejlesztését a szülő és egy fejlesztő p e d a g ó g u s végzi (olvasás. BEVEZETÉS: MI A SPECIFIKUS TANULÁSI ZAVAR? 7 éves. nem gyenge által elvégzett találnak vizsgálatok szerint Andrea szülők sok „kézzelfogható" olvasása évesekének felel jóllehet miért intelligenciája mindenkihez szakemberek magyarázatot gyermekük olvasására. A specifikus tanulási zava­ rok j e l l e g z e t e s s é g e . Bérezi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola. Péter ben írása találtak IRODALOM GEREBENNÉ VÁRBÍRÓ KATALIN (szerk. kreatív. alig h o s s z a b b m i n t 2 p e r c e s s z ö v e g b e n . m é g i s látni fogjuk. ( 1 9 9 0 ) : Speech lateralization in deaf population: Evidence for a develop­ mental critical period. A lateralitás (agyfélteke-dominancia) vizsgálata az a l k a l m a z o t t teszt­ ben n e m m u t a t o t t ki d o m i n a n c i á t . megismétli . kudarcok. 143-163. hogy a megfelelő iskolai teljesítményhez szükséges r é s z k é p e s s é g e k egyike vagy m á s i k a eltér az átlagtól. Olvasásértése m é g a verbális értésnél is valamivel g y e n g é b b . illetve j e l e n t ő s késést mutat. értik a A tanítónő logopédus nem felhívta figyelmüket átlagos. hogy e z e k n e k a z a v a r o k n a k a j e l l e m z ő i t és okait m e g p r ó b á l j u k m é l y s é g é b e n is m e g i s m e r n i . Nikol. G Ó S Y MÁRIA ( 1 9 9 9 ) : Pszicholingvisztika. A. m é g i s k ö z ö s nevet a d u n k p r o b l é m á j u k n a k : specifikus tanulási zavar. T ö b b é v t i z e d e s t a p a s z t a l a t u n k alapján a k e z d ő d ő s z o r o n g á s o s tünetek e n y h ü l é s e is b e k ö v e t k e z i k . In: Gósy Má­ A SZÓ VAKSÁGTÓL A DISZLEXIÁIG* CSÉPÉ VALÉRIA 1. írászavarát. de azt javítatlanul hagyja. Andrea Éppen ezért rosza elvitték Andrea nem 7 is Szülei szerint kedves. hogy ha édesanyja m a g y a r á z . Budapest. In: Gósy Mária (szerk). már alig nem tudja intelligens furcsa feladatokat kitalálni. írásuk olvashatatlan. mint Péter és A n d r e a . A g y e r m e k olvasása rendkívül lassú. Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok. a k a d o z ó . E z e k a „ p é t e r e k " és „ a n d r e á k " n a g y o n k ü l ö n b ö z h e t n e k e g y m á s t ó l . A pszichológiai ami olyasmit. Okos. C. 2 támogatásával valósul­ hatott meg. magyarázná okos. Budapest. amikor meg. jól k o o p e r á l ó g y e r m e k a r e n d e l k e z é s r e álló több m i n t e g y é v alatt v á r h a t ó a n g y o r s fejlődést fog m u t a t n i . Az értelmes. vagy n e h e z e n olvasnak.és írásgya­ korlással p á r h u z a m o s a n ) . Corvina Kiadó. H o z z á t e s z i . orvosok sem óvoda befejezését érték a követő nyáron tesztek szerint kerüljön. 3 9 .szülői kérésre . 138 139 . Budapest. Az vidám és sorra nyughatatlan. ria (szerk.bítja s z ö v e g é r t é s i zavarát. Ott azonban semmi 10 éves. Budapest.1 4 3 . a k k o r azt k ö n n y e b b k ö v e t n i e .). félreolvas. továbbá az AKP 2 0 0 0 / 1 . Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok. számolni. Nikol. kérdésre be is vallja. mi több különlegesen arra. Ez a fejezet ugyan „ c s a k " a diszlexiával fog­ lalkozik. Ez a fejezet o l y a n g y e r e k e k r ő l szól. h e m z s e g az „ e l k é p e s z t ő " helyes­ írási hibáktól.) ( 1 9 9 5 ) : Fejlődési diszfázia. h o g y az ö s s z e f ü g g é s e k e t s e m i s m e r t e fel az e l h a n g z o t t . Nikol. G Ó S Y M Á R I A ( 1 9 9 5 ) : GMP-diagnosztika. É r t e l m e t l e n h a n g s o r o k b ó l álló s z ö v e g e t csak nagy n e h é z s é g e k árán k é p e s m e g h a n g o s í t a n i . s ez n a g y o n zavarja. Szeret építeni. mert társainál. * A tanulmány az O T K A T 0 1 9 8 7 5 . csak é p p e n n e m . kedvesek. értették. Intelligensek. Budapest. fej­ tudta a és kivárni. GÓSY MÁRIA ( 2 0 0 0 ) : A hallástól a tanulásig. D. Az hogy iskolába betűket megfelelően formálni. MARCOTTE. 1 2 2 . SCHNEIDER JÚLIA ÉS SIMON FERENC ( 1 9 9 6 ) : Iskolai kudarcok beszédpercepciós hátteréről. 1 3 4 .a n e g y e d i k osz­ tályt (a kisfiú c s a k n e m ö r ö m m e l vette t u d o m á s u l a javaslatot).

b l i n d n e s s ) n e v e z t e el ezt a n e h e z e n m a g y a r á z h a t ó j e l e n s é g e t . majd lassanként a p e d a g ó g i a i és pszichológiai s z a k i r o d a l o m b a n is elfoglalja m e g f e l e l ő helyét. A fejlődési diszle­ xia a m e g h a t á r o z á s szerint .és írászavarok m e g h a t á r o z á s a . Ezzel p á r h u z a m o s a n ő m a g a is használja a diszlexia kifejezést. A z a n g o l n y e l v t e r ü l e t e n m e g h a t á r o z ó n a k számító J a m e s H i n s h e l w o o d m u n k á i b a n szin­ tén a szerzett és a kongenitális szóvakság elkülönítéséről és összehasonlításáról ír (lásd bő­ v e b b e n C s é p é és mtsai. j ó l l e h e t megfelelő oktatást kapott.ö s s z h a n g b a n H i n s h e l w o o d úttörő m u n k á i v a l . h o g y 1975ben a N e u r o l ó g u s o k V i l á g s z ö v e t s é g e hivatalosan is m e g f o g a l m a z z a a z o k a t a ismérveket. T ö b b mint száz évvel ezelőtt.és í r á s z a v a r o k r a vo­ n a t k o z ó i s m e r e t e k e t . V a s s n é K o v á c s . 1974. A diszlexia diagnosztikáját. a m e l y az o l v a s á s elsajátításának n e h é z s é g é b e n nyilvánul m e g . a diszlexia megállapítása és kezelése . M é r f ö l d k ő n e k számít. addig a hazai l o g o p é d u ­ 2. e z e k k ö z ü l elsősorban az e m l é k e z e t súlyos zavara­ it és az a l a c s o n y i n t e l l i g e n c i á t . Tíz évvel k é s ő b b Berlin. M e i x n e r Ildikónál például a diszlexia m a g y a r á z a t á b a n és a r e e d u k á c i ó m ó d s z e r t a n á b a n is kitüntetett szerepet k a p o t t R a n s c h b u r g e l m é l e t e . V i l á g o s a n e l k ü l ö n í t i a s z ó a l a k r a s p e c i a l i z á l t v i z u á l i s e m l é k e z e t e t a többi e m l é k e z e t i formától. a m i k o r a p e d a g ó g i a i p s z i c h o l ó g i a új lendülettel fog az iskolai k u d a r c o k o k a i n a k felkutatásába. vele­ született) j e l z ő v e l egészíti ki. e g é s z e n az 1960-as é v e k i g . 1969) terü­ l e t é n j e l e n n e k m e g újabb és újabb közlések. V e k e r d y . majd 1937-ben fejlődési alexia n é v e n hivatkozik az olvasás. század v é g é r e á l t a l á n o s a n elfogadottá válik. a m e l y e k alapján a fejlődési diszlexia kategóriájába sorolható bárki is. h o g y a diszlexia hátteré­ ben az ú g y n e v e z e t t látási e m l é k e z e t zavarán túl alkati r e n d e l l e n e s s é g is feltételezhető. e g y m á s i k n é m e t o r v o s m á r a g ö r ö g dyslexia ( n e h é z s é g a s z a v a k k a l ) kifejezést használta. E g é s z e n 1975-ig várat m a g á r a az olvasás.olyan zavar. E z e n k í v ü l egy új szak­ kifejezés. 2. 2. Orton . elfogadott módszerrel történik.eltérően m á s o r s z á g o k gya­ korlatától . h a n g s ú l y o z v a ezzel. Az a m e r i k a i s z a k i r o d a l o m b a n a k é r d é s k ö r iránti e g y r e n a g y o b b ér­ d e k l ő d é s S á m u e l T o r r e y Orton amerikai n e u r o l ó g u s m u n k á j á n a k k ö s z ö n h e t ő . Az amerikai irányzatok és Sámuel T. K u s s m a u l és M o r g a n b e s z á m o l ó i n a k h a t á s á r a a 19. a n n a k ellenére. és a kongenitális (alkati. O r t o n m é g 1928-ban s t r e p h o s y m b o l i a . H i n s h e l w o o d . K u s s m a u l s z á m o l t be e l s ő k é n t egy o l y a n férfiről. Ő az egyébként. A diszlexia megközelítésének hazai hagyományai A diszlexia d i a g n ó z i s á b a n és terápiájában R a n s c h b u r g Pál n e m z e t k ö z i színvonalú m u n k á ­ it k ö v e t ő e n h o s s z ú s z ü n e t k ö v e t k e z i k .a szóvakság A specifikus tanulási zavarok közül elsőként az olvasási zavarokra figyeltek fel. R a n s c h b u r g m u n k á s s á g a k ü l ö n ö s e n nagy hatást gyakorolt a n é m e t nyelvterületen folyó kutatásra. így például a nyelvi k é p e s s é g e k kialakulásában egyik félteke sem j u t irányító szerephez.és írászavarokra. Ő a z o n b a n az a l a c s o n y intelligenciájúak olvasás. terápiáját a logo­ p é d u s o k d o l g o z z á k ki. 2. M e i x n e r m o d e l l j é b e n u g y a n i s n e m c s u p á n m a g y a r á z ó ereje van a R a n s c h b u r g által leírt j e l e n s é g ­ nek. A DISZLEXIA TÖRTÉNETE: VOLTAK-E MINDIG DISZLEXIÁSOK? sok egy r é s z e a m ó d s z e r e k kialakításában és e z e k elméleti a l a p o z á s á b a n is erősen ragasz­ k o d i k R a n s c h b u r g ö r ö k s é g é h e z . m i n t a h o g y azt a korabeli angol s z a k i r o d a l o m is teszi.a l o g o p é d i a k o m p e t e n c i á j á b a tartozik. Az első beszámolók és a Glasgow-i iskola . a zavar oka­ it p e d i g e l s ő s o r b a n a látórendszerben keresi. a p s z i c h o l ó g i a és a 141 . illetve ezzel öszszefüggésben az írás.4. M í g a n é m e t nyelvterület el140 2. m o s t m á r fejlő­ dési diszlexia ( d e v e l o p m e n t a l dyslexia) n é v e n ismert. Ezzel egyidejűleg Pringle M o r g a n ( 1 8 9 6 ) to­ vább finomítja a K u s s m a u l t ó l átvett s z ó v a k s á g kifejezést. A n é m e t szaknyelv a legaszténia kifejezést a m a i na­ pig használja. R a n s c h b u r g írásaiban szintén m e g k ü l ö n b ö z t e t i az olvasási z a v a r o k a t s ú l y o s s á g u k és típu­ suk szerint. és a tanuló intel­ ligenciája a n o r m á l t a r t o m á n y b a sorolható. A pszichiátriai d i a g n o s z t i k a k é z i k ö n y ­ vében ( D S M /Diagnostic and Statistical M a n u á l of M e n t á i Disorders/-IV. M á r O r t o n felveti. 1977. 1939).sősorban a n e v e z é k t a n e s e t é b e n k ö t ő d i k R a n s c h b u r g m u n k á i h o z . aki elsőként vezeti be a s z ó v a k s á g m e g h a ­ t á r o z á s á b a n a k i z á r á s o s k r i t é r i u m o k a t . 2 0 0 0 ) .a diszlexia Az 1920-as évek végétől k e z d ő d ő e n az amerikai p e d a g ó g i a i . h a n e m az a r e e d u k á c i ó m ó d s z e r é n e k egyik sarkalatos pontja is.2.a legaszténia M a g y a r o r s z á g o n R a n s c h b u r g Pál n e v é h e z fűződik az olvasási zavarok. C s a k n e m két évtizeddel K u s s m a u l k ö z l é s e után J a m e s H i n s h e l w o o d skót s z e m é s z ismerteti egy olvasási zavarral k ü z d ő férfi esetét. d i a g n o s z t i k á r a és terápiára. E g y é r t e l m ű e n m e g k ü l ö n b ö z t e t i az a l a c s o n y intelligenciájúak olvasási zavarát a n o r m á l intelligenciaövezetbe t a r t o z ó g y e r e k e k olvasási nehézségeitől. a l e g a s z t é n i a ( L e g a s t h e n i e ) bevezetésével k ü l ö n is h a n g s ú l y o z z a a g y e n g e olva­ sás és a súlyos olvasási zavar tüneti és oki eltéréseit. A p e d a g ó g i a i p s z i c h o l ó g i a és a l o g o p é d i a (Meixner. helyesírás. R a n s c h b u r g k o n g e n i t á l i s alexia f o g a l m a a z o n o s H i n s h e l w o o d k o n g e n i t á l i s s z ó v a k s á g f o g a l m á v a l . aki képtelen volt m e g t a n u l n i olvasni. és n o r m á l intelligenciájú volt. hogy a s z ó v a k s á g n a k szerzett és fejlődési for­ mái lehetnek. A diszlexia s z a k i r o d a l m á t az 1970-es é v e k k ö z e p é i g a fogalmi tisztázatlanság j e l l e m z i . a h o m o g é n gátlásnak. 1877-ben egy n é m e t orvos. K u s s m a u l s z ó v a k s á g n a k ( w o r d . hogy az ol­ vasás tanítása az adott nyelven szokásos.és írászavarait a „színleges a l e x i a " kifejezés b e v e z e t é ­ sével k ü l ö n í t i el a n o r m á l i n t e l l i g e n c i á j ú a k o l v a s á s i z a v a r a i t ó l ( R a n s c h b u r g . bár az 1970-es évektől k e z d ő d ő e n egyre i n k á b b az olvasás. pszichológiai és orvosi gya­ korlat újabb a d a t o k k a l és további kifejezésekkel bővítette az olvasás. Ranschburg Pál és hatása a német nyelvterületen . Az 1980-as évektől k e z d ő d ő e n az angol szakiro­ d a l o m h a t á s á r a a diszlexia kifejezés is e g y r e inkább elterjed. a k i n e k d i a g n ó z i s a szintén szóvakság. h o g y az olvasási z a v a r n a k ez a típusa a fejlődéssel függ ö s s z e . A „fejlődési d i s z l e x i a " kifejezés egyre inkább m e g h o n o s o d i k az orvosi s z ó h a s z n á l a t b a n .és í r á s k é p e s s é g zavarára utaló kifejezések j e l e n n e k m e g .3. Az orvosi s z a k m á k . 1995) a diszlexiát m á r a tanulási zavarok (korábban iskolai készségek zavara) csoportjában találjuk m e g . b e s z é d zavarainak vizsgálata. /.

A diszlexia meghatározása m a z á s a szerint diszlexiás az. A p e d a g ó g i a n e m z e t k ö z i l e g szokásos definíciója szerint a diszlexia nem m á s . és az olvasási n e h é z s é g e k m e g h a l a d j á k az a h h o z rendsze­ rint társuló z a v a r m é r t é k é t . Az orvosi s z a k m á k szemlélete m é g i s b e k e r ü l a logopédiai k é p z é s b e . Ismeretlen szavakat n e m tudnak olvasni. c) a g y a k o r l á s r a fordított i d ő alapján elvárható teljesítménytől. Ez a definíció m e g l e h e t ő s e n közel áll a h h o z a m e g h a t á r o z á s ­ h o z ( P u g h és m t s a i .1. b) az előbbi zavar j e l e n t ő s e n kihat az iskolai teljesítményre vagy az olvasási j á r t a s s á g o t igénylő m i n d e n n a p i é l e t t e v é k e n y s é g e k r e . az olvasás és írás tanítá­ sára szánt idő és gyakorlási m e n n y i s é g . például a g y e r m e k adottságai. a m e l y szerint a d i s z l e x i a d e f i n í c i ó j á b a n s z e r e p e l n i e kell a t é n y l e g e s olvasási szint és a k é p e s s é g e k alapján elvárható. a m e l y e k az olvasással k a p c s o l a t b a n az iskolai oktatás során fellépnek. akinek az olvasásban és írásban elért e r e d m é n y e i l é n y e g e s e n elmaradnak: a) a g y e r m e k adottságai alapján elvárható szinttől. Az e g y e s változatokban az olvasás folyamatában és elsajátításában a nyelvi reprezentáció szintjeinek m á s .5. ezen belül pedig a b e s z é d v i s z o n y á n a k felfogása az olva­ sás p s z i c h o l ó g i a i i r o d a l m á n belül is variációkat m u t a t . M e i x n e r Ildikó ( 1 9 9 3 ) szerint a diszlexia v i s z o n y f o g a l o m . az új szavak felismerése ezekre az ismeretekre épül. a m e l y n e k h á t t e r é ­ ben súlyos olvasási zavar található (Stanovich. 1988). és azt a n n a k j e l e n t é s é v e l ö s s z e k a p c s o l n i . OLVASÁSI MODELLEK A diszlexia m e g é r t é s é h e z nélkülözhetetlen a z o k n a k az olvasási m o d e l l e k n e k a rövid átte­ kintése. valamint az e r e d m é n y . U g y a n a k k o r a diszlexia multikauzális (sokféle ok) és multifaktoriális (sokféle tényező) j e l l e g é n e k felismerése és elfogadása megnyitja az utat az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s m e g k ö z e l í t é s és egy m o d e r n s z e m l é l e t ű g y a k o r l a t és kutatás előtt. standar­ dizált tesztekkel vizsgálva l é n y e g e s e n alatta m a r a d a s z e m é l y biológiai kora. A 80-as évek egyik elterjedt felfogása ( M a r s h és mtsai. mint az is­ kolai teljesítmény és az intellektuális k é p e s s é g e k szignifikáns eltérése. M e i x n e r Ildikó ( M e i x n e r és Weiss. illetve eltérő útjainak kapcsolatát. Esze­ rint pedig olvasási zavar (315. M é g i s h o g y a n kellene mérni ezt a lényeges eltérést? M é r n i lehet példá­ ul az o l v a s á s i és biológiai kor eltérését (ez a g y a k o r l a t b a n fordul e l ő i n k á b b ) . 1990) a diszlexia gyűjtőfogalom. j ó l l e h e t a b e t ű . m é r t intelli­ genciája v a g y a k o r szerinti k é p z e t t s é g alapján e l v á r h a t ó n a k . azaz a b e t ű .00) a k k o r diagnosztizálható. illetve o l y a n e l e m e k e t is. a z a z s ú l y o s olvasási z a v a r o k h o z . E b b e n a szakaszban a gyerekek k é p e s e k a szavak egy k i s e b b cso­ p o r t j á n a k írott alakját felismerni. e n n e k ellenére ma sincs e g y s é g e s e n elfogadott. annál i n k á b b a k o n t e x t u s h o z . a m e l y e k a z o k o k r a u t a l n a k (finom k r o m o s z ó m a ­ eltérések). A n y o l c v a n a s é v e k b e n s z á m t a l a n diagnosztikai és terápiás eljárás j e l e n i k m e g . az egyes részképességek olyan zavara. h o g y a definíciónak része legyen. A találgatás e r e d m é ­ nyének a s z ó a l a k h o z a z o n b a n s e m m i köze. M i n d k e t t ő feltéte­ le persze. A pszichológiai m e g k ö z e l í t é s sze­ rint ( A d a m s . k i s z á m í t h a t ó szint közötti lé­ n y e g e s e l t é r é s n e k . 1981) szerint az olvasás elsajátítá­ sának négy szintje k ü l ö n í t h e t ő el. A diszlexiadefiníciók t ö b b s é g e leíró jellegű. a) az olvasási teljesítmény az olvasás p o n t o s s á g á t v a g y a m e g é r t é s t e g y é n i l e g . a s z ö v e g alapján kialakult elvárás szerint találgatnak. 142 143 . a D S M . a szóalak vizuális ha­ sonlósága és a k o n t e x t u s együttesen határozzák m e g a v é g e r e d m é n y t .h a n g . A m á s o d i k sza­ kasz a k a p c s o l a t o k d i s z k r i m i n á c i ó j á n a l a p u l ó találgatás.h a n g megfeleltetés szakasza. standardizált olvasási tesztekkel mért teljesítmény átlagától való kétszeres s t a n d a r d eltérést (ezt l e g g y a k r a b b a n a kutatók) a l k a l m a z z á k . a m e l y e k a n o r m á l olvasási folyamatot k o m p o n e n s e i r e bontják.vi­ s z o n y l a g k é s ő n k a p c s o l ó d n a k be a diszlexia vizsgálatába. terápia. E k k o r m á r az ismert s z ó k é p e k száma n a g y o b b . E n n e k az e l s ő s o r b a n gyakorlati s z e m p o n t o k a t figyelembe v e v ő definíciónak a megfogal­ 2. p r e v e n c i ó és intervenció. b) a tanításba fektetett idő alapján elvárható szinttől. e n n e k ellenére n e m fel­ tétlenül kell. ha: 3.f o n é m a megfeleltetés és a b e t ű k o m b i n á c i ó k ejtési m ó d j á n a k elsajátítása és alkal­ m a z á s a i s m e r e t l e n szavak olvasásakor. A p e d a g ó g i a l e g g y a k o r i b b diszlexia definíciója például m a g á b a n foglal­ ja m i n d a z o k a t a p r o b l é m á k a t . A definíció t a r t a l m a z h a t kizárásos k r i t é r i u m o k a t (például alacsony intelli­ g e n c i a ) . Jóllehet az elterjedten használt olvasási tesztek e l t é r ő e k l e h e t n e k . a m e ­ lyek v á l t o z a t o s ö s s z e t é t e l b e n v e z e t h e t n e k u g y a n a h h o z a p r o b l é m á h o z . a v a g y az adott életkorra j e l l e m z ő . Ezek a leíró típusú definíciók két nagy cso­ p o r t b a o s z t h a t ó k . hogy legyenek e g y s é g e s e n elfogadott olvasási tesztek és a t e l j e s í t m é n y m u t a t ó k ­ h o z tartozó életkori s t a n d a r d o k . azaz az olvasási teljesít­ m é n y közötti d i s z h a r m ó n i a . A „ n é z d és találd k i " n é v e n e m l e g e t e t t szint az o l v a s á s fejlődésének első szintje. zavart r é s z k é p e s s é g e k .ö s s z e k a p c s o l á s képességével m é g n e m r e n d e l k e z n e k . és e h h e z kötik a k e z d ő és g y a k o r l o t t olvasás szintjeinek.I V ( 1 9 9 5 ) megállapításaival. Kialakul a g r a f é m a . A leíró m e g h a t á r o z á s o k másik típusát a g y e n g é n fejlett. A h a r m a d i k s z a k a s z a szekvenciális dekódolás. standardizált és hivatalosan lefektetett diagnosz­ tika.n y e l v é s z e t .b a n h o n o s gyakorlattól . és e b b e n j e l e n t ő s szerepe van Palotás G á b o r m u n ­ kásságának. 3.eltérően az E u r ó p a m á s o r s z á g a i b a n és az U S A . Az olvasás szint-modelljei A diszlexia és a nyelvi funkciók. a definíció l e g g y a k o r i b b m e g f o g a l m a z á s a a z o n o s a klinikai g y a k o r l a t b a n ha­ z á n k b a n is használt diagnosztikai k é z i k ö n y v . 1996). g y a k r a n n é l k ü l ö z v e az okok m e g é r t é s é r e tett b á r m i ­ lyen törekvést. c) érzékelési deficit van jelen. a gyer­ m e k k e l s z e m b e n i j o g o s elvárások. Az o k o k m e g h a t á r o z á s á r a való törekvés ugyan fontos.m á s szerepe van. 1996) d i s z l e x i a m e g h a t á r o z á s a v i s z o n y f o g a l o m r a épül. azaz a t ü n e t e k felsorolása j e l l e m z i .

alapvetően o l v a s á s p s z i c h o l ó g i a i m e g f o n t o l á s lé­ nyege. h o g y a m a g y a r nyelvben a s z ó k é p e k elsajátításának a h a n g o z t a t á s . Az olvasás elsajátításának k e z d e t é n g y a k r a n előfordul. a s z e m a n t i k a i és a fonológiai. Ez e g y a r á n t igaz a n é m e t .h a n g szabály i s m e r e t é b e n b e t ű z v e . g ö r ö g diszlexiásoknál is. T e m p l e és az e g y e s e u r ó p i a i o r s z á g o k gyakorlata alapján azt m o n d h a t j u k . A tradicionális m o d e l l e k közül részletesen az elsővel. Az a n g o l h o z csak kicsit h a s o n l í t ó „ m á s k é p p ír­ juk. azaz h a s o n l ó a n sok m á s . finn. az angol szavak o l v a s á s á r a j e l l e m z ő h a s z n a p e d i g nincs. a tel­ j e s szóalak alapján. a h a n g o z t a t ó . 3. a t ő s z a v a k b a n is oly g y a k o ­ ri eltéréseket. Az első s z a k a s z b a n az azonnal felismerhető s z ó a l a k o k szótára alakul ki. A m o d e l l b e n szereplő alternatív olvasási r e n d s z e r e k k a p ­ c s o l a t a m i n d e n k o r á b b i n á l e g y é r t e l m ű b b . Mi több.h a n g szabályt. A h a n g o z t a t ó .h a n g o z t a t ó tanítási m ó d ­ szer-e a j ó . Olvasási modellek és olvasástanítás l á l k o z h a t u n k a finn. m a g y a r . h o g y M i k é n t a z e g y e s olvasási m o d e l l e k n é l m á r s z ó b a került. r í m e k e t a l k a l m a z n a k . A szóalakból k i i n d u l ó s z e m a n t i k a i út n é h á n y változtatással megfelel M o r t o n modelljének. az olvasás elsajátításában az alfabetikus s z a k a s z n a k van a l e g n a g y o b b j e l e n t ő s é g e az olvasni tanuló g y e r e k e k n é l . h o g y az é r t ő o l v a s á s l e h e t s é g e s útjai és s z a k a s z a i 144 145 . h o g y az olvasástanítás ideális kiindulópontja az e l e m z é s . E n n e k aktivációját m e g e l ő z ő e n az e l e m z ő e g y s é g a sza­ vakat s z ó d a r a b o k r a ( e z e k n e m kizárólag betűk vagy szótagok) bontja. vagy a szavakat e g y s é g e k r e b o n t ó fonológiai olvasással. közvetett ú t o n . értő olvasás szintjére n e m j u t n a k el. a leírt szavak vizuális m i n t á z a t a alapján gyorsan és a u t o m a t i k u s a n férünk h o z z á a j e l e n t é s ­ hez. de m e g b í z h a t ó a n alapoz. h o g y a globális vagy az e l e m z ő . E z e k miatt a z o n b a n n e m é r d e m e s egy olyan. m i n t egy adott f o n é m a írott alakja. t e h á t az e l e m z ő olvasás elsajátítása után lehet h o s s z ú távon is sikeres. ahol az írott nyelv sajátosságai eltérnek az a n g o l é t ó l . a g y a k o r l o t t felnőtt olvasó a n y a n y e l v i „ s z ó a l a k s z ó t á r a " ugyanis h a t a l m a s . m i n t m o n d j u k " típusú szavak m e g h a t á r o z o t t szabályt k ö v e t n e k (például a r é s z l e g e s h a s o n u l á s o k ) . H a s o n l ó v a l ta­ 3. úgy­ nevezett alfabetikus szinten alakulna ki a b e t ű . A s z é l s ő s é g e s e n globális olvasástanítási m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s á b ó l e r e d ő p r o b l é m á k több o k r a is visszavezethetők. és e n n e k alapján az olvasási a l a p t e c h n i k á t elsajátítják.és h á r o m u t a s m o d e l l e k k ö z ü l T e m p l e ( 1 9 9 7 ) modellje az. A sekély ortográfiája n y e l v e k b e n (és ilyen a m a g y a r nyelv is). ahol a b e t ű . Az olvasás a u t o m a t i z á c i ó j a az ú g y n e v e z e t t fonetikus n y e l v e k b e n az alapok. E n n e k alapján az a b e n y o m á s u n k alakulhat ki. az alapozást az a u t o m a t i z á c i ó követi. többfélék. tehát a b e t ű z ő olvasást r i t k á b b a n .2. n e m angol nyelv­ hez. automatizált olvasási m ó d . azaz u g y a n a n n a k a h a n g k o m b i n á c i ó n a k többfé­ le írásmódja is lehetséges. A globális m ó d s z e r az a n g o l b a n u g y a n i s t ö b b e k k ö z ö t t a m i a t t alakult ki. n é m e t . h o g y az írott a n g o l mély ortográfiája. A két. A fonológiai út h a r m a d i k lényeges e l e m e az ö s s z e k ö t ő egység. t e h á t n e m c s a k az a n g o l n y e l v r e é r v é n y e s . olasz. Ez utóbbi e g y é b k é n t nélkülözhetetlen az íráshoz. á l t a l á n o s a n e l f o g a d h a t ó . olasz és görög a n y a n y e l v ű iskolásokra ( L u n d b e r g .e l e m z ő m ó d s z e r . M o r t o n klasszikus m o ­ delljével ( 1 9 6 9 ) és a l e g i n k á b b kidolgozottal. Ez a z o n b a n n e m így van. M o r t o n ( 1 9 6 9 ) modellje szerint a szavak h a n g o s o l v a s á s á n a k kétféle m ó d j a lehetséges. Az ilyen esetek kifejezetten e m l é k e z t e t n e k a felszíni diszlexiára (lásd k é s ő b b ) . h o g y a d i s z l e x i á s o k a b e t ű . a z o n b a n m á s országoktól eltérően e z e k a p r o g r a m o k n á l u n k a mai napig is él­ nek.e l e m z é s elsajá­ títását m e g e l ő z ő e n n i n c s é r t e l m e .m e g f e l e l t e t é s . A m á s o d i k . Az ö s s z e k ö t ő egység zavara a fonológiai e l e m e k (szódarabok) kihagyá­ sát vagy ismétlését e r e d m é n y e z h e t i . Az is á l t a l á n o s a n érvényes. illetve h á r o m u t a s modelljeinek t ö b b változata j e l e n t m e g . 1997). a s z ó kiejtése a b e t ű . hiszen az írott alak i s m e r e t é n e k h i á n y a miatt a megfele­ lő e l e m z é s i szabályok m é g n e m alakultak ki. a m a g a s a b b szintek feltételezik a korábbi szint megfelelő elsajátítását. Az egyik. h o g y a szavak d a r a b o l á s a n e m optimális. a m e l y n e k viszonylag ke­ vés a h a s z n a . F e j l e s z t ő p e d a g ó g u s o k é p p e n azzal t a l á l k o z n a k a l e g g y a k r a b b a n . a s z ó a l a k h o z asszociálják a j e l e n t é s t . majd a h a r m a d i k . Az olvasás fonológiai útjának k ö z p o n t i ele­ me a fonológiai átalakító egység. A globális olvasástanítási m ó d s z e r e k b e v e z e t é s e M a g y a r o r s z á g o n is erre az időre tehető. Az olvasás m ó d s z e r t a n i vitáit g y a k r a n m e g h a t á r o z ó k é r d é s . m é g p e d i g fono­ lógiai átalakítás nélkül. a s z ó k é p e k elsajátítása pedig t e r m é s z e t e s m ó d o n a g y a k o r l á s k ö v e t k e z m é n y e lesz. az ortográfiai szinten válik l e h e t ő v é a szavak ortográfiai e g y s é g e k r e bontása. v a l a m i n t a 70-es é v e k a n g o l s z á s z olvasástanítási m ó d s z e r e i n e k túlértékelése t ö b b olyan o r s z á g b a n is a globális olvasástanítási m ó d s z e r e k b e v e z e t é s é h e z vezetett. h á r o m olvasási m ó d o t tüntet fel. E m i a t t a k e z d ő olvasók kiejtési a n a l ó g i á k a t tanulnak. hogy az egyedüli út a j e l e n t é s h e z a szó­ alakon keresztül vezet. a t r a n s z p a r e n s nyelvek számá­ ra idegen m ó d s z e r r e l terhelni a fejlődő m e g i s m e r é s i rendszert. E n n e k o k a viszony­ lag egyszerű.3. b á r e z e k n a g y o b b k o m b i n á ­ ciós e g y s é g e k is l e h e t n e k .h a n g megfeleltetés viszonylag egyszerű. h o g y a j e l e n t é s h e z való hozzáférés a globális szó­ alak és a s z ó betűzése/szótagolása alapján is lehetséges. T e m p l e ( 1 9 9 7 ) modellje. A kétféle m ó d o t felnőtt k o r u n k ­ b a n is a l k a l m a z z u k . bár „ c s u p á n " h á r o m szintet tartalmaz. hogy k i i n d u l ó p o n t j u k az angol nyelv ortográfiája és az angol olvasástanításnak a 80-as é v e k i g elterjedten használt. T e m p l e olvasási modelljével foglalkozunk. E n n e k feladata a fonológiai e l e m e k ö s s z e k a p c s o l á s a és egy integrált fonológiai ki­ m e n e t létrehozása. és majd csak k é s ő b b e l e m e z n e k . szótagolva is lehetséges. E b b e n a m o d e l l b e n az olvasási k é p e s s é g fejlődése során a szintek e g y m á s t követik. a m e l y n e k alapján p r e d i k c i ó n k a m a g y a r n y e l v r e csak az lehet. variációik l é n y e g e s e n alulmúlják az a n g o l b a n .h a n g . A g y a k o r l o t t o l v a s ó r a j e l l e m z ő gyors. ha lassan és k e z d e t b e n k e v é s b é l á t v á n y o s a n is. bár az utóbbit. és a gyakorlással k i a l a k u l ó szókép-szótár és a fonoló­ gia k ö z ö t t k i a l a k u l n a k a k a p c s o l a t o k .M a r s h szintmodelljénél v a l a m i v e l összetettebb U t a Frith (1985) modellje. szóképek­ ből k i i n d u l ó r e n d s z e r e . direkt ú t o n .e l e m z ő m ó d s z e r r e l az o l v a s á s h o z és íráshoz egyaránt n é l k ü l ö z h e t e t l e n e l e m z é s alapjai e g y s z e r r e sajátíthatók el. A m a g y a r nyelv a z o n b a n sekély ortográfiájú. Az olvasás két- és háromutas modelljei A 70-es és 80-as é v e k b e n az olvasás két-. a m e l y az olvasás fejlődését is figyelembe vette. A vizuális m i n t á z a t és a j e l e n t é s asszociációjának kiala­ kítása feleslegesen terheli az e m l é k e z e t i rendszert. de a gyors. Az ú g y n e v e z e t t da­ rabolási e g y s é g n e m m á s . A szavak j e l e n t é s é h e z két külön ú t o n lehet hozzáférni. A s z i n t m o d e l l e k egyik l e g n a g y o b b problémája.

A ma m á r klasszikus­ nak számító fonológiai tudatosság tesztjei több ezer diszlexiás g y e r m e k e t vizsgálva megál­ lapították. e l e m z é s é n e k célpontja a z o n b a n a h i e r a r c h i a legalsó szintjén található fonológiai m o d u l . hogy hányféle részképesség szükséges az olvasás elsajátításához. L i b e r m a n n a k és m u n k a t á r s a i n a k ( 1989) vizsgálatai szerint a hallott szavak fo­ nológiai szerkezete iránti érzékenység 4 és 6 éves k o r körül alakul ki. hogy a fonológiai deficit szignifikáns és konzisztens kognitív jelzője a diszlexiá146 4. A variációk sokasága érthető. Az értelmetlen szavak ismétlésében m u t a t o t t teljesít­ m é n y d i s z l e x i á s o k n á l rendkívül alacsony ( S n o w l i n g és mtsai. A fonológiai t u d a t o s s á g a 90-es é v e k felfogása szerint gyűjtőfogalom. A fonológiai h u r o k alulfejlettsége olvasási zavarokat-ejsdjrtón^ezhet. A tudatosság f o n é m a m ű v e l e t i szintje. elsajátítása csak t u d a t o s a n lehetséges. azaz a szavak h a n g o k r a b o n t á s a az olvasás fejlődési k ö v e t k e z m é n y e . D i s z l e x i á b a n a z o n b a n é p p e n a fonológiai feldol­ g o z ó e g y s é g n e k a z a v a r a miatt n e m lehetséges az írott szavak fonológiai ö s s z e t e v ő k r e tör­ t é n ő felbontása. 1998). A d i s z l e x i á n a k erre a m o d e l l j é r e g y a k r a n f o n o l ó g i a i deficit h i p o t é z i s n é v e n is h i v a t k o z i k a s z a k i r o d a l o m . E g y r e i n k á b b elfogadott. A két szint szerepe a z o n b a n n e m egy­ f o r m á n fontos. 1980) gyenge. Az o l v a s ó fe­ ladata u g y a n i s a vizuálisan észlelt formák átalakítása nyelvi információvá. hogy az ó v o d á s k o r b a n mért fonológiai m u n k a e m l é k e z e t az olvasási k é p e s s é g előjelzésére a l k a l m a s . e g y e d ü l . McDougall és rr^katársaijJSLÖéXMs^' szerint a rövid távú e m l é k e z e t terjedelme k ü l ö n ö s e n a b e s z é d i n g e r e k r e g y e r ^ e ^ s e z ^ a b e . 4. h o g y a diszlexiások e m l é k e z e t i j e j j e s í t . A s z ó t a g m ű v e l e t i szint viszont. és e n n e k kitüntetett szerepet tulajdonít a fejlődési diszlexia egyik leg­ g y a k r a b b a n előforduló altípusának. E h h e z p e d i g n é l k ü l ö z h e t e t l e n . h o g y ez ok-okozati vagy asszociatív k a p c s o l a t b a n áll-e az olvasá­ si z a v a r o k k a l . illetve késlelteti. Az é r t e l m e t l e n szavak ismétlése a fonológiai m u n k a e m l é k e z e t elterjedten használt m é ­ rése ( G a t h e r c o l e és B a d d e l e y . h i s z e n az ortográfiát ezzel a f o n o l ó g i á v a l kell majd asszociatív k a p c s o l a t b a h o z n i . és e g y b e n jó előjelzője az olvasási k é p e s s é g n e k . nyelvi tudatosság A diszlexia fonológiai modellje az olvasás súlyos zavarát a fonológiai feldolgozás deficit­ j é r e vezeti vissza. Munkaemlékezet és diszlexia A kognitív funkciók és a diszlexia összefüggéseinek e l e m z é s é b e n k i e m e l k e d ő helyet fog­ lal el az e m l é k e z e t i f o l y a m a t o k és a nyelvi feldolgozási f o l y a m a t o k kognitív pszichológi­ ai és n e u r o p s z i c h o l ó g i a i vizsgálata. j ó l l e h e t e g y e l ő r e n e m teljesen tisztázott. a h á n y a n vannak. Ez a b e s o r o l á s a m e g h a t á r o z ó olvasási p r o b l é m á k és a háttérben m e g h ú z ó d ó . Fonológiai tudatosság. h o g y a k e z d ő o l v a s ó t u d a t o s a n fel tudja d o l g o z n i a szavak belső fonológiai szerkezetét. azaz a g r a f é m á k (betűk) átalakítása a n e k i k megfelelő f o n é m á k k á .a m i n d e n k i s z á m á r a a l k a l m a s m ó d s z e r az utóbbi. azaz a s z ó t a g o k k e z d ő ­ h a n g r a és rímre ( = v é g z ő d é s ) tördelése. m é g az i s k o l á b a kerülés előtt is. Az olvasás az e m b e r i kultúra t a l á l m á n y a . a hallási feldolgozást v é g z ő artikulációs. K ö v e t é s e s vizsgála­ tok ( G a t h e r c o l e és B a d d e l e y . A diszlexia vizsgálata során az egyik legérzékenyebb tesztnek bizonyultak a fonéma­ elhagyási tesztek. DISZLEXIA ÉS A MEGISMERÉSI FUNKCIÓK 4. p o n t o s a b b a n a g r a f é m a . A DISZLEXIA SOKFÉLE ARCA M i n d e n g y a k o r l ó s z a k e m b e r n a p o n t a m e g é l i . h o g y a b e s z é d t e r m é s z e t e s . a fonológiai d i s z l e x i á n a k k i a l a k u l á s á b a n . a m e l y e k úgy tűnik. 1986). Az e m l é k e z e t i funkciók zavarai elsősorban a m u n k a ­ e m l é k e z e t e g y e s ö s s z e t e v ő i b e n é r h e t ő k tetten. a b e s z é d h a n g o k k a l végzett m ű v e l e t e k k é p e s s é g e oksági viszonyban áll az olvasási k é p e s s é g g e l . h o g y a fonoló­ giai t u d a t o s s á g . 1997). E g y későbbi vizsgálatban Peter Bryant és m u n k a t á r s a i ( 1 9 9 0 ) m e g ­ állapították. a k á r s p o n t á n . a diszlexiával feltételezetten ok-okozati kapcsolat­ ban lévő r é s z k é p e s s é g . D i s z l e x i á s g y e r e k e k n é l a nyelvi feldolgozó r e n d s z e r fonológiai m o d u l j á n a k feltétele­ zett m ű k ö d é s i zavara a szavak s z e g m e n t á l á s á n a k deficitjét e r e d m é n y e z i . M a r g h a r e t Snowling (1980) szerint például a fonológiai tudatosság hiánya az olvasás fejlődését.2. lényeges k ü l ö n b s é g k ö z ö t t ü k . az o l v a s á s h o z s z ü k s é g e s v a l a m e n n y i r é s z k é p e s s é g é b e n fejlett g y e r e k e k b á r m e l y m ó d s z e r r e l m e g t u d n a k tanulni olvasni. v a l a m i n t a tér­ b e l i . 1993) e r e d m é n y e i azt is igazolták. M é g i s találhatók olyan k ö z ö s vonások. az ú g y n e v e z e t t téri-vizuális vázlatfüzet alkot­ ja. a m e l y e k alap­ j á n a fejlődési diszlexia a l a p t í p u s o k b a sorolható. A fonológiai m o d e l l é r t e l m é b e n az o l v a s á s elsajátításá­ h o z a h a l l o t t s z a v a k b e l s ő f o n o l ó g i a i s z e r k e z e t é h e z való t u d a t o s h o z z á f é r é s s z ü k s é g e s ( S h a n k w e i l e r és m t s a i . az idősebb diszlexiásoknál is jól használhatóak.1. m e n y e a b e t ű s o r o k f e l i s m e r é s é b e n ( S h a n k w e i l e r és mtsai.v i z u á l i s feldolgozásért felelős egység. a szay a k é s j n o n d a t o k felidézésében ( M a n n és mtsai. nak. h o g y a r í m e k iránti é r z é k e n y s é g szorosan összefügg a fonológiai t u d a t o s s á g fejlődésével. ha arra gondolunk. Isabelle Y. A fonológi­ ai m o d e l l a nyelvi f e l d o l g o z ó r e n d s z e r összetettségéből indul ki. hogy a fejlett. az olvasás pedig n e m . S k o y l e s .f o n é m a m e g f e l e l t e t é s k é s z s é g s z i n t ű e l s a j á t í t á s á t a k a d á l y o z z a . E z e n az s e m változtat. k o n v e n c i ó k o n nyugszik. illetve a feltételezett olvasási út zavara alapján történik. E g y b e h a n g z ó adatok bizonyítják. h o g y a d i s z l e x i á s o k annyifélék. 1993). 5.^ széd alacsony sebességével együtt a diszlexiára j e l l e m z ő . a k a d á l y o z o t t az írott szavak f e l b o n t á s a a s z a v a k a t a l k o t ó fonológiai ö s s z e t e v ő k r e . a nyelvi fejlődéssel k i a l a k u l ó t e r m é s z e t e s k a t e g ó ­ ria. illetve fonológiai hurok. v a l a m i n t két modalitás-specifi­ kus elem.z a v a r o k . 1979). a m e l y a nyelv e l e m e i t al­ k o t ó m e g k ü l ö n b ö z t e t ő h a n g e l e m e k feldolgozásával foglalkozik. A m u n k a e m l é k e z e t m o d e l l j é n e k ( B a d d e l e y és Hitch. U s h a G o s w a m i ( 1 9 9 1 ) szerint l e g a l á b b két l é n y e g e s szintet kell m e g k ü l ö n b ö z t e t n ü n k a fonológiai tuda­ t o s s á g o n belül. 1974) részeit egy általános k ö z p o n t i végrehajtó. L y n e t t e B r a d l e y és P e t e r Bryant 1983-as sokat idézett és a fonológiai t u d a t o s s á g kérdésé­ ben m e g h a t á r o z ó n a k s z á m í t ó k ö z l e m é n y ü k b e n e l s ő k é n t f o g a l m a z t á k m e g . B á r a b e s z é d és az olvasás egyaránt a fonológiai feldolgozásra épül. 1979. é s m i n d k é t k é p e s s é g a l a p v e t ő e n befolyásolja a z o l v a s á s elsajátítását. hogy a fonológiai t u d a t o s s á g e g y e s szintjei nyel­ v e n k é n t eltérő szerepet töltenek be (Landerl és mtsai. 147 .

5.7.

Felszíni diszlexia

5.3.

Mély

diszlexia

A felszíni d i s z l e x i á n a k a l c s o p o r t k é n t való elkülönítését H o l m e s (1973) j a v a s o l t a elsőként, majd C o l t h e a r t és m u n k a t á r s a i (1983) k ö z l é s é n e k k ö s z ö n h e t ő e n e g y r e e l f o g a d o t t a b b á vált a diszlexiával f o g l a l k o z ó s z a k i r o d a l o m b a n . A felszíni diszlexiára j e l l e m z ő olvasási hibá­ kat a regularitás, azaz a szabályos, g y a k r a n előforduló a l a k o k fölénye j e l l e m z i . Az olvasá­ si és é r t e l m e z é s i h i b á k j e l l e m z ő e m e l k e d é s e a h o m o f o n o k ( a z o n o s h a n g a l a k ú , eltérő jelen­ tésű szavak) e s e t é b e n figyelhető m e g . A felszíni diszlexia j e l e n l e g elfogadott m a g y a r á z a t a szerint az olvasás s z e m a n t i k a i és direkt útja k á r o s o d o t t , az olvasás egyetlen m e g t a r t o t t útja a fonológiai alapú olvasás. E m i ­ att az é r t e l m e t l e n s z a v a k olvasásánál e z e k a g y e r e k e k kevés hibát p r o d u k á l n a k . Az értel­ m e s szavak o l v a s á s a k o r u g y a n a k k o r a szemantikai út zavarai a szabályos-szabálytalan ala­ k o k o l v a s á s á n á l j e l e n n e k m e g , ahol a kiejtett szabálytalan alak m i a t t az o l v a s ó a j e l e n t é s ­ h e z v a l ó h o z z á f é r é s h i á n y a m i a t t a s z a b á l y t a l k a l m a z z a . A felszíni d i s z l e x i á b a n az analitikus olvasási m ó d , m i n t e g y e d ü l j á r h a t ó út, vezet a z a v a r o k h o z . Az olvasás n e m aut o m a t i z á l ó d i k , és n e m a szóalak általános vizuális j e l l e m z ő i h e z kötődik, t o v á b b á az írott b e t ű k n e k v i s z o n y l a g kis v á l t o z é k o n y s á g á t tolerálja. E z e k n e k a g y e r e k e k n e k é p p e n ezért k o m o l y p r o b l é m á t o k o z a kézírásos szöveg olvasása, u g y a n i s a f o n é m a - g r a f é m a átalakí­ tás a szóalak vizuális j e l l e m z ő i n e k felismerése nélkül n e m tesz l e h e t ő v é helyes és folya­ m a t o s olvasást.

A mély diszlexia e l n e v e z é s h o s s z ú ideig a szerzett diszlexiák leírásában fordult c s a k e l ő . A m é l y diszlexia m e g l e p ő j e l l e m z ő j e az olvasás során fellépő s z e m a n t i k a i h i b á k sokasá­ ga. M é l y d i s z l e x i á b a n a leírt és k i m o n d o t t alak s e m fonológiai, s e m morfológiai k a p c s o ­ latban n e m áll e g y m á s s a l . Az írott és olvasott alak u g y a n a h h o z a s z e m a n t i k a i k a t e g ó r i á h o z tartozik, az o l v a s ó a leírt „ v e r é b " szó helyett ,,rigó"-t olvas. A m é l y diszlexia fejlődési v á l t o z a t á n a k első e s e t t a n u l m á n y á t ( J o h n s t o n , 1983) k ö v e t ő ­ en L i n d a Siegel ( 1 9 8 5 ) hat 7 - 9 éves gyerekről közölt adatokat. E z e k a g y e r e k e k a fonoló­ giai olvasási m ó d l e g a l a c s o n y a b b szintjére s e m j u t o t t a k el, a teljes s z ó a l a k o l v a s á s á b a n m é l y e n a k o r o s z t á l y u k alatti teljesítményt mutattak, olvasási hibáik s z e m a n t i k a i t e r m é s z e ­ t ű e k voltak. A k o n t r o l l , m á s típusú d i s z l e x i á s c s o p o r t b a n ilyen h i b á k a t n e m t a p a s z t a l t . Siegel a d a t a i n á l is m e g g y ő z ő b b e k a m é l y d i s z l e x i a l é t e z é s é r e v o n a t k o z ó a n S t u a r t és H o w a r d ( 1 9 9 5 ) adatai, akik egy 13 éves diszlexiásnál az olvasási h i b á k 2 4 % - á b a n találtak s z e m a n t i k a i hibákat. A m é l y diszlexia előfordulása e g y é b k é n t e l é g ritka, a s z e m a n t i k a i hi­ bák és a fonológiai feldolgozás súlyos z a v a r á n a k együttes előfordulása m i a t t k ö n n y e n fel­ ismerhető.

6. A DISZLEXIA BIOLÓGIAI HÁTTERE

A fejlődési diszlexia biológiai m e g h a t á r o z o t t s á g á r a v o n a t k o z ó a n m á r a legkorábbi leírá­ 5.2. Fonológiai diszlexia sokban is találunk utalásokat. A legújabb i s m e r e t e k szerint m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ü n k csalá­ di eredetű, tehát elsősorban genetikai eltérésekre visszavezethető diszlexiát, valamint a ko­ rai fejlődés során b e k ö v e t k e z ő , m i n i m á l i s agyi sérüléssel összefüggésbe h o z h a t ó diszlexi­ át. Ez utóbbi kialakulását tekintve a születést m e g e l ő z ő , illetve a születéssel e g y b e e s ő v a g y röviddel azt k ö v e t ő sérülés e r e d m é n y e lehet. Az ezt az i d ő s z a k o t k ö v e t ő , b e t e g s é g h e z , tra­ u m á h o z k ö t h e t ő sérülések miatt kialakult diszlexia m á r a szerzett diszlexia k ö r é b e tartoz­ na. Az e g y é r t e l m ű ok-okozati összefüggések a z o n b a n általában kideríthetetlenek, így e z e k az esetek is fejlődési diszlexiaként j e l e n n e k m e g .

A fonológiai diszlexia fejlődési v á l t o z a t á n a k szisztematikus vizsgálata és a fejlődési fono­ lógiai diszlexia m e g n e v e z é s b e v e z e t é s e T e m p l e n e v é h e z fűződik ( b ő v e b b e n lásd T e m p l e , 1997). A fonológiai diszlexia a l c s o p o r t k é n t való elkülönítését indokolja az olvasási h i b á k j e l l e m z ő , a felszíni diszlexiától a l a p v e t ő e n eltérő m i n t á z a t a . A fonológiai diszlexia jelleg­ z e t e s e n az i s m e r e t l e n vagy é r t e l m e t l e n szavak o l v a s á s á b a n n y i l v á n u l m e g . A fonológiai d i s z l e x i á s o k olvasási stratégiájára l e g i n k á b b a z j e l l e m z ő , h o g y igen v á l t o z a t o s olvasási módokat alkalmaznak. A fonológiai olvasási út h a s z n á l a t á n a k , azaz a szavak e l e m e k r e történő b o n t á s á n a k za­ v a r a az o l v a s á s és h e l y e s í r á s k o m o l y z a v a r a i h o z vezet. A s z a v a k f e l b o n t á s á n a k z a v a r a morfológiai h i b á k h o z és az új vagy ritkán látott s z ó a l a k o k „ f é l r e o l v a s á s á h o z " vezet. A fo­ nológiai út h i á n y a az é r t e l m e t l e n szavak listájának olvasásakor tűnik fel leginkább. A m í g tehát a felszíni diszlexiánál azt látjuk, hogy a feldolgozórendszer az olvasásnál túl kicsi ele­ m e k b ő l dolgozik, a fonológiai diszlexiára inkább az j e l l e m z ő , hogy az olvasás túl nagy ele­ m e k feldolgozására épül. A fonológiai diszlexia m a g y a r á z a t á b a n a l e g i n k á b b elfogadott, hogy a v e z e t ő k é p e s s é g z a v a r a fonológiai tudatosság hiánya, illetve k o m o l y deficitje.

6.1.

Strukturális

és funkcionális

eltérések

A nyelvi i n f o r m á c i ó k feldolgozásában szerepet j á t s z ó agyi s t r u k t ú r á k n a k és a z o k k a p c s o ­ latának vizsgálata többféle s z e m p o n t szerint és m ó d s z e r r e l történhet. A vizsgálatok e g y i k nagy csoportja a z o k k a l az a n a t ó m i a i eltérésekkel foglalkozik, a m e l y e k a d i s z l e x i á s o k n á l az olvasást j ó l elsajátítani képesekkel történő ö s s z e h a s o n l í t á s b a n l é n y e g e s e n eltérnek.

149 148

6.1.1. A

halántéklebeny

szerkezeti

eltérései 6.1.3. A térdestest (corpus geniculatum) és a „magnocelluláris hipotézis"

A h a l á n t é k l e b e n y tekervényei közül t ö b b a hallási és a b e s z é d i n f o r m á c i ó feldolgozásával foglalkozik. E területek t e r m é s z e t e s aszimmetriája feltehetően e g y i k m e g h a t á r o z ó a n fon­ tos e l e m e a nyelvi k é p e s s é g e k megfelelő alakulásának. G e s c h w i n d ( 1 9 7 4 ) a h a l á n t é k l e ­ b e n y t e r m é s z e t e s a s z i m m e t r i á j á n a k (bal félteke n a g y o b b , m i n t a j o b b ) vizsgálatával j á r u l t h o z z á a k é r d é s tisztázásához. G e s c h w i n d és Levitsky (1968) a n a t ó m i a i e l e m z é s e i p é l d á u l arra hívták fel a figyelmet, h o g y a felnőttek n o r m á l p o p u l á c i ó j á n a k j e l e n t ő s részében a bal oldali területek l é n y e g e s e n n a g y o b b a k , mint a j o b b oldaliak. A G e s c h w i n d - G a l a b u r d a - v i z s g á l a t o k a klasszikus a n a t ó m i a eljárásait a l k a l m a z t á k (el­ h u n y t d i s z l e x á s o k a g y á n a k vizsgálata), é p p e n ezért g y a k r a n fenntartással fogadták ered­ m é n y e i k e t u g y a n ú g y , m i n t a h o g y G a l a b u r d a és L i v i n g s t o n e (1993) közlését is a látórend­ s z e r h e z t a r t o z ó kéregalatti struktúra, a térdestest (corpus g e n i c u l a t u m ) sejtes e l e m e i n e k a d i s z l e x i á s o k n á l feltárt alaki eltéréseire v o n a t k o z ó a n . A 90-es é v e k b e n j e l e n t ő s e l ő r e l é p é s t j e l e n t e t t a m o d e r n k é p a l k o t á s i eljárások ( C T = c o m p u t e r tomográfia, M R I = m á g n e s e s r e z o n a n c i a k é p , f M R I = funkcionális m á g n e s e s re­ z o n a n c i a k é p , P E T = pozitron e m i s s z i ó s tomográfia) elterjedése. E z e k k e l az eljárásokkal l e h e t ő v é vált az élő, m ű k ö d ő agy szerkezeti és m ű k ö d é s i m i n t á z a t á n a k és eltéréseinek vizs­ gálata. Az M R I vizsgálatok megerősítették a halántéklebeny eltéréseire v o n a t k o z ó korábbi ada­ tokat. R u m s e y és m u n k a t á r s a i (1997) e r e d m é n y e i szerint a diszlexiások 90 % - á n á l figyel­ h e t ő m e g a h a l á n t é k l e b e n y hátsó területeinek a n o r m á l t ó l való l é n y e g e s eltérése, azaz a két oldal szimmetriája. L a r s e n és m u n k a t á r s a i (1990) diszlexiás s e r d ü l ő k e t vizsgáltak és 70 s z á z a l é k u k n á l s z i m m e t r i k u s n a k találták a bal és j o b b oldali h a l á n t é k l e b e n y t , s z e m b e n a k o n t r o l l c s o p o r t t a l , ahol ilyet csak 30 százaléknál találtak. E n n é l is é r d e k e s e b b e k H y n d és m u n k a t á r s a i n a k adatai ( 1 9 9 0 ) . E z e k szerint a d i s z l e x i á s o k a t a f i g y e l e m z a v a r - h i p e r aktivitás z a v a r o k k a l k ü z d ő g y e r e k e k k e l ö s s z e h a s o n l í t v a is igaz, h o g y a d i s z l e x i á s o k n á l a h a l á n t é k l e b e n y s z i m m e t r i á j a szignifikánsan g y a k o r i b b . H a s o n l ó eltérést s z á m o s vizsgá­ latban m u t a t t a k ki ( G a u g e r és mtsai, 1997), t o v á b b á lényeges adat, és ez m á r a szerkezet és m ű k ö d é s összefüggésére is utal, hogy a halántéklebeny szimmetriájával szinte valamen­ nyi e s e t b e n a fonológiai feldolgozás deficitje j á r együtt.

A diszlexiával e g y ü t t j á r ó idegrendszeri eltérések vizsgálata a n a g y o b b szerkezeti egysé­ gek vizsgálatán túl kiterjedt a sejtszintű eltérések feltárására is. A l e g i n k á b b ismert ered­ m é n y e k G a l a b u r d a é s m u n k a c s o p o r t j a n e v é h e z f ű z ő d n e k . A z első v i z s g á l a t a vizuális r e n d s z e r h e z t a r t o z ó kéregalatti területek sejtes e l e m e i n e k feltérképezésével foglalkozott. M e g á l l a p í t á s t nyert ( G a l a b u r d a és m u n k a t á r s a i , 1985), hogy diszlexiásoknál a vizuális fel­ d o l g o z ó r e n d s z e r h e z tartozó laterális g e n i k u l á t u m (corpus g e n i c u l a t u m laterale) területén, a m e l y r e e g y é b k é n t a n a g y m é r e t ű sejtek j e l l e m z ő e k ( e m i a t t n e v e z z ü k m a g n o c e l l u l á risnak), a sejtek a n o r m á l n á l sokkal kisebbek. Ezt az adatot a m u n k a c s o p o r t későbbi vizs­ gálatai ( G a l a b u r d a és L i v i n g s t o n e , 1993) m e g e r ő s í t e t t é k , k i e g é s z í t v e a z z a l , h o g y a m a g n o c e l l u l á r i s r e n d s z e r sejtszerveződési eltérései n e m k o r l á t o z ó d n a k a vizuális rendszer­ re, h a n e m u g y a n ú g y m e g f i g y e l h e t ő k a hallási f e l d o l g o z ó r e n d s z e r b e n is ( L i v i n g s t o n e és mtsai, 1991). M i n d e z alátámasztja azokat a m á r k o r á b b a n említett viselkedéses adatokat, a m e l y e k szerint a diszlexiások, p o n t o s a b b a n a tanulási z a v a r o k k a l k ü z d ő g y e r e k e k n a g y része a s z e n z o r o s feldolgozó r e n d s z e r e k a l a p v e t ő zavarait is mutatja.

6.2. 6.2.1. Spontán és kiváltott agyi

Funkcionális

eltérések

aktivitás

A z agy s p o n t á n aktivitását m é r ő elektroenkefalográfiai ( E E G ) vizsgálatok t ö b b s é g e n e m talált eltérést a n y u g a l m i E E G változásaiban, illetve a talált eltérések e l l e n t m o n d á s o s a k . A n y u g a l m i E E G j e l l e m z ő i , p a r a m é t e r e i t ö b b n y i r e a n o r m á l fejlődési m i n t á z a t o t m u t a t t á k ( T a n i m u r a és mtsai, 1996). Sokkal e g y é r t e l m ű b b e k a z o k az adatok, a m e l y e k a nyelvi fel­ adathelyzetben elvezetett E E G - a d a t o k r a é p ü l n e k . Az E E G - m i n t á z a t fonológiai feladatok (például r í m e l ő szavakat kellett e l e m e z n i ) során atípusosnak számít, és ez az agyi folyama­ tok d e z o r g a n i z á c i ó j á r a utal. Ez ö s s z h a n g b a n áll a z o k k a l a P E T e r e d m é n y e k k e l , a m e l y e k arra utalnak, h o g y az egy-egy speciális feladatot ellátó terület zavarain túl a feladatot vég­ rehajtó hálózat s z e r v e z ő d é s e , k a p c s o l a t r e n d s z e r e ( d i s z k o n n e k c i ó ) is érintett. Az ingerhez, e s e m é n y h e z időben kötött, ö s s z e r e n d e z e t t (kiváltott) agyi aktivitás, az ese­

6.1.2. A

kérgestest

(corpus

callosum) jellemzői

m é n y h e z kötött agyi p o t e n c i á l o k ( E K P ) vizsgálata az i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s eltérő szint­ j e i n e k és s z a k a s z a i n a k k ö v e t é s é t teszi lehetővé. Az E K P - k e g y e s h u l l á m ö s s z e t e v ő i a fel­ d o l g o z á s m á s - m á s szakaszával korrelálnak, a s z e n z o r o s inger fizikai tulajdonságaira és a belső, m a g a s a b b szintű (kognitív) feldolgozási f o l y a m a t o k r a - figyelem, e m l é k e z e t , nyel­ vi szerkezet és tartalom - e g y a r á n t é r z é k e n y e k . A hallási s z e n z o r o s e m l é k e z e t , illetve a f o n é m a r e p r e z e n t á c i ó az E K P - k e g y i k jellegze­ tes k o m p o n e n s é n e k (eltérési negativitás, E N ) segítségével történik ( b ő v e b b e n lásd C s é p é és mtsai, 2 0 0 0 ; C s é p é és M o l n á r , 1997). E z e k a vizsgálatok ( K r a u s és mtsai, 1996; SchulteK ö r n e és m t s a i , 1 9 9 8 ; C s é p é és mtsai, 2 0 0 0 ) e g y é r t e l m ű e n i g a z o l t á k , h o g y a f o n é m á k neuronális reprezentációja a diszlexiások jelentős részénél zavart. Ez a zavar diszlexiatípustól függően elsősorban a m á s s a l h a n g z ó k e g y e s osztályaiban kifejezett, sú-

M á r a klasszikus a n a t ó m i a i vizsgálatok e r e d m é n y e i n e k értékelésekor is feltételeztek olyan z a v a r o k a t , a m e l y e k a két féltekéhez kötött feldolgozásért felelős e g y e s területek k a p c s o ­ latainak h i á n y á h o z , a l u l m ű k ö d é s é h e z k ö t h e t ő k . A két féltekét ö s s z e k ö t ő rostokból felépü­ lő a n a t ó m i a i szerkezet, a kérgestest bizonyított a n a t ó m i a i eltérései a l á t á m a s z t o t t á k e z e k e t a feltevéseket. H y n d és m u n k a t á r s a i ( 1 9 9 5 ) az M R I vizsgálatokban azt találták, h o g y disz­ l e x i á s o k n á l a k é r g e s t e s t k i s e b b , m i n t az é l e t k o r szerint illesztett k o n t r o l l c s o p o r t b a n . A szerzők szerint a talált szerkezeti és méretbeli eltérések alapvetően befolyásolhatják a két félteke k a p c s o l a t a i t és ily m ó d o n az olvasást is.

150 151

l y o s a b b e s e t e k b e n p e d i g a m a g á n h a n g z ó k r a is kiterjed. A m a g á n h a n g z ó k feldolgozási d e ­ ficitje olyan n y e l v e k b e n , m i n t a m a g y a r ( C s é p é és mtsai, 1998) vagy a finn ( L e p p a n e n és Lyytinen, 1997) g y a k r a n súlyosbítja a diszlexiások problémáit. A f o n é m a r e p r e z e n t á c i ó za­ varai ú g y tűnik, a megfelelő k o m p e n z á c i ó s stratégia elsajátítása után, a kisiskolás kort kö­ vetően is m e g m a r a d n a k . Az E K P - k e g y i k j e l l e g z e t e s kognitív k o m p o n e n s e , a P 3 0 0 diszlexiásoknál s z á m o s nyel­ vi, illetve e m l é k e z e t i feladatban a feldolgozáshoz szükséges h o s s z a b b időre utal (Taylor és K e e n a n . 1990). E z t a v i s e l k e d é s e s a d a t o k k a l ö s s z h a n g b a n é r t e l m e z v e m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a feldolgozás p o n t o s s á g á n túl a feldolgozás sebessége is r o s s z a b b a diszlexiásoknál, m i n t p r o b l é m a m e n t e s kortársaiknál. M á s adatok arra utalnak, hogy a szófelismeréshez kö­ tött a g y k é r g i feldolgozási i d ő diszlexiás g y e r e k e k n é l ( A c k e r m a n és m u n k a t á r s a i , 1994) és „jól k o m p e n z á l ó d i s z l e x i á s n a k " n e v e z h e t ő felnőtteknél e g y a r á n t h o s s z a b b , m i n t j ó l olva­ s ó kortársaiknál ( J o h a n n e s é s m u n k a t á r s a i , 1995).

7. A HALLÁSI FELDOLGOZÓRENDSZER ZAVARAI

Az e u r ó p a i o r s z á g o k adatai szerint a kisiskolásoknak m i n t e g y 9 - 1 0 % - a tanulási, 5%-a ol­ vasási zavaroktól szenved. E z e k közül a g y e r e k e k közül m e g l e h e t ő s e n sokaknál figyeltek m e g akusztikus d i s z k r i m i n á c i ó s p r o b l é m á k a t . A stabil d i s z k r i m i n á c i ó h i á n y a p e d i g külö­ n ö s e n kifejezett a b e s z é d h a n g o k e g y e s csoportjainak e s e t é b e n . M é g i n k á b b feltűnő az a tény, hogy d i s z l e x i á s o k n á l a b e s z é d h a n g o k alapvető akusztikai eltéréseinek feldolgozása sérült ( A d l a r d és H a z á n , 1998). Ú g y tűnik, hogy ezek az észlelési z a v a r o k a fonológiai fel­ d o l g o z á s i p r o b l é m á k k a l és a g y e n g e olvasással m u t a t n a k szoros együttjárást ( M c B r i d e C h a n g , 1995). A b e s z é d h a n g o k észlelési zavarainak okai m i n d a m a i napig tisztázatlanok, illetve a za­ varok e r e d e t é r e utaló elképzelések g y a k r a n e l l e n t m o n d á s o s a k . S o k a k által elfogadott el­ képzelés, h o g y a nyelvi funkciók és e n n e k k ö v e t k e z t é b e n a tanulási k é p e s s é g z a v a r a i n a k alapja n e m m á s , m i n t a hallási ingerek igen finom és gyors változásainak észlelési z a v a r a (Tállal és mtsai, 1996). Ettől eltérően m á s o k ú g y vélik, a diszlexiások j e l e n t ő s r é s z é n e k az alapvető hallási feldolgozási képességei épek, a tanulási és nyelvi zavarok e l s ő s o r b a n a fo­ nológiai k a t e g ó r i á k h a t á r o z a t l a n s á g á r a , r e p r e z e n t á c i ó s zavaraira v e z e t h e t ő k vissza (lásd S t u d d e r t - K e n n e d y és M o d y . 1995). A hallási p e r c e p c i ó r a v o n a t k o z ó ismereteink szerint a verbális és n e m v e r b á l i s hallási in­ gerek é s z l e l é s e az i s k o l á s k o r e l é r é s e k o r nagyjából érett. E n n e k ellenére n e m állíthatjuk, h o g y a hallási észlelés fejlődése és az azt m e g a l a p o z ó idegrendszeri funkciók é r é s e a kis­ iskolás k o r k e z d e t é r e befejeződött volna. Ez különösen igaz egyes b e s z é d h a n g o k p e r c e p ­ ciójára, a m e l y n e k a fejlődése t o v á b b folytatódik, és e z t n a g y m é r t é k b e n befolyásolja az k ö r n y e z e t n y e l v h a s z n á l a t a , illetve az észlelési tréning.

6.2.3.

Genetikai

és

immunológai

eltérések

A sokféle s z e m p o n t b ó l vitatott G B G / G e s c h w i n d - B e h a n - G a l a b u r d a / - m o d e l l ( G e s c h w i n d és B e h a n , 1982, 1984; G e s c h w i n d és G a l a b u r d a , 1985) t ö b b e k k ö z ö t t egy o l y a n együttj á r á s r a hívta fel a figyelmet, a m e l y m e g h a t á r o z ó szerepet töltött be a diszlexia genetikai vizsgálatainak e l i n d u l á s á b a n . A c s a l á d o k b a n h a l m o z o t t a n előforduló diszlexia eseteiben a legújabb k u t a t á s o k s z e m r t á 6-os s z á m ú k r o m o s z ó m a rövid á g á n l o k a l i z á l h a t ó g é n s z e g ­ m e n s (közel a z i m m u n r e n d s z e r alapfunkcióit m e g h a t á r o z ó részhez.) a n o m á l i á i e s e t l e g m é g i s ö s s z e f ü g g é s b e h o z h a t ó k a G B G - m o d e l l b e n felvetett együttjárással. A C o l o r a d o ál­ l a m b a n ( U S A ) lefolytatott, m i n t e g y 5 0 0 i k e r p á r r a kiterjedő vizsgálat ( G i l g e r é s m t s a i , 1998) m e g á l l a p í t o t t a , h o g y az i m m u n o l ó g i a i d e f i c i t e s az olvasási z a v a r n e m korrelál, a 6os k r o m o s z ó m a a z o n b a n m e g h a t á r o z ó a diszlexia kialakulásában. U g y a n a k k o r n i n c s e n e k arra v o n a t k o z ó adatok, hogy a fejlődés mely fázisait és m i k é n t befolyásolja a genetikai el­ térés. A diszlexia genetikai m e g h a t á r o z o t t s á g á r a utalnak egy finn k ö v e t é s e s vizsgálat (Jyvaskyla L o n g i t u d i n á l i s Vizsgálat, L e p p a n e n és Lyytinen, 1997) adatai is. A diszlexia g y a k o ­ ri előfordulásáról b e s z á m o l ó c s a l á d o k b a n született újszülöttekkel 1994-ben kezdett vizs­ gálatok e r e d m é n y e i azt mutatják, h o g y a diszlexia viselkedéses és agyi aktivitásbeli elté­ rései v i s z o n y l a g korán k i m u t a t h a t ó k . Az e s e m é n y h e z kötött agyi p o t e n c i á l o k m ó d s z e r é v e l k a p o t t e r e d m é n y e k p é l d á u l ( L e p p a n e n és L y y t i n e n , 1997) a f o n é m a f e l d o l g o z á s b a n k o ­ m o l y eltéréseket m u t a t t a k ki. A diszlexia genetikai faktoraira v o n a t k o z ó kutatások m é g folynak, a m a g a t a r t á s g e n e t i k a m é g s z á m o s kérdést kell, hogy tisztázzon. É p p e n e z é r t n e m árt a g e n e t i k a új e r e d m é n y e i t óvatossággal kezelnünk.

8. A VIZUÁLIS RENDSZER ZAVARAI ÖSSZEFOLYÓ BETŰK?

8.

1. A látás alrendszerei

A vizuális r e n d s z e r két, strukturálisan is eltérő alrendszerének, az ú g y n e v e z e t t . m a g n o c e l luláris ( m a g n ó ) , illetve parvocelluláris (parvo) r e n d s z e r n e k a m ű k ö d é s é t eltérő téri, és idő­ beli feldolgozási sajátosságok j e l l e m z i k . Míg a m a g n o r e n d s z e r m ű k ö d é s e a tranziens, te­ hát a látott világ gyors, átmeneti változásainak feldolgozását végzi, addig a p a r v o r e n d s z e r t a lassabb, h o s s z a n f e n n m a r a d ó , ám p o n t o s a b b m ű k ö d é s m ó d j e l l e m z i . A két r e n d s z e r a vizuális e s e m é n y e k eltérő aspektusainak feldolgozását teszi l e h e t ő v é . A m a g n o r e n d s z e r szerepe lényeges a m o z g á s és a tér észlelésében, a k o n t r a s z t o k eltérésé­ nek feldolgozásában, a s z e m m o z g á s o k kontrolljában, a térbeli információk feldolgozásá­ ban, sőt a vizuális e s e m é n y e k egészleges feldolgozásában. A p a r v o r e n d s z e r u g y a n a k k o r a mintázat a z o n o s í t á s á b a n , a m a g a s téri-frekvencia, a k i s m é r e t ű vizuális e g y s é g e k feldolgo­ z á s á b a n j á t s z i k szerepet, v a l a m i n t s z í n é r z é k e n y . B á r m i n d k é t a l r e n d s z e r p á r h u z a m o s a n m ű k ö d i k , a jelenlegi ismeretek szerint a tranziens m a g n o r e n d s z e r felelős a vizuális e s e m é ­ nyek m e g f e l e l ő időbeli felbontásáért. Ez az alrendszer globális, e l s ő d l e g e s feldolgozást >

152

153

A m i n e h e z e n k é p z e l h e t ő el. MIT FEJLESSZÜNK. A fejlesztő p e d a g ó g u s feladata tehát n e m k ö n n y ű . m é g p e d i g sok­ féle ok miatt n e m az. az észlelési és m e g i s m e r é s i funk­ ciók m i n d e g y i k e k ü l ö n . A tiszta l á t á s n a k és így a sikeres o l v a s á s n a k egyik feltétele a két rendszer interakciójának gátlása. A vergencia kontroll szerepe n e m m á s . KUTATÁSI EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA A GYAKORLATBAN A diszlexiásokkal végzett kutatások e l m ú l t évtizedeiben gyűjtött a d a t o k e g y é r t e l m ű e n iga­ zolták a z o k a t a m i n d e n n a p i tapasztalatokat. Végezetül p e d i g ne feledkezzünk m e g az időfaktorról! A kutatási e r e d m é n y e k u g y a n i s arra figyelmeztetnek. a m e l y n e k során a vizuális e s e m é n y j e l l e m z ő i n e k (pél­ dául mintázat) első analízise és integrációja a fixációváltás időtartamánál r ö v i d e b b idő alatt kell. legalábbis a p s z i c h o l ó g i a és a kognitív i d e g t u d o m á n y i s m e r e t a n y a g a alapján. A t r a n z i e n s a l r e n d s z e r deficitjére utal J o h n S t e i n n e k és m u n k a t á r s a i n a k s z á m o s ered­ m é n y e . ÉS HOGYAN? végez. lokalizálását hivatottak követni.k ü l ö n is. a m e l y e k lefedhetik az alulfejlett r é s z k é p e s s é g e k e t . mégpedig neuropszichológai diagnózis. m i n t a h o s s z a b b időállandójú m a g n o r e n d s z e r által végzett feladatok esetében. 154 . A r e e d u k á c i ó során a l k a l m a z o t t fejlesztő m ó d s z e r e k azon kívül. specifikus nyelvi zavar. hiszen láthattuk. 1999). de kialakíthatók általános. 1993). Az olvasás d i n a m i k u s folyamat. mint a betűk sta­ bil fixációja. az olvasási tel­ j e s í t m é n y alapján m e r ü l fel a diszlexia gyanúja olyan esetekben. A vizuális alrendszerek és a diszlexia A d i s z l e x i á s o k n a k a k ü l ö n b ö z ő vizuális feladatokban nyújtott teljesítményét e l e m e z v e ki­ derült. e l m o z d u l á s á r a (lásd Stein. h o g y t ö ­ rekedjenek. és egy-egy oki t é n y e z ő m e g n y i l v á n u l á s a is sokféle lehet. hogy súlyos e s e t e k b e n s z ü k s é g e s e g y á r n y a l t a b b . m e g b í z h a t ó lokalizációja. hogy egyetlen kiemelt te­ rület (például a m o t o r o s k é p e s s é g e k ) fejlesztése olyan erőteljesen hat m i n d e n m á s k é p e s ­ ségre. A p r e ­ venció és r e e d u k á c i ó i g é n y e egyre erőteljesebb h a z á n k b a n is. ahol az e g y é b k é p e s s é g e k 155 8. N o r m á l olvasásnál a gyors s z a k k á d o k m e g a k a d á l y o z z á k a láthatósági p e r z i s z t e n c i a m e g n y ú l á s á t . h a n e m a valódi fejlődési zavar i n k á b b diszfázia. A m e g f e l e l ő fejlesztésnek e l e n g e d h e t e t l e n feltétele a k é p e s s é g e k n a g y o b b k ö r é n e k fel­ mérése. A z idővel való versenyfutás e g y i k oka. h o g y v i s z o n y l a g k e v é s időnk van a fejlődési z a v a r valódi a r c á n a k m e g i s m e r é s é r e . A l a s s a b b p a r v o r e n d s z e r v á l a s z á n a k ideje a fixáció alatt n e m h o s s z a b b a z o n b a n n é h á n y s z á z a d m á s o d p e r c n é l . M i n t az e l ő z ő fejezetekből is kitűnt. A p r e v e n c i ó h o z e l e n g e d h e t e t l e n a k é p e s s é g e k felmérése. észlelés. a g y e n g e fixáció pe­ d i g a t r a n z i e n s r e n d s z e r alulfejlettségének lehet a k ö v e t k e z m é n y e . egyik jó példája a szűrésre használt Inizan-teszt (Vassné K o v á c s . 1999). és a lassabban d o l g o z ó p a r v o r e n d s z e r t a vizuális i n f o r m á c i ó megfelelő területeire irányítja. L é n y e g e s eltérést m u t a t a d i s z l e x i á s o k r a és a j ó l o l v a s ó k r a j e l l e m z ő kritikus fúziós frekvencia. Az a l k a l m a z o t t m ó d s z e r e k célpontja lehet egy-egy nyil­ v á n v a l ó a n alulfejlett k é p e s s é g kiemelt fejlesztése. m i n d e n k é p p e n arra kell. mint a m e g f e l e l ő e n olvasóknál. h o g y a p r o b l é m á s területeken a fejleszthetőség felső határait érjék el. e l ő n y ö s e n p s z i c h o t e r á p i á v a l k i e g é s z ü l v e ( l á s d például S z e b e n y i n é N a g y . 1987). de r e m é n y e i n k szerint erre h a m a r o s a n sor kerül. Az ú g y n e v e z e t t „ v e r g e n c i a k o n t r o l l " kísérletek. s z á m o s deficitre mutattak.2. U g y a n í g y rosszabb a diszlexiások teljesítménye az ala­ c s o n y téri-frekvencia és alacsony téri-kontraszt feldolgozását i g é n y l ő feladatokban. A két inger m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő s é g é n e k időbeli j e l l e m z ő i t vizsgáló vizuális felada­ t o k b a n m é r t ú g y n e v e z e t t s z e p a r á c i ó s k ü s z ö b a d i s z l e x i á s o k n á l szignifikánsan h o s s z a b b . Általában az iskolában. a m e l y e k a k i s m é r e t ű t á r g y a k sta­ bil azonosítását. A nyelvi r e n d s z e r zavarai viszonylag korán felismerhetők. h o g y az olvasás súlyos z a v a r a i n a k h á t t e r é b e n sokféle ok h ú z ó d i k m e g . A fejlesztésre v o n a t k o z ó a n e g y é b k é n t az o l v a s ó s z á m o s h a s z n o s m ó d s z e r t talál e b b e n a kötetben. Az instabil vergencia kontroll. h o g y a t r a n z i e n s m a g n o ­ r e n d s z e r m ű k ö d é s é h e z k ö t h e t ő feladatokban a diszlexiások r o s s z a b b u l teljesítenek. A m ó d ­ szer k i v á l ó s á g a e l l e n é r e is úgy tűnik. de a diszlexia-veszélyeztetettség n e m m i n d i g igazolódik be. Ennek standardizált módszerei hazánkban m é g n i n c s e n e k . A k o m p ­ lex m ó d s z e r e k b e n k ü l ö n ö s e n nagy szerepet kell kapjon a m o z g á s . h o g y a z ó v o d á s k o r végére k i b o n t a k o z ó k é p e s s é g e k m ű k ö d t e t é s e a m i n d e n n a p i k o m m u n i k á c i ó b a n már eleve b e é p í t o l y a n k o m p e n z á l ó m e c h a n i z m u s o k a t . h o g y m e g t ö r t é n j e n . a m a g n o r e n d s z e r m e g f e l e l ő m ű k ö d é s é h e z k ö t ö t t vizuális fe­ l a d a t b a n találtak eltéréseket. ez interferálni fog a k ö v e t k e z ő fixáció során felvett információval. m i n t jól o l v a s ó társaik. h o g y az olvasástanítás diszlexiások s z á m á r a kialakított eljárásait alkalmazzák. hogy az e g é s z r e n d s z e r r e hat. A t r a n z i e n s r e n d s z e r által v é g r e h a j t o t t s z a k k á d o k i d ő t a r t a m a l é n y e g e s e n r ö v i d e b b . A m a g n o r e n d s z e r válaszának f e n n m a r a d á s i ideje. hogy az észleléstől az e m l é k e z e t alrendszerein keresztül a nyel­ vi f u n k c i ó k i g mi m i n d e n b e n t é r h e t n e k el a diszlexiások átlagos fejlődésű k o r t á r s a i k t ó l . nyelvi és m á s kognitív k é p e s s é g e k á r n y a l t fejlesztése. és n e m k ü l ö n b e n a m e g h a t á r o z ó r é s z k é p e s s é g e k célzott vagy é p p e n a ké­ p e s s é g r e n d s z e r á l t a l á n o s fejlesztésére. a k é p e s s é ­ gek rendszerét fejlesztő k o m p l e x m ó d s z e r e k is. és e n n e k sokféle l e h e t ő s é g e kí­ nálkozik. A d i a g n ó z i s b ó l kiinduló fej­ lesztés a z o k b a n az esetekben k ü l ö n ö s e n indokolt. hogy a p a r v o r e n d s z e r megfelelő m ű k ö d é s é t igénylő f e l a d a t o k b a n n e m t é r n e k el az olvasni j ó l t u d ó k t ó l . így példá­ ul a kicsi b e t ű k e t . U g y a n a k k o r v i z s g á l a t o k sora utal arra. és é p p e n e z é r t g y a k r a n p a n a s z k o d n a k a b e t ű k ö s s z e f o l y á s á r a . Ez az u g y a n c s a k n é h á n y s z á z a d m á s o d p e r c n y i idő m e g n ő h e t a téri-frekvencia n ö v e k e d é s é v e l . Ha a m a g n o r e n d szernek az e l ő z ő fixációhoz k ö t h e t ő láthatósági perzisztenciája átnyúlik a k ö v e t k e z ő b e . disz­ lexiásoknál a feldolgozási idő c s a k n e m kétszerese a jól o l v a s ó k é n a k (Martin és L o v e g r o v e . j ó l l e h e t s o k m i n d e n t n e m tu­ d u n k m é g a diszlexiáról. Steinék vizs­ gálatai szerint sok diszlexiás g y e r e k azonosítja n e h e z e n a kisméretű célpontot. S z á m o s .9. W i l l i a m s s z i n d r ó m a vagy v a l a m i l y e n m á s fejlődési z a v a r s z i n d r ó m a . a m i k o r a diszlexia n e m is igazán diszle­ xia. illetve e g y ü t t (és ez a g y a k o r i b b ) s z e r e p e t j á t s z i k az olvasási z a v a r m e g j e l e n é s é b e n . azaz a „láthatósági p e r z i s z t e n c i a " a fizikai inger idejénél h o s s z a b b lehet.

J . Proceedings of the National Academy of Sciences. SMITH. 549-555. New Jersey. DEFRIES. 19. (ed): The psychology of learning and motivation. . D . (1983): Developmental deep dyslexia? Cortex. D . D .. (1990): Brain morphology in deve­ lopmental dyslexia and attention deficit disorder/hyperactivity. V. R. R.NO L. Developmental Psychology. 30. J. COLTHEART. (1995): Dyslexia and corpus callosum morphology. JOHNSTON.. P ... . Archives of Neurology. GESCHWIND. 521-552. USA. migraine. I. A. WEISS MÁRIA ( 1996): Tanulási zavarok . University of Michigan Press. J. ( 1998): A twin family study of the association between immune system dysfunction and dyslexia using blood serum immunoassay and survey data. KOCH.971-973. C M . ú j o n n a n kialakított fejlesztő m ó d s z e r k ö z ü l nem könnyű választani. 109-121. NICOL. phoneme detection and learning to read. M . (1985): Beneath the surface of developmental dyslexia.. 4. . CULBERTSON.. GREEN. MEIXNER ILDIKÓ.. P. . T. S. B. A. 62. In: Geschwind. Hillsdale. . K. O. LOMBARDI. HULME. J. LYYTINEN. G. 919-926.J.. 354-369. (1983): Surface dyslexia. N . N . (1990): Rhyme. J. Neuroscience Letters. In: Bower. J.D. GILGER. B. G. (1997): Towards the clinical application of the mismatch negativity evokes potential component. Náátanen. DRISLANE F. Evoked and event-related potentials in hearing research and clinical application.. Basel. GOSWAMI. Phonology and reading disability. (1997): Auditory event-related potentials in the study of developmental language-related disorders. HAZÁN V. MACLEAN. A. M. Science. . Szűcs DÉNES. B . GONZALEZ. speech perception. T. Coltheart. Science. M C B R I D E . L. MEIXNER ILDIKÓ (1974): Új segédanyagok a diszlexia korrekciójához. H . úja­ kat kell kiépíteni és stabilizálni. G„ FRIEDMAN. HALL. 133-140. (eds). N. FRITH. Strömqvist.. WIMMER. CSÉPÉ VALÉRIA (2000): Az olvasás és írásképesség zavarai. In: Stalberg. KUSSMAUL. HARBECK. (szerk. 35. HOLMES. M. (1995): Phonological processing..Y.3 0 1 . reedukáció módszer. V. 52. C . MA. Luxembourg. HYND. 469^196. alliteration. PENNINGTON.. D . (1985): Cerebral lateralization: Biological mechanisms. B E H A N . GESCHWIND.V.P. 157 FELHASZNÁLT IRODALOM ACKERMAN. 475-500. T. In: Patterson. (1982): Left handedness: association with immune disease. ha a d i a g n ó z i s korai és p o n t o s . CSÉPÉ... J... G . M„ BRADLEY. New Jersej.. 682. Nature. KOTZIN. 36. A m i n d e z t l e h e t ő v é t e v ő i d e g r e n d s z e r r u g a l m a s s á g a a z o n b a n a 10. V. LIVINGSTONE M. SHANKWEILER. NOVEY. (1984): Laterality. G . L..): Gyógypedagógiai alapismeretek.. 5097-5100. A . D. ROSEN G. LARSEN. GESCHWIND. . Magyar Pszichológiai Szemle. F. ELIOPULOS. GALABURDA A. LIBERMAN. CSÉPÉ VALÉRIA. (1994): Learning to read: the role of short-term memory and phonological skills. ELTE Kiadó. T. Y. 63. ( 1991 ): Learning about spelling sequences: The role ofnsets and rimes in analogies in reading. A . R. KUSSMAUL.M. . LEVITSKY.S. h a t é k o n y fej­ lesztést e l s ő s o r b a n ez előtt t u d u n k v é g e z n i . HIEN. ZECKER. J. (1974): Working memory. (eds).429^138.. OGLESBY. J Speech Language Research. 301-330. 2 8 9 . Psychological Review. 138-154. G . GAUGER L.M. M. BADDELEY.. P . (1974): Disorders of higher cortical function in children. U. CARRELL. ( 1968): Human brain: Left-right asymmetries in temporal speech region. 183-186. BRYANT. Bologna. LANDERL. EDMONDS. rosszul m ű k ö d ő k o m p e n z á c i ó s t e c h n i k á i t . MEIXNER ILDIKÓ (1993): A diszlexia prevenció.. R. 58. P. In: MacKinnon. G. Harvard University Press.alapján n e m i s v á r n á n k e n n e k m e g j e l e n é s é t . J .. GESCHWIND. Academic Press. T.. 76. J. ELIOPULOS. I. Audiology and Neuro-Otology. Child Development. J. Marshall. MONK. LUNDBERG. FRITH. W . 341-354. C. 40(6). Liberman.F.F. De Weerd. R. Journal of Educational Psychology. Cognition. Official Publications of the European Communities. A. GESCHWIND. C .. G . PRIOR. V. hasznos iránytűként m ű k ö d h e t azonban. (1998): Speech perception in children with specific reading difficulties (dyslexia). COHEN. P. A. Surface Dyslexia. 70-82. M„ W E L C H . L. C. A. Cambridge. GESCHWIND. M. T. BADDELEY.. GALABURDA. C . In: Shankweiler. ODEGARD. Zidar. G. hormones and immunity..R. 310-333. S . Walker. . 156 . E z t k ö v e t ő e n a fejlesztő p e d a g ó g u s d o l g a egy­ re n e h e z e b b . és a fejlődést á l t a l á b a n is serkenti. (1981): A cognitive-developmental theory of reading acquisition. M.T. N. R. and developmental learning disorder. SEMRUD-CLIKEMAN. 419-421. L. LORYS. F. ELLIS. (1973): Dyslexia: A neurolinguistic study of traumatic and developmental disorders of reading. 55. A. (eds) Cerebral dominance: The biological foundations. MCDOUCALL. (1993): Evidence for a magnocellular defect in developmental dyslexia. A fejlesztő p e d a g ó g u s d o l g a tehát a k k o r lesz k ö n n y e b b . (eds). Science..E. P. Brain and Cognition. J. 32-38. ha ezeknek hatásvizsgá­ lata is r e n d e l k e z é s ü n k r e áll. GATHERCOLE.. (1989): The alphabetic principle and learning to read.Y. 273. P. V. le kell é p í t e n i a g y e r e k saját. S. MANGUN. W . LIVINGSTONE. Boston. . Q J Exp Psychol A 51(1): 153-177.. N .. JOHANNES. Washington D C . KRAUS. Lawrence Erlbaum Associates Inc.. ROSEN. (1985): Developmental dyslexia: Four consecutive cases with cortical anomalies. Kéz­ irat. 47.. MARSH. Journal of Experimental Psychology. (1969): Interaction of information in word recognition. J. LEONARD.. 79.. CROSSLAND. LUNDBERG.. 18. (ed). (1983): Categorizing sounds and learning to read: A causal connection. (1993): Working memory and language. In: Csépé. BYNG. P. Selected Papers on Language and the Brain? Boston studies in the philosophy of science. GALABURDA. E. hi­ szen e z e k k o r á b b a n i s m e r t e t e t t széles m ó d s z e r t a n i repertoárja e h h e z is segítséget nyújthat... CSÉPÉ VALÉRIA. .8 . E. A . 1272-1284. A. G . associations and pathology. BLACK. Quarterly. HITCH..S. P. In: Illyés S . SHANKWEILER. O . O.M. J . G. Riccio. MUNTE. DYKMAN. 200.. UCB Kiskönyvtár.M. MCGEE. S. 315-334. OSMAN-SÁOI JUDIT. J. ADAMS.428-521. J. N . J.Dyslexia. (Eds): Clinical Neurophysiology. W . Budapest. BRADLEY. Annals of the New York Academy of Sciences. Reading research: Advances in theory and practice. 3.. életéve előtt n e m g y a n a k s z u n k . D. . 161. Integrative review. ÉS MOLNÁR.. New York. LIBERMAN. (1990): MRI evaluation of the size and symmetry of the planum temporale in adolescents with developmental dyslexia. U. (1997) HYND.. E. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. A. 634-654. Reidel. D. U. S . S. Archives of Neurology. MORTON. 14. 801-802. Journal of Experimental Child Psychology. 222-233. . 88-90. J.M. A m e n n y i b e n a g y e r m e k 7 . BRYANT. APA. Budapest. Brain and Language.. A.. P. . . A sokféle. Monduzzi Editoré. (1991): Physiological and anatomical evidence fora magnocellular defect in developmental dyslexia. I. S. GALABURDA.. . . K. M . ADLARD A . Annals of Neurology..... R. A . NOVEY. N .. (1997): Brain morphology in children with specific language impairment. Idézi: Temple. . T. 1 12-1 33. A. (1980): Reading disability: Methodological problems in information processing analysis. RIDDOCH. OSMANNÉ SÁGI JUDIT (2000): A fejlődési diszlexiára (FDL) jellemző beszédhang­ feldolgozási zavarok eltérési negativitás (EN) korrelátumai. L E P P À N E N . MANN. 79-105.. H . H. Budapest.G. Galaburda. E.W. I. ABOITIZ. NIXON. C. Proc Natl Acad Sci USA. N. In: Geschwind. (1994): Visual event-related potentials of dyslexic children to rhyming and non-rhyming stimuli. M. Zeimssen's Cyclopaedia. v i s z o n y l a g k é s ő n k e z d h e t ü n k b e l e a fejlesztésbe. E. M. Cross-lingusitic studies of dyslexia and early language development. N . 26. 1110-1 123. (1997): The impact of orthographic consistency on dyslexia : A GermanEnglish comparison. 88(18): 7943-7947. . (1995): Brain potentials in developmental dyslexia: Differential effects of word frequency in human subjects. . (1996): Auditory neurophysiologic responses and discrimination deficits in children with learning problems. Karger. Journal of Clinical and Experimental Neurophysiology.C H A N G . N . BEHAN.. and reading disability. A . (1997): Does language make any difference in reading acquisition? In: Olofsson. New York. (1996): Neuropsychology for clinical practice. (1877): Disturbances of speech. K. Archives of Neurology. 2. MOLNÁR Márk (1998): Similarities and differences of deficient phoneme processing in aphasia and dyslexia.. DESBERG. 39. Academic Press. 3 0 ] . 16. LIBERMAN. életév táján e g y r e i n k á b b c s ö k k e n . 42. M . a fejlesztés m ó d s z e r e p e d i g a specifikus k é p e s s é g e k r e is hat. MASTERSON. 195. Itt p e d i g v i s s z a k a n y a r o d h a t u n k a kutatási m ó d s z e r e k h e z . PARSONS. H . S. SHERMAN. S. . 165-178. 80-92. A. (eds). I. Gyógypedagógia.386-418.

Brain. VASSNÉ KOVÁCS EMŐKE (1977): Szemelvények a diszlexia köréből. 119. BARTLING. BRONEN.A. Psychology Press. a b e s z é d j a v í t á s alapellátás. writing and speech problems in children.S. nem olvasok.Y. így indulhatott be 1990/9l-ben az első logopédiai nagycsoportunk.. NAGARAJAN.S. Gyermekünk. (1999): Diszlexia-veszélyeztetettek kiszűrésének lehetőségei az Inizan-teszttel. K . . Journal of the American Medical Association. M . M e g i s m e r k e d t ü n k a fejlesztő szoftverek h a s z n á l a t á v a l . (1928): Specific reading disability strephosymbolia. 294-305. 2. i g é n y szerinti s p e c i á l i s m e g s e g í t é s e k k e l ( k o r r e p e t á l á s . M i n d e k ö z b e n t ö b b n y e r t e s p á l y á z a t o t í r t u n k . FULBRIGHT. C. . GORE. K. p s z i c h o l ó g u s i f o g l a l k o z á s o k ) . SZEBENYINÉ NAGY ÉVA (1999): Iskolás diszlexiások vizsgálata és az újabb szempontokkal bővült terápia. (1998): Auditory processing and dyslexia: TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS: evidence for a specific speech processing deficit. (1988): Explaining the differences between the dyslexic and the garden-variety poor reader. 3. Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory. . A l o g o p é d i a i c s o p o r t o k . ORTON. M .. X. . 1995/96-ban újabb logopédiai n a g y c s o p o r t és újabb iskolában logopédiai 1. J . MAISOG J . . 14-15. LIBERMAN.b e n l é t e s ü l t a K i s e g í t ő I s k o l á b a n .. W . o s z t á l y o k m e l ­ lett s t á t u s z o n k ü l ö n l .. (1937): Reading. OGAWA T. 11. Journal of Learning Disabilities. SNOWLING.. A z első főfoglalkozású l o g o p é d i a i álláshely 1 9 6 9 .. 5. M . VEKERDY ZSUZSANNA (1969): Nem írok. DONOHUE B. R . Cognitive Neuropsychology. P.. 27. E l l á t u n k 19 ó v o d á t . 3 0 l o g o p é d u s ! A 2 0 0 1 / 2 0 0 2 . 19 iskolát. 12. A diszlexia kezelése. F . P . . A .E. British MedicalJournal. (1980): Development of grapheme-phoneme correspondence in normal and dyslexic readers. K . WANG. Psychophysiology. (1995): K J : A developmental deep dyslexia. (1997): Developmental cognitive neuropsychology. ORTON. 12. (1996): Developmental characteristics of topographic EEG in school-age children using an autoregressive model. Fejlesztő Pe­ dagógia Különszám.. RACK. 29. b e é p í t v e e z e k e t a l o g o p é d i a i c s o p o r t o k b a n folyó m u n ­ kánkba. N .. SKUDLARSKI. s z á m í t ó g é p e k k e l s z e r e l t ü k fel a l o g o p é d i a i o s z t á l y o k a t . The phonological-core variable-difference model. RUMSEY J . KATZ. N A C E K . New York. . M. STUART. M . SONODA H.793-824.T. D. M . REMSCHMIDT. J. (1939): Az emberi tévedések törvényszerűségei. (1979): The speech code and K ő b á n y á n 1956 ó t a folyik l o g o p é d i a i gyakorlati m u n k a . L. . 1378.KŐBÁNYÁN KONDOR EDIT SHANKWEILER. J. 590-604. t o v á b b i b ő v í t é s alapján 3 2 l o g o p é d i a i álláshellyel r e n d e l k e z i k a k ő b á n y a i h á l ó z a t .. P. 3 4 . E l v é g e z t ü k a z e l s ő n a g y átfogó ó v o d a i p r e v e n c i ó s s z ű r é s e i n k e t . D . CONSTABLE R . s s z e r e l t ü k fel a s z ü k s é g e s teszt­ anyagokkal. D.MORGAN. L. osztály kezdte meg működését. R . B. l o g o p é d i a i . M A R K . Jo­ urnal of Experimental Child Psychology. S. G. Buda­ pest. 1095-1099. 1991-ben h o z t u k l é t r e a kerületi v i z s g á l ó á l l o m á s u n k a t . . STANOVICH.. t o v á b b á 2 ó v o d a i l o g o p é d i a i fejlesztő n a g y c s o p o r t o t . majd statisztikai ada­ tokkal bizonyítottuk a logopédiai óvodai csoport szükségességét. amely jelenleg a K o m p l e x Általános Iskola és Szakszolgáltató K ö z p o n t tagozataként mű­ ködik. G. S. . RANSCHBURG P . M . Novak Rudolf és Társa.A. SKOYLES. STACKHOUSE. SIEGEL. (1998): Speech phones are a replication code. Főiskolai jegyzet. ahová jórészt a logopédiai nagycsoportból kerültek a gyerekek.e s t a n é v r e . 216. §) a l o g o p é d i a i s z a k s z o l g á l a t . Tankönyvkiadó. PU-GH. FLETCHER. KEENAN. E z t a m u n k á t f o l y t a t v a i n d u l t u n k 1991/92-ben a l o g o p é d i a i iskolai e l s ő o s z t á l y u n k k a l . Budapest. Brain Topogr 8(3). 158 159 . S„ BEDI.. (1986): Phonological dyslexia and dysgraphia: A developmental analysis. 167-173. HOWARD.. (1996): Cerebral organization of component processes in reading. TAYLOR. TÁLLAL. R . 16-17. Neuroreport.. 261-263. .. 531-545.E. . SNOWLING. S. (1985): Deep dyslexia in childhood? Brain and Language. P. S. o s z t á l y i g visszük a r á s z o r u l ó k a t . W . Hove. . 2. SHAYWITZ. ANDREASON. C. 81-84. 1221-0238. TEMPLE. Med Hypotheses. J . SCHREINER. LOGOPÉDIAI CSOPORTOK. A l o g o p é d i a i o s z t á l y o k a t ö n k o r m á n y z a t i e n g e d é l y lyel k i s l é t s z á m ú o s z t á l y o k k é n t a felső t a g o z a t b a n is e g y ü t t tartjuk. VASSNÉ KOVÁCS E. E z e n c s o p o r t o k . 337-340. J . G. K é t i s k o l á b a n l o g o p é d i a i 5. FOWLER. W . 30-31.l l o g o p é d u s áll. FUSCHER. J . P. (1990): Event-related potentials to visual and language stimuli in normal and dyslexic children. o s z t á l y o k b e i n d í t á s a s o k r é t ű f e l a d a t o k a t rótt r á n k : 1988-ban M e i x n e r I l d i k ó segített a szervezési m u n k á l a t o k b a n . B YMA. I. H. SHAYWITZ. SCHULTE-KORNE. JENKINS. T . K .. . (1996): Language comprehension in language-learning impaired children improved with acoustically modified speech. . 562-573. 309-339. 90.C. 108-121. 1999/2000-es t a n é v ü n k m o t t ó j a m á r a z volt: 3 0 év..R. amely ingyenes. v i s s z ü k t o v á b b . OSZTÁLYOK MŰKÖDÉSE A GYAKORLATBAN . MERZENICH. Science. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A k ö z o k t a t á s i t ö r v é n y é r t e l m é b e n (Kt. Cognitive Neuropsychology. m e l y e k p é n z ö s s z e g e i b ő l b ő v í t e t t ü k esz­ k ö z p a r k u n k a t . DEIKMEL. Fej­ lesztő Pedagógia Különszám. 74-77. W . M . C M . Norton. W I S E D . ( 1 8 9 6 ) : A case of congenital word-blindness. 50(2). Az learning to read. (1992): A positron emission tomographic study of impaired word recognition and phonological processing in dyslexic men Arch Neurol 54 (5). 271.T. 2 1 . L. MILLER. TANIMURA R. SHANKWEILER. . . 318-327.

Az észlelt d o l g o k n e m kapják m e g azt a szintet. DIAGNÓZIS. . e l k e z d h e t i k az általános iskola 1. Ez a l a p o s s z a k m a i tárgyi tudást. vagy az életkoruk szerinti ál­ talános iskolai osztályfokot folytathatják. p s z i c h o ­ lógiaira stb. p r o b l é m a é r z é k e n y s é g e t kell j e l e n t s e n . de sok e s e t b e n érinti a b e s z é d f o g y a t é k o s s á g o t is. g á t l á s o s s á g . ül. h o g y ez a k ü l ö n n e v e l é s s z ü k s é g s z e r ű . Az általunk k e z e l t g y e r m e k e k részképesség-struktúrája n a g y o n eltérő fejlődést m u t a t . A beszédfogyatékos gyermekek számára elengedhetetlen. H i s z m i n d e n évben v a n n a k olyanok. T u d n i kell azt. h a d a r á s ) . H i ­ á n y o z h a t n a k v a g y k e v é s b é fejlettek l e h e t n e k a z o k a k é p e s s é g e i . szegregált fejlesztésük szük­ ségességét. h o g y a fejlődés k o r a i szakaszában kis l é p é s e k b e n .o k t a t ó m u n k á j á t végzi. Majd a speciális j e l l e g ű m u n k á n a k folytatódnia kell a logopédiai o s z t á l y o k b a n is. . Az e n y h e részfunkció-gyengeségtől a k o m p l e x személyiség-. a részképesség-zavarok h a l m o z o t t előfordulását éreztük m e g . Itt áll s z á m u k r a megfelelő idő rendelkezésre a fejlődési egyenet­ lenségeik l e k ü z d é s é r e .az afázia. . szakorvosira. Beszédhibás az a g y e r m e k . m e l y a b e s z é d h i b á k felszámolását és a A TERÁPIÁNKRA SZORULT GYERMEKEKRŐL: SAJÁTOSSÁGOK. kiesik e g y l á n c s z e m . T é n y . Ez zavart idéz elő a nyelvi. A l o g o p é d i a által nyújtott beszédjavításnak ki kell terjednie: . általános tanulási za­ varig terjedhetnek. . általános m o t o r o s nyugtalanság. így sok esetben h i p e r m o t i l i s s á válik.) irányítania a g y e r m e k e k e t . . A A LOGOPÉDUS FELADATA megfelelő feltételeket. integrálhatóvá válik a további együttnevelésre. D i a g n o s z t i k a i i s m e r e t e k birtokában kezelési tervet kell elképzelnie. m e l y e k az o l v a s á s . -deficit ide s o r o l h a t ó .A - logopédia: a g y ó g y p e d a g ó g i a e g y speciális részterülete. E g y l o g o p é d u s m u n k á j a során m i n d e g y i k fent e m l í t e t t k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó g y e r m e k k e l k a p c s o l a t b a kerül. F e j l ő d é s ü k b e n e l a k a d t g y e r m e k e i n k n é l e l m o n d h a t ó . p r e v e n c i ó s m u n k a . H a b á r m e l y funkcióban e l m a r a d á s vagy zavar keletke­ zik.az artikulációs z a v a r o k . h a n g c s e r é k k e l v a g y k i h a g y á s o k k a l beszél.a b e s z é d f o l y a m a t hibái ( d a d o g á s .k o m p l e x t u d o m á n y (pedagógiai d o m i n a n c i á j ú ) . ebből k ö v e t k e z ő e n a beépítés elégtelen. aki rossz artikulációs m o z g á s s a l . A m e n n y i b e n a g y e r m e k n e k a speciális intenzív fejlesztéssel és a g y a k o r l á s o k k a l a kellő érési időt is biztosítani tudtuk. M é g i n k á b b a tudatos p e r c e p c i ó .a g é g e nélküli beszéd.) a l a k u l h a t n a k ki. Ha a funkció m ű k ö d é s e zavart.és nyelvi fejlődésben a k a d á l y o z o t t ) az a g y e r m e k .a k ü l ö n b ö z ő h a n g k é p z é s i zavarok.a m e g k é s e t t beszédfejlődés.az olvasás és írás z a v a r a i n a k javítására. k o m m u ­ n i k á c i ó s és tanulási k é p e s s é g e k b e n . Más fogyatékos c s o p o r t b a tartozó g y e r m e k e k j e l l e m z ő i n e m h a t á r o z h a t ó k m e g egysége­ sen. . A súlyos b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k e t parciális (részleges) teljesítményzavarok. akik a logopédiai csoportból. osztályát. felszámolására. hogy a z e l e m i érzékeléseikből n e ­ hezen lesz észlelés. osztályból visszakerülnek a többsé­ gi c s o p o r t o k b a . E z e k m e g t a n u l á s á h o z m a g a s r e n d ű pszichikai funkciók integrált m ű k ö d é s é r e v a n szükség. h i b á s a n k é p z e t t h a n g o k k a l .az o r r h a n g z ó s beszéd. G y a k o r l a t i m u n k á n k során m e g t a p a s z t a l v a a gyerekek egy r é s z é n e k súlyos tüneteit. h o g y az agy b i z o n y o s helyein a b i o k é m i a i r e n d s z e r e k kevés ideig foglalkoznak adott jelekkel.a halláscsökkenésből eredő beszédhibák. N e m é r z é k e l i k az idő m ú l á s á n a k j e l e n t ő s é g é t sem. . Beszédfogyatékos (beszéd. h i p e r m o t i l i t á s és/vagy m a g a t a r t á s i z a v a r o k stb. készí­ tenie. s z á m o s tünetet e g y ü t t m u t a t ó (tünetegyüttest) g y e r m e k e k kerülnek. t o v á b b á indítottuk be két általános iskolánkban a logopédiai osztályok f e l m e n ő rend­ szerét. . hipermotilitás is j e l l e m z i . intenzíven. Oka. A g y e r m e k az inger b e é p ü l é s e előtt már­ is m á s ingert keres m a g á n a k .í r á s elsajátításához nélkülözhetetlenek.az első és m á s o d l a g o s k o m m u n i k á c i ó s r e n d e l l e n e s s é g e k k e l foglalkozik. h i s z m i n t a nyelvi k é p e s s é g z a v a r a is megmutatkozik. azaz a p p e r c e p c i ó hi­ ányával állunk s z e m b e n . diszgráfia m i n t részképességzavar.az a k a d á l y o z o t t beszédfejlődés. SPECIÁLIS IGÉNYEK b e s z é d f o g y a t é k o s o k n e v e l ő . Indokaink: A logopédiai ó v o d a i csoportokba. s n e m t u d n a k a k é p e s s é g e k h a r m o n i k u s a n m i n ő s é g i l e g m a g a ­ sabb szintre j u t n i . a k k o r a nyelvi fejlődés és az iskolai ta­ nulás n e h e z í t e t t lesz. napi rendszerességgel. akinél ve­ leszületett vagy szerzett idegrendszeri m ű k ö d é s i zavarok és k ö r n y e z e t i h a t á s o k k ö v e t k e z ­ t é b e n j e l e n t ő s m é r t é k ű b e s z é d f o g y a t é k o s s á g áll fenn. naponkénti fejlesztés k e r e t é b e n lehet l e g i n k á b b elősegíteni a fejlődésüket. t ü r e l m e t . és h o z t u k létre az első logopédiai fejlesztő n a g y c s o p o r t o t . . . E z e k hatására a b e s z é d f o g y a t é k o s o k n á l m á s o d l a g o s p s z i c h é s e l t é r é s e k ( s z o r o n g á s . és s ú l y o s a b b e s e t b e n további vizsgálatokra (szakbizottságira. azaz p e r c e p c i ó . de á t m e n e t i j e l l e g ű is e g y b e n . hogy az iskolaköteles kor előtt m e g k e z d ő d j é k a speciális fejlesztő. majd a m á s o d i k a t is. szakirányú napi fejlesztés lehetőségét csakis a logopédiai fejlesztő óvodai c s o p o r t b a n tudjuk a h a l m o z o t t p r o b l é m á k k a l k ü z d ő g y e r m e k e k s z á m á r a biztosíta­ ni. figyelem­ k o n c e n t r á c i ó s zavarok. iskolai osztályokba a h a l m o z o t t a n p r o b l é m á s . amit elvárunk. A diszlexia. . Ez rontja a tanulási f o l y a m a t o k a t . Kezelési és terápiás e s z k ö z t á r á b ó l h a t é k o n y segítséget kell t u d n i a nyúj­ tani a r á s z o r u l ó k n a k . 160 161 . M i n d ­ ezek k ö v e t k e z m é n y e k é n t p e d i g m á s o d l a g o s p s z i c h é s sérülések és m a g a t a r t á s z a v a r o k tár­ sulhatnak a m á r m e g l e v ő p r o b l é m á k h o z .

részletes. továb­ bá az első o s z t á l y o s o k n á l . a K é k v i r á g u. esetleges p r o b l é m á i t ez idő alatt. . M i n d e n l o g o p é d i a i csoportba. AZ EGYÉNI. S z ü l ő v e l e g y e z t e t e t t i d ő p o n t b a n fogadjuk a g y e r m e k e t . A teszten e l é r h e t ő p o n t s z á m 30.információt k é r ü n k : . a r i t m i k u s s o r o k követési k é p e s s é g é r ő l . egyéni szakvizsgálatra utalják a k o l l é g á k a g y e r m e k e k e t . diszgráfia előrejelzése végett a kerület összes i n t é z m é n y é b e n . .p s z i c h o l ó ­ gusok. Ö s s z e h a n g o l t s z ű r ő t e v é k e n y s é g e t végeznek. a B e n d e r A ( i s k o l á s o k n a k B) v i z u o m o t o r o s koor­ d i n á c i ó t vizsgáló tesztek. A g y o r s t e s z t h e z k a p c s o l t a n m i n d e n k é p p figyelembe kell venni a g y e r m e k artikuláció­ ját. Ev v é g é n a k ö z é p s ő c s o p o r t o s ó v o d á s o k artikulációs szűrővizsgálatai folynak (ez elő­ rejelzés lesz a k ö v e t k e z ő tanévre). 163 162 . . v a l a m i n t az ó v ó n ő k és a p e d a g ó g u s o k jelzései alapján vizsgáljuk a rászorultakat.k é z koordinációjá­ ról. MÓDSZEREINK Az ó v o d á k egy részében az ó v ó n ő k a Prefer-teszttel v é g e z n e k felmérést a n a g y c s o p o r ­ tosoknál. . akit o p t i m á l i s e s e t b e n (é pasztalataink alapján is) az é d e s a n y a kísér el. beszédállapotát.o r r .Meixner-féle szókincsvizsgálatot. az ó v o d a . a n n a k a l a k i . A diszlexia-prevenciós szűrővizsgálat n e m k o r l á t o z ó d i k év elejére. a vele való terápia nehézségeit. audiológiára). foniátriára. részletesebb vizsgálat indokolt.a fogazat fejlődéséről. az Inisan. " . s z e m é s z e t r e . s az e r e d m é n y e k alapján t e r v e z n e k fejlesztő fog­ lalkozásokat a r á s z o r u l ó k n a k . m e g k é s e t t beszédfejlődés esetében a k i s c s o p o r t o s o k o n is. A k ö r z e t e k b e n d o l g o z ó l o g o p é d u s o k előszűréseik alapján. s ezek alapján k ü l d t ü k a kiszűrteket a B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s S z a k é r t ő i Bizottsághoz. mely tartalmazza: . Kerületünkben év elején átfogó artikulációs szűrővizsgálatokat (beszédhibákra kiterjedően) v é g z ü n k a z ó v o d á k b a n a z összes n a g y c s o p o r t o s korú g y e r m e k n é l é s a z ó v ó n ő k j e l z é s e i alapján a k ö z é p s ő s ö k ö n . ÁTFOGÓ LOGOPÉDIAI VIZSGÁLAT KÖRE Vizsgálati k é r e l m e t k a p u n k . Erre szolgálnak: a Frostig. az iskolákban p e d i g i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k m ű k ö d n e k .M i l y e n e g y é b foglalkozásban. s itt a kellő diagnosztikai i s m e ­ retekkel r e n d e l k e z ő l o g o p é d u s o k végzik az átfogó.Óvónői jellemzést.h á t t é r m e g k ü l ö n b ö z t e t ő képességéről.t használjuk (Frostig és Inisan alapján M a r o s i t s Istvánná összeállításában).a t e r h e s s é g e k ö r ü l m é n y e i t .Emberrajzát.a szülés k ö r ü l m é n y e i t . Ha 20 p o n t alatti teljesítményű. R é s z l e t e s e b b iskolaérettségi vizsgálatot a kerületi Nevelési T a n á c s a d ó végez. sz. irányok felismeréséről. hogy a kerület v a l a m e n n y i ö n k o r m á n y z a t i m ű k ö d ­ tetésű óvodájában az 1998/99-es tanév óta ó v o d a p s z i c h o l ó g u s segíti a p e d a g ó g i a i m u n k á t . egyéni vizsgálatokat a k ö r z e t b e n dol­ g o z ó l o g o p é d u s k o l l é g á k (és a szülő) kérésére. a térbeli v i s z o n y l a g o s s á g észleléséről és m o t o r i k u s lekövetéséről. a N e v e l é s i T a n á c s a d ó s z a k e m b e r e i pedig saját vizsgálataik alapján e g y a r á n t jelez­ hetik k é r e l m ü k e t felénk az átfogó logopédiai vizsgálatra. nagy-finommotorikáját. A diszlexia-veszélyeztetettséget a kerületi l o g o p é d u s o k által összeállított s z ű r ő a n y a g g a l végezzük. N a g y segítséget j e l e n t a m u n k á n k h o z .g é g é s z e t r e . SZŰRÉSEINK . 5.M i ó t a vesz részt logopédiai foglalkozásokon. v a l a m i n t az első o s z t á l y o s o k olvasás-írás-vizsgálatai a diszlexia. figyelmi állapotát. az a l a k k o n s t a n c i á r ó l . A z első l o g o p é d i a i c s o p o r t u n k b e i n d u l á s a előtt m á r v é g e z t ü n k átfogó diszlexia-prevenciós szűréseket.i s k o l a . a k ó r h á z i időszak történéseit. az a l a k . Felszereltük a szükséges m é r ő t e s z t e k k e l . Az artikuláció vizsgálatát a b e s z é d h a n g o k képzési módja szerint összeállított szó és h o z ­ zá k a p c s o l ó d ó k é p a n y a g adja.E d d i g elért e r e d m é n y e i t .M a g a t a r t á s á t . további. a térbeli helyzet. s m e g k ü l d i k a vizsgálatra v á r ó g y e r m e k előszűrési ered nyeit. így kerülhetnek s z a k o r v o s h o z ( f ü l . h o g y a n lehet vele h a l a d n i ? . . A l o g o p é d u s o k t ó l előszűrési a n y a g o k a t k a p u n k a vizsgálatra váró g y e r m e k r ő l . . a k ü l ö n b ö z ő tüneteik alapján.1991-ben h o z t u n k létre K ő b á n y á n logopédiai vizsgáló k ö z p o n t o t . VIZSGÁLATI ANYAGAINK. U g y a n c s a k év elején szűrjük ki a diszlexia-veszélyeztetettséget m u t a t ó g y e r m e k e k e t a n a g y c s o p o r t o s o k közül. pszichológiai-pszichiátriai vizsgálatra vagy a szakértői bizott­ ságok vizsgálataira. lefolyását.Előrejelző gyorsteszt e r e d m é n y e i t . a n n a k időtartalmáról. Részletes a n a m n é z i s t v e s z ü n k fel a szülőtől. Ha e terüle­ teken is e l m a r a d á s tapasztalható. ezt igény és m e n e t k ö z b e n felmerülő p r o b l é m á k szerint év k ö z b e n f o l y a m a t o s a n v é g e z z ü k : a logopédiai foglalkozásokon a l o g o p é d u s által tapasztalt t ü n e t e k alapján. . mely a fent jelzett r é s z t e r ü l e t e k e t vizsgálja tovább. Ez alaptájékoztatást nyújt a g y e r m e k s z e m . terápiában részesül? Ez az a n y a g eljut a részletes vizsgálatot v é g z ő l o g o p é d u s h o z . A l a p u l az „ E l ő r e j e l z ő g y o r s t e s z t I I . Ez tartal­ mazza: . osztályba kerülő g y e r m e k n e k r e n d e l k e z n i e kell szakértői javaslattal a b e k e r ü l é s h e z ! alatti ó v o d á b a n . további átfogó. .a szoptatásról.t a r t a l m i összetevőit. . az M S S S T szűrőteszttel m é r i k fel a nagy­ c s o p o r t o s ó v o d á s o k a t az ősz folyamán.Artikulációs vizsgálatát.

. 164 165 . . Számtani alapismeretek K ö z b e n megfigyeljük beszédszervei m ű k ö d é s é t . .k e v e s e b b . Általános tájékozódás Ez l e h e t ő s é g e t biztosít beszélgetésre.s z e m d o m i n a n c i á t . neveztetjük m e g .a kombinációs készségüket. i r á n y o k észlelésére. rajznyomatékát. fogalomalkotását.gyermekbetegségeiről. n y e l v m o z g á s á t .Vizuális m i n t a követésével szerialitási k é p e s s é g e t n é z ü n k . Emberrajz készítése Snijders Oomen nonverbális intelligenciateszt Figyeljük ceruzafogását. m o n d a t o k r a . M o n d a t i s m é t l é s (Prefer) a 10-12. Történetnél 9 lényeges e l e m b ő l 7-et kell visszaidéznie. s z í n r i t m u s i s m é t l é s .akik h o z z á n k kerülnek vizsgálatra . .a vizuális e m l é k e z e t ü k e t . szavakra. .A b e s z é d vizsgálata: kiterjed a spontán b e s z é d r e . .. .o t t h o n i viselkedéséről. használatára. formák j e l e k felismertetésével. .T á j é k o z ó d á s a térben. 10-es s z a m k o r b e n tartoznak ide. Ezekkel a feladatokkal a m e c h a n i k u s rövid távú verbális e m l é k e z e t é t nézzük. térbeli tájékozódás: testrészeit ismertetjük fel. esetleges problémájuk. DPT-teszt felvétele (diszlexia-veszélyeztetettség vizsgálata - Marsits Istvánné) Ez a teszt sokrétű tájékozódást nyújt s z á m u n k r a . A g y e r m e k k e l a vizsgálatot k é t s z e m é l y e s h e l y z e t b e n v é g e z z ü k (kivételt jelent. .T é r b e l i é s i d ő b e l i r i t m u s é r z é k vizsgálata: s o r a l k o t á s . relációs szavak i s m e r e t é r e .familiáris a n a m n é z i s r ő l : testvérek száma.. a gyerek s p o n t á n b e s z é d é n e k megfi­ gyelésére. é v s z a k o k .e l ő z e t e s s z a k o r v o s i vizsgálati e r e d m é n y e i r ő l .csecsemőkori magatartásáról. szókincsre. (Ezt 6. vonalvezetését. Szintén szerialitási készséget m u t a t . K é r d e z z ü k tőle a l a p v e t ő családi ismereteit ( a n y a .Vizuális p e r c e p c i ó t vizsgálunk formák.T e s t s é m a i s m e r e t e . erre a s z ü l ő figyel­ mét is felhívjuk.l á b . p a p í r o n a térkitöltését. i s m e r k e d é s r e .nyelvi z a v a r o k k a l k ü z d e n e k . . úgy ő is b e n t t a r t ó z k o d h a t a vizsgálat alatt). h o g y 4 h a n g i g .A hallási differenciáló k é p e s s é g vizsgálata n a g y o n fontos.b a l . nehéz szavak utánmondási képességét. m o n d a t i g tudjon szó szerint ismételni.Lateralitást vizsgálunk: k é z . . 3-4 szóig idézzen vissza a n a g y c s o p o r t o s g y e r m e k . számfelismerése. . mit vár a vizsgálattól. v a l a m i n t a d i s z g r a m m a t i z m u s megfigyelésére. m i b e n kér segítséget. t e g n a p . c s a l á d b a n for­ dult-e e l ő b e s z é d h i b a stb. rajzmozgását.. alakja részletezettségét.m o z g á s . k e d v e n c időtöltéseiről. m i k é p p telik el egy n a p j u k stb.h o l n a p f o g a l m a i . i n f o r m á c i ó s j e l e k r e vo­ natkozóan. . . ábramásolását. hisz e n n e k z a v a r a k o m o l y olvasási-írási n e h é z s é g e k e t o k o z h a t az iskolában. a l s ó . feladatlapon: egyszerű tárgyakat kell rajzolnia a papír j o b b . A súlyos b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k .) Időbeli tájékozottságáról t u d a k o z ó d u n k : hét napjai. h o g y a n j ö t t e k a vizsgálatra. r i t m i k u s taps i s m é t l é s e tartozik ide. történetre vonatko­ zik.5 éves k o r után végeztetjük. Fel­ jegyezzük beszédhibáját.Az auditív e m l é k e z e t vizsgálata hangokra.Vizuális e m l é k e z e t e t t á r g y k é p e k azonosításával. . ezért e s e t ü k b e n ezt a tesztet vesszük fel értelmi k é p e s s é g e i k felmérésére. s a rövid távú verbális történetemlékezetet. A k e r e s z t e z e t t feladatokban a j o b b kezével kell m e g f o g n i a a bal lábát stb. állapotát.f e l s ő részére. Megjegyzés: A vizsgálat a n y a g a és az a n a m n e s z t i k u s a d a t o k b i z a l m a s jellegűek. szóbeli inst­ r u k c i ó k alapján. E b b e n vizsgáljuk: a m o z a i k részteszttel a vizuális rész-egész v i s z o n y o k észlelését.k ö z ö s s é g b e kerülésének időpontjáról. E l v á r h a t ó .u g y a n a n n y i fogaimar. Bender A-tesztfelvétele V i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó t n é z ü n k . M e c h a n i k u s s z á m o l á s a t ö b b . m ű v e i é tek o-os. képolvasásra.és beszédfejlődéséről. a p a n e v e .) . J e l e n e s e t b e n e g y n a g y c s o p o r t o s k o r ú ó v o d á s vizsgálatáról szólok. különbség megfogalmazását. szájtéri finom­ motorikus tevékenységét. . .szülő m i l y e n p r o b l é m á t érez g y e r m e k é v e l k a p c s o l a t b a n . S z í n i s m e r e t é t is e k k o r t é r k é p e z z ü k fel. önálló versmondását. T e r m é s z e t e s e n a z é l e t k o r á n a k m e g f e l e l ő v i z s g á l a t o t v é g e z z ü k el. ha a gyer­ m e k n e m h a j l a n d ó leválni a szülőről. . beilleszkedéséről.

továbbá pösze vagy diszfázia v a g y d a d o g ó terápiát . keresik a csatlakozási felületeket.V i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó fejlesztése. . Az ó v ó n ő k az Ó v o d a i Nevelési P r o g r a m alapján kidolgozott helyi nevelési p r o g r a m sze­ rint v é g z i k m u n k á j u k a t . sokrétű p r o b l é ­ máihoz. figyelmi állapotát. A terápiás f o g l a k o z á s o k átfedik e g y m á s t . 167 . úgy a B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s Szakértői Bizottsággal való egyeztetés után. h a n g s o r a z o n o s í t á s i képességet. . értelmetlen h a n g s o r o k azonosítását. szűk frekvenciás és gyorsított m o n d a t o k azonosítását. de indokolt e s e t b e n lehetőséget k a p n a k arra.e m l é k e z e t ü k e t . A logopédiai ó v o d a i c s o p o r t b a j á r ó g y e r m e k e k a n a g y c s o p o r t o t végzik e keretek között. így a k ő b á n y a i ó v o d a i logopédiai nagycsoportjainkban is terápi­ ás ú t m u t a t ó u l szolgálnak Csabay logopédiai óvodák Katalin: A beszédjavító óvodai csoportok és előkészítő című kiadványok. m a g a t a r t á s b e l i á l l a p o t u k h o z . i g a z o d v a a g y e r m e k e k eltérő. verbális-vizuális m e m ó r i á t . Beszédészlelési és beszédmegértési teljesítmény vizsgálata (GMP. h a n e m a m a g a s a b b szervezettséget igénylő agyi integrációs t e v é k e n y s é g ü k szerveződését mutatja. a n n a k j ó v á h a g y á ­ sával teszi m e g javaslatát. figyelmi. m a g a s a b b szinten az e m b e r á b r á z o l á s b a n is m e g m u t a t k o z i k . M i n d e n g y e r m e k részesül készségfejlesztésben. 166 Vizuomotoros koordináció fejlesztése - térbeli tájékozódás fejlesztése Elválaszthatatlan területek. m u n k a v é g ­ zési t e m p ó j á t . én m o s t a leginkább hasz­ nált alapvizsgálati területeket e m e l t e m ki. s az a d o t t vizsgálati részekből m e l y e k e t végzi el a n n a k é r d e k é b e n . a szerialitást. E z e k fontos további i n f o r m á c i ó i n k lesznek. heti m e g b e s z é l é s e k e n e g y e z t e t i k a t é m a k ö r ö k e t . . Az ó v ó n ő k n e k is figyelembe kell v e n n i ü k a p r o b l é m á s g y e r m e k e k t ü n e t e i n e k változa­ tosságát. A részterületek vizsgálati sorrendje n e m kötött. osztályok terápiás anyaga (1994) és R o s t a Katalin szerkesztésében a Taníts meg engem! Fejlesztő program számára (1996) A LOGOPÉDIAI ÓVODAI MUNKA K e r ü l e t ü n k b e n a két logopédiai fejlesztő nagycsoport a Kékvirág utcai ó v o d á b a n m ű k ö d i k . A l o g o p é d u s n a p o n k é n t i kiscsoportos és indokolt esetben e g y é n i foglalkozásokat vezet. térbeli helyzeteket m e g i s m e r n i e . . Ő is i g a z o d i k az ó v o d a i t e m a t i k á h o z . h o g y a g y e r m e k állapo­ táról kellő i s m e r e t ü n k legyen. ezt a gyer­ m e k figyelmi állapota szerint választhatja m e g a vizsgáló. ha az ó v o d a i f o g l a l k o z á s o k t é m a k ö r e az ősz.s z ó azonosítást zajban. m o z g á s által testi e g y e n s ú l y é r z é k e l é s é t ki­ fejlesztenie. be­ szédritmust.E m l é k e z e t és figyelem fejlesztése. hogy m i n d e n részterület feltérképezése szükséges-e. A l o g o p é d i a i ó v o d á k b a n . h o g y a p ö s z e terápiába be­ építjük a p r e v e n c i ó s f o g l a k o z á s o k elemeit. . hogy az ó v ó n ő v e l r e n d s z e r e s . h o g y t ö b b a l k a l o m m a l kell azt elvégezni. .igényeik szerint. i g a z o d n i u k kell a speciális s z ü k s é g l e t e i k h e z . a b e s z é d m e g é r t é s t hallás után. a grafomotoros fejlesztést. d i n a m i k u s sztereotípiák kialakítása.Vizuális p e r c e p c i ó fejlesztése. Ezt az teszi lehetővé. A l é t s z á m 12-15 fő c s o p o r t o n k é n t . ér­ zékszervei nyújtotta lehetőségeit m e g i s m e r n i e . átszövik e g y m á s t . és fordítva. ami t ö b b e k k ö z ö t t m a g á b a n foglalja a diszlexia-prevenciós foglalkozást. h o g y az e g é s z n a p o s n e v e l é s t átszője a n a g y o n t u d a t o s a n y a n y e l v i fej­ lesztés. j o b b . Megjegyzés: Ez a teszt s z á m o s e g y é b részterület vizsgálatát teszi lehetővé.az a n a l ó g i á s g o n d o l k o d á s u k a t . s azt s z e m előtt tartva tervezi munkáját. hogy két t a n é v e n át m a r a d j a n a k itt. . A l a p v e t ő feladat.Hallási figyelem kialakítása. a s z ó k i n c s aktivizálás. úgy a l o g o p é d u s beszédfejlesztő. Gósy Mária) Ez a teszt n e m a g y e r m e k e k hallásvizsgálatát végzi el. k é p a n y a g g a l dolgozik. Értjük ezalatt azt.G r a f o m o t o r o s fejlesztés ( f i n o m m o t o r i k a és taktilis észlelés). A saját testről alkotott kép a m o z ­ g á s o k b a n fejeződik ki. Vizsgálja: a m o n d a t . előfordulhat.Beszédkészség fejlesztése. . AZ ÓVODAI LOGOPÉDIAI KÉSZSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM FŐBB ÉRINTÉSI TERÜLETEI . M i n d e z e k figyelembevétele k i e m e l t feladata a lo­ gopédusnak. Testrészeit kell tudatosítania. A testkép a test szubjektív m e g t a p a s z t a l á s a és érzése.Térbeli tájékozódás fejlesztése. A vizsgálat f o l y a m á n megfigyeljük a g y e r m e k magatartását. az egyéni teherbíró-képességeiket. . p r e v e n c i ó s óráin is e t á r g y k ö r h ö z tartozó szó-.r é s z p r ó b á v a l pedig a m o z g á s s o r . A m e n n y i b e n a g y e r m e k e t a vizsgáló a logopédiai c s o p o r t b a javasolja felvételre. fejlesztése. Két speciálisan képzett ó v ó n ő és 1 l o g o p é d u s d o l g o ­ zik egy-egy c s o p o r t mellett.b a l irányokat.Diszkalkulia-prevenció. A vizsgáló kompetenciája eldönteni. bővítés.a K n o x . A vizsgáló az e r e d m é n y e k b ő l összeállítja a s z a k v é l e m é n y t és megteszi a j a v a s l a t á t (a szülővel azt m e g b e s z é l v e ) a g y e r m e k további ellátása é r d e k é b e n . a b e s z é d és nyelvi k é p e s s é g e k m o z g ó s í t á s a . a n n a k terjedelmét. figyelembe véve. a testfogalom és a testséma fejlesztésére. A testtudat fejlesztése ö n m a ­ gában is r é s z t e r ü l e t e k r e t a g o l ó d i k : a testkép. feladattartását. A téri t á j é k o z ó d á s fejlesztése t ö b b részterületre b o n t h a t ó . M i v e l az eljárás h o s s z a d a l m a s . P é l d á u l . A g y e r m e k e t p o n t o s ö n m e g i s m e r é s felé kell v e z e t n ü n k .R i t m u s é r z é k fejlesztése.. szótalálást.

lazítását t a r t a l m a z ó feladatok.) A g y e r m e k e t a külvilág differenciált észlelésére kell tanítani. E g y órán csak egy új testrész tanulása indokolt. é r e z z e teste határait. asztal lapján. A különféle f o r m á k ö s s z e r e n d e z é s é b ő l újfajta e g y s é g e t lehet lét­ rehozni. a h á r m a s v o n a l k ö z b e n való tájékozódás a k ö v e t k e z ő t a n í t a n d ó fokozat. n e v e z z ü n k meg. ami m á r az írás k ö z v e t l e n e l ő k é s z í t é s é t j e l e n t i . j o b b = b e m u t a t k o z ó s k e z ü n k . Az e m b e r e k n e k . festhetjük. Alapja. A g y e r m e k e k e t sok m o z g á s s a l . ujjaik m o z g a t á s a . felismertető gyakorlatok. a részekből m e g t a n í t j u k az egész észlelésére. F i n o m m o z g á s a i k : a kézfejük. A többi térbeli irányt is b e k a p c s o l j u k a f o l y a m a t b a : lent-fent. lassan. Az iskolába kerülő g y e r m e k n e k n a g y o n n e h é z d o l g a van az íráselsajátítással. Kezelt g y e r m e k e i n k k ö z ö s sajátossága. hogy a g y e r m e k a lényeges e l e m e k e t a lényegtelentől szét tudja választani. kitapogatása. funkció­ ját. m á s inger n e m „ v i h e t i " el. begyakorlási időt.o l v a s á s h o z s z ü k s é g e s s o r k ö v e t é s t . Pl. hallás. m a g a ­ sabb szintre juttatása.A g y e r m e k e t m e g kell t a n í t a n u n k testképe ismeretére. tárgyak­ n a k j e l l e m z ő tulajdonságaik v a n n a k . E l é r e n d ő . M o z g á s o n keresztül érzékeli a térbeli viszonyokat. szem. v a l a m i n t a be­ Vizuális percepció fejlesztése szédszerveik irányítása e g y a r á n t fejletlen. irányt válts stb. ha n e m fejlesztjük őket az iskoláskor előtt.e s h á r m a s v o n a l k ö z é b e n va­ ló tájékozódás. Síkban. Tudatosítjuk a tárgyak j e l l e m z ő és á l l a n d ó tulajdonságait. hogy a g y e r m e k tudjon saját testén tájékozódni. Pl. hogy az elemi érzékelésükből n e h e z e n lesz ész­ lelés. integrálása. A p o n t o s észlelés kialakításáért a tárgyakat ujjal körbekeríthetjük. s z e m . N e h é z s é g e t j e l e n t s z á m u k r a a z érzékletek ö s s z e k a p c s o l á s a .m ö g ö t t stb. M i n d e n észlelési folyamatot s z e n z o r o s érzékelés előz m e g : látás. majd h a s o n l ó tárgyak összehasonlítása. mely a formák azonosságát. el kell fogadtatnunk vele saját tes­ tét az a z o n o s s á g o k és k ü l ö n b ö z ő s é g e k tükrében. térben: mi van tőled j o b b r a .n é g y z e t rajza.b a l r a . ezt figyelembe kell venni. balra pi­ ros szalagot helyezni stb. j o b b r a . hogy egy foglalkozáson egy irányt tanuljunk. vizuális. Alak-háttérfelfogás. az i z o m t ó n u s szabályoztatása is. formák felismertetése. tárgy m o z g á s á t s z e m m e l követni.: u t c á n k é k a u t ó k megfigyelése. Grafomotoros fejlesztés (finommotorika és taktilis észlelés) A v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó fejlesztésével s z o r o s a n ö s s z e f ü g g ő terület a g r a f o m o t o r o s fejlesztés. ami közel áll fejlettségi szintjükhöz.: j o b b c s u k l ó r a kék. Az i r á n y o k tanulását m i n d i g összekapcsoljuk a m e g n e v e z t e t é s ü k k e l .k ö v é r testalkatú? De ide t a r t o z n a k a testrészeket m e g t a n í t ó . kinesztetikus és m o z g á s o s befu­ tó é r z é k l e t e k n e m fejlődnek észleléssé. így célszerű m i n d e n m o z g á s o s feladatot verbalitással m e g t á m o g a t n i (gyorsan. Használjuk a logikai készletet. az egész test m o z g a t á s á t . e l ő t t . ( G y a k o r i a balkezesség. m e r t ez se­ gíti majd a z í r á s . m e l y e k az írás­ t a n u l á s h o z szükségesek.m o z g á s . illetve erősítése. így relációs szó­ kincset alakítunk ki. síkban: táblán. A g r a f o m o t o r o s a n éretlen g y e r e k e k e t pedig szinte lehetetlen k í v á n a l m a k elé állítjuk. G r a f o m o t o r o s fejlesztéssel azokat a f i n o m m o z g á s o k a t kell elősegíteni. k ü l ö n b ö z ő s é g é t kiválóan ér­ zékelteti. k ü l ö n b ö z ő eltérő. Ettől n e m térhet el. m i n t ahogy elvont absztrakt formái a b e t ű k n e k . t a p i n t á s . a k ü l ö n b ö z ő észlelő funkciók együttes m ű k ö d t e t é s é v e l lehet fejleszteni. Jobb-bal é r z é k e l t e t é s e testén: b a l = d o b o g ó szívünk. feszítését. Alakállandóság fejlesztése: tárgyak. A logopédiai ó v o d á b a j á r ó g y e r m e k e k n e k (általánosságban említhetjük) m o t o r o s kivi­ telezési gondjaik v a n n a k . azaz p e r c e p c i ó . a n n a k észlelése. T e h á t a n o r m á l fejlődés­ m e n e t ű g y e r m e k n e k is nagy n e h é z s é g az iskolai füzet 5 m m . m i n t az írás-olvasási f o l y a m a t o k n á l . J á t é k o s g y a k o r o l t a t á s s a l lehet e g y 168 169 . A vizuális észlelés fejlesztésének részei: Szem-kéz koordinációjának fejlesztése: a szem fixáló m o z g á s á t alakítjuk ki. j o b b kéz stb. laterális d o m i n a n c i á j u k kialakítása. sőt megfelelő jelek közéjük illesztése m o t o r i k u s á n . p a p í r o n való tájékozódás. balra m o z o g j . vizuális figyelemfejlesztése: az alakállandóság fejlesztésével szo­ rosan összefügg. P é l d á u l : ki s o v á n y . A testséma a test gravitációjának.: a b l a k . E z e k alapján m o z g á s o s r e n d s z e r e n keresztül tanulják az ismereteket. ujjal leve­ g ő b e rajzolást k ö v e t n i stb. m o z g á s á n a k felfedeztetésével fejlő­ dik. Ü g y e l n i kell. Pl. s h o g y a figyelmét egy adott d o l o g r a tudja fókuszálni. e g y e n s ú l y á n a k . Pl. így a vizuális e m l é k e z e t é t fejlesztjük. G r a f o m o t o r o s készségük fejlesztésébe beletartozik vizuális e m l é k e z e t ü k . d o l g o k n a k . s így n e m é p ü l h e t n e k tartós e m l é k e z e t i e g y s é g g é . így az auditív. A testfogalom t u d á s á n a k b i r t o k á b a n tudja m e g testrészeinek elhelyezkedését. A részekből kell az e g é s z r e következtetni. körberajzolhatjuk. t e r e m b e n kör alakú tárgyak észrevétele. színezhetjük. s ha n e m h a g y u n k s z á m u k r a kellő érési. A saját test viszonyítása ad segítséget a k ü l ö n b ö z ő tér­ beli relációk közötti e l i g a z o d á s b a n .k é z k o ­ ordinációjuk fejlesztése. gesztusjátékok tanításával fejlesztjük. A d i m e n z i ó b a n látható tárgyakat összehasonlítjuk a síkbeli raj­ zaikkal. E z é r t a testrészeket többféle m ó d o n kell érzékeltetni. különböző s z e m p o n t o k sze­ rinti c s o p o r t o s í t á s a tartozik e h h e z a fejlesztő m u n k á h o z .) A térbeli i r á n y o k fejlesztését a t e s t t u d a t o n k e r e s z t ü l t o v á b b v i s s z ü k a s í k b a n t ö r t é n ő irányfejlesztésre. E z t u t á n z ó m o z g á s o k . m o z g á s t megfigyelni. hisz a kéz­ fej c s o n t m a g v a i a h e t e d i k életév után fejlődnek ki m a r a d a n d ó a n . s ezzel tudatosítani tudja térbeli helyzetét. balról j o b b r a haladást.

Az ó v o d a speciálisan előkészít. összekapcsolása. r u t i n n á tett c s e l e k v é s e k m i n t e g y t e h e r m e n t e s í t i k a g y e r m e k e t . vagy f i n o m m o z g á s s a l : kéz. akusztikus és b e s z é d m o t o r o s e m l é k e z e t r ő l . Ez az írott és olvasott nyelvelsajátításhoz feltétlenül szük­ séges e l ő k é s z í t ő feladat. táblán. m e g t á m o g a t j a a többi érzékszervvel végzett tevékenységet. é p í t g e t é s .m o t o r i k u s választ a d o k rá ( n a g y m o z g á s s a l : t e s t m o z g á s s a l . m a g a s . B e s z é l h e t ü n k vizuális. c s u k l ó b ó l . A z í r á s e l e m e k előkészítését r e n g e t e g m a n i p u l á l t a t ó foglalkozás előzi m e g : g y u r m á z á s .z . szöveg-séta-taps összekapcsolása. E l ő b b a h a n g z á s b a n távol álló h a n g o k é .d e k ó d o l o m . belsejében hallja-e). A h a n g o k . több energiája m a r a d az oktatási feladatok teljesítésére. újságpapíron. A kézzel való é r z é k e l é s fejlesztése fontos része m u n k á n k n a k . végén. m i n ­ d e n n a p o s hangjaira irányítjuk a figyelmet. felnőtt-gyerek. é r z é k e l e m (érzékszervek) . A s z o k á s o k a t m i n d i g a z o n o s m ó d o n várjuk el a gyerekektől.m o n d a t t a n i k ü l ö n b s é g e k e t n e m k é p e s e k felismerni.k ó d o l o m . ujjakkal. majd a h a s o n l ó h a n g z á s ú h a n g o ­ ké.Fejlesztés során a n a g y m o z g á s o k t ó l h a l a d u n k a f i n o m m o z g á s o k felé ( l e v e g ő b e n való rajzolás. A szavakat kiejtetjük. R i t m u s a van napjainknak. o s z t á l y b a n folytathatják az elkezdett. alkarral. A l e g a l a p v e t ő b b r i t m u s a s z í v d o b o g á s u n k . 171 170 . betűk.tu­ d a t o s a n é s z l e l e m ( a p p e r c e p c i ó ) . í g y a ragok. segíti. s ez kihat a többi fejlesztendő terület fejlődésére is. az iskolai első o s z t á l y b a n erre építve kell folytatnunk a m u n k á t .észlelem (percepció) . ujjak és/vagy artikulációs be­ szédmozgással). ami a helyes h a n g k é p z é s . szöveg-helybenjárás-taps A szavak r i t m u s á n a k megfigyeltetése fontos feladat. k ü l ö n ö s e n kezelt g y e r e k e i n k e s e t é b e n .m é l y h a n g o k r a . k é p z ő k differenciálásának n e h é z s é g é r ő l b e s z é l h e t ü n k . versek ritmusát érzékeltetjük. Ha a taktilis é r z é k e l é s ü k e t sikerül fejleszteni. férfi-női. M e g t a n í t j u k az úgy­ nevezett „ p i n c e . K é s ő b b lehet sorozatot alkotni akusztikus ú t o n : d o b . V i z u o m o t o r o s fejlesztés = látom. N e m lehet külön részterület-fejlesztésnek n e v e z n i . A m a g y a r nyelv tagol h a t ó s á g á n a k elsajátítása végett elengedhetetlen a szótagolásra való figyelem irányítása.s z a b á l y r e n d s z e r kialakításához is k a p c s o l ó d i k a l o g o p é d u s . m e n e t e az iskolai é l e t m ó d r a készíti fel a g y e r m e k e k e t . A h a n ­ gok e g y m á s t ó l való differenciálása is fontos. m e r t a b e g y a k o r o l t . szöveg-helybenjárás összekapcsolása.t a p s összekapcsolása. g y ö n g y f ű z é s stb. A taktilis érzék fejlesztése m i n d e z e n foglalkozásokat végigkíséri. fejlesztése G y e r m e k e i n k e s e t é b e n m ű k ö d é s i zavart találunk a verbális. majd a h a n g h e l y é n e k m e g á l l a p í t á s a a s z ó b a n ( s z ó elején. É n e k e k . E z e k h e z a g y a k o r l a t o k h o z m i n d i g szókincsfejlesztések. síkban.: s z . fu­ rulya.: f-r. m á r az ó v o d á b a n . gés-zöngétlen h a n g o k differenciálása következik. E n n e k fokozatai: s z ö v e g .s z o b a . majd ledoboltatjuk a g y e r m e k k e l . S ú l y o s a b b e s e t b e n ez m á r fonológiai kódolási zavar. szókincsaktivá­ lás és m o n d a t a l k o t á s o k tartoznak. szógyűjtések. a kellő n y o m a t é k ú vonalvezetést. b e s z é d ü n k n e k . k ö z l e k e d é s hangjai stb. szavakká. A hallási figyelem fejlesztésének első lépéseként a k ö r n y e z e t ü n k elemi. a saját m o z g á s é r z é k e l é s é n e k és végül a szájtérben való tájéko­ z ó d á s n a k . A s z ó k i n c s n e m tud k e l l ő e n gya­ r a p o d n i . egyszerű. Kezelt g y e r m e k e i n k észlelési funkciói hiányosak.m e ­ lyek t ö b b a k u s z t i k u s j e l b e n térnek el e g y m á s t ó l . sivár lesz. végül vo­ n a l k ö z b e n való rajzoltatás). h o g y a diszlexiás vagy arra veszélyeztetett g y e r e k e k hallási é r z é k l e t é n e k i d e g r e n d s z e r i l e n y o m a t a h a m a r a b b eltűnik az a g y k ö z p o n t b ó l . sorbarendezési n e h é z s é g e i k lesz­ n e k a h a n g o k .b e t ű k n e m é p ü l n e k s z ó t a g o k k á . Ritmusérzék fejlesztése. B e ­ s z é d ü n k r i t m u s nélkül dallamtalan. a m e l y a füzet vonala­ zását reprezentálja a g y e r m e k szintjén. A r i t m u s é r z é k h i á n y a nehezíti a mozgásfej­ lődést is. d o b h a n g j a i n a k s o r b a r e n d e z é s e (4 egységig). Ezért fontos a sztereotípiák kiala­ kítása. jelek. Ez lesz az alapja majd a k i n e s z t é z i á s é r z é k e l é s n e k . k o n k r e t i z á l v a az e l v o n t n a k t ű n ő vonalazást. V é g ü l térjünk rá az e m b e r i h a n g m e g ­ figyeltetésére: saját. hozzájá­ rul a d o l g o k k o m p l e x m e g i s m e r é s é h e z . Az érzékelési funkciók k ö z é tartozik. ezután a különböző anyagú tárgyak h a n g j á n a k felismertetése. így nagy segítséget j e l e n t s z á m u k r a . t o r k u n k o n való érzékeltetéssel. Az ó v o d a i s z o k á s . pl. artikuláció és végső fokon az olvasás elsajátításának is alappillére. így h o s s z ú távú e m l é k e z e ­ tükben n e h e z e n tartják m e g az auditív e m l é k k é p e k e t . F o n t o s a h a n g k i e m e l é s e a szóból. majd a szótagolási ritmus sze­ rint letapsoltatjuk a gyerekkel.p a d l á s " utcáiban való tájékozódást a síkban. Hallási figyelem kialakítása. t e n y é r l e n y o m a t o k . h o g y a l o g o p é d i a i ó v o d a i c s o p o r t e l v é g z é s e után a l o g o p é d i a i 1. feladatlapon. E n n e k e g y e n l e t e s lüktetését megfigyeltet­ jük. s m á r m e g a l a p o z o t t m u n k á t . A kiscso­ portos napi f o g l a k o z á s o k ritmusa. m o n d a t o k közötti n y e l v t a n i . a vizuális. ezzel nagyfokú k o m p e n z á c i ó s l e h e t ő s é g h e z jut­ tatjuk őket. Z ö n - Emlékezet és figyelem fejlesztése Átszövi a fejlesztő foglalkozások egészét az e m l é k e z e t és figyelem fejlesztése. (Állatok. m o z g á s a i n k n a k . Ez azért fontos. ujjal festés. pl.) K é s ő b b tanítjuk a ceruzafogást.) Majd a z e n e i hangok és zörejek megkülönböztetése következik. társai hangjára. az auditív és/vagy a m o t o r o s funkcióikban. a szavak. K i m u t a t t á k . v a g y fejlődésükben elakadtak. ( E z e n feladatok j ó r é s z é t a z ó v ó n ő k végzik c s o p o r t o s foglalkozások keretében. dinamikus sztereotípiák kialakítása A r i t m u s átszövi életünket. furulya. E z e k k ö v e t k e z t é b e n szeriális. s z á m o k hallási és látási ö s s z e r e n d e z é s é v e l . m o n d ó k á k . hisz a k k o r m á r az iskolai s z o k á s r e n d s z e r n e m lesz túl nagy s z a k a d é k s z á m á r a .

s z a v a k . szélesedik figyelmük terjedelme. majd feladatlapon.: tárgyak felidézése e m l é k e z e t b ő l . relációs kifejezések tanulása. színek. A logikai készlet e l e m e i n a g y o n j ó k a ritmi­ kus sorozatalkotásokra. m o n d a t o k visszaidéztetése. térben. Segíthetjük a g y e r m e ­ keket a nyelvi j á t é k o k k a l : e l l e n t é t p á r o k k e r e s é s e . leszámoljuk. R e l á c i ó s s z ó k i n c s ü k bővítésére kerül itt sor: n e m c s a k a kicsi-nagy-ig jutunk. s z o r o n g á s o s vagy s z o m a t i k u s zavarral j á r együtt. Összefüggő beszéd fejlesztése: képolvasással. E n n e k későbbi k ö v e t k e z m é n y e a s z e g é n y e s szókincs. azokat megfogalmaztatjuk. A nyelv ezáltal ki- 172 173 . ujjkép.: lép­ csőn lépünk. A b e s z é d a g o n d o l k o d á s fejlődésének a k ö v e t k e z m é n y e .és időren­ diségére való e m l é k e z é s . verbalizál tátva az eseményt.m a g a s . de k i e m e l t l o g o p é d i a i feladat is. m i n d e n n e m ű tanulás alapja. t á r g y k é p e k sorrendjé­ nek megfigyeltetése. sok e s e t b e n a b e l s ő b e s z é d is. e g y s z e r ű k é r d é s e k k e l . A számlálgatást k e z d e t b e n m o z g á s s a l kísértetjük. vagy társul e g y e b e k m e l l é . E z u t á n f o g a l m a k r e n d e z é s e . Egysze­ rű. relációs j e l e k felismertetése. Ezután kö­ vetkezhet az egyszerű önálló beszédre szoktatás: Pl. m e l y e k r e analóg válaszok adhatók.és m o t i v á c i ó s tárral kell rendel­ kezniük. r í m k e r e s é s e k stb. a l a p v e t ő m a t e m a t i ­ kai készségek kialakítása. oldott légkör. be kell építeni s z á m u k r a a fejlesztő foglakozásokba a diszkalkulia-prevenciót is. az a k a d á l y o z o t t beszédfejlődésű.és ujjképeket felismertetünk. Pl. a diszlexia-veszélyeztetett. gyűjtőfogalom alá c s o p o r t o ­ sítások. szituációhoz kötötten. eltüntetett tárgyak m e g k e r e s é s e . s z á m o k m e g ­ n e v e z é s e lesz l a s s ú b b é s p o n t a t l a n a b b . i g e . A s z e m é l y e s . Diszkalkulia-prevenció A megkésett. Fejlesztendő területek: tájékozódás síkban. B e s z é d k é s z s é g fejlesztésének főbb területei: Szókincsfejlesztés: aktív-passzív s z ó k i n c s együttes fejlesztése. a v i z u o m o t o r o s koordinációs zavarral k ü z d ő g y e r m e k e k diszkalkulia-veszélyeztetettek is lehetnek egyben. s a hosszú távú e m l é k e z e t b e n való tárolás. a k k o r a formák. számlálás 5-10-es körben. b a r k o c h b á k . vagy pszichiátriai segítséget kell k é r n ü n k . m a ­ gatartászavarral. k ü l ö n b s é g . a h é t k ö z n a p i tárgyak. feltétlenül pszichológi­ ai. le­ t a p o g a t o t t tárgyak szóbeli leírása. h o g y k o m o l y k o m p l e x nyelvi m e g s e g í t é s b e n részesüljön. az a g r a m m a t i z m u s . k o r o n g . szülőkkel. á l l a n d ó a n visszaidéztetve az e s e m é n y e k e t . m e ­ sét felolvasás után dramatizáltatni. a s z ó l á n c é p í t é s . hová.s z é l e s . Ha hiperaktivitással. találós kérdésekkel felidéztetés. A súlyos b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k és a világ közötti k o m m u n i k á c i ó kezdettől a szoká­ sostól eltérő m ó d o n fejlődik. m á r a rövid távú emlékezetbe s e m j u t n a k el az információk. h a l m a z a l ­ kotások. Jól m ű k ö d ő fi­ gyelem szükséges a hosszú távú emlékezetbe való bevéséshez és a differenciálni tudáshoz. k ü l ö n b ö z ő s é g e k . az egyéni és k i s c s o p o r t o s foglalkozások.s o r fogal­ mát tárgyak r e n d e z é s é v e l . H a s z n á l h a t u n k k é p k i r a k ó . tárgykép. Lehet elkezdett történetet. E z é r t na­ gyon fontos. ritmi­ kus soralkotások. S z á m n é v kiejtésekor a z o n n a l lépünk. tárgyesetes válaszok. A f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó fejlesztése s e m m i k é p p e n s e m k ü l ö n fejlesztendő terület. majd h o n n a n kérdésekre. majd ö n á l l ó a n folytatódik. m o n d a t a l k o ­ tásuk s z e g é n y e s lesz. csoportosítások. s o r s z á m n e v e k tanítása. K ü l ö n szót é r d e m e l a figyelemeltérülés. A k ü l ö n b s é g e k után az a z o n o s s á g o k a t is megfigyeltetjük (ez ne­ hezebb. Ha a b e s z é d m o t o r o s terület zavara áll fenn. többjelentésű szavakkal való j á t é k o k . majd ezt verbálisan felidéztetni. El kell k ü l ö n í t e n ü n k . hozzájuk i g a z o d ó m u n k a k ö v e t k e z t é b e n fejlődik. s z ó k i n c s ü k n e h e z e b b e n g y a r a p o d i k . így nem tudja a g y e r m e k az új ismereteket a m á r m e g l e v ő rendszerébe kapcsolni. a z o n o s s á g o k érzékeltetése. a t ő m o n d a t o k b a n m e g n y i l v á n u l ó beszéd. m e g n e v e z é s e t e v é k e n y s é g e k . A s z ó n a k k e v é s b é lesz kifejező ereje s z á m u k r a . Az összes részképesség-fejlesztési területet végigkíséri. m i k o r b á r m i cse­ kély inger is k é p e s elterelni a g y e r m e k e t az a d o t t t e v é k e n y s é g t ő l .a z o n o s s á g m e g k e r e s é s e .a beszédfejlesztést szolgálja.: Mit csináltál anyával tegnap? stb. szótag k i e g é s z í t é s e s z a v a k k á stb. Mivel a logopédiai csoportjainkba j á r ó k a fent említett súlyos p r o b l é m á k k a l k ü z d e n e k . A k o n c e n t r á c i ó s p r o b l é m á k j e l e n t k e z h e t n e k általános tanulási. b e t ű k észlelése lesz tökéletlen. Az e m l é k e z e t fejlesztésére szolgáló feladatok pl.ez j e l e n t h e t i a két s z e m összehangoltsági zavarát vagy a n y o m o n követő. teljesítménybeli és vi­ selkedési z a v a r o k b a n egyaránt. k o r o n g k é p . hisz a g y e r m e k e k s p o n t á n é r d e k l ő d é s é r e k e v é s b é s z á m í t h a t u n k . összehasonlíttatjuk. Kialakítjuk az o s z l o p .i g is. M i n d e n t e v é k e n y s é g ü n k a g y e r m e k k e l melyet t u d a t o s a n verbalitással k a p c s o l u n k öszsze. s z á m k é p . h a n e m a k e s k e n y . v a g y ujjúnkat nyitjuk. m i n t a h o g y az a g y e r m e k intelligenciájától e l v á r h a t ó l e n n e . t á r g y k é p e k alapján. sok analógiás feladattal. m e s é t befejeztetni.) Majd története­ ket ábrázoló k é p e k e t időrendi sorrendbe rendezünk. időben. PL: Mi van a t e r e m ­ ben? M i t h o z o t t a M i k u l á s ? stb. Mondatalkotási készségfejlesztése: a nyelvi szabályok tudatosítása történik itt. A f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó fejlesztése központi terület. M e n e t e : tárggyal való m a n i p u l á ­ ció. pl. Ha auditív e m l é k e z e t i zavar áll fenn. a b ő v ü l ő h a n g o k . Ha a figyelem n e m megfelelő. Ha zavart a b e s z é d . a l a c s o n y .m e l l é k n é v gyűjtése. Számjegyeket. ha­ n e m m i n d e n t e v é k e n y s é g ü n k b e n b e n n e foglaltatik. m e m ó r i a és p u z z l e j á t é k o k a t is. É p p ezért a v e l ü k f o g l a l k o z ó k n a k széles körű szakmai eszköz. a g o n d o l a t a i k a t n e m tudják integrálni. akkor nehezített lesz az e s e m é n y e k sor. (A relációs kifejezéseket is külön tanítjuk. Megismertetjük őket a t á r g y a k h o z fűződő tulajdonságokkal.Ha a l á t ó r e n d s z e r r e l k a p c s o l a t o s e m l é k e z e t zavara áll fenn . irányító-pásztázó tevékenység zavarát -. M i n d i g egy nyelvta­ ni szabályt tanulunk egyszerre. a g y e r m e k e k aktuális figyelmi állapotát figyelembe vevő. azaz képről való beszéltetéssel kezdődik kérdésekre. k e v é s b é s z e m b e t ű n ő ) . h o g y a f i g y e l e m z a v a r ö n á l l ó tünet-e. szavak. n e h é z k e s a verstanulás.f ő n é v . sebb szerepet tölt b e . j á t é k o s a n . Beszédkészség fejlesztése K ö z ö s e n fejlesztendő terület ó v ó n ő k k e l . Hallási emlékezet fejlesztésére alkalmasak a szógyűjtések adott hangokkal. helyhatározós m e g h a t á r o z á s o k : hol. majd bővített m o n d a t o k a t gyakoroltatunk.

5. s ezekről k i s c s o p o r t o s foglalkozásra k e r ü l n e k a l o g o p é d u s h o z a g y e r m e k e k . d a d o g á s . Isk. a l o g o p é d u s speciális fejlesztést és b e s z é d t e r á p i á t v é g e z a t a n u l ó k k a l . h a n g o k a t e g y m á s t ó l távol tanít!) K e l l ő időt e n g e d az érési f o l y a m a t o k n a k . vagy szükség szerint egyéni fejlesztést vég­ zünk a délelőtt folyamán. Az e l s ő o s z t á l y a i n k b a n végzett m u n k a szerves folytatása az ó v o d a i n a k . Ált. h o g y a b e t ű k h ö z k a p c s o l ó d ó a k u s z t i k u s . m e l y n e k m e n e t e a k ö v e t k e z ő : Ha új betű tanítása következik. s i g a z o d u n k az osztályonkénti tananyaghoz.m o t o r o s . Felsőbb osztályfokban m i n d i g kiscsoportos. adott időszakban ő többet van a l o g o p é d u s n á l . s l a s s a n k é n t veszi át a szerepet a t a n a n y a g közvetítése. 8-9 óra k ö z ö t t m a t e m a t i k a óra van. de m é g i s külön tud dolgozni a dél­ előttök f o l y a m á n az osztállyal m i n t e g y szimbiózisban a tanító és a l o g o p é d u s . Oka. annak egy részét.kinesztetikus érzetek h á r m a s asszociációját kialakít­ suk. 1 9 6 . Irodalom. k ö l c s ö n h a t á s b a n v a n n a k . Ha egy g y e r e k n é l az a h a n g hibás. 118. Ált. Az e h h e z vezető út a z o n b a n m ó d s z e r t a n i l a g eltérő. Ez a l e h e t ő s é g m e g s z ű n t . óra frontális írás óra. a m i n e k a betűjét tanuljuk. A M e i x n e r m ó d s z e r szerint történik a h a n g o z t a t ó . A logopédiai osztályok tantermeit leválasztották. s ez alatt a b e g y a k o r l á s megtörténik. sajá­ tosságaikat. (mintegy kihelyezett tagozata az Üllői úti iskolának) a Kékvirág úti ó v o d á b a n .) m ű k ö d n e k a logopédiai osztályok. m i n t a többségi o s z t á l y o k b a n . Ez a m ó d s z e r sérülés specifikusan veszi figyelembe a g y e r m e k e k eltérő fejlődésmenetét. valamint a nyelvi fejlesztés m e g s e g í t é s e . h o g y a diszlexiás betűtanítás m ó d ­ szertana l o g o p é d i a i s z a k i s m e r e t e k e t i g é n y l ő feladat a n n a k é r d e k é b e n . A H a r m a t utcai iskolában egy nagy termet osztottak fel több részre. A g y a k o r l ó olvasás órák osztottak. heti ütemterv szerint az osz­ tálytanítóval. de e n n e k m á r m e g l e v ő ké­ p e s s é g e k r e kell é p ü l n i e . I g a z o d u n k az általános iskolai k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r h e z . de m é g i s e g y térben. ó r á b a n az osztályban ké­ pességfejlesztő foglalkozások folynak. vagy p i k t o g r a m m á k o n (szótagok). két iskolában (Üllői u. rajz. m i n t e g y p á r o s t alkotva. a n a p k ö z i s n e v e l ő délutáni f o g l a l k o z á s o k a t vezet. de a képességfej­ lesztés egész év f o l y a m á n a m ó d s z e r b e épített. 2/3-ad rész az osztályé. ( E g y m á s h o z o p t i k a i .igény szerint. vagy a k u s z t i k a i s z e m p o n t b ó l h a s o n l ó betűket. A tananyag feldolgozásban szervesen k ö z r e m ű k ö d ü n k gyógypedagógiai-logopédiai módszerekkel. így a k ö r n y e z e t v á l t o z á s elkerülése biztonságot nyújtott s z á m u k r a . Ilyenkor a l o g o p é d u s g r a f o m o t o r o s fej­ lesztést v é g e z ( k i s c s o p o r t b a n ) a leginkább rászorultaknak. (testnevelés. ezt a tanítónő tartja. kezelése. Év elején a képesség-készségfejlesztés d o - Kerületünkben működő logopédiai osztályok szempontból programkiegészítése logopédiai A logopédiai o s z t á l y o k b a n speciális. A 4. A l o g o p é d i a i o s z t á l y o k l o g o p é d u s a i délelőtt d o l g o z n a k . hangoztatva. A t a n í t ó h o z kerülnek a j o b b a n h a l a d ó k . s ezek külön logo­ pédiai kezelők lettek. S o k e s e t b e n ugyanazt. tévesztéseik függvényében. g y ó g y p e d a g ó g i a i szemléletű m ó d s z e r e k k e l kell dol­ goznunk. Logopédiai osztályokban folyó munka A kerület két eltérő pontján.analízis képességet. és H a r m a t u. de m á s m ó d s z e r t a n n a l . vagy a k i k n e k adott tanult betű hangjának artikulációs k é p z é s é v e l n e h é z s é g e i k van­ nak. a h a n g h i b á i k . . minál. h o g y a nyelvelsajátítás. a r á n k szoruló g y e r e k e k e t ezzel m e g s e g í t v e . stb.ö s s z e t e v ő típusú írás-olvasás tanítás. A M e i x n e r . A mi n y e l v ü n k n e m i d e o g r a m m á k o n (fogalmak). felmenő r e n d s z e r b e n . K ü l ö n . Isk. a h o m o g é n g á t l á s k i k ü s z ö b ö l é s é t s z e m előtt tartva. teljes s z i m b i ó z i s b a n a tanító­ nőkkel. nyelvtan ó r á k o n h a l a d u n k a tananyaggal. A l o g o p é d u s h o z kerülnek a súlyos zavarokkal küz­ dők.A logopédiai c s o p o r t b a n való m u n k a részterületei az áttekinthetőség kedvéért külön fej­ lesztési területekre lettek osztva. A 3. m a g á t a betű taní­ tását a l o g o p é d u s frontálisan végzi az osztállyal. h a n e m be­ t ű k ö n a l a p u l ó j e l r e n d s z e r . Ez a fajta j e l r e n d s z e r követeli m e g a l e g p o n t o s a b b szintézis .1 9 8 . á t k ö l t ö z t ü n k az Üllői úti iskolába. ének. L é t s z á m u k 10-15 fő. de ide is jó k ö r ü l m é n y e k közé. így egy egységen belül. u g y a n c s a k szorosan összedolgozva. osztály m ű k ö d é s e a legspeciálisabb. A csoportbeosztást r u g a l m a s a n . h á t r á n y o s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e m érheti az itt ta­ nulókat. 9 órától olvasás óra. k i e m e l v e ő k e t az óráról. Az o s z t á l y v e z e t ő p e d a g ó g u s tanítja az általános iskolai t a n a n y a g o t ( m i n d e n esetben kü­ lön k é p z é s b e n részesül az. Ez nagyon jó időszak volt: hát biztosíthattunk volna-e p r o b l é m á s g y e r m e k e i n k s z á m á r a j o b b feltételeket. 8 évig m ű k ö d ö t t a logopédiai 1 osztályunk. d e m á r m é g i s iskolai k ö r n y e z e t e t ? T o v á b b i előny volt. 1/3-ad rész a logopédiai k e z e l ő helyiségé. ezt a tanítónő vezeti. s így év végére u g y a n a z t a kö­ v e t e l m é n y s z i n t e t ( e g y e s e s e t e k b e n a n n a k m i n i m u m á t ) várjuk el a g y e r e k e k t ő l . aki ezt a fajta tanítást vállalja). A b e t ű t a n í t á s ugyan szinte rögtön az i s k o l a k e z d é s k o r m e g k e z d ő d i k . mint egy év á t m e n e t i jelleggel ó v o d á ­ ban m ű k ö d ő o s z t á l y t e r e m n e k b e r e n d e z e t t m é g óvodai. M ű k ö d é s i személyi és tárgyi f e l s z e r e l t s é g ü n k j ó . s az erre é p ü l ő ol­ vasás-írástanulás h a t é k o n y a n történjen. Ilyenkor történik a b e s z é d h i b a j a v í ­ tás. 174 175 . a m a g a s fo­ kú integrációs f o l y a m a t o k a t annak é r d e k é b e n . stb/. A logopédiai 1. diszfázia. akár n a p m i n t nap változtathatjuk. A m a g y a r g y e r m e k n e k általában véve is n e h é z d o l g a van a nyelv elsajátításakor. de m á s k é p p tanítunk.m ű k ö d i k a logopédiai n a g y c s o ­ port. Á l t a l á n o s iskolai o s z t á l y k é n t m ű k ö d n e k . mely a szótövek-toldalékok v i s z o n y á n alapul(agglutináló). h o g y e b b e n az ó v o d á b a n m ű k ö d ö t t .e l e m z ő . E h h e z egyéni fejlesztési tervet készítünk. A fej­ lesztés a n y a g a i l y e n k o r igazodik az órai í r á s a n y a g h o z . A frontális o s z t á l y m u n k a így szerves egységet k é p e z az e g y é n i e s í t e t t k i s c s o p o r t o s m u n k á v a l . de ezek a napi g y a k o r l a t b a n folyamatosan átfedik egy­ mást.e l e m e z v e tanít b e t ű k e t .m ó d s z e r képességfejlesztésre épül.

t á m o g a t á s u n k a t kerületi és ön­ kormányzati szinten. f o g a l m a z á s elsajátításának m ó d s z e r t a n a . m e l y e t a kerület. Igényeljük az anyagi és szakmai feltételek biztosítását. akikkel folyamatos munkakapcsolatot tartunk fenn: 1. 3. ennyi lo­ gopédiai osztállyal n e m m ű k ö d i k m á s kerület. X. R e n d e l k e z é s ü n k r e állnak a k ü l ö n b ö z ő fejlesztő k i a d v á n y o k . szakismeret-. a folyamatos.Az á l l a n d ó m o t i v á c i ó elve: a k o n k r é t u m o k h o z k ö t ő d ő . Szükségünk van a társszakmák segítségére is. E sokrétű speciális p e d a g ó g i a i p r o g r a m e l v é g z é s é h e z segítségre van s z ü k s é g ü n k . s l e h e t ő s é g ü n k van arra. 3. .) K i d o l g o z t u k a logopédiai osztályok m u n k a t e r v é t . felépítése. A másik részében lehetőségünk nyílik a pszi­ chés zavarokkal k ü z d ő g y e r m e k e i n k megsegítését . állandó t o v á b b k é p z é s e k r e . n a g y . fejlesztő m ó d s z e r ű k o m p l e x anyaggal. ( M i n d e n logopé­ diai osztályban d o l g o z ó l o g o p é d u s elsajátította ezt a módszert. s ha úgy ítéli m e g . a felmerült igény szerint az eltérő p r o g r a m érinti a m a t e m e t i k a tanítását. .m ó d s z e r e n alapul . m a n i p u l á l t a t ó . sokat szemlél­ tető. s a n e k ü n k helyet biztosító általános iskolák részéről egyaránt. pszichológiai k o m p o n e n s e k figyelembevételé­ vel. sérült. e b b e n megjelöltük a cél-feladatrend­ szert. h o g y külön n a p k ö z i s c s o p o r t m ű k ö d j ö n . Az általunk vizsgált g y e r m e k e k szakvé­ leményeit m i n d e n e s e t b e n egyeztetjük. így a diszkalkulia m e g e l ő z é s é t is Pedagógiai irányelveink: M u n k á n k idő-.és egyben k o n z u l t á c i ó s lehetőséget kérni a Nevelési T a n á c s a d ó t ó l . a fejlesztő szoftverek által. i l y e n f o r m á n . és eszközigényes.írás. E z e k megállapítása m i n d e n k é p p e n szakorvosi feladat­ kör.foniatria A b e s z é d h i b á k k ö r é b e tartoznak a k ü l ö n b ö z ő h a n g k é p z é s i zavarok. M u n k á n k a t ez szinte f o r r a d a l m a t o s í t o t t a . Főbb intézmények. . az iskolai pszichológiai hálózat igénybevétele.UI A főbb eltérések köre: S z ű r ő a n y a g o t d o l g o z t u n k ki a logopédiai osztályokra a diszlexia. s z a k s z e r ű tanulási gyakoroltatási m ó d folytatódhat.) Az ó v o d a i és az iskolai fej­ lesztő m u n k á n k s z í n v o n a l á t e g y a r á n t t u d t u k emelni ezzel a h a t é k o n y . n y o m t a t ó v a l / p á ­ lyázati úton szereztük az a n y a g i a k a t ) Használjuk a gépeket s z a k a n y a g o k készítéséhez és az o k t a t á s b a n is.A n a l ó g gyakorlási sorok r e n d s z e r e s h a s z n á l a t a (ez a kiesett. s a m a g u n k által készített s e g é d a n y a g o k . Kell. Kőbányai ó v o d a . m i n d e n a p r ó hala­ dási m o z z a n a t p o n t o s m e g t e r v e z é s e .A g y e r e k e k p s z i c h é s m e g s e g í t é s e . majd f i g y e l e m m e l kíséri az ott folyó m u n k á t és erről tájékoztatást nyújt s z á m u n k r a . vagy kontroll vizsgálatokat igényeljünk a Szakértői Bizottságtól. feladatlapok. tájékozódik p s z i c h é s állapotáról és családi kö­ rülményeiről egyaránt. v a l a m i n t a m a g a t a r t á s z a v a r o k . a k a p c s o l ó d á s i p o n t o k a t az általános iskolai t a n m e n e t h e z . S z a k m a i a n y a g o k .M o z g á s o s m a n i p u l á l t a t á s . ami az e r e d m é n y e s e b b m u n k á n k a t hátráltatja. Anyagi t á m o g a t á s r a ezek elvégzéséhez.p e d a g ó g i a i . N a g y o n fontos az is. (Minden osztályban tanító logopédus rendelkezik számítógép használati ismeretekkel. r e e d u k á cióját foglalja m a g á b a . kiegészítő. s z a k i r o d a l o m m e g i s m e r é s é r e . S z ü k s é g s z e r ű e n . Útmutatást. 4.H o s s z a b b gyakorlási. (Sajnos több o s z t á l y u n k b a n történt n a p k ö z i ö s s z e v o n á s . jó színvonalú m u n k a v é g z é s h e z . vagy a főváros biztosít s z á m u n k r a . m i n t óriási m e g s e g í t ő j e a m u n k á n k n a k . M á r a S i n d e l a r fejlesztő p r o g r a m is szerves részét k é p e z i m u n k á n k n a k . bátorítást k a p h a t u n k a g y e r e k e k k e l való fog­ lalkozáshoz. bevésési idő biztosítása. illetve mi nyújtunk részükre. visszatérő g y a k o r o l t a t á s . vagy e l m a r a d o t t r é s z k é p e s s é g e k korrekciója miatt indokolt). Min­ d e n l o g o p é d i a i f o g l a l k o z t a t ó h e l y i s é g e t felszereltünk s z á m í t ó g é p p e l . olvasás. 1.) A z általunk kialakított m ű k ö d é s i m ó d o r s z á g o s a n e g y e d ü l á l l ó . hogy a délelőtti oktatást k ö v e s s e a délutáni n a p k ö z i s foglalkozta­ tás. h o g y teljes. 2. H e i m Pál G y e r m e k k ó r h á z . .Á l l a n d ó . Ez a diszlexia. eltérő m e n e t ű . K é r é s ü n k r e vizsgálja a g y e r m e k e t . . . 2. 4.ker.UJHIWMI.f i n o m m o t o r i k á r a e g y a r á n t kiterjesztve. ahol a speciális. Napi felmerülő gondjainkat tudjuk megbeszélni az adott h e l y ü n k ö n d o l g o z ó pszicholó­ gussal. éve áll r e n d e l k e z é s ü n k r e a s z á m í t ó g é p . m á s o d l a g o s p s z i c h é s sérülések.foniatria 5.m e l y a M e i x n e r . Szent J á n o s K ó r h á z . akkor tovább utalja a g y e r m e k e t a Nevelési T a n á c s a d ó b a .i s k o l a p s z i c h o l ó g i a i hálózat munkatársai Heti munkakapcsolat tartása biztosított az óvodai-iskolapszichológiai hálózat kiépítésével. Az a n y a n y e l v i oktatás . Csakis az orvosi d i a g n ó z i s b i r t o k á b a n kezdhetjük el a hangterápiát. k ü l ö n b ö z ő szempontok szerint kiegészítve a m u n k á n k a t . lassan e l v o n a t k o z t a t ó tanítási m e t ó d u s . hogy a p r o b l é m á j a helyben n e m o l d h a t ó m e g . szakemberek. diszgráfia t ü n e t e i n e k felmérésére. f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó s z a v a r o k prevencióját. korrekcióját. . 176 177 .A tanulási f o l y a m a t b a n a legkisebb l é p é s e k b e n való h a l a d á s elve. diszgráfia. m e l y e k n e k s z á m o s esetben o r g a n i k u s h á t t e r ü k is van. Nevelési T a n á c s a d ó A k a p c s o l a t u n k egyik részében t á m a s z k o d n u n k kell e g y m á s vizsgálataira. B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s Szakértői és R e h a b i l i t á c i ó s B i z o t t s á g § G y ó g y p e d a g ó g i a i Szakszolgáltató K ö z p o n t N a g y o n szoros k a p c s o l a t b a n kell d o l g o z n u n k .

a l k a l m a z k o d n i kell a helyet adó iskolához.m i n d e n r e n d e z v é n y e n ott vagyunk. . m i n t h a ezek a g y e r m e k e k egy kicsit a sajátjaink l e n n é n e k . hogy a tanító a d o m i n á n s . ker. m á r régen hajótörést s z e n v e d t e k volna." . n e m is savat. de csak a k k o r eszik ikesen. . ez egész életére kihat (ha n e m k e l t e m fel é r d e k l ő d é s é t . egy sor k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á t ezzel m e g e l ő z v e . a D é m o s z t h e n é s z Egyesülettel (Beszédhibások és Segítőik Országos É r d e k v é d e l m i Egyesülete). . beszélni. k ö z ö s s é g ü n k van. . ker. a k ü l ö n ó r á k h o z (de ők is a l k a l m a z k o d n a k hozzánk). h a n e m eszik. „ . H e i m Pál G y e r m e k k ó r h á z . tárgyatlan igeragozást. . a X. h o g y kellő időben részesüljön o r t o d o n c i a i k e z e l é s b e n a r á s z o r u l ó g y e r m e k . az általuk tartott e l ő a d á s o k o n .lehetőség nyílik. ezzel együtt akár g y ó g y s z e r e s k e z e l é s b e n is kell részesíteni a rászoruló g y e r m e k e k e t . m e g n y í l n a k ezáltal.j o b b n y o m o n k ö v e t h e t ő s é g ü n k van. . Végezetül i d é z n é k . de b o n y o l u l t .el kell f o g a d n u n k .G y ő r y G á b o r n é F ő v á r o s i L o g o p é d i a i Szaktanácsadó gondolataiból: „Az logopédiai osztályokban tanuló g y e r m e k e k s z á m á r a ez a szervezeti forma e g y m e n ­ tőhajóhoz h a s o n l í t h a t ó . óvoda-iskolapszichológusi hálózat vezetőjének a fenti a n y a g o m m e g í r á s á h o z nyújtott segítségükért. Ali u. c í m ű m ű v é b e n találtam e l g o n d o l k o d t a t ó részletet: mi m i n d e n t n e m tud­ na m e g t a n u l n i a g y e r m e k .. . A tárgyas. Tabi L á s z l ó Nehéz. " Ui: K ö s z ö n e t e m e t fejezem ki T h o r o c z k a y M i k l ó s n é n a k . 7. biztonságérzetet t u d u n k nyújtani. 8 . . hagyományos pedagógiai módszerekkel nehezen. „kis c s a l á d u n k " . E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i T a n á r k é p z ő L o g o p é d i a i T a n s z é k R e n d s z e r e s e n részt veszünk a l o g o p é d u s hallgatók összefüggő szakmai g y a k o r l a t á n a k vezetésében. a z egész s z e m é l y i s é g ü k e t megismerjük. F o n t o s . olvasni. hogy milyen g o n d o l a t o k a t . . így j o b ­ ban t u d u n k hatni. hogy e z e k n e k eleget tudjunk tenni. arról. ker. technikai részéről. a M a g y a r Foniátriai és L o g o p é d i a i T á r s a s á g g a l . K o m p l e x Általános Iskola logopédiai t a g o z a t v e z e t ő j é n e k és M a r t o n n é T a m á s M á r t á n a k . ha é p p n e m vagyunk. .a g y e r m e k e k életének részeseivé válunk. Az e m b e r n e m esz.. Mi szól a logopédiai o s z t á l y m u n k a mellett. a gyere­ kért d o l g o z z o n . és a só tárgy­ esete n e m sovat. m e l y n e k segítségével bejárhatják a tudás tengerét. n e m szeret majd tanulni). vagy egyáltalán n e m t u d n a k megtanulni írni. E d d i g s z ó l t a m a tanítás m e t o d i k a i . . terápiában.g y e r m e k p s z i c h i á t r i a A l o g o p é d i a i c s o p o r t o k b a n h a l m o z o t t a n p r o b l é m á s . h a n e m funkcióbeli zavarokat is.n a g y a felelősségünk. ér­ z e l m e k e t vált ki b e l ő l ü n k ez a m u n k a . M o s t szólnék az E M B E R I . Nehézségek: . sokszor küzdjön.6. r e n d e l l e n e s fogazat fejlődést. h a n e m havat.m i n d e n t m e g kell tenni. . és elveszetten. n e k ü n k kell t u d n u n k a l k a l m a z k o d n i az ő oktatási-nevelési elgondolásaihoz. . II.Állcsont O r t h o p é d i a i és F o g s z a b á l y z ó Osztály T a p a s z t a l a t a i n k szerint egyre több g y e r m e k n é l állapíthatunk m e g fogsorzáródási eltéré­ seket. .. h i á n y z u n k nekik. N e m k ö n n y ű ügy.n a p i k a p c s o l a t . . . az ikes igéket például. de ha d u r v á n e l h á r í t o m : eszik a fene. t o v á b b k é p z é s e k e n jelen vagyunk.n a g y o n kell ismerni a tantervi k ö v e t e l m é n y rendszert. E g y e m e g a fene. s z á m o l n i . Ha n e m kerül­ hettek v o l n a fel erre a hajóra. s ú l y o s p s z i c h é s és m a g a t a r t á s és/vagy f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó s zavarral k ü z d ő g y e r m e k e k is v a n n a k . E s e t e n k é n t ez a feltétele annak. fejlesztési l e h e t ő s é g ü n k van ( S i n d e l a r . K a p c s o l a t o t tartunk fenn a M a g y a r G y ó g y p e d a g ó g u s o k Egyesületével.az 1995 januárjában kiadott. E z e k a g o n d o k n e m c s a k esztétikai p r o b l é m á t o k o z ­ hatnak. . olvasni. re­ m é n y t e l e n ü l b o l y o n g a n á n a k a s z á m u k r a kiismerhetetlen h u l l á m o k k ö z ö t t . I n d o k o l t e s e t b e n pszichiátriai megfigyelésben. h a n e m sót. speciális m o z g á s ­ 179 . ha a n y a n y e l v e n e m m a g y a r volna: . e g y m á s t kiegészítve .olyan. " N e k ü n k azokat a g y e r m e k e k e t kell m e g t a n í t a n i erre a bonyolult nyelvezetre.j o b b a n m e g lehet ismerni és ezáltal m e g s z e r e t n i a kezeltjeinket. és mik a n e h é z s é g e i ? K o l l e g a n ő i m v é l e m é n y e ­ it t o l m á c s o l o m : Szószerinti idézetek g o n d o l a t a i k b ó l : 178 Előnyök: .ha n e m tanítjuk m e g elfogadhatóan írni. T á j é k o z ó d u n k a T a n s z é k munkájáról. de a hó tárgyesete n e m hovat. napi fejlesztés). a k ő b á n y a i logopédiai c s o p o r t o k m u n ­ kájáról s z ó l ó S z a k f e l ü g y e l e t i J e g y z ő k ö n y v b ő l . De ha m e g b á n n á m : esz a fene. akikről tud­ juk.É R Z E L M I oldalról is.. ha n e m e n g e m esz. h o g y a ló tárgyesete lovat.l e h e t ő s é g ü n k van kettesben lenni velük. h o g y a tanítónő és l o g o p é d u s együtt. hogy az o k t a t á s b a n részt tudjanak venni.n a g y o n szoros k a p c s o l a t b a n kell lenni az osztálytanítóval. hogy nagy létszámú osztályban.a g y e r m e k n e k állandóságot. a X. G y e r m e k n e u r ó z i s Osztály.

KOCSIS LÁSZI. CSABAY KATALIN ( 1 9 9 3 ) : Lexi. . Logopédiai Kiadó. grafikus á b r á z o l á s á n a k . .laterális d o m i n a n c i a . THOROCZKAY MIKLÓSNÉ ( 1 9 9 9 ) : A kőbányai logopédiai hálózat alakulása 1 9 6 9 . Országos Közoktatási Intézel. E. Terápiás programok a beszédjavító intézmények nevelési és oktatási tervéhez. i d ő b e n való t á j é k o z ó d á s . (): Figyelj oda jobban! A koncentrálóképesség zavarai és a fejlesztés lehetőségei. figyelem. Tankönyvki­ adó. M ( 1 9 9 7 ) : Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek. a m e l y n é l a z i s k o l a i t a n u l á s i n e h é z s é g e k e t s e m a z é r t e l m i fejlődés z a v a r a .: m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g elve) m e g é r t é s é n e k . MÁTRAINÉGODA KATALIN ( 1 9 9 3 ) : Meseolvasó. A beszédfogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei ADORJÁN KATALIN ( 1 9 9 8 ) : Szebben akarok írni.2 0 3 .) ( 1 9 9 6 ) : Logopédia a gyakorlatban. Logopédiai Kiadó. írd le. 5 . SZAUTNER JÁNOSNÉ (szerk. írástanulás.7 é v e s k o r b a n alakul ki. Volán Humán Oktatási és Szakszolgáltató Rt. 1 2 7 . -olvasás-. zavar előrejelzésének lehetőségei óvodáskorban. . (fejlesztő lapok). kcr. ker.b e s z é d . Regiszter Kiadó. 199-226. 2 4 6 . a h a l m a z o k m e n n y i s é g i e g y m á s h o z viszonyítása. és számolj te is. Göncöl Kiadó. Logopédiai Kiadó.és n y e l v i fejlődés.. l . H. 7 . ROSTA KATALIN ( 1 9 9 3 ) : Ez volnék én? Logopédiai Kiadó. CSABAY KATALIN ( 1 9 9 4 ) : A beszédjavító óvodai csoportok és előkészítő osztályok terápiás anyaga. HORNYÁKNÉTARNAI KLÁRA ( 1 9 9 7 / 9 9 ) : Betűsuli. KÁRPÁTI TAMÁSNÉ.grafomotórium. szabályok (pl. Logopédiai Kiadó. Kalibra Kiadó.) ( 1 9 9 5 ) : Nebuló. Tréningprogram a részképességek-gyengeségek terápiája. X. Óvodai fejlesztő program a tanulási zavarok megelőzésére.. A / 3 Nyomdaipari és Kiadói Szolgálataié Kft. A matematikai gondolkodás m e g a l a p o ­ zása a z o n b a n m á r a m á s o d i k életév v é g é n m e g k e z d ő d i k . 1. Budapest.1 9 9 9 . .5 1 . TASNÁDINÉ PAPP ZSUZSA.. KOVÁCS GYÖRCYNÉ. Budapest. Budapest. törd a fejed. l é n y e g k i e m e l é s .IRODALOM A DISZKALKULIA DÉKÁNY JUDIT .a k o n k r é t m ű v e l e t i g o n d o l k o d á s szintjére e m e l k e d é s i d ő s z a k á b a n . Bárczi Gusztáv Gyógypedagófiai Tanárképző Főiskola. AJTONY PÉTER (szerk. " ( M e s t e r h á z i . MEIXNER ILDIKÓ ( 1 9 9 3 ) : Játékház. VAJDA SÁNDORNÉ (2001): Betűről betűre. TORDA ÁGNES ( 1 9 9 2 ) : Mondd ki.I I . Calibra Kiadó. az iskolai t e l j e s í t m é n y z a v a r o k e g y i k fajtája.és s z ö v e g e m l é k e z e t . a m i k o r a g y e r m e k k é p e s m e g o l d a n i mennyiségekkel k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k a t . 4 1 .JUHÁSZ ÁGNES Művelődési és Közoktatási Minisztérium A fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelvei A fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelvei Szakmai javaslat.) ( 1 9 9 6 ) : Taníts meg engem! Fejlesztő program logopédiai óvodák számára.szám. 1 9 9 6 . Eötvös Kiadó. VI. PSM Kiadó. VÁNYI ÁGNES. Nikol.2 6 7 . Fejlesztő Pedagógia. 1 6 0 . s e m o k t a t á s i vagy m á s k ö r n y e z e t i p r o b l é m a n e m indokolja. Gondolat Kiadó. SZEBÉNYINÉ NAGY ÉVA. M á r a s z á z a d e l e j é n leírta és a r i t m a s z t é n i á n a k n e v e z t e R a n s c h b u r g Pál azt a j e l e n s é g e t .g o n d o l k o d á s i m ű v e l e t e k (pl. Színezd ki. Óvodában. Mádi u.. Nagycsoportos óvodások iskolára való felkészítése a X. a s z á m j e g y .e g é s z k é n t v a l ó felfogása .) ( 1 9 9 5 ) : Játékpszichológia. STÖCKERT KÁROLYNÉ (szerk.9 6 . Budapest.. A h a l m a z b a s o r o l á s .. e g y e z t e t é s é n e k . a s z á m o k k a l v a l ó m ű v e l e t e k m e g a l a p o z á s a előtt. Komplex Általá­ nos Iskola és Szakszolgáltató Központ. Budapest. A d i s z k a l k u l i a főbb tünetei: „ K ü l ö n b ö z ő s z á m t a n i m ű v e l e t e k . 7 .7 5 . t é r b e n . Budapest. Jean Piaget felfogása szerint a számfogalom . G i n s b e r g „ m á s o d i k á l l o m á s a " : iskola előtt a g y e r m e k a s z á m o l á s i k é p e s s é g e k n e k m á r birtokában van. . már én is tudom!" Bárczi Gusztáv Gyógypedagófiai Tanárképző Főiskola. FRÉDI EHRAT ( 1 9 9 1 ) : A nehezen kezelhető gyermek. FODORNÉ FÖLDI RITA: Hipcraktivitás és tanulási zavarok. VANNAV ALADÁRNÉ: Olvasójáták. KOROMPAI ISTVÁNNÉ ( 1 9 9 9 ) : Cserebere. Medicina Kiadó. Sindelar. ROSTA KATALIN (szerk): Színeszd ki. F. BESZTERCEI ENIKŐ ( 1 9 9 8 ) : Másképp. ( 1 9 9 6 ) : A tanulási zavarok terápiája. Alex Typo Kiadó. szabály m e g f o g a l m a z á s a ) . m a t e m a t i k a i kifejezések. A (fejlődési) d i s z k a l k u l i á v a l foglal­ k o z ó i r o d a l o m t ú l n y o m ó r é s z t a z o k a t a n e h é z s é g e k e t taglalja. .a m e l y a s z á m n a k a s z e m l é l e t t ő l független. SKDLAK. Krónika Nova Kiadó.saját testen. ROSTA KATALIN (szérk. a s z á m s o r a l k o t á s f o l y a m a t a m e g k í v á n j a a m e n n y i s é g i a l a p f o g a l m a k n a k és a mennyiségi ö s s z e h a s o n l í t á s n a k a t ö k é l e t e s i s m e r e t é t . JÁSZBERÉNYI ANDRÁSNÉ. Budapest. s z á m o k s o r r e n d i s é g é n e k . Speciális diszlexia továbbképzés záródolgozata. B. Budapest. MARTONNÉ TAMÁS M A R I A ( 2 0 0 1 ) : A fejlesztő munka tapasztalatai. 1996) M i n d e h h e z t á r s u l h a t n a k egyéb nehézségek a k ö v e t k e z ő t e r ü l e t e k e n : . Budapest. WEVHRETER. SINDELAR. v a g y i s az 5 . Deák és Tár­ sa Kiadó. a n a l ó g i a . VALLETT. ( 1 9 9 3 ) : „De jó. ISTVÁNFI KLÁRA. és a fent e m l í t e t t f o g a l m a k a t r e p r e z e n t á l j á k . s í k b a n . 180 181 . Nemzeti Tankönyvkiadó. Nemzeti Tankönyvkiadó. e g y s é g . Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. e z e k a számolási algoritmusok segítik a fejszámolás m e g j e l e n é s é t . SELIKOVITZ.1 4 . G i n s b e r g „ e l s ő á l l o m á s n a k " tekinti az iskola előtti é v e k n e k azt az i d ő s z a k á t . Szöveggyűjtemény. A gyer- SZABÓ ILDIKÓ: Tömeges buktatás helyett.. és rajzolj le is. R. s z á m n e v e t szim­ bolizáló v i z u á l i s a l a k z a t o k a z o n o s í t á s á n a k n e h é z s é g e .relációs s z ó k i n c s . KONDOR EDIT ( 1 9 9 2 / 9 3 ) : Az olvasás-írásgyengeség.ÓNÉ. s z á m k é p felismeré­ sének. A diszkalkulia s p e c i á l i s s z á m o l á s i zavar. . SCHWALMNÉ NAVRATIL KATALIN: írd füllel. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 2 ) : Kudarc nélkül az iskolában. a m e l y e k a szimbólumok használatakor m e r ü l n e k föl. GŐSY MÁRIA ( 1 9 9 4 ) : A beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése óvodásoknak. . D R . T e h á t a m e n n y i ­ ségi ö s s z e h a s o n l í t á s i s m e r e t e fontos az ö s s z e a d á s és a k i v o n á s k é s ő b b i m e g é r t é s é h e z .

v i z u o m o t o r o s . pszichológiai és pedagógiai vizsgálatra. s G i n s b e r g szerint a „ h a r m a d i k á l l o m á s " e n n e k a formális kódnak a megjelenése. 5. és kellő i d ő b e n indíthassák el az egyén­ re szabott. 2000). érti az osztási m ű v e l e t e k e t . amelyekkel a (fejlődési) diszkal­ kuliás g y e r m e k n e k p r o b l é m á j a lehet.m ű v e l t s é g i . 182 Orvosi vizsgálat Az orvosi . E n n e k e l l e n é r e a g y a k o r i s á g i a d a t o k h a s o n l ó a k : 5 . A fentieket végiggondolva potenciálisan diszkalkulia-veszélyeztetetmek tekinthető a b e s z é d g y e n g e . m a t e m a t i k a i alapelveket. Az iskolában a g y e r m e k e k algoritmusokat.g a z d a s á g i háttér. fejlődési rendellenesség). f) e m o c i o n á l i s . E z e n a szinten sok k ü l ö n b ö z ő számolási k é p e s s é g j e l e n i k m e g . 6. A s z á m o l á s i k é p e s s é g k i a l a k u l á s á h o z szükséges ö s s z e t e v ő k közül a legfontosabbak: k o n s t r u k t i v i t á s . l o g o p é d u s o k . K e d v e z ő t l e n pszichológiai tényezők. de relatív önállósággal is rendelkeznek. k ü l ö n b ö z ő m ó d s z e r e k k e l és t ö b b n y i r e c s a k városi i s k o l á k b a n .s p a c i á l i s t e v é k e n y s é g . elváltozás nélkül. alkotása. sérülés. u g y a n a k k o r s z á m o s kap­ csolata van a beszéd. Agyi k á r o s o d á s (pl. de csak alacsony s z á m k ö r b e n . Kitüntetett j e l e n t ő s é g g e l bír a parietális lebeny. nagy n e h é z s é g b e ü t k ö z i k az a l a p m ű v e l e t e k végzése. az emlékezet. a figyelem. írott j e l e k e t tanul­ nak. A terá­ pia m e g t e r v e z é s e és a p r o g n ó z i s szempontjából a vizsgálati e r e d m é n y e k m e g h a t á r o z ó a k . A (fejlődé­ si) d i s z k a l k u l i á s g y e r m e k erre a váltásra n e m m i n d i g k é p e s . a s z á m f o g a l m a k kialakulatlanok. a diszfáziás és a diszlexia-veszélyeztetett g y e r m e k . 4.z a v a r . A s z á m o l á s i k é p e s s é g h e z szükség van m i n d a j o b b . a m e l y n e k következtében sérül a g o n d o l k o d á s : a s z i m b ó l u m o k felismerése. a többi n e m v a g y n e m a z o n o s m é r t é k b e n . 3. hogy sérült a m e n n y i s é g i relációk felis­ merése. n e u r o p s z i c h o l ó g i a i . térbeli tájékozódás.s z i n d r ó m a .l e h e t ő s é g szerint g y e r m e k n e u r o l ó g i a i . fejlesztő p e d a g ó g u s o k . a fogalmak kialakulása. e) hiperaktivitás figyelemzavarral. K ü l ö n b ö z ő stratégiák léteznek a számolási k é p e s s é g k i a l a k u l á s a k o r és k é s ő b b . a számjegyek felismerése és írása hi­ bás. Előfordulhat. 1. h a n e m az egyéni fej­ lődés menetét vesszük figyelembe. a m e l y e k h e z diszkalkulia társulhat: a) fejlődési G e r s t m a n n . az olvasás. R é s z k é p e s s é g . hogy a g y e r m e k egy algoritmust ért egy b i z o n y o s szituációban. Palotás G á b o r szerint a diszkalkuliásoknál feltehetően fennáll az érzékelés-észlelés folyama­ tának sérülése. a fel­ adatok megoldásában. illetve a fenálló diszkalkulia diagnosztizálására szolgá­ ló vizsgálatok h á r o m fő részre b o n t h a t ó k : orvosi. mennyiségfelfogás. c) m á s tanulási zavar. h o g y minél fiatalabb életkorban ismerjék fel a s z a k e m b e r e k ( ó v o d a i és általános iskolai p e d a g ó g u s o k . S z ü k s é g e s tehát. és esetleg a beszédértés és gon­ dolkodás g y e n g e s é g e miatt az egyszerű szöveges feladatok m e g o l d á s a is lehetetlen. az írás rendszereivel. A számolási i s m e r e t e k h i e r a r c h i k u s a n e g y m á s r a épülnek. lehetnek. m a g a s a b b fejlődési fokra ugrik anélkül. 6. A s z á m o l á s i k é p e s s é g e l k ü l ö n ü l t e n szerveződött rendszer. b) általános szervezeti m e g b e t e g e d é s (pl. de n e m tudja a szorzótáblát). epilepszia). a fogalmakkal végzett gondolkodási művelet. b) k r o m o s z ó m a r e n d e l l e n e s s é g e k h e z társuló diszkalkulia. fejlődik. A diszkalkulia kutatási eredményeinek legfontosabb megállapításait M á r k u s Attila a kö­ v e t k e z ő k é p p e n foglalja össze ( M á r k u s . f o g a l m i . g) m a g a t a r t á s z a v a r o k . m e g k e r ü l v e a m e m ó r i á t m e g t e r h e l ő fejbeni m ű v e l e t v é g z é s t . R o s s z s z o c i á l i s . a megkésett/akadályozott beszédfejlődésű. t o v á b b r a is az ujján s z á m o l .k i m u t a t h a t ó agyi m ű k ö d é s z a v a r . 2. Ö r ö k l ö t t á l l a p o t o k : a) speciális számolási képesség-diszfunkció. a m e l y e k a k k o r o l d h a t ó k föl.6 % . a térbeli és síkbeli viszonyok érzékelése.m o t o r o s integráció. 2 0 0 0 ) : 1. 5. 7. kóros elváltozásokat. 4. B e t e g s é g : a) i d e g r e n d s z e r i (pl. M i n d a négy agyi lebeny k ö z r e m ű k ö d i k a s z á m o l á s folyamatában. 183 tüneteket. a n y a g c s e r e z a v a r ) . 7. s z e n z o r o s . h o g y az azt m e g e l ő z ő n á t m e n t v o l n a (pl. az a z o n o s szinthez tartozó képességek egyike tökéletesedik. m i n d a bal oldali agyfélteke ép működésére.l o g i k a i g o n d o l k o d á s . ha n e m m e r e v hierarchia alapján m a g y a r á z z u k egy-egy k é p e s s é g megjelenését és/vagy hiányosságait. b) fejlődési j o b b agyfélteke s z i n d r ó m a .viszgálat célja.k u l t u r á l i s hátterű o r s z á g o k b a n történtek. Ez a m ó d s z e r is lehet haté­ k o n y és p o n t o s . 2. d) figyelemzavar. m í g a kö­ v e t k e z ő b e n m á r n e m .). A (fejlődési) diszkalkulia okait szintén M á r k u s Attila n y o m á n összegezzük ( M á r k u s . a sor. 3. E z e k olyan e l l e n t m o n d á s o k .m e k e l ő tud hívni a d a t o k a t a fejében rendezett f o r m á b a n lévő t é n y a n y a g o k b ó l .s z o c i á l i s . A számolási készség kialakulásakor v a l ó s z í n ű l e g a j o b b féltekének van n a g y o b b szerepe (pl. verbális feldolgozás. nevelési t a n á c s a d ó ­ ban és tanulási k é p e s s é g e k e t vizsgáló bizottságokban d o l g o z ó g y ó g y p e d a g ó g u s o k . G y e r m e k k o r i fejlődészavarok. célirányos terápiát.p s z i c h é s zavarok. becslés stb. Sajnos l e g t ö b b s z ö r csak az iskolában derül ki. A (fejlődési) diszkalkulia gyakoriságára irányuló vizsgálatok k ü l ö n b ö z ő fejlettségű. pszi­ c h o l ó g u s o k ) a számolási zavarra utaló tüneteket. m e ­ mória. A diszkalkulia-veszélyeztetettség. elté­ rő g a z d a s á g i . figyelem. hogy feltárja az esetleges neurológiai eltéréseket.r a tehetők. számosság-. tartalmi azonosítása.és szabályalkotás. Az a l a p f o g a l m a k r a felépített további számolási i s m e r e t e k és a l k a l m a z á s u k i n k á b b a bal oldal feladata.

Te­ hát.valamelyest . s használja-e. s z i m b ó l u m o k m e g é r t é s e milyen szintű. de esz­ közigényes (pl. hogy a diktált (és lejegyzett) m ű v e l e t je­ lent-e s z á m á r a m ű v e l e t v é g z é s i irányt. lassú. L é n y e g e s i n f o r m á c i ó k a t nyújt a Frostig. fa. mi j á t s z ó d h a t le a g y e r m e k b e n .Harris-íéle laterális d o m i n a n c i a v i z s g á l a t . a S O N szubtesztek szórt intelligencia­ struktúrát m u t a t n a k : e g y e s részképességek k i e m e l k e d ő e k . így n y e r h e t ü n k h a s z n o s információkat arról. a számfogalmak „ á l l a p o t á t " . s n e m a „mit n e m tud"-ra v a g y u n k kíváncsi­ ak. h o g y bár a d i s z k a l k u l i á s g y e r m e k e k t ö b b s é g é n e k i n t e l l i g e n c i a k v ó c i e n s e a n o r m á l ö v e z e t b e tartozik. u g y a n i s ez a teszt a diszkalkuliás g y e r m e k intelligenciastruktúrájáról és intelligenciaszintjéről is reális k é p e t ad. bizonytalan. Felmérjük a m a t e m a t i k a i fogalmak. N e m a k o n k r é t feladatokat írjuk le. e m l é k e z e t e é s feladattartása. tudja-e a g y e r m e k utánozni. k o r o n g g a l végzi vagy az ujjain. M a g a a vizsgálat tartalmában a l k a l m a z k o d i k a g y e r m e k életkorához. az a l a k .és a Bender-lsszt: a v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á ­ ció. vagy pedig egy/több részképesség gyen­ geségével állunk s z e m b e n .szűk keretek között . hogy mely feladatokra térünk ki részletesebben. e l e m e i t szempontsorba foglaltuk. T e r m é s z e t e s e n nem kell m i n d e n fokozatát a g y e r m e k k e l bejárnunk. de a te­ rápia szempontjából rendkívül fontos. A speciális a n a m n é z i s legfonto­ sabb nyeire. a m e l y h e z az a d a t o k a t az anyától. Alapvető. A vizsgálat alatt m i n d v é g i g a „mit tud"-ra. hogy egy-egy részterület f e l m é r é s e k o r végigkövet egy le­ hetséges absztrahálási útvonalat. . hogy a számolási za­ var egy általános fejlődésbeli e l m a r a d á s tünete. Kipróbáljuk a taníthatóságot. irányadó vizsgálatok elvégzésére: . a számolási problémák előzmé­ körülményekre. hogy a gyermek a m a t e m a t i k a nyelvét érti-e. légkör m e g t e ­ remtése. s az instrukciók „ d e k ó d o l á s a k o r " is lehetséges. A vizsgálat k ö z b e n sokszor nekünk kell kitalálnunk. E z t m e g ­ előzi az általános és a speciális anamnézis felvétele. azt a ayermek adott tudásszintje h a t á r o z z a m e g . K ü l ö n s z e m p o n t s o r készült az ó v o d á s k o r ú ( n a g y c s o p o r t o s ) és az iskoláskorú (1-^1 osz­ tályos) g y e r m e k e k részére. il­ letve a g y e r m e k e t legjobban i s m e r ő személytől kérjük.). A t a p a s z t a l a t o k azt mutatják. osztályfokához. sok tévesztési lehető­ séggel. Ez utóbbi m e g á l l a p í t á s l e g i n k á b b a k o m b i n á c i ó s feladatokban. h o ­ gyan g o n d o l k o d i k . a beszédhibák megfigyelésére is. család.) A vizsgálat eredményét m i n d v é g i g befolyásolhatja a g y e r m e k g y e n g e figyelme (esetleg f i g y e l e m z a v a r t á r s u l ó h i p e r a k t i v i t á s s a l ) . a k o n c e n t r á c i ó szintje. tüne­ A p e d a g ó g i a i vizsgálat j e l e n esetben a számolási képességek vizsgálatát jelenti. A s z ö v e g m e g é r t é s . h a n e m a vizsgálat részterületeihez k a p c s o l ó d ó tipi­ kus hibákat.D P T (diszlexia prognosztikai teszt). f á r a d é k o n y s á g a . s z o r o n g á s a . hogy mekkora segítséggel tudja használni a m e g l é v ő isme­ reteit. Esetleg jó technikájú. modellekkel. vagy m e l y e k e t h a g y h a t u n k el.e m á r néhol a m ű v e l e t v é g z é s . Az á l t a l á n o s a n a m n é z i s r e n e m térünk ki részletesen. Pedagógiai vizsgálat A szorongást o l d ó beszélgetéskor lehetőségünk nyílik . -diszgráfiavizsgálal. -diszlexiavizsgálat. s megfigyeljük. illetve a u t o m a t i z á l ó d o t t . Vizsgálat közben figyeljük s jegyezzük. illetve a s z á m o ­ lási zavarra. van egyáltalán. Iskolás g y e r m e k e s e t é b e n fontos m e g t u d n u n k . A terápia s z e m p o n t j á b ó l a s z u b t e s z t e k e r e d m é n y e i a differenciált egyéni foglalkoztatás é r d e k é b e n fontosak. m á s o k n a g y o n g y e n g é k lehet­ nek. az összefüggések fel­ i s m e r é s é b e n . S z ü k s é g e s e l v é g e z n i a Snijders Oomen n o n v e r b á l i s intelligenciatesztet. ha a g y e r m e k a m a g a s a b b szintű absztrakcióra egyáltalán n e m képes.Pszichológiai vizsgálatok É p p e n ezért a vizsgálat legelső fontos feladata a szeretetteljes környezet. a térbeli helyzetek és összefüggések terén m u t a t k o z ó hiá­ n y o s s á g o k tárulnak fel. Sok esetben csak a terápia m e g k e z d é s e után kerülhet sor a k ö v e t k e z ő kiegészítő.Sindelar vizsgálat. .PPL (nyelvi fejlettséget vizsgáló teszt). a g y e r m e k s z o r o n g á s á n a k oldása. de arra is. cselekedtetésben végzett vizsgálati részekre a k k o r és ott kerül sor. 184 185 . h o g y a g y e r m e k a hibásan m e g o l d o t t feladatot a fenti hiányosságok következtében vagy az i z g a l o m miatt té­ vesztette-e el inkább. A terápiában fontos t é n y e z ő lesz a fáradékonyság. Ezt próbáljuk a g y e r m e k k e l is éreztetni. a m e l y e k j e l l e m z ő e k a diszkalkulia v e s z é l y é n e k fennállására. .a szöveges fe­ ladat végzésekor. A vizsgálat felépítése olyan. g o n d o l k o d á s b e l i és m o t o r i k u s lassúsága. Hiszen ezt e l m e s é l n i e n a g y o n nehéz.a kifejezőkész­ ség. a szókincs. . az ö n b i z a l o m hiánya. vagyis m e g m u t a t u n k egy helyes m e g o l d á s i lehetőséget. valamint a tanulási kudarcok miatt esetleg kiala­ kult hárítása. . szabadrajz készítése). a diszkalkulia gyanúját felkeltő tekre v o n a t k o z ó k é r d é s e k e t is. h o g y feltérképezzék a g y e r m e k intelligenciastruktúráját és a k ü l ö n b ö z ő rész­ képességek állapotát. de rossz m ó d s z e r ű . a figyelem.rajzvizsgálat ( e m b e r . (A részletes vizsgálat m e g t a l á l h a t ó az 1999 d e c e m b e r é b e n megjelent Logopé­ diai vizsgálatok kézikönyve című kötetben. k i k ü s z ö b ö l v e a számolási zavarral együtt g y a k o r t a j e l e n l é v ő beszéd. h o g y a n s z á m o l . Ez információt adhat arra. amely tartalmazza megjelenési sajátosságaira. a rövid távú e m l é k e z e t terén és az analógiás g o n d o l k o d á s b a n elért teljesít­ m é n y e k r e é r v é n y e s . tehát a m a t e m a t i k a i jelek. Esetleg ki­ alakult v a l a m i l y e n számolási technika. A tárgyakkal. a nyelvi szerkezet. l é n y e g k i e m e l é s megfigyelése .h á t t é r állandóság.ha ez.dichotikus hallásvizsgálat.és nyelv­ fejlődési h á t r á n y o k hatását. E z e k célja. hogy milyen számolási technikával számol . il­ letve m a t e m a t i k a i t u d á s á n a k elvárható (feltételezhető) szintjéhez.

Felismeri-e. 4. térben. szókincs­ ben.m á s o l g a t . az egyes műveletek. u g y a n a n n y i m a r a d ? A számfogalom és helyiértékfogalom biztonságos használata. kicsi.s z á m n é v egyeztetése hibás pl. E n n e k szempontjait összefoglaljuk.e s z á m o s s á g iránt. . elvételt. a g y e r m e k tudja.helytelen. megszámlálás.pl. széles. k e s k e n y ) ? Matematikai relációk felállítása. SZEMPONTOK AZ ÓVODÁSKORÚ (NAGYCSOPORTOS) GYERMEKEK DISZK ALKULIAVESZÉLYEZTETETTSÉGÉNEK FELISMERÉSÉHEZ Az ó v ó n ő tapasztalatai . lejegyzett műveletek részekre bontása. a m e l y e k m e g l é t e esetén fölmerül. záró­ j e l b e n kiegészítve azokkal a figyelemfelhívó jelekkel. a szabály m e g f o g a l m a z á s a sok segítséget igényel. el tudja-e végez­ ni az ilyen t a r t a l m ú feladatokat? . 5 alma -. r á k é r d e z . . u g y a n a n n y i f o g a l m a k a t . -A m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g fogalma kialakulóban van-e: pl. letapsolásakor? Ritmusos számlálás. a lényeget k i e m e l v e ? ( N e m köti le a hallgatott m e s e . . m o n d a t s z e r k e s z t é s i n e h é z s é g e i v a n n a k .e s p o n t á n m ó d o n s z á m o k a t . sorrend) megfelelő-e? Műveletek lejegyzésének sorrendje. elvont matematikai fogalmak használata. a m a t e m a t i k á v a l való „ j á t s z á s " ö r ö m e t okoz-e a gyer­ mek számára.e a sok.K ö z é p s ő c s o p o r t o s k o r á b a n számlálgatott-e. . 1. egyensúly. a b e n n e lévő összefüggéseket.pl. részekből n e h e z e n alkotja m e g az egé­ szet. és a szabályt m e g f o g a l m a z n i ? (Egyáltalán n e m ismeri fel a szabályt. nagy. elvont irányok megtartása műveletvégzés közben. a m o z g á s o s j á t é k o k során a m o z g á s s o r o k u t á n z á s a (ügyesség.A m o z g á s és a beszéd ritmusa összehangolt-e m o n d ó k a . h o g y helyes a m e g s z á m l á l á s . napok. m e g n e v e z i . fel adattartása. . illetve bizonytalan tájékozódás.Szeret-e m e s é t hallgatni otthon és az ó v o d á b a n . az ujjmozgás és a beszéd k o o r d i n á c i ó j a helytelen.) Eligazodás fogalmak a négyzethálóban. megtudja-e számlálni az ujjait? (A tárgyak m e g é r i n t é s e és a beszéd ö s s z e h a n g o l á s a . . tízes átlépés menete.) Számjegyek. terítéskor .f i g y e l m é n e k terjedelme. -A t o r n a f o g l a l k o z á s o k o n a körjátékokban. irányok. m u n k a t e m p ó j a . vers e l m o n d á s a k o r . h á z s z á m . Az óvodai k ö r n y e z e t és m a t e m a t i k a i irányú foglalkozásokon milyen a g y e r m e k . h o g y a terápia területei közül m e l y i k r e kell a fő h a n g s ú l y t helyezni.e l m o n d j a . 3. s e m m i . mennyiségek összehasonlítása. . az ujjak k ü l ö n á l l ó m o z g a t á s a ügyetlen. n e m érdeklődik a m e s e k ö n y v e k iránt.kiindulásul szol­ g á l h a t n a k a c é l z o t t a b b . . a helytelen számlálás miatt. n e h e z e n a l k a l m a z z a a szabályokat j á t é k közben.Szereti-e a Iegó építést.Megfelelő-e a tájékozódása saját testén. megszámlálás. . k o n c e n t r á l ó k é p e s s é g e . n e m szívesen mesél. hibás a számlálás.a m a t e m a t i k a t a n u l á s á n a k azon területeire. a társasjátékokat? ( K o n s t r u á l ó j á t é k o k b a n n e m e l é g g é fantáziadús.) Szöveges feladatok megoldása. matematikai jelek írása. pótlást. j e l l e m z ő j e g y e i k e t is­ meri-e? (Kialakulatlan.e a m e s é t a s z ö v e g r e jól e m l é k e z v e . pl. a viszonyszavak hibás használata.A l a p v e t ő matematikai fogalmakat megért-e. hogy a g y e r m e k számolási képessége fejlesztést igényel. .) Biztonságos get m e g m u t a t n i ? számlálás. a u t ó b u s z száma). beszédében használ-e nagyságviszo­ n y o k r a v o n a t k o z ó fogalmakat (pl. L e h e t . . . . bontást cselekvés közben.É r d e k l ő d i k .n a g y c s o p o r t o s k o r b a n tud-e m e g s z á m l á l n i t á r g y a k a t l e g a l á b b h a t o s s z á m k ö r b e n . önállóan leírja-e a z o k a t ? . a számlálás r i t m u s a egyenetlen.e a s z á m o k r a (pl. ahol az adott k é p e s s é g megfe­ lelő szintű a l k a l m a z á s á r a szükség lesz az iskolában. 2.A m e n n y i s é g é s a s z á m n é v egyeztetése megfelelő-e h a l m a z a l k o t á s k o r ? ( A m e n n y i ­ s é g .A d i s z k a l k u l i a p e d a g ó g i a i vizsgálatát és e z e k e t a vizsgálatokat a megfelelő i s m e r e t e k k e l és gyakorlattal r e n d e l k e z ő s z a k k é p z e t t p e d a g ó g u s . több.kiegészítve a g y e r m e k k ö r n y e z e t é b e n élőkével . k é z m o z g á s a ügyetlen. k e v e s e b b .azokat m e g a l k o t n i és m e g n e v e z n i ? Halmazalkotás.) Konkrét számosság megállapítása. bizonytalan bal­ j o b b differenciálás.k o o r d i n á c i ó j a .kéri-e h o g y meséljenek neki. illetve l o g o p é d u s is elvégezheti.Saját testén m e n n y i s é g e k e t egyeztet-e: egy mozdulattal tud-e ujjain adott m e n n y i s é ­ Globális mennyiségfelismerés.e a színeket? 186 187 . nyelvtani és tartalmi h i b á k a tér­ és időfogalmak kifejezésében. kevés. . m o t i ­ váltsága? . h o g y ha a teát n a g y o b b p o h á r b a töltjük át. ma­ tematikai-logikaifeladatok. Dőlt betűvel utalunk .e számjegyeket.Értelmezi-e a h o z z á a d á s t . síkban? Tudja-e a n a p s z a k o k . k e v e s e b b változót ismer fel.M e g é r t i .H o g y a n érti m e g az utasításokat? . .passzív s z ó k i n c s e és az aktív beszéde. puzzle összerakást. n e m érti p o n t o s a n a m e s e s z ö v e g é t .a teljesség igénye nélkül . t u d a t o s megfigyeléshez. A v i z s g á l a t é r t é k e l é s é n e k m ó d j a a h i b a a n a l í z i s . és tudja-e cselekvés k ö z b e n . n e m tudja tartani a szabályt. . a g y e r m e k m é g s e m tudja.n é z e g e t .Tud-e színes pálcikákból két-. évszakok nevét sorrendben. E z e k é r t e l m e z é s e után állapíthatjuk m e g . h o g y a h a l m a z szá­ m o s s á g á t az u t o l s ó n a k k i m o n d o t t s z á m n é v jelöli: öt a l m a van az asztalon. majd h á r o m v á l t o z ó s sorozatot folytatni.) Számsorozatok alkotása.

é v s z a k o k nevét s o r r e n d b e n . A számolási zavar m e g e l ő z é s e é r d e k é b e n az ó v ó n ő k is sokat t e h e t n e k . m e g f o g a l m a z v a a számolási m ű v e l e t e k e t . h o g y kérjen r é s z l e t e s e b b ( k o m p ­ lex) v i z s g á l a t o t g y e r m e k e s z á m á r a a nevelési t a n á c s a d ó b a n .mennyiség-számnév-számjegy . fejlődés része. logopédiai m ó d s z e r e k k e l és e s z k ö z ö k k e l történik. A vizsgálatok e r e d m é n y é t ő l függően tudja eldönteni a l o g o p é d u s .b i z t o n s á g o s globális mennyiségfelismerés.a m o z g á s és beszéd r i t m u s a összehangolt-e m o z g á s s a l kapcsolt v e r s m o n d á s k o r . a b e l s ő v é válás folya­ matát (interiorizáció). felépítése. A műveletekkel való i s m e r k e d é s k o r a g y e r m e k cselekvéssel. v a l a m i n t az ujj képpel. . SZEMPONTOK A D1SZKALKULIA JELEINEK FELISMERÉSÉHEZ ISKOLÁSKORÚ 1-4. a m e l y a számolási k é p e s ­ s é g e k l a s s ú b b fejlődésére utal.e a színárnyalatokat. m e g n e v e z i . g y ó g y p e d a g ó g u s s a l . napok. .szövegértés. Ez u t ó b b i h o z p e d i g s z ü k s é g e s az uj­ jak m o z g é k o n y s á g a . g y ó g y p e d a g ó g u s . időben. a m e l y e t ujjtornával ( z o n g o r á z ó m o z g á s . h ó n a p o k . h o g y az első osztályban tanító p e d a g ó g u s t a n í t v á n y a i n a k m e g i s m e r é ­ se során . A s z á m f o g a l m a k kialakítását m e g e l ő z i .megfelelő-e a tájékozódása saját testén. s z á m n é v v e l . b e s z é d ( k o m p l e x készségfej­ lesztés). a soralkotás m e g t a n u l á s a és g y a k o r l á s a . . . t á r g y a k k a l (ujjakon) be­ mutatva.tájékozódás saját testen. E h h e z b ő s é g e s anyagot k í n á l n a k a f o r g a l o m b a n lévő g y a k o r l ó ­ k ö n y v e k é s -füzetek. . de n o r m á l ö v e z e t b e tartozó lassabb érés. Itt b ő v ü l n e k a kérdések a m a g a s a b b életkor (érési folyamat) k ö v e t k e z t é b e n . síkban. s t ö r e k e d h e t ü n k az e g y r e m a g a s a b b a b s z t r a k c i ó s szint elérésére.m i n d e n gyer­ mekre v o n a t k o z ó a n k e r e s s e n válaszokat az itt m e g f o g a l m a z o t t k é r d é s e k r e . ) A számfogalmak kialakításakor az ó v o d a i m ó d s z e r t a n szerinti s z o k á s o s utat követjük. ha a g y e r m e k c s a k a m a t e m a t i k a i k é p e s s é g e k t e r é n m u t a t e l m a r a ­ dást. fejlesztő p e d a g ó g u s . rajzolása. .t i s z t á b a n van-e az irányokkal m a t e m a t i k a i m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n . E g y a r á n t j a v a s o l t a speciális m e g s e g í t é s .A m e n n y i b e n sok o l y a n j e l z é s gyűlik össze a megfigyelésekből. írása). eljutva az a u t o m a t i z á l ó d á s i g . . . számjeggyel.felhasználva a szülőkkel folytatott beszélgetések tapasztalatait is .szeret-e m e s é t hallgatni otthon. a m e l y e k r e a terápia során k ü l ö n ö s g o n d o t kell fordítani. . észlelés. A szöveges feladatokat is először k o n k r é t cselekvéssel. g o n d o l k o d á s .h a s o n l ó a n az olvasászavar megelőzéséhez (diszlexia-prevenció) az óvodásokkal végzett diszkalkulia-megelőzés a n y a g a is meghaladhatja b i z o n y o s területeken azt az i s m e r e t a n y a ­ got. az ujjak e g y m á s h o z érinté­ se. el tudja-e m o n d a n i jellemzőiket. és a k k o r is.h a l m a z o k összehasonlítása. OSZTÁLYOS GYERMEKEK ESETÉBEN .számemlékezet. M i n d e z t az ujjak nyitogatásával-csukogatásával e g y b e k ö t v e is tudnia kell. A készségfejlesztés g y ó g y p e d a g ó g i a i . amit az ó v o d a i n a g y c s o p o r t b a n várnak el a g y e r m e k t ő l . . í g y a l a p o z z u k m e g a m ű v e l e t v é g z é s h e z szintén fontos m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g és globális mennyiségfelfogás kialakulását. ha ez az e l m a r a d á s egy általános. . Külön figyelmet igényel a számlálás ritmusossága. . . sík­ beli irányok tisztázása. . hogy . külön m o z g a t á s a ) és általában a finommotorika és a ritmusérzék fejlesztésével fokoz­ hatunk.m e n n y i s é g i relációk alkotása. hogy az adott s z á m o t azonnal egyeztetjük a k o r o n g k é p é v e l . majd k é p e k segítségével oldjuk meg.ritmusos számlálás. A diszkalkulia-prevenciós meg: foglalkozások az alábbi képességek fejlesztését célozzák dig á l l a n d ó .é r z é k e l é s . térben. sorrend) megfelelő-e. v á l t o z a t o s t a r t a l o m m a l . térben.m e n n y i s é g e k egyeztetése. megszámlálás.felismeri-e. . 189 egyeztetése. figyelem.T e s t n e v e l é s órán a mozgássorok utánzása (ügyesség. . M e g kell j e g y e z n ü n k . kiegészítve azzal.olvas-e m e s é k e t ö n á l l ó a n . . tanácsoljuk a szülőnek. fejlesztő p e d a g ó g u s s a l . irányok. . e g y ü t t m ű k ö d v e a t e r á p i á b a n g y a k o r l o t t l o g o p é d u s s a l . s z á m j e g y e k kirakása. (Ezek a m ű v e l e t v é g z é s m e g a l a p o z á s á h o z is s z ü k s é g e s e k . k o ­ rongképpel.időbeli tájékozódása megfelelő-e. „ K a t o n á s a n " .tudja-e a n a p s z a k o k . iskolában. síkban. az e g y e n l e t e s ritmust megtartva.számfogalmak: . A s z á m f o g a l m a k m e g s z i l á r d u l á s á n a k útja: a m e n n y i s é g e g y e z t e t é s e m e n n y i s é g g e l . . . l o g o p é d i a i a m b u l a n c i á n . s z á m ­ láláskor. egyensúly. hogy az ó v o d a i foglalkozásokba jól b e é p í t h e t ő a célzott j á t é k o s m a t e m a t i k a i képességfejlesztés. Célszerűnek tartjuk.m a t e m a t i k a i m ű v e l e t e k é r t e l m e z é s e cselekvésben.tud-e az ó r a szerint időt m e g h a t á r o z n i (tanév végén).m a t e m a t i k a i relációs szókincs. oda-vissza.halmazalkotás. a m o z g á s és beszéd ö s s z e h a n g o l á s á v a l kell t u d n i a számlálni a g y e r m e k n e k a megfelelő s z á m k ö r b e n . . . feladatlap-gyűjtemények J á t é k o k . Az a l á b b i a k b a n n é h á n y fontos s z e m p o n t o t e m e l ü n k ki. szóban m e g f o g a l m a z v a végzi el a m ű v e l e t e k e t .m e g e l ő z ő terápiára. a m e l y min188 Az alábbi s z e m p o n t o k egy része már szerepelt az ó v o d á s k o r ú g y e r m e k e k k e l k a p c s o l a t b a n leírtak során. . . A ta­ p a s z t a l a t o k azt mutatják. e m l é k e z e t . h o g y s z ü k s é g van-e d i s z k a l k u l i a .g r a f o m o t ó r i u m (egyszerű mértani ábrák.mennyiségállandóság. illetve azzal p á r h u z a m o s a n h a l a d a térbeli.

k ü l ö n biz­ tonsággal felismeri a h á r o m és a kettő ujjképét és k o r o n g k é p é t . ) .tartalmi a z o n o s í t á s á n a k hiánya . .a m e n n y i s é g i relációk helytelen é r t e l m e z é s e . 2.l o g i k a i g o n d o l k o d á s (szabályok felismerése).az instrukciók. mint a 4.A m a t e m a t i k á t tanító p e d a g ó g u s h o g y a n látja a g y e r m e k n é l . 300.a passzív és aktív szókincs. Számlálás n ö v e k v ő és c s ö k k e n ő s o r r e n d b e n az osztályfoknak m e g f e l e l ő s z á m k ö r b e n egyesével. . irányított folyamatos ottho­ ni g y a k o r l á s b a n . . Hibázási lehetőségek: . de ha ö s s z e kell a d n i a a két m e n n y i s é g e t . ) . . esetleg átértékelnie az e l ő z ő s z e m p o n t o k r a m e g f o g a l m a z o t t válaszait. Hibázási l e h e t ő s é g e k : .el tudja-e mondani a mese.m a t e m a t i k a i . 400) . h o g y a p e d a g ó g u s tisztában legyen az adott g y e r m e k m a t e m a t i k a i képességei­ nek fejlettségi szintjével.a m e n n y i b e n nem történt m e g a k o m p l e x (orvosi. .iránytévesztés (pl. . . kártyajátékokat.M i b e n lát p r o b l é m á t a g y e r m e k k e l k a p c s o l a t b a n ? .a figyelem tartóssága. modelleken. hogy a g y e r m e k egyre k e v é s b é tud megfelelni a k ö v e t e l m é n y e k n e k m a t e m a t i k á b ó l amellett.szereti-e a társasjátékokat. logopédiai fejlesztés.a b e s z é d m e g é r t é s és nyelvi felfogás (nyelvi p e r c e p c i ó ) . . . annak milyen e r e d m é n y e volt? 190 H o g y a n reagál a g y e r m e k a kudarcokra? Van-e egyáltalán sikerélménye a m a t e m a t i k á b a n ? S z i n t é n fontos a g y e r m e k e g y é b vizsgálati e r e d m é n y e i n e k á t t e k i n t é s e . iskolai olvasmány tartalmát a lényeget k i e m e l v e . 7 0 .u g y a n a n n y i fogalmá­ nak helytelen használata. főfogalmak m e g é r t é s e és használata.. de lassú számlálás. puzzle összerakást.a motiváció. 207. környezet és e g y é b t a n ó r á k o n fontos a k ö v e t k e z ő k ismerete: . Ilyenkor a p e d a g ó g u s n a k újra át kell gon­ dolnia. logopédiai terápia. korrepetálás)? Előfordul. mozgásterápia. feladatok s z ö v e g é n e k megértése. 209. p e d a g ó g i a i ) vizsgálat.iskolába kerüléskor . 6 9 helyett: 72. 7 1 .a v i s z o n y f o g a l m a k .az a l a p m ű v e l e t e k végzése. A számfogalmak állapota 1. S z ü k s é g e s volt-e ó v o d á s k o r b a n a g y e r m e k számára bármely okból kifolyólag egyéni. az e s z k ö z h a s z n á l a t t ó l való elszakadást. Globális mennyiségfelismerés saját testen.szabálytévesztés (pl. . . . hibázási m ó d o k a t tapasztal? A m e n n y i b e n a g y e r m e k részesült r e n d s z e r e s korrepetálásban. m e g tudja m o n d a n i . 7 1 .felismerte-e a számjegyeket. m o d e l l e k k e l is). ^•Mennyiségi relációk alkotása. h o g y a többi tan­ tárgyból ö n m a g á h o z mérten j ó k az e r e d m é n y e i . . . és a b e s z é d é b e n használja-e az a l a p v e t ő m a t e m a t i k a i fogalmakat. főképpen a m a t e m a t i k á r a v o n a t k o ­ zólag. m u n k a t e m p ó . pszichológiai.s z á m o k k i h a g y á s a (pl. hogy a 7 több. memoryt. 7 1 . .a beszéd. 7 2 .a s z ö v e g e s feladatok m e g o l d á s a . -a relációs jel helytelen a l k a l m a z á s a a síkbeli tájékozódás zavara miatt (pl. 7 1 . de írásban hibásan jelöli: 7 < 4 ) .a s z á m f o g a l m a k elvonttá válásának ( a b s z t r a h á l ó d á s á n a k ) folyamatát.a feladattartás.és nyelvi fejlettség.A tanulásban mennyire önálló? .pl. .a s z á m f o g a l m a k állapota.a globális m e n n y i s é g f e l i s m e r é s h i á n y a m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n (pl.a m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g fogalma kialakult volt-e? Az iskolai m a t e m a t i k a . 2 0 8 .e a g y e r m e k s z á m á r a az iskolai t a n u l m á n y o k k a l p á r h u z a m b a n v a l a m i l y e n kiegészítő fejlesztés (pl. 6 9 . . . tízesével (ha szükséges tárgyakkal. 191 . a n n a k elvégzése _ a g y e r m e k r e v o n a t k o z ó a d a t v é d e l m i s z e m p o n t o k betartásával.egyenletes ritmusú.az iskolai t a n u l m á n y o k kezdetén m e n n y i r e (volt) a u t o m a t i z á l t a számlálása n ö v e k v ő és csökkenő sorrendben. . h o g y csak m á s o d i k osztályban válik nyilvánvalóvá. k o n c e n t r á l ó k é p e s s é g . .a m o z g á s . a k k o r m é g i s e g y e n k é n t m e g s z á m l á l j a ) . de hibátlan számlálás. s k o n k r é t a n e l e m e z n i a g y e r m e k általános tanulási teljesítményét. hibátlan. az ujjakon vagy k o r o n g k é p e n mutatott m e n n y i s é g e t n e m tudja azonnal m e g n e v e z n i ) . n e m érti. g y a k r a n i s m é t l ő d ő hibákat. 206. megnevezése. az alábbi s z e m p o n t o k szerint: . általános fejlesztés)? S z ü k s é g e s . . Hibázási l e h e t ő s é g e k : . . a t ö b b . illet­ ve k i s c s o p o r t o s fejlesztés (pl. vagy csak kialakulóban van (pl. 7 0 . célzottan m e g kell figyelnie a k ö v e t k e z ő k e t : . 7 1 . légó építést.a k a d o z ó r i t m u s ú . k ü l ö n .a relációs jel (mint m a t e m a t i k a i s z i m b ó l u m . . .M i l y e n . pszichoterápia.az a l a p m ű v e l e t e k e t cselekvésben értelmezte-e.b e s z é d k o o r d i n á c i ó j a n e m megfelelő. .M i l y e n e r e d m é n y e i v a n n a k az egyes tantárgyakból? . 70 helyett: 72.k e v e s e b b . A h h o z .megérti-e. miért van a < jel két s z á m között).a számolási technika belsővé válását (interiorizálódását). 7 2 . . .a globális m e n n y i s é g f e l i s m e r é s hiányzik.K o n k r é t a n a m a t e m a t i k a t a n u l á s terén hol tapasztalja a n e h é z s é g e k e t ? . . 7 2 .a műveletvégzés biztonságát? .

tudja.a m a r a d é k e l h e l y e z é s e hibás (pl. ) 7. h a t . . lejegyzése.iránytévesztés m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n síkban. tudja. 315 -238 097. N a g y o n fontos.m e g t a p a d á s az e l ő z ő műveletnél (pl.n é g y . de e m e l l e t t m e g f i g y e l h e t ő . 192 193 . . 2-4=8.a m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g észlelése n e m alakult ki. Számjegyek írásának megfigyelése. . kivonás. e g y . 4-4=16). hogy tizenöt l e g y e n . bontás. Az alapműveletek végzését nagy mértékben befolyásolja az. .t e c h n i k a kialakításával. Hibázási lehetőségek: . egy h á r m a s t . Számnév-számjegy egyeztetése (diktált számjegyek leírása. 8. 6. sok tévesz­ tési lehetőséget rejt m a g á b a n . h o g y pl. az e r e d m é n y : 59). majd a két k e z é n kinyitott ujjakat az o r r á h o z érintgetve újból m e g s z á m l á l j a . és figyelemmel kísérje az e s z k ö z ö k t ő l való el­ szakadás folyamatát (interiorizáció). . e r e d m é n y = 5 5 ) . a 32 e s e t é b e n a hár­ m a s számjegy h á r o m tízest j e l e n t ) . 1 -4=4. nyolcból kettőt). . m a r a ­ d é k á t n e m a k i v o n a n d ó h o z . . Például a 3 + 4 ö s s z e a d á s k o r a g y e r m e k e g y i k kezén egyen­ ként kinyit h á r o m ujjat. Hibázási lehetőségek: . 23 helyett 32. . . e s z k ö z h a s z n á ­ latát (pl. a 3 1 + 4 2 ö s s z e a d á s a k o r n e m a l k a l m a z z a azt a m e g l é v ő tudását. és é r t e l m e z n i s e m tudja m ű v e l e t v é g z é s n é l . A számemlékezet.). elnevezést.a tízes átlépés m e n e t é t n e m értelmezi k i v o n á s k o r (pl. „ s z e r e p l ő k " felcserélése (pl. . 7 2 : 3 helyett 72-3).tükörírás. 72-27 fel­ adatot ú g y végzi el. a m á s i k k e z é n n é g y e t ugyanígy.a szorzó.a leírt s z á m j e g y e k hibás k i o l v a s á s a (pl. a m i k o r hét­ ből elvesz hetet. ujjak. .2 0 = 5 0 . 13-6 feladatot ú g y oldja m e g . m e n n y i 2 0 + 3 0 . .2 7 = 0 6 . ül. a 132 e s e t é b e n a két e g y e s . Előfordul. de n e m tudja m e n n y i 18+7.ö t s z á z h a r ­ m i n c k i l e n c n e k olvassa). d e m a g a s a b b számkörben m á r n e m .a tízes átlépés m e n e t é t n e m értelmezi ö s s z e a d á s k o r (pl.a m a r a d é k o t n e m tartja m e g . ha a m e g s z o k o t t k o r o n g k é p térbeli e l h e l y e z é s e m e g v á l t o z i k .a s z ü k s é g e s s z i m b ó l u m o k tartalmi a z o n o s í t á s a hibás (pl.2 0 = 5 0 .h é t . 6 helyett 9. H i b á z á s i lehetőségek: .a helyiértéket m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n n e m veszi figyelembe (pl 7 8 .az a n a l ó g i á k a t m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n n e m a l k a l m a z z a (pl.a diktált s z á m n e v e k hibás leírása (pl.a helyiérték m e g n e v e z é s e k o r a helyiérték helyett a számjegyet nevezi m e g (pl. hogy a g y e r m e k n e k kialakulte valamilyen számolási technikája. K é s ő b b is h a t é k o n y lehet.akusztikus tévesztés miatt m á s szorzóra tér át (pl. e g y egyest m o n d ) .többnyi­ re ujjszámolási . a k k o r 3 0 + 4 0 = 7 0 ) . hogy ha 3 + 4 = 7 . mert a n y o l c h o z . . . Az alapműveletek és inverzeik (pótlás. de h a t s z á z .g r a f o m o t o r o s a n ügyetlen írás. a g y e r m e k n e m észleli a z o n o s n a k . 2 8 + 7 stb.az írásbeli m ű v e l e t v é g z é s m e n e t é t n e m ismeri (a szóbeli m ű v e l e t v é g z é s m e n e t e sze­ rint halad). . 5. h o g y m e n n y i 8 + 7 . A legtöbb számolási n e h é z s é g e k k e l k ü z d ő g y e r m e k p r ó b á l k o z i k v a l a m i l y e n . . vagy m é g csak k i a l a k u l ó b a n van (pl. . s z á m e g y e n e s ) . j ó l leírja. . de n e m tudja. n e m értelmezi.h é t ) .a helyiérték-fogalom n e m alakult ki ( n e m tudja pl. Hibázási lehetőségek: . . . de n e m tudja. k o r o n g o k .a számjegyek e l h e l y e z é s e a n é g y z e t h á l ó b a n hibás. hogy 3 x 6 = 1 8 . az egyes. h a n e m a kisebbít e n d ő h ö z adja h o z z á ) . több ö s s z e a d á s után k ö v e t k e z ő k i v o n á s helyett is összead). m i n d e g y i k e t az állához érintve. .m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n áttérés m á s m ű v e l e t e k r e (pl. de az sokszor rossz m ó d s z e r ű .és b e n n f o g l a l ó t á b l a b e v é s é s e n e m történt m e g . hogy ö t ö s vagy tízes s z á m k ö r b e n k é p e s ö s s z e a d á s t é s k i v o n á s t v é g e z n i a z ujjai s e g í t s é g é v e l . 7-4=3 helyett: 7-43).a n a l ó g i á k a t n e m i s m e r fel (pl. vagy b o n t á s n á l kétféle színben j e l e n i k m e g u g y a n a z a m e n n y i s é g . A helyiérték-fogalom. tudja. 8 + 7 e s e t é b e n h o z z á s z á m l á l ) .4. Az ujjak segítségül hívása a s z á m o l á s t a n u l á s k e z d e t é n elfogadott és e r e d m é n y e s . hogy ez a t e c h n i k a f o k o z a t o s a n leépül. tízes stb. . osztás) értelme­ zése. . 105 helyett 150). 72-27 esetében 7 0 . e g y s z á z a s h e l y e t t e g y kettest.u t á n m o n d á s k o r akusztikus tévesztések figyelhetők m e g (pl.a helyiérték é r t e l m e z é s e modellekkel sem alakult ki (pl. hogy 6 5 3 9 . 3 helyett E ) . . szorzás. Hibázási lehetőségek: . elvégzése m e g f e l e l ő s z á m k ö r b e n . . h a j ó technikájú és m a g a s a b b s z á m k ö r b e n is al­ k a l m a z h a t ó . hogy 18-ban a 6 h á n y s z o r van m e g ) .gyenge számemlékezet. 7-2=5. hogy a p e d a g ó g u s ismerje m i n d e n tanítványa számolási technikáját. . Hibázási lehetőségek: leírt számjegyek kiolvasása).a szorzás és bennfoglalás kapcsolatát n e m értelmezi (pl. 3-7=21. és az milyen jellegű. A mennyiségállandóság. n e m t u d j a j á t é k p é n z b ő l kirak­ ni az adott m e n n y i s é g e t ) . lassú.a m ű v e l e t e t é r t e l m e z n i n e m tudja (ez a szorzásnál és az osztásnál fordul e l ő leggyak­ rabban).a m ű v e l e t e t kiolvasni n e m tudja.a m ű v e l e t lejegyzése h i á n y o s (pl. hogy m e n n y i 2 + 3 . összeadás. h o g y 7 0 . h o g y tízből elvesz hatot és h á r m a t is). 2 + 7 = 9 . hibás számjegyírás (pl. h á r o m tízes.

k e l l ő k é p p e n begyakorolt j á r t a s s á g o k r a .a s z ö v e g e t a m a t e m a t i k a nyelvére lefordítani n e m tudja (a szövegértés nehézségei mi­ att n e m tudja kiválasztani a megfelelő műveletet. h o g y a g y e r m e k n e m h a s z n á l eszközt.a kérdést felidézni n e m tudja. a s z o r o n g á s oldása. A feldolgozásra kerülő feladatterületek arányát m i n d i g az adott rövid távú fejlesztési cél ha­ tározza meg.. T e r m é s z e t e s e n n e m m i n d e n foglalkozáson szerepel e g y e n l ő súllyal m i n d e n feladatkör. s a megfelelő k é p e s s é g e k fejlesztése j á r t a s s á g o k . U g y a n í g y v é g e z z ü k a m ű v e l e t e k e t . h o g y 8 + 8 = 1 6 . és a tízes átlépés é r t e l m e z é s e s e m alakult ki. térben. az e m l é k e z e t . l^f. g y a k o r l á s u k a m á r kialakított.Az é r z é k e l é s . vagy a valamivel növekszik. a k ö v e t k e z ő derül ki: tudja. 194 . m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g . ha m e g k é r d e z z ü k . hogy a g y e r m e k m a t e m a t i k a i k é p e s s é g e i l é n y e g e s e n e l m a r a d n a k az osztályfoknak megfelelő szinttől. h o g y a n s z á m o l t a ki pl.és s z a m e m l é k e z e t g y e n g e s é g e miatt). s legfőképpen azon belső feltételek m e g t e r e m t é s e a g y e r m e k e k b e n . a m o t i v á ­ lás.S z á m m a l .) . b e g y a k o r l á s a . ha a g y e r m e k például a 2 8 + 3 6 . a s z á m m a l leírjuk. a m e g l é v ő k é p e s s é g e k r e építjük fel a terápia ter­ vét. . a cselekvésben végre­ hajtott műveletek interiorizálása. osztályos diszkalkuliás gyermekek terápiájánakfőbb területei a következők: mata: saját testen. c s ö k k e n m a t e m a t i k a i fogal­ m a k a t n e m értelmezi. . m ű v e l e t e k e t ) . illetve az új i s m e r e t e k b e való beépí­ tése. c s ö k k e n ő és v á l t a k o z ó szabályú s z á m s o r o z a t folytatásakor figyelhetjük m e g .E g y m á s i k g y a k r a n tapasztalt rossz technika. i d ő b e n való tájékozódás segítése. k é s z s é g e k kialak í t á s a j ó l b e g y a k o r o l t . Egyszerű és összetett szöveges jeladatok megoldása . a 8+7-et. „ b i r t o k o l t " s z á m f o g a l m a k k a l fejben való m ű v e l e t v é g z é s s e l .N e v e l é s i feladatok. m e l y e k n e k célja a h a r m o n i k u s s z e m é l y i s é g kialakítása. A vizsgálatok e r e d m é ­ nyétől függően k e z d ő d h e t m e g a diszkalkulia-terápia. galom). végül c s e l e k e d t e t é s nélkül. . . ( S z ü k s é g esetén megfelelő s z á m o l á s i t e c h n i k a ki­ építése.S z ö v e g e s feladatok m e g o l d á s a . h o g y a s z á m f o g a l m a k kialakultak. A tanult m e n n y i s é g e t m i n d e n formájában folya­ matosan gyakoroljuk. 20-as és osztály­ foknak m e g f e l e l ő s z á m k ö r ö k b e n .Az a l a p m ű v e l e t e k és i n v e r z e i n e k fogalmi kialakítása. Hibázási lehetőségek: -a szabályt felismerni n e m tudja (pl. ö n f e g y e l e m r e . Visszatérő feladatként j e l e n t k e z i k a terápiás folyamat során a m á r addig elsajátított is­ meretek J á r t a s s á g o k .a szabályt m e g f o g a l m a z n i n e m tudja (mert a növekszik. a m e l y e k e t cselekedtetéssel é r t e l m e z ü n k . a m í g az a s z i m b o l i z á l ó d á s r a a l k a l m a s lesz.o t úgy ad­ ja ö s s z e . rakosgatjuk az elemeit. a 2. s ezért a p e d a g ó g u s s z á m á r a úgy tűnik. ebből elvesz e g y e t = 15. a figyelem. valamivel c s ö k k e n nyelvi kifeje­ zések é r t e l m e z é s e hibás). a g o n d o l k o d á s és a beszéd fejleszté­ se ( k o m p l e x készségfejlesztés).d a r a b s z á m egyeztetése. 195 . A terápia f o l y a m á n a d a r a b s z á m f o g a l m á n a k kialakítását m i n d e n oldalú m e g e r ő s í t é s s e l segítjük: az adott d a r a b s z á m o t látjuk. 2/0-as s z á m k ö r b e n (számlálás. és alkalmazni is tudják. motiváltsági foka h a t á r o z z a m e g . A cselekedtetést a d d i g v é g e z z ü k . d a r a b s z á m m a l k a p c s o l a t o s f o g a l m a k kialakítása az o s z t á l y f o k n a k megfe­ lelő s z á m k ö r b e n . globális' darabszám felismerése. . a fokozatosság elvét k ü l ö n ö s e n s z e m előtt tartva. Matematikai logikai szabályok felismerése A m a t e m a t i k a i logikai szabályok felismerését l e g k ö n n y e b b e n a n ö v e k v ő . m e g s z á m l á l j u k . a m e l y e k tük­ rözik a g y e r m e k j e l e n l e g i tudásszintjét.a kijelölt m ű v e l e t e t elvégezni n e m tudja. majd absztrahálása. . A speciális diszkalkulia reedukáció célja a m a t e m a t i k a t a n u l á s á h o z s z ü k s é g e s b i z t o s alapok m e g t e r e m t é s e . . s a m á r biztosan elsajátított tudásra. síkban. . . észlelés. térben. s így k é s ő b b az e l v o n a t k o z t a t á s r a a l k a l m a s e s z k ö z r e n d s z e r kidol­ gozása. relációk alkotása. 8. .(ez összefügghet a kérdés felidézésének és/vagy a lé­ n y e g e s és lényegtelen a d a t o k e l k ü l ö n í t é s é n e k n e h é z s é g é v e l ) . tapintjuk. m o d e l l e k k e l c s e l e k e d t e t é s k ö z b e n . számsort u g y a n e z e n s z á m o k ismétlé­ sével folytatja). m i n d e n esetre é r v é n y e s kezelési tervet k i d o l g o z n i n e m lehet. egészen apró lépésekre lebontva. m é g ­ is azt tapasztaljuk. E l ő f o r d u l . U g y a n a k k o r . Ha a p e d a g ó g u s a megfigyelések ö s s z e g z é s e k o r úgy látja. Az. h o g y 28-at a „ z s e b é b e tesz". .a szabályt m e g t a r t a n i n e m tudja.S z á m m a l . 5. A k ü l ö n b ö z ő m a t e m a t i k a i fogalmak és a velük végzett m a n i p u l á c i ó absztrahálási folya­ számnév-szám­ j e g y . Ez a sajátos fejben szá­ molási t e c h n i k a főleg azoknál a gyerekeknél fordul elő.. síkban . azt m i n d i g a gyermek adott fejlettségi szintje.m ű v e l e t v é g z é s i n e h é z s é g miatt a sorozat folytatása hibás.a lényeget k i e m e l n i n e m tudja. A diszkalkuliás g y e r m e k is képes lehet erre. A terápia k i i n d u l ó pontjának tekintjük a vizsgálatnál kapott e r e d m é n y e k e t . a m e l y e k a m a ­ tematika t a n u l á s h o z n é l k ü l ö z h e t e t l e n e k . Általános. kitartásra nevelés. akik a m ű v e l e t e k közötti öszszefüggéseket értik. és e r e d m é n y k é n t 36-ot v a g y a k e z é n utoljára k i n y i t o t t 6 (ujjat) m o n d j a . készségekre.a választ p o n t o s a n m e g f o g a l m a z n i n e m tudja. számnevét k i m o n d j u k . helyiérték-fo­ H i b á z á s i lehetőségek: . L e g f o n t o s a b b t e e n d ő k az absztrahálás f o l y a m a t á n a k segítése.Saját testen.h a s o n l ó a n az ó v o d á s k o r ú a k n á i leírtakhoz. életkori sajátosságai. A fenti feladatok v é g i g v o n u l n a k a terápia e g é s z m e n e t é n . . számjegyek írása. k é s z s é g e k állandó gyakorlása. h o g y a s z á m f o g a l m a k kialakulatlanok. d a r a b s z á m m a l k a p c s o l a t o s f o g a l m a k kialakítása a 10-es. kérje a g y e r m e k k o m p l e x vizsgálatát . a g y e r m e k jól tud fejben (absztraháltan) számolni.tárgyakkal. a 10-es. majd rajzban. e b b ő l e l v e s z e g y e t U g y a n í g y lehet kiindulás a szorzás: 2-8= 16.a feladatot elismételni nem tudja (a szöveg. a 36-ot elkezdi számlálni az ujjain.

Az iskola igazgatója. a u t o m a t i z á l á s á r a vonatkozik. a m e g é r t é s b e n m é g j e l e n t ő s e b b az e l m a r a d á s . k ö v e t e l m é n y e k h e z is i g a z o d n u n k kell. 196 197 . sz. a t a n u l á s i n e h é z s é g e k m e l l e t t d i s z k a l k u l i á t v a l ó s z í n ű s í t e t t . a m e d d i g s z ü k s é g van rá.s z i n t é z i s részfeladatokban a l a c s o n y a b b szinten teljesített. hogy m a t e m a t i k a tárgyból mentesüljön az értékelés és minősítés alól.9. F 8 0 . Panasz.30. H a s z n o s . A s z ü l ő b e n tudatosítani kell. A fejlesztő terápia e r e d m é n y e s s é g é n e k függvényé­ ben s z ü k s é g e s n e k tartjuk diszkalkulia irányában k o n t r o l l v i z s g á l a t i t elvégezni. A beszédészlelés területein e l m a r a d á ­ sai m i n t e g y 3 é v r e tehetőek. hogy e b b e n a tárgyban az a l a c s o n y a b b osztályfoknak megfe­ lelő t a n a n y a g r é s z e k alapján bírálják el.a m e n n y i b e n n e m ő m a g a végzi a speciális foglalkozásokat . az olvasás-. s emellett szükség van az iskolai foglal­ k o z á s o k k e r e t é b e n külön m a t e m a t i k a k o r r e p e t á l á s o k r a is. a g y e r m e k e t tanító p e d a g ó g u s .(IX.3 Iskolai k é s z s é g e k kevert zavara. g y ó g y p e d a g ó g u s s a l . Az osztályfoknak megfelelő feladatokhoz.§. v a l a m i n t a 3/1998. b e k e z d é s e é r t e l m é b e n a d i a g n o s z t i z á l t diszkalkuliás g y e r m e k á t m e n e t i l e g m e n t e s ü l h e t a m a t e m a t i k a tárgy értékelése és m i n ő s í ­ tése alól.Ktv. a p e d a g ó g i a i . valamint a terápiát vég­ ző s z a k e m b e r p e d i g k é z h e z kapja a vizsgálatok alapján készült összefoglaló v é l e m é n y t . a beszéd-. 3.s z o r o s kapcsolatot kell tartania a diszkalkulia-terápiát folytató logopédussal. T a n á c s o l j u k . v a l a m i n t a térbeli v i s z o n y o k percepcióját igény­ lő f o r m a a n a l í z i s . mert a z o k s i k e r é l m é n y t . A r é s z k é p e s s é g . hogy a diszkalkulia r e e d u k á c i ó s foglalkozás n e m helyet­ tesíti az otthoni folyamatos. T e r m é s z e t e s e n ez a k ö z ö s e n kialakított jó számolási t e c h n i k a be­ vésésére. T á j é k o z ó d á s a térben és a szükséges relációs szókincs h a s z n á l a t a lassú. s e g y r e na­ g y o b b b i z t o n s á g o t nyújtanak s z á m á r a a m a t e m a t i k á b a n . hogy s z ü k s é g e van az általa „ d e d ó s ­ n a k " tartott feladatokra. osztályfőnök. h o g y a g y e r m e k s z á m o l á s i t e c h n i k á j á h o z e g y é n e n k é n t a l k a l m a z k o d j u n k . Saját t e s t é n a bal és j o b b i r á n y o k a t m e g k ü l ö n b ö z t e t i . -án m e g v i z s g á l t u k XY 3. b e v é s é s e történik az iskolai m a t e m a t i k a ó r á k o n . E g y i k fő feladatunk. k i e m e l t e n a diszkalkuliaterápiát. 10-es s z á m k ö r b e n figyelhető m e g a fogalmi k i a l a k u l á s . év s z e p t e m b e r é b e n a G y a k o r l ó Beszédjavító Intézetben D é k á n y Judit l o g o p é d u s vizs­ gálta. F. A vizsgálat alapján diszkalkulia valószínűsíth. Az LXII/96. b e é p í t é s e a g y e r m e k fogalmi r e n d s z e r é b e . 9 B e s z é d é s z l e l é s i és b e s z é d m e g é r t é s i folyamat e l m a r a d á s a . szabályrendszer A vizsgálat eredményei (1.) O . Ilyen m ó d o n k ö n n y e b b elfogadtatni a g y e r m e k k e l . O l v a s á s a jó t e m p ó ­ jú.). A L X I I / 9 6 .További feladat a matematikai fogalmak. az írásvizsgálat e r e d m é n y e i . m á s r é s z t ha a z o k a lehe­ t ő s é g e k h e z m é r t e n b e é p ü l n e k az adott t a n a n y a g b a . P o n t o s d i a g n ó z i s a k o m p l e x vizsgálat elvégzése. k ö z o k t a t á s i törvény 3 0 . A terápia e r e d m é n y e s s é g é t kontrollvizsgálatokkal kell értékelni.g y e n g e s é ­ gek m e g e r ő s í t i k a diszkalkuliás tünetek kialakulását.2 D i s z k a l k u l i a . irányított gyakorlást. hogy a speciális fejlesztéshez szükséges feltételeket biztosítsa. 9. v a l a m i n t az intenzív k o m p l e x fej­ lesztés ( a m e l y t a r t a l m a z z a a diszkalkulia-terápiát is) során kontrollvizsgálatokkal lesz fel­ állítható. a m e l y e k a gyerek k é p e s s é g e i n e k megfelelnek. f o g a l o m a l k o t á s a lelassult. Verbális e m l é k e z e t e a szerialitási készség g y e n g e s é g e miatt p o n t a t l a n . A Bizottság javaslatával a szülő egyetért. N a g y c s o p o r t o s kora óta M o n t e s s o r i .m ó d s z e r t a l k a l m a z ó fejlesztő p e d a g ó ­ g u s foglalkozik vele. s ez t ö b b n y i r e m e g v a l ó s u l . § . F81.: m a t e m a t i k á b a n n a g y o n g y e n g é n halad. Kérjük a vizsgálati a d a t o k és e r e d m é n y e k b i z a l m a s kezelését.0 D i s z l e x i a m a r a d v á n y t ü n e t e . szimbólum- és jelrendszer. Melléklet: a n a m n é z i s . de szövegértési és helyesírási n e h é z s é ­ gei is v a n n a k . ezt az i s m e r e t é t a z o n b a n m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n alkalmazni n e m tudja. hogy latens balkezesség is fennáll. A p e d a g ó g u s n a k . Diagnózis: F80.9 M e g k é s e t t beszédfejlődés. F81. így tudja megtervezni az e g y é n r e szabott feladatokat. ez a terápia első s z a k a s z á b a n kiderül. S z e m . osztályos t a n u l ó n á l . F81. Diszkalkulia vizsgálatot v é g e z t ü n k XY általános iskola 3. B i z o t t s á g u n k b a n a diszkalkulia h á t t e r é n e k tisztázása céljából kiegészítő szakvizsgálatára került sor. a melléklet) alapján a bizottság az alábbi v é l e m é n y t adta: a vizsgálataink idején 8. osztályos g y e r m e k vizsgálatáról készült v é l e m é n y e ­ ket. g o n d o l k o d á s i m ű v e l e t e i b e .-'ő általános tanulási nehezítettség m e l ­ lett. a fejben való m ű v e l e t v é g z é s h e z . M . Kérjük a helyi ö n k o r m á n y z a t o t . hogy a foglalkozásokon tanultakat a g y e r m e k hasznosítani tudja az iskolai feladatokban. de általános tanulási n e h é z s é g e k e t is okoznak. Orientációs bi­ zonytalanság a Bender-tesztben is tapasztalható volt. Az á t m e n e t i k e d v e z m é n y t l e h e t ő v é tevő részletes vizsgálati leletet a szülő m e g k a p j a . a pszichológiai. A vizsgálat célja: felmentés kérése. utasítás 9. S z á m f o g a l m a i alacsony szinten kialakulóban vannak. H o g y mely m ó d s z e r e k és e s z k ö z ö k h a s z n á l a t a vezet el a s z á m f o g a l m a k k i a l a k u l á s á h o z . de m e g ­ felelő. fejlesztő p e d a g ó g u s ­ sal. osztályos tanuló figyelmesen. de feltételezhető. Javaslat: J a v a s o l j u k t o v á b b i intenzív k o m p l e x fejlesztését. A szeretetteljes légkör m e g t e r e m ­ tésével p e d i g oldani lehet a g y e r m e k szorongását. osztályos g y e r m e k e t az é d e s a n y a kérésére. M e g k é s e t t be­ szédfejlődésének k ö v e t k e z m é n y e k é n t aktív szókincse szűk terjedelmű. 10 éves. de t á m a s z i g é n y e s e n v é " z i a feladatokat. a szavaknál elkövetett hibák a z o n b a n utalnak a diszlexiára. azok aktív h a s z n á ­ lata. A S O N intelligenciatesztben az analógiás g o n d o l k o d á s . a szeriális kö­ vetéshez s z ü k s é g e s rövid távú emlékezet.k é z preferenciája keresztezett. A k ö v e t k e z ő k b e n ismertetjük egy 3. ha egyrészt a terápiában a l k a l m a z o t t felada­ tok gyakorlása. b e k e z d é s e . E m i a t t intenzív egyéni sztimfogalomkialakító terápiára szorul.§-a értelmében á t m e n e t i l e g javasoljuk. a z o n b a n csak az ö s s z e a d á s m ű ­ velete k ö z b e n . a szám­ emlékezetnél k ü l ö n ö s e n feltűnő a rendezetlen és késleltetett felidézés. a k o m p l e x vizsgálat a B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s Szakértői és Rehabilitációs Bizottságnál készült. A speciális fejlesztéshez szükséges feltételek m e g t e r e m t é s e a helyi ö n k o r m á n y ­ zat feladata. A diszkalkulia vizsgálatot D é k á n y Judit l o g o p é d u s végezte. F o n t o s .

n e m s z é p dolog. Aztán k i a b á l t a m velük. egyéni fejlesztést igényel: az ö n á l l ó tanulás m e g s e g í t é s e . A helyi érték m e g n e v e z é s e lassú. és aki e n n y i t szenvedjen. h o g y m o s t ö t ö d i k osztályos. V a l a m e n n y i r e javult. és a r ö v i d e b b k ö n y v e k e t le s e m tette. K o l l é g á k t ü r e l m é t és segítségét! Budapest Az e d d i g leírtakat illusztrálandó egy a n y a leveléből idézünk (az ő b e l e e g y e z é s é v e l ) . k i o l v a s á s a a m e n n y i s é g i relációk felállítása százas s z á m k ö r b e n megfele­ lő. így m a j d n e m 7 éves volt. A z t á n e b b e n az é v b e n eljutottam odáig. hogy ő jó tanuló lesz.S z á m o k írása. hogy b e í r a t o m 6 évesen az iskolába. bár a szorzó. h o g y mit olvas. szépen olvasott. E z e n t u d o k segíteni. h o g y halad­ j a n a k . így n e m buktathatja m e g . a m i t u d o m . május elején m i n t h a „valami d e r e n g e ­ n e " . a m í g el n e m olvasta. azt é r e z t e m . de n e m tudja. De sajnos pár hét után rá kellett j ö n n ö m . én e l o l v a s o m az anyagot. de április végén. mint az. a z o n b a n a súlyos szövegértési nehézségek miatt a k i v o n á s t t a r t a l m a z ó s z ö v e g e s feladat m e g o l d á s á r a cselekedtetéssel s e m v e z e t h e t ő rá. kivonást. E g y é b k é n t é r t e l m e s gye­ rek. m e r t a kettes szintet üti. Azt l á t o m rajta viszont. Én is. A kezén ad össze m é g 10 alatt is. Ez így m e n t e g é s z e n addig. és n a g y o n sok piros p o n t o t hozott. R e n d s z e r e s . M i v e l szep­ t e m b e r i . ő m á r tudta. de azt n e m k a p t á k m e g . hogy m e n n y i e n e r g i á t fek­ tet bele a t a n u l á s b a . N a g y o n k ö t e l e s s é g t u d ó volt. h o g y a t a n á r azt mondja. M o s t l á t o m . hogy m e g b u k i k . foglalkoztatta az írás-olvasás. és a tanár is látja. és a n n y i r a felhúzta magát. Kará­ c s o n y r a m á r t ö b b k ö n y v e t elolvasott. sok tévesztési lehetőséget rejt m a g á b a n . E l s ő osztály végén ott tar­ t o t t u n k . K i s e b b i k l á n y o m a t iskolakezdés előtt egy évvel beírattam z e n e i s k o l á b a . E z e n a téren is intenzív. Kérjük t o v á b b r a is a T. Eleinte n e m t u d t a m elfogadni és sírtam. hogy m i n d k é t g y e r m e k e m e t m a ­ t e m a t i k a t a n á r korrepetálta. Bár az o l v a s á s n a g y o n s z é p e n m e n t . és n e m kell o d a a d n i 4 0 0 Ft-ot. b á n á s m ó d r a van s z ü k s é g e az általános iskolában m a t e m a t i k a órán m i n d az értékeléskor. n e h é z k e s e b b absztrahálás miatt azok végzése e s z k ö z i g é n y e s . De tudtam és t u d o m . Ott van a kérdés.ami egy fél családban lehet . aki ilyen energiával. B o l d o g vol­ t a m . K b . h o g y csak ne­ k e m van ilyen b u t a g y e r e k e m . v e s z e k e d v e . hogy tudjanak is. Ő szóképesen tanult olvasni. 20 verset. És n e k e m kettő is jutott. tanu­ lási stratégia k i d o l g o z á s a a beszéd. És ez a m a i n a p i g így van.és diszgráfia-komplex terápia helyileg n e m o l d h a t ó m e g ) . F e n t i e k alapján feltétlenül egyéni megítélésre. h o g y n e m érzékeli. Teljesítmé­ nyét n a g y m é r t é k b e n rontja m o t o r i k u s lassúsága. nagy n e h e z e n átjutottak a k ö v e t k e z ő é v b e . E g y s z e r ű s z ö v e g e s feladatot elismétel. de n a g y o n elfárad a t a n u l á s b a n . Az a l a p m ű v e l e t e k k ö z ü l a p ó t l á s t . amivel védekezett az agyam. las­ sú. S z á m e m l é k e z e t e k ö z e p e s szintű. 2 5 6 Ft va­ lamit. hogy m é g egy ilyen gyere­ ke n e m volt. bevásárol. De a m a t e m a t i k a k í n s z e n v e d é s volt. h o g y mit olvas. m i n t először. A bennfoglalást n e m értelmezi. hogy ez n e m m e g o l d á s . így n e m tudnak továbbtanulni. és amit 2-3-szor e l m o n d t a m előtte. 1000 között. Azért m i n d e n t n a g y o n szépen megtanult. intenzív diszkalkulia-terápiára szorul (az a n y a e l m o n d á s a alapján diszle­ xia. h o g y mi a k ü l ö n b s é g 10. v a l a m i n t a tanulási k u d a r c o k m i a t t kiala­ kult súlyos fokú szorongása. hiszen csak azt a d t a m m e g . De látom. hogy kettest kapott. T a l á n átcsapott az e l k e s e r e d é s e m egy­ fajta k ö z ö m b ö s s é g b e . é n e k e t tudott. E h h e z hozzátartozik. hogy m e g k a p t a a kettest. a m i k o r e l k e z d t e az iskolát. A boltba e l m e g y . és m á r ó v o d á s korában írta a betűket. Év v é g é n vele is ott tartottunk. m é g e g y s z e r n e m t u d n á m végig csinálni azt.l o g i k a i g o n d o l k o d á s a lassú. mert úgy é r z e m . hiszen m i n d e n h e z kell a m a t e m a ­ tika. otthoni h a r m ó n i á j a . és á t m e n t a m á s o d i k osztály198 ba. és így. M i n d e n év vége fe­ lé a n n y i r a felhúzza m a g á t . talán m e n n y i r e kár volt.és bennfoglaló-tábla bevésés alatt áll. hogy ha pl. h o g y n a g y o n sokat volt beteg. ezt az ismeretét m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n n e m a l k a l m a z z a .sokkal fontosabb. l á n y o m 5. M a t e m a t i k a i . M á r másfél évesen m a j d n e m tisztán beszélt. Kérjük az iskolában m a t e m a t i k a órán a speciális foglalkozásokban tett. A szorzó. E l s ő he­ tekben n e m is volt s e m m i p r o b l é m a . Úgy j e l l e m e z t e a tavalyi tanára. hogy megbuktatják. Ezért úgy g o n d o l t a m . Úgy é r e z t e m . osztályos tanuló. m i n d a t a n a n y a g kiválasztásakor. N e m is tudja sokszor ki sem olvasni a s z á m o k a t . N a g y o n b o l d o g v o l t a m és t e r m é s z e t e s n e k tartottam.és bennfoglaló-tábla kapcsolatát művelet­ végzés k ö z b e n felismeri. hogy ha n e m tudják a m a t e m a t i k á t . ő h a g y o m á n y o s a n tanult o l v a s n i . aki­ nek két g y e r m e k e k ü s z k ö d ö t t a m a t e m a t i k a tanulásával. a k k o r elég 3 0 0 Ft. a k k o r e g y s z e r ű e n m e g m o n d o m a m e g o l d á s t nekik. és akkor érti. a z o n b a n a lassabb érés. s a t a n a n y a g o t a fejlődés szerint nyújtani. hogy ő m a g a oldja m e g . bár n e m értette. 100. Az első osztályt ú g y j á r t a végig. a l k a l m a z z a . mi lesz v e l ü k ? " 199 . d e k ü l ö n ö s e n a k k o r h a m a t e m a t i k á b ó l hozta. bizonytalan. M e n n y i s é g á l l a n d ó s á g a k i a l a k u l ó b a n van. N a ­ gyon szeretett rajzolni. de végül is eljutott odáig. bontást. s z o r z á s t é r t e l m e z i . tanulási és tudási vággyal d o l g o z o t t volna. ö n m a g á h o z m é r t fejlődés szerint értékelni. K i v o n á s k o r iránytévesztések figyelhetők m e g . „ É . ö s s z e a d á s t .és szövegértés fejlesztésével együtt. mint általában n a g y o n sokan. a gyerek bé­ kéje. hogy ugyanaz a hiba előfordult itt is. Sajnos a m a t e m a t i k a n e m ilyen szerencsés tantárgy. de n e m teljesen érti. amit az első g y e r e k e m m e l c s i n á l t a m . a m e l y n e k o l d á s á b a n az iskola elfogadó hozzáállása sokat se­ gíthet.

Okker Kiadó. III. 203-212. JUHÁSZ ÁGNES (1995): Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához. In: Ajtony Péter (szerk. . 133. 14-25. Huba Judit. Kiss TIHAMÉR (1992): A gyermek értelmi fejlesztése az első hat évben Piaget szellemében. 207. Fejlesztő Pedagógia. 94. ZSÁMBOKI KÁROLYNÉ. DÉKÁNY JUDIT (1989): Dyscalculia-prevenció . DÉKÁNY JUDIT (1999): A diszkalkulia vizsgálata.IRODALOM DÉKÁNY JUDIT (1987): A diszkalkulia szakirodalma. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. MESTERHÁZI ZSUZSA (szerk. 45-52. Új M ú z s a K i a d ó . 55. Kiss TIHAMÉR (1994): A gyermek matematikai gondolkodásának megalapozása és fejlesztésének metodikája. 3. E. Kiss TIHAMÉR (2000): Az időészlelés fejlődése az első hat életévben.o. 129-139. MÁRKUS ArriLa (2000): A matematikai készségek zavarai. 319.o. szívvel. Budapest. 117-138.): Logopédiai vizsgálatok kézikönyve. K. Budapest. In Illyés Sándor (szerk): Gyógypedagógiai alapisme­ retek. PORKOUÁBNÉ BALOGH KATALIN (1992): Kudarc nélkül az iskolában. Akkord Kiadó. Budapest. Új Pedagógiai Szemle. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Ford. (2000): A diszkalkuliás (számolásgyenge) gyerekek.vizsgálat és terápia. Debrecen. Budapest. In Juhász Ágnes (szerk. Alex Typo Kiadó. 3. 12.) (1996): Diszkalkuliáról pedagógusoknak. 135. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Gyógypedagógiai Szemle. Tankönyvkiadó. DÉKÁNY JUDIT. FEJEZET MUNKAMEGOSZTÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÓVODÁBAN ÉS AZ ISKOLÁBAN . fejjel. Módszertani segéd­ anyagok. 279-308.): Logopé­ dia a gyakorlatban. A terápia első szakasza. KRÜLL. HORVÁTHNE SZIGLIGETI ADÉL (1999): Matematika kézzel.

és így a c s a l á d o k döntő t ö b b s é g e h o z z á f é r h e t ő az egészségfejlesztés s z á m á r a . „Az iskola esély a lelki e g é s z s é g v é d e l e m r e " ( F o d o r G á b o r O. de talán ez az idézet kiegészíthető az ó v o d a m e n t á l h i g i é n é s s z e r e p é n e k hangsú­ lyozásával is. Mindemellett a mai kor másik nagy kihívása a változó m u n k a h e l y i és képzettségi köve­ t e l m é n y e k n e k való megfelelés. A szocializációs terek vizsgálatában a család mellett egyre i n k á b b a szervezett közössé­ gek. ahol a g y e r m e k e k . óvoda-. Az elmúlt é v e k b e n kialakult fejlesztő p e d a g ó g u s . mely a p e r m a n e n s képzés és ö n k é p z é s fontosságára hívja fel a ü g y e i m e t . főosztályvezető) hallottam n e m r é g i b e n egy elő­ adáson. 203 . d r o g k o o r d i n á t o r stb. M. Az iskolai mentálhigiéné így napjaink l e g i n k á b b vizsgált te­ rülete. így a p e d a g ó g u s alapképzés feladatai között kiemelt hang­ súlyt kellene. az oktatás vagy n e v e l é s elsődlegességéről. E m i a t t a p e d a g ó g u s o k lelki e g é s z s é g v é d e l e m b e n betöltött szerepe is kiemelt hangsúlyt k a p . Az i n t é z m é n y m e n t á l h i g i é n é s kapacitása az ott alkalmazott p r e v e n c i ó s m ó d s z e r e k faj­ táitól és azok m i n ő s é g é t ő l függ. S m á r i s eljutottunk a m i n d e n n a p o k b a n az iskola szerepéről való vitáig. h o g y kapjon a mentálhigiéné s z e m l é l e t é n e k és i s m e r e t a n y a g á n a k tanítása. az óvoda. Ezzel az igénnyel a z o n b a n csak lassan tud megbir­ kózni a felsőoktatás. g y e r m e k v é d e l m i s . iskola nevelési és oktatási feladatainak kutatása kötötte le a t é m á v a l foglal­ kozó s z a k e m b e r e k figyelmét. p s z i c h o p e d a g ó g u s . A hangsúly így a betegség m e g e l ő z é s é ­ ről az e g é sz sé g m e g ő r z é s é r e tevődött át. és iskolapszichológus.A D I A G N O S Z T I K A ÉS TERÁPIA SZAKMAI SZERVEZETI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA I. így a terepen megjelent egy igen erőteljes t e n d e n c i a a k ü l ö n b ö z ő spe­ ciális s z a k e m b e r e k és i n t é z m é n y e k hálózatának kialakítására. m e n t á l h i g i é n i k u s . A század m á s o d i k felében a kutatások egyre erőteljesebben a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k jelentőségére hívták fel a figyelmet. a pedagógusok készségeinek fejlesztése. AZ ISKOLAI MENTÁLHIGIÉNÉ FEJLŐDÉSE A m e n t á l h i g i é n é szó lelki e g é s z s é g v é d e l m e t jelent. s z a k m á k és funkciók tudják csak kielégíteni a társadalomból j e l e n t k e z ő ellátási igényeket. A lelki e g é s z s é g v é d e l e m első m e g k ö z e l í t é s b e n az orvoslással volt kapcsolatos. A prevenció (megelőzés) elvét felváltja az e g é s z s é g p r o m ó c i ó (egészségfejlesztés) fogalma. m e l y n e k tartalma az elmúlt évszázad­ ban d ö n t ő v á l t o z á s o k o n m e n t keresztül. a pszi­ chiátriai ellátás i n t é z m é n y r e n d s z e r é n e k fejlesztését és a b e t e g e k sorsának h u m a n i z á l á s á t tűzte ki célul. Hiszen az általános iskola az az utolsó terep.

Ez k ü l ö n ö s e n vidéken. hogy: „az iskolában van e g é s z n a p . kisebb településeken o k o z k o m o l y III. . átstrukturálásában. Az elmúlt é v e k b e n funkciója kibővült d r o g k o o r d i n á t o ­ ri feladatokkal is. ill. M i n d e z e n p r o b l é m á k k o m p e n z á l á s á r a a fejlődés abba az irányba mutat. hogy kialakul egy szociális háló az iskolán belül és körül. M é g a szülők is hajlamosak a nevelési p r o b l é m á k r a úgy reagálni. s a család az. Kialakul egy erőteljes e l k ü l ö n ü l é s a „ n o r m á l i s " . E sokféle feladat sokrétű tudást is igényelne a pe­ d a g ó g u s o k t ó l .) .ahogy m i n d i g . melyek szigorú m u n k a m e g o s z t á s t h o z t a k létre a s z a k e m b e ­ rek között. A mai g y a k o r l a t b a n a szűrő. Közvetett pe­ dig a p e d a g ó g u s kollégákkal. ill. c s o p o r t o s for­ mában egyéni. Ezek a fajta p r o b l é m á k egyre inkább társadalmi és i n t é z m é n y i szemléletváltás szüksé­ gessége felé m u t a t n a k . Sok helyen tapasztaljuk. A logopédtis elsősorban a beszédhibák korrekciójával foglalkozik. tanár által o k t a t h a t ó és a „ m á s " . hogy egyrészt az iskola csak másod­ lagos szocializációs terep. speciális szakellátást igénylő g y e r e k e k kö­ zött. k ö t e l e z ő védőoltást biztosító funkció m a r a d t meg.e g y r e j o b b a n az ó v o d á r a és az iskolá­ ra terhelődtek. Az ellátás megvalósulhat i n t é z m é n y b e kijáró vagy k ü l ö n b ö z ő s z a k r e n d e l ő b e telepített szolgáltatás . hogy az i n t é z m é n y e k b e n is jöjjön létre h a n g s ú l y e l t o l ó d á s a neve­ lés irányába. Közvetlen m ó d s z e r a k ü l ö n b ö z ő foglalkozá­ sok tartása. reedukatív-korrekciós. óravezetés stb. n o r m á l és speciális nevelési feladatokat felvállaló i n t é z m é n y e k között. a z o n b a n ezirányú felkészítésük távolról sem m e g o l d o t t .L o g o p é d u s : alapellátási kötelezettség. Ennek k o m p e n z á l á s á r a ma m á r tovább. m e l y e t c s a k speciális k é p z é s e k e n lehet m e g s z e r e z n i . . a p r i m e r és s z e k u n d e r funkciók i n t é z m é n y e i élesen már n e m k ü l ö n ü l n e k el. U g y a n a k k o r a z o n b a n l é n y e g e s áttörés n e m történik a t a n a n y a g c s ö k k e n t é s é b e n . így a mai ó v o d a és iskola feladatai közé s o r o l h a t ó a neve­ lő-személyiségfejlesztő. A nyelvi f e l m e n t é s h e z s z ü k s é g e s vizsgálatokat a s z a k r e n d e l é s e k látják el. neveljék m e g ők a g y e r m e k e m e t " . töredék időben. diagnoszta. hogy a p e d a g ó g u s az. p r o b l é m á i k feltárása. m e n t á l h i g i é n é s foglalkozá­ sok es t a n á c s a d á s e g y é n i . a családdal vagy szociális i n t é z m é n y e k k e l való közös tevé­ kenység segítségével valósul meg. h o g y a n is valósíthalö m e g az egyéni b á n á s m ó d és h a l a d á s elve abban a kislétszámú. így sajnos annak a rétegnek az igényeit tudja elsősorban kiszolgál-' ni.és át­ k é p z é s e k végtelen sorában vehet részt a p e d a g ó g u s . m i k ö z b e n az iskola mint szervezet nem változik. a speciális i g é n y e k e t ellátó s z a k e m b e r e k szervezeti h o v a t a r t o z á s á n a k vitájában is. B e s z é d v i z s g á l ó Á l l o m á s stb. A speciális ellátó s z a k e m b e r e k jelenléte azzal a veszéllyel jár. Feladata a veszélyeztetett gyerekek feltérképezése. Intézményen belül megtalálható . Az e l m ú l t é v t i z e d e k b e n a nevelési és oktatási i n t é z m é n y e k szerepe j e l e n t ő s v á l t o z á s o k o n m e n t át.a kutatások e g y é r t e l m ű megállapításai sze­ rint . terapeu­ ta és c s a l á d g o n d o z ó funkció egyaránt.G v e r m e k v é d e l m i felelős: alapellátási kötelezettség. így j ö t t e k létre ú j a b b é s újabb s z a k m á k és k é p z é s e k . M á s r é s z t az iskola értékeinek elfogadása . A p e d a g ó g u s pedig tantárgyi terheinek csökkentésével és m e n t á l h i g i é n é s is­ meretek felvértezésévcl képessé válhatna az integráció elvének a l k a l m a z á s á r a . 204 205 . A család funkcióinak m e g e r ő s í t é s e túlmutat az iskola k o m p e t e n c i ­ áján. m e l y b e n az i n t é z m é n y s z a k e m b e r e k k e l veszi körül m a g á t a „ s p e c i á l i s " nevelési és g o n d o z á s i feladatok ellátására a család és a t á r s a d a l o m e r ő i n e k h a n g s ú l y o z á s a . AZ ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS HÁLÓ /. Az iskola és a t á r s a d a l o m e g y a r á n t n y o m á s t gyakorol a p e d a g ó g u s r a és a szakellátásra az átlagtól eltérő g y e r m e k e k g o n d o z á s á b a n . ill. tanulásban. Sok kutató figyelmeztet b e n n ü n k e t a „terápiák t á r s a d a l m á n a k " veszélyére. pl.rétegspecifikus. Feladata: a) g y e r m e k e k k e l : csoportos. cs i s k o l a p s z i c h o l ó g u s : az oktatási törvény igény . életvezetésben való tanácsadás.Óvoda-. aki e n n e k a tudásnak a birtokosa kell hogy legyen. melyet a p e d a g ó g u s o k kaptak az egészségnevelési feladatok ellátásában. A k é p z é s b e n m é g ma is a tantárgyi mesterség elméleti tanítása van túlsúlyban a nevelői s z e m é l y i s é g fejlesz­ tésével és a gyakorlati oktatással s z e m b e n . diagnosztika. ahol m á r az első negyedévi tudásszint-felmérő k ö v e t e l m é n y e i is m e g e g y e z n e k a pár­ huzamos tagozatos osztályéval? Ezen túl hajlamosak v a g y u n k megfeledkezni arról. hogy az oktatá­ si i n t é z m é n y „ m e g o l d o t t n a k " tekinti nevelési feladatát. osztályszintű p r o b l é m á k kezeléséhez. A p r e v e n ­ tív m e n t á l h i g i é n é h á r m a s t a g o l ó d á s a eltűnt. Bár m á r megjelent a felsőoktatásban a s z o c i á l p e d a g ó g u s s z a k m a .és gazdasági lehetőségek szerinti a l k a l m a z á s á t teszi lehetővé. hospitálás. aki elsősorban a g y e r m e k e k nevelésére hivatott. A társadalmi p r o b l é m á k .Ovoda-iskola-ifjúsági orvos: alapellátási kötelezettség. (Nevelési T a n á c s a d ó . csoport (osztály )-szintcn.ént. de óvodai gyakorla­ tukban m e g t a l á l h a t ó az alapozó részképességek fejlesztése. s több­ nyire elveszett az a segítség. fejlesztő osztály­ ban. Pl. iskolában pedig a diszlexia-. Ez azt is sugallja. mely az átlagtól eltérő g y e r m e k e k nevelését és oktatását hivatott m e g o l d a n i . b) p e d a g ó g u s o k k a l : konzultáció. töredék időben. de lényeges lenne. a nevelési feladatok előtérbe kerülése helyett. ill. s e n n e k e r e d m é n y e k é p p e n létrejött egy t ú l k o m p e n z á l ó rendszer. hogy a városi ellátás differenciáltsága és a vi­ dék „ m i n d e n e s e i n e k " munkája között milyen óriási k ü l ö n b s é g van. s a mentálhigiénikus k é p z é s is jól hasznosítható a g y e r m e k v é d e l e m b e n . Ez a t e n d e n c i a szervezeti szinten megfigyelhető az elit. ill. A p r o b l é m á k sokrétűsége egyre speciálisabb i s m e r e t a n y a g o t igényel. félállásban. a m e l y i k a mai m a g y a r iskola értékeit elfogadja. SZAKMAI ÉS SZERVEZETI PROBLÉMÁK ellátási g o n d o k a t . és segítésük közvetlen és közvetett e s z k ö z ö k k e l egyaránt. diszgráfia.és a diszkalkulia-terápiák is. igen sok helyen spe­ ciális végzettség nélkül látja el a g y e r m e k v é d e l m i felelős a funkcióját. oktató-ismeretátadó.II. a g y e r e k e k pedig a t a n á c s a d á s b a n . ill. e s e t m e g b e s z é l é s egyéni. M á s r é s z t a k é p z é s e k specializáltsága csak egy g o n d o s a n behatárolt feladatkör ellátásá­ ra teszi képessé a szakembert. egyéni szűrés.

mert Balázs e g y r e gyak­ rabban visszaél a v é d e l e m m e l . Ezért rövidesen a tantárgyi haladással is gondjai voltak. t o v á b b k é p z é s e k tartása. v a g y o n k é p viseleti stb. Kérte a Gyermekjóléti Szolgálat csa­ ládgondozójának segítséget. A g y e r m e k v é d e l m i fe­ lelős r e n d s z e r e s e n egyéni beszélgetésre hívta. de n a g y o n fél is tőle. A család sokat nélkülözik. Az é d e s a n y a az iskolapszichológussal tartotta csak a kapcsolatot. gondozási. p s z i c h o l ó g u s . Az osztályban „ ö s s z e a k a d t " egy kisfiúval. pl. A z o n b a n az ó r á k o n sokszor nem figyelt.G y e r m e k j ó l é t i Szolgálat: alapellátó i n t é z m é n y . Az i g a z g a t ó és a g y e r m e k v é d e l m i felelős segítségével került Árpi m á s i k iskolá­ ba. g y e r m e k v é d e h n i s e . m á s s z a k e m b e r e k k e l és szervezetek­ kel a g y e r m e k e k g o n d o z á s a kapcsán. Végül az iskola m a g á n t a n u l ó i státuszba helyez­ te Árpit. Az iskolapszi­ chológus foglalkozott a családdal. Az ellenérdekek léte miatt szükségesnek láttuk esetkonferencia összehívását. segítése. hogy Árpi fejlődése otthon nem biztosított. f o g a d ó ó r a vagy szülői értekezlet keretében. Az édes­ anya rendszertelenül vette igénybe a Nevelési T a n á c s a d ó pszichoterápiás ellátását. E r e d m é n y e k a z o n b a n sajnos n e m j e l e n t k e z t e k . Feladata az egyéni diagnosztika. így az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s k e z d e m é n y e z é s é r e létrejött az előző és jelenlegi iskola vezetője. iskolaérettség. M u n k a t á r s a : j o g á s z . K ö z b e n a z édesapa ismét b ö r t ö n b e került. pszichológus. az é d e s a n y a csak rövidített idejű m u n k á t tud vállalni h á r o m g y e r m e k e mellett. s életüket az édesapa brutalitása is nehezíti. 206 207 . . a t a n a n y a g o t kö­ vetni.G y ó g y p e d a g ó g i a i Pszichológiai Intézet. M u n k a t á r s a i : klinikai és óvoda-. korrepetálás stb.C s a l á d s e g í t ő Szolgálat: alapellátó i n t é z m é n y . pszichiáter.c) szülővel: egyéni t a n á c s a d á s . . p s z i c h o l ó g u s . láthatási. A tanév előrehaladtával t a n u l m á n y a i b a n is p r o b l é m á k m u t a t k o z t a k . . funkciót lát el. ill. Képtelen volt a k ö z ö s s é g b e beilleszkedni.Nevelési T a n á c s a d ó : alapellátó i n t é z m é n y . Ez az iskola s z á m á r a kiutat jelentett a napi g o n d o k b ó l . M u n k a t á r s a i : logo­ pédus. L o g o p é d i a i ó v o d á b a . Az é d e s a n y a a c s í n y e k eltitkolásával pró­ bálja Balázst védeni a verésektől. A h a t á s k ö r é b e n m e g n e m oldott eseteket a G y á m h a t ó s á g h o z utalja. E l s ő osztályba kerülése után rö­ videsen kiderültek p r o b l é m á i . . így a kisfiú p r o b l é m á i változatlanul fennálltak. Feladata egyéni. aki úgy érezte. A kisfiú önállótlan. speciális érettségihez s z a k v é l e m é n y e z é s . S z ü k s é g e s n e k látszott a két kisfiú külön osztályba he­ lyezése. g y ó g y p e d a g ó g u s . iskolapszichológus. szociális segélyezés. fejlesztés. ill. Az édesanya a hívásra bejött az iskolába. 2. g y ó g y p e d a g ó g u s . isko- . . Elhelyezési. aki az é d e s a n y á t a terápiás ellátás igénybevételére kötelezte. Első perctől igen élénk. p e d a g ó g u s . fókuszált foglalkozás. pszichológus. Az é d e s a n y a igen kevés egyéni törődést tud biztosítani fi­ ának. ahol a magatartási p r o b l é m á k fokozódtak. S z a n k c i o n á l ó funk­ cióval r e n d e l k e z i k . A napközis foglalko­ zásokon a kolléga nagy figyelmet fordított leckéi elvégeztetésére.i s k o l a és a G y á m h a t ó s á g között. d) e g y é b feladatok: e g y ü t t m ű k ö d é s vezetőkkel. őszi tanu­ lási zavar szűrésen jelentős részképességbeli e l m a r a d á s o k a t n e m tapasztalt az iskolapszi­ chológus. nyelvi felmentéshez. pszichiáter. Balázs imá­ dattal tekint az édesapjára. A g y e r m e k e k jogi é r d e k v é d e l m é t látja el.Tanulási képességeket Vizsgáló Bizottság: alapellátó i n t é z m é n y . iskolai osztályba helye­ zéshez. verekedős kis­ fiú volt. Az. f e l m e n t é s e k ) . így a Gyermekjóléti Szolgálat segítségét is kértük a család szociális és nevelési p r o b l é m á i n a k kezeléséhez.Gyámhatóság. S z a k m a i hidat képez az ó v o d a . képtelen leválni édesanyjáról. M u n k a t á r s a i : csak p s z i c h o l ó g u s képzettséggel r e n d e l k e z ő k lehetnek. L o g o p é d i a i d i a g n o s z t i k a és fejlesztés. Tantárgyi k o r r e p e ­ tálás és logopédiai fejlesztés segítette az írás-olvasás elsajátításában. Ezt b á r m e ­ lyik léi k e z d e m é n y e z h e t i . M u n k a t á r s a i : g y ó g y p e d a g ó g u s . fejlesztés végzése. p s z i c h o l ó g u s . M u n k a t á r s a i : szociális m u n k á s . tanácsadás. s a beszélgetés során m e g t u d t a m . Felülvizsgálati kontroll funkciót lát el (pl. Az átlagosnál erőteljesebb anya-gyerek kapcsolat van köztük. m u n k a n é l k ü l i . Példák: 1 Balázs ősszel általános iskolás lett. fejlesztő p e d a g ó g u s . k ü l ö n b ö z ő m ó d s z e r e k k e l p s z i c h o t e r á p i á k ill. F e l a d a t a a hozzájuk ö n k é n t e s e n forduló családok ellátása. p e d a g ó g u s . Az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s k o n z u l t á c i ó s o r o z a t b a n segítette az é d e s a n y á t az otthoni nevelés feladataival k a p c s o l a t o s a n . Speciális iskolai javaslat szakvéleményezése. és p s z i c h o t e r á p i á t j a v a s o l t az é d e s a n y á n a k . M ó d s z e r e i k az adott terület i g é n y e i h e z igazodnak. r o b b a n é k o n y . Férjétől ő is n a g y o n fél. óvodai-iskolai koordinátor. c s a l á d g o n d o z ó .B e s z é d v i z s g á l ó Á l l o m á s : alapellátó i n t é z m é n y . É d e s a p j a t ö b b s z ö r ült b ö r t ö n ­ ben. Balázs s z á m á r a az iskolán belül p r ó b á l t u n k először is segítséget adni. . G y e r m e k e k diagnosztizálását és terápiáját végzik. Ez a z o n b a n visszájára fordul. Az é d e s a n y a m e g o l d á s k é n t átvitte fiát egy m á s i k iskolába. leckéit n e m m i n d i g csinálta m e g . p e d a g ó g u s . hogy igen n e h é z é l e t k ö r ü l m é n y e k között élő c s a l á d b a n nevelkedik Balázs. c s a l á d g o n d o z ó . Intézményen kívül egy ollóval m e g s e b e s í t e t t e társát. Félév táján 2. ill. de a fiú pszichés állapota tovább romlott. s egyre g y a k r a b b a n v e r e k e d t e k össze. Árpit édesanyja egyedül neveli. jogász. Ezzel egyidejűleg az iskolapszichológus segítségét kérték Balázzsal k a p c s o l a t b a n . M u n ­ katársaik: szociális m u n k á s . további szakellátásra irányítja őket. aki az eset g o n d o z á s á b a n részt vesz. c s o p o r t o s formában. M u n k a t á r s a i : k ü l ö n b ö z ő szakirányú g y ó g y p e d a g ó g u s . c s a l á d g o n d o z ó . I n t é z m é n y i j e l z é s alap­ j á n g o n d o z á s b a vesz családokat.

208 209 . A megfigyelési s z e m p o n t s o r t célszerű havonta. képzés. v a l a m i n t a N e v e l é s i T a n á c s a d ó . valamint a velük foglalkozó szakemberek helyzete a köz­ oktatás rendszerében. de nem szabad e l f e l e d k e z n ü n k az ellátás n a g y o b b városbeli. ha az ellátó i n t é z m é n y e k és s z a k e m b e r e k n e m m ű k ö d n e k együtt e s e t k e z e l é s ü k b e n . KF. szociokulturális hátterét. fejlődési ü t e m é n e k rögzítése. és k i e m e l t e n ezen fejezet. célszerű azonnal bejelölnünk. A GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSE MEGFIGYELÉSI SZEMPONTSOR ALKALMAZÁSÁVAL A gyermek fejlődését a napi tevékenységek során állandóan figyelemmel kíséri az óvoda­ pedagógus. tehetségét. hét) együtt a c s o p o r t n a p l ó b a n . elfogadó attitűd. hogy az hatásrendszerével elősegít­ se minden g y e r m e k s z á m á r a az optimális k ö r ü l m é n y e k e t a folyamatos fejlődéshez! IRODALOM Az elfogadott á l t a l á n o s elvárások mellett (pl. tolerancia. Mentálhigiénés válogatás (2001): Új Pedagógiai Szemle. 8. K Ö I Ö R Ö EMESE (szerk.m ó d s z e r e k és e s z k ö z ö k b e m u t a t á s á ­ val . aki rendszeresen igénybe veszi a pszichoterápiát. Animula. 5. HORÁNYI ANNABELLA. T e r m é s z e t e s e n ha felfigyelünk a jelzett viselkedési formák v a l a m e l y i k é r e . és d á t u m ­ mal jelölni az eltelt időszakra leginkább j e l l e m z ő . hogy az ó v o d a m i n d e n ­ napi életében. gyakorlat. az i d ő t a r t a m o k jelzésével ( h ó n a p . cikkeiben .c s o p o r t s z o b a e l r e n d e z é s e . játékeszközök. a szabad és szervezett foglalkozások alkalmával felfigyeljen a g y e r m e k jel­ legzetes viselkedésmódjaira. MÉSZÁROS ARANKA (szerk. TEMPLOM JÓZSEFNÉ (szerk.ZDI BALÁZS (szerk. az adott életkor sajátosságaitól eltérő vi­ selkedésformát. a G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t és a s z ü l ő részvételével a találkozó. Alapok. következetesség ) vegye figyelembe a g y e r m e k e k egyéni fej­ lődési ütemét. Új Pedagógiai Szemle. ill. Tanulmányok. A megfigyelési s z e m p o n t o k abban segítik az ó v o d a p e d a g ó g u s t . képességét. n a p i r e n d . ill. vezesse az ó v o d a p e d a g ó ­ gus. KÖSÁNÉ ORMAI VERA. tanulási nehézséggel és magatartási rendellenességgel küzdő. És hiába sokféle a szakmai kínálat. Pannónia Könyvek.) (2001): Együtt a gyerekekért.) (1988): Iskolai mentálhigiéné.. E L T E Eötvös Kiadó. A Nevelési Tanácsadók II. hogy maximálisan biztosítsa a g y e r m e k e k fej­ lődéséhez alapvetően szükséges érzelmi biztonságot. A b e n n e felsorolt viselkedési tünetegyüttesek speciális j e l z ő i lehetnek az e n y h e agyi diszfunkciózavaros g y e r m e k e k felismerésének és a szükséges tá­ mogató nevelés egészen korán elkezdhető.) (1998): Iskolaegészségügyi kézikönyv.) (1997): Az iskola szociálispszichológiai jelenségvilága. Eszerint Árpi csak részleges felmentést k a p az is­ k o l á b a j á r á s alól. nyitottság.az e g y ü t t m ű k ö d é s fontosságára szeretnénk a s z a k e m b e r e k figyelmét felhívni. Anymula. A „FEJLETTSÉGMÉRŐ LAPOK" ÓVODAI ALKALMAZÁSA P O R K O L Á B N É B A L O G H KATALIN Az ó v o d a p e d a g ó g u s egyik alapvető feladata. hogy a „Megfigyelési s z e m p o n t s o r t " a g y e r m e k e k névsorá­ val. kutatás. s végül m e g e g y e z é s született. empátia. segítse tehetsége kibonta­ koztatásában. szeretetteljesség.) (1999): Mentálhigiéné elmélet.) (1987): Pszichológus az iskolában = iskolapszichológus. vidéki m e g v a l ó s u l á s á n a k nagy különbsé­ geiről. Anonymus Alapítvány. ASZTMANN ANNA (szerk.vagy az azt kiváltó. K ö n y v ü n k . Az esetkonferencián m i n d e n k i állást foglalhatott érdekei képvi­ seletében. HUNYADY GYÖRGY. m i n d e n g y e r m e k n é l átnézni. Cz. Kiadvány. fejlődésének n y o m o n követése. v a l a m i n t hátrányos helyzetéből való felzárkóztatásában! E h h e z szükséges a gyermek és k ö r n y e z e t é n e k minél teljesebb m e g i s m e r é s e . Alapellátó és szakszolgálati r e n d s z e r ü n k szerkezetében igen jól kiépített. R e n d s z e r e s korrepetálás segíti t a n u l m á n y i előrehaladását. 240-278. VÁRDAI MÁRTA (2000): A beilleszkedési zavarral. Anonymus Kiadó.rögzítse. Szakmai Országos Találkozójának előadásai. Javasoljuk. de a g y e r m e k e k fejlődését is rögzítő d o k u m e n t u m b a n . O M . a súlyosabb „más" fogyatékos gyermekcsoport. Ú g y szervezze az óvodai környezetet . Pro Pannónia Kiadói Alapítvány. Buda­ pest. A családgon­ d o z ó segíti az édesanyát.lNKU ZSUZSANNA (1996): A mentálhigiénés szemléletmód jelentősége a pedagóguspályán. BAGDY EMŐKE (szerk.l a p s z i c h o l ó g u s a .

6 . ezért n e m baj.6 . Rutinos teljesítésük csak ó v o d á s k o r végére v á r h a t ó el. A j e l z e t t p s z i c h i k u s struktúrák a tanulási k é p e s s é g m e g h a t á r o z ó i .M i n d e n n a p o s t e s t n e v e l é s b e . sőt társán is m e g m u t a t j a a kívánt testrészt. h o g y a n ! ( 4 .A GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSE.. én-kép) A testsémafejlettség m e g i s m e r é s é h e z a f e l n ő t t . h e i y z e t b e n . A szempontsor szerinti megfigyeléseket a mindennapi életben. V e z e t é s e l e h e t ő s é g szerint természete-. a térbe­ li tájékozódás és térbeli m o z g á s fejlettsége. Az a l á b b i a k b a n n é h á n y .7 é v e s e k n e k ) P u m p á l d fel a kezeddel a „ l a b d á t " ! Ujjakkal a hüvelykujj sorra érintése: ( 3 . . A g y e r m e k testi. egyéni foglakozással.J á t é k i d ő b e n f e l n ő t t . hol van a bokája. A „Fejlettségmérő lap" olyan Moz.e g y e n l e t e s ültetés (pl. nyelvi ki­ f e j e z ő k é s z s é g . hasad. hátad stb. a l k a l m a s s á g csak a rendszeres. A n a g y o b b l e m a r a d á s o k n á l m i n d e n k é p p e n igénybe kell vennie a P e d a g ó g i a i Szakszolgá­ latok ( l o g o p é d u s . fejlődéslélektani megalap o z o t t s á g ú a k . M u t a s d m e g . folyamatosan célszerű végezni. csakis j á t é k o s f o r m á b a n . . festési technikák adnak segítséget a megfigyeléshez. rövid ideig tegyük. az értelmi fejlettség. e s e t e n k é n t játékos e g y é n i v i z s g á l a t o n .7 é v e s e k n e k ) U t á n o z d . s e m m i k é p p e n s e m „ f e l m é r é s " jelleggel.gásfejlettség (Nagyés finommozgás) .". é n e k . hogyan furulyázik az ó v ó n é n i d ! . labdaelkapást. de kötetlen t e v é k e n y s é g e k k e l . lelki. szellemi. cso­ portos megfigyelés). hiszen egy 3 éves g y e r m e k n é l ridegen hangzik az utasítás. továbbfejleszthető ötletet a d u n k e h h e z . ábrázolásnál a m i n t á z á s i .és ajakügyesítő gyakorla­ tok.5 é v e s e k n e k ) F o g d m e g és rejtsd el a tollpihét! ( 5 .FEJLETTSÉGMÉRŐ LAPOK" ALKALMAZÁSÁVAL A fejlettségmérő lapok a g y e r m e k i fejlődés folyamatának m e g r a g a d á s á t teszik l e h e t ő v é az ó v o d á b a lépéstől az ó v o d á s k o r végéig. a testnevelés foglalkozásba b e é p í t h e t ő k a k é z m o z g á s t .g y e r m e k közös játékával az egész s z e m p o n t s o r felmérhető. hogy az egyes g y e r m e k e k n é l a lemaradt területek fejlesztését m e g c é l z ó j á t é k o k a t be­ építse a g y e r m e k e k k e l való egyéni j á t é k o s foglalkozásokba. Fő területei: mozgásfejlettség.a f e l a d a t h e l y z e t b e n a l k a l m a z o t t m e g f i g y e l é s e n alapuljon. lábujjon járás. hogy az ó v o d a p e d a g ó g u s tisztában legyen a fejlettségmérő lap tartalmával. a min­ dennapos testnevelés és a testnevelés-foglalkozások pontos feladatadása (pl. hogy „ M u t a s d m e g a vállad.5 é v e s e k n e k ) K ö s z ö n n e k a hüvelykujjadnak a t ö b b i e k ! ( 5 . a környezet m e g i s m e r é s é n belül a tes­ tünk témakör. taps a k ü l ö n b ö z ő testrészeken). szociális é r e t t s é g e .z e n e foglalkozáson a ritmusérzék-fejlesztés . ille­ tőleg az iskolai érettség. szökdelést. l e m a r a d á s r a utaló jeleknél az ó v o d a p e d a g ó g u s n a k lehetősége van arra. A fejlődési ü t e m r e . P r o g r a m u n k e z e k kiemelt fejlesztését vállalja fel. érzelmi fejlődésének i s m e r e t é b e n v á r h a t ó el. az információk m e g s z e r z é ­ séhez s z ü k s é g e s célozott. s z e m p o n t o k a t és feladatsorokat tartalmaz. Az iskolaérettséghez. támaszkodj a tenyereddel a padra. öltözésnél megfigyelhető a fűzés. a további fej­ lesztési feladatok m e g t e r v e z é s é h e z pedig támpontot adnak a k ü l ö n b ö z ő területeken jelölt válaszok. A s z e m p o n t s o r o k kérdéseire t e r m é s z e t e s e n a g y e r m e k e k é l e t k o r á n a k megfelelő vála­ szok k e r ü l n e k be. de u g y a n e z a válasz egy 6 éves g y e r m e k n é l már komoly lemaradást jelez az ó v o d a p e d a g ó ­ gusnak. hogy az ó v o d á s k o r végére egy iskolaérett gyermeknél a s z e m p o n t s o r b a n jelzett „ t u d j a " vá­ laszok o p t i m á l i s a k legyenek. speciális szakértelmét. foglalkozásokat tervezzen. Nevelési T a n á c s a d ó ) s z a k e m b e r e i n e k segítségét. anyanyelvi j á t é k o k n á l a nyelv. A m e n n y i b e n a p o n t o s a b b ismeretszerzés vagy egy területen m u ­ t a t k o z ó b i z o n y t a l a n s á g e l d ö n t é s e ezt m é g i s s z ü k s é g e s s é teszi.g y e r m e k páros j á t é k a tükör előtt. bokafogás stb. ha egy 3 éves m é g nem tudja pl. jó m e g o l d á s o k birtokában állapít­ h a t ó m e g . f i n o m m o t o r o s . az iskolai beválás előrejelzéséhez értékes segítséget. míg egy 6 éves ugyanezt m á r a k ü l ö n b ö z ő m o z g á s o s helyzetek­ ben (pl. természetes te­ vékenységéből kiemelve. vagy a c s o p o r t n a g y o b b ré­ szénél felfedezett h i á n y o s s á g o k korrigálására célzott játékokat. O r s z á g o s standardizálása folyamatban van. a g y e r m e k szociális fejlettsége. Testsémafejlettség (Testkép. ezért a fejlesztési feladatok m e g ­ tervezéséhez a folyamatos szintbemérés elengedhetetlen. Játékötletek: Ujjak ritmikus ö k ö l b e zárása: (3_4 é v e s e k n e k ) Az öt kismalac (angol n é p k ö l t é s : M e s e az ujjakról) elfáradt. de a g y e r m e k m i n d e n n a p i t e v é k e n y s é g é b e n előfordulók.4 é v e s e k n e k ) A négy k i s g y e r m e k puszit ad az anyukájának. e g y e n s ú l y é r z é k e t j e l z ő gyakorlatok ( m i k r o c s o p o r t o s . A .J á t é k i d ő b e n . sarokülés) is megérti és véghez is tudja vinni.). A feladatoknál ügyelni kell a g y e r m e k e k élet­ korára. a testséma. a g y e r m e k e t a csoportból. 210 . RÖGZÍTÉSE A f o l y a m a t o s m e g f i g y e l é s h e z szükséges. e g y s z e r r e feküdtek le aludni. M u t a s d meg. az ó v o d a p e d a g ó ­ gus által j á t é k o s a n m é r h e t ő k . illetőleg az iskolára való a l k a l m a s s á g bizto­ sítékai. h o g y a n ! ( 4 . a m e g h a t á r o z á s o k kitöltéséhez. amelyek idegélettani.

A k ó r ó és a kismadár. tükör előtt.5 é v e s e k n e k ) E s z k ö z nélkül. b á r m i ­ lyen t e v é k e n y s é g b e n . így j á t é k i d ő b e n a d h a t u n k n e k i k o l y a n ötletet is. állatok fejlődési fázisait ábrázoló képek stb.A tárgyak m e g a d o t t tulajdonsága szerinti csoportosítás jól megfigyelhető j á t é k i d ő b e n . melyen l e m é r h e t ő rajzfejlődésük.kötőtűn a fonal . szögletes. F o n t o s . tedd az autót a vonat mellé. C e r u z a f o g á s u k r ó l . mid érintettem m e g ? ( 5 . Az ismeretek egyéni el­ l e n ő r z é s é r e l e h e t ő s é g e t a d n a k az a p r ó b b m e g b í z á s o k (pl. hogy a g y e r m e k e k ezeket megismerjék.é g ő gyertya . és m o n d d el. R é p a m e s e . A kiskakas g y é m á n t félkrajcárja stb. majd t ü k ö r nélkül: mutasd m e g a füled. csak a g ö m b ö l y ű k e t stb. és m o n d d m e g . fonalgombolyag . ka­ rod stb.5 é v e s e k n e k ) B a r k o c h b a : keress a t e r e m b e n olyan játékot. csak a kicsikel. emberábrázolási készségük. figyelem. m i t csi­ nált X. valamint a feladattudatról is. esetleg m á s i k g y e r m e k k e l : m o n d d m e g . k ü l ö n b s é g ) vagy m a t e m a t i k á n belül ( h a l m a z o k ) j á t s z o t t j á t é k o k segítségével. fejlettség motoros feladat verbális visszaadása) (3_4 é v e s e k n e k ) T e d d a m a c k ó mellé a labdát a p o l c r a ! (Végrehajtás után a g y e r m e k el­ mondja.M o t o r o s feladat verbális v i s s z a a d á s á n a k f e l m é r é s é r e l e h e t ő s é g van e g y é n i vagy m i k r o c s o p o r t o s j á t é k o k k a l egyaránt. szerin­ ted miért?) . (Pl. 212 213 . R a k d s o r r e n d b e a m e s e k é p e i t ! Ki rakja ki a történetet g y o r s a b b a n ? M e s é l d el. Bol­ dogan fogadja m i n d e n g y e r m e k a képek. térbeli tájékozódásukról.5 é v e s e k n e k ) M e s e k é p s o r o z a t vagy e s e m é n y s o r o z a t (pl.: M o n d d el. növények.) Motoros feladat verbális visszaadása Értelmi (csoportosítás. nehezítése (több c s e l e k v é s m o z z a n a t t a l .7 éveseknek) M e s e képsorozat ( 3 .) (4-7 é v e s e k n e k ) A fenti példa bővítése. nagy méretű stb. u t á n o z d ! . öltözésnél és a foglalkozásokon egyaránt. egész alma . válogasd ki! ( 4 .). e s z k ö z ö k k e l . m é r é s é r e az egész n a p b ő v e n kínál lehetőséget. .Y. stb. melyik test­ részét érintette m e g X. a k ö r n y e z e t m e g i s m e r é s é n belül (színek. kifejezőkészség fejlettsége szövegvisszaadás) beszédritmus. Képet k a p u n k ilyenkor az ö n k é n t e s t e v é k e n y s é g és a felnőtt kérésére végzett t e v é k e n y s é g közbeni figyelem tartósságáról.Az időbeli relációkat m e s é k képei vagy cselekvéssort ábrázoló k é p e k segítségével le­ het felmérni egyéni vagy m i k r o c s o p o r t o s j á t é k o k közben. ami valamilyen tulajdonságában h a s o n l ó tárgyat j e l ö l ! Térbeli tájékozódás. hogy a felnőtt szóbeli közlése m i n d i g tartalmazza a térirányokat j e l z ő megfele­ lő kifejezést. testsémájukról is képet k a p h a t u n k rajzaikon keresztül. A h á r o m pillangó.játék: a g o n o s z m o s t o h a összekeverte a j á t é k o k a t . megjegyez­ zék. ( 4 . időbeli relációk. időtartamnöveléssel).6 . mit c s i n á l t a m ! M o n d d el.4 é v e s e k n e k ) P i l l a n g ó b á b b a l t ü k ö r előtt: h o v a szállt a p i l l a n g ó ? ( 4 . segíts H a m u p i p ő k é n e k s z é t v á l o g a t n i ! C s a k a pirosakat. jobb-bal Időbeli relációk A saját testhez viszonyított térbeli eligazodás felmérhető az egész nap folyamán. terí­ tésnél a kést a tányér és a kanál k ö z é a j o b b oldalra. (3-4 é v e s e k n e k ) M e s e képsorozat (pl.). C s u k d be a s z e m e d . h a n e m hozd i d e ! (5_6-7 évesek) Csoportosítsd a Logikai-készlet játékait a m e g a d o t t s z e m p o n t o k szerint! Mondj olyan szót.7 é v e s e k n e k ) E s z k ö z nélkül. Nyelvi (Szókincs.Tükörkép. viszonyok.Játékötletek: ( 3 . mit csinált. m e r t csak így é r h e t ő el. Játéköteletek: (3-4 é v e s e k n e k ) H a m u p i p ő k e . k é s ő b b ö n m a g u k is megfelelően alkalmazzák. ami zöld.!) Finommotoros koordináció (Rajzfejlődés) fejlettsége A g y e r m e k e k t ö b b s é g e szívesen rajzol.! Ne m o n d d meg.. képolvasás. -játék. (pl.almacsutka.6 .). térbeli a térbeli mozgás fejlettsége oldal) (Térirányok. . mi az. mi történt. " ( 5 . térirá­ nyokkal. g y e r t y a és gyufa .4 db) vagy eseménysorozat (pl. könyvek nézegetése k ö z b e n a d ó d ó beszélgetése­ ket a felnőttel és a társakkal egyaránt.p u l ó v e r stb.harapásnyomos alma . ne menjetek a hintán túl. Y. .F i g y e l m ü k e t j á t é k i d ő b e n és feladatteljesítés k ö z b e n egyaránt lemérhetjük. Ennek a területnek a megfigyelésére.kisebb gyertya. megfigyel­ hetjük. hasonlóság.

ezek tudatos használatával eleget tehetünk a n n a k a k ö v e t e l m é n y n e k . hogy a már felsorolt tárgyakat m e g kell ismételni és a sorozatot újakkal kell bővíteni (rövidtávú m e m ó r i a ellenőrzése.7 é v e s e k n e k ) É r z e l m e k e t . ( 4 .A társas k a p c s o l a t o k jól n y o m o n k ö v e t h e t ő k j á t é k i d ő b e n .6 .) és az a p r ó b b m e g b í z a t á s o k (pl. az utcán.Érzelmi élete az egész n a p folyamán b á r m i k o r megfigyelhető.5 g y e r m e k k e l játsszuk. m e g b í z á s o k teljesítése stb.j á t é k " (az elhangzott szöveg m e g i s m é t l é s e ugyan­ olyan.) ( 5 . j á t s z ó gyer­ m e k e k .) és a fog­ l a k o z á s o k során adott feladatok elvégzése közben. így k o n k r é t a b b formában m e g f o g a l m a z h a t j u k a viselkedés általános szempontjait. érzelmi élet) feladatmegértés. Szövegvisszaadás ( 3 . az együtt j á t s z ó g y e r m e k c s o p o r t figyelemmel kísérésével. fénykép. a foglalkozások feladatai (pl.7 é v e s e k n e k ) „ T ö r t é n e t folytatása" .7 é v e s e k n e k ) „ M i t tettél m á r a b ő r ö n d b e ? " (A kérdésre teljes m o n d a t t a l és a m á r el­ h a n g z o t t tárgyak nevét m e g i s m é t e l v e . . s z o m o r ú g y e r m e k . ezt n e m csak az utolsó óvodai év végén kéri.4 é v e s e k n e k ) É r z e l m i l e g közel álló. magatartási p r o b l é m á k stb. festmény stb. É v v é g é n l e m é r h e t ő m u n k á n k e r e d m é n y e s s é g e . é r z e l m e k e t is á b r á z o l ó képek felhasználása (pl. síró. a piacon. fejlesztése).). a megértés ellenőr­ zése v i s s z a k é r d e z é s s e l ) . e l v o n t a b b fo­ g a l m a k ismeretét k í v á n ó könyv (pl. hogy időben elkezdjük az e g y é n r e szabott p r e v e n c i ó s p r o g r a m alkalma­ zását. a naposság. saját é l m é n y e i k e t m e g ö r ö ­ kítő fényképek stb. Év elején lehetőség van a p e r e m h e l y z e t okainak feltárására (pl. hogy a g y e r m e k e k közül kik azok. feladattartás megfigyelhető a munkajellegű t e v é k e n y s é g e k (pl. h a n e m fordulhat a k á r neurológiai vagy pszi­ chiátriai s z a k e m b e r h e z is. e b b e n a részben a gyer­ m e k r e l e g i n k á b b j e l l e m z ő tulajdonságokat célszerű jelölni. 214 215 . a m b u l á n s rendelése­ in lehet m e g k e r e s n i . zálogot is adhat. K é p e t k a p arról is. de m i n d e n k i n e k m e g kell ismételnie a m á r elhang­ zottakat is. e z e k c s ö k k e n t é s é v e l . sok hiányzás. hogy az iskolai életre kellőképpen felkészített g y e r m e k e k kerüljenek ki 6 . m ó d s z e r e k k e l . ezeket egyre bővítve kell válaszolni. beillesz­ kedési. folyóiratok. akik v á r h a t ó a n lassabb ü t e m b e n fognak fejlődni.5 é v e s e k n e k ) É r z e l m i l e g közel álló. ( „ M i t tettél m á r a b ő r ö n d b e ? ) j á t é k k a l is enyhít­ hetjük. (Őket a g y e r m e k k ó r h á z a k szakosztályain. Aki téveszt. fejlettség feladattartás. (Ezt eleinte csak 4 . az ó v o d á b a n . M i n i E n c i k l o p é d i a . K o m o l y a b b p r o b l é m á k n á l n e m c s a k a Nevelési Ta­ nácsadó s z a k e m b e r e i n e k segítségét kérheti.A feladatmegértés. b o n y o l u l t a b b c s e l e k m é n y t á b r á z o l ó kép. m ű a l k o t á s o k r e p r o d u k c i ó i . a m e l y n e k kiváltására valamilyen feladatot kell elvégeznie a tulajdonos­ nak. . régmúlt e s e m é n y e k r ő l szóló könyv. együtt a család. Szociális (kapcsolatteremtés. U s b o r n e Kisenciklopédia. n e v e t ő . A s z ö v e g v i s s z a a d á s e g y h a n g ú s á g á t pl. t ü r e l m é n e k f ü g g v é n y é b e n növelhető. így az ó v o d a p e d a g ó g u s már 3-4 éves korban képet k a p h a t arról. k é s ő b b ez a szám a g y e r m e k e k fej­ lettségének. hogy melyik g y e r m e k n e k lesz szüksége m á s s z a k e m b e r segítsé­ gére is. L e h e ­ tőség nyílik arra.K é p o l v a s á s r a . beilleszkedés. a rend helyreállítása. k ö n n y e n é r t h e t ő m ű a l k o t á s . kép. ) MEGFIGYELÉSI SZEMPONTOK A c s o p o r t o n belüli viselkedés megfigyeléséhez ad segítséget. t á m p o n t o t kapunk a k ö v e t k e z ő tanév feladataihoz. mesejelenetek stb. .). illetve n a g y c s o ­ port végén előrejelzést ad az iskolai életbe való v á r h a t ó beilleszkedésről.h a n g s ú l y o s h e l y z e t b e n mutatott magatartásformákat. a g y e r m e k e k j á t é k á n a k fo­ lyamatos megfigyelésével. Játékötletek: Képolvasás ( 3 . A megfigyelési s z e m p o n t o k és a fejlettségmérő lapok p o n t o s vezetése elősegíti a prob­ lémák korai felismerését. a k ö r n y e z e t m e g i s m e r é s é r e nevelés kapcsán b á r m i l y e n fel­ használt s z e m l é l t e t ő kép. de m á r b o n y o l u l t a b b . egyszerű történést ábrázoló képek felhasználá­ sa (pl.) ÖSSZEGZÉS A felsorolt e s z k ö z ö k k e l . d i a k é p stb.6 . t e r e m r e n d e z é s . a m i b e egyszerű nyelvtörőket és rövid „csali-me­ s é k e t " is b e é p í t h e t ü n k . A j á t é k lényege. A szociális fejlődés mutatói a n a p folyamán b á r m i k o r megfigyelhetők.a felnőtt által e l k e z d e t t történetet m i n d e n g y e r m e k csak egy m o n d a t t a l bővítheti. a m i k o r m á r n a g y o n k e v é s esélye van a g y e r m e k n e k a h á t r á n y o k leküzdésére. B ú v á r z s e b k ö n y v e k sorozat.4 é v e s e k n e k ) „ M o n d d u t á n a m l .). esetleg ok-okozati össze­ függés felfedezését is k í v á n ó . k é s ő b b egyre g y o r s u l ó t e m p ó b a n ) . lehetőség szerinti m e g s z ü n ­ tetésével a z e g y é n b e i l l e s z k e d é s é n e k e l ő s e g í t é s é r e . állatokról. ok-okozati összefüggéseket. a m e s e „ p o z i t í v " és „ n e g a t í v " szereplőjét ábrázo­ ló j e l e n e t . ( 5 .7 évesen az ó v o d á b ó l .). ( 4 . a s z ö v e g v i s s z a a d á s megfigyelésére bő lehetőséget adnak a társasjátékok. illetve e l e m e z h e t j ü k a teljesít­ m é n y .

5. n e m tudja e l k e z d e n i a munkát. 2. N a g y o n félénk. N e m tud várni. N e m követi a p e d a g ó g u s utasításait. V i s e l k e d é s r e általában j e l l e m z ő : 1. I Óvoda neve: 1 Gyermek neve: | Szülelés dátuma: j Ujjak ritmikus ökölbe zárása (pumpálás) I MOZGÁSFEJLETTSÉG Óvodába lépéskor I Kiscsoportban I Középső ! Nagy csoportban j csoportban Ujjak szétlárása (utánzás) zés Fűzé (nagy lyukú gyöngy. 4. 1 mozgásos játék) j Ujjakkal sorra érintése a hüvelykujjnak (játék) Megérintett ujj csukott szemmel való azonosítása Ujjak kisujjal kezdődő gördülékeny tenyérbe : Kezesség ! Megjegyzés 217 216 . K é r d é s r e zavartan hallgat. h e v e s é r z e l m i kitörései v a n n a k . 5. 7. 3 m-ről) j (labdázás) j Egy lábon egyensúlyozás 15 mp-ig (gólya. N e m figyel. m i n t h a n e m értené m e g a feladatot. Ú g y tűnik. N e m tud n y u g t o n m a r a d n i . úgy tesz. E g y é b egyéni viselkedési j e l l e m z ő k . tű stb. Á l l a n d ó a n babrál. nyugtalanság van körülötte. igényeit késleltetni. ha szólítják. nehezen vált t e v é k e n y s é g e t . majd egy lábon i ! (váltakozva) ! í Labdaelkapás (15 cm átmérőjű.I. majd cipő. 7. N e v e h a l l a t á n összerezzen. II. Szeszélyes. m i n t h a n e m hallaná. v o n a l v e z e t é s e g ö r c s ö s .) Páros lábon szökdelés (veréb). 3. n e h e z e n szakítja félbe. 3. á l l a n d ó a n fészkelődik. tétova m o z g á s ú . N e m hallja. F o g l a l k o z á s o k alatti viselkedése: 1. t a n á c s t a l a n . N a g y o n lassú. 4. E l t e r e l h e t ő k ö n n y e n a figyelme. Ha e g y s z e r belelendült valamibe. 2. piszkál valamit. 6. vagy legalábbis úgy tesz. M a s z a t o l ábrázolásnál. Á l l a n d ó m o z g á s . m i n t h a ott sem lenne. m o c o r o g . 8. sírós. 6. összegyűri a rajzlapot.

ujjperc Láb Mell. mellkas Arc Kar Comb Térd. elől Hátra. has •-- •| --- " " - — - i _ . hát. orrcimpa Száj. TÉRBELI MOZGÁSÁNAK FEJLETTSEGE Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Óvodába lépéskor [Kiscsoportban Középső csoportban Nagy­ csoportban .TESTSÉMA FEJLESZTÉSÉNEK MUTATÓI 1 A GYERMEK TÉRBELI TÁJÉKOZÓDÁSÁNAK. ujjbegy. talp 1 Lábujjak. nyak. nyelv | Fül. alá Kívánságra irányt tud változtatni Mögé Elé i — 1 Jobbra j_ \ Balta Túl Közé Megjegyzés j _^ 218 219 . mellé Közöli Le. sarok • Váll Derék Csípő Megjegyzés | ] ! \ Fölött Föl. kézfej. Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Lent Alatt Óvodába lépéskor j Kiscsoportban! \ ! Középső i Nagy- . fölé Jobb. fül tő Kéz. szemhéj Orr. törzs. csoportban [ csoportban i i Fej._ Szem. bal | Előre. szemöldök Áll ! Könyök Csukló ' Boka Lábfej. tenyér Ujjak. térdhajlat Homlok. hátul ] : Mellett.

A GYERMEK ÉRTELMI FEJLETTSÉGE Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Óvodába lépéskor (Kiscsoportban I Középső Nagy\ j csoportban . fül ! az arc részletei: szem. . láb törzs aránya helyes a végtagok kétdimenziósak Dimenziók [többszempontú. GYERMEK F I N O M M O J O R O S KOORDINÁCIÓJÁNAK FEJLETTSÉGE Ó v o d a neve: Gvermekneve: Szülelés dátuma: 1 Óvodába lépéskor Kiscsoportban • : Középső I Nagycsoportban • csoportban a szín szerint van feje A tárgyak mutatói a forma szerint van lába csoportosításának — mcrel szerint hasonlóság . prolii egyéb teljes. ruha részletei rövid ideig figyel láb részletei csak a játék köti le Figyelem jelzői könnyen elterelhető Aránvok szétszórt figyelmetlen kéz részletei fej. orr. láb törzs aránya helytelen fej. . csoportban r . száj összpontosításra képes ruha. pontos visszaadás a négy végtag összefügg Motoros feladat verbális visszaadása a lényeges mozzanatok visszaadása képtelen elmondani + .különbözőség alapján van karja van nvaka Időbeliség relációk felismerésének mutatói | ok-okozati viszony i időrendiség Részletek feltüntetése a fej részletei: haj. Érintkezés a törzzsel a nvak vonala atmegv a fej. a törzs vonalába a törzs vonala átmegy a láb vonalába Megjegyzés Megjegyzés 220 22 . kar. kar.

feladattartása .A GYERMEK NYELVI KIFEJEZŐKÉPESSÉGÉNEK FEJLETTSÉGE . pontos Mea gjegyzés Erzelnű élete kapkodó. hiányos iákkal I Óvodába lépéskor (Kiscsoportban Középső csoportban Nagy­ csoportban Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Kapcsolat' teremtés felnőttekkel.azdag. segítséggel elvégzi felismer önállóan teljesíti elmélyült. együttműködő | kezdeményező ! irányító ikadozó S i Beszédritmus gyors megérti I elfogadja < lassú . teljesíti • nem érti Feladat­ megértése. szétszórt kiegyensúlyozott nyugtalan erőszakos változó hangulatú zárkózott szovegvisszaadás Megjegyzés 222 223 .néha isohaseni I szemlélődő ' magányosan tevékenykedő I társakhoz sodródó beszédhibás (milyen?) folyamatos ibekapcsolódó Beilleszkedése a tevékenységbe Í alkalmazkodó . kitartó felsorol Képolvasás egyszerű cselekvést megnevez összefüggéseket nem képes visszaadni hiányos lénveees mozzanatokat teljes. Óvoda neve: • Gyermek neve: Születés dátuma: . de nem teljesít részben teljesíti irányítással. A GYERMEK SZOCIÁLIS FEJLETTSEGE Óvodába lépéskor kezdeményező elfogadó visszahúzódó elutasító kezdeményező elfogadó visszahúzódó | elutasító [Kiscsoportban | Középső csoportban Nagy­ i csoportban evakran Elvont kifejezések előfordulása . érti. árnyaltan kifejező Szókincs szegényes.

A GYERMEK SZOCIÁLIS ÉRETTSÉGE Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: személyi kontaktus nélkül is teljesít Onállósáaa időnként személyi kontaktust igényel állandó személyi kontaktust igényel motivált. időrendi fogalmakban való tájékozottság. A C s o p o r t u n k a kerület 18 ö n k o r m á n y z a t i m ű k ö d t e t é s ű óvodáját látja el heti egy-.t e s z t e t 1966-ban H a i n s w o r t h és Siqueland dolgozták ki. g e o m e t r i ­ kus ábrák és betűf orm ák r e p r o d u k á l ó készsége. ! A kerület ó v o d a p s z i c h o l ó g u s a i egységesen az M S S S T szűrőteszttel m é r t é k fel a nagy­ csoportos ó v o d á s o k a t az ősz folyamán.és I s k o l a p s z i c h o l ó g u s M u n k a c s o ­ port a Nevelési T a n á c s a d ó keretében. c) Nyelvi szubteszt: nyelvi készség. logopédusi ellátás. nehézkes könnyen váll át más tevékenységre nehezen áll át más tevékenységre kivárásra képes. kitartásra nem képes gyors. hogy a teamszerű m ű k ö d é s iránt egyre n a g y o b b igény m u t a t k o z o t t az óvodákban. lassú. jó megoldásra törekvő a motiváltság hiánya jellemzi. valamint az évek során egyre j o b b a n tért h ó d í t ó óvodai fejlesztő pedagógia. Az iskolaérettségi javaslat előkészítése és a fejlesztés minél koraibb elkezdése mellett fontos s z e m p o n t volt. mely összesen 4 6 6 g y e r m e k vizsgálatát jelentette. ül. így az első szűrések közvetlenül megelőzték a j a n u á r i döntést. így e g y r e ko­ rábbra tolódott a szűrés időpontja. A szűrővizsgálat felvétele m i n d ö s s z e fél órát vesz igénybe. 1 regresszióval válaszol Megjegyzés 1. M á r az első t a n é v b e n több óvodából is jelentkezett igény a n a g y c s o p o r t o s ó v o d á s o k fel­ mérésére. emlékezet. tanév óta m ű k ö d i k Ó v o d a . számolási és fogalmazási készség. dinamikus átlagos ' Munka­ tempója : PREVENTÍV SZŰRÉS ÉS FEJLESZTÉS AZ Ó V O D Á B A N Középső | Nagy­ ! csoportban ! csoportban MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA Óvodába lépéskor Kiscsoportban! Kerületünkben az 1998/99. hogy az ó v ó n ő k segítséget kapjanak az iskolaérettségi javaslat előkészítésében. AZ MSSST (MEETING STREET SCHOOL SCREENING TEST) BEMUTATÁSA Az M S S S T . míg az 1999/2000. Szervezetileg ezt lehetővé tette a teljes körű ó v o d a p s z i c h o l ó g u s i . erőtlen Feladat­ végzése tevékenysége elmélyült a feladat nem köti le . 224 225 . toleráns Válasz feladja [ tevékeny­ ségek indulatkitöréssel válaszol akadá­ lyozására | személyek elleni agresszióval válaszol . hogy a gyerekek egy része j e l e n t ő s p r o b l é m á k k a l k ü s z k ö ­ dik. differenciált iskolaérettségi javaslat céljából. térbeli és sorrendbeli orientáció. Három szubtesztje a részképességek felmérésére a l k a l m a s : ti) M o t o r o s szubteszt: kétoldali szeriális m o z g á s m i n t á k kivitelezése és a testvázlattal kapcsolatos térbeli orientáció.p e r c e p t u o m o t o r o s szubteszt: a vizuális diszkrimináció. kitartó a tevékenységben kapkodó. auditív figyelem. s részképesség-fejlesztésének elkezdése fontos lett volna m á r korábban. m a g y a r standardját Zsoldos és m u n k a t á r s a i 1999-ben készítették el. kétnapos j e l e n l é t b e n . b) V i z u o . nyelvi e m l é k e z e t . tanévben 15 ó v o d a ö n k é n t e s részvé­ telével átfogó kerületi fejlettségi szintfelmérés kezdődött. h o g y küldjék-e vagy s e m szakrendelésre az ó v o d á b ó l a gyereket. Saj­ nos sok esetben e k k o r derült ki.

a fiú. A felmérésben részt v e v ő gyerekek 57%-a járt logopédiai foglalkozásra. .7 pont) veszélyeztetett. Erre t á m a s z k o d v a a l k a l m a z t á k a vezetők ó v o d a i státuszban a s z a k e m b e r e k e t . m i n d p e d i g az ö s s z p o n t s z á m b a n több j e l e n t ő s eltérés találtunk. Az e g y s é g e s m e r ő m ó d s z e r pedig lehetőséget ad n e m c s a k az egyén.: Az összesített n o r m a p o n t o k szerint a g y e r e k e k 12%-ánál (47 fő) állapítottuk m e g tanuA lási zavar k o m o l y veszélyét. tehát 36%-nál j ó s o l h a t ó be r é s z k é p e s s é g .). Kíváncsiak v o l t u n k arra is. he­ lyi és tárgyi k ö r ü l m é n y e k stb. finanszírozását az. A KERÜLETI VIZSGÁLAT BEMUTATÁSA Az e l e m z é s 13 ó v o d a 3 9 3 n a g y c s o p o r t o s g y e r e k é n e k adatait mutatja be. h a n e m a k ü l ö n b ö z ő r é s z k é p e s s é g e k fejlesztésével is (lateralitás. A m é r ő m ó d s z e r kiválasztását hosszú előkészítő m u n k a előzte m e g .ó v ó n ő k is felvehetik. 24%-nál (95 fő) e n y h e veszélyt. Javaslatunkra a fejlesztő p e d a g ó g u s o k m u n k a i d e j é b e kötelezően beletartozik a kétheten­ kénti kétórás szupervízión való részvétel. így a fejlesztésre j á r ó g y e r e k e k kis s z á m a miatt nehezen tárható fel e g y é r t e l m ű kapcsolat. végzettség. m i n d pedig az ó v o d a v e z e t ő k e t m e g h ö k k e n t e t t é k . hogy k e r ü l e t ü n k b e n a l o g o p é d u s o k n e m c s a k a h a n g h i b á k kor­ rekciójával foglalkoztak.1 1. A felmérés adatait az Ó v o d a v e z e t ő k Kerületi M u n k a k ö z ö s s é g é n e k ülésén ismertettük elő­ ször. 41 %-a lány. Ez igen fontos volt s z á m u n k r a amiatt.A teszt 4. szakember-ellátottság. hogy i n t é z m é n y e i k „ n e h é z g y e r e k a n y a g o t " ne­ velnek. E z e k a gyere­ kek a nyelvi s z u b t e s z t b e n szignifikánsan a l a c s o n y a b b p o n t s z á m o t értek el. A vizsgált p o p u r láció 5 9 % . . E n n e k korrekciója részben az ó v ó n ő k ismereteinek növelé­ sével.6 éves kortól 7. térbeli tájékozódás stb. kerületi nagycsoportos óvodások körében szubteszt A három szubteszt átlagai F i g y e l e m r e méltó. A szupervíziónak helyet a kerületi P e d a g ó g i a i Kabinet ad. mely több t é n y e z ő b ő l is f a k a d h a t . az óvoda. a legidősebb-' pedig 6. Egyrészt mert a legfrissebb s t a n d a r d o k k a l ren­ delkezett. ábra motoros víz-perc-mot. mint a többiek. melynek o k a lehet: . A vizsgálat időpontjában a legfiatalabb 4. A Nevelési T a n á c s a d ó P s z i c h o p e d a g ó g u s Csoportjának vezetőjével k ö z ö s e n kialakítottuk a fejlesztő p e d a g ó g u s o k m u n k a k ö r i és végzettségi út­ mutatóját.az óvodai sajátosságok.11 é v e s volt. h o g y az átlagszintet é p p h o g y elérő m o t o r o s területen a kerületi gyere­ kek 41 %-a teljesített a normál érték alatt. E n n e k k ö v e t k e z m é ­ nyeként a P e d a g ó g i a i Kabinet óvodai s z a k t a n á c s a d ó m u n k a t á r s a i felterjesztést nyújtottak be az Ö n k o r m á n y z a t h o z a kerületi óvodai fejlesztő p e d a g ó g u s hálózat kialakítására. T a p a s z t a l a t a i m szerint igen g y a k r a n fordul elő. Itt n e m mu­ tatkozott szignifikáns összefüggés a tesztben m e g m u t a t k o z ó g y e n g e teljesítménnyel. .0 éves korig féléves i n t e r v a l l u m o k r a osztott táblázatai szubteszt e n k é n t és összesített n o r m a p o n t t a l is kifejezi a g y e r m e k fejlettségi szintjét. j /. ábra nyelvi vaslat elfogadásra talált m i n d e n fórumon. de az adatok megjelenítése m é g i s igen erőteljes hatású volt.e n y h é n ( 4 . ha az ó v ó n ő k k é z h e z kapnak egy korszerű tesztet. Fejlesztő p e d a g ó g i a i foglalkozáson vett részt a vizsgált p o p u l á c i ó 17%-a. M i n d a s z u b t e s z t e k b e n . tési t e v é k e n y s é g m e g h a t á r o z á s á h o z . n e m rutinszerűen csak a p o n t s z á m o k r a t á m a s z k o d ó e l e m z é s é r e hívja fel a figyelmet. Ez m i n d e n ­ képpen a teszt részletes. m e l y mi­ att a g y e r e k e k igen eltérő készségekkel és i s m e r e t a n y a g g a l é r k e z n e k az ó v o d á b a .4 pont) í 11. M u n k a c s o p o r t u n k feltérképezte a h a z á n k b a n j e l e n l e g e l é r h e t ő fejlettségmérő teszteket. így t ö b b é v e s fejlesztési terv keretében idén m á r 9 ó v o d á b a n van főállású fejlesztő p e d a g ó g u s . másrészt mert . H a r m a d r é s z t az e l m ú l t években igen g y a k r a n ta­ pasztaltuk.e l m a r a d á s o k miatti várható tanulási n e h é z s é g . átlagéletkoruk 6 év. részben p e d i g a fejlesztő pedagógiai k o m p e t e n c i a k ö r b e h a t á r o l á s á v a l kerületünk­ ben azóta m e g i n d u l t . A s ú l y o s a n ( 0 . h o g y a szubtesztekben átlagos p o n t s z á m o t elérő g y e r m e k e r e d m é n y e i n e k részletes e l e m z é s e k o r mutatkozik csak m e g egy-egy részterület súlyos e l m a r a d á s a a többihez képest. Szerettük volna. mellyel kivált­ hatnak régebbi eljárásokat. h a n e m a kerületi mrcycsoportosok j e l l e m z ő i n e k feltérképezésére is. hogy a g y e r m e k logopédiai vagy fejlesztő foglalkoztatása összefügg-e 226 teljesítményével. Az M S S S T mellett két igen fontos s z e m p o n t miatt d ö n t ö t t ü n k . mint a h o g y a n a nyelvi szubteszt is tartalmaz e g y é b e l e m e k e t . mint az adott g y e r m e k p o p u l á c i ó fejlődési sajátosságai. A ja­ 3.az ó v o d a v o n z á s k ö r z e t é b e tartozó családok eltérő s z o c i o ö k o n ó m i a i státusza. Bár m i n d a n n y i a n tisztában voltak azzal. szubteszt A tanulási zuvar veszélyének esélye a X. Ez hosszú távon irányt m u t a t h a t m i n d az ó v o d á n belüli.a helyi ó v o d a i p r o g r a m o k n a k való megfelelés a l k a l m a n k é n t n a g y o b b h a n g s ú l y t kap. igen sok tekintetben k ü l ö n b ö z n e k . Az e r e d m é n y e k m i n d az ágazati. v a l a m i n t az átlagos (8 ponttól) n o r m a ­ p o n t o k elkülönítése m e g m u t a t j a a teljesítés szintjét. mind pedig a kerületi szintű fejlesz-. hogy a fejlettségmérés v é l e m é n y ü n k szerint elsősorban óvónői k o m p e ­ tencia. Oktatási Osztály vállalta. 2.útmutatója szerint . s m i n d ö s s z e két ó v o d a n e m f o g l a l k o z t a t részfoglalkozású s z a k e m b e r t sem. 227 . Ö s s z e h a s o n l í t ó e l e m z é s tette lehetővé a 13 részt vevő ó v o d a egyes részterületeken elért e r e d m é n y e i n e k a b e m u t a t á s á t . Itt é r d e m e s m e g j e g y e z n i . mint nevelési p r o g r a m . E z e n t ú l m e n ő e n m i n d h á r o m szubteszt fejlesztő p e d a g ó g i a i k o m p e ­ tenciakörbe t a r t o z ó részterületeket mér. h o g y az ó v o d a i fejlesztésre küldött g y e r m e k e k p r o b l é m á j á n a k a differenciáldi­ agnosztikája n e m történt m e g .

.) m i n d e g y i k é b e n u g y a n a z o n a helyen szerepelnek u g y a n a z o k az óvodák. m e l y n e k g y e r e k e i egy vagy több területen is az átlag n o r m a p o n t alatt v a n n a k . ill. az elméleti alapokat. . igen jó e r e d m é n y t elért ó v o d a javítja fel. s a kerületi jó átlagot csak a n é h á n y . ábrán b e m u t a t o t t á t l a g s z á m o k igen nagy szórást takarnak. speciális szakképzettség megszerzésével. A teszttel k a p c s o l a t o s tapasztalataink. maga­ sabb p o n t s z á m o t adni.N a g y o n n e h e z e n fogadták el a szabályt. így a h á r o m részterületen mért e r e d m é n y e i k név nélkül is jól n y o m o n k ö v e t h e t ő k . hiszen az ó v ó n ő k ö n á l l ó a n nem é r t e l m e z h e t i k a tesztet.7 In tézményi fe I ad a tok: A részt v e v ő ó v o d á k n a k megajánlottuk saját adataik feldolgozását. Az ó v ó n ő k által jelzett p r o b l é m á k : . hogy a 2. Általában nevelési ér­ tekezlet keretében ismertettük a mérés i n t é z m é n y r e v o n a t k o z ó jellegzetességeit. s e n n e k fényében közös m e g á l l a p o d á s s a l j e l ö l t ü k ki a feladatokat. hogy saját csoportbeli g y e r e k e t n e m szűrhet­ nek. Az ezzel k a p c s o l a t o s a n megjelent. valamint a teszttel k a p c s o l a t o s együtt­ m ű k ö d é s kereteit. 5.9 6. Az e r e d m é n y e k óvodai szintű értékelése új szakmai feladatok kialakítását. Hajlamosak a g y e r e k e k n e k segíteni.6 9. 4. értelmezésével.t o v á b b k é p z é s t tartanak a k ö z é p s ő c s o p o r t o s ó v ó n ő k számára. kérdéseink és aggályaink m e g b e s z é l é s é r e felkértük Dr.6 7. . átcsopor­ tosítást tett sok helyen szükségessé. Jól látható. A már g y a k o r l ó ó v o d a p e d a g ó g u s o k s z á m á r a m i n d e n évben tapasztalat­ cserét szervezünk.K 6. az e g y ü t t m ű k ö d é s fokozásával és a speciális segítők igénybevételével indult m e g a p r o b l é m á k kezelése. S. m e l y e n lehetőségük van a teszt felvételével.8 6.4 10. E z e k fényében a nevelési p r o g r a m egyes e l e m e i n e k h a n g s ú l y o z á s á v a l . s így ezeknél a g y e r e k e k n é l k é n y t e l e n e k voltunk m á s m é r ő m ó d s z e r t a l k a l m a z n i . a p á r h u z a m o s c s o p o r t ó v ó n ő j é v e l s z e m b e n m e g f o g a l m a z o t t rivalizáció-érzést („az én g y e r e k e m e t m á s ne m i n ő s í t s e ! " ) az erősö­ dő t e a m m u n k a során sikerült csak felszámolni. C s a k igen n e h e z e n lehetett egyeseket erről lebeszélni.5 7.3 9.érdeklődéstől függően . . 3. . ábra A vizuo-perceptuomatorru minták átlaga óvodánkénti bontásban 228 229 .3 7.3 8.9 6. t o v á b b k é p z é s e k e n v a l ó r é s z ­ vétellel.5 4.1 9.3 A h á r o m ábra ( 3 . 10 10.S o k a n .Az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s o k m i n d e n é v b e n .9 9.egy vagy t ö b b alka­ l o m m a l M S S S T .m e r ő j ó i n d u l a t b ó l .gyakoroltatták csoportbeli gyerekeikkel a teszt feladata­ it. időbeli szervezése. v a l a m i n t a m u n k a m e g o s z t á s s a l kapcsolatos tanulságok átbeszélésére is. ábra A motoros minták átlaga óvodánkéiul bontásban 6.7 8. T ö b b az az ó v o d a . így az igen prob­ l é m á s körzetet ellátó ó v o d á k t ó l az igen jó színvonalon teljesítőkig m i n d e n m e g t a l á l h a t ó .1 9.K ö r ü l t e k i n t ő szervezést kíván a szűrés lebonyolítása.5 II 8. ill. Z s o l d o s M á r t á t . A képzésen m e g t a n u l j á k a teszt felvételét.5 7.Igen n e h é z s z á m u k r a a teszt-szituáció.

társas kapcsolatainak.5 6. 230 231 . és kértük e n g e d é l y ü k e t a vizsgálat lefolytatásához. E z e k e t a következők­ ben h a t á r o z t u k m e g : a) A g y e r m e k felmérése: . ó v ó n ő vagy a fejlesztő p e d a g ó g u s elvégzi a g y e r m e k részké­ pesség-szűrését.eseti d ö n t é s szerint . A szülőkkel való s z e m é l y e s konzultá­ ciót az esetek t ö b b s é g é b e n az ó v ó n ő és a speciális segítő együtt folytatta.2 6. a speciális f o g l a l k o z á s o k o n való részvétel el­ döntésére.6 Csoportjaink m i n d e g y i k é n e k ^ ó i l ö n i d ő p o n t o t j e l ö l t ü n k ki.4 tívái a k ö v e t k e z ő k voltak: .5 7. Hiszen ha a szülő tájékozott a gyer­ mek problémájáról. K ü l ö n ö s e n k ö r ü l t e k i n t ő d ö n t é s t i g é n y e l t e k a k ü l s ő szakmai i n t é z m é n y b e irányított gyerekek. az iskola-. kijelöltük az ellátás formáig és összeállítottuk az óvodai fejlesztő p e d a g ó g i a i és p s z i c h o ­ lógiai csoportot.az ó v ó n ő k j e l l e m z é s t készítenek. és itt a d t u n k lehetőséget a s z e m é ­ lyes találkozásra is a s z a k e m b e r e k b á r m e l y i k é v e l . .e g y é n i . E g y b e n felajánlottunk k o n z u l t á c i ó s lehetőséget g y e r m e k e szűrési e r e d m é n y e i b e való b e ­ pillantásra. b) A szülők tájékoztatása. é r z e l m i állapotának.ó v o d á n belüli ellátást igényel a s z a k e m b e r e k bármelyikétől. A hatályos t ö r v é n y e k é r t e l m é b e n a szülőnek ( g o n d o z ó n a k ) j o g a van a g y e r m e k k e l kap­ csolatos b á r m e l y iratba való betekintésre. S z a k e m b e r k é n t m i n d a n n y i a n tapasztalhatjuk. . A m u n k a óvodai szintű értekezlettel kezdődött. Ezt szintén az egységes álláspont kialakítása és képviselete miatt tartottuk fontosnak. esetleg p á r h u z a m o s a n többtől is. n e m c s a k en­ gedélyének.9 8. Nevelési T a n á c s a d ó stb. . . mely lehetőséggel c s a k igen ritka e s e t b e n él­ tünk. e) A speciális foglalkozások és vizsgálatok beindítása: . k i e m e l t e n az iskolára való felkészítés szempontjából. ill. ill.) Minden esetben fontos volt k o n s z e n z u s r a j u t n i .10 9.a l o g o p é d u s felméri a beszédhibákat. k i s c s o p o r t o s fejlesztő pedagógiai foglalkozás a r é s z k é p e s s é g . k i s c s o p o r t o s logopédiai foglalkozás.5 5.9 7. . v a l a m i n t az óvónői j e l l e m z é s t . de e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k m e g s z e r z é s e is.5 8. Ezek együttes figyelembevételével e g y s é g e s ál­ láspontra j u t o t t u n k a n a g y c s o p o r t során v é g z e n d ő feladatok tekintetében. A szülői e n g e d é l y e k e t írásban kértük az ó v ó n ő k által. a fejlesztő p e d a g ó g u s . ill. h a t é k o n y a n tud e g y ü t t m ű k ö d n i a s z a k e m b e r e k k e l a n n a k kezelésében. diszlexia-prevencióra irányult.5 8.l e m a r a d á s rendezésére: . így a fentiek áttekintésével kiválasztottuk a speciális szakellátást i g é n y l ő g y e r e k e k e t . Ezért is igen fontos a szülő első perctől való p a r t n e r k é n t kezelése.7 c) A s z a k e m b e r . átbeszéltük az éves m u n k a ü t e m e z é s é t . mely b e s z é d h i b a . m e l y e k alterna­ 9. ill. m e l y e n . 7. hiszen csak a k k o r emeljük ki óvodai cso­ portjából a g y e r e k e t . az isko­ laérettségi vizsgálat menetét. hogy a szülő involváltsága lényegesen e m e ­ li bármely terápia h a t é k o n y s á g á t . mely t a r t a l m a z z a a g y e r m e k k é p e s s é g e i n e k . .t e a m c s o p o r t o s konzultációja.a g y e r m e k e k e l m a r a d á s a i n a k m e n t é n a kiscsoportos foglalkozások m e g t e r v e z é s e .a vezető.6 9. osztályválasztás lehetőségeit k e r ü l e t ü n k b e n . Ismertettük az ó v o d a i nagy­ c s o p o r t szerepét.a g y e r m e k c s o p o r t o n belül egyéni b á n á s m ó d r a szorul m a g a t a r t á s i . é r z e l m i és/vagy részképességbeli problémái miatt. ha az indokolt.5 8. az adott c s o p o r t két óvónője.4 7.3 7. 9. m e l y e n ismertettük a szűrést. ill. ill. A n a g y c s o p o r t o s ó v o d á s g y e r e k e k szüleinek értekezletet tartottunk. feladatait. ábra A nyelvi minták állaga A szűrés lebonyolítása: d) A szülői e n g e d é l y e k beszerzése a foglalkozásokhoz.az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s . a l o g o p é d u s és az ó v o d a ­ p s z i c h o l ó g u s vett részt. és elosztottuk a feladatokat. Itt részletesen b e m u t a t t u k a szűrőtesztet. valamint viselkedési j e l l e m z ő i n e k a leírását. a k ö z ö s álláspont kialakítására a g y e r m e k iskolaérettségét illetően.k o r r e k c i ó r a . A k o n z u l t á c i ó n e g y e n k é n t áttekintettük a g y e r m e k e k szűrési ered­ ményeit.külső i n t é z m é n y b e k ü l d e n d ő szakvizsgálat vagy rendszeres terápia céljából (Szakér­ tői B i z o t t s á g o k .e g y é n i .nincs s z ü k s é g semmiféle speciális beavatkozásra.

V m o v s Z K Y GÁBOR (szerk. majd n a g y c s o ­ p o r t o s k o r á b a n fejlesztő pedagógiai terápiára is. Karcsi t ö b b hanghibával küzdött. m i k o r körzeti i s k o l á n k i g a z g a t ó n ő j e azt m o n d t a : „ M i t c s i n á l t a t o k i d é n . Horányi Annabella.szorongó c s o p o r t j á b a " került.a kiemelést n e m igénylő. TAMÁS MÁRTA ( 2 0 0 1 ) : A fejlesztő munka tapasztalatai. F é l é v r e a kisfiú megnyílt. így nagyszülei nevelték. K o n t r o l l v i z s g á l a t a k o r még egy év ó v o d á b a n m a r a d á s t j a v a s o l t u n k a n a g y m a m á n a k . ill. zése.s z ü k s é g esetén további egyéni differenciáldiagnosztika. Ó v o d á n k b a n . így b í z u n k b e n n e .Fejlesztő p e d a g ó g u s egy vagy több részterületen fejlődési elakadást m u t a t ó g y e r e k e k egyéni vagy kiscsoportos terápiáját végezte.m i k o r m á r nyitott volt az i s m e r e t s z e r z é s r e . akiknél szükséges volt külső kontroll beiktatása a fejlesz­ tés h a t á s á n a k m é r é s é r e . . az édesanyával pedig h á r o m a l k a l o m m a l átbeszél­ tük Á d á m é r z e l m i p r o b l é m á i t .L o g o p é d u s elsősorban a h a n g h i b á k korrekcióját végezte. majd az ó v ó n ő .ÁRA.Ó v o d a p s z i c h o l ó g u s az érzelmi. . Az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s n á l heti két a l k a l o m m a l k i s c s o p o r t b a járt. Együtt a gyerekekéit. S z o m o r ú . F o n t o s a z o n b a n tudni. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 7 ) : Komplex prevenciós óvodai program (Kudarc nélkül az iskolában). Budapest. 232 233 . gyakoroltatásával. ISTVANFI Ki. hogy 19 gyereknél fordul elő egy vagy több területen is részképesség-elma­ radás. Fejlesztő Pedagógia. . ill. g o n d o s a n m e g e g y e z v e a m u n k a m e g o s z t á s b a n . E z e k n é l a g y e r e k e k n é l további d i a g n o s z t i k u s tesztekkel p o n t o s í t o t t u k a tünet m ö g ö t t m e g h ú z ó d ó okokat. beilleszkedési p r o b l é m á k k a l k ü z d ő g y e r e k e k egyéni vagy k i s c s o p o r t o s terápiáját végezte. de c s o p o r t o n belül differenciált b á n á s m ó d o t igénylő gyer­ m e k e k fejlesztésének vagy g o n d o z á s á n a k m e g t e r v e z é s e . bár k ö z é p s ő testvérével a rivalizáció m e g m a r a d t . Kötörő Emese (szerk. vita és közös esetkezelés útján alakult ki. majd k é s ő b b . Az óvodai l o g o p é d u s h o z m á r k ö z é p s ő s korától járt r e n d s z e r e s egyéni foglalkozásra. 2. gátlásos. I d ő k ö z b e n az é d e s a n y a m a g á h o z vette a g y e r m e k e t . A p s z i c h o ­ lógiai vizsgálat szerint intellektusa átlagos. Az é d e s a n y a beszélgetés során többek között e l m o n d ­ ta. hogy optimális fejlesztése a kerület logopédiai óvodájában biztosítha­ tó. akikről mi is azt g o n d o l t u k . MARTONNF. Az Anonymus Alapítvány fejlesztő pedagógus kép­ Példák: 1. Á d á m a képességvizsgálatot jó szinten oldotta m e g . Igen fontosnak tartottuk a folya­ m a t o s k o n z u l t á c i ó t a négy s z a k e m b e r között. szo­ rongó kislány. SARKADY KAMILLA ( 1 9 9 9 ) : Szűrőeljárás óvodáskorban a tanulási zavar lehetőségeinek vizsgá­ latára: MSSST. két c s o p o r t b a n összesen 36 gyereket szűrtünk. KOVÁCS EF. A s z ü l ő a j a v a s l a t o t elfogadta.fejlesztést is kapott. Tapasztalataim az MSSST-vel. s az e s e t g a z d a a szülőt is r e n d s z e r e s e n tájé­ koztatta a h a l a d á s r ó l .) ( 2 0 0 0 ) : Alapok.s z a k v é l e m é n y e z é s . Rózsika igen k e v e s e t beszélő.ó v o d a p s z i c h o l ó g u s ­ t e a m k o n z u l t á c i ó k e r e t é b e n átbeszélte a segítés lehetőségeit. A s z a k e m ­ berek k ö l c s ö n ö s b i z a l m a e g y m á s iránt sok e g y ü t t g o n d o l k o d á s . Az idei é v b e n pedig iskolaérettségi vizsgálatra küldjük fejlesztő osztályos javaslattal. szókincse igen g y e n g e . a Nevelési T a n á c s a d ó iskolaérettségi vizsgálatára csak azokat a gyerekeket küldtük. Országos Szakmai Találkozójának előadásai. hogy ó v o d á n k n e m különleges. ZSOLDOS MÁRTA. M i n d h á r o m szubtesztben telj e s í t m é n y á t l a g u k jóval m e g h a l a d t a a m i n i m u m p o n t s z á m o t . Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Budapest. ezért kértük a kerületi kihelyezett B e s z é d v i z s g á l ó Á l l o m á s szakértői vizsgála­ tát. Szülei elváltak.Szakértői B i z o t t s á g o k h o z . Volt. hogy a fejlődés felgyorsul m i n d k é t területen.): A Nevelési Tanács­ adók II. Ellátási m ó d o k : . Képességtesztjei nagyfokú lemaradást mutattak. s j a v a s o l t a k további egy év felmentést a tankötelezettség m e g k e z d é s e alól. Vo­ lán Humán Oktatási és Szolgáltató Rt.f e j l e s z t ő p e d a g ó g u s . aki igen h a m a r „ b e i n d u l t " . hogy h ú g a mellett m o s t újabb kistestvére született.l o g o p é d u s . 3 . . hogy kis l é t s z á m ú vagy speci­ ális iskolai osztályban van a helye. érzelmi á l l a p o t á n a k vizs­ gálata erős szorongást jelzett. Budapest.Ó v ó n ő a speciális fejlesztések kiegészítéseként az ó v o d a i c s o p o r t b a n k i e m e l t e n fog­ lalkozott a p r o b l é m á s g y e r e k e k ismereteinek mélyítésével. k a p c s o l a t a i b a n passzív kisfiút i s m e r t e m m e g b e n n e . szakrendelésre irányítás. beszédészlelése. A fent b e m u t a t o t t modell ideálisnak m o n d h a t ó m i n d a szakemberek. organikus érintettség n e m m é r h e t ő . . . Egy gyerek akár t ö b b szak­ e m b e r h e z is j á r h a t o t t . " IRODALOM GRKGLSS MÁRTA ( 2 0 0 1 ) : A tanulási zavar előjeleinek szűrése óvodás korban. de egyes esetekben a h o z z á j á r ó g y e r e k e k n é l k a p c s o l ó d ó részképesség-fejlesztést is végzett egyénileg vagy kis­ csoportban. A tartalmi e l e m z é s a z o n b a n m e g m u t a t t a . így n y u g o d t szívvel j a v a s o l t u k iskolába. M e g á l l a p í t o t t á k . .RRNC.S z ü l ő a s z a k e m b e r e k bármelyikétől kaphatott o t t h o n r a g y a k o r l ó feladatokat. s n e m volt sokáig szüksége speciális ellátásra. é d e s a n y j a s e m vállalta g o n d o z á s á t .. R ó z s i k a igen n e h é z családi j ^ ö r ü l m é n y e k között él. olyan j ó g y e r e k a n y a g o t k a p t u n k . Budapest. Az érzelmi p r o b l é m á k feldolgozására az o v o d a p s z i c h o l ó g u s . I. A szülők és g y e r e k e k részéről t a p a s z t a l h a t ó elégedettség mellett l e g n a g y o b b megerősí­ tésünk az volt. Télen dönteni kellett beiskolázásával kap­ csolatosan. Visszajelzésünk szerint iskolai beilleszkedése z ö k k e n ő m e n t e s volt. In: Kósáné Ormai Vera. m i n d pedig a g y e r m e ­ kek és szüleik s z á m á r a .. s a család elköltözött egy vidéki ker­ tes házba. Á d á m n a g y c s o p o r t o s k o r á b a n erőteljesen m e g v á l t o z o t t .

illetve. M i n d i g az e l a k a d á s pontjáról indulok ki. vagy e g y é b o k o k miatt keletkeztek a g y e r m e k n é l . Ha a g y e r m e k elakad egy p o n t o n . így gyakorlatban nyújtok' m i n t á t nekik (pl. feladatlapokat és konkrét terveket adok az ó v ó n ő k n e k . m e t a k o m m u n i k a t í v . n e k e m kell v á l t o z t a t n o m a stratégiámon.k o o r d i n á c i ó . képességei. Az ennél n a g y o b b létszámú csoport k e v é s b é h a t é k o n y . M e g k é r d e z e m az ó v ó n ő i k és d a d u s a i k tapasztalatait v a l a m e n n y i gyermekről. Szerialitás . Vizuális e m l é k e z e t . az esetlegesen hi­ á n y z ó funkciók pótlását szolgálja. e g y é b szakértőtől kérjünk vizsgálatot. a Nevelési T a n á c s a d ó b a küldjünk ellátásra. T é r o r i e n t á c i ó . folyamatos konzultációt biztosítva. Az ó v o d a l o g o p é d u s a által kezelt g y e r m e k csak indokolt esetben kerül p á r h u z a m o s a n fejlesztésre.a h a s o n l ó betűktől elkülöníteni. akiknél a vizsgálatok alapján ez indokolt. T e r m é s z e t e s e n az első foglalkozás alkalmával ezt én is m e g e r ő s í t e m és tisztázom a gyerekekkel. hoz. és fokozatosan h a l a d u n k tovább. raji zolás. A l e g o p t i m á l i s a b b a két fős csoport. a következő r é s z k é p e s s é g e k megfelelő m ű k ö d é s e szükséges: Auditív figyelem . m i n d i g együtt d o l g o z o m a g y e r m e k e k k e l . vagy felmentett g y e r e k e k ) . Vizuális differenciálás .EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ Ó V O D A ÉS A FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS KÖZÖTT GOSZTONYI JUDIT N a g y c s o p o r t o s o k n á l a tanév utolsó időszakában feladatlapokat is h a s z n á l u n k . feladattartása. M i u t á n az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s és a logo­ pédus elvégzi szűréseit. m e r t az iskolában ezekkel találkoznak majd a leggyakrabban. Auditív differenciálás . hogy ö n m a g á t megismerje. más-más oldalról k özel íte m m e g a problémát. hogy az írás. Fejlesztő p e d a g ó g u s k é n t d o l g o z o m a Kőbányai Nevelési T a n á c s a d ó b a n . a g y e r m e k e k egyé­ ni fejlettségéhez. a reális é r t é k e ­ lést. Auditív e m l é k e z e t . A foglalkozásokon a l a p t e v é k e n y s é g ü n k a játék. A dicséret inkább] verbális.betűk. látott betűt összekapcsolni. N a g y sze-* repe van é p p e n ezért a s p o n t a n e i t á s n a k . megváltoz­ tatja a kialakult n e g a t í v m o t i v á c i ó k a t . a két s z a k e m b e r m u n k á j á n a k ösz235 234 . m e r t ezáltal nő a g y e r m e k e k feladattudata. m e g e l ő z i a n e u r o t i k u s t ü n e t e k e t . A g y e r m e k és a p r o b l é m a adott. t ö b b n y i r e didaktikus játék. együttesen konzultálunk az ó v ó n ő v e l . Példa egy k é p e s s é g részösszetevőinek és a fejlesztés sokféle területének b e m u t a t á s á r a (a teljesség i g é n y e nélkül). ezen keresztül ismeri m e g a világot. lehetőséget k a p a g y e r m e k arra is. illetve a sérült funkciók javítását. A gyakorlatok nagy része álta­ lam irányított. A KONKRÉT MUNKA BEMUTATÁSA /. Az óvodával való e g y ü t t m ű k ö d é s e m tapasztalatait ö s s z e g z e m az alábbiakban. beleértve a családi k ö r ü l m é n y e k e t is. segítse őt. g y u r m á z á s ) . mint tárgyi. ez a r e n d s z e r e s s é g és á l l a n d ó s á g é r z é s e miatt fontos. Intermodális ö s s z e k a p c s o l á s . P a r t n e r k é n t kezelem a g y e r m e k e t a fejlesztő foglalkozáson. Az ó v ó n ő k m i n d e n esetben tájékoztatják a szülőket a fejlesztésről. ha társuk hiányzik. N a g y o n fontosnak tartom a g y e r m e k teljes elfogadását. M e g b e s z é l i k az érintett g y e r m e k k e l és az egész csoporttal. „ k í v á n s á g m ű s o r " beiktatására. a m e l y e k a lassúbb érés. F o n t o s s z e m p o n t . óvodai fejlesztő pedagógiai munka A tanév eleji h o s p i t á l á s a i m során megfigyelem a g y e r m e k e t k ü l ö n b ö z ő tevékenységei so­ rán a n a g y c s o p o r t b a n . A fejlesztő c s o p o r t b a kerülés fő indikációja az életkor (tankötelezettség elérése. A fejlesztő pedagógiai m u n k a olyan pedagógiai tevékenység. átlendítve a n e h é z s é g e k e n . azon belül a t o l l b a m o n d á s sikeres legyen.a h a s o n l ó h a n g z á s ú h a n g o k a t elkülöníteni. hogy ö n á l l ó a n j u s s o n s i k e r é l m é n y h e z . hiszen a g y e r m e k n e k ez az elsődleges tevékenysége. Az egy-egy j á t é k k a l töltött időt i g y e k s z e m mi­ nél tovább nyújtani. Bevezetőként néhány gondolat a fejlesztő pedagógia céljáról és módszereiről. társasjátékok. A g y e r m e k e k . Megelőzi vagy csökkenti azokat a tanulási n e h é z s é g e ­ ket.a hallott hangot. K e t t ő n é l több g y e r m e k esetében m á r c s ö k k e n az egy főre j u t ó figyelem m e n n y i s é g e és terjedelme. és b e l e e g y e z é s ü k e t kérik. A foglalkozások végén a z o n b a n m i n d i g van idSf a g y e r m e k e k által igényelt tevékenységek. Ami­ kor csak lehetséges. h o g y á t m e n e t i l e g átvállalva a g y e r m e k n é l m é g h i á n y z ó motivációt. és a tünet súlyossága. amely a t a n u l á s h o z szük­ séges pszichikus funkciók fejlesztését. beszélgetés.és k é z m o z g á s t ö s s z e r e n d e z n i . segítségül hívva a fejlesztő pedagógia módszereinek és eszközeinek színes palettáját.a szem.. E g y adott­ gyakorlat a transzferhatás miatt sok területet érint. A h h o z . időről időre alakítom aktuális teljesítményük-. n y o m d á z á s . intermodális. Auditív analízis . c s ö k k e n t i a viselkedési z a v a r o k a t . A fejlesztő p r o g r a m e g y é n r e szabott. illetve megtanulja az a l k a l m a z k o d á s és a viselkedés szabályait.: színezés. hiszen a fejlődés n e m e g y e n l e t e s . pl.: festés. A d d i g a pontig azonban a fejlesztő p e d a g ó g u s dol­ ga. ha szükséges.a h a n g o k h o z betűt azonosítani. k é p e s s é g e i h e z igazodik. A m i n d e z e k hatására kialakult bizalom olyan légkört teremt. Azoknál a g y e r m e k e k n é l . he­ ti 3 órás r é s z á l l á s b a n egy ó v o d á b a n . torna. hogy akit lehet. sok-sok konkrét dicséretet a g y e r m e k által nyújtott teljesítményre. lehetőséget adva a gyereknek. fejlődik személyisége. Az.felidézni a hallott m o n d a t o t . szavak sorrendjét tartani. m e l y e k a z e s e t e n k é n t m á r e l s z e n v e d e t t s o r o z a t o s konfliktusok é s frusztrációk miatt kialakulhatnak. kontrollt. kettesben v a n n a k velem. h a n g o k r a b o n t a n i . m e l y b e n a g y e r m e k el m e r i majd kezdeni használni a képességeit. ö n m a g á ­ ban való hitet. V i z u o m o t o r o s .a tanár hangját hallani. A közös játékban alakulnak ki a társas kapcsolatok.a m o n d a t o t szavakra. a gyakorlatok nagy része multiszenzoros. illetve 3 éve. h o g y mi történik majd velük. a sze­ m é l y e s k a p c s o l a t r a nagy hangsúlyt helyezek.a kívánt helyre írni.

A k ö z b e n felmerülő p r o b l é m á k r ó l és tapasztalatokról h a v o n t a m e g b e s z é l é s t tartottak a c s o p o r t v e z e t ő k . hogy a j á t é k t ö r t é n é s e k milyen érzéseket. kötet. MARTOK-DÉVÉNYI ÉVA. szaglás észlelés).t r a i n i n g mód­ szere. . időészlelés). lateralitás fejlesztése. hallom. a nevelési ta­ n á c s a d ó b a sem.3 0 p e r c i g tartottak. hallás. TELKES JÓZSEF ( 1 9 9 9 ) : Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. A terv g y e r m e k e n k é n t egyedi volt. A személyiségfejlesztő m i k r o c s o p o r t eseté­ ben bábjáték.N a g y . A képességfejlesztő c s o p o r t e s e t é b e n lépésről lé­ pésre felépítettük a fejlesztési tervet. A j á t é k azon sajátosságát használtuk fel. Szolnok. E b b e n az esetben külső szupervízor segítségét v e s z e m igénybe. A z ó v o d á b a n végzett jelenlegi m u n k á m során h á r o m n e h e z í t ő k ö r ü l m é n n y e l kell s z á m o l ­ nom: A szülővel való e g y ü t t m ű k ö d é s és segítség nélkül lassú a haladás. K i s c s o p o r t b a n ( 3 . Azt. hogy a k ö z é p s ő c s o p o r t o s g y e r m e k e k is b e k e r ü l h e s s e n e k a fejlesztő p e d a g ó g i a i ellátásba.szehangolási n e h é z s é g e miatt. a p s z i c h o l ó g u s . és ezáltal m e g v a l ó s u l h a s s o n m u n k á m p r e v e n c i ó s j e l l e g e is. hogy a g y e r m e k a játék nyelvén k é p e s megjeleníteni belső konfliktusait. m i u t á n megtaláltuk a g y e r m e k e k képességbeli elma­ radásának okait. esetleges jelenléte a foglalkozásokon. m e l y e t klinikai s z a k p s z i c h o l ó g u s é s p s z i c h o p e d a g ó g u s . hogy az ó v ó n ő milyen t í p u s ú j á t s z ó c s o p o r t o t alakított ki. az esetleges h o m e . E z u t á n k e z d ő d ö t t m e g a fejlesztő m u n k a . Budapest. h o g y a p s z i c h é s sérülés miatt m á s o d l a g o s a n k i a l a k u l t teljesít­ m é n y r o m l á s n á l . és a fejlesztő p e d a g ó g u s a kö­ v e t k e z ő információk alapján: az ó v ó n ő javaslata. az ó v ó n ő k tapasztalatait és ismeret­ anyagát. Budapest. a gyerek családjának.) így k i m a r a d pl. Psycho-Art Kft. A foglalkozások heti 1 a l k a l o m m a l .S z e n z o m o t o r o s integrációfejlesztés (egyensúly.4 é v e s g y e r m e k e k ) . A d ö n t é s t k ö v e t ő e n az ó v ó n ő m i n d e n e s e t b e n m e g b e s z é l t e a g y e r e k k e l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k a t a szülővel. hogy g y e r m e k e fejlesztő foglalko­ z á s o k o n v e g y e n részt. A foglal­ k o z á s o k r ó l m i n d e n a l k a l o m m a l j e g y z ő k ö n y v készült. A m u n k a során l e h e t ő s é g nyílt e g y m á s m u n k á j á n a k m é l y e b b m e g i s m e r é s é r e .1 . Ez a szülő p r o b l é m a ­ t u d a t á n a k h i á n y á b ó l adódik.f e j l e s z t ő p e d a g ó g u s vezetett. A g y e r m e k e k e t együtt válogatta az ó v ó n ő . a nevelési t a n á c s a d ó k pszichoterápiás és fejlesztő pedagógiai gyakorlatát. BAODY EMŐKR. he­ ti egy a l k a l o m m a l . m i n d i g u g y a n a b b a n a külön helyiségben. A tanév végén hatásvizsgálatot végeztünk a gyermekek játékszínvonal-változásáról. a g y e r e k e k raj­ zainak e l e m z é s e . Ezután k ö z ö s e n állapodtunk m e g a b b a n . az a n a m n é z i s felvétele. élethelyzetének m e g i s m e r é s e az ó v ó n ő adatai alap­ j á n . az óvó­ nő indirekt irányításával. illetve a teljesítménybeli változásaikról. m i n d a n n y i a n bővítettük m ó d s z e r e i n k tárházát. csoportba való beilleszkedésükről. k é p e s s é g e i h e z igazodtak. a szülő m e g i s m e r é s e . Nemzeti Tankönyvkiadó. és b e l e e g y e z é s é t kérte a h h o z . a g y e r m e k e k p r o b l é m á i . A fenti m ó d s z e r egy k o m p l e x fejlesztési m e t o d i k a . a m e l y e k a j á t é k folyamán a felnőtt segít­ ségével f e l d o l g o z h a t ó k k á válnak. tér-. h o g y a n lehet e z e k e t a j á t é k t ö r t é n é s e k e t m e d e r b e n tartani. m e l y e k a g y e r m e k egyéni fejlettségéhez. SZERDAHELYI MÁRTON. Zöld Iskola. 2 0 . h o g y m e g é r t e s s ü k a g y e r m e k k e l . mely felhasználja az ó v o d á s o k fej­ lesztésével k a p c s o l a t o s t a p a s z t a l a t o k a t és kutatási e r e d m é n y e k e t . (Hiszen ezért n e m j u t t a t h a t ó el a g y e r m e k pl. ezt k ö v e t ő e n pedig együtt indíthat­ nánk fejlesztő c s o p o r t o k a t az érintett g y e r m e k e k s z á m á r a . követtük a haladást.p r o g r a m képzésén tanultakkal. a személyiségfejlesztő m i k r o c s o p o r t t a l k a p c s o l a t b a n m e g f o g a l m a z t u k . TÓTH GÁBOR. Fejlesztő m ó d s z e r e i m e t j e l l e m z ő e n az oligofrénpedagógiai. e s e t e n k é n t m ó d o ­ sítva a z eredeti tervet. itt az ó v o d á b a kerülő g y e r m e k e k beszoktatásával kapcsola­ tos n e h é z s é g e k m e g b e s z é l é s e állt a k ö z é p p o n t b a n . Alapozó Terápia Alapítvány. 236 237 . . Szolnok. d o l g o z ó ó v ó n ő k k ü l ö n j á t s z ó c s o p o r t o t n e m vezettek. ezt kiegészítve az A l a p o z ó Terá­ pia és a S i n d e l a r .és f i n o m m o z g á s . KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 9 ) : Alapozó Terápia. SZEMÉLYISÉG. a t a n á c s a d á s . Jelenleg m e g e l ő z ő t e v é k e n y s é g e t idő hiányában n e m tudok megvalósítani.P e r c e p t u o m o t o r o s készségfejlesztés (látás. S z ü k s é g e s n e k tartottuk azt is. konfliktusokat fejezhetnek ki. j e l l e m z é s e a g y e r m e k r ő l . T e r v e m az. az ó v o d á b a n . A p s z i c h o m o t o r o s fejlesztő p r o g r a m fő területei: . p s z i c h o p e d a g ó g i a i és logopé­ diai t a n u l m á n y a i m során elsajátított ismereteim képezik. A képességfejlesztő mikrocsr^portban didaktikus fejlesztőjátékokkal történt a fejlesztés. II. valamint az ó v ó n ő egyéni beállítottsága döntötte el. A foglalkozássorozat o k t ó b e r elejétől május végéig tart. 30 perc i d ő t a r t a m b a n . A m i k r o c s o p o r t o k a t az ó v ó n ő k vezették. Városi Nevelési Tanácsadó. SZALTNER JÁNOSNE ( 1 9 9 5 ) : „Nebuló" Látom. illetve m a g a t a r t á s z a v a r n á l h i á n y z i k a klinikai p s z i c h o l ó g u s s a l való e g y ü t t m ű k ö d é s . illetve f o l y a m a t o s szabadjáték folyt a gyerekek preferált játékaival. Az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s s a l e g y e z t e t v e j ö v ő b e n őket is bekapcsolhatjuk a szűrésbe. K é t h e t e n t e a z e s e t m e g b e s z é l ő c s o p o r t o k b a n . saját csoportjukból kiválogatott 5-6 gyerek­ kel. ízlelés. A m á s i k p r o b l é m á m . csinálom: tudom! Képességfejlesztő feladatgyűjtemény kisiskolások számára. hogy me­ lyik g y e r e k n e k milyen j e l l e g ű m i k r o c s o p o r t o s foglalkozásra van szüksége. m e g o l d á s o k a t ta­ lálni a j á t é k b a n felmerülő p r o b l é m á k r a .ÉS KÉPESSÉGFEJLESZTŐ JÁTSZÓCSOPORTOK AZ ÓVODÁBAN IRODALOM ADORJÁN KATALIN ( 1 9 9 2 ) : Szebben akarok írni . h o g y miért került külön kis csoportba. tapintás. g y e r m e k m e g f i g y e l é s a c s o p o r t b a n .

K é r d é s . továbbá a gyerekek alapkészségeit fejlesztő módszereket és eszközöket igényel (Tansley. hogy jelenleg akár a 8 éves gyermek is az óvodában maradhat. h o g y k ö r z e t e n k é n t „ i s k o l a e l ő k é s z í t ő " c s o p o r t o t is indítanak az ó v o d á k . osztályos korosztályára is vonatkoztat­ ható . e m b e r és társada­ lom. A tanulási n e h é z s é g e k kialakulásában l e g g y a k r a b b a n a p e r c e p t u á l i s és m o t o r o s rend­ H a z á n k b a n a beiskolázott g y e r m e k e k jelentős arányban k ü z d e n e k valamilyen tanulási nehézséggel (P.k o m p l e x pedagógiai és pszichológiai vizs­ gálatok m e l l e t t . A különbség csupán a tanulói létszámkeretből adódik. testnevelés és sport ( N e m z e t i Alaptanterv.. Elsőként a z o k a t a k a p c s o l ó d á s i p o n t o k a t kerestük az ó v o d a és az iskola p r o g r a m j á b a n . és egy­ ben az. m a t e m a t i k a . testnevelés ( Ó v o d a i nevelés országos alapprogramja. 1988). a t a n k ö n y v e k v o n a t k o z á s á b a n pedig általánosan az osztálytanító szakmai irányultsága. iskolakezdést megkönnyítendő speciális képzés kialakí­ táséit tűztük ki célul az. Balogh. s az iskoláztatás kezdetén alkalmazott tanítási-tanulási p r o g r a m alapvetően befolyásolja annak sikerességét. Z ö k k e n ő m e n t e s ez a folyamat abban az esetben. életvitel és gyakorlati ismeretek: technika. iskolai szocializációhoz igazodik. L a m b . Az egyes kognitív részfunkciók. A dilemmát most tovább fokozza az a lehetőség. U g y a n a k k o r a gyakorlatban a korrekciós. A N A T által megjelölt . Az óvodai nevelés az elsősorban játékos tevékenységekre alapozott pedagógiai m u n k á t helyezi előtérbe. P. h o g y a 7 . A két i n t é z m é n y ( ó v o d a és iskola) eltérő színterei a k i s g y e r m e k e k szocializációjának. e m b e r és természet. v a l a m i n t a N e m z e t i Alaptan­ tervet. \ ^ Az ó v o d a és iskola programjában m e g t a l á l h a t ó a k azok a k ö z ö s e l e m e k és kapcsolódási Pontok. auditív. S . 1 238 239 .ö. Az oktatási törvény m e g e n g e d i a r u g a l m a s iskolakezdést. háztartástan. mely szerint a 7. évben jelölte m e g . majd újabban a fejlesz. a z o n b a n a jelenlegi hazai gyakorlat sem az óvodai nevelés. m a t e m a ­ tikai nevelés. A m u n k a gyakorlatban történő kipróbálását . M á s ­ részről a szociális fejlettség egyes összetevőinek (szociabilitás. Jelen mára. t o v á b b á e m l é k e z e ­ ti és figyelmi k a p a c i t á s u k is fejlett. zenei nevelés. valamint a z o k integrációjának a hi ánya áll (P. ha p o n t o s és differenciált p e r c e p tuális funkciókkal (vizuális. mely a l k a l m a z k o d i k a g y e r m e k e k fejlettségéhez.két iskola egy-egy kislétszámú osztályával v é g e z t ü k az 1999/2000-es tanév során. taktilis. így a tantárgyi k o n c e n t r á c i ó és integráció kihasználásával az alap-kultúrtechnikák elsajátításához nélkülözhetetlen képességek fejlesztését célzó p r o g r a m o t t u d u n k az egyes nevelési területekhez és egyben az iskolai t a r t a l o m h o z igazítani. hogy az érintett k o r c s o p o r t s z á m á r a melyik intézmény kínálja a nevelés-oktatás színterét akkor. én-fejlettség. valamint a hozzájuk k a p c s o l ó d ó m e t a k o g n i t í v funkciók megfelelő színvonala a tanulási a l k a l m a s s á g (iskola­ érettség) a l a p v e t ő feltétele. ezek nyújtanak jó alapot a fogalmi kategóriák kialakításához. Aktuális kérdésként vetődik fel. téri) rendelkeznek. ha a g y e r m e k e k m é g n e m r e n d e l k e z n e k a megfelelő iskolakészültséggel. Megfelelő diagnosztikai eljárásokkal a tanulási zavarok m á r ó v o d á s k o r b a n előre jelez­ hetők (P. Balogh. m e l y e k egy átmeneti képzés kialakításához szükségesek. kutatásunk keretében az. a k ö r n y e z e t m e g i s m e r é s é r e nevelés. és át tudják kapcsolni egy­ másba a k ü l ö n b ö z ő modalitásokat. mely egyben az iskolára való előkészítést is jelenti. a tanterv és a k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r nélkülözi a t a n u l ó c s o p o r t o k fejlettségéhez való igazodást. elkötelezettsége a m é r v a d ó . 1990). általános iskola nulladik osztálya és a fejlesztő első osztályosok szá­ A képzési anyag kialakításában fő szempontként szerepel az. B a l o g h . az Ó v o d a i N e v e l é s Programját.8 éves a n a g y c s o p o r t b a n marad. s emellett m o z g á s u k jól koordinált. tánc és dráma. vizuális kultúra. A tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d ő kisiskoláskorúak s z á m á r a m e g o l d á s lehet egy olyan át­ meneti képzési forma kialakítása. Az óvodai n e v e l é s keretei közt szervezhető foglalkozások: anyanyelvi nevelés. a m i k o r a törvény a gyerekek b e i s k o l á z á s á n a k a felső korhatárát a 7.i kéval.AZ ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET: EGY ÚJ KÉPZÉSI F O R M A KIALAKÍTÁSA GYENÉI MELINDA való a l k a l m a z k o d á s b a n a legfőbb n e h é z s é g e t a k ö v e t e l m é n y e k m e g j e l e n é s e és a nekik va­ ló megfelelés jelenti. ha a g y e r e k e k a kog­ nitív fejlődés terén az alap-kultúrtechnikák elsajátítását m e g a l a p o z ó p s z i c h i k u s funkciók kellő fejlettségének b i r t o k á b a n é r k e z n e k az iskolába. irodal­ mi nevelés. és mtsai 1998). m e l y a korrekciós/fejlesztő osztályok esetében maximálisan 15 fő lehet. sem pedig az iskolaérettségi vizsgálatok terén e s z e m p o n t b ó l m é g n e m tekinthető általánosnak.az általános iskola 1 . zött h ú z ó d ó s z a k a d é k o t . 1981. Ez utóbbi dilemma s z á m o s n e h é z s é g e t jelentett az iskolák s z á m á r a k o r á b b a n is. A közoktatás szakemberei k o r r e k c i ó s osztályok indításával igyekeztek áthidalni a tanterv által előírt k ö v e t e l m é n y és az ó v o d á b ó l m á r „ k i ö r e g e d e t t " (esetleg n e m is j á r ó ) g y e r m e k e k tényleges fejlettsége kötő osztályok képzési anyaga tartalmában és szerkezetében megegyezik a normál osztályo- \ 1 1 1 1 l 1 f S 1 | 4 i szerek fejletlensége. m ű v é s z e t e k : ének-zene. E l e m e z t ü k a két i n t é z m é n y m ű k ö d é ­ sének a l a p d o k u m e n t u m á t . 1995).4 . életévüket betöltött g y e r m e k e k beiskolázása m á r nem kötelező. 1996). J .műveltségi területek pedig: anyanyelv és irodalom. h o g y a n n a k tartalma és szerkezete á t m e n e t e t k é p e z z e n az ó v o d a nevelési területei és az iskolai tantárgyi r e n d s z e r között. 1988). s a fejlesztő m u n k á t szakszerűen e l l á t n i ? * T o v á b b á milyen csoportkeretek közt lehetne ezt m e g v a l ó s í t a n i ? A kínálkozó lehetőségek közül az egyik az. hogy az óvodai nevelés és az ó v o d a p e d a g ó g u s o k szakmailag megalapozott felkészültséggel tudják-e a korosztály kognitív és személyiségfejlődési j e l l e m z ő i t figyelembe venni. A g y e r m e k e k fejlettségét figyelembe vevő oktatás érvényesítése az iskola feladata. Az iskolai é l e t m ó d h o z í j ] i j I % 4 j < ^ J \ j * V. feladattudat­ feladattartás) a színvonala fontos s z e m p o n t m é g az iskolai a l k a l m a s s á g m e g í t é l é s é b e n is. A fejlesztő munka eltér a „hagyományos" pedagógiai tevékenységtől: az e célra kidolgozott diagnosztikát. melyek egy á t m e n e t i k é p z é s alapjait vethetik m e g . a másik pedig. s a továbbiakban egyben J. vizuális nevelés. Panckhurst.

t e c h n i k a . A kísérleti osztály tantermének téri e l r e n d e z é s e . 1980).a kísérleti m u n k a keretéül szolgáltak.ö s s z e t e v ő módszerű.h o z k a p c s o l ó d ó in­ tegrált nyelvi és i r o d a l m i p r o g r a m ú t m u t a t ó j a szerint tanított. ahol a g y e r e k e k az otthonról ho­ zottjátékaikat tárolták. a tanulók részéről pedig az elvárások m e g t a n u l á s a . s végzi ezt a feladatot azóta is. és a nekik való megfelelés önbeteljesítő j ó s l a t t á válhat.7 0 0 fő közötti tanulói létszám több épületben került elhelyezésre. A m ó d s z e r az analitikus­ szintetikus olvasástanítási eljárások k ö r é b e s o r o l h a t ó . A 8 . A h a n g o z t a t ó . valamint az oktatási tartalom szempontjából: . h o g y a l a k ó k ö r z e t b e n a c i g á n y családok . t á l y o k b a n . m a t e m a t i k a . A lakótelepi k ö r n y e z e t ellenére a szülők a város e g y é b körzeteiből is szívesen írat­ j á k ide g y e r m e k e i k e t .a város e g y é b területeihez képest . mely kiegészült 1 óra korrepetálással. melyre vonatkozóan k o m p l e x pe­ dagógiai-pszichológiai vizsgálat készült (a Városi Nevelési T a n á c s a d ó vizsgálatai). v a l a m i n t m a t r a c o k k a l . A ta­ nulók családi háttere a S E S v o n a t k o z á s á b a n h e t e r o g é n n e k m o n d h a t ó : az iskolázottság te­ rén az a l a c s o n y a b b v é g z e t t s é g ű szülői h á t t é r mellett m e g t a l á l h a t ó k a d i p l o m á s o k is> gazdasági téren pedig a t e h e t ő s e b b családok és a m u n k a n é l k ü l i szülői háttér is előfordul. K o n k r é t a n az a n y a n y e l v . a többi p á r h u z a m o s o s z t á l y h o z h a s o n l ó a n . s a l a k í t o t t u k át a fejlesztő m u n k a céljaira. Altalános Iskola A 6 .9 0 0 g y e r m e k e t m a g á b a foglaló iskolának a tárgyi felszereltsége o p t i m á l i s n a k m o n d ­ h a t ó .sz. hogy a fejlesztő osztály az első „E" b e s o r o l á s t kapta. szervezeti formák. A v i z s g á l a t u n k b a n részt v e v ő fejlesztő osztály esetében az osztályba sorolás kizáróla­ gos szempontja a gyermekek iskolai alkalmassága volt. Az a n y a n y e l v i o k t a t á s b a n a p e d a g ó g u s a Meixner-féle olvasás-írástanítási m ó d s z e r t és t a n k ö n y v c s a l á d o t a l k a l m a z z a . m i n d p e d i g a mozgásfejlesztésre lehetőséget nyújtott. ebből egy az ú n . és olyan gon- 240 241 . mint a gyengébb (az E-s. b e s z é l g e t ő helyeket kialakítani. F-es) o s z t á l y o k b a n . aki az iskolában évekkel ezelőtt indult k o r r e k c i ó s osztály vezeté­ sét ö n k é n t vállalta. A tágas helyiség hátsó részében lévő szabad terület mind a j á t é k o s foglalko­ zásokra. saját t a n u s z o d á v a l is rendelkezik.m é g i s az évek óta használt régi szerint h a l a d n a k . mellyel k a p c s o l a t o s a n ö n k é n t e l e n ü l felvetődik a p e d a g ó g i a i szakiroda­ l o m b ó l jól ismert. Altalános Iskola reedukációja céljából d o l g o z o t t ki a szerző. Az osztálytanító t ö b b é v t i z e d e s tapasztalattal r e n d e l k e z ő . A korábbi h a z a i vizsgálatok szerint ha egy iskolán belül az o s z t á l y o k b a sorolás a t a n u l ó k t a n u l m á n y i e r e d m é n y e .bár készült új helyi tanterv . s a t a n í t á s b a n v á l t o z a t l a n u l ö r ö m é t lelő p e d a g ó g u s .e l e m z ő . Az iskola a tanévben négy p á r h u z a m o s első osztállyal indult. rajz. h á r o m sorban lehetett csak összezsúfolni). M e g j e g y z e n d ő .öszszetételére j e l l e m z ő volt a tanulási zavarokkal k ü z d ő g y e r m e k e k m a g a s aránya. oktatási tartalom és m e t o d i ­ ka mellett e l e m e z t ü k a k é p z é s struktúráját is. k é p e s s é g e m e n t é n történik. A kísérleti m u n k a m e g k e z d é s e k o r az érintett iskolákban az. ül.a fejlesztő m u n k a s z e m p o n t j á b ó l ideális volt.az értelmiségiek gyermekei n a g y o b b arányban vannak jelen. s e z e n felül d é l u t á n o n k é n t heti 4 órában balettoktatást is lehetett választani. t e s t n e v e l é s t á r g y a k a t e m e l t ü k ki. mely körül­ mény eleve behatárolja a g y e r e k e k térbeli elhelyezését (az e g y s z e m é l y e s p a d o k a t vízszin­ AZ ISKOLÁKRÓL ÉS A KÍSÉRLETI OSZTÁLYOKRÓL tesen e g y m á s mellé.városi. A g y e r e k e k iskolai szocializációjával k a p c s o l a t o s a n a n e m k í v á n a t o s „rej­ tett t a n t e r v " e téren abban nyilvánulhat m e g . m e l y n e k keretében a heti 3 óra testne­ velésből 1 ó r á b a n n é p t á n c c a l i s m e r k e d t e k a g y e r e k e k . a N A T . é n e k . A tanterv. Az iskola k i e m e l t p e d a g ó g i a i törekvése között szerepelt m é g a m o z g á s k u l t ú r a fejlesztése is. h o g y ez egy­ ben a g y e r e k e k s z á r m a z á s szerinti szelekcióját is e r e d m é n y e z i (Férge. szótagoltató á b é c é s könyv m é g további öt munkafüzettel e g é s z ü l ki az írástaní­ tás céljára. Az ok talán az érintett c s a l á d o k társadalmi ö n s z e l e k c i ó j á b a n is rejlik: szívesebben íratják a cigány szülők g y e r m e k e i k e t a k e v é s b é színvonalas iskolákba^ v a l a m i n t é l e t m ó d b e l i j e l l e m z ő i k b ő l a d ó d ó a n szívesebben viszik a gyerekeket oda. Az első osztályok közül a kísérletben részt v e v ő tanulócsoport . v a l a m i n t a fejlesztési lehe­ tőségeket. s így öszszesen heti 21 t a n ó r a (45 perces) volt kötelező a g y e r m e k e k s z á m á r a . hogy a p e d a g ó g u s o k körében kialakulhat arejtett e l v á r á s o k rendszere a k ü l ö n b ö z ő osztályokkal s z e m b e n . tananyag és követelményrendszer v o n a t k o z á s á b a n a kislétszámú osztályban A m e g y e i székhelyű város két i n t é z m é n y é n e k j e l l e m z ő i a tanulói létszám. Az a l k a l m a z o t t t a n k ö n y v c s a l á d v o n a t k o z á s á b a n az anyanyelven kívül a m a t e m a t i k a ok­ tatásában volt m é g l é n y e g e s eltérés a két kísérleti osztály között. Az osztályterem a szerény létszámú t a n u l ó c s o p o r t h o z viszonyítva is kicsi. a k k o r fennáll a veszélye annak. mely m ó d s z e r t e r e d e t i l e g a z o l v a s á s z a v a r ( d i s z l e x i a ) //. A tantárgyak heti ó r a k e r e t e m e g e g y e z e t t a normál o s z t á l y o k b a n s z o k á s o s 20 órával. A kisebbségi c s o p o r t o k b ó l viszonylag kevés g y e r m e k került az osztályba (3 fő). megyei szinten is szép sikereket érnek el a t a n u l ó k a tanul­ m á n y i v e r s e n y e k e n . a tárgyi feltéte­ lek. A fejlesztő osztály né-: h á n y tanulója m á r ó v o d á s k o r á b a n is járt fejlesztő foglalkozásokra a nevelési t a n á c s a d ó b a . A 20 fős osztály tanulói által használt Hajdú-féle m a t e m a t i k a m á r k o m p l e x a l a p k é p e s s é g e k r e alapoz. E lehetőséget m a x i m á l i s a n sikerült k i h a s z n á l n i : babasarok került az egyik szegletbe. A j o b b osz-. az iskola p e d a g ó g i a i programja szerint a k ö t e l e z ő t a n ó r á k o n t ú l m e n ő e n s z á m í t á s t e c h n i k á t és i d e g e n n y e l v e t (2 c s o p o r t b a n a n g o l t és n é m e t e t ) is tanulhattak.ma­ g a s a b b a n reprezentáltak. fejlesztő osztály (15 fővel). „rejtett t a n t e r v " n é v e n ismertté vált j e l e n s é g p r o b l é m a k ö r e . Az osztály pedagógusa egy n e m r é g i b e n bevezetésre került. M á s iskolákból is fogadnak g y e r m e k e k e t úszni ta­ nulni. k ö r n y e z e t i s ­ m e r e t . A 20 fős osztályban a g y e r e k e k . párnákkal egyidejűleg több kis c s o p o r t szá­ mára is lehetett játszó-.bár hivatalosan n e m fejlesztő osztály . a n n a k el­ lenére. X.m e l y e k az á b é c é e l ő k e l ő b b helyeiről kapták j e l ü k e t (az A-s és B-s osztályok) . ahol ro­ k o n vagy i s m e r ő s c s a l á d o k g y e r m e k e i n a g y o b b arányban vannak. sz.

hogy a tanév végére m é g n e m érik el az egybefüggő s z ö v e g o l v a s á s szintjét. (Egy kiragadott p é l d a az első félév feladatsorából: „ R ó k a Ru­ di t y ú k o k r a vadászott. h a n e m a b e t ű t a n u l á s teljes folyamatát célszerű végigkísérni ilyen feladatokkal. t a n k ö n y v e k és m u n k a f ü z e t e k z ö m e az első félév végéig a szó szint el­ érését jelöli m e g .s z á m i s k o l a " m u n k a f ü z e t viszont egy felkészí-! tő osztály e s e t é b e n is h a s z n o s segítséget nyújthat a s z á m f o g a l o m kialakításában. majd p e d i g a m a t e m a t i k a munkafüzet v o n a t k o z ó rajzos feladatain keresztül. helyes a l k a l m a z á s u k n a k a b e g y a k o r l á s a ko­ rongok. E célból a t a n u l a n d ó betűk k ü l ö n b ö z ő a n y a g o k b ó l való kialakításával (pl. mely a p e d a g ó g u s m u n k á j á n a k sikerességét abban méri le. mely k ü l ö n ö s e n i n d o k o l t a z o k n á l a g y e r e k e k n é l . de n e m t ö b b 13-nál.d o l k o d á s i m ű v e l e t e k elsajátítását. s további 4 órát jelentett a balettoktatás (fakultatív)." M e l y i k ház k i é ? " ) Ú g y g o n d o l o m . tek be. az ó r a r e n d b e is beiktatott korrepet si órákat. pálcikák. A h a g y o m á n y o s a n olvasás ó r á k j ó lehetőséget kínálnak a verbális fejlesztésekre is. méret. hogy az á b é c é m e g t a n í t á s á b a n milyen g y o r s a n halad. F i c k ó h á z s z á m a t ö b b 12nél. de ha kettővel t ö b b e t fogott volna. H e l y e t t ü k j á t é k o s fejlesztő foglalkozásokat tartottak a p e d a g ó g u s o k . a k k o r is kettővel k e v e s e b b lett v o l n a hatnál. akiknél m e g é r t é s b e l i n e h é z s é g e t o k o z n a k a környezeti r e t a r d á c i ó b ó l s z á r m a z ó verbális h á t r á n y o k . /. 6 tyúkot szeretett v o l n a fogni. ezért az o k t a t á s b a n a l a p o z ó és kiemelt szerepet szánunk olyan feladatsoroknak.és í r á s t a n u l á s b a n m e g h a t á r o z ó szerepet j á t s z ó alapfunkciók er sét szolgálják.. Anyanyelvi oktatás M ó d s z e r t a n i s z e m p o n t b ó l k i e m e l t j e l e n t ő s é g e t tulajdonítunk a z o k n a k a g y a k o r l a t o a m e l y e k az olvasás. forma. a m e l y a k e v é s b é jól h a l a d ó g y e r m e k e k s z á m á r a kifejezetten h á t r á n y o s . sokféle e s z k ö z h a s z n á l a t t a l . mindenfajta i n d o k l á s nélkül belátható. M o r z s i F i c k ó mellett lakik. így eseteleg az is előfordul­ hat. ez pedig olyan versenyhelyzetet teremt a p á r h u z a m o s osztályok ta­ nítói k ö r é b e n . A KÍSÉRLETI MUNKA TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI VONATKOZÁSAI Matematikaoktatás A sokirányú t a p i n t á s o s ismeret és a m a n i p u l á c i ó a l a p o z z á k m e g a m a t e m a t i k a i g o n d o l k o ­ dást. A tanórák pedig az aktuális t é m á h o z igaz. E téren hátráltató k ö r ü l m é n y lehet az az iskolai szemlélet és gyakorlat. H á n y tyúkot csípett el R ó k a R u d i ? " A m á s o d i k félév elejéről való feladat: „Öt kutyus egy utcában lakik az utca páratlan oldalán. M e g j e g y z e n d ő . a m e ­ lyek a k ü l ö n b ö z ő tárgyakkal ténylegesen végrehajtott cselekvések útján g y a k o r o l t a t n a k . A g y e r e k e k órarendjébe a heti 22 tanórán felül m é g 1 óra fejlesztő foglalkozást épít. Módszertani változtatások hajtott t e v é k e n y s é g e k e n keresztül végezték a gyerekek. A szám­ fogalmat ( l . Az írásórák alkalmával pedig a f i n o m m o t o r i k a változatos f o r m á b a n történő fejlesztését tűztük ki célul. Ez utóbbi a l k a l m a z á s á t n e m c s a k a k e z d ő s z a k a s z b a n láttuk i n d o k o l 243 242 . a z o n b a n stabil b e t ű i s m e r e t t e l r e n d e l k e z n e k . Párhu m o s a n t ö b b kis c s o p o r t b a n „ d o l g o z t a k " a gyerekek. h o g y a tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d ő g y e r e k e k s z á m á r a r e m é n y t e l e n vállalkozás a z e h h e z h a s o n l ó . m e l y e k a 6 . feladatlapokkal és tényleges ujjmozgás g y a k o r l a t o k k a l egészült ki a tanmenet. mely szervezési forma jó alkalmat nált a szociális k é p e s s é g e k fejlesztésére is. például: a mennyiségek és a formák gyakorlása: a sok-kevés. p a p í r b ó l ) . e r ő s í t i " seben. hogy a j e l e n l e g i első osztályos olva­ sás-írás t a n m e n e t e k . A tanév elején b e v e z e t ő és/vagy is' m é t l ő jelleggel a l k a l m a z o t t „ S z á m ó v o d a . vagy az a l a c s o n y a b b s z o c i o ö k o n ó m i a i státuszú c s a l á d o k g y e i m é kei m é g n e m r e n d e l k e z n e k . Bodri h á z s z á m a a legkisebb. A soralkotások és alapmüveletek kialakítását és b e g y a k o r l á s á t is a gyakorlatban változatos formában végre­ Változtatások a napirendben E l s ő k é n t m e g s z ü n t e t t ü k a direkt gyakorlást nyújtó. P a m a c s C é z á r és F i c k ó k ö z ö t t lakik. u g y a n a k k o r ezekkel a v a l a m i l y e n fejlődési e g y e n e t l e n s é g e t m u t a t ó . fejlesztő feladatokkal e g é s z ü l t e k ki.7 éves korosztály egy részénél esetleg m á r elvárható. szín) fejlesztése r p r o g r a m u n k b a n k i e m e l t e n kaptak helyet a t é r p e r c e p c i ó s . A b e m u t a t á s céljából két területet e m e l n é k ki: az anyanyelvi és a m a t e m a t i k a o k t a t á s t . hogy az addig t a n u l t a k a t a gyere­ kek változó feltételek mellett is p o n t o s a n tudják azonosítani. Az új b e ­ tűk/hangzók t a n u l á s á n a k ü t e m e t a n n a k kell m e g s z a b n i a . valamint az auditív diszkri ciós g y a k o r l a t o k .l O-ig) pedig a k ü l ö n b ö z ő p e r c e p t u o m o t o r o s r e n d s z e r e k és a keresztcsatornák fejlesztésén k e r e s z t ü l k í v á n t u k erősíteni. e g y m á s mellett. A k ö v e t k e z ő k b e n a fejlesztő munkáról szeretnék egy rövid áttekintést nyújtani (a teljes program b e m u t a t á s a m e g h a l a d j a jelen t a n u l m á n y kereteit). s z á m o é elterelő m o z z a n a t t a l m e g t ű z d e l t feladatok m e g o l d á s a . E s e t e n k é n t pedig a m e g l é v ő t a n a n y a g b ó l az általi' e l h a g y h a t ó n a k ítélt részeket pótoltuk azokkal. gyurmából. mint a m e n n y i t fogott. a logikai készlet és különböző természetes anyagok felhasználásával tör­ tént. így az e g y e s vizuális funkciók (alak. a kisebb-nagyobb fogalmak differenciálása. gyakorlását és a l k a l m a z á s á t igényli. a több-kevesebb-ugyanannyi.

J o b b oldali testrészek m e g é r i n t é s e j o b b kézzel. végén. . Kognitív funkciók (emlékezet. keresztcsatorna) Térbeli tájékozódás Percepció (vizuális. . ha hallasz a szóban „ o " (stb. . . alma. elefánt. Példák: .Őszi levél rajzolása. . ..A g y e r m e k e k párban állnak. . majd előre megrajzolt MATEMATIKA Kognitív gye lem. . vonal. téri) (beszédkészség) . . . l á m p a stb. Percepció lis (auditív. Példák: . fenyőfa stb.H ü v e l y k u j j h o z a többi ujj h o z z á é r i n t é s e . á. vizuális.G y u r m á b ó l e m b e r k e készítése. elérik. 4 kék stb.A FEJLESZTŐ MUNKA STRUKTÚRÁJA . kutya. . .Futás irányváltoztatással: tapsra j o b b r a . keresztcsatorna) figyelem. sárga) betűkből sorozat készítése: ó. e m b e r .H á n y szót t u d s z felsorolni. . e b é d stb. belsejében: egér. . majd ismételt tapsra balra fordulnak a gyere­ kek.)? .F e l a d a t l a p o n térirányok m e g n e v e z é s e .. majd bal o l d a l á r a ! Nevelési-oktatási terület MAGYAR OLVASÁS A fejlesztés fő területei vizuális. téri. ettem.Rajzos feladatlap készítése: az. 3 piros. elkezdett rajzokat be kell fejezni. . . fonal.Rakj ki annyi k o r o n g o t . Percepció (kinesztétikus. . . pöfög.H o l hallod az „ e " (stb. Kognitív Testséma Finommozgás funkciók taktilis. m e l l é j o b b . egy c s e p p . bejelölése. s végül a test középvonalát keresztezve. vörös.c s e p p . a „ C s i p p . a h á n y h a n g b ó l áll a szó: kép. kék. . pofon stb. . .Rajzolj s z á m o k a t a s z o m s z é d g y e r m e k h á t á r a ! Te pedig a n n y i k o r o n g o t rakjál m a g a d elé. .) h a n g o t hallasz: kövér. m i n t a bal o l d a l r a ! . k o v á c s . röfög. k u . Beszélgetés a „ t e r m é s z e t ő s s z e l " t é m á r ó l . .). kapu.F e l e s b o r s ó b ó l p a p í r l a p r a előrajzolt s z á m o k ragasztása. m e s é s k ö n y v . a m i l y e n s z á m o t írt a t á r s a d ! . ha a k i m o n d o t t szóban „ v " (stb.) h a n g o t ? A szó elején. l a . emlékezet. utolsó. vers m o n ­ dásával.) h a n g o t : angol.A m á r tanult m a g á n h a n g z ó k g y u r m á b ó l történő kialakítása. . Példák: TECHNIKA téri) (vizuális.K ü l ö n b ö z ő színekkel s z á m s o r írása (pl. beszéd készség) taktilis.K ü l ö n b ö z ő színű (piros.! KÖRNYEZETISMERET MAGYAR ÍRÁS Finommozgások Térbeli tájékozódás Percepció torna.A p a d j o b b o l d a l á r a t ö b b k o r o n g o t rakj. m ö g é . keresztcsa­ Példák: P e r c e p c i ó (vizuális.. funkciók (gondolkodás. " c.Pálcikákból k ü l ö n b ö z ő alakzatok kirakása (házikó. olvasó. színezése és kivágása. ahány szótagból áll a szó: h ö m p ö l y ö g . ko­ fa. o k o s stb. Lépj a p á r o d elé. . sovány. étel. ital. h o g y „ m a .fi- betűket r a k n a k ki belőlük. készségek) Példák: . .. . tej. verbá­ TESTNEVELÉS Nagymozgás Egyensúly Testséma Térbeli tájékozódás Példák: .Papírszalvétából kis papírgalacsinokat készítenek a g y e r m e k e k .Tapsolj annyit. j o b b r a .K é p e s l a p b ó l készített puzzle kirakása.Gyurmából formálnak a gyerekek különböző számokat.K o p p a n t s egyet. a m e n n y i t k o p o g o k ! . . ecet.T e r í t ő alá rejtett tárgyak tapintás útján t ö r t é n ő felismerése. ú stb.Tapsolj annyit. ami úgy kezdődik.! . c i k c a k k b a n átugrani p á r o s lábbal."(stb. k e .R a g a s z t á s fonallal előrajzolt mintára. béka. .). . to. majd u g y a n e z bal kézzel. .S z e m k ö r z é s le-föl. RAJZ P e r c e p c i ó (vizuális. téri) Finommozgás .. kinesztétikus.! . me. öltözkö­ dik stb.E m e l d fel a kezed.Kötélen j á r á s t y ú k l é p é s b e n előre. téri) Finommozgás Térbeli tájékozódás 244 245 .V á l o g a t á s n a g y s á g és alak szerint a logikai készletből.b a l r a .

M i n t á n k ­ ban a n e m s z e m p o n t j á b ó l a lányok m a g a s a b b a n reprezentáltak voltak a fiúknál. írásból. A p s z i c h o d i a g n o s z t i k a i eljárások kiválasztásában fő s z e m p o n t j a i n k voltak: a t a n u l á s i n e ­ hézséggel k ü z d ő g y e r e k e k jellegzetes „ t ü n e t e i t " mérje. CS=csonka családban és/vagy elvált szülővel él.K ö z ö s rajz 4 .M i n t a .M a r o k k ó játék. S2=20. képességek (kapcsolatfelvétel kooperáció. . Cs=13. és tar­ dominál. v a l a m i n t n a g y o b b arányban v a n n a k j e l e n a c s o n k a c s a l á d b a n élők. majd eléneklik az „ E l v e s z t e t t e m z s e b k e n d ő m e t . 11 lány T a n í t ó i j e l l e m z é s e k é s kérdőív. . bújj z ö l d á g . m e l y ered­ mény e l l e n t m o n t a s z a k i r o d a l m i és a tapasztalati a d a t o k n a k is ( M e r r e l l . A k o n t r o l l c s o p o r t o t a p á r h u z a m o s első o s z t á l y o k b ó l választottuk ( 3 0 t a n u l ó v a l ) . " c. . A S E S szem­ pontjából a két c s o p o r t közötti k ü l ö n b s é g n e m j e l e n t ő s . allergia. tanév v é g é n ) : Figyelemvizsgálat. S2=16.P ó t o l d a rajzok h i á n y z ó részeit. 2 0 0 1 ) . N=l T=25. . gyermekdalt. — I I I I .K ü l ö n b ö z ő r i t m u s o k letapsolása (pl. h á r o m s z ö g . T y m m s . 7= teljes családban él. ÉNEK Példák: Percepció (auditív) A minta jellemzői . . c s o m a g o l ó p a p í r r a . félévkor.Videofelvételek tanítási ó r á k o n . U g y a n a k k o r a tanítói m e g í t é l é s szerint e z e k b e n a t a n u l ó c s o p o r t o k b a n . S3= magas SES. N=nevelőszülővel él.T é r i t o l l b a m o n d á s útján rajzlapon rajzolás (pl. 14 fiú. C s o p o r t o s p s z i c h o l ó g i a i tesztek (tanév elején. .T a n u l m á n y i t e l j e s í t m é n y e k (felmérő l a p o k o l v a s á s b ó l . betegséget vagy viselkedéses rendellenességet regisztráltak ( p l . dal eljátszása c s o p o r t b a n . Kísérletünkben a m e g y e i székhelyű város két lakótelepi iskolájának egy-egy f e j l e s z t ő osz­ tálya vett részt összesen 33 tanulóval. szorongás. I I — . családi helyzet. előfor­ dultak: érzékszervi r e n d e l l e n e s s é g e k . S3=4 A fejlesztő hatás mérését szolgáló eljárások T=19. A t é m á t a c s o p o r t találja ki. B a l o g h .„ S o r m i n t a " készítése m e g a d o t t m i n t a alapján: kör. . m e l y a d a t o k jól kiegészítették az e g y e s osztályokról nyert képet.Edtfeld-teszt. Az osztálytanítóktól j e l l e m z é s t kértünk a csoportjukra v o n a t k o z ó a n . c s u p á n t e n d e n c i á t j e l e z . téglalap. X . 19 lány S3=4 (n=30) 83.).a tantárgyi tanulási p r o b l é m á k mellett voltak egy-egy területen k i e m e l k e d ő teljesíményt nyújtó g y e r e k e k is. Cs=5 19 fiú. . b e s z é d h i b á k . fölé egy n a p o t j o b b o l d a l r a kerítést. I I — ) .Példák: . A f e j l e s z t ő oszKísérleti csoport Kontrollcsoport csoportalakítás. A fejlesztő o s z t á l y o k b a n n e m c s a k az átlagéletkor m a g a s a b b .87 S l = 6 . m e g a d o t t s z e m p o n t o k alapján. " c. akiknél v a l a m i l y e n tartósan fennálló eltérést. Gyenei. s utána színezd ki! . . tályokban nagy a r á n y b a n ( 4 5 % ! ) voltak jelen olyan tanulók. Jelmagyarázat: Sl=alacsony SES. . 1990.D P T Betűk.83' 12.„Bújj. gátoltság. 1992. n a g y o b b hazai m i n t á n k i p r ó b á l t é s csoportos m ó d s z e r e k legyenek. 246 247 . m e l y e k főbb t é m a k ö r e i : . . k ö z é p r e egy házat. irányíthatóság) Játékok Példák: . . A VIZSGÁLAT ÉS FŐBB EREDMÉNYEI Életkori átlag (hó) SES (fő) S Családi helyzet (fő) Nem (fő) 1 = (n=33) 86. G y e n e i és S z a u t n e r n é 1995). szótagolva m o n d j á k a gyerekek. .k i r a k ó s játék. . k o o r d i n á c i ó s zavar. S2=átlagos SES. négyzet. agresszivitás stb. m a t e m a t i k á b ó l ) és e r e d m é n y e k ( v a l a m e n n y i tantárgyból). . bal oldalra egy kutyaólat).P e d a g ó g i a i v é l e m é n y a tanulási zavarokkal k ü z d ő kisiskolások tanítási gyakorlatával k a p c s o l a t o s a n (saját alkotású kérdőív alapján).D P T Mértani Formák.h a s o n l ó a n a k o n t r o l i o s z t á l y o k é h o z . d o b b a n t v a . önállóság. A kisiskolások szűrővizsgálatában a k o r á b b i a k b a n jó ered­ ménnyel a l k a l m a z o t t teszteket választottuk a hatásvizsgálatok céljaira ( P .S E S j e l l e m z ő k . .Verbalitást fejlesztő társasjáték. asztma.T a p s s a l . h a n e m a g y e r e k e k családi háttere is ö s s z e s s é g é b e n k e d v e z ő t l e n e b b : az alacsony és az átlagos s z o c i o k u l t u r á l i s háttér FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁS Szociális tás.5 fős kiscsoportban.

Kísérleti c s o p o r t u n k fejlődése a tanév távlatában .n é l a jó m e g o l d á s h o z . mire kell különösen figyelnie a p e d a g ó g u s n a k a tanterv e 248 249 .6 96. .A pedagógusi vélemény adatai Kísérleti csoport Kontrollcsoport tésekor.a t é . rajz .01) és a rajzzal (p<0.2 21. A tesztmutatók és a tanulmányi eredményesség kapcsolata A tanév végén a g y e r e k e k teljesítményét a hivatalos t a n t á r g y t e s z t e k k e l m é r t ü k olvasás. másrészt a p e d a g ó g u s értékelésében is kereshetjük. csak m á s m o ­ dalitásban. I m e n n y i vizsgált területen j e l e n t ő s n e k bizonyult (Edtfeld-teszt p < 0 . e k k o r m á r a fejlesztett g y e r e k e k értek el . M a t e m a t i k á b ó l a kont­ r o l l c s o p o r t t a n u l ó i szignifikánsan (p<0.9 15. Kísérleti Átlag (n=33) Kontroll sd . a k e t t ő összhangja. s ez a k ü l ö n b s é g a finom-J m o t o r o s k é p e s s é g e k terén szignifikáns volt ( D P T M F p = 0 . Ú g y tűnik. Ez az e r e d m é n y pedig megeriV t siti a fejlesztő p r o g r a m és m e t o d i k a hatékonyságát. betegség (fő): (n=33) 6 (n=30) 3 4 4 11 4 8 1 6 1 4 0 A vizsgált változók átlagai. A D P T M F . mint a kontroliosztályok tanulói.mutatta a l e g e r ő s e b b pozitív együttjárást.0 16. Kísérleti Tesztek (T%) Átlag (n=33) Kontroll Átlag (n=30) sd Szig. a technikával (p<0.01 Síi Átlag Edtfeld-teszt 64.5 14.7 20. akik az en­ nek megfelelő tanulási stílust preferálják. írás és m a t e m a t i k a tárgyakból. . Olvasásból és írásból n e m volt lényeges eltérés a két csoport között. a környezetismeret­ tel ( p = 0 .0 p=0. A kísérletben szereplő iskolák­ ban ez u t ó b b i oktatási m e t o d i k a dominált.el­ e n g e d h e t e t l e n .2 21.01).a téri p o z í c i ó helyes észlelése mellett . hogy a frontális kereteket előtérbe h e l y e z ő oktatás e l s ő s o r b a n a z o k n a k a t a n u l ó k n a k kedvez. hasznosítják a hallottakat. s azok é r n e k el j o b b e r e d m é n y t .01) mutat­ ta.01) j o b b a k n a k bizonyultak. mely szerint a m ű v e l e t e k és a m a t e m a t i k a i A fejlesztés hatása a pszichológiai tesztek tükrében g o n d o l k o d á s e r e d e t e a cselekvésben ( m a n i p u l á c i ó ) k e r e s e n d ő .2 2.2 91.5 64.3 1. Az iskolai t a n u l á s e r e d m é n y e s s é g é t m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő k közül a p e r c e p t u á l i s és a p e r c e p t u o m o t o r o s képességek.01). 0 3 ) . E r é s z e r e d m é n y ü n k megerősíti a műveleti lélektan a g o n d o l k o d á s gyöke­ reire v o n a t k o z ó e g y i k alapvető tanítását. látottakat (Szitó.01). a g y e r e k át tudja kapcsolni e g y m á s b a a k ü l ö n b ö z ő modalitásokat. s u g y a n c s a k szignifikáns kapcsolata volt a magyarral ( p = 0 .4 47. 0 3 ) és az év végi összesített értékeléssel (p=0. hogy m i l y e n t á r g y ( a k ) b ó U e s z » | t a n u l ó k n a k n e h é z s é g ü k .7 DPT Betűk DPT M F Figyelem 29.5 98. T a n é v végére e z a z arán]fl| . (n=30) sd Szig. Tané\ elején tanulócsoportok közti különbségei: Tanév végén tosságú az is.8 95. attól el n e m választha­ tó (Piaget.1 16. másrészt t ö b b szerző is utal arra. a fejlesztett gyere­ kek a n o r m á l o s z t á l y o k b a j á r ó társaikhoz h a s o n l ó a n teljesítettek.7 69. M i n d k e t t ő n é l a ritmus felismerése alapvető szerepet játszik. D P T B e t ű k p < 0 .t e s z t jó szín­ p<0.3 66. (A D P T . rendellenesség. 0 1 . hogy a vizuális sorrediséget (szekventálás) is felismerje a g y e r m e k . É r t h e t ő . azaz figyelmesen hallgatnak.2 vonalú kivitelezéséhez a f i n o m m o t o r o s k é p e s s é g e k mellett fontos m é g a térpercepció is. betegség (fő): Két területen tartósan fennálló eltérés.4 75.j o b b e r e d .megfordult.mint a m a t e m a t i k a . és megjegy­ zik.J m é n y t . A választ egyrészt a fejlesztés h a t é k o n y s á g á b a n . Ez utóbbi e s e t b e n a t a n u l ó k visel­ kedésben is m e g n y i l v á n u l ó figyelmi j e l l e m z ő i n e m torzítják tényleges teljesítményük megítélését. T a l á n n é m i d i l e m m á t felvet ez az adat a hazai i s k o l a r e n d s z e r keretei között: az iskolai a l k a l m a s s á g n a k egyrészt k r i t é r i u m a a megfelelő figyelmi kapacitás.n é m e l y e s e t b e n .01) .szá­ m u n k r a is m e g l e p ő e r e d m é n y t hozott: . A szűrőeljárások ígv arra is rávilágíthatnak.A DPT Mértani Formák másolása feladatban mutatott teljesítmény a l e g e r ő s e b b kor­ relációt a m a t e m a t i k á v a l (p<0.3 19. technika.0 28.A figyelemvizsgálat a d a t a i n a k s e m m i l y e n tantárgyi e r e d m é n n y e l nem volt szignifi­ T a n é v elején a kísérleti c s o p o r t b a n (fejlesztő o s z t á l y o k ) m i n d e g y i k t e s z t b e n gyengébb'jj e r e d m é n y t értek el a gyerekek.8 86.0 55. Az ének e s e t é b e n p e d i g az auditív ritmus helyes m e g r a g a d á s á r a van szükség.03 84. hogy a ma- G y a k o r l a t i megfontolásból az ö s s z m i n t á r a v o n a t k o z ó a n vizsgáltuk a pszichológiai tesztek | év végi a d a t a i n a k kapcsolatát a t a n u l m á n y i e r e d m é n y e s s é g g e l m i n d e n értékelt tárgyra v ( K | n a t k o z ó a n .01). m e l y a d a t a p e d a g ó g u s szubjektivitástól m e n t e s értékelését igazolja.3 1. rendellenesség. 1993).1 1.01) és a többinél romlott a teljesítménye.9 18.A DPT Betűk feladat e g y e d ü l az énekkel mutatott szignifikánsan pozitív együttjárást (p < 0.4 96. valamint a figyelem szerepét kívántuk m e g r a g a d n i .7 90. a figyelem m i n ő s é g e m é g s e m állt k a p c s o ­ latban a t a n u l m á n y i e l ő m e n e t e l l e l .2 88.Az Edtfeld-tesztnek s e m m i l y e n tantárgyi e r e d m é n n y e l n e m volt szignifikáns k a p c s o ­ lata. 1987).) Az iskolai t a n u l á s h o z a perceptuális és m o t o r o s r e n d s z e r e k kellő fejlettsége mellett alapvető fon­ Kiemelkedő egy tárgyból (fő): Kiemelkedő két tárgyból (fő): Igen gyenge egy tárgyból (fő): Igen gyenge két tárgyból (fő): Egy területen tartósan fennálló eltérés.a figyelem kivételével v a l a _ káns k a p c s o l a t a . míg a kontrollcsoport csupán egyetlen mutatóban javult j e l e n t ő s e n | (Edtfeld-teszt p<0. hogy a m a n i p u l á c i ó t és térszemléletet alapvetően igénylő tárgyakkal .J ri p o z í c i ó m e g í t é l é s é t m é r ő D P T B e t ű k feladatban szignifikánsan (p<0. 0 4 ) . h o g y az i n t e r s z e n z o r o s f o l y a m a t o k jól m ű k ö d j e n e k . 0 5 M D P T MF p<0.az Edtfeld-teszt kivételével . ill.6 28. Az e l e m z é s a statisztikai p r ó b a t ü k r é b e n (Pearson-féle k o r r e l á c i ó ) .

p<0. A személyi vonatkozások terén a fejlesztő p e d a g ó g u s szerepét emeljük ki.10) Az év végi tanulmányi eredménvek alakulása (általános értékelés) Kísérleti csoport Kontrollcsoport (n = 30) 13 16 1 (n = 33) Jól megfelelt (fő) Megfelelt (fő) Nem felelt meg (fő) 15 16 2 A tanítói é r t é k e l é s (mely nagy e g y e z é s t m u t a t o t t a tanulók tényleges teljesítményjellem­ zőivel) adatai t ü k r é b e n megerősíthetjük a fejlesztési k o n c e p c i ó és m e t o d i k a h a t é k o n y s á ­ gát. írás 4.Mat. írás 2.01 p<0.7 8. ön­ értékelését is alakítja. P. = = a pedagógus értékelése magyarból.0l p<0. valamint a m a t e m a t i k a i teljesítménymérés adatai­ val is szoros együttjárást mutattak. Tend. Az iskolai értékelés az első időszak­ tól k e z d v e n e m c s a k a tanulás e r e d m é n y e s s é g é r ő l tájékoztat.5 78. v a l a m i n t a z o k tartalmi m ó d o s í t á s a j e l e n t e t t e .7 92.3. = Romankovics-féle feladatlap olvasásból.Magy.9 89.01 p<0. írás 4. A j e l e n mintát j ó v a l m e g h a l a d ó vizsgálattal a pedagógiai g y a k o r l a t b a n a l k a l m a z o t t . Olv. = felmérőlap matematikából.04 p<0. hogy az első osztályban a l k a l m a z o t t felmérő la­ p o k e r e d m é n y e i összefüggenek-e a p e d a g ó g u s tantárgyi értékelésével. Ismeretes a társas környezet énkép-alakulásban betöltött szerepe.02 p=0. p=0.Ü3 _ 13. Olv. = Romankovics-féle felmérőlap írásból. (T%) írás 1.a legszorosabb együttjárást m u ­ t a t ó . Tartalmi szempontból a fejlesztő feladatok az ún. a tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d ő kisiskolások a k o n t r o l l c s o p o r t h o z h a s o n l ó e r e d m é n n y e l zárták az első iskolaévet.05< p < 0. P. = a Dinasztia tankönyvcsalád felmérőlapja írás­ ból.01 p=0.03 p=0. Kontroll Átlag (n=30) sd A tantárgyi felmérések eredményei és a pedagógus értékelése közti kapcsolatok tanév végén ' (Pearson-korreláció) P.0l p=0.0l p<0. N é l k ü l ö z h e t e t l e n n e k b i z o n y u l t a ta­ nulási n e h é z s é g e k k e z e l é s é v e l foglalkozó s z a k e m b e r .6 92.f é l e .2 Szig. A p e d a g ó g i a i érté­ kelés során n e m c s a k az i s m e r e t e k és k é s z s é g e k leméréséről.01 p<0. Olv. = Gyenei-Sz.01 p=0. írás 2. ellenőrzéséről van szó. írás 3.3 9.4 P<0. = Romankovics-féle felmérőlap olvasásból. = a pedagógus értékelése matematikából.01 Olv. h o g y a p e d a g ó g u s értékelő tevékenysége m e n n y i r e torzításmentes.2.01 p<0. ÖSSZEGZÉS A fejlesztő m u n k a eredeti c é l k i t ű z é s ü n k ö n t ú l m e n ő e n s z á m o s értékes tapasztalattal szol­ gait.3. Olvasás 2. ból. Olv. Tend.0l írás 3.01 p=0. = tendencia (0. a n o r m á l o s z t á l y o k t a n t e r v e . A táblázatban kiemelt . írás 2.7 _ 87. k ü l ö n b ö z ő tantárgyi teljesítményt m é r ő eljárások h a s z n á l h a t ó ­ ságáról is képet k a p h a t u n k . P. írási. a G y e n e i . a fejlesztő p e d a g ó g u s f o l y a m a t o s irányító m u n k á j a .0l írás 2. Olv.teljesítőképességüket m e g h a l a d ó k ö v e t e l m é ­ nyek elé állította volna a fejlesztős gyerekeket.5 11. Az osztály­ tanítók s z á m á r a a l e g n a g y o b b n e h é z s é g e t a tanterv és a t a n k ö n y v e k által diktált haladási tempó. p<0.01 p=0. írási. p<0. A táb­ lázatban foglaltuk össze a szignifikáns együttjárásokat.05 Matematika (T%) Jelölések: Olvasás 1. írás 1.l.8 88. (T%) (T%) (T%) 88. Olv.0l p<0.0l p<0.a d a t o k h o z t a r t o z ó f e l m é r ő l a p o k m e g b í z h a t ó k é p e t adtak a t a n u l ó k t é n y l e g e s t e l j e s í t m é n y é n e k alakulásáról. Jelölések: P. = Pedagógiai Intézet felmérőlapja írásból. a tényleges teljesítményt tükrözi-e.8 21. (Következőoldalon. = Gyenei-Szautnernéféle feladatlap írásból.9 13. Ezért igen lényeges. p=O.3.02 p<0.Mat. P. M á s oldalról k í v á n c s i a k voltunk arra is. Mat.3 83. Olvasás és írás tárgyakból lehetőségünk volt többféle tantárgyi felmérőlap eredményeit ö s s z e h a s o n l í t a n i : a m e g y e i P e d a g ó g i a i I n t é z e t által b e v e z e t e t t . p<0. A g y e r e k e k összesített t a n u l m á n y i e r e d m é n y e s s é g e a két c s o p o r t b a n n e m m u t a t o t t lé­ n y e g e s eltérést.0l p<0. írás I. Mat. ha­ n e m a n n a k a személyiségfejlődésben betöltött szerepét is h a n g s ú l y o z n u n k kell.01 Olv.4.) Az olvasás és írás terén a Dinasztia t a n k ö n y v c s a l á d h o z k a p c s o l ó d ó f e l m é r ő l a p o k kivé­ telével v a l a m e n n y i eljárás e r e d m é n y e i összefüggtek a p e d a g ó g u s év végi t a n u l m á n y i érté­ kelésével m a g y a r b ó l és m a t e m a t i k á b ó l .4.9 12. I.2.4. Olvasás 2. = Pedagógiai Intézet felmérőlapja olvasásból.Magy.01 Olv.autnerné-jéle feladatlap olvasásból. írás 4.0l p<0.Mat.f é l e és a Dinasztia t a n k ö n y v c s a l á d h o z k a p c s o l ó d ó eljárásokat. Olv.05 Tend.0l p<0.a s z e r é n y e b b o s z t á l y l é t s z á m mellett is .7 21. A h a g y o m á n y o s oktatási keretben. = a Dinasztia tankönyvcsalád felmérőlapja olvasásból.01 Tend. t o v á b b á társas pozícióját a kortársak körében alapvetően befolyásol­ ja.Magy. Olv. p<0. Olv.l. = Gyenei-Szautnerné-féle felmérőlap írás­ Tend.01 p=0. k é s z s é g t á r g y a k tan- 250 251 . p<0. h a n e m a g y e r m e k énképét. írás 3. a R o m a n k o v i c s .01 p<0.01 p=0.2. vagy pedig abban e g y é b szubjektív m o z z a n a t o k is sze­ repet j á t s z a n a k .A tantárgytesztek eredményei a kísérleti és a kontrollcsoportban Kísérleti (n=33) sd Olvasás 1.S z a u t n e r n é . = Romankovicsféle feladatlap írásból Gyenei-Szautnerné-féle felmérőlap olvasásból. írás 2. t e m a t i k a i g o n d o l k o d á s terén a n o r m á l o s z t á l y o k r a s z a b o t t k ö v e t e l m é n y s z i n t e l é r é s é t a p e r c e p t u o m o t o r o s rendszerek változatos formában történő fejlesztése ö n m a g á b a n n e m biz­ tosítja.

IRODALOM FÉRGE ZSUZSA ( 1 9 8 0 ) : A társadalmi struktúra és az iskolarendszer közötti néhány összefüggés. ) Korm. . a tanulási nehéz­ ségek korai felismerésének lehetőségei. E L T E kiadvány. Budapest. 2. G. W O O D . J. é r d e k e s e b b é tették. Tankönyvkiadó. In: P. 4 9 3 . m e l y e k e t az ó v o d a is c s a k r é s z b e n tud k o m p e n z á l n i . Nemzeti Alaptanterv ( 1 9 9 5 ) . BALOGH KATALIN ( 1 9 8 8 ) : A tanulási képességet meghatározó pszichikus funkciók fejlődése.1 8 6 . MERRELL. u g y a n a k k o r azt is figyelembe kell venni. N e h é z ­ s é g b e ü t k ö z ö t t a fejlesztős t a n u l ó k kognitív fejlettségét lényegesen m e g h a l a d ó t a n a n y a g és k ö v e t e l m é n y m ó d o s í t á s a . TANSLEY.tervét a g y e r e k e k s z á m á r a színesebbé. ha egyrészt m e g i s m e r i a g y e r e k e k fejlettségi szintjét.5 0 4 . PIAGET. 17. Budapest. Gondolat Kiadó. SZAUTNER JÁNOSNÉ ( 1 9 9 5 ) : A tanulási zavarok korrekciója kisiskolás korban. hogy a m i n ő s é g b i z t o s í t á s j e l e n l e g i rendsze­ re n e m veszi figyelembe ezt a s z e m p o n t o t . A fejlesztő o s z t á l y o k e s e t é b e n n e m a l k a l m a z h a t j u k a n o r m á l o s z t á l y o k r a szabott k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r t a n n a k ellenére. ( 1 9 9 8 ) : An intervention programme for children with moderate learning difficulties. é r d e k t e ­ l e n s é g e .. J . ELTE kiadvány. Budapest. SZÍTÓ IMRE ( 1 9 8 7 ) : A tanulási stratégiák fejlesztése. és e g y b e n az iskolai szocializációhoz is igazodik. Iskolapszichológia. A tanulási k u d a r c o k k a p c s á n a j e l e n s é g g e l g y a k r a n kerül ok-okozati ö s s z e f ü g g é s b e a h á t r á n y o s szociokulturális háttér. British Journal of Educational Psychology. J. m e l y e t olvasásból és írásból a tantárgyi t e l j e s í t m é n y m é r é s e k is igazoltak. a fejlesztés perspektívái. hyperaktivity and impulsiveness: Their impact on academic achievement and progress. és m i l y e n ok­ tatási m e t o d i k á t a l k a l m a z . hogy a tanulási n e h é z s é g e k k e l k ü z d ő t a n u l ó k j e l e n l é t e az i s k o l á k b a n n e m a t á r s a d a l m i rétegzettség által m e g h a t á r o z o t t . s a többlet ó r a s z á m a ma divatos i g é n y e k e t hivatott kielégíteni. 2 8 . (VIII. E területe­ ken b i z o n y u l t a fejlesztés a l e g h a t é k o n y a b b n a k . Városi Nevelési Tanácsadó. 1 5 9 . másrészt p e d i g n e m sújtja a n o r m á l osztályokra szabott k ö v e t e l m é n y szorító hatása. Iskolapszicholó­ gia. P. BIBBY. / P. a nyelvi h á t r á n y m i n d o l y a n t é n y e z ő k . Budapest. C.): Iskolapszicholó­ gia. 4 3 . 252 253 .YDEN. B. P BALOGH KATALIN ( 1 9 9 0 ) : Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára. t o v á b b á az a n y a n y e l v i oktatás­ ban is jól i l l e s z h e t ő e k voltak az a l k a l m a z o t t t a n k ö n y v e k feladatainak sorába. ( 1 9 8 1 ) : Children with Specific Learning Difficulties. 7 1 . A Critical Review of Research. TYMMS. GYENEI MELINDA ( 1 9 9 2 ) : Tanulási zavarok korrekciója a tanórákon. A m a t e m a t i k a o k t a t á s n é m i d i l e m m á t vetett fel. ( 1 9 9 3 ) : Az értelem pszichológiája. A sajátosan m e n n y i s é g i szemléletet t ü k r ö z ő oktatási p r o g r a m o k s e m k e d v e z n e k a tanu­ lási n e h é z s é g g e l k ü z d ő g y e r e k e k n e k . A. n e m érték el a n o r m á l osztályok teljesít­ m é n y s z i n t j é t . The NFER-Nclson Publishing Company Ltd. A Kormány 1 3 7 / 1 9 9 6 . LF.5 6 . (Fejlesztő prog­ ram). P. Az egyik kísérleti o s z t á l y u n k b a n például a gyerekek t e r h e l é s e a k ö t e l e z ő t a n ó r á k a t m e s s z e m e g h a l a d ó volt. ELTE kiadvány. 9 7 . A p e d a g ó g u s csak a k k o r tud felelősséggel dön­ teni a b b a n . Szolnok. PANCKHURST. Óvodai nevelés országos alapprogramja. Gondolat. D . 2 1 . GYENEI MELINDA..1 3 5 . Iskolapszichológia. M i n ­ t á n k b a n a fejlesztős g y e r e k e k családi háttere a S E S v o n a t k o z á s á b a n h e t e r o g é n n e k m o n d ­ ható. In: Társadalom­ politikai tanulmányok. ( 2 0 0 1 ) : Inattention. (szerk. Tantárgyi e r e d m é n y e s s é g ü k a z o n b a n a fejlesztés mellett is lényege­ sen g y e n g é b b n e k b i z o n y u l t a kontrollcsoportnál. Nemzeti Tankönyvkiadó. 6 8 . h a n e m m á s t és m á s h o g y a n kellene tanítani. L A M B . Az egyik m e g o l d á s lehet egy olyan á t m e n e t i képzési formát kialakítani az iskoláztatás k e z d e t é n . A család n a g y o n alacsony műveltségi szintje. mely a l k a l m a z k o d i k a g y e r m e k tényleges fejlettség­ éhez. rendelete. S. P . J . Balogh K. B á r a környezeti retardációból s z á r m a z ó h á t r á n y o k visszatartó szerepe vi­ tathatatlan. British Journal of Educational Psychology. Kísérletünkkel a nulladik és/vagy fejlesztő o s z t á l y o k képzési a n y a g á n a k kialakításához szerettünk v o l n a hozzájárulni. Egyetemi tankönyv. . A fejlesztős g y e r e k e k s z á m á r a n e m többet.. a p e d a g ó g u s a n o r m á l o s z t á l y o k r a s z a b o t t m e n n y i s é g e t és t e m p ó t kérte s z á m o n . h o g y tanulócsoportja s z á m á r a milyen t a n k ö n y v c s a l á d o t választ.

pl. n e m tud kialakulni a s z e n z o m o t o r o s integráció. n e h é z k e s .j g y o b b . De mutathatja a m á s i k véglet tüneteit is. lehetőségeket k í v á n o m b e m u t a t n i . hogy „akármit csinálok. Célja. { 254 255 . Mik is a tanulási zavarral küszködő gyerekek teljesítményjellemzői: . kevés pozitív megerősítést k a p . s ráadásul szociális pozíciója is romlik.A betűk. aki átlépi az első osztály küszöbét.isi g o n d o k is megjelennek. melyet megszakítani m á r igen nehéz feladat. a megerősítés. valamint c) D P T ( D y s l e x i a Prognostica Test) teszttel a diszlexia. m e l y e k birtokában .« tös írás. aki a teljesítésben n e m sikeres.A betűk. szótagok felcserélése.a szociális k ö r n y e z e t e elfogadása iránti motivá. . 2 m á s r é s z t h o g y a fel n e m ismert p r o b l é m á k a t rögtön a k e z d é s k o r kiszűrjük.kisebb zökkenőkkel . tanító nénije feltételezi. n e m reagál r á " . hogy segítse m i n d a z o k a t az elsősöket. A g y e r e k annyira szorong. diszgráfia tüneteit. alacsony önértékelésűvé válik. b) Edtfeldt-teszttel a térbeli irányok és pozíció helyes észlelését.A m á r tanult betűk. m e l y e k a v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó fejletlenségére utalnak. így válik a jól teljesítő g y e r e k szociáli. hiszen a tőle kapott első | minősítések. Nem is tud. mely az ún. személyiségfejlődésükre kiható e s e m é n y . j Az ilyen kisgyerek fokozottan igényelné az egyéni. hogy a sikeres iskolakezdés az egész életük. m e l y e i | k o m p e n z á l ó viselkedésformákkal próbál m a g á n a k biztosítani. h o g y célzott fejlesz­ tésükkel t ö b b terület fejlődése is k e d v e z ő e n befolyásolható. s m i n d e z e k e l m a r a s z t a l á s á n a k k ö v e t k e z m é n y e k é n t magatai i. a m o t o r i k u m és a test­ séma fejlesztése általános transzfer hatása mellett közvetlen alakítója a térbeli p e r c e p c i ó ­ nak. ill. . N a g y felelősség n e h e z e d i k az elsős tanítóra.^ n e m . A b e s z é d m o t o r o s funkciók m e d i t á c i ó s szerepe j e l e n t ő s a g o n d o l k o ­ MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA Az 1980-as évek k ö z e p é r e került kidolgozásra a Porkolábné-féle tanulási zavar szűrése. és próbáljunk ^ tenni ellene.és formaállandó­ ság zavarát jelzi. sorköz be n e m tartása a térbeli összefüggések felfogási n e h é z s é g e i b ő l fakadnak. pl. betűk n a g y s á g á n a k e g y e n e t l e n s é g e i .p s z i c h o l ó g i a i tesztekkel mértük a a) f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó terjedelmét és minőségét. h o g y e g y r e k e v é s b é m e r nyilatkozni. így a g y e r e k e k e g y m á s | m e g í t é l é s é b e n is az Ő értékelésére t á m a s z k o d n a k . mert p r o b l é m á j á n a k csak tünete szélsőséges viselkedése. K ö n n y ű tehát belátnunk. h o g y egyrészről e g y é r t e l m ű e n csak iskolaérett g y e r e k e k kerüljenek be az iskolába. ügyetlen m o z g á s . m e l y e k e t az iskola képvisel. szóköz. A s z t e r e o g n o s z t i k u s t a p a s z t a l a t o k g a z d a g í t á s á v a l hatást g y a k o r o l u n k a vizuális percepció fejlődésére. hogy 1 k é p e s megfelelni m i n d a z o n t e l j e s í t m é n y e l v á r á s o k n a k . Gestalt-látás (egész k é p m e g r a g a d á si ké pe ssége) fejletlenségéből adódhat. A szűrési folyamat h á r o m szakterületet fog át: . illetve elmarasztalás a kisgyerek egész iskolai pályafutására I kihat. Ha a k ü l ö n b ö z ő p e r c e p c i ó s funkciók szintje n e m kiegyenlített.célkitűzéseikből a d ó d ó a n . fegyelmezési m ó d ­ szerekkel az ok n e m szüntethető m e g . így a z a j gyerek. totális érzékelő apparátus. Az o n t o g e n e t i k u s fejlődésmenet i s m e r e t é b e n megfogalmazhatjuk.a l o g o p é d u s a h a n g h i b á k a t .sokkal na. differenciált foglalkozást.az ördögi kör -. osztály elején felvett s z ű r é s e g y ü t t e s .de sikeresek az iskolában. 1 A g y e r e k e k d ö n t ő százaléka rendelkezik azokkal a megfelelő színvonalú részképessé-. a m e l y e k kitüntetett szerepet k a p n a k azáltal. akik az is. 1 1 Jelen c i k k e m b e n a kőbányai első osztályos gyerekek szűrését és a kerületi intervenciós í Arról a kisgyerekről.I san is jó pozíciójúvá. . de igényeit n e m a teljesítés. .B i z o n y t a l a n v o n a l v e z e t é s . ha. állandó n y u g t a l a n s á g van körülötte. A fenti p r o b l é m á k korai feltárását c é l o z z a az 1. göcsör. m a s z a t o s füzet.J kolaérettségi szűrőn ugyan átjutottak. mellyel K ő b á n y á n d o l g o z t u n k .': ció h a t á r o z z a m e g .k o r o s z t á l y a j e l l e g z e t e s s é g e k é n t . ha az óvo­ dáskor v é g é r e n e m alakul ki az ún. 'í U g y a n e z z e l az elvárással lépi át a kisgyerek is a küszöböt. d-b felcserélése. 1 M i u t á n a gyerek s z á m á r a az elsődleges a p e d a g ó g u s személye. u g y a n a z a betű m á s színnel vagy k ö r n y e z e t b e n ) az alak. a beszédészlelést szűrte.P R E V E N C I Ó S T A N U L Á S I ZAVAR S Z Ű R É S E AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ELSŐ OSZTÁLYÁBAN A j e l e n s é g l é n y e g e gyakorlatilag m i n d i g u g y a n a z : tanulási n e h é z s é g lép fel. h o g y m e n n y i r e fon. A tanító és a gyerek között kialakult kapcsolat a gyerek t a n u l á s h o z való viszonyát is j meghatározza. vagy b o h ó c k o d ó m a g a t a r t á s s a l próbálja „ e l s z ó r a k o z t a t n i " az osztályt. hipermotil. formák felismerési n e h é z s é g e . 1 M i n d e z e n b e v e z e t ő fejtegetések csak azt hivatottak alátámasztani. n e m j e l e n t k e z i k .1 gekkel. . N a g y hánya. dás fejlődésében.| re. \ majd a r á é p ü l ő fejlesztő p r o g r a m . Mindezek a teljesítménybeli p r o b l é m á k k o m p e n z á l ó viselkedésekhez vezetnek. az órán passzív. G y a k r a n h a l l o m az elkeseredett pedagógustól. E z e k a jelek legtöbbször m á r az ó v o d á b a n is m e g m u t a t k o z n a k . kusza írás. h o g y v a n n a k a fejlő­ désnek olyan súlypontjai. .J d u k a z o n b a n kezdeti teljesítményzavarokkal küzd. igazi gondot rendszerint csak a z általános iskolában k e z d e n e k j e l e n t e n i .jj tos az. de I mivel ott a viselkedési és teljesítménytolerancia . de valamely részterületen e l m a r a d á s t m u t a t n a k . mely gátja a fogalmi g o n d o l k o d á s alakulásának. így pl. És így alakul ki a c i r c u l u s | vitiosus .vagy betűfelismerési nehézség. vízszintes-függőleges irányok felcserélése a térirányok megítélési n e h é z s é g e i t mutatják. ha n e m m e g s z o k o t t k ö r n y e z e t b e n találja (pl.Szó.

Raven-. ill. kel m e g i s m é t e l t ü k a vizsgálatokat.és is­ k o l a p s z i c h o l ó g u s M u n k a c s o p o r t .és farajz. táblázat saját minta P. Létszám 400 350 300 200 150 100 50 r - 250 - I. a pedagógiai fejlesztésen át a klinikai pszi| /. M i n d ­ ezen tapasztalatok a „szenzitív p e r i ó d u s " létét bizonyítják. Kivételt képeznek a figyelem-teszt e r e d m é n y e i . sokkal i n k á b b a c s o p o r t o s h e l y z e t b e n adott i n s t r u k c i ó r a reagál figyelmi. h o g y azt a gyereket.5-7. osztályos gyerekek. e n g e d é l y é n e k m e g s z e r z é s e . egy-egy r é s z t e r ü l e t e n m e g m u t a t k o z ó éretlenséget tapasztalunk. A hétben. Az ilyen gyerekeknél n e m elsősorban a r é s z k é p e s s é g fejlesz* tése. A m é r é s e k m e g m u t a t j á k .\ rést készítettünk.5% 35. A VIZSGÁLAT 6-6. m á s r é s z t a helyzet lehetőséget nyújtott s z á m á r a a p r o b l é m á s g y e r e k e k megfigyelés sére teszt-szituációban.4% 256 257 .6 pont 4. Itt igen g y a k r a n átlagos vagy annál j o b b e r e d m é n y e k születtek. az erőteljesen kitolódott iskolakezdés e g y a r á n t tanulási n e h é z s é g e k e t valószínűsíthet.1 0 óra kö-1 zött került sor 12-15 fős c s o p o r t o k b a n az o s z t á l y t e r e m b e n . h o g y e l ő z z e a szülővel való a n a m n é z i s felvétele. ábra A vizsgált gyerekek életkori megoszlása a vizsgálat időpontjában A P o r k o l á b n é .és m a g a t a r t á s v i z s g á l a t o t az előre m e g a d o t t s z e m p o n t o k szerint. hogy m é g a b e t ű t a n u l á s m e g k e z d é s e előtt mérjük fel a részképességeket. ill.az j a k k o r hatályba l é p ő rendelet szerint . hogy a túl korai. Az egyéni vizsgálatokat m i n d e n e s e t b e n m e g kell.25 éves A vizsgálatban közel 8 0 0 első osztályos g y e r m e k vett részt.\ tuk e l e m e z n i . Igen fontosnak tartottuk m i n d e n esetben a tanító jelenlétét is. Itt k i e m e l t e n kezeltük . (mértani forma másolása) figyelem (teljesítmény) 58. Balogh minta Edíeldt DPT 2. (A vizsgálat p o n t o s leírásának adatait a s z a k i r o d a l o m j e g y z é k e tartalmazza. neveze­ tesen. II. mely a szakértői bizottsághoz irányítástól. csak kiemelt fejlesztés k é p e s „ b e i n d í t a n i " . és B e n d e r B-tesztekkel. hogy vajon a kőbányai e r e d m é n y e k eltérnek-e az országos átlagtól valamely területen. 9 . így kevésbé mutatkozik m e g teljesítményükben a hét elején j e l l e m z ő b e m e l e g e d é s i hatás. kislétszámú osztály­ ba vagy előkészítős státuszba való helyezéstől. hogy a gyerekek e z e k b e n az i d ő p o n t o k b a n a legaktívabbak.3% 61.5 év közötti korosztály e r e d m é n y e i a legjobbak. akik közül 777 fő a n y a g á t tud. M á s r é s z t az J e l e m z é s l e h e t ő v é tette az Ö n k o r m á n y z a t s z a k m a i vezetése számára. Összehasonlítottuk a Porkolábné-féle és a saját vizsgálatunk átlageredményeit is a külön­ böző tesztekben.4% 32.5 éves 7.8 pont 98. Kíváncsiak voltunk arra. A tesztek felvételére o k t ó b e r hó során. projektív vizsgá­ latokkal.) K e r ü l e t ü n k b e n 1998/99. az i d ő p o n t b a n való kötöttség pedig azon tapasztalatunkra támaszkodik.az előkészítőssé minősítés szempontjait. addig az ellátás nélküli.| dó e r e d m é n y e k t ü k r é b e n kerületi szintű intervenciós tervet d o l g o z z o n k i j a v í t v a az ellátási minőségét.5 éves 6. M í g az alig 6 éves k o r b a n s o k s z o r á l t a l á n o s . k o n c e n t r á c i ó s vagy é r t e l m e z é s i h i b á k k a l . aki 7 éves k o r á b a n éretlen az iskolára. ül.5-7 éves 7-7. A c s o p o r t o s vizsgálat e r e d m é n y e i n e k értékelése után az átlagon alul teljesítő gyerekek . ül. ill. tanév őszén m i n d e n iskolára kiterjedő. A korai felvétel i n d o k a egy-* részt. (betűk) DPT 3. tanév óta m ű k ö d i k a Nevelési T a n á c s a d ó k e r e t é b e n Ó v o d a . más.5-8 éves 8-8. h a n e m az o s z t á l y b a n való egyéni b á n á s m ó d nyújt segítséget.5-9. M i n d e z e n j a v a s l a t o k t e r m é s z e t e s e n a tanítónővel és eset­ legesen m á s s z a k e m b e r e k k e l . /. Célja e l s ő s o r b a n a k ő b á n y a i első osztályos gyerekek tanulási p r o b l é m á i n a k felmérése volt. m e l y m e g m u t a t j a . h o g y a m é r é s b ő l a d ó .a t a n í t ó n ő megfigyelései alapján készíti el a füzet. mely az egyéni m e g s e g í t é s iránti szükségleteket tárta fel. a hét végén tapasztalható erős fáradás.. A VIZSGÁLAT EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA A vizsgált p o p u l á c i ó : kőbányai 1. ill. szükség szerinti képesség-. h o g y a g y e r m e k n e k n e m r é s z k é p e s s é g b e l i e l m a r a d á s a van. A k é s ő b b i e k b e n b e m u t a t o t t táblázatok is alátámasztották az eredeti hipotézist. a logopédiai. ül.2 pont 5 pont 97. ] j chológiai g o n d o z á s i g terjedhet. majd a 2 0 0 0 / 0 1 .f é l e eredeti m i n t a a d a t a i n a k e l e m z é s e szerint is m á r n y i l v á n v a l ó v á vált. Az egyéni h e l y z e t b e n is alulteljesítő gyerekek vizsgálatát folytattuk család. A d i a g n ó z i s felállítása után lehet dönteni a g y e r m e k s z á m á r a leginkább megfelelő ellá­ tási formáról. átfogó felmé. • ül. túl h o s s z ú r a nyúlt óvo­ dás lét is tanulási n e h é z s é g e k h e z vezethet. ellátva 16 ö n k o r m á n y z a t i m ű k ö d t e t é s ű általános i s k o l á t M á r az első tanévtől bevezettük az első osztályosok tanulási zavar szűrését az arra igényt m u t a t ó iskolákban. aki egyrészt segítette a felvételt.5 éves FT 8. k e d d és szerda n a p o k o n . a szülővel való m e g e g y e z é s után valósíthatók m e g . h o g y a tesztekben a 6.

Az alábbi á b r á k a c s o p o r t o s v i z s g á l a t o k o n e g y e s t e s z t e k b e n nyújtott t e l j e s í t m é n y t m u ­ tatják k o r o s z t á l y i b o n t á s b a n . ábra Edtfeldt-tesz.5-8 éves 8-8.5 éves 6.5 éves 7.5-9.4% 98.5-9.5 éves 8. ábra átnézett képek darabszáma korosztálvi bontásban 6-6. p o n t s z á m o t é r t e k e l t a n u l ó i n k .5-8 éves 8.5 éves 7.5 éves 6.25 éves 40% Figyelem-teszt: 30% 4.5 éves 6.8% 6-6.5-9.5-8 éves 8-8.5 éves 7.5-7 éves 7-7.t: teljesítmény megoszlás korosztályi bontásban 98.5-8 éves 8-8.5 éves 6.25 éves 5. FigYelem-teszt: ábra korosztályi bontásban teljesítmény 6-6.25 6-6.5 éves 8.5 éves 6. ábra 7. m e r t a z e r e d e t i m i n t a átlagai i s igen a l a c s o n y a k .6% 10 98. 520 500 480 70% 460 60% 440 420 50% 400 6-6.5-8 éves 8-8.0% 97.5-9.5 éves 8.A táblázatból látható. a m e l y a z é r t i s j e l z é s é r t é k ű .5-7 éves 7-7.5-7 éves 7-7.2% DPT teszt: 98.5 éves 8.5 éves 6.5 éves 7.5-7 éves 7-7. hogy a figyelem-teszt kivételével m i n d e n területen alacsonyabb.5-7 éves 7-7. ábra „betűk" teljesítmény kororszályi bontásban é v e s 3.25 éves DPT mértani formák 258 259 .5 éves 8.25 éves 30 2.5-9.

Az. A s z ü l ő k k e l p e d i g a fej­ lesztő s z a k e m b e r tartotta a k a p c s o l a t o t . ábra Dxstexia feladat atlagainak alakulása. Edfeldt-teszt összehasonlító adatai 260 . évi LXVIII. A tanító néni m á r ősztől figyelmi és visel­ kedési p r o b l é m á k miatt kérte segítségemet. h o g y a k ö v e t k e z ő tanévben milyen osztálytípus. A tanulási zavarszűrés e r e d m é n y e k é p p e n a teljes mintából 16 g y e r m e k c s o p o r t o s . táblázat Edtfeldt Előkészítő Nem előkészítő 18. ¡11. és javaslatot tenni a fejlesztés területeire és módjára.4% PDT2.trv. A tanév végén végzett kontrollszűrés ered­ m é n y e alapján tettünk j a v a s l a t o t arra vo­ n a t k o z ó a n . betűk " összehasonlító adatai A szakvéleményezés nyomán elkezdődött a kiszűrt g y e r e k e k n é l az egyéni vagy cso­ portos fejlesztés a Nevelési T a n á c s a d ó b a n . valamint a terápia iskolát érin­ tő k é r d é s e i b e n nyújtott az iskolapszichológus konzultatív segítséget. Az. 34. v a l a m i n t 761 „ n e m e l ő k é s z í t ő s " gyerek adatait hasonlítottuk össze. kérve a Nevelési T a n á c s a d ó szak­ v é l e m é n y é t . Dóri vizsgálati helyzetben igen nehezen tartható. év végi kontrollszűrés e r e d m é n y e k é n t pedig j a v a s l a t o t tettünk ar­ ra. h o g y igen n a g y a teljesít­ m é n y e l m a r a d á s a n o r m á l populációtól m i n d e n részterületen. • csoportos (N=761) 1. DPT teszt: . Tanítóik konzultációk keretében kaptak se­ gítséget az o s z t á l y o n belüli differenciált f o g l a l k o z á s h o z . A t a n í t ó n ő s z á m á r a egyéni fejlesztési terv kialakításában. e g y é b p r o b l é m á i m e g a k a d á l y o z z á k a t ö b b i e k k e l való e g y ü t t h a l a d á s b a n . o l v a s á s . így Dórinál a külvilág m e g i s m e r é s e háttérbe szorult. hogy első perctől megkülönböztetett egyéni b á n á s m ó d o t igényelt Dóri az ó v o d á b a n is.a szü­ lővel egyetértésben .III.8 pont FIGY. v a l a m i n t a g r a f o m o t o r o s éretlenség j e l l e m e z t e .és családrajza p s z i c h é s eredetű p r o b l é m á k a t valószínűsít. A részletes képességvizsgálat szerint intellektusa a gyenge átlagos ö v e z e t b e n volt. akiről az első félévben e g y é r t e l m ű e n kide­ rül.27% 98. osztályba.m ó d s z e r r e l tanuló osztályba került. e l m o n d v a . mind pedig a pedagógusi j e l z é s szerint igen ha­ mar látható volt tanulási n e h é z s é g e . A s z a k v é l e m é n y b e n rögzíteni kell a g y e r m e k vizsgálati i d ő p o n t b a n mért státuszát.í r á s tanítási m ó d ­ szer a l k a l m a s a g y e r m e k problémájának kezelésére. A vizsgálat alapján j a v a s o l t u k Dóri e l ő k é s z í t ő s s é m i n ő s í t é s é t e g y é n i p s z i c h o t e r á p i a mellett. osztályos g y e r m e k j a v a s o l h a t ó . 7 .23% Példák: normál (N=758) előkészítős (N= 16) csoport • egyem (N=256) 9. Fa.§. Célja.4 pont 32. ábra Térirány feladat atlagainak alakulása. Az 2. 261 normál (N=761 ) előkészítős (N= 16) • hibaszám • teljesítmény (%) 7. Az instrukciókat nem érti. akiről j a n u á r 31 -ig nyilvánvalóvá válik. t á b l á z a t b a n A 7 7 7 fős teljes mintából 16 „ e l ő k é s z í t ő " . hogy a n n a k a kisgyereknek. M e g k e r e s é s ü n k r e az ó v ó n ő b e s z á m o l t az előz­ ményekről.b e javasolt. táblázat és a 7 .javasolta a kislány előkészítőssé minősítését. ezért kértük klinikai vizsgá­ latát. ábra Figyelem teszt: hiba és teljesítmény összehasonlító adatai 8. 120 100 átlag 2. AZ ELŐKÉSZÍTŐBE JAVASOLT GYEREKEK A Közoktatási törvény 1999. M i n d az év eleji szűrés. fejlesztő terápiában va­ ló részvétel mellett. részképességeit a vizuális p e r c e p c i ó . hogy a kislány fejlesztő osztályban ismételje m e g az első évet. 2.1 0 .6 pont DPT 3. S e m csoportos. P r o b l é m á i az isko­ la kezdete óta f o l y a m a t o s a n m e g m u t a t k o z t a k . sem egyéni helyzet­ ben n e m képes a feladatokra koncentrálni. h o g y ( r é s z ) k é p e s s é g b e l i . Z s o l n a y . Dóri z e n e t a g o z a t o s . A Sindelar-teszt több területen is súlyos elmaradást mutat korosztályi átlagától. b e k e z d é s e szerint e l ő k é s z í t ő b e az az 1. majd egyéni vizsgálata alapján tettünk javaslatot. így a Nevelési T a n á c s a d ó . hogy speci­ ális segítséggel sem k é p e s a t a n a n y a g o t elsajátítani. h o g y melyik g y e r e k n e k lenne célszerű az előkészítőssé minősítést j a v a s o l n i . legyen l e h e t ő s é g e a l a p o z ó fejlesztést vagy m á s terápiás l e h e t ő s é g e t igénybe venni. A 2.75 pont 4. Hajni óvodájából iskolaérettségi vizsgálat nélkül került normál létszámú általános is­ kolai 1. 2. a feladatértés gyen­ gesége. 15.% 96. hogy a család érzelmi p r o b l é m á i o k o z t á k a kislány „befelé fordulását". ábrák a teljes m i n t a és az előkészítőbe j a v a s o l t g y e r e k e k össze­ h a s o n l í t ó szűrési adatait mutatják. A kerületi átfogó szűrés m ó d o t adott a n n a k m é r l e g e l é s é r e is.7% 58. Az előkészítőbe való j a v a s l a t o t a ta­ n í t ó n ő n e k kell k e z d e m é n y e z n i a szülővel egyetértésben..1 0 . Látható. E n n e k e r e d m é n y e k é n t megállapítást nyert. teljesítménye értékel­ normál (N=761 ) előkészítős (N=l 6) csoport • csoportos (N=761) i egyem (N=148) hetetlen. ill.

Az év végi kontroli-képességvizsgálat e r e d m é n y e k é n t D ó r i n a k fejlesztő első osztály­ ban való évismétlést j a v a s o l t u n k . In: Bagotai Tamás (szerk): Módszertani tükör.. mely aztán a fejlesztést nehezítheti m e g a későbbiekben. ORMAI VERA. IRODALOM KEREKES FANNY (2001): Tanulási zavar szűrése kőbányai első osztályosok között.• s é g . a segítő s z a k e m b e r e k ezzel k a p c s o l a t o s feladatairól. Kőbányai Nevelési Tanácsadó. h a n e m már az ó v o d á b a n kell e l k e z d e n i . o s z t á l y o s k o r á r a r e n d e z ő d ö t t annyira. KOTORÓ EMESE (szerk. Szinte v a l a m e n n y i iskola neve­ lési értekezlet k e r e t é b e n d o l g o z t a fel saját i n t é z m é n y e adatait. v é g i g g o n d o l n i abban a tekintetben. ELTE. de valamely okból n e m került spe­ ciális g o n d o z á s b a . ^ . N e m szabad elfeledkezni arról. E m e l l e t t l e v o n h a t ó fon­ tos tanulság volt s z á m u n k r a . Ez h a n g s ú l y o z o t t a n felveti az óvodai szűrés fontosságát. differenciált fejlesztése. v a l a m i n t a kü­ lönböző s z a k e m b e r e k közötti e g y ü t t m ű k ö d é s s z ü k s é g e s s é g é b e n . Budapest. Budapest. ha az ó v o d á b a n nem jelzik kellő hatékonysággal a várható t a n u l m á n y i . a p e d a g ó g u s s a l való k o n z u l t á c i ó . m e l y e k a kerületi alsós m u n k a k ö z ö s s é g m u n k á j á h o z további s z e m p o n t o k a t adtak. hogy m i n d e k ö z b e n a g y e r m e k b e n milyen é r z e l m i FO­ l y a m a t o k j á t s z ó d n a k le. iskolánkénti és osztályonkénti b o n t á s b a n is képet kaptak a gyer­ mekek fejlettségi szintjéről. az első o s z t á l y o s oktatási a n y a g b a n t ö r t é n ő differenciált segítségnyújtást. ma­ gatartási p r o b l é m á k a t .)(2()01): Együtt a gyerekekért. h o g y képtelen követni osztálytár­ sai tempóját.n e m is elsősorban tanítói. ill. Isko­ lapszichológia. Javasla­ tok hangzottak el osztályszervezési és m ó d s z e r t a n i k é r d é s e k b e n is. A Nevelési Tanácsadók I I . H i s z e n a fejlesztés itt n e m . HORÁNYI ANNABELLA. Animula. í magatartási és érzelmi p r o b l é m á k f o k o z ó d á s á t e r e d m é n y e z h e t i .oktatási és fejlesztési . Budapest. 4. Az o r s z á g o s tipikusan m a g a s n o r m á l osztálylétszámok mellett időben s e m képzelhe­ tő el e z e k n e k a g y e r e k e k n e k a tanóra keretében t ö r t é n ő e g y é n i . hogy a tanév f e n n m a r a d ó -. Anonymus Alapítvány. m a t e m a t i k a területén az alapkészségek fejlettségének elvár­ h a t ó szintjét. Ez a g y e r e k e k n é l a viselkedési. Az általunk előkészítőssé minősített gyerekek m i n d e g y i k e p r o b l é m á s n a k számított az ó v o d á b a n már. hogy a szűrést és fejlesztést n e m elég az iskolában. és megjósolják a fejlődést. A speciális szakképesítéssel n e m r e n d e l k e z ő t a n í t ó n ő n e m k o m p e t e n s az alapkész. Bár ez a r e n d e l k e z é s lehetőséget biztosít egy differenciált ellátási f o r m a kialakítására. Visszajelzése­ ink alapján az alábbi kétségek m e r ü l t e k fel a l k a l m a z á s a során: 1. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1987): Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kiiskolásoknak. hogy egy-két h ó n a p el­ teltével felismerjék a várható tanulási problémákat. 17. heti t ö b b a l k a l o m m a l történő s z a k r e n d e l é s r e vitelét. 2. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1990): Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára. további p s z i c h o t e r á p i á s m e g s e g í t é s mellett.) (2000): Alapok. A kislány p s z i c h é s státusza 2. E k k o r a tanítótól egy i d ő b e n kétféle . N i n c s kialakult s z a k m a i állásfoglalás abban a tekintetben. Tapasztalataink szerint j a n u á r r a zárultak le az egyéni vizsgálatok. VIDOVSZKY GÁBOR (szerk. r é s z é b e n folyó „differenciált egyéni fejlesztést" ki és m i k o r v é g e z z e . A t a n í t ó n ő k általában nincsenek s z a k m a i l a g felkészülve arra. Ezután az egyéni vizs­ g á l a t o k . A kettő közötti s z a k m a i differenciálás .. K ü l ö n ö s e n fontos ezt . h a n e m szakellátási k o m p e t e n c i a . h a n e m a tan-" a n y a g elsajátítását a l a p o z ó r é s z k é p e s s é g e k fejlesztését jelenti. hogy a szülők többsége képtelen m e g o l d a n i g y e r m e k e 1 r e n d s z e r e s . ELTE. fejlesztő n a p k ö z i t ő l az i n t é z m é n y i vagy utazó fejlesztő-gyógypedagógusi ellátásig. Ez számuk­ ra n é m i l e g ellent is m o n d az oktatási törvény szellemének.. i 4. vég­ rehajtása a z o n b a n m é g k e v é s s é kidolgozott. Illetve a törvény fejlesztési lehetőséget ajánl „délelőtti n a p k ö z i s foglalkozás kere­ tében is". KOVÁCS FERENC. Isko­ lapszichológia. A c s o p o r t o s szűrések l e g k o r á b b a n o k t ó b e r elején k e z d h e t ő k . osztály vé­ gére helyezi az o l v a s á s . rossz tapasztalatok és é l m é n y e k az oka. de ez a g y a k o r l a t b a n m á r n e m i g e n fordul elő. h o g y k é p e s saját szintjének megfelelő t a n u l m á n y i teljesítményre. A felmérés az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k a t megerősítette a p r i m e r p r e v e n c i ó .a n y a g egyidejű átadását vár. a h o s p i t á l á s . n e m küldik szakvizsgálatra a gyerekeket. az ún. E n n e k sok esetben a szülővel való konfrontációtól való félelem. v a l a m i n t a s z ü l ő k k e l folytatott'' m e g b e s z é l é s e k m i n t e g y 10-15 vizsgálati órát vesznek igénybe a szakellátástól. A d d i g az e g y é n i k ü l ö n b s é g e k r e és az eltérő érési f o l y a m a t r a a t a n í t ó n a k tekintettel kell lennie. megfelelni a tanári és szülői elvárásoknak. KERÜLETI SZINTŰ FELADATOK KIJELÖLÉSE Az átfogó f e l m é r é s t a kerületi I g a z g a t ó i M u n k a k ö z ö s s é g ülésén i s m e r t e t t ü k . 3. így gyakorlatilag a tanév f e l e * ' g y e r m e k s z á m á r a „üresjárat". Anonymus Alapítvány fejlesztő pedagógus képzé­ se. Az „üresjárat" pedig csök­ kenti a tanulás iránti motivációt is. nánk el. Az intéz­ m é n y v e z e t ő k e g é s z é b e n . 262 263 .í r á s . F o l y a m a t o s a n szembesül azzal. 5. IV. 7. Az ellátás elterjedése a fenti p r o b l é m á k m e g n y u g t a t ó kezelésével j o b b a n tért h ó d í t h a t n a . S z á m o s szervezeti k e z d e m é n y e z é s t i s m e r ü n k . a m e n n y i b e n az a 2. Országos szakmai Találkozójának előadásai. Budapest. KÓSÁNF. és ez megnehezíti az előkészítős pedagógiai javaslat mérlegelését. A speciális s z a k e m b e r e k részéről a szülők m e g g y ő z é s e nagy n e h é z s é g e k k e l j á r ab­ ban az esetben.e l m a r a d á s o k k a l k ü s z k ö d ő g y e r m e k egyéni fejlesztésében.v é l e m é n y e m szerint . 6.

Az összes r o m a gyer­ mek ( 1 0 7 ) k ö z ü l a z iskolában 4 3 % (32) n e m p r o b l é m á s g y e r m e k v é d e l m i s z e m p o n t b ó l . A nevelés különböző meghatározásaiban közös: a sze­ m é l y i s é g fejlődésének segítése és tudatos. Ide csak a N e v e l é s i T a n á c s a d ó vagy valamelyik T a n u l á s i K é p e s s é g e k e t Vizsgáló Szakértői Bizottság s z a k v é l e m é n y e alapján kerülhetnek be a gyerekek. a t á r s a d a l m i . A m o d e r n fejlődéslélektani felfogás sze­ rint a s z e m é l y i s é g fejlődését bio-pszicho-szociális t é n y e z ő k határozzák meg. E t a n u l m á n y b a n egy olyan budapesti kerület iskolájának tevékenységéről szeretnék be­ s z á m o l n i . a „ n e h e z e n n e v e l h e t ő k " . illetve tanulási és magatartás zavarokat j e l e n t e n e k . a „hát­ rányos h e l y z e t ű e k " . helyen és időben . A figye­ lem és k o n c e n t r á c i ó zavara sokszor jelenik m e g jól differenciálható tünetként a tanulási es viselkedési p r o b l é m á k kapcsán. akik k ö z ö t t a z o n b a n t ö b b e n tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d e n e k .n y i l v á n t a r t á s a szerint pl. A gyenge iskolai teljesítmények sok esetben a nagyon eros A „HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ" JELLEG Az itt t a n u l ó g y e r m e k e k j e l e n t ő s része valamilyen területen hátrányt szenvedett az_egészséges fejlődésű és/vagy a jó szociális k ö r ü l m é n y e k között és r e n d e z e t t c s a l á d o k b a n élő k o r t á r s a i k h o z k é p e s t . amiből 9 7 % a cigány családokból s z á r m a z ó . mint a diszlexia. e tanév (a t a n u l m á n y készítése idején) kezdetén a teljes ta­ nulói l é t s z á m m i n t e g y fele (226 gyermekből 107 g y e r m e k . ami azt jelenti.j e l e n t i k a nehézséget a mai iskolarendszer n e v e l ő . a m e l y e k n e k szükségletkielégítési lehetőségei.magyaror­ szági cigány c s a l á d o k . gondoz. fejlesztést tizenötnél kisebb létszámú osz­ tályokban. Az iskolai g y e r m e k v é d e l m i felelős . ahol n a g y o b b az esélye m i n d e n p r o b l é m á s g y e r e k n e k a felzárkózásra. A z o n b a n a tanulási és/vagy magatartási zavarral 265 264 . a „sérül­ tek" . A tanulási zava­ rokkal k ü z d ő g y e r m e k e k átlagos intellektussal bírnak. Az itt t a n u l ó g y e r m e k e k közel fele olyan társadalmi szubkultúrából . i n t é z m é n y e k ) is m e g h a t á r o z z a a pszichikum fejlődését. n i n c s e n e k súlyos észlelési hiányos­ ságaik. v a l a m i n t a hátrányos szociális környezetű családok g y e r m e k e i n e k problémáival kell m e g k ü z d e n i . Veszélyeztetettséget jelent a n n a k a k i s k o r ú n a k az állapota.és akiket sokszor úgy c í m k é z ü n k . h o g y m i n d e n évfolyamon van egy olyan osztály. de e g y é n r e sza­ bott. n i n c s e n e k p a t o l ó g i á s viselkedéstüneteik. h a n e m az időnként felerősödő és folyamatosan m e g l é v ő etnikai jellegű p r o b l é m á k k a l is. így összesen 4 9 % a m á s e t n i k u m h o z t a r t o z ó tanuló. egészségügyi s z e m p o n t b ó l .és tárgyi .érkezett. mégis nagyon sok helyen m i n d e n n a p i p r o b l é m á t j e l e n t a g y e r m e k e k egészséges fejlődésének biztosítása. amely tizenötnél kisebb létszám­ mal m ű k ö d i k .anyagi. diszgráfia vagy diszkalkulia.HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓ ÉS ROMA GYERMEKEK ISKOLAI INTEGRÁCIÓJA szociális r e t a r d á c i ó számlájára is írhatók. tervszerű irányítása. N é h á n y meg­ állapítást a köznapi használatban is elterjedt fogalmak p o n t o s a b b m e g é r t é s é h e z az alábbi­ akban o l v a s h a t u n k .elfogadhatatlan. Tehát megállapítható. ez 4 8 % ) r o m a származású. ha az o k o k közül egy sze­ mélynél vagy családnál több is fennáll. A kislétszámú fejlesztő osz­ tályokban. urbanizációval. pakisztáni és arab származású gyermek. h o g y n e m c s a k a tanulási és m a g a t a r t á s p r o b l é ­ mákkal. genetikai adottságok mellett a társas . H á t r á n y o s helyzetűek' azok a g y e r m e k e k .n e v e l ő d é s folyamata a családban. akit k ö r n y e z e t e úgy nevel. R e n d e l e t teszi l e h e t ő v é az ilyen g y e r m e k e k k e l történő sajátos bánásmódot. és e g y r e t ö b b iskola vállalja fel ezt a feladatot. elsősorban a m u n k a köré szervező­ dött k ö z ö s s é g e k b e n folyt. raj­ tuk kívül az i s k o l á b a n tanul m é g (a településen megfigyelhető m i g r á c i ó s j e l e n s é g követ­ k e z t é b e n ) l . Az összes. feltételei t ö b b n y i r e r e n d e l k e z é s r e állnak. a h o g y a n az egy adott kultúrában. hogy tanulói létszám közel fe­ lét r o m a c s a l á d o k g y e r m e k e i képezik. az iskolának. é l e t k ö r ü l m é n y e i a t á r s a d a l o m t ö b b s é g é n é l lényegesen r o s s z a b b a k .g a z d a s á g i át­ alakulással. T e h á t a ve­ leszületett.l v i e t n á m i .környezet (család. és h a t é k o n y a n tudja őket tanítani. E z e k h e z g y a k r a n társul figyelemzavar. az isko­ la felzárkóztató. k ü l ö n ö s e n az alsó tagozaton fontos. Az itt folytatott iskolapszichológusi t e v é k e n y s é g e m tapasztalatai alapján p r ó b á l o m ezt a h á t r á n y k o m p e n z á l ó folyamatot érzékeltetni. speciális segítés szükséges az ismeretek elsajátításához. Ezek a hátrányok nagy mértékben a k a d á l y o z z á k az iskolai teljesítő­ készséget. valamint a demográfiai változásokkal p á r h u z a m o s a n alakult az iskolarendszer. v a l a m i n t a társa­ dalmi m u n k a m e g o s z t á s által kijelölt tevékenységek. Az iskola egy ú g y n e v e z e t t kislétszámú fejlesztő osztályokat m ű k ö d t e t ő iskola. e b b e az iskolába j á r ó g y e r m e k közül 145 sorolható a veszélyeztetett (109) és/vagy a h a l m o z o t ­ tan h á t r á n y o s h e l y z e t ű (36) kategóriába a fenti nyilvántartás szerint. szociális.aki e g y b e n a tantestület p e d a g ó g u ­ sa is . A felnőtt életre való felkészítésben egyre n a g y o b b súlya lett a nevelés társadalmilag szer­ vezett i n t é z m é n y é n e k . h o g y ők a „veszélyeztetettek". A c i g á n y szülők egy része n e m vállalja etnikai hovatartozását. kortársak.o k t a t ó munkájában. akik olyan c s a l á d o k b a n élnek. hogy felismerje és elfogadja a g y e r m e k e k problémáit. ami tovább bonyolítja az előbbiekben illusztrált és a gyer­ NAGY SÁNDOR BEVEZETÉS m e k e k által elszenvedett hátrányokat. p e d a g ó g u s i ) ártalomnak v a n n a k kitéve . A m o d e r n i z á c i ó v a l . Ma már m a j d n e m m i n d e n tanító részt vett vagy vesz ilyen irányú s z a k m a i t o v á b b k é p z é s e n . Azok a g y e r m e k e k . az e r e d e t i l e g „ c s a k " t e l j e s í t m é n y p r o b l é m á k h o z rendszerint viselkedési zavarok is k a p c s o l ó d n a k . T o v á b b i j e l l e g z e t e s s é g e az iskolának. Gyak­ ran h ú z ó d i k a p r o b l é m á k hátterében az egyes részterületek súlyosabb funkciózavara. A régebbi t á r s a d a l m a k b a n a n e v e l é s . fejlesztő és korrekciós m u n k á j á n a k b e m u t a t á s á n keresztül. akik a fejlődé­ sük során fiziológiai és/vagy környezeti és/vagy nevelői (szülői. Mivel a tanulási n e h é z s é g e k k e l k ü z d ő g y e r e k e k n e m t u d n a k eleget tenni az átlagos iskolai k ö v e t e l m é n y e k n e k . E z e k megfordítható hátrányok. ' H a l m o z o t t a n hátrányos helyzetről akkor beszélünk. a m e l y n e k egyfajta „ h á t r á n y k o m p e n z á l ó " szerepe van a település oktatási rend­ szerében. a „tanulási nehézségekkel k ü z d ő k " . A hazai közoktatási rend­ szerben az iskolarendszer egészét tekintve a személyiség fejlesztésének keretei. hogy az osztálytanító rendelkezzen fejlesz­ tő illetve g y ó g y p e d a g ó g i a i ismeretekkel a h h o z .

1999). M i k ö z b e n a t á r s a d a l o m t ö b b s é g e e g y s é g e s fogalom alá sorol m i n d e n c i g á n y n a k nevezett embert. K o m o l y tanulsággal szolgálhatnak ezek a telepek abban a tekintetben. aki egy elismert törzs tagja). szintén c i g á n y n a k nevezett csoporttól. m ú l t . ebből 800 kisebbségben. Egy ilyen n é z ő p o n t ú m e g k ö z e l í t é s hozzájárul ah­ hoz. i n k á b b szeretik m a g u k a t beásnak nevezni ( S z u h a y . Az ipartelepítés és vasútépítés valósággal kör­ bezárta n e m c s a k földrajzilag. h a n e m társadalmilag is a település sűrűn lakott részét. h o g y a tudatosan eltervezett szegregációs szándék. ha áttekintjük az e t n i k u m o k szocio­ lógiai és szociálpszichológiai jellemzőit.az adott településen belüli térbeli elkülönülés. század végétől és a rendszerváltás előtt h o m o g é n p r o l e t á r t ö m e g e k e t vonzottak ide.logopédusok.) h a t á r o z n a k m e g . A kisebbségi státusz típusai: 1. együttélési f o r m a jelenti az etnikai „modus vivendi"-t. indián az. iskolapszichológus. a m e l y n e k polgári fejlődése m á r v a l a m e ­ lyest e l ő r e h a l a d o t t . A „ c i g á n y " s z ó n a k a saját nyel­ v ü k b e n n i n c s j e l e n t é s e . . Az 1930-as é v e k b e n átadott s z ü k s é g l a k ó t e l e p e k ma is a főváros l e g r e m é n y t e l e n e b b helyzetű lakosságát foglalják m a g u k b a . . g y e r m e k v é d e l m i felelős . hogy legalább száz évet éljen ott. E g y adott állam etnikai képlete az ott élő e t n i k u m a i n a k s z á m a r á n y á t jelenti (pl. ha a p e d a g ó g u s o k és a szülők n e m m i n d i g vállalják fel ezt nyíltan. E z e k után fókuszáljunk a b e v e z e t ő b e n említett budapesti iskolában t a n u l ó r o m a g y e r m e k e k és családjaik településtörténeti hátterére. k o n v e n c i ó k . Ez a s z e m l é l e t m ó d is segít n a g y o n sok p r o b l é m a m e g é r t é s é b e n . kultúrája stb. ők a k ü l ö n b ö z ő s é g ü k e t valóságos és s z i m b o l i k u s e s z k ö z ö k k e l is kifejezik. Izoláció ( a m i k o r m a g a a kisebbség tartja m a g á t távol). szokások. S z e g r e g á c i ó (a t ö b b s é g kirekeszti). A s s z i m i l á c i ó ( b e o l v a d á s ) : ö n k é n t vagy kényszerből. I n t e g r á c i ó (szoros e g y ü t t m ű k ö d é s a kisebbség és a többség között).az általában vett társadalmi kapcsolatok terén való elkülönülés. horvát. A kerület. m i k ö z b e n m á s o k n e m s z ü k s é g s z e r ű e n fogadnak el m i n d e n k i t . 2. fedezni. 3. fejlesztő p e d a g ó g u s o k . hogy szinte minden cigánynak nevezett csoport magát világosan m é g k ü l ö n b ö z t e t i m á s . M a g y a r o r s z á g o n 13 kisebbség ismeri el a törvényt. Ez a peremkerületi jellege a z o n b a n m á i g m e g ­ maradt. a kultúrájukat m e g h a t á r o z ó tényező­ ket (nyelv. azok használják m a g u k r a a muzsikus megjelölést. ebből 12 ön­ k o r m á n y z a t (a zsidók n e m ) . illetve a b e n n ü k n e v e l ő d ő g y e r m e k e k e t és családjaikat. Egy etnikum státuszának kritériuma a többsé­ gi t á r s a d a l m o n belül. ha ő maga annak tartja magát. M a g y a r o r s z á g o n n e m egységes a cigányság. A m a g y a r o r s z á g i c i g á n y s á g o n belüli társadalmi e l k ü l ö n ü l é s n e k a szociológiai j e l l e m z ő i : . Ez ne­ hezítette a lakosság mobilitását. T é n y . a társadalmi távol­ ságok térbeli kifejezése t ö b b n e m z e d é k r e átörökíti azokat a p r o b l é m á k a t . h o g y az ide telepített gyárak a 19. . és ha a környezete is a n n a k tartja őt (pl. hogy a h á r o m fő csoport az o s z t á l y o z á s alapja m i n d e n e s e t b e n . a r o m a = e m b e r e k . AZ ISKOLA HELYE A TELEPÜLÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN M i n d e n oktatási i n t é z m é n y . erőt ad. alul képviselt (cigány) vagy felül képviselt (zsidó. h o g y m e n n y i bio-pszicho-szociális fejlődési hátrány ledolgozásán kell m u n k á l k o d ­ ni e b b e n az iskolában g y e r m e k n e k . Ez m e g á l l a p í t h a t ó az iskolai A CIGÁNYKÉRDÉS SZOCIOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉSE végzettségi kategóriák eloszlásából is. ETNOPSZtCHOLÓGIAI VONATKOZÁSOK Most tekintsünk át néhány alapfogalmat az etnikumokkal kapcsolatos problémakörből! A F ö l d ö n mintegy 3000 autentikus etnikum él.p o n t o s a b b a n érzé­ keljék a g y e r m e k e k t á r s a d a l m i . A legelterjedtebb m a g y a r o r s z á g i kisebbség a c i g á n y s á g .a fő c s o p o r t o k között m e r e v házasodási kör húzódik. és k ö n n y e b b e n tudják fenntartani értékeiket. hogy a kerület m u n k á s t á r s a ­ d a l m a k a p c s o l a t b a kerüljön azzal a népességgel. a m e l y b e n az általam említett iskola m ű k ö d i k . Ezekből az arányokból is j ó l lát­ ható. felzárkóztatásában is j e l e n t ő s szerepet vállal.k u l t u r á l i s közegét. 4.n e v e l ő m u n k a és az ott t a n u l ó gyer­ m e k e k r e n d e l k e z n e k olyan sajátos v o n á s o k k a l . a b e n n e folytatott o k t a t ó . C s a k megfelelő e g y ü t t m ű k ö d é s és g o n d o l k o d á s mellett lehet h a t é k o n y a n telje­ síteni ezt a kihívást. míg akiket r o m á n c i g á n y n a k m o n d a n a k .k ü z d ő g y e r e k e k között ennél is jóval n a g y o b b az arányuk. Eszerint élhetnek többségi vagy kisebbségi c s o p o r t b a n egy adott á l l a m o n belül. szülőnek. Ezért ér­ d e m e s némi településszociológiai s z e m p o n t ú megvilágításba helyezni egy ó v o d á t vagy is­ kolát. foglalkozási formáiban való elkülönülés. n é m e t ) . p e d a g ó g u s n a k és a segítő s z a k e m b e r e k n e k egyaránt. Az á l l a m a l k o t ó et­ nikumokat nemzetnek n e v e z z ü k . Akiket a s z a k i r o d a l o m j o b ­ bára oláh c i g á n y n a k nevez. v a l a m i n t segíti a családok helyzetének. Ebből a d ó d ó a n az iskola a h á t r á n y k o m p e n z á l ó szerep mellett a r o m a g y e r m e k e k iskoláztatásában. miszerint a c i g á n y n a k nevezett c s o p o r t o k között egyfajta szétválasztó törekvést lehet fet- 266 267 . akiket m a g y a r cigánynak. Ez n e m jelenti azt. És c s ö k k e n t az esélye annak. l e h e t ő s é g e i n e k j o b b megértését. A k ü l ö n b ö z ő etnikai c s o p o r t o k közötti viszonyrendszer. története. Azt ugyanis.és a földrajzi közelség). a m e l y e k e t az adott település s z ű k e b b tár­ sadalmi k ö r n y e z e t é n e k adottságai (pl. a magyar­ országi c i g á n y s á g 6%). ma a főváros m é r t a n i k ö z e p é n helyezkedik el. és a k k o r is ezt kell tennie. e g y k o r p e r e m k e r ü l e t volt. Az e t n i k u m o k s z á m á r a a k ö z ö s s é g referenciacsoportot jelent. azok m a g u k a t r o m á n a k vagy romnak mondják.a nyelvi e l k ü l ö n ü l é s . a m e l y e k t ő l sza­ badulni szerettek volna a v á r o s r e n d e z ő k . ahol társadalmi k é p v i s e l e t ü k lehet: arányos. A k ü l ö n b ö z ő c s o p o r t o k egy-egy fő c s o p o r t b a próbálják besorolni m a g u k a t .a m u n k a szervezeti. Egy etnikai csoportba a k k o r tartozik valaki. . Segít m e g é r t e n i az etnikai konfliktusok kezelését. hogy a p e d a g ó g u s o k és a k ü l ö n b ö z ő segítő foglalkozású s z a k e m b e r e k .h a g y o m á n y .

és azon kell gon­ d o l k o d n i u k . Az ö n k o r m á n y z a t n a k . át­ lag h á r o m h e t e n t e egy klinikai s z a k p s z i c h o l ó g u s és egy fejlesztő p e d a g ó g u s vezetésével 5 . Az i s k o l a ­ p s z i c h o l ó g u s c s o p o r t m ű k ö d é s é r e a p r i m e r p r e v e n c i ó s s z e m l é l e t m ó d j e l l e m z ő . S z ű r é s és orientálás. De az akkori ta­ n á c s a d ó i m ű k ö d é s ezt n a g y o n ritkán tette lehetővé. E h h e z a z o n b a n tisztázni é r d e m e s . Részvétel a Nevelési Tanácsadó alapfeladataiban. Az ilyen i s k o l á k a t fel kell z á r k ó z t a t n i a k e d v e z ő b b l e h e t ő s é g e k h e z . mozgás-.két. a helyi igényeknek és lehetőségeknek megfelelően. Ebben a nevelési-oktatási folyamatban két n a g y p r o b l é m a c s o p o r t j e l e n t nehézséget a p e d a g ó g u s o k és a g y e r m e k e k számára. Ez alatt az időszak alatt épült ki a k e r ü l e t b e n az ó v o d a .terápia felajánlása á t m e n e t i l e g a súlyosan sérült g y e r m e k e k részére. és az alábbi p o n t o k b a n c s o p o r t o s í t a n i általában az iskolapszichológusi feladatokat: 1. m á s r é s z t egyfajta közvetítő szerepet tölt be az iskola és a T a n á c s a d ó között. nivelláló hatású lehet. a k k o r is léteztek azok a g o n d o k . Egy ilyen e g y ü t t m ű k ö d é s i forma volt e b b e n az időben például az. k ü l ö n b e n a g y e r m e k e k egyre n a g y o b b s z á m b a n szakadnak le társaiktól.ettől a tanévtől kezdve kettő . figyelmi p r o b l é m á k á l l ­ nak. FELADATAI ' ~~ A m i ó t a a k e r ü l e t b e n létrejött az i s k o l a . ahol kedvezőtlen h e l y z e t s z e g r e g á c i ó van. Részvétel a N e v e l é s i T a n á c s a d ó alapfeladataiban. regisztrálása T e r m é s z e t e s e n a n e v e l é s . és i n k á b b az iskola p e d a g ó g u s a i n a k adtak konzultációs lehetőséget. ezért most röviden m i n d e g y i k r ő l közlök n é h á n y g o n d o l a t o t .és iskolapszichológusi h á l ó z a t a Nevelési T a n á c s a d ó szervezeti keretein belül. a szociális ellátórendszernek arra kell törekedniük. és az éri­ nek megfelelő m ó d s z e r e k alkalmazásáról.o k t a t á s pszichológiai s z e m p o n t ú vizsgálatáról van szó. S o k s z o r nagy n y o m á s n e h e z e d i k a z iskolapszichológusra ebből a d ó d ó a n : A A l e g s ú l y o s a b b a n l e m a r a d t g y e r m e k e k s z á m á r a 4 . . .iskolában folyó iskolapszichológusi f e l a d a t o ­ AZ ISKOLA ÉS A NEVELÉSI TANÁCSADÓ KAPCSOLATA kat i s m e r t e t e m . 268 269 . a m e l y n e k g y e r m e k e i és unokái napjainkban n ö v e k e d n e k . és kereshették fel a Nevelési T a n á c s a d ó szakembereit. Ez e g y olyan „ h í d " . M o s t rátérek a z iskolapszichológusi feladatok ismertetésére. a k o m p l e x eseteket pedig az iskolapszi­ c h o l ó g u s közvetíti a N e v e l é s i T a n á c s a d ó b a .s z e r e p . Az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k n a k egyik alapfeladata volt . Ez utóbbiak a részképesség-. Ezen feladatok a szóban forgó iskolában is jelen vannak. hogy az iskolákban a k e d v e z ő t l e n e b b h e l y z e t b e n lévő lakosság g y e r m e k e i a l e g k e v é s b é t u d n a k k e v e r e d n i a m a g a s a b b státuszú c s a l á d o k gyermekeivel. Az olyan iskola. az óvo­ d á k n a k és iskoláknak. h á ­ rom vagy négy i n t é z m é n y b e n . K o n z u l t á c i ó k k o n k r é t nevelési p r o b l é m á k m e g o l d á s á n a k kialakítása céljából. Pszichológiai ismeretek kifejtése. ötletek átadása. nevelés-oktatás hatásainak vizsgálata. 5.2 fejlesztő peda­ g ó g u s v e z e t é s é v e l fejlesztő foglalkozás-sorozat indult d é l e l ő t t ö n k é n t a N e v e l é s i T a n á c s ­ a d ó b a n . a m e l y szervezetileg a Nevelési T a n á c s a d ó egyik m u n k a c s o p o r t j a . tehát e z e k b e n az iskolákban k ü l ö n ü l n e k el leg­ i n k á b b .végzi.és ma is az . 2. Egyik a m a ­ gatartászavar.k ö z ö t t ü k az e t a n u l m á n y b a n szerep­ lő iskola is —. Feltáró és fejlesztő célú foglalkozások.A k e r ü l e t t e h á t a saját múltjából e g y o l y a n h á t r á n y o s h e l y z e t ű l a k o s s á g o t örökölt.o k t a t á s h a t á s a i n a k vizsgálata.e t a n u l m á n y tárgyát k é p e z ő . hogy az adott tanévben. a m e l y e k a valamilyen s z e m p o n t b ó l p r o b l é m á s g y e r m e k e k n e v e l é s é b e n és oktatásában j e l e n t k e z t e k . értelmi. kezelésében. egy n a p o t pedig a T a n á c s a d ó b a n töltenek. a másik a tanulási zavar.6 fős c s o p o r t o k b a n 2 .ó v o d a p s z i c h o l ó g u s hálózat. . A z o n b a n a m i k o r m é g n e m m ű k ö d ö t t az iskolapszichológus csoport a ke­ rületben. 4.fejlesztő p r o g r a m o k . 3. és közvetítés Ebben a m ű k ö d é s i f o r m á b a n az iskolapszichológus a Nevelési T a n á c s a d ó képviselője ( a l ­ kalmazottja). 6.eszközhiány megoldása. térbeli o r i e n t á c i ó s . érzelmi. A fenti feladatokat m á r a n a g y r é s z t átvette az iskolában m ű k ö d ő i s k o l a p s z i c h o ­ lógus. regisztrálása az iskolában. A kerület 17 általános iskolája közül hat olyan van . t o v á b b k é p z é s e k ajánlása. A p e d a g ó g i a i j e l l e g ű fejlesztéseket az a z ó t a i s k o l á b a n d o l g o z ó független fejlesztő p e d a g ó g u s . miszerint az átlagos általános iskolai k ö v e t e l m é n y e k és ismeretek á t a d á s á n a k m ó d s z e r e i mellett m e g i s m e r k e d j e n e k egyfajta g y ó g y p e d a g ó g i a i s z e m l é l e t m ó d d a l . és közvetítés. . a m i n e k a hátterében viselkedési. az i n f o r m á c i ó k k é t ­ irányú k ö z v e t í t é s é b e n lényeges és olykor igen n e h é z az e n n e k való megfelelés.1 0 tanítóból álló c s o p o r t konzultált az alábbi t é m a k ö r ö k b e n : .a szemlé­ letformálás. A k k o r a T a n á c s a d ó g y ó g y p e d a g ó g u ­ sai és klinikai p s z i c h o l ó g u s a i j á r t a k ki egy-egy eset k a p c s á n az iskolába.látja el az ó v o d á k b a n és/vagy az iskolákban a f e l a d a t o k a t .n e v e l ő m u n k á j á b a n h á r o m é v e indult e l egy folyamat. r é s z ­ ben a m á s i k két m u n k a c s o p o r t t a l e s e t a d ó és m u n k a m e g b e s z é l é s e k e t tartunk. a m e l y i k egy­ aránt birtokol e l ő n y ö s e b b és h á t r á n y o s a b b lakókörzeteket.p r o b l é m á s p e d a g ó g i a i helyzetek k ö z ö s m e g o l d á s a .s z a k i r o d a l o m . ezért'egyrészt közvetlen m u n k a k a p c s o l a t b a n van a T a n á c s a d ó s z a k e m b e r e i ^ vei. A n e v e l é s . Itt m o s t csak a saját . E k k o r részben külön e s e t m e g b e s z é l é s e k e t . : A z iskola o k t a t ó . Ez azt jelenti. a m e l y e k e t a z adott i s k o l á : ban kell ellátni. a m e l y b e n az i n t é z m é n y k ö z i k o m m u n i k á c i ó b a n . m i n d e n kollégája heti négy délelőtt . hogy ezek a g y e r m e k e k h o g y a n kerüljenek k e d v e z ő b b h e l y z e t b e e l ő d e i k n é l . AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS SZEREPE. a m e l y egyben szemléletváltást is igényelt az iskolai vezetés részéről. é s e g y ü t t m ű k ö d j e n e k az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s s a l a k ü l ö n b ö z ő p r o b l é m á k p r i m e r prevenciójá­ ban.

tanulási stratégiák vizsgálata. E z e k n e k az e s e t e k n e k egy részében sikerült a szülőkkel iskola­ p s z i c h o l ó g u s k é n t k a p c s o l a t o t kialakítani. N a g y o n fontos a pszichológiai szemléletformálás az iskolában. A m á s i k csoportba tartoznak a tagozatváltáshoz (alsóból felsőbe törté­ nő á t m e n e t h e z ) szükséges kiegészítő vizsgálatok. csoportos). . a pályaorientációs vizsgálatok 7 . a g y e r e k e k és a szülők részéről m á r k o r á n t s e m annyira. A gyerekekkel t a n ó r a jelleg- 270 271 . hiszen ő rendelkezett a legveszélyeztetettebb g y e r m e k e k c s a t ládjairól i n f o r m á c i ó k k a l . Szűrés és orientálás Az iskolán belül ez a feladat olyan m u n k á t igényel az iskolapszichológustól. a p e d a g ó g u s o k k a l egyéni és c s o p o r t o s konzultáci­ ók. diszgráfia. Ez az időbeli keret j e l e n l e g e l e g e n d ő n e k tűnik az iskola i g é n y e i h e z és a szakmai in­ Az ilyen jellegű foglalkozások egyaránt tarthatóak gyerekek. . Az ilyen típusú k o n z u l t á c i ó k folyamatosan helyet kell kapjanak az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s fe­ ladatai során. c s a l á d g o n ­ d o z ó ) az e g y ü t t m ű k ö d é s egy-egy aktuális nevelési p r o b l é m a m e g o l d á s á b a n . Volt. t o v á b b k é p z é s e k szer­ vezése és vezetése (nevelési értekezletek). T a l á n n e m véletlen. Feltáró és fejlesztő célú foglalkozások K ö z b e n kellett a helyi i s m e r e t e k e t m e g s z e r e z n i az iskolában (szervezeti felépítés. életvezetési ismeretek . és k ö z ü l ü k n é h á n y a t a T a n á c s a d ó b a t e r á p i á r a közvetíteni is. Az iskolapszichológusi hálózat m ű k ö d é s é ­ nek k e z d e t e óta .iskola ki­ e m e l t s z a k m a i p r o b l é m á i miatt m á r h a m a r t ö b b l e t .órában. IQ stb. ame­ lyekből további.t a n í t á s folyamatában való megfigyelésen kívül speciális v i z s g á l ó m ó d s z e r e k r e is szükség van.általam ellátott .pályaorientáció. Ezek csoportosan. u g y a n a k k o r az ő iskolájuk részeként d o l g o z o m ) . A szóban forgó . aki továbbra s e m mutatott e g y ü t t m ű k ö ­ dési k é s z s é g e t .pl. majd h á r o m n a p o n lehettem jelen az isko­ lában. a m i az iskola és a p e d a g ó g u s o k részéről bizonyult égetően sürgősnek.j e l l e g ű m u n k a .e b b e n az iskolában volt a l e g e r ő s e b b és l e g s ü r g ő s e b b a p s z i c h o l ó g u s iránti igény . gel ( r e n d h a g y ó osztályfőnöki . fejlesztőpedagógus. M i n d e h h e z a t a n u l á s . Az előbbi c s o p o r t b a tartozik az első o s z t á l y o s o k tanulási zavarra irányuló .tanulók és c s o p o r t o k órai megfigyelése ( „ h o s p i t á l á s " ) . h a n e m e g y é b iskolapszichológiai és m e n t á l h i g i é n é s feladatok..tanulási z a v a r o k preventív csoportos szűrése az első o s z t á l y o k b a n . .korai preventív szűrése. illetve szülők s z á m á r a ismeretterjesztő köny­ vek ajánlása. a m e l y e k folyamatosan és régóta jelentettek n e h é z s é g e t a p e d a g ó g u s o k n a k . néhány a l k a l o m b ó l álló k o n z u l t á c i ó s o ­ rozatban sikerült együtt dolgozni. A tanulók esetében egyéni és c s o p o r t o s fejlesztő foglalkozások (képesség és szemé­ lyiség).p s z i c h o m o t o r o s fejlesztő foglalkozás (mozgásos-játék c s o p o r t hiperaktív és magatar­ tászavaros g y e r m e k e k részére).-így pl. hogy a Nevelési T a n á c s a d ó alkalma­ zottjaként. Pszichológiai ismeretek kifejtése . p e d a g ó g u s o k és szülők szá­ mára. S z ü k s é g e s az iskolai vezetéssel. a p e d a g ó g u s o k k a l . az 5-6. többnyire osztálykeretben v é g e z h e t ő vizsgálatok. a g y e r m e k v é d e l m i fele­ lőssel. k a p c s o l a t é p í t é s p e d a g ó g u s o k k a l és g y e r e k e k k e l ) .k o n z u l t á c i ó az e g y é b segítő s z a k e m b e r e k k e l . és a t á r s . A pszichológiai kulturált­ ság fejlesztése e g y a r á n t lényeges a p e d a g ó g u s o k . m e n t á l h i g i é n é s foglalkozások. lökkel való e g y ü t t m ű k ö d é s sem h a g y h a t ó ki. 4^4. akivel iskolai keretek között. . diszkalkulia). emelt n o r m a t í v t á m o g a t á s .ó r a s z á m b a n t u d t a m v é g e z n i a feladatomat. szülők és g y e r m e k e k k ö r é b e n is. M i n d e z t e g y s z e r r e 3-4 intéz­ m é n y b e n kellett e l i n d í t a n i k e z d e t b e n az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k n a k .g r a f o m o t o r o s p r o b l é m á k és a k ü l ö n b ö z ő d i s z f u n k c i ó s v e s z é l y e z t e t e t t s é g (diszlexia. amiből a s z ü . a m e l y e k direkt vagy indi­ rekt m ó d o n a g y e r m e k e k fejlődését szolgálják.órák vagy órán kívüli klubfog­ lalkozások k e r e t é b e n . o s z t á l y o s o k tanulási stílus és stratégia vizsgálata. .m i n ő s í t ő vizsgálatok (előkészítő. . A fenti feladatok a mi iskolánkban is adottak.p e d a g ó g u s i k o n z u l t á c i ó k (egyéni. míg a szülőkkel konzultációk és tematikus csoportfoglalkozások formájában valósítható m e g ez a feladat.8 . szülői értekezletek és csoportos beszélgetések.). a m e l y b e n a preventív szűrővizsgálatokat és az iskolai á t m e n e t e k h e z szükséges orientációt tudjuk meg­ t á m o g a t n i pszichológiai m ó d s z e r e k k e l . E n n e k m e g f e l e l ő e n k ü l ö n b ö z ő s z á l a k o n indult el ez a „ t ű z o l t ó " .szülői k o n z u l t á c i ó k . . egyéni igény szerinti irányban vizsgálatok és konzultációk folytathatóak. . osz­ tályosok részére. az iskolaigazgatót és a tantestület tagjait is rászocializálni az új m ű k ö d é s i m ó d r a (arra. de a h a g y o m á n y o s nevelési tanácsadói ellátásba n e m sikerült a g y e r e k e k e t és szüleiket be­ hozni. drog-prevenció). Konkrét nevelési problémák megoldási lehetőségének kialakítása d o k o k h o z képest. E l ő b b heti két n a p o n .: s z a k i r o d a l o m ajánlása.s e g í t ő s z a k m á k képviselőivel ( l o g o p é d u s . hogy e b b e n az időszakban az esetek nagy részét az iskolai gyer­ m e k v é d e l m i felelős jelezte. így m á r n e m c s a k az úgynevezett „tűzoltó"-jelIegű m u n k á k vállalhatóak. A gyer­ m e k e k nevelésével foglalkozó félnőttek pszichológiai ismereteinek bővítésére k ü l ö n b ö z ő l e h e t ő s é g e k vannak egy iskolában. E b b e n az iskolában az alábbi tevékenysé­ geket indítottam be és v é g e z t e m az utóbbi t a n é v e k b e n : . tréningek. m i k ö z b e n a T a n á c s ­ adón belüli s z e r v e z ő d é s ü n k e t is alakítottuk.f o k o z a t o s a n b ő v ü l t a tevékenységi kör. lég­ kör. K e z d e t b e n azokkal az esetekkel „kí­ náltak m e g " . és volt olyan is.iskolai m e n t á l h i g i é n é s m u n k a (életmódvizsgálat.

a m e l y n e k során a tanulási n e h é z s é * gekkel k ü z d ő g y e r m e k e k p r o b l é m á i n a k preventív szűrését és korrekcióját összehangolják. A l o g o p é d u s e l s ő s o r b a n az alsósokkal végez logopédiai fejlesztést. A két fejlesztő p e d a g ó g u s közül az egyik az alsó tagoza­ tos.pszichiátriai.vagy hipoaktivitás. A m o z g á s a m á s i k n a g y p r o b l é m a t e r ü l e t (a m a g a t a r t á s z a v a r o k k o r r e k c i ó j á b a n is köt ponti szerepet j á t s z i k ) . oszt).és b e s z é d v i z s g á l ó i .térbeli o r i e n t á c i ó zavara ( 1 . iskolában d o l g o z ó segítő-team összetétele j e l e n l e g : egy i s k o l a p s z i c h o l ó g u s . R é s z k é p e s s é g . a m i n keresztül t ö b b terület is k e d v e z ő e n befolyá­ s o l h a t ó . A p e d a g ó g u s o k és a segítő s z a k e m b e r e k e g y ü t t r * m ű k ö d é s e a n n a k a k ö z ö s célnak az é r d e k é b e n szükséges. K ü l ö n ö s e n a hiperaklívnak c í m k é z e t t g y e r m e k e k p s z i c h o m o t o r o s fejlesztéséről. neurológiai . A l o g o p é d u s e l s ő s o r b a n a k ü l ö n b ö z ő típusú b e s z é d h i b á k korrekcióját végzi.4. 19 g y e r e k : . agresszivitás. E s e t ü k b e n 93 gyerekről Nevelési T a n á c s a d ó b a n . T a n u l m á n y o z t a m a z iskolába járó.p e r c e | * r ció t e n g e l y m e n t é n t ö r t é n i k . 20-ról T a n u l á s i K é p e s s é g e k e t V i z s g á l ó S z a k é r t ő i B i z o t t s á g n á l . e m l é k e z e t . hogy az esetek nagy részénél a h á t r á n y o s szociális k ö r ü l m é ­ nyek is m e g t a l á l h a t ó a k a háttérben. A z é r t is f o n t o s a fejlesztő p e d a g ó g u s o k m u n k á j a . egy esetben speciális általános iskolába javasoltak gye­ rekeket. illetve k o m p l e x . t a n á r o k n a k csaMl k e v é s l e h e t ő s é g ü k van a tanterv. a m i h e z m i n d i g illeszkedik egy verbális fejlesztő p r o g r a m . a m e l y e k a tanulás m ó d s z e r e i b e n és a t a n a n y a g m e g t a r t á s á b a n a d n a k segítsé­ get: figyelem.helyen történt vizsgálat. p e d a g ó g i a i . 12-ről p e d i g e g y é b . így a fejlcsztőpedagógus kollégák fejlesztési p r o g r a m j a i b a n is .| rüljön a g y e r m e k e k h i á n y o s a n fejlett tanulási k é p e s s é g e i n e k k o r r e k c i ó s fejlesztése. E l m o n d h a t ó m é g . a tanítási 272 273 .b e s z é d (észlelés. G y a k o r i a k az e m o c i o n á l i s és a kognitíy_ala^ pú figyelmi problémák. gyer­ m e k p s z i c h i á t r i a i . . amivel az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s is d o l g o z i k olyan v i s e l k e d é s ű gy«*" • m e k e k k e l . beilleszkedési zavarok: . A p r o b l é m á k fő tünetcsoportja: 1. A f i g y e l e m z a v a r p r o b l é m á j á n a k kezeié-. T o v á b b á m e g á l l a p í t h a t ó . képzelet. m e r t az e b b e n az i s k o l á b a n l a u u l é . E z é e t p a p e d a g ó g u s o k n a k is fontos a m u n k á j u k során két alapelvet szem előtt tartani: a kompja ' xitás elvét és az indirekt m e g k ö z e l í t é s elvét.hiperaktív/agresszív. A m á s i k elv szerint a n o r m á l fejlődés fázisainak s o r r e n d i s é g é t kell figyelembe v e n n i .s z o r o n g ó / v i s s z a h ú z ó d ó 9 gyerek ( 9 % ) . az alsós fejlesztő p e d a g ó g u s és a l o g o p é d u s m á r az első o s z t á l y o s o k k ö r é b e n elvé­ g e z n e k s z ű r ő v i z s g á l a t o k a t . de a szülő n e m fogadta el. b e v o n v a a tanítókat is.hallás. Logopédiai problémák: . diszgráfia 18 gyerek (14%). de f o l y t a t j a a í diszlexia-redukciót is. g y e r m e k e k e s e t é b e n t ö b b n y i r e k o r r e k c i ó s fejlesztésre van lehetőség. de délelőtt. a m i h e z jól illeszkedik az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s által végzett^ ta­ nulási z a v a r o k r a irányuló c s o p o r t o s preventív szűrés. hogy egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést kapjon. h o g y az esetek közül 15 g y e r m e k p r o b l é m á j a o r g a n i k u s hátterű volt. tanítóknak. az a k k o r m é g negyedik osztályos n a p k ö z i s ta­ n u l ó c s o p o r t b a j á r ó g y e r m e k e k k e l . Az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s és a fejlesztős k o l l é g á k kö­ zött kialakult egy olyan konzultatív m u n k a k a p c s o l a t . 2. értés. oszt). Például.z a v a r o k : -^grafomotoros k o o r d i n á c i ó zavara (I . s mellette kislétszámú osztályban folytassa általános isko­ lai t a n u l m á n y a i t . m o t o r i k a ) zavara 28 gyerek ( 2 2 % ) . hogy minél h a t é k o n y a b b a n s i k e .a fő h a n g s ú l y a m o z g á s fejlesztésén van. de itt i n k á b b a m á r m e g l é v ő vizsgálatok és s z a k v é l e m é n y e k alapján folyik a fEJT lesztő m u n k a . Magatartási-. l o g o p é d i a i . pszichológiai. Ez a preventív pejjagógiai és p s z i c h o l ó g i a i szűrések e r e d m é n y e i r e épül. a m i v e l lehatároljuk a l e m a r a d á s h&» lyét és m é r t é k é t is. Az o s z t á l y o k b a n tanító p e d a g ó g u s o k n a k . és b i z o n y o s m e n t á l h i g i é n é s feladatokat is ellát a k o l l é g a n ő . A felsős fejlesztő p e d a g ó g u s s a l is hasonló-az együtt­ m ű k ö d é s . amelyek sokszor társulnak egyéb részképesség*vaj»J?' magatartászavarokhoz. egy logo­ p é d u s és két fejlesztő p e d a g ó g u s . A t o v á b b i a k b a n a m á s o d i k p o n t b a n lévő magatartás. A fejlesztés a m o z g á s . hogy v a l a m i t csinálni kellene egy. A m ó d s z e r e k e t és az e r e d m é n y e k e t is ö s s z e e g y e z t e t v e k i d o l g o z á s r a kerül a fejlesztési stratégia és a g y e r m e k e k fejlesztési ter­ ve. a m á s i k pedig a felső t a g o z a t o s g y e r e k e k k e l foglalkozik. míg 5 g y e r m e k é pszichés hátterű a v é l e m é n y e k alapján. A felsős fejlesztő p e d a g ó g u s olyan m e n t á l i s k é p e s s é g e k fejleszté-( sét is végzi. .vizsgálatok n y o m á n . MAGATARTÁSZAVAR ÉS HIPER AKTI VITÁS KEZELÉSE AZ ISKOLÁBAN Gyakorlati igény Az i s k o l a p s z i c h o l ó g i a megjelenése után rövidesen m e g f o g a l m a z ó d o t t a p e d a g ó g u s o k b a n az igény. m e r t k ü l ö n ö s e n d é l u t á n o n k é n t .EGYÜTTMŰKÖDÉS A TÁRS-SEGÍTŐ SZAKEMBEREKKEL AZ ISKOLÁBAN JELLEMZŐ PROBLÉMÁK ÉS TÜNETCSOPORTOK Az. t Az iskolában e l ő f o r d u l ó főbb p r o b l é m á k érzékeltetésére szeretnék egy két évvel ezelőtti á t t e k i n t é s t b e m u t a t n i .és b e i l l e s z k e d é s z a v a r o s g y e r e k e k k e l való f o g l a l k o z á s i l e h e t ő s é g r ő l s z e r e t n é k egy g y a k o r l a t i példát b e m u t a t n i .se e b b e n az iskolában k ü l ö n ö s e n h a n g s ú l y o s . K é t e s t b e n logopédiai osztályba. 14 gyerek ( 1 1 % ) . 3. v a l a m i l y e n s z e m p o n t b ó l k i s l é t s z á m ú fejlesztő osztályba javasolt g y e r m e k e k s z a k v é l e m é n y é t . g o n d o l k o d á s .t e s t s é m a . a k i k r e a hiper. és j a v a s l a t arra.4 . E b b e n a k o n z u l t á c i ó s f o l y a m a t b a n az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s mo> d e r á t o r és facilitátor szerepet tölt be.k ü l ö n ö s e n az j u s ­ soknál . 9 gyerek. Ö s s z e s e n 125 t a n u l ó r e n d e l k e z e t t „fejlesztős" s z a k v é l e m é n n y e l a b e i s k o l á z á s során-vagy az azt követően vég­ zett . d i s z k a l k u l i a 14 g y e r e k ( 1 1 % ) .diszfunkciók: d i s z l e x i a 41 gyerek (33%). t a n m e n e t szorításában m i n d e n g y e r e k s z á m á r a biztosíta-f" ni a m e g f e l e l ő k o r r e k c i ó t és fejlesztést. illetve s z o r o n g á s j e l l e m z ő . Az előbbi szerint többirányú ráhatással a fej­ lődés olyan súlypontjait c é l o z z u k meg. \ M i n d h á r o m c s o p o r t h o z j á r u l h a t o t t : súlyos f i g y e l e m z a v a r (21 gyerek) is.

mint isko­ l a p s z i c h o l ó g u s . h o g y miért csináltad ezt vagy azt. 1993) körébők ezen belül központi szerepet kapnak a labdás j á t é k o k . Konzultá. . (Egyéb-^ k é n t á l t a l á n o s í t h a t ó a n j e l e n t h e t i a „Csoportos Aktivitás Klub"-ot is. hogy e z e k n e k a g y e r e k e k n e k a m o z g á s a m i n d i g ugyan- 274 -275 . A m o z g á s k o o r d i n á c i ó j á n a k A fenti célkitűzésből kiindulva a viselkedésnek e g y é b összetevőire is fejlesztő hatással v a n n a k a foglalkozások: .nem tudják irányítani. elevenek.és k u d a r c t ű r é s . sok volt a konfliktus. Elsősor­ ban a m o z g á s o s j á t é k o k a t felhasználva. m o t o p e d a g ó g i a i . amely elsősorban m o z g á s o s j á t é k o k . így a c s o p o r t ri*p> n e g y e d i k e s s e l .s z ü n e t e k b e n s e m b í r n a k velük. feszültség~a~t c s o p o r t b a n . h o l o t t csak 2 . indulati). de n á l u n k az iskola ^ n e v e szerepel az első szóban. délutáni szabad foglalkozásokon -. . Fennáll a veszély. mert e z e k k ö z ü l a gyerekek k ö z ü l t ö b b s é g ü k r e előszeretettel rásütik azt a bélyeget. ezért n e m tudta vállalni a részvételt. s z ü n e t e k b e n .siker. p s z i c h o m o t o r o s fejlesztési jellegű v i s e l k e d é s r e n d e z ő csoport lesz. hogy megfeleljenek az elvárásoknak. " e l n e v e z é s t a d t a m . mert egyrészt n e m k ö t e l e z ő jelleggel kellett a g y e r e k e k n e k részt venni.k o n t r o l l f o l y a m a t o k . A labda a kapcsolat. de szociális helyzetük miatt k ö n n y e n s o d r ó d ó a k . A foglalkozások középpontjában a m o z g á s és a j á t é k áll. A m i k o r a g y e r m e k e k ötödik osztályosok lettek. . K . Volt közöttük egy-két k i m o n d o t t a n s z o r o n g ó . céltalan m o z g á s a i k a t . A .a l k a l m a z k o d ó k é p e s s é g növelése. h o g y járjon a foglalkozásra. vagy n e m . E k k o r f o g a l m a z ó d o t t m e g az igény. a m e l y b e olyan g y e r e k e k e t kell be­ v o n n i . A c s o p o r t m e g s z e r v e z é s e k o r a n e g y e d i k és ötödik osztályos fiúkból 16-nak ajánlottajfí ezt a foglalkozást. hogy ezekből a g y e r e k e k b ő l egy csoportot fogok alakítani. v a l a m i n t vészélyeztetett k a t e g ó r i á b a t a r t o z n a k . mint indulatszójelké*'-. A . . Célkitűzés A csoport l é n y e g é b e n egy m o z g á s t e r á p i á s .a test koordinációja. ö n s z a b á l y o z á s ( m o z g á s . szakvéleményeket. ebéd? k ö z b e n .b á r m e n n y i r e is szeretnék . k é p e s s é g e i r ő l . és n é h á n y a n egészséges aktivitásúak (jó mozgáskoor­ dinációjú. a k o m ­ m u n i k á c i ó (interakciók) szimbolikus jelentését is m a g á b a n h o r d o z ó e s z k ö z . Kifejezi ezen g y e r e k e k é r z e l m i . és m o n d t a k fel m é g a p r ó ­ b a i d ő b e n . indulati. . aki egy tapasztalt p e d a g ó g u s . hogy hozzájárulnak a g y e r m e k ü k ­ kel való foglalkozáshoz. szinte két-három hetente cserélődtek. ha valaki mejf'GT kérdezi tőlük. célratö­ rők.• ra é p ü l ő .e g y ü t t m ű k ö d ő és v e r s e n g ő viselkedés tanulása. -agressziószabályozás.? labilitását is. K o n z u l t á l t a m az / i d ő k ö z b e n stabilnak t ű n ő új n a p k ö z i s nevelővel.konfliktuskezelés. T e h á t a m o z g á s s z a b o l y o z á s o n keresztül az ö n s z a b á l y o z á s megfelelő'szintjére szeretném ezeket a m a g a t a r t á s p r o b l é m á s g y e r m e k e k e t eljuttatni. a n y u g t a l a n s á g . E k k o r r a m á r kialakult az elképzelés. és a délutánijdffiji. és t ö b b n y i r e a k ö r ü l m é n y e i k miatt a N e v e l é s i T a n á c s a d ó b a n s e m lehetett a terápiájukat e l k e z d e n i . ö r ö m ü k e t lelik a m o z g á s b a n . A c s o p o r t n a k m á r a m e g h i r d e t é s k o r # | „ C S . ü g y e s g y e r e k e k ) . hogy „ h i p e r a k t í y " . Ezen felüli m e g f i g y e l t e m a g y e r e k e k e t k ü l ö n b ö z ő h e l y z e t e k b e n . Egy fiú nem volt n a p k ö z i s . a másÖj^ pedig k ó r h á z b a került i d ő k ö z b e n . n é h á n y a n igen agresszívak. Illetve e n n e k a c s o p o r t n a k az elindítása j e l e n t e t t e azt. ha* A foglalkozás elvi alapjai M i n d e n e k e l ő t t m e g kell különböztetni a valódi hiperaktív g y e r m e k e k e t az e g é s z s é g e s aktivitásúaktól. m o z a i k s z ó egybeolvasva. vissza­ h ú z ó d ó .s z e n z o r o s integráció javulása. . A g y e r m e k e k m e g i s m e r é ­ se után minderiki névre szóló m e g h í v ó t kapott a csoportba. ami itt a C s e r k e s z Aktivitás K l u b rövidítést takarja. a v e r e k e d é s . 1983).í nulóik viselkedési j e l l e m z ő i r ő l . é s n y o l c ö t ö d i k e s s e l alakult m e g . m e r t ez az a i t e v é k e n y s é g i forma. in: Varga. K . Az „ A k t i v i t á s " szócska azért került az e l n e v e z é s b e . h o g y „végi­ re v a l a m i t ö r t é n i k a s ú l y o s m a g a t a r t á s z a v a r o s g y e r e k e k k e l . érzelmi. M i n d e z e n készségek fejlesztésére nagyszerűen a l k a l m a z h a t ó a j á t é k t e v é k e n y s é g . az agresszív m e g n y i l v á n u l á s . Azért kapta a „ K l u b " nevet. aki h a s z n o s i n f o r m á c i ó k a t adtak a ta-.j.lehetőleg egy olyan c s o p o r t o s foglalkozási formát nyújtsak. elsősorban m o z g á s o s j á t é k o k ra épülő c s o p o r t hiperaktív és m a g a t a r t á s z a v a r o s g y e r m e k e k részére. \ . hogy e z e k n e k a g y e r e k e k n e k . p o n t r a való tekintettel a szülők n e m j á r u l t a k hozzá.szabály tudat alakítása. kitartóak és ügyesek. akik az átlagnál aktívabbak. sikerült körüljárni a p r o b l é m á t . de a délelőtti tanítási időn kívül megfelelő ellátást k a p n a k . E z e k a g y e r e k e k v a l a m e n n y i e n a h á t r á n y o s helyzetű. A m o z g á s a legközvetlenebbül hat a g y e r m e k szo­ Csoportalakítás I J cializációs f o l y a m a t a i r a is. Fő célja: a m o z g á s o s játékok és a m o z g á s koordinációjának fejlesztésén keresztül rendezni. családi k ö r ü l m é n y e i r ő l . és t a n u l m á n y o z t a m a nevelési t a n á c s a d ó s (akii nek volt) korábbi anyagokat. ahol az iskólán belül. M i n d e n m o z g á s feletti kontroll indirekt személyiségfejlesztést is jelent. valamint a szülőket is tájékoz­ tattam a c s o p o r t indulásáról. és úgy tűnik. Ezzel s z e m b e n a hiperaktívak m o z g á s á n a k k é n y s z e r e s j e l l e g e van. ami eltér az iskolai elfoglaltságoktól. és aláírásukkal igazolták.3 valódi hiperaktív volt k ö z ö t t ü k . " " < n e m m e g h í v á s t kaptak. h o g y a n e k i k ' adekvát f o r m á b a n " . E l s ő s o r b a n a n a p k ö z i s tanítók s z á m á r a volt n e h é z a mun­ ka e z e k k e l a g y e r e k e k k e l . ciót folytattam a g y e r m e k e k alsós osztálytanítóival.e g y e n s ú l y o z ó képesség. M á s r é s z t így a foglalkozások kö­ t e t l e n e b b j e l l e g e t kaptak. p r o b l é m a m e g o l d á s . amit vagy elfogadtak. akikkel az iskolában a l e g t ö b b p r o b l é m á j u k és n e h é z s é g ü k volt a n e v e l ő k n e k j ^ d a g ó g u s o k n a k .tanítási ó r á n . ebből 14-en elfogadták. A n n á l is i n k á b b .) A C S . N e h e z e n lehetett feladatvégzésre bírni e z e k e t a ffúkat és egy-két leányt is. sokat merítve a testnevelési játékok (Földi. . Az az igye­ kezetük. szabályozni e z e k n e k a g y e r m e k e k n e k a viselkedését.pezi a p r o b l é m á s viselkedésű g y e r m e k e k n a g y o n gyakori válaszreakcióját. rendszerint k u d a r c b a fullad ( K i p h a r d .

heti egyszer 6 0 . kreati­ vitást igényel a s z a k e m b e r e k t ő l .k o r á b b a n keilett volna elkezdeni ezekkel a gyerekekkel az ilyen jellegű foglalkozásokat . iskolában n e m c s a k a v o n z á s k ö r z e t b e tartozó családok g y e r m e k e i járnak.h i á n y o z n a k a g o n d o l k o d á s és a cselekvés közötti szünetek. akik között m e g t a l á l h a t ó m o z g á s s z a k e m b e r . és gyakran egy foglakozás­ ba több szakasz e l e m e is bekerült. túl h a n g o s a n ) . amiért m o z g á s k é s z t e t é s e i k e t n e m tudják ellenőrizni. m ó d s z e r t a n i alapelvet a z o n b a n m i n d e n k é p p e n be kell tartani a hiperaktív g y e r e k e k n é l : 1. az olyan várakozási helyzeteket.g y a k r a n m á r rövid m o z g á s után izzad. pad.. A m á s o d i k rész ( 5 0 . a r c h a i k u s . E g y s z e r r e ne nyújtsunk túl sok ingert.1 8 foglalkozáson. Strukturálni kell a helyzeteket. N e m b o l d o g u l n a k m á s k é p p . A m e g e n g e d é s és a szabályozás e g y e n s ú l y á r a kell t ö r e k e d n i . A vizuális figyelem fejlesztése. cselekvéseket végeznek. M o z g á s t a p a s z t a l a t u k a térről (a kis és nagy terekről is) szegényes. Az első rész kb. és az adott g y e r m e k n é l fennálló za varok j e l l e g é h e z k r .primitív. .óriás. és e h h e z idő kell! A fenti j e l l e g z e t e s s é g e k e t és m e g f o n t o l á s o k a t i g y e k e z t e m figyelembe venni a saját c p o r t o m e s e t é b e n is. nyüzsgéseiket. E g y m á s i k felfogás (Schindler. kosár. Itt a gyerekek birtokba veszik a teret. n e m vkel 1 k i p r o v o k á l n i u k . M i n d e z t á t g o n d o l v a n é z z ü k m e g a z általam vezetett p r o g r a m foglakozásain felépítését! \ A g y a k o r l a t o m b a n ez a hat szakasz időnként ö s s z e m o s ó d o t t . h a n e m az adott település más iskoláiban m á r k ü l ö n b ö z ő okok­ ból iskolai kudarcot elszenvedett g y e r e k e k is. tollaslabdaütők és labdák. 4.1. Itt lehet h a n g o s k o d n i . 2. ne adjunk túl sok e s z k ö z t ! 3. míg a m á s o d i k b a n a gyerekek által hozott vagy választott játékok k a p n a k helyet. ezért a térben világos tá j é k o z ó d á s i p o n t o k a t kell kijelölni s z á m u k r a . spontán jellegű rész. Az ö n f e g y e l e m j a v í t á s a sportos t e v é k e n y s é g g e l . egy vagy t ö b b . El kell kerülni az ingerszegény helyzeteket. és spontán m o z g á s o k a t . az ak­ t u á l i s é r z e l m i és fizikai állapotukat. a m i k n e m történik s e m m i . könnyítés_ az erős szubkortikális ingereknek való kiszolgáltatottságVlól. N e m létezik m i n d e n g y e r e k n é l e g y f o r m á n a l k a l m a z h a t ó prograr^ m é g i s g o n d o s a n m e g kell tervezni. . K e r ü l e n d ő k a k o r l á t o z ó és szigorú r e n d e l k e z é s e k e t t a r t a l m a z ó h e l y z e t e k .s a b l o n o k b a n r e k e d m e g .szakasz ele­ meiből kevert jelleggel. Ez utóbbi jelei. beil­ leszkedési p r o b l é m á k .n e m tudják m e g a d n i m a g u k n a k a cselekvéshez. Az i m p u l z i v i t á s legyőzése. kötelek. Ideális esetben olyan segítő-team d o l g o z i k a gyerekek­ kel.a c s o p o r t o m ­ mal ö s s z e s s é g é b e n a második szakasz végérc ertünk a fejlődésben. a j á t é k közben felmerülő p r o b l é m á k meg­ beszélése. a t á j é k o z ó d á s h o z s z ü k s é g e s időt. Ezek a tanulási és/vagy magatartási. a m e l y b e n a k ö r n y e z e l nem értette az ő jelzéseiket. zsámoly. tenisz. foci. Ezeken a p s z i e h o m o t o r o s f o g l a l k o z á s o k o n újra m e g lehel élni azt a zavart d i a l ó g u s t . m e g m u t a t j á k m a g u k a t a c s o p o r t v e z e t ő n e k és a társaknak. m e g b e s z é l é s és é r t é k e l é s ( 1 0 . A foglalkozásoknak állandó rituáléi vannak. Néhán. de rendszercsen használunk gyakorlatokat. h o g y : . Vesztibuláris . r u g a l m a s s á g o t . így lassan m e g t a l á l h a t ó lesz a g y e r m e ­ kekben az a . ahol r e l a x á c i ó s é s l é g z ő g y a k o r l a t o k f e l h a s z n á l á s a k ö z b e n történik a z a z n a p i t ö r t é n é s e k ö s s z e g z é s e . J. amit nem lehetett k i k a p c s o l n i " . de a c s o p o r t v e z e t ő s z á m á r a itt adódik a lehetőség megfigyelni a g y e r m e k e k viselkedését.személyiségfejlődési lemaradások az esetek nagy részében társulnak szociálisan h á t r á n y o s helyzettel.jutottunk ebbe a fázisba. miszerint: . vadulni. 2. szalagok stb.keresztül próbálta érzékeltetni a t ö b b s z ö r ö s e n h á t r á n y o s helyze­ tű tanulók fejlesztési lehetőségeit. A csoport foglalkozásainak három jól elkülöníthető szerkezeti e g y s é g e van. és a többi. szabad másnak lenni. ami szerint a hiperaktív g y e r e k e k m o z g á s z a v a r á n a k hátterében a környezettel történő kom-í m u n i k á c i ó zavara van (in: Varga. A m e g e n g e d é s . Az odafigyelést ajándékba kapják a gyerekek. a m i h e z lehetőleg m i n d i g ugyan­ az a hely áll r e n d e l k e z é s r e : e g y m á s üdvözlése.1 5 perc). hogy a g y e r m e k életében m i l y e n félreértések v a n n i . hogy m e g t a r t s a intrapszichés e g y e n s ' lyát. Ez a t a n u l m á n y egy általános iskolában folvó iskolapszichológiai m u n k a tapasztalatain korántsem teljes igényű . A h a r m a d i k rész a m e g n y u g v á s . az adás időszaka. Az iskola j e l e n t ő s szerepet vállal a településen 276 277 .m o t o r o s aktivitások. egyedi sajátosságok m i a t t . N e m e g é s z e n e g y teljes tanév alatt . A k o n c e n t r á c i ó j a v í t á s a csukott s z e m m e l .) lehetnek. 1983).. A ren n e m kívülről kell a hiperaktív g y e r m e k e k r e rákényszeríteni. de a fo­ lyamat elején az előbbi d o m i n á l a foglakozásokon. n a g y o n energiaigé­ nyes.i n g e r é h s é g ü k k e l m e g m u t a t j á k fiziológiai és pszichológiai szükségleteiket. kendők. orvos és p s z i c h o l ó g u s egyaránt. hogy m á r n e m é r e z n e k b ű n t u d a t o t . m o z g á s h á z t a r t á s u k g a z d a s á g t a l a n .6 0 perc) kél m o z g á s b l o k k b ó l áll. rohanni. igazítani. 4. A m o z g á s f é k e z é s é n e k és irányításának fejlesztése. és .) szerint az ilyen g y e r m e k e k feltűnő v i s e l k e d é s e olyan vészjel. A „vészjel" kifejezés arra utal. . hogy a g y e r m e k e k személyiségfejlődése előtl új lehetőség nyílik azáltal. az elsőben az általam (csoportvezető által) megajánlott és hozott játékok és g y a k o r l a t o k . G y a k o r l a t i l a g azt hiszik. .m i n d e n t mériéktelenül (túl gyorsan. rosszul tervezve csinál. 5. egy szabad. Ebben az. A hiperaktív g y e r m e k e k k e l való foglalkozás nagyfokú empátiát. labda. E l m o n d h a t ó . a m e l y r e szüksége van a g y e r e k n e k ahhoz. g u m i .teljes gázzal az e l l a z u l á s b a " jut­ hatnak. 3. Az életkor és az. Ebben a részben k í n á l o m meg a c s o p o r t o t egy ú g y n e ­ vezett „ h í v ó i n g e r r e l " . értékelés stb. Ezek különféle e s z k ö z ö k (pl. hogy még n e m k e z d ő d ö l t m e g a foglalkozás. amit az elején készítek ki a t e r e m b e n . a rendre való k é p e s s é g h e z lülről kell felnőniük. 10-15 perc.úgy lefutó . illetve a.9 0 perc . 6. Ez biztonságot és t á m p o n t o t ad á g y e r m e k e k számára. A foglalkozások szerkezete ÖSSZEGZÉS A p r o g r a m m a l i g y e k e z t e m az alábbi Kiphard-féle szakaszokat követni. p i n g p o n g -.motor.

Debrecen. rep­ deső m o z d u l a t o k ) . ami szükséges­ fontos szerepel k a p n a k .beilleszkedési nehézségek. viselkedésben pl. az ö nműv e lé stől. pl.: echolalia. Kiphard és Jiirgen Schindler gondolatai a hiperaktív gyermekek pszichome*toros terápiájáról.élő r o m a családok g y e r m e k e i n e k felzárkóztatásában. h o g y b e m u t a s s a m a fejlesztő p e d a g ó g u s m u n k á j á n a k kihívásait.. 2 4 . ambivalencia. alvás terüle­ tén is. KLTE Pszichológia Intézet.és óvodapszichológia területéről. Medicina Kiadó. Budapest.és nekik is megfelelően kell kooperálniuk . az érdeklődés beszűkülése. M o z g á s á b ó l elvész a h a r m ó n i a . Auto-agresszió.erk. új szavak alkotása. N e m k ö z ö m b ö s . zene iránti fogé­ konyság. a beszéd. -jí.? FODORNÉ FÖLDI RITA 1 1 9 9 8 ) : Hiperaktivitás és tanulási zavarok. . a Nevelési T a n á c s a d ó képviselője. hogy a n e m túl tehetséges.). annak é r d e k é b e n . m e l y e k mindig j e l e n vannak: IRODALOM AL. BTL. ( I 9 9 S ) : A tanulás öröm is lehet Delacato módszere alapján. emocionalitás hiánya. Pedagógiai Szakszolgálat. Budapest.Speciális tünetek.% ok.. RANSCUHURG JENŐ: ( 1 9 9 8 ) : Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. Igen nehéz feladat hárul az iskola vezetésére és pedagógusaira. 4 KULCSÁR MIIIÁI. ( 1 9 5 4 ) : Az előítélet.'. Szt'HAY PÉTER ( 1 9 9 9 ) : A magyarországi cigányok kultúrája: etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája. kontaktuskép­ telenség. Tankönyvkiadó. ül. Gyermekjóléti Szolgálatok stb. Bicske. forgatás).állandó kon­ zultációkkal és végül. azt. 278 279 . fi FÖLDI RITA ( 1 9 9 3 ) : Testnevelési játékok a tanulási zavarok prevenciójában és korrekciójában. . N e m sürgethető. Etnopszichológia (Előadás sorozat). Ezért a g y e r m e k e k fejlesztésében-' iá í r á s o m célja. Tanulmányok. Budapest. ürítés.PORT. lskolapszi< holó* •• gia. Ernst J. kérdésre > nem válaszol. Budapest. ^ . Alex Typo Kiadó. B.az. m e l y e k szinte m i n d i g jelen vannak: S z e m k o n t a k t u s hiánya.S z e k u n d e r tünetek. . hogy növeljük a társadalmi mobilitási esélyüket.. P r o b l é m a lehet az evés.„ v GYÖRGY JLLIA ( 1 9 6 1 ) : A nehezen nevelhető gyermek. Pszichológiai Közlemények. i s k o l a p s z i c h o l ó g u s által . n e m közlő jelleg. Pro Pannónia Kiadó Alapítvány. félelem. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. és g o n d a n e g a t i v i z m u s . miközben s z e m e sarkából néz). m o z g á s b a n . szorongás. Budapest. Előadások'V a fejlesztő pedagógia. a személy mint tárgy használata. PORKOLÁISNÉ BALOGH KATÁI IN ( 1 9 8 5 ) : Tanulási zavarok korai felismerése komplex szűrővizsgálatok alapjait. Pano­ ráma. Budapest. Osiris Kiadó. ÜLTE. ám fejleszthető há trá nyos helyzetű gyer.végzett fejlesztő m u n k á n a k a leírását. v In: KÓSANÍ.l: Szocializációs zavarok . oktatásában é s nevelésében ( a z i s k o la tanulóinak mintegy fele cigány) is. FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁS AUTISTA GYERMEKKEL GOSZTONYI JUDIT sé teszi a segítő s z a k e m b e r e k k e l való e g y ü t t m ű k ö d é s t . VARGA IZABELLA ( 1 9 8 3 ) . Akadémiai Kiadó. W. k é n y s z e r e s p ö c ö g t e t é s .Nevelőknek. a boldogoskodás jelenléte (belső izgalom.Mint jelzőket e m l í t e m a bizarrériát és az öntörvényűséget. az azonos­ s á g h o z v a l ó túlfokozott r a g a s z k o d á s . részletezve a hiperaktív és m a g a t a r t á s z a v a r o s g y e r m e ­ kekkel . Psiichológia . SZEGAL. önszórakoztatás. fejlesztő p e d a g ó g u s o k és a gyermek­ védelmi felelős. Nevelési T a n á c s a d ó k . Ml'NNICH IVÁN (sz. G. logopédus.P r i m e r tünetek. m e l y e k jelen lehetnek és az autizmusból k ö v e t k e z n e k : K é n y s z e r e k (beszédben. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 2 ) : Kudarc nélkül az iskolában (óvodai fejlesztő program a tanulási zavarok £ megelőzésére).\( TAMÁS és munkatársul (szerk. sz. gyermckpszicholerápia. az okulodigitális-szindróma (mutató ujjával n y o m á s t gyakorol a szem­ golyójára. hogy egy adott speciális p r o b l é m a m e g o l d á s á r a milyen sokféle hatékony m ó d s z e r létezik. A megfelelő belső kapcsolattartáson túl a segítő i n t é z m é n y e k k e l való jó H k a p c s o l a t n a k is nagy a j e l e n t ő s é g e (pl. Tehát az utóbbi évek során ez az iskola a településen. nevetés. a p e d a g ó g u s o k és segítő s z a k e m b e ­ rek felelőssége közös. ( 1 9 9 6 ) : Alkalmazott szociálpszichológia. Volán Humán Oktatási és Szolgáltató R t ..): Iskolai mentálhigiéné. Néhány gondola! az autista gyermek jellemző sajátosságairól: . Magánkiadás. -% BAGÓT . iskola. . h o g y a n sikerül ezeknek a g y e r m e k e k n e k a személyiségfejlesztését és szocializációját m e g t á m o g a t n i . szagolgatás. A fej­ lesztő p e d a g ó g u s n a k m i n d i g rugalmasan.) (2001): Kőbányai Nevelési Tanácsadó. ahol az iskolapszichológus pl. ORMAI VERA. Zavart az érzékelés. In: KEZDI BALÁZS (szerk. • .YNF.I. inadekvát sírás. In: NAGY SÁNDOR jegyzete (kézirat). a társadalomtól. epidermiskontaktus egyszemélyes kapcsolatban. Módszertani Tükör.: kérdezési kényszer. Abban tehát az oktatási és segítő intézmények. de nem utolsó sorban a g y e r m e k teljes elfogadásával.a k ü l ö n b ö z ő segítő s z a k m á k képviselői: iskolapszichológus. m e k e k ne idegenedjenek el a kultúrától. Budapest. dapest. Az iskolapszichológus szerepe is m e g n ő t t egy olyan m ű k ö d é s i rendszerben. változatos m ó d s z e r e k tanulásával. 4 J> Az odafordulás hiánya. észlelés. SZILÁGYI VERA ( 1 9 9 8 ) : A Nevelési Tanácsadó szerepe az iskola szocializációs feladatainak megvalósulásában. a logikai funkciók. Pécs. nyitottan kell hozzáállnia egy g y e r m e k teljesít­ ménybeli e l m a r a d á s á n a k m e g o l d á s á h o z . egyfajta „ h á t r á n y k i e g y e n l í t ő " szerepet tölt be. Az itt folyó iskolapszichológiai tevékeny­ ségről is s z á m o t ad a t a n u l m á n y . .

Fejlesztő p r o g r a m o t kaptak. E g y e n s ú l y g y a k o r l a t o k sikertelenek. 6-7 é v e s k o r á b a n j ö t t rá. rengeteget tanulok tőle azóta is. azzal a kitétellel. tanácsot.f e j l e t l e n s é g é n e k és alaki diszgráfiáj á n a k r e e d u k á c i ó j á h o z k é r t e m segítséget. V e r b á l i s és vizuális e m l é k e z e t e e l m a r a d kora átlagától. nyitott méhszáj miatti indított szüléssel j ö t t világra 3. vizuális és m o z g á s o s e m l é ­ kezetet. M a r t o n Évától. Fejlesztő p e d a g ó g u s 3 éven keresztül finommotorika-fejlesztést végzett T o m i v a l . D o m i n a n c i a : bal szem. A rjoktornő T o m i d i a g n ó z i s á t m e g e r ő ­ sítette.s z i n d r ó m a (pervazív fejlődési zavar) volt. Indiánszökdelése a z o n o s oldali. azt is rövid ideig sikerüli v é g e z n ü n k . 280 281 . Fejlődéstani n a g y m o z g á s o k a t g y a k o r o l t u n k . P r o b l é m a m e g o l d ó k é p e s s é g e j ó . f i n o m m o t o r i k a . Instrukcióimat nem érti: pl. E g y év m ú l v a m á s i k orvost kerestek fel. 4 éves kora után k e z d e t t el beszélni. A fejlesztő munka folyamata Az i n s t r u k c i ó k n a k m e g f e l e l ő e n k e z d t e m a f o g l a l k o z á s o k t e r v e z é s é b e . tér. k é z d o m i n a n ­ ciája kialakulatlan. érezve a p r o b l é m á t . g y e n g e n y o m a t é k . hiszen Vizsgálati eredményeim ő ismeri legjobban g y e r m e k é t . S z e m é t a t á j é k o z ó d á s i vizsgálatnál n e m tudja c s u k v a tartani. S z e m é t akaratlagosan kezdettől n e m tudta m o z g a t n i . petyhüdt izmú kisfiú. m o z g á s . Előírta m é g a j o b b kéz d o m i n a n c i á j á n a k fejlesztését. Előre tud sétálni. Eleinte n e m beszélt velem. a m i t isko­ latársai írnak fel egy füzetbe. T o m i g y a k r a n csak passzívan. s z ó k i n c s e . A z ó t a é v e n t e j á r n a k vissza kontrollvizsgálatra. bátyja 2 évvel i d ő s e b b nála. S z e m k o n t a k t u s t n e m vesz fel. Az ő j a v a s l a t u k r a kerültek az A u t i z m u s K u t a t ó c s o p o r t h o z . 1995 o k t ó b e r é b e n n o r m á l általános iskola kislétszámú 3. de a k k o r a kisfiú a j o b b kezét „ s z e r e t t e " volna i n k á b b használni az íráshoz. és p s z i c h o l ó g u s h o z irányította őket. ajtaját nyitotta-csukta ó r á k i g . kialakulatlan ceru­ zafogás j e l l e m z i . ezután k a p c s o l ó d t a m be a m u n k á b a helyette. bizonytalan vonalvezetés. Édesanyjával tanulja a házi feladatokat otthon. 1996 áprilisában vizsgálatot k é r t e m Dr. tudott biz­ tonsággal j á r n i .és síkbeli tájékozódást. álta­ lános fejlesztés. T a m á s k é z d o m i n a n c i á j á n a k ki­ Anamnesztikus T a m á s n o r m á l i s terhességből. Az irányított lépéseknél n e m e m l é k s z i k az instruk­ ciómra. dallamot.ELŐZMÉNY Az intelligenciavizsgálat n e m a reális teljesítményt méri T a m á s n á l . így e n n e k e r e d m é ­ nye nem é r t é k e l h e t ő adat. Ta­ m á s ugyanis m i n d k é t kezét egyformán használta. ahol a d i a g n ó z i s a u t i z m u s . K e d v e n c j á t é k a k i s g y e r m e k k o r á b a n egy kisautó volt. Szülei tanárok. K e z d e t b e n T a m á s h a m a r elfáradt.f e j l e s z t é s t j a v a s o l t . bal láb. T a m á s t édesanyja 3 évesen vitte először orvoshoz. édesanyja iskolába kerülése előtt diszlexia-prevenciós prog­ r a m o t végzett vele. n ő v é r e 11 évvel. segítették. a K ő b á n y a i N e v e l é s i Ta­ nácsadóban. K é s ő b b b ő v í t e t t e m r u g a l m a s s á g .r ö v i d e b b ideig. általam m o z g o t t . A f o g l a l k o z á s o k o n 1 h ó n a p i g hospitált. síkban kirakós reprodukció szintén nem sikerült. verbális. A b s z o l ú t hallása és s z é p ének­ hangja 1 éves korától feltűnt. Intézményes vizsgálatok a l a k í t á s á h o z . Az é d e s a n y a abszolút p a r t n e r e m m u n k á m során. amit az é d e s a n y a két évig végzett: fájdalomérzet kialakítása. G u r u l á s i c s í p ő b ő l indít. hogy ez m é g v á l t o z h a t . további 2 órát otthon kellett gya­ korolniuk. ő ismeri legjobban azt az ösvényt. szobatisztaság. a z u t ó b b i s z a k e m b e r speciális a u t i s t a nyelvi p r o g r a m o t a l k a l m a z o t t . aki n e u r o l ó g i a i l a g r e n d b e n találta a g y e r m e k e t . Abramásolását p o n t a t l a n s á g . kicsit l u s t a " m o n d a t t a l . h o g y ő k k ü l ö n s z e m é l y e k . k ü l ö n ö s tekintettel a k ö v e t k e z ő t e r ü l e t e k r e : e g y e n s ú l y t .10 kg súllyal. Jól olvasott. számolást fejlesztő gyakorlatokat állítottam ö s s z e ne­ ki. ami T a m á s h o z vezet. Osztálytársai elfogadták T o m i t .t r a i n i n g f e l a d a t o k a t állítottam össze. akusztikus ritmust g y ö n y ö r ű e n u t á n o z . o s z t á l y á b a járt. Spontán b e s z é d e m o t y o g ó . csak az édesanyján keresztül. hátrafelé nem. Az orvos m e g n y u g ­ tatta a „majd utoléri magát. Testsémája kialakult. E z u t á n kerültek a kerületi N e v e l é s i T a n á c s a d ó b a . síkban és térben tájékozódást fejlesztő g y a k o r l a t o k . pl. Ujabb o r v o s h o z m e n t e k . és k e z d e t t Forrai Katalin k ó r u s á b a j á r n i 3 éven át. H ó n a p o k i g természetesen csak kevés gyakorlatot. E z e n k í v ü l f i n o m m o t o r i k á t (jobb kézzel). fokozatosan egyre többet és h o s s z a b b ideig. T o m i n y u g o d t c s e c s e m ő volt. Rajzőrán papfrt é p k e d é s b ő l készít képeket. Az é d e s a n y á n a k h o m e . Kézírása olvashatatlan volt. és n a g y m o z g á s . bal-jobb irányt téveszti. F á j d a l o m é r z e t e hiányzott. lett szobatiszta. F ü g g e t l e n í t e t t u j j m o z g á s a kialakulatlan. h o s s z a b b . általános tájékozottsága megfelelő. de „ e l t ű r i " a testi érintést. hiszen én heti 2 x 2 órában foglalkoztam T o m i v a l . Kezdet­ től fogva evési p r o b l é m á i voltak. egyensúly. Rajzai m i k r o s z k o p i k u s a k vottak. Szinte m i n d e n feladatnál segítettem őt. Báty­ j á v a l „ ö s s z e m o s t a " m a g á t . M i n d ­ két szülő testvérénél súlyos p s z i c h é s zavar áll fenn. egyrészt a nagymozgás-fejlesztéssel k a p c s o ­ latban. ugrásnál j á r á s o k n á l keze görcsben. Térben. 50 cm hosszal. a m i n e k k e r e k e i t h o s s z a n p ö r g e t t e . r u g a l m a s s á g o t . fátyolos hangú. m o z g á s r e p r o d u k c i ó térben sikerte­ len. szilárd ételt 2 év 6 h ó n a p o s koráig n e m vett a szájába. adatok A l a p o z ó terápia vizsgálata: görnyedt tartású.e l ő k é s z í t ő . Az e g y e n s ú l y g y a k o r l a t o k n á l az Ayres-terápia e s z k ö z e i t hasz- T a m á s m e g i s m e r k e d é s ü n k k o r . írásból felmentése van. f i n o m m o t o r i k a . m a t e m a t i k a órán s z á m o l ó g é p e t használhat. ö n á l l ó a n öltözni. S z ó u t á n m o n d á s a tökéletes. m o z g á s ü g y e t l e n s é g . ahol 5 évig p á r h u z a m o s a n foglalko­ zott p s z i c h o l ó g u s é s l o g o p é d u s T a m á s s a l . és a m a t e m a t i k a tanulása is g o n d o t okozott s z á m á r a . felvezető gya­ korlatokkal is t r é n i n g ü n k e t . ilyenkor egy füles labdán ugrabugrált körbe-körbe a t e r e m b e n . E k k o r került az ó v o d a kiscsoportjába. Vizuális r i t m u s utánzása g y e n g e . „ E m e l d fel a k e z e d e t ! " M á ­ szásnál n e m keresztez. aki a B G G Y T F Pedagógiai S z a k s z o l g á l t a t ó és S z a k m a i Szolgál­ tató K ö z p o n t b a küldte őket.

he­ lyettük egy kislánnyal d o l g o z t u n k tovább. vagy rövidre zárással oldottam m e g : „ T u d o d én azért vagyok itt veled. Sőt. írni tanul. T á b o r b a n volt a nyáron már másodszorra. iaktál. hiszen ő itt m á r „otthon é r e z t e " magát. T o m i m o z g á s o s kényszerei (kezeivel röpdös. Jazító-fegyelmező és keresztcsator­ n a . Budapest. G y ó g y t o r n á t és p a n t o m i m o t javasolt a d o k t o r n ő . t o l l b a m o n d á s r a gépelt is a szöveg­ szerkesztő p r o g r a m b a n ! Ezentúl m i n d e n órába szervesen beépítettem a s z á m í t ó g é p használatát. Sok m ó d s z e r n e k kell utánajárni. ráadásul nem is t u d o m rájuk m i n d i g a p o n t o s választ. Sokkal teherbíróbb. időészlelés. 1996 o k t ó b e r é b e n T a m á s új osztályba iratkozott be. N a g y o n sokat k ö s z ö n h e t e k neki. R e n d s z e r e s e n részt vesz m á r az iskolai musical e l ő a d á s o k o n . kivéve az e m l é k e z e t fejlesztését. ismerőse is volt itt. j á t é k o t időre m e g tudjon oldani. m a g á b a n beszél. hogy egy-egy érde­ kesebb feladatot. fogyatékosság. no*' r u " " " . finommotorika. lovaglás. orientáció és finom­ m o t o r i k a fejlesztése volt. ( 1 9 9 5 ) : Autizraus (Szenzorikus integráció Pattcrning). A foglalkozások végén. ahol a szak­ orvos lúdtalpbetétet írt fel T o m i n a k . hiszen eddig s o h a n e m volt s ü r g e t h e t ő .és d o m i ­ nanciafejlesztő g y a k o r l a t o k a t is az előírtakon kívül. majd beszélgetett is velük az önbi-. szerette a Dyslex p r o g r a m c s a l á d o t is. és az e l ő z ő g y a k o r l a t o k o n kívül szemtornát. gördeszkát. R . W e 6m e k l A t 6 l j e S r e g r e s i ó id Jelen állapot 1999 s z e p t e m b e r é t ő l a tavalyi célokat tűztem ki. sok technikát kell kipróbálni a h h o z . Az é d e s a n y á v a l való e g y ü t t g o n d o l k o d á s során a további lehetőségekkel k a p c s o l a t b a n felmerült a hidroterápia. a g y e r e k e k e t k e z d e t b e n érdeklődve. végtagszétválasztó. A j á t é k o k egyrészt a tájékozódást. már be t u d t a m iktatni emlékezet. hogy további fej­ lődés ettől a terápiától már n e m várható. emlékezet. H o s s z a n -dőztünk a h á l ó n á l . . E s z e m b e j u t o t t a s z á m í t ó g é p ! N a g y sikere volt! T a m á s végre izgult. szerialitás. Ezenkívül igyekeztem további olyan technikára buk­ kanni. nagy . KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 9 ) : Alapozó Terápia. bátyjával. k ö s z ö n ö m nekik. M a r t o n É v á h o z . R e m é l e m . O r t o p é d vizsgálatot j a v a s o l t a m . Az új osztály z e n e t a g o z a t o s . heti 1 x 1 órában. 1997 áprilisában kontrollvizsgálatra m e n t ü n k Dr. édesanyjától. N a g y o k a t ne­ vetett m i n d e k ö z b e n . Az új osztálytársak h a m a r befogadták és m e g s z e r e t t é k őt. K o n z u l t á l t a m egy p a n t o m i m t e c h n i k á b a n jártas kollé­ ganővel. osztályos. Ezért én n e m válaszolok e z e k r e . hogy további sikerek várnak még ránk. T a m á s mellé 2 fiú került a terápiába. értetlenséggel reagált a hely-' zetekre. h o s s z a b b időre. T a m á s e k k o r m á r teljesen elfogadott e n g e m . SZERDAHELYI MÁRTON. hengert. hintákat. T a m á s j e l e n l e g 7. politikai élet.D É V É N Y I ÉVA. 1999 januárjától a c é l o m a vizuális észlelés. M A R T O S . és infantilisen viselkedik) m á r csak a k k o r j e l e n n e k m e g . c s e n d b e n szemlélte. halál utáni élet. Ezeket eddig vagy visszakérdezéssel. Fejlődést tapasztalt T o m i n á l . így m á r c s o p o r t k é n t mű­ k ö d t ü n k tovább. Régen a teljesítménnyel kapcsolatban teljesen k ö z ö m b ö s volt. hogy a k o n k r é t gye­ reknél megtaláljuk a fejleszthetőség útját. vallás.J é n sok időt töltött a z ö l e m b e n . folyamatosan klinikai szakpszichológus mint szupervízor se­ gítségét v e s z e m igénybe. Ezután vizsgálatot és gyakorlattervet k é r t e m egy g y ó g y t o r n á s z t ó l . nonverbális e s z k ö z ö k által. bal k é z z e l ( ! ) egy kü­ lön tanártól. időskor. H. Édesanyja p s z i c h o l ó g u s segítségét kérte nálunk. dicséret vagy i z g a l o m hatására: a m i k o r n a g y o n jól a k a r teljesíteni egy feladatot. Ez teljesen új tulajdonsága volt s z á m o m r a . A két fiú a b b a h a g y t a a terápiát. mivel osztálytársai csúfolni kezd­ ték. geometriából felmentett. hiszen ö n m a ­ ga s z á m á r a is e g y r e f á r a s z t ó b b n a k tűntek ezek.n á l t a m : hálót. a b d á t stb. h o g y segítsek neked abban is. IRODALOM JANETZKE. valamint további „ h e l y z e t g y a k o r l a t o k " . másrészt a logikai g o n d o l k o d á s t fej­ lesztették. m é g a kórusból.g y a k o r l a t o k a t j a v a s o l t . eldöntötte. táncház k i p r ó b á l á s á n a k lehetősége is. a m e l y csak rá j e l l e m z ő és s z e m é l y r e szabott. mivel n a g y o n jó ü t e m b e n fejlődtek a gyerekek. Élmény Könyvkiadó. Hajdúhadház. térben és síkban T o m i tájékozódása rengeteget fejlődött." Mióta T o m i v a l foglalkozom. hogy k a m a s z o d ó fiával a fel­ m e r ü l ő konfliktusokat j o b b a n tudja m e g o l d a n i . W F I S S MÁRIA ( 1 9 9 4 ) : Autisztikus kórképek diagnosztikája és terápiája Tanszer-tár. hogy elterelődj az á l l a n d ó kérdéseidtől. Budapest. A k é r d é s e i n e k teifiatikája s z o r o n g á s a i t tükrözte: halál. SZÉKELY MARGIT. 1998 m á r c i u s á b a n az újabb kontrollvizsgálat e r e d m é n y e azt mutatta. mellyel T a m á s t sztereotip kérdéseiből leginkább ki t u d o m zökkenteni. a továbbiakban d e c e m b e r végéig az ő instrukciói alapján ha-' ladtunk t o v á b b T a m á s s a l . ha n a g y o n s z o r o n g : pl. P. betegségek. de e z e k r e a gyakorlatokra T a m á s k ö z ö m b ö s maradt. szavak t a r t a l m á n a k el­ játszása. TÓTH GÁBOR. E k ö z b e n rengeteget t a n u l t a m T a m á s t ó l . Alapozó Terápia Alapítvány. 282 283 . vagy direkt jól elrontani. zalom m o s o l y á v a l a szája sarkában. Az é d e s a n y a kez­ d e m é n y e z é s é r e jelenleg speciális diéta kipróbálása van folyamatban.

míg a köldökzsi­ nór ö s s z e k ö t ö t t m i n k e t . Az ilyen b e t e g s é g e k e t n e m k ö n n y ű felismerni. E s z e m b e jutott. M á s o d i k LESZ'. ami miatt rengeteg gyógy­ szert kapott (több mint tízszer szúrták a j o b b fülét). gratulá­ lok kitartásához. M i v e l s z e g é n y g y e r e k e t való­ ban t ö b b s z ö r „ m e g g y ö t ö r t é k " . d e c e m b e r 10-től 20-ig ismét kórház: o r r m a n d u l a kivétele. a z saját m a g á n a k n e m o k o z p r o b l é m á t . és azt tudják. és 1982. Montessori) lelően levegőt. lefejt tejet üvegből ivott. Mark Selikowitz: Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek (44.3 0 g r a m m o k a t szopott. Úgy g o n d o l t u k . XII.' MILYEN LESZ' 1 GYERMEKVÁLLALÁS. kétes. a m i k o r influenza miatt először antibiotikumot. (Állandó g y e r m e k o r v o s nem volt ebben a k ó r h á z b a n . Az anya betegségei a terhes­ ség előtt: Vérképző rendszer betegségei i vérszegénység) c í m m e l o l v a s t a m . hogy ez a gyerek nem lett volna. o. V é r z é s miatt k ó r h á z b a k e r ü l t e m . h o g y mint pici b a b a n a g y o n sokat sírt. és rögtön felsírt. A nagy. A Fejlesztő Pedagógia: Alapozó terápia című különnyomatában olvastam ezzel kap­ csolatban a k ö v e t k e z ő k e t : „ K ö z t u d o t t .2. E M B E R K E ? ESETISMERTETÉS SZEGHŐNÉ PÓCSA GABRIELLA V é g r e eljött az idő. F o g a d o t t o r v o s o m n a k k ö n y ö r ö g ­ tem. M á s o d i k n a p zöldes-barnás. hogy a beszéd elsajátításának k o r s z a k á b a n m i n d e n olyan ártalom. véres váladékot ürített. S p o n t á n szüléssel ezen a n a p o n délelőtt megszületett kislányunk: 2 8 0 0 g r a m m a l . ami aka­ dályozza a kreatív tevékenységben a tökéletesség elérésé­ nek esélyét csökkenti. Bizonytalanságban telt hónapok A túl féltés e k k o r alakult ki b e n n ü n k ." 284 285 . Az u l t r a h a n g o s vizsgálatot v é g z ő orvos a k ö v e t k e z ő k e t m o n d t a : „ A s s z o n y o m . Előzmények N a g y o n vártuk férjemmel első g y e r m e k ü n k m e g s z ü l e t é s é t . A szoptatásnál é s z r e v e t t e m . A terhesség to­ vábbi s z a k a s z á b a n k ü l ö n ö s e b b p r o b l é m a nem volt. N a g y o n sokat j á r t u n k be a k ó r h á z b a j á r ó b e t e g kezelésre orr. a m e n o t e s t e r e d m é n y e k igen „ f u r c s á n " alakultak: 1. A második hét után nyerte vissza születési súlyát. E k k o r m é g n e m g o n d o l t a m sem én. " E k k o r láttam először g y e r m e k ü n k e t . egészséges. 2. garat és fül v á k u m g é p e s szívásra. 1 h ó n a p o s volt. g y ó g y s z e r e s kezelés mellett. figyelmünket sem hívták fel rá. s a gyerek súlya 2 6 7 0 g volt. C s o d á l a t o s érzés volt látni fejét. El­ k e z d ő d ö t t a „rossz é t v á g y ú " gyerek tünete. hogy n e m lett volna szabad tonik üdítőt i n n o m reds/eresen: kinintartalma miatt. 4. A gyerek fejkörfogatát több mint egy évig hetente r e n d s z e r e s e n méretni kellett. végtagjait. 12. . 3. a g y e r m e k tiszta b e s z é d é s z l e l é s é n e k és tanulásának esélyeit is rontja. és azt m o n d t a : „ L á t o m m i n d e n t feljegyeznek. hogy „furcsán" szuszog. két t e r h e s s é g e m alatt fokozottan jelent­ kezett. A n ő v é r n e k m i n d e z e k e t j e l e z t e m . a nagy o r r m a n d u l a ) . csak délelőtt és d é l u t á n viziten. influenzás tünetek miatt k a l m o p y r i n t k a p t a m . " A v é r s z e g é n y s é g g y e r e k k o r o m t ó l végigkísért. értéke miatt nem tartott valószínűnek.k o r ) e l m e n t a m a g z a t v í z nagy része. -VÁRÁS hét végétől tápszert adtunk az é t k e z é s e k h e z a d o k t o r n ő javaslatára. Pici b a b á m n a k n a g y o n sokat é n e k e l t e m és beszéltem a terhesség ideje alatt. hogy a g y e r m e k ü k vízfejű?". K ö z b e n az is kiderült. így 23 napot töltöttem terhességmegtartás miatt k ó r h á z b a n .M I L E S Z VELED. Pl. A t e r h e s s é g e m n e m volt p r o b l é m a m e n t e s . erre az ál­ talam olvasott k ö n y v e k b e n is csak utalásokat találtam.) Ettől k e z d v e kislányom csak 2 0 . Erről A logopédia vizsgálat című könyv. m o h ó n eszik. hogy az étvágya a sok g y ó g y s z e r miatt n e m javul. amikor a gyermeknek nagyobb szüksége lenne az értelmes segítségre. integet az é d e s a n y j á n a k . t e r m é s z e t e s volt. kissé feszes kutacs. C s o d á l a t o s érzés volt k e z e m b e n tartani.1. ha akkor. Sajnos n a g y o n sokszor volt k i s l á n y u n k n a k középfülgyulladása. M e g k e z d ő d ö t t az újbóli harc a gyerek életéért. nega­ tív. E r ő s lámpával világították át a pici fejét (nekünk azt m o n d t á k . stb. 2. ahol m e g akarták szakítani a terhességet. és minden. hogy esetleg idegrendszeri sérülés alakulhat ki. majd m e g akarták lumbálni. kétes (?). O k t ó b e r 29-én m e n t ü n k haza. ezért mindig volt valaki vele. oxibiont kapott. várva a segítséget. . a m e l y a gyerek éleshallását rontja (gyakori középfülgyulladások. (Ezt a gyereket m i n d e n k é p p akartuk!) H o g y a t e r h e s s é g e m ily rövid szakaszában kislányunk m e n n y i r e sérülhetett. 1984. pozitív. mivel helyben a vizsgálatra n e m volt lehetőség. 6. ami műtét után fél év m ú l v a duplájára nőtt vissza. a kez­ det kezdetén n e m h a r c o l o k úgy érte. és n e m k a p megfe­ „Nincs még egy ilyen kor." ÍM. és j e l e n ismereteink alapján n e m lehet kizárni kóroki s z e r e p ü k e t . sem férjem. 51 cm testhosszal. S z e r e n c s é r e a görbe a n o r m á l értékben haladt. és ez tart a mai napig is. g y e r m e k e ép. d e s z ü l e t e n d ő g y e r m e k é n é l tanulási n e h é z s é g e t o k o z h a t . S z e r e n c s é r e m á r saját laká­ s u n k b a érkezett. 6-án k ó r h á z b a került fülfájás és t ü d ő g y u l l a d á s gyanúja miatt. negatív. S z o p á s e r ő s s é g e m e g g y e n ­ gült. 9 hetes terhességet állapítottak m e g . emiatt g y o m o r s z o n d á s vizsgálatot végeztek a gyereknél a nővérek. vitamint. de nem e n g e d t e m . 5. hogy agyérelzáródást keresnek). nyitott k o p o n y a v a r r a t o k miatt tartott neurológiai k o n z í l i u m h y d r o c e p h a l u s t a fejkörfogat n o r m . g e r i n c o s z l o p á t .): „ H a a terhesség alatt az asszony vírusfertőzésen esik át.' NEM LESZ'. F e l v é t e l k o r a doktor­ nő m e g v i z s g á l t a a gyereket. o k t ó b e r 23-án hajnalban ( 3 M . o. kétes. u l t r a h a n g o s vizsgálatra átvittek egy másik kórházba.

Mozgás-

és

beszédfejlődés:

A gőgicsélés n o r m á l időben történt, de mozgásfejlődésében e l m a r a d á s volt tapasztalható, 10 h ó n a p o s volt, a m i k o r felült, ezt m e g e l ő z ő e n hátrafelé kúszott. 12 h ó n a p o s volt, m i k o r a b ú t o r o k n á l felállt. M i v e l m é g 16 h ó n a p o s korában ö n á l l ó a n n e m járt, ortopédiai vizsgá­ laton k é r t e m tanácsot. „ízületek m o z g á s a szabad. Egyik kezét fogva lépeget. R o p o g á s ész­ lelhető a térd- és b o k a í z ü l e t e k b e n , de j e l e n t ő s é g e n i n c s . " 16 és fél h ó n a p o s kortól járt egyedül. K a n y a r ó elleni védőoltás után 1 hétre k a n y a r ó s lett (állítólag n a g y o n ritka). B e s z é d e n a g y o n n e h e z e n alakult ki, sokáig csak mutogatott: ö-ö-ö. A v é d ő n ő szerint lus­ ta beszélni, mert így is eléri, amit akar, a d o k t o r n ő is azt m o n d t a , ne idegeskedjünk, majd eljön az ideje. N a g y o n lassan gyűjtötte össze a szavakat, 2,5-3 éves korban kezdett beszél­ ni. Ma m á r t u d o m , h e g y ez a megkésett beszédfejlődés befolyásolta kislányunk későbbi t a n u l m á n y i munkáját. Mark Selikowitz könyve szerint „.. .bizonyíték a tanulási n e h é z s é g r e a beszédfejlődés el­ m a r a d á s a . N é h a é p p e n a nyelvi m e g é r t é s az az első jel, ami feltűnést o k o z . " K i s l á n y u n k n á l n e h e z e n alakult ki a lateralitás. Hol egyik, hol másik kezét használta, hol egyik, hol másik kezével evett, vagy nyúlt játékért. Ha a tányérjába k ö z é p r e tettem a kana­ lat, sokáig egyszerre nyúlt utána m i n d k é t kezével. Ez k é s ő b b a b ö l c s ő d é b e n is g o n d o t oko­ zott. G a b i k a 21 h ó n a p o s korában bölcsődés lett. Hurutos problémái néhány n a p o n belül ismét j e l e n t k e z t e k . A b ö l c s ő d é s időszakra j e l l e m z ő volt, hogy m i n d e n reggel sokáig sírt, gyak­ ran volt beteges. A gyerek beszédfejlődése n e h e z e n alakult, színismerete szintén. Azt hittük színvak, mi­ vel a színeket igen n e h e z e n tanulta m e g . Ha kékre m u t a t t a m , azt m o n d t a , „olyan, m i n t az é g " , ha zöldre, „olyan, mint a fű". Az iskolából színes rúd készletet vittem haza, és azon g y a k o r o l t u n k - n a g y o n hosszú ideig. Sokat legóztunk, de n e m sok türelme volt. N e h e z e n tudta a „lyukas l a b d á b a " a formákat a megfelelő helyre b e t e n n i . B e s z é d é b e n j ó p o f á n a k tartottuk, h o g y n é h á n y szót m á s k é p p ejt, m i n t k e l l e n e , pl. plafon-paflon, Skála K ó p é - K á k ó . A szobatisztaság 2,5 éves korára alakult ki. Egy év bölcsődei foglalkozás után m i n i c s o p o r t b a került az ó v o d á b a , így négy évig volt ovis. N e h e z e n illeszkedett be. L e g t ö b b s z ö r sírt, a m i k o r elváltunk. A feltűnőbb p r o b l é m á k k i s c s o p o r t b a n k e z d ő d t e k . N a g y o n sokat ült büntetésből a „ g o n d o l k o d ó s z é k e n " , mert h a n ­ gosan tologatta az autót, h a n g o s a n beszélt, játszott, nem, figyelt mesélésnél. O t t h o n több­ ször kipróbáltuk, h o g y s u t t o g t u n k háta mögött, m e g h a l l o t t a . Úgy g o n d o l t u k , talán azért h a n g o s k o d i k az oviban, hogy felfigyeljenek rá, s talán örül, h o g y tud beszélni. E k k o r m á r biztos j o b b k é z d o m i n a n c i a alakult ki. E s t é n k é n t n e h e z e n aludt el. szopta az ujját. M i r e las­ san m e g s z o k t a a közösséget, rendszerint beteg lett. R e n d s z e r e s e n volt megfázás, vírusfer­ tőzés, középfülgyulladás. Betegség után m i n d i g n e h é z volt az újrakezdés. K ö z é p s ő s c s o p o r t b a n n e h e z e n volt leköthető, figyelme rövid ideig tartott, n e m szívesen vett részt a foglalkozásokon. Általában egyedül játszott, m a g á n y o s volt. A h o g y az ó v ó n ő k tanácsolták, úgy foglalkoztunk vele otthon. Ha m e g k é r d e z t ü k , mi volt az oviban, „ s e m m i "

- válaszolta. N a g y o n n e h e z e n lehetett tőle bármit is m e g t u d n i . N e m szívesen szerepelt, ne­ hezen tanulta m e g a verseket, a dalok szövegét. 1988. d e c e m b e r 12-én megszületett m á s o d i k g y e r m e k ü n k . Jancsika. K i s l á n y u n k szinte á l l a n d ó a n a testvérével volt. Simogatta, beszélt hozzá, segített n e k e m a pici eJlátásában. A n a g y c s o p o r t b a n pozitív változást vettünk észre G a b i k á n . F o g l a l k o z á s o k o n e g y r e in­ t e n z í v e b b e n vett részt. N a g y o n örült, ha piros pontot kapott feladatmegoldásra. S z o r o s a b b barátság fűzte az e g y i k kislányhoz. Labdafogása is igen sokat javult. M á r többet mesélt az ó v o d á b a n történtekről.

Beiskolázható? Fizikálisan n e m fejlődött megfelelően. Férjemmel sokat b e s z é l g e t t ü n k arról, hogy jó lenne, ha még egy évet ó v o d á b a n töltene. G y e r m e k o r v o s u n k nem javasolta. 1989. április 29-én G a b i k a ismét kórházba került a c e t o n a e m i a miatt. Az o r v o s o k n a k el­ m o n d t u k , hogy n a g y o n sokat volt beteg, szeretnénk, ha s z e p t e m b e r b e n n e m k e z d e n é az el­ ső osztályt. F e l m e n t é s h e z itt sem kaptunk orvosi javaslatot. Súlya 16,5 kg volt, c s o n t o s o d á s a kb. 5 éves kornak felelt m e g (hosszpercentil: 1 0 - 2 5 % , súlypercenti]: 3 % alatt). Az iskolaérettségi vizsgálata (diszlexia óvodai vizsgálata) a k ö v e t k e z ő k e t tartalmazta: 1. Saját s z e m é l y é v e l k a p c s o l a t o s t u d n i v a l ó k : é l e t k o r kivételével v a l a m e n n y i t t u d t a . 2. Ellentétes pólusok, színek felismerése: színeket jól ismeri, jobb-bal irányoknál m é g nem teljesen biztos. 3. S z ó k i n c s vizsgálat: k é r d é s e k r e t ő m o n d a t o k b a n válaszol a képről. É r z é k s z e r v e k e t felismerte, m e g n e v e z t e . M i n d ö s s z e egy virágra e m l é k e z e t t a tanultakból. E l m ú l t napi él­ ményeiről főleg t ő m o n d a t o k b a n , de összefüggően mesél. Kilenc m o n d a t b ó l hét t ő m o n d a t , kettő bővített. 4. F o g a l o m a l k o t á s - v i z s g á l a t : a gyűjtőfogalmak közül h á r m a t önállóan, kettőt ráveze­ tő kérdésekkel felismer. 5. Ellentétes m e l l é k n e v e k m e g n e v e z é s e : ötből kettőt önállóan, egyet rávezető k é r d é ­ sekkel sikerült felismerni. 6. D o m i n á n s kéz: j o b b . 7. Látás m e g k ü l ö n b ö z t e t é s i képesség vizsgálat: az első feladat egy kivételével jól sike­ rült: a m á s o d i k , n a g y o b b figyelmet igénylő m á r kevésbé. Apró részletekben megfigyelé­ sei m é g p o n t a t l a n o k , olvasásnál majd oda kell figyelni a b / d , p b e t ű k r e . 8. L á t á s e m l é k e z e t vizsgálat: öt kép közül hármat rögtön, kettőt g o n d o l k o z á s után m e g ­ nevezett. 9. B e s z é d e m l é k e z e t vizsgálata: a h é t m o n d a t o s rövid történetből első olvasásra n e m , m á s o d i k olvasás után egy m o n d a t kivételével v a l a m e n n y i t sikerült elismételni, m i n d e n lé­ n y e g e s részlettel. 10. H a n g e m l é k e z e t vizsgálata: három hangot hibátlanul ismételt el, a négy h a n g meg­ j e g y z é s e m á r n e h é z n e k bizonyult.

286

287

1 1 . H a l l á s m e g k ü l ö n b ö z t e t ő k é p e s s é g vizsgálata: segítséggel m e g n e v e z t e a képeket, de az m á r n e m sikerült, hogy a szavak hol n e m hasonlítanak. 12. N e h é z szavak r e p r o d u k á l á s á b ó l artikulált, a m á s s a l h a n g z ó k torlódásánál is jól ismé­ telte a szavakat. 13. R i t m u s k o p o g á s : r i t m u s é r z é k e j ó . Az utolsó r i t m u s m o t í v u m o t is h e l y e s e n k o p o g t a vissza. 14. H a n g s ú l y , hanglejtés utánzása: jól megfigyelte, és jól h a n g s ú l y o z v a m o n d t a vissza a mondatokat. 15. S z á m l á l á s : n a g y o n n e h e z e n m e g y . A hat s z á m l á l á s á n á l tévesztett. H a t - h á r o m n á l tudta, melyik t ö b b . melyik a k e v e s e b b . Az u g y a n a n n y i r a n e m jött rá ö t - ö t n é l , a hozzátev é s - e l v e v é s n e m sikerült. M á r türelmetlen volt, feladattudata m é g n e m alakult ki igazán.

n e h e z e n írt. Az iskolában már szavakat kellett volna írni, és itthon m é g a h a n g o k b e t ű k é n t való megjelenítésével k í n l ó d t u n k . Hibái voltak a b e t ű e l e m e k betoldása, elhagyása, a m a g á n - és m á s s a l h a n g z ó k hosszúsá­ gának jelölése, m e l y e k a mai napig p r o b l é m á t j e l e n t e n e k . Erőfeszítésének e r e d m é n y t e l e n ­ sége n y i l v á n v a l ó v á vált s z á m á r a is. A n e h é z s é g e k e t fokozta, hogy n e m c s a k olvasás, írás, helyesírás területén j e l e n t k e z t e k a p r o b l é m á k , h a n e m a m a t e m a t i k a területén is. Ö n á l l ó sorkezdésnél (betű- és számírásnál) j o b b r ó l balra indult és haladt. S z á m o k írásá­ nál előfordult a tükörírás. MarkSelikowitz: Diszlexia és e g y é b tanulási n e h é z s é g e k c í m ű k ö n y v é b e n a k ö v e t k e z ő ­ ket olvastam: „Tanulási nehézségben szenvedő gyerekek szülei többnyire túlságosan is agg ó d ó a k . Nyugtalanítja őket g y e r m e k ü k teljesítménye. A szülők g y a k r a n b ű n t u d a t o t érez­ nek a g y e r m e k ü k n e h é z s é g e i m i a t t " . T u d t a m , hogy k i s l á n y o m csak rám számíthatott a tanulásában, de kisfiamnak is szüksé­

»
MIÉRT VAGYOK MÁS? VALÓBAN MÁS VAGYOK?

ge volt r á m . G a b i k a e g y r e n y u g t a l a n a b b , s z é t s z ó r t a b b , t ü r e l m e t l e n e b b , f á r a d é k o n y a b b lett, e g y r e t ö b b lett a sírás, „ n e m a k a r o m , n e m értem, nem t u d o m " . E g y r e z á r k ó z o t t a b b á vált, szo­ rongott. E r e d m é n y e k e t igen lassú t e m p ó b a n , nagy erőfeszítések mellett é r t ü n k el. E g y e s területen j a v u l á s , m á s területen ismételt l e m a r a d á s volt t a p a s z t a l h a t ó . „A tanulás az ideg­ r e n d s z e r b e n létrejövő tartós változás, ami t u d á s b a n , viselkedésben nyilvánul m e g . A tel­ j e s í t m é n y - ö r ö m fokozza a tanulási kedvet, a k u d a r c é l m é n y pedig c s ö k k e n t i azt. A diszkalkuliás t a n u l ó k b a n sajátos ö n v é d e k e z ő t e c h n i k á k alakulnak ki, m i n d e n t m e g c s i n á l n a k , csak ne kelljen m a t e m a t i k á v a l f o g l a l k o z n i " - olvastam dr. Mesterházi Zsuzsa a Diszkalkuliáról ~ pedagógusoknak c í m ű k ö n y v é b e n . A t a n m e n e t b e n előírt t e m p ó t n e m bírta. A képekről történő Dékány Judit Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához c í m ű könyvének segítségével a k ö v e t k e z ő k e t t u d o m leírni kislányom első osztályos és alsó tagozatos m a ­ tematikai tanulásáról, jellegzetes hibáiról: - Saját testen, térben, síkban, időben való tájékozódása g y e n g e volt, a laterális d o m i ­ n a n c i a n e h e z e n alakult ki. - Számlálásnál n ö v e k v ő és c s ö k k e n ő sorrendben lassan, egyenetlen ritmusban, i d ő n k é n t s z á m o k kihagyásával, felcserélésével számolt. - N e h e z e n alakult ki a globális m e n n y i s é g f e l i s m e r é s , a tárgyakkal való g y a k o r l á s s a l ezek a n e h é z s é g e k m e g s z ű n t e k . - M e n n y i s é g i relációk alkotása, m e g n e v e z é s e a mai napig bizonytalan. A helyiérték-fo­ g a l o m h o s s z ú idő alatt, j á t é k p é n z használatával alakult ki. - A s z á m n é v , számjegy, m e n n y i s é g egyeztetése szintén hosszú időt vett igénybe (mil­ liós s z á m k ö r b e n a számjegyolvasás a mai napig lassú). Az a l a p m ű v e l e t e k n e k és inverzeinek értelmezése, lejegyzése során a m ű v e l e t e k e t n e h e z e n értelmezte (pálcika, k o r o n g , b a b használata sokáig fontos volt otthoni g y a k o r l á s n á l ) . Szá­ m o l á s i technikája n e h e z e n alakult ki. Hosszú idő telt el. míg elvont szinten e l k e z d e t t szá­ m o l n i . A fejben való m ű v e l e t v é g z é s a mai napig lassú. M ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n a m a r a d é -

Kevés Iskolakezdés alsó

sikerélmény,

kudarcok

az

általános

iskolában

tagozat

G a b i k a m á r ismerte a tanító nénit, és az osztálytársak közül is elég sokat. C s e n d e s , vissza­ h ú z ó d ó g y e r e k n e k tartották. Edit nénit n a g y o n szerette. Az első hetekben n e m is volt p r o b l é m a . B o l d o g a n újságolta, ha m e g d i c s é r t é k . F e l e d é k e n y s é g e a z o n b a n h a m a r m e g m u t a t k o z o t t . Az olvasás, írás, ma­ tematikai feladatok m e g o l d á s a iszonyatos teher volt s z á m á r a . Romankovics: Olvasni tanulok c í m ű könyvéből tanultak o l v a s n i . m o n d a t a l k o t á s o k , szavak h a n g o k r a bontása, adott hang helyének meghallása m i n d n a g y o n sok n e h é z s é g e t jelentett. A betűk felismerése is nehezített volt, hisz n a g y o n gyors volt a be­ tűtanulási t e m p ó . G a b i n a k h o s s z a b b érésidőre lett v o l n a szükségé. H i á b a g y a k o r o l t u n k itt­ h o n , m i n d i g l e m a r a d á s b a n voltunk az iskolai t e m p ó h o z . A betűk összeolvasása is n e h é z volt. Meixner Ildikó: Én is tudok olvasni c í m ű könyvét sikerült m e g s z e r e z n i , de betűtanulá­ si rendje n e m e g y e z e t t meg a használt olvasókönyvvel. O l v a s á s b a n megjelentek a diszle­ xiás t ü n e t e k ( a k k o r m é g ezt nem t u d t a m ) , n e h e z e n alakult ki a hang és az azt j e l ö l ő betű kapcsolata, a betű és a szólag sorrendben átvetések j e l e n t k e z t e k , h o s s z a b b szavakat n e h e ­ zen olvasott el (többszöri nekifutással p r ó b á l k o z o t t ) , n e h e z e n tekintette át a h o s s z a b b sza­ vakat, hibásan k o m b i n á l t (a szőképes olvasásnak tulajdonítottam), betűbetoldás, -kihagyás j e l e n t k e z e t t , n a g y o n lassú volt az olvasási tempója, szövegértése g y e n g e . Itthon szavakat írtam írólapra, majd szókapcsolatokat, s a g y e r m e k n e k az olvasott szö­ veg után rajzolnia kellett. így p r ó b á l t a m segíteni a szövegértést. V e r s e k e t n e h e z e n tanult (a k o n c e n t r á c i ó s k é p e s s é g g y e n g e s é g é t m u t a t t a ) . Ú g y próbál­ tam ezen segíteni, h o g y rajzot készítettem a v e r s s z a k o k h o z . M i n d e z e k mellé társult az írás n e h e z í t e t t s é g e is. írott, nyomtatott szövegről m á r egészen jól másolt, de t o l l b a m o n d á s után

288

289

kot s o k s z o r elfelejtette. A s z o r z ó - és b e n n f o g l a l ó - t á b l a b e v é s é s e igen h o s s z ú időt vett igénybe (kb. 4. osztály vége). Időnkénti b i z o n y t a l a n s á g a mai napig tapasztalható. - Egyszerű és összetett szöveges feladatoknál a k ö v e t k e z ő hibák fordultak és fordulnak elő: a feladat elismétlése többszöri nekifutásra sikerült, a lényeget n e h e z e n e m e l t e ki, n e h e z e n tudta a m a t e m a t i k a nyelvére lefordítani, válaszadásban p o n t a t l a n s á g fordult elő. - A m a t e m a t i k a i szabályokat nehezen ismerte fel, m e g f o g a l m a z n i segítséggel is n e h e ­ zen tudta, a m e g t a r t á s b a n hibázott. A szükséges fogalmak kialakulása is sok időt vett igénybe. - S z á m e m l é k e z e t e : g y e n g e volt. 2. osztályos korában v i s s z a m e n t e m (GYES-ről) dolgozni. Szerettem volna, ha g y e r m e k e m n e m tanul nyelvet, de nem volt m e g o l d h a t ó , hisz a k k o r én lettem v o l n a saját g y e r m e k e m o s z t á l y f ő n ö k e . G a b i t ezért másik osztályba kellett á t h e l y e z n i , h o g y egy m ű s z a k b a n le­ g y ü n k . Ez a környezeti változás nagyon megviselte a gyereket. Az új tanító nénivel, és az új osztálytársakkal n e h e z e n alakított ki kapcsolatot, így angolt tanult heti 3 órában. A tanulásban e g y r e több n e h é z s é g e adódott, s z o r o n g á s a fokozódott. N e m e g y s z e r kine­ vették, kicsúfolták, g ú n y o s megjegyzések h a n g z o t t a k el. Dékány Judit a k ö v e t k e z ő k e t írja: „A diszkalkuliás t ü n e t e k e t súlyosbíthatják a környe­ zeti t é n y e z ő k . A k u d a r c é l m é n y e k hatására megfigyelhető az érzelmi labilitás, a tanulás, a m o t i v á c i ó r e n d k í v ü l g y e n g e volta. A s o r o z a t o s k u d a r c o k miatt ö n b i z a l m u k a t elvesztik, gátlásos s z e m é l y i s é g g é a l a k u l h a t n a k . " Mark Selikowitz szerint: „Az önbecsülés sarkalatos p o n t a tanulási n e h é z s é g b e n szenve­ dő g y e r m e k számára, mert ezzel eljuthat a sikerhez. Az önbecsülés hiánya a balsiker ördö­ gi k ö r é h e z vezet." Meixner Ildikó: Én is tudok olvasni c í m ű könyvét Gabival első osztály m á s o d i k félévé­ től r e n d s z e r e s e n h a s z n á l t u k . S z ö v e g é r t é s fejlesztéséhez házilag k é s z í t e t t e m feladatokat ( a m e l y e k e t k é s ő b b a tanításnál szintén f e l h a s z n á l t a m ) . Az o l v a s m á n y o k t a r t a l m á n a k el­ m o n d á s a n e h e z e n m e n t . M a t e m a t i k á h o z is állítottam össze g y a k o r l ó anyagokat, de ezek ( s z a k k ö n y v e k , s e g é d a n y a g o k hiánya miatt) „ c s a k " gyakorlási feladatok voltak, a m i k nem t a r t a l m a z t á k az egyes területek külön fejlesztését. Amit megtanult, a l k a l m a z n i n e m mindig tudta (transzfergyengeség).

ban él. Tudja, ha figyel, de r e n d s z e r e s e n n e m figyel." Osztálytársai n a g y o n jó képességű­ ek voltak, de az o s z t á l y b a n lévő 2 - 3 g y e n g é b b gyereket szinte kiközösítették. G y e r m e k e m olvasása szépen fejlődött, helyesírása javult, a nyelvtani fogalmak elsajá. títása és a l k a l m a z á s a n e h e z e n m e n t . A történelem, földrajz, biológia t a n u l á s á b a n is jelent­ keztek n e h é z s é g e k , l e g n e h e z e b b e n továbbra is a m a t e m a t i k a ment, s e h h e z k a p c s o l ó d o t t a fizika és a k é m i a . Láttuk, hogy a gyerek n e m lusta, akar és igyekszik, rosszabb jegyei miatt soha n e m szid­ tuk m e g . S z e g é n y n a g y o n sokszor sírt, n a g y o n nehéz volt lelket önteni belé. Biztattuk, di­ csértük.

Pályaválasztás-előkészítő A t o v á b b t a n u l á s i lapot a K o s s u t h Lajos P e d a g ó g i a i S z a k k ö z é p i s k o l a és G i m n á z i u m b a küldtük el, első helyen a p e d a g ó g i a szakot, második helyen általános szakot megjelölve. E b b e az iskolába járt m a g y a r előkészítőre, ami rengeteg g y a k o r l á s r a adott lehetőséget. Gabi ö n á l l ó tanulása kezdett kialakulni. Talált új barátnőt. Az előkészítőről hazatérve na­ gyon sokat mesélt. Akaratereje megnőtt, kitartása fokozódott. Sikertelenség esetén újra kezdte, n e m adta fel, mint régen.

MI LESZ VELED EMBERKE? KÖNNYEBB^ NEHEZEBB?

Szembetűnő

változ.ások '

Megértés, segítségnyújtás, a nehézségek ellenére bizakodás

Tudtuk, hogy tanulási nehézségei miatt előbb-utóbb gondjai lesznek, ezért úgy d ö n t ö t t ü n k , hogy az o s z t á l y f ő n ö k n e k e l m o n d o m a p r o b l é m á k a t . N e m volt s z á m u k r a ismeretlen a diszlexia és a diszkalkulia. G a b i t v i s s z a h ú z ó d ó , c s e n d e s kislánynak ismerték m e g , aki n a g y o n akar és igyekszik. A m a t e m a t i k a tanárnővel megbeszéltük, hogy k i s l á n y u n k n a k s z ü k s é g e van külön m a ­ tematikai foglalkozásra. Gabi októbertől e g y r e f á r a d é k o n y a b b lett, influenzás tünetek j e l e n t k e z t e k , fejfájás, fül­

Felső tagozat

-

változó

teljesítmény

fájás mellett. Ú j a b b g y ó g y s z e r e s kezelés után ismételt szakrendelői vizsgálatok következ­ tek, de s e m m i rendellenességet n e m találtak. Látszott a gyereken, h o g y napról napra r o m ­ lik az állapota, fejfájása e g y r e erősödött, az orrát n e m tudta kifújni, szagokat s e m érzett. N a g y o n e r ő s a n t i b i o t i k u m o k a t kapott. Az iskolából egy h ó n a p o t hiányzott. N e v e l ő k és a gyerekek együtt segítették kislányunkat, így félévkor s e m m i b ő l n e m buktatták m e g . K i s l á n y u n k v é r v i z s g á l a t á n kiderült, hogy i m m u n h i á n y o s , c u k o r s z i n t j e i n g a d o z i k . 16 éves, m e n z e s z e m é g n i n c s , az ultrahangvizsgálat kimutatta, hogy m é h e fejletlen.

A tanulási n e h é z s é g e k miatt a gyerek teljesítménye változó volt. Hetedik osztályos koráig minden tantárgy leckéjéhez, azok m e g t a n u l á s á h o z segítséget igé­ nyelt. A m i n d e n n a p o s együtt tanulásnál (már a férjemmel k ö z ö s e n ) segítettünk a lényeget kiemelni, összefüggéseket megláttatni. E n n e k ellenére „ m a g o l v a " tanult. K o l l é g á i m igye­ keztek segíteni, dicsérték, ha lehetett, de egyre többet hallottam: „ G a b i k a egy m á s világ-

290

291

b i z o n y t a l a n a számolása. . a m a t e m a t i k a tantárgyból A további évek vult. g y a k r a n el­ fáradt. Az érettségire n a g y o n s z o r g a l m a s a n . szinte alig evett valamit. Az a u g u s z t u s i p ó t v i z s g a után a B. A tizedik é v f o l y a m o n a tanulásban továbbra is voltak nehézségei. súlyos diszlexia m a r a d v á n y t ü n e t e i t regisztrálták. s o k a t fogyott. . A z á r a d é k b a n a k ö v e t k e z ő olvasható: . V é r s z e g é n y . Sajnos ez későn (17 éves k o r á b a n ) derült ki. p ó t v i z s g á z n i a kellett. a szabályt m e g f o g a l m a z n i . ahol érettségizett g y e r m e k . n e m volt beteges. Az írásbeli érettségije m i n d e n tantárgyból sikerült. aki k i n e z i o l ó g u s h o z küldött. egyre többet aludt. így j u t o t t u n k el egy pszicholó­ g u s h o z .A. Szinte m i n d e n tantárgy­ ból javított. e g y i d ő b e n b i o p s z i á s vizsgálatot is el kell végezni.Térbeli tájékozódási g y e n g e s é g e miatt a geometriai f e l a d a t m e g o l d á s o k b a n is nevelői segítséget igényel. Az e r e d m é n y e k szerint lisztérzékeny. pl. depressziós tü­ netei egyre ritkábban j e l e n t k e z n e k . M i n d e z a betartott és az általa is elfogadott d i é t á n a k köszönhető. és a m a t e m a t i k a n y e l v é r e fordítani. F e b r u á r elején m a g a s láza lett. A k i n e z i o l ó g i á s m o z g á s g y a k o r l a t o k a két agyfélteke m ű k ö d é s é t segítették elő. A z o n o s típusú feladatoknál kb. . a többi tantárgyból k ö z e p e s és jó e r e d m é n y t ért el. erős hasi g ö r c s ö k j e l e n t k e z t e k . a k i n e z i o l ó g u s h o z sem m e n t többet. u g y a n a n n y i f o g a l m á n a k h a s z n á l a t a m é g m i n d i g n e m biztos. a kijelölt m ű v e l e ­ tet elvégezni. N e h e z e n tért vissza az élet­ kedve. 292 293 • . pszichológia: jeles Jelenleg ö t ö d é v e s abban a k ö z é p i s k o l á b a n . de m i n d i g volt ereje újrakezdeni.. A diéta h a t á s á r a n a g y o n lassú j a v u l á s t lehetett tapasztalni. G y a k r a n fájt a hasa. bár b i z o n y t a l a n s á g itt is tapasztalható. így m á r élete végéig d i é t á z n i a kell. T a n é v végén csak m a t e m a t i k á b ó l kapott kettes osztályzatot. Az év f o l y a m á n egészségi állapota az általa szigorúan betartott diéta mellett sokat ja­ s A k o r r e p e t á l ó n e v e l ő e l m o n d t a .és bennfoglalótábla a l k a l m a z á s á n á l . h a n ^ m m a g a s s á g a is n ö v e k e d e t t . ábrázolásnál bizonytalan. 18 évesen n e m c s a k súlya. . R e n d s z e r e s e n járt külön m a t e m a t i k a i órákra. Szor­ zó. a koleszterinszintje alig m é r h e t ő .A lényeget k i e m e l n i . k e v e s e b b . M e g y e i P e d a g ó g i a i Intézet S z a k s z o l g á l a t á h o z fordultam segítségért. A k ö v e t k e z ő e r e d m é n y t érte el: M a g y a r nyelv é s i r o d a l o m : j ó Történelem: jó M a t e m a t i k a : elégséges Angol nyelv: j ó P e d a g ó g i a .Egyszerű egyenleteket m á r önállóan képes megoldani. sokat tanult. Az utolsó tanítási h é t e n újabb m e g r á z k ó d t a t á s érte a gyereket. Egyik betegséget a m á s i k kö­ vette. F á r a d é k o n y ugyan. r e m é n y k e d é s mellett á l l a n d ó a n é r d e k l ő d t ü n k különféle l e h e t ő s é g e k után. a szöveget a m a t e m a t i k a n y e l v é r e lefordítani.Lassú. Ha a helyes diagnózist h a m a r a b b megállapítják^ a k k o r biz­ tos. H a n g u l a t a egyre labilisabb lett. hogy az életvitelében s e m érte v o l n a annyi kudarc. F ü g g v é n y e k n é l az a l a p v e t ő m e g f o g a l m a z á s o k a t tudja. b á n á s m ó d r a szorul a középiskolában m a t e m a t i k a és m a g y a r nyelvtan tárgyak­ ból m i n d az értékeléskor.és ifjúságvédelmi felügyelői szakon. .és diszgráfiavizsgálat során egy korábbi. Az ügyeletes o r v o s kór-: h á z b a utalta vakbélgyulladás. A p s z i c h o l ó ­ giai vizsgálat d i a g n ó z i s a d e p r e s s z i ó . a g y h á r t y a g y u l l a d á s gyanújával. ordináta h á r o m s z o r o s a vagy felezése. . valamivel k ö n n y e b b e n tanult. Negatív és tört s z á m o k n á l n e h e z e n tudja a szabályt felismerni. hisz m i n d e n k é p p segíteni szerettünk volna g y e r m e k ü n k ö n . Kérjük az érettségi vizsgán ma­ t e m a t i k a tárgyból szóban feleltessék javasoljuk a m a g y a r i r o d a l o m és nyelvtan tantár­ gyak írásbeli érettségi vizsgáján a helyesírás értékelése alóli f e l m e n t é s t . de i m m u n r e n d s z e r e sokat erősödött. hogy a l a p v e t ő h i á n y o s s á g o k tapasztalhatók: . E l m o n d t a m é s z r e v é t e l e i m e t a gyerek tanulási nehézségeiről és kér­ tem a l a n y o m vizsgálatát. a szabályt m e g t a r t a n i . ' A b i z a k o d á s . A h á z i o r v o s szerint elfáradt. A m e n n y i s é g i relá­ ciók.feltétlenül egyéni megítélésre. A m ű v e l e ­ ti s z a b á l y o k k e v e r e d n e k az előjeles s z á m o k szorzási és ö s s z e v o n á s i t e r ü l e t é n . J a n u á r b a n d e p r e s s z i ó s t ü n e t e k j e l e n t k e z t e k . R ö v i d időn belül a teljesítménye m e g n ő t t . E g é s z s z á m o k fogalma kialakult. a m e l y he­ lyesírási g y e n g e s é g g e l párosul. S e m félévkor. b á t r a b b a n felelt. talán tanulási n e h é z s é g e is keve­ sebb lett volna. írásbeli m ű v e l e t e k m e n e t é b e n elvétve ejt hi­ bát. választ pontosan m e g f o g a l m a z n i segítséggel tudja. .Különóra - vélemény Az orvos közölte. j o b b j e g y e k e t kapott. E g y s z e r ű és összetett szöveges feladatok m e g o l d á s a nehezített. de összetettebb feladatok meg­ oldásánál segítséget igényel. A diszlexia. h o g y felszívódási vagy a n y a g c s e r e z a v a r feltételezhető. A műveleti fogalom bizonytalansága mutatkozott meg a t r a n s z f o r m á c i ó k n á l .1 7 + ( + 5 ) . a több. a l k a l m a z n i . tanulásban egyre k e v e s e b b e t teljesített. So­ kat b e t e g e s k e d e t t . m ű v e l e t v é g z é s n é l a m a r a d é k o t n é h a elfelejti.Z. m i n d a tananyag kiválasztásakor. pl. s e m év v é g é n n e m b u k o t t m e g m a t e m a t i k á b ó l . G a b i a t i z e n e g y e d i k évfolyamot n a g y o n fáradtan kezdte. A vizsgálat a diszkalkulia m a r a d v á n y t ü n e t e i t diagnosztizálta. az ötödik feladatnál a l k a l m a z z a a szabályt. kudarcai.

n e m b e s k a t u l y á z n i . de a b e t a r t á s u k h o z nincs m e g az alapfeltétel az iskolákban. Program ZP Oktatási Bt. és így be­ építhetné a mindennapi munkájába. Budapest. s z á m o l á s . Védekezik. . B u d a p e s t e n l e h e t ő s é g e m nyílt olyan k ö n y v e k vásárlására. b o h ó c k o d i k . így m i n d e n tanítási órán h a s z n o s í t h a t n á a tanultakat.. r e n d b o n t ó v á válik. iskolás évekre. Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA. sem a családnak. Okker Kiadó ZÁRÓ GONDOLATAIM Budapest \ A tanulási z a v a r l e g t ö b b s z ö r m á s o d l a g o s t ü n e t k é n t m a g a t a r t á s z a v a r h o z is vezet.) ( 1 9 9 6 ) : Diszkalkuliáról . Bárczi Gusztáv Gyógypedógiai Főiskola Budapest. Medicina Könyvkiadó. SZERDAHELYI MARTON. és 2.( „MINDEN TAPASZTALAT BOLTÍV." (ADAMS) vő ismereteit. ha egy-egy anyagrészt j o b b a n b e g y a k o r o ­ lunk. d i s z l e x i a és diszgráfia felismerésében. Nincs olyan e m b e r k e . olvasottakat. fejjel.Z s o l d o s p r o g r a m 1. pl. a z o k a t a szülőket. Fejlesztő Pedagógia. A t a n k ö n y v e k m e l l é házi használatra külön g y a k o r l ó a n y a g o k a t állítottam össze. Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest. szemléletváltásra van szükség n a g y o n sok területen. feszült. a megkésett beszédfejlődését kell korrigálni stb. s z ü l ő k n e k ) . akik elkeseredet­ ten m o n d j á k el. Ú g y g o n d o l t a m a „ j o b b t a n u l ó k n a k " s e m fog ártani. de hozzáférhetővé kell tenni mindenki számára. amik nagy s e g í t s é g e m r e lesz­ nek m i n d e n n a p i m u n k á m b a n . Bárczi Gusztáv Gyógypedógiai Tanátképző Főiskola Budapest. aki h a m a r a b b észreveszi pl. Országos Pedagógiai Intézet. CSENDES ÉVA ( 1 9 9 7 ) : Életvezetési ismeretek és készségek I-II. . SZARÓ PÁL és RÓZSÁNÉ CZIGÁNY ENIKŐ ( 1 9 9 7 ) : Pszichopedagőgia Korrekciós IRODALOM „Minél többet tud valaki. S z ü k s é g l e n n e arra. Ú g y é r z e m . megismerje a fejlesztési lehetőségeket. Budapest. M A R Ó T MIKLÓSNÉ. milyen érzéssel gondol vissza az. h o g y a kicsi gye­ rek n a g y m o z g á s á b ó l k i m a r a d egy fázis. E g y r e j o b b a n érdekeltek az olvasás-. kudar­ c o k b a n élő gyerekből m i l y e n felnőtt lesz? Ki segíthet e z e k e n a g y e r e k e k e n ? M i n d e n k i .) ( 1 9 9 0 ) : A logopédiai vizsgálat. TORDA ÁGNES ( 1 9 9 6 ) : Szemelvények a tanulási zavarok köréből. Nem mindegy sem a kisgyereknek. akik ilyen p r o b l é m á k k a l k ü s z k ö d n e k . A tudással egyenes arányban nő a nem (Friedrich Schlegel) vagy inkább: annak tudása. akiket szüle­ ik különféle o k o k miatt n e m visznek s z a k e m b e r h e z . a „ g y e n g é b b e k n e k " pedig m i n d e n k é p p segít(ett). " nevelés I. miben tudnak segítséget nyújtani a r á s z o r u l ó k n a k (gyerekeknek. felhívja v a l a m i l y e n formá­ ban m a g á r a a figyelmet. MARK ( 1 9 9 7 ) : Diszlexia és egyéh tanulási nehézségek. El kell tudni fogadni a másságot. annál több a tudnivalója. 4 . diszgráfia. V a n n a k lehetőségek. Hol. n a g y o n csen­ des lesz. n e m kúszik . KRAUSZ ÉVA. vagy n e m beszél. . kibővítse a már meglé- 294 295 . 1999-ben újabb két t a n f o l y a m o t v é g e z t e m : S i n d e l a r . akit n e m viselnek m e g a k u d a r c o k .pedagógusoknak.g y e n g e s é g f e l i s m e r é s é n e k lehető­ ségei. h o g y m i n d e n t a n í t ó tájékozódjon a d i s z k a l k u l i a . M i n d e z e k mellett e l e n g e d h e t e t l e n volt az órai és házi feladatokban történő differenciálás. diszkalkulia). SELIKOWITZ. Ú g y é r z e m . TÓTH GÁBOR és KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 4 ) : Alapozó terápia.5 . n e m sajnálni kell a tanulási és magatartási zavaros gyereke­ ket. AMELYRE ÉPÍTENI LEHET. E g y ideges. írás-. vagy befelé fordul. M i n d e n k é p p pszichésen is sérülnek ezek a gyerekek. oszt. Az iskolákban m e g kell te­ r e m t e n i a l e h e t ő s é g e t a külön fejlesztésre. A g y e r e k e m m e l együtt átélt n e h é z s é g e k e n g e m is m i n d e n f é l e s z e m p o n t b ó l megváltoztat­ tak. e z e k után többet fogok tudni segíteni a z o k n a k a g y e r e k e k n e k . R é g e n tanítási ó r á i m o n ö s z t ö n ö s e n c s ö k k e n t e t t e m a h a l a d á s i t e m p ó t . T a l á n é p p ezért j o b b a n m e g é r t e t t e m ( m e g é r t e m ) . szívvel.és a z o k n a k a t a n u l ó k n a k a megsegítése. tudás. h a n e m m i n d e n lehetőséget m e g kell r a g a d n i a m e g s e g í t é s ü k r e . ZSÁMBOKI KÁROLYNÉ. HORVÁTHNÉ SZIGLIGETI A D É L ( 1 9 9 6 ) : Matematika kézzel. MESTERHÁZI ZSUZSA (szerk. FEKETÉNÉ GACSŐ MÁRIA (szerk. T ö r v é n y e k v a n n a k . Fejlesztő-módszertani tanfolyamokat v é g e z t e m (diszlexia. az otthoni g y a k o r l á s mellett m i n i m á l i s j a v u l á s t a p a s z t a l h a t ó g y e r m e k ü n k t a n u l á s á b a n . hogy mi mindent nem tudunk. DÉKÁNY JUDIT ( 1 9 9 5 ) : Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához.

FÜGGELÉK .

nevelőotthoni p e d a g ó g u s o k és g y ó g y p e d a g ó g u s o k s z á m á r a ajánlott. a sz e mé l y i s é g és értelmi fejlődés életkori és individuális j e l l e m z ő i v e l .FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA AKKREDITÁLT KÉPZÉSI PROGRAMOK /. az e r e d m é n y e k e l e m z é s é r e és é r t e l m e z é s é r e . 3 A t o v á b b k é p z é s b e n az elméleti és gyakorlati órák aránya 50-50%. Z s o l d o s M á r t a Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-1085/1999 Indítási e n g e d é l y s z á m : XXV/2/383/2000 A 30 órás p r o g r a m felkészít a tanulási és magatartási zavarok m e g e l ő z é s é t célzó kognitív fejlesztő terápia használatára 5-7 éves korú ó v o d á s és iskolát k e z d ő g y e r m e k e k k ö r é b e n . A 120 órás továbbképzés célja olyan speciális szakemberek képzése. Elsajátítják a tanulási z a v a r o k pszichológiai és p e d a g ó g i a i diagnosztikáját. . A fejlesztő m ó d s z e r az iskolai tanulást m e g a l a p o z ó kognitív k é p e s s é g r e n d s z e r g y e n g é n funkcionáló részeinek (részképességeinek) szisztematikus gyakorlását tartalmazza. Tájékoztatást ad: Dr. képesek azok gyakorlati a l k a l m a z á s á r a .: (1 )267 0966/54-72 1 Sindelar—Zsoldos program Szakmai vezető: Ványi Á g o s t o n n á Dr. mind óvodai. T á r c z y Szilvia Tel. A t o v á b b k é p z é s t szervezi az E L T E B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i Kar. •Tájékoztatást ad: 2.: (1) 322-4004 Ványi Ágostonná Dr. tanítók. Z s o l d o s M á r t a Tel. vagy egyéni fejlesztés formájában.: (1)348-1318 299 . és jártas­ ságot szereznek a z o k gyakorlati a l k a l m a z á s á b a n . 100 kontakt óra és 20 óra egyéni feladat az elméleti és gyakorlati foglalkozásokhoz. Isépy M á r i a Tel. 3 . A t o v á b b k é p z é s t szervezi az E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i Fői s kol a i Kar. Fejlesztő pedagógus Szakmai vezető: P o r k o l á b n é Dr. 1097 B u d a p e s t Ecseri u. A t o v á b b k é p z é s elsősorban ó v o d a p e d a g ó g u s o k . akik korszerű pszicho­ lógiai ismeretük birtokában tisztában vannak a fejlődés és fejlesztés főbb elméleti konce p­ cióival. I n d í t á s f e n g e d é l y s z á m : T-302460-1009/99. Balogh Katalin Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-340/99.k o r r e k c i ó formáit és m ó d s z e r e i t . M e g i s m e r i k a fejlesztés elméleti és gyakorlati kérdéseit. mind iskolai csoportban. a p r e v e n c i ó .

A t o v á b b k é p z é s t szervezi a Logopédiai K i a d ó K K T .D é v é n y i É v a A k k r e d i t á l á s : folyamatban I d ő t a r t a m : 2 lépcsőben 45 . 5 1 .45 óra. Tájékoztatást ad: Dr. Alapozó Terápia Alapítvány tanfolyam programjai S z a k m a i v e z e t ő : Dr. j e l e n t k e z é s : Dr. idegrendszer fejlődésében és a szocializációban.kalkulia) sett beszédfejlődésű vagy d o m i n a n c i á t m é g ki n e m alakított n a g y c s o p o r t o s ó y o d á s o k n á l . Beszédpercepciós diagnosztika és terápia S z a k m a i vezető: D é k á n y Judit Alapítási a k k r e d i t á c i ó és indítási e n g e d é l y s z á m a : OM 1223/71/2001 A 30 órás tanfolyam segítséget nyújt a p e d a g ó g u s o k n a k abban. k i s c s o p o r t o s ( m a x . Z s o l d o s M á r t a Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-1084/1999 Indítási e n g e d é l y s z á m : T 302460-1069/1999 A 30 órás p r o g r a m felkészít a tanulási és magatartási zavarok befolyásolását célzó kognitív fejlesztő terápia h a s z n á l a t á r a általános iskolás g y e r m e k e k körében. t ö b b agyi területre kiterjedő idegrendszer-fejlesztés m ó d s z e r e .2 2 7 9 . S z a k m a i v e z e t ő : Dr. hogy a g y e r m e k e k saját képességeik és korlátaik figyelembevételével felzárkóz­ h a s s a n a k társaikhoz.5.6. h u 5.D é v é n y i Éva Alapítási a k k r e d i t á c i ó .1 6 éves k o r u k i g tudjuk kezelni e g y é n i . Tájékoztatás.3. diagnosztizálás e l v é g z é s é h e z . j e l e n t k e z é s : B o h u s Z s u z s a . hogy a diszkalkuliára utaló t ü n e t e k m e g i s m e r é s é v e l a m a t e m a t i k a i tanulási zavarral k ü z d ő g y e r m e k e k r e m i n é l k o r á b b a n felfigyelhessenek. 1097 Budapest. H e l y e s í r á s g y e n g e s é g kezelését célzó két lépcsős tanfolyam p e d a g ó g u s o k n a k . a f u n k c i ó z a v a r j e l l e g é n e k megfelelő speciális fejlesz­ tés az idegrendszeri érés gyorsításával és a szenzoros integráció javításával. Anyanyelvi-zenei helyesírás fejlesztés \ 2282. diszlexia veszélyeztetett.2.7 1 3 . a f i n o m m o t o r i k a . M á r t o n .ichomotoros fejlesztés J . A terápia részletes b e m u t a t á s a lehetővé teszi. 3 Tel.figye­ l e m z a v a r o s (régi rövidítésben P O S ) g y e r e k e k és e n y h e fokban értelmi f o g y a t é k o s o k n á l . Páli Judit Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300 703-240/1999 A t a n f o l y a m i d ő t a r t a m a : 30 óra 5. psz. mellyel a szem-kéz integrált m o z g á s . ' Tájékoztatás. j e l e n t k e z é s : J o r d a n i d i s z Ágnes Tel. ily m ó d o n segítve beilleszkedésüket k ö r n y e z e t ü k b e . Segítség az alaki diszgráfián Terepeutaképző S z a k m a i v e z e t ő : Dr. m a t a v .4 1 5 4 : (28) 4 7 1 . Z s o l d o s M á r t a (1 )348-1318 4. Ecscri u. e-mail: e d c e u r o @ m a i l . Az 5. m e g k é 300 S z a k m a i v e z e t ő : J o r d a n i d i s z Ágnes A 8 ó r á s t a n f o l y a m o t szülő. A játék (az együttes játék) szerepe az. M á r t o n .4. S z a k m a i v e z e t ő : Dr. Isépy M á r i a (1 )322-4004 Ványi Á g o s t o n n á Dr. diszlexiás és alaki diszgráfiás g y e r m e k e k n é l . h o g y érvényesíthetik j o g a i k a t a k o m p l e x kivizsgálás. Földi R i t a Akkreditáció:300730-97/99 A 120 órás p r o g r a m tartalma: tanulási és viselkedészavarral k ü z d ő g y e r m e k e k fejlesztése m o z g á s t e r á p i á s eljárás segítségével. f i n o m m o t o r i k a ) . G ó s y M á r i a Alapítási a k k r e d i t á c i ó és indítási e n g e d é l y s z á m : OM 1223/2001 30 órás. A g y e r m e k e k e t 5 . : ( l ) 3 6 5 . Jelentkezni lehet levélben u g y a n e z e n a c í m e n vagy a 2 1 4 3 Kistarcsa Pf.1. T á j é k o z t a t á s . 26209-66/1998 Indítási e n g e d é l y s z á m : T-302460-132/1999 A 120 órás t a n f o l y a m o t g y e r m e k e k k e l hivatásszerűen foglalkozó s z a k e m b e r e k s z á m á r a szervezik. h o g y a a diszkalkuliás g y e r m e k e k részére egyéni fejlesztési tervet ( p r o g r a m o t ) d o l g o z h a s s a n a k ki abból a célból.: (1)290-4115 301 . C s i n s z k a u.2 4 0 8 vagy 06-20-991 f a x . S z a k m a i v e z e t ő : Dr.: (1 )338-4054 . t e r e p e u t a e g y a r á n t v é g e z h e t i .: ( 1 ) 4 0 7 . I n f o r m á c i ó k a t k a p n a k arról. A t o v á b b k é p z é s t szervezi az E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i Főiskolai K a r . a helyes ceruza. h o g y a K ö z o k t a t á s i T ö r v é n y mely paragrafusai a d n a k lehetőséget az egyéni elbírálásra. o r g a n i k u s hátterű hiper/hipoaktív . A matematikatanulás zavarai (disz. 5 fő) terápiákban vagy n a g y c s o p o r t o s fejlesztéseken.: (1)321-4830/172 5. M á r t o n . és a m e g a d o t t t e l e f o n s z á m o k o n . : ( 1 ) 4 6 6 . Az A l a p o z ó T e r á p i a az elemi m o z g á s m i n t á k r a és a m o z g á s k o o r d i n á c i ó fejlesztésére tá­ m a s z k o d ó k o m p l e x . T I T Kossuth K l u b Tel.5. mi a további teendőjük a g y e r m e k integrált oktatása é r d e k é b e n . A fejlesztő m ó d s z e r az iskolai t a n u l á s t m e g a l a p o z ó kognitív k é p e s s é g r e n d s z e r g y e n g é n f u n k c i o n á l ó r é s z e i n e k ( r é s z k é p e s s é g e i n e k ) szisztematikus gyakorlását tartalmazza. T á j é k o z t a t á s t ad: G e r g e l y n é Vig E m e s e T e l . 3.és kéztartás kialakítása m e g s e g í t h e t ő . Speciális m ó d ­ szert t a n u l n a k . intenzív képzési forma. A j e l e n t k e z é s feltétele: felsőfokú p e d a g ó g u s oklevél 5. p e d a g ó g u s . 1165 Budapest. Tájékoztatást ad: Dr. G ó s y Mária Tel. Sindelar-Zsaldos program 2 S z a k m a i v e z e t ő : Ványi Á g o s t o n n á Dr.D é v é n y i É v a 06-20-924 6 4 2 2 5. Mentálhigiénés Alapítási képzés. Hatá­ sos: m o z g á s ü g y e t l e n ( n a g y m o z g á s o k .3.

1 7 3 9 .1.hu/kokas ) éves kor között 0-3 éve kor között.7 éves ) megkésett. Kukás Klára zenéből indított módszere gyermekek harmonikus fejlesztésére szenzomotoros fejlesztés a HRG-módszer alkalmazásával 3-7 éves kor logopédiai osztály 174 M e i x n e r m ó d s z e r 175 diszkalkulia 181 m a t e m a t i k a i g o n d o l k o d á s 181 fejlesztőpedagógia 2 3 0 óvodai fejlesztés 231 autista g y e r m e k 275 ó v o d a . 1537 B u d a p e s t . 1082 B u d a p e s t . r o m a gyerekek iskolai integrációja 2 6 0 M S S S T szűrő teszt 221 tanulási zavar szűrése 2 5 0 előkészítő státusz 2 5 6 iskolai m e n t á l h i g i é n é 2 0 3 S z a k m a i vezető: Dr. Szenzomotoros állapot és mozgásvizsgáló teszt alkalmazása.t o v á b b k é p z ő K ö z p o n t . Csoportos között Alapítási a k k r e d i t á c i ó : XXV/1/164/2000 6. fejlesztő. 6.3 éves) és idősebb ( 3 .: (1)250-3817 e-mail: I k h g r @ e l e n d e r . 3 8 4 Az interneten: http://www. B a r o s s u.2.6. Korai egyéni és kiscsoportos szenzomotoros fejlesztés TSMT-módszer alkalmazásával korai fejlesztés 11 tanulási zavarral k ü z d ő tanulók 14 fejlettségmérő lap 21 Alapítási a k k r e d i t á c i ó : X X V 1 6 3 / 2 0 0 0 6. eltérő fejlődésmenetet.3.5.4.iskola átmenet 234 „ 0 " osztály 235 h á l r á n y k o m p e n z á c i ó . h u Budapesti Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika Alapítvány Mozgásvizsgáló. Pf. értékelés módja Alapítási a k k r e d i t á c i ó : XXV/162/2000 6. A mai Budapesti Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika (BHRG) Alapítvány tanfolya­ KULCSFOGALMAK A z A l a p í t v á n y közel 2 0 é v e s s z a k m a i tapasztalat alapján összeállított t o v á b b k é p z é s i programjai fiatal ( 0 . 111.3 0 2 4 6 0 . Korai 0-3 egyéni és kiscsoportos szenz.2 4 4 / 1 9 9 9 I d ő t a r t a m : 90 ó r a (3 évre bontva. Alapítási a k k r e e d i t á c i ó : OM1221/20/2001 302 303 .bmc. Tel.omotoros fejlesztés HRG-módszer alkalmazásával szenzomotoros fejlesztés a TSMT-módszer alkalmazásával 3-7 éves kor a l a p o z ó terápia 33 POS 44 kognitív fejlesztő terápia 74 Sindelar m ó d s z e r 7 4 s z e n z o r o s integrációs elmélet 88 s z e n z o r o s integrációs terápia 89 m o z g á s t e r á p i a 111 beszédészlelés 117 diszlexia 140 logopédia 160 6. Csoportos között Alapítási a k k r e d i t á c i ó : OM1221/21/2001 Tájékoztatást ad: L a k a t o s Katalin Tel.6 4 8 5 . évente 3 x 1 0 óra) T á j é k o z t a t á s i a d : Lájer V e r a ( 1 ) 2 0 9 .: (1)303-7298 7. „ o k o s í t ó " és s z a k e m b e r . K o k a s Klára Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-596/1999 Indítási e n g e d é l y s z á m : T . „ m á s f o g y a t é k o s s á g " tüneteit m u t a t ó g y e r m e k e k uszodai ( H R G ) és tornatermi ( T S M T ) fejlesz­ tési módjáról szólnak. 2 0 2 .

IX. ker.T v S G A KÖTET SZERZŐI Bedők Andrea pszichopedagógus Campos J. X. Anna pszichológus Bp. Nevelési T a n á c s a d ó P o r k o l á b n é Balogh Katalin G ó s y Mária nyelvész M T A N y e l v t u d o m á n y i Intézet Ny. X. Nevelési T a n á c s a d ó Zsoldos Márta gyógypedagógus­ pszichológus E L T E G y a k o r l ó L o g o p é d i a i Intézet 304 . ker. egyetemi d o c e n s S z e g h ő n é P ó c s a Gabriella p e d a g ó g u s G o s z l o n y i Judit p s z i c h o p e d a g ó g u s B p . Nevelési T a n á c s a d ó N a g y S á n d o r pedagógiai s z a k p s z i c h o l ó g u s D é k á n y Judit g y ó g y p e d a g ó g u s E L T E G y a k o r l ó L o g o p é d i a i Intézet Bp. N e v e l é s i T a n á c s a d ó C s é p é Valéria p s z i c h o l ó g u s M T A Pszichológiai Kutatóintézet Márton-Dévényi Éva ideggyógyász A l a p o z ó T e r á p i a Alapítvány M a r t o n n é T a m á s M á r t a pe da g óg ia i szakpszichológus B p . Zuglói L o g o p é d i a i Intézet ' B p . ker. ker. X. Nevelési T a n á c s a d ó Vas Erika s z o m a t o p e d a g ó g u s Bp. X. Nevelési T a n á c s a d ó Általános Iskola S z v a t k ó A n n a klinikai s z a k p s z i c h o l ó g u s G y e n e i M e l i n d a pe da g ó g ia i szakpszichológus E L T E Pszichológiai Intézet Juhász Ágnes gyógypedagógus E L T E G y a k o r l ó L o g o p é d i a i Intézet K o n d o r Edit l o g o p é d u s Bp. ker. X. ker.