FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA

A fejlesztés főbb elméletei és gyakorlati eljárásai
Szerkesztette:
MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA

ELTE Eötvös Kiadó Budapest

A k ö n y v az Oktatási M i n i s z t é r i u m t á m o g a t á s á v a l , a Felsőoktatási P á l y á z a t o k Irodája által lebonyolított felsőoktatási t a n k ö n y v - t á m o g a t á s i p r o g r a m k e r e t é b e n j e l e n t m e g .

TARTALOM

M e g v a l ó s u l t a Fővárosi Közoktatásfejlesztési K ö z a l a p í t v á n y t á m o g a t á s á v a l .

Lektorálta: PORKOLÁBNÉ DR. BALOGH KATALIN A borítót tervezte:
HODOSI MÁRIA

Bevezető

gondolatok.

A

fejlesztő

pedagógia jelene

I. F E J E Z E T A PSZICHOMOTOROS ALAPKÉSZSÉGEK FEJLŐDÉSE E L M É L E T I ÉS T E R Á P I Á S M E G K Ö Z E L Í T É S E K A korai prevenciós fejlesztés ( P o r k o l á b n é Dr. B a l o g h K a t a l i n ) Az Alapozó Terápia elmélete és gyakorlata (Dr. M á r t o n - D é v é n y i É v a ) Az alapoz/) mozgásterápia alkalmazhatósága egy eseítükrében ( V a s E r i k a ) Kognitív fejlesztő terápia kognitív fejlesztő a tanulási zavarok kezelésében. (Dr. Brigitte Zsoldos Sindelar Márta) 72 88 9 11 32 67

Az ábrákat rajzolták: MAHR KÁROLY JESÚS REYES NUNEZ SARKADI ELVIRA

programja

JU0023?4?9

Hiszen ez. játék! - Szenzoros integrációs terápiák a fejlesztésben (Dr. S z v a t k ó A n n a ) Sz.enz.oros integrációs terápia egyes elemeinek alkalmazása

1B11815 72
© Martonné Tamás Márta, 2002 I S B N 9 6 3 4 6 3 545 8 Felelős kiadó: H. N a g y A n n a T ö r d e l é s , tipográfia: K ü t a h y a Bt. N y o m á s : Perfekt N y o m d a Felelős v e z e t ő : Laki Péter

a fejlesztőpedagógiában ( B e d ő k A n d r e a ) Mozgásterápia gyermekeknek pszichoterápiás célkitűzéssel ( C a m p o s J. A n n a )

105 111

II. F E J E Z E T A Z I S K O L A I B E V Á L Á S H O Z S Z Ü K S É G E S R É S Z K É P E S S É G E K ZAVARAI. E L M É L E T ÉS E S E T I S M E R T E T É S A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatának zavarai (Dr. G ó s y M á r i a ) A szóvakságtól a diszlexiáig (Dr. C s é p é Valéria) 115 I 17 139

5

Logopédiai csoportok, osztályok működése a gyakorlatban - Kőbányán ( K o n d o r Edit)

BEVEZETŐ
159

GONDOLATOK

A FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA JELENE

A disz.kalkulia ( D é k á n y Judit - Dr. J u h á s z Á g ne s )

181

III. F E J E Z E T MUNKAMEGOSZTÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ Ó V O D Á B A N ÉS AZ ISKOLÁBAN A diagnosztika és terápia szakmai szervezeti lehetőségei 203 209 225 234 238 Magyarországon ( M a r t o n n é T a m á s M á r t a ) A „ Fejlettségmérő lapok" óvodai alkalmazása ( P o r k o l á b n é Dr. B a l o g h Katalin) Preventív szűrés és fejlesztés az óvodában ( M a r t o n n é T a m á s M á r t a ) Együttműködés az óvoda és a fejlesztő pedagógus között ( G o s z t o n y i Judit) Az óvoda-iskola átmenet: egv új képzési forma kialakítása (Dr. G y e n e i M e l i n d a ) Prevenciós tanulási zavar szűrése az általános iskola 254 264 279 284 201

„A személyiség tartós befolyásolása csuk az interperszoná­ lis kapcsolatokon keresztül lehetséges. A személyiség kü­ lönböző torzulásai is az interperszonális kapcsolatok hiá­ nyából, vagy hibás voltából jönnek léire."

(Suliivan)

A közoktatást megújító törekvésekben kulcsfontosságúnak tartjuk a p e d a g ó g u s személyi­ ségét, a személyiségből fakadó m o d e l l h a t á s minőségét. A t á r s a d a l o m b a n m e g m u t a t k o z ó problémák, a jelenlegi szervezeti keretek m ű k ö d é s i za­ varai a mind koraibb p r e v e n c i ó fontosságát támasztják alá. Egyre n a g y o b b hangsúlyt kap az ó v o d á s életkorban m e g v a l ó s u l ó differenciált egyéni b á n á s m ó d és fejlesztés, valamint az iskolában az átlagtól eltérő, viselkedési és/vagy teljesítmény-problémákkal k ü s z k ö d ő g y e r m e k e k speciális, korrektív ellátása. A „fejlesztő p e d a g ó g u s " s z a k m a l é t r e h o z á s a és s z a k e m b e r e k k é p z é s e ezen cél m e g v a l ó s í t á s á h o z kíván hozzájárulni. A fejlesztő p e d a g ó g u s e l n e v e z é s ma még végzettségében, ellátási kereteiben igen tág fogalom. Itt fontos elkülöníteni, hogy az adott képzési forma a m i n d e n n a p i óvodai/iskolai m u n k a s z e m l é l e t é n e k és m ó d s z e r t a n á n a k g a z d a g í t á s á h o z vagy terápiás, fejlesztő tevé­ k e n y s é g h e z ad szakmai ismereteket. E z e n belül is m e g kell különböztetni az a l a p o z ó kép­ zés adta, átfogó elméleti és módszertani ismeretanyagot biztosító, valamint az egy-egy spe­ ciális diagnosztikus és/vagy terápiás módszertanra oktató képzéseket. H i s z e n adott esetben az E L T E G y ó g y p e d a g ó g i a i Főiskolai Karán képzelt p s z i c h o p e d a g ó g u s t , illetve pl. a Sindelar tanfolyamon végzett ó v ó n ő t is megtalálhatjuk fejlesztő pedagógusi m u n k a k ö r b e n . M i n d e z e k a fejlesztő p e d a g ó g u s i m u n k a k ö r betöltéséhez szükséges végzettségi előírá­ sok és m u n k a k ö r i feladatok szabályozásának fontosságára hívják fel a figyelmet. Mi tehát a fejlesztő p e d a g ó g u s k o m p e t e n c i a k ö r e ? Kikre és milyen eszközökkel terjed ki a fejlesztő p e d a g ó g u s i tevékenység' 1 1. C s a k n o r m á l IQ ö v e z e t b e tartozó g y e r m e k k e l foglalkozik teljesítményzavar esetén. 2. D i a g n o s z t i k u s t e v é k e n y s é g e csak a képzéseiben elsajátított tesztek felvételére és ér­ tékelésére terjed ki. 3. A d i a g n o s z t i k u s és terápiás k o m p e t e n c i a k ö r é t m e g h a l a d ó eseteket köteles speciális s z a k e m b e r h e z irányítani. 4. T e v é k e n y s é g é t más szakemberekkel ( ó v o d a p e d a g ó g u s , tanító, logopédus, pszicholó­ gus stb.) ö s s z e h a n g o l t a n végzi. 5. A fejlesztő foglalkozások szakmai minőségéért felelős. Célunk, hogy az általunk bemul atott könyv segítsen eligazodni az elmélet és az azt hasz­ nosító gyakorlat útvesztőiben. E h h e z kíván v a l a m e n n y i kedves Olvasójának sok sikert: a sz.erkesz.tő és a lektor

első osztályában ( M a r t o n n é T a m á s M á r t a ) Hátránykompenzáció és roma gyermekek iskolai integrációja ( N a g y S á n d o r ) Fejlesztő foglalkozás autista gyermekkel (Gosztonyi Judit) Mi lesz Veled, emberke? Esetismerletés(Szeghőné P ó c s a Gabriella)

FÜGGELÉK Fejlesztő pedagógia akkreditált képzési programok Kulcsfogalmak A kcitet szerzői

297 299 303 304

1

6

FEJEZET A PSZICHOMOTOROS ALAPKÉSZSÉGEK FEJLŐDÉSE ELMÉLETI ÉS TERÁPIÁS MEGKÖZELÍTÉSEK .I.

Jelentős a z o k n a k a s z a k e m b e r e k n e k a tábora. az alkalmazott oktatási m ó d s z e r e k r e hárítani az is­ kolai k u d a r c o k a t . matok irányította fejlődés beindulása. BEVEZETŐ GONDOLATOK A FEJLESZTÉSRŐL A korai (iskoláskor előtti) fejlesztés kérdése m i n d a mai napig megosztja a s z a k m a i közé­ letet és igen szélsőséges á l l á s p o nt o k látnak napvilágot. a j e l e n s é g t ü n e t o k á r a irányuló. hogy m á r 3^1 éves korban is e l k e z d h e t ő a ta­ nítás. hiszen a belső érési folya­ elválaszthatatlan fogalmak. m e l y b e a diszfunkcióként értelmeznek. n e m szubjektív vélekedések kér­ dése. és az alapfogalmakat lehatárolnunk.tranzakciója . A fejlesztés n e m a z o n o s a változtatással. az erőltetett rátanítással. hogy 6-7 é v e s b e i s k o l á z a n d ó g y e r m e k e i n k pszichés fejlettsége k o r á n sem kielégítő. valóban n e m adekvát olvasástanítási m ó d s z e r e k . vagy m á r ó v o d á s k o r b a n célszerűnek tartják az idegen nyelvek oktatását. megváltoztatását célozza E b b ő l k ö v e t k e z ő e n m i n d i g indirekt.s z e r v e z é s . a m e l y b e n a fejlődés v é g b e m e g y . C é l s z e r ű e z e k e t az ö s s z e t e v ő k e t A fejlődés és fejlesztés egymástól áttekintenünk. környezet n e m a v a t k o z h a t be. Pszichológiai fejlesztésen n e m a fejlődési ü t e m m e c h a n i k u s felgyorsítását értjük. az életkori sajátosságaihoz il­ leszkedő eljárásokkal t ö r t é n ő támasznyújtást. folyamatos és idő­ ben e l h ú z ó d ó . a gyer­ mek életkori sajátosságaihoz n e m illeszkedő o k t a t á s . ami a fejlődést ténylege­ sen m e g h a t á r o z z a . az olvasástanítás. h a n e m a fejlődésünket befolyásoló tényezők bonyolult k ö l c s ö n h a t á s á n a k függvénye. A pszichológiai fejlesztés a pszichikus struktúrák teljesítményt vagy viselkedést létrehozó pszichikus funkciók. Hajlamosak v a g y u n k a p e d a g ó g u s r a . E z e k h e z n e h e z í t ő k ö r ü l m é n y k é n t j á r u l h a t n a k a pl. holott korábbi vizsgálatainkban (1990) mi is úgy találtuk. A belső érés és a környezet kölcsönhatása .az. meg. ha­ n e m : a fejlesztendő korosztály érési f o l y a m a t á h o z igazított. a m e ­ lyek direkt ráhatással g y o r s teljesítmény-. és az ezekből l e v e z e t h e t ő szükségszerűség. a túl bő t a n a n y a g o k . amely az éppen fejlődő pszichikus funkciók 11 . fő tennivaló a fejlődő funkciók b e é r é s é n e k kivárása. pl. a korrepetálással. hogy a korai fejlesztésre szükség van-e vagy nincs. A p e d a g ó g i a és p s z i c h o l ó g i a szemlélete között is ellentétek feszülnek. akik mindenféle beavatkozást pedagógiai Fő irányadó s z á m u n k r a a spontán érési folyamat. Másfelől t a l á l k o z u n k olyan v é l e m é n n y e l . lefolyásának intenzitása és kiteljesedése m i n d i g az­ zal a környezeti ráhatással van összefüggésben. vagy v i s e l k e d é s v á l t o z á s t e r e d m é n y e z h e t n e k . Az.A KORAI PREVENCIÓS FEJLESZTÉS P O R K O L Á B N É B A L O G H KATALIN I.

s hogy m i l y e n n é válik. KJ e s e t é b e n 0. a „ m i n d e n o l d a l ú a n fejlett s z e m é l y i s é g " kialakítása a cél. A l a p v e t ő a n n a k a k é r d é s n e k a tisztázása.egyes területeken a kapcsolat hibásan j ö n létre. vonalakból (sok s z á l b ó l ) ö s s z e t e v ő d ő háló. . m i s z e r i n t a fejlődésért kizárólag a k ö r n y e z e t a felelős. m o z g á s . h a n e m a z intrauterin ( m é h e n belüli) fejlődéshez is e l e n g e d h e t e t l e n az optimális környezet. A k i l e n c v e n e s évek fejlődéslélektani kutatásainak ( M c C a l l . az csak és kizárólag a környezettől függ („tabula r a s a " ) . a befo­ lyásolás j e l e n t ő s é g e n e m c s ö k k e n .más-más i d ő p o n t b a n . Ezt a hazai j e l l e m z ő i t . ( P o r k o l á b n é . lehetséges. a m e ­ rendszert. hogy az élet korai s z a k a s z á b a n (újszülött csecsemő) tikailag mazása. 1997) Ezek hiányában a fejlődési folyamat _ lelassul. s s z ü l e t é s e pillanatától k i e m e l t szerepet j á t s z i k a fejlődésében. Ez teszi képessé a fejlődő egyedet a szocializációra. Az újszülöttekre irányuló vizsgálatok megállapították.úgy kell elképzelnünk a így gyermekfejlődését. az abból j ö v ő i n g e r e k r e (arcra-hangra) fogéko­ n y a b b . C s é p é Valéria. P a p o u s e k . F o n t o s m e g á l l a p í t á s a e z e k n e k a kutatásoknak. Összegzésként tehát megfogalmazhatjuk. hogy a gyermek „humán specifikus prediszpozíciókkar születik: az e m b e r i k ö r n y e z e t r e . a m i k o r a nevelés m i n d e n h a t ó s á g á t feltételezve pl. hogy a környezeti t é n y e z ő k szerepe. amelyekben az egyes pszichikus funk­ Ha megfelelő m e n n y i s é g ű és m i n ő s é g ű inger éri az ideg­ Ezek ún. v a l a m i n t az átmeneti visszaesések.ismerni kell a n o r m á l fejlődés jellemzőit. A fejlődés soha nes vonalú. Gessel. beszéd stb.egyes struktúrák között n e m alakul ki kapcsolat. minden képességre egyformán kiterjedő. L é n y e g é b e n ez a szociológiai szemlélet j e l e n i k m e g az ö t v e n e s évek p e d a g ó g i á j á b a n . a fejlesztésre. szenzitív (érzékeny) fázisok vagy szakaszok. a fejlődő e g y e d konkrét s z e m é l y e s k a p c s o l a t a i n a k m i n ő s é g e . csakis kell sajátos speciális kör­ hogy a sok e g y m á s t ó l függetlenül alakuló tényező miatt a g y e r m e k értelmi fejlődése egye­ A fejlődés irányvonalába é p p ú g y beletartoznak az egyes funkciók b e é r é s é h e z s z ü k s é g e s ún.ok m e g l é t é t mutatták ciókfejlődése a legintenzívebb. retardált fejlődési m e n e t k ö v e t k e z i k be. Flavell így A g y e r m e k egész fejlődése a k ü l ö n b ö z ő fejlődési út­ meg: „. A kognitív fejlődésben jobban n y o m o n követhetők a szenzitív szakaszok. (Flavell. de talán s o h a s e m lesz ugyan­ olyan m i n ő s é g ű . Ez az adottság b e n n e van a genetikai programjá­ b a n . m i n t ha az adott é r z é k e n y korban fejlődött volna. . Gartner. . A környezeti fellételek illesztése az.53 az egybeesés. fokozott é r z é k e n y ­ ség a k ö r n y e z e t i h a t á s o k r a ) .6. tehát za m e g . a k k o r a k ü l ö n b ö z ő képességek fejlődésében .egyes területeken lemarad a fejlődés.a szenzitív s z a k a s z o k meglétét (adott funkciók intenzív fejlődése. N e w m a n n ) .. mint az egy adott fejlődési szinten viszonylag hosszú ide­ ig tartó g y a k o r l ó szakaszok. a fejlődési folyamat g e n e t i k u s a n m e g h a t á r o z o t t . fejlődést meghatározó tényezők . a valakihez k a p c s o l ó d á s lehetősé­ ge és ö s z t ö n z é s e . i m p u l z u s o k j e l e n l é t e . érési (inkubációs) szakaszok. h o g y a h h o z m i n d i g b i z t o s í t s u k a z é p p e n s z ü k s é g e s k ö r n y e z e t i feltételeket.) fejlesztése szempontjából. érési folyamathoz. Itt az öröklődés irányzatai és kör­ között n y e z e t m e g h a t á r o z ó szerepét kell tisztáznunk. mint az érzel­ mi vagy a szociális fejlődésben. E b b e b e l e é r t e n d ő a bio-szociális ö s z t ö n k é s z t e t é s is. Ezek a kritériumok (Flavell koncepciója szerint): . a függőségre törekvés. mitől függ a beavatkozásunk hatékonysága. nem jelent egy egységes. Egypetéjű (EJ) és kétpetéjű ( K J ) ikrek k ö v e t ő vizsgálatával megállapíthatták. fokozott é r z é k e n y s é g g e l reagál. De n e m c s ö k k e n t i a környezeti hatások j e l e n t ő s é g é t a további összefüggések megfogal­ genetikai program kibontakozása Pontosan ez nyezeti feltételek biztosítása mellett megy végbe. Stern konvergencia-elméletében az öröklés és k ö r n y e z e t e g y ü t t e s hatását fogalmaz­ N e m c s a k a z e x t r a u t e r i n ( m é h e n kívüli) fejlődéshez. B o w e r ) e r e d m é ­ nyeként b i z o n y o s h a n g s ú l y e l t o l ó d á s tapasztalható az öröklődés irányába. 1999. .elméleti elgondolások . 1982) Ezeket az é r z é k e n y p e r i ó d u s o k a t különös fogékonyság j e l l e m z i egy-egy p s z i c h i k u s funkció (pl. Az egypetéjű ikrek e s e t é b e n is kissé eltérően alakul a személyiség. B a c o n és L o c k e szenzualista-elméletében azt a feltevését f o g a l m a z t a m e g . 12 13 . lyekben a g y e r m e k k ü l ö n ö s e n é r z é k e n y e g y e s k ü l s ő h a t á s o k r a .. Az egyes periódusok e g y m á s b a folyhatnak. de az e g y e s időszakok vezető funkciói m e g h a t á r o z h a t ó a k . A nativista-elmélet hívei szerint a fejlődést döntően az örök­ lés befolyásolja. ismerni a fejlődési fázisok lényege. 2 0 0 0 ) a korai rehabilitá­ cióval. a közvetlenül rá ható k ö r n y e z e t i t é n y e z ő k j e l l e m z ő i . A fejlődéslélektani kuta­ tások olyan életkori sz. útvonalakból 1982) sokféleképpen összetett háló lenne. mintha netlen". az idegrendszeri folyamatokban program történő változás megy (belső érési folyamat) a gene­ meghatározott Az ép irányításával optimális végbe.ugrásszerű változások figyelhetők m e g .8. testvérek e s e t é b e n 0. a n e m túl erős és n e m túl g y e n g e in­ gerek. hogy miiven lehetőségeink vannak a pszicholó­ giai A befolyásoláshoz.egyes területeken a kapcsolat labilis m a r a d . egye­ töretlen fejlődésmenetet. W.i s m e r t e b b t ö b b szélsőséges n é z e t ismert. . N e m szabad s z e m elől tévesztenünk e fogékonyság átmeneti jellegét! Az egyes funkciók szenzitív p e r i ó d u s ­ ban e l m a r a d t fejlesztése a későbbiekben ugyan b e h o z h a t ó . d e csak b i z o n y o s k r i t é r i u m o k m e g l é t e mellett lehet ha­ tékony. p e r c e p c i ó . A g y e r m e k születésekor „tiszta l a p p a l " indul. afejlődésben. D ö n t ő a m i k r o k ö r ­ n y e z e t hatása. ki. a fejlesztés k u t a t á s o k is alátámasztják ( K a t o n a F e r e n c .k i b o n t a k o z á s á h o z és b e g y a k o r l á s á h o z biztosít megfelelő szociális és tárgyi feltételeket a k ö r n y e z e t b e n . Az öröklés és környezet befolyásoló hatásának mértékéről pontosabb információt az i k e r k u t a t á s o k szolgáltattak (Galton.akasz. s e z e k integrációja hoz létre egy új minőséget fogalmazta fejlődési (Flavell. hogy EJ e s e t é b e n 0.

A korrekciós fejlesztés fontos feltételei: megállapítása.okat Ezek beválás .h á t t é r m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é n e k k é p e s s é g e . a környezeti ráhatás t u d a t o s a l k a l m a z á s a . ellenére akik ép értelmi övez.etbe sorolható.a h a n g z ó k s o r b a r e n d e z é s é n e k és s z e k v e n t á l á s á n a k k é p e s s é g e .struktúrák . Flavell k o n c e p c i ó j a alapján körvonalazhatjuk a fejlesztés k ü l ö n b ö z ő formáit is. Az iskolai a l k a l m a s s á g o t biztosító pszichés fejlettség szintje az alábbi funkciók zavar­ talan m ű k ö d é s é t kívánja m e g : intelligenciahányadosuk nincs. zékszervi fogyatékosságuk nehézséggel küzdenek az írás-olva­ sás és s z á m o l á s technikájának elsajátításában.o l v a s á s . Feltáró vizsgálatunkban neveléslélektani szemléletből . a m e l y m e g a d o t t s z e m p o n t o k alapján történt.Milyen l e h e t ő s é g e k a d ó d n a k az iskoláskori k o r r e k c i ó r a a p e d a g ó g u s s z á m á r a ? Vizsgálatunk első s z a k a s z á b a n közvetlen c é l u n k az volt. egymásba át­ legyen a sekre kellett választ keresni: . forma.6 és 6 .a s o r b a r e n d e z é s és szekventálás képessége. A l k a l m a z o t t m ó d s z e r e i n k v o l t a k : B u d a p e s t i B i n e t Intelligencia-Teszt. a „ d o m i n á n s s t r u k t ú r á k " k i b o n t a k o z á s á t és b e g y a k o r l á s á t biztosító k ö r n y e z e t i h a t á s . E g y b e n m ó d nyílott a z o k n a k a s z ű r ő e l j á r á s o k n a k a l e h a t á r o l á s á r a II. A korai fejlesztés m e g k e r ü l h e t e t l e n . Egy budapesti lakótelepi ó v o d a iskolába m e ­ n ő n a g y c s o p o r t j á b a n k o m p l e x p s z i c h o l ó g i a i szűrést v é g e z t ü n k 5 . b) K o m p l e x ráhatással az o n t o g e n e t i k u s fejlődés fázisainak ( r e p r e z e n t á c i ó s szintjeinek) bejáratása. (A szociális és tárgyi feltételek megléte. Feltétlenül s z ü k s é g e s . esetenként Tanulási zavarral rendel­ ér­ kiemelkedő. Diszlexia P r o g n o s z t i k a .M e l y p s z i c h i k u s funkciók .Lehetséges-e egy p r e v e n c i ó s befolyásolás az iskoláskort m e g e l ő z ő e n és m i l y e n e s z k ö ­ zökkel? . K u t a t á s u n k a t aktuális t á r s a d a l m i p r o b l é m a ö s z t ö n ö z t e .érhetjük el. E z t kiegészítette az a n y á k t ó l felvett a n a m n é z i s és az ó v ó n ő k által v é g z e t t m e g f i g y e l é s .1 0 é v e s k o r b a n ? C s a k a n o r m á l fejlődési j e l l e m z ő k b i r t o k á b a n lehetséges b á r m i n e m ű el­ térés m e g á l l a p í t á s a .h a t á r o z z á k m e g e l s ő s o r b a n az a l a p k u l t ú r t e c h n i k á k ( í r á s . . a látási és hallási észlelési funkciók összerendezett. PREVENCIÓS FEJLESZTÉS A TANULÁSI ZAVAROK MEGELŐZÉSÉRE T a n u l m á n y u n k b a n a z o k a t az elméleti összefüggéseket és gyakorlati t a p a s z t a l a t o k a t adjuk k ö z r e .. így az alábbi kérdé­ auditív észlelés (auditív diszkrimináció) területén is. azokat képességékkel Elsőként említhetjük a finom m e g k ü l ö n b ö z t e t é s r e k é p e s vizuális észlelés.s z á m o l á s ) m e g f e l e l ő szintű elsajátítását. az é p p e n fejlődő p s z i c h i k u s struktúrák.) Korrekció: a fejlődési ívben b e k ö v e t k e z e t t m e g a k a d á s . B e n d e r .adott h a n g z ó k k i e m e l é s e .az a l a k .a tantervi funkciókat. A n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m főként a m á r kialakult és az iskolai teljesítményben is m e g ­ m u t a t k o z ó t a n u l á s i z a v a r o k k a l foglalkozik. Az o p t i m á l i s fejlődéshez. a gyermekeket normál Mindezek soroljuk.T e s z t és G o o d e n o u g h t . keresi a m e g o l d á s lehetőségeit iskoláskorúak k ö r é b e n . . a m e l y e k hipotéziseink szerint m e g h a t á r o z z á k az a l a p k u l t ú r t e c h n i k á k elsa­ játításához s z ü k s é g e s tanulási képességeket.M i l y e n fejlődési sajátosságokat m u t a t n a k e z e k a funkciók .B . . . .e m b e r r a j z . h o g y az o l v a s á s e l s a j á t í t á s á r a a l k a l m a s 14 15 . Prevenciónak t e k i n t h e t ő a szenzitív p e r i ó d u s b a n a l k a l m a z o t t t á m a s z n y ú j t á s .T e s z t .a d o m i n á n s k é p e s s é g s t r u k t ú r á k k i a l a k u l á s á t . l e m a r a d á s r e n d e z é s é r e irányuló beavatkozás. vagyis az ú g y n e v e ­ zett tanulási k é p e s s é g e k e t ? integrált működése a h h o z . mivel ha­ z á n k b a n ma is évről küzdők keznek. . Az ó v o d á b a n szűrt g y e r m e k e k e t k ö v e t t ü k az alsó tagozat négy évén át folyamatos peda­ gógiai megfigyeléssel és félévenkénti teljesítményelemzéssel az írás-olvasás és s z á m o l á s területén. életkorhoz adekvát tevékenységi fonnák c é l t u d a t o s a n roltatásával . A k o r r e k c i ó s fejlesztés m e g t e r v e z é s é n e k az e l a k a d á s szintjéig kell v i s s z a m e n n i . mindenekelőtt a percepciós túrákban k e r e s e n d ő k .a Gestalt látás. Az indultunk ki. m e g s z i l á r d u l á s á t c s a k az.3 .6 é v e s g y e r m e k e k n é l . (vizuális diszk­ rimináció) alábbi területeit: .a helyes téri irányok felismerése. a l e m a r a d á s h e l y é n e k és m é r t é k é n e k k o n k r é t szükségesek. Frostig-Teszt.struktúrák .alak-. csoportjába évre nő a tanulási zavarral küzdő tanulók s z á m a . tervezett foglalkoztatásával azok gyako­ . újratanulása.a h a s o n l ó h a n g z ó k között az a z o n o s a k és eltérőek m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e . és az a z o k h o z a d e k v á t eljárásokkal kell k i m o z d í t a n i a g y e r m e k e t .fejlesztés . a p a t o l ó g i á s t ü n e t e k b ő l k i i n d u l v a . a m e l y e k e t közel másfél é v t i z e d e s feltáró és fejlesztő kísérleteink e r e d m é n y e k é n t f o g a l m a z h a t u n k m e g . alapján játításához A tényleges le iskolai az. m é r e t felismerése (észlelési k o n s t a n c i á k ) . . és me­ lyik életkori szakasztól k e z d ő d ő e n ? . követelményeknek jó amelyek és az a szinten megfelelés határoltuk a pszichikus alapkultúrtechnikák perceptuo-motoros elsa­ struk­ a) Az oki h á t t e r e t feltáró d i a g n o s z t i k a . a m e l y e k jelentős p r o g n o s z t i k a i értéket m u t a t t a k a g y e r m e k e k iskolai karrierjére vonat­ kozóan. h o g y feltárjuk a z o k a t a pszichi­ kus funkciókat.M i l y e n d i a g n o s z t i k a i eljárásokkal lehet szűrni ezeket a fejlettségi m u t a t ó k a t .szük­ séges. fordítható.

m e g t a n u l t betűket. a szem-kéz ö s s z e r e n d e z e t t m ű k ö d é s e . vagy s z a v a k felismerési n e h é z s é g e i . Balogh. kialakítva az egyes érzékelési területek egyre b ő v ü l ő integrációját. A nor­ m á l i s fejlődési f o l y a m a t b a n a g y e r m e k e l ő s z ö r a t a k t i l i s . majd k é s ő b b a vizuálisokkal. az alakszervezési folyamat fejletlenségéből adódhatnak. Intermodális szintek szakasz belül sajátít el rendezési sémákat.gyermek. agytörzs. az írás és olvasás k é p e s s é g megszerzésének. A speciális fejlődési f o l y a m a t o k e g é s z é l e t ü n k ö n át végigkísérnek. Az i n t e g r á c i ó aktív folyamat. vagy írva is van é r t e l m ü k (pék-kép stb. bazális ganglion.vertikális: agykéreg. az információk térbe­ li e l r e n d e z é s é n e k fejletlen szintjéből fakadnak. M i u t á n a g y e r m e k sok-sok érzékspecifikus tapasztalattal és az abból a d ó d ó r e n d e z é s i s é m á k k a l r e n d e l k e z i k . A tanulási zavarokkal k ü z d ő g y e r m e k e k t e l j e s í t m é n y j e l l e m z ő i : a) K u s z a írás. s csak a k k o r j e l e n i k m e g a k ö v e t k e z ő fejlődési p e r i ó d u s a g y e r m e k fejlődésében. A két s z a k a s z e g y m á s r a é p ü l . v a l a m i n t a látott-hallott i n g e r e k n e k fin o m m o z g á s o s cselekvésre fordítási k é p e s s é g e . a m e l y e k n e k visszafelé olvasva. é r d e k e s tapintása. s z e m é v e l elidőzik rajtuk. a n n a k hangja is van. a szenzoros h o m e o s z t á z i s h o z (egyensúly­ h o z ) a fölösleges. 6-7 éves korra kialakul-e az ún. észreveszi azo­ kat. totális érzékelő apparátus gyer­ m e k e i n k n é l ? E l l e n k e z ő e s e t b e n a funkciók e g y e n e t l e n m ű k ö d é s e tanulási zavart o k o z az iskolában. integrációs zavarában kere­ sendők (P. amit fog. agytörzs és gerincvelő. a téri irányok megítélési ne­ hézségeivel.m o t o r o s funkciók fejlet­ lenségében. a szem-kéz. 1986). illetve e z e k n e k a funkcióknak a diszparitásában. olyan s z a v a k felcserélése. legátlása is hozzátartozik. k o o r d i n á c i ó j a az agyban az egyensúlyi állapot m e g t a r t á s a é r d e k é b e n . a szűrőeljárásul használt testek e r e d m é n y e i t te­ kintve m a g a s a z o k előrejelző értéke. E l ő s z ö r a taktilis-kinesztetikus érzékelési területen B) Szupramodális 1. intramodális) szakaszt és B) a s z u p r a m o d á l i s szakaszt. hogy reagál az egyes ingerekre. Az írástanulásnál a felsoroltak mellett elengedhetetlen a finommotoros koordi­ \ olvasás. Szeriális szakasz Az e g y m á s t k ö v e t ő a z o n o s vagy k ü l ö n b ö z ő modalitású ingerek téri-idői összekapcsolá­ sát j e l e n t i . hogy az a tárgy. h a m a r rájön. II. s z á m o k fordított írása. a szokatlan preferenciákkal van összefüggésben. A k o n v e r g e n s n e u r o n o k a k ü l ö n b ö z ő s z e n z o r o s forrásokból s z á r m a z ó i n f o r m á c i ó k a t e g y á l t a l á n o s integrációs struktúrára irányítják. e) A d-b. erős színei. c) Az o l v a s á s és írás olyan típusú zavarai m ö g ö t t . olvasástartása. kooperációját. koordináció. D ö n t ő a z integrációs folyamat m ű k ö d é s e . L é t r e j ö n n e k az i n t e r m o d a l i t á s s é m á k . ami két alszakaszból áll: az i n t e r m o d á l i s és szeriális integ­ ráció szakaszából. a m i k o r is a g y e r m e k n e m ismeri fel a már ismert. I. a térészle­ lés h i á n y o s s á g á b ó l . d i e n c e p h a l o n . hogy bizonyos típusú tanulási zavarok okai a p e r c e p t u o . szótagok felcserélése. mint a betűk. A) Az intramodális szint i_ Az iskolai a l k a l m a s s á g o t m e g h a t á r o z ó pszichés fejlettség ezen integrációs f o l y a m a t o k za­ vartalan lefolyásán múlik. 2. vagy s z í n ű e k . . a vízszintes-függőleges irány felcserélése. de az írott s z ö v e g b e n is s o k s z o r elő­ forduló olyan típusú hibák. d-p b e t ű k gyakori összetévesztése. K o r á b b i d i a g n o s z t i k a i szűrőeljárások kialakítását c é l z ó v i z s g á l a t a i n k e r e d m é n y e i azt mutatták.m o t o r o s k o o r d i n á c i ó . d) Az o l v a s á s n á l r e n d k í v ü l g y a k o r i n a k b i z o n y u l ó . P. m i n d e n e k e l ő t t a nagy és testközeli m o z ­ g á s o k segítik e l ő . betűk. gerincvelő. . Affolter (és m u n k a t á r s a i ) az észlelési folyamatok fejlődésében két fontos szakaszt kü­ lönböztet meg: A) az érzékelésspecifikus (modalitásspecifikus. a/b.h o r i z o n t á l i s : két agyfélteke. a f i n o m m o t o r i k u s fejletlenséggel A g y e r m e k n e k az a kialakuló képessége. a m e l y a v i z u o . a térbeli összefüggések felfogási nehézségeiből. a kéregalatti struktúráktól a m a ­ g a s a b b szintek felé halad. A fejlődésben irá­ nya: az általános s z e n z o r o s stimulációtól a specifikushoz. J. kisagy. a s z e n z o r o s ingerlés és a n o r m á l i s agyi aktivitás e r e d m é n y e . a b e t ű k n a g y s á g á n a k e g y e n e t l e n s é g e i . S z e r v e z ő d é s e . b) Az e g y e s b e t ű k .az alakés formaállandóság fejletlenségét tételezhetjük fel. írás beszéd jel III. SzerialitásbaW h i á n y o s s á g o k . 1985. Alapját adja ez az integráció a beszédelsajátításnak. Az integráció f o l y a m a t á b a n a l a p v e t ő szerepe van a m o z g á s n a k . a m e l y e k a Gestalt-látás. 17 . figyel rájuk. ha a z o k m á s n a g y s á g ú a k . ha a váltáshoz kellő s z á m ú sémával rendelkezik az adott szinten. az iránytévesztéssel. szavakat. Ayres k o n c e p c i ó j a szerint az integráció egy v a g y t ö b b funkció (folyamat) interakciója. b i z o n y t a l a n vonalvezetés. K é p e s összekötni a k ü l ö n b ö z ő érzékelési m o d a l i t á s o k a t .k i n e s z t e t i k u s é r z é k e l é s é t az a k u s z t i k u s o k k a l köti össze. a t h a l a m u s két oldala. h o z h a t ó összefüggésbe. Kósa. r e d u n d á n s ingerek e l n y o m á s a .). vizuális auditív kinesztéziás taktilis 1 modalitás-specifikus feldolgozási szint szeriális szint intermodális nált mozgás. 16 A fenti ö s s z e f ü g g é s e k e t figyelembe véve. Balogh.

h o g y minden általunk alkalmazott tesztben a 6. a forma-méret-rész­ egész-térirány m e g í t é l é s t i g é n y l ő Edtfeldt-tesztben az 5 k é p e s ábrából egyet s e m i s m e r t e k fel ezek a tanulók.ereink: A c s o p o r t o s szűrés részben p e d a g ó g i a i . h o g y a k a d á l y o z o t t legyen ezek­ nél a g y e r e k e k n é l az olvasás és az írás elsajátítása. figyelem vizsgálat. Pl. M i n t á n k ­ ban alcsoportokat képeztünk: . a k i k n é l a k o r á b b i i s k o l a k e z d é s p r o b l é m a m e n t e s n e k m o n d h a t ó . a típusos h i b á k r a k o n c e n t r á l v a . 10-15% a kellő pszichikai alkalmasság Egyértelmű. Ezek szomatikus és pszichés fejlettsége rendkívül eltérő. nélkül kerül - A) A fejlesztés elméleti kérdései A fejlesztés elméleti k o n c e p c i ó j á n a k kialakításában i r á n y a d ó volt s z á m u n k a kognitív struktúra kialakulásáról és aperceptuális és o n t o g e n e t i k u s fejlődésmenetéről ontogenetikus életkori ra: vallott korsze­ rű fejlődéslélektan! n é z e t e k és kísérleti eredmények. o s z t á l y t e r m i megfigyelés m e g a d o t t s z e m p o n t o k segítségével.életkori ö v e z e t e k szerint: a) 6-6. A KORAI (PREVENTÍV) FEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI ÉS EREDMÉNYEI A tanulási z a v a r o k h á t t e r é b e n álló pszichikus funkciók lehatárolásával k ö r v o n a l a z h a t ó v á váltak a fejlesztés célpontjai. A t é r i r á n y o k p o n t o s felismerésére m á r ó v o d á s korban is m e g t a n í t h a t j u k a g y e r m e k e i n k e t a l e g t e r m é s z e t e s e b b m ó d o n . ha a korai szűrés alkalmával re­ gisztrált . Ez az egyetlen p r o b l é m a is elég a h h o z . .5 évesek. Az a tény. fejlettségét? h o g y a b e i s k o l á z o t t elsősök 16. Fejlesztő k í s é r l e t ü n k a l a p e s z m é j e a prevenció.6 éves. Igaz. Alkalmazott módsz. az c) Adataink alapján prediktív értékűnek tekinthetjük azt is. pszichés fejlettségét szűrésével 1987-88-as t a n é v b e n .T a n u l á s i z a v a r r a utalnak az alábbiak: a) A Bender-tesztben nyújtott alacsony teljesítmény. Az óvodai p r o g r a m keretein belül keressük a korosztály d o m i n á n s képességstruktúrájá­ nak célzott fejlesztésére a l k a l m a s tartalmi és m ó d s z e r t a n i l e h e t ő s é g e k e t . b) A Frostig tesz. M i n d e z e k b ő l nyilvánvalóvá vált a korai fejlesztés s z ü k s é g e s s é g e és e g y b e n e n n e k l e h e t ő s é g e is. perceptuo-motoros funkciók értelmi fejlődésének fejlődésének fázisjellemzői.i s k o l a t í p u s szerint: lakótelepi. kb. s az ezen belül is szükséges differenciálás k e v e s e b b g y e r m e k e t é r i n t e n e . B) P s z i c h o l ó g i a i s z ű r é s : 1. Élet­ kori homogenitás egyébként sem biztosítható.lakóhely szerint: fővárosi. nagyvárosi. E n n e k további fejlesztése. városi. 2.a különböző tesztekben Iskolás gyermekeink Az zást. be hogy a gyermekek jelentős az iskolába. hiszen az. í r á s . d ö n t ő t ö b b s é g é b e n az életkor a beiskolázás alapja. a 7-7. szubtesztjében m u t a t o t t a l a c s o n y t e l j e s í t m é n y . 18 19 . h a g y o m á n y o s i s k o l a k ö r n y e z e t . része. a m e l y h a t é k o n y e s z k ö z e lehetett a poten­ ciális tanulási z a v a r o k korai m e g e l ő z é s é n e k . az átlagtól (kontroll csoport) eltérő téri irány preferencia.6 évesek. az orientációban m u t a t o t t gyen­ ge eredménv. Szűrőtesztjeink általánossá válásával v a l ó b a n a p s z i c h é s fej­ lettség t e k i n t e t é b e n a z o n o s g y e r m e k e k csoportja kerülhetne egy osztályba.7-7 éves. életkori hiszen övezetek eredményei alapján meg kell kérdőjeleznünk a 6 évesek beiskolá­ a leggyen­ minden mért területen az éppen betöltött hatévesek teljesítményei gébbek.5%-a téri percepció fejlettségét mérő tesztben Az a tény.eredményeket tekintve vizsgáltuk egy országos a teljesítmény minta ingadozó. azzal a törekvéssel. a m i k o r is 56 első osztályt ( 1 3 5 0 g y e r m e k e t ) m é r t ü n k fel. a fejlesztendő korosztály specifikumai. és V. falusi g y e r m e k e k csoportja. h o g y adott ó v o d a i csoport m i n d e n g y e r m e k é n é l o p t i m á l i s feltételeket biztosítsunk a tanulási k é p e s s é g e t be­ folyásoló p s z i c h i k u s funkciók fejlődéséhez. a r u g a l m a s b e i s k o l á z á s lehetővé teszi az életkortól független. 2. kapott . a m e g l e v ő k é p e s s é g e k erő­ sítése az iskola első két é v é b e n e l e n g e d h e t e t l e n . és inkább azok a s z o m a t i k u s á n és p s z i c h é s e n érettnek t ű n ő 6 é v e s e k kerüljenek k ö t e l e z ő szűrésre. vagy a 7 évesek élet­ kori csoportja adta a teljesítmény m a x i m u m o t arra e n g e d következtetni. ezen belül e l s ő d l e g e s e n a g e o m e t ­ rikus á b r á k szögeinek a l a c s o n y reprodukciós színvonala. d) 7. h o g y a 7 éves élet­ Célszerű volna e n n e k az általános b e v e z e t é s e .7-8 évesek. a 4-5 évesekre jellemző teljesítményt nyújtottak. s első osztályokban igen együtt található az é p p e n betöltött 6 éves. c) 7. . b) 6. 1. Eredményeink pszichés tükrében mdyennek találtuk a mért első osztályosok iskolai alkalmasságéit. n e h é z feladatot ró az el­ ső osztályok p e d a g ó g u s a i r a . A) P e d a g ó g u s b e v o n á s á v a l : 1. ahol talán é p p e n az a l a c s o n y a b b s z o c i o k u l t u r á l i s háttér k ö v e t k e z m é n y e k é n t j ö t t létre az a l a p k u l t u r t e c h n i k á k elsajátítását b i z t o s í t ó pszichi­ kus funkciók e g y e n e t l e n fejlődése. de ez j e l e n l e g c s a k az é r t e l m i s é g i s z ü l ő k n é l ta­ p a s z t a l h a t ó . r é s z b e n pszichológiai m ó d s z e r e k k e l történt. A z o k n á l a g y e r m e k e k n é l .t II. s m é g 8 éves g y e r m e k is.s z á m t a n füzetek e l e m z é s e . ö n m a g á é r t beszél. m o z g á s o s j á t é k o s t e v é k e n y s é g e k segítségével. a p s z i c h é s al­ k a l m a s s á g alapján t ö r t é n ő b e i s k o l á z á s t . a téri p o z í c i ó é s z l e l é s é n e k vizsgálata Edtfeldt-teszttel.1-7. kor az optimális időpont az iskolakezdésre. Az 1985/86-os tanévben beindított óvodai kísérletünk a l a p v e t ő célja o l y a n fejlesztő el­ járások kialakítása és kísérleti k i p r ó b á l á s a volt.6-7 évesek.

kapnak Pl. a szenzitív szakaszok és a d o m i n á n s képes­ ségstruktúrák létét b i z o n y í t ó fejlődésléleklani kutatások képezik. gás és a vizuális m e z ő k a p c s o l a t b a hozását jelenti. A vizuális diszkrimináció fejlődésére a szinkretizmus j e l l e m z ő az óvodásoknál. a m e l y e k e t a környezettel való érintkezés és a m a n i p u l á c i ó .észlelés j e l l e m z ő i t és fejlődését. -a kognitív térkép . A nyelvi közvetítés a kognitív fejlesztésben nél­ külözhetetlen.1. Piaget -az műveleti-lélektani értelmi műveletek koncepciójában forrását a alapvető számunkra: elvégzett motoros műveletekben jelöli galmi szintje mellett a beszédmotoros t e v é k e n y s é g m i n t mediátor közvetítő. . E z e k szerint pl. hogy egy-egy struktúra kidolgozásának időszakaszá­ szerepe sem. a képzelet és a szimbolikus r e p r e z e n t á c i ó m a g u k b a n foglalnak. Bruner értelmezésében a emelnünk: . vagy téri sémával helyettesíteni. meg. Piaget é s I n h e l d e r n y o m á n k ö r v o n a l a z ­ hatjuk a t a p i n t á s o s . B r u n e r szerint a m e g i s m e r é s lényege a reprezentáció és az integráció. hogy a mozgás a gyermek legtermészetesebb élet- megnyilvánulása.szerepét. Altalános és foenaklív. va­ lamint az észlelés. K o n c e p c i ó n k elméleti hátterét Piaget műveleti-lélektana. A s z i m b ó l u m n a k lazább a k a p c s o l a t a a szimbolizált dologgal. Ez a r e p r e z e n t á c i ó s forma n e m m e g y túl azon. szimbolikus forma. mint a k é p z e t n e k . Az integráció k é p e s s é g arra. tes a b e s z é d m o t o r o s funkciók m e d i á c i ó s szerepe a g o n d o l k o d á s fejlődésében. ezért a be­ szédfejlesztés a legkorábbi fejlődési szakasztól szükségesnek látszik.m i n t j e l e n t é s h o r d o z ó .Gestalt .az iskolára v a l ó felkészítés é r d e k é b e n e l s ő k é n t a z o k a t a k é s z s é g e k e t kell n a g y o b b m é r t é k b e n fejleszteni. hogy h o g y a n kezeli az e m b e r az információ­ kat: m e g t a r t v a . Célszerű m e g k ü l ö n b ö z t e t ­ ni ezen a r e p r e z e n t á c i ó s szinten a nyelv . a s t r u k t u r á l a t l a n e g é s z m e g r a g a d á s a d o m i n á l . A 4 . Az észlelési funkciók fejlődési jellemzői a 3-6 éves korosztálynál A s z e n z o m o t o r o s fejlődési szakaszban kiemelt szerepe van a tapintásnak. jai. A reprezentáció-le­ képezés képesség arra. ikonikus.5 é v e s e k alakfelfogása 20 21 .ö n i n d í t o t t a m o z g á s o s tapasztalatok és a z o k e r e d m é n y e k é n t létre­ j ö t t k ö r n y e z e t i változás közötti összefüggés felismerése az első értelmi művelet okokozati mát. A szimbolikus reprezentáció már e l v o n a t k o z t a t a cselekvéstől és a képitől. tehát l e g t e r m é s z e t e s e b b m ó d o n ezen keresztül fejleszthető. Piaget értelmezésében a fejlődés a l a p m e c h a n i z m u s a az adott szinten létrejött viszonyla­ gos egyensúly felbomlása. a m e ­ lyek egyidejűleg a d n a k a l k a l m a t az enaktív és szimbolikus formákra. A fejlődés során a l e g k é s ő b b k i a l a k u l ó r e p r e z e n t á c i ó s forma és a l e g r u g a l m a s a b b .alakulásában a 3-4 éveseknél t ö b b s é g é b e n a globális felfogás az u r a l k o d ó . rész vagy e g é s z ) . illetőleg a v á r h a t ó tanulási zavarok m e g e l ő z é s é h e z első lépésként a m o t o r o s és per­ c e p c i ó s k é s z s é g e k e t kell fejleszteni. A képzetek a tárgyak helyett.képi reprezentáció szintjéről a k k o r beszélhetünk. Flavell h á l ó e l m é l e t e .szinttel való ütköztetése tökéletesíti. . transzfer m e l l e t t közvetlen alakítója téri percepciónak. Az értelmi fejlő­ dés lényegét e n n e k a két k o m p e t e n c i a formának a fejlődésében látja. a j e l e n s é g e k fogalmivá válásában. mozgáson keresztül térirányok kialakításához. Bruner nézetei a reprezentá­ ciós-szintek fejlődéséről. Az általa levont tanulságokból az alábbiakat célszerű ki­ 2. el az. s e n n e k a két repre­ zentációs f o r m á n a k a képi . alakítjuk a lestsé­ -a m o z g á s bír a l e g n a g y o b b transzferhatással. Ebből k ö v e t k e z ő e n a t a n u l á s h o z szükséges fogalmi szint kialakításához és m e g e r ő s í t é s é ­ hez. p o n t o s a b b á te­ szi a képzeti s é m á t .5 évesek az e g y e n e s és görbe vonalú tárgyak m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é r e ké­ pesek tapintás által. Ismerve azok o n t o g e n e t i k u s f e j l ő d é s m e n e t é t és fázisspecifikumait. A perceptuális funkciók fejlődésében lényeges szerepet játszik a m o t o r o s készségek lettségi szintje. hogy a környezet ismétlődő szabályosságait felismerjük. szelektálva és átalakítva azokat.s z t e r e o g n o s z t i k u s . az ikonikus r e p r e z e n t á c i ó szintjén a z o k a tanulási formák a legfejlesztőbb hatásúak.nem összefüggések felismerése fejlesztésén mellékes a kauzalitás a is motoros eredetű. B r u n e r szerint a kognitív fejlődés h á r o m r e p r e z e n t á c i ó s forma fejlődése: Enaktív .ezeket a készségeket valamilyen formában m i n d e n életkorú g y e r m e k n e k m e g lehet ta­ nítani. segít a beépü­ lésben. a struktúra újraszerveződése. a p e r c e p c i ó s fejlődés előfeltétele a fogalmi g o n d o l k o d á s kialakulásának. az. A 3 . sztereognosztikus pasztalatok g a z d a g í t á s á v a l hatást g y a k o r o l u n k a vizuális percepciók fejlődésére. hogy e g y r e fejlet­ tebb m ó d o n kapcsoljuk h o z z á a m ú l t a t a j e l e n h e z és a j ö v ő h ö z .ikonikus . amelyek is fejlődése kedvezően hatása azt is megfogalmazhatjuk. de ez az explóralas m é g n a g y o n globális és igen passzív. Ugyanakkor ban nem azt is hangsúlyozza. Brunert m a g a a tanulás folyamata izgatta. S o n s r o e m tanulásos kísérletei (1966) is igazolják a kü­ ténylegesen lönböző r e p r e z e n t á c i ó s m ó d o k közötti konfliktus tanulást segítő hatását. fej­ hanyagolható egyensúly megszilárdulását elősegítő hatások meg. azáltal. 6 éves kortól m ó d s z e r e s e n próbálják v é g i g t a p o g a t n i a külön­ b ö z ő f o r m á k a t é s n a g y b i z t o n s á g g a l m e g tudják különböztetni azokat. és k e z d i k felismerni a f o r m a p e r c e p c i ó m i n ő s é g i j e l l e m z ő i t ( n y i t o t t vagy zárt. Az alaklátás . egyensúly egy m a g a s a b b szinten. a m i k o r a g y e r m e k m á r ké­ pes a m a n u á l i s t e v é k e n y s é g é t egy képzettel. h o g y túlhaladjunk azon ami a pillanatnyi. A 4 . hiszen az a n y a gyerek k a p c s o l a t b a n d ö n t ő szerepet k a p a z érintés. a moz­ tevékenységben jelenik kognitív fejlődés lényege a reprezentáció három formájának és azok integrációjának kifejlődése. Bruner szerint a fejlesztés szempontjából lényeges a reprezentáció különböző formái és a nyelvi jelentés közötti konfliktus.cselekvéses reprezentáció m o z g á s b a n . keresztüljutunk k ö r ü l m é n y az sem. a motorium a hogy hogy és vannak a fejlődésnek olyan súlypont­ célzott fejlesztésükkel a testséma A több terület ta­ fejlesztése általános Ismere­ kitüntetett szerepet befolyásolható. mint ahogy a kép az ábrázolt tárgy helyett szerepel a g y e r m e k s z á m á r a . beépítsük.4 é v e s e k ismerős tárgyak a z o n o s í t á s á r a m á r képesek. ami b e n n e perceptuálisan / é s z l e l é s e s for­ m á b a n adott. Ikonikus .

a tér m o t o r o s explorálása: a l a p v e t ő téri irányok m e g i s m e r é s e saját testhez viszonyí­ tottan. mozgás testséma vettük komplexitását. 1973. b e m o z g á s a . k ü l ö n b ö z ő testrészekkel végzett m o z g á s o k közvetítésével. az egyensúly. A z ikonikus r e p r e z e n t á c i ó szintjén a l a p v e t ő p r o b l é m a . „Az ikonikus r e p r e z e n t á c i ó n e m m e g y túl a z o n ami p e r c e p t u á l i s a n a d o t t . hogy n e m adott a k ö z v e t l e n igazolási vagy cáfolási lehetőség a gyerek s z á m á r a .a f i n o m . A fázis végére egyre több tárgyat tud­ nak c s o p o r t o s í t a n i . 0 . z ó n á i n a k kialakí­ tása és tudatosítása az erre irányuló m o z g á s o s feladatok g y a k o r l á s á v a l . h o g y a g y e r m e k szókészletébe a m o z g á s .lateralitás alakítása.függőleges-vízszintes. az ikonikus rep­ r e z e n t á c i ó szintjén már képes a gyerek m o t o r i k u s t e v é k e n y s é g e t egy képzettel.analitikus. kategorizálni nagyság. fejlesztése ha az egyidejű megjelenésére és az ikonikus adnak reprezentáció módot. d) A mozgás mint a keresztmodalitásokat erősítő eszköz: . f) A m o z g á s . speciális m o z g á s o s feladatok gyakorol­ tatásával. . méretek m o t o r o s alakítása.a test a l a p k o o r d i n á t á i n a k . vizuális es verbális rövid memória fejlesztése.t e s t s é m a és p e r c e p c i ó v a l k a p c s o ­ latos kifejezések beépüljenek. szín és forma szerint egyidejűleg. az egésszel való összefüggés nélkül. b) Fontos a mozgás szerepe a testséma kialakításában: . elülső-hátulsó -. " ( B r u n e r . a) Közvetlen fejlesztési cél: tipikusan jellemző tanulási formákkal motivációra a l a p o z v a . tartalmi a és éves kor) A fejlesztés keresztül. Az a adott sémarendszer gazdagítása. A térészlelés fejlődésében az 5-7 é v e s s z a k a s z az intenzív szenzitív p e r i ó d u s és n a g y o n szoros kapcsolatban van a verbális tudatosítással. a téri irányok leképezése (idegrendszeri tükrözése) alapvető­ en a m o z g á s f e j l ő d é s m i l y e n s é g é t ő l és a t e s t s é m a t u d a t o s s á g á n a k . hogy a 3-6 évesek valóság m e g i s m e r é s e n a g y m é r t é k b e n szubjektív. . . így kap kiemelt jelentőséget a motoros és verbális fejlesztés. d i f f e r e n c i á l ó d á s á n a k f ü g g v é n y e k é n t m e g y végbe. . a m e l y : . .biztosítja. eltervezett tanulási formák az alkalmazására enaktív és szimbolikus rezentációsformák tartásával biztosítva forma az i k o n i k u s s é m a tartalmi helyességét biztosítja a kísérő verbalizálás m á r a s z i m b o ­ likus r e p r e z e n t á c i ó h o z közelíti azt. ha kialakításuk és m e g s z i l á r d í t á s u k során a l k a l m a t t e r e m t ü n k az enaktív szinttel ( s z e n z o m o t o r o s ) való á l l a n d ó kapcsolatra. Míg az enaktív szakaszban a múltbeli ese­ m é n y e k r e p r e z e n t á c i ó j á n a k módja m o t o r o s reakciók révén valósul meg. A 3-6 éves korosztály értelmi fejlődésének fejlődése és alapvető sajátossága a perceptuális és perez a . b e m o z g á s a . a s é m a h e l y e s s é g é n e k e szinten való k ö z v e t l e n igazolására.m o t o r i k a fejlesztése. Ebből következik. A térészlelés kialakulása. 3 2 8 . ha az a m e g i s m e r é s n e m valósághű. A részegész strukturált felfogása 6-7 éves korra alakul ki. E funkciók fejlesztésének c) Hatékony eszköze a mozgás a percepció fejlesztésének is: szenzitív periódusa. é r z e l m e k által befo­ lyásolt. K ö r n y e z e t ü k objektív felfogását torzítják a m e g l é v ő képzeti sémák. . szem-kéz koordinációjának kialakításán keresztül.a n a g y m o z g á s o k pontosítása. 22 23 .a halott (auditív). m i n t az í r ó m o z g á s h o z s z ü k s é g e s differenciált és koor­ dinált i z o m m ű k ö d é s . vagy téri s é m á v a l helyettesíteni. finomítása. ceptuomotoros funkciók intenzív integrációja.a z oldaliság . i r á n y á n a k e g y r e t u d a t o s a b b kontrollját kifejlesztendő. a b e m u t a t o t t (vizuális) minták m o t o r o s visszaadása a m o z g á s o s fel­ adatok e l v é g z é s e során. biztosíthatjuk. amely több célt szolgál funkciókat fejlesztő programunkat: egyidejűségét. a n a g y m o z g á s o k t e m p ó j á n a k . így a fejlesztést az életkorra specijikus tevékeny­ realizálhatónak egyidejűleg. 3. Eperiódus értelmi fejlesztésében az a közvetlen cél. torz asszimi­ lációs folyamat révén a gyerekek m e g l é v ő s é m á i k h o z idomítják a valóságot és kevésbé za­ varja őket. r i t m u s á n a k .e z t szolgálja a k ü l ö n b ö z ő formák. e) Ezen feladatok elvégzése során az auditív. az e g y e s részeket m á r felismerik.a testrészek differenciált m e g i s m e r é s e .t e s t s é m a és p e r c e p c i ó fejlesztését szolgáló mozgásos tevékenység állandó kí­ sérője a verbális tudatosítás. ) S z e n z o m o t o r o s szinten a környezettel való közvetlen kap­ csolat révén a s é m a helyessége. Az értelmi fejlődés e szakaszára m á r kialakul a s z e n z o m o t o r o s szin­ ten létrejött s é m a r e n d s z e r belső reprezentációja. vagy hibás volta azonnal kitűnik és s z i m b o l i k u s szinten logikailag i g a z o l h a t ó .a s z i m b o l i k u s r e p r e z e n t á c i ó s z i n t h e z közelíti a képzeti sémát. módszertani vonatkozásaiban tekintetbe tartjuk szenzitív peri­ az intrinsic életkori sajátosságait. Míg szintjén (nyelvi) az akkor rep­ enaktív B) Ezen fejlesztés ^ ódus ségen (3-6 összefüggések szem előtt A fejlesztő program alakítottuk abban a ki a percepciós ~ a és perceptuo-motoros a és verbális- leghatékonyabb. a testrészekkel végzett m o z g á s o k o n keresztül.a vizuális m i n t á k m o z g á s o s r e p r o d u k á l á s a . Az észlelési konstanciák (forma-méret-felület-szín) állandóságok felismerésében az ó v o d á s k o r k e z d e t é n az e g y s z e m p o n t ú s á g d o m i n á l . a függőleges k ö z é p v o n a l e g y e n s ú ­ lyának az elsajátítása m o z g á s közvetítésével. hogy a torzítások kiküszöbölésével optimalizáljuk a fejlődést: az ikonikus szint r e p r e z e n t á c i ó s s é m á i n a k helyességét azáltal .

m o z g á s f o r m a . Aradi ut­ cai ó v o d a 1. hogy a korai fejlesztés e r e d m é ­ nyes a tanulási z a v a r o k k i a l a k u l á s á n a k m e g e l ő z é s é b e n . vizuális-kinesztétikus i n t e r s z e n z o r o s m ű k ö d é s gyakorol­ tatásával). térbeli v i s z o n y o k felismertetése a testén kívüli térben. az o l d a l i s á g . A szabad j á t é k b a n . vizuális zártság. a h i á n y z ó r é s z e k e t m e g n e v e z n i . Az eltervezett t e v é k e n y s é g m ó d o k . Mind a prevenciós. festéssel. ritmusa.személyi zónáinak .m o z g á s o s feladatokkal. (Vizuális-tapintásos. időjelzé­ sek. h o g y m i n d a z t amit a gyerekek m o z g á s o s a n elvégeznek. m e l y h e z k o n t r o l l c s o p o r t o t biztosítottunk a III. a m e l y e k n é l a m o z g á s o k tempója.kialakítása: a test függőleges és víz­ bális kifejezések i s m e r e t é b e n térbeli f e l a d a t m e g o l d á s o k elvégzése. n é v m á s o k ) . zal. a z o n o s í t á s a t ü k ö r g y a k o r l a t o k k a l . A k e n y s é g e k a testrészek m e g i s m e r é s é t célozva. s z i n t e s z ó n á i n a k k i a l a k í t á s a m o z g á s o s f e l a d a t o k g y a k o r o l t a t á s á v a l . egészlegesség észlelésének alakításával. kerület V á r a d i utcai ó v o d á b a n . o s z t á l y o z á s . Finommotorika fejlesztése: Fejlesztő kísérletünk az 1985/86-os t a n é v b e n k e z d ő d ö t t el a B u d a p e s t . m a g á h o z viszonyíthatóan. rajzolással. t e m p ó stb. vizuális-auditív. tevé­ test alapkoordinátáinak . c s e l e k v é s e k kifejezése. m ó d ­ szerek m e s s z e m e n ő e n a l k a l m a z k o d t a k az életkori sajátosságokhoz: j á t é k o s a k voltak és az A speciális percepciófejlesztés érzelmi b e l s ő m o t i v á c i ó k r a építettek. Nagymozgások fejlesztése: 2. térbeli viszonyok verbális kifejezése: irányok. vizuális m i n t á k m o t o r o s bejárásával. majd O s t o r o s o n is egy kis településen. K é p e n . A fejlesztés kerestük: tartalmi testnevelés és és módszertani lehetőségeit két óvodai keretében. és kisiskolás korban is r e n d e z h e t ő k a funkciózavarok. A Gestalt-felfogás és a konstanciák fejlesztése: a lehető legváltozatosabb formák­ a l a k . helyzetek. 4. A 3-6 é v e s e k n é l a mozgásfejlesztés testséma. téri v i s z o n y o k b e m o z g á s a .Mozgásfejlesztő program járás-futás-ugrás-mászás-kúszás fejlesztése célzott test­ l. T e s t r é s z e m l í t é s é n é l m e g n e v e z z ü k a n n a k funkcióját.A vizuális diszkrimináció fejlesztése: a szemmozgások tudatos kontrolljának erősíté­ sével. k ü l ö n b s é g és el­ lentétesség. A verbális fejlesztés főbb területei: a tárgyak megnevezése (testrészek. alapformák megjelölése. gyurmázással. 2. legyen az testrész. járás. 3. pa­ 3. egyidejűleg megis­ merjék a n n a k verbális kifejezőjét is. R é s z e k b ő l összeállítani az emberfigurát. vizuális helyzet-pozíció felismertetésével. méret. hasonlóság. az i n t e r s z e n z o r o s f o l y a m a t o k célzott fejlesztése. m e g h a t á r o z o t t t e s t r é s z e k r e k o n c e n t r á l á s . hiszen a fejlesztés ezen formája n e m igényel külön időráfordítást. de a 4 . A Ve rbális fejlesztés fejlesztő kísérlet körülményei keresztcsatornák fejlesztése: a különböző modalitása ingerek összekapcsolásának és átfordításának gyakorlásával. a test elülső és h á t u l s ó részeinek m e g i s m e r t e t é s e j á t é k o s . adott vizuális m i n t á k k ö v e t é s e . kiscsoportjában 22 g y e r m e k k e l . E b b e építették be a fejlesztő p r o g r a m azon pontjait. A térpercepció téri viszonyok célzott fejlesztése: alapozva a tér motoros explorálására és a test személyi zónájának alakítására. p á r o s í t á s o k elvégeztetése. iránya. Kísérleti eredményeink az iskolai beválással igazolták. p a d l ó r a rajzolt k ü l ö n b ö z ő alakzatok végigmozgása. ker. mind a korrekciós fejlesztésben a mozgásra építettünk.m é r e t m o t o r o s kialakításával. nevelési terület programjában kapcsolódva. A tér m o z g á s o s explorálása: a test k o o r d i n á l t m o z g á s a a térben. nagy m o z g á s o k k a l té­ ri irányok. 24 25 . J e l e n t ő s e n c s ö k k e n t h e t ő k a m e g ­ levő rizikófaktorok. ruházat. környezeti foglalkozások azok témáihoz A m o z g á s és t e s t s é m a f e j l e s z t ő p r o g r a m m e g v a l ó s í t á s a m i n d i g t u d a t o s v e r b a l i z á l á s s a l m e g y v é g b e . állás. 5. alakzatok felismertetése a tárgyi k ö r n y e z e t b e n . A téri v i s z o n y o k a t kifejező ver­ Testsémafejlesztés 1. A d o t t tárgy­ h o z viszonyított testhelyzetek gyakoroltatása. verbális fejlesztésbe á g y a z o t t a n m e g y vég­ b e . Egyensúly-gyakorlatok: pírhajtogatással. Szem-kéz. a m e l y e k fejlesztésére a t é m a feldolgo­ zása k a p c s á n t e r m é s z e t e s lehetőség kínálkozott. M e g a d o t t for­ mák. verbalizálással. tudatosítása. A 2. 3. lábrajz­ mus felismertetésével. ez állt fej­ lesztő t e v é k e n y s é g ü n k fókuszában. A l a p v e t ő téri i r á n y o k m e g i s m e r é s e saját t e s t r é s z é n e k közvetítésével. A testfogalom alakítása: a testrészek és azok funkcióinak ismertetése. A foglalkozások i d ő t a r t a m a és g y a k o r i s á g a a neve­ lési p r o g r a m n a k megfelelően alakult. a rajta kívül álló tárgyak e g y m á s h o z való viszo­ nyának felismertetése cselekedetes feladatok segítségével. a napi frissítő testnevelésben. Ezt újabb kiscsoporttal folytattuk a k ö v e t k e z ő tanév­ ben 26 g y e r m e k k e l és kontrollcsoporttal. sz. irány. 4. a vizuális m e m ó r i a fej­ lesztésével. m o z g á s o k k a l . építőjátékokkal. IV. formaalakítás m o z g á s s a l . funkció e m l í t é s n é l m e g m o n d a n i vagy felismerni a testrészt. lelépés és k ú s z á s speciális g y a k o r l á s a i v a l . szem-láb koordinációk fejlesztése labdajátékokkal: ugróiskolával. fel-. kirakása.5 é v e s e k n é l m á r d i r e k t e b b fejlesztése is lehetséges. térbeli irányok. A két foglalkozás éves tematikáját a fejlesztő p r o g r a m f i g y e l e m b e v é t e l é v e l állították össze az ó v ó n ő k . térbeli helyzete változik. A testrészek ismerete: ö n m a g a felismerése. E z e k b e n l e h e t ő s é g szerint a m o t o r o s taktilis ta­ pasztalatokra t á m a s z k o d v a . rajzon felismerni a test részeit. m i n d i g elsődleges szerepet szánva az ó v o d a i p r o g r a m b a n foglaltaknak. vizuális időrendiség és rit­ 1. méretek. de az óvodai élet b á r m e l y formájában m ó d nyílott a fejlesztő p r o g r a m egyes területeinek realizálására. alapszínek.

( S E S 1 és S E S 3 e s e t é b e n ) . véletlen. hogy a kognitív fejlődés mellett a szociális fejlettség. „ á t p á r t o l á s " időszaka. a k o m m u ­ nikáció is. Az óvodáskor az énfejlődés kitüntetett szakasza a tényleges énfunkciók. h a n e m a saját testről is ki­ alakul egy ú g y n e v e z e t t kognitív térkép. irányítja a szocializációt.n y e l v t a n és s z á m t a n tantár­ gyak f e l m é r ő feladatainak pontértékei szerint adott iskolai m i n ő s í t é s és a c s o p o r t o s pszi­ c h o l ó g i a i vizsgálatok e r e d m é n y e i n e k alapján állapítottuk m e g . bel- esélyegyenlőséget. k ö z é p s ő csoporttól k e z d v e a k ü l ö n b ö z ő észleléses funk­ ciók erősítése n a g y o b b hangsúlyt kapott. minősítését. Méreitől tudjuk. mértékben Amilyen mértékben át értékeket. m i n t a serdülőkori énfejlődés. A szülők szerepe e g y r e i n k á b b h á t t é r b e szorul ( n a g y o n foko­ zatosan). A g y e r m e k e k szá­ m á r a e g y r e f o n t o s a b b á v á l n a k a társak. H á r o m é v e s k í s é r l e t ü n k b e n a preventív fejlesztési folyamat m e g h o z t a a kellő ü t e m ű ér­ telmi fejlődést.várható-e j e l e n t ő s e b b fejlődés az M C D . k é p e s el­ fogadni a m á s i k eltérő szándékát.lehetséges.h a t á r o k feszegetése áll ö n é r v é n y e s í t ő tö­ rekvésekkel. S z e m b e t ű n ő a csoportteljesítmény h o m o g e n i z á l ó d á s a és a m a x i m á l i s ér­ t é k e k h e z közelítése a t e s t s é m á b a n . prevenciós biztosította kísérletünket számukra bizonyítottan küzdő az eredményesnek lakótelepi tekintjük. A fejlődés üteme egységes. fejlett az ÉN. ( F e l n ő t t k é n t g o n d o l j u n k c s a k arra.és a Bender-tesztek e r e d m é n y e i b e n . észle­ léses területek. és a végén. K o n t r o l l c s o p o r t j a i n k b a n a kognitív struktúra általános fejlesztése mellett is m e g m a r a d t a hátrányuk. különös tekintettel a térpercepció fejlesztése. A 4 é v e s e k m e g s z a p o r o ­ dó agresszív m e g n y i l v á n u l á s a i m ö g ö t t a saját É N . hogy a fejlesztő p r o g r a m b e é p í t é s é v e l h á r o m éven át nevelt szociokulturális h á t r á n y b a n levő g y e r e k e i n k k é p e s e k voltak kiegyenlíteni szignifikáns teljesítménybeli h á t r á n y a i k a t az e l ő n y ö s e b b SES-helyzetű mintával s z e m b e n . . M á r kontrollált szociális viselkedésre k é p e s anélkül. 5 . h o g y a h á r o m é v e n át fejlesztő p r o g r a ­ m u n k k a l t á m o g a t o t t kísérleti c s o p o r t v a l a m e n n y i mért területen ( m o z g á s . kompe­ tenciára és kooperációra kell alkalmassá válni a fázis végére. testi-értelmi-érzelrni-sociális a szociális érettség is intenzivebben változott. m o t o r o s aktivitást. Társas helyzet. Kulcsár Z s u z s a az ÉN k i a l a k u l á s á b a n d ö n t ő m o z z a n a t n a k te­ kintik a spontán önindította mozgást. saját testünkről. 26 27 . Joggal dusok? Erikson e l m é l e t é b e n a pszichoszociális fejlődésben a 3-6 éves életszakasz szinte ugyan­ olyan kiemelt j e l e n t ő s é g g e l bír. . a l a p o z v a biztosíthatják az e g y s é g e s fejlődésmenetet. Ez csak a k o r o s z t á l y r a j e l l e m z ő tevé­ kenységi f o r m á n keresztül . tudja venni az társas aktus nélkül nem a normákat. grafomotoros készségek) intenzívebb pozitív irányú változást mutatott m i n t a kontrollcsoport. és a szociális közeg erre adott sza­ bályozását. v é l e m é n y ü k egyre m e g h a t á r o z ó b b lesz.A k i s c s o p o r t o k b a n indulásnál k i e m e l t fejlesztési területként tartottuk s z á m o n a nagy­ m o z g á s o k és t e s t s é m a alakítását. elsősorban Piaget szerint az értelmi fejlődés határoz­ za meg az önfejlődést. az éntudat kiala­ kulásának és m e g s z i l á r d u l á s á n a k első stádiuma. Ezek a tapasztalatok ö s z t ö n ö z t e k arra. egymásmellettiségük amelyben nem a különböző fejlődési A vonalak fejlődési eltérő lehet. hatását a szociális fejlődésre.6 é v e s e n m á r inkább k o m p e t e n s n e k érzi m a g á t kortársai között.s g y e r e k e k n é l . alakul ki szocializált ÉN. az Oseretzky. h o g y ha b e ­ csukjuk a s z e m ü n k e t . M a g d a . e g y r e t ö b b időt t ö l t e n e k el velük. M a r t o n L. .mely t e r ü l e t e k e n m u t a t k o z i k elsődlegesen h a t é k o n y n a k a program-. mely szerinte e l s ő d l e g e s k ö z ö s s é g f o r m á l ó erő. M i n d e n fogla 1 1 o z á s o k után e l e m e z t ü k a n n a k a l k a l m a z h a t ó s á g á t é s h a t é k o n y s á g á t . olyan lesz szocializált.m e n n y i idő s z ü k s é g e s a h a t é k o n y s á g biztosítására. A testkép és énkép összefüggése Az értelmi fejlesztésben a 3-6 éves korosztálynál ilyen m ó d kínálkozik az észleléses és az észleléses-finommotoros funkciók befolyásolására. különböző funkciózavarral gyerekeinket A kognitív pszichológia képviselői. Mead k o n c e p c i ó j á b a n a szerepátvétel mellett fontos szerepet tölt be a nyelv. s m i n t e g y „ m e l l é k t e r m é k k é n t " k a p v a felfigyeltünk arra. Bizonyos p o n t o k o n életkori s z a k a s z o k b a i n t e g r á l ó d v a a d n a k e g y új m i n ő s é g e t . és e h h e z tud is a l k a l m a z k o d n i . Az M C D o k o z t a hátrány csak a célzott fejlesztés hatására c s ö k k e n t h e t ő . testrészeinkről. K o n c e p c i ó j u k szerint az énkép alakulásának folyamata az alábbi m ó d o n m e g y v é g b e : Piaget. A h á r o m é v e s fejlesztőprogram h a t é k o n y s á g á t két m e g k ö z e l í t é s b e n mértük: a) Kísérleti és kontrollcsoportjaink összehasonlító elemzésével vizsgáltuk az alkalmazott tesztek e r e d m é n y e i n e k alakulását: induló szinten. de egész folyamat. h o g y a kisiskoláskor az ún. mely n a g y c s o p o r t b a n t o v á b b folytatódva kiegészült a f i n o m m o t o r i k a direktebb erősítésével. vagy b á r m i k o r a m i k o r akarjuk. c) N e g y e d i k m é r é s ü n k a b u d a p e s t i kísérleti c s o p o r t o k t é n y l e g e s iskolai b e v á l á s á n a k vizsgálatára irányult: a p e d a g ó g i a i és pszichológiai m é r é s e k e t a tanév első félévében és év v é g é n v é g e z t ü k el.e s e t ü n k b e n a j á t é k o n keresztül . Az iskolai beválás m i n ő s é g é t az o l v a s á s . hogy a szociális fejlődésben is fellelhetőek-e a szenzitív perió­ Következtetések: H a t á s v i z s g á l a t a i n k s z á m s z e r ű adatai igazolták. Óvodásaink é l e t é b e n e g y r e n a g y o b b s z e r e p e r t ö l t be a M á s i k . a s z ü k s é g e s m ó d o s í t á s o k a t m e g t e t t ü k . A gyermek küzd az önállóságáért.m i l y e n szintű változás é r h e t ő el a k ü l ö n b ö z ő szociokulturális hátterű g y e r m e k e k n é l . hiszen iskolára hát­ alkal­ helyzetű. Hároméves rányos massá téve. b) Kísérleti c s o p o r t u n k e r e d m é n y e i n e k mikroanalízisével az alábbi k é r d é s e k r e k e r e s t ü k a választ: . hogy t u d a t o s a b b a n keressük a preventív mozgásfejlesztés fejlődési v o n a l a k e g y m á s t erősítve. a kísérleti szakasz közepén. F i g y e l e m r e m é l t ó e r e d m é n y n e k tartjuk. testséma. V é g l e g e s e n kialakított fejlesztő p r o g r a m u n k a haté­ kony gyakorlati b e v á l á s alapján született m e g . A m o z g á s o s t a p a s z t a l a t o k n y o m á n n e m c s a k a környezetről. kérdezhetjük. hogy féltenie kellene saját ÉN-jét.

ami a proprioceptív .haplikus a vizuális 3. ÖN1NDÍTOTTA MOZGÁS '— A KOMPETENCIA GYÖKERE 2. E n n e k a saját testi é n n e k az érzése az első összetevője az é n k é n t való l é t e z é s n e k ( K u l c s á r ) . alakítja ki az egyre n a g y o b b m é r t é k ű k o m p e t e n c i a . A t e s t k é p idegélettani l e k é p e z ő d é s é b e n d ö n t ő e k a m o z g á s o s t e v é k e n y s é g b ő l s z á r m a z ó s z e n z o r o s ( é r z é k e l ő ) visszajelzések. a m o z g á s t u d a t o s irányítását elősegítő g y a k o r l a t o k közvetlen alakítói az ön­ kontroll funciómak. é r t e l m ü n k b e i d é z n ü n k .kinesztéziás a vesztibuláris poszturális (testtartás) a taktilis . a j ó l kivitelezett gyakor­ latok a testrészek feletti uralom. feszítés. b k o z b e n s z e r e z h e t a g y e r m e k olyan stabil tapasztalatokat. Pl. viselkedési formák m e g t e r v e z é s é b e n . . A m o z g á s o s t e v é k e n y s é g é r e pozitív visszajelzést k a p ó g y e r m e k ö n b i z a l m a n ő . MOZGÁSOS TAPASZTALAT — KOGNITÍV TÉRKÉP AZ ÉN-RŐL . lesttartás e. a saját m o z g á s é r z é k e l é s e kinesztézia. m i n t a fejtartás.l á b koordináció fejlesztése. a n a g y m o z g á s o k fejlesztésénél a m o z g á s feletti kont­ rollt e r o s t t o .k é z . . ala­ kításában"). vizuális visszajelzések a végtagok m o z g á s á ­ ról stb. - TESTTUDAT . kialakítva a belső m o z g á s o s sémákat. rendszer ingeren érinti — AZ EN KONTROLL FUNKCIÓK ALAPJA ÉS ALAKÍTÓJA 6. p s z i c h o - szociális. . így befolyásolják az é n k é p m i l y e n s é g é t is. h o g y hol v a n n a k t é n y l e g e s 29 . hogy a m o z g á s o s viselkedésvála­ szok b ő v í t é s é v e l . h o g y a m ó z g á s f e j l e s z t é s b e n t a l á l h a t ó m e g a testi-. a m i k aztán e g y r e b i z t o s a b b t á m p o n t j a i l e s z n e k a j ö v e n d ő m o z g á s e l e m e k . TESTI ÉN !— VIZUÁLIS TÉRI REFERENCIARENDSZER 1 — AZ ÉNFOGALOM HORDOZÓJA 4. A t e s t k é p idegélettani l e k é p e z ő d é s e életünk végéig m e g m a r a d . h o g y „egyre h a t é k o n y a b b v a g y o k a k ö r n y e z e t e m m e g i s m e r é s é b e n .a c s e c s e m ő m o z g á s o s tapasztalata n y o m á n indul el a leválási folyamat az anyáról és k e z d ő d i k az én t u d a t o s u l á s a .é r z é s t (azt az érzést. az é n f o g a l o m hordozója. így é r d e m e s újra a lelkünkbe. mely e g y s é g e s e g é s z k é n t k é p e z ő d i k le az agyban. Fejlesztőprogramunkban a mozgásfejlesztés fő területei. a z o k funkciójáról való integrált t u d á s u n k a t felidézhetjük. .a kialakult t e s t k é p . A testkép és az énkép szoros összefüggést mutat a fejlődésben: M o n d h a t n á n k ú g y is. A m o z g á s o s eladatok e g y ü t t e s kivitelezése csak e g y m á s r a figyelve. e g y m á s h o z i g a z o d v a válik l e h e t ő - * posztura=testhelyzet. s é n k é p e pozitív lesz. e g y e n s ú l y é r z é k e l é s .a m o z g á s b i z t o n s á g a segíti. lokalizációs érzetekből a testfelszín sémája. s a testtudat a vizuális-téri viszonyítási r e n d s z e r á l l a n d ó k ö z p o n t j á v á válik. k i b o n t a k o z á s á t . főbb feladatkörei egyben alapo­ zói az é n f u n k c i ó k a l a k u l á s á n a k .kialakul a k o g n i t í v t é r k é p . a testtartásról és a testhelyzetről é r k e z ő ingerek. pozitív viszonyt alakítanak a saját testhez. v é g s ő s o r o n az e g é s z szocializációs folyamatot. E z e k ö s s z e g z é s e k é n t alakul ki egy vizuális t e s t k é p .az e g y r e több és c é l t u d a t o s a b b m o z g á s mind több információt jelez vissza az idegrend­ szernek. ami r e n d e l k e z é s r e áll a b e l s ő t á j é k o z ó d á s h o z ) . A MOZGÁS FELETTI KONTROLL I '. EGYÜTTMOZGÁS-EGYMÁSHOZ IGAZÍTOTT MOZGÁS '— AZ EGYÜTTES ÉLMÉNY A TÁRSAS KOOPERÁCIÓ ALAKÍTÓJA 1 A m o z g á s r ó l kapott környezeti visszajelzések ö n m a g u k b a n is a m o z g á s t v é g z ő s z e m é l y t m i n ő s í t i k . TESTKÉP-ÉNKÉP 1. taktilis. s z e m . A s z e m .és é r t e l m i fejlődési vonal tényleges érintkezése. a m e l y az önelfogadást segíti e l ő . s ilyen formán a m o z g á s s a l egyi­ dejűleg befolyásolhatjuk a kognitív és a szociális funkciók fejlődését.ső szerveinkről. vizuális p o s z t u r á l i s * t e s t m o d e l l . A MOTOROS TEVÉKENYSÉG SIKERESSÉGE VAGY SIKERTELENSÉGE VISSZAHAT r-AZ ÉNKÉP ALAKULÁSÁRA i — A Z ÖNÉRTÉKELÉS MINŐSÉGÉRE •—AZ ÖNELFOGADÁS MÉRTÉKÉRE 5. a tárgyi és szociális k ö r n y e z e t h e z való adekvát m o z g á s o s (viselkedéses) v á l a s z l e h e t ő s é g e k gyarapításával közvetlenül befolyásolhatjuk a pszichikus én kialakulá­ sát. s ez a testséma. az ügyesség érzését keltve pozitív énképet e r e d m é n y e z n e k . hiszen ö n m a ­ gunkról m a g u n k b a n kialakult az é v e k hosszú során egy belső térkép.

Budapest. 97-114.k é p . J. Studies in Cognitive Growth. Isko­ lapszichológia. a meghatározott testrészekre koncentráló felada­ tok során (adott testrészt érinteni. J.a g y e r m e k i ö n i n d í t o t t a aktivitás m é r t é k e és . emelni. (1973): Process of Cognitive Growth.): Teljesítmény és magatartászavarok összefüggése óvodás és kisiskolás korban. Róma. összehasonlíthatja . J. hiszen a m o z g á s a d o ­ m i n á l ó m e g n y i l v á n u l á s a g y e r m e k é l e t t e v é k e n y s é g é b e n . Magyar Pedagó­ gia. 4. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN. Budapest. Budapest. TORDA ÁGNES (1991): Szemelvények a tanulási zavarok korébői. E. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1987): Kísérlet a tanulási zavarok óvodáskori megelőzésére.g y a k o r o l h a t j a az é l e t k o r r a specifikus é n f u n k c i ó k a t : é n t u d a t .4 5 1 . AFFOLTER: AZ észlelési funkciók zavartalan és patológiás fejlődése. a fejlesztés perspektívái. Volán Humán Kiadó. ellazítani stb. Vein-Miinchen. S. JEKKELNÉ K Ó S A ÉVA (1986): A tanulási zavarok korai azonosítása. Gondolat Könyvkiadó. 71-84. 4 . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1995): Mozgás-Testkép-Énkép összefüggései. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1985/a. h a n e m az egész p s z i c h o s z o c i á l i s fejlődés befolyásolását c é l o z v a ? Szá­ m o l n u n k kell az életkorra tipikus agresszív önérvényesítési tendenciákkal és az ebből fa­ k a d ó f e l s z a p o r o d ó indulati feszültségekkel is. AYRES: Az integrációs folyamat. New York. L é n y e g é b e n tehát a mozgásfejlesztésben található m e g a t é n y l e g e s é r i n t k e z é s a testi-ér­ telmi és szociális fejlődési vonal befolyásolásában. m i n ő s í t é s e . (1980): Möglichkeiten und Grenzen kompensatorischer Erziehung. 17. Educational Development Programics London. SCHENK-DANZINGER. J. A.kialakításában. a) A. 30 31 . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1997): Komplex Prevenciós Óvodai Program. E h h e z a t e v é k e n y s é g h e z kell m a x i m á l i s lehetőséget biztosítani. 4 4 3 . 713. testesség. 186. A m o z g á s lehet a k ö z ö s alapja a kog­ nitív és szociális funkciók fejlesztésének a 3-7 éves k o r o s z t á l y n á l . Medicina Könyvkiadó. REINARZT. így t ö k é l e t e s e b b kivitelezésre ö s z t ö n z ő .a szociális k ö r n y e z e t szabályozása. Iskolapszichológia.kipróbálhatja énjét társaival. Budapest. c é l i r á n y o s t e v é k e n y s é g végrehajtására irányítjuk. 239-278. BAUER: A primer észlelési folyamatok fejlődése és jelentősége. Eötvös Kiadó. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1993): A környezeti mutatók és a mentális-pszichoszociális fejlődés összefüg­ gései. E z e k előse­ gítik a testfogalom kialakulását. ISSBD Kon­ ferencia. 53.m a g a s s á g . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1990): Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára. így a mozgásfejlesztés so­ rán a l a k u l ó testi én a l a p o z ó j a lesz a pszichés énfunkciók fejlődésének. T e h á t a t ü k ö r i n f o r m á c i ó k a t nyújt a g y e r m e k n e k testi j e l l e m z ő i r ő l . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1985/b. A m i m i k a révén k ü l ö n b ö z ő énállapotok. ELTE Kiadvány. a u t o n ó m i a . c) H.az é n . az é n h a t á r o k térbeli kiterjedéséről. H o g y a n kezelhetjük t u d a t o s a b b a n ezeket a fejlesztő l e h e t ő s é g e k e t m o s t m á r n e m c s a k a kognitív funkciók. új m o z g á s f o r m á k kipró­ b á l á s á r a késztető. 837-845. Budapest. e m ó c i ó k kifejezésére ad m ó d o t és az é r z e l m e k p o n t o s a b b felismerését segíti elő. 9. CsÉPE VALÉRIA (2000): Az olvasás és írásképesség zavarai. Dortmund. 89-94.) tanulja m e g a g y e r e k a s z á n d é k o s m o z g á s o k akarati irányítását. a m e g e r ő s í t ő v i s s z a j e l z é s n e k főként erre a m o z g á s t e v é ­ k e n y s é g r e kell ö s s z p o n t o s u l n i . (1977): Visuelle Wahrnehmungs Förderung. 180.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Tankönyvkiadó.): Az alapkultúrtechnikák elsajátítását meghatározó pszichikus funkciók. S. 208. (1966). É l e t k o r i l a g a l e g a d e k v á t a b b t e v é k e n y s é g i f o r m á b a n . megőrizni és erősíteni a g y e r m e k i aktivitást! A s z o c i á l i s s z a b á l y o z á s n a k . BRCNER. In: Illyés Sándor (szerk. Ö n é r v é n y e s í t é s é b e n e s z k ö z k é n t használja saját testét és m o t o r o s m e g n y i l v á n u l á s a i t . J. Is­ kolapszichológia. S. Tesiséma-fejli'sztőprogramunkban pl. K i i n d u l ó a l a p t é t e l e i n k h e z kell visszanyúlni: az énfejlődésben m e g h a t á r o z ó . KATONA FERENC (1999): Klinikai fejlődésneurológia. IRODALOM BRUNHR.az agresszió h e l y e t t e l f o g a d h a t ó . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1992): Kudarc nélkül az iskolában. Vas Megyei Pedagógiai Intézet Kiadvány. L. b) F. Budapest. a testfelszínről.k o n c e n t r á c i ó t és az akarati erő­ feszítéseket erősíti. Pedagógiai Szemle. (1982): On Cognitive Development. John Wiley and Sons. H.én-határai a fizikai és a szociális térben.a tükör visszajelzi a k ü l ö n b ö z ő m o z g á s o k a t . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1988): Az alapkultúrtechnikák elsajátítását meghatározó pszichikus funkciók fejlődése és fejlesztése. k o m p e t e n c i a és k o o p e r á c i ó r a való alkalmasság. az én j o b b elfogadását. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1987): Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak. (1974): Új utak az oklalás elméletében. Iskolapszichológia Tudományos Fórum. M i n t a cirkuláris reakció . A 3-7 é v e s k o r o s z t á l y n á l a l a p o z h a t u n k a nagyfokú m o z g á s i g é n y r e .a m o z g á s b a n . Budapest. Budapest. a környezettel való k a p c s o l a t á ­ b a n . A g y e r m e k i energiát ilyen m ó d o n . Fejlesztő tárgyként feltételeink között a tükör h a s z n á l a t a r e n d k í v ü l h a s z n o s a vizuális t e s t m o d e l l . (1981): Az értelmi fejlődés. Alex Typo. 13-40. Fejlesztő Pedagógia. 1-10. SONSROEM (1966): In: Bruner. FLAVELL. Child Development. TANSLEY (1980): Motoros és perceptuális fejlesztő program. amely a f i g y e l e m . Vol. ELTE Kiadvány. 55. Gondolái Könyvkiadó. REINARZT. Pedagogik der Gegenwart. szem-haj színéről stb. J. feszíteni. 176-226. In: Turner.

K a t o n a F e r e n c professzor bírálatával élünk: „ A z elavult r e k a p i t u l á c i ó s e l m é l e t értel­ m é b e n arra k e l l e n e g o n d o l n u n k . folyamatos k ú s z á s ( e l ő r e k ú s z á s lejtőn). és a végállapot a t ü n e t h a l m a z o k m e g m e r e v e d e t t rossz rendszere. és k é s ő b b a s z i m b o l i k u s megér­ tés is a g y e r m e k m o z g á s v i l á g á r a épül és é p í t h e t ő rá. és az e m b e r i egyedfejlődés t ö b b millió eve alatt n e m s z e r v e z t é k át az i d e g r e n d s z e r egészét. Az i d e g r e n d s z e r fejlődésével. 37. Vojta m ó d s z e r é n e k egyik célja a h e l y e s i z o m t ó n u s . a j á r á s e m b e r i . Temple Fay.olyan helyzetnek tekintették. legősibb . M a g u k a m ó d s z e r e k kivitelezési elve­ ikben k ü l ö n b ö z ő e k voltak. Vojta felfogása meg­ e g y e z i k Temple Fay v é l e m é n y é v e l .kúszás.vezet helyes i z o m t ó n u s . p s z i c h o l ó g u s o k . 32 . h o g y m e g t e r e m t s é k a m o z g á s motiváltságát. E z e n fejlesztő p r o g r a m o k nagy része a mozgáson ke­ resztül indította újra a g y e r m e k idegrendszer-fejlődését.m e l y e k a n o r m á l . és igen sok ismeretlen. hogy p r o b l é m a m e n t e s lesz az e m b e r i egyedfejlődésen való végigha­ ladása.33 . Schilling. állás. k o m m u n i k á c i ó s é s m o t i v á c i ó s t é n y e z ő k e t e g y a r á n t . Az agy érési folyamatait sok t é n y e z ő károsít­ hatja . h o m o r í t á si m o z g á s m i n t a ( t á m a s z t o t t h o m o r í t á s ) . és a fejlődő funkciók e g y m á s r a hatásának bevonása a kezelési p r o g r a m b a " (Katona. szülés alatti és utáni á r t a l m a k . 1986). G y a k o r l a t u k a z e m b e r i m o z g á s f e j l ő d é s b e n l e g a l a p v e t ő b b .D É V É N Y I ÉVA GYAKORLATA M a g y a r o r s z á g o n született két o l y a n m ó d s z e r . Állításuk szerint ha a g y e r e k p r o b l é m a m e n t e s e n halad végig e z e n a törzsfejlődési s o r o n . században g á s m i n t á k " f o g a l m á t a z e m b e r i m o z g á s f e j l ő d é s b e n . a k ú s z á s a hüllők m o z g á ­ sának felelne m e g . b e l s ő v a g y külvilágból j ö v ő ok . ez p e d i g a l i g h a l e h e t s é g e s " ( K a t o n a . m á s z á s . i d e g r e n d s z e r . A m á s i k Katona m ó d s z e ­ re. H. E z e k a m ó d s z e r e k elvileg öszszek a p c s o l ó d n a k a b b a n a v é l e m é n y b e n . G. o.g e n e t i k a i m e g h a t á r o z o t t s á g . o. hogy az egyedfejlődés lényegében a törzsfejlődés rövid m e g ­ ismétlése. C. e m l ő s ö k ) a l a p v e t ő m o z g á s m i n t á i m e g i s m é t l ő d n e k a g y e r m e k i d e g r e n d s z e r é n e k egyedfej­ lődésében: a m a g z a t i és születés utáni m o z g á s o k h a l m o z g á s n a k . D e elméleti m u n k á s ­ ságuk azóta m e g h a l a d o t t . Az 1940-60as években m é g feltételezték. vagy „legalább a rehabilitáció lehetőségét kell fokoznia a m a x i m á ­ lis s z i n t i g " ( K a t o n a . aki megteremtette az „elemi moz­ AZ ALAPOZÓ TERÁPIA LÉTREJÖTTÉNEK TÖRTÉNETE A) Idegrendszer-fejlesztő mozgásprogramok és módszerek a 20. 1999). és ezt felhasználva beve­ zette a legkorábbi d i a g n ó z i s t . M R I .m á s z á s . első­ sorban m i n d e n o x i g é n h i á n y o s állapot. m a g a t a r t á s b e l i . a z i d e g r e n d s z e r funkcionális p l a s z t i c i t á s á n a k m a x i m á l i s k i h a s z n á l á s a a fejlődés e korai s z a k a s z a i b a n . Delacato. v a l a m i n t a g y e r m e k intellektuális f u n k c i ó i n a k fejlődésében Piaget. 9. Tobis-Loewenthal. mi kifejezetten elvet­ jük. csak a k k o r v á r h a t ó . és szociális r e h a b i l i t á c i ó t c é l o z m e g ( K a t o n a . h o g y a g y e r e k fejlődése a korai szakaszban t ú l n y o m ó r é s z t mozgásfejlődésen keresztül megy végbe. m e l y e k a k ó r o s a n fejlődött i d e g r e n d s z e r ű g y e r m e k h a l m o z o t t a n r o s s z v é g á l l a p o t á t . a célszerű m o z d u l a t o k a t j á t é k o s helyzetek­ kel k ö t ö t t é k össze. mely a fej­ lődés a k a d á l y a is e g y b e n .d o m i n á n s m o z g á s o k . m i n t a h a s o n l ó s á g . 1963). m e r t e l m é l e t ü k e t nem tartjuk az A l a p o z ó T e r á p i a elméleti alapjának. terhesség alatti. így r ö v i d e n i s m e r t e t n é m a cáfolattal együtt.s o k s z o r fejlődési v o n a l a n k é n t e g y m á s r a é p ü l ő .e r ő s e n l e e g y s z e r ű s í t v e : felülési m o z g á s m i n t a ( l e b e g ő ü l t e t é s ) . 82. h a n e m azonnali fejlesztéssel . e l e m i m á s z á s .közvetlenül születés utántól . hogy a k i s e b b vagy n a g y o b b fokban sérült agyú g y e r m e k e k á l l a p o t á b a ne n y u g o d j a n a k bele. de a k ü l ö n b s é g n a g y o b b .e l o s z l á s m e g t e r e m t é s e a gyereknél.s z a b á l y o z á s h o z .a 2 0 . & fejlődésneurológiai kezelés és neurohabilitáció. 1986).orvosok. lefelé ru­ g a s z k o d á s (lefelé r u g a s z k o d á s h á t o n ) . m e l y n e k e l m é l e t i és g y a k o r l a t i h a t á s a vi­ lágszintű: az e g y i k a Pethő-módszer. elemi j á r á s . s z á z a d b a n t ö b b o l y a n m ó d s z e r t d o l g o z t a k ki. a z é r t e l m i . hüllők.).). Domah (a P h i l a d e l p h i a i R e h a b i l i t á c i ó s K ö z ­ pont m u n k a t á r s a i k ö z l e m é n y e i elméletet és gyakorlatot is t a r t a l m a z n a k fejlesztő m ó d s z e ­ rükről ( D e l a c a t o . 1986). mert ezek m e g a k a d á l y o z z á k a n o r m á l i s m o z g á s és testtartás kialakulását ( K a t o n a . A g y e r e k n e k a m o z g á s érzetét kell elsajátítania. 1986. Az igen korai d i a g n ó z i s n e m várja meg. fejlődési z s á k u t c á b a juttathatják. szövettanával. va­ lamint a vizsgáló eljárások fejlődése ( C T .és terápiát. idegélettanával foglalkozó t u d o m á n y o k . o. A fenti m ó d s z e r e k e l s ő s o r b a n m o z g á s s é r ü l t g y e r e k e k fejlesztését c é l o z t á k . Ezt az elméletet. 1986.m o n d j a D e l a c a t o . 1986. A g y e r m e ­ k e k k e l f o g l a l k o z ó s z a k e m b e r e k . g y ó g y p e d a g ó g u s o k . m e l y a m o z g á s o k h o z szük­ séges jó és s z ü k s é g e s testtartás stabilizálásához vezet (Katona. S P E C T ) a 20. E r r e k é s ő b b visszatérek. t e k i n t e t b e veszi a s é r ü l é s t . funkcionális M R I . A törzsfejlődés során b e k ö v e t k e z ő n a g y o b b lépcsőfokok (halak. Állításuk szerint az e m b e r i idegrendszeri egyedfejlődés m e g i s m é t l i a törzsfejlődés fontosabb állomásait. m á r r o s s z m e c h a n i z m u s t l é t r e h o z ó t ü n e t e k e t . d e f e k t u s h o z v e z e t h e t n e k . vertikális r u g a s z k o d á s ( ü l é s b e h ú z ó d z k o d á s ) . Ayres. de n e u r o p s z i c h o l ó g i a i s z e m p o n t b ó l .megelőzi a k é s ő b b i . „ k i t é r í t h e t i k " .D é v é n y i É v a és mtsai. jó ü t e m ű és m i n ő s é g ű érési folyamatot leállíthat­ ják. a m á s z á s az e m l ő s ö k m o z g á s á n a k . Az Alapozó Terápia elmélete és kiindulása a fenti m ó d s z e r e k h e z nyúlik vissza. m e l y b e n a kezelésnek ismét be kell indítania és a n o r m á l i s irányba terelnie a m á r k á r o s o d o t t vagy fejlődésükben v e s z é ­ lyeztetett funkciókat. hogy a h u m á n s p e c i f i k u s ülés.). melyet rekapitulációs e l m é l e t n e k n e v e z n e k . M ó d s z e r é n e k cél­ j a „az ö s z s z e s k á r o s o d o t t funkció t o v á b b i f e j l ő d é s é n e k n o r m a l i z á l á s a . Hottiger (a f e l s o r o l á s csak részleges) egy­ aránt k i e m e l i k a m o t o r i u m fejlődésének szerepét ( M á r t o n .m o z g á s s é r ü l t g y e r e k e k n é l m e g t e r e m ­ tette a k o n d u k t í v (a g y e r e k e t egy v e z e t ő viszi végig a f o l y a m a t o n ) fejlesztést.m o z g á s m i n t á k a t t a r t a l m a z t a : k ú s z á s . Berta és Karel Bobath m ó d s z e r e arra irányult. az „ ö r d ö g i kört". j á r á s m e c h a n i z m u s á ­ nak i d e g r e n d s z e r i e l e m e i csak ráépültek a többire. vírusfertőzések. míg a gyereknél a kóros agyfejlődés m á r tünetek­ ben nyilvánul m e g . P E T .AZ ALAPOZÓ TERÁPIA ELMÉLETE ÉS M A R T O N .j á r á s . Az ő v é l e m é n y e szerint az e m b e r i egyedfejlődés m u t a t u g y a n h a s o n l ó s á g o t az e m b e r s z a b á s ú a k k a l . a m e l y szerint csak az ősi m o z g á s m o d e l l e k g y a k o r o l ­ tatása . h o g y az agy sé­ r ü l é s e k o r f e n n m a r a d ó k ó r o s a n rögzült testtartási é s m o z g á s i r á n y í t ó reflexeket lebontsa. szá­ z a d b a n eljuttatta a s z a k e m b e r e k e t oda.az újszülött agya m é g h i h e t e t l e n ü l kép­ lékeny .i l y e n k o r a t ü n e t e k m á r újabb k ó r o s t ü n e t e k okaivá válnak.

h o g y az anyanyelvi területen (beszédben. és o n n a n j u t t a t t á k a k ö v e t k e z ő s t á d i u m r a . Ezt a m e c h a n i k u s e l m é l e t e t mi szintén elvetjük. olvasásban) elmaradt gyermek idegrendsze­ re éretlen. év . 11 g y e r e k teljesen ö n á l l ó a n m e g t a n u l t jár­ ni. a 6. a nvúltagyi = vesztibuláris r e n d s z e r és a pallidum s z a b á l y o z z a (/.18. bár ez is fontos. és csak az e m b e r r e jel­ l e m z ő . A fejlődés útja az egyszerű e m b e ­ ri m o z g á s o k t ó l vezet a fejlett emberi m o z g á s t í p u s felé. és k o r u k szerint elég idősek voltak a h h o z . mert a ház alapja az idegrendszer teljes érettsége. m e l y n e k k o r o n á j a k é n t megjelenik a beszéd. A kizárólagosan e m b e ­ ri. a beszéd-. ez a hal­ szerű lét kb. M e r t a készség velünk születik. ha a gyerek csak feküdni tudott. e n n e k a m o z d u l a t a a kúszás. majd m á s z á s . aki m e g v á l a s z t j a dominanciáját: szem-. E r e d m é n y e i k a m o z ­ gás területén is k o m o l y a k : a 70 j á r á s r a képtelen . és ez a m o z g á s s o r a s z e n z o r o s éréssel együtt adja azt a s z e n z o m o t o r o s i d e g r e n d s z e r i fejlő­ dési sort. m i n t h a h á z a t é p í t e n é k alap n é l k ü l : amit rá­ építek. Delacato azt állítja. Megfigyelték a n o r m á l g y e r m e k i fej­ l ő d é s b e n a m o z g á s m i n t á k e g y m á s utáni j e l e n t k e z é s é t : kúszás. agyvelő­ gyulladás. Mi n e m ezt állítjuk. csak aztán építhe­ tünk rá g y ó g y í t ó olvasással. kéz. csak reflex t e r m é s z e t ű m o z g á s o k k a l . hogy a fejlesztést n e m a tünetek szintjén kezeljük kizárólag . Az emberi m o z g á s kialakulása min­ den újszülöttben a primitív m o z d u l a t o k k a l k e z d ő d i k : e z e k e t az ívjáratok. h ó ­ napig. 1985-től) változás történt. a két fül e g y m á s t ó l füegetlen hallásának kialakulása. a testtartás-látás in­ tegrációja itt alakul ki. Ezután alakul ki ( 3 . Mert ha észlelünk mozgásfejlődési.g y e r e k közül a kezelés v é g é r e 12 g y e r e k j á r ó k é p e s lett. hogy na e g y g y e r m e k n e m tud m e g t a n u l n i olvasni. anyanyelvi k o m m u n i k á c i ó kifejlődése csak a k k o r lesz p r o b l é m a m e n t e s .é r z é k s z e r v i fejlődési so­ ron. Humánspecifikusak. Ez azt jelenti. 12. és középagy-lény lesz: m o z d u l a t a a m á s z á s ( e m l ő s ö k ) . ezért az idegrend­ szeri s t r u k t ú r á k n e m k é s z e k a funkció b e f o g a d á s á r a vagy k i b o n t á s á r a . a kéz­ ügyesség-gyakoroltatás szintjén -. aki felfedezte. az oldalismeret. A fejlesztő p e d a g ó g i a g y a k o r l a t á b a n az utóbbi 10 év során (kb. hogy van egy. holott beszédterápiát n e m kaptak. hogy a m e l y i k g y e r e k n e m tud m á s z n i . járásnál két lábát használja.erű szint.o l v a s á s . ez a híd szintje. Ez a gyakorlati változás szemléleti megújuláson alapul: „iskolaérettségi vizsgálaton a hi­ bákat. Azt állítjuk. Végül e l é r k e z t e k a d o m i n a n ­ ciakialakítás s t á d i u m á i g . h o g y a g y e r m e k azért n e m képes az olvasásra. ezt kell e l ő b b „ k i á s n u n k " .). m e l y n e k hát­ terében é r e r e d e t ű daganat. de nem ilyen k i z á r ó l a g o s a n . E k k o r alakul ki a sztereo látás és sztereo hallás. m e l y szerint a c s e c s e m ő i d e g r e n d s z e r e fokozatosan és e g y m á s r a épülve érik az agytörzstől felfelé e g é s z e n az agy­ kéregig. Mi ezen e r e d m é n y e i k b ő l és e l g o n d o l á s a i k b ó l m e ­ rítettünk: v a l ó b a n az i d e g r e n d s z e r o n t o g e n e t i k a i l a g teljes beérése s z ü k s é g e s a l e g e m b e ­ ribb funkció. k e r e s z t m i n t a szerint jár.ülés). majd a k ö v e t k e z ő szintre lép. agyvelőfejlődési r e n d e l l e n e s s é g stb. kifejlődik a k é t s z e m e s együttlátás. és sztereo látása v a l a m i n t sztereo hallása tökéletesedik.) M i n d e h h e z erős érzékszervi stimulációkat és l é g z é s p r o g r a m o t is adtak. E k k o r a gyerek átlép a középagyszintre. és a b e s z é d r e n e m lettek báto­ rítva ( D e l a c a t o . h i á n y o s s á g o k a t és a rossz m e g o l d á s o k a t okozatként. D e l a c a t o azt állította. n e m aktiválhatok újszülött vagy fiatal állatokban. ha a g y e r m e k p r o b l é m a m e n t e s e n v é g i g m e g y a kizárólagosan e m b e r i m o z g á s o s . V a n egy kizárólagosan emberi k o m m u n i k á c i ó s forma: b e s z é d .tatási-dominancia megválasztási fejlődési m o z g á s s o r n a k . csak az e m b e r r e j e l l e m ­ ző egyedfejlődési sor: kúszás —> m á s z á s —> j á r á s —> d o m i n a n c i a megválasztása. melyet nevezhetünk helyzetváltoztatás-felegyenesedés-helyváltoz. 1963). De s z á m u n k r a m é g f o n t o s a b b ered­ m é n y ü k : a g y e r e k e k közül. a t ó n u s o s nyaki reakciók. illetve a n n a k nyelvi készségéért felelős területei n e m érettek rá. olvasáskészség tökéletességéhez. hogy a kúszás. a testséma. felül­ tetés (ún. sokkal j o b b alapot nyújtunk az anyanyelvi készség beérlelődésének. K ö v e t k e z ő .2 9 .m á s z á s . h ó n a p i g . az olvasni s e m fog t u d n i . agysorvadás. a k k o r úgy teszek. Mi ezzel a hasonlattal és elvvel e g y e t é r t ü n k .í r á s . hogy t u d h a s s a n a k . a g y h á r t y á k közötti bevérzés. ül. írás-. a 6. állt. Következtetésük. s n e m k ö z v e t l e n ü l kijavítandó okként kell é r t e l m e z n ü n k " (Lakatos.E l ő b b i állításukkal összefügg D e l a c a t o k ö v e t k e z ő e l m é l e t e . T e h á t D e l a c a t o sze­ rint az újszülött perincvelői-agytörzsi lény. h a n e m ezt m e g e l ő z i és kíséri az oki ke- 34 35 . és a c s e c s e m ő k ü l ö n b ö z ő életszakaszaiban „azon a szinten é l " . és azon a szinten élő lény lesz. j á r á s m á r a 2 0 . T e h á t már m a g z a t i állapotban magas fokú az e m b e r m o z g á s s z a b á l y o z á s a . 4 tárgyakat tartott. földön c s ú s z á s . vagyis elvégezte a g y e r e k k e l a kúszás m o z g á s m i n t á j á t szabályosan és ritmusosan. h ó n a p t ó l a 12. E z e k a m o z g á s m i n ­ ták n e m reflexszernek. m a g a s a b b szint a kétéltűsz. o. e k k o r j e l l e m z ő a két s z e m e g y m á s t ó l független látásának kialakulása.tehát a rajzkészség. a k k o r h á r o m felnőtt n a p o n t a 4 x 5 p e r c i g passzívan „ r á h e l y e z t e " . F e l m é r t é k a beteg g y e r e k e k e t . Az újszülött idegrendszere igazán és teljesen emberi idegrendszer: a l e g p r i m i t í v e b b m o z g á s is m a g a s a b b idegrendszeri szabályozás alatt áll. elégtelenül szervezett. mely a kétéltűek m o z g á s a . 2 0 0 0 . a m e l y agyterület vezérli. E k k o r a m á s z á s s t á d i u m á r a j u t t a t t á k stb. a kisagy ősi ré­ sze.járás). akik a p r o g r a m k e z d e t é n n e m tudtak beszélni. Ha a d i s z l e x i á s g y e r m e k e t csak a z a n y a n y e l v e t g y a k o r o l t a t ó m ó d s z e r r e l a k a r o m olvasásra bírni (vagyis csak g y ó g y í t ó olvasással). leomlik. és ezt gyakorlatokkal beérleljük. ábra). kúszás . f ő e m l ő s ö k b e n sem. l e b e g ő ültetés).és l á b d o m i n a n c i á t . ezáltal idegrendszeri érésbeli e l m a r a d o t t s á g o t . j e l l e m z ő j e a paralateralitás: két kezét használ­ ja lábaitól függetlenül. m á s z á s . ismét K a t o n a professzor m u n k á s s á g a alapján a d n á n k m e g a választ ( K a t o n a . évig) az agykérgi e m ­ ber. írásra. 1986). ez a 20. 76 n a g y o n súlyosan agysérült g y e r m e k k e l d o l g o z t a k 12 h ó n a p o s ­ tól 9 éves korig. E z e k e t a m o z g á s m i n t á k a t n e v e z t e el elemi mozgásmintáknak. m e r t idegrend­ szere. Á t l a g o s a n 11 h ó n a p i g végezték a kezelést. A n n á l g y ü m ö l c s ö z ő b b volt s z á m u n k r a D e l a c a t o é k gyakorlati tapasztalata és az e b b ő l levont k ö v e t k e z t e t é s e k . E b b ő l D e l a c a t o és m u n k a t á r s a i azt a k ö v e t k e z t e t é s t v o n t á k le. 8 k e r e s z t m i n t a szerint mászott. 16 hetes koráig tart. és n e m is ez a tapasztalatunk. vízfejűség.u k elkezdett beszélni ( s z a v a k a t m o n d a ­ ni) a p r o g r a m f o l y a m á n . h a n e m folyamatos m o z d u l a t s o r o k b a n j e l e n t k e z n e k k ü l ö n b ö z ő in­ g e r h e l y z e t e k b e n . a c s e c s e m ő e k k o r hídlény. hogy melyik m o z g á s s t á d i u m r a k é p e s e k . írás és olvasás készsége. h o g y a m o z - gásfejlődésében és k i e m e l t e n a h u m á n mozgásfejlődési m i n t á i b a n nincs-e e l m a r a d o t t s á g a .és ebből 20 m o z g á s r a képtelen . de kezével m é g e g y e n s ú l y o z . h ó n a p körül. majd j á r á s . Az i d e g r e n d s z e r o n t o g e n e tikai beérése p e d i g a h u m á n m o z g á s m i n t á k e g y m á s u t á n j á b a n és e g y m á s r a é p ü l é s é b e n tör­ ténik (pl. vagy e g y m á s m e l l e t t i s é g é b e n (pl. kétfüles együtthallás. magzati héten kiváltható. a m í g csak a gyerek teste-idegrendszere rá n e m érzett a m o z g á s ­ mintára. 5 9 % . E z u t á n a gyerek korai corticalis (agy­ kérgi) lény lesz az 1. héttől tart kb.vagyis az i d e g r e n d s z e r e l m a r a d t érettségét kell e l ő b b „ b e h o z n u n k " -. (Pl. akiknél egyoldali vagy kétoldali súlyos a g y k á r o s o d á s volt. és egyedül is képes lett rá. a k k o r é r d e m e s m e g v i z s g á l n i . évtől 7. írásban. de e n n e k k i b o n t á s a csak érett idegrendszeri s t r u k t ú r á k o n történhet m e g .

M o z g á s s o r a i t fejlődéstani szemlélettel állította össze.I . K u l c s á r M i h á l y n é . m í g m e g é r k e z ü n k az adott tünet k e z e l é s é h e z . Ez a terápia már h a t á s o s n a k b i z o n y u l t a diszlexiás. testismeret. Ez a ha- zelés: az i d e g r e n d s z e r érését elősegítő. Kb. e m l é k e z e t f e j l e s z t é s e k stb.szem vestibularis magrendszer melyre k é s ő b b részletesen visszatérek. j á r á s v a r i á c i ó k . a tartalmi diszgráfián semmit. E z s z e m l é l e t é b e n m á s . pl. h a n e m fejlődéstanilag a tünet „ a l á " m e g y ü n k .h a t é k o n y lett o r g a n i k u s sérülésből e r e d ő hiperaktív-figyelemzavaros ese­ teknél.a m o z g á s k o o r d i n á c i ó alap­ jait adja m e g . v a l a m i n t fejlődés­ tani szemlélete és k o m p l e x i t á s a miatt n a g y o n h a t é k o n n y á lett e n y h e fokban értelmi fogya­ tékos gyerekeknél. 1990-ben Kulcsár Mihályné fej­ lesztő p e d a g ó g u s r e n d e l k e z é s ü n k r e bocsátotta m i n d a z o k a t a b ő v í t é s e k e t és továbbfejlesz­ téseket.törzsdúcok próbálja biztosítani. Porkolábné Balogh Katalin-féle fejlesztéssel -. Afejlődéstani-fejlesztés szem­ lélet a g y e r m e k e t és k é s z s é g h i á n y á t fejlődésében nézi. e g y e n s ú l y . ábra d) látásszabályozó rendszer e) tekintés szabályozó rendszer rápiába n e m c s a k a m o z g á s és m o z g á s é r z é k e l é s került.thalamus H . az érési folyamatot még egyszer beindító terápiák ( P l .ívj áratok B) D . A m o z g á s k o o r d i n á c i ó r a való hatása miatt . hogy terápiánk fejlődéstani szemléletű fejlesztő terápia. n e m állítunk b e e l d ö n t e t l e n d o m i n a n c i á t a h e l y z e t v á l t o z t a t á s i . i d ő b e n való bizton­ ságos t á j é k o z ó d á s .). hogy a gyereket s o h a s e m a tünetei szintjén kezdjük kezelni. E k k o r m é g csak a n y a n y e l v i b) szemmozgató idegmagvak rendszere k é s z s é g h i á n y o s g y e r m e k e k e n p r ó b á l t u n k segíteni. r u g a l m a s s á g . m i n t a h a g y o m á n y o s s z e m l é l e t ű felzárkóztatás.pl. P o r k o l á b n é . m o n d v á n : ha ez a szint n e m m ű k ö d i k . Kibővítette a terápiát a hazai fejlesztő pe­ dagógia g a z d a g tárházával . a m e l y a g y e r m e k fejlődésében. k e r e s z t m o z g á s o k stb. H. 1997) .r e n d b e h o z a t a l a nélkül stb. jobb-bal ismeret. P á r év m u n k a után derült ki. mely a h i b a szintjén gyakoroltat.j á r á s . A terápiát több mint tíz évvel ezelőtt.kisagy e l ő b b r e n d b e h o z n i . P l . és a n o r m á l fejlődési folyamatot 36 37 . úgy szoktuk m o n d a n i . alaki diszgráfián t u d t u n k javítani a k ö n y v b e n leírt „pi­ ros s z e m ü v e g e s " m ó d s z e r r e l . és a l k a l m a z o t t : D e l a c a t o és m u n k a t á r s a i elérhető s z a k k ö n y v ü k b e n m é g kizárólag a k ú s z á s . E n n e k elméleti és gyakorlati j e l e n t ő s é g e . Alapozó Terápia jelenlegi felépítése.e h h e z hozzá­ tette az összes olyan m o z g á s t . kéz és láb t e v é k e n y s é g é n e k szétválasztása stb.felhasználva P o r k o l á b n é B a l o g h Katalin kutatási és gyakorlati e r e d m é n y e i t ( P o r k o l á b n é . felülés. 1987. r u g a l m a s s á g és egyensúly-gyakorlatok. h o g y e n n e k m e g t e r e m t é s é v e l e l é r k e z h e s s e n az e r e d m é n y e s fejlesz­ téshezEz a szemlélet j e l l e m z i az A l a p o z ó T e r á p i á t is. az alatta levő szinteket kell A . A y r e s . E . 1987-ben Pálfia Judit s z e m é s z o r v o s s a l k e z d t e m el. m e l y e k e t ő m á r a fenti a l a p h o z hozzátett. Az e r e d m é n y e k k e l diszlexiás g y e r m e k e k n é l e l é g e d e t l e n voltam. a) kisagyból kiinduló mozgásszabályozó magrendszer akkor m é g csak C. F .d o m i n á n s g y a k o r l a t o k c) íormatio reticularis rendszeres pályái =RAS reticularis rendszer vagy az éberségi szintért felelős hálózatos állomány fejlesztését k í v á n t á k m e g .gerincvelő Bővítés és továbbfejlesztés. 1963). A l a p o z ó T e r á p i a stb. vagyis a te­ Katona ábrája nyomán I.m á s z á s . Ez az e l m é l e t és g y a k o r l a t terápiánkat a regresszióval dolgozó terápiák k ö z é sorolja. Az. vagyis a fejlődés lépcsőin m e g y ü n k végig m é g egyszer.h e l y v á l t o z t a t á s i m o z g á s ü g y e s s é g fejlesztése nélkül. hogy k ü l ö n ö s e n h a t é k o n y m e g k é s e t t beszédfejlődésű ül. h a n e m a térben. H R G . n e m k e z e l ü n k f i n o m m o t o r i k á t ö n m a g á b a n a k i s g y e r e k n é l fejlődéstanilag ezt m e g e l ő z ő ü g y e s s é g e k n a g y m o z g á s o k . k ú s z á s h o z ( a z o n o s oldali végtag­ o k e g y ü t t m o z g á s a ) a z o n o s oldali végtagok m o z g á s k o o r d i n á c i ó s g y a k o r l a t a i . diszfáziás g y e r e k e k n é l . életében fontos: fejemelé­ sek. alaki diszgráfiás g y e r m e k e k n é l . m á s z á s h o z (ellenoldali v é g t a g o k e g y ü t t m o z g á s a ) ellenoldali végtagok m o z g á s k o o r d i n á c i ó s gyakorla­ tai. D e l a c a t o és T e m p l e Fay közös munkája és az erről megjelentetett or­ vosi szakkönyv leírása és tanácsai alapján (Delacato. és iskolaéretlen ó v o d á s o k n á l a l e m a r a d á s b e h o z á s á r a .f e l e g y e n e s e d é s i .

in­ kább l ö k é s s z e r ű e n beindítja a m o z g á s ü g y e s s é g e t . tíz e g y m á s r a é p ü l ő gyakorlat Kulcsár Mihályné kidolgozása szerint. 4. Bors Ilo­ na. felülések j á r á s és változatai.. e h h e z a gyerek m e g t a n u l „ e g y s z e r ű " labgyakorlatokat. Tóth Ildikó. Petheő Erika. Csaba Mercédesz. beszédészlelés és -értés ( G M P ) vizsgálatát és az ő fejlesztő terápiáját. Tar Mónika. szinte lökést ad neki. Vincze Helga. Kulcsár Éva. Alapöt­ lete szintén Kulcsár Mihálynétól származik. Wimmer Zsuzsa..b e s z é d gyakor­ latok. Gosztonyi Judit. „Kereszt"-gyakorlatok: a m o z g á s k o o r d i n á c i ó t fejlesztő n e h é z gyakorlatsor. toporgás. Mi eredetileg azt hittük. libikóka stb.) Az egyensúly fejlesztésével kapcsolatban Földi Rita munkáját mérvadónak tekintjük (Fodorné Földi Rita. majd k e r e s z t e z e t t kéz-láb h a r m o n i k u s együttműködésén.. s z ö k d e l é s e k p á r o s lábon. ellenoldali t é r d k ö n y ö k érintések állva. fóka. Szerző Krisztina. Ezek valójában a humánspecifikus elemi mozgásminták és variációik. 3. a l a p k o n c e p c i ó n k k a l jól h a r m o n i z á l ó területeket vont be a terápiába. k é s ő b b ) e l ő b b a trampoline-on csinálja meg. Bodonyi Anikó. Burián Kati. Kunné Szörényi Katalin. végzett hallgatóinktól. állás-törzsegyensúlyt. testtel végzett ritmusgyakorlatok. amennyit m e g k í v á n . Kalapos Ilona. á l l a t u t á n z ó ügetések. Rozsnyai Henrietté.eszközigény"-ünkről. M á r t o n .t e r á p i a gyakorlatait. egy helyben szökdelés. ahogy kívánja. hogy a r u g a l m a s s á g o t fogja fejleszteni.. elöl-hátul. Görbicz Katalin. 1963. Zsadon Zsófi és legalább még egyszer ugyanilyen hosszú lehetne a névsor. pók-rák és sok kisegítő g y a k o r l a t (pl. E z e k az e l v e k m e g e g y e z n e k Falvay Károly egyensúlyfejlesztési elveivel ( s z e m é l y e s közlés). hintáztatások h a g y o m á n y o s . Dékányné Cseri Zsuzsa. Nagymozgások: fejemelések. H. kúszás. Farkasné Murányi Márta. Lurija-féle neuropszichológiai g y a k o r l a t o k .p r o n á c i ó vagy ökölcsukás-nyitás r i t m u s o s a n . Radnai Zsuzsa. Esti Nóra. A saját terápiánk alapjait S z e r d a h e l y i M á r t o n testnevelő­ g y ó g y t o r n á s z é s T ó t h G á b o r g y ó g y p e d a g ó g u s m u n k a t á r s a m m a l r a k t u k le. az A l a p í t v á n y h o z közel álló m u n k a t á r s u n k gazdagította. m e l y e k a fejlődés során megjelennek. E z u t á n telepítjük a kéz. D i a m o n d . a főszerep a d i n a m i k u s e g y e n s ú l y fejlesztéséé. fekve stb. az egyensúly. Dr. de az e r ő n l é t r e is igen jó hatást g y a k o r o l t ( M . E k k o r t o v á b b m e g y ü n k a Finom motorika * Csak néhányuk nevét tudom felsorolni (1995-2000 között). Falvay Károly n é p t á n c m o z g á s e l e m e i t . és az elvek alapján szülőkkel és terapeutákkal együtt á l l a n d ó a n továbbfejlesztjük. mert ott sokkal k ö n n y e b b e n ráérez a teste. E l ő b b m e g s z o k t a t j u k a g y e r e k k e l az „ e l l e n o l d a h s á g o t " : két k é z b e n váltott s u p i n á c i ó . Manolakis Ági. m o s t csak a r o k o n terápiákat e m l í t v e . 1993): kevés az e g y e n s ú l y o z ó járás-statikus e g y e n s ú l y fejlesztése. guriga. és m é g a beszédfejlődési lemaradottságokat is javítja.és lábgyakorlatot k o m b i n á l u n k e g y m á s s a l . forgó. egyik rajzol. t e s t v o n a l a t á t l é p ő k e r e s z t e z ő g y a k o r l a t s o r stb. Jordanidisz Ágnes. külön hangsúlyt h e l y e z ü n k a vesztibuláris ingerlés gya­ korlataira (fejforgatások. Rugalmasság: ugrások. mert folyamatosan gyűjtjük és kapjuk az új ötleteket m u n k a t á r s a i n k t ó l . úszás. v a l a m i n t a m o z g á s r e n d e ­ z e t t s é g é n e k fejlesztése céljára. ugró­ kötél.e r ő s í t ő k s z ü k s é g szerint). pl. Kb. De sok g y e r m e k a n e h e z e b b m o z g á s k o o r d i n á c i ó s gya­ korlatokat (I. forgások. egyúttal hálás köszönetet szeretnék mondani: Asztalosné Marosi Marianna. K é s ő b b m i n d e n . Gyarmatiné Boksái Éva. a „keresztezettséget": pl. Tamás Béláné. Stocker Eszter. másik ütöget. A h a r m a d i k lépcsőfokban A l a p í t v á n y u n k részint e g y r e újabb g y a k o r l a t s o r o k k a l bővítette az eddigi területeket. l á b b o l t o z a t . 38 39 . Gondiné Dobó Anna.és fejegyensúlyt fejlesztők valamint k o m b i n á c i ó i k . láb) Erihez járulnak az informatikai blokkot fejlesztő kartonok Mozgáskoordináció megalapozása 1. majd jelen­ leg a l a p í t v á n y k é n t d o l g o z u n k . részint egyre újabb. vagy formált a terápia v o n a l á h o z igazodóvá: pl. Mándi-Márton Zsuzsa. pl. Elég. átfordulások. a trampoline-ról. Stéger Andrea. vé­ g i g v e z e t v e őt e l ő b b az a z o n o s oldali kéz és láb. taps test előtt. nyak­ izom-erősítők.tékony t e r á p i a már nem D e l a c a t o terápiája volt. E z u t á n k i d o l g o z z u k a két kéz külön munkáját. hogy a katonai ( U S A ) k i k é p z é s b e n m é g a világháború előtt bevezették az ü g y e s s é g . „Felvezető" vagy „szoktató" gyakorlatsor: a m o z g á s k o o r d i n á c i ó t m e g a l a p o z ó gya­ korlatok. M i n d e b b ő l kialakult az A l a p o z ó Terápia. Szíjjártó Edit. Egxensúlygyakorlatok: statikus. mellyel először m u n k a c s o p o r t k é n t . Gósv Mária b e s z é d h a l l á s ( G O H ) . Sütő Csaba. mászás. * A felsorolás m á r csak azért sem lehet teljes. 1999). d i n a m i k u s és a kettő közötti á t m e n e t i e g y e n s ú l y t gyakoroltatjuk. teljes k i d o l g o z á s ú terápiákból át­ vettük Fodorné dr. és r e n d s z e ­ r ü n k e t egyáltalán n e m tekintjük lezártnak vagy b e z á r h a t ó n a k . de azt n e m fejleszti. és „ e g y s z e r ű " kéz­ gyakorlatokat. az időzítés és ütemérzék. Sipos Zsóka. Földi Rita labdagyakorlatait. az angol nyelvterületen h o n o s N I L D . labdagyakorlatok. körrajzolás stb. Burkusné Szenász Ildi. Palcsó Julianna. ha teljes volna. Némcthné Márk Julianna. Frankó Mária. és M. Bodai Ágnes. M á s . csak aztán a földön. gurulás. Tóth Péter. Telek Erika. végtag. 2.. Diamond azt írják. pörgések. a S z e n z o r o s Integrációs T e r á p i a vizsgálatából (Ayres terápia) é s L a k a t o s Katalin-féle T S M T (Tervezett S z e n z o m o t o r o s T r é n i n g ) vizsgálatból. m o z g á s k ö z b e n i irányváltoztatás. 5. fordulatok. és láb külön munkáját. „igen és n e m " integetés stb. T ó t h G á b o r ki­ d o l g o z t a a terápia speciális alkalmazását o r g a n i k u s k á r o s o d á s b ó l induló hiperaktív figye­ l e m z a v a r o s gyerekek eseteire. ahol a félkörös ívjáratokban létrejön a folya­ dék e l m o z d u l á s a : gyakori helyzetváltoztatás. Bonczné Juhász Csilla. egy lábon. m á s i k dobol stb. légző-fegyelmező gyakorlatsor. Göttlinger Gabi.. talicskázás. ezen belül járásegyensúlyt. szem.: majd min­ den „ e g y s z e r ű " kéz. Gacsályi Lászlóné. egyik kéz simogat.D é v é n y i E v a é s m t s a i . m á r a kialakult felépítése a k ö v e t k e z ő : Elemi mozgásminták + Ruganyosság + Egyensúly Mozgáskoordináció tökéletesítése Dominancia (kéz. Gergely Anikó. jól k o o r d i n á l t m ű k ö d t e t é s é h e z . Breinmann Erzsébet. pl. Papp Zita. ritmusos beszéd és m o z g á s . A terápia jelenlegi. Molnárné Nagy Anna. melyek­ kel a gyerek h o z z á s z o k i k a két kéz és két láb együttes. Bodonyi Miklós. és H. a k a d á l y o k k a l stb. Pócsi Orsolya. ha a g y e r m e k csak ugrál rajta. A t r a m p o line beindítja a mozgásfejlődést. Hofmann Ildikó. m o z g á s o s s z e r i a l i t á s fejlesztése. Itt kell említést t e n n e m egyetlen . fejlesztette t e r á p i á n k a t . Váradi Ildikó. A vizsgálatnál h a s z n á l u n k vizsgálati e l e m e k e t K u l c s á r M i h á l y n é terápiájának vizsgálatából. Szabó Csilla.

m i n t a stabil k é z d o m i n a n c i á t . A g y a k o r l a t o k a tudatos és p o n t o s végzésen keresztül fejlesztik a k o n c e n t r á c i ó t és az ö n f e g y e l m e t ( D é v é n y . . 6. Kulcsár Mihályné alapötletei nyo­ mán. Kézdominancia kifejlesztése. 8. és biztos.e x t r a p i r a m i d á l i s m o z g á s r e n d s z e r t és a parietális m o z g á s s z a b á ­ lyozó areákat. ügyelve arra.). á l l a n d ó továbbfejlesztésben. 1999. betartva a fejlődési irányt: fejgya­ korlatoktól h a l a d u n k a törzs és kéz felé. a rész. idő. Ha ez megy. a végtagok szétvá­ lasztott m o z g á s a n e m vagy csak alig.a nagy. Szemgyakorlatok és a domináns szem-kéz. j á r á s ellentétes kézráütéssel.írja Nádori ( N á d o r i . És végül a „ n e h é z " s z ö k d e l é s e k e t és „ n e h é z " k é z g y a k o r l a ­ tokat h o z z u k össze e g y m á s s a l . pl. 5 1 . a keresz­ tezett ritmusos mozgások ugrással. igen kifejezetten a r i t m u s é r z é k é t .a g y e r e k e k n é l a szerialitás erős fejlesztésre szorul. l á b t e r p e s z . h o g y terápiánkat ezen a n y o m o n kívánjuk továbbfejleszteni. indiánjárás ( m é g n e m s z ö k d e l é s ! ) stb. és nagyfokú k o o r d i n á c i ó s k é s z s é g e t ad. a d o m i n á n s kezet ügyessé tevő gyakorlat. o. illetve begyakorlása: igen sok egymásra épülő. m i n d e n m o z g á s esztétikus m o z g á s alapjait m e g a d ó g i m n a s z t i k a fejleszti a gyerek helyes tartását. A p o n t o s m o z g á s é s z l e l é s befolyásolja és szabályoz­ za a m o z g á s t . M i n d e z fej­ leszti az integrációs. e z e k mindig ellentétes irányú r i t m u s o s e l l e n m o z g á ­ sok. a m i k o r a gyerek saját i z o m m ű - ködéséből m e g é r z i a m o z d u l a t o k p o n t o s kivitelezését anélkül.m e l y e k n e k fentiekben c s a k a k ö n n y e b b e l e m e i t í r h a t t a m le . M i n d e n gyakorlatot sokszor e g y m á s után kell végeztetni. T e r m é s z e t e ­ sen fejlesztik a p i r a m i d á l i s . t ö m e g e s m o z d u l a t o k t ó l a precíz m o z g á s o k i g .D é ­ vényi É v a és mtsai. az e n y h e fokban értelmi fogyatékos és az o r g a n i k u s a n érintett hiperaktív-figyelemzavaros g y e r e k e k m o z g á s e l m a ­ radásának sajátosságait: . hogy a folyamatos. a spontán fejlődés irányait követi: . a m e l y e k b i z o n y o s h e l y z e t b e n m e g h a t á r o z ó a k . h o g y a kéz és láb e g y m á s r a m i n d i g merőle­ ges e l l e n m o z g á s t v é g e z z e n . harántter­ pesz. Ez a speciális. tehát n e h e z e n r e n d e z i k ö s s z e é s jegyzik m e g a m o z g á s o k egymásutánját.a törzsközeli n a g y m o z g á s o k t ó l h a l a d u n k a törzstől távoli f i n o m m o z g á s o k i g . M a r t o n .a szinkron kétoldali e g y ü t t m o z g á s o k k ö n n y e b b e n kivitelezhetőek. 1976.D é ­ vényi É v a és mtsai. 5 1 . az fegyel­ m e z e t t e b b e n g o n d o l k o d i k .a g y e r e k e k n é l g y a k o r i a k a k é n y s z e r e g y ü t t m o z g á s o k . u g y a n a k k o r m e g t ö r t é n i k a testrészek m o z g á s á n a k h a r m o n i k u s ö s s z e h a n g o l á s a ( D é v é n y . 1994).. M á s o d i k g y a k o r l a t s o r u n k b a n a térlátásban való ü g y e s s é g e t és a követé- 40 41 .e z e k e t leépítjük -. E k k o r a kéz „ n e h é z " g y a k o r l a t a i t ö s s z e h o z z u k a m á r b e g y a k o r o l t „ e g y s z e r ű " l á b g y a k o r l a t o k k a l .). Végül is m o z g á s k o o r d i n á c i ó t fejlesztő g y a k o r l a t a i n k a t .speciális g i m n a s z t i k á n a k tartjuk. . ^ 9. állóképességét. G y a k o r l a t a i n k e g y ü t t fejlesztik a p r o p r i o c e p t í v rendszert az e g y e n s ú l y r e n d s z e r r e l . Betanítjuk a „ n e h é z " alapugrásokat: terpesz. erre m é g visszatérek. A f o r m a é r z é k és k o o r d i n á c i ó együtt fejlődik. Pl. . k ö n n y e d vég­ rehajtást elérjük. Az a k u s z t i k u s és a k u s z t i k o m o t o r o s fejlesztés a m o z g á s o k r i t m u s o s t a p s r a v a g y r i t m u s o s m o n d ó k á r a . vízszintes k e r e s z t e z é s . U g y a n c s a k együtt fejlődik a gyerek mozgásbeli tér-. 1994). A mi t e r á p i á n k egyik legfőbb célja a m o z g á s k o o r d i n á c i ó kifejlesztése. A g y e r e k a g i m n a s z t i k a során m e g ­ tanulja ö s s z e r e n d e z n i a külső és a belső információkat. E z u t á n betanítjuk a kéz „ n e h é z " gyakorlatait. illetve egyenrangú.z á r (ez a vízszintes síkban van). G i m n a s z t i k á n k figyelembe veszi az anyanyelvi k é s z s é g h i á n y o s . hogy látná. m a l o m k ö r z é s . v e r s e k r e t ö r t é n ő v é g z é s é v e l valósul m e g . A látásérzékelés fejlesztése a m o z g á s m i n t á k megfigyelésével és u t á n z á s á v a l történik. és m o n d j u k a m o z d u l a t ( o k ) előtt és/vagy alatt. N e m tekintjük o l y a n elen­ g e d h e t e t l e n n e k . v á l l b o k s z o l á s o k stb. proximálistól h a l a d u n k disztális felé. Hámori szerint a m o z g á s k o o r d i n á c i ó differenciálódása a l e g s z o r o s a b b a n k a p c s o l ó d i k az érzékelési funkciók differenciálódásához. Lábdominanciát kialakító vagy m e g e r ő s í t ő gyakorlatok. Finommotorika kialakítását előkészítő gyakorlatsor: egymásra épülő gyakorlatok Kulcsár Mihály né k i d o l g o z á s a alapján. ügyességét.és e l l e n m o z d u l a t o k együttesét. kiválasztja azokat az ingerületeket. A b e s z é d és m o z g á s e g y ü t t e s és e g y m á s t fejlesztése a m e g f e l e l ő s t á d i u m b a n a l k a l m a z o t t mondott mozgás m ó d s z e r r e l : a m o z d u l a t o ( k a ) t s z ó b a n p o n t o s a n m e g f o g a l m a z z u k . 1972. kéz: karlendí­ tés váltottan test mellett vagy váltott m a l o m k ö r z é s (ez a rá m e r ő l e g e s síkban való m o z g á s ) . a g y i d e g ) . és terpesz-keresztszökdelés. IV.keresztezett ritmusos mozgás kialakítására: pl.az a z o n o s oldali v é g t a g o k m o z g á s a k ö n n y e b b e n kivitelezhető. m i n t h o g y a bonyolult és megfelelően adagolt m o z g á s s o r o z a ­ tok kialakítása és a u t o m a t i z á l á s a m i n t e g y visszahatásként vagy az agy fejlődésének kriti­ kus p e r i ó d u s á b a n történt m ű k ö d é s m e g e r ő s í t é s e k é n t fejleszti a központi i d e g r e n d s z e r n e m szorosan a m o z g á s k o o r d i n á c i ó v a l kapcsolatos m ű k ö d é s é t i s " ( H á m o r i .az a z o n o s oldalon e g y s z e r r e m o z g ó végtagoktól j u t u n k a keresztezett oldali m o z g á ­ sokhoz. VI. „Aki k o o r d i n á l t a n tud m o z o g n i . i z o m z a t a feletti uralmát. a k k o r a „ n e h é z " ugrásokat e l ő b b ö s s z e h o z ­ zuk m i n d e n k o m b i n á c i ó b a n a m á r b e g y a k o r o l t „ e g y s z e r ű " k é z g y a k o r l a t o k k a l . elöl vagy há­ tul. . sorrendjét és sajátos m i n t a szerinti össze­ r e n d e z é s é t értjük ( m o z g á s k o o r d i n á c i ó a l a t t ) " . . Miért tartjuk g i m n a s z t i k á n k a t speciálisnak? Mert fejlődéstani szemléletű. és elutasítja a l é n y e g t e l e n n e k ítélt informá­ ciókat. in: M á r t o n . 1999. a m o z d u l a t egy adott testrészre irányítása g y e n g e . és ezen két rendszer együttes fejlődése kiemelt szerepű az agyi érési f o l y a m a t o k b a n . és t e r m é s z e t e s e n a kéz o l d a l á r a próbáljuk beállítani. majd a l e g n e h e z e b b gyakorlatsor j ö n . . együttműködés kialakítása és/vagy fejlesz­ tése: első g y a k o r l a t s o r u n k b a n külső és belső s z e m i z o m g y a k o r l a t o k a t v é g e z t e t ü n k (III. .és dinamikai érzékelése: a moz­ dulatok pályája m e g h a t á r o z z a a m o z g á s térbeliségét. a p o n t o s a b b m o z g á s szabályozza az észlelési folyamat javulását. a m o z g á s s o r o k a t . 7. „ K o o r d i n á l n i azt jelenti: összeren­ d e z n i .a fej m o z g á s a i t ó l j u t u n k a végtagok mozgásai felé. m i n d k é t kézzel. váltott függőleges karlendítés test mellett. Itt is betartjuk a proximális-disztális fejlesztési irányt. v a g y i s ö s s z e r e n d e z ő képességet.. a k e r e s z t e z e t t m o z g á ­ sok n e m vagy csak alig. old. .. a m o z g á s ritmikája az időbeliséget és a d i n a m i k a a s z ü k s é g e s e r ő a d a g o l á s t és tónusállapotot. és ez tökélete­ síthető t ü k ö r segítségével.

Itt kell b e s z é l n e m a „ p i r o s s z e m ü v e g e s " o l v a s á s r ó l és írásról. 10. Ha a p r e motor kéreg károsodik. m e l y h e z na­ g y o b b g y e r e k e k n é l a tér k ü l ö n b ö z ő . sík­ i d o m o k u t á n r a k á s a . térképkészítések stb. 14. V a l ó s z í n ű . t e r p e s z . m e l y e t Lurija k i n e t i k u s m e l ó d i á n a k nevez. a betűfor­ málással. illet­ ve a m o z g á s o k r i t m u s o s e l v é g z é s é t követelik m e g . ha igen. gyors m o z d u l a t o k után lassú m o z d u l a t o k . futást. mozgású gyer­ melyekben az agyi v é r á t á r a m l á s t óvatosan növelhetjük. M á r t o n . 4. m i n t h a a d i s z l e x i á s g y e r m e k e k olvasását j e l l e m e z n é m . H á r o m h ó n a p g y a k o r o l t a t á s után döntjük el. M i n d e z e k az a g y k é r e g alatti (subcorticalis) területek fokozott m u n k á b a vonását jelentik. ül.z ö n g é t l e n pár m e g h a l l á s á t és visszaadását. A n e m stabilizált e r e d m é n y t visszaesés követheti. melyből ki­ e m e l t e n is tanítjuk az írókeretes írást és a teljes vállból-karból végzett. és olyan pirosan író tollat a d u n k a kezébe. n a g y f o r m á t u m ú be­ t ű e l e m tanítást. 13. csak h ó n a p o k . hogy az íráskép rendezettsége erősen pszichés befolyás alatt is áll. Térben való mozgások. m e l y h e z sajnos kevés gyemelyeket napok. Gestalt stb. irányismeret: akár a testismeretet. Ritmusos beszéd: k i c s i k n e k m o n d ó k á k . tárgyak stb.b e n n t a r t á s .z á r .e l s ő s o r b a n ingásos lépésmozgással kicsiknél (Falvay Károly tanítása). m e l y e k e t mozgással . a v o n a l v e z e t é s s e l . 42 43 .2 0 p e r c e t olvastatjuk u g y a n í g y G ó s y M á r i a Varázsió c. Kinesztézis gyakorlása. boka. Emlékez. 18.. mely m o t o r o s ü g y e s s é g e k szervezésében is részt vesz. a j o b b s z e m elé s e m m i t („ablaküve­ g e t " ) . a beindított m o z g á s o k m e g t a p a d ­ nak ( p e r s z e v e r á c i ó ! ) . 16. h o g y a p r e m o t o r k é r e g vesz részt a m o z g á s időbeli s z e r v e z é s é b e n . n a g y o b b g y e r e k e k n e k Lurija n e u r o p s z i c h o l ó g i a i vizsgálatának g y a k o r l a t a i : térképrajzolás bejelöléssel. az írás r e n d e z e t t s é g é v e l p r o b l é m a van. görkorcsolyát. jobb-bal.s z ó t a g o k . Ritmusgyakorlatok: ü t e m k o p o g á s o k . 3. M i n d i g a d o m i n á n s k é z h e z igazítjuk a szemet. M i n d e z t azért írom le ilyen részletesen. hogy a r i t m u s o s u g r á s o k gyakorlásával az agy premotoros cortex* részét érintjük. de m á s mozgással is elősegítünk. Lazító gyakorlatok: vállízület lazítása. 2 1 . és m o z g á s nélkül is k ö r b e ü l v e m o n d u n k . A z e g y e s m o z ­ gáselemek e g y m á s t ó l izoláltan. Légzőgyakorlatok: hasi légzés levegő-visszatartással szétszórt és különböző testhelyzetekben. é v s z a k o k stb. csukott s z e m m e l tá­ j é k o z ó d á s o k fix ponttal és fix pont nélkül. térbeli tájékozódás: mozgáselképzelések. háttér. Freund azt írja. n a g y o b b a k n a k W e ö r e s . úgy érzékel. 2 3 . M á r a m o z g á s k o o r d i n á c i ó s g y a k o r l a t s o r o k is r i t m u s o s m o z g á s o k a t t a r t a l m a z n a k . üte­ met is ütve. a u t o matizálódott m o z g á s o k f o l y a m a t o s s á g a . A m e g i n d í t o t t m o z g á s o k sztereotip m ó d o n i s m é t l ő d n e k . érzékszervek látási. 25. u g r á s v a r i á c i ó k (pl. A piros s z e m ü v e g e s írással szép e r e d m é ­ n y e i n k v a n n a k . 1963). de mivel m i n d e n m á s lá­ t á s é l m é n y e (fények. Lurija-féle neuropszichológiai vizsgálat és a rehabilitáció gyakorlatai: egyre több gyakorlatot h a s z n á l u n k Lurija gyakorlatai közül a reciprok (váltott ellentétes) b e i d e g z é s gyakorlására. 24. akár a jobb-bal fogalmát. utána csukott s z e m m e l . szaggatottan zajlanak le. mesélés vagy szövegfel­ tájékozottság g y a k o r l á s á r a a szülőt kérjük m e g . 22. és a j o b b vezet a m u n k á n á l . hogy használl-e. utána aktí­ van. Ha nincs stabil k é z d o m i n a n c i a . e l ő s z ö r nyitott s z e m m e l . de szinte m á r ö n m a g á b a n is terápiás értékűnek tartjuk a lovaglást.pontjairól h a n g o k . mozgásutánzások. g y a k o r o l u n k . s i m a m e g v a l ó s u l á s á t . A gyerek d o m i n á n s k e z e oldalára kívánjuk beállítani az olvasásban és írásban d o m i n á n s s z e m e t . biciklizést. Szövegmegértést elősegítő játékok.D é v é n y i Éva és mtsai. fejlesztése fejlesztő k ö n y v e k használatával stb.k i l é g z é s r e megtett lassú v é g t a g m o z g á ­ sok. m e l y n e k sikerült elkészíttetnünk pirossal n y o m o t t változatát. síkban . az agya ezt nem érzékeli. e l ő b b kialakítjuk. g ö r d e s z k á t . ( M i n d ­ ezzel együtt azt tapasztaljuk. Alak. U g y a n c s a k napi 1 5 . utána a k ö z v e t l e n tér. h á r o m i d o m e g y m á s h o z viszonyí­ tott rajzolása. h a r á n t t e r ­ pesz-zárt lábas ugrás) r i t m u s o s a n felépítve.etfejlesztés: fejlesztése. mint például a b e s z é d és az írás (Freund. m é g újabb h á r o m h ó n a p o t írunk elő az e r e d m é n y stabilizálására.s z a v a k v i s s z a a d á s á t g y a k o r o l t a t j u k . 15. csukló-. hallási. m i n d e z e k tapssal k o m b i n á l v a ( n é p t á n c h o z kö­ zelítő g y a k o r l a t s o r o k ) . M i n d e n g y e r e k n é l a l k a l m a z z u k . vagy anélkül. és zsebecskéjében a h o z z á való piros színszűrő is megtalálható. m i n t h a két s z e m m e l látna. k i n e s z t e t i k u s és mozgássor-emlékezet játékos 17.t e r á p i a . légzés és s z á m o l á s r a megtett m o z d u l a t o k . T e s t s é m a . Egyik legfontosabb g y a k o r l a t s o r u n k . és felesleges r é s z m o z g á s o k k e l e t k e z n e k . csípőízü­ let. Tehát íráskor valójában csak a jobb szemével fogja látni az írást. „ s z o b r o k " p o n t o s leutánzása. először a saját test a k ö z p o n t . A problémára részletesen visszatérek az anatómiai támadáspontot tárgyaló fejezetben. melléklet). m i n d e g y i k külön aktust igényel. akár a n é v u t ó r e n d s z e r t gyakoroljuk. 11. T a p a s z t a l a ­ tunk szerint az esetek felében látványos j a v u l á s áll be (2. 1990. 1999). evezést. ujjismeret. Fegyelmező gyakorlatok: különlegesen fegyelmezetlen m e k e k n e k : s z á m o l á s r a vagy b e l é g z é s . Konstruktív praxis. közti „fordítás" látási-tapintási-alakfelis­ merési érzetek g y a k o r o l t a t á s a . Hallásgyakorlatok: Gósy Mária hallásfejlesztő gyakorlatait használjuk. ez a kéregrész vezérli a m o z g á s folyamatos. 19. Altalános szóban. m e l y e t D e l a c a t o leírása alapján k e z d t ü n k el ( D e l a c a t o .v e r s e k .) teljes. 12. Fejlesztő sportok: a „ k ö z é p v o n a l i " m o z g á s o k g y a k o r l á s a k o r és fejlesztésekor aján­ lani szoktuk az úszást. szinkron és aszinkron (váltott kézzel). könyök-. fejlesztjük a m a g á n h a n g z ó h o s s z ú s á g és z ö n g é s .ses s z e m m o z g á s o k a t fejlesztjük. fej-. nyaklazítás. rajz. N a p o n t a 20 percet íratjuk így a g y e r e k e t dik­ tálás u t á n . futballt. és o l y a n kétoldali s z e r v e z ő rendszer.egyre táguló . de m e g s z ű n i k a begyakorlott. kicsiknek logikai j á t é k stb. Ezért a stabilan jobbkezes gyereknél egy s z e m ü v e g k e r e t b e a bal s z e m elé p i r o s színszűrőt (lencsét vagy átlátszó m ű a n y a g o t ) teszünk. m e l y n e k színét a piros színszűrő kioltja. csak hallás utáni tájékozódási j á t é k o k . olvasás alapján j á t s z u n k . utána a tágas t é r " elvét. Időbeli tájékozódás fejlesztése: napszakok. mert a fenti leírás olyan. sztereotípiák kialakítására és m e g t ö r é s é r e stb.) Az alaki diszgráfia k e z e l é s é n e k m á s i k módja az angol N I L D .papíron való tájékozódás építőkocka-utánrakás. betartjuk az „ e l ő s z ö r passzívan. a m o z g á s p r o g r a m megtartott. de m i n d e n e k e l ő t t a g y e r e k e k n é l m á r s o k s z o r n a g y o n m e r e v ágyéki gerincsza­ kasz lazítása. akiknél az írás alaki részével. 20.. k ö n y v é b ő l . ritmu­ sos s z ö k d e l é s e k két l á b o n és váltott l á b o n . órarajzolások.

ezért r ö v i d e b b ( 3 . diszfázia. 2 8 . . a n o r m á l i s intellektus alsó ö v e z e t é b e e s ő g y e r m e k e k ( I Q : 7 0 .4 g y a k o r l a t e l e m ) .Mentális retardáció és/vagy deficit -POS >» Iskolások 16 évesig _ Diszlexia. Mozgásos kat tanítunk be.ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s g y e r m e k e k n é l .b a n s z e n v e d ) . a p i n g p o n g o t . az állóképesség. és ha úgy a l k a l m a z z u k . melyet a Fejlesztő P e d a g ó g i a 2 0 0 1 / 1 . akiknél m o z g á s . diszgráfia aiakj _ Enyhe mentális retardáció v a g y deficit _ poS 44 45 .POS ( p s z i c h o o r g a n o s s z i n d r o m a ) . h o s s z a b b (64 g y a k o r l a t e l e m ! ) m o z g á s s o r o ­ A fent leírt területek m i n d e g y i k é n a képesség -> készség -> automatizado (jól kivitelezett) fejlesztési elvét követjük. .Mozgásfejlődési elmaradás (nagy.7 5 ) . U g y a n a k k o r n á l u n k m á r „ v é g z e t t " gyerekeinket Földi Rita „ l a b d a t e r á p i á j á b a " küld­ j ü k .és finommozgások) . diszfázia stb. esetleg diszfázia gyanúja.ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s g y e r m e k e k n é l . a g y o r s a s á g . a ví­ vást. ahol a g y e r m e k n o r m á l intelligen­ ciájú. .b a n s z e n v e d ő g y e r m e k e k egy r é s z e d i s z l e x i á s is. de terápiás sport.8 5 ) ugrásszerű fejlesz­ tését lehet elérni. Földi Rita féle labdaterápiás fejlesztés: átvettünk és beolvasztottunk Fodorné dr.ü g y e t l e n s é g van. a figyelem és a logikai g o n d o l k o d á s fejlesztésére is (!) alkal­ m a s . a d i s z l e x i á s g y e r m e k e k e g y része P O S . de az igen súlyos r é s z k é p e s s é g h i á n y miatt kisegítő iskola várna ra. szerialitás fejlesztése: a szerialitás fejlesztése gyerekeknél k i e m e l t fon­ tosságú.b a n s z e n v e d ő g y e r m e k e k n é l is észlelünk terápiás hatást a m o z g á s k o ­ o r d i n á c i ó fejlődése miatt. h a n e m testismeretet. az ü g y e s s é g . Testvonalat átlépő keresztező gyakorlatsor: szimmetrikus és aszimmetrikus kereszt­ befogások.h a t é k o n y n a k b i z o n y u l a terápia intelligencia-határeset g y e r e k e k n é l : a debilitás felső. mely az egyensúly. . .z e n e i diszgráfia kezelést".n a g y o n h a t é k o n y a terápia valódi debilitás esetén ( I Q : 6 0 . 29.Dominancia megválasztásának késése . és m é g h a t é k o n y a b b p s z e u d o d e b i l i t á s [ál-értelmi fogyatékosság] esetén.iskoláskorú diszgráfiás g y e r m e k e k n é l az írás alaki o l d a l á n a k javítására. mely n e m c s a k a k ö z é p v o n a l átlépését. a súlylökést. e g y é b labdajátékokat. m e r t a két r e n d e l l e n e s s é g ölelkezik e g y m á s s a l (a P O S . jelenleg F a l v a y K á r o l y n a k az e g y e n s ú l y és beszéd. „ A n y a n y e l v i . Utolsó kartonunkat „nyitva hagyom": hiszen a r e n d s z e r n e m lezárt. A dominanciafejlesztés i d ő s z a k á b a n ajánljuk a teniszt. de lesz p a n t o m i m s p e c i á l k o l l é g i u m u n k is. ezért k i d o l g o z t u n k egy un. Óvodások 5 éves . a kosárlabdát. belső és külső r i t m u s . r i t m u s o s m o z g á s t és szeriális e m l é k e z e t e t is fejleszt.rek j u t h o z z á . kialakulatlan k é z d o m i n a n c i a vagy k i m u t a t o t t diszlexiaveszélyeztetettség áll fenn. számá­ ban leírtunk. Tíz éves t a p a s z t a l a t u n k alapján a k e z e l h e t ő c s o p o r t o k : Anyanyelvi készség hiánya Megkésett vagy/és hibás beszédfejlődés Diszlexia Diszgráfia Diszfázia POS Organikus eredetű hiperakti vitás figyelemzavarral y Idegrendszer érését megalapozó terápia Mentális retardáció és/vagy deficit (enyhe fokú) Földi Rita labdát h a s z n á l ó mozgásfejlesztő m ó d s z e r é b ő l . két oldal m ű k ö d é ­ sének szétválasztását. 2 7 .b a n s z e n v e d ő g y e r e k e k n é l . ha diszlexiásak. 26. ^ Mivel a terápia n e m h a t é k o n y tartalmi diszgráfia kezelésénél.iskoláskorú diszlexiás g y e r m e k e k n é l . m i n é l kisebb a gyerek. m i n t e g y á t m e n e t i fejlesztő lehetőségként: m á r sport. sőt á l l a n d ó a n Fejlődésben elmaradt. E z t is s z á m b a véve és tapasztalatainkat á t g o n d o l v a a terápia h a t é k o n y n a k m u ­ tatkozik: . akiknél súlyos beszédfejlődési z a v a r áll vagy állt fenn: m e g k é s e t t b e s z é d f e j l ő d é s .) . n e h e z e n k e z e l h e t ő b e s z é d p r o d u k c i ó s v a g y b e s z é d p e r c e p c i ó s zavarok. . ritmu­ sos népi m o z g á s o k és j á t é k o k felhasználásával t ö r t é n ő fejlesztése felé fordulunk. annál e r e d m é n y e s e b b e n . . de igen k o m p l e x és nyitott r e n d s z e r r é vált.Beszédfejlődési problémák (megkésett. Ez a terápia kifejezett és t u d a t o s e g y ü t t m ű k ö d é s t igényel a terápiát v é g z ő egyén és a gyer­ m e k között.ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s (5 éven felüli) g y e r m e k e k n é l . iskolaérellcn óvodások Korbontásban tekintve: Alapozó Terápia Fejlesztés: anyanyelvi készséghiány miatt idegrendszeri éretlenség miatt mozgáskoordináció elmaradottsága miatt fejlődik. a z o n b a n a n e m diszlexiás P O S . akiknél tisztán a n a g y m o z g á s o k és f i n o m m o z ­ g á s o k ü g y e t l e n s é g e figyelhető m e g . Fejlesztésünk így h a t á r o z o t t fejlődéstani vonalú.

. a j o b b parietális l e b e n y h á t s ó része (vizuális téri figyelem g y e n g e s é g e ) . mely a terápia hatására az idegrend­ szerben létrejöhet. Az o r g a n i k u s e r e d e t ű h i p e r a k t i v i t á s figyelemzavar s z i n d r ó m á b a n sérülése vagy sérülékenysége biztosra v e h e t ő . vegetatív szabá­ lyozás .s z ö v e t t a n i l a g i g a z o l t n a k t e k i n t h e t ő a k é r g e s t e s t ( c o r p u s c a l l o s u m . fogalmi gon­ d o l k o d á s szabályozója. ábra) extrapyramidális rendszerhez tartozó agykérgi mozgatóközpont hallólebeny (temporalis központi árok (sulctis centrális) vagy fissura Rolandi elsődleges mozgatómező elsődleges érzőmező fali lebeny (parietális) homloklebeny (frontális lebeny) látólebeny sylvius árok .z a v a r o k e s e t é n ( F o d o r n é Földi R i t a szóbeli k ö z l é s e ) . a p r o b l é m a m e g o l d ó és a szóbeli g o n d o l k o d á s vezérlője és az absztrakt. Enyhe fokban értelmi fogyatékosoknál az agy bármelyik része károsodhat. disz­ lexia.t e m p o r o occipitalis „ s a r o k " ) . a Sylvius-árok körüli r é s z e k n é l . de kiemelt s z e r e p e van a h o m l o k l e b e n y sérültségének. fMRI. mely az agy „szellemi k ö z p o n t j a " : az akarat­ lagos viselkedés szabályozója. olvasás. mint a beszéd. diszfázia. helyesírás. Igen v a l ó s z í n ű a R A S (retikuláris a s c e n d á l ó rendszer) érintettsége. a fissura R o l a n d i elülső részének. és csak azt nézve. A legm a g a s a b b r e n d ű p s z i c h é s teljesítményünknek. t a r t a l m i diszgráfia . AZ ALAPOZÓ TERÁPIA HATÁSMECHANIZMUSA A) A fejlesztés idegszövettani alapja általában H a t á s m e c h a n i z m u s alatt ez esetben azt az a n a t ó m i a i l a g m e g f o g h a t ó .melylyel a külvilág felé fordulunk -. U g y a n a k k o r a gyerekek tünetei alapján feltételezhető a limbikus rendszer . mely fejlődéstanilag a l a c s o n y a b b szint). Hiperaktív-figyelemzavaros g y e r e k e k (organikus eredet) egy részénél kifejezett sérülést feltételezhetünk. a „ h á r o m l e b e n y v i d é k e " ( p a r i e t o . mely agyi területeken k e r e s h e t ő az éretlen vagy k á r o s o d o t t terület: n e h e z e n m o n d h a t n á n k b i z t o s a n felelős területeket. E l t e k i n t v e a p r o b l é m a bio­ kémiai m a g y a r á z a t á t ó l . a belső b e s z é d szabályo­ zója. E z e k e t ma m á r a funkcióban levő agy vizsgálatát lehetővé tevő eljárások ( P E T . az aktív m a g a t a r t á s é r t a külvilág felé. hiperaktív-figyelemzavaros g y e r e k e k n é l vagy a n y a n y e l v i k é s z s é g h i á n y o s g y e r e k e k n é l . ábra Az agy lebenyei és barázdái ábrája nyomán) 46 47 .m e g k é s e t t beszédfejlődés.feltételezhető értelmi fo­ g y a t é k o s o k n á l . (2. a funkció m á s . a figyelemért.és h a l l ó r e n d s z e r egyes á t k a p c s o l ó n a g y m a g v a i n a k érintettsé­ ge. a h o m l o k l e b e n y felső és oldalsó részének érintettségét is találták. Az anyanyelvi készséghiányos g y e r e k e k n é l . esetleg é r é s b e n e l m a r a d t ó v o d á s o k n á l . S P E C T ) vizsgálják. r o s t o k b ó l álló k ö z p o n t i rész. Á J ) gy nyakszirt (occipitalis) va szomatoszenzoros szintézis látási. .e c h o p r a x i a -. E r e t l e n s é g szem­ pontjából p e d i g az agytörzsi vesztibulocerebelláris r e n d s z e r érintettsége biztosra v e h e t ő . szerepe van a m o z g á s v e z é r l é s b e n ( é p p e n sérülésnél tapasz­ taljuk e z e k n é l a g y e r e k e k n é l . hallási és egyéb ingerek összekapcsolódása extrapyramidális rendszerhez tartozó agykérgi mozgatóközpont három lebeny „vidéke" (parieto-temporo-occipitalis) „sarok" elsődleges mozgatókéreg ~ elsődleges érzőkéreg homloklebeny fali lebeny corpus callosum (kérges test) hallólebeny nyakszirt vagy látólebeny (occipitalis) (Péter Agnes 2.érzelmi. pl.m á s részterületét létrehozva m á s és m á s m i n t á z a t o k b a n . hogy a szóbeli utasítás m e g é r t é s e helyett u t á n z á s vezérli a m o z g á s t . de m á s területek is szóba j ö h e t n e k r é s z k é p e s s é g . de a jó funkció eléréséért az a g y n a k igen k ü l ö n b ö z ő területei „fog­ nak ö s s z e " .vagy éretlen terület . ahol egyik félteke rostjai a m á s i k b a vezetve egy­ m á s t k e r e s z t e z i k ) a p a r i e t á l i s lebeny. m í g m á s o k a h a l á n t é k l e b e n y n e k . idegszövettanilag és élettanilag is k ö v e t h e t ő funkcióbeli változást értem. a látó. és részt vesz a m o z g á s s z a b á l y o z á s i n t e g r á c i ó j á b a n . m á s részénél b i z o n y o s területek éretlenségét. mely felelős az éberségi szintért . A n a t ó m i a i l a g m á s k á r o s o d o t t terület .és a h o m l o k l e b e n y egyes részeinek b e v o n ó d á s a a folyamatba.II. v a n n a k u g y a n agyi központjai.

A funkcióátvétel a n e u r o n h á l ó z a t á t s z e r v e z ő d é sével j ö n létre. egy idő után kiszelektálódnak. szelekciók útján történik m e g .k é p l é k e n y s é g e . sir*' V* |. (Harvard Orvosegyetem) Dávid H. Általuk valósulnak meg az elme alapvető működési mozzanatai: Ezt a szövetmintát Janet Robbins. Hámori leírása alapján a g e n e t i k u s p r o g r a m csak általánosabb utasításokat tartalmaz. V a g y i s n e m a v e z e t ő k é p e s s é g a legfontosabb. ábra). a k c l o s o l e n c . 1999.c s o d á l a t o s . megerősítik. A k i s g y e r m e k a g y á n a k plaszticitása . ábra Az. ábra). oltványhajtá­ „átriumion ^ „ potenciál a k c i ó s sok i n d u l n a k . a sérült rostokról új kollaterálisok. ugrálás stb. Az óvodáskorú iskolaéretlen g y e r m e k e k n é l pedig egyes e s e t e k b e n n e m m e r n é k megje­ lölni agyterületet. M i n d e b b ő l látható. 1979. a p o n t o s a b b k i d o l g o z á s a születés utáni fejlődés során. Hubel az emlékezet. s + '§ •f S. S z ö v e t t a n i l a g valószínűleg n e m a v e l ő s h ü v e l y e s e d é s a legfontosabb érési folyamat.). De ezek 48 . el­ p u s z t u l n a k " ( H á m o r i . A k o m p e n z á c i ó r a t ö b b A m á s o d i k fázisban . M á s r é s z t a n o r m á l i s funkcióhoz szükséges agy szerkezet kialakításában j ó ­ val több idegsejt vesz részt. a tanulás. a nyelvi önkifejezés.s t a b i l i z á l ó f o l y a m a t o t végzi a kisgyerek s p o n t á n is i s m é t l ő d ő m o z ­ dulataival (pl.ez az új szinaptikus h á l ó z a t kialakulása ( K a t o n a . a l * iránya r\ P nyugalmi potenciál I egy része g y o r s : a m á r k i a l a k u l t j e l e n lévő.a m e g i n d u l ó funkciók „kiszűrik.. m í g m á s h u z a l o k .s ez a g y e r m e k n é l több évig tartó folyamat . stabilizálják a helyes kapcsolásokat. új szinoptikus hálózat kialakulása Az agyidegsejtek ingerületeket továbbítanak. A kellő ingerre­ a k c i ó m e g f e l e l ő s z á m ú és m e g f e l e l ő h o s s z ú ideig való g y a k o r o l t a t á s á v a l é p p e n ezt a k i s z ű r ő . M á ­ sik része lassú . h o g y a terápia n e m bizonyos agyterületeket fejleszt. de be n e m kapcsolt r e n d s z e r e k b e l é p n e k .m e g e r ő s í t ő . ''ife' s ? szinaptikus rés receptor i (on_ csatorna i / i -OM* ingerületátvivő posztszinaptikus anyag dendrit 4. m i u t á n az agy funkciókban g o n d o l k o d i k ( 3 . a k é s ő b b i e k során h e l y e s n e k b i z o n y u l ó k a p c s o l a t mellett r e n g e t e g „ t é v e s " k a p c s o l a t o t is kialakítanak e g y m á s s a l . A fe­ les s z á m b a n kifejlődő idegsejtek sok. a m e l y e k e t a m ű k ö d é s e k során k e l e t k e z ő i d e g i m p u l z u s n e m j á r át. Az agy idegsejtes szerveződését a Golgi-féle festés felhasználásával Santiago Ramón fedezte fel..lehetőség is van: ha valahol sérülés van. vagyis m a g á t a fejlesztést i n k á b b szövettani-idegélettani szinten p r ó b á l n á m m a g y a r á z n i . I _ ™ / \ prcszinaptikus | axon-*— végződés /" v.D é v é n y i Éva és mtsai. mint a m e n n y i szükséges. 1976. e k k o r a k a p c s o l a t o k á t r e n d e z ő d n e k . h a n e m a kapcsolódá­ si l e h e t ő s é g e k . m á s z á s . ábra 3. 1986) (4. o. de k o m p e n z á c i ó r a fel is h a s z n á l ó d h a t n a k .). és h a l a d n a k az ép idegsejteken és ép d e n d r i t h á l ó z a t o k o n „ k i a d ó v á " vált üres t e r m i n á l o k h o z . ha­ n e m a d e n d r i t h á l ó z a t k i a l a k u l á s a és ezzel a s z i n a p t i k u s h á l ó z a t k i b o n t a k o z á s a . . M á r t o n .n • 'Ili' 7 mitokondrium szinaptikus vár. A n a g y a g y k é r e g b e n az á t r e n d e z ő d é s a « az ingerület ^ 4 haladási + " . laboratóriumának munkatársa készítette. és ezt végeztetjük mi is ővele a terápia során. majd a felesleges sejtek elpusztulnak. 4 1 . s z ü k s é g esetén á t r e n d e z ő d é s e .

. lásra épül rá. id. Ball.és t ö r z s m o z g á s o k k a l . ugrás) m e g n y i l v á n u l ó t e s t m o t ó r i u m a m e l y m e g f e l e l ő e n kifejlődött statika alapján alakult ki . m o z g á s é r z é k e l é s ) nyert információ finom e l e m z é s e adja a m o z g á s k o o r d i n á c i ó t . a ritmikus feladatok végrehajtása. majd az állandó korrekció a végrehajtás során. 1985. De u g y a n e z a folyamat. M i n ­ den m o z g á s alapja a s z e n z o m o t o r o s integráció. " (Schilling. Az extrapiramidális r e n d s z e r n e k részei vannak az agykér­ gen is: a p r e m o t o r o s kéreg egyes területei.D é v é n y i É v a és mtsai. A s z a b á l y o z ó f o l y a m a t o k feltétele. p u t a m e n .) T e k i n t h e t j ü k a m o z g á s t a n u l á s és s z i m b o l i k u s tanulás közötti analógiát e kettő össze­ függése e r e d e t é n e k . hogy a g y e r m e k ­ ben van e g y előre e l k é p z e l t m o z g á s p r o g r a m a m o z g á s m e g h a t á r o z o t t j e l l e m z ő i m e n t é n (irány. a m e l y r e az összes későbbi k o m m u n i k á c i ó s forma (pl. e l m a r a d o t t az anyanyelvi készsége. m e l y e k a m o z g á s o k „kinetikus m e l ó d i á j á t " biz­ tosítják: a m o z g á s r é s z e k n e k m e g f e l e l ő s o r r e n d b e n kell m e g j e l e n n i .ez a reafferentáció vagy újra visszajelentés.a m o z d u l a t o k ingerlőén h a t n a k az agytörzsre is. Bár az a g y b a n v a n n a k központjai. 2. térérzékelés. testhelyzet.) „A m o z g á s f e j l ő d é s n e k az adja célját. p o n t o s s á g á t stb. e g y m á s b a folyni a pontos időzítéssel. és m i n d e n tanulás a külső és belső k ö r n y e z e t b ő l nyert in­ formációk e l e m z é s é r e épül. in: M á r t o n . Végül az agykéreg m o z g á s s z a b á l y o z ó részei: az elsődleges m o z g a t ó k é r e g az akaratla­ gos m o z g á s o k indítója. A kisagy a n a g y ö s s z e h a n g o l ó az a g y k é r e g és a periféria. M i n d e z az agytörzsi cerebello-vesztibuláris m o z g a t ó r e n d s z e r részét ké­ pezi. a p r e m o t o r o s és kiegészítő m o t o r o s kéreg feladata a fent említett kinetikus m e l ó d i a .L o w e n t h a l . a m o z g á s k o o r d i n á c i ó e g y i k fő központja. rúgás stb. ahogy a beszéd felépítésé­ nél m e g f i g y e l h e t j ü k . hallás. s á p a d t m a g ( p a l l i d u m ) . m a n i p u l á l á s .m o z g a t ó m a g v a k és a n a g y ö s s z e r e n d e z ő k ö t e g (fasciculus l o n g i t u d i n á l i s m e d i a l i s ) . 1 9 8 1 . Ha a kettő között eltérés van. o l í v a m a g . Ezen i g a z s á g o k o n túl szeretnék kísérletet tenni arra. h o g y anatómiailag-funkcionálisan B) Az Alapoz/' Terápia feltételezhető anatómiai-idegszövettani támadáspontja m e g p r ó b á l j a m az A l a p o z ó T e r á p i a mint mozgásfejlesztés és az anyanyelvi készség k ö z ö s pontjait leírni. ez m a g a az érzékszervi tanulás modellje. az i z o m t ó n u s szabályozója. a m o z g á s o k automatizálódását. mert a fentiek m ű k ö d é s e igen szoros összeköttetésben áll a kisagy v e z é r l ő r e n d s z e r é ­ vel. h a s o n l ó a n a h h o z . A m o z g á s t e v é k e n y s é g é t az érzetek indít­ ják m e g . átszerv e z ő d é s é t teszi lehetővé. o. 1999. T e k i n t s ü k át a m o z g á s b a n résztvevő rendszereket: indul a gerincvelői érzékelésből (proprioceptivitás) -> a nyúltagyban vannak a garat és n y e l v m o z g a t ó magvak. és az é r z ő visszajelentés szabályozza a m o z g á s erejét. n é l k ü l e n e m létezik. irány-. Először r ö v i d e n á t t e k i n t e n é m a mozgásszabályozás rendszerét: 1. M á r t o n . Ha egy g y e r e k n e k g y e n g e . helyzet­ érzés. d i n a m i k a i ö s s z e t e v ő k stb. Fodorné Földi Rita m e g f o g a l m a z á s á b a n : a külső k ö r n y e z e t b ő l (látás. 9. futás.). a durva t o v a h a l a d á s i m u n k á k b a n ( m á s z á s .) „A g y e r m e k első válasza az életben m o t o r o s válasz. o. . c a u d a t u s ) . „ A m o t ó r i u m e g y e d f e j l ő d é s é n é l egy k o o r d i n a t í v differenciáló f o l y a m a t m e g y v é g b e : az általánostól a speciálisig.képezi a funkcióbázisát a fino­ m a b b m o t o r i k u s m i n t á k n a k (forgás. 9. Mivel m i n d e n s z i m b o l i k u s tanulás is az érzékszervi tanuki egyik céljául? 50 51 .ezek gyakorlással e g y m á s r a h a n ­ g o l ó d n a k . és h i e r a r c h i k u s r e n d b e igazodnak.a m o z ­ gások s z a b á l y o z á s á t teszik lehetővé. lentiformis). az alsó végtagi célszerű m o z g á s o k ügyes kivitelezése (járás. izom. o. és ezért m u t a t a m a g a s a b b r e n d ű idegrendszeri funkciókkal. a thalamus e g y i k m a g j a és a t h a l a m u s alatti mag. 3. K é s ő b b a szimbolikus m e g é r t é s arra az alapra épül rá. v a l a m i n t a labirintból és a kisagyból befutó ingereket. " (Hottiger. 1981). az agytörzsi ingerlés a dendritek n ö v e k e ­ d é s é n e k és a szinaptikus hálózat g a z d a g o d á s á n a k és ú j r a s z e r v e z ő d é s é n e k erős ingere. e g y e n s ú l y o z á s . fej.). ábra) Az e x t r a p i r a m i d á l i s r e n d s z e r magcsoportjai kiterjednek a k ö z é p a g y felé: fekete á l l o m á n y (substantia n i g r a ) . a hátsó parietális lebeny a m o z g á s f o l y a m a t o k térbeli koordinációját végzi. (5. ezért a k o o r d i n á c i ó s k é p e s s é g e k fejlesztése m a g a után vonja a tanulási ké­ pességek fejlődését. ez p e d i g az információt felvevő és feldolgozó r e n d s z e r e k jó m ű k ö d é s é r e . 9. 1999. . Az e l m ú l t 10-20 év alatt nálunk is m e g h o n o s o d ó fejlődéstani szemléletű fejlesztő terápi­ á k b a n é p p e n a t á m a d á s p o n t j u k volt új és szokatlan. i z o m t ó n u s . és az automatizado első fő állomása. 1980. pedál. . m ű k ö d é s b e hozással. m e l y e t a g y e r m e k m o z g á s v i l á g a k é p e z e t t . M á r t o n . m é g i s m i n d i g mint e g y s é g e s egész m ű k ö d i k hatal­ mas összeköttetés-rendszerrel. a reciprok b e i d e g z ő d é s biztosítása. és korai életének e l ő r e h a l a d á s a is. ritmus) és a belső k ö r n y e z e t b ő l (ízület. . m e l y be­ vallottan a mozgáskoordináció tökéletesítését tűzi Erre az egyik v á l a s z l e h e t ő s é g elvi: . mint amilyen az anyanyelvi kész­ ség. r i t m u s . gördü­ lékeny voltát. v ö r ö s m a g . az e l ő z ő r é s z m o z g á s gátlásával és az újra való átállással.D é ­ vényi É v a és mtsai. l e n c s e m a g (n. j á r á s . miért hathat rá k e d v e z ő e n egy m o t o s z e n z o r o s fejlesztés. D e i t e r s . futás.D é v é n y i É v a és mtsai. m e l y b e az extrapiramidális r e n d s z e r l e g n a g y o b b m a g v a i tartoznak: farkasmag (n. pályák és p á l y a r e n d s z e r e k beindulását.m a g (ez a vesztibuláris r e n d s z e r e g y i k magja). és ez a z o n o s s á g o t fog m u t a t n i a végrehajtott cselekvéssel. B a k o n y i . mely a k ö z é p a g y t ó l lefelé h ú z ó d v a ö s s z e r e n d e z i a s z e m m o z g á s o k a t a nyak-. 1999.vagyis a m o z g á s ü g y e s s é g . a fiziológiás e g y ü t t m o z g á s o k szabályozását és az e g y ü t t m o z g á s t igénylő i z o m c s o p o r t o k szabályozását. h o g y mint k o m m u n i k á c i ó t lehessen a l k a l m a z n i szociális t é r e n . mélység. szoros összefüggést. Az e x t r a p i r a m i d á l i s r e n d s z e r h e z köthetjük az akaratlagos m o z g á s o k sima. K ö v e t k e ­ ző állomás a köztiagy. a labirint és a s z e m m o z g á ­ sok + hallás között. az érzékszervekből é r k e z ő visszajelentés alap­ j á n k é p e s e k v a g y u n k javítani . A m o z g a t ó r e n d s z e r elválaszthatatlan e g y s é g b e n m ű k ö d i k az é r z ő r e n d s z e r r e l . b e s z é d ) " ( T o b i s . intelligenciája is m o t o r o s v á l a s z o k b a n m é r h e t ő . Ez a külső-bel­ ső k ö r n y e z e t b ő l nyert információ.A m o z g á s a k i a l a k u l ó b a n lévő e m b e r k ö r n y e z e t t e l való k o m m u n i k á c i ó j á n a k e l s ő és alapvető formája. az agonista-antagonista izmok kiegyensúlyozott m ű k ö d é s é t . hozzájárul a vesztibuláris m a g r e n d s z e r : testtartás.és a r c i z o m .s z a b á l y o ­ zás központja —> továbbjutva a hídban a nagy ö s s z e k ö t ő p á l y a r e n d s z e r e k mellett szerepet k a p n a k a s z e m i z o m . az e g y e n s ú l y s z a b á l y o z á s központi szerve. s a testközéptől kifelé a v é g t a g o k i g . beszéd) é p ü l " (Ba­ konyi. A m o z g á s o s magatartás csak s z á m t a l a n specifikus és n e m specifikus ér­ zékelési és m o z g á s m i n t a megtanulásával válik lehetővé . A k o o r d i n á c i ó s képességek .

ben tárgyaltam az e x t r a p i r a m i d á l i s rendszer m ű k ö d é s é t . az extrapiramidális rendszer funkcióit). m e l y m i n d e n h o n n a n k a p befutó r o s t o k a t . ábra összeköttetései (Mumenthaler.a t ö r z s d ú c o k b a n (extrapiramidális m a g v a k és r e n d s z e r ) . laza. majd a u t o m a t i k u s . E n n e k egyik o k a a k ö v e t k e z ő : a mi terápiánk kifejezetten a k é p e s s é g —> készség —> a u t o m a t i z á c i ó irányt követi a m o z g á s ­ fejlesztésben. a m o z g á s f u n k c i ó k generalizálása és a m o z g á s f o l y a m a t o k térbeli k o o r d i n á c i ó j a . . lassú vezetésre és ö s s z e h a n g o l á s r a k é p e s . Röviden ö s s z e f o g l a l n á m a r e n d s z e r m ű k ö d é s é t a felső vezérléstől a m e g v a l ó s í t á s i g : az agykéregből indul a tervezett akaratlagos m o z g á s . E z é r t kissé részleteseb­ premotoros cortex Br 6. és az elképzelt m o z g á s t a lefu­ tóval a kisagy hasonlítja össze és javíttatja. hídban és nyúltvelőben. az eddig m á r a u t o m a t i z á l t n a k hitt „ t u d á s " . és így minden m o z g á s k o o r d i n á c i ó j á b a n részt vesz. r i t m u s o s stb. N a g y o n e r ő s e n megdolgoztatjuk az agykérgi vezérlő ( k é p e s a m o z g á s r a ) —> kéregalatti t ö r z s d ú c r e n d s z e r t (a m o z g á s m á r készségszintű.az a g y t ö r z s b e n a m o z g a t ó i d e g m a g v a k o n ( s z e m m o z g a t ó k .Az e x t r a p i r a m i d á l i s r e n d s z e r t tekinthetjük az automatizado második nagy nek ( 5 . rehabilitációs kezelés l e g n a g y o b b n e h é z s é g é n e k : a gye­ rekben az új ismeret s z á m t a l a n gyakorlás után sem a u t o m a t i z á l ó d i k . hogy ma m á r csak didaktikus szempontból választjuk szét az e x t r a p i r a m i d á ­ lis és a piramidális ( a k a r a t l a g o s ) vezérlőrendszereket. Tulajdonképpen a k k o r örülünk a terápiában való előrehaladásnak. Vajon az A l a p o z ó Terápia. . h o g y ki­ emelhessem a mozgásautomatizációban résztvevő rendszereket. Az agykérgi m o t o r o s k é r e g r é s z e k rostjai vég­ ződnek: a) . M e g e m l í t e m . Ez a tanulás alapja. . szét­ szórt hálózatos r e n d s z e r a gerincvelőtől a kéregig).r ó l rögtön kide­ r ü l hogy n e m volt az. K ő b á n y a i Logopédiai N a p o k o n a „ D i s z l e x i a " c í m ű elő­ adásában ezt tartotta a logopédiai. funkcionálisan is. Az e g é s z m o z g á s s z a b á l y o z ó r e n d s z e r m ű k ö d é s é t a h á l ó z a t o s á l l o m á n y ( f o r m a t i o reticularis) s o k s z o r o s á t k a p c s o l ó r e n d s z e r e hangolja össze. 1. 8. ha egy m o z g á s t „az agy­ kéregből m á r a k é r e g alá t u d u n k k ü l d e n i " .a hálózatos á l l o m á n y (formatio reticularis) sejtjein (erről m á r említést tettem R A S néven: igen kiterjedt poliszinaptikus. a r c m o z g a t ó k .e g y m á s o n (sűrű reciprok összeköttetés van köztük).a gerincvelőben. c) . ábra). garat. Az a u t o m a t i z á l t m o z g á s ­ kor szabadul fel az agy az újabb befogadására (új m o z d u l a t r a k é p e s ) .a fhalamusban. A m o z g á s b a n r é s z t v e v ő r e n d s z e r e k ismertetését azért tartottam i n d o k o l t n a k .a k i s a g y b a n . majd visszacsatol.ahogy e g y m á s között mondjuk. motoros Br 4. m e l y a fejlődéstani ősi m o z g á s o k k a l rugalmasság-egyensúly mozgásokkal . tervezését és k i v i t e l e z é s é n e k folyamatos­ sá tételét. mert ma egy r e n d s z e r n e k tekintik anatómiailag is. b) . 1980) 53 . és ha b á r m i m á s r a is figyelnie kell a feladat k ö z b e n . Vajon n e m az alig vagy nagyon nehezen létrejövő automatizálás j e l l e m z i a k é s z s é g h i á n y o s g y e r e k e k ta­ níthatóságát? M e i x n e r Ildikó a X. Törzsdúcrendszer rendszeré­ Összefoglalva az a g y k é r g i és a kéregalatti t ö r z s d ú c r e n d s z e r m ű k ö d é s é t : együtt végzik az akaratlagos és a u t o m a t i k u s m o z g á s o k indítását. . sima gör­ dülékeny.az agytörzsi vestibulocerebellaris rendszert Törzsdúcok és fontosabb 5. nyelv).

vagy b i z o n y o s érzelmi állapo­ tokat) n e m c s u p á n k a t e g ó r i á k b a sorolja.m o n d a ­ t o k k á ö t v ö z v e az e l m é n k b e n körvonalazódó fogalmakat m á s o k k a l is közölhetjük. Az ilyen tárolórégiók k ö z ö t t oda-vissza kölcsönös ö s s z e k ö t t e t é s van. A D a m a s i o h á z a s p á r az elvi összefoglalás után leírja azokat az e r e d m é n y e k e t . ábra A beszéd és a nyelv agyi rendszere (Damasio házaspár ábrája nyomán) 54 55 . A kéregalatti hálózat a „szo­ kás vezérelte t a n u l á s n a k " felel m e g . így tudjuk el­ ménkben m e g s z e r v e z n i a tárgyak. A m o z g a t ó p á l y a kettős lefutá­ sa rendkívül nagy j e l e n t ő s é g ű : a b e s z é d h a n g o k k é p z é s e így akár a kérgi. valamint egyes Ez a egy. vagy e g y szó vétele után az agyat a megfelelő fogalmak felidézésére készteti. sőt akár m i n d k e t t ő vezérlése alatt is v é g b e m e h e t . 2. v a l a m i n t a f o g a l m a k és a nyelv 6. A bal Sylvius-hasadék k ö r n y é k é n e k k á r o s o d á s a zavart o k o z a b e s z é d h a n g o k feldolgo­ zásában. m i n t a tanulás a l a p m e c h a n i z m u s a elősegítésével hat az a n y a n y e l v i k é s z s é g h i á n y o s gyerekeknél. ábra. a g y á b a n b u z g ó n képezi a fo­ g a l m a k a t . halánték­ törzsdúcok szó és mondatalkotási terület lebeny. egység: szintén a bal féltekében helyezkedik el. funkcionális M R I ) : eddig jól regisztrálhatóvá vált m i n d k é t oldali.) dolgoztat­ ja m e g e r ő s e n . g o n d o l u n k stb. majd a m o z g á s k o o r d i n á c i ó kifejlesztésével az a g y k é r e g ­ t ö r z s d ú c r e n d s z e r t ( p i r a m i d á l i s és e x t r a p i r a m i d á l i s rendszer. egymásutániságát. felfogunk. felidézi és kipróbálja őket. H á r o m szerkezeti egységre bonthatjuk. A m i k o r a g y e r m e k pl. a u t o m a t i z á c i ó II. A g y u n k ezeket a n e m nyelvi emlék­ képeket (például a d o l g o k alakját. ábra!) Az a n a t ó m i a i hely mellé közlik a m ű k ö désbeli funkciót és a k á r o s o d á s tüneteit.és m o z g a t ó r e n d s z e r e k közvetítésével nem nyelvi k ö l c s ö n h a t á s o k a t d o l g o z fel: amit csak teszünk. a m e l y e n keresztül a szavakat . egység: a bal féltekében helyezkedik el általában egy olyan idegrendszeri struktúra. h a n e m mert a beteg a hallott szóalakot n e m tudja h a n g z á s után elemezni. a bal Sylvius-árok és k ö r n y é k e .) és a t ö r z s d ú c r e n d s z e r t (hiszen az e l e m i m o z g á s m i n t á k szervezettsége a t ö r z s d ú c r e n d s z e r h e z k ö t ö t t ) . ( D a m a s i o . e s e m é n y e k rendszerét és ezek viszonyát. 3. mely a fonémák. színét. a bal o k c i p i t o t e m p o r á l i s rész és a h o m l o k l e b e n y felső-oldalsó részének. és ezekkel újabb fogal­ m a k a t a l k o t h a s s u n k . és az első kettő k ö z ö t t közvetít: m e g ­ r a g a d h a t egy f o g a l m a t . a s z ó k é p z ő idegi r e n d s z e r és a m o z ­ gatópálya a kérgi és a kéregalatti p á l y á k o n át egyidejűleg aktiválódik. A gyerek. akár a kéregalat­ ti hálózat.( a u t o m a t i z á c i ó I. t u d a t o s a b b hallólebeny névszó alkalmazás színfogalmak szabályozást és „asszociatív t a n u l á s t " tesz lehetővé. de belőlük újabb szintet is alkot. A kialakult ka­ tegóriák és a s z i m b o l i k u s m e g j e l e n í t é s e k e g y m á s r a r a k ó d ó rétegei s z o l g á l n a k az elvont fogalmakban és s z ó k é p e k b e n ( m e t a f o r á k b a n ) való g o n d o l k o d á s alapjául. Az i s m e r t e t é s egy r é s z é b e n s z á m u n k r a n a g y o n fontos m e g á l l a p í t á s o k a t m o n d a n a k ki ( a m i k o r a s z ö v e g b e n törz. /. és e z e k n e k az idegi területeknek a m ű k ö d é s e ö s s z e k a p c s o l ó d i k a színfogalom. v a l a m i n t a fali lebeny­ nek a szerepe. A nyelv arra való. terület a motoros a bal oldali (extrapiramidális (mozgató) és és ké­ agykérgi területekben közvetlenül. 6. törzsdúcokat területek!) oldali elülső részének idegmagvait reg alatti pálya révén összekötve közvetve is kapcsolódnak. n e m az a u t o m a t i z á c i ó . és ezzel s z ó a l k o t á s r a ö s z t ö n ö z h e t . De n e m azért. a m e l y e k e t k i m o n d u n k vagy leírunk. a „ s á r g a " szó alakját tanulja. fonémakombinációk és a szóalkotáshoz szükséges nyelvtani szabályok felidézését végzi: az agy belsejéből kapott ingerekre szóalakokat állítanak össze. a fissura Rolandi elülső része bal oldalon. b i z o n y o s funkciókban a bal. a u t o m a t i z á c i ó ) anatómiailag és funkcionálisan is jól m e g f o g h a t ó a beszéd anatómiai-funkcionális e l e m z é s é n é l a k ö v e t k e z ő állítások a D a m a s i o h á z a s p á r c i k k é b e n o l v a s h a t ó a k e r e d e t i b e n ) . míg az agykérgi pálya m a g a s a b b szintű. h o g y hol és h o g y a n végzi az agy a nyelv feldol­ g o z á s á t (6. ezáltal az egyik m ű k ö d é s e a másikban premotoros a bal is kiválthatja a thalamus megfelelő működést. egység: az agy m i n d k é t oldalán r e n d s z e r e k h a l m a z a van. A hallott b e s z é d b e vagy olva­ sott szövegbe foglalt nyelvi j e l e k feldolgozását is ezek az említett r e n d s z e r e k kezdik m e g . ezáltal az oly n e h e z e n létrejövő rögzülést elő­ segítve? Az A l a p o z ó T e r á p i a fejlesztési m e c h a n i z m u s a (törzsdúcrendszer. amely a test és k ö r n y e z e t e között érző. ez alatt m i n d i g az e x t r a p i r a m i d á l i s rendszer nagy kéregalatti m a g v a i t kell érteni). ( K e r e s d és lásd: 2. érzünk. mert a Sylvius-hasadékot k ö r n y e z ő h á t s ó terület a szavak „jelenté­ sét" tároló k ö z p o n t volna. 1992. E z e k az agyi m e z ő k tárolják a f o n é m á k hallási és hang-mozgásérzeti (kinesztetikai) „feljegyzéseit". m á r mielőtt b á r m i t m o n d a n a .vagy akár kézjeleket . és m o n ­ datokat szerkesztenek.sdúcok kifejezés szerepel. D a m a s i o .) A b e s z é d o l y a n adottság. h o g y a fogalmakat nyelvi s z i m b ó l u m b a foglalja össze. v a l a m i n t a s z a v a k a t a l k o t ó e g y e s f o n é m á k sorrendjét. ábra). m e l y e k e t funkció k ö z b e n v é g e z h e t ő k é p a l k o t ó eljárásokkal m á r rögzíteni tudtak ( P E T .

szókincse gyarapodik. ez n a g y o n jó hatású és lökésszerű az e r e d m é n y . j á t é k a u d i o m e t r i a : ép hallás. E fejezet végén h a d d álljon e g y i k l e g s ú l y o s a b b a n diszfáziás k i s g y e r e k ü n k esetismerte­ tése. 4 éves k o r a körül t ö b b kivizsgálás indul el. ha idegen nyelven tanuljuk a „ s á r g a " szót.16. B. e l v é t v e előfordul egy-egy szó és ciklizáló szavak kiejtése. m o z g á ­ sa sokkal b i z t o n s á g o s a b b lesz. IQ ( S n . hol m á s i k j á t s z i k fősze­ repet. majd egy é v e s e n t ü d ő g y u l l a d á s . MRI vizsgálat: bifrontalis (két oldali h o m l o k l e b e n y i ) . pá. " 6 x e g y m á s után m e g n é z egy m e ­ sefilmet.ezt spaticus torticollis m a r a d v á n y á n a k tartották. B. j o b b o l d a l o n d o r s a l i s a b b a n (hát­ rafelé) is terjedő. I n t r a u t e r i n és/vagy peri. 2000 nyarán Budapesten. és hol egyik. beszédkésztetése erős lesz. Borbély Katalinnak. és fejlesztő e g é s z é b e n is. de a szavak szintjén n e m tudta túlemelni. mit akarhat. a b e s z é d é r t é s m e g t a r t o t t s á g a mellett a kifejező-.5 cm átmérőjű területen perfúzió (átáramlás) defektus környéki perfúzió-csökkenéssel. ne­ hezen érthető a beszéde. Osztie Éva főorvosnőnek. Igen h o s s z a d a l m a s vajúdás után az első 3 és fél napot átaludta. töltenek ésszerűnek A törzsdúcok feladata és egyenletes a feltételezés. mint az eddigi két év alatt is. 56 57 . ötvözzék hogy (ez az a összetett mi mozdu­ is alkotóelemeit szerepet sima tűnik az. túl sokat esett. h o g y a kéregalatti struktúrák .-nál heti 4 x 2 óra mozgás + otthon Ayres-eszközök + H R G vízi torna heti 1 x 1. Rossz m o n d a t o k a t kijavít! M o z g á s a stabil. E k k o r kerülnek K ő s z e g r e . spontán rajzban. Lehet. ül.07. A 12. vel egy közvetlenebb utat is kialakít magának a törzsdúcokhoz. h ó n a p ­ jától egy h ó n a p i g tartó lázas vírusfertőzése volt. ty n e m tiszta. dr. m a g z a t i héten D o w n . 2 3 . n e m szereti a p o g á c s á t . A k k o r fog ismét erősen m ű k ö d n i . e g y év alatt a s z ó k é p z é s szintjére hozza fel.és beszédfejlődési „ u g r á s " : t ő m o n ­ datokat és j e l z ő s z a v a k a t használ. " D e igen sok a g r a m m a t i z m u s : „ B . Donauer Nándor neuropszichológusnak (Heim Pál Kórház). m a g a b i z t o s . és a szülők Ayres. 0 5 . bizonytalan. S z ü l ő k felsorolják. fejét balra tartotta . J o b b oldali reflextúlsúly miatt bal féltekei (parieto-temporalis?) sérülést tételezek fel. fenyegető vetélési t ü n e t e k után a g y e r e k m e g m a r a d t .esz- * Ezúton szeretnék az elvégzett vizsgálatokért hálás köszönetet mondani az Országos Idegsebészeti Tudo­ mányos Intézet Nukleáris Medicina Osztály főorvosának. szokás vezérelte rendszerrel. újabb és újabb szövettani.k ö z ö t t k ö z v e t í t ő agyi területek m ű k ö d é s é v e l . Frostig). m o n d a t a i : „ Z s u z s i M i k l ó s s a l k i r á n d u l n i m e g y . h o g y a nyelvi feldolgozás során az agykérgi asszociatív r e n d s z e r p á r h u z a m o s a n m ű k ö d i k a kéregalatti. és dr.. „ á " . m i n t a m á s o l á s b a n .12 szóról 2 1 0 szóra e m e l t e szókincsét -. mint a Sylvius-hasadék hátsó részén levő vezérlő m e ­ ző. „ R " . a „ g " é s „ g y " h a n g o t is. élettani és m ű k ö d é s b e l i m e g ú j u l á s o k r a ad lehetőséget a g y á n a k sérült ré­ szében is. 2 0 0 1 . m i n d a m e g é r t é s n y e l v t a n i m ű v e l e t e i b e n zavart o k o z . ügyes. B. E k k o r (3. m e g á l l a lábán. Fél. M i u t á n a Sylvius-hasadék elülső részénél h ú z ó d ó idegi m e z ő k á r o s o d á s a m i n d a beszéd. „ a " h a n g o k a t j ó l ejti. k ö v e t k e z m é n y e s kamratágulattal. S z ü l ő k Ausztriában d o l g o z n a k . 2 ó r a készségfejlesztés (Meixner.) k ö v e t k e z m é n y é n e k megfelelő elváltozások. m u t o g a t á s s a l é s élénk gesztusokkal fejezi ki m a g á t . A bal Sylvius-hasadék elejénél. m á .5 éves. k á szótagot é s „ s z " h a n g o t j ó l u t á n o z . n y e l v t a n á t v e z é r l ő idegi struktúrák. l a b d á z á s b a n .k ó r kiszűrése miatt vett m a g z a t v í z v é t e l n é l szinte a teljes m a g z a t v í z elfolyt. " „ D ö m e i s k o l á b a n v a n . de g y e n g e : k ü l ö n ö s e n a bal oldala volt ü g y e t l e n e b b . temporálisan is regisztrálhatók e g y e n e t l e n ü l c s ö k k e n t perfúziójú területek. k ö v e t k e z m é n y e s m o z g á s . 2 éves korától kifejezetten k e v e s e t alszik. Szerdahelyi Mártonnál heti 5 x 2 ó r a intenzív. és absztrakció gyenge. azt reméljük. és n a g y o n fáradékony.8 é v e s e n ) : „ n é h á n y izolált h a n g o n kívül e g y é b h a n g o t n e m ejt. a k a d á l y o z o t t é s m e g k é s e t t b e s z é d f e j l ő d é s .1 °C-os láz. De a fogalomalkotást közvetítő rendszer idő­ és így a „ s á r g a " szó k é p z é ­ k ö z ö k k e l o t t h o n . bonyolult utasításokat m e g é r t gesztussal kísérve. V é l e m é n y : kétoldali multiplex (többszörös) bal frontalis túlsúlyú perfúziós za­ var. jó e r e d m é n n y e l : m o n d a t o k a t próbál ismételni. m o s t 7. az Orvostudományok Kandi­ dátusának.elsősorban a t ö r z s d ú c o k és az agy­ kérgi b e s z é d t e r ü l e t e k kisagyi ö s s z e k ö t t e t é s e i r é v é n k ö z v e t l e n ü l is k i m u t a t h a t ó az ideg­ r e n d s z e r fejlesztő m o z g á s t e r á p i a b e s z é d k é s z s é g r e való hatásossága. Édesanyja szerint a logopédiai kezelés e g y év alatt n a g y e r e d m é n y e k e t h o z o t t . 2 évesen 40. b e s z é d m o t o r i k a súlyos z a v a r a áll fenn. többi h a n g jó. k é z ü g y e s s é g b e n igen elmaradt. összeállítását. Kórelőzményből: anyjának a terhesség 2. b e s z é d m e g é r t é s e helyzetfüg­ gő. be.és személyi­ ségfejlődésbeli e l m a r a d á s . akit két év óta ma is fejlesztünk! D. és az intenzív m o z g á s ­ fejlesztés m i n t e g y belökte a beszédkésztetést és az állandóan m e g i n d u l ó p r ó b á l k o z á s o k a t .) H o z z á n k a g y e r e k 5 éves 6 h ó n a p o s á n került vizsgálatra. kinesztetikus és m o t o r o s megfelelői (Tehát a nyelv is „a kéreg alá küldi" a működést! MDE). „ o " . g y ó g y t o r n á t j a v a s o l t a k . a gyerek két­ nyelvű k ö r n y e z e t e t hall. v a l ó s z í n ű l e g ez a terület vezérli a mondatrészek latok egyik hasonló célja). egyetlen. fejlesztési terve elején (1998) az „ e " . szavakat összerakosgat. SPECTlelete:* bal oldalon fronto-laterálisan 2-2. sekor a S y l v i u s . K e v e s e t és k é s ő n gügyögött. hogy rögzüljenek a f o n é m á k hallási. de bal o l d a l o n kiterjedtebb á l l o m á n y k á r o s o d á s s a l j á r ó . (általában). mozdulattá hogy a terápiánk szavak mondattá szerkesztésében Ú g y g o n d o l o m tehát. De e n n e k a m ű k ö d é s i m e z ő n e k a bal oldali törzsdúcok is szerves részei csakúgy. ( M o z g á s a k o o r d i n á l a t l a n . Vizsgálati összefoglalásom: 1999 s z e p t e m b e r é b e n m o t o r o s túlsúlyú s z e n z o m o t o r o s afázia.) Ebből a beszédállapotból az e g y é n i logopédi­ ai kezelés kb. E z u t á n Sz. hogy terápiánk. és csak n é g y é v e s k o r a után kezdett szavakat m o n d a n i l o g o p é d u s segítségével. ( B e s z é d v i z s g á l ó lelete. A mozgásfejlesztés beindította a m o n d a t k é p z é s t . v a l a m i n t K ő s z e g e n P a l c s ó Júlia t e r a p e u t a is e l k e z d t e fejleszteni A l a p o z ó T e r á p i á v a l . ő rábólint a megfelelőre. k ö r n y e ­ zetéből elkezd szavakat tanulni. rollerezik. e g y e n s ú l y a gyen­ ge. ny = n. Az ellenoldali h e m i s z f é r i u m b a n (félte­ kében) frontolaterálisan. 2001. 5 és fél é v e s e n került vizsgálatra.O o ) : 9 5 . ahol két hónapi A l a p o z ó T e r á p i a után volt az első m o z g á s .és postnatalis k á r o s o d á s lehetősége. amely szoros k a p c s o l a t b a n áll a kisaggyal. 1999 nyarától 2 0 0 0 nyaráig K ő s z e g e n k a p heti 6 órás fejlesztést: he­ ti 4 óra m o z g á s .5 óra + 3 x ] óra l o g o p é d i a : jelenleg B . 1999 s z e p t e m b e r é b e n .t n e m ejti. M. e k k o r i d e g g y ó g y á s z a t i státusza negatív. f e l t e h e t ő e n perinatalis (születés k ö r ü l i ) vascularis laesio (vérellátási z a v a r kb. egyszerű utasításokat megért.h a s a d é k h á t s ó részén levő m e z ő n e k t ö b b é n e m kell j e l e n t ő s e n k ö z r e m ű ­ k ö d n i e . és m o n d a t o k a t tanul belőle. cs = s. de ek­ kor m á r intenzív e g y é n i logopédiai fejlesztést kapott 1998 n y a r a óta. 6 0 0 (!) hosszat úszik h á t o n . M o z g á s f e j l ő d é s időben. m o n d ó k á t u t á n a m o n d . S z e m f e n é k és látásélesség ép. a fissura R o l a n d i elülső részénél találhatók a b e s z é d rit­ m u s á t .

de azt n e m szabad terápiának n e v e z n i . A terápia fő j e l l e m z ő j e . de e k k o r a kisebbeknél az á l l a n d ó a n i s m é t l ő d ő m o z d u l a t o k r a való motiválást a t e r a p e u t a m ű v é s z e t é ­ nek és g y e r m e k . de stabilan e l m é l y ü l ő lesz. T e r á p i á n k a t Ayres-terápiával k o m b i n á l h a t j u k é s H R G vízi fejlesztésével. de lehet célzott: csak értel- 58 59 . E k k o r terápiás tervet készítünk és j a v a s o l u n k . tarkát stb. h o g y mi történik a terápia során a gyerekben. h o g y m i n d e n á r o n kínlód­ va az iskolai k ö v e t e l m é n y e k k e l lépést tartani. M á s i k g y e n g e s é g ü n k a cca. Edtfeldt. és h o g y ezt a terápiát igénylie. A fejlesztési idő terápia esetén heti 6 óra ( 3 x 2 óra b o n t á s b a n ) vagy napi 1 óra ( 5 x 1 ó ) . vagyis pl. h a n e m e l ő b b egy teljeskörű fejlesztés ( m o z ­ gás + nyelvi k é s z s é g + a m á r eddig lemaradt.és i d e g r e n d s z e r m ű k ö d é s több te­ rületét felölelő vizsgálat: a gyerek általános időbeli és tájékozottsága.. G O H és G M P vizsgálat (beszédhallás és beszédészle­ lés + m e g é r t é s ) . h o g y a g y e r e k n é l i n d í t s á k el a g y ó g y í t ó o l v a s á s t v a g y m á s szükséges terápiát. T e r á p i á n k „ g y e n g e s é g e " : a dresszúra jelleg. b e s z é d é s z l e l é s e l m a r a d á s a . r u g a l m a s s á g . bár az o k . T a p a s z t a l a t u n k szerint van egy első h á r o m h ó n a p o s felfutás. A vizsgálati e r e d m é n y e k e t a p o n t o s leírás mellett s z á m s z e r ű e n is értékeljük. de az iskola miatt n e m m e r i k vállalni a további fejlesztést. diszkalkulia stb. a nyári intenzív ( 5 x 2 óra) után a szülők ősszel leállnak.d o m i n a n c i a és ügyes­ ség. és u t á n a a gyerek egész m á s h o g y a n tudja folytatni az iskolát. V é g h e z v i h e t ő e s z k ö z ö k nélkül. hogy a g y e r m e k igényel-e terápiát. újabb h a t h a v o n t a . sz. m i n t M e i x n e r Ildikóé. A terápia lehet kiscsoportos. a z o n b a n m i n d e z e ­ ket felülmúlóan terápiás értékűek az Ayres-eszközök. vagy tartalmi diszlexia esetén saját „anyanyelvi-zenei helyesírásfejlesztés" m ó d s z e r ü n k k e l . konstruktív praxis és síkbeli tájékozódás. 10 éves m u n k á n k r ó l b e s z á m o l u n k Tapasztalataink és tanulságaink az Alapozó Terápiában c. Is­ kolás g y e r m e k e k esetében a nagyvizsgálatot megelőzi olvasás. Ha a beszédészlelés-megértésnél p r o b l é m a van.III. m i n t a m i t a g y e r e k m e g c s i n á l m o z g á s b a n . kötél. mel­ léklet). E z z e l együtt a feladatoknak megfelelő i s m é t l é s s z á m b a n és m ó d o n m e g kell t ö r t é n n i e . t o r n a s z ő n y e g . s z e m . m i n d e n okot „ ö s s z e s z e d ő " g y e r e k m é g s e m diszlexi­ ás. a k á r tanterem is megfelel a célnak. é l e t é v ! ) . valamint a terápia során kontrollvizsgálatokból. h o g y k o n d u k t í v jellegű. vagy kognitív fejlődést. E s z k ö z ö k k e l a g y e r e k h e l y z e t b e hozható. h o g y fejleszthetőségük m e n n y i ideig n e m áll le (20. a gyerek diszlexiájának h á t t e r é b e n apai (anyai) ö r ö k l ő d é s m e n e t . kötetünkben. finommotorika. az alapvető k e r e s z t m o z g á s o k vizsgálata.k é z . bordásfal.l á b . egy órát igé­ nyel.e l v a r á z s o l á s á n a k kell m e g t e r e m t e n i e . h o g y a fontossági és időrendi sorrend n e m az lenne. Értelmi fogya­ tékos g y e r m e k e i n k terápiája addig tart.o k o z a t egye­ nes k i m o n d á s a n a g y o n bizonytalan terület.) A kiscsoport lehet vegyes. pl. Irástesztnél egyoldalas.e s z k c z i g é n y t e l e n s é g e . n é h á n y vagy egy g y e r e k és egy megfelelő m é r e t ű szoba. tervezés s z ü k s é g s z e r ű e n h o z z a m a g á v a l . térbeli tájékozódás és testmozgások. E z a z e g y é n i figyelem. lehet egyéni. T e r m é s z e t e s e n itt részletesebben kért k ó r e l ő z m é n y l a p b ó l indulunk ki. rutin ideggyógyászati vizsgálat. Általában a terápia összideje 6 h ó n a p és 2 év között m o z o g .és írásteszt. T e h á t pl. indulásnál 20 perces videót készítünk. t o r n a p a d o k stb. a szabadtéri h a t á s o s a b b . T e r á p i á n k „ e r ő s s é g e " . de n e m e l e n g e d h e t e t l e n (lab­ dák. s z á m o n kérjük és vezetjük a terápiát. A tanfolyamon b e t a n í t u n k tájékozódó vizsgálatot. Az olvasástesz­ tünk felépítése o l y a n . g y e r m e k e k k e l h i v a t á s s z e r ű e n foglalkozó s z a k e m b e r e k n e k . ahol én nagyvizsgálatot végzek: ez fél n a p o s . hogy az ő részére fejlesztő szeretetté válhasson. h o g y az idegrendszeri összeköttetések kialakuljanak és m e g s z i l á r d u l ­ janak. ugrásszerű e r e d m é n n y e l .1. és s z á m s z e r ű e n is é r t é k e l ü n k a leírással együtt. m í g a szülő és a gyerek bírja. és fordítva. T e h á t a szülő fordulhat v é g z e t t s z a k e m b e r e i n k h e z . m e g n e m értett a n y a g bepótlása. AZ ALAPOZÓ TERÁPIA FELÉPÍTÉSE. A FEJLESZTÉS SAJÁTOSSÁGAI mi fogyatékosok. m o z g á s f e j l ő d é s e l m a r a d á s a . mely kb. de a szobai is igen jól h a s z n á l h a t ó . Fél évi terá­ pia u t á n k é r n i s z o k t u k . jobb-bal ismeret. Syndelar. A tájékozódó vizsgálat egy. 50%-os terápia-végigvitel vagy -befejezés: a fejlesz­ tési ó r a s z á m igen m a g a s .) szintén h a r m o n i k u s a n t u d u n k együttműködni. és felmérhető általa. fejlődéstani n a g y m o z ­ gások. E h h e z előzetesen el kell m o n d a n u n k . a szülő által kitöltött k ó r e l ő z m é n y l a p értékeléséből és főleg a m o z g á s t e r ü l e t e k f e l m é r é s é b ő l áll. esetleg „pih e n ő é v " beiktatásával). az agy. h a n e m fehéret.). a b e s z é d vagy olvasás­ írás. a c s o p o r t o k összeállításánál a g y e r e k e k k o r á n a k h o m o g e n i t á s á t f i g y e l e m b e vesszük. n a g y v á r o s h o z közel e s ő falvakban. E g y terapeuta. S o k s z o r látunk n e m c s a k rendes fekete hollókat. De fordulhat az A l a p í t v á n y u n k h o z is. h o g y k i s c s o p o r t o s terápiában öt gyereknél több n e m lehet. T e r m é s z e t e s e n m i n é l t ö b b e s z k ö z van és lehet. A teljes kezelés vizsgálatból és terápiából áll. azt rögtön a terápia elejétől fejlesztjük D r . M i n d e n m á s képességfejlesztéssel (Frostig. u g r ó z s á m o l y o k . c s a k hiperaktívak. m e r t m á r látnak e r e d m é n y t . Újból m e g n é z e m a gyakorlatokat. Sindelar. 6 majd 12 h ó n a p m ú l v a kontroll vizsgálatot végzünk. hogy m i n d e n évben 120 + 30 órás intenzív akkre­ ditált tanfolyamon (120 óra intenzív kora nyáron + 30 óra évközi hospitálás) a terápiát m e g ­ tanítjuk az o r s z á g e g é s z területéről j e l e n t k e z ő . vagyis a g y e r e k e t egy fejlődési folya­ m a t o n kell á t v e z e t n i e a t e r a p e u t á n a k . csak v a r i á l h a t ó s z ö v e g g e l . hogy a g y e r e k e vizsgálatát és a terápiás kezelését kérje. h a n e m fejlesztésnek vagy tor­ n á n a k . mely n e m c s a k a mozgásfejlődésre. k e r e s z t e z e t t d o m i n a n c i a állhat. A terápia felépítését lehet nagy­ c s o p o r t o s á n végezni. h a n e m az egész g y e r e k r e v o n a t k o z i k . annál j o b b . test­ ismeret. ismét készítünk 20 p e r c e s videót. pl. vagy szülővel vezetett: hetente találkoz­ va a szülővel és g y e r e k k e l betanítjuk. G ó s y M á r i a m ó d s z e r é v e l . rajzolás és névutórendszer. ( G y a k o r i pl. diktált szöveget saját diagnosztikus táblázatunk alapján értékelünk (1. m e r t s z á m u n k r a is bá­ mulatra m é l t ó . majd u t á n a a fejlődés ü t e m e lassabb. egyensúly. Egyetlen eszközigé­ nyünk az ugróasztal. P e d i g több­ ször látjuk. de a t e r a p e u t á n a k kell a g y e r e k r e a l k a l m a z n i . ha a te­ rápia h o s s z a b b . a szemé­ lyiségben észlelteket (regresszióra külön fejezetben térek vissza). F o n t o s a b b . A t e r á p i a l é n y e g e egyfajta „ c s e l e k v ő s z e r e t e t " . A vizsgálat végén m e g p r ó b á l o k oki diagnózist adni a szülőnek. e k k o r a szülőtől k é r d e z e m a mozgásfejlődést. Mi a c s e l e k v é s r é s z é h e z m e t o d i k á t adunk. de előfordult m á r 3 h ó n a p utá­ ni e r e d m é n y e s befejezés és a súlyosabb p r o b l é m á k n á l túllépjük a két évet.

azaz m a g a t a r t á s b a n . ha­ nem a lelki s e b e k n e k is b e g y ó g y u l n i u k . mint az a jelenség. N e m e s Lívia: A bennünk élő gyermek. tehát az Ayres (szenzoros integrációs terápia) és a H R G ( H i d r o t e r á ­ piás R e h a b i l i t á c i ó s G i m n a s z t i k a ) mellett.e l l e n k e z é s . a gyerek m é g j o b b a n egysé­ ges e g é s z lelkileg és testileg. ( N e m e s .) Fixációs p o n t n a k nevez­ zük a z o k a t az egyes fejlődési s z a k a s z o k b a n k ó r o s a n létrejövő „ h e l y z e t e k e t " . a m e g l e v ő tünet hátterében m e g r e k e d t fejlődést felté­ telez. E g y 2 . T e r á p i á n k egyik l e g n a g y o b b e r ő s s é g e . o. segíts n e k e m " .mi n e m . É p p e n ezért itt az ideje. és ahol a gyerek s z o m a t o p s z i c h é s e n fejlődési z s á k u t c á b a j u t o t t .) Iskolás gyereknél a helyzet korral felfelé nehezedik. „A regressziót a lelki fejlődés egyik tényezőjének kell t e k i n t e n ü n k . I d ő s e b ­ beknél is j e l e n t k e z i k . m e l y e t m a x i ­ málisan elő kell segítenünk. A g y e r e k v a l ó s z í n ű s í t h e t ő e n arra a lelki fixációs pontra kerül. egy p u h a kis rongyot. m i é r t . a lelki f o l y a m a t o k n a k is t o v á b b kell j u t n i u k a m a g u k útján. de szavakba kell foglalni!) U g y a n c s a k a terápiás reg­ resszió n a g y o n j ó t é k o n y hatása lehet az e l m a r a d t szerepjátékok beindulása. egyik terapeutánk sok óvodás kezelése után összefoglalt tapasztalatait írnám le: az első korszak a „vegyél fel. hát n e m tudja. h a n e m lelki fejlődésében is e l a k a d á s és/vagy k é n y s z e r p á l y á r a kerülés történt. szeretgetésre és elfogadásra. TERÁPIÁS REGRESSZIÓ A regressziót a terápián n e k ü n k is kezelni kell. m é g p e d i g a c s e c s e m ő k o ­ ri. Az egyik é d e s a n y a a m i k o r t e r á p i á n k b a n m e g t a p a s z t a l t a g y e r m e k é n é l a terápiás regressziót. mi helyes. 5 5 1 . a h i á n y o k n a k feltöltődniük. a h o v á a későbbi fejlődési szakaszokból is a gye­ rek „ v i s s z a h u l l " . és mivel tényleges és viselkedési koruk között n a g y o b b az eltérés. „ r o s s z " gyerekének. bú­ jik édesanyjához. A g y e r e k fejlődése s z o m a t o p s z i c h é s és p s z i c h o s z o m a t i k u s . biztatni a k i s b a b a k o r i . A terápiás r e g r e s s z i ó a b e s z é d b e n n e m c s a k tünetek szintjén (visszatérő selypítés. ahol valami elintézhetetlen. védelemre szorulnak. h a n e m lelkileg is képlé­ k e n n y é válik.é p p e n a legjobb i d ő b e n v a g y u n k .v i s s z a m e g y " egy j ó v a l m e g ­ előző életkorára. T e r á p i á n k során mi a gyereket tudatosan visszük regresszióba. miért.a k a r a t o s s á g kora. B o d o n y i M i k l ó s . és e h h e z j á r u l a kisgyer­ mekes beszéd. hogy a kereteket m e g h ú z z u k szá­ mára. m a g n ó k a z e t t á t h o z o t t n e ­ k ü n k : ő p o n t o s a n értette. ha lehet. a nyolc éves gyerek ismét az ujját szopja. mint n o r m á l fejlődés esetében. a kisisko­ lásoknál a regresszió h a s o n l ó az ó v o d á s o k é h o z . h o g y a gyerek addigi lelki-magatartásbeli védekezés-stratégiája. az iskolában is fokozottabb támogatásra. leállás p s z i c h é s fixációs p o n t o k a t is létrehoz. h o g y ott történt az e l a k a d á s . és siklott v a k v á g á n y r a . hogy visszatér az a kóros tünet. ha ezt e d d i g talán é p p e n fogyatékossága ( b á r m i b e n j e l e n t k e z ő és b á r m i l y e n mérté­ kű) miatt n e m m e r t ü k m e g t e n n i . p o n t o s a n m u t a t v a . és örül egyéniséggé váló. A terápiás regresszió b e i n d u l á s a k o r a g y e r e k n e k az. m i k o r g y e r m e k e regresszióba jut: „ É s m o s t m i n ­ dent m e g kell e n g e d n e m n e k i ? " Erről é p p e n s é g g e l szó sincs. h a n e m r o p p a n t előrevivőén a k i m a r a d t beszédfejlődési fázisok j e l e n t k e ­ zésében: „ H á t te ki v a g y ? Mi e z ? Miért. eddig tedd-ide-tedd-oda.k i s g y e r m e k k o r i szeretet­ mód megadására. T ü n e t e i : a gyerek viselkedésében lelkileg visszatér egy m á r elhagyott életkorának sajátosságaira. Pl. babusgatásra. ahol elakadt.és egyúttal l e g n a g y o b b n e h é z s é g e . és azt is vállalja. ahol a m e g r e k e ­ dés történt lelkileg. hogy a gyereket a regresszióból kihozza. a család és iskola is k ö n n y e b b e n elfogadja. E b b e n az é r t e l e m b e n az A l a p o z ó T e r á p i a a regresszióval d o l g o z ó fejlesztő terápiák so­ rában h e l y e z k e d i k el. A m o z g á s olyan a l a p v e t ő fejlődési t é n y e z ő . h o g y reg­ resszióba viszi. o n n a n fogja visszavezetni a saját korának megfelelő életvitelre. visszaviszi a gyereket az alá a szint alá. a d a c k o r s z a k a gyerek önálló l é n n y é vá­ lásának szükséges velejárója. A regresszió visszafordulást. A terápiás regresszió ezt tudatosan vállalva idézi elő.terápiás regresszióval idézi elő. 2 0 0 0 . hiszen valójában n e m tudott valamely p r o b l é m á n továbbjutni.és anyanyelvi k é s z s é g e k n e k kell t o v á b b m o z d u l n i u k . és n e k ü n k n a g y o n e r ő s e n kell s e g í t e n ü n k a szülőt: előre felkészítenünk a lehetőségre. mint a felnőtt. ölelj m e g . most futkároztam? M o s t h i n t á z t u n k ? " (Nem szabad. otthon a s z ü l ő k n e k is. hogy terápiás regresszióval dol­ gozik: a gyereket fejlődésében nézi. b e g y ó g y í t h a t a t l a n történt. mi helytelen és káros.á t é l : „ M a m a . M é g e g y s z e r ö s s z e f o g l a l o m a tapasztalatokat: egy idő után a terápia eljut oda. mi igen . k i s g y e r m e k k o r i m o z g á s o k k a l . hogy megtalálják saját akaratuk helyét személyiségükben és társas kapcsolataikban.írja N e m e s Lívia.3 é v e s g y e r e k n é l vagy e z e n a v i s e l k e d é s i szinten élő g y e r e k n é l . ? " T e r m é s z e t e s e n a l e g m e s s z e b b ­ m e n ő k i g k i s z o l g á l a n d ó csakúgy. beszédbeli stb. ahol n e m ­ c s a k testi ( m o z g á s és b e s z é d b e l i ) fejlődésében. E k k o r a gyerek „korban . előveszi m á r n e m használt „átmeneti tárgy"-át (pl.I V . a regresszió min­ dig n a g y o n é r z é k e n y és s e b e z h e t ő állapotot j e l e n t k é p l é k e n y s é g é v e l . . amivel a k ü l v i l á g h o z és ö n m a ­ g á h o z h i b á s a n viszonyult.de a m e g o l d a t l a n s á g lelkét a fixációs p o n t h o z köti. viselkedését m e d e r b e tereljük. otthon is. esetleg az ó v o d a is. A g y e r e k a k ö v e t k e z e t e s ke­ retek között b i z t o n s á g o t él m e g . (Ilyenkor k ö n n y ű a n n a k a szülőnek segíteni. az isko­ lában az e g y ü t t m ű k ö d ő p e d a g ó g u s o k n a k is. „idő kérdése. amit c s i n á l . d a d o ­ gás) j e l e n t k e z h e t . m o s t ele­ ven. És e b b e n az i d ő b e n a g y e r e k n e k volt egy jellegzetes beszédhibája. . és m e g p r ó b á l j a a m e g r e k e d t fejlődést az eredeti élettani ú t o n t o v á b b s e g í t e n i . h o g y a felnőtt értetlenül bámuljon a gyerekre.) fejlő­ dési e l m a r a d á s . ö s s z e o m l i k . itt n a g y o n sok segítségre szorulnak. ha a szülő az akaratnélküliséget tekinti jó­ ságnak. aki érti. visszafelé m o z g á s t j e l e n t (1. h o g y g y e r m e k e fejlődése m i k o r akadt el. E z t v i s s z a k a n y a r o d á s s a l . Nincs enélkül g y ó g y u l á s ! ! N e m c s a k a m o z g á s .a terápiás reg­ resszió. a b i z o n y o s beszédhibája j e l e n t k e z e t t . Az A l a p o z ó T e r á p i a fejlődéstani szemléletéből adódik. melyet k é s ő b b „ k i n ő t t " . csak m á r k ö z b e n koránál fogva m a g a s a b b fejlődési s z a k a s z b a lépett . A s z o m a t i k u s ( m o z g á s . 2 0 0 0 ) . h o g y m e g h ú z z u k s z á m á r a a határokat. az élményt. a m i k o r a g y e r e k szeretné s z a v a k b a n hallani é s u t á n m o n d a n i . hogy az önálló akarat. E z t teljes mértékben megelégíti és visszamegy a g y e r e k k e l a regressziós kor­ ra. 60 61 . t ü r e l e m és szeretet l é g k ö r é b e n h a r m ó n i á b a kerül s z e m é l y i s é g ü k " . ringatásra. a m a c k ó p u h a fülét). A b a b a k o r s z a k után j ö n a d a c . és n a g y o n gyakori. N e h é z a helyzet akkor. h a t á r o z o t t a n kiderüljön számára. A testi fejlődés fo­ l y a m a t o s progressziójával s z e m b e n a lelki fejlődés k i b o n t a k o z á s á t m e g t o r p a n á s o k és viszszaesések j e l l e m z i k " . h o g y futkáro­ zott? Tudja a m o z d u l a t o t . a gyerek n e m c s a k testileg. L e g g y a k o r i b b k é r d é s a szülő részéről.

. . 3. .: e l s ő d l e g e s e n a g y t ö r z s .Szavak egybe. önmagukban is diszgrájiára utaló tünetek: HRG: t e l j e s k ö r ű a g y i fejlesztési r e n d s z e r .a mondatból szavakat érlelernzavarőan kihagy vagy többször is leírja. b á r m e l y é l e t k o r b a n kezd­ hető. . h o g y a z i d e g r e n d s z e r fejlődése b e i n d í t h a t ó l e g y e n . ring a t á s . -1. volt = ótólót). . de nem tudja.zöngés-zöngétlen pár csere. .részleges hasonulás.szótag (nem toldalék!) lehagyása szó végéről.h i m b á ló e s z k ö z ö k i d é z i k e l ő a r e g r e s s z i ó t . . . 62 63 . . (Tegyen oda Helyesírási problémák: 1. h i n t á z t a t ó .írásjelet „á" és „é"-ről lehagyja. v e s z t i b u l o c e r e b e l l á r i s . Közös: -fejlődéstani szemlélet: a tünet csak egy hibás vagy m e g r e k e d t fejlődés e r e d m é n y e . . Alaki probléma.szóba betűbetoldás. 4-11 évig.vagy utánvételezés: hallja. .M o n d a t k ö z i írásjelet nem vagy nem helyesen teszi ki. betűvezetési probléma. . 5 . . a H R G . igekötő használata.k ö z é p v o n a l . .Máshogy ejtjük .1 6 é v i g . Alapozó T. .k ö z é p v o n a l . MELLÉKLET Diszgrália kiértékelő táblázat amelyik tünet a gyermeknél megtalálható!) -Hosszú-rövid magánhangzópárokat rosszul írja. .Hagyomány elve (j-ly) hibás. víz­ zel ( H R G ) . ő stb.Magánhangzótörvényekben hibázik (pl.kétjegyű mássalhangzóból az egyik jegyet kihagy ja.) visszaviszi a g y e r e k e t az e l a k a d á s h e l y é ­ re.és különírása hibás (pl. közösségét és eltéréseit: Regresszióval dolgozó fejlődéstani szemléletű idegrendszerfejlesztő (mozgásos-érzékszervi) terápiák HRG Ayres Alapozó Terápia /. m i n t a k i s g y e r m e k é l e t é b e n a v a l ó s á g b a n (pl.g y e n g e hallási hasonlóság alapján értelmetlen betűhalmazokat ír. az A l a p o z ó T e ­ rápiánál a csecsemőkori mozgásformákból való kiindulás.toldatékot a szótól külön írja vagy a következő szóval írja egybe. majd a g y k é r g i i n f o r m a t i k a i b l o k k b e v o n á s a —> teljeskörű. forgató. n a g y m a g v a k é s k é r e g . . de előbb kinézeti = delobkinzet.súlyos tagolási gyengeség: pl. Súlyosabb.n é l l e g ő s i b b k ö z e g ü n k . összetett szavak írása). . Az alábbiakban táblázatban k ö z l ö m a h á r o m regresszióval d o l g o z ó terápia összehasonlítását.máshogy írjuk hibái: . -val.) 2. szóvégi ó. -vei. a .Hosszú-rövid mássalhangzópárokat rosszul írja. -Tulajdonneveket kisbetűvel írja.Toldalékolási törvényekben hibázik (pl. mozgásos t ú l s ú l y ú fejlesztés. . hogy a szóban valami hosszú.hosszabb nem összetett szót szétír.fordítva ír vagy betűt fordít. . k i e g é s z ü l a v e s z t i b u l o c e r e b e l l á r i s fej­ l e s z t é s s e l . . a g y t ö r z s . m á s z á s ) . K i e g y e n l í t e t t e n m o z g á s o s é s é r z é k s z e r v i .duplázás. illetve többszörözés (pl. .összeolvadás.következeles betűcsere.a m e g r e k e d é s m e g o l d á s á t terápiás regresszióval idézi e l ő : e s z k ö z ö k k e l ( A y r e s ) . a h h o z . .megfelelő számú ingerreakció: a szenzomotoros ingerreagálás(mozdulat)-nak megfe­ l e l ő s z á m ú s o r o z a t n a k kell l e n n i e .e l ő . s o k s z o r a n y a m é h e t u t á n z ó b e f o g a d ó .Elválasztásban hibázik.nem következetes betűcserék. és o n n a n építi fel m é g e g y s z e r a fejlődés f o l y a m a t á t .konduktív terápiák. -Mondatvégi írásjelet nem vagy nem helyesen teszi ki. a víz. . hol.szőtagkihagyás szó elejéről vagy közepéről. . rendezetlen íráskép g y e r e k e t a m e g r e k e d é s pontjáról az e r e d e t i élettani úton kell t o v á b b s e g í t e n i .teljes hasonulás. .) .szóból betűkihagyás. .A z A y r e s b e n a r i n g a t ó . . Ayres: e l s ő d l e g e s e n v e s z t i b u l o c e r e b e l l á r i s és taktilis r e n d s z e r i n g e r l é s e -» t e l j e s k ö r ű érzékletes-mozgásos fejlesztés. m o z g á s f o r m á k k a l ( A l a p o z ó T.Mondat elején nagybetűt nem írja. -tt stb. .

- ittht* itu/mThi ti Itcodé.jÁlhj t — 1 - 1 .2. MELLEKLET I b síULyujL .Hcetr&L&lt• $l*yC^ a-spfiiiqádit/^& 4 <mf- 64 65 . MELLÉKLET 2.

Illinois. január. FREUND. Thomas Publisher. E k k o r a g y e r m e k 6 é v e s volt. Előadás a „Mozgás. e k k o r kezelték. j e l e n t ő s pozitív v á l t o z á s t e r e d m é ­ nyező mozgásterápiát mutat be. Medicina Kiadó. Alapozó Terápiák Alapítvány. Tihany.1996 j a n u á r j á b a n j e l e n t k e z t e k e l ő s z ö r i s k o l a é r e t t s é g i vizsgálatra. a nyelv és a beszéd. sok h a s o n l ó esettel m e g e g y e z ő e n . Budapest. december. j e l l e g z e t e s k o p o n y a .és arcformája. FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 8 ) : Hyperaktivitás és tanulási zavarok. DÉVÉNY ANNA ( 1 9 9 4 V D S G M . HRG Alapítvány.. Gondolat Kiadó. é s t o v á b b i k o n t r o l l r a n e m volt s z ü k s é g . FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 9 ) : A pszichikus fejlődés problémái.5 4 7 . T u d o m á s o m szerint a vízfejűség m i n t p r o b l é m a c s a k c s e c s e m ő k o r b a n állt fönn.. r u g a l m a t l a n s á g (szét­ eső m o z g á s ) é s f i n o m m o z g á s o k t e r ü l e t é n . 66 67 . Zsolt szülei . 1 4 0 ( 1 0 ) : 5 4 3 . Springfield.7 0 % . Az e s e t e k 6 5 . E s e t i s m e r t e t é s e m . DONÁTH TIBOR ( 1 9 9 6 ) : A motorium funkcionális anatómiájának modern értelmezése. h o g y sok a z olyan eset.IRODALOM DAMASIO A.dysgraphia kezelés. KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 9 ) : Alapozó Terápia Ta­ Nevelési T a n á c s a d ó n k b a n különböző tanulási-magatartási problémával küzdő gyermekek j e l e n n e k m e g . Nemzetközi Neveléselméleti Konferencián elhangzott előadás. Óvodai Nevelés. MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA ( 2 0 0 0 ) : Tapasztalataink és tanulságaink az Alapozó Terápiában. o k a lehet. R . Budapest. Budapest. MÁRTON-DÉVÉNYI É V A . HÁMORI JÓZSEF ( 1 9 7 6 ) : Mozgáskultúra és az idegrendszeri fejlődés összefüggései. DAMASIO H. Fejlesztő Pedagógia. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 7 ) : Komplex prevenciós óvodai program. . Az eltelt 3 év alatt m i n i m á l i s fejlődést t a p a s z t a l t a k . DIAMOND ( 1 9 9 3 ) : Testkontroll 2 . A tanulási n e h é z s é g e k n e k sokféle e r e d e t e . H. Okker Kiadó. H y d r o c e p h a l u s a . november. Is­ Hogyan került a gyermek Nevelési Tanácsadónkba? kolapszichológia. 4.2 7 fős l é t s z á m m e l l e t t n e m lát­ ták h a t é k o n y n a k . . neurohabilitáció. Tudomány. ( 1 9 9 0 ) : Premotor area and preparation of movement. Rev. füzet. Volán Humán Oktatási és Szolgáltató Rt. Az állapot és mozgásvizsgáló teszt. I l y e n k o r a „ k l a s s z i k u s " fejlesztő p e d a g ó g i a n e m m i n d i g b i z o n y u l elég h a t é k o n y n a k . FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 7 ) : Hiperaktivitás az óvodában. LAKATOS KATALIN: Szenzomotoros szemléletű vizsgálatok. e g y e n s ú l y . USA: C. Részletes ••) Testi és mozgásfejlettség. Az ó v o d á b a n a l k a l m a z o t t p e d a g ó g i a i m ó d s z e r e k e t Z s o l t n á l 2 5 . A z t tapasztaljuk. J . Az óvoda által mellékelt jellemzésből kiemelném a következőket: Zsolt 1993-ban k e r ü l t ó v o d á j u k b a .g y e n g e s é g . TÓTH GÁBOR. 1. DIAMOND. Alapozó Terápiák Ala­ pítvány. megjelenés jellemzés: Születési r e n d e l l e n e s s é g e volt (agyvíz-elvezetési p r o b l é m a ) . Budapest. Óvodai Nevelés.á b a n az i d e g r e n d s z e r a l u l s z e r v e z e t t s é g e áll a p r o b l é m a h á t t e r é ­ ben. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 8 7 ) : Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak. a h o l a j e l z e t t t a n u l á s i z a v a r p á r o ­ sul m o z g á s ü g y e t l e n s é g g e l a n a g y m o z g á s o k . Neurol. Filum Kiadó. H.az ó v o d a k é r é s é r e . mint a pszichoszomatikus fejlesztés eszköze" konferencia. m e l y m o z g á s b e l i e l m a r a d á s b a n m a n i f e s z t á l ó d h a t . KATONA FERENC ( 1 9 8 6 ) : Fejlődésneurológia. SZERDAHELYI MÁRTON. Volán Humán Oktatási és Szolgál­ tató Rt. MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA ( 2 0 0 1 ) : Anyanyelvi-zenei helyesírásfejlesztés . KATONA FERENC ( 1 9 7 9 ) : Az öntudat ébredése. Budapest. Budapest. nulmány. Új módszer a mozgásrehabilitációban. AZ ALAPOZÓ MOZGÁSTERÁPIA ALKALMAZHATÓSÁGA EGY ESET TÜKRÉBEN VAS E R I K A DELACATO C. t e k i n t e t e is é r t e l m i f o g y a t é k o s s á g g y a n ú j á t v e t e t t e fel. ( 1 9 9 2 ) : Az agy. Budapest. Bu­ dapest. Zánka. NEMES LÍVIA ( 2 0 0 0 ) : A bennünk élő gyermek. ( 1 9 6 3 ) : The diagnosis and treatment of speach and reading probiems. H. FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 3 ) : Testnevelési játékok szerepe a koordinációs képességek és pszichikus alapfunk­ ciók fejlesztésében. C. M .

K é r d é s e k r e szavakkal. Irányokat téveszt. g) Érz. de ki­ fejezőképessége g y e n g e . Goodinough-féle emberrajz. képtelen a z alkotó e g y ü t t m ű k ö d é s r e . illetve a terápia ki­ választását. e g y e n s ú l y é r z é k e fejletlen. ahol a legtöbb fejlődés é r e z h e t ő a h á r o m év alatt. mint kortársaié. ritmustalanok. b) Értelmi fejlettség Az iskolaérettségi vizsgálat. n e m kérdez. m i n d a rövid távú. S z á m f o g a l m a kiala­ kulatlan. m á s z á s j á r á s f a j t á k ) szabálytalanok. Ö n b i z a l m a csekély. mivel felmerült b e n n ü k az értelmi fogyatékosság gyanúja. olló stb.) IQ: 78. így perifériára szorult csoport­ j á b a n .S i m o n . e) Szociális fejiettség A pszichológiai-pedagógiai vizsgálatok eredményeiből: Figyelme 30 p e r c e n át tartós. A t e v é k e n y s é g e k e t a g y a k o r l ó j á t é k szintjén űzi. Intelligenciája. Vizuomotoros koordináció a rajz A s z o c i o m e t r i a i felmérés szerint p e r e m h e l y z e t ű gyerek. A szülők e l m o n d á s a szerint Zsolttal otthon is sokat foglalkoztak. W C . Az adott lelkiállapotuk. M á s z á s n á l . akarati élet É r z é k e n y . mellúszás. hasfájós cse­ c s e m ő volt. A külső h a b i t u s á b a n megjele­ nő j e g y e k n e h e z í t e t t é k a beilleszkedését a g y e r e k e k közé.) jól válaszolt. szétesők. m i n d a hosszú távú e m l é k e z e t i funkciók gyengék.az anya által e l m o n d o t t a k alapján . kúszás. térbeli és időbeli tájékozottsága alacsony szintű. Értelmi képességeinek felmérését a B u d a p e s t B i n e t .t ö n á l l ó a n használja. a illetve Nevelési a kiegészítő vizsgálatok eredményeiből Tanácsadóban Anamnézisből kiemelendő: a szülés időre történt. A pszichológiai-pedagógiai vizsgálatokat kiegészítette egy részletes m o z g á s v i z s g á l a t : az Alapozó Terápia idegrendszer fejlesztő mozgásterápia vizsgálata.t e s z t t e l végeztük. j á r á s o k n á l nincs m e g a k e r e s z t e z é s . ( D o m i n a n c i a k i a l a k u l t : j o b b oldali. Á b r á z o l n i n e m szeret. felülések. Számfogalma k e t t e s .) kezdetleges. Finommotorika terén g ö r c s ö s ce­ ruzafogás. d e a k a d o z v a válaszol. Z s o l t fiatal s z ü l ő p á r e g y e t l e n g y e r m e k e . Számolás terén a s z á m k é p e k e t felismeri. Rajzaiban az utóbbi i d ő b e n j e l e n t m e g a „fejes-lábas" emberfigura. A leg­ e g y s z e r ű b b s z a b á l y j á t é k o k s e m j á t s z h a t ó a k vele.h á r m a s körben alakult ki. r e p r o d u k á l j a . M i n d e z e n p r o b l é m á k alapján az iskolaérettségi vizsgálat előtt az ó v o d a Szakértői Bizott­ ság vizsgálatát kérte. elfogadtatását. agressziójuk n a g y m é r t é k b e n m e g n e h e z í t e t t e a diagnózis felállítását. h o z z á á l l á s u k . Az e g é s z m o z g á s d i s z h a r m o n i k u s . bátortalan fiú. E vizsgálat alapján m e g á l l a p í t h a t ó . formákat n e h e z e n azo­ nosít. de műveleteket végezni eszközhasználattal sem tud. é d e s a n y j a p i n c é r n ő . vizsgálat szerint a B e n d e r A-teszt alapján g y e n g e színvonalú. fejlődéséhez p r ó b á l t a k mindig m e g f e l e l ő tárgyi és érzelmi feltételeket biztosítani. elkeseredettség és az i n t é z m é n y e k k e l s z e m b e ­ ni igen erős e l l e n s é g e s s é g j e l l e m e z t e . Egy éves kora óta velük is alszik egy ágyban.p r o b l é m a m e n t e s e n zaj­ lott. A szülők testén szeretett elaludni. Összefüggő m o n d a ­ tokat n e m alkot.és beszédfejlődés . N e h e z e n m o t i v á l h a t ó . értelmi k é p e s s é ­ g e j ó v a l a l a c s o n y a b b . életkor stb. n e m é r d e k l ő d i k . M o z g á s . e s z k ö z h a s z n á l a t a ( c e r u z a . K é t é v e s e n elveszítette e s z m é l e t é t 40 fokos láz miatt. csak ü c s ö r ö g . A l e g e g y s z e r ű b b feladatok is gátlást. 68 69 . de a vizsgálatról k a p o t t e r e d m é n y e k e t m e g s e m m i s í t e t t é k . szorongást váltanak ki nála. A szülőket felfokozott p r o b l é m a h á r í t á s . kitartása g y e n g e . mind a négy végtag m á s .elmi.F i n o m m o t o r i k a fejletlen. k o m p l i k á c i ó nélkül. 2 . m o z g á s a i m e r e v e k . d) Játék E g y e d ü l n e m játszik.3 fős c s o p o r t o k b a n szeret t e v é k e n y k e d n i . hogy Zsolt nagymozgásai (fejemelések. darabosak. A szülők elvitték Zsoltot. Altalános tájékozottság: a feltett k é r d é s e k r e (név. utána lankad. G y e n g e akaratú. T e s t n e v e l é s foglal­ k o z á s o k o n b i z o n y t a l a n . c) Nyelvi fejlettség B e s z é d h i b á j a nincs. m e l y sze­ rint az I Q : 72. Vizuális percepciója e l m a r a d kora átlagától. á l l ó k é p e s s é g e . fáradékony. M i n d e z e k ellenére ez az a foglalkozási ág. Emlékezete: e l m a r a d á s tapasztalható. h o g y otthoni k ö r ü l m é n y e k között sokkal j o b b képet mutat. n e h é z k e s e k . h) Önkiszolgálás Kis segítséggel öltözik. f) Érdeklődése I s m e r e t s z e r z é s i i g é n y e c s ö k k e n t mértékű. b i z o n y t a l a n v o n a l v e z e t é s j e l l e m z i . Kizártnak tartották az értelmi fogyatékosságot.m á s ritmusban m o z o g . É d e s a p j a v á l l a l k o z ó . E l m o n d á s u k szerint a g y e r m e k telje­ sítményét nagyfokú szorongása blokkolja. látván. N e m kötik le a m e s é k . h a s o n l ó a k a t kever. versek. F á r a d é ­ k o n y . Az i n t é z m é n y e k t ő l g y e r m e k ü k r ő l kapott visszajelzéseket nem fogadták el. Sírós. cím. az e r e d m é n y r ő l az ó v o d á t n e m tájékoztatták.

mely talán a l e g n e h e z e b b fázisa volt a munkafolya­ m a t n a k a fent említett szülői m a g a t a r t á s miatt. kötet. b e s z é d p r o b l é m á s és esetleg diszfáziás ó v o d á s o k n á l . 5 fő) kezdett foglalkozni Zsolttal. Eredmények N y o m o n k ö v e t t e m a v á l t o z á s o k a t a terápia beindulásától k e z d ő d ő e n . A határeset-intelligenciájú g y e r e k e k n é l csak az utóbbi é v e k b e n k e z d t é k el alkalmazni m e g l e p ő sikerekkel. Iskolás diszlexiásoknál.D é v é n y i Éva és m u n k a t á r s a i által k i d o l g o z o t t . majd rajz utáni reprodukció n a g y o n pontatlannak választása vagy megerősítése. G o n d o l k o d á s i funkciók fejlődtek. vagy a szomatizált testi jelek stigmatizáló h a t á s a k ö v e t k e z t é b e n ki­ alakult e r ő s s z o r o n g á s . M u n k a t e m p ó j a kis biztatás mellett k o r á n a k megfelelő. A szülőkkel való k o o p e r á c i ó n a k m i n d e n e s e t b e n a terápia részét kell k é p e z n i e . KÓSÁNÉ DR.A rugalmasság ( s z ö k d e l é s e k két. a m e l y áldebilitást eredményezett. annál e r e d m é n y e s e b b . feladatértése j ó . majd egy lábon) n e m egyenletes r i t m u s ú a k .a l a p o z ó te­ rápia t a n f o l y a m á t . ahol m o z g á s ü g y e t l e n s é g e t . 5. Szöveg­ A m o z g á s t e r á p i a v e z e t ő vonala a kötelező gyakorlatsor: elemi m o z g á s m i n t á k . il­ letve kontraindikált. m e l y h e z társul a szülők nagyfokú p r o b l é m a h á r í ­ tása és k o m p e n z á l á s a . Bicske. Jobb-bal tájékozódás saját és idegen testen teljesen hibás volt. k o r t á r s a k t ó l . A fejlesztés célja: a gyermeknél mozgásfejlődési. Iskolás diszgráfiásoknál az írás alaki r é s z é n e k javítására. A g y e r m e k terápiája n e m . TÓTH GÁBOR. ezáltal va­ lószínűsíthető idegrendszeri érésbeli elmaradottságot m o z g á s o s gyakorlatokkal beérlelni. MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA. Az 1997-es iskolaérettségi anyagából a következőket emelném ki Zsolt e g y ü t t m ű k ö d ő . Á l t a l á n o s tájékozottsága jó. Az A l a p o z ó az itt ismertetett esetben egy éven belül h a t é k o n y n a k bizonyult. Az ismertetett esetnél az intenzív foglalkoztatást nem tudtuk m e g o l d a n i a Nevelési Ta­ nácsadó keretein belül. Mozgásutánzás. F i n o m m o t o r i k á j a fejletlen. 70 71 . Budapest. felnőttektől való e l f o r d u l á s az. A terápiát ideggyógyászati vizsgálat előzi m e g . A vizsgálatok alapján felmerült a k é r d é s : valóban értel­ mi fogyatékossággal állunk-e s z e m b e n . elfogadtatását a szülőkkel. ezért az A l a p o z ó Terápiák A l a p í t v á n y á h o z fordultunk. SZERDAHELYI MÁRTON ( 1 9 9 4 ) : Alapozó terápia. megállja helyét o s z t á l y á b a n . A kontrollvizsgálat e r e d m é n y e i j e l e n t ő s változásokat m u t a t n a k 1 év terápia után. M á r t o n .O. rendsze­ res foglalkozás mellett. Az Alapozó Terápia javasolt: A vizsgálat alapján a kisegítő iskola m á r n e m merült fel. hogy kik a z o k a gyerekek. illetve e h h e z t á r s u l v a k i a l a k u l a t l a n k é z d o m i n a n c i á t v e s z ü n k é s z r e . illetve kognitív készségek b e é r l e l ő d é s é h e z . 4 . ORMAI VERA ( 1 9 8 7 ) : Nevelési tanácsadás elmélete és gyakorlata.S. A gyakoroltatási idő 3x2 óra vagy otthon 6x 1 óra hetente.d o m i n a n c i a (kéz-szem-láb) meg- gyűjtemény I I . E vizs­ gálat szintén N e v e l é s i T a n á c s a d ó n k b a n történt a beiskolázás céljából. 7. A m o z g á s t e r á p i á t 1997 d e c e m b e r é b e n sikeresen befejezte. 4-es s z á m k ö r b e n tájé­ kozódik. K ö v e t k e z ő l é p é s n e k j e l ö l t ü k m e g a vizsgálati e r e d m é n y e k . ( D i s z l e x i a v e s z é l y e z t e t e t t s é g áll fenn. M e n n y i s é g f o g a l m a kialakult. t é n y e k i s m e r t e t é s é t . 6. A keresztgyakorlatokban (pl. Nevelési T a n á c s a d ó n k b a n t ö b b e n e l v é g e z t ü k és gyakoroljuk Dr. IRODALOM HORÁNYI ANNABELLA. i n d i á n s z ö k d e l é s ) n e m tudta e g y m á s t ó l függetlenül m o z g a t n i végtagjait. minél kisebb a gyerek. 1. sőt a terapeuta által kijelölt otthoni gyakoroltatást is végezték.) 3. vagy csak csekély sikerrel o l d h a t ó m e g a környezet. A szülők nagy rend­ szerességgel vitték Zsoltot. és ezáltal j o b b alapot nyújtani az anyanyelvi. b e s z é d k é s z s é g e megfelelő szintű. de c s a k intenzív. Ezáltal i s m e r e t e i n k voltak arról. a h o v á a g y e r m e k 1997 s z e p t e m b e r e óta jár. T e r a p e u t á j u k 3x2 órában. tudósítását. KULCSÁR MIHÁLYNÉ ( 1 9 9 8 ) : A tanulás is lehet öröm Delacato módszere alapján. és az ott m e g t a n u l t vizsgálatokat és fejlesztéseket gyakoroljuk. a k i k n e k a terápia indikált. feladattudata kialakult. 5 é v e n felüli ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s o k n a k . Visszajelzéseink alapján ezen iskolatípus szintjének m e g f e l e l ő n e k bizonyult. P. Összefoglalva: Z s o l t r a a n a g y m o z g á s o k és f i n o m m o z g á s o k terén e g y a r á n t j e l l e m z ő a nagyfokú m o z g á s o s ügyetlenség. Fejlesztő pedagógia. elsősor­ ban az anyával való k o o p e r á c i ó nélkül. bizonyult. h a m a r el­ veszíti e g y e n s ú l y á t . n o r m á l i s intellektus alsó ö v e z e t é b e eső gyerekeknél ( I Q : 7 0 . N a g y m o z g á s a i ö s s z e r e n d e z e t t e k . Magánkiadás. T i s z t á n n a g y m o z g á s o k és f i n o m m o z g á s o k területén ügyetlen o v i s o k n á l .rugalmas­ ság . A terápia 5-től 15 éves korig ajánlott. A kontroll­ vizsgálat után m é g fél évig folytatódott. Kis létszámú fejlesztő osztályt ja­ vasoltunk.D e l a c a t o és G l e n n D o m a n ötletéből k i i n d u l ó . 4. M e g k é s e t t beszédfejlődésű.m o z g á s k o o r d i n á c i ó m e g a l a p o z á s a és kifejlesztése .5 . H a t é k o n y n a k b i z o n y u l t a terápia intelligencia-határesetes g y e r m e k e k n é l : debilitás felső. 2.-ben s z e n v e d ő g y e r e k e k n é l a m o z g á s k o o r d i n á c i ó javítására. Az első stabil e r e d m é n y fél év után várható.8 5 ) ugrásszerű fejlő­ dést lehet elérni. k i s c s o p o r t b a n ( m a x .

G y a r m a t h y . 1. Ezt a jel­ legzetesen e n y h e fokú i d e g r e n d s z e r i m ű k ö d é s i zavart k o r á b b a n m i n i m á l i s c e r e b r á l i s diszfunkciónak nevezték. 1997. az e l é g s é g e s n e k vagy elfogadhatatlannak minősített t a n u l m á n y i e r e d m é ­ n y e k n e k tulajdonít fokozott jelentőséget. s z e p a r á c i ó s félelem stb. Az e n y h e értelmi fo­ gyatékosságtól m e g k ü l ö n b ö z t e t ő s z e m p o n t . ma pedig . M c S h a n e . S a r k a d y . vagyis az „ o s z t á l y o z o t t " . funkciózavarát (Palotás. R o u r k e .nevelés és terápia" című tanulmánykötetben jelenik meg. A sérült agyi területtől függően a részképességek k ü l ö n b ö z ő m é r t é k ű m ű k ö d é s i zavarai . 1997. 1996. és b á r m e k k o r a is lehet a tanulási k e d v e .a részképesség-zavaroknak (vagy részképesség-gyenfogás egy-egy agyi területre lokalizált idegi érintettség k ö v e t k e z m é n y é n e k tekint. cerebrális diszfunkciók. Szerkesztő: Gordosné dr.tekintettel a tüneti képben gyakori m o z g á s o s nyug­ talanságra.m o t o r o s . mások pedig az idegrendszer egy vagy több struktu­ rális rendszerének organikus károsodását. p s z i c h é s e l h a n y a g o l t s á g ) tu­ lajdonítanak j e l e n t ő s szerepet ( G e r e b e n n é .alvászavar. fejlődése összefügg a s t r u k t ú r a h o r d o z ó neuropszichológiai folyamatok változásá­ val.az elméleti hátterét. 1998). azonban a mentális profil erősen szórt. P o r k o l á b n é . ill. Z s o l d o s . Kereszty. ill. 1995. G e r e b e n n é . hogy az e n y h e értelmi fogyatékosok alacso­ nyabb. 1994. A m a g a t a r t á s k é p is jellegzetesen eltérő. BRIGITTE SINDELAR KOGNITÍV FEJLESZTŐ PROGRAMJA* ZSOLDOS MÁRTA A TANULÁSI ZAVAR . 1998. Közismert. Ám az utóbbi időben több szerző is felveti. 1984. 2 3 1 . figyelmi. h o g y ezáltal a g y e r m e k hosszú távú iskolai karrierje veszélybe kerül. É r t h e t ő m ó d o n a szülők t ö b b s é g e csak m á r a „ m é r t " . B e v e r i d g e . G e r e b e n n é . G e r e b e n n é . 1998. Egyes szerzők az agy két féltekéje közti integrációs m ű k ö d é s i zavart tételezik fel oki hát­ térként ( G a d d e s . a diagnózis ka­ tegorizáló.: Lány iné. 1987. A teljesítmény lét­ rejötte. H a g i n . megkésett beszédfejlődés. 1998). A tanulási z a v a r tipológiáját leíró törekvések e l s ő s o r b a n p s z i c h o l ó g i a i és neurofiziológiai o k o k r a visszavezetve különítik el az e g y e s altípusokat ( M c K i n n e y . P o r k o l á b n é . de általában „relatíve kiegyenlített kognitív szinten teljesítenek". A tanulási teljesítmény sikertelenségét általában m é g d r á m a i b b tapasztalatként élik m e g . D o c k r e l l . és elsősorban az alap-kultúrtechnikák el­ sajátítása akadályozott. h o g y valamit (va­ l a m i l y e n i s m e r e t e t ) elsajátítson. 72 73 . h o g y sok rosszul tanuló g y e r m e k a n a m n é z i s é b e n gyakran megtalálhatóak a z o k a korai indirekt j e g y e k . hogy az agysérülés eredetű e n y h e értelmi fogyatékosságnál is „felléphetnek u g y a n ú g y strukturált diszfunkciók". hogy az iskolán kívül forduljon s z a k e m b e r h e z . m e r t az agy . F o d o r n é Föl­ di. h a n e m az agyi m ű k ö d é s szintjén is előidézi a funkció változását. o. neurogén kóreredetet valló fel­ A nevelési tanácsadást. C s a p ó . A tanulási zavar kognitív és pedagógiai teljesítménybeli tünetei változatosak. amely az említett k ö l c s ö n h a t á s mi­ n ő s é g é n e k f ü g g v é n y é b e n sikeres vagy sikertelen lehet. 1981. . pre-.m KOGNITÍV FEJLESZTŐ TERÁPIA A TANULÁSI ZAVAROK KEZELÉSÉBEN g e s é g e k n e k ) . P o r k o l á b n é . S a r k a d y . P e d a g ó g i a i L e x i k o n . G e r e b e n n é . L á n y i n é .2 9 . 1998). E n n e k e r e d m é n y e k é n t j ö n létre a tanulási teljesítmény.j e l e n h e t n e k m e g . in: G e r e b e n n é .és postnatális ártalmak). .m i n t k o m p l e x funkcionális r e n d s z e r egyes részterületeinek eltérő m ű k ö d é s é t helyezi előtérbe ( G r a i c h e n . Vagyis a tanulás n e m c s a k a viselkedéses szinten. figyelemzavarra . peri. hogy g y e r m e k ü k az általános iskolában a töb­ biekkel n e m k é p e s együtt haladni. melyet az elterjedt." Ez a kognitív pszichológiai. A s z a k e m b e r gyors segít­ ségében b í z ó szülők s z á m á r a ijesztő jelzés.a m e l y e k összefüggésbe h o z h a t ó k a tanulási za­ varok b i z o n y o s formáival. S o k u k azonban m é g ilyenkor is m e g p r ó b á l j a ha­ logatni. m o t í v u m o k és a szociális tényezők e g y m á s r a hatásán alapul. A tanulási zavar fennállhat átlagos.inkább az organikus p s z i c h o s z i n d r ó m a átfogó kifejezést használják ( M y k l e b u s t .. ill. 1992. mely a tanu­ láshoz s z ü k s é g e s funkciók. 1996. úgynevezett tanulási struktúrában me g y végbe. a s z e n z o m o t o r o s folyamatok integrá­ lásának vagy a nyelv fejlődésének nehézségei stb. Az iskolai tanulás során p e d i g parciális teljesítményzavar j e l l e m z ő . m i n d e n e k e l ő t t b i z o n y o s a l a p v e t ő kognitív k é p e s s é g e k m e g f e l e l ő m ű k ö d é s é r e van szükség. m á s r é s z t a korai környezett t é n y e z ő k n e k (fizikai. E z e k az ú g y n e v e z e t t r é s z k é p e s s é g e k o l y a n b a z á l i s n e u r o p s z i c h o l ó g i a i funkciók. Del D o t t o . 1997. 1993. 1 9 9 3 . mint a k u d a r c o k a t kísérő viselkedésbeli tüneteket. 1996. 1967. gyakori a figyelemzavarhiperaktivitási rendellenesség vagy a m á s o d l a g o s neurotizáció (Bálint. R a n s c h b u r g . a h h o z . 1994. neuropszichológiai és fejlődés­ lélektani értelmezést integráló k o n c e p c i ó teremti m e g a tanulási zavarok gyakori előfordu­ lású. hi­ szen attól tartanak.A NEUROGÉN TANULÁSI ZAVAR A klasszikus m e g h a t á r o z á s szerint a tanulási zavar (specifikus tanulási k é p e s s é g z a v a r ) a globális értelmi színvonal és az ennek alapján elvárható tanulási teljesítmény közötti je­ lentős d i s z k r e p a n c i á b a n nyilvánul m eg. Medicina Kiadó. hipermotilitás. 1991). stigmatizáló k ö v e t k e z m é n y é t ő l . 1992/93. 1990. a m e l y e k „ ö s s z m ű k ö d é s e elengedhetetlen a k o m p l e x fizioló­ giai vagy pszichológiai-pedagógiai teljesítmények m e g v a l ó s u l á s á h o z . 1.). félve a v é l e m é n y . o. * A Sindelar-program gyógypedagógiai szempontú ismertetése a „Gyógyító pedagógia . A multikauzális szemlélet képviselői egyrészt a személyiségfüggő t é n y e z ő k n e k (individuálisan eltérő neurogén faktorok: agyi érési dinamika. Z s o l d o s . G e r e b e n n é . 2 8 . beilleszke­ dési n e h é z s é g . m i n t a specifikus tanulási képesség­ zavarnál (Silver. 1995). A pe dagógiai és neveléslélektani elméletek általános definíciója szerint a tanulás mint folyamat sajátos k ö z e g b e n . 1995. fejlesztő pedagógiai tevékenységet folytató i n t é z m é n y e k esetfor­ g a l m á b a n az e l m ú l t é v t i z e d b e n változatlanul m a g a s a tanulási és magatartási zavar pana­ sza miatt vizsgálatra vagy terápiára behívott g y e r m e k e k s z á m a . észlelési diszfunkciók. 1991). Zsoldos. B á r m i l y e n k e d v e z ő k ö r n y e z e t is veszi körül a g y e r m e k e t . étvágytalanság. n e u r o g é n eredetű altípusának . 1999). Szabó Anna. átlag alatti vagy átlag fe­ letti intelligenciaszint mellett.

Nagy. 2 9 . Mint az adleri i n d i v i d u á l p s z i c h o l ó g i a terapeutája. és 3 1 . a m e l y az ismeretek m e g s z e r z é s é b ő l . illetve a kettő közti egyen­ súlyt m e g t e r e m t ő a d a p t á c i ó fogalmával m a g y a r á z z a . o.). m e l y e k b e n a „ s z e n z o m o t o r o s és a kognitív funkciók o n t o g e n e ­ zise az a l a c s o n y a b b és m a g a s a b b szintű f o l y a m a t o k e g y m á s r a é p ü l ő r e n d j é b e n valósul meg. 1992. A n e v é h e z fűződő eljárás m a g y a r adaptációja és szakmai k a p c s o l a t a az e g y k o r i Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i T a n á r k é p z ő Főiskolával 1994-ben k e z d ő d ö t t . 1998. az intermodális integráció (összetartozó vizuá­ lis. Az „ e m b e r t aktívan m e g i s m e r ő . E folyamatok ö s s z e r e n d e z ő d é s é t .és s z á m o l á s i k é s z s é g m e g t a n u l á s á - Dr.viszonylag nagy gyakorisággal figyelhetők m e g a k o g n í c i ó g y e n g e szintű r é s z k é p e s s é g e i . Közel két é v t i z e d e folyamatosan bővíti. taktilis. A módszer műfaji meghatározása és elméleti megalapozása nak. 1998). a kogni­ tív hierarchia m a g a s a b b szintjein.a kognitív pszichológia és a fejlődéslélektan m e g h a t á ­ rozott területei alkotják ( C s a p ó . 35. és a megis­ m e r é s fejlődését az „ e g y r e t ö k é l e t e s e b b a d a p t á c i ó b a n " látja (Pléh. 1 9 8 3 . m e l y b e n m e g h a t á r o z ó n a k véli a belülről létrejövő s z e n z o m o t o r o s szerveződések. cse­ lekvésében fejlődő o r g a n i z m u s k é n t " mutatja be. Erős leegyszerűsítéssel a k o g n í c i ó a kö­ v e t k e z ő h á r o m fő. 1984. Ezek. A kogníciót „ f o l y a m a t . hogy bár az eljárás sok e s e t b e n a l k a l m a z h a t ó . 28. „Az e m b e r i m e g i s m e r é s általános lehetőségét firtató" Piaget k o n c e p c i ó j á b a n a megis­ merési k é p e s s é g e k fejlődését az asszimiláció. .). az észlelés. integrált e g y ü t t m ű k ö d é s é t érti. N é z e t e szerint a k o g n í c i ó úgy definiálható. auditív. C s a p ó . A z o k n a k a „ m o d e r n didaktikai e l m é l e t e k n e k egyiké­ ről van szó. 1992/93.. A z ó t a t ö b b mint 30 kiadványból álló g a z d a g p r o g r a m c s a l á d fűződik a n e v é h e z . és m ó d s z e r t a n i k i k é p z ő p r o g r a m o k vezetője. Brigitte S i n d e l a r s o k é v e s d i a g n o s z t i k u s és t e r á p i á s t a p a s z t a l a t a alapján é p í t e t t e fel k o m p l e x programját. . a m e l y n e k első k é z i k ö n y v e 1982-ben jelent m e g Nyúljunk a tanulási zavarok gyökeréhez! c í m m e l (Sindelar. struktúrák m i n ő s é g é t . m e g s z e r v e z é s é b ő l és a l k a l m a z á ­ sából áll. integrált m ű k ö d é s é t . ezért „az oktatás az iskolás k o r b a n és azon túl is a l a p v e t ő e n befolyásolja a kognitív fejlődés teljes e g é s z é t " . az e m l é k e z e t . a k u s z t i k u s . 292. 1994. részképesség-gyengeségek felismerésére és terápiájára irányul.A SINDELAR-FÉLE KOGNITÍV FEJLESZTŐ PROGRAM rákkal. a nyelvi k o m m u n i k á c i ó n a k . az információfeldolgozást akadá­ lyozó diszfunkciók. r e n d s z e r e s funkcionális g y a k o r l á s á t biztosítja az általa k i d o l g o z o t t fejlesztő p r o g r a m . a kognitív p e d a g ó g i a „az oktatást a kognitív fejlesztés irányításaként definiálja". A n e v e l é s t u d o m á n y új diszciplínája. ú g y n e v e z e t t s é m á k k a l . o. 3. A piaget-i nézetet k ö v e t ő fejlődéslélektani. pszichox&rapeutií kognitívfejleszJőprog­ ramja a neurogón kóreredetű tanulási zavar befolyásolásának egyik lehetséges eszköze. észlelési k é p e s s é g e k kiértékelik. 1992. 10. Sindelar. vagyis a tág é r t e l e m b e n vett tanu­ lási f o l y a m a t vizsgálata. 1972. a m e l y e k funkciója a k ö r n y e z e t által kínált információ fel­ v é t e l e " (Neisser. Jetter. t é r i . osztrák klinikus pszichológus.e g é s z n e k " tekintik. P o r k o l á b n é . írás. J e l e n l e g fejlesztői. A Sindelar-féle terápia a tanult k é s z s é g e k elsajátí­ tásához szükséges kognitív alapok „ k a r b a n t a r t á s á r a " szolgáló eszköz. M ó d s z e r e ismert eljá­ rás E u r ó p a n é m e t nyelvű országaiban. Az új diszciplína elméleti hátterét . 1999). alakítja módszerét. a szerialitás {észleletek sorrendi szervező­ dése) és a téri o r i e n t á c i ó . az é r z é k s z e r v e k felveszik az i n f o r m á c i ó k a t . Sindelar. 1994). M i n d e z e k alapján a kognitív ké­ p e s s é g e k egy h i e r a r c h i k u s a n s z e r v e z ő d ő struktúrában h e l y e z h e t ő k el. E z e k k ö v e t k e z e t e s . a tudás belső reprezentációjában k ö z r e m ű k ö d ő összetett képességek. A legutóbbi h a z a i közoktatási irányelvekben is központi szerepet kap a képességfejlesz­ tés. a vizuális. egyre m a g a s a b b szintű folyamat sorrendjeként fogha­ tó fel: 1. A r é s z k é p e s s é g e k megfelelő m ű k ö d é s e előfeltétele a fejlettebb komplex m e n t á l i s m ű v e l e t e k n e k . A szerzőről D r . 1992.. az olvasási. m e l y e k szerint az oktatás fő funkciója a tanulás irányítása". vagyis ezzel létrejön a tudás belső reprezentációja. m e r t a ma i s k o l á j á n a k „ a l a p f e l a d a t a a t a n u l á s k é p e s s é g é n e k k i a l a k í t á s a " ( P o k o r n i . Sindelar tanulási za­ varról alkotott n é z e t e alapján e l m o n d h a t ó . a m a g a s a b b r e n d ű kognitív funkciók segítségével m e g t ö r t é n i k az értelmezésük.érthető m ó d o n . az a k k o m o d á c i ó . N e i s s e r úgy g o n d o l ­ ja. 1992). o. taktilis észleletek ö s s z e k a p c s o l á s a ) .. 1997. 1995). 74 75 . az észlelési és az e m l é k e z e t i k é p e s s é g k ö l c s ö n ö s e n e g y m á s r a h a t ó . az értelmi fejlődés elemi s z e n z o m o t o r o s szakaszára vezeti vissza. M u n k á s s á g a elsősorban a tanulást.a p r o b l é m a m e g o l d ó g o n d o l k o d á s n a k . t a n á c s a d ó i tevékenységet folytat. Fő elméleti forrása a kognitív pszichológiai irányzat és a piaget-i fejlődéslélektani iskola. Brigitte Sindelar. v a l a m i n t a f u n k c i ó r e n d s z e r e k kialakulását az agyi érés szerepével h o z z á k ö s s z e f ü g g é s b e " ( G e r e b e n n é . M i v e l tág értelem­ ben a tanulás f o g a l m a a k é p e s s é g e k fejlődését is jelenti. o. A Sindelar-módszer műfaji m e g h a t á r o z á s a kognitív fejlesztő terápia. mint a t u d á s m ű k ö d é s e . N a g y J. b e é p ü l n e k a m e g l é v ő i s m e r e t e k rend­ j é b e . 1998). 1994. dekódolják azokat. 1995. h o g y a m e g i s m e r é s i r e n d s z e r h á r o m „ a l a p p i l l é r r e " t á m a s z k o d v a épül fel.o. a m e l y e n a fi­ g y e l m i . a m e l y a t a n u l á s t m e g a l a p o z ó kognitív k é p e s s é g r e n d s z e r gyengén funkcionáló részeinek (részképességei­ n e k ) s z i s z t e m a t i k u s g y a k o r l á s á t biztosítja ( S i n d e l a r és S e d l a k . 2. A nyelvi r e n d s z e r kialaku­ lását is ide.. A kognitív p s z i c h o l ó g i a egyik úttörő képviselője. a m e l y n e k körülhatárolt elemei a részképessé­ gek: a figyelem. az intelligenciá­ nak. A s z á m í t ó g é p m ű k ö d é s i sémáját k ö v e t v e a m e g i s m e r ő e m b e r t m i n t i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z ó rendszert mutatja be. Ulrich N e i s s e r újraértelmezte az ingerfelvétel és -feldolgozás folyamatát. G e r e b e n n é .t ö b b m á s le­ hetséges ok mellett . F e l t e v é s e szerint „az észlelő r e n d e l k e z i k b i z o n y o s kognitív struktú- A tanulási és magatartási zavar fogalma Sindelar értelmezése alapján Sindelar k o n c e p c i ó j a alapján a tanulási és magatartási zavarok h á t t e r é b e n .(Affolter. 1982). M e s t e r h á z i . A kognitív p s z i c h o l ó g i a tárgya a m e g i s m e r é s . e g y m á s r a épülő. készségek sajátosan emberi megismerési működések (Csapó. t ö b b éven át d o l g o z o t t a Bécsi E g y e t e m G y e r m e k p s z i c h i á t r i a i és Neurológiai Klinikáján. illetve fejlesztő p e d a g ó g i a i e l e m z é s e k b e n is olyan m o d e l l e k e t írnak le.

hiszen a k o g n í c i ó egy hierarchi­ kus rendszer. és funkcionális k a p c s o l a t u k k i e g y e n s ú l y o z o t t . hogy valamennyi tanulási helyzet felbontható kognitív eleme­ ire. és minél n e h e z e b b egy feladat. hogy a rendszeres funkcionális gyakorlást vezető sze­ mély (pl. így e g y s z e r ű n e k t ű n ő utasítás végrehajtásához is számos részképesség megfelelően összehangolt együttműködése szükséges.e l s ő s o r b a n azzal. a k k o r a teljesítmények. a folyosóról v a g y az utcáról b e s z ű r ő d ő h a n g o k ) . A f i n o m m o z g á s p o n t o s kivitelezésében fontos t é n y e z ő a vizuomotoros ko­ ordináció.vagyis a feladat kognitív r é s z k o m p o n e n s e ­ ire való bontásával. a d i s z g r a m m a t i z m u s vagy a j á t é k s z a b á l y o k h o z va­ A m e g i s m e r é s i r é s z k é p e s s é g e k m ű k ö d é s e . Iskoláskori tünetként é r t e l m e z h e t ő az olvasási-helyesírá- 76 77 . A g y e r m e k auditív figyelmével kiválasztja a p e d a g ó g u s utasítását. a m e g o l d á s h o z szükséges információfeldolgozási szintek rendsze­ rező áttekintésével . a kognitív rend­ szer tanulási e r e d m é n y e s s é g b e n betöltött szerepével. h a n g i n g e r e k b ő l : a többi g y e r m e k zajongá­ sa. A modellben a lombkorona körvonalának rajzolata fejezi ki az aktuális teljesítőképesség. ó v o d á s k o r b a n vagy isko­ láskorban m á s . annál összetettebb. a k k o r e n n e k k ö v e t k e z t é b e n hibás a teljesítmény. S i n d e l a r szerint ha a r é s z k é p e s s é g e k fejlődése egyenletes. A példa alapján belátható. hiszen a g y a k o r l á s az a l a p o k n á l .biztosabban kijelölhetők a fejlesztendő képességterületek. A nyolc részletre b o n t o t t folyamat demonstrálja. Az intermodális integráció részképességével összekap­ csolja a hallott utasítást és a m e g f e l e l ő cselekvést. Az el­ méleti hátteret az Affolter-féle észlelésfejlődési k o n c e p c i ó és a neisseri kognitív pszicho­ lógiai r e n d s z e r képezi. és rakd őket az asztal sarkára!" feladat erős leegyszerűsítéssel a k ö v e t k e z ő kognitív lépésekből áll.ám s e m m i k é p p e n n e m tekinthető általánosan használható m ó d s z e r n e k . illetve fejlődése és a tanulási teljesítmények si­ k e r e s s é g e közötti összefüggést Sindelar lombosfa-modelljében szemlélteti ( 1 . Vizuális figyelmével keresi a kiválasztandó tárgyakat (azaz a fon­ tos vizuális ingereket elkülöníti a háttértől). családtag vagy n e m „kiképzett s z a k e m b e r " ) tisztában legyen 1. a g y e n g e szóbeli fogalmazási készség. Ha a z o n b a n a kog­ nitív k é p e s s é g r e n d s z e r bázisfunkcióinak fejlődése egyenetlen. e g y ü t t m ű k ö d é s ü k diszhar­ m o n i k u s . vagy zavart a viselkedés. A k o r o n a fejlettségi szintje a törzsbeli r é s z k é p e s s é g e k előzetes fej­ lődésétől és a k ö z t ü k lévő k a p c s o l a t o k alakulásától függ. Ilyenkor a fa-modell l o m b k o r o n á j á n a k rajzolata h a r m o n i k u s körforma. mert úgy vélik. a részképesség-gyengeségek telje­ s í t m é n y z a v a r b a n m e g m u t a t k o z ó következményeivel. R é s z k é p e s s é g . E z e k e t a tüneteket mutatja a fa-modell l o m b j á n a k m e g t ö r t kon­ túrja (2. hogy a l o m b k o r o n a szint­ j é n létrejöjjön a kívánt teljesítmény. Téri orientációjával keresi meg az a s z t a l o n kijelölt h e l y e t . utána egy piros pálcikáit. A Sindelar-program a l k a l m a z á s á n á l k ü l ö n ö s e n fontos.m á s m e g n y i l v á n u l á s i formákat j e l e n t e n e k . Dockrell és M c S h a n e (1993) „kognitív fela­ d a t a n a l í z i s n e k " nevezik ezt a sajátos elemzési technikát. g y e n g e szintű a tanult készség. M á r egy viszonylag gyakran elhangzó. 2. hogy hatása a t e l j e s í t m é n y j a v u l á s á b a n csak k é s ő b b figyelhető m e g . 6. az egyidejűleg észlelhető ingerekből (pl. ábra). 7. illetve a tanult k é s z s é g e k megfelelő szintűek. a kognitív terápia sajátosságaival . 8. a m e l y n e k részei h a r m o n i k u s ö s s z h a n g b a n m ű k ö d n e k .g y e n g e s é g e k o k o z t a óvodáskori tünet lehet a g r a f o m o t o r o s ügyetlenség. ill. amely h a s z n o s segédeszköz lehet a tanulási zavart m u t a t ó g y e r m e k e k terápiás ellátásában. 4. 2. a m o n d a t o t tagolja. és vizuális differenciálása ( p o n t o s í t ó észlelé­ se) segíti a h e l y e s kiválasztást. a „kognitív g y ö k e r e k " szintjén történik. 3. 3. Szerialitási részképességével ügyel a kiválasztás és a lehelyezés megfelelő sorrendjére. A kogníció bázisfunkcióit a fa törzsében ábrázoltuk. Auditív analízise segíti az utasítás megérté­ sét. A ábra Sindelar lomborfa-modellje ló a l k a l m a z k o d á s n e h é z s é g e stb. m i n t fontos auditív in­ gert. ábra). 1. Ez a sikeres tanulás kognitív előfeltétele. illetve a tanult készségek szintjét. Például a A Sindelar-féle kognitív fejlesztő program koncepciója »Vegyél ki a dobozból először egy sárga korongot. 5. hogy a fa-modell törzsében „ m e g h ú z ó ­ d ó " r é s z k é p e s s é g e k m i n d m ű k ö d é s b e lépnek a n n a k é r d e k é b e n . m e l y e k az életkortól függően. Rövid távú auditív emlékezetével kódolja. majd felidézi a hallott instrukciót. hogy a n e h é z s é g e t o k o z ó feladat speciális értelmezésén keresztül . illetve m a g a s a b b szintű kognitív fo­ lyamatok alapozzák m e g a sikeres végrehajtást. m o z d u l a t o t (a k o r o n g és a p á l c i k a k i e m e l é s é t ) .

és a feladatokat részletesen is ismertető iskoláskori Tréningprogram k ö v e t k e z e t e s szerkeze­ ti rendjében az e g y e s r é s z k é p e s s é g e k terápiáját s z o l g á l ó g y a k o r l a t s o r o k e l k ü l ö n í t h e t ő . R i n g h o ferné. n e m c s u p á n a hibás funkciókét. a z o n a szinten. h a n e m m i n d e n e k e l ő t t a törzset vizsgálja m e g . a fejlesztési periódus és A vizsgálati rész a l a p v e t ő e n a m i n ő s é g i e l e m z é s r e . hogy m e g j e l e n é s ü k ma­ gyarázata a kognitív r e n d s z e r b e n k e r e s e n d ő . 1998. á b r a a Sindelar-program szerkezeti felépítését mutatja be. 1995). A p r o g r a m o k g y a k o r l a t a i m á s fejlesztő eljárásokkal is k o m b i n á l h a t ó k . a m e g f e l e l ő e n kiválasztott g y e r m e k e k n e k h a t é k o n y preventív. i s m e r e t sikeres újratanu­ lásához. 1999). pl. gyakran e m l e g e t e t t p r o b l é m á k . az észlelésre. Z s o l d o s . Ezért a foglal­ k o z á s o k a t n a p o n t a kell v é g e z n i . Ha a z o n b a n bebizonyosodik.a h o z z á é r t ő ker­ tész s e m a k o r o n a nyesésével próbál segíteni a beteg fán.1 5 éves általános iskolásokat. A fejlesztési periódus 2. . felsőfokú pedagógiai és ó v o d a p e d a g ó g i a i végzettségű. 1983.egyidejűleg két vagy h á r o m r é s z k é p e s s é g terápiája is megtörténjék. Egy n a p o n a z o n b a n csak egyféle részképesség fejlesztése lehetséges. az emlékezetre. önálló e g y s é g e t alkotnak. a szerialitásra és a téri orientációra. az intermodális integrációra. Hiszen . ábra Shidelur lombosfa-modelljének módosulása egyenetlen a kognitív fejlődésekor képességrendszer bázisfunkcióinak felépítését vázlatosan bemutató óvodáskori Gyakorlóprogram.ha a vizsgálati e r e d m é n y e k azt kívánják .p r o g r a m két korosztályt céloz m e g : 5-7 éves ó v o d á s o k a t . új iskola vagy ó v o d a ) . h o g y a hierarchiKUS fel­ építésű m e g i s m e r é s i r e n d s z e r m e l y i k szintjének fejlődése sérült. a beillesz­ kedési zavar stb. k ö l c s ö n h a t á s o k r a helyezi a hangsúlyt.a fa-modellnél m a r a d v a . 1994. struktúrája l e h e t ő v é teszi. A kiképzett s z a k e m b e r e k k o o r d i n á l j á k a g y e r m e k e k 78 79 . illetve a terápiás ter­ a hatékonyságot ellenőrző koncepciójának ismételt diagnosztika megfelelően.8 h ó n a p o t igénybe vevő kognitív fejlesztő terápia egyik fo. Az eljárás a gyógypedagógiai oktatás-nevelés kiegészítéseként az értelmi fej­ lődésükben e n y h e e l m a r a d á s t m u t a t ó g y e r m e k e k n é l is a l k a l m a z h a t ó . e l h a n y a g o l ó családi miliő. g y e n g é b b intellektus. A p é l d a k é n t felsorolt korspecifikus tünetek ismert. A Sindelar-program olyan komplex módszer. U g y a n a k k o r szervesen összefüggnek és e g y m á s r a é p ü l n e k a ta­ nulást m e g a l a p o z ó k o g n i t í v képességprofil fejlesztésének i n t e g r á n s l á n c s z e m e i k é n t . ahol a kognitív képesség m é g megfelelően m ű k ö d i k . és a foglalkozás i d ő t a r t a m a n e m haladhatja m e g az előírt 10 percet. ill. n e m megfelelő tanítási vagy gyakorlási m ó d s z e r stb. h o g y . és itt is kezdi g o n d o z ó i munkáját (Sindelar. A S i n d e l a r kognitív fejlesztő p r o g r a m a n e u r o g é n tanulási és magatartási zavarok ese­ tében. A m i n i m u m 6 .A Sindelar kognitív fejlesztő program lényegi tulajdonságai A fejlődéslélektani és kognitív pszichológiai e l m é l e t e k r e é p ü l ő k o m p l e x m ó d s z e r a meg­ i s m e r é s hat fontos t e r ü l e t é r e ( r é s z k é p e s s é g é r e ) terjed ki: a figyelemre. így p é l d á u l l o g o p é d i a i terápiával ( Z s o l d o s . vet kijelölő vizsgáló eljárás. majd l e z á r á s a k o r készült vizsgálati ké­ pességprofilok összehasonlításával a g y e r m e k ö n m a g á h o z viszonyított fejlődési szintje re­ gisztrálható. S ú l y o s s á g u k és megjelenési formájuk attól függ. mert csak így állítható össze a h a t é k o n y terápiás terv. fejlesztői fela­ datot ellátó s z a k e m b e r e k s z á m á r a . d r á m a i váltások (család felbomlása. M á s e g y é b o k o k k ö v e t k e z m é n y e k é n t is előfordulhatnak. A S i n d e l a r . A k k o r is in­ nen indul a foglalkozás.p r o g r a m h a s z n á l a t á r a m ó d s z e r t a n i t o v á b b k é p z é s készít fel.os elve a folyamatosság. I l y e n k o r a foglalkozások szerve­ zése ciklikus. Az Affolter elvét k ö v e t ő sindelari k o n c e p c i ó szerint a gyakorlást a „ g y ö k e r e k n é l " kell kezdeni. akkor a g y e n g é n m ű k ö d ő r é s z k é p e s s é g e k kö­ vetkezetes funkcionális tréningjére van szükség. ha ez a szint a g y e r m e k é l e t k o r á h o z képest alacsony. A p r o g r a m megfelelő a l k a l m a z á s á t ó l a célzott részképesség m i n ő s é g i változása v á r h a t ó . A 3. A fejlesztési szakasz elindításakor. A gyakorlás a k o m p l e x i t á s és a fokozatosan n e h e z e b b é válás elvét k ö v e t i . A S i n d e l a r . vizsgálat szerves egységet alkot a fejlesztési a m e l y b e n a feltáró. az egyenetlen f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó . illetve első osztá­ lyosokat és 7 . és a teljes kognitív képességprofil megis­ merését célozza. a r é s z k é p e s s é g e k közötti összefüg­ gésekre. mely e l é r h e t ő p s z i c h o l ó g u s o k . ill. a m e l y m á r biztosabb alapot j e l e n t h e t a k o r á b b a n rosszul elsajátított készség. E z e k b e n az e s e t e k b e n a k é s z s é g e k gya­ korlása vagy a tantárgyi korrepetálás m i n d a d d i g n e m h a t é k o n y terápiás stratégia. A p r o g r a m o k si és számolási készség alacsony szintje. terápiás segítsé­ getjelenthet. a m í g a „kognitív a l a p o k " n e m biztosítottak.

R é k a e d d i g m é g n e m részesült fejlesztésben. segítőkész kislánynak tartják. így a 19 vizsgálati feladatot két ülésben. mintha n e m hallaná. n e m várja m e g a h o z z á b e s z é l ő m o n d a t á n a k végét. téri orientáció 10. verbális-akusztikus figyelem 6. Közlései időnként d i s z g r a m m a t i k u s a k . amit m o n d a n a k neki. írni. amely n e m k a p c s o l ó d o t t az adott feladat­ hoz. H á r o m éves kora óta j á r óvodai k ö z ö s s é g b e . e m l é k e z e t e megbízhatatlan. akusztikus figyelem 5. és s z ó m e g t a lálási n e h é z s é g m i n d i g j e l l e m e z t e . hogy b e s z é l g e t ő p a r t n e r e kisegítse. a zoknit t ö b b s z ö r is a sarkával h ú z z a a lábfejére. és b á r ö n á l l ó a n felöl­ tözik. szeriális észlelés 9. A z a n y a b a l k e z e s . és az e r e d m é n y e k értékelésénél fő s z e m p o n t k é n t szerepelt a szórt figyelem tel­ j e s í t m é n y t r o n t ó hatása. Ó v ó ­ nőjének feltűnt. A vizsgálat alátámasztotta a felnőttek által tapasztaltakat. m e l y e t a k ö v e t k e z ő é s z r e v é t e l e k k e l egészít ki. Az a n a m n é z i s b ő l indokolt m e g e m l í t e n i . szgret rajzolni. A verses k i s z á m o l ó k b a n felcseréli a sorrendet. F i g y e l m e azon­ ban g y a k r a n e l k a l a n d o z o t t . szókincsfejlődése lassú volt. A t á r g y k é p e k és absztrakt formák a p r ó részleteinek kiválasztását és a finom k ü l ö n b s é g e k differenciálá­ sát kívánó vizuális észlelési feladatokban („Egyforma-e a két k é p ? " ) e g y e n e t l e n és b i z o n y ­ talan m e g o l d á s t nyújtott. és n é h a szómegtalálási n e h é z s é g is j e l l e m z i . Ilyenkor arra vár. hol a kinti zajok terel­ ték el. Altalános iskola 6. A vizsgálóeljárás során R é k a oldottan viselkedett. é r t e l m e s vagy értelmetlen r ö - kognitív fejlesztésének folyamatát. izgett-mozgott. A j á t é k s z a b á l y o k betartására sokszor kell figyelmeztetni. A k ö v e t k e z e t e s óvodai és szülői megfigyelések. A cipőjét r e n d s z e r i n t fordítva veszi fel. Egyébként nyitott. vizuális figyelem 2. S o k s z o r úgy tesz. e g y ü t t m ű k ö d ő volt.v e r b á l i s észlelési feladatokat jó s z í n v o n a l o n ol­ dotta m e g . h a n e m elszalad. viszont az egy adott inger k ö v e t é s é h e z s z ü k s é g e s vizuális figyel­ me megfelelő terjedelmű volt ( „ K a r i k á z d be az összes c s i l l a g o t ! " ) . vizuális észlelés 3. vizuomotoros koordináció 11. m e r t csak keveset hibázott a h a s o n l ó h a n g z á s ú . Szinte n e m is tud sétálni. akinek a kortársakkal és a fel­ nőttekkel e g y a r á n t jó a kapcsolata. alakokat. osztályába j á r ó n ő v é r e diszlexiás és diszkalkuliás. szívesen beszél. pedig hallásával nincs p r o b l é m a . türelmetlen. barátságos. U g y a n a k k o r R é k a akusztikus (auditív) ingerek iránti tartós figyelme (fon­ tos szó többszöri „ k i h a l l á s a " történetből) igen g y e n g é n e k m u t a t k o z o t t . csak sietni. ábra Sindelar-program szerkezeti felépítése elvégezni. verbális-akusztikus emlékezet 7. j e l e n l e g n a g y c s o p o r t o s . A m ó d s z e r a l k a l m a z á s á r a felkészítő tan­ folyam a z E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i Főiskolai K a r akkreditált p e d a g ó g u s továbbképzési programja. és ü g y e s a puzzlejátékban. h o g y a kislány figyelme szórt. S o k á i g a z o n b a n fejjel lefelé rajzolta a formákat. é s n e h e z e n tanult m e g olvasni. fantáziája élénk. intermodális integráció 8. hol p e d i g olyan témáról kezdett beszélni.ideális esetben . indított szülés során született. R é k a ö r ö k m o z g ó . m i k ö z b e n a rövi­ debb távú figyelmet igénylő a k u s z t i k u s . M i n d e ­ nekelőtt e l l e n t m o n d á s o s figyelmi és észlelési teljesítménye volt s z e m b e t ű n ő . a m e l y b e n . Ez a vizsgálati tapasz­ talat r é s z b e n e g y e z ő a szülői b e s z á m o l ó v a l . mely szerint a kislány s z í v e s e n rajzol. A v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó t vizsgáló rajzos feladatban is magabiztos volt. m e g f i g y e l é s e i p o n t a t l a n o k . hogy a kislány e l h ú z ó d ó i d ő t a r t a m ú . t ö b b kisebb szünet k ö z b e i k t a t á s á v a l lehetett 5-7 évesek Gyakorlóprogram 11 részképesség fejlesztése fokozatosan nehezedő gyakorlatsorral 1. G o n d o l k o d á ­ sa k o r á n a k megfelelő. beszédmotorika A 3.a felnőtt családtag a napi foglalkozásokat biztosító e g y ü t t m ű k ö d ő partner. hol feltérdelt a székre. H o s s z a b b idejű t e v é k e n y s é g ritkán köti le.ESETISMERTETÉSEK Sindelar kognitív fejlesztő program vizsgálóeljárás a fejlesztési terv kidolgozása Fejlesztési periódus kognitív funkcionális gyakorlás 5-7 évesek 19 vizsgálati feladat általános iskolások 17 vizsgálati feladat általános iskolások Tréningprogram 9 részképesség fejlesztése 3 programfüzet fokozatosan nehezedő gyakorlatsorával vizuális alak-háttér differenciálás (tagolás) vizuális differenciálás vizuális emlékezet auditív alak-háttér differenciálás (tagolás) auditív differenciálás auditív emlékezet intermodalitás szerialitás téri orientáció kontroll a Réka terápia Horváth Hajnalka logopédus közlése nyomán hatékonyságának ellenőrzése R é k a 5Vi éves. Az é d e s a n y a egyetért az ó v o d a i v é l e m é n n y e l . 80 81 . K é s ő b b kezdett beszélni. v a l a m i n t a t e r h e ­ lő a n a m n e s z t i k u s a d a t o k alapján merült fel a kognitív fejlesztő terápia s z ü k s é g e s s é g e . vizuális emlékezet 4. és sikeres a kirakós j á t é k o k b a n is.

otthon és az ó v o d á b a n is m e g f i g y e l h e t ő k voltak. osz­ tályban feltűnt. Rékánál a kognitív fejlesz­ tő tréninget észlelés a megismerési az rendszer három bázisfunkciójánál és a kell kezdeni. A n é m e t n y e l v t a n á r n a k már 4. ill.vid szavak ö s s z e h a s o n l í t á s á b a n („Hallgasd m e g . amely m o z d u l a t s o r utánzásából állt. auditív figyelem testsémaorientáció gyakorlásával. A szavak m á s o l á s a . elsajátítása fokozott erőfeszítést és figyelmet igényel. A kislány az i n t e r m o d á l i s integráció részképességét vizsgáló feladatban ( g e o m e t ­ riai f o r m á k a t ábrázoló k é p k á r t y á k h o z szavak társítása) is g y e n g é n teljesített. szülői észrevételekkel hoz­ h a t ó k összefüggésbe. 5. és a kislány t u d á s a m é g s e m minősíthető elégségesnél j o b b n a k . Az iskolai ta­ nulási z a v a r o k m e g e l ő z é s é t segítő terápiákra közel egy tanévnyi idő áll r e n d e l k e z é s r e . általános iskolás. R e n g e t e g időt és energiát szentel az isko- Vizsgálat időpontja: Életkor: év: hó: . hogy így . h o g y a kislány az ö n á l l ó m u n k a v é g z é s során k o m o l y n e h é z s é g e k k e l küzd. e g y e n e t l e n kontúrja és a rövid ágak j e l z i k a g y e n g e szintű r é s z k é p e s s é g e k e t . A k o o r d i n á t o r k é t h e t e n t e ellenőrzi a gyakorlás menetét. Az irányok és a sorrend következetes felcserélése. h o g y majd az iskolai tanulás b i z t o s a b b kognitív alapokra épülhessen. sok t o r l ó d ó m á s s a l h a n g z ó b ó l álló. Az otthoni foglalkozásokon az é d e s a n y a lesz R é ­ ka p a r t n e r e .segítse a bevésést. és a sorren­ det is felcserélte. 4. ismeretlen szavak) u t á n m o n d á s a n e m o k o z o t t problé­ mát. mivel az akusz­ t i k u s . v a l a m i n t a test­ tájak k e r e s g é l é s e a testséma . szerény g y e r m e k k é n t ismeri Julcsát. de biztató prognosztikája e r e d m é n y e i t is. M i n d ­ emellett a b e s z é ü i n o t o r i k á t vizsgáló feladatot jól végezte. p e d i g m e g p r ó ­ bált j e l e n t é s t is k ö l c s ö n ö z n i nekik.p r o g r a m m a l p á r h u z a m o s a n d i s z l e x i a . ábra) m e g g y ő z ő e n szemlél­ teti R é k a e l l e n t m o n d á s o s és e g y e n e t l e n kognitív képességprofilját. A szűk ter­ j e d e l m ű auditív figyelem befolyásolhatta a verbális e m l é k e z e t i feladatok m e g o l d á s á t is. de a felnőttekkel szívesen beszélget. A 19 vizsgálati feladat m e g o l d á s á t értékelő fa-diagram (4. A t a n a n y a g német nyelven való rögzítése és e m l é k e z e t b e n tartása csak n a g y o n sok gyakorlással való­ sul m e g . a „ n e h é z s z a v a k " (több szótagú.p r e v e n c i ó s f o g l a l k o z á s o n vesz majd részt. a h o g y az erre utaló j e l e k az öltözésnél és a rajzolás során. b a r á t s á g o s . h o g y egyforma-e a két s z ó ? " ) . a m e l y e k e t a funkcionális g y a k o r l á s során „ki kell e g y e n l í t e n i " . G Az igazi m u n k a c s a k most k e z d ő d i k ! A kiképzett k o o r d i n á t o r ( R é k a estében a logopé­ dus) a Sindelar-féle G y a k o r l ó p r o g r a m m i n t a p é l d á i alapján összeállítja a kislány fejleszté­ si anyagát.k o m p e n z á c i ó v a l . R é ­ ka p r o b l é m á j á n a k felfedezése n e m elkésett felismerés. A l o m b k o r o n a t ö r e d e z e t t . ábra 19 vizsgálati feladat megoldását értékelő fa-diagram 82 83 . mely a kognitív fejlesztési periódus második hónapjában indul el. és ettől függően jelö­ li ki a k ö v e t k e z ő i d ő s z a k teendőit. Julcsa Halpert Gáborné általános iskolai nyelvtanár közlése nyomán Julcsa 11 Vi éves. M é g a rövid (négy é r t e l m e s szóból álló) szósor v i s s z a m o n d á s á b a n is hibázott. a napi gyakorlási feladatokat.v e r b á l i s funkciók érintettsége m a r k á n s a b b volt. R é k a a S i n d e l a r . Az osztálytanító szelíd. válto­ zó feladattartását. E z e k a vizsgálati megfigyelések a kislány akadályozott nyelvi fejlődésével és az el­ l e n t m o n d á s o s nyelvi viselkedésről szóló ó v o d a p e d a g ó g i a i . szórt figyelmét. osztályos t a n u l ó . K ü l ö n ö s e n az okozott s z á m á r a n e h é z ­ séget. k o m o l y k ü z d e l m e t j e l e n t e t t R é k a s z á m á r a . a m i k o r a s z a v a k h o z kellett m e g k e r e s n i e a hozzájuk tartozó ábrákat.téri orientáció nagyfokú fejletlenségét igazolta. aki a k ö z ö s s é g b e n n e h e z e n találja fel magát. Az a feladat. ill. részben egye­ netlen szintű figyelme és észlelése k ö v e t k e z t é b e n . téri vagyis a vizuális (differenciálás). Az értelmetlen szavakból egyet sem tudott m e g j e g y e z n i .

de a kialakulatlan lateralitás j e g y e i t sokáig mutatta. n a g y s z á m ú s p o n t á n j a v í t á s a t ö b b n y i r e sikertelen volt. J o b b k é z b e n fogta a ceruzát. A vizuális tagolás g y e n g e szintje valóban m e g n e h e z í t h e t t e Julcsa s z á m á r a a n é m e t szavak másolását. a m i k o r is e l h a n g z o t t szavakból kellett „ k i h a l l a n i a " az előzetesen kije­ lölt h a n g z ó t ( a z a z az akusztikus alak-háttér tagolásnál). Név: Julcsa életkor: vizsgáló: 11 év 6 hó vizsgálati i d ő p o n t : Hibaértékek: Vizuális Diff: Ké: 1 Sza: 2 Tag: Auditív 2 1 • F o : 16 Sza: 1 <» "o": 0 "n": 4 Ö s s z : 14 "z": 2 "gy": 8 . e k k o r rövid s z ü n e t e k k ö z b e i k t a t á s á r a került sor. A m a g y a r nyelv és i r o d a l o m tanulása is m i n d m á i g nagy p r o b l é m á t jelent a s z á m á r a . a m e l y b e n bonyolult absztrakt f o r m á k a t és szokatlan sormin­ tákat kellett m á s o l n i a . m i k ö z b e n a n e m szöveges m a t e m a t i k a i példákat kielégítően oldja m e g .olvasással k o m p e n z á l t . S ez n e m is m e g l e ­ pő. és felcserélte a m o z d u l a t o k sorát. É p p e n olyan b i z o n y t a l a n n a k látszott. m i n t a téri orientáció m o z d u l a t s o r á n á l . E b b e n . Ezen t ú l m e n ő e n a vizuális és auditív tagolás g y e n g e szintje gátló hatással volt a vizuális és auditív e m l é k e z e t e t e l l e n ő r z ő feladatok teljesítésére (tárgyképek. írni. Igen bizonytalan az a l a p v e t ő nyelvtani szófajok felismerésében és az elemi helyesírási szabályok alkalma­ zásában. L e g s z e m b e t ű n ő b b volt a testséma-téri orientáció r é s z k é p e s s é g é t vizsgáló feladatban tapasztalt bizonytalansága. és a n y e l v t a n ó r á k o n g y a k o r i . J u l c s a a testré­ szek érintéséből álló j o b b vagy bal oldali. A szülők nagy figyelmet fordítanak a kis­ lány otthoni tanulására. szókincse lassan gyarapodott. vers m e g ­ tanulása hallás u t á n ) . ill. A ritkán h a s z n á l a t o s . mivel a síkbeli ábrázolás sikere összefügg a téri tájékozódási tapasztalatok m i n ő s é g é ­ vel. K ö v e t k e z e t l e n ü l t ü k ö r r e a k c i ó k a t produkált. ill. a figyelem-hangsúlyos vizuális tagolási k é p e s s é g e t vizsgá­ ló feladatban igen lassan dolgozott.k o p p a n t á s o s " feladatban is m e g m u t a t k o z o t t . Az ol­ vasott s z ö v e g t a r t a l m á n a k önálló e l m o n d á s á r a szinte képtelen. N é m á n artikuláló szájmozgásából arra lehetett következ­ tetni. és itt is lassú volt. h o s s z a n keresgélte az öszszetett f o r m a e l e m e i n e k helyét. ill.a m á s s a l h a n g z ó t ö r v é n y e k . mivel a z ö n g é s .p r o g r a m iskoláskorúak s z á m á r a kidolgozott. a m e g é r i n t e n d ő testrészeket nehe­ zen találta m e g . é r t e l m e s . h o g y az eddig a l k a l m a z o t t p e d a g ó g i a i segítő e s z k ö z ö k a n é m e t nyelv tanulásánál c s ő d ö t m o n d t a k . ábra 84 85 . Az a n a m n é z i s b ő l c s u p á n a lassabb nyelvi fejlődésre v o n a t k o z ó a d a t o k a t indokolt m e g ­ e m l í t e n i . a b e t ű k á r t y á k és h a n g z ó k ö s s z e k a p c s o l á s á b ó l álló) feladat teljesítése alapján. m e l y n e k lehetősége a 4. L a s s a b b a n tanult m e g olvasni. 17 feladatból álló vizsgálóeljá­ rása során a kislány n y u g o d t és v i d á m hangulatú volt. Az olvasott és írott k é p ö s s z e k a p c s o l á s á b a n is előfordulnak m é g hibák.z ö n g é t l e n m á s s a l h a n g z ó p á r o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é r e n e m volt képes. Fel­ merült a kognitív a l a p o k m e g e r ő s í t é s é n e k szükségessége. A g y e r m e k családja szerény anyagi k ö r ü l m é n y e k között él. szótagok.az utasítás ellenére . általános nyelvi fejlesztés céljából. az összefüggések felisme­ r é s é h e z segítséget igényel. ill. és artikulációja torz volt.é r t e l m e t l e n szavak.lai feladatoknak. k a p c s o l ó d á s i pontjait. és így m e g t a n u l á s u k a t is. vagyis az intermodális integrá­ ció k é p e s s é g é v e l segített. A figyelem h a n g s ú l y o s auditív tagolás vizs- gálati h e l y z e t é b e n . A S i n d e l a r . a m i k o r szavakat és m o n d a t o k a t kezdett h a s z n á l n i . M i n d e z e k alapján érthető. a m i k o r az irányváltásra is kellett figyelnie. m e r t Julcsa a k k o r tévesztette el a k o p o g á s o k sorát. é s J u l c s a n a g y s z o r g a l m á n a k k ö s z ö n h e t ő e n m i n d i g el is érte az e l é g s é g e s m i n ő s í t é s t . Az irányokat és p o z í c i ó k a t n e m volt k é p e s dif­ ferenciálni. a s z ó e l e m z ő í r á s m ó d tanítása kap­ csán előforduló . F o g a l m a z á s során a c í m e t n e h e z e n értelmezi. részletről-részletre másolt. irányát. k o m o l y funkciózavart m u t a t o t t . hogy . J u l c s a 7>h éves e l m ú l t már. Az idegennyelv tanulása alóli felmentéshez. A vizsgálati t a p a s z t a l a t o k j e l e n t ő s része összefüggésbe h o z h a t ó a kislány a n a m n é z i s é ­ ben jelzett a k a d á l y o z o t t nyelvi fejlődéssel. » Emi: Ké:4 Fon: 3 Szal:2 <4 — Szer: Intermod: Be: 6 Sza2:2 S z ö v e g : 14 • 1r 1 14 Viz—aud: K é : -/+ 0 0 B e : -/+ 0 0 * Hib: 9 9 Aud—viz: Seg: 5 ^ Sza: -/+ -2/+2 Be: -/+-2/+8 Orient: «» 7 5. toldalékra bontási hibák itt is j e l e n t k e z t e k . geometriai formák. be­ tűkártyák felidézése kiválogatással. N a g y o n ne­ h é z n e k találta azt a feladatot. n e h é z szavak m á s o l á s á n a k (vizuális t a g o l á s á n a k ) feladatában egy hibát ejtett. E z e k e n a p r o b l é m á k o n e d d i g r e n d s z e r e s tantárgyi k o r r e p e t á l á s s a l i g y e k e z t e k segíteni. tanév v é g é n merült fel.h a s o n u l á s i vagy szótőre. mely megfelelő szintűnek m u t a t k o z o t t az ezt vizsgáló (a tárgy­ k é p e k és szavak. M e g b í z h a t a t l a n i r á n y é s z l e l é s é n e k negatív h a t á s a a szerialitás r é s z k é ­ p e s s é g é t vizsgáló „ k o c k a . Két a l k a l o m m a l j e l e z t e fáradtságát. a test k ö z é p v o n a l á t k e r e s z t e z ő m o z d u l a t s o r ­ ból egyet s e m t u d o t t hibátlanul leutánozni. n e m járultak hozzá. Ó v o d á s korában l o g o p é d u s foglal­ k o z o t t vele egy t a n é v e n keresztül. s o k s z o r h i b á z o t t .

(1997): Piaget ma. Springer. Wien. PLÉH CSABA (1992): Pszichológiatörténet. J.. R. 2. 48. m e r t g y e n g é n f u n k c i o n á l ó r é s z k é p e s s é g e i m i a t t c s u p á n tan­ tárgyi k o r r e p e t á l á s s a l h o s s z ú t á v o n n e m b i z t o s í t h a t ó . Fejlesztő Pedagógia. h o g y J u l c s a i n t e r m o d á l i s integ­ r á c i ó s k é p e s s é g e v i s z o n y l a g j o b b szintű. Educatio. 1-28. Bu­ GEREBENNÉ VÁRBÍRÓ KATALIN (1998): Részképesség-zavarok . évf. Fortbild K.): Progress in LD. szigorú k ö v e t k e z e t e s s é g g e l m e g h a t á r o z o t t ü t e m b e n t ö r t é n i k . 59-68. Budapest. U. London. RANSCHBURG JENŐ (1998): Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. Gyógypedagógiai Szemle. 1.. december 30.). Magyar Pediáter. Wien. 11-33. Budapest. (ed. Vol.) A gyógypedagógia új útjai. A Cognitive Approach. kötet. (1983): Hurra. már én is tudom! Óvodáskorú és iskolát kezdő gyermekek Vértes oblata a collegis et discipulis. BF. NY. McKlNNEY. 26-36. Nemzeti Tankönyvkiadó.): Pszichológiától pedagógiáig. A fejlesztés az előírt. F. ZSOLDOS M Á R T A . 33-49. Sindelar Vizsgálóeljárás az iskolás gyermekek részképesség-gyengeségeinek felis­ merésére a Tréningprogram használatához. 34. Iskolakultúra. In: Gósy MÁRIA (szerk. R.e r e d m é n y e s e b b lesz. XLIX. Annual Review of Learning Disabilities. GEREBEN FERENCNÉ. CSAPÓ ÁGNES ( 1991 ): A részleges érési zavar szűrése és kivizsgálása öt éves korban. h o g y J u l c s a t a n u l á s i n e ­ h é z s é g e i teljes m é r t é k b e n m e g o l d ó d n a k . Akadémiai Kiadó. NEISSER. (1984): The Search for Subtypes of Specific Learning Disability. é s e z z e l segít m a g á n a s z á m á r a n e h é z f e l a d a t o k megoldásában. DOCKRELL. Új Pedagógiai Szemle. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1994): Tanulási nehézségek. . O. ÖBV. Bratislava. ha a k o g n i t í v a l a p o k b i z t o s a b b hát­ teret n y ú j t a n a k e h h e z a f u n k c i o n á l i s t r é n i n g n y o m á n . MYKLEBUST. A közoktatási törvény koncepciójához.. Moray House. LÁNYINÉ ENGELMAYER ÁGNES (1996): Értelmi fogyatékosok pszichológiája. ZSOLDOS MÁRTA (1992): Összehasonlító vizsgálatok a tanulási (olvasási) zavar kognitív pszichológiai hálterének lisztázására különböző típusú fogyatékosoknál. S. K. ZSOLDOS MÁRTA (1998): B. " Tanulmányoka gyógypedagógi­ ai pszichológia és határtudományainak köréből. Interjú. GADDES. Budapest. MESTERHÁZI ZSUZSA (1998): A nehezen tanuló gyermek iskolai nevelése. A h i b a p o n t o k a r á n y a arra utal. h o g y a felső t a g o z a t „ n e h é z tantár­ g y a i v a l " majd n a g y o b b eséllyel birkózik meg. Frühförderung für Vorschüler und Schulanfänger. 179-196. 8^t4. Grune and Stratton. A fejlesztéstől n e m v á r h a t ó . MATUSKA. Budapest. h o g y a k i s l á n y n á l h á r o m r é s z k é p e s s é g . (1993): Children's Leaming Difficulties. Gondolat Kiadó. SINDELAR. KERESZTY ZSUZSA (1996): Különböznek. Sindelar Tréningprogram 1.. In: Zászkaliczky Péter (szerk. B. Budapest. (1994): Learning Disabilities Neuropsychological Perspective. 3-4.A Sindelar-program. 2. 1-2. korai fejlesztése. 1. RINGHOFER JÁNOSNÉ (1995): De jó. JETTER. H. h o g y a kijelölt h á r o m r é s z k é p e s s é g fejlesztésének k ö v e t k e z t é b e n h o l v á r h a t ó m a j d p o z i t í v h a t á s . NAGY JÓZSEF (1998): A kognitív készségek rendszere és fejlődése. Oxford.. Praxis. Budapest. Alex Typo. BÁLINT MÁRIA (1987): Hiperaktivitás és iskolai teljesítménykudarc. pedagógusaik és osztálytársaik? In: VAJDA ZSUZSA (szerk. Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak. OKI. Budapest. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1997): Komplex prevenciós program. m e l l y e l r é s z l e g e s e n m a g y a r á z h a t ó k ta­ nulási k u d a r c a i . Budapest. FÖLDI RITA ( 1998): Hiperaktivitás és tanulási zavarok. Gondolat Kiadó. B. F. 259-270. W. 19-25. J. 14-80. Ma­ gyar Pszichológiai Szemle.A v i z s g á l ó e l j á r á s 17 f e l a d a t á n a k h i b a p o n t j a i t f e l t ü n t e t ő é r t é k e l ő t á b l á z a t ( 5 . REID. B. v a g y i s ő j e l ö l i ki a T r é n i n g p r o g r a m g a z d a g f e l a d a t t á r á b ó l az a d o t t i d ő alatt e l v é g z e n d ő g y a k o r l a t o k a t . ILLYÉS SÁNDOR (1992): A speciális nevelés alternatívái. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárkép­ ző Főiskola. (1981): Learning Disabilities and Brain Function. Budapest. 24-26. Eigenverlag. Eigenverlag. önmagában véve senki sem. CSAPÓ BENŐ (1992): Kognitív Pedagógia. Budapest. In: Myklebust.VERIDGE. ZSOLDOS MÁRTA (1999): Hogyan látják a gyenge tanulókat szüleik. ZSOLDOS MÁRTA (1992/93): Koncepcionális kérdések a tanulási zavar fogalom körül. ich kann's. J . Vol. 1-15. U g y a n ­ a k k o r azt is m u t a t j á k . h o g y t a n u l m á n y i t e l j e s í t m é n y e elfo­ g a d h a t ó l e g y e n . 86 87 . PALOTÁS GÁBOR (1991): Parciális teljesítményzavarok a logopédiai gyakorlatban. London. U g y a n a k k o r e s e t e azért n e m t i p i k u s . (1972): Aspekte der Entwicklung und Pathologie von Wahrnehmungsfunktionen. 216-246. 3. A h á r o m fekete p o n t azt j e l z i . SARKADY KAMILLA. 70-77. LUKÁCS PÉTER (szerk. Új Pedagó­ giai Szemle. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. (1993): Specific Learning Difficulties. Wien. h o g y e z e k az alapvető funkciózavarok a kognitív hierarchikus rendszer mely egyéb részképességeinek m ű k ö d é s é t g á t o l h a t j á k ( a d o t t e s e t b e n e l s ő s o r b a n a z e m l é k e z e t é t é s a szerialitásét).. Budapest.): Szabad le­ gyen vagy kötelező. Debrecen. Budapest. Vol. Arzenál Nyomdaipari Kft. SEDLAK. á b r a ) J u l c s a e g y e n e t l e n k o g n i t í v k é p e s s é g p r o f i l j á t mutatja be. B.-né (szerk.f u n k c i o n á l i s gyakorlá­ sával kell e l i n d í t a n i a k o g n i t í v fejlesztő terápiát. FALUS IVÁN (1997): Pedagógiai Lexikon. ZSOLDOS MÁRTA (1998): B. GYARMATHY ÉVA ( 1998): A tanulási zavarok szindróma a szakirodalomban. Budapest. D. In: KOZMA TAMÁS. POKORNI ZoLTán (1999): Hárommilliárdot kap a falusi oktatás. ám az igen. 1. Sindelar programjának magyar adaptációja. V . BÁTHORY ZOLTÁN. SINDELAR. 10.): dapest. FODORNF. J. 45-48. H. DEL DOTTO. A n a p i tíz p e r c e s foglal­ k o z á s o k a t a n a p k ö z i s n e v e l ő vezeti. LECHTA.munkamodell a gyógypedagógia számára.. Budapesti Tanítóképző Főiskola. SARKADY KAMILLA. SINDELAR. (1967): Learning Disabilities: Definition and Overwiev. GEREBENNÉ VÁRBÍRÓ KATALIN (1995): A tanulási zavar jelenségkörének gyógypedagógiai pszichológiai értel­ mezése.). ":árczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Fő­ iskola. 1993): Trainingsprogramme gegen Teilleistungsschwächen. 9. G. Routledge. 3. Keraban. évf. Különszám. Budapest. 5. (1984): Megismerés és valóság. 123-131. Bárczi Gusztáv Gyógype­ dagógiai Tanárképző Főiskola. ROURKE. (1993): Special Educational Needs in Schools.. (1992. Doktori Értekezés. ZSOLDOS MÁRTA (1999): A tanulási és magatartási zavarok kognitív terápiája . m e r t p r o b l é m á j á n a k f e l t á r á s á h o z a z i d e g e n nyelv t a n u l á s á n a k k u d a r c a i v e z e t t e k . A n y i l a k p e d i g azt m u t a t j á k . Tankönyvkiadó. Pszichológia és nevelés. ILLYÉS SÁNDOR (1980): Gyógypedagógiai alapismeretek. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Ta­ nárképző Főiskola. Napi Magyarország. (1994): Teilleistungsschwächen. Akadémiai Kiadó. Budapest. B. 18-19. Liecreh Gúth Kiadó. J u l c s a példája azért t i p i k u s . (szerk. NY. Pädiät.a vizuális tagolás. évf. MCSHANE. az auditív tagolás és a testséma-téri orientáció . H. Edinburgh. évf. I. Magyar Tudományos Akadémia. és a rendszeres tantárgyi k o r r e p e t á l á s m e l y r e t o v á b b r a is s z ü k s é g e van . Budapest. Buda­ pest. Blackwell. IRODALOM AFFOLTER. In: Bíró A. In: ZÁSZKALICZKY PÉTER. m e ­ lyet a k i k é p z e t t s z a k e m b e r (a n y e l v t a n á r ) k o o r d i n á l . Studio in honorem Andreáé O. SAGE Publications.

majd a Dél-Kaliforniai Egyetem tanáraként és kutatójaként dolgozott több mint húsz éven keresztül. Ezt a folyamatot kizárólag interaktív m ó d o n képzelhet­ j ü k el. J. L a u r e t t a B e n d e r és más holisztikus szemléletű kutatók e r e d m é n y e i r e épí­ tett. válogatása. e l l e n t m o n d á s o s történések integrálásának. S o k o l d a l ú a n felhasználható terápiás s z e m l é l e t m ó d a szenzoros integrációs terápiák g o n d o ­ latköre. hogy röviden összefoglaljam a szenzoros integrációs elméletből fakadó pszichoterápiás és fejlesztő eljárások gyakorlatát. F o n t o s ezt h a n g s ú ­ lyozni. Posztdoktori munkáját a Los Angelesben működő Kalifornia Egyetem Agykutató Intézetében végezte. Aki tehát egy-egy gyerek „fejlesztését" k o m o l y a n átgondolja.1988) a kaliforniai Visalia egy farmján nőtt fel. h o g y csupán szenzoros ingerlést nyújt egy személynek. A y r e s * első ö s s z e f o g l a l ó m u n k á j a (Sensory Integration and Learning Disorders / S z e n z o r o s integráció és tanulási zavarok) n a p v i l á g o t látott. Nagyhírű magánklinikáját a hetvenes évek második leiében alapította. a m e l y e k n e m elszigetelt t ü n e t e k e t k í v á n n a k befolyásolni. gátlása. A z eljárás során s e m m i k é p p e n s e m egy adott. a m e l y e k Ayres é r d e k l ő d é s é n e k előte­ rében álltak a könyv megjelenése idején.a k ü l ö n b ö z ő m o d a l i t á s ú inge­ rek térbeli és időbeli aspektusainak értékelése. pszichoszociális háttérfunkciókat. csak ha az egész személyiséggel számol. A s z e n z o r o s integrációs terápia m ó d s z e r e kerüli a direktivitást. Ú j a b b m e g f o g a l m a z á ­ sokban ( F i s h e r és M u r r a y . A v á l t o z á s o k közepette az e m b e r s z á m á r a legfontosabb környezeti feltétel. a m i k o r A.H I S Z E N EZ JÁTÉK! . A z o n b a n . A szerző n e u r o p s z i c h o l ó g i a i indíttatású lévén H e a d . 1991) ezt a folyamatot m á r n e m cirkulárisként tételezik fel. és olyan tapasztalatokra szert tenni. az a d d i g i a k h o z képest k o m p l e x e b b m i n t á z a t o k a t j e l e n t ő m o z g á s t e r v e k e n alapulnak. h o g y a „fejlesztés" kifejezés a szenzo­ ros integrációs terápiák szemléletében a fejlődés-önszervezés támogatását. Az egyén tudatában p e d i g m i n d e z a m a g a b i z t o s s á g . a saját m o z g á s s a l kapcsola­ tos izom és izületi információk tömegével segíti a fej és a test megfelelő kontrollálását a nulási nehézségekkel küzdött. örömteli interakciók sorozatán keresz­ tül érlelhesse azokat a neurofiziológiai. az intim k a p c s o l a t o k világa ad m u n í c i ó t a s z e m é l y e s folyamatosság és az összefüggés é r z é s é n e k fenntartására. h ű e n a tárgy szellemiségéhez. a részek. és gyerekként maga is olyan típusú ta­ A SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA ELMÉLETE A szenzoros integráció fogalma A szenzoros integrációs terápia elmélete és gyakorlata a tanulási zavarokkal foglalkozó s z a k t u d o m á n y o k területén j e l e n t m e g 1972-ben. h o g y n e m érhet el e r e d m é n y t m á s k é p p e n . és n a g y o b b valószínűséggel születnek a d a p ­ tív m o z g á s v á l a s z o k . Ayres (1920 . Az igényes terápiás m e g k ö z e l í t é s e k közül tehát a z o k n a k lehet leginkább létjogosultsá­ guk. J. A k ö v e t k e z ő k b e n kísérletet teszek arra. a m e l y e k az őt ért p s z i c h é s és/vagy organikus b e h a t á s o k . és az a g y m ű k ö d é s környezeti ingereket szervező képességét jelöli. m e r t s e m a külföldi. K ö n n y e ­ dén. A cél a g y e r m e k kreatív e r ő i n e k felébresztése. testhelyzetekért felelős r e n d s z e r agytörzsi integrálódása korán m e g k e z ­ dődik. A s z e n z o r o s integráció kifejezés egy teoretikus fogalom.S Z E N Z O R O S INTEGRÁCIÓS TERÁPIÁK A FEJLESZTÉSBEN SZVATKÓ A N N A n e m a nyitott r e n d s z e r e k r e j e l l e m z ő e n spirálisként. a praxis. T e h á t ez a terápia sem hagyhatja figyelmen kí­ vül az átélés sajátosságait. képesek legyünk e b b e n térben m a g u n k a t otthonosan m e g é l n i . máris j e l e z n e m kell. a korai m o z g á s t a n u l á s azok a fogalmak. 1992). h a n e m egy h o l i s z t i k u s szemlélet alapján az egész személyiséget támogatják. A poszturális. és k o r á n t s e m k o n f l i k t u s m e n t e s k a p c s o l ó d á s á t a f o r m á l ó d ó e g é s z h e z . A testséma. és legfőbb hatóereje a képzeletet és a m o t ó r i u m o t e g y a r á n t nagy fordulatszámra k a p c s o l ó j áték. E z e k jól szervezett.m o z g á s k a p c s o l a t á n a k mibenléte. m e l y n e k terápiás célú felhasználási lehetősége Schilder és Angyal felismerései n y o m á n m á r a h a r m i n c a s évek­ től r e n d e l k e z é s r e állt (Kulcsár.sok­ kal flexibilisebb m ó d o n szerveződhet. ha­ nem m e g t a l á l n i azokat a saját alakulási irányokat. a m e n n y i b e n az integrálás igényével lép fel. Ez a k é p e s s é g e a legtöbb g y e r m e k n e k szin­ te észrevétlenül tökéletesedik a szokványos kisgyermekkori t e v é k e n y s é g e k k ö z b e n . A s z e n z o r o s integrációs terápia során az a g y m ű k ö d é s környezeti ingereket s z e r v e z ő ké­ p e s s é g e s z á m á r a k e d v e z ő helyzet teremtődik. Schilder. a k ö r n y e z e t k o m p e t e n s kezelését lehe­ tővé teszik. t ö k é l e t e s n e k tartott útvonalat kell bejárni. D e n n y Brown.sérülések. a b e n n e élő érzelmileg m e g t e r h e l ő . a m e l y e k r e a l e g k o m p l e x e b b ta­ nulási és viselkedési m i n t á k a t lehet alapozni. h o g y az k é p e s s é váljon saját h a r m ó ­ niáját kialakítani ö n m a g á n belül és az őt k ö r ü l v e v ő világgal s z e m b e n egyaránt. a teória központi m o m e n t u m á v á vált. E r e d m é n y ü k k é n t . i d e g r e n d s z e r b e n zajló fiziológiai e s e m é n y e k e t és azok érzelmi és mentális reprezentációit. mint a későbbiekben általa vizsgált gyerekek legtöbbje. A vesztibuláris ingerlés. a m e l y e k a j o b b alkalmazkodást. tudatos erőkifejtés nélkül segít abban. összehasonlítása . sem a hazai gyakorlat n e m m e n t e s az e g y o l d a l ú s á g veszélyé­ től. azt a fo­ lyamatot. hogy az észleletek esetlegessé­ géből egy é r t e l m e z h e t ő külvilágot szervezzünk. 88 89 . a k ö r n y e z e t k o m p e t e n s k e z e l é s é n e k é l m é n y é b e n reprezentálódik. A fejlődés természetszerűleg egyre fokozódó összetettséget jelent. az egyéni meg­ k ü z d é s i stratégiák k ö z ö s k i d o l g o z á s á t j e l e n t i . h i á n y á l l a p o t o k . a valós i n t e g r á c i ó n a k lehetősége nélkül. az é r z é k e l é s . m á s o k által talán n e m is észlelt fejlődé­ si lépcsőfokokat. a m e l y n e k e r e d m é n y e k é p p e n az adaptív m o z g á s v á l a s z m e g s z ü l e t h e t . Az „ ö n m e g v a l ó s í t á s spirális folyama­ t a " e g y i d e j ű l e g t a r t a l m a z z a a testben. a feed-back m e c h a n i z m u s o k közre­ m ű k ö d é s é v e l a k ö v e t k e z ő érzékelési ciklus szabályozása . a teljes s z e m é l y i s é g h e z .e r e d m é n y e k é p p e n n e m m ű k ö d n e k megfelelően. a funkciók differenciálódását. a u t o m a t i k u s a n . A vesztibuláris-proprioceptív rendszer a gravitációval. rá kell j ö n n i e . az i d e g t u d o m á n y o k területé­ ről származik. ha* A. de m u n k á j a a tanulási zavarokkal kapcsolatos elméletalkotás t á g a b b kereteibe is rend­ kívül i d ő s z e r ű é n illeszkedett. h o g y aktív. átlagos s z e k v e n c i á k b a n előre lépni. G y a k r a n előfordul.

a m e l y e k korai neurológiai sérülés n y o m á n keletke­ ző b e t e g s é g e k e t (spina bifida. pl. a k k o r is egy h á r o m d i m e n z i ó s . Ayres a 70-es é v e k b e n a szenzoros integrációs diszfunkciók k ü l ö n b ö z ő m i n t á z a t a i t m u ­ tató g y e r e k e k alcsoportjait igyekezett faktoranalitikus m ó d s z e r e k k e l e g y m á s t ó l elkülöní­ teni a h a t é k o n y a b b terápiás m e g k ö z e l í t é s é r d e k é b e n . illetve azokat továbbfejlesztve alakította ki D. S. lát­ ványra. iskoláskorukban is az egész agyukkal. * Pribram (1986. A h e t v e n e s é v e k v é g é n e k fejlődéslélektani és kognitív pszichológiai e r e d m é n y e i t fel­ használva. 1991) későbbi. Ez a tény és a neurológiai fejlődés szekvenciális m i v o l t a a k ö v e t k e z ő elméleti feltételezésekhez vezette Ayrest: 1.Taktilis elhárítás. a test tónusbeállításában. hogy közben általuk is kontrollálva vannak. tapintási ingerlésekre. b i z o n y o s autisztikus k é p e k ) kísérnek. A rosszul definiált taktilis ingerek finom e l e m z é s helyett ősibb m e n e k ü l ő viselkedésmintát ge­ n e r á l n a k . 1977. 1979).és térészlelési deficitek. Az e b b e a k a t e g ó r i á b a tartozó g y e r e k e k a két testfelet e g y m á s t ó l függetlenül igye­ k e z n e k m ű k ö d t e t n i . hogy a c s e c s e m ő veleszületetten r e n d e l k e z i k p e r c e p t u á l i s és m o t o r o s k o m p e t e n c i á v a l . gravitációs térben kell s z e n z o r o s ingereket szelektíven figyelniük. .Vizuális forma. az életfolyamatok dinamikájának leképezése m i n d olyan felvetések. a fázisos és tónusos i z o m m o z g á s o k optimális eloszlásában jelentett nehézséget. h o g y a z o k a tanulási nehézségek. 1976. idézi Fisherés Murray. A s z e n z o r o s integráció az i d e g r e n d s z e r k ü l ö n b ö z ő . stabilitásá­ ban. K o r a s z ü l ö t t e k n é l a szenzoros integráció színvonalának j a v u l á s a életfontosságú funk­ ciók stabilizálódását j e l e n t h e t i (Neal. értelmezni. A k ö v e t k e z ő c s o p o r t o k a d ó d t a k : . A gyerekek k é s ő b b . a felegyenesedés során. a m e l y e k ö n m a g u k b a n szinte s o h a n e m for­ d u l n a k elő. Stern szelf-pszichológiai modell­ jét. és szinte b e h o z h a t a t l a n h á t r á n y t j e l e n t e n e k az ú g y n e v e z e t t „fejlett" civilizáció. 1985). rendszerszemléletű megfogalmazása szerint a bioló­ giai hierarchiák lényege a reciprocitás. N e m k ö n n y ű meglátni. G y e r m e k p s z i c h o l ó g u s i tapasztalatai alapján úgy véli. e g y e t é r t é s b e n m á s szerzőkkel ( d e Q u i r o s . m e l y n e k k ö v e t k e z t é b e n viselkedésben m a g a s a b b aktivitási s z i n t e s figyelmi elterelhetőség j e l e n i k m e g .t e s t m o z g á s o k finom b e á l l í t á s á n a k segítségével. O t t e n b a c h e r és Short. l é n y e g é t t e k i n t v e n e m esik m e s s z i r e a s z e n z o r o s integráció ideájától. között valósul m e g .A s z e g é n y e s szem-kéz k o o r d i n á c i ó . hogy m a ­ g a s a b b szintű (kérgi) szerveződései az a l a c s o n y a b b szintek (agytörzsi-kisagyi) tapasztala­ tainak integráltságából s z á r m a z n a k . a t a nulási n e h é z s é g e k egyik legfontosabb aspektusának tartja. 1989) írt le. a m e l y a felegyenesedésben. a m e l y e k a s z e n z o r o s integráció elméletével igen k ö n n y e n h o z h a t ó k kap­ csolatba.s z e m . Stern e l m é l e t é b e n a perceptuális integráció fogalma. a m e l y a c s e c s e m ő k igen korai k é p e s s é g é t j e l ö l i a g l o b á l i s é l m é n y s z e r v e z é s r e . balesetezés. viszont l e g g y a k o r i b b kísérői a féltekei i n t e g r á c i ó z a v a r n a k és a fejlődési apraxiának. a teljes személyiségükkel tanul­ nak. Például a s z e n z o m o t o r o s k o r s z a k n e m megfelelő m é r t é k ű szervezettsége. és k o m p e n z á t o r o s m o z g á s o ­ kat v é g e z n e k e n n e k é r d e k é b e n . . 1991) szomalodiszpraxiának ne­ vezik ezt a tünetegyüttest. kerülik a t e s t k ö z é p v o n a l átlépését. Cermak. Visszatérve Ayres e l k é p z e l é s e i h e z a j o b b m e g é r t é s écdekében a diszfunkciók oldaláról közelítsük m e g a s z e n z o r o s integráció folyamatát! Ha ez k ü l ö n b ö z ő o k o k miatt n e m elég h a t é k o n y . T e h á t a s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó b a n a vesztibuláris részvétel a l a p v e t ő j e l e n t ő s é g ű . .e m o c i o n á l i s térben valósul m e g . szokatlanul fel­ pörgetett vagy lelassult aktivitási szint. * A szenzoros integrációs elmélet jelenkori képviselői (I. M i n d e z z e l a poszturális és okuláris funkciók éretlensége j á r együtt. m e l y n e k h a t á s a k é p p e n az integrációt feltételező funkciók elégtelenül fej­ lődnek. amely egy m e g h a t á r o z o t t s z o c i á l i s . d ö n t ő e n a taktilis ingerek időbeli és térbeli v o n a t k o z á s a i n a k nehezített fel­ d o l g o z á s a a t e s t v á z l a t h i á n y o s s á g a i v a l e g y ü t t a kortikális m o z g á s t e r v e z é s z a v a r á t eredményezi. e z e n e g y s é g e k repre­ zentációinak m i n ő s é g i jellegzetességei. hogy a magasabb szintű organizációk ellenőrzik az alacsonyabb szinteket úgy. A szenzoros integrációs diszfunkciók tünetei a hétköznapi életben leggyakrabban úgy je­ lennek m e g .A féltekei integráció zavarai. S i l b e r z a h n ( 1 9 8 2 ) feltéte­ lezi. * a m e l y elsősorban a m o t o r o s tervezés p r o b l e m a t i k á j á t h o r d o z z a . E n n e k egyik alaptétele. idézi D e G a n g i és G r e e n s p a n . vesztibuláris-proprioceptív diszfunkciókhoz k a p c s o l ó d ­ va. vagy é p p e n le­ gátolni. m e l y e k kapcsolatát az elégtelen vesztibuláris feldolgozás­ sal Ayres ( 1 9 7 8 ) írta le n a g y s z á m ú gyerekvizsgálat alapján.Hallási és nyelvi deficitek. süketséggel és b i z o n y o s neurológiai rendelle­ nességekkel e g y ü t t j á r ó szenzoros integrációs m i n t á z a t k ü l ö n ö s e n s é r ü l é k e n n y é teheti az idegrendszert. a stabilitás fenntartásáért azonnali poszturális alkal­ m a z k o d á s t biztosít. A fejlődés korábbi szintjein létrejött h i á n y o s s á g o k a g y e r m e k k ö r n y e z e t h e z való al­ k a l m a z k o d á s á t k é s ő b b is befolyásolják.F e j l ő d é s i a p r a x i a . Észleli a fejtartás a p r ó változá­ sait és az e g y e n s ú l y visszaszerzéséért. A vaksággal. hogy a n e m kielégítő érzel­ mi k ö r n y e z e t b ő l fakadó p r o b l é m á k szintén m e g r a g a d h a t ó k a s z e n z o r o s integrációs folya­ mat d i s z f u n k c i o n a l i t á s á n a k szintjén. 90 91 . . m e l y n e k a legközelebbi a kapcsolata az emocionalitással.r gravitációval való s z e m b e s z á l l á s . m i n t z a v a r ó furcsaságok: b i z o n y o s m o z g á s o k r a . idézi Ayres. A k ü l ö n b ö z ő érzékleti c s a t o r n á k o n keresztül é r k e z ő inge­ rek e g y s é g b e szervezésének. egyes b e s z é d z a v a r o k és n e h e z e n értelmezhető. A. . ügyetlenség. a g y e r m e k fejlődése t ö b b területen v e s z é l y e z t e t e t t é válhat. S z e n z o r o s integrációs diszfunkciót autisztikus g y e r e k e k esetében Ornitz (1970. Az i d e g r e n d s z e r interaktív egészleges m ű k ö d é s e oly m ó d o n is m e g v a l ó s u l . a f e j . m é g s e m t a l á l h a t u n k a s z a k i r o d a l o m b a n é r d e m l e g e s dialógust az eltérő t u d o m á ­ n y o s tradíciók között. figyelmi elterelhetőség. h a n g r a való túlérzékenység. a gye­ reket elkíséri fejlődésének további i d ő s z a k á b a n is. Az ingerek. a h i á n y o s a n m ű k ö d ő agytörzsi m e c h a n i z m u s o k s z e g é n y e s s z e n z o r o s integrációs színvona­ lával v a n n a k összefüggésben. vagy ezek figyelmen kívül hagyása. vagyis az. N é h á n y p é l d a : Ayres. a kialakulófélben lévő informáci­ ós t á r s a d a l o m k ö r ü l m é n y e i között. 1974. e g y m á s b a a l a k í t h a t ó s á g á n a k kérdése. e z e k r e m o z g á s v á l a s z t adni. 2. diffúz e m o c i o n á l i s problémák. e g y m á s s a l összevetni. impulzivitás. így attól függenek*. hogy a figyelmetlenség vagy a hiperaktivitás szokatlan re­ akciói az i d e g r e n d s z e r sajátos szervezettségének k ö v e t k e z m é n y e i .s z i n d r ó m a . D o w n . h i e r a r c h i k u s a n szervezett szintjein és a két agyfélteke.

). a viselkedéskontroll funkciójában és a képzeleti te­ v é k e n y s é g b e n szintén e l h a n y a g o l h a t a t l a n j e l e n t ő s é g e van. a m e l y e k e t régtől fogva a világ m i n d e n részén lényegileg h a s o n l ó m ó ­ don j á t s z a n a k a g y e r e k e k . A gravitáció l e g y ő z é s é n e k g o n d o l a t a nagy m ú l t r a tekinthet vissza az emberi­ ség t ö r t é n e t é b e n : a repülés vágya mellett k é p z e l e t ü n k e t m i n d i g is foglalkoztatták a szel­ lemvilág n e h é z k e d é s nélküli. her­ cegi udvarokból a k ö z n é p h e z leszivárgott s z ó r a k o z á s b a n j e l e n t ő s szerepet kapott. sával szolgálja a c s e c s e m ő g r a v i t á c i ó v a l s z e m b e n i k ü z d e l m é t . hogy a fejünk. H o g y a n jelenik m e g a vesztibuláris ingerlés a h é t k ö z n a p o k b a n ? Ayres s z e n z o r o s integ­ rációs eljárásának l e g h a n g s ú l y o s a b b e l e m e a sokoldalú vesztibuláris ingerlés. és az első életévben élénk reaktivitá- A taktilis ingerlés szerepe a szenzoros integrációban Az érintés a legősibb érzékelési m ó d . 1933. m e l y e k a vesztibuláris apparátus i z g a l m á n a k jelzései. A testhelyzet hirtelen változása. a m i k o r a nehézségi erő az egyik l e g n a g y o b b fizikai kihívás a fejlődő. szökdécselés a legtöbb népi j á t é k b a n . l á t o g a t n a k e g y r e rafináltabb v i d á m p a r k o k a t . Szintén pszichoanalitikus n é z ő p o n t o t képvisel H e r m a n n n y o m á n Pető (1970. A vesztibuláris ingerlés része azoknak a technikáknak is. a s z e m ü n k vagy a k ö r n y e z e t mozog-e. " (Schilder. mely szerint a vesztibuláris r e n d s z e r a posztúrára. o. g ö r d e s z k á z ó fiatalok szubkultúrájában szintén sajátos szerepet kap a n y a k t ö r ő m u t a t v á n y o k k a l e g y m á s t túllicitáló vesztibuláris ingerke­ resés: a z u h a n á s é r z é s kontrolljának megtapasztalása feltehetően a s z o r o n g á s megfékezé­ sére tett kísérlet. kitüntetetten a vesztibuláris és a taktilis m i n t á z a t o k n a k . F o r g á s . lábukat lógázzák. e g y e n s ú l y v e s z t é s . amelyek igen g a z d a g o k vesztibuláris é l m é ­ nyekben. és így válhat a vesztibuláris é r z é k e n y s é g sajátos tudattalan tartalmak kifejezőjévé. önkéntelenül megjelenő e l e m e . A kognitív és m o t o r o s fejlődésben be­ töltött a l a p v e t ő s z e r e p é t a fejlődéslélektan is kiemeli. i r á n y á n a k és a k a p c s o l ó d ó fejhelyzetnek a változásaira fogékony. Az egyensúlyszervi m ű k ö d é s tudatba kerülése és a korai szexuális é l m é n y e k felelevenedésének kapcsolatára hívja fel a figyelmet a pszichoanalitikus Fenichel (1945. hogy egy ilyen s z e n z o r o s szerv. kezdetben magatehetetlen gyereknek. A r e n d s z e r k ü l ö n ö s e n a m o z g á s s e b e s s é g é n e k .Ayres n y o m á n megállapíthatjuk tehát. M i n t bőrérzéklet. válogatás nélkül h a t ó gravitáció ellenében bízni a szó szoros é r t e l m é b e n „ m e g t a r t ó " e m ­ beri kapcsolatokban.1 0 A vesztibuláris ingerlés szerepe a szenzoros integrációban és az. a m e l y e k által a k ö r n y e z e t és a m o z g á s b a n lévő test „ t é r k é p e " p o n t o ­ san és m e g b í z h a t ó a n r e n d e l k e z é s r e áll ( D u n n . A taktilis ingerlés m i n d v é - 92 93 . a tünetegyüttes r é s z e k é n t g y a k r a n m e g f i g y e l h e t ő szédülés. A térbeli orientációban. Az e g y e d f e j l ő d é s b e n a taktilis ingerelhetőség után m á s o d i k l e g k o r á b b a n m e g j e l e n ő ér­ zékelés a m e g s z ü l e t é s idejére m á r m ű k ö d é s r e kész. h a n e m a szervesen hozzájuk tartozó m o z d u l a t o k b a n is. vagy a h ó n u k alatt felemel­ ve jó magasra lendítik őket. népi gyermekdalok ritmusára altatják. hogy a k ü l ö n b ö z ő érzék­ szervi ingerek t e s t m o z g á s o k k a l vagy környezeti faktorokkal kapcsolatosak-e. h a n e m a felnőttek is) olyan játékokat. amelyekkel az anyák hatásosan k é p e s e k g y e r m e k ü k rossz közérzetét befolyásolni. A tipegők. és a m e l y ö s z t ö n ö s és primitív típusú m o z g á s t vált ki. olyan é r z e t e k e t kelt. A z o k a j á t é k o k . így az i z o m t ó n u s r a is gyakorolt hatásán keresztül m i n d e n észlelésben szerepet játszik. a korai felettes­ én előfutárok között tartja s z á m o n . E n n e k későbbi alakulása során e g y e s egyensúlyszervi szen­ z á c i ó k h o z b ü n t e t ő másodjelentések fűződhetnek. g ö r k o r c s o l y á z ó . m i k ö z b e n j o b b r a balra döntögetik. 1990). S z o r o n g á s o s állapotokban'. funkciói k o m p l e x i ­ tásának szerepére a személyiség egészének alakulása szempontjából hívja fel a figyelmet. vigasztalják. ráolvasásszerű szövegeikben. E m i a t t a t e s t k é p és az é n t u d a t g e n e z i s é b e n a vesztibuláris r e n d s z e r m ű k ö d é s é n e k i n t a k t s á g a is d ö n t ő feltétel. összekulcsolt karjaikon hintáztatják őket. a m i k n e k végén leguggolnak. megfordulnak velük. f ü g g ő á g y b a n . vitorláznak. M i n d e b b ő l m o s t azt az összefüggést ragadjuk ki. annál n a g y o b b az élvezet. leguggolás. a m e l y n e k érzékletei c s u p á n félig tudatosak. Az adekvát érintések i m m u n r e n d ­ szert s t i m u l á l ó hatását és az e n d o g é n opiátrendszer szociális aktiválásában való részvéte­ lét alapos kutatások támasztják alá. hogy a szenzoros integráció optimális m e g v a l ó ­ s u l á s á b a n az ősi érzékelési modalitások működési sajátosságainak. d ö n t ő szerepük van. T e r m é s z e t e s e n a bizalom próbája is: a könyörtelen. fél lábon ugrálás. századot m e g e l ő z ő e n n e m c s a k a gye­ rekek. 1992a). A felnőttek a m o n d ó k á k . a tartva levés bizton­ s á g á n a k d r á m a i elvesztése. a m e l y n e k előtérbe h e l y e z é s e végigvonul a g y e r e k k o r o n . A vesztibu­ láris v é g k é s z ü l é k e k b ő l . Kulcsár összefoglalója ( 1 9 9 2 b ) a vesztibuláris rendszer fejlődésének. arra épülő funkciókban éve. m a g a s a n lakozó lényei. a m i k o r az újszü­ lött arcának finom érintésére az inger irányába fordítja a fejét. nyugtatják. mint erre Schilder (1933) felhívja a figyelmet. mint észlelési kiindulópontot. a kidobottság érzése az archaikus s z ü l ő k é p félelmetes vonása­ ival kerülhet összefüggésbe. A taktilitás m á r a m é h e n belüli életben m ű k ö d ő k é p e s rendszerré válik. r i t m u s u k b a n találunk. A vesztibuláris ingerlés előnyben részesítésének kitüntetett i d ő s z a k a az élet első 8 . a s z e m m o z g a t ó izmokból s z á r m a z ó és a látás útján nyert informá­ ciók ö s s z e g z é s é b ő l derül ki. és ez a tudás anyai m a g a t a r t á s u k n a k szerves. M e g s z ü l e t é s k o r az érintési ingerek integrációja a korai keresőreflexben figyelhető m e g . vidítják a gyerekeket. megnyugtatni őket. S z á z a d o k o n keresztül játszott az e m b e r i s é g (a 19. Általa valósulnak meg a testi kontaktu­ sok. és kissé rejtettebb formában a felnőttkorban is fellelhető. a korai tanulás bázisa. az egész élet során az intimitás l e t é t e m é n y e s e . A vesztibuláris r e n d s z e r m ű k ö d é s é n e k k ü l ö n ö s j e l e n t ő s é g e van a korai pszichés fejlő­ d é s b e n tekintettel arra. idézi G e r ő . M i n d e z abban az életkorban. hogy segít a szervezetnek megállapítani. G o n d o l j u n k csak a k i c s i n y e k n e k szóló m o n d ó k á k r a : ősi vonásokat n e m c s a k i s m é t l ő d ő . Minél erőteljesebb az inger. rendkívül é r z é k e n y e m o c i o n á l i s h a t á s o k r a . idézi Kul­ csár. vagy r i n g a t ó z n a k h i n t a s z é k b e n . 2. N a p j a i n k b a n a b ő r r u h á s . sok e g y e n s ú l y s z e r v r e ható e l e m e t t a r t a l m a z n a k . a m á r járni tudók nagy ö r ö m ü k e t lelik azokban a já­ tékdalokban. aki az egyensúlyfunkciót. K i k a p ­ c s o l ó d á s u l a m a i k o r felnőttjei is síelnek havon és vízen. 1988). l o v a g o l n a k . részt vesz a külső és belső közötti h a t á r k é p z é s kialakításában. H á t t é r é l m é n y jellegéről ezt írja Schilder: „ T e s t ü n k tartásával és m o z g á s á v a l kap­ csolatos benyomásaink képezik tapasztalataink folyamatos hátterét Valószínű.

Az anyai oldal ingerlési sajátosságainak leírásá­ val t ö b b s z ö r t a l á l k o z h a t u n k a s z a k i r o d a l o m b a n . valódiságról való l e m o n d á s s a l jár együtt. de ez neki m a g a a ha­ lál volt. „. b e m u t a t k o z n i sem szeretett.szomatoszenzoros percepció. ) . Kizárólag a nagy intenzitá­ sú i n g e r e k e t veszik t u d o m á s u l az ilyen gyerekek. E z e k a g y e r e k e k n e m szeretnek m e z í t l á b sétálni fűben. amely l e h e t e t l e n n é teszi a k ö z v e t l e n é r i n t k e z é s e n a l a p u l ó érzékelést.gig hozzájárul a szervezet teljes neurális integrációjához. Ma éjjel az u r a m a t e n y e r e m b e hajtotta az a r c á t . jó ideig tartott a m í g összeszedte m a g á t a m i k o r valaki m e g l a p o g a t t a a hátát. regényeinek vissza­ térő fordulatai rendkívül tanulságosak a szenzoros integrációs elmélettel foglalkozó szakember számára.K a l i f o r n i a i S z e n z o r o s Integrációs T e s z t e k . gátlására.SCSIT) 1972-ben jelent m e g először. visszahúzódásra. N e m lehet véletlen. a m e l y e k e t a felnőttek. Ha a z o n b a n m ó d nyílik e n n e k a re­ a k c i ó m ó d n a k a felülírására. Ha a taktilis ingerlés az ősibb spinotalmikus pályarendszert h o z z a m ű k ö d é s b e .. a z o n b a n a n n a k k i e m e l é s e . nem nyújtotta a kezét. tanulási n e h é z s é g e k e t m u t a t ó g y e r e k e k k ö r é b e n . m á i g ki n e m hevert s t r e s s z h e l y z e t e t . hogy erre felhívta a figyelmemet. hogy a s z i m p t ó m a o k a az i d e g r e n d s z e r olyan m ű k ö d é s z a v a r a . hajvágástól. és n e m az inger térbeli és időbeli m i n t á z a t a lesz a d ö n t ő . félelemre. az anyai viselkedés részét k é p e z ő „ h a n d l i n g " . a taktilis ingereket feldolgozó. A taktilisan v é d e k e z ő g y e r e k e k a z o n b a n e b b e n a v o n a t k o z á s b a n túlstimuláltak. adaptálását az O k t a t á s k u t a t ó Intézet­ ben Bálint M á r i a ( 1 9 8 7 ) vezetésével végezték el. Kezet s e m fogott az u r a m senkivel. o . . és szélsőséges e s e t e k b e n még a simogatás elől is elugranak.vizuális p e r c e p c i ó . h o m o k b a n . m e r t igen rejtett t e r m é s z e t ű . szerencsés esetben a z o n b a n k é p e s e k v a g y u n k az ilyen p e r c e p c i ó k ak­ tív gátlására. ami m e g v é d az ö r ö k ö s válaszadás és e m o c i o n á l i s állásfoglalás k é n y s z e r é t ő l . . az a n y a g o n d o z ó . akiket biztonsággal szerethetnek. E z e k n e k egy része standardizált tesztek e g y r e b ő v ü l ő repertoárja. Rotter ( 1 9 4 6 ) k i e m e l i .SIPT.. 1999.s i m o g a t ó m o z d u l a t a i t ó l . félt a k e z e m t ő l de m o s t a t e n y e r e m b e fúrta az arcát és úgy m a r a d t . G o n d o l j u n k csak az a r c s i m o g a t ó . Kidolgoz. főleg 6 . ít t ö b b évtizedes klinikai a l k a l m a z á s és kutatás e l ő z t e m e g . a z a hely. az osztály r é m e és bajkeverő" (Hrabal. A 17 a l t e s z t b ő l álló S o u t h e r n C a l i f o r n i a S e n s o r y I n t e g r a t i o n T e s t s ( D é l . É r t h e t ő . A SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA GYAKORLATA A diagnosztikus folyamat Ayres és m u n k a c s o p o r t j a . sok m i n d e n t elviselt. Az érzelmi fejlődés neurológiai s z u b s z t r á t u m á n a k i n t e g r á c i ó j á h o z szorosan h o z z á t a r t o z i k tehát a taktilitás.) Feltételezhető. 1972). de el is hasalt. p á r h u z a m o s a n a s z e n z o r o s integrációs terápia elméleti hátteré­ nek k i m u n k á l á s á v a l . akik e l s ő s o r b a n látás útján t á j é k o z ó d n a k . o.d e p r i v á c i ó s kísérletekből kiderült. ujjkiszámoló m o n d ó k á k n a g y s z á m á ­ ra és változatosságára. .f é l e a n y a . Vita nuova c í m ű r e g é n y é b e n * a felesége alakja m ö g é bújva vall k ü l ö n ö s érintési é l m é n y e i r ő l . . K ü l ö n b e n az uram m i n d i g rosszul viselte ha va­ laki m e g é r i n t e t t e . Hrabal alakja. nagy h a n g s ú l y t k a p n a k a ta­ pintási ingerlések. 2 6 5 . . R i t k á b b a n m e g f i g y e l h e t ő tünet a taktilis ingerelhetetlenség. hogy m e n n y i r e k e d v e ­ lik a k i s g y e r m e k e k a szinte f á j d a l o m h a t á r o n lévő c s i k l a n d o z á s t és c s i p k e d é s t (pl. K ü l ö n ö s e n h a n g s ú l y o s lehet ez a hiperaktív és figyelmi r e n d e l l e n e s s é g e k e t is m u t a t ó g y e r e k e k körében. vizsgálati eljárásokat is kidolgozott. sorsa. és aki hozzáért.. ami­ kor valaki egy pillanatra az u r a m vállára tette a kezét. azt ö r ö k időkre könyörtelenül elküldte a bús fenébe. Azoktól azonban. A s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó s zavarokkal j e l l e m e z h e t ő g y e r e k e k n é l g y a k o r i a taktilis rend­ szer diszfunkcionális m ű k ö d é s e . ilyen irányú tapasztalatainknak n e m is v a g y u n k teljes t u d a t á b a n . és ha ez s e m segített d ü h ö s e n k á r o m k o d o t t . " átélte. esetleg t á m a d á s r a kerülhet sor. aki bukdácsolt. a m e l y a v é d e l e m r e és t ú l é l é s r e b e r e n d e z k e d e t t v á l a s z r e n d s z e r c s ö k k e n t gátlását j e l e n t i . és arra a nehezen é r t e l m e z h e t ő tapasztalatra. . hogy m e g é r t h e s s ü k a kultúra szerepét az e m b e ­ riség ősrégi tapasztalatainak átadásában. A teszt-sorozat e g y e s tételei h á r o m fő terület köré c s o p o r t o s u l n a k : . v a l a h á n y s z o r simogat­ ni a k a r t a m az u r a m m i n d i g elkapta a fejét az én s i m o g a t á s o m t ó l . 1980). A r u h a viseléséből s z á r m a z ó taktilis ingerület m i n d e n k i idegrend­ szerébe b e á r a m l i k . Ayres n e v é h e z fűződik.. . hogy a k i s g y e r e k k o r j á t é k a i b a n . azóta javított válto­ zata is n a p v i l á g o t látott (Ayres. .t a r t ó . A k ö z i s m e r t H a r l o w . az u r a m lesütötte a szemét. A z o k a g y e r e k e k . B o h u m i l Hrabalról köz­ ismert. H a z á n k b a n j e l e n l e g ez a l e g i s m e r t e b b tesztkészlet. . . A taktilis é l m é n y e k k ü l ö n ö s e n szub­ jektív színezetűek. 13. . esetleg különösen sok érintési ingert várhatnak el. . A h é t k ö z n a p i élet során n e h é z felismerni j e l e n t ő s é g é t . h o g y a gyer­ meki oldalon fontos t é n y e z ő a kapott ingerek integrációjának képessége. hogy s z á m u k r a egy tapintási inger elsősorban a kellemes vagy k e l l e m e t l e n m i n ő s é g alap­ j á n ítéltetik m e g . hogy a valóság é r z é k e l é s é n e k m e g b í z h a t ó s á g á t a tapintás adja. . ahol az összes.t ő l . 1991) a p r a x i s 95 * Köszönöm Molnár Magdának.m o t o r o s teljesítmények. . a gyerekekkel j á t s z a n a k . . és ez l e h e t e t l e n n é teszi az elmélyült explorációt. K i s g y e r m e k k o r b a n m i n d e z k ü l ö n ö s e n ne­ hézzé teszi a „ m e g f o g h a t ó " valóság elkülönítését a fantáziától. rettegnek a hajmosástól. 94 . " (Hrabal. 2 0 0 1 . fejlődéstanilag újabb keletű l e m n i s z k á l i s részvétel a s z o m a t o s z e n z o r o s ingerek finom differenciálására ad lehe­ tőséget (Ayres. m á s része strukturált klinikai megfigyelések r e n d s z e r e . az én u r a m ki n e m állhatta. aki s z á m á r a az iskola „ . a közelségről való kényszerű l e m o n d á s a az i s m e r ő s ségről. h o g y a k é s ő b b i stresszkezelési k é p e s s é g n a g y b a n függ a kora g y e r m e k k o r optimális tapintási i n g e r m e n y nyiségétől. mert n e m tudott tanulni. elvörö­ södött és k i p e n d e r ü l t és m e n e k ü l t . o l y a n t á v o l s á g o t t a r t a n a k . a k k o r elsősorban e m o c i o n á l i s j e l l e g ű válaszadásra.9 éves. a k i k n e k ezzel p á r h u z a m o s a n c s ö k k e n t a fájdalomérzékelésük is. E l n e v e z é s é b e n is n a g y o b b h a n g s ú l y t helyez az 1989-ben megjelent Sensory Integration a n d P r a x i s T e s t s ( S z e n z o r o s I n t e g r á c i ó s és P r a x i s T e s z t . m i n t e g y rej­ tett n e u r o p s z i c h o l ó g i a i tréningként. E z e k n e k a gyerekek­ nek a szimbiózis iránti v á g y a kritikus. mert irtózott a kézszorítástól és ha ez h a v o n t a egyszer véletlenül mégis megtörtént az u r a m h á t b o r z o n g a t ó a n felüvöltött és rázta a k e z é t .: Csip-csip c s ó k a ) ! Újabb adalék ez a h h o z . szí­ vesen elfogadják. hogy „egy volt enfant terrible. Ayres.

AET) és az antagonista i z m o k k o k o n t r a k c i ó j á n a k vizsgálatával. A d i a g n o s z t i k u s folyamat befejezéseként az összegyűlt a d a t o k e l r e n d e z é s e és é r t e l m e ­ zése során e l e m e z n i lehet a szenzoros integráció zavarait és a k o m p e n z á c i ó lehetőségeit. C s e c s e m ő k és kisgyerekek s z á m á r a készült a T e s t of Sensory F u n c t i o n s in Infants (Csecse­ m ő k o r i S z e n z o r o s F u n k c i ó k Tesztje .n e u r o pszichológiai g y o r s t e s z t n e k . hogy kutatási c é l o k r a is a l k a l m a z h a t ó legyen. A klinikai megfigyelési s z e m p o n t o k mellett n é l k ü l ö z h e t e t l e n e k az a n a m n e s z t i k u s ada­ tok. v a l a m i n t a vesztibuláris r e n d s z e r intaktságának j e l z ő j e k é n t a p o s z t r o t á t o r o s nisztagmus-teszt ( S o u t h e r n California Postrotatory N y s t a g m u s Test. Az Ayres által javasolt reflexprofil a k ö v e t k e z ő e l e m e k b ő l áll: a s z i m m e t r i k u s t ó n u s o s nyaki r e a k c i ó (ATNR). 1996) azt találtuk. 1983) e l n e v e z é s ű tesztkészletet. életkori átlaghoz n e m e g y é r t e l m ű e n viszonyítható. h o g y csak csekély m é r t é k b e n igényel­ j e n e k nyelvi készségeket. a gesztikuláció m i n d olyan é r z e l e m m e l átitatott m o z g á s o k . s z i m m e t r i k u s t ó n u s o s nyaki r e a k c i ó (STNR). h o g y e z e k a r e f l e x m u t a t ó k e l t é r ő mintázat alapján u g y a n . a m e l y e k az e m o c i o n á l i s stabilitás és a jól szervezett tanulási vi­ s e l k e d é s f e j l ő d é s é n e k s z e n z o r o s funkcióbeli alapjait leírnák. de az életkorral p á r h u z a m o s a n fokozatosan c s ö k k e n ő kiváltható­ ságot m u t a t n a k . Itt a s z a b á l y o z á s i r e n d e l l e n e s s é g e k k e l . A standardizált tesztek csak korlátozott lehetőséget nyújtanak arra. D i a g n o s z t i k u s k a t e g ó r i á k a t felkínál u g y a n a szenzoros integráció e l m é l e t e .funkciójára. -a bilaterális motoros integrációt. k i e g é s z í t v e a Schilder-féle karnyújtás-teszttel ( A r m E x t e n s i o n Test. játékai. . hogy k o m p l e x képet alkothassunk a gyerek szenzoros integrációjának mintázatáról. a m e l y e k k i v o n h a t a t l a n o k öszszeíüggéseikből.e r e d m é n y e k alapján n e m h a t á r o z h a t ó m e g .TSFI. a m i m i k a . amelyben a testközépvonal átlépésének. m i n d . m é g a k k o r is. a törzs és a felső v é g t a g o k stabilizálásához szükséges antigravitációs p o s z t u r á k vizsgálatát. k ö z ö t t ü k k i e m e l t e n a primitív poszturális reflexek vizsgálatával. és k i e m e l i k azt a nehézséget.és kar­ m o z g á s o k n a k van j e l e n t ő s szerepe. h a z á n k b a n r é g ó t a h i á n y z ó g y e r m e k .a p o s z t u r á l i s (testhelyzeti) kontrollt. A testhelyzettel k a p c s o l a t o s adaptáció. amelyben a z aszimmetrikus tónusos nyaki reakció négykézláb h e l y z e t b e n t ö r t é n ő felvétele a d ö n t ő tétel. h a látszólag m o z d u l a t l a n o k v a g y u n k . a gyors unilaterális és bilaterális k é z m o z g á s o k n a k . k o r a s z ü l ö t t s é g g e l . a g y e r m e k saját ritmusai. ám tekintettel arra. majd k é s ő b b a felnőtteknél is e n y h e fokban m i n d i g m e g ­ t a l á l h a t ó k . hogy a t e s z t e r e d m é n y e k csak egyfajta adat­ forrást j e l e n t e n e k . A s z e r z ő k szerint a s z e n z o r o s integrációs funkcióknak. t ó n u s o s labirintusref­ lex (TLR). h o g y a szen­ zoros diszfunkciós vagy diszpraxiás g y e r m e k s z á m á r a milyen h o z a m a lehet a terápiának. E n n e k megfelelően a T S I h á r o m . fejlődési e l m a r a d á s s a l k ü z d ő c s e c s e m ő k r e g o n d o l n a k . O l y a n szenzo­ ros f o l y a m a t o k és reaktivitásfajták vizsgálata került e b b e a tesztkészletbe. praxist vizsgáló tételt d o l g o z t a k ki. Az a s z i m m e t r i k u s tónusos nyaki reakció k ü l ö n ö s e n balra forduláskor ér­ zékeny m u t a t ó j a az e g é s z s é g e s .B e r k T e s t of S e n s o r y I n t e g r a t i o n ( D e G a n g i és Berk. SCPNT) felvételével. N é g y új. így megítélésük nagy körültekintést igényel. vagy túl n e h é z k e s volt a felvételük . E z e n reflexek aktivitásának foka a m a g a s a b b szintű poszturális m e c h a n i z m u s o k érett­ ségétől és integráltságától függ.b ő l n é h á n y szubtesztet .kihagytak. az egyéni profil analízise n a g y o b b h a n g s ú l y t k a p a terápia m e g k e z d é s e k o r . k ü l ö n ö s e n a vesztibuláris h á t t e r ű e k n e k . a c s e c s e m ő és k i s g y e r m e k i n g e r e l h e t ő s é g é n e k és m e g n y u g t a t h a t ó s á g á n a k egye­ di ismertetőjegyei. és az e g y m á s t ó l független törzs. C s u p á n a S I P T . a m e l y a veszélyeztetett g y e r e k e k a z o n o s í t á s a k o r előáll. és m i n t ilyen. forgó hengerrel. a s z e n z o m o t o r o s fejlődés e g y é n i vonásai. sorrendiség praxis és orális praxis. amit a g y e r m e k fejlődésével k a p c s o l a t o s a d a t o k k a l és klinikai megfi­ gyeléssel kell kiegészíteni a d i a g n ó z i s kialakítása és a kezeléssel k a p c s o l a t o s s z e m p o n t o k m é r l e g e l é s e előtt. s z e n z o r o s integráció szempontjából fontos területet vizsgál: .a reflexintegrációt. m e l y e k e t Ayres olyan fontosnak tart a d i a g n ó z i s m é r l e g e l é s é b e n . úgy d o l g o z t á k ki. S z e n z o r o s I n t e g r á c i ó s T e s z t . E z e k : építési praxis. azoktól. m e l y e k a gyereket képessé teszik testének optimá­ lis. hogy a kli­ nikai megfigyeléseket. óriás g u m i l a b d á v a l . D e G a n g i és G r e e n s p a n . 1989). A TSI-ben arra t e s z n e k kísérletet.a m e l y e k n e m voltak elég m e g b í z h a t ó a k . é r v é n y e s p o n t o z ó skálákkal helyettesítsék be. hogy a r e n d e l k e z é s r e álló e s z k ö z ö k k e l n e h e z e n m e r ­ h e t ő . a test i z o m t ó n u s á n a k v á l t o z é k o n y s á g a . á m n e m h a t á r o z t a m e g á t l a g o s n a k t e k i n t h e t ő k i v á l t h a t ó s á g u k m é r t é k é t .TSI.m i n d a l a p v e t ő felvilágosítással szolgálnak. M i n d e n életmegnyilván u l á s u n k n a k van m o z g á s o s e l e m e . a m e l y r ő l a szer­ zők feltételezik. jól h a s z n o s í t h a ­ t ó része lehet e g y k é s ő b b ö s s z e á l l í t a n d ó . a u t o m a t i k u s e g y e n s ú l y b a n tartására a térben. Ayres a primitív reflexek. a ver­ bális p a r a n c s praxis kivételével. Ayres a S I P T k é z i k ö n y v é b e n ismét aláhúzza. E szimptómák számos m e g n y i l v á n u l á s a olyan természetű. m e n n y e z e t r ő l leló- 96 97 . A t e r h e s s é g és születés érzelmi és testi sajátosságai. hogy e z e k a reflexek a fejlődő g y e r e k e k n é l . Jelezte. miszerint n i n c s e n e k o l y a n objektív krité­ r i u m o k és fejlődési adatok. h o g y klinikai j e l e n t ő s é g ű e k a s z e n z o r o s integráció s z e m p o n t j á b ó l veszé­ lyeztetett g y e r e k e k e s e t é b e n . ver­ bális p a r a n c s praxis. főként a felnőttkori a p r a x i á k kutatásának e r e d m é n y e i alapján. A tesztek l e g n a g y o b b részét. A t e r á p i á b a n a r é s z t v e v ő k szabadon kísérletezhetnek a r e n d e l k e z é s r e ál­ ló e s z k ö z ö k k e l : billenő hintákkal. illetve a zavart fejlődésnek. hogy a beszédben elmaradott gyerekeket ne érje k o m o l y hátrány. s z á m o k b a n k e v é s s é kifejezhető. e h h e z a teszt a l k a l m a z ó j á n a k szakmai ítélete e l e n g e d h e t e t l e n . A S C S I T . E z é r t a teszt úgy készült. de k ü l ö n ö s e n az a s z i m m e t r i k u s t ó n u s o s n y a k i r e a k c i ó és a t ó n u s o s labirintusreflex é l é n k j e l e n l é t é t a s z e n z o r o s integráció alacsony színvonalával találta összefüggőnek. mely m a g á b a foglalja a nyak. Saját v i z s g á l a t u n k b a n ( S z v a t k ó . m e l y e k n e k történetét az édesanyja a saját é r t e l m e z é s e szerint m o n d j a el. n i n c s e n kellő é r z é k e n y s é g ű m u t a t ó j u k a jelzett életkorban. Ezért s z ü k s é g e s a t e s z t e r e d m é n y e k e t n é h á n y klinikai megfigyeléssel e g y ü t t a l k a l m a z n i . A terápiás folyamat sajátosságai A szenzoros integrációs terápia nyelve a b e s z é d mellett a m o z g á s . h o g y a p r o b l é m á k igen diffúzak. a k a p c s o l ó d ó ép és sérült funkciók miatt a súlyossá­ gi fokban j e l e n t ő s eltérések lehetnek. A s z e n z o r o s integrációs diszfunkciót m u t a t ó gyerekek m i n é l k o r a i b b a z o n o s í t á s a és te­ rápiájuk m i n é l fiatalabb életkorban való m e g k e z d é s e é r d e k é b e n 3-5 éves korú ó v o d á s o k s z á m á r a s z e r k e s z t e t t é k a D e G a n g i .

A terapeutára vár az a feladat. e g y b e n é n . é p p e n a l e g h a t á s o s a b b ö n s z e r v e z é s t biztosító. E két szélső p o n t o t képviselő kritikai m e g k ö z e l í t é s felvázolásával az volt a s z á n d é k o m . k í s é r j e . a k o n s t r u k t i v i z m u s és a k á o s z e l m é l e t azok a források. m e g j e l e n é s ü k n e m erőltethető. de nem is elviselhetetlen szorongással kísért j á t é k h e l y z e t e t . A j á t é k h o z tér szükséges. 2001). é r d e k e s j á t é k e s z k ö z ö k k e l felsze­ relt. Itt le­ hetünk s p o n t á n o k . a fantázia b i r o d a l m á h o z igen közel eső. . kísér­ je.112 és 1 9 2 . K u p o r o g h a t ­ nak m a g z a t i p ó z b a n . hogy valójában s z e n z o r o s integrációs tréning h a t á s v i z s g á l a t a történt. egyensúlyozik. A kí­ vülállók ezt t a p a s z t a l v a m e g szokták j e g y e z n i : „ U g y a n . kísérelje m e g a kliens egészlegességét m e g r a g a d n i . a n n a k é r d e k é b e n . ötletet kér. a k ö z ö n s é g m e g ­ b í z h a t ó a n é r d e k l ő d ő . 2 0 0 1 ) . a n a g y l a b d á t ritmi­ kusan a földhöz pattintani. " .e r ő s í t ő . az anyától való elszakadás problematikája. melyben ott v a n n a k a n e m e g y s z e r veszélyes j á t é k e s z k ö z ö k . a gördeszkát pont a k k o r megállítani. ahol nincsen jól körülhatárolva.1 9 3 . aki k é p e s támaszt nyújta­ ni a szó e l s ő d l e g e s é r t e l m é b e n is. amit h o m á l y o s a n m á r úgyis sejtettek: a játszótér. itt lehet m i n d e n n é l fontosabb a saját m o t i v á c i ó n k . k e z d e m é n y e z z e . álmodozik. és a legősibb ingerfajtákkal. de megélhetjük a félelmet és a rettegést is. ha m i n d u n t a l a n azt tapasztalja. valamint a terápia m ű h e l y m u n k á j á n a k rész­ leteivel. 1992/1996. Ha gyerek és felnőtt együtt játszik. a m e l y e k b ő l merít. csendben van. a t e r a p e u t a fel­ adata. a z e z r e d f o r d u l ó e m b e r e s z á m á r a m e g k e r ü l h e t e t l e n forrásból m e r í t v e kitágítja. * M á s k i i n d u l ó p o n t ú kritikát gyakorol. gazdagítani igyekszik az eredeti Ayres-féle szemléletet. . hogy kliensét. újat akarók. a m e l y a mesék. m e g n y í l i k az út a t o v á b b i strukturálódás felé. az ö s s z e ü t k ö z é s e k a testi ügyesség. ám feltűnően a d ó s a k az esetismertetésekkel. hogy rátaláljanak a z o k r a az ősi m o z g á s m i n ­ tákra. Az e r e d m é n y e k értékelése sem egyértelmű. . b i z o n y o s ingerektől m e g r e t t e n ő vagy a v é g k i m e r ü l é s i g n y u g h a t a t l a n g y e r e k j á t é k á b a n fantázia és m o z g á s a s p e k t u s a i n a k e g y s é g e n e h e z e n valósulhat m e g . a m e l y e k az e g y é n s z ü k s é g l e t e i r e szabottak. a l e g ő s i b b t e s t h e l y z e t e k k e l k a p c s o l a t o s a k (Ayres 1972). . a m e l y e k v á l t o z a t o s j e l m e z e k b e n . Itt kell r ö v i d e n említést t e n n ü n k a n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m b a n jó n é h á n y éve megjele­ nő kritikai v i s s z h a n g r ó l . E b b ő l a n é h á n y m o n d a t b ó l is j ó l m e g r a g a d h a t ó . Ez utóbbira példa. 1989. a m e l y az e m b e r i fantázia és j á t é k te­ re. S o k e s e t b e n ( J e n k i n s és Sells. a m e l y a m e g n e h e z í t e t t k ö r ü l m é n y e k között keresi az é p p e n e l é g s é g e s kihívást t a r t a l m a z ó . a rendszer-el­ mélet. a m e l y a szenzoros integrációs terápia h a t é k o n y s á g á t vitatja. a n n a k é r d e k é b e n . a m i a terápia l e g h a t é k o n y a b b e l e m e . t á m o g a s s a . kreativitásra m ó d o t adó tágassággal bíró tér. P s z i c h é s e n p e d i g az én és n e m én hatá­ rán e l h e l y e z k e d ő „potenciális t é r " (Winnicott. g y a k o r l a t o t k í v á n ó m o z g á s s o r birtokába j u s s o n . D e n s e m és m t s a i . amellyel m é g m e g t u d u n k birkózni. biológiai-neurofiziológiai" megközelítésével. partner. v é k o n y p a l l ó n k ü l ö n b ö z ő n e h e z í t é s e k k e l v é g i g m e n n i . 1994/96. korai f á j d a l o m é l m é n y e k . idézi Kiss. a levont következteté­ sek k o m o l y m é r t é k b e n függnek egyes gazdasági s z e m p o n t o k t ó l . r e p ü l h e t n e k . hogy é r z é k e l t e s s e m : a s z e n z o r o s integrációs terápia elfogadottsága igen e l l e n t m o n d á s o s . . a m i k o r a gyerek ú g y tud egy szá­ m á r a v o n z ó . hogy a h u m a n i s z t i k u s . A terápiás folyamat l e g h a t é k o n y a b b e l e m e a játék. gépiesnek. és a függöny b á r m i k o r leereszthető. hogy milyen terápiás szaktudás- * Egyes országokban a foglalkoztató terapeuták. g y a k r a n archetipikus s z i m b ó l u m o k k é n t t ű n n e k elénk. csetlő-botló. n e m v o n a k o d i k testileg is j e l e n lenni a g y e r m e k terében. ahol é p p e n a n n y i kihívás. A z o k b a n a h e l y z e t e k b e n . n e m u n a l m a s . egy hálóban ringatózik. hogy a felnőttől útmutatást. felfüggeszteni a valóság kereteit. magától é r t e t ő d ő e n a d ó d i k egyfajta h u l l á m z á s a sza­ bad és a strukturált h e l y z e t e k között. vagy é p p e n ellenkezőleg. r e d u k c i o n i s t á n a k tartja. a m i k o r szükséges. személy­ központú p s z i c h o t e r á p i á s irányzat s z á m á r a napjainkban a s z e n z o r o s integrációs terápia el­ gondolásai b i z o n y o s p o n t o k o n v i s s z a k ö s z ö n n e k . H o e h n és B a u m e i s t e r . ö r ö m t e l i k . kísérelje m e g a kliens v i s e l k e d é s é n e k é r t e l m é t m i n t önszabá­ lyozási m e c h a n i z m u s t m e g r a g a d n i " ( B r ü g g e b o r s . u n a l o m i g ismétel. 1994/1996. A terapeuta a j á t é k b a n b i z t o n s á g o t nyújtó résztvevő. örömteli testi aktivitások is. k e z d ő d h e t az e l ő a d á s : felbuk­ k a n h a t n a k a színen a konfliktusok. Az ügyetlen. a m e l y e k segítségével h a t é k o n y a b b a n tudják uralni testüket a térben. A m e g k a p a s z k o d á s aktív és passzív változatait az „itt és m o s t " é l m é n y s z i n t t ő l a rég­ múlt történetével e g y ü t t lehet a terapeutával k ö z ö s e n átélni. p ö r ö g h e t n e k . a f e l e g y e n e s e d é s n e h é z s é g e i . k ü l ö n ö s e n a testi-lelki k ö l c s ö n ö s függést tekintetbe v e n n i . hiszen itt csak j á t s z a n a k ! " De ép­ pen ez az a m o m e n t u m . és „holisztikus szenzoros e g y e n s ú l y " elnevezéssel a s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó s t e r á p i á k s o k i r á n y ú kiterjesztését kísérli m e g G e l a B r ü g g e b o r s (Brüggebors. legfeljebb e l ő c s a l o g a t h a t o k olyan ingerhelyzetek felkínálásával. a szigorú szabályok kialakítása és m e g h a l a d á s a e z e k a z o k a l e g g y a k o r i b b szereplők. Erőfeszítéseket végez. B u n d y (1991a) felhívja a figyelmet arra. h o g y a kliens ö n s z a b á l y o z á s á t aktiválja. S z á m u n k ­ ra l e g l é n y e g e s e b b m o n d a n i v a l ó j a a terapeuta feladatainak definiálása: „ . a m e l y e k m e g g y ő z i k őket arról. és n é h á n y . hogy n e m k é p e s azt h a t é k o n y a n kezelni. vagy k é p e s elfogadni. S ha a megjelenítésre a l k a l m a s színpad kész. szédítő i r a m b a n lendül egyik j á t é k r ó l a másikra. É r e t t e b b é s integráltabb m o z g á s o k n e m taníthatók. Ha e z e k e t a m o z g á ­ sokat k é p e s e k a saját a k a r a t u k b ó l s z á r m a z ó n a k m e g é l n i . t á m o g a s s a a z o n a felfedező úton. E l é g e d e t l e n a terápia „funkcionalista. vagy ergoterapeuták által vezetett szenzoros integrációs te­ rápiát a társadalombiztosítás támogatja.gó hálóval. A m o d e r n fizika. billeghetnek. o„ idézi Kiss. A hintát önállóan hajtani. hogy a s z e n z o r o s diszfunkcióval k ü z d ő egyén s z á m á r a nem magától értetődően adottak ezek a lehetőségek: h o g y a n lehet­ ne k é p e s valaki. a m e l y e k r ő l b i z o n y le lehet es­ ni. A m e g s z ü l e t é s traumái. 1999). 98 99 . legyen az b á r m e l y életkorú is. hogy a kritikák hátterében álló kutatások a felhasznált erőfor­ rások. ami é r d e m i b b . az e r ő fitogtatása miatt. Öszszefoglalóan k i m o n d h a t ó . a f ü g g ő v á l t o z ó k és a statisztikai m ó d s z e r e k összetettsége tekintetében l e n y ű g ö z ő k . g ö r d e s z k á v a l . s k ö z b e n olyan világot te­ r e m t h e t n e k . . de m é g ismeretlen t e v é k e n y s é g e t m e g p r ó b á l n i . hogy egyfajta ügyességet. míg egy-egy újabb készség biztos tulajdonosa n e m lesz.fontos „ t u d á s o k " . t o v á b b g o n d o l á s r a ö s z t ö n ö z n e k . és sem a terápiás közeg. a t o r n a t e r e m n e m az ő világuk. veszély vár ránk. s e m a p s z i c h o t e r á p i á b a n j á r t a s te­ rapeuta n e m volt adott. Ezek a g y e r e k e k a felnőttektől l e g g y a k r a b b a n a testi épséget v é d e n d ő ésszerű tiltásokat (Vigyázz m a g a d r a ! Ne m á s s z fel! Ne ugorj le! L a s s a b b a n ! ) hallanak. Ebben a kényszerítő vonásoktól m e n t e s „mint­ h a " h e l y z e t b e n lehet a „mivel j á t s z a n i " k é r d é s e helyett a „mit j á t s z a n i " kérdését feltenni. a k á r átmenetileg is. lehet a l e g k e v é s b é lényeges a játszás ered­ m é n y e s z e m b e n a j á t é k é l m é n y f o l y a m á v a l . . pörög. 1984. Fizikálisan egy biztonságos. A s z e n z o r o s integrációs terápiában résztvevő gyerek hintázik. s z á m u k r a ott n e m t e r e m sza­ b a d s á g . 1994) e g y é r t e l m ű e n b e b i z o n y o s o d i k .

u t ó b b biztos k i á b r á n d u l á s h o z vezet a túlértékelés is.F o g y a t é k o s s á g g a l élő e m b e r e k esetében c s ö k k e n t h e t ő k az a d a p t á c i ó t n e h e z í t ő visel­ kedési formák. . így a testi és pszichés b i z o n y t a l a n s á g a i . 1979). ó v o d a i .a szükségleteikre kellően adaptált terápiás m e g k ö z e l í t é s olyan aspecifikus h a t ó t é n y e z ő . h o g y a p s z i c h o a n a l í z i s „ B u d a p e s t i I s k o l á j á n a k " tradícióira é p í t k e z ő hazai g y e r m e k . M i n d e z a tanulási és magatartási p r o b l é m á k sikeres p r e v e n c i ó j á n a k egyik fontos. ha tíz éven aluli életkorban használják (Bhatara és mtsai.k ó r o s és autisztikus g y e r e k e k m o z g á s b e l i sztereotípiáit és p e r c e p t u o r n o t o r o s zavarait j ó t é k o n y a n befolyá­ solta. ha pszichoterá­ piás k o n t e x t u s b a n használják ( W e e k s . e l s ő s o r b a n az autista g y e r e k e k és a súlyosan hiperaktív g y e r e k e k k e z e l é s é b e n . ha a terápiákat n e m k ö v e t i k n y o m o n e l m é l y ü l t kutatások. a „ m i n d e n r e j ó " elve alapján használják fel. a m e l y a betegek é l e t m i n ő s é g é t j e l e n t ő ­ sen javíthatja. Az értelmi f o g y a t é k o s . E n n e k egyik valószí­ nű oka az lehet. M á s i k o k a k a p c s o l a t o s azzal. hogy a szülő vagy a p e d a g ó g u s a konzultáció hatására új megvilágításban lássa a gyermeket. o p t i m a l i z á l h a t ó a sérült tanulási folyamat. e g y e n s ú l y v e s z t é s e miatt m e g k a p a s z k o d n i v á g y ó g y e r m e k m e g é r t é s e .. aki a kezdetektől s z o r g a l m a z z a . és találkozva a m a g y a r ó v o d a p e d a g ó g i a . Hazai n é p s z e r ű s é g e n e m z e t k ö z i viszonylatban is figyelmet keltő. figyelmetlen. m e l y t u l a j d o n k é p p e n a sérült h á t t é r t e v é k e n y s é g e n alapuló i n g e r . N a g y r é s z t e n n e k k ö s z ö n h e t ő . idézi Ayres. h o g y a hazai i g é n y e k n e k m e g ­ felelő és a h a z a i h a g y o m á n y o k k a l kapcsolatot találó sajátos terápiás m e g k ö z e l í t é s i f o r m á k FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEK alakuljanak ki. A siker l á t v á n y o s volt. t o v á b b á a m e g k é s e t t b e s z é d f e j l ő d é s ű . a m i k o r a g y e r e k állapota n e m teszi l e h e t ő v é a s z o k v á n y o s terápiás helyzet a d e k v á t felfogását.1991). o k t a t á s á n a k meg­ szervezője V a r g a Izabella. 1977.sal. hogy ma már s z á m o s g y e r m e k . és e l ő b b .H i p e r a k t í v g y e r e k e k k o m p l e x terápiájának r é s z e k é n t a k k o r a l e g e r e d m é n y e s e b b .i d e g g o n d o z ó ­ ban. D o w n . . kevés.A g y s é r ü l t e k n é l jó hatású az olyan körültekintő. akár szülővel konzultálunk. A h e l y z e t á t k e r e t e z é s e . illetve hiperszenzitívek egyes m o d a l i t á s o k b a n . 1991b). m e l y e k közül s z a k i r o d a l m i tájékozódás alapján n é h á n y a t felsorolok: . és képes legyen alternatív stratégiákat kidolgozni a g y e r e k k e l v a l ó e g y ü t t m ű k ö d é s é b e n . kimutatni . a felegyenesedési és egyensúlyi r e a k c i ó k a t serkenti ( M o n t g o m e r y é s Richter. k ü l ö n ö s e n a m e g k é s e t t beszédfejlődés kezelésében várható látványos előrelépés. az e g y m a ­ gában m i n d e n bajt m e g o l d a n i tudás igényével. T a p a s z t a l a t a i n k szerint figyelemzavart és hiperaktivitást m u ­ tató. annyit ígér c s u p á n . hogy a gyerek szenzo­ ros integrációs diszfunkciója h o g y a n érinti azt a kritikus képességet. M i n t a h o ­ gyan i n d o k o l a t l a n lehet. alapelv.ám teljes elvetése indokolatlan. Akár p e d a g ó g u s s a l . a m e l y az i z o m t ó n u s normalizálását. 1979). A szenzoros integrációs terápia magyarországi karrierjének elindítója. m o z g á s s é r ü l t és vak k i s g y e r m e k e k korai fejlesztésében is fontos szerepe van. t e k i n t v e . éretlen. h o g y a szenzoros integráció g o n d o l a t k ö r e b e é p ü l ő b e n van a bölcsődei. m i l y e n indikációval. csak a k k o r lehet e r e d m é n y e s . és mint láttuk. és a s z e n z o r o s integrációs terápiát egyre k ö r v o n a l a z a t l a n a b b elvárásokkal. g y ó g y p e d a g ó g i a szellemiségével k ö l c s ö n ö s e n ter­ m é k e n y í t ő hatással vannak e g y m á s r a . a s z e n z o r o s integrációs elmélet n y o m á n kialakuló terápiás m e g k ö z e l í t é ­ sek a tanulási z a v a r o k k l i n i k u m á b a n j e l e n t e k m e g először a h e t v e n e s évek elején. v a l ó b a n n e m lehet specifikus h a t á s o k a t elvárni. mely a megfelelő ta- M i n t említettük. milyen m ó d s z e r k o m b i n á c i ó részeként a l k a l m a z z á k . Ezt a lehetőséget a z o n b a n ki kell aknázni. h o g y igen k e v é s a k ö r n y e z e t t e l való i n t e r a k c i ó . h o g y m e n n y i r e érzi sa­ játjának a k ö z ö s felelősségi körben hozott elhatározásokat! A konzultáció célja. . A t o v á b b i a k b a n egy olyan területet e m e l e k ki a felhasználási lehetőségek közül. A k é s ő b b i e k b e n t ö b b területen kerültek kipróbálásra a d ö n t ő e n vesztibuláris ingerlést a l k a l m a z ó eljárások. ez n e m 100 101 . ahol szenzoros integrációs korlátai ellenére is sikeresnek érezheti m a g á t . Az ilyen k ó r k é p e k b e n g y a k r a n tapasztalható öningerlést s z e n z o r o s é l m é n y k e r e s é s n e k felfogva a terápia k é p e s a h i á n y z ó vesztibuláris-taktilis ingerlést a p á c i e n s s z á m á r a m o t i v á c i ó t és figyelmi m ű k ö d é s t s e r k e n t ő m ó d o n nyújtani ( R e i s m a n és H a n s c h u . a játék fonalán a g y e r m e k e k életébe t e r m é s z e t s z e r ű e n bele­ simuló a s p e k t u s á t biztosítja. H a l m o z o t t a n sérült g y e r e k e k n é l a világra való fokozottabb nyitottságot tapasz­ taltak ( W e e k s .Az időskori d e m e n c i á k esetében. . erre é p ü l ő t e c h n i k á k k a l együtt. és a fejlődés serkentése so­ rán a t o v á b b l é p é s t m á s terápiás irányokba m a g á t ó l é r t e t ő d ő e n az egyéni szükségletek.és ez m e g h a t á r o z z a . A g y e r e k k e l k a p c s o l a t o s v é l e k e d é s igen g y a k r a n negativisztikus: lusta. s e n n e k e r e d m é n y e s s é g e n a g y b a n múlik azon. hogy azzal a p r o b l é m á v a l foglalkozzunk. rugalmatlan .K o r a s z ü l ö t t e k inkubátorbeli k ö r n y e z e t é n e k k i a l a k í t á s a k o r és korai fejlesztésében a s z e n z o r o s integrációs elmélet a l k a l m a z á s a lényegesen g y o r s a b b adaptációt tett lehe­ tővé (Neal. hogy h o g y a n v i s e l k e d n e k vele s z e m b e n . hogy a gye­ rek olyan k ö z e g b e kerülhessen. destruktív. a m e l y e t a konzultációt ké­ rő fél h a t á r o z m e g .B e s z é d z a v a r o k terápiájának részeként igen jó e r e d m é n y e k r ő l számoltak be. Ne felejtsük el. elektív m u t i s t a és p s z i c h o s z o m a t i k u s t ü n e t e k k e l küzdő g y e r e k e k n é l . az egyéni szükségleteket jól i s m e r ő s z e n z o r o s integrációs terápia. nevelési t a n á c s a d ó b a n használják a s z e n z o r o s integrációs terápia eszköztárát. a m e l y a mi v i s z o n y a i k k ö z ö t t m é g újnak n e v e z h e t ő . hogy a b e a v a t k o z á s k ö z ö s e n kialakított formáit ő fog­ ja majd a l k a l m a z n i . az élethelyzet f ü g g v é n y é b e n m e g kell tenni. hogy ez a terápiás m e g k ö z e l í t é s n e m lép fel a kizárólagosság. k i i n d u l ó p o n t o t ad a s z í n v o n a l a s a b b ö n s z e r v e z é s l e h e t ő s é g é ­ h e z (Varga. h o g y hátteret képez. A h o z z á v e t ő l e g tíz éves h a g y o m á n n y a l r e n d e l k e z ő hazai g y a k o r l a t első m e g n y i l v á n u l á s a i óta h a n g s ú l y o z z a . E h h e z az szükséges. a m e l y m ú l h a t a t l a n u l szükséges.p s z i c h o t e r á p i á k t ó l e r e d e n d ő e n s e m áll távol a m i n d e n g y e r m e k i „ m e g m o z d u l á s ­ ra" való r e a g á l á s k é p e s s é g e . hiszen azt a hatástalan gyakoroltatást váltotta fel. iskolai életbe. 1981). 1979). 1990). j e l e s ü l a s z e n z o r o s integráció elveinek spe­ ciális a l k a l m a z á s á t a k o n z u l t á c i ó b a n ( B u n d y .v a i a s z szekvenciákat erősítette. t e r m é s z e t e s e n m á s . a fővá­ rosban és v i d é k e n egyaránt. . tanulási n e h é z s é g e k k e l k ü s z k ö d ő gyerekek k e z e l é s é b e n a l k a l m a z z á k l e g g y a k r a b b a n a fejlesztő p e d a g ó g i a keretein belül. 1995). A g y e r m e k p s z i c h o t e r á p i á k világában elsősorban a z o k b a n az e s e t e k b e n hasz­ nálják. a m i k o r a k ö r n y e z e t ingereivel p r o b l e m a t i k u s a be­ teg k a p c s o l a t a . ha világossá lehet tenni.

Vol. G . HARRIS. G . m i n d e n n a p o s t e v é k e n y s é g e i t h o g y a n zavarja a s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó s d i s z f u n k c i ó . Philadelphia.(2001): Egy osztályismétlő emlékezései. BUNDY. Western Psychological Services. Kutatási beszámoló. Vol. ősi érékelés. Végeken. (1991): Sensory Integration and Praxis Tests. 17. A. így a z í r á s b a n i s k o m o l y n e h é z s é g e i a d ó d n a k . O. (1991): Sensory Integration Theory and Practice.. A.. (1994/1996): Einführung in die Holistische Integration (HSI) Teil 2: Von den HSI zur Holistischen Sensorischen Balance (HSB). (1991): Introduction to sensory integration theory. V. S z ü l ő k k e l v a l ó k o n z u l t á c i ó k n a k p é l d á u l g y a k o r i t é m á j a lehet. Úgy g o n d o l o m . et al. Manual. KULCSÁR. et al. Journal of Learning Disabilites. Budapest. (1991): Sensorimotor integration for developmentally disabled children: A Handbook Western Psychological Services.g y e r e k k a p c s o l a t b a n . változatlan kiadás. J. J. változatlan kiadás. h o g y a g y e r m e k m i n d e n új e l j á r á s n á l . Manual. R. Philadelphia. azzal. A.v e s z t i b u l á r i s . 3. In: Ficher. 420-423. a z e d d i g i g y a k o r l a t a a l a p j á n h a t á s o s n a k t ű n ő technikával próbálkozott már. h o g y a s z ü l ő m e g é r t i a g y e r e k t ü n e t e i n e k e g y részét. In: Montgoir . W. k i c s i b e n ujjfestéssel . A.. Comprehensive Psychiatry. Pszichológia. HRABAL. ZSUZSANNA (1992 b): Vesztibuláris zavarok pszichiátriai kórképekben. and motor delay. 92. G . a z t a z o n b a n igen. h o g y k e l l ő e r ő v e l n y o m j a . G. Western Psychological Services. e t al. SELLS..159-173. . A. BAUMEISTER. é s e n n e k alapján ha­ t á r o z z á k m e g a m e g o l d h a t ó p r o b l é m á k körét. F.. ORNHZ. Philadelphia. Davis Company.4 7 . Philadelphia. MONTGOMERY. Szakdolgozat. F. (1992/1996): Einfuhrung in die Holistische Integration (HSI) Teil 1: Scnsorische Integration (IS) und holistische Evaluation. 11-. S z ü k s é g e s tehát. 41. A . borgmann. hajlították f é m b ő l . új a n y a g n á l . a m e l y t o v á b b i k e d v e z ő v á l t o z á s o k k i i n d u l ó p o n t j a lehet. C et al. ismerje m e g a g y e r e k k o m p e n z á t o r o s t e c h n i k á i t . Vol. JFNKINS.P. Sok. (1988): Basic and applied neuroscience research provides a base for sensory integration theory. BRÜGGEBORS. FISHER.(T988): Critique of sensory integration therapy and its application in mentái retardation. (1990): Archaikus gondolkodás. G .4-13. h o g y a g y e r e k o t t h o n i . A. 221-229 DEQLTROS. ( 1994): A critique of the application of sensory integration therapy to children wiih learning disabilities.. Budapest. S. h o g y e z e k a g y e r e k e k s z a b a d i d e j ü k b e n e l ő n y b e r é s z e s í t i k a p a s s z í v te­ v é k e n y s é g e k e t . E (1991): Sensorimotor integration for developinenlally disabled children: A Handbook. Kiss TIHAMÉR (2001): A vesztibuláris rendszer és a szorongásoszavarok összefüggései . (1979): Sensory integration and the child. 32. tájéko­ z ó d j o n . C . BHATARA. Ayres.L. et al. G . Davis Company. NUTHALLL. et al. AYRES. t e h á t e r ő s e b b a visszajelzés a m o z g á s r ó l . S. Los Angeles. P. Journal of Learning Disabilities. A.. de minden ötlete meghiúsult. é s k o m p e t e n s n e k é r e z h e t i m a g á t szülői s z e r e p é b e n . Davis Company. Los Angeles. MÁRIA (1987): Hiperaktivitás és iskolai teljesítménykudarcok.: Sensory Integration Theory and Practice. FISHER. ha a szenzoros integráció gondolatkörét beépíti tudásanyagába. J. F. frequency. B. K o n z u l t á c i ó s t e c h n i k a a l k a l m a z á s á v a l . BUSHNEI. és a g y e r m e k n e h é z s é g e i v i h a r o s g y o r s a s á g g a l c s ö k k e n t e k . e z é r t az új m o z g á s o k m e g t a n u l á s á b a n . Richtcr.e a c e r u z á t a p a p í r h o z . Los Angeles. E.( 1984): Physical and occupational therapy: Effects related to treatment. 9. Budapest HRABAL. ELTE BTK. (1991 a): Play theory and sensory intagration. 2. Általá­ b a n e l m o n d h a t ó . American Jo­ urnal of Occupational Therapy. I. . E k k o r k ö z ö s e n a l t e r n a t í v á k a t d o l g o z t a k ki a b b ó l a m e g f i g y e l é s b ő l k i i n d u l v a . Los Angeles.p r o p r i o c e p t í v r e n d s z e r e k h i p o t e t i k u s s z e r e p é t e b b e n a f o l y a m a t ­ b a n . J. 30-41.. F. J. BUNDY. t ó n u s t a l a n u l tartja a c e r u z á t : h a s z n á l j o n k e m é n y z s í r k r é t á t .(1980): The Southern California Sensory Integration Tests. Tankönyvkiadó. BRÜGGEBORS. A. Journal of Learning Disabilities.. T. A. Pszichológiai Intézet. Los Angeles. F . Európa Könyvkiadó. Western Psychological Services.szempontok a szenzo­ ros integrációs terápiához. J. E. 11. ZSUZSANNA (1992 a): Korai személyiségfejlődés és énfunkciók. DEGANGI. k é r d e z z e n . n o h a s z á m á r a p o n t o s a n a m o z g á s t e r v e z é s a l e g n e h e z e b b e n k i v i t e l e z h e t ő f u n k c i ó . American Journal of Mentái Retardation. Journal of Learning Disability Vol. A. In: Fisher. H e t i gyakoriságú találkozásaikon megvitatták az eredményeket. és h o g y a kialakult n e h é z s é g e k é r t n e m t e h e t ő felelőssé a k o n ­ z u l t á c i ó t k é r ő fél. CERMAK. Vol.. E. m e g v i z s g á l v a a g y e r e k e t m e g á l l a p í t j a . P é l d a k é n t B u n d y e g y i k s z u p e r v í z i ó s e s e t é t i d é z e m : egy t i z e n e g y é v e s g y e r m e k tanítója n e m b o l d o g u l a z írás m e g t a n í t á s á v a l .( 1999): Vita nuova. A. C. C. 92. HUFF. G .(1972): Sensory integration and learning disorders. 227-231. Western Psychological Services. D. DEGANGI. GERÖ ZS. London alapján idézi KULCSÁR (1992). h o g y a k o n z u l e n s m e g f i g y e l é s e k e t v é g e z z e n . Davis Company. 3 9 . annak tükrében módosították az e l k é p z e l é s e k e t . G. KULCSÁR. (1978): Learning disabilites and the vestibular system. 22. A m e g b e s z é l é s s o r á n a t a n í t ó szá­ m á r a i g e n v i l á g o s a n és p o n t o s a n m e g f o g a l m a z t a . J. h o g y a g y e r m e k d i s z p r a x i á s .p a s z t a l a t s z e r z é s gátjává vált. G . R. A..( 1987): Using sensorimotor integrative treatment with mentally retarded adults. AYRES. BERK. Vol. HOHHX. Dortmund. A k o n z u l e n s m e g f i g y e l v e . M . 311-316. A. DUNN. Norton. borgmann. J. J. felettes-én előfutárok. 338-350. IRODALOM ARENDT. RICHTER. Western Psychological Sevices Los Angeles. A. a n n a k n a ­ g y o b b az e l l e n á l l á s a . (1991): Somatodyspraxia. P . N e m r é s z l e t e z ­ te a t a k t i l i s . New York. E. In: Ficher. AYRES. DENSEM. J. FENICHEL. m é r e t n é l új m o t o r o s m i n t á z a t o t t a n u l . A . Budapest. G .( 1989): Effectiveness of a sensory integrative therapy program for children with perceptual-motor deficits. 401-411. A. h o g y a p r o b l é m a n y i l v á n v a l ó a n azzal k a p c s o l a t o s . 89-93. el al. MURRAY.. A. h o g y a g y e r e k túl l a z á n . és é l e t k o r u k n á l r e g r e s s z í v e b b s z i n t e n f ü g g e n e k a s z ü l e i k t ő l az idejük b e ­ o s z t á s á b a n is. G . (1946/1982): The Psychoanalytic Theory of Neurosis.ry. h o g y oki k a p c s o l a t l e h e t a m o z g á s b a n l é v ő t e s t b ő l s z á r m a z ó hiá­ n y o s v i s s z a j e l z é s e k és a g y e r e k új f e l a d a t o k a t m e g o l d a n i h i á n y o s a n t u d ó k é p e s s é g e k ö ­ zött. F . Európa Könyvkiadó. hogy hatásosabbá válhat a szakszerű pedagógiai-pszichológiai konzul­ táció. így vi­ z u á l i s a n saját m a g a e l l e n ő r i z h e t i . (1983): DeGangi-Berk Test of Sensory Integration. a l a k í t o t t á k n a g y b a n z s í r k r é t á v a l . 102 103 . h a s z n á l j o n i n d i g ó t . A. B. G . G . 3.m i n d h i ­ ába. R. Journal of Learning Disabilities. AYRES. (1989) Test of Sensory Functions in Infants. S. G . 385-393.: Sensory integration theory and practice. Dortmund. Philadelphia. 11970): Vestibular dysfuction in schizophrenia and childhood autizm. (1981): Hiperkinesis treated by vestibular stimulation. Davis Company. GREENSPAN. A.: Sensory integration theory and practice..: Sensory integration theory and practice. Western Psychological Services Los Angeles. Los Angeles. a g y e r m e k n e m j u t o t t e l ő b b r e . AND HORN. Oktatáskutató Inté­ zet. 2. J. Rajzolták már h o m o k b a a be­ t ű k e t . G . In: Ficher. (1991 b): Consultation and sensory integration theory. American Journal of Mental Retardation. Routledge and Kegan Paul. Hermann gondolatainak hatása Pető Endre kutatásaira.( 1976): Diagnosis of vestibular disorders in the learning disabled. 27. G . American Journal of Occupational Therapy. BÁLINT. A. Western Psychological Services. j e l e n t ő s j a v u l á s é r h e t ő el a s z ü l ő .

és Gutkin. K. P. Bölcsész­ doktori disszertáció. Greenwich. SZVATKÓ ANNA (1996): Néhány korai poszturális reflexminta a szenzoros integrációs terápia tükrében. hogy sérült anya-gyermek kapcsolat került fokozottan felszínre. ELTE Bölcsészettudományi Kar. H. (1970): To cast away. illetve a d i a g n o s z t i k u s s z a k a s z b a n kiderül. 1. MN: PDP Press. Oktatási segéd­ anyag.A. Athaneum. így. A. E z e k b e n az e s e t e k b e n a h a g y o m á n y o s fejlesztő pedagógi ai m ó d s z e r e k e t a l k a l m a z v a a g y e r e k e k kitartó ellenállásába ütköznék. A.78. K. akkor m i n d e n k é p p e n h a s z n o s . SCHIEDER. In: Routh. SHORT. diszlexia veszélyeztetettség. (1985): Sensory integrative dysfunction in children: A rewiew of theory and treatment. intenzív logopédiai terápia m e g o s z t á s á t kérte. frusztráció vagy agresszivitás áll. W. Anna és Varga Izabella (szerk.(1946): A gyermek lelki fejlődése. A. 2. hogy p r o b l é m á i v a n n a k a fiával. PETŐ.. (Eds. Hugo. Az ó v o d a i l o g o p é d u s a k o m p l e x . Ford .OTTENBACHER. hogy e b b e n az esetben h a t é k o n y a b b . Az anyával v a l ó e l s ő beszélgetésből kitűnt. HANSCHU. miben t u d n a s e g í t e n i neki. M. 33. 139-164. Vol. D. (1979): Effects of vestibular system stimulation on mentally retarded. PRIBRAM. 507-520. Budapest. 6. D. Wolrich. ha az első interjúban. (1986): The cognitive revolution and mind/brain issues. SlLBERZAHN. 1-23. a) a Az első interjú tapasztalata.. HOGYAN KERÜLT A GYERMEK A NEVELÉSI TANÁCSADÓBA? Illusztrációként G á b o r 6 é v e s kisfiú esetét m u t a t o m be. T: JAI Press.450-457. súlyos be­ szédészlelési zavar. M. In: SzvatkÓ.(]999): Játszás és valóság. and learning disabled individuals. American Journal of Occupational Therapy.. h o g y b i z t o s a n g y ó g y p e d a g ó g i a i iskolába kerül. aki 1 éve jár h o z z á m a nevelési ta­ n á c s a d ó b a az ó v o d a i l o g o p é d u s tanácsára. A logopédiai v é l e m é n y alapján akisfiú diagnózisa: diszlália (15 hibás h a n g ) . K. Study of Child 25. e r ő s s z o r o n g á s . SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA EGYES ELEMEINEK ALKALMAZÁSA A FEJLESZTŐPEDAGÓGIÁBAN BEDŐK ANDREA BEVEZETÉS A nevelési t a n á c s a d ó b a n folytatott fejlesztő p e d a g ó g i a i m u n k á m során g y a k r a n találko­ z o m olyan g y e r e k e k k e l .. J. Kiphard és Jürgen Schindler gondolata hiperaktív gyermekek pszichomotoros terápiájáról. Journal of Nenous and Mental Disease. Vol.. (1982): Sensory integrative therapy. ő a p ö s z e terápiát végzi. SZIT TERÁPIA VAGY DISZLEXIA PREVENCIÓ A d i a g n o s z t i k u s szakasz e r e d m é n y e i jól illusztrálják. In: Reynolds. Advances in Developmental and Behavioral Pediatrics.V. M. n e m tudja. C. E. ha a fejlesztő foglalko­ zás-sorozatot m e g e l ő z i egy. figyelemzavar.): Szenzoros integrációs terápiák. ROTTER. a vestibular forrunner of the superego Psa. Murray. Idézi: Fisher. WINNICOTT. L.Varga Izabella. emotionally disturbed.. m i l y e n i s k o l á b a írassa.(1933): The vestibular apparatus in neurosis and psychosis. hogy az elsődleges részképesség-zavarok m ö g ö t t pl. (1991): Introduction to sensory integration theory. 105 104 . (1990): Sensory integration inventory for adults with developmental disabilities: User's guide. 289-329. Animula. B. 41. Ő m o s t úgy gondolja. VARGA IZABELLA (1995): Ernst J. a diszlexia-prevenciós m u n k á h o z fejlesztő pedagógi ai segítséget kért a tanácsadótól. The Handbook of School Psychology. akiknél a tanulási zavar mellett fokozottan j e l e n v a n n a k k ü l ö n b ö ­ ző súlyosságú magatartási z a v a r o k is. REISMAN. a g y e r m e k s z á m á r a biztonságos és sikerélményt a d ó terápiás szakasz. American Psychologist. Z. B. WEEKS.G.. R. ha a diszlexia-prevenciót megelőzi a szenzoros integrációs terápia.

3 h ó n a p i g volt k ó r h á z b a n . m e g m u t a t o m az anyu­ n a k " . T e r á p i á s c é l o m a m o z g á s és a beszéd. mindenféle k u d a r c é l m é n y ­ tol m e n t e s . hetétől fenyegető vetélés miatt kórházi ke­ zelésre szorult. kiabál.m o n d t a . K e z d e t b e n t ö r e k e d t e m olyan terápiás lehetőséget nyújtani G á b o r s z á m á r a . A s z á m á r a veszélyesnek tűnő m o z g á s h e l y z e t e k e t elutasította. n e m tudja a m u n k á t elkezde­ ni. n a g y o n g y e n g e analógiás és szeriális k é p e s s é g e k k e l r e n d e l k e z i k . G á b o r i n k á b b h o z z á kötődik. g y a k r a n kinevetik. villámokat. Játéka gyakorló szinten van. értel­ m e t l e n ü l h a l a n d z s á z i k . c) Az óvónő jellemzése vannak. hogy a terhesség a spontán vetélés veszélye miatt végig ve­ szélyeztetett volt. V i s z o n y í t á s b a n a térbeli i r á n y o k i s m e r e t e h i á n y o s . Észlelte a m o z g á s k a p c s á n a veszélyt. az aktív szókincs g y é r volta j e l l e m z ő . percen át rajzolt k ü l ö n b ö z ő színű villámokat. a p e d a g ó g i a i . a m e l y e k h a t á s á r a érettebb. az i n g e r d ú s k ö r n y e z e t n e k (hintáknak. F e l a d a t h e l y z e t b e n e h e z e n v o n h a t ó be. v a l a m i n t a vesztibuláris és bilaterális i n t e g r á c i ó zavarát. „ K é s z e n vagyok. a m i t ide-oda tologatott kb. „ R e m é n y v e s z t e t t . majd kiválasztott e g y j á t é k a u t ó t . F e l m e r ü l t az abortálás. G á b o r s z e m m e l láthatóan m e g ö r ü l t a n a g y o b b térnek. 53 cm-rel. A c s e c s e m ő 4 h ó n a p o s koráig szopott. de e g y e d ü l j ö t t b e .). A b a b a farfekvéses volt. á l l a n d ó légúti m e g b e t e g e d é s e k . hogy a p r o b l é m a egyrészt az organikus érintettségben. g y a k r a n elutasító. csak vezetékeket. B e s z é d é r e az á l t a l á n o s pöszeség. a s z o m a t o p r a x i s . n e h e z e n k ö t h e t ő le. A terhesség alatt végig vérzése volt egyfajta ta­ padási r e n d e l l e n e s s é g miatt. azt válaszolta. Az e l s ő t a l á l k o z á s u n k k o r az é d e s a n y a elkísérte a s z o b á m ajtajáig. gombolás).orongcisa és a figyelemkoncentráció 3. a m i k o r b o h ó c k o d i k . felnőtt irányítást igényel. a megfigyelések e r e d m é n y e i azt mutatják. B e s z é d e n e h e z e n érthető. 2 évesen rubeóla.n e m k e z d e m é n y e z ő . A f o g l a l k o z á s o k o n f i g y e l m e szétszórt. d) A hiánya. organikus sérülés valószínűsége. A z u t á n az asztalhoz ült. A s z á m á r a szokatlan. 5 é v e s e n lázgörcs és m a n d u l a m ű t é t . 1 percen át. tanácstalan. integ­ ráltabb m o z g á s o k j e l e n n e k m e g . a ritmusérzék. labdáknak stb. A szülés i d ő r e . Saját testén a j o b b . A szokatlan mozgáshelyzetektől félt. n e h e z e n fogadják be. R o m l i k a k a p c s o l a t u n k . F i n o m m o z g á s a fejletlen (ollóhasználat. k o m p l i k á c i ó nélkül született. hogy az a n a n m e s z t i k u s adatok. nyíltan elutasította a felkínált mozgáslehetőséget. c s ú s z d á n a k . a mozgásos feladatok tervezése. pszichológiai vizsgálatok szerint szomatikusán korának megfelelően fejlett. h o g y m i k ezek. B e t e g s é g e i : 1 éves kora körül a lenőtt nyelvféket felmetszették. vizsgálatok alatt sz. csak p r é s e l e m . de aztán m é g i s m e g ­ tartotta. E z e k után kilépett a saját m a ­ ga által választott feladathelyzetből. tétován megállt a j á t é k p o l c előtt. e) A gyermek mozgásformáinak a spontán színvonala. A m á s o d i k a l k a l o m m a l m á r az A y r e s t e r á p i á s e s z k ö z ö k k e l felszerelt j á t s z ó s z o b á b a m e n t ü n k . A z apa e n g e d é k e n y e b b . K a p c s o l a t t e ­ r e m t é s b e n . k é r d é s e m r e . és a m e l y e k elősegítik a h i á n y o s neurális integráció nor­ malizálódását. beszédfejlődése 1 évvel m e g k é s e t t . k i á b r á n d u l t vagyok. Az Ayres s z e n z o r o s integrációs szubtesztek e r e d m é n y e i pedig j ó l mutatják a forma.embetűnő volt a gyerek sz.Az ó v o d á b a n és o t t h o n is p r o b l é m á k v a n n a k a gyerekkel. V i z s g á l a t á h o z t ö b b a l k a l o m r a volt szükség. Mozgásfejlődése 6 h ó n a p p a l . A t e r h e s s é g alatt S e d u x e n t szedett. Lateralitása kialakult. Az a n a m n é z i s b ő l k i e m e l n é m . Á b r á z o l ó t e v é k e n y s é g e t ö b b ­ nyire felismerhetetlen. Az a n y a a terhesség 7. problémák N e h e z e n válik el a szülőtől. sír.és t é r p e r c e p c i ó . cipőfűzés. n e h é z k e s . másrészt egy sérült a n y a . Kissé szorongott.l e g y e n az felnőtt vagy gyerek . a feladatokat csak részben vagy egyáltalán n e m érti m e g . CÉLOK A p e d a g ó g i a i . F i g y e l m e szétszórt. p r é s e l e m a gyereket. egyedül játszik. folyamatosan eltávo­ l o d u n k e g y m á s t ó l " . 3 évesen lett szobatiszta. m á s z ó k á k n a k . valamint a figyelemkon- 106 107 . gest. TERÁPIÁS ELVEK. 3 3 5 0 g r a m m a l . esetleg füstöt. és a m e l y b e n a gyerek olyan é l m é n y e k e t él át a különféle m o t o r o s stimulációk által. illetve an­ nak lehetőségét. Egyensúlyérzéke kora átlagától elmaradt. mivel rajzolni szeretett volna. mert a foglalkozása kamionsofőr. F e l a d a t t u d a t a m é g n e m alakult ki. á l l a n d ó a n k i l é p a f e l a d a t h e l y z e t b ő l . p s z i c h o ­ lógiai vizsgálatok. G á b o r t ö r e k e d e t t a független m o z g á s r a . é r k e z é s k o r rúg. m u n k a t e m p ó j a lassú. Passzív s z ó k i n c s e átlagos. fát. 5 b)Az anamnézisbóí kitűnik az. megfigyelése. c s a k r ö v i d ideig tudja figyelmét a feladatra ö s s z p o n t o s í t a n i . s a soro­ zatos otthoni és óvodai k u d a r c o k által o k o z o t t frusztrációval is s z á m o l n u n k kell. a térbeli v i z u a l i z á c i ó fejlesztése volt Ayres terápiás m ó d s z e r é n e k és e s z k ö z t á r á n a k segítségével. a m e l y az ő fej­ lettségi szintjéhez mért. k i m e g y e k . Az anya e l m o n d á s a szerint a g y e r e k m é g s o h a n e m raj­ zolt embert. M i n d e n t e v é k e n y s é g é h e z segítsé­ get. kiabál. A gye­ rekek kerülik. az egyedfejlődés egyes lépéseit követi. N a g y m o z g á s b a n kevés­ bé fáradékony mint a f i n o m m o z g á s o s feladathelyzetekben. teste remegett. az a n y a is akarta.g y e r m e k k a p c s o l a t b a n rejlik. hogy ezek a magasfeszültség jelei. d e ritkán látja. f e l a d a t t a r t á s a n e m m e g f e l e l ő . alapján arra következtettem. és m á r nyitotta is az ajtót. mozgás automatizáltsági foka. hogy a társas kapcsolataiban is kivitelezése. keresztezett. összetettebb m o z g á s o k kivitelezésére kevésbé ké­ pes. T e h á t összefoglalva e l m o n d h a t ó . a s p o n t á n beszédbeli d i s z g r a m m a t i z m u s . idegen k ö r n y e z e t b e n s z o r o n g á s á t csak n a g y n e h é z s é g e k árán lehetett feloldani. A g y e r m e k ép intelligenciaszinttel.b a l oldaliságot jól differenciálja. s p o n t á n indult. testi és p s z i c h é s biztonság egyaránt körülveszi őt. T é t o v á z ó . aktív szókincse n e m éri el a korától várható szin­ tet. b i z o n y t a l a n . e r ő s e n gátolt g y e r m e k .

a h e n g e r b e n : pl. a k ü l ö n b ö z ő ru­ h a a n y a g o k és e g y é b a n y a g o k nevét. pattogtatását.m o n d o g a t t a . Intenzíven érdeklődött: „Ezzel m é g mit lehet j á t s z a n i . a b e s z é d fejlesztésé­ vel. . E k k o r jelen­ tek m e g a m o z g á s t k ö v e t ő első igazi. g o m b ó c o t f o r m á z t u n k g y u r m á b ó l . hideg vagy m e l e g a hozzáérintett kiskanál vagy egy plüss állatka. de ha végre e l ő b u k k a n t nagy ö r ö m m e l fogadtam. a s z ő r p a m a c s . ahol m e g é r i n t e t t e m . A g o m b ó c e g y r e v é k o n y a b b és v é k o n y a b b lett. O d ö n t ö t t e el. formá­ jának. regresszív testhelyzeteket vett fel a hálóban. A m o z g á s l e h e t ő s é g e t m i n d i g csak felajánlottam. a pléd. A TERÁPIA ELSŐ SZAKASZA ségével) eleinte bátortalan volt. kéz-láb. G á b o r n a k is. hol vissza­ h ú z ó d o t t . p u h a vagy k e m é n y . és kiszabadítom a királykisasszonyt. „ H a lelépek a deszkáról. sze­ reti a t e m p e r a anyagát.és e s z k ö z t á r segítségével valósítottam m e g . illatát. saját cselekedetei és érzései által tanulta m e g ö n m a g a észlelését. az anya ambivalenciáira. m e g h i t t érzés volt ez g y e r m e k n e k és t e r a p e u t á n a k egyaránt. Volt. és találd ki. dobását. pörgések felsza­ badító hatását. kézzelfogha­ tó s i k e r é l m é n y e . m é r e t é n e k differenciálása után gyakoroltuk a labda gurítását. H a t a l m a s k ö r ö k n a r a n c s és piros színekben (mint a n a p korongja). m e g t e r e m t e t t e m a b i z t o n s á g o s . majd m e g n e v e z n i e kellett a testrészt. hasalj a gördeszkára. ugrások. m o n d ó k á k k a l vagy csak e g y s z e r ű ritmikus „ h i n t a p a l i n t á z á s s a l " kísértük. sikolyok. és rúgd el m a g a d a faltól! Ülj a gördeszkára. a hátán. A m o z g á s o k a t általában g y e r m e k d a l o k k a l . majd feladatokkal k a p c s o l t a m ö s s z e : „ C s u k d be a sze­ m e d . A taktilis differenciálás a követke­ z ő k é p p e n valósult m e g . az va­ lószínűleg integráló hatású is. Az aktív taktilis ingerlést ö s s z e k a p c s o l t a m a szókincs bővítésével. hol előbújt. A passzív vesztibuláris ingerlés és a taktilis ingerlés ö t v ö z é s é r e jó p é l d a G á b o r m á s i k k e d v e n c j á t é k a . P u h a plédet terítettem a szivacslapokra. Vigyázok. K e z d e t b e n csak egyszerű c i r ó k a . n e k e m is n a g y o n tetszett. A vesztibuláris i n g e r l é s k o r e g y a r á n t figyelembe kellett venni G á b o r mozgásfejlettségét és e m o c i o n á l i s igényszintjét. forgások k ü l ö n b ö z ő eszközök segít­ 4. A TERÁPIA MÁSODIK SZAKASZA Egy idő után G á b o r s z á m á r a a m e g s z o k o t t e s z k ö z ö k és helyzetek m á r n e m jelentettek elég ingert. a g r e s s z i ó t s u g á r z ó kis villámai ( G á b o r szavaival élve „a magasfeszültség j e l e i " ) eltűntek. lepényt lapítottunk. A taktilis és a vesztibuláris ingerlés A d i a g n o s z t i k u s s z a k a s z tapasztalataiból o k u l v a a terápia első szakaszát a meghitt. csigaház alakúvá hajlította a hengert. B o l d o g a n vitte haza első alkotását. a m e l y e k majd a diszlexia-prevenció alapjául szolgálnak. hol m o n d ó k á k k a l . A legvastagabb ecsetet választotta ki. szép színes köröket festett. elkapását. majd palacsintát. a h á r o m d i m e n z i ó s golyó kétdimen­ ziós k ö r l a p p á alakult.) A taktilis inger­ lés kiterjedt a testtudatosításra. K e l l e m e s . illetve ki a pléd­ ből. de bizalma és érdeklődése legyőzte félelmét. és e v e z n é l ! " ) A különféle labdák a n y a g á n a k . simítás. A terápia ezen részében a passzív vesztibuláris ingerlés d o ­ minált. E z e k után a f i n o m m o z g á s o k fejlesztése következett. hintáztatás s t b . ö r ö m ­ teli. k ö z b e n aktívan.és t é r p e r c e p c i ó fejlesztését m á r a k l a s s z i k u s fejlesztő p e d a g ó g i a i módszer. az ismeretlent. K ü l ö n ö s színvilág (telt élénk színek) j e l l e m z i k m u n ­ káját. H o l j á t é k o s feladatokkal." Hétről h é t r e fejlődött a m o z g á s o k tervezése és kivitelezése. színeit. e l m o n d a n i j e l l e m z ő tulajdonságait. beszámolt érzéseiről. . Csip-csip csóka) tettem változatossá a foglalkozásokat. tanítsd m e g mit kell vele c s i n á l n o m ! " így aztán fokozatosan előtérbe kerültek a direkt feladathelyzetek. R i n g a t á s a h e n g e r b e n fekve. Hol n y u g o d t m o z d u l a t l a n s á g b a . h o g y é n e k e l j e m a „Csi­ ga. várta az újat. Csön-csön gyűrű. máris s z i m b o l i k u s j e l e n t é s t k a p a csigaház és m a g a a h í v o g a t ó j á t é k is. c s i k l a n d o z á s s a l s t i m u l á l t a m a fiút a k e z é n . A z ó t a m i n d e n foglalkozáson fest. s z í n e s e b b világ alakult ki. és eleinte én forgattam. Fő e l v e m Ayres n y o m á n az volt. Például a deszkán va­ ló e g y e n s ú l y o z á s és a h e n g e r e n való átbújás egy mesebeli kaland és kihívás volt számára. M o z g á s k o o r d i n á c i ó és r i t m u s é r z é k fejlesztése pl. k é s ő b b aktívan saját m a g á t pörgette bele a p l é d b e . O ráfeküdt. és egy k i e g y e n s ú l y o ­ zottabb. meséket szőtt. beleesek a vízbe. élményeiről. az ún. Labdát. mozgásjátékokkal (pl. A v i z u á l i s forma. 108 109 . e n g e m pedig megkért. 0 volt a csiga. „ p a l a c s i n t á z á s " . Ez volt az első igazi. ami nagy mértékben hozzájárult a b e s z é d és a r i t m u s é r z é k fejlődéséhez is. tulajdonságát saját tapasztalatain át. A foglalkozások vidámak. G á b o r szívesen fogadta a passzív vesztibuláris ingerlést. A z ö s s z e g ö m b ö l y í t e t t h e n g e r m i n t e g y m a g z a t i b u r o k vette őt körül. pl. Ha visszaem­ l é k e z ü n k az a n a m n é z i s b e n a terhesség alatti fenyegető vetélésre. A z első rajzok feszültséget. z s u p s z ! " . 6. golyót. hogy ami k e l l e m e s s t i m u l á c i ó G á b o r számára. !ioi i z e g v e . aktiváló k ö r n y e z e t e t G á b o r s z á m á r a . mozgásfantáziája és kon­ centrációs k é p e s s é g e is sokat javult.m a r ó k á z á s s a l . m o s t pedig kiforgunk. a h á l ó b a n vagy h e n g e r b e n ülve. kéz­ kéz ö s s z e h a n g o l t . színének. A k ü l ö n b ö z ő feladatok végrehajtása közben történeteket. „ M o s t beforgunk. biga g y e r e k i " k e z d e t ű g y e r m e k d a l t . kitalálni az anyagot.m o z o g v a várta a hívoga­ tó dalt. m e g e r ő ­ sítő. Az e g y e n s ú l y o z á s ! gyakorlatoknál (járások. A gyakorlatokat mind gyakrab­ ban kísérték felszabadult gyermekkacajok. s i m o g a t á s . és ez a találkozás őt is b o l d o g g á tette. A terápia első szakaszát a nondirektivitás j e l l e m e z t e . örömtelik voltak. e l ő s z ö r p r ó b á l t m e g k ö r ö k e t festeni. l o m b o k j e l e n t e k m e g rajzain. ( M e g i s m e r t e a szivacs. így ni. bizton­ ságos h e l y z e t e k j e l l e m e z t é k . zöld és b a r n a m e ­ zők. d ö r z s ö l é s útján. M i k o r G á b o r m á r tudatosan differenciálta a k ö r l a p o k a t és a golyó­ kat. ( „ U t á n o z d a békát. M e g i s m e r k e d e t t a k ü l ö n b ö z ő a n y a g o k k a l tapintás. . a testséma fejlesztésére. a hinta hajtásának m e g t a n u l á s á v a l .c e n t r á c i ó n ö v e l é s e és a g r a f o m o t o r i k u m fejlesztése. felszabadult g y e r m e k i k a c a g á s o k . és ez a felfedezés nagy ö r ö m e t jelentett számára. ö s s z e k u p o r o d o t t . v a l a m i n t k ü l ö n b ö z ő labdajátékokkal valósult m e g . m i n t h a e g y c s ó n a k b a n ülnél. k o o r d i n á l t m o z g á s a a g ö r d e s z k a csak kézzel vagy csak lábbal történő hajtásával. A szem-kéz. m i k o r bújik elő. és a p u m p á k segítségével hajtsd magad. a k ü l ö n b ö z ő forgások. szinte p a p í r v é k o n y s á g ú . hol érintettelek m e g ! " E l ő s z ö r csak m u t a t n i a . hogy sokáig kellett c s a l o g a t n o m . és rövid időn belül önfeledten élte át az egyensúlyozás élményét.

M i n d az Ayres-féle s z e n z o r o s integrációs terápiában. A 15 hibás h a n g b ó l 10 kialakult. Budapest. és r á h a n g o l ó d n i arra. illetve az eszközökkel megjelenítődő kapcsolódási mintáit. az anya odafordulása és tükrözése adja a csecse- IRODALOM DORNER MÁRTA (1991): Segédanyag a szenzoros integrációs terápia című tanfolyamhoz. (Aktív feladathelyzetben 35 percig leköthető. M u n k a t e m p ó j a m é g min­ dig lassú. h a n e m igyekszem követni. bekövet­ kezhet az Én e r ő s ö d é s e . hiányosságát e r e d m é n y e z i k . A megtartott­ ság é l m é n y e i . v a l a m i n t a rit­ m u s é r z é k további fejlesztést igényelnek.) ° F i n o m m o t o r i k á j a j a v u l t . A g y e r m e k e k k e l folytatott m o z g á s t e r á p i á k során a szenzoros integrációs terápia és az analitikusan orientált m o z g á s t e r á p i a lehetőségeit i g y e k s z e m ötvözni. a m i t a g y e r m e k e k a l k a l m a n k é n t s p o n t á n megjelenítenek. a v e l e m . A m o z g á s t e r á p i á s térben zajló testi é l m é n y e k korai állapotokat. javult a f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó s képessé­ ge.t e r á p i a segítségével sikerült k ia la k ít a nu nk egy bizalmas kapcsolatot.és a g y e r m e k n e k ki­ sebb g o n d o t j e l e n t h e t késztetései. A c s e c s e m ő kezdetben n e m k é p e s önállóan szabályozni ö n m a g á t . a térbeli viszonyok. feladattartása nőtt. a személyiség szétesettségét. elengedettség s z a k a s z a után g y a k r a n válik ez az e s z k ö z valamely fontos j á t é k kiinduló­ pontjává. az átélt s z e n z o m o t o r o s é l m é n y e k elmélyülésével egy olyan e m o c i o n á l i s és s z o m a t i k u s biztonsáeot szerzett a g y e r m e k . A m o z g á s o s történéseket h á r o m főbb s z e m p o n t szerint i g y e k s z e m folyamatosan követni : figyelem a g y e r m e k j á t é k á n a k testi. Az S Z I T . saját tapasztalataimból építkezve. testi é l m é n y e k k e l és a fantáziákkal való együttes m u n k a a személyi­ ség egészét k é p e s megérinteni és b e m o z d í t a n i . a testfu. a testtel. A személ yi ség ezen j á t é k o k és é l m é n y e k k ö z b e n strukturáltabbá válik. és ez a k ü l s ő kontroll lassan épül be s z e m é l y i s é g é b e . 110 111 . és a passzív ücsörgés. különösen az ábrázoló tevékenysége. amely segítséget és b i z t o n s á g o s alapot nyújt a m o s t k e z d ő d ő diszlexia-prevenciós m u n k á h o z . ahol korai sérülések. A c s e p p h á l ó b a n például az e l ő b b említett é l m é ­ nyek e g y s z e r r e hatnak. a vesztibuláris ingerlések. SZVATKÓ ANNA (1991): Segédanyag a szenzoros integrációs terápia című tanfolyamhoz. indulatai kontrollálása. és végül a j á t é k tartalmát és szövését. h o g y G á b o r j e l e n t ő s fejlődésen m e n t keresztül az elmúlt 1 év alatt. Ezeket az e s z k ö z ö k e t szívesen v o n o m be g y e r m e k e k pszichoterápiájába.tiirok m e g é l é s e . CAMPOS JIMÉNEZ ANNA Mozgásterápiát sokféle céllal és szemlélettel a l k a l m a z n a k a s z a k e m b e r e k . és válik az ö n k o n t r o l l alapjává. ezért is kedvelhetik annyira a g y e r m e k e k . U g y a n í g y az anyával átélt tapasztalatok. T e r a p e u t a k é n t n e m szoktam m e g h a t á ­ rozni az órák m e n e t é t . mind az analitikusan orientált m o z g á s t e r á p i ­ ában fontos az e g y é n saját választása. Ez különösen fontos olyan g y e r m e k e k n é l . eljátszanak. A szenzoros integrá­ ciós terápiák A y r e s által kidolgozott formája s z á m o s olyan eszközt kínál fel a g y e r m e k e k számára. és b i z o n y o s m é r t é k i g automatizálódott. mert a m o z g á s o s terápiás tér. m e l y e k igen vonzóak. a m e n n y i s é g i relációk. kreativitása. a selffejlődés elakadását. m o t o r o s és f antázi atevékenységüket is mozgásba hozza. az ó v ó n ő és a l o g o p é d u s tapasztalatait is figyelembe véve m e g á l l a p í t h a t ó . és a b e k ö v e t k e z ő változás a n a l ó g a korai fejlődés t ö r t é n é s e i v e l . traumák. BEDÓK ANDREA (1991): A dél-californiai szenzoros integrációs tesztek a tanulási és magatartási zavarok korai felismerésének szolgálatában. E R E D M É N Y E K MOZGÁSTERÁPIA GYERMEKEKNEK PSZICHOTERÁPIÁS CÉLKITŰZÉSSEL Saját m a g a m . E b b e n a rövid t a n u l m á n y b a n a g y e r m e k e k s z á m á r a pszichoterápiás céllal a l k a l m a z o t t m o z g á s t e r á p i a né­ hány s z e m p o n t j á r a i r á n y í t a n á m a figyelmet. az összetartottság é l m é ­ nyei csak n é h á n y szemléletes példa erre. illetve „ h i á n y z ó " testi és selfélmények m e g é l é s é r e nyújthatnak alkalmat. hiányállapotok feltételezhetőek.mint a n o r m á l c s e c s e m ő k o r i fejlődésnél . feladattudata. testtudati szintjét. illetve a fejlődés elakadá­ sa vagy a rossz szociális-családi háttér a szimbolizációs folyamatok kialakulatlanságát. történéseket i d é z h e t n e k fel. Szakdolgozat. csak anyja (gondozója) segítségével. szeriális e m l é k e z e t e . A m o z g á s t e r á p i á s térben átélt él­ m é n y e k .7.

Petivel eleinte alig lehetett k a p c s o l a t b a kerülni. h o g y m e g é r t i k . egy ideig erősen k a p a s z k o d o t t . c s i m p a s z k o d á s s a l . Látható. m e g s z ű n t v i s s z a h ú z ó ­ dása. Az e s z k ö z ö k s z i m b o l i k u s .karika. a terápiás h e l y z e t b e n u g y a n ú g y n e m tudott m e g k a ­ p a s z k o d n i . és k é p t e l e n volt az elmélyült j á t é k r a . él­ m é n y e k j á t é k o k együttes átélése. viselkedését l e g i n k á b b agresszivitás és szétesettség j e l l e m e z t e . Lali n a g y o n m e g k e d v e l t e a hálót. hogy a m o z g á s t e r á p i a több szinten érinti a személyiséget. A m o z g á s o s történések.„egy kisfiút" -. Egy ó v o d á s kislánynál u g y a n e z a füleslabda gyak­ ran j á t s z o t t a egy m e g v a d u l t és megfékezhetetlen ló szerepét. és verbálisan h o z z á f é r h e t ő b b é vált. Ilyen elmélyült j á t é k o k n á l az azonnali é r t e l m e z é ­ sek m e g z a v a r h a t j á k az átélést. Az első terápiás órák fő témája a m e n e k ü l é s és a labdáról való leesés volt. h o g y újból szétesett volna. Az e s z k ö z ö k e t a g y e r m e k e k a fantáziajátékokba is bevonják. Ez lesz az alapja a b e l s ő szimbolizációs f o l y a m a t o k elindulásának. bár jól g o n d o z t a . P é l d á v a l s z e m l é l t e t e m ezeket a lehetőségeket is. Kristóf 5 é v e s e n került h o z z á m . olyan összetartottság-élményt jelentett számára. m e l y e k a fejlődését előmozdítják. és az e s z k ö z ö k e t k o r á n k e z d t e s z i m b o l i z á c i ó r a is h a s z n á l n i . H o s s z ú ideig volt k é p e s n y u g o d t a n .majd a leeséssel és az e s z k ö z ö k t ő l való m e n e k ü l é s s e l . Ezt általában hosszú ideig. így a külvilág s z o r o n g a t ó n a k tűnt számára. A h á l ó b a n annyira biztonság­ b a n érezte magát. hol n e k e m kellett m e g h a t á r o z n o m ezt a pillanatot az ő tudta nélkül. M o z g á s t e r á p i á s történések k ö z b e n h a s o n l ó folyama­ tok tanúi l e h e t ü n k . Eléri a verbalitás szá­ m á r a n e h e z e n h o z z á f é r h e t ő preverbális rétegeket. B á r a vizsgálat jó intellektust állapított m e g . az ó v o d a kérte terápiáját agresszivitása miatt. h o g y hol ő a d o t t jelt az e l e n g e d é s r e . m e l y e k felhasználhatók az é r t e l m e z é s e k b e n . és azt az érzést. Vizsgálati h e l y z e t b e is n e h e z e n volt b e v o n h a t ó . furcsa viselkedése. A m o z g á ­ sos h e l y z e t e k b e n is m e g j e l e n í t ő d n e k a belső reprezentációk. Édesanyjával k a p c s o l a t a n a g y o n a m b i v a l e n s . majd egy adott j e l r e e l e n g e d n i . Az anya. N é h á n y a l k a l o m után a h á l ó b a n ülve volt k é p e s e l ő s z ö r verbalizálni félelme­ it: történeteket kezdett mesélni egy kisfiúról. Az elszakadást aktívan j á t s z o t t a le az összetartottság é l m é n y é n e k b i z t o n s á g á b a n . akit k ü l ö n f é l e rosszaságai miatt szülei m e g b ü n t e t n e k . H a r m a d i k t a l á l k o z á s u n k k o r n y i t o t t a b b á vált. az a n y a k é p t e l e n volt é r z e l m i l e g tartal­ m a z n i . Az e g y é n i m o z g á s t e r á p i á k e l ő b b . m i n d e n f é l e h e l y z e t b e n szeretett b e n n e t a r t ó z k o d n i . kötél stb. akit elhagytak. és kifejezett s z e r e p e k e t is a d h a t n a k nekik. E z u t á n fedezte fel a csepphálót. Az ilyen. fantáziáit. a terapeuta m e g é r t é s e és a m e g é r t é s e n a l a p u l ó t ü k r ö z é ­ se és részvétele a z o n b a n ö n m a g u k b a n is elindíthatnak olyan belső változásokat a g y e r m e k ­ ben. Egy idő után a j á t é k o t úgy alakította. E g y kisfiú példája talán b e s z é d e s e b b az elméleti fejtegetésnél. és n e h e z e n vált le róla. í g y eltávolítva tudta elmesélni élményeit. létra. p s z i c h o t e r á p i á t . agresszív és kezelhetetlen volt édesanyja és az ó v o ­ da szerint is. és különféle v e s z é l y e k n e k lett kitéve. m i n t k o r á b b a n édesanyjában. A l e g k i s e b b történést is h á n t á s n a k . „ta­ n á c s a d ó n é n i n e k " nevezett. fantáziáival. selfszintű történéseket n e m csak passzívan élhetik át a g y e r m e k e k . De ezek az e s e m é n y e k is fontos t á m p o n t o k a t szolgáltat­ nak a m e g é r t é s h e z . A m á r említett Lali a m o z g á s t e r á p i á s helyzetben h a m a r o s a n feloldódott.é p p e n az a n y á h o z való viszony két el­ lentétes a s p e k t u s á t j á t s z o t t a le. és m e n e k ü l n i k e z d e t t h i m b á l ó d z á s u k elől. n e v e m e n szólí­ tott. Jól illusztrálja ezt Lali esete. E z é r t k e z d e t b e n k é p t e l e n volt leülni vagy e g y h e l y b e n m a r a d n i . M á s e m b e r e k szándékát g y a k r a n ö s s z e m o s t a saját indítékaival. 8 h ó n a p o s k o r á b a n anyai nagyany­ ja vette m a g á h o z . h o g y a h á l ó b a n ülve vagy állva fel kellett e m e l ­ ni őt. m e g é r t e n i őt. K o r r e k c i ó s é s fejlődési l e h e t ő s é g e k e t nyithat m e g m i n d a passzívan m e g é l t testi é l m é n y e k e n keresztül. Ez a testi é l m é n y b e n átélt differenciálási folyamat. szim­ b o l i k u s j á t é k r a szinte k é p t e l e n volt. de addig is súlyosan e l h a n y a g o l t a őt. és e k k o r k e z d t e el e g y i k r e n d s z e r e s e n visszatérő j á t é k á t j á t s z a n i . N e m sokkal k é s ő b b egy m á s i k s z o b á b a n (itt n e m m o z g á s o s e s z k ö z ö k voltak) h o s s z ú időn ke­ resztül volt k é p e s szorongásait és agresszióit s z i m b o l i k u s f o r m á b a n kifejezni egy o r v o s o s j á t é k b a n . Az ó v o d á s k o r ú Peti keveset és é r t h e ­ tetlenül beszélt a m i k o r h o z z á m került. Az e s z k ö z ö k b e való kétségbeesett és d ü h ö s k a p a s z k o d á s s a l . megfigyelni. mind az aktívabb m o z g á s o s j á t é k o k b a n . szereplőihez. azóta s z á m o s nagynénjével és testvérével élt együtt rossz anyagi és szo­ ciális k ö r ü l m é n y e k között. S o k s z o r m a g u k k e z d i k m o z g á s o s h e l y z e t b e n korrigálni a korai t ö r t é n é s e k n y o m á n kialakult belső r e p r e z e n t á c i ó k a t . ö s s z e k u p o r o d v a p ö ­ rögni b e n n e . a m i a kislány ösztöneit. majd „ l e e s e t t " róluk. az É n h e z és a külvilághoz va- ló érzelmi v i s z o n y u l á s o k . Peti kapcsolata anyjával erőteljesen a m b i v a l e n s volt. m e g é r t e n i és tartalmazni a g y e r m e k történéseit. a m o z g á s o s fantáziajátékok és az áttétel é r t e l m e z é s é n é l felhasználhatunk. de nagy b i z t o n s á g o t a d ó m o z g á s o s j á t é k b a n . b i z o n y t a l a n u l k ö t ő d ő volt. h o g y . k a p c s o l a t u n k b a n is lassú változást indított el. szán­ dékait szimbolizálta. ami onnantól egyik k e d v e n c el­ foglaltsága lett. Az e g y i k kedvelt j á t é k a lett. Édesanyja korán elhagyta.u t ó b b e l i n d u l h a t n a k a feltárás i r á n y á b a n is. e l m é l y ü l t e n ismétel­ te. v e s z é l y n e k élte m e g . r e n g e t e g korai t r a u m a érte. 112 113 . m e l y e t a s z i m b o l i k u s a b b f o r m á b a n m e g j e l e n ő anyagok. szorogásra adott é n s z ű k í t ő v é d e k e z ő m a g a t a r t á s a m i ­ att autisztikus k ó r k é p vagy értelmi p r o b l é m a l e h e t ő s é g e is felmerült. „ L ó g ó " e s z k ö z ö k r e . Az orvosi vizsgálatok n e m m u t a t t a k or­ g a n i k u s o k o k a t a p r o b l é m a h á t t e r é b e n . ellazultan ülni. n e h e z e n k a p a s z k o d o t t m e g b e n n e . Kristóf 5 é v e s e n m é g bepisilt éjjelente. Az ötéves kisfiúnál v i s s z a h ú z ó d á s a . t u d a t o s a b b h a s z n á l a t á t érzékelteti két m á s i k példa. bár jól g o n d o z t a . m o z g á s t e r á p i á t j a v a s o l t a k . .mő b i z t o n s á g é r z e t é t . vagy v i s s z a t á m a d n i a . P é l d á u l az e g y i k füleslabda n é h á n y terápiás órán keresztül j e l k é p e z t e őt . így kezd­ te k ü l ö n v á l a s z t a n i indítékainkat egy aktív.eltávolítva is át m e r t e élni és verbalizálni ezeket a félelmeket anélkül. é r d e m e s ilyenkor i n k á b b kísérni. m e l y elől vagy m e n e k ü l n i e kellett.felugrott. selfszintű történéseket. m e l y b e n a r ó l a m alkotott képzetét k e z d t e elválasztani saját fantáziáitól. így az értelmezés a n y a g á n a k fon­ tos részét k é p e z h e t i k . agresszív vagy a n n a k tűnő m e g n y i l v á n u l á s a i t k é p t e l e n volt elfogadni. A preverbális é l m é n y e k h e z vezető. szimbolikusan is megjelenített történéseket k ö n n y e b b köt­ ni a g y e r m e k reális életének e s e m é n y e i h e z .

II. FEJEZET AZ ISKOLAI BEVÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES RÉSZKÉPESSÉGEK ZAVARAI ELMÉLET ÉS ESETISMERTETÉS .

a m o n d a t o k és a szöveg m e g é r t é s e . Az ép hallásra é p ü l ő beszédészlelés a b e s z é d h a n g o k . gó. virid. h a n e m m e g é r t é s n e k nevezzük. a m e l y e k okairól a felnőtt k ö r n y e z e t n e k r e n d s z e r i n t n i n c s t u d o m á s a . A beszédmegértés k ö v e t k e z ő nagy szakasza a szavak. A BESZÉDFELDOLGOZÁS FOLYAMATA Az e m b e r b e s z é d m e g é r t é s e két nagy szakaszból áll. a felszínen közvetlenül n e m látható. esetleg magatartási problémájához. és . életszerető felnőt­ tekké váljanak. a m e l y e k létezéséről a t u d o m á n y és a gyakorlat ma már tud. n e m tapasztalható folyama­ tok b i z o n y t a l a n s á g a . Az anyanyelv-elsajátítás szakaszaiban a folyamatok jóval hierarchikusabban m ű k ö d n e k . a m e l y e k törvényszerű e g y ü t t m ű k ö d é s b e n biz­ tosítják a hallott b e s z é d j e l e n s é g e k megértését. az anyanyelv elsajátításához n y ú l n a k vissza. ná.az ép folyamat m ű k ö d é s é t is. g y e r m e k k o r b a n alakul ki az a m e c h a n i z m u s . és m e g is tudjuk azokat h a n g o s a n ismételni annak ellenére. megjelenési formáit. a m i k o r a j e l e n t é s m é g nem vesz részt a feldolgozásban.A B E S Z É D É S Z L E L É S ÉS A B E S Z É D M E G É R T É S FOLYAMATÁNAK GÓSY MÁRIA ZAVARAI Korunk g y e r m e k e i n e k jó része k u d a r c o k a t él át. A b e s z é d m e g é r t é s r e n d k í v ü l összetett m e c h a n i z m u s . a beszédészlelésből és a b e s z é d m e g ­ értésből. m i n t felnőttkorban. ezért m á r n e m észlelésnek. A hallás a k ö r n y e z e t akusztikai ingereit azonosítja. azok sorozatát (például ú. és rendelkezésre állnak a vizsgálati le­ hetőségek. Olyan rejtetten m ű k ö d ő . b e s z é d e s e t é b e n az el­ hangzott b e s z é d a k u s z t i k á i jelsorozatot. valamint a terápia is. il. A p r o b l é m a helyes diagnózisához azonban i s m e r n ü n k kell a zavar természetét. sídanta). sz. és a k a d á l y á v á lehetnek a n n a k . zavart m ű k ö d é s e vezet a g y e r m e k gondjaihoz. h a n g k a p c s o l a t o k és h a n g s o r o k felis­ merése akkor. E z e k a k u d a r c o k az é v e k f o l y a m á n s o k s z o r o z ó d h a t n a k .e l s a j á t í t á s részeként. amelyik l e h e t ő v é teszi az adott nyelv felismerését (Gósy. az. tanu­ lási sikertelenségéhez. A b e s z é d m e g é r t é s fejlődése során. gyak- 117 . amely s z á m o s részfolyamatból áll. A folyamatok m ű k ö d é s é n e k alapfeltétele az ép hallás. vagy az e l h a n g z o t t hangsor az adott nyelvben n e m értelmes (ide tartoznak például a nevek is). s z o r o n g á s á h o z . A p r o b l é m á k a k e z d e t e k h e z . h o g y j e l e n t é s t nem h o r d o z n a k . összefüggéseit. ezen a szinten a z o n b a n m é g nincs b e s z é d e l e m z é s .magától érte­ tődően . figyelmetlenségéhez. 2000). any a ny e l v . K é p e s e k va­ gyunk felismerni b e s z é d h a n g o k a t vagy szótagokat. M i n d k e t t ő több szintből épül fel. hogy ezek a g y e r m e k e k kiegyensúlyozott. sajátosságait. A folyamatnak ez a szakasza már a jelentés felismerését is tartalmazza.

é s a z o k k a l igen k o m p l e x m ó d o n t a r t a n a k kapcsolatot. é r d e s . de bi­ z o n y o s előfeltevéseket a kérdéses hangról vagy h a n g k a p c s o l a t r ó l már m a g á v a l visz. hogy az időben e g y m á s értelmezés megértés ritmusészlelés szeriális észlelés után e l h a n g z o t t b e s z é d h a n g o k a t . nő vagy g y e r m e k . A b e s z é d é s z l e l é s a nyelvi információt t a r t a l m a z ó akusztikai jelsorozat feldolgozásával in­ dul. a fonológi­ ai szinten soroljuk be a megfelelő fonémaosztályokba. a m e l y e k mindig az adott nyelvre j e l l e m z ő e k . E z e k a döntések nagyjá­ ból b e h a t á r o l j á k a felfogott (észlelt) akusztikai jel tulajdonságait. és h o g y a n fogja fel a b e n n e lévő tartalmat. r i t m u s é s z ­ lelés és a vizuális észlelés. m á s s a l h a n g ­ zókat) azonosítjuk. A szeriális avagy sorozatészlelés teszi lehetővé azt.e el. Ilyen például a b e s z é d é s z l e l é s f o l y a m a t a i n a k d o m i n á l á s a az új szavak elsajátításában. szoros kapcsolatban az adott nyelvre j e l l e m z ő hangsorépítési sajátosságokkal. az intenzitás és az időszerkezet t e k i n t e t é b e n . Ha az adott beszédjel tulajdonságai alapján n e m d ö n t h e t ő el a z o n n a l a b e s z é d h a n g m i n ő s é g e . hiszen közvetlenül n e m ta­ n u l m á n y o z h a t ó (vö. így van ez mind­ annak ellenére. vagy lassú. halk vagy erős ( e g y s z e r s m i n d e g y é b szubjektív ítéleteket is a l k o t u n k : k e l l e m e s . é r c e s vagy rekedt h a n g o n . beszédhang-differenciálás. azt az bizonyítja. milyen j e l l e g ű m ű k ö d é s e k történnek a megértési folyamatban. illetőleg az e g y m á s t k ö v e t ő m o n d a t o k p o n t o s felismerésében is. Például az á hangot ejthetjük ala­ csony vagy m a g a s h a n g o n .rabban fordul e l ő egy vagy több részfolyamat kvázi-elkülönített m ű k ö d é s e . Ezek az e r e d m é n y e k az észlelési i n f o r m á c i ó t á r b a n öszs z e g z ő d n e k . h a n g k a p c s o l a t t . é n e k s z ó t vagy h a n g s z e r t h a l l o t t u n k . a m e l y e t e g y fel­ ismerési (elképzelési) terv követ a beszédészlelés és a b e s z é d m e g é r t é s szintjein. Ezek a részfolyamatok a követ­ kezők: szeriális észlelés. A kétéves g y e r m e k efelánniík azonosítja az elefántot. a h o n n a n a b e s z é d f e l d o l g o z á s indul. mivel a szeriális észlelése még n e m tökéletes (hogy itt nem a k i s g y e r m e k hangdifferenciálás akusztikai szint J artikulációs ü g y e t l e n s é g é r ő l van szó. és az anyanyelv-elsajátítás során vesszük birtokba őket. elsődleges hallási elemzés. ábra). A fonéma az az elvont nyelvi egy­ ség. A beszédészlelési részfolyamatok az alapszinteken folyó d ö n ­ tésekkel c s a k n e m egy i d ő b e n m ű k ö d n e k . A cél a n n a k s z e m l é l t e t é s e . transzformációs észlelés. hogy z e n e vagy b e s z é d h a n g z o t t . hogy a s z e m a n t i k a i e l e m z é s v i s s z a h a t ( h a t ) az é s z l e l é s r e és a s z i n t a k t i k a i m ű v e l e t e k r e . A jégpálya szóban például. Az itt felgyűlt adatok alapián történik az akusztikai e l e m z é s . a fonológiai szintre. Az a l a p k é r d é s az. felismerjük p é l d á u l . A b e s z é d f e l d o l g o z á s folyamata az elsődleges hallási e l e m z é s s e l indul. a m e l y a megfelelő b e s z é d h a n g o k b a n realizálódik. hogy kérésre például az elef vagy elefá hangsort képes m e g i s m é t e l n i ) . másfelől a fonológiai szint működéseivel áll szoros kap­ csolatban. 1. s e g y b e n a hibátlan m ű k ö d é s t biztosítja. hogy a felsoroltak következtében e n n e k a m a g á n h a n g z ó n a k az ejtése és a hangzása is k ü l ö n b ö z ő volt. h o g y m i l y e n szinteken.<at a hallgató u g y a n o l y a n e g y m á s u t á n i ­ ságban legyen k é p e s a z o n o s í t a n i . hogy a b e s z é d h a n g o k a t itt. mondhatja férfi. fonetikai és fonológiai szintek a l a p m ű k ö ­ dését további beszédészlelési részfolyamatok egészítik ki. A megértési f o l y a m a t o t m o d e l l e k b e n próbálják á b r á z o l n i . A szeriális észlelés tökéletes m ű k ö d é s e is az anyanyelv­ elsajátítás során alakul ki. m a g a s vagy mély. A feldolgozott adatok a fonetikai szintre kerülnek. 1999). A fo­ nológiai szinten történik a f o n é m a d ö n t é s m e g h o z a t a l a . A szóösszetétel első szótagja nem ajék hangsor. a szintaktikai pedig u g y a n c s a k az észlelésre. Ez utób­ bi e g y s z e r r e h á r o m síkon folyik: az észlelés szintjein. A b e s z é d h a n g ­ differenciálás egyfelől a fonetikai. A h i e r a r c h i k u s a n e g y m á s r a épülő akusztikai. k e l l e m e t l e n ) . majd a szintaktikai és a s z e m a n t i k a i szinteken. A kísérletek t a n ú s á g a szerint k ö n n y e b b a b e s z é d h a n g o k a t m e g k ü l ö n b ö z t e t n i /. h a n e m mint a beszéd időviszonyainak szervezési stratégiája az e g y m á s t követő szavak. h o g y a h a l l g a t ó h o g y a n d o l g o z z a fel különálló nyelvi e g y s é g e k s o r o z a t á v á azt a folya­ m a t o s a n változó akusztikai jelet. üzenetet ( G ó s y . az első szótag végén zöngétlen k m á s s a l h a n g z ó t ismertünk fel fonetikai szinten. Ezen a szinten zajlanak a fonológi­ ai folyamatok is. A szeriális észlelés n e m c s a k a h a n g s o r o k szintjén je­ lentkezik. E n n e k első lépcsője az ún. amelytől k e z d v e belép az emlékezet is a feldolgozásba. jelen esetben az á m a g á n h a n g z ó n a k . Úgy is fogalmazhatunk. h a n e m a jég szó. Az e l e m z é s e k összetettségét mutatja. a k k o r a rendszer továbblép a következő. ahol n é h á n y előzetes döntés tör­ ténik a frekvencia. E z e k b e n a m o d e l l e k b e n l é n y e g é b e n egyszerűsítve m u t a t h a ­ tó be a v a l ó s á g b a n lejátszódó m ű k ö d é s s o r o z a t . lassan vagy gyorsan. bár e k k o r a j e l e n t é s is segíti az észlelést. ahol a b e s z é d h a n g o k a t ( m a g á n h a n g z ó k a t . m i n d i g u g y a n a n n a k a nyelvi e g y s é g n e k fogjuk felismerni. A f o n é m a s z i n t m o n ­ datok a z o n o s í t á s a k o r is aktívan jelen van. g y o r s volt-e. fátyolos. b á n a t o s a n vagy m o s o l y o g v a . vagy pacsid m o n d papucs helyett. valójában a zöngés g megvalósulásáról van szó. a m e l y e t a beszélő kiad. ábra A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatai 118 119 .

a m ű k ö d é s z a v a r t a l a n n a k tűnik. h o g y m i k é n t tud a beszélő/hallgató e z e k h e z az e g y s é g e k h e z hozzáférni. a m e l y az ü z e n e t továbbítását. hogy azt b e h e l y e z z ü k egy tágabb i s m e r e t a n y a g b a . k ü l ö n ö s e n a z o k b a n a n y e l v e k b e n . A b e s z é d h a n g o k egy része alkalmas arra. idegen nyelv hallgatásakor is k ö n n y e b b e l k ü l ö n í t e n ü n k e g y m á s t ó l a b e s z é d h a n g o k a t . Szinkronizált film n é z é s e k o r a szereplők beszédét elsősorban az a k u s z t i k u m . Ha például a hozzáférési f o l y a m a t o k n e m elég gyorsak. A szövegértés azt jelenti. Ez a fajta m e c h a n i k u s ismétlés t u l a j d o n k é p p e n beszédészlelési m ű k ö d é s .k e v é s b é p o n t o s a n felismerhető legyen. a m e l y e k r ő l a felnőtt k ö r n y e z e t n e k g y a k r a n f o g a l m a sincs. Ha a z a v a r tünetei m e g is jelen­ nek. hogy a g y e r m e k e l ő b b vagy u t ó b b s z e m b e k e r ü l a p r o b l é m á v a l . tudásszintjének megfelelő j e l e n t é s ű közlés. Ez nyújt lehetőséget a n a g y o t h a l l ó n a k . illető­ leg vételét n e h e z í t e n é vagy lehetetlenné t e n n é ( m á s m e g f o g a l m a z á s b a n n e m torzított a be­ széd. Ritmuszavart e r e d m é n y e z . M i n d e n n e k a felszíni megjelenése (tünetei). illetőleg teljes b e s z é d k é p z é s é ­ nek a hallási észleléssel egyidejű feldolgozása. re­ d u n d á n s szervezése. hiszen a szük­ séges e g y s é g e k itt t á r o l ó d n a k . A transzformációs észlelés az a p e r c e p ­ ciós részfolyamat. nincs nagy zaj stb. M i n d a nyelvi j e l e k s z ü k s é g e s m e n n y i s é g e (pl. a h o g y a n a szavakat s z ó s z e r k e z e t e k k é kapcsoljuk össze. M i r e v a l a m i l y e n „ m e g f o g h a t ó " n e h é z s é g j e l e n t k e z i k (például az olvasástanulás p r o b l é m á j a mint k ö v e t k e z - 120 121 . mert nagy a k o m p e n z á c i ó s lehetőség. s ez azt jelenti. a m e l y szoros k a p c s o l a t b a n van az e m l é k e z e t i f o l y a m a t o k k a l . ha aka­ elhangzott azonosítása megértésük bizonytalan. h o g y az e l h a n g z ó ü z e n e t megfelel a hallgató nyelvi ismereteinek. Ennek az megfelelően közlések a beszédfeldolgozási korlátozott. és/vagy egy k o r á b b a n tárolt in­ formációsorozattal hasonlítjuk össze. Ez azt jelenti. a s z e r k e z e t e k h e z m o n d a t t a n i funkciót rendelünk.n e m leszűkítve természetesen a b e s z é d h a n g o k időviszonyaira. A hibás m ű k ö d é s e k e t ideiglenesen ellensúlyozó stra­ tégiák a z o n b a n á t m e n e t i e k és végesek.).teszi l e h e t ő v é az e l h a n g z o t t ü z e n e t e k azonosítását. a) Az o p t i m á l i s átviteli k ö r ü l m é n y e k azt jelentik. hogy azokat m e g is értettük. ha az n e m áll ellentétben az akusztikus é l m é n n y e l . dályozott. h a n e m a másoktól e l h a n g z ó k ö z l é s e k feldolgozásában. s életünk végéig tart. a h a n g z á s alapján fogjuk fel. gátolt. a m e l y e k n e k az észrevétele a m i n d e n n a p i életben c s a k n e m lehe­ tetlen ( t e r m é s z e t e s e n az e n y h é b b t ő l a súlyosig). a k á r a b e s z é l é s r e . zavaráról akkor beszélünk. E z e k a gyerekek k u d a r c é l m é n y e k soroza­ tát élik át. Ez a t ö m ö r m e g h a t á r o z á s részletezve a következő. szókincs). A ritmusészlelés az adott n y e l v r e j e l l e m z ő időzítési v i s z o n y o k p o n t o s azonosítását jelenti . N e m túlzás. a gyer­ m e k által ismert n y e l v e n e l h a n g z o t t szöveg stb. A szöveg é r t e l m e z é s e feltételezi azt is. m e g é r t é s é t és értelmezését.r e d u k c i ó . azaz az üzenet tartalma n e m lehet a feldolgozás a k a d á l y a (a g y e r m e k é l e t k o r á n a k . A nyelvi és a beszédjelek tárolása az anyanyelv-elsajátítás­ sal kezdődik. hogy m a n a p s á g a g y e r m e k e k közel ö t v e n százaléka olyan ne­ hézségekkel k ü s z k ö d i k . Ha „ r o s s z " a szinkron. m i n d e z a folyamat legfelsőbb szintjén m e g y végbe. Ez teszi lehetővé például a l o g o p é d u s szá­ m á r a . amely az egyén m i n d e n k o r i beszéd. ismereteinek. illetőleg e z e k n e k a s z e r k e z e t e k n e k a j e l e n tését is é r t e l m e z z ü k . a m i k o r a k o r r e k c i ó m e g l e h e ­ tősen n e h é z . sokszor m á r olyan életkorban. illetőleg szótagjainak az e g y m á s h o z viszonyított i d ő t a r t a m a n e m megfelelő. a z o n b a n csak a 6—7 éves g y e r m e k e k képesek a transzformációs ész­ lelést egy k o m p l e x beszédészlelési feladatban is tökéletesen m ű k ö d t e t n i . hogy a hallott h a n g például / volt-e vagy r. mechanizmus nem pontos. szerkezeti és gondolati egysé­ get. h o g y a részle­ gesen kapott hallási információkat a látásiakkal kiegészítse. A beszéd szem­ pontjából n e m c s a k a n n a k van j e l e n t ő s é g e . M i l y e n p o n t o s a n és m i l y e n gyorsan tudja lehívni a s z ü k s é g e s nyelvi j e l e k e t . sokkal n e h e ­ z e b b azt m e g m o n d a n i u k . A nyelv verbális h a s z n á l a t a . h a n e m a n n a k is. Általános beszédész­ lelési szabályszerűségről van szó. h o g y a hibásan ejtett réshangot c s u p á n látás alapján is felismerje. A szavak vagy m o n d a t o k ismétlése n e m jelenti egyúttal azt. s a szájmozgás. A m e g é r t é s b e n h á r o m e l k ü l ö n í t h e t ő folyamat létezik: a szóértés. A vizuális p e r c e p c i ó segítségét a beszédfeldol­ g o z á s b a n a n a g y o t h a l l ó k és a siketek használják a legintenzívebben. h o g y a z a n y a ­ n y e l v ü k ö n e l h a n g z o t t egyik b e s z é d h a n g azonos-e egy másikkal. a m e l y biztosítja az adott nyelv hangjának és az írott változatban e n n e k a h a n g n a k megfelelő b e t ű n e k a felismerését. a m o n d a t é r t é s és a szö­ vegértés. A b e s z é d é s z l e l é s i és/vagy b e s z é d m e g é r t é s i z a v a r o k f e l i s m e r é s é n e k ( k ü l ö n ö s e n k o r a g y e r m e k k o r i a z o n o s í t á s á n a k ) fő n e h é z s é g e a feldolgozó m e c h a n i z m u s „túlbiztosított". h o g y m e n n y i e g y s é g t a l á l h a t ó a m e n t á l i s lexikonban. hogy a k i s e b b zavarok rejtve m a r a d h a t n a k . illetőleg beszóláskor n e h e z e b b e n fejezi ki m a g á t . hogy az ajakartikuláció alapján t ö b b é . azt a felnőtt k ö r n y e z e t k ö n n y e n félreértelmezheti (sokszor é p p e n a g y e r m e k k o m p e n zálási stratégiájának k ö v e t k e z t é b e n ) . a k k o r ez n a g y o n zavaró lehet. A t é n y l e g e s e n e l h a n g z ó i n f o r m á c i ó t s z á m o s . A mentális lexikon kifejezés egyfajta „agyi s z ó t á r a t " je­ lent. a látható b e s z é d k é p z é s nincs ö s s z h a n g b a n a h a n g z á s ­ é l m é n n y e l .m i n t a z o n o s í t a n i . k ö z i s m e r t m e g n e v e ­ zése a szájról olvasás. m i n d i g feltételezi az úgynevezett mentális lexikon aktiválását. A látási é l m é n y m á s o d l a g o s s á válik.és nyelvi jeleket tároló rendszere. a k k o r az e l h a n g z ó b e s z é d e t n e h e ­ z e b b e n fogja m e g é r t e n i . m i n d a hozzáférési f o l y a m a t o k megfelelő m ű ­ k ö d é s e beszélési és b e s z é d h a l l g a t á s i tapasztalattal é r h e t ő el.). vagy n e m . hogy m e g é r t e t t ü k a részleteket és a z o k össze­ függéseit. H a n g s ú l y o z n u n k kell. ha a kiejtett sza­ vak b e s z é d h a n g j a i n a k . b) Az a d e k v á t s z e m a n t i k a i feltételek azt j e l e n t i k . tehát a j e l e n t é s ü k e t felfogtuk. a k á r az e l h a n g z ó b e s z é d m e g é r t é s é r e g o n d o l u n k . m á r ismert d o l o g g a l kiegészít(het)jük. k ü l ö n ö s e n az anyanyelv-elsajátítás kezdeti éveiben. ha az állítjuk. h o g y a beszédfejlődés e l m a r a d o t t s á g a sokszor é p p e n n e m a g y e r m e k artikulációjában vagy be­ s z é d k é s z s é g é b e n j e l e n t k e z i k . A m o n d a t m e g é r t é s az a folyamat. Ez a részfolyamat m á r 4 éves kor körül kez­ detié gesen m ű k ö d i k . mint a megfelelő kategóriába rendezni őket (ez t e r m é s z e t e ­ sen függ az idegen nyelv i s m e r e t é n e k szintjétől). ahol nincs m a g á n h a n g z ó . A BESZÉDFELDOLGOZÁS HIBÁS MŰKÖDÉSE A beszédészlelés és a b e s z é d m e g é r t é s igen összetett m e c h a n i z m u s a . E z é r t is n a g y j e l e n t ő s é g ű a sok b e s z é l g e t é s a g y e r m e k k e l . azaz birtokba vettük a szöveget mint jelentéstani. ille­ tőleg k ö v e t k e z m é n y e különféle (különfélék) lehet (lehetnek).optimális átviteli k ö ­ r ü l m é n y e k között és adekvát s z e m a n t i k a i feltételek mellett . A vizuális észlelés a beszélő artikulációjának. hogy az a d ó (beszélő) és a v e v ő (hall­ gató) k ö z ö t t s e m m i f é l e olyan zavar n e m keletkezik. az értelmezés kérdéses. Ó v o d á s g y e r m e k e k k ö n n y e b b e n h o z n a k d ö n t é s t arról.

b) n e m n o r m á l lefolyású szülés. tehát a g y e r m e k k o r h o z k a p c s o l ó d n a k . téves reakció. A d e k ó d o l á s i f o l y a m a t zavarai a k ö v e t k e z ő oki k a t e g ó r i á k r a v e z e t h e t ő k vissza: a) a b e ­ szédszervek o r g a n i k u s zavara (szerzett vagy örökletes). Lehet például ép az akusztikai.m é n y ) . a fonológiai és a szeriális észlelés. Érinthet egyetlen részfolyamatot (ez a ritkább). Az o k ( o k ) ismerete hoz­ zásegít a m e g e l ő z é s h e z és a korai felismeréshez. a feltűnően lassú (akadályozott) beszédfejlődésű g y e r m e k e k kivétel nélkül e l m a r a d á s t m u ­ tatnak b e s z é d m e g é r t é s i folyamataikban is.g y e r m e k n e k kell m i n ő s í t e n ü n k . A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARÁNAK OKAI Az e l s ő d l e g e s o s z t á l y o z á s i s z e m p o n t az. s ha ez n e m tűnik fel a k ö r n y e z e t n e k időben. de m i n d k é t típus e g y a r á n t viselheti a k ó d v á l t ó k ö r n y e z e t nega­ tív hatásait. T ö k é l e t e s e k l e h e t n e k példá­ ul a g y e r m e k beszédészlelési folyamatai. a m e n n y i r e s z ü k s é g e volt. Az iskolás g y e r m e k e k életében m e g j e l e n ő p r o b l é m á k egy része é p p e n a beszédfeldol­ g o z ó r e n d s z e r nem tökéletes m ű k ö d é s é n e k a k ö v e t k e z m é n y e . és lehetnek funkcionálisak.vagy akár többféle jelrendszerrel is találkoznak (nyelvjárá­ si és k ö z n y e l v i hatás. Az anyanyelv-elsajátítás b e s z é d p r o d u k c i ó s m e c h a n i z m u s á ­ nak zavarai érinthetik a beszédfeldolgozást is. s n e m épek a b e s z é d m e g é r t é s szintjei. A fejlesztő p e d a g ó g i a i gyakorlat szem­ pontjából a z o n b a n az o k ( o k ) ismerete m á s o d l a g o s .ép fejlődés mellett . az idegen nyelv elsajátításának p r o b l é m á ­ ja. A m e g k é s e t t beszédfejlődésű (diszfáziás). helyesírás zava­ ra. az kihat az írottak feldolgozására is. E g y r e g y a k r a b b a n találkozunk olyan g y e r m e k e k k e l . funkcionális zavara(i). a látszólagos m e m ó - 122 123 . fonetikai és a szeriális észlelés. ü l . gyakori visszakérdezés. az előbbiek zavara tehát k ö v e t k e z m é ­ nyesen m a g a után vonja az utóbbiakét is. de legalábbis az a n y a n y e l v t a n u l á s legaktívabb éveiben a g y e r m e k k e l n e m beszél­ g e t t e k eleget. Ha a hallott közlések feldol­ g o z á s a bizonytalan. akiknek . a k k o r r a m á r sokszor n e m k ö n n y ű segíteni. kétnyelvű család. A b e s z é d m e g é r t é s i f o l y a m a t o k felelősek u g y a n i s az írott a n y a n y e l v elsajátításáért. A figyelmetlen. a m e m o r i t e r e k m e g t a n u l á s á n a k n e h é z s é g e .több verbális ingerre van szükségük. n e h e ­ zítve ezáltal a m i n d e n n a p i k o m m u n i k á c i ó t . írástanulás. e z e k m i n d e g y i k e utal­ hat a feldolgozás hibájára vagy lassúságára. s k ö n n y e n összetéveszthe­ tők e g y é b p r o b l é m á k k a l . de b e s z é d h i b a mellett gyakori az ép b e s z é d m e g é r t é s is. pl. V a n n a k olyan t é n y e z ő k . r i a z a v a r o k és az általános tanulási n e h é z s é g formációiban m i n d i g k i m u t a t h a t ó a beszéd­ észlelés és/vagy a b e s z é d m e g é r t é s e l m a r a d á s a . h o s s z a b b külföldi tartóz­ k o d á s . c) p s z i c h é s zavar. a k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á k a f o l y a m a t m ű k ö d é s b e n j e l e n t k e z n e k . vagy megjelenhet t ö b b részfolya­ m a t b a n is (ez a g y a k o r i b b ) . ilyenkor a feldolgozási f o l y a m a t o k jól m ű k ö d n e k . a m u n k a v é g z é s t . E z e k e t a t é n y e z ő ­ ket rizikótényezőknek n e v e z z ü k : a) k o r a s z ü l ö t t s é g ( r ö v i d e b b terhességi időtartam és/vagy kis születési súly). hogy ép a fonetikai észlelés és a rövid idejű m e m ó r i a . U g y a n a k k o r az is előfordulhat. a l é n y e g k i e m e l é s k é p t e l e n s é g e . mint m á s o k n a k . a k k o r a p r o b l é m á k a felnőttkorban is t o v á b b élnek. a t u d o m á n y szempontjából t e r m é s z e t e s e n óriási a j e l e n t ő s é g e az ok vagy o k o k m i n d e n k o r i és a lehető legpontosabb felderítésének. m i n d a b e s z é d m e g é r t é s zavarával. külföldi m u n k a v á l l a l á s . a t á r s a d a l m i környezettől eltérő szemiotikai rendszert h a s z n á l ó családi háttér. an­ nál k e v é s b é v e h e t ő észre. Az olvasástanulás. A BESZÉDFELDOLGOZÁSI ZAVAR MEGJELENÉSI FORMÁI A z a v a r o k a felszínen igen változatos formában öltenek testet. Ha bárhol z a v a r vagy kóros állapot áll fenn. A m i n d e n n a p i k o m m u n i k á c i ó b a n a l e g g y a k o r i b b a k a követke­ zők: esetleges reakcióhiány. Minél k i s e b b a beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i folyamat zavara. vagy n e m . V a n n a k g y e r m e k e k . Előfordul­ hat a z o n b a n az is. Ezek l e h e t n e k organikusak. a k k o r ez oka lehet a k é s ő b b i beszédészlelési za­ varnak. és minél k e v e s e b b szintet érint. Egy részük kétnyelvű g y e r m e k . súlyos e s e t b e n a k ö r ü l ö t t ü n k lévő világ értelmezését. A dekódolási folyamat zavarát ered­ m é n y e z ő l e g g y a k o r i b b ok a verbálisan i n g e r s z e g é n y k ö r n y e z e t . d) születési r e n d e l l e n e s s é g . m á s i k részük e g y n y e l v ű m a r a d . N a g y o b b i k részüknél a z o n b a n a b e s z é d h i b a együtt j á r a beszédészlelés vagy m i n d a be­ szédészlelés.). hogy a kez­ detektől. p o n t o s a b ­ ban f e l i s m e r é s e segíti a d i a g n o s z t i k á t . A biológiaiak k ö z é t a r t o z n a k m i n d a z o k a tényezők. A kör­ nyezeti t é n y e z ő k is folyamatosan h a t n a k a g y e r m e k r e . s ez ismét csak a felismerését nehezíti. jelnyelvvel é r i n t k e z ő hallássérült/siket szülők stb. hogy ezek a t é n y e z ő k függenek-e az e g y é n t ő l . b) az i d e g r e n d s z e r organikus. Ez utóbbi esetben a z a v a r o k együttjárása igen változatos. A szociálisan ingerszegény környezet n e m feltétlenül. a m e l y e k ismeretében a g y e r m e k e t a b e s z é d é s z l e l é s és beszéd­ megértés szempontjából azonnal r i z i k ó . akik az anyanyelv-elsajátítás leg­ különfélébb s z a k a s z a i b a n két. így annál n a g y o b b m é r t é k b e n m a r a d n a k rejtve a p r o b l é m á k . A beszédhibás g y e r m e k e k kisebb részénél a be­ s z é d h i b a c s u p á n m o t o r o s ü g y e t l e n s é g . hogy é p e n m ű k ö d ő b e s z é d m e g é r t é s mellett e l m a r a d o t t a k a beszédész­ lelési folyamatok. A beszédészlelés és b e s z é d m e g é r t é s kü­ lönféle zavarai az anyanyelv-elsajátításhoz. de e l m a r a d o t t a fonológiai szint m ű k ö d é s e és a rövid idejű verbális m e m ó r i a . H a l l á s p a n a s z esetén a z o n n a ­ li klinikai ellenőrzés javasolt. Ha a ja­ vításuk n e m történt m e g időben.m i n d a b e s z é d m e g é r t é s i n e h é z s é g b ő l fakadnak. Ez azt j e l e n t i . n e m b e s z é l t e t t é k annyit. c) szülési sérülés (függetlenül a n n a k r e n d e z ő d é s é t ő l ) . d) jelen t u d á s u n k szerint n e m ismert ok. de együtt j á r h a t a verbális i n g e r s z e g é n y s é g g e l (pl. a m e l y e k a születéstől felelősek a p e r c e p c i ó s folya­ m a t o k é r t . túlzottan j á t é k o s n a k t ű n ő vagy viselkedési (magatartási) zavart m u t a t ó g y e r m e k e k j e l e n t ő s részénél ezek a felszíni jelen­ ségek m i n d . de zavart m u t a t az akusztikai. a p o n t o s d i a g n o s z t i k a p e d i g feltétele a j ó l megválasztott terápiának. M i n d e z e k mellett a b e s z é d p r o d u k c i ó zavara együtt j á r h a t a beszédfel­ d o l g o z á s zavarával. Az ok(ok) ismerete. s csak a d i a g n o s z t i k a és a terápia s z e m ­ pontjából s z ü k s é g e s m é r t é k i g kell azt/azokat felkutatnunk. a karriert. E s z e r i n t m e g k ü l ö n b ö z t e t ü n k biológiai és környezeti t é n y e z ő k e t . A beszédfeldolgozási zavar kiterjedése rendkívül változó. az olvasottak bizonytalan értése. s ez t o v á b b nehezíti a felismerésüket. zavara. Az e l m é l e t s z á m á r a . nevelőotthoni k ö r ü l m é n y e k ) .

2. ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest 1 év­ nél t ö b b . 10. például a be­ szédészlelés v a l a m e n n y i folyamata sérült-e vagy n e m . a r é s z f o l y a m a t o k különféle kapcsolataiban megjelenő zavarok.1 2 éves korú g y e r m e k e k beszédfeldolgozási teljesítménye tesztelhető. a rövid idejű verbális m e m ó r i a zavara. a t r a n s z f o r m á c i ó s észlelés zavara. ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest legfel­ j e b b 1 év. /. de 2 évnél k e v e s e b b . milyen m é r t é k ű . de 3 évnél k e v e s e b b : 4.e) g ő g i c s é l é s h i á n y a vagy kései indulása. 4. azaz a helyes diagnózis. a s z ö v e g é r t é s zavara. ilyenek például a b e s z é d p r o d u k c i ó b a n a nyelvbotlások vagy a beszédfeldolgo­ zásban a félrehallások. a megértési folyamat zavara együttjár-e a vezérlés zavarával. nagyon súlyos a zavar. illetőleg tartós elszakadás a családi k ö r n y e z e t t ő l . E n n e k a felmérése a g y e r m e k d i a g n o s z t i z á l á s a és a terápia m e g t e r v e z é s e szempontjából n a g y o n fontos. d) a zavar kiterjedtsége (Arra utal. Az emberi b e s z é d t e v é k e n y s é g a legkülönfélébb zavarokat mutathatja. ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai életkoránál t ö b b m i n t 3 év. pl. 9. s a terápia m i e l ő b b i m e g k e z d é s e . 2.). A beszédészlelés és a beszéd­ m e g é r t é s folyamatainak vizsgálatát az emlékezeti m ű k ö d é s e k . //. a k a p o t t a d a t o k ö s s z e v e t h e t ő k az adott életkorban elvárt értékekkel. A zavarok osztályozási szempontjai a k ö v e t k e z ő k : a) a zavar helye (Az a terület. A zavar kiterjedtsége szerint: 1.t e s z t c s o m a g (vö. a b e s z é d é s z l e l é s zavara. c) a zavar m é r t é k e (Azt mutatja m e g . 1995). b e s z é d é s z l e l é s i zavarok. Ez tette egyúttal lehetővé a különféle beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i zavarok azonosítását és j e l l e m z é s é t . a m o n d a t é r t é s zavara. 3. b) a z a v a r típusa (Azt m o n d j a m e g .) 125 A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARAINAK OSZTÁLYOZÁSA A z a v a r o k definiálása. de az akusztikai és a fonetikai szintek épek. súlyos a zavar. hiszen az időben m e g k e z d e t t korrek­ ció rendszerint tökéletes j a v u l á s t e r e d m é n y e z .h a t é v e s vagy annál i d ő s e b b g y e r m e k e k e s e t é b e n n e h é z (hacsak n e m lehetetlen) biztonsággal megállapítani a dekódolási zavar okát. 1989 óta r e n d e l k e z é s r e áll a G M P . a szintézis és/vagy a iateralizáció zavara. g) feltűnően lassú beszédfejlődés. 14. A zavar típusa szerint: 1. Ezek l e h e t n e k át­ menetiek. a fonológiai szint m ű k ö d é s i zavara. több vagy csak egyetlen részfolyamatot érint-e. enyhe fokú a zavar. és á l l a n d ó s u l o k is. H e l y e ­ sebb i l y e n k o r a z a v a r m i n d p o n t o s a b b behatárolása. k ü l ö n ö s e n n a g y o b b . vagy n e m .). a b e s z é d r i t m u s é s z l e l é s é n e k zavara. 2. 8. a vizuális észlelés zavara. 11. 3. i) hallássérülés. csak a beszédészlelési folyamatok­ ban van z a v a r vagy a m e g é r t é s b e n is. hogy a megállapított zavar milyen m á s zavarokkal társul. f) 2 éves k o r után i n d u l ó b e s z é d . 12. ///. IV. valamint a részfolyamat-zavarok együttjárásának ö s s z e g z é s e a tel­ j e s b e s z é d m e g é r t é s i folyamat figyelembevételével történik. a m e l y n e k segítségével a 3 . h) a b e s z é d p r o d u k c i ó hibája. 13. Példá­ ul a b e s z é d é s z l e l é s e n belül a fonológiai szint m ű k ö d é s é b e n 2 éves e l m a r a d á s t tapaszta­ lunk. hogy h á n y r é s z f o l y a m a t érintett. b e s z é d m e g é r t é s i zavarok. a szeriális észlelés zavara. e m l é k e z e t i zavarok. a m e n t á l i s lexikon aktivizálási zavara. v a l a m i n t a vezérlés m e c h a ­ n i z m u s á n a k e l e m z é s e egészíti ki. A zavar mértéke szerint: 1. középsúlyos a zavar. N a g y o n sokszor. ) . de lehetnek h o s s z a b b ideig tartók. A z a v a r helye szerint: 1. a beszédhang-differenciálás zavara. 3. a rövid idejű vizuális m e m ó r i a zavara. hogy a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest az el­ m a r a d á s m e k k o r a . j) h o s s z a n tartó hurutos állapot. például a b e s z é d é s z l e l é s e n belül a t r a n s z f o r m á c i ó s észle­ lés zavara. M i n d e n n e k alapján a beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i folyamat lehetséges zavarai a kö­ vetkezők: 124 . G y e r m e k k o r ­ ban l e g g y a k o r i b b a k az átmeneti b e s z é d p r o b l é m á k . 1) állami g o n d o z o t t s á g . ahol a hibás m ű k ö d é s d e t e k t á l h a t ó . h o g y az adott m e c h a n i z m u s o n belül m e l y folyam a t ( o k ) b a n j e l e n t k e z i k a zavar. 4. m e c h a n i z m u s . 6. a teljes folyamatra kiterjedő zavar. a vezérlés zavara. Arra keresünk választ. 7. e h h e z képest ritkábbak a felnőttek szerzett p r o d u k c i ó s és megértési zavarai. 5. az eltérés/el­ m a r a d á s m é r t é k é n e k m i n d p o n t o s a b b m e g h a t á r o z á s a . (A n e m időben elkezdett vagy v a l a m i l y e n okból n e m sikeres b e s z é d k o r r e k c i ó e r e d m é n y e z i a felnőttkori b e s z é d p r o b l é m á k j e l e n t ő s részét. esetleg az e m l é k e z e t m ű k ö d é s i problémájával. ill. k) családi érintettség a beszéd és nyelv területén. az akusztikai szint m ű k ö d é s i zavara. G ó s y . ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest 2 évnél több. 2. a fonetikai szint m ű k ö d é s i zavara.).

A b e s z é d p r o d u k c i ó és a b e s z é d f e l d o l g o z á s relatíve ö n á l l ó a k , így előfordul, h o g y az e g y i k m e c h a n i z m u s ép, a m á s i k pedig n e m . Ez a d i s s z o c i á c i ó a z o n b a n k ü l ö n f é l e k é p p e n é r v é n y e s ü l h e t . A b e s z é d p r o d u k c i ó és a m e g é r t é s lehet ép, az észlelés a z o n b a n n e m : az e k a t e g ó r i á b a tartozó g y e r m e k e k n e h e z e n t a n u l n a k új szavakat, s z ó k i n c s ü k általában gyér, az iskolában p r o b l é m á s az olvasástanulásuk, a m e m o r i t e r e k elsajátítása és m e g t a r t á s a . Ép p r o d u k c i ó és észlelés, de zavart beszédértés esetén a g y e r m e k j e l l e g z e t e s e n figyel­ m e t l e n n e k tűnik, esetleg m a g a t a r t á s i z a v a r o k a t is m u t a t . Az olvasott s z ö v e g m e g é r t é s e g o n d o t o k o z , k é s ő b b pedig k i a l a k u l n a k a tanulási p r o b l é m á k , hiszen m i n d a h a n g z ó be­ széd, m i n d az olvasásértés érintett. Ha a p r o d u k c i ó ép u g y a n , de a teljes beszédfeldolgo­ zás zavart, ez e g y é r t e l m ű e n előjelzi az iskolai k u d a r c o k a t ; bár az e k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó g y e r m e k e k m á r az ó v o d á b a n is feltűnnek, a z o n b a n a valós p r o b l é m a a felszínen a legkü­ l ö n b ö z ő b b formákat öltheti (figyelmetlenség, viselkedési zavar, kicsi szókincs, visszahú­ z ó d ó m a g a t a r t á s , túlzott j á t é k o s s á g , kivonulás a szabályjátékokból stb.). A b e s z é d p r o d u k ­ ció zavara együtt j á r h a t ép beszédértéssel és zavart észleléssel. Jellegzetesen a b e s z é d h i ­ b á s g y e r m e k e k r e j e l l e m z ő képlet. A b e s z é d h i b a j a v í t á s a és/vagy a u t o m a t i z á l á s a n e h é z , a főbb k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á k a g y e r m e k e k olvasástechnikájában, az írástanulásukban és a helyesírási teljesítményükben j e l e n t k e z n e k . L é n y e g e s e n ritkábban fordul elő, hogy a b e s z é d h i b á s g y e r m e k észlelése jól működik, csak az értési folyamatok érintettek. G y a k o ­ ribb, hogy a beszédhiba mellett m i n d k é t feldolgozási m e c h a n i z m u s zavartan m ű k ö d i k : az iskolai kudarcok, a tanulási n e h é z s é g e k e g y é r t e l m ű e n előjelezhetők. Az anyanyelv-elsajá­ títás legsúlyosabb zavara a k k o r áll elő, ha mind a b e s z é d p r o d u k c i ó , m i n d a beszédfeldolgo­ zás zavart. Ez valamennyi diszfáziás és akadályozott beszédfejlődésű g y e r m e k r e j e l l e m z ő . A beszédfeldolgozási folyamat n e m ép m ű k ö d é s e összefügghet m á s zavarokkal, de mint funkcionális zavar vezethet ö n m a g á b a n is k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á k h o z . A továbbiak­ ban e n n e k megfelelően tekintjük át a zavarok sajátosságait.

u g y a n c s a k h a l k a b b a n hallja az e l h a n g z ó beszédet, és jellegzetesen kiesnek a m a g a s frek­ v e n c i á s összetevők. K á r o s o d h a t a hallóideg, e k k o r a h a n g i n g e r e k n e k az agy velőbe jutta­ tása k á r o s o d i k , illetőleg előfordul az agyi pályák és k ö z p o n t o k k á r o s o d á s a is. A kevert tí­ pusú h a l l á s c s ö k k e n é s esetén az e l ő z ő e k b e n ismertetettek együttesen j e l e n t k e z n e k . A korai vagy veleszületett h a l l á s k á r o s o d á s n e m teszi l e h e t ő v é a beszédészlelési és a be­ s z é d m e g é r t é s i szintek m e g f e l e l ő m ű k ö d é s é t . A m e g f e l e l ő akusztikai inger, v a l a m i n t a visszacsatolás hiánya eleve korlátozott beszédfeldolgozást tesz lehetővé (hallókészülék vi­ selése e s e t é n is). A n a g y o t h a l l ó g y e r m e k e k b e s z é d é s z l e l é s i folyamatai r e n d s z e r i n t na­ g y o b b m é r t é k ű zavart, illetőleg e l m a r a d á s t m u t a t n a k , m i n t a b e s z é d m e g é r t é s i e k . M i n d e z hatással van a g y e r m e k e k b e s z é d p r o d u k c i ó j á r a is. A b e s z é d h a n g o k kiejtése torzzá válik, egy részük h i á n y o z h a t ; a jellegzetes „ s i k e t e s " beszéd nélkülözi a m a g a s frekvenciás össze­ tevőket. A b e s z é d p r o z o d i a rendkívül bizonytalan. A jellegzetes kiejtészavarokhoz nemrit­ kán a g r a m m a t i z m u s , s z e g é n y e s szókincs, m o n d a t - és szövegértési n e h é z s é g e k társulnak. Kísérletekkel igazolták, hogy a n a g y o t h a l l ó g y e r m e k e k a g y f é l t e k e - d o m i n a n c i á j á n a k ki­ a l a k u l á s a késik a n a g y o t h a l l á s fennállásától, illetőleg korrekciójától függően. A h á r o m ­ éves k o r u k után n a g y o t h a l l ó v á vált g y e r m e k e k esetében kialakult a d o m i n a n c i a , m í g a fi­ atalabb k o r b a n hallássérültté vált vagy így született g y e r m e k e k n é l csak kis s z á z a l é k b a n ( M a r c o t t és M o r e r e , 1990). A korai hallókészülék-ellátás szoros összefüggést m u t a t a fél­ t e k e - d o m i n a n c i a kialakulásával. A b e s z é d f e l d o l g o z á s fejlődését g y e r m e k k o r b a n negatívan befolyásolja az ún. á t m e n e t i hallászavar, a m e l y l e g g y a k r a b b a n hurutos m e g b e t e g e d é s e k , v a l a m i n t a z a d e n o i d - v e g e táció k ö v e t k e z t é b e n alakul ki. (A m e g n a g y o b b o d o t t o r r g a r a t m a n d u l a h u r u t o s tünetek nél­ kül is o k o z h a t egyoldali vagy kétoldali halláscsökkenést.) Ez a k ü l ö n b ö z ő m é r t é k ű (veze­ téses típusú) n a g y o t h a l l á s o s állapot b i z o n y o s idő elteltével m e g s z ű n i k , a hallás r e n d e z ő ­ dik. Ezért n e v e z z ü k á t m e n e t i h a l l á s z a v a r n a k , de a háttérben, rejtve á l l a n d ó s u l h a t n a k az e n n e k k ö v e t k e z t é b e n létrejött beszédészleléssel és/vagy b e s z é d m e g é r t é s s e l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k . A h o s s z a n h u r u t o s , illetőleg m e g n a g y o b b o d o t t orrgaratmandulájú g y e r m e k e k

A HALLÁS ZAVARÁNAK HATÁSA A BESZÉDFELDOLGOZÁSRA

b e s z é d p e r c e p c i ó s m e c h a n i z m u s a sérül, mivel a folyamat legalsó szintje, a hallás h o s s z a b b időtávon n e m t ö k é l e t e s e n m ű k ö d i k . A hallási szint i d ő s z a k o s k á r o s o d á s a azonosítási és feldolgozási p r o b l é m á k a t idéz elő. N a g y o n gyakori az első 5-6 évben tapasztalható á t m e ­ neti hallászavar. Attól függően, hogy m e n n y i ideig áll fenn az o r r g a r a t m a n d u l a - t ú l t e n g é s , vagy milyen méretű a m e g n a g y o b b o d o t t adenoid. 10. 2 0 . 30. 40 dB-es lég-csont köz ala­ kul ki. A m e n n y i b e n kisfokú a h a l l á s c s ö k k e n é s (i j - 2 0 d B ) , a szülőknek és a p e d a g ó g u s o k ­ nak n e m tűnik fel. 2 5 - 3 0 dB-nél m á r észreveszik, hogy a g y e r m e k „figyelmetlen", esetleg „félreért d o l g o k a t " . T ö b b száz m e g n a g y o b b o d o t t o r r g a r a t m a n d u l á j ú , 5 - 6 éves ó v o d á s he­ lyes globális b e s z é d é s z l e l é s é n e k átlagai a k ö v e t k e z ő k voltak: 3 9 , 3 % a j o b b oldali és 3 7 , 2 % a bal oldali fülbe közvetített h a n g s o r o k tekintetében. A g y e r m e k e k o r r g a r a t m a n d u l a mű­ téten estek át. a m e l y e t k ö v e t ő e n a helyes a z o n o s í t á s u k átlagértéke: 8 5 % és 9 2 , 8 % lett. A tapasztalati adatok szerint ötéves korban elsősorban a fonetikai és fonológiai szintek k á r o s o d n a k , v a l a m i n t a teljes m e c h a n i z m u s tárolási rendszere. H a t é v e s korban u g y a n c s a k a fonetikai, fonológiai szintek k á r o s o d á s a látszik (tehát nincs fejlődés), sőt a fonológiai észlelés szignifikánsan g y e n g é b b , mint az e l ő z ő életkorban. A hétéveseknél erőteljes vál­ tozást t a p a s z t a l u n k : é r z é k e l h e t ő v é válik az akusztikai feldolgozási szint zavart m ű k ö d é s e .

A hallás zavara lehet veleszületett p r o b l é m a , de kialakulhat b á r m e l y életkorban, illetőleg az ép hallás bizonyos fokú csökkenése gyakorlatilag mindenkinél bekövetkezik időskorban. A n a g y o t h a l l ó és siket c s e c s e m ő is elkezd gőgicsélni, n é h á n y h ó n a p elteltével a z o n b a n a gőgicsélés szegényesedik, majd abbamarad. A nem ép hallás kihat mind a b e s z é d p r o d u k c i ó , m i n d a beszédfeldolgozás m ű k ö d é s i folyamataira. Kísérletek alátámasztották például, hogy az ép halló és a siket szülők a z o n o s fokban hallássérült g y e r m e k e i n e k b e s z é d m e g é r t é s e között nincs l é n y e g e s k ü l ö n b s é g . A n a g y o t h a l l á s lehet vezetéses típusú - ha a hallójáratban, a d o b h á r t y á n vagy a halló­ c s o n t o k o n , illetve a d o b ü r e g b e n van kóros elváltozás. E k k o r a vezetéses zavar k ö v e t k e z ­ tében a h a n g r e z g é s e k csak kisebb mértékben j u t n a k a belső fülbe. Ezek a betegek kissé tor­ zítva és h a l k a b b a n hallják a beszédet (a h a l l á s k ü s z ö b legfeljebb 40 dB-en futhat). A kis­ g y e r m e k - és i s k o l á s k o r b a n fellépő h a l l á s k á r o s o d á s o k t ú l n y o m ó többsége vezetéses zavar. F e l n ő t t k o r b a n sokkal g y a k o r i b b az idegi eredetű vagy p e r c e p c i ó s típusú h a l l á s c s ö k k e n é s . A b e l s ő f ü l - e l v á l t o z á s o k ( a m e l y e k e t különféle o k o k i d é z h e t n e k elő) e s e t é b e n a b e t e g

126

127

a fonetikai és a fonológiai szintek változatlanul n e m ép folyamatai mellett. A felsőbb per­ cepciós szintek k ö v e t k e z m é n y e s e n kóros m ű k ö d é s e az elmaradott szövegértés. A nyolcéve­ sek e r e d m é n y e i n e k értékelésekor m á r feltétlenül tekintetbe v e e n d ő az iskolai (közvetlen és közvetett) fejlesztés ténye. E n n e k ellenére gyakorlatilag n e m tapasztalható m i n ő s é g i javu­ lás. A 9 és 10 évesek mutatják a legnagyobb elmaradást a beszédpercepciós folyamataikban. Egyetlen részfolyamatban sem éri el a teljesítményük a hétévesekét, ami azt jelenti, hogy 6 év körüli f o l y a m a t m ű k ö d é s e k k e l kell a harmadik, negyedik osztályt végezniük.

n y o s fejlődésről t a n ú s k o d i k v a l a m e n n y i részfolyamatban. H a tekintetbe v e s s z ü k azt, hogy a p e r c e p c i ó s r é s z f o l y a m a t o k felelősek az írott a n y a n y e l v elsajátításáért, a k k o r azt kell m o n d a n u n k , hogy az első osztályosok nincsenek abban a h e l y z e t b e n , hogy p r o b l é m a m e n ­ tesen tanuljanak m e g olvasni és írni. M i n t h o g y a 9 és a 10 évesek s e m érik el a h é t é v e s kor­ ban (!) elvárt szinteket, n e m véletlen, hogy náluk kivétel nélkül találunk az írott a n y a n y e l v tanulásával kapcsolatos különféle nehézségeket, illetőleg zavarokat. A n e h é z s é g e k e t a szó­ kincs a k t i v á l á s á n a k p r o b l é m á j a is növeli. A 2. ábra az akusztikai, fonetikai, fonológiai és a szeriális észlelés teljesítményét ábrázolja az elvárt teljesítményhez képest első, m á s o d i k és n e g y e d i k o s z t á l y o s o k n á l . A diszfáziás g y e r m e k e k m o n d a t - és szövegértési f o l y a m a t o k b a n nyújtott teljesítménye is k o m o l y z a v a r o k a t m u t a t . A m o n d a t é r t é s szintje j o b b , k ö z e l e b b van az életkori teljesít-

A MEGKÉSETT BESZÉDFEJLŐDÉS (DISZFÁZ1A) ÉS A BESZÉDFELDOLGOZÁSI ZAVAR

Az anyanyelv-elsajátítás m e g i n d u l á s a késhet, s e n n e k s z á m o s o k a lehet: örökletes sajátos­ ság, n e u r o l ó g i a i zavar, m e n t á l i s retardáció, agyi k á r o s o d á s , i n g e r s z e g é n y k ö r n y e z e t stb. A diszfáziához v e z e t ő o k o k sokfélesége e r e d m é n y e z i m a g á n a k a b e s z é d z a v a r n a k a sokfé­ leségét is; és m e g h a t á r o z z a a g y e r m e k anyanyelv-elsajátításának további útját. A m e g k é ­ sett b e s z é d f e j l ő d é s ű g y e r m e k n e k egy v a g y n é h á n y szava van c s a k , sok e s e t b e n j e l e k e t használ k o m m u n i k á c i ó s célokra, b e s z é d m e g é r t é s e , illetőleg a teljes nyelvi jellegű g o n d o l ­ k o d á s a korlátozott (vö. G e r e b e n n é Várbíró, 1995). H á r o m - és h a t é v e s k o r között a beszéd­ p r o d u k c i ó j a általában ugrásszerű fejlődésnek indul, a b e s z é d f e l d o l g o z á s a z o n b a n lénye­ gesen lassúbb ü t e m b e n fejlődik. M i l y e n a l é n y e g é b e n n e m vagy alig b e s z é l ő 3-4 évesek anyanyelvi szintje? Artikuláci­ ós teljesítményük alig 5%-uknál felel m e g az életkorban elvárt teljesítménynek; a többiek j e l e n t ő s e l m a r a d á s t m u t a t n a k . Beszédészlelési szintjük a k e z d e t e k b e n n e h e z e n m e g í t é l h e ­ tő. K é t h a r m a d u k n a k a s z ö v e g é r t é s e b i z o n y t a l a n , e l m a r a d o t t , e g y h a r m a d u k n á l a z o n b a n nincs eltérés. A m o n d a t é r t é s közel 25%-uknál életkori szinten van, m í g több mint 75%-uknál e l m a r a d o t t , zavart. N a g y o k a z e g y e s g y e r m e k e k közötti i n d i v i d u á l i s k ü l ö n b s é g e k . A diszfáziások b e s z é d p r o d u k c i ó j a 5-6 éves korukra s z e m b e t ű n ő e n javul ( n é m e l y e k n é l tel­ j e s e n r e n d e z ő d i k ) . A p e r c e p c i ó s részfolyamatokat tekintve a z o n b a n m i n d e n vizsgált kor­ c s o p o r t b a n , öttől tízéves korig j e l e n t ő s e l m a r a d á s t találtunk az adott életkorban elvárt tel­ j e s í t m é n y h e z képest. Ha c s u p á n az átlagértékeket vesszük figyelembe, a k k o r azt m o n d h a t ­ juk, hogy az ö t é v e s e k csak e l m a r a d á s t m u t a t n a k , de a teljesítménygörbéjük követi az ép teljesítmény vonalát. H a t é v e s kortól m á r n e m e g y s z e r ű e n e l m a r a d á s r ó l , h a n e m zavarról is szó van, mivel a g y e r e k e k teljesítménygörbéje az egyes részfolyamatok tekintetében jel­ legzetes k ü l ö n b s é g e k e t m u t a t az ép v o n u l a t h o z képest. Az akusztikai és a fonetikai észle­ lés k i s e b b m é r t é k ű e l m a r a d á s t mutat, a szeriális és a fonológiai r é s z f o l y a m a t o k m ű k ö d é s i szintje a z o n b a n feltűnően g y e n g e . Az ö t é v e s e k h e z viszonyítva m i n t e g y „ r o m l o t t " a gyer­ m e k e k teljesítménye. Valójában van fejlődés a két korcsoport között, a z o n b a n az életkor­ ban elvárt szinthez képest a hatévesek e r e d m é n y e g y e n g é b b , így n ö v e k e d e t t a k ü l ö n b s é g az ép és a diszfáziás g y e r m e k e k között. C s a k n e m kivétel nélkül késik az agyfélteke-domi­ n a n c i a k i a l a k u l á s a a m e g k é s e t t beszédfejlődésű ó v o d á s o k esetében, t o v á b b á k o m o l y el­ m a r a d á s t m u t a t a b e s z é d h a n g - m e g k ü l ö n b ö z t e t é s i készség is. Az i s k o l á s o k teljesítménye u g y a n c s a k j e l e n t ő s e l m a r a d á s t m u t a t az ép fejlődésű gyere­ k e k h e z képest, u g y a n a k k o r az egyes k o r c s o p o r t o k teljesítménye e g y m á s h o z képest bizom e n y h e z , m i n t a s z ö v e g é r t é s é . Az ép fejlődésű g y e r m e k e k a d a t a i h o z v i s z o n y í t v a , a diszfáziás ó v o d á s o k szövegértésben megközelítőleg a h á r o m é v e s e k szintjén állnak. U g y a n ­ abban az életkori csoportban a beszédmegértési különbségek nagyok. A vizsgált g y e r m e k e k mintegy 8 0 % - á n á l volt e területen k i m u t a t h a t ó e l m a r a d á s (Gósy, 2 0 0 0 ) . A szövegértési ne­ h é z s é g e k többféle okra vezethetők vissza. P r o b l é m á k a t j e l e n t h e t n e k az ismeretlen lexikai egységek, a bizonytalanul vagy tévesen azonosított morfológiai és szintaktikai szerkezetek, a fel nem ismert összefüggések, s az emlékezeti m ű k ö d é s e k esetleges zavarai is. E l m a r a d á s t a p a s z t a l h a t ó a rövid idejű verbális, de a vizuális m e m ó r i a teljesítményében is. N e m egy g y e r m e k n é l a rövid idejű verbális m e m ó r i a m ű k ö d é s e n e m is tesztelhető. 129
Diszfáziás iskolások

20 -i

1

1

< —

1

akusztikai észlelés

fonetikai észlelés
2. ábra

szeriális észlelés

fonológiai észlelés

teljesítménye

négy

beszédészlelési

részfolyamatban

128

A B E S Z É D P R O D U K C I Ó HIBÁJA ÉS A B E S Z É D F E L D O L G O Z Á S I M Ű K Ö D É S E K

A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARÁNAK KÖVETKEZMÉNYE: OLVASÁSI NEHÉZSÉG

R e n d s z e r e s e n felmerülő kérdés, hogy vajon az artikulációs b e s z é d h i b a feltétlenül e g y ü t t jár-e a b e s z é d é s z l e l é s és/vagy a b e s z é d m e g é r t é s zavarával. T a p a s z t a l a t a i n k azt mutatják, h o g y n e m ; a vizsgált sok száz b e s z é d h i b á s g y e r m e k e g y h a r m a d á n á l a beszédfeldolgozás­ ban s e m m i f é l e eltérést n e m láttunk. K é t h a r m a d u k n á l a z o n b a n k i s e b b - n a g y o b b m é r t é k b e n érintett a b e s z é d é s z l e l é s , és e z e n belül egy részüknél a b e s z é d m e g é r t é s is. E n n é l f o g v a a b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k b e s z é d f e l d o l g o z á s i f o l y a m a t a i feltétlenül t e s z t e l e n d ő k , é s h a szükséges, a célzott fejlesztés p á r h u z a m o s a n kell, hogy történjen a b e s z é d h i b a j a v í t á s á v a l . M i n é l s ú l y o s a b b a g y e r m e k artikulációs hibája, azaz m i n é l t ö b b b e s z é d h a n g r a terjed ki, annál t ö b b b e s z é d é s z l e l é s i folyamat m ű k ö d é s é b e n találunk eltérést. E n y h é b b e s e t e k b e n például a sziszegők hibája vagy r o t a c i z m u s fennállása - r e n d s z e r i n t az akusztikai, foneti­ kai és a szeriális é s z l e l é s sérült. T o v á b b i m á s s a l h a n g z ó k h e l y t e l e n k é p z é s e e g y ü t t j á r a d i s z k r i m i n á c i ó zavarával, a vizuális és a ritmusészlelés, v a l a m i n t a t r a n s z f o r m á c i ó s észle­ lés e l m a r a d á s á v a l . Ha egy vagy több m a g á n h a n g z ó ejtése is hibás, a k k o r biztosra v e h e t ő , h o g y a teljes beszédészlelési m e c h a n i z m u s zavart. A b e s z é d m e g é r t é s i f o l y a m a t o k ép vagy n e m é p m ű k ö d é s e j á r u l é k o s a n k a p c s o l ó d h a t a z artikulációs h i b á h o z . Ha az artikulációs m o z g á s o k hibájához további b e s z é d p r o d u k c i ó s zavarok is társulnak (például szűk szókincs vagy a g r a m m a t i z m u s ) , ezek m á r feltételezik m i n d a beszédészlelé­ si, m i n d a b e s z é d m e g é r t é s i folyamatok működési zavarát. 6 0 0 b e s z é d h i b á s g y e r m e k vizs­ gálatának á t l a g e r e d m é n y e i láthatók a 3. ábrán (az akusztikai, a fonetikai és a fonológiai ész­ lelés adatai). A g y e r m e k e k közül 4 5 0 fiú és 150 leány. Az első vizsgálat 5 éves, a követke­ ző h á r o m évvel később, 8 éves korukban történt. A gyerekek a két vizsgálat között intenzív fejlesztésben, p r o d u k c i ó s és részlegesen percepciós terápiában részesültek. B á r a g y e r m e ­ keknek 8 éves korukban már semmiféle beszédhibájuk n e m volt, a beszédészlelési folyama­ taik m é g e k k o r is j e l e n t ő s e l m a r a d á s t mutattak az életkorukban elvárt teljesítménytől.

A nyelvi k é p e s s é g b á r m e l y összetevője o k a lehet az olvasási n e h é z s é g n e k ; d ö n t ő a z o n b a n a beszédfeldolgozási teljesítmény szintje. A kísérletek és tapasztalatok alapján a követke­ ző a l a p ö s s z e f ü g g é s e k állapíthatók m e g . Beszédészlelési zavar, illetőleg e l m a r a d á s és ép értés esetén az olvasás és írás technikájának k i s e b b - n a g y o b b m é r t é k ű zavarát tapasztaljuk. A b e s z é d p e r c e p c i ó s z a v a r é r i n t h e t i v a l a m e n n y i szint m ű k ö d é s é t , de k o r l á t o z ó d h a t e g y vagy n é h á n y r é s z f o l y a m a t r a . Az i d ő v i s z o n y o k zavart észlelése például j e l e n t k e z h e t a be­ s z é d h a n g o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é b e n (a rövid, ill. hosszú fonológiai j e g y r e a l i z á l ó d á s á n a k hibás a z o n o s í t á s a ) , a szavak m o n d a t o n belüli elhangzási sorrendjének téves felismerésé­ ben, valamint az időzítésre v o n a t k o z ó s z e m a n t i k a i j e g y e k d e k ó d o l á s á b a n (vö. H e r z o g n é Fürst, 1996). B e s z é d m e g é r t é s i zavar/elmaradás és ép észlelés esetén olvasásértési és értel­ mezési n e h é z s é g e k e t tapasztalunk, t o v á b b á j á r u l é k o s a n már j e l e n t k e z n e k a g o n d o l k o d á s i korlátok, sőt b i z o n y o s viselkedési p r o b l é m á k is. A b e s z é d p e r c e p c i ó s f o l y a m a t zavart m ű k ö d é s é t a c s a t l a k o z ó k é s z s é g e k e l m a r a d o t t szintje is súlyosbíthatja. Ilyen lehet a mentális lexikon szervezési n e h é z s é g e , a rövid idejű m e m ó r i a problémája, az olvasástanulás kezdetén a k é z d o m i n a n c i a (illetőleg az agyfélteke­ d o m i n a n c i a ) k i a l a k u l a t l a n s á g a , s az e z e k k e l g y a k r a n együtt j á r ó irányfelismerési zavar. Szignifikáns összefüggés van a transzformációs észlelés és az o l v a s á s t e c h n i k a között. Az igen lassan, betűtévesztéssel, erős tagolással olvasó g y e r m e k e k t r a n s z f o r m á c i ó s észlelése n e m r i t k á n az ötévesek teljesítményét s e m éri el.

• másodikosok

•harmadikosok

negyedikesek

akusztikai észlelés

fonetikai észlelés
3. ábra

fonológiai észlelés akusztikai észlelés
8 éves korukban (szürke oszlopok). Technikai olvasási

fonológiai észlelés
4. ábra

szeriális észlelés

Beszédhibás gyermekek észlelése 5 éves korukban (fekete oszlopok),

Ép fejlődésit 5 évesek állagai (fehér oszlopok).

nehézséggel

küzdő

tanulók

beszédészielése

130

131

A 4. ábra m á s o d i k , h a r m a d i k és n e g y e d i k osztályos, az o l v a s á s technikájának n e h é z s é ­ gével k ü z d ő g y e r m e k e k n é h á n y beszédészlelési f o l y a m a t á n a k adatait mutatja (az elvárt ér­ ték v a l a m e n n y i e s e t b e n 1 0 0 % ) . E s e t ü k b e n olvasásértési n e h é z s é g e t n e m t a p a s z t a l t u n k . A v e r b á l i s b e s z é d m e g é r t é s b e n r o s s z u l teljesítők o l v a s á s é r t é s e g y e n g e ; a z o k n á l p e d i g , akiknél a teljes folyamat korlátozottan m ű k ö d i k , ott m i n d az olvasás technikája, m i n d az o l v a s o t t a k é r t é s e érintett. S o k s z o r előfordul, h o g y a g y e r m e k írásbeliséggel k a p c s o l a t o s n e h é z s é g e i d o m i n á l n a k az iskolában, és emellett szinte fel s e m tűnik az olvasás e l m a r a ­ dottsága, illetőleg a beszédfeldolgozási f o l y a m a t o k tökéletlen m ű k ö d é s e . Az írás és a h e ­ lyesírás p r o b l é m á j a összefügg a b e s z é d h a n g - m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e h é z s é g é v e l .

g y a k o r i b b az iskolai k u d a r c o k a t m u t a t ó g y e r m e k e k n é l , mint a m o n d a t é r t é s i p r o b l é m a . Az 1. táblázat azt mutatja, h o g y beszédészlelési zavarban is s z e n v e d ő g y e r m e k e k n e k m i l y e n a m o n d a t - és s z ö v e g é r t é s e . A 6 é v e s e k adatait e l e m e z v e találunk g y e n g é n teljesítőket; a g y e r m e k e k d ö n t ő többsé­ g e a z o n b a n 7 0 % é s 1 0 0 % közötti e r e d m é n y t é r el, vagyis a z egyéni k ü l ö n b s é g e k c s ö k k e n ­ n e k a z é l e t k o r e l ő r e h a l a d t á v a l . A z i d ő s e b b g y e r m e k e k m o n d a t é r t é s e tragikusan g y e n g e ; n a g y o n k e v e s e n k e r ü l n e k a n o r m á l övezetbe, m é g 10 éves k o r b a n is. T e r m é s z e t e s e n a szó­ r á s é r t é k e k e g y r e s z ű k e b b e k , de az á t l a g o k stabil e l m a r a d á s t m u t a t n a k az elvárt teljesít­ m é n y h e z képest. A z e g y e s m o n d a t o k r a kapott helyes azonosítás m e g m u t a t j a , h o g y m i l y e n az e g y e s vizsgált nyelvi k a t e g ó r i á k m e g é r t é s e a k ü l ö n b ö z ő é l e t k o r o k b a n . A 6 é v e s e k ese­ tében az elő-, í 11. utóidejűség o k o z z a a l e g n a g y o b b n e h é z s é g e t . P r o b l é m á t j e l e n t a h o m o ­ n i m toldalék a b i r t o k o s és részeshatározói szerkezet e l k ü l ö n í t é s é b e n . Az e l v á r á s n a k m e g ­ felelően jó a m o n d a t é r t é s a m e l l é k n é v i igenevet t a r t a l m a z ó m o n d a t , v a l a m i n t az ok-oko­ zati összefüggést t a r t a l m a z ó m o n d a t esetében. A 7 - 1 1 évesek m o n d a t é r t é s é b e n tapasztalt hibák h a s o n l ó a k a h a t é v e s e k e s e t é b e n leírtakkal; n á l u k általában 1-2 m o n d a t m e g é r t é s e téves. A m o n d a t é r t é s i n e h é z s é g , illetőleg b i z o n y t a l a n s á g az a n y a n y e l v g r a m m a t i k a i és szin­ taktikai struktúráinak, illetőleg szemantikai egységeinek nem megfelelő elsajátítására utal. E n n e k m e g f e l e l ő e n n e h é z s é g e i k v a n n a k a t ö m ö r e n fogalmazott, rövid nyelvi i n f o r m á c i ó k m e g é r t é s é v e l ( p é l d á u l utasítások, feladatmegjelölések, s z a b á l y o k , definíciók, s z ö v e g e s m a t e m a t i k a p é l d á k ) . S z ö v e g é r t é s ü k t ő l függően e h h e z t o v á b b i n e h é z s é g e k t á r s u l h a t n a k , a m e l y e k ö s s z e g z ő d n e k a „tanulási z a v a r " s z i n d r ó m á b a n . N o h a a b e s z é d é r t é s és ezen belül is a szövegértés elméletileg fejlődik a tanulás, az olva­ sás, a f o g a l m a z á s i feladatok hatására, az adatok mégis azt erősítik m e g , h o g y ez a „fejlő­ d é s " m i n i m á l i s . A z o k a g y e r m e k e k , a k i k n e k a szövegértése zavart mutat, m é g évek eltel­ tével s e m k é p e s e k a zavarból a d ó d ó h á t r á n y u k a t leküzdeni, illetőleg ö n e r ő b ő l a zavart j e ­ lentősen m é r s é k e l n i , esetleg m e g s z ü n t e t n i . N y o l c é v e s kortól n a g y m é r t é k b e n „ e m e l k e d i k " a szövegértési zavart m u t a t ó g y e r m e k e k aránya. Valójában arról van szó, hogy ezek a gyer­ m e k e k olvasás(értés)i n e h é z s é g , illetőleg tanulási zavar miatt kerülnek vizsgálatra. í g y de­ rül ki, h o g y a felszínen j e l e n t k e z ő p r o b l é m á i k h á t t e r é b e n az e l h a n g z ó b e s z é d d e k ó d o l á s á ­ nak zavara áll. A 1 2 - 1 3 é v e s e k esetében d ö b b e n e t e s volt az az e r e d m é n y , h o g y közel 7 0 % uk éppen az összefüggések felismerésére volt képtelen. Ez pedig egyértelműen m e g a k a d á l y o z z a ő k e t a sikeres tanulásban. S ú l y o s a b b ugyanis a szövegértési zavar, ha a g y e r m e k az összefüggések felismerésében téved. 12 éves k o r fölött a tanulási zavarral küz­ dő g y e r m e k e k m i n t e g y 6 0 % - a n e m m u t a t beszédészlelési e l m a r a d á s t . R e n d s z e r i n t a m o n ­ datértésük is j ó ; a s z ö v e g é r t é s ü k a z o n b a n évekkel m a r a d el a biológiai életkoruk szerinti teljesítménytől. A tapasztalati adatok alapján ötféle okot lehet m e g k ü l ö n b ö z t e t n i , a m e l y e k a g y e r m e k e k szövegértési n e h é z s é g é t o k o z z á k , életkoruktól függetlenül. E z e k : észlelési zavar, a m e n t á l i s l e x i k o n m ű k ö d é s i p r o b l é m á j a , a szintaktikai s z e r k e z e t e k b i z o n y t a l a n azonosítása, a m u n k a m e m ó r i a korlátozott m ű k ö d é s e , az asszociációs m ű k ö d é s e k bizony­ talansága és a lassú feldolgozási folyamatok. A tanulási n e h é z s é g e t m u t a t ó g y e r m e k e k n é l m e g t a l á l h a t ó a szóaktiválás jellegzetes e l m a r a d o t t s á g a .

A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARÁNAK KÖVETKEZMÉNYE: TANULÁSI NEHÉZSÉG

A tanulási n e h é z s é g definíciója sokféle lehet; a k ü l ö n b ö z ő n é z e t e k e t talán úgy lehet egyez­ tetni, ha azt m o n d j u k , a g y e r m e k n e k a k k o r van tanulási n e h é z s é g e , ha ez iskolai k u d a r c ­ h o z vezet. A tapasztalat az, h o g y az első osztályban tanuló g y e r m e k n é l a p r o b l é m á t éretl e n s é g n e k és/vagy f i g y e l e m z a v a r n a k tekintik. M á s o d i k osztálytól olvasási n e h é z s é g r ő l , k é s ő b b diszlexiáról (!) b e s z é l n e k . Ö t ö d i k osztálytól pedig tanulási zavart e m l e g e t n e k , p e ­ d a g ó g u s o k és szülők egyaránt. Holott a háttérben m á r a k e z d e t e k t ő l a beszédészlelés és a b e s z é d m e g é r t é s a k a d á l y o z o t t m ű k ö d é s e áll, a m e l y n e k a k ö v e t k e z m é n y e a különféle for­ m á k b a n j e l e n t k e z ő p r o b l é m a . A l e g g y a k o r i b b , k ü l ö n ö s e n k i s k a m a s z kortól, a b e s z é d m e g ­ értés és/vagy é r t e l m e z é s k o r l á t o z o t t s á g a , a m e l y a f e l a d a t m e g é r t é s t ő l a n n a k teljesítéséig különféle f o r m á k b a n j e l e n t k e z h e t ( S c h n e i d e r és S i m o n , 1996). A b e s z é d m e g é r t é s i n e h é z ­ séggel k ü z d ő t a n u l ó k n e m r i t k á n sajátos k o m p e n z á l á s i stratégiákat építettek ki. A t a n u l ó k f e l a d a t h e l y z e t b e n tanúsított reakciói sok esetben m á r előjelezték az értési n e h é z s é g e t . A k i s e b b e k például m i n d e n k é r d é s r e igennel válaszoltak. A n a g y o b b a k r a j e l l e m z ő , h o g y a feladatot visszakérdezik vagy megismétlik, tehát v a l a m i k é p p e n ellenőrzik, h o g y jól értet­ ték-e. A s z ö v e g é r t é s i tesztek v á l a s z a i b a n g y a k o r i a k a ciklikus feleletek, a m i azt j e l e n t i , hogy a g y e r m e k e g y e t l e n választ variál, ha a k é r d é s kicsit is e m l é k e z t e t egy korábbira. A tanulási zavart m u t a t ó g y e r m e k e k n é l m i n d i g k i m u t a t h a t ó a b e s z é d m e g é r t é s n e m élet­ k o r n a k megfelelő szintje. A b e s z é d é r t é s nehezítettsége i s m é t e l t e n együtt j á r h a t az észlelé­ si z a v a r o k k a l , de azoktól függetlenül is j e l e n t k e z h e t . A szövegértés zavara szignifikánsan
/. táblázat Észlelési zavart is mulató gyermekek beszédértést eredményei (az elvárt érték mindenütt 100%) Életkor Helyes mondatértés átlaga (%) Helyes szövegértés átlaga (%) Ep teljesítményt

nyújtók átlaga (%)

6 évesek 7 évesek 8 évesek 9 évesek 10 évesek 11 évesek

69,3 78 88,6 76,8 92 95.4

53,8 78 71,6 71,2 73,2 77,2

51,9 78 34,8 32,2 36 63,6

132

133

Hozzájárul ehhez döntési reakcióidejének megnövekedése a legtöbb mondat esetében (függetlenül a válasz h e l y e s s é g é t ő l ) . bár feltűnő artikulációs ejtéshibája nincsen. illetőleg tesztelése feltétlenül in­ dokolt. I s k o l á s k o r b a n m i n d e n k é p p e n e l l e n ő r z e n d ő a z o k n a k a t a n u l ó k n a k a b e s z é d f e l d o l g o z á s i teljesítménye. ritmus. m á s o d i k osztályos kortól. M á r a kezdeti m a ­ n i p u l á c i ó k b a n felfigyeltek b a l k e z e s s é g é r e . L. el kell k e z d e n i e az iskolai ta­ nulmányait. a reakcióideje a z o n b a n i d ő n k é n t j e l l e g z e t e s e n m e g n ö v e k s z i k . ( A c s a l á d b a n b a l k e z e s r ő l n e m tudnak. E n n e k a h á t t e r é b e n is lehet a b e s z é d é s z l e l é s vagy a b e s z é d m e g é r t é s . hogy j ö v ő év a u g u s z t u s á b a n betölti a hetedik életévét. n e h e z e n fejezi ki m a g á t . az akusz­ tikai p e r c e p c i ó szószinten. A tíz feltett k é r d é s k ö z ü l m i n d ö s s z e h á r o m r a tudott megfelelő választ adni (az elvárt 7 helyett). v a g y l é n y e g e s e n t ö b b időt kell a t a n u l á s r a s z á n n i u k . T r a n s z f o r m á c i ó s észle­ lése az ötéves k o r n a k megfelelő szintet mutatja. A szintetizált beszéddel végzett hallásvizsgálat ép hal­ lást m u t a t o t t m i n d k é t o l d a l o n . 6 éves kisfiú. fonetikai. Centrális szintetizálási k é s z s é g e jól m ű k ö d i k . A rejtett m ű k ö d é s e k esetleges hibája miatt az ép b e s z é d ű ó v o d á s o k tesz­ t e l é s e is j a v a s o l t . teljesítménye a n é g y é v e s óvodáséval a z o n o s .KITEKINTÉS a 6 évesek A 5 évesek • 4 évesek a 3 évesek . vö. K ü l ö n ö s e n fontos a b e s z é d p r o d u k c i ó j u k b a n is e l m a r a d á s t vagy zavart m u t a t ó gyer­ m e k e k vizsgálata. besiéclészlelési teljesítménye Az egyes b e s z é d f o l y a m a t o k b a n tapasztalt e l m a r a d á s o k részben e n y h é b b e k (pl. r é s z b e n n a g y o n súlyosak (fonológiai észlelés. A szövegér­ tés során látszólag jól k ö v e t t e az elhangzottakat.a j . B i z o n y t a l a n s á g r a utal. É d e s a n y j a m á s o d i k t e r h e s s é g é b ő l . időre. G M P 5 ) . Az összetettebb morfológiájú és szerkezetű m o n d a t o k a t n e m ér­ tette. E r e d m é n y e i m i n d a s z ó k i n c s b e n m i n d a s z e r k e z e t a z o n o s í t á s b a n zavarról árulkodtak. E n y h e fo­ kú zavar m u t a t k o z o t t a m o n d a t é r t é s b e n . Hozzáférési stratégiája m i n d e n e s e t r e ko­ moly e l m a r a d á s t tükröz. Ceruzafogá­ sa hibás. p r o b l é m a m e n t e s e n született ( h á r o m évvel i d ő s e b b testvére szintén fiú). a m e s e h a l l g a t á s k o r n e m m a n i p u l á l t . G M P 3 ) . Fel kell figyelni az ö n á l l ó a n tanulni n e m sze­ rető vagy n e m t u d ó g y e r m e k e k r e is. R a j z k é s z s é g e és síkbeli irányfelismerése e l m a r a d az é l e t k o r á b a n elvártaktól. A g y e r m e k e k b e s z é d f e l d o l g o z á s i m ű k ö d é s é n e k szűrése.T. A b e s z é d m e g é r t é s egyik tesztelt szintje sem éri el a h a t é v e s e k teljesítményét. B e s z é d h a n g . e m i a t t az ó v o ­ d á b a n l o g o p é d u s foglalkozik vele. a k é p z é s i hely vagy a z ö n g é s s é g / z ö n g é t l e n s é g tekintetében a z o n b a n a d ö n t é s e i j ó k . M i n t h o g y a s z ó k i n c s m e g í t é l é s e csak becslés alapján l e h e t s é g e s . A b e s z é d é s z l e l é s i teljesítménye átlagosan 2 év e l m a r a d á s t m u t a t az életkori é r t é k e k h e z képest.d i f f e r e n c i á l á s a m e g k ö z e l í t i a n a g y c s o p o r t o s ó v o d á s o k szintjét: a h o s s z ú / r ö v i d m á s s a l h a n g z ó k p o n t o s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é b e n téved.5. b e s z é d e f o l y a m a t o s a n fejlődött. 3 2 0 0 g-mal. A z e g y e s r é s z f o l y a m a t o k b a n nyújtott e r e d m é n y e i a z o n b a n e r ő s e n változóak. 134 135 . majd 15 h ó n a p o s k o r a körül k e z d e t t beszélni. L. m e n t á l i s l e x i k o n a a kívántnál s z ű k e b b .d o m i n á n s . hogy L.az olvasás. A kisfiú a vizsgálat során jól kooperált. fonológiai és a szeriális p e r c e p c i ó adatait szemlélteti (az óvo­ d á s k o r b a n elvárt standard a d a t o k k a l együtt). mielőtt válaszolna. Tekintettel arra. R ö v i d idejű vizuális memóriája elfo­ g a d h a t ó . ESETELEMZÉSEK GMP2 GMP3 GMP4 . ábra az akusztikai. T. A g y e r m e k e g y é r t e l m ű e n b a l k e z e s és b a l s z e m .) Orrga­ r a t m a n d u l á j á t a gyakori felsőlégúti h u r u t o s b e t e g s é g e k m i a t t 4 éves k o r á b a n kivették. esetleg a k a p c s o l ó d ó folyamatok v a l a m e l y i k é n e k n e m k í v á n a t o s zavara. csak feltételezhetjük. A z 5 . gőgicsélt. a figyelme végig k ö n n y e n l e k ö t h e t ő volt. A g y e r m e k b e s z é d p e r c e p c i ó s vizsgálatát az ó v ó n ő k e z d e m é n y e z t e . akik s z e m m e l láthatóan k u d a r c o k a t é l n e k át. s p o n t á n b e s z é d e a társaiéhoz képest e l m a r a d o t t . vö. J e l l e m z é s e szerint L. T. a fel­ a d a t o k b a n é r d e k l ő d é s s e l vett részt. M o z g á s f e j l ő d é s e r e n d b e n zajlott. az írás és a helyesírás tanulásának nehézségét.a szeriális észlelés (vö. a s z ö v e g é r t é s viszont súlyos e l m a r a d á s t jelzett.és vizuális észlelése kissé gyen­ g é b b az á t l a g o s n á l . G M P 1 0 ) e l m a r a d o t t m ű k ö d é s é v e l együtt . de a verbális m e m ó r i a az egyetlen felidézett szóval m e g i n t j e l e n t ő s zavart m u t a t . A g y e r m e k hallására p a n a s z n e m volt. L. ábra GMP5 GMP10 /. nagycsoportos óvodás A n a m n é z i s é b e n s e m m i k ü l ö n l e g e s s é g n e m található. g y e n g é b ­ b e n teljesítenek a k é p e s s é g e i k n é l . m i n t az o s z t á l y t á r s a i k átlagos tanulási ideje. T e l j e s í t m é n y e egy év e l m a r a d á s t m u t a t . Az egyszeri hallás alapján végzett m o n d a t é r t é s i tesztben nagyfokú b i z o n y t a l a n s á g jelle­ m e z t e a kisfiú döntéseit. Ez u t ó b b i előjelzi . hogy n é h a suttog­ va ismétli a hallott h a n g s o r o k a t .

de a h o s s z ú távú m e m ó r i a aktiválásának (egyfajta f a n t á z i a m ű k ö d é s ) voltak k ö s z ö n h e t ő e k . " -1 T ' _ GMP2 GMP4 GMP5 GMP10 GMP18 GMP7 GMP17 6. 3). S ú l y o s - . a fone­ A g y e r m e k a n a m n é z i s é b e n figyelmet é r d e m l ő negatív t é n y e z ő n e m található. Az iskolában és o t t h o n is figyelmetlennek találják. A négy f e n n m a ­ r a d ó kérdés közül e g y r e s e m m i t nem m o n d o t t . a s z á m á r a e g y s z e r ű b b e k e t g y o r s a b b a n . a figyelme végig k ö n n y e n leköthető volt. n é h a kiejti a h a n g s o r o k a t . az iskolai k u d a r c o k m é g a k k o r is előjelezhetők. N e m hajlandó e g y e d ü l tanulni. h o g y j ö v ő é v b e n elkezdi a felső tagozatot. szigorúan szótagoló m ó d s z e r ű és lassú tempójú olvasástanítással. E z e k részben e n y h é b b e k (pl. B e s z é d e ép. fonetikai ( G M P 4 ) . h á r o m r a pedig hibás választ adott. H á r o m k é r d é s r e hibás. 10 éves tanuló. s csak az­ tán d ö n t . A 6. döntései a képzési h e l y tekintetében a z o n b a n j ó k . k i s m é r t é k b e n e l m a r a d a standard értékektől (az elvárt összesen 10 s z ó helyett nyolcat m o n ­ dott). Ez a teljesítmény n e m e l e g e n d ő a tanu­ lási f o l y a m a t o k m ű k ö d t e t é s é h e z m á r első osztályban sem. u g y a n a k k o r látszólag k e v é s s é é r d e k e l t e az elért e r e d m é n y . M i n d e n n e k is k ö v e t k e z m é n y e . h o g y t o v á b b i négy k é r d é s r e n e m a d e k v á t a n felelt. o r r g a r a t m a n d u l á j á t a k k o r eltávolították (ezt k ö v e t ő e n a p a n a s z o k m e g ­ s z ű n t e k ) . Ilyen teljesítmény esetén felmerülhet az ó v o d a i ellátás m e g h o s s z a b b í t á s a egy évvel. h o g y az al­ k a l m a z o t t tesztben n e m m u t a t h a t ó ki s e m a bal. gőgicsélt. ( G M P 5 ) . Ez u t ó b b i a k indokolják az ol­ v a s á s t e c h n i k á b a n . Hozzáférési stratégiája a m e n t á l i s l e x i k o n h o z r e n d k í v ü l lassú. k ö n n y e n m e g z a v a r h a t ó a feladatban. p á r h u z a m o s a n a magatartási g o n d o k k a l ( m i n d e z t a szü­ lő h a s o n l ó a n látta). a m e n n y i b e n ez n e m lehetséges (az életkor miatt. b e s z é d e f o l y a m a t o s a n fejlődött. S z o r o n g á s á r a a feladat nehézségével egyi­ dejűleg g y a k o r i b b á váló köhécselései utaltak. szeriális észlelés és a b e s z é d h a n g o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é b e n tapasztalt e r e d m é n y ) . r é s z b e n s ú l y o s a b b a k (fonológiai. ez e g y é r t e l m ű e n m a g y a r á z z a D. Síkbeli irányfelismerése j ó . Tekin­ tettel arra. A g y e r m e k b e s z é d p e r c e p c i ó s vizsgálatát az iskola és a szülő e g y a r á n t kérte. a n e h e z e b b e k e t j ó v a l l a s s a b b a n old­ ja m e g (függetlenül az adott teszt típusától). R ö v i d idejű vizuális m e m ó r i á j a é p . szeriális ( G M P 1 0 ) . A transzformáci­ ós észlelés a h a t é v e s ó v o d á s n a k megfelelő szintet mutatja. m i n t h a n e m i s hallotta volna. de a d e k v á t választ adott (például a helyes az lett volna. j e l l e g z e t e s betűfelismerési hibáit. h a n e m m i n t e g y feladatként j e l e n t k e z i k a számára. a k k o r j a v a s o l t a b e i s k o l á z á s a az ún. csak édesanyjával. m i n t L-nél). A feleletei u g y a n a k k o r e g y é r t e l m ű e n k a p c s o l ó d t a k a m e s é h e z . m a t e m a t i k á b ó l u g y a n a k k o r e g y i k e a l e g j o b b a k n a k az osztályban. E n n e k megfelelően h o s s z a n g o n d o l k o z i k . tel­ j e s í t m é n y e f o l y a m a t o s a n romlott. ez a hatévesek átlagos teljesítményének felel m e g . a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e m ö n k é n t e l e n (ami s z ü k s é g e s az írott a n y a n y e l v elsajátításához). . . a r e a k c i ó i d e j e is m e g f e l e l ő volt. A szövegértési zavar súlyosságát fo­ k o z z a . életkorában elvárt értékekkel tikai és a r i t m u s é s z l e l é s . a d ö n t é s e i is hibátlanok. a vizuális észlelés).várhatóan . hogy L. A b e s z é d m e g é r t é s során a m o n d a t é r t é s b e n j ó l teljesített. hogy m e g tud-e majd felelni a k ö v e t e l m é n y e k n e k . 3 5 5 0 g-mal. negyedik osztályos. m í g m á s o k b a n különféle za­ v a r o k a t m u t a t . A szintetizált b e s z é d d e l végzett hallásvizs­ gálat ép hallást m u t a t o t t m i n d k é t fülén. A tanító jel­ l e m z é s e szerint az első osztályban elért megfelelő t a n u l m á n y i e r e d m é n y t k ö v e t ő e n D. majd másfél éves k o r a körül k e z d e t t beszélni. A többiben k ü l ö n b ö z ő m é r t é k ű e k az e l m a r a d á s o k . az írásban és a helyesírásban fennálló n e h é z s é g e k e t . A g y e r m e k hallására h á r o m é v e s korá­ b a n p a n a s z volt. l o g o p é d u s h o z soha n e m kellett járnia. hogy a ró­ ka az e r d ő b e futott. aggály merült fel. H a r m a d i k b a n m á r olvasásból és n y e l v t a n b ó l is kettes osztályzatot kapott. A s z ö v e g é r t é s b e n viszont j e l e n t ő s zavart tapasztaltunk. transzformációs ( G M P 1 8 ) p e r c e p c i ó . rizikó-gyermek a tanulási folyamatok m ű k ö ­ d é s e és m ű k ö d t e t é s e szempontjából. de rendezett. M o z g á s f e j l ő d é s e r e n d b e n zajlott. F e l a d a t m e g o l d á s i t e m ­ pója változó. hogy a faluba). C e n t r á l i s szintetizálás) k é s z s é g e jól m ű k ö d i k . sem a j o b b félteke d o m i n a n c i á j a . A lateralitás ( a g y f é l t e k e . a verbális m e ­ m ó r i a kissé e l m a r a d az elvárttól. a vizsgálat során jól kooperált. olvasó osztályba vagy kis l é t s z á m ú osztályba. B e s z é d é s z l e l é s i teljesítménye n é m e l y részfolyamatban j ó . ha az utolsó ó v o d a i é v b e n célzott fejlesztésben részesül. a m i t „ m e g o l d " . hogy m i r e kell válaszolnia. Édesanyja első t e r h e s s é g é b ő l . A hoszszú/rövid m á s s a l h a n g z ó k és a zöngésség/zöngétlenség differenciálásában téved. további kéth á r o m é v e n át p á r h u z a m o s a n célzott beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i fejlesztéssel. i d ő r e . D. fiú l a m e n n y i r é s z f o l y a m a t b a n a standard érték 100%). Beszédhang-differenciálása r e n d k í v ü l b i z o n y t a l a n . F. A szülő és a tanító e g y h a n g ú v é l e m é n y e sze­ rint a kisfiú s z ó k i n c s e n e m túlzottan g a z d a g ( m é g a k ö t e l e z ő o l v a s m á n y o k a t is csak rész­ legesen k é p e s e l o l v a s n i ) .d o m i n á n s . h o g y a t o l l b a m o n d á s b a n lassú és hibázik. A tíz feltett k é r d é s közül h a t r a tudott megfelelő választ adni (tízéves korban v a l a m e n n y i r e he­ lyes feleletet v á r u n k ) .ami a k i s c s o p o r t o s ó v o d á s o k átlagos teljesítménye. Ö s s z e s s é g é b e n azt m o n d h a t j u k . M i n d ö s s z e h á r o m részfolyamat m ű k ö d é s e é p : az akusztikai észlelés szószinten.azt m u t a t t a . D. ábra Negyedik osztályos gyermek beszédpercepciós teljesítménye az. L. p r o b l é m a m e n t e s e n született (két évvel fiatalabb testvére lány). f o n o l ó g i a i 137 136 50 4 0 -I 1 ' ' GMP3 . á b r á b a n az a k u s z t i k a i ( G M P 2 . J o b b k e z e s é s j o b b s z e m .d o m i n a n c i a ) vizsgálata . v a l a m i n t a vizuális ész­ lelés ( G M P 7 ) és a beszédhang-differenciálás ( G M P 1 7 ) adatai láthatók (hétéves kortól va­ //. azt m o n d t a .

D. Intelligensek. Nikol. mert társainál. Budapest. mint Péter és A n d r e a . Ott azonban semmi 10 éves. Az vidám és sorra nyughatatlan. Ez a fejezet o l y a n g y e r e k e k r ő l szól. hogy e z e k n e k a z a v a r o k n a k a j e l l e m z ő i t és okait m e g p r ó b á l j u k m é l y s é g é b e n is m e g i s m e r n i . számolni. kudarcok. Andrea Éppen ezért rosza elvitték Andrea nem 7 is Szülei szerint kedves. Nikol. hogy ha édesanyja m a g y a r á z . Bérezi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola. A hogy értelmes. jól k o o p e r á l ó g y e r m e k a r e n d e l k e z é s r e álló több m i n t e g y é v alatt v á r h a t ó a n g y o r s fejlődést fog m u t a t n i . h o g y az ö s s z e f ü g g é s e k e t s e m i s m e r t e fel az e l h a n g z o t t . h o g y sokszor n e m érti. Budapest. de azt javítatlanul hagyja. vagy n e h e z e n olvasnak. olvashatatlan. ria (szerk. GÓSY MÁRIA ( 2 0 0 0 ) : A hallástól a tanulásig. hogy m e g é r t é s é h e z s z á m o s k é p e s s é g fejlődésével és szerepé­ vel kell tisztában l e n n ü n k . Budapest. T ö b b é v t i z e d e s t a p a s z t a l a t u n k alapján a k e z d ő d ő s z o r o n g á s o s tünetek e n y h ü l é s e is b e k ö v e t k e z i k . H o z z á t e s z i . ÉS MORERE. illetve j e l e n t ő s késést mutat. A specifikus tanulási zava­ rok j e l l e g z e t e s s é g e . G Ó S Y MÁRIA ( 1 9 9 9 ) : Pszicholingvisztika. s ez n a g y o n zavarja. megismétli .a n e g y e d i k osz­ tályt (a kisfiú c s a k n e m ö r ö m m e l vette t u d o m á s u l a javaslatot). a mennyivel szabbul olvas már. csak é p p e n n e m . A pszichológiai ami olyasmit. D. Nikol. 2 támogatásával valósul­ hatott meg. Journal of Brain and Language. SCHNEIDER JÚLIA ÉS SIMON FERENC ( 1 9 9 6 ) : Iskolai kudarcok beszédpercepciós hátteréről. Budapest. 143-163. * A tanulmány az O T K A T 0 1 9 8 7 5 . C. mi több különlegesen arra. 1 2 2 . a k k o r azt k ö n n y e b b k ö v e t n i e .bítja s z ö v e g é r t é s i zavarát. továbbá az AKP 2 0 0 0 / 1 .1 5 2 . írásuk olvashatatlan. Az hogy iskolába betűket megfelelően formálni. É r t e l m e t l e n h a n g s o r o k b ó l álló s z ö v e g e t csak nagy n e h é z s é g e k árán k é p e s m e g h a n g o s í t a n i . sok­ szor i s m é t e l és újrakezd. a m i t m o n d a n a k neki. A. értették. h e m z s e g az „ e l k é p e s z t ő " helyes­ írási hibáktól.) ( 1 9 9 5 ) : Fejlődési diszfázia. 138 139 . Budapest. A lateralitás (agyfélteke-dominancia) vizsgálata az a l k a l m a z o t t teszt­ ben n e m m u t a t o t t ki d o m i n a n c i á t . kérdésre be is vallja. MARCOTTE. A finom d i a g n ó z i s h o z és célzott t e r á p i á h o z n é l k ü l ö z h e t e t l e n . A. Corvina Kiadó. Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok.és írásgya­ korlással p á r h u z a m o s a n ) . m é g i s látni fogjuk. Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok. Olvasásértése m é g a verbális értésnél is valamivel g y e n g é b b . hogy a megfelelő iskolai teljesítményhez szükséges r é s z k é p e s s é g e k egyike vagy m á s i k a eltér az átlagtól. In: Gósy Mária (szerk). G Ó S Y M Á R I A ( 1 9 9 5 ) : GMP-diagnosztika. kedvesek. amikor meg. írászavarát. a k a d o z ó . magyarázná okos. nem gyenge által elvégzett találnak vizsgálatok szerint Andrea szülők sok „kézzelfogható" olvasása évesekének felel jóllehet miért intelligenciája mindenkihez szakemberek magyarázatot gyermekük olvasására. HERZOONÉ FÜRST BEÁTA ( 1 9 9 6 ) : Kisiskolások beszédészlelési és beszédmegértési eredményeiről. Az értelmes. ( 1 9 9 0 ) : Speech lateralization in deaf population: Evidence for a develop­ mental critical period. C é l z o t t beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i fejlesztését a szülő és egy fejlesztő p e d a g ó g u s végzi (olvasás. Szeret építeni. Budapest. E z e k a „ p é t e r e k " és „ a n d r e á k " n a g y o n k ü l ö n b ö z h e t n e k e g y m á s t ó l . Okos. Ez a fejezet ugyan „ c s a k " a diszlexiával fog­ lalkozik.szülői kérésre . m é g i s k ö z ö s nevet a d u n k p r o b l é m á j u k n a k : specifikus tanulási zavar. In: Gósy Má­ A SZÓ VAKSÁGTÓL A DISZLEXIÁIG* CSÉPÉ VALÉRIA 1. félreolvas. Nikol. A szülővel és a tanítóval e g y e t é r t é s b e n D. 3 9 . alig h o s s z a b b m i n t 2 p e r c e s s z ö v e g b e n . 1 3 4 . A g y e r m e k olvasása rendkívül lassú. BEVEZETÉS: MI A SPECIFIKUS TANULÁSI ZAVAR? 7 éves.1 4 3 .). orvosok sem óvoda befejezését érték a követő nyáron tesztek szerint kerüljön. értik a A tanítónő logopédus nem felhívta figyelmüket átlagos. fej­ tudta a és kivárni. már alig nem tudja intelligens furcsa feladatokat kitalálni. valamint T 0 0 3 3 0 0 8 . kreatív. Péter ben írása találtak IRODALOM GEREBENNÉ VÁRBÍRÓ KATALIN (szerk.

b e s z é d zavarainak vizsgálata.2. h o g y 1975ben a N e u r o l ó g u s o k V i l á g s z ö v e t s é g e hivatalosan is m e g f o g a l m a z z a a z o k a t a ismérveket. C s a k n e m két évtizeddel K u s s m a u l k ö z l é s e után J a m e s H i n s h e l w o o d skót s z e m é s z ismerteti egy olvasási zavarral k ü z d ő férfi esetét. 2 0 0 0 ) . Az orvosi s z a k m á k . 1995) a diszlexiát m á r a tanulási zavarok (korábban iskolai készségek zavara) csoportjában találjuk m e g . a m i k o r a p e d a g ó g i a i p s z i c h o l ó g i a új lendülettel fog az iskolai k u d a r c o k o k a i n a k felkutatásába. 1877-ben egy n é m e t orvos. K u s s m a u l s z ó v a k s á g n a k ( w o r d . 2. O r t o n m é g 1928-ban s t r e p h o s y m b o l i a . m i n t a h o g y azt a korabeli angol s z a k i r o d a l o m is teszi. A diszlexia diagnosztikáját. 2. a diszlexia megállapítása és kezelése .a legaszténia M a g y a r o r s z á g o n R a n s c h b u r g Pál n e v é h e z fűződik az olvasási zavarok. A z a n g o l n y e l v t e r ü l e t e n m e g h a t á r o z ó n a k számító J a m e s H i n s h e l w o o d m u n k á i b a n szin­ tén a szerzett és a kongenitális szóvakság elkülönítéséről és összehasonlításáról ír (lásd bő­ v e b b e n C s é p é és mtsai. A DISZLEXIA TÖRTÉNETE: VOLTAK-E MINDIG DISZLEXIÁSOK? sok egy r é s z e a m ó d s z e r e k kialakításában és e z e k elméleti a l a p o z á s á b a n is erősen ragasz­ k o d i k R a n s c h b u r g ö r ö k s é g é h e z . V i l á g o s a n e l k ü l ö n í t i a s z ó a l a k r a s p e c i a l i z á l t v i z u á l i s e m l é k e z e t e t a többi e m l é k e z e t i formától. a p s z i c h o l ó g i a és a 141 . 1939). Ő az egyébként.eltérően m á s o r s z á g o k gya­ korlatától . E z e n k í v ü l egy új szak­ kifejezés. M í g a n é m e t nyelvterület el140 2. század v é g é r e á l t a l á n o s a n elfogadottá válik. e g y m á s i k n é m e t o r v o s m á r a g ö r ö g dyslexia ( n e h é z s é g a s z a v a k k a l ) kifejezést használta. Ezzel p á r h u z a m o s a n ő m a g a is használja a diszlexia kifejezést. és a kongenitális (alkati. 1974.és í r á s k é p e s s é g zavarára utaló kifejezések j e l e n n e k m e g . aki elsőként vezeti be a s z ó v a k s á g m e g h a ­ t á r o z á s á b a n a k i z á r á s o s k r i t é r i u m o k a t . A n é m e t szaknyelv a legaszténia kifejezést a m a i na­ pig használja. A pszichiátriai d i a g n o s z t i k a k é z i k ö n y ­ vében ( D S M /Diagnostic and Statistical M a n u á l of M e n t á i Disorders/-IV.4. m o s t m á r fejlő­ dési diszlexia ( d e v e l o p m e n t a l dyslexia) n é v e n ismert. V a s s n é K o v á c s . hogy az ol­ vasás tanítása az adott nyelven szokásos. h o g y a diszlexia hátteré­ ben az ú g y n e v e z e t t látási e m l é k e z e t zavarán túl alkati r e n d e l l e n e s s é g is feltételezhető. A p e d a g ó g i a i p s z i c h o l ó g i a és a l o g o p é d i a (Meixner. Ezzel egyidejűleg Pringle M o r g a n ( 1 8 9 6 ) to­ vább finomítja a K u s s m a u l t ó l átvett s z ó v a k s á g kifejezést. H i n s h e l w o o d . T ö b b mint száz évvel ezelőtt. A diszlexia s z a k i r o d a l m á t az 1970-es é v e k k ö z e p é i g a fogalmi tisztázatlanság j e l l e m z i . a m e l y az o l v a s á s elsajátításának n e h é z s é g é b e n nyilvánul m e g . R a n s c h b u r g k o n g e n i t á l i s alexia f o g a l m a a z o n o s H i n s h e l w o o d k o n g e n i t á l i s s z ó v a k s á g f o g a l m á v a l .és írászavarok m e g h a t á r o z á s a . Ő a z o n b a n az a l a c s o n y intelligenciájúak olvasás. bár az 1970-es évektől k e z d ő d ő e n egyre i n k á b b az olvasás. K u s s m a u l és M o r g a n b e s z á m o l ó i n a k h a t á s á r a a 19.a diszlexia Az 1920-as évek végétől k e z d ő d ő e n az amerikai p e d a g ó g i a i . K u s s m a u l s z á m o l t be e l s ő k é n t egy o l y a n férfiről. A diszlexia megközelítésének hazai hagyományai A diszlexia d i a g n ó z i s á b a n és terápiájában R a n s c h b u r g Pál n e m z e t k ö z i színvonalú m u n k á ­ it k ö v e t ő e n h o s s z ú s z ü n e t k ö v e t k e z i k . így például a nyelvi k é p e s s é g e k kialakulásában egyik félteke sem j u t irányító szerephez. hogy a s z ó v a k s á g n a k szerzett és fejlődési for­ mái lehetnek. Az amerikai irányzatok és Sámuel T.a szóvakság A specifikus tanulási zavarok közül elsőként az olvasási zavarokra figyeltek fel.olyan zavar.3.és írászavarokra.a l o g o p é d i a k o m p e t e n c i á j á b a tartozik. Ranschburg Pál és hatása a német nyelvterületen . j ó l l e h e t megfelelő oktatást kapott. 1969) terü­ l e t é n j e l e n n e k m e g újabb és újabb közlések. R a n s c h b u r g m u n k á s s á g a k ü l ö n ö s e n nagy hatást gyakorolt a n é m e t nyelvterületen folyó kutatásra. A fejlődési diszle­ xia a m e g h a t á r o z á s szerint . M é r f ö l d k ő n e k számít. E g y é r t e l m ű e n m e g k ü l ö n b ö z t e t i az a l a c s o n y intelligenciájúak olvasási zavarát a n o r m á l intelligenciaövezetbe t a r t o z ó g y e r e k e k olvasási nehézségeitől. Tíz évvel k é s ő b b Berlin. a zavar oka­ it p e d i g e l s ő s o r b a n a látórendszerben keresi. illetve ezzel öszszefüggésben az írás. Orton . R a n s c h b u r g írásaiban szintén m e g k ü l ö n b ö z t e t i az olvasási z a v a r o k a t s ú l y o s s á g u k és típu­ suk szerint. M e i x n e r Ildikónál például a diszlexia m a g y a r á z a t á b a n és a r e e d u k á c i ó m ó d s z e r t a n á b a n is kitüntetett szerepet k a p o t t R a n s c h b u r g e l m é l e t e . /. a n n a k ellenére. Az 1980-as évektől k e z d ő d ő e n az angol szakiro­ d a l o m h a t á s á r a a diszlexia kifejezés is e g y r e inkább elterjed. a l e g a s z t é n i a ( L e g a s t h e n i e ) bevezetésével k ü l ö n is h a n g s ú l y o z z a a g y e n g e olva­ sás és a súlyos olvasási zavar tüneti és oki eltéréseit. h a n e m az a r e e d u k á c i ó m ó d s z e r é n e k egyik sarkalatos pontja is. e g é s z e n az 1960-as é v e k i g . Az a m e r i k a i s z a k i r o d a l o m b a n a k é r d é s k ö r iránti e g y r e n a g y o b b ér­ d e k l ő d é s S á m u e l T o r r e y Orton amerikai n e u r o l ó g u s m u n k á j á n a k k ö s z ö n h e t ő . d i a g n o s z t i k á r a és terápiára. pszichológiai és orvosi gya­ korlat újabb a d a t o k k a l és további kifejezésekkel bővítette az olvasás.ö s s z h a n g b a n H i n s h e l w o o d úttörő m u n k á i v a l .sősorban a n e v e z é k t a n e s e t é b e n k ö t ő d i k R a n s c h b u r g m u n k á i h o z . h a n g s ú l y o z v a ezzel. vele­ született) j e l z ő v e l egészíti ki. terápiáját a logo­ p é d u s o k d o l g o z z á k ki. M e i x n e r m o d e l l j é b e n u g y a n i s n e m c s u p á n m a g y a r á z ó ereje van a R a n s c h b u r g által leírt j e l e n s é g ­ nek. E g é s z e n 1975-ig várat m a g á r a az olvasás.és í r á s z a v a r o k r a vo­ n a t k o z ó i s m e r e t e k e t . a m e l y e k alapján a fejlődési diszlexia kategóriájába sorolható bárki is. majd lassanként a p e d a g ó g i a i és pszichológiai s z a k i r o d a l o m b a n is elfoglalja m e g f e l e l ő helyét. Az első beszámolók és a Glasgow-i iskola . V e k e r d y . 1977. és a tanuló intel­ ligenciája a n o r m á l t a r t o m á n y b a sorolható. aki képtelen volt m e g t a n u l n i olvasni. és n o r m á l intelligenciájú volt.és írászavarait a „színleges a l e x i a " kifejezés b e v e z e t é ­ sével k ü l ö n í t i el a n o r m á l i n t e l l i g e n c i á j ú a k o l v a s á s i z a v a r a i t ó l ( R a n s c h b u r g . e z e k k ö z ü l elsősorban az e m l é k e z e t súlyos zavara­ it és az a l a c s o n y i n t e l l i g e n c i á t . A „fejlődési d i s z l e x i a " kifejezés egyre inkább m e g h o n o s o d i k az orvosi s z ó h a s z n á l a t b a n . M á r O r t o n felveti. helyesírás. majd 1937-ben fejlődési alexia n é v e n hivatkozik az olvasás. addig a hazai l o g o p é d u ­ 2.b l i n d n e s s ) n e v e z t e el ezt a n e h e z e n m a g y a r á z h a t ó j e l e n s é g e t . h o g y az olvasási z a v a r n a k ez a típusa a fejlődéssel függ ö s s z e . 2. a k i n e k d i a g n ó z i s a szintén szóvakság. elfogadott módszerrel történik. a h o m o g é n gátlásnak.

g y a k r a n n é l k ü l ö z v e az okok m e g é r t é s é r e tett b á r m i ­ lyen törekvést. b) a tanításba fektetett idő alapján elvárható szinttől. terápia. Ez a definíció m e g l e h e t ő s e n közel áll a h h o z a m e g h a t á r o z á s ­ h o z ( P u g h és m t s a i . 1990) a diszlexia gyűjtőfogalom. a z a z s ú l y o s olvasási z a v a r o k h o z . azaz a b e t ű .h a n g . illetve eltérő útjainak kapcsolatát. E k k o r m á r az ismert s z ó k é p e k száma n a g y o b b . M i n d k e t t ő feltéte­ le persze. c) érzékelési deficit van jelen. Az olvasás szint-modelljei A diszlexia és a nyelvi funkciók. a m e l y n e k h á t t e r é ­ ben súlyos olvasási zavar található (Stanovich.n y e l v é s z e t . illetve o l y a n e l e m e k e t is. M é g i s h o g y a n kellene mérni ezt a lényeges eltérést? M é r n i lehet példá­ ul az o l v a s á s i és biológiai kor eltérését (ez a g y a k o r l a t b a n fordul e l ő i n k á b b ) .1. azaz az olvasási teljesít­ m é n y közötti d i s z h a r m ó n i a . Jóllehet az elterjedten használt olvasási tesztek e l t é r ő e k l e h e t n e k . A 80-as évek egyik elterjedt felfogása ( M a r s h és mtsai. a szóalak vizuális ha­ sonlósága és a k o n t e x t u s együttesen határozzák m e g a v é g e r e d m é n y t . az új szavak felismerése ezekre az ismeretekre épül. M e i x n e r Ildikó ( M e i x n e r és Weiss. mint az is­ kolai teljesítmény és az intellektuális k é p e s s é g e k szignifikáns eltérése.b a n h o n o s gyakorlattól . A h a r m a d i k s z a k a s z a szekvenciális dekódolás. A definíció t a r t a l m a z h a t kizárásos k r i t é r i u m o k a t (például alacsony intelli­ g e n c i a ) . a s z ö v e g alapján kialakult elvárás szerint találgatnak. m é r t intelli­ genciája v a g y a k o r szerinti k é p z e t t s é g alapján e l v á r h a t ó n a k . azaz a t ü n e t e k felsorolása j e l l e m z i . A diszlexia meghatározása m a z á s a szerint diszlexiás az. k i s z á m í t h a t ó szint közötti lé­ n y e g e s e l t é r é s n e k . A n y o l c v a n a s é v e k b e n s z á m t a l a n diagnosztikai és terápiás eljárás j e l e n i k m e g . standardizált olvasási tesztekkel mért teljesítmény átlagától való kétszeres s t a n d a r d eltérést (ezt l e g g y a k r a b b a n a kutatók) a l k a l m a z z á k . standar­ dizált tesztekkel vizsgálva l é n y e g e s e n alatta m a r a d a s z e m é l y biológiai kora. a gyer­ m e k k e l s z e m b e n i j o g o s elvárások. a m e l y e k az olvasással k a p c s o l a t b a n az iskolai oktatás során fellépnek. ezen belül pedig a b e s z é d v i s z o n y á n a k felfogása az olva­ sás p s z i c h o l ó g i a i i r o d a l m á n belül is variációkat m u t a t . Esze­ rint pedig olvasási zavar (315. A p e d a g ó g i a l e g g y a k o r i b b diszlexia definíciója például m a g á b a n foglal­ ja m i n d a z o k a t a p r o b l é m á k a t . A diszlexiadefiníciók t ö b b s é g e leíró jellegű. Ismeretlen szavakat n e m tudnak olvasni. h o g y a definíciónak része legyen. a) az olvasási teljesítmény az olvasás p o n t o s s á g á t v a g y a m e g é r t é s t e g y é n i l e g . e n n e k ellenére n e m fel­ tétlenül kell. E b b e n a szakaszban a gyerekek k é p e s e k a szavak egy k i s e b b cso­ p o r t j á n a k írott alakját felismerni. 1996) d i s z l e x i a m e g h a t á r o z á s a v i s z o n y f o g a l o m r a épül.I V ( 1 9 9 5 ) megállapításaival. az olvasás és írás tanítá­ sára szánt idő és gyakorlási m e n n y i s é g . 142 143 . p r e v e n c i ó és intervenció. b) az előbbi zavar j e l e n t ő s e n kihat az iskolai teljesítményre vagy az olvasási j á r t a s s á g o t igénylő m i n d e n n a p i é l e t t e v é k e n y s é g e k r e . A m á s o d i k sza­ kasz a k a p c s o l a t o k d i s z k r i m i n á c i ó j á n a l a p u l ó találgatás. például a g y e r m e k adottságai. a definíció l e g g y a k o r i b b m e g f o g a l m a z á s a a z o n o s a klinikai g y a k o r l a t b a n ha­ z á n k b a n is használt diagnosztikai k é z i k ö n y v . A leíró m e g h a t á r o z á s o k másik típusát a g y e n g é n fejlett. Ezek a leíró típusú definíciók két nagy cso­ p o r t b a o s z t h a t ó k . Kialakul a g r a f é m a . és e b b e n j e l e n t ő s szerepe van Palotás G á b o r m u n ­ kásságának. 1996).m á s szerepe van. 1981) szerint az olvasás elsajátítá­ sának négy szintje k ü l ö n í t h e t ő el. az egyes részképességek olyan zavara.vi­ s z o n y l a g k é s ő n k a p c s o l ó d n a k be a diszlexia vizsgálatába.ö s s z e k a p c s o l á s képességével m é g n e m r e n d e l k e z n e k .00) a k k o r diagnosztizálható.f o n é m a megfeleltetés és a b e t ű k o m b i n á c i ó k ejtési m ó d j á n a k elsajátítása és alkal­ m a z á s a i s m e r e t l e n szavak olvasásakor. zavart r é s z k é p e s s é g e k .h a n g megfeleltetés szakasza. valamint az e r e d m é n y . a D S M . a m e l y szerint a d i s z l e x i a d e f i n í c i ó j á b a n s z e r e p e l n i e kell a t é n y l e g e s olvasási szint és a k é p e s s é g e k alapján elvárható. ha: 3. standardizált és hivatalosan lefektetett diagnosz­ tika. U g y a n a k k o r a diszlexia multikauzális (sokféle ok) és multifaktoriális (sokféle tényező) j e l l e g é n e k felismerése és elfogadása megnyitja az utat az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s m e g k ö z e l í t é s és egy m o d e r n s z e m l é l e t ű g y a k o r l a t és kutatás előtt. akinek az olvasásban és írásban elért e r e d m é n y e i l é n y e g e s e n elmaradnak: a) a g y e r m e k adottságai alapján elvárható szinttől. a m e l y e k a z o k o k r a u t a l n a k (finom k r o m o s z ó m a ­ eltérések).5. a v a g y az adott életkorra j e l l e m z ő . Az orvosi s z a k m á k szemlélete m é g i s b e k e r ü l a logopédiai k é p z é s b e .eltérően az E u r ó p a m á s o r s z á g a i b a n és az U S A . e n n e k ellenére ma sincs e g y s é g e s e n elfogadott. A pszichológiai m e g k ö z e l í t é s sze­ rint ( A d a m s . A találgatás e r e d m é ­ nyének a s z ó a l a k h o z a z o n b a n s e m m i köze. A „ n é z d és találd k i " n é v e n e m l e g e t e t t szint az o l v a s á s fejlődésének első szintje. c) a g y a k o r l á s r a fordított i d ő alapján elvárható teljesítménytől. Az o k o k m e g h a t á r o z á s á r a való törekvés ugyan fontos. A p e d a g ó g i a n e m z e t k ö z i l e g szokásos definíciója szerint a diszlexia nem m á s . 1988). j ó l l e h e t a b e t ű . a m e l y e k a n o r m á l olvasási folyamatot k o m p o n e n s e i r e bontják. M e i x n e r Ildikó ( 1 9 9 3 ) szerint a diszlexia v i s z o n y f o g a l o m . a m e ­ lyek v á l t o z a t o s ö s s z e t é t e l b e n v e z e t h e t n e k u g y a n a h h o z a p r o b l é m á h o z . és az olvasási n e h é z s é g e k m e g h a l a d j á k az a h h o z rendsze­ rint társuló z a v a r m é r t é k é t . OLVASÁSI MODELLEK A diszlexia m e g é r t é s é h e z nélkülözhetetlen a z o k n a k az olvasási m o d e l l e k n e k a rövid átte­ kintése. Az e g y e s változatokban az olvasás folyamatában és elsajátításában a nyelvi reprezentáció szintjeinek m á s . és azt a n n a k j e l e n t é s é v e l ö s s z e k a p c s o l n i . E n n e k az e l s ő s o r b a n gyakorlati s z e m p o n t o k a t figyelembe v e v ő definíciónak a megfogal­ 2. 3. és e h h e z kötik a k e z d ő és g y a k o r l o t t olvasás szintjeinek. annál i n k á b b a k o n t e x t u s h o z . hogy legyenek e g y s é g e s e n elfogadott olvasási tesztek és a t e l j e s í t m é n y m u t a t ó k ­ h o z tartozó életkori s t a n d a r d o k .

T e m p l e olvasási modelljével foglalkozunk. A szóalakból k i i n d u l ó s z e m a n t i k a i út n é h á n y változtatással megfelel M o r t o n modelljének.h a n g szabályt. hogy az egyedüli út a j e l e n t é s h e z a szó­ alakon keresztül vezet. n é m e t . a m a g a s a b b szintek feltételezik a korábbi szint megfelelő elsajátítását. 3.h a n g megfeleltetés viszonylag egyszerű. Az ú g y n e v e z e t t da­ rabolási e g y s é g n e m m á s .e l e m z ő m ó d s z e r r e l az o l v a s á s h o z és íráshoz egyaránt n é l k ü l ö z h e t e t l e n e l e m z é s alapjai e g y s z e r r e sajátíthatók el. A globális m ó d s z e r az a n g o l b a n u g y a n i s t ö b b e k k ö z ö t t a m i a t t alakult ki. m i n t m o n d j u k " típusú szavak m e g h a t á r o z o t t szabályt k ö v e t n e k (például a r é s z l e g e s h a s o n u l á s o k ) . h o g y M i k é n t a z e g y e s olvasási m o d e l l e k n é l m á r s z ó b a került. ha lassan és k e z d e t b e n k e v é s b é l á t v á n y o s a n is. és majd csak k é s ő b b e l e m e z n e k . á l t a l á n o s a n e l f o g a d h a t ó . A m á s o d i k . A vizuális m i n t á z a t és a j e l e n t é s asszociációjának kiala­ kítása feleslegesen terheli az e m l é k e z e t i rendszert. finn. közvetett ú t o n . olasz és görög a n y a n y e l v ű iskolásokra ( L u n d b e r g . g ö r ö g diszlexiásoknál is. A két. h o g y az é r t ő o l v a s á s l e h e t s é g e s útjai és s z a k a s z a i 144 145 . Az olvasás két- és háromutas modelljei A 70-es és 80-as é v e k b e n az olvasás két-. szótagolva is lehetséges. többfélék. A kétféle m ó d o t felnőtt k o r u n k ­ b a n is a l k a l m a z z u k . de a gyors. Az a n g o l h o z csak kicsit h a s o n l í t ó „ m á s k é p p ír­ juk. a leírt szavak vizuális m i n t á z a t a alapján gyorsan és a u t o m a t i k u s a n férünk h o z z á a j e l e n t é s ­ hez. szóképek­ ből k i i n d u l ó r e n d s z e r e . alapvetően o l v a s á s p s z i c h o l ó g i a i m e g f o n t o l á s lé­ nyege. t e h á t az e l e m z ő olvasás elsajátítása után lehet h o s s z ú távon is sikeres.h a n g o z t a t ó tanítási m ó d ­ szer-e a j ó . h o g y a j e l e n t é s h e z való hozzáférés a globális szó­ alak és a s z ó betűzése/szótagolása alapján is lehetséges. úgy­ nevezett alfabetikus szinten alakulna ki a b e t ű . h á r o m olvasási m ó d o t tüntet fel. h o g y az olvasástanítás ideális kiindulópontja az e l e m z é s . az alapozást az a u t o m a t i z á c i ó követi. A sekély ortográfiája n y e l v e k b e n (és ilyen a m a g y a r nyelv is). Az ö s s z e k ö t ő egység zavara a fonológiai e l e m e k (szódarabok) kihagyá­ sát vagy ismétlését e r e d m é n y e z h e t i . variációik l é n y e g e s e n alulmúlják az a n g o l b a n . A szavak j e l e n t é s é h e z két külön ú t o n lehet hozzáférni. Az egyik. Az is á l t a l á n o s a n érvényes. A fonológiai út h a r m a d i k lényeges e l e m e az ö s s z e k ö t ő egység. a m e l y n e k viszonylag ke­ vés a h a s z n a . a s z ó kiejtése a b e t ű . h o g y a m a g y a r nyelvben a s z ó k é p e k elsajátításának a h a n g o z t a t á s . és a gyakorlással k i a l a k u l ó szókép-szótár és a fonoló­ gia k ö z ö t t k i a l a k u l n a k a k a p c s o l a t o k . az ortográfiai szinten válik l e h e t ő v é a szavak ortográfiai e g y s é g e k r e bontása. olasz. majd a h a r m a d i k . a s z ó k é p e k elsajátítása pedig t e r m é s z e t e s m ó d o n a g y a k o r l á s k ö v e t k e z m é n y e lesz. hogy k i i n d u l ó p o n t j u k az angol nyelv ortográfiája és az angol olvasástanításnak a 80-as é v e k i g elterjedten használt. A g y a k o r l o t t o l v a s ó r a j e l l e m z ő gyors. a t r a n s z p a r e n s nyelvek számá­ ra idegen m ó d s z e r r e l terhelni a fejlődő m e g i s m e r é s i rendszert. a s z e m a n t i k a i és a fonológiai. de m e g b í z h a t ó a n alapoz. vagy a szavakat e g y s é g e k r e b o n t ó fonológiai olvasással.e l e m z ő m ó d s z e r . és e n n e k alapján az olvasási a l a p t e c h n i k á t elsajátítják. bár „ c s u p á n " h á r o m szintet tartalmaz. h o g y az írott a n g o l mély ortográfiája. azaz h a s o n l ó a n sok m á s . bár az utóbbit. h o g y a szavak d a r a b o l á s a n e m optimális.3. b á r e z e k n a g y o b b k o m b i n á ­ ciós e g y s é g e k is l e h e t n e k . t e h á t n e m c s a k az a n g o l n y e l v r e é r v é n y e s . tehát a b e t ű z ő olvasást r i t k á b b a n . Az ilyen esetek kifejezetten e m l é k e z t e t n e k a felszíni diszlexiára (lásd k é s ő b b ) .és h á r o m u t a s m o d e l l e k k ö z ü l T e m p l e ( 1 9 9 7 ) modellje az. E n n e k feladata a fonológiai e l e m e k ö s s z e k a p c s o l á s a és egy integrált fonológiai ki­ m e n e t létrehozása. a m e l y n e k alapján p r e d i k c i ó n k a m a g y a r n y e l v r e csak az lehet. a z o n b a n m á s országoktól eltérően e z e k a p r o g r a m o k n á l u n k a mai napig is él­ nek. az olvasás elsajátításában az alfabetikus s z a k a s z n a k van a l e g n a g y o b b j e l e n t ő s é g e az olvasni tanuló g y e r e k e k n é l . a h a n g o z t a t ó . direkt ú t o n . n e m angol nyelv­ hez. m i n t egy adott f o n é m a írott alakja. M o r t o n klasszikus m o ­ delljével ( 1 9 6 9 ) és a l e g i n k á b b kidolgozottal. A s z i n t m o d e l l e k egyik l e g n a g y o b b problémája. ahol az írott nyelv sajátosságai eltérnek az a n g o l é t ó l . A tradicionális m o d e l l e k közül részletesen az elsővel.M a r s h szintmodelljénél v a l a m i v e l összetettebb U t a Frith (1985) modellje. m é g p e d i g fono­ lógiai átalakítás nélkül. Az első s z a k a s z b a n az azonnal felismerhető s z ó a l a k o k szótára alakul ki. a g y a k o r l o t t felnőtt olvasó a n y a n y e l v i „ s z ó a l a k s z ó t á r a " ugyanis h a t a l m a s . Az olvasás a u t o m a t i z á c i ó j a az ú g y n e v e z e t t fonetikus n y e l v e k b e n az alapok. T e m p l e ( 1 9 9 7 ) modellje. Az olvasás elsajátításának k e z d e t é n g y a k r a n előfordul. azaz u g y a n a n n a k a h a n g k o m b i n á c i ó n a k többfé­ le írásmódja is lehetséges. értő olvasás szintjére n e m j u t n a k el. Ez e g y a r á n t igaz a n é m e t . a t ő s z a v a k b a n is oly g y a k o ­ ri eltéréseket. E n n e k o k a viszony­ lag egyszerű. Ez a z o n b a n n e m így van. illetve h á r o m u t a s modelljeinek t ö b b változata j e l e n t m e g . Az olvasás m ó d s z e r t a n i vitáit g y a k r a n m e g h a t á r o z ó k é r d é s .e l e m z é s elsajá­ títását m e g e l ő z ő e n n i n c s é r t e l m e . A m o d e l l b e n szereplő alternatív olvasási r e n d s z e r e k k a p ­ c s o l a t a m i n d e n k o r á b b i n á l e g y é r t e l m ű b b .m e g f e l e l t e t é s .h a n g . A h a n g o z t a t ó . E z e k miatt a z o n b a n n e m é r d e m e s egy olyan.2. h o g y a d i s z l e x i á s o k a b e t ű . E n n e k alapján az a b e n y o m á s u n k alakulhat ki. a m e l y az olvasás fejlődését is figyelembe vette. T e m p l e és az e g y e s e u r ó p i a i o r s z á g o k gyakorlata alapján azt m o n d h a t j u k . Az olvasás fonológiai útjának k ö z p o n t i ele­ me a fonológiai átalakító egység. E b b e n a m o d e l l b e n az olvasási k é p e s s é g fejlődése során a szintek e g y m á s t követik. a s z ó a l a k h o z asszociálják a j e l e n t é s t . v a l a m i n t a 70-es é v e k a n g o l s z á s z olvasástanítási m ó d s z e r e i n e k túlértékelése t ö b b olyan o r s z á g b a n is a globális olvasástanítási m ó d s z e r e k b e v e z e t é s é h e z vezetett. H a s o n l ó v a l ta­ 3. 1997). az angol szavak o l v a s á s á r a j e l l e m z ő h a s z n a p e d i g nincs. E n n e k aktivációját m e g e l ő z ő e n az e l e m z ő e g y s é g a sza­ vakat s z ó d a r a b o k r a ( e z e k n e m kizárólag betűk vagy szótagok) bontja. A globális olvasástanítási m ó d s z e r e k b e v e z e t é s e M a g y a r o r s z á g o n is erre az időre tehető. a tel­ j e s szóalak alapján. F e j l e s z t ő p e d a g ó g u s o k é p p e n azzal t a l á l k o z n a k a l e g g y a k r a b b a n .h a n g szabály i s m e r e t é b e n b e t ű z v e . h o g y a globális vagy az e l e m z ő . Olvasási modellek és olvasástanítás l á l k o z h a t u n k a finn. E m i a t t a k e z d ő olvasók kiejtési a n a l ó g i á k a t tanulnak. A s z é l s ő s é g e s e n globális olvasástanítási m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s á b ó l e r e d ő p r o b l é m á k több o k r a is visszavezethetők. r í m e k e t a l k a l m a z n a k . automatizált olvasási m ó d . ahol a b e t ű . m a g y a r . M o r t o n ( 1 9 6 9 ) modellje szerint a szavak h a n g o s o l v a s á s á n a k kétféle m ó d j a lehetséges. Ez utóbbi e g y é b k é n t nélkülözhetetlen az íráshoz. Mi több. A m a g y a r nyelv a z o n b a n sekély ortográfiájú. hiszen az írott alak i s m e r e t é n e k h i á n y a miatt a megfele­ lő e l e m z é s i szabályok m é g n e m alakultak ki.

Az é r t e l m e t l e n szavak ismétlése a fonológiai m u n k a e m l é k e z e t elterjedten használt m é ­ rése ( G a t h e r c o l e és B a d d e l e y . azaz a szavak h a n g o k r a b o n t á s a az olvasás fejlődési k ö v e t k e z m é n y e . A DISZLEXIA SOKFÉLE ARCA M i n d e n g y a k o r l ó s z a k e m b e r n a p o n t a m e g é l i . h o g y a k e z d ő o l v a s ó t u d a t o s a n fel tudja d o l g o z n i a szavak belső fonológiai szerkezetét. A fonológiai t u d a t o s s á g a 90-es é v e k felfogása szerint gyűjtőfogalom. hogy a fonológiai t u d a t o s s á g e g y e s szintjei nyel­ v e n k é n t eltérő szerepet töltenek be (Landerl és mtsai. é s m i n d k é t k é p e s s é g a l a p v e t ő e n befolyásolja a z o l v a s á s elsajátítását. az olvasás pedig n e m . h o g y a diszlexiások e m l é k e z e t i j e j j e s í t .v i z u á l i s feldolgozásért felelős egység. a hallási feldolgozást v é g z ő artikulációs. az o l v a s á s h o z s z ü k s é g e s v a l a m e n n y i r é s z k é p e s s é g é b e n fejlett g y e r e k e k b á r m e l y m ó d s z e r r e l m e g t u d n a k tanulni olvasni. a m e l y a nyelv e l e m e i t al­ k o t ó m e g k ü l ö n b ö z t e t ő h a n g e l e m e k feldolgozásával foglalkozik. a m e l y e k úgy tűnik. D i s z l e x i á b a n a z o n b a n é p p e n a fonológiai feldol­ g o z ó e g y s é g n e k a z a v a r a miatt n e m lehetséges az írott szavak fonológiai ö s s z e t e v ő k r e tör­ t é n ő felbontása. h o g y a d i s z l e x i á s o k annyifélék. 1979). a h á n y a n vannak. Az o l v a s ó fe­ ladata u g y a n i s a vizuálisan észlelt formák átalakítása nyelvi információvá. Ez a b e s o r o l á s a m e g h a t á r o z ó olvasási p r o b l é m á k és a háttérben m e g h ú z ó d ó . és e g y b e n jó előjelzője az olvasási k é p e s s é g n e k . az ú g y n e v e z e t t téri-vizuális vázlatfüzet alkot­ ja. a m e l y e k alap­ j á n a fejlődési diszlexia a l a p t í p u s o k b a sorolható. elsajátítása csak t u d a t o s a n lehetséges. 4. e l e m z é s é n e k célpontja a z o n b a n a h i e r a r c h i a legalsó szintjén található fonológiai m o d u l . illetve a feltételezett olvasási út zavara alapján történik.z a v a r o k . 1993). 1980) gyenge. a diszlexiával feltételezetten ok-okozati kapcsolat­ ban lévő r é s z k é p e s s é g . nak.f o n é m a m e g f e l e l t e t é s k é s z s é g s z i n t ű e l s a j á t í t á s á t a k a d á l y o z z a . L i b e r m a n n a k és m u n k a t á r s a i n a k ( 1989) vizsgálatai szerint a hallott szavak fo­ nológiai szerkezete iránti érzékenység 4 és 6 éves k o r körül alakul ki. E g y b e h a n g z ó adatok bizonyítják. A variációk sokasága érthető. A ma m á r klasszikus­ nak számító fonológiai tudatosság tesztjei több ezer diszlexiás g y e r m e k e t vizsgálva megál­ lapították. hogy hányféle részképesség szükséges az olvasás elsajátításához. a nyelvi fejlődéssel k i a l a k u l ó t e r m é s z e t e s k a t e g ó ­ ria. azaz a s z ó t a g o k k e z d ő ­ h a n g r a és rímre ( = v é g z ő d é s ) tördelése. M a r g h a r e t Snowling (1980) szerint például a fonológiai tudatosság hiánya az olvasás fejlődését. Isabelle Y. D i s z l e x i á s g y e r e k e k n é l a nyelvi feldolgozó r e n d s z e r fonológiai m o d u l j á n a k feltétele­ zett m ű k ö d é s i zavara a szavak s z e g m e n t á l á s á n a k deficitjét e r e d m é n y e z i .1. h o g y a r í m e k iránti é r z é k e n y s é g szorosan összefügg a fonológiai t u d a t o s s á g fejlődésével. p o n t o s a b b a n a g r a f é m a . A s z ó t a g m ű v e l e t i szint viszont. McDougall és rr^katársaijJSLÖéXMs^' szerint a rövid távú e m l é k e z e t terjedelme k ü l ö n ö s e n a b e s z é d i n g e r e k r e g y e r ^ e ^ s e z ^ a b e . 1997). A fonológiai h u r o k alulfejlettsége olvasási zavarokat-ejsdjrtón^ezhet. illetve késlelteti. v a l a m i n t két modalitás-specifi­ kus elem. U s h a G o s w a m i ( 1 9 9 1 ) szerint l e g a l á b b két l é n y e g e s szintet kell m e g k ü l ö n b ö z t e t n ü n k a fonológiai tuda­ t o s s á g o n belül. v a l a m i n t a tér­ b e l i . A két szint szerepe a z o n b a n n e m egy­ f o r m á n fontos. azaz a g r a f é m á k (betűk) átalakítása a n e k i k megfelelő f o n é m á k k á . A tudatosság f o n é m a m ű v e l e t i szintje. Munkaemlékezet és diszlexia A kognitív funkciók és a diszlexia összefüggéseinek e l e m z é s é b e n k i e m e l k e d ő helyet fog­ lal el az e m l é k e z e t i f o l y a m a t o k és a nyelvi feldolgozási f o l y a m a t o k kognitív pszichológi­ ai és n e u r o p s z i c h o l ó g i a i vizsgálata. a szay a k é s j n o n d a t o k felidézésében ( M a n n és mtsai. a fonológiai d i s z l e x i á n a k k i a l a k u l á s á b a n . 5. j ó l l e h e t e g y e l ő r e n e m teljesen tisztázott. Az olvasás az e m b e r i kultúra t a l á l m á n y a .^ széd alacsony sebességével együtt a diszlexiára j e l l e m z ő . B á r a b e s z é d és az olvasás egyaránt a fonológiai feldolgozásra épül. Az e m l é k e z e t i funkciók zavarai elsősorban a m u n k a ­ e m l é k e z e t e g y e s ö s s z e t e v ő i b e n é r h e t ő k tetten. K ö v e t é s e s vizsgála­ tok ( G a t h e r c o l e és B a d d e l e y . hogy a fejlett. e g y e d ü l . 1998). 147 . a k á r s p o n t á n . DISZLEXIA ÉS A MEGISMERÉSI FUNKCIÓK 4. M é g i s találhatók olyan k ö z ö s vonások. E h h e z p e d i g n é l k ü l ö z h e t e t l e n . ha arra gondolunk.a m i n d e n k i s z á m á r a a l k a l m a s m ó d s z e r az utóbbi. 1993) e r e d m é n y e i azt is igazolták. hogy az ó v o d á s k o r b a n mért fonológiai m u n k a e m l é k e z e t az olvasási k é p e s s é g előjelzésére a l k a l m a s . 1974) részeit egy általános k ö z p o n t i végrehajtó. a k a d á l y o z o t t az írott szavak f e l b o n t á s a a s z a v a k a t a l k o t ó fonológiai ö s s z e t e v ő k r e . h o g y a b e s z é d t e r m é s z e t e s . E z e n az s e m változtat. és e n n e k kitüntetett szerepet tulajdonít a fejlődési diszlexia egyik leg­ g y a k r a b b a n előforduló altípusának. nyelvi tudatosság A diszlexia fonológiai modellje az olvasás súlyos zavarát a fonológiai feldolgozás deficit­ j é r e vezeti vissza. A fonológi­ ai m o d e l l a nyelvi f e l d o l g o z ó r e n d s z e r összetettségéből indul ki. L y n e t t e B r a d l e y és P e t e r Bryant 1983-as sokat idézett és a fonológiai t u d a t o s s á g kérdésé­ ben m e g h a t á r o z ó n a k s z á m í t ó k ö z l e m é n y ü k b e n e l s ő k é n t f o g a l m a z t á k m e g . 1986). S k o y l e s . hogy a fonológiai deficit szignifikáns és konzisztens kognitív jelzője a diszlexiá146 4. lényeges k ü l ö n b s é g k ö z ö t t ü k . 1979. E g y r e i n k á b b elfogadott. E g y későbbi vizsgálatban Peter Bryant és m u n k a t á r s a i ( 1 9 9 0 ) m e g ­ állapították. h o g y ez ok-okozati vagy asszociatív k a p c s o l a t b a n áll-e az olvasá­ si z a v a r o k k a l . A d i s z l e x i á n a k erre a m o d e l l j é r e g y a k r a n f o n o l ó g i a i deficit h i p o t é z i s n é v e n is h i v a t k o z i k a s z a k i r o d a l o m . A m u n k a e m l é k e z e t m o d e l l j é n e k ( B a d d e l e y és Hitch. m e n y e a b e t ű s o r o k f e l i s m e r é s é b e n ( S h a n k w e i l e r és mtsai. A diszlexia vizsgálata során az egyik legérzékenyebb tesztnek bizonyultak a fonéma­ elhagyási tesztek. h i s z e n az ortográfiát ezzel a f o n o l ó g i á v a l kell majd asszociatív k a p c s o l a t b a h o z n i . a b e s z é d h a n g o k k a l végzett m ű v e l e t e k k é p e s s é g e oksági viszonyban áll az olvasási k é p e s s é g g e l . A fonológiai m o d e l l é r t e l m é b e n az o l v a s á s elsajátításá­ h o z a h a l l o t t s z a v a k b e l s ő f o n o l ó g i a i s z e r k e z e t é h e z való t u d a t o s h o z z á f é r é s s z ü k s é g e s ( S h a n k w e i l e r és m t s a i . Az értelmetlen szavak ismétlésében m u t a t o t t teljesít­ m é n y d i s z l e x i á s o k n á l rendkívül alacsony ( S n o w l i n g és mtsai. h o g y a fonoló­ giai t u d a t o s s á g . az idősebb diszlexiásoknál is jól használhatóak. Fonológiai tudatosság. illetve fonológiai hurok. m é g az i s k o l á b a kerülés előtt is.2. k o n v e n c i ó k o n nyugszik.

5.7.

Felszíni diszlexia

5.3.

Mély

diszlexia

A felszíni d i s z l e x i á n a k a l c s o p o r t k é n t való elkülönítését H o l m e s (1973) j a v a s o l t a elsőként, majd C o l t h e a r t és m u n k a t á r s a i (1983) k ö z l é s é n e k k ö s z ö n h e t ő e n e g y r e e l f o g a d o t t a b b á vált a diszlexiával f o g l a l k o z ó s z a k i r o d a l o m b a n . A felszíni diszlexiára j e l l e m z ő olvasási hibá­ kat a regularitás, azaz a szabályos, g y a k r a n előforduló a l a k o k fölénye j e l l e m z i . Az olvasá­ si és é r t e l m e z é s i h i b á k j e l l e m z ő e m e l k e d é s e a h o m o f o n o k ( a z o n o s h a n g a l a k ú , eltérő jelen­ tésű szavak) e s e t é b e n figyelhető m e g . A felszíni diszlexia j e l e n l e g elfogadott m a g y a r á z a t a szerint az olvasás s z e m a n t i k a i és direkt útja k á r o s o d o t t , az olvasás egyetlen m e g t a r t o t t útja a fonológiai alapú olvasás. E m i ­ att az é r t e l m e t l e n s z a v a k olvasásánál e z e k a g y e r e k e k kevés hibát p r o d u k á l n a k . Az értel­ m e s szavak o l v a s á s a k o r u g y a n a k k o r a szemantikai út zavarai a szabályos-szabálytalan ala­ k o k o l v a s á s á n á l j e l e n n e k m e g , ahol a kiejtett szabálytalan alak m i a t t az o l v a s ó a j e l e n t é s ­ h e z v a l ó h o z z á f é r é s h i á n y a m i a t t a s z a b á l y t a l k a l m a z z a . A felszíni d i s z l e x i á b a n az analitikus olvasási m ó d , m i n t e g y e d ü l j á r h a t ó út, vezet a z a v a r o k h o z . Az olvasás n e m aut o m a t i z á l ó d i k , és n e m a szóalak általános vizuális j e l l e m z ő i h e z kötődik, t o v á b b á az írott b e t ű k n e k v i s z o n y l a g kis v á l t o z é k o n y s á g á t tolerálja. E z e k n e k a g y e r e k e k n e k é p p e n ezért k o m o l y p r o b l é m á t o k o z a kézírásos szöveg olvasása, u g y a n i s a f o n é m a - g r a f é m a átalakí­ tás a szóalak vizuális j e l l e m z ő i n e k felismerése nélkül n e m tesz l e h e t ő v é helyes és folya­ m a t o s olvasást.

A mély diszlexia e l n e v e z é s h o s s z ú ideig a szerzett diszlexiák leírásában fordult c s a k e l ő . A m é l y diszlexia m e g l e p ő j e l l e m z ő j e az olvasás során fellépő s z e m a n t i k a i h i b á k sokasá­ ga. M é l y d i s z l e x i á b a n a leírt és k i m o n d o t t alak s e m fonológiai, s e m morfológiai k a p c s o ­ latban n e m áll e g y m á s s a l . Az írott és olvasott alak u g y a n a h h o z a s z e m a n t i k a i k a t e g ó r i á h o z tartozik, az o l v a s ó a leírt „ v e r é b " szó helyett ,,rigó"-t olvas. A m é l y diszlexia fejlődési v á l t o z a t á n a k első e s e t t a n u l m á n y á t ( J o h n s t o n , 1983) k ö v e t ő ­ en L i n d a Siegel ( 1 9 8 5 ) hat 7 - 9 éves gyerekről közölt adatokat. E z e k a g y e r e k e k a fonoló­ giai olvasási m ó d l e g a l a c s o n y a b b szintjére s e m j u t o t t a k el, a teljes s z ó a l a k o l v a s á s á b a n m é l y e n a k o r o s z t á l y u k alatti teljesítményt mutattak, olvasási hibáik s z e m a n t i k a i t e r m é s z e ­ t ű e k voltak. A k o n t r o l l , m á s típusú d i s z l e x i á s c s o p o r t b a n ilyen h i b á k a t n e m t a p a s z t a l t . Siegel a d a t a i n á l is m e g g y ő z ő b b e k a m é l y d i s z l e x i a l é t e z é s é r e v o n a t k o z ó a n S t u a r t és H o w a r d ( 1 9 9 5 ) adatai, akik egy 13 éves diszlexiásnál az olvasási h i b á k 2 4 % - á b a n találtak s z e m a n t i k a i hibákat. A m é l y diszlexia előfordulása e g y é b k é n t e l é g ritka, a s z e m a n t i k a i hi­ bák és a fonológiai feldolgozás súlyos z a v a r á n a k együttes előfordulása m i a t t k ö n n y e n fel­ ismerhető.

6. A DISZLEXIA BIOLÓGIAI HÁTTERE

A fejlődési diszlexia biológiai m e g h a t á r o z o t t s á g á r a v o n a t k o z ó a n m á r a legkorábbi leírá­ 5.2. Fonológiai diszlexia sokban is találunk utalásokat. A legújabb i s m e r e t e k szerint m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ü n k csalá­ di eredetű, tehát elsősorban genetikai eltérésekre visszavezethető diszlexiát, valamint a ko­ rai fejlődés során b e k ö v e t k e z ő , m i n i m á l i s agyi sérüléssel összefüggésbe h o z h a t ó diszlexi­ át. Ez utóbbi kialakulását tekintve a születést m e g e l ő z ő , illetve a születéssel e g y b e e s ő v a g y röviddel azt k ö v e t ő sérülés e r e d m é n y e lehet. Az ezt az i d ő s z a k o t k ö v e t ő , b e t e g s é g h e z , tra­ u m á h o z k ö t h e t ő sérülések miatt kialakult diszlexia m á r a szerzett diszlexia k ö r é b e tartoz­ na. Az e g y é r t e l m ű ok-okozati összefüggések a z o n b a n általában kideríthetetlenek, így e z e k az esetek is fejlődési diszlexiaként j e l e n n e k m e g .

A fonológiai diszlexia fejlődési v á l t o z a t á n a k szisztematikus vizsgálata és a fejlődési fono­ lógiai diszlexia m e g n e v e z é s b e v e z e t é s e T e m p l e n e v é h e z fűződik ( b ő v e b b e n lásd T e m p l e , 1997). A fonológiai diszlexia a l c s o p o r t k é n t való elkülönítését indokolja az olvasási h i b á k j e l l e m z ő , a felszíni diszlexiától a l a p v e t ő e n eltérő m i n t á z a t a . A fonológiai diszlexia jelleg­ z e t e s e n az i s m e r e t l e n vagy é r t e l m e t l e n szavak o l v a s á s á b a n n y i l v á n u l m e g . A fonológiai d i s z l e x i á s o k olvasási stratégiájára l e g i n k á b b a z j e l l e m z ő , h o g y igen v á l t o z a t o s olvasási módokat alkalmaznak. A fonológiai olvasási út h a s z n á l a t á n a k , azaz a szavak e l e m e k r e történő b o n t á s á n a k za­ v a r a az o l v a s á s és h e l y e s í r á s k o m o l y z a v a r a i h o z vezet. A s z a v a k f e l b o n t á s á n a k z a v a r a morfológiai h i b á k h o z és az új vagy ritkán látott s z ó a l a k o k „ f é l r e o l v a s á s á h o z " vezet. A fo­ nológiai út h i á n y a az é r t e l m e t l e n szavak listájának olvasásakor tűnik fel leginkább. A m í g tehát a felszíni diszlexiánál azt látjuk, hogy a feldolgozórendszer az olvasásnál túl kicsi ele­ m e k b ő l dolgozik, a fonológiai diszlexiára inkább az j e l l e m z ő , hogy az olvasás túl nagy ele­ m e k feldolgozására épül. A fonológiai diszlexia m a g y a r á z a t á b a n a l e g i n k á b b elfogadott, hogy a v e z e t ő k é p e s s é g z a v a r a fonológiai tudatosság hiánya, illetve k o m o l y deficitje.

6.1.

Strukturális

és funkcionális

eltérések

A nyelvi i n f o r m á c i ó k feldolgozásában szerepet j á t s z ó agyi s t r u k t ú r á k n a k és a z o k k a p c s o ­ latának vizsgálata többféle s z e m p o n t szerint és m ó d s z e r r e l történhet. A vizsgálatok e g y i k nagy csoportja a z o k k a l az a n a t ó m i a i eltérésekkel foglalkozik, a m e l y e k a d i s z l e x i á s o k n á l az olvasást j ó l elsajátítani képesekkel történő ö s s z e h a s o n l í t á s b a n l é n y e g e s e n eltérnek.

149 148

6.1.1. A

halántéklebeny

szerkezeti

eltérései 6.1.3. A térdestest (corpus geniculatum) és a „magnocelluláris hipotézis"

A h a l á n t é k l e b e n y tekervényei közül t ö b b a hallási és a b e s z é d i n f o r m á c i ó feldolgozásával foglalkozik. E területek t e r m é s z e t e s aszimmetriája feltehetően e g y i k m e g h a t á r o z ó a n fon­ tos e l e m e a nyelvi k é p e s s é g e k megfelelő alakulásának. G e s c h w i n d ( 1 9 7 4 ) a h a l á n t é k l e ­ b e n y t e r m é s z e t e s a s z i m m e t r i á j á n a k (bal félteke n a g y o b b , m i n t a j o b b ) vizsgálatával j á r u l t h o z z á a k é r d é s tisztázásához. G e s c h w i n d és Levitsky (1968) a n a t ó m i a i e l e m z é s e i p é l d á u l arra hívták fel a figyelmet, h o g y a felnőttek n o r m á l p o p u l á c i ó j á n a k j e l e n t ő s részében a bal oldali területek l é n y e g e s e n n a g y o b b a k , mint a j o b b oldaliak. A G e s c h w i n d - G a l a b u r d a - v i z s g á l a t o k a klasszikus a n a t ó m i a eljárásait a l k a l m a z t á k (el­ h u n y t d i s z l e x á s o k a g y á n a k vizsgálata), é p p e n ezért g y a k r a n fenntartással fogadták ered­ m é n y e i k e t u g y a n ú g y , m i n t a h o g y G a l a b u r d a és L i v i n g s t o n e (1993) közlését is a látórend­ s z e r h e z t a r t o z ó kéregalatti struktúra, a térdestest (corpus g e n i c u l a t u m ) sejtes e l e m e i n e k a d i s z l e x i á s o k n á l feltárt alaki eltéréseire v o n a t k o z ó a n . A 90-es é v e k b e n j e l e n t ő s e l ő r e l é p é s t j e l e n t e t t a m o d e r n k é p a l k o t á s i eljárások ( C T = c o m p u t e r tomográfia, M R I = m á g n e s e s r e z o n a n c i a k é p , f M R I = funkcionális m á g n e s e s re­ z o n a n c i a k é p , P E T = pozitron e m i s s z i ó s tomográfia) elterjedése. E z e k k e l az eljárásokkal l e h e t ő v é vált az élő, m ű k ö d ő agy szerkezeti és m ű k ö d é s i m i n t á z a t á n a k és eltéréseinek vizs­ gálata. Az M R I vizsgálatok megerősítették a halántéklebeny eltéréseire v o n a t k o z ó korábbi ada­ tokat. R u m s e y és m u n k a t á r s a i (1997) e r e d m é n y e i szerint a diszlexiások 90 % - á n á l figyel­ h e t ő m e g a h a l á n t é k l e b e n y hátsó területeinek a n o r m á l t ó l való l é n y e g e s eltérése, azaz a két oldal szimmetriája. L a r s e n és m u n k a t á r s a i (1990) diszlexiás s e r d ü l ő k e t vizsgáltak és 70 s z á z a l é k u k n á l s z i m m e t r i k u s n a k találták a bal és j o b b oldali h a l á n t é k l e b e n y t , s z e m b e n a k o n t r o l l c s o p o r t t a l , ahol ilyet csak 30 százaléknál találtak. E n n é l is é r d e k e s e b b e k H y n d és m u n k a t á r s a i n a k adatai ( 1 9 9 0 ) . E z e k szerint a d i s z l e x i á s o k a t a f i g y e l e m z a v a r - h i p e r aktivitás z a v a r o k k a l k ü z d ő g y e r e k e k k e l ö s s z e h a s o n l í t v a is igaz, h o g y a d i s z l e x i á s o k n á l a h a l á n t é k l e b e n y s z i m m e t r i á j a szignifikánsan g y a k o r i b b . H a s o n l ó eltérést s z á m o s vizsgá­ latban m u t a t t a k ki ( G a u g e r és mtsai, 1997), t o v á b b á lényeges adat, és ez m á r a szerkezet és m ű k ö d é s összefüggésére is utal, hogy a halántéklebeny szimmetriájával szinte valamen­ nyi e s e t b e n a fonológiai feldolgozás deficitje j á r együtt.

A diszlexiával e g y ü t t j á r ó idegrendszeri eltérések vizsgálata a n a g y o b b szerkezeti egysé­ gek vizsgálatán túl kiterjedt a sejtszintű eltérések feltárására is. A l e g i n k á b b ismert ered­ m é n y e k G a l a b u r d a é s m u n k a c s o p o r t j a n e v é h e z f ű z ő d n e k . A z első v i z s g á l a t a vizuális r e n d s z e r h e z t a r t o z ó kéregalatti területek sejtes e l e m e i n e k feltérképezésével foglalkozott. M e g á l l a p í t á s t nyert ( G a l a b u r d a és m u n k a t á r s a i , 1985), hogy diszlexiásoknál a vizuális fel­ d o l g o z ó r e n d s z e r h e z tartozó laterális g e n i k u l á t u m (corpus g e n i c u l a t u m laterale) területén, a m e l y r e e g y é b k é n t a n a g y m é r e t ű sejtek j e l l e m z ő e k ( e m i a t t n e v e z z ü k m a g n o c e l l u l á risnak), a sejtek a n o r m á l n á l sokkal kisebbek. Ezt az adatot a m u n k a c s o p o r t későbbi vizs­ gálatai ( G a l a b u r d a és L i v i n g s t o n e , 1993) m e g e r ő s í t e t t é k , k i e g é s z í t v e a z z a l , h o g y a m a g n o c e l l u l á r i s r e n d s z e r sejtszerveződési eltérései n e m k o r l á t o z ó d n a k a vizuális rendszer­ re, h a n e m u g y a n ú g y m e g f i g y e l h e t ő k a hallási f e l d o l g o z ó r e n d s z e r b e n is ( L i v i n g s t o n e és mtsai, 1991). M i n d e z alátámasztja azokat a m á r k o r á b b a n említett viselkedéses adatokat, a m e l y e k szerint a diszlexiások, p o n t o s a b b a n a tanulási z a v a r o k k a l k ü z d ő g y e r e k e k n a g y része a s z e n z o r o s feldolgozó r e n d s z e r e k a l a p v e t ő zavarait is mutatja.

6.2. 6.2.1. Spontán és kiváltott agyi

Funkcionális

eltérések

aktivitás

A z agy s p o n t á n aktivitását m é r ő elektroenkefalográfiai ( E E G ) vizsgálatok t ö b b s é g e n e m talált eltérést a n y u g a l m i E E G változásaiban, illetve a talált eltérések e l l e n t m o n d á s o s a k . A n y u g a l m i E E G j e l l e m z ő i , p a r a m é t e r e i t ö b b n y i r e a n o r m á l fejlődési m i n t á z a t o t m u t a t t á k ( T a n i m u r a és mtsai, 1996). Sokkal e g y é r t e l m ű b b e k a z o k az adatok, a m e l y e k a nyelvi fel­ adathelyzetben elvezetett E E G - a d a t o k r a é p ü l n e k . Az E E G - m i n t á z a t fonológiai feladatok (például r í m e l ő szavakat kellett e l e m e z n i ) során atípusosnak számít, és ez az agyi folyama­ tok d e z o r g a n i z á c i ó j á r a utal. Ez ö s s z h a n g b a n áll a z o k k a l a P E T e r e d m é n y e k k e l , a m e l y e k arra utalnak, h o g y az egy-egy speciális feladatot ellátó terület zavarain túl a feladatot vég­ rehajtó hálózat s z e r v e z ő d é s e , k a p c s o l a t r e n d s z e r e ( d i s z k o n n e k c i ó ) is érintett. Az ingerhez, e s e m é n y h e z időben kötött, ö s s z e r e n d e z e t t (kiváltott) agyi aktivitás, az ese­

6.1.2. A

kérgestest

(corpus

callosum) jellemzői

m é n y h e z kötött agyi p o t e n c i á l o k ( E K P ) vizsgálata az i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s eltérő szint­ j e i n e k és s z a k a s z a i n a k k ö v e t é s é t teszi lehetővé. Az E K P - k e g y e s h u l l á m ö s s z e t e v ő i a fel­ d o l g o z á s m á s - m á s szakaszával korrelálnak, a s z e n z o r o s inger fizikai tulajdonságaira és a belső, m a g a s a b b szintű (kognitív) feldolgozási f o l y a m a t o k r a - figyelem, e m l é k e z e t , nyel­ vi szerkezet és tartalom - e g y a r á n t é r z é k e n y e k . A hallási s z e n z o r o s e m l é k e z e t , illetve a f o n é m a r e p r e z e n t á c i ó az E K P - k e g y i k jellegze­ tes k o m p o n e n s é n e k (eltérési negativitás, E N ) segítségével történik ( b ő v e b b e n lásd C s é p é és mtsai, 2 0 0 0 ; C s é p é és M o l n á r , 1997). E z e k a vizsgálatok ( K r a u s és mtsai, 1996; SchulteK ö r n e és m t s a i , 1 9 9 8 ; C s é p é és mtsai, 2 0 0 0 ) e g y é r t e l m ű e n i g a z o l t á k , h o g y a f o n é m á k neuronális reprezentációja a diszlexiások jelentős részénél zavart. Ez a zavar diszlexiatípustól függően elsősorban a m á s s a l h a n g z ó k e g y e s osztályaiban kifejezett, sú-

M á r a klasszikus a n a t ó m i a i vizsgálatok e r e d m é n y e i n e k értékelésekor is feltételeztek olyan z a v a r o k a t , a m e l y e k a két féltekéhez kötött feldolgozásért felelős e g y e s területek k a p c s o ­ latainak h i á n y á h o z , a l u l m ű k ö d é s é h e z k ö t h e t ő k . A két féltekét ö s s z e k ö t ő rostokból felépü­ lő a n a t ó m i a i szerkezet, a kérgestest bizonyított a n a t ó m i a i eltérései a l á t á m a s z t o t t á k e z e k e t a feltevéseket. H y n d és m u n k a t á r s a i ( 1 9 9 5 ) az M R I vizsgálatokban azt találták, h o g y disz­ l e x i á s o k n á l a k é r g e s t e s t k i s e b b , m i n t az é l e t k o r szerint illesztett k o n t r o l l c s o p o r t b a n . A szerzők szerint a talált szerkezeti és méretbeli eltérések alapvetően befolyásolhatják a két félteke k a p c s o l a t a i t és ily m ó d o n az olvasást is.

150 151

l y o s a b b e s e t e k b e n p e d i g a m a g á n h a n g z ó k r a is kiterjed. A m a g á n h a n g z ó k feldolgozási d e ­ ficitje olyan n y e l v e k b e n , m i n t a m a g y a r ( C s é p é és mtsai, 1998) vagy a finn ( L e p p a n e n és Lyytinen, 1997) g y a k r a n súlyosbítja a diszlexiások problémáit. A f o n é m a r e p r e z e n t á c i ó za­ varai ú g y tűnik, a megfelelő k o m p e n z á c i ó s stratégia elsajátítása után, a kisiskolás kort kö­ vetően is m e g m a r a d n a k . Az E K P - k e g y i k j e l l e g z e t e s kognitív k o m p o n e n s e , a P 3 0 0 diszlexiásoknál s z á m o s nyel­ vi, illetve e m l é k e z e t i feladatban a feldolgozáshoz szükséges h o s s z a b b időre utal (Taylor és K e e n a n . 1990). E z t a v i s e l k e d é s e s a d a t o k k a l ö s s z h a n g b a n é r t e l m e z v e m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a feldolgozás p o n t o s s á g á n túl a feldolgozás sebessége is r o s s z a b b a diszlexiásoknál, m i n t p r o b l é m a m e n t e s kortársaiknál. M á s adatok arra utalnak, hogy a szófelismeréshez kö­ tött a g y k é r g i feldolgozási i d ő diszlexiás g y e r e k e k n é l ( A c k e r m a n és m u n k a t á r s a i , 1994) és „jól k o m p e n z á l ó d i s z l e x i á s n a k " n e v e z h e t ő felnőtteknél e g y a r á n t h o s s z a b b , m i n t j ó l olva­ s ó kortársaiknál ( J o h a n n e s é s m u n k a t á r s a i , 1995).

7. A HALLÁSI FELDOLGOZÓRENDSZER ZAVARAI

Az e u r ó p a i o r s z á g o k adatai szerint a kisiskolásoknak m i n t e g y 9 - 1 0 % - a tanulási, 5%-a ol­ vasási zavaroktól szenved. E z e k közül a g y e r e k e k közül m e g l e h e t ő s e n sokaknál figyeltek m e g akusztikus d i s z k r i m i n á c i ó s p r o b l é m á k a t . A stabil d i s z k r i m i n á c i ó h i á n y a p e d i g külö­ n ö s e n kifejezett a b e s z é d h a n g o k e g y e s csoportjainak e s e t é b e n . M é g i n k á b b feltűnő az a tény, hogy d i s z l e x i á s o k n á l a b e s z é d h a n g o k alapvető akusztikai eltéréseinek feldolgozása sérült ( A d l a r d és H a z á n , 1998). Ú g y tűnik, hogy ezek az észlelési z a v a r o k a fonológiai fel­ d o l g o z á s i p r o b l é m á k k a l és a g y e n g e olvasással m u t a t n a k szoros együttjárást ( M c B r i d e C h a n g , 1995). A b e s z é d h a n g o k észlelési zavarainak okai m i n d a m a i napig tisztázatlanok, illetve a za­ varok e r e d e t é r e utaló elképzelések g y a k r a n e l l e n t m o n d á s o s a k . S o k a k által elfogadott el­ képzelés, h o g y a nyelvi funkciók és e n n e k k ö v e t k e z t é b e n a tanulási k é p e s s é g z a v a r a i n a k alapja n e m m á s , m i n t a hallási ingerek igen finom és gyors változásainak észlelési z a v a r a (Tállal és mtsai, 1996). Ettől eltérően m á s o k ú g y vélik, a diszlexiások j e l e n t ő s r é s z é n e k az alapvető hallási feldolgozási képességei épek, a tanulási és nyelvi zavarok e l s ő s o r b a n a fo­ nológiai k a t e g ó r i á k h a t á r o z a t l a n s á g á r a , r e p r e z e n t á c i ó s zavaraira v e z e t h e t ő k vissza (lásd S t u d d e r t - K e n n e d y és M o d y . 1995). A hallási p e r c e p c i ó r a v o n a t k o z ó ismereteink szerint a verbális és n e m v e r b á l i s hallási in­ gerek é s z l e l é s e az i s k o l á s k o r e l é r é s e k o r nagyjából érett. E n n e k ellenére n e m állíthatjuk, h o g y a hallási észlelés fejlődése és az azt m e g a l a p o z ó idegrendszeri funkciók é r é s e a kis­ iskolás k o r k e z d e t é r e befejeződött volna. Ez különösen igaz egyes b e s z é d h a n g o k p e r c e p ­ ciójára, a m e l y n e k a fejlődése t o v á b b folytatódik, és e z t n a g y m é r t é k b e n befolyásolja az k ö r n y e z e t n y e l v h a s z n á l a t a , illetve az észlelési tréning.

6.2.3.

Genetikai

és

immunológai

eltérések

A sokféle s z e m p o n t b ó l vitatott G B G / G e s c h w i n d - B e h a n - G a l a b u r d a / - m o d e l l ( G e s c h w i n d és B e h a n , 1982, 1984; G e s c h w i n d és G a l a b u r d a , 1985) t ö b b e k k ö z ö t t egy o l y a n együttj á r á s r a hívta fel a figyelmet, a m e l y m e g h a t á r o z ó szerepet töltött be a diszlexia genetikai vizsgálatainak e l i n d u l á s á b a n . A c s a l á d o k b a n h a l m o z o t t a n előforduló diszlexia eseteiben a legújabb k u t a t á s o k s z e m r t á 6-os s z á m ú k r o m o s z ó m a rövid á g á n l o k a l i z á l h a t ó g é n s z e g ­ m e n s (közel a z i m m u n r e n d s z e r alapfunkcióit m e g h a t á r o z ó részhez.) a n o m á l i á i e s e t l e g m é g i s ö s s z e f ü g g é s b e h o z h a t ó k a G B G - m o d e l l b e n felvetett együttjárással. A C o l o r a d o ál­ l a m b a n ( U S A ) lefolytatott, m i n t e g y 5 0 0 i k e r p á r r a kiterjedő vizsgálat ( G i l g e r é s m t s a i , 1998) m e g á l l a p í t o t t a , h o g y az i m m u n o l ó g i a i d e f i c i t e s az olvasási z a v a r n e m korrelál, a 6os k r o m o s z ó m a a z o n b a n m e g h a t á r o z ó a diszlexia kialakulásában. U g y a n a k k o r n i n c s e n e k arra v o n a t k o z ó adatok, hogy a fejlődés mely fázisait és m i k é n t befolyásolja a genetikai el­ térés. A diszlexia genetikai m e g h a t á r o z o t t s á g á r a utalnak egy finn k ö v e t é s e s vizsgálat (Jyvaskyla L o n g i t u d i n á l i s Vizsgálat, L e p p a n e n és Lyytinen, 1997) adatai is. A diszlexia g y a k o ­ ri előfordulásáról b e s z á m o l ó c s a l á d o k b a n született újszülöttekkel 1994-ben kezdett vizs­ gálatok e r e d m é n y e i azt mutatják, h o g y a diszlexia viselkedéses és agyi aktivitásbeli elté­ rései v i s z o n y l a g korán k i m u t a t h a t ó k . Az e s e m é n y h e z kötött agyi p o t e n c i á l o k m ó d s z e r é v e l k a p o t t e r e d m é n y e k p é l d á u l ( L e p p a n e n és L y y t i n e n , 1997) a f o n é m a f e l d o l g o z á s b a n k o ­ m o l y eltéréseket m u t a t t a k ki. A diszlexia genetikai faktoraira v o n a t k o z ó kutatások m é g folynak, a m a g a t a r t á s g e n e t i k a m é g s z á m o s kérdést kell, hogy tisztázzon. É p p e n e z é r t n e m árt a g e n e t i k a új e r e d m é n y e i t óvatossággal kezelnünk.

8. A VIZUÁLIS RENDSZER ZAVARAI ÖSSZEFOLYÓ BETŰK?

8.

1. A látás alrendszerei

A vizuális r e n d s z e r két, strukturálisan is eltérő alrendszerének, az ú g y n e v e z e t t . m a g n o c e l luláris ( m a g n ó ) , illetve parvocelluláris (parvo) r e n d s z e r n e k a m ű k ö d é s é t eltérő téri, és idő­ beli feldolgozási sajátosságok j e l l e m z i k . Míg a m a g n o r e n d s z e r m ű k ö d é s e a tranziens, te­ hát a látott világ gyors, átmeneti változásainak feldolgozását végzi, addig a p a r v o r e n d s z e r t a lassabb, h o s s z a n f e n n m a r a d ó , ám p o n t o s a b b m ű k ö d é s m ó d j e l l e m z i . A két r e n d s z e r a vizuális e s e m é n y e k eltérő aspektusainak feldolgozását teszi l e h e t ő v é . A m a g n o r e n d s z e r szerepe lényeges a m o z g á s és a tér észlelésében, a k o n t r a s z t o k eltérésé­ nek feldolgozásában, a s z e m m o z g á s o k kontrolljában, a térbeli információk feldolgozásá­ ban, sőt a vizuális e s e m é n y e k egészleges feldolgozásában. A p a r v o r e n d s z e r u g y a n a k k o r a mintázat a z o n o s í t á s á b a n , a m a g a s téri-frekvencia, a k i s m é r e t ű vizuális e g y s é g e k feldolgo­ z á s á b a n j á t s z i k szerepet, v a l a m i n t s z í n é r z é k e n y . B á r m i n d k é t a l r e n d s z e r p á r h u z a m o s a n m ű k ö d i k , a jelenlegi ismeretek szerint a tranziens m a g n o r e n d s z e r felelős a vizuális e s e m é ­ nyek m e g f e l e l ő időbeli felbontásáért. Ez az alrendszer globális, e l s ő d l e g e s feldolgozást >

152

153

mint a betűk sta­ bil fixációja. h a n e m a valódi fejlődési zavar i n k á b b diszfázia. észlelés. a m e l y n e k során a vizuális e s e m é n y j e l l e m z ő i n e k (pél­ dául mintázat) első analízise és integrációja a fixációváltás időtartamánál r ö v i d e b b idő alatt kell. azaz a „láthatósági p e r z i s z t e n c i a " a fizikai inger idejénél h o s s z a b b lehet. mint a m e g f e l e l ő e n olvasóknál. 1993). ez interferálni fog a k ö v e t k e z ő fixáció során felvett információval. U g y a n a k k o r v i z s g á l a t o k sora utal arra. lokalizálását hivatottak követni. A t r a n z i e n s a l r e n d s z e r deficitjére utal J o h n S t e i n n e k és m u n k a t á r s a i n a k s z á m o s ered­ m é n y e . Az a l k a l m a z o t t m ó d s z e r e k célpontja lehet egy-egy nyil­ v á n v a l ó a n alulfejlett k é p e s s é g kiemelt fejlesztése. h o g y az olvasástanítás diszlexiások s z á m á r a kialakított eljárásait alkalmazzák.2. de a diszlexia-veszélyeztetettség n e m m i n d i g igazolódik be. A tiszta l á t á s n a k és így a sikeres o l v a s á s n a k egyik feltétele a két rendszer interakciójának gátlása. A r e e d u k á c i ó során a l k a l m a z o t t fejlesztő m ó d s z e r e k azon kívül.k ü l ö n is. A m e g f e l e l ő fejlesztésnek e l e n g e d h e t e t l e n feltétele a k é p e s s é g e k n a g y o b b k ö r é n e k fel­ mérése. Az ú g y n e v e z e t t „ v e r g e n c i a k o n t r o l l " kísérletek. h o g y a t r a n z i e n s m a g n o ­ r e n d s z e r m ű k ö d é s é h e z k ö t h e t ő feladatokban a diszlexiások r o s s z a b b u l teljesítenek. a m e l y e k a k i s m é r e t ű t á r g y a k sta­ bil azonosítását. hogy egyetlen kiemelt te­ rület (például a m o t o r o s k é p e s s é g e k ) fejlesztése olyan erőteljesen hat m i n d e n m á s k é p e s ­ ségre. j ó l l e h e t s o k m i n d e n t n e m tu­ d u n k m é g a diszlexiáról. a m a g n o r e n d s z e r m e g f e l e l ő m ű k ö d é s é h e z k ö t ö t t vizuális fe­ l a d a t b a n találtak eltéréseket. m é g p e d i g sok­ féle ok miatt n e m az. Végezetül p e d i g ne feledkezzünk m e g az időfaktorról! A kutatási e r e d m é n y e k u g y a n i s arra figyelmeztetnek. e l ő n y ö s e n p s z i c h o t e r á p i á v a l k i e g é s z ü l v e ( l á s d például S z e b e n y i n é N a g y . A m i n e h e z e n k é p z e l h e t ő el. A vergencia kontroll szerepe n e m m á s . U g y a n í g y rosszabb a diszlexiások teljesítménye az ala­ c s o n y téri-frekvencia és alacsony téri-kontraszt feldolgozását i g é n y l ő feladatokban. a m i k o r a diszlexia n e m is igazán diszle­ xia. Ez az u g y a n c s a k n é h á n y s z á z a d m á s o d p e r c n y i idő m e g n ő h e t a téri-frekvencia n ö v e k e d é s é v e l . h o g y a z ó v o d á s k o r végére k i b o n t a k o z ó k é p e s s é g e k m ű k ö d t e t é s e a m i n d e n n a p i k o m m u n i k á c i ó b a n már eleve b e é p í t o l y a n k o m p e n z á l ó m e c h a n i z m u s o k a t . W i l l i a m s s z i n d r ó m a vagy v a l a m i l y e n m á s fejlődési z a v a r s z i n d r ó m a . mégpedig neuropszichológai diagnózis. és é p p e n e z é r t g y a k r a n p a n a s z k o d n a k a b e t ű k ö s s z e f o l y á s á r a . legalábbis a p s z i c h o l ó g i a és a kognitív i d e g t u d o m á n y i s m e r e t a n y a g a alapján. Ennek standardizált módszerei hazánkban m é g n i n c s e n e k . A két inger m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő s é g é n e k időbeli j e l l e m z ő i t vizsgáló vizuális felada­ t o k b a n m é r t ú g y n e v e z e t t s z e p a r á c i ó s k ü s z ö b a d i s z l e x i á s o k n á l szignifikánsan h o s s z a b b . 1987). nyelvi és m á s kognitív k é p e s s é g e k á r n y a l t fejlesztése. S z á m o s . és n e m k ü l ö n b e n a m e g h a t á r o z ó r é s z k é p e s s é g e k célzott vagy é p p e n a ké­ p e s s é g r e n d s z e r á l t a l á n o s fejlesztésére. m i n t jól o l v a s ó társaik. a k é p e s s é ­ gek rendszerét fejlesztő k o m p l e x m ó d s z e r e k is. m i n d e n k é p p e n arra kell. egyik jó példája a szűrésre használt Inizan-teszt (Vassné K o v á c s . így példá­ ul a kicsi b e t ű k e t . A p r e ­ venció és r e e d u k á c i ó i g é n y e egyre erőteljesebb h a z á n k b a n is. A fejlesztésre v o n a t k o z ó a n e g y é b k é n t az o l v a s ó s z á m o s h a s z n o s m ó d s z e r t talál e b b e n a kötetben. A p r e v e n c i ó h o z e l e n g e d h e t e t l e n a k é p e s s é g e k felmérése. A d i a g n ó z i s b ó l kiinduló fej­ lesztés a z o k b a n az esetekben k ü l ö n ö s e n indokolt. hogy súlyos e s e t e k b e n s z ü k s é g e s e g y á r n y a l t a b b . az észlelési és m e g i s m e r é s i funk­ ciók m i n d e g y i k e k ü l ö n . de kialakíthatók általános. s z á m o s deficitre mutattak. ÉS HOGYAN? végez. A m a g n o r e n d s z e r válaszának f e n n m a r a d á s i ideje. h o g y a p r o b l é m á s területeken a fejleszthetőség felső határait érjék el. Steinék vizs­ gálatai szerint sok diszlexiás g y e r e k azonosítja n e h e z e n a kisméretű célpontot. A k o m p ­ lex m ó d s z e r e k b e n k ü l ö n ö s e n nagy szerepet kell kapjon a m o z g á s . N o r m á l olvasásnál a gyors s z a k k á d o k m e g a k a d á l y o z z á k a láthatósági p e r z i s z t e n c i a m e g n y ú l á s á t . h o g y t ö ­ rekedjenek. A vizuális alrendszerek és a diszlexia A d i s z l e x i á s o k n a k a k ü l ö n b ö z ő vizuális feladatokban nyújtott teljesítményét e l e m e z v e ki­ derült. Az instabil vergencia kontroll. ahol az e g y é b k é p e s s é g e k 155 8. és egy-egy oki t é n y e z ő m e g n y i l v á n u l á s a is sokféle lehet. KUTATÁSI EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA A GYAKORLATBAN A diszlexiásokkal végzett kutatások e l m ú l t évtizedeiben gyűjtött a d a t o k e g y é r t e l m ű e n iga­ zolták a z o k a t a m i n d e n n a p i tapasztalatokat. M i n t az e l ő z ő fejezetekből is kitűnt. Az olvasás d i n a m i k u s folyamat. Általában az iskolában. specifikus nyelvi zavar. hogy a p a r v o r e n d s z e r megfelelő m ű k ö d é s é t igénylő f e l a d a t o k b a n n e m t é r n e k el az olvasni j ó l t u d ó k t ó l . e l m o z d u l á s á r a (lásd Stein. Ha a m a g n o r e n d szernek az e l ő z ő fixációhoz k ö t h e t ő láthatósági perzisztenciája átnyúlik a k ö v e t k e z ő b e .9. de r e m é n y e i n k szerint erre h a m a r o s a n sor kerül. h o g y az olvasás súlyos z a v a r a i n a k h á t t e r é b e n sokféle ok h ú z ó d i k m e g . A nyelvi r e n d s z e r zavarai viszonylag korán felismerhetők. A z idővel való versenyfutás e g y i k oka. a g y e n g e fixáció pe­ d i g a t r a n z i e n s r e n d s z e r alulfejlettségének lehet a k ö v e t k e z m é n y e . A t r a n z i e n s r e n d s z e r által v é g r e h a j t o t t s z a k k á d o k i d ő t a r t a m a l é n y e g e s e n r ö v i d e b b . 1999). a m e l y e k lefedhetik az alulfejlett r é s z k é p e s s é g e k e t . A l a s s a b b p a r v o r e n d s z e r v á l a s z á n a k ideje a fixáció alatt n e m h o s s z a b b a z o n b a n n é h á n y s z á z a d m á s o d p e r c n é l . hogy az észleléstől az e m l é k e z e t alrendszerein keresztül a nyel­ vi f u n k c i ó k i g mi m i n d e n b e n t é r h e t n e k el a diszlexiások átlagos fejlődésű k o r t á r s a i k t ó l . L é n y e g e s eltérést m u t a t a d i s z l e x i á s o k r a és a j ó l o l v a s ó k r a j e l l e m z ő kritikus fúziós frekvencia. disz­ lexiásoknál a feldolgozási idő c s a k n e m kétszerese a jól o l v a s ó k é n a k (Martin és L o v e g r o v e . m e g b í z h a t ó lokalizációja. m i n t a h o s s z a b b időállandójú m a g n o r e n d s z e r által végzett feladatok esetében. h o g y m e g t ö r t é n j e n . h o g y v i s z o n y l a g k e v é s időnk van a fejlődési z a v a r valódi a r c á n a k m e g i s m e r é s é r e . az olvasási tel­ j e s í t m é n y alapján m e r ü l fel a diszlexia gyanúja olyan esetekben. hogy az e g é s z r e n d s z e r r e hat. és e n n e k sokféle l e h e t ő s é g e kí­ nálkozik. hiszen láthattuk. 1999). MIT FEJLESSZÜNK. A m ó d ­ szer k i v á l ó s á g a e l l e n é r e is úgy tűnik. A fejlesztő p e d a g ó g u s feladata tehát n e m k ö n n y ű . 154 . illetve e g y ü t t (és ez a g y a k o r i b b ) s z e r e p e t j á t s z i k az olvasási z a v a r m e g j e l e n é s é b e n . és a lassabban d o l g o z ó p a r v o r e n d s z e r t a vizuális i n f o r m á c i ó megfelelő területeire irányítja.

GESCHWIND. Harvard University Press. ZECKER. 222-233. 475-500. In: Shankweiler. Marshall.F. BEHAN. P. Cambridge.W. MCGEE. W . 2. ( 1991 ): Learning about spelling sequences: The role ofnsets and rimes in analogies in reading. U. (szerk. (Eds): Clinical Neurophysiology. ADLARD A . . DRISLANE F. Boston. 80-92. (eds). K. MEIXNER ILDIKÓ. Galaburda.M. . BLACK. (1981): A cognitive-developmental theory of reading acquisition. W . (1993): Evidence for a magnocellular defect in developmental dyslexia. PENNINGTON.. NOVEY. E. LOMBARDI. P . Szűcs DÉNES. BRADLEY. úja­ kat kell kiépíteni és stabilizálni. (ed). A m i n d e z t l e h e t ő v é t e v ő i d e g r e n d s z e r r u g a l m a s s á g a a z o n b a n a 10. GILGER. 4.. HARBECK. Proc Natl Acad Sci USA. ADAMS. P. GAUGER L. T.. J.V... MCDOUCALL. M . Bologna. KUSSMAUL. MARSH. Idézi: Temple. . S. A . GESCHWIND.. 35. Lawrence Erlbaum Associates Inc. ODEGARD. Zeimssen's Cyclopaedia. S. P.D. . (1984): Laterality. GREEN. 1110-1 123.M. I. Kéz­ irat. Gyógypedagógia.. 1272-1284. hasznos iránytűként m ű k ö d h e t azonban. R. J. W . K. 79. Annals of Neurology. 133-140.. Budapest.. New York. C M . B E H A N . T. LIBERMAN. N. Cross-lingusitic studies of dyslexia and early language development. Science. A. G . SHERMAN. GONZALEZ. EDMONDS. C . . 341-354. 419-421. D . M.. S . Journal of Clinical and Experimental Neurophysiology. (1983): Surface dyslexia. 273. speech perception. (1994): Learning to read: the role of short-term memory and phonological skills. In: MacKinnon. E. CULBERTSON. 70-82. H. Basel. (1982): Left handedness: association with immune disease.386-418. Coltheart.. (1997): Brain morphology in children with specific language impairment.. LIVINGSTONE. Itt p e d i g v i s s z a k a n y a r o d h a t u n k a kutatási m ó d s z e r e k h e z . J Speech Language Research. P.. OSMAN-SÁOI JUDIT. LIBERMAN. J . 30.. M. . 3 0 ] . New Jersej. G. LARSEN. J . F. N. A. V. H . NICOL. G. 200. BYNG. HIEN. C . Hillsdale. (1985): Cerebral lateralization: Biological mechanisms. A. 138-154. COHEN. 19.. SHANKWEILER.. R. Journal of Experimental Psychology.. ( 1968): Human brain: Left-right asymmetries in temporal speech region.. N .S. E. In: Geschwind.. Academic Press. Phonology and reading disability. . J. (eds) Cerebral dominance: The biological foundations. le kell é p í t e n i a g y e r e k saját. G. (1997): The impact of orthographic consistency on dyslexia : A GermanEnglish comparison.M. 301-330. . A . Y. HITCH.G. DESBERG. M. Science. MANGUN. S. (1974): Disorders of higher cortical function in children. ÉS MOLNÁR. HOLMES.M. A. BRYANT. MEIXNER ILDIKÓ (1993): A diszlexia prevenció.. L. G„ FRIEDMAN. D. C . ha ezeknek hatásvizsgá­ lata is r e n d e l k e z é s ü n k r e áll. Annals of the New York Academy of Sciences. A. J.. hormones and immunity. J. I. JOHNSTON. 5097-5100. GALABURDA. LEVITSKY.Dyslexia. O. PRIOR. Washington D C . R. a fejlesztés m ó d s z e r e p e d i g a specifikus k é p e s s é g e k r e is hat. . N . J. J. és a fejlődést á l t a l á b a n is serkenti. C.. Selected Papers on Language and the Brain? Boston studies in the philosophy of science. MORTON. életév táján e g y r e i n k á b b c s ö k k e n . Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. MANN. 801-802.. V.. associations and pathology. HAZÁN V.Y. WIMMER. R.. New York. KRAUS. 26. and developmental learning disorder. Quarterly. Official Publications of the European Communities. Proceedings of the National Academy of Sciences.428-521. O. ELIOPULOS. 195. D. 47. . MA.Y. Psychological Review. 79-105.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Luxembourg. (1985): Developmental dyslexia: Four consecutive cases with cortical anomalies. migraine. T. ROSEN. (1993): Working memory and language. 42. (1994): Visual event-related potentials of dyslexic children to rhyming and non-rhyming stimuli. A. LUNDBERG. Brain and Language. GATHERCOLE. 919-926.. V. J. G. LIVINGSTONE M.3 0 1 . P . Karger. 521-552. GESCHWIND.. G .P. SMITH. Budapest. N . (eds).F.971-973. 36. L E P P À N E N . A .. P. Magyar Pszichológiai Szemle. Reidel. M. (1980): Reading disability: Methodological problems in information processing analysis.. Brain and Cognition. 165-178. A. Integrative review. G . In: Geschwind. PARSONS. ELLIS. 39. E z t k ö v e t ő e n a fejlesztő p e d a g ó g u s d o l g a egy­ re n e h e z e b b . BADDELEY.. MACLEAN. GOSWAMI.. N . CSÉPÉ VALÉRIA. h a t é k o n y fej­ lesztést e l s ő s o r b a n ez előtt t u d u n k v é g e z n i . (1997): Does language make any difference in reading acquisition? In: Olofsson. R. ha a d i a g n ó z i s korai és p o n t o s . HULME.8 . 354-369.S.. T. JOHANNES. . A fejlesztő p e d a g ó g u s d o l g a tehát a k k o r lesz k ö n n y e b b . FRITH. ( 1998): A twin family study of the association between immune system dysfunction and dyslexia using blood serum immunoassay and survey data. HYND. HALL. Walker. B. M C B R I D E . L. APA. Riccio. M„ W E L C H . CARRELL. 634-654.. GALABURDA. U. 310-333. NIXON. 549-555. (1997) HYND.alapján n e m i s v á r n á n k e n n e k m e g j e l e n é s é t . LIBERMAN. (1990): MRI evaluation of the size and symmetry of the planum temporale in adolescents with developmental dyslexia. (1990): Rhyme. I. S . B. LYYTINEN. D . életéve előtt n e m g y a n a k s z u n k . RIDDOCH. C. L. . 62. CROSSLAND. ELIOPULOS.NO L. P. G . 1 12-1 33. LORYS.. reedukáció módszer. V.. J . (1995): Dyslexia and corpus callosum morphology. 109-121. Cognition. P. (1983): Developmental deep dyslexia? Cortex.429^138.. 18. J. 157 FELHASZNÁLT IRODALOM ACKERMAN. (1998): Speech perception in children with specific reading difficulties (dyslexia). LEONARD. T. FRITH. D . . In: Illyés S . KOCH. Nature. I. (1995): Brain potentials in developmental dyslexia: Differential effects of word frequency in human subjects. MUNTE. M . v i s z o n y l a g k é s ő n k e z d h e t ü n k b e l e a fejlesztésbe. Journal of Educational Psychology. USA.J.C H A N G . J... . (1996): Neuropsychology for clinical practice. J.. V. KUSSMAUL. P. T. (1974): Working memory. Developmental Psychology.R. Budapest. 682. 52. S. . Archives of Neurology.E. MONK. CSÉPÉ VALÉRIA (2000): Az olvasás és írásképesség zavarai. R. 3. OSMANNÉ SÁGI JUDIT (2000): A fejlődési diszlexiára (FDL) jellemző beszédhang­ feldolgozási zavarok eltérési negativitás (EN) korrelátumai. Monduzzi Editoré. UCB Kiskönyvtár. (1995): Phonological processing. 32-38. 183-186. rosszul m ű k ö d ő k o m p e n z á c i ó s t e c h n i k á i t . LANDERL. J. N .T. E. alliteration. MEIXNER ILDIKÓ (1974): Új segédanyagok a diszlexia korrekciójához. GALABURDA A. 2 8 9 . M . New Jersey. A. M„ BRADLEY.. Academic Press. 161. 16. . A.. KOTZIN. Strömqvist. University of Michigan Press. (1989): The alphabetic principle and learning to read. (1973): Dyslexia: A neurolinguistic study of traumatic and developmental disorders of reading. Evoked and event-related potentials in hearing research and clinical application. Surface Dyslexia. (1997): Auditory event-related potentials in the study of developmental language-related disorders. Journal of Experimental Child Psychology. C. .. (1990): Brain morphology in deve­ lopmental dyslexia and attention deficit disorder/hyperactivity. A . . 14. NOVEY.M. CSÉPÉ VALÉRIA. H . E. N. 63. Archives of Neurology. 58. GALABURDA. A. S. 156 . GESCHWIND. J. 76.. A sokféle. Neuroscience Letters. M. H . De Weerd. (eds). A. J. DEFRIES. 88(18): 7943-7947. ABOITIZ. GESCHWIND. B .. J. (eds).. In: Csépé. (1985): Beneath the surface of developmental dyslexia.. (1997): Towards the clinical application of the mismatch negativity evokes potential component. WEISS MÁRIA ( 1996): Tanulási zavarok ... ELTE Kiadó. In: Stalberg.. (1996): Auditory neurophysiologic responses and discrimination deficits in children with learning problems. L. ROSEN G. (1983): Categorizing sounds and learning to read: A causal connection. N .. 40(6). I. CSÉPÉ. S. . In: Patterson. M. A m e n n y i b e n a g y e r m e k 7 . and reading disability. LUNDBERG. (1969): Interaction of information in word recognition. SEMRUD-CLIKEMAN. (1877): Disturbances of speech. Q J Exp Psychol A 51(1): 153-177. phoneme detection and learning to read. 55. O . OGLESBY. DYKMAN. A . GESCHWIND. (1991): Physiological and anatomical evidence fora magnocellular defect in developmental dyslexia. S. F. (ed): The psychology of learning and motivation. Reading research: Advances in theory and practice. Science. U. MOLNÁR Márk (1998): Similarities and differences of deficient phoneme processing in aphasia and dyslexia. 88-90. Archives of Neurology. K. COLTHEART.. . ú j o n n a n kialakított fejlesztő m ó d s z e r k ö z ü l nem könnyű választani. BRYANT. Child Development. 315-334. D . MASTERSON. T. hi­ szen e z e k k o r á b b a n i s m e r t e t e t t széles m ó d s z e r t a n i repertoárja e h h e z is segítséget nyújthat. M. 469^196. Audiology and Neuro-Otology. N . . Zidar. Náátanen. A. BADDELEY. R.. G.. D.. SHANKWEILER. Liberman. G . In: Bower.

e s t a n é v r e . a b e s z é d j a v í t á s alapellátás. OSZTÁLYOK MŰKÖDÉSE A GYAKORLATBAN . A l o g o p é d i a i c s o p o r t o k . 14-15. M .E. M. (1928): Specific reading disability strephosymbolia. i g é n y szerinti s p e c i á l i s m e g s e g í t é s e k k e l ( k o r r e p e t á l á s . 216.T. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A k ö z o k t a t á s i t ö r v é n y é r t e l m é b e n (Kt. 2. B. RANSCHBURG P . ahová jórészt a logopédiai nagycsoportból kerültek a gyerekek. S. 1995/96-ban újabb logopédiai n a g y c s o p o r t és újabb iskolában logopédiai 1. D. s s z e r e l t ü k fel a s z ü k s é g e s teszt­ anyagokkal. . s z á m í t ó g é p e k k e l s z e r e l t ü k fel a l o g o p é d i a i o s z t á l y o k a t . SHANKWEILER. E l l á t u n k 19 ó v o d á t . (1985): Deep dyslexia in childhood? Brain and Language. E z t a m u n k á t f o l y t a t v a i n d u l t u n k 1991/92-ben a l o g o p é d i a i iskolai e l s ő o s z t á l y u n k k a l . M . (1996): Developmental characteristics of topographic EEG in school-age children using an autoregressive model. W . BARTLING. N . KEENAN. M i n d e k ö z b e n t ö b b n y e r t e s p á l y á z a t o t í r t u n k . FUSCHER. (1995): K J : A developmental deep dyslexia. 261-263. P. 19 iskolát. . 81-84. 108-121. 1991-ben h o z t u k l é t r e a kerületi v i z s g á l ó á l l o m á s u n k a t . 29. (1998): Speech phones are a replication code.. R . British MedicalJournal. 271.R. .. Brain Topogr 8(3). 3. Gyermekünk. 3 4 . M A R K . C.. P . A z első főfoglalkozású l o g o p é d i a i álláshely 1 9 6 9 . J. osztály kezdte meg működését.. . A . §) a l o g o p é d i a i s z a k s z o l g á l a t . G. M e g i s m e r k e d t ü n k a fejlesztő szoftverek h a s z n á l a t á v a l . G. MILLER. Tankönyvkiadó. Norton. SIEGEL. 30-31. Psychology Press. C M . Fejlesztő Pe­ dagógia Különszám.T. M . VASSNÉ KOVÁCS E. Cognitive Neuropsychology. (1996): Language comprehension in language-learning impaired children improved with acoustically modified speech. . REMSCHMIDT.. 2. MERZENICH. Journal of the American Medical Association. TAYLOR. A diszlexia kezelése. B YMA. Brain. S.. Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory. SHAYWITZ. (1990): Event-related potentials to visual and language stimuli in normal and dyslexic children. majd statisztikai ada­ tokkal bizonyítottuk a logopédiai óvodai csoport szükségességét. 531-545. 1221-0238. C. 318-327. TEMPLE. VASSNÉ KOVÁCS EMŐKE (1977): Szemelvények a diszlexia köréből. TANIMURA R..A. BRONEN. MAISOG J . o s z t á l y o k m e l ­ lett s t á t u s z o n k ü l ö n l .. DONOHUE B. o s z t á l y i g visszük a r á s z o r u l ó k a t . SNOWLING. M . . OGAWA T. LIBERMAN. J . 12. . P. JENKINS. 16-17. S„ BEDI. X. LOGOPÉDIAI CSOPORTOK. 309-339. t o v á b b á 2 ó v o d a i l o g o p é d i a i fejlesztő n a g y c s o p o r t o t . . NAGARAJAN. 119. L. Jo­ urnal of Experimental Child Psychology. S. RUMSEY J . .b e n l é t e s ü l t a K i s e g í t ő I s k o l á b a n . HOWARD. R . 562-573. L. Cognitive Neuropsychology. H. W I S E D . t o v á b b i b ő v í t é s alapján 3 2 l o g o p é d i a i álláshellyel r e n d e l k e z i k a k ő b á n y a i h á l ó z a t . K é t i s k o l á b a n l o g o p é d i a i 5. J.S. STUART. Budapest. Novak Rudolf és Társa. 2 1 . A l o g o p é d i a i o s z t á l y o k a t ö n k o r m á n y z a t i e n g e d é l y lyel k i s l é t s z á m ú o s z t á l y o k k é n t a felső t a g o z a t b a n is e g y ü t t tartjuk. 1378. VEKERDY ZSUZSANNA (1969): Nem írok. GORE. R . Psychophysiology. SCHULTE-KORNE. STACKHOUSE. N A C E K . SZEBENYINÉ NAGY ÉVA (1999): Iskolás diszlexiások vizsgálata és az újabb szempontokkal bővült terápia. Hove. J . M . 590-604. Journal of Learning Disabilities. . J . KATZ. SONODA H. FULBRIGHT. PU-GH. (1939): Az emberi tévedések törvényszerűségei. J . (1998): Auditory processing and dyslexia: TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS: evidence for a specific speech processing deficit. 90. The phonological-core variable-difference model.MORGAN. D. ORTON.E.793-824. W . 12. 1999/2000-es t a n é v ü n k m o t t ó j a m á r a z volt: 3 0 év. G. m e l y e k p é n z ö s s z e g e i b ő l b ő v í t e t t ü k esz­ k ö z p a r k u n k a t . . WANG. ( 1 8 9 6 ) : A case of congenital word-blindness. T . v i s s z ü k t o v á b b . 294-305. SHAYWITZ. SKOYLES. 27. . (1980): Development of grapheme-phoneme correspondence in normal and dyslexic readers.. P. DEIKMEL. 1095-1099. W . Fej­ lesztő Pedagógia Különszám.l l o g o p é d u s áll. amely jelenleg a K o m p l e x Általános Iskola és Szakszolgáltató K ö z p o n t tagozataként mű­ ködik. FLETCHER. M . 158 159 . o s z t á l y o k b e i n d í t á s a s o k r é t ű f e l a d a t o k a t rótt r á n k : 1988-ban M e i x n e r I l d i k ó segített a szervezési m u n k á l a t o k b a n . 74-77. D . . nem olvasok. M . Med Hypotheses. 11. STANOVICH. (1999): Diszlexia-veszélyeztetettek kiszűrésének lehetőségei az Inizan-teszttel. (1996): Cerebral organization of component processes in reading. .. (1988): Explaining the differences between the dyslexic and the garden-variety poor reader.A. RACK. amely ingyenes.KŐBÁNYÁN KONDOR EDIT SHANKWEILER. K .. ORTON. b e é p í t v e e z e k e t a l o g o p é d i a i c s o p o r t o k b a n folyó m u n ­ kánkba. TÁLLAL.. 167-173. E l v é g e z t ü k a z e l s ő n a g y átfogó ó v o d a i p r e v e n c i ó s s z ű r é s e i n k e t . S.S. FOWLER.Y. Science. . 5. F .C.. I. L.. (1986): Phonological dyslexia and dysgraphia: A developmental analysis. P. K . Főiskolai jegyzet. (1979): The speech code and K ő b á n y á n 1956 ó t a folyik l o g o p é d i a i gyakorlati m u n k a . (1937): Reading. p s z i c h o l ó g u s i f o g l a l k o z á s o k ) . 337-340. 3 0 l o g o p é d u s ! A 2 0 0 1 / 2 0 0 2 . Az learning to read.. CONSTABLE R .. l o g o p é d i a i . SCHREINER. K. K . ANDREASON. W . Neuroreport. writing and speech problems in children. E z e n c s o p o r t o k . .. SKUDLARSKI. SNOWLING. 50(2). (1992): A positron emission tomographic study of impaired word recognition and phonological processing in dyslexic men Arch Neurol 54 (5). (1997): Developmental cognitive neuropsychology. . Buda­ pest. New York. így indulhatott be 1990/9l-ben az első logopédiai nagycsoportunk.

E g y l o g o p é d u s m u n k á j a során m i n d e g y i k fent e m l í t e t t k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó g y e r m e k k e l k a p c s o l a t b a kerül. h a n g c s e r é k k e l v a g y k i h a g y á s o k k a l beszél. . A diszlexia. vagy az életkoruk szerinti ál­ talános iskolai osztályfokot folytathatják. majd a m á s o d i k a t is. iskolai osztályokba a h a l m o z o t t a n p r o b l é m á s .az első és m á s o d l a g o s k o m m u n i k á c i ó s r e n d e l l e n e s s é g e k k e l foglalkozik.A - logopédia: a g y ó g y p e d a g ó g i a e g y speciális részterülete. h a d a r á s ) . akinél ve­ leszületett vagy szerzett idegrendszeri m ű k ö d é s i zavarok és k ö r n y e z e t i h a t á s o k k ö v e t k e z ­ t é b e n j e l e n t ő s m é r t é k ű b e s z é d f o g y a t é k o s s á g áll fenn. h o g y a fejlődés k o r a i szakaszában kis l é p é s e k b e n . így sok esetben h i p e r m o t i l i s s á válik.a m e g k é s e t t beszédfejlődés. H a b á r m e l y funkcióban e l m a r a d á s vagy zavar keletke­ zik. E z e k hatására a b e s z é d f o g y a t é k o s o k n á l m á s o d l a g o s p s z i c h é s e l t é r é s e k ( s z o r o n g á s . Az e n y h e részfunkció-gyengeségtől a k o m p l e x személyiség-. a k k o r a nyelvi fejlődés és az iskolai ta­ nulás n e h e z í t e t t lesz. Beszédfogyatékos (beszéd. D i a g n o s z t i k a i i s m e r e t e k birtokában kezelési tervet kell elképzelnie. t ü r e l m e t .) irányítania a g y e r m e k e k e t . készí­ tenie. . M é g i n k á b b a tudatos p e r c e p c i ó . m e l y e k az o l v a s á s . T é n y . .a g é g e nélküli beszéd. .) a l a k u l h a t n a k ki.k o m p l e x t u d o m á n y (pedagógiai d o m i n a n c i á j ú ) . s z á m o s tünetet e g y ü t t m u t a t ó (tünetegyüttest) g y e r m e k e k kerülnek. h i b á s a n k é p z e t t h a n g o k k a l . hogy az iskolaköteles kor előtt m e g k e z d ő d j é k a speciális fejlesztő. . E z e k m e g t a n u l á s á h o z m a g a s r e n d ű pszichikai funkciók integrált m ű k ö d é s é r e v a n szükség. Oka. általános m o t o r o s nyugtalanság. hipermotilitás is j e l l e m z i . diszgráfia m i n t részképességzavar. ül. h i p e r m o t i l i t á s és/vagy m a g a t a r t á s i z a v a r o k stb. Az észlelt d o l g o k n e m kapják m e g azt a szintet. A súlyos b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k e t parciális (részleges) teljesítményzavarok. amit elvárunk. Kezelési és terápiás e s z k ö z t á r á b ó l h a t é k o n y segítséget kell t u d n i a nyúj­ tani a r á s z o r u l ó k n a k . A g y e r m e k az inger b e é p ü l é s e előtt már­ is m á s ingert keres m a g á n a k . . e l k e z d h e t i k az általános iskola 1. Más fogyatékos c s o p o r t b a tartozó g y e r m e k e k j e l l e m z ő i n e m h a t á r o z h a t ó k m e g egysége­ sen.a k ü l ö n b ö z ő h a n g k é p z é s i zavarok. naponkénti fejlesztés k e r e t é b e n lehet l e g i n k á b b elősegíteni a fejlődésüket. figyelem­ k o n c e n t r á c i ó s zavarok. Beszédhibás az a g y e r m e k . . p s z i c h o ­ lógiaira stb. A beszédfogyatékos gyermekek számára elengedhetetlen. akik a logopédiai csoportból. napi rendszerességgel. .az afázia. A l o g o p é d i a által nyújtott beszédjavításnak ki kell terjednie: . H i ­ á n y o z h a t n a k v a g y k e v é s b é fejlettek l e h e t n e k a z o k a k é p e s s é g e i . h i s z m i n t a nyelvi k é p e s s é g z a v a r a is megmutatkozik. h o g y az agy b i z o n y o s helyein a b i o k é m i a i r e n d s z e r e k kevés ideig foglalkoznak adott jelekkel.és nyelvi fejlődésben a k a d á l y o z o t t ) az a g y e r m e k . -deficit ide s o r o l h a t ó . szegregált fejlesztésük szük­ ségességét. k o m m u ­ n i k á c i ó s és tanulási k é p e s s é g e k b e n . g á t l á s o s s á g . T u d n i kell azt. felszámolására. Ez a l a p o s s z a k m a i tárgyi tudást. és h o z t u k létre az első logopédiai fejlesztő n a g y c s o p o r t o t . Majd a speciális j e l l e g ű m u n k á n a k folytatódnia kell a logopédiai o s z t á l y o k b a n is. . A A LOGOPÉDUS FELADATA megfelelő feltételeket. 160 161 . de sok e s e t b e n érinti a b e s z é d f o g y a t é k o s s á g o t is. N e m é r z é k e l i k az idő m ú l á s á n a k j e l e n t ő s é g é t sem. G y a k o r l a t i m u n k á n k során m e g t a p a s z t a l v a a gyerekek egy r é s z é n e k súlyos tüneteit. szakirányú napi fejlesztés lehetőségét csakis a logopédiai fejlesztő óvodai c s o p o r t b a n tudjuk a h a l m o z o t t p r o b l é m á k k a l k ü z d ő g y e r m e k e k s z á m á r a biztosíta­ ni.a b e s z é d f o l y a m a t hibái ( d a d o g á s . . DIAGNÓZIS.a halláscsökkenésből eredő beszédhibák.az artikulációs z a v a r o k .í r á s elsajátításához nélkülözhetetlenek. azaz p e r c e p c i ó . Indokaink: A logopédiai ó v o d a i csoportokba. . s n e m t u d n a k a k é p e s s é g e k h a r m o n i k u s a n m i n ő s é g i l e g m a g a ­ sabb szintre j u t n i . H i s z m i n d e n évben v a n n a k olyanok. kiesik e g y l á n c s z e m . hogy a z e l e m i érzékeléseikből n e ­ hezen lesz észlelés. t o v á b b á indítottuk be két általános iskolánkban a logopédiai osztályok f e l m e n ő rend­ szerét. Itt áll s z á m u k r a megfelelő idő rendelkezésre a fejlődési egyenet­ lenségeik l e k ü z d é s é r e .az o r r h a n g z ó s beszéd. általános tanulási za­ varig terjedhetnek. osztályát. A m e n n y i b e n a g y e r m e k n e k a speciális intenzív fejlesztéssel és a g y a k o r l á s o k k a l a kellő érési időt is biztosítani tudtuk. h o g y ez a k ü l ö n n e v e l é s s z ü k s é g s z e r ű . SPECIÁLIS IGÉNYEK b e s z é d f o g y a t é k o s o k n e v e l ő .o k t a t ó m u n k á j á t végzi. szakorvosira. F e j l ő d é s ü k b e n e l a k a d t g y e r m e k e i n k n é l e l m o n d h a t ó . m e l y a b e s z é d h i b á k felszámolását és a A TERÁPIÁNKRA SZORULT GYERMEKEKRŐL: SAJÁTOSSÁGOK. de á t m e n e t i j e l l e g ű is e g y b e n . p r e v e n c i ó s m u n k a . Ez zavart idéz elő a nyelvi. és s ú l y o s a b b e s e t b e n további vizsgálatokra (szakbizottságira. azaz a p p e r c e p c i ó hi­ ányával állunk s z e m b e n . intenzíven. a részképesség-zavarok h a l m o z o t t előfordulását éreztük m e g . M i n d ­ ezek k ö v e t k e z m é n y e k é n t p e d i g m á s o d l a g o s p s z i c h é s sérülések és m a g a t a r t á s z a v a r o k tár­ sulhatnak a m á r m e g l e v ő p r o b l é m á k h o z . aki rossz artikulációs m o z g á s s a l .az a k a d á l y o z o t t beszédfejlődés. Ha a funkció m ű k ö d é s e zavart. p r o b l é m a é r z é k e n y s é g e t kell j e l e n t s e n . Az általunk k e z e l t g y e r m e k e k részképesség-struktúrája n a g y o n eltérő fejlődést m u t a t . integrálhatóvá válik a további együttnevelésre. osztályból visszakerülnek a többsé­ gi c s o p o r t o k b a .az olvasás és írás z a v a r a i n a k javítására. ebből k ö v e t k e z ő e n a beépítés elégtelen. Ez rontja a tanulási f o l y a m a t o k a t .

osztályba kerülő g y e r m e k n e k r e n d e l k e z n i e kell szakértői javaslattal a b e k e r ü l é s h e z ! alatti ó v o d á b a n .a t e r h e s s é g e k ö r ü l m é n y e i t . a térbeli helyzet. VIZSGÁLATI ANYAGAINK.o r r . .Óvónői jellemzést. A g y o r s t e s z t h e z k a p c s o l t a n m i n d e n k é p p figyelembe kell venni a g y e r m e k artikuláció­ ját. A diszlexia-prevenciós szűrővizsgálat n e m k o r l á t o z ó d i k év elejére. A diszlexia-veszélyeztetettséget a kerületi l o g o p é d u s o k által összeállított s z ű r ő a n y a g g a l végezzük. a k ü l ö n b ö z ő tüneteik alapján. s ezek alapján k ü l d t ü k a kiszűrteket a B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s S z a k é r t ő i Bizottsághoz.p s z i c h o l ó ­ gusok. ÁTFOGÓ LOGOPÉDIAI VIZSGÁLAT KÖRE Vizsgálati k é r e l m e t k a p u n k . s m e g k ü l d i k a vizsgálatra v á r ó g y e r m e k előszűrési ered nyeit. akit o p t i m á l i s e s e t b e n (é pasztalataink alapján is) az é d e s a n y a kísér el. m e g k é s e t t beszédfejlődés esetében a k i s c s o p o r t o s o k o n is.M i ó t a vesz részt logopédiai foglalkozásokon. s z e m é s z e t r e . N a g y segítséget j e l e n t a m u n k á n k h o z . mely a fent jelzett r é s z t e r ü l e t e k e t vizsgálja tovább. Ez tartal­ mazza: .M a g a t a r t á s á t .M i l y e n e g y é b foglalkozásban.Előrejelző gyorsteszt e r e d m é n y e i t . 163 162 . " . Erre szolgálnak: a Frostig. a r i t m i k u s s o r o k követési k é p e s s é g é r ő l . h o g y a n lehet vele h a l a d n i ? . . Az artikuláció vizsgálatát a b e s z é d h a n g o k képzési módja szerint összeállított szó és h o z ­ zá k a p c s o l ó d ó k é p a n y a g adja. s az e r e d m é n y e k alapján t e r v e z n e k fejlesztő fog­ lalkozásokat a r á s z o r u l ó k n a k .g é g é s z e t r e .a szülés k ö r ü l m é n y e i t . 5. a B e n d e r A ( i s k o l á s o k n a k B) v i z u o m o t o r o s koor­ d i n á c i ó t vizsgáló tesztek. Ha 20 p o n t alatti teljesítményű.információt k é r ü n k : .k é z koordinációjá­ ról.h á t t é r m e g k ü l ö n b ö z t e t ő képességéről. további átfogó.Meixner-féle szókincsvizsgálatot. nagy-finommotorikáját. az Inisan. az a l a k . továb­ bá az első o s z t á l y o s o k n á l . . egyéni szakvizsgálatra utalják a k o l l é g á k a g y e r m e k e k e t . pszichológiai-pszichiátriai vizsgálatra vagy a szakértői bizott­ ságok vizsgálataira.a szoptatásról.i s k o l a . foniátriára. mely tartalmazza: . S z ü l ő v e l e g y e z t e t e t t i d ő p o n t b a n fogadjuk a g y e r m e k e t . irányok felismeréséről. M i n d e n l o g o p é d i a i csoportba. . v a l a m i n t az első o s z t á l y o s o k olvasás-írás-vizsgálatai a diszlexia. . . a K é k v i r á g u. sz. A teszten e l é r h e t ő p o n t s z á m 30. az M S S S T szűrőteszttel m é r i k fel a nagy­ c s o p o r t o s ó v o d á s o k a t az ősz folyamán. A z első l o g o p é d i a i c s o p o r t u n k b e i n d u l á s a előtt m á r v é g e z t ü n k átfogó diszlexia-prevenciós szűréseket. Részletes a n a m n é z i s t v e s z ü n k fel a szülőtől. ezt igény és m e n e t k ö z b e n felmerülő p r o b l é m á k szerint év k ö z b e n f o l y a m a t o s a n v é g e z z ü k : a logopédiai foglalkozásokon a l o g o p é d u s által tapasztalt t ü n e t e k alapján. részletesebb vizsgálat indokolt. a N e v e l é s i T a n á c s a d ó s z a k e m b e r e i pedig saját vizsgálataik alapján e g y a r á n t jelez­ hetik k é r e l m ü k e t felénk az átfogó logopédiai vizsgálatra. SZŰRÉSEINK .Emberrajzát. Ev v é g é n a k ö z é p s ő c s o p o r t o s ó v o d á s o k artikulációs szűrővizsgálatai folynak (ez elő­ rejelzés lesz a k ö v e t k e z ő tanévre). így kerülhetnek s z a k o r v o s h o z ( f ü l . U g y a n c s a k év elején szűrjük ki a diszlexia-veszélyeztetettséget m u t a t ó g y e r m e k e k e t a n a g y c s o p o r t o s o k közül.1991-ben h o z t u n k létre K ő b á n y á n logopédiai vizsgáló k ö z p o n t o t . Ez alaptájékoztatást nyújt a g y e r m e k s z e m . részletes. egyéni vizsgálatokat a k ö r z e t b e n dol­ g o z ó l o g o p é d u s k o l l é g á k (és a szülő) kérésére. az iskolákban p e d i g i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k m ű k ö d n e k . a k ó r h á z i időszak történéseit. MÓDSZEREINK Az ó v o d á k egy részében az ó v ó n ő k a Prefer-teszttel v é g e z n e k felmérést a n a g y c s o p o r ­ tosoknál. Ha e terüle­ teken is e l m a r a d á s tapasztalható. beszédállapotát. v a l a m i n t az ó v ó n ő k és a p e d a g ó g u s o k jelzései alapján vizsgáljuk a rászorultakat. AZ EGYÉNI.Artikulációs vizsgálatát. az a l a k k o n s t a n c i á r ó l . . az ó v o d a . a n n a k a l a k i . a vele való terápia nehézségeit.a fogazat fejlődéséről. R é s z l e t e s e b b iskolaérettségi vizsgálatot a kerületi Nevelési T a n á c s a d ó végez. esetleges p r o b l é m á i t ez idő alatt. diszgráfia előrejelzése végett a kerület összes i n t é z m é n y é b e n . Felszereltük a szükséges m é r ő t e s z t e k k e l . hogy a kerület v a l a m e n n y i ö n k o r m á n y z a t i m ű k ö d ­ tetésű óvodájában az 1998/99-es tanév óta ó v o d a p s z i c h o l ó g u s segíti a p e d a g ó g i a i m u n k á t . Kerületünkben év elején átfogó artikulációs szűrővizsgálatokat (beszédhibákra kiterjedően) v é g z ü n k a z ó v o d á k b a n a z összes n a g y c s o p o r t o s korú g y e r m e k n é l é s a z ó v ó n ő k j e l z é s e i alapján a k ö z é p s ő s ö k ö n . további. a n n a k időtartalmáról. audiológiára). figyelmi állapotát. A k ö r z e t e k b e n d o l g o z ó l o g o p é d u s o k előszűréseik alapján. . A l a p u l az „ E l ő r e j e l z ő g y o r s t e s z t I I . a térbeli v i s z o n y l a g o s s á g észleléséről és m o t o r i k u s lekövetéséről.E d d i g elért e r e d m é n y e i t .t használjuk (Frostig és Inisan alapján M a r o s i t s Istvánná összeállításában). Ö s s z e h a n g o l t s z ű r ő t e v é k e n y s é g e t végeznek.t a r t a l m i összetevőit. lefolyását. terápiában részesül? Ez az a n y a g eljut a részletes vizsgálatot v é g z ő l o g o p é d u s h o z . A l o g o p é d u s o k t ó l előszűrési a n y a g o k a t k a p u n k a vizsgálatra váró g y e r m e k r ő l . s itt a kellő diagnosztikai i s m e ­ retekkel r e n d e l k e z ő l o g o p é d u s o k végzik az átfogó. .

Bender A-tesztfelvétele V i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó t n é z ü n k . .) Időbeli tájékozottságáról t u d a k o z ó d u n k : hét napjai. szókincsre. történetre vonatko­ zik.A b e s z é d vizsgálata: kiterjed a spontán b e s z é d r e . Szintén szerialitási készséget m u t a t . v a l a m i n t a d i s z g r a m m a t i z m u s megfigyelésére. Ezekkel a feladatokkal a m e c h a n i k u s rövid távú verbális e m l é k e z e t é t nézzük. állapotát. Általános tájékozódás Ez l e h e t ő s é g e t biztosít beszélgetésre.a vizuális e m l é k e z e t ü k e t . .akik h o z z á n k kerülnek vizsgálatra . n y e l v m o z g á s á t .csecsemőkori magatartásáról. különbség megfogalmazását.b a l . úgy ő is b e n t t a r t ó z k o d h a t a vizsgálat alatt).Vizuális p e r c e p c i ó t vizsgálunk formák. . a l s ó .Vizuális m i n t a követésével szerialitási k é p e s s é g e t n é z ü n k . E b b e n vizsgáljuk: a m o z a i k részteszttel a vizuális rész-egész v i s z o n y o k észlelését.szülő m i l y e n p r o b l é m á t érez g y e r m e k é v e l k a p c s o l a t b a n . é v s z a k o k . feladatlapon: egyszerű tárgyakat kell rajzolnia a papír j o b b . i s m e r k e d é s r e . beilleszkedéséről. m ű v e i é tek o-os. A súlyos b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k .f e l s ő részére. .m o z g á s . c s a l á d b a n for­ dult-e e l ő b e s z é d h i b a stb. önálló versmondását. m o n d a t o k r a . rajzmozgását.gyermekbetegségeiről. nehéz szavak utánmondási képességét. a gyerek s p o n t á n b e s z é d é n e k megfi­ gyelésére. 10-es s z a m k o r b e n tartoznak ide. . h o g y 4 h a n g i g . A g y e r m e k k e l a vizsgálatot k é t s z e m é l y e s h e l y z e t b e n v é g e z z ü k (kivételt jelent.s z e m d o m i n a n c i á t . térbeli tájékozódás: testrészeit ismertetjük fel. esetleges problémájuk. m i k é p p telik el egy n a p j u k stb. M e c h a n i k u s s z á m o l á s a t ö b b . . . szájtéri finom­ motorikus tevékenységét. számfelismerése.e l ő z e t e s s z a k o r v o s i vizsgálati e r e d m é n y e i r ő l . (Ezt 6.. képolvasásra. a p a n e v e .h o l n a p f o g a l m a i .. Emberrajz készítése Snijders Oomen nonverbális intelligenciateszt Figyeljük ceruzafogását.nyelvi z a v a r o k k a l k ü z d e n e k . k e d v e n c időtöltéseiről. relációs szavak i s m e r e t é r e .familiáris a n a m n é z i s r ő l : testvérek száma. K é r d e z z ü k tőle a l a p v e t ő családi ismereteit ( a n y a .k e v e s e b b . E l v á r h a t ó . M o n d a t i s m é t l é s (Prefer) a 10-12. rajznyomatékát. ha a gyer­ m e k n e m h a j l a n d ó leválni a szülőről. neveztetjük m e g . DPT-teszt felvétele (diszlexia-veszélyeztetettség vizsgálata - Marsits Istvánné) Ez a teszt sokrétű tájékozódást nyújt s z á m u n k r a .l á b . Fel­ jegyezzük beszédhibáját. . .Lateralitást vizsgálunk: k é z . Számtani alapismeretek K ö z b e n megfigyeljük beszédszervei m ű k ö d é s é t . .Az auditív e m l é k e z e t vizsgálata hangokra. hisz e n n e k z a v a r a k o m o l y olvasási-írási n e h é z s é g e k e t o k o z h a t az iskolában. . i r á n y o k észlelésére.k ö z ö s s é g b e kerülésének időpontjáról.u g y a n a n n y i fogaimar. használatára.T é r b e l i é s i d ő b e l i r i t m u s é r z é k vizsgálata: s o r a l k o t á s .5 éves k o r után végeztetjük. . . fogalomalkotását. szóbeli inst­ r u k c i ó k alapján. . alakja részletezettségét. . . h o g y a n j ö t t e k a vizsgálatra. p a p í r o n a térkitöltését.. S z í n i s m e r e t é t is e k k o r t é r k é p e z z ü k fel.) . mit vár a vizsgálattól. . ezért e s e t ü k b e n ezt a tesztet vesszük fel értelmi k é p e s s é g e i k felmérésére. formák j e l e k felismertetésével.és beszédfejlődéséről. Megjegyzés: A vizsgálat a n y a g a és az a n a m n e s z t i k u s a d a t o k b i z a l m a s jellegűek. A k e r e s z t e z e t t feladatokban a j o b b kezével kell m e g f o g n i a a bal lábát stb. vonalvezetését. t e g n a p .T á j é k o z ó d á s a térben. m o n d a t i g tudjon szó szerint ismételni. Történetnél 9 lényeges e l e m b ő l 7-et kell visszaidéznie.Vizuális e m l é k e z e t e t t á r g y k é p e k azonosításával.A hallási differenciáló k é p e s s é g vizsgálata n a g y o n fontos. T e r m é s z e t e s e n a z é l e t k o r á n a k m e g f e l e l ő v i z s g á l a t o t v é g e z z ü k el. r i t m i k u s taps i s m é t l é s e tartozik ide. . J e l e n e s e t b e n e g y n a g y c s o p o r t o s k o r ú ó v o d á s vizsgálatáról szólok. erre a s z ü l ő figyel­ mét is felhívjuk. i n f o r m á c i ó s j e l e k r e vo­ natkozóan. szavakra.a kombinációs készségüket. s a rövid távú verbális történetemlékezetet. m i b e n kér segítséget.o t t h o n i viselkedéséről. ábramásolását. 164 165 . s z í n r i t m u s i s m é t l é s .T e s t s é m a i s m e r e t e . 3-4 szóig idézzen vissza a n a g y c s o p o r t o s g y e r m e k .

V i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó fejlesztése.G r a f o m o t o r o s fejlesztés ( f i n o m m o t o r i k a és taktilis észlelés). úgy a l o g o p é d u s beszédfejlesztő. Ezt az teszi lehetővé. a s z ó k i n c s aktivizálás. a b e s z é d és nyelvi k é p e s s é g e k m o z g ó s í t á s a .b a l irányokat.az a n a l ó g i á s g o n d o l k o d á s u k a t . a n n a k terjedelmét. térbeli helyzeteket m e g i s m e r n i e . A l é t s z á m 12-15 fő c s o p o r t o n k é n t .Hallási figyelem kialakítása. úgy a B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s Szakértői Bizottsággal való egyeztetés után.s z ó azonosítást zajban. A g y e r m e k e t p o n t o s ö n m e g i s m e r é s felé kell v e z e t n ü n k . p r e v e n c i ó s óráin is e t á r g y k ö r h ö z tartozó szó-. A l o g o p é d i a i ó v o d á k b a n . figyelmi. . továbbá pösze vagy diszfázia v a g y d a d o g ó terápiát . A testtudat fejlesztése ö n m a ­ gában is r é s z t e r ü l e t e k r e t a g o l ó d i k : a testkép. én m o s t a leginkább hasz­ nált alapvizsgálati területeket e m e l t e m ki. A testkép a test szubjektív m e g t a p a s z t a l á s a és érzése. értelmetlen h a n g s o r o k azonosítását. szótalálást. . . az egyéni teherbíró-képességeiket.Diszkalkulia-prevenció. h o g y a p ö s z e terápiába be­ építjük a p r e v e n c i ó s f o g l a k o z á s o k elemeit. a testfogalom és a testséma fejlesztésére.R i t m u s é r z é k fejlesztése. h o g y az e g é s z n a p o s n e v e l é s t átszője a n a g y o n t u d a t o s a n y a n y e l v i fej­ lesztés. . ezt a gyer­ m e k figyelmi állapota szerint választhatja m e g a vizsgáló. . .. . m a g a t a r t á s b e l i á l l a p o t u k h o z . 166 Vizuomotoros koordináció fejlesztése - térbeli tájékozódás fejlesztése Elválaszthatatlan területek. h a n g s o r a z o n o s í t á s i képességet. ami t ö b b e k k ö z ö t t m a g á b a n foglalja a diszlexia-prevenciós foglalkozást. s az a d o t t vizsgálati részekből m e l y e k e t végzi el a n n a k é r d e k é b e n . a szerialitást. A vizsgáló az e r e d m é n y e k b ő l összeállítja a s z a k v é l e m é n y t és megteszi a j a v a s l a t á t (a szülővel azt m e g b e s z é l v e ) a g y e r m e k további ellátása é r d e k é b e n . így a k ő b á n y a i ó v o d a i logopédiai nagycsoportjainkban is terápi­ ás ú t m u t a t ó u l szolgálnak Csabay logopédiai óvodák Katalin: A beszédjavító óvodai csoportok és előkészítő című kiadványok. j o b b . keresik a csatlakozási felületeket. be­ szédritmust. bővítés. . d i n a m i k u s sztereotípiák kialakítása. Értjük ezalatt azt. ha az ó v o d a i f o g l a l k o z á s o k t é m a k ö r e az ősz.Térbeli tájékozódás fejlesztése. sokrétű p r o b l é ­ máihoz. h a n e m a m a g a s a b b szervezettséget igénylő agyi integrációs t e v é k e n y s é g ü k szerveződését mutatja. m o z g á s által testi e g y e n s ú l y é r z é k e l é s é t ki­ fejlesztenie. A téri t á j é k o z ó d á s fejlesztése t ö b b részterületre b o n t h a t ó .E m l é k e z e t és figyelem fejlesztése. A vizsgálat f o l y a m á n megfigyeljük a g y e r m e k magatartását. hogy az ó v ó n ő v e l r e n d s z e r e s . a b e s z é d m e g é r t é s t hallás után. E z e k fontos további i n f o r m á c i ó i n k lesznek. P é l d á u l . A logopédiai ó v o d a i c s o p o r t b a j á r ó g y e r m e k e k a n a g y c s o p o r t o t végzik e keretek között. A saját testről alkotott kép a m o z ­ g á s o k b a n fejeződik ki. Beszédészlelési és beszédmegértési teljesítmény vizsgálata (GMP. figyelembe véve. M i n d e z e k figyelembevétele k i e m e l t feladata a lo­ gopédusnak. Az ó v ó n ő k az Ó v o d a i Nevelési P r o g r a m alapján kidolgozott helyi nevelési p r o g r a m sze­ rint v é g z i k m u n k á j u k a t .a K n o x . a grafomotoros fejlesztést. Vizsgálja: a m o n d a t . ér­ zékszervei nyújtotta lehetőségeit m e g i s m e r n i e . m u n k a v é g ­ zési t e m p ó j á t . M i n d e n g y e r m e k részesül készségfejlesztésben. figyelmi állapotát. Két speciálisan képzett ó v ó n ő és 1 l o g o p é d u s d o l g o ­ zik egy-egy c s o p o r t mellett. h o g y t ö b b a l k a l o m m a l kell azt elvégezni. szűk frekvenciás és gyorsított m o n d a t o k azonosítását. Megjegyzés: Ez a teszt s z á m o s e g y é b részterület vizsgálatát teszi lehetővé. verbális-vizuális m e m ó r i á t . hogy két t a n é v e n át m a r a d j a n a k itt. a n n a k j ó v á h a g y á ­ sával teszi m e g javaslatát. s azt s z e m előtt tartva tervezi munkáját. átszövik e g y m á s t . Ő is i g a z o d i k az ó v o d a i t e m a t i k á h o z .igényeik szerint.Beszédkészség fejlesztése. heti m e g b e s z é l é s e k e n e g y e z t e t i k a t é m a k ö r ö k e t . Gósy Mária) Ez a teszt n e m a g y e r m e k e k hallásvizsgálatát végzi el.r é s z p r ó b á v a l pedig a m o z g á s s o r . AZ ÓVODAI LOGOPÉDIAI KÉSZSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM FŐBB ÉRINTÉSI TERÜLETEI .e m l é k e z e t ü k e t . Testrészeit kell tudatosítania. feladattartását. h o g y a g y e r m e k állapo­ táról kellő i s m e r e t ü n k legyen.Vizuális p e r c e p c i ó fejlesztése. A m e n n y i b e n a g y e r m e k e t a vizsgáló a logopédiai c s o p o r t b a javasolja felvételre. k é p a n y a g g a l dolgozik. Az ó v ó n ő k n e k is figyelembe kell v e n n i ü k a p r o b l é m á s g y e r m e k e k t ü n e t e i n e k változa­ tosságát. előfordulhat. A l a p v e t ő feladat. A l o g o p é d u s n a p o n k é n t i kiscsoportos és indokolt esetben e g y é n i foglalkozásokat vezet. A részterületek vizsgálati sorrendje n e m kötött. és fordítva. i g a z o d v a a g y e r m e k e k eltérő. fejlesztése. M i v e l az eljárás h o s s z a d a l m a s . i g a z o d n i u k kell a speciális s z ü k s é g l e t e i k h e z . m a g a s a b b szinten az e m b e r á b r á z o l á s b a n is m e g m u t a t k o z i k . A vizsgáló kompetenciája eldönteni. A terápiás f o g l a k o z á s o k átfedik e g y m á s t . . de indokolt e s e t b e n lehetőséget k a p n a k arra. 167 . osztályok terápiás anyaga (1994) és R o s t a Katalin szerkesztésében a Taníts meg engem! Fejlesztő program számára (1996) A LOGOPÉDIAI ÓVODAI MUNKA K e r ü l e t ü n k b e n a két logopédiai fejlesztő nagycsoport a Kékvirág utcai ó v o d á b a n m ű k ö d i k . hogy m i n d e n részterület feltérképezése szükséges-e.

tárgyak­ n a k j e l l e m z ő tulajdonságaik v a n n a k .) A térbeli i r á n y o k fejlesztését a t e s t t u d a t o n k e r e s z t ü l t o v á b b v i s s z ü k a s í k b a n t ö r t é n ő irányfejlesztésre. gesztusjátékok tanításával fejlesztjük. ujjaik m o z g a t á s a . E z e k alapján m o z g á s o s r e n d s z e r e n keresztül tanulják az ismereteket. s így n e m é p ü l h e t n e k tartós e m l é k e z e t i e g y s é g g é . m a g a ­ sabb szintre juttatása. n e v e z z ü n k meg. formák felismertetése. begyakorlási időt.: u t c á n k é k a u t ó k megfigyelése.k ö v é r testalkatú? De ide t a r t o z n a k a testrészeket m e g t a n í t ó . m i n t az írás-olvasási f o l y a m a t o k n á l . körberajzolhatjuk. E z é r t a testrészeket többféle m ó d o n kell érzékeltetni. majd h a s o n l ó tárgyak összehasonlítása. m e r t ez se­ gíti majd a z í r á s . így relációs szó­ kincset alakítunk ki. illetve erősítése. A többi térbeli irányt is b e k a p c s o l j u k a f o l y a m a t b a : lent-fent. m e l y e k az írás­ t a n u l á s h o z szükségesek. A logopédiai ó v o d á b a j á r ó g y e r m e k e k n e k (általánosságban említhetjük) m o t o r o s kivi­ telezési gondjaik v a n n a k . hisz a kéz­ fej c s o n t m a g v a i a h e t e d i k életév után fejlődnek ki m a r a d a n d ó a n . m o z g á s t megfigyelni. M o z g á s o n keresztül érzékeli a térbeli viszonyokat. Alak-háttérfelfogás. s ha n e m h a g y u n k s z á m u k r a kellő érési. k ü l ö n b ö z ő eltérő.) A g y e r m e k e t a külvilág differenciált észlelésére kell tanítani. balról j o b b r a haladást. az egész test m o z g a t á s á t .b a l r a .: j o b b c s u k l ó r a kék. ami m á r az írás k ö z v e t l e n e l ő k é s z í t é s é t j e l e n t i .m ö g ö t t stb. M i n d e n észlelési folyamatot s z e n z o r o s érzékelés előz m e g : látás. v a l a m i n t a be­ Vizuális percepció fejlesztése szédszerveik irányítása e g y a r á n t fejletlen. A vizuális észlelés fejlesztésének részei: Szem-kéz koordinációjának fejlesztése: a szem fixáló m o z g á s á t alakítjuk ki. Ü g y e l n i kell. G r a f o m o t o r o s készségük fejlesztésébe beletartozik vizuális e m l é k e z e t ü k . hogy a g y e r m e k tudjon saját testén tájékozódni. balra pi­ ros szalagot helyezni stb. színezhetjük. síkban: táblán. Az iskolába kerülő g y e r m e k n e k n a g y o n n e h é z d o l g a van az íráselsajátítással. N e h é z s é g e t j e l e n t s z á m u k r a a z érzékletek ö s s z e k a p c s o l á s a . E g y órán csak egy új testrész tanulása indokolt. a n n a k észlelése. felismertető gyakorlatok. térben: mi van tőled j o b b r a . m á s inger n e m „ v i h e t i " el. A p o n t o s észlelés kialakításáért a tárgyakat ujjal körbekeríthetjük. laterális d o m i n a n c i á j u k kialakítása.e s h á r m a s v o n a l k ö z é b e n va­ ló tájékozódás. szem. kinesztetikus és m o z g á s o s befu­ tó é r z é k l e t e k n e m fejlődnek észleléssé.A g y e r m e k e t m e g kell t a n í t a n u n k testképe ismeretére. integrálása. Pl. a k ü l ö n b ö z ő észlelő funkciók együttes m ű k ö d t e t é s é v e l lehet fejleszteni. az i z o m t ó n u s szabályoztatása is. azaz p e r c e p c i ó . k ü l ö n b ö z ő s é g é t kiválóan ér­ zékelteti.o l v a s á s h o z s z ü k s é g e s s o r k ö v e t é s t . Pl. balra m o z o g j . m i n t ahogy elvont absztrakt formái a b e t ű k n e k . tárgy m o z g á s á t s z e m m e l követni. J á t é k o s g y a k o r o l t a t á s s a l lehet e g y 168 169 . Grafomotoros fejlesztés (finommotorika és taktilis észlelés) A v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó fejlesztésével s z o r o s a n ö s s z e f ü g g ő terület a g r a f o m o t o r o s fejlesztés. j o b b r a . e l ő t t . P é l d á u l : ki s o v á n y . el kell fogadtatnunk vele saját tes­ tét az a z o n o s s á g o k és k ü l ö n b ö z ő s é g e k tükrében. é r e z z e teste határait. s h o g y a figyelmét egy adott d o l o g r a tudja fókuszálni. A testfogalom t u d á s á n a k b i r t o k á b a n tudja m e g testrészeinek elhelyezkedését. E z t u t á n z ó m o z g á s o k . hogy az elemi érzékelésükből n e h e z e n lesz ész­ lelés. A különféle f o r m á k ö s s z e r e n d e z é s é b ő l újfajta e g y s é g e t lehet lét­ rehozni. A d i m e n z i ó b a n látható tárgyakat összehasonlítjuk a síkbeli raj­ zaikkal. j o b b kéz stb. Tudatosítjuk a tárgyak j e l l e m z ő és á l l a n d ó tulajdonságait. G r a f o m o t o r o s fejlesztéssel azokat a f i n o m m o z g á s o k a t kell elősegíteni. Az e m b e r e k n e k . ha n e m fejlesztjük őket az iskoláskor előtt. E l é r e n d ő . hallás. így célszerű m i n d e n m o z g á s o s feladatot verbalitással m e g t á m o g a t n i (gyorsan. e g y e n s ú l y á n a k . ami közel áll fejlettségi szintjükhöz. Síkban.n é g y z e t rajza. s ezzel tudatosítani tudja térbeli helyzetét.: a b l a k . A g y e r m e k e k e t sok m o z g á s s a l . Kezelt g y e r m e k e i n k k ö z ö s sajátossága. A g r a f o m o t o r o s a n éretlen g y e r e k e k e t pedig szinte lehetetlen k í v á n a l m a k elé állítjuk. A részekből kell az e g é s z r e következtetni. Alakállandóság fejlesztése: tárgyak. Alapja. funkció­ ját. Pl. Ettől n e m térhet el. Pl. Használjuk a logikai készletet. j o b b = b e m u t a t k o z ó s k e z ü n k . feszítését. sőt megfelelő jelek közéjük illesztése m o t o r i k u s á n . p a p í r o n való tájékozódás. vizuális. Jobb-bal é r z é k e l t e t é s e testén: b a l = d o b o g ó szívünk. lazítását t a r t a l m a z ó feladatok. irányt válts stb. így a vizuális e m l é k e z e t é t fejlesztjük. Az i r á n y o k tanulását m i n d i g összekapcsoljuk a m e g n e v e z t e t é s ü k k e l . mely a formák azonosságát. hogy egy foglalkozáson egy irányt tanuljunk. a részekből m e g t a n í t j u k az egész észlelésére. ujjal leve­ g ő b e rajzolást k ö v e t n i stb. T e h á t a n o r m á l fejlődés­ m e n e t ű g y e r m e k n e k is nagy n e h é z s é g az iskolai füzet 5 m m . d o l g o k n a k . A saját test viszonyítása ad segítséget a k ü l ö n b ö z ő tér­ beli relációk közötti e l i g a z o d á s b a n . így az auditív. hogy a g y e r m e k a lényeges e l e m e k e t a lényegtelentől szét tudja választani. ( G y a k o r i a balkezesség.m o z g á s . m o z g á s á n a k felfedeztetésével fejlő­ dik. asztal lapján. s z e m .k é z k o ­ ordinációjuk fejlesztése. ezt figyelembe kell venni. F i n o m m o z g á s a i k : a kézfejük. kitapogatása. festhetjük. t a p i n t á s . különböző s z e m p o n t o k sze­ rinti c s o p o r t o s í t á s a tartozik e h h e z a fejlesztő m u n k á h o z . A testséma a test gravitációjának. a h á r m a s v o n a l k ö z b e n való tájékozódás a k ö v e t k e z ő t a n í t a n d ó fokozat. vizuális figyelemfejlesztése: az alakállandóság fejlesztésével szo­ rosan összefügg. lassan. t e r e m b e n kör alakú tárgyak észrevétele.

Az érzékelési funkciók k ö z é tartozik. ami a helyes h a n g k é p z é s . 171 170 . akusztikus és b e s z é d m o t o r o s e m l é k e z e t r ő l .t a p s összekapcsolása. E z e k k ö v e t k e z t é b e n szeriális. gés-zöngétlen h a n g o k differenciálása következik. v a g y fejlődésükben elakadtak. férfi-női. A taktilis érzék fejlesztése m i n d e z e n foglalkozásokat végigkíséri. ujjal festés.m é l y h a n g o k r a . h o g y a l o g o p é d i a i ó v o d a i c s o p o r t e l v é g z é s e után a l o g o p é d i a i 1. a szavak. k ö z l e k e d é s hangjai stb. Ezért fontos a sztereotípiák kiala­ kítása. F o n t o s a h a n g k i e m e l é s e a szóból. síkban. az auditív és/vagy a m o t o r o s funkcióikban. m o n d ó k á k . m a g a s . hisz a k k o r m á r az iskolai s z o k á s r e n d s z e r n e m lesz túl nagy s z a k a d é k s z á m á r a . Hallási figyelem kialakítása. sorbarendezési n e h é z s é g e i k lesz­ n e k a h a n g o k . feladatlapon. ujjak és/vagy artikulációs be­ szédmozgással). Z ö n - Emlékezet és figyelem fejlesztése Átszövi a fejlesztő foglalkozások egészét az e m l é k e z e t és figyelem fejlesztése. belsejében hallja-e). A szavakat kiejtetjük. pl. B e s z é l h e t ü n k vizuális.b e t ű k n e m é p ü l n e k s z ó t a g o k k á . r u t i n n á tett c s e l e k v é s e k m i n t e g y t e h e r m e n t e s í t i k a g y e r m e k e t .s z a b á l y r e n d s z e r kialakításához is k a p c s o l ó d i k a l o g o p é d u s .: s z . végén. s z á m o k hallási és látási ö s s z e r e n d e z é s é v e l .m e ­ lyek t ö b b a k u s z t i k u s j e l b e n térnek el e g y m á s t ó l . ujjakkal. a m e l y a füzet vonala­ zását reprezentálja a g y e r m e k szintjén. majd a h a s o n l ó h a n g z á s ú h a n g o ­ ké. A z í r á s e l e m e k előkészítését r e n g e t e g m a n i p u l á l t a t ó foglalkozás előzi m e g : g y u r m á z á s . E n n e k fokozatai: s z ö v e g . V é g ü l térjünk rá az e m b e r i h a n g m e g ­ figyeltetésére: saját. Az ó v o d a speciálisan előkészít. ( E z e n feladatok j ó r é s z é t a z ó v ó n ő k végzik c s o p o r t o s foglalkozások keretében. a vizuális. felnőtt-gyerek. N e m lehet külön részterület-fejlesztésnek n e v e z n i . szöveg-helybenjárás összekapcsolása. É n e k e k . összekapcsolása. S ú l y o s a b b e s e t b e n ez m á r fonológiai kódolási zavar.k ó d o l o m . Ez az írott és olvasott nyelvelsajátításhoz feltétlenül szük­ séges e l ő k é s z í t ő feladat. táblán. é r z é k e l e m (érzékszervek) . dinamikus sztereotípiák kialakítása A r i t m u s átszövi életünket. szókincsaktivá­ lás és m o n d a t a l k o t á s o k tartoznak. R i t m u s a van napjainknak. így nagy segítséget j e l e n t s z á m u k r a . Kezelt g y e r m e k e i n k észlelési funkciói hiányosak.p a d l á s " utcáiban való tájékozódást a síkban. h o g y a diszlexiás vagy arra veszélyeztetett g y e r e k e k hallási é r z é k l e t é n e k i d e g r e n d s z e r i l e n y o m a t a h a m a r a b b eltűnik az a g y k ö z p o n t b ó l . m e r t a b e g y a k o r o l t . B e ­ s z é d ü n k r i t m u s nélkül dallamtalan. versek ritmusát érzékeltetjük.: f-r. majd ledoboltatjuk a g y e r m e k k e l . segíti. M e g t a n í t j u k az úgy­ nevezett „ p i n c e .észlelem (percepció) . A hallási figyelem fejlesztésének első lépéseként a k ö r n y e z e t ü n k elemi. több energiája m a r a d az oktatási feladatok teljesítésére.) K é s ő b b tanítjuk a ceruzafogást. t e n y é r l e n y o m a t o k .) Majd a z e n e i hangok és zörejek megkülönböztetése következik.d e k ó d o l o m . A r i t m u s é r z é k h i á n y a nehezíti a mozgásfej­ lődést is. Ez azért fontos. (Állatok. k é p z ő k differenciálásának n e h é z s é g é r ő l b e s z é l h e t ü n k .m o t o r i k u s választ a d o k rá ( n a g y m o z g á s s a l : t e s t m o z g á s s a l . betűk. o s z t á l y b a n folytathatják az elkezdett. m e g t á m o g a t j a a többi érzékszervvel végzett tevékenységet. A h a n g o k . í g y a ragok. ezzel nagyfokú k o m p e n z á c i ó s l e h e t ő s é g h e z jut­ tatjuk őket. szöveg-séta-taps összekapcsolása. A kézzel való é r z é k e l é s fejlesztése fontos része m u n k á n k n a k . pl. szógyűjtések. alkarral. az iskolai első o s z t á l y b a n erre építve kell folytatnunk a m u n k á t .Fejlesztés során a n a g y m o z g á s o k t ó l h a l a d u n k a f i n o m m o z g á s o k felé ( l e v e g ő b e n való rajzolás. d o b h a n g j a i n a k s o r b a r e n d e z é s e (4 egységig). Az ó v o d a i s z o k á s . é p í t g e t é s . szavakká. A l e g a l a p v e t ő b b r i t m u s a s z í v d o b o g á s u n k . k ü l ö n ö s e n kezelt g y e r e k e i n k e s e t é b e n . végül vo­ n a l k ö z b e n való rajzoltatás). majd a szótagolási ritmus sze­ rint letapsoltatjuk a gyerekkel. m i n ­ d e n n a p o s hangjaira irányítjuk a figyelmet. így h o s s z ú távú e m l é k e z e ­ tükben n e h e z e n tartják m e g az auditív e m l é k k é p e k e t . V i z u o m o t o r o s fejlesztés = látom. a saját m o z g á s é r z é k e l é s é n e k és végül a szájtérben való tájéko­ z ó d á s n a k .s z o b a .m o n d a t t a n i k ü l ö n b s é g e k e t n e m k é p e s e k felismerni. A h a n ­ gok e g y m á s t ó l való differenciálása is fontos. majd a h a n g h e l y é n e k m e g á l l a p í t á s a a s z ó b a n ( s z ó elején. vagy f i n o m m o z g á s s a l : kéz. b e s z é d ü n k n e k . A s z o k á s o k a t m i n d i g a z o n o s m ó d o n várjuk el a gyerekektől. K é s ő b b lehet sorozatot alkotni akusztikus ú t o n : d o b . hozzájá­ rul a d o l g o k k o m p l e x m e g i s m e r é s é h e z . szöveg-helybenjárás-taps A szavak r i t m u s á n a k megfigyeltetése fontos feladat. fejlesztése G y e r m e k e i n k e s e t é b e n m ű k ö d é s i zavart találunk a verbális. E l ő b b a h a n g z á s b a n távol álló h a n g o k é . ezután a különböző anyagú tárgyak h a n g j á n a k felismertetése. m e n e t e az iskolai é l e t m ó d r a készíti fel a g y e r m e k e k e t .tu­ d a t o s a n é s z l e l e m ( a p p e r c e p c i ó ) . s m á r m e g a l a p o z o t t m u n k á t .z . t o r k u n k o n való érzékeltetéssel. A kiscso­ portos napi f o g l a k o z á s o k ritmusa. g y ö n g y f ű z é s stb. A s z ó k i n c s n e m tud k e l l ő e n gya­ r a p o d n i . furulya. m o n d a t o k közötti n y e l v t a n i . Ritmusérzék fejlesztése. c s u k l ó b ó l . a kellő n y o m a t é k ú vonalvezetést. artikuláció és végső fokon az olvasás elsajátításának is alappillére. s ez kihat a többi fejlesztendő terület fejlődésére is. E n n e k e g y e n l e t e s lüktetését megfigyeltet­ jük. Ha a taktilis é r z é k e l é s ü k e t sikerül fejleszteni. Ez lesz az alapja majd a k i n e s z t é z i á s é r z é k e l é s n e k . K i m u t a t t á k . fu­ rulya. egyszerű. társai hangjára. m á r az ó v o d á b a n . A m a g y a r nyelv tagol h a t ó s á g á n a k elsajátítása végett elengedhetetlen a szótagolásra való figyelem irányítása. E z e k h e z a g y a k o r l a t o k h o z m i n d i g szókincsfejlesztések. m o z g á s a i n k n a k . sivár lesz. jelek. újságpapíron. k o n k r e t i z á l v a az e l v o n t n a k t ű n ő vonalazást.

hisz a g y e r m e k e k s p o n t á n é r d e k l ő d é s é r e k e v é s b é s z á m í t h a t u n k . Ha a figyelem n e m megfelelő. Az összes részképesség-fejlesztési területet végigkíséri. Ha a b e s z é d m o t o r o s terület zavara áll fenn. azokat megfogalmaztatjuk. s z á m k é p . szülőkkel. szélesedik figyelmük terjedelme. a s z ó l á n c é p í t é s . A számlálgatást k e z d e t b e n m o z g á s s a l kísértetjük.ez j e l e n t h e t i a két s z e m összehangoltsági zavarát vagy a n y o m o n követő. t á r g y k é p e k alapján. M i n d i g egy nyelvta­ ni szabályt tanulunk egyszerre. m á r a rövid távú emlékezetbe s e m j u t n a k el az információk. A s z e m é l y e s . majd ezt verbálisan felidéztetni. eltüntetett tárgyak m e g k e r e s é s e . csoportosítások. Az e m l é k e z e t fejlesztésére szolgáló feladatok pl.s z é l e s . Beszédkészség fejlesztése K ö z ö s e n fejlesztendő terület ó v ó n ő k k e l .: tárgyak felidézése e m l é k e z e t b ő l . É p p ezért a v e l ü k f o g l a l k o z ó k n a k széles körű szakmai eszköz. időben.m e l l é k n é v gyűjtése. M i n d e n t e v é k e n y s é g ü n k a g y e r m e k k e l melyet t u d a t o s a n verbalitással k a p c s o l u n k öszsze. így nem tudja a g y e r m e k az új ismereteket a m á r m e g l e v ő rendszerébe kapcsolni. s o r s z á m n e v e k tanítása.f ő n é v . m o n d a t a l k o ­ tásuk s z e g é n y e s lesz. Mivel a logopédiai csoportjainkba j á r ó k a fent említett súlyos p r o b l é m á k k a l k ü z d e n e k . k o r o n g k é p . a l a c s o n y .: Mit csináltál anyával tegnap? stb. leszámoljuk. oldott légkör. A k ü l ö n b s é g e k után az a z o n o s s á g o k a t is megfigyeltetjük (ez ne­ hezebb. le­ t a p o g a t o t t tárgyak szóbeli leírása.: lép­ csőn lépünk. á l l a n d ó a n visszaidéztetve az e s e m é n y e k e t . m a ­ gatartászavarral. A b e s z é d a g o n d o l k o d á s fejlődésének a k ö v e t k e z m é n y e . E n n e k későbbi k ö v e t k e z m é n y e a s z e g é n y e s szókincs. S z á m n é v kiejtésekor a z o n n a l lépünk. m e m ó r i a és p u z z l e j á t é k o k a t is. t á r g y k é p e k sorrendjé­ nek megfigyeltetése. s z á m o k m e g ­ n e v e z é s e lesz l a s s ú b b é s p o n t a t l a n a b b . majd h o n n a n kérdésekre. majd feladatlapon. akkor nehezített lesz az e s e m é n y e k sor.és m o t i v á c i ó s tárral kell rendel­ kezniük. m o n d a t o k visszaidéztetése. ujjkép. r í m k e r e s é s e k stb. Számjegyeket. h a n e m a k e s k e n y . a diszlexia-veszélyeztetett. az egyéni és k i s c s o p o r t o s foglalkozások.Ha a l á t ó r e n d s z e r r e l k a p c s o l a t o s e m l é k e z e t zavara áll fenn . Ha auditív e m l é k e z e t i zavar áll fenn. m e g n e v e z é s e t e v é k e n y s é g e k . H a s z n á l h a t u n k k é p k i r a k ó . összehasonlíttatjuk. a h é t k ö z n a p i tárgyak. E z u t á n f o g a l m a k r e n d e z é s e . m e ­ sét felolvasás után dramatizáltatni. m i n d e n n e m ű tanulás alapja. a z o n o s s á g o k érzékeltetése.) Majd története­ ket ábrázoló k é p e k e t időrendi sorrendbe rendezünk. h a l m a z a l ­ kotások. térben. feltétlenül pszichológi­ ai. vagy pszichiátriai segítséget kell k é r n ü n k . A f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó fejlesztése központi terület. a l a p v e t ő m a t e m a t i ­ kai készségek kialakítása.i g is. k ü l ö n b s é g . számlálás 5-10-es körben. hozzájuk i g a z o d ó m u n k a k ö v e t k e z t é b e n fejlődik. s z o r o n g á s o s vagy s z o m a t i k u s zavarral j á r együtt. a t ő m o n d a t o k b a n m e g n y i l v á n u l ó beszéd. Jól m ű k ö d ő fi­ gyelem szükséges a hosszú távú emlékezetbe való bevéséshez és a differenciálni tudáshoz.a z o n o s s á g m e g k e r e s é s e . a g o n d o l a t a i k a t n e m tudják integrálni. Ezután kö­ vetkezhet az egyszerű önálló beszédre szoktatás: Pl. A nyelv ezáltal ki- 172 173 . A f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó fejlesztése s e m m i k é p p e n s e m k ü l ö n fejlesztendő terület. relációs kifejezések tanulása. szavak. k ü l ö n b ö z ő s é g e k . tárgykép. többjelentésű szavakkal való j á t é k o k . helyhatározós m e g h a t á r o z á s o k : hol. s z ó k i n c s ü k n e h e z e b b e n g y a r a p o d i k . szótag k i e g é s z í t é s e s z a v a k k á stb. (A relációs kifejezéseket is külön tanítjuk. h o g y k o m o l y k o m p l e x nyelvi m e g s e g í t é s b e n részesüljön.a beszédfejlesztést szolgálja. pl. B e s z é d k é s z s é g fejlesztésének főbb területei: Szókincsfejlesztés: aktív-passzív s z ó k i n c s együttes fejlesztése. a g y e r m e k e k aktuális figyelmi állapotát figyelembe vevő. hová. Összefüggő beszéd fejlesztése: képolvasással. b a r k o c h b á k . M e n e t e : tárggyal való m a n i p u l á ­ ció. R e l á c i ó s s z ó k i n c s ü k bővítésére kerül itt sor: n e m c s a k a kicsi-nagy-ig jutunk. de k i e m e l t l o g o p é d i a i feladat is. n e h é z k e s a verstanulás.és ujjképeket felismertetünk. h o g y a f i g y e l e m z a v a r ö n á l l ó tünet-e. verbalizál tátva az eseményt.s o r fogal­ mát tárgyak r e n d e z é s é v e l . ha­ n e m m i n d e n t e v é k e n y s é g ü n k b e n b e n n e foglaltatik. Ha zavart a b e s z é d . a b ő v ü l ő h a n g o k .m a g a s . i g e . majd ö n á l l ó a n folytatódik. Fejlesztendő területek: tájékozódás síkban. Hallási emlékezet fejlesztésére alkalmasak a szógyűjtések adott hangokkal. tárgyesetes válaszok. sok e s e t b e n a b e l s ő b e s z é d is. A k o n c e n t r á c i ó s p r o b l é m á k j e l e n t k e z h e t n e k általános tanulási. teljesítménybeli és vi­ selkedési z a v a r o k b a n egyaránt. PL: Mi van a t e r e m ­ ben? M i t h o z o t t a M i k u l á s ? stb. m i k o r b á r m i cse­ kély inger is k é p e s elterelni a g y e r m e k e t az a d o t t t e v é k e n y s é g t ő l . Segíthetjük a g y e r m e ­ keket a nyelvi j á t é k o k k a l : e l l e n t é t p á r o k k e r e s é s e . Diszkalkulia-prevenció A megkésett. A s z ó n a k k e v é s b é lesz kifejező ereje s z á m u k r a . az a k a d á l y o z o t t beszédfejlődésű. találós kérdésekkel felidéztetés.s z a v a k . az a g r a m m a t i z m u s . Egysze­ rű. b e t ű k észlelése lesz tökéletlen. szituációhoz kötötten. sebb szerepet tölt b e . be kell építeni s z á m u k r a a fejlesztő foglakozásokba a diszkalkulia-prevenciót is. a v i z u o m o t o r o s koordinációs zavarral k ü z d ő g y e r m e k e k diszkalkulia-veszélyeztetettek is lehetnek egyben. színek. E z é r t na­ gyon fontos. ritmi­ kus soralkotások. A súlyos b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k és a világ közötti k o m m u n i k á c i ó kezdettől a szoká­ sostól eltérő m ó d o n fejlődik. m e l y e k r e analóg válaszok adhatók. Mondatalkotási készségfejlesztése: a nyelvi szabályok tudatosítása történik itt. A logikai készlet e l e m e i n a g y o n j ó k a ritmi­ kus sorozatalkotásokra. vagy társul e g y e b e k m e l l é . Megismertetjük őket a t á r g y a k h o z fűződő tulajdonságokkal. v a g y ujjúnkat nyitjuk. Ha hiperaktivitással. majd bővített m o n d a t o k a t gyakoroltatunk. a k k o r a formák. s a hosszú távú e m l é k e z e t b e n való tárolás. k o r o n g . Pl. Lehet elkezdett történetet. sok analógiás feladattal. e g y s z e r ű k é r d é s e k k e l . azaz képről való beszéltetéssel kezdődik kérdésekre. irányító-pásztázó tevékenység zavarát -. k e v é s b é s z e m b e t ű n ő ) . K ü l ö n szót é r d e m e l a figyelemeltérülés.és időren­ diségére való e m l é k e z é s . Kialakítjuk az o s z l o p . m e s é t befejeztetni. El kell k ü l ö n í t e n ü n k . j á t é k o s a n . relációs j e l e k felismertetése. m i n t a h o g y az a g y e r m e k intelligenciájától e l v á r h a t ó l e n n e . gyűjtőfogalom alá c s o p o r t o ­ sítások.

felmenő r e n d s z e r b e n . 8-9 óra k ö z ö t t m a t e m a t i k a óra van. h á t r á n y o s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e m érheti az itt ta­ nulókat. A b e t ű t a n í t á s ugyan szinte rögtön az i s k o l a k e z d é s k o r m e g k e z d ő d i k .A logopédiai c s o p o r t b a n való m u n k a részterületei az áttekinthetőség kedvéért külön fej­ lesztési területekre lettek osztva. A l o g o p é d i a i o s z t á l y o k l o g o p é d u s a i délelőtt d o l g o z n a k . A tananyag feldolgozásban szervesen k ö z r e m ű k ö d ü n k gyógypedagógiai-logopédiai módszerekkel.e l e m z ő . Ez a l e h e t ő s é g m e g s z ű n t .e l e m e z v e tanít b e t ű k e t . A csoportbeosztást r u g a l m a s a n . így a k ö r n y e z e t v á l t o z á s elkerülése biztonságot nyújtott s z á m u k r a . tévesztéseik függvényében. vagy szükség szerint egyéni fejlesztést vég­ zünk a délelőtt folyamán. L é t s z á m u k 10-15 fő. Ilyenkor történik a b e s z é d h i b a j a v í ­ tás. ó r á b a n az osztályban ké­ pességfejlesztő foglalkozások folynak. K ü l ö n . a n a p k ö z i s n e v e l ő délutáni f o g l a l k o z á s o k a t vezet. h a n e m be­ t ű k ö n a l a p u l ó j e l r e n d s z e r . d e m á r m é g i s iskolai k ö r n y e z e t e t ? T o v á b b i előny volt. A logopédiai 1. Az o s z t á l y v e z e t ő p e d a g ó g u s tanítja az általános iskolai t a n a n y a g o t ( m i n d e n esetben kü­ lön k é p z é s b e n részesül az. sajá­ tosságaikat. A M e i x n e r m ó d s z e r szerint történik a h a n g o z t a t ó . h o g y a diszlexiás betűtanítás m ó d ­ szertana l o g o p é d i a i s z a k i s m e r e t e k e t i g é n y l ő feladat a n n a k é r d e k é b e n . A m a g y a r g y e r m e k n e k általában véve is n e h é z d o l g a van a nyelv elsajátításakor. teljes s z i m b i ó z i s b a n a tanító­ nőkkel. Logopédiai osztályokban folyó munka A kerület két eltérő pontján. a m i n e k a betűjét tanuljuk. valamint a nyelvi fejlesztés m e g s e g í t é s e .kinesztetikus érzetek h á r m a s asszociációját kialakít­ suk. 118. A H a r m a t utcai iskolában egy nagy termet osztottak fel több részre. A 3. heti ütemterv szerint az osz­ tálytanítóval. aki ezt a fajta tanítást vállalja). ezt a tanítónő tartja. a h o m o g é n g á t l á s k i k ü s z ö b ö l é s é t s z e m előtt tartva. de m á s m ó d s z e r t a n n a l . a h a n g h i b á i k .) m ű k ö d n e k a logopédiai osztályok. s így év végére u g y a n a z t a kö­ v e t e l m é n y s z i n t e t ( e g y e s e s e t e k b e n a n n a k m i n i m u m á t ) várjuk el a g y e r e k e k t ő l . a l o g o p é d u s speciális fejlesztést és b e s z é d t e r á p i á t v é g e z a t a n u l ó k k a l . h o g y e b b e n az ó v o d á b a n m ű k ö d ö t t . h a n g o k a t e g y m á s t ó l távol tanít!) K e l l ő időt e n g e d az érési f o l y a m a t o k n a k . nyelvtan ó r á k o n h a l a d u n k a tananyaggal. de ide is jó k ö r ü l m é n y e k közé. diszfázia.m o t o r o s . 8 évig m ű k ö d ö t t a logopédiai 1 osztályunk. vagy a k u s z t i k a i s z e m p o n t b ó l h a s o n l ó betűket. és H a r m a t u. Ha egy g y e r e k n é l az a h a n g hibás. Az e l s ő o s z t á l y a i n k b a n végzett m u n k a szerves folytatása az ó v o d a i n a k . stb. stb/. A l o g o p é d u s h o z kerülnek a súlyos zavarokkal küz­ dők. u g y a n c s a k szorosan összedolgozva.5. rajz. Év elején a képesség-készségfejlesztés d o - Kerületünkben működő logopédiai osztályok szempontból programkiegészítése logopédiai A logopédiai o s z t á l y o k b a n speciális. de ezek a napi g y a k o r l a t b a n folyamatosan átfedik egy­ mást. A 4. két iskolában (Üllői u. s ez alatt a b e g y a k o r l á s megtörténik. de e n n e k m á r m e g l e v ő ké­ p e s s é g e k r e kell é p ü l n i e . m e l y n e k m e n e t e a k ö v e t k e z ő : Ha új betű tanítása következik. A logopédiai osztályok tantermeit leválasztották. A frontális o s z t á l y m u n k a így szerves egységet k é p e z az e g y é n i e s í t e t t k i s c s o p o r t o s m u n k á v a l . mely a szótövek-toldalékok v i s z o n y á n alapul(agglutináló). d a d o g á s .igény szerint. mint egy év á t m e n e t i jelleggel ó v o d á ­ ban m ű k ö d ő o s z t á l y t e r e m n e k b e r e n d e z e t t m é g óvodai. óra frontális írás óra. h o g y a b e t ű k h ö z k a p c s o l ó d ó a k u s z t i k u s . osztály m ű k ö d é s e a legspeciálisabb. de m é g i s külön tud dolgozni a dél­ előttök f o l y a m á n az osztállyal m i n t e g y szimbiózisban a tanító és a l o g o p é d u s . Ez a fajta j e l r e n d s z e r követeli m e g a l e g p o n t o s a b b szintézis . vagy a k i k n e k adott tanult betű hangjának artikulációs k é p z é s é v e l n e h é z s é g e i k van­ nak. A t a n í t ó h o z kerülnek a j o b b a n h a l a d ó k . a r á n k szoruló g y e r e k e k e t ezzel m e g s e g í t v e . de m á s k é p p tanítunk. akár n a p m i n t nap változtathatjuk. Ilyenkor a l o g o p é d u s g r a f o m o t o r o s fej­ lesztést v é g e z ( k i s c s o p o r t b a n ) a leginkább rászorultaknak. Oka. s ezekről k i s c s o p o r t o s foglalkozásra k e r ü l n e k a l o g o p é d u s h o z a g y e r m e k e k . 2/3-ad rész az osztályé. E h h e z egyéni fejlesztési tervet készítünk. I g a z o d u n k az általános iskolai k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r h e z . a m a g a s fo­ kú integrációs f o l y a m a t o k a t annak é r d e k é b e n .m ó d s z e r képességfejlesztésre épül. 9 órától olvasás óra. kezelése. Az e h h e z vezető út a z o n b a n m ó d s z e r t a n i l a g eltérő. 174 175 . Ez a m ó d s z e r sérülés specifikusan veszi figyelembe a g y e r m e k e k eltérő fejlődésmenetét. de a képességfej­ lesztés egész év f o l y a m á n a m ó d s z e r b e épített.m ű k ö d i k a logopédiai n a g y c s o ­ port. minál. Isk. S o k e s e t b e n ugyanazt. Isk. . m a g á t a betű taní­ tását a l o g o p é d u s frontálisan végzi az osztállyal. h o g y a nyelvelsajátítás. 1 9 6 . Ált. így egy egységen belül. (testnevelés. (mintegy kihelyezett tagozata az Üllői úti iskolának) a Kékvirág úti ó v o d á b a n . de m é g i s e g y térben. g y ó g y p e d a g ó g i a i szemléletű m ó d s z e r e k k e l kell dol­ goznunk. hangoztatva. ( E g y m á s h o z o p t i k a i . A g y a k o r l ó olvasás órák osztottak. annak egy részét. Ált. adott időszakban ő többet van a l o g o p é d u s n á l . ének. k i e m e l v e ő k e t az óráról. A fej­ lesztés a n y a g a i l y e n k o r igazodik az órai í r á s a n y a g h o z . m i n t e g y p á r o s t alkotva.1 9 8 . s i g a z o d u n k az osztályonkénti tananyaghoz. A M e i x n e r . Ez nagyon jó időszak volt: hát biztosíthattunk volna-e p r o b l é m á s g y e r m e k e i n k s z á m á r a j o b b feltételeket. k ö l c s ö n h a t á s b a n v a n n a k . A mi n y e l v ü n k n e m i d e o g r a m m á k o n (fogalmak).analízis képességet. ezt a tanítónő vezeti. Irodalom. s az erre é p ü l ő ol­ vasás-írástanulás h a t é k o n y a n történjen. s l a s s a n k é n t veszi át a szerepet a t a n a n y a g közvetítése. m i n t a többségi o s z t á l y o k b a n . 1/3-ad rész a logopédiai k e z e l ő helyiségé. Felsőbb osztályfokban m i n d i g kiscsoportos. s ezek külön logo­ pédiai kezelők lettek. vagy p i k t o g r a m m á k o n (szótagok). M ű k ö d é s i személyi és tárgyi f e l s z e r e l t s é g ü n k j ó .ö s s z e t e v ő típusú írás-olvasás tanítás. á t k ö l t ö z t ü n k az Üllői úti iskolába. Á l t a l á n o s iskolai o s z t á l y k é n t m ű k ö d n e k .

H e i m Pál G y e r m e k k ó r h á z . Igényeljük az anyagi és szakmai feltételek biztosítását. Az általunk vizsgált g y e r m e k e k szakvé­ leményeit m i n d e n e s e t b e n egyeztetjük. Anyagi t á m o g a t á s r a ezek elvégzéséhez. t á m o g a t á s u n k a t kerületi és ön­ kormányzati szinten. 176 177 . S z a k m a i a n y a g o k . n a g y . Min­ d e n l o g o p é d i a i f o g l a l k o z t a t ó h e l y i s é g e t felszereltünk s z á m í t ó g é p p e l . diszgráfia. i l y e n f o r m á n .i s k o l a p s z i c h o l ó g i a i hálózat munkatársai Heti munkakapcsolat tartása biztosított az óvodai-iskolapszichológiai hálózat kiépítésével. 4. ennyi lo­ gopédiai osztállyal n e m m ű k ö d i k m á s kerület.UJHIWMI. az iskolai pszichológiai hálózat igénybevétele. pszichológiai k o m p o n e n s e k figyelembevételé­ vel. R e n d e l k e z é s ü n k r e állnak a k ü l ö n b ö z ő fejlesztő k i a d v á n y o k .m ó d s z e r e n alapul . vagy kontroll vizsgálatokat igényeljünk a Szakértői Bizottságtól. h o g y teljes. és eszközigényes. éve áll r e n d e l k e z é s ü n k r e a s z á m í t ó g é p . így a diszkalkulia m e g e l ő z é s é t is Pedagógiai irányelveink: M u n k á n k idő-. X. Az a n y a n y e l v i oktatás . 4. eltérő m e n e t ű . akkor tovább utalja a g y e r m e k e t a Nevelési T a n á c s a d ó b a . m i n d e n a p r ó hala­ dási m o z z a n a t p o n t o s m e g t e r v e z é s e . h o g y külön n a p k ö z i s c s o p o r t m ű k ö d j ö n .) K i d o l g o z t u k a logopédiai osztályok m u n k a t e r v é t . fejlesztő m ó d s z e r ű k o m p l e x anyaggal. v a l a m i n t a m a g a t a r t á s z a v a r o k . (Minden osztályban tanító logopédus rendelkezik számítógép használati ismeretekkel. E z e k megállapítása m i n d e n k é p p e n szakorvosi feladat­ kör. . szakismeret-. . 3. m a n i p u l á l t a t ó .) A z általunk kialakított m ű k ö d é s i m ó d o r s z á g o s a n e g y e d ü l á l l ó . Napi felmerülő gondjainkat tudjuk megbeszélni az adott h e l y ü n k ö n d o l g o z ó pszicholó­ gussal.H o s s z a b b gyakorlási.m e l y a M e i x n e r .A n a l ó g gyakorlási sorok r e n d s z e r e s h a s z n á l a t a (ez a kiesett. k ü l ö n b ö z ő szempontok szerint kiegészítve a m u n k á n k a t . a felmerült igény szerint az eltérő p r o g r a m érinti a m a t e m e t i k a tanítását. bevésési idő biztosítása. r e e d u k á cióját foglalja m a g á b a . f o g a l m a z á s elsajátításának m ó d s z e r t a n a . m á s o d l a g o s p s z i c h é s sérülések.f i n o m m o t o r i k á r a e g y a r á n t kiterjesztve. Csakis az orvosi d i a g n ó z i s b i r t o k á b a n kezdhetjük el a hangterápiát.p e d a g ó g i a i . e b b e n megjelöltük a cél-feladatrend­ szert. 3. 2. sérült. lassan e l v o n a t k o z t a t ó tanítási m e t ó d u s . a k a p c s o l ó d á s i p o n t o k a t az általános iskolai t a n m e n e t h e z .M o z g á s o s m a n i p u l á l t a t á s . diszgráfia t ü n e t e i n e k felmérésére. vagy e l m a r a d o t t r é s z k é p e s s é g e k korrekciója miatt indokolt). tájékozódik p s z i c h é s állapotáról és családi kö­ rülményeiről egyaránt. Kell. s a n e k ü n k helyet biztosító általános iskolák részéről egyaránt. s ha úgy ítéli m e g . 1. B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s Szakértői és R e h a b i l i t á c i ó s B i z o t t s á g § G y ó g y p e d a g ó g i a i Szakszolgáltató K ö z p o n t N a g y o n szoros k a p c s o l a t b a n kell d o l g o z n u n k .foniatria A b e s z é d h i b á k k ö r é b e tartoznak a k ü l ö n b ö z ő h a n g k é p z é s i zavarok. E sokrétű speciális p e d a g ó g i a i p r o g r a m e l v é g z é s é h e z segítségre van s z ü k s é g ü n k . állandó t o v á b b k é p z é s e k r e . m i n t óriási m e g s e g í t ő j e a m u n k á n k n a k . M á r a S i n d e l a r fejlesztő p r o g r a m is szerves részét k é p e z i m u n k á n k n a k . a fejlesztő szoftverek által.) Az ó v o d a i és az iskolai fej­ lesztő m u n k á n k s z í n v o n a l á t e g y a r á n t t u d t u k emelni ezzel a h a t é k o n y . Nevelési T a n á c s a d ó A k a p c s o l a t u n k egyik részében t á m a s z k o d n u n k kell e g y m á s vizsgálataira.A g y e r e k e k p s z i c h é s m e g s e g í t é s e . M u n k á n k a t ez szinte f o r r a d a l m a t o s í t o t t a . . sokat szemlél­ tető. s l e h e t ő s é g ü n k van arra. .írás. . Útmutatást. hogy a p r o b l é m á j a helyben n e m o l d h a t ó m e g . felépítése. a folyamatos. ( M i n d e n logopé­ diai osztályban d o l g o z ó l o g o p é d u s elsajátította ezt a módszert. hogy a délelőtti oktatást k ö v e s s e a délutáni n a p k ö z i s foglalkozta­ tás. bátorítást k a p h a t u n k a g y e r e k e k k e l való fog­ lalkozáshoz. . m e l y e t a kerület. 2. jó színvonalú m u n k a v é g z é s h e z .UI A főbb eltérések köre: S z ű r ő a n y a g o t d o l g o z t u n k ki a logopédiai osztályokra a diszlexia. szakemberek. K é r é s ü n k r e vizsgálja a g y e r m e k e t . kiegészítő.A tanulási f o l y a m a t b a n a legkisebb l é p é s e k b e n való h a l a d á s elve.ker. olvasás. f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó s z a v a r o k prevencióját. s z a k i r o d a l o m m e g i s m e r é s é r e . korrekcióját. akikkel folyamatos munkakapcsolatot tartunk fenn: 1. Főbb intézmények.és egyben k o n z u l t á c i ó s lehetőséget kérni a Nevelési T a n á c s a d ó t ó l . ahol a speciális. S z ü k s é g s z e r ű e n . n y o m t a t ó v a l / p á ­ lyázati úton szereztük az a n y a g i a k a t ) Használjuk a gépeket s z a k a n y a g o k készítéséhez és az o k t a t á s b a n is. N a g y o n fontos az is. . m e l y e k n e k s z á m o s esetben o r g a n i k u s h á t t e r ü k is van. visszatérő g y a k o r o l t a t á s . Ez a diszlexia. feladatlapok. A másik részében lehetőségünk nyílik a pszi­ chés zavarokkal k ü z d ő g y e r m e k e i n k megsegítését . s z a k s z e r ű tanulási gyakoroltatási m ó d folytatódhat.Á l l a n d ó .foniatria 5.Az á l l a n d ó m o t i v á c i ó elve: a k o n k r é t u m o k h o z k ö t ő d ő . Kőbányai ó v o d a . Szükségünk van a társszakmák segítségére is. (Sajnos több o s z t á l y u n k b a n történt n a p k ö z i ö s s z e v o n á s . ami az e r e d m é n y e s e b b m u n k á n k a t hátráltatja. vagy a főváros biztosít s z á m u n k r a . Szent J á n o s K ó r h á z . s a m a g u n k által készített s e g é d a n y a g o k . illetve mi nyújtunk részükre. majd f i g y e l e m m e l kíséri az ott folyó m u n k á t és erről tájékoztatást nyújt s z á m u n k r a .

de ha d u r v á n e l h á r í t o m : eszik a fene. fejlesztési l e h e t ő s é g ü n k van ( S i n d e l a r ..m i n d e n t m e g kell tenni.. speciális m o z g á s ­ 179 .a g y e r m e k e k életének részeseivé válunk. hogy nagy létszámú osztályban. .l e h e t ő s é g ü n k van kettesben lenni velük.. E s e t e n k é n t ez a feltétele annak. .n a g y o n szoros k a p c s o l a t b a n kell lenni az osztálytanítóval.G y ő r y G á b o r n é F ő v á r o s i L o g o p é d i a i Szaktanácsadó gondolataiból: „Az logopédiai osztályokban tanuló g y e r m e k e k s z á m á r a ez a szervezeti forma e g y m e n ­ tőhajóhoz h a s o n l í t h a t ó . H e i m Pál G y e r m e k k ó r h á z . biztonságérzetet t u d u n k nyújtani. . N e m k ö n n y ű ügy. ker. . h a n e m sót. „kis c s a l á d u n k " . ha é p p n e m vagyunk. Mi szól a logopédiai o s z t á l y m u n k a mellett. így j o b ­ ban t u d u n k hatni. hogy e z e k n e k eleget tudjunk tenni. olvasni.j o b b a n m e g lehet ismerni és ezáltal m e g s z e r e t n i a kezeltjeinket. akikről tud­ juk. de b o n y o l u l t . de csak a k k o r eszik ikesen. Az e m b e r n e m esz. óvoda-iskolapszichológusi hálózat vezetőjének a fenti a n y a g o m m e g í r á s á h o z nyújtott segítségükért. hogy a tanító a d o m i n á n s . a k ő b á n y a i logopédiai c s o p o r t o k m u n ­ kájáról s z ó l ó S z a k f e l ü g y e l e t i J e g y z ő k ö n y v b ő l . a X. az ikes igéket például. hogy az o k t a t á s b a n részt tudjanak venni.olyan. és a só tárgy­ esete n e m sovat.g y e r m e k p s z i c h i á t r i a A l o g o p é d i a i c s o p o r t o k b a n h a l m o z o t t a n p r o b l é m á s .m i n d e n r e n d e z v é n y e n ott vagyunk.É R Z E L M I oldalról is. hogy milyen g o n d o l a t o k a t . . a M a g y a r Foniátriai és L o g o p é d i a i T á r s a s á g g a l . . a X. Ha n e m kerül­ hettek v o l n a fel erre a hajóra. tárgyatlan igeragozást. . . h a n e m eszik. terápiában. .n a p i k a p c s o l a t .Állcsont O r t h o p é d i a i és F o g s z a b á l y z ó Osztály T a p a s z t a l a t a i n k szerint egyre több g y e r m e k n é l állapíthatunk m e g fogsorzáródási eltéré­ seket. sokszor küzdjön. T á j é k o z ó d u n k a T a n s z é k munkájáról. hagyományos pedagógiai módszerekkel nehezen. n e m is savat. " N e k ü n k azokat a g y e r m e k e k e t kell m e g t a n í t a n i erre a bonyolult nyelvezetre. m e g n y í l n a k ezáltal. " Ui: K ö s z ö n e t e m e t fejezem ki T h o r o c z k a y M i k l ó s n é n a k . h i á n y z u n k nekik. . n e k ü n k kell t u d n u n k a l k a l m a z k o d n i az ő oktatási-nevelési elgondolásaihoz. Végezetül i d é z n é k . E z e k a g o n d o k n e m c s a k esztétikai p r o b l é m á t o k o z ­ hatnak. m i n t h a ezek a g y e r m e k e k egy kicsit a sajátjaink l e n n é n e k . h a n e m funkcióbeli zavarokat is. A tárgyas.lehetőség nyílik. s ú l y o s p s z i c h é s és m a g a t a r t á s és/vagy f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó s zavarral k ü z d ő g y e r m e k e k is v a n n a k . m á r régen hajótörést s z e n v e d t e k volna. de a hó tárgyesete n e m hovat. Nehézségek: . 8 . beszélni. . . II. Ali u.az 1995 januárjában kiadott. technikai részéről.n a g y a felelősségünk. t o v á b b k é p z é s e k e n jelen vagyunk. . és mik a n e h é z s é g e i ? K o l l e g a n ő i m v é l e m é n y e ­ it t o l m á c s o l o m : Szószerinti idézetek g o n d o l a t a i k b ó l : 178 Előnyök: . c í m ű m ű v é b e n találtam e l g o n d o l k o d t a t ó részletet: mi m i n d e n t n e m tud­ na m e g t a n u l n i a g y e r m e k .6. re­ m é n y t e l e n ü l b o l y o n g a n á n a k a s z á m u k r a kiismerhetetlen h u l l á m o k k ö z ö t t . a k ü l ö n ó r á k h o z (de ők is a l k a l m a z k o d n a k hozzánk). ha n e m e n g e m esz. h a n e m havat. . olvasni. E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i T a n á r k é p z ő L o g o p é d i a i T a n s z é k R e n d s z e r e s e n részt veszünk a l o g o p é d u s hallgatók összefüggő szakmai g y a k o r l a t á n a k vezetésében. ha a n y a n y e l v e n e m m a g y a r volna: . s z á m o l n i . M o s t szólnék az E M B E R I .j o b b n y o m o n k ö v e t h e t ő s é g ü n k van. vagy egyáltalán n e m t u d n a k megtanulni írni. ér­ z e l m e k e t vált ki b e l ő l ü n k ez a m u n k a . Tabi L á s z l ó Nehéz. egy sor k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á t ezzel m e g e l ő z v e . n e m szeret majd tanulni). F o n t o s . E g y e m e g a fene. K a p c s o l a t o t tartunk fenn a M a g y a r G y ó g y p e d a g ó g u s o k Egyesületével. a z egész s z e m é l y i s é g ü k e t megismerjük.. . a D é m o s z t h e n é s z Egyesülettel (Beszédhibások és Segítőik Országos É r d e k v é d e l m i Egyesülete). 7. az általuk tartott e l ő a d á s o k o n .el kell f o g a d n u n k . G y e r m e k n e u r ó z i s Osztály. napi fejlesztés). K o m p l e x Általános Iskola logopédiai t a g o z a t v e z e t ő j é n e k és M a r t o n n é T a m á s M á r t á n a k . ker. .a g y e r m e k n e k állandóságot. r e n d e l l e n e s fogazat fejlődést. „ . ezzel együtt akár g y ó g y s z e r e s k e z e l é s b e n is kell részesíteni a rászoruló g y e r m e k e k e t . e g y m á s t kiegészítve . . ez egész életére kihat (ha n e m k e l t e m fel é r d e k l ő d é s é t . h o g y a tanítónő és l o g o p é d u s együtt. m e l y n e k segítségével bejárhatják a tudás tengerét. k ö z ö s s é g ü n k van.n a g y o n kell ismerni a tantervi k ö v e t e l m é n y rendszert.ha n e m tanítjuk m e g elfogadhatóan írni.a l k a l m a z k o d n i kell a helyet adó iskolához." . a gyere­ kért d o l g o z z o n . és elveszetten. arról. De ha m e g b á n n á m : esz a fene. I n d o k o l t e s e t b e n pszichiátriai megfigyelésben. ker. h o g y a ló tárgyesete lovat. E d d i g s z ó l t a m a tanítás m e t o d i k a i . h o g y kellő időben részesüljön o r t o d o n c i a i k e z e l é s b e n a r á s z o r u l ó g y e r m e k .

-olvasás-.2 6 7 . Budapest. MÁTRAINÉGODA KATALIN ( 1 9 9 3 ) : Meseolvasó. AJTONY PÉTER (szerk. Budapest.) ( 1 9 9 6 ) : Logopédia a gyakorlatban.. m a t e m a t i k a i kifejezések. Óvodai fejlesztő program a tanulási zavarok megelőzésére. e g y s é g . a n a l ó g i a . a m e l y e k a szimbólumok használatakor m e r ü l n e k föl. VÁNYI ÁGNES. Calibra Kiadó. Regiszter Kiadó. A (fejlődési) d i s z k a l k u l i á v a l foglal­ k o z ó i r o d a l o m t ú l n y o m ó r é s z t a z o k a t a n e h é z s é g e k e t taglalja. SZAUTNER JÁNOSNÉ (szerk. Gondolat Kiadó. ker. E. CSABAY KATALIN ( 1 9 9 4 ) : A beszédjavító óvodai csoportok és előkészítő osztályok terápiás anyaga.g o n d o l k o d á s i m ű v e l e t e k (pl. Logopédiai Kiadó. Mádi u. 2 4 6 .e g é s z k é n t v a l ó felfogása . l é n y e g k i e m e l é s . Szöveggyűjtemény. 199-226. FRÉDI EHRAT ( 1 9 9 1 ) : A nehezen kezelhető gyermek. KOVÁCS GYÖRCYNÉ. a s z á m j e g y . G i n s b e r g „ e l s ő á l l o m á s n a k " tekinti az iskola előtti é v e k n e k azt az i d ő s z a k á t . és rajzolj le is. B. Budapest.. VI. Színezd ki. A h a l m a z b a s o r o l á s . Bárczi Gusztáv Gyógypedagófiai Tanárképző Főiskola. figyelem. már én is tudom!" Bárczi Gusztáv Gyógypedagófiai Tanárképző Főiskola.grafomotórium.7 5 . H. és számolj te is.1 9 9 9 . CSABAY KATALIN ( 1 9 9 3 ) : Lexi. v a g y i s az 5 . D R . SKDLAK. 1.) ( 1 9 9 6 ) : Taníts meg engem! Fejlesztő program logopédiai óvodák számára. Eötvös Kiadó. ISTVÁNFI KLÁRA. Logopédiai Kiadó. A gyer- SZABÓ ILDIKÓ: Tömeges buktatás helyett.a m e l y a s z á m n a k a s z e m l é l e t t ő l független. HORNYÁKNÉTARNAI KLÁRA ( 1 9 9 7 / 9 9 ) : Betűsuli.) ( 1 9 9 5 ) : Játékpszichológia. s z á m k é p felismeré­ sének.I I . Fejlesztő Pedagógia. Terápiás programok a beszédjavító intézmények nevelési és oktatási tervéhez. törd a fejed. ( 1 9 9 3 ) : „De jó. PSM Kiadó. szabály m e g f o g a l m a z á s a ) . ROSTA KATALIN (szerk): Színeszd ki. SZEBÉNYINÉ NAGY ÉVA. . Budapest. e g y e z t e t é s é n e k .JUHÁSZ ÁGNES Művelődési és Közoktatási Minisztérium A fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelvei A fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelvei Szakmai javaslat. Budapest.és s z ö v e g e m l é k e z e t .ÓNÉ. MEIXNER ILDIKÓ ( 1 9 9 3 ) : Játékház. M á r a s z á z a d e l e j é n leírta és a r i t m a s z t é n i á n a k n e v e z t e R a n s c h b u r g Pál azt a j e l e n s é g e t . Logopédiai Kiadó. M ( 1 9 9 7 ) : Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek. Volán Humán Oktatási és Szakszolgáltató Rt.laterális d o m i n a n c i a . T e h á t a m e n n y i ­ ségi ö s s z e h a s o n l í t á s i s m e r e t e fontos az ö s s z e a d á s és a k i v o n á s k é s ő b b i m e g é r t é s é h e z . Speciális diszlexia továbbképzés záródolgozata. (fejlesztő lapok).b e s z é d . Budapest. Komplex Általá­ nos Iskola és Szakszolgáltató Központ. Jean Piaget felfogása szerint a számfogalom . TASNÁDINÉ PAPP ZSUZSA. Krónika Nova Kiadó.relációs s z ó k i n c s . A d i s z k a l k u l i a főbb tünetei: „ K ü l ö n b ö z ő s z á m t a n i m ű v e l e t e k . ROSTA KATALIN (szérk. Budapest. FODORNÉ FÖLDI RITA: Hipcraktivitás és tanulási zavarok. 7 . . Budapest.. BESZTERCEI ENIKŐ ( 1 9 9 8 ) : Másképp. Nemzeti Tankönyvkiadó. e z e k a számolási algoritmusok segítik a fejszámolás m e g j e l e n é s é t . Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Nemzeti Tankönyvkiadó. JÁSZBERÉNYI ANDRÁSNÉ. és a fent e m l í t e t t f o g a l m a k a t r e p r e z e n t á l j á k . VAJDA SÁNDORNÉ (2001): Betűről betűre. MARTONNÉ TAMÁS M A R I A ( 2 0 0 1 ) : A fejlesztő munka tapasztalatai. zavar előrejelzésének lehetőségei óvodáskorban. az iskolai t e l j e s í t m é n y z a v a r o k e g y i k fajtája. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 2 ) : Kudarc nélkül az iskolában.2 0 3 . 1996) M i n d e h h e z t á r s u l h a t n a k egyéb nehézségek a k ö v e t k e z ő t e r ü l e t e k e n : . Kalibra Kiadó. R. a m i k o r a g y e r m e k k é p e s m e g o l d a n i mennyiségekkel k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k a t . 180 181 . STÖCKERT KÁROLYNÉ (szerk. Deák és Tár­ sa Kiadó. A / 3 Nyomdaipari és Kiadói Szolgálataié Kft. írástanulás. 1 9 9 6 . grafikus á b r á z o l á s á n a k . . ( 1 9 9 6 ) : A tanulási zavarok terápiája. s z á m n e v e t szim­ bolizáló v i z u á l i s a l a k z a t o k a z o n o s í t á s á n a k n e h é z s é g e . Budapest. WEVHRETER. Medicina Kiadó. SELIKOVITZ.a k o n k r é t m ű v e l e t i g o n d o l k o d á s szintjére e m e l k e d é s i d ő s z a k á b a n .) ( 1 9 9 5 ) : Nebuló. GŐSY MÁRIA ( 1 9 9 4 ) : A beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése óvodásoknak. Tankönyvki­ adó. írd le. KONDOR EDIT ( 1 9 9 2 / 9 3 ) : Az olvasás-írásgyengeség. KÁRPÁTI TAMÁSNÉ.. . F. (): Figyelj oda jobban! A koncentrálóképesség zavarai és a fejlesztés lehetőségei. 7 .9 6 . A diszkalkulia s p e c i á l i s s z á m o l á s i zavar. Országos Közoktatási Intézel. KOCSIS LÁSZI. A matematikai gondolkodás m e g a l a p o ­ zása a z o n b a n m á r a m á s o d i k életév v é g é n m e g k e z d ő d i k . A beszédfogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei ADORJÁN KATALIN ( 1 9 9 8 ) : Szebben akarok írni. 1 6 0 .5 1 . Tréningprogram a részképességek-gyengeségek terápiája. Nagycsoportos óvodások iskolára való felkészítése a X.IRODALOM A DISZKALKULIA DÉKÁNY JUDIT . 1 2 7 . Göncöl Kiadó. s e m o k t a t á s i vagy m á s k ö r n y e z e t i p r o b l é m a n e m indokolja. a h a l m a z o k m e n n y i s é g i e g y m á s h o z viszonyítása. . s z á m o k s o r r e n d i s é g é n e k . Logopédiai Kiadó.saját testen. . a s z á m s o r a l k o t á s f o l y a m a t a m e g k í v á n j a a m e n n y i s é g i a l a p f o g a l m a k n a k és a mennyiségi ö s s z e h a s o n l í t á s n a k a t ö k é l e t e s i s m e r e t é t .szám.7 é v e s k o r b a n alakul ki. " ( M e s t e r h á z i . TORDA ÁGNES ( 1 9 9 2 ) : Mondd ki. 5 .. szabályok (pl.1 4 .és n y e l v i fejlődés. THOROCZKAY MIKLÓSNÉ ( 1 9 9 9 ) : A kőbányai logopédiai hálózat alakulása 1 9 6 9 . a s z á m o k k a l v a l ó m ű v e l e t e k m e g a l a p o z á s a előtt. i d ő b e n való t á j é k o z ó d á s . ROSTA KATALIN ( 1 9 9 3 ) : Ez volnék én? Logopédiai Kiadó. SINDELAR. . s í k b a n . Sindelar. . Nikol. X. a m e l y n é l a z i s k o l a i t a n u l á s i n e h é z s é g e k e t s e m a z é r t e l m i fejlődés z a v a r a . l . G i n s b e r g „ m á s o d i k á l l o m á s a " : iskola előtt a g y e r m e k a s z á m o l á s i k é p e s s é g e k n e k m á r birtokában van. 4 1 . VANNAV ALADÁRNÉ: Olvasójáták.. t é r b e n . KOROMPAI ISTVÁNNÉ ( 1 9 9 9 ) : Cserebere. Óvodában. SCHWALMNÉ NAVRATIL KATALIN: írd füllel.: m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g elve) m e g é r t é s é n e k . kcr.. Alex Typo Kiadó. VALLETT.

p s z i c h é s zavarok.m e k e l ő tud hívni a d a t o k a t a fejében rendezett f o r m á b a n lévő t é n y a n y a g o k b ó l .l o g i k a i g o n d o l k o d á s . 2000). m i n d a bal oldali agyfélteke ép működésére. d) figyelemzavar. E z e k olyan e l l e n t m o n d á s o k . de csak alacsony s z á m k ö r b e n . Palotás G á b o r szerint a diszkalkuliásoknál feltehetően fennáll az érzékelés-észlelés folyama­ tának sérülése. 2. sérülés. írott j e l e k e t tanul­ nak. m a g a s a b b fejlődési fokra ugrik anélkül. n e u r o p s z i c h o l ó g i a i .s p a c i á l i s t e v é k e n y s é g . a m e l y n e k következtében sérül a g o n d o l k o d á s : a s z i m b ó l u m o k felismerése.r a tehetők. Ez a m ó d s z e r is lehet haté­ k o n y és p o n t o s . m í g a kö­ v e t k e z ő b e n m á r n e m . 5. a fel­ adatok megoldásában. de relatív önállósággal is rendelkeznek.s z o c i á l i s .g a z d a s á g i háttér. alkotása. az írás rendszereivel.s z i n d r ó m a . hogy a g y e r m e k egy algoritmust ért egy b i z o n y o s szituációban. 7. A számolási készség kialakulásakor v a l ó s z í n ű l e g a j o b b féltekének van n a g y o b b szerepe (pl. A terá­ pia m e g t e r v e z é s e és a p r o g n ó z i s szempontjából a vizsgálati e r e d m é n y e k m e g h a t á r o z ó a k . G y e r m e k k o r i fejlődészavarok. Kitüntetett j e l e n t ő s é g g e l bír a parietális lebeny. 1. az a z o n o s szinthez tartozó képességek egyike tökéletesedik. a n y a g c s e r e z a v a r ) . 3. A fentieket végiggondolva potenciálisan diszkalkulia-veszélyeztetetmek tekinthető a b e s z é d g y e n g e . 182 Orvosi vizsgálat Az orvosi . S z ü k s é g e s tehát. illetve a fenálló diszkalkulia diagnosztizálására szolgá­ ló vizsgálatok h á r o m fő részre b o n t h a t ó k : orvosi. 5. verbális feldolgozás. A (fejlődési) diszkalkulia okait szintén M á r k u s Attila n y o m á n összegezzük ( M á r k u s . A s z á m o l á s i k é p e s s é g k i a l a k u l á s á h o z szükséges ö s s z e t e v ő k közül a legfontosabbak: k o n s t r u k t i v i t á s . Agyi k á r o s o d á s (pl. R é s z k é p e s s é g . fejlesztő p e d a g ó g u s o k . a m e l y e k a k k o r o l d h a t ó k föl.m o t o r o s integráció.k u l t u r á l i s hátterű o r s z á g o k b a n történtek.). 6. 3. térbeli tájékozódás. s z e n z o r o s . E n n e k e l l e n é r e a g y a k o r i s á g i a d a t o k h a s o n l ó a k : 5 . amelyekkel a (fejlődési) diszkal­ kuliás g y e r m e k n e k p r o b l é m á j a lehet. nagy n e h é z s é g b e ü t k ö z i k az a l a p m ű v e l e t e k végzése. A diszkalkulia kutatási eredményeinek legfontosabb megállapításait M á r k u s Attila a kö­ v e t k e z ő k é p p e n foglalja össze ( M á r k u s . f) e m o c i o n á l i s . A s z á m o l á s i k é p e s s é g e l k ü l ö n ü l t e n szerveződött rendszer. A számolási i s m e r e t e k h i e r a r c h i k u s a n e g y m á s r a épülnek. e) hiperaktivitás figyelemzavarral. de n e m tudja a szorzótáblát).m ű v e l t s é g i . l o g o p é d u s o k . 7. f o g a l m i . A (fejlődé­ si) d i s z k a l k u l i á s g y e r m e k erre a váltásra n e m m i n d i g k é p e s . B e t e g s é g : a) i d e g r e n d s z e r i (pl. 2 0 0 0 ) : 1. 2. b) általános szervezeti m e g b e t e g e d é s (pl. a m e l y e k h e z diszkalkulia társulhat: a) fejlődési G e r s t m a n n . 4.z a v a r . becslés stb. érti az osztási m ű v e l e t e k e t . pszi­ c h o l ó g u s o k ) a számolási zavarra utaló tüneteket. c) m á s tanulási zavar. kóros elváltozásokat. m e g k e r ü l v e a m e m ó r i á t m e g t e r h e l ő fejbeni m ű v e l e t v é g z é s t . 183 tüneteket. 6. t o v á b b r a is az ujján s z á m o l .és szabályalkotás. a fogalmakkal végzett gondolkodási művelet. tartalmi azonosítása.l e h e t ő s é g szerint g y e r m e k n e u r o l ó g i a i .6 % . b) fejlődési j o b b agyfélteke s z i n d r ó m a . a megkésett/akadályozott beszédfejlődésű. a s z á m f o g a l m a k kialakulatlanok.viszgálat célja. ha n e m m e r e v hierarchia alapján m a g y a r á z z u k egy-egy k é p e s s é g megjelenését és/vagy hiányosságait. v i z u o m o t o r o s . és kellő i d ő b e n indíthassák el az egyén­ re szabott. számosság-. K e d v e z ő t l e n pszichológiai tényezők. m a t e m a t i k a i alapelveket. R o s s z s z o c i á l i s . és esetleg a beszédértés és gon­ dolkodás g y e n g e s é g e miatt az egyszerű szöveges feladatok m e g o l d á s a is lehetetlen. a többi n e m v a g y n e m a z o n o s m é r t é k b e n . h a n e m az egyéni fej­ lődés menetét vesszük figyelembe. A diszkalkulia-veszélyeztetettség. az emlékezet.k i m u t a t h a t ó agyi m ű k ö d é s z a v a r . fejlődési rendellenesség). A s z á m o l á s i k é p e s s é g h e z szükség van m i n d a j o b b . fejlődik. az olvasás. s G i n s b e r g szerint a „ h a r m a d i k á l l o m á s " e n n e k a formális kódnak a megjelenése. g) m a g a t a r t á s z a v a r o k . Az a l a p f o g a l m a k r a felépített további számolási i s m e r e t e k és a l k a l m a z á s u k i n k á b b a bal oldal feladata. 4. Ö r ö k l ö t t á l l a p o t o k : a) speciális számolási képesség-diszfunkció. célirányos terápiát. a fogalmak kialakulása. E z e n a szinten sok k ü l ö n b ö z ő számolási k é p e s s é g j e l e n i k m e g . k ü l ö n b ö z ő m ó d s z e r e k k e l és t ö b b n y i r e c s a k városi i s k o l á k b a n . A (fejlődési) diszkalkulia gyakoriságára irányuló vizsgálatok k ü l ö n b ö z ő fejlettségű. lehetnek. elváltozás nélkül. Az iskolában a g y e r m e k e k algoritmusokat. a számjegyek felismerése és írása hi­ bás. a figyelem. Sajnos l e g t ö b b s z ö r csak az iskolában derül ki. elté­ rő g a z d a s á g i . pszichológiai és pedagógiai vizsgálatra. a sor. a térbeli és síkbeli viszonyok érzékelése. epilepszia). M i n d a négy agyi lebeny k ö z r e m ű k ö d i k a s z á m o l á s folyamatában. hogy sérült a m e n n y i s é g i relációk felis­ merése. b) k r o m o s z ó m a r e n d e l l e n e s s é g e k h e z társuló diszkalkulia. h o g y az azt m e g e l ő z ő n á t m e n t v o l n a (pl. figyelem. K ü l ö n b ö z ő stratégiák léteznek a számolási k é p e s s é g k i a l a k u l á s a k o r és k é s ő b b . hogy feltárja az esetleges neurológiai eltéréseket. Előfordulhat. a diszfáziás és a diszlexia-veszélyeztetett g y e r m e k . h o g y minél fiatalabb életkorban ismerjék fel a s z a k e m b e r e k ( ó v o d a i és általános iskolai p e d a g ó g u s o k . nevelési t a n á c s a d ó ­ ban és tanulási k é p e s s é g e k e t vizsgáló bizottságokban d o l g o z ó g y ó g y p e d a g ó g u s o k . m e ­ mória. mennyiségfelfogás. u g y a n a k k o r s z á m o s kap­ csolata van a beszéd.

a m e l y h e z az a d a t o k a t az anyától. az a l a k . a térbeli helyzetek és összefüggések terén m u t a t k o z ó hiá­ n y o s s á g o k tárulnak fel.valamelyest . Ez utóbbi m e g á l l a p í t á s l e g i n k á b b a k o m b i n á c i ó s feladatokban. Ezt próbáljuk a g y e r m e k k e l is éreztetni. család. . e m l é k e z e t e é s feladattartása. il­ letve m a t e m a t i k a i t u d á s á n a k elvárható (feltételezhető) szintjéhez. s n e m a „mit n e m tud"-ra v a g y u n k kíváncsi­ ak. Felmérjük a m a t e m a t i k a i fogalmak.dichotikus hallásvizsgálat.a szöveges fe­ ladat végzésekor.h á t t é r állandóság. a k o n c e n t r á c i ó szintje. L é n y e g e s i n f o r m á c i ó k a t nyújt a Frostig.Harris-íéle laterális d o m i n a n c i a v i z s g á l a t . illetve a u t o m a t i z á l ó d o t t . e l e m e i t szempontsorba foglaltuk. így n y e r h e t ü n k h a s z n o s információkat arról. hogy a gyermek a m a t e m a t i k a nyelvét érti-e. A terápiában fontos t é n y e z ő lesz a fáradékonyság. hogy egy-egy részterület f e l m é r é s e k o r végigkövet egy le­ hetséges absztrahálási útvonalat. E z e k célja.és nyelv­ fejlődési h á t r á n y o k hatását. a S O N szubtesztek szórt intelligencia­ struktúrát m u t a t n a k : e g y e s részképességek k i e m e l k e d ő e k . a g y e r m e k s z o r o n g á s á n a k oldása. T e r m é s z e t e s e n nem kell m i n d e n fokozatát a g y e r m e k k e l bejárnunk. de arra is. h a n e m a vizsgálat részterületeihez k a p c s o l ó d ó tipi­ kus hibákat. u g y a n i s ez a teszt a diszkalkuliás g y e r m e k intelligenciastruktúrájáról és intelligenciaszintjéről is reális k é p e t ad. hogy milyen számolási technikával számol . Hiszen ezt e l m e s é l n i e n a g y o n nehéz. modellekkel. A terápia s z e m p o n t j á b ó l a s z u b t e s z t e k e r e d m é n y e i a differenciált egyéni foglalkoztatás é r d e k é b e n fontosak. a rövid távú e m l é k e z e t terén és az analógiás g o n d o l k o d á s b a n elért teljesít­ m é n y e k r e é r v é n y e s . A vizsgálat felépítése olyan. s z i m b ó l u m o k m e g é r t é s e milyen szintű. g o n d o l k o d á s b e l i és m o t o r i k u s lassúsága. sok tévesztési lehető­ séggel. hogy a számolási za­ var egy általános fejlődésbeli e l m a r a d á s tünete. 184 185 . légkör m e g t e ­ remtése. k o r o n g g a l végzi vagy az ujjain. m á s o k n a g y o n g y e n g é k lehet­ nek. van egyáltalán. hogy mely feladatokra térünk ki részletesebben. . amely tartalmazza megjelenési sajátosságaira. de esz­ közigényes (pl. szabadrajz készítése). K ü l ö n s z e m p o n t s o r készült az ó v o d á s k o r ú ( n a g y c s o p o r t o s ) és az iskoláskorú (1-^1 osz­ tályos) g y e r m e k e k részére.Pszichológiai vizsgálatok É p p e n ezért a vizsgálat legelső fontos feladata a szeretetteljes környezet. Vizsgálat közben figyeljük s jegyezzük. -diszgráfiavizsgálal. a m e l y e k j e l l e m z ő e k a diszkalkulia v e s z é l y é n e k fennállására.) A vizsgálat eredményét m i n d v é g i g befolyásolhatja a g y e r m e k g y e n g e figyelme (esetleg f i g y e l e m z a v a r t á r s u l ó h i p e r a k t i v i t á s s a l ) . tehát a m a t e m a t i k a i jelek. s használja-e. h o ­ gyan g o n d o l k o d i k . A speciális a n a m n é z i s legfonto­ sabb nyeire. valamint a tanulási kudarcok miatt esetleg kiala­ kult hárítása. a figyelem. osztályfokához. tüne­ A p e d a g ó g i a i vizsgálat j e l e n esetben a számolási képességek vizsgálatát jelenti. (A részletes vizsgálat m e g t a l á l h a t ó az 1999 d e c e m b e r é b e n megjelent Logopé­ diai vizsgálatok kézikönyve című kötetben. fa.és a Bender-lsszt: a v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á ­ ció. Pedagógiai vizsgálat A szorongást o l d ó beszélgetéskor lehetőségünk nyílik . . A s z ö v e g m e g é r t é s . a diszkalkulia gyanúját felkeltő tekre v o n a t k o z ó k é r d é s e k e t is.Sindelar vizsgálat. h o g y a n s z á m o l . a nyelvi szerkezet. vagy m e l y e k e t h a g y h a t u n k el. Te­ hát. Az á l t a l á n o s a n a m n é z i s r e n e m térünk ki részletesen. illetve a s z á m o ­ lási zavarra. bizonytalan. A vizsgálat k ö z b e n sokszor nekünk kell kitalálnunk. A tárgyakkal. Esetleg ki­ alakult v a l a m i l y e n számolási technika. a számolási problémák előzmé­ körülményekre. tudja-e a g y e r m e k utánozni. Alapvető. lassú. . ha a g y e r m e k a m a g a s a b b szintű absztrakcióra egyáltalán n e m képes. a számfogalmak „ á l l a p o t á t " . k i k ü s z ö b ö l v e a számolási zavarral együtt g y a k o r t a j e l e n l é v ő beszéd. f á r a d é k o n y s á g a . de a te­ rápia szempontjából rendkívül fontos. az összefüggések fel­ i s m e r é s é b e n . hogy mekkora segítséggel tudja használni a m e g l é v ő isme­ reteit. -diszlexiavizsgálat. . Esetleg jó technikájú. s z o r o n g á s a .D P T (diszlexia prognosztikai teszt).rajzvizsgálat ( e m b e r . Ez információt adhat arra. hogy a diktált (és lejegyzett) m ű v e l e t je­ lent-e s z á m á r a m ű v e l e t v é g z é s i irányt. h o g y feltérképezzék a g y e r m e k intelligenciastruktúráját és a k ü l ö n b ö z ő rész­ képességek állapotát. vagyis m e g m u t a t u n k egy helyes m e g o l d á s i lehetőséget. s az instrukciók „ d e k ó d o l á s a k o r " is lehetséges. a beszédhibák megfigyelésére is. Sok esetben csak a terápia m e g k e z d é s e után kerülhet sor a k ö v e t k e z ő kiegészítő.ha ez. A t a p a s z t a l a t o k azt mutatják. h o g y a g y e r m e k a hibásan m e g o l d o t t feladatot a fenti hiányosságok következtében vagy az i z g a l o m miatt té­ vesztette-e el inkább. azt a ayermek adott tudásszintje h a t á r o z z a m e g . A vizsgálat alatt m i n d v é g i g a „mit tud"-ra. S z ü k s é g e s e l v é g e z n i a Snijders Oomen n o n v e r b á l i s intelligenciatesztet. h o g y bár a d i s z k a l k u l i á s g y e r m e k e k t ö b b s é g é n e k i n t e l l i g e n c i a k v ó c i e n s e a n o r m á l ö v e z e t b e tartozik. vagy pedig egy/több részképesség gyen­ geségével állunk s z e m b e n .e m á r néhol a m ű v e l e t v é g z é s . l é n y e g k i e m e l é s megfigyelése . de rossz m ó d s z e r ű . Kipróbáljuk a taníthatóságot.szűk keretek között . N e m a k o n k r é t feladatokat írjuk le. Iskolás g y e r m e k e s e t é b e n fontos m e g t u d n u n k .PPL (nyelvi fejlettséget vizsgáló teszt). il­ letve a g y e r m e k e t legjobban i s m e r ő személytől kérjük.a kifejezőkész­ ség. irányadó vizsgálatok elvégzésére: . a szókincs.). s megfigyeljük. az ö n b i z a l o m hiánya. mi j á t s z ó d h a t le a g y e r m e k b e n . E z t m e g ­ előzi az általános és a speciális anamnézis felvétele. M a g a a vizsgálat tartalmában a l k a l m a z k o d i k a g y e r m e k életkorához. cselekedtetésben végzett vizsgálati részekre a k k o r és ott kerül sor.

f i g y e l m é n e k terjedelme.) Számsorozatok alkotása. t u d a t o s megfigyeléshez. az egyes műveletek.M e g é r t i . ma­ tematikai-logikaifeladatok.Szereti-e a Iegó építést.m á s o l g a t . n e m érdeklődik a m e s e k ö n y v e k iránt. a g y e r m e k tudja. megszámlálás. el tudja-e végez­ ni az ilyen t a r t a l m ú feladatokat? .A m o z g á s és a beszéd ritmusa összehangolt-e m o n d ó k a . kicsi. L e h e t . .e a színeket? 186 187 .n a g y c s o p o r t o s k o r b a n tud-e m e g s z á m l á l n i t á r g y a k a t l e g a l á b b h a t o s s z á m k ö r b e n . .K ö z é p s ő c s o p o r t o s k o r á b a n számlálgatott-e. E n n e k szempontjait összefoglaljuk.) Konkrét számosság megállapítása. 3.e s p o n t á n m ó d o n s z á m o k a t . bontást cselekvés közben. E z e k é r t e l m e z é s e után állapíthatjuk m e g . 5 alma -. m o t i ­ váltsága? . s e m m i . hibás a számlálás. és tudja-e cselekvés k ö z b e n . sorrend) megfelelő-e? Műveletek lejegyzésének sorrendje.k o o r d i n á c i ó j a . a m e l y e k m e g l é t e esetén fölmerül.pl.A d i s z k a l k u l i a p e d a g ó g i a i vizsgálatát és e z e k e t a vizsgálatokat a megfelelő i s m e r e t e k k e l és gyakorlattal r e n d e l k e z ő s z a k k é p z e t t p e d a g ó g u s . a számlálás r i t m u s a egyenetlen.) Biztonságos get m e g m u t a t n i ? számlálás. széles. .Saját testén m e n n y i s é g e k e t egyeztet-e: egy mozdulattal tud-e ujjain adott m e n n y i s é ­ Globális mennyiségfelismerés. hogy a g y e r m e k számolási képessége fejlesztést igényel.n é z e g e t .kéri-e h o g y meséljenek neki. a b e n n e lévő összefüggéseket.helytelen. n e m tudja tartani a szabályt.e a m e s é t a s z ö v e g r e jól e m l é k e z v e . nyelvtani és tartalmi h i b á k a tér­ és időfogalmak kifejezésében. a viszonyszavak hibás használata. puzzle összerakást.e a sok.pl. . több. fel adattartása.Megfelelő-e a tájékozódása saját testén.Értelmezi-e a h o z z á a d á s t .) Számjegyek. h o g y a h a l m a z szá­ m o s s á g á t az u t o l s ó n a k k i m o n d o t t s z á m n é v jelöli: öt a l m a van az asztalon. .Tud-e színes pálcikákból két-. majd h á r o m v á l t o z ó s sorozatot folytatni. részekből n e h e z e n alkotja m e g az egé­ szet. a helytelen számlálás miatt. az ujjmozgás és a beszéd k o o r d i n á c i ó j a helytelen. m o n d a t s z e r k e s z t é s i n e h é z s é g e i v a n n a k . k e v e s e b b . k e s k e n y ) ? Matematikai relációk felállítása. síkban? Tudja-e a n a p s z a k o k . terítéskor . és a szabályt m e g f o g a l m a z n i ? (Egyáltalán n e m ismeri fel a szabályt. a társasjátékokat? ( K o n s t r u á l ó j á t é k o k b a n n e m e l é g g é fantáziadús. egyensúly. h o g y a terápia területei közül m e l y i k r e kell a fő h a n g s ú l y t helyezni. .azokat m e g a l k o t n i és m e g n e v e z n i ? Halmazalkotás. megtudja-e számlálni az ujjait? (A tárgyak m e g é r i n t é s e és a beszéd ö s s z e h a n g o l á s a . lejegyzett műveletek részekre bontása. . . n e h e z e n a l k a l m a z z a a szabályokat j á t é k közben. napok. nagy. j e l l e m z ő j e g y e i k e t is­ meri-e? (Kialakulatlan. -A t o r n a f o g l a l k o z á s o k o n a körjátékokban. h o g y ha a teát n a g y o b b p o h á r b a töltjük át. pótlást. . letapsolásakor? Ritmusos számlálás. matematikai jelek írása. -A m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g fogalma kialakulóban van-e: pl. r á k é r d e z . a m o z g á s o s j á t é k o k során a m o z g á s s o r o k u t á n z á s a (ügyesség. .kiindulásul szol­ g á l h a t n a k a c é l z o t t a b b .A l a p v e t ő matematikai fogalmakat megért-e. a lényeget k i e m e l v e ? ( N e m köti le a hallgatott m e s e . tízes átlépés menete. h o g y helyes a m e g s z á m l á l á s . SZEMPONTOK AZ ÓVODÁSKORÚ (NAGYCSOPORTOS) GYERMEKEK DISZK ALKULIAVESZÉLYEZTETETTSÉGÉNEK FELISMERÉSÉHEZ Az ó v ó n ő tapasztalatai . Dőlt betűvel utalunk . n e m szívesen mesél. vers e l m o n d á s a k o r . m e g n e v e z i .e s z á m o s s á g iránt.Felismeri-e. bizonytalan bal­ j o b b differenciálás. .A m e n n y i s é g é s a s z á m n é v egyeztetése megfelelő-e h a l m a z a l k o t á s k o r ? ( A m e n n y i ­ s é g . m u n k a t e m p ó j a . elvételt. térben. k é z m o z g á s a ügyetlen. mennyiségek összehasonlítása. .É r d e k l ő d i k . u g y a n a n n y i f o g a l m a k a t . Az óvodai k ö r n y e z e t és m a t e m a t i k a i irányú foglalkozásokon milyen a g y e r m e k .) Szöveges feladatok megoldása. a u t ó b u s z száma). 4. .e számjegyeket.a teljesség igénye nélkül . 1. elvont matematikai fogalmak használata. a g y e r m e k m é g s e m tudja. illetve bizonytalan tájékozódás.) Eligazodás fogalmak a négyzethálóban. a szabály m e g f o g a l m a z á s a sok segítséget igényel. pl.e a s z á m o k r a (pl. irányok.kiegészítve a g y e r m e k k ö r n y e z e t é b e n élőkével .a m a t e m a t i k a t a n u l á s á n a k azon területeire. a m a t e m a t i k á v a l való „ j á t s z á s " ö r ö m e t okoz-e a gyer­ mek számára. . k e v e s e b b változót ismer fel. h á z s z á m . elvont irányok megtartása műveletvégzés közben. évszakok nevét sorrendben. ahol az adott k é p e s s é g megfe­ lelő szintű a l k a l m a z á s á r a szükség lesz az iskolában. 2. u g y a n a n n y i m a r a d ? A számfogalom és helyiértékfogalom biztonságos használata.H o g y a n érti m e g az utasításokat? .s z á m n é v egyeztetése hibás pl. záró­ j e l b e n kiegészítve azokkal a figyelemfelhívó jelekkel. A v i z s g á l a t é r t é k e l é s é n e k m ó d j a a h i b a a n a l í z i s . illetve l o g o p é d u s is elvégezheti. az ujjak k ü l ö n á l l ó m o z g a t á s a ügyetlen.Szeret-e m e s é t hallgatni otthon és az ó v o d á b a n . n e m érti p o n t o s a n a m e s e s z ö v e g é t . szókincs­ ben. beszédében használ-e nagyságviszo­ n y o k r a v o n a t k o z ó fogalmakat (pl. megszámlálás. . k o n c e n t r á l ó k é p e s s é g e .passzív s z ó k i n c s e és az aktív beszéde.e l m o n d j a . önállóan leírja-e a z o k a t ? . kevés. .

t i s z t á b a n van-e az irányokkal m a t e m a t i k a i m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n . h o g y kérjen r é s z l e t e s e b b ( k o m p ­ lex) v i z s g á l a t o t g y e r m e k e s z á m á r a a nevelési t a n á c s a d ó b a n . v á l t o z a t o s t a r t a l o m m a l . az e g y e n l e t e s ritmust megtartva. .m a t e m a t i k a i m ű v e l e t e k é r t e l m e z é s e cselekvésben.m e n n y i s é g i relációk alkotása. A vizsgálatok e r e d m é n y é t ő l függően tudja eldönteni a l o g o p é d u s .mennyiségállandóság. . . oda-vissza. az ujjak e g y m á s h o z érinté­ se.számemlékezet.g r a f o m o t ó r i u m (egyszerű mértani ábrák. v a l a m i n t az ujj képpel. . fejlesztő p e d a g ó g u s . fejlődés része. hogy az adott s z á m o t azonnal egyeztetjük a k o r o n g k é p é v e l . . . OSZTÁLYOS GYERMEKEK ESETÉBEN . . . ha a g y e r m e k c s a k a m a t e m a t i k a i k é p e s s é g e k t e r é n m u t a t e l m a r a ­ dást. Itt b ő v ü l n e k a kérdések a m a g a s a b b életkor (érési folyamat) k ö v e t k e z t é b e n .felhasználva a szülőkkel folytatott beszélgetések tapasztalatait is . A ta­ p a s z t a l a t o k azt mutatják. a m e l y e t ujjtornával ( z o n g o r á z ó m o z g á s .időbeli tájékozódása megfelelő-e. kiegészítve azzal. b e s z é d ( k o m p l e x készségfej­ lesztés). A s z á m f o g a l m a k m e g s z i l á r d u l á s á n a k útja: a m e n n y i s é g e g y e z t e t é s e m e n n y i s é g g e l . rajzolása. de n o r m á l ö v e z e t b e tartozó lassabb érés. . . a m o z g á s és beszéd ö s s z e h a n g o l á s á v a l kell t u d n i a számlálni a g y e r m e k n e k a megfelelő s z á m k ö r b e n .a m o z g á s és beszéd r i t m u s a összehangolt-e m o z g á s s a l kapcsolt v e r s m o n d á s k o r . 189 egyeztetése. megszámlálás.tudja-e a n a p s z a k o k . .tud-e az ó r a szerint időt m e g h a t á r o z n i (tanév végén). e m l é k e z e t . t á r g y a k k a l (ujjakon) be­ mutatva.T e s t n e v e l é s órán a mozgássorok utánzása (ügyesség. h ó n a p o k . g o n d o l k o d á s . eljutva az a u t o m a t i z á l ó d á s i g . „ K a t o n á s a n " . h o g y s z ü k s é g van-e d i s z k a l k u l i a . időben.ritmusos számlálás. é v s z a k o k nevét s o r r e n d b e n . iskolában. . Külön figyelmet igényel a számlálás ritmusossága. s z á m ­ láláskor. a soralkotás m e g t a n u l á s a és g y a k o r l á s a . szóban m e g f o g a l m a z v a végzi el a m ű v e l e t e k e t . s z á m j e g y e k kirakása. m e g f o g a l m a z v a a számolási m ű v e l e t e k e t . térben. a m e l y e k r e a terápia során k ü l ö n ö s g o n d o t kell fordítani. . ha ez az e l m a r a d á s egy általános. s t ö r e k e d h e t ü n k az e g y r e m a g a s a b b a b s z t r a k c i ó s szint elérésére. és a k k o r is. A szöveges feladatokat is először k o n k r é t cselekvéssel. észlelés. sorrend) megfelelő-e. térben. ) A számfogalmak kialakításakor az ó v o d a i m ó d s z e r t a n szerinti s z o k á s o s utat követjük. A műveletekkel való i s m e r k e d é s k o r a g y e r m e k cselekvéssel. el tudja-e m o n d a n i jellemzőiket.tájékozódás saját testen. . tanácsoljuk a szülőnek. írása). . (Ezek a m ű v e l e t v é g z é s m e g a l a p o z á s á h o z is s z ü k s é g e s e k . . illetve azzal p á r h u z a m o s a n h a l a d a térbeli.A m e n n y i b e n sok o l y a n j e l z é s gyűlik össze a megfigyelésekből. E g y a r á n t j a v a s o l t a speciális m e g s e g í t é s . g y ó g y p e d a g ó g u s . M i n d e z t az ujjak nyitogatásával-csukogatásával e g y b e k ö t v e is tudnia kell.olvas-e m e s é k e t ö n á l l ó a n .mennyiség-számnév-számjegy .h a l m a z o k összehasonlítása. m e g n e v e z i . síkban. A számolási zavar m e g e l ő z é s e é r d e k é b e n az ó v ó n ő k is sokat t e h e t n e k . egyensúly. síkban. logopédiai m ó d s z e r e k k e l és e s z k ö z ö k k e l történik. a m e l y a számolási k é p e s ­ s é g e k l a s s ú b b fejlődésére utal. sík­ beli irányok tisztázása. k o ­ rongképpel.halmazalkotás. . irányok. .m i n d e n gyer­ mekre v o n a t k o z ó a n k e r e s s e n válaszokat az itt m e g f o g a l m a z o t t k é r d é s e k r e . napok. hogy az ó v o d a i foglalkozásokba jól b e é p í t h e t ő a célzott j á t é k o s m a t e m a t i k a i képességfejlesztés. fejlesztő p e d a g ó g u s s a l . . í g y a l a p o z z u k m e g a m ű v e l e t v é g z é s h e z szintén fontos m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g és globális mennyiségfelfogás kialakulását. Célszerűnek tartjuk. figyelem. a b e l s ő v é válás folya­ matát (interiorizáció).h a s o n l ó a n az olvasászavar megelőzéséhez (diszlexia-prevenció) az óvodásokkal végzett diszkalkulia-megelőzés a n y a g a is meghaladhatja b i z o n y o s területeken azt az i s m e r e t a n y a ­ got.b i z t o n s á g o s globális mennyiségfelismerés. l o g o p é d i a i a m b u l a n c i á n . majd k é p e k segítségével oldjuk meg. külön m o z g a t á s a ) és általában a finommotorika és a ritmusérzék fejlesztésével fokoz­ hatunk. A s z á m f o g a l m a k kialakítását m e g e l ő z i . felépítése. SZEMPONTOK A D1SZKALKULIA JELEINEK FELISMERÉSÉHEZ ISKOLÁSKORÚ 1-4. .é r z é k e l é s . E h h e z b ő s é g e s anyagot k í n á l n a k a f o r g a l o m b a n lévő g y a k o r l ó ­ k ö n y v e k é s -füzetek. Ez u t ó b b i h o z p e d i g s z ü k s é g e s az uj­ jak m o z g é k o n y s á g a .m e g e l ő z ő terápiára. e g y ü t t m ű k ö d v e a t e r á p i á b a n g y a k o r l o t t l o g o p é d u s s a l . feladatlap-gyűjtemények J á t é k o k .felismeri-e. . a m e l y min188 Az alábbi s z e m p o n t o k egy része már szerepelt az ó v o d á s k o r ú g y e r m e k e k k e l k a p c s o l a t b a n leírtak során.szövegértés. s z á m n é v v e l . számjeggyel. A diszkalkulia-prevenciós meg: foglalkozások az alábbi képességek fejlesztését célozzák dig á l l a n d ó . g y ó g y p e d a g ó g u s s a l . hogy .szeret-e m e s é t hallgatni otthon.m a t e m a t i k a i relációs szókincs.e a színárnyalatokat. h o g y az első osztályban tanító p e d a g ó g u s t a n í t v á n y a i n a k m e g i s m e r é ­ se során . . . A készségfejlesztés g y ó g y p e d a g ó g i a i .megfelelő-e a tájékozódása saját testén.m e n n y i s é g e k egyeztetése.számfogalmak: . Az a l á b b i a k b a n n é h á n y fontos s z e m p o n t o t e m e l ü n k ki. . amit az ó v o d a i n a g y c s o p o r t b a n várnak el a g y e r m e k t ő l . M e g kell j e g y e z n ü n k .

szabálytévesztés (pl. Hibázási l e h e t ő s é g e k : . s k o n k r é t a n e l e m e z n i a g y e r m e k általános tanulási teljesítményét. 7 2 . logopédiai fejlesztés.K o n k r é t a n a m a t e m a t i k a t a n u l á s terén hol tapasztalja a n e h é z s é g e k e t ? . 207. 7 1 . hogy a 7 több. . .M i l y e n e r e d m é n y e i v a n n a k az egyes tantárgyakból? . légó építést.a m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g fogalma kialakult volt-e? Az iskolai m a t e m a t i k a .az a l a p m ű v e l e t e k e t cselekvésben értelmezte-e.k e v e s e b b . főfogalmak m e g é r t é s e és használata. de írásban hibásan jelöli: 7 < 4 ) . .a passzív és aktív szókincs. de ha ö s s z e kell a d n i a a két m e n n y i s é g e t . főképpen a m a t e m a t i k á r a v o n a t k o ­ zólag. megnevezése. az alábbi s z e m p o n t o k szerint: .a figyelem tartóssága. . .a feladattartás. hibátlan. 191 . hogy a g y e r m e k egyre k e v é s b é tud megfelelni a k ö v e t e l m é n y e k n e k m a t e m a t i k á b ó l amellett. esetleg átértékelnie az e l ő z ő s z e m p o n t o k r a m e g f o g a l m a z o t t válaszait.e a g y e r m e k s z á m á r a az iskolai t a n u l m á n y o k k a l p á r h u z a m b a n v a l a m i l y e n kiegészítő fejlesztés (pl.felismerte-e a számjegyeket.a s z á m f o g a l m a k állapota. 70 helyett: 72.a v i s z o n y f o g a l m a k . feladatok s z ö v e g é n e k megértése. hibázási m ó d o k a t tapasztal? A m e n n y i b e n a g y e r m e k részesült r e n d s z e r e s korrepetálásban. p e d a g ó g i a i ) vizsgálat. m u n k a t e m p ó . a t ö b b . vagy csak kialakulóban van (pl. 7 0 .a számolási technika belsővé válását (interiorizálódását).s z á m o k k i h a g y á s a (pl.a m o z g á s . Hibázási l e h e t ő s é g e k : . 2.a s z á m f o g a l m a k elvonttá válásának ( a b s z t r a h á l ó d á s á n a k ) folyamatát. 7 2 .a s z ö v e g e s feladatok m e g o l d á s a . -a relációs jel helytelen a l k a l m a z á s a a síkbeli tájékozódás zavara miatt (pl.A tanulásban mennyire önálló? . A h h o z . 7 1 . .iskolába kerüléskor .szereti-e a társasjátékokat. 2 0 8 . . a k k o r m é g i s e g y e n k é n t m e g s z á m l á l j a ) .az a l a p m ű v e l e t e k végzése. korrepetálás)? Előfordul.és nyelvi fejlettség.a k a d o z ó r i t m u s ú . S z ü k s é g e s volt-e ó v o d á s k o r b a n a g y e r m e k számára bármely okból kifolyólag egyéni. 7 1 . . pszichológiai. m e g tudja m o n d a n i . mint a 4.a relációs jel (mint m a t e m a t i k a i s z i m b ó l u m .M i l y e n . 300. mozgásterápia. irányított folyamatos ottho­ ni g y a k o r l á s b a n .az iskolai t a n u l m á n y o k kezdetén m e n n y i r e (volt) a u t o m a t i z á l t a számlálása n ö v e k v ő és csökkenő sorrendben. memoryt. 6 9 helyett: 72. . h o g y a többi tan­ tárgyból ö n m a g á h o z mérten j ó k az e r e d m é n y e i . . Globális mennyiségfelismerés saját testen. ) . célzottan m e g kell figyelnie a k ö v e t k e z ő k e t : .a globális m e n n y i s é g f e l i s m e r é s hiányzik. modelleken. az ujjakon vagy k o r o n g k é p e n mutatott m e n n y i s é g e t n e m tudja azonnal m e g n e v e z n i ) . miért van a < jel két s z á m között). . tízesével (ha szükséges tárgyakkal. . . m o d e l l e k k e l is). puzzle összerakást.l o g i k a i g o n d o l k o d á s (szabályok felismerése).A m a t e m a t i k á t tanító p e d a g ó g u s h o g y a n látja a g y e r m e k n é l . n e m érti. Ilyenkor a p e d a g ó g u s n a k újra át kell gon­ dolnia.a beszéd. 7 0 . ) .a m e n n y i s é g i relációk helytelen é r t e l m e z é s e . .egyenletes ritmusú. . . 7 1 . . általános fejlesztés)? S z ü k s é g e s . 209.tartalmi a z o n o s í t á s á n a k hiánya . az e s z k ö z h a s z n á l a t t ó l való elszakadást. a n n a k elvégzése _ a g y e r m e k r e v o n a t k o z ó a d a t v é d e l m i s z e m p o n t o k betartásával. pszichoterápia. .az instrukciók. 400) . ^•Mennyiségi relációk alkotása. 206. . . . logopédiai terápia.b e s z é d k o o r d i n á c i ó j a n e m megfelelő.a m e n n y i b e n nem történt m e g a k o m p l e x (orvosi.u g y a n a n n y i fogalmá­ nak helytelen használata. és a b e s z é d é b e n használja-e az a l a p v e t ő m a t e m a t i k a i fogalmakat. de lassú számlálás. . . .megérti-e. 7 2 .pl. .m a t e m a t i k a i . h o g y csak m á s o d i k osztályban válik nyilvánvalóvá.a motiváció. k o n c e n t r á l ó k é p e s s é g . illet­ ve k i s c s o p o r t o s fejlesztés (pl. Hibázási lehetőségek: . 6 9 .el tudja-e mondani a mese. környezet és e g y é b t a n ó r á k o n fontos a k ö v e t k e z ő k ismerete: . . . A számfogalmak állapota 1.k ü l ö n biz­ tonsággal felismeri a h á r o m és a kettő ujjképét és k o r o n g k é p é t . .a műveletvégzés biztonságát? . k ü l ö n . iskolai olvasmány tartalmát a lényeget k i e m e l v e .a b e s z é d m e g é r t é s és nyelvi felfogás (nyelvi p e r c e p c i ó ) .a globális m e n n y i s é g f e l i s m e r é s h i á n y a m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n (pl. Számlálás n ö v e k v ő és c s ö k k e n ő s o r r e n d b e n az osztályfoknak m e g f e l e l ő s z á m k ö r b e n egyesével. g y a k r a n i s m é t l ő d ő hibákat.iránytévesztés (pl.M i b e n lát p r o b l é m á t a g y e r m e k k e l k a p c s o l a t b a n ? .. 7 1 . annak milyen e r e d m é n y e volt? 190 H o g y a n reagál a g y e r m e k a kudarcokra? Van-e egyáltalán sikerélménye a m a t e m a t i k á b a n ? S z i n t é n fontos a g y e r m e k e g y é b vizsgálati e r e d m é n y e i n e k á t t e k i n t é s e . kártyajátékokat. de hibátlan számlálás. h o g y a p e d a g ó g u s tisztában legyen az adott g y e r m e k m a t e m a t i k a i képességei­ nek fejlettségi szintjével.

több ö s s z e a d á s után k ö v e t k e z ő k i v o n á s helyett is összead). . a m á s i k k e z é n n é g y e t ugyanígy. . a k k o r 3 0 + 4 0 = 7 0 ) . K é s ő b b is h a t é k o n y lehet. tudja. bontás. n e m értelmezi. 105 helyett 150).h é t ) .a helyiérték-fogalom n e m alakult ki ( n e m tudja pl. e r e d m é n y = 5 5 ) . h a j ó technikájú és m a g a s a b b s z á m k ö r b e n is al­ k a l m a z h a t ó . .az a n a l ó g i á k a t m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n n e m a l k a l m a z z a (pl. a 32 e s e t é b e n a hár­ m a s számjegy h á r o m tízest j e l e n t ) .iránytévesztés m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n síkban. Előfordul. ) 7. hogy 18-ban a 6 h á n y s z o r van m e g ) . és az milyen jellegű. de e m e l l e t t m e g f i g y e l h e t ő . .tükörírás. a 3 1 + 4 2 ö s s z e a d á s a k o r n e m a l k a l m a z z a azt a m e g l é v ő tudását. 13-6 feladatot ú g y oldja m e g . Az alapműveletek és inverzeik (pótlás. az egyes. 6 helyett 9. 3 helyett E ) . kivonás.4. lejegyzése. . 1 -4=4. tudja. A legtöbb számolási n e h é z s é g e k k e l k ü z d ő g y e r m e k p r ó b á l k o z i k v a l a m i l y e n . hibás számjegyírás (pl. h á r o m tízes. vagy b o n t á s n á l kétféle színben j e l e n i k m e g u g y a n a z a m e n n y i s é g . 2 8 + 7 stb.a m ű v e l e t e t kiolvasni n e m tudja. h o g y pl.a m a r a d é k e l h e l y e z é s e hibás (pl. 23 helyett 32. . vagy m é g csak k i a l a k u l ó b a n van (pl. ujjak.a helyiérték é r t e l m e z é s e modellekkel sem alakult ki (pl. h o g y m e n n y i 8 + 7 . . hogy 6 5 3 9 . h a n e m a kisebbít e n d ő h ö z adja h o z z á ) .a m ű v e l e t lejegyzése h i á n y o s (pl.az írásbeli m ű v e l e t v é g z é s m e n e t é t n e m ismeri (a szóbeli m ű v e l e t v é g z é s m e n e t e sze­ rint halad). nyolcból kettőt). 72-27 esetében 7 0 . A mennyiségállandóság. hogy ö t ö s vagy tízes s z á m k ö r b e n k é p e s ö s s z e a d á s t é s k i v o n á s t v é g e z n i a z ujjai s e g í t s é g é v e l . 3-7=21. Az ujjak segítségül hívása a s z á m o l á s t a n u l á s k e z d e t é n elfogadott és e r e d m é n y e s . hogy ha 3 + 4 = 7 . de n e m tudja. . Az alapműveletek végzését nagy mértékben befolyásolja az. az e r e d m é n y : 59). hogy a g y e r m e k n e k kialakulte valamilyen számolási technikája. a g y e r m e k n e m észleli a z o n o s n a k .a s z ü k s é g e s s z i m b ó l u m o k tartalmi a z o n o s í t á s a hibás (pl. és é r t e l m e z n i s e m tudja m ű v e l e t v é g z é s n é l .a n a l ó g i á k a t n e m i s m e r fel (pl. Számnév-számjegy egyeztetése (diktált számjegyek leírása.a szorzó.a diktált s z á m n e v e k hibás leírása (pl. elnevezést. d e m a g a s a b b számkörben m á r n e m . tízes stb. lassú.). s z á m e g y e n e s ) . j ó l leírja. a m i k o r hét­ ből elvesz hetet. elvégzése m e g f e l e l ő s z á m k ö r b e n . . 8 + 7 e s e t é b e n h o z z á s z á m l á l ) . 2-4=8. . 2 + 7 = 9 . mert a n y o l c h o z . hogy 3 x 6 = 1 8 . A helyiérték-fogalom. e g y egyest m o n d ) . Hibázási lehetőségek: . 192 193 . hogy tizenöt l e g y e n . ül.a helyiérték m e g n e v e z é s e k o r a helyiérték helyett a számjegyet nevezi m e g (pl. N a g y o n fontos.m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n áttérés m á s m ű v e l e t e k r e (pl. hogy ez a t e c h n i k a f o k o z a t o s a n leépül.többnyi­ re ujjszámolási . 5. hogy a p e d a g ó g u s ismerje m i n d e n tanítványa számolási technikáját. k o r o n g o k . .2 0 = 5 0 . és figyelemmel kísérje az e s z k ö z ö k t ő l való el­ szakadás folyamatát (interiorizáció). Például a 3 + 4 ö s s z e a d á s k o r a g y e r m e k e g y i k kezén egyen­ ként kinyit h á r o m ujjat. de h a t s z á z . de n e m tudja m e n n y i 18+7. h a t . de n e m tudja. n e m t u d j a j á t é k p é n z b ő l kirak­ ni az adott m e n n y i s é g e t ) . . e s z k ö z h a s z n á ­ latát (pl. . . ha a m e g s z o k o t t k o r o n g k é p térbeli e l h e l y e z é s e m e g v á l t o z i k . H i b á z á s i lehetőségek: .2 7 = 0 6 .a m a r a d é k o t n e m tartja m e g .ö t s z á z h a r ­ m i n c k i l e n c n e k olvassa). Hibázási lehetőségek: . „ s z e r e p l ő k " felcserélése (pl. h o g y tízből elvesz hatot és h á r m a t is). . osztás) értelme­ zése. m e n n y i 2 0 + 3 0 . h o g y 7 0 . tudja.a szorzás és bennfoglalás kapcsolatát n e m értelmezi (pl. 7-4=3 helyett: 7-43). Számjegyek írásának megfigyelése. majd a két k e z é n kinyitott ujjakat az o r r á h o z érintgetve újból m e g s z á m l á l j a .h é t .a m ű v e l e t e t é r t e l m e z n i n e m tudja (ez a szorzásnál és az osztásnál fordul e l ő leggyak­ rabban).g r a f o m o t o r o s a n ügyetlen írás. 4-4=16).a tízes átlépés m e n e t é t n e m értelmezi ö s s z e a d á s k o r (pl.és b e n n f o g l a l ó t á b l a b e v é s é s e n e m történt m e g . . .a tízes átlépés m e n e t é t n e m értelmezi k i v o n á s k o r (pl.a m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g észlelése n e m alakult ki. . 8.a számjegyek e l h e l y e z é s e a n é g y z e t h á l ó b a n hibás. m a r a ­ d é k á t n e m a k i v o n a n d ó h o z . . e g y s z á z a s h e l y e t t e g y kettest. hogy m e n n y i 2 + 3 . a 132 e s e t é b e n a két e g y e s .gyenge számemlékezet. szorzás.m e g t a p a d á s az e l ő z ő műveletnél (pl. . egy h á r m a s t . A számemlékezet.akusztikus tévesztés miatt m á s szorzóra tér át (pl. . 72-27 fel­ adatot ú g y végzi el. 6. . .n é g y .t e c h n i k a kialakításával.u t á n m o n d á s k o r akusztikus tévesztések figyelhetők m e g (pl. Hibázási lehetőségek: leírt számjegyek kiolvasása). 7 2 : 3 helyett 72-3). Hibázási lehetőségek: .a leírt s z á m j e g y e k hibás k i o l v a s á s a (pl. . de az sokszor rossz m ó d s z e r ű . m i n d e g y i k e t az állához érintve. sok tévesz­ tési lehetőséget rejt m a g á b a n .a helyiértéket m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n n e m veszi figyelembe (pl 7 8 . összeadás. 315 -238 097. . 7-2=5. Hibázási lehetőségek: . e g y .2 0 = 5 0 . .

E l ő f o r d u l . a m e l y e k a m a ­ tematika t a n u l á s h o z n é l k ü l ö z h e t e t l e n e k . s így k é s ő b b az e l v o n a t k o z t a t á s r a a l k a l m a s e s z k ö z r e n d s z e r kidol­ gozása. és alkalmazni is tudják. illetve az új i s m e r e t e k b e való beépí­ tése. 194 . . számjegyek írása. m ű v e l e t e k e t ) . .a kérdést felidézni n e m tudja. a cselekvésben végre­ hajtott műveletek interiorizálása. A tanult m e n n y i s é g e t m i n d e n formájában folya­ matosan gyakoroljuk. . 8. s ezért a p e d a g ó g u s s z á m á r a úgy tűnik.a szabályt m e g t a r t a n i n e m tudja. h o g y 28-at a „ z s e b é b e tesz". b e g y a k o r l á s a . Egyszerű és összetett szöveges jeladatok megoldása . . a m í g az a s z i m b o l i z á l ó d á s r a a l k a l m a s lesz.(ez összefügghet a kérdés felidézésének és/vagy a lé­ n y e g e s és lényegtelen a d a t o k e l k ü l ö n í t é s é n e k n e h é z s é g é v e l ) . a s z o r o n g á s oldása. s a m á r biztosan elsajátított tudásra. kitartásra nevelés. végül c s e l e k e d t e t é s nélkül. a 8+7-et. a m e l y e k e t cselekedtetéssel é r t e l m e z ü n k . „ b i r t o k o l t " s z á m f o g a l m a k k a l fejben való m ű v e l e t v é g z é s s e l .S z á m m a l . m e l y e k n e k célja a h a r m o n i k u s s z e m é l y i s é g kialakítása. . h o g y a n s z á m o l t a ki pl. a 10-es. m é g ­ is azt tapasztaljuk. . észlelés. a fokozatosság elvét k ü l ö n ö s e n s z e m előtt tartva. .S z á m m a l . h o g y a g y e r m e k n e m h a s z n á l eszközt. A speciális diszkalkulia reedukáció célja a m a t e m a t i k a t a n u l á s á h o z s z ü k s é g e s b i z t o s alapok m e g t e r e m t é s e . síkban. Ez a sajátos fejben szá­ molási t e c h n i k a főleg azoknál a gyerekeknél fordul elő. az e m l é k e z e t . l^f. U g y a n a k k o r . 5. .a kijelölt m ű v e l e t e t elvégezni n e m tudja. rakosgatjuk az elemeit. d a r a b s z á m m a l k a p c s o l a t o s f o g a l m a k kialakítása a 10-es.. m o d e l l e k k e l c s e l e k e d t e t é s k ö z b e n . 2/0-as s z á m k ö r b e n (számlálás. T e r m é s z e t e s e n n e m m i n d e n foglalkozáson szerepel e g y e n l ő súllyal m i n d e n feladatkör. és a tízes átlépés é r t e l m e z é s e s e m alakult ki. életkori sajátosságai.és s z a m e m l é k e z e t g y e n g e s é g e miatt). majd rajzban.tárgyakkal.o t úgy ad­ ja ö s s z e . a m e g l é v ő k é p e s s é g e k r e építjük fel a terápia ter­ vét.N e v e l é s i feladatok.a választ p o n t o s a n m e g f o g a l m a z n i n e m tudja.a szabályt m e g f o g a l m a z n i n e m tudja (mert a növekszik.Saját testen. Az. k e l l ő k é p p e n begyakorolt j á r t a s s á g o k r a . számnevét k i m o n d j u k . globális' darabszám felismerése. a 36-ot elkezdi számlálni az ujjain. helyiérték-fo­ H i b á z á s i lehetőségek: . számsort u g y a n e z e n s z á m o k ismétlé­ sével folytatja). a figyelem.a lényeget k i e m e l n i n e m tudja. d a r a b s z á m m a l k a p c s o l a t o s f o g a l m a k kialakítása az o s z t á l y f o k n a k megfe­ lelő s z á m k ö r b e n . e b b ő l e l v e s z e g y e t U g y a n í g y lehet kiindulás a szorzás: 2-8= 16. egészen apró lépésekre lebontva. a k ö v e t k e z ő derül ki: tudja. osztályos diszkalkuliás gyermekek terápiájánakfőbb területei a következők: mata: saját testen. térben. tapintjuk. a s z á m m a l leírjuk. Ha a p e d a g ó g u s a megfigyelések ö s s z e g z é s e k o r úgy látja.a s z ö v e g e t a m a t e m a t i k a nyelvére lefordítani n e m tudja (a szövegértés nehézségei mi­ att n e m tudja kiválasztani a megfelelő műveletet. A feldolgozásra kerülő feladatterületek arányát m i n d i g az adott rövid távú fejlesztési cél ha­ tározza meg. akik a m ű v e l e t e k közötti öszszefüggéseket értik. L e g f o n t o s a b b t e e n d ő k az absztrahálás f o l y a m a t á n a k segítése. Matematikai logikai szabályok felismerése A m a t e m a t i k a i logikai szabályok felismerését l e g k ö n n y e b b e n a n ö v e k v ő . a g o n d o l k o d á s és a beszéd fejleszté­ se ( k o m p l e x készségfejlesztés). kérje a g y e r m e k k o m p l e x vizsgálatát . térben. A fenti feladatok v é g i g v o n u l n a k a terápia e g é s z m e n e t é n . k é s z s é g e k kialak í t á s a j ó l b e g y a k o r o l t . készségekre. A diszkalkuliás g y e r m e k is képes lehet erre. A terápia f o l y a m á n a d a r a b s z á m f o g a l m á n a k kialakítását m i n d e n oldalú m e g e r ő s í t é s s e l segítjük: az adott d a r a b s z á m o t látjuk. ha a g y e r m e k például a 2 8 + 3 6 . i d ő b e n való tájékozódás segítése. h o g y a s z á m f o g a l m a k kialakultak. s legfőképpen azon belső feltételek m e g t e r e m t é s e a g y e r m e k e k b e n . m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g . . síkban . 195 . ( S z ü k s é g esetén megfelelő s z á m o l á s i t e c h n i k a ki­ építése. majd absztrahálása. Visszatérő feladatként j e l e n t k e z i k a terápiás folyamat során a m á r addig elsajátított is­ meretek J á r t a s s á g o k . a g y e r m e k jól tud fejben (absztraháltan) számolni.Az é r z é k e l é s . s a megfelelő k é p e s s é g e k fejlesztése j á r t a s s á g o k . relációk alkotása. m e g s z á m l á l j u k .S z ö v e g e s feladatok m e g o l d á s a . c s ö k k e n ő és v á l t a k o z ó szabályú s z á m s o r o z a t folytatásakor figyelhetjük m e g . m i n d e n esetre é r v é n y e s kezelési tervet k i d o l g o z n i n e m lehet. motiváltsági foka h a t á r o z z a m e g .a feladatot elismételni nem tudja (a szöveg. A terápia k i i n d u l ó pontjának tekintjük a vizsgálatnál kapott e r e d m é n y e k e t .) . 20-as és osztály­ foknak m e g f e l e l ő s z á m k ö r ö k b e n .E g y m á s i k g y a k r a n tapasztalt rossz technika. Általános. a m e l y e k tük­ rözik a g y e r m e k j e l e n l e g i tudásszintjét.. . azt m i n d i g a gyermek adott fejlettségi szintje. A vizsgálatok e r e d m é ­ nyétől függően k e z d ő d h e t m e g a diszkalkulia-terápia. c s ö k k e n m a t e m a t i k a i fogal­ m a k a t n e m értelmezi. és e r e d m é n y k é n t 36-ot v a g y a k e z é n utoljára k i n y i t o t t 6 (ujjat) m o n d j a . U g y a n í g y v é g e z z ü k a m ű v e l e t e k e t . ha m e g k é r d e z z ü k . h o g y 8 + 8 = 1 6 . . h o g y a s z á m f o g a l m a k kialakulatlanok. g y a k o r l á s u k a m á r kialakított. k é s z s é g e k állandó gyakorlása. valamivel c s ö k k e n nyelvi kifeje­ zések é r t e l m e z é s e hibás). a m o t i v á ­ lás. .h a s o n l ó a n az ó v o d á s k o r ú a k n á i leírtakhoz. ebből elvesz e g y e t = 15. ö n f e g y e l e m r e . A k ü l ö n b ö z ő m a t e m a t i k a i fogalmak és a velük végzett m a n i p u l á c i ó absztrahálási folya­ számnév-szám­ j e g y . vagy a valamivel növekszik.d a r a b s z á m egyeztetése. A cselekedtetést a d d i g v é g e z z ü k .m ű v e l e t v é g z é s i n e h é z s é g miatt a sorozat folytatása hibás. galom). hogy a g y e r m e k m a t e m a t i k a i k é p e s s é g e i l é n y e g e s e n e l m a r a d n a k az osztályfoknak megfelelő szinttől. a 2.Az a l a p m ű v e l e t e k és i n v e r z e i n e k fogalmi kialakítása. Hibázási lehetőségek: -a szabályt felismerni n e m tudja (pl.

Verbális e m l é k e z e t e a szerialitási készség g y e n g e s é g e miatt p o n t a t l a n . S z e m . 3. de általános tanulási n e h é z s é g e k e t is okoznak. A fejlesztő terápia e r e d m é n y e s s é g é n e k függvényé­ ben s z ü k s é g e s n e k tartjuk diszkalkulia irányában k o n t r o l l v i z s g á l a t i t elvégezni. az írásvizsgálat e r e d m é n y e i . 196 197 . hogy a diszkalkulia r e e d u k á c i ó s foglalkozás n e m helyet­ tesíti az otthoni folyamatos.9. a p e d a g ó g i a i .További feladat a matematikai fogalmak. 10-es s z á m k ö r b e n figyelhető m e g a fogalmi k i a l a k u l á s . a g y e r m e k e t tanító p e d a g ó g u s . Javaslat: J a v a s o l j u k t o v á b b i intenzív k o m p l e x fejlesztését. A szeretetteljes légkör m e g t e r e m ­ tésével p e d i g oldani lehet a g y e r m e k szorongását.k é z preferenciája keresztezett. Diagnózis: F80. hogy a speciális fejlesztéshez szükséges feltételeket biztosítsa. A terápia e r e d m é n y e s s é g é t kontrollvizsgálatokkal kell értékelni. Panasz. H o g y mely m ó d s z e r e k és e s z k ö z ö k h a s z n á l a t a vezet el a s z á m f o g a l m a k k i a l a k u l á s á h o z . Az iskola igazgatója.(IX. v a l a m i n t a térbeli v i s z o n y o k percepcióját igény­ lő f o r m a a n a l í z i s . k ö v e t e l m é n y e k h e z is i g a z o d n u n k kell. b e é p í t é s e a g y e r m e k fogalmi r e n d s z e r é b e . hogy s z ü k s é g e van az általa „ d e d ó s ­ n a k " tartott feladatokra. T e r m é s z e t e s e n ez a k ö z ö s e n kialakított jó számolási t e c h n i k a be­ vésésére. Az LXII/96. a t a n u l á s i n e h é z s é g e k m e l l e t t d i s z k a l k u l i á t v a l ó s z í n ű s í t e t t .0 D i s z l e x i a m a r a d v á n y t ü n e t e . A beszédészlelés területein e l m a r a d á ­ sai m i n t e g y 3 é v r e tehetőek. szimbólum- és jelrendszer. § . Kérjük a vizsgálati a d a t o k és e r e d m é n y e k b i z a l m a s kezelését. -án m e g v i z s g á l t u k XY 3. b e v é s é s e történik az iskolai m a t e m a t i k a ó r á k o n . sz. hogy m a t e m a t i k a tárgyból mentesüljön az értékelés és minősítés alól.Ktv.s z o r o s kapcsolatot kell tartania a diszkalkulia-terápiát folytató logopédussal. mert a z o k s i k e r é l m é n y t . osztályos t a n u l ó n á l .) O . a szám­ emlékezetnél k ü l ö n ö s e n feltűnő a rendezetlen és késleltetett felidézés. M e g k é s e t t be­ szédfejlődésének k ö v e t k e z m é n y e k é n t aktív szókincse szűk terjedelmű. M . F81.g y e n g e s é ­ gek m e g e r ő s í t i k a diszkalkuliás tünetek kialakulását. szabályrendszer A vizsgálat eredményei (1. E g y i k fő feladatunk. A k ö v e t k e z ő k b e n ismertetjük egy 3.2 D i s z k a l k u l i a . F81. a fejben való m ű v e l e t v é g z é s h e z . az olvasás-. év s z e p t e m b e r é b e n a G y a k o r l ó Beszédjavító Intézetben D é k á n y Judit l o g o p é d u s vizs­ gálta. Melléklet: a n a m n é z i s . s e g y r e na­ g y o b b b i z t o n s á g o t nyújtanak s z á m á r a a m a t e m a t i k á b a n . T a n á c s o l j u k .s z i n t é z i s részfeladatokban a l a c s o n y a b b szinten teljesített. ez a terápia első s z a k a s z á b a n kiderül. de t á m a s z i g é n y e s e n v é " z i a feladatokat. 9 B e s z é d é s z l e l é s i és b e s z é d m e g é r t é s i folyamat e l m a r a d á s a . a melléklet) alapján a bizottság az alábbi v é l e m é n y t adta: a vizsgálataink idején 8. osztályos g y e r m e k e t az é d e s a n y a kérésére. b e k e z d é s e . F. osztályos g y e r m e k vizsgálatáról készült v é l e m é n y e ­ ket.3 Iskolai k é s z s é g e k kevert zavara. 9. a u t o m a t i z á l á s á r a vonatkozik. A L X I I / 9 6 . a z o n b a n csak az ö s s z e a d á s m ű ­ velete k ö z b e n . A vizsgálat célja: felmentés kérése. de m e g ­ felelő. F81. A s z ü l ő b e n tudatosítani kell. a szavaknál elkövetett hibák a z o n b a n utalnak a diszlexiára. A speciális fejlesztéshez szükséges feltételek m e g t e r e m t é s e a helyi ö n k o r m á n y ­ zat feladata. a pszichológiai. F 8 0 . a m e l y e k a gyerek k é p e s s é g e i n e k megfelelnek. utasítás 9.). g o n d o l k o d á s i m ű v e l e t e i b e .: m a t e m a t i k á b a n n a g y o n g y e n g é n halad. S z á m f o g a l m a i alacsony szinten kialakulóban vannak.m ó d s z e r t a l k a l m a z ó fejlesztő p e d a g ó ­ g u s foglalkozik vele. a k o m p l e x vizsgálat a B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s Szakértői és Rehabilitációs Bizottságnál készült. f o g a l o m a l k o t á s a lelassult. hogy latens balkezesség is fennáll. a m e g é r t é s b e n m é g j e l e n t ő s e b b az e l m a r a d á s .30. Kérjük a helyi ö n k o r m á n y z a t o t . k i e m e l t e n a diszkalkuliaterápiát. g y ó g y p e d a g ó g u s s a l . irányított gyakorlást. k ö z o k t a t á s i törvény 3 0 . Diszkalkulia vizsgálatot v é g e z t ü n k XY általános iskola 3. ezt az i s m e r e t é t a z o n b a n m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n alkalmazni n e m tudja. A S O N intelligenciatesztben az analógiás g o n d o l k o d á s . E m i a t t intenzív egyéni sztimfogalomkialakító terápiára szorul. F o n t o s .-'ő általános tanulási nehezítettség m e l ­ lett. B i z o t t s á g u n k b a n a diszkalkulia h á t t e r é n e k tisztázása céljából kiegészítő szakvizsgálatára került sor. s emellett szükség van az iskolai foglal­ k o z á s o k k e r e t é b e n külön m a t e m a t i k a k o r r e p e t á l á s o k r a is. de szövegértési és helyesírási n e h é z s é ­ gei is v a n n a k . osztályos tanuló figyelmesen. fejlesztő p e d a g ó g u s ­ sal. a m e d d i g s z ü k s é g van rá. így tudja megtervezni az e g y é n r e szabott feladatokat. hogy a foglalkozásokon tanultakat a g y e r m e k hasznosítani tudja az iskolai feladatokban. a szeriális kö­ vetéshez s z ü k s é g e s rövid távú emlékezet. P o n t o s d i a g n ó z i s a k o m p l e x vizsgálat elvégzése. O l v a s á s a jó t e m p ó ­ jú. v a l a m i n t a 3/1998. A diszkalkulia vizsgálatot D é k á n y Judit l o g o p é d u s végezte. Ilyen m ó d o n k ö n n y e b b elfogadtatni a g y e r m e k k e l . 10 éves.§. Az osztályfoknak megfelelő feladatokhoz. osztályfőnök. m á s r é s z t ha a z o k a lehe­ t ő s é g e k h e z m é r t e n b e é p ü l n e k az adott t a n a n y a g b a . de feltételezhető. A r é s z k é p e s s é g . a beszéd-. hogy e b b e n a tárgyban az a l a c s o n y a b b osztályfoknak megfe­ lelő t a n a n y a g r é s z e k alapján bírálják el. Az á t m e n e t i k e d v e z m é n y t l e h e t ő v é tevő részletes vizsgálati leletet a szülő m e g k a p j a . Orientációs bi­ zonytalanság a Bender-tesztben is tapasztalható volt.§-a értelmében á t m e n e t i l e g javasoljuk. A Bizottság javaslatával a szülő egyetért. T á j é k o z ó d á s a térben és a szükséges relációs szókincs h a s z n á l a t a lassú.a m e n n y i b e n n e m ő m a g a végzi a speciális foglalkozásokat . azok aktív h a s z n á ­ lata. ha egyrészt a terápiában a l k a l m a z o t t felada­ tok gyakorlása. A p e d a g ó g u s n a k . valamint a terápiát vég­ ző s z a k e m b e r p e d i g k é z h e z kapja a vizsgálatok alapján készült összefoglaló v é l e m é n y t . v a l a m i n t az intenzív k o m p l e x fej­ lesztés ( a m e l y t a r t a l m a z z a a diszkalkulia-terápiát is) során kontrollvizsgálatokkal lesz fel­ állítható. h o g y a g y e r m e k s z á m o l á s i t e c h n i k á j á h o z e g y é n e n k é n t a l k a l m a z k o d j u n k .9 M e g k é s e t t beszédfejlődés. b e k e z d é s e é r t e l m é b e n a d i a g n o s z t i z á l t diszkalkuliás g y e r m e k á t m e n e t i l e g m e n t e s ü l h e t a m a t e m a t i k a tárgy értékelése és m i n ő s í ­ tése alól. s ez t ö b b n y i r e m e g v a l ó s u l . H a s z n o s . A vizsgálat alapján diszkalkulia valószínűsíth. Saját t e s t é n a bal és j o b b i r á n y o k a t m e g k ü l ö n b ö z t e t i . N a g y c s o p o r t o s kora óta M o n t e s s o r i .

K i v o n á s k o r iránytévesztések figyelhetők m e g . és n e m kell o d a a d n i 4 0 0 Ft-ot. Ő szóképesen tanult olvasni. sok tévesztési lehetőséget rejt m a g á b a n . A bennfoglalást n e m értelmezi. a m í g el n e m olvasta. M a t e m a t i k a i . a z o n b a n a lassabb érés. otthoni h a r m ó n i á j a . kivonást. hogy m é g egy ilyen gyere­ ke n e m volt. E z e n a téren is intenzív. N a g y o n k ö t e l e s s é g t u d ó volt. Ott van a kérdés. hogy ha n e m tudják a m a t e m a t i k á t . egyéni fejlesztést igényel: az ö n á l l ó tanulás m e g s e g í t é s e . a l k a l m a z z a . és a r ö v i d e b b k ö n y v e k e t le s e m tette. és a tanár is látja. tanulási és tudási vággyal d o l g o z o t t volna. Azt l á t o m rajta viszont. Sajnos a m a t e m a t i k a n e m ilyen szerencsés tantárgy. bár n e m értette. Én is. Kérjük az iskolában m a t e m a t i k a órán a speciális foglalkozásokban tett. v a l a m i n t a tanulási k u d a r c o k m i a t t kiala­ kult súlyos fokú szorongása. k i o l v a s á s a a m e n n y i s é g i relációk felállítása százas s z á m k ö r b e n megfele­ lő. amit az első g y e r e k e m m e l c s i n á l t a m . Az a l a p m ű v e l e t e k k ö z ü l a p ó t l á s t . s a t a n a n y a g o t a fejlődés szerint nyújtani. aki ilyen energiával. ő h a g y o m á n y o s a n tanult o l v a s n i . „ É . A helyi érték m e g n e v e z é s e lassú. A kezén ad össze m é g 10 alatt is. és a n n y i r a felhúzta magát. b á n á s m ó d r a van s z ü k s é g e az általános iskolában m a t e m a t i k a órán m i n d az értékeléskor. hiszen csak azt a d t a m m e g . és á t m e n t a m á s o d i k osztály198 ba. mi lesz v e l ü k ? " 199 . hogy m e g b u k i k . De sajnos pár hét után rá kellett j ö n n ö m . a m e l y n e k o l d á s á b a n az iskola elfogadó hozzáállása sokat se­ gíthet. Eleinte n e m t u d t a m elfogadni és sírtam. és amit 2-3-szor e l m o n d t a m előtte. aki­ nek két g y e r m e k e k ü s z k ö d ö t t a m a t e m a t i k a tanulásával. A szorzó. N a ­ gyon szeretett rajzolni. m i n t először. M o s t l á t o m . m e r t a kettes szintet üti. a m i t u d o m . M á r másfél évesen m a j d n e m tisztán beszélt. ezt az ismeretét m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n n e m a l k a l m a z z a . l á n y o m 5. Úgy j e l l e m e z t e a tavalyi tanára. A z t á n e b b e n az é v b e n eljutottam odáig. intenzív diszkalkulia-terápiára szorul (az a n y a e l m o n d á s a alapján diszle­ xia. Aztán k i a b á l t a m velük. És n e k e m kettő is jutott. ö n m a g á h o z m é r t fejlődés szerint értékelni. de n e m tudja. m i n d a t a n a n y a g kiválasztásakor. h o g y m o s t ö t ö d i k osztályos. S z á m e m l é k e z e t e k ö z e p e s szintű. és így. h o g y mit olvas. h o g y mi a k ü l ö n b s é g 10. így n e m tudnak továbbtanulni. hogy ő jó tanuló lesz. h o g y csak ne­ k e m van ilyen b u t a g y e r e k e m . 100. Az első osztályt ú g y j á r t a végig. n e h é z k e s e b b absztrahálás miatt azok végzése e s z k ö z i g é n y e s . Ezért úgy g o n d o l t a m . n e m s z é p dolog. M i n d e n év vége fe­ lé a n n y i r a felhúzza m a g á t . amivel védekezett az agyam.és diszgráfia-komplex terápia helyileg n e m o l d h a t ó m e g ) . a k k o r e g y s z e r ű e n m e g m o n d o m a m e g o l d á s t nekik. h o g y a t a n á r azt mondja. de azt n e m k a p t á k m e g . hogy ha pl. N e m is tudja sokszor ki sem olvasni a s z á m o k a t . de végül is eljutott odáig. és aki e n n y i t szenvedjen. ö s s z e a d á s t . hogy tudjanak is. és akkor érti. M i v e l szep­ t e m b e r i . m é g e g y s z e r n e m t u d n á m végig csinálni azt. hiszen m i n d e n h e z kell a m a t e m a ­ tika. Ez így m e n t e g é s z e n addig.l o g i k a i g o n d o l k o d á s a lassú. v e s z e k e d v e . 20 verset. F e n t i e k alapján feltétlenül egyéni megítélésre. És ez a m a i n a p i g így van. h o g y mit olvas. így n e m buktathatja m e g . De látom. Úgy é r e z t e m . de n a g y o n elfárad a t a n u l á s b a n . d e k ü l ö n ö s e n a k k o r h a m a t e m a t i k á b ó l hozta. E g y s z e r ű s z ö v e g e s feladatot elismétel. mint az. V a l a m e n n y i r e javult.és bennfoglaló-tábla bevésés alatt áll. E l s ő he­ tekben n e m is volt s e m m i p r o b l é m a . K b . én e l o l v a s o m az anyagot. bár a szorzó.és bennfoglaló-tábla kapcsolatát művelet­ végzés k ö z b e n felismeri. M e n n y i s é g á l l a n d ó s á g a k i a l a k u l ó b a n van. hogy m i n d k é t g y e r m e k e m e t m a ­ t e m a t i k a t a n á r korrepetálta. mint általában n a g y o n sokan. Bár az o l v a s á s n a g y o n s z é p e n m e n t . így m a j d n e m 7 éves volt. foglalkoztatta az írás-olvasás. K i s e b b i k l á n y o m a t iskolakezdés előtt egy évvel beírattam z e n e i s k o l á b a . hogy ugyanaz a hiba előfordult itt is. de n e m teljesen érti. 2 5 6 Ft va­ lamit. De tudtam és t u d o m . E h h e z hozzátartozik. 1000 között. Év v é g é n vele is ott tartottunk. ő m á r tudta. tanu­ lási stratégia k i d o l g o z á s a a beszéd. Azért m i n d e n t n a g y o n szépen megtanult. mert úgy é r z e m . hogy kettest kapott. szépen olvasott. és m á r ó v o d á s korában írta a betűket. B o l d o g vol­ t a m . a gyerek bé­ kéje. las­ sú. a k k o r elég 3 0 0 Ft. h o g y n e m érzékeli. azt é r e z t e m . de április végén.ami egy fél családban lehet . bevásárol.sokkal fontosabb. h o g y halad­ j a n a k . hogy b e í r a t o m 6 évesen az iskolába. osztályos tanuló. De a m a t e m a t i k a k í n s z e n v e d é s volt. a z o n b a n a súlyos szövegértési nehézségek miatt a k i v o n á s t t a r t a l m a z ó s z ö v e g e s feladat m e g o l d á s á r a cselekedtetéssel s e m v e z e t h e t ő rá. E g y é b k é n t é r t e l m e s gye­ rek. Kérjük t o v á b b r a is a T. hogy megbuktatják. Kará­ c s o n y r a m á r t ö b b k ö n y v e t elolvasott. R e n d s z e r e s . bizonytalan. bontást.S z á m o k írása. N a g y o n b o l d o g v o l t a m és t e r m é s z e t e s n e k tartottam. h o g y n a g y o n sokat volt beteg. E l s ő osztály végén ott tar­ t o t t u n k . K o l l é g á k t ü r e l m é t és segítségét! Budapest Az e d d i g leírtakat illusztrálandó egy a n y a leveléből idézünk (az ő b e l e e g y e z é s é v e l ) . május elején m i n t h a „valami d e r e n g e ­ n e " . hogy ez n e m m e g o l d á s . talán m e n n y i r e kár volt. és n a g y o n sok piros p o n t o t hozott.és szövegértés fejlesztésével együtt. E z e n t u d o k segíteni. Teljesítmé­ nyét n a g y m é r t é k b e n rontja m o t o r i k u s lassúsága. a m i k o r e l k e z d t e az iskolát. hogy m e n n y i e n e r g i á t fek­ tet bele a t a n u l á s b a . T a l á n átcsapott az e l k e s e r e d é s e m egy­ fajta k ö z ö m b ö s s é g b e . s z o r z á s t é r t e l m e z i . é n e k e t tudott. hogy ő m a g a oldja m e g . nagy n e h e z e n átjutottak a k ö v e t k e z ő é v b e . hogy m e g k a p t a a kettest. A boltba e l m e g y .

Akkord Kiadó. Kiss TIHAMÉR (2000): Az időészlelés fejlődése az első hat életévben. 133. 45-52.o. (2000): A diszkalkuliás (számolásgyenge) gyerekek. In Juhász Ágnes (szerk. Budapest. K. DÉKÁNY JUDIT (1989): Dyscalculia-prevenció . Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. KRÜLL. JUHÁSZ ÁGNES (1995): Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához. 203-212. Okker Kiadó. Budapest. FEJEZET MUNKAMEGOSZTÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÓVODÁBAN ÉS AZ ISKOLÁBAN . fejjel. In: Ajtony Péter (szerk. HORVÁTHNE SZIGLIGETI ADÉL (1999): Matematika kézzel. 94. 3. 117-138. E. Budapest. Alex Typo Kiadó. Új Pedagógiai Szemle. MÁRKUS ArriLa (2000): A matematikai készségek zavarai.vizsgálat és terápia. DÉKÁNY JUDIT. 14-25. A terápia első szakasza. Kiss TIHAMÉR (1994): A gyermek matematikai gondolkodásának megalapozása és fejlesztésének metodikája. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. 279-308. DÉKÁNY JUDIT (1999): A diszkalkulia vizsgálata. 207. Új M ú z s a K i a d ó . 319. Ford.) (1996): Diszkalkuliáról pedagógusoknak. 12. Tankönyvkiadó. szívvel. In Illyés Sándor (szerk): Gyógypedagógiai alapisme­ retek. ZSÁMBOKI KÁROLYNÉ.o. Kiss TIHAMÉR (1992): A gyermek értelmi fejlesztése az első hat évben Piaget szellemében.): Logopédiai vizsgálatok kézikönyve. Huba Judit. III. 55. Gyógypedagógiai Szemle. PORKOUÁBNÉ BALOGH KATALIN (1992): Kudarc nélkül az iskolában. 129-139. 3. Budapest. Debrecen. MESTERHÁZI ZSUZSA (szerk.IRODALOM DÉKÁNY JUDIT (1987): A diszkalkulia szakirodalma. . 135. Módszertani segéd­ anyagok. Fejlesztő Pedagógia.): Logopé­ dia a gyakorlatban.

Az iskolai mentálhigiéné így napjaink l e g i n k á b b vizsgált te­ rülete. óvoda-. M. AZ ISKOLAI MENTÁLHIGIÉNÉ FEJLŐDÉSE A m e n t á l h i g i é n é szó lelki e g é s z s é g v é d e l m e t jelent. mely a p e r m a n e n s képzés és ö n k é p z é s fontosságára hívja fel a ü g y e i m e t .A D I A G N O S Z T I K A ÉS TERÁPIA SZAKMAI SZERVEZETI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA I. s z a k m á k és funkciók tudják csak kielégíteni a társadalomból j e l e n t k e z ő ellátási igényeket. A század m á s o d i k felében a kutatások egyre erőteljesebben a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k jelentőségére hívták fel a figyelmet. m e l y n e k tartalma az elmúlt évszázad­ ban d ö n t ő v á l t o z á s o k o n m e n t keresztül. A lelki e g é s z s é g v é d e l e m első m e g k ö z e l í t é s b e n az orvoslással volt kapcsolatos. Az elmúlt é v e k b e n kialakult fejlesztő p e d a g ó g u s . a pedagógusok készségeinek fejlesztése.és így a c s a l á d o k döntő t ö b b s é g e h o z z á f é r h e t ő az egészségfejlesztés s z á m á r a . főosztályvezető) hallottam n e m r é g i b e n egy elő­ adáson. Az i n t é z m é n y m e n t á l h i g i é n é s kapacitása az ott alkalmazott p r e v e n c i ó s m ó d s z e r e k faj­ táitól és azok m i n ő s é g é t ő l függ. a pszi­ chiátriai ellátás i n t é z m é n y r e n d s z e r é n e k fejlesztését és a b e t e g e k sorsának h u m a n i z á l á s á t tűzte ki célul. de talán ez az idézet kiegészíthető az ó v o d a m e n t á l h i g i é n é s s z e r e p é n e k hangsú­ lyozásával is. „Az iskola esély a lelki e g é s z s é g v é d e l e m r e " ( F o d o r G á b o r O. m e n t á l h i g i é n i k u s . h o g y kapjon a mentálhigiéné s z e m l é l e t é n e k és i s m e r e t a n y a g á n a k tanítása. Mindemellett a mai kor másik nagy kihívása a változó m u n k a h e l y i és képzettségi köve­ t e l m é n y e k n e k való megfelelés. és iskolapszichológus. Ezzel az igénnyel a z o n b a n csak lassan tud megbir­ kózni a felsőoktatás. p s z i c h o p e d a g ó g u s . az oktatás vagy n e v e l é s elsődlegességéről. S m á r i s eljutottunk a m i n d e n n a p o k b a n az iskola szerepéről való vitáig. ahol a g y e r m e k e k . d r o g k o o r d i n á t o r stb. 203 . az óvoda. így a p e d a g ó g u s alapképzés feladatai között kiemelt hang­ súlyt kellene. A hangsúly így a betegség m e g e l ő z é s é ­ ről az e g é sz sé g m e g ő r z é s é r e tevődött át. Hiszen az általános iskola az az utolsó terep. A szocializációs terek vizsgálatában a család mellett egyre i n k á b b a szervezett közössé­ gek. A prevenció (megelőzés) elvét felváltja az e g é s z s é g p r o m ó c i ó (egészségfejlesztés) fogalma. így a terepen megjelent egy igen erőteljes t e n d e n c i a a k ü l ö n b ö z ő spe­ ciális s z a k e m b e r e k és i n t é z m é n y e k hálózatának kialakítására. iskola nevelési és oktatási feladatainak kutatása kötötte le a t é m á v a l foglal­ kozó s z a k e m b e r e k figyelmét. E m i a t t a p e d a g ó g u s o k lelki e g é s z s é g v é d e l e m b e n betöltött szerepe is kiemelt hangsúlyt k a p . g y e r m e k v é d e l m i s .

h o g y a n is valósíthalö m e g az egyéni b á n á s m ó d és h a l a d á s elve abban a kislétszámú. hogy kialakul egy szociális háló az iskolán belül és körül.ahogy m i n d i g . töredék időben. SZAKMAI ÉS SZERVEZETI PROBLÉMÁK ellátási g o n d o k a t . Feladata a veszélyeztetett gyerekek feltérképezése. Ezek a fajta p r o b l é m á k egyre inkább társadalmi és i n t é z m é n y i szemléletváltás szüksé­ gessége felé m u t a t n a k . tanár által o k t a t h a t ó és a „ m á s " . pl.ént. neveljék m e g ők a g y e r m e k e m e t " . s e n n e k e r e d m é n y e k é p p e n létrejött egy t ú l k o m p e n z á l ó rendszer.e g y r e j o b b a n az ó v o d á r a és az iskolá­ ra terhelődtek. M á s r é s z t a k é p z é s e k specializáltsága csak egy g o n d o s a n behatárolt feladatkör ellátásá­ ra teszi képessé a szakembert. A p r o b l é m á k sokrétűsége egyre speciálisabb i s m e r e t a n y a g o t igényel. a z o n b a n ezirányú felkészítésük távolról sem m e g o l d o t t . diszgráfia. k ö t e l e z ő védőoltást biztosító funkció m a r a d t meg. Feladata: a) g y e r m e k e k k e l : csoportos. (Nevelési T a n á c s a d ó . Közvetlen m ó d s z e r a k ü l ö n b ö z ő foglalkozá­ sok tartása. Intézményen belül megtalálható . melyek szigorú m u n k a m e g o s z t á s t h o z t a k létre a s z a k e m b e ­ rek között. így a mai ó v o d a és iskola feladatai közé s o r o l h a t ó a neve­ lő-személyiségfejlesztő. ill. mely az átlagtól eltérő g y e r m e k e k nevelését és oktatását hivatott m e g o l d a n i . b) p e d a g ó g u s o k k a l : konzultáció.és át­ k é p z é s e k végtelen sorában vehet részt a p e d a g ó g u s .rétegspecifikus. ill.II.Ovoda-iskola-ifjúsági orvos: alapellátási kötelezettség. Ez azt is sugallja.L o g o p é d u s : alapellátási kötelezettség. ill. Kialakul egy erőteljes e l k ü l ö n ü l é s a „ n o r m á l i s " . m e l y b e n az i n t é z m é n y s z a k e m b e r e k k e l veszi körül m a g á t a „ s p e c i á l i s " nevelési és g o n d o z á s i feladatok ellátására a család és a t á r s a d a l o m e r ő i n e k h a n g s ú l y o z á s a . 204 205 . m e n t á l h i g i é n é s foglalkozá­ sok es t a n á c s a d á s e g y é n i . aki e n n e k a tudásnak a birtokosa kell hogy legyen. hogy: „az iskolában van e g é s z n a p . A speciális ellátó s z a k e m b e r e k jelenléte azzal a veszéllyel jár. A k é p z é s b e n m é g ma is a tantárgyi mesterség elméleti tanítása van túlsúlyban a nevelői s z e m é l y i s é g fejlesz­ tésével és a gyakorlati oktatással s z e m b e n . iskolában pedig a diszlexia-. Az e l m ú l t é v t i z e d e k b e n a nevelési és oktatási i n t é z m é n y e k szerepe j e l e n t ő s v á l t o z á s o k o n m e n t át. B e s z é d v i z s g á l ó Á l l o m á s stb. Ennek k o m p e n z á l á s á r a ma m á r tovább. a g y e r e k e k pedig a t a n á c s a d á s b a n . e s e t m e g b e s z é l é s egyéni. óravezetés stb. hogy az i n t é z m é n y e k b e n is jöjjön létre h a n g s ú l y e l t o l ó d á s a neve­ lés irányába. de lényeges lenne. csoport (osztály )-szintcn. Bár m á r megjelent a felsőoktatásban a s z o c i á l p e d a g ó g u s s z a k m a . a nevelési feladatok előtérbe kerülése helyett. Pl. átstrukturálásában. Sok helyen tapasztaljuk. diagnoszta. s több­ nyire elveszett az a segítség. Ez k ü l ö n ö s e n vidéken. reedukatív-korrekciós. Az elmúlt é v e k b e n funkciója kibővült d r o g k o o r d i n á t o ­ ri feladatokkal is. a p r i m e r és s z e k u n d e r funkciók i n t é z m é n y e i élesen már n e m k ü l ö n ü l n e k el. tanulásban. A logopédtis elsősorban a beszédhibák korrekciójával foglalkozik. E sokféle feladat sokrétű tudást is igényelne a pe­ d a g ó g u s o k t ó l . A p e d a g ó g u s pedig tantárgyi terheinek csökkentésével és m e n t á l h i g i é n é s is­ meretek felvértezésévcl képessé válhatna az integráció elvének a l k a l m a z á s á r a . A mai g y a k o r l a t b a n a szűrő. A társadalmi p r o b l é m á k . Az iskola és a t á r s a d a l o m e g y a r á n t n y o m á s t gyakorol a p e d a g ó g u s r a és a szakellátásra az átlagtól eltérő g y e r m e k e k g o n d o z á s á b a n . ill. oktató-ismeretátadó. . c s o p o r t o s for­ mában egyéni. A p r e v e n ­ tív m e n t á l h i g i é n é h á r m a s t a g o l ó d á s a eltűnt. töredék időben. a családdal vagy szociális i n t é z m é n y e k k e l való közös tevé­ kenység segítségével valósul meg. p r o b l é m á i k feltárása. Az ellátás megvalósulhat i n t é z m é n y b e kijáró vagy k ü l ö n b ö z ő s z a k r e n d e l ő b e telepített szolgáltatás . hogy egyrészt az iskola csak másod­ lagos szocializációs terep. diagnosztika. M i n d e z e n p r o b l é m á k k o m p e n z á l á s á r a a fejlődés abba az irányba mutat. a m e l y i k a mai m a g y a r iskola értékeit elfogadja. ahol m á r az első negyedévi tudásszint-felmérő k ö v e t e l m é n y e i is m e g e g y e z n e k a pár­ huzamos tagozatos osztályéval? Ezen túl hajlamosak v a g y u n k megfeledkezni arról. speciális szakellátást igénylő g y e r e k e k kö­ zött. így sajnos annak a rétegnek az igényeit tudja elsősorban kiszolgál-' ni. hogy a p e d a g ó g u s az.és a diszkalkulia-terápiák is. osztályszintű p r o b l é m á k kezeléséhez. de óvodai gyakorla­ tukban m e g t a l á l h a t ó az alapozó részképességek fejlesztése. Sok kutató figyelmeztet b e n n ü n k e t a „terápiák t á r s a d a l m á n a k " veszélyére. n o r m á l és speciális nevelési feladatokat felvállaló i n t é z m é n y e k között. ill. A család funkcióinak m e g e r ő s í t é s e túlmutat az iskola k o m p e t e n c i ­ áján. AZ ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS HÁLÓ /. A nyelvi f e l m e n t é s h e z s z ü k s é g e s vizsgálatokat a s z a k r e n d e l é s e k látják el. egyéni szűrés. Közvetett pe­ dig a p e d a g ó g u s kollégákkal. hogy a városi ellátás differenciáltsága és a vi­ dék „ m i n d e n e s e i n e k " munkája között milyen óriási k ü l ö n b s é g van. M é g a szülők is hajlamosak a nevelési p r o b l é m á k r a úgy reagálni. és segítésük közvetlen és közvetett e s z k ö z ö k k e l egyaránt. fejlesztő osztály­ ban. hospitálás. U g y a n a k k o r a z o n b a n l é n y e g e s áttörés n e m történik a t a n a n y a g c s ö k k e n t é s é b e n .) . m e l y e t c s a k speciális k é p z é s e k e n lehet m e g s z e r e z n i . s a család az.és gazdasági lehetőségek szerinti a l k a l m a z á s á t teszi lehetővé. melyet a p e d a g ó g u s o k kaptak az egészségnevelési feladatok ellátásában. Ez a t e n d e n c i a szervezeti szinten megfigyelhető az elit. terapeu­ ta és c s a l á d g o n d o z ó funkció egyaránt. aki elsősorban a g y e r m e k e k nevelésére hivatott. s a mentálhigiénikus k é p z é s is jól hasznosítható a g y e r m e k v é d e l e m b e n . ill. félállásban.G v e r m e k v é d e l m i felelős: alapellátási kötelezettség. igen sok helyen spe­ ciális végzettség nélkül látja el a g y e r m e k v é d e l m i felelős a funkcióját. így j ö t t e k létre ú j a b b é s újabb s z a k m á k és k é p z é s e k . hogy az oktatá­ si i n t é z m é n y „ m e g o l d o t t n a k " tekinti nevelési feladatát. m i k ö z b e n az iskola mint szervezet nem változik.a kutatások e g y é r t e l m ű megállapításai sze­ rint .Óvoda-. kisebb településeken o k o z k o m o l y III. cs i s k o l a p s z i c h o l ó g u s : az oktatási törvény igény . M á s r é s z t az iskola értékeinek elfogadása . a speciális i g é n y e k e t ellátó s z a k e m b e r e k szervezeti h o v a t a r t o z á s á n a k vitájában is. életvezetésben való tanácsadás. .

S z a n k c i o n á l ó funk­ cióval r e n d e l k e z i k . így a Gyermekjóléti Szolgálat segítségét is kértük a család szociális és nevelési p r o b l é m á i n a k kezeléséhez. hogy igen n e h é z é l e t k ö r ü l m é n y e k között élő c s a l á d b a n nevelkedik Balázs. m á s s z a k e m b e r e k k e l és szervezetek­ kel a g y e r m e k e k g o n d o z á s a kapcsán. M u n k a t á r s a i : g y ó g y p e d a g ó g u s .G y e r m e k j ó l é t i Szolgálat: alapellátó i n t é z m é n y . hogy Árpi fejlődése otthon nem biztosított. pszichológus.C s a l á d s e g í t ő Szolgálat: alapellátó i n t é z m é n y . Balázs s z á m á r a az iskolán belül p r ó b á l t u n k először is segítséget adni. további szakellátásra irányítja őket. óvodai-iskolai koordinátor. Az osztályban „ ö s s z e a k a d t " egy kisfiúval. . Az é d e s a n y a az iskolapszichológussal tartotta csak a kapcsolatot. mert Balázs e g y r e gyak­ rabban visszaél a v é d e l e m m e l . így a kisfiú p r o b l é m á i változatlanul fennálltak. g y e r m e k v é d e h n i s e . Az ellenérdekek léte miatt szükségesnek láttuk esetkonferencia összehívását. szociális segélyezés. fejlesztés. Feladata az egyéni diagnosztika. . őszi tanu­ lási zavar szűrésen jelentős részképességbeli e l m a r a d á s o k a t n e m tapasztalt az iskolapszi­ chológus. verekedős kis­ fiú volt. Az i g a z g a t ó és a g y e r m e k v é d e l m i felelős segítségével került Árpi m á s i k iskolá­ ba. M ó d s z e r e i k az adott terület i g é n y e i h e z igazodnak. . Az é d e s a n y a m e g o l d á s k é n t átvitte fiát egy m á s i k iskolába. 2. leckéit n e m m i n d i g csinálta m e g . korrepetálás stb. Az átlagosnál erőteljesebb anya-gyerek kapcsolat van köztük. L o g o p é d i a i ó v o d á b a . iskolai osztályba helye­ zéshez. Felülvizsgálati kontroll funkciót lát el (pl. fókuszált foglalkozás. s egyre g y a k r a b b a n v e r e k e d t e k össze. s életüket az édesapa brutalitása is nehezíti. Végül az iskola m a g á n t a n u l ó i státuszba helyez­ te Árpit. funkciót lát el. Az é d e s a n y a a c s í n y e k eltitkolásával pró­ bálja Balázst védeni a verésektől. M u n k a t á r s a i : k ü l ö n b ö z ő szakirányú g y ó g y p e d a g ó g u s . Az é d e s a n y a igen kevés egyéni törődést tud biztosítani fi­ ának. gondozási. pszichiáter. k ü l ö n b ö z ő m ó d s z e r e k k e l p s z i c h o t e r á p i á k ill. f e l m e n t é s e k ) . speciális érettségihez s z a k v é l e m é n y e z é s . Ez a z o n b a n visszájára fordul. Férjétől ő is n a g y o n fél. S z ü k s é g e s n e k látszott a két kisfiú külön osztályba he­ lyezése. S z a k m a i hidat képez az ó v o d a . m u n k a n é l k ü l i . M u n k a t á r s a i : klinikai és óvoda-. p s z i c h o l ó g u s . Tantárgyi k o r r e p e ­ tálás és logopédiai fejlesztés segítette az írás-olvasás elsajátításában. . az é d e s a n y a csak rövidített idejű m u n k á t tud vállalni h á r o m g y e r m e k e mellett. Ezért rövidesen a tantárgyi haladással is gondjai voltak. r o b b a n é k o n y . isko- . p e d a g ó g u s . segítése. és p s z i c h o t e r á p i á t j a v a s o l t az é d e s a n y á n a k .Nevelési T a n á c s a d ó : alapellátó i n t é z m é n y . A g y e r m e k v é d e l m i fe­ lelős r e n d s z e r e s e n egyéni beszélgetésre hívta. Képtelen volt a k ö z ö s s é g b e beilleszkedni. ill. Speciális iskolai javaslat szakvéleményezése. c s a l á d g o n d o z ó . Az. E l s ő osztályba kerülése után rö­ videsen kiderültek p r o b l é m á i . A napközis foglalko­ zásokon a kolléga nagy figyelmet fordított leckéi elvégeztetésére. M u n k a t á r s a i : szociális m u n k á s . tanácsadás. aki úgy érezte. a t a n a n y a g o t kö­ vetni. A család sokat nélkülözik. de n a g y o n fél is tőle. Ez az iskola s z á m á r a kiutat jelentett a napi g o n d o k b ó l . K ö z b e n a z édesapa ismét b ö r t ö n b e került. nyelvi felmentéshez.Gyámhatóság. p e d a g ó g u s . I n t é z m é n y i j e l z é s alap­ j á n g o n d o z á s b a vesz családokat. aki az é d e s a n y á t a terápiás ellátás igénybevételére kötelezte. . iskolaérettség. t o v á b b k é p z é s e k tartása. p e d a g ó g u s . A g y e r m e k e k jogi é r d e k v é d e l m é t látja el. M u n ­ katársaik: szociális m u n k á s . Félév táján 2. L o g o p é d i a i d i a g n o s z t i k a és fejlesztés. Feladata egyéni. M u n k a t á r s a : j o g á s z . iskolapszichológus. E r e d m é n y e k a z o n b a n sajnos n e m j e l e n t k e z t e k . pszichológus. Az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s k o n z u l t á c i ó s o r o z a t b a n segítette az é d e s a n y á t az otthoni nevelés feladataival k a p c s o l a t o s a n . p s z i c h o l ó g u s . Kérte a Gyermekjóléti Szolgálat csa­ ládgondozójának segítséget. képtelen leválni édesanyjáról. Árpit édesanyja egyedül neveli. g y ó g y p e d a g ó g u s . aki az eset g o n d o z á s á b a n részt vesz. p s z i c h o l ó g u s .i s k o l a és a G y á m h a t ó s á g között. M u n k a t á r s a i : logo­ pédus. G y e r m e k e k diagnosztizálását és terápiáját végzik. A z o n b a n az ó r á k o n sokszor nem figyelt. ahol a magatartási p r o b l é m á k fokozódtak. F e l a d a t a a hozzájuk ö n k é n t e s e n forduló családok ellátása. Első perctől igen élénk. így az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s k e z d e m é n y e z é s é r e létrejött az előző és jelenlegi iskola vezetője.c) szülővel: egyéni t a n á c s a d á s . jogász. Balázs imá­ dattal tekint az édesapjára. A tanév előrehaladtával t a n u l m á n y a i b a n is p r o b l é m á k m u t a t k o z t a k . A h a t á s k ö r é b e n m e g n e m oldott eseteket a G y á m h a t ó s á g h o z utalja. A kisfiú önállótlan. c s o p o r t o s formában. láthatási. Az édesanya a hívásra bejött az iskolába. Az édes­ anya rendszertelenül vette igénybe a Nevelési T a n á c s a d ó pszichoterápiás ellátását. Ezt b á r m e ­ lyik léi k e z d e m é n y e z h e t i . s a beszélgetés során m e g t u d t a m . pszichiáter. fejlesztés végzése.G y ó g y p e d a g ó g i a i Pszichológiai Intézet. fejlesztő p e d a g ó g u s . Ezzel egyidejűleg az iskolapszichológus segítségét kérték Balázzsal k a p c s o l a t b a n . pl. ill. v a g y o n k é p viseleti stb. c s a l á d g o n d o z ó . de a fiú pszichés állapota tovább romlott. Példák: 1 Balázs ősszel általános iskolás lett. . c s a l á d g o n d o z ó . 206 207 . M u n k a t á r s a i : csak p s z i c h o l ó g u s képzettséggel r e n d e l k e z ő k lehetnek. Intézményen kívül egy ollóval m e g s e b e s í t e t t e társát. d) e g y é b feladatok: e g y ü t t m ű k ö d é s vezetőkkel. ill. Elhelyezési. É d e s a p j a t ö b b s z ö r ült b ö r t ö n ­ ben.Tanulási képességeket Vizsgáló Bizottság: alapellátó i n t é z m é n y . g y ó g y p e d a g ó g u s . Az iskolapszi­ chológus foglalkozott a családdal.B e s z é d v i z s g á l ó Á l l o m á s : alapellátó i n t é z m é n y . f o g a d ó ó r a vagy szülői értekezlet keretében.

K ö n y v ü n k . és k i e m e l t e n ezen fejezet. 5. VÁRDAI MÁRTA (2000): A beilleszkedési zavarral. K Ö I Ö R Ö EMESE (szerk. következetesség ) vegye figyelembe a g y e r m e k e k egyéni fej­ lődési ütemét. hogy az ó v o d a m i n d e n ­ napi életében. KÖSÁNÉ ORMAI VERA. hogy a „Megfigyelési s z e m p o n t s o r t " a g y e r m e k e k névsorá­ val. de nem szabad e l f e l e d k e z n ü n k az ellátás n a g y o b b városbeli. Anonymus Kiadó. aki rendszeresen igénybe veszi a pszichoterápiát. Buda­ pest. az adott életkor sajátosságaitól eltérő vi­ selkedésformát. 8.) (1999): Mentálhigiéné elmélet. a súlyosabb „más" fogyatékos gyermekcsoport.) (1997): Az iskola szociálispszichológiai jelenségvilága. nyitottság. hogy maximálisan biztosítsa a g y e r m e k e k fej­ lődéséhez alapvetően szükséges érzelmi biztonságot. vidéki m e g v a l ó s u l á s á n a k nagy különbsé­ geiről. cikkeiben . tehetségét. Szakmai Országos Találkozójának előadásai. 208 209 . szociokulturális hátterét. elfogadó attitűd. tanulási nehézséggel és magatartási rendellenességgel küzdő. A GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSE MEGFIGYELÉSI SZEMPONTSOR ALKALMAZÁSÁVAL A gyermek fejlődését a napi tevékenységek során állandóan figyelemmel kíséri az óvoda­ pedagógus. Mentálhigiénés válogatás (2001): Új Pedagógiai Szemle. Anonymus Alapítvány.rögzítse.ZDI BALÁZS (szerk.) (1998): Iskolaegészségügyi kézikönyv. ill. A b e n n e felsorolt viselkedési tünetegyüttesek speciális j e l z ő i lehetnek az e n y h e agyi diszfunkciózavaros g y e r m e k e k felismerésének és a szükséges tá­ mogató nevelés egészen korán elkezdhető. s végül m e g e g y e z é s született. hét) együtt a c s o p o r t n a p l ó b a n . játékeszközök. valamint a velük foglalkozó szakemberek helyzete a köz­ oktatás rendszerében. de a g y e r m e k e k fejlődését is rögzítő d o k u m e n t u m b a n . Eszerint Árpi csak részleges felmentést k a p az is­ k o l á b a j á r á s alól. v a l a m i n t a N e v e l é s i T a n á c s a d ó . hogy az hatásrendszerével elősegít­ se minden g y e r m e k s z á m á r a az optimális k ö r ü l m é n y e k e t a folyamatos fejlődéshez! IRODALOM Az elfogadott á l t a l á n o s elvárások mellett (pl. segítse tehetsége kibonta­ koztatásában.m ó d s z e r e k és e s z k ö z ö k b e m u t a t á s á ­ val . A „FEJLETTSÉGMÉRŐ LAPOK" ÓVODAI ALKALMAZÁSA P O R K O L Á B N É B A L O G H KATALIN Az ó v o d a p e d a g ó g u s egyik alapvető feladata. v a l a m i n t hátrányos helyzetéből való felzárkóztatásában! E h h e z szükséges a gyermek és k ö r n y e z e t é n e k minél teljesebb m e g i s m e r é s e . Pannónia Könyvek. Cz.) (1988): Iskolai mentálhigiéné. szeretetteljesség. HUNYADY GYÖRGY. célszerű azonnal bejelölnünk. Alapellátó és szakszolgálati r e n d s z e r ü n k szerkezetében igen jól kiépített. Ú g y szervezze az óvodai környezetet . Javasoljuk. T e r m é s z e t e s e n ha felfigyelünk a jelzett viselkedési formák v a l a m e l y i k é r e . kutatás.) (1987): Pszichológus az iskolában = iskolapszichológus. A megfigyelési s z e m p o n t o k abban segítik az ó v o d a p e d a g ó g u s t . az i d ő t a r t a m o k jelzésével ( h ó n a p .c s o p o r t s z o b a e l r e n d e z é s e . KF. E L T E Eötvös Kiadó. képességét. Alapok..lNKU ZSUZSANNA (1996): A mentálhigiénés szemléletmód jelentősége a pedagóguspályán. a szabad és szervezett foglalkozások alkalmával felfigyeljen a g y e r m e k jel­ legzetes viselkedésmódjaira. A megfigyelési s z e m p o n t s o r t célszerű havonta. ill. ha az ellátó i n t é z m é n y e k és s z a k e m b e r e k n e m m ű k ö d n e k együtt e s e t k e z e l é s ü k b e n . Az esetkonferencián m i n d e n k i állást foglalhatott érdekei képvi­ seletében. Kiadvány. Tanulmányok. empátia.) (2001): Együtt a gyerekekért. m i n d e n g y e r m e k n é l átnézni. O M . HORÁNYI ANNABELLA. képzés. R e n d s z e r e s korrepetálás segíti t a n u l m á n y i előrehaladását.l a p s z i c h o l ó g u s a . vezesse az ó v o d a p e d a g ó ­ gus. Animula. És hiába sokféle a szakmai kínálat. fejlődési ü t e m é n e k rögzítése. A családgon­ d o z ó segíti az édesanyát. és d á t u m ­ mal jelölni az eltelt időszakra leginkább j e l l e m z ő .vagy az azt kiváltó. fejlődésének n y o m o n követése. TEMPLOM JÓZSEFNÉ (szerk. A Nevelési Tanácsadók II. MÉSZÁROS ARANKA (szerk. Anymula. tolerancia. n a p i r e n d . BAGDY EMŐKE (szerk. ASZTMANN ANNA (szerk. 240-278. gyakorlat. Új Pedagógiai Szemle.az e g y ü t t m ű k ö d é s fontosságára szeretnénk a s z a k e m b e r e k figyelmét felhívni. a G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t és a s z ü l ő részvételével a találkozó. Pro Pannónia Kiadói Alapítvány.

a min­ dennapos testnevelés és a testnevelés-foglalkozások pontos feladatadása (pl. s e m m i k é p p e n s e m „ f e l m é r é s " jelleggel.5 é v e s e k n e k ) F o g d m e g és rejtsd el a tollpihét! ( 5 . az értelmi fejlettség. a g y e r m e k e t a csoportból. hogyan furulyázik az ó v ó n é n i d ! . a további fej­ lesztési feladatok m e g t e r v e z é s é h e z pedig támpontot adnak a k ü l ö n b ö z ő területeken jelölt válaszok. festési technikák adnak segítséget a megfigyeléshez. hogy „ M u t a s d m e g a vállad. sőt társán is m e g m u t a t j a a kívánt testrészt.a f e l a d a t h e l y z e t b e n a l k a l m a z o t t m e g f i g y e l é s e n alapuljon. sarokülés) is megérti és véghez is tudja vinni. nyelvi ki­ f e j e z ő k é s z s é g . 210 . taps a k ü l ö n b ö z ő testrészeken).J á t é k i d ő b e n f e l n ő t t .J á t é k i d ő b e n . O r s z á g o s standardizálása folyamatban van. bokafogás stb. míg egy 6 éves ugyanezt m á r a k ü l ö n b ö z ő m o z g á s o s helyzetek­ ben (pl. labdaelkapást.7 é v e s e k n e k ) P u m p á l d fel a kezeddel a „ l a b d á t " ! Ujjakkal a hüvelykujj sorra érintése: ( 3 . amelyek idegélettani. A „Fejlettségmérő lap" olyan Moz. . M u t a s d meg. lábujjon járás. Játékötletek: Ujjak ritmikus ö k ö l b e zárása: (3_4 é v e s e k n e k ) Az öt kismalac (angol n é p k ö l t é s : M e s e az ujjakról) elfáradt. A g y e r m e k testi. szociális é r e t t s é g e . természetes te­ vékenységéből kiemelve. hogy az ó v o d a p e d a g ó g u s tisztában legyen a fejlettségmérő lap tartalmával.". ezért a fejlesztési feladatok m e g ­ tervezéséhez a folyamatos szintbemérés elengedhetetlen. a testséma.gásfejlettség (Nagyés finommozgás) . jó m e g o l d á s o k birtokában állapít­ h a t ó m e g . A szempontsor szerinti megfigyeléseket a mindennapi életben. folyamatosan célszerű végezni. e g y s z e r r e feküdtek le aludni. az ó v o d a p e d a g ó ­ gus által j á t é k o s a n m é r h e t ő k .A GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSE.FEJLETTSÉGMÉRŐ LAPOK" ALKALMAZÁSÁVAL A fejlettségmérő lapok a g y e r m e k i fejlődés folyamatának m e g r a g a d á s á t teszik l e h e t ő v é az ó v o d á b a lépéstől az ó v o d á s k o r végéig. P r o g r a m u n k e z e k kiemelt fejlesztését vállalja fel. hol van a bokája. l e m a r a d á s r a utaló jeleknél az ó v o d a p e d a g ó g u s n a k lehetősége van arra. . érzelmi fejlődésének i s m e r e t é b e n v á r h a t ó el. é n e k . e g y e n s ú l y é r z é k e t j e l z ő gyakorlatok ( m i k r o c s o p o r t o s . a g y e r m e k szociális fejlettsége. cso­ portos megfigyelés). A feladatoknál ügyelni kell a g y e r m e k e k élet­ korára. A j e l z e t t p s z i c h i k u s struktúrák a tanulási k é p e s s é g m e g h a t á r o z ó i .g y e r m e k páros j á t é k a tükör előtt. h o g y a n ! ( 4 . ille­ tőleg az iskolai érettség.6 . a l k a l m a s s á g csak a rendszeres. V e z e t é s e l e h e t ő s é g szerint természete-. s z e m p o n t o k a t és feladatsorokat tartalmaz. lelki. speciális szakértelmét. h o g y a n ! ( 4 .4 é v e s e k n e k ) A négy k i s g y e r m e k puszit ad az anyukájának. Az a l á b b i a k b a n n é h á n y .e g y e n l e t e s ültetés (pl. Az iskolaérettséghez. hasad. egyéni foglakozással.g y e r m e k közös játékával az egész s z e m p o n t s o r felmérhető. A fejlődési ü t e m r e . szökdelést. M u t a s d m e g . a testnevelés foglalkozásba b e é p í t h e t ő k a k é z m o z g á s t . de u g y a n e z a válasz egy 6 éves g y e r m e k n é l már komoly lemaradást jelez az ó v o d a p e d a g ó ­ gusnak. hiszen egy 3 éves g y e r m e k n é l ridegen hangzik az utasítás. Nevelési T a n á c s a d ó ) s z a k e m b e r e i n e k segítségét. az iskolai beválás előrejelzéséhez értékes segítséget. hátad stb. ha egy 3 éves m é g nem tudja pl. a környezet m e g i s m e r é s é n belül a tes­ tünk témakör. ábrázolásnál a m i n t á z á s i . illetőleg az iskolára való a l k a l m a s s á g bizto­ sítékai. A s z e m p o n t s o r o k kérdéseire t e r m é s z e t e s e n a g y e r m e k e k é l e t k o r á n a k megfelelő vála­ szok k e r ü l n e k be.5 é v e s e k n e k ) K ö s z ö n n e k a hüvelykujjadnak a t ö b b i e k ! ( 5 . csakis j á t é k o s f o r m á b a n . anyanyelvi j á t é k o k n á l a nyelv. h e i y z e t b e n . vagy a c s o p o r t n a g y o b b ré­ szénél felfedezett h i á n y o s s á g o k korrigálására célzott játékokat.. én-kép) A testsémafejlettség m e g i s m e r é s é h e z a f e l n ő t t .6 . e s e t e n k é n t játékos e g y é n i v i z s g á l a t o n . RÖGZÍTÉSE A f o l y a m a t o s m e g f i g y e l é s h e z szükséges. A m e n n y i b e n a p o n t o s a b b ismeretszerzés vagy egy területen m u ­ t a t k o z ó b i z o n y t a l a n s á g e l d ö n t é s e ezt m é g i s s z ü k s é g e s s é teszi. fejlődéslélektani megalap o z o t t s á g ú a k . foglalkozásokat tervezzen. Rutinos teljesítésük csak ó v o d á s k o r végére v á r h a t ó el. de a g y e r m e k m i n d e n n a p i t e v é k e n y s é g é b e n előfordulók. szellemi. Fő területei: mozgásfejlettség. hogy az egyes g y e r m e k e k n é l a lemaradt területek fejlesztését m e g c é l z ó j á t é k o k a t be­ építse a g y e r m e k e k k e l való egyéni j á t é k o s foglalkozásokba. a m e g h a t á r o z á s o k kitöltéséhez.és ajakügyesítő gyakorla­ tok.). A .z e n e foglalkozáson a ritmusérzék-fejlesztés . ezért n e m baj. hogy az ó v o d á s k o r végére egy iskolaérett gyermeknél a s z e m p o n t s o r b a n jelzett „ t u d j a " vá­ laszok o p t i m á l i s a k legyenek. az információk m e g s z e r z é ­ séhez s z ü k s é g e s célozott.7 é v e s e k n e k ) U t á n o z d . f i n o m m o t o r o s . a térbe­ li tájékozódás és térbeli m o z g á s fejlettsége. rövid ideig tegyük. továbbfejleszthető ötletet a d u n k e h h e z . A n a g y o b b l e m a r a d á s o k n á l m i n d e n k é p p e n igénybe kell vennie a P e d a g ó g i a i Szakszolgá­ latok ( l o g o p é d u s . öltözésnél megfigyelhető a fűzés. de kötetlen t e v é k e n y s é g e k k e l .M i n d e n n a p o s t e s t n e v e l é s b e . Testsémafejlettség (Testkép. támaszkodj a tenyereddel a padra.

állatok fejlődési fázisait ábrázoló képek stb. mit csinált. egész alma . . időtartamnöveléssel). segíts H a m u p i p ő k é n e k s z é t v á l o g a t n i ! C s a k a pirosakat.) Motoros feladat verbális visszaadása Értelmi (csoportosítás. C e r u z a f o g á s u k r ó l . hasonlóság. ne menjetek a hintán túl. válogasd ki! ( 4 .) (4-7 é v e s e k n e k ) A fenti példa bővítése. m i t csi­ nált X. R é p a m e s e .6 . térirá­ nyokkal. fejlettség motoros feladat verbális visszaadása) (3_4 é v e s e k n e k ) T e d d a m a c k ó mellé a labdát a p o l c r a ! (Végrehajtás után a g y e r m e k el­ mondja.Az időbeli relációkat m e s é k képei vagy cselekvéssort ábrázoló k é p e k segítségével le­ het felmérni egyéni vagy m i k r o c s o p o r t o s j á t é k o k közben. 212 213 . időbeli relációk. -játék. C s u k d be a s z e m e d . és m o n d d el.!) Finommotoros koordináció (Rajzfejlődés) fejlettsége A g y e r m e k e k t ö b b s é g e szívesen rajzol. képolvasás. A kiskakas g y é m á n t félkrajcárja stb. viszonyok. melyen l e m é r h e t ő rajzfejlődésük. így j á t é k i d ő b e n a d h a t u n k n e k i k o l y a n ötletet is. térbeli tájékozódásukról.: M o n d d el.p u l ó v e r stb. térbeli a térbeli mozgás fejlettsége oldal) (Térirányok.). (Pl. könyvek nézegetése k ö z b e n a d ó d ó beszélgetése­ ket a felnőttel és a társakkal egyaránt.Y. és m o n d d m e g .! Ne m o n d d meg.játék: a g o n o s z m o s t o h a összekeverte a j á t é k o k a t . ami valamilyen tulajdonságában h a s o n l ó tárgyat j e l ö l ! Térbeli tájékozódás. hogy a g y e r m e k e k ezeket megismerjék.). tedd az autót a vonat mellé.7 éveseknek) M e s e képsorozat ( 3 .7 é v e s e k n e k ) E s z k ö z nélkül.5 é v e s e k n e k ) E s z k ö z nélkül.M o t o r o s feladat verbális v i s s z a a d á s á n a k f e l m é r é s é r e l e h e t ő s é g van e g y é n i vagy m i k r o c s o p o r t o s j á t é k o k k a l egyaránt. Nyelvi (Szókincs. esetleg m á s i k g y e r m e k k e l : m o n d d m e g . A k ó r ó és a kismadár. a k ö r n y e z e t m e g i s m e r é s é n belül (színek. Az ismeretek egyéni el­ l e n ő r z é s é r e l e h e t ő s é g e t a d n a k az a p r ó b b m e g b í z á s o k (pl. (3-4 é v e s e k n e k ) M e s e képsorozat (pl.é g ő gyertya .Játékötletek: ( 3 . m é r é s é r e az egész n a p b ő v e n kínál lehetőséget.. g y e r t y a és gyufa .A tárgyak m e g a d o t t tulajdonsága szerinti csoportosítás jól megfigyelhető j á t é k i d ő b e n . . emberábrázolási készségük. növények. h a n e m hozd i d e ! (5_6-7 évesek) Csoportosítsd a Logikai-készlet játékait a m e g a d o t t s z e m p o n t o k szerint! Mondj olyan szót. " ( 5 . b á r m i ­ lyen t e v é k e n y s é g b e n . (pl. A h á r o m pillangó. Játéköteletek: (3-4 é v e s e k n e k ) H a m u p i p ő k e . melyik test­ részét érintette m e g X. k é s ő b b ö n m a g u k is megfelelően alkalmazzák. megjegyez­ zék. hogy a felnőtt szóbeli közlése m i n d i g tartalmazza a térirányokat j e l z ő megfele­ lő kifejezést. ka­ rod stb. u t á n o z d ! . stb. szögletes. mit c s i n á l t a m ! M o n d d el. e s z k ö z ö k k e l .F i g y e l m ü k e t j á t é k i d ő b e n és feladatteljesítés k ö z b e n egyaránt lemérhetjük. F o n t o s . megfigyel­ hetjük.5 é v e s e k n e k ) M e s e k é p s o r o z a t vagy e s e m é n y s o r o z a t (pl. kifejezőkészség fejlettsége szövegvisszaadás) beszédritmus.6 . mid érintettem m e g ? ( 5 .4 db) vagy eseménysorozat (pl. k ü l ö n b s é g ) vagy m a t e m a t i k á n belül ( h a l m a z o k ) j á t s z o t t j á t é k o k segítségével. csak a g ö m b ö l y ű k e t stb. majd t ü k ö r nélkül: mutasd m e g a füled. .5 é v e s e k n e k ) B a r k o c h b a : keress a t e r e m b e n olyan játékot. szerin­ ted miért?) . öltözésnél és a foglalkozásokon egyaránt. nagy méretű stb. fonalgombolyag . Képet k a p u n k ilyenkor az ö n k é n t e s t e v é k e n y s é g és a felnőtt kérésére végzett t e v é k e n y s é g közbeni figyelem tartósságáról. ami zöld.kötőtűn a fonal . Bol­ dogan fogadja m i n d e n g y e r m e k a képek.almacsutka. csak a kicsikel.). R a k d s o r r e n d b e a m e s e k é p e i t ! Ki rakja ki a történetet g y o r s a b b a n ? M e s é l d el. jobb-bal Időbeli relációk A saját testhez viszonyított térbeli eligazodás felmérhető az egész nap folyamán.Tükörkép. Y. mi történt. nehezítése (több c s e l e k v é s m o z z a n a t t a l . Ennek a területnek a megfigyelésére.kisebb gyertya. m e r t csak így é r h e t ő el. figyelem.4 é v e s e k n e k ) P i l l a n g ó b á b b a l t ü k ö r előtt: h o v a szállt a p i l l a n g ó ? ( 4 . terí­ tésnél a kést a tányér és a kanál k ö z é a j o b b oldalra.harapásnyomos alma . tükör előtt. ( 4 . valamint a feladattudatról is. mi az. testsémájukról is képet k a p h a t u n k rajzaikon keresztül.

. (Őket a g y e r m e k k ó r h á z a k szakosztályain. a megértés ellenőr­ zése v i s s z a k é r d e z é s s e l ) . hogy időben elkezdjük az e g y é n r e szabott p r e v e n c i ó s p r o g r a m alkalma­ zását. sok hiányzás. a m e l y n e k kiváltására valamilyen feladatot kell elvégeznie a tulajdonos­ nak. e l v o n t a b b fo­ g a l m a k ismeretét k í v á n ó könyv (pl. esetleg ok-okozati össze­ függés felfedezését is k í v á n ó . . é r z e l m e k e t is á b r á z o l ó képek felhasználása (pl. illetve n a g y c s o ­ port végén előrejelzést ad az iskolai életbe való v á r h a t ó beilleszkedésről.h a n g s ú l y o s h e l y z e t b e n mutatott magatartásformákat. az ó v o d á b a n . a m i k o r m á r n a g y o n k e v é s esélye van a g y e r m e k n e k a h á t r á n y o k leküzdésére. régmúlt e s e m é n y e k r ő l szóló könyv. ok-okozati összefüggéseket. folyóiratok. ezt n e m csak az utolsó óvodai év végén kéri. saját é l m é n y e i k e t m e g ö r ö ­ kítő fényképek stb. A megfigyelési s z e m p o n t o k és a fejlettségmérő lapok p o n t o s vezetése elősegíti a prob­ lémák korai felismerését. hogy a már felsorolt tárgyakat m e g kell ismételni és a sorozatot újakkal kell bővíteni (rövidtávú m e m ó r i a ellenőrzése.A társas k a p c s o l a t o k jól n y o m o n k ö v e t h e t ő k j á t é k i d ő b e n . a m i b e egyszerű nyelvtörőket és rövid „csali-me­ s é k e t " is b e é p í t h e t ü n k . K o m o l y a b b p r o b l é m á k n á l n e m c s a k a Nevelési Ta­ nácsadó s z a k e m b e r e i n e k segítségét kérheti. ezek tudatos használatával eleget tehetünk a n n a k a k ö v e t e l m é n y n e k . Szövegvisszaadás ( 3 .). n e v e t ő . Aki téveszt. magatartási p r o b l é m á k stb. az utcán. ( „ M i t tettél m á r a b ő r ö n d b e ? ) j á t é k k a l is enyhít­ hetjük. a k ö r n y e z e t m e g i s m e r é s é r e nevelés kapcsán b á r m i l y e n fel­ használt s z e m l é l t e t ő kép. beilleszkedés. fénykép. U s b o r n e Kisenciklopédia. egyszerű történést ábrázoló képek felhasználá­ sa (pl.Érzelmi élete az egész n a p folyamán b á r m i k o r megfigyelhető. ( 5 . így az ó v o d a p e d a g ó g u s már 3-4 éves korban képet k a p h a t arról.). t ü r e l m é n e k f ü g g v é n y é b e n növelhető. k é s ő b b ez a szám a g y e r m e k e k fej­ lettségének. a m b u l á n s rendelése­ in lehet m e g k e r e s n i . hogy melyik g y e r m e k n e k lesz szüksége m á s s z a k e m b e r segítsé­ gére is. É v v é g é n l e m é r h e t ő m u n k á n k e r e d m é n y e s s é g e . mesejelenetek stb.) ( 5 . s z o m o r ú g y e r m e k . ( 4 . ( 4 . m e g b í z á s o k teljesítése stb. akik v á r h a t ó a n lassabb ü t e m b e n fognak fejlődni. . hogy az iskolai életre kellőképpen felkészített g y e r m e k e k kerüljenek ki 6 .a felnőtt által e l k e z d e t t történetet m i n d e n g y e r m e k csak egy m o n d a t t a l bővítheti. Év elején lehetőség van a p e r e m h e l y z e t okainak feltárására (pl. érzelmi élet) feladatmegértés.7 é v e s e k n e k ) „ T ö r t é n e t folytatása" .j á t é k " (az elhangzott szöveg m e g i s m é t l é s e ugyan­ olyan. h a n e m fordulhat a k á r neurológiai vagy pszi­ chiátriai s z a k e m b e r h e z is. e z e k c s ö k k e n t é s é v e l . M i n i E n c i k l o p é d i a . d i a k é p stb. e b b e n a részben a gyer­ m e k r e l e g i n k á b b j e l l e m z ő tulajdonságokat célszerű jelölni. a m e s e „ p o z i t í v " és „ n e g a t í v " szereplőjét ábrázo­ ló j e l e n e t . (Ezt eleinte csak 4 . a foglalkozások feladatai (pl. k é s ő b b egyre g y o r s u l ó t e m p ó b a n ) . ) MEGFIGYELÉSI SZEMPONTOK A c s o p o r t o n belüli viselkedés megfigyeléséhez ad segítséget. kép.4 é v e s e k n e k ) É r z e l m i l e g közel álló. állatokról. a g y e r m e k e k j á t é k á n a k fo­ lyamatos megfigyelésével.7 é v e s e k n e k ) É r z e l m e k e t . síró. Szociális (kapcsolatteremtés. t e r e m r e n d e z é s . illetve e l e m e z h e t j ü k a teljesít­ m é n y . feladattartás megfigyelhető a munkajellegű t e v é k e n y s é g e k (pl. A szociális fejlődés mutatói a n a p folyamán b á r m i k o r megfigyelhetők. B ú v á r z s e b k ö n y v e k sorozat. t á m p o n t o t kapunk a k ö v e t k e z ő tanév feladataihoz. zálogot is adhat.6 . A j á t é k lényege. a rend helyreállítása.4 é v e s e k n e k ) „ M o n d d u t á n a m l . ezeket egyre bővítve kell válaszolni. k ö n n y e n é r t h e t ő m ű a l k o t á s . de m á r b o n y o l u l t a b b .7 é v e s e k n e k ) „ M i t tettél m á r a b ő r ö n d b e ? " (A kérdésre teljes m o n d a t t a l és a m á r el­ h a n g z o t t tárgyak nevét m e g i s m é t e l v e .) ÖSSZEGZÉS A felsorolt e s z k ö z ö k k e l .7 évesen az ó v o d á b ó l . b o n y o l u l t a b b c s e l e k m é n y t á b r á z o l ó kép. hogy a g y e r m e k e k közül kik azok.5 g y e r m e k k e l játsszuk. m ó d s z e r e k k e l .). a s z ö v e g v i s s z a a d á s megfigyelésére bő lehetőséget adnak a társasjátékok.) és az a p r ó b b m e g b í z a t á s o k (pl. így k o n k r é t a b b formában m e g f o g a l m a z h a t j u k a viselkedés általános szempontjait. együtt a család. beillesz­ kedési. K é p e t k a p arról is. Játékötletek: Képolvasás ( 3 . lehetőség szerinti m e g s z ü n ­ tetésével a z e g y é n b e i l l e s z k e d é s é n e k e l ő s e g í t é s é r e . j á t s z ó gyer­ m e k e k . A s z ö v e g v i s s z a a d á s e g y h a n g ú s á g á t pl.5 é v e s e k n e k ) É r z e l m i l e g közel álló. m ű a l k o t á s o k r e p r o d u k c i ó i . az együtt j á t s z ó g y e r m e k c s o p o r t figyelemmel kísérésével. a piacon.). fejlesztése).A feladatmegértés. fejlettség feladattartás.K é p o l v a s á s r a . a naposság. L e h e ­ tőség nyílik arra. 214 215 .6 .) és a fog­ l a k o z á s o k során adott feladatok elvégzése közben. de m i n d e n k i n e k m e g kell ismételnie a m á r elhang­ zottakat is. festmény stb.

II. K é r d é s r e zavartan hallgat. E l t e r e l h e t ő k ö n n y e n a figyelme. Ha e g y s z e r belelendült valamibe. Á l l a n d ó m o z g á s . vagy legalábbis úgy tesz. 2. m i n t h a ott sem lenne. Ú g y tűnik. N a g y o n lassú. N e m tud várni. Á l l a n d ó a n babrál. tű stb. m i n t h a n e m értené m e g a feladatot. 3 m-ről) j (labdázás) j Egy lábon egyensúlyozás 15 mp-ig (gólya. 5. V i s e l k e d é s r e általában j e l l e m z ő : 1.) Páros lábon szökdelés (veréb). t a n á c s t a l a n . 2. E g y é b egyéni viselkedési j e l l e m z ő k . m o c o r o g . 3. igényeit késleltetni. 7. úgy tesz. 4. h e v e s é r z e l m i kitörései v a n n a k . n e m tudja e l k e z d e n i a munkát. tétova m o z g á s ú . 6. v o n a l v e z e t é s e g ö r c s ö s . N e m követi a p e d a g ó g u s utasításait. 7. Szeszélyes. majd cipő. sírós. 6. piszkál valamit. nehezen vált t e v é k e n y s é g e t . 3.I. N e m tud n y u g t o n m a r a d n i . F o g l a l k o z á s o k alatti viselkedése: 1. ha szólítják. n e h e z e n szakítja félbe. M a s z a t o l ábrázolásnál. N e v e h a l l a t á n összerezzen. nyugtalanság van körülötte. á l l a n d ó a n fészkelődik. N e m hallja. 8. majd egy lábon i ! (váltakozva) ! í Labdaelkapás (15 cm átmérőjű. N a g y o n félénk. I Óvoda neve: 1 Gyermek neve: | Szülelés dátuma: j Ujjak ritmikus ökölbe zárása (pumpálás) I MOZGÁSFEJLETTSÉG Óvodába lépéskor I Kiscsoportban I Középső ! Nagy csoportban j csoportban Ujjak szétlárása (utánzás) zés Fűzé (nagy lyukú gyöngy. összegyűri a rajzlapot. m i n t h a n e m hallaná. 5. 4. N e m figyel. 1 mozgásos játék) j Ujjakkal sorra érintése a hüvelykujjnak (játék) Megérintett ujj csukott szemmel való azonosítása Ujjak kisujjal kezdődő gördülékeny tenyérbe : Kezesség ! Megjegyzés 217 216 .

törzs. nyak. elől Hátra._ Szem. szemöldök Áll ! Könyök Csukló ' Boka Lábfej. szemhéj Orr. térdhajlat Homlok. Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Lent Alatt Óvodába lépéskor j Kiscsoportban! \ ! Középső i Nagy- . alá Kívánságra irányt tud változtatni Mögé Elé i — 1 Jobbra j_ \ Balta Túl Közé Megjegyzés j _^ 218 219 . has •-- •| --- " " - — - i _ . mellkas Arc Kar Comb Térd. talp 1 Lábujjak. hát. csoportban [ csoportban i i Fej. hátul ] : Mellett. fül tő Kéz. ujjbegy. tenyér Ujjak. orrcimpa Száj. TÉRBELI MOZGÁSÁNAK FEJLETTSEGE Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Óvodába lépéskor [Kiscsoportban Középső csoportban Nagy­ csoportban .TESTSÉMA FEJLESZTÉSÉNEK MUTATÓI 1 A GYERMEK TÉRBELI TÁJÉKOZÓDÁSÁNAK. nyelv | Fül. bal | Előre. sarok • Váll Derék Csípő Megjegyzés | ] ! \ Fölött Föl. kézfej. mellé Közöli Le. fölé Jobb. ujjperc Láb Mell.

A GYERMEK ÉRTELMI FEJLETTSÉGE Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Óvodába lépéskor (Kiscsoportban I Középső Nagy\ j csoportban . . Érintkezés a törzzsel a nvak vonala atmegv a fej. fül ! az arc részletei: szem. ruha részletei rövid ideig figyel láb részletei csak a játék köti le Figyelem jelzői könnyen elterelhető Aránvok szétszórt figyelmetlen kéz részletei fej. száj összpontosításra képes ruha. láb törzs aránya helytelen fej. kar. GYERMEK F I N O M M O J O R O S KOORDINÁCIÓJÁNAK FEJLETTSÉGE Ó v o d a neve: Gvermekneve: Szülelés dátuma: 1 Óvodába lépéskor Kiscsoportban • : Középső I Nagycsoportban • csoportban a szín szerint van feje A tárgyak mutatói a forma szerint van lába csoportosításának — mcrel szerint hasonlóság .különbözőség alapján van karja van nvaka Időbeliség relációk felismerésének mutatói | ok-okozati viszony i időrendiség Részletek feltüntetése a fej részletei: haj. kar. a törzs vonalába a törzs vonala átmegy a láb vonalába Megjegyzés Megjegyzés 220 22 . láb törzs aránya helyes a végtagok kétdimenziósak Dimenziók [többszempontú. csoportban r . prolii egyéb teljes. orr. pontos visszaadás a négy végtag összefügg Motoros feladat verbális visszaadása a lényeges mozzanatok visszaadása képtelen elmondani + . .

teljesíti • nem érti Feladat­ megértése. segítséggel elvégzi felismer önállóan teljesíti elmélyült. de nem teljesít részben teljesíti irányítással. kitartó felsorol Képolvasás egyszerű cselekvést megnevez összefüggéseket nem képes visszaadni hiányos lénveees mozzanatokat teljes. feladattartása .azdag.A GYERMEK NYELVI KIFEJEZŐKÉPESSÉGÉNEK FEJLETTSÉGE .néha isohaseni I szemlélődő ' magányosan tevékenykedő I társakhoz sodródó beszédhibás (milyen?) folyamatos ibekapcsolódó Beilleszkedése a tevékenységbe Í alkalmazkodó . szétszórt kiegyensúlyozott nyugtalan erőszakos változó hangulatú zárkózott szovegvisszaadás Megjegyzés 222 223 . együttműködő | kezdeményező ! irányító ikadozó S i Beszédritmus gyors megérti I elfogadja < lassú . árnyaltan kifejező Szókincs szegényes. pontos Mea gjegyzés Erzelnű élete kapkodó. A GYERMEK SZOCIÁLIS FEJLETTSEGE Óvodába lépéskor kezdeményező elfogadó visszahúzódó elutasító kezdeményező elfogadó visszahúzódó | elutasító [Kiscsoportban | Középső csoportban Nagy­ i csoportban evakran Elvont kifejezések előfordulása . érti. Óvoda neve: • Gyermek neve: Születés dátuma: . hiányos iákkal I Óvodába lépéskor (Kiscsoportban Középső csoportban Nagy­ csoportban Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Kapcsolat' teremtés felnőttekkel.

g e o m e t r i ­ kus ábrák és betűf orm ák r e p r o d u k á l ó készsége. b) V i z u o . m a g y a r standardját Zsoldos és m u n k a t á r s a i 1999-ben készítették el. tanévben 15 ó v o d a ö n k é n t e s részvé­ telével átfogó kerületi fejlettségi szintfelmérés kezdődött. kitartó a tevékenységben kapkodó. kitartásra nem képes gyors. h o g y küldjék-e vagy s e m szakrendelésre az ó v o d á b ó l a gyereket. míg az 1999/2000. A szűrővizsgálat felvétele m i n d ö s s z e fél órát vesz igénybe.p e r c e p t u o m o t o r o s szubteszt: a vizuális diszkrimináció. logopédusi ellátás. így az első szűrések közvetlenül megelőzték a j a n u á r i döntést. mely összesen 4 6 6 g y e r m e k vizsgálatát jelentette. így e g y r e ko­ rábbra tolódott a szűrés időpontja. s részképesség-fejlesztésének elkezdése fontos lett volna m á r korábban. toleráns Válasz feladja [ tevékeny­ ségek indulatkitöréssel válaszol akadá­ lyozására | személyek elleni agresszióval válaszol . hogy az ó v ó n ő k segítséget kapjanak az iskolaérettségi javaslat előkészítésében. hogy a teamszerű m ű k ö d é s iránt egyre n a g y o b b igény m u t a t k o z o t t az óvodákban.és I s k o l a p s z i c h o l ó g u s M u n k a c s o ­ port a Nevelési T a n á c s a d ó keretében. Az iskolaérettségi javaslat előkészítése és a fejlesztés minél koraibb elkezdése mellett fontos s z e m p o n t volt. Három szubtesztje a részképességek felmérésére a l k a l m a s : ti) M o t o r o s szubteszt: kétoldali szeriális m o z g á s m i n t á k kivitelezése és a testvázlattal kapcsolatos térbeli orientáció.t e s z t e t 1966-ban H a i n s w o r t h és Siqueland dolgozták ki. Saj­ nos sok esetben e k k o r derült ki. jó megoldásra törekvő a motiváltság hiánya jellemzi. 224 225 . hogy a gyerekek egy része j e l e n t ő s p r o b l é m á k k a l k ü s z k ö ­ dik. térbeli és sorrendbeli orientáció. 1 regresszióval válaszol Megjegyzés 1. erőtlen Feladat­ végzése tevékenysége elmélyült a feladat nem köti le . auditív figyelem. dinamikus átlagos ' Munka­ tempója : PREVENTÍV SZŰRÉS ÉS FEJLESZTÉS AZ Ó V O D Á B A N Középső | Nagy­ ! csoportban ! csoportban MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA Óvodába lépéskor Kiscsoportban! Kerületünkben az 1998/99. ! A kerület ó v o d a p s z i c h o l ó g u s a i egységesen az M S S S T szűrőteszttel m é r t é k fel a nagy­ csoportos ó v o d á s o k a t az ősz folyamán. lassú. ül. M á r az első t a n é v b e n több óvodából is jelentkezett igény a n a g y c s o p o r t o s ó v o d á s o k fel­ mérésére.A GYERMEK SZOCIÁLIS ÉRETTSÉGE Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: személyi kontaktus nélkül is teljesít Onállósáaa időnként személyi kontaktust igényel állandó személyi kontaktust igényel motivált. nyelvi e m l é k e z e t . A C s o p o r t u n k a kerület 18 ö n k o r m á n y z a t i m ű k ö d t e t é s ű óvodáját látja el heti egy-. időrendi fogalmakban való tájékozottság. nehézkes könnyen váll át más tevékenységre nehezen áll át más tevékenységre kivárásra képes. valamint az évek során egyre j o b b a n tért h ó d í t ó óvodai fejlesztő pedagógia. tanév óta m ű k ö d i k Ó v o d a . számolási és fogalmazási készség. Szervezetileg ezt lehetővé tette a teljes körű ó v o d a p s z i c h o l ó g u s i . AZ MSSST (MEETING STREET SCHOOL SCREENING TEST) BEMUTATÁSA Az M S S S T . differenciált iskolaérettségi javaslat céljából. emlékezet. c) Nyelvi szubteszt: nyelvi készség. kétnapos j e l e n l é t b e n .

. kerületi nagycsoportos óvodások körében szubteszt A három szubteszt átlagai F i g y e l e m r e méltó.e n y h é n ( 4 . ha az ó v ó n ő k k é z h e z kapnak egy korszerű tesztet. A vizsgálat időpontjában a legfiatalabb 4.11 é v e s volt. Az e g y s é g e s m e r ő m ó d s z e r pedig lehetőséget ad n e m c s a k az egyén. ábra motoros víz-perc-mot. j /. a legidősebb-' pedig 6. Az e r e d m é n y e k m i n d az ágazati. . Egyrészt mert a legfrissebb s t a n d a r d o k k a l ren­ delkezett. 24%-nál (95 fő) e n y h e veszélyt. H a r m a d r é s z t az e l m ú l t években igen g y a k r a n ta­ pasztaltuk. mellyel kivált­ hatnak régebbi eljárásokat. végzettség. E n n e k korrekciója részben az ó v ó n ő k ismereteinek növelé­ sével. mint az adott g y e r m e k p o p u l á c i ó fejlődési sajátosságai. mint nevelési p r o g r a m . tehát 36%-nál j ó s o l h a t ó be r é s z k é p e s s é g . h o g y az átlagszintet é p p h o g y elérő m o t o r o s területen a kerületi gyere­ kek 41 %-a teljesített a normál érték alatt. az óvoda. ábra nyelvi vaslat elfogadásra talált m i n d e n fórumon. Erre t á m a s z k o d v a a l k a l m a z t á k a vezetők ó v o d a i státuszban a s z a k e m b e r e k e t . E z e k a gyere­ kek a nyelvi s z u b t e s z t b e n szignifikánsan a l a c s o n y a b b p o n t s z á m o t értek el. A vizsgált p o p u r láció 5 9 % . m i n d pedig az ó v o d a v e z e t ő k e t m e g h ö k k e n t e t t é k . hogy a g y e r m e k logopédiai vagy fejlesztő foglalkoztatása összefügg-e 226 teljesítményével.útmutatója szerint . E z e n t ú l m e n ő e n m i n d h á r o m szubteszt fejlesztő p e d a g ó g i a i k o m p e ­ tenciakörbe t a r t o z ó részterületeket mér. A s ú l y o s a n ( 0 . A KERÜLETI VIZSGÁLAT BEMUTATÁSA Az e l e m z é s 13 ó v o d a 3 9 3 n a g y c s o p o r t o s g y e r e k é n e k adatait mutatja be. 227 . másrészt mert . részben p e d i g a fejlesztő pedagógiai k o m p e t e n c i a k ö r b e h a t á r o l á s á v a l kerületünk­ ben azóta m e g i n d u l t . mely több t é n y e z ő b ő l is f a k a d h a t . Ez hosszú távon irányt m u t a t h a t m i n d az ó v o d á n belüli.1 1. mint a többiek. M u n k a c s o p o r t u n k feltérképezte a h a z á n k b a n j e l e n l e g e l é r h e t ő fejlettségmérő teszteket. Itt é r d e m e s m e g j e g y e z n i . Kíváncsiak v o l t u n k arra is. 2. Ez m i n d e n ­ képpen a teszt részletes. Ö s s z e h a s o n l í t ó e l e m z é s tette lehetővé a 13 részt vevő ó v o d a egyes részterületeken elért e r e d m é n y e i n e k a b e m u t a t á s á t . finanszírozását az. hogy a fejlettségmérés v é l e m é n y ü n k szerint elsősorban óvónői k o m p e ­ tencia. Ez igen fontos volt s z á m u n k r a amiatt. m i n d p e d i g az ö s s z p o n t s z á m b a n több j e l e n t ő s eltérés találtunk. térbeli tájékozódás stb.). h a n e m a k ü l ö n b ö z ő r é s z k é p e s s é g e k fejlesztésével is (lateralitás. he­ lyi és tárgyi k ö r ü l m é n y e k stb. Itt n e m mu­ tatkozott szignifikáns összefüggés a tesztben m e g m u t a t k o z ó g y e n g e teljesítménnyel. átlagéletkoruk 6 év. Az M S S S T mellett két igen fontos s z e m p o n t miatt d ö n t ö t t ü n k . így t ö b b é v e s fejlesztési terv keretében idén m á r 9 ó v o d á b a n van főállású fejlesztő p e d a g ó g u s . mind pedig a kerületi szintű fejlesz-. h o g y az ó v o d a i fejlesztésre küldött g y e r m e k e k p r o b l é m á j á n a k a differenciáldi­ agnosztikája n e m történt m e g . A Nevelési T a n á c s a d ó P s z i c h o p e d a g ó g u s Csoportjának vezetőjével k ö z ö s e n kialakítottuk a fejlesztő p e d a g ó g u s o k m u n k a k ö r i és végzettségi út­ mutatóját. Oktatási Osztály vállalta. hogy i n t é z m é n y e i k „ n e h é z g y e r e k a n y a g o t " ne­ velnek. A ja­ 3. melynek o k a lehet: .az ó v o d a v o n z á s k ö r z e t é b e tartozó családok eltérő s z o c i o ö k o n ó m i a i státusza. .4 pont) í 11.6 éves kortól 7. szubteszt A tanulási zuvar veszélyének esélye a X.a fiú. A felmérésben részt v e v ő gyerekek 57%-a járt logopédiai foglalkozásra.0 éves korig féléves i n t e r v a l l u m o k r a osztott táblázatai szubteszt e n k é n t és összesített n o r m a p o n t t a l is kifejezi a g y e r m e k fejlettségi szintjét. n e m rutinszerűen csak a p o n t s z á m o k r a t á m a s z k o d ó e l e m z é s é r e hívja fel a figyelmet.e l m a r a d á s o k miatti várható tanulási n e h é z s é g .a helyi ó v o d a i p r o g r a m o k n a k való megfelelés a l k a l m a n k é n t n a g y o b b h a n g s ú l y t kap. tési t e v é k e n y s é g m e g h a t á r o z á s á h o z . mint a h o g y a n a nyelvi szubteszt is tartalmaz e g y é b e l e m e k e t .7 pont) veszélyeztetett. igen sok tekintetben k ü l ö n b ö z n e k . így a fejlesztésre j á r ó g y e r e k e k kis s z á m a miatt nehezen tárható fel e g y é r t e l m ű kapcsolat. v a l a m i n t az átlagos (8 ponttól) n o r m a ­ p o n t o k elkülönítése m e g m u t a t j a a teljesítés szintjét. de az adatok megjelenítése m é g i s igen erőteljes hatású volt. m e l y mi­ att a g y e r e k e k igen eltérő készségekkel és i s m e r e t a n y a g g a l é r k e z n e k az ó v o d á b a . M i n d a s z u b t e s z t e k b e n . E n n e k k ö v e t k e z m é ­ nyeként a P e d a g ó g i a i Kabinet óvodai s z a k t a n á c s a d ó m u n k a t á r s a i felterjesztést nyújtottak be az Ö n k o r m á n y z a t h o z a kerületi óvodai fejlesztő p e d a g ó g u s hálózat kialakítására. Javaslatunkra a fejlesztő p e d a g ó g u s o k m u n k a i d e j é b e kötelezően beletartozik a kétheten­ kénti kétórás szupervízión való részvétel. szakember-ellátottság. T a p a s z t a l a t a i m szerint igen g y a k r a n fordul elő. h a n e m a kerületi mrcycsoportosok j e l l e m z ő i n e k feltérképezésére is. s m i n d ö s s z e két ó v o d a n e m f o g l a l k o z t a t részfoglalkozású s z a k e m b e r t sem. A felmérés adatait az Ó v o d a v e z e t ő k Kerületi M u n k a k ö z ö s s é g é n e k ülésén ismertettük elő­ ször.: Az összesített n o r m a p o n t o k szerint a g y e r e k e k 12%-ánál (47 fő) állapítottuk m e g tanuA lási zavar k o m o l y veszélyét.ó v ó n ő k is felvehetik. A m é r ő m ó d s z e r kiválasztását hosszú előkészítő m u n k a előzte m e g . Szerettük volna. h o g y a szubtesztekben átlagos p o n t s z á m o t elérő g y e r m e k e r e d m é n y e i n e k részletes e l e m z é s e k o r mutatkozik csak m e g egy-egy részterület súlyos e l m a r a d á s a a többihez képest.A teszt 4. 41 %-a lány. hogy k e r ü l e t ü n k b e n a l o g o p é d u s o k n e m c s a k a h a n g h i b á k kor­ rekciójával foglalkoztak. Bár m i n d a n n y i a n tisztában voltak azzal. A szupervíziónak helyet a kerületi P e d a g ó g i a i Kabinet ad.az óvodai sajátosságok. Fejlesztő p e d a g ó g i a i foglalkozáson vett részt a vizsgált p o p u l á c i ó 17%-a.

ill. így az igen prob­ l é m á s körzetet ellátó ó v o d á k t ó l az igen jó színvonalon teljesítőkig m i n d e n m e g t a l á l h a t ó ..K 6. speciális szakképzettség megszerzésével. ábra A vizuo-perceptuomatorru minták átlaga óvodánkénti bontásban 228 229 .3 9. m e l y e n lehetőségük van a teszt felvételével. így a h á r o m részterületen mért e r e d m é n y e i k név nélkül is jól n y o m o n k ö v e t h e t ő k . C s a k igen n e h e z e n lehetett egyeseket erről lebeszélni.3 7.gyakoroltatták csoportbeli gyerekeikkel a teszt feladata­ it.5 7.m e r ő j ó i n d u l a t b ó l .S o k a n . az e g y ü t t m ű k ö d é s fokozásával és a speciális segítők igénybevételével indult m e g a p r o b l é m á k kezelése.7 8. Az e r e d m é n y e k óvodai szintű értékelése új szakmai feladatok kialakítását.6 7. v a l a m i n t a m u n k a m e g o s z t á s s a l kapcsolatos tanulságok átbeszélésére is. A teszttel k a p c s o l a t o s tapasztalataink.8 6. . maga­ sabb p o n t s z á m o t adni. 10 10. S. A képzésen m e g t a n u l j á k a teszt felvételét. Hajlamosak a g y e r e k e k n e k segíteni. ill.5 II 8. ábra A motoros minták átlaga óvodánkéiul bontásban 6.érdeklődéstől függően . s így ezeknél a g y e r e k e k n é l k é n y t e l e n e k voltunk m á s m é r ő m ó d s z e r t a l k a l m a z n i . T ö b b az az ó v o d a .K ö r ü l t e k i n t ő szervezést kíván a szűrés lebonyolítása. Az ezzel k a p c s o l a t o s a n megjelent. értelmezésével. Általában nevelési ér­ tekezlet keretében ismertettük a mérés i n t é z m é n y r e v o n a t k o z ó jellegzetességeit.6 9. . Jól látható. átcsopor­ tosítást tett sok helyen szükségessé.3 A h á r o m ábra ( 3 . 3. t o v á b b k é p z é s e k e n v a l ó r é s z ­ vétellel.3 8. igen jó e r e d m é n y t elért ó v o d a javítja fel. . az elméleti alapokat.5 4. valamint a teszttel k a p c s o l a t o s együtt­ m ű k ö d é s kereteit.9 6. hiszen az ó v ó n ő k ö n á l l ó a n nem é r t e l m e z h e t i k a tesztet. m e l y n e k g y e r e k e i egy vagy több területen is az átlag n o r m a p o n t alatt v a n n a k .4 10. . a p á r h u z a m o s c s o p o r t ó v ó n ő j é v e l s z e m b e n m e g f o g a l m a z o t t rivalizáció-érzést („az én g y e r e k e m e t m á s ne m i n ő s í t s e ! " ) az erősö­ dő t e a m m u n k a során sikerült csak felszámolni. s a kerületi jó átlagot csak a n é h á n y . Az ó v ó n ő k által jelzett p r o b l é m á k : . Z s o l d o s M á r t á t .1 9.) m i n d e g y i k é b e n u g y a n a z o n a helyen szerepelnek u g y a n a z o k az óvodák. hogy a 2. E z e k fényében a nevelési p r o g r a m egyes e l e m e i n e k h a n g s ú l y o z á s á v a l . A már g y a k o r l ó ó v o d a p e d a g ó g u s o k s z á m á r a m i n d e n évben tapasztalat­ cserét szervezünk. ábrán b e m u t a t o t t á t l a g s z á m o k igen nagy szórást takarnak.5 7.Az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s o k m i n d e n é v b e n .9 9.Igen n e h é z s z á m u k r a a teszt-szituáció.1 9. 5. hogy saját csoportbeli g y e r e k e t n e m szűrhet­ nek.t o v á b b k é p z é s t tartanak a k ö z é p s ő c s o p o r t o s ó v ó n ő k számára.7 In tézményi fe I ad a tok: A részt v e v ő ó v o d á k n a k megajánlottuk saját adataik feldolgozását. kérdéseink és aggályaink m e g b e s z é l é s é r e felkértük Dr. 4. időbeli szervezése.9 6.egy vagy t ö b b alka­ l o m m a l M S S S T .N a g y o n n e h e z e n fogadták el a szabályt. s e n n e k fényében közös m e g á l l a p o d á s s a l j e l ö l t ü k ki a feladatokat.

a l o g o p é d u s felméri a beszédhibákat.a vezető. E z e k e t a következők­ ben h a t á r o z t u k m e g : a) A g y e r m e k felmérése: .6 Csoportjaink m i n d e g y i k é n e k ^ ó i l ö n i d ő p o n t o t j e l ö l t ü n k ki. 230 231 . a l o g o p é d u s és az ó v o d a ­ p s z i c h o l ó g u s vett részt. A n a g y c s o p o r t o s ó v o d á s g y e r e k e k szüleinek értekezletet tartottunk. az isko­ laérettségi vizsgálat menetét.k o r r e k c i ó r a . k i e m e l t e n az iskolára való felkészítés szempontjából. ábra A nyelvi minták állaga A szűrés lebonyolítása: d) A szülői e n g e d é l y e k beszerzése a foglalkozásokhoz.5 6.10 9. ill.nincs s z ü k s é g semmiféle speciális beavatkozásra. é r z e l m i állapotának.az ó v ó n ő k j e l l e m z é s t készítenek. feladatait. k i s c s o p o r t o s logopédiai foglalkozás.l e m a r a d á s rendezésére: . . valamint viselkedési j e l l e m z ő i n e k a leírását. és itt a d t u n k lehetőséget a s z e m é ­ lyes találkozásra is a s z a k e m b e r e k b á r m e l y i k é v e l . Nevelési T a n á c s a d ó stb. társas kapcsolatainak. n e m c s a k en­ gedélyének. . 9. A szülői e n g e d é l y e k e t írásban kértük az ó v ó n ő k által. A m u n k a óvodai szintű értekezlettel kezdődött.e g y é n i . A hatályos t ö r v é n y e k é r t e l m é b e n a szülőnek ( g o n d o z ó n a k ) j o g a van a g y e r m e k k e l kap­ csolatos b á r m e l y iratba való betekintésre. ill. S z a k e m b e r k é n t m i n d a n n y i a n tapasztalhatjuk. b) A szülők tájékoztatása. Ismertettük az ó v o d a i nagy­ c s o p o r t szerepét. 7.9 7. e) A speciális foglalkozások és vizsgálatok beindítása: . ill. é r z e l m i és/vagy részképességbeli problémái miatt. az adott c s o p o r t két óvónője. m e l y e n ismertettük a szűrést.az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s .4 tívái a k ö v e t k e z ő k voltak: . . Ezért is igen fontos a szülő első perctől való p a r t n e r k é n t kezelése.e g y é n i . k i s c s o p o r t o s fejlesztő pedagógiai foglalkozás a r é s z k é p e s s é g . diszlexia-prevencióra irányult.a g y e r m e k e k e l m a r a d á s a i n a k m e n t é n a kiscsoportos foglalkozások m e g t e r v e z é s e . m e l y e n .5 5.külső i n t é z m é n y b e k ü l d e n d ő szakvizsgálat vagy rendszeres terápia céljából (Szakér­ tői B i z o t t s á g o k . h a t é k o n y a n tud e g y ü t t m ű k ö d n i a s z a k e m b e r e k k e l a n n a k kezelésében. . Ezt szintén az egységes álláspont kialakítása és képviselete miatt tartottuk fontosnak. esetleg p á r h u z a m o s a n többtől is. . mely t a r t a l m a z z a a g y e r m e k k é p e s s é g e i n e k . Itt részletesen b e m u t a t t u k a szűrőtesztet.7 c) A s z a k e m b e r . K ü l ö n ö s e n k ö r ü l t e k i n t ő d ö n t é s t i g é n y e l t e k a k ü l s ő szakmai i n t é z m é n y b e irányított gyerekek. ill. mely b e s z é d h i b a .4 7.ó v o d á n belüli ellátást igényel a s z a k e m b e r e k bármelyikétől.9 8. osztályválasztás lehetőségeit k e r ü l e t ü n k b e n .eseti d ö n t é s szerint .a g y e r m e k c s o p o r t o n belül egyéni b á n á s m ó d r a szorul m a g a t a r t á s i . ill. mely lehetőséggel c s a k igen ritka e s e t b e n él­ tünk. A szülőkkel való s z e m é l y e s konzultá­ ciót az esetek t ö b b s é g é b e n az ó v ó n ő és a speciális segítő együtt folytatta.) Minden esetben fontos volt k o n s z e n z u s r a j u t n i . E g y b e n felajánlottunk k o n z u l t á c i ó s lehetőséget g y e r m e k e szűrési e r e d m é n y e i b e való b e ­ pillantásra.5 8. m e l y e k alterna­ 9. ill. Hiszen ha a szülő tájékozott a gyer­ mek problémájáról.6 9. ha az indokolt. v a l a m i n t az óvónői j e l l e m z é s t . így a fentiek áttekintésével kiválasztottuk a speciális szakellátást i g é n y l ő g y e r e k e k e t . Ezek együttes figyelembevételével e g y s é g e s ál­ láspontra j u t o t t u n k a n a g y c s o p o r t során v é g z e n d ő feladatok tekintetében. ó v ó n ő vagy a fejlesztő p e d a g ó g u s elvégzi a g y e r m e k részké­ pesség-szűrését.5 8.5 8. a speciális f o g l a l k o z á s o k o n való részvétel el­ döntésére. de e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k m e g s z e r z é s e is. hogy a szülő involváltsága lényegesen e m e ­ li bármely terápia h a t é k o n y s á g á t .t e a m c s o p o r t o s konzultációja. és elosztottuk a feladatokat. kijelöltük az ellátás formáig és összeállítottuk az óvodai fejlesztő p e d a g ó g i a i és p s z i c h o ­ lógiai csoportot. átbeszéltük az éves m u n k a ü t e m e z é s é t . a fejlesztő p e d a g ó g u s . hiszen csak a k k o r emeljük ki óvodai cso­ portjából a g y e r e k e t .3 7. a k ö z ö s álláspont kialakítására a g y e r m e k iskolaérettségét illetően. és kértük e n g e d é l y ü k e t a vizsgálat lefolytatásához. A k o n z u l t á c i ó n e g y e n k é n t áttekintettük a g y e r m e k e k szűrési ered­ ményeit. .5 7. az iskola-.2 6.

Az é d e s a n y a beszélgetés során többek között e l m o n d ­ ta. m i n d pedig a g y e r m e ­ kek és szüleik s z á m á r a . olyan j ó g y e r e k a n y a g o t k a p t u n k . vita és közös esetkezelés útján alakult ki. Az óvodai l o g o p é d u s h o z m á r k ö z é p s ő s korától járt r e n d s z e r e s egyéni foglalkozásra. hogy optimális fejlesztése a kerület logopédiai óvodájában biztosítha­ tó. Szülei elváltak.szorongó c s o p o r t j á b a " került. A tartalmi e l e m z é s a z o n b a n m e g m u t a t t a . szakrendelésre irányítás. . gátlásos.m i k o r m á r nyitott volt az i s m e r e t s z e r z é s r e .Szakértői B i z o t t s á g o k h o z . az édesanyával pedig h á r o m a l k a l o m m a l átbeszél­ tük Á d á m é r z e l m i p r o b l é m á i t .) ( 2 0 0 0 ) : Alapok. Egy gyerek akár t ö b b szak­ e m b e r h e z is j á r h a t o t t ..S z ü l ő a s z a k e m b e r e k bármelyikétől kaphatott o t t h o n r a g y a k o r l ó feladatokat. Budapest. I. hogy 19 gyereknél fordul elő egy vagy több területen is részképesség-elma­ radás. Budapest. 3 .f e j l e s z t ő p e d a g ó g u s . m i k o r körzeti i s k o l á n k i g a z g a t ó n ő j e azt m o n d t a : „ M i t c s i n á l t a t o k i d é n .Ó v ó n ő a speciális fejlesztések kiegészítéseként az ó v o d a i c s o p o r t b a n k i e m e l t e n fog­ lalkozott a p r o b l é m á s g y e r e k e k ismereteinek mélyítésével. bár k ö z é p s ő testvérével a rivalizáció m e g m a r a d t . MARTONNF. de c s o p o r t o n belül differenciált b á n á s m ó d o t igénylő gyer­ m e k e k fejlesztésének vagy g o n d o z á s á n a k m e g t e r v e z é s e . . Kötörő Emese (szerk. szo­ rongó kislány. ill. Vo­ lán Humán Oktatási és Szolgáltató Rt.): A Nevelési Tanács­ adók II. akikről mi is azt g o n d o l t u k . s a család elköltözött egy vidéki ker­ tes házba.RRNC.. s n e m volt sokáig szüksége speciális ellátásra. Tapasztalataim az MSSST-vel. ISTVANFI Ki. V m o v s Z K Y GÁBOR (szerk. Á d á m a képességvizsgálatot jó szinten oldotta m e g .s z a k v é l e m é n y e z é s . k a p c s o l a t a i b a n passzív kisfiút i s m e r t e m m e g b e n n e . Á d á m n a g y c s o p o r t o s k o r á b a n erőteljesen m e g v á l t o z o t t .ó v o d a p s z i c h o l ó g u s ­ t e a m k o n z u l t á c i ó k e r e t é b e n átbeszélte a segítés lehetőségeit. organikus érintettség n e m m é r h e t ő . M e g á l l a p í t o t t á k . " IRODALOM GRKGLSS MÁRTA ( 2 0 0 1 ) : A tanulási zavar előjeleinek szűrése óvodás korban. Az Anonymus Alapítvány fejlesztő pedagógus kép­ Példák: 1. ZSOLDOS MÁRTA. hogy h ú g a mellett m o s t újabb kistestvére született.s z ü k s é g esetén további egyéni differenciáldiagnosztika. de egyes esetekben a h o z z á j á r ó g y e r e k e k n é l k a p c s o l ó d ó részképesség-fejlesztést is végzett egyénileg vagy kis­ csoportban. . így nagyszülei nevelték. SARKADY KAMILLA ( 1 9 9 9 ) : Szűrőeljárás óvodáskorban a tanulási zavar lehetőségeinek vizsgá­ latára: MSSST. Visszajelzésünk szerint iskolai beilleszkedése z ö k k e n ő m e n t e s volt. majd az ó v ó n ő . R ó z s i k a igen n e h é z családi j ^ ö r ü l m é n y e k között él.fejlesztést is kapott. s az e s e t g a z d a a szülőt is r e n d s z e r e s e n tájé­ koztatta a h a l a d á s r ó l . Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. g o n d o s a n m e g e g y e z v e a m u n k a m e g o s z t á s b a n . . beilleszkedési p r o b l é m á k k a l k ü z d ő g y e r e k e k egyéni vagy k i s c s o p o r t o s terápiáját végezte. majd k é s ő b b . ill. Horányi Annabella. Volt. F o n t o s a z o n b a n tudni. érzelmi á l l a p o t á n a k vizs­ gálata erős szorongást jelzett. I d ő k ö z b e n az é d e s a n y a m a g á h o z vette a g y e r m e k e t .Fejlesztő p e d a g ó g u s egy vagy több részterületen fejlődési elakadást m u t a t ó g y e r e k e k egyéni vagy kiscsoportos terápiáját végezte. A s z a k e m ­ berek k ö l c s ö n ö s b i z a l m a e g y m á s iránt sok e g y ü t t g o n d o l k o d á s . TAMÁS MÁRTA ( 2 0 0 1 ) : A fejlesztő munka tapasztalatai. a Nevelési T a n á c s a d ó iskolaérettségi vizsgálatára csak azokat a gyerekeket küldtük. gyakoroltatásával. Télen dönteni kellett beiskolázásával kap­ csolatosan. A p s z i c h o ­ lógiai vizsgálat szerint intellektusa átlagos. Igen fontosnak tartottuk a folya­ m a t o s k o n z u l t á c i ó t a négy s z a k e m b e r között. K o n t r o l l v i z s g á l a t a k o r még egy év ó v o d á b a n m a r a d á s t j a v a s o l t u n k a n a g y m a m á n a k . A fent b e m u t a t o t t modell ideálisnak m o n d h a t ó m i n d a szakemberek.Ó v o d a p s z i c h o l ó g u s az érzelmi. Az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s n á l heti két a l k a l o m m a l k i s c s o p o r t b a járt. aki igen h a m a r „ b e i n d u l t " . Országos Szakmai Találkozójának előadásai.l o g o p é d u s . Az idei é v b e n pedig iskolaérettségi vizsgálatra küldjük fejlesztő osztályos javaslattal. . Budapest.a kiemelést n e m igénylő. . Együtt a gyerekekéit. A s z ü l ő a j a v a s l a t o t elfogadta. 2. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 7 ) : Komplex prevenciós óvodai program (Kudarc nélkül az iskolában). így b í z u n k b e n n e . S z o m o r ú . E z e k n é l a g y e r e k e k n é l további d i a g n o s z t i k u s tesztekkel p o n t o s í t o t t u k a tünet m ö g ö t t m e g h ú z ó d ó okokat. Képességtesztjei nagyfokú lemaradást mutattak.L o g o p é d u s elsősorban a h a n g h i b á k korrekcióját végezte. . M i n d h á r o m szubtesztben telj e s í t m é n y á t l a g u k jóval m e g h a l a d t a a m i n i m u m p o n t s z á m o t . F é l é v r e a kisfiú megnyílt. Ó v o d á n k b a n . Ellátási m ó d o k : . szókincse igen g y e n g e . 232 233 . Karcsi t ö b b hanghibával küzdött. Budapest. Az érzelmi p r o b l é m á k feldolgozására az o v o d a p s z i c h o l ó g u s . KOVÁCS EF. Fejlesztő Pedagógia. zése. hogy kis l é t s z á m ú vagy speci­ ális iskolai osztályban van a helye. é d e s a n y j a s e m vállalta g o n d o z á s á t . Rózsika igen k e v e s e t beszélő. akiknél szükséges volt külső kontroll beiktatása a fejlesz­ tés h a t á s á n a k m é r é s é r e . így n y u g o d t szívvel j a v a s o l t u k iskolába. beszédészlelése. A szülők és g y e r e k e k részéről t a p a s z t a l h a t ó elégedettség mellett l e g n a g y o b b megerősí­ tésünk az volt. s j a v a s o l t a k további egy év felmentést a tankötelezettség m e g k e z d é s e alól. majd n a g y c s o ­ p o r t o s k o r á b a n fejlesztő pedagógiai terápiára is. hogy ó v o d á n k n e m különleges. ezért kértük a kerületi kihelyezett B e s z é d v i z s g á l ó Á l l o m á s szakértői vizsgála­ tát. hogy a fejlődés felgyorsul m i n d k é t területen.ÁRA. In: Kósáné Ormai Vera. két c s o p o r t b a n összesen 36 gyereket szűrtünk.

vagy felmentett g y e r e k e k ) .a szem.a h a n g o k h o z betűt azonosítani. időről időre alakítom aktuális teljesítményük-. segítségül hívva a fejlesztő pedagógia módszereinek és eszközeinek színes palettáját. így gyakorlatban nyújtok' m i n t á t nekik (pl. k é p e s s é g e i h e z igazodik. társasjátékok. m i n d i g együtt d o l g o z o m a g y e r m e k e k k e l . lehetőséget adva a gyereknek. t ö b b n y i r e didaktikus játék. ö n m a g á ­ ban való hitet. Auditív analízis . beleértve a családi k ö r ü l m é n y e k e t is. A KONKRÉT MUNKA BEMUTATÁSA /. Az óvodával való e g y ü t t m ű k ö d é s e m tapasztalatait ö s s z e g z e m az alábbiakban. Az ennél n a g y o b b létszámú csoport k e v é s b é h a t é k o n y . K e t t ő n é l több g y e r m e k esetében m á r c s ö k k e n az egy főre j u t ó figyelem m e n n y i s é g e és terjedelme. M i u t á n az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s és a logo­ pédus elvégzi szűréseit. A fejlesztő p r o g r a m e g y é n r e szabott. feladattartása. m e r t az iskolában ezekkel találkoznak majd a leggyakrabban. hogy az írás. ha szükséges. n y o m d á z á s . más-más oldalról k özel íte m m e g a problémát. P a r t n e r k é n t kezelem a g y e r m e k e t a fejlesztő foglalkozáson. Azoknál a g y e r m e k e k n é l . „ k í v á n s á g m ű s o r " beiktatására. a Nevelési T a n á c s a d ó b a küldjünk ellátásra. Vizuális e m l é k e z e t . m e t a k o m m u n i k a t í v . A gyakorlatok nagy része álta­ lam irányított. torna. Bevezetőként néhány gondolat a fejlesztő pedagógia céljáról és módszereiről. azon belül a t o l l b a m o n d á s sikeres legyen. M e g b e s z é l i k az érintett g y e r m e k k e l és az egész csoporttal. szavak sorrendjét tartani. megváltoz­ tatja a kialakult n e g a t í v m o t i v á c i ó k a t . kettesben v a n n a k velem. sok-sok konkrét dicséretet a g y e r m e k által nyújtott teljesítményre. akiknél a vizsgálatok alapján ez indokolt. Példa egy k é p e s s é g részösszetevőinek és a fejlesztés sokféle területének b e m u t a t á s á r a (a teljesség i g é n y e nélkül). ez a r e n d s z e r e s s é g és á l l a n d ó s á g é r z é s e miatt fontos. h o g y á t m e n e t i l e g átvállalva a g y e r m e k n é l m é g h i á n y z ó motivációt.a tanár hangját hallani. átlendítve a n e h é z s é g e k e n . Az egy-egy j á t é k k a l töltött időt i g y e k s z e m mi­ nél tovább nyújtani. Intermodális ö s s z e k a p c s o l á s . pl. Az. e g y é b szakértőtől kérjünk vizsgálatot. ha társuk hiányzik. N a g y sze-* repe van é p p e n ezért a s p o n t a n e i t á s n a k . a sze­ m é l y e s k a p c s o l a t r a nagy hangsúlyt helyezek. hoz. T e r m é s z e t e s e n az első foglalkozás alkalmával ezt én is m e g e r ő s í t e m és tisztázom a gyerekekkel. a reális é r t é k e ­ lést. hogy ö n á l l ó a n j u s s o n s i k e r é l m é n y h e z . A l e g o p t i m á l i s a b b a két fős csoport. hogy akit lehet. kontrollt.k o o r d i n á c i ó . h o g y mi történik majd velük. együttesen konzultálunk az ó v ó n ő v e l . A dicséret inkább] verbális. hiszen a fejlődés n e m e g y e n l e t e s . m e l y b e n a g y e r m e k el m e r i majd kezdeni használni a képességeit.: színezés. Ha a g y e r m e k elakad egy p o n t o n . és b e l e e g y e z é s ü k e t kérik. az esetlegesen hi­ á n y z ó funkciók pótlását szolgálja. ezen keresztül ismeri m e g a világot. F o n t o s s z e m p o n t . látott betűt összekapcsolni.a hallott hangot. Ami­ kor csak lehetséges. A közös játékban alakulnak ki a társas kapcsolatok. A fejlesztő pedagógiai m u n k a olyan pedagógiai tevékenység. V i z u o m o t o r o s . A d d i g a pontig azonban a fejlesztő p e d a g ó g u s dol­ ga.a m o n d a t o t szavakra. illetve megtanulja az a l k a l m a z k o d á s és a viselkedés szabályait.a h a s o n l ó h a n g z á s ú h a n g o k a t elkülöníteni. n e k e m kell v á l t o z t a t n o m a stratégiámon. intermodális. h a n g o k r a b o n t a n i . óvodai fejlesztő pedagógiai munka A tanév eleji h o s p i t á l á s a i m során megfigyelem a g y e r m e k e t k ü l ö n b ö z ő tevékenységei so­ rán a n a g y c s o p o r t b a n . Szerialitás . Auditív e m l é k e z e t . T é r o r i e n t á c i ó . g y u r m á z á s ) . M i n d i g az e l a k a d á s pontjáról indulok ki. hiszen a g y e r m e k n e k ez az elsődleges tevékenysége. A foglalkozások végén a z o n b a n m i n d i g van idSf a g y e r m e k e k által igényelt tevékenységek. a m e l y e k a lassúbb érés. A g y e r m e k és a p r o b l é m a adott. amely a t a n u l á s h o z szük­ séges pszichikus funkciók fejlesztését. A foglalkozásokon a l a p t e v é k e n y s é g ü n k a játék. illetve. illetve a sérült funkciók javítását. feladatlapokat és konkrét terveket adok az ó v ó n ő k n e k . Megelőzi vagy csökkenti azokat a tanulási n e h é z s é g e ­ ket. és fokozatosan h a l a d u n k tovább. beszélgetés. Az ó v o d a l o g o p é d u s a által kezelt g y e r m e k csak indokolt esetben kerül p á r h u z a m o s a n fejlesztésre. és a tünet súlyossága. a következő r é s z k é p e s s é g e k megfelelő m ű k ö d é s e szükséges: Auditív figyelem . c s ö k k e n t i a viselkedési z a v a r o k a t . E g y adott­ gyakorlat a transzferhatás miatt sok területet érint. vagy e g y é b o k o k miatt keletkeztek a g y e r m e k n é l . a két s z a k e m b e r m u n k á j á n a k ösz235 234 . illetve 3 éve.felidézni a hallott m o n d a t o t . m e r t ezáltal nő a g y e r m e k e k feladattudata. M e g k é r d e z e m az ó v ó n ő i k és d a d u s a i k tapasztalatait v a l a m e n n y i gyermekről..és k é z m o z g á s t ö s s z e r e n d e z n i . folyamatos konzultációt biztosítva.a h a s o n l ó betűktől elkülöníteni. raji zolás. képességei. A m i n d e z e k hatására kialakult bizalom olyan légkört teremt. m e g e l ő z i a n e u r o t i k u s t ü n e t e k e t . a gyakorlatok nagy része multiszenzoros.EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ Ó V O D A ÉS A FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS KÖZÖTT GOSZTONYI JUDIT N a g y c s o p o r t o s o k n á l a tanév utolsó időszakában feladatlapokat is h a s z n á l u n k . Fejlesztő p e d a g ó g u s k é n t d o l g o z o m a Kőbányai Nevelési T a n á c s a d ó b a n . lehetőséget k a p a g y e r m e k arra is.a kívánt helyre írni. Auditív differenciálás .: festés. Vizuális differenciálás . A g y e r m e k e k . m e l y e k a z e s e t e n k é n t m á r e l s z e n v e d e t t s o r o z a t o s konfliktusok é s frusztrációk miatt kialakulhatnak. Az ó v ó n ő k m i n d e n esetben tájékoztatják a szülőket a fejlesztésről. mint tárgyi.betűk. A h h o z . a g y e r m e k e k egyé­ ni fejlettségéhez. he­ ti 3 órás r é s z á l l á s b a n egy ó v o d á b a n . segítse őt. A fejlesztő c s o p o r t b a kerülés fő indikációja az életkor (tankötelezettség elérése. N a g y o n fontosnak tartom a g y e r m e k teljes elfogadását. hogy ö n m a g á t megismerje. fejlődik személyisége.

m e l y e t klinikai s z a k p s z i c h o l ó g u s é s p s z i c h o p e d a g ó g u s . a g y e r e k e k raj­ zainak e l e m z é s e . II. . a p s z i c h o l ó g u s . ízlelés. SZERDAHELYI MÁRTON. illetve m a g a t a r t á s z a v a r n á l h i á n y z i k a klinikai p s z i c h o l ó g u s s a l való e g y ü t t m ű k ö d é s . hogy a j á t é k t ö r t é n é s e k milyen érzéseket. a m e l y e k a j á t é k folyamán a felnőtt segít­ ségével f e l d o l g o z h a t ó k k á válnak. hallom. A fenti m ó d s z e r egy k o m p l e x fejlesztési m e t o d i k a . A z ó v o d á b a n végzett jelenlegi m u n k á m során h á r o m n e h e z í t ő k ö r ü l m é n n y e l kell s z á m o l ­ nom: A szülővel való e g y ü t t m ű k ö d é s és segítség nélkül lassú a haladás. h o g y m e g é r t e s s ü k a g y e r m e k k e l .p r o g r a m képzésén tanultakkal. T e r v e m az. saját csoportjukból kiválogatott 5-6 gyerek­ kel.4 é v e s g y e r m e k e k ) . hogy me­ lyik g y e r e k n e k milyen j e l l e g ű m i k r o c s o p o r t o s foglalkozásra van szüksége. az a n a m n é z i s felvétele. g y e r m e k m e g f i g y e l é s a c s o p o r t b a n . 236 237 . az ó v ó n ő k tapasztalatait és ismeret­ anyagát. Ez a szülő p r o b l é m a ­ t u d a t á n a k h i á n y á b ó l adódik. j e l l e m z é s e a g y e r m e k r ő l . szaglás észlelés). az esetleges h o m e . e s e t e n k é n t m ó d o ­ sítva a z eredeti tervet. A g y e r m e k e k e t együtt válogatta az ó v ó n ő . követtük a haladást.S z e n z o m o t o r o s integrációfejlesztés (egyensúly. hogy a k ö z é p s ő c s o p o r t o s g y e r m e k e k is b e k e r ü l h e s s e n e k a fejlesztő p e d a g ó g i a i ellátásba. h o g y a n lehet e z e k e t a j á t é k t ö r t é n é s e k e t m e d e r b e n tartani.N a g y . az óvó­ nő indirekt irányításával. E z u t á n k e z d ő d ö t t m e g a fejlesztő m u n k a . A képességfejlesztő c s o p o r t e s e t é b e n lépésről lé­ pésre felépítettük a fejlesztési tervet. mely felhasználja az ó v o d á s o k fej­ lesztésével k a p c s o l a t o s t a p a s z t a l a t o k a t és kutatási e r e d m é n y e k e t . TELKES JÓZSEF ( 1 9 9 9 ) : Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. SZEMÉLYISÉG.szehangolási n e h é z s é g e miatt. (Hiszen ezért n e m j u t t a t h a t ó el a g y e r m e k pl. A j á t é k azon sajátosságát használtuk fel. és b e l e e g y e z é s é t kérte a h h o z . . k é p e s s é g e i h e z igazodtak.1 . SZALTNER JÁNOSNE ( 1 9 9 5 ) : „Nebuló" Látom. Budapest. m e g o l d á s o k a t ta­ lálni a j á t é k b a n felmerülő p r o b l é m á k r a . TÓTH GÁBOR. a g y e r m e k e k p r o b l é m á i . S z ü k s é g e s n e k tartottuk azt is. A képességfejlesztő mikrocsr^portban didaktikus fejlesztőjátékokkal történt a fejlesztés. az ó v o d á b a n . konfliktusokat fejezhetnek ki. Alapozó Terápia Alapítvány. Városi Nevelési Tanácsadó. Fejlesztő m ó d s z e r e i m e t j e l l e m z ő e n az oligofrénpedagógiai. K i s c s o p o r t b a n ( 3 . A p s z i c h o m o t o r o s fejlesztő p r o g r a m fő területei: . h o g y miért került külön kis csoportba. hogy a g y e r m e k a játék nyelvén k é p e s megjeleníteni belső konfliktusait. m i n d i g u g y a n a b b a n a külön helyiségben. csoportba való beilleszkedésükről.) így k i m a r a d pl. csinálom: tudom! Képességfejlesztő feladatgyűjtemény kisiskolások számára. a t a n á c s a d á s . a személyiségfejlesztő m i k r o c s o p o r t t a l k a p c s o l a t b a n m e g f o g a l m a z t u k . Azt. kötet. A foglalkozások heti 1 a l k a l o m m a l . A d ö n t é s t k ö v e t ő e n az ó v ó n ő m i n d e n e s e t b e n m e g b e s z é l t e a g y e r e k k e l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k a t a szülővel. E b b e n az esetben külső szupervízor segítségét v e s z e m igénybe. K é t h e t e n t e a z e s e t m e g b e s z é l ő c s o p o r t o k b a n . A személyiségfejlesztő m i k r o c s o p o r t eseté­ ben bábjáték. BAODY EMŐKR.3 0 p e r c i g tartottak. h o g y a p s z i c h é s sérülés miatt m á s o d l a g o s a n k i a l a k u l t teljesít­ m é n y r o m l á s n á l . d o l g o z ó ó v ó n ő k k ü l ö n j á t s z ó c s o p o r t o t n e m vezettek. Jelenleg m e g e l ő z ő t e v é k e n y s é g e t idő hiányában n e m tudok megvalósítani. Ezután k ö z ö s e n állapodtunk m e g a b b a n .ÉS KÉPESSÉGFEJLESZTŐ JÁTSZÓCSOPORTOK AZ ÓVODÁBAN IRODALOM ADORJÁN KATALIN ( 1 9 9 2 ) : Szebben akarok írni . élethelyzetének m e g i s m e r é s e az ó v ó n ő adatai alap­ j á n . hogy g y e r m e k e fejlesztő foglalko­ z á s o k o n v e g y e n részt. időészlelés). KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 9 ) : Alapozó Terápia. a nevelési t a n á c s a d ó k pszichoterápiás és fejlesztő pedagógiai gyakorlatát. ezt kiegészítve az A l a p o z ó Terá­ pia és a S i n d e l a r . A m á s i k p r o b l é m á m . hogy az ó v ó n ő milyen t í p u s ú j á t s z ó c s o p o r t o t alakított ki. Budapest. lateralitás fejlesztése. ezt k ö v e t ő e n pedig együtt indíthat­ nánk fejlesztő c s o p o r t o k a t az érintett g y e r m e k e k s z á m á r a . A m i k r o c s o p o r t o k a t az ó v ó n ő k vezették. esetleges jelenléte a foglalkozásokon. A k ö z b e n felmerülő p r o b l é m á k r ó l és tapasztalatokról h a v o n t a m e g b e s z é l é s t tartottak a c s o p o r t v e z e t ő k . A tanév végén hatásvizsgálatot végeztünk a gyermekek játékszínvonal-változásáról. 2 0 . hallás. illetve a teljesítménybeli változásaikról. he­ ti egy a l k a l o m m a l . Psycho-Art Kft. itt az ó v o d á b a kerülő g y e r m e k e k beszoktatásával kapcsola­ tos n e h é z s é g e k m e g b e s z é l é s e állt a k ö z é p p o n t b a n .P e r c e p t u o m o t o r o s készségfejlesztés (látás. a szülő m e g i s m e r é s e . és ezáltal m e g v a l ó s u l h a s s o n m u n k á m p r e v e n c i ó s j e l l e g e is. A foglalkozássorozat o k t ó b e r elejétől május végéig tart. illetve f o l y a m a t o s szabadjáték folyt a gyerekek preferált játékaival. A terv g y e r m e k e n k é n t egyedi volt. és a fejlesztő p e d a g ó g u s a kö­ v e t k e z ő információk alapján: az ó v ó n ő javaslata. MARTOK-DÉVÉNYI ÉVA. m i n d a n n y i a n bővítettük m ó d s z e r e i n k tárházát. tér-.és f i n o m m o z g á s . valamint az ó v ó n ő egyéni beállítottsága döntötte el. tapintás. 30 perc i d ő t a r t a m b a n .t r a i n i n g mód­ szere.f e j l e s z t ő p e d a g ó g u s vezetett. m i u t á n megtaláltuk a g y e r m e k e k képességbeli elma­ radásának okait. Az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s s a l e g y e z t e t v e j ö v ő b e n őket is bekapcsolhatjuk a szűrésbe. Zöld Iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó. Szolnok. a nevelési ta­ n á c s a d ó b a sem. Szolnok. p s z i c h o p e d a g ó g i a i és logopé­ diai t a n u l m á n y a i m során elsajátított ismereteim képezik. A foglal­ k o z á s o k r ó l m i n d e n a l k a l o m m a l j e g y z ő k ö n y v készült. A m u n k a során l e h e t ő s é g nyílt e g y m á s m u n k á j á n a k m é l y e b b m e g i s m e r é s é r e . m e l y e k a g y e r m e k egyéni fejlettségéhez. a gyerek családjának.

\ ^ Az ó v o d a és iskola programjában m e g t a l á l h a t ó a k azok a k ö z ö s e l e m e k és kapcsolódási Pontok. 1996). h o g y a 7 . ezek nyújtanak jó alapot a fogalmi kategóriák kialakításához. t o v á b b á e m l é k e z e ­ ti és figyelmi k a p a c i t á s u k is fejlett. U g y a n a k k o r a gyakorlatban a korrekciós.műveltségi területek pedig: anyanyelv és irodalom. mely szerint a 7. Aktuális kérdésként vetődik fel.AZ ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET: EGY ÚJ KÉPZÉSI F O R M A KIALAKÍTÁSA GYENÉI MELINDA való a l k a l m a z k o d á s b a n a legfőbb n e h é z s é g e t a k ö v e t e l m é n y e k m e g j e l e n é s e és a nekik va­ ló megfelelés jelenti. A fejlesztő munka eltér a „hagyományos" pedagógiai tevékenységtől: az e célra kidolgozott diagnosztikát. hogy jelenleg akár a 8 éves gyermek is az óvodában maradhat. A tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d ő kisiskoláskorúak s z á m á r a m e g o l d á s lehet egy olyan át­ meneti képzési forma kialakítása.8 éves a n a g y c s o p o r t b a n marad.az általános iskola 1 . v a l a m i n t a N e m z e t i Alaptan­ tervet. ha a g y e r m e k e k m é g n e m r e n d e l k e z n e k a megfelelő iskolakészültséggel. életvitel és gyakorlati ismeretek: technika. e m b e r és természet. valamint a hozzájuk k a p c s o l ó d ó m e t a k o g n i t í v funkciók megfelelő színvonala a tanulási a l k a l m a s s á g (iskola­ érettség) a l a p v e t ő feltétele. a másik pedig.ö. életévüket betöltött g y e r m e k e k beiskolázása m á r nem kötelező.k o m p l e x pedagógiai és pszichológiai vizs­ gálatok m e l l e t t . K é r d é s . Az óvodai n e v e l é s keretei közt szervezhető foglalkozások: anyanyelvi nevelés. kutatásunk keretében az. Megfelelő diagnosztikai eljárásokkal a tanulási zavarok m á r ó v o d á s k o r b a n előre jelez­ hetők (P. zenei nevelés. M á s ­ részről a szociális fejlettség egyes összetevőinek (szociabilitás. 1988). m a t e m a ­ tikai nevelés. m e l y e k egy átmeneti képzés kialakításához szükségesek. Elsőként a z o k a t a k a p c s o l ó d á s i p o n t o k a t kerestük az ó v o d a és az iskola p r o g r a m j á b a n . A g y e r m e k e k fejlettségét figyelembe vevő oktatás érvényesítése az iskola feladata. elkötelezettsége a m é r v a d ó . a tanterv és a k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r nélkülözi a t a n u l ó c s o p o r t o k fejlettségéhez való igazodást. a m i k o r a törvény a gyerekek b e i s k o l á z á s á n a k a felső korhatárát a 7. a t a n k ö n y v e k v o n a t k o z á s á b a n pedig általánosan az osztálytanító szakmai irányultsága. ha p o n t o s és differenciált p e r c e p tuális funkciókkal (vizuális. mely a l k a l m a z k o d i k a g y e r m e k e k fejlettségéhez. Panckhurst. B a l o g h . h o g y a n n a k tartalma és szerkezete á t m e n e t e t k é p e z z e n az ó v o d a nevelési területei és az iskolai tantárgyi r e n d s z e r között. P. Az oktatási törvény m e g e n g e d i a r u g a l m a s iskolakezdést. tánc és dráma. L a m b . zött h ú z ó d ó s z a k a d é k o t . irodal­ mi nevelés. Az egyes kognitív részfunkciók. Balogh. 1988). Z ö k k e n ő m e n t e s ez a folyamat abban az esetben. Jelen mára.4 . Az iskolai é l e t m ó d h o z í j ] i j I % 4 j < ^ J \ j * V. valamint a z o k integrációjának a hi ánya áll (P. A különbség csupán a tanulói létszámkeretből adódik. E l e m e z t ü k a két i n t é z m é n y m ű k ö d é ­ sének a l a p d o k u m e n t u m á t . m a t e m a t i k a . m e l y a korrekciós/fejlesztő osztályok esetében maximálisan 15 fő lehet. Ez utóbbi dilemma s z á m o s n e h é z s é g e t jelentett az iskolák s z á m á r a k o r á b b a n is. 1990). taktilis.. A közoktatás szakemberei k o r r e k c i ó s osztályok indításával igyekeztek áthidalni a tanterv által előírt k ö v e t e l m é n y és az ó v o d á b ó l m á r „ k i ö r e g e d e t t " (esetleg n e m is j á r ó ) g y e r m e k e k tényleges fejlettsége kötő osztályok képzési anyaga tartalmában és szerkezetében megegyezik a normál osztályo- \ 1 1 1 1 l 1 f S 1 | 4 i szerek fejletlensége. Az óvodai nevelés az elsősorban játékos tevékenységekre alapozott pedagógiai m u n k á t helyezi előtérbe. S . iskolai szocializációhoz igazodik. auditív. ha a g y e r e k e k a kog­ nitív fejlődés terén az alap-kultúrtechnikák elsajátítását m e g a l a p o z ó p s z i c h i k u s funkciók kellő fejlettségének b i r t o k á b a n é r k e z n e k az iskolába. A N A T által megjelölt . én-fejlettség. 1 238 239 . a z o n b a n a jelenlegi hazai gyakorlat sem az óvodai nevelés. és egy­ ben az. 1995). osztályos korosztályára is vonatkoztat­ ható . A tanulási n e h é z s é g e k kialakulásában l e g g y a k r a b b a n a p e r c e p t u á l i s és m o t o r o s rend­ H a z á n k b a n a beiskolázott g y e r m e k e k jelentős arányban k ü z d e n e k valamilyen tanulási nehézséggel (P. s a továbbiakban egyben J. s emellett m o z g á s u k jól koordinált. vizuális nevelés. hogy az óvodai nevelés és az ó v o d a p e d a g ó g u s o k szakmailag megalapozott felkészültséggel tudják-e a korosztály kognitív és személyiségfejlődési j e l l e m z ő i t figyelembe venni. J . e m b e r és társada­ lom. téri) rendelkeznek. testnevelés és sport ( N e m z e t i Alaptanterv. melyek egy á t m e n e t i k é p z é s alapjait vethetik m e g . általános iskola nulladik osztálya és a fejlesztő első osztályosok szá­ A képzési anyag kialakításában fő szempontként szerepel az. A m u n k a gyakorlatban történő kipróbálását . iskolakezdést megkönnyítendő speciális képzés kialakí­ táséit tűztük ki célul az. mely egyben az iskolára való előkészítést is jelenti. A dilemmát most tovább fokozza az a lehetőség. hogy az érintett k o r c s o p o r t s z á m á r a melyik intézmény kínálja a nevelés-oktatás színterét akkor. s az iskoláztatás kezdetén alkalmazott tanítási-tanulási p r o g r a m alapvetően befolyásolja annak sikerességét. sem pedig az iskolaérettségi vizsgálatok terén e s z e m p o n t b ó l m é g n e m tekinthető általánosnak.két iskola egy-egy kislétszámú osztályával v é g e z t ü k az 1999/2000-es tanév során. h o g y k ö r z e t e n k é n t „ i s k o l a e l ő k é s z í t ő " c s o p o r t o t is indítanak az ó v o d á k .i kéval. a k ö r n y e z e t m e g i s m e r é s é r e nevelés. A két i n t é z m é n y ( ó v o d a és iskola) eltérő színterei a k i s g y e r m e k e k szocializációjának. továbbá a gyerekek alapkészségeit fejlesztő módszereket és eszközöket igényel (Tansley. Balogh. vizuális kultúra. háztartástan. az Ó v o d a i N e v e l é s Programját. 1981. majd újabban a fejlesz. évben jelölte m e g . feladattudat­ feladattartás) a színvonala fontos s z e m p o n t m é g az iskolai a l k a l m a s s á g m e g í t é l é s é b e n is. és mtsai 1998). és át tudják kapcsolni egy­ másba a k ü l ö n b ö z ő modalitásokat. m ű v é s z e t e k : ének-zene. s a fejlesztő m u n k á t szakszerűen e l l á t n i ? * T o v á b b á milyen csoportkeretek közt lehetne ezt m e g v a l ó s í t a n i ? A kínálkozó lehetőségek közül az egyik az. így a tantárgyi k o n c e n t r á c i ó és integráció kihasználásával az alap-kultúrtechnikák elsajátításához nélkülözhetetlen képességek fejlesztését célzó p r o g r a m o t t u d u n k az egyes nevelési területekhez és egyben az iskolai t a r t a l o m h o z igazítani. testnevelés ( Ó v o d a i nevelés országos alapprogramja.

Altalános Iskola A 6 . A h a n g o z t a t ó . rajz.a fejlesztő m u n k a s z e m p o n t j á b ó l ideális volt. Az iskola a tanévben négy p á r h u z a m o s első osztállyal indult. M e g j e g y z e n d ő . aki az iskolában évekkel ezelőtt indult k o r r e k c i ó s osztály vezeté­ sét ö n k é n t vállalta. párnákkal egyidejűleg több kis c s o p o r t szá­ mára is lehetett játszó-. Az osztály pedagógusa egy n e m r é g i b e n bevezetésre került. melyre vonatkozóan k o m p l e x pe­ dagógiai-pszichológiai vizsgálat készült (a Városi Nevelési T a n á c s a d ó vizsgálatai). A j o b b osz-. b e s z é l g e t ő helyeket kialakítani. valamint az oktatási tartalom szempontjából: . mint a gyengébb (az E-s. X. ül.a kísérleti m u n k a keretéül szolgáltak. mely m ó d s z e r t e r e d e t i l e g a z o l v a s á s z a v a r ( d i s z l e x i a ) //.e l e m z ő . A fejlesztő osztály né-: h á n y tanulója m á r ó v o d á s k o r á b a n is járt fejlesztő foglalkozásokra a nevelési t a n á c s a d ó b a .9 0 0 g y e r m e k e t m a g á b a foglaló iskolának a tárgyi felszereltsége o p t i m á l i s n a k m o n d ­ h a t ó . A tanterv. hogy a fejlesztő osztály az első „E" b e s o r o l á s t kapta.ma­ g a s a b b a n reprezentáltak. a tárgyi feltéte­ lek. Az a l k a l m a z o t t t a n k ö n y v c s a l á d v o n a t k o z á s á b a n az anyanyelven kívül a m a t e m a t i k a ok­ tatásában volt m é g l é n y e g e s eltérés a két kísérleti osztály között. m e l y n e k keretében a heti 3 óra testne­ velésből 1 ó r á b a n n é p t á n c c a l i s m e r k e d t e k a g y e r e k e k . A 8 .a város e g y é b területeihez képest .ö s s z e t e v ő módszerű. h o g y a l a k ó k ö r z e t b e n a c i g á n y családok .sz. Az osztályterem a szerény létszámú t a n u l ó c s o p o r t h o z viszonyítva is kicsi. s a t a n í t á s b a n v á l t o z a t l a n u l ö r ö m é t lelő p e d a g ó g u s . A korábbi h a z a i vizsgálatok szerint ha egy iskolán belül az o s z t á l y o k b a sorolás a t a n u l ó k t a n u l m á n y i e r e d m é n y e . a k k o r fennáll a veszélye annak. A kisebbségi c s o p o r t o k b ó l viszonylag kevés g y e r m e k került az osztályba (3 fő). mellyel k a p c s o l a t o s a n ö n k é n t e l e n ü l felvetődik a p e d a g ó g i a i szakiroda­ l o m b ó l jól ismert. Az iskola k i e m e l t p e d a g ó g i a i törekvése között szerepelt m é g a m o z g á s k u l t ú r a fejlesztése is. A ta­ nulók családi háttere a S E S v o n a t k o z á s á b a n h e t e r o g é n n e k m o n d h a t ó : az iskolázottság te­ rén az a l a c s o n y a b b v é g z e t t s é g ű szülői h á t t é r mellett m e g t a l á l h a t ó k a d i p l o m á s o k is> gazdasági téren pedig a t e h e t ő s e b b családok és a m u n k a n é l k ü l i szülői háttér is előfordul. és a nekik való megfelelés önbeteljesítő j ó s l a t t á válhat.öszszetételére j e l l e m z ő volt a tanulási zavarokkal k ü z d ő g y e r m e k e k m a g a s aránya. A 20 fős osztály tanulói által használt Hajdú-féle m a t e m a t i k a m á r k o m p l e x a l a p k é p e s s é g e k r e alapoz. A kísérleti osztály tantermének téri e l r e n d e z é s e . k ö r n y e z e t i s ­ m e r e t . s e z e n felül d é l u t á n o n k é n t heti 4 órában balettoktatást is lehetett választani. t e s t n e v e l é s t á r g y a k a t e m e l t ü k ki. Az első osztályok közül a kísérletben részt v e v ő tanulócsoport . A lakótelepi k ö r n y e z e t ellenére a szülők a város e g y é b körzeteiből is szívesen írat­ j á k ide g y e r m e k e i k e t .bár készült új helyi tanterv . A v i z s g á l a t u n k b a n részt v e v ő fejlesztő osztály esetében az osztályba sorolás kizáróla­ gos szempontja a gyermekek iskolai alkalmassága volt. A 20 fős osztályban a g y e r e k e k . mely kiegészült 1 óra korrepetálással. h o g y ez egy­ ben a g y e r e k e k s z á r m a z á s szerinti szelekcióját is e r e d m é n y e z i (Férge. A tágas helyiség hátsó részében lévő szabad terület mind a j á t é k o s foglalko­ zásokra. hogy a p e d a g ó g u s o k körében kialakulhat arejtett e l v á r á s o k rendszere a k ü l ö n b ö z ő osztályokkal s z e m b e n . K o n k r é t a n az a n y a n y e l v . megyei szinten is szép sikereket érnek el a t a n u l ó k a tanul­ m á n y i v e r s e n y e k e n . v a l a m i n t m a t r a c o k k a l . „rejtett t a n t e r v " n é v e n ismertté vált j e l e n s é g p r o b l é m a k ö r e . mely körül­ mény eleve behatárolja a g y e r e k e k térbeli elhelyezését (az e g y s z e m é l y e s p a d o k a t vízszin­ AZ ISKOLÁKRÓL ÉS A KÍSÉRLETI OSZTÁLYOKRÓL tesen e g y m á s mellé. és olyan gon- 240 241 . m i n d p e d i g a mozgásfejlesztésre lehetőséget nyújtott. s végzi ezt a feladatot azóta is. v a l a m i n t a fejlesztési lehe­ tőségeket. E lehetőséget m a x i m á l i s a n sikerült k i h a s z n á l n i : babasarok került az egyik szegletbe. Az a n y a n y e l v i o k t a t á s b a n a p e d a g ó g u s a Meixner-féle olvasás-írástanítási m ó d s z e r t és t a n k ö n y v c s a l á d o t a l k a l m a z z a . ebből egy az ú n . é n e k . m a t e m a t i k a . s így öszszesen heti 21 t a n ó r a (45 perces) volt kötelező a g y e r m e k e k s z á m á r a . A g y e r e k e k iskolai szocializációjával k a p c s o l a t o s a n a n e m k í v á n a t o s „rej­ tett t a n t e r v " e téren abban nyilvánulhat m e g . a tanulók részéről pedig az elvárások m e g t a n u l á s a . s a l a k í t o t t u k át a fejlesztő m u n k a céljaira. A kísérleti m u n k a m e g k e z d é s e k o r az érintett iskolákban az. Az ok talán az érintett c s a l á d o k társadalmi ö n s z e l e k c i ó j á b a n is rejlik: szívesebben íratják a cigány szülők g y e r m e k e i k e t a k e v é s b é színvonalas iskolákba^ v a l a m i n t é l e t m ó d b e l i j e l l e m z ő i k b ő l a d ó d ó a n szívesebben viszik a gyerekeket oda. t e c h n i k a . tananyag és követelményrendszer v o n a t k o z á s á b a n a kislétszámú osztályban A m e g y e i székhelyű város két i n t é z m é n y é n e k j e l l e m z ő i a tanulói létszám. szervezeti formák. k é p e s s é g e m e n t é n történik. A tantárgyak heti ó r a k e r e t e m e g e g y e z e t t a normál o s z t á l y o k b a n s z o k á s o s 20 órával. saját t a n u s z o d á v a l is rendelkezik. h á r o m sorban lehetett csak összezsúfolni). Az osztálytanító t ö b b é v t i z e d e s tapasztalattal r e n d e l k e z ő . oktatási tartalom és m e t o d i ­ ka mellett e l e m e z t ü k a k é p z é s struktúráját is. az iskola p e d a g ó g i a i programja szerint a k ö t e l e z ő t a n ó r á k o n t ú l m e n ő e n s z á m í t á s t e c h n i k á t és i d e g e n n y e l v e t (2 c s o p o r t b a n a n g o l t és n é m e t e t ) is tanulhattak.városi. ahol a g y e r e k e k az otthonról ho­ zottjátékaikat tárolták. a többi p á r h u z a m o s o s z t á l y h o z h a s o n l ó a n .bár hivatalosan n e m fejlesztő osztály .h o z k a p c s o l ó d ó in­ tegrált nyelvi és i r o d a l m i p r o g r a m ú t m u t a t ó j a szerint tanított. a N A T . 1980). a n n a k el­ lenére. ahol ro­ k o n vagy i s m e r ő s c s a l á d o k g y e r m e k e i n a g y o b b arányban vannak. t á l y o k b a n . sz. M á s iskolákból is fogadnak g y e r m e k e k e t úszni ta­ nulni. A m ó d s z e r az analitikus­ szintetikus olvasástanítási eljárások k ö r é b e s o r o l h a t ó . F-es) o s z t á l y o k b a n .m é g i s az évek óta használt régi szerint h a l a d n a k .az értelmiségiek gyermekei n a g y o b b arányban vannak jelen.m e l y e k az á b é c é e l ő k e l ő b b helyeiről kapták j e l ü k e t (az A-s és B-s osztályok) . Altalános Iskola reedukációja céljából d o l g o z o t t ki a szerző. szótagoltató á b é c é s könyv m é g további öt munkafüzettel e g é s z ü l ki az írástaní­ tás céljára. fejlesztő osztály (15 fővel).7 0 0 fő közötti tanulói létszám több épületben került elhelyezésre.

hogy az á b é c é m e g t a n í t á s á b a n milyen g y o r s a n halad.l O-ig) pedig a k ü l ö n b ö z ő p e r c e p t u o m o t o r o s r e n d s z e r e k és a keresztcsatornák fejlesztésén k e r e s z t ü l k í v á n t u k erősíteni. majd p e d i g a m a t e m a t i k a munkafüzet v o n a t k o z ó rajzos feladatain keresztül. s további 4 órát jelentett a balettoktatás (fakultatív). a logikai készlet és különböző természetes anyagok felhasználásával tör­ tént. hogy az addig t a n u l t a k a t a gyere­ kek változó feltételek mellett is p o n t o s a n tudják azonosítani. P a m a c s C é z á r és F i c k ó k ö z ö t t lakik. E téren hátráltató k ö r ü l m é n y lehet az az iskolai szemlélet és gyakorlat. A k ö v e t k e z ő k b e n a fejlesztő munkáról szeretnék egy rövid áttekintést nyújtani (a teljes program b e m u t a t á s a m e g h a l a d j a jelen t a n u l m á n y kereteit). például: a mennyiségek és a formák gyakorlása: a sok-kevés. Az új b e ­ tűk/hangzók t a n u l á s á n a k ü t e m e t a n n a k kell m e g s z a b n i a . F i c k ó h á z s z á m a t ö b b 12nél.s z á m i s k o l a " m u n k a f ü z e t viszont egy felkészí-! tő osztály e s e t é b e n is h a s z n o s segítséget nyújthat a s z á m f o g a l o m kialakításában. a kisebb-nagyobb fogalmak differenciálása. fejlesztő feladatokkal e g é s z ü l t e k ki. de ha kettővel t ö b b e t fogott volna. valamint az auditív diszkri ciós g y a k o r l a t o k . ezért az o k t a t á s b a n a l a p o z ó és kiemelt szerepet szánunk olyan feladatsoroknak. akiknél m e g é r t é s b e l i n e h é z s é g e t o k o z n a k a környezeti r e t a r d á c i ó b ó l s z á r m a z ó verbális h á t r á n y o k . így az e g y e s vizuális funkciók (alak. 6 tyúkot szeretett v o l n a fogni. A g y e r e k e k órarendjébe a heti 22 tanórán felül m é g 1 óra fejlesztő foglalkozást épít." M e l y i k ház k i é ? " ) Ú g y g o n d o l o m . Anyanyelvi oktatás M ó d s z e r t a n i s z e m p o n t b ó l k i e m e l t j e l e n t ő s é g e t tulajdonítunk a z o k n a k a g y a k o r l a t o a m e l y e k az olvasás. m e l y e k a 6 . a z o n b a n stabil b e t ű i s m e r e t t e l r e n d e l k e z n e k . A soralkotások és alapmüveletek kialakítását és b e g y a k o r l á s á t is a gyakorlatban változatos formában végre­ Változtatások a napirendben E l s ő k é n t m e g s z ü n t e t t ü k a direkt gyakorlást nyújtó.7 éves korosztály egy részénél esetleg m á r elvárható. A szám­ fogalmat ( l . hogy a tanév végére m é g n e m érik el az egybefüggő s z ö v e g o l v a s á s szintjét.. gyakorlását és a l k a l m a z á s á t igényli. A tanórák pedig az aktuális t é m á h o z igaz. A KÍSÉRLETI MUNKA TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI VONATKOZÁSAI Matematikaoktatás A sokirányú t a p i n t á s o s ismeret és a m a n i p u l á c i ó a l a p o z z á k m e g a m a t e m a t i k a i g o n d o l k o ­ dást. A b e m u t a t á s céljából két területet e m e l n é k ki: az anyanyelvi és a m a t e m a t i k a o k t a t á s t . (Egy kiragadott p é l d a az első félév feladatsorából: „ R ó k a Ru­ di t y ú k o k r a vadászott. mely a p e d a g ó g u s m u n k á j á n a k sikerességét abban méri le. E s e t e n k é n t pedig a m e g l é v ő t a n a n y a g b ó l az általi' e l h a g y h a t ó n a k ítélt részeket pótoltuk azokkal. ez pedig olyan versenyhelyzetet teremt a p á r h u z a m o s osztályok ta­ nítói k ö r é b e n . A tanév elején b e v e z e t ő és/vagy is' m é t l ő jelleggel a l k a l m a z o t t „ S z á m ó v o d a . Bodri h á z s z á m a a legkisebb. hogy a j e l e n l e g i első osztályos olva­ sás-írás t a n m e n e t e k . h o g y a tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d ő g y e r e k e k s z á m á r a r e m é n y t e l e n vállalkozás a z e h h e z h a s o n l ó . a több-kevesebb-ugyanannyi. sokféle e s z k ö z h a s z n á l a t t a l . szín) fejlesztése r p r o g r a m u n k b a n k i e m e l t e n kaptak helyet a t é r p e r c e p c i ó s . így eseteleg az is előfordul­ hat. /. M o r z s i F i c k ó mellett lakik. p a p í r b ó l ) .d o l k o d á s i m ű v e l e t e k elsajátítását. forma. mely k ü l ö n ö s e n i n d o k o l t a z o k n á l a g y e r e k e k n é l . a k k o r is kettővel k e v e s e b b lett v o l n a hatnál.és í r á s t a n u l á s b a n m e g h a t á r o z ó szerepet j á t s z ó alapfunkciók er sét szolgálják. gyurmából. Ez utóbbi a l k a l m a z á s á t n e m c s a k a k e z d ő s z a k a s z b a n láttuk i n d o k o l 243 242 . a m e ­ lyek a k ü l ö n b ö z ő tárgyakkal ténylegesen végrehajtott cselekvések útján g y a k o r o l t a t n a k . az ó r a r e n d b e is beiktatott korrepet si órákat. Párhu m o s a n t ö b b kis c s o p o r t b a n „ d o l g o z t a k " a gyerekek. h a n e m a b e t ű t a n u l á s teljes folyamatát célszerű végigkísérni ilyen feladatokkal. Módszertani változtatások hajtott t e v é k e n y s é g e k e n keresztül végezték a gyerekek. H á n y tyúkot csípett el R ó k a R u d i ? " A m á s o d i k félév elejéről való feladat: „Öt kutyus egy utcában lakik az utca páratlan oldalán. helyes a l k a l m a z á s u k n a k a b e g y a k o r l á s a ko­ rongok. mint a m e n n y i t fogott. A h a g y o m á n y o s a n olvasás ó r á k j ó lehetőséget kínálnak a verbális fejlesztésekre is. a m e l y a k e v é s b é jól h a l a d ó g y e r m e k e k s z á m á r a kifejezetten h á t r á n y o s . t a n k ö n y v e k és m u n k a f ü z e t e k z ö m e az első félév végéig a szó szint el­ érését jelöli m e g . de n e m t ö b b 13-nál. M e g j e g y z e n d ő . mindenfajta i n d o k l á s nélkül belátható. méret. Az írásórák alkalmával pedig a f i n o m m o t o r i k a változatos f o r m á b a n történő fejlesztését tűztük ki célul. feladatlapokkal és tényleges ujjmozgás g y a k o r l a t o k k a l egészült ki a tanmenet. e r ő s í t i " seben. u g y a n a k k o r ezekkel a v a l a m i l y e n fejlődési e g y e n e t l e n s é g e t m u t a t ó . tek be. s z á m o é elterelő m o z z a n a t t a l m e g t ű z d e l t feladatok m e g o l d á s a . pálcikák. mely szervezési forma jó alkalmat nált a szociális k é p e s s é g e k fejlesztésére is. H e l y e t t ü k j á t é k o s fejlesztő foglalkozásokat tartottak a p e d a g ó g u s o k . E célból a t a n u l a n d ó betűk k ü l ö n b ö z ő a n y a g o k b ó l való kialakításával (pl. e g y m á s mellett. vagy az a l a c s o n y a b b s z o c i o ö k o n ó m i a i státuszú c s a l á d o k g y e i m é kei m é g n e m r e n d e l k e z n e k .

Példák: . kinesztétikus.)? . vers m o n ­ dásával. téri) (beszédkészség) .F e l a d a t l a p o n térirányok m e g n e v e z é s e . Kognitív Testséma Finommozgás funkciók taktilis. kapu.K o p p a n t s egyet. .Őszi levél rajzolása.). . . .Rakj ki annyi k o r o n g o t .Rajzolj s z á m o k a t a s z o m s z é d g y e r m e k h á t á r a ! Te pedig a n n y i k o r o n g o t rakjál m a g a d elé. .. öltözkö­ dik stb.Pálcikákból k ü l ö n b ö z ő alakzatok kirakása (házikó. .E m e l d fel a kezed. ko­ fa. keresztcsa­ Példák: P e r c e p c i ó (vizuális. bejelölése.Gyurmából formálnak a gyerekek különböző számokat.H á n y szót t u d s z felsorolni. . . alma. ha hallasz a szóban „ o " (stb.F e l e s b o r s ó b ó l p a p í r l a p r a előrajzolt s z á m o k ragasztása. ital. ecet. béka. . végén. Percepció lis (auditív. Percepció (kinesztétikus. 3 piros. téri. elefánt.K é p e s l a p b ó l készített puzzle kirakása. téri) Finommozgás Térbeli tájékozódás 244 245 . j o b b r a . funkciók (gondolkodás.. fenyőfa stb. . Beszélgetés a „ t e r m é s z e t ő s s z e l " t é m á r ó l . Kognitív funkciók (emlékezet. a h á n y h a n g b ó l áll a szó: kép. ha a k i m o n d o t t szóban „ v " (stb. m ö g é .Futás irányváltoztatással: tapsra j o b b r a .Rajzos feladatlap készítése: az. . e m b e r . ami úgy kezdődik. Példák: . kék. . a m i l y e n s z á m o t írt a t á r s a d ! . k u . beszéd készség) taktilis. .A FEJLESZTŐ MUNKA STRUKTÚRÁJA . .) h a n g o t hallasz: kövér. verbá­ TESTNEVELÉS Nagymozgás Egyensúly Testséma Térbeli tájékozódás Példák: . készségek) Példák: . e b é d stb. . téri) Finommozgás .) h a n g o t ? A szó elején.) h a n g o t : angol.T e r í t ő alá rejtett tárgyak tapintás útján t ö r t é n ő felismerése. .! .R a g a s z t á s fonallal előrajzolt mintára. pofon stb.J o b b oldali testrészek m e g é r i n t é s e j o b b kézzel. . á. h o g y „ m a . . m e s é s k ö n y v . utolsó. vonal. . majd előre megrajzolt MATEMATIKA Kognitív gye lem. majd u g y a n e z bal kézzel. belsejében: egér. " c. m e l l é j o b b .Kötélen j á r á s t y ú k l é p é s b e n előre. . .A g y e r m e k e k párban állnak.S z e m k ö r z é s le-föl. ahány szótagból áll a szó: h ö m p ö l y ö g . elkezdett rajzokat be kell fejezni. Lépj a p á r o d elé. m i n t a bal o l d a l r a ! .b a l r a . a m e n n y i t k o p o g o k ! . . sárga) betűkből sorozat készítése: ó.H ü v e l y k u j j h o z a többi ujj h o z z á é r i n t é s e ."(stb.K ü l ö n b ö z ő színű (piros. 4 kék stb. ettem. . k e . l á m p a stb.. majd bal o l d a l á r a ! Nevelési-oktatási terület MAGYAR OLVASÁS A fejlesztés fő területei vizuális. kutya. ..Papírszalvétából kis papírgalacsinokat készítenek a g y e r m e k e k . l a .A p a d j o b b o l d a l á r a t ö b b k o r o n g o t rakj. me. ú stb. . Példák: TECHNIKA téri) (vizuális. majd ismételt tapsra balra fordulnak a gyere­ kek. .H o l hallod az „ e " (stb. pöfög. színezése és kivágása. sovány. keresztcsatorna) figyelem. .).V á l o g a t á s n a g y s á g és alak szerint a logikai készletből. .. o k o s stb. k o v á c s . . a „ C s i p p . . tej.Tapsolj annyit. egy c s e p p . RAJZ P e r c e p c i ó (vizuális. elérik. emlékezet. étel. keresztcsatorna) Térbeli tájékozódás Percepció (vizuális.! .A m á r tanult m a g á n h a n g z ó k g y u r m á b ó l történő kialakítása. to. olvasó.fi- betűket r a k n a k ki belőlük. s végül a test középvonalát keresztezve. . c i k c a k k b a n átugrani p á r o s lábbal.Tapsolj annyit. fonal. röfög.K ü l ö n b ö z ő színekkel s z á m s o r írása (pl.! KÖRNYEZETISMERET MAGYAR ÍRÁS Finommozgások Térbeli tájékozódás Percepció torna. vörös. vizuális.c s e p p .G y u r m á b ó l e m b e r k e készítése.

5 fős kiscsoportban. 1992. T y m m s . S3=4 A fejlesztő hatás mérését szolgáló eljárások T=19. ÉNEK Példák: Percepció (auditív) A minta jellemzői .h a s o n l ó a n a k o n t r o l i o s z t á l y o k é h o z . M i n t á n k ­ ban a n e m s z e m p o n t j á b ó l a lányok m a g a s a b b a n reprezentáltak voltak a fiúknál. előfor­ dultak: érzékszervi r e n d e l l e n e s s é g e k .S E S j e l l e m z ő k . önállóság. m e l y e k főbb t é m a k ö r e i : . akiknél v a l a m i l y e n tartósan fennálló eltérést. n a g y o b b hazai m i n t á n k i p r ó b á l t é s csoportos m ó d s z e r e k legyenek. majd eléneklik az „ E l v e s z t e t t e m z s e b k e n d ő m e t . írásból. . Kísérletünkben a m e g y e i székhelyű város két lakótelepi iskolájának egy-egy f e j l e s z t ő osz­ tálya vett részt összesen 33 tanulóval.T a n u l m á n y i t e l j e s í t m é n y e k (felmérő l a p o k o l v a s á s b ó l . N=nevelőszülővel él.P e d a g ó g i a i v é l e m é n y a tanulási zavarokkal k ü z d ő kisiskolások tanítási gyakorlatával k a p c s o l a t o s a n (saját alkotású kérdőív alapján). négyzet. téglalap. I I — ) . Cs=13. k o o r d i n á c i ó s zavar. A fejlesztő o s z t á l y o k b a n n e m c s a k az átlagéletkor m a g a s a b b . A S E S szem­ pontjából a két c s o p o r t közötti k ü l ö n b s é g n e m j e l e n t ő s . m e l y ered­ mény e l l e n t m o n t a s z a k i r o d a l m i és a tapasztalati a d a t o k n a k is ( M e r r e l l . agresszivitás stb. . CS=csonka családban és/vagy elvált szülővel él. képességek (kapcsolatfelvétel kooperáció. . A kisiskolások szűrővizsgálatában a k o r á b b i a k b a n jó ered­ ménnyel a l k a l m a z o t t teszteket választottuk a hatásvizsgálatok céljaira ( P . Cs=5 19 fiú. v a l a m i n t n a g y o b b arányban v a n n a k j e l e n a c s o n k a c s a l á d b a n élők.M a r o k k ó játék. S2=átlagos SES. . tanév v é g é n ) : Figyelemvizsgálat. A t é m á t a c s o p o r t találja ki. bal oldalra egy kutyaólat). m e l y a d a t o k jól kiegészítették az e g y e s osztályokról nyert képet. gyermekdalt. — I I I I . c s u p á n t e n d e n c i á t j e l e z . . b e s z é d h i b á k .D P T Betűk.T é r i t o l l b a m o n d á s útján rajzlapon rajzolás (pl. . c s o m a g o l ó p a p í r r a . s utána színezd ki! . 11 lány T a n í t ó i j e l l e m z é s e k é s kérdőív. U g y a n a k k o r a tanítói m e g í t é l é s szerint e z e k b e n a t a n u l ó c s o p o r t o k b a n . bújj z ö l d á g . m a t e m a t i k á b ó l ) és e r e d m é n y e k ( v a l a m e n n y i tantárgyból). .Példák: . . S2=16.„Bújj.Videofelvételek tanítási ó r á k o n . I I — . . 14 fiú.T a p s s a l . dal eljátszása c s o p o r t b a n . S2=20.D P T Mértani Formák.Edtfeld-teszt. h á r o m s z ö g .Verbalitást fejlesztő társasjáték. betegséget vagy viselkedéses rendellenességet regisztráltak ( p l .M i n t a . C s o p o r t o s p s z i c h o l ó g i a i tesztek (tanév elején. d o b b a n t v a . Jelmagyarázat: Sl=alacsony SES. Gyenei.87 S l = 6 . fölé egy n a p o t j o b b o l d a l r a kerítést. . N=l T=25. B a l o g h . k ö z é p r e egy házat. A f e j l e s z t ő oszKísérleti csoport Kontrollcsoport csoportalakítás. A p s z i c h o d i a g n o s z t i k a i eljárások kiválasztásában fő s z e m p o n t j a i n k voltak: a t a n u l á s i n e ­ hézséggel k ü z d ő g y e r e k e k jellegzetes „ t ü n e t e i t " mérje.K ö z ö s rajz 4 . S3= magas SES. " c. asztma. családi helyzet. szorongás.„ S o r m i n t a " készítése m e g a d o t t m i n t a alapján: kör. 246 247 . 2 0 0 1 ) . 19 lány S3=4 (n=30) 83. félévkor. G y e n e i és S z a u t n e r n é 1995). . .K ü l ö n b ö z ő r i t m u s o k letapsolása (pl. A VIZSGÁLAT ÉS FŐBB EREDMÉNYEI Életkori átlag (hó) SES (fő) S Családi helyzet (fő) Nem (fő) 1 = (n=33) 86. és tar­ dominál. . h a n e m a g y e r e k e k családi háttere is ö s s z e s s é g é b e n k e d v e z ő t l e n e b b : az alacsony és az átlagos s z o c i o k u l t u r á l i s háttér FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁS Szociális tás. szótagolva m o n d j á k a gyerekek. . . irányíthatóság) Játékok Példák: .a tantárgyi tanulási p r o b l é m á k mellett voltak egy-egy területen k i e m e l k e d ő teljesíményt nyújtó g y e r e k e k is. gátoltság. A k o n t r o l l c s o p o r t o t a p á r h u z a m o s első o s z t á l y o k b ó l választottuk ( 3 0 t a n u l ó v a l ) .P ó t o l d a rajzok h i á n y z ó részeit.). 1990. 7= teljes családban él.83' 12. . m e g a d o t t s z e m p o n t o k alapján. allergia. " c. X . Az osztálytanítóktól j e l l e m z é s t kértünk a csoportjukra v o n a t k o z ó a n .k i r a k ó s játék. tályokban nagy a r á n y b a n ( 4 5 % ! ) voltak jelen olyan tanulók.

01) .1 16. . 0 3 ) és az év végi összesített értékeléssel (p=0.8 95. akik az en­ nek megfelelő tanulási stílust preferálják.9 18.6 96. hogy a vizuális sorrediséget (szekventálás) is felismerje a g y e r m e k . 0 5 M D P T MF p<0.mint a m a t e m a t i k a . (A D P T . s u g y a n c s a k szignifikáns kapcsolata volt a magyarral ( p = 0 . a k e t t ő összhangja. technika.t e s z t jó szín­ p<0. a g y e r e k át tudja kapcsolni e g y m á s b a a k ü l ö n b ö z ő modalitásokat.A pedagógusi vélemény adatai Kísérleti csoport Kontrollcsoport tésekor. h o g y az i n t e r s z e n z o r o s f o l y a m a t o k jól m ű k ö d j e n e k .0 p=0. 0 1 . mely szerint a m ű v e l e t e k és a m a t e m a t i k a i A fejlesztés hatása a pszichológiai tesztek tükrében g o n d o l k o d á s e r e d e t e a cselekvésben ( m a n i p u l á c i ó ) k e r e s e n d ő . M a t e m a t i k á b ó l a kont­ r o l l c s o p o r t t a n u l ó i szignifikánsan (p<0.A DPT Betűk feladat e g y e d ü l az énekkel mutatott szignifikánsan pozitív együttjárást (p < 0.2 2.7 DPT Betűk DPT M F Figyelem 29.mutatta a l e g e r ő s e b b pozitív együttjárást. betegség (fő): (n=33) 6 (n=30) 3 4 4 11 4 8 1 6 1 4 0 A vizsgált változók átlagai.5 98. s azok é r n e k el j o b b e r e d m é n y t .a téri p o z í c i ó helyes észlelése mellett .) Az iskolai t a n u l á s h o z a perceptuális és m o t o r o s r e n d s z e r e k kellő fejlettsége mellett alapvető fon­ Kiemelkedő egy tárgyból (fő): Kiemelkedő két tárgyból (fő): Igen gyenge egy tárgyból (fő): Igen gyenge két tárgyból (fő): Egy területen tartósan fennálló eltérés.4 96. Ú g y tűnik.01). Kísérleti c s o p o r t u n k fejlődése a tanév távlatában .7 20. T a n é v végére e z a z arán]fl| . A kísérletben szereplő iskolák­ ban ez u t ó b b i oktatási m e t o d i k a dominált. rendellenesség. valamint a figyelem szerepét kívántuk m e g r a g a d n i . (n=30) sd Szig. másrészt a p e d a g ó g u s értékelésében is kereshetjük. a fejlesztett gyere­ kek a n o r m á l o s z t á l y o k b a j á r ó társaikhoz h a s o n l ó a n teljesítettek.a t é . hogy a m a n i p u l á c i ó t és térszemléletet alapvetően igénylő tárgyakkal . m e l y a d a t a p e d a g ó g u s szubjektivitástól m e n t e s értékelését igazolja.01). A tesztmutatók és a tanulmányi eredményesség kapcsolata A tanév végén a g y e r e k e k teljesítményét a hivatalos t a n t á r g y t e s z t e k k e l m é r t ü k olvasás.A DPT Mértani Formák másolása feladatban mutatott teljesítmény a l e g e r ő s e b b kor­ relációt a m a t e m a t i k á v a l (p<0.3 19.01) mutat­ ta. 1993). rendellenesség. a technikával (p<0. a környezetismeret­ tel ( p = 0 . 0 3 ) . a figyelem m i n ő s é g e m é g s e m állt k a p c s o ­ latban a t a n u l m á n y i e l ő m e n e t e l l e l .0 16. A szűrőeljárások ígv arra is rávilágíthatnak.j o b b e r e d .3 66.Az Edtfeld-tesztnek s e m m i l y e n tantárgyi e r e d m é n n y e l n e m volt szignifikáns k a p c s o ­ lata. A választ egyrészt a fejlesztés h a t é k o n y s á g á b a n . Olvasásból és írásból n e m volt lényeges eltérés a két csoport között. I m e n n y i vizsgált területen j e l e n t ő s n e k bizonyult (Edtfeld-teszt p < 0 .A figyelemvizsgálat a d a t a i n a k s e m m i l y e n tantárgyi e r e d m é n n y e l nem volt szignifi­ T a n é v elején a kísérleti c s o p o r t b a n (fejlesztő o s z t á l y o k ) m i n d e g y i k t e s z t b e n gyengébb'jj e r e d m é n y t értek el a gyerekek. s ez a k ü l ö n b s é g a finom-J m o t o r o s k é p e s s é g e k terén szignifikáns volt ( D P T M F p = 0 .01) és a rajzzal (p<0. hogy a ma- G y a k o r l a t i megfontolásból az ö s s z m i n t á r a v o n a t k o z ó a n vizsgáltuk a pszichológiai tesztek | év végi a d a t a i n a k kapcsolatát a t a n u l m á n y i e r e d m é n y e s s é g g e l m i n d e n értékelt tárgyra v ( K | n a t k o z ó a n .2 91. látottakat (Szitó. Kísérleti Átlag (n=33) Kontroll sd . Az e l e m z é s a statisztikai p r ó b a t ü k r é b e n (Pearson-féle k o r r e l á c i ó ) .01) j o b b a k n a k bizonyultak. Kísérleti Tesztek (T%) Átlag (n=33) Kontroll Átlag (n=30) sd Szig.9 15.6 28.01). 1987).J ri p o z í c i ó m e g í t é l é s é t m é r ő D P T B e t ű k feladatban szignifikánsan (p<0. Ez utóbbi e s e t b e n a t a n u l ó k visel­ kedésben is m e g n y i l v á n u l ó figyelmi j e l l e m z ő i n e m torzítják tényleges teljesítményük megítélését.n é m e l y e s e t b e n . É r t h e t ő . T a l á n n é m i d i l e m m á t felvet ez az adat a hazai i s k o l a r e n d s z e r keretei között: az iskolai a l k a l m a s s á g n a k egyrészt k r i t é r i u m a a megfelelő figyelmi kapacitás.7 90.az Edtfeld-teszt kivételével . 0 4 ) .3 1. A D P T M F . hogy a frontális kereteket előtérbe h e l y e z ő oktatás e l s ő s o r b a n a z o k n a k a t a n u l ó k n a k kedvez.J m é n y t . mire kell különösen figyelnie a p e d a g ó g u s n a k a tanterv e 248 249 . ill.2 88.01 Síi Átlag Edtfeld-teszt 64.4 47.2 vonalú kivitelezéséhez a f i n o m m o t o r o s k é p e s s é g e k mellett fontos m é g a térpercepció is.3 1. attól el n e m választha­ tó (Piaget.7 69.0 55.el­ e n g e d h e t e t l e n . Tané\ elején tanulócsoportok közti különbségei: Tanév végén tosságú az is.5 64.1 1. rajz .01) és a többinél romlott a teljesítménye.szá­ m u n k r a is m e g l e p ő e r e d m é n y t hozott: . e k k o r m á r a fejlesztett g y e r e k e k értek el . míg a kontrollcsoport csupán egyetlen mutatóban javult j e l e n t ő s e n | (Edtfeld-teszt p<0. . betegség (fő): Két területen tartósan fennálló eltérés. másrészt t ö b b szerző is utal arra.a figyelem kivételével v a l a _ káns k a p c s o l a t a .0 28. E r é s z e r e d m é n y ü n k megerősíti a műveleti lélektan a g o n d o l k o d á s gyöke­ reire v o n a t k o z ó e g y i k alapvető tanítását. és megjegy­ zik.8 86. hogy m i l y e n t á r g y ( a k ) b ó U e s z » | t a n u l ó k n a k n e h é z s é g ü k .2 21. hasznosítják a hallottakat.megfordult. Az iskolai t a n u l á s e r e d m é n y e s s é g é t m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő k közül a p e r c e p t u á l i s és a p e r c e p t u o m o t o r o s képességek. D P T B e t ű k p < 0 . mint a kontroliosztályok tanulói. csak m á s m o ­ dalitásban. Ez az e r e d m é n y pedig megeriV t siti a fejlesztő p r o g r a m és m e t o d i k a hatékonyságát.01). írás és m a t e m a t i k a tárgyakból.5 14.n é l a jó m e g o l d á s h o z . azaz figyelmesen hallgatnak.2 21.4 75. Az ének e s e t é b e n p e d i g az auditív ritmus helyes m e g r a g a d á s á r a van szükség.03 84. M i n d k e t t ő n é l a ritmus felismerése alapvető szerepet játszik.

ha­ n e m a n n a k a személyiségfejlődésben betöltött szerepét is h a n g s ú l y o z n u n k kell. Olv. = = a pedagógus értékelése magyarból.4 P<0.0l p<0.04 p<0. ból.05 Matematika (T%) Jelölések: Olvasás 1. írás 4. Olv.9 89. k é s z s é g t á r g y a k tan- 250 251 . vagy pedig abban e g y é b szubjektív m o z z a n a t o k is sze­ repet j á t s z a n a k . = Romankovics-féle feladatlap olvasásból.01 p=0.01 p=0.4.05 Tend. Tend. a n o r m á l o s z t á l y o k t a n t e r v e .Magy. h a n e m a g y e r m e k énképét. (Következőoldalon.Mat. a tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d ő kisiskolások a k o n t r o l l c s o p o r t h o z h a s o n l ó e r e d m é n n y e l zárták az első iskolaévet.S z a u t n e r n é . Olvasás 2. írás 2.01 p<0.a d a t o k h o z t a r t o z ó f e l m é r ő l a p o k m e g b í z h a t ó k é p e t adtak a t a n u l ó k t é n y l e g e s t e l j e s í t m é n y é n e k alakulásáról. írás 4.f é l e és a Dinasztia t a n k ö n y v c s a l á d h o z k a p c s o l ó d ó eljárásokat.0l p<0. (T%) írás 1. Olvasás 2.3. A személyi vonatkozások terén a fejlesztő p e d a g ó g u s szerepét emeljük ki.01 Tend. Az iskolai értékelés az első időszak­ tól k e z d v e n e m c s a k a tanulás e r e d m é n y e s s é g é r ő l tájékoztat. p<0. M á s oldalról k í v á n c s i a k voltunk arra is.3 83. írás 2. A táblázatban kiemelt .0l p<0.9 12. Olv.0l p<0. írás 2. A p e d a g ó g i a i érté­ kelés során n e m c s a k az i s m e r e t e k és k é s z s é g e k leméréséről. írási. N é l k ü l ö z h e t e t l e n n e k b i z o n y u l t a ta­ nulási n e h é z s é g e k k e z e l é s é v e l foglalkozó s z a k e m b e r . = felmérőlap matematikából.01 p=0.0l p=0.9 13.01 Olv. írás 2. p=0. Olv.6 92. Olv.autnerné-jéle feladatlap olvasásból.5 11.01 p=0. = tendencia (0. Ismeretes a társas környezet énkép-alakulásban betöltött szerepe. k ü l ö n b ö z ő tantárgyi teljesítményt m é r ő eljárások h a s z n á l h a t ó ­ ságáról is képet k a p h a t u n k .01 p<0. = Pedagógiai Intézet felmérőlapja írásból. = a Dinasztia tankönyvcsalád felmérőlapja olvasásból.5 78. I.05< p < 0.0l p<0.0l írás 2.Mat.0l p<0. p=O. = a pedagógus értékelése matematikából.3. = Gyenei-Szautnernéféle feladatlap írásból.2. a fejlesztő p e d a g ó g u s f o l y a m a t o s irányító m u n k á j a . a tényleges teljesítményt tükrözi-e.) Az olvasás és írás terén a Dinasztia t a n k ö n y v c s a l á d h o z k a p c s o l ó d ó f e l m é r ő l a p o k kivé­ telével v a l a m e n n y i eljárás e r e d m é n y e i összefüggtek a p e d a g ó g u s év végi t a n u l m á n y i érté­ kelésével m a g y a r b ó l és m a t e m a t i k á b ó l .Mat. p<0.7 21.01 p=0. A g y e r e k e k összesített t a n u l m á n y i e r e d m é n y e s s é g e a két c s o p o r t b a n n e m m u t a t o t t lé­ n y e g e s eltérést.01 p<0. írás 1.a legszorosabb együttjárást m u ­ t a t ó . (T%) (T%) (T%) 88. P.02 p<0.Magy. p<0. P. p<0. = Romankovicsféle feladatlap írásból Gyenei-Szautnerné-féle felmérőlap olvasásból.7 8.Magy. = Gyenei-Szautnerné-féle felmérőlap írás­ Tend.10) Az év végi tanulmányi eredménvek alakulása (általános értékelés) Kísérleti csoport Kontrollcsoport (n = 30) 13 16 1 (n = 33) Jól megfelelt (fő) Megfelelt (fő) Nem felelt meg (fő) 15 16 2 A tanítói é r t é k e l é s (mely nagy e g y e z é s t m u t a t o t t a tanulók tényleges teljesítményjellem­ zőivel) adatai t ü k r é b e n megerősíthetjük a fejlesztési k o n c e p c i ó és m e t o d i k a h a t é k o n y s á ­ gát.01 p=0. = a Dinasztia tankönyvcsalád felmérőlapja írás­ ból.a s z e r é n y e b b o s z t á l y l é t s z á m mellett is . Tartalmi szempontból a fejlesztő feladatok az ún. Jelölések: P. = Romankovics-féle felmérőlap írásból. = Gyenei-Sz. t e m a t i k a i g o n d o l k o d á s terén a n o r m á l o s z t á l y o k r a s z a b o t t k ö v e t e l m é n y s z i n t e l é r é s é t a p e r c e p t u o m o t o r o s rendszerek változatos formában történő fejlesztése ö n m a g á b a n n e m biz­ tosítja. ön­ értékelését is alakítja.2.4. A h a g y o m á n y o s oktatási keretben.2 Szig. Olvasás és írás tárgyakból lehetőségünk volt többféle tantárgyi felmérőlap eredményeit ö s s z e h a s o n l í t a n i : a m e g y e i P e d a g ó g i a i I n t é z e t által b e v e z e t e t t . v a l a m i n t a z o k tartalmi m ó d o s í t á s a j e l e n t e t t e . p<0.f é l e . Olv. p<0.4.A tantárgytesztek eredményei a kísérleti és a kontrollcsoportban Kísérleti (n=33) sd Olvasás 1. a G y e n e i .8 88. = Pedagógiai Intézet felmérőlapja olvasásból.01 Olv. hogy az első osztályban a l k a l m a z o t t felmérő la­ p o k e r e d m é n y e i összefüggenek-e a p e d a g ó g u s tantárgyi értékelésével.0l p<0. Mat. valamint a m a t e m a t i k a i teljesítménymérés adatai­ val is szoros együttjárást mutattak.01 p<0.01 Olv. Tend.7 _ 87. Mat. P. Kontroll Átlag (n=30) sd A tantárgyi felmérések eredményei és a pedagógus értékelése közti kapcsolatok tanév végén ' (Pearson-korreláció) P.7 92. írási. ellenőrzéséről van szó. P. írás 3. A j e l e n mintát j ó v a l m e g h a l a d ó vizsgálattal a pedagógiai g y a k o r l a t b a n a l k a l m a z o t t . Olv.01 p<0.l. ÖSSZEGZÉS A fejlesztő m u n k a eredeti c é l k i t ű z é s ü n k ö n t ú l m e n ő e n s z á m o s értékes tapasztalattal szol­ gait. írás 4. Olv.Ü3 _ 13.0l írás 3.teljesítőképességüket m e g h a l a d ó k ö v e t e l m é ­ nyek elé állította volna a fejlesztős gyerekeket. = Romankovics-féle felmérőlap olvasásból. írás 3.3. írás I.l. Olv.03 p=0.8 21. Ezért igen lényeges. A táb­ lázatban foglaltuk össze a szignifikáns együttjárásokat.2.02 p=0.3 9. a R o m a n k o v i c s . h o g y a p e d a g ó g u s értékelő tevékenysége m e n n y i r e torzításmentes. t o v á b b á társas pozícióját a kortársak körében alapvetően befolyásol­ ja. Az osztály­ tanítók s z á m á r a a l e g n a g y o b b n e h é z s é g e t a tanterv és a t a n k ö n y v e k által diktált haladási tempó.

1 8 6 . (VIII. The NFER-Nclson Publishing Company Ltd. A család n a g y o n alacsony műveltségi szintje. .. A fejlesztő o s z t á l y o k e s e t é b e n n e m a l k a l m a z h a t j u k a n o r m á l o s z t á l y o k r a szabott k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r t a n n a k ellenére. G. J. A sajátosan m e n n y i s é g i szemléletet t ü k r ö z ő oktatási p r o g r a m o k s e m k e d v e z n e k a tanu­ lási n e h é z s é g g e l k ü z d ő g y e r e k e k n e k . h a n e m m á s t és m á s h o g y a n kellene tanítani. Budapest. a fejlesztés perspektívái. t o v á b b á az a n y a n y e l v i oktatás­ ban is jól i l l e s z h e t ő e k voltak az a l k a l m a z o t t t a n k ö n y v e k feladatainak sorába. Kísérletünkkel a nulladik és/vagy fejlesztő o s z t á l y o k képzési a n y a g á n a k kialakításához szerettünk v o l n a hozzájárulni. Tantárgyi e r e d m é n y e s s é g ü k a z o n b a n a fejlesztés mellett is lényege­ sen g y e n g é b b n e k b i z o n y u l t a kontrollcsoportnál. Budapest. Óvodai nevelés országos alapprogramja. Iskolapszichológia. 4 3 . hogy a tanulási n e h é z s é g e k k e l k ü z d ő t a n u l ó k j e l e n l é t e az i s k o l á k b a n n e m a t á r s a d a l m i rétegzettség által m e g h a t á r o z o t t . BALOGH KATALIN ( 1 9 8 8 ) : A tanulási képességet meghatározó pszichikus funkciók fejlődése. TYMMS. Nemzeti Alaptanterv ( 1 9 9 5 ) . C. L A M B . é r d e k e s e b b é tették. ha egyrészt m e g i s m e r i a g y e r e k e k fejlettségi szintjét. N e h é z ­ s é g b e ü t k ö z ö t t a fejlesztős t a n u l ó k kognitív fejlettségét lényegesen m e g h a l a d ó t a n a n y a g és k ö v e t e l m é n y m ó d o s í t á s a . Budapest. J . 2 8 .tervét a g y e r e k e k s z á m á r a színesebbé. 17. ( 1 9 8 1 ) : Children with Specific Learning Difficulties. 4 9 3 . A tanulási k u d a r c o k k a p c s á n a j e l e n s é g g e l g y a k r a n kerül ok-okozati ö s s z e f ü g g é s b e a h á t r á n y o s szociokulturális háttér. B. A fejlesztős g y e r e k e k s z á m á r a n e m többet. D . 2. 6 8 . Nemzeti Tankönyvkiadó. British Journal of Educational Psychology. P. A p e d a g ó g u s csak a k k o r tud felelősséggel dön­ teni a b b a n . Városi Nevelési Tanácsadó. British Journal of Educational Psychology. P BALOGH KATALIN ( 1 9 9 0 ) : Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára. J. (Fejlesztő prog­ ram). s a többlet ó r a s z á m a ma divatos i g é n y e k e t hivatott kielégíteni. ( 1 9 9 3 ) : Az értelem pszichológiája. Szolnok. Iskolapszichológia. Egyetemi tankönyv. W O O D . é r d e k t e ­ l e n s é g e . és m i l y e n ok­ tatási m e t o d i k á t a l k a l m a z . A m a t e m a t i k a o k t a t á s n é m i d i l e m m á t vetett fel. a tanulási nehéz­ ségek korai felismerésének lehetőségei. PANCKHURST. Gondolat Kiadó. A. In: P.. E L T E kiadvány. hyperaktivity and impulsiveness: Their impact on academic achievement and progress. Az egyik kísérleti o s z t á l y u n k b a n például a gyerekek t e r h e l é s e a k ö t e l e z ő t a n ó r á k a t m e s s z e m e g h a l a d ó volt. GYENEI MELINDA. ELTE kiadvány. n e m érték el a n o r m á l osztályok teljesít­ m é n y s z i n t j é t . LF.1 3 5 . P. ( 1 9 9 8 ) : An intervention programme for children with moderate learning difficulties. és e g y b e n az iskolai szocializációhoz is igazodik. a p e d a g ó g u s a n o r m á l o s z t á l y o k r a s z a b o t t m e n n y i s é g e t és t e m p ó t kérte s z á m o n . 252 253 .5 0 4 . (szerk. IRODALOM FÉRGE ZSUZSA ( 1 9 8 0 ) : A társadalmi struktúra és az iskolarendszer közötti néhány összefüggés. . MERRELL. P .YDEN. rendelete. 1 5 9 . BIBBY. u g y a n a k k o r azt is figyelembe kell venni. hogy a m i n ő s é g b i z t o s í t á s j e l e n l e g i rendsze­ re n e m veszi figyelembe ezt a s z e m p o n t o t . Balogh K. Tankönyvkiadó. A Critical Review of Research. ELTE kiadvány. B á r a környezeti retardációból s z á r m a z ó h á t r á n y o k visszatartó szerepe vi­ tathatatlan. 7 1 . SZÍTÓ IMRE ( 1 9 8 7 ) : A tanulási stratégiák fejlesztése. GYENEI MELINDA ( 1 9 9 2 ) : Tanulási zavarok korrekciója a tanórákon. másrészt p e d i g n e m sújtja a n o r m á l osztályokra szabott k ö v e t e l m é n y szorító hatása. Budapest. 2 1 . / P. h o g y tanulócsoportja s z á m á r a milyen t a n k ö n y v c s a l á d o t választ. A Kormány 1 3 7 / 1 9 9 6 . ( 2 0 0 1 ) : Inattention. In: Társadalom­ politikai tanulmányok. SZAUTNER JÁNOSNÉ ( 1 9 9 5 ) : A tanulási zavarok korrekciója kisiskolás korban. S. TANSLEY. Az egyik m e g o l d á s lehet egy olyan á t m e n e t i képzési formát kialakítani az iskoláztatás k e z d e t é n .. PIAGET. J . Iskolapszicholó­ gia. 9 7 . m e l y e k e t az ó v o d a is c s a k r é s z b e n tud k o m p e n z á l n i . Gondolat. mely a l k a l m a z k o d i k a g y e r m e k tényleges fejlettség­ éhez. a nyelvi h á t r á n y m i n d o l y a n t é n y e z ő k . M i n ­ t á n k b a n a fejlesztős g y e r e k e k családi háttere a S E S v o n a t k o z á s á b a n h e t e r o g é n n e k m o n d ­ ható. ) Korm. E területe­ ken b i z o n y u l t a fejlesztés a l e g h a t é k o n y a b b n a k .5 6 .): Iskolapszicholó­ gia. m e l y e t olvasásból és írásból a tantárgyi t e l j e s í t m é n y m é r é s e k is igazoltak.

a szociális k ö r n y e z e t e elfogadása iránti motivá.P R E V E N C I Ó S T A N U L Á S I ZAVAR S Z Ű R É S E AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ELSŐ OSZTÁLYÁBAN A j e l e n s é g l é n y e g e gyakorlatilag m i n d i g u g y a n a z : tanulási n e h é z s é g lép fel. mellyel K ő b á n y á n d o l g o z t u n k . ill. . alacsony önértékelésűvé válik. m a s z a t o s füzet. és próbáljunk ^ tenni ellene.Szó. betűk n a g y s á g á n a k e g y e n e t l e n s é g e i . ha n e m m e g s z o k o t t k ö r n y e z e t b e n találja (pl. Ha a k ü l ö n b ö z ő p e r c e p c i ó s funkciók szintje n e m kiegyenlített. de I mivel ott a viselkedési és teljesítménytolerancia . 1 A g y e r e k e k d ö n t ő százaléka rendelkezik azokkal a megfelelő színvonalú részképessé-. így a g y e r e k e k e g y m á s | m e g í t é l é s é b e n is az Ő értékelésére t á m a s z k o d n a k . { 254 255 . hogy a sikeres iskolakezdés az egész életük. A szűrési folyamat h á r o m szakterületet fog át: . h o g y e g y r e k e v é s b é m e r nyilatkozni. sorköz be n e m tartása a térbeli összefüggések felfogási n e h é z s é g e i b ő l fakadnak. totális érzékelő apparátus. A b e s z é d m o t o r o s funkciók m e d i t á c i ó s szerepe j e l e n t ő s a g o n d o l k o ­ MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA Az 1980-as évek k ö z e p é r e került kidolgozásra a Porkolábné-féle tanulási zavar szűrése. . n e m reagál r á " . a m o t o r i k u m és a test­ séma fejlesztése általános transzfer hatása mellett közvetlen alakítója a térbeli p e r c e p c i ó ­ nak. E z e k a jelek legtöbbször m á r az ó v o d á b a n is m e g m u t a t k o z n a k .sokkal na. 'í U g y a n e z z e l az elvárással lépi át a kisgyerek is a küszöböt. ügyetlen m o z g á s . Mik is a tanulási zavarral küszködő gyerekek teljesítményjellemzői: . hogy segítse m i n d a z o k a t az elsősöket. m e l y e k e t az iskola képvisel. személyiségfejlődésükre kiható e s e m é n y .« tös írás. s m i n d e z e k e l m a r a s z t a l á s á n a k k ö v e t k e z m é n y e k é n t magatai i. tanító nénije feltételezi. d-b felcserélése. n e m j e l e n t k e z i k . így a z a j gyerek.és formaállandó­ ság zavarát jelzi. . hipermotil.I san is jó pozíciójúvá. s ráadásul szociális pozíciója is romlik.B i z o n y t a l a n v o n a l v e z e t é s .A m á r tanult betűk. ha az óvo­ dáskor v é g é r e n e m alakul ki az ún. 2 m á s r é s z t h o g y a fel n e m ismert p r o b l é m á k a t rögtön a k e z d é s k o r kiszűrjük.vagy betűfelismerési nehézség.J d u k a z o n b a n kezdeti teljesítményzavarokkal küzd. pl.de sikeresek az iskolában. A g y e r e k annyira szorong.p s z i c h o l ó g i a i tesztekkel mértük a a) f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó terjedelmét és minőségét. Az o n t o g e n e t i k u s fejlődésmenet i s m e r e t é b e n megfogalmazhatjuk. vízszintes-függőleges irányok felcserélése a térirányok megítélési n e h é z s é g e i t mutatják. így pl. dás fejlődésében.kisebb zökkenőkkel . mert p r o b l é m á j á n a k csak tünete szélsőséges viselkedése. pl. valamint c) D P T ( D y s l e x i a Prognostica Test) teszttel a diszlexia.1 gekkel. De mutathatja a m á s i k véglet tüneteit is. a megerősítés. \ majd a r á é p ü l ő fejlesztő p r o g r a m . K ö n n y ű tehát belátnunk. differenciált foglalkozást. illetve elmarasztalás a kisgyerek egész iskolai pályafutására I kihat. N a g y felelősség n e h e z e d i k az elsős tanítóra. n e m tud kialakulni a s z e n z o m o t o r o s integráció. m e l y e i | k o m p e n z á l ó viselkedésformákkal próbál m a g á n a k biztosítani. A tanító és a gyerek között kialakult kapcsolat a gyerek t a n u l á s h o z való viszonyát is j meghatározza. . Gestalt-látás (egész k é p m e g r a g a d á si ké pe ssége) fejletlenségéből adódhat.isi g o n d o k is megjelennek.célkitűzéseikből a d ó d ó a n . hogy 1 k é p e s megfelelni m i n d a z o n t e l j e s í t m é n y e l v á r á s o k n a k .J kolaérettségi szűrőn ugyan átjutottak. szóköz.A betűk. m e l y e k a v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó fejletlenségére utalnak. mely gátja a fogalmi g o n d o l k o d á s alakulásának.az ördögi kör -. aki a teljesítésben n e m sikeres. az órán passzív. szótagok felcserélése.A betűk. 1 M i u t á n a gyerek s z á m á r a az elsődleges a p e d a g ó g u s személye. 1 1 Jelen c i k k e m b e n a kőbányai első osztályos gyerekek szűrését és a kerületi intervenciós í Arról a kisgyerekről. 1 M i n d e z e n b e v e z e t ő fejtegetések csak azt hivatottak alátámasztani. fegyelmezési m ó d ­ szerekkel az ok n e m szüntethető m e g . A fenti p r o b l é m á k korai feltárását c é l o z z a az 1. . h o g y célzott fejlesz­ tésükkel t ö b b terület fejlődése is k e d v e z ő e n befolyásolható. . mely az ún. diszgráfia tüneteit. vagy b o h ó c k o d ó m a g a t a r t á s s a l próbálja „ e l s z ó r a k o z t a t n i " az osztályt.': ció h a t á r o z z a m e g . hiszen a tőle kapott első | minősítések.| re. N a g y hánya. de igényeit n e m a teljesítés. igazi gondot rendszerint csak a z általános iskolában k e z d e n e k j e l e n t e n i .k o r o s z t á l y a j e l l e g z e t e s s é g e k é n t .j g y o b b . a beszédészlelést szűrte. aki átlépi az első osztály küszöbét. m e l y e k birtokában . így válik a jól teljesítő g y e r e k szociáli. akik az is.jj tos az. melyet megszakítani m á r igen nehéz feladat. formák felismerési n e h é z s é g e . Célja. de valamely részterületen e l m a r a d á s t m u t a t n a k . n e h é z k e s . u g y a n a z a betű m á s színnel vagy k ö r n y e z e t b e n ) az alak. a m e l y e k kitüntetett szerepet k a p n a k azáltal. göcsör. ha.a l o g o p é d u s a h a n g h i b á k a t . Nem is tud. lehetőségeket k í v á n o m b e m u t a t n i . És így alakul ki a c i r c u l u s | vitiosus . j Az ilyen kisgyerek fokozottan igényelné az egyéni. G y a k r a n h a l l o m az elkeseredett pedagógustól. kevés pozitív megerősítést k a p . h o g y egyrészről e g y é r t e l m ű e n csak iskolaérett g y e r e k e k kerüljenek be az iskolába. osztály elején felvett s z ű r é s e g y ü t t e s .^ n e m . állandó n y u g t a l a n s á g van körülötte. hogy „akármit csinálok. h o g y v a n n a k a fejlő­ désnek olyan súlypontjai. kusza írás. b) Edtfeldt-teszttel a térbeli irányok és pozíció helyes észlelését. h o g y m e n n y i r e fon. Mindezek a teljesítménybeli p r o b l é m á k k o m p e n z á l ó viselkedésekhez vezetnek. A s z t e r e o g n o s z t i k u s t a p a s z t a l a t o k g a z d a g í t á s á v a l hatást g y a k o r o l u n k a vizuális percepció fejlődésére.

az előkészítőssé minősítés szempontjait.\ rést készítettünk. (betűk) DPT 3. ill. hogy a gyerekek e z e k b e n az i d ő p o n t o k b a n a legaktívabbak.. M í g az alig 6 éves k o r b a n s o k s z o r á l t a l á n o s .) K e r ü l e t ü n k b e n 1998/99. A korai felvétel i n d o k a egy-* részt.5-7 éves 7-7. A c s o p o r t o s vizsgálat e r e d m é n y e i n e k értékelése után az átlagon alul teljesítő gyerekek . szükség szerinti képesség-. Kivételt képeznek a figyelem-teszt e r e d m é n y e i .2 pont 5 pont 97. tanév őszén m i n d e n iskolára kiterjedő.25 éves A vizsgálatban közel 8 0 0 első osztályos g y e r m e k vett részt. a logopédiai. hogy a túl korai. Az egyéni vizsgálatokat m i n d e n e s e t b e n m e g kell. 9 . így kevésbé mutatkozik m e g teljesítményükben a hét elején j e l l e m z ő b e m e l e g e d é s i hatás. A m é r é s e k m e g m u t a t j á k . h o g y a m é r é s b ő l a d ó .8 pont 98. A VIZSGÁLAT 6-6.\ tuk e l e m e z n i . A VIZSGÁLAT EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA A vizsgált p o p u l á c i ó : kőbányai 1. Itt k i e m e l t e n kezeltük . ül. ellátva 16 ö n k o r m á n y z a t i m ű k ö d t e t é s ű általános i s k o l á t M á r az első tanévtől bevezettük az első osztályosok tanulási zavar szűrését az arra igényt m u t a t ó iskolákban. ill. majd a 2 0 0 0 / 0 1 .1 0 óra kö-1 zött került sor 12-15 fős c s o p o r t o k b a n az o s z t á l y t e r e m b e n . /.| dó e r e d m é n y e k t ü k r é b e n kerületi szintű intervenciós tervet d o l g o z z o n k i j a v í t v a az ellátási minőségét. Balogh minta Edíeldt DPT 2. Itt igen g y a k r a n átlagos vagy annál j o b b e r e d m é n y e k születtek. Összehasonlítottuk a Porkolábné-féle és a saját vizsgálatunk átlageredményeit is a külön­ böző tesztekben. kislétszámú osztály­ ba vagy előkészítős státuszba való helyezéstől. Igen fontosnak tartottuk m i n d e n esetben a tanító jelenlétét is. mely a szakértői bizottsághoz irányítástól. Létszám 400 350 300 200 150 100 50 r - 250 - I. csak kiemelt fejlesztés k é p e s „ b e i n d í t a n i " . Az ilyen gyerekeknél n e m elsősorban a r é s z k é p e s s é g fejlesz* tése. mely az egyéni m e g s e g í t é s iránti szükségleteket tárta fel. Célja e l s ő s o r b a n a k ő b á n y a i első osztályos gyerekek tanulási p r o b l é m á i n a k felmérése volt. az erőteljesen kitolódott iskolakezdés e g y a r á n t tanulási n e h é z s é g e k e t valószínűsíthet. aki 7 éves k o r á b a n éretlen az iskolára.6 pont 4. h o g y e l ő z z e a szülővel való a n a m n é z i s felvétele. addig az ellátás nélküli. túl h o s s z ú r a nyúlt óvo­ dás lét is tanulási n e h é z s é g e k h e z vezethet. M i n d ­ ezen tapasztalatok a „szenzitív p e r i ó d u s " létét bizonyítják.az j a k k o r hatályba l é p ő rendelet szerint . II. a hét végén tapasztalható erős fáradás. akik közül 777 fő a n y a g á t tud. Raven-. hogy vajon a kőbányai e r e d m é n y e k eltérnek-e az országos átlagtól valamely területen.5 év közötti korosztály e r e d m é n y e i a legjobbak.5-9. m á s r é s z t a helyzet lehetőséget nyújtott s z á m á r a a p r o b l é m á s g y e r e k e k megfigyelés sére teszt-szituációban.4% 32. M i n d e z e n j a v a s l a t o k t e r m é s z e t e s e n a tanítónővel és eset­ legesen m á s s z a k e m b e r e k k e l .és is­ k o l a p s z i c h o l ó g u s M u n k a c s o p o r t . Az egyéni h e l y z e t b e n is alulteljesítő gyerekek vizsgálatát folytattuk család.4% 256 257 . k e d d és szerda n a p o k o n .5-7.és m a g a t a r t á s v i z s g á l a t o t az előre m e g a d o t t s z e m p o n t o k szerint. átfogó felmé.a t a n í t ó n ő megfigyelései alapján készíti el a füzet. h o g y a tesztekben a 6. • ül.5 éves FT 8. tanév óta m ű k ö d i k a Nevelési T a n á c s a d ó k e r e t é b e n Ó v o d a . h a n e m az o s z t á l y b a n való egyéni b á n á s m ó d nyújt segítséget. A hétben.5 éves 7. ábra A vizsgált gyerekek életkori megoszlása a vizsgálat időpontjában A P o r k o l á b n é . a szülővel való m e g e g y e z é s után valósíthatók m e g . M á s r é s z t az J e l e m z é s l e h e t ő v é tette az Ö n k o r m á n y z a t s z a k m a i vezetése számára. A d i a g n ó z i s felállítása után lehet dönteni a g y e r m e k s z á m á r a leginkább megfelelő ellá­ tási formáról.5% 35. ill. a pedagógiai fejlesztésen át a klinikai pszi| /. ül. az i d ő p o n t b a n való kötöttség pedig azon tapasztalatunkra támaszkodik. egy-egy r é s z t e r ü l e t e n m e g m u t a t k o z ó éretlenséget tapasztalunk. sokkal i n k á b b a c s o p o r t o s h e l y z e t b e n adott i n s t r u k c i ó r a reagál figyelmi. ill. Kíváncsiak voltunk arra.és farajz. hogy m é g a b e t ű t a n u l á s m e g k e z d é s e előtt mérjük fel a részképességeket. A tesztek felvételére o k t ó b e r hó során. ül. neveze­ tesen. ] j chológiai g o n d o z á s i g terjedhet. projektív vizsgá­ latokkal. (mértani forma másolása) figyelem (teljesítmény) 58. táblázat saját minta P. kel m e g i s m é t e l t ü k a vizsgálatokat. (A vizsgálat p o n t o s leírásának adatait a s z a k i r o d a l o m j e g y z é k e tartalmazza.3% 61. h o g y azt a gyereket. h o g y a g y e r m e k n e k n e m r é s z k é p e s s é g b e l i e l m a r a d á s a van. e n g e d é l y é n e k m e g s z e r z é s e . osztályos gyerekek. m e l y m e g m u t a t j a . A k é s ő b b i e k b e n b e m u t a t o t t táblázatok is alátámasztották az eredeti hipotézist. k o n c e n t r á c i ó s vagy é r t e l m e z é s i h i b á k k a l .5-8 éves 8-8. aki egyrészt segítette a felvételt.5 éves 6. és B e n d e r B-tesztekkel. más.f é l e eredeti m i n t a a d a t a i n a k e l e m z é s e szerint is m á r n y i l v á n v a l ó v á vált.

5 éves 8.5-7 éves 7-7.5-9.5-8 éves 8-8. p o n t s z á m o t é r t e k e l t a n u l ó i n k .25 éves 40% Figyelem-teszt: 30% 4.5 éves 6.5 éves 8.5 éves 7.5 éves 6.5 éves 6.2% DPT teszt: 98.5 éves 7.8% 6-6.5-9. ábra 7.5 éves 6. m e r t a z e r e d e t i m i n t a átlagai i s igen a l a c s o n y a k .5-9.5-8 éves 8-8.5-7 éves 7-7.5-9.5-8 éves 8-8.25 6-6.4% 98.t: teljesítmény megoszlás korosztályi bontásban 98.5 éves 8.A táblázatból látható.5-9.5-8 éves 8-8. ábra átnézett képek darabszáma korosztálvi bontásban 6-6. Az alábbi á b r á k a c s o p o r t o s v i z s g á l a t o k o n e g y e s t e s z t e k b e n nyújtott t e l j e s í t m é n y t m u ­ tatják k o r o s z t á l y i b o n t á s b a n .5-7 éves 7-7.5 éves 7.0% 97.5 éves 8.5-7 éves 7-7. ábra Edtfeldt-tesz.5 éves 7.5 éves 6.25 éves DPT mértani formák 258 259 .25 éves 5.6% 10 98.5 éves 6. hogy a figyelem-teszt kivételével m i n d e n területen alacsonyabb.25 éves 30 2. a m e l y a z é r t i s j e l z é s é r t é k ű . FigYelem-teszt: ábra korosztályi bontásban teljesítmény 6-6.5 éves 8. ábra „betűk" teljesítmény kororszályi bontásban é v e s 3.5-7 éves 7-7. 520 500 480 70% 460 60% 440 420 50% 400 6-6.5-8 éves 8.

4% PDT2. E n n e k e r e d m é n y e k é n t megállapítást nyert. Az 2. 2. Tanítóik konzultációk keretében kaptak se­ gítséget az o s z t á l y o n belüli differenciált f o g l a l k o z á s h o z . v a l a m i n t 761 „ n e m e l ő k é s z í t ő s " gyerek adatait hasonlítottuk össze. Látható.23% Példák: normál (N=758) előkészítős (N= 16) csoport • egyem (N=256) 9. Dóri z e n e t a g o z a t o s . 261 normál (N=761 ) előkészítős (N= 16) • hibaszám • teljesítmény (%) 7. hogy a család érzelmi p r o b l é m á i o k o z t á k a kislány „befelé fordulását". Fa.8 pont FIGY. legyen l e h e t ő s é g e a l a p o z ó fejlesztést vagy m á s terápiás l e h e t ő s é g e t igénybe venni. h o g y a k ö v e t k e z ő tanévben milyen osztálytípus. A vizsgálat alapján j a v a s o l t u k Dóri e l ő k é s z í t ő s s é m i n ő s í t é s é t e g y é n i p s z i c h o t e r á p i a mellett. b e k e z d é s e szerint e l ő k é s z í t ő b e az az 1. valamint a terápia iskolát érin­ tő k é r d é s e i b e n nyújtott az iskolapszichológus konzultatív segítséget. A Sindelar-teszt több területen is súlyos elmaradást mutat korosztályi átlagától. Edfeldt-teszt összehasonlító adatai 260 . M e g k e r e s é s ü n k r e az ó v ó n ő b e s z á m o l t az előz­ ményekről. A tanulási zavarszűrés e r e d m é n y e k é p p e n a teljes mintából 16 g y e r m e k c s o p o r t o s . A s z a k v é l e m é n y b e n rögzíteni kell a g y e r m e k vizsgálati i d ő p o n t b a n mért státuszát. év végi kontrollszűrés e r e d m é n y e k é n t pedig j a v a s l a t o t tettünk ar­ ra. és javaslatot tenni a fejlesztés területeire és módjára. Az instrukciókat nem érti. 7 . ábra Térirány feladat atlagainak alakulása. M i n d az év eleji szűrés. hogy a kislány fejlesztő osztályban ismételje m e g az első évet. • csoportos (N=761) 1. A tanító néni m á r ősztől figyelmi és visel­ kedési p r o b l é m á k miatt kérte segítségemet. a feladatértés gyen­ gesége.75 pont 4. majd egyéni vizsgálata alapján tettünk javaslatot. A kerületi átfogó szűrés m ó d o t adott a n n a k m é r l e g e l é s é r e is. kérve a Nevelési T a n á c s a d ó szak­ v é l e m é n y é t . teljesítménye értékel­ normál (N=761 ) előkészítős (N=l 6) csoport • csoportos (N=761) i egyem (N=148) hetetlen. Z s o l n a y . sem egyéni helyzet­ ben n e m képes a feladatokra koncentrálni.27% 98. ábrák a teljes m i n t a és az előkészítőbe j a v a s o l t g y e r e k e k össze­ h a s o n l í t ó szűrési adatait mutatják. táblázat Edtfeldt Előkészítő Nem előkészítő 18. hogy speci­ ális segítséggel sem k é p e s a t a n a n y a g o t elsajátítani. mind pedig a pedagógusi j e l z é s szerint igen ha­ mar látható volt tanulási n e h é z s é g e . így a Nevelési T a n á c s a d ó .b e javasolt. e g y é b p r o b l é m á i m e g a k a d á l y o z z á k a t ö b b i e k k e l való e g y ü t t h a l a d á s b a n . A tanév végén végzett kontrollszűrés ered­ m é n y e alapján tettünk j a v a s l a t o t arra vo­ n a t k o z ó a n . hogy a n n a k a kisgyereknek. így Dórinál a külvilág m e g i s m e r é s e háttérbe szorult.í r á s tanítási m ó d ­ szer a l k a l m a s a g y e r m e k problémájának kezelésére. Dóri vizsgálati helyzetben igen nehezen tartható. S e m csoportos. Az. 34. A 2. h o g y melyik g y e r e k n e k lenne célszerű az előkészítőssé minősítést j a v a s o l n i . 2. akiről j a n u á r 31 -ig nyilvánvalóvá válik. részképességeit a vizuális p e r c e p c i ó . táblázat és a 7 .6 pont DPT 3. ábra Dxstexia feladat atlagainak alakulása.javasolta a kislány előkészítőssé minősítését. AZ ELŐKÉSZÍTŐBE JAVASOLT GYEREKEK A Közoktatási törvény 1999. évi LXVIII. o l v a s á s . fejlesztő terápiában va­ ló részvétel mellett. Az.és családrajza p s z i c h é s eredetű p r o b l é m á k a t valószínűsít. e l m o n d v a . t á b l á z a t b a n A 7 7 7 fős teljes mintából 16 „ e l ő k é s z í t ő " . DPT teszt: . A t a n í t ó n ő s z á m á r a egyéni fejlesztési terv kialakításában. hogy első perctől megkülönböztetett egyéni b á n á s m ó d o t igényelt Dóri az ó v o d á b a n is. osztályos g y e r m e k j a v a s o l h a t ó .trv. v a l a m i n t a g r a f o m o t o r o s éretlenség j e l l e m e z t e .§.4 pont 32.1 0 . ill. ezért kértük klinikai vizsgá­ latát.m ó d s z e r r e l tanuló osztályba került. osztályba. P r o b l é m á i az isko­ la kezdete óta f o l y a m a t o s a n m e g m u t a t k o z t a k . Hajni óvodájából iskolaérettségi vizsgálat nélkül került normál létszámú általános is­ kolai 1. 15.1 0 .a szü­ lővel egyetértésben . h o g y igen n a g y a teljesít­ m é n y e l m a r a d á s a n o r m á l populációtól m i n d e n részterületen. 120 100 átlag 2.7% 58. h o g y ( r é s z ) k é p e s s é g b e l i .% 96. Az előkészítőbe való j a v a s l a t o t a ta­ n í t ó n ő n e k kell k e z d e m é n y e z n i a szülővel egyetértésben. A s z ü l ő k k e l p e d i g a fej­ lesztő s z a k e m b e r tartotta a k a p c s o l a t o t .. betűk " összehasonlító adatai A szakvéleményezés nyomán elkezdődött a kiszűrt g y e r e k e k n é l az egyéni vagy cso­ portos fejlesztés a Nevelési T a n á c s a d ó b a n . A részletes képességvizsgálat szerint intellektusa a gyenge átlagos ö v e z e t b e n volt. ábra Figyelem teszt: hiba és teljesítmény összehasonlító adatai 8. ¡11.III. akiről az első félévben e g y é r t e l m ű e n kide­ rül. Célja.

ORMAI VERA. Szinte v a l a m e n n y i iskola neve­ lési értekezlet k e r e t é b e n d o l g o z t a fel saját i n t é z m é n y e adatait. ELTE.) (2000): Alapok. Budapest. Budapest. m e l y e k a kerületi alsós m u n k a k ö z ö s s é g m u n k á j á h o z további s z e m p o n t o k a t adtak. KÓSÁNF. iskolánkénti és osztályonkénti b o n t á s b a n is képet kaptak a gyer­ mekek fejlettségi szintjéről. F o l y a m a t o s a n szembesül azzal. Az ellátás elterjedése a fenti p r o b l é m á k m e g n y u g t a t ó kezelésével j o b b a n tért h ó d í t h a t n a . i 4. h a n e m szakellátási k o m p e t e n c i a . 7. A speciális szakképesítéssel n e m r e n d e l k e z ő t a n í t ó n ő n e m k o m p e t e n s az alapkész. v é g i g g o n d o l n i abban a tekintetben. az első o s z t á l y o s oktatási a n y a g b a n t ö r t é n ő differenciált segítségnyújtást. a segítő s z a k e m b e r e k ezzel k a p c s o l a t o s feladatairól. Tapasztalataink szerint j a n u á r r a zárultak le az egyéni vizsgálatok. A c s o p o r t o s szűrések l e g k o r á b b a n o k t ó b e r elején k e z d h e t ő k . Az o r s z á g o s tipikusan m a g a s n o r m á l osztálylétszámok mellett időben s e m képzelhe­ tő el e z e k n e k a g y e r e k e k n e k a tanóra keretében t ö r t é n ő e g y é n i . az ún. rossz tapasztalatok és é l m é n y e k az oka. Országos szakmai Találkozójának előadásai. 3. K ü l ö n ö s e n fontos ezt . de valamely okból n e m került spe­ ciális g o n d o z á s b a . így gyakorlatilag a tanév f e l e * ' g y e r m e k s z á m á r a „üresjárat". további p s z i c h o t e r á p i á s m e g s e g í t é s mellett. A speciális s z a k e m b e r e k részéről a szülők m e g g y ő z é s e nagy n e h é z s é g e k k e l j á r ab­ ban az esetben. 6. megfelelni a tanári és szülői elvárásoknak. 17. Az intéz­ m é n y v e z e t ő k e g é s z é b e n . Ez számuk­ ra n é m i l e g ellent is m o n d az oktatási törvény szellemének. A kislány p s z i c h é s státusza 2. Illetve a törvény fejlesztési lehetőséget ajánl „délelőtti n a p k ö z i s foglalkozás kere­ tében is".Az év végi kontroli-képességvizsgálat e r e d m é n y e k é n t D ó r i n a k fejlesztő első osztály­ ban való évismétlést j a v a s o l t u n k . hogy m i n d e k ö z b e n a g y e r m e k b e n milyen é r z e l m i FO­ l y a m a t o k j á t s z ó d n a k le. o s z t á l y o s k o r á r a r e n d e z ő d ö t t annyira. osztály vé­ gére helyezi az o l v a s á s . mely aztán a fejlesztést nehezítheti m e g a későbbiekben. Az „üresjárat" pedig csök­ kenti a tanulás iránti motivációt is. Ez a g y e r e k e k n é l a viselkedési. m a t e m a t i k a területén az alapkészségek fejlettségének elvár­ h a t ó szintjét. í magatartási és érzelmi p r o b l é m á k f o k o z ó d á s á t e r e d m é n y e z h e t i . E m e l l e t t l e v o n h a t ó fon­ tos tanulság volt s z á m u n k r a .e l m a r a d á s o k k a l k ü s z k ö d ő g y e r m e k egyéni fejlesztésében. de ez a g y a k o r l a t b a n m á r n e m i g e n fordul elő. Ezután az egyéni vizs­ g á l a t o k . Ez h a n g s ú l y o z o t t a n felveti az óvodai szűrés fontosságát.v é l e m é n y e m szerint .a n y a g egyidejű átadását vár. Kőbányai Nevelési Tanácsadó. 4. Visszajelzése­ ink alapján az alábbi kétségek m e r ü l t e k fel a l k a l m a z á s a során: 1. a h o s p i t á l á s . E k k o r a tanítótól egy i d ő b e n kétféle . hogy a szűrést és fejlesztést n e m elég az iskolában. A kettő közötti s z a k m a i differenciálás . hogy a szülők többsége képtelen m e g o l d a n i g y e r m e k e 1 r e n d s z e r e s . v a l a m i n t a s z ü l ő k k e l folytatott'' m e g b e s z é l é s e k m i n t e g y 10-15 vizsgálati órát vesznek igénybe a szakellátástól. N e m szabad elfeledkezni arról.. hogy a tanév f e n n m a r a d ó -. 2. Budapest. IV. 5.oktatási és fejlesztési .n e m is elsősorban tanítói.. h a n e m már az ó v o d á b a n kell e l k e z d e n i . a m e n n y i b e n az a 2. A Nevelési Tanácsadók I I . r é s z é b e n folyó „differenciált egyéni fejlesztést" ki és m i k o r v é g e z z e . A d d i g az e g y é n i k ü l ö n b s é g e k r e és az eltérő érési f o l y a m a t r a a t a n í t ó n a k tekintettel kell lennie. nánk el.)(2()01): Együtt a gyerekekért. S z á m o s szervezeti k e z d e m é n y e z é s t i s m e r ü n k . Budapest. H i s z e n a fejlesztés itt n e m . v a l a m i n t a kü­ lönböző s z a k e m b e r e k közötti e g y ü t t m ű k ö d é s s z ü k s é g e s s é g é b e n . ^ . vég­ rehajtása a z o n b a n m é g k e v é s s é kidolgozott. A felmérés az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k a t megerősítette a p r i m e r p r e v e n c i ó . KERÜLETI SZINTŰ FELADATOK KIJELÖLÉSE Az átfogó f e l m é r é s t a kerületi I g a z g a t ó i M u n k a k ö z ö s s é g ülésén i s m e r t e t t ü k . N i n c s kialakult s z a k m a i állásfoglalás abban a tekintetben. Animula. In: Bagotai Tamás (szerk): Módszertani tükör.í r á s . Az általunk előkészítőssé minősített gyerekek m i n d e g y i k e p r o b l é m á s n a k számított az ó v o d á b a n már. fejlesztő n a p k ö z i t ő l az i n t é z m é n y i vagy utazó fejlesztő-gyógypedagógusi ellátásig. KOTORÓ EMESE (szerk. ELTE. és megjósolják a fejlődést. Bár ez a r e n d e l k e z é s lehetőséget biztosít egy differenciált ellátási f o r m a kialakítására. ma­ gatartási p r o b l é m á k a t . differenciált fejlesztése. KOVÁCS FERENC. h o g y k é p e s saját szintjének megfelelő t a n u l m á n y i teljesítményre. Anonymus Alapítvány.• s é g . hogy egy-két h ó n a p el­ teltével felismerjék a várható tanulási problémákat. 262 263 . HORÁNYI ANNABELLA. E n n e k sok esetben a szülővel való konfrontációtól való félelem. ill. Javasla­ tok hangzottak el osztályszervezési és m ó d s z e r t a n i k é r d é s e k b e n is. A t a n í t ó n ő k általában nincsenek s z a k m a i l a g felkészülve arra. h o g y képtelen követni osztálytár­ sai tempóját. IRODALOM KEREKES FANNY (2001): Tanulási zavar szűrése kőbányai első osztályosok között. VIDOVSZKY GÁBOR (szerk. Isko­ lapszichológia. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1987): Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kiiskolásoknak. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1990): Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára. Isko­ lapszichológia.. heti t ö b b a l k a l o m m a l történő s z a k r e n d e l é s r e vitelét. és ez megnehezíti az előkészítős pedagógiai javaslat mérlegelését. n e m küldik szakvizsgálatra a gyerekeket. Anonymus Alapítvány fejlesztő pedagógus képzé­ se. ha az ó v o d á b a n nem jelzik kellő hatékonysággal a várható t a n u l m á n y i . a p e d a g ó g u s s a l való k o n z u l t á c i ó . h a n e m a tan-" a n y a g elsajátítását a l a p o z ó r é s z k é p e s s é g e k fejlesztését jelenti.

genetikai adottságok mellett a társas . Veszélyeztetettséget jelent a n n a k a k i s k o r ú n a k az állapota. a m e l y n e k egyfajta „ h á t r á n y k o m p e n z á l ó " szerepe van a település oktatási rend­ szerében. A gyenge iskolai teljesítmények sok esetben a nagyon eros A „HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ" JELLEG Az itt t a n u l ó g y e r m e k e k j e l e n t ő s része valamilyen területen hátrányt szenvedett az_egészséges fejlődésű és/vagy a jó szociális k ö r ü l m é n y e k között és r e n d e z e t t c s a l á d o k b a n élő k o r t á r s a i k h o z k é p e s t . illetve tanulási és magatartás zavarokat j e l e n t e n e k .aki e g y b e n a tantestület p e d a g ó g u ­ sa is . diszgráfia vagy diszkalkulia.és tárgyi . Ezek a hátrányok nagy mértékben a k a d á l y o z z á k az iskolai teljesítő­ készséget. A hazai közoktatási rend­ szerben az iskolarendszer egészét tekintve a személyiség fejlesztésének keretei. a „ n e h e z e n n e v e l h e t ő k " . hogy felismerje és elfogadja a g y e r m e k e k problémáit. mégis nagyon sok helyen m i n d e n n a p i p r o b l é m á t j e l e n t a g y e r m e k e k egészséges fejlődésének biztosítása.anyagi.elfogadhatatlan. pakisztáni és arab származású gyermek. a t á r s a d a l m i . az isko­ la felzárkóztató. Az itt t a n u l ó g y e r m e k e k közel fele olyan társadalmi szubkultúrából . az iskolának. az e r e d e t i l e g „ c s a k " t e l j e s í t m é n y p r o b l é m á k h o z rendszerint viselkedési zavarok is k a p c s o l ó d n a k . E z e k megfordítható hátrányok. akit k ö r n y e z e t e úgy nevel. p e d a g ó g u s i ) ártalomnak v a n n a k kitéve . tervszerű irányítása. fejlesztő és korrekciós m u n k á j á n a k b e m u t a t á s á n keresztül. valamint a demográfiai változásokkal p á r h u z a m o s a n alakult az iskolarendszer. v a l a m i n t a hátrányos szociális környezetű családok g y e r m e k e i n e k problémáival kell m e g k ü z d e n i . akik k ö z ö t t a z o n b a n t ö b b e n tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d e n e k . ami tovább bonyolítja az előbbiekben illusztrált és a gyer­ NAGY SÁNDOR BEVEZETÉS m e k e k által elszenvedett hátrányokat. ahol n a g y o b b az esélye m i n d e n p r o b l é m á s g y e r e k n e k a felzárkózásra. h a n e m az időnként felerősödő és folyamatosan m e g l é v ő etnikai jellegű p r o b l é m á k k a l is. Tehát megállapítható. a „hát­ rányos h e l y z e t ű e k " . Az összes r o m a gyer­ mek ( 1 0 7 ) k ö z ü l a z iskolában 4 3 % (32) n e m p r o b l é m á s g y e r m e k v é d e l m i s z e m p o n t b ó l .n y i l v á n t a r t á s a szerint pl. ha az o k o k közül egy sze­ mélynél vagy családnál több is fennáll. e tanév (a t a n u l m á n y készítése idején) kezdetén a teljes ta­ nulói l é t s z á m m i n t e g y fele (226 gyermekből 107 g y e r m e k .HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓ ÉS ROMA GYERMEKEK ISKOLAI INTEGRÁCIÓJA szociális r e t a r d á c i ó számlájára is írhatók. i n t é z m é n y e k ) is m e g h a t á r o z z a a pszichikum fejlődését.g a z d a s á g i át­ alakulással. a m e l y e k n e k szükségletkielégítési lehetőségei. e b b e az iskolába j á r ó g y e r m e k közül 145 sorolható a veszélyeztetett (109) és/vagy a h a l m o z o t ­ tan h á t r á n y o s h e l y z e t ű (36) kategóriába a fenti nyilvántartás szerint. akik a fejlődé­ sük során fiziológiai és/vagy környezeti és/vagy nevelői (szülői. amely tizenötnél kisebb létszám­ mal m ű k ö d i k .érkezett. Az összes. A m o d e r n fejlődéslélektani felfogás sze­ rint a s z e m é l y i s é g fejlődését bio-pszicho-szociális t é n y e z ő k határozzák meg. h o g y m i n d e n évfolyamon van egy olyan osztály.és akiket sokszor úgy c í m k é z ü n k . Gyak­ ran h ú z ó d i k a p r o b l é m á k hátterében az egyes részterületek súlyosabb funkciózavara. h o g y ők a „veszélyeztetettek". A c i g á n y szülők egy része n e m vállalja etnikai hovatartozását. feltételei t ö b b n y i r e r e n d e l k e z é s r e állnak. T e h á t a ve­ leszületett. n i n c s e n e k súlyos észlelési hiányos­ ságaik. a „tanulási nehézségekkel k ü z d ő k " . R e n d e l e t teszi l e h e t ő v é az ilyen g y e r m e k e k k e l történő sajátos bánásmódot. urbanizációval. Azok a g y e r m e k e k . Az iskolai g y e r m e k v é d e l m i felelős . helyen és időben . é l e t k ö r ü l m é n y e i a t á r s a d a l o m t ö b b s é g é n é l lényegesen r o s s z a b b a k . v a l a m i n t a társa­ dalmi m u n k a m e g o s z t á s által kijelölt tevékenységek. a „sérül­ tek" . hogy az osztálytanító rendelkezzen fejlesz­ tő illetve g y ó g y p e d a g ó g i a i ismeretekkel a h h o z .j e l e n t i k a nehézséget a mai iskolarendszer n e v e l ő . szociális.l v i e t n á m i . A tanulási zava­ rokkal k ü z d ő g y e r m e k e k átlagos intellektussal bírnak. A nevelés különböző meghatározásaiban közös: a sze­ m é l y i s é g fejlődésének segítése és tudatos. elsősorban a m u n k a köré szervező­ dött k ö z ö s s é g e k b e n folyt. n i n c s e n e k p a t o l ó g i á s viselkedéstüneteik. Ide csak a N e v e l é s i T a n á c s a d ó vagy valamelyik T a n u l á s i K é p e s s é g e k e t Vizsgáló Szakértői Bizottság s z a k v é l e m é n y e alapján kerülhetnek be a gyerekek. Az iskola egy ú g y n e v e z e t t kislétszámú fejlesztő osztályokat m ű k ö d t e t ő iskola. kortársak. a h o g y a n az egy adott kultúrában. és e g y r e t ö b b iskola vállalja fel ezt a feladatot. h o g y n e m c s a k a tanulási és m a g a t a r t á s p r o b l é ­ mákkal. H á t r á n y o s helyzetűek' azok a g y e r m e k e k . k ü l ö n ö s e n az alsó tagozaton fontos. E t a n u l m á n y b a n egy olyan budapesti kerület iskolájának tevékenységéről szeretnék be­ s z á m o l n i . gondoz.magyaror­ szági cigány c s a l á d o k . N é h á n y meg­ állapítást a köznapi használatban is elterjedt fogalmak p o n t o s a b b m e g é r t é s é h e z az alábbi­ akban o l v a s h a t u n k .környezet (család.o k t a t ó munkájában. egészségügyi s z e m p o n t b ó l .n e v e l ő d é s folyamata a családban. fejlesztést tizenötnél kisebb létszámú osz­ tályokban. így összesen 4 9 % a m á s e t n i k u m h o z t a r t o z ó tanuló. raj­ tuk kívül az i s k o l á b a n tanul m é g (a településen megfigyelhető m i g r á c i ó s j e l e n s é g követ­ k e z t é b e n ) l . hogy tanulói létszám közel fe­ lét r o m a c s a l á d o k g y e r m e k e i képezik. A m o d e r n i z á c i ó v a l . Mivel a tanulási n e h é z s é g e k k e l k ü z d ő g y e r e k e k n e m t u d n a k eleget tenni az átlagos iskolai k ö v e t e l m é n y e k n e k . A kislétszámú fejlesztő osz­ tályokban. A régebbi t á r s a d a l m a k b a n a n e v e l é s . T o v á b b i j e l l e g z e t e s s é g e az iskolának. speciális segítés szükséges az ismeretek elsajátításához. ez 4 8 % ) r o m a származású. Ma már m a j d n e m m i n d e n tanító részt vett vagy vesz ilyen irányú s z a k m a i t o v á b b k é p z é s e n . mint a diszlexia. ' H a l m o z o t t a n hátrányos helyzetről akkor beszélünk. amiből 9 7 % a cigány családokból s z á r m a z ó . akik olyan c s a l á d o k b a n élnek. A figye­ lem és k o n c e n t r á c i ó zavara sokszor jelenik m e g jól differenciálható tünetként a tanulási es viselkedési p r o b l é m á k kapcsán. E z e k h e z g y a k r a n társul figyelemzavar. de e g y é n r e sza­ bott. ami azt jelenti. és h a t é k o n y a n tudja őket tanítani. A felnőtt életre való felkészítésben egyre n a g y o b b súlya lett a nevelés társadalmilag szer­ vezett i n t é z m é n y é n e k . Az itt folytatott iskolapszichológusi t e v é k e n y s é g e m tapasztalatai alapján p r ó b á l o m ezt a h á t r á n y k o m p e n z á l ó folyamatot érzékeltetni. A z o n b a n a tanulási és/vagy magatartási zavarral 265 264 .

Az á l l a m a l k o t ó et­ nikumokat nemzetnek n e v e z z ü k . a m e l y e k t ő l sza­ badulni szerettek volna a v á r o s r e n d e z ő k . története. Az e t n i k u m o k s z á m á r a a k ö z ö s s é g referenciacsoportot jelent. Ezért ér­ d e m e s némi településszociológiai s z e m p o n t ú megvilágításba helyezni egy ó v o d á t vagy is­ kolát. Ezekből az arányokból is j ó l lát­ ható. 2. foglalkozási formáiban való elkülönülés. hogy legalább száz évet éljen ott. v a l a m i n t segíti a családok helyzetének. p e d a g ó g u s n a k és a segítő s z a k e m b e r e k n e k egyaránt. a magyar­ országi c i g á n y s á g 6%). és ha a környezete is a n n a k tartja őt (pl.) h a t á r o z n a k m e g . . Ebből a d ó d ó a n az iskola a h á t r á n y k o m p e n z á l ó szerep mellett a r o m a g y e r m e k e k iskoláztatásában. E g y adott állam etnikai képlete az ott élő e t n i k u m a i n a k s z á m a r á n y á t jelenti (pl. g y e r m e k v é d e l m i felelős . hogy szinte minden cigánynak nevezett csoport magát világosan m é g k ü l ö n b ö z t e t i m á s . A m a g y a r o r s z á g i c i g á n y s á g o n belüli társadalmi e l k ü l ö n ü l é s n e k a szociológiai j e l l e m z ő i : . Egy ilyen n é z ő p o n t ú m e g k ö z e l í t é s hozzájárul ah­ hoz.az adott településen belüli térbeli elkülönülés. indián az. Az ipartelepítés és vasútépítés valósággal kör­ bezárta n e m c s a k földrajzilag. akiket m a g y a r cigánynak. a társadalmi távol­ ságok térbeli kifejezése t ö b b n e m z e d é k r e átörökíti azokat a p r o b l é m á k a t . felzárkóztatásában is j e l e n t ő s szerepet vállal.h a g y o m á n y . miszerint a c i g á n y n a k nevezett c s o p o r t o k között egyfajta szétválasztó törekvést lehet fet- 266 267 . ma a főváros m é r t a n i k ö z e p é n helyezkedik el. a m e l y n e k polgári fejlődése m á r v a l a m e ­ lyest e l ő r e h a l a d o t t . erőt ad. alul képviselt (cigány) vagy felül képviselt (zsidó. k o n v e n c i ó k . horvát. Akiket a s z a k i r o d a l o m j o b ­ bára oláh c i g á n y n a k nevez. Eszerint élhetnek többségi vagy kisebbségi c s o p o r t b a n egy adott á l l a m o n belül. m i k ö z b e n m á s o k n e m s z ü k s é g s z e r ű e n fogadnak el m i n d e n k i t . ha a p e d a g ó g u s o k és a szülők n e m m i n d i g vállalják fel ezt nyíltan. i n k á b b szeretik m a g u k a t beásnak nevezni ( S z u h a y . szokások. A „ c i g á n y " s z ó n a k a saját nyel­ v ü k b e n n i n c s j e l e n t é s e . És c s ö k k e n t az esélye annak.p o n t o s a b b a n érzé­ keljék a g y e r m e k e k t á r s a d a l m i . A legelterjedtebb m a g y a r o r s z á g i kisebbség a c i g á n y s á g .a fő c s o p o r t o k között m e r e v házasodási kör húzódik. szülőnek.a m u n k a szervezeti. 1999). a b e n n e folytatott o k t a t ó . Azt ugyanis. Ez n e m jelenti azt. . l e h e t ő s é g e i n e k j o b b megértését. h o g y m e n n y i bio-pszicho-szociális fejlődési hátrány ledolgozásán kell m u n k á l k o d ­ ni e b b e n az iskolában g y e r m e k n e k . szintén c i g á n y n a k nevezett csoporttól. Segít m e g é r t e n i az etnikai konfliktusok kezelését. és a k k o r is ezt kell tennie.k u l t u r á l i s közegét. illetve a b e n n ü k n e v e l ő d ő g y e r m e k e k e t és családjaikat. iskolapszichológus. n é m e t ) . A k ü l ö n b ö z ő etnikai c s o p o r t o k közötti viszonyrendszer.k ü z d ő g y e r e k e k között ennél is jóval n a g y o b b az arányuk. . M a g y a r o r s z á g o n n e m egységes a cigányság. együttélési f o r m a jelenti az etnikai „modus vivendi"-t. hogy a kerület m u n k á s t á r s a ­ d a l m a k a p c s o l a t b a kerüljön azzal a népességgel. a m e l y e k e t az adott település s z ű k e b b tár­ sadalmi k ö r n y e z e t é n e k adottságai (pl. Ez ne­ hezítette a lakosság mobilitását. I n t e g r á c i ó (szoros e g y ü t t m ű k ö d é s a kisebbség és a többség között). ha ő maga annak tartja magát. h o g y a tudatosan eltervezett szegregációs szándék. míg akiket r o m á n c i g á n y n a k m o n d a n a k . M a g y a r o r s z á g o n 13 kisebbség ismeri el a törvényt. T é n y . hogy a p e d a g ó g u s o k és a k ü l ö n b ö z ő segítő foglalkozású s z a k e m b e r e k .logopédusok. A k ü l ö n b ö z ő c s o p o r t o k egy-egy fő c s o p o r t b a próbálják besorolni m a g u k a t . E z e k után fókuszáljunk a b e v e z e t ő b e n említett budapesti iskolában t a n u l ó r o m a g y e r m e k e k és családjaik településtörténeti hátterére. Egy etnikai csoportba a k k o r tartozik valaki. század végétől és a rendszerváltás előtt h o m o g é n p r o l e t á r t ö m e g e k e t vonzottak ide. kultúrája stb. és k ö n n y e b b e n tudják fenntartani értékeiket. fedezni. AZ ISKOLA HELYE A TELEPÜLÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN M i n d e n oktatási i n t é z m é n y .n e v e l ő m u n k a és az ott t a n u l ó gyer­ m e k e k r e n d e l k e z n e k olyan sajátos v o n á s o k k a l . ha áttekintjük az e t n i k u m o k szocio­ lógiai és szociálpszichológiai jellemzőit. Ez a s z e m l é l e t m ó d is segít n a g y o n sok p r o b l é m a m e g é r t é s é b e n . . C s a k megfelelő e g y ü t t m ű k ö d é s és g o n d o l k o d á s mellett lehet h a t é k o n y a n telje­ síteni ezt a kihívást. a r o m a = e m b e r e k . Az 1930-as é v e k b e n átadott s z ü k s é g l a k ó t e l e p e k ma is a főváros l e g r e m é n y t e l e n e b b helyzetű lakosságát foglalják m a g u k b a .az általában vett társadalmi kapcsolatok terén való elkülönülés. fejlesztő p e d a g ó g u s o k . 3. e g y k o r p e r e m k e r ü l e t volt. A s s z i m i l á c i ó ( b e o l v a d á s ) : ö n k é n t vagy kényszerből. A kerület. Egy etnikum státuszának kritériuma a többsé­ gi t á r s a d a l m o n belül. a m e l y b e n az általam említett iskola m ű k ö d i k . K o m o l y tanulsággal szolgálhatnak ezek a telepek abban a tekintetben. Ez a peremkerületi jellege a z o n b a n m á i g m e g ­ maradt. Izoláció ( a m i k o r m a g a a kisebbség tartja m a g á t távol). a kultúrájukat m e g h a t á r o z ó tényező­ ket (nyelv. ők a k ü l ö n b ö z ő s é g ü k e t valóságos és s z i m b o l i k u s e s z k ö z ö k k e l is kifejezik. aki egy elismert törzs tagja). S z e g r e g á c i ó (a t ö b b s é g kirekeszti). azok használják m a g u k r a a muzsikus megjelölést.és a földrajzi közelség). Ez m e g á l l a p í t h a t ó az iskolai A CIGÁNYKÉRDÉS SZOCIOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉSE végzettségi kategóriák eloszlásából is.a nyelvi e l k ü l ö n ü l é s . m ú l t . ebből 800 kisebbségben. A kisebbségi státusz típusai: 1. h o g y az ide telepített gyárak a 19. 4. azok m a g u k a t r o m á n a k vagy romnak mondják. ahol társadalmi k é p v i s e l e t ü k lehet: arányos. ebből 12 ön­ k o r m á n y z a t (a zsidók n e m ) . M i k ö z b e n a t á r s a d a l o m t ö b b s é g e e g y s é g e s fogalom alá sorol m i n d e n c i g á n y n a k nevezett embert. ETNOPSZtCHOLÓGIAI VONATKOZÁSOK Most tekintsünk át néhány alapfogalmat az etnikumokkal kapcsolatos problémakörből! A F ö l d ö n mintegy 3000 autentikus etnikum él. hogy a h á r o m fő csoport az o s z t á l y o z á s alapja m i n d e n e s e t b e n . h a n e m társadalmilag is a település sűrűn lakott részét.

k ü l ö n b e n a g y e r m e k e k egyre n a g y o b b s z á m b a n szakadnak le társaiktól.s z a k i r o d a l o m . ezért'egyrészt közvetlen m u n k a k a p c s o l a t b a n van a T a n á c s a d ó s z a k e m b e r e i ^ vei.iskolában folyó iskolapszichológusi f e l a d a t o ­ AZ ISKOLA ÉS A NEVELÉSI TANÁCSADÓ KAPCSOLATA kat i s m e r t e t e m . a m e l y e k e t a z adott i s k o l á : ban kell ellátni. Ez alatt az időszak alatt épült ki a k e r ü l e t b e n az ó v o d a . regisztrálása T e r m é s z e t e s e n a n e v e l é s . a szociális ellátórendszernek arra kell törekedniük. Itt m o s t csak a saját . 2. Egy ilyen e g y ü t t m ű k ö d é s i forma volt e b b e n az időben például az. mozgás-. miszerint az átlagos általános iskolai k ö v e t e l m é n y e k és ismeretek á t a d á s á n a k m ó d s z e r e i mellett m e g i s m e r k e d j e n e k egyfajta g y ó g y p e d a g ó g i a i s z e m l é l e t m ó d d a l . és az éri­ nek megfelelő m ó d s z e r e k alkalmazásáról. Az i s k o l a ­ p s z i c h o l ó g u s c s o p o r t m ű k ö d é s é r e a p r i m e r p r e v e n c i ó s s z e m l é l e t m ó d j e l l e m z ő . Ebben a nevelési-oktatási folyamatban két n a g y p r o b l é m a c s o p o r t j e l e n t nehézséget a p e d a g ó g u s o k és a g y e r m e k e k számára. és közvetítés Ebben a m ű k ö d é s i f o r m á b a n az iskolapszichológus a Nevelési T a n á c s a d ó képviselője ( a l ­ kalmazottja). kezelésében.k ö z ö t t ü k az e t a n u l m á n y b a n szerep­ lő iskola is —.eszközhiány megoldása.s z e r e p . ezért most röviden m i n d e g y i k r ő l közlök n é h á n y g o n d o l a t o t . t o v á b b k é p z é s e k ajánlása. Az ö n k o r m á n y z a t n a k . az i n f o r m á c i ó k k é t ­ irányú k ö z v e t í t é s é b e n lényeges és olykor igen n e h é z az e n n e k való megfelelés.két. a m e l y szervezetileg a Nevelési T a n á c s a d ó egyik m u n k a c s o p o r t j a . Ez azt jelenti. 5. De az akkori ta­ n á c s a d ó i m ű k ö d é s ezt n a g y o n ritkán tette lehetővé.fejlesztő p r o g r a m o k . Az ilyen i s k o l á k a t fel kell z á r k ó z t a t n i a k e d v e z ő b b l e h e t ő s é g e k h e z . regisztrálása az iskolában. és kereshették fel a Nevelési T a n á c s a d ó szakembereit. : A z iskola o k t a t ó . A z o n b a n a m i k o r m é g n e m m ű k ö d ö t t az iskolapszichológus csoport a ke­ rületben.p r o b l é m á s p e d a g ó g i a i helyzetek k ö z ö s m e g o l d á s a . . 268 269 . a k o m p l e x eseteket pedig az iskolapszi­ c h o l ó g u s közvetíti a N e v e l é s i T a n á c s a d ó b a . és azon kell gon­ d o l k o d n i u k . A k k o r a T a n á c s a d ó g y ó g y p e d a g ó g u ­ sai és klinikai p s z i c h o l ó g u s a i j á r t a k ki egy-egy eset k a p c s á n az iskolába. át­ lag h á r o m h e t e n t e egy klinikai s z a k p s z i c h o l ó g u s és egy fejlesztő p e d a g ó g u s vezetésével 5 . a m e l y i k egy­ aránt birtokol e l ő n y ö s e b b és h á t r á n y o s a b b lakókörzeteket. értelmi. A fenti feladatokat m á r a n a g y r é s z t átvette az iskolában m ű k ö d ő i s k o l a p s z i c h o ­ lógus. nivelláló hatású lehet. E k k o r részben külön e s e t m e g b e s z é l é s e k e t .terápia felajánlása á t m e n e t i l e g a súlyosan sérült g y e r m e k e k részére. hogy ezek a g y e r m e k e k h o g y a n kerüljenek k e d v e z ő b b h e l y z e t b e e l ő d e i k n é l . és i n k á b b az iskola p e d a g ó g u s a i n a k adtak konzultációs lehetőséget. a másik a tanulási zavar. és az alábbi p o n t o k b a n c s o p o r t o s í t a n i általában az iskolapszichológusi feladatokat: 1. Pszichológiai ismeretek kifejtése. a helyi igényeknek és lehetőségeknek megfelelően. figyelmi p r o b l é m á k á l l ­ nak. érzelmi. a m e l y n e k g y e r m e k e i és unokái napjainkban n ö v e k e d n e k . 6.2 fejlesztő peda­ g ó g u s v e z e t é s é v e l fejlesztő foglalkozás-sorozat indult d é l e l ő t t ö n k é n t a N e v e l é s i T a n á c s ­ a d ó b a n .o k t a t á s h a t á s a i n a k vizsgálata. és közvetítés. Ez utóbbiak a részképesség-. Részvétel a Nevelési Tanácsadó alapfeladataiban. A kerület 17 általános iskolája közül hat olyan van . K o n z u l t á c i ó k k o n k r é t nevelési p r o b l é m á k m e g o l d á s á n a k kialakítása céljából. Ezen feladatok a szóban forgó iskolában is jelen vannak. r é s z ­ ben a m á s i k két m u n k a c s o p o r t t a l e s e t a d ó és m u n k a m e g b e s z é l é s e k e t tartunk. FELADATAI ' ~~ A m i ó t a a k e r ü l e t b e n létrejött az i s k o l a .6 fős c s o p o r t o k b a n 2 . Az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k n a k egyik alapfeladata volt . hogy az adott tanévben.A k e r ü l e t t e h á t a saját múltjából e g y o l y a n h á t r á n y o s h e l y z e t ű l a k o s s á g o t örökölt. ahol kedvezőtlen h e l y z e t s z e g r e g á c i ó van. AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS SZEREPE. a k k o r is léteztek azok a g o n d o k . é s e g y ü t t m ű k ö d j e n e k az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s s a l a k ü l ö n b ö z ő p r o b l é m á k p r i m e r prevenciójá­ ban. Részvétel a N e v e l é s i T a n á c s a d ó alapfeladataiban. a m e l y b e n az i n t é z m é n y k ö z i k o m m u n i k á c i ó b a n .e t a n u l m á n y tárgyát k é p e z ő . tehát e z e k b e n az iskolákban k ü l ö n ü l n e k el leg­ i n k á b b . S o k s z o r nagy n y o m á s n e h e z e d i k a z iskolapszichológusra ebből a d ó d ó a n : A A l e g s ú l y o s a b b a n l e m a r a d t g y e r m e k e k s z á m á r a 4 . a m i n e k a hátterében viselkedési. Feltáró és fejlesztő célú foglalkozások.a szemlé­ letformálás. . a m e l y egyben szemléletváltást is igényelt az iskolai vezetés részéről. nevelés-oktatás hatásainak vizsgálata.n e v e l ő m u n k á j á b a n h á r o m é v e indult e l egy folyamat. M o s t rátérek a z iskolapszichológusi feladatok ismertetésére.és ma is az . A p e d a g ó g i a i j e l l e g ű fejlesztéseket az a z ó t a i s k o l á b a n d o l g o z ó független fejlesztő p e d a g ó g u s .1 0 tanítóból álló c s o p o r t konzultált az alábbi t é m a k ö r ö k b e n : . Egyik a m a ­ gatartászavar. m i n d e n kollégája heti négy délelőtt . E h h e z a z o n b a n tisztázni é r d e m e s . térbeli o r i e n t á c i ó s .o k t a t á s pszichológiai s z e m p o n t ú vizsgálatáról van szó. A n e v e l é s . a m e l y e k a valamilyen s z e m p o n t b ó l p r o b l é m á s g y e r m e k e k n e v e l é s é b e n és oktatásában j e l e n t k e z t e k . 3. ötletek átadása. m á s r é s z t egyfajta közvetítő szerepet tölt be az iskola és a T a n á c s a d ó között. h á ­ rom vagy négy i n t é z m é n y b e n . Ez e g y olyan „ h í d " . Az olyan iskola.ó v o d a p s z i c h o l ó g u s hálózat.látja el az ó v o d á k b a n és/vagy az iskolákban a f e l a d a t o k a t . egy n a p o t pedig a T a n á c s a d ó b a n töltenek.végzi. . S z ű r é s és orientálás. 4.ettől a tanévtől kezdve kettő . hogy az iskolákban a k e d v e z ő t l e n e b b h e l y z e t b e n lévő lakosság g y e r m e k e i a l e g k e v é s b é t u d n a k k e v e r e d n i a m a g a s a b b státuszú c s a l á d o k gyermekeivel.és iskolapszichológusi h á l ó z a t a Nevelési T a n á c s a d ó szervezeti keretein belül. . az óvo­ d á k n a k és iskoláknak.

Az ilyen típusú k o n z u l t á c i ó k folyamatosan helyet kell kapjanak az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s fe­ ladatai során. lég­ kör. drog-prevenció). T a l á n n e m véletlen. akivel iskolai keretek között. o s z t á l y o s o k tanulási stílus és stratégia vizsgálata. fejlesztőpedagógus.p s z i c h o m o t o r o s fejlesztő foglalkozás (mozgásos-játék c s o p o r t hiperaktív és magatar­ tászavaros g y e r m e k e k részére). t o v á b b k é p z é s e k szer­ vezése és vezetése (nevelési értekezletek). életvezetési ismeretek .órában. diszkalkulia). p e d a g ó g u s o k és szülők szá­ mára. és a t á r s . Ezek csoportosan. a pályaorientációs vizsgálatok 7 .-így pl.f o k o z a t o s a n b ő v ü l t a tevékenységi kör. illetve szülők s z á m á r a ismeretterjesztő köny­ vek ajánlása. E l ő b b heti két n a p o n . néhány a l k a l o m b ó l álló k o n z u l t á c i ó s o ­ rozatban sikerült együtt dolgozni. majd h á r o m n a p o n lehettem jelen az isko­ lában.órák vagy órán kívüli klubfog­ lalkozások k e r e t é b e n . A tanulók esetében egyéni és c s o p o r t o s fejlesztő foglalkozások (képesség és szemé­ lyiség). hogy a Nevelési T a n á c s a d ó alkalma­ zottjaként. osz­ tályosok részére. S z ü k s é g e s az iskolai vezetéssel. amiből a s z ü . E n n e k m e g f e l e l ő e n k ü l ö n b ö z ő s z á l a k o n indult el ez a „ t ű z o l t ó " .tanulók és c s o p o r t o k órai megfigyelése ( „ h o s p i t á l á s " ) .általam ellátott . az 5-6.k o n z u l t á c i ó az e g y é b segítő s z a k e m b e r e k k e l .pl. többnyire osztálykeretben v é g e z h e t ő vizsgálatok. .j e l l e g ű m u n k a . N a g y o n fontos a pszichológiai szemléletformálás az iskolában.8 . gel ( r e n d h a g y ó osztályfőnöki . A szóban forgó . a m i az iskola és a p e d a g ó g u s o k részéről bizonyult égetően sürgősnek.e b b e n az iskolában volt a l e g e r ő s e b b és l e g s ü r g ő s e b b a p s z i c h o l ó g u s iránti igény . m e n t á l h i g i é n é s foglalkozások. h a n e m e g y é b iskolapszichológiai és m e n t á l h i g i é n é s feladatok.iskolai m e n t á l h i g i é n é s m u n k a (életmódvizsgálat. a m e l y e k folyamatosan és régóta jelentettek n e h é z s é g e t a p e d a g ó g u s o k n a k .tanulási z a v a r o k preventív csoportos szűrése az első o s z t á l y o k b a n . Volt. a p e d a g ó g u s o k k a l egyéni és c s o p o r t o s konzultáci­ ók. M i n d e h h e z a t a n u l á s . szülői értekezletek és csoportos beszélgetések. 4^4. A gyer­ m e k e k nevelésével foglalkozó félnőttek pszichológiai ismereteinek bővítésére k ü l ö n b ö z ő l e h e t ő s é g e k vannak egy iskolában. u g y a n a k k o r az ő iskolájuk részeként d o l g o z o m ) .ó r a s z á m b a n t u d t a m v é g e z n i a feladatomat.tanulási stratégiák vizsgálata.). . Az előbbi c s o p o r t b a tartozik az első o s z t á l y o s o k tanulási zavarra irányuló . emelt n o r m a t í v t á m o g a t á s .: s z a k i r o d a l o m ajánlása. IQ stb. Konkrét nevelési problémák megoldási lehetőségének kialakítása d o k o k h o z képest.szülői k o n z u l t á c i ó k . .korai preventív szűrése. c s a l á d g o n ­ d o z ó ) az e g y ü t t m ű k ö d é s egy-egy aktuális nevelési p r o b l é m a m e g o l d á s á b a n . és volt olyan is. a p e d a g ó g u s o k k a l . és k ö z ü l ü k n é h á n y a t a T a n á c s a d ó b a t e r á p i á r a közvetíteni is. . hogy e b b e n az időszakban az esetek nagy részét az iskolai gyer­ m e k v é d e l m i felelős jelezte. .iskola ki­ e m e l t s z a k m a i p r o b l é m á i miatt m á r h a m a r t ö b b l e t . k a p c s o l a t é p í t é s p e d a g ó g u s o k k a l és g y e r e k e k k e l ) . lökkel való e g y ü t t m ű k ö d é s sem h a g y h a t ó ki. Ez az időbeli keret j e l e n l e g e l e g e n d ő n e k tűnik az iskola i g é n y e i h e z és a szakmai in­ Az ilyen jellegű foglalkozások egyaránt tarthatóak gyerekek. A gyerekekkel t a n ó r a jelleg- 270 271 . a g y e r e k e k és a szülők részéről m á r k o r á n t s e m annyira. a g y e r m e k v é d e l m i fele­ lőssel. M i n d e z t e g y s z e r r e 3-4 intéz­ m é n y b e n kellett e l i n d í t a n i k e z d e t b e n az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k n a k . szülők és g y e r m e k e k k ö r é b e n is.g r a f o m o t o r o s p r o b l é m á k és a k ü l ö n b ö z ő d i s z f u n k c i ó s v e s z é l y e z t e t e t t s é g (diszlexia. A m á s i k csoportba tartoznak a tagozatváltáshoz (alsóból felsőbe törté­ nő á t m e n e t h e z ) szükséges kiegészítő vizsgálatok. Szűrés és orientálás Az iskolán belül ez a feladat olyan m u n k á t igényel az iskolapszichológustól.pályaorientáció. egyéni igény szerinti irányban vizsgálatok és konzultációk folytathatóak. a m e l y b e n a preventív szűrővizsgálatokat és az iskolai á t m e n e t e k h e z szükséges orientációt tudjuk meg­ t á m o g a t n i pszichológiai m ó d s z e r e k k e l . Pszichológiai ismeretek kifejtése . Feltáró és fejlesztő célú foglalkozások K ö z b e n kellett a helyi i s m e r e t e k e t m e g s z e r e z n i az iskolában (szervezeti felépítés. E z e k n e k az e s e t e k n e k egy részében sikerült a szülőkkel iskola­ p s z i c h o l ó g u s k é n t k a p c s o l a t o t kialakítani. A pszichológiai kulturált­ ság fejlesztése e g y a r á n t lényeges a p e d a g ó g u s o k . így m á r n e m c s a k az úgynevezett „tűzoltó"-jelIegű m u n k á k vállalhatóak.s e g í t ő s z a k m á k képviselőivel ( l o g o p é d u s . diszgráfia. hiszen ő rendelkezett a legveszélyeztetettebb g y e r m e k e k c s a t ládjairól i n f o r m á c i ó k k a l . tréningek. ame­ lyekből további.t a n í t á s folyamatában való megfigyelésen kívül speciális v i z s g á l ó m ó d s z e r e k r e is szükség van. K e z d e t b e n azokkal az esetekkel „kí­ náltak m e g " . a m e l y e k direkt vagy indi­ rekt m ó d o n a g y e r m e k e k fejlődését szolgálják. .p e d a g ó g u s i k o n z u l t á c i ó k (egyéni.m i n ő s í t ő vizsgálatok (előkészítő. aki továbbra s e m mutatott e g y ü t t m ű k ö ­ dési k é s z s é g e t . A fenti feladatok a mi iskolánkban is adottak. az iskolaigazgatót és a tantestület tagjait is rászocializálni az új m ű k ö d é s i m ó d r a (arra. E b b e n az iskolában az alábbi tevékenysé­ geket indítottam be és v é g e z t e m az utóbbi t a n é v e k b e n : . míg a szülőkkel konzultációk és tematikus csoportfoglalkozások formájában valósítható m e g ez a feladat. . m i k ö z b e n a T a n á c s ­ adón belüli s z e r v e z ő d é s ü n k e t is alakítottuk. .. csoportos). Az iskolapszichológusi hálózat m ű k ö d é s é ­ nek k e z d e t e óta . de a h a g y o m á n y o s nevelési tanácsadói ellátásba n e m sikerült a g y e r e k e k e t és szüleiket be­ hozni.

z a v a r o k : -^grafomotoros k o o r d i n á c i ó zavara (I . G y a k o r i a k az e m o c i o n á l i s és a kognitíy_ala^ pú figyelmi problémák. A felsős fejlesztő p e d a g ó g u s olyan m e n t á l i s k é p e s s é g e k fejleszté-( sét is végzi.térbeli o r i e n t á c i ó zavara ( 1 . v a l a m i l y e n s z e m p o n t b ó l k i s l é t s z á m ú fejlesztő osztályba javasolt g y e r m e k e k s z a k v é l e m é n y é t . p e d a g ó g i a i . az alsós fejlesztő p e d a g ó g u s és a l o g o p é d u s m á r az első o s z t á l y o s o k k ö r é b e n elvé­ g e z n e k s z ű r ő v i z s g á l a t o k a t . Ö s s z e s e n 125 t a n u l ó r e n d e l k e z e t t „fejlesztős" s z a k v é l e m é n n y e l a b e i s k o l á z á s során-vagy az azt követően vég­ zett . h o g y az esetek közül 15 g y e r m e k p r o b l é m á j a o r g a n i k u s hátterű volt. Az előbbi szerint többirányú ráhatással a fej­ lődés olyan súlypontjait c é l o z z u k meg. a tanítási 272 273 . egy logo­ p é d u s és két fejlesztő p e d a g ó g u s . Magatartási-. A m á s i k elv szerint a n o r m á l fejlődés fázisainak s o r r e n d i s é g é t kell figyelembe v e n n i . g o n d o l k o d á s .vagy hipoaktivitás. a k i k r e a hiper. hogy minél h a t é k o n y a b b a n s i k e . 20-ról T a n u l á s i K é p e s s é g e k e t V i z s g á l ó S z a k é r t ő i B i z o t t s á g n á l . pszichológiai. m o t o r i k a ) zavara 28 gyerek ( 2 2 % ) .hallás. l o g o p é d i a i . hogy egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést kapjon. és b i z o n y o s m e n t á l h i g i é n é s feladatokat is ellát a k o l l é g a n ő . amelyek sokszor társulnak egyéb részképesség*vaj»J?' magatartászavarokhoz. a m e l y n e k során a tanulási n e h é z s é * gekkel k ü z d ő g y e r m e k e k p r o b l é m á i n a k preventív szűrését és korrekcióját összehangolják. A l o g o p é d u s e l s ő s o r b a n a k ü l ö n b ö z ő típusú b e s z é d h i b á k korrekcióját végzi. egy esetben speciális általános iskolába javasoltak gye­ rekeket. Ez a preventív pejjagógiai és p s z i c h o l ó g i a i szűrések e r e d m é n y e i r e épül. A z é r t is f o n t o s a fejlesztő p e d a g ó g u s o k m u n k á j a . a m i h e z m i n d i g illeszkedik egy verbális fejlesztő p r o g r a m . 12-ről p e d i g e g y é b . diszgráfia 18 gyerek (14%).se e b b e n az iskolában k ü l ö n ö s e n h a n g s ú l y o s . Például. a m i n keresztül t ö b b terület is k e d v e z ő e n befolyá­ s o l h a t ó . t a n á r o k n a k csaMl k e v é s l e h e t ő s é g ü k van a tanterv. K ü l ö n ö s e n a hiperaklívnak c í m k é z e t t g y e r m e k e k p s z i c h o m o t o r o s fejlesztéséről. Az o s z t á l y o k b a n tanító p e d a g ó g u s o k n a k . MAGATARTÁSZAVAR ÉS HIPER AKTI VITÁS KEZELÉSE AZ ISKOLÁBAN Gyakorlati igény Az i s k o l a p s z i c h o l ó g i a megjelenése után rövidesen m e g f o g a l m a z ó d o t t a p e d a g ó g u s o k b a n az igény.hiperaktív/agresszív. de délelőtt. így a fejlcsztőpedagógus kollégák fejlesztési p r o g r a m j a i b a n is .a fő h a n g s ú l y a m o z g á s fejlesztésén van. d i s z k a l k u l i a 14 g y e r e k ( 1 1 % ) . A fejlesztés a m o z g á s . . E s e t ü k b e n 93 gyerekről Nevelési T a n á c s a d ó b a n . m e r t az e b b e n az i s k o l á b a n l a u u l é . 14 gyerek ( 1 1 % ) . s mellette kislétszámú osztályban folytassa általános isko­ lai t a n u l m á n y a i t . T o v á b b á m e g á l l a p í t h a t ó . A felsős fejlesztő p e d a g ó g u s s a l is hasonló-az együtt­ m ű k ö d é s . 19 g y e r e k : . oszt).és b e i l l e s z k e d é s z a v a r o s g y e r e k e k k e l való f o g l a l k o z á s i l e h e t ő s é g r ő l s z e r e t n é k egy g y a k o r l a t i példát b e m u t a t n i . amivel az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s is d o l g o z i k olyan v i s e l k e d é s ű gy«*" • m e k e k k e l .vizsgálatok n y o m á n . tanítóknak. az a k k o r m é g negyedik osztályos n a p k ö z i s ta­ n u l ó c s o p o r t b a j á r ó g y e r m e k e k k e l . \ M i n d h á r o m c s o p o r t h o z j á r u l h a t o t t : súlyos f i g y e l e m z a v a r (21 gyerek) is. illetve k o m p l e x . b e v o n v a a tanítókat is. E l m o n d h a t ó m é g . a m e l y e k a tanulás m ó d s z e r e i b e n és a t a n a n y a g m e g t a r t á s á b a n a d n a k segítsé­ get: figyelem. R é s z k é p e s s é g . oszt).p e r c e | * r ció t e n g e l y m e n t é n t ö r t é n i k . g y e r m e k e k e s e t é b e n t ö b b n y i r e k o r r e k c i ó s fejlesztésre van lehetőség.diszfunkciók: d i s z l e x i a 41 gyerek (33%). t a n m e n e t szorításában m i n d e n g y e r e k s z á m á r a biztosíta-f" ni a m e g f e l e l ő k o r r e k c i ó t és fejlesztést. beilleszkedési zavarok: . hogy v a l a m i t csinálni kellene egy. Logopédiai problémák: . a m á s i k pedig a felső t a g o z a t o s g y e r e k e k k e l foglalkozik. és j a v a s l a t arra. K é t e s t b e n logopédiai osztályba.4. E b b e n a k o n z u l t á c i ó s f o l y a m a t b a n az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s mo> d e r á t o r és facilitátor szerepet tölt be.és b e s z é d v i z s g á l ó i .helyen történt vizsgálat. E z é e t p a p e d a g ó g u s o k n a k is fontos a m u n k á j u k során két alapelvet szem előtt tartani: a kompja ' xitás elvét és az indirekt m e g k ö z e l í t é s elvét.pszichiátriai. hogy az esetek nagy részénél a h á t r á n y o s szociális k ö r ü l m é ­ nyek is m e g t a l á l h a t ó a k a háttérben. míg 5 g y e r m e k é pszichés hátterű a v é l e m é n y e k alapján. Az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s és a fejlesztős k o l l é g á k kö­ zött kialakult egy olyan konzultatív m u n k a k a p c s o l a t . t Az iskolában e l ő f o r d u l ó főbb p r o b l é m á k érzékeltetésére szeretnék egy két évvel ezelőtti á t t e k i n t é s t b e m u t a t n i . A p e d a g ó g u s o k és a segítő s z a k e m b e r e k e g y ü t t r * m ű k ö d é s e a n n a k a k ö z ö s célnak az é r d e k é b e n szükséges.b e s z é d (észlelés. illetve s z o r o n g á s j e l l e m z ő . 2.EGYÜTTMŰKÖDÉS A TÁRS-SEGÍTŐ SZAKEMBEREKKEL AZ ISKOLÁBAN JELLEMZŐ PROBLÉMÁK ÉS TÜNETCSOPORTOK Az.4 .t e s t s é m a . A f i g y e l e m z a v a r p r o b l é m á j á n a k kezeié-. agresszivitás. értés. T a n u l m á n y o z t a m a z iskolába járó. A m o z g á s a m á s i k n a g y p r o b l é m a t e r ü l e t (a m a g a t a r t á s z a v a r o k k o r r e k c i ó j á b a n is köt ponti szerepet j á t s z i k ) . A l o g o p é d u s e l s ő s o r b a n az alsósokkal végez logopédiai fejlesztést. m e r t k ü l ö n ö s e n d é l u t á n o n k é n t .k ü l ö n ö s e n az j u s ­ soknál . iskolában d o l g o z ó segítő-team összetétele j e l e n l e g : egy i s k o l a p s z i c h o l ó g u s . de itt i n k á b b a m á r m e g l é v ő vizsgálatok és s z a k v é l e m é n y e k alapján folyik a fEJT lesztő m u n k a .s z o r o n g ó / v i s s z a h ú z ó d ó 9 gyerek ( 9 % ) . A t o v á b b i a k b a n a m á s o d i k p o n t b a n lévő magatartás. A p r o b l é m á k fő tünetcsoportja: 1. a m i v e l lehatároljuk a l e m a r a d á s h&» lyét és m é r t é k é t is. 3. a m i h e z jól illeszkedik az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s által végzett^ ta­ nulási z a v a r o k r a irányuló c s o p o r t o s preventív szűrés. e m l é k e z e t .| rüljön a g y e r m e k e k h i á n y o s a n fejlett tanulási k é p e s s é g e i n e k k o r r e k c i ó s fejlesztése. de f o l y t a t j a a í diszlexia-redukciót is. gyer­ m e k p s z i c h i á t r i a i . 9 gyerek. A m ó d s z e r e k e t és az e r e d m é n y e k e t is ö s s z e e g y e z t e t v e k i d o l g o z á s r a kerül a fejlesztési stratégia és a g y e r m e k e k fejlesztési ter­ ve. képzelet. neurológiai . de a szülő n e m fogadta el. A két fejlesztő p e d a g ó g u s közül az egyik az alsó tagoza­ tos. .

mert e z e k k ö z ü l a gyerekek k ö z ü l t ö b b s é g ü k r e előszeretettel rásütik azt a bélyeget.í nulóik viselkedési j e l l e m z ő i r ő l . rendszerint k u d a r c b a fullad ( K i p h a r d . a v e r e k e d é s . érzelmi.konfliktuskezelés. Azért kapta a „ K l u b " nevet.e g y ü t t m ű k ö d ő és v e r s e n g ő viselkedés tanulása. N e h e z e n lehetett feladatvégzésre bírni e z e k e t a ffúkat és egy-két leányt is. sikerült körüljárni a p r o b l é m á t . aki egy tapasztalt p e d a g ó g u s . ö n s z a b á l y o z á s ( m o z g á s . . " " < n e m m e g h í v á s t kaptak. . vissza­ h ú z ó d ó . szinte két-három hetente cserélődtek. Ezen felüli m e g f i g y e l t e m a g y e r e k e k e t k ü l ö n b ö z ő h e l y z e t e k b e n . . m e r t ez az a i t e v é k e n y s é g i forma. 1983). s z ü n e t e k b e n .a test koordinációja. A c s o p o r t m e g s z e r v e z é s e k o r a n e g y e d i k és ötödik osztályos fiúkból 16-nak ajánlottajfí ezt a foglalkozást. hogy ezekből a g y e r e k e k b ő l egy csoportot fogok alakítani. Az „ A k t i v i t á s " szócska azért került az e l n e v e z é s b e . ü g y e s g y e r e k e k ) . in: Varga. K o n z u l t á l t a m az / i d ő k ö z b e n stabilnak t ű n ő új n a p k ö z i s nevelővel. A m o z g á s k o o r d i n á c i ó j á n a k A fenti célkitűzésből kiindulva a viselkedésnek e g y é b összetevőire is fejlesztő hatással v a n n a k a foglalkozások: . akik az átlagnál aktívabbak. . ebből 14-en elfogadták. (Egyéb-^ k é n t á l t a l á n o s í t h a t ó a n j e l e n t h e t i a „Csoportos Aktivitás Klub"-ot is. E l s ő s o r b a n a n a p k ö z i s tanítók s z á m á r a volt n e h é z a mun­ ka e z e k k e l a g y e r e k e k k e l . a másÖj^ pedig k ó r h á z b a került i d ő k ö z b e n . E k k o r f o g a l m a z ó d o t t m e g az igény.a l k a l m a z k o d ó k é p e s s é g növelése. A labda a kapcsolat. h o g y „végi­ re v a l a m i t ö r t é n i k a s ú l y o s m a g a t a r t á s z a v a r o s g y e r e k e k k e l . Fő célja: a m o z g á s o s játékok és a m o z g á s koordinációjának fejlesztésén keresztül rendezni. mint indulatszójelké*'-.tanítási ó r á n . h o l o t t csak 2 . valamint a szülőket is tájékoz­ tattam a c s o p o r t indulásáról. így a c s o p o r t ri*p> n e g y e d i k e s s e l . . hogy e z e k n e k a g y e r e k e k n e k a m o z g á s a m i n d i g ugyan- 274 -275 . a k o m ­ m u n i k á c i ó (interakciók) szimbolikus jelentését is m a g á b a n h o r d o z ó e s z k ö z . " e l n e v e z é s t a d t a m . Célkitűzés A csoport l é n y e g é b e n egy m o z g á s t e r á p i á s . de n á l u n k az iskola ^ n e v e szerepel az első szóban. az agresszív m e g n y i l v á n u l á s .? labilitását is. amit vagy elfogadtak. hogy e z e k n e k a g y e r e k e k n e k . Elsősor­ ban a m o z g á s o s j á t é k o k a t felhasználva. M á s r é s z t így a foglalkozások kö­ t e t l e n e b b j e l l e g e t kaptak. szabályozni e z e k n e k a g y e r m e k e k n e k a viselkedését. m o t o p e d a g ó g i a i . ciót folytattam a g y e r m e k e k alsós osztálytanítóival. a n y u g t a l a n s á g . n é h á n y a n igen agresszívak. ahol az iskólán belül. és úgy tűnik.s z e n z o r o s integráció javulása. m o z a i k s z ó egybeolvasva. p s z i c h o m o t o r o s fejlesztési jellegű v i s e l k e d é s r e n d e z ő csoport lesz. h o g y járjon a foglalkozásra. p o n t r a való tekintettel a szülők n e m j á r u l t a k hozzá. A foglalkozások középpontjában a m o z g á s és a j á t é k áll. de szociális helyzetük miatt k ö n n y e n s o d r ó d ó a k . de a délelőtti tanítási időn kívül megfelelő ellátást k a p n a k . A c s o p o r t n a k m á r a m e g h i r d e t é s k o r # | „ C S . A n n á l is i n k á b b .siker. és a délutánijdffiji. ami eltér az iskolai elfoglaltságoktól. hogy megfeleljenek az elvárásoknak.mint isko­ l a p s z i c h o l ó g u s . K .j. délutáni szabad foglalkozásokon -. a m e l y b e olyan g y e r e k e k e t kell be­ v o n n i . akikkel az iskolában a l e g t ö b b p r o b l é m á j u k és n e h é z s é g ü k volt a n e v e l ő k n e k j ^ d a g ó g u s o k n a k . M i n d e n m o z g á s feletti kontroll indirekt személyiségfejlesztést is jelent.szabály tudat alakítása. é s n y o l c ö t ö d i k e s s e l alakult m e g . k é p e s s é g e i r ő l . és aláírásukkal igazolták.3 valódi hiperaktív volt k ö z ö t t ü k .) A C S . T e h á t a m o z g á s s z a b o l y o z á s o n keresztül az ö n s z a b á l y o z á s megfelelő'szintjére szeretném ezeket a m a g a t a r t á s p r o b l é m á s g y e r m e k e k e t eljuttatni. A . és n é h á n y a n egészséges aktivitásúak (jó mozgáskoor­ dinációjú. A m o z g á s a legközvetlenebbül hat a g y e r m e k szo­ Csoportalakítás I J cializációs f o l y a m a t a i r a is. Konzultá. ebéd? k ö z b e n . Fennáll a veszély.s z ü n e t e k b e n s e m b í r n a k velük. hogy hozzájárulnak a g y e r m e k ü k ­ kel való foglalkozáshoz. indulati). ha* A foglalkozás elvi alapjai M i n d e n e k e l ő t t m e g kell különböztetni a valódi hiperaktív g y e r m e k e k e t az e g é s z s é g e s aktivitásúaktól.• ra é p ü l ő . ö r ö m ü k e t lelik a m o z g á s b a n . p r o b l é m a m e g o l d á s . ami itt a C s e r k e s z Aktivitás K l u b rövidítést takarja. \ . A . K . elsősorban m o z g á s o s j á t é k o k ra épülő c s o p o r t hiperaktív és m a g a t a r t á s z a v a r o s g y e r m e k e k részére. elevenek. célratö­ rők. E k k o r r a m á r kialakult az elképzelés. amely elsősorban m o z g á s o s j á t é k o k . Kifejezi ezen g y e r e k e k é r z e l m i . . h o g y miért csináltad ezt vagy azt. v a l a m i n t vészélyeztetett k a t e g ó r i á b a t a r t o z n a k .nem tudják irányítani. ezért n e m tudta vállalni a részvételt. A g y e r m e k e k m e g i s m e r é ­ se után minderiki névre szóló m e g h í v ó t kapott a csoportba. Illetve e n n e k a c s o p o r t n a k az elindítása j e l e n t e t t e azt. családi k ö r ü l m é n y e i r ő l . feszültség~a~t c s o p o r t b a n . mert egyrészt n e m k ö t e l e z ő jelleggel kellett a g y e r e k e k n e k részt venni.pezi a p r o b l é m á s viselkedésű g y e r m e k e k n a g y o n gyakori válaszreakcióját.lehetőleg egy olyan c s o p o r t o s foglalkozási formát nyújtsak. sokat merítve a testnevelési játékok (Földi. -agressziószabályozás. kitartóak és ügyesek. 1993) körébők ezen belül központi szerepet kapnak a labdás j á t é k o k . és t ö b b n y i r e a k ö r ü l m é n y e i k miatt a N e v e l é s i T a n á c s a d ó b a n s e m lehetett a terápiájukat e l k e z d e n i . hogy „ h i p e r a k t í y " .és k u d a r c t ű r é s . vagy n e m . és t a n u l m á n y o z t a m a nevelési t a n á c s a d ó s (akii nek volt) korábbi anyagokat. szakvéleményeket. ha valaki mejf'GT kérdezi tőlük. céltalan m o z g á s a i k a t .k o n t r o l l f o l y a m a t o k . . aki h a s z n o s i n f o r m á c i ó k a t adtak a ta-. és m o n d t a k fel m é g a p r ó ­ b a i d ő b e n .e g y e n s ú l y o z ó képesség. A m i k o r a g y e r m e k e k ötödik osztályosok lettek. Egy fiú nem volt n a p k ö z i s . Az az igye­ kezetük. M i n d e z e n készségek fejlesztésére nagyszerűen a l k a l m a z h a t ó a j á t é k t e v é k e n y s é g . Ezzel s z e m b e n a hiperaktívak m o z g á s á n a k k é n y s z e r e s j e l l e g e van. E z e k a g y e r e k e k v a l a m e n n y i e n a h á t r á n y o s helyzetű. sok volt a konfliktus.b á r m e n n y i r e is szeretnék . Volt közöttük egy-két k i m o n d o t t a n s z o r o n g ó . indulati. h o g y a n e k i k ' adekvát f o r m á b a n " .

amit nem lehetett k i k a p c s o l n i " . ne adjunk túl sok e s z k ö z t ! 3. egy szabad.) lehetnek. . Ez biztonságot és t á m p o n t o t ad á g y e r m e k e k számára.teljes gázzal az e l l a z u l á s b a " jut­ hatnak. kreati­ vitást igényel a s z a k e m b e r e k t ő l . vadulni. .n e m tudják m e g a d n i m a g u k n a k a cselekvéshez. nyüzsgéseiket. ezért a térben világos tá j é k o z ó d á s i p o n t o k a t kell kijelölni s z á m u k r a . n e m vkel 1 k i p r o v o k á l n i u k .m i n d e n t mériéktelenül (túl gyorsan. és gyakran egy foglakozás­ ba több szakasz e l e m e is bekerült. akik között m e g t a l á l h a t ó m o z g á s s z a k e m b e r .i n g e r é h s é g ü k k e l m e g m u t a t j á k fiziológiai és pszichológiai szükségleteiket. kötelek. de rendszercsen használunk gyakorlatokat. foci. Ez utóbbi jelei. cselekvéseket végeznek. hogy m á r n e m é r e z n e k b ű n t u d a t o t . A m o z g á s f é k e z é s é n e k és irányításának fejlesztése. p i n g p o n g -. A foglalkozások szerkezete ÖSSZEGZÉS A p r o g r a m m a l i g y e k e z t e m az alábbi Kiphard-féle szakaszokat követni. 5. de a fo­ lyamat elején az előbbi d o m i n á l a foglakozásokon. m ó d s z e r t a n i alapelvet a z o n b a n m i n d e n k é p p e n be kell tartani a hiperaktív g y e r e k e k n é l : 1. A h a r m a d i k rész a m e g n y u g v á s . kosár. illetve a. rohanni. Az odafigyelést ajándékba kapják a gyerekek. Ezeken a p s z i e h o m o t o r o s f o g l a l k o z á s o k o n újra m e g lehel élni azt a zavart d i a l ó g u s t . Az iskola j e l e n t ő s szerepet vállal a településen 276 277 . hogy m e g t a r t s a intrapszichés e g y e n s ' lyát.. ahol r e l a x á c i ó s é s l é g z ő g y a k o r l a t o k f e l h a s z n á l á s a k ö z b e n történik a z a z n a p i t ö r t é n é s e k ö s s z e g z é s e . túl h a n g o s a n ) . a rendre való k é p e s s é g h e z lülről kell felnőniük. amit az elején készítek ki a t e r e m b e n . M i n d e z t á t g o n d o l v a n é z z ü k m e g a z általam vezetett p r o g r a m foglakozásain felépítését! \ A g y a k o r l a t o m b a n ez a hat szakasz időnként ö s s z e m o s ó d o t t . tenisz. és spontán m o z g á s o k a t . a m i h e z lehetőleg m i n d i g ugyan­ az a hely áll r e n d e l k e z é s r e : e g y m á s üdvözlése.h i á n y o z n a k a g o n d o l k o d á s és a cselekvés közötti szünetek. A foglalkozásoknak állandó rituáléi vannak. 4.k o r á b b a n keilett volna elkezdeni ezekkel a gyerekekkel az ilyen jellegű foglalkozásokat . E g y s z e r r e ne nyújtsunk túl sok ingert. könnyítés_ az erős szubkortikális ingereknek való kiszolgáltatottságVlól.motor. Ebben az. a m e l y b e n a k ö r n y e z e l nem értette az ő jelzéseiket. Vesztibuláris . N e m b o l d o g u l n a k m á s k é p p . Az i m p u l z i v i t á s legyőzése. Ideális esetben olyan segítő-team d o l g o z i k a gyerekek­ kel. .s a b l o n o k b a n r e k e d m e g . A csoport foglalkozásainak három jól elkülöníthető szerkezeti e g y s é g e van. így lassan m e g t a l á l h a t ó lesz a g y e r m e ­ kekben az a . az adás időszaka. J. labda. tollaslabdaütők és labdák. Ezek különféle e s z k ö z ö k (pl. A „vészjel" kifejezés arra utal. a m i k n e m történik s e m m i . m o z g á s h á z t a r t á s u k g a z d a s á g t a l a n .személyiségfejlődési lemaradások az esetek nagy részében társulnak szociálisan h á t r á n y o s helyzettel. n a g y o n energiaigé­ nyes.szakasz ele­ meiből kevert jelleggel. 2.úgy lefutó . 4. Az életkor és az.1. E l m o n d h a t ó . 2. ami szerint a hiperaktív g y e r e k e k m o z g á s z a v a r á n a k hátterében a környezettel történő kom-í m u n i k á c i ó zavara van (in: Varga. 1983).) szerint az ilyen g y e r m e k e k feltűnő v i s e l k e d é s e olyan vészjel. 6. a m e l y r e szüksége van a g y e r e k n e k ahhoz. A m e g e n g e d é s és a szabályozás e g y e n s ú l y á r a kell t ö r e k e d n i . G y a k o r l a t i l a g azt hiszik. A vizuális figyelem fejlesztése. Ezek a tanulási és/vagy magatartási. Ez a t a n u l m á n y egy általános iskolában folvó iskolapszichológiai m u n k a tapasztalatain korántsem teljes igényű . zsámoly.. amiért m o z g á s k é s z t e t é s e i k e t n e m tudják ellenőrizni. 10-15 perc. hogy a g y e r m e k életében m i l y e n félreértések v a n n i .1 8 foglalkozáson. h a n e m az adott település más iskoláiban m á r k ü l ö n b ö z ő okok­ ból iskolai kudarcot elszenvedett g y e r e k e k is. 3. g u m i . Az ö n f e g y e l e m j a v í t á s a sportos t e v é k e n y s é g g e l . a t á j é k o z ó d á s h o z s z ü k s é g e s időt. hogy még n e m k e z d ő d ö l t m e g a foglalkozás. Néhán. m e g m u t a t j á k m a g u k a t a c s o p o r t v e z e t ő n e k és a társaknak. pad.primitív. szabad másnak lenni.9 0 perc . A ren n e m kívülről kell a hiperaktív g y e r m e k e k r e rákényszeríteni. A m á s o d i k rész ( 5 0 . és az adott g y e r m e k n é l fennálló za varok j e l l e g é h e z k r . spontán jellegű rész.óriás. az olyan várakozási helyzeteket. igazítani. E g y m á s i k felfogás (Schindler. iskolában n e m c s a k a v o n z á s k ö r z e t b e tartozó családok g y e r m e k e i járnak. a j á t é k közben felmerülő p r o b l é m á k meg­ beszélése.keresztül próbálta érzékeltetni a t ö b b s z ö r ö s e n h á t r á n y o s helyze­ tű tanulók fejlesztési lehetőségeit. hogy a g y e r m e k e k személyiségfejlődése előtl új lehetőség nyílik azáltal. az ak­ t u á l i s é r z e l m i és fizikai állapotukat. orvos és p s z i c h o l ó g u s egyaránt. szalagok stb. kendők.g y a k r a n m á r rövid m o z g á s után izzad. Itt lehet h a n g o s k o d n i .m o t o r o s aktivitások. K e r ü l e n d ő k a k o r l á t o z ó és szigorú r e n d e l k e z é s e k e t t a r t a l m a z ó h e l y z e t e k . beil­ leszkedési p r o b l é m á k . és e h h e z idő kell! A fenti j e l l e g z e t e s s é g e k e t és m e g f o n t o l á s o k a t i g y e k e z t e m figyelembe venni a saját c p o r t o m e s e t é b e n is. míg a m á s o d i k b a n a gyerekek által hozott vagy választott játékok k a p n a k helyet. egy vagy t ö b b .jutottunk ebbe a fázisba. M o z g á s t a p a s z t a l a t u k a térről (a kis és nagy terekről is) szegényes.6 0 perc) kél m o z g á s b l o k k b ó l áll. és a többi. Ebben a részben k í n á l o m meg a c s o p o r t o t egy ú g y n e ­ vezett „ h í v ó i n g e r r e l " . és . értékelés stb. A m e g e n g e d é s . rosszul tervezve csinál. A k o n c e n t r á c i ó j a v í t á s a csukott s z e m m e l . heti egyszer 6 0 . N e m létezik m i n d e n g y e r e k n é l e g y f o r m á n a l k a l m a z h a t ó prograr^ m é g i s g o n d o s a n m e g kell tervezni. Az első rész kb. egyedi sajátosságok m i a t t . . m e g b e s z é l é s és é r t é k e l é s ( 1 0 . de a c s o p o r t v e z e t ő s z á m á r a itt adódik a lehetőség megfigyelni a g y e r m e k e k viselkedését. h o g y : . N e m e g é s z e n e g y teljes tanév alatt . miszerint: .a c s o p o r t o m ­ mal ö s s z e s s é g é b e n a második szakasz végérc ertünk a fejlődésben. Strukturálni kell a helyzeteket. A hiperaktív g y e r m e k e k k e l való foglalkozás nagyfokú empátiát. az elsőben az általam (csoportvezető által) megajánlott és hozott játékok és g y a k o r l a t o k .1 5 perc). El kell kerülni az ingerszegény helyzeteket. Itt a gyerekek birtokba veszik a teret. a r c h a i k u s . r u g a l m a s s á g o t .

: echolalia. az érdeklődés beszűkülése. Nemzeti Tankönyvkiadó. FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁS AUTISTA GYERMEKKEL GOSZTONYI JUDIT sé teszi a segítő s z a k e m b e r e k k e l való e g y ü t t m ű k ö d é s t . az okulodigitális-szindróma (mutató ujjával n y o m á s t gyakorol a szem­ golyójára. Bicske. alvás terüle­ tén is. és g o n d a n e g a t i v i z m u s . -% BAGÓT . A megfelelő belső kapcsolattartáson túl a segítő i n t é z m é n y e k k e l való jó H k a p c s o l a t n a k is nagy a j e l e n t ő s é g e (pl. m e k e k ne idegenedjenek el a kultúrától. ami szükséges­ fontos szerepel k a p n a k .Speciális tünetek. Pano­ ráma. Pécs. ÜLTE. .állandó kon­ zultációkkal és végül. ORMAI VERA. B. Ezért a g y e r m e k e k fejlesztésében-' iá í r á s o m célja.élő r o m a családok g y e r m e k e i n e k felzárkóztatásában. fi FÖLDI RITA ( 1 9 9 3 ) : Testnevelési játékok a tanulási zavarok prevenciójában és korrekciójában. Ernst J.. Ml'NNICH IVÁN (sz. észlelés. Pszichológiai Közlemények. k é n y s z e r e s p ö c ö g t e t é s . fejlesztő p e d a g ó g u s o k és a gyermek­ védelmi felelős. a személy mint tárgy használata. Zavart az érzékelés.beilleszkedési nehézségek.és nekik is megfelelően kell kooperálniuk . viselkedésben pl. Budapest. hogy a n e m túl tehetséges. Etnopszichológia (Előadás sorozat). Pro Pannónia Kiadó Alapítvány. szagolgatás. Az itt folyó iskolapszichológiai tevékeny­ ségről is s z á m o t ad a t a n u l m á n y . ambivalencia.erk. Abban tehát az oktatási és segítő intézmények. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 2 ) : Kudarc nélkül az iskolában (óvodai fejlesztő program a tanulási zavarok £ megelőzésére). • . Medicina Kiadó. dapest. N e m sürgethető. N e m k ö z ö m b ö s . hogy egy adott speciális p r o b l é m a m e g o l d á s á r a milyen sokféle hatékony m ó d s z e r létezik.PORT. félelem. m e l y e k szinte m i n d i g jelen vannak: S z e m k o n t a k t u s hiánya. új szavak alkotása. ám fejleszthető há trá nyos helyzetű gyer. . emocionalitás hiánya. zene iránti fogé­ konyság. miközben s z e m e sarkából néz). részletezve a hiperaktív és m a g a t a r t á s z a v a r o s g y e r m e ­ kekkel . 2 4 . Debrecen. Budapest. inadekvát sírás. kontaktuskép­ telenség. . iskola.? FODORNÉ FÖLDI RITA 1 1 9 9 8 ) : Hiperaktivitás és tanulási zavarok. az azonos­ s á g h o z v a l ó túlfokozott r a g a s z k o d á s . ahol az iskolapszichológus pl.P r i m e r tünetek. VARGA IZABELLA ( 1 9 8 3 ) . h o g y a n sikerül ezeknek a g y e r m e k e k n e k a személyiségfejlesztését és szocializációját m e g t á m o g a t n i . . de nem utolsó sorban a g y e r m e k teljes elfogadásával. W. Akadémiai Kiadó.\( TAMÁS és munkatársul (szerk.'.I.az.% ok. ül. KLTE Pszichológia Intézet.) (2001): Kőbányai Nevelési Tanácsadó.végzett fejlesztő m u n k á n a k a leírását. Budapest. a logikai funkciók. m e l y e k mindig j e l e n vannak: IRODALOM AL. Volán Humán Oktatási és Szolgáltató R t . m o z g á s b a n . A fej­ lesztő p e d a g ó g u s n a k m i n d i g rugalmasan.„ v GYÖRGY JLLIA ( 1 9 6 1 ) : A nehezen nevelhető gyermek. Módszertani Tükör. pl. annak é r d e k é b e n .. gyermckpszicholerápia. G.S z e k u n d e r tünetek. Magánkiadás. m e l y e k jelen lehetnek és az autizmusból k ö v e t k e z n e k : K é n y s z e r e k (beszédben. . 4 J> Az odafordulás hiánya.): Iskolai mentálhigiéné.a k ü l ö n b ö z ő segítő s z a k m á k képviselői: iskolapszichológus. Budapest. ( 1 9 5 4 ) : Az előítélet. önszórakoztatás.YNF. ^ . Igen nehéz feladat hárul az iskola vezetésére és pedagógusaira. Budapest. SZEGAL. sz. Osiris Kiadó. a Nevelési T a n á c s a d ó képviselője. In: NAGY SÁNDOR jegyzete (kézirat). epidermiskontaktus egyszemélyes kapcsolatban. a társadalomtól. BTL.: kérdezési kényszer. Tanulmányok. v In: KÓSANÍ.. rep­ deső m o z d u l a t o k ) . nevetés. a beszéd. Előadások'V a fejlesztő pedagógia.). P r o b l é m a lehet az evés. Alex Typo Kiadó. RANSCUHURG JENŐ: ( 1 9 9 8 ) : Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. Gyermekjóléti Szolgálatok stb. n e m közlő jelleg.l: Szocializációs zavarok . az ö nműv e lé stől. ( I 9 9 S ) : A tanulás öröm is lehet Delacato módszere alapján. Psiichológia . Tankönyvkiadó. -jí.Nevelőknek. i s k o l a p s z i c h o l ó g u s által . Nevelési T a n á c s a d ó k . kérdésre > nem válaszol. logopédus. Néhány gondola! az autista gyermek jellemző sajátosságairól: .Mint jelzőket e m l í t e m a bizarrériát és az öntörvényűséget.. Tehát az utóbbi évek során ez az iskola a településen. ( 1 9 9 6 ) : Alkalmazott szociálpszichológia. a p e d a g ó g u s o k és segítő s z a k e m b e ­ rek felelőssége közös. Pedagógiai Szakszolgálat. h o g y b e m u t a s s a m a fejlesztő p e d a g ó g u s m u n k á j á n a k kihívásait. SZILÁGYI VERA ( 1 9 9 8 ) : A Nevelési Tanácsadó szerepe az iskola szocializációs feladatainak megvalósulásában. PORKOLÁISNÉ BALOGH KATÁI IN ( 1 9 8 5 ) : Tanulási zavarok korai felismerése komplex szűrővizsgálatok alapjait. 4 KULCSÁR MIIIÁI. a boldogoskodás jelenléte (belső izgalom. lskolapszi< holó* •• gia. Az iskolapszichológus szerepe is m e g n ő t t egy olyan m ű k ö d é s i rendszerben. nyitottan kell hozzáállnia egy g y e r m e k teljesít­ ménybeli e l m a r a d á s á n a k m e g o l d á s á h o z . 278 279 .és óvodapszichológia területéről. szorongás. oktatásában é s nevelésében ( a z i s k o la tanulóinak mintegy fele cigány) is. forgatás). egyfajta „ h á t r á n y k i e g y e n l í t ő " szerepet tölt be. ürítés. változatos m ó d s z e r e k tanulásával. M o z g á s á b ó l elvész a h a r m ó n i a . Budapest. hogy növeljük a társadalmi mobilitási esélyüket. Budapest. In: KEZDI BALÁZS (szerk. Kiphard és Jiirgen Schindler gondolatai a hiperaktív gyermekek pszichome*toros terápiájáról. Szt'HAY PÉTER ( 1 9 9 9 ) : A magyarországi cigányok kultúrája: etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája. Auto-agresszió. azt. Budapest.

o s z t á l y á b a járt. 50 cm hosszal. Az e g y e n s ú l y g y a k o r l a t o k n á l az Ayres-terápia e s z k ö z e i t hasz- T a m á s m e g i s m e r k e d é s ü n k k o r . felvezető gya­ korlatokkal is t r é n i n g ü n k e t . Vizuális r i t m u s utánzása g y e n g e . de a k k o r a kisfiú a j o b b kezét „ s z e r e t t e " volna i n k á b b használni az íráshoz. E k k o r került az ó v o d a kiscsoportjába. S z ó u t á n m o n d á s a tökéletes.e l ő k é s z í t ő . Intézményes vizsgálatok a l a k í t á s á h o z .t r a i n i n g f e l a d a t o k a t állítottam össze. Kezdet­ től fogva evési p r o b l é m á i voltak. lett szobatiszta. n ő v é r e 11 évvel. a K ő b á n y a i N e v e l é s i Ta­ nácsadóban. azzal a kitétellel. így e n n e k e r e d m é ­ nye nem é r t é k e l h e t ő adat. ahol 5 évig p á r h u z a m o s a n foglalko­ zott p s z i c h o l ó g u s é s l o g o p é d u s T a m á s s a l . ő ismeri legjobban azt az ösvényt. akusztikus ritmust g y ö n y ö r ű e n u t á n o z . és k e z d e t t Forrai Katalin k ó r u s á b a j á r n i 3 éven át. Ta­ m á s ugyanis m i n d k é t kezét egyformán használta. E g y év m ú l v a m á s i k orvost kerestek fel.és síkbeli tájékozódást. 1995 o k t ó b e r é b e n n o r m á l általános iskola kislétszámú 3. „ E m e l d fel a k e z e d e t ! " M á ­ szásnál n e m keresztez. bátyja 2 évvel i d ő s e b b nála. ilyenkor egy füles labdán ugrabugrált körbe-körbe a t e r e m b e n .f e j l e t l e n s é g é n e k és alaki diszgráfiáj á n a k r e e d u k á c i ó j á h o z k é r t e m segítséget. E z e n k í v ü l f i n o m m o t o r i k á t (jobb kézzel).s z i n d r ó m a (pervazív fejlődési zavar) volt. K e z d e t b e n T a m á s h a m a r elfáradt. fátyolos hangú. kicsit l u s t a " m o n d a t t a l . Fejlődéstani n a g y m o z g á s o k a t g y a k o r o l t u n k . Előírta m é g a j o b b kéz d o m i n a n c i á j á n a k fejlesztését. D o m i n a n c i a : bal szem. Spontán b e s z é d e m o t y o g ó . amit az é d e s a n y a két évig végzett: fájdalomérzet kialakítása. rengeteget tanulok tőle azóta is. egyensúly. hogy ez m é g v á l t o z h a t . síkban kirakós reprodukció szintén nem sikerült.f e j l e s z t é s t j a v a s o l t . Jól olvasott. T o m i g y a k r a n csak passzívan. Fejlesztő p e d a g ó g u s 3 éven keresztül finommotorika-fejlesztést végzett T o m i v a l . A rjoktornő T o m i d i a g n ó z i s á t m e g e r ő ­ sítette. ami T a m á s h o z vezet. aki n e u r o l ó g i a i l a g r e n d b e n találta a g y e r m e k e t . Térben.ELŐZMÉNY Az intelligenciavizsgálat n e m a reális teljesítményt méri T a m á s n á l . m o z g á s . segítették. m o z g á s ü g y e t l e n s é g . hiszen én heti 2 x 2 órában foglalkoztam T o m i v a l . a z u t ó b b i s z a k e m b e r speciális a u t i s t a nyelvi p r o g r a m o t a l k a l m a z o t t . Eleinte n e m beszélt velem. T a m á s t édesanyja 3 évesen vitte először orvoshoz. A b s z o l ú t hallása és s z é p ének­ hangja 1 éves korától feltűnt. 280 281 . édesanyja iskolába kerülése előtt diszlexia-prevenciós prog­ r a m o t végzett vele. Szinte m i n d e n feladatnál segítettem őt. s z ó k i n c s e . A z ó t a é v e n t e j á r n a k vissza kontrollvizsgálatra. S z e m k o n t a k t u s t n e m vesz fel. Ujabb o r v o s h o z m e n t e k . Instrukcióimat nem érti: pl. és p s z i c h o l ó g u s h o z irányította őket. ahol a d i a g n ó z i s a u t i z m u s . általam m o z g o t t . k é z d o m i n a n ­ ciája kialakulatlan.10 kg súllyal. fokozatosan egyre többet és h o s s z a b b ideig. M a r t o n Évától. Az orvos m e g n y u g ­ tatta a „majd utoléri magát. ö n á l l ó a n öltözni. és n a g y m o z g á s . hiszen Vizsgálati eredményeim ő ismeri legjobban g y e r m e k é t . 4 éves kora után k e z d e t t el beszélni. A fejlesztő munka folyamata Az i n s t r u k c i ó k n a k m e g f e l e l ő e n k e z d t e m a f o g l a l k o z á s o k t e r v e z é s é b e . és a m a t e m a t i k a tanulása is g o n d o t okozott s z á m á r a . S z e m é t a t á j é k o z ó d á s i vizsgálatnál n e m tudja c s u k v a tartani. kialakulatlan ceru­ zafogás j e l l e m z i . F ü g g e t l e n í t e t t u j j m o z g á s a kialakulatlan. ezután k a p c s o l ó d t a m be a m u n k á b a helyette. F á j d a l o m é r z e t e hiányzott. Testsémája kialakult. Az irányított lépéseknél n e m e m l é k s z i k az instruk­ ciómra. írásból felmentése van. h o g y ő k k ü l ö n s z e m é l y e k . m o z g á s r e p r o d u k c i ó térben sikerte­ len. r u g a l m a s s á g o t . vizuális és m o z g á s o s e m l é ­ kezetet. T o m i n y u g o d t c s e c s e m ő volt. Rajzai m i k r o s z k o p i k u s a k vottak. pl. dallamot. petyhüdt izmú kisfiú. Az é d e s a n y á n a k h o m e . ugrásnál j á r á s o k n á l keze görcsben. Abramásolását p o n t a t l a n s á g . verbális. E g y e n s ú l y g y a k o r l a t o k sikertelenek. aki a B G G Y T F Pedagógiai S z a k s z o l g á l t a t ó és S z a k m a i Szolgál­ tató K ö z p o n t b a küldte őket. G u r u l á s i c s í p ő b ő l indít. álta­ lános fejlesztés. Osztálytársai elfogadták T o m i t . tér. Az ő j a v a s l a t u k r a kerültek az A u t i z m u s K u t a t ó c s o p o r t h o z . Báty­ j á v a l „ ö s s z e m o s t a " m a g á t . g y e n g e n y o m a t é k . tudott biz­ tonsággal j á r n i . m a t e m a t i k a órán s z á m o l ó g é p e t használhat. A f o g l a l k o z á s o k o n 1 h ó n a p i g hospitált. a m i n e k k e r e k e i t h o s s z a n p ö r g e t t e . h o s s z a b b . ajtaját nyitotta-csukta ó r á k i g .r ö v i d e b b ideig. bizonytalan vonalvezetés. de „ e l t ű r i " a testi érintést. Szülei tanárok. K e d v e n c j á t é k a k i s g y e r m e k k o r á b a n egy kisautó volt. Édesanyjával tanulja a házi feladatokat otthon. csak az édesanyján keresztül. T a m á s k é z d o m i n a n c i á j á n a k ki­ Anamnesztikus T a m á s n o r m á l i s terhességből. Az é d e s a n y a abszolút p a r t n e r e m m u n k á m során. érezve a p r o b l é m á t . f i n o m m o t o r i k a . a m i t isko­ latársai írnak fel egy füzetbe. Rajzőrán papfrt é p k e d é s b ő l készít képeket. H ó n a p o k i g természetesen csak kevés gyakorlatot. E z u t á n kerültek a kerületi N e v e l é s i T a n á c s a d ó b a . tanácsot. k ü l ö n ö s tekintettel a k ö v e t k e z ő t e r ü l e t e k r e : e g y e n s ú l y t . f i n o m m o t o r i k a . adatok A l a p o z ó terápia vizsgálata: görnyedt tartású. Előre tud sétálni. V e r b á l i s és vizuális e m l é k e z e t e e l m a r a d kora átlagától. további 2 órát otthon kellett gya­ korolniuk. hátrafelé nem. általános tájékozottsága megfelelő. számolást fejlesztő gyakorlatokat állítottam ö s s z e ne­ ki. Kézírása olvashatatlan volt. nyitott méhszáj miatti indított szüléssel j ö t t világra 3. M i n d ­ két szülő testvérénél súlyos p s z i c h é s zavar áll fenn. azt is rövid ideig sikerüli v é g e z n ü n k . 1996 áprilisában vizsgálatot k é r t e m Dr. S z e m é t akaratlagosan kezdettől n e m tudta m o z g a t n i . 6-7 é v e s k o r á b a n j ö t t rá. Indiánszökdelése a z o n o s oldali. szilárd ételt 2 év 6 h ó n a p o s koráig n e m vett a szájába. bal láb. síkban és térben tájékozódást fejlesztő g y a k o r l a t o k . bal-jobb irányt téveszti. P r o b l é m a m e g o l d ó k é p e s s é g e j ó . szobatisztaság. Fejlesztő p r o g r a m o t kaptak. egyrészt a nagymozgás-fejlesztéssel k a p c s o ­ latban. K é s ő b b b ő v í t e t t e m r u g a l m a s s á g .

he­ lyettük egy kislánnyal d o l g o z t u n k tovább. hiszen ö n m a ­ ga s z á m á r a is e g y r e f á r a s z t ó b b n a k tűntek ezek. heti 1 x 1 órában. lovaglás. mellyel T a m á s t sztereotip kérdéseiből leginkább ki t u d o m zökkenteni. T á b o r b a n volt a nyáron már másodszorra. Sokkal teherbíróbb. M A R T O S . A foglalkozások végén. geometriából felmentett. Élmény Könyvkiadó. Jazító-fegyelmező és keresztcsator­ n a . a g y e r e k e k e t k e z d e t b e n érdeklődve. Ezeket eddig vagy visszakérdezéssel. de e z e k r e a gyakorlatokra T a m á s k ö z ö m b ö s maradt. ( 1 9 9 5 ) : Autizraus (Szenzorikus integráció Pattcrning). vallás. 282 283 . SZÉKELY MARGIT. h o g y segítsek neked abban is. t o l l b a m o n d á s r a gépelt is a szöveg­ szerkesztő p r o g r a m b a n ! Ezentúl m i n d e n órába szervesen beépítettem a s z á m í t ó g é p használatát. hiszen eddig s o h a n e m volt s ü r g e t h e t ő . értetlenséggel reagált a hely-' zetekre. m a g á b a n beszél. hogy további sikerek várnak még ránk. a m e l y csak rá j e l l e m z ő és s z e m é l y r e szabott.D É V É N Y I ÉVA. N a g y o n sokat k ö s z ö n h e t e k neki. R e m é l e m . politikai élet. T a m á s mellé 2 fiú került a terápiába. ráadásul nem is t u d o m rájuk m i n d i g a p o n t o s választ. Sőt. hogy egy-egy érde­ kesebb feladatot. valamint további „ h e l y z e t g y a k o r l a t o k " . Régen a teljesítménnyel kapcsolatban teljesen k ö z ö m b ö s volt. h o s s z a b b időre. . osztályos. másrészt a logikai g o n d o l k o d á s t fej­ lesztették. TÓTH GÁBOR. Sok m ó d s z e r n e k kell utánajárni. majd beszélgetett is velük az önbi-. E k ö z b e n rengeteget t a n u l t a m T a m á s t ó l . Hajdúhadház. térben és síkban T o m i tájékozódása rengeteget fejlődött. mivel n a g y o n jó ü t e m b e n fejlődtek a gyerekek. vagy rövidre zárással oldottam m e g : „ T u d o d én azért vagyok itt veled. K o n z u l t á l t a m egy p a n t o m i m t e c h n i k á b a n jártas kollé­ ganővel. Ezért én n e m válaszolok e z e k r e . vagy direkt jól elrontani. A k é r d é s e i n e k teifiatikája s z o r o n g á s a i t tükrözte: halál. a b d á t stb. hogy a k o n k r é t gye­ reknél megtaláljuk a fejleszthetőség útját. hengert. KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 9 ) : Alapozó Terápia. eldöntötte. E s z e m b e j u t o t t a s z á m í t ó g é p ! N a g y sikere volt! T a m á s végre izgult. szerialitás. finommotorika. 1999 januárjától a c é l o m a vizuális észlelés. szavak t a r t a l m á n a k el­ játszása. így m á r c s o p o r t k é n t mű­ k ö d t ü n k tovább." Mióta T o m i v a l foglalkozom.J é n sok időt töltött a z ö l e m b e n . Az új osztály z e n e t a g o z a t o s . 1996 o k t ó b e r é b e n T a m á s új osztályba iratkozott be. bátyjával. Ezenkívül igyekeztem további olyan technikára buk­ kanni. P. nonverbális e s z k ö z ö k által. SZERDAHELYI MÁRTON. gördeszkát. orientáció és finom­ m o t o r i k a fejlesztése volt. és az e l ő z ő g y a k o r l a t o k o n kívül szemtornát. A két fiú a b b a h a g y t a a terápiát. hiszen ő itt m á r „otthon é r e z t e " magát. c s e n d b e n szemlélte. hogy további fej­ lődés ettől a terápiától már n e m várható. kivéve az e m l é k e z e t fejlesztését. mivel osztálytársai csúfolni kezd­ ték. Budapest. ha n a g y o n s z o r o n g : pl. T a m á s j e l e n l e g 7. H. G y ó g y t o r n á t és p a n t o m i m o t javasolt a d o k t o r n ő . m é g a kórusból. T a m á s e k k o r m á r teljesen elfogadott e n g e m . nagy . és infantilisen viselkedik) m á r csak a k k o r j e l e n n e k m e g . no*' r u " " " . 1998 m á r c i u s á b a n az újabb kontrollvizsgálat e r e d m é n y e azt mutatta. Alapozó Terápia Alapítvány. a továbbiakban d e c e m b e r végéig az ő instrukciói alapján ha-' ladtunk t o v á b b T a m á s s a l . 1997 áprilisában kontrollvizsgálatra m e n t ü n k Dr. betegségek. N a g y o k a t ne­ vetett m i n d e k ö z b e n . sok technikát kell kipróbálni a h h o z . időészlelés. R . már be t u d t a m iktatni emlékezet. táncház k i p r ó b á l á s á n a k lehetősége is. folyamatosan klinikai szakpszichológus mint szupervízor se­ gítségét v e s z e m igénybe. édesanyjától. H o s s z a n -dőztünk a h á l ó n á l . írni tanul. halál utáni élet. dicséret vagy i z g a l o m hatására: a m i k o r n a g y o n jól a k a r teljesíteni egy feladatot. R e n d s z e r e s e n részt vesz m á r az iskolai musical e l ő a d á s o k o n . Budapest. ahol a szak­ orvos lúdtalpbetétet írt fel T o m i n a k . hintákat. hogy k a m a s z o d ó fiával a fel­ m e r ü l ő konfliktusokat j o b b a n tudja m e g o l d a n i .g y a k o r l a t o k a t j a v a s o l t . W e 6m e k l A t 6 l j e S r e g r e s i ó id Jelen állapot 1999 s z e p t e m b e r é t ő l a tavalyi célokat tűztem ki.n á l t a m : hálót. végtagszétválasztó. M a r t o n É v á h o z . szerette a Dyslex p r o g r a m c s a l á d o t is. Ez teljesen új tulajdonsága volt s z á m o m r a . Az é d e s a n y a kez­ d e m é n y e z é s é r e jelenleg speciális diéta kipróbálása van folyamatban. W F I S S MÁRIA ( 1 9 9 4 ) : Autisztikus kórképek diagnosztikája és terápiája Tanszer-tár. fogyatékosság. Fejlődést tapasztalt T o m i n á l . A j á t é k o k egyrészt a tájékozódást. IRODALOM JANETZKE. Az é d e s a n y á v a l való e g y ü t t g o n d o l k o d á s során a további lehetőségekkel k a p c s o l a t b a n felmerült a hidroterápia. ismerőse is volt itt. iaktál. időskor. O r t o p é d vizsgálatot j a v a s o l t a m . T o m i m o z g á s o s kényszerei (kezeivel röpdös. Az új osztálytársak h a m a r befogadták és m e g s z e r e t t é k őt. hogy elterelődj az á l l a n d ó kérdéseidtől. Édesanyja p s z i c h o l ó g u s segítségét kérte nálunk. emlékezet. bal k é z z e l ( ! ) egy kü­ lön tanártól. Ezután vizsgálatot és gyakorlattervet k é r t e m egy g y ó g y t o r n á s z t ó l . k ö s z ö n ö m nekik. zalom m o s o l y á v a l a szája sarkában. j á t é k o t időre m e g tudjon oldani.és d o m i ­ nanciafejlesztő g y a k o r l a t o k a t is az előírtakon kívül.

kétes. értéke miatt nem tartott valószínűnek. hogy agyérelzáródást keresnek). hogy n e m lett volna szabad tonik üdítőt i n n o m reds/eresen: kinintartalma miatt. 6. Az anya betegségei a terhes­ ség előtt: Vérképző rendszer betegségei i vérszegénység) c í m m e l o l v a s t a m . Bizonytalanságban telt hónapok A túl féltés e k k o r alakult ki b e n n ü n k .3 0 g r a m m o k a t szopott. és azt m o n d t a : „ L á t o m m i n d e n t feljegyeznek. " E k k o r láttam először g y e r m e k ü n k e t ." 284 285 . C s o d á l a t o s érzés volt k e z e m b e n tartani. amikor a gyermeknek nagyobb szüksége lenne az értelmes segítségre. (Ezt a gyereket m i n d e n k é p p akartuk!) H o g y a t e r h e s s é g e m ily rövid szakaszában kislányunk m e n n y i r e sérülhetett. E k k o r m é g n e m g o n d o l t a m sem én. 2. a m i k o r influenza miatt először antibiotikumot. a g y e r m e k tiszta b e s z é d é s z l e l é s é n e k és tanulásának esélyeit is rontja. 12. hogy esetleg idegrendszeri sérülés alakulhat ki. végtagjait. lefejt tejet üvegből ivott. mivel helyben a vizsgálatra n e m volt lehetőség. de nem e n g e d t e m . E r ő s lámpával világították át a pici fejét (nekünk azt m o n d t á k . nega­ tív. hogy „furcsán" szuszog. Mark Selikowitz: Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek (44. 5. és 1982. A terhesség to­ vábbi s z a k a s z á b a n k ü l ö n ö s e b b p r o b l é m a nem volt. így 23 napot töltöttem terhességmegtartás miatt k ó r h á z b a n . (Állandó g y e r m e k o r v o s nem volt ebben a k ó r h á z b a n . Pici b a b á m n a k n a g y o n sokat é n e k e l t e m és beszéltem a terhesség ideje alatt. M á s o d i k n a p zöldes-barnás. h o g y mint pici b a b a n a g y o n sokat sírt. " A v é r s z e g é n y s é g g y e r e k k o r o m t ó l végigkísért. F e l v é t e l k o r a doktor­ nő m e g v i z s g á l t a a gyereket. Az ilyen b e t e g s é g e k e t n e m k ö n n y ű felismerni. Sajnos n a g y o n sokszor volt k i s l á n y u n k n a k középfülgyulladása. M á s o d i k LESZ'. d e s z ü l e t e n d ő g y e r m e k é n é l tanulási n e h é z s é g e t o k o z h a t . és azt tudják. egészséges. Előzmények N a g y o n vártuk férjemmel első g y e r m e k ü n k m e g s z ü l e t é s é t . a m e n o t e s t e r e d m é n y e k igen „ f u r c s á n " alakultak: 1. 4. és j e l e n ismereteink alapján n e m lehet kizárni kóroki s z e r e p ü k e t .M I L E S Z VELED. O k t ó b e r 29-én m e n t ü n k haza. ha akkor. . o k t ó b e r 23-án hajnalban ( 3 M . stb. és rögtön felsírt. emiatt g y o m o r s z o n d á s vizsgálatot végeztek a gyereknél a nővérek. F o g a d o t t o r v o s o m n a k k ö n y ö r ö g ­ tem. gratulá­ lok kitartásához. o. A t e r h e s s é g e m n e m volt p r o b l é m a m e n t e s . kétes (?). g y e r m e k e ép. K ö z b e n az is kiderült. a nagy o r r m a n d u l a ) . sem férjem.k o r ) e l m e n t a m a g z a t v í z nagy része. A Fejlesztő Pedagógia: Alapozó terápia című különnyomatában olvastam ezzel kap­ csolatban a k ö v e t k e z ő k e t : „ K ö z t u d o t t . negatív. és n e m k a p megfe­ „Nincs még egy ilyen kor. erre az ál­ talam olvasott k ö n y v e k b e n is csak utalásokat találtam. A gyerek fejkörfogatát több mint egy évig hetente r e n d s z e r e s e n méretni kellett. hogy a beszéd elsajátításának k o r s z a k á b a n m i n d e n olyan ártalom. . két t e r h e s s é g e m alatt fokozottan jelent­ kezett. garat és fül v á k u m g é p e s szívásra.' NEM LESZ'. figyelmünket sem hívták fel rá. véres váladékot ürített. és minden. várva a segítséget." ÍM. hogy ez a gyerek nem lett volna. 6-án k ó r h á z b a került fülfájás és t ü d ő g y u l l a d á s gyanúja miatt.1. S z o p á s e r ő s s é g e m e g g y e n ­ gült. E M B E R K E ? ESETISMERTETÉS SZEGHŐNÉ PÓCSA GABRIELLA V é g r e eljött az idő. hogy az étvágya a sok g y ó g y s z e r miatt n e m javul. S z e r e n c s é r e a görbe a n o r m á l értékben haladt. ami műtét után fél év m ú l v a duplájára nőtt vissza.) Ettől k e z d v e kislányom csak 2 0 . ezért mindig volt valaki vele. vitamint. S p o n t á n szüléssel ezen a n a p o n délelőtt megszületett kislányunk: 2 8 0 0 g r a m m a l . C s o d á l a t o s érzés volt látni fejét. míg a köldökzsi­ nór ö s s z e k ö t ö t t m i n k e t .): „ H a a terhesség alatt az asszony vírusfertőzésen esik át. a m e l y a gyerek éleshallását rontja (gyakori középfülgyulladások. 2. g y ó g y s z e r e s kezelés mellett. ami aka­ dályozza a kreatív tevékenységben a tökéletesség elérésé­ nek esélyét csökkenti. S z e r e n c s é r e m á r saját laká­ s u n k b a érkezett. o. E s z e m b e jutott. nyitott k o p o n y a v a r r a t o k miatt tartott neurológiai k o n z í l i u m h y d r o c e p h a l u s t a fejkörfogat n o r m . majd m e g akarták lumbálni. a kez­ det kezdetén n e m h a r c o l o k úgy érte. A szoptatásnál é s z r e v e t t e m . Az u l t r a h a n g o s vizsgálatot v é g z ő orvos a k ö v e t k e z ő k e t m o n d t a : „ A s s z o n y o m . u l t r a h a n g o s vizsgálatra átvittek egy másik kórházba. M i v e l s z e g é n y g y e r e k e t való­ ban t ö b b s z ö r „ m e g g y ö t ö r t é k " . -VÁRÁS hét végétől tápszert adtunk az é t k e z é s e k h e z a d o k t o r n ő javaslatára. A nagy. m o h ó n eszik. 1984. XII. és ez tart a mai napig is. A második hét után nyerte vissza születési súlyát. Pl. 51 cm testhosszal. oxibiont kapott. pozitív. N a g y o n sokat j á r t u n k be a k ó r h á z b a j á r ó b e t e g kezelésre orr. 3. M e g k e z d ő d ö t t az újbóli harc a gyerek életéért. kissé feszes kutacs. Úgy g o n d o l t u k .2. V é r z é s miatt k ó r h á z b a k e r ü l t e m . a z saját m a g á n a k n e m o k o z p r o b l é m á t . Montessori) lelően levegőt. integet az é d e s a n y j á n a k . El­ k e z d ő d ö t t a „rossz é t v á g y ú " gyerek tünete. A n ő v é r n e k m i n d e z e k e t j e l e z t e m . 1 h ó n a p o s volt. t e r m é s z e t e s volt. hogy a g y e r m e k ü k vízfejű?". s a gyerek súlya 2 6 7 0 g volt. ahol m e g akarták szakítani a terhességet. d e c e m b e r 10-től 20-ig ismét kórház: o r r m a n d u l a kivétele. influenzás tünetek miatt k a l m o p y r i n t k a p t a m .' MILYEN LESZ' 1 GYERMEKVÁLLALÁS. csak délelőtt és d é l u t á n viziten. kétes. ami miatt rengeteg gyógy­ szert kapott (több mint tízszer szúrták a j o b b fülét). 9 hetes terhességet állapítottak m e g . Erről A logopédia vizsgálat című könyv. g e r i n c o s z l o p á t .

Mozgás-

és

beszédfejlődés:

A gőgicsélés n o r m á l időben történt, de mozgásfejlődésében e l m a r a d á s volt tapasztalható, 10 h ó n a p o s volt, a m i k o r felült, ezt m e g e l ő z ő e n hátrafelé kúszott. 12 h ó n a p o s volt, m i k o r a b ú t o r o k n á l felállt. M i v e l m é g 16 h ó n a p o s korában ö n á l l ó a n n e m járt, ortopédiai vizsgá­ laton k é r t e m tanácsot. „ízületek m o z g á s a szabad. Egyik kezét fogva lépeget. R o p o g á s ész­ lelhető a térd- és b o k a í z ü l e t e k b e n , de j e l e n t ő s é g e n i n c s . " 16 és fél h ó n a p o s kortól járt egyedül. K a n y a r ó elleni védőoltás után 1 hétre k a n y a r ó s lett (állítólag n a g y o n ritka). B e s z é d e n a g y o n n e h e z e n alakult ki, sokáig csak mutogatott: ö-ö-ö. A v é d ő n ő szerint lus­ ta beszélni, mert így is eléri, amit akar, a d o k t o r n ő is azt m o n d t a , ne idegeskedjünk, majd eljön az ideje. N a g y o n lassan gyűjtötte össze a szavakat, 2,5-3 éves korban kezdett beszél­ ni. Ma m á r t u d o m , h e g y ez a megkésett beszédfejlődés befolyásolta kislányunk későbbi t a n u l m á n y i munkáját. Mark Selikowitz könyve szerint „.. .bizonyíték a tanulási n e h é z s é g r e a beszédfejlődés el­ m a r a d á s a . N é h a é p p e n a nyelvi m e g é r t é s az az első jel, ami feltűnést o k o z . " K i s l á n y u n k n á l n e h e z e n alakult ki a lateralitás. Hol egyik, hol másik kezét használta, hol egyik, hol másik kezével evett, vagy nyúlt játékért. Ha a tányérjába k ö z é p r e tettem a kana­ lat, sokáig egyszerre nyúlt utána m i n d k é t kezével. Ez k é s ő b b a b ö l c s ő d é b e n is g o n d o t oko­ zott. G a b i k a 21 h ó n a p o s korában bölcsődés lett. Hurutos problémái néhány n a p o n belül ismét j e l e n t k e z t e k . A b ö l c s ő d é s időszakra j e l l e m z ő volt, hogy m i n d e n reggel sokáig sírt, gyak­ ran volt beteges. A gyerek beszédfejlődése n e h e z e n alakult, színismerete szintén. Azt hittük színvak, mi­ vel a színeket igen n e h e z e n tanulta m e g . Ha kékre m u t a t t a m , azt m o n d t a , „olyan, m i n t az é g " , ha zöldre, „olyan, mint a fű". Az iskolából színes rúd készletet vittem haza, és azon g y a k o r o l t u n k - n a g y o n hosszú ideig. Sokat legóztunk, de n e m sok türelme volt. N e h e z e n tudta a „lyukas l a b d á b a " a formákat a megfelelő helyre b e t e n n i . B e s z é d é b e n j ó p o f á n a k tartottuk, h o g y n é h á n y szót m á s k é p p ejt, m i n t k e l l e n e , pl. plafon-paflon, Skála K ó p é - K á k ó . A szobatisztaság 2,5 éves korára alakult ki. Egy év bölcsődei foglalkozás után m i n i c s o p o r t b a került az ó v o d á b a , így négy évig volt ovis. N e h e z e n illeszkedett be. L e g t ö b b s z ö r sírt, a m i k o r elváltunk. A feltűnőbb p r o b l é m á k k i s c s o p o r t b a n k e z d ő d t e k . N a g y o n sokat ült büntetésből a „ g o n d o l k o d ó s z é k e n " , mert h a n ­ gosan tologatta az autót, h a n g o s a n beszélt, játszott, nem, figyelt mesélésnél. O t t h o n több­ ször kipróbáltuk, h o g y s u t t o g t u n k háta mögött, m e g h a l l o t t a . Úgy g o n d o l t u k , talán azért h a n g o s k o d i k az oviban, hogy felfigyeljenek rá, s talán örül, h o g y tud beszélni. E k k o r m á r biztos j o b b k é z d o m i n a n c i a alakult ki. E s t é n k é n t n e h e z e n aludt el. szopta az ujját. M i r e las­ san m e g s z o k t a a közösséget, rendszerint beteg lett. R e n d s z e r e s e n volt megfázás, vírusfer­ tőzés, középfülgyulladás. Betegség után m i n d i g n e h é z volt az újrakezdés. K ö z é p s ő s c s o p o r t b a n n e h e z e n volt leköthető, figyelme rövid ideig tartott, n e m szívesen vett részt a foglalkozásokon. Általában egyedül játszott, m a g á n y o s volt. A h o g y az ó v ó n ő k tanácsolták, úgy foglalkoztunk vele otthon. Ha m e g k é r d e z t ü k , mi volt az oviban, „ s e m m i "

- válaszolta. N a g y o n n e h e z e n lehetett tőle bármit is m e g t u d n i . N e m szívesen szerepelt, ne­ hezen tanulta m e g a verseket, a dalok szövegét. 1988. d e c e m b e r 12-én megszületett m á s o d i k g y e r m e k ü n k . Jancsika. K i s l á n y u n k szinte á l l a n d ó a n a testvérével volt. Simogatta, beszélt hozzá, segített n e k e m a pici eJlátásában. A n a g y c s o p o r t b a n pozitív változást vettünk észre G a b i k á n . F o g l a l k o z á s o k o n e g y r e in­ t e n z í v e b b e n vett részt. N a g y o n örült, ha piros pontot kapott feladatmegoldásra. S z o r o s a b b barátság fűzte az e g y i k kislányhoz. Labdafogása is igen sokat javult. M á r többet mesélt az ó v o d á b a n történtekről.

Beiskolázható? Fizikálisan n e m fejlődött megfelelően. Férjemmel sokat b e s z é l g e t t ü n k arról, hogy jó lenne, ha még egy évet ó v o d á b a n töltene. G y e r m e k o r v o s u n k nem javasolta. 1989. április 29-én G a b i k a ismét kórházba került a c e t o n a e m i a miatt. Az o r v o s o k n a k el­ m o n d t u k , hogy n a g y o n sokat volt beteg, szeretnénk, ha s z e p t e m b e r b e n n e m k e z d e n é az el­ ső osztályt. F e l m e n t é s h e z itt sem kaptunk orvosi javaslatot. Súlya 16,5 kg volt, c s o n t o s o d á s a kb. 5 éves kornak felelt m e g (hosszpercentil: 1 0 - 2 5 % , súlypercenti]: 3 % alatt). Az iskolaérettségi vizsgálata (diszlexia óvodai vizsgálata) a k ö v e t k e z ő k e t tartalmazta: 1. Saját s z e m é l y é v e l k a p c s o l a t o s t u d n i v a l ó k : é l e t k o r kivételével v a l a m e n n y i t t u d t a . 2. Ellentétes pólusok, színek felismerése: színeket jól ismeri, jobb-bal irányoknál m é g nem teljesen biztos. 3. S z ó k i n c s vizsgálat: k é r d é s e k r e t ő m o n d a t o k b a n válaszol a képről. É r z é k s z e r v e k e t felismerte, m e g n e v e z t e . M i n d ö s s z e egy virágra e m l é k e z e t t a tanultakból. E l m ú l t napi él­ ményeiről főleg t ő m o n d a t o k b a n , de összefüggően mesél. Kilenc m o n d a t b ó l hét t ő m o n d a t , kettő bővített. 4. F o g a l o m a l k o t á s - v i z s g á l a t : a gyűjtőfogalmak közül h á r m a t önállóan, kettőt ráveze­ tő kérdésekkel felismer. 5. Ellentétes m e l l é k n e v e k m e g n e v e z é s e : ötből kettőt önállóan, egyet rávezető k é r d é ­ sekkel sikerült felismerni. 6. D o m i n á n s kéz: j o b b . 7. Látás m e g k ü l ö n b ö z t e t é s i képesség vizsgálat: az első feladat egy kivételével jól sike­ rült: a m á s o d i k , n a g y o b b figyelmet igénylő m á r kevésbé. Apró részletekben megfigyelé­ sei m é g p o n t a t l a n o k , olvasásnál majd oda kell figyelni a b / d , p b e t ű k r e . 8. L á t á s e m l é k e z e t vizsgálat: öt kép közül hármat rögtön, kettőt g o n d o l k o z á s után m e g ­ nevezett. 9. B e s z é d e m l é k e z e t vizsgálata: a h é t m o n d a t o s rövid történetből első olvasásra n e m , m á s o d i k olvasás után egy m o n d a t kivételével v a l a m e n n y i t sikerült elismételni, m i n d e n lé­ n y e g e s részlettel. 10. H a n g e m l é k e z e t vizsgálata: három hangot hibátlanul ismételt el, a négy h a n g meg­ j e g y z é s e m á r n e h é z n e k bizonyult.

286

287

1 1 . H a l l á s m e g k ü l ö n b ö z t e t ő k é p e s s é g vizsgálata: segítséggel m e g n e v e z t e a képeket, de az m á r n e m sikerült, hogy a szavak hol n e m hasonlítanak. 12. N e h é z szavak r e p r o d u k á l á s á b ó l artikulált, a m á s s a l h a n g z ó k torlódásánál is jól ismé­ telte a szavakat. 13. R i t m u s k o p o g á s : r i t m u s é r z é k e j ó . Az utolsó r i t m u s m o t í v u m o t is h e l y e s e n k o p o g t a vissza. 14. H a n g s ú l y , hanglejtés utánzása: jól megfigyelte, és jól h a n g s ú l y o z v a m o n d t a vissza a mondatokat. 15. S z á m l á l á s : n a g y o n n e h e z e n m e g y . A hat s z á m l á l á s á n á l tévesztett. H a t - h á r o m n á l tudta, melyik t ö b b . melyik a k e v e s e b b . Az u g y a n a n n y i r a n e m jött rá ö t - ö t n é l , a hozzátev é s - e l v e v é s n e m sikerült. M á r türelmetlen volt, feladattudata m é g n e m alakult ki igazán.

n e h e z e n írt. Az iskolában már szavakat kellett volna írni, és itthon m é g a h a n g o k b e t ű k é n t való megjelenítésével k í n l ó d t u n k . Hibái voltak a b e t ű e l e m e k betoldása, elhagyása, a m a g á n - és m á s s a l h a n g z ó k hosszúsá­ gának jelölése, m e l y e k a mai napig p r o b l é m á t j e l e n t e n e k . Erőfeszítésének e r e d m é n y t e l e n ­ sége n y i l v á n v a l ó v á vált s z á m á r a is. A n e h é z s é g e k e t fokozta, hogy n e m c s a k olvasás, írás, helyesírás területén j e l e n t k e z t e k a p r o b l é m á k , h a n e m a m a t e m a t i k a területén is. Ö n á l l ó sorkezdésnél (betű- és számírásnál) j o b b r ó l balra indult és haladt. S z á m o k írásá­ nál előfordult a tükörírás. MarkSelikowitz: Diszlexia és e g y é b tanulási n e h é z s é g e k c í m ű k ö n y v é b e n a k ö v e t k e z ő ­ ket olvastam: „Tanulási nehézségben szenvedő gyerekek szülei többnyire túlságosan is agg ó d ó a k . Nyugtalanítja őket g y e r m e k ü k teljesítménye. A szülők g y a k r a n b ű n t u d a t o t érez­ nek a g y e r m e k ü k n e h é z s é g e i m i a t t " . T u d t a m , hogy k i s l á n y o m csak rám számíthatott a tanulásában, de kisfiamnak is szüksé­

»
MIÉRT VAGYOK MÁS? VALÓBAN MÁS VAGYOK?

ge volt r á m . G a b i k a e g y r e n y u g t a l a n a b b , s z é t s z ó r t a b b , t ü r e l m e t l e n e b b , f á r a d é k o n y a b b lett, e g y r e t ö b b lett a sírás, „ n e m a k a r o m , n e m értem, nem t u d o m " . E g y r e z á r k ó z o t t a b b á vált, szo­ rongott. E r e d m é n y e k e t igen lassú t e m p ó b a n , nagy erőfeszítések mellett é r t ü n k el. E g y e s területen j a v u l á s , m á s területen ismételt l e m a r a d á s volt t a p a s z t a l h a t ó . „A tanulás az ideg­ r e n d s z e r b e n létrejövő tartós változás, ami t u d á s b a n , viselkedésben nyilvánul m e g . A tel­ j e s í t m é n y - ö r ö m fokozza a tanulási kedvet, a k u d a r c é l m é n y pedig c s ö k k e n t i azt. A diszkalkuliás t a n u l ó k b a n sajátos ö n v é d e k e z ő t e c h n i k á k alakulnak ki, m i n d e n t m e g c s i n á l n a k , csak ne kelljen m a t e m a t i k á v a l f o g l a l k o z n i " - olvastam dr. Mesterházi Zsuzsa a Diszkalkuliáról ~ pedagógusoknak c í m ű k ö n y v é b e n . A t a n m e n e t b e n előírt t e m p ó t n e m bírta. A képekről történő Dékány Judit Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához c í m ű könyvének segítségével a k ö v e t k e z ő k e t t u d o m leírni kislányom első osztályos és alsó tagozatos m a ­ tematikai tanulásáról, jellegzetes hibáiról: - Saját testen, térben, síkban, időben való tájékozódása g y e n g e volt, a laterális d o m i ­ n a n c i a n e h e z e n alakult ki. - Számlálásnál n ö v e k v ő és c s ö k k e n ő sorrendben lassan, egyenetlen ritmusban, i d ő n k é n t s z á m o k kihagyásával, felcserélésével számolt. - N e h e z e n alakult ki a globális m e n n y i s é g f e l i s m e r é s , a tárgyakkal való g y a k o r l á s s a l ezek a n e h é z s é g e k m e g s z ű n t e k . - M e n n y i s é g i relációk alkotása, m e g n e v e z é s e a mai napig bizonytalan. A helyiérték-fo­ g a l o m h o s s z ú idő alatt, j á t é k p é n z használatával alakult ki. - A s z á m n é v , számjegy, m e n n y i s é g egyeztetése szintén hosszú időt vett igénybe (mil­ liós s z á m k ö r b e n a számjegyolvasás a mai napig lassú). Az a l a p m ű v e l e t e k n e k és inverzeinek értelmezése, lejegyzése során a m ű v e l e t e k e t n e h e z e n értelmezte (pálcika, k o r o n g , b a b használata sokáig fontos volt otthoni g y a k o r l á s n á l ) . Szá­ m o l á s i technikája n e h e z e n alakult ki. Hosszú idő telt el. míg elvont szinten e l k e z d e t t szá­ m o l n i . A fejben való m ű v e l e t v é g z é s a mai napig lassú. M ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n a m a r a d é -

Kevés Iskolakezdés alsó

sikerélmény,

kudarcok

az

általános

iskolában

tagozat

G a b i k a m á r ismerte a tanító nénit, és az osztálytársak közül is elég sokat. C s e n d e s , vissza­ h ú z ó d ó g y e r e k n e k tartották. Edit nénit n a g y o n szerette. Az első hetekben n e m is volt p r o b l é m a . B o l d o g a n újságolta, ha m e g d i c s é r t é k . F e l e d é k e n y s é g e a z o n b a n h a m a r m e g m u t a t k o z o t t . Az olvasás, írás, ma­ tematikai feladatok m e g o l d á s a iszonyatos teher volt s z á m á r a . Romankovics: Olvasni tanulok c í m ű könyvéből tanultak o l v a s n i . m o n d a t a l k o t á s o k , szavak h a n g o k r a bontása, adott hang helyének meghallása m i n d n a g y o n sok n e h é z s é g e t jelentett. A betűk felismerése is nehezített volt, hisz n a g y o n gyors volt a be­ tűtanulási t e m p ó . G a b i n a k h o s s z a b b érésidőre lett v o l n a szükségé. H i á b a g y a k o r o l t u n k itt­ h o n , m i n d i g l e m a r a d á s b a n voltunk az iskolai t e m p ó h o z . A betűk összeolvasása is n e h é z volt. Meixner Ildikó: Én is tudok olvasni c í m ű könyvét sikerült m e g s z e r e z n i , de betűtanulá­ si rendje n e m e g y e z e t t meg a használt olvasókönyvvel. O l v a s á s b a n megjelentek a diszle­ xiás t ü n e t e k ( a k k o r m é g ezt nem t u d t a m ) , n e h e z e n alakult ki a hang és az azt j e l ö l ő betű kapcsolata, a betű és a szólag sorrendben átvetések j e l e n t k e z t e k , h o s s z a b b szavakat n e h e ­ zen olvasott el (többszöri nekifutással p r ó b á l k o z o t t ) , n e h e z e n tekintette át a h o s s z a b b sza­ vakat, hibásan k o m b i n á l t (a szőképes olvasásnak tulajdonítottam), betűbetoldás, -kihagyás j e l e n t k e z e t t , n a g y o n lassú volt az olvasási tempója, szövegértése g y e n g e . Itthon szavakat írtam írólapra, majd szókapcsolatokat, s a g y e r m e k n e k az olvasott szö­ veg után rajzolnia kellett. így p r ó b á l t a m segíteni a szövegértést. V e r s e k e t n e h e z e n tanult (a k o n c e n t r á c i ó s k é p e s s é g g y e n g e s é g é t m u t a t t a ) . Ú g y próbál­ tam ezen segíteni, h o g y rajzot készítettem a v e r s s z a k o k h o z . M i n d e z e k mellé társult az írás n e h e z í t e t t s é g e is. írott, nyomtatott szövegről m á r egészen jól másolt, de t o l l b a m o n d á s után

288

289

kot s o k s z o r elfelejtette. A s z o r z ó - és b e n n f o g l a l ó - t á b l a b e v é s é s e igen h o s s z ú időt vett igénybe (kb. 4. osztály vége). Időnkénti b i z o n y t a l a n s á g a mai napig tapasztalható. - Egyszerű és összetett szöveges feladatoknál a k ö v e t k e z ő hibák fordultak és fordulnak elő: a feladat elismétlése többszöri nekifutásra sikerült, a lényeget n e h e z e n e m e l t e ki, n e h e z e n tudta a m a t e m a t i k a nyelvére lefordítani, válaszadásban p o n t a t l a n s á g fordult elő. - A m a t e m a t i k a i szabályokat nehezen ismerte fel, m e g f o g a l m a z n i segítséggel is n e h e ­ zen tudta, a m e g t a r t á s b a n hibázott. A szükséges fogalmak kialakulása is sok időt vett igénybe. - S z á m e m l é k e z e t e : g y e n g e volt. 2. osztályos korában v i s s z a m e n t e m (GYES-ről) dolgozni. Szerettem volna, ha g y e r m e k e m n e m tanul nyelvet, de nem volt m e g o l d h a t ó , hisz a k k o r én lettem v o l n a saját g y e r m e k e m o s z t á l y f ő n ö k e . G a b i t ezért másik osztályba kellett á t h e l y e z n i , h o g y egy m ű s z a k b a n le­ g y ü n k . Ez a környezeti változás nagyon megviselte a gyereket. Az új tanító nénivel, és az új osztálytársakkal n e h e z e n alakított ki kapcsolatot, így angolt tanult heti 3 órában. A tanulásban e g y r e több n e h é z s é g e adódott, s z o r o n g á s a fokozódott. N e m e g y s z e r kine­ vették, kicsúfolták, g ú n y o s megjegyzések h a n g z o t t a k el. Dékány Judit a k ö v e t k e z ő k e t írja: „A diszkalkuliás t ü n e t e k e t súlyosbíthatják a környe­ zeti t é n y e z ő k . A k u d a r c é l m é n y e k hatására megfigyelhető az érzelmi labilitás, a tanulás, a m o t i v á c i ó r e n d k í v ü l g y e n g e volta. A s o r o z a t o s k u d a r c o k miatt ö n b i z a l m u k a t elvesztik, gátlásos s z e m é l y i s é g g é a l a k u l h a t n a k . " Mark Selikowitz szerint: „Az önbecsülés sarkalatos p o n t a tanulási n e h é z s é g b e n szenve­ dő g y e r m e k számára, mert ezzel eljuthat a sikerhez. Az önbecsülés hiánya a balsiker ördö­ gi k ö r é h e z vezet." Meixner Ildikó: Én is tudok olvasni c í m ű könyvét Gabival első osztály m á s o d i k félévé­ től r e n d s z e r e s e n h a s z n á l t u k . S z ö v e g é r t é s fejlesztéséhez házilag k é s z í t e t t e m feladatokat ( a m e l y e k e t k é s ő b b a tanításnál szintén f e l h a s z n á l t a m ) . Az o l v a s m á n y o k t a r t a l m á n a k el­ m o n d á s a n e h e z e n m e n t . M a t e m a t i k á h o z is állítottam össze g y a k o r l ó anyagokat, de ezek ( s z a k k ö n y v e k , s e g é d a n y a g o k hiánya miatt) „ c s a k " gyakorlási feladatok voltak, a m i k nem t a r t a l m a z t á k az egyes területek külön fejlesztését. Amit megtanult, a l k a l m a z n i n e m mindig tudta (transzfergyengeség).

ban él. Tudja, ha figyel, de r e n d s z e r e s e n n e m figyel." Osztálytársai n a g y o n jó képességű­ ek voltak, de az o s z t á l y b a n lévő 2 - 3 g y e n g é b b gyereket szinte kiközösítették. G y e r m e k e m olvasása szépen fejlődött, helyesírása javult, a nyelvtani fogalmak elsajá. títása és a l k a l m a z á s a n e h e z e n m e n t . A történelem, földrajz, biológia t a n u l á s á b a n is jelent­ keztek n e h é z s é g e k , l e g n e h e z e b b e n továbbra is a m a t e m a t i k a ment, s e h h e z k a p c s o l ó d o t t a fizika és a k é m i a . Láttuk, hogy a gyerek n e m lusta, akar és igyekszik, rosszabb jegyei miatt soha n e m szid­ tuk m e g . S z e g é n y n a g y o n sokszor sírt, n a g y o n nehéz volt lelket önteni belé. Biztattuk, di­ csértük.

Pályaválasztás-előkészítő A t o v á b b t a n u l á s i lapot a K o s s u t h Lajos P e d a g ó g i a i S z a k k ö z é p i s k o l a és G i m n á z i u m b a küldtük el, első helyen a p e d a g ó g i a szakot, második helyen általános szakot megjelölve. E b b e az iskolába járt m a g y a r előkészítőre, ami rengeteg g y a k o r l á s r a adott lehetőséget. Gabi ö n á l l ó tanulása kezdett kialakulni. Talált új barátnőt. Az előkészítőről hazatérve na­ gyon sokat mesélt. Akaratereje megnőtt, kitartása fokozódott. Sikertelenség esetén újra kezdte, n e m adta fel, mint régen.

MI LESZ VELED EMBERKE? KÖNNYEBB^ NEHEZEBB?

Szembetűnő

változ.ások '

Megértés, segítségnyújtás, a nehézségek ellenére bizakodás

Tudtuk, hogy tanulási nehézségei miatt előbb-utóbb gondjai lesznek, ezért úgy d ö n t ö t t ü n k , hogy az o s z t á l y f ő n ö k n e k e l m o n d o m a p r o b l é m á k a t . N e m volt s z á m u k r a ismeretlen a diszlexia és a diszkalkulia. G a b i t v i s s z a h ú z ó d ó , c s e n d e s kislánynak ismerték m e g , aki n a g y o n akar és igyekszik. A m a t e m a t i k a tanárnővel megbeszéltük, hogy k i s l á n y u n k n a k s z ü k s é g e van külön m a ­ tematikai foglalkozásra. Gabi októbertől e g y r e f á r a d é k o n y a b b lett, influenzás tünetek j e l e n t k e z t e k , fejfájás, fül­

Felső tagozat

-

változó

teljesítmény

fájás mellett. Ú j a b b g y ó g y s z e r e s kezelés után ismételt szakrendelői vizsgálatok következ­ tek, de s e m m i rendellenességet n e m találtak. Látszott a gyereken, h o g y napról napra r o m ­ lik az állapota, fejfájása e g y r e erősödött, az orrát n e m tudta kifújni, szagokat s e m érzett. N a g y o n e r ő s a n t i b i o t i k u m o k a t kapott. Az iskolából egy h ó n a p o t hiányzott. N e v e l ő k és a gyerekek együtt segítették kislányunkat, így félévkor s e m m i b ő l n e m buktatták m e g . K i s l á n y u n k v é r v i z s g á l a t á n kiderült, hogy i m m u n h i á n y o s , c u k o r s z i n t j e i n g a d o z i k . 16 éves, m e n z e s z e m é g n i n c s , az ultrahangvizsgálat kimutatta, hogy m é h e fejletlen.

A tanulási n e h é z s é g e k miatt a gyerek teljesítménye változó volt. Hetedik osztályos koráig minden tantárgy leckéjéhez, azok m e g t a n u l á s á h o z segítséget igé­ nyelt. A m i n d e n n a p o s együtt tanulásnál (már a férjemmel k ö z ö s e n ) segítettünk a lényeget kiemelni, összefüggéseket megláttatni. E n n e k ellenére „ m a g o l v a " tanult. K o l l é g á i m igye­ keztek segíteni, dicsérték, ha lehetett, de egyre többet hallottam: „ G a b i k a egy m á s világ-

290

291

A k i n e z i o l ó g i á s m o z g á s g y a k o r l a t o k a két agyfélteke m ű k ö d é s é t segítették elő. N e h e z e n tért vissza az élet­ kedve. J a n u á r b a n d e p r e s s z i ó s t ü n e t e k j e l e n t k e z t e k . k e v e s e b b .Lassú. de m i n d i g volt ereje újrakezdeni. .és diszgráfiavizsgálat során egy korábbi. aki k i n e z i o l ó g u s h o z küldött. sokat tanult. s o k a t fogyott. és a m a t e m a t i k a n y e l v é r e fordítani. Az a u g u s z t u s i p ó t v i z s g a után a B.feltétlenül egyéni megítélésre.Z. 18 évesen n e m c s a k súlya. talán tanulási n e h é z s é g e is keve­ sebb lett volna. A diszlexia. A z á r a d é k b a n a k ö v e t k e z ő olvasható: . a g y h á r t y a g y u l l a d á s gyanújával. G a b i a t i z e n e g y e d i k évfolyamot n a g y o n fáradtan kezdte. p ó t v i z s g á z n i a kellett. a koleszterinszintje alig m é r h e t ő . S e m félévkor. hogy a l a p v e t ő h i á n y o s s á g o k tapasztalhatók: .Különóra - vélemény Az orvos közölte. pszichológia: jeles Jelenleg ö t ö d é v e s abban a k ö z é p i s k o l á b a n . u g y a n a n n y i f o g a l m á n a k h a s z n á l a t a m é g m i n d i g n e m biztos. a szöveget a m a t e m a t i k a n y e l v é r e lefordítani.A lényeget k i e m e l n i . a m a t e m a t i k a tantárgyból A további évek vult. Sajnos ez későn (17 éves k o r á b a n ) derült ki. Az e r e d m é n y e k szerint lisztérzékeny. választ pontosan m e g f o g a l m a z n i segítséggel tudja. így j u t o t t u n k el egy pszicholó­ g u s h o z . n e m volt beteges. Az érettségire n a g y o n s z o r g a l m a s a n .A. a m e l y he­ lyesírási g y e n g e s é g g e l párosul.Térbeli tájékozódási g y e n g e s é g e miatt a geometriai f e l a d a t m e g o l d á s o k b a n is nevelői segítséget igényel. hogy az életvitelében s e m érte v o l n a annyi kudarc. ' A b i z a k o d á s . a szabályt m e g t a r t a n i . V é r s z e g é n y . A vizsgálat a diszkalkulia m a r a d v á n y t ü n e t e i t diagnosztizálta. egyre többet aludt. ahol érettségizett g y e r m e k . valamivel k ö n n y e b b e n tanult. de összetettebb feladatok meg­ oldásánál segítséget igényel. F ü g g v é n y e k n é l az a l a p v e t ő m e g f o g a l m a z á s o k a t tudja. E g y s z e r ű és összetett szöveges feladatok m e g o l d á s a nehezített. M e g y e i P e d a g ó g i a i Intézet S z a k s z o l g á l a t á h o z fordultam segítségért. b á t r a b b a n felelt. b á n á s m ó d r a szorul a középiskolában m a t e m a t i k a és m a g y a r nyelvtan tárgyak­ ból m i n d az értékeléskor. E g é s z s z á m o k fogalma kialakult. Az utolsó tanítási h é t e n újabb m e g r á z k ó d t a t á s érte a gyereket. s e m év v é g é n n e m b u k o t t m e g m a t e m a t i k á b ó l . b i z o n y t a l a n a számolása. G y a k r a n fájt a hasa. . hisz m i n d e n k é p p segíteni szerettünk volna g y e r m e k ü n k ö n . Szor­ zó. szinte alig evett valamit. h a n ^ m m a g a s s á g a is n ö v e k e d e t t . pl. Ha a helyes diagnózist h a m a r a b b megállapítják^ a k k o r biz­ tos. r e m é n y k e d é s mellett á l l a n d ó a n é r d e k l ő d t ü n k különféle l e h e t ő s é g e k után. E l m o n d t a m é s z r e v é t e l e i m e t a gyerek tanulási nehézségeiről és kér­ tem a l a n y o m vizsgálatát. a k i n e z i o l ó g u s h o z sem m e n t többet. M i n d e z a betartott és az általa is elfogadott d i é t á n a k köszönhető. ábrázolásnál bizonytalan. pl. 292 293 • . g y a k r a n el­ fáradt. a több. Kérjük az érettségi vizsgán ma­ t e m a t i k a tárgyból szóban feleltessék javasoljuk a m a g y a r i r o d a l o m és nyelvtan tantár­ gyak írásbeli érettségi vizsgáján a helyesírás értékelése alóli f e l m e n t é s t . . erős hasi g ö r c s ö k j e l e n t k e z t e k . R e n d s z e r e s e n járt külön m a t e m a t i k a i órákra. So­ kat b e t e g e s k e d e t t . Szinte m i n d e n tantárgy­ ból javított. bár b i z o n y t a l a n s á g itt is tapasztalható. kudarcai. a l k a l m a z n i . H a n g u l a t a egyre labilisabb lett. de i m m u n r e n d s z e r e sokat erősödött. Negatív és tört s z á m o k n á l n e h e z e n tudja a szabályt felismerni. Az év f o l y a m á n egészségi állapota az általa szigorúan betartott diéta mellett sokat ja­ s A k o r r e p e t á l ó n e v e l ő e l m o n d t a . Az ügyeletes o r v o s kór-: h á z b a utalta vakbélgyulladás. e g y i d ő b e n b i o p s z i á s vizsgálatot is el kell végezni. A h á z i o r v o s szerint elfáradt. az ötödik feladatnál a l k a l m a z z a a szabályt. Az írásbeli érettségije m i n d e n tantárgyból sikerült. A műveleti fogalom bizonytalansága mutatkozott meg a t r a n s z f o r m á c i ó k n á l .és bennfoglalótábla a l k a l m a z á s á n á l . T a n é v végén csak m a t e m a t i k á b ó l kapott kettes osztályzatot. a szabályt m e g f o g a l m a z n i . A p s z i c h o l ó ­ giai vizsgálat d i a g n ó z i s a d e p r e s s z i ó .és ifjúságvédelmi felügyelői szakon. A diéta h a t á s á r a n a g y o n lassú j a v u l á s t lehetett tapasztalni.Egyszerű egyenleteket m á r önállóan képes megoldani. R ö v i d időn belül a teljesítménye m e g n ő t t . A k ö v e t k e z ő e r e d m é n y t érte el: M a g y a r nyelv é s i r o d a l o m : j ó Történelem: jó M a t e m a t i k a : elégséges Angol nyelv: j ó P e d a g ó g i a . A tizedik é v f o l y a m o n a tanulásban továbbra is voltak nehézségei. . m i n d a tananyag kiválasztásakor. írásbeli m ű v e l e t e k m e n e t é b e n elvétve ejt hi­ bát. F e b r u á r elején m a g a s láza lett. A m e n n y i s é g i relá­ ciók. így m á r élete végéig d i é t á z n i a kell. depressziós tü­ netei egyre ritkábban j e l e n t k e z n e k . A z o n o s típusú feladatoknál kb. tanulásban egyre k e v e s e b b e t teljesített. m ű v e l e t v é g z é s n é l a m a r a d é k o t n é h a elfelejti. A m ű v e l e ­ ti s z a b á l y o k k e v e r e d n e k az előjeles s z á m o k szorzási és ö s s z e v o n á s i t e r ü l e t é n . ordináta h á r o m s z o r o s a vagy felezése. . a többi tantárgyból k ö z e p e s és jó e r e d m é n y t ért el. j o b b j e g y e k e t kapott. a kijelölt m ű v e l e ­ tet elvégezni. F á r a d é k o n y ugyan. h o g y felszívódási vagy a n y a g c s e r e z a v a r feltételezhető. . . súlyos diszlexia m a r a d v á n y t ü n e t e i t regisztrálták.1 7 + ( + 5 ) .. Egyik betegséget a m á s i k kö­ vette.

h o g y m i n d e n t a n í t ó tájékozódjon a d i s z k a l k u l i a . E g y ideges. és így be­ építhetné a mindennapi munkájába. CSENDES ÉVA ( 1 9 9 7 ) : Életvezetési ismeretek és készségek I-II. MESTERHÁZI ZSUZSA (szerk. olvasottakat. feszült. oszt. Budapest. pl. vagy n e m beszél. T a l á n é p p ezért j o b b a n m e g é r t e t t e m ( m e g é r t e m ) . Fejlesztő Pedagógia. h o g y a kicsi gye­ rek n a g y m o z g á s á b ó l k i m a r a d egy fázis. r e n d b o n t ó v á válik. amik nagy s e g í t s é g e m r e lesz­ nek m i n d e n n a p i m u n k á m b a n . Ú g y é r z e m . Program ZP Oktatási Bt. h a n e m m i n d e n lehetőséget m e g kell r a g a d n i a m e g s e g í t é s ü k r e . n e m kúszik . aki h a m a r a b b észreveszi pl. diszkalkulia).) ( 1 9 9 0 ) : A logopédiai vizsgálat. a z o k a t a szülőket. . n e m b e s k a t u l y á z n i . a „ g y e n g é b b e k n e k " pedig m i n d e n k é p p segít(ett). Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest. s z á m o l á s . ha egy-egy anyagrészt j o b b a n b e g y a k o r o ­ lunk. hogy mi mindent nem tudunk. Védekezik. a megkésett beszédfejlődését kell korrigálni stb. KRAUSZ ÉVA. Bárczi Gusztáv Gyógypedógiai Tanátképző Főiskola Budapest. s z ü l ő k n e k ) . írás-.( „MINDEN TAPASZTALAT BOLTÍV. akik elkeseredet­ ten m o n d j á k el. Hol. AMELYRE ÉPÍTENI LEHET. tudás. vagy befelé fordul. akit n e m viselnek m e g a k u d a r c o k . d i s z l e x i a és diszgráfia felismerésében. S z ü k s é g l e n n e arra. Nem mindegy sem a kisgyereknek.) ( 1 9 9 6 ) : Diszkalkuliáról . M i n d e z e k mellett e l e n g e d h e t e t l e n volt az órai és házi feladatokban történő differenciálás.és a z o k n a k a t a n u l ó k n a k a megsegítése. annál több a tudnivalója. M A R Ó T MIKLÓSNÉ. Ú g y g o n d o l t a m a „ j o b b t a n u l ó k n a k " s e m fog ártani. 1999-ben újabb két t a n f o l y a m o t v é g e z t e m : S i n d e l a r . miben tudnak segítséget nyújtani a r á s z o r u l ó k n a k (gyerekeknek.g y e n g e s é g f e l i s m e r é s é n e k lehető­ ségei." (ADAMS) vő ismereteit. TÓTH GÁBOR és KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 4 ) : Alapozó terápia. R é g e n tanítási ó r á i m o n ö s z t ö n ö s e n c s ö k k e n t e t t e m a h a l a d á s i t e m p ó t . akik ilyen p r o b l é m á k k a l k ü s z k ö d n e k . SZERDAHELYI MARTON. szívvel. A g y e r e k e m m e l együtt átélt n e h é z s é g e k e n g e m is m i n d e n f é l e s z e m p o n t b ó l megváltoztat­ tak. de hozzáférhetővé kell tenni mindenki számára.Z s o l d o s p r o g r a m 1. DÉKÁNY JUDIT ( 1 9 9 5 ) : Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához. b o h ó c k o d i k . így m i n d e n tanítási órán h a s z n o s í t h a t n á a tanultakat. de a b e t a r t á s u k h o z nincs m e g az alapfeltétel az iskolákban. TORDA ÁGNES ( 1 9 9 6 ) : Szemelvények a tanulási zavarok köréből. Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA. n e m sajnálni kell a tanulási és magatartási zavaros gyereke­ ket. HORVÁTHNÉ SZIGLIGETI A D É L ( 1 9 9 6 ) : Matematika kézzel. n a g y o n csen­ des lesz. El kell tudni fogadni a másságot.. Okker Kiadó ZÁRÓ GONDOLATAIM Budapest \ A tanulási z a v a r l e g t ö b b s z ö r m á s o d l a g o s t ü n e t k é n t m a g a t a r t á s z a v a r h o z is vezet. Budapest. szemléletváltásra van szükség n a g y o n sok területen. 4 . V a n n a k lehetőségek.pedagógusoknak. akiket szüle­ ik különféle o k o k miatt n e m visznek s z a k e m b e r h e z . iskolás évekre. . M i n d e n k é p p pszichésen is sérülnek ezek a gyerekek. Nincs olyan e m b e r k e . MARK ( 1 9 9 7 ) : Diszlexia és egyéh tanulási nehézségek. A tudással egyenes arányban nő a nem (Friedrich Schlegel) vagy inkább: annak tudása. ZSÁMBOKI KÁROLYNÉ. " nevelés I. Ú g y é r z e m . fejjel. E g y r e j o b b a n érdekeltek az olvasás-. sem a családnak. milyen érzéssel gondol vissza az. kudar­ c o k b a n élő gyerekből m i l y e n felnőtt lesz? Ki segíthet e z e k e n a g y e r e k e k e n ? M i n d e n k i . diszgráfia. kibővítse a már meglé- 294 295 . megismerje a fejlesztési lehetőségeket. Az iskolákban m e g kell te­ r e m t e n i a l e h e t ő s é g e t a külön fejlesztésre. e z e k után többet fogok tudni segíteni a z o k n a k a g y e r e k e k n e k . A t a n k ö n y v e k m e l l é házi használatra külön g y a k o r l ó a n y a g o k a t állítottam össze. T ö r v é n y e k v a n n a k . Országos Pedagógiai Intézet. . FEKETÉNÉ GACSŐ MÁRIA (szerk. az otthoni g y a k o r l á s mellett m i n i m á l i s j a v u l á s t a p a s z t a l h a t ó g y e r m e k ü n k t a n u l á s á b a n . Medicina Könyvkiadó. felhívja v a l a m i l y e n formá­ ban m a g á r a a figyelmet. Fejlesztő-módszertani tanfolyamokat v é g e z t e m (diszlexia. SELIKOWITZ. Bárczi Gusztáv Gyógypedógiai Főiskola Budapest. B u d a p e s t e n l e h e t ő s é g e m nyílt olyan k ö n y v e k vásárlására.5 . SZARÓ PÁL és RÓZSÁNÉ CZIGÁNY ENIKŐ ( 1 9 9 7 ) : Pszichopedagőgia Korrekciós IRODALOM „Minél többet tud valaki. és 2.

FÜGGELÉK .

A fejlesztő m ó d s z e r az iskolai tanulást m e g a l a p o z ó kognitív k é p e s s é g r e n d s z e r g y e n g é n funkcionáló részeinek (részképességeinek) szisztematikus gyakorlását tartalmazza. 1097 B u d a p e s t Ecseri u. A t o v á b b k é p z é s t szervezi az E L T E B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i Kar. 3 . Balogh Katalin Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-340/99. A t o v á b b k é p z é s t szervezi az E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i Fői s kol a i Kar. nevelőotthoni p e d a g ó g u s o k és g y ó g y p e d a g ó g u s o k s z á m á r a ajánlott. mind óvodai. M e g i s m e r i k a fejlesztés elméleti és gyakorlati kérdéseit. képesek azok gyakorlati a l k a l m a z á s á r a . 100 kontakt óra és 20 óra egyéni feladat az elméleti és gyakorlati foglalkozásokhoz. a p r e v e n c i ó . 3 A t o v á b b k é p z é s b e n az elméleti és gyakorlati órák aránya 50-50%. akik korszerű pszicho­ lógiai ismeretük birtokában tisztában vannak a fejlődés és fejlesztés főbb elméleti konce p­ cióival. A 120 órás továbbképzés célja olyan speciális szakemberek képzése. mind iskolai csoportban. I n d í t á s f e n g e d é l y s z á m : T-302460-1009/99. Tájékoztatást ad: Dr. T á r c z y Szilvia Tel. Z s o l d o s M á r t a Tel. Fejlesztő pedagógus Szakmai vezető: P o r k o l á b n é Dr. vagy egyéni fejlesztés formájában. Isépy M á r i a Tel. A t o v á b b k é p z é s elsősorban ó v o d a p e d a g ó g u s o k . tanítók.: (1)348-1318 299 .: (1 )267 0966/54-72 1 Sindelar—Zsoldos program Szakmai vezető: Ványi Á g o s t o n n á Dr. és jártas­ ságot szereznek a z o k gyakorlati a l k a l m a z á s á b a n . a sz e mé l y i s é g és értelmi fejlődés életkori és individuális j e l l e m z ő i v e l . .: (1) 322-4004 Ványi Ágostonná Dr.k o r r e k c i ó formáit és m ó d s z e r e i t . az e r e d m é n y e k e l e m z é s é r e és é r t e l m e z é s é r e .FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA AKKREDITÁLT KÉPZÉSI PROGRAMOK /. Elsajátítják a tanulási z a v a r o k pszichológiai és p e d a g ó g i a i diagnosztikáját. •Tájékoztatást ad: 2. Z s o l d o s M á r t a Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-1085/1999 Indítási e n g e d é l y s z á m : XXV/2/383/2000 A 30 órás p r o g r a m felkészít a tanulási és magatartási zavarok m e g e l ő z é s é t célzó kognitív fejlesztő terápia használatára 5-7 éves korú ó v o d á s és iskolát k e z d ő g y e r m e k e k k ö r é b e n .

A g y e r m e k e k e t 5 . Beszédpercepciós diagnosztika és terápia S z a k m a i vezető: D é k á n y Judit Alapítási a k k r e d i t á c i ó és indítási e n g e d é l y s z á m a : OM 1223/71/2001 A 30 órás tanfolyam segítséget nyújt a p e d a g ó g u s o k n a k abban. és a m e g a d o t t t e l e f o n s z á m o k o n . : ( l ) 3 6 5 . G ó s y M á r i a Alapítási a k k r e d i t á c i ó és indítási e n g e d é l y s z á m : OM 1223/2001 30 órás. Páli Judit Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300 703-240/1999 A t a n f o l y a m i d ő t a r t a m a : 30 óra 5.45 óra. j e l e n t k e z é s : Dr.3.7 1 3 . o r g a n i k u s hátterű hiper/hipoaktív . Anyanyelvi-zenei helyesírás fejlesztés \ 2282. e-mail: e d c e u r o @ m a i l .: (1 )338-4054 .1. t e r e p e u t a e g y a r á n t v é g e z h e t i . f i n o m m o t o r i k a ) . a helyes ceruza. Segítség az alaki diszgráfián Terepeutaképző S z a k m a i v e z e t ő : Dr. a f i n o m m o t o r i k a . Hatá­ sos: m o z g á s ü g y e t l e n ( n a g y m o z g á s o k . : ( 1 ) 4 6 6 . Az 5. I n f o r m á c i ó k a t k a p n a k arról. Földi R i t a Akkreditáció:300730-97/99 A 120 órás p r o g r a m tartalma: tanulási és viselkedészavarral k ü z d ő g y e r m e k e k fejlesztése m o z g á s t e r á p i á s eljárás segítségével. Tájékoztatást ad: Dr. diszlexiás és alaki diszgráfiás g y e r m e k e k n é l .ichomotoros fejlesztés J . Z s o l d o s M á r t a (1 )348-1318 4. 3. k i s c s o p o r t o s ( m a x . mellyel a szem-kéz integrált m o z g á s . H e l y e s í r á s g y e n g e s é g kezelését célzó két lépcsős tanfolyam p e d a g ó g u s o k n a k . j e l e n t k e z é s : J o r d a n i d i s z Ágnes Tel. A j e l e n t k e z é s feltétele: felsőfokú p e d a g ó g u s oklevél 5. h o g y a K ö z o k t a t á s i T ö r v é n y mely paragrafusai a d n a k lehetőséget az egyéni elbírálásra. a f u n k c i ó z a v a r j e l l e g é n e k megfelelő speciális fejlesz­ tés az idegrendszeri érés gyorsításával és a szenzoros integráció javításával. A játék (az együttes játék) szerepe az. T á j é k o z t a t á s t ad: G e r g e l y n é Vig E m e s e T e l .4 1 5 4 : (28) 4 7 1 . 26209-66/1998 Indítási e n g e d é l y s z á m : T-302460-132/1999 A 120 órás t a n f o l y a m o t g y e r m e k e k k e l hivatásszerűen foglalkozó s z a k e m b e r e k s z á m á r a szervezik. Speciális m ó d ­ szert t a n u l n a k .6. A terápia részletes b e m u t a t á s a lehetővé teszi. psz. Z s o l d o s M á r t a Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-1084/1999 Indítási e n g e d é l y s z á m : T 302460-1069/1999 A 30 órás p r o g r a m felkészít a tanulási és magatartási zavarok befolyásolását célzó kognitív fejlesztő terápia h a s z n á l a t á r a általános iskolás g y e r m e k e k körében. C s i n s z k a u. ' Tájékoztatás. G ó s y Mária Tel.: (1)321-4830/172 5.D é v é n y i É v a 06-20-924 6 4 2 2 5. M á r t o n .kalkulia) sett beszédfejlődésű vagy d o m i n a n c i á t m é g ki n e m alakított n a g y c s o p o r t o s ó y o d á s o k n á l . M á r t o n .3.: (1)290-4115 301 . S z a k m a i v e z e t ő : Dr. h o g y a a diszkalkuliás g y e r m e k e k részére egyéni fejlesztési tervet ( p r o g r a m o t ) d o l g o z h a s s a n a k ki abból a célból. ily m ó d o n segítve beilleszkedésüket k ö r n y e z e t ü k b e .D é v é n y i É v a A k k r e d i t á l á s : folyamatban I d ő t a r t a m : 2 lépcsőben 45 . Ecscri u. 1165 Budapest.2 2 7 9 .5. A t o v á b b k é p z é s t szervezi a Logopédiai K i a d ó K K T . Tájékoztatást ad: Dr. A t o v á b b k é p z é s t szervezi az E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i Főiskolai K a r . h u 5. idegrendszer fejlődésében és a szocializációban. t ö b b agyi területre kiterjedő idegrendszer-fejlesztés m ó d s z e r e . T á j é k o z t a t á s . diagnosztizálás e l v é g z é s é h e z . A fejlesztő m ó d s z e r az iskolai t a n u l á s t m e g a l a p o z ó kognitív k é p e s s é g r e n d s z e r g y e n g é n f u n k c i o n á l ó r é s z e i n e k ( r é s z k é p e s s é g e i n e k ) szisztematikus gyakorlását tartalmazza. Jelentkezni lehet levélben u g y a n e z e n a c í m e n vagy a 2 1 4 3 Kistarcsa Pf.figye­ l e m z a v a r o s (régi rövidítésben P O S ) g y e r e k e k és e n y h e fokban értelmi f o g y a t é k o s o k n á l . Isépy M á r i a (1 )322-4004 Ványi Á g o s t o n n á Dr. 5 1 . T I T Kossuth K l u b Tel. m e g k é 300 S z a k m a i v e z e t ő : J o r d a n i d i s z Ágnes A 8 ó r á s t a n f o l y a m o t szülő. j e l e n t k e z é s : B o h u s Z s u z s a . hogy a g y e r m e k e k saját képességeik és korlátaik figyelembevételével felzárkóz­ h a s s a n a k társaikhoz. mi a további teendőjük a g y e r m e k integrált oktatása é r d e k é b e n . 3 Tel. S z a k m a i v e z e t ő : Dr. Tájékoztatás. S z a k m a i v e z e t ő : Dr.: ( 1 ) 4 0 7 . Sindelar-Zsaldos program 2 S z a k m a i v e z e t ő : Ványi Á g o s t o n n á Dr.és kéztartás kialakítása m e g s e g í t h e t ő . Mentálhigiénés Alapítási képzés. intenzív képzési forma.2 4 0 8 vagy 06-20-991 f a x .2.5. 1097 Budapest. hogy a diszkalkuliára utaló t ü n e t e k m e g i s m e r é s é v e l a m a t e m a t i k a i tanulási zavarral k ü z d ő g y e r m e k e k r e m i n é l k o r á b b a n felfigyelhessenek. M á r t o n . 5 fő) terápiákban vagy n a g y c s o p o r t o s fejlesztéseken.D é v é n y i Éva Alapítási a k k r e d i t á c i ó . Alapozó Terápia Alapítvány tanfolyam programjai S z a k m a i v e z e t ő : Dr. Az A l a p o z ó T e r á p i a az elemi m o z g á s m i n t á k r a és a m o z g á s k o o r d i n á c i ó fejlesztésére tá­ m a s z k o d ó k o m p l e x . h o g y érvényesíthetik j o g a i k a t a k o m p l e x kivizsgálás. A matematikatanulás zavarai (disz.1 6 éves k o r u k i g tudjuk kezelni e g y é n i . diszlexia veszélyeztetett. m a t a v .4. p e d a g ó g u s .

t o v á b b k é p z ő K ö z p o n t . értékelés módja Alapítási a k k r e d i t á c i ó : XXV/162/2000 6. r o m a gyerekek iskolai integrációja 2 6 0 M S S S T szűrő teszt 221 tanulási zavar szűrése 2 5 0 előkészítő státusz 2 5 6 iskolai m e n t á l h i g i é n é 2 0 3 S z a k m a i vezető: Dr.3. 111. Szenzomotoros állapot és mozgásvizsgáló teszt alkalmazása.3 0 2 4 6 0 . B a r o s s u.7 éves ) megkésett. Alapítási a k k r e e d i t á c i ó : OM1221/20/2001 302 303 . 3 8 4 Az interneten: http://www. eltérő fejlődésmenetet. Csoportos között Alapítási a k k r e d i t á c i ó : XXV/1/164/2000 6.6. A mai Budapesti Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika (BHRG) Alapítvány tanfolya­ KULCSFOGALMAK A z A l a p í t v á n y közel 2 0 é v e s s z a k m a i tapasztalat alapján összeállított t o v á b b k é p z é s i programjai fiatal ( 0 . fejlesztő.1 7 3 9 . Kukás Klára zenéből indított módszere gyermekek harmonikus fejlesztésére szenzomotoros fejlesztés a HRG-módszer alkalmazásával 3-7 éves kor logopédiai osztály 174 M e i x n e r m ó d s z e r 175 diszkalkulia 181 m a t e m a t i k a i g o n d o l k o d á s 181 fejlesztőpedagógia 2 3 0 óvodai fejlesztés 231 autista g y e r m e k 275 ó v o d a . 1082 B u d a p e s t . „ o k o s í t ó " és s z a k e m b e r .2.bmc.iskola átmenet 234 „ 0 " osztály 235 h á l r á n y k o m p e n z á c i ó . Csoportos között Alapítási a k k r e d i t á c i ó : OM1221/21/2001 Tájékoztatást ad: L a k a t o s Katalin Tel.: (1)303-7298 7. K o k a s Klára Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-596/1999 Indítási e n g e d é l y s z á m : T .6 4 8 5 . Korai egyéni és kiscsoportos szenzomotoros fejlesztés TSMT-módszer alkalmazásával korai fejlesztés 11 tanulási zavarral k ü z d ő tanulók 14 fejlettségmérő lap 21 Alapítási a k k r e d i t á c i ó : X X V 1 6 3 / 2 0 0 0 6.3 éves) és idősebb ( 3 . Tel.: (1)250-3817 e-mail: I k h g r @ e l e n d e r . 6. Korai 0-3 egyéni és kiscsoportos szenz. 1537 B u d a p e s t . „ m á s f o g y a t é k o s s á g " tüneteit m u t a t ó g y e r m e k e k uszodai ( H R G ) és tornatermi ( T S M T ) fejlesz­ tési módjáról szólnak.hu/kokas ) éves kor között 0-3 éve kor között.4.5. 2 0 2 .omotoros fejlesztés HRG-módszer alkalmazásával szenzomotoros fejlesztés a TSMT-módszer alkalmazásával 3-7 éves kor a l a p o z ó terápia 33 POS 44 kognitív fejlesztő terápia 74 Sindelar m ó d s z e r 7 4 s z e n z o r o s integrációs elmélet 88 s z e n z o r o s integrációs terápia 89 m o z g á s t e r á p i a 111 beszédészlelés 117 diszlexia 140 logopédia 160 6. Pf. évente 3 x 1 0 óra) T á j é k o z t a t á s i a d : Lájer V e r a ( 1 ) 2 0 9 . h u Budapesti Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika Alapítvány Mozgásvizsgáló.1.2 4 4 / 1 9 9 9 I d ő t a r t a m : 90 ó r a (3 évre bontva.

T v S G A KÖTET SZERZŐI Bedők Andrea pszichopedagógus Campos J. X. X. Nevelési T a n á c s a d ó Zsoldos Márta gyógypedagógus­ pszichológus E L T E G y a k o r l ó L o g o p é d i a i Intézet 304 . X. IX. Anna pszichológus Bp. Zuglói L o g o p é d i a i Intézet ' B p . egyetemi d o c e n s S z e g h ő n é P ó c s a Gabriella p e d a g ó g u s G o s z l o n y i Judit p s z i c h o p e d a g ó g u s B p . ker. ker. Nevelési T a n á c s a d ó P o r k o l á b n é Balogh Katalin G ó s y Mária nyelvész M T A N y e l v t u d o m á n y i Intézet Ny. ker. X. Nevelési T a n á c s a d ó Vas Erika s z o m a t o p e d a g ó g u s Bp. N e v e l é s i T a n á c s a d ó C s é p é Valéria p s z i c h o l ó g u s M T A Pszichológiai Kutatóintézet Márton-Dévényi Éva ideggyógyász A l a p o z ó T e r á p i a Alapítvány M a r t o n n é T a m á s M á r t a pe da g óg ia i szakpszichológus B p . X. ker. Nevelési T a n á c s a d ó N a g y S á n d o r pedagógiai s z a k p s z i c h o l ó g u s D é k á n y Judit g y ó g y p e d a g ó g u s E L T E G y a k o r l ó L o g o p é d i a i Intézet Bp. Nevelési T a n á c s a d ó Általános Iskola S z v a t k ó A n n a klinikai s z a k p s z i c h o l ó g u s G y e n e i M e l i n d a pe da g ó g ia i szakpszichológus E L T E Pszichológiai Intézet Juhász Ágnes gyógypedagógus E L T E G y a k o r l ó L o g o p é d i a i Intézet K o n d o r Edit l o g o p é d u s Bp. ker. ker.