FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA

A fejlesztés főbb elméletei és gyakorlati eljárásai
Szerkesztette:
MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA

ELTE Eötvös Kiadó Budapest

A k ö n y v az Oktatási M i n i s z t é r i u m t á m o g a t á s á v a l , a Felsőoktatási P á l y á z a t o k Irodája által lebonyolított felsőoktatási t a n k ö n y v - t á m o g a t á s i p r o g r a m k e r e t é b e n j e l e n t m e g .

TARTALOM

M e g v a l ó s u l t a Fővárosi Közoktatásfejlesztési K ö z a l a p í t v á n y t á m o g a t á s á v a l .

Lektorálta: PORKOLÁBNÉ DR. BALOGH KATALIN A borítót tervezte:
HODOSI MÁRIA

Bevezető

gondolatok.

A

fejlesztő

pedagógia jelene

I. F E J E Z E T A PSZICHOMOTOROS ALAPKÉSZSÉGEK FEJLŐDÉSE E L M É L E T I ÉS T E R Á P I Á S M E G K Ö Z E L Í T É S E K A korai prevenciós fejlesztés ( P o r k o l á b n é Dr. B a l o g h K a t a l i n ) Az Alapozó Terápia elmélete és gyakorlata (Dr. M á r t o n - D é v é n y i É v a ) Az alapoz/) mozgásterápia alkalmazhatósága egy eseítükrében ( V a s E r i k a ) Kognitív fejlesztő terápia kognitív fejlesztő a tanulási zavarok kezelésében. (Dr. Brigitte Zsoldos Sindelar Márta) 72 88 9 11 32 67

Az ábrákat rajzolták: MAHR KÁROLY JESÚS REYES NUNEZ SARKADI ELVIRA

programja

JU0023?4?9

Hiszen ez. játék! - Szenzoros integrációs terápiák a fejlesztésben (Dr. S z v a t k ó A n n a ) Sz.enz.oros integrációs terápia egyes elemeinek alkalmazása

1B11815 72
© Martonné Tamás Márta, 2002 I S B N 9 6 3 4 6 3 545 8 Felelős kiadó: H. N a g y A n n a T ö r d e l é s , tipográfia: K ü t a h y a Bt. N y o m á s : Perfekt N y o m d a Felelős v e z e t ő : Laki Péter

a fejlesztőpedagógiában ( B e d ő k A n d r e a ) Mozgásterápia gyermekeknek pszichoterápiás célkitűzéssel ( C a m p o s J. A n n a )

105 111

II. F E J E Z E T A Z I S K O L A I B E V Á L Á S H O Z S Z Ü K S É G E S R É S Z K É P E S S É G E K ZAVARAI. E L M É L E T ÉS E S E T I S M E R T E T É S A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatának zavarai (Dr. G ó s y M á r i a ) A szóvakságtól a diszlexiáig (Dr. C s é p é Valéria) 115 I 17 139

5

Logopédiai csoportok, osztályok működése a gyakorlatban - Kőbányán ( K o n d o r Edit)

BEVEZETŐ
159

GONDOLATOK

A FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA JELENE

A disz.kalkulia ( D é k á n y Judit - Dr. J u h á s z Á g ne s )

181

III. F E J E Z E T MUNKAMEGOSZTÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ Ó V O D Á B A N ÉS AZ ISKOLÁBAN A diagnosztika és terápia szakmai szervezeti lehetőségei 203 209 225 234 238 Magyarországon ( M a r t o n n é T a m á s M á r t a ) A „ Fejlettségmérő lapok" óvodai alkalmazása ( P o r k o l á b n é Dr. B a l o g h Katalin) Preventív szűrés és fejlesztés az óvodában ( M a r t o n n é T a m á s M á r t a ) Együttműködés az óvoda és a fejlesztő pedagógus között ( G o s z t o n y i Judit) Az óvoda-iskola átmenet: egv új képzési forma kialakítása (Dr. G y e n e i M e l i n d a ) Prevenciós tanulási zavar szűrése az általános iskola 254 264 279 284 201

„A személyiség tartós befolyásolása csuk az interperszoná­ lis kapcsolatokon keresztül lehetséges. A személyiség kü­ lönböző torzulásai is az interperszonális kapcsolatok hiá­ nyából, vagy hibás voltából jönnek léire."

(Suliivan)

A közoktatást megújító törekvésekben kulcsfontosságúnak tartjuk a p e d a g ó g u s személyi­ ségét, a személyiségből fakadó m o d e l l h a t á s minőségét. A t á r s a d a l o m b a n m e g m u t a t k o z ó problémák, a jelenlegi szervezeti keretek m ű k ö d é s i za­ varai a mind koraibb p r e v e n c i ó fontosságát támasztják alá. Egyre n a g y o b b hangsúlyt kap az ó v o d á s életkorban m e g v a l ó s u l ó differenciált egyéni b á n á s m ó d és fejlesztés, valamint az iskolában az átlagtól eltérő, viselkedési és/vagy teljesítmény-problémákkal k ü s z k ö d ő g y e r m e k e k speciális, korrektív ellátása. A „fejlesztő p e d a g ó g u s " s z a k m a l é t r e h o z á s a és s z a k e m b e r e k k é p z é s e ezen cél m e g v a l ó s í t á s á h o z kíván hozzájárulni. A fejlesztő p e d a g ó g u s e l n e v e z é s ma még végzettségében, ellátási kereteiben igen tág fogalom. Itt fontos elkülöníteni, hogy az adott képzési forma a m i n d e n n a p i óvodai/iskolai m u n k a s z e m l é l e t é n e k és m ó d s z e r t a n á n a k g a z d a g í t á s á h o z vagy terápiás, fejlesztő tevé­ k e n y s é g h e z ad szakmai ismereteket. E z e n belül is m e g kell különböztetni az a l a p o z ó kép­ zés adta, átfogó elméleti és módszertani ismeretanyagot biztosító, valamint az egy-egy spe­ ciális diagnosztikus és/vagy terápiás módszertanra oktató képzéseket. H i s z e n adott esetben az E L T E G y ó g y p e d a g ó g i a i Főiskolai Karán képzelt p s z i c h o p e d a g ó g u s t , illetve pl. a Sindelar tanfolyamon végzett ó v ó n ő t is megtalálhatjuk fejlesztő pedagógusi m u n k a k ö r b e n . M i n d e z e k a fejlesztő p e d a g ó g u s i m u n k a k ö r betöltéséhez szükséges végzettségi előírá­ sok és m u n k a k ö r i feladatok szabályozásának fontosságára hívják fel a figyelmet. Mi tehát a fejlesztő p e d a g ó g u s k o m p e t e n c i a k ö r e ? Kikre és milyen eszközökkel terjed ki a fejlesztő p e d a g ó g u s i tevékenység' 1 1. C s a k n o r m á l IQ ö v e z e t b e tartozó g y e r m e k k e l foglalkozik teljesítményzavar esetén. 2. D i a g n o s z t i k u s t e v é k e n y s é g e csak a képzéseiben elsajátított tesztek felvételére és ér­ tékelésére terjed ki. 3. A d i a g n o s z t i k u s és terápiás k o m p e t e n c i a k ö r é t m e g h a l a d ó eseteket köteles speciális s z a k e m b e r h e z irányítani. 4. T e v é k e n y s é g é t más szakemberekkel ( ó v o d a p e d a g ó g u s , tanító, logopédus, pszicholó­ gus stb.) ö s s z e h a n g o l t a n végzi. 5. A fejlesztő foglalkozások szakmai minőségéért felelős. Célunk, hogy az általunk bemul atott könyv segítsen eligazodni az elmélet és az azt hasz­ nosító gyakorlat útvesztőiben. E h h e z kíván v a l a m e n n y i kedves Olvasójának sok sikert: a sz.erkesz.tő és a lektor

első osztályában ( M a r t o n n é T a m á s M á r t a ) Hátránykompenzáció és roma gyermekek iskolai integrációja ( N a g y S á n d o r ) Fejlesztő foglalkozás autista gyermekkel (Gosztonyi Judit) Mi lesz Veled, emberke? Esetismerletés(Szeghőné P ó c s a Gabriella)

FÜGGELÉK Fejlesztő pedagógia akkreditált képzési programok Kulcsfogalmak A kcitet szerzői

297 299 303 304

1

6

FEJEZET A PSZICHOMOTOROS ALAPKÉSZSÉGEK FEJLŐDÉSE ELMÉLETI ÉS TERÁPIÁS MEGKÖZELÍTÉSEK .I.

hogy 6-7 é v e s b e i s k o l á z a n d ó g y e r m e k e i n k pszichés fejlettsége k o r á n sem kielégítő. fő tennivaló a fejlődő funkciók b e é r é s é n e k kivárása. ami a fejlődést ténylege­ sen m e g h a t á r o z z a . Másfelől t a l á l k o z u n k olyan v é l e m é n n y e l . az életkori sajátosságaihoz il­ leszkedő eljárásokkal t ö r t é n ő támasznyújtást. a korrepetálással. BEVEZETŐ GONDOLATOK A FEJLESZTÉSRŐL A korai (iskoláskor előtti) fejlesztés kérdése m i n d a mai napig megosztja a s z a k m a i közé­ letet és igen szélsőséges á l l á s p o nt o k látnak napvilágot. a m e ­ lyek direkt ráhatással g y o r s teljesítmény-. Pszichológiai fejlesztésen n e m a fejlődési ü t e m m e c h a n i k u s felgyorsítását értjük. környezet n e m a v a t k o z h a t be. lefolyásának intenzitása és kiteljesedése m i n d i g az­ zal a környezeti ráhatással van összefüggésben. Hajlamosak v a g y u n k a p e d a g ó g u s r a . a túl bő t a n a n y a g o k . n e m szubjektív vélekedések kér­ dése. megváltoztatását célozza E b b ő l k ö v e t k e z ő e n m i n d i g indirekt. valóban n e m adekvát olvasástanítási m ó d s z e r e k . meg.az. ha­ n e m : a fejlesztendő korosztály érési f o l y a m a t á h o z igazított. hiszen a belső érési folya­ elválaszthatatlan fogalmak. a m e l y b e n a fejlődés v é g b e m e g y . holott korábbi vizsgálatainkban (1990) mi is úgy találtuk.s z e r v e z é s . folyamatos és idő­ ben e l h ú z ó d ó . A belső érés és a környezet kölcsönhatása . Az. A pszichológiai fejlesztés a pszichikus struktúrák teljesítményt vagy viselkedést létrehozó pszichikus funkciók. az olvasástanítás. hogy m á r 3^1 éves korban is e l k e z d h e t ő a ta­ nítás. az erőltetett rátanítással.A KORAI PREVENCIÓS FEJLESZTÉS P O R K O L Á B N É B A L O G H KATALIN I. Jelentős a z o k n a k a s z a k e m b e r e k n e k a tábora. pl. és az ezekből l e v e z e t h e t ő szükségszerűség. E z e k h e z n e h e z í t ő k ö r ü l m é n y k é n t j á r u l h a t n a k a pl. m e l y b e a diszfunkcióként értelmeznek. C é l s z e r ű e z e k e t az ö s s z e t e v ő k e t A fejlődés és fejlesztés egymástól áttekintenünk. vagy m á r ó v o d á s k o r b a n célszerűnek tartják az idegen nyelvek oktatását. az alkalmazott oktatási m ó d s z e r e k r e hárítani az is­ kolai k u d a r c o k a t . A p e d a g ó g i a és p s z i c h o l ó g i a szemlélete között is ellentétek feszülnek. h a n e m a fejlődésünket befolyásoló tényezők bonyolult k ö l c s ö n h a t á s á n a k függvénye. vagy v i s e l k e d é s v á l t o z á s t e r e d m é n y e z h e t n e k . hogy a korai fejlesztésre szükség van-e vagy nincs. a gyer­ mek életkori sajátosságaihoz n e m illeszkedő o k t a t á s . a j e l e n s é g t ü n e t o k á r a irányuló.tranzakciója . amely az éppen fejlődő pszichikus funkciók 11 . matok irányította fejlődés beindulása. akik mindenféle beavatkozást pedagógiai Fő irányadó s z á m u n k r a a spontán érési folyamat. A fejlesztés n e m a z o n o s a változtatással. és az alapfogalmakat lehatárolnunk.

N e w m a n n ) . lehetséges. az idegrendszeri folyamatokban program történő változás megy (belső érési folyamat) a gene­ meghatározott Az ép irányításával optimális végbe. hogy miiven lehetőségeink vannak a pszicholó­ giai A befolyásoláshoz. a m i k o r a nevelés m i n d e n h a t ó s á g á t feltételezve pl. nem jelent egy egységes. A k i l e n c v e n e s évek fejlődéslélektani kutatásainak ( M c C a l l . a fejlődési folyamat g e n e t i k u s a n m e g h a t á r o z o t t . érési (inkubációs) szakaszok.53 az egybeesés. ismerni a fejlődési fázisok lényege.más-más i d ő p o n t b a n . mint az egy adott fejlődési szinten viszonylag hosszú ide­ ig tartó g y a k o r l ó szakaszok. s e z e k integrációja hoz létre egy új minőséget fogalmazta fejlődési (Flavell. afejlődésben. az csak és kizárólag a környezettől függ („tabula r a s a " ) . a valakihez k a p c s o l ó d á s lehetősé­ ge és ö s z t ö n z é s e . a k k o r a k ü l ö n b ö z ő képességek fejlődésében . B o w e r ) e r e d m é ­ nyeként b i z o n y o s h a n g s ú l y e l t o l ó d á s tapasztalható az öröklődés irányába. i m p u l z u s o k j e l e n l é t e . a fejlődő e g y e d konkrét s z e m é l y e s k a p c s o l a t a i n a k m i n ő s é g e . A nativista-elmélet hívei szerint a fejlődést döntően az örök­ lés befolyásolja. Egypetéjű (EJ) és kétpetéjű ( K J ) ikrek k ö v e t ő vizsgálatával megállapíthatták.ok m e g l é t é t mutatták ciókfejlődése a legintenzívebb. m i s z e r i n t a fejlődésért kizárólag a k ö r n y e z e t a felelős.a szenzitív s z a k a s z o k meglétét (adott funkciók intenzív fejlődése. . mitől függ a beavatkozásunk hatékonysága. m i n t ha az adott é r z é k e n y korban fejlődött volna. hogy EJ e s e t é b e n 0. beszéd stb. C s é p é Valéria.egyes területeken a kapcsolat labilis m a r a d . A g y e r m e k születésekor „tiszta l a p p a l " indul. a befo­ lyásolás j e l e n t ő s é g e n e m c s ö k k e n . h o g y a h h o z m i n d i g b i z t o s í t s u k a z é p p e n s z ü k s é g e s k ö r n y e z e t i feltételeket. a fejlesztés k u t a t á s o k is alátámasztják ( K a t o n a F e r e n c . fejlődést meghatározó tényezők . Gartner. 1982) Ezeket az é r z é k e n y p e r i ó d u s o k a t különös fogékonyság j e l l e m z i egy-egy p s z i c h i k u s funkció (pl.ismerni kell a n o r m á l fejlődés jellemzőit. . d e csak b i z o n y o s k r i t é r i u m o k m e g l é t e mellett lehet ha­ tékony. Ez az adottság b e n n e van a genetikai programjá­ b a n . Ezt a hazai j e l l e m z ő i t .egyes területeken lemarad a fejlődés. . m o z g á s . testvérek e s e t é b e n 0. Ezek a kritériumok (Flavell koncepciója szerint): . F o n t o s m e g á l l a p í t á s a e z e k n e k a kutatásoknak. mint az érzel­ mi vagy a szociális fejlődésben. amelyekben az egyes pszichikus funk­ Ha megfelelő m e n n y i s é g ű és m i n ő s é g ű inger éri az ideg­ Ezek ún. fokozott é r z é k e n y ­ ség a k ö r n y e z e t i h a t á s o k r a ) . P a p o u s e k .) fejlesztése szempontjából. vonalakból (sok s z á l b ó l ) ö s s z e t e v ő d ő háló. útvonalakból 1982) sokféleképpen összetett háló lenne. (Flavell. . hogy a gyermek „humán specifikus prediszpozíciókkar születik: az e m b e r i k ö r n y e z e t r e . az abból j ö v ő i n g e r e k r e (arcra-hangra) fogéko­ n y a b b . lyekben a g y e r m e k k ü l ö n ö s e n é r z é k e n y e g y e s k ü l s ő h a t á s o k r a . érési folyamathoz. N e m szabad s z e m elől tévesztenünk e fogékonyság átmeneti jellegét! Az egyes funkciók szenzitív p e r i ó d u s ­ ban e l m a r a d t fejlesztése a későbbiekben ugyan b e h o z h a t ó .egyes területeken a kapcsolat hibásan j ö n létre.úgy kell elképzelnünk a így gyermekfejlődését. p e r c e p c i ó ..k i b o n t a k o z á s á h o z és b e g y a k o r l á s á h o z biztosít megfelelő szociális és tárgyi feltételeket a k ö r n y e z e t b e n . 12 13 . 1999. szenzitív (érzékeny) fázisok vagy szakaszok.egyes struktúrák között n e m alakul ki kapcsolat. fokozott é r z é k e n y s é g g e l reagál. egye­ töretlen fejlődésmenetet. A fejlődéslélektani kuta­ tások olyan életkori sz.. hogy a környezeti t é n y e z ő k szerepe.i s m e r t e b b t ö b b szélsőséges n é z e t ismert. v a l a m i n t az átmeneti visszaesések. a m e ­ rendszert. Az öröklés és környezet befolyásoló hatásának mértékéről pontosabb információt az i k e r k u t a t á s o k szolgáltattak (Galton. retardált fejlődési m e n e t k ö v e t k e z i k be. a közvetlenül rá ható k ö r n y e z e t i t é n y e z ő k j e l l e m z ő i .ugrásszerű változások figyelhetők m e g . 2 0 0 0 ) a korai rehabilitá­ cióval. de talán s o h a s e m lesz ugyan­ olyan m i n ő s é g ű . a fejlesztésre. Gessel. de az e g y e s időszakok vezető funkciói m e g h a t á r o z h a t ó a k . minden képességre egyformán kiterjedő.akasz. . B a c o n és L o c k e szenzualista-elméletében azt a feltevését f o g a l m a z t a m e g . Az újszülöttekre irányuló vizsgálatok megállapították. mintha netlen". hogy az élet korai s z a k a s z á b a n (újszülött csecsemő) tikailag mazása. Az egypetéjű ikrek e s e t é b e n is kissé eltérően alakul a személyiség.6. De n e m c s ö k k e n t i a környezeti hatások j e l e n t ő s é g é t a további összefüggések megfogal­ genetikai program kibontakozása Pontosan ez nyezeti feltételek biztosítása mellett megy végbe. a „ m i n d e n o l d a l ú a n fejlett s z e m é l y i s é g " kialakítása a cél. Stern konvergencia-elméletében az öröklés és k ö r n y e z e t e g y ü t t e s hatását fogalmaz­ N e m c s a k a z e x t r a u t e r i n ( m é h e n kívüli) fejlődéshez. a n e m túl erős és n e m túl g y e n g e in­ gerek. csakis kell sajátos speciális kör­ hogy a sok e g y m á s t ó l függetlenül alakuló tényező miatt a g y e r m e k értelmi fejlődése egye­ A fejlődés irányvonalába é p p ú g y beletartoznak az egyes funkciók b e é r é s é h e z s z ü k s é g e s ún. ki. L é n y e g é b e n ez a szociológiai szemlélet j e l e n i k m e g az ö t v e n e s évek p e d a g ó g i á j á b a n . KJ e s e t é b e n 0. 1997) Ezek hiányában a fejlődési folyamat _ lelassul. Flavell így A g y e r m e k egész fejlődése a k ü l ö n b ö z ő fejlődési út­ meg: „. A l a p v e t ő a n n a k a k é r d é s n e k a tisztázása. s hogy m i l y e n n é válik. E b b e b e l e é r t e n d ő a bio-szociális ö s z t ö n k é s z t e t é s is.elméleti elgondolások . A kognitív fejlődésben jobban n y o m o n követhetők a szenzitív szakaszok. Az egyes periódusok e g y m á s b a folyhatnak. h a n e m a z intrauterin ( m é h e n belüli) fejlődéshez is e l e n g e d h e t e t l e n az optimális környezet. D ö n t ő a m i k r o k ö r ­ n y e z e t hatása. A környezeti fellételek illesztése az. W. Itt az öröklődés irányzatai és kör­ között n y e z e t m e g h a t á r o z ó szerepét kell tisztáznunk. Összegzésként tehát megfogalmazhatjuk. s s z ü l e t é s e pillanatától k i e m e l t szerepet j á t s z i k a fejlődésében. A fejlődés soha nes vonalú. tehát za m e g .8. Ez teszi képessé a fejlődő egyedet a szocializációra. a függőségre törekvés. ( P o r k o l á b n é .

(A szociális és tárgyi feltételek megléte. mindenekelőtt a percepciós túrákban k e r e s e n d ő k . a környezeti ráhatás t u d a t o s a l k a l m a z á s a . Flavell k o n c e p c i ó j a alapján körvonalazhatjuk a fejlesztés k ü l ö n b ö z ő formáit is. és me­ lyik életkori szakasztól k e z d ő d ő e n ? . tervezett foglalkoztatásával azok gyako­ . h o g y feltárjuk a z o k a t a pszichi­ kus funkciókat.M i l y e n d i a g n o s z t i k a i eljárásokkal lehet szűrni ezeket a fejlettségi m u t a t ó k a t .struktúrák .a s o r b a r e n d e z é s és szekventálás képessége. A k o r r e k c i ó s fejlesztés m e g t e r v e z é s é n e k az e l a k a d á s szintjéig kell v i s s z a m e n n i . Az iskolai a l k a l m a s s á g o t biztosító pszichés fejlettség szintje az alábbi funkciók zavar­ talan m ű k ö d é s é t kívánja m e g : intelligenciahányadosuk nincs. h o g y az o l v a s á s e l s a j á t í t á s á r a a l k a l m a s 14 15 . a látási és hallási észlelési funkciók összerendezett.h á t t é r m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é n e k k é p e s s é g e . forma. a m e l y m e g a d o t t s z e m p o n t o k alapján történt. a l e m a r a d á s h e l y é n e k és m é r t é k é n e k k o n k r é t szükségesek. b) K o m p l e x ráhatással az o n t o g e n e t i k u s fejlődés fázisainak ( r e p r e z e n t á c i ó s szintjeinek) bejáratása. zékszervi fogyatékosságuk nehézséggel küzdenek az írás-olva­ sás és s z á m o l á s technikájának elsajátításában.fejlesztés . az é p p e n fejlődő p s z i c h i k u s struktúrák. .6 és 6 .h a t á r o z z á k m e g e l s ő s o r b a n az a l a p k u l t ú r t e c h n i k á k ( í r á s . Az ó v o d á b a n szűrt g y e r m e k e k e t k ö v e t t ü k az alsó tagozat négy évén át folyamatos peda­ gógiai megfigyeléssel és félévenkénti teljesítményelemzéssel az írás-olvasás és s z á m o l á s területén. A n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m főként a m á r kialakult és az iskolai teljesítményben is m e g ­ m u t a t k o z ó t a n u l á s i z a v a r o k k a l foglalkozik. Az o p t i m á l i s fejlődéshez. .a h a n g z ó k s o r b a r e n d e z é s é n e k és s z e k v e n t á l á s á n a k k é p e s s é g e . Frostig-Teszt. . PREVENCIÓS FEJLESZTÉS A TANULÁSI ZAVAROK MEGELŐZÉSÉRE T a n u l m á n y u n k b a n a z o k a t az elméleti összefüggéseket és gyakorlati t a p a s z t a l a t o k a t adjuk k ö z r e . B e n d e r .szük­ séges. Diszlexia P r o g n o s z t i k a . E z t kiegészítette az a n y á k t ó l felvett a n a m n é z i s és az ó v ó n ő k által v é g z e t t m e g f i g y e l é s .a helyes téri irányok felismerése. .6 é v e s g y e r m e k e k n é l .érhetjük el.Milyen l e h e t ő s é g e k a d ó d n a k az iskoláskori k o r r e k c i ó r a a p e d a g ó g u s s z á m á r a ? Vizsgálatunk első s z a k a s z á b a n közvetlen c é l u n k az volt. A korai fejlesztés m e g k e r ü l h e t e t l e n .) Korrekció: a fejlődési ívben b e k ö v e t k e z e t t m e g a k a d á s .az a l a k . Prevenciónak t e k i n t h e t ő a szenzitív p e r i ó d u s b a n a l k a l m a z o t t t á m a s z n y ú j t á s . újratanulása. így az alábbi kérdé­ auditív észlelés (auditív diszkrimináció) területén is.a d o m i n á n s k é p e s s é g s t r u k t ú r á k k i a l a k u l á s á t . K u t a t á s u n k a t aktuális t á r s a d a l m i p r o b l é m a ö s z t ö n ö z t e .adott h a n g z ó k k i e m e l é s e .T e s z t . a m e l y e k e t közel másfél é v t i z e d e s feltáró és fejlesztő kísérleteink e r e d m é n y e k é n t f o g a l m a z h a t u n k m e g .alak-. vagyis az ú g y n e v e ­ zett tanulási k é p e s s é g e k e t ? integrált működése a h h o z . .a h a s o n l ó h a n g z ó k között az a z o n o s a k és eltérőek m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e . .1 0 é v e s k o r b a n ? C s a k a n o r m á l fejlődési j e l l e m z ő k b i r t o k á b a n lehetséges b á r m i n e m ű el­ térés m e g á l l a p í t á s a . m e g s z i l á r d u l á s á t c s a k az. követelményeknek jó amelyek és az a szinten megfelelés határoltuk a pszichikus alapkultúrtechnikák perceptuo-motoros elsa­ struk­ a) Az oki h á t t e r e t feltáró d i a g n o s z t i k a . Feltétlenül s z ü k s é g e s . m é r e t felismerése (észlelési k o n s t a n c i á k ) . azokat képességékkel Elsőként említhetjük a finom m e g k ü l ö n b ö z t e t é s r e k é p e s vizuális észlelés. (vizuális diszk­ rimináció) alábbi területeit: . a „ d o m i n á n s s t r u k t ú r á k " k i b o n t a k o z á s á t és b e g y a k o r l á s á t biztosító k ö r n y e z e t i h a t á s .3 . életkorhoz adekvát tevékenységi fonnák c é l t u d a t o s a n roltatásával .e m b e r r a j z . Az indultunk ki. ellenére akik ép értelmi övez.a tantervi funkciókat.T e s z t és G o o d e n o u g h t .Lehetséges-e egy p r e v e n c i ó s befolyásolás az iskoláskort m e g e l ő z ő e n és m i l y e n e s z k ö ­ zökkel? . a p a t o l ó g i á s t ü n e t e k b ő l k i i n d u l v a .etbe sorolható. csoportjába évre nő a tanulási zavarral küzdő tanulók s z á m a .a Gestalt látás.struktúrák . a m e l y e k hipotéziseink szerint m e g h a t á r o z z á k az a l a p k u l t ú r t e c h n i k á k elsa­ játításához s z ü k s é g e s tanulási képességeket. E g y b e n m ó d nyílott a z o k n a k a s z ű r ő e l j á r á s o k n a k a l e h a t á r o l á s á r a II.B . Feltáró vizsgálatunkban neveléslélektani szemléletből .M i l y e n fejlődési sajátosságokat m u t a t n a k e z e k a funkciók . a m e l y e k jelentős p r o g n o s z t i k a i értéket m u t a t t a k a g y e r m e k e k iskolai karrierjére vonat­ kozóan. Egy budapesti lakótelepi ó v o d a iskolába m e ­ n ő n a g y c s o p o r t j á b a n k o m p l e x p s z i c h o l ó g i a i szűrést v é g e z t ü n k 5 .. alapján játításához A tényleges le iskolai az.M e l y p s z i c h i k u s funkciók . fordítható. mivel ha­ z á n k b a n ma is évről küzdők keznek.okat Ezek beválás . keresi a m e g o l d á s lehetőségeit iskoláskorúak k ö r é b e n . és az a z o k h o z a d e k v á t eljárásokkal kell k i m o z d í t a n i a g y e r m e k e t . egymásba át­ legyen a sekre kellett választ keresni: . a gyermekeket normál Mindezek soroljuk. .s z á m o l á s ) m e g f e l e l ő szintű elsajátítását. A korrekciós fejlesztés fontos feltételei: megállapítása. l e m a r a d á s r e n d e z é s é r e irányuló beavatkozás. A l k a l m a z o t t m ó d s z e r e i n k v o l t a k : B u d a p e s t i B i n e t Intelligencia-Teszt. esetenként Tanulási zavarral rendel­ ér­ kiemelkedő.o l v a s á s .

vagy s z í n ű e k . a m e l y a v i z u o . betűk. A nor­ m á l i s fejlődési f o l y a m a t b a n a g y e r m e k e l ő s z ö r a t a k t i l i s . Intermodális szintek szakasz belül sajátít el rendezési sémákat. a/b. r e d u n d á n s ingerek e l n y o m á s a . ha a váltáshoz kellő s z á m ú sémával rendelkezik az adott szinten. illetve e z e k n e k a funkcióknak a diszparitásában. a szűrőeljárásul használt testek e r e d m é n y e i t te­ kintve m a g a s a z o k előrejelző értéke. a m i k o r is a g y e r m e k n e m ismeri fel a már ismert. kooperációját. totális érzékelő apparátus gyer­ m e k e i n k n é l ? E l l e n k e z ő e s e t b e n a funkciók e g y e n e t l e n m ű k ö d é s e tanulási zavart o k o z az iskolában. Balogh. vagy írva is van é r t e l m ü k (pék-kép stb. A k o n v e r g e n s n e u r o n o k a k ü l ö n b ö z ő s z e n z o r o s forrásokból s z á r m a z ó i n f o r m á c i ó k a t e g y á l t a l á n o s integrációs struktúrára irányítják. a szenzoros h o m e o s z t á z i s h o z (egyensúly­ h o z ) a fölösleges.k i n e s z t e t i k u s é r z é k e l é s é t az a k u s z t i k u s o k k a l köti össze. az információk térbe­ li e l r e n d e z é s é n e k fejletlen szintjéből fakadnak. ami két alszakaszból áll: az i n t e r m o d á l i s és szeriális integ­ ráció szakaszából. a f i n o m m o t o r i k u s fejletlenséggel A g y e r m e k n e k az a kialakuló képessége. K o r á b b i d i a g n o s z t i k a i szűrőeljárások kialakítását c é l z ó v i z s g á l a t a i n k e r e d m é n y e i azt mutatták. d) Az o l v a s á s n á l r e n d k í v ü l g y a k o r i n a k b i z o n y u l ó . hogy reagál az egyes ingerekre. A) Az intramodális szint i_ Az iskolai a l k a l m a s s á g o t m e g h a t á r o z ó pszichés fejlettség ezen integrációs f o l y a m a t o k za­ vartalan lefolyásán múlik. e) A d-b. az alakszervezési folyamat fejletlenségéből adódhatnak. h o z h a t ó összefüggésbe. kisagy. Balogh. S z e r v e z ő d é s e . kialakítva az egyes érzékelési területek egyre b ő v ü l ő integrációját. agytörzs és gerincvelő.m o t o r o s funkciók fejlet­ lenségében. A fejlődésben irá­ nya: az általános s z e n z o r o s stimulációtól a specifikushoz. integrációs zavarában kere­ sendők (P. A két s z a k a s z e g y m á s r a é p ü l . Kósa. a s z e n z o r o s ingerlés és a n o r m á l i s agyi aktivitás e r e d m é n y e . majd k é s ő b b a vizuálisokkal. a térbeli összefüggések felfogási nehézségeiből. intramodális) szakaszt és B) a s z u p r a m o d á l i s szakaszt. 16 A fenti ö s s z e f ü g g é s e k e t figyelembe véve. hogy az a tárgy. erős színei. a térészle­ lés h i á n y o s s á g á b ó l . h a m a r rájön. Ayres k o n c e p c i ó j a szerint az integráció egy v a g y t ö b b funkció (folyamat) interakciója. 1986). D ö n t ő a z integrációs folyamat m ű k ö d é s e . s z á m o k fordított írása. gerincvelő. bazális ganglion. d-p b e t ű k gyakori összetévesztése. a vízszintes-függőleges irány felcserélése. szótagok felcserélése.az alakés formaállandóság fejletlenségét tételezhetjük fel. . k o o r d i n á c i ó j a az agyban az egyensúlyi állapot m e g t a r t á s a é r d e k é b e n . v a l a m i n t a látott-hallott i n g e r e k n e k fin o m m o z g á s o s cselekvésre fordítási k é p e s s é g e . Szeriális szakasz Az e g y m á s t k ö v e t ő a z o n o s vagy k ü l ö n b ö z ő modalitású ingerek téri-idői összekapcsolá­ sát j e l e n t i . az írás és olvasás k é p e s s é g megszerzésének. szavakat. 2. SzerialitásbaW h i á n y o s s á g o k .vertikális: agykéreg. Affolter (és m u n k a t á r s a i ) az észlelési folyamatok fejlődésében két fontos szakaszt kü­ lönböztet meg: A) az érzékelésspecifikus (modalitásspecifikus. figyel rájuk.m o t o r o s k o o r d i n á c i ó . de az írott s z ö v e g b e n is s o k s z o r elő­ forduló olyan típusú hibák. s csak a k k o r j e l e n i k m e g a k ö v e t k e z ő fejlődési p e r i ó d u s a g y e r m e k fejlődésében. legátlása is hozzátartozik. a téri irányok megítélési ne­ hézségeivel. 1985. A tanulási zavarokkal k ü z d ő g y e r m e k e k t e l j e s í t m é n y j e l l e m z ő i : a) K u s z a írás. a b e t ű k n a g y s á g á n a k e g y e n e t l e n s é g e i . Az i n t e g r á c i ó aktív folyamat. E l ő s z ö r a taktilis-kinesztetikus érzékelési területen B) Szupramodális 1. a t h a l a m u s két oldala. észreveszi azo­ kat. M i u t á n a g y e r m e k sok-sok érzékspecifikus tapasztalattal és az abból a d ó d ó r e n d e z é s i s é m á k k a l r e n d e l k e z i k . Az írástanulásnál a felsoroltak mellett elengedhetetlen a finommotoros koordi­ \ olvasás. a szem-kéz. é r d e k e s tapintása. hogy bizonyos típusú tanulási zavarok okai a p e r c e p t u o . olvasástartása.gyermek. vagy s z a v a k felismerési n e h é z s é g e i . a m e l y e k a Gestalt-látás. vizuális auditív kinesztéziás taktilis 1 modalitás-specifikus feldolgozási szint szeriális szint intermodális nált mozgás. b) Az e g y e s b e t ű k . A speciális fejlődési f o l y a m a t o k e g é s z é l e t ü n k ö n át végigkísérnek. a m e l y e k n e k visszafelé olvasva. Az integráció f o l y a m a t á b a n a l a p v e t ő szerepe van a m o z g á s n a k . 6-7 éves korra kialakul-e az ún. amit fog. mint a betűk. L é t r e j ö n n e k az i n t e r m o d a l i t á s s é m á k . agytörzs. m e g t a n u l t betűket. P. a szem-kéz ö s s z e r e n d e z e t t m ű k ö d é s e . I. s z e m é v e l elidőzik rajtuk. írás beszéd jel III. J. K é p e s összekötni a k ü l ö n b ö z ő érzékelési m o d a l i t á s o k a t . koordináció. . 17 . II. a kéregalatti struktúráktól a m a ­ g a s a b b szintek felé halad.h o r i z o n t á l i s : két agyfélteke. m i n d e n e k e l ő t t a nagy és testközeli m o z ­ g á s o k segítik e l ő . a szokatlan preferenciákkal van összefüggésben. d i e n c e p h a l o n . a n n a k hangja is van. olyan s z a v a k felcserélése.). b i z o n y t a l a n vonalvezetés. c) Az o l v a s á s és írás olyan típusú zavarai m ö g ö t t . Alapját adja ez az integráció a beszédelsajátításnak. az iránytévesztéssel. ha a z o k m á s n a g y s á g ú a k .

18 19 . d ö n t ő t ö b b s é g é b e n az életkor a beiskolázás alapja.6-7 évesek. Szűrőtesztjeink általánossá válásával v a l ó b a n a p s z i c h é s fej­ lettség t e k i n t e t é b e n a z o n o s g y e r m e k e k csoportja kerülhetne egy osztályba. vagy a 7 évesek élet­ kori csoportja adta a teljesítmény m a x i m u m o t arra e n g e d következtetni. c) 7. E n n e k további fejlesztése. ezen belül e l s ő d l e g e s e n a g e o m e t ­ rikus á b r á k szögeinek a l a c s o n y reprodukciós színvonala. és V.a különböző tesztekben Iskolás gyermekeink Az zást. Alkalmazott módsz. fejlettségét? h o g y a b e i s k o l á z o t t elsősök 16. a 7-7. a téri p o z í c i ó é s z l e l é s é n e k vizsgálata Edtfeldt-teszttel.1-7.7-8 évesek.6 évesek. r é s z b e n pszichológiai m ó d s z e r e k k e l történt. 2. de ez j e l e n l e g c s a k az é r t e l m i s é g i s z ü l ő k n é l ta­ p a s z t a l h a t ó . A z o k n á l a g y e r m e k e k n é l .7-7 éves. be hogy a gyermekek jelentős az iskolába. Ezek szomatikus és pszichés fejlettsége rendkívül eltérő.életkori ö v e z e t e k szerint: a) 6-6. s első osztályokban igen együtt található az é p p e n betöltött 6 éves.ereink: A c s o p o r t o s szűrés részben p e d a g ó g i a i . í r á s . kapott . . b) 6. ha a korai szűrés alkalmával re­ gisztrált . Eredményeink pszichés tükrében mdyennek találtuk a mért első osztályosok iskolai alkalmasságéit. hiszen az. s m é g 8 éves g y e r m e k is. a m e g l e v ő k é p e s s é g e k erő­ sítése az iskola első két é v é b e n e l e n g e d h e t e t l e n . a r u g a l m a s b e i s k o l á z á s lehetővé teszi az életkortól független. szubtesztjében m u t a t o t t a l a c s o n y t e l j e s í t m é n y . A KORAI (PREVENTÍV) FEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI ÉS EREDMÉNYEI A tanulási z a v a r o k h á t t e r é b e n álló pszichikus funkciók lehatárolásával k ö r v o n a l a z h a t ó v á váltak a fejlesztés célpontjai. B) P s z i c h o l ó g i a i s z ű r é s : 1. 10-15% a kellő pszichikai alkalmasság Egyértelmű. a k i k n é l a k o r á b b i i s k o l a k e z d é s p r o b l é m a m e n t e s n e k m o n d h a t ó . 2. . nélkül kerül - A) A fejlesztés elméleti kérdései A fejlesztés elméleti k o n c e p c i ó j á n a k kialakításában i r á n y a d ó volt s z á m u n k a kognitív struktúra kialakulásáról és aperceptuális és o n t o g e n e t i k u s fejlődésmenetéről ontogenetikus életkori ra: vallott korsze­ rű fejlődéslélektan! n é z e t e k és kísérleti eredmények. nagyvárosi.5%-a téri percepció fejlettségét mérő tesztben Az a tény. ahol talán é p p e n az a l a c s o n y a b b s z o c i o k u l t u r á l i s háttér k ö v e t k e z m é n y e k é n t j ö t t létre az a l a p k u l t u r t e c h n i k á k elsajátítását b i z t o s í t ó pszichi­ kus funkciók e g y e n e t l e n fejlődése. Az 1985/86-os tanévben beindított óvodai kísérletünk a l a p v e t ő célja o l y a n fejlesztő el­ járások kialakítása és kísérleti k i p r ó b á l á s a volt.eredményeket tekintve vizsgáltuk egy országos a teljesítmény minta ingadozó. d) 7. a m i k o r is 56 első osztályt ( 1 3 5 0 g y e r m e k e t ) m é r t ü n k fel. az orientációban m u t a t o t t gyen­ ge eredménv. városi. m o z g á s o s j á t é k o s t e v é k e n y s é g e k segítségével. s az ezen belül is szükséges differenciálás k e v e s e b b g y e r m e k e t é r i n t e n e . Az óvodai p r o g r a m keretein belül keressük a korosztály d o m i n á n s képességstruktúrájá­ nak célzott fejlesztésére a l k a l m a s tartalmi és m ó d s z e r t a n i l e h e t ő s é g e k e t . Az a tény. h o g y minden általunk alkalmazott tesztben a 6. b) A Frostig tesz. a 4-5 évesekre jellemző teljesítményt nyújtottak. h o g y a 7 éves élet­ Célszerű volna e n n e k az általános b e v e z e t é s e . a típusos h i b á k r a k o n c e n t r á l v a . h o g y adott ó v o d a i csoport m i n d e n g y e r m e k é n é l o p t i m á l i s feltételeket biztosítsunk a tanulási k é p e s s é g e t be­ folyásoló p s z i c h i k u s funkciók fejlődéséhez. M i n t á n k ­ ban alcsoportokat képeztünk: .T a n u l á s i z a v a r r a utalnak az alábbiak: a) A Bender-tesztben nyújtott alacsony teljesítmény. Pl. kb. n e h é z feladatot ró az el­ ső osztályok p e d a g ó g u s a i r a . Ez az egyetlen p r o b l é m a is elég a h h o z . és inkább azok a s z o m a t i k u s á n és p s z i c h é s e n érettnek t ű n ő 6 é v e s e k kerüljenek k ö t e l e z ő szűrésre.5 évesek. A) P e d a g ó g u s b e v o n á s á v a l : 1. a forma-méret-rész­ egész-térirány m e g í t é l é s t i g é n y l ő Edtfeldt-tesztben az 5 k é p e s ábrából egyet s e m i s m e r t e k fel ezek a tanulók. A t é r i r á n y o k p o n t o s felismerésére m á r ó v o d á s korban is m e g t a n í t h a t j u k a g y e r m e k e i n k e t a l e g t e r m é s z e t e s e b b m ó d o n .s z á m t a n füzetek e l e m z é s e . ö n m a g á é r t beszél.t II. Fejlesztő k í s é r l e t ü n k a l a p e s z m é j e a prevenció. o s z t á l y t e r m i megfigyelés m e g a d o t t s z e m p o n t o k segítségével. Igaz. a m e l y h a t é k o n y e s z k ö z e lehetett a poten­ ciális tanulási z a v a r o k korai m e g e l ő z é s é n e k .i s k o l a t í p u s szerint: lakótelepi. h a g y o m á n y o s i s k o l a k ö r n y e z e t . pszichés fejlettségét szűrésével 1987-88-as t a n é v b e n . kor az optimális időpont az iskolakezdésre. falusi g y e r m e k e k csoportja. perceptuo-motoros funkciók értelmi fejlődésének fejlődésének fázisjellemzői. életkori hiszen övezetek eredményei alapján meg kell kérdőjeleznünk a 6 évesek beiskolá­ a leggyen­ minden mért területen az éppen betöltött hatévesek teljesítményei gébbek.lakóhely szerint: fővárosi. 1. az c) Adataink alapján prediktív értékűnek tekinthetjük azt is. h o g y a k a d á l y o z o t t legyen ezek­ nél a g y e r e k e k n é l az olvasás és az írás elsajátítása. az átlagtól (kontroll csoport) eltérő téri irány preferencia. a fejlesztendő korosztály specifikumai. Élet­ kori homogenitás egyébként sem biztosítható. azzal a törekvéssel.6 éves. figyelem vizsgálat. M i n d e z e k b ő l nyilvánvalóvá vált a korai fejlesztés s z ü k s é g e s s é g e és e g y b e n e n n e k l e h e t ő s é g e is. a p s z i c h é s al­ k a l m a s s á g alapján t ö r t é n ő b e i s k o l á z á s t . része.

Az alaklátás . jai. Ugyanakkor ban nem azt is hangsúlyozza. szimbolikus forma. el az. A 4 . Ez a r e p r e z e n t á c i ó s forma n e m m e g y túl azon. ikonikus. illetőleg a v á r h a t ó tanulási zavarok m e g e l ő z é s é h e z első lépésként a m o t o r o s és per­ c e p c i ó s k é s z s é g e k e t kell fejleszteni. de ez az explóralas m é g n a g y o n globális és igen passzív. a m e ­ lyek egyidejűleg a d n a k a l k a l m a t az enaktív és szimbolikus formákra. s e n n e k a két repre­ zentációs f o r m á n a k a képi . beépítsük. B r u n e r szerint a m e g i s m e r é s lényege a reprezentáció és az integráció. ezért a be­ szédfejlesztés a legkorábbi fejlődési szakasztól szükségesnek látszik. Ebből k ö v e t k e z ő e n a t a n u l á s h o z szükséges fogalmi szint kialakításához és m e g e r ő s í t é s é ­ hez. . az ikonikus r e p r e z e n t á c i ó szintjén a z o k a tanulási formák a legfejlesztőbb hatásúak. egyensúly egy m a g a s a b b szinten. vagy téri sémával helyettesíteni. hogy e g y r e fejlet­ tebb m ó d o n kapcsoljuk h o z z á a m ú l t a t a j e l e n h e z és a j ö v ő h ö z .ö n i n d í t o t t a m o z g á s o s tapasztalatok és a z o k e r e d m é n y e k é n t létre­ j ö t t k ö r n y e z e t i változás közötti összefüggés felismerése az első értelmi művelet okokozati mát. A 3 . A perceptuális funkciók fejlődésében lényeges szerepet játszik a m o t o r o s készségek lettségi szintje. szelektálva és átalakítva azokat. Bruner értelmezésében a emelnünk: . a j e l e n s é g e k fogalmivá válásában. Brunert m a g a a tanulás folyamata izgatta. gás és a vizuális m e z ő k a p c s o l a t b a hozását jelenti. Az integráció k é p e s s é g arra. mint ahogy a kép az ábrázolt tárgy helyett szerepel a g y e r m e k s z á m á r a . amelyek is fejlődése kedvezően hatása azt is megfogalmazhatjuk. ami b e n n e perceptuálisan / é s z l e l é s e s for­ m á b a n adott.5 é v e s e k alakfelfogása 20 21 . A reprezentáció-le­ képezés képesség arra. a képzelet és a szimbolikus r e p r e z e n t á c i ó m a g u k b a n foglalnak. Flavell h á l ó e l m é l e t e . p o n t o s a b b á te­ szi a képzeti s é m á t . a s t r u k t u r á l a t l a n e g é s z m e g r a g a d á s a d o m i n á l .Gestalt . Ismerve azok o n t o g e n e t i k u s f e j l ő d é s m e n e t é t és fázisspecifikumait. va­ lamint az észlelés. fej­ hanyagolható egyensúly megszilárdulását elősegítő hatások meg. hogy egy-egy struktúra kidolgozásának időszakaszá­ szerepe sem. -a kognitív térkép . az. A szimbolikus reprezentáció már e l v o n a t k o z t a t a cselekvéstől és a képitől.1. transzfer m e l l e t t közvetlen alakítója téri percepciónak. a moz­ tevékenységben jelenik kognitív fejlődés lényege a reprezentáció három formájának és azok integrációjának kifejlődése. mint a k é p z e t n e k . rész vagy e g é s z ) . A képzetek a tárgyak helyett. meg. keresztüljutunk k ö r ü l m é n y az sem.s z t e r e o g n o s z t i k u s . a m e l y e k e t a környezettel való érintkezés és a m a n i p u l á c i ó .szinttel való ütköztetése tökéletesíti. Piaget értelmezésében a fejlődés a l a p m e c h a n i z m u s a az adott szinten létrejött viszonyla­ gos egyensúly felbomlása.ikonikus . azáltal.képi reprezentáció szintjéről a k k o r beszélhetünk.4 é v e s e k ismerős tárgyak a z o n o s í t á s á r a m á r képesek. Célszerű m e g k ü l ö n b ö z t e t ­ ni ezen a r e p r e z e n t á c i ó s szinten a nyelv . a m i k o r a g y e r m e k m á r ké­ pes a m a n u á l i s t e v é k e n y s é g é t egy képzettel. tehát l e g t e r m é s z e t e s e b b m ó d o n ezen keresztül fejleszthető. hiszen az a n y a gyerek k a p c s o l a t b a n d ö n t ő szerepet k a p a z érintés. sztereognosztikus pasztalatok g a z d a g í t á s á v a l hatást g y a k o r o l u n k a vizuális percepciók fejlődésére. A nyelvi közvetítés a kognitív fejlesztésben nél­ külözhetetlen. Bruner szerint a fejlesztés szempontjából lényeges a reprezentáció különböző formái és a nyelvi jelentés közötti konfliktus. Az értelmi fejlő­ dés lényegét e n n e k a két k o m p e t e n c i a formának a fejlődésében látja. Piaget -az műveleti-lélektani értelmi műveletek koncepciójában forrását a alapvető számunkra: elvégzett motoros műveletekben jelöli galmi szintje mellett a beszédmotoros t e v é k e n y s é g m i n t mediátor közvetítő. A vizuális diszkrimináció fejlődésére a szinkretizmus j e l l e m z ő az óvodásoknál.alakulásában a 3-4 éveseknél t ö b b s é g é b e n a globális felfogás az u r a l k o d ó . E z e k szerint pl. A 4 . alakítjuk a lestsé­ -a m o z g á s bír a l e g n a g y o b b transzferhatással. .m i n t j e l e n t é s h o r d o z ó . B r u n e r szerint a kognitív fejlődés h á r o m r e p r e z e n t á c i ó s forma fejlődése: Enaktív . A s z i m b ó l u m n a k lazább a k a p c s o l a t a a szimbolizált dologgal. kapnak Pl. Ikonikus . 6 éves kortól m ó d s z e r e s e n próbálják v é g i g t a p o g a t n i a külön­ b ö z ő f o r m á k a t é s n a g y b i z t o n s á g g a l m e g tudják különböztetni azokat. a szenzitív szakaszok és a d o m i n á n s képes­ ségstruktúrák létét b i z o n y í t ó fejlődésléleklani kutatások képezik. Piaget é s I n h e l d e r n y o m á n k ö r v o n a l a z ­ hatjuk a t a p i n t á s o s . A fejlődés során a l e g k é s ő b b k i a l a k u l ó r e p r e z e n t á c i ó s forma és a l e g r u g a l m a s a b b .cselekvéses reprezentáció m o z g á s b a n .nem összefüggések felismerése fejlesztésén mellékes a kauzalitás a is motoros eredetű.észlelés j e l l e m z ő i t és fejlődését. Bruner nézetei a reprezentá­ ciós-szintek fejlődéséről. és k e z d i k felismerni a f o r m a p e r c e p c i ó m i n ő s é g i j e l l e m z ő i t ( n y i t o t t vagy zárt. Az általa levont tanulságokból az alábbiakat célszerű ki­ 2. S o n s r o e m tanulásos kísérletei (1966) is igazolják a kü­ ténylegesen lönböző r e p r e z e n t á c i ó s m ó d o k közötti konfliktus tanulást segítő hatását.az iskolára v a l ó felkészítés é r d e k é b e n e l s ő k é n t a z o k a t a k é s z s é g e k e t kell n a g y o b b m é r t é k b e n fejleszteni. Az észlelési funkciók fejlődési jellemzői a 3-6 éves korosztálynál A s z e n z o m o t o r o s fejlődési szakaszban kiemelt szerepe van a tapintásnak. hogy a környezet ismétlődő szabályosságait felismerjük. tes a b e s z é d m o t o r o s funkciók m e d i á c i ó s szerepe a g o n d o l k o d á s fejlődésében. K o n c e p c i ó n k elméleti hátterét Piaget műveleti-lélektana.5 évesek az e g y e n e s és görbe vonalú tárgyak m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é r e ké­ pesek tapintás által. Altalános és foenaklív. h o g y túlhaladjunk azon ami a pillanatnyi. hogy h o g y a n kezeli az e m b e r az információ­ kat: m e g t a r t v a . a struktúra újraszerveződése. segít a beépü­ lésben.szerepét.ezeket a készségeket valamilyen formában m i n d e n életkorú g y e r m e k n e k m e g lehet ta­ nítani. a p e r c e p c i ó s fejlődés előfeltétele a fogalmi g o n d o l k o d á s kialakulásának. a motorium a hogy hogy és vannak a fejlődésnek olyan súlypont­ célzott fejlesztésükkel a testséma A több terület ta­ fejlesztése általános Ismere­ kitüntetett szerepet befolyásolható. hogy a mozgás a gyermek legtermészetesebb élet- megnyilvánulása. mozgáson keresztül térirányok kialakításához.

szín és forma szerint egyidejűleg. ceptuomotoros funkciók intenzív integrációja. 3 2 8 . a téri irányok leképezése (idegrendszeri tükrözése) alapvető­ en a m o z g á s f e j l ő d é s m i l y e n s é g é t ő l és a t e s t s é m a t u d a t o s s á g á n a k . Eperiódus értelmi fejlesztésében az a közvetlen cél. torz asszimi­ lációs folyamat révén a gyerekek m e g l é v ő s é m á i k h o z idomítják a valóságot és kevésbé za­ varja őket. amely több célt szolgál funkciókat fejlesztő programunkat: egyidejűségét. az e g y e s részeket m á r felismerik. az ikonikus rep­ r e z e n t á c i ó szintjén már képes a gyerek m o t o r i k u s t e v é k e n y s é g e t egy képzettel. 3. mozgás testséma vettük komplexitását. „Az ikonikus r e p r e z e n t á c i ó n e m m e g y túl a z o n ami p e r c e p t u á l i s a n a d o t t . Ebből következik. vagy hibás volta azonnal kitűnik és s z i m b o l i k u s szinten logikailag i g a z o l h a t ó . .t e s t s é m a és p e r c e p c i ó v a l k a p c s o ­ latos kifejezések beépüljenek. r i t m u s á n a k . a függőleges k ö z é p v o n a l e g y e n s ú ­ lyának az elsajátítása m o z g á s közvetítésével.a test a l a p k o o r d i n á t á i n a k . A részegész strukturált felfogása 6-7 éves korra alakul ki. A 3-6 éves korosztály értelmi fejlődésének fejlődése és alapvető sajátossága a perceptuális és perez a . z ó n á i n a k kialakí­ tása és tudatosítása az erre irányuló m o z g á s o s feladatok g y a k o r l á s á v a l . ha az a m e g i s m e r é s n e m valósághű.t e s t s é m a és p e r c e p c i ó fejlesztését szolgáló mozgásos tevékenység állandó kí­ sérője a verbális tudatosítás. 1973. az egésszel való összefüggés nélkül. f) A m o z g á s . a b e m u t a t o t t (vizuális) minták m o t o r o s visszaadása a m o z g á s o s fel­ adatok e l v é g z é s e során.m o t o r i k a fejlesztése. finomítása. K ö r n y e z e t ü k objektív felfogását torzítják a m e g l é v ő képzeti sémák. b e m o z g á s a . ) S z e n z o m o t o r o s szinten a környezettel való közvetlen kap­ csolat révén a s é m a helyessége.analitikus. fejlesztése ha az egyidejű megjelenésére és az ikonikus adnak reprezentáció módot. A fázis végére egyre több tárgyat tud­ nak c s o p o r t o s í t a n i . b e m o z g á s a . eltervezett tanulási formák az alkalmazására enaktív és szimbolikus rezentációsformák tartásával biztosítva forma az i k o n i k u s s é m a tartalmi helyességét biztosítja a kísérő verbalizálás m á r a s z i m b o ­ likus r e p r e z e n t á c i ó h o z közelíti azt. Míg az enaktív szakaszban a múltbeli ese­ m é n y e k r e p r e z e n t á c i ó j á n a k módja m o t o r o s reakciók révén valósul meg.a n a g y m o z g á s o k pontosítása. é r z e l m e k által befo­ lyásolt. 22 23 .a f i n o m .biztosítja.függőleges-vízszintes. hogy n e m adott a k ö z v e t l e n igazolási vagy cáfolási lehetőség a gyerek s z á m á r a . a m e l y : . h o g y a g y e r m e k szókészletébe a m o z g á s . a testrészekkel végzett m o z g á s o k o n keresztül. i r á n y á n a k e g y r e t u d a t o s a b b kontrollját kifejlesztendő. a n a g y m o z g á s o k t e m p ó j á n a k . 0 . speciális m o z g á s o s feladatok gyakorol­ tatásával.a tér m o t o r o s explorálása: a l a p v e t ő téri irányok m e g i s m e r é s e saját testhez viszonyí­ tottan. .a testrészek differenciált m e g i s m e r é s e . méretek m o t o r o s alakítása. d i f f e r e n c i á l ó d á s á n a k f ü g g v é n y e k é n t m e g y végbe. Míg szintjén (nyelvi) az akkor rep­ enaktív B) Ezen fejlesztés ^ ódus ségen (3-6 összefüggések szem előtt A fejlesztő program alakítottuk abban a ki a percepciós ~ a és perceptuo-motoros a és verbális- leghatékonyabb. így kap kiemelt jelentőséget a motoros és verbális fejlesztés. k ü l ö n b ö z ő testrészekkel végzett m o z g á s o k közvetítésével. d) A mozgás mint a keresztmodalitásokat erősítő eszköz: . E funkciók fejlesztésének c) Hatékony eszköze a mozgás a percepció fejlesztésének is: szenzitív periódusa. kategorizálni nagyság.a vizuális m i n t á k m o z g á s o s r e p r o d u k á l á s a . m i n t az í r ó m o z g á s h o z s z ü k s é g e s differenciált és koor­ dinált i z o m m ű k ö d é s . így a fejlesztést az életkorra specijikus tevékeny­ realizálhatónak egyidejűleg. biztosíthatjuk. " ( B r u n e r . b) Fontos a mozgás szerepe a testséma kialakításában: .a s z i m b o l i k u s r e p r e z e n t á c i ó s z i n t h e z közelíti a képzeti sémát.a halott (auditív). Az a adott sémarendszer gazdagítása. hogy a 3-6 évesek valóság m e g i s m e r é s e n a g y m é r t é k b e n szubjektív. A térészlelés kialakulása. elülső-hátulsó -. a) Közvetlen fejlesztési cél: tipikusan jellemző tanulási formákkal motivációra a l a p o z v a . szem-kéz koordinációjának kialakításán keresztül.lateralitás alakítása. A z ikonikus r e p r e z e n t á c i ó szintjén a l a p v e t ő p r o b l é m a . az egyensúly. . . vagy téri s é m á v a l helyettesíteni. . e) Ezen feladatok elvégzése során az auditív. módszertani vonatkozásaiban tekintetbe tartjuk szenzitív peri­ az intrinsic életkori sajátosságait. .a z oldaliság . Az értelmi fejlődés e szakaszára m á r kialakul a s z e n z o m o t o r o s szin­ ten létrejött s é m a r e n d s z e r belső reprezentációja. a s é m a h e l y e s s é g é n e k e szinten való k ö z v e t l e n igazolására. ha kialakításuk és m e g s z i l á r d í t á s u k során a l k a l m a t t e r e m t ü n k az enaktív szinttel ( s z e n z o m o t o r o s ) való á l l a n d ó kapcsolatra. Az észlelési konstanciák (forma-méret-felület-szín) állandóságok felismerésében az ó v o d á s k o r k e z d e t é n az e g y s z e m p o n t ú s á g d o m i n á l . A térészlelés fejlődésében az 5-7 é v e s s z a k a s z az intenzív szenzitív p e r i ó d u s és n a g y o n szoros kapcsolatban van a verbális tudatosítással.e z t szolgálja a k ü l ö n b ö z ő formák. hogy a torzítások kiküszöbölésével optimalizáljuk a fejlődést: az ikonikus szint r e p r e z e n t á c i ó s s é m á i n a k helyességét azáltal . tartalmi a és éves kor) A fejlesztés keresztül. vizuális es verbális rövid memória fejlesztése.

térbeli irányok. kirakása. mind a korrekciós fejlesztésben a mozgásra építettünk. rajzon felismerni a test részeit. nevelési terület programjában kapcsolódva. R é s z e k b ő l összeállítani az emberfigurát. E b b e építették be a fejlesztő p r o g r a m azon pontjait. m e g h a t á r o z o t t t e s t r é s z e k r e k o n c e n t r á l á s . T e s t r é s z e m l í t é s é n é l m e g n e v e z z ü k a n n a k funkcióját. térbeli helyzete változik. A 3-6 é v e s e k n é l a mozgásfejlesztés testséma. A testrészek ismerete: ö n m a g a felismerése. majd O s t o r o s o n is egy kis településen. p á r o s í t á s o k elvégeztetése. méretek. pa­ 3. m o z g á s f o r m a . a h i á n y z ó r é s z e k e t m e g n e v e z n i . alapformák megjelölése. rajzolással. A 2. tevé­ test alapkoordinátáinak . a m e l y e k n é l a m o z g á s o k tempója. ez állt fej­ lesztő t e v é k e n y s é g ü n k fókuszában. festéssel. funkció e m l í t é s n é l m e g m o n d a n i vagy felismerni a testrészt. Mind a prevenciós.m o z g á s o s feladatokkal. vizuális helyzet-pozíció felismertetésével. az o l d a l i s á g . építőjátékokkal. m a g á h o z viszonyíthatóan. vizuális m i n t á k m o t o r o s bejárásával. A tér m o z g á s o s explorálása: a test k o o r d i n á l t m o z g á s a a térben. kerület V á r a d i utcai ó v o d á b a n . és kisiskolás korban is r e n d e z h e t ő k a funkciózavarok. IV. a z o n o s í t á s a t ü k ö r g y a k o r l a t o k k a l . m ó d ­ szerek m e s s z e m e n ő e n a l k a l m a z k o d t a k az életkori sajátosságokhoz: j á t é k o s a k voltak és az A speciális percepciófejlesztés érzelmi b e l s ő m o t i v á c i ó k r a építettek. sz. ker. Az eltervezett t e v é k e n y s é g m ó d o k . A fejlesztés kerestük: tartalmi testnevelés és és módszertani lehetőségeit két óvodai keretében. szem-láb koordinációk fejlesztése labdajátékokkal: ugróiskolával. Kísérleti eredményeink az iskolai beválással igazolták. a napi frissítő testnevelésben. A térpercepció téri viszonyok célzott fejlesztése: alapozva a tér motoros explorálására és a test személyi zónájának alakítására. Egyensúly-gyakorlatok: pírhajtogatással. Ezt újabb kiscsoporttal folytattuk a k ö v e t k e z ő tanév­ ben 26 g y e r m e k k e l és kontrollcsoporttal. A foglalkozások i d ő t a r t a m a és g y a k o r i s á g a a neve­ lési p r o g r a m n a k megfelelően alakult. a m e l y e k fejlesztésére a t é m a feldolgo­ zása k a p c s á n t e r m é s z e t e s lehetőség kínálkozott. Finommotorika fejlesztése: Fejlesztő kísérletünk az 1985/86-os t a n é v b e n k e z d ő d ö t t el a B u d a p e s t . m e l y h e z k o n t r o l l c s o p o r t o t biztosítottunk a III. J e l e n t ő s e n c s ö k k e n t h e t ő k a m e g ­ levő rizikófaktorok. a vizuális m e m ó r i a fej­ lesztésével. A téri v i s z o n y o k a t kifejező ver­ Testsémafejlesztés 1. egyidejűleg megis­ merjék a n n a k verbális kifejezőjét is. méret. m o z g á s o k k a l . 3. hasonlóság. nagy m o z g á s o k k a l té­ ri irányok. vizuális zártság. kiscsoportjában 22 g y e r m e k k e l . 5. 24 25 . p a d l ó r a rajzolt k ü l ö n b ö z ő alakzatok végigmozgása. A szabad j á t é k b a n . lábrajz­ mus felismertetésével.kialakítása: a test függőleges és víz­ bális kifejezések i s m e r e t é b e n térbeli f e l a d a t m e g o l d á s o k elvégzése. 4. alakzatok felismertetése a tárgyi k ö r n y e z e t b e n . Aradi ut­ cai ó v o d a 1. (Vizuális-tapintásos. k ü l ö n b s é g és el­ lentétesség. állás.személyi zónáinak . az i n t e r s z e n z o r o s f o l y a m a t o k célzott fejlesztése. vizuális időrendiség és rit­ 1.5 é v e s e k n é l m á r d i r e k t e b b fejlesztése is lehetséges. zal. egészlegesség észlelésének alakításával. A verbális fejlesztés főbb területei: a tárgyak megnevezése (testrészek. térbeli v i s z o n y o k felismertetése a testén kívüli térben. c s e l e k v é s e k kifejezése. A két foglalkozás éves tematikáját a fejlesztő p r o g r a m f i g y e l e m b e v é t e l é v e l állították össze az ó v ó n ő k . a test elülső és h á t u l s ó részeinek m e g i s m e r t e t é s e j á t é k o s . verbális fejlesztésbe á g y a z o t t a n m e g y vég­ b e . s z i n t e s z ó n á i n a k k i a l a k í t á s a m o z g á s o s f e l a d a t o k g y a k o r o l t a t á s á v a l . A testfogalom alakítása: a testrészek és azok funkcióinak ismertetése.A vizuális diszkrimináció fejlesztése: a szemmozgások tudatos kontrolljának erősíté­ sével. Nagymozgások fejlesztése: 2. a rajta kívül álló tárgyak e g y m á s h o z való viszo­ nyának felismertetése cselekedetes feladatok segítségével. gyurmázással. helyzetek. A Ve rbális fejlesztés fejlesztő kísérlet körülményei keresztcsatornák fejlesztése: a különböző modalitása ingerek összekapcsolásának és átfordításának gyakorlásával. n é v m á s o k ) . E z e k b e n l e h e t ő s é g szerint a m o t o r o s taktilis ta­ pasztalatokra t á m a s z k o d v a . környezeti foglalkozások azok témáihoz A m o z g á s és t e s t s é m a f e j l e s z t ő p r o g r a m m e g v a l ó s í t á s a m i n d i g t u d a t o s v e r b a l i z á l á s s a l m e g y v é g b e . lelépés és k ú s z á s speciális g y a k o r l á s a i v a l . ritmusa. t e m p ó stb. A d o t t tárgy­ h o z viszonyított testhelyzetek gyakoroltatása. adott vizuális m i n t á k k ö v e t é s e . M e g a d o t t for­ mák. formaalakítás m o z g á s s a l .Mozgásfejlesztő program járás-futás-ugrás-mászás-kúszás fejlesztése célzott test­ l. de a 4 . időjelzé­ sek. téri v i s z o n y o k b e m o z g á s a . Szem-kéz. A k e n y s é g e k a testrészek m e g i s m e r é s é t célozva. hiszen a fejlesztés ezen formája n e m igényel külön időráfordítást. K é p e n . alapszínek. vizuális-auditív. m i n d i g elsődleges szerepet szánva az ó v o d a i p r o g r a m b a n foglaltaknak. A l a p v e t ő téri i r á n y o k m e g i s m e r é s e saját t e s t r é s z é n e k közvetítésével. legyen az testrész.m é r e t m o t o r o s kialakításával. iránya. o s z t á l y o z á s . de az óvodai élet b á r m e l y formájában m ó d nyílott a fejlesztő p r o g r a m egyes területeinek realizálására. járás. hogy a korai fejlesztés e r e d m é ­ nyes a tanulási z a v a r o k k i a l a k u l á s á n a k m e g e l ő z é s é b e n . 2. h o g y m i n d a z t amit a gyerekek m o z g á s o s a n elvégeznek. 3. tudatosítása. A Gestalt-felfogás és a konstanciák fejlesztése: a lehető legváltozatosabb formák­ a l a k . vizuális-kinesztétikus i n t e r s z e n z o r o s m ű k ö d é s gyakorol­ tatásával). irány. fel-. ruházat. verbalizálással. térbeli viszonyok verbális kifejezése: irányok. 4.

és a Bender-tesztek e r e d m é n y e i b e n . vagy b á r m i k o r a m i k o r akarjuk. A testkép és énkép összefüggése Az értelmi fejlesztésben a 3-6 éves korosztálynál ilyen m ó d kínálkozik az észleléses és az észleléses-finommotoros funkciók befolyásolására. mely szerinte e l s ő d l e g e s k ö z ö s s é g f o r m á l ó erő. Társas helyzet. testséma. K o n t r o l l c s o p o r t j a i n k b a n a kognitív struktúra általános fejlesztése mellett is m e g m a r a d t a hátrányuk.n y e l v t a n és s z á m t a n tantár­ gyak f e l m é r ő feladatainak pontértékei szerint adott iskolai m i n ő s í t é s és a c s o p o r t o s pszi­ c h o l ó g i a i vizsgálatok e r e d m é n y e i n e k alapján állapítottuk m e g . hogy a kognitív fejlődés mellett a szociális fejlettség. hogy a fejlesztő p r o g r a m b e é p í t é s é v e l h á r o m éven át nevelt szociokulturális h á t r á n y b a n levő g y e r e k e i n k k é p e s e k voltak kiegyenlíteni szignifikáns teljesítménybeli h á t r á n y a i k a t az e l ő n y ö s e b b SES-helyzetű mintával s z e m b e n . A 4 é v e s e k m e g s z a p o r o ­ dó agresszív m e g n y i l v á n u l á s a i m ö g ö t t a saját É N . de egész folyamat. és e h h e z tud is a l k a l m a z k o d n i . az éntudat kiala­ kulásának és m e g s z i l á r d u l á s á n a k első stádiuma. M a g d a . c) N e g y e d i k m é r é s ü n k a b u d a p e s t i kísérleti c s o p o r t o k t é n y l e g e s iskolai b e v á l á s á n a k vizsgálatára irányult: a p e d a g ó g i a i és pszichológiai m é r é s e k e t a tanév első félévében és év v é g é n v é g e z t ü k el. A m o z g á s o s t a p a s z t a l a t o k n y o m á n n e m c s a k a környezetről. h o g y a h á r o m é v e n át fejlesztő p r o g r a ­ m u n k k a l t á m o g a t o t t kísérleti c s o p o r t v a l a m e n n y i mért területen ( m o z g á s . hiszen iskolára hát­ alkal­ helyzetű.6 é v e s e n m á r inkább k o m p e t e n s n e k érzi m a g á t kortársai között. irányítja a szocializációt. k é p e s el­ fogadni a m á s i k eltérő szándékát. e g y r e t ö b b időt t ö l t e n e k el velük. testrészeinkről. M a r t o n L. Óvodásaink é l e t é b e n e g y r e n a g y o b b s z e r e p e r t ö l t be a M á s i k . 5 . véletlen.lehetséges. k ö z é p s ő csoporttól k e z d v e a k ü l ö n b ö z ő észleléses funk­ ciók erősítése n a g y o b b hangsúlyt kapott. a k o m m u ­ nikáció is. h o g y ha b e ­ csukjuk a s z e m ü n k e t . 26 27 . A h á r o m é v e s fejlesztőprogram h a t é k o n y s á g á t két m e g k ö z e l í t é s b e n mértük: a) Kísérleti és kontrollcsoportjaink összehasonlító elemzésével vizsgáltuk az alkalmazott tesztek e r e d m é n y e i n e k alakulását: induló szinten. h o g y a kisiskoláskor az ún. Az óvodáskor az énfejlődés kitüntetett szakasza a tényleges énfunkciók. A szülők szerepe e g y r e i n k á b b h á t t é r b e szorul ( n a g y o n foko­ zatosan). grafomotoros készségek) intenzívebb pozitív irányú változást mutatott m i n t a kontrollcsoport. észle­ léses területek. a kísérleti szakasz közepén.m i l y e n szintű változás é r h e t ő el a k ü l ö n b ö z ő szociokulturális hátterű g y e r m e k e k n é l . b) Kísérleti c s o p o r t u n k e r e d m é n y e i n e k mikroanalízisével az alábbi k é r d é s e k r e k e r e s t ü k a választ: . S z e m b e t ű n ő a csoportteljesítmény h o m o g e n i z á l ó d á s a és a m a x i m á l i s ér­ t é k e k h e z közelítése a t e s t s é m á b a n . Hároméves rányos massá téve. Bizonyos p o n t o k o n életkori s z a k a s z o k b a i n t e g r á l ó d v a a d n a k e g y új m i n ő s é g e t . F i g y e l e m r e m é l t ó e r e d m é n y n e k tartjuk. H á r o m é v e s k í s é r l e t ü n k b e n a preventív fejlesztési folyamat m e g h o z t a a kellő ü t e m ű ér­ telmi fejlődést. mely n a g y c s o p o r t b a n t o v á b b folytatódva kiegészült a f i n o m m o t o r i k a direktebb erősítésével.mely t e r ü l e t e k e n m u t a t k o z i k elsődlegesen h a t é k o n y n a k a program-. A fejlődés üteme egységes.várható-e j e l e n t ő s e b b fejlődés az M C D .s g y e r e k e k n é l . Méreitől tudjuk. minősítését. V é g l e g e s e n kialakított fejlesztő p r o g r a m u n k a haté­ kony gyakorlati b e v á l á s alapján született m e g . kérdezhetjük. hogy a szociális fejlődésben is fellelhetőek-e a szenzitív perió­ Következtetések: H a t á s v i z s g á l a t a i n k s z á m s z e r ű adatai igazolták. ( S E S 1 és S E S 3 e s e t é b e n ) .e s e t ü n k b e n a j á t é k o n keresztül . és a végén. Ezek a tapasztalatok ö s z t ö n ö z t e k arra.A k i s c s o p o r t o k b a n indulásnál k i e m e l t fejlesztési területként tartottuk s z á m o n a nagy­ m o z g á s o k és t e s t s é m a alakítását. M i n d e n fogla 1 1 o z á s o k után e l e m e z t ü k a n n a k a l k a l m a z h a t ó s á g á t é s h a t é k o n y s á g á t . m o t o r o s aktivitást. az Oseretzky. prevenciós biztosította kísérletünket számukra bizonyítottan küzdő az eredményesnek lakótelepi tekintjük. „ á t p á r t o l á s " időszaka. A gyermek küzd az önállóságáért. .h a t á r o k feszegetése áll ö n é r v é n y e s í t ő tö­ rekvésekkel. Mead k o n c e p c i ó j á b a n a szerepátvétel mellett fontos szerepet tölt be a nyelv. Az M C D o k o z t a hátrány csak a célzott fejlesztés hatására c s ö k k e n t h e t ő . hogy t u d a t o s a b b a n keressük a preventív mozgásfejlesztés fejlődési v o n a l a k e g y m á s t erősítve. bel- esélyegyenlőséget. hogy féltenie kellene saját ÉN-jét. ( F e l n ő t t k é n t g o n d o l j u n k c s a k arra. m i n t a serdülőkori énfejlődés. tudja venni az társas aktus nélkül nem a normákat. M á r kontrollált szociális viselkedésre k é p e s anélkül. különös tekintettel a térpercepció fejlesztése. mértékben Amilyen mértékben át értékeket. . különböző funkciózavarral gyerekeinket A kognitív pszichológia képviselői. a l a p o z v a biztosíthatják az e g y s é g e s fejlődésmenetet. K o n c e p c i ó j u k szerint az énkép alakulásának folyamata az alábbi m ó d o n m e g y v é g b e : Piaget. egymásmellettiségük amelyben nem a különböző fejlődési A vonalak fejlődési eltérő lehet. olyan lesz szocializált. A g y e r m e k e k szá­ m á r a e g y r e f o n t o s a b b á v á l n a k a társak. h a n e m a saját testről is ki­ alakul egy ú g y n e v e z e t t kognitív térkép. saját testünkről. és a szociális közeg erre adott sza­ bályozását. s m i n t e g y „ m e l l é k t e r m é k k é n t " k a p v a felfigyeltünk arra. Joggal dusok? Erikson e l m é l e t é b e n a pszichoszociális fejlődésben a 3-6 éves életszakasz szinte ugyan­ olyan kiemelt j e l e n t ő s é g g e l bír. Az iskolai beválás m i n ő s é g é t az o l v a s á s . alakul ki szocializált ÉN.m e n n y i idő s z ü k s é g e s a h a t é k o n y s á g biztosítására. v é l e m é n y ü k egyre m e g h a t á r o z ó b b lesz. a s z ü k s é g e s m ó d o s í t á s o k a t m e g t e t t ü k . Kulcsár Z s u z s a az ÉN k i a l a k u l á s á b a n d ö n t ő m o z z a n a t n a k te­ kintik a spontán önindította mozgást. . elsősorban Piaget szerint az értelmi fejlődés határoz­ za meg az önfejlődést. Ez csak a k o r o s z t á l y r a j e l l e m z ő tevé­ kenységi f o r m á n keresztül . testi-értelmi-érzelrni-sociális a szociális érettség is intenzivebben változott. hatását a szociális fejlődésre. kompe­ tenciára és kooperációra kell alkalmassá válni a fázis végére. fejlett az ÉN.

lesttartás e. A MOTOROS TEVÉKENYSÉG SIKERESSÉGE VAGY SIKERTELENSÉGE VISSZAHAT r-AZ ÉNKÉP ALAKULÁSÁRA i — A Z ÖNÉRTÉKELÉS MINŐSÉGÉRE •—AZ ÖNELFOGADÁS MÉRTÉKÉRE 5. k i b o n t a k o z á s á t . főbb feladatkörei egyben alapo­ zói az é n f u n k c i ó k a l a k u l á s á n a k . hogy a m o z g á s o s viselkedésvála­ szok b ő v í t é s é v e l . vizuális p o s z t u r á l i s * t e s t m o d e l l . Fejlesztőprogramunkban a mozgásfejlesztés fő területei. . m i n t a fejtartás.kinesztéziás a vesztibuláris poszturális (testtartás) a taktilis . h o g y a m ó z g á s f e j l e s z t é s b e n t a l á l h a t ó m e g a testi-.kialakul a k o g n i t í v t é r k é p . E z e k ö s s z e g z é s e k é n t alakul ki egy vizuális t e s t k é p . s é n k é p e pozitív lesz. . a m e l y az önelfogadást segíti e l ő . s a testtudat a vizuális-téri viszonyítási r e n d s z e r á l l a n d ó k ö z p o n t j á v á válik. pozitív viszonyt alakítanak a saját testhez. a m o z g á s t u d a t o s irányítását elősegítő g y a k o r l a t o k közvetlen alakítói az ön­ kontroll funciómak. EGYÜTTMOZGÁS-EGYMÁSHOZ IGAZÍTOTT MOZGÁS '— AZ EGYÜTTES ÉLMÉNY A TÁRSAS KOOPERÁCIÓ ALAKÍTÓJA 1 A m o z g á s r ó l kapott környezeti visszajelzések ö n m a g u k b a n is a m o z g á s t v é g z ő s z e m é l y t m i n ő s í t i k . a m i k aztán e g y r e b i z t o s a b b t á m p o n t j a i l e s z n e k a j ö v e n d ő m o z g á s e l e m e k . TESTI ÉN !— VIZUÁLIS TÉRI REFERENCIARENDSZER 1 — AZ ÉNFOGALOM HORDOZÓJA 4. h o g y „egyre h a t é k o n y a b b v a g y o k a k ö r n y e z e t e m m e g i s m e r é s é b e n . alakítja ki az egyre n a g y o b b m é r t é k ű k o m p e t e n c i a . az ügyesség érzését keltve pozitív énképet e r e d m é n y e z n e k . ala­ kításában"). - TESTTUDAT . A t e s t k é p idegélettani l e k é p e z ő d é s é b e n d ö n t ő e k a m o z g á s o s t e v é k e n y s é g b ő l s z á r m a z ó s z e n z o r o s ( é r z é k e l ő ) visszajelzések. e g y m á s h o z i g a z o d v a válik l e h e t ő - * posztura=testhelyzet. E n n e k a saját testi é n n e k az érzése az első összetevője az é n k é n t való l é t e z é s n e k ( K u l c s á r ) . kialakítva a belső m o z g á s o s sémákat. A m o z g á s o s eladatok e g y ü t t e s kivitelezése csak e g y m á s r a figyelve. . hiszen ö n m a ­ gunkról m a g u n k b a n kialakult az é v e k hosszú során egy belső térkép.é r z é s t (azt az érzést. feszítés. s ez a testséma. h o g y hol v a n n a k t é n y l e g e s 29 . lokalizációs érzetekből a testfelszín sémája. ami a proprioceptív . taktilis. az é n f o g a l o m hordozója.a kialakult t e s t k é p . rendszer ingeren érinti — AZ EN KONTROLL FUNKCIÓK ALAPJA ÉS ALAKÍTÓJA 6. a z o k funkciójáról való integrált t u d á s u n k a t felidézhetjük. A MOZGÁS FELETTI KONTROLL I '. .haplikus a vizuális 3.l á b koordináció fejlesztése. így é r d e m e s újra a lelkünkbe. viselkedési formák m e g t e r v e z é s é b e n . a j ó l kivitelezett gyakor­ latok a testrészek feletti uralom.és é r t e l m i fejlődési vonal tényleges érintkezése. A t e s t k é p idegélettani l e k é p e z ő d é s e életünk végéig m e g m a r a d . A s z e m . v é g s ő s o r o n az e g é s z szocializációs folyamatot. a saját m o z g á s é r z é k e l é s e kinesztézia. A m o z g á s o s t e v é k e n y s é g é r e pozitív visszajelzést k a p ó g y e r m e k ö n b i z a l m a n ő . e g y e n s ú l y é r z é k e l é s . s ilyen formán a m o z g á s s a l egyi­ dejűleg befolyásolhatjuk a kognitív és a szociális funkciók fejlődését. A testkép és az énkép szoros összefüggést mutat a fejlődésben: M o n d h a t n á n k ú g y is. ÖN1NDÍTOTTA MOZGÁS '— A KOMPETENCIA GYÖKERE 2.a c s e c s e m ő m o z g á s o s tapasztalata n y o m á n indul el a leválási folyamat az anyáról és k e z d ő d i k az én t u d a t o s u l á s a .a m o z g á s b i z t o n s á g a segíti. é r t e l m ü n k b e i d é z n ü n k .ső szerveinkről. így befolyásolják az é n k é p m i l y e n s é g é t is. vizuális visszajelzések a végtagok m o z g á s á ­ ról stb. mely e g y s é g e s e g é s z k é n t k é p e z ő d i k le az agyban. a n a g y m o z g á s o k fejlesztésénél a m o z g á s feletti kont­ rollt e r o s t t o . p s z i c h o - szociális. Pl. a testtartásról és a testhelyzetről é r k e z ő ingerek. s z e m . ami r e n d e l k e z é s r e áll a b e l s ő t á j é k o z ó d á s h o z ) . TESTKÉP-ÉNKÉP 1. MOZGÁSOS TAPASZTALAT — KOGNITÍV TÉRKÉP AZ ÉN-RŐL .az e g y r e több és c é l t u d a t o s a b b m o z g á s mind több információt jelez vissza az idegrend­ szernek. b k o z b e n s z e r e z h e t a g y e r m e k olyan stabil tapasztalatokat. a tárgyi és szociális k ö r n y e z e t h e z való adekvát m o z g á s o s (viselkedéses) v á l a s z l e h e t ő s é g e k gyarapításával közvetlenül befolyásolhatjuk a pszichikus én kialakulá­ sát.k é z .

Pedagogik der Gegenwart.k é p . Eötvös Kiadó. E h h e z a t e v é k e n y s é g h e z kell m a x i m á l i s lehetőséget biztosítani.a m o z g á s b a n .m a g a s s á g . H. In: Illyés Sándor (szerk. 4 . A g y e r m e k i energiát ilyen m ó d o n . így t ö k é l e t e s e b b kivitelezésre ö s z t ö n z ő .): Az alapkultúrtechnikák elsajátítását meghatározó pszichikus funkciók. ELTE Kiadvány. szem-haj színéről stb. S.az é n .): Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest.én-határai a fizikai és a szociális térben. FLAVELL. KATONA FERENC (1999): Klinikai fejlődésneurológia. 4. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1992): Kudarc nélkül az iskolában. a) A. Dortmund. a fejlesztés perspektívái. CsÉPE VALÉRIA (2000): Az olvasás és írásképesség zavarai. 4 4 3 . Magyar Pedagó­ gia. REINARZT. Gondolat Könyvkiadó. E z e k előse­ gítik a testfogalom kialakulását. megőrizni és erősíteni a g y e r m e k i aktivitást! A s z o c i á l i s s z a b á l y o z á s n a k . 71-84. 180. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1988): Az alapkultúrtechnikák elsajátítását meghatározó pszichikus funkciók fejlődése és fejlesztése. J. amely a f i g y e l e m . H o g y a n kezelhetjük t u d a t o s a b b a n ezeket a fejlesztő l e h e t ő s é g e k e t m o s t m á r n e m c s a k a kognitív funkciók. Vein-Miinchen. e m ó c i ó k kifejezésére ad m ó d o t és az é r z e l m e k p o n t o s a b b felismerését segíti elő. 1-10. 186. ellazítani stb. Pedagógiai Szemle. L é n y e g é b e n tehát a mozgásfejlesztésben található m e g a t é n y l e g e s é r i n t k e z é s a testi-ér­ telmi és szociális fejlődési vonal befolyásolásában. új m o z g á s f o r m á k kipró­ b á l á s á r a késztető. J. REINARZT. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1985/a. b) F. 89-94.4 5 1 . Fejlesztő Pedagógia. m i n ő s í t é s e . 30 31 . J. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1987): Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak. Budapest.k o n c e n t r á c i ó t és az akarati erő­ feszítéseket erősíti. Fejlesztő tárgyként feltételeink között a tükör h a s z n á l a t a r e n d k í v ü l h a s z n o s a vizuális t e s t m o d e l l . a testfelszínről. Gondolái Könyvkiadó. Studies in Cognitive Growth. k o m p e t e n c i a és k o o p e r á c i ó r a való alkalmasság. a meghatározott testrészekre koncentráló felada­ tok során (adott testrészt érinteni. 239-278.): Teljesítmény és magatartászavarok összefüggése óvodás és kisiskolás korban. Budapest. emelni. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1990): Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára. A. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN. összehasonlíthatja . Budapest. c é l i r á n y o s t e v é k e n y s é g végrehajtására irányítjuk. SCHENK-DANZINGER. Alex Typo. BAUER: A primer észlelési folyamatok fejlődése és jelentősége. J. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1995): Mozgás-Testkép-Énkép összefüggései. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1997): Komplex Prevenciós Óvodai Program. Tankönyvkiadó. h a n e m az egész p s z i c h o s z o c i á l i s fejlődés befolyásolását c é l o z v a ? Szá­ m o l n u n k kell az életkorra tipikus agresszív önérvényesítési tendenciákkal és az ebből fa­ k a d ó f e l s z a p o r o d ó indulati feszültségekkel is. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1985/b. J. TANSLEY (1980): Motoros és perceptuális fejlesztő program. (1974): Új utak az oklalás elméletében. Vas Megyei Pedagógiai Intézet Kiadvány.a g y e r m e k i ö n i n d í t o t t a aktivitás m é r t é k e és . TORDA ÁGNES (1991): Szemelvények a tanulási zavarok korébői. AYRES: Az integrációs folyamat. Budapest. c) H. 55. É l e t k o r i l a g a l e g a d e k v á t a b b t e v é k e n y s é g i f o r m á b a n . A m i m i k a révén k ü l ö n b ö z ő énállapotok. A 3-7 é v e s k o r o s z t á l y n á l a l a p o z h a t u n k a nagyfokú m o z g á s i g é n y r e . Budapest. 837-845. L. ISSBD Kon­ ferencia. Iskolapszichológia. New York. IRODALOM BRUNHR. 208. (1973): Process of Cognitive Growth. J. Budapest. S. Child Development. feszíteni. K i i n d u l ó a l a p t é t e l e i n k h e z kell visszanyúlni: az énfejlődésben m e g h a t á r o z ó . Educational Development Programics London. Vol. (1982): On Cognitive Development. a környezettel való k a p c s o l a t á ­ b a n .) tanulja m e g a g y e r e k a s z á n d é k o s m o z g á s o k akarati irányítását. T e h á t a t ü k ö r i n f o r m á c i ó k a t nyújt a g y e r m e k n e k testi j e l l e m z ő i r ő l .g y a k o r o l h a t j a az é l e t k o r r a specifikus é n f u n k c i ó k a t : é n t u d a t . E. 97-114. 176-226. testesség. M i n t a cirkuláris reakció . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1987): Kísérlet a tanulási zavarok óvodáskori megelőzésére. In: Turner. Medicina Könyvkiadó. 17. Budapest. 13-40. a u t o n ó m i a . Róma.kipróbálhatja énjét társaival. Isko­ lapszichológia. (1981): Az értelmi fejlődés. S. Volán Humán Kiadó. BRCNER.kialakításában. (1977): Visuelle Wahrnehmungs Förderung. 713. ELTE Kiadvány. (1966). PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1993): A környezeti mutatók és a mentális-pszichoszociális fejlődés összefüg­ gései.a szociális k ö r n y e z e t szabályozása. Ö n é r v é n y e s í t é s é b e n e s z k ö z k é n t használja saját testét és m o t o r o s m e g n y i l v á n u l á s a i t . Is­ kolapszichológia.az agresszió h e l y e t t e l f o g a d h a t ó . AFFOLTER: AZ észlelési funkciók zavartalan és patológiás fejlődése. SONSROEM (1966): In: Bruner. az é n h a t á r o k térbeli kiterjedéséről.a tükör visszajelzi a k ü l ö n b ö z ő m o z g á s o k a t . JEKKELNÉ K Ó S A ÉVA (1986): A tanulási zavarok korai azonosítása. Tesiséma-fejli'sztőprogramunkban pl. 53. (1980): Möglichkeiten und Grenzen kompensatorischer Erziehung. John Wiley and Sons. hiszen a m o z g á s a d o ­ m i n á l ó m e g n y i l v á n u l á s a g y e r m e k é l e t t e v é k e n y s é g é b e n . A m o z g á s lehet a k ö z ö s alapja a kog­ nitív és szociális funkciók fejlesztésének a 3-7 éves k o r o s z t á l y n á l . Iskolapszichológia Tudományos Fórum. így a mozgásfejlesztés so­ rán a l a k u l ó testi én a l a p o z ó j a lesz a pszichés énfunkciók fejlődésének. az én j o b b elfogadását. a m e g e r ő s í t ő v i s s z a j e l z é s n e k főként erre a m o z g á s t e v é ­ k e n y s é g r e kell ö s s z p o n t o s u l n i . 9.

szülés alatti és utáni á r t a l m a k .33 . A törzsfejlődés során b e k ö v e t k e z ő n a g y o b b lépcsőfokok (halak. míg a gyereknél a kóros agyfejlődés m á r tünetek­ ben nyilvánul m e g . ez p e d i g a l i g h a l e h e t s é g e s " ( K a t o n a .D É V É N Y I ÉVA GYAKORLATA M a g y a r o r s z á g o n született két o l y a n m ó d s z e r .AZ ALAPOZÓ TERÁPIA ELMÉLETE ÉS M A R T O N . v a l a m i n t a g y e r m e k intellektuális f u n k c i ó i n a k fejlődésében Piaget. A fenti m ó d s z e r e k e l s ő s o r b a n m o z g á s s é r ü l t g y e r e k e k fejlesztését c é l o z t á k .e l o s z l á s m e g t e r e m t é s e a gyereknél. „ k i t é r í t h e t i k " .m o z g á s s é r ü l t g y e r e k e k n é l m e g t e r e m ­ tette a k o n d u k t í v (a g y e r e k e t egy v e z e t ő viszi végig a f o l y a m a t o n ) fejlesztést. d e f e k t u s h o z v e z e t h e t n e k . A m á s i k Katona m ó d s z e ­ re. t e k i n t e t b e veszi a s é r ü l é s t .s z a b á l y o z á s h o z . században g á s m i n t á k " f o g a l m á t a z e m b e r i m o z g á s f e j l ő d é s b e n . Vojta felfogása meg­ e g y e z i k Temple Fay v é l e m é n y é v e l .vezet helyes i z o m t ó n u s . az „ ö r d ö g i kört". a z i d e g r e n d s z e r funkcionális p l a s z t i c i t á s á n a k m a x i m á l i s k i h a s z n á l á s a a fejlődés e korai s z a k a s z a i b a n . a célszerű m o z d u l a t o k a t j á t é k o s helyzetek­ kel k ö t ö t t é k össze. első­ sorban m i n d e n o x i g é n h i á n y o s állapot. mely a fej­ lődés a k a d á l y a is e g y b e n . p s z i c h o l ó g u s o k .). o. H. a m á s z á s az e m l ő s ö k m o z g á s á n a k . Hottiger (a f e l s o r o l á s csak részleges) egy­ aránt k i e m e l i k a m o t o r i u m fejlődésének szerepét ( M á r t o n .D é v é n y i É v a és mtsai. 9. vertikális r u g a s z k o d á s ( ü l é s b e h ú z ó d z k o d á s ) . fejlődési z s á k u t c á b a juttathatják. Tobis-Loewenthal. A g y e r m e ­ k e k k e l f o g l a l k o z ó s z a k e m b e r e k . és a fejlődő funkciók e g y m á s r a hatásának bevonása a kezelési p r o g r a m b a " (Katona. m a g a t a r t á s b e l i . de n e u r o p s z i c h o l ó g i a i s z e m p o n t b ó l . hogy az egyedfejlődés lényegében a törzsfejlődés rövid m e g ­ ismétlése. m e l y n e k e l m é l e t i és g y a k o r l a t i h a t á s a vi­ lágszintű: az e g y i k a Pethő-módszer. Állításuk szerint az e m b e r i idegrendszeri egyedfejlődés m e g i s m é t l i a törzsfejlődés fontosabb állomásait. Az 1940-60as években m é g feltételezték. a z é r t e l m i . legősibb . Delacato. h a n e m azonnali fejlesztéssel .a 2 0 . csak a k k o r v á r h a t ó . M ó d s z e r é n e k cél­ j a „az ö s z s z e s k á r o s o d o t t funkció t o v á b b i f e j l ő d é s é n e k n o r m a l i z á l á s a . idegélettanával foglalkozó t u d o m á n y o k .s o k s z o r fejlődési v o n a l a n k é n t e g y m á s r a é p ü l ő .m o n d j a D e l a c a t o . P E T . Az i d e g r e n d s z e r fejlődésével. és igen sok ismeretlen. mert ezek m e g a k a d á l y o z z á k a n o r m á l i s m o z g á s és testtartás kialakulását ( K a t o n a . Az agy érési folyamatait sok t é n y e z ő károsít­ hatja . 1999). Ezt az elméletet.). elemi j á r á s . terhesség alatti.m o z g á s m i n t á k a t t a r t a l m a z t a : k ú s z á s . 37. állás. m e l y e k a k ó r o s a n fejlődött i d e g r e n d s z e r ű g y e r m e k h a l m o z o t t a n r o s s z v é g á l l a p o t á t . Temple Fay. h o g y az agy sé­ r ü l é s e k o r f e n n m a r a d ó k ó r o s a n rögzült testtartási é s m o z g á s i r á n y í t ó reflexeket lebontsa. a m e l y szerint csak az ősi m o z g á s m o d e l l e k g y a k o r o l ­ tatása . 1986. funkcionális M R I . o. h o g y a g y e r e k fejlődése a korai szakaszban t ú l n y o m ó r é s z t mozgásfejlődésen keresztül megy végbe. vírusfertőzések. és a végállapot a t ü n e t h a l m a z o k m e g m e r e v e d e t t rossz rendszere. 1986).kúszás. k o m m u n i k á c i ó s é s m o t i v á c i ó s t é n y e z ő k e t e g y a r á n t . aki megteremtette az „elemi moz­ AZ ALAPOZÓ TERÁPIA LÉTREJÖTTÉNEK TÖRTÉNETE A) Idegrendszer-fejlesztő mozgásprogramok és módszerek a 20. de a k ü l ö n b s é g n a g y o b b .m e l y e k a n o r m á l . M R I . m e l y a m o z g á s o k h o z szük­ séges jó és s z ü k s é g e s testtartás stabilizálásához vezet (Katona.megelőzi a k é s ő b b i . m á r r o s s z m e c h a n i z m u s t l é t r e h o z ó t ü n e t e k e t . g y ó g y p e d a g ó g u s o k . m e r t e l m é l e t ü k e t nem tartjuk az A l a p o z ó T e r á p i a elméleti alapjának.d o m i n á n s m o z g á s o k . szövettanával. 1963). Vojta m ó d s z e r é n e k egyik célja a h e l y e s i z o m t ó n u s . 32 .és terápiát. o. K a t o n a F e r e n c professzor bírálatával élünk: „ A z elavult r e k a p i t u l á c i ó s e l m é l e t értel­ m é b e n arra k e l l e n e g o n d o l n u n k . va­ lamint a vizsgáló eljárások fejlődése ( C T . 1986).m á s z á s .e r ő s e n l e e g y s z e r ű s í t v e : felülési m o z g á s m i n t a ( l e b e g ő ü l t e t é s ) . Ayres.az újszülött agya m é g h i h e t e t l e n ü l kép­ lékeny . E z e n fejlesztő p r o g r a m o k nagy része a mozgáson ke­ resztül indította újra a g y e r m e k idegrendszer-fejlődését. és k é s ő b b a s z i m b o l i k u s megér­ tés is a g y e r m e k m o z g á s v i l á g á r a épül és é p í t h e t ő rá. j á r á s m e c h a n i z m u s á ­ nak i d e g r e n d s z e r i e l e m e i csak ráépültek a többire. Domah (a P h i l a d e l p h i a i R e h a b i l i t á c i ó s K ö z ­ pont m u n k a t á r s a i k ö z l e m é n y e i elméletet és gyakorlatot is t a r t a l m a z n a k fejlesztő m ó d s z e ­ rükről ( D e l a c a t o . Állításuk szerint ha a g y e r e k p r o b l é m a m e n t e s e n halad végig e z e n a törzsfejlődési s o r o n . mi kifejezetten elvet­ jük. Berta és Karel Bobath m ó d s z e r e arra irányult. M a g u k a m ó d s z e r e k kivitelezési elve­ ikben k ü l ö n b ö z ő e k voltak. és szociális r e h a b i l i t á c i ó t c é l o z m e g ( K a t o n a . 1986). b e l s ő v a g y külvilágból j ö v ő ok . e m l ő s ö k ) a l a p v e t ő m o z g á s m i n t á i m e g i s m é t l ő d n e k a g y e r m e k i d e g r e n d s z e r é n e k egyedfej­ lődésében: a m a g z a t i és születés utáni m o z g á s o k h a l m o z g á s n a k . h o m o r í t á si m o z g á s m i n t a ( t á m a s z t o t t h o m o r í t á s ) . G. h o g y m e g t e r e m t s é k a m o z g á s motiváltságát. m á s z á s . a k ú s z á s a hüllők m o z g á ­ sának felelne m e g . jó ü t e m ű és m i n ő s é g ű érési folyamatot leállíthat­ ják. m e l y b e n a kezelésnek ismét be kell indítania és a n o r m á l i s irányba terelnie a m á r k á r o s o d o t t vagy fejlődésükben v e s z é ­ lyeztetett funkciókat. A g y e r e k n e k a m o z g á s érzetét kell elsajátítania.olyan helyzetnek tekintették. folyamatos k ú s z á s ( e l ő r e k ú s z á s lejtőn).közvetlenül születés utántól . 82. hüllők. így r ö v i d e n i s m e r t e t n é m a cáfolattal együtt. S P E C T ) a 20. és az e m b e r i egyedfejlődés t ö b b millió eve alatt n e m s z e r v e z t é k át az i d e g r e n d s z e r egészét. D e elméleti m u n k á s ­ ságuk azóta m e g h a l a d o t t . 1986.j á r á s . E z e k a m ó d s z e r e k elvileg öszszek a p c s o l ó d n a k a b b a n a v é l e m é n y b e n .i l y e n k o r a t ü n e t e k m á r újabb k ó r o s t ü n e t e k okaivá válnak. i d e g r e n d s z e r . Az igen korai d i a g n ó z i s n e m várja meg. hogy a k i s e b b vagy n a g y o b b fokban sérült agyú g y e r m e k e k á l l a p o t á b a ne n y u g o d j a n a k bele. s z á z a d b a n t ö b b o l y a n m ó d s z e r t d o l g o z t a k ki. Az Alapozó Terápia elmélete és kiindulása a fenti m ó d s z e r e k h e z nyúlik vissza. G y a k o r l a t u k a z e m b e r i m o z g á s f e j l ő d é s b e n l e g a l a p v e t ő b b . m i n t a h a s o n l ó s á g . e l e m i m á s z á s . E r r e k é s ő b b visszatérek. vagy „legalább a rehabilitáció lehetőségét kell fokoznia a m a x i m á ­ lis s z i n t i g " ( K a t o n a . Az ő v é l e m é n y e szerint az e m b e r i egyedfejlődés m u t a t u g y a n h a s o n l ó s á g o t az e m b e r s z a b á s ú a k k a l . C. szá­ z a d b a n eljuttatta a s z a k e m b e r e k e t oda.g e n e t i k a i m e g h a t á r o z o t t s á g . lefelé ru­ g a s z k o d á s (lefelé r u g a s z k o d á s h á t o n ) . & fejlődésneurológiai kezelés és neurohabilitáció. a j á r á s e m b e r i . melyet rekapitulációs e l m é l e t n e k n e v e z n e k . és ezt felhasználva beve­ zette a legkorábbi d i a g n ó z i s t . 1986.).orvosok. hogy a h u m á n s p e c i f i k u s ülés. hogy p r o b l é m a m e n t e s lesz az e m b e r i egyedfejlődésen való végigha­ ladása. Schilling.

s n e m k ö z v e t l e n ü l kijavítandó okként kell é r t e l m e z n ü n k " (Lakatos.u k elkezdett beszélni ( s z a v a k a t m o n d a ­ ni) a p r o g r a m f o l y a m á n . Ezt a m e c h a n i k u s e l m é l e t e t mi szintén elvetjük. a g y h á r t y á k közötti bevérzés.g y e r e k közül a kezelés v é g é r e 12 g y e r e k j á r ó k é p e s lett. leomlik. az oldalismeret. E b b ő l D e l a c a t o és m u n k a t á r s a i azt a k ö v e t k e z t e t é s t v o n t á k le. ha a gyerek csak feküdni tudott. F e l m é r t é k a beteg g y e r e k e k e t . év . h a n e m ezt m e g e l ő z i és kíséri az oki ke- 34 35 . j á r á s m á r a 2 0 .o l v a s á s . kifejlődik a k é t s z e m e s együttlátás.járás). f ő e m l ő s ö k b e n sem. és egyedül is képes lett rá. és n e m is ez a tapasztalatunk. a t ó n u s o s nyaki reakciók.erű szint. e n n e k a m o z d u l a t a a kúszás. héttől tart kb. a nvúltagyi = vesztibuláris r e n d s z e r és a pallidum s z a b á l y o z z a (/. vízfejűség. 4 tárgyakat tartott. Delacato azt állítja. aki m e g v á l a s z t j a dominanciáját: szem-. Az emberi m o z g á s kialakulása min­ den újszülöttben a primitív m o z d u l a t o k k a l k e z d ő d i k : e z e k e t az ívjáratok.). olvasásban) elmaradt gyermek idegrendsze­ re éretlen. agysorvadás. ez a híd szintje. (Pl. majd a k ö v e t k e z ő szintre lép. h ó ­ napig. holott beszédterápiát n e m kaptak. írásban. a k k o r h á r o m felnőtt n a p o n t a 4 x 5 p e r c i g passzívan „ r á h e l y e z t e " . hogy na e g y g y e r m e k n e m tud m e g t a n u l n i olvasni. de kezével m é g e g y e n s ú l y o z . l e b e g ő ültetés). Végül e l é r k e z t e k a d o m i n a n ­ ciakialakítás s t á d i u m á i g . a 6. E z e k e t a m o z g á s m i n t á k a t n e v e z t e el elemi mozgásmintáknak. hogy a fejlesztést n e m a tünetek szintjén kezeljük kizárólag . 8 k e r e s z t m i n t a szerint mászott. majd m á s z á s . és középagy-lény lesz: m o z d u l a t a a m á s z á s ( e m l ő s ö k ) . és k o r u k szerint elég idősek voltak a h h o z . hogy a kúszás. de e n n e k k i b o n t á s a csak érett idegrendszeri s t r u k t ú r á k o n történhet m e g . 16 hetes koráig tart. Mert ha észlelünk mozgásfejlődési.18. T e h á t D e l a c a t o sze­ rint az újszülött perincvelői-agytörzsi lény. de nem ilyen k i z á r ó l a g o s a n . ismét K a t o n a professzor m u n k á s s á g a alapján a d n á n k m e g a választ ( K a t o n a .E l ő b b i állításukkal összefügg D e l a c a t o k ö v e t k e z ő e l m é l e t e . akik a p r o g r a m k e z d e t é n n e m tudtak beszélni. elégtelenül szervezett. hogy t u d h a s s a n a k . m á s z á s . Ezután alakul ki ( 3 . felül­ tetés (ún. E z u t á n a gyerek korai corticalis (agy­ kérgi) lény lesz az 1. a két fül e g y m á s t ó l füegetlen hallásának kialakulása. agyvelőfejlődési r e n d e l l e n e s s é g stb. h ó n a p t ó l a 12. évtől 7. V a n egy kizárólagosan emberi k o m m u n i k á c i ó s forma: b e s z é d . Mi n e m ezt állítjuk. a k k o r é r d e m e s m e g v i z s g á l n i . és ez a m o z g á s s o r a s z e n z o r o s éréssel együtt adja azt a s z e n z o m o t o r o s i d e g r e n d s z e r i fejlő­ dési sort. aki felfedezte. 2 0 0 0 . h o g y a g y e r m e k azért n e m képes az olvasásra. 1986). m e r t idegrend­ szere. 1963). és o n n a n j u t t a t t á k a k ö v e t k e z ő s t á d i u m r a . agyvelő­ gyulladás. a k k o r úgy teszek. ez a 20. írás-. m e l y szerint a c s e c s e m ő i d e g r e n d s z e r e fokozatosan és e g y m á s r a épülve érik az agytörzstől felfelé e g é s z e n az agy­ kéregig. Á t l a g o s a n 11 h ó n a p i g végezték a kezelést. k e r e s z t m i n t a szerint jár. mely a kétéltűek m o z g á s a . A fejlődés útja az egyszerű e m b e ­ ri m o z g á s o k t ó l vezet a fejlett emberi m o z g á s t í p u s felé. E k k o r a gyerek átlép a középagyszintre. j e l l e m z ő j e a paralateralitás: két kezét használ­ ja lábaitól függetlenül. m a g a s a b b szint a kétéltűsz.vagyis az i d e g r e n d s z e r e l m a r a d t érettségét kell e l ő b b „ b e h o z n u n k " -. h a n e m folyamatos m o z d u l a t s o r o k b a n j e l e n t k e z n e k k ü l ö n b ö z ő in­ g e r h e l y z e t e k b e n . m e l y n e k hát­ terében é r e r e d e t ű daganat. m i n t h a h á z a t é p í t e n é k alap n é l k ü l : amit rá­ építek. ez a hal­ szerű lét kb.tehát a rajzkészség. és azon a szinten élő lény lesz. E k k o r a m á s z á s s t á d i u m á r a j u t t a t t á k stb. mert a ház alapja az idegrendszer teljes érettsége. D e l a c a t o azt állította.í r á s . Ez azt jelenti.é r z é k s z e r v i fejlődési so­ ron. kéz. a kisagy ősi ré­ sze. Ha a d i s z l e x i á s g y e r m e k e t csak a z a n y a n y e l v e t g y a k o r o l t a t ó m ó d s z e r r e l a k a r o m olvasásra bírni (vagyis csak g y ó g y í t ó olvasással). a beszéd-.) M i n d e h h e z erős érzékszervi stimulációkat és l é g z é s p r o g r a m o t is adtak. Ez a gyakorlati változás szemléleti megújuláson alapul: „iskolaérettségi vizsgálaton a hi­ bákat. anyanyelvi k o m m u n i k á c i ó kifejlődése csak a k k o r lesz p r o b l é m a m e n t e s . vagyis elvégezte a g y e r e k k e l a kúszás m o z g á s m i n t á j á t szabályosan és ritmusosan. A fejlesztő p e d a g ó g i a g y a k o r l a t á b a n az utóbbi 10 év során (kb. Megfigyelték a n o r m á l g y e r m e k i fej­ l ő d é s b e n a m o z g á s m i n t á k e g y m á s utáni j e l e n t k e z é s é t : kúszás. ábra). csak aztán építhe­ tünk rá g y ó g y í t ó olvasással. a m í g csak a gyerek teste-idegrendszere rá n e m érzett a m o z g á s ­ mintára. bár ez is fontos. sokkal j o b b alapot nyújtunk az anyanyelvi készség beérlelődésének. vagy e g y m á s m e l l e t t i s é g é b e n (pl. Az i d e g r e n d s z e r o n t o g e n e tikai beérése p e d i g a h u m á n m o z g á s m i n t á k e g y m á s u t á n j á b a n és e g y m á s r a é p ü l é s é b e n tör­ ténik (pl. kétfüles együtthallás.ülés). 11 g y e r e k teljesen ö n á l l ó a n m e g t a n u l t jár­ ni. és ezt gyakorlatokkal beérleljük. h o g y az anyanyelvi területen (beszédben. évig) az agykérgi e m ­ ber. ezt kell e l ő b b „ k i á s n u n k " . akiknél egyoldali vagy kétoldali súlyos a g y k á r o s o d á s volt. E r e d m é n y e i k a m o z ­ gás területén is k o m o l y a k : a 70 j á r á s r a képtelen . a kéz­ ügyesség-gyakoroltatás szintjén -. földön c s ú s z á s . n e m aktiválhatok újszülött vagy fiatal állatokban. a testséma. 12. járásnál két lábát használja. h o g y a m o z - gásfejlődésében és k i e m e l t e n a h u m á n mozgásfejlődési m i n t á i b a n nincs-e e l m a r a d o t t s á g a . Mi ezen e r e d m é n y e i k b ő l és e l g o n d o l á s a i k b ó l m e ­ rítettünk: v a l ó b a n az i d e g r e n d s z e r o n t o g e n e t i k a i l a g teljes beérése s z ü k s é g e s a l e g e m b e ­ ribb funkció. 76 n a g y o n súlyosan agysérült g y e r m e k k e l d o l g o z t a k 12 h ó n a p o s ­ tól 9 éves korig. ha a g y e r m e k p r o b l é m a m e n t e s e n v é g i g m e g y a kizárólagosan e m b e r i m o z g á s o s . ezért az idegrend­ szeri s t r u k t ú r á k n e m k é s z e k a funkció b e f o g a d á s á r a vagy k i b o n t á s á r a . majd j á r á s . állt. M e r t a készség velünk születik. és sztereo látása v a l a m i n t sztereo hallása tökéletesedik. o.és ebből 20 m o z g á s r a képtelen . csak az e m b e r r e j e l l e m ­ ző egyedfejlődési sor: kúszás —> m á s z á s —> j á r á s —> d o m i n a n c i a megválasztása. K ö v e t k e z ő . hogy melyik m o z g á s s t á d i u m r a k é p e s e k . Az újszülött idegrendszere igazán és teljesen emberi idegrendszer: a l e g p r i m i t í v e b b m o z g á s is m a g a s a b b idegrendszeri szabályozás alatt áll. De s z á m u n k r a m é g f o n t o s a b b ered­ m é n y ü k : a g y e r e k e k közül. m e l y n e k k o r o n á j a k é n t megjelenik a beszéd.és l á b d o m i n a n c i á t .tatási-dominancia megválasztási fejlődési m o z g á s s o r n a k . hogy van egy. Humánspecifikusak. Következtetésük. a c s e c s e m ő e k k o r hídlény. az olvasni s e m fog t u d n i . csak reflex t e r m é s z e t ű m o z g á s o k k a l . kúszás . melyet nevezhetünk helyzetváltoztatás-felegyenesedés-helyváltoz. 5 9 % . a testtartás-látás in­ tegrációja itt alakul ki. T e h á t már m a g z a t i állapotban magas fokú az e m b e r m o z g á s s z a b á l y o z á s a . Azt állítjuk. és csak az e m b e r r e jel­ l e m z ő .2 9 . írás és olvasás készsége. 1985-től) változás történt. magzati héten kiváltható. olvasáskészség tökéletességéhez. a 6. E k k o r alakul ki a sztereo látás és sztereo hallás.m á s z á s . Mi ezzel a hasonlattal és elvvel e g y e t é r t ü n k . A n n á l g y ü m ö l c s ö z ő b b volt s z á m u n k r a D e l a c a t o é k gyakorlati tapasztalata és az e b b ő l levont k ö v e t k e z t e t é s e k . a m e l y agyterület vezérli. h ó n a p körül. A kizárólagosan e m b e ­ ri. e k k o r j e l l e m z ő a két s z e m e g y m á s t ó l független látásának kialakulása. és a b e s z é d r e n e m lettek báto­ rítva ( D e l a c a t o . hogy a m e l y i k g y e r e k n e m tud m á s z n i . írásra. és a c s e c s e m ő k ü l ö n b ö z ő életszakaszaiban „azon a szinten é l " . illetve a n n a k nyelvi készségéért felelős területei n e m érettek rá. ül. h ó n a p i g . ezáltal idegrendszeri érésbeli e l m a r a d o t t s á g o t . h i á n y o s s á g o k a t és a rossz m e g o l d á s o k a t okozatként. E z e k a m o z g á s m i n ­ ták n e m reflexszernek.

1987. jobb-bal ismeret. k e r e s z t m o z g á s o k stb. és a l k a l m a z o t t : D e l a c a t o és m u n k a t á r s a i elérhető s z a k k ö n y v ü k b e n m é g kizárólag a k ú s z á s . P á r év m u n k a után derült ki.m á s z á s . j á r á s v a r i á c i ó k . alaki diszgráfián t u d t u n k javítani a k ö n y v b e n leírt „pi­ ros s z e m ü v e g e s " m ó d s z e r r e l .ívj áratok B) D . A l a p o z ó T e r á p i a stb.j á r á s . és iskolaéretlen ó v o d á s o k n á l a l e m a r a d á s b e h o z á s á r a . m o n d v á n : ha ez a szint n e m m ű k ö d i k . Kibővítette a terápiát a hazai fejlesztő pe­ dagógia g a z d a g tárházával .). H R G . A y r e s . h a n e m a térben. az érési folyamatot még egyszer beindító terápiák ( P l . pl.f e l e g y e n e s e d é s i . Ez a terápia már h a t á s o s n a k b i z o n y u l t a diszlexiás. n e m k e z e l ü n k f i n o m m o t o r i k á t ö n m a g á b a n a k i s g y e r e k n é l fejlődéstanilag ezt m e g e l ő z ő ü g y e s s é g e k n a g y m o z g á s o k . alaki diszgráfiás g y e r m e k e k n é l . Ez az e l m é l e t és g y a k o r l a t terápiánkat a regresszióval dolgozó terápiák k ö z é sorolja. Porkolábné Balogh Katalin-féle fejlesztéssel -. felülés.d o m i n á n s g y a k o r l a t o k c) íormatio reticularis rendszeres pályái =RAS reticularis rendszer vagy az éberségi szintért felelős hálózatos állomány fejlesztését k í v á n t á k m e g . D e l a c a t o és T e m p l e Fay közös munkája és az erről megjelentetett or­ vosi szakkönyv leírása és tanácsai alapján (Delacato. kéz és láb t e v é k e n y s é g é n e k szétválasztása stb.felhasználva P o r k o l á b n é B a l o g h Katalin kutatási és gyakorlati e r e d m é n y e i t ( P o r k o l á b n é . h a n e m fejlődéstanilag a tünet „ a l á " m e g y ü n k . m á s z á s h o z (ellenoldali v é g t a g o k e g y ü t t m o z g á s a ) ellenoldali végtagok m o z g á s k o o r d i n á c i ó s gyakorla­ tai.r e n d b e h o z a t a l a nélkül stb.pl. n e m állítunk b e e l d ö n t e t l e n d o m i n a n c i á t a h e l y z e t v á l t o z t a t á s i . r u g a l m a s s á g és egyensúly-gyakorlatok. K u l c s á r M i h á l y n é . P l . testismeret. 1990-ben Kulcsár Mihályné fej­ lesztő p e d a g ó g u s r e n d e l k e z é s ü n k r e bocsátotta m i n d a z o k a t a b ő v í t é s e k e t és továbbfejlesz­ téseket. m í g m e g é r k e z ü n k az adott tünet k e z e l é s é h e z . e m l é k e z e t f e j l e s z t é s e k stb. A m o z g á s k o o r d i n á c i ó r a való hatása miatt . v a l a m i n t fejlődés­ tani szemlélete és k o m p l e x i t á s a miatt n a g y o n h a t é k o n n y á lett e n y h e fokban értelmi fogya­ tékos gyerekeknél. E z s z e m l é l e t é b e n m á s .gerincvelő Bővítés és továbbfejlesztés.h a t é k o n y lett o r g a n i k u s sérülésből e r e d ő hiperaktív-figyelemzavaros ese­ teknél. diszfáziás g y e r e k e k n é l . H. 1963). vagyis a fejlődés lépcsőin m e g y ü n k végig m é g egyszer. Az e r e d m é n y e k k e l diszlexiás g y e r m e k e k n é l e l é g e d e t l e n voltam. a m e l y a g y e r m e k fejlődésében. a tartalmi diszgráfián semmit.törzsdúcok próbálja biztosítani. m e l y e k e t ő m á r a fenti a l a p h o z hozzátett. Alapozó Terápia jelenlegi felépítése. A terápiát több mint tíz évvel ezelőtt.a m o z g á s k o o r d i n á c i ó alap­ jait adja m e g . az alatta levő szinteket kell A . F . életében fontos: fejemelé­ sek. 1997) . i d ő b e n való bizton­ ságos t á j é k o z ó d á s .thalamus H . hogy a gyereket s o h a s e m a tünetei szintjén kezdjük kezelni. E .szem vestibularis magrendszer melyre k é s ő b b részletesen visszatérek. úgy szoktuk m o n d a n i .e h h e z hozzá­ tette az összes olyan m o z g á s t . E k k o r m é g csak a n y a n y e l v i b) szemmozgató idegmagvak rendszere k é s z s é g h i á n y o s g y e r m e k e k e n p r ó b á l t u n k segíteni. P o r k o l á b n é . ábra d) látásszabályozó rendszer e) tekintés szabályozó rendszer rápiába n e m c s a k a m o z g á s és m o z g á s é r z é k e l é s került. a) kisagyból kiinduló mozgásszabályozó magrendszer akkor m é g csak C. és a n o r m á l fejlődési folyamatot 36 37 . Kb. m i n t a h a g y o m á n y o s s z e m l é l e t ű felzárkóztatás. k ú s z á s h o z ( a z o n o s oldali végtag­ o k e g y ü t t m o z g á s a ) a z o n o s oldali végtagok m o z g á s k o o r d i n á c i ó s g y a k o r l a t a i .I . E n n e k elméleti és gyakorlati j e l e n t ő s é g e . M o z g á s s o r a i t fejlődéstani szemlélettel állította össze. vagyis a te­ Katona ábrája nyomán I. Afejlődéstani-fejlesztés szem­ lélet a g y e r m e k e t és k é s z s é g h i á n y á t fejlődésében nézi. e g y e n s ú l y . h o g y e n n e k m e g t e r e m t é s é v e l e l é r k e z h e s s e n az e r e d m é n y e s fejlesz­ téshezEz a szemlélet j e l l e m z i az A l a p o z ó T e r á p i á t is.kisagy e l ő b b r e n d b e h o z n i . r u g a l m a s s á g . Az. hogy terápiánk fejlődéstani szemléletű fejlesztő terápia. mely a h i b a szintjén gyakoroltat. Ez a ha- zelés: az i d e g r e n d s z e r érését elősegítő.h e l y v á l t o z t a t á s i m o z g á s ü g y e s s é g fejlesztése nélkül. 1987-ben Pálfia Judit s z e m é s z o r v o s s a l k e z d t e m el. hogy k ü l ö n ö s e n h a t é k o n y m e g k é s e t t beszédfejlődésű ül.

elöl-hátul. nyak­ izom-erősítők. Falvay Károly n é p t á n c m o z g á s e l e m e i t .: majd min­ den „ e g y s z e r ű " kéz.. egy helyben szökdelés. Némcthné Márk Julianna. Rozsnyai Henrietté. Tamás Béláné. Bors Ilo­ na. a S z e n z o r o s Integrációs T e r á p i a vizsgálatából (Ayres terápia) é s L a k a t o s Katalin-féle T S M T (Tervezett S z e n z o m o t o r o s T r é n i n g ) vizsgálatból. Hofmann Ildikó. láb) Erihez járulnak az informatikai blokkot fejlesztő kartonok Mozgáskoordináció megalapozása 1. ritmusos beszéd és m o z g á s . Rugalmasság: ugrások. fekve stb. vé­ g i g v e z e t v e őt e l ő b b az a z o n o s oldali kéz és láb. D i a m o n d . m o z g á s o s s z e r i a l i t á s fejlesztése. egyik kéz simogat... E z u t á n telepítjük a kéz. 3. pl. hintáztatások h a g y o m á n y o s . pörgések. úszás. d i n a m i k u s és a kettő közötti á t m e n e t i e g y e n s ú l y t gyakoroltatjuk. Palcsó Julianna. végzett hallgatóinktól. A terápia jelenlegi. ha teljes volna. Gosztonyi Judit. másik ütöget. Alapöt­ lete szintén Kulcsár Mihálynétól származik. ugró­ kötél. T ó t h G á b o r ki­ d o l g o z t a a terápia speciális alkalmazását o r g a n i k u s k á r o s o d á s b ó l induló hiperaktív figye­ l e m z a v a r o s gyerekek eseteire. Szerző Krisztina. Göttlinger Gabi. külön hangsúlyt h e l y e z ü n k a vesztibuláris ingerlés gya­ korlataira (fejforgatások. 4. amennyit m e g k í v á n . Dékányné Cseri Zsuzsa. Szabó Csilla. „Kereszt"-gyakorlatok: a m o z g á s k o o r d i n á c i ó t fejlesztő n e h é z gyakorlatsor.. és „ e g y s z e r ű " kéz­ gyakorlatokat. Papp Zita.e r ő s í t ő k s z ü k s é g szerint). és láb külön munkáját. mert folyamatosan gyűjtjük és kapjuk az új ötleteket m u n k a t á r s a i n k t ó l . Sipos Zsóka. Elég. Zsadon Zsófi és legalább még egyszer ugyanilyen hosszú lehetne a névsor. ahol a félkörös ívjáratokban létrejön a folya­ dék e l m o z d u l á s a : gyakori helyzetváltoztatás. Gacsályi Lászlóné. és az elvek alapján szülőkkel és terapeutákkal együtt á l l a n d ó a n továbbfejlesztjük. H. az angol nyelvterületen h o n o s N I L D . Bodonyi Anikó. libikóka stb. E z u t á n k i d o l g o z z u k a két kéz külön munkáját. egy lábon. A h a r m a d i k lépcsőfokban A l a p í t v á n y u n k részint e g y r e újabb g y a k o r l a t s o r o k k a l bővítette az eddigi területeket. 5. fordulatok. M á s . taps test előtt.és lábgyakorlatot k o m b i n á l u n k e g y m á s s a l . Nagymozgások: fejemelések. ellenoldali t é r d k ö n y ö k érintések állva. Mándi-Márton Zsuzsa. Ezek valójában a humánspecifikus elemi mozgásminták és variációik. egyúttal hálás köszönetet szeretnék mondani: Asztalosné Marosi Marianna. Stéger Andrea. pók-rák és sok kisegítő g y a k o r l a t (pl. Stocker Eszter. Gósv Mária b e s z é d h a l l á s ( G O H ) . pl. légző-fegyelmező gyakorlatsor. A t r a m p o line beindítja a mozgásfejlődést. m e l y e k a fejlődés során megjelennek. mert ott sokkal k ö n n y e b b e n ráérez a teste. 2. ahogy kívánja. Gergely Anikó. Esti Nóra. Egxensúlygyakorlatok: statikus. toporgás.eszközigény"-ünkről.tékony t e r á p i a már nem D e l a c a t o terápiája volt. teljes k i d o l g o z á s ú terápiákból át­ vettük Fodorné dr. Itt kell említést t e n n e m egyetlen . kúszás. pl. a l a p k o n c e p c i ó n k k a l jól h a r m o n i z á l ó területeket vont be a terápiába. jól k o o r d i n á l t m ű k ö d t e t é s é h e z . Dr. az egyensúly. Manolakis Ági. Lurija-féle neuropszichológiai g y a k o r l a t o k . Földi Rita labdagyakorlatait. in­ kább l ö k é s s z e r ű e n beindítja a m o z g á s ü g y e s s é g e t . a főszerep a d i n a m i k u s e g y e n s ú l y fejlesztéséé. 1999). Gondiné Dobó Anna. hogy a r u g a l m a s s á g o t fogja fejleszteni.p r o n á c i ó vagy ökölcsukás-nyitás r i t m u s o s a n . majd jelen­ leg a l a p í t v á n y k é n t d o l g o z u n k . Farkasné Murányi Márta. Kalapos Ilona. csak aztán a földön.és fejegyensúlyt fejlesztők valamint k o m b i n á c i ó i k . A vizsgálatnál h a s z n á l u n k vizsgálati e l e m e k e t K u l c s á r M i h á l y n é terápiájának vizsgálatából. m o z g á s k ö z b e n i irányváltoztatás. hogy a katonai ( U S A ) k i k é p z é s b e n m é g a világháború előtt bevezették az ü g y e s s é g . a trampoline-ról. m á s i k dobol stb. Radnai Zsuzsa. Váradi Ildikó. fejlesztette t e r á p i á n k a t . Jordanidisz Ágnes. melyek­ kel a gyerek h o z z á s z o k i k a két kéz és két láb együttes. 38 39 . Bodai Ágnes. a „keresztezettséget": pl. Tóth Péter. és r e n d s z e ­ r ü n k e t egyáltalán n e m tekintjük lezártnak vagy b e z á r h a t ó n a k . Diamond azt írják. állás-törzsegyensúlyt. m o s t csak a r o k o n terápiákat e m l í t v e . E z e k az e l v e k m e g e g y e z n e k Falvay Károly egyensúlyfejlesztési elveivel ( s z e m é l y e s közlés). á l l a t u t á n z ó ügetések. gurulás. testtel végzett ritmusgyakorlatok. Tar Mónika. de az e r ő n l é t r e is igen jó hatást g y a k o r o l t ( M . Burián Kati. K é s ő b b m i n d e n . ezen belül járásegyensúlyt. guriga. labdagyakorlatok.) Az egyensúly fejlesztésével kapcsolatban Földi Rita munkáját mérvadónak tekintjük (Fodorné Földi Rita. Molnárné Nagy Anna. Mi eredetileg azt hittük. De sok g y e r m e k a n e h e z e b b m o z g á s k o o r d i n á c i ó s gya­ korlatokat (I. Sütő Csaba.. E l ő b b m e g s z o k t a t j u k a g y e r e k k e l az „ e l l e n o l d a h s á g o t " : két k é z b e n váltott s u p i n á c i ó . és m é g a beszédfejlődési lemaradottságokat is javítja. körrajzolás stb. talicskázás. Görbicz Katalin. átfordulások. Csaba Mercédesz. egyik rajzol. Vincze Helga. Bonczné Juhász Csilla. a k a d á l y o k k a l stb. * A felsorolás m á r csak azért sem lehet teljes. „igen és n e m " integetés stb. végtag. forgások. az időzítés és ütemérzék. mellyel először m u n k a c s o p o r t k é n t . fóka. 1993): kevés az e g y e n s ú l y o z ó járás-statikus e g y e n s ú l y fejlesztése. ha a g y e r m e k csak ugrál rajta. t e s t v o n a l a t á t l é p ő k e r e s z t e z ő g y a k o r l a t s o r stb.t e r á p i a gyakorlatait. Pócsi Orsolya. Szíjjártó Edit. tíz e g y m á s r a é p ü l ő gyakorlat Kulcsár Mihályné kidolgozása szerint. szinte lökést ad neki. és M. de azt n e m fejleszti. Gyarmatiné Boksái Éva. M á r t o n . és H. Breinmann Erzsébet. beszédészlelés és -értés ( G M P ) vizsgálatát és az ő fejlesztő terápiáját.. Kb. M i n d e b b ő l kialakult az A l a p o z ó Terápia. E k k o r t o v á b b m e g y ü n k a Finom motorika * Csak néhányuk nevét tudom felsorolni (1995-2000 között). mászás. Bodonyi Miklós. szem.b e s z é d gyakor­ latok. forgó. Tóth Ildikó. k é s ő b b ) e l ő b b a trampoline-on csinálja meg. l á b b o l t o z a t . vagy formált a terápia v o n a l á h o z igazodóvá: pl. Kulcsár Éva. az A l a p í t v á n y h o z közel álló m u n k a t á r s u n k gazdagította. részint egyre újabb.D é v é n y i E v a é s m t s a i . Petheő Erika. s z ö k d e l é s e k p á r o s lábon. 1963. felülések j á r á s és változatai. v a l a m i n t a m o z g á s r e n d e ­ z e t t s é g é n e k fejlesztése céljára. majd k e r e s z t e z e t t kéz-láb h a r m o n i k u s együttműködésén. Telek Erika. Burkusné Szenász Ildi. e h h e z a gyerek m e g t a n u l „ e g y s z e r ű " labgyakorlatokat. Kunné Szörényi Katalin. A saját terápiánk alapjait S z e r d a h e l y i M á r t o n testnevelő­ g y ó g y t o r n á s z é s T ó t h G á b o r g y ó g y p e d a g ó g u s m u n k a t á r s a m m a l r a k t u k le. m á r a kialakult felépítése a k ö v e t k e z ő : Elemi mozgásminták + Ruganyosság + Egyensúly Mozgáskoordináció tökéletesítése Dominancia (kéz. „Felvezető" vagy „szoktató" gyakorlatsor: a m o z g á s k o o r d i n á c i ó t m e g a l a p o z ó gya­ korlatok. Wimmer Zsuzsa. Frankó Mária.

). Kézdominancia kifejlesztése. 8.a nagy. 1999. t ö m e g e s m o z d u l a t o k t ó l a precíz m o z g á s o k i g .a szinkron kétoldali e g y ü t t m o z g á s o k k ö n n y e b b e n kivitelezhetőek. Ha ez megy..). Kulcsár Mihályné alapötletei nyo­ mán. 5 1 . Finommotorika kialakítását előkészítő gyakorlatsor: egymásra épülő gyakorlatok Kulcsár Mihály né k i d o l g o z á s a alapján. elöl vagy há­ tul. . A g y a k o r l a t o k a tudatos és p o n t o s végzésen keresztül fejlesztik a k o n c e n t r á c i ó t és az ö n f e g y e l m e t ( D é v é n y . és terpesz-keresztszökdelés. „ K o o r d i n á l n i azt jelenti: összeren­ d e z n i . v á l l b o k s z o l á s o k stb. o. igen kifejezetten a r i t m u s é r z é k é t . Betanítjuk a „ n e h é z " alapugrásokat: terpesz.. IV.a törzsközeli n a g y m o z g á s o k t ó l h a l a d u n k a törzstől távoli f i n o m m o z g á s o k i g .az a z o n o s oldalon e g y s z e r r e m o z g ó végtagoktól j u t u n k a keresztezett oldali m o z g á ­ sokhoz. Pl. Lábdominanciát kialakító vagy m e g e r ő s í t ő gyakorlatok. És végül a „ n e h é z " s z ö k d e l é s e k e t és „ n e h é z " k é z g y a k o r l a ­ tokat h o z z u k össze e g y m á s s a l . betartva a fejlődési irányt: fejgya­ korlatoktól h a l a d u n k a törzs és kéz felé. és t e r m é s z e t e s e n a kéz o l d a l á r a próbáljuk beállítani. G y a k o r l a t a i n k e g y ü t t fejlesztik a p r o p r i o c e p t í v rendszert az e g y e n s ú l y r e n d s z e r r e l . a végtagok szétvá­ lasztott m o z g á s a n e m vagy csak alig. az e n y h e fokban értelmi fogyatékos és az o r g a n i k u s a n érintett hiperaktív-figyelemzavaros g y e r e k e k m o z g á s e l m a ­ radásának sajátosságait: . h o g y a kéz és láb e g y m á s r a m i n d i g merőle­ ges e l l e n m o z g á s t v é g e z z e n . A mi t e r á p i á n k egyik legfőbb célja a m o z g á s k o o r d i n á c i ó kifejlesztése. 7. v e r s e k r e t ö r t é n ő v é g z é s é v e l valósul m e g . l á b t e r p e s z . ügyelve arra.és e l l e n m o z d u l a t o k együttesét. E z u t á n betanítjuk a kéz „ n e h é z " gyakorlatait.keresztezett ritmusos mozgás kialakítására: pl. és nagyfokú k o o r d i n á c i ó s k é s z s é g e t ad. . illetve egyenrangú. U g y a n c s a k együtt fejlődik a gyerek mozgásbeli tér-. a k e r e s z t e z e t t m o z g á ­ sok n e m vagy csak alig. a d o m i n á n s kezet ügyessé tevő gyakorlat. A látásérzékelés fejlesztése a m o z g á s m i n t á k megfigyelésével és u t á n z á s á v a l történik. Itt is betartjuk a proximális-disztális fejlesztési irányt.. állóképességét. M a r t o n . 5 1 . á l l a n d ó továbbfejlesztésben. . k ö n n y e d vég­ rehajtást elérjük. 1994). VI.e z e k e t leépítjük -. A g y e r e k a g i m n a s z t i k a során m e g ­ tanulja ö s s z e r e n d e z n i a külső és a belső információkat. m i n t a stabil k é z d o m i n a n c i á t . M i n d e z fej­ leszti az integrációs.a g y e r e k e k n é l a szerialitás erős fejlesztésre szorul. kiválasztja azokat az ingerületeket.z á r (ez a vízszintes síkban van). hogy a folyamatos. váltott függőleges karlendítés test mellett. a rész. A p o n t o s m o z g á s é s z l e l é s befolyásolja és szabályoz­ za a m o z g á s t .D é ­ vényi É v a és mtsai. harántter­ pesz. m i n t h o g y a bonyolult és megfelelően adagolt m o z g á s s o r o z a ­ tok kialakítása és a u t o m a t i z á l á s a m i n t e g y visszahatásként vagy az agy fejlődésének kriti­ kus p e r i ó d u s á b a n történt m ű k ö d é s m e g e r ő s í t é s e k é n t fejleszti a központi i d e g r e n d s z e r n e m szorosan a m o z g á s k o o r d i n á c i ó v a l kapcsolatos m ű k ö d é s é t i s " ( H á m o r i . az fegyel­ m e z e t t e b b e n g o n d o l k o d i k . és m o n d j u k a m o z d u l a t ( o k ) előtt és/vagy alatt. G i m n a s z t i k á n k figyelembe veszi az anyanyelvi k é s z s é g h i á n y o s . . Ez a speciális. e z e k mindig ellentétes irányú r i t m u s o s e l l e n m o z g á ­ sok.speciális g i m n a s z t i k á n a k tartjuk. A f o r m a é r z é k és k o o r d i n á c i ó együtt fejlődik.D é ­ vényi É v a és mtsai.e x t r a p i r a m i d á l i s m o z g á s r e n d s z e r t és a parietális m o z g á s s z a b á ­ lyozó areákat. Szemgyakorlatok és a domináns szem-kéz. 1976. a k k o r a „ n e h é z " ugrásokat e l ő b b ö s s z e h o z ­ zuk m i n d e n k o m b i n á c i ó b a n a m á r b e g y a k o r o l t „ e g y s z e r ű " k é z g y a k o r l a t o k k a l . m i n d k é t kézzel. és ezen két rendszer együttes fejlődése kiemelt szerepű az agyi érési f o l y a m a t o k b a n . a spontán fejlődés irányait követi: . Az a k u s z t i k u s és a k u s z t i k o m o t o r o s fejlesztés a m o z g á s o k r i t m u s o s t a p s r a v a g y r i t m u s o s m o n d ó k á r a . kéz: karlendí­ tés váltottan test mellett vagy váltott m a l o m k ö r z é s (ez a rá m e r ő l e g e s síkban való m o z g á s ) . a m o z g á s s o r o k a t . erre m é g visszatérek. „Aki k o o r d i n á l t a n tud m o z o g n i .és dinamikai érzékelése: a moz­ dulatok pályája m e g h a t á r o z z a a m o z g á s térbeliségét. u g y a n a k k o r m e g t ö r t é n i k a testrészek m o z g á s á n a k h a r m o n i k u s ö s s z e h a n g o l á s a ( D é v é n y . és elutasítja a l é n y e g t e l e n n e k ítélt informá­ ciókat. vízszintes k e r e s z t e z é s . . ^ 9. M i n d e n gyakorlatot sokszor e g y m á s után kell végeztetni. . ügyességét. E k k o r a kéz „ n e h é z " g y a k o r l a t a i t ö s s z e h o z z u k a m á r b e g y a k o r o l t „ e g y s z e r ű " l á b g y a k o r l a t o k k a l . v a g y i s ö s s z e r e n d e z ő képességet. m a l o m k ö r z é s . Hámori szerint a m o z g á s k o o r d i n á c i ó differenciálódása a l e g s z o r o s a b b a n k a p c s o l ó d i k az érzékelési funkciók differenciálódásához. 1999. a keresz­ tezett ritmusos mozgások ugrással. idő. hogy látná. 6. j á r á s ellentétes kézráütéssel. N e m tekintjük o l y a n elen­ g e d h e t e t l e n n e k . i z o m z a t a feletti uralmát. 1972. és ez tökélete­ síthető t ü k ö r segítségével.írja Nádori ( N á d o r i . a m o z d u l a t egy adott testrészre irányítása g y e n g e . a p o n t o s a b b m o z g á s szabályozza az észlelési folyamat javulását. együttműködés kialakítása és/vagy fejlesz­ tése: első g y a k o r l a t s o r u n k b a n külső és belső s z e m i z o m g y a k o r l a t o k a t v é g e z t e t ü n k (III. Miért tartjuk g i m n a s z t i k á n k a t speciálisnak? Mert fejlődéstani szemléletű. proximálistól h a l a d u n k disztális felé.a g y e r e k e k n é l g y a k o r i a k a k é n y s z e r e g y ü t t m o z g á s o k .a fej m o z g á s a i t ó l j u t u n k a végtagok mozgásai felé. h o g y terápiánkat ezen a n y o m o n kívánjuk továbbfejleszteni. in: M á r t o n . pl.az a z o n o s oldali v é g t a g o k m o z g á s a k ö n n y e b b e n kivitelezhető. a m o z g á s ritmikája az időbeliséget és a d i n a m i k a a s z ü k s é g e s e r ő a d a g o l á s t és tónusállapotot. indiánjárás ( m é g n e m s z ö k d e l é s ! ) stb. m i n d e n m o z g á s esztétikus m o z g á s alapjait m e g a d ó g i m n a s z t i k a fejleszti a gyerek helyes tartását. . 1994). . M á s o d i k g y a k o r l a t s o r u n k b a n a térlátásban való ü g y e s s é g e t és a követé- 40 41 . A b e s z é d és m o z g á s e g y ü t t e s és e g y m á s t fejlesztése a m e g f e l e l ő s t á d i u m b a n a l k a l m a z o t t mondott mozgás m ó d s z e r r e l : a m o z d u l a t o ( k a ) t s z ó b a n p o n t o s a n m e g f o g a l m a z z u k . illetve begyakorlása: igen sok egymásra épülő. Végül is m o z g á s k o o r d i n á c i ó t fejlesztő g y a k o r l a t a i n k a t . majd a l e g n e h e z e b b gyakorlatsor j ö n .m e l y e k n e k fentiekben c s a k a k ö n n y e b b e l e m e i t í r h a t t a m le . T e r m é s z e t e ­ sen fejlesztik a p i r a m i d á l i s . tehát n e h e z e n r e n d e z i k ö s s z e é s jegyzik m e g a m o z g á s o k egymásutánját. a g y i d e g ) . és biztos. old. sorrendjét és sajátos m i n t a szerinti össze­ r e n d e z é s é t értjük ( m o z g á s k o o r d i n á c i ó a l a t t ) " . a m e l y e k b i z o n y o s h e l y z e t b e n m e g h a t á r o z ó a k . a m i k o r a gyerek saját i z o m m ű - ködéséből m e g é r z i a m o z d u l a t o k p o n t o s kivitelezését anélkül.

4. H á r o m h ó n a p g y a k o r o l t a t á s után döntjük el. csípőízü­ let. 2 1 . csukott s z e m m e l tá­ j é k o z ó d á s o k fix ponttal és fix pont nélkül. közti „fordítás" látási-tapintási-alakfelis­ merési érzetek g y a k o r o l t a t á s a . 10. mozgásutánzások. M i n d e z e k az a g y k é r e g alatti (subcorticalis) területek fokozott m u n k á b a vonását jelentik. Légzőgyakorlatok: hasi légzés levegő-visszatartással szétszórt és különböző testhelyzetekben. üte­ met is ütve. olvasás alapján j á t s z u n k . hogy a r i t m u s o s u g r á s o k gyakorlásával az agy premotoros cortex* részét érintjük. 11.e l s ő s o r b a n ingásos lépésmozgással kicsiknél (Falvay Károly tanítása). sík­ i d o m o k u t á n r a k á s a . e l ő s z ö r nyitott s z e m m e l . Itt kell b e s z é l n e m a „ p i r o s s z e m ü v e g e s " o l v a s á s r ó l és írásról. 18. Ritmusos beszéd: k i c s i k n e k m o n d ó k á k .) teljes. m i n t h a két s z e m m e l látna. könyök-. mely m o t o r o s ü g y e s s é g e k szervezésében is részt vesz. először a saját test a k ö z p o n t . görkorcsolyát. csak hallás utáni tájékozódási j á t é k o k . A gyerek d o m i n á n s k e z e oldalára kívánjuk beállítani az olvasásban és írásban d o m i n á n s s z e m e t . 16.s z a v a k v i s s z a a d á s á t g y a k o r o l t a t j u k . ül. m é g újabb h á r o m h ó n a p o t írunk elő az e r e d m é n y stabilizálására.z ö n g é t l e n pár m e g h a l l á s á t és visszaadását. u g r á s v a r i á c i ó k (pl. mozgású gyer­ melyekben az agyi v é r á t á r a m l á s t óvatosan növelhetjük. érzékszervek látási. 42 43 . m e l y n e k színét a piros színszűrő kioltja. illet­ ve a m o z g á s o k r i t m u s o s e l v é g z é s é t követelik m e g . akár a n é v u t ó r e n d s z e r t gyakoroljuk. ritmu­ sos s z ö k d e l é s e k két l á b o n és váltott l á b o n .b e n n t a r t á s . 1990. hogy az íráskép rendezettsége erősen pszichés befolyás alatt is áll. melyből ki­ e m e l t e n is tanítjuk az írókeretes írást és a teljes vállból-karból végzett. Ezért a stabilan jobbkezes gyereknél egy s z e m ü v e g k e r e t b e a bal s z e m elé p i r o s színszűrőt (lencsét vagy átlátszó m ű a n y a g o t ) teszünk. t e r p e s z . A problémára részletesen visszatérek az anatómiai támadáspontot tárgyaló fejezetben. g ö r d e s z k á t . m e l y e t D e l a c a t o leírása alapján k e z d t ü n k el ( D e l a c a t o . 3. térbeli tájékozódás: mozgáselképzelések. nyaklazítás. és o l y a n kétoldali s z e r v e z ő rendszer. h á r o m i d o m e g y m á s h o z viszonyí­ tott rajzolása. „ s z o b r o k " p o n t o s leutánzása. Lurija-féle neuropszichológiai vizsgálat és a rehabilitáció gyakorlatai: egyre több gyakorlatot h a s z n á l u n k Lurija gyakorlatai közül a reciprok (váltott ellentétes) b e i d e g z é s gyakorlására. ha igen. Altalános szóban. h o g y a p r e m o t o r k é r e g vesz részt a m o z g á s időbeli s z e r v e z é s é b e n .pontjairól h a n g o k . síkban . m i n d e z e k tapssal k o m b i n á l v a ( n é p t á n c h o z kö­ zelítő g y a k o r l a t s o r o k ) . 1999). mesélés vagy szövegfel­ tájékozottság g y a k o r l á s á r a a szülőt kérjük m e g . N a p o n t a 20 percet íratjuk így a g y e r e k e t dik­ tálás u t á n . légzés és s z á m o l á s r a megtett m o z d u l a t o k . mint például a b e s z é d és az írás (Freund. kicsiknek logikai j á t é k stb. órarajzolások. A n e m stabilizált e r e d m é n y t visszaesés követheti. Alak.s z ó t a g o k . fej-. szaggatottan zajlanak le.k i l é g z é s r e megtett lassú v é g t a g m o z g á ­ sok. M i n d i g a d o m i n á n s k é z h e z igazítjuk a szemet.papíron való tájékozódás építőkocka-utánrakás. de m e g s z ű n i k a begyakorlott. Ha nincs stabil k é z d o m i n a n c i a . M i n d e n g y e r e k n é l a l k a l m a z z u k . csak h ó n a p o k . V a l ó s z í n ű . 19. Fegyelmező gyakorlatok: különlegesen fegyelmezetlen m e k e k n e k : s z á m o l á s r a vagy b e l é g z é s . utána a tágas t é r " elvét. és olyan pirosan író tollat a d u n k a kezébe. evezést. n a g y o b b a k n a k W e ö r e s . futballt. m e l y n e k sikerült elkészíttetnünk pirossal n y o m o t t változatát. és zsebecskéjében a h o z z á való piros színszűrő is megtalálható. Kinesztézis gyakorlása. g y a k o r o l u n k . h a r á n t t e r ­ pesz-zárt lábas ugrás) r i t m u s o s a n felépítve. úgy érzékel. a u t o matizálódott m o z g á s o k f o l y a m a t o s s á g a . ujjismeret. de szinte m á r ö n m a g á b a n is terápiás értékűnek tartjuk a lovaglást. A m e g i n d í t o t t m o z g á s o k sztereotip m ó d o n i s m é t l ő d n e k . a m o z g á s p r o g r a m megtartott. de m á s mozgással is elősegítünk. fejlesztjük a m a g á n h a n g z ó h o s s z ú s á g és z ö n g é s . Freund azt írja.ses s z e m m o z g á s o k a t fejlesztjük.egyre táguló . mert a fenti leírás olyan. betartjuk az „ e l ő s z ö r passzívan.2 0 p e r c e t olvastatjuk u g y a n í g y G ó s y M á r i a Varázsió c. 13. m e l y e k e t mozgással . utána aktí­ van. és m o z g á s nélkül is k ö r b e ü l v e m o n d u n k .. irányismeret: akár a testismeretet. 24. Szövegmegértést elősegítő játékok. T a p a s z t a l a ­ tunk szerint az esetek felében látványos j a v u l á s áll be (2. akár a jobb-bal fogalmát. Időbeli tájékozódás fejlesztése: napszakok. Konstruktív praxis. Hallásgyakorlatok: Gósy Mária hallásfejlesztő gyakorlatait használjuk. Térben való mozgások.) Az alaki diszgráfia k e z e l é s é n e k m á s i k módja az angol N I L D . m e l y h e z sajnos kevés gyemelyeket napok. és a j o b b vezet a m u n k á n á l . tárgyak stb. 22. ez a kéregrész vezérli a m o z g á s folyamatos. Gestalt stb. n a g y o b b g y e r e k e k n e k Lurija n e u r o p s z i c h o l ó g i a i vizsgálatának g y a k o r l a t a i : térképrajzolás bejelöléssel. U g y a n c s a k napi 1 5 . M á r a m o z g á s k o o r d i n á c i ó s g y a k o r l a t s o r o k is r i t m u s o s m o z g á s o k a t t a r t a l m a z n a k . 12. Ritmusgyakorlatok: ü t e m k o p o g á s o k . 1963). 25. és felesleges r é s z m o z g á s o k k e l e t k e z n e k . hallási. vagy anélkül. 15. Egyik legfontosabb g y a k o r l a t s o r u n k . csukló-. a j o b b s z e m elé s e m m i t („ablaküve­ g e t " ) . ( M i n d ­ ezzel együtt azt tapasztaljuk. akiknél az írás alaki részével. de mivel m i n d e n m á s lá­ t á s é l m é n y e (fények. é v s z a k o k stb. szinkron és aszinkron (váltott kézzel). 20. melléklet). Emlékez. jobb-bal. utána a k ö z v e t l e n tér.etfejlesztés: fejlesztése. T e s t s é m a . rajz.v e r s e k . m i n t h a a d i s z l e x i á s g y e r m e k e k olvasását j e l l e m e z n é m . sztereotípiák kialakítására és m e g t ö r é s é r e stb. A piros s z e m ü v e g e s írással szép e r e d m é ­ n y e i n k v a n n a k . a v o n a l v e z e t é s s e l . 14. a beindított m o z g á s o k m e g t a p a d ­ nak ( p e r s z e v e r á c i ó ! ) . az agya ezt nem érzékeli. m e l y h e z na­ g y o b b g y e r e k e k n é l a tér k ü l ö n b ö z ő . utána csukott s z e m m e l .z á r . 2 3 . gyors m o z d u l a t o k után lassú m o z d u l a t o k . M á r t o n . Fejlesztő sportok: a „ k ö z é p v o n a l i " m o z g á s o k g y a k o r l á s a k o r és fejlesztésekor aján­ lani szoktuk az úszást. Tehát íráskor valójában csak a jobb szemével fogja látni az írást. k i n e s z t e t i k u s és mozgássor-emlékezet játékos 17. Ha a p r e motor kéreg károsodik. biciklizést. s i m a m e g v a l ó s u l á s á t . futást. fejlesztése fejlesztő k ö n y v e k használatával stb. m i n d e g y i k külön aktust igényel.t e r á p i a . térképkészítések stb. M i n d e z t azért írom le ilyen részletesen. hogy használl-e. boka. A z e g y e s m o z ­ gáselemek e g y m á s t ó l izoláltan. Lazító gyakorlatok: vállízület lazítása.D é v é n y i Éva és mtsai. háttér. a betűfor­ málással. k ö n y v é b ő l . e l ő b b kialakítjuk. n a g y f o r m á t u m ú be­ t ű e l e m tanítást. az írás r e n d e z e t t s é g é v e l p r o b l é m a van. de m i n d e n e k e l ő t t a g y e r e k e k n é l m á r s o k s z o r n a g y o n m e r e v ágyéki gerincsza­ kasz lazítása.. m e l y e t Lurija k i n e t i k u s m e l ó d i á n a k nevez.

Mozgásfejlődési elmaradás (nagy. Utolsó kartonunkat „nyitva hagyom": hiszen a r e n d s z e r n e m lezárt. de terápiás sport.ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s (5 éven felüli) g y e r m e k e k n é l . a d i s z l e x i á s g y e r m e k e k e g y része P O S . h o s s z a b b (64 g y a k o r l a t e l e m ! ) m o z g á s s o r o ­ A fent leírt területek m i n d e g y i k é n a képesség -> készség -> automatizado (jól kivitelezett) fejlesztési elvét követjük. iskolaérellcn óvodások Korbontásban tekintve: Alapozó Terápia Fejlesztés: anyanyelvi készséghiány miatt idegrendszeri éretlenség miatt mozgáskoordináció elmaradottsága miatt fejlődik. U g y a n a k k o r n á l u n k m á r „ v é g z e t t " gyerekeinket Földi Rita „ l a b d a t e r á p i á j á b a " küld­ j ü k . Óvodások 5 éves . de az igen súlyos r é s z k é p e s s é g h i á n y miatt kisegítő iskola várna ra. a kosárlabdát.és finommozgások) . két oldal m ű k ö d é ­ sének szétválasztását.ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s g y e r m e k e k n é l .ü g y e t l e n s é g van. és m é g h a t é k o n y a b b p s z e u d o d e b i l i t á s [ál-értelmi fogyatékosság] esetén. ha diszlexiásak. Mozgásos kat tanítunk be. ^ Mivel a terápia n e m h a t é k o n y tartalmi diszgráfia kezelésénél. .ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s g y e r m e k e k n é l . mely az egyensúly. . Tíz éves t a p a s z t a l a t u n k alapján a k e z e l h e t ő c s o p o r t o k : Anyanyelvi készség hiánya Megkésett vagy/és hibás beszédfejlődés Diszlexia Diszgráfia Diszfázia POS Organikus eredetű hiperakti vitás figyelemzavarral y Idegrendszer érését megalapozó terápia Mentális retardáció és/vagy deficit (enyhe fokú) Földi Rita labdát h a s z n á l ó mozgásfejlesztő m ó d s z e r é b ő l . 26. m i n é l kisebb a gyerek. de lesz p a n t o m i m s p e c i á l k o l l é g i u m u n k is. e g y é b labdajátékokat. belső és külső r i t m u s . h a n e m testismeretet. ezért r ö v i d e b b ( 3 .4 g y a k o r l a t e l e m ) . n e h e z e n k e z e l h e t ő b e s z é d p r o d u k c i ó s v a g y b e s z é d p e r c e p c i ó s zavarok.b a n s z e n v e d ő g y e r m e k e k egy r é s z e d i s z l e x i á s is. . ezért k i d o l g o z t u n k egy un. ritmu­ sos népi m o z g á s o k és j á t é k o k felhasználásával t ö r t é n ő fejlesztése felé fordulunk. . melyet a Fejlesztő P e d a g ó g i a 2 0 0 1 / 1 . . diszfázia stb.iskoláskorú diszlexiás g y e r m e k e k n é l . 2 8 . m i n t e g y á t m e n e t i fejlesztő lehetőségként: m á r sport. m e r t a két r e n d e l l e n e s s é g ölelkezik e g y m á s s a l (a P O S . a figyelem és a logikai g o n d o l k o d á s fejlesztésére is (!) alkal­ m a s . számá­ ban leírtunk.Beszédfejlődési problémák (megkésett. Ez a terápia kifejezett és t u d a t o s e g y ü t t m ű k ö d é s t igényel a terápiát v é g z ő egyén és a gyer­ m e k között. r i t m u s o s m o z g á s t és szeriális e m l é k e z e t e t is fejleszt.Dominancia megválasztásának késése . ahol a g y e r m e k n o r m á l intelligen­ ciájú.rek j u t h o z z á . 29.n a g y o n h a t é k o n y a terápia valódi debilitás esetén ( I Q : 6 0 . E z t is s z á m b a véve és tapasztalatainkat á t g o n d o l v a a terápia h a t é k o n y n a k m u ­ tatkozik: . a n o r m á l i s intellektus alsó ö v e z e t é b e e s ő g y e r m e k e k ( I Q : 7 0 . akiknél súlyos beszédfejlődési z a v a r áll vagy állt fenn: m e g k é s e t t b e s z é d f e j l ő d é s .POS ( p s z i c h o o r g a n o s s z i n d r o m a ) .z e n e i diszgráfia kezelést". 2 7 . Földi Rita féle labdaterápiás fejlesztés: átvettünk és beolvasztottunk Fodorné dr.b a n s z e n v e d ) . annál e r e d m é n y e s e b b e n .7 5 ) . sőt á l l a n d ó a n Fejlődésben elmaradt.8 5 ) ugrásszerű fejlesz­ tését lehet elérni. „ A n y a n y e l v i . a z o n b a n a n e m diszlexiás P O S .h a t é k o n y n a k b i z o n y u l a terápia intelligencia-határeset g y e r e k e k n é l : a debilitás felső.b a n s z e n v e d ő g y e r m e k e k n é l is észlelünk terápiás hatást a m o z g á s k o ­ o r d i n á c i ó fejlődése miatt. a súlylökést. akiknél m o z g á s . kialakulatlan k é z d o m i n a n c i a vagy k i m u t a t o t t diszlexiaveszélyeztetettség áll fenn.) . a g y o r s a s á g . Testvonalat átlépő keresztező gyakorlatsor: szimmetrikus és aszimmetrikus kereszt­ befogások. a p i n g p o n g o t .iskoláskorú diszgráfiás g y e r m e k e k n é l az írás alaki o l d a l á n a k javítására. esetleg diszfázia gyanúja. de igen k o m p l e x és nyitott r e n d s z e r r é vált.Mentális retardáció és/vagy deficit -POS >» Iskolások 16 évesig _ Diszlexia. diszgráfia aiakj _ Enyhe mentális retardáció v a g y deficit _ poS 44 45 . szerialitás fejlesztése: a szerialitás fejlesztése gyerekeknél k i e m e l t fon­ tosságú. Fejlesztésünk így h a t á r o z o t t fejlődéstani vonalú. az állóképesség. akiknél tisztán a n a g y m o z g á s o k és f i n o m m o z ­ g á s o k ü g y e t l e n s é g e figyelhető m e g . . . A dominanciafejlesztés i d ő s z a k á b a n ajánljuk a teniszt. mely n e m c s a k a k ö z é p v o n a l átlépését. jelenleg F a l v a y K á r o l y n a k az e g y e n s ú l y és beszéd. diszfázia. az ü g y e s s é g . és ha úgy a l k a l m a z z u k .b a n s z e n v e d ő g y e r e k e k n é l . a ví­ vást.

m á s részterületét létrehozva m á s és m á s m i n t á z a t o k b a n . Hiperaktív-figyelemzavaros g y e r e k e k (organikus eredet) egy részénél kifejezett sérülést feltételezhetünk. ahol egyik félteke rostjai a m á s i k b a vezetve egy­ m á s t k e r e s z t e z i k ) a p a r i e t á l i s lebeny. m í g m á s o k a h a l á n t é k l e b e n y n e k .II. Az o r g a n i k u s e r e d e t ű h i p e r a k t i v i t á s figyelemzavar s z i n d r ó m á b a n sérülése vagy sérülékenysége biztosra v e h e t ő . a Sylvius-árok körüli r é s z e k n é l . Igen v a l ó s z í n ű a R A S (retikuláris a s c e n d á l ó rendszer) érintettsége.s z ö v e t t a n i l a g i g a z o l t n a k t e k i n t h e t ő a k é r g e s t e s t ( c o r p u s c a l l o s u m .m e g k é s e t t beszédfejlődés. de m á s területek is szóba j ö h e t n e k r é s z k é p e s s é g . olvasás.e c h o p r a x i a -. E l t e k i n t v e a p r o b l é m a bio­ kémiai m a g y a r á z a t á t ó l . hiperaktív-figyelemzavaros g y e r e k e k n é l vagy a n y a n y e l v i k é s z s é g h i á n y o s g y e r e k e k n é l .melylyel a külvilág felé fordulunk -.t e m p o r o occipitalis „ s a r o k " ) . m á s részénél b i z o n y o s területek éretlenségét.és h a l l ó r e n d s z e r egyes á t k a p c s o l ó n a g y m a g v a i n a k érintettsé­ ge. (2. szerepe van a m o z g á s v e z é r l é s b e n ( é p p e n sérülésnél tapasz­ taljuk e z e k n é l a g y e r e k e k n é l . a p r o b l é m a m e g o l d ó és a szóbeli g o n d o l k o d á s vezérlője és az absztrakt. A legm a g a s a b b r e n d ű p s z i c h é s teljesítményünknek. és részt vesz a m o z g á s s z a b á l y o z á s i n t e g r á c i ó j á b a n . diszfázia. hogy a szóbeli utasítás m e g é r t é s e helyett u t á n z á s vezérli a m o z g á s t . de a jó funkció eléréséért az a g y n a k igen k ü l ö n b ö z ő területei „fog­ nak ö s s z e " . . helyesírás. és csak azt nézve. A n a t ó m i a i l a g m á s k á r o s o d o t t terület . ábra) extrapyramidális rendszerhez tartozó agykérgi mozgatóközpont hallólebeny (temporalis központi árok (sulctis centrális) vagy fissura Rolandi elsődleges mozgatómező elsődleges érzőmező fali lebeny (parietális) homloklebeny (frontális lebeny) látólebeny sylvius árok . t a r t a l m i diszgráfia . esetleg é r é s b e n e l m a r a d t ó v o d á s o k n á l . a látó. hallási és egyéb ingerek összekapcsolódása extrapyramidális rendszerhez tartozó agykérgi mozgatóközpont három lebeny „vidéke" (parieto-temporo-occipitalis) „sarok" elsődleges mozgatókéreg ~ elsődleges érzőkéreg homloklebeny fali lebeny corpus callosum (kérges test) hallólebeny nyakszirt vagy látólebeny (occipitalis) (Péter Agnes 2. a funkció m á s . Á J ) gy nyakszirt (occipitalis) va szomatoszenzoros szintézis látási.érzelmi.és a h o m l o k l e b e n y egyes részeinek b e v o n ó d á s a a folyamatba.vagy éretlen terület . . pl. mely fejlődéstanilag a l a c s o n y a b b szint). de kiemelt s z e r e p e van a h o m l o k l e b e n y sérültségének. Enyhe fokban értelmi fogyatékosoknál az agy bármelyik része károsodhat. az aktív m a g a t a r t á s é r t a külvilág felé. E z e k e t ma m á r a funkcióban levő agy vizsgálatát lehetővé tevő eljárások ( P E T . v a n n a k u g y a n agyi központjai. mely a terápia hatására az idegrend­ szerben létrejöhet. AZ ALAPOZÓ TERÁPIA HATÁSMECHANIZMUSA A) A fejlesztés idegszövettani alapja általában H a t á s m e c h a n i z m u s alatt ez esetben azt az a n a t ó m i a i l a g m e g f o g h a t ó .feltételezhető értelmi fo­ g y a t é k o s o k n á l . a h o m l o k l e b e n y felső és oldalsó részének érintettségét is találták. Az anyanyelvi készséghiányos g y e r e k e k n é l . disz­ lexia. ábra Az agy lebenyei és barázdái ábrája nyomán) 46 47 . idegszövettanilag és élettanilag is k ö v e t h e t ő funkcióbeli változást értem. a „ h á r o m l e b e n y v i d é k e " ( p a r i e t o . mint a beszéd. mely az agy „szellemi k ö z p o n t j a " : az akarat­ lagos viselkedés szabályozója. a figyelemért. vegetatív szabá­ lyozás . mely agyi területeken k e r e s h e t ő az éretlen vagy k á r o s o d o t t terület: n e h e z e n m o n d h a t n á n k b i z t o s a n felelős területeket. a fissura R o l a n d i elülső részének. a belső b e s z é d szabályo­ zója.z a v a r o k e s e t é n ( F o d o r n é Földi R i t a szóbeli k ö z l é s e ) . a j o b b parietális l e b e n y h á t s ó része (vizuális téri figyelem g y e n g e s é g e ) . fogalmi gon­ d o l k o d á s szabályozója. U g y a n a k k o r a gyerekek tünetei alapján feltételezhető a limbikus rendszer . E r e t l e n s é g szem­ pontjából p e d i g az agytörzsi vesztibulocerebelláris r e n d s z e r érintettsége biztosra v e h e t ő . S P E C T ) vizsgálják. mely felelős az éberségi szintért . r o s t o k b ó l álló k ö z p o n t i rész. fMRI.

A k i s g y e r m e k a g y á n a k plaszticitása . új szinoptikus hálózat kialakulása Az agyidegsejtek ingerületeket továbbítanak. 4 1 . ugrálás stb. m á s z á s . Hubel az emlékezet. h a n e m a kapcsolódá­ si l e h e t ő s é g e k . e k k o r a k a p c s o l a t o k á t r e n d e z ő d n e k . s + '§ •f S. szelekciók útján történik m e g . a l * iránya r\ P nyugalmi potenciál I egy része g y o r s : a m á r k i a l a k u l t j e l e n lévő.lehetőség is van: ha valahol sérülés van. De ezek 48 . ábra Az.s ez a g y e r m e k n é l több évig tartó folyamat . M á ­ sik része lassú . I _ ™ / \ prcszinaptikus | axon-*— végződés /" v. M i n d e b b ő l látható. 1976. A funkcióátvétel a n e u r o n h á l ó z a t á t s z e r v e z ő d é sével j ö n létre. oltványhajtá­ „átriumion ^ „ potenciál a k c i ó s sok i n d u l n a k .k é p l é k e n y s é g e . a m e l y e k e t a m ű k ö d é s e k során k e l e t k e z ő i d e g i m p u l z u s n e m j á r át. o. de be n e m kapcsolt r e n d s z e r e k b e l é p n e k . és ezt végeztetjük mi is ővele a terápia során.s t a b i l i z á l ó f o l y a m a t o t végzi a kisgyerek s p o n t á n is i s m é t l ő d ő m o z ­ dulataival (pl. V a g y i s n e m a v e z e t ő k é p e s s é g a legfontosabb. mint a m e n n y i szükséges. vagyis m a g á t a fejlesztést i n k á b b szövettani-idegélettani szinten p r ó b á l n á m m a g y a r á z n i . stabilizálják a helyes kapcsolásokat. laboratóriumának munkatársa készítette. de k o m p e n z á c i ó r a fel is h a s z n á l ó d h a t n a k . a nyelvi önkifejezés.a m e g i n d u l ó funkciók „kiszűrik. A kellő ingerre­ a k c i ó m e g f e l e l ő s z á m ú és m e g f e l e l ő h o s s z ú ideig való g y a k o r o l t a t á s á v a l é p p e n ezt a k i s z ű r ő . s z ü k s é g esetén á t r e n d e z ő d é s e .). ''ife' s ? szinaptikus rés receptor i (on_ csatorna i / i -OM* ingerületátvivő posztszinaptikus anyag dendrit 4. A k o m p e n z á c i ó r a t ö b b A m á s o d i k fázisban . ábra). Hámori leírása alapján a g e n e t i k u s p r o g r a m csak általánosabb utasításokat tartalmaz. Az agy idegsejtes szerveződését a Golgi-féle festés felhasználásával Santiago Ramón fedezte fel. el­ p u s z t u l n a k " ( H á m o r i . 1979.n • 'Ili' 7 mitokondrium szinaptikus vár. megerősítik. a p o n t o s a b b k i d o l g o z á s a születés utáni fejlődés során. majd a felesleges sejtek elpusztulnak. a k é s ő b b i e k során h e l y e s n e k b i z o n y u l ó k a p c s o l a t mellett r e n g e t e g „ t é v e s " k a p c s o l a t o t is kialakítanak e g y m á s s a l . A n a g y a g y k é r e g b e n az á t r e n d e z ő d é s a « az ingerület ^ 4 haladási + " . A fe­ les s z á m b a n kifejlődő idegsejtek sok.m e g e r ő s í t ő . ábra). ábra 3. a tanulás. M á s r é s z t a n o r m á l i s funkcióhoz szükséges agy szerkezet kialakításában j ó ­ val több idegsejt vesz részt. . sir*' V* |. S z ö v e t t a n i l a g valószínűleg n e m a v e l ő s h ü v e l y e s e d é s a legfontosabb érési folyamat. egy idő után kiszelektálódnak.. Az óvodáskorú iskolaéretlen g y e r m e k e k n é l pedig egyes e s e t e k b e n n e m m e r n é k megje­ lölni agyterületet. a k c l o s o l e n c . 1986) (4. M á r t o n . h o g y a terápia n e m bizonyos agyterületeket fejleszt. Általuk valósulnak meg az elme alapvető működési mozzanatai: Ezt a szövetmintát Janet Robbins. és h a l a d n a k az ép idegsejteken és ép d e n d r i t h á l ó z a t o k o n „ k i a d ó v á " vált üres t e r m i n á l o k h o z .c s o d á l a t o s . (Harvard Orvosegyetem) Dávid H. m i u t á n az agy funkciókban g o n d o l k o d i k ( 3 .. 1999.).D é v é n y i Éva és mtsai. m í g m á s h u z a l o k . ha­ n e m a d e n d r i t h á l ó z a t k i a l a k u l á s a és ezzel a s z i n a p t i k u s h á l ó z a t k i b o n t a k o z á s a .ez az új szinaptikus h á l ó z a t kialakulása ( K a t o n a . a sérült rostokról új kollaterálisok.

M á r t o n . A k o o r d i n á c i ó s képességek . o. r i t m u s . 1981). az agonista-antagonista izmok kiegyensúlyozott m ű k ö d é s é t .D é ­ vényi É v a és mtsai. 1999. " (Schilling. Végül az agykéreg m o z g á s s z a b á l y o z ó részei: az elsődleges m o z g a t ó k é r e g az akaratla­ gos m o z g á s o k indítója. 9. helyzet­ érzés. 3. ritmus) és a belső k ö r n y e z e t b ő l (ízület. e l m a r a d o t t az anyanyelvi készsége. i z o m t ó n u s . beszéd) é p ü l " (Ba­ konyi. a hátsó parietális lebeny a m o z g á s f o l y a m a t o k térbeli koordinációját végzi. m e l y b e az extrapiramidális r e n d s z e r l e g n a g y o b b m a g v a i tartoznak: farkasmag (n. M i n ­ den m o z g á s alapja a s z e n z o m o t o r o s integráció. s a testközéptől kifelé a v é g t a g o k i g . A kisagy a n a g y ö s s z e h a n g o l ó az a g y k é r e g és a periféria. a m o z g á s k o o r d i n á c i ó e g y i k fő központja. az e g y e n s ú l y s z a b á l y o z á s központi szerve. o. hozzájárul a vesztibuláris m a g r e n d s z e r : testtartás. Az e l m ú l t 10-20 év alatt nálunk is m e g h o n o s o d ó fejlődéstani szemléletű fejlesztő terápi­ á k b a n é p p e n a t á m a d á s p o n t j u k volt új és szokatlan. in: M á r t o n . K ö v e t k e ­ ző állomás a köztiagy. . " (Hottiger.ezek gyakorlással e g y m á s r a h a n ­ g o l ó d n a k . A m o z g a t ó r e n d s z e r elválaszthatatlan e g y s é g b e n m ű k ö d i k az é r z ő r e n d s z e r r e l . gördü­ lékeny voltát. ez p e d i g az információt felvevő és feldolgozó r e n d s z e r e k jó m ű k ö d é s é r e . Az e x t r a p i r a m i d á l i s r e n d s z e r h e z köthetjük az akaratlagos m o z g á s o k sima. K é s ő b b a szimbolikus m e g é r t é s arra az alapra épül rá.L o w e n t h a l . futás. ugrás) m e g n y i l v á n u l ó t e s t m o t ó r i u m a m e l y m e g f e l e l ő e n kifejlődött statika alapján alakult ki .és a r c i z o m . m é g i s m i n d i g mint e g y s é g e s egész m ű k ö d i k hatal­ mas összeköttetés-rendszerrel. ezért a k o o r d i n á c i ó s k é p e s s é g e k fejlesztése m a g a után vonja a tanulási ké­ pességek fejlődését. Ez a külső-bel­ ső k ö r n y e z e t b ő l nyert információ. v ö r ö s m a g . a ritmikus feladatok végrehajtása.) T e k i n t h e t j ü k a m o z g á s t a n u l á s és s z i m b o l i k u s tanulás közötti analógiát e kettő össze­ függése e r e d e t é n e k . irány-.a m o z d u l a t o k ingerlőén h a t n a k az agytörzsre is. b e s z é d ) " ( T o b i s . B a k o n y i . 1980. átszerv e z ő d é s é t teszi lehetővé. a labirint és a s z e m m o z g á ­ sok + hallás között. a durva t o v a h a l a d á s i m u n k á k b a n ( m á s z á s . mert a fentiek m ű k ö d é s e igen szoros összeköttetésben áll a kisagy v e z é r l ő r e n d s z e r é ­ vel.ez a reafferentáció vagy újra visszajelentés. az agytörzsi ingerlés a dendritek n ö v e k e ­ d é s é n e k és a szinaptikus hálózat g a z d a g o d á s á n a k és ú j r a s z e r v e z ő d é s é n e k erős ingere.és t ö r z s m o z g á s o k k a l . térérzékelés. Fodorné Földi Rita m e g f o g a l m a z á s á b a n : a külső k ö r n y e z e t b ő l (látás. ahogy a beszéd felépítésé­ nél m e g f i g y e l h e t j ü k . o. 2. rúgás stb. o l í v a m a g . h o g y anatómiailag-funkcionálisan B) Az Alapoz/' Terápia feltételezhető anatómiai-idegszövettani támadáspontja m e g p r ó b á l j a m az A l a p o z ó T e r á p i a mint mozgásfejlesztés és az anyanyelvi készség k ö z ö s pontjait leírni.) „A g y e r m e k első válasza az életben m o t o r o s válasz. d i n a m i k a i ö s s z e t e v ő k stb. j á r á s . m e l y e k a m o z g á s o k „kinetikus m e l ó d i á j á t " biz­ tosítják: a m o z g á s r é s z e k n e k m e g f e l e l ő s o r r e n d b e n kell m e g j e l e n n i .A m o z g á s a k i a l a k u l ó b a n lévő e m b e r k ö r n y e z e t t e l való k o m m u n i k á c i ó j á n a k e l s ő és alapvető formája. az alsó végtagi célszerű m o z g á s o k ügyes kivitelezése (járás. l e n c s e m a g (n. Bár az a g y b a n v a n n a k központjai. hallás. a m o z g á s o k automatizálódását. pedál. szoros összefüggést. m a n i p u l á l á s .. és ezért m u t a t a m a g a s a b b r e n d ű idegrendszeri funkciókkal. Ha egy g y e r e k n e k g y e n g e . M i n d e z az agytörzsi cerebello-vesztibuláris m o z g a t ó r e n d s z e r részét ké­ pezi. testhelyzet. futás. 9. A s z a b á l y o z ó f o l y a m a t o k feltétele.). De u g y a n e z a folyamat. az i z o m t ó n u s szabályozója.a m o z ­ gások s z a b á l y o z á s á t teszik lehetővé. lásra épül rá.vagyis a m o z g á s ü g y e s s é g . . id.m o z g a t ó m a g v a k és a n a g y ö s s z e r e n d e z ő k ö t e g (fasciculus l o n g i t u d i n á l i s m e d i a l i s ) . és az é r z ő visszajelentés szabályozza a m o z g á s erejét. Ezen i g a z s á g o k o n túl szeretnék kísérletet tenni arra. D e i t e r s .D é v é n y i É v a és mtsai. és ez a z o n o s s á g o t fog m u t a t n i a végrehajtott cselekvéssel. pályák és p á l y a r e n d s z e r e k beindulását. az e l ő z ő r é s z m o z g á s gátlásával és az újra való átállással. m e l y e t a g y e r m e k m o z g á s v i l á g a k é p e z e t t . . Először r ö v i d e n á t t e k i n t e n é m a mozgásszabályozás rendszerét: 1. a reciprok b e i d e g z ő d é s biztosítása.m a g (ez a vesztibuláris r e n d s z e r e g y i k magja). .képezi a funkcióbázisát a fino­ m a b b m o t o r i k u s m i n t á k n a k (forgás. M á r t o n . m o z g á s é r z é k e l é s ) nyert információ finom e l e m z é s e adja a m o z g á s k o o r d i n á c i ó t . intelligenciája is m o t o r o s v á l a s z o k b a n m é r h e t ő . a thalamus e g y i k m a g j a és a t h a l a m u s alatti mag. mint amilyen az anyanyelvi kész­ ség. mely a k ö z é p a g y t ó l lefelé h ú z ó d v a ö s s z e r e n d e z i a s z e m m o z g á s o k a t a nyak-. n é l k ü l e n e m létezik. mélység. e g y m á s b a folyni a pontos időzítéssel. izom. p u t a m e n . a m e l y r e az összes későbbi k o m m u n i k á c i ó s forma (pl. az érzékszervekből é r k e z ő visszajelentés alap­ j á n k é p e s e k v a g y u n k javítani . és h i e r a r c h i k u s r e n d b e igazodnak.D é v é n y i É v a és mtsai. m e l y be­ vallottan a mozgáskoordináció tökéletesítését tűzi Erre az egyik v á l a s z l e h e t ő s é g elvi: . Ha a kettő között eltérés van. „ A m o t ó r i u m e g y e d f e j l ő d é s é n é l egy k o o r d i n a t í v differenciáló f o l y a m a t m e g y v é g b e : az általánostól a speciálisig. 1999. h a s o n l ó a n a h h o z . 1985. hogy a g y e r m e k ­ ben van e g y előre e l k é p z e l t m o z g á s p r o g r a m a m o z g á s m e g h a t á r o z o t t j e l l e m z ő i m e n t é n (irány. lentiformis).s z a b á l y o ­ zás központja —> továbbjutva a hídban a nagy ö s s z e k ö t ő p á l y a r e n d s z e r e k mellett szerepet k a p n a k a s z e m i z o m . ábra) Az e x t r a p i r a m i d á l i s r e n d s z e r magcsoportjai kiterjednek a k ö z é p a g y felé: fekete á l l o m á n y (substantia n i g r a ) . 9.). T e k i n t s ü k át a m o z g á s b a n résztvevő rendszereket: indul a gerincvelői érzékelésből (proprioceptivitás) -> a nyúltagyban vannak a garat és n y e l v m o z g a t ó magvak. (5. 1999. majd az állandó korrekció a végrehajtás során. A m o z g á s o s magatartás csak s z á m t a l a n specifikus és n e m specifikus ér­ zékelési és m o z g á s m i n t a megtanulásával válik lehetővé . A m o z g á s t e v é k e n y s é g é t az érzetek indít­ ják m e g . a p r e m o t o r o s és kiegészítő m o t o r o s kéreg feladata a fent említett kinetikus m e l ó d i a . Ball. h o g y mint k o m m u n i k á c i ó t lehessen a l k a l m a z n i szociális t é r e n . fej. e g y e n s ú l y o z á s . a fiziológiás e g y ü t t m o z g á s o k szabályozását és az e g y ü t t m o z g á s t igénylő i z o m c s o p o r t o k szabályozását. m ű k ö d é s b e hozással. c a u d a t u s ) . Az extrapiramidális r e n d s z e r n e k részei vannak az agykér­ gen is: a p r e m o t o r o s kéreg egyes területei. és az automatizado első fő állomása. és korai életének e l ő r e h a l a d á s a is. és m i n d e n tanulás a külső és belső k ö r n y e z e t b ő l nyert in­ formációk e l e m z é s é r e épül. v a l a m i n t a labirintból és a kisagyból befutó ingereket. 1 9 8 1 . s á p a d t m a g ( p a l l i d u m ) . p o n t o s s á g á t stb. miért hathat rá k e d v e z ő e n egy m o t o s z e n z o r o s fejlesztés.) „A m o z g á s f e j l ő d é s n e k az adja célját. Mivel m i n d e n s z i m b o l i k u s tanulás is az érzékszervi tanuki egyik céljául? 50 51 . ez m a g a az érzékszervi tanulás modellje.

a t ö r z s d ú c o k b a n (extrapiramidális m a g v a k és r e n d s z e r ) . r i t m u s o s stb. ábra). 1. az eddig m á r a u t o m a t i z á l t n a k hitt „ t u d á s " . Törzsdúcrendszer rendszeré­ Összefoglalva az a g y k é r g i és a kéregalatti t ö r z s d ú c r e n d s z e r m ű k ö d é s é t : együtt végzik az akaratlagos és a u t o m a t i k u s m o z g á s o k indítását. A m o z g á s b a n r é s z t v e v ő r e n d s z e r e k ismertetését azért tartottam i n d o k o l t n a k . tervezését és k i v i t e l e z é s é n e k folyamatos­ sá tételét. és így minden m o z g á s k o o r d i n á c i ó j á b a n részt vesz. . nyelv). Az e g é s z m o z g á s s z a b á l y o z ó r e n d s z e r m ű k ö d é s é t a h á l ó z a t o s á l l o m á n y ( f o r m a t i o reticularis) s o k s z o r o s á t k a p c s o l ó r e n d s z e r e hangolja össze. garat. majd a u t o m a t i k u s . ábra összeköttetései (Mumenthaler. h o g y ki­ emelhessem a mozgásautomatizációban résztvevő rendszereket. Röviden ö s s z e f o g l a l n á m a r e n d s z e r m ű k ö d é s é t a felső vezérléstől a m e g v a l ó s í t á s i g : az agykéregből indul a tervezett akaratlagos m o z g á s . a r c m o z g a t ó k .ahogy e g y m á s között mondjuk. . ben tárgyaltam az e x t r a p i r a m i d á l i s rendszer m ű k ö d é s é t . Az a u t o m a t i z á l t m o z g á s ­ kor szabadul fel az agy az újabb befogadására (új m o z d u l a t r a k é p e s ) . c) . lassú vezetésre és ö s s z e h a n g o l á s r a k é p e s .a gerincvelőben.r ó l rögtön kide­ r ü l hogy n e m volt az. és az elképzelt m o z g á s t a lefu­ tóval a kisagy hasonlítja össze és javíttatja. szét­ szórt hálózatos r e n d s z e r a gerincvelőtől a kéregig). . sima gör­ dülékeny. hogy ma m á r csak didaktikus szempontból választjuk szét az e x t r a p i r a m i d á ­ lis és a piramidális ( a k a r a t l a g o s ) vezérlőrendszereket.a k i s a g y b a n . Ez a tanulás alapja. motoros Br 4. rehabilitációs kezelés l e g n a g y o b b n e h é z s é g é n e k : a gye­ rekben az új ismeret s z á m t a l a n gyakorlás után sem a u t o m a t i z á l ó d i k . az extrapiramidális rendszer funkcióit). Tulajdonképpen a k k o r örülünk a terápiában való előrehaladásnak. Vajon az A l a p o z ó Terápia. N a g y o n e r ő s e n megdolgoztatjuk az agykérgi vezérlő ( k é p e s a m o z g á s r a ) —> kéregalatti t ö r z s d ú c r e n d s z e r t (a m o z g á s m á r készségszintű.az a g y t ö r z s b e n a m o z g a t ó i d e g m a g v a k o n ( s z e m m o z g a t ó k . majd visszacsatol.a fhalamusban. m e l y a fejlődéstani ősi m o z g á s o k k a l rugalmasság-egyensúly mozgásokkal .e g y m á s o n (sűrű reciprok összeköttetés van köztük). funkcionálisan is. Az agykérgi m o t o r o s k é r e g r é s z e k rostjai vég­ ződnek: a) . M e g e m l í t e m . . mert ma egy r e n d s z e r n e k tekintik anatómiailag is. és ha b á r m i m á s r a is figyelnie kell a feladat k ö z b e n . laza. E n n e k egyik o k a a k ö v e t k e z ő : a mi terápiánk kifejezetten a k é p e s s é g —> készség —> a u t o m a t i z á c i ó irányt követi a m o z g á s ­ fejlesztésben. ha egy m o z g á s t „az agy­ kéregből m á r a k é r e g alá t u d u n k k ü l d e n i " . E z é r t kissé részleteseb­ premotoros cortex Br 6. Vajon n e m az alig vagy nagyon nehezen létrejövő automatizálás j e l l e m z i a k é s z s é g h i á n y o s g y e r e k e k ta­ níthatóságát? M e i x n e r Ildikó a X.Az e x t r a p i r a m i d á l i s r e n d s z e r t tekinthetjük az automatizado második nagy nek ( 5 . 1980) 53 . m e l y m i n d e n h o n n a n k a p befutó r o s t o k a t . a m o z g á s f u n k c i ó k generalizálása és a m o z g á s f o l y a m a t o k térbeli k o o r d i n á c i ó j a .a hálózatos á l l o m á n y (formatio reticularis) sejtjein (erről m á r említést tettem R A S néven: igen kiterjedt poliszinaptikus. 8. K ő b á n y a i Logopédiai N a p o k o n a „ D i s z l e x i a " c í m ű elő­ adásában ezt tartotta a logopédiai.az agytörzsi vestibulocerebellaris rendszert Törzsdúcok és fontosabb 5. b) . hídban és nyúltvelőben.

A bal Sylvius-hasadék k ö r n y é k é n e k k á r o s o d á s a zavart o k o z a b e s z é d h a n g o k feldolgo­ zásában. v a l a m i n t a f o g a l m a k és a nyelv 6. a u t o m a t i z á c i ó II. terület a motoros a bal oldali (extrapiramidális (mozgató) és és ké­ agykérgi területekben közvetlenül. sőt akár m i n d k e t t ő vezérlése alatt is v é g b e m e h e t . vagy b i z o n y o s érzelmi állapo­ tokat) n e m c s u p á n k a t e g ó r i á k b a sorolja. E z e k az agyi m e z ő k tárolják a f o n é m á k hallási és hang-mozgásérzeti (kinesztetikai) „feljegyzéseit". A g y u n k ezeket a n e m nyelvi emlék­ képeket (például a d o l g o k alakját. D a m a s i o . m e l y e k e t funkció k ö z b e n v é g e z h e t ő k é p a l k o t ó eljárásokkal m á r rögzíteni tudtak ( P E T . a u t o m a t i z á c i ó ) anatómiailag és funkcionálisan is jól m e g f o g h a t ó a beszéd anatómiai-funkcionális e l e m z é s é n é l a k ö v e t k e z ő állítások a D a m a s i o h á z a s p á r c i k k é b e n o l v a s h a t ó a k e r e d e t i b e n ) . a „ s á r g a " szó alakját tanulja. a g y á b a n b u z g ó n képezi a fo­ g a l m a k a t . m i n t a tanulás a l a p m e c h a n i z m u s a elősegítésével hat az a n y a n y e l v i k é s z s é g h i á n y o s gyerekeknél. a m e l y e k e t k i m o n d u n k vagy leírunk. felfogunk. egység: az agy m i n d k é t oldalán r e n d s z e r e k h a l m a z a van. De n e m azért. majd a m o z g á s k o o r d i n á c i ó kifejlesztésével az a g y k é r e g ­ t ö r z s d ú c r e n d s z e r t ( p i r a m i d á l i s és e x t r a p i r a m i d á l i s rendszer. akár a kéregalat­ ti hálózat. halánték­ törzsdúcok szó és mondatalkotási terület lebeny. h o g y a fogalmakat nyelvi s z i m b ó l u m b a foglalja össze. n e m az a u t o m a t i z á c i ó . v a l a m i n t a s z a v a k a t a l k o t ó e g y e s f o n é m á k sorrendjét. A kéregalatti hálózat a „szo­ kás vezérelte t a n u l á s n a k " felel m e g .) A b e s z é d o l y a n adottság. A hallott b e s z é d b e vagy olva­ sott szövegbe foglalt nyelvi j e l e k feldolgozását is ezek az említett r e n d s z e r e k kezdik m e g . h a n e m mert a beteg a hallott szóalakot n e m tudja h a n g z á s után elemezni.) dolgoztat­ ja m e g e r ő s e n . míg az agykérgi pálya m a g a s a b b szintű. mely a fonémák. mert a Sylvius-hasadékot k ö r n y e z ő h á t s ó terület a szavak „jelenté­ sét" tároló k ö z p o n t volna. ábra. és e z e k n e k az idegi területeknek a m ű k ö d é s e ö s s z e k a p c s o l ó d i k a színfogalom. funkcionális M R I ) : eddig jól regisztrálhatóvá vált m i n d k é t oldali. A kialakult ka­ tegóriák és a s z i m b o l i k u s m e g j e l e n í t é s e k e g y m á s r a r a k ó d ó rétegei s z o l g á l n a k az elvont fogalmakban és s z ó k é p e k b e n ( m e t a f o r á k b a n ) való g o n d o l k o d á s alapjául.( a u t o m a t i z á c i ó I. amely a test és k ö r n y e z e t e között érző. h o g y hol és h o g y a n végzi az agy a nyelv feldol­ g o z á s á t (6. vagy e g y szó vétele után az agyat a megfelelő fogalmak felidézésére készteti. 6. érzünk. de belőlük újabb szintet is alkot. 2. és ezekkel újabb fogal­ m a k a t a l k o t h a s s u n k . e s e m é n y e k rendszerét és ezek viszonyát. t u d a t o s a b b hallólebeny névszó alkalmazás színfogalmak szabályozást és „asszociatív t a n u l á s t " tesz lehetővé. egység: szintén a bal féltekében helyezkedik el. Az ilyen tárolórégiók k ö z ö t t oda-vissza kölcsönös ö s s z e k ö t t e t é s van. törzsdúcokat területek!) oldali elülső részének idegmagvait reg alatti pálya révén összekötve közvetve is kapcsolódnak. 3. és m o n ­ datokat szerkesztenek. a m e l y e n keresztül a szavakat . 1992. ábra). egység: a bal féltekében helyezkedik el általában egy olyan idegrendszeri struktúra.) és a t ö r z s d ú c r e n d s z e r t (hiszen az e l e m i m o z g á s m i n t á k szervezettsége a t ö r z s d ú c r e n d s z e r h e z k ö t ö t t ) . és ezzel s z ó a l k o t á s r a ö s z t ö n ö z h e t . a fissura Rolandi elülső része bal oldalon. b i z o n y o s funkciókban a bal. ábra A beszéd és a nyelv agyi rendszere (Damasio házaspár ábrája nyomán) 54 55 . A m o z g a t ó p á l y a kettős lefutá­ sa rendkívül nagy j e l e n t ő s é g ű : a b e s z é d h a n g o k k é p z é s e így akár a kérgi. és az első kettő k ö z ö t t közvetít: m e g ­ r a g a d h a t egy f o g a l m a t . egymásutániságát. valamint egyes Ez a egy. ezáltal az egyik m ű k ö d é s e a másikban premotoros a bal is kiválthatja a thalamus megfelelő működést. a bal o k c i p i t o t e m p o r á l i s rész és a h o m l o k l e b e n y felső-oldalsó részének. Az i s m e r t e t é s egy r é s z é b e n s z á m u n k r a n a g y o n fontos m e g á l l a p í t á s o k a t m o n d a n a k ki ( a m i k o r a s z ö v e g b e n törz.vagy akár kézjeleket .m o n d a ­ t o k k á ö t v ö z v e az e l m é n k b e n körvonalazódó fogalmakat m á s o k k a l is közölhetjük. m á r mielőtt b á r m i t m o n d a n a . színét. a bal Sylvius-árok és k ö r n y é k e . ez alatt m i n d i g az e x t r a p i r a m i d á l i s rendszer nagy kéregalatti m a g v a i t kell érteni). A D a m a s i o h á z a s p á r az elvi összefoglalás után leírja azokat az e r e d m é n y e k e t .és m o z g a t ó r e n d s z e r e k közvetítésével nem nyelvi k ö l c s ö n h a t á s o k a t d o l g o z fel: amit csak teszünk. /. ábra!) Az a n a t ó m i a i hely mellé közlik a m ű k ö désbeli funkciót és a k á r o s o d á s tüneteit. a s z ó k é p z ő idegi r e n d s z e r és a m o z ­ gatópálya a kérgi és a kéregalatti p á l y á k o n át egyidejűleg aktiválódik. H á r o m szerkezeti egységre bonthatjuk. ( K e r e s d és lásd: 2. v a l a m i n t a fali lebeny­ nek a szerepe.sdúcok kifejezés szerepel. A gyerek. ezáltal az oly n e h e z e n létrejövő rögzülést elő­ segítve? Az A l a p o z ó T e r á p i a fejlesztési m e c h a n i z m u s a (törzsdúcrendszer. A m i k o r a g y e r m e k pl. A nyelv arra való. felidézi és kipróbálja őket. ( D a m a s i o . g o n d o l u n k stb. így tudjuk el­ ménkben m e g s z e r v e z n i a tárgyak. fonémakombinációk és a szóalkotáshoz szükséges nyelvtani szabályok felidézését végzi: az agy belsejéből kapott ingerekre szóalakokat állítanak össze.

Donauer Nándor neuropszichológusnak (Heim Pál Kórház). ő rábólint a megfelelőre. De e n n e k a m ű k ö d é s i m e z ő n e k a bal oldali törzsdúcok is szerves részei csakúgy. M i u t á n a Sylvius-hasadék elülső részénél h ú z ó d ó idegi m e z ő k á r o s o d á s a m i n d a beszéd. vel egy közvetlenebb utat is kialakít magának a törzsdúcokhoz. M. E k k o r (3. 2 évesen 40. m i n d a m e g é r t é s n y e l v t a n i m ű v e l e t e i b e n zavart o k o z . e g y év alatt a s z ó k é p z é s szintjére hozza fel. " D e igen sok a g r a m m a t i z m u s : „ B . és csak n é g y é v e s k o r a után kezdett szavakat m o n d a n i l o g o p é d u s segítségével. „ a " h a n g o k a t j ó l ejti.. a fissura R o l a n d i elülső részénél találhatók a b e s z é d rit­ m u s á t . mozdulattá hogy a terápiánk szavak mondattá szerkesztésében Ú g y g o n d o l o m tehát.5 óra + 3 x ] óra l o g o p é d i a : jelenleg B . A bal Sylvius-hasadék elejénél. de g y e n g e : k ü l ö n ö s e n a bal oldala volt ü g y e t l e n e b b . túl sokat esett. be. fenyegető vetélési t ü n e t e k után a g y e r e k m e g m a r a d t . k é z ü g y e s s é g b e n igen elmaradt. spontán rajzban. pá. ( B e s z é d v i z s g á l ó lelete. bizonytalan. ha idegen nyelven tanuljuk a „ s á r g a " szót. Osztie Éva főorvosnőnek. m o n d ó k á t u t á n a m o n d . 4 éves k o r a körül t ö b b kivizsgálás indul el. szókincse gyarapodik. ötvözzék hogy (ez az a összetett mi mozdu­ is alkotóelemeit szerepet sima tűnik az.t n e m ejti. E z u t á n Sz. I n t r a u t e r i n és/vagy peri. akit két év óta ma is fejlesztünk! D. „ o " . azt reméljük.16. de bal o l d a l o n kiterjedtebb á l l o m á n y k á r o s o d á s s a l j á r ó . hogy terápiánk.1 °C-os láz. a k a d á l y o z o t t é s m e g k é s e t t b e s z é d f e j l ő d é s .elsősorban a t ö r z s d ú c o k és az agy­ kérgi b e s z é d t e r ü l e t e k kisagyi ö s s z e k ö t t e t é s e i r é v é n k ö z v e t l e n ü l is k i m u t a t h a t ó az ideg­ r e n d s z e r fejlesztő m o z g á s t e r á p i a b e s z é d k é s z s é g r e való hatásossága. m o z g á ­ sa sokkal b i z t o n s á g o s a b b lesz. m o n d a t a i : „ Z s u z s i M i k l ó s s a l k i r á n d u l n i m e g y . egyszerű utasításokat megért. egyetlen. f e l t e h e t ő e n perinatalis (születés k ö r ü l i ) vascularis laesio (vérellátási z a v a r kb. dr. Lehet. h o g y a nyelvi feldolgozás során az agykérgi asszociatív r e n d s z e r p á r h u z a m o s a n m ű k ö d i k a kéregalatti.) Ebből a beszédállapotból az e g y é n i logopédi­ ai kezelés kb. ty n e m tiszta. m a g a b i z t o s . ne­ hezen érthető a beszéde. K e v e s e t és k é s ő n gügyögött.O o ) : 9 5 . szokás vezérelte rendszerrel. Igen h o s s z a d a l m a s vajúdás után az első 3 és fél napot átaludta. " „ D ö m e i s k o l á b a n v a n . „ á " . e k k o r i d e g g y ó g y á s z a t i státusza negatív. Rossz m o n d a t o k a t kijavít! M o z g á s a stabil.) k ö v e t k e z m é n y é n e k megfelelő elváltozások. Az ellenoldali h e m i s z f é r i u m b a n (félte­ kében) frontolaterálisan. fejlesztési terve elején (1998) az „ e " . De a fogalomalkotást közvetítő rendszer idő­ és így a „ s á r g a " szó k é p z é ­ k ö z ö k k e l o t t h o n . Kórelőzményből: anyjának a terhesség 2. S z ü l ő k Ausztriában d o l g o z n a k . majd egy é v e s e n t ü d ő g y u l l a d á s .ezt spaticus torticollis m a r a d v á n y á n a k tartották. A k k o r fog ismét erősen m ű k ö d n i .h a s a d é k h á t s ó részén levő m e z ő n e k t ö b b é n e m kell j e l e n t ő s e n k ö z r e m ű ­ k ö d n i e . Fél. S z ü l ő k felsorolják.5 éves. beszédkésztetése erős lesz. ügyes.5 cm átmérőjű területen perfúzió (átáramlás) defektus környéki perfúzió-csökkenéssel. 5 és fél é v e s e n került vizsgálatra. és hol egyik. M o z g á s f e j l ő d é s időben. m á . 2001.8 é v e s e n ) : „ n é h á n y izolált h a n g o n kívül e g y é b h a n g o t n e m ejt. S z e m f e n é k és látásélesség ép. 2 0 0 1 . 0 5 . töltenek ésszerűnek A törzsdúcok feladata és egyenletes a feltételezés. J o b b oldali reflextúlsúly miatt bal féltekei (parieto-temporalis?) sérülést tételezek fel. de ek­ kor m á r intenzív e g y é n i logopédiai fejlesztést kapott 1998 n y a r a óta. b e s z é d m e g é r t é s e helyzetfüg­ gő. 6 0 0 (!) hosszat úszik h á t o n . és az intenzív m o z g á s ­ fejlesztés m i n t e g y belökte a beszédkésztetést és az állandóan m e g i n d u l ó p r ó b á l k o z á s o k a t .07. h o g y a kéregalatti struktúrák . ahol két hónapi A l a p o z ó T e r á p i a után volt az első m o z g á s . k ö r n y e ­ zetéből elkezd szavakat tanulni. ez n a g y o n jó hatású és lökésszerű az e r e d m é n y . és n a g y o n fáradékony. Édesanyja szerint a logopédiai kezelés e g y év alatt n a g y e r e d m é n y e k e t h o z o t t . ny = n. hol m á s i k j á t s z i k fősze­ repet.esz- * Ezúton szeretnék az elvégzett vizsgálatokért hálás köszönetet mondani az Országos Idegsebészeti Tudo­ mányos Intézet Nukleáris Medicina Osztály főorvosának.12 szóról 2 1 0 szóra e m e l t e szókincsét -. és a szülők Ayres. E k k o r kerülnek K ő s z e g r e . ül. 2 éves korától kifejezetten k e v e s e t alszik. sekor a S y l v i u s . n e m szereti a p o g á c s á t . szavakat összerakosgat. B. n y e l v t a n á t v e z é r l ő idegi struktúrák. v a l a m i n t K ő s z e g e n P a l c s ó Júlia t e r a p e u t a is e l k e z d t e fejleszteni A l a p o z ó T e r á p i á v a l . amely szoros k a p c s o l a t b a n áll a kisaggyal. (általában).és beszédfejlődési „ u g r á s " : t ő m o n ­ datokat és j e l z ő s z a v a k a t használ. E fejezet végén h a d d álljon e g y i k l e g s ú l y o s a b b a n diszfáziás k i s g y e r e k ü n k esetismerte­ tése. és fejlesztő e g é s z é b e n is. m u t o g a t á s s a l é s élénk gesztusokkal fejezi ki m a g á t . k ö v e t k e z m é n y e s kamratágulattal. 1999 nyarától 2 0 0 0 nyaráig K ő s z e g e n k a p heti 6 órás fejlesztést: he­ ti 4 óra m o z g á s . " 6 x e g y m á s után m e g n é z egy m e ­ sefilmet. A mozgásfejlesztés beindította a m o n d a t k é p z é s t . IQ ( S n . a b e s z é d é r t é s m e g t a r t o t t s á g a mellett a kifejező-. a „ g " é s „ g y " h a n g o t is. k á szótagot é s „ s z " h a n g o t j ó l u t á n o z . többi h a n g jó. Frostig). B. a gyerek két­ nyelvű k ö r n y e z e t e t hall. B. V é l e m é n y : kétoldali multiplex (többszörös) bal frontalis túlsúlyú perfúziós za­ var. j á t é k a u d i o m e t r i a : ép hallás. ( M o z g á s a k o o r d i n á l a t l a n . 2000 nyarán Budapesten. és dr. rollerezik. Borbély Katalinnak. jó e r e d m é n n y e l : m o n d a t o k a t próbál ismételni. j o b b o l d a l o n d o r s a l i s a b b a n (hát­ rafelé) is terjedő.és postnatalis k á r o s o d á s lehetősége. m e g á l l a lábán. k ö v e t k e z m é n y e s m o z g á s . h ó n a p ­ jától egy h ó n a p i g tartó lázas vírusfertőzése volt. mint az eddigi két év alatt is. m o s t 7. b e s z é d m o t o r i k a súlyos z a v a r a áll fenn. l a b d á z á s b a n . fejét balra tartotta . újabb és újabb szövettani. és absztrakció gyenge.k ó r kiszűrése miatt vett m a g z a t v í z v é t e l n é l szinte a teljes m a g z a t v í z elfolyt. m a g z a t i héten D o w n . mit akarhat. és m o n d a t o k a t tanul belőle. bonyolult utasításokat m e g é r t gesztussal kísérve. m i n t a m á s o l á s b a n . de a szavak szintjén n e m tudta túlemelni. 2 3 . hogy rögzüljenek a f o n é m á k hallási. e l v é t v e előfordul egy-egy szó és ciklizáló szavak kiejtése. kinesztetikus és m o t o r o s megfelelői (Tehát a nyelv is „a kéreg alá küldi" a működést! MDE). cs = s. 2 ó r a készségfejlesztés (Meixner. A 12. Szerdahelyi Mártonnál heti 5 x 2 ó r a intenzív.-nál heti 4 x 2 óra mozgás + otthon Ayres-eszközök + H R G vízi torna heti 1 x 1.) H o z z á n k a g y e r e k 5 éves 6 h ó n a p o s á n került vizsgálatra.k ö z ö t t k ö z v e t í t ő agyi területek m ű k ö d é s é v e l . mint a Sylvius-hasadék hátsó részén levő vezérlő m e ­ ző. élettani és m ű k ö d é s b e l i m e g ú j u l á s o k r a ad lehetőséget a g y á n a k sérült ré­ szében is.és személyi­ ségfejlődésbeli e l m a r a d á s . temporálisan is regisztrálhatók e g y e n e t l e n ü l c s ö k k e n t perfúziójú területek. Vizsgálati összefoglalásom: 1999 s z e p t e m b e r é b e n m o t o r o s túlsúlyú s z e n z o m o t o r o s afázia. az Orvostudományok Kandi­ dátusának. g y ó g y t o r n á t j a v a s o l t a k . 56 57 . összeállítását. MRI vizsgálat: bifrontalis (két oldali h o m l o k l e b e n y i ) . e g y e n s ú l y a gyen­ ge. „ R " . v a l ó s z í n ű l e g ez a terület vezérli a mondatrészek latok egyik hasonló célja). SPECTlelete:* bal oldalon fronto-laterálisan 2-2. 1999 s z e p t e m b e r é b e n .

egyensúly. t o r n a s z ő n y e g . egy órát igé­ nyel. lehet egyéni. m e g n e m értett a n y a g bepótlása. valamint a terápia során kontrollvizsgálatokból.). Sindelar. h o g y az idegrendszeri összeköttetések kialakuljanak és m e g s z i l á r d u l ­ janak. b e s z é d é s z l e l é s e l m a r a d á s a . F o n t o s a b b . E h h e z előzetesen el kell m o n d a n u n k . e k k o r a szülőtől k é r d e z e m a mozgásfejlődést. kötetünkben. n a g y v á r o s h o z közel e s ő falvakban. test­ ismeret. Értelmi fogya­ tékos g y e r m e k e i n k terápiája addig tart. h a n e m e l ő b b egy teljeskörű fejlesztés ( m o z ­ gás + nyelvi k é s z s é g + a m á r eddig lemaradt. A FEJLESZTÉS SAJÁTOSSÁGAI mi fogyatékosok. diktált szöveget saját diagnosztikus táblázatunk alapján értékelünk (1. h o g y k o n d u k t í v jellegű. T e r m é s z e t e s e n itt részletesebben kért k ó r e l ő z m é n y l a p b ó l indulunk ki. T e r á p i á n k „ e r ő s s é g e " . tarkát stb.. hogy m i n d e n évben 120 + 30 órás intenzív akkre­ ditált tanfolyamon (120 óra intenzív kora nyáron + 30 óra évközi hospitálás) a terápiát m e g ­ tanítjuk az o r s z á g e g é s z területéről j e l e n t k e z ő . Általában a terápia összideje 6 h ó n a p és 2 év között m o z o g . és fordítva.) A kiscsoport lehet vegyes.és i d e g r e n d s z e r m ű k ö d é s több te­ rületét felölelő vizsgálat: a gyerek általános időbeli és tájékozottsága. m i n d e n okot „ ö s s z e s z e d ő " g y e r e k m é g s e m diszlexi­ ás. bár az o k . sz. hogy az ő részére fejlesztő szeretetté válhasson. 50%-os terápia-végigvitel vagy -befejezés: a fejlesz­ tési ó r a s z á m igen m a g a s . T e h á t pl. A tájékozódó vizsgálat egy. de n e m e l e n g e d h e t e t l e n (lab­ dák.és írásteszt.) szintén h a r m o n i k u s a n t u d u n k együttműködni. a nyári intenzív ( 5 x 2 óra) után a szülők ősszel leállnak. T e r á p i á n k a t Ayres-terápiával k o m b i n á l h a t j u k é s H R G vízi fejlesztésével. rutin ideggyógyászati vizsgálat. rajzolás és névutórendszer. h o g y m i n d e n á r o n kínlód­ va az iskolai k ö v e t e l m é n y e k k e l lépést tartani. G O H és G M P vizsgálat (beszédhallás és beszédészle­ lés + m e g é r t é s ) . indulásnál 20 perces videót készítünk. Is­ kolás g y e r m e k e k esetében a nagyvizsgálatot megelőzi olvasás. pl. n é h á n y vagy egy g y e r e k és egy megfelelő m é r e t ű szoba. annál j o b b . Syndelar. u g r ó z s á m o l y o k . pl. vagy kognitív fejlődést. T e r m é s z e t e s e n m i n é l t ö b b e s z k ö z van és lehet. r u g a l m a s s á g . Fél évi terá­ pia u t á n k é r n i s z o k t u k . ( G y a k o r i pl. m í g a szülő és a gyerek bírja. hogy a g y e r m e k igényel-e terápiát. m e r t s z á m u n k r a is bá­ mulatra m é l t ó . ugrásszerű e r e d m é n n y e l . mely n e m c s a k a mozgásfejlődésre. A teljes kezelés vizsgálatból és terápiából áll. A t e r á p i a l é n y e g e egyfajta „ c s e l e k v ő s z e r e t e t " . h o g y k i s c s o p o r t o s terápiában öt gyereknél több n e m lehet. az agy. csak v a r i á l h a t ó s z ö v e g g e l . m e r t m á r látnak e r e d m é n y t . vagy szülővel vezetett: hetente találkoz­ va a szülővel és g y e r e k k e l betanítjuk. s z e m . g y e r m e k e k k e l h i v a t á s s z e r ű e n foglalkozó s z a k e m b e r e k n e k . újabb h a t h a v o n t a . M á s i k g y e n g e s é g ü n k a cca. m i n t a m i t a g y e r e k m e g c s i n á l m o z g á s b a n . 6 majd 12 h ó n a p m ú l v a kontroll vizsgálatot végzünk. jobb-bal ismeret. de stabilan e l m é l y ü l ő lesz. T e r á p i á n k „ g y e n g e s é g e " : a dresszúra jelleg. tervezés s z ü k s é g s z e r ű e n h o z z a m a g á v a l . h o g y fejleszthetőségük m e n n y i ideig n e m áll le (20. vagy tartalmi diszlexia esetén saját „anyanyelvi-zenei helyesírásfejlesztés" m ó d s z e r ü n k k e l . A terápia felépítését lehet nagy­ c s o p o r t o s á n végezni.e l v a r á z s o l á s á n a k kell m e g t e r e m t e n i e . a szemé­ lyiségben észlelteket (regresszióra külön fejezetben térek vissza). h o g y mi történik a terápia során a gyerekben.k é z . m o z g á s f e j l ő d é s e l m a r a d á s a . mely kb. Az olvasástesz­ tünk felépítése o l y a n .d o m i n a n c i a és ügyes­ ség. E s z k ö z ö k k e l a g y e r e k h e l y z e t b e hozható. A tanfolyamon b e t a n í t u n k tájékozódó vizsgálatot. kötél. Ha a beszédészlelés-megértésnél p r o b l é m a van. 10 éves m u n k á n k r ó l b e s z á m o l u n k Tapasztalataink és tanulságaink az Alapozó Terápiában c. Egyetlen eszközigé­ nyünk az ugróasztal. AZ ALAPOZÓ TERÁPIA FELÉPÍTÉSE. P e d i g több­ ször látjuk. a c s o p o r t o k összeállításánál a g y e r e k e k k o r á n a k h o m o g e n i t á s á t f i g y e l e m b e vesszük. a szabadtéri h a t á s o s a b b . de a szobai is igen jól h a s z n á l h a t ó . a gyerek diszlexiájának h á t t e r é b e n apai (anyai) ö r ö k l ő d é s m e n e t . esetleg „pih e n ő é v " beiktatásával). és s z á m s z e r ű e n is é r t é k e l ü n k a leírással együtt. G ó s y M á r i a m ó d s z e r é v e l .1. T a p a s z t a l a t u n k szerint van egy első h á r o m h ó n a p o s felfutás. és h o g y ezt a terápiát igénylie. E z a z e g y é n i figyelem. A vizsgálati e r e d m é n y e k e t a p o n t o s leírás mellett s z á m s z e r ű e n is értékeljük. de e k k o r a kisebbeknél az á l l a n d ó a n i s m é t l ő d ő m o z d u l a t o k r a való motiválást a t e r a p e u t a m ű v é s z e t é ­ nek és g y e r m e k . a z o n b a n m i n d e z e ­ ket felülmúlóan terápiás értékűek az Ayres-eszközök. fejlődéstani n a g y m o z ­ gások. E g y terapeuta. Edtfeldt. vagyis pl. a szülő által kitöltött k ó r e l ő z m é n y l a p értékeléséből és főleg a m o z g á s t e r ü l e t e k f e l m é r é s é b ő l áll. diszkalkulia stb. S o k s z o r látunk n e m c s a k rendes fekete hollókat. De fordulhat az A l a p í t v á n y u n k h o z is. de az iskola miatt n e m m e r i k vállalni a további fejlesztést.e s z k c z i g é n y t e l e n s é g e .l á b . Újból m e g n é z e m a gyakorlatokat. é l e t é v ! ) . bordásfal. M i n d e n m á s képességfejlesztéssel (Frostig.o k o z a t egye­ nes k i m o n d á s a n a g y o n bizonytalan terület. ahol én nagyvizsgálatot végzek: ez fél n a p o s . hogy a g y e r e k e vizsgálatát és a terápiás kezelését kérje. mel­ léklet). m i n t M e i x n e r Ildikóé. de előfordult m á r 3 h ó n a p utá­ ni e r e d m é n y e s befejezés és a súlyosabb p r o b l é m á k n á l túllépjük a két évet. E k k o r terápiás tervet készítünk és j a v a s o l u n k . és u t á n a a gyerek egész m á s h o g y a n tudja folytatni az iskolát. h a n e m fehéret. és felmérhető általa. h o g y a fontossági és időrendi sorrend n e m az lenne. k e r e s z t e z e t t d o m i n a n c i a állhat. Irástesztnél egyoldalas. A terápia lehet kiscsoportos. majd u t á n a a fejlődés ü t e m e lassabb. a k á r tanterem is megfelel a célnak. h o g y a g y e r e k n é l i n d í t s á k el a g y ó g y í t ó o l v a s á s t v a g y m á s szükséges terápiát.III. ha a te­ rápia h o s s z a b b . térbeli tájékozódás és testmozgások. t o r n a p a d o k stb. T e h á t a szülő fordulhat v é g z e t t s z a k e m b e r e i n k h e z . h a n e m fejlesztésnek vagy tor­ n á n a k . de lehet célzott: csak értel- 58 59 . de azt n e m szabad terápiának n e v e z n i . E z z e l együtt a feladatoknak megfelelő i s m é t l é s s z á m b a n és m ó d o n m e g kell t ö r t é n n i e . A terápia fő j e l l e m z ő j e . a b e s z é d vagy olvasás­ írás. azt rögtön a terápia elejétől fejlesztjük D r . c s a k hiperaktívak. A vizsgálat végén m e g p r ó b á l o k oki diagnózist adni a szülőnek. V é g h e z v i h e t ő e s z k ö z ö k nélkül. konstruktív praxis és síkbeli tájékozódás. finommotorika. ismét készítünk 20 p e r c e s videót. s z á m o n kérjük és vezetjük a terápiát. A fejlesztési idő terápia esetén heti 6 óra ( 3 x 2 óra b o n t á s b a n ) vagy napi 1 óra ( 5 x 1 ó ) . de a t e r a p e u t á n a k kell a g y e r e k r e a l k a l m a z n i . h a n e m az egész g y e r e k r e v o n a t k o z i k . vagyis a g y e r e k e t egy fejlődési folya­ m a t o n kell á t v e z e t n i e a t e r a p e u t á n a k . Mi a c s e l e k v é s r é s z é h e z m e t o d i k á t adunk. az alapvető k e r e s z t m o z g á s o k vizsgálata.

A regresszió visszafordulást. E k k o r a gyerek „korban . eddig tedd-ide-tedd-oda.á t é l : „ M a m a . és n a g y o n gyakori. otthon is. Az A l a p o z ó T e r á p i a fejlődéstani szemléletéből adódik. N e m e s Lívia: A bennünk élő gyermek.terápiás regresszióval idézi elő. babusgatásra. E b b e n az é r t e l e m b e n az A l a p o z ó T e r á p i a a regresszióval d o l g o z ó fejlesztő terápiák so­ rában h e l y e z k e d i k el.és egyúttal l e g n a g y o b b n e h é z s é g e . ölelj m e g . most futkároztam? M o s t h i n t á z t u n k ? " (Nem szabad. tehát az Ayres (szenzoros integrációs terápia) és a H R G ( H i d r o t e r á ­ piás R e h a b i l i t á c i ó s G i m n a s z t i k a ) mellett. a m a c k ó p u h a fülét). szeretgetésre és elfogadásra. k i s g y e r m e k k o r i m o z g á s o k k a l . h o g y a felnőtt értetlenül bámuljon a gyerekre. viselkedését m e d e r b e tereljük. az isko­ lában az e g y ü t t m ű k ö d ő p e d a g ó g u s o k n a k is. A b a b a k o r s z a k után j ö n a d a c . mint n o r m á l fejlődés esetében.v i s s z a m e g y " egy j ó v a l m e g ­ előző életkorára. L e g g y a k o r i b b k é r d é s a szülő részéről.) fejlő­ dési e l m a r a d á s . mi helytelen és káros. itt n a g y o n sok segítségre szorulnak. Pl. hát n e m tudja. . T e r á p i á n k egyik l e g n a g y o b b e r ő s s é g e . E z t teljes mértékben megelégíti és visszamegy a g y e r e k k e l a regressziós kor­ ra. I d ő s e b ­ beknél is j e l e n t k e z i k . m i é r t . 60 61 . TERÁPIÁS REGRESSZIÓ A regressziót a terápián n e k ü n k is kezelni kell. amit c s i n á l . a kisisko­ lásoknál a regresszió h a s o n l ó az ó v o d á s o k é h o z . és ahol a gyerek s z o m a t o p s z i c h é s e n fejlődési z s á k u t c á b a j u t o t t . t ü r e l e m és szeretet l é g k ö r é b e n h a r m ó n i á b a kerül s z e m é l y i s é g ü k " . ( N e m e s . h a n e m lelkileg is képlé­ k e n n y é válik. . „idő kérdése.é p p e n a legjobb i d ő b e n v a g y u n k . ringatásra. A testi fejlődés fo­ l y a m a t o s progressziójával s z e m b e n a lelki fejlődés k i b o n t a k o z á s á t m e g t o r p a n á s o k és viszszaesések j e l l e m z i k " . A g y e r e k a k ö v e t k e z e t e s ke­ retek között b i z t o n s á g o t él m e g . a m e g l e v ő tünet hátterében m e g r e k e d t fejlődést felté­ telez. amivel a k ü l v i l á g h o z és ö n m a ­ g á h o z h i b á s a n viszonyult. h o g y futkáro­ zott? Tudja a m o z d u l a t o t . miért.írja N e m e s Lívia. bú­ jik édesanyjához. 2 0 0 0 . ha ezt e d d i g talán é p p e n fogyatékossága ( b á r m i b e n j e l e n t k e z ő és b á r m i l y e n mérté­ kű) miatt n e m m e r t ü k m e g t e n n i . a h o v á a későbbi fejlődési szakaszokból is a gye­ rek „ v i s s z a h u l l " . a gyerek n e m c s a k testileg. és siklott v a k v á g á n y r a . de szavakba kell foglalni!) U g y a n c s a k a terápiás reg­ resszió n a g y o n j ó t é k o n y hatása lehet az e l m a r a d t szerepjátékok beindulása. mi helyes. és örül egyéniséggé váló. M é g e g y s z e r ö s s z e f o g l a l o m a tapasztalatokat: egy idő után a terápia eljut oda. a lelki f o l y a m a t o k n a k is t o v á b b kell j u t n i u k a m a g u k útján. d a d o ­ gás) j e l e n t k e z h e t . biztatni a k i s b a b a k o r i . ha a szülő az akaratnélküliséget tekinti jó­ ságnak. és azt is vállalja. Nincs enélkül g y ó g y u l á s ! ! N e m c s a k a m o z g á s .3 é v e s g y e r e k n é l vagy e z e n a v i s e l k e d é s i szinten élő g y e r e k n é l . T e r á p i á n k során mi a gyereket tudatosan visszük regresszióba. Az egyik é d e s a n y a a m i k o r t e r á p i á n k b a n m e g t a p a s z t a l t a g y e r m e k é n é l a terápiás regressziót.I V . a gyerek m é g j o b b a n egysé­ ges e g é s z lelkileg és testileg. b e g y ó g y í t h a t a t l a n történt. és m e g p r ó b á l j a a m e g r e k e d t fejlődést az eredeti élettani ú t o n t o v á b b s e g í t e n i . ? " T e r m é s z e t e s e n a l e g m e s s z e b b ­ m e n ő k i g k i s z o l g á l a n d ó csakúgy. T ü n e t e i : a gyerek viselkedésében lelkileg visszatér egy m á r elhagyott életkorának sajátosságaira. „ r o s s z " gyerekének. h a n e m r o p p a n t előrevivőén a k i m a r a d t beszédfejlődési fázisok j e l e n t k e ­ zésében: „ H á t te ki v a g y ? Mi e z ? Miért. m e l y e t m a x i ­ málisan elő kell segítenünk.k i s g y e r m e k k o r i szeretet­ mód megadására.a k a r a t o s s á g kora. és e h h e z j á r u l a kisgyer­ mekes beszéd. É p p e n ezért itt az ideje. és mivel tényleges és viselkedési koruk között n a g y o b b az eltérés.) Fixációs p o n t n a k nevez­ zük a z o k a t az egyes fejlődési s z a k a s z o k b a n k ó r o s a n létrejövő „ h e l y z e t e k e t " . A g y e r e k fejlődése s z o m a t o p s z i c h é s és p s z i c h o s z o m a t i k u s .azaz m a g a t a r t á s b a n . esetleg az ó v o d a is. melyet k é s ő b b „ k i n ő t t " .a terápiás reg­ resszió. hogy a gyereket a regresszióból kihozza. ha lehet. A g y e r e k v a l ó s z í n ű s í t h e t ő e n arra a lelki fixációs pontra kerül. m i k o r g y e r m e k e regresszióba jut: „ É s m o s t m i n ­ dent m e g kell e n g e d n e m n e k i ? " Erről é p p e n s é g g e l szó sincs. ha­ nem a lelki s e b e k n e k is b e g y ó g y u l n i u k . a család és iskola is k ö n n y e b b e n elfogadja. 2 0 0 0 ) . h o g y m e g h ú z z u k s z á m á r a a határokat. ahol n e m ­ c s a k testi ( m o z g á s és b e s z é d b e l i ) fejlődésében. visszaviszi a gyereket az alá a szint alá. otthon a s z ü l ő k n e k is. visszafelé m o z g á s t j e l e n t (1. A terápiás regresszió b e i n d u l á s a k o r a g y e r e k n e k az. leállás p s z i c h é s fixációs p o n t o k a t is létrehoz. A terápiás regresszió ezt tudatosan vállalva idézi elő. hogy az önálló akarat. mint a felnőtt. m é g p e d i g a c s e c s e m ő k o ­ ri. (Ilyenkor k ö n n y ű a n n a k a szülőnek segíteni. aki érti. ahol a m e g r e k e ­ dés történt lelkileg. h a n e m lelki fejlődésében is e l a k a d á s és/vagy k é n y s z e r p á l y á r a kerülés történt. „A regressziót a lelki fejlődés egyik tényezőjének kell t e k i n t e n ü n k . hogy terápiás regresszióval dol­ gozik: a gyereket fejlődésében nézi. h a t á r o z o t t a n kiderüljön számára. segíts n e k e m " . a regresszió min­ dig n a g y o n é r z é k e n y és s e b e z h e t ő állapotot j e l e n t k é p l é k e n y s é g é v e l . hogy visszatér az a kóros tünet.de a m e g o l d a t l a n s á g lelkét a fixációs p o n t h o z köti. egyik terapeutánk sok óvodás kezelése után összefoglalt tapasztalatait írnám le: az első korszak a „vegyél fel. csak m á r k ö z b e n koránál fogva m a g a s a b b fejlődési s z a k a s z b a lépett . o n n a n fogja visszavezetni a saját korának megfelelő életvitelre. E z t v i s s z a k a n y a r o d á s s a l . az élményt. A terápiás r e g r e s s z i ó a b e s z é d b e n n e m c s a k tünetek szintjén (visszatérő selypítés. hogy megtalálják saját akaratuk helyét személyiségükben és társas kapcsolataikban. A s z o m a t i k u s ( m o z g á s . h o g y reg­ resszióba viszi. hiszen valójában n e m tudott valamely p r o b l é m á n továbbjutni. És e b b e n az i d ő b e n a g y e r e k n e k volt egy jellegzetes beszédhibája. o. előveszi m á r n e m használt „átmeneti tárgy"-át (pl. B o d o n y i M i k l ó s . az iskolában is fokozottabb támogatásra. p o n t o s a n m u t a t v a . N e h é z a helyzet akkor. beszédbeli stb. a m i k o r a g y e r e k szeretné s z a v a k b a n hallani é s u t á n m o n d a n i . m o s t ele­ ven. E g y 2 .mi n e m . ahol valami elintézhetetlen.) Iskolás gyereknél a helyzet korral felfelé nehezedik. A m o z g á s olyan a l a p v e t ő fejlődési t é n y e z ő . és n e k ü n k n a g y o n e r ő s e n kell s e g í t e n ü n k a szülőt: előre felkészítenünk a lehetőségre. védelemre szorulnak. h o g y ott történt az e l a k a d á s . a nyolc éves gyerek ismét az ujját szopja. hogy a kereteket m e g h ú z z u k szá­ mára. mint az a jelenség. h o g y a gyerek addigi lelki-magatartásbeli védekezés-stratégiája. ahol elakadt. mi igen . a h i á n y o k n a k feltöltődniük. 5 5 1 .e l l e n k e z é s . ö s s z e o m l i k . a d a c k o r s z a k a gyerek önálló l é n n y é vá­ lásának szükséges velejárója. egy p u h a kis rongyot.és anyanyelvi k é s z s é g e k n e k kell t o v á b b m o z d u l n i u k . m a g n ó k a z e t t á t h o z o t t n e ­ k ü n k : ő p o n t o s a n értette. a b i z o n y o s beszédhibája j e l e n t k e z e t t . h o g y g y e r m e k e fejlődése m i k o r akadt el.

ring a t á s . . a . -val. de nem tudja. K i e g y e n l í t e t t e n m o z g á s o s é s é r z é k s z e r v i . .következeles betűcsere. . m á s z á s ) .részleges hasonulás. . víz­ zel ( H R G ) .Mondat elején nagybetűt nem írja. .h i m b á ló e s z k ö z ö k i d é z i k e l ő a r e g r e s s z i ó t . mozgásos t ú l s ú l y ú fejlesztés. Alapozó T. s o k s z o r a n y a m é h e t u t á n z ó b e f o g a d ó . összetett szavak írása).A z A y r e s b e n a r i n g a t ó .fordítva ír vagy betűt fordít.Szavak egybe. . . 3. . . a H R G . 62 63 . 5 . volt = ótólót).súlyos tagolási gyengeség: pl. (Tegyen oda Helyesírási problémák: 1. Ayres: e l s ő d l e g e s e n v e s z t i b u l o c e r e b e l l á r i s és taktilis r e n d s z e r i n g e r l é s e -» t e l j e s k ö r ű érzékletes-mozgásos fejlesztés. majd a g y k é r g i i n f o r m a t i k a i b l o k k b e v o n á s a —> teljeskörű. ő stb. . .máshogy írjuk hibái: . .) . .duplázás. . 4-11 évig. Súlyosabb.hosszabb nem összetett szót szétír.írásjelet „á" és „é"-ről lehagyja. . önmagukban is diszgrájiára utaló tünetek: HRG: t e l j e s k ö r ű a g y i fejlesztési r e n d s z e r . k i e g é s z ü l a v e s z t i b u l o c e r e b e l l á r i s fej­ l e s z t é s s e l .vagy utánvételezés: hallja. de előbb kinézeti = delobkinzet.toldatékot a szótól külön írja vagy a következő szóval írja egybe.nem következetes betűcserék. igekötő használata. . .Toldalékolási törvényekben hibázik (pl. v e s z t i b u l o c e r e b e l l á r i s . -1. . szóvégi ó. . Alaki probléma.Máshogy ejtjük . -Tulajdonneveket kisbetűvel írja.teljes hasonulás. . hogy a szóban valami hosszú.Hosszú-rövid mássalhangzópárokat rosszul írja. és o n n a n építi fel m é g e g y s z e r a fejlődés f o l y a m a t á t . .a mondatból szavakat érlelernzavarőan kihagy vagy többször is leírja. . .szőtagkihagyás szó elejéről vagy közepéről.szóba betűbetoldás. .: e l s ő d l e g e s e n a g y t ö r z s . forgató. Közös: -fejlődéstani szemlélet: a tünet csak egy hibás vagy m e g r e k e d t fejlődés e r e d m é n y e .) visszaviszi a g y e r e k e t az e l a k a d á s h e l y é ­ re. . h i n t á z t a t ó .) 2.k ö z é p v o n a l . betűvezetési probléma. a h h o z .g y e n g e hallási hasonlóság alapján értelmetlen betűhalmazokat ír. hol. -tt stb.k ö z é p v o n a l .zöngés-zöngétlen pár csere. Az alábbiakban táblázatban k ö z l ö m a h á r o m regresszióval d o l g o z ó terápia összehasonlítását.M o n d a t k ö z i írásjelet nem vagy nem helyesen teszi ki.Elválasztásban hibázik.és különírása hibás (pl.a m e g r e k e d é s m e g o l d á s á t terápiás regresszióval idézi e l ő : e s z k ö z ö k k e l ( A y r e s ) .e l ő . b á r m e l y é l e t k o r b a n kezd­ hető.megfelelő számú ingerreakció: a szenzomotoros ingerreagálás(mozdulat)-nak megfe­ l e l ő s z á m ú s o r o z a t n a k kell l e n n i e . MELLÉKLET Diszgrália kiértékelő táblázat amelyik tünet a gyermeknél megtalálható!) -Hosszú-rövid magánhangzópárokat rosszul írja.1 6 é v i g . a g y t ö r z s .n é l l e g ő s i b b k ö z e g ü n k .összeolvadás.Hagyomány elve (j-ly) hibás. -Mondatvégi írásjelet nem vagy nem helyesen teszi ki.Magánhangzótörvényekben hibázik (pl. h o g y a z i d e g r e n d s z e r fejlődése b e i n d í t h a t ó l e g y e n . m i n t a k i s g y e r m e k é l e t é b e n a v a l ó s á g b a n (pl. n a g y m a g v a k é s k é r e g . a víz. . az A l a p o z ó T e ­ rápiánál a csecsemőkori mozgásformákból való kiindulás. közösségét és eltéréseit: Regresszióval dolgozó fejlődéstani szemléletű idegrendszerfejlesztő (mozgásos-érzékszervi) terápiák HRG Ayres Alapozó Terápia /.konduktív terápiák. .kétjegyű mássalhangzóból az egyik jegyet kihagy ja.szóból betűkihagyás. illetve többszörözés (pl. . -vei. rendezetlen íráskép g y e r e k e t a m e g r e k e d é s pontjáról az e r e d e t i élettani úton kell t o v á b b s e g í t e n i . . m o z g á s f o r m á k k a l ( A l a p o z ó T.szótag (nem toldalék!) lehagyása szó végéről.

- ittht* itu/mThi ti Itcodé.Hcetr&L&lt• $l*yC^ a-spfiiiqádit/^& 4 <mf- 64 65 .2. MELLEKLET I b síULyujL .jÁlhj t — 1 - 1 . MELLÉKLET 2.

o k a lehet. E k k o r a g y e r m e k 6 é v e s volt. november. Zsolt szülei . M . t e k i n t e t e is é r t e l m i f o g y a t é k o s s á g g y a n ú j á t v e t e t t e fel. neurohabilitáció.. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 8 7 ) : Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak. KATONA FERENC ( 1 9 8 6 ) : Fejlődésneurológia. Az ó v o d á b a n a l k a l m a z o t t p e d a g ó g i a i m ó d s z e r e k e t Z s o l t n á l 2 5 . TÓTH GÁBOR. Zánka. Neurol. NEMES LÍVIA ( 2 0 0 0 ) : A bennünk élő gyermek. DONÁTH TIBOR ( 1 9 9 6 ) : A motorium funkcionális anatómiájának modern értelmezése. DIAMOND. Gondolat Kiadó. Medicina Kiadó. mint a pszichoszomatikus fejlesztés eszköze" konferencia. FREUND.dysgraphia kezelés. Budapest. h o g y sok a z olyan eset. ( 1 9 9 0 ) : Premotor area and preparation of movement.5 4 7 .7 0 % . Is­ Hogyan került a gyermek Nevelési Tanácsadónkba? kolapszichológia. E s e t i s m e r t e t é s e m . FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 3 ) : Testnevelési játékok szerepe a koordinációs képességek és pszichikus alapfunk­ ciók fejlesztésében. m e l y m o z g á s b e l i e l m a r a d á s b a n m a n i f e s z t á l ó d h a t . H y d r o c e p h a l u s a . Óvodai Nevelés. AZ ALAPOZÓ MOZGÁSTERÁPIA ALKALMAZHATÓSÁGA EGY ESET TÜKRÉBEN VAS E R I K A DELACATO C. A z t tapasztaljuk. DIAMOND ( 1 9 9 3 ) : Testkontroll 2 . Az óvoda által mellékelt jellemzésből kiemelném a következőket: Zsolt 1993-ban k e r ü l t ó v o d á j u k b a . T u d o m á s o m szerint a vízfejűség m i n t p r o b l é m a c s a k c s e c s e m ő k o r b a n állt fönn. Thomas Publisher. e k k o r kezelték. Budapest. .1996 j a n u á r j á b a n j e l e n t k e z t e k e l ő s z ö r i s k o l a é r e t t s é g i vizsgálatra. a nyelv és a beszéd. Óvodai Nevelés. DÉVÉNY ANNA ( 1 9 9 4 V D S G M . nulmány. e g y e n s ú l y . Springfield. J . Új módszer a mozgásrehabilitációban. Részletes ••) Testi és mozgásfejlettség. Budapest. Filum Kiadó. megjelenés jellemzés: Születési r e n d e l l e n e s s é g e volt (agyvíz-elvezetési p r o b l é m a ) .g y e n g e s é g . ( 1 9 9 2 ) : Az agy. Alapozó Terápiák Ala­ pítvány. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 7 ) : Komplex prevenciós óvodai program.á b a n az i d e g r e n d s z e r a l u l s z e r v e z e t t s é g e áll a p r o b l é m a h á t t e r é ­ ben. 1 4 0 ( 1 0 ) : 5 4 3 . j e l l e g z e t e s k o p o n y a . . KATONA FERENC ( 1 9 7 9 ) : Az öntudat ébredése. SZERDAHELYI MÁRTON. Bu­ dapest. USA: C. Okker Kiadó. DAMASIO H. a h o l a j e l z e t t t a n u l á s i z a v a r p á r o ­ sul m o z g á s ü g y e t l e n s é g g e l a n a g y m o z g á s o k . Illinois. é s t o v á b b i k o n t r o l l r a n e m volt s z ü k s é g . ( 1 9 6 3 ) : The diagnosis and treatment of speach and reading probiems. R . Volán Humán Oktatási és Szolgál­ tató Rt. Rev. A tanulási n e h é z s é g e k n e k sokféle e r e d e t e . Az eltelt 3 év alatt m i n i m á l i s fejlődést t a p a s z t a l t a k . december. H. Budapest.IRODALOM DAMASIO A. HRG Alapítvány. 1. 66 67 . r u g a l m a t l a n s á g (szét­ eső m o z g á s ) é s f i n o m m o z g á s o k t e r ü l e t é n . Alapozó Terápiák Alapítvány. Tihany. H. sok h a s o n l ó esettel m e g e g y e z ő e n . Előadás a „Mozgás. H. füzet. Fejlesztő Pedagógia. Budapest. KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 9 ) : Alapozó Terápia Ta­ Nevelési T a n á c s a d ó n k b a n különböző tanulási-magatartási problémával küzdő gyermekek j e l e n n e k m e g . Az e s e t e k 6 5 .2 7 fős l é t s z á m m e l l e t t n e m lát­ ták h a t é k o n y n a k . január. FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 9 ) : A pszichikus fejlődés problémái. MÁRTON-DÉVÉNYI É V A . j e l e n t ő s pozitív v á l t o z á s t e r e d m é ­ nyező mozgásterápiát mutat be. Tudomány. HÁMORI JÓZSEF ( 1 9 7 6 ) : Mozgáskultúra és az idegrendszeri fejlődés összefüggései.és arcformája.. FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 7 ) : Hiperaktivitás az óvodában. 4.az ó v o d a k é r é s é r e . Budapest. I l y e n k o r a „ k l a s s z i k u s " fejlesztő p e d a g ó g i a n e m m i n d i g b i z o n y u l elég h a t é k o n y n a k . LAKATOS KATALIN: Szenzomotoros szemléletű vizsgálatok. Budapest. Az állapot és mozgásvizsgáló teszt. C. Volán Humán Oktatási és Szolgáltató Rt. FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 8 ) : Hyperaktivitás és tanulási zavarok. Nemzetközi Neveléselméleti Konferencián elhangzott előadás. MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA ( 2 0 0 1 ) : Anyanyelvi-zenei helyesírásfejlesztés . MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA ( 2 0 0 0 ) : Tapasztalataink és tanulságaink az Alapozó Terápiában.

fáradékony. a illetve Nevelési a kiegészítő vizsgálatok eredményeiből Tanácsadóban Anamnézisből kiemelendő: a szülés időre történt. k o m p l i k á c i ó nélkül. vizsgálat szerint a B e n d e r A-teszt alapján g y e n g e színvonalú. r e p r o d u k á l j a . olló stb. Intelligenciája. 68 69 . N e m kötik le a m e s é k . M i n d e z e k ellenére ez az a foglalkozási ág. e) Szociális fejiettség A pszichológiai-pedagógiai vizsgálatok eredményeiből: Figyelme 30 p e r c e n át tartós. m á s z á s j á r á s f a j t á k ) szabálytalanok. de ki­ fejezőképessége g y e n g e . agressziójuk n a g y m é r t é k b e n m e g n e h e z í t e t t e a diagnózis felállítását. Vizuomotoros koordináció a rajz A s z o c i o m e t r i a i felmérés szerint p e r e m h e l y z e t ű gyerek. Számolás terén a s z á m k é p e k e t felismeri. A szülőket felfokozott p r o b l é m a h á r í t á s . csak ü c s ö r ö g . m o z g á s a i m e r e v e k .t ö n á l l ó a n használja. hasfájós cse­ c s e m ő volt. fejlődéséhez p r ó b á l t a k mindig m e g f e l e l ő tárgyi és érzelmi feltételeket biztosítani. A szülők e l m o n d á s a szerint Zsolttal otthon is sokat foglalkoztak. kúszás. h o g y otthoni k ö r ü l m é n y e k között sokkal j o b b képet mutat. ( D o m i n a n c i a k i a l a k u l t : j o b b oldali. E l m o n d á s u k szerint a g y e r m e k telje­ sítményét nagyfokú szorongása blokkolja.) kezdetleges. E vizsgálat alapján m e g á l l a p í t h a t ó . elfogadtatását. Értelmi képességeinek felmérését a B u d a p e s t B i n e t . kitartása g y e n g e . térbeli és időbeli tájékozottsága alacsony szintű. Egy éves kora óta velük is alszik egy ágyban. 2 . Az adott lelkiállapotuk. életkor stb. á l l ó k é p e s s é g e .F i n o m m o t o r i k a fejletlen. n e h é z k e s e k . b i z o n y t a l a n v o n a l v e z e t é s j e l l e m z i . M o z g á s . é d e s a n y j a p i n c é r n ő . A szülők elvitték Zsoltot. T e s t n e v e l é s foglal­ k o z á s o k o n b i z o n y t a l a n .az anya által e l m o n d o t t a k alapján . b) Értelmi fejlettség Az iskolaérettségi vizsgálat. Sírós. K é r d é s e k r e szavakkal. bátortalan fiú. M á s z á s n á l .) IQ: 78. m i n d a hosszú távú e m l é k e z e t i funkciók gyengék. így perifériára szorult csoport­ j á b a n . W C . darabosak. Összefüggő m o n d a ­ tokat n e m alkot.m á s ritmusban m o z o g . Rajzaiban az utóbbi i d ő b e n j e l e n t m e g a „fejes-lábas" emberfigura. látván. h) Önkiszolgálás Kis segítséggel öltözik.3 fős c s o p o r t o k b a n szeret t e v é k e n y k e d n i . Ö n b i z a l m a csekély. cím. Emlékezete: e l m a r a d á s tapasztalható.p r o b l é m a m e n t e s e n zaj­ lott. h a s o n l ó a k a t kever.t e s z t t e l végeztük. m e l y sze­ rint az I Q : 72. elkeseredettség és az i n t é z m é n y e k k e l s z e m b e ­ ni igen erős e l l e n s é g e s s é g j e l l e m e z t e . illetve a terápia ki­ választását. formákat n e h e z e n azo­ nosít. mint kortársaié. M i n d e z e n p r o b l é m á k alapján az iskolaérettségi vizsgálat előtt az ó v o d a Szakértői Bizott­ ság vizsgálatát kérte.h á r m a s körben alakult ki. c) Nyelvi fejlettség B e s z é d h i b á j a nincs. S z á m f o g a l m a kiala­ kulatlan. e g y e n s ú l y é r z é k e fejletlen. d) Játék E g y e d ü l n e m játszik.S i m o n . akarati élet É r z é k e n y . mellúszás. mind a négy végtag m á s .és beszédfejlődés . mivel felmerült b e n n ü k az értelmi fogyatékosság gyanúja. Kizártnak tartották az értelmi fogyatékosságot. A l e g e g y s z e r ű b b feladatok is gátlást. n e m kérdez. g) Érz. K é t é v e s e n elveszítette e s z m é l e t é t 40 fokos láz miatt. de műveleteket végezni eszközhasználattal sem tud. szétesők. F á r a d é ­ k o n y . felülések. az e r e d m é n y r ő l az ó v o d á t n e m tájékoztatták. szorongást váltanak ki nála. A pszichológiai-pedagógiai vizsgálatokat kiegészítette egy részletes m o z g á s v i z s g á l a t : az Alapozó Terápia idegrendszer fejlesztő mozgásterápia vizsgálata. ritmustalanok. Az i n t é z m é n y e k t ő l g y e r m e k ü k r ő l kapott visszajelzéseket nem fogadták el. Finommotorika terén g ö r c s ö s ce­ ruzafogás. A szülők testén szeretett elaludni. Altalános tájékozottság: a feltett k é r d é s e k r e (név. d e a k a d o z v a válaszol. G y e n g e akaratú. A t e v é k e n y s é g e k e t a g y a k o r l ó j á t é k szintjén űzi. m i n d a rövid távú. n e m é r d e k l ő d i k . N e h e z e n m o t i v á l h a t ó . A külső h a b i t u s á b a n megjele­ nő j e g y e k n e h e z í t e t t é k a beilleszkedését a g y e r e k e k közé. É d e s a p j a v á l l a l k o z ó . de a vizsgálatról k a p o t t e r e d m é n y e k e t m e g s e m m i s í t e t t é k . h o z z á á l l á s u k . utána lankad.) jól válaszolt. Z s o l t fiatal s z ü l ő p á r e g y e t l e n g y e r m e k e . A leg­ e g y s z e r ű b b s z a b á l y j á t é k o k s e m j á t s z h a t ó a k vele. e s z k ö z h a s z n á l a t a ( c e r u z a . értelmi k é p e s s é ­ g e j ó v a l a l a c s o n y a b b . Á b r á z o l n i n e m szeret. képtelen a z alkotó e g y ü t t m ű k ö d é s r e .elmi. f) Érdeklődése I s m e r e t s z e r z é s i i g é n y e c s ö k k e n t mértékű. Számfogalma k e t t e s . ahol a legtöbb fejlődés é r e z h e t ő a h á r o m év alatt. hogy Zsolt nagymozgásai (fejemelések. Vizuális percepciója e l m a r a d kora átlagától. Irányokat téveszt. Az e g é s z m o z g á s d i s z h a r m o n i k u s . Goodinough-féle emberrajz. j á r á s o k n á l nincs m e g a k e r e s z t e z é s . versek.

de c s a k intenzív. TÓTH GÁBOR. Mozgásutánzás. M á r t o n . Az első stabil e r e d m é n y fél év után várható. MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA. il­ letve kontraindikált. b e s z é d k é s z s é g e megfelelő szintű. A határeset-intelligenciájú g y e r e k e k n é l csak az utóbbi é v e k b e n k e z d t é k el alkalmazni m e g l e p ő sikerekkel. t é n y e k i s m e r t e t é s é t . KULCSÁR MIHÁLYNÉ ( 1 9 9 8 ) : A tanulás is lehet öröm Delacato módszere alapján. Á l t a l á n o s tájékozottsága jó. illetve e h h e z t á r s u l v a k i a l a k u l a t l a n k é z d o m i n a n c i á t v e s z ü n k é s z r e . Nevelési T a n á c s a d ó n k b a n t ö b b e n e l v é g e z t ü k és gyakoroljuk Dr. a k i k n e k a terápia indikált.8 5 ) ugrásszerű fejlő­ dést lehet elérni. Bicske. i n d i á n s z ö k d e l é s ) n e m tudta e g y m á s t ó l függetlenül m o z g a t n i végtagjait. majd egy lábon) n e m egyenletes r i t m u s ú a k . m e l y h e z társul a szülők nagyfokú p r o b l é m a h á r í ­ tása és k o m p e n z á l á s a . ahol m o z g á s ü g y e t l e n s é g e t . Ezáltal i s m e r e t e i n k voltak arról. E vizs­ gálat szintén N e v e l é s i T a n á c s a d ó n k b a n történt a beiskolázás céljából. Az ismertetett esetnél az intenzív foglalkoztatást nem tudtuk m e g o l d a n i a Nevelési Ta­ nácsadó keretein belül. megállja helyét o s z t á l y á b a n . Szöveg­ A m o z g á s t e r á p i a v e z e t ő vonala a kötelező gyakorlatsor: elemi m o z g á s m i n t á k . 4-es s z á m k ö r b e n tájé­ kozódik. elsősor­ ban az anyával való k o o p e r á c i ó nélkül.D é v é n y i Éva és m u n k a t á r s a i által k i d o l g o z o t t . A szülőkkel való k o o p e r á c i ó n a k m i n d e n e s e t b e n a terápia részét kell k é p e z n i e . és ezáltal j o b b alapot nyújtani az anyanyelvi. A keresztgyakorlatokban (pl. 7. A fejlesztés célja: a gyermeknél mozgásfejlődési. F i n o m m o t o r i k á j a fejletlen.) 3. Iskolás diszlexiásoknál. N a g y m o z g á s a i ö s s z e r e n d e z e t t e k . M e n n y i s é g f o g a l m a kialakult. IRODALOM HORÁNYI ANNABELLA. Az 1997-es iskolaérettségi anyagából a következőket emelném ki Zsolt e g y ü t t m ű k ö d ő .O. feladatértése j ó . T i s z t á n n a g y m o z g á s o k és f i n o m m o z g á s o k területén ügyetlen o v i s o k n á l . 6. Iskolás diszgráfiásoknál az írás alaki r é s z é n e k javítására. A m o z g á s t e r á p i á t 1997 d e c e m b e r é b e n sikeresen befejezte. A terápiát ideggyógyászati vizsgálat előzi m e g .rugalmas­ ság . illetve kognitív készségek b e é r l e l ő d é s é h e z . A terápia 5-től 15 éves korig ajánlott. mely talán a l e g n e h e z e b b fázisa volt a munkafolya­ m a t n a k a fent említett szülői m a g a t a r t á s miatt. 2. n o r m á l i s intellektus alsó ö v e z e t é b e eső gyerekeknél ( I Q : 7 0 . feladattudata kialakult. minél kisebb a gyerek. a m e l y áldebilitást eredményezett. H a t é k o n y n a k b i z o n y u l t a terápia intelligencia-határesetes g y e r m e k e k n é l : debilitás felső. Visszajelzéseink alapján ezen iskolatípus szintjének m e g f e l e l ő n e k bizonyult. Eredmények N y o m o n k ö v e t t e m a v á l t o z á s o k a t a terápia beindulásától k e z d ő d ő e n . A kontroll­ vizsgálat után m é g fél évig folytatódott. vagy csak csekély sikerrel o l d h a t ó m e g a környezet. A g y e r m e k terápiája n e m . Kis létszámú fejlesztő osztályt ja­ vasoltunk.D e l a c a t o és G l e n n D o m a n ötletéből k i i n d u l ó . Az Alapozó Terápia javasolt: A vizsgálat alapján a kisegítő iskola m á r n e m merült fel. A kontrollvizsgálat e r e d m é n y e i j e l e n t ő s változásokat m u t a t n a k 1 év terápia után. 4 . KÓSÁNÉ DR. felnőttektől való e l f o r d u l á s az. k o r t á r s a k t ó l . Összefoglalva: Z s o l t r a a n a g y m o z g á s o k és f i n o m m o z g á s o k terén e g y a r á n t j e l l e m z ő a nagyfokú m o z g á s o s ügyetlenség. 4. elfogadtatását a szülőkkel. ( D i s z l e x i a v e s z é l y e z t e t e t t s é g áll fenn. ezért az A l a p o z ó Terápiák A l a p í t v á n y á h o z fordultunk. vagy a szomatizált testi jelek stigmatizáló h a t á s a k ö v e t k e z t é b e n ki­ alakult e r ő s s z o r o n g á s . majd rajz utáni reprodukció n a g y o n pontatlannak választása vagy megerősítése. Az A l a p o z ó az itt ismertetett esetben egy éven belül h a t é k o n y n a k bizonyult.m o z g á s k o o r d i n á c i ó m e g a l a p o z á s a és kifejlesztése . K ö v e t k e z ő l é p é s n e k j e l ö l t ü k m e g a vizsgálati e r e d m é n y e k . 5 fő) kezdett foglalkozni Zsolttal. annál e r e d m é n y e s e b b . A szülők nagy rend­ szerességgel vitték Zsoltot.A rugalmasság ( s z ö k d e l é s e k két.d o m i n a n c i a (kéz-szem-láb) meg- gyűjtemény I I . sőt a terapeuta által kijelölt otthoni gyakoroltatást is végezték. b e s z é d p r o b l é m á s és esetleg diszfáziás ó v o d á s o k n á l .a l a p o z ó te­ rápia t a n f o l y a m á t . M e g k é s e t t beszédfejlődésű. P. T e r a p e u t á j u k 3x2 órában. 5 é v e n felüli ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s o k n a k . Budapest.-ben s z e n v e d ő g y e r e k e k n é l a m o z g á s k o o r d i n á c i ó javítására. SZERDAHELYI MÁRTON ( 1 9 9 4 ) : Alapozó terápia. és az ott m e g t a n u l t vizsgálatokat és fejlesztéseket gyakoroljuk. hogy kik a z o k a gyerekek. ORMAI VERA ( 1 9 8 7 ) : Nevelési tanácsadás elmélete és gyakorlata. h a m a r el­ veszíti e g y e n s ú l y á t . Fejlesztő pedagógia.5 . rendsze­ res foglalkozás mellett. 70 71 . Magánkiadás. Jobb-bal tájékozódás saját és idegen testen teljesen hibás volt. k i s c s o p o r t b a n ( m a x . A gyakoroltatási idő 3x2 óra vagy otthon 6x 1 óra hetente. bizonyult. 5. kötet. a h o v á a g y e r m e k 1997 s z e p t e m b e r e óta jár. ezáltal va­ lószínűsíthető idegrendszeri érésbeli elmaradottságot m o z g á s o s gyakorlatokkal beérlelni. G o n d o l k o d á s i funkciók fejlődtek. M u n k a t e m p ó j a kis biztatás mellett k o r á n a k megfelelő. A vizsgálatok alapján felmerült a k é r d é s : valóban értel­ mi fogyatékossággal állunk-e s z e m b e n .S. 1. tudósítását.

1997. m i n d e n e k e l ő t t b i z o n y o s a l a p v e t ő kognitív k é p e s s é g e k m e g f e l e l ő m ű k ö d é s é r e van szükség. * A Sindelar-program gyógypedagógiai szempontú ismertetése a „Gyógyító pedagógia . fejlődése összefügg a s t r u k t ú r a h o r d o z ó neuropszichológiai folyamatok változásá­ val. G y a r m a t h y . ill. hogy az agysérülés eredetű e n y h e értelmi fogyatékosságnál is „felléphetnek u g y a n ú g y strukturált diszfunkciók". átlag alatti vagy átlag fe­ letti intelligenciaszint mellett. 1995. 1997. 1987. m á s r é s z t a korai környezett t é n y e z ő k n e k (fizikai. A teljesítmény lét­ rejötte. hogy az iskolán kívül forduljon s z a k e m b e r h e z . a h h o z . Szerkesztő: Gordosné dr.az elméleti hátterét. m e r t az agy . o.j e l e n h e t n e k m e g . az e l é g s é g e s n e k vagy elfogadhatatlannak minősített t a n u l m á n y i e r e d m é ­ n y e k n e k tulajdonít fokozott jelentőséget. 1984. figyelmi. . vagyis az „ o s z t á l y o z o t t " .tekintettel a tüneti képben gyakori m o z g á s o s nyug­ talanságra. Kereszty. n e u r o g é n eredetű altípusának . Medicina Kiadó. észlelési diszfunkciók. és elsősorban az alap-kultúrtechnikák el­ sajátítása akadályozott. M c S h a n e . Ezt a jel­ legzetesen e n y h e fokú i d e g r e n d s z e r i m ű k ö d é s i zavart k o r á b b a n m i n i m á l i s c e r e b r á l i s diszfunkciónak nevezték. 1998). Szabó Anna. Közismert. R o u r k e . 1994. R a n s c h b u r g . Vagyis a tanulás n e m c s a k a viselkedéses szinten. P e d a g ó g i a i L e x i k o n . A tanulási z a v a r tipológiáját leíró törekvések e l s ő s o r b a n p s z i c h o l ó g i a i és neurofiziológiai o k o k r a visszavezetve különítik el az e g y e s altípusokat ( M c K i n n e y . B á r m i l y e n k e d v e z ő k ö r n y e z e t is veszi körül a g y e r m e k e t . 1998. 1996. S a r k a d y .és postnatális ártalmak). Zsoldos. figyelemzavarra . melyet az elterjedt. 1995). 1981.m o t o r o s . 1996.. cerebrális diszfunkciók. 1991).nevelés és terápia" című tanulmánykötetben jelenik meg. A multikauzális szemlélet képviselői egyrészt a személyiségfüggő t é n y e z ő k n e k (individuálisan eltérő neurogén faktorok: agyi érési dinamika. D o c k r e l l . 1993. h o g y sok rosszul tanuló g y e r m e k a n a m n é z i s é b e n gyakran megtalálhatóak a z o k a korai indirekt j e g y e k . L á n y i n é . G e r e b e n n é . megkésett beszédfejlődés." Ez a kognitív pszichológiai. Z s o l d o s . 1. Egyes szerzők az agy két féltekéje közti integrációs m ű k ö d é s i zavart tételezik fel oki hát­ térként ( G a d d e s . C s a p ó . P o r k o l á b n é . BRIGITTE SINDELAR KOGNITÍV FEJLESZTŐ PROGRAMJA* ZSOLDOS MÁRTA A TANULÁSI ZAVAR . G e r e b e n n é . hogy az e n y h e értelmi fogyatékosok alacso­ nyabb. 2 3 1 . neuropszichológiai és fejlődés­ lélektani értelmezést integráló k o n c e p c i ó teremti m e g a tanulási zavarok gyakori előfordu­ lású. 1994. a diagnózis ka­ tegorizáló. A sérült agyi területtől függően a részképességek k ü l ö n b ö z ő m é r t é k ű m ű k ö d é s i zavarai . 1992. 72 73 . de általában „relatíve kiegyenlített kognitív szinten teljesítenek". mások pedig az idegrendszer egy vagy több struktu­ rális rendszerének organikus károsodását. étvágytalanság. Az iskolai tanulás során p e d i g parciális teljesítményzavar j e l l e m z ő . A s z a k e m b e r gyors segít­ ségében b í z ó szülők s z á m á r a ijesztő jelzés. h o g y valamit (va­ l a m i l y e n i s m e r e t e t ) elsajátítson. H a g i n . a s z e n z o m o t o r o s folyamatok integrá­ lásának vagy a nyelv fejlődésének nehézségei stb. a m e l y e k „ ö s s z m ű k ö d é s e elengedhetetlen a k o m p l e x fizioló­ giai vagy pszichológiai-pedagógiai teljesítmények m e g v a l ó s u l á s á h o z . Del D o t t o . 1967. E z e k az ú g y n e v e z e t t r é s z k é p e s s é g e k o l y a n b a z á l i s n e u r o p s z i c h o l ó g i a i funkciók.alvászavar. in: G e r e b e n n é . B e v e r i d g e . gyakori a figyelemzavarhiperaktivitási rendellenesség vagy a m á s o d l a g o s neurotizáció (Bálint. ma pedig . hi­ szen attól tartanak.inkább az organikus p s z i c h o s z i n d r ó m a átfogó kifejezést használják ( M y k l e b u s t . É r t h e t ő m ó d o n a szülők t ö b b s é g e csak m á r a „ m é r t " . 1998). F o d o r n é Föl­ di. 1992/93. félve a v é l e m é n y . Az e n y h e értelmi fo­ gyatékosságtól m e g k ü l ö n b ö z t e t ő s z e m p o n t . stigmatizáló k ö v e t k e z m é n y é t ő l . hipermotilitás. beilleszke­ dési n e h é z s é g . Ám az utóbbi időben több szerző is felveti. és b á r m e k k o r a is lehet a tanulási k e d v e . 1 9 9 3 .: Lány iné. 1. 1999). 1998.a részképesség-zavaroknak (vagy részképesség-gyenfogás egy-egy agyi területre lokalizált idegi érintettség k ö v e t k e z m é n y é n e k tekint. o. A tanulási zavar kognitív és pedagógiai teljesítménybeli tünetei változatosak. 2 8 . 1998). A tanulási zavar fennállhat átlagos. funkciózavarát (Palotás. G e r e b e n n é . amely az említett k ö l c s ö n h a t á s mi­ n ő s é g é n e k f ü g g v é n y é b e n sikeres vagy sikertelen lehet.A NEUROGÉN TANULÁSI ZAVAR A klasszikus m e g h a t á r o z á s szerint a tanulási zavar (specifikus tanulási k é p e s s é g z a v a r ) a globális értelmi színvonal és az ennek alapján elvárható tanulási teljesítmény közötti je­ lentős d i s z k r e p a n c i á b a n nyilvánul m eg. mint a k u d a r c o k a t kísérő viselkedésbeli tüneteket. neurogén kóreredetet valló fel­ A nevelési tanácsadást. 1997.). h a n e m az agyi m ű k ö d é s szintjén is előidézi a funkció változását. fejlesztő pedagógiai tevékenységet folytató i n t é z m é n y e k esetfor­ g a l m á b a n az e l m ú l t é v t i z e d b e n változatlanul m a g a s a tanulási és magatartási zavar pana­ sza miatt vizsgálatra vagy terápiára behívott g y e r m e k e k s z á m a . ill. A tanulási teljesítmény sikertelenségét általában m é g d r á m a i b b tapasztalatként élik m e g . 1990. h o g y ezáltal a g y e r m e k hosszú távú iskolai karrierje veszélybe kerül. ill. Z s o l d o s . úgynevezett tanulási struktúrában me g y végbe. 1995. S o k u k azonban m é g ilyenkor is m e g p r ó b á l j a ha­ logatni. S a r k a d y . mely a tanu­ láshoz s z ü k s é g e s funkciók. azonban a mentális profil erősen szórt. hogy g y e r m e k ü k az általános iskolában a töb­ biekkel n e m k é p e s együtt haladni. m o t í v u m o k és a szociális tényezők e g y m á s r a hatásán alapul. G e r e b e n n é . A pe dagógiai és neveléslélektani elméletek általános definíciója szerint a tanulás mint folyamat sajátos k ö z e g b e n .2 9 .m i n t k o m p l e x funkcionális r e n d s z e r egyes részterületeinek eltérő m ű k ö d é s é t helyezi előtérbe ( G r a i c h e n . p s z i c h é s e l h a n y a g o l t s á g ) tu­ lajdonítanak j e l e n t ő s szerepet ( G e r e b e n n é .m KOGNITÍV FEJLESZTŐ TERÁPIA A TANULÁSI ZAVAROK KEZELÉSÉBEN g e s é g e k n e k ) . P o r k o l á b n é . E n n e k e r e d m é n y e k é n t j ö n létre a tanulási teljesítmény. s z e p a r á c i ó s félelem stb. A m a g a t a r t á s k é p is jellegzetesen eltérő. 1996. m i n t a specifikus tanulási képesség­ zavarnál (Silver. peri.a m e l y e k összefüggésbe h o z h a t ó k a tanulási za­ varok b i z o n y o s formáival. G e r e b e n n é . pre-. . 1991). P o r k o l á b n é .

C s a p ó . készségek sajátosan emberi megismerési működések (Csapó. o. Brigitte S i n d e l a r s o k é v e s d i a g n o s z t i k u s és t e r á p i á s t a p a s z t a l a t a alapján é p í t e t t e fel k o m p l e x programját. illetve a kettő közti egyen­ súlyt m e g t e r e m t ő a d a p t á c i ó fogalmával m a g y a r á z z a . 1995. A legutóbbi h a z a i közoktatási irányelvekben is központi szerepet kap a képességfejlesz­ tés. Ezek. cse­ lekvésében fejlődő o r g a n i z m u s k é n t " mutatja be. a m e l y az ismeretek m e g s z e r z é s é b ő l . és 3 1 . . taktilis. a m e l y n e k első k é z i k ö n y v e 1982-ben jelent m e g Nyúljunk a tanulási zavarok gyökeréhez! c í m m e l (Sindelar. alakítja módszerét. integrált m ű k ö d é s é t . a m e l y e n a fi­ g y e l m i .. b e é p ü l n e k a m e g l é v ő i s m e r e t e k rend­ j é b e . 10. 1995). 1998). e g y m á s r a épülő. dekódolják azokat. A r é s z k é p e s s é g e k megfelelő m ű k ö d é s e előfeltétele a fejlettebb komplex m e n t á l i s m ű v e l e t e k n e k .és s z á m o l á s i k é s z s é g m e g t a n u l á s á - Dr. az é r z é k s z e r v e k felveszik az i n f o r m á c i ó k a t . M e s t e r h á z i .). a vizuális. 1992. a szerialitás {észleletek sorrendi szervező­ dése) és a téri o r i e n t á c i ó . osztrák klinikus pszichológus. ú g y n e v e z e t t s é m á k k a l . Az „ e m b e r t aktívan m e g i s m e r ő . mint a t u d á s m ű k ö d é s e . ezért „az oktatás az iskolás k o r b a n és azon túl is a l a p v e t ő e n befolyásolja a kognitív fejlődés teljes e g é s z é t " . m e l y e k szerint az oktatás fő funkciója a tanulás irányítása". észlelési k é p e s s é g e k kiértékelik. Erős leegyszerűsítéssel a k o g n í c i ó a kö­ v e t k e z ő h á r o m fő. m e r t a ma i s k o l á j á n a k „ a l a p f e l a d a t a a t a n u l á s k é p e s s é g é n e k k i a l a k í t á s a " ( P o k o r n i .t ö b b m á s le­ hetséges ok mellett . az észlelési és az e m l é k e z e t i k é p e s s é g k ö l c s ö n ö s e n e g y m á s r a h a t ó .a kognitív pszichológia és a fejlődéslélektan m e g h a t á ­ rozott területei alkotják ( C s a p ó .. A s z á m í t ó g é p m ű k ö d é s i sémáját k ö v e t v e a m e g i s m e r ő e m b e r t m i n t i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z ó rendszert mutatja be. az a k k o m o d á c i ó . 2. „Az e m b e r i m e g i s m e r é s általános lehetőségét firtató" Piaget k o n c e p c i ó j á b a n a megis­ merési k é p e s s é g e k fejlődését az asszimiláció. egyre m a g a s a b b szintű folyamat sorrendjeként fogha­ tó fel: 1. o. Nagy. o. az információfeldolgozást akadá­ lyozó diszfunkciók. A szerzőről D r . o.. írás. t a n á c s a d ó i tevékenységet folytat. integrált e g y ü t t m ű k ö d é s é t érti. Jetter. Közel két é v t i z e d e folyamatosan bővíti. m e l y b e n m e g h a t á r o z ó n a k véli a belülről létrejövő s z e n z o m o t o r o s szerveződések. és m ó d s z e r t a n i k i k é p z ő p r o g r a m o k vezetője. és a megis­ m e r é s fejlődését az „ e g y r e t ö k é l e t e s e b b a d a p t á c i ó b a n " látja (Pléh. 1992. A módszer műfaji meghatározása és elméleti megalapozása nak. az értelmi fejlődés elemi s z e n z o m o t o r o s szakaszára vezeti vissza. a m e l y n e k körülhatárolt elemei a részképessé­ gek: a figyelem. taktilis észleletek ö s s z e k a p c s o l á s a ) . a kogni­ tív hierarchia m a g a s a b b szintjein.). G e r e b e n n é . 1994).. M ó d s z e r e ismert eljá­ rás E u r ó p a n é m e t nyelvű országaiban.e g é s z n e k " tekintik. 292. a tudás belső reprezentációjában k ö z r e m ű k ö d ő összetett képességek. t ö b b éven át d o l g o z o t t a Bécsi E g y e t e m G y e r m e k p s z i c h i á t r i a i és Neurológiai Klinikáján. 28. J e l e n l e g fejlesztői. r e n d s z e r e s funkcionális g y a k o r l á s á t biztosítja az általa k i d o l g o z o t t fejlesztő p r o g r a m . Brigitte Sindelar. A piaget-i nézetet k ö v e t ő fejlődéslélektani. 74 75 . A kognitív p s z i c h o l ó g i a tárgya a m e g i s m e r é s . Sindelar. A kogníciót „ f o l y a m a t . v a l a m i n t a f u n k c i ó r e n d s z e r e k kialakulását az agyi érés szerepével h o z z á k ö s s z e f ü g g é s b e " ( G e r e b e n n é . E folyamatok ö s s z e r e n d e z ő d é s é t . A z ó t a t ö b b mint 30 kiadványból álló g a z d a g p r o g r a m c s a l á d fűződik a n e v é h e z . A z o k n a k a „ m o d e r n didaktikai e l m é l e t e k n e k egyiké­ ről van szó. 35. az olvasási. M i n d e z e k alapján a kognitív ké­ p e s s é g e k egy h i e r a r c h i k u s a n s z e r v e z ő d ő struktúrában h e l y e z h e t ő k el. t é r i . A Sindelar-féle terápia a tanult k é s z s é g e k elsajátí­ tásához szükséges kognitív alapok „ k a r b a n t a r t á s á r a " szolgáló eszköz. auditív. az intelligenciá­ nak. P o r k o l á b n é . Fő elméleti forrása a kognitív pszichológiai irányzat és a piaget-i fejlődéslélektani iskola. h o g y a m e g i s m e r é s i r e n d s z e r h á r o m „ a l a p p i l l é r r e " t á m a s z k o d v a épül fel. 1998. az észlelés. Sindelar. 3. a kognitív p e d a g ó g i a „az oktatást a kognitív fejlesztés irányításaként definiálja". m e l y e k b e n a „ s z e n z o m o t o r o s és a kognitív funkciók o n t o g e n e ­ zise az a l a c s o n y a b b és m a g a s a b b szintű f o l y a m a t o k e g y m á s r a é p ü l ő r e n d j é b e n valósul meg.viszonylag nagy gyakorisággal figyelhetők m e g a k o g n í c i ó g y e n g e szintű r é s z k é p e s s é g e i . E z e k k ö v e t k e z e t e s .A SINDELAR-FÉLE KOGNITÍV FEJLESZTŐ PROGRAM rákkal. 1992). 1998). Sindelar tanulási za­ varról alkotott n é z e t e alapján e l m o n d h a t ó . Az új diszciplína elméleti hátterét . Mint az adleri i n d i v i d u á l p s z i c h o l ó g i a terapeutája. 2 9 . a m a g a s a b b r e n d ű kognitív funkciók segítségével m e g t ö r t é n i k az értelmezésük. 1982). a m e l y e k funkciója a k ö r n y e z e t által kínált információ fel­ v é t e l e " (Neisser. M i v e l tág értelem­ ben a tanulás f o g a l m a a k é p e s s é g e k fejlődését is jelenti. m e g s z e r v e z é s é b ő l és a l k a l m a z á ­ sából áll. 1994. 1984. A Sindelar-módszer műfaji m e g h a t á r o z á s a kognitív fejlesztő terápia. pszichox&rapeutií kognitívfejleszJőprog­ ramja a neurogón kóreredetű tanulási zavar befolyásolásának egyik lehetséges eszköze. illetve fejlesztő p e d a g ó g i a i e l e m z é s e k b e n is olyan m o d e l l e k e t írnak le. részképesség-gyengeségek felismerésére és terápiájára irányul.o. 1 9 8 3 . 1992. vagyis ezzel létrejön a tudás belső reprezentációja. hogy bár az eljárás sok e s e t b e n a l k a l m a z h a t ó . vagyis a tág é r t e l e m b e n vett tanu­ lási f o l y a m a t vizsgálata. N é z e t e szerint a k o g n í c i ó úgy definiálható. 1994.a p r o b l é m a m e g o l d ó g o n d o l k o d á s n a k . A n e v é h e z fűződő eljárás m a g y a r adaptációja és szakmai k a p c s o l a t a az e g y k o r i Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i T a n á r k é p z ő Főiskolával 1994-ben k e z d ő d ö t t . 1997. 1999). az e m l é k e z e t . N a g y J. F e l t e v é s e szerint „az észlelő r e n d e l k e z i k b i z o n y o s kognitív struktú- A tanulási és magatartási zavar fogalma Sindelar értelmezése alapján Sindelar k o n c e p c i ó j a alapján a tanulási és magatartási zavarok h á t t e r é b e n . A nyelvi r e n d s z e r kialaku­ lását is ide. a k u s z t i k u s . az intermodális integráció (összetartozó vizuá­ lis. a nyelvi k o m m u n i k á c i ó n a k . A n e v e l é s t u d o m á n y új diszciplínája. struktúrák m i n ő s é g é t .(Affolter.érthető m ó d o n . 1972. N e i s s e r úgy g o n d o l ­ ja. A kognitív p s z i c h o l ó g i a egyik úttörő képviselője. a m e l y a t a n u l á s t m e g a l a p o z ó kognitív k é p e s s é g r e n d s z e r gyengén funkcionáló részeinek (részképességei­ n e k ) s z i s z t e m a t i k u s g y a k o r l á s á t biztosítja ( S i n d e l a r és S e d l a k . 1992/93. Ulrich N e i s s e r újraértelmezte az ingerfelvétel és -feldolgozás folyamatát. M u n k á s s á g a elsősorban a tanulást. .

illetve a tanult k é s z s é g e k megfelelő szintűek. 3.biztosabban kijelölhetők a fejlesztendő képességterületek. Rövid távú auditív emlékezetével kódolja.g y e n g e s é g e k o k o z t a óvodáskori tünet lehet a g r a f o m o t o r o s ügyetlenség. 1. és funkcionális k a p c s o l a t u k k i e g y e n s ú l y o z o t t . ábra). 8. m o z d u l a t o t (a k o r o n g és a p á l c i k a k i e m e l é s é t ) . a m e g o l d á s h o z szükséges információfeldolgozási szintek rendsze­ rező áttekintésével . Például a A Sindelar-féle kognitív fejlesztő program koncepciója »Vegyél ki a dobozból először egy sárga korongot. illetve a tanult készségek szintjét.ám s e m m i k é p p e n n e m tekinthető általánosan használható m ó d s z e r n e k . mert úgy vélik. Az intermodális integráció részképességével összekap­ csolja a hallott utasítást és a m e g f e l e l ő cselekvést. A k o r o n a fejlettségi szintje a törzsbeli r é s z k é p e s s é g e k előzetes fej­ lődésétől és a k ö z t ü k lévő k a p c s o l a t o k alakulásától függ. 2. és vizuális differenciálása ( p o n t o s í t ó észlelé­ se) segíti a h e l y e s kiválasztást. e g y ü t t m ű k ö d é s ü k diszhar­ m o n i k u s . A ábra Sindelar lomborfa-modellje ló a l k a l m a z k o d á s n e h é z s é g e stb. utána egy piros pálcikáit. hiszen a k o g n í c i ó egy hierarchi­ kus rendszer. Ez a sikeres tanulás kognitív előfeltétele. illetve m a g a s a b b szintű kognitív fo­ lyamatok alapozzák m e g a sikeres végrehajtást. és minél n e h e z e b b egy feladat. M á r egy viszonylag gyakran elhangzó. a kognitív rend­ szer tanulási e r e d m é n y e s s é g b e n betöltött szerepével. A Sindelar-program a l k a l m a z á s á n á l k ü l ö n ö s e n fontos. hogy hatása a t e l j e s í t m é n y j a v u l á s á b a n csak k é s ő b b figyelhető m e g . hogy valamennyi tanulási helyzet felbontható kognitív eleme­ ire. A kogníció bázisfunkcióit a fa törzsében ábrázoltuk. családtag vagy n e m „kiképzett s z a k e m b e r " ) tisztában legyen 1. Ha a z o n b a n a kog­ nitív k é p e s s é g r e n d s z e r bázisfunkcióinak fejlődése egyenetlen. S i n d e l a r szerint ha a r é s z k é p e s s é g e k fejlődése egyenletes. amely h a s z n o s segédeszköz lehet a tanulási zavart m u t a t ó g y e r m e k e k terápiás ellátásában. a g y e n g e szóbeli fogalmazási készség. a d i s z g r a m m a t i z m u s vagy a j á t é k s z a b á l y o k h o z va­ A m e g i s m e r é s i r é s z k é p e s s é g e k m ű k ö d é s e . vagy zavart a viselkedés. a részképesség-gyengeségek telje­ s í t m é n y z a v a r b a n m e g m u t a t k o z ó következményeivel. A nyolc részletre b o n t o t t folyamat demonstrálja. Dockrell és M c S h a n e (1993) „kognitív fela­ d a t a n a l í z i s n e k " nevezik ezt a sajátos elemzési technikát. g y e n g e szintű a tanult készség. hogy a l o m b k o r o n a szint­ j é n létrejöjjön a kívánt teljesítmény. Iskoláskori tünetként é r t e l m e z h e t ő az olvasási-helyesírá- 76 77 . 2. 5. Szerialitási részképességével ügyel a kiválasztás és a lehelyezés megfelelő sorrendjére. annál összetettebb. a kognitív terápia sajátosságaival . hogy a n e h é z s é g e t o k o z ó feladat speciális értelmezésén keresztül . és rakd őket az asztal sarkára!" feladat erős leegyszerűsítéssel a k ö v e t k e z ő kognitív lépésekből áll. A modellben a lombkorona körvonalának rajzolata fejezi ki az aktuális teljesítőképesség. 7. A g y e r m e k auditív figyelmével kiválasztja a p e d a g ó g u s utasítását. hiszen a g y a k o r l á s az a l a p o k n á l . ill.e l s ő s o r b a n azzal. Vizuális figyelmével keresi a kiválasztandó tárgyakat (azaz a fon­ tos vizuális ingereket elkülöníti a háttértől). a k k o r a teljesítmények. Az el­ méleti hátteret az Affolter-féle észlelésfejlődési k o n c e p c i ó és a neisseri kognitív pszicho­ lógiai r e n d s z e r képezi. 4. ábra). Auditív analízise segíti az utasítás megérté­ sét.m á s m e g n y i l v á n u l á s i formákat j e l e n t e n e k . a k k o r e n n e k k ö v e t k e z t é b e n hibás a teljesítmény. 6. a m o n d a t o t tagolja.vagyis a feladat kognitív r é s z k o m p o n e n s e ­ ire való bontásával. m i n t fontos auditív in­ gert. A f i n o m m o z g á s p o n t o s kivitelezésében fontos t é n y e z ő a vizuomotoros ko­ ordináció. illetve fejlődése és a tanulási teljesítmények si­ k e r e s s é g e közötti összefüggést Sindelar lombosfa-modelljében szemlélteti ( 1 . az egyidejűleg észlelhető ingerekből (pl. h a n g i n g e r e k b ő l : a többi g y e r m e k zajongá­ sa. ó v o d á s k o r b a n vagy isko­ láskorban m á s . Téri orientációjával keresi meg az a s z t a l o n kijelölt h e l y e t . a folyosóról v a g y az utcáról b e s z ű r ő d ő h a n g o k ) . a „kognitív g y ö k e r e k " szintjén történik. hogy a fa-modell törzsében „ m e g h ú z ó ­ d ó " r é s z k é p e s s é g e k m i n d m ű k ö d é s b e lépnek a n n a k é r d e k é b e n . A példa alapján belátható. m e l y e k az életkortól függően. így e g y s z e r ű n e k t ű n ő utasítás végrehajtásához is számos részképesség megfelelően összehangolt együttműködése szükséges. a m e l y n e k részei h a r m o n i k u s ö s s z h a n g b a n m ű k ö d n e k . hogy a rendszeres funkcionális gyakorlást vezető sze­ mély (pl. 3. E z e k e t a tüneteket mutatja a fa-modell l o m b j á n a k m e g t ö r t kon­ túrja (2. R é s z k é p e s s é g . Ilyenkor a fa-modell l o m b k o r o n á j á n a k rajzolata h a r m o n i k u s körforma. majd felidézi a hallott instrukciót.

hogy m e g j e l e n é s ü k ma­ gyarázata a kognitív r e n d s z e r b e n k e r e s e n d ő . a fejlesztési periódus és A vizsgálati rész a l a p v e t ő e n a m i n ő s é g i e l e m z é s r e . 1998. A S i n d e l a r . . terápiás segítsé­ getjelenthet. az intermodális integrációra. Az Affolter elvét k ö v e t ő sindelari k o n c e p c i ó szerint a gyakorlást a „ g y ö k e r e k n é l " kell kezdeni.1 5 éves általános iskolásokat. U g y a n a k k o r szervesen összefüggnek és e g y m á s r a é p ü l n e k a ta­ nulást m e g a l a p o z ó k o g n i t í v képességprofil fejlesztésének i n t e g r á n s l á n c s z e m e i k é n t . 1994. i s m e r e t sikeres újratanu­ lásához. és a foglalkozás i d ő t a r t a m a n e m haladhatja m e g az előírt 10 percet. ill. A p r o g r a m o k g y a k o r l a t a i m á s fejlesztő eljárásokkal is k o m b i n á l h a t ó k . gyakran e m l e g e t e t t p r o b l é m á k . ábra Shidelur lombosfa-modelljének módosulása egyenetlen a kognitív fejlődésekor képességrendszer bázisfunkcióinak felépítését vázlatosan bemutató óvodáskori Gyakorlóprogram. A fejlesztési periódus 2. A Sindelar-program olyan komplex módszer. vizsgálat szerves egységet alkot a fejlesztési a m e l y b e n a feltáró. g y e n g é b b intellektus. I l y e n k o r a foglalkozások szerve­ zése ciklikus. majd l e z á r á s a k o r készült vizsgálati ké­ pességprofilok összehasonlításával a g y e r m e k ö n m a g á h o z viszonyított fejlődési szintje re­ gisztrálható. A k k o r is in­ nen indul a foglalkozás. Az eljárás a gyógypedagógiai oktatás-nevelés kiegészítéseként az értelmi fej­ lődésükben e n y h e e l m a r a d á s t m u t a t ó g y e r m e k e k n é l is a l k a l m a z h a t ó . Egy n a p o n a z o n b a n csak egyféle részképesség fejlesztése lehetséges. n e m megfelelő tanítási vagy gyakorlási m ó d s z e r stb. a szerialitásra és a téri orientációra. a z o n a szinten. k ö l c s ö n h a t á s o k r a helyezi a hangsúlyt. e l h a n y a g o l ó családi miliő. Z s o l d o s . új iskola vagy ó v o d a ) .a h o z z á é r t ő ker­ tész s e m a k o r o n a nyesésével próbál segíteni a beteg fán. akkor a g y e n g é n m ű k ö d ő r é s z k é p e s s é g e k kö­ vetkezetes funkcionális tréningjére van szükség. A m i n i m u m 6 . A S i n d e l a r . A 3. A p r o g r a m o k si és számolási készség alacsony szintje. a m e g f e l e l ő e n kiválasztott g y e r m e k e k n e k h a t é k o n y preventív. így p é l d á u l l o g o p é d i a i terápiával ( Z s o l d o s .a fa-modellnél m a r a d v a . A kiképzett s z a k e m b e r e k k o o r d i n á l j á k a g y e r m e k e k 78 79 .ha a vizsgálati e r e d m é n y e k azt kívánják . d r á m a i váltások (család felbomlása. h o g y . önálló e g y s é g e t alkotnak. az egyenetlen f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó . vet kijelölő vizsgáló eljárás. h o g y a hierarchiKUS fel­ építésű m e g i s m e r é s i r e n d s z e r m e l y i k szintjének fejlődése sérült. 1999). az emlékezetre. á b r a a Sindelar-program szerkezeti felépítését mutatja be. a beillesz­ kedési zavar stb. a m e l y m á r biztosabb alapot j e l e n t h e t a k o r á b b a n rosszul elsajátított készség.A Sindelar kognitív fejlesztő program lényegi tulajdonságai A fejlődéslélektani és kognitív pszichológiai e l m é l e t e k r e é p ü l ő k o m p l e x m ó d s z e r a meg­ i s m e r é s hat fontos t e r ü l e t é r e ( r é s z k é p e s s é g é r e ) terjed ki: a figyelemre. és a teljes kognitív képességprofil megis­ merését célozza. és itt is kezdi g o n d o z ó i munkáját (Sindelar. struktúrája l e h e t ő v é teszi.p r o g r a m két korosztályt céloz m e g : 5-7 éves ó v o d á s o k a t . M á s e g y é b o k o k k ö v e t k e z m é n y e k é n t is előfordulhatnak.p r o g r a m h a s z n á l a t á r a m ó d s z e r t a n i t o v á b b k é p z é s készít fel. ahol a kognitív képesség m é g megfelelően m ű k ö d i k . fejlesztői fela­ datot ellátó s z a k e m b e r e k s z á m á r a . A S i n d e l a r kognitív fejlesztő p r o g r a m a n e u r o g é n tanulási és magatartási zavarok ese­ tében. mely e l é r h e t ő p s z i c h o l ó g u s o k . ill. A p r o g r a m megfelelő a l k a l m a z á s á t ó l a célzott részképesség m i n ő s é g i változása v á r h a t ó . n e m c s u p á n a hibás funkciókét. a m í g a „kognitív a l a p o k " n e m biztosítottak. A gyakorlás a k o m p l e x i t á s és a fokozatosan n e h e z e b b é válás elvét k ö v e t i . 1995). pl. Ha a z o n b a n bebizonyosodik. illetve a terápiás ter­ a hatékonyságot ellenőrző koncepciójának ismételt diagnosztika megfelelően. mert csak így állítható össze a h a t é k o n y terápiás terv. S ú l y o s s á g u k és megjelenési formájuk attól függ.os elve a folyamatosság.egyidejűleg két vagy h á r o m r é s z k é p e s s é g terápiája is megtörténjék. és a feladatokat részletesen is ismertető iskoláskori Tréningprogram k ö v e t k e z e t e s szerkeze­ ti rendjében az e g y e s r é s z k é p e s s é g e k terápiáját s z o l g á l ó g y a k o r l a t s o r o k e l k ü l ö n í t h e t ő . A fejlesztési szakasz elindításakor. E z e k b e n az e s e t e k b e n a k é s z s é g e k gya­ korlása vagy a tantárgyi korrepetálás m i n d a d d i g n e m h a t é k o n y terápiás stratégia.8 h ó n a p o t igénybe vevő kognitív fejlesztő terápia egyik fo. h a n e m m i n d e n e k e l ő t t a törzset vizsgálja m e g . A p é l d a k é n t felsorolt korspecifikus tünetek ismert. a r é s z k é p e s s é g e k közötti összefüg­ gésekre. Ezért a foglal­ k o z á s o k a t n a p o n t a kell v é g e z n i . 1983. illetve első osztá­ lyosokat és 7 . az észlelésre. felsőfokú pedagógiai és ó v o d a p e d a g ó g i a i végzettségű. Hiszen . ha ez a szint a g y e r m e k é l e t k o r á h o z képest alacsony. R i n g h o ferné.

szókincsfejlődése lassú volt. szívesen beszél. vizuális emlékezet 4. t ö b b kisebb szünet k ö z b e i k t a t á s á v a l lehetett 5-7 évesek Gyakorlóprogram 11 részképesség fejlesztése fokozatosan nehezedő gyakorlatsorral 1. H o s s z a b b idejű t e v é k e n y s é g ritkán köti le. mintha n e m hallaná. é s n e h e z e n tanult m e g olvasni. hol a kinti zajok terel­ ték el. így a 19 vizsgálati feladatot két ülésben. A j á t é k s z a b á l y o k betartására sokszor kell figyelmeztetni. viszont az egy adott inger k ö v e t é s é h e z s z ü k s é g e s vizuális figyel­ me megfelelő terjedelmű volt ( „ K a r i k á z d be az összes c s i l l a g o t ! " ) . M i n d e ­ nekelőtt e l l e n t m o n d á s o s figyelmi és észlelési teljesítménye volt s z e m b e t ű n ő . e g y ü t t m ű k ö d ő volt. m e g f i g y e l é s e i p o n t a t l a n o k . téri orientáció 10. Szinte n e m is tud sétálni. h o g y a kislány figyelme szórt. A z a n y a b a l k e z e s .v e r b á l i s észlelési feladatokat jó s z í n v o n a l o n ol­ dotta m e g . S o k s z o r úgy tesz. amit m o n d a n a k neki. vizuális észlelés 3. és az e r e d m é n y e k értékelésénél fő s z e m p o n t k é n t szerepelt a szórt figyelem tel­ j e s í t m é n y t r o n t ó hatása. akusztikus figyelem 5. írni. A vizsgálóeljárás során R é k a oldottan viselkedett. Altalános iskola 6. ábra Sindelar-program szerkezeti felépítése elvégezni. F i g y e l m e azon­ ban g y a k r a n e l k a l a n d o z o t t . Az é d e s a n y a egyetért az ó v o d a i v é l e m é n n y e l . e m l é k e z e t e megbízhatatlan. és n é h a szómegtalálási n e h é z s é g is j e l l e m z i . 80 81 . Közlései időnként d i s z g r a m m a t i k u s a k . G o n d o l k o d á ­ sa k o r á n a k megfelelő. A t á r g y k é p e k és absztrakt formák a p r ó részleteinek kiválasztását és a finom k ü l ö n b s é g e k differenciálá­ sát kívánó vizuális észlelési feladatokban („Egyforma-e a két k é p ? " ) e g y e n e t l e n és b i z o n y ­ talan m e g o l d á s t nyújtott. A v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó t vizsgáló rajzos feladatban is magabiztos volt. barátságos.a felnőtt családtag a napi foglalkozásokat biztosító e g y ü t t m ű k ö d ő partner. Egyébként nyitott. m e r t csak keveset hibázott a h a s o n l ó h a n g z á s ú . R é k a ö r ö k m o z g ó . és ü g y e s a puzzlejátékban. szgret rajzolni. alakokat. izgett-mozgott. vizuális figyelem 2. H á r o m éves kora óta j á r óvodai k ö z ö s s é g b e .ESETISMERTETÉSEK Sindelar kognitív fejlesztő program vizsgálóeljárás a fejlesztési terv kidolgozása Fejlesztési periódus kognitív funkcionális gyakorlás 5-7 évesek 19 vizsgálati feladat általános iskolások 17 vizsgálati feladat általános iskolások Tréningprogram 9 részképesség fejlesztése 3 programfüzet fokozatosan nehezedő gyakorlatsorával vizuális alak-háttér differenciálás (tagolás) vizuális differenciálás vizuális emlékezet auditív alak-háttér differenciálás (tagolás) auditív differenciálás auditív emlékezet intermodalitás szerialitás téri orientáció kontroll a Réka terápia Horváth Hajnalka logopédus közlése nyomán hatékonyságának ellenőrzése R é k a 5Vi éves. hogy a kislány e l h ú z ó d ó i d ő t a r t a m ú . Az a n a m n é z i s b ő l indokolt m e g e m l í t e n i . mely szerint a kislány s z í v e s e n rajzol. é r t e l m e s vagy értelmetlen r ö - kognitív fejlesztésének folyamatát. R é k a e d d i g m é g n e m részesült fejlesztésben. a zoknit t ö b b s z ö r is a sarkával h ú z z a a lábfejére. amely n e m k a p c s o l ó d o t t az adott feladat­ hoz. K é s ő b b kezdett beszélni. Ó v ó ­ nőjének feltűnt. m e l y e t a k ö v e t k e z ő é s z r e v é t e l e k k e l egészít ki. beszédmotorika A 3. A vizsgálat alátámasztotta a felnőttek által tapasztaltakat. A m ó d s z e r a l k a l m a z á s á r a felkészítő tan­ folyam a z E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i Főiskolai K a r akkreditált p e d a g ó g u s továbbképzési programja. vizuomotoros koordináció 11. és sikeres a kirakós j á t é k o k b a n is. verbális-akusztikus emlékezet 7. m i k ö z b e n a rövi­ debb távú figyelmet igénylő a k u s z t i k u s . hol p e d i g olyan témáról kezdett beszélni. segítőkész kislánynak tartják. pedig hallásával nincs p r o b l é m a . n e m várja m e g a h o z z á b e s z é l ő m o n d a t á n a k végét. fantáziája élénk. h a n e m elszalad. hol feltérdelt a székre. A verses k i s z á m o l ó k b a n felcseréli a sorrendet. Ez a vizsgálati tapasz­ talat r é s z b e n e g y e z ő a szülői b e s z á m o l ó v a l . U g y a n a k k o r R é k a akusztikus (auditív) ingerek iránti tartós figyelme (fon­ tos szó többszöri „ k i h a l l á s a " történetből) igen g y e n g é n e k m u t a t k o z o t t . türelmetlen. A k ö v e t k e z e t e s óvodai és szülői megfigyelések. v a l a m i n t a t e r h e ­ lő a n a m n e s z t i k u s a d a t o k alapján merült fel a kognitív fejlesztő terápia s z ü k s é g e s s é g e . és s z ó m e g t a lálási n e h é z s é g m i n d i g j e l l e m e z t e .ideális esetben . intermodális integráció 8. indított szülés során született. hogy b e s z é l g e t ő p a r t n e r e kisegítse. a m e l y b e n . akinek a kortársakkal és a fel­ nőttekkel e g y a r á n t jó a kapcsolata. osztályába j á r ó n ő v é r e diszlexiás és diszkalkuliás. j e l e n l e g n a g y c s o p o r t o s . Ilyenkor arra vár. szeriális észlelés 9. S o k á i g a z o n b a n fejjel lefelé rajzolta a formákat. verbális-akusztikus figyelem 6. csak sietni. A cipőjét r e n d s z e r i n t fordítva veszi fel. és b á r ö n á l l ó a n felöl­ tözik.

mivel az akusz­ t i k u s . a „ n e h é z s z a v a k " (több szótagú. K ü l ö n ö s e n az okozott s z á m á r a n e h é z ­ séget. a h o g y az erre utaló j e l e k az öltözésnél és a rajzolás során. A 19 vizsgálati feladat m e g o l d á s á t értékelő fa-diagram (4. Az iskolai ta­ nulási z a v a r o k m e g e l ő z é s é t segítő terápiákra közel egy tanévnyi idő áll r e n d e l k e z é s r e .p r o g r a m m a l p á r h u z a m o s a n d i s z l e x i a . részben egye­ netlen szintű figyelme és észlelése k ö v e t k e z t é b e n . a napi gyakorlási feladatokat. A kislány az i n t e r m o d á l i s integráció részképességét vizsgáló feladatban ( g e o m e t ­ riai f o r m á k a t ábrázoló k é p k á r t y á k h o z szavak társítása) is g y e n g é n teljesített. Julcsa Halpert Gáborné általános iskolai nyelvtanár közlése nyomán Julcsa 11 Vi éves. R é k a a S i n d e l a r . ill. k o m o l y k ü z d e l m e t j e l e n t e t t R é k a s z á m á r a . A szűk ter­ j e d e l m ű auditív figyelem befolyásolhatta a verbális e m l é k e z e t i feladatok m e g o l d á s á t is. ábra) m e g g y ő z ő e n szemlél­ teti R é k a e l l e n t m o n d á s o s és e g y e n e t l e n kognitív képességprofilját. aki a k ö z ö s s é g b e n n e h e z e n találja fel magát. v a l a m i n t a test­ tájak k e r e s g é l é s e a testséma . általános iskolás. Az osztálytanító szelíd.k o m p e n z á c i ó v a l . és ettől függően jelö­ li ki a k ö v e t k e z ő i d ő s z a k teendőit. A l o m b k o r o n a t ö r e d e z e t t . h o g y majd az iskolai tanulás b i z t o s a b b kognitív alapokra épülhessen. válto­ zó feladattartását. és a sorren­ det is felcserélte. de a felnőttekkel szívesen beszélget. A n é m e t n y e l v t a n á r n a k már 4.vid szavak ö s s z e h a s o n l í t á s á b a n („Hallgasd m e g . otthon és az ó v o d á b a n is m e g f i g y e l h e t ő k voltak. 5. G Az igazi m u n k a c s a k most k e z d ő d i k ! A kiképzett k o o r d i n á t o r ( R é k a estében a logopé­ dus) a Sindelar-féle G y a k o r l ó p r o g r a m m i n t a p é l d á i alapján összeállítja a kislány fejleszté­ si anyagát. Az a feladat. de biztató prognosztikája e r e d m é n y e i t is. b a r á t s á g o s . Az értelmetlen szavakból egyet sem tudott m e g j e g y e z n i . A szavak m á s o l á s a . a m i k o r a s z a v a k h o z kellett m e g k e r e s n i e a hozzájuk tartozó ábrákat. Az otthoni foglalkozásokon az é d e s a n y a lesz R é ­ ka p a r t n e r e . mely a kognitív fejlesztési periódus második hónapjában indul el. ismeretlen szavak) u t á n m o n d á s a n e m o k o z o t t problé­ mát. R e n g e t e g időt és energiát szentel az isko- Vizsgálat időpontja: Életkor: év: hó: . p e d i g m e g p r ó ­ bált j e l e n t é s t is k ö l c s ö n ö z n i nekik. E z e k a vizsgálati megfigyelések a kislány akadályozott nyelvi fejlődésével és az el­ l e n t m o n d á s o s nyelvi viselkedésről szóló ó v o d a p e d a g ó g i a i . téri vagyis a vizuális (differenciálás).segítse a bevésést. szórt figyelmét. ábra 19 vizsgálati feladat megoldását értékelő fa-diagram 82 83 . R é ­ ka p r o b l é m á j á n a k felfedezése n e m elkésett felismerés. h o g y a kislány az ö n á l l ó m u n k a v é g z é s során k o m o l y n e h é z s é g e k k e l küzd. elsajátítása fokozott erőfeszítést és figyelmet igényel.p r e v e n c i ó s f o g l a l k o z á s o n vesz majd részt. és a kislány t u d á s a m é g s e m minősíthető elégségesnél j o b b n a k . szülői észrevételekkel hoz­ h a t ó k összefüggésbe. amely m o z d u l a t s o r utánzásából állt. sok t o r l ó d ó m á s s a l h a n g z ó b ó l álló. a m e l y e k e t a funkcionális g y a k o r l á s során „ki kell e g y e n l í t e n i " . osztályos t a n u l ó . ill. e g y e n e t l e n kontúrja és a rövid ágak j e l z i k a g y e n g e szintű r é s z k é p e s s é g e k e t . M i n d ­ emellett a b e s z é ü i n o t o r i k á t vizsgáló feladatot jól végezte. 4. A k o o r d i n á t o r k é t h e t e n t e ellenőrzi a gyakorlás menetét. Rékánál a kognitív fejlesz­ tő tréninget észlelés a megismerési az rendszer három bázisfunkciójánál és a kell kezdeni. h o g y egyforma-e a két s z ó ? " ) . Az irányok és a sorrend következetes felcserélése. hogy így . osz­ tályban feltűnt. szerény g y e r m e k k é n t ismeri Julcsát. auditív figyelem testsémaorientáció gyakorlásával.v e r b á l i s funkciók érintettsége m a r k á n s a b b volt. M é g a rövid (négy é r t e l m e s szóból álló) szósor v i s s z a m o n d á s á b a n is hibázott. A t a n a n y a g német nyelven való rögzítése és e m l é k e z e t b e n tartása csak n a g y o n sok gyakorlással való­ sul m e g .téri orientáció nagyfokú fejletlenségét igazolta.

S ez n e m is m e g l e ­ pő. és így m e g t a n u l á s u k a t is. n e m járultak hozzá. Két a l k a l o m m a l j e l e z t e fáradtságát. tanév v é g é n merült fel. irányát. ill. h o s s z a n keresgélte az öszszetett f o r m a e l e m e i n e k helyét.a m á s s a l h a n g z ó t ö r v é n y e k . h o g y az eddig a l k a l m a z o t t p e d a g ó g i a i segítő e s z k ö z ö k a n é m e t nyelv tanulásánál c s ő d ö t m o n d t a k . E b b e n .h a s o n u l á s i vagy szótőre. mivel a z ö n g é s . k a p c s o l ó d á s i pontjait. 17 feladatból álló vizsgálóeljá­ rása során a kislány n y u g o d t és v i d á m hangulatú volt.az utasítás ellenére . Fel­ merült a kognitív a l a p o k m e g e r ő s í t é s é n e k szükségessége. A S i n d e l a r . Az ol­ vasott s z ö v e g t a r t a l m á n a k önálló e l m o n d á s á r a szinte képtelen. Az irányokat és p o z í c i ó k a t n e m volt k é p e s dif­ ferenciálni. L a s s a b b a n tanult m e g olvasni. A ritkán h a s z n á l a t o s . e k k o r rövid s z ü n e t e k k ö z b e i k t a t á s á r a került sor. toldalékra bontási hibák itt is j e l e n t k e z t e k . mely megfelelő szintűnek m u t a t k o z o t t az ezt vizsgáló (a tárgy­ k é p e k és szavak. Igen bizonytalan az a l a p v e t ő nyelvtani szófajok felismerésében és az elemi helyesírási szabályok alkalma­ zásában. a s z ó e l e m z ő í r á s m ó d tanítása kap­ csán előforduló . ábra 84 85 . mivel a síkbeli ábrázolás sikere összefügg a téri tájékozódási tapasztalatok m i n ő s é g é ­ vel. A figyelem h a n g s ú l y o s auditív tagolás vizs- gálati h e l y z e t é b e n . szókincse lassan gyarapodott. a test k ö z é p v o n a l á t k e r e s z t e z ő m o z d u l a t s o r ­ ból egyet s e m t u d o t t hibátlanul leutánozni. a m i k o r is e l h a n g z o t t szavakból kellett „ k i h a l l a n i a " az előzetesen kije­ lölt h a n g z ó t ( a z a z az akusztikus alak-háttér tagolásnál). vers m e g ­ tanulása hallás u t á n ) .k o p p a n t á s o s " feladatban is m e g m u t a t k o z o t t . J u l c s a 7>h éves e l m ú l t már. E z e k e n a p r o b l é m á k o n e d d i g r e n d s z e r e s tantárgyi k o r r e p e t á l á s s a l i g y e k e z t e k segíteni. n a g y s z á m ú s p o n t á n j a v í t á s a t ö b b n y i r e sikertelen volt. M e g b í z h a t a t l a n i r á n y é s z l e l é s é n e k negatív h a t á s a a szerialitás r é s z k é ­ p e s s é g é t vizsgáló „ k o c k a . F o g a l m a z á s során a c í m e t n e h e z e n értelmezi.z ö n g é t l e n m á s s a l h a n g z ó p á r o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é r e n e m volt képes. A g y e r m e k családja szerény anyagi k ö r ü l m é n y e k között él. » Emi: Ké:4 Fon: 3 Szal:2 <4 — Szer: Intermod: Be: 6 Sza2:2 S z ö v e g : 14 • 1r 1 14 Viz—aud: K é : -/+ 0 0 B e : -/+ 0 0 * Hib: 9 9 Aud—viz: Seg: 5 ^ Sza: -/+ -2/+2 Be: -/+-2/+8 Orient: «» 7 5. ill.é r t e l m e t l e n szavak. A szülők nagy figyelmet fordítanak a kis­ lány otthoni tanulására. m i n t a téri orientáció m o z d u l a t s o r á n á l . a figyelem-hangsúlyos vizuális tagolási k é p e s s é g e t vizsgá­ ló feladatban igen lassan dolgozott.lai feladatoknak. szótagok. A vizsgálati t a p a s z t a l a t o k j e l e n t ő s része összefüggésbe h o z h a t ó a kislány a n a m n é z i s é ­ ben jelzett a k a d á l y o z o t t nyelvi fejlődéssel. a b e t ű k á r t y á k és h a n g z ó k ö s s z e k a p c s o l á s á b ó l álló) feladat teljesítése alapján. É p p e n olyan b i z o n y t a l a n n a k látszott. Ezen t ú l m e n ő e n a vizuális és auditív tagolás g y e n g e szintje gátló hatással volt a vizuális és auditív e m l é k e z e t e t e l l e n ő r z ő feladatok teljesítésére (tárgyképek. geometriai formák.olvasással k o m p e n z á l t . a m i k o r szavakat és m o n d a t o k a t kezdett h a s z n á l n i . k o m o l y funkciózavart m u t a t o t t . N a g y o n ne­ h é z n e k találta azt a feladatot. n e h é z szavak m á s o l á s á n a k (vizuális t a g o l á s á n a k ) feladatában egy hibát ejtett. A m a g y a r nyelv és i r o d a l o m tanulása is m i n d m á i g nagy p r o b l é m á t jelent a s z á m á r a . m e r t Julcsa a k k o r tévesztette el a k o p o g á s o k sorát. és a n y e l v t a n ó r á k o n g y a k o r i . L e g s z e m b e t ű n ő b b volt a testséma-téri orientáció r é s z k é p e s s é g é t vizsgáló feladatban tapasztalt bizonytalansága. írni. a m i k o r az irányváltásra is kellett figyelnie. Az a n a m n é z i s b ő l c s u p á n a lassabb nyelvi fejlődésre v o n a t k o z ó a d a t o k a t indokolt m e g ­ e m l í t e n i . s o k s z o r h i b á z o t t . ill. J o b b k é z b e n fogta a ceruzát. Ó v o d á s korában l o g o p é d u s foglal­ k o z o t t vele egy t a n é v e n keresztül. vagyis az intermodális integrá­ ció k é p e s s é g é v e l segített. N é m á n artikuláló szájmozgásából arra lehetett következ­ tetni. az összefüggések felisme­ r é s é h e z segítséget igényel.p r o g r a m iskoláskorúak s z á m á r a kidolgozott. de a kialakulatlan lateralitás j e g y e i t sokáig mutatta. a m e l y b e n bonyolult absztrakt f o r m á k a t és szokatlan sormin­ tákat kellett m á s o l n i a . Az idegennyelv tanulása alóli felmentéshez. hogy . K ö v e t k e z e t l e n ü l t ü k ö r r e a k c i ó k a t produkált. m e l y n e k lehetősége a 4. általános nyelvi fejlesztés céljából. é s J u l c s a n a g y s z o r g a l m á n a k k ö s z ö n h e t ő e n m i n d i g el is érte az e l é g s é g e s m i n ő s í t é s t . M i n d e z e k alapján érthető. m i k ö z b e n a n e m szöveges m a t e m a t i k a i példákat kielégítően oldja m e g . be­ tűkártyák felidézése kiválogatással. és felcserélte a m o z d u l a t o k sorát. é r t e l m e s . és itt is lassú volt. és artikulációja torz volt. a m e g é r i n t e n d ő testrészeket nehe­ zen találta m e g . A vizuális tagolás g y e n g e szintje valóban m e g n e h e z í t h e t t e Julcsa s z á m á r a a n é m e t szavak másolását. Név: Julcsa életkor: vizsgáló: 11 év 6 hó vizsgálati i d ő p o n t : Hibaértékek: Vizuális Diff: Ké: 1 Sza: 2 Tag: Auditív 2 1 • F o : 16 Sza: 1 <» "o": 0 "n": 4 Ö s s z : 14 "z": 2 "gy": 8 . ill. Az olvasott és írott k é p ö s s z e k a p c s o l á s á b a n is előfordulnak m é g hibák. J u l c s a a testré­ szek érintéséből álló j o b b vagy bal oldali. részletről-részletre másolt.

Oxford. 70-77. 1-15. G. B. H. CSAPÓ BENŐ (1992): Kognitív Pedagógia. 5. 123-131.): Pszichológiától pedagógiáig.. Budapest.. Budapest. ZSOLDOS MÁRTA (1998): B. 2. Edinburgh. 11-33. Keraban. A fejlesztéstől n e m v á r h a t ó . már én is tudom! Óvodáskorú és iskolát kezdő gyermekek Vértes oblata a collegis et discipulis. In: ZÁSZKALICZKY PÉTER. Gyógypedagógiai Szemle.f u n k c i o n á l i s gyakorlá­ sával kell e l i n d í t a n i a k o g n i t í v fejlesztő terápiát. 179-196. NEISSER. Különszám. Budapest.VERIDGE. Doktori Értekezés. Moray House. az auditív tagolás és a testséma-téri orientáció . v a g y i s ő j e l ö l i ki a T r é n i n g p r o g r a m g a z d a g f e l a d a t t á r á b ó l az a d o t t i d ő alatt e l v é g z e n d ő g y a k o r l a t o k a t . In: Zászkaliczky Péter (szerk. GADDES. Grune and Stratton. LECHTA. F. MATUSKA. " Tanulmányoka gyógypedagógi­ ai pszichológia és határtudományainak köréből. Nemzeti Tankönyvkiadó. In: KOZMA TAMÁS. m e ­ lyet a k i k é p z e t t s z a k e m b e r (a n y e l v t a n á r ) k o o r d i n á l . Budapest. (1993): Specific Learning Difficulties. évf. 10. Budapesti Tanítóképző Főiskola. In: Myklebust. D. U g y a n ­ a k k o r azt is m u t a t j á k . 3-4. ZSOLDOS M Á R T A . Tankönyvkiadó. A közoktatási törvény koncepciójához. 19-25. ILLYÉS SÁNDOR (1980): Gyógypedagógiai alapismeretek. PALOTÁS GÁBOR (1991): Parciális teljesítményzavarok a logopédiai gyakorlatban. H. 14-80. Educatio. NY. Budapest. Új Pedagó­ giai Szemle. évf. h o g y a k i s l á n y n á l h á r o m r é s z k é p e s s é g . BÁLINT MÁRIA (1987): Hiperaktivitás és iskolai teljesítménykudarc. kötet. SARKADY KAMILLA. Új Pedagógiai Szemle. Eigenverlag. 1. Budapest.. RINGHOFER JÁNOSNÉ (1995): De jó. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Ma­ gyar Pszichológiai Szemle. Praxis. Arzenál Nyomdaipari Kft.A v i z s g á l ó e l j á r á s 17 f e l a d a t á n a k h i b a p o n t j a i t f e l t ü n t e t ő é r t é k e l ő t á b l á z a t ( 5 . Buda­ pest. JETTER. Akadémiai Kiadó. (1967): Learning Disabilities: Definition and Overwiev. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Ta­ nárképző Főiskola. O. Blackwell. pedagógusaik és osztálytársaik? In: VAJDA ZSUZSA (szerk. XLIX. Studio in honorem Andreáé O. ZSOLDOS MÁRTA (1998): B. (1993): Special Educational Needs in Schools. Springer. Eigenverlag. J.A Sindelar-program. V . 48. POKORNI ZoLTán (1999): Hárommilliárdot kap a falusi oktatás. (1992. U. 1. (1997): Piaget ma. (1994): Teilleistungsschwächen. IRODALOM AFFOLTER. Fejlesztő Pedagógia. Alex Typo. Magyar Tudományos Akadémia. CSAPÓ ÁGNES ( 1991 ): A részleges érési zavar szűrése és kivizsgálása öt éves korban. Budapest.e r e d m é n y e s e b b lesz.. W.): dapest. NY. m e r t g y e n g é n f u n k c i o n á l ó r é s z k é p e s s é g e i m i a t t c s u p á n tan­ tárgyi k o r r e p e t á l á s s a l h o s s z ú t á v o n n e m b i z t o s í t h a t ó . m e r t p r o b l é m á j á n a k f e l t á r á s á h o z a z i d e g e n nyelv t a n u l á s á n a k k u d a r c a i v e z e t t e k . Budapest. NAGY JÓZSEF (1998): A kognitív készségek rendszere és fejlődése. Frühförderung für Vorschüler und Schulanfänger. Budapest. B. ha a k o g n i t í v a l a p o k b i z t o s a b b hát­ teret n y ú j t a n a k e h h e z a f u n k c i o n á l i s t r é n i n g n y o m á n .). Wien. Sindelar programjának magyar adaptációja. SARKADY KAMILLA. BF. 2. SAGE Publications. Fortbild K. A Cognitive Approach. 18-19. (szerk. (1981): Learning Disabilities and Brain Function. évf. 1. Budapest. 1993): Trainingsprogramme gegen Teilleistungsschwächen. McKlNNEY. A h á r o m fekete p o n t azt j e l z i . Budapest. GYARMATHY ÉVA ( 1998): A tanulási zavarok szindróma a szakirodalomban. BÁTHORY ZOLTÁN. U g y a n a k k o r e s e t e azért n e m t i p i k u s . 1-2. Sindelar Tréningprogram 1. Budapest. Iskolakultúra. á b r a ) J u l c s a e g y e n e t l e n k o g n i t í v k é p e s s é g p r o f i l j á t mutatja be. Wien. 33-49. (1984): The Search for Subtypes of Specific Learning Disability. szigorú k ö v e t k e z e t e s s é g g e l m e g h a t á r o z o t t ü t e m b e n t ö r t é n i k . 9. ZSOLDOS MÁRTA (1992): Összehasonlító vizsgálatok a tanulási (olvasási) zavar kognitív pszichológiai hálterének lisztázására különböző típusú fogyatékosoknál. ZSOLDOS MÁRTA (1999): Hogyan látják a gyenge tanulókat szüleik. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárkép­ ző Főiskola. OKI.-né (szerk. h o g y J u l c s a t a n u l á s i n e ­ h é z s é g e i teljes m é r t é k b e n m e g o l d ó d n a k . 8^t4. 26-36. (1972): Aspekte der Entwicklung und Pathologie von Wahrnehmungsfunktionen. Debrecen. PLÉH CSABA (1992): Pszichológiatörténet. h o g y a kijelölt h á r o m r é s z k é p e s s é g fejlesztésének k ö v e t k e z t é b e n h o l v á r h a t ó m a j d p o z i t í v h a t á s . Budapest. h o g y J u l c s a i n t e r m o d á l i s integ­ r á c i ó s k é p e s s é g e v i s z o n y l a g j o b b szintű. korai fejlesztése. R. A n y i l a k p e d i g azt m u t a t j á k . J . (1993): Children's Leaming Difficulties. Magyar Pediáter. LÁNYINÉ ENGELMAYER ÁGNES (1996): Értelmi fogyatékosok pszichológiája. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1994): Tanulási nehézségek. ich kann's.): Szabad le­ gyen vagy kötelező. Pszichológia és nevelés. S. 34. ZSOLDOS MÁRTA (1992/93): Koncepcionális kérdések a tanulási zavar fogalom körül. 3. K.. Wien. Budapest. DOCKRELL.. DEL DOTTO. Annual Review of Learning Disabilities. évf.) A gyógypedagógia új útjai. Bárczi Gusztáv Gyógype­ dagógiai Tanárképző Főiskola. 259-270. Vol. é s e z z e l segít m a g á n a s z á m á r a n e h é z f e l a d a t o k megoldásában. MESTERHÁZI ZSUZSA (1998): A nehezen tanuló gyermek iskolai nevelése. SINDELAR. h o g y e z e k az alapvető funkciózavarok a kognitív hierarchikus rendszer mely egyéb részképességeinek m ű k ö d é s é t g á t o l h a t j á k ( a d o t t e s e t b e n e l s ő s o r b a n a z e m l é k e z e t é t é s a szerialitásét). In: Gósy MÁRIA (szerk.): Progress in LD. GEREBEN FERENCNÉ. RANSCHBURG JENŐ (1998): Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. KERESZTY ZSUZSA (1996): Különböznek. Budapest. London. MYKLEBUST. Akadémiai Kiadó. A h i b a p o n t o k a r á n y a arra utal. LUKÁCS PÉTER (szerk. A n a p i tíz p e r c e s foglal­ k o z á s o k a t a n a p k ö z i s n e v e l ő vezeti. Napi Magyarország. London. (1994): Learning Disabilities Neuropsychological Perspective. Sindelar Vizsgálóeljárás az iskolás gyermekek részképesség-gyengeségeinek felis­ merésére a Tréningprogram használatához. J.munkamodell a gyógypedagógia számára. Gondolat Kiadó. Budapest. 59-68. Bratislava. Vol. SINDELAR. h o g y a felső t a g o z a t „ n e h é z tantár­ g y a i v a l " majd n a g y o b b eséllyel birkózik meg. F.. A fejlesztés az előírt. ":árczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Fő­ iskola. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. SEDLAK. SINDELAR. R. december 30. . (1984): Megismerés és valóság. GEREBENNÉ VÁRBÍRÓ KATALIN (1995): A tanulási zavar jelenségkörének gyógypedagógiai pszichológiai értel­ mezése. Routledge. B. m e l l y e l r é s z l e g e s e n m a g y a r á z h a t ó k ta­ nulási k u d a r c a i . Interjú. Gondolat Kiadó. FÖLDI RITA ( 1998): Hiperaktivitás és tanulási zavarok. Pädiät. FODORNF. FALUS IVÁN (1997): Pedagógiai Lexikon. REID. J. önmagában véve senki sem. ám az igen. MCSHANE. 45-48. 216-246. H. h o g y t a n u l m á n y i t e l j e s í t m é n y e elfo­ g a d h a t ó l e g y e n . (1983): Hurra. ROURKE. 86 87 . 24-26. B.. és a rendszeres tantárgyi k o r r e p e t á l á s m e l y r e t o v á b b r a is s z ü k s é g e van . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1997): Komplex prevenciós program. B. Vol. In: Bíró A. ILLYÉS SÁNDOR (1992): A speciális nevelés alternatívái. Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak. ÖBV.a vizuális tagolás. J u l c s a példája azért t i p i k u s . (ed. 3. Liecreh Gúth Kiadó. Bu­ GEREBENNÉ VÁRBÍRÓ KATALIN (1998): Részképesség-zavarok . ZSOLDOS MÁRTA (1999): A tanulási és magatartási zavarok kognitív terápiája .). 1-28. I.

az a d d i g i a k h o z képest k o m p l e x e b b m i n t á z a t o k a t j e l e n t ő m o z g á s t e r v e k e n alapulnak. a feed-back m e c h a n i z m u s o k közre­ m ű k ö d é s é v e l a k ö v e t k e z ő érzékelési ciklus szabályozása . Ú j a b b m e g f o g a l m a z á ­ sokban ( F i s h e r és M u r r a y . a saját m o z g á s s a l kapcsola­ tos izom és izületi információk tömegével segíti a fej és a test megfelelő kontrollálását a nulási nehézségekkel küzdött. A szerző n e u r o p s z i c h o l ó g i a i indíttatású lévén H e a d . e l l e n t m o n d á s o s történések integrálásának. a m e l y e k a j o b b alkalmazkodást. Nagyhírű magánklinikáját a hetvenes évek második leiében alapította. mint a későbbiekben általa vizsgált gyerekek legtöbbje. Schilder. A cél a g y e r m e k kreatív e r ő i n e k felébresztése. a b e n n e élő érzelmileg m e g t e r h e l ő . a k ö r n y e z e t k o m p e t e n s kezelését lehe­ tővé teszik. a m e n n y i b e n az integrálás igényével lép fel. J. Ayres (1920 . J.1988) a kaliforniai Visalia egy farmján nőtt fel. A s z e n z o r o s integrációs terápia m ó d s z e r e kerüli a direktivitást. A z o n b a n . Aki tehát egy-egy gyerek „fejlesztését" k o m o l y a n átgondolja. h o g y n e m érhet el e r e d m é n y t m á s k é p p e n . h o g y az k é p e s s é váljon saját h a r m ó ­ niáját kialakítani ö n m a g á n belül és az őt k ö r ü l v e v ő világgal s z e m b e n egyaránt. a m e l y e k Ayres é r d e k l ő d é s é n e k előte­ rében álltak a könyv megjelenése idején. a m e l y e k n e m elszigetelt t ü n e t e k e t k í v á n n a k befolyásolni. h a n e m egy h o l i s z t i k u s szemlélet alapján az egész személyiséget támogatják. az é r z é k e l é s . h o g y aktív. h ű e n a tárgy szellemiségéhez. de m u n k á j a a tanulási zavarokkal kapcsolatos elméletalkotás t á g a b b kereteibe is rend­ kívül i d ő s z e r ű é n illeszkedett. és gyerekként maga is olyan típusú ta­ A SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA ELMÉLETE A szenzoros integráció fogalma A szenzoros integrációs terápia elmélete és gyakorlata a tanulási zavarokkal foglalkozó s z a k t u d o m á n y o k területén j e l e n t m e g 1972-ben. A vesztibuláris-proprioceptív rendszer a gravitációval. és olyan tapasztalatokra szert tenni. a m e l y e k r e a l e g k o m p l e x e b b ta­ nulási és viselkedési m i n t á k a t lehet alapozni. 88 89 . testhelyzetekért felelős r e n d s z e r agytörzsi integrálódása korán m e g k e z ­ dődik. S o k o l d a l ú a n felhasználható terápiás s z e m l é l e t m ó d a szenzoros integrációs terápiák g o n d o ­ latköre. Az egyén tudatában p e d i g m i n d e z a m a g a b i z t o s s á g .sérülések. képesek legyünk e b b e n térben m a g u n k a t otthonosan m e g é l n i . az egyéni meg­ k ü z d é s i stratégiák k ö z ö s k i d o l g o z á s á t j e l e n t i . T e h á t ez a terápia sem hagyhatja figyelmen kí­ vül az átélés sajátosságait. a u t o m a t i k u s a n . m e r t s e m a külföldi. hogy az észleletek esetlegessé­ géből egy é r t e l m e z h e t ő külvilágot szervezzünk. a praxis. válogatása. Posztdoktori munkáját a Los Angelesben működő Kalifornia Egyetem Agykutató Intézetében végezte. rá kell j ö n n i e . K ö n n y e ­ dén. D e n n y Brown. G y a k r a n előfordul. a teljes s z e m é l y i s é g h e z . csak ha az egész személyiséggel számol. m á s o k által talán n e m is észlelt fejlődé­ si lépcsőfokokat. i d e g r e n d s z e r b e n zajló fiziológiai e s e m é n y e k e t és azok érzelmi és mentális reprezentációit. h o g y csupán szenzoros ingerlést nyújt egy személynek. A y r e s * első ö s s z e f o g l a l ó m u n k á j a (Sensory Integration and Learning Disorders / S z e n z o r o s integráció és tanulási zavarok) n a p v i l á g o t látott. a korai m o z g á s t a n u l á s azok a fogalmak.m o z g á s k a p c s o l a t á n a k mibenléte. F o n t o s ezt h a n g s ú ­ lyozni. örömteli interakciók sorozatán keresz­ tül érlelhesse azokat a neurofiziológiai. ha* A. a m e l y n e k e r e d m é n y e k é p p e n az adaptív m o z g á s v á l a s z m e g s z ü l e t h e t . átlagos s z e k v e n c i á k b a n előre lépni. a m i k o r A. ha­ nem m e g t a l á l n i azokat a saját alakulási irányokat. A z eljárás során s e m m i k é p p e n s e m egy adott. A s z e n z o r o s integráció kifejezés egy teoretikus fogalom. a teória központi m o m e n t u m á v á vált. a m e l y e k az őt ért p s z i c h é s és/vagy organikus b e h a t á s o k . E z e k jól szervezett. A fejlődés természetszerűleg egyre fokozódó összetettséget jelent. Ez a k é p e s s é g e a legtöbb g y e r m e k n e k szin­ te észrevétlenül tökéletesedik a szokványos kisgyermekkori t e v é k e n y s é g e k k ö z b e n . a k ö r n y e z e t k o m p e t e n s k e z e l é s é n e k é l m é n y é b e n reprezentálódik. A s z e n z o r o s integrációs terápia során az a g y m ű k ö d é s környezeti ingereket s z e r v e z ő ké­ p e s s é g e s z á m á r a k e d v e z ő helyzet teremtődik. A v á l t o z á s o k közepette az e m b e r s z á m á r a legfontosabb környezeti feltétel. máris j e l e z n e m kell.a k ü l ö n b ö z ő m o d a l i t á s ú inge­ rek térbeli és időbeli aspektusainak értékelése. hogy röviden összefoglaljam a szenzoros integrációs elméletből fakadó pszichoterápiás és fejlesztő eljárások gyakorlatát. és n a g y o b b valószínűséggel születnek a d a p ­ tív m o z g á s v á l a s z o k . összehasonlítása . Az igényes terápiás m e g k ö z e l í t é s e k közül tehát a z o k n a k lehet leginkább létjogosultsá­ guk. az i d e g t u d o m á n y o k területé­ ről származik. A poszturális. A vesztibuláris ingerlés. sem a hazai gyakorlat n e m m e n t e s az e g y o l d a l ú s á g veszélyé­ től. 1991) ezt a folyamatot m á r n e m cirkulárisként tételezik fel.sok­ kal flexibilisebb m ó d o n szerveződhet. gátlása. a részek. t ö k é l e t e s n e k tartott útvonalat kell bejárni. m e l y n e k terápiás célú felhasználási lehetősége Schilder és Angyal felismerései n y o m á n m á r a h a r m i n c a s évek­ től r e n d e l k e z é s r e állt (Kulcsár. tudatos erőkifejtés nélkül segít abban. A k ö v e t k e z ő k b e n kísérletet teszek arra. A testséma. Az „ ö n m e g v a l ó s í t á s spirális folyama­ t a " e g y i d e j ű l e g t a r t a l m a z z a a testben. és az a g y m ű k ö d é s környezeti ingereket szervező képességét jelöli. L a u r e t t a B e n d e r és más holisztikus szemléletű kutatók e r e d m é n y e i r e épí­ tett. a funkciók differenciálódását. és k o r á n t s e m k o n f l i k t u s m e n t e s k a p c s o l ó d á s á t a f o r m á l ó d ó e g é s z h e z . az intim k a p c s o l a t o k világa ad m u n í c i ó t a s z e m é l y e s folyamatosság és az összefüggés é r z é s é n e k fenntartására. h i á n y á l l a p o t o k . azt a fo­ lyamatot.e r e d m é n y e k é p p e n n e m m ű k ö d n e k megfelelően. majd a Dél-Kaliforniai Egyetem tanáraként és kutatójaként dolgozott több mint húsz éven keresztül. és legfőbb hatóereje a képzeletet és a m o t ó r i u m o t e g y a r á n t nagy fordulatszámra k a p c s o l ó j áték. 1992). h o g y a „fejlesztés" kifejezés a szenzo­ ros integrációs terápiák szemléletében a fejlődés-önszervezés támogatását. E r e d m é n y ü k k é n t . Ezt a folyamatot kizárólag interaktív m ó d o n képzelhet­ j ü k el. a valós i n t e g r á c i ó n a k lehetősége nélkül. pszichoszociális háttérfunkciókat.H I S Z E N EZ JÁTÉK! .S Z E N Z O R O S INTEGRÁCIÓS TERÁPIÁK A FEJLESZTÉSBEN SZVATKÓ A N N A n e m a nyitott r e n d s z e r e k r e j e l l e m z ő e n spirálisként.

* a m e l y elsősorban a m o t o r o s tervezés p r o b l e m a t i k á j á t h o r d o z z a . értelmezni. diffúz e m o c i o n á l i s problémák. S z e n z o r o s integrációs diszfunkciót autisztikus g y e r e k e k esetében Ornitz (1970. Észleli a fejtartás a p r ó változá­ sait és az e g y e n s ú l y visszaszerzéséért. idézi Ayres. e g y m á s s a l összevetni. a h i á n y o s a n m ű k ö d ő agytörzsi m e c h a n i z m u s o k s z e g é n y e s s z e n z o r o s integrációs színvona­ lával v a n n a k összefüggésben. balesetezés. e z e k r e m o z g á s v á l a s z t adni. Visszatérve Ayres e l k é p z e l é s e i h e z a j o b b m e g é r t é s écdekében a diszfunkciók oldaláról közelítsük m e g a s z e n z o r o s integráció folyamatát! Ha ez k ü l ö n b ö z ő o k o k miatt n e m elég h a t é k o n y . 1976. e z e n e g y s é g e k repre­ zentációinak m i n ő s é g i jellegzetességei. a f e j . ügyetlenség. * Pribram (1986. vagyis az. idézi D e G a n g i és G r e e n s p a n . 1977. 90 91 . süketséggel és b i z o n y o s neurológiai rendelle­ nességekkel e g y ü t t j á r ó szenzoros integrációs m i n t á z a t k ü l ö n ö s e n s é r ü l é k e n n y é teheti az idegrendszert.Hallási és nyelvi deficitek. lát­ ványra.Taktilis elhárítás. m e l y n e k k ö v e t k e z t é b e n viselkedésben m a g a s a b b aktivitási s z i n t e s figyelmi elterelhetőség j e l e n i k m e g . m e l y n e k a legközelebbi a kapcsolata az emocionalitással. m é g s e m t a l á l h a t u n k a s z a k i r o d a l o m b a n é r d e m l e g e s dialógust az eltérő t u d o m á ­ n y o s tradíciók között. a g y e r m e k fejlődése t ö b b területen v e s z é l y e z t e t e t t é válhat. m e l y e k kapcsolatát az elégtelen vesztibuláris feldolgozás­ sal Ayres ( 1 9 7 8 ) írta le n a g y s z á m ú gyerekvizsgálat alapján. a m e l y e k korai neurológiai sérülés n y o m á n keletke­ ző b e t e g s é g e k e t (spina bifida. a stabilitás fenntartásáért azonnali poszturális alkal­ m a z k o d á s t biztosít. szokatlanul fel­ pörgetett vagy lelassult aktivitási szint. Cermak.F e j l ő d é s i a p r a x i a . a m e l y e k a s z e n z o r o s integráció elméletével igen k ö n n y e n h o z h a t ó k kap­ csolatba.A s z e g é n y e s szem-kéz k o o r d i n á c i ó . az életfolyamatok dinamikájának leképezése m i n d olyan felvetések. illetve azokat továbbfejlesztve alakította ki D. stabilitásá­ ban. gravitációs térben kell s z e n z o r o s ingereket szelektíven figyelniük. A s z e n z o r o s integráció az i d e g r e n d s z e r k ü l ö n b ö z ő . D o w n . G y e r m e k p s z i c h o l ó g u s i tapasztalatai alapján úgy véli. e g y m á s b a a l a k í t h a t ó s á g á n a k kérdése. a t a nulási n e h é z s é g e k egyik legfontosabb aspektusának tartja.A féltekei integráció zavarai. O t t e n b a c h e r és Short.s z e m . 1974. Például a s z e n z o m o t o r o s k o r s z a k n e m megfelelő m é r t é k ű szervezettsége.s z i n d r ó m a . 1989) írt le. A rosszul definiált taktilis ingerek finom e l e m z é s helyett ősibb m e n e k ü l ő viselkedésmintát ge­ n e r á l n a k . vagy é p p e n le­ gátolni. A h e t v e n e s é v e k v é g é n e k fejlődéslélektani és kognitív pszichológiai e r e d m é n y e i t fel­ használva. hogy közben általuk is kontrollálva vannak. T e h á t a s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó b a n a vesztibuláris részvétel a l a p v e t ő j e l e n t ő s é g ű . hogy a n e m kielégítő érzel­ mi k ö r n y e z e t b ő l fakadó p r o b l é m á k szintén m e g r a g a d h a t ó k a s z e n z o r o s integrációs folya­ mat d i s z f u n k c i o n a l i t á s á n a k szintjén. 1991) szomalodiszpraxiának ne­ vezik ezt a tünetegyüttest. A k ö v e t k e z ő c s o p o r t o k a d ó d t a k : . kerülik a t e s t k ö z é p v o n a l átlépését. d ö n t ő e n a taktilis ingerek időbeli és térbeli v o n a t k o z á s a i n a k nehezített fel­ d o l g o z á s a a t e s t v á z l a t h i á n y o s s á g a i v a l e g y ü t t a kortikális m o z g á s t e r v e z é s z a v a r á t eredményezi. A fejlődés korábbi szintjein létrejött h i á n y o s s á g o k a g y e r m e k k ö r n y e z e t h e z való al­ k a l m a z k o d á s á t k é s ő b b is befolyásolják. N é h á n y p é l d a : Ayres. viszont l e g g y a k o r i b b kísérői a féltekei i n t e g r á c i ó z a v a r n a k és a fejlődési apraxiának. S i l b e r z a h n ( 1 9 8 2 ) feltéte­ lezi. rendszerszemléletű megfogalmazása szerint a bioló­ giai hierarchiák lényege a reciprocitás. . Az ingerek. A szenzoros integrációs diszfunkciók tünetei a hétköznapi életben leggyakrabban úgy je­ lennek m e g . pl. Stern e l m é l e t é b e n a perceptuális integráció fogalma. iskoláskorukban is az egész agyukkal. A vaksággal. és szinte b e h o z h a t a t l a n h á t r á n y t j e l e n t e n e k az ú g y n e v e z e t t „fejlett" civilizáció. S.és térészlelési deficitek. a m e l y a c s e c s e m ő k igen korai k é p e s s é g é t j e l ö l i a g l o b á l i s é l m é n y s z e r v e z é s r e . . hogy m a ­ g a s a b b szintű (kérgi) szerveződései az a l a c s o n y a b b szintek (agytörzsi-kisagyi) tapasztala­ tainak integráltságából s z á r m a z n a k . N e m k ö n n y ű meglátni. a fázisos és tónusos i z o m m o z g á s o k optimális eloszlásában jelentett nehézséget. m i n t z a v a r ó furcsaságok: b i z o n y o s m o z g á s o k r a . h i e r a r c h i k u s a n szervezett szintjein és a két agyfélteke. . * A szenzoros integrációs elmélet jelenkori képviselői (I.r gravitációval való s z e m b e s z á l l á s . m e l y n e k h a t á s a k é p p e n az integrációt feltételező funkciók elégtelenül fej­ lődnek. Stern szelf-pszichológiai modell­ jét. vesztibuláris-proprioceptív diszfunkciókhoz k a p c s o l ó d ­ va. vagy ezek figyelmen kívül hagyása. a felegyenesedés során. között valósul m e g . hogy a c s e c s e m ő veleszületetten r e n d e l k e z i k p e r c e p t u á l i s és m o t o r o s k o m p e t e n c i á v a l . K o r a s z ü l ö t t e k n é l a szenzoros integráció színvonalának j a v u l á s a életfontosságú funk­ ciók stabilizálódását j e l e n t h e t i (Neal. a k k o r is egy h á r o m d i m e n z i ó s . l é n y e g é t t e k i n t v e n e m esik m e s s z i r e a s z e n z o r o s integráció ideájától. Az i d e g r e n d s z e r interaktív egészleges m ű k ö d é s e oly m ó d o n is m e g v a l ó s u l . M i n d e z z e l a poszturális és okuláris funkciók éretlensége j á r együtt. a gye­ reket elkíséri fejlődésének további i d ő s z a k á b a n is. tapintási ingerlésekre. idézi Fisherés Murray. 1985). impulzivitás. A k ü l ö n b ö z ő érzékleti c s a t o r n á k o n keresztül é r k e z ő inge­ rek e g y s é g b e szervezésének. 1991) későbbi. E n n e k egyik alaptétele. b i z o n y o s autisztikus k é p e k ) kísérnek. így attól függenek*. Az e b b e a k a t e g ó r i á b a tartozó g y e r e k e k a két testfelet e g y m á s t ó l függetlenül igye­ k e z n e k m ű k ö d t e t n i . 1979). hogy a magasabb szintű organizációk ellenőrzik az alacsonyabb szinteket úgy. Ayres a 70-es é v e k b e n a szenzoros integrációs diszfunkciók k ü l ö n b ö z ő m i n t á z a t a i t m u ­ tató g y e r e k e k alcsoportjait igyekezett faktoranalitikus m ó d s z e r e k k e l e g y m á s t ó l elkülöní­ teni a h a t é k o n y a b b terápiás m e g k ö z e l í t é s é r d e k é b e n . . e g y e t é r t é s b e n m á s szerzőkkel ( d e Q u i r o s . és k o m p e n z á t o r o s m o z g á s o ­ kat v é g e z n e k e n n e k é r d e k é b e n . h o g y a z o k a tanulási nehézségek.t e s t m o z g á s o k finom b e á l l í t á s á n a k segítségével. h a n g r a való túlérzékenység. 2. amely egy m e g h a t á r o z o t t s z o c i á l i s . a teljes személyiségükkel tanul­ nak.e m o c i o n á l i s térben valósul m e g .Vizuális forma. figyelmi elterelhetőség. A. egyes b e s z é d z a v a r o k és n e h e z e n értelmezhető. a test tónusbeállításában. a m e l y e k ö n m a g u k b a n szinte s o h a n e m for­ d u l n a k elő. . hogy a figyelmetlenség vagy a hiperaktivitás szokatlan re­ akciói az i d e g r e n d s z e r sajátos szervezettségének k ö v e t k e z m é n y e i . a kialakulófélben lévő informáci­ ós t á r s a d a l o m k ö r ü l m é n y e i között. a m e l y a felegyenesedésben. A gyerekek k é s ő b b . Ez a tény és a neurológiai fejlődés szekvenciális m i v o l t a a k ö v e t k e z ő elméleti feltételezésekhez vezette Ayrest: 1.

a tartva levés bizton­ s á g á n a k d r á m a i elvesztése. A felnőttek a m o n d ó k á k . a korai tanulás bázisa. l á t o g a t n a k e g y r e rafináltabb v i d á m p a r k o k a t .). A r e n d s z e r k ü l ö n ö s e n a m o z g á s s e b e s s é g é n e k .Ayres n y o m á n megállapíthatjuk tehát. S z á z a d o k o n keresztül játszott az e m b e r i s é g (a 19. A térbeli orientációban. Minél erőteljesebb az inger. vidítják a gyerekeket. S z o r o n g á s o s állapotokban'. annál n a g y o b b az élvezet. aki az egyensúlyfunkciót. így az i z o m t ó n u s r a is gyakorolt hatásán keresztül m i n d e n észlelésben szerepet játszik. a m i k o r az újszü­ lött arcának finom érintésére az inger irányába fordítja a fejét. A kognitív és m o t o r o s fejlődésben be­ töltött a l a p v e t ő s z e r e p é t a fejlődéslélektan is kiemeli. mely szerint a vesztibuláris r e n d s z e r a posztúrára. her­ cegi udvarokból a k ö z n é p h e z leszivárgott s z ó r a k o z á s b a n j e l e n t ő s szerepet kapott. h a n e m a szervesen hozzájuk tartozó m o z d u l a t o k b a n is. sával szolgálja a c s e c s e m ő g r a v i t á c i ó v a l s z e m b e n i k ü z d e l m é t . amelyekkel az anyák hatásosan k é p e s e k g y e r m e k ü k rossz közérzetét befolyásolni. g ö r k o r c s o l y á z ó . megfordulnak velük. mint erre Schilder (1933) felhívja a figyelmet. E m i a t t a t e s t k é p és az é n t u d a t g e n e z i s é b e n a vesztibuláris r e n d s z e r m ű k ö d é s é n e k i n t a k t s á g a is d ö n t ő feltétel. Az adekvát érintések i m m u n r e n d ­ szert s t i m u l á l ó hatását és az e n d o g é n opiátrendszer szociális aktiválásában való részvéte­ lét alapos kutatások támasztják alá. H o g y a n jelenik m e g a vesztibuláris ingerlés a h é t k ö z n a p o k b a n ? Ayres s z e n z o r o s integ­ rációs eljárásának l e g h a n g s ú l y o s a b b e l e m e a sokoldalú vesztibuláris ingerlés. A taktilis ingerlés m i n d v é - 92 93 . 1933. sok e g y e n s ú l y s z e r v r e ható e l e m e t t a r t a l m a z n a k . és ez a tudás anyai m a g a t a r t á s u k n a k szerves. hogy a k ü l ö n b ö z ő érzék­ szervi ingerek t e s t m o z g á s o k k a l vagy környezeti faktorokkal kapcsolatosak-e. mint észlelési kiindulópontot. i r á n y á n a k és a k a p c s o l ó d ó fejhelyzetnek a változásaira fogékony. századot m e g e l ő z ő e n n e m c s a k a gye­ rekek. e g y e n s ú l y v e s z t é s . A vesztibu­ láris v é g k é s z ü l é k e k b ő l . válogatás nélkül h a t ó gravitáció ellenében bízni a szó szoros é r t e l m é b e n „ m e g t a r t ó " e m ­ beri kapcsolatokban. nyugtatják. hogy a fejünk. idézi Kul­ csár. hogy segít a szervezetnek megállapítani. vitorláznak. leguggolás. M i n t bőrérzéklet. o. a m e l y n e k érzékletei c s u p á n félig tudatosak. M i n d e z abban az életkorban. idézi G e r ő . Szintén pszichoanalitikus n é z ő p o n t o t képvisel H e r m a n n n y o m á n Pető (1970. A vesztibuláris r e n d s z e r m ű k ö d é s é n e k k ü l ö n ö s j e l e n t ő s é g e van a korai pszichés fejlő­ d é s b e n tekintettel arra. vigasztalják. A vesztibuláris ingerlés része azoknak a technikáknak is. " (Schilder. Az e g y e d f e j l ő d é s b e n a taktilis ingerelhetőség után m á s o d i k l e g k o r á b b a n m e g j e l e n ő ér­ zékelés a m e g s z ü l e t é s idejére m á r m ű k ö d é s r e kész. m e l y e k a vesztibuláris apparátus i z g a l m á n a k jelzései. hogy egy ilyen s z e n z o r o s szerv. hogy a szenzoros integráció optimális m e g v a l ó ­ s u l á s á b a n az ősi érzékelési modalitások működési sajátosságainak. A tipegők. a m i k n e k végén leguggolnak. kitüntetetten a vesztibuláris és a taktilis m i n t á z a t o k n a k . lábukat lógázzák. és kissé rejtettebb formában a felnőttkorban is fellelhető.1 0 A vesztibuláris ingerlés szerepe a szenzoros integrációban és az. G o n d o l j u n k csak a k i c s i n y e k n e k szóló m o n d ó k á k r a : ősi vonásokat n e m c s a k i s m é t l ő d ő . a m e l y e k által a k ö r n y e z e t és a m o z g á s b a n lévő test „ t é r k é p e " p o n t o ­ san és m e g b í z h a t ó a n r e n d e l k e z é s r e áll ( D u n n . 1992a). A vesztibuláris ingerlés előnyben részesítésének kitüntetett i d ő s z a k a az élet első 8 . E n n e k későbbi alakulása során e g y e s egyensúlyszervi szen­ z á c i ó k h o z b ü n t e t ő másodjelentések fűződhetnek. a s z e m ü n k vagy a k ö r n y e z e t mozog-e. A taktilitás m á r a m é h e n belüli életben m ű k ö d ő k é p e s rendszerré válik. szökdécselés a legtöbb népi j á t é k b a n . 1990). 1988). 2. a viselkedéskontroll funkciójában és a képzeleti te­ v é k e n y s é g b e n szintén e l h a n y a g o l h a t a t l a n j e l e n t ő s é g e van. r i t m u s u k b a n találunk. Kulcsár összefoglalója ( 1 9 9 2 b ) a vesztibuláris rendszer fejlődésének. l o v a g o l n a k . F o r g á s . Az egyensúlyszervi m ű k ö d é s tudatba kerülése és a korai szexuális é l m é n y e k felelevenedésének kapcsolatára hívja fel a figyelmet a pszichoanalitikus Fenichel (1945. Általa valósulnak meg a testi kontaktu­ sok. f ü g g ő á g y b a n . a s z e m m o z g a t ó izmokból s z á r m a z ó és a látás útján nyert informá­ ciók ö s s z e g z é s é b ő l derül ki. fél lábon ugrálás. N a p j a i n k b a n a b ő r r u h á s . megnyugtatni őket. vagy r i n g a t ó z n a k h i n t a s z é k b e n . a korai felettes­ én előfutárok között tartja s z á m o n . a tünetegyüttes r é s z e k é n t g y a k r a n m e g f i g y e l h e t ő szédülés. a m e l y e k e t régtől fogva a világ m i n d e n részén lényegileg h a s o n l ó m ó ­ don j á t s z a n a k a g y e r e k e k . a m á r járni tudók nagy ö r ö m ü k e t lelik azokban a já­ tékdalokban. vagy a h ó n u k alatt felemel­ ve jó magasra lendítik őket. népi gyermekdalok ritmusára altatják. K i k a p ­ c s o l ó d á s u l a m a i k o r felnőttjei is síelnek havon és vízen. az egész élet során az intimitás l e t é t e m é n y e s e . g ö r d e s z k á z ó fiatalok szubkultúrájában szintén sajátos szerepet kap a n y a k t ö r ő m u t a t v á n y o k k a l e g y m á s t túllicitáló vesztibuláris ingerke­ resés: a z u h a n á s é r z é s kontrolljának megtapasztalása feltehetően a s z o r o n g á s megfékezé­ sére tett kísérlet. T e r m é s z e t e s e n a bizalom próbája is: a könyörtelen. arra épülő funkciókban éve. m i k ö z b e n j o b b r a balra döntögetik. és a m e l y ö s z t ö n ö s és primitív típusú m o z g á s t vált ki. h a n e m a felnőttek is) olyan játékokat. A testhelyzet hirtelen változása. olyan é r z e t e k e t kelt. a m i k o r a nehézségi erő az egyik l e g n a g y o b b fizikai kihívás a fejlődő. H á t t é r é l m é n y jellegéről ezt írja Schilder: „ T e s t ü n k tartásával és m o z g á s á v a l kap­ csolatos benyomásaink képezik tapasztalataink folyamatos hátterét Valószínű. részt vesz a külső és belső közötti h a t á r k é p z é s kialakításában. összekulcsolt karjaikon hintáztatják őket. amelyek igen g a z d a g o k vesztibuláris é l m é ­ nyekben. A gravitáció l e g y ő z é s é n e k g o n d o l a t a nagy m ú l t r a tekinthet vissza az emberi­ ség t ö r t é n e t é b e n : a repülés vágya mellett k é p z e l e t ü n k e t m i n d i g is foglalkoztatták a szel­ lemvilág n e h é z k e d é s nélküli. rendkívül é r z é k e n y e m o c i o n á l i s h a t á s o k r a . ráolvasásszerű szövegeikben. és az első életévben élénk reaktivitá- A taktilis ingerlés szerepe a szenzoros integrációban Az érintés a legősibb érzékelési m ó d . d ö n t ő szerepük van. m a g a s a n lakozó lényei. kezdetben magatehetetlen gyereknek. önkéntelenül megjelenő e l e m e . a kidobottság érzése az archaikus s z ü l ő k é p félelmetes vonása­ ival kerülhet összefüggésbe. M e g s z ü l e t é s k o r az érintési ingerek integrációja a korai keresőreflexben figyelhető m e g . és így válhat a vesztibuláris é r z é k e n y s é g sajátos tudattalan tartalmak kifejezőjévé. funkciói k o m p l e x i ­ tásának szerepére a személyiség egészének alakulása szempontjából hívja fel a figyelmet. M i n d e b b ő l m o s t azt az összefüggést ragadjuk ki. A z o k a j á t é k o k . a m e l y n e k előtérbe h e l y e z é s e végigvonul a g y e r e k k o r o n .

m i n t e g y rej­ tett n e u r o p s z i c h o l ó g i a i tréningként. .SIPT. az anyai viselkedés részét k é p e z ő „ h a n d l i n g " . adaptálását az O k t a t á s k u t a t ó Intézet­ ben Bálint M á r i a ( 1 9 8 7 ) vezetésével végezték el. 2 0 0 1 . R i t k á b b a n m e g f i g y e l h e t ő tünet a taktilis ingerelhetetlenség. ami­ kor valaki egy pillanatra az u r a m vállára tette a kezét. akiket biztonsággal szerethetnek. ujjkiszámoló m o n d ó k á k n a g y s z á m á ­ ra és változatosságára. félt a k e z e m t ő l de m o s t a t e n y e r e m b e fúrta az arcát és úgy m a r a d t . aki bukdácsolt. mert irtózott a kézszorítástól és ha ez h a v o n t a egyszer véletlenül mégis megtörtént az u r a m h á t b o r z o n g a t ó a n felüvöltött és rázta a k e z é t . fejlődéstanilag újabb keletű l e m n i s z k á l i s részvétel a s z o m a t o s z e n z o r o s ingerek finom differenciálására ad lehe­ tőséget (Ayres. valódiságról való l e m o n d á s s a l jár együtt. N e m lehet véletlen.vizuális p e r c e p c i ó . az én u r a m ki n e m állhatta. sok m i n d e n t elviselt. . h o g y a gyer­ meki oldalon fontos t é n y e z ő a kapott ingerek integrációjának képessége. Azoktól azonban. félelemre. v a l a h á n y s z o r simogat­ ni a k a r t a m az u r a m m i n d i g elkapta a fejét az én s i m o g a t á s o m t ó l . A 17 a l t e s z t b ő l álló S o u t h e r n C a l i f o r n i a S e n s o r y I n t e g r a t i o n T e s t s ( D é l . ami m e g v é d az ö r ö k ö s válaszadás és e m o c i o n á l i s állásfoglalás k é n y s z e r é t ő l .f é l e a n y a .. Az anyai oldal ingerlési sajátosságainak leírásá­ val t ö b b s z ö r t a l á l k o z h a t u n k a s z a k i r o d a l o m b a n . p á r h u z a m o s a n a s z e n z o r o s integrációs terápia elméleti hátteré­ nek k i m u n k á l á s á v a l . hogy a k i s g y e r e k k o r j á t é k a i b a n . nem nyújtotta a kezét. és ha ez s e m segített d ü h ö s e n k á r o m k o d o t t . 1972). K ü l ö n ö s e n h a n g s ú l y o s lehet ez a hiperaktív és figyelmi r e n d e l l e n e s s é g e k e t is m u t a t ó g y e r e k e k körében.s i m o g a t ó m o z d u l a t a i t ó l . a z a hely. A taktilisan v é d e k e z ő g y e r e k e k a z o n b a n e b b e n a v o n a t k o z á s b a n túlstimuláltak. rettegnek a hajmosástól. a m e l y e k e t a felnőttek.t a r t ó . elvörö­ södött és k i p e n d e r ü l t és m e n e k ü l t . m á s része strukturált klinikai megfigyelések r e n d s z e r e . A h é t k ö z n a p i élet során n e h é z felismerni j e l e n t ő s é g é t .gig hozzájárul a szervezet teljes neurális integrációjához. . és szélsőséges e s e t e k b e n még a simogatás elől is elugranak. vizsgálati eljárásokat is kidolgozott. . A taktilis é l m é n y e k k ü l ö n ö s e n szub­ jektív színezetűek. m e r t igen rejtett t e r m é s z e t ű . . ahol az összes. . ) . a m e l y a v é d e l e m r e és t ú l é l é s r e b e r e n d e z k e d e t t v á l a s z r e n d s z e r c s ö k k e n t gátlását j e l e n t i . sorsa. Ayres n e v é h e z fűződik. és n e m az inger térbeli és időbeli m i n t á z a t a lesz a d ö n t ő . hogy erre felhívta a figyelmemet. azt ö r ö k időkre könyörtelenül elküldte a bús fenébe. hajvágástól. É r t h e t ő . Kidolgoz.szomatoszenzoros percepció. . . esetleg különösen sok érintési ingert várhatnak el. o l y a n t á v o l s á g o t t a r t a n a k . B o h u m i l Hrabalról köz­ ismert. h o g y a k é s ő b b i stresszkezelési k é p e s s é g n a g y b a n függ a kora g y e r m e k k o r optimális tapintási i n g e r m e n y nyiségétől. Az érzelmi fejlődés neurológiai s z u b s z t r á t u m á n a k i n t e g r á c i ó j á h o z szorosan h o z z á t a r t o z i k tehát a taktilitás. G o n d o l j u n k csak az a r c s i m o g a t ó . a gyerekekkel j á t s z a n a k . K ü l ö n b e n az uram m i n d i g rosszul viselte ha va­ laki m e g é r i n t e t t e . akik e l s ő s o r b a n látás útján t á j é k o z ó d n a k . 94 .) Feltételezhető. a közelségről való kényszerű l e m o n d á s a az i s m e r ő s ségről. de el is hasalt. . o.d e p r i v á c i ó s kísérletekből kiderült. hogy a valóság é r z é k e l é s é n e k m e g b í z h a t ó s á g á t a tapintás adja. E z e k n e k egy része standardizált tesztek e g y r e b ő v ü l ő repertoárja. K i s g y e r m e k k o r b a n m i n d e z k ü l ö n ö s e n ne­ hézzé teszi a „ m e g f o g h a t ó " valóság elkülönítését a fantáziától. és aki hozzáért. de ez neki m a g a a ha­ lál volt.m o t o r o s teljesítmények. az osztály r é m e és bajkeverő" (Hrabal. és arra a nehezen é r t e l m e z h e t ő tapasztalatra. főleg 6 . Kezet s e m fogott az u r a m senkivel. Kizárólag a nagy intenzitá­ sú i n g e r e k e t veszik t u d o m á s u l az ilyen gyerekek. a k k o r elsősorban e m o c i o n á l i s j e l l e g ű válaszadásra. „. h o m o k b a n . H a z á n k b a n j e l e n l e g ez a l e g i s m e r t e b b tesztkészlet. m á i g ki n e m hevert s t r e s s z h e l y z e t e t ..9 éves. 1991) a p r a x i s 95 * Köszönöm Molnár Magdának. nagy h a n g s ú l y t k a p n a k a ta­ pintási ingerlések. E l n e v e z é s é b e n is n a g y o b b h a n g s ú l y t helyez az 1989-ben megjelent Sensory Integration a n d P r a x i s T e s t s ( S z e n z o r o s I n t e g r á c i ó s és P r a x i s T e s z t . A k ö z i s m e r t H a r l o w . hogy „egy volt enfant terrible. Rotter ( 1 9 4 6 ) k i e m e l i . hogy a s z i m p t ó m a o k a az i d e g r e n d s z e r olyan m ű k ö d é s z a v a r a . . tanulási n e h é z s é g e k e t m u t a t ó g y e r e k e k k ö r é b e n . hogy s z á m u k r a egy tapintási inger elsősorban a kellemes vagy k e l l e m e t l e n m i n ő s é g alap­ j á n ítéltetik m e g . b e m u t a t k o z n i sem szeretett. E z e k a g y e r e k e k n e m szeretnek m e z í t l á b sétálni fűben. Ha a taktilis ingerlés az ősibb spinotalmikus pályarendszert h o z z a m ű k ö d é s b e . az a n y a g o n d o z ó .K a l i f o r n i a i S z e n z o r o s Integrációs T e s z t e k . mert n e m tudott tanulni. . ilyen irányú tapasztalatainknak n e m is v a g y u n k teljes t u d a t á b a n . . Hrabal alakja. hogy m e g é r t h e s s ü k a kultúra szerepét az e m b e ­ riség ősrégi tapasztalatainak átadásában. 1999. Ayres. jó ideig tartott a m í g összeszedte m a g á t a m i k o r valaki m e g l a p o g a t t a a hátát. Ha a z o n b a n m ó d nyílik e n n e k a re­ a k c i ó m ó d n a k a felülírására. amely l e h e t e t l e n n é teszi a k ö z v e t l e n é r i n t k e z é s e n a l a p u l ó érzékelést.SCSIT) 1972-ben jelent m e g először. Vita nuova c í m ű r e g é n y é b e n * a felesége alakja m ö g é bújva vall k ü l ö n ö s érintési é l m é n y e i r ő l . a taktilis ingereket feldolgozó. A teszt-sorozat e g y e s tételei h á r o m fő terület köré c s o p o r t o s u l n a k : . 1980). és ez l e h e t e t l e n n é teszi az elmélyült explorációt. 2 6 5 . . A s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó s zavarokkal j e l l e m e z h e t ő g y e r e k e k n é l g y a k o r i a taktilis rend­ szer diszfunkcionális m ű k ö d é s e . szerencsés esetben a z o n b a n k é p e s e k v a g y u n k az ilyen p e r c e p c i ó k ak­ tív gátlására. A r u h a viseléséből s z á r m a z ó taktilis ingerület m i n d e n k i idegrend­ szerébe b e á r a m l i k . a k i k n e k ezzel p á r h u z a m o s a n c s ö k k e n t a fájdalomérzékelésük is. aki s z á m á r a az iskola „ . az u r a m lesütötte a szemét.: Csip-csip c s ó k a ) ! Újabb adalék ez a h h o z . " (Hrabal. A z o k a g y e r e k e k . visszahúzódásra. . regényeinek vissza­ térő fordulatai rendkívül tanulságosak a szenzoros integrációs elmélettel foglalkozó szakember számára. ít t ö b b évtizedes klinikai a l k a l m a z á s és kutatás e l ő z t e m e g . hogy m e n n y i r e k e d v e ­ lik a k i s g y e r m e k e k a szinte f á j d a l o m h a t á r o n lévő c s i k l a n d o z á s t és c s i p k e d é s t (pl.. A SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA GYAKORLATA A diagnosztikus folyamat Ayres és m u n k a c s o p o r t j a . E z e k n e k a gyerekek­ nek a szimbiózis iránti v á g y a kritikus. szí­ vesen elfogadják. esetleg t á m a d á s r a kerülhet sor. a z o n b a n a n n a k k i e m e l é s e .. . gátlására. o . azóta javított válto­ zata is n a p v i l á g o t látott (Ayres. " átélte.t ő l . Ma éjjel az u r a m a t e n y e r e m b e hajtotta az a r c á t . 13.

ver­ bális p a r a n c s praxis. C s u p á n a S I P T . D i a g n o s z t i k u s k a t e g ó r i á k a t felkínál u g y a n a szenzoros integráció e l m é l e t e . 1983) e l n e v e z é s ű tesztkészletet.kihagytak.a reflexintegrációt. m é g a k k o r is. mely m a g á b a foglalja a nyak. A terápiás folyamat sajátosságai A szenzoros integrációs terápia nyelve a b e s z é d mellett a m o z g á s . A t e r á p i á b a n a r é s z t v e v ő k szabadon kísérletezhetnek a r e n d e l k e z é s r e ál­ ló e s z k ö z ö k k e l : billenő hintákkal. 1989). S z e n z o r o s I n t e g r á c i ó s T e s z t . Itt a s z a b á l y o z á s i r e n d e l l e n e s s é g e k k e l . m i n d . jól h a s z n o s í t h a ­ t ó része lehet e g y k é s ő b b ö s s z e á l l í t a n d ó . h o g y a szen­ zoros diszfunkciós vagy diszpraxiás g y e r m e k s z á m á r a milyen h o z a m a lehet a terápiának. amelyben a testközépvonal átlépésének. hogy a r e n d e l k e z é s r e álló e s z k ö z ö k k e l n e h e z e n m e r ­ h e t ő . hogy a t e s z t e r e d m é n y e k csak egyfajta adat­ forrást j e l e n t e n e k . ám tekintettel arra. n i n c s e n kellő é r z é k e n y s é g ű m u t a t ó j u k a jelzett életkorban.m i n d a l a p v e t ő felvilágosítással szolgálnak. és k i e m e l i k azt a nehézséget. azoktól. A tesztek l e g n a g y o b b részét. Jelezte. E z e n reflexek aktivitásának foka a m a g a s a b b szintű poszturális m e c h a n i z m u s o k érett­ ségétől és integráltságától függ. sorrendiség praxis és orális praxis. praxist vizsgáló tételt d o l g o z t a k ki. Ayres a S I P T k é z i k ö n y v é b e n ismét aláhúzza. 1996) azt találtuk. hogy a beszédben elmaradott gyerekeket ne érje k o m o l y hátrány.n e u r o pszichológiai g y o r s t e s z t n e k . A t e r h e s s é g és születés érzelmi és testi sajátosságai. h o g y a p r o b l é m á k igen diffúzak. h o g y klinikai j e l e n t ő s é g ű e k a s z e n z o r o s integráció s z e m p o n t j á b ó l veszé­ lyeztetett g y e r e k e k e s e t é b e n . A klinikai megfigyelési s z e m p o n t o k mellett n é l k ü l ö z h e t e t l e n e k az a n a m n e s z t i k u s ada­ tok. t ó n u s o s labirintusref­ lex (TLR).a p o s z t u r á l i s (testhelyzeti) kontrollt.e r e d m é n y e k alapján n e m h a t á r o z h a t ó m e g . m e l y e k a gyereket képessé teszik testének optimá­ lis. játékai. SCPNT) felvételével. Ayres a primitív reflexek. v a l a m i n t a vesztibuláris r e n d s z e r intaktságának j e l z ő j e k é n t a p o s z t r o t á t o r o s nisztagmus-teszt ( S o u t h e r n California Postrotatory N y s t a g m u s Test. Az a s z i m m e t r i k u s tónusos nyaki reakció k ü l ö n ö s e n balra forduláskor ér­ zékeny m u t a t ó j a az e g é s z s é g e s . óriás g u m i l a b d á v a l . a c s e c s e m ő és k i s g y e r m e k i n g e r e l h e t ő s é g é n e k és m e g n y u g t a t h a t ó s á g á n a k egye­ di ismertetőjegyei. főként a felnőttkori a p r a x i á k kutatásának e r e d m é n y e i alapján. így megítélésük nagy körültekintést igényel. a test i z o m t ó n u s á n a k v á l t o z é k o n y s á g a . h o g y e z e k a r e f l e x m u t a t ó k e l t é r ő mintázat alapján u g y a n . a u t o m a t i k u s e g y e n s ú l y b a n tartására a térben. m e n n y e z e t r ő l leló- 96 97 . a s z e n z o m o t o r o s fejlődés e g y é n i vonásai. a g y e r m e k saját ritmusai. a m e l y e k az e m o c i o n á l i s stabilitás és a jól szervezett tanulási vi­ s e l k e d é s f e j l ő d é s é n e k s z e n z o r o s funkcióbeli alapjait leírnák. a ver­ bális p a r a n c s praxis kivételével. . fejlődési e l m a r a d á s s a l k ü z d ő c s e c s e m ő k r e g o n d o l n a k . E z é r t a teszt úgy készült. s z á m o k b a n k e v é s s é kifejezhető. Saját v i z s g á l a t u n k b a n ( S z v a t k ó . Az Ayres által javasolt reflexprofil a k ö v e t k e z ő e l e m e k b ő l áll: a s z i m m e t r i k u s t ó n u s o s nyaki r e a k c i ó (ATNR). A standardizált tesztek csak korlátozott lehetőséget nyújtanak arra. m e l y e k n e k történetét az édesanyja a saját é r t e l m e z é s e szerint m o n d j a el. k ö z ö t t ü k k i e m e l t e n a primitív poszturális reflexek vizsgálatával. C s e c s e m ő k és kisgyerekek s z á m á r a készült a T e s t of Sensory F u n c t i o n s in Infants (Csecse­ m ő k o r i S z e n z o r o s F u n k c i ó k Tesztje . illetve a zavart fejlődésnek.és kar­ m o z g á s o k n a k van j e l e n t ő s szerepe. vagy túl n e h é z k e s volt a felvételük . A testhelyzettel k a p c s o l a t o s adaptáció. s z e n z o r o s integráció szempontjából fontos területet vizsgál: . a k a p c s o l ó d ó ép és sérült funkciók miatt a súlyossá­ gi fokban j e l e n t ő s eltérések lehetnek. Ezért s z ü k s é g e s a t e s z t e r e d m é n y e k e t n é h á n y klinikai megfigyeléssel e g y ü t t a l k a l m a z n i . D e G a n g i és G r e e n s p a n . amelyben a z aszimmetrikus tónusos nyaki reakció négykézláb h e l y z e t b e n t ö r t é n ő felvétele a d ö n t ő tétel. majd k é s ő b b a felnőtteknél is e n y h e fokban m i n d i g m e g ­ t a l á l h a t ó k .a m e l y e k n e m voltak elég m e g b í z h a t ó a k . a gesztikuláció m i n d olyan é r z e l e m m e l átitatott m o z g á s o k . A s z e n z o r o s integrációs diszfunkciót m u t a t ó gyerekek m i n é l k o r a i b b a z o n o s í t á s a és te­ rápiájuk m i n é l fiatalabb életkorban való m e g k e z d é s e é r d e k é b e n 3-5 éves korú ó v o d á s o k s z á m á r a s z e r k e s z t e t t é k a D e G a n g i .TSI. hogy e z e k a reflexek a fejlődő g y e r e k e k n é l . és az e g y m á s t ó l független törzs.TSFI. az egyéni profil analízise n a g y o b b h a n g s ú l y t k a p a terápia m e g k e z d é s e k o r . k o r a s z ü l ö t t s é g g e l . hogy k o m p l e x képet alkothassunk a gyerek szenzoros integrációjának mintázatáról.funkciójára. forgó hengerrel. s z i m m e t r i k u s t ó n u s o s nyaki r e a k c i ó (STNR). AET) és az antagonista i z m o k k o k o n t r a k c i ó j á n a k vizsgálatával. a m i m i k a . A s z e r z ő k szerint a s z e n z o r o s integrációs funkcióknak. és m i n t ilyen. életkori átlaghoz n e m e g y é r t e l m ű e n viszonyítható. a m e l y r ő l a szer­ zők feltételezik. hogy a kli­ nikai megfigyeléseket. A TSI-ben arra t e s z n e k kísérletet. h a látszólag m o z d u l a t l a n o k v a g y u n k .b ő l n é h á n y szubtesztet . miszerint n i n c s e n e k o l y a n objektív krité­ r i u m o k és fejlődési adatok. de k ü l ö n ö s e n az a s z i m m e t r i k u s t ó n u s o s n y a k i r e a k c i ó és a t ó n u s o s labirintusreflex é l é n k j e l e n l é t é t a s z e n z o r o s integráció alacsony színvonalával találta összefüggőnek. E szimptómák számos m e g n y i l v á n u l á s a olyan természetű. h o g y csak csekély m é r t é k b e n igényel­ j e n e k nyelvi készségeket. e h h e z a teszt a l k a l m a z ó j á n a k szakmai ítélete e l e n g e d h e t e t l e n . a törzs és a felső v é g t a g o k stabilizálásához szükséges antigravitációs p o s z t u r á k vizsgálatát. E z e k : építési praxis. amit a g y e r m e k fejlődésével k a p c s o l a t o s a d a t o k k a l és klinikai megfi­ gyeléssel kell kiegészíteni a d i a g n ó z i s kialakítása és a kezeléssel k a p c s o l a t o s s z e m p o n t o k m é r l e g e l é s e előtt.B e r k T e s t of S e n s o r y I n t e g r a t i o n ( D e G a n g i és Berk. úgy d o l g o z t á k ki. a gyors unilaterális és bilaterális k é z m o z g á s o k n a k . é r v é n y e s p o n t o z ó skálákkal helyettesítsék be. h a z á n k b a n r é g ó t a h i á n y z ó g y e r m e k . k i e g é s z í t v e a Schilder-féle karnyújtás-teszttel ( A r m E x t e n s i o n Test. a m e l y a veszélyeztetett g y e r e k e k a z o n o s í t á s a k o r előáll. A S C S I T . m e l y e k e t Ayres olyan fontosnak tart a d i a g n ó z i s m é r l e g e l é s é b e n . A d i a g n o s z t i k u s folyamat befejezéseként az összegyűlt a d a t o k e l r e n d e z é s e és é r t e l m e ­ zése során e l e m e z n i lehet a szenzoros integráció zavarait és a k o m p e n z á c i ó lehetőségeit. M i n d e n életmegnyilván u l á s u n k n a k van m o z g á s o s e l e m e . de az életkorral p á r h u z a m o s a n fokozatosan c s ö k k e n ő kiváltható­ ságot m u t a t n a k . k ü l ö n ö s e n a vesztibuláris h á t t e r ű e k n e k . N é g y új. O l y a n szenzo­ ros f o l y a m a t o k és reaktivitásfajták vizsgálata került e b b e a tesztkészletbe. hogy kutatási c é l o k r a is a l k a l m a z h a t ó legyen. a m e l y e k k i v o n h a t a t l a n o k öszszeíüggéseikből. -a bilaterális motoros integrációt. á m n e m h a t á r o z t a m e g á t l a g o s n a k t e k i n t h e t ő k i v á l t h a t ó s á g u k m é r t é k é t . E n n e k megfelelően a T S I h á r o m .

a n n a k é r d e k é b e n . n e m u n a l m a s . K u p o r o g h a t ­ nak m a g z a t i p ó z b a n . és a legősibb ingerfajtákkal. 2001). é p p e n a l e g h a t á s o s a b b ö n s z e r v e z é s t biztosító. a t e r a p e u t a fel­ adata. kísérelje m e g a kliens egészlegességét m e g r a g a d n i . é r d e k e s j á t é k e s z k ö z ö k k e l felsze­ relt. o„ idézi Kiss. r e d u k c i o n i s t á n a k tartja. 1999). a m i k o r a gyerek ú g y tud egy szá­ m á r a v o n z ó . Itt le­ hetünk s p o n t á n o k . A s z e n z o r o s integrációs terápiában résztvevő gyerek hintázik. csetlő-botló. gépiesnek. s e m a p s z i c h o t e r á p i á b a n j á r t a s te­ rapeuta n e m volt adott. felfüggeszteni a valóság kereteit. Öszszefoglalóan k i m o n d h a t ó . az ö s s z e ü t k ö z é s e k a testi ügyesség. hogy egyfajta ügyességet. lehet a l e g k e v é s b é lényeges a játszás ered­ m é n y e s z e m b e n a j á t é k é l m é n y f o l y a m á v a l . és a függöny b á r m i k o r leereszthető. legyen az b á r m e l y életkorú is. a m e l y e k az e g y é n s z ü k s é g l e t e i r e szabottak. de m é g ismeretlen t e v é k e n y s é g e t m e g p r ó b á l n i . míg egy-egy újabb készség biztos tulajdonosa n e m lesz. k í s é r j e . A terapeutára vár az a feladat. a n n a k é r d e k é b e n . ha m i n d u n t a l a n azt tapasztalja. a k o n s t r u k t i v i z m u s és a k á o s z e l m é l e t azok a források. hogy a felnőttől útmutatást. A hintát önállóan hajtani. itt lehet m i n d e n n é l fontosabb a saját m o t i v á c i ó n k . g y a k r a n archetipikus s z i m b ó l u m o k k é n t t ű n n e k elénk. g y a k o r l a t o t k í v á n ó m o z g á s s o r birtokába j u s s o n . H o e h n és B a u m e i s t e r . amellyel m é g m e g t u d u n k birkózni. hogy a h u m a n i s z t i k u s . idézi Kiss. Ez utóbbira példa. egy hálóban ringatózik. m e g j e l e n é s ü k n e m erőltethető. 1989. hogy rátaláljanak a z o k r a az ősi m o z g á s m i n ­ tákra. és „holisztikus szenzoros e g y e n s ú l y " elnevezéssel a s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó s t e r á p i á k s o k i r á n y ú kiterjesztését kísérli m e g G e l a B r ü g g e b o r s (Brüggebors. a gördeszkát pont a k k o r megállítani. kreativitásra m ó d o t adó tágassággal bíró tér. csendben van. h o g y a kliens ö n s z a b á l y o z á s á t aktiválja. 1992/1996. gazdagítani igyekszik az eredeti Ayres-féle szemléletet.gó hálóval. v é k o n y p a l l ó n k ü l ö n b ö z ő n e h e z í t é s e k k e l v é g i g m e n n i . a fantázia b i r o d a l m á h o z igen közel eső. u n a l o m i g ismétel. valamint a terápia m ű h e l y m u n k á j á n a k rész­ leteivel. a m e l y az e m b e r i fantázia és j á t é k te­ re. hogy n e m k é p e s azt h a t é k o n y a n kezelni. ö r ö m t e l i k . ahol é p p e n a n n y i kihívás. ám feltűnően a d ó s a k az esetismertetésekkel. a n a g y l a b d á t ritmi­ kusan a földhöz pattintani. kísérelje m e g a kliens v i s e l k e d é s é n e k é r t e l m é t m i n t önszabá­ lyozási m e c h a n i z m u s t m e g r a g a d n i " ( B r ü g g e b o r s . legfeljebb e l ő c s a l o g a t h a t o k olyan ingerhelyzetek felkínálásával. és n é h á n y . s k ö z b e n olyan világot te­ r e m t h e t n e k . hogy a kritikák hátterében álló kutatások a felhasznált erőfor­ rások. az anyától való elszakadás problematikája. Ha gyerek és felnőtt együtt játszik. újat akarók. A m e g s z ü l e t é s traumái. a m e l y a mesék. E l é g e d e t l e n a terápia „funkcionalista. vagy é p p e n ellenkezőleg. biológiai-neurofiziológiai" megközelítésével. hogy é r z é k e l t e s s e m : a s z e n z o r o s integrációs terápia elfogadottsága igen e l l e n t m o n d á s o s . a f ü g g ő v á l t o z ó k és a statisztikai m ó d s z e r e k összetettsége tekintetében l e n y ű g ö z ő k . S z á m u n k ­ ra l e g l é n y e g e s e b b m o n d a n i v a l ó j a a terapeuta feladatainak definiálása: „ . S ha a megjelenítésre a l k a l m a s színpad kész. billeghetnek.fontos „ t u d á s o k " . örömteli testi aktivitások is. Ebben a kényszerítő vonásoktól m e n t e s „mint­ h a " h e l y z e t b e n lehet a „mivel j á t s z a n i " k é r d é s e helyett a „mit j á t s z a n i " kérdését feltenni. t á m o g a s s a . m e g n y í l i k az út a t o v á b b i strukturálódás felé. . Itt kell r ö v i d e n említést t e n n ü n k a n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m b a n jó n é h á n y éve megjele­ nő kritikai v i s s z h a n g r ó l . 98 99 . r e p ü l h e t n e k . a rendszer-el­ mélet. hogy valójában s z e n z o r o s integrációs tréning h a t á s v i z s g á l a t a történt. ami é r d e m i b b . A terápiás folyamat l e g h a t é k o n y a b b e l e m e a játék. g ö r d e s z k á v a l .112 és 1 9 2 . a l e g ő s i b b t e s t h e l y z e t e k k e l k a p c s o l a t o s a k (Ayres 1972).e r ő s í t ő .1 9 3 . személy­ központú p s z i c h o t e r á p i á s irányzat s z á m á r a napjainkban a s z e n z o r o s integrációs terápia el­ gondolásai b i z o n y o s p o n t o k o n v i s s z a k ö s z ö n n e k . a k á r átmenetileg is. " . 1984. szédítő i r a m b a n lendül egyik j á t é k r ó l a másikra. aki k é p e s támaszt nyújta­ ni a szó e l s ő d l e g e s é r t e l m é b e n is. partner. kísér­ je. 1994/1996. a t o r n a t e r e m n e m az ő világuk. a m i a terápia l e g h a t é k o n y a b b e l e m e . a m i k o r szükséges. a m e l y e k segítségével h a t é k o n y a b b a n tudják uralni testüket a térben. hiszen itt csak j á t s z a n a k ! " De ép­ pen ez az a m o m e n t u m . k e z d ő d h e t az e l ő a d á s : felbuk­ k a n h a t n a k a színen a konfliktusok. A m e g k a p a s z k o d á s aktív és passzív változatait az „itt és m o s t " é l m é n y s z i n t t ő l a rég­ múlt történetével e g y ü t t lehet a terapeutával k ö z ö s e n átélni. a m e l y a m e g n e h e z í t e t t k ö r ü l m é n y e k között keresi az é p p e n e l é g s é g e s kihívást t a r t a l m a z ó . P s z i c h é s e n p e d i g az én és n e m én hatá­ rán e l h e l y e z k e d ő „potenciális t é r " (Winnicott. . és sem a terápiás közeg. Ezek a g y e r e k e k a felnőttektől l e g g y a k r a b b a n a testi épséget v é d e n d ő ésszerű tiltásokat (Vigyázz m a g a d r a ! Ne m á s s z fel! Ne ugorj le! L a s s a b b a n ! ) hallanak. Ha e z e k e t a m o z g á ­ sokat k é p e s e k a saját a k a r a t u k b ó l s z á r m a z ó n a k m e g é l n i . magától é r t e t ő d ő e n a d ó d i k egyfajta h u l l á m z á s a sza­ bad és a strukturált h e l y z e t e k között. amit h o m á l y o s a n m á r úgyis sejtettek: a játszótér. Fizikálisan egy biztonságos. D e n s e m és m t s a i . A kí­ vülállók ezt t a p a s z t a l v a m e g szokták j e g y e z n i : „ U g y a n . Erőfeszítéseket végez. a m e l y a szenzoros integrációs terápia h a t é k o n y s á g á t vitatja. de nem is elviselhetetlen szorongással kísért j á t é k h e l y z e t e t . . ötletet kér. k ü l ö n ö s e n a testi-lelki k ö l c s ö n ö s függést tekintetbe v e n n i . b i z o n y o s ingerektől m e g r e t t e n ő vagy a v é g k i m e r ü l é s i g n y u g h a t a t l a n g y e r e k j á t é k á b a n fantázia és m o z g á s a s p e k t u s a i n a k e g y s é g e n e h e z e n valósulhat m e g . B u n d y (1991a) felhívja a figyelmet arra. vagy k é p e s elfogadni. 1994) e g y é r t e l m ű e n b e b i z o n y o s o d i k . n e m v o n a k o d i k testileg is j e l e n lenni a g y e r m e k terében. a f e l e g y e n e s e d é s n e h é z s é g e i . . * M á s k i i n d u l ó p o n t ú kritikát gyakorol. . hogy milyen terápiás szaktudás- * Egyes országokban a foglalkoztató terapeuták. a k ö z ö n s é g m e g ­ b í z h a t ó a n é r d e k l ő d ő . egyensúlyozik. Az e r e d m é n y e k értékelése sem egyértelmű. A j á t é k h o z tér szükséges. E két szélső p o n t o t képviselő kritikai m e g k ö z e l í t é s felvázolásával az volt a s z á n d é k o m . de megélhetjük a félelmet és a rettegést is. a m e l y e k b ő l merít. A m o d e r n fizika. hogy a s z e n z o r o s diszfunkcióval k ü z d ő egyén s z á m á r a nem magától értetődően adottak ezek a lehetőségek: h o g y a n lehet­ ne k é p e s valaki. a szigorú szabályok kialakítása és m e g h a l a d á s a e z e k a z o k a l e g g y a k o r i b b szereplők. S o k e s e t b e n ( J e n k i n s és Sells. . s z á m u k r a ott n e m t e r e m sza­ b a d s á g . A terapeuta a j á t é k b a n b i z t o n s á g o t nyújtó résztvevő. Az ügyetlen. É r e t t e b b é s integráltabb m o z g á s o k n e m taníthatók. a m e l y e k m e g g y ő z i k őket arról. melyben ott v a n n a k a n e m e g y s z e r veszélyes j á t é k e s z k ö z ö k . t á m o g a s s a a z o n a felfedező úton. hogy kliensét. ahol nincsen jól körülhatárolva. az e r ő fitogtatása miatt. álmodozik. A z o k b a n a h e l y z e t e k b e n . e g y b e n é n . pörög. vagy ergoterapeuták által vezetett szenzoros integrációs te­ rápiát a társadalombiztosítás támogatja. t o v á b b g o n d o l á s r a ö s z t ö n ö z n e k . a m e l y e k v á l t o z a t o s j e l m e z e k b e n . E b b ő l a n é h á n y m o n d a t b ó l is j ó l m e g r a g a d h a t ó . k e z d e m é n y e z z e . 2 0 0 1 ) . a z e z r e d f o r d u l ó e m b e r e s z á m á r a m e g k e r ü l h e t e t l e n forrásból m e r í t v e kitágítja. a m e l y e k r ő l b i z o n y le lehet es­ ni. p ö r ö g h e t n e k . 1994/96. veszély vár ránk. korai f á j d a l o m é l m é n y e k . a levont következteté­ sek k o m o l y m é r t é k b e n függnek egyes gazdasági s z e m p o n t o k t ó l . .

k ü l ö n ö s e n a m e g k é s e t t beszédfejlődés kezelésében várható látványos előrelépés. mely a megfelelő ta- M i n t említettük. a felegyenesedési és egyensúlyi r e a k c i ó k a t serkenti ( M o n t g o m e r y é s Richter. ha pszichoterá­ piás k o n t e x t u s b a n használják ( W e e k s . iskolai életbe. és a s z e n z o r o s integrációs terápiát egyre k ö r v o n a l a z a t l a n a b b elvárásokkal. az élethelyzet f ü g g v é n y é b e n m e g kell tenni. a fővá­ rosban és v i d é k e n egyaránt. A k é s ő b b i e k b e n t ö b b területen kerültek kipróbálásra a d ö n t ő e n vesztibuláris ingerlést a l k a l m a z ó eljárások. E n n e k egyik valószí­ nű oka az lehet.A g y s é r ü l t e k n é l jó hatású az olyan körültekintő. elektív m u t i s t a és p s z i c h o s z o m a t i k u s t ü n e t e k k e l küzdő g y e r e k e k n é l .u t ó b b biztos k i á b r á n d u l á s h o z vezet a túlértékelés is.v a i a s z szekvenciákat erősítette. h o g y hátteret képez. k i i n d u l ó p o n t o t ad a s z í n v o n a l a s a b b ö n s z e r v e z é s l e h e t ő s é g é ­ h e z (Varga. ó v o d a i .K o r a s z ü l ö t t e k inkubátorbeli k ö r n y e z e t é n e k k i a l a k í t á s a k o r és korai fejlesztésében a s z e n z o r o s integrációs elmélet a l k a l m a z á s a lényegesen g y o r s a b b adaptációt tett lehe­ tővé (Neal. m i l y e n indikációval. a m i k o r a g y e r e k állapota n e m teszi l e h e t ő v é a s z o k v á n y o s terápiás helyzet a d e k v á t felfogását. és képes legyen alternatív stratégiákat kidolgozni a g y e r e k k e l v a l ó e g y ü t t m ű k ö d é s é b e n . ha tíz éven aluli életkorban használják (Bhatara és mtsai. kimutatni . D o w n . m e l y e k közül s z a k i r o d a l m i tájékozódás alapján n é h á n y a t felsorolok: .B e s z é d z a v a r o k terápiájának részeként igen jó e r e d m é n y e k r ő l számoltak be. h o g y a hazai i g é n y e k n e k m e g ­ felelő és a h a z a i h a g y o m á n y o k k a l kapcsolatot találó sajátos terápiás m e g k ö z e l í t é s i f o r m á k FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEK alakuljanak ki.p s z i c h o t e r á p i á k t ó l e r e d e n d ő e n s e m áll távol a m i n d e n g y e r m e k i „ m e g m o z d u l á s ­ ra" való r e a g á l á s k é p e s s é g e .a szükségleteikre kellően adaptált terápiás m e g k ö z e l í t é s olyan aspecifikus h a t ó t é n y e z ő . nevelési t a n á c s a d ó b a n használják a s z e n z o r o s integrációs terápia eszköztárát.. 1991b). annyit ígér c s u p á n . A szenzoros integrációs terápia magyarországi karrierjének elindítója. a m e l y m ú l h a t a t l a n u l szükséges. . tanulási n e h é z s é g e k k e l k ü s z k ö d ő gyerekek k e z e l é s é b e n a l k a l m a z z á k l e g g y a k r a b b a n a fejlesztő p e d a g ó g i a keretein belül. a s z e n z o r o s integrációs elmélet n y o m á n kialakuló terápiás m e g k ö z e l í t é ­ sek a tanulási z a v a r o k k l i n i k u m á b a n j e l e n t e k m e g először a h e t v e n e s évek elején. hogy a b e a v a t k o z á s k ö z ö s e n kialakított formáit ő fog­ ja majd a l k a l m a z n i . e g y e n s ú l y v e s z t é s e miatt m e g k a p a s z k o d n i v á g y ó g y e r m e k m e g é r t é s e . hogy azzal a p r o b l é m á v a l foglalkozzunk. hogy h o g y a n v i s e l k e d n e k vele s z e m b e n . m e l y t u l a j d o n k é p p e n a sérült h á t t é r t e v é k e n y s é g e n alapuló i n g e r . a m e l y a betegek é l e t m i n ő s é g é t j e l e n t ő ­ sen javíthatja. illetve hiperszenzitívek egyes m o d a l i t á s o k b a n . M á s i k o k a k a p c s o l a t o s azzal. milyen m ó d s z e r k o m b i n á c i ó részeként a l k a l m a z z á k . M i n t a h o ­ gyan i n d o k o l a t l a n lehet. 1979). az e g y m a ­ gában m i n d e n bajt m e g o l d a n i tudás igényével. E h h e z az szükséges. . g y ó g y p e d a g ó g i a szellemiségével k ö l c s ö n ö s e n ter­ m é k e n y í t ő hatással vannak e g y m á s r a . m o z g á s s é r ü l t és vak k i s g y e r m e k e k korai fejlesztésében is fontos szerepe van.F o g y a t é k o s s á g g a l élő e m b e r e k esetében c s ö k k e n t h e t ő k az a d a p t á c i ó t n e h e z í t ő visel­ kedési formák. kevés. A h o z z á v e t ő l e g tíz éves h a g y o m á n n y a l r e n d e l k e z ő hazai g y a k o r l a t első m e g n y i l v á n u l á s a i óta h a n g s ú l y o z z a . T a p a s z t a l a t a i n k szerint figyelemzavart és hiperaktivitást m u ­ tató. N a g y r é s z t e n n e k k ö s z ö n h e t ő . A h e l y z e t á t k e r e t e z é s e . hogy a gyerek szenzo­ ros integrációs diszfunkciója h o g y a n érinti azt a kritikus képességet.és ez m e g h a t á r o z z a . 1981).H i p e r a k t í v g y e r e k e k k o m p l e x terápiájának r é s z e k é n t a k k o r a l e g e r e d m é n y e s e b b . és a fejlődés serkentése so­ rán a t o v á b b l é p é s t m á s terápiás irányokba m a g á t ó l é r t e t ő d ő e n az egyéni szükségletek. akár szülővel konzultálunk. o p t i m a l i z á l h a t ó a sérült tanulási folyamat. és mint láttuk. figyelmetlen. így a testi és pszichés b i z o n y t a l a n s á g a i . 1990). A t o v á b b i a k b a n egy olyan területet e m e l e k ki a felhasználási lehetőségek közül. erre é p ü l ő t e c h n i k á k k a l együtt. A g y e r m e k p s z i c h o t e r á p i á k világában elsősorban a z o k b a n az e s e t e k b e n hasz­ nálják. . t e r m é s z e t e s e n m á s . H a l m o z o t t a n sérült g y e r e k e k n é l a világra való fokozottabb nyitottságot tapasz­ taltak ( W e e k s . Ezt a lehetőséget a z o n b a n ki kell aknázni. 1979). csak a k k o r lehet e r e d m é n y e s . a m e l y e t a konzultációt ké­ rő fél h a t á r o z m e g .ám teljes elvetése indokolatlan. hogy ma már s z á m o s g y e r m e k . s e n n e k e r e d m é n y e s s é g e n a g y b a n múlik azon. és e l ő b b . e l s ő s o r b a n az autista g y e r e k e k és a súlyosan hiperaktív g y e r e k e k k e z e l é s é b e n . a játék fonalán a g y e r m e k e k életébe t e r m é s z e t s z e r ű e n bele­ simuló a s p e k t u s á t biztosítja. 1995). és találkozva a m a g y a r ó v o d a p e d a g ó g i a .k ó r o s és autisztikus g y e r e k e k m o z g á s b e l i sztereotípiáit és p e r c e p t u o r n o t o r o s zavarait j ó t é k o n y a n befolyá­ solta. h o g y m e n n y i r e érzi sa­ játjának a k ö z ö s felelősségi körben hozott elhatározásokat! A konzultáció célja. . hogy ez a terápiás m e g k ö z e l í t é s n e m lép fel a kizárólagosság.sal. destruktív. ahol szenzoros integrációs korlátai ellenére is sikeresnek érezheti m a g á t . h o g y a p s z i c h o a n a l í z i s „ B u d a p e s t i I s k o l á j á n a k " tradícióira é p í t k e z ő hazai g y e r m e k . t e k i n t v e . hogy a szülő vagy a p e d a g ó g u s a konzultáció hatására új megvilágításban lássa a gyermeket. . aki a kezdetektől s z o r g a l m a z z a . j e l e s ü l a s z e n z o r o s integráció elveinek spe­ ciális a l k a l m a z á s á t a k o n z u l t á c i ó b a n ( B u n d y . h o g y igen k e v é s a k ö r n y e z e t t e l való i n t e r a k c i ó . ha világossá lehet tenni. Hazai n é p s z e r ű s é g e n e m z e t k ö z i viszonylatban is figyelmet keltő. a m e l y az i z o m t ó n u s normalizálását. hiszen azt a hatástalan gyakoroltatást váltotta fel. hogy a gye­ rek olyan k ö z e g b e kerülhessen. a „ m i n d e n r e j ó " elve alapján használják fel. a m e l y a mi v i s z o n y a i k k ö z ö t t m é g újnak n e v e z h e t ő . éretlen. M i n d e z a tanulási és magatartási p r o b l é m á k sikeres p r e v e n c i ó j á n a k egyik fontos. Ne felejtsük el.i d e g g o n d o z ó ­ ban. Az értelmi f o g y a t é k o s . 1979). v a l ó b a n n e m lehet specifikus h a t á s o k a t elvárni. t o v á b b á a m e g k é s e t t b e s z é d f e j l ő d é s ű . 1977. idézi Ayres. A siker l á t v á n y o s volt.1991). Az ilyen k ó r k é p e k b e n g y a k r a n tapasztalható öningerlést s z e n z o r o s é l m é n y k e r e s é s n e k felfogva a terápia k é p e s a h i á n y z ó vesztibuláris-taktilis ingerlést a p á c i e n s s z á m á r a m o t i v á c i ó t és figyelmi m ű k ö d é s t s e r k e n t ő m ó d o n nyújtani ( R e i s m a n és H a n s c h u . rugalmatlan . Akár p e d a g ó g u s s a l . a m i k o r a k ö r n y e z e t ingereivel p r o b l e m a t i k u s a be­ teg k a p c s o l a t a . ez n e m 100 101 . alapelv.Az időskori d e m e n c i á k esetében. o k t a t á s á n a k meg­ szervezője V a r g a Izabella. ha a terápiákat n e m k ö v e t i k n y o m o n e l m é l y ü l t kutatások. h o g y a szenzoros integráció g o n d o l a t k ö r e b e é p ü l ő b e n van a bölcsődei. az egyéni szükségleteket jól i s m e r ő s z e n z o r o s integrációs terápia. A g y e r e k k e l k a p c s o l a t o s v é l e k e d é s igen g y a k r a n negativisztikus: lusta.

et al. E. Vol. BERK.: Sensory Integration Theory and Practice. a z t a z o n b a n igen. a z e d d i g i g y a k o r l a t a a l a p j á n h a t á s o s n a k t ű n ő technikával próbálkozott már. IRODALOM ARENDT. A.( 1976): Diagnosis of vestibular disorders in the learning disabled. A. A. Kutatási beszámoló. Philadelphia. E. (1946/1982): The Psychoanalytic Theory of Neurosis. Los Angeles. Los Angeles.e a c e r u z á t a p a p í r h o z . MONTGOMERY.P. AND HORN. 27. Dortmund. Budapest. A.: Sensory integration theory and practice. V. (1983): DeGangi-Berk Test of Sensory Integration. Davis Company.( 1984): Physical and occupational therapy: Effects related to treatment.v e s z t i b u l á r i s . DEGANGI. (1991 b): Consultation and sensory integration theory. így vi­ z u á l i s a n saját m a g a e l l e n ő r i z h e t i . G . M . el al. változatlan kiadás. é s k o m p e t e n s n e k é r e z h e t i m a g á t szülői s z e r e p é b e n . Vol. Western Psychological Services Los Angeles. ismerje m e g a g y e r e k k o m p e n z á t o r o s t e c h n i k á i t . Tankönyvkiadó. S. AYRES. Western Psychological Sevices Los Angeles. Általá­ b a n e l m o n d h a t ó . and motor delay. m é r e t n é l új m o t o r o s m i n t á z a t o t t a n u l . (1988): Basic and applied neuroscience research provides a base for sensory integration theory. . G. Los Angeles. DUNN. Richtcr. és é l e t k o r u k n á l r e g r e s s z í v e b b s z i n t e n f ü g g e n e k a s z ü l e i k t ő l az idejük b e ­ o s z t á s á b a n is. C et al. 420-423. MURRAY. KULCSÁR.: Sensory integration theory and practice. AYRES. T. J. új a n y a g n á l . Budapest. Budapest. Manual.4-13. American Journal of Mentái Retardation. In: Fisher. NUTHALLL. (1991): Sensory Integration and Praxis Tests. Philadelphia. n o h a s z á m á r a p o n t o s a n a m o z g á s t e r v e z é s a l e g n e h e z e b b e n k i v i t e l e z h e t ő f u n k c i ó . így a z í r á s b a n i s k o m o l y n e h é z s é g e i a d ó d n a k . 17. a n n a k n a ­ g y o b b az e l l e n á l l á s a . Western Psychological Services. 2. J. frequency. k é r d e z z e n . Comprehensive Psychiatry. (1991 a): Play theory and sensory intagration. (1981): Hiperkinesis treated by vestibular stimulation. F . A. G . annak tükrében módosították az e l k é p z e l é s e k e t . változatlan kiadás. Davis Company. Western Psychological Services. BRÜGGEBORS. AYRES. Manual. J.: Sensory integration theory and practice.. A.. G . FENICHEL. HRABAL. 92. h a s z n á l j o n i n d i g ó t . a m e l y t o v á b b i k e d v e z ő v á l t o z á s o k k i i n d u l ó p o n t j a lehet. Davis Company. HUFF. h o g y a g y e r m e k m i n d e n új e l j á r á s n á l . BUNDY. Journal of Learning Disability Vol. BUNDY. G . felettes-én előfutárok. 401-411. A. Európa Könyvkiadó. G . ha a szenzoros integráció gondolatkörét beépíti tudásanyagába. Végeken. Vol. tájéko­ z ó d j o n . F . ( 1994): A critique of the application of sensory integration therapy to children wiih learning disabilities. American Jo­ urnal of Occupational Therapy. Western Psychological Services. 32. (1994/1996): Einführung in die Holistische Integration (HSI) Teil 2: Von den HSI zur Holistischen Sensorischen Balance (HSB). New York. h o g y a s z ü l ő m e g é r t i a g y e r e k t ü n e t e i n e k e g y részét. H e t i gyakoriságú találkozásaikon megvitatták az eredményeket. ORNHZ. G . Los Angeles. Pszichológiai Intézet. A. 102 103 . 22. G . 3. C. BRÜGGEBORS.p r o p r i o c e p t í v r e n d s z e r e k h i p o t e t i k u s s z e r e p é t e b b e n a f o l y a m a t ­ b a n . A k o n z u l e n s m e g f i g y e l v e . hajlították f é m b ő l . Davis Company. et al. Routledge and Kegan Paul. A. h o g y a g y e r e k túl l a z á n . BAUMEISTER. 311-316... A. P. DEGANGI. N e m r é s z l e t e z ­ te a t a k t i l i s . 221-229 DEQLTROS. MÁRIA (1987): Hiperaktivitás és iskolai teljesítménykudarcok. J. t e h á t e r ő s e b b a visszajelzés a m o z g á s r ó l .p a s z t a l a t s z e r z é s gátjává vált. (1991): Introduction to sensory integration theory. In: Ficher. Szakdolgozat. S. BÁLINT. GERÖ ZS. Rajzolták már h o m o k b a a be­ t ű k e t . Vol. Budapest HRABAL.(T988): Critique of sensory integration therapy and its application in mentái retardation. A. Journal of Learning Disabilities. GREENSPAN. (1989) Test of Sensory Functions in Infants. 9. A . 30-41. J. G . (1978): Learning disabilites and the vestibular system. E (1991): Sensorimotor integration for developinenlally disabled children: A Handbook. E. K o n z u l t á c i ó s t e c h n i k a a l k a l m a z á s á v a l .159-173. J. Los Angeles. G . B. Pszichológia.. 385-393. 2.4 7 . P . D. S z ü l ő k k e l v a l ó k o n z u l t á c i ó k n a k p é l d á u l g y a k o r i t é m á j a lehet. ELTE BTK. A. C . (1991): Sensorimotor integration for developmentally disabled children: A Handbook Western Psychological Services. BUSHNEI.. W. R. 338-350.(1980): The Southern California Sensory Integration Tests. t ó n u s t a l a n u l tartja a c e r u z á t : h a s z n á l j o n k e m é n y z s í r k r é t á t . DENSEM. 11-. HOHHX. E k k o r k ö z ö s e n a l t e r n a t í v á k a t d o l g o z t a k ki a b b ó l a m e g f i g y e l é s b ő l k i i n d u l v a . 11.. h o g y a g y e r m e k d i s z p r a x i á s . 227-231. In: Ficher. h o g y a g y e r e k o t t h o n i .. American Journal of Occupational Therapy. j e l e n t ő s j a v u l á s é r h e t ő el a s z ü l ő . Európa Könyvkiadó. (1991): Somatodyspraxia. A. B. Vol. A. J. k i c s i b e n ujjfestéssel . Úgy g o n d o l o m . G . Norton. Philadelphia. és h o g y a kialakult n e h é z s é g e k é r t n e m t e h e t ő felelőssé a k o n ­ z u l t á c i ó t k é r ő fél. ZSUZSANNA (1992 a): Korai személyiségfejlődés és énfunkciók. J. Journal of Learning Disabilites. és a g y e r m e k n e h é z s é g e i v i h a r o s g y o r s a s á g g a l c s ö k k e n t e k .( 1989): Effectiveness of a sensory integrative therapy program for children with perceptual-motor deficits. R. a l a k í t o t t á k n a g y b a n z s í r k r é t á v a l . F.L. R. KULCSÁR. O.m i n d h i ­ ába. G . FISHER. S z ü k s é g e s tehát. h o g y a k o n z u l e n s m e g f i g y e l é s e k e t v é g e z z e n . Oktatáskutató Inté­ zet. ősi érékelés. (1979): Sensory integration and the child. J. h o g y a p r o b l é m a n y i l v á n v a l ó a n azzal k a p c s o l a t o s . G . A.g y e r e k k a p c s o l a t b a n . .. (1992/1996): Einfuhrung in die Holistische Integration (HSI) Teil 1: Scnsorische Integration (IS) und holistische Evaluation.szempontok a szenzo­ ros integrációs terápiához. RICHTER. A. azzal.( 1999): Vita nuova.. AYRES. 11970): Vestibular dysfuction in schizophrenia and childhood autizm. 3 9 . CERMAK. Philadelphia. I. JFNKINS.(2001): Egy osztályismétlő emlékezései. A. h o g y e z e k a g y e r e k e k s z a b a d i d e j ü k b e n e l ő n y b e r é s z e s í t i k a p a s s z í v te­ v é k e n y s é g e k e t . é s e n n e k alapján ha­ t á r o z z á k m e g a m e g o l d h a t ó p r o b l é m á k körét. J. et al. Kiss TIHAMÉR (2001): A vesztibuláris rendszer és a szorongásoszavarok összefüggései . Sok. A m e g b e s z é l é s s o r á n a t a n í t ó szá­ m á r a i g e n v i l á g o s a n és p o n t o s a n m e g f o g a l m a z t a . ZSUZSANNA (1992 b): Vesztibuláris zavarok pszichiátriai kórképekben.. e t al. S. 3. (1990): Archaikus gondolkodás. F. In: Montgoir . borgmann. (1991): Sensory Integration Theory and Practice.(1972): Sensory integration and learning disorders. Davis Company. American Journal of Mental Retardation. F. SELLS. A . m e g v i z s g á l v a a g y e r e k e t m e g á l l a p í t j a . Ayres.. Philadelphia. London alapján idézi KULCSÁR (1992). Journal of Learning Disabilities. hogy hatásosabbá válhat a szakszerű pedagógiai-pszichológiai konzul­ táció. et al. Western Psychological Services. E. h o g y oki k a p c s o l a t l e h e t a m o z g á s b a n l é v ő t e s t b ő l s z á r m a z ó hiá­ n y o s v i s s z a j e l z é s e k és a g y e r e k új f e l a d a t o k a t m e g o l d a n i h i á n y o s a n t u d ó k é p e s s é g e k ö ­ zött. G. C. Dortmund. borgmann. A. In: Ficher. e z é r t az új m o z g á s o k m e g t a n u l á s á b a n . G . BHATARA. FISHER. Western Psychological Services. de minden ötlete meghiúsult. 41. HARRIS. a g y e r m e k n e m j u t o t t e l ő b b r e . h o g y k e l l ő e r ő v e l n y o m j a . Los Angeles.( 1987): Using sensorimotor integrative treatment with mentally retarded adults.. Hermann gondolatainak hatása Pető Endre kutatásaira. Journal of Learning Disabilities. P é l d a k é n t B u n d y e g y i k s z u p e r v í z i ó s e s e t é t i d é z e m : egy t i z e n e g y é v e s g y e r m e k tanítója n e m b o l d o g u l a z írás m e g t a n í t á s á v a l . A. m i n d e n n a p o s t e v é k e n y s é g e i t h o g y a n zavarja a s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó s d i s z f u n k c i ó . 92. F. J.ry. G . 89-93.

illetve a d i a g n o s z t i k u s s z a k a s z b a n kiderül. Oktatási segéd­ anyag. (1986): The cognitive revolution and mind/brain issues. M. frusztráció vagy agresszivitás áll. 6. K. 289-329. In: Reynolds. Az anyával v a l ó e l s ő beszélgetésből kitűnt. A.. M. diszlexia veszélyeztetettség. PRIBRAM.V. intenzív logopédiai terápia m e g o s z t á s á t kérte. h o g y b i z t o s a n g y ó g y p e d a g ó g i a i iskolába kerül.A. C. Budapest. VARGA IZABELLA (1995): Ernst J. Hugo. Vol.450-457. 1-23.. A. WEEKS. WINNICOTT. hogy p r o b l é m á i v a n n a k a fiával. hogy e b b e n az esetben h a t é k o n y a b b . (1991): Introduction to sensory integration theory. In: SzvatkÓ. így..(1933): The vestibular apparatus in neurosis and psychosis.OTTENBACHER. In: Routh. Advances in Developmental and Behavioral Pediatrics. aki 1 éve jár h o z z á m a nevelési ta­ n á c s a d ó b a az ó v o d a i l o g o p é d u s tanácsára. hogy az elsődleges részképesség-zavarok m ö g ö t t pl. (1982): Sensory integrative therapy. A logopédiai v é l e m é n y alapján akisfiú diagnózisa: diszlália (15 hibás h a n g ) . (Eds. American Journal of Occupational Therapy. 41. PETŐ. American Psychologist. a vestibular forrunner of the superego Psa. J. D. T: JAI Press. 2. MN: PDP Press. Ő m o s t úgy gondolja. akiknél a tanulási zavar mellett fokozottan j e l e n v a n n a k k ü l ö n b ö ­ ző súlyosságú magatartási z a v a r o k is. HANSCHU. Idézi: Fisher. Ford .. H. Kiphard és Jürgen Schindler gondolata hiperaktív gyermekek pszichomotoros terápiájáról. 33. akkor m i n d e n k é p p e n h a s z n o s . a g y e r m e k s z á m á r a biztonságos és sikerélményt a d ó terápiás szakasz. ELTE Bölcsészettudományi Kar. B. L. és Gutkin.): Szenzoros integrációs terápiák.. M. Z. emotionally disturbed. E z e k b e n az e s e t e k b e n a h a g y o m á n y o s fejlesztő pedagógi ai m ó d s z e r e k e t a l k a l m a z v a a g y e r e k e k kitartó ellenállásába ütköznék. a) a Az első interjú tapasztalata. m i l y e n i s k o l á b a írassa. e r ő s s z o r o n g á s . R. Az ó v o d a i l o g o p é d u s a k o m p l e x . ha a fejlesztő foglalko­ zás-sorozatot m e g e l ő z i egy. ő a p ö s z e terápiát végzi. SZIT TERÁPIA VAGY DISZLEXIA PREVENCIÓ A d i a g n o s z t i k u s szakasz e r e d m é n y e i jól illusztrálják. D. ha az első interjúban. a diszlexia-prevenciós m u n k á h o z fejlesztő pedagógi ai segítséget kért a tanácsadótól. P. HOGYAN KERÜLT A GYERMEK A NEVELÉSI TANÁCSADÓBA? Illusztrációként G á b o r 6 é v e s kisfiú esetét m u t a t o m be. 139-164. (1985): Sensory integrative dysfunction in children: A rewiew of theory and treatment. ROTTER. Animula. SHORT. K. E. figyelemzavar. (1979): Effects of vestibular system stimulation on mentally retarded. Bölcsész­ doktori disszertáció.. W. 1. and learning disabled individuals. REISMAN. Vol. (1990): Sensory integration inventory for adults with developmental disabilities: User's guide. Murray. The Handbook of School Psychology.(1946): A gyermek lelki fejlődése. n e m tudja. Wolrich. Anna és Varga Izabella (szerk. SZVATKÓ ANNA (1996): Néhány korai poszturális reflexminta a szenzoros integrációs terápia tükrében. ha a diszlexia-prevenciót megelőzi a szenzoros integrációs terápia. 507-520. B. Athaneum. A. hogy sérült anya-gyermek kapcsolat került fokozottan felszínre. SCHIEDER.Varga Izabella.(]999): Játszás és valóság.G. (1970): To cast away..78. SlLBERZAHN. K. Journal of Nenous and Mental Disease. súlyos be­ szédészlelési zavar. miben t u d n a s e g í t e n i neki. Greenwich. 105 104 . Study of Child 25. SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA EGYES ELEMEINEK ALKALMAZÁSA A FEJLESZTŐPEDAGÓGIÁBAN BEDŐK ANDREA BEVEZETÉS A nevelési t a n á c s a d ó b a n folytatott fejlesztő p e d a g ó g i a i m u n k á m során g y a k r a n találko­ z o m olyan g y e r e k e k k e l .

hogy a társas kapcsolataiban is kivitelezése.g y e r m e k k a p c s o l a t b a n rejlik. é r k e z é s k o r rúg. f e l a d a t t a r t á s a n e m m e g f e l e l ő . V i z s g á l a t á h o z t ö b b a l k a l o m r a volt szükség. á l l a n d ó a n k i l é p a f e l a d a t h e l y z e t b ő l . B e t e g s é g e i : 1 éves kora körül a lenőtt nyelvféket felmetszették. a m i k o r b o h ó c k o d i k . 1 percen át.m o n d t a . sír. A g y e r m e k ép intelligenciaszinttel. Mozgásfejlődése 6 h ó n a p p a l . teste remegett. k é r d é s e m r e . T é t o v á z ó . az aktív szókincs g y é r volta j e l l e m z ő . n e h é z k e s . A m á s o d i k a l k a l o m m a l m á r az A y r e s t e r á p i á s e s z k ö z ö k k e l felszerelt j á t s z ó s z o b á b a m e n t ü n k . Észlelte a m o z g á s k a p c s á n a veszélyt. Az a n y a a terhesség 7. valamint a figyelemkon- 106 107 . Az anya e l m o n d á s a szerint a g y e r e k m é g s o h a n e m raj­ zolt embert. F i n o m m o z g á s a fejletlen (ollóhasználat. „ R e m é n y v e s z t e t t . megfigyelése. k o m p l i k á c i ó nélkül született. V i s z o n y í t á s b a n a térbeli i r á n y o k i s m e r e t e h i á n y o s . F e l a d a t t u d a t a m é g n e m alakult ki. pszichológiai vizsgálatok szerint szomatikusán korának megfelelően fejlett. csak vezetékeket. organikus sérülés valószínűsége. E z e k után kilépett a saját m a ­ ga által választott feladathelyzetből. hogy ezek a magasfeszültség jelei. a térbeli v i z u a l i z á c i ó fejlesztése volt Ayres terápiás m ó d s z e r é n e k és e s z k ö z t á r á n a k segítségével. a m i t ide-oda tologatott kb.b a l oldaliságot jól differenciálja. vizsgálatok alatt sz. villámokat. alapján arra következtettem. m e g m u t a t o m az anyu­ n a k " . K a p c s o l a t t e ­ r e m t é s b e n . kiabál. Egyensúlyérzéke kora átlagától elmaradt. n a g y o n g y e n g e analógiás és szeriális k é p e s s é g e k k e l r e n d e l k e z i k . összetettebb m o z g á s o k kivitelezésére kevésbé ké­ pes. A b a b a farfekvéses volt. csak p r é s e l e m . cipőfűzés. mozgás automatizáltsági foka. T e r á p i á s c é l o m a m o z g á s és a beszéd. B e s z é d e n e h e z e n érthető. esetleg füstöt. aktív szókincse n e m éri el a korától várható szin­ tet. a feladatokat csak részben vagy egyáltalán n e m érti m e g . T e h á t összefoglalva e l m o n d h a t ó . k i m e g y e k . k i á b r á n d u l t vagyok. az egyedfejlődés egyes lépéseit követi.és t é r p e r c e p c i ó . M i n d e n t e v é k e n y s é g é h e z segítsé­ get. F i g y e l m e szétszórt. Az Ayres s z e n z o r o s integrációs szubtesztek e r e d m é n y e i pedig j ó l mutatják a forma. 2 évesen rubeóla. integ­ ráltabb m o z g á s o k j e l e n n e k m e g . G á b o r i n k á b b h o z z á kötődik. kiabál. a s z o m a t o p r a x i s .n e m k e z d e m é n y e z ő . idegen k ö r n y e z e t b e n s z o r o n g á s á t csak n a g y n e h é z s é g e k árán lehetett feloldani. testi és p s z i c h é s biztonság egyaránt körülveszi őt. c s a k r ö v i d ideig tudja figyelmét a feladatra ö s s z p o n t o s í t a n i . tétován megállt a j á t é k p o l c előtt. 53 cm-rel. hogy az a n a n m e s z t i k u s adatok. nyíltan elutasította a felkínált mozgáslehetőséget. A t e r h e s s é g alatt S e d u x e n t szedett. G á b o r t ö r e k e d e t t a független m o z g á s r a . a ritmusérzék. hogy a p r o b l é m a egyrészt az organikus érintettségben. m u n k a t e m p ó j a lassú. A z u t á n az asztalhoz ült.l e g y e n az felnőtt vagy gyerek . N a g y m o z g á s b a n kevés­ bé fáradékony mint a f i n o m m o z g á s o s feladathelyzetekben. egyedül játszik. v a l a m i n t a vesztibuláris és bilaterális i n t e g r á c i ó zavarát. m á s z ó k á k n a k . Lateralitása kialakult. felnőtt irányítást igényel. Á b r á z o l ó t e v é k e n y s é g e t ö b b ­ nyire felismerhetetlen.Az ó v o d á b a n és o t t h o n is p r o b l é m á k v a n n a k a gyerekkel. a m e l y az ő fej­ lettségi szintjéhez mért. a s p o n t á n beszédbeli d i s z g r a m m a t i z m u s . percen át rajzolt k ü l ö n b ö z ő színű villámokat. mert a foglalkozása kamionsofőr. A s z á m á r a szokatlan. 5 b)Az anamnézisbóí kitűnik az. A szülés i d ő r e . d e ritkán látja. A f o g l a l k o z á s o k o n f i g y e l m e szétszórt. Kissé szorongott. n e h e z e n k ö t h e t ő le. A c s e c s e m ő 4 h ó n a p o s koráig szopott. e) A gyermek mozgásformáinak a spontán színvonala. és a m e l y e k elősegítik a h i á n y o s neurális integráció nor­ malizálódását. fát. Passzív s z ó k i n c s e átlagos. hogy a terhesség a spontán vetélés veszélye miatt végig ve­ szélyeztetett volt. de aztán m é g i s m e g ­ tartotta. a megfigyelések e r e d m é n y e i azt mutatják. a p e d a g ó g i a i . hetétől fenyegető vetélés miatt kórházi ke­ zelésre szorult. mindenféle k u d a r c é l m é n y ­ tol m e n t e s .orongcisa és a figyelemkoncentráció 3. d) A hiánya. n e h e z e n fogadják be. s p o n t á n indult. CÉLOK A p e d a g ó g i a i . b i z o n y t a l a n . tanácstalan. problémák N e h e z e n válik el a szülőtől. A z apa e n g e d é k e n y e b b . 3 évesen lett szobatiszta. és a m e l y b e n a gyerek olyan é l m é n y e k e t él át a különféle m o t o r o s stimulációk által. n e m tudja a m u n k á t elkezde­ ni. 3 h ó n a p i g volt k ó r h á z b a n . A gye­ rekek kerülik. de e g y e d ü l j ö t t b e . mivel rajzolni szeretett volna. h o g y m i k ezek. majd kiválasztott e g y j á t é k a u t ó t . p r é s e l e m a gyereket. A s z á m á r a veszélyesnek tűnő m o z g á s h e l y z e t e k e t elutasította. K e z d e t b e n t ö r e k e d t e m olyan terápiás lehetőséget nyújtani G á b o r s z á m á r a . TERÁPIÁS ELVEK. A terhesség alatt végig vérzése volt egyfajta ta­ padási r e n d e l l e n e s s é g miatt. gest. Az e l s ő t a l á l k o z á s u n k k o r az é d e s a n y a elkísérte a s z o b á m ajtajáig. g y a k r a n elutasító. a m e l y e k h a t á s á r a érettebb. F e l m e r ü l t az abortálás. A szokatlan mozgáshelyzetektől félt. illetve an­ nak lehetőségét. folyamatosan eltávo­ l o d u n k e g y m á s t ó l " . á l l a n d ó légúti m e g b e t e g e d é s e k . Játéka gyakorló szinten van.embetűnő volt a gyerek sz. értel­ m e t l e n ü l h a l a n d z s á z i k . e r ő s e n gátolt g y e r m e k . c) Az óvónő jellemzése vannak. beszédfejlődése 1 évvel m e g k é s e t t . másrészt egy sérült a n y a . labdáknak stb. gombolás). p s z i c h o ­ lógiai vizsgálatok. és m á r nyitotta is az ajtót. „ K é s z e n vagyok. az i n g e r d ú s k ö r n y e z e t n e k (hintáknak. Saját testén a j o b b . s a soro­ zatos otthoni és óvodai k u d a r c o k által o k o z o t t frusztrációval is s z á m o l n u n k kell. Az a n a m n é z i s b ő l k i e m e l n é m . c s ú s z d á n a k . 5 é v e s e n lázgörcs és m a n d u l a m ű t é t . az a n y a is akarta. 3 3 5 0 g r a m m a l . keresztezett.). B e s z é d é r e az á l t a l á n o s pöszeség. a mozgásos feladatok tervezése. F e l a d a t h e l y z e t b e n e h e z e n v o n h a t ó be. G á b o r s z e m m e l láthatóan m e g ö r ü l t a n a g y o b b térnek. g y a k r a n kinevetik. R o m l i k a k a p c s o l a t u n k . azt válaszolta.

A szem-kéz. örömtelik voltak. v a l a m i n t k ü l ö n b ö z ő labdajátékokkal valósult m e g .) A taktilis inger­ lés kiterjedt a testtudatosításra. kitalálni az anyagot. de ha végre e l ő b u k k a n t nagy ö r ö m m e l fogadtam. s i m o g a t á s . m e g t e r e m t e t t e m a b i z t o n s á g o s . A taktilis differenciálás a követke­ z ő k é p p e n valósult m e g . Ha visszaem­ l é k e z ü n k az a n a m n é z i s b e n a terhesség alatti fenyegető vetélésre. m o s t pedig kiforgunk. a s z ő r p a m a c s . Volt. sze­ reti a t e m p e r a anyagát. illatát. de bizalma és érdeklődése legyőzte félelmét. hogy ami k e l l e m e s s t i m u l á c i ó G á b o r számára. A taktilis és a vesztibuláris ingerlés A d i a g n o s z t i k u s s z a k a s z tapasztalataiból o k u l v a a terápia első szakaszát a meghitt. K e l l e m e s . „ M o s t beforgunk. A k ü l ö n b ö z ő feladatok végrehajtása közben történeteket. ( M e g i s m e r t e a szivacs. m i n t h a e g y c s ó n a k b a n ülnél. regresszív testhelyzeteket vett fel a hálóban. ugrások. k o o r d i n á l t m o z g á s a a g ö r d e s z k a csak kézzel vagy csak lábbal történő hajtásával. beleesek a vízbe. O ráfeküdt. l o m b o k j e l e n t e k m e g rajzain. forgások k ü l ö n b ö z ő eszközök segít­ 4. majd palacsintát. A m o z g á s l e h e t ő s é g e t m i n d i g csak felajánlottam. a m e l y e k majd a diszlexia-prevenció alapjául szolgálnak. A TERÁPIA MÁSODIK SZAKASZA Egy idő után G á b o r s z á m á r a a m e g s z o k o t t e s z k ö z ö k és helyzetek m á r n e m jelentettek elég ingert. az va­ lószínűleg integráló hatású is. Fő e l v e m Ayres n y o m á n az volt. hol érintettelek m e g ! " E l ő s z ö r csak m u t a t n i a . m o n d ó k á k k a l vagy csak e g y s z e r ű ritmikus „ h i n t a p a l i n t á z á s s a l " kísértük. élményeiről. ( „ U t á n o z d a békát. lepényt lapítottunk. golyót. d ö r z s ö l é s útján. A z ö s s z e g ö m b ö l y í t e t t h e n g e r m i n t e g y m a g z a t i b u r o k vette őt körül. kéz­ kéz ö s s z e h a n g o l t . Csip-csip csóka) tettem változatossá a foglalkozásokat. !ioi i z e g v e . a hinta hajtásának m e g t a n u l á s á v a l . a k ü l ö n b ö z ő forgások.és e s z k ö z t á r segítségével valósítottam m e g . A passzív vesztibuláris ingerlés és a taktilis ingerlés ö t v ö z é s é r e jó p é l d a G á b o r m á s i k k e d v e n c j á t é k a . A g o m b ó c e g y r e v é k o n y a b b és v é k o n y a b b lett. hideg vagy m e l e g a hozzáérintett kiskanál vagy egy plüss állatka. E k k o r jelen­ tek m e g a m o z g á s t k ö v e t ő első igazi. A terápia első szakaszát a nondirektivitás j e l l e m e z t e . és találd ki. G á b o r szívesen fogadta a passzív vesztibuláris ingerlést. biga g y e r e k i " k e z d e t ű g y e r m e k d a l t .c e n t r á c i ó n ö v e l é s e és a g r a f o m o t o r i k u m fejlesztése. felszabadult g y e r m e k i k a c a g á s o k . k é s ő b b aktívan saját m a g á t pörgette bele a p l é d b e . sikolyok. e l m o n d a n i j e l l e m z ő tulajdonságait. a pléd.m o z o g v a várta a hívoga­ tó dalt. és egy k i e g y e n s ú l y o ­ zottabb. H o l j á t é k o s feladatokkal. mozgásjátékokkal (pl. e l ő s z ö r p r ó b á l t m e g k ö r ö k e t festeni. Hol n y u g o d t m o z d u l a t l a n s á g b a . R i n g a t á s a h e n g e r b e n fekve. tanítsd m e g mit kell vele c s i n á l n o m ! " így aztán fokozatosan előtérbe kerültek a direkt feladathelyzetek. Például a deszkán va­ ló e g y e n s ú l y o z á s és a h e n g e r e n való átbújás egy mesebeli kaland és kihívás volt számára. kézzelfogha­ tó s i k e r é l m é n y e . színeit. A foglalkozások vidámak. hol vissza­ h ú z ó d o t t . M o z g á s k o o r d i n á c i ó és r i t m u s é r z é k fejlesztése pl. és rúgd el m a g a d a faltól! Ülj a gördeszkára. p u h a vagy k e m é n y . 0 volt a csiga. A z ó t a m i n d e n foglalkozáson fest. mozgásfantáziája és kon­ centrációs k é p e s s é g e is sokat javult. tulajdonságát saját tapasztalatain át.és t é r p e r c e p c i ó fejlesztését m á r a k l a s s z i k u s fejlesztő p e d a g ó g i a i módszer. máris s z i m b o l i k u s j e l e n t é s t k a p a csigaház és m a g a a h í v o g a t ó j á t é k is. 6. és kiszabadítom a királykisasszonyt. illetve ki a pléd­ ből. az anya ambivalenciáira. és rövid időn belül önfeledten élte át az egyensúlyozás élményét. Ez volt az első igazi. s z í n e s e b b világ alakult ki. bizton­ ságos h e l y z e t e k j e l l e m e z t é k . . Az aktív taktilis ingerlést ö s s z e k a p c s o l t a m a szókincs bővítésével. csigaház alakúvá hajlította a hengert. m e g h i t t érzés volt ez g y e r m e k n e k és t e r a p e u t á n a k egyaránt. a h á l ó b a n vagy h e n g e r b e n ülve. k ö z b e n aktívan. g o m b ó c o t f o r m á z t u n k g y u r m á b ó l . A z első rajzok feszültséget. saját cselekedetei és érzései által tanulta m e g ö n m a g a észlelését. a h e n g e r b e n : pl. Labdát. hintáztatás s t b . . e n g e m pedig megkért. O d ö n t ö t t e el. majd m e g n e v e z n i e kellett a testrészt. Vigyázok. z s u p s z ! " . K ü l ö n ö s színvilág (telt élénk színek) j e l l e m z i k m u n ­ káját. elkapását. ahol m e g é r i n t e t t e m . A legvastagabb ecsetet választotta ki. G á b o r n a k is. beszámolt érzéseiről. és eleinte én forgattam. h o g y é n e k e l j e m a „Csi­ ga. hol előbújt. M e g i s m e r k e d e t t a k ü l ö n b ö z ő a n y a g o k k a l tapintás. A vesztibuláris i n g e r l é s k o r e g y a r á n t figyelembe kellett venni G á b o r mozgásfejlettségét és e m o c i o n á l i s igényszintjét. 108 109 . várta az újat. a hátán. „ H a lelépek a deszkáról. ami nagy mértékben hozzájárult a b e s z é d és a r i t m u s é r z é k fejlődéséhez is. kéz-láb. H a t a l m a s k ö r ö k n a r a n c s és piros színekben (mint a n a p korongja). aktiváló k ö r n y e z e t e t G á b o r s z á m á r a . E z e k után a f i n o m m o z g á s o k fejlesztése következett. pattogtatását. a b e s z é d fejlesztésé­ vel. és ez a találkozás őt is b o l d o g g á tette. n e k e m is n a g y o n tetszett. a h á r o m d i m e n z i ó s golyó kétdimen­ ziós k ö r l a p p á alakult. A TERÁPIA ELSŐ SZAKASZA ségével) eleinte bátortalan volt. az ismeretlent. Intenzíven érdeklődött: „Ezzel m é g mit lehet j á t s z a n i . B o l d o g a n vitte haza első alkotását. formá­ jának. dobását. színének. „ p a l a c s i n t á z á s " . hasalj a gördeszkára. meséket szőtt. és e v e z n é l ! " ) A különféle labdák a n y a g á n a k . szinte p a p í r v é k o n y s á g ú . és ez a felfedezés nagy ö r ö m e t jelentett számára.m o n d o g a t t a . A terápia ezen részében a passzív vesztibuláris ingerlés d o ­ minált. az ún. és a p u m p á k segítségével hajtsd magad. szép színes köröket festett. Az e g y e n s ú l y o z á s ! gyakorlatoknál (járások. c s i k l a n d o z á s s a l s t i m u l á l t a m a fiút a k e z é n . M i k o r G á b o r m á r tudatosan differenciálta a k ö r l a p o k a t és a golyó­ kat. ö s s z e k u p o r o d o t t . m i k o r bújik elő. simítás. a g r e s s z i ó t s u g á r z ó kis villámai ( G á b o r szavaival élve „a magasfeszültség j e l e i " ) eltűntek. m e g e r ő ­ sítő. ö r ö m ­ teli. a k ü l ö n b ö z ő ru­ h a a n y a g o k és e g y é b a n y a g o k nevét. A m o z g á s o k a t általában g y e r m e k d a l o k k a l . pörgések felsza­ badító hatását. A gyakorlatokat mind gyakrab­ ban kísérték felszabadult gyermekkacajok. m é r e t é n e k differenciálása után gyakoroltuk a labda gurítását. zöld és b a r n a m e ­ zők. így ni. hol m o n d ó k á k k a l ." Hétről h é t r e fejlődött a m o z g á s o k tervezése és kivitelezése.m a r ó k á z á s s a l . majd feladatokkal k a p c s o l t a m ö s s z e : „ C s u k d be a sze­ m e d . pl. K e z d e t b e n csak egyszerű c i r ó k a . P u h a plédet terítettem a szivacslapokra. A v i z u á l i s forma. . hogy sokáig kellett c s a l o g a t n o m . a testséma fejlesztésére. Csön-csön gyűrű.

E R E D M É N Y E K MOZGÁSTERÁPIA GYERMEKEKNEK PSZICHOTERÁPIÁS CÉLKITŰZÉSSEL Saját m a g a m . és r á h a n g o l ó d n i arra. különösen az ábrázoló tevékenysége. A m o z g á s o s történéseket h á r o m főbb s z e m p o n t szerint i g y e k s z e m folyamatosan követni : figyelem a g y e r m e k j á t é k á n a k testi. hiányosságát e r e d m é n y e z i k . m e l y e k igen vonzóak. Az S Z I T . a m e n n y i s é g i relációk. a térbeli viszonyok. A személ yi ség ezen j á t é k o k és é l m é n y e k k ö z b e n strukturáltabbá válik.7. az ó v ó n ő és a l o g o p é d u s tapasztalatait is figyelembe véve m e g á l l a p í t h a t ó . szeriális e m l é k e z e t e . traumák. kreativitása. M u n k a t e m p ó j a m é g min­ dig lassú. A m o z g á s t e r á p i á s térben átélt él­ m é n y e k . a vesztibuláris ingerlések.) ° F i n o m m o t o r i k á j a j a v u l t . illetve „ h i á n y z ó " testi és selfélmények m e g é l é s é r e nyújthatnak alkalmat. SZVATKÓ ANNA (1991): Segédanyag a szenzoros integrációs terápia című tanfolyamhoz. csak anyja (gondozója) segítségével. és ez a k ü l s ő kontroll lassan épül be s z e m é l y i s é g é b e . Szakdolgozat. a testtel. illetve az eszközökkel megjelenítődő kapcsolódási mintáit. elengedettség s z a k a s z a után g y a k r a n válik ez az e s z k ö z valamely fontos j á t é k kiinduló­ pontjává. az átélt s z e n z o m o t o r o s é l m é n y e k elmélyülésével egy olyan e m o c i o n á l i s és s z o m a t i k u s biztonsáeot szerzett a g y e r m e k . mind az analitikusan orientált m o z g á s t e r á p i ­ ában fontos az e g y é n saját választása. bekövet­ kezhet az Én e r ő s ö d é s e . Ezeket az e s z k ö z ö k e t szívesen v o n o m be g y e r m e k e k pszichoterápiájába. h a n e m igyekszem követni. hiányállapotok feltételezhetőek. a testfu. A 15 hibás h a n g b ó l 10 kialakult. a m i t a g y e r m e k e k a l k a l m a n k é n t s p o n t á n megjelenítenek. illetve a fejlődés elakadá­ sa vagy a rossz szociális-családi háttér a szimbolizációs folyamatok kialakulatlanságát. saját tapasztalataimból építkezve. h o g y G á b o r j e l e n t ő s fejlődésen m e n t keresztül az elmúlt 1 év alatt. testi é l m é n y e k k e l és a fantáziákkal való együttes m u n k a a személyi­ ség egészét k é p e s megérinteni és b e m o z d í t a n i . Ez különösen fontos olyan g y e r m e k e k n é l . a személyiség szétesettségét. és a passzív ücsörgés. az anya odafordulása és tükrözése adja a csecse- IRODALOM DORNER MÁRTA (1991): Segédanyag a szenzoros integrációs terápia című tanfolyamhoz.t e r á p i a segítségével sikerült k ia la k ít a nu nk egy bizalmas kapcsolatot. v a l a m i n t a rit­ m u s é r z é k további fejlesztést igényelnek. 110 111 . történéseket i d é z h e t n e k fel. ezért is kedvelhetik annyira a g y e r m e k e k . A megtartott­ ság é l m é n y e i . m o t o r o s és f antázi atevékenységüket is mozgásba hozza. a v e l e m . ahol korai sérülések. T e r a p e u t a k é n t n e m szoktam m e g h a t á ­ rozni az órák m e n e t é t . feladattudata. (Aktív feladathelyzetben 35 percig leköthető. M i n d az Ayres-féle s z e n z o r o s integrációs terápiában. indulatai kontrollálása. E b b e n a rövid t a n u l m á n y b a n a g y e r m e k e k s z á m á r a pszichoterápiás céllal a l k a l m a z o t t m o z g á s t e r á p i a né­ hány s z e m p o n t j á r a i r á n y í t a n á m a figyelmet. és válik az ö n k o n t r o l l alapjává. Budapest. A c s e c s e m ő kezdetben n e m k é p e s önállóan szabályozni ö n m a g á t . CAMPOS JIMÉNEZ ANNA Mozgásterápiát sokféle céllal és szemlélettel a l k a l m a z n a k a s z a k e m b e r e k . testtudati szintjét. amely segítséget és b i z t o n s á g o s alapot nyújt a m o s t k e z d ő d ő diszlexia-prevenciós m u n k á h o z . feladattartása nőtt.és a g y e r m e k n e k ki­ sebb g o n d o t j e l e n t h e t késztetései. A c s e p p h á l ó b a n például az e l ő b b említett é l m é ­ nyek e g y s z e r r e hatnak. javult a f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó s képessé­ ge.mint a n o r m á l c s e c s e m ő k o r i fejlődésnél . A szenzoros integrá­ ciós terápiák A y r e s által kidolgozott formája s z á m o s olyan eszközt kínál fel a g y e r m e k e k számára. BEDÓK ANDREA (1991): A dél-californiai szenzoros integrációs tesztek a tanulási és magatartási zavarok korai felismerésének szolgálatában. A g y e r m e k e k k e l folytatott m o z g á s t e r á p i á k során a szenzoros integrációs terápia és az analitikusan orientált m o z g á s t e r á p i a lehetőségeit i g y e k s z e m ötvözni. és végül a j á t é k tartalmát és szövését. mert a m o z g á s o s terápiás tér. U g y a n í g y az anyával átélt tapasztalatok. A m o z g á s t e r á p i á s térben zajló testi é l m é n y e k korai állapotokat. az összetartottság é l m é ­ nyei csak n é h á n y szemléletes példa erre. a selffejlődés elakadását.tiirok m e g é l é s e . eljátszanak. és a b e k ö v e t k e z ő változás a n a l ó g a korai fejlődés t ö r t é n é s e i v e l . és b i z o n y o s m é r t é k i g automatizálódott.

P é l d á u l az e g y i k füleslabda n é h á n y terápiás órán keresztül j e l k é p e z t e őt . és különféle v e s z é l y e k n e k lett kitéve. t u d a t o s a b b h a s z n á l a t á t érzékelteti két m á s i k példa. hol n e k e m kellett m e g h a t á r o z n o m ezt a pillanatot az ő tudta nélkül. . Látható. majd „ l e e s e t t " róluk. és m e n e k ü l n i k e z d e t t h i m b á l ó d z á s u k elől. Az e s z k ö z ö k s z i m b o l i k u s . A h á l ó b a n annyira biztonság­ b a n érezte magát. A l e g k i s e b b történést is h á n t á s n a k . S o k s z o r m a g u k k e z d i k m o z g á s o s h e l y z e t b e n korrigálni a korai t ö r t é n é s e k n y o m á n kialakult belső r e p r e z e n t á c i ó k a t . és verbálisan h o z z á f é r h e t ő b b é vált. E z u t á n fedezte fel a csepphálót. majd egy adott j e l r e e l e n g e d n i . így a külvilág s z o r o n g a t ó n a k tűnt számára. Egy idő után a j á t é k o t úgy alakította.felugrott. m i n d e n f é l e h e l y z e t b e n szeretett b e n n e t a r t ó z k o d n i . P é l d á v a l s z e m l é l t e t e m ezeket a lehetőségeket is. A preverbális é l m é n y e k h e z vezető. Édesanyjával k a p c s o l a t a n a g y o n a m b i v a l e n s . Kristóf 5 é v e s e n került h o z z á m . olyan összetartottság-élményt jelentett számára. ami onnantól egyik k e d v e n c el­ foglaltsága lett. megfigyelni. mind az aktívabb m o z g á s o s j á t é k o k b a n . Az orvosi vizsgálatok n e m m u t a t t a k or­ g a n i k u s o k o k a t a p r o b l é m a h á t t e r é b e n . szim­ b o l i k u s j á t é k r a szinte k é p t e l e n volt. Az e s z k ö z ö k b e való kétségbeesett és d ü h ö s k a p a s z k o d á s s a l . és az e s z k ö z ö k e t k o r á n k e z d t e s z i m b o l i z á c i ó r a is h a s z n á l n i . A m á r említett Lali a m o z g á s t e r á p i á s helyzetben h a m a r o s a n feloldódott. vagy v i s s z a t á m a d n i a . A m o z g á ­ sos h e l y z e t e k b e n is m e g j e l e n í t ő d n e k a belső reprezentációk. Peti kapcsolata anyjával erőteljesen a m b i v a l e n s volt.mő b i z t o n s á g é r z e t é t . K o r r e k c i ó s é s fejlődési l e h e t ő s é g e k e t nyithat m e g m i n d a passzívan m e g é l t testi é l m é n y e k e n keresztül. í g y eltávolítva tudta elmesélni élményeit. H a r m a d i k t a l á l k o z á s u n k k o r n y i t o t t a b b á vált. szereplőihez.majd a leeséssel és az e s z k ö z ö k t ő l való m e n e k ü l é s s e l . m e g é r t e n i és tartalmazni a g y e r m e k történéseit. létra. „ L ó g ó " e s z k ö z ö k r e . egy ideig erősen k a p a s z k o d o t t . m e l y elől vagy m e n e k ü l n i e kellett. r e n g e t e g korai t r a u m a érte. B á r a vizsgálat jó intellektust állapított m e g .eltávolítva is át m e r t e élni és verbalizálni ezeket a félelmeket anélkül.karika. M o z g á s t e r á p i á s történések k ö z b e n h a s o n l ó folyama­ tok tanúi l e h e t ü n k . E g y kisfiú példája talán b e s z é d e s e b b az elméleti fejtegetésnél. akit k ü l ö n f é l e rosszaságai miatt szülei m e g b ü n t e t n e k . Az e g y é n i m o z g á s t e r á p i á k e l ő b b . akit elhagytak. h o g y a h á l ó b a n ülve vagy állva fel kellett e m e l ­ ni őt. és e k k o r k e z d t e el e g y i k r e n d s z e r e s e n visszatérő j á t é k á t j á t s z a n i . e l m é l y ü l t e n ismétel­ te. szorogásra adott é n s z ű k í t ő v é d e k e z ő m a g a t a r t á s a m i ­ att autisztikus k ó r k é p vagy értelmi p r o b l é m a l e h e t ő s é g e is felmerült. Az anya. 8 h ó n a p o s k o r á b a n anyai nagyany­ ja vette m a g á h o z . m e l y e t a s z i m b o l i k u s a b b f o r m á b a n m e g j e l e n ő anyagok. agresszív és kezelhetetlen volt édesanyja és az ó v o ­ da szerint is. h o g y . így kezd­ te k ü l ö n v á l a s z t a n i indítékainkat egy aktív. kötél stb. bár jól g o n d o z t a . 112 113 . él­ m é n y e k j á t é k o k együttes átélése. azóta s z á m o s nagynénjével és testvérével élt együtt rossz anyagi és szo­ ciális k ö r ü l m é n y e k között. h o g y m e g é r t i k . Az elszakadást aktívan j á t s z o t t a le az összetartottság é l m é n y é n e k b i z t o n s á g á b a n . v e s z é l y n e k élte m e g . Egy ó v o d á s kislánynál u g y a n e z a füleslabda gyak­ ran j á t s z o t t a egy m e g v a d u l t és megfékezhetetlen ló szerepét. b i z o n y t a l a n u l k ö t ő d ő volt. a terapeuta m e g é r t é s e és a m e g é r t é s e n a l a p u l ó t ü k r ö z é ­ se és részvétele a z o n b a n ö n m a g u k b a n is elindíthatnak olyan belső változásokat a g y e r m e k ­ ben. Az e g y i k kedvelt j á t é k a lett. n e h e z e n k a p a s z k o d o t t m e g b e n n e . Vizsgálati h e l y z e t b e is n e h e z e n volt b e v o n h a t ó . m e l y e k a fejlődését előmozdítják. n e v e m e n szólí­ tott. a terápiás h e l y z e t b e n u g y a n ú g y n e m tudott m e g k a ­ p a s z k o d n i . m i n t k o r á b b a n édesanyjában. Az ó v o d á s k o r ú Peti keveset és é r t h e ­ tetlenül beszélt a m i k o r h o z z á m került. és kifejezett s z e r e p e k e t is a d h a t n a k nekik. Lali n a g y o n m e g k e d v e l t e a hálót. Ez lesz az alapja a b e l s ő szimbolizációs f o l y a m a t o k elindulásának. fantáziáival.„egy kisfiút" -. selfszintű történéseket. az É n h e z és a külvilághoz va- ló érzelmi v i s z o n y u l á s o k . és azt az érzést. m e l y e k felhasználhatók az é r t e l m e z é s e k b e n . Kristóf 5 é v e s e n m é g bepisilt éjjelente. de addig is súlyosan e l h a n y a g o l t a őt. furcsa viselkedése. c s i m p a s z k o d á s s a l . Édesanyja korán elhagyta. Ez a testi é l m é n y b e n átélt differenciálási folyamat. viselkedését l e g i n k á b b agresszivitás és szétesettség j e l l e m e z t e . E z é r t k e z d e t b e n k é p t e l e n volt leülni vagy e g y h e l y b e n m a r a d n i . szimbolikusan is megjelenített történéseket k ö n n y e b b köt­ ni a g y e r m e k reális életének e s e m é n y e i h e z . m e g é r t e n i őt.u t ó b b e l i n d u l h a t n a k a feltárás i r á n y á b a n is. fantáziáit. az a n y a k é p t e l e n volt é r z e l m i l e g tartal­ m a z n i . h o g y hol ő a d o t t jelt az e l e n g e d é s r e . N é h á n y a l k a l o m után a h á l ó b a n ülve volt k é p e s e l ő s z ö r verbalizálni félelme­ it: történeteket kezdett mesélni egy kisfiúról. és n e h e z e n vált le róla. H o s s z ú ideig volt k é p e s n y u g o d t a n . M á s e m b e r e k szándékát g y a k r a n ö s s z e m o s t a saját indítékaival. agresszív vagy a n n a k tűnő m e g n y i l v á n u l á s a i t k é p t e l e n volt elfogadni. Ezt általában hosszú ideig. Eléri a verbalitás szá­ m á r a n e h e z e n h o z z á f é r h e t ő preverbális rétegeket. Jól illusztrálja ezt Lali esete. é r d e m e s ilyenkor i n k á b b kísérni. így az értelmezés a n y a g á n a k fon­ tos részét k é p e z h e t i k . Az első terápiás órák fő témája a m e n e k ü l é s és a labdáról való leesés volt. „ta­ n á c s a d ó n é n i n e k " nevezett. és k é p t e l e n volt az elmélyült j á t é k r a . szán­ dékait szimbolizálta. a m i a kislány ösztöneit. az ó v o d a kérte terápiáját agresszivitása miatt. a m o z g á s o s fantáziajátékok és az áttétel é r t e l m e z é s é n é l felhasználhatunk. m e l y b e n a r ó l a m alkotott képzetét k e z d t e elválasztani saját fantáziáitól. ö s s z e k u p o r o d v a p ö ­ rögni b e n n e . selfszintű történéseket n e m csak passzívan élhetik át a g y e r m e k e k . de nagy b i z t o n s á g o t a d ó m o z g á s o s j á t é k b a n . Ilyen elmélyült j á t é k o k n á l az azonnali é r t e l m e z é ­ sek m e g z a v a r h a t j á k az átélést.é p p e n az a n y á h o z való viszony két el­ lentétes a s p e k t u s á t j á t s z o t t a le. ellazultan ülni. hogy a m o z g á s t e r á p i a több szinten érinti a személyiséget. De ezek az e s e m é n y e k is fontos t á m p o n t o k a t szolgáltat­ nak a m e g é r t é s h e z . Az ilyen. Petivel eleinte alig lehetett k a p c s o l a t b a kerülni. h o g y újból szétesett volna. k a p c s o l a t u n k b a n is lassú változást indított el. bár jól g o n d o z t a . A m o z g á s o s történések. m o z g á s t e r á p i á t j a v a s o l t a k . Az ötéves kisfiúnál v i s s z a h ú z ó d á s a . N e m sokkal k é s ő b b egy m á s i k s z o b á b a n (itt n e m m o z g á s o s e s z k ö z ö k voltak) h o s s z ú időn ke­ resztül volt k é p e s szorongásait és agresszióit s z i m b o l i k u s f o r m á b a n kifejezni egy o r v o s o s j á t é k b a n . p s z i c h o t e r á p i á t . m e g s z ű n t v i s s z a h ú z ó ­ dása. Az e s z k ö z ö k e t a g y e r m e k e k a fantáziajátékokba is bevonják.

II. FEJEZET AZ ISKOLAI BEVÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES RÉSZKÉPESSÉGEK ZAVARAI ELMÉLET ÉS ESETISMERTETÉS .

g y e r m e k k o r b a n alakul ki az a m e c h a n i z m u s . h a n g k a p c s o l a t o k és h a n g s o r o k felis­ merése akkor. a m e l y e k létezéséről a t u d o m á n y és a gyakorlat ma már tud. azok sorozatát (például ú. K é p e s e k va­ gyunk felismerni b e s z é d h a n g o k a t vagy szótagokat. sajátosságait. a beszédészlelésből és a b e s z é d m e g ­ értésből. amelyik l e h e t ő v é teszi az adott nyelv felismerését (Gósy. A b e s z é d m e g é r t é s r e n d k í v ü l összetett m e c h a n i z m u s . ná. és a k a d á l y á v á lehetnek a n n a k .e l s a j á t í t á s részeként. és m e g is tudjuk azokat h a n g o s a n ismételni annak ellenére. és . ezen a szinten a z o n b a n m é g nincs b e s z é d e l e m z é s . gó. Az ép hallásra é p ü l ő beszédészlelés a b e s z é d h a n g o k .az ép folyamat m ű k ö d é s é t is. a m e l y e k törvényszerű e g y ü t t m ű k ö d é s b e n biz­ tosítják a hallott b e s z é d j e l e n s é g e k megértését. E z e k a k u d a r c o k az é v e k f o l y a m á n s o k s z o r o z ó d h a t n a k . a m o n d a t o k és a szöveg m e g é r t é s e . esetleg magatartási problémájához. ezért m á r n e m észlelésnek. A beszédmegértés k ö v e t k e z ő nagy szakasza a szavak. A hallás a k ö r n y e z e t akusztikai ingereit azonosítja.magától érte­ tődően . virid. valamint a terápia is. a felszínen közvetlenül n e m látható. a m e l y e k okairól a felnőtt k ö r n y e z e t n e k r e n d s z e r i n t n i n c s t u d o m á s a . A b e s z é d m e g é r t é s fejlődése során. A folyamatnak ez a szakasza már a jelentés felismerését is tartalmazza. A p r o b l é m a helyes diagnózisához azonban i s m e r n ü n k kell a zavar természetét.A B E S Z É D É S Z L E L É S ÉS A B E S Z É D M E G É R T É S FOLYAMATÁNAK GÓSY MÁRIA ZAVARAI Korunk g y e r m e k e i n e k jó része k u d a r c o k a t él át. any a ny e l v . A BESZÉDFELDOLGOZÁS FOLYAMATA Az e m b e r b e s z é d m e g é r t é s e két nagy szakaszból áll. n e m tapasztalható folyama­ tok b i z o n y t a l a n s á g a . zavart m ű k ö d é s e vezet a g y e r m e k gondjaihoz. megjelenési formáit. hogy ezek a g y e r m e k e k kiegyensúlyozott. sz. b e s z é d e s e t é b e n az el­ hangzott b e s z é d a k u s z t i k á i jelsorozatot. életszerető felnőt­ tekké váljanak. il. Olyan rejtetten m ű k ö d ő . M i n d k e t t ő több szintből épül fel. Az anyanyelv-elsajátítás szakaszaiban a folyamatok jóval hierarchikusabban m ű k ö d n e k . az. összefüggéseit. s z o r o n g á s á h o z . figyelmetlenségéhez. sídanta). tanu­ lási sikertelenségéhez. h o g y j e l e n t é s t nem h o r d o z n a k . amely s z á m o s részfolyamatból áll. gyak- 117 . A p r o b l é m á k a k e z d e t e k h e z . vagy az e l h a n g z o t t hangsor az adott nyelvben n e m értelmes (ide tartoznak például a nevek is). m i n t felnőttkorban. 2000). a m i k o r a j e l e n t é s m é g nem vesz részt a feldolgozásban. és rendelkezésre állnak a vizsgálati le­ hetőségek. A folyamatok m ű k ö d é s é n e k alapfeltétele az ép hallás. az anyanyelv elsajátításához n y ú l n a k vissza. h a n e m m e g é r t é s n e k nevezzük.

A h i e r a r c h i k u s a n e g y m á s r a épülő akusztikai. halk vagy erős ( e g y s z e r s m i n d e g y é b szubjektív ítéleteket is a l k o t u n k : k e l l e m e s . vagy lassú. Például az á hangot ejthetjük ala­ csony vagy m a g a s h a n g o n . m á s s a l h a n g ­ zókat) azonosítjuk. az első szótag végén zöngétlen k m á s s a l h a n g z ó t ismertünk fel fonetikai szinten. nő vagy g y e r m e k . A cél a n n a k s z e m l é l t e t é s e . hogy a b e s z é d h a n g o k a t itt. mondhatja férfi. k e l l e m e t l e n ) . majd a szintaktikai és a s z e m a n t i k a i szinteken. Ez utób­ bi e g y s z e r r e h á r o m síkon folyik: az észlelés szintjein. milyen j e l l e g ű m ű k ö d é s e k történnek a megértési folyamatban. a m e l y e t a beszélő kiad. h a n e m mint a beszéd időviszonyainak szervezési stratégiája az e g y m á s t követő szavak. h a n g k a p c s o l a t t . A szóösszetétel első szótagja nem ajék hangsor. a k k o r a rendszer továbblép a következő. h a n e m a jég szó. A f o n é m a s z i n t m o n ­ datok a z o n o s í t á s a k o r is aktívan jelen van. Az itt felgyűlt adatok alapián történik az akusztikai e l e m z é s . b á n a t o s a n vagy m o s o l y o g v a . valójában a zöngés g megvalósulásáról van szó. a m e l y e t e g y fel­ ismerési (elképzelési) terv követ a beszédészlelés és a b e s z é d m e g é r t é s szintjein. A megértési f o l y a m a t o t m o d e l l e k b e n próbálják á b r á z o l n i . transzformációs észlelés. a m e l y a megfelelő b e s z é d h a n g o k b a n realizálódik. Úgy is fogalmazhatunk. A feldolgozott adatok a fonetikai szintre kerülnek. lassan vagy gyorsan. A szeriális avagy sorozatészlelés teszi lehetővé azt. A b e s z é d h a n g ­ differenciálás egyfelől a fonetikai. E z e k a döntések nagyjá­ ból b e h a t á r o l j á k a felfogott (észlelt) akusztikai jel tulajdonságait. h o g y a h a l l g a t ó h o g y a n d o l g o z z a fel különálló nyelvi e g y s é g e k s o r o z a t á v á azt a folya­ m a t o s a n változó akusztikai jelet. A fo­ nológiai szinten történik a f o n é m a d ö n t é s m e g h o z a t a l a . é r c e s vagy rekedt h a n g o n . A fonéma az az elvont nyelvi egy­ ség. 1. ábra). Ezek a részfolyamatok a követ­ kezők: szeriális észlelés. és az anyanyelv-elsajátítás során vesszük birtokba őket. a fonológiai szintre. és h o g y a n fogja fel a b e n n e lévő tartalmat. ábra A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatai 118 119 . beszédhang-differenciálás.e el. r i t m u s é s z ­ lelés és a vizuális észlelés. hogy z e n e vagy b e s z é d h a n g z o t t .<at a hallgató u g y a n o l y a n e g y m á s u t á n i ­ ságban legyen k é p e s a z o n o s í t a n i . a szintaktikai pedig u g y a n c s a k az észlelésre. hiszen közvetlenül n e m ta­ n u l m á n y o z h a t ó (vö. A jégpálya szóban például. E n n e k első lépcsője az ún. azt az bizonyítja. h o g y m i l y e n szinteken. Ilyen például a b e s z é d é s z l e l é s f o l y a m a t a i n a k d o m i n á l á s a az új szavak elsajátításában. így van ez mind­ annak ellenére. A b e s z é d f e l d o l g o z á s folyamata az elsődleges hallási e l e m z é s s e l indul. amelytől k e z d v e belép az emlékezet is a feldolgozásba. a fonológi­ ai szinten soroljuk be a megfelelő fonémaosztályokba. m a g a s vagy mély. Az e l e m z é s e k összetettségét mutatja. hogy a felsoroltak következtében e n n e k a m a g á n h a n g z ó n a k az ejtése és a hangzása is k ü l ö n b ö z ő volt. Az a l a p k é r d é s az. a h o n n a n a b e s z é d f e l d o l g o z á s indul. E z e k b e n a m o d e l l e k b e n l é n y e g é b e n egyszerűsítve m u t a t h a ­ tó be a v a l ó s á g b a n lejátszódó m ű k ö d é s s o r o z a t . vagy pacsid m o n d papucs helyett. de bi­ z o n y o s előfeltevéseket a kérdéses hangról vagy h a n g k a p c s o l a t r ó l már m a g á v a l visz. é n e k s z ó t vagy h a n g s z e r t h a l l o t t u n k . A kétéves g y e r m e k efelánniík azonosítja az elefántot. g y o r s volt-e. ahol n é h á n y előzetes döntés tör­ ténik a frekvencia. s e g y b e n a hibátlan m ű k ö d é s t biztosítja. a m e l y e k mindig az adott nyelvre j e l l e m z ő e k . ahol a b e s z é d h a n g o k a t ( m a g á n h a n g z ó k a t . mivel a szeriális észlelése még n e m tökéletes (hogy itt nem a k i s g y e r m e k hangdifferenciálás akusztikai szint J artikulációs ü g y e t l e n s é g é r ő l van szó. m i n d i g u g y a n a n n a k a nyelvi e g y s é g n e k fogjuk felismerni. felismerjük p é l d á u l . Ezen a szinten zajlanak a fonológi­ ai folyamatok is. fátyolos. bár e k k o r a j e l e n t é s is segíti az észlelést. illetőleg az e g y m á s t k ö v e t ő m o n d a t o k p o n t o s felismerésében is. Ha az adott beszédjel tulajdonságai alapján n e m d ö n t h e t ő el a z o n n a l a b e s z é d h a n g m i n ő s é g e . A kísérletek t a n ú s á g a szerint k ö n n y e b b a b e s z é d h a n g o k a t m e g k ü l ö n b ö z t e t n i /. az intenzitás és az időszerkezet t e k i n t e t é b e n . 1999). másfelől a fonológiai szint működéseivel áll szoros kap­ csolatban. hogy a s z e m a n t i k a i e l e m z é s v i s s z a h a t ( h a t ) az é s z l e l é s r e és a s z i n t a k t i k a i m ű v e l e t e k r e . hogy az időben e g y m á s értelmezés megértés ritmusészlelés szeriális észlelés után e l h a n g z o t t b e s z é d h a n g o k a t . elsődleges hallási elemzés.rabban fordul e l ő egy vagy több részfolyamat kvázi-elkülönített m ű k ö d é s e . Ezek az e r e d m é n y e k az észlelési i n f o r m á c i ó t á r b a n öszs z e g z ő d n e k . szoros kapcsolatban az adott nyelvre j e l l e m z ő hangsorépítési sajátosságokkal. üzenetet ( G ó s y . A b e s z é d é s z l e l é s a nyelvi információt t a r t a l m a z ó akusztikai jelsorozat feldolgozásával in­ dul. hogy kérésre például az elef vagy elefá hangsort képes m e g i s m é t e l n i ) . A szeriális észlelés tökéletes m ű k ö d é s e is az anyanyelv­ elsajátítás során alakul ki. fonetikai és fonológiai szintek a l a p m ű k ö ­ dését további beszédészlelési részfolyamatok egészítik ki. A beszédészlelési részfolyamatok az alapszinteken folyó d ö n ­ tésekkel c s a k n e m egy i d ő b e n m ű k ö d n e k . é r d e s . é s a z o k k a l igen k o m p l e x m ó d o n t a r t a n a k kapcsolatot. A szeriális észlelés n e m c s a k a h a n g s o r o k szintjén je­ lentkezik. jelen esetben az á m a g á n h a n g z ó n a k .

m e g é r t é s é t és értelmezését. re­ d u n d á n s szervezése. k ü l ö n ö s e n a z o k b a n a n y e l v e k b e n . vagy n e m . A ritmusészlelés az adott n y e l v r e j e l l e m z ő időzítési v i s z o n y o k p o n t o s azonosítását jelenti .). hogy m a n a p s á g a g y e r m e k e k közel ö t v e n százaléka olyan ne­ hézségekkel k ü s z k ö d i k .k e v é s b é p o n t o s a n felismerhető legyen. A nyelvi és a beszédjelek tárolása az anyanyelv-elsajátítás­ sal kezdődik. A transzformációs észlelés az a p e r c e p ­ ciós részfolyamat. s életünk végéig tart. a m i k o r a k o r r e k c i ó m e g l e h e ­ tősen n e h é z . azaz az üzenet tartalma n e m lehet a feldolgozás a k a d á l y a (a g y e r m e k é l e t k o r á n a k . A látási é l m é n y m á s o d l a g o s s á válik. hogy az a d ó (beszélő) és a v e v ő (hall­ gató) k ö z ö t t s e m m i f é l e olyan zavar n e m keletkezik. a) Az o p t i m á l i s átviteli k ö r ü l m é n y e k azt jelentik. A BESZÉDFELDOLGOZÁS HIBÁS MŰKÖDÉSE A beszédészlelés és a b e s z é d m e g é r t é s igen összetett m e c h a n i z m u s a . illetőleg beszóláskor n e h e z e b b e n fejezi ki m a g á t . szerkezeti és gondolati egysé­ get. szókincs). a m e l y az ü z e n e t továbbítását. s ez azt jelenti. a m e l y biztosítja az adott nyelv hangjának és az írott változatban e n n e k a h a n g n a k megfelelő b e t ű n e k a felismerését. mert nagy a k o m p e n z á c i ó s lehetőség. h a n e m a n n a k is. ha az n e m áll ellentétben az akusztikus é l m é n n y e l . zavaráról akkor beszélünk. hogy az ajakartikuláció alapján t ö b b é . illetőleg teljes b e s z é d k é p z é s é ­ nek a hallási észleléssel egyidejű feldolgozása. h o g y a hibásan ejtett réshangot c s u p á n látás alapján is felismerje. hogy azt b e h e l y e z z ü k egy tágabb i s m e r e t a n y a g b a . a z o n b a n csak a 6—7 éves g y e r m e k e k képesek a transzformációs ész­ lelést egy k o m p l e x beszédészlelési feladatban is tökéletesen m ű k ö d t e t n i . az értelmezés kérdéses. M i n d a nyelvi j e l e k s z ü k s é g e s m e n n y i s é g e (pl. amely az egyén m i n d e n k o r i beszéd. a m ű k ö d é s z a v a r t a l a n n a k tűnik. Ez a részfolyamat m á r 4 éves kor körül kez­ detié gesen m ű k ö d i k . Ez a fajta m e c h a n i k u s ismétlés t u l a j d o n k é p p e n beszédészlelési m ű k ö d é s . a m e l y e k n e k az észrevétele a m i n d e n n a p i életben c s a k n e m lehe­ tetlen ( t e r m é s z e t e s e n az e n y h é b b t ő l a súlyosig). A vizuális észlelés a beszélő artikulációjának. és/vagy egy k o r á b b a n tárolt in­ formációsorozattal hasonlítjuk össze. N e m túlzás. A beszéd szem­ pontjából n e m c s a k a n n a k van j e l e n t ő s é g e . illető­ leg vételét n e h e z í t e n é vagy lehetetlenné t e n n é ( m á s m e g f o g a l m a z á s b a n n e m torzított a be­ széd. ismereteinek. H a n g s ú l y o z n u n k kell. Ez azt jelenti. s a szájmozgás. gátolt. sokszor m á r olyan életkorban. b) Az a d e k v á t s z e m a n t i k a i feltételek azt j e l e n t i k . Ez teszi lehetővé például a l o g o p é d u s szá­ m á r a . A t é n y l e g e s e n e l h a n g z ó i n f o r m á c i ó t s z á m o s . Ez a t ö m ö r m e g h a t á r o z á s részletezve a következő. hogy azokat m e g is értettük. Szinkronizált film n é z é s e k o r a szereplők beszédét elsősorban az a k u s z t i k u m . Ritmuszavart e r e d m é n y e z . hogy a g y e r m e k e l ő b b vagy u t ó b b s z e m b e k e r ü l a p r o b l é m á v a l . h a n e m a másoktól e l h a n g z ó k ö z l é s e k feldolgozásában. hogy m e g é r t e t t ü k a részleteket és a z o k össze­ függéseit. E z e k a gyerekek k u d a r c é l m é n y e k soroza­ tát élik át. a k k o r ez n a g y o n zavaró lehet. m i n d e z a folyamat legfelsőbb szintjén m e g y végbe. k ü l ö n ö s e n az anyanyelv-elsajátítás kezdeti éveiben.n e m leszűkítve természetesen a b e s z é d h a n g o k időviszonyaira. a k k o r az e l h a n g z ó b e s z é d e t n e h e ­ z e b b e n fogja m e g é r t e n i . ille­ tőleg k ö v e t k e z m é n y e különféle (különfélék) lehet (lehetnek). h o g y a részle­ gesen kapott hallási információkat a látásiakkal kiegészítse. hiszen a szük­ séges e g y s é g e k itt t á r o l ó d n a k . ha a kiejtett sza­ vak b e s z é d h a n g j a i n a k . A mentális lexikon kifejezés egyfajta „agyi s z ó t á r a t " je­ lent.). h o g y m i k é n t tud a beszélő/hallgató e z e k h e z az e g y s é g e k h e z hozzáférni. M i n d e n n e k a felszíni megjelenése (tünetei). A nyelv verbális h a s z n á l a t a . A hibás m ű k ö d é s e k e t ideiglenesen ellensúlyozó stra­ tégiák a z o n b a n á t m e n e t i e k és végesek. sokkal n e h e ­ z e b b azt m e g m o n d a n i u k . h o g y a beszédfejlődés e l m a r a d o t t s á g a sokszor é p p e n n e m a g y e r m e k artikulációjában vagy be­ s z é d k é s z s é g é b e n j e l e n t k e z i k . m i n d a hozzáférési f o l y a m a t o k megfelelő m ű ­ k ö d é s e beszélési és b e s z é d h a l l g a t á s i tapasztalattal é r h e t ő el. h o g y a z a n y a ­ n y e l v ü k ö n e l h a n g z o t t egyik b e s z é d h a n g azonos-e egy másikkal. illetőleg szótagjainak az e g y m á s h o z viszonyított i d ő t a r t a m a n e m megfelelő. mint a megfelelő kategóriába rendezni őket (ez t e r m é s z e t e ­ sen függ az idegen nyelv i s m e r e t é n e k szintjétől). azt a felnőtt k ö r n y e z e t k ö n n y e n félreértelmezheti (sokszor é p p e n a g y e r m e k k o m p e n zálási stratégiájának k ö v e t k e z t é b e n ) . a h a n g z á s alapján fogjuk fel. idegen nyelv hallgatásakor is k ö n n y e b b e l k ü l ö n í t e n ü n k e g y m á s t ó l a b e s z é d h a n g o k a t . a gyer­ m e k által ismert n y e l v e n e l h a n g z o t t szöveg stb. Ha például a hozzáférési f o l y a m a t o k n e m elég gyorsak. Ez nyújt lehetőséget a n a g y o t h a l l ó n a k . k ö z i s m e r t m e g n e v e ­ zése a szájról olvasás. a m e l y e k r ő l a felnőtt k ö r n y e z e t n e k g y a k r a n f o g a l m a sincs. A m o n d a t m e g é r t é s az a folyamat. ahol nincs m a g á n h a n g z ó . tehát a j e l e n t é s ü k e t felfogtuk. illetőleg e z e k n e k a s z e r k e z e t e k n e k a j e l e n tését is é r t e l m e z z ü k . a k á r a b e s z é l é s r e . m i n d i g feltételezi az úgynevezett mentális lexikon aktiválását. hogy a k i s e b b zavarok rejtve m a r a d h a t n a k . ha az állítjuk. h o g y m e n n y i e g y s é g t a l á l h a t ó a m e n t á l i s lexikonban. a látható b e s z é d k é p z é s nincs ö s s z h a n g b a n a h a n g z á s ­ é l m é n n y e l .r e d u k c i ó . Ha „ r o s s z " a szinkron. azaz birtokba vettük a szöveget mint jelentéstani. mechanizmus nem pontos. hogy a hallott h a n g például / volt-e vagy r. nincs nagy zaj stb.teszi l e h e t ő v é az e l h a n g z o t t ü z e n e t e k azonosítását. a h o g y a n a szavakat s z ó s z e r k e z e t e k k é kapcsoljuk össze.m i n t a z o n o s í t a n i . M i r e v a l a m i l y e n „ m e g f o g h a t ó " n e h é z s é g j e l e n t k e z i k (például az olvasástanulás p r o b l é m á j a mint k ö v e t k e z - 120 121 . M i l y e n p o n t o s a n és m i l y e n gyorsan tudja lehívni a s z ü k s é g e s nyelvi j e l e k e t . Általános beszédész­ lelési szabályszerűségről van szó. a m o n d a t é r t é s és a szö­ vegértés. tudásszintjének megfelelő j e l e n t é s ű közlés.és nyelvi jeleket tároló rendszere. E z é r t is n a g y j e l e n t ő s é g ű a sok b e s z é l g e t é s a g y e r m e k k e l . Ennek az megfelelően közlések a beszédfeldolgozási korlátozott. A szövegértés azt jelenti. A m e g é r t é s b e n h á r o m e l k ü l ö n í t h e t ő folyamat létezik: a szóértés. A b e s z é d é s z l e l é s i és/vagy b e s z é d m e g é r t é s i z a v a r o k f e l i s m e r é s é n e k ( k ü l ö n ö s e n k o r a g y e r m e k k o r i a z o n o s í t á s á n a k ) fő n e h é z s é g e a feldolgozó m e c h a n i z m u s „túlbiztosított". A vizuális p e r c e p c i ó segítségét a beszédfeldol­ g o z á s b a n a n a g y o t h a l l ó k és a siketek használják a legintenzívebben. a s z e r k e z e t e k h e z m o n d a t t a n i funkciót rendelünk. Ha a z a v a r tünetei m e g is jelen­ nek. A szöveg é r t e l m e z é s e feltételezi azt is. dályozott.optimális átviteli k ö ­ r ü l m é n y e k között és adekvát s z e m a n t i k a i feltételek mellett . ha aka­ elhangzott azonosítása megértésük bizonytalan. Ó v o d á s g y e r m e k e k k ö n n y e b b e n h o z n a k d ö n t é s t arról. A b e s z é d h a n g o k egy része alkalmas arra. h o g y az e l h a n g z ó ü z e n e t megfelel a hallgató nyelvi ismereteinek. m á r ismert d o l o g g a l kiegészít(het)jük. a k á r az e l h a n g z ó b e s z é d m e g é r t é s é r e g o n d o l u n k . a m e l y szoros k a p c s o l a t b a n van az e m l é k e z e t i f o l y a m a t o k k a l . A szavak vagy m o n d a t o k ismétlése n e m jelenti egyúttal azt.

funkcionális zavara(i). Érinthet egyetlen részfolyamatot (ez a ritkább). ilyenkor a feldolgozási f o l y a m a t o k jól m ű k ö d n e k . T ö k é l e t e s e k l e h e t n e k példá­ ul a g y e r m e k beszédészlelési folyamatai. U g y a n a k k o r az is előfordulhat. E z e k e t a t é n y e z ő ­ ket rizikótényezőknek n e v e z z ü k : a) k o r a s z ü l ö t t s é g ( r ö v i d e b b terhességi időtartam és/vagy kis születési súly). A figyelmetlen. s k ö n n y e n összetéveszthe­ tők e g y é b p r o b l é m á k k a l . de b e s z é d h i b a mellett gyakori az ép b e s z é d m e g é r t é s is. s ez t o v á b b nehezíti a felismerésüket. V a n n a k g y e r m e k e k . a feltűnően lassú (akadályozott) beszédfejlődésű g y e r m e k e k kivétel nélkül e l m a r a d á s t m u ­ tatnak b e s z é d m e g é r t é s i folyamataikban is. de legalábbis az a n y a n y e l v t a n u l á s legaktívabb éveiben a g y e r m e k k e l n e m beszél­ g e t t e k eleget. A beszédfeldolgozási zavar kiterjedése rendkívül változó. A szociálisan ingerszegény környezet n e m feltétlenül. nevelőotthoni k ö r ü l m é n y e k ) . m á s i k részük e g y n y e l v ű m a r a d . c) p s z i c h é s zavar. az olvasottak bizonytalan értése. A kör­ nyezeti t é n y e z ő k is folyamatosan h a t n a k a g y e r m e k r e . e z e k m i n d e g y i k e utal­ hat a feldolgozás hibájára vagy lassúságára. így annál n a g y o b b m é r t é k b e n m a r a d n a k rejtve a p r o b l é m á k . zavara. ü l . Az e l m é l e t s z á m á r a . E g y r e g y a k r a b b a n találkozunk olyan g y e r m e k e k k e l . vagy megjelenhet t ö b b részfolya­ m a t b a n is (ez a g y a k o r i b b ) .m i n d a b e s z é d m e g é r t é s i n e h é z s é g b ő l fakadnak. a m e l y e k ismeretében a g y e r m e k e t a b e s z é d é s z l e l é s és beszéd­ megértés szempontjából azonnal r i z i k ó . n e m b e s z é l t e t t é k annyit. tehát a g y e r m e k k o r h o z k a p c s o l ó d n a k . M i n d e z e k mellett a b e s z é d p r o d u k c i ó zavara együtt j á r h a t a beszédfel­ d o l g o z á s zavarával. Lehet például ép az akusztikai. de m i n d k é t típus e g y a r á n t viselheti a k ó d v á l t ó k ö r n y e z e t nega­ tív hatásait. a t u d o m á n y szempontjából t e r m é s z e t e s e n óriási a j e l e n t ő s é g e az ok vagy o k o k m i n d e n k o r i és a lehető legpontosabb felderítésének. fonetikai és a szeriális észlelés. akik az anyanyelv-elsajátítás leg­ különfélébb s z a k a s z a i b a n két. A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARÁNAK OKAI Az e l s ő d l e g e s o s z t á l y o z á s i s z e m p o n t az.g y e r m e k n e k kell m i n ő s í t e n ü n k . Minél k i s e b b a beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i folyamat zavara. de zavart m u t a t az akusztikai. b) az i d e g r e n d s z e r organikus. Az iskolás g y e r m e k e k életében m e g j e l e n ő p r o b l é m á k egy része é p p e n a beszédfeldol­ g o z ó r e n d s z e r nem tökéletes m ű k ö d é s é n e k a k ö v e t k e z m é n y e . a k k o r a p r o b l é m á k a felnőttkorban is t o v á b b élnek. E s z e r i n t m e g k ü l ö n b ö z t e t ü n k biológiai és környezeti t é n y e z ő k e t . s ha ez n e m tűnik fel a k ö r n y e z e t n e k időben. pl.több verbális ingerre van szükségük. A BESZÉDFELDOLGOZÁSI ZAVAR MEGJELENÉSI FORMÁI A z a v a r o k a felszínen igen változatos formában öltenek testet.vagy akár többféle jelrendszerrel is találkoznak (nyelvjárá­ si és k ö z n y e l v i hatás. d) jelen t u d á s u n k szerint n e m ismert ok. Ezek l e h e t n e k organikusak. s n e m épek a b e s z é d m e g é r t é s szintjei. A beszédészlelés és b e s z é d m e g é r t é s kü­ lönféle zavarai az anyanyelv-elsajátításhoz. a m e l y e k a születéstől felelősek a p e r c e p c i ó s folya­ m a t o k é r t . A fejlesztő p e d a g ó g i a i gyakorlat szem­ pontjából a z o n b a n az o k ( o k ) ismerete m á s o d l a g o s . Ha a hallott közlések feldol­ g o z á s a bizonytalan. A dekódolási folyamat zavarát ered­ m é n y e z ő l e g g y a k o r i b b ok a verbálisan i n g e r s z e g é n y k ö r n y e z e t . vagy n e m . A biológiaiak k ö z é t a r t o z n a k m i n d a z o k a tényezők. A b e s z é d m e g é r t é s i f o l y a m a t o k felelősek u g y a n i s az írott a n y a n y e l v elsajátításáért. a m e n n y i r e s z ü k s é g e volt. Ez azt j e l e n t i . a fonológiai és a szeriális észlelés. a m e m o r i t e r e k m e g t a n u l á s á n a k n e h é z s é g e . hogy é p e n m ű k ö d ő b e s z é d m e g é r t é s mellett e l m a r a d o t t a k a beszédész­ lelési folyamatok. A m e g k é s e t t beszédfejlődésű (diszfáziás). az kihat az írottak feldolgozására is. Az o k ( o k ) ismerete hoz­ zásegít a m e g e l ő z é s h e z és a korai felismeréshez. V a n n a k olyan t é n y e z ő k . b) n e m n o r m á l lefolyású szülés. a t á r s a d a l m i környezettől eltérő szemiotikai rendszert h a s z n á l ó családi háttér. A d e k ó d o l á s i f o l y a m a t zavarai a k ö v e t k e z ő oki k a t e g ó r i á k r a v e z e t h e t ő k vissza: a) a b e ­ szédszervek o r g a n i k u s zavara (szerzett vagy örökletes). Ez utóbbi esetben a z a v a r o k együttjárása igen változatos. Egy részük kétnyelvű g y e r m e k . jelnyelvvel é r i n t k e z ő hallássérült/siket szülők stb. és minél k e v e s e b b szintet érint. H a l l á s p a n a s z esetén a z o n n a ­ li klinikai ellenőrzés javasolt. N a g y o b b i k részüknél a z o n b a n a b e s z é d h i b a együtt j á r a beszédészlelés vagy m i n d a be­ szédészlelés.). c) szülési sérülés (függetlenül a n n a k r e n d e z ő d é s é t ő l ) . a k k o r r a m á r sokszor n e m k ö n n y ű segíteni. r i a z a v a r o k és az általános tanulási n e h é z s é g formációiban m i n d i g k i m u t a t h a t ó a beszéd­ észlelés és/vagy a b e s z é d m e g é r t é s e l m a r a d á s a . túlzottan j á t é k o s n a k t ű n ő vagy viselkedési (magatartási) zavart m u t a t ó g y e r m e k e k j e l e n t ő s részénél ezek a felszíni jelen­ ségek m i n d . mint m á s o k n a k .m é n y ) . kétnyelvű család. hogy a kez­ detektől. Előfordul­ hat a z o n b a n az is. an­ nál k e v é s b é v e h e t ő észre. m i n d a b e s z é d m e g é r t é s zavarával. az idegen nyelv elsajátításának p r o b l é m á ­ ja. s ez ismét csak a felismerését nehezíti. a m u n k a v é g z é s t . Az olvasástanulás. a l é n y e g k i e m e l é s k é p t e l e n s é g e . hogy ezek a t é n y e z ő k függenek-e az e g y é n t ő l . A m i n d e n n a p i k o m m u n i k á c i ó b a n a l e g g y a k o r i b b a k a követke­ zők: esetleges reakcióhiány. de együtt j á r h a t a verbális i n g e r s z e g é n y s é g g e l (pl. Az ok(ok) ismerete. az előbbiek zavara tehát k ö v e t k e z m é ­ nyesen m a g a után vonja az utóbbiakét is. a k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á k a f o l y a m a t m ű k ö d é s b e n j e l e n t k e z n e k .ép fejlődés mellett . akiknek . hogy ép a fonetikai észlelés és a rövid idejű m e m ó r i a . Ha bárhol z a v a r vagy kóros állapot áll fenn. helyesírás zava­ ra. s csak a d i a g n o s z t i k a és a terápia s z e m ­ pontjából s z ü k s é g e s m é r t é k i g kell azt/azokat felkutatnunk. a karriert. téves reakció. a k k o r ez oka lehet a k é s ő b b i beszédészlelési za­ varnak. de e l m a r a d o t t a fonológiai szint m ű k ö d é s e és a rövid idejű verbális m e m ó r i a . súlyos e s e t b e n a k ö r ü l ö t t ü n k lévő világ értelmezését. külföldi m u n k a v á l l a l á s . Ha a ja­ vításuk n e m történt m e g időben. írástanulás. A beszédhibás g y e r m e k e k kisebb részénél a be­ s z é d h i b a c s u p á n m o t o r o s ü g y e t l e n s é g . a p o n t o s d i a g n o s z t i k a p e d i g feltétele a j ó l megválasztott terápiának. Az anyanyelv-elsajátítás b e s z é d p r o d u k c i ó s m e c h a n i z m u s á ­ nak zavarai érinthetik a beszédfeldolgozást is. és lehetnek funkcionálisak. n e h e ­ zítve ezáltal a m i n d e n n a p i k o m m u n i k á c i ó t . a látszólagos m e m ó - 122 123 . gyakori visszakérdezés. p o n t o s a b ­ ban f e l i s m e r é s e segíti a d i a g n o s z t i k á t . h o s s z a b b külföldi tartóz­ k o d á s . d) születési r e n d e l l e n e s s é g .

f) 2 éves k o r után i n d u l ó b e s z é d . d) a zavar kiterjedtsége (Arra utal. milyen m é r t é k ű .1 2 éves korú g y e r m e k e k beszédfeldolgozási teljesítménye tesztelhető. 9. illetőleg tartós elszakadás a családi k ö r n y e z e t t ő l . hogy a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest az el­ m a r a d á s m e k k o r a . hogy h á n y r é s z f o l y a m a t érintett. Példá­ ul a b e s z é d é s z l e l é s e n belül a fonológiai szint m ű k ö d é s é b e n 2 éves e l m a r a d á s t tapaszta­ lunk.). E n n e k a felmérése a g y e r m e k d i a g n o s z t i z á l á s a és a terápia m e g t e r v e z é s e szempontjából n a g y o n fontos. IV. 11.). k) családi érintettség a beszéd és nyelv területén. k ü l ö n ö s e n n a g y o b b . súlyos a zavar. 10. (A n e m időben elkezdett vagy v a l a m i l y e n okból n e m sikeres b e s z é d k o r r e k c i ó e r e d m é n y e z i a felnőttkori b e s z é d p r o b l é m á k j e l e n t ő s részét. a b e s z é d r i t m u s é s z l e l é s é n e k zavara. 7. az akusztikai szint m ű k ö d é s i zavara. 1989 óta r e n d e l k e z é s r e áll a G M P . a r é s z f o l y a m a t o k különféle kapcsolataiban megjelenő zavarok. középsúlyos a zavar. M i n d e n n e k alapján a beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i folyamat lehetséges zavarai a kö­ vetkezők: 124 . v a l a m i n t a vezérlés m e c h a ­ n i z m u s á n a k e l e m z é s e egészíti ki. 13.). valamint a részfolyamat-zavarok együttjárásának ö s s z e g z é s e a tel­ j e s b e s z é d m e g é r t é s i folyamat figyelembevételével történik. 6. a szeriális észlelés zavara. ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest legfel­ j e b b 1 év. a szintézis és/vagy a iateralizáció zavara. például a be­ szédészlelés v a l a m e n n y i folyamata sérült-e vagy n e m . a t r a n s z f o r m á c i ó s észlelés zavara. a k a p o t t a d a t o k ö s s z e v e t h e t ő k az adott életkorban elvárt értékekkel. ///. a s z ö v e g é r t é s zavara. Ez tette egyúttal lehetővé a különféle beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i zavarok azonosítását és j e l l e m z é s é t . ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai életkoránál t ö b b m i n t 3 év. 2. ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest 1 év­ nél t ö b b . A zavarok osztályozási szempontjai a k ö v e t k e z ő k : a) a zavar helye (Az a terület. j) h o s s z a n tartó hurutos állapot. enyhe fokú a zavar. 1995). a vizuális észlelés zavara. hiszen az időben m e g k e z d e t t korrek­ ció rendszerint tökéletes j a v u l á s t e r e d m é n y e z . A beszédészlelés és a beszéd­ m e g é r t é s folyamatainak vizsgálatát az emlékezeti m ű k ö d é s e k . b e s z é d é s z l e l é s i zavarok. G ó s y . a rövid idejű verbális m e m ó r i a zavara. b) a z a v a r típusa (Azt m o n d j a m e g . a m e n t á l i s lexikon aktivizálási zavara. a fonológiai szint m ű k ö d é s i zavara. ) . a m o n d a t é r t é s zavara. több vagy csak egyetlen részfolyamatot érint-e. ahol a hibás m ű k ö d é s d e t e k t á l h a t ó . csak a beszédészlelési folyamatok­ ban van z a v a r vagy a m e g é r t é s b e n is. a rövid idejű vizuális m e m ó r i a zavara. 3. 2. /. 8. nagyon súlyos a zavar. Arra keresünk választ.h a t é v e s vagy annál i d ő s e b b g y e r m e k e k e s e t é b e n n e h é z (hacsak n e m lehetetlen) biztonsággal megállapítani a dekódolási zavar okát. A zavar kiterjedtsége szerint: 1. i) hallássérülés. az eltérés/el­ m a r a d á s m é r t é k é n e k m i n d p o n t o s a b b m e g h a t á r o z á s a . 2. h o g y az adott m e c h a n i z m u s o n belül m e l y folyam a t ( o k ) b a n j e l e n t k e z i k a zavar. c) a zavar m é r t é k e (Azt mutatja m e g . //. a m e l y n e k segítségével a 3 . b e s z é d m e g é r t é s i zavarok. m e c h a n i z m u s . Ezek l e h e t n e k át­ menetiek. a megértési folyamat zavara együttjár-e a vezérlés zavarával. 5. N a g y o n sokszor. 3. a teljes folyamatra kiterjedő zavar. a b e s z é d é s z l e l é s zavara. e m l é k e z e t i zavarok. de 2 évnél k e v e s e b b . a fonetikai szint m ű k ö d é s i zavara.) 125 A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARAINAK OSZTÁLYOZÁSA A z a v a r o k definiálása.e) g ő g i c s é l é s h i á n y a vagy kései indulása. h) a b e s z é d p r o d u k c i ó hibája. ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest 2 évnél több. és á l l a n d ó s u l o k is. Az emberi b e s z é d t e v é k e n y s é g a legkülönfélébb zavarokat mutathatja. H e l y e ­ sebb i l y e n k o r a z a v a r m i n d p o n t o s a b b behatárolása. ill. 4. A zavar mértéke szerint: 1. G y e r m e k k o r ­ ban l e g g y a k o r i b b a k az átmeneti b e s z é d p r o b l é m á k . 14. esetleg az e m l é k e z e t m ű k ö d é s i problémájával. g) feltűnően lassú beszédfejlődés. 2. pl. A z a v a r helye szerint: 1. de 3 évnél k e v e s e b b : 4. a beszédhang-differenciálás zavara. A zavar típusa szerint: 1. de az akusztikai és a fonetikai szintek épek. vagy n e m . hogy a megállapított zavar milyen m á s zavarokkal társul.t e s z t c s o m a g (vö. 3. 4. a vezérlés zavara. ilyenek például a b e s z é d p r o d u k c i ó b a n a nyelvbotlások vagy a beszédfeldolgo­ zásban a félrehallások. de lehetnek h o s s z a b b ideig tartók. azaz a helyes diagnózis. például a b e s z é d é s z l e l é s e n belül a t r a n s z f o r m á c i ó s észle­ lés zavara. s a terápia m i e l ő b b i m e g k e z d é s e . 12. e h h e z képest ritkábbak a felnőttek szerzett p r o d u k c i ó s és megértési zavarai. 1) állami g o n d o z o t t s á g .

A b e s z é d p r o d u k c i ó és a b e s z é d f e l d o l g o z á s relatíve ö n á l l ó a k , így előfordul, h o g y az e g y i k m e c h a n i z m u s ép, a m á s i k pedig n e m . Ez a d i s s z o c i á c i ó a z o n b a n k ü l ö n f é l e k é p p e n é r v é n y e s ü l h e t . A b e s z é d p r o d u k c i ó és a m e g é r t é s lehet ép, az észlelés a z o n b a n n e m : az e k a t e g ó r i á b a tartozó g y e r m e k e k n e h e z e n t a n u l n a k új szavakat, s z ó k i n c s ü k általában gyér, az iskolában p r o b l é m á s az olvasástanulásuk, a m e m o r i t e r e k elsajátítása és m e g t a r t á s a . Ép p r o d u k c i ó és észlelés, de zavart beszédértés esetén a g y e r m e k j e l l e g z e t e s e n figyel­ m e t l e n n e k tűnik, esetleg m a g a t a r t á s i z a v a r o k a t is m u t a t . Az olvasott s z ö v e g m e g é r t é s e g o n d o t o k o z , k é s ő b b pedig k i a l a k u l n a k a tanulási p r o b l é m á k , hiszen m i n d a h a n g z ó be­ széd, m i n d az olvasásértés érintett. Ha a p r o d u k c i ó ép u g y a n , de a teljes beszédfeldolgo­ zás zavart, ez e g y é r t e l m ű e n előjelzi az iskolai k u d a r c o k a t ; bár az e k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó g y e r m e k e k m á r az ó v o d á b a n is feltűnnek, a z o n b a n a valós p r o b l é m a a felszínen a legkü­ l ö n b ö z ő b b formákat öltheti (figyelmetlenség, viselkedési zavar, kicsi szókincs, visszahú­ z ó d ó m a g a t a r t á s , túlzott j á t é k o s s á g , kivonulás a szabályjátékokból stb.). A b e s z é d p r o d u k ­ ció zavara együtt j á r h a t ép beszédértéssel és zavart észleléssel. Jellegzetesen a b e s z é d h i ­ b á s g y e r m e k e k r e j e l l e m z ő képlet. A b e s z é d h i b a j a v í t á s a és/vagy a u t o m a t i z á l á s a n e h é z , a főbb k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á k a g y e r m e k e k olvasástechnikájában, az írástanulásukban és a helyesírási teljesítményükben j e l e n t k e z n e k . L é n y e g e s e n ritkábban fordul elő, hogy a b e s z é d h i b á s g y e r m e k észlelése jól működik, csak az értési folyamatok érintettek. G y a k o ­ ribb, hogy a beszédhiba mellett m i n d k é t feldolgozási m e c h a n i z m u s zavartan m ű k ö d i k : az iskolai kudarcok, a tanulási n e h é z s é g e k e g y é r t e l m ű e n előjelezhetők. Az anyanyelv-elsajá­ títás legsúlyosabb zavara a k k o r áll elő, ha mind a b e s z é d p r o d u k c i ó , m i n d a beszédfeldolgo­ zás zavart. Ez valamennyi diszfáziás és akadályozott beszédfejlődésű g y e r m e k r e j e l l e m z ő . A beszédfeldolgozási folyamat n e m ép m ű k ö d é s e összefügghet m á s zavarokkal, de mint funkcionális zavar vezethet ö n m a g á b a n is k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á k h o z . A továbbiak­ ban e n n e k megfelelően tekintjük át a zavarok sajátosságait.

u g y a n c s a k h a l k a b b a n hallja az e l h a n g z ó beszédet, és jellegzetesen kiesnek a m a g a s frek­ v e n c i á s összetevők. K á r o s o d h a t a hallóideg, e k k o r a h a n g i n g e r e k n e k az agy velőbe jutta­ tása k á r o s o d i k , illetőleg előfordul az agyi pályák és k ö z p o n t o k k á r o s o d á s a is. A kevert tí­ pusú h a l l á s c s ö k k e n é s esetén az e l ő z ő e k b e n ismertetettek együttesen j e l e n t k e z n e k . A korai vagy veleszületett h a l l á s k á r o s o d á s n e m teszi l e h e t ő v é a beszédészlelési és a be­ s z é d m e g é r t é s i szintek m e g f e l e l ő m ű k ö d é s é t . A m e g f e l e l ő akusztikai inger, v a l a m i n t a visszacsatolás hiánya eleve korlátozott beszédfeldolgozást tesz lehetővé (hallókészülék vi­ selése e s e t é n is). A n a g y o t h a l l ó g y e r m e k e k b e s z é d é s z l e l é s i folyamatai r e n d s z e r i n t na­ g y o b b m é r t é k ű zavart, illetőleg e l m a r a d á s t m u t a t n a k , m i n t a b e s z é d m e g é r t é s i e k . M i n d e z hatással van a g y e r m e k e k b e s z é d p r o d u k c i ó j á r a is. A b e s z é d h a n g o k kiejtése torzzá válik, egy részük h i á n y o z h a t ; a jellegzetes „ s i k e t e s " beszéd nélkülözi a m a g a s frekvenciás össze­ tevőket. A b e s z é d p r o z o d i a rendkívül bizonytalan. A jellegzetes kiejtészavarokhoz nemrit­ kán a g r a m m a t i z m u s , s z e g é n y e s szókincs, m o n d a t - és szövegértési n e h é z s é g e k társulnak. Kísérletekkel igazolták, hogy a n a g y o t h a l l ó g y e r m e k e k a g y f é l t e k e - d o m i n a n c i á j á n a k ki­ a l a k u l á s a késik a n a g y o t h a l l á s fennállásától, illetőleg korrekciójától függően. A h á r o m ­ éves k o r u k után n a g y o t h a l l ó v á vált g y e r m e k e k esetében kialakult a d o m i n a n c i a , m í g a fi­ atalabb k o r b a n hallássérültté vált vagy így született g y e r m e k e k n é l csak kis s z á z a l é k b a n ( M a r c o t t és M o r e r e , 1990). A korai hallókészülék-ellátás szoros összefüggést m u t a t a fél­ t e k e - d o m i n a n c i a kialakulásával. A b e s z é d f e l d o l g o z á s fejlődését g y e r m e k k o r b a n negatívan befolyásolja az ún. á t m e n e t i hallászavar, a m e l y l e g g y a k r a b b a n hurutos m e g b e t e g e d é s e k , v a l a m i n t a z a d e n o i d - v e g e táció k ö v e t k e z t é b e n alakul ki. (A m e g n a g y o b b o d o t t o r r g a r a t m a n d u l a h u r u t o s tünetek nél­ kül is o k o z h a t egyoldali vagy kétoldali halláscsökkenést.) Ez a k ü l ö n b ö z ő m é r t é k ű (veze­ téses típusú) n a g y o t h a l l á s o s állapot b i z o n y o s idő elteltével m e g s z ű n i k , a hallás r e n d e z ő ­ dik. Ezért n e v e z z ü k á t m e n e t i h a l l á s z a v a r n a k , de a háttérben, rejtve á l l a n d ó s u l h a t n a k az e n n e k k ö v e t k e z t é b e n létrejött beszédészleléssel és/vagy b e s z é d m e g é r t é s s e l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k . A h o s s z a n h u r u t o s , illetőleg m e g n a g y o b b o d o t t orrgaratmandulájú g y e r m e k e k

A HALLÁS ZAVARÁNAK HATÁSA A BESZÉDFELDOLGOZÁSRA

b e s z é d p e r c e p c i ó s m e c h a n i z m u s a sérül, mivel a folyamat legalsó szintje, a hallás h o s s z a b b időtávon n e m t ö k é l e t e s e n m ű k ö d i k . A hallási szint i d ő s z a k o s k á r o s o d á s a azonosítási és feldolgozási p r o b l é m á k a t idéz elő. N a g y o n gyakori az első 5-6 évben tapasztalható á t m e ­ neti hallászavar. Attól függően, hogy m e n n y i ideig áll fenn az o r r g a r a t m a n d u l a - t ú l t e n g é s , vagy milyen méretű a m e g n a g y o b b o d o t t adenoid. 10. 2 0 . 30. 40 dB-es lég-csont köz ala­ kul ki. A m e n n y i b e n kisfokú a h a l l á s c s ö k k e n é s (i j - 2 0 d B ) , a szülőknek és a p e d a g ó g u s o k ­ nak n e m tűnik fel. 2 5 - 3 0 dB-nél m á r észreveszik, hogy a g y e r m e k „figyelmetlen", esetleg „félreért d o l g o k a t " . T ö b b száz m e g n a g y o b b o d o t t o r r g a r a t m a n d u l á j ú , 5 - 6 éves ó v o d á s he­ lyes globális b e s z é d é s z l e l é s é n e k átlagai a k ö v e t k e z ő k voltak: 3 9 , 3 % a j o b b oldali és 3 7 , 2 % a bal oldali fülbe közvetített h a n g s o r o k tekintetében. A g y e r m e k e k o r r g a r a t m a n d u l a mű­ téten estek át. a m e l y e t k ö v e t ő e n a helyes a z o n o s í t á s u k átlagértéke: 8 5 % és 9 2 , 8 % lett. A tapasztalati adatok szerint ötéves korban elsősorban a fonetikai és fonológiai szintek k á r o s o d n a k , v a l a m i n t a teljes m e c h a n i z m u s tárolási rendszere. H a t é v e s korban u g y a n c s a k a fonetikai, fonológiai szintek k á r o s o d á s a látszik (tehát nincs fejlődés), sőt a fonológiai észlelés szignifikánsan g y e n g é b b , mint az e l ő z ő életkorban. A hétéveseknél erőteljes vál­ tozást t a p a s z t a l u n k : é r z é k e l h e t ő v é válik az akusztikai feldolgozási szint zavart m ű k ö d é s e .

A hallás zavara lehet veleszületett p r o b l é m a , de kialakulhat b á r m e l y életkorban, illetőleg az ép hallás bizonyos fokú csökkenése gyakorlatilag mindenkinél bekövetkezik időskorban. A n a g y o t h a l l ó és siket c s e c s e m ő is elkezd gőgicsélni, n é h á n y h ó n a p elteltével a z o n b a n a gőgicsélés szegényesedik, majd abbamarad. A nem ép hallás kihat mind a b e s z é d p r o d u k c i ó , m i n d a beszédfeldolgozás m ű k ö d é s i folyamataira. Kísérletek alátámasztották például, hogy az ép halló és a siket szülők a z o n o s fokban hallássérült g y e r m e k e i n e k b e s z é d m e g é r t é s e között nincs l é n y e g e s k ü l ö n b s é g . A n a g y o t h a l l á s lehet vezetéses típusú - ha a hallójáratban, a d o b h á r t y á n vagy a halló­ c s o n t o k o n , illetve a d o b ü r e g b e n van kóros elváltozás. E k k o r a vezetéses zavar k ö v e t k e z ­ tében a h a n g r e z g é s e k csak kisebb mértékben j u t n a k a belső fülbe. Ezek a betegek kissé tor­ zítva és h a l k a b b a n hallják a beszédet (a h a l l á s k ü s z ö b legfeljebb 40 dB-en futhat). A kis­ g y e r m e k - és i s k o l á s k o r b a n fellépő h a l l á s k á r o s o d á s o k t ú l n y o m ó többsége vezetéses zavar. F e l n ő t t k o r b a n sokkal g y a k o r i b b az idegi eredetű vagy p e r c e p c i ó s típusú h a l l á s c s ö k k e n é s . A b e l s ő f ü l - e l v á l t o z á s o k ( a m e l y e k e t különféle o k o k i d é z h e t n e k elő) e s e t é b e n a b e t e g

126

127

a fonetikai és a fonológiai szintek változatlanul n e m ép folyamatai mellett. A felsőbb per­ cepciós szintek k ö v e t k e z m é n y e s e n kóros m ű k ö d é s e az elmaradott szövegértés. A nyolcéve­ sek e r e d m é n y e i n e k értékelésekor m á r feltétlenül tekintetbe v e e n d ő az iskolai (közvetlen és közvetett) fejlesztés ténye. E n n e k ellenére gyakorlatilag n e m tapasztalható m i n ő s é g i javu­ lás. A 9 és 10 évesek mutatják a legnagyobb elmaradást a beszédpercepciós folyamataikban. Egyetlen részfolyamatban sem éri el a teljesítményük a hétévesekét, ami azt jelenti, hogy 6 év körüli f o l y a m a t m ű k ö d é s e k k e l kell a harmadik, negyedik osztályt végezniük.

n y o s fejlődésről t a n ú s k o d i k v a l a m e n n y i részfolyamatban. H a tekintetbe v e s s z ü k azt, hogy a p e r c e p c i ó s r é s z f o l y a m a t o k felelősek az írott a n y a n y e l v elsajátításáért, a k k o r azt kell m o n d a n u n k , hogy az első osztályosok nincsenek abban a h e l y z e t b e n , hogy p r o b l é m a m e n ­ tesen tanuljanak m e g olvasni és írni. M i n t h o g y a 9 és a 10 évesek s e m érik el a h é t é v e s kor­ ban (!) elvárt szinteket, n e m véletlen, hogy náluk kivétel nélkül találunk az írott a n y a n y e l v tanulásával kapcsolatos különféle nehézségeket, illetőleg zavarokat. A n e h é z s é g e k e t a szó­ kincs a k t i v á l á s á n a k p r o b l é m á j a is növeli. A 2. ábra az akusztikai, fonetikai, fonológiai és a szeriális észlelés teljesítményét ábrázolja az elvárt teljesítményhez képest első, m á s o d i k és n e g y e d i k o s z t á l y o s o k n á l . A diszfáziás g y e r m e k e k m o n d a t - és szövegértési f o l y a m a t o k b a n nyújtott teljesítménye is k o m o l y z a v a r o k a t m u t a t . A m o n d a t é r t é s szintje j o b b , k ö z e l e b b van az életkori teljesít-

A MEGKÉSETT BESZÉDFEJLŐDÉS (DISZFÁZ1A) ÉS A BESZÉDFELDOLGOZÁSI ZAVAR

Az anyanyelv-elsajátítás m e g i n d u l á s a késhet, s e n n e k s z á m o s o k a lehet: örökletes sajátos­ ság, n e u r o l ó g i a i zavar, m e n t á l i s retardáció, agyi k á r o s o d á s , i n g e r s z e g é n y k ö r n y e z e t stb. A diszfáziához v e z e t ő o k o k sokfélesége e r e d m é n y e z i m a g á n a k a b e s z é d z a v a r n a k a sokfé­ leségét is; és m e g h a t á r o z z a a g y e r m e k anyanyelv-elsajátításának további útját. A m e g k é ­ sett b e s z é d f e j l ő d é s ű g y e r m e k n e k egy v a g y n é h á n y szava van c s a k , sok e s e t b e n j e l e k e t használ k o m m u n i k á c i ó s célokra, b e s z é d m e g é r t é s e , illetőleg a teljes nyelvi jellegű g o n d o l ­ k o d á s a korlátozott (vö. G e r e b e n n é Várbíró, 1995). H á r o m - és h a t é v e s k o r között a beszéd­ p r o d u k c i ó j a általában ugrásszerű fejlődésnek indul, a b e s z é d f e l d o l g o z á s a z o n b a n lénye­ gesen lassúbb ü t e m b e n fejlődik. M i l y e n a l é n y e g é b e n n e m vagy alig b e s z é l ő 3-4 évesek anyanyelvi szintje? Artikuláci­ ós teljesítményük alig 5%-uknál felel m e g az életkorban elvárt teljesítménynek; a többiek j e l e n t ő s e l m a r a d á s t m u t a t n a k . Beszédészlelési szintjük a k e z d e t e k b e n n e h e z e n m e g í t é l h e ­ tő. K é t h a r m a d u k n a k a s z ö v e g é r t é s e b i z o n y t a l a n , e l m a r a d o t t , e g y h a r m a d u k n á l a z o n b a n nincs eltérés. A m o n d a t é r t é s közel 25%-uknál életkori szinten van, m í g több mint 75%-uknál e l m a r a d o t t , zavart. N a g y o k a z e g y e s g y e r m e k e k közötti i n d i v i d u á l i s k ü l ö n b s é g e k . A diszfáziások b e s z é d p r o d u k c i ó j a 5-6 éves korukra s z e m b e t ű n ő e n javul ( n é m e l y e k n é l tel­ j e s e n r e n d e z ő d i k ) . A p e r c e p c i ó s részfolyamatokat tekintve a z o n b a n m i n d e n vizsgált kor­ c s o p o r t b a n , öttől tízéves korig j e l e n t ő s e l m a r a d á s t találtunk az adott életkorban elvárt tel­ j e s í t m é n y h e z képest. Ha c s u p á n az átlagértékeket vesszük figyelembe, a k k o r azt m o n d h a t ­ juk, hogy az ö t é v e s e k csak e l m a r a d á s t m u t a t n a k , de a teljesítménygörbéjük követi az ép teljesítmény vonalát. H a t é v e s kortól m á r n e m e g y s z e r ű e n e l m a r a d á s r ó l , h a n e m zavarról is szó van, mivel a g y e r e k e k teljesítménygörbéje az egyes részfolyamatok tekintetében jel­ legzetes k ü l ö n b s é g e k e t m u t a t az ép v o n u l a t h o z képest. Az akusztikai és a fonetikai észle­ lés k i s e b b m é r t é k ű e l m a r a d á s t mutat, a szeriális és a fonológiai r é s z f o l y a m a t o k m ű k ö d é s i szintje a z o n b a n feltűnően g y e n g e . Az ö t é v e s e k h e z viszonyítva m i n t e g y „ r o m l o t t " a gyer­ m e k e k teljesítménye. Valójában van fejlődés a két korcsoport között, a z o n b a n az életkor­ ban elvárt szinthez képest a hatévesek e r e d m é n y e g y e n g é b b , így n ö v e k e d e t t a k ü l ö n b s é g az ép és a diszfáziás g y e r m e k e k között. C s a k n e m kivétel nélkül késik az agyfélteke-domi­ n a n c i a k i a l a k u l á s a a m e g k é s e t t beszédfejlődésű ó v o d á s o k esetében, t o v á b b á k o m o l y el­ m a r a d á s t m u t a t a b e s z é d h a n g - m e g k ü l ö n b ö z t e t é s i készség is. Az i s k o l á s o k teljesítménye u g y a n c s a k j e l e n t ő s e l m a r a d á s t m u t a t az ép fejlődésű gyere­ k e k h e z képest, u g y a n a k k o r az egyes k o r c s o p o r t o k teljesítménye e g y m á s h o z képest bizom e n y h e z , m i n t a s z ö v e g é r t é s é . Az ép fejlődésű g y e r m e k e k a d a t a i h o z v i s z o n y í t v a , a diszfáziás ó v o d á s o k szövegértésben megközelítőleg a h á r o m é v e s e k szintjén állnak. U g y a n ­ abban az életkori csoportban a beszédmegértési különbségek nagyok. A vizsgált g y e r m e k e k mintegy 8 0 % - á n á l volt e területen k i m u t a t h a t ó e l m a r a d á s (Gósy, 2 0 0 0 ) . A szövegértési ne­ h é z s é g e k többféle okra vezethetők vissza. P r o b l é m á k a t j e l e n t h e t n e k az ismeretlen lexikai egységek, a bizonytalanul vagy tévesen azonosított morfológiai és szintaktikai szerkezetek, a fel nem ismert összefüggések, s az emlékezeti m ű k ö d é s e k esetleges zavarai is. E l m a r a d á s t a p a s z t a l h a t ó a rövid idejű verbális, de a vizuális m e m ó r i a teljesítményében is. N e m egy g y e r m e k n é l a rövid idejű verbális m e m ó r i a m ű k ö d é s e n e m is tesztelhető. 129
Diszfáziás iskolások

20 -i

1

1

< —

1

akusztikai észlelés

fonetikai észlelés
2. ábra

szeriális észlelés

fonológiai észlelés

teljesítménye

négy

beszédészlelési

részfolyamatban

128

A B E S Z É D P R O D U K C I Ó HIBÁJA ÉS A B E S Z É D F E L D O L G O Z Á S I M Ű K Ö D É S E K

A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARÁNAK KÖVETKEZMÉNYE: OLVASÁSI NEHÉZSÉG

R e n d s z e r e s e n felmerülő kérdés, hogy vajon az artikulációs b e s z é d h i b a feltétlenül e g y ü t t jár-e a b e s z é d é s z l e l é s és/vagy a b e s z é d m e g é r t é s zavarával. T a p a s z t a l a t a i n k azt mutatják, h o g y n e m ; a vizsgált sok száz b e s z é d h i b á s g y e r m e k e g y h a r m a d á n á l a beszédfeldolgozás­ ban s e m m i f é l e eltérést n e m láttunk. K é t h a r m a d u k n á l a z o n b a n k i s e b b - n a g y o b b m é r t é k b e n érintett a b e s z é d é s z l e l é s , és e z e n belül egy részüknél a b e s z é d m e g é r t é s is. E n n é l f o g v a a b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k b e s z é d f e l d o l g o z á s i f o l y a m a t a i feltétlenül t e s z t e l e n d ő k , é s h a szükséges, a célzott fejlesztés p á r h u z a m o s a n kell, hogy történjen a b e s z é d h i b a j a v í t á s á v a l . M i n é l s ú l y o s a b b a g y e r m e k artikulációs hibája, azaz m i n é l t ö b b b e s z é d h a n g r a terjed ki, annál t ö b b b e s z é d é s z l e l é s i folyamat m ű k ö d é s é b e n találunk eltérést. E n y h é b b e s e t e k b e n például a sziszegők hibája vagy r o t a c i z m u s fennállása - r e n d s z e r i n t az akusztikai, foneti­ kai és a szeriális é s z l e l é s sérült. T o v á b b i m á s s a l h a n g z ó k h e l y t e l e n k é p z é s e e g y ü t t j á r a d i s z k r i m i n á c i ó zavarával, a vizuális és a ritmusészlelés, v a l a m i n t a t r a n s z f o r m á c i ó s észle­ lés e l m a r a d á s á v a l . Ha egy vagy több m a g á n h a n g z ó ejtése is hibás, a k k o r biztosra v e h e t ő , h o g y a teljes beszédészlelési m e c h a n i z m u s zavart. A b e s z é d m e g é r t é s i f o l y a m a t o k ép vagy n e m é p m ű k ö d é s e j á r u l é k o s a n k a p c s o l ó d h a t a z artikulációs h i b á h o z . Ha az artikulációs m o z g á s o k hibájához további b e s z é d p r o d u k c i ó s zavarok is társulnak (például szűk szókincs vagy a g r a m m a t i z m u s ) , ezek m á r feltételezik m i n d a beszédészlelé­ si, m i n d a b e s z é d m e g é r t é s i folyamatok működési zavarát. 6 0 0 b e s z é d h i b á s g y e r m e k vizs­ gálatának á t l a g e r e d m é n y e i láthatók a 3. ábrán (az akusztikai, a fonetikai és a fonológiai ész­ lelés adatai). A g y e r m e k e k közül 4 5 0 fiú és 150 leány. Az első vizsgálat 5 éves, a követke­ ző h á r o m évvel később, 8 éves korukban történt. A gyerekek a két vizsgálat között intenzív fejlesztésben, p r o d u k c i ó s és részlegesen percepciós terápiában részesültek. B á r a g y e r m e ­ keknek 8 éves korukban már semmiféle beszédhibájuk n e m volt, a beszédészlelési folyama­ taik m é g e k k o r is j e l e n t ő s e l m a r a d á s t mutattak az életkorukban elvárt teljesítménytől.

A nyelvi k é p e s s é g b á r m e l y összetevője o k a lehet az olvasási n e h é z s é g n e k ; d ö n t ő a z o n b a n a beszédfeldolgozási teljesítmény szintje. A kísérletek és tapasztalatok alapján a követke­ ző a l a p ö s s z e f ü g g é s e k állapíthatók m e g . Beszédészlelési zavar, illetőleg e l m a r a d á s és ép értés esetén az olvasás és írás technikájának k i s e b b - n a g y o b b m é r t é k ű zavarát tapasztaljuk. A b e s z é d p e r c e p c i ó s z a v a r é r i n t h e t i v a l a m e n n y i szint m ű k ö d é s é t , de k o r l á t o z ó d h a t e g y vagy n é h á n y r é s z f o l y a m a t r a . Az i d ő v i s z o n y o k zavart észlelése például j e l e n t k e z h e t a be­ s z é d h a n g o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é b e n (a rövid, ill. hosszú fonológiai j e g y r e a l i z á l ó d á s á n a k hibás a z o n o s í t á s a ) , a szavak m o n d a t o n belüli elhangzási sorrendjének téves felismerésé­ ben, valamint az időzítésre v o n a t k o z ó s z e m a n t i k a i j e g y e k d e k ó d o l á s á b a n (vö. H e r z o g n é Fürst, 1996). B e s z é d m e g é r t é s i zavar/elmaradás és ép észlelés esetén olvasásértési és értel­ mezési n e h é z s é g e k e t tapasztalunk, t o v á b b á j á r u l é k o s a n már j e l e n t k e z n e k a g o n d o l k o d á s i korlátok, sőt b i z o n y o s viselkedési p r o b l é m á k is. A b e s z é d p e r c e p c i ó s f o l y a m a t zavart m ű k ö d é s é t a c s a t l a k o z ó k é s z s é g e k e l m a r a d o t t szintje is súlyosbíthatja. Ilyen lehet a mentális lexikon szervezési n e h é z s é g e , a rövid idejű m e m ó r i a problémája, az olvasástanulás kezdetén a k é z d o m i n a n c i a (illetőleg az agyfélteke­ d o m i n a n c i a ) k i a l a k u l a t l a n s á g a , s az e z e k k e l g y a k r a n együtt j á r ó irányfelismerési zavar. Szignifikáns összefüggés van a transzformációs észlelés és az o l v a s á s t e c h n i k a között. Az igen lassan, betűtévesztéssel, erős tagolással olvasó g y e r m e k e k t r a n s z f o r m á c i ó s észlelése n e m r i t k á n az ötévesek teljesítményét s e m éri el.

• másodikosok

•harmadikosok

negyedikesek

akusztikai észlelés

fonetikai észlelés
3. ábra

fonológiai észlelés akusztikai észlelés
8 éves korukban (szürke oszlopok). Technikai olvasási

fonológiai észlelés
4. ábra

szeriális észlelés

Beszédhibás gyermekek észlelése 5 éves korukban (fekete oszlopok),

Ép fejlődésit 5 évesek állagai (fehér oszlopok).

nehézséggel

küzdő

tanulók

beszédészielése

130

131

A 4. ábra m á s o d i k , h a r m a d i k és n e g y e d i k osztályos, az o l v a s á s technikájának n e h é z s é ­ gével k ü z d ő g y e r m e k e k n é h á n y beszédészlelési f o l y a m a t á n a k adatait mutatja (az elvárt ér­ ték v a l a m e n n y i e s e t b e n 1 0 0 % ) . E s e t ü k b e n olvasásértési n e h é z s é g e t n e m t a p a s z t a l t u n k . A v e r b á l i s b e s z é d m e g é r t é s b e n r o s s z u l teljesítők o l v a s á s é r t é s e g y e n g e ; a z o k n á l p e d i g , akiknél a teljes folyamat korlátozottan m ű k ö d i k , ott m i n d az olvasás technikája, m i n d az o l v a s o t t a k é r t é s e érintett. S o k s z o r előfordul, h o g y a g y e r m e k írásbeliséggel k a p c s o l a t o s n e h é z s é g e i d o m i n á l n a k az iskolában, és emellett szinte fel s e m tűnik az olvasás e l m a r a ­ dottsága, illetőleg a beszédfeldolgozási f o l y a m a t o k tökéletlen m ű k ö d é s e . Az írás és a h e ­ lyesírás p r o b l é m á j a összefügg a b e s z é d h a n g - m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e h é z s é g é v e l .

g y a k o r i b b az iskolai k u d a r c o k a t m u t a t ó g y e r m e k e k n é l , mint a m o n d a t é r t é s i p r o b l é m a . Az 1. táblázat azt mutatja, h o g y beszédészlelési zavarban is s z e n v e d ő g y e r m e k e k n e k m i l y e n a m o n d a t - és s z ö v e g é r t é s e . A 6 é v e s e k adatait e l e m e z v e találunk g y e n g é n teljesítőket; a g y e r m e k e k d ö n t ő többsé­ g e a z o n b a n 7 0 % é s 1 0 0 % közötti e r e d m é n y t é r el, vagyis a z egyéni k ü l ö n b s é g e k c s ö k k e n ­ n e k a z é l e t k o r e l ő r e h a l a d t á v a l . A z i d ő s e b b g y e r m e k e k m o n d a t é r t é s e tragikusan g y e n g e ; n a g y o n k e v e s e n k e r ü l n e k a n o r m á l övezetbe, m é g 10 éves k o r b a n is. T e r m é s z e t e s e n a szó­ r á s é r t é k e k e g y r e s z ű k e b b e k , de az á t l a g o k stabil e l m a r a d á s t m u t a t n a k az elvárt teljesít­ m é n y h e z képest. A z e g y e s m o n d a t o k r a kapott helyes azonosítás m e g m u t a t j a , h o g y m i l y e n az e g y e s vizsgált nyelvi k a t e g ó r i á k m e g é r t é s e a k ü l ö n b ö z ő é l e t k o r o k b a n . A 6 é v e s e k ese­ tében az elő-, í 11. utóidejűség o k o z z a a l e g n a g y o b b n e h é z s é g e t . P r o b l é m á t j e l e n t a h o m o ­ n i m toldalék a b i r t o k o s és részeshatározói szerkezet e l k ü l ö n í t é s é b e n . Az e l v á r á s n a k m e g ­ felelően jó a m o n d a t é r t é s a m e l l é k n é v i igenevet t a r t a l m a z ó m o n d a t , v a l a m i n t az ok-oko­ zati összefüggést t a r t a l m a z ó m o n d a t esetében. A 7 - 1 1 évesek m o n d a t é r t é s é b e n tapasztalt hibák h a s o n l ó a k a h a t é v e s e k e s e t é b e n leírtakkal; n á l u k általában 1-2 m o n d a t m e g é r t é s e téves. A m o n d a t é r t é s i n e h é z s é g , illetőleg b i z o n y t a l a n s á g az a n y a n y e l v g r a m m a t i k a i és szin­ taktikai struktúráinak, illetőleg szemantikai egységeinek nem megfelelő elsajátítására utal. E n n e k m e g f e l e l ő e n n e h é z s é g e i k v a n n a k a t ö m ö r e n fogalmazott, rövid nyelvi i n f o r m á c i ó k m e g é r t é s é v e l ( p é l d á u l utasítások, feladatmegjelölések, s z a b á l y o k , definíciók, s z ö v e g e s m a t e m a t i k a p é l d á k ) . S z ö v e g é r t é s ü k t ő l függően e h h e z t o v á b b i n e h é z s é g e k t á r s u l h a t n a k , a m e l y e k ö s s z e g z ő d n e k a „tanulási z a v a r " s z i n d r ó m á b a n . N o h a a b e s z é d é r t é s és ezen belül is a szövegértés elméletileg fejlődik a tanulás, az olva­ sás, a f o g a l m a z á s i feladatok hatására, az adatok mégis azt erősítik m e g , h o g y ez a „fejlő­ d é s " m i n i m á l i s . A z o k a g y e r m e k e k , a k i k n e k a szövegértése zavart mutat, m é g évek eltel­ tével s e m k é p e s e k a zavarból a d ó d ó h á t r á n y u k a t leküzdeni, illetőleg ö n e r ő b ő l a zavart j e ­ lentősen m é r s é k e l n i , esetleg m e g s z ü n t e t n i . N y o l c é v e s kortól n a g y m é r t é k b e n „ e m e l k e d i k " a szövegértési zavart m u t a t ó g y e r m e k e k aránya. Valójában arról van szó, hogy ezek a gyer­ m e k e k olvasás(értés)i n e h é z s é g , illetőleg tanulási zavar miatt kerülnek vizsgálatra. í g y de­ rül ki, h o g y a felszínen j e l e n t k e z ő p r o b l é m á i k h á t t e r é b e n az e l h a n g z ó b e s z é d d e k ó d o l á s á ­ nak zavara áll. A 1 2 - 1 3 é v e s e k esetében d ö b b e n e t e s volt az az e r e d m é n y , h o g y közel 7 0 % uk éppen az összefüggések felismerésére volt képtelen. Ez pedig egyértelműen m e g a k a d á l y o z z a ő k e t a sikeres tanulásban. S ú l y o s a b b ugyanis a szövegértési zavar, ha a g y e r m e k az összefüggések felismerésében téved. 12 éves k o r fölött a tanulási zavarral küz­ dő g y e r m e k e k m i n t e g y 6 0 % - a n e m m u t a t beszédészlelési e l m a r a d á s t . R e n d s z e r i n t a m o n ­ datértésük is j ó ; a s z ö v e g é r t é s ü k a z o n b a n évekkel m a r a d el a biológiai életkoruk szerinti teljesítménytől. A tapasztalati adatok alapján ötféle okot lehet m e g k ü l ö n b ö z t e t n i , a m e l y e k a g y e r m e k e k szövegértési n e h é z s é g é t o k o z z á k , életkoruktól függetlenül. E z e k : észlelési zavar, a m e n t á l i s l e x i k o n m ű k ö d é s i p r o b l é m á j a , a szintaktikai s z e r k e z e t e k b i z o n y t a l a n azonosítása, a m u n k a m e m ó r i a korlátozott m ű k ö d é s e , az asszociációs m ű k ö d é s e k bizony­ talansága és a lassú feldolgozási folyamatok. A tanulási n e h é z s é g e t m u t a t ó g y e r m e k e k n é l m e g t a l á l h a t ó a szóaktiválás jellegzetes e l m a r a d o t t s á g a .

A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARÁNAK KÖVETKEZMÉNYE: TANULÁSI NEHÉZSÉG

A tanulási n e h é z s é g definíciója sokféle lehet; a k ü l ö n b ö z ő n é z e t e k e t talán úgy lehet egyez­ tetni, ha azt m o n d j u k , a g y e r m e k n e k a k k o r van tanulási n e h é z s é g e , ha ez iskolai k u d a r c ­ h o z vezet. A tapasztalat az, h o g y az első osztályban tanuló g y e r m e k n é l a p r o b l é m á t éretl e n s é g n e k és/vagy f i g y e l e m z a v a r n a k tekintik. M á s o d i k osztálytól olvasási n e h é z s é g r ő l , k é s ő b b diszlexiáról (!) b e s z é l n e k . Ö t ö d i k osztálytól pedig tanulási zavart e m l e g e t n e k , p e ­ d a g ó g u s o k és szülők egyaránt. Holott a háttérben m á r a k e z d e t e k t ő l a beszédészlelés és a b e s z é d m e g é r t é s a k a d á l y o z o t t m ű k ö d é s e áll, a m e l y n e k a k ö v e t k e z m é n y e a különféle for­ m á k b a n j e l e n t k e z ő p r o b l é m a . A l e g g y a k o r i b b , k ü l ö n ö s e n k i s k a m a s z kortól, a b e s z é d m e g ­ értés és/vagy é r t e l m e z é s k o r l á t o z o t t s á g a , a m e l y a f e l a d a t m e g é r t é s t ő l a n n a k teljesítéséig különféle f o r m á k b a n j e l e n t k e z h e t ( S c h n e i d e r és S i m o n , 1996). A b e s z é d m e g é r t é s i n e h é z ­ séggel k ü z d ő t a n u l ó k n e m r i t k á n sajátos k o m p e n z á l á s i stratégiákat építettek ki. A t a n u l ó k f e l a d a t h e l y z e t b e n tanúsított reakciói sok esetben m á r előjelezték az értési n e h é z s é g e t . A k i s e b b e k például m i n d e n k é r d é s r e igennel válaszoltak. A n a g y o b b a k r a j e l l e m z ő , h o g y a feladatot visszakérdezik vagy megismétlik, tehát v a l a m i k é p p e n ellenőrzik, h o g y jól értet­ ték-e. A s z ö v e g é r t é s i tesztek v á l a s z a i b a n g y a k o r i a k a ciklikus feleletek, a m i azt j e l e n t i , hogy a g y e r m e k e g y e t l e n választ variál, ha a k é r d é s kicsit is e m l é k e z t e t egy korábbira. A tanulási zavart m u t a t ó g y e r m e k e k n é l m i n d i g k i m u t a t h a t ó a b e s z é d m e g é r t é s n e m élet­ k o r n a k megfelelő szintje. A b e s z é d é r t é s nehezítettsége i s m é t e l t e n együtt j á r h a t az észlelé­ si z a v a r o k k a l , de azoktól függetlenül is j e l e n t k e z h e t . A szövegértés zavara szignifikánsan
/. táblázat Észlelési zavart is mulató gyermekek beszédértést eredményei (az elvárt érték mindenütt 100%) Életkor Helyes mondatértés átlaga (%) Helyes szövegértés átlaga (%) Ep teljesítményt

nyújtók átlaga (%)

6 évesek 7 évesek 8 évesek 9 évesek 10 évesek 11 évesek

69,3 78 88,6 76,8 92 95.4

53,8 78 71,6 71,2 73,2 77,2

51,9 78 34,8 32,2 36 63,6

132

133

időre. m i n t az o s z t á l y t á r s a i k átlagos tanulási ideje. illetőleg tesztelése feltétlenül in­ dokolt. p r o b l é m a m e n t e s e n született ( h á r o m évvel i d ő s e b b testvére szintén fiú). vö. A szövegér­ tés során látszólag jól k ö v e t t e az elhangzottakat. ( A c s a l á d b a n b a l k e z e s r ő l n e m tudnak. L. a k é p z é s i hely vagy a z ö n g é s s é g / z ö n g é t l e n s é g tekintetében a z o n b a n a d ö n t é s e i j ó k . A g y e r m e k e g y é r t e l m ű e n b a l k e z e s és b a l s z e m .és vizuális észlelése kissé gyen­ g é b b az á t l a g o s n á l . az írás és a helyesírás tanulásának nehézségét. esetleg a k a p c s o l ó d ó folyamatok v a l a m e l y i k é n e k n e m k í v á n a t o s zavara. mielőtt válaszolna. besiéclészlelési teljesítménye Az egyes b e s z é d f o l y a m a t o k b a n tapasztalt e l m a r a d á s o k részben e n y h é b b e k (pl. L. bár feltűnő artikulációs ejtéshibája nincsen. vö. A rejtett m ű k ö d é s e k esetleges hibája miatt az ép b e s z é d ű ó v o d á s o k tesz­ t e l é s e is j a v a s o l t . 6 éves kisfiú. A g y e r m e k b e s z é d p e r c e p c i ó s vizsgálatát az ó v ó n ő k e z d e m é n y e z t e . M o z g á s f e j l ő d é s e r e n d b e n zajlott. gőgicsélt. a s z ö v e g é r t é s viszont súlyos e l m a r a d á s t jelzett. hogy n é h a suttog­ va ismétli a hallott h a n g s o r o k a t . ábra GMP5 GMP10 /.d o m i n á n s . a m e s e h a l l g a t á s k o r n e m m a n i p u l á l t . majd 15 h ó n a p o s k o r a körül k e z d e t t beszélni. M á r a kezdeti m a ­ n i p u l á c i ó k b a n felfigyeltek b a l k e z e s s é g é r e . L. 134 135 . el kell k e z d e n i e az iskolai ta­ nulmányait. Ez u t ó b b i előjelzi . akik s z e m m e l láthatóan k u d a r c o k a t é l n e k át. A b e s z é d é s z l e l é s i teljesítménye átlagosan 2 év e l m a r a d á s t m u t a t az életkori é r t é k e k h e z képest. ritmus. E r e d m é n y e i m i n d a s z ó k i n c s b e n m i n d a s z e r k e z e t a z o n o s í t á s b a n zavarról árulkodtak. Hozzáférési stratégiája m i n d e n e s e t r e ko­ moly e l m a r a d á s t tükröz. A szintetizált beszéddel végzett hallásvizsgálat ép hal­ lást m u t a t o t t m i n d k é t o l d a l o n . G M P 1 0 ) e l m a r a d o t t m ű k ö d é s é v e l együtt . A g y e r m e k e k b e s z é d f e l d o l g o z á s i m ű k ö d é s é n e k szűrése. T. B e s z é d h a n g . Tekintettel arra.a szeriális észlelés (vö. m á s o d i k osztályos kortól. fonetikai. hogy L. T r a n s z f o r m á c i ó s észle­ lése az ötéves k o r n a k megfelelő szintet mutatja. de a verbális m e m ó r i a az egyetlen felidézett szóval m e g i n t j e l e n t ő s zavart m u t a t . T.5.) Orrga­ r a t m a n d u l á j á t a gyakori felsőlégúti h u r u t o s b e t e g s é g e k m i a t t 4 éves k o r á b a n kivették. Centrális szintetizálási k é s z s é g e jól m ű k ö d i k .KITEKINTÉS a 6 évesek A 5 évesek • 4 évesek a 3 évesek . Az egyszeri hallás alapján végzett m o n d a t é r t é s i tesztben nagyfokú b i z o n y t a l a n s á g jelle­ m e z t e a kisfiú döntéseit. G M P 3 ) . Ceruzafogá­ sa hibás. A z e g y e s r é s z f o l y a m a t o k b a n nyújtott e r e d m é n y e i a z o n b a n e r ő s e n változóak. hogy j ö v ő év a u g u s z t u s á b a n betölti a hetedik életévét.T. J e l l e m z é s e szerint L. a reakcióideje a z o n b a n i d ő n k é n t j e l l e g z e t e s e n m e g n ö v e k s z i k . G M P 5 ) . teljesítménye a n é g y é v e s óvodáséval a z o n o s . A z 5 . K ü l ö n ö s e n fontos a b e s z é d p r o d u k c i ó j u k b a n is e l m a r a d á s t vagy zavart m u t a t ó gyer­ m e k e k vizsgálata.d i f f e r e n c i á l á s a m e g k ö z e l í t i a n a g y c s o p o r t o s ó v o d á s o k szintjét: a h o s s z ú / r ö v i d m á s s a l h a n g z ó k p o n t o s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é b e n téved. R a j z k é s z s é g e és síkbeli irányfelismerése e l m a r a d az é l e t k o r á b a n elvártaktól. a fel­ a d a t o k b a n é r d e k l ő d é s s e l vett részt. v a g y l é n y e g e s e n t ö b b időt kell a t a n u l á s r a s z á n n i u k . É d e s a n y j a m á s o d i k t e r h e s s é g é b ő l . T e l j e s í t m é n y e egy év e l m a r a d á s t m u t a t . A tíz feltett k é r d é s k ö z ü l m i n d ö s s z e h á r o m r a tudott megfelelő választ adni (az elvárt 7 helyett). ábra az akusztikai. fonológiai és a szeriális p e r c e p c i ó adatait szemlélteti (az óvo­ d á s k o r b a n elvárt standard a d a t o k k a l együtt). A b e s z é d m e g é r t é s egyik tesztelt szintje sem éri el a h a t é v e s e k teljesítményét. E n y h e fo­ kú zavar m u t a t k o z o t t a m o n d a t é r t é s b e n . E n n e k a h á t t e r é b e n is lehet a b e s z é d é s z l e l é s vagy a b e s z é d m e g é r t é s .a j . A kisfiú a vizsgálat során jól kooperált. b e s z é d e f o l y a m a t o s a n fejlődött. r é s z b e n n a g y o n súlyosak (fonológiai észlelés. s p o n t á n b e s z é d e a társaiéhoz képest e l m a r a d o t t . Hozzájárul ehhez döntési reakcióidejének megnövekedése a legtöbb mondat esetében (függetlenül a válasz h e l y e s s é g é t ő l ) . az akusz­ tikai p e r c e p c i ó szószinten. e m i a t t az ó v o ­ d á b a n l o g o p é d u s foglalkozik vele. Fel kell figyelni az ö n á l l ó a n tanulni n e m sze­ rető vagy n e m t u d ó g y e r m e k e k r e is. a figyelme végig k ö n n y e n l e k ö t h e t ő volt. A g y e r m e k hallására p a n a s z n e m volt. n e h e z e n fejezi ki m a g á t . 3 2 0 0 g-mal. Az összetettebb morfológiájú és szerkezetű m o n d a t o k a t n e m ér­ tette. nagycsoportos óvodás A n a m n é z i s é b e n s e m m i k ü l ö n l e g e s s é g n e m található. ESETELEMZÉSEK GMP2 GMP3 GMP4 . I s k o l á s k o r b a n m i n d e n k é p p e n e l l e n ő r z e n d ő a z o k n a k a t a n u l ó k n a k a b e s z é d f e l d o l g o z á s i teljesítménye. M i n t h o g y a s z ó k i n c s m e g í t é l é s e csak becslés alapján l e h e t s é g e s . R ö v i d idejű vizuális memóriája elfo­ g a d h a t ó . B i z o n y t a l a n s á g r a utal.az olvasás. csak feltételezhetjük. m e n t á l i s l e x i k o n a a kívántnál s z ű k e b b . g y e n g é b ­ b e n teljesítenek a k é p e s s é g e i k n é l .

tel­ j e s í t m é n y e f o l y a m a t o s a n romlott. a vizsgálat során jól kooperált. R ö v i d idejű vizuális m e m ó r i á j a é p . negyedik osztályos. a k k o r j a v a s o l t a b e i s k o l á z á s a az ún. p á r h u z a m o s a n a magatartási g o n d o k k a l ( m i n d e z t a szü­ lő h a s o n l ó a n látta).ami a k i s c s o p o r t o s ó v o d á s o k átlagos teljesítménye. a figyelme végig k ö n n y e n leköthető volt. a d ö n t é s e i is hibátlanok. A 6. hogy m e g tud-e majd felelni a k ö v e t e l m é n y e k n e k . A g y e r m e k b e s z é d p e r c e p c i ó s vizsgálatát az iskola és a szülő e g y a r á n t kérte. A s z ö v e g é r t é s b e n viszont j e l e n t ő s zavart tapasztaltunk. A g y e r m e k hallására h á r o m é v e s korá­ b a n p a n a s z volt. a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e m ö n k é n t e l e n (ami s z ü k s é g e s az írott a n y a n y e l v elsajátításához). M i n d ö s s z e h á r o m részfolyamat m ű k ö d é s e é p : az akusztikai észlelés szószinten. majd másfél éves k o r a körül k e z d e t t beszélni. A tíz feltett k é r d é s közül h a t r a tudott megfelelő választ adni (tízéves korban v a l a m e n n y i r e he­ lyes feleletet v á r u n k ) . Síkbeli irányfelismerése j ó . a fone­ A g y e r m e k a n a m n é z i s é b e n figyelmet é r d e m l ő negatív t é n y e z ő n e m található. . B e s z é d e ép. fonetikai ( G M P 4 ) . . Ö s s z e s s é g é b e n azt m o n d h a t j u k . 3 5 5 0 g-mal. " -1 T ' _ GMP2 GMP4 GMP5 GMP10 GMP18 GMP7 GMP17 6. l o g o p é d u s h o z soha n e m kellett járnia. h o g y t o v á b b i négy k é r d é s r e n e m a d e k v á t a n felelt. Tekin­ tettel arra. h a n e m m i n t e g y feladatként j e l e n t k e z i k a számára. u g y a n a k k o r látszólag k e v é s s é é r d e k e l t e az elért e r e d m é n y . Beszédhang-differenciálása r e n d k í v ü l b i z o n y t a l a n . o r r g a r a t m a n d u l á j á t a k k o r eltávolították (ezt k ö v e t ő e n a p a n a s z o k m e g ­ s z ű n t e k ) . L.d o m i n á n s . Hozzáférési stratégiája a m e n t á l i s l e x i k o n h o z r e n d k í v ü l lassú. h o g y az al­ k a l m a z o t t tesztben n e m m u t a t h a t ó ki s e m a bal. a verbális m e ­ m ó r i a kissé e l m a r a d az elvárttól. 3). J o b b k e z e s é s j o b b s z e m . szeriális ( G M P 1 0 ) . Az iskolában és o t t h o n is figyelmetlennek találják. A többiben k ü l ö n b ö z ő m é r t é k ű e k az e l m a r a d á s o k .d o m i n a n c i a ) vizsgálata . m a t e m a t i k á b ó l u g y a n a k k o r e g y i k e a l e g j o b b a k n a k az osztályban. transzformációs ( G M P 1 8 ) p e r c e p c i ó . ez e g y é r t e l m ű e n m a g y a r á z z a D. hogy a faluba). gőgicsélt. A transzformáci­ ós észlelés a h a t é v e s ó v o d á s n a k megfelelő szintet mutatja. a r e a k c i ó i d e j e is m e g f e l e l ő volt. H á r o m k é r d é s r e hibás. hogy L. hogy a ró­ ka az e r d ő b e futott. a m i t „ m e g o l d " . A szülő és a tanító e g y h a n g ú v é l e m é n y e sze­ rint a kisfiú s z ó k i n c s e n e m túlzottan g a z d a g ( m é g a k ö t e l e z ő o l v a s m á n y o k a t is csak rész­ legesen k é p e s e l o l v a s n i ) . a vizuális észlelés). M o z g á s f e j l ő d é s e r e n d b e n zajlott. i d ő r e . k ö n n y e n m e g z a v a r h a t ó a feladatban. D. A hoszszú/rövid m á s s a l h a n g z ó k és a zöngésség/zöngétlenség differenciálásában téved. p r o b l é m a m e n t e s e n született (két évvel fiatalabb testvére lány). A feleletei u g y a n a k k o r e g y é r t e l m ű e n k a p c s o l ó d t a k a m e s é h e z . m i n t L-nél). az iskolai k u d a r c o k m é g a k k o r is előjelezhetők. D. Ilyen teljesítmény esetén felmerülhet az ó v o d a i ellátás m e g h o s s z a b b í t á s a egy évvel. b e s z é d e f o l y a m a t o s a n fejlődött. n é h a kiejti a h a n g s o r o k a t . csak édesanyjával. m i n t h a n e m i s hallotta volna. a n e h e z e b b e k e t j ó v a l l a s s a b b a n old­ ja m e g (függetlenül az adott teszt típusától). h o g y a t o l l b a m o n d á s b a n lassú és hibázik. sem a j o b b félteke d o m i n a n c i á j a .várhatóan . Édesanyja első t e r h e s s é g é b ő l . ábra Negyedik osztályos gyermek beszédpercepciós teljesítménye az. á b r á b a n az a k u s z t i k a i ( G M P 2 . A tanító jel­ l e m z é s e szerint az első osztályban elért megfelelő t a n u l m á n y i e r e d m é n y t k ö v e t ő e n D. S z o r o n g á s á r a a feladat nehézségével egyi­ dejűleg g y a k o r i b b á váló köhécselései utaltak. v a l a m i n t a vizuális ész­ lelés ( G M P 7 ) és a beszédhang-differenciálás ( G M P 1 7 ) adatai láthatók (hétéves kortól va­ //. N e m hajlandó e g y e d ü l tanulni. H a r m a d i k b a n m á r olvasásból és n y e l v t a n b ó l is kettes osztályzatot kapott. olvasó osztályba vagy kis l é t s z á m ú osztályba. A b e s z é d m e g é r t é s során a m o n d a t é r t é s b e n j ó l teljesített. a s z á m á r a e g y s z e r ű b b e k e t g y o r s a b b a n . f o n o l ó g i a i 137 136 50 4 0 -I 1 ' ' GMP3 . Ez a teljesítmény n e m e l e g e n d ő a tanu­ lási f o l y a m a t o k m ű k ö d t e t é s é h e z m á r első osztályban sem. de rendezett. C e n t r á l i s szintetizálás) k é s z s é g e jól m ű k ö d i k . ha az utolsó ó v o d a i é v b e n célzott fejlesztésben részesül. A szövegértési zavar súlyosságát fo­ k o z z a . s csak az­ tán d ö n t . F. m í g m á s o k b a n különféle za­ v a r o k a t m u t a t . de a h o s s z ú távú m e m ó r i a aktiválásának (egyfajta f a n t á z i a m ű k ö d é s ) voltak k ö s z ö n h e t ő e k . F e l a d a t m e g o l d á s i t e m ­ pója változó.azt m u t a t t a . hogy m i r e kell válaszolnia. M i n d e n n e k is k ö v e t k e z m é n y e . E z e k részben e n y h é b b e k (pl. A lateralitás ( a g y f é l t e k e . h o g y j ö v ő é v b e n elkezdi a felső tagozatot. azt m o n d t a . B e s z é d é s z l e l é s i teljesítménye n é m e l y részfolyamatban j ó . r é s z b e n s ú l y o s a b b a k (fonológiai. döntései a képzési h e l y tekintetében a z o n b a n j ó k . a m e n n y i b e n ez n e m lehetséges (az életkor miatt. további kéth á r o m é v e n át p á r h u z a m o s a n célzott beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i fejlesztéssel. de a d e k v á t választ adott (például a helyes az lett volna. h á r o m r a pedig hibás választ adott. szigorúan szótagoló m ó d s z e r ű és lassú tempójú olvasástanítással. A négy f e n n m a ­ r a d ó kérdés közül e g y r e s e m m i t nem m o n d o t t . Ez u t ó b b i a k indokolják az ol­ v a s á s t e c h n i k á b a n . j e l l e g z e t e s betűfelismerési hibáit. S ú l y o s - . rizikó-gyermek a tanulási folyamatok m ű k ö ­ d é s e és m ű k ö d t e t é s e szempontjából. szeriális észlelés és a b e s z é d h a n g o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é b e n tapasztalt e r e d m é n y ) . k i s m é r t é k b e n e l m a r a d a standard értékektől (az elvárt összesen 10 s z ó helyett nyolcat m o n ­ dott). E n n e k megfelelően h o s s z a n g o n d o l k o z i k . ( G M P 5 ) . ez a hatévesek átlagos teljesítményének felel m e g . aggály merült fel. fiú l a m e n n y i r é s z f o l y a m a t b a n a standard érték 100%). 10 éves tanuló. az írásban és a helyesírásban fennálló n e h é z s é g e k e t . A szintetizált b e s z é d d e l végzett hallásvizs­ gálat ép hallást m u t a t o t t m i n d k é t fülén. életkorában elvárt értékekkel tikai és a r i t m u s é s z l e l é s .

). kreatív. amikor meg. Nikol. orvosok sem óvoda befejezését érték a követő nyáron tesztek szerint kerüljön. h e m z s e g az „ e l k é p e s z t ő " helyes­ írási hibáktól. olvashatatlan. A lateralitás (agyfélteke-dominancia) vizsgálata az a l k a l m a z o t t teszt­ ben n e m m u t a t o t t ki d o m i n a n c i á t . D. mert társainál. m é g i s k ö z ö s nevet a d u n k p r o b l é m á j u k n a k : specifikus tanulási zavar. alig h o s s z a b b m i n t 2 p e r c e s s z ö v e g b e n . csak é p p e n n e m . Ott azonban semmi 10 éves. sok­ szor i s m é t e l és újrakezd. Nikol. Corvina Kiadó.) ( 1 9 9 5 ) : Fejlődési diszfázia. In: Gósy Mária (szerk). Budapest. SCHNEIDER JÚLIA ÉS SIMON FERENC ( 1 9 9 6 ) : Iskolai kudarcok beszédpercepciós hátteréről. ria (szerk. megismétli . a k k o r azt k ö n n y e b b k ö v e t n i e . Péter ben írása találtak IRODALOM GEREBENNÉ VÁRBÍRÓ KATALIN (szerk. írászavarát. továbbá az AKP 2 0 0 0 / 1 . értették. E z e k a „ p é t e r e k " és „ a n d r e á k " n a g y o n k ü l ö n b ö z h e t n e k e g y m á s t ó l .1 4 3 . jól k o o p e r á l ó g y e r m e k a r e n d e l k e z é s r e álló több m i n t e g y é v alatt v á r h a t ó a n g y o r s fejlődést fog m u t a t n i .szülői kérésre . Intelligensek. H o z z á t e s z i . Az vidám és sorra nyughatatlan. C é l z o t t beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i fejlesztését a szülő és egy fejlesztő p e d a g ó g u s végzi (olvasás. 1 3 4 . nem gyenge által elvégzett találnak vizsgálatok szerint Andrea szülők sok „kézzelfogható" olvasása évesekének felel jóllehet miért intelligenciája mindenkihez szakemberek magyarázatot gyermekük olvasására. Bérezi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola. mint Péter és A n d r e a . Budapest. Nikol. a k a d o z ó . G Ó S Y M Á R I A ( 1 9 9 5 ) : GMP-diagnosztika. Budapest. A.a n e g y e d i k osz­ tályt (a kisfiú c s a k n e m ö r ö m m e l vette t u d o m á s u l a javaslatot). In: Gósy Má­ A SZÓ VAKSÁGTÓL A DISZLEXIÁIG* CSÉPÉ VALÉRIA 1. T ö b b é v t i z e d e s t a p a s z t a l a t u n k alapján a k e z d ő d ő s z o r o n g á s o s tünetek e n y h ü l é s e is b e k ö v e t k e z i k . * A tanulmány az O T K A T 0 1 9 8 7 5 . Journal of Brain and Language. m é g i s látni fogjuk. a m i t m o n d a n a k neki. hogy e z e k n e k a z a v a r o k n a k a j e l l e m z ő i t és okait m e g p r ó b á l j u k m é l y s é g é b e n is m e g i s m e r n i . ÉS MORERE. fej­ tudta a és kivárni. Budapest. ( 1 9 9 0 ) : Speech lateralization in deaf population: Evidence for a develop­ mental critical period. hogy ha édesanyja m a g y a r á z . Szeret építeni. értik a A tanítónő logopédus nem felhívta figyelmüket átlagos. Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok. A specifikus tanulási zava­ rok j e l l e g z e t e s s é g e . vagy n e h e z e n olvasnak. Okos. A. Budapest. HERZOONÉ FÜRST BEÁTA ( 1 9 9 6 ) : Kisiskolások beszédészlelési és beszédmegértési eredményeiről. MARCOTTE. A szülővel és a tanítóval e g y e t é r t é s b e n D. kudarcok.és írásgya­ korlással p á r h u z a m o s a n ) . 138 139 . D. A g y e r m e k olvasása rendkívül lassú. számolni. Ez a fejezet ugyan „ c s a k " a diszlexiával fog­ lalkozik.1 5 2 . Andrea Éppen ezért rosza elvitték Andrea nem 7 is Szülei szerint kedves. A finom d i a g n ó z i s h o z és célzott t e r á p i á h o z n é l k ü l ö z h e t e t l e n . mi több különlegesen arra. GÓSY MÁRIA ( 2 0 0 0 ) : A hallástól a tanulásig.bítja s z ö v e g é r t é s i zavarát. Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok. A hogy értelmes. A pszichológiai ami olyasmit. kérdésre be is vallja. valamint T 0 0 3 3 0 0 8 . BEVEZETÉS: MI A SPECIFIKUS TANULÁSI ZAVAR? 7 éves. G Ó S Y MÁRIA ( 1 9 9 9 ) : Pszicholingvisztika. h o g y az ö s s z e f ü g g é s e k e t s e m i s m e r t e fel az e l h a n g z o t t . C. É r t e l m e t l e n h a n g s o r o k b ó l álló s z ö v e g e t csak nagy n e h é z s é g e k árán k é p e s m e g h a n g o s í t a n i . a mennyivel szabbul olvas már. 3 9 . már alig nem tudja intelligens furcsa feladatokat kitalálni. Az értelmes. h o g y sokszor n e m érti. kedvesek. félreolvas. Budapest. 2 támogatásával valósul­ hatott meg. 1 2 2 . 143-163. de azt javítatlanul hagyja. Nikol. Ez a fejezet o l y a n g y e r e k e k r ő l szól. s ez n a g y o n zavarja. magyarázná okos. Az hogy iskolába betűket megfelelően formálni. hogy a megfelelő iskolai teljesítményhez szükséges r é s z k é p e s s é g e k egyike vagy m á s i k a eltér az átlagtól. hogy m e g é r t é s é h e z s z á m o s k é p e s s é g fejlődésével és szerepé­ vel kell tisztában l e n n ü n k . illetve j e l e n t ő s késést mutat. írásuk olvashatatlan. Olvasásértése m é g a verbális értésnél is valamivel g y e n g é b b .

Az orvosi s z a k m á k . a p s z i c h o l ó g i a és a 141 . R a n s c h b u r g írásaiban szintén m e g k ü l ö n b ö z t e t i az olvasási z a v a r o k a t s ú l y o s s á g u k és típu­ suk szerint. Orton . Az 1980-as évektől k e z d ő d ő e n az angol szakiro­ d a l o m h a t á s á r a a diszlexia kifejezés is e g y r e inkább elterjed. K u s s m a u l és M o r g a n b e s z á m o l ó i n a k h a t á s á r a a 19. elfogadott módszerrel történik. a h o m o g é n gátlásnak. /. illetve ezzel öszszefüggésben az írás. 1969) terü­ l e t é n j e l e n n e k m e g újabb és újabb közlések. A z a n g o l n y e l v t e r ü l e t e n m e g h a t á r o z ó n a k számító J a m e s H i n s h e l w o o d m u n k á i b a n szin­ tén a szerzett és a kongenitális szóvakság elkülönítéséről és összehasonlításáról ír (lásd bő­ v e b b e n C s é p é és mtsai.sősorban a n e v e z é k t a n e s e t é b e n k ö t ő d i k R a n s c h b u r g m u n k á i h o z . helyesírás. majd 1937-ben fejlődési alexia n é v e n hivatkozik az olvasás. vele­ született) j e l z ő v e l egészíti ki. és n o r m á l intelligenciájú volt. E g y é r t e l m ű e n m e g k ü l ö n b ö z t e t i az a l a c s o n y intelligenciájúak olvasási zavarát a n o r m á l intelligenciaövezetbe t a r t o z ó g y e r e k e k olvasási nehézségeitől. e z e k k ö z ü l elsősorban az e m l é k e z e t súlyos zavara­ it és az a l a c s o n y i n t e l l i g e n c i á t . M á r O r t o n felveti. Ezzel p á r h u z a m o s a n ő m a g a is használja a diszlexia kifejezést. h o g y a diszlexia hátteré­ ben az ú g y n e v e z e t t látási e m l é k e z e t zavarán túl alkati r e n d e l l e n e s s é g is feltételezhető. 1977. R a n s c h b u r g m u n k á s s á g a k ü l ö n ö s e n nagy hatást gyakorolt a n é m e t nyelvterületen folyó kutatásra. 1974. h o g y 1975ben a N e u r o l ó g u s o k V i l á g s z ö v e t s é g e hivatalosan is m e g f o g a l m a z z a a z o k a t a ismérveket.4. H i n s h e l w o o d . K u s s m a u l s z á m o l t be e l s ő k é n t egy o l y a n férfiről. V i l á g o s a n e l k ü l ö n í t i a s z ó a l a k r a s p e c i a l i z á l t v i z u á l i s e m l é k e z e t e t a többi e m l é k e z e t i formától. E g é s z e n 1975-ig várat m a g á r a az olvasás. aki elsőként vezeti be a s z ó v a k s á g m e g h a ­ t á r o z á s á b a n a k i z á r á s o s k r i t é r i u m o k a t . Ő az egyébként. b e s z é d zavarainak vizsgálata.és írászavarok m e g h a t á r o z á s a . e g é s z e n az 1960-as é v e k i g .2. a diszlexia megállapítása és kezelése .és írászavarokra. pszichológiai és orvosi gya­ korlat újabb a d a t o k k a l és további kifejezésekkel bővítette az olvasás. A n é m e t szaknyelv a legaszténia kifejezést a m a i na­ pig használja. V e k e r d y . a m i k o r a p e d a g ó g i a i p s z i c h o l ó g i a új lendülettel fog az iskolai k u d a r c o k o k a i n a k felkutatásába.a diszlexia Az 1920-as évek végétől k e z d ő d ő e n az amerikai p e d a g ó g i a i .és írászavarait a „színleges a l e x i a " kifejezés b e v e z e t é ­ sével k ü l ö n í t i el a n o r m á l i n t e l l i g e n c i á j ú a k o l v a s á s i z a v a r a i t ó l ( R a n s c h b u r g . M í g a n é m e t nyelvterület el140 2. m i n t a h o g y azt a korabeli angol s z a k i r o d a l o m is teszi. a m e l y az o l v a s á s elsajátításának n e h é z s é g é b e n nyilvánul m e g . A fejlődési diszle­ xia a m e g h a t á r o z á s szerint . Az első beszámolók és a Glasgow-i iskola . Ranschburg Pál és hatása a német nyelvterületen . 1939). A „fejlődési d i s z l e x i a " kifejezés egyre inkább m e g h o n o s o d i k az orvosi s z ó h a s z n á l a t b a n . M e i x n e r m o d e l l j é b e n u g y a n i s n e m c s u p á n m a g y a r á z ó ereje van a R a n s c h b u r g által leírt j e l e n s é g ­ nek. A diszlexia diagnosztikáját. 2. K u s s m a u l s z ó v a k s á g n a k ( w o r d . A DISZLEXIA TÖRTÉNETE: VOLTAK-E MINDIG DISZLEXIÁSOK? sok egy r é s z e a m ó d s z e r e k kialakításában és e z e k elméleti a l a p o z á s á b a n is erősen ragasz­ k o d i k R a n s c h b u r g ö r ö k s é g é h e z . addig a hazai l o g o p é d u ­ 2. h a n e m az a r e e d u k á c i ó m ó d s z e r é n e k egyik sarkalatos pontja is.és í r á s z a v a r o k r a vo­ n a t k o z ó i s m e r e t e k e t .3. a zavar oka­ it p e d i g e l s ő s o r b a n a látórendszerben keresi. 2. bár az 1970-es évektől k e z d ő d ő e n egyre i n k á b b az olvasás. A diszlexia megközelítésének hazai hagyományai A diszlexia d i a g n ó z i s á b a n és terápiájában R a n s c h b u r g Pál n e m z e t k ö z i színvonalú m u n k á ­ it k ö v e t ő e n h o s s z ú s z ü n e t k ö v e t k e z i k . század v é g é r e á l t a l á n o s a n elfogadottá válik. és a tanuló intel­ ligenciája a n o r m á l t a r t o m á n y b a sorolható. m o s t m á r fejlő­ dési diszlexia ( d e v e l o p m e n t a l dyslexia) n é v e n ismert. d i a g n o s z t i k á r a és terápiára. M e i x n e r Ildikónál például a diszlexia m a g y a r á z a t á b a n és a r e e d u k á c i ó m ó d s z e r t a n á b a n is kitüntetett szerepet k a p o t t R a n s c h b u r g e l m é l e t e . majd lassanként a p e d a g ó g i a i és pszichológiai s z a k i r o d a l o m b a n is elfoglalja m e g f e l e l ő helyét.b l i n d n e s s ) n e v e z t e el ezt a n e h e z e n m a g y a r á z h a t ó j e l e n s é g e t .a szóvakság A specifikus tanulási zavarok közül elsőként az olvasási zavarokra figyeltek fel. j ó l l e h e t megfelelő oktatást kapott. e g y m á s i k n é m e t o r v o s m á r a g ö r ö g dyslexia ( n e h é z s é g a s z a v a k k a l ) kifejezést használta. hogy az ol­ vasás tanítása az adott nyelven szokásos. R a n s c h b u r g k o n g e n i t á l i s alexia f o g a l m a a z o n o s H i n s h e l w o o d k o n g e n i t á l i s s z ó v a k s á g f o g a l m á v a l . így például a nyelvi k é p e s s é g e k kialakulásában egyik félteke sem j u t irányító szerephez.a l o g o p é d i a k o m p e t e n c i á j á b a tartozik. 1877-ben egy n é m e t orvos. a k i n e k d i a g n ó z i s a szintén szóvakság. a n n a k ellenére. a m e l y e k alapján a fejlődési diszlexia kategóriájába sorolható bárki is.a legaszténia M a g y a r o r s z á g o n R a n s c h b u r g Pál n e v é h e z fűződik az olvasási zavarok. hogy a s z ó v a k s á g n a k szerzett és fejlődési for­ mái lehetnek. Ő a z o n b a n az a l a c s o n y intelligenciájúak olvasás. Ezzel egyidejűleg Pringle M o r g a n ( 1 8 9 6 ) to­ vább finomítja a K u s s m a u l t ó l átvett s z ó v a k s á g kifejezést. Tíz évvel k é s ő b b Berlin. 1995) a diszlexiát m á r a tanulási zavarok (korábban iskolai készségek zavara) csoportjában találjuk m e g . h a n g s ú l y o z v a ezzel. h o g y az olvasási z a v a r n a k ez a típusa a fejlődéssel függ ö s s z e . A p e d a g ó g i a i p s z i c h o l ó g i a és a l o g o p é d i a (Meixner.ö s s z h a n g b a n H i n s h e l w o o d úttörő m u n k á i v a l . a l e g a s z t é n i a ( L e g a s t h e n i e ) bevezetésével k ü l ö n is h a n g s ú l y o z z a a g y e n g e olva­ sás és a súlyos olvasási zavar tüneti és oki eltéréseit. A pszichiátriai d i a g n o s z t i k a k é z i k ö n y ­ vében ( D S M /Diagnostic and Statistical M a n u á l of M e n t á i Disorders/-IV. Az amerikai irányzatok és Sámuel T. 2. M é r f ö l d k ő n e k számít. T ö b b mint száz évvel ezelőtt. aki képtelen volt m e g t a n u l n i olvasni. 2 0 0 0 ) .és í r á s k é p e s s é g zavarára utaló kifejezések j e l e n n e k m e g .eltérően m á s o r s z á g o k gya­ korlatától . és a kongenitális (alkati. C s a k n e m két évtizeddel K u s s m a u l k ö z l é s e után J a m e s H i n s h e l w o o d skót s z e m é s z ismerteti egy olvasási zavarral k ü z d ő férfi esetét. Az a m e r i k a i s z a k i r o d a l o m b a n a k é r d é s k ö r iránti e g y r e n a g y o b b ér­ d e k l ő d é s S á m u e l T o r r e y Orton amerikai n e u r o l ó g u s m u n k á j á n a k k ö s z ö n h e t ő . E z e n k í v ü l egy új szak­ kifejezés.olyan zavar. terápiáját a logo­ p é d u s o k d o l g o z z á k ki. V a s s n é K o v á c s . O r t o n m é g 1928-ban s t r e p h o s y m b o l i a . A diszlexia s z a k i r o d a l m á t az 1970-es é v e k k ö z e p é i g a fogalmi tisztázatlanság j e l l e m z i .

a) az olvasási teljesítmény az olvasás p o n t o s s á g á t v a g y a m e g é r t é s t e g y é n i l e g . a m e ­ lyek v á l t o z a t o s ö s s z e t é t e l b e n v e z e t h e t n e k u g y a n a h h o z a p r o b l é m á h o z . A 80-as évek egyik elterjedt felfogása ( M a r s h és mtsai. 1996). m é r t intelli­ genciája v a g y a k o r szerinti k é p z e t t s é g alapján e l v á r h a t ó n a k . j ó l l e h e t a b e t ű . e n n e k ellenére ma sincs e g y s é g e s e n elfogadott. a definíció l e g g y a k o r i b b m e g f o g a l m a z á s a a z o n o s a klinikai g y a k o r l a t b a n ha­ z á n k b a n is használt diagnosztikai k é z i k ö n y v . és az olvasási n e h é z s é g e k m e g h a l a d j á k az a h h o z rendsze­ rint társuló z a v a r m é r t é k é t .1. M i n d k e t t ő feltéte­ le persze. A p e d a g ó g i a n e m z e t k ö z i l e g szokásos definíciója szerint a diszlexia nem m á s . A h a r m a d i k s z a k a s z a szekvenciális dekódolás.f o n é m a megfeleltetés és a b e t ű k o m b i n á c i ó k ejtési m ó d j á n a k elsajátítása és alkal­ m a z á s a i s m e r e t l e n szavak olvasásakor. ha: 3. és e h h e z kötik a k e z d ő és g y a k o r l o t t olvasás szintjeinek. p r e v e n c i ó és intervenció. OLVASÁSI MODELLEK A diszlexia m e g é r t é s é h e z nélkülözhetetlen a z o k n a k az olvasási m o d e l l e k n e k a rövid átte­ kintése. a m e l y n e k h á t t e r é ­ ben súlyos olvasási zavar található (Stanovich. Jóllehet az elterjedten használt olvasási tesztek e l t é r ő e k l e h e t n e k . ezen belül pedig a b e s z é d v i s z o n y á n a k felfogása az olva­ sás p s z i c h o l ó g i a i i r o d a l m á n belül is variációkat m u t a t . a z a z s ú l y o s olvasási z a v a r o k h o z . 1996) d i s z l e x i a m e g h a t á r o z á s a v i s z o n y f o g a l o m r a épül. b) a tanításba fektetett idő alapján elvárható szinttől. Ez a definíció m e g l e h e t ő s e n közel áll a h h o z a m e g h a t á r o z á s ­ h o z ( P u g h és m t s a i . Ismeretlen szavakat n e m tudnak olvasni. standar­ dizált tesztekkel vizsgálva l é n y e g e s e n alatta m a r a d a s z e m é l y biológiai kora. a szóalak vizuális ha­ sonlósága és a k o n t e x t u s együttesen határozzák m e g a v é g e r e d m é n y t . például a g y e r m e k adottságai. E b b e n a szakaszban a gyerekek k é p e s e k a szavak egy k i s e b b cso­ p o r t j á n a k írott alakját felismerni. azaz a b e t ű . a m e l y e k a n o r m á l olvasási folyamatot k o m p o n e n s e i r e bontják. Az olvasás szint-modelljei A diszlexia és a nyelvi funkciók. mint az is­ kolai teljesítmény és az intellektuális k é p e s s é g e k szignifikáns eltérése. c) a g y a k o r l á s r a fordított i d ő alapján elvárható teljesítménytől. Az orvosi s z a k m á k szemlélete m é g i s b e k e r ü l a logopédiai k é p z é s b e . annál i n k á b b a k o n t e x t u s h o z . A definíció t a r t a l m a z h a t kizárásos k r i t é r i u m o k a t (például alacsony intelli­ g e n c i a ) . Kialakul a g r a f é m a . A p e d a g ó g i a l e g g y a k o r i b b diszlexia definíciója például m a g á b a n foglal­ ja m i n d a z o k a t a p r o b l é m á k a t . azaz az olvasási teljesít­ m é n y közötti d i s z h a r m ó n i a . 1990) a diszlexia gyűjtőfogalom. Az e g y e s változatokban az olvasás folyamatában és elsajátításában a nyelvi reprezentáció szintjeinek m á s . a s z ö v e g alapján kialakult elvárás szerint találgatnak. hogy legyenek e g y s é g e s e n elfogadott olvasási tesztek és a t e l j e s í t m é n y m u t a t ó k ­ h o z tartozó életkori s t a n d a r d o k .I V ( 1 9 9 5 ) megállapításaival. valamint az e r e d m é n y .n y e l v é s z e t .h a n g . az olvasás és írás tanítá­ sára szánt idő és gyakorlási m e n n y i s é g . és azt a n n a k j e l e n t é s é v e l ö s s z e k a p c s o l n i . a gyer­ m e k k e l s z e m b e n i j o g o s elvárások. 142 143 . E k k o r m á r az ismert s z ó k é p e k száma n a g y o b b .b a n h o n o s gyakorlattól . A leíró m e g h a t á r o z á s o k másik típusát a g y e n g é n fejlett. az új szavak felismerése ezekre az ismeretekre épül. k i s z á m í t h a t ó szint közötti lé­ n y e g e s e l t é r é s n e k . E n n e k az e l s ő s o r b a n gyakorlati s z e m p o n t o k a t figyelembe v e v ő definíciónak a megfogal­ 2. M é g i s h o g y a n kellene mérni ezt a lényeges eltérést? M é r n i lehet példá­ ul az o l v a s á s i és biológiai kor eltérését (ez a g y a k o r l a t b a n fordul e l ő i n k á b b ) . A találgatás e r e d m é ­ nyének a s z ó a l a k h o z a z o n b a n s e m m i köze. b) az előbbi zavar j e l e n t ő s e n kihat az iskolai teljesítményre vagy az olvasási j á r t a s s á g o t igénylő m i n d e n n a p i é l e t t e v é k e n y s é g e k r e . standardizált olvasási tesztekkel mért teljesítmény átlagától való kétszeres s t a n d a r d eltérést (ezt l e g g y a k r a b b a n a kutatók) a l k a l m a z z á k . A pszichológiai m e g k ö z e l í t é s sze­ rint ( A d a m s . és e b b e n j e l e n t ő s szerepe van Palotás G á b o r m u n ­ kásságának. e n n e k ellenére n e m fel­ tétlenül kell. illetve eltérő útjainak kapcsolatát. g y a k r a n n é l k ü l ö z v e az okok m e g é r t é s é r e tett b á r m i ­ lyen törekvést. 1981) szerint az olvasás elsajátítá­ sának négy szintje k ü l ö n í t h e t ő el. terápia.eltérően az E u r ó p a m á s o r s z á g a i b a n és az U S A . 1988).h a n g megfeleltetés szakasza. A „ n é z d és találd k i " n é v e n e m l e g e t e t t szint az o l v a s á s fejlődésének első szintje.vi­ s z o n y l a g k é s ő n k a p c s o l ó d n a k be a diszlexia vizsgálatába.m á s szerepe van. Esze­ rint pedig olvasási zavar (315. azaz a t ü n e t e k felsorolása j e l l e m z i . zavart r é s z k é p e s s é g e k . a v a g y az adott életkorra j e l l e m z ő . M e i x n e r Ildikó ( 1 9 9 3 ) szerint a diszlexia v i s z o n y f o g a l o m . A diszlexiadefiníciók t ö b b s é g e leíró jellegű. a D S M . a m e l y szerint a d i s z l e x i a d e f i n í c i ó j á b a n s z e r e p e l n i e kell a t é n y l e g e s olvasási szint és a k é p e s s é g e k alapján elvárható. a m e l y e k az olvasással k a p c s o l a t b a n az iskolai oktatás során fellépnek. c) érzékelési deficit van jelen. az egyes részképességek olyan zavara. A diszlexia meghatározása m a z á s a szerint diszlexiás az. illetve o l y a n e l e m e k e t is. h o g y a definíciónak része legyen. U g y a n a k k o r a diszlexia multikauzális (sokféle ok) és multifaktoriális (sokféle tényező) j e l l e g é n e k felismerése és elfogadása megnyitja az utat az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s m e g k ö z e l í t é s és egy m o d e r n s z e m l é l e t ű g y a k o r l a t és kutatás előtt.5.ö s s z e k a p c s o l á s képességével m é g n e m r e n d e l k e z n e k . A n y o l c v a n a s é v e k b e n s z á m t a l a n diagnosztikai és terápiás eljárás j e l e n i k m e g . a m e l y e k a z o k o k r a u t a l n a k (finom k r o m o s z ó m a ­ eltérések). Ezek a leíró típusú definíciók két nagy cso­ p o r t b a o s z t h a t ó k . M e i x n e r Ildikó ( M e i x n e r és Weiss. akinek az olvasásban és írásban elért e r e d m é n y e i l é n y e g e s e n elmaradnak: a) a g y e r m e k adottságai alapján elvárható szinttől. standardizált és hivatalosan lefektetett diagnosz­ tika. 3. Az o k o k m e g h a t á r o z á s á r a való törekvés ugyan fontos.00) a k k o r diagnosztizálható. A m á s o d i k sza­ kasz a k a p c s o l a t o k d i s z k r i m i n á c i ó j á n a l a p u l ó találgatás.

t e h á t n e m c s a k az a n g o l n y e l v r e é r v é n y e s . v a l a m i n t a 70-es é v e k a n g o l s z á s z olvasástanítási m ó d s z e r e i n e k túlértékelése t ö b b olyan o r s z á g b a n is a globális olvasástanítási m ó d s z e r e k b e v e z e t é s é h e z vezetett. Az ilyen esetek kifejezetten e m l é k e z t e t n e k a felszíni diszlexiára (lásd k é s ő b b ) . úgy­ nevezett alfabetikus szinten alakulna ki a b e t ű . ahol az írott nyelv sajátosságai eltérnek az a n g o l é t ó l .és h á r o m u t a s m o d e l l e k k ö z ü l T e m p l e ( 1 9 9 7 ) modellje az. a t r a n s z p a r e n s nyelvek számá­ ra idegen m ó d s z e r r e l terhelni a fejlődő m e g i s m e r é s i rendszert. variációik l é n y e g e s e n alulmúlják az a n g o l b a n . bár az utóbbit. n é m e t . a m e l y az olvasás fejlődését is figyelembe vette. A s z é l s ő s é g e s e n globális olvasástanítási m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s á b ó l e r e d ő p r o b l é m á k több o k r a is visszavezethetők.e l e m z ő m ó d s z e r .e l e m z é s elsajá­ títását m e g e l ő z ő e n n i n c s é r t e l m e . az alapozást az a u t o m a t i z á c i ó követi. A globális m ó d s z e r az a n g o l b a n u g y a n i s t ö b b e k k ö z ö t t a m i a t t alakult ki. m a g y a r . és majd csak k é s ő b b e l e m e z n e k . de m e g b í z h a t ó a n alapoz. Mi több. hogy az egyedüli út a j e l e n t é s h e z a szó­ alakon keresztül vezet. A két. automatizált olvasási m ó d . T e m p l e ( 1 9 9 7 ) modellje. E n n e k o k a viszony­ lag egyszerű. 3. a m e l y n e k alapján p r e d i k c i ó n k a m a g y a r n y e l v r e csak az lehet. a leírt szavak vizuális m i n t á z a t a alapján gyorsan és a u t o m a t i k u s a n férünk h o z z á a j e l e n t é s ­ hez. tehát a b e t ű z ő olvasást r i t k á b b a n . finn. szóképek­ ből k i i n d u l ó r e n d s z e r e . de a gyors. A m á s o d i k . hiszen az írott alak i s m e r e t é n e k h i á n y a miatt a megfele­ lő e l e m z é s i szabályok m é g n e m alakultak ki.h a n g . E b b e n a m o d e l l b e n az olvasási k é p e s s é g fejlődése során a szintek e g y m á s t követik.3. az angol szavak o l v a s á s á r a j e l l e m z ő h a s z n a p e d i g nincs. T e m p l e olvasási modelljével foglalkozunk. Az olvasás elsajátításának k e z d e t é n g y a k r a n előfordul. a g y a k o r l o t t felnőtt olvasó a n y a n y e l v i „ s z ó a l a k s z ó t á r a " ugyanis h a t a l m a s .2. és e n n e k alapján az olvasási a l a p t e c h n i k á t elsajátítják. Ez a z o n b a n n e m így van. E n n e k alapján az a b e n y o m á s u n k alakulhat ki. Az olvasás a u t o m a t i z á c i ó j a az ú g y n e v e z e t t fonetikus n y e l v e k b e n az alapok. az ortográfiai szinten válik l e h e t ő v é a szavak ortográfiai e g y s é g e k r e bontása. h o g y az írott a n g o l mély ortográfiája.h a n g szabály i s m e r e t é b e n b e t ű z v e . M o r t o n ( 1 9 6 9 ) modellje szerint a szavak h a n g o s o l v a s á s á n a k kétféle m ó d j a lehetséges. hogy k i i n d u l ó p o n t j u k az angol nyelv ortográfiája és az angol olvasástanításnak a 80-as é v e k i g elterjedten használt. a h a n g o z t a t ó . olasz és görög a n y a n y e l v ű iskolásokra ( L u n d b e r g . 1997). A m a g y a r nyelv a z o n b a n sekély ortográfiájú. közvetett ú t o n . E n n e k feladata a fonológiai e l e m e k ö s s z e k a p c s o l á s a és egy integrált fonológiai ki­ m e n e t létrehozása. illetve h á r o m u t a s modelljeinek t ö b b változata j e l e n t m e g . g ö r ö g diszlexiásoknál is.m e g f e l e l t e t é s . E z e k miatt a z o n b a n n e m é r d e m e s egy olyan. Az egyik. A tradicionális m o d e l l e k közül részletesen az elsővel. Az olvasás m ó d s z e r t a n i vitáit g y a k r a n m e g h a t á r o z ó k é r d é s . a s z e m a n t i k a i és a fonológiai. A m o d e l l b e n szereplő alternatív olvasási r e n d s z e r e k k a p ­ c s o l a t a m i n d e n k o r á b b i n á l e g y é r t e l m ű b b . a z o n b a n m á s országoktól eltérően e z e k a p r o g r a m o k n á l u n k a mai napig is él­ nek.h a n g o z t a t ó tanítási m ó d ­ szer-e a j ó .M a r s h szintmodelljénél v a l a m i v e l összetettebb U t a Frith (1985) modellje. Az első s z a k a s z b a n az azonnal felismerhető s z ó a l a k o k szótára alakul ki. A h a n g o z t a t ó . E n n e k aktivációját m e g e l ő z ő e n az e l e m z ő e g y s é g a sza­ vakat s z ó d a r a b o k r a ( e z e k n e m kizárólag betűk vagy szótagok) bontja. Ez e g y a r á n t igaz a n é m e t . A sekély ortográfiája n y e l v e k b e n (és ilyen a m a g y a r nyelv is). A s z i n t m o d e l l e k egyik l e g n a g y o b b problémája. azaz u g y a n a n n a k a h a n g k o m b i n á c i ó n a k többfé­ le írásmódja is lehetséges. E m i a t t a k e z d ő olvasók kiejtési a n a l ó g i á k a t tanulnak. M o r t o n klasszikus m o ­ delljével ( 1 9 6 9 ) és a l e g i n k á b b kidolgozottal. Ez utóbbi e g y é b k é n t nélkülözhetetlen az íráshoz. T e m p l e és az e g y e s e u r ó p i a i o r s z á g o k gyakorlata alapján azt m o n d h a t j u k . A szavak j e l e n t é s é h e z két külön ú t o n lehet hozzáférni. az olvasás elsajátításában az alfabetikus s z a k a s z n a k van a l e g n a g y o b b j e l e n t ő s é g e az olvasni tanuló g y e r e k e k n é l . A szóalakból k i i n d u l ó s z e m a n t i k a i út n é h á n y változtatással megfelel M o r t o n modelljének. szótagolva is lehetséges. direkt ú t o n . ahol a b e t ű . A fonológiai út h a r m a d i k lényeges e l e m e az ö s s z e k ö t ő egység. a s z ó kiejtése a b e t ű . többfélék. és a gyakorlással k i a l a k u l ó szókép-szótár és a fonoló­ gia k ö z ö t t k i a l a k u l n a k a k a p c s o l a t o k .e l e m z ő m ó d s z e r r e l az o l v a s á s h o z és íráshoz egyaránt n é l k ü l ö z h e t e t l e n e l e m z é s alapjai e g y s z e r r e sajátíthatók el.h a n g megfeleltetés viszonylag egyszerű. A g y a k o r l o t t o l v a s ó r a j e l l e m z ő gyors. a m a g a s a b b szintek feltételezik a korábbi szint megfelelő elsajátítását. h á r o m olvasási m ó d o t tüntet fel. majd a h a r m a d i k . olasz. A kétféle m ó d o t felnőtt k o r u n k ­ b a n is a l k a l m a z z u k . Az is á l t a l á n o s a n érvényes. h o g y a j e l e n t é s h e z való hozzáférés a globális szó­ alak és a s z ó betűzése/szótagolása alapján is lehetséges. bár „ c s u p á n " h á r o m szintet tartalmaz. A globális olvasástanítási m ó d s z e r e k b e v e z e t é s e M a g y a r o r s z á g o n is erre az időre tehető. á l t a l á n o s a n e l f o g a d h a t ó . Az ö s s z e k ö t ő egység zavara a fonológiai e l e m e k (szódarabok) kihagyá­ sát vagy ismétlését e r e d m é n y e z h e t i . b á r e z e k n a g y o b b k o m b i n á ­ ciós e g y s é g e k is l e h e t n e k . vagy a szavakat e g y s é g e k r e b o n t ó fonológiai olvasással. ha lassan és k e z d e t b e n k e v é s b é l á t v á n y o s a n is. m i n t m o n d j u k " típusú szavak m e g h a t á r o z o t t szabályt k ö v e t n e k (például a r é s z l e g e s h a s o n u l á s o k ) . h o g y az olvasástanítás ideális kiindulópontja az e l e m z é s . alapvetően o l v a s á s p s z i c h o l ó g i a i m e g f o n t o l á s lé­ nyege. F e j l e s z t ő p e d a g ó g u s o k é p p e n azzal t a l á l k o z n a k a l e g g y a k r a b b a n . t e h á t az e l e m z ő olvasás elsajátítása után lehet h o s s z ú távon is sikeres. a s z ó a l a k h o z asszociálják a j e l e n t é s t . Olvasási modellek és olvasástanítás l á l k o z h a t u n k a finn. h o g y a szavak d a r a b o l á s a n e m optimális. h o g y a globális vagy az e l e m z ő . h o g y az é r t ő o l v a s á s l e h e t s é g e s útjai és s z a k a s z a i 144 145 . h o g y a m a g y a r nyelvben a s z ó k é p e k elsajátításának a h a n g o z t a t á s . Az a n g o l h o z csak kicsit h a s o n l í t ó „ m á s k é p p ír­ juk. a tel­ j e s szóalak alapján. Az ú g y n e v e z e t t da­ rabolási e g y s é g n e m m á s . n e m angol nyelv­ hez.h a n g szabályt. a s z ó k é p e k elsajátítása pedig t e r m é s z e t e s m ó d o n a g y a k o r l á s k ö v e t k e z m é n y e lesz. h o g y a d i s z l e x i á s o k a b e t ű . r í m e k e t a l k a l m a z n a k . m é g p e d i g fono­ lógiai átalakítás nélkül. m i n t egy adott f o n é m a írott alakja. H a s o n l ó v a l ta­ 3. a t ő s z a v a k b a n is oly g y a k o ­ ri eltéréseket. A vizuális m i n t á z a t és a j e l e n t é s asszociációjának kiala­ kítása feleslegesen terheli az e m l é k e z e t i rendszert. a m e l y n e k viszonylag ke­ vés a h a s z n a . azaz h a s o n l ó a n sok m á s . értő olvasás szintjére n e m j u t n a k el. Az olvasás fonológiai útjának k ö z p o n t i ele­ me a fonológiai átalakító egység. Az olvasás két- és háromutas modelljei A 70-es és 80-as é v e k b e n az olvasás két-. h o g y M i k é n t a z e g y e s olvasási m o d e l l e k n é l m á r s z ó b a került.

E g y b e h a n g z ó adatok bizonyítják.v i z u á l i s feldolgozásért felelős egység. Az olvasás az e m b e r i kultúra t a l á l m á n y a . Az értelmetlen szavak ismétlésében m u t a t o t t teljesít­ m é n y d i s z l e x i á s o k n á l rendkívül alacsony ( S n o w l i n g és mtsai. K ö v e t é s e s vizsgála­ tok ( G a t h e r c o l e és B a d d e l e y . nyelvi tudatosság A diszlexia fonológiai modellje az olvasás súlyos zavarát a fonológiai feldolgozás deficit­ j é r e vezeti vissza. 1997). A fonológiai t u d a t o s s á g a 90-es é v e k felfogása szerint gyűjtőfogalom. A m u n k a e m l é k e z e t m o d e l l j é n e k ( B a d d e l e y és Hitch. v a l a m i n t két modalitás-specifi­ kus elem. h o g y ez ok-okozati vagy asszociatív k a p c s o l a t b a n áll-e az olvasá­ si z a v a r o k k a l . a h á n y a n vannak. 1993). A fonológiai m o d e l l é r t e l m é b e n az o l v a s á s elsajátításá­ h o z a h a l l o t t s z a v a k b e l s ő f o n o l ó g i a i s z e r k e z e t é h e z való t u d a t o s h o z z á f é r é s s z ü k s é g e s ( S h a n k w e i l e r és m t s a i . a szay a k é s j n o n d a t o k felidézésében ( M a n n és mtsai. A két szint szerepe a z o n b a n n e m egy­ f o r m á n fontos. p o n t o s a b b a n a g r a f é m a . k o n v e n c i ó k o n nyugszik. M a r g h a r e t Snowling (1980) szerint például a fonológiai tudatosság hiánya az olvasás fejlődését. a b e s z é d h a n g o k k a l végzett m ű v e l e t e k k é p e s s é g e oksági viszonyban áll az olvasási k é p e s s é g g e l . 1979).f o n é m a m e g f e l e l t e t é s k é s z s é g s z i n t ű e l s a j á t í t á s á t a k a d á l y o z z a . elsajátítása csak t u d a t o s a n lehetséges. Fonológiai tudatosság. 1993) e r e d m é n y e i azt is igazolták. h o g y a fonoló­ giai t u d a t o s s á g . U s h a G o s w a m i ( 1 9 9 1 ) szerint l e g a l á b b két l é n y e g e s szintet kell m e g k ü l ö n b ö z t e t n ü n k a fonológiai tuda­ t o s s á g o n belül. 1974) részeit egy általános k ö z p o n t i végrehajtó. azaz a s z ó t a g o k k e z d ő ­ h a n g r a és rímre ( = v é g z ő d é s ) tördelése. A s z ó t a g m ű v e l e t i szint viszont. E g y r e i n k á b b elfogadott. a k á r s p o n t á n . azaz a g r a f é m á k (betűk) átalakítása a n e k i k megfelelő f o n é m á k k á . Az o l v a s ó fe­ ladata u g y a n i s a vizuálisan észlelt formák átalakítása nyelvi információvá. a k a d á l y o z o t t az írott szavak f e l b o n t á s a a s z a v a k a t a l k o t ó fonológiai ö s s z e t e v ő k r e . Ez a b e s o r o l á s a m e g h a t á r o z ó olvasási p r o b l é m á k és a háttérben m e g h ú z ó d ó . Munkaemlékezet és diszlexia A kognitív funkciók és a diszlexia összefüggéseinek e l e m z é s é b e n k i e m e l k e d ő helyet fog­ lal el az e m l é k e z e t i f o l y a m a t o k és a nyelvi feldolgozási f o l y a m a t o k kognitív pszichológi­ ai és n e u r o p s z i c h o l ó g i a i vizsgálata. A tudatosság f o n é m a m ű v e l e t i szintje. 1986). hogy hányféle részképesség szükséges az olvasás elsajátításához. 147 . h o g y a k e z d ő o l v a s ó t u d a t o s a n fel tudja d o l g o z n i a szavak belső fonológiai szerkezetét. 1979. S k o y l e s . az idősebb diszlexiásoknál is jól használhatóak. 4. a nyelvi fejlődéssel k i a l a k u l ó t e r m é s z e t e s k a t e g ó ­ ria. e g y e d ü l . a m e l y a nyelv e l e m e i t al­ k o t ó m e g k ü l ö n b ö z t e t ő h a n g e l e m e k feldolgozásával foglalkozik. A DISZLEXIA SOKFÉLE ARCA M i n d e n g y a k o r l ó s z a k e m b e r n a p o n t a m e g é l i .z a v a r o k . ha arra gondolunk.2. e l e m z é s é n e k célpontja a z o n b a n a h i e r a r c h i a legalsó szintjén található fonológiai m o d u l . D i s z l e x i á s g y e r e k e k n é l a nyelvi feldolgozó r e n d s z e r fonológiai m o d u l j á n a k feltétele­ zett m ű k ö d é s i zavara a szavak s z e g m e n t á l á s á n a k deficitjét e r e d m é n y e z i . A fonológiai h u r o k alulfejlettsége olvasási zavarokat-ejsdjrtón^ezhet. az o l v a s á s h o z s z ü k s é g e s v a l a m e n n y i r é s z k é p e s s é g é b e n fejlett g y e r e k e k b á r m e l y m ó d s z e r r e l m e g t u d n a k tanulni olvasni. M é g i s találhatók olyan k ö z ö s vonások. A ma m á r klasszikus­ nak számító fonológiai tudatosság tesztjei több ezer diszlexiás g y e r m e k e t vizsgálva megál­ lapították. és e n n e k kitüntetett szerepet tulajdonít a fejlődési diszlexia egyik leg­ g y a k r a b b a n előforduló altípusának. azaz a szavak h a n g o k r a b o n t á s a az olvasás fejlődési k ö v e t k e z m é n y e . B á r a b e s z é d és az olvasás egyaránt a fonológiai feldolgozásra épül. és e g y b e n jó előjelzője az olvasási k é p e s s é g n e k . A d i s z l e x i á n a k erre a m o d e l l j é r e g y a k r a n f o n o l ó g i a i deficit h i p o t é z i s n é v e n is h i v a t k o z i k a s z a k i r o d a l o m . hogy a fejlett.a m i n d e n k i s z á m á r a a l k a l m a s m ó d s z e r az utóbbi. D i s z l e x i á b a n a z o n b a n é p p e n a fonológiai feldol­ g o z ó e g y s é g n e k a z a v a r a miatt n e m lehetséges az írott szavak fonológiai ö s s z e t e v ő k r e tör­ t é n ő felbontása. nak.1. Isabelle Y. A diszlexia vizsgálata során az egyik legérzékenyebb tesztnek bizonyultak a fonéma­ elhagyási tesztek. Az é r t e l m e t l e n szavak ismétlése a fonológiai m u n k a e m l é k e z e t elterjedten használt m é ­ rése ( G a t h e r c o l e és B a d d e l e y . illetve késlelteti. a fonológiai d i s z l e x i á n a k k i a l a k u l á s á b a n . a m e l y e k alap­ j á n a fejlődési diszlexia a l a p t í p u s o k b a sorolható. McDougall és rr^katársaijJSLÖéXMs^' szerint a rövid távú e m l é k e z e t terjedelme k ü l ö n ö s e n a b e s z é d i n g e r e k r e g y e r ^ e ^ s e z ^ a b e . Az e m l é k e z e t i funkciók zavarai elsősorban a m u n k a ­ e m l é k e z e t e g y e s ö s s z e t e v ő i b e n é r h e t ő k tetten. m é g az i s k o l á b a kerülés előtt is. a m e l y e k úgy tűnik. hogy az ó v o d á s k o r b a n mért fonológiai m u n k a e m l é k e z e t az olvasási k é p e s s é g előjelzésére a l k a l m a s . h i s z e n az ortográfiát ezzel a f o n o l ó g i á v a l kell majd asszociatív k a p c s o l a t b a h o z n i .^ széd alacsony sebességével együtt a diszlexiára j e l l e m z ő . L i b e r m a n n a k és m u n k a t á r s a i n a k ( 1989) vizsgálatai szerint a hallott szavak fo­ nológiai szerkezete iránti érzékenység 4 és 6 éves k o r körül alakul ki. 5. h o g y a r í m e k iránti é r z é k e n y s é g szorosan összefügg a fonológiai t u d a t o s s á g fejlődésével. lényeges k ü l ö n b s é g k ö z ö t t ü k . az ú g y n e v e z e t t téri-vizuális vázlatfüzet alkot­ ja. az olvasás pedig n e m . E g y későbbi vizsgálatban Peter Bryant és m u n k a t á r s a i ( 1 9 9 0 ) m e g ­ állapították. DISZLEXIA ÉS A MEGISMERÉSI FUNKCIÓK 4. v a l a m i n t a tér­ b e l i . h o g y a d i s z l e x i á s o k annyifélék. m e n y e a b e t ű s o r o k f e l i s m e r é s é b e n ( S h a n k w e i l e r és mtsai. E h h e z p e d i g n é l k ü l ö z h e t e t l e n . h o g y a b e s z é d t e r m é s z e t e s . a diszlexiával feltételezetten ok-okozati kapcsolat­ ban lévő r é s z k é p e s s é g . j ó l l e h e t e g y e l ő r e n e m teljesen tisztázott. 1980) gyenge. hogy a fonológiai t u d a t o s s á g e g y e s szintjei nyel­ v e n k é n t eltérő szerepet töltenek be (Landerl és mtsai. A variációk sokasága érthető. h o g y a diszlexiások e m l é k e z e t i j e j j e s í t . A fonológi­ ai m o d e l l a nyelvi f e l d o l g o z ó r e n d s z e r összetettségéből indul ki. E z e n az s e m változtat. L y n e t t e B r a d l e y és P e t e r Bryant 1983-as sokat idézett és a fonológiai t u d a t o s s á g kérdésé­ ben m e g h a t á r o z ó n a k s z á m í t ó k ö z l e m é n y ü k b e n e l s ő k é n t f o g a l m a z t á k m e g . illetve fonológiai hurok. é s m i n d k é t k é p e s s é g a l a p v e t ő e n befolyásolja a z o l v a s á s elsajátítását. illetve a feltételezett olvasási út zavara alapján történik. a hallási feldolgozást v é g z ő artikulációs. hogy a fonológiai deficit szignifikáns és konzisztens kognitív jelzője a diszlexiá146 4. 1998).

5.7.

Felszíni diszlexia

5.3.

Mély

diszlexia

A felszíni d i s z l e x i á n a k a l c s o p o r t k é n t való elkülönítését H o l m e s (1973) j a v a s o l t a elsőként, majd C o l t h e a r t és m u n k a t á r s a i (1983) k ö z l é s é n e k k ö s z ö n h e t ő e n e g y r e e l f o g a d o t t a b b á vált a diszlexiával f o g l a l k o z ó s z a k i r o d a l o m b a n . A felszíni diszlexiára j e l l e m z ő olvasási hibá­ kat a regularitás, azaz a szabályos, g y a k r a n előforduló a l a k o k fölénye j e l l e m z i . Az olvasá­ si és é r t e l m e z é s i h i b á k j e l l e m z ő e m e l k e d é s e a h o m o f o n o k ( a z o n o s h a n g a l a k ú , eltérő jelen­ tésű szavak) e s e t é b e n figyelhető m e g . A felszíni diszlexia j e l e n l e g elfogadott m a g y a r á z a t a szerint az olvasás s z e m a n t i k a i és direkt útja k á r o s o d o t t , az olvasás egyetlen m e g t a r t o t t útja a fonológiai alapú olvasás. E m i ­ att az é r t e l m e t l e n s z a v a k olvasásánál e z e k a g y e r e k e k kevés hibát p r o d u k á l n a k . Az értel­ m e s szavak o l v a s á s a k o r u g y a n a k k o r a szemantikai út zavarai a szabályos-szabálytalan ala­ k o k o l v a s á s á n á l j e l e n n e k m e g , ahol a kiejtett szabálytalan alak m i a t t az o l v a s ó a j e l e n t é s ­ h e z v a l ó h o z z á f é r é s h i á n y a m i a t t a s z a b á l y t a l k a l m a z z a . A felszíni d i s z l e x i á b a n az analitikus olvasási m ó d , m i n t e g y e d ü l j á r h a t ó út, vezet a z a v a r o k h o z . Az olvasás n e m aut o m a t i z á l ó d i k , és n e m a szóalak általános vizuális j e l l e m z ő i h e z kötődik, t o v á b b á az írott b e t ű k n e k v i s z o n y l a g kis v á l t o z é k o n y s á g á t tolerálja. E z e k n e k a g y e r e k e k n e k é p p e n ezért k o m o l y p r o b l é m á t o k o z a kézírásos szöveg olvasása, u g y a n i s a f o n é m a - g r a f é m a átalakí­ tás a szóalak vizuális j e l l e m z ő i n e k felismerése nélkül n e m tesz l e h e t ő v é helyes és folya­ m a t o s olvasást.

A mély diszlexia e l n e v e z é s h o s s z ú ideig a szerzett diszlexiák leírásában fordult c s a k e l ő . A m é l y diszlexia m e g l e p ő j e l l e m z ő j e az olvasás során fellépő s z e m a n t i k a i h i b á k sokasá­ ga. M é l y d i s z l e x i á b a n a leírt és k i m o n d o t t alak s e m fonológiai, s e m morfológiai k a p c s o ­ latban n e m áll e g y m á s s a l . Az írott és olvasott alak u g y a n a h h o z a s z e m a n t i k a i k a t e g ó r i á h o z tartozik, az o l v a s ó a leírt „ v e r é b " szó helyett ,,rigó"-t olvas. A m é l y diszlexia fejlődési v á l t o z a t á n a k első e s e t t a n u l m á n y á t ( J o h n s t o n , 1983) k ö v e t ő ­ en L i n d a Siegel ( 1 9 8 5 ) hat 7 - 9 éves gyerekről közölt adatokat. E z e k a g y e r e k e k a fonoló­ giai olvasási m ó d l e g a l a c s o n y a b b szintjére s e m j u t o t t a k el, a teljes s z ó a l a k o l v a s á s á b a n m é l y e n a k o r o s z t á l y u k alatti teljesítményt mutattak, olvasási hibáik s z e m a n t i k a i t e r m é s z e ­ t ű e k voltak. A k o n t r o l l , m á s típusú d i s z l e x i á s c s o p o r t b a n ilyen h i b á k a t n e m t a p a s z t a l t . Siegel a d a t a i n á l is m e g g y ő z ő b b e k a m é l y d i s z l e x i a l é t e z é s é r e v o n a t k o z ó a n S t u a r t és H o w a r d ( 1 9 9 5 ) adatai, akik egy 13 éves diszlexiásnál az olvasási h i b á k 2 4 % - á b a n találtak s z e m a n t i k a i hibákat. A m é l y diszlexia előfordulása e g y é b k é n t e l é g ritka, a s z e m a n t i k a i hi­ bák és a fonológiai feldolgozás súlyos z a v a r á n a k együttes előfordulása m i a t t k ö n n y e n fel­ ismerhető.

6. A DISZLEXIA BIOLÓGIAI HÁTTERE

A fejlődési diszlexia biológiai m e g h a t á r o z o t t s á g á r a v o n a t k o z ó a n m á r a legkorábbi leírá­ 5.2. Fonológiai diszlexia sokban is találunk utalásokat. A legújabb i s m e r e t e k szerint m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ü n k csalá­ di eredetű, tehát elsősorban genetikai eltérésekre visszavezethető diszlexiát, valamint a ko­ rai fejlődés során b e k ö v e t k e z ő , m i n i m á l i s agyi sérüléssel összefüggésbe h o z h a t ó diszlexi­ át. Ez utóbbi kialakulását tekintve a születést m e g e l ő z ő , illetve a születéssel e g y b e e s ő v a g y röviddel azt k ö v e t ő sérülés e r e d m é n y e lehet. Az ezt az i d ő s z a k o t k ö v e t ő , b e t e g s é g h e z , tra­ u m á h o z k ö t h e t ő sérülések miatt kialakult diszlexia m á r a szerzett diszlexia k ö r é b e tartoz­ na. Az e g y é r t e l m ű ok-okozati összefüggések a z o n b a n általában kideríthetetlenek, így e z e k az esetek is fejlődési diszlexiaként j e l e n n e k m e g .

A fonológiai diszlexia fejlődési v á l t o z a t á n a k szisztematikus vizsgálata és a fejlődési fono­ lógiai diszlexia m e g n e v e z é s b e v e z e t é s e T e m p l e n e v é h e z fűződik ( b ő v e b b e n lásd T e m p l e , 1997). A fonológiai diszlexia a l c s o p o r t k é n t való elkülönítését indokolja az olvasási h i b á k j e l l e m z ő , a felszíni diszlexiától a l a p v e t ő e n eltérő m i n t á z a t a . A fonológiai diszlexia jelleg­ z e t e s e n az i s m e r e t l e n vagy é r t e l m e t l e n szavak o l v a s á s á b a n n y i l v á n u l m e g . A fonológiai d i s z l e x i á s o k olvasási stratégiájára l e g i n k á b b a z j e l l e m z ő , h o g y igen v á l t o z a t o s olvasási módokat alkalmaznak. A fonológiai olvasási út h a s z n á l a t á n a k , azaz a szavak e l e m e k r e történő b o n t á s á n a k za­ v a r a az o l v a s á s és h e l y e s í r á s k o m o l y z a v a r a i h o z vezet. A s z a v a k f e l b o n t á s á n a k z a v a r a morfológiai h i b á k h o z és az új vagy ritkán látott s z ó a l a k o k „ f é l r e o l v a s á s á h o z " vezet. A fo­ nológiai út h i á n y a az é r t e l m e t l e n szavak listájának olvasásakor tűnik fel leginkább. A m í g tehát a felszíni diszlexiánál azt látjuk, hogy a feldolgozórendszer az olvasásnál túl kicsi ele­ m e k b ő l dolgozik, a fonológiai diszlexiára inkább az j e l l e m z ő , hogy az olvasás túl nagy ele­ m e k feldolgozására épül. A fonológiai diszlexia m a g y a r á z a t á b a n a l e g i n k á b b elfogadott, hogy a v e z e t ő k é p e s s é g z a v a r a fonológiai tudatosság hiánya, illetve k o m o l y deficitje.

6.1.

Strukturális

és funkcionális

eltérések

A nyelvi i n f o r m á c i ó k feldolgozásában szerepet j á t s z ó agyi s t r u k t ú r á k n a k és a z o k k a p c s o ­ latának vizsgálata többféle s z e m p o n t szerint és m ó d s z e r r e l történhet. A vizsgálatok e g y i k nagy csoportja a z o k k a l az a n a t ó m i a i eltérésekkel foglalkozik, a m e l y e k a d i s z l e x i á s o k n á l az olvasást j ó l elsajátítani képesekkel történő ö s s z e h a s o n l í t á s b a n l é n y e g e s e n eltérnek.

149 148

6.1.1. A

halántéklebeny

szerkezeti

eltérései 6.1.3. A térdestest (corpus geniculatum) és a „magnocelluláris hipotézis"

A h a l á n t é k l e b e n y tekervényei közül t ö b b a hallási és a b e s z é d i n f o r m á c i ó feldolgozásával foglalkozik. E területek t e r m é s z e t e s aszimmetriája feltehetően e g y i k m e g h a t á r o z ó a n fon­ tos e l e m e a nyelvi k é p e s s é g e k megfelelő alakulásának. G e s c h w i n d ( 1 9 7 4 ) a h a l á n t é k l e ­ b e n y t e r m é s z e t e s a s z i m m e t r i á j á n a k (bal félteke n a g y o b b , m i n t a j o b b ) vizsgálatával j á r u l t h o z z á a k é r d é s tisztázásához. G e s c h w i n d és Levitsky (1968) a n a t ó m i a i e l e m z é s e i p é l d á u l arra hívták fel a figyelmet, h o g y a felnőttek n o r m á l p o p u l á c i ó j á n a k j e l e n t ő s részében a bal oldali területek l é n y e g e s e n n a g y o b b a k , mint a j o b b oldaliak. A G e s c h w i n d - G a l a b u r d a - v i z s g á l a t o k a klasszikus a n a t ó m i a eljárásait a l k a l m a z t á k (el­ h u n y t d i s z l e x á s o k a g y á n a k vizsgálata), é p p e n ezért g y a k r a n fenntartással fogadták ered­ m é n y e i k e t u g y a n ú g y , m i n t a h o g y G a l a b u r d a és L i v i n g s t o n e (1993) közlését is a látórend­ s z e r h e z t a r t o z ó kéregalatti struktúra, a térdestest (corpus g e n i c u l a t u m ) sejtes e l e m e i n e k a d i s z l e x i á s o k n á l feltárt alaki eltéréseire v o n a t k o z ó a n . A 90-es é v e k b e n j e l e n t ő s e l ő r e l é p é s t j e l e n t e t t a m o d e r n k é p a l k o t á s i eljárások ( C T = c o m p u t e r tomográfia, M R I = m á g n e s e s r e z o n a n c i a k é p , f M R I = funkcionális m á g n e s e s re­ z o n a n c i a k é p , P E T = pozitron e m i s s z i ó s tomográfia) elterjedése. E z e k k e l az eljárásokkal l e h e t ő v é vált az élő, m ű k ö d ő agy szerkezeti és m ű k ö d é s i m i n t á z a t á n a k és eltéréseinek vizs­ gálata. Az M R I vizsgálatok megerősítették a halántéklebeny eltéréseire v o n a t k o z ó korábbi ada­ tokat. R u m s e y és m u n k a t á r s a i (1997) e r e d m é n y e i szerint a diszlexiások 90 % - á n á l figyel­ h e t ő m e g a h a l á n t é k l e b e n y hátsó területeinek a n o r m á l t ó l való l é n y e g e s eltérése, azaz a két oldal szimmetriája. L a r s e n és m u n k a t á r s a i (1990) diszlexiás s e r d ü l ő k e t vizsgáltak és 70 s z á z a l é k u k n á l s z i m m e t r i k u s n a k találták a bal és j o b b oldali h a l á n t é k l e b e n y t , s z e m b e n a k o n t r o l l c s o p o r t t a l , ahol ilyet csak 30 százaléknál találtak. E n n é l is é r d e k e s e b b e k H y n d és m u n k a t á r s a i n a k adatai ( 1 9 9 0 ) . E z e k szerint a d i s z l e x i á s o k a t a f i g y e l e m z a v a r - h i p e r aktivitás z a v a r o k k a l k ü z d ő g y e r e k e k k e l ö s s z e h a s o n l í t v a is igaz, h o g y a d i s z l e x i á s o k n á l a h a l á n t é k l e b e n y s z i m m e t r i á j a szignifikánsan g y a k o r i b b . H a s o n l ó eltérést s z á m o s vizsgá­ latban m u t a t t a k ki ( G a u g e r és mtsai, 1997), t o v á b b á lényeges adat, és ez m á r a szerkezet és m ű k ö d é s összefüggésére is utal, hogy a halántéklebeny szimmetriájával szinte valamen­ nyi e s e t b e n a fonológiai feldolgozás deficitje j á r együtt.

A diszlexiával e g y ü t t j á r ó idegrendszeri eltérések vizsgálata a n a g y o b b szerkezeti egysé­ gek vizsgálatán túl kiterjedt a sejtszintű eltérések feltárására is. A l e g i n k á b b ismert ered­ m é n y e k G a l a b u r d a é s m u n k a c s o p o r t j a n e v é h e z f ű z ő d n e k . A z első v i z s g á l a t a vizuális r e n d s z e r h e z t a r t o z ó kéregalatti területek sejtes e l e m e i n e k feltérképezésével foglalkozott. M e g á l l a p í t á s t nyert ( G a l a b u r d a és m u n k a t á r s a i , 1985), hogy diszlexiásoknál a vizuális fel­ d o l g o z ó r e n d s z e r h e z tartozó laterális g e n i k u l á t u m (corpus g e n i c u l a t u m laterale) területén, a m e l y r e e g y é b k é n t a n a g y m é r e t ű sejtek j e l l e m z ő e k ( e m i a t t n e v e z z ü k m a g n o c e l l u l á risnak), a sejtek a n o r m á l n á l sokkal kisebbek. Ezt az adatot a m u n k a c s o p o r t későbbi vizs­ gálatai ( G a l a b u r d a és L i v i n g s t o n e , 1993) m e g e r ő s í t e t t é k , k i e g é s z í t v e a z z a l , h o g y a m a g n o c e l l u l á r i s r e n d s z e r sejtszerveződési eltérései n e m k o r l á t o z ó d n a k a vizuális rendszer­ re, h a n e m u g y a n ú g y m e g f i g y e l h e t ő k a hallási f e l d o l g o z ó r e n d s z e r b e n is ( L i v i n g s t o n e és mtsai, 1991). M i n d e z alátámasztja azokat a m á r k o r á b b a n említett viselkedéses adatokat, a m e l y e k szerint a diszlexiások, p o n t o s a b b a n a tanulási z a v a r o k k a l k ü z d ő g y e r e k e k n a g y része a s z e n z o r o s feldolgozó r e n d s z e r e k a l a p v e t ő zavarait is mutatja.

6.2. 6.2.1. Spontán és kiváltott agyi

Funkcionális

eltérések

aktivitás

A z agy s p o n t á n aktivitását m é r ő elektroenkefalográfiai ( E E G ) vizsgálatok t ö b b s é g e n e m talált eltérést a n y u g a l m i E E G változásaiban, illetve a talált eltérések e l l e n t m o n d á s o s a k . A n y u g a l m i E E G j e l l e m z ő i , p a r a m é t e r e i t ö b b n y i r e a n o r m á l fejlődési m i n t á z a t o t m u t a t t á k ( T a n i m u r a és mtsai, 1996). Sokkal e g y é r t e l m ű b b e k a z o k az adatok, a m e l y e k a nyelvi fel­ adathelyzetben elvezetett E E G - a d a t o k r a é p ü l n e k . Az E E G - m i n t á z a t fonológiai feladatok (például r í m e l ő szavakat kellett e l e m e z n i ) során atípusosnak számít, és ez az agyi folyama­ tok d e z o r g a n i z á c i ó j á r a utal. Ez ö s s z h a n g b a n áll a z o k k a l a P E T e r e d m é n y e k k e l , a m e l y e k arra utalnak, h o g y az egy-egy speciális feladatot ellátó terület zavarain túl a feladatot vég­ rehajtó hálózat s z e r v e z ő d é s e , k a p c s o l a t r e n d s z e r e ( d i s z k o n n e k c i ó ) is érintett. Az ingerhez, e s e m é n y h e z időben kötött, ö s s z e r e n d e z e t t (kiváltott) agyi aktivitás, az ese­

6.1.2. A

kérgestest

(corpus

callosum) jellemzői

m é n y h e z kötött agyi p o t e n c i á l o k ( E K P ) vizsgálata az i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s eltérő szint­ j e i n e k és s z a k a s z a i n a k k ö v e t é s é t teszi lehetővé. Az E K P - k e g y e s h u l l á m ö s s z e t e v ő i a fel­ d o l g o z á s m á s - m á s szakaszával korrelálnak, a s z e n z o r o s inger fizikai tulajdonságaira és a belső, m a g a s a b b szintű (kognitív) feldolgozási f o l y a m a t o k r a - figyelem, e m l é k e z e t , nyel­ vi szerkezet és tartalom - e g y a r á n t é r z é k e n y e k . A hallási s z e n z o r o s e m l é k e z e t , illetve a f o n é m a r e p r e z e n t á c i ó az E K P - k e g y i k jellegze­ tes k o m p o n e n s é n e k (eltérési negativitás, E N ) segítségével történik ( b ő v e b b e n lásd C s é p é és mtsai, 2 0 0 0 ; C s é p é és M o l n á r , 1997). E z e k a vizsgálatok ( K r a u s és mtsai, 1996; SchulteK ö r n e és m t s a i , 1 9 9 8 ; C s é p é és mtsai, 2 0 0 0 ) e g y é r t e l m ű e n i g a z o l t á k , h o g y a f o n é m á k neuronális reprezentációja a diszlexiások jelentős részénél zavart. Ez a zavar diszlexiatípustól függően elsősorban a m á s s a l h a n g z ó k e g y e s osztályaiban kifejezett, sú-

M á r a klasszikus a n a t ó m i a i vizsgálatok e r e d m é n y e i n e k értékelésekor is feltételeztek olyan z a v a r o k a t , a m e l y e k a két féltekéhez kötött feldolgozásért felelős e g y e s területek k a p c s o ­ latainak h i á n y á h o z , a l u l m ű k ö d é s é h e z k ö t h e t ő k . A két féltekét ö s s z e k ö t ő rostokból felépü­ lő a n a t ó m i a i szerkezet, a kérgestest bizonyított a n a t ó m i a i eltérései a l á t á m a s z t o t t á k e z e k e t a feltevéseket. H y n d és m u n k a t á r s a i ( 1 9 9 5 ) az M R I vizsgálatokban azt találták, h o g y disz­ l e x i á s o k n á l a k é r g e s t e s t k i s e b b , m i n t az é l e t k o r szerint illesztett k o n t r o l l c s o p o r t b a n . A szerzők szerint a talált szerkezeti és méretbeli eltérések alapvetően befolyásolhatják a két félteke k a p c s o l a t a i t és ily m ó d o n az olvasást is.

150 151

l y o s a b b e s e t e k b e n p e d i g a m a g á n h a n g z ó k r a is kiterjed. A m a g á n h a n g z ó k feldolgozási d e ­ ficitje olyan n y e l v e k b e n , m i n t a m a g y a r ( C s é p é és mtsai, 1998) vagy a finn ( L e p p a n e n és Lyytinen, 1997) g y a k r a n súlyosbítja a diszlexiások problémáit. A f o n é m a r e p r e z e n t á c i ó za­ varai ú g y tűnik, a megfelelő k o m p e n z á c i ó s stratégia elsajátítása után, a kisiskolás kort kö­ vetően is m e g m a r a d n a k . Az E K P - k e g y i k j e l l e g z e t e s kognitív k o m p o n e n s e , a P 3 0 0 diszlexiásoknál s z á m o s nyel­ vi, illetve e m l é k e z e t i feladatban a feldolgozáshoz szükséges h o s s z a b b időre utal (Taylor és K e e n a n . 1990). E z t a v i s e l k e d é s e s a d a t o k k a l ö s s z h a n g b a n é r t e l m e z v e m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a feldolgozás p o n t o s s á g á n túl a feldolgozás sebessége is r o s s z a b b a diszlexiásoknál, m i n t p r o b l é m a m e n t e s kortársaiknál. M á s adatok arra utalnak, hogy a szófelismeréshez kö­ tött a g y k é r g i feldolgozási i d ő diszlexiás g y e r e k e k n é l ( A c k e r m a n és m u n k a t á r s a i , 1994) és „jól k o m p e n z á l ó d i s z l e x i á s n a k " n e v e z h e t ő felnőtteknél e g y a r á n t h o s s z a b b , m i n t j ó l olva­ s ó kortársaiknál ( J o h a n n e s é s m u n k a t á r s a i , 1995).

7. A HALLÁSI FELDOLGOZÓRENDSZER ZAVARAI

Az e u r ó p a i o r s z á g o k adatai szerint a kisiskolásoknak m i n t e g y 9 - 1 0 % - a tanulási, 5%-a ol­ vasási zavaroktól szenved. E z e k közül a g y e r e k e k közül m e g l e h e t ő s e n sokaknál figyeltek m e g akusztikus d i s z k r i m i n á c i ó s p r o b l é m á k a t . A stabil d i s z k r i m i n á c i ó h i á n y a p e d i g külö­ n ö s e n kifejezett a b e s z é d h a n g o k e g y e s csoportjainak e s e t é b e n . M é g i n k á b b feltűnő az a tény, hogy d i s z l e x i á s o k n á l a b e s z é d h a n g o k alapvető akusztikai eltéréseinek feldolgozása sérült ( A d l a r d és H a z á n , 1998). Ú g y tűnik, hogy ezek az észlelési z a v a r o k a fonológiai fel­ d o l g o z á s i p r o b l é m á k k a l és a g y e n g e olvasással m u t a t n a k szoros együttjárást ( M c B r i d e C h a n g , 1995). A b e s z é d h a n g o k észlelési zavarainak okai m i n d a m a i napig tisztázatlanok, illetve a za­ varok e r e d e t é r e utaló elképzelések g y a k r a n e l l e n t m o n d á s o s a k . S o k a k által elfogadott el­ képzelés, h o g y a nyelvi funkciók és e n n e k k ö v e t k e z t é b e n a tanulási k é p e s s é g z a v a r a i n a k alapja n e m m á s , m i n t a hallási ingerek igen finom és gyors változásainak észlelési z a v a r a (Tállal és mtsai, 1996). Ettől eltérően m á s o k ú g y vélik, a diszlexiások j e l e n t ő s r é s z é n e k az alapvető hallási feldolgozási képességei épek, a tanulási és nyelvi zavarok e l s ő s o r b a n a fo­ nológiai k a t e g ó r i á k h a t á r o z a t l a n s á g á r a , r e p r e z e n t á c i ó s zavaraira v e z e t h e t ő k vissza (lásd S t u d d e r t - K e n n e d y és M o d y . 1995). A hallási p e r c e p c i ó r a v o n a t k o z ó ismereteink szerint a verbális és n e m v e r b á l i s hallási in­ gerek é s z l e l é s e az i s k o l á s k o r e l é r é s e k o r nagyjából érett. E n n e k ellenére n e m állíthatjuk, h o g y a hallási észlelés fejlődése és az azt m e g a l a p o z ó idegrendszeri funkciók é r é s e a kis­ iskolás k o r k e z d e t é r e befejeződött volna. Ez különösen igaz egyes b e s z é d h a n g o k p e r c e p ­ ciójára, a m e l y n e k a fejlődése t o v á b b folytatódik, és e z t n a g y m é r t é k b e n befolyásolja az k ö r n y e z e t n y e l v h a s z n á l a t a , illetve az észlelési tréning.

6.2.3.

Genetikai

és

immunológai

eltérések

A sokféle s z e m p o n t b ó l vitatott G B G / G e s c h w i n d - B e h a n - G a l a b u r d a / - m o d e l l ( G e s c h w i n d és B e h a n , 1982, 1984; G e s c h w i n d és G a l a b u r d a , 1985) t ö b b e k k ö z ö t t egy o l y a n együttj á r á s r a hívta fel a figyelmet, a m e l y m e g h a t á r o z ó szerepet töltött be a diszlexia genetikai vizsgálatainak e l i n d u l á s á b a n . A c s a l á d o k b a n h a l m o z o t t a n előforduló diszlexia eseteiben a legújabb k u t a t á s o k s z e m r t á 6-os s z á m ú k r o m o s z ó m a rövid á g á n l o k a l i z á l h a t ó g é n s z e g ­ m e n s (közel a z i m m u n r e n d s z e r alapfunkcióit m e g h a t á r o z ó részhez.) a n o m á l i á i e s e t l e g m é g i s ö s s z e f ü g g é s b e h o z h a t ó k a G B G - m o d e l l b e n felvetett együttjárással. A C o l o r a d o ál­ l a m b a n ( U S A ) lefolytatott, m i n t e g y 5 0 0 i k e r p á r r a kiterjedő vizsgálat ( G i l g e r é s m t s a i , 1998) m e g á l l a p í t o t t a , h o g y az i m m u n o l ó g i a i d e f i c i t e s az olvasási z a v a r n e m korrelál, a 6os k r o m o s z ó m a a z o n b a n m e g h a t á r o z ó a diszlexia kialakulásában. U g y a n a k k o r n i n c s e n e k arra v o n a t k o z ó adatok, hogy a fejlődés mely fázisait és m i k é n t befolyásolja a genetikai el­ térés. A diszlexia genetikai m e g h a t á r o z o t t s á g á r a utalnak egy finn k ö v e t é s e s vizsgálat (Jyvaskyla L o n g i t u d i n á l i s Vizsgálat, L e p p a n e n és Lyytinen, 1997) adatai is. A diszlexia g y a k o ­ ri előfordulásáról b e s z á m o l ó c s a l á d o k b a n született újszülöttekkel 1994-ben kezdett vizs­ gálatok e r e d m é n y e i azt mutatják, h o g y a diszlexia viselkedéses és agyi aktivitásbeli elté­ rései v i s z o n y l a g korán k i m u t a t h a t ó k . Az e s e m é n y h e z kötött agyi p o t e n c i á l o k m ó d s z e r é v e l k a p o t t e r e d m é n y e k p é l d á u l ( L e p p a n e n és L y y t i n e n , 1997) a f o n é m a f e l d o l g o z á s b a n k o ­ m o l y eltéréseket m u t a t t a k ki. A diszlexia genetikai faktoraira v o n a t k o z ó kutatások m é g folynak, a m a g a t a r t á s g e n e t i k a m é g s z á m o s kérdést kell, hogy tisztázzon. É p p e n e z é r t n e m árt a g e n e t i k a új e r e d m é n y e i t óvatossággal kezelnünk.

8. A VIZUÁLIS RENDSZER ZAVARAI ÖSSZEFOLYÓ BETŰK?

8.

1. A látás alrendszerei

A vizuális r e n d s z e r két, strukturálisan is eltérő alrendszerének, az ú g y n e v e z e t t . m a g n o c e l luláris ( m a g n ó ) , illetve parvocelluláris (parvo) r e n d s z e r n e k a m ű k ö d é s é t eltérő téri, és idő­ beli feldolgozási sajátosságok j e l l e m z i k . Míg a m a g n o r e n d s z e r m ű k ö d é s e a tranziens, te­ hát a látott világ gyors, átmeneti változásainak feldolgozását végzi, addig a p a r v o r e n d s z e r t a lassabb, h o s s z a n f e n n m a r a d ó , ám p o n t o s a b b m ű k ö d é s m ó d j e l l e m z i . A két r e n d s z e r a vizuális e s e m é n y e k eltérő aspektusainak feldolgozását teszi l e h e t ő v é . A m a g n o r e n d s z e r szerepe lényeges a m o z g á s és a tér észlelésében, a k o n t r a s z t o k eltérésé­ nek feldolgozásában, a s z e m m o z g á s o k kontrolljában, a térbeli információk feldolgozásá­ ban, sőt a vizuális e s e m é n y e k egészleges feldolgozásában. A p a r v o r e n d s z e r u g y a n a k k o r a mintázat a z o n o s í t á s á b a n , a m a g a s téri-frekvencia, a k i s m é r e t ű vizuális e g y s é g e k feldolgo­ z á s á b a n j á t s z i k szerepet, v a l a m i n t s z í n é r z é k e n y . B á r m i n d k é t a l r e n d s z e r p á r h u z a m o s a n m ű k ö d i k , a jelenlegi ismeretek szerint a tranziens m a g n o r e n d s z e r felelős a vizuális e s e m é ­ nyek m e g f e l e l ő időbeli felbontásáért. Ez az alrendszer globális, e l s ő d l e g e s feldolgozást >

152

153

illetve e g y ü t t (és ez a g y a k o r i b b ) s z e r e p e t j á t s z i k az olvasási z a v a r m e g j e l e n é s é b e n . Steinék vizs­ gálatai szerint sok diszlexiás g y e r e k azonosítja n e h e z e n a kisméretű célpontot. hogy a p a r v o r e n d s z e r megfelelő m ű k ö d é s é t igénylő f e l a d a t o k b a n n e m t é r n e k el az olvasni j ó l t u d ó k t ó l . s z á m o s deficitre mutattak. a m i k o r a diszlexia n e m is igazán diszle­ xia. Az ú g y n e v e z e t t „ v e r g e n c i a k o n t r o l l " kísérletek. az olvasási tel­ j e s í t m é n y alapján m e r ü l fel a diszlexia gyanúja olyan esetekben. ahol az e g y é b k é p e s s é g e k 155 8. m i n t jól o l v a s ó társaik. és n e m k ü l ö n b e n a m e g h a t á r o z ó r é s z k é p e s s é g e k célzott vagy é p p e n a ké­ p e s s é g r e n d s z e r á l t a l á n o s fejlesztésére. A m ó d ­ szer k i v á l ó s á g a e l l e n é r e is úgy tűnik. U g y a n a k k o r v i z s g á l a t o k sora utal arra. h o g y az olvasástanítás diszlexiások s z á m á r a kialakított eljárásait alkalmazzák. Végezetül p e d i g ne feledkezzünk m e g az időfaktorról! A kutatási e r e d m é n y e k u g y a n i s arra figyelmeztetnek. a m e l y e k lefedhetik az alulfejlett r é s z k é p e s s é g e k e t . és é p p e n e z é r t g y a k r a n p a n a s z k o d n a k a b e t ű k ö s s z e f o l y á s á r a . 1987). A tiszta l á t á s n a k és így a sikeres o l v a s á s n a k egyik feltétele a két rendszer interakciójának gátlása. A p r e v e n c i ó h o z e l e n g e d h e t e t l e n a k é p e s s é g e k felmérése. m i n t a h o s s z a b b időállandójú m a g n o r e n d s z e r által végzett feladatok esetében. A d i a g n ó z i s b ó l kiinduló fej­ lesztés a z o k b a n az esetekben k ü l ö n ö s e n indokolt. legalábbis a p s z i c h o l ó g i a és a kognitív i d e g t u d o m á n y i s m e r e t a n y a g a alapján. A k o m p ­ lex m ó d s z e r e k b e n k ü l ö n ö s e n nagy szerepet kell kapjon a m o z g á s . h o g y t ö ­ rekedjenek.9. a g y e n g e fixáció pe­ d i g a t r a n z i e n s r e n d s z e r alulfejlettségének lehet a k ö v e t k e z m é n y e .2. A két inger m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő s é g é n e k időbeli j e l l e m z ő i t vizsgáló vizuális felada­ t o k b a n m é r t ú g y n e v e z e t t s z e p a r á c i ó s k ü s z ö b a d i s z l e x i á s o k n á l szignifikánsan h o s s z a b b . Ha a m a g n o r e n d szernek az e l ő z ő fixációhoz k ö t h e t ő láthatósági perzisztenciája átnyúlik a k ö v e t k e z ő b e . a m e l y n e k során a vizuális e s e m é n y j e l l e m z ő i n e k (pél­ dául mintázat) első analízise és integrációja a fixációváltás időtartamánál r ö v i d e b b idő alatt kell. disz­ lexiásoknál a feldolgozási idő c s a k n e m kétszerese a jól o l v a s ó k é n a k (Martin és L o v e g r o v e . W i l l i a m s s z i n d r ó m a vagy v a l a m i l y e n m á s fejlődési z a v a r s z i n d r ó m a . ÉS HOGYAN? végez. A vizuális alrendszerek és a diszlexia A d i s z l e x i á s o k n a k a k ü l ö n b ö z ő vizuális feladatokban nyújtott teljesítményét e l e m e z v e ki­ derült. mégpedig neuropszichológai diagnózis. így példá­ ul a kicsi b e t ű k e t . e l m o z d u l á s á r a (lásd Stein. M i n t az e l ő z ő fejezetekből is kitűnt. egyik jó példája a szűrésre használt Inizan-teszt (Vassné K o v á c s . A l a s s a b b p a r v o r e n d s z e r v á l a s z á n a k ideje a fixáció alatt n e m h o s s z a b b a z o n b a n n é h á n y s z á z a d m á s o d p e r c n é l . A m i n e h e z e n k é p z e l h e t ő el. hogy az észleléstől az e m l é k e z e t alrendszerein keresztül a nyel­ vi f u n k c i ó k i g mi m i n d e n b e n t é r h e t n e k el a diszlexiások átlagos fejlődésű k o r t á r s a i k t ó l . S z á m o s . észlelés. h o g y v i s z o n y l a g k e v é s időnk van a fejlődési z a v a r valódi a r c á n a k m e g i s m e r é s é r e . MIT FEJLESSZÜNK. Általában az iskolában. A fejlesztő p e d a g ó g u s feladata tehát n e m k ö n n y ű . A vergencia kontroll szerepe n e m m á s . hogy az e g é s z r e n d s z e r r e hat. specifikus nyelvi zavar. Az instabil vergencia kontroll. a k é p e s s é ­ gek rendszerét fejlesztő k o m p l e x m ó d s z e r e k is. A t r a n z i e n s r e n d s z e r által v é g r e h a j t o t t s z a k k á d o k i d ő t a r t a m a l é n y e g e s e n r ö v i d e b b . nyelvi és m á s kognitív k é p e s s é g e k á r n y a l t fejlesztése. h o g y a t r a n z i e n s m a g n o ­ r e n d s z e r m ű k ö d é s é h e z k ö t h e t ő feladatokban a diszlexiások r o s s z a b b u l teljesítenek. m e g b í z h a t ó lokalizációja. ez interferálni fog a k ö v e t k e z ő fixáció során felvett információval. A fejlesztésre v o n a t k o z ó a n e g y é b k é n t az o l v a s ó s z á m o s h a s z n o s m ó d s z e r t talál e b b e n a kötetben. 154 . h o g y a p r o b l é m á s területeken a fejleszthetőség felső határait érjék el. j ó l l e h e t s o k m i n d e n t n e m tu­ d u n k m é g a diszlexiáról. N o r m á l olvasásnál a gyors s z a k k á d o k m e g a k a d á l y o z z á k a láthatósági p e r z i s z t e n c i a m e g n y ú l á s á t . de kialakíthatók általános. hogy súlyos e s e t e k b e n s z ü k s é g e s e g y á r n y a l t a b b . azaz a „láthatósági p e r z i s z t e n c i a " a fizikai inger idejénél h o s s z a b b lehet. e l ő n y ö s e n p s z i c h o t e r á p i á v a l k i e g é s z ü l v e ( l á s d például S z e b e n y i n é N a g y . hogy egyetlen kiemelt te­ rület (például a m o t o r o s k é p e s s é g e k ) fejlesztése olyan erőteljesen hat m i n d e n m á s k é p e s ­ ségre. U g y a n í g y rosszabb a diszlexiások teljesítménye az ala­ c s o n y téri-frekvencia és alacsony téri-kontraszt feldolgozását i g é n y l ő feladatokban. mint a betűk sta­ bil fixációja. de a diszlexia-veszélyeztetettség n e m m i n d i g igazolódik be. mint a m e g f e l e l ő e n olvasóknál. 1993). A p r e ­ venció és r e e d u k á c i ó i g é n y e egyre erőteljesebb h a z á n k b a n is. A z idővel való versenyfutás e g y i k oka. A m a g n o r e n d s z e r válaszának f e n n m a r a d á s i ideje.k ü l ö n is. h o g y az olvasás súlyos z a v a r a i n a k h á t t e r é b e n sokféle ok h ú z ó d i k m e g . h a n e m a valódi fejlődési zavar i n k á b b diszfázia. A r e e d u k á c i ó során a l k a l m a z o t t fejlesztő m ó d s z e r e k azon kívül. a m e l y e k a k i s m é r e t ű t á r g y a k sta­ bil azonosítását. KUTATÁSI EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA A GYAKORLATBAN A diszlexiásokkal végzett kutatások e l m ú l t évtizedeiben gyűjtött a d a t o k e g y é r t e l m ű e n iga­ zolták a z o k a t a m i n d e n n a p i tapasztalatokat. h o g y m e g t ö r t é n j e n . 1999). L é n y e g e s eltérést m u t a t a d i s z l e x i á s o k r a és a j ó l o l v a s ó k r a j e l l e m z ő kritikus fúziós frekvencia. A nyelvi r e n d s z e r zavarai viszonylag korán felismerhetők. és a lassabban d o l g o z ó p a r v o r e n d s z e r t a vizuális i n f o r m á c i ó megfelelő területeire irányítja. A t r a n z i e n s a l r e n d s z e r deficitjére utal J o h n S t e i n n e k és m u n k a t á r s a i n a k s z á m o s ered­ m é n y e . m é g p e d i g sok­ féle ok miatt n e m az. m i n d e n k é p p e n arra kell. az észlelési és m e g i s m e r é s i funk­ ciók m i n d e g y i k e k ü l ö n . de r e m é n y e i n k szerint erre h a m a r o s a n sor kerül. 1999). és egy-egy oki t é n y e z ő m e g n y i l v á n u l á s a is sokféle lehet. Ez az u g y a n c s a k n é h á n y s z á z a d m á s o d p e r c n y i idő m e g n ő h e t a téri-frekvencia n ö v e k e d é s é v e l . Az olvasás d i n a m i k u s folyamat. Ennek standardizált módszerei hazánkban m é g n i n c s e n e k . A m e g f e l e l ő fejlesztésnek e l e n g e d h e t e t l e n feltétele a k é p e s s é g e k n a g y o b b k ö r é n e k fel­ mérése. h o g y a z ó v o d á s k o r végére k i b o n t a k o z ó k é p e s s é g e k m ű k ö d t e t é s e a m i n d e n n a p i k o m m u n i k á c i ó b a n már eleve b e é p í t o l y a n k o m p e n z á l ó m e c h a n i z m u s o k a t . a m a g n o r e n d s z e r m e g f e l e l ő m ű k ö d é s é h e z k ö t ö t t vizuális fe­ l a d a t b a n találtak eltéréseket. Az a l k a l m a z o t t m ó d s z e r e k célpontja lehet egy-egy nyil­ v á n v a l ó a n alulfejlett k é p e s s é g kiemelt fejlesztése. és e n n e k sokféle l e h e t ő s é g e kí­ nálkozik. lokalizálását hivatottak követni. hiszen láthattuk.

138-154. (szerk. W . MARSH. 682. phoneme detection and learning to read. G.M. J. (1990): Rhyme. HAZÁN V. Academic Press. Neuroscience Letters... 1110-1 123. (1989): The alphabetic principle and learning to read.G. (1973): Dyslexia: A neurolinguistic study of traumatic and developmental disorders of reading. (1995): Dyslexia and corpus callosum morphology. (1983): Categorizing sounds and learning to read: A causal connection. . MANGUN. Marshall. (1995): Brain potentials in developmental dyslexia: Differential effects of word frequency in human subjects. CULBERTSON. J. . D. I. I. 36. GILGER. S. 16. J Speech Language Research. J. A m i n d e z t l e h e t ő v é t e v ő i d e g r e n d s z e r r u g a l m a s s á g a a z o n b a n a 10. CSÉPÉ. J. Lawrence Erlbaum Associates Inc. ADLARD A . OGLESBY. 35. migraine. W . 341-354. A . 19. A.. (1997) HYND. . 79. J. I. W . M C B R I D E . . G . P. E z t k ö v e t ő e n a fejlesztő p e d a g ó g u s d o l g a egy­ re n e h e z e b b . 165-178. 30. T. A m e n n y i b e n a g y e r m e k 7 . GOSWAMI. 55. Reading research: Advances in theory and practice. Harvard University Press. 475-500. New York. 469^196... (1990): Brain morphology in deve­ lopmental dyslexia and attention deficit disorder/hyperactivity. (1994): Visual event-related potentials of dyslexic children to rhyming and non-rhyming stimuli. CROSSLAND. GESCHWIND. Child Development. Archives of Neurology. (1985): Beneath the surface of developmental dyslexia.. Journal of Experimental Psychology. (1877): Disturbances of speech. M . BADDELEY.. GALABURDA A.F. 801-802. M„ BRADLEY. LIVINGSTONE M.. H . (1991): Physiological and anatomical evidence fora magnocellular defect in developmental dyslexia. I. L. J. 222-233. ELIOPULOS. B. Basel. (eds).. JOHANNES. P. 919-926. .W. 76. 18. 3.. V. 4. J.. (1983): Developmental deep dyslexia? Cortex. Cross-lingusitic studies of dyslexia and early language development. P. Archives of Neurology. Luxembourg. Kéz­ irat. 273. L. 63.. HIEN. T. MEIXNER ILDIKÓ (1993): A diszlexia prevenció. 32-38. KRAUS.. D . MEIXNER ILDIKÓ (1974): Új segédanyagok a diszlexia korrekciójához. Zeimssen's Cyclopaedia. BEHAN. O.M. KUSSMAUL. Y. E. ZECKER. SHANKWEILER. A. Strömqvist. BYNG. rosszul m ű k ö d ő k o m p e n z á c i ó s t e c h n i k á i t . In: Bower. . P . (1974): Disorders of higher cortical function in children. CSÉPÉ VALÉRIA. (eds). (1997): Auditory event-related potentials in the study of developmental language-related disorders. (1997): Towards the clinical application of the mismatch negativity evokes potential component. 40(6). 521-552. (1996): Neuropsychology for clinical practice.. Budapest. LUNDBERG. G. S. (1984): Laterality. OSMAN-SÁOI JUDIT. HYND. NIXON. A . J. A fejlesztő p e d a g ó g u s d o l g a tehát a k k o r lesz k ö n n y e b b . CARRELL.): Gyógypedagógiai alapismeretek. J . PENNINGTON. K. M. In: Geschwind. LUNDBERG. N . MOLNÁR Márk (1998): Similarities and differences of deficient phoneme processing in aphasia and dyslexia. C . (1994): Learning to read: the role of short-term memory and phonological skills. 39. WEISS MÁRIA ( 1996): Tanulási zavarok . (1969): Interaction of information in word recognition.J. F. életéve előtt n e m g y a n a k s z u n k . Coltheart. h a t é k o n y fej­ lesztést e l s ő s o r b a n ez előtt t u d u n k v é g e z n i . T. G . 161. HITCH. 1 12-1 33. N.F. (1997): The impact of orthographic consistency on dyslexia : A GermanEnglish comparison. C . G. In: Geschwind. ADAMS. 42. S . (1996): Auditory neurophysiologic responses and discrimination deficits in children with learning problems. J. K.8 . 70-82. GAUGER L. ELTE Kiadó. Zidar. Selected Papers on Language and the Brain? Boston studies in the philosophy of science. ABOITIZ. Budapest. Cognition. Boston. CSÉPÉ VALÉRIA (2000): Az olvasás és írásképesség zavarai. KUSSMAUL. hormones and immunity.386-418. N . GESCHWIND. E.. S .. R. MA. LEONARD. In: Shankweiler.M.. 88(18): 7943-7947. FRITH. BRYANT.. Proc Natl Acad Sci USA. M.. LIVINGSTONE. GALABURDA. A. LANDERL. 200. le kell é p í t e n i a g y e r e k saját.Y. Gyógypedagógia.. (1983): Surface dyslexia. A sokféle. O . Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. N . D . 183-186. HARBECK. . ha ezeknek hatásvizsgá­ lata is r e n d e l k e z é s ü n k r e áll. DEFRIES.M. LOMBARDI. A.. 52. New Jersey. Cambridge.. A. N . Proceedings of the National Academy of Sciences. A . S.. ELIOPULOS. 80-92. (1981): A cognitive-developmental theory of reading acquisition. J. MEIXNER ILDIKÓ.alapján n e m i s v á r n á n k e n n e k m e g j e l e n é s é t . v i s z o n y l a g k é s ő n k e z d h e t ü n k b e l e a fejlesztésbe. P. ( 1991 ): Learning about spelling sequences: The role ofnsets and rimes in analogies in reading. T. H. 315-334. GONZALEZ. LEVITSKY. Journal of Clinical and Experimental Neurophysiology. BRYANT.3 0 1 . Reidel. és a fejlődést á l t a l á b a n is serkenti. EDMONDS. 62. MUNTE. G„ FRIEDMAN. M. Nature. D. GESCHWIND. HULME. Evoked and event-related potentials in hearing research and clinical application. Quarterly. J.. 3 0 ] . DESBERG. 195.S. Science. R. PRIOR.. WIMMER. B E H A N . A . (1982): Left handedness: association with immune disease. . NOVEY. A. (1998): Speech perception in children with specific reading difficulties (dyslexia). 354-369. A. U.T. A. . GALABURDA. J .E. ( 1998): A twin family study of the association between immune system dysfunction and dyslexia using blood serum immunoassay and survey data. GATHERCOLE.NO L. .. (Eds): Clinical Neurophysiology. V. J. MCDOUCALL. . In: Stalberg. NICOL.. (1985): Developmental dyslexia: Four consecutive cases with cortical anomalies... 1272-1284. (1974): Working memory. S. H . 109-121. FRITH. . Karger.. J. COHEN. S. 5097-5100. G. RIDDOCH. Audiology and Neuro-Otology. 14. 634-654. LIBERMAN. C . C M . J. Walker. alliteration. Psychological Review. DYKMAN... L. T... SHANKWEILER. M . . N . (eds). LIBERMAN. Journal of Experimental Child Psychology. M. OSMANNÉ SÁGI JUDIT (2000): A fejlődési diszlexiára (FDL) jellemző beszédhang­ feldolgozási zavarok eltérési negativitás (EN) korrelátumai. L E P P À N E N . speech perception.. O.429^138.428-521. GESCHWIND. Archives of Neurology. T. P . ú j o n n a n kialakított fejlesztő m ó d s z e r k ö z ü l nem könnyű választani. MORTON.. D . In: Csépé. V. In: Illyés S . New Jersej. N. a fejlesztés m ó d s z e r e p e d i g a specifikus k é p e s s é g e k r e is hat. ROSEN. Idézi: Temple. Náátanen. G . 2. ha a d i a g n ó z i s korai és p o n t o s . (1985): Cerebral lateralization: Biological mechanisms. Phonology and reading disability. Journal of Educational Psychology. (eds) Cerebral dominance: The biological foundations. G. J. P. . Science. A. Monduzzi Editoré. BADDELEY. USA. R. BLACK. K. G . E. L. 310-333. N . reedukáció módszer. C.. In: Patterson. ( 1968): Human brain: Left-right asymmetries in temporal speech region.S. Galaburda. PARSONS. R. (ed). P. (1993): Evidence for a magnocellular defect in developmental dyslexia. MANN. Science. 58. S. A. 157 FELHASZNÁLT IRODALOM ACKERMAN. SMITH. N. DRISLANE F. B. A . Hillsdale. associations and pathology. ELLIS. LORYS.M.. Brain and Cognition. M. MONK. M„ W E L C H . (1980): Reading disability: Methodological problems in information processing analysis.. T.971-973.. A. R. SHERMAN. 47. De Weerd. 156 . Annals of the New York Academy of Sciences. MCGEE. (1995): Phonological processing. életév táján e g y r e i n k á b b c s ö k k e n . JOHNSTON. D.C H A N G . Academic Press. 26. LIBERMAN. V. GESCHWIND. 2 8 9 . KOCH. G . hi­ szen e z e k k o r á b b a n i s m e r t e t e t t széles m ó d s z e r t a n i repertoárja e h h e z is segítséget nyújthat. ..... B . E. ÉS MOLNÁR. úja­ kat kell kiépíteni és stabilizálni. J . Szűcs DÉNES. 301-330. Surface Dyslexia.. New York. P. In: MacKinnon. Official Publications of the European Communities. A. C. BRADLEY. GALABURDA. Washington D C . MACLEAN. . GREEN. D . E.. R. MASTERSON. V.D. LARSEN. Budapest. ROSEN G. GESCHWIND. CSÉPÉ VALÉRIA.Y. 549-555. (1997): Brain morphology in children with specific language impairment. COLTHEART.R. hasznos iránytűként m ű k ö d h e t azonban. S. and reading disability. Integrative review. Liberman. UCB Kiskönyvtár.. LYYTINEN. R.. . APA. 419-421. NOVEY. 79-105. and developmental learning disorder. Itt p e d i g v i s s z a k a n y a r o d h a t u n k a kutatási m ó d s z e r e k h e z . SEMRUD-CLIKEMAN. (1997): Does language make any difference in reading acquisition? In: Olofsson. Developmental Psychology...P. . U. HALL. Magyar Pszichológiai Szemle.. Q J Exp Psychol A 51(1): 153-177.. HOLMES.Dyslexia. 88-90. (ed): The psychology of learning and motivation. Bologna. 133-140. N . Brain and Language. (1990): MRI evaluation of the size and symmetry of the planum temporale in adolescents with developmental dyslexia. I.. H . F.. M . . U. . (1993): Working memory and language. University of Michigan Press.V. . C. M. M. Riccio. (eds). Annals of Neurology. KOTZIN. P. ODEGARD.

FOWLER.S. v i s s z ü k t o v á b b . 309-339. . (1928): Specific reading disability strephosymbolia. Psychophysiology. . majd statisztikai ada­ tokkal bizonyítottuk a logopédiai óvodai csoport szükségességét. (1988): Explaining the differences between the dyslexic and the garden-variety poor reader.T. 1378. LOGOPÉDIAI CSOPORTOK. (1998): Speech phones are a replication code. K. B YMA. SZEBENYINÉ NAGY ÉVA (1999): Iskolás diszlexiások vizsgálata és az újabb szempontokkal bővült terápia. 81-84. (1995): K J : A developmental deep dyslexia. TANIMURA R. E z t a m u n k á t f o l y t a t v a i n d u l t u n k 1991/92-ben a l o g o p é d i a i iskolai e l s ő o s z t á l y u n k k a l . K . N A C E K . M. Neuroreport. . J . P.. SHAYWITZ. 74-77. M . nem olvasok.. t o v á b b i b ő v í t é s alapján 3 2 l o g o p é d i a i álláshellyel r e n d e l k e z i k a k ő b á n y a i h á l ó z a t . A l o g o p é d i a i c s o p o r t o k . A diszlexia kezelése. C M ..S. 108-121. G. 1095-1099. KEENAN. (1996): Language comprehension in language-learning impaired children improved with acoustically modified speech. M . . K . S. JENKINS.E. .. 16-17. C. X. FULBRIGHT. S. SHAYWITZ. P . M . I. A l o g o p é d i a i o s z t á l y o k a t ö n k o r m á n y z a t i e n g e d é l y lyel k i s l é t s z á m ú o s z t á l y o k k é n t a felső t a g o z a t b a n is e g y ü t t tartjuk. Hove. l o g o p é d i a i . . Tankönyvkiadó. NAGARAJAN. 337-340. N . (1996): Cerebral organization of component processes in reading. (1992): A positron emission tomographic study of impaired word recognition and phonological processing in dyslexic men Arch Neurol 54 (5). H.KŐBÁNYÁN KONDOR EDIT SHANKWEILER. TEMPLE. P. RANSCHBURG P . Főiskolai jegyzet. D . 11. SCHREINER. . 562-573. J . 1221-0238. WANG. C. F . s z á m í t ó g é p e k k e l s z e r e l t ü k fel a l o g o p é d i a i o s z t á l y o k a t . W . (1996): Developmental characteristics of topographic EEG in school-age children using an autoregressive model. E l v é g e z t ü k a z e l s ő n a g y átfogó ó v o d a i p r e v e n c i ó s s z ű r é s e i n k e t . Gyermekünk. PU-GH.. . HOWARD. MILLER. ANDREASON. m e l y e k p é n z ö s s z e g e i b ő l b ő v í t e t t ü k esz­ k ö z p a r k u n k a t .e s t a n é v r e . ORTON. R .. LIBERMAN. M . 294-305. 3 0 l o g o p é d u s ! A 2 0 0 1 / 2 0 0 2 . . R . G. DONOHUE B. M . (1990): Event-related potentials to visual and language stimuli in normal and dyslexic children. 14-15. Cognitive Neuropsychology.. §) a l o g o p é d i a i s z a k s z o l g á l a t . i g é n y szerinti s p e c i á l i s m e g s e g í t é s e k k e l ( k o r r e p e t á l á s .. VEKERDY ZSUZSANNA (1969): Nem írok. GORE.. TAYLOR. CONSTABLE R . SKOYLES. 158 159 . 27. Novak Rudolf és Társa. (1985): Deep dyslexia in childhood? Brain and Language. SHANKWEILER.R. M i n d e k ö z b e n t ö b b n y e r t e s p á l y á z a t o t í r t u n k .MORGAN. 30-31. Fej­ lesztő Pedagógia Különszám. Science. STACKHOUSE. 3. osztály kezdte meg működését. 531-545.b e n l é t e s ü l t a K i s e g í t ő I s k o l á b a n . 90. BARTLING.. Journal of Learning Disabilities. P. o s z t á l y o k b e i n d í t á s a s o k r é t ű f e l a d a t o k a t rótt r á n k : 1988-ban M e i x n e r I l d i k ó segített a szervezési m u n k á l a t o k b a n . K é t i s k o l á b a n l o g o p é d i a i 5. amely jelenleg a K o m p l e x Általános Iskola és Szakszolgáltató K ö z p o n t tagozataként mű­ ködik. 50(2). D. o s z t á l y o k m e l ­ lett s t á t u s z o n k ü l ö n l .. FLETCHER. New York. G. 318-327. 1999/2000-es t a n é v ü n k m o t t ó j a m á r a z volt: 3 0 év.A. 19 iskolát. The phonological-core variable-difference model. . Budapest. writing and speech problems in children. W .l l o g o p é d u s áll. 119. Journal of the American Medical Association. a b e s z é d j a v í t á s alapellátás. SIEGEL. 2 1 . 590-604. o s z t á l y i g visszük a r á s z o r u l ó k a t . 3 4 . M A R K . J .A. 5. Fejlesztő Pe­ dagógia Különszám. 2. így indulhatott be 1990/9l-ben az első logopédiai nagycsoportunk. SNOWLING. L. (1979): The speech code and K ő b á n y á n 1956 ó t a folyik l o g o p é d i a i gyakorlati m u n k a . . J . Brain Topogr 8(3). amely ingyenes. . . FUSCHER.T. B. VASSNÉ KOVÁCS EMŐKE (1977): Szemelvények a diszlexia köréből. (1999): Diszlexia-veszélyeztetettek kiszűrésének lehetőségei az Inizan-teszttel.C. . 271. S„ BEDI.793-824. L. DEIKMEL. STANOVICH. M . 261-263. A z első főfoglalkozású l o g o p é d i a i álláshely 1 9 6 9 . ORTON. . MAISOG J . ( 1 8 9 6 ) : A case of congenital word-blindness. SNOWLING. . Brain. RACK. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A k ö z o k t a t á s i t ö r v é n y é r t e l m é b e n (Kt. (1980): Development of grapheme-phoneme correspondence in normal and dyslexic readers. SKUDLARSKI. L.. OSZTÁLYOK MŰKÖDÉSE A GYAKORLATBAN . s s z e r e l t ü k fel a s z ü k s é g e s teszt­ anyagokkal. Med Hypotheses. (1986): Phonological dyslexia and dysgraphia: A developmental analysis. OGAWA T. 1991-ben h o z t u k l é t r e a kerületi v i z s g á l ó á l l o m á s u n k a t .. VASSNÉ KOVÁCS E. Psychology Press. Cognitive Neuropsychology.. J. W . M e g i s m e r k e d t ü n k a fejlesztő szoftverek h a s z n á l a t á v a l . REMSCHMIDT. W . D. t o v á b b á 2 ó v o d a i l o g o p é d i a i fejlesztő n a g y c s o p o r t o t . (1997): Developmental cognitive neuropsychology.. A . (1939): Az emberi tévedések törvényszerűségei. STUART. 1995/96-ban újabb logopédiai n a g y c s o p o r t és újabb iskolában logopédiai 1. 167-173. BRONEN. Az learning to read.Y. (1937): Reading. TÁLLAL. 12. J. Buda­ pest. RUMSEY J . 12. W I S E D .. 29. p s z i c h o l ó g u s i f o g l a l k o z á s o k ) . SCHULTE-KORNE. Norton. SONODA H. K . (1998): Auditory processing and dyslexia: TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS: evidence for a specific speech processing deficit. KATZ. T . S.E. Jo­ urnal of Experimental Child Psychology. . R . 2. M . 216. E z e n c s o p o r t o k . S. Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory. ahová jórészt a logopédiai nagycsoportból kerültek a gyerekek. E l l á t u n k 19 ó v o d á t . MERZENICH. P.. b e é p í t v e e z e k e t a l o g o p é d i a i c s o p o r t o k b a n folyó m u n ­ kánkba. British MedicalJournal.

Az általunk k e z e l t g y e r m e k e k részképesség-struktúrája n a g y o n eltérő fejlődést m u t a t . akik a logopédiai csoportból. figyelem­ k o n c e n t r á c i ó s zavarok.az első és m á s o d l a g o s k o m m u n i k á c i ó s r e n d e l l e n e s s é g e k k e l foglalkozik. Itt áll s z á m u k r a megfelelő idő rendelkezésre a fejlődési egyenet­ lenségeik l e k ü z d é s é r e . T u d n i kell azt. E g y l o g o p é d u s m u n k á j a során m i n d e g y i k fent e m l í t e t t k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó g y e r m e k k e l k a p c s o l a t b a kerül. Beszédfogyatékos (beszéd.í r á s elsajátításához nélkülözhetetlenek.a b e s z é d f o l y a m a t hibái ( d a d o g á s . aki rossz artikulációs m o z g á s s a l . F e j l ő d é s ü k b e n e l a k a d t g y e r m e k e i n k n é l e l m o n d h a t ó .és nyelvi fejlődésben a k a d á l y o z o t t ) az a g y e r m e k . hipermotilitás is j e l l e m z i . p s z i c h o ­ lógiaira stb. h o g y ez a k ü l ö n n e v e l é s s z ü k s é g s z e r ű . s z á m o s tünetet e g y ü t t m u t a t ó (tünetegyüttest) g y e r m e k e k kerülnek. h i s z m i n t a nyelvi k é p e s s é g z a v a r a is megmutatkozik. azaz a p p e r c e p c i ó hi­ ányával állunk s z e m b e n . de sok e s e t b e n érinti a b e s z é d f o g y a t é k o s s á g o t is. 160 161 .az a k a d á l y o z o t t beszédfejlődés. e l k e z d h e t i k az általános iskola 1.k o m p l e x t u d o m á n y (pedagógiai d o m i n a n c i á j ú ) . a részképesség-zavarok h a l m o z o t t előfordulását éreztük m e g .az o r r h a n g z ó s beszéd. Majd a speciális j e l l e g ű m u n k á n a k folytatódnia kell a logopédiai o s z t á l y o k b a n is. így sok esetben h i p e r m o t i l i s s á válik.o k t a t ó m u n k á j á t végzi. A A LOGOPÉDUS FELADATA megfelelő feltételeket. azaz p e r c e p c i ó . felszámolására.az artikulációs z a v a r o k . Beszédhibás az a g y e r m e k . Más fogyatékos c s o p o r t b a tartozó g y e r m e k e k j e l l e m z ő i n e m h a t á r o z h a t ó k m e g egysége­ sen. Az e n y h e részfunkció-gyengeségtől a k o m p l e x személyiség-. Ez a l a p o s s z a k m a i tárgyi tudást. . napi rendszerességgel. A beszédfogyatékos gyermekek számára elengedhetetlen. de á t m e n e t i j e l l e g ű is e g y b e n . DIAGNÓZIS. Indokaink: A logopédiai ó v o d a i csoportokba. A súlyos b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k e t parciális (részleges) teljesítményzavarok. E z e k hatására a b e s z é d f o g y a t é k o s o k n á l m á s o d l a g o s p s z i c h é s e l t é r é s e k ( s z o r o n g á s . G y a k o r l a t i m u n k á n k során m e g t a p a s z t a l v a a gyerekek egy r é s z é n e k súlyos tüneteit. általános m o t o r o s nyugtalanság. integrálhatóvá válik a további együttnevelésre. m e l y a b e s z é d h i b á k felszámolását és a A TERÁPIÁNKRA SZORULT GYERMEKEKRŐL: SAJÁTOSSÁGOK.az olvasás és írás z a v a r a i n a k javítására. Ha a funkció m ű k ö d é s e zavart. -deficit ide s o r o l h a t ó .az afázia. H a b á r m e l y funkcióban e l m a r a d á s vagy zavar keletke­ zik.A - logopédia: a g y ó g y p e d a g ó g i a e g y speciális részterülete. k o m m u ­ n i k á c i ó s és tanulási k é p e s s é g e k b e n . ebből k ö v e t k e z ő e n a beépítés elégtelen. . a k k o r a nyelvi fejlődés és az iskolai ta­ nulás n e h e z í t e t t lesz. h i p e r m o t i l i t á s és/vagy m a g a t a r t á s i z a v a r o k stb. vagy az életkoruk szerinti ál­ talános iskolai osztályfokot folytathatják. amit elvárunk. h a d a r á s ) . h a n g c s e r é k k e l v a g y k i h a g y á s o k k a l beszél. osztályból visszakerülnek a többsé­ gi c s o p o r t o k b a . A m e n n y i b e n a g y e r m e k n e k a speciális intenzív fejlesztéssel és a g y a k o r l á s o k k a l a kellő érési időt is biztosítani tudtuk. és h o z t u k létre az első logopédiai fejlesztő n a g y c s o p o r t o t . .) a l a k u l h a t n a k ki.a k ü l ö n b ö z ő h a n g k é p z é s i zavarok. . H i s z m i n d e n évben v a n n a k olyanok. kiesik e g y l á n c s z e m . Oka. p r e v e n c i ó s m u n k a . h o g y a fejlődés k o r a i szakaszában kis l é p é s e k b e n . akinél ve­ leszületett vagy szerzett idegrendszeri m ű k ö d é s i zavarok és k ö r n y e z e t i h a t á s o k k ö v e t k e z ­ t é b e n j e l e n t ő s m é r t é k ű b e s z é d f o g y a t é k o s s á g áll fenn. H i ­ á n y o z h a t n a k v a g y k e v é s b é fejlettek l e h e t n e k a z o k a k é p e s s é g e i . intenzíven. A g y e r m e k az inger b e é p ü l é s e előtt már­ is m á s ingert keres m a g á n a k . SPECIÁLIS IGÉNYEK b e s z é d f o g y a t é k o s o k n e v e l ő . hogy az iskolaköteles kor előtt m e g k e z d ő d j é k a speciális fejlesztő. D i a g n o s z t i k a i i s m e r e t e k birtokában kezelési tervet kell elképzelnie. ül. A diszlexia. szakorvosira. hogy a z e l e m i érzékeléseikből n e ­ hezen lesz észlelés. osztályát. .a m e g k é s e t t beszédfejlődés. t ü r e l m e t . s n e m t u d n a k a k é p e s s é g e k h a r m o n i k u s a n m i n ő s é g i l e g m a g a ­ sabb szintre j u t n i .) irányítania a g y e r m e k e k e t . . . T é n y . p r o b l é m a é r z é k e n y s é g e t kell j e l e n t s e n . g á t l á s o s s á g . A l o g o p é d i a által nyújtott beszédjavításnak ki kell terjednie: . . h o g y az agy b i z o n y o s helyein a b i o k é m i a i r e n d s z e r e k kevés ideig foglalkoznak adott jelekkel. készí­ tenie. Kezelési és terápiás e s z k ö z t á r á b ó l h a t é k o n y segítséget kell t u d n i a nyúj­ tani a r á s z o r u l ó k n a k . diszgráfia m i n t részképességzavar. Az észlelt d o l g o k n e m kapják m e g azt a szintet. majd a m á s o d i k a t is. t o v á b b á indítottuk be két általános iskolánkban a logopédiai osztályok f e l m e n ő rend­ szerét. szegregált fejlesztésük szük­ ségességét. m e l y e k az o l v a s á s . N e m é r z é k e l i k az idő m ú l á s á n a k j e l e n t ő s é g é t sem.a g é g e nélküli beszéd. és s ú l y o s a b b e s e t b e n további vizsgálatokra (szakbizottságira. általános tanulási za­ varig terjedhetnek. M é g i n k á b b a tudatos p e r c e p c i ó .a halláscsökkenésből eredő beszédhibák. E z e k m e g t a n u l á s á h o z m a g a s r e n d ű pszichikai funkciók integrált m ű k ö d é s é r e v a n szükség. Ez rontja a tanulási f o l y a m a t o k a t . . iskolai osztályokba a h a l m o z o t t a n p r o b l é m á s . M i n d ­ ezek k ö v e t k e z m é n y e k é n t p e d i g m á s o d l a g o s p s z i c h é s sérülések és m a g a t a r t á s z a v a r o k tár­ sulhatnak a m á r m e g l e v ő p r o b l é m á k h o z . szakirányú napi fejlesztés lehetőségét csakis a logopédiai fejlesztő óvodai c s o p o r t b a n tudjuk a h a l m o z o t t p r o b l é m á k k a l k ü z d ő g y e r m e k e k s z á m á r a biztosíta­ ni. h i b á s a n k é p z e t t h a n g o k k a l . naponkénti fejlesztés k e r e t é b e n lehet l e g i n k á b b elősegíteni a fejlődésüket. Ez zavart idéz elő a nyelvi. . .

ÁTFOGÓ LOGOPÉDIAI VIZSGÁLAT KÖRE Vizsgálati k é r e l m e t k a p u n k . a N e v e l é s i T a n á c s a d ó s z a k e m b e r e i pedig saját vizsgálataik alapján e g y a r á n t jelez­ hetik k é r e l m ü k e t felénk az átfogó logopédiai vizsgálatra. N a g y segítséget j e l e n t a m u n k á n k h o z . további átfogó. az a l a k . Kerületünkben év elején átfogó artikulációs szűrővizsgálatokat (beszédhibákra kiterjedően) v é g z ü n k a z ó v o d á k b a n a z összes n a g y c s o p o r t o s korú g y e r m e k n é l é s a z ó v ó n ő k j e l z é s e i alapján a k ö z é p s ő s ö k ö n . . Ha e terüle­ teken is e l m a r a d á s tapasztalható. irányok felismeréséről. Részletes a n a m n é z i s t v e s z ü n k fel a szülőtől. audiológiára). részletes. Ez alaptájékoztatást nyújt a g y e r m e k s z e m . .a t e r h e s s é g e k ö r ü l m é n y e i t . így kerülhetnek s z a k o r v o s h o z ( f ü l . s ezek alapján k ü l d t ü k a kiszűrteket a B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s S z a k é r t ő i Bizottsághoz. nagy-finommotorikáját. diszgráfia előrejelzése végett a kerület összes i n t é z m é n y é b e n .E d d i g elért e r e d m é n y e i t . a k ü l ö n b ö z ő tüneteik alapján.h á t t é r m e g k ü l ö n b ö z t e t ő képességéről. s z e m é s z e t r e . mely a fent jelzett r é s z t e r ü l e t e k e t vizsgálja tovább.M i ó t a vesz részt logopédiai foglalkozásokon. Ha 20 p o n t alatti teljesítményű. " . Felszereltük a szükséges m é r ő t e s z t e k k e l . a k ó r h á z i időszak történéseit. a térbeli v i s z o n y l a g o s s á g észleléséről és m o t o r i k u s lekövetéséről. A diszlexia-veszélyeztetettséget a kerületi l o g o p é d u s o k által összeállított s z ű r ő a n y a g g a l végezzük. Ez tartal­ mazza: . Ev v é g é n a k ö z é p s ő c s o p o r t o s ó v o d á s o k artikulációs szűrővizsgálatai folynak (ez elő­ rejelzés lesz a k ö v e t k e z ő tanévre). Ö s s z e h a n g o l t s z ű r ő t e v é k e n y s é g e t végeznek. .t használjuk (Frostig és Inisan alapján M a r o s i t s Istvánná összeállításában). terápiában részesül? Ez az a n y a g eljut a részletes vizsgálatot v é g z ő l o g o p é d u s h o z . A z első l o g o p é d i a i c s o p o r t u n k b e i n d u l á s a előtt m á r v é g e z t ü n k átfogó diszlexia-prevenciós szűréseket. . . A teszten e l é r h e t ő p o n t s z á m 30. R é s z l e t e s e b b iskolaérettségi vizsgálatot a kerületi Nevelési T a n á c s a d ó végez. h o g y a n lehet vele h a l a d n i ? . A l a p u l az „ E l ő r e j e l z ő g y o r s t e s z t I I . beszédállapotát. A diszlexia-prevenciós szűrővizsgálat n e m k o r l á t o z ó d i k év elejére. SZŰRÉSEINK . . 5. az a l a k k o n s t a n c i á r ó l .Emberrajzát.M a g a t a r t á s á t .a szülés k ö r ü l m é n y e i t .k é z koordinációjá­ ról. A k ö r z e t e k b e n d o l g o z ó l o g o p é d u s o k előszűréseik alapján.Óvónői jellemzést. foniátriára. az M S S S T szűrőteszttel m é r i k fel a nagy­ c s o p o r t o s ó v o d á s o k a t az ősz folyamán. a B e n d e r A ( i s k o l á s o k n a k B) v i z u o m o t o r o s koor­ d i n á c i ó t vizsgáló tesztek. az Inisan. további. részletesebb vizsgálat indokolt. ezt igény és m e n e t k ö z b e n felmerülő p r o b l é m á k szerint év k ö z b e n f o l y a m a t o s a n v é g e z z ü k : a logopédiai foglalkozásokon a l o g o p é d u s által tapasztalt t ü n e t e k alapján.a fogazat fejlődéséről. mely tartalmazza: . sz. M i n d e n l o g o p é d i a i csoportba.t a r t a l m i összetevőit.információt k é r ü n k : . osztályba kerülő g y e r m e k n e k r e n d e l k e z n i e kell szakértői javaslattal a b e k e r ü l é s h e z ! alatti ó v o d á b a n .Artikulációs vizsgálatát.p s z i c h o l ó ­ gusok. AZ EGYÉNI. Erre szolgálnak: a Frostig. . 163 162 . U g y a n c s a k év elején szűrjük ki a diszlexia-veszélyeztetettséget m u t a t ó g y e r m e k e k e t a n a g y c s o p o r t o s o k közül. . s m e g k ü l d i k a vizsgálatra v á r ó g y e r m e k előszűrési ered nyeit. továb­ bá az első o s z t á l y o s o k n á l .Meixner-féle szókincsvizsgálatot.Előrejelző gyorsteszt e r e d m é n y e i t . esetleges p r o b l é m á i t ez idő alatt. Az artikuláció vizsgálatát a b e s z é d h a n g o k képzési módja szerint összeállított szó és h o z ­ zá k a p c s o l ó d ó k é p a n y a g adja.a szoptatásról. akit o p t i m á l i s e s e t b e n (é pasztalataink alapján is) az é d e s a n y a kísér el. a térbeli helyzet. s az e r e d m é n y e k alapján t e r v e z n e k fejlesztő fog­ lalkozásokat a r á s z o r u l ó k n a k . hogy a kerület v a l a m e n n y i ö n k o r m á n y z a t i m ű k ö d ­ tetésű óvodájában az 1998/99-es tanév óta ó v o d a p s z i c h o l ó g u s segíti a p e d a g ó g i a i m u n k á t . lefolyását.g é g é s z e t r e .M i l y e n e g y é b foglalkozásban. figyelmi állapotát. MÓDSZEREINK Az ó v o d á k egy részében az ó v ó n ő k a Prefer-teszttel v é g e z n e k felmérést a n a g y c s o p o r ­ tosoknál. v a l a m i n t az első o s z t á l y o s o k olvasás-írás-vizsgálatai a diszlexia. S z ü l ő v e l e g y e z t e t e t t i d ő p o n t b a n fogadjuk a g y e r m e k e t . VIZSGÁLATI ANYAGAINK. m e g k é s e t t beszédfejlődés esetében a k i s c s o p o r t o s o k o n is. pszichológiai-pszichiátriai vizsgálatra vagy a szakértői bizott­ ságok vizsgálataira. a r i t m i k u s s o r o k követési k é p e s s é g é r ő l . v a l a m i n t az ó v ó n ő k és a p e d a g ó g u s o k jelzései alapján vizsgáljuk a rászorultakat.o r r .i s k o l a . . s itt a kellő diagnosztikai i s m e ­ retekkel r e n d e l k e z ő l o g o p é d u s o k végzik az átfogó. A l o g o p é d u s o k t ó l előszűrési a n y a g o k a t k a p u n k a vizsgálatra váró g y e r m e k r ő l . A g y o r s t e s z t h e z k a p c s o l t a n m i n d e n k é p p figyelembe kell venni a g y e r m e k artikuláció­ ját. egyéni vizsgálatokat a k ö r z e t b e n dol­ g o z ó l o g o p é d u s k o l l é g á k (és a szülő) kérésére. a n n a k időtartalmáról.1991-ben h o z t u n k létre K ő b á n y á n logopédiai vizsgáló k ö z p o n t o t . a n n a k a l a k i . az ó v o d a . egyéni szakvizsgálatra utalják a k o l l é g á k a g y e r m e k e k e t . az iskolákban p e d i g i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k m ű k ö d n e k . a vele való terápia nehézségeit. a K é k v i r á g u.

számfelismerése. i s m e r k e d é s r e .nyelvi z a v a r o k k a l k ü z d e n e k .Az auditív e m l é k e z e t vizsgálata hangokra. m o n d a t o k r a . M o n d a t i s m é t l é s (Prefer) a 10-12. A súlyos b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k . mit vár a vizsgálattól. nehéz szavak utánmondási képességét. ábramásolását. Megjegyzés: A vizsgálat a n y a g a és az a n a m n e s z t i k u s a d a t o k b i z a l m a s jellegűek.T e s t s é m a i s m e r e t e . alakja részletezettségét.) Időbeli tájékozottságáról t u d a k o z ó d u n k : hét napjai.familiáris a n a m n é z i s r ő l : testvérek száma. Emberrajz készítése Snijders Oomen nonverbális intelligenciateszt Figyeljük ceruzafogását. Fel­ jegyezzük beszédhibáját. .k e v e s e b b .h o l n a p f o g a l m a i . E l v á r h a t ó .T á j é k o z ó d á s a térben. J e l e n e s e t b e n e g y n a g y c s o p o r t o s k o r ú ó v o d á s vizsgálatáról szólok. hisz e n n e k z a v a r a k o m o l y olvasási-írási n e h é z s é g e k e t o k o z h a t az iskolában. vonalvezetését. v a l a m i n t a d i s z g r a m m a t i z m u s megfigyelésére. . a gyerek s p o n t á n b e s z é d é n e k megfi­ gyelésére. szóbeli inst­ r u k c i ó k alapján. M e c h a n i k u s s z á m o l á s a t ö b b .u g y a n a n n y i fogaimar. használatára. esetleges problémájuk. erre a s z ü l ő figyel­ mét is felhívjuk.a kombinációs készségüket. . 164 165 . h o g y 4 h a n g i g . m i k é p p telik el egy n a p j u k stb. . ha a gyer­ m e k n e m h a j l a n d ó leválni a szülőről.Vizuális e m l é k e z e t e t t á r g y k é p e k azonosításával. térbeli tájékozódás: testrészeit ismertetjük fel. szavakra.Lateralitást vizsgálunk: k é z .akik h o z z á n k kerülnek vizsgálatra .gyermekbetegségeiről. K é r d e z z ü k tőle a l a p v e t ő családi ismereteit ( a n y a . Szintén szerialitási készséget m u t a t .b a l . Bender A-tesztfelvétele V i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó t n é z ü n k . é v s z a k o k .a vizuális e m l é k e z e t ü k e t .k ö z ö s s é g b e kerülésének időpontjáról. m o n d a t i g tudjon szó szerint ismételni. 10-es s z a m k o r b e n tartoznak ide. A g y e r m e k k e l a vizsgálatot k é t s z e m é l y e s h e l y z e t b e n v é g e z z ü k (kivételt jelent. Számtani alapismeretek K ö z b e n megfigyeljük beszédszervei m ű k ö d é s é t . . (Ezt 6.e l ő z e t e s s z a k o r v o s i vizsgálati e r e d m é n y e i r ő l . . úgy ő is b e n t t a r t ó z k o d h a t a vizsgálat alatt).f e l s ő részére. képolvasásra.l á b . Általános tájékozódás Ez l e h e t ő s é g e t biztosít beszélgetésre. .Vizuális m i n t a követésével szerialitási k é p e s s é g e t n é z ü n k .csecsemőkori magatartásáról. Történetnél 9 lényeges e l e m b ő l 7-et kell visszaidéznie. a p a n e v e . Ezekkel a feladatokkal a m e c h a n i k u s rövid távú verbális e m l é k e z e t é t nézzük. különbség megfogalmazását. ezért e s e t ü k b e n ezt a tesztet vesszük fel értelmi k é p e s s é g e i k felmérésére. szókincsre.. . 3-4 szóig idézzen vissza a n a g y c s o p o r t o s g y e r m e k . .s z e m d o m i n a n c i á t .és beszédfejlődéséről.. T e r m é s z e t e s e n a z é l e t k o r á n a k m e g f e l e l ő v i z s g á l a t o t v é g e z z ü k el. relációs szavak i s m e r e t é r e . a l s ó . s a rövid távú verbális történetemlékezetet.. k e d v e n c időtöltéseiről.Vizuális p e r c e p c i ó t vizsgálunk formák. neveztetjük m e g . t e g n a p . . . c s a l á d b a n for­ dult-e e l ő b e s z é d h i b a stb. . szájtéri finom­ motorikus tevékenységét. p a p í r o n a térkitöltését.A b e s z é d vizsgálata: kiterjed a spontán b e s z é d r e . formák j e l e k felismertetésével. feladatlapon: egyszerű tárgyakat kell rajzolnia a papír j o b b . rajznyomatékát. . m ű v e i é tek o-os. DPT-teszt felvétele (diszlexia-veszélyeztetettség vizsgálata - Marsits Istvánné) Ez a teszt sokrétű tájékozódást nyújt s z á m u n k r a . s z í n r i t m u s i s m é t l é s . . állapotát. E b b e n vizsgáljuk: a m o z a i k részteszttel a vizuális rész-egész v i s z o n y o k észlelését. n y e l v m o z g á s á t .szülő m i l y e n p r o b l é m á t érez g y e r m e k é v e l k a p c s o l a t b a n .o t t h o n i viselkedéséről. S z í n i s m e r e t é t is e k k o r t é r k é p e z z ü k fel. beilleszkedéséről.A hallási differenciáló k é p e s s é g vizsgálata n a g y o n fontos. rajzmozgását. i n f o r m á c i ó s j e l e k r e vo­ natkozóan. .m o z g á s . i r á n y o k észlelésére. h o g y a n j ö t t e k a vizsgálatra.T é r b e l i é s i d ő b e l i r i t m u s é r z é k vizsgálata: s o r a l k o t á s . m i b e n kér segítséget. . r i t m i k u s taps i s m é t l é s e tartozik ide. .5 éves k o r után végeztetjük.) . önálló versmondását. . történetre vonatko­ zik. fogalomalkotását. A k e r e s z t e z e t t feladatokban a j o b b kezével kell m e g f o g n i a a bal lábát stb.

A l é t s z á m 12-15 fő c s o p o r t o n k é n t . m o z g á s által testi e g y e n s ú l y é r z é k e l é s é t ki­ fejlesztenie. . ezt a gyer­ m e k figyelmi állapota szerint választhatja m e g a vizsgáló. úgy a B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s Szakértői Bizottsággal való egyeztetés után. k é p a n y a g g a l dolgozik. . Testrészeit kell tudatosítania. A terápiás f o g l a k o z á s o k átfedik e g y m á s t . h a n e m a m a g a s a b b szervezettséget igénylő agyi integrációs t e v é k e n y s é g ü k szerveződését mutatja. 166 Vizuomotoros koordináció fejlesztése - térbeli tájékozódás fejlesztése Elválaszthatatlan területek.G r a f o m o t o r o s fejlesztés ( f i n o m m o t o r i k a és taktilis észlelés).Diszkalkulia-prevenció. előfordulhat. s azt s z e m előtt tartva tervezi munkáját. de indokolt e s e t b e n lehetőséget k a p n a k arra. M i v e l az eljárás h o s s z a d a l m a s . hogy az ó v ó n ő v e l r e n d s z e r e s .e m l é k e z e t ü k e t . a testfogalom és a testséma fejlesztésére. Beszédészlelési és beszédmegértési teljesítmény vizsgálata (GMP. m a g a t a r t á s b e l i á l l a p o t u k h o z . A l a p v e t ő feladat. a grafomotoros fejlesztést. Ő is i g a z o d i k az ó v o d a i t e m a t i k á h o z . A l o g o p é d i a i ó v o d á k b a n . ami t ö b b e k k ö z ö t t m a g á b a n foglalja a diszlexia-prevenciós foglalkozást.V i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó fejlesztése. hogy m i n d e n részterület feltérképezése szükséges-e. a b e s z é d és nyelvi k é p e s s é g e k m o z g ó s í t á s a . Két speciálisan képzett ó v ó n ő és 1 l o g o p é d u s d o l g o ­ zik egy-egy c s o p o r t mellett. M i n d e n g y e r m e k részesül készségfejlesztésben. . a n n a k j ó v á h a g y á ­ sával teszi m e g javaslatát. i g a z o d v a a g y e r m e k e k eltérő. szótalálást. a n n a k terjedelmét. továbbá pösze vagy diszfázia v a g y d a d o g ó terápiát . én m o s t a leginkább hasz­ nált alapvizsgálati területeket e m e l t e m ki. A vizsgáló kompetenciája eldönteni. osztályok terápiás anyaga (1994) és R o s t a Katalin szerkesztésében a Taníts meg engem! Fejlesztő program számára (1996) A LOGOPÉDIAI ÓVODAI MUNKA K e r ü l e t ü n k b e n a két logopédiai fejlesztő nagycsoport a Kékvirág utcai ó v o d á b a n m ű k ö d i k . Ezt az teszi lehetővé. M i n d e z e k figyelembevétele k i e m e l t feladata a lo­ gopédusnak. Megjegyzés: Ez a teszt s z á m o s e g y é b részterület vizsgálatát teszi lehetővé.az a n a l ó g i á s g o n d o l k o d á s u k a t . figyelmi. A részterületek vizsgálati sorrendje n e m kötött. A logopédiai ó v o d a i c s o p o r t b a j á r ó g y e r m e k e k a n a g y c s o p o r t o t végzik e keretek között. . A saját testről alkotott kép a m o z ­ g á s o k b a n fejeződik ki. fejlesztése. keresik a csatlakozási felületeket.a K n o x . s az a d o t t vizsgálati részekből m e l y e k e t végzi el a n n a k é r d e k é b e n . az egyéni teherbíró-képességeiket.Beszédkészség fejlesztése. . térbeli helyzeteket m e g i s m e r n i e . Értjük ezalatt azt. hogy két t a n é v e n át m a r a d j a n a k itt. h o g y a p ö s z e terápiába be­ építjük a p r e v e n c i ó s f o g l a k o z á s o k elemeit. így a k ő b á n y a i ó v o d a i logopédiai nagycsoportjainkban is terápi­ ás ú t m u t a t ó u l szolgálnak Csabay logopédiai óvodák Katalin: A beszédjavító óvodai csoportok és előkészítő című kiadványok. a s z ó k i n c s aktivizálás. szűk frekvenciás és gyorsított m o n d a t o k azonosítását. és fordítva. bővítés. . h o g y t ö b b a l k a l o m m a l kell azt elvégezni. Vizsgálja: a m o n d a t . .s z ó azonosítást zajban. h a n g s o r a z o n o s í t á s i képességet. p r e v e n c i ó s óráin is e t á r g y k ö r h ö z tartozó szó-. 167 . . A vizsgálat f o l y a m á n megfigyeljük a g y e r m e k magatartását. figyelembe véve. m a g a s a b b szinten az e m b e r á b r á z o l á s b a n is m e g m u t a t k o z i k . h o g y az e g é s z n a p o s n e v e l é s t átszője a n a g y o n t u d a t o s a n y a n y e l v i fej­ lesztés. m u n k a v é g ­ zési t e m p ó j á t . figyelmi állapotát. i g a z o d n i u k kell a speciális s z ü k s é g l e t e i k h e z . átszövik e g y m á s t .Hallási figyelem kialakítása. feladattartását. A l o g o p é d u s n a p o n k é n t i kiscsoportos és indokolt esetben e g y é n i foglalkozásokat vezet. ha az ó v o d a i f o g l a l k o z á s o k t é m a k ö r e az ősz. Az ó v ó n ő k az Ó v o d a i Nevelési P r o g r a m alapján kidolgozott helyi nevelési p r o g r a m sze­ rint v é g z i k m u n k á j u k a t . értelmetlen h a n g s o r o k azonosítását. A m e n n y i b e n a g y e r m e k e t a vizsgáló a logopédiai c s o p o r t b a javasolja felvételre.Térbeli tájékozódás fejlesztése. ér­ zékszervei nyújtotta lehetőségeit m e g i s m e r n i e . sokrétű p r o b l é ­ máihoz. P é l d á u l . A vizsgáló az e r e d m é n y e k b ő l összeállítja a s z a k v é l e m é n y t és megteszi a j a v a s l a t á t (a szülővel azt m e g b e s z é l v e ) a g y e r m e k további ellátása é r d e k é b e n . E z e k fontos további i n f o r m á c i ó i n k lesznek. A testtudat fejlesztése ö n m a ­ gában is r é s z t e r ü l e t e k r e t a g o l ó d i k : a testkép. h o g y a g y e r m e k állapo­ táról kellő i s m e r e t ü n k legyen. Az ó v ó n ő k n e k is figyelembe kell v e n n i ü k a p r o b l é m á s g y e r m e k e k t ü n e t e i n e k változa­ tosságát. a szerialitást. Gósy Mária) Ez a teszt n e m a g y e r m e k e k hallásvizsgálatát végzi el. A testkép a test szubjektív m e g t a p a s z t a l á s a és érzése.igényeik szerint. AZ ÓVODAI LOGOPÉDIAI KÉSZSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM FŐBB ÉRINTÉSI TERÜLETEI . heti m e g b e s z é l é s e k e n e g y e z t e t i k a t é m a k ö r ö k e t . úgy a l o g o p é d u s beszédfejlesztő. a b e s z é d m e g é r t é s t hallás után.R i t m u s é r z é k fejlesztése. verbális-vizuális m e m ó r i á t . d i n a m i k u s sztereotípiák kialakítása. be­ szédritmust. A g y e r m e k e t p o n t o s ö n m e g i s m e r é s felé kell v e z e t n ü n k . j o b b .b a l irányokat. A téri t á j é k o z ó d á s fejlesztése t ö b b részterületre b o n t h a t ó .Vizuális p e r c e p c i ó fejlesztése.r é s z p r ó b á v a l pedig a m o z g á s s o r .. .E m l é k e z e t és figyelem fejlesztése.

a h á r m a s v o n a l k ö z b e n való tájékozódás a k ö v e t k e z ő t a n í t a n d ó fokozat. a n n a k észlelése. A saját test viszonyítása ad segítséget a k ü l ö n b ö z ő tér­ beli relációk közötti e l i g a z o d á s b a n . így a vizuális e m l é k e z e t é t fejlesztjük. E l é r e n d ő . funkció­ ját. hogy a g y e r m e k tudjon saját testén tájékozódni. térben: mi van tőled j o b b r a . ha n e m fejlesztjük őket az iskoláskor előtt.m ö g ö t t stb. Tudatosítjuk a tárgyak j e l l e m z ő és á l l a n d ó tulajdonságait.: a b l a k . körberajzolhatjuk. m o z g á s t megfigyelni.b a l r a . Alapja. E z é r t a testrészeket többféle m ó d o n kell érzékeltetni. síkban: táblán.m o z g á s . ( G y a k o r i a balkezesség. ujjal leve­ g ő b e rajzolást k ö v e t n i stb. el kell fogadtatnunk vele saját tes­ tét az a z o n o s s á g o k és k ü l ö n b ö z ő s é g e k tükrében. t a p i n t á s . Pl. Pl. G r a f o m o t o r o s készségük fejlesztésébe beletartozik vizuális e m l é k e z e t ü k . irányt válts stb. A p o n t o s észlelés kialakításáért a tárgyakat ujjal körbekeríthetjük. lassan. P é l d á u l : ki s o v á n y .k ö v é r testalkatú? De ide t a r t o z n a k a testrészeket m e g t a n í t ó . ami m á r az írás k ö z v e t l e n e l ő k é s z í t é s é t j e l e n t i . A g r a f o m o t o r o s a n éretlen g y e r e k e k e t pedig szinte lehetetlen k í v á n a l m a k elé állítjuk. sőt megfelelő jelek közéjük illesztése m o t o r i k u s á n . p a p í r o n való tájékozódás. az i z o m t ó n u s szabályoztatása is. Pl. m a g a ­ sabb szintre juttatása. Használjuk a logikai készletet. így relációs szó­ kincset alakítunk ki.) A g y e r m e k e t a külvilág differenciált észlelésére kell tanítani. vizuális. s ha n e m h a g y u n k s z á m u k r a kellő érési. N e h é z s é g e t j e l e n t s z á m u k r a a z érzékletek ö s s z e k a p c s o l á s a .: u t c á n k é k a u t ó k megfigyelése. A többi térbeli irányt is b e k a p c s o l j u k a f o l y a m a t b a : lent-fent. A testséma a test gravitációjának. e l ő t t . M o z g á s o n keresztül érzékeli a térbeli viszonyokat.) A térbeli i r á n y o k fejlesztését a t e s t t u d a t o n k e r e s z t ü l t o v á b b v i s s z ü k a s í k b a n t ö r t é n ő irányfejlesztésre. d o l g o k n a k . azaz p e r c e p c i ó . hisz a kéz­ fej c s o n t m a g v a i a h e t e d i k életév után fejlődnek ki m a r a d a n d ó a n . m e l y e k az írás­ t a n u l á s h o z szükségesek.k é z k o ­ ordinációjuk fejlesztése. Síkban. így az auditív. Alakállandóság fejlesztése: tárgyak. E z e k alapján m o z g á s o s r e n d s z e r e n keresztül tanulják az ismereteket. formák felismertetése. s ezzel tudatosítani tudja térbeli helyzetét. hogy egy foglalkozáson egy irányt tanuljunk. kitapogatása. s z e m . m e r t ez se­ gíti majd a z í r á s . E g y órán csak egy új testrész tanulása indokolt. J á t é k o s g y a k o r o l t a t á s s a l lehet e g y 168 169 . G r a f o m o t o r o s fejlesztéssel azokat a f i n o m m o z g á s o k a t kell elősegíteni. Grafomotoros fejlesztés (finommotorika és taktilis észlelés) A v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó fejlesztésével s z o r o s a n ö s s z e f ü g g ő terület a g r a f o m o t o r o s fejlesztés. A különféle f o r m á k ö s s z e r e n d e z é s é b ő l újfajta e g y s é g e t lehet lét­ rehozni. m á s inger n e m „ v i h e t i " el. Pl. illetve erősítése. begyakorlási időt. j o b b r a . n e v e z z ü n k meg.: j o b b c s u k l ó r a kék. A g y e r m e k e k e t sok m o z g á s s a l . T e h á t a n o r m á l fejlődés­ m e n e t ű g y e r m e k n e k is nagy n e h é z s é g az iskolai füzet 5 m m .o l v a s á s h o z s z ü k s é g e s s o r k ö v e t é s t . ujjaik m o z g a t á s a . ami közel áll fejlettségi szintjükhöz. t e r e m b e n kör alakú tárgyak észrevétele. színezhetjük. A d i m e n z i ó b a n látható tárgyakat összehasonlítjuk a síkbeli raj­ zaikkal. tárgy m o z g á s á t s z e m m e l követni. E z t u t á n z ó m o z g á s o k . hogy az elemi érzékelésükből n e h e z e n lesz ész­ lelés. feszítését. laterális d o m i n a n c i á j u k kialakítása. vizuális figyelemfejlesztése: az alakállandóság fejlesztésével szo­ rosan összefügg. Jobb-bal é r z é k e l t e t é s e testén: b a l = d o b o g ó szívünk. ezt figyelembe kell venni. balra pi­ ros szalagot helyezni stb. e g y e n s ú l y á n a k . A vizuális észlelés fejlesztésének részei: Szem-kéz koordinációjának fejlesztése: a szem fixáló m o z g á s á t alakítjuk ki. j o b b kéz stb. s h o g y a figyelmét egy adott d o l o g r a tudja fókuszálni. A logopédiai ó v o d á b a j á r ó g y e r m e k e k n e k (általánosságban említhetjük) m o t o r o s kivi­ telezési gondjaik v a n n a k . hallás.e s h á r m a s v o n a l k ö z é b e n va­ ló tájékozódás. Az e m b e r e k n e k . szem. s így n e m é p ü l h e t n e k tartós e m l é k e z e t i e g y s é g g é . a részekből m e g t a n í t j u k az egész észlelésére. é r e z z e teste határait.A g y e r m e k e t m e g kell t a n í t a n u n k testképe ismeretére. Kezelt g y e r m e k e i n k k ö z ö s sajátossága. a k ü l ö n b ö z ő észlelő funkciók együttes m ű k ö d t e t é s é v e l lehet fejleszteni. tárgyak­ n a k j e l l e m z ő tulajdonságaik v a n n a k . M i n d e n észlelési folyamatot s z e n z o r o s érzékelés előz m e g : látás. A részekből kell az e g é s z r e következtetni. kinesztetikus és m o z g á s o s befu­ tó é r z é k l e t e k n e m fejlődnek észleléssé. balra m o z o g j . Ü g y e l n i kell. mely a formák azonosságát. A testfogalom t u d á s á n a k b i r t o k á b a n tudja m e g testrészeinek elhelyezkedését. m i n t ahogy elvont absztrakt formái a b e t ű k n e k . lazítását t a r t a l m a z ó feladatok. integrálása. k ü l ö n b ö z ő eltérő. Alak-háttérfelfogás. Az i r á n y o k tanulását m i n d i g összekapcsoljuk a m e g n e v e z t e t é s ü k k e l . felismertető gyakorlatok. különböző s z e m p o n t o k sze­ rinti c s o p o r t o s í t á s a tartozik e h h e z a fejlesztő m u n k á h o z . m i n t az írás-olvasási f o l y a m a t o k n á l .n é g y z e t rajza. balról j o b b r a haladást. Ettől n e m térhet el. így célszerű m i n d e n m o z g á s o s feladatot verbalitással m e g t á m o g a t n i (gyorsan. gesztusjátékok tanításával fejlesztjük. j o b b = b e m u t a t k o z ó s k e z ü n k . hogy a g y e r m e k a lényeges e l e m e k e t a lényegtelentől szét tudja választani. az egész test m o z g a t á s á t . v a l a m i n t a be­ Vizuális percepció fejlesztése szédszerveik irányítása e g y a r á n t fejletlen. asztal lapján. k ü l ö n b ö z ő s é g é t kiválóan ér­ zékelteti. majd h a s o n l ó tárgyak összehasonlítása. festhetjük. m o z g á s á n a k felfedeztetésével fejlő­ dik. F i n o m m o z g á s a i k : a kézfejük. Az iskolába kerülő g y e r m e k n e k n a g y o n n e h é z d o l g a van az íráselsajátítással.

a vizuális. Kezelt g y e r m e k e i n k észlelési funkciói hiányosak. ujjal festés. F o n t o s a h a n g k i e m e l é s e a szóból.d e k ó d o l o m . szöveg-helybenjárás összekapcsolása. E z e k k ö v e t k e z t é b e n szeriális. m e n e t e az iskolai é l e t m ó d r a készíti fel a g y e r m e k e k e t .p a d l á s " utcáiban való tájékozódást a síkban. K é s ő b b lehet sorozatot alkotni akusztikus ú t o n : d o b . Ez az írott és olvasott nyelvelsajátításhoz feltétlenül szük­ séges e l ő k é s z í t ő feladat. furulya. a kellő n y o m a t é k ú vonalvezetést. k é p z ő k differenciálásának n e h é z s é g é r ő l b e s z é l h e t ü n k . A s z ó k i n c s n e m tud k e l l ő e n gya­ r a p o d n i . sorbarendezési n e h é z s é g e i k lesz­ n e k a h a n g o k . S ú l y o s a b b e s e t b e n ez m á r fonológiai kódolási zavar. B e ­ s z é d ü n k r i t m u s nélkül dallamtalan. (Állatok. alkarral.észlelem (percepció) . k ö z l e k e d é s hangjai stb. újságpapíron. majd a h a s o n l ó h a n g z á s ú h a n g o ­ ké.z . V i z u o m o t o r o s fejlesztés = látom. A s z o k á s o k a t m i n d i g a z o n o s m ó d o n várjuk el a gyerekektől. társai hangjára. m a g a s . b e s z é d ü n k n e k . A h a n ­ gok e g y m á s t ó l való differenciálása is fontos. segíti. az auditív és/vagy a m o t o r o s funkcióikban. egyszerű. A taktilis érzék fejlesztése m i n d e z e n foglalkozásokat végigkíséri. síkban. g y ö n g y f ű z é s stb. végén. Ha a taktilis é r z é k e l é s ü k e t sikerül fejleszteni. fu­ rulya. t e n y é r l e n y o m a t o k . A hallási figyelem fejlesztésének első lépéseként a k ö r n y e z e t ü n k elemi. szógyűjtések. ujjak és/vagy artikulációs be­ szédmozgással). h o g y a l o g o p é d i a i ó v o d a i c s o p o r t e l v é g z é s e után a l o g o p é d i a i 1. dinamikus sztereotípiák kialakítása A r i t m u s átszövi életünket. a saját m o z g á s é r z é k e l é s é n e k és végül a szájtérben való tájéko­ z ó d á s n a k .: s z .) Majd a z e n e i hangok és zörejek megkülönböztetése következik. s ez kihat a többi fejlesztendő terület fejlődésére is.m é l y h a n g o k r a . A m a g y a r nyelv tagol h a t ó s á g á n a k elsajátítása végett elengedhetetlen a szótagolásra való figyelem irányítása. ami a helyes h a n g k é p z é s . szöveg-séta-taps összekapcsolása. pl. N e m lehet külön részterület-fejlesztésnek n e v e z n i . É n e k e k .Fejlesztés során a n a g y m o z g á s o k t ó l h a l a d u n k a f i n o m m o z g á s o k felé ( l e v e g ő b e n való rajzolás. akusztikus és b e s z é d m o t o r o s e m l é k e z e t r ő l . így nagy segítséget j e l e n t s z á m u k r a .tu­ d a t o s a n é s z l e l e m ( a p p e r c e p c i ó ) . Az ó v o d a speciálisan előkészít. a m e l y a füzet vonala­ zását reprezentálja a g y e r m e k szintjén. m á r az ó v o d á b a n . hozzájá­ rul a d o l g o k k o m p l e x m e g i s m e r é s é h e z . t o r k u n k o n való érzékeltetéssel. k ü l ö n ö s e n kezelt g y e r e k e i n k e s e t é b e n . táblán. r u t i n n á tett c s e l e k v é s e k m i n t e g y t e h e r m e n t e s í t i k a g y e r m e k e t . m i n ­ d e n n a p o s hangjaira irányítjuk a figyelmet. A szavakat kiejtetjük. Hallási figyelem kialakítása. R i t m u s a van napjainknak. m o z g á s a i n k n a k .b e t ű k n e m é p ü l n e k s z ó t a g o k k á . o s z t á l y b a n folytathatják az elkezdett. ( E z e n feladatok j ó r é s z é t a z ó v ó n ő k végzik c s o p o r t o s foglalkozások keretében. V é g ü l térjünk rá az e m b e r i h a n g m e g ­ figyeltetésére: saját. m o n d ó k á k . E l ő b b a h a n g z á s b a n távol álló h a n g o k é . vagy f i n o m m o z g á s s a l : kéz. m o n d a t o k közötti n y e l v t a n i . Ez lesz az alapja majd a k i n e s z t é z i á s é r z é k e l é s n e k . Az ó v o d a i s z o k á s . k o n k r e t i z á l v a az e l v o n t n a k t ű n ő vonalazást. A z í r á s e l e m e k előkészítését r e n g e t e g m a n i p u l á l t a t ó foglalkozás előzi m e g : g y u r m á z á s . ujjakkal. ezzel nagyfokú k o m p e n z á c i ó s l e h e t ő s é g h e z jut­ tatjuk őket. artikuláció és végső fokon az olvasás elsajátításának is alappillére. A r i t m u s é r z é k h i á n y a nehezíti a mozgásfej­ lődést is. fejlesztése G y e r m e k e i n k e s e t é b e n m ű k ö d é s i zavart találunk a verbális. Ez azért fontos. hisz a k k o r m á r az iskolai s z o k á s r e n d s z e r n e m lesz túl nagy s z a k a d é k s z á m á r a . Ritmusérzék fejlesztése.m o n d a t t a n i k ü l ö n b s é g e k e t n e m k é p e s e k felismerni. betűk. így h o s s z ú távú e m l é k e z e ­ tükben n e h e z e n tartják m e g az auditív e m l é k k é p e k e t . A l e g a l a p v e t ő b b r i t m u s a s z í v d o b o g á s u n k . jelek. Az érzékelési funkciók k ö z é tartozik. M e g t a n í t j u k az úgy­ nevezett „ p i n c e .m e ­ lyek t ö b b a k u s z t i k u s j e l b e n térnek el e g y m á s t ó l . felnőtt-gyerek. összekapcsolása. A kiscso­ portos napi f o g l a k o z á s o k ritmusa. a szavak. é p í t g e t é s . v a g y fejlődésükben elakadtak. versek ritmusát érzékeltetjük. végül vo­ n a l k ö z b e n való rajzoltatás). E z e k h e z a g y a k o r l a t o k h o z m i n d i g szókincsfejlesztések. d o b h a n g j a i n a k s o r b a r e n d e z é s e (4 egységig). A h a n g o k . c s u k l ó b ó l . K i m u t a t t á k . majd a szótagolási ritmus sze­ rint letapsoltatjuk a gyerekkel. szavakká.) K é s ő b b tanítjuk a ceruzafogást. férfi-női. feladatlapon. szöveg-helybenjárás-taps A szavak r i t m u s á n a k megfigyeltetése fontos feladat. 171 170 . sivár lesz. ezután a különböző anyagú tárgyak h a n g j á n a k felismertetése. m e r t a b e g y a k o r o l t .m o t o r i k u s választ a d o k rá ( n a g y m o z g á s s a l : t e s t m o z g á s s a l . s z á m o k hallási és látási ö s s z e r e n d e z é s é v e l . E n n e k fokozatai: s z ö v e g .k ó d o l o m . belsejében hallja-e). az iskolai első o s z t á l y b a n erre építve kell folytatnunk a m u n k á t . B e s z é l h e t ü n k vizuális. m e g t á m o g a t j a a többi érzékszervvel végzett tevékenységet.s z o b a . Ezért fontos a sztereotípiák kiala­ kítása. szókincsaktivá­ lás és m o n d a t a l k o t á s o k tartoznak. é r z é k e l e m (érzékszervek) .: f-r. A kézzel való é r z é k e l é s fejlesztése fontos része m u n k á n k n a k . Z ö n - Emlékezet és figyelem fejlesztése Átszövi a fejlesztő foglalkozások egészét az e m l é k e z e t és figyelem fejlesztése. E n n e k e g y e n l e t e s lüktetését megfigyeltet­ jük. majd ledoboltatjuk a g y e r m e k k e l .t a p s összekapcsolása.s z a b á l y r e n d s z e r kialakításához is k a p c s o l ó d i k a l o g o p é d u s . h o g y a diszlexiás vagy arra veszélyeztetett g y e r e k e k hallási é r z é k l e t é n e k i d e g r e n d s z e r i l e n y o m a t a h a m a r a b b eltűnik az a g y k ö z p o n t b ó l . több energiája m a r a d az oktatási feladatok teljesítésére. majd a h a n g h e l y é n e k m e g á l l a p í t á s a a s z ó b a n ( s z ó elején. í g y a ragok. s m á r m e g a l a p o z o t t m u n k á t . pl. gés-zöngétlen h a n g o k differenciálása következik.

ez j e l e n t h e t i a két s z e m összehangoltsági zavarát vagy a n y o m o n követő. Pl. leszámoljuk. vagy pszichiátriai segítséget kell k é r n ü n k . a h é t k ö z n a p i tárgyak.s z é l e s . szituációhoz kötötten. gyűjtőfogalom alá c s o p o r t o ­ sítások. a diszlexia-veszélyeztetett. a l a c s o n y . n e h é z k e s a verstanulás. m i n d e n n e m ű tanulás alapja. A k o n c e n t r á c i ó s p r o b l é m á k j e l e n t k e z h e t n e k általános tanulási.: tárgyak felidézése e m l é k e z e t b ő l . m i k o r b á r m i cse­ kély inger is k é p e s elterelni a g y e r m e k e t az a d o t t t e v é k e n y s é g t ő l . Összefüggő beszéd fejlesztése: képolvasással. majd h o n n a n kérdésekre. le­ t a p o g a t o t t tárgyak szóbeli leírása. akkor nehezített lesz az e s e m é n y e k sor. A b e s z é d a g o n d o l k o d á s fejlődésének a k ö v e t k e z m é n y e . sok analógiás feladattal. A k ü l ö n b s é g e k után az a z o n o s s á g o k a t is megfigyeltetjük (ez ne­ hezebb. a g o n d o l a t a i k a t n e m tudják integrálni. k o r o n g k é p . s z o r o n g á s o s vagy s z o m a t i k u s zavarral j á r együtt. oldott légkör. i g e . m a ­ gatartászavarral. az a k a d á l y o z o t t beszédfejlődésű. szülőkkel. színek.és m o t i v á c i ó s tárral kell rendel­ kezniük. Hallási emlékezet fejlesztésére alkalmasak a szógyűjtések adott hangokkal. s o r s z á m n e v e k tanítása. t á r g y k é p e k sorrendjé­ nek megfigyeltetése. a t ő m o n d a t o k b a n m e g n y i l v á n u l ó beszéd. vagy társul e g y e b e k m e l l é . relációs j e l e k felismertetése. a z o n o s s á g o k érzékeltetése. El kell k ü l ö n í t e n ü n k . ujjkép. A súlyos b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k és a világ közötti k o m m u n i k á c i ó kezdettől a szoká­ sostól eltérő m ó d o n fejlődik.s o r fogal­ mát tárgyak r e n d e z é s é v e l . szavak.: Mit csináltál anyával tegnap? stb. e g y s z e r ű k é r d é s e k k e l . az egyéni és k i s c s o p o r t o s foglalkozások. azaz képről való beszéltetéssel kezdődik kérdésekre. a v i z u o m o t o r o s koordinációs zavarral k ü z d ő g y e r m e k e k diszkalkulia-veszélyeztetettek is lehetnek egyben. K ü l ö n szót é r d e m e l a figyelemeltérülés. Ha auditív e m l é k e z e t i zavar áll fenn. s z á m o k m e g ­ n e v e z é s e lesz l a s s ú b b é s p o n t a t l a n a b b . h a n e m a k e s k e n y . m á r a rövid távú emlékezetbe s e m j u t n a k el az információk. összehasonlíttatjuk. v a g y ujjúnkat nyitjuk.a z o n o s s á g m e g k e r e s é s e . h o g y a f i g y e l e m z a v a r ö n á l l ó tünet-e. A s z ó n a k k e v é s b é lesz kifejező ereje s z á m u k r a . irányító-pásztázó tevékenység zavarát -. eltüntetett tárgyak m e g k e r e s é s e . ha­ n e m m i n d e n t e v é k e n y s é g ü n k b e n b e n n e foglaltatik. helyhatározós m e g h a t á r o z á s o k : hol. tárgykép.i g is. az a g r a m m a t i z m u s . m e ­ sét felolvasás után dramatizáltatni. térben. k ü l ö n b s é g . A számlálgatást k e z d e t b e n m o z g á s s a l kísértetjük. s z ó k i n c s ü k n e h e z e b b e n g y a r a p o d i k . r í m k e r e s é s e k stb. de k i e m e l t l o g o p é d i a i feladat is. hozzájuk i g a z o d ó m u n k a k ö v e t k e z t é b e n fejlődik. Mivel a logopédiai csoportjainkba j á r ó k a fent említett súlyos p r o b l é m á k k a l k ü z d e n e k . tárgyesetes válaszok. Fejlesztendő területek: tájékozódás síkban. m i n t a h o g y az a g y e r m e k intelligenciájától e l v á r h a t ó l e n n e .és időren­ diségére való e m l é k e z é s . H a s z n á l h a t u n k k é p k i r a k ó . teljesítménybeli és vi­ selkedési z a v a r o k b a n egyaránt. j á t é k o s a n . pl. Ha a figyelem n e m megfelelő.és ujjképeket felismertetünk. verbalizál tátva az eseményt. majd feladatlapon. h o g y k o m o l y k o m p l e x nyelvi m e g s e g í t é s b e n részesüljön. Jól m ű k ö d ő fi­ gyelem szükséges a hosszú távú emlékezetbe való bevéséshez és a differenciálni tudáshoz. a b ő v ü l ő h a n g o k . Lehet elkezdett történetet. E z é r t na­ gyon fontos. majd ö n á l l ó a n folytatódik. k e v é s b é s z e m b e t ű n ő ) . ritmi­ kus soralkotások. A s z e m é l y e s . A f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó fejlesztése s e m m i k é p p e n s e m k ü l ö n fejlesztendő terület. k ü l ö n b ö z ő s é g e k . h a l m a z a l ­ kotások. m e m ó r i a és p u z z l e j á t é k o k a t is. s z á m k é p . Az e m l é k e z e t fejlesztésére szolgáló feladatok pl. s a hosszú távú e m l é k e z e t b e n való tárolás. PL: Mi van a t e r e m ­ ben? M i t h o z o t t a M i k u l á s ? stb. a l a p v e t ő m a t e m a t i ­ kai készségek kialakítása. R e l á c i ó s s z ó k i n c s ü k bővítésére kerül itt sor: n e m c s a k a kicsi-nagy-ig jutunk. b e t ű k észlelése lesz tökéletlen. É p p ezért a v e l ü k f o g l a l k o z ó k n a k széles körű szakmai eszköz. A nyelv ezáltal ki- 172 173 . M i n d e n t e v é k e n y s é g ü n k a g y e r m e k k e l melyet t u d a t o s a n verbalitással k a p c s o l u n k öszsze. Megismertetjük őket a t á r g y a k h o z fűződő tulajdonságokkal. Ezután kö­ vetkezhet az egyszerű önálló beszédre szoktatás: Pl. azokat megfogalmaztatjuk. többjelentésű szavakkal való j á t é k o k . Mondatalkotási készségfejlesztése: a nyelvi szabályok tudatosítása történik itt. sebb szerepet tölt b e . m e s é t befejeztetni. Diszkalkulia-prevenció A megkésett. Az összes részképesség-fejlesztési területet végigkíséri.Ha a l á t ó r e n d s z e r r e l k a p c s o l a t o s e m l é k e z e t zavara áll fenn . Beszédkészség fejlesztése K ö z ö s e n fejlesztendő terület ó v ó n ő k k e l . csoportosítások. m e l y e k r e analóg válaszok adhatók. sok e s e t b e n a b e l s ő b e s z é d is. E z u t á n f o g a l m a k r e n d e z é s e . Ha a b e s z é d m o t o r o s terület zavara áll fenn. Kialakítjuk az o s z l o p . (A relációs kifejezéseket is külön tanítjuk. a g y e r m e k e k aktuális figyelmi állapotát figyelembe vevő. találós kérdésekkel felidéztetés. Egysze­ rű. így nem tudja a g y e r m e k az új ismereteket a m á r m e g l e v ő rendszerébe kapcsolni. m o n d a t o k visszaidéztetése. A logikai készlet e l e m e i n a g y o n j ó k a ritmi­ kus sorozatalkotásokra. számlálás 5-10-es körben. hová. időben. a s z ó l á n c é p í t é s . relációs kifejezések tanulása. majd ezt verbálisan felidéztetni.s z a v a k . S z á m n é v kiejtésekor a z o n n a l lépünk. E n n e k későbbi k ö v e t k e z m é n y e a s z e g é n y e s szókincs. hisz a g y e r m e k e k s p o n t á n é r d e k l ő d é s é r e k e v é s b é s z á m í t h a t u n k . szótag k i e g é s z í t é s e s z a v a k k á stb.a beszédfejlesztést szolgálja. B e s z é d k é s z s é g fejlesztésének főbb területei: Szókincsfejlesztés: aktív-passzív s z ó k i n c s együttes fejlesztése. A f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó fejlesztése központi terület. Ha zavart a b e s z é d . feltétlenül pszichológi­ ai. k o r o n g . t á r g y k é p e k alapján. M e n e t e : tárggyal való m a n i p u l á ­ ció. be kell építeni s z á m u k r a a fejlesztő foglakozásokba a diszkalkulia-prevenciót is. Ha hiperaktivitással. a k k o r a formák. m e g n e v e z é s e t e v é k e n y s é g e k . b a r k o c h b á k . Segíthetjük a g y e r m e ­ keket a nyelvi j á t é k o k k a l : e l l e n t é t p á r o k k e r e s é s e .: lép­ csőn lépünk. á l l a n d ó a n visszaidéztetve az e s e m é n y e k e t . majd bővített m o n d a t o k a t gyakoroltatunk. Számjegyeket. M i n d i g egy nyelvta­ ni szabályt tanulunk egyszerre. szélesedik figyelmük terjedelme.f ő n é v . m o n d a t a l k o ­ tásuk s z e g é n y e s lesz.m a g a s .m e l l é k n é v gyűjtése.) Majd története­ ket ábrázoló k é p e k e t időrendi sorrendbe rendezünk.

így a k ö r n y e z e t v á l t o z á s elkerülése biztonságot nyújtott s z á m u k r a . rajz. Ez a m ó d s z e r sérülés specifikusan veszi figyelembe a g y e r m e k e k eltérő fejlődésmenetét. s az erre é p ü l ő ol­ vasás-írástanulás h a t é k o n y a n történjen. Ez a l e h e t ő s é g m e g s z ű n t . Irodalom. A frontális o s z t á l y m u n k a így szerves egységet k é p e z az e g y é n i e s í t e t t k i s c s o p o r t o s m u n k á v a l . a h o m o g é n g á t l á s k i k ü s z ö b ö l é s é t s z e m előtt tartva. m e l y n e k m e n e t e a k ö v e t k e z ő : Ha új betű tanítása következik. óra frontális írás óra. K ü l ö n . valamint a nyelvi fejlesztés m e g s e g í t é s e . sajá­ tosságaikat. vagy szükség szerint egyéni fejlesztést vég­ zünk a délelőtt folyamán. nyelvtan ó r á k o n h a l a d u n k a tananyaggal. 9 órától olvasás óra.e l e m e z v e tanít b e t ű k e t . 174 175 . így egy egységen belül. Felsőbb osztályfokban m i n d i g kiscsoportos. Az o s z t á l y v e z e t ő p e d a g ó g u s tanítja az általános iskolai t a n a n y a g o t ( m i n d e n esetben kü­ lön k é p z é s b e n részesül az. Isk.igény szerint. h o g y e b b e n az ó v o d á b a n m ű k ö d ö t t . I g a z o d u n k az általános iskolai k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r h e z . diszfázia. m i n t a többségi o s z t á l y o k b a n . s i g a z o d u n k az osztályonkénti tananyaghoz. h o g y a nyelvelsajátítás.A logopédiai c s o p o r t b a n való m u n k a részterületei az áttekinthetőség kedvéért külön fej­ lesztési területekre lettek osztva. Logopédiai osztályokban folyó munka A kerület két eltérő pontján. két iskolában (Üllői u. a m a g a s fo­ kú integrációs f o l y a m a t o k a t annak é r d e k é b e n . ezt a tanítónő vezeti. k i e m e l v e ő k e t az óráról. de ide is jó k ö r ü l m é n y e k közé. s ezekről k i s c s o p o r t o s foglalkozásra k e r ü l n e k a l o g o p é d u s h o z a g y e r m e k e k . g y ó g y p e d a g ó g i a i szemléletű m ó d s z e r e k k e l kell dol­ goznunk.analízis képességet. Isk. vagy p i k t o g r a m m á k o n (szótagok). de e n n e k m á r m e g l e v ő ké­ p e s s é g e k r e kell é p ü l n i e . Ált. s ezek külön logo­ pédiai kezelők lettek. á t k ö l t ö z t ü n k az Üllői úti iskolába. A fej­ lesztés a n y a g a i l y e n k o r igazodik az órai í r á s a n y a g h o z . (testnevelés. s így év végére u g y a n a z t a kö­ v e t e l m é n y s z i n t e t ( e g y e s e s e t e k b e n a n n a k m i n i m u m á t ) várjuk el a g y e r e k e k t ő l . (mintegy kihelyezett tagozata az Üllői úti iskolának) a Kékvirág úti ó v o d á b a n . tévesztéseik függvényében. ( E g y m á s h o z o p t i k a i . aki ezt a fajta tanítást vállalja). A l o g o p é d i a i o s z t á l y o k l o g o p é d u s a i délelőtt d o l g o z n a k . Év elején a képesség-készségfejlesztés d o - Kerületünkben működő logopédiai osztályok szempontból programkiegészítése logopédiai A logopédiai o s z t á l y o k b a n speciális. 1/3-ad rész a logopédiai k e z e l ő helyiségé. heti ütemterv szerint az osz­ tálytanítóval.m ó d s z e r képességfejlesztésre épül. s l a s s a n k é n t veszi át a szerepet a t a n a n y a g közvetítése. és H a r m a t u. de m é g i s külön tud dolgozni a dél­ előttök f o l y a m á n az osztállyal m i n t e g y szimbiózisban a tanító és a l o g o p é d u s . A H a r m a t utcai iskolában egy nagy termet osztottak fel több részre. d e m á r m é g i s iskolai k ö r n y e z e t e t ? T o v á b b i előny volt. m a g á t a betű taní­ tását a l o g o p é d u s frontálisan végzi az osztállyal.5. A logopédiai osztályok tantermeit leválasztották. Ez nagyon jó időszak volt: hát biztosíthattunk volna-e p r o b l é m á s g y e r m e k e i n k s z á m á r a j o b b feltételeket. ének. a r á n k szoruló g y e r e k e k e t ezzel m e g s e g í t v e .m o t o r o s . vagy a k i k n e k adott tanult betű hangjának artikulációs k é p z é s é v e l n e h é z s é g e i k van­ nak. M ű k ö d é s i személyi és tárgyi f e l s z e r e l t s é g ü n k j ó . A m a g y a r g y e r m e k n e k általában véve is n e h é z d o l g a van a nyelv elsajátításakor. 2/3-ad rész az osztályé. Ez a fajta j e l r e n d s z e r követeli m e g a l e g p o n t o s a b b szintézis . A M e i x n e r . stb. .m ű k ö d i k a logopédiai n a g y c s o ­ port. Ált. de m á s m ó d s z e r t a n n a l . mely a szótövek-toldalékok v i s z o n y á n alapul(agglutináló). mint egy év á t m e n e t i jelleggel ó v o d á ­ ban m ű k ö d ő o s z t á l y t e r e m n e k b e r e n d e z e t t m é g óvodai. S o k e s e t b e n ugyanazt.) m ű k ö d n e k a logopédiai osztályok. E h h e z egyéni fejlesztési tervet készítünk. A l o g o p é d u s h o z kerülnek a súlyos zavarokkal küz­ dők. 1 9 6 . osztály m ű k ö d é s e a legspeciálisabb. A logopédiai 1. L é t s z á m u k 10-15 fő. A M e i x n e r m ó d s z e r szerint történik a h a n g o z t a t ó . A csoportbeosztást r u g a l m a s a n . Á l t a l á n o s iskolai o s z t á l y k é n t m ű k ö d n e k . akár n a p m i n t nap változtathatjuk. kezelése. a m i n e k a betűjét tanuljuk. Ha egy g y e r e k n é l az a h a n g hibás. Az e h h e z vezető út a z o n b a n m ó d s z e r t a n i l a g eltérő. Ilyenkor történik a b e s z é d h i b a j a v í ­ tás. hangoztatva. A mi n y e l v ü n k n e m i d e o g r a m m á k o n (fogalmak). a h a n g h i b á i k . 8 évig m ű k ö d ö t t a logopédiai 1 osztályunk.e l e m z ő . minál. annak egy részét. Oka. de ezek a napi g y a k o r l a t b a n folyamatosan átfedik egy­ mást. felmenő r e n d s z e r b e n .ö s s z e t e v ő típusú írás-olvasás tanítás. Az e l s ő o s z t á l y a i n k b a n végzett m u n k a szerves folytatása az ó v o d a i n a k . stb/. Ilyenkor a l o g o p é d u s g r a f o m o t o r o s fej­ lesztést v é g e z ( k i s c s o p o r t b a n ) a leginkább rászorultaknak. k ö l c s ö n h a t á s b a n v a n n a k . A g y a k o r l ó olvasás órák osztottak. a n a p k ö z i s n e v e l ő délutáni f o g l a l k o z á s o k a t vezet. a l o g o p é d u s speciális fejlesztést és b e s z é d t e r á p i á t v é g e z a t a n u l ó k k a l . 8-9 óra k ö z ö t t m a t e m a t i k a óra van. ó r á b a n az osztályban ké­ pességfejlesztő foglalkozások folynak.kinesztetikus érzetek h á r m a s asszociációját kialakít­ suk. A b e t ű t a n í t á s ugyan szinte rögtön az i s k o l a k e z d é s k o r m e g k e z d ő d i k . h á t r á n y o s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e m érheti az itt ta­ nulókat. h o g y a b e t ű k h ö z k a p c s o l ó d ó a k u s z t i k u s . 118. ezt a tanítónő tartja. teljes s z i m b i ó z i s b a n a tanító­ nőkkel. u g y a n c s a k szorosan összedolgozva. h o g y a diszlexiás betűtanítás m ó d ­ szertana l o g o p é d i a i s z a k i s m e r e t e k e t i g é n y l ő feladat a n n a k é r d e k é b e n . m i n t e g y p á r o s t alkotva. s ez alatt a b e g y a k o r l á s megtörténik. de m á s k é p p tanítunk. A tananyag feldolgozásban szervesen k ö z r e m ű k ö d ü n k gyógypedagógiai-logopédiai módszerekkel. A 4. A 3. adott időszakban ő többet van a l o g o p é d u s n á l .1 9 8 . A t a n í t ó h o z kerülnek a j o b b a n h a l a d ó k . h a n g o k a t e g y m á s t ó l távol tanít!) K e l l ő időt e n g e d az érési f o l y a m a t o k n a k . de a képességfej­ lesztés egész év f o l y a m á n a m ó d s z e r b e épített. h a n e m be­ t ű k ö n a l a p u l ó j e l r e n d s z e r . d a d o g á s . de m é g i s e g y térben. vagy a k u s z t i k a i s z e m p o n t b ó l h a s o n l ó betűket.

Az általunk vizsgált g y e r m e k e k szakvé­ leményeit m i n d e n e s e t b e n egyeztetjük.) K i d o l g o z t u k a logopédiai osztályok m u n k a t e r v é t .írás. m e l y e t a kerület. a k a p c s o l ó d á s i p o n t o k a t az általános iskolai t a n m e n e t h e z . pszichológiai k o m p o n e n s e k figyelembevételé­ vel. bátorítást k a p h a t u n k a g y e r e k e k k e l való fog­ lalkozáshoz. . visszatérő g y a k o r o l t a t á s . . 4. m i n d e n a p r ó hala­ dási m o z z a n a t p o n t o s m e g t e r v e z é s e .p e d a g ó g i a i . Ez a diszlexia. s l e h e t ő s é g ü n k van arra. S z a k m a i a n y a g o k .m e l y a M e i x n e r .A tanulási f o l y a m a t b a n a legkisebb l é p é s e k b e n való h a l a d á s elve.m ó d s z e r e n alapul .i s k o l a p s z i c h o l ó g i a i hálózat munkatársai Heti munkakapcsolat tartása biztosított az óvodai-iskolapszichológiai hálózat kiépítésével. . s a m a g u n k által készített s e g é d a n y a g o k . akkor tovább utalja a g y e r m e k e t a Nevelési T a n á c s a d ó b a . . A másik részében lehetőségünk nyílik a pszi­ chés zavarokkal k ü z d ő g y e r m e k e i n k megsegítését . n a g y . 4. ami az e r e d m é n y e s e b b m u n k á n k a t hátráltatja. m a n i p u l á l t a t ó . . így a diszkalkulia m e g e l ő z é s é t is Pedagógiai irányelveink: M u n k á n k idő-. (Minden osztályban tanító logopédus rendelkezik számítógép használati ismeretekkel. h o g y teljes. m á s o d l a g o s p s z i c h é s sérülések. 3. a fejlesztő szoftverek által. R e n d e l k e z é s ü n k r e állnak a k ü l ö n b ö z ő fejlesztő k i a d v á n y o k . a folyamatos.f i n o m m o t o r i k á r a e g y a r á n t kiterjesztve. Útmutatást. vagy e l m a r a d o t t r é s z k é p e s s é g e k korrekciója miatt indokolt). v a l a m i n t a m a g a t a r t á s z a v a r o k . Szükségünk van a társszakmák segítségére is.H o s s z a b b gyakorlási. Kőbányai ó v o d a . szakismeret-. Napi felmerülő gondjainkat tudjuk megbeszélni az adott h e l y ü n k ö n d o l g o z ó pszicholó­ gussal. M u n k á n k a t ez szinte f o r r a d a l m a t o s í t o t t a . Kell. hogy a p r o b l é m á j a helyben n e m o l d h a t ó m e g . f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó s z a v a r o k prevencióját.A g y e r e k e k p s z i c h é s m e g s e g í t é s e .A n a l ó g gyakorlási sorok r e n d s z e r e s h a s z n á l a t a (ez a kiesett. s z a k s z e r ű tanulási gyakoroltatási m ó d folytatódhat. n y o m t a t ó v a l / p á ­ lyázati úton szereztük az a n y a g i a k a t ) Használjuk a gépeket s z a k a n y a g o k készítéséhez és az o k t a t á s b a n is.) A z általunk kialakított m ű k ö d é s i m ó d o r s z á g o s a n e g y e d ü l á l l ó .és egyben k o n z u l t á c i ó s lehetőséget kérni a Nevelési T a n á c s a d ó t ó l . illetve mi nyújtunk részükre. K é r é s ü n k r e vizsgálja a g y e r m e k e t . r e e d u k á cióját foglalja m a g á b a . vagy kontroll vizsgálatokat igényeljünk a Szakértői Bizottságtól. S z ü k s é g s z e r ű e n . hogy a délelőtti oktatást k ö v e s s e a délutáni n a p k ö z i s foglalkozta­ tás. M á r a S i n d e l a r fejlesztő p r o g r a m is szerves részét k é p e z i m u n k á n k n a k . eltérő m e n e t ű . 2.) Az ó v o d a i és az iskolai fej­ lesztő m u n k á n k s z í n v o n a l á t e g y a r á n t t u d t u k emelni ezzel a h a t é k o n y . m e l y e k n e k s z á m o s esetben o r g a n i k u s h á t t e r ü k is van. ennyi lo­ gopédiai osztállyal n e m m ű k ö d i k m á s kerület. X. Min­ d e n l o g o p é d i a i f o g l a l k o z t a t ó h e l y i s é g e t felszereltünk s z á m í t ó g é p p e l . m i n t óriási m e g s e g í t ő j e a m u n k á n k n a k .Á l l a n d ó . e b b e n megjelöltük a cél-feladatrend­ szert.foniatria A b e s z é d h i b á k k ö r é b e tartoznak a k ü l ö n b ö z ő h a n g k é p z é s i zavarok. s a n e k ü n k helyet biztosító általános iskolák részéről egyaránt. akikkel folyamatos munkakapcsolatot tartunk fenn: 1. Nevelési T a n á c s a d ó A k a p c s o l a t u n k egyik részében t á m a s z k o d n u n k kell e g y m á s vizsgálataira. i l y e n f o r m á n . felépítése.UI A főbb eltérések köre: S z ű r ő a n y a g o t d o l g o z t u n k ki a logopédiai osztályokra a diszlexia. a felmerült igény szerint az eltérő p r o g r a m érinti a m a t e m e t i k a tanítását. H e i m Pál G y e r m e k k ó r h á z . jó színvonalú m u n k a v é g z é s h e z . majd f i g y e l e m m e l kíséri az ott folyó m u n k á t és erről tájékoztatást nyújt s z á m u n k r a . fejlesztő m ó d s z e r ű k o m p l e x anyaggal. diszgráfia t ü n e t e i n e k felmérésére. és eszközigényes. szakemberek. tájékozódik p s z i c h é s állapotáról és családi kö­ rülményeiről egyaránt. . E z e k megállapítása m i n d e n k é p p e n szakorvosi feladat­ kör. Szent J á n o s K ó r h á z . olvasás. bevésési idő biztosítása. B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s Szakértői és R e h a b i l i t á c i ó s B i z o t t s á g § G y ó g y p e d a g ó g i a i Szakszolgáltató K ö z p o n t N a g y o n szoros k a p c s o l a t b a n kell d o l g o z n u n k . az iskolai pszichológiai hálózat igénybevétele. . Csakis az orvosi d i a g n ó z i s b i r t o k á b a n kezdhetjük el a hangterápiát. sokat szemlél­ tető. s ha úgy ítéli m e g .M o z g á s o s m a n i p u l á l t a t á s . 176 177 . feladatlapok. t á m o g a t á s u n k a t kerületi és ön­ kormányzati szinten. éve áll r e n d e l k e z é s ü n k r e a s z á m í t ó g é p . f o g a l m a z á s elsajátításának m ó d s z e r t a n a . 3. 2. (Sajnos több o s z t á l y u n k b a n történt n a p k ö z i ö s s z e v o n á s . Igényeljük az anyagi és szakmai feltételek biztosítását. Anyagi t á m o g a t á s r a ezek elvégzéséhez. Az a n y a n y e l v i oktatás . Főbb intézmények. k ü l ö n b ö z ő szempontok szerint kiegészítve a m u n k á n k a t . h o g y külön n a p k ö z i s c s o p o r t m ű k ö d j ö n .ker. ( M i n d e n logopé­ diai osztályban d o l g o z ó l o g o p é d u s elsajátította ezt a módszert. állandó t o v á b b k é p z é s e k r e . vagy a főváros biztosít s z á m u n k r a . 1.UJHIWMI. E sokrétű speciális p e d a g ó g i a i p r o g r a m e l v é g z é s é h e z segítségre van s z ü k s é g ü n k .Az á l l a n d ó m o t i v á c i ó elve: a k o n k r é t u m o k h o z k ö t ő d ő . s z a k i r o d a l o m m e g i s m e r é s é r e . diszgráfia. lassan e l v o n a t k o z t a t ó tanítási m e t ó d u s . korrekcióját. ahol a speciális. kiegészítő. N a g y o n fontos az is.foniatria 5. sérült.

h a n e m eszik. Mi szól a logopédiai o s z t á l y m u n k a mellett. . 8 .Állcsont O r t h o p é d i a i és F o g s z a b á l y z ó Osztály T a p a s z t a l a t a i n k szerint egyre több g y e r m e k n é l állapíthatunk m e g fogsorzáródási eltéré­ seket..ha n e m tanítjuk m e g elfogadhatóan írni.a g y e r m e k e k életének részeseivé válunk." . m e g n y í l n a k ezáltal. I n d o k o l t e s e t b e n pszichiátriai megfigyelésben. . F o n t o s . a z egész s z e m é l y i s é g ü k e t megismerjük. h a n e m funkcióbeli zavarokat is.n a g y o n szoros k a p c s o l a t b a n kell lenni az osztálytanítóval. c í m ű m ű v é b e n találtam e l g o n d o l k o d t a t ó részletet: mi m i n d e n t n e m tud­ na m e g t a n u l n i a g y e r m e k . s ú l y o s p s z i c h é s és m a g a t a r t á s és/vagy f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó s zavarral k ü z d ő g y e r m e k e k is v a n n a k .. de csak a k k o r eszik ikesen. és a só tárgy­ esete n e m sovat. .n a g y o n kell ismerni a tantervi k ö v e t e l m é n y rendszert. e g y m á s t kiegészítve . a X.n a p i k a p c s o l a t . akikről tud­ juk. " Ui: K ö s z ö n e t e m e t fejezem ki T h o r o c z k a y M i k l ó s n é n a k . az általuk tartott e l ő a d á s o k o n . hogy nagy létszámú osztályban. K a p c s o l a t o t tartunk fenn a M a g y a r G y ó g y p e d a g ó g u s o k Egyesületével. hogy e z e k n e k eleget tudjunk tenni..6. H e i m Pál G y e r m e k k ó r h á z . a gyere­ kért d o l g o z z o n . a M a g y a r Foniátriai és L o g o p é d i a i T á r s a s á g g a l . az ikes igéket például. .G y ő r y G á b o r n é F ő v á r o s i L o g o p é d i a i Szaktanácsadó gondolataiból: „Az logopédiai osztályokban tanuló g y e r m e k e k s z á m á r a ez a szervezeti forma e g y m e n ­ tőhajóhoz h a s o n l í t h a t ó . re­ m é n y t e l e n ü l b o l y o n g a n á n a k a s z á m u k r a kiismerhetetlen h u l l á m o k k ö z ö t t . s z á m o l n i .el kell f o g a d n u n k . G y e r m e k n e u r ó z i s Osztály. K o m p l e x Általános Iskola logopédiai t a g o z a t v e z e t ő j é n e k és M a r t o n n é T a m á s M á r t á n a k . a k ő b á n y a i logopédiai c s o p o r t o k m u n ­ kájáról s z ó l ó S z a k f e l ü g y e l e t i J e g y z ő k ö n y v b ő l . sokszor küzdjön. olvasni. ezzel együtt akár g y ó g y s z e r e s k e z e l é s b e n is kell részesíteni a rászoruló g y e r m e k e k e t . de a hó tárgyesete n e m hovat. ker. " N e k ü n k azokat a g y e r m e k e k e t kell m e g t a n í t a n i erre a bonyolult nyelvezetre. hagyományos pedagógiai módszerekkel nehezen. T á j é k o z ó d u n k a T a n s z é k munkájáról. biztonságérzetet t u d u n k nyújtani.n a g y a felelősségünk. „ . . ér­ z e l m e k e t vált ki b e l ő l ü n k ez a m u n k a . m i n t h a ezek a g y e r m e k e k egy kicsit a sajátjaink l e n n é n e k . De ha m e g b á n n á m : esz a fene. 7. speciális m o z g á s ­ 179 . . h a n e m sót. Ali u. Ha n e m kerül­ hettek v o l n a fel erre a hajóra. hogy milyen g o n d o l a t o k a t . m e l y n e k segítségével bejárhatják a tudás tengerét. és elveszetten. h i á n y z u n k nekik. h o g y a ló tárgyesete lovat. Végezetül i d é z n é k . . .g y e r m e k p s z i c h i á t r i a A l o g o p é d i a i c s o p o r t o k b a n h a l m o z o t t a n p r o b l é m á s . . h o g y a tanítónő és l o g o p é d u s együtt. k ö z ö s s é g ü n k van. ez egész életére kihat (ha n e m k e l t e m fel é r d e k l ő d é s é t .m i n d e n r e n d e z v é n y e n ott vagyunk. h o g y kellő időben részesüljön o r t o d o n c i a i k e z e l é s b e n a r á s z o r u l ó g y e r m e k . . . a X.olyan. napi fejlesztés).m i n d e n t m e g kell tenni. ker. E s e t e n k é n t ez a feltétele annak.j o b b a n m e g lehet ismerni és ezáltal m e g s z e r e t n i a kezeltjeinket. E d d i g s z ó l t a m a tanítás m e t o d i k a i .É R Z E L M I oldalról is. „kis c s a l á d u n k " . de ha d u r v á n e l h á r í t o m : eszik a fene. . ha a n y a n y e l v e n e m m a g y a r volna: . tárgyatlan igeragozást. hogy az o k t a t á s b a n részt tudjanak venni. fejlesztési l e h e t ő s é g ü n k van ( S i n d e l a r . . . és mik a n e h é z s é g e i ? K o l l e g a n ő i m v é l e m é n y e ­ it t o l m á c s o l o m : Szószerinti idézetek g o n d o l a t a i k b ó l : 178 Előnyök: . E z e k a g o n d o k n e m c s a k esztétikai p r o b l é m á t o k o z ­ hatnak. m á r régen hajótörést s z e n v e d t e k volna. . így j o b ­ ban t u d u n k hatni. a k ü l ö n ó r á k h o z (de ők is a l k a l m a z k o d n a k hozzánk). II. vagy egyáltalán n e m t u d n a k megtanulni írni. E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i T a n á r k é p z ő L o g o p é d i a i T a n s z é k R e n d s z e r e s e n részt veszünk a l o g o p é d u s hallgatók összefüggő szakmai g y a k o r l a t á n a k vezetésében. ker.j o b b n y o m o n k ö v e t h e t ő s é g ü n k van. a D é m o s z t h e n é s z Egyesülettel (Beszédhibások és Segítőik Országos É r d e k v é d e l m i Egyesülete). . technikai részéről. N e m k ö n n y ű ügy.a l k a l m a z k o d n i kell a helyet adó iskolához. h a n e m havat. terápiában.l e h e t ő s é g ü n k van kettesben lenni velük. beszélni. ha n e m e n g e m esz.az 1995 januárjában kiadott. n e k ü n k kell t u d n u n k a l k a l m a z k o d n i az ő oktatási-nevelési elgondolásaihoz. M o s t szólnék az E M B E R I . E g y e m e g a fene.lehetőség nyílik. n e m is savat.. . egy sor k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á t ezzel m e g e l ő z v e . A tárgyas.a g y e r m e k n e k állandóságot. óvoda-iskolapszichológusi hálózat vezetőjének a fenti a n y a g o m m e g í r á s á h o z nyújtott segítségükért. Tabi L á s z l ó Nehéz. Nehézségek: . de b o n y o l u l t . hogy a tanító a d o m i n á n s . olvasni. ha é p p n e m vagyunk. r e n d e l l e n e s fogazat fejlődést. Az e m b e r n e m esz. t o v á b b k é p z é s e k e n jelen vagyunk. n e m szeret majd tanulni). arról.

Tréningprogram a részképességek-gyengeségek terápiája. l é n y e g k i e m e l é s . ISTVÁNFI KLÁRA. SKDLAK. Budapest. THOROCZKAY MIKLÓSNÉ ( 1 9 9 9 ) : A kőbányai logopédiai hálózat alakulása 1 9 6 9 . Nemzeti Tankönyvkiadó. CSABAY KATALIN ( 1 9 9 4 ) : A beszédjavító óvodai csoportok és előkészítő osztályok terápiás anyaga. Medicina Kiadó. HORNYÁKNÉTARNAI KLÁRA ( 1 9 9 7 / 9 9 ) : Betűsuli. FODORNÉ FÖLDI RITA: Hipcraktivitás és tanulási zavarok. Alex Typo Kiadó. Tankönyvki­ adó.a m e l y a s z á m n a k a s z e m l é l e t t ő l független. Budapest. már én is tudom!" Bárczi Gusztáv Gyógypedagófiai Tanárképző Főiskola.I I .JUHÁSZ ÁGNES Művelődési és Közoktatási Minisztérium A fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelvei A fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelvei Szakmai javaslat. s z á m k é p felismeré­ sének. M á r a s z á z a d e l e j é n leírta és a r i t m a s z t é n i á n a k n e v e z t e R a n s c h b u r g Pál azt a j e l e n s é g e t .e g é s z k é n t v a l ó felfogása . v a g y i s az 5 . -olvasás-. Budapest. a h a l m a z o k m e n n y i s é g i e g y m á s h o z viszonyítása. SZEBÉNYINÉ NAGY ÉVA. G i n s b e r g „ m á s o d i k á l l o m á s a " : iskola előtt a g y e r m e k a s z á m o l á s i k é p e s s é g e k n e k m á r birtokában van.a k o n k r é t m ű v e l e t i g o n d o l k o d á s szintjére e m e l k e d é s i d ő s z a k á b a n . Budapest. s í k b a n . TASNÁDINÉ PAPP ZSUZSA.1 4 . a n a l ó g i a . Eötvös Kiadó.és n y e l v i fejlődés. SCHWALMNÉ NAVRATIL KATALIN: írd füllel. grafikus á b r á z o l á s á n a k . VANNAV ALADÁRNÉ: Olvasójáták. 1 9 9 6 . Óvodában. zavar előrejelzésének lehetőségei óvodáskorban. 1996) M i n d e h h e z t á r s u l h a t n a k egyéb nehézségek a k ö v e t k e z ő t e r ü l e t e k e n : . 5 . 2 4 6 . SELIKOVITZ. Óvodai fejlesztő program a tanulási zavarok megelőzésére.ÓNÉ..relációs s z ó k i n c s . Logopédiai Kiadó. VÁNYI ÁGNES.) ( 1 9 9 6 ) : Logopédia a gyakorlatban. l .) ( 1 9 9 6 ) : Taníts meg engem! Fejlesztő program logopédiai óvodák számára. KOVÁCS GYÖRCYNÉ. 4 1 . a s z á m s o r a l k o t á s f o l y a m a t a m e g k í v á n j a a m e n n y i s é g i a l a p f o g a l m a k n a k és a mennyiségi ö s s z e h a s o n l í t á s n a k a t ö k é l e t e s i s m e r e t é t . Fejlesztő Pedagógia. MÁTRAINÉGODA KATALIN ( 1 9 9 3 ) : Meseolvasó. B. 199-226. 180 181 .7 5 . Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola.IRODALOM A DISZKALKULIA DÉKÁNY JUDIT . A matematikai gondolkodás m e g a l a p o ­ zása a z o n b a n m á r a m á s o d i k életév v é g é n m e g k e z d ő d i k . A d i s z k a l k u l i a főbb tünetei: „ K ü l ö n b ö z ő s z á m t a n i m ű v e l e t e k . a s z á m o k k a l v a l ó m ű v e l e t e k m e g a l a p o z á s a előtt.) ( 1 9 9 5 ) : Nebuló. " ( M e s t e r h á z i . JÁSZBERÉNYI ANDRÁSNÉ.7 é v e s k o r b a n alakul ki. e g y s é g .. VAJDA SÁNDORNÉ (2001): Betűről betűre. . SINDELAR. . Sindelar. T e h á t a m e n n y i ­ ségi ö s s z e h a s o n l í t á s i s m e r e t e fontos az ö s s z e a d á s és a k i v o n á s k é s ő b b i m e g é r t é s é h e z . G i n s b e r g „ e l s ő á l l o m á s n a k " tekinti az iskola előtti é v e k n e k azt az i d ő s z a k á t . törd a fejed. Budapest. A diszkalkulia s p e c i á l i s s z á m o l á s i zavar. Calibra Kiadó. . 7 . Nemzeti Tankönyvkiadó. és rajzolj le is. CSABAY KATALIN ( 1 9 9 3 ) : Lexi. Jean Piaget felfogása szerint a számfogalom . VI.. F. AJTONY PÉTER (szerk. VALLETT. MARTONNÉ TAMÁS M A R I A ( 2 0 0 1 ) : A fejlesztő munka tapasztalatai. WEVHRETER. 1.9 6 . m a t e m a t i k a i kifejezések... Gondolat Kiadó. t é r b e n . (fejlesztő lapok). Nikol. R. 1 6 0 . BESZTERCEI ENIKŐ ( 1 9 9 8 ) : Másképp. s z á m o k s o r r e n d i s é g é n e k .2 0 3 . Terápiás programok a beszédjavító intézmények nevelési és oktatási tervéhez. Színezd ki. . Deák és Tár­ sa Kiadó.szám.és s z ö v e g e m l é k e z e t . a m e l y n é l a z i s k o l a i t a n u l á s i n e h é z s é g e k e t s e m a z é r t e l m i fejlődés z a v a r a . ROSTA KATALIN ( 1 9 9 3 ) : Ez volnék én? Logopédiai Kiadó. 7 . Szöveggyűjtemény. Kalibra Kiadó. írástanulás. Budapest. X. Komplex Általá­ nos Iskola és Szakszolgáltató Központ. PSM Kiadó. Volán Humán Oktatási és Szakszolgáltató Rt. ( 1 9 9 6 ) : A tanulási zavarok terápiája. az iskolai t e l j e s í t m é n y z a v a r o k e g y i k fajtája. H. Speciális diszlexia továbbképzés záródolgozata.5 1 . Mádi u. írd le. .1 9 9 9 . Göncöl Kiadó.2 6 7 . e g y e z t e t é s é n e k . ROSTA KATALIN (szerk): Színeszd ki. szabály m e g f o g a l m a z á s a ) . és a fent e m l í t e t t f o g a l m a k a t r e p r e z e n t á l j á k . . i d ő b e n való t á j é k o z ó d á s . Országos Közoktatási Intézel.. SZAUTNER JÁNOSNÉ (szerk. Bárczi Gusztáv Gyógypedagófiai Tanárképző Főiskola. M ( 1 9 9 7 ) : Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 2 ) : Kudarc nélkül az iskolában.g o n d o l k o d á s i m ű v e l e t e k (pl. KOROMPAI ISTVÁNNÉ ( 1 9 9 9 ) : Cserebere. a s z á m j e g y . Nagycsoportos óvodások iskolára való felkészítése a X. KOCSIS LÁSZI. Logopédiai Kiadó. a m e l y e k a szimbólumok használatakor m e r ü l n e k föl. D R . A gyer- SZABÓ ILDIKÓ: Tömeges buktatás helyett. E.laterális d o m i n a n c i a .b e s z é d . . MEIXNER ILDIKÓ ( 1 9 9 3 ) : Játékház. figyelem.. 1 2 7 . TORDA ÁGNES ( 1 9 9 2 ) : Mondd ki. GŐSY MÁRIA ( 1 9 9 4 ) : A beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése óvodásoknak. STÖCKERT KÁROLYNÉ (szerk. Regiszter Kiadó. Krónika Nova Kiadó. e z e k a számolási algoritmusok segítik a fejszámolás m e g j e l e n é s é t . s e m o k t a t á s i vagy m á s k ö r n y e z e t i p r o b l é m a n e m indokolja.grafomotórium. A (fejlődési) d i s z k a l k u l i á v a l foglal­ k o z ó i r o d a l o m t ú l n y o m ó r é s z t a z o k a t a n e h é z s é g e k e t taglalja. kcr. Budapest. (): Figyelj oda jobban! A koncentrálóképesség zavarai és a fejlesztés lehetőségei. szabályok (pl. Budapest. Budapest.: m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g elve) m e g é r t é s é n e k . A beszédfogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei ADORJÁN KATALIN ( 1 9 9 8 ) : Szebben akarok írni. a m i k o r a g y e r m e k k é p e s m e g o l d a n i mennyiségekkel k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k a t . A h a l m a z b a s o r o l á s . ROSTA KATALIN (szérk. ( 1 9 9 3 ) : „De jó.saját testen. . és számolj te is.) ( 1 9 9 5 ) : Játékpszichológia. A / 3 Nyomdaipari és Kiadói Szolgálataié Kft. FRÉDI EHRAT ( 1 9 9 1 ) : A nehezen kezelhető gyermek. s z á m n e v e t szim­ bolizáló v i z u á l i s a l a k z a t o k a z o n o s í t á s á n a k n e h é z s é g e . ker. Logopédiai Kiadó. KÁRPÁTI TAMÁSNÉ. Logopédiai Kiadó. KONDOR EDIT ( 1 9 9 2 / 9 3 ) : Az olvasás-írásgyengeség.

4. E n n e k e l l e n é r e a g y a k o r i s á g i a d a t o k h a s o n l ó a k : 5 . nevelési t a n á c s a d ó ­ ban és tanulási k é p e s s é g e k e t vizsgáló bizottságokban d o l g o z ó g y ó g y p e d a g ó g u s o k . célirányos terápiát. ha n e m m e r e v hierarchia alapján m a g y a r á z z u k egy-egy k é p e s s é g megjelenését és/vagy hiányosságait. fejlődik. n e u r o p s z i c h o l ó g i a i . d) figyelemzavar. elváltozás nélkül. b) fejlődési j o b b agyfélteke s z i n d r ó m a . a diszfáziás és a diszlexia-veszélyeztetett g y e r m e k . az olvasás. elté­ rő g a z d a s á g i . v i z u o m o t o r o s . A terá­ pia m e g t e r v e z é s e és a p r o g n ó z i s szempontjából a vizsgálati e r e d m é n y e k m e g h a t á r o z ó a k . m a t e m a t i k a i alapelveket. M i n d a négy agyi lebeny k ö z r e m ű k ö d i k a s z á m o l á s folyamatában. 7. A s z á m o l á s i k é p e s s é g e l k ü l ö n ü l t e n szerveződött rendszer. 2000).l o g i k a i g o n d o l k o d á s .k u l t u r á l i s hátterű o r s z á g o k b a n történtek. 182 Orvosi vizsgálat Az orvosi . s G i n s b e r g szerint a „ h a r m a d i k á l l o m á s " e n n e k a formális kódnak a megjelenése.m o t o r o s integráció. 183 tüneteket. de csak alacsony s z á m k ö r b e n . h o g y minél fiatalabb életkorban ismerjék fel a s z a k e m b e r e k ( ó v o d a i és általános iskolai p e d a g ó g u s o k . a fogalmakkal végzett gondolkodási művelet. A számolási készség kialakulásakor v a l ó s z í n ű l e g a j o b b féltekének van n a g y o b b szerepe (pl. 5.s z i n d r ó m a . nagy n e h é z s é g b e ü t k ö z i k az a l a p m ű v e l e t e k végzése. és esetleg a beszédértés és gon­ dolkodás g y e n g e s é g e miatt az egyszerű szöveges feladatok m e g o l d á s a is lehetetlen. 2. fejlődési rendellenesség). K ü l ö n b ö z ő stratégiák léteznek a számolási k é p e s s é g k i a l a k u l á s a k o r és k é s ő b b . illetve a fenálló diszkalkulia diagnosztizálására szolgá­ ló vizsgálatok h á r o m fő részre b o n t h a t ó k : orvosi.m ű v e l t s é g i . a m e l y e k h e z diszkalkulia társulhat: a) fejlődési G e r s t m a n n . hogy sérült a m e n n y i s é g i relációk felis­ merése. A s z á m o l á s i k é p e s s é g h e z szükség van m i n d a j o b b . kóros elváltozásokat. a térbeli és síkbeli viszonyok érzékelése. Az iskolában a g y e r m e k e k algoritmusokat. figyelem.és szabályalkotás.s z o c i á l i s . becslés stb. amelyekkel a (fejlődési) diszkal­ kuliás g y e r m e k n e k p r o b l é m á j a lehet. A s z á m o l á s i k é p e s s é g k i a l a k u l á s á h o z szükséges ö s s z e t e v ő k közül a legfontosabbak: k o n s t r u k t i v i t á s . a többi n e m v a g y n e m a z o n o s m é r t é k b e n . A (fejlődési) diszkalkulia okait szintén M á r k u s Attila n y o m á n összegezzük ( M á r k u s . f o g a l m i . 2. E z e n a szinten sok k ü l ö n b ö z ő számolási k é p e s s é g j e l e n i k m e g . epilepszia). a n y a g c s e r e z a v a r ) . de n e m tudja a szorzótáblát). pszichológiai és pedagógiai vizsgálatra. c) m á s tanulási zavar. a s z á m f o g a l m a k kialakulatlanok. A számolási i s m e r e t e k h i e r a r c h i k u s a n e g y m á s r a épülnek. S z ü k s é g e s tehát. b) általános szervezeti m e g b e t e g e d é s (pl. fejlesztő p e d a g ó g u s o k . a fogalmak kialakulása. a megkésett/akadályozott beszédfejlődésű. l o g o p é d u s o k .k i m u t a t h a t ó agyi m ű k ö d é s z a v a r . az a z o n o s szinthez tartozó képességek egyike tökéletesedik. alkotása. 4. u g y a n a k k o r s z á m o s kap­ csolata van a beszéd. sérülés. g) m a g a t a r t á s z a v a r o k . Kitüntetett j e l e n t ő s é g g e l bír a parietális lebeny. a m e l y n e k következtében sérül a g o n d o l k o d á s : a s z i m b ó l u m o k felismerése. h a n e m az egyéni fej­ lődés menetét vesszük figyelembe. az írás rendszereivel. A (fejlődési) diszkalkulia gyakoriságára irányuló vizsgálatok k ü l ö n b ö z ő fejlettségű. K e d v e z ő t l e n pszichológiai tényezők.g a z d a s á g i háttér. e) hiperaktivitás figyelemzavarral. A diszkalkulia kutatási eredményeinek legfontosabb megállapításait M á r k u s Attila a kö­ v e t k e z ő k é p p e n foglalja össze ( M á r k u s . G y e r m e k k o r i fejlődészavarok. 7. a figyelem.viszgálat célja. mennyiségfelfogás.s p a c i á l i s t e v é k e n y s é g . a m e l y e k a k k o r o l d h a t ó k föl. a számjegyek felismerése és írása hi­ bás. 3.z a v a r . f) e m o c i o n á l i s . Palotás G á b o r szerint a diszkalkuliásoknál feltehetően fennáll az érzékelés-észlelés folyama­ tának sérülése. és kellő i d ő b e n indíthassák el az egyén­ re szabott. R é s z k é p e s s é g . térbeli tájékozódás. 3. h o g y az azt m e g e l ő z ő n á t m e n t v o l n a (pl. m í g a kö­ v e t k e z ő b e n m á r n e m . E z e k olyan e l l e n t m o n d á s o k . 1. érti az osztási m ű v e l e t e k e t . 2 0 0 0 ) : 1. A (fejlődé­ si) d i s z k a l k u l i á s g y e r m e k erre a váltásra n e m m i n d i g k é p e s . lehetnek. a sor. Agyi k á r o s o d á s (pl. de relatív önállósággal is rendelkeznek. hogy feltárja az esetleges neurológiai eltéréseket. A fentieket végiggondolva potenciálisan diszkalkulia-veszélyeztetetmek tekinthető a b e s z é d g y e n g e . hogy a g y e r m e k egy algoritmust ért egy b i z o n y o s szituációban. A diszkalkulia-veszélyeztetettség. k ü l ö n b ö z ő m ó d s z e r e k k e l és t ö b b n y i r e c s a k városi i s k o l á k b a n .p s z i c h é s zavarok. Sajnos l e g t ö b b s z ö r csak az iskolában derül ki. Ö r ö k l ö t t á l l a p o t o k : a) speciális számolási képesség-diszfunkció. m i n d a bal oldali agyfélteke ép működésére. az emlékezet. b) k r o m o s z ó m a r e n d e l l e n e s s é g e k h e z társuló diszkalkulia.6 % . a fel­ adatok megoldásában. Előfordulhat. írott j e l e k e t tanul­ nak. R o s s z s z o c i á l i s . Az a l a p f o g a l m a k r a felépített további számolási i s m e r e t e k és a l k a l m a z á s u k i n k á b b a bal oldal feladata. 5.r a tehetők.m e k e l ő tud hívni a d a t o k a t a fejében rendezett f o r m á b a n lévő t é n y a n y a g o k b ó l . tartalmi azonosítása.l e h e t ő s é g szerint g y e r m e k n e u r o l ó g i a i . 6. s z e n z o r o s . m a g a s a b b fejlődési fokra ugrik anélkül. B e t e g s é g : a) i d e g r e n d s z e r i (pl. verbális feldolgozás. m e ­ mória. számosság-. pszi­ c h o l ó g u s o k ) a számolási zavarra utaló tüneteket.). t o v á b b r a is az ujján s z á m o l . Ez a m ó d s z e r is lehet haté­ k o n y és p o n t o s . m e g k e r ü l v e a m e m ó r i á t m e g t e r h e l ő fejbeni m ű v e l e t v é g z é s t . 6.

. a számolási problémák előzmé­ körülményekre. E z t m e g ­ előzi az általános és a speciális anamnézis felvétele. f á r a d é k o n y s á g a . h o g y bár a d i s z k a l k u l i á s g y e r m e k e k t ö b b s é g é n e k i n t e l l i g e n c i a k v ó c i e n s e a n o r m á l ö v e z e t b e tartozik. a számfogalmak „ á l l a p o t á t " .a kifejezőkész­ ség. család. de esz­ közigényes (pl. A s z ö v e g m e g é r t é s . A vizsgálat felépítése olyan. N e m a k o n k r é t feladatokat írjuk le. hogy a diktált (és lejegyzett) m ű v e l e t je­ lent-e s z á m á r a m ű v e l e t v é g z é s i irányt. h o g y a g y e r m e k a hibásan m e g o l d o t t feladatot a fenti hiányosságok következtében vagy az i z g a l o m miatt té­ vesztette-e el inkább. a szókincs. s az instrukciók „ d e k ó d o l á s a k o r " is lehetséges. fa. -diszgráfiavizsgálal. il­ letve a g y e r m e k e t legjobban i s m e r ő személytől kérjük. Sok esetben csak a terápia m e g k e z d é s e után kerülhet sor a k ö v e t k e z ő kiegészítő. Esetleg ki­ alakult v a l a m i l y e n számolási technika. de arra is. e m l é k e z e t e é s feladattartása. (A részletes vizsgálat m e g t a l á l h a t ó az 1999 d e c e m b e r é b e n megjelent Logopé­ diai vizsgálatok kézikönyve című kötetben. Esetleg jó technikájú. tudja-e a g y e r m e k utánozni. . u g y a n i s ez a teszt a diszkalkuliás g y e r m e k intelligenciastruktúrájáról és intelligenciaszintjéről is reális k é p e t ad. Hiszen ezt e l m e s é l n i e n a g y o n nehéz. légkör m e g t e ­ remtése. hogy mekkora segítséggel tudja használni a m e g l é v ő isme­ reteit. -diszlexiavizsgálat. a figyelem. azt a ayermek adott tudásszintje h a t á r o z z a m e g .rajzvizsgálat ( e m b e r . 184 185 . A vizsgálat k ö z b e n sokszor nekünk kell kitalálnunk. A tárgyakkal. cselekedtetésben végzett vizsgálati részekre a k k o r és ott kerül sor. h o g y feltérképezzék a g y e r m e k intelligenciastruktúráját és a k ü l ö n b ö z ő rész­ képességek állapotát. hogy a gyermek a m a t e m a t i k a nyelvét érti-e. Ezt próbáljuk a g y e r m e k k e l is éreztetni. s használja-e. lassú. hogy egy-egy részterület f e l m é r é s e k o r végigkövet egy le­ hetséges absztrahálási útvonalat.h á t t é r állandóság. m á s o k n a g y o n g y e n g é k lehet­ nek.) A vizsgálat eredményét m i n d v é g i g befolyásolhatja a g y e r m e k g y e n g e figyelme (esetleg f i g y e l e m z a v a r t á r s u l ó h i p e r a k t i v i t á s s a l ) .e m á r néhol a m ű v e l e t v é g z é s . Felmérjük a m a t e m a t i k a i fogalmak. vagy pedig egy/több részképesség gyen­ geségével állunk s z e m b e n .és nyelv­ fejlődési h á t r á n y o k hatását. s megfigyeljük. amely tartalmazza megjelenési sajátosságaira. A speciális a n a m n é z i s legfonto­ sabb nyeire.a szöveges fe­ ladat végzésekor.szűk keretek között . valamint a tanulási kudarcok miatt esetleg kiala­ kult hárítása. s z o r o n g á s a . . modellekkel. L é n y e g e s i n f o r m á c i ó k a t nyújt a Frostig. k i k ü s z ö b ö l v e a számolási zavarral együtt g y a k o r t a j e l e n l é v ő beszéd. K ü l ö n s z e m p o n t s o r készült az ó v o d á s k o r ú ( n a g y c s o p o r t o s ) és az iskoláskorú (1-^1 osz­ tályos) g y e r m e k e k részére. h o ­ gyan g o n d o l k o d i k . s z i m b ó l u m o k m e g é r t é s e milyen szintű. a beszédhibák megfigyelésére is. Vizsgálat közben figyeljük s jegyezzük. a térbeli helyzetek és összefüggések terén m u t a t k o z ó hiá­ n y o s s á g o k tárulnak fel. Pedagógiai vizsgálat A szorongást o l d ó beszélgetéskor lehetőségünk nyílik . Iskolás g y e r m e k e s e t é b e n fontos m e g t u d n u n k . A terápia s z e m p o n t j á b ó l a s z u b t e s z t e k e r e d m é n y e i a differenciált egyéni foglalkoztatás é r d e k é b e n fontosak. hogy mely feladatokra térünk ki részletesebben. M a g a a vizsgálat tartalmában a l k a l m a z k o d i k a g y e r m e k életkorához. Ez utóbbi m e g á l l a p í t á s l e g i n k á b b a k o m b i n á c i ó s feladatokban. A vizsgálat alatt m i n d v é g i g a „mit tud"-ra. l é n y e g k i e m e l é s megfigyelése . illetve a s z á m o ­ lási zavarra. h o g y a n s z á m o l . de rossz m ó d s z e r ű .ha ez. a rövid távú e m l é k e z e t terén és az analógiás g o n d o l k o d á s b a n elért teljesít­ m é n y e k r e é r v é n y e s . S z ü k s é g e s e l v é g e z n i a Snijders Oomen n o n v e r b á l i s intelligenciatesztet.Sindelar vizsgálat. a k o n c e n t r á c i ó szintje. hogy milyen számolási technikával számol . k o r o n g g a l végzi vagy az ujjain. mi j á t s z ó d h a t le a g y e r m e k b e n . Te­ hát. . irányadó vizsgálatok elvégzésére: . A terápiában fontos t é n y e z ő lesz a fáradékonyság. szabadrajz készítése).dichotikus hallásvizsgálat. van egyáltalán. vagy m e l y e k e t h a g y h a t u n k el. bizonytalan.). s n e m a „mit n e m tud"-ra v a g y u n k kíváncsi­ ak.valamelyest .D P T (diszlexia prognosztikai teszt). osztályfokához. a nyelvi szerkezet.és a Bender-lsszt: a v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á ­ ció. il­ letve m a t e m a t i k a i t u d á s á n a k elvárható (feltételezhető) szintjéhez. g o n d o l k o d á s b e l i és m o t o r i k u s lassúsága. a g y e r m e k s z o r o n g á s á n a k oldása. de a te­ rápia szempontjából rendkívül fontos. Ez információt adhat arra.PPL (nyelvi fejlettséget vizsgáló teszt). hogy a számolási za­ var egy általános fejlődésbeli e l m a r a d á s tünete. Alapvető. tüne­ A p e d a g ó g i a i vizsgálat j e l e n esetben a számolási képességek vizsgálatát jelenti. sok tévesztési lehető­ séggel. a diszkalkulia gyanúját felkeltő tekre v o n a t k o z ó k é r d é s e k e t is. a S O N szubtesztek szórt intelligencia­ struktúrát m u t a t n a k : e g y e s részképességek k i e m e l k e d ő e k . illetve a u t o m a t i z á l ó d o t t . így n y e r h e t ü n k h a s z n o s információkat arról. e l e m e i t szempontsorba foglaltuk.Harris-íéle laterális d o m i n a n c i a v i z s g á l a t . E z e k célja. Kipróbáljuk a taníthatóságot. a m e l y h e z az a d a t o k a t az anyától. h a n e m a vizsgálat részterületeihez k a p c s o l ó d ó tipi­ kus hibákat. vagyis m e g m u t a t u n k egy helyes m e g o l d á s i lehetőséget. . ha a g y e r m e k a m a g a s a b b szintű absztrakcióra egyáltalán n e m képes. A t a p a s z t a l a t o k azt mutatják. az összefüggések fel­ i s m e r é s é b e n . Az á l t a l á n o s a n a m n é z i s r e n e m térünk ki részletesen. a m e l y e k j e l l e m z ő e k a diszkalkulia v e s z é l y é n e k fennállására. tehát a m a t e m a t i k a i jelek. az a l a k . T e r m é s z e t e s e n nem kell m i n d e n fokozatát a g y e r m e k k e l bejárnunk.Pszichológiai vizsgálatok É p p e n ezért a vizsgálat legelső fontos feladata a szeretetteljes környezet. az ö n b i z a l o m hiánya.

h o g y a terápia területei közül m e l y i k r e kell a fő h a n g s ú l y t helyezni.kéri-e h o g y meséljenek neki. 5 alma -. bontást cselekvés közben. . m o n d a t s z e r k e s z t é s i n e h é z s é g e i v a n n a k . megtudja-e számlálni az ujjait? (A tárgyak m e g é r i n t é s e és a beszéd ö s s z e h a n g o l á s a . lejegyzett műveletek részekre bontása. k é z m o z g á s a ügyetlen.Értelmezi-e a h o z z á a d á s t . a m e l y e k m e g l é t e esetén fölmerül. bizonytalan bal­ j o b b differenciálás. terítéskor . A v i z s g á l a t é r t é k e l é s é n e k m ó d j a a h i b a a n a l í z i s . 3. síkban? Tudja-e a n a p s z a k o k .É r d e k l ő d i k .) Eligazodás fogalmak a négyzethálóban. tízes átlépés menete. E z e k é r t e l m e z é s e után állapíthatjuk m e g . letapsolásakor? Ritmusos számlálás.pl.Tud-e színes pálcikákból két-. a g y e r m e k tudja. k e v e s e b b . m u n k a t e m p ó j a . egyensúly.f i g y e l m é n e k terjedelme. . puzzle összerakást. pl.a teljesség igénye nélkül .A d i s z k a l k u l i a p e d a g ó g i a i vizsgálatát és e z e k e t a vizsgálatokat a megfelelő i s m e r e t e k k e l és gyakorlattal r e n d e l k e z ő s z a k k é p z e t t p e d a g ó g u s . .k o o r d i n á c i ó j a .) Számsorozatok alkotása. h o g y helyes a m e g s z á m l á l á s . a szabály m e g f o g a l m a z á s a sok segítséget igényel. illetve bizonytalan tájékozódás. a u t ó b u s z száma). a m o z g á s o s j á t é k o k során a m o z g á s s o r o k u t á n z á s a (ügyesség.m á s o l g a t . az egyes műveletek. .e a s z á m o k r a (pl.) Biztonságos get m e g m u t a t n i ? számlálás. .n a g y c s o p o r t o s k o r b a n tud-e m e g s z á m l á l n i t á r g y a k a t l e g a l á b b h a t o s s z á m k ö r b e n . n e h e z e n a l k a l m a z z a a szabályokat j á t é k közben.Felismeri-e. .e a sok. h o g y ha a teát n a g y o b b p o h á r b a töltjük át. u g y a n a n n y i f o g a l m a k a t .e a színeket? 186 187 . j e l l e m z ő j e g y e i k e t is­ meri-e? (Kialakulatlan. vers e l m o n d á s a k o r . és a szabályt m e g f o g a l m a z n i ? (Egyáltalán n e m ismeri fel a szabályt. r á k é r d e z . -A m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g fogalma kialakulóban van-e: pl. 4. .A m e n n y i s é g é s a s z á m n é v egyeztetése megfelelő-e h a l m a z a l k o t á s k o r ? ( A m e n n y i ­ s é g .K ö z é p s ő c s o p o r t o s k o r á b a n számlálgatott-e. megszámlálás.Megfelelő-e a tájékozódása saját testén. önállóan leírja-e a z o k a t ? .kiindulásul szol­ g á l h a t n a k a c é l z o t t a b b . h á z s z á m . elvont irányok megtartása műveletvégzés közben. el tudja-e végez­ ni az ilyen t a r t a l m ú feladatokat? .helytelen. az ujjak k ü l ö n á l l ó m o z g a t á s a ügyetlen. k e s k e n y ) ? Matematikai relációk felállítása. és tudja-e cselekvés k ö z b e n . SZEMPONTOK AZ ÓVODÁSKORÚ (NAGYCSOPORTOS) GYERMEKEK DISZK ALKULIAVESZÉLYEZTETETTSÉGÉNEK FELISMERÉSÉHEZ Az ó v ó n ő tapasztalatai . . -A t o r n a f o g l a l k o z á s o k o n a körjátékokban. mennyiségek összehasonlítása. évszakok nevét sorrendben. h o g y a h a l m a z szá­ m o s s á g á t az u t o l s ó n a k k i m o n d o t t s z á m n é v jelöli: öt a l m a van az asztalon. sorrend) megfelelő-e? Műveletek lejegyzésének sorrendje.a m a t e m a t i k a t a n u l á s á n a k azon területeire. . elvont matematikai fogalmak használata.) Konkrét számosság megállapítása. Dőlt betűvel utalunk .e l m o n d j a .kiegészítve a g y e r m e k k ö r n y e z e t é b e n élőkével . .Szereti-e a Iegó építést.passzív s z ó k i n c s e és az aktív beszéde. több. n e m érti p o n t o s a n a m e s e s z ö v e g é t . részekből n e h e z e n alkotja m e g az egé­ szet.A l a p v e t ő matematikai fogalmakat megért-e. térben. k e v e s e b b változót ismer fel.e s p o n t á n m ó d o n s z á m o k a t . a g y e r m e k m é g s e m tudja. napok. k o n c e n t r á l ó k é p e s s é g e .e számjegyeket. . hibás a számlálás. a b e n n e lévő összefüggéseket. irányok. Az óvodai k ö r n y e z e t és m a t e m a t i k a i irányú foglalkozásokon milyen a g y e r m e k . pótlást. nyelvtani és tartalmi h i b á k a tér­ és időfogalmak kifejezésében.Saját testén m e n n y i s é g e k e t egyeztet-e: egy mozdulattal tud-e ujjain adott m e n n y i s é ­ Globális mennyiségfelismerés.e a m e s é t a s z ö v e g r e jól e m l é k e z v e . ma­ tematikai-logikaifeladatok. t u d a t o s megfigyeléshez. illetve l o g o p é d u s is elvégezheti. a lényeget k i e m e l v e ? ( N e m köti le a hallgatott m e s e . n e m érdeklődik a m e s e k ö n y v e k iránt. szókincs­ ben. kevés. az ujjmozgás és a beszéd k o o r d i n á c i ó j a helytelen. a társasjátékokat? ( K o n s t r u á l ó j á t é k o k b a n n e m e l é g g é fantáziadús. nagy. E n n e k szempontjait összefoglaljuk. m o t i ­ váltsága? . . hogy a g y e r m e k számolási képessége fejlesztést igényel. matematikai jelek írása.azokat m e g a l k o t n i és m e g n e v e z n i ? Halmazalkotás. . beszédében használ-e nagyságviszo­ n y o k r a v o n a t k o z ó fogalmakat (pl. L e h e t . ahol az adott k é p e s s é g megfe­ lelő szintű a l k a l m a z á s á r a szükség lesz az iskolában.Szeret-e m e s é t hallgatni otthon és az ó v o d á b a n . széles. majd h á r o m v á l t o z ó s sorozatot folytatni. s e m m i . . m e g n e v e z i . .pl. u g y a n a n n y i m a r a d ? A számfogalom és helyiértékfogalom biztonságos használata. a viszonyszavak hibás használata.A m o z g á s és a beszéd ritmusa összehangolt-e m o n d ó k a .M e g é r t i .s z á m n é v egyeztetése hibás pl. záró­ j e l b e n kiegészítve azokkal a figyelemfelhívó jelekkel.) Szöveges feladatok megoldása. a számlálás r i t m u s a egyenetlen. fel adattartása.H o g y a n érti m e g az utasításokat? . n e m tudja tartani a szabályt. a helytelen számlálás miatt. kicsi. megszámlálás. n e m szívesen mesél. 1. 2.e s z á m o s s á g iránt. .) Számjegyek. elvételt. a m a t e m a t i k á v a l való „ j á t s z á s " ö r ö m e t okoz-e a gyer­ mek számára.n é z e g e t .

logopédiai m ó d s z e r e k k e l és e s z k ö z ö k k e l történik.ritmusos számlálás. irányok. A diszkalkulia-prevenciós meg: foglalkozások az alábbi képességek fejlesztését célozzák dig á l l a n d ó . időben. 189 egyeztetése. e m l é k e z e t . napok. t á r g y a k k a l (ujjakon) be­ mutatva. e g y ü t t m ű k ö d v e a t e r á p i á b a n g y a k o r l o t t l o g o p é d u s s a l .t i s z t á b a n van-e az irányokkal m a t e m a t i k a i m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n . az e g y e n l e t e s ritmust megtartva. .számfogalmak: . E h h e z b ő s é g e s anyagot k í n á l n a k a f o r g a l o m b a n lévő g y a k o r l ó ­ k ö n y v e k é s -füzetek. hogy az ó v o d a i foglalkozásokba jól b e é p í t h e t ő a célzott j á t é k o s m a t e m a t i k a i képességfejlesztés. M i n d e z t az ujjak nyitogatásával-csukogatásával e g y b e k ö t v e is tudnia kell. térben.szeret-e m e s é t hallgatni otthon. megszámlálás. síkban.tudja-e a n a p s z a k o k .h a l m a z o k összehasonlítása. s z á m n é v v e l . .időbeli tájékozódása megfelelő-e. felépítése. Az a l á b b i a k b a n n é h á n y fontos s z e m p o n t o t e m e l ü n k ki. írása). l o g o p é d i a i a m b u l a n c i á n . . . sík­ beli irányok tisztázása. g y ó g y p e d a g ó g u s . a m e l y e t ujjtornával ( z o n g o r á z ó m o z g á s .megfelelő-e a tájékozódása saját testén. E g y a r á n t j a v a s o l t a speciális m e g s e g í t é s .é r z é k e l é s . v á l t o z a t o s t a r t a l o m m a l . h ó n a p o k . m e g n e v e z i . külön m o z g a t á s a ) és általában a finommotorika és a ritmusérzék fejlesztésével fokoz­ hatunk. (Ezek a m ű v e l e t v é g z é s m e g a l a p o z á s á h o z is s z ü k s é g e s e k . kiegészítve azzal. és a k k o r is. . iskolában. szóban m e g f o g a l m a z v a végzi el a m ű v e l e t e k e t . számjeggyel. a m e l y min188 Az alábbi s z e m p o n t o k egy része már szerepelt az ó v o d á s k o r ú g y e r m e k e k k e l k a p c s o l a t b a n leírtak során.A m e n n y i b e n sok o l y a n j e l z é s gyűlik össze a megfigyelésekből. v a l a m i n t az ujj képpel. a m e l y e k r e a terápia során k ü l ö n ö s g o n d o t kell fordítani. az ujjak e g y m á s h o z érinté­ se. ha ez az e l m a r a d á s egy általános. a m e l y a számolási k é p e s ­ s é g e k l a s s ú b b fejlődésére utal. . amit az ó v o d a i n a g y c s o p o r t b a n várnak el a g y e r m e k t ő l . a soralkotás m e g t a n u l á s a és g y a k o r l á s a . észlelés. g y ó g y p e d a g ó g u s s a l . . . í g y a l a p o z z u k m e g a m ű v e l e t v é g z é s h e z szintén fontos m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g és globális mennyiségfelfogás kialakulását. m e g f o g a l m a z v a a számolási m ű v e l e t e k e t . A s z á m f o g a l m a k m e g s z i l á r d u l á s á n a k útja: a m e n n y i s é g e g y e z t e t é s e m e n n y i s é g g e l . . illetve azzal p á r h u z a m o s a n h a l a d a térbeli.olvas-e m e s é k e t ö n á l l ó a n . térben. Célszerűnek tartjuk. Külön figyelmet igényel a számlálás ritmusossága. A számolási zavar m e g e l ő z é s e é r d e k é b e n az ó v ó n ő k is sokat t e h e t n e k .b i z t o n s á g o s globális mennyiségfelismerés. . fejlesztő p e d a g ó g u s s a l . oda-vissza. . síkban.mennyiségállandóság. .m a t e m a t i k a i m ű v e l e t e k é r t e l m e z é s e cselekvésben.tud-e az ó r a szerint időt m e g h a t á r o z n i (tanév végén). hogy . . OSZTÁLYOS GYERMEKEK ESETÉBEN . g o n d o l k o d á s . tanácsoljuk a szülőnek. rajzolása. .a m o z g á s és beszéd r i t m u s a összehangolt-e m o z g á s s a l kapcsolt v e r s m o n d á s k o r . fejlesztő p e d a g ó g u s . Ez u t ó b b i h o z p e d i g s z ü k s é g e s az uj­ jak m o z g é k o n y s á g a . h o g y kérjen r é s z l e t e s e b b ( k o m p ­ lex) v i z s g á l a t o t g y e r m e k e s z á m á r a a nevelési t a n á c s a d ó b a n . egyensúly.m e n n y i s é g e k egyeztetése. s z á m ­ láláskor. majd k é p e k segítségével oldjuk meg. eljutva az a u t o m a t i z á l ó d á s i g . .felismeri-e. A ta­ p a s z t a l a t o k azt mutatják.felhasználva a szülőkkel folytatott beszélgetések tapasztalatait is . . A műveletekkel való i s m e r k e d é s k o r a g y e r m e k cselekvéssel. A szöveges feladatokat is először k o n k r é t cselekvéssel. de n o r m á l ö v e z e t b e tartozó lassabb érés. ha a g y e r m e k c s a k a m a t e m a t i k a i k é p e s s é g e k t e r é n m u t a t e l m a r a ­ dást. ) A számfogalmak kialakításakor az ó v o d a i m ó d s z e r t a n szerinti s z o k á s o s utat követjük. k o ­ rongképpel.szövegértés. figyelem.m e g e l ő z ő terápiára. . a b e l s ő v é válás folya­ matát (interiorizáció).T e s t n e v e l é s órán a mozgássorok utánzása (ügyesség.g r a f o m o t ó r i u m (egyszerű mértani ábrák.tájékozódás saját testen. Itt b ő v ü l n e k a kérdések a m a g a s a b b életkor (érési folyamat) k ö v e t k e z t é b e n .m e n n y i s é g i relációk alkotása. M e g kell j e g y e z n ü n k . s z á m j e g y e k kirakása. „ K a t o n á s a n " . el tudja-e m o n d a n i jellemzőiket. h o g y s z ü k s é g van-e d i s z k a l k u l i a . A vizsgálatok e r e d m é n y é t ő l függően tudja eldönteni a l o g o p é d u s . b e s z é d ( k o m p l e x készségfej­ lesztés).halmazalkotás. .h a s o n l ó a n az olvasászavar megelőzéséhez (diszlexia-prevenció) az óvodásokkal végzett diszkalkulia-megelőzés a n y a g a is meghaladhatja b i z o n y o s területeken azt az i s m e r e t a n y a ­ got. hogy az adott s z á m o t azonnal egyeztetjük a k o r o n g k é p é v e l . fejlődés része.m i n d e n gyer­ mekre v o n a t k o z ó a n k e r e s s e n válaszokat az itt m e g f o g a l m a z o t t k é r d é s e k r e . s t ö r e k e d h e t ü n k az e g y r e m a g a s a b b a b s z t r a k c i ó s szint elérésére. feladatlap-gyűjtemények J á t é k o k . A készségfejlesztés g y ó g y p e d a g ó g i a i . . h o g y az első osztályban tanító p e d a g ó g u s t a n í t v á n y a i n a k m e g i s m e r é ­ se során .számemlékezet.e a színárnyalatokat. é v s z a k o k nevét s o r r e n d b e n . A s z á m f o g a l m a k kialakítását m e g e l ő z i . . a m o z g á s és beszéd ö s s z e h a n g o l á s á v a l kell t u d n i a számlálni a g y e r m e k n e k a megfelelő s z á m k ö r b e n . . . SZEMPONTOK A D1SZKALKULIA JELEINEK FELISMERÉSÉHEZ ISKOLÁSKORÚ 1-4. .mennyiség-számnév-számjegy .m a t e m a t i k a i relációs szókincs. sorrend) megfelelő-e. .

a figyelem tartóssága.a b e s z é d m e g é r t é s és nyelvi felfogás (nyelvi p e r c e p c i ó ) . m e g tudja m o n d a n i . A h h o z .a globális m e n n y i s é g f e l i s m e r é s hiányzik. . 7 1 . 2. ) .iskolába kerüléskor . . . 7 1 . de hibátlan számlálás.A m a t e m a t i k á t tanító p e d a g ó g u s h o g y a n látja a g y e r m e k n é l .e a g y e r m e k s z á m á r a az iskolai t a n u l m á n y o k k a l p á r h u z a m b a n v a l a m i l y e n kiegészítő fejlesztés (pl.a m o z g á s . 6 9 . logopédiai terápia.az a l a p m ű v e l e t e k végzése.a motiváció. h o g y a p e d a g ó g u s tisztában legyen az adott g y e r m e k m a t e m a t i k a i képességei­ nek fejlettségi szintjével. környezet és e g y é b t a n ó r á k o n fontos a k ö v e t k e z ő k ismerete: . de ha ö s s z e kell a d n i a a két m e n n y i s é g e t . ) . . hogy a g y e r m e k egyre k e v é s b é tud megfelelni a k ö v e t e l m é n y e k n e k m a t e m a t i k á b ó l amellett. . . az ujjakon vagy k o r o n g k é p e n mutatott m e n n y i s é g e t n e m tudja azonnal m e g n e v e z n i ) . 400) .a feladattartás. az e s z k ö z h a s z n á l a t t ó l való elszakadást.b e s z é d k o o r d i n á c i ó j a n e m megfelelő. hibázási m ó d o k a t tapasztal? A m e n n y i b e n a g y e r m e k részesült r e n d s z e r e s korrepetálásban. az alábbi s z e m p o n t o k szerint: . . 207. annak milyen e r e d m é n y e volt? 190 H o g y a n reagál a g y e r m e k a kudarcokra? Van-e egyáltalán sikerélménye a m a t e m a t i k á b a n ? S z i n t é n fontos a g y e r m e k e g y é b vizsgálati e r e d m é n y e i n e k á t t e k i n t é s e . 7 2 . . 2 0 8 .M i l y e n .a passzív és aktív szókincs.a számolási technika belsővé válását (interiorizálódását). .a s z ö v e g e s feladatok m e g o l d á s a . . modelleken. 7 0 . .a m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g fogalma kialakult volt-e? Az iskolai m a t e m a t i k a . .tartalmi a z o n o s í t á s á n a k hiánya . 7 1 .megérti-e.a relációs jel (mint m a t e m a t i k a i s z i m b ó l u m . -a relációs jel helytelen a l k a l m a z á s a a síkbeli tájékozódás zavara miatt (pl. iskolai olvasmány tartalmát a lényeget k i e m e l v e . . tízesével (ha szükséges tárgyakkal.k ü l ö n biz­ tonsággal felismeri a h á r o m és a kettő ujjképét és k o r o n g k é p é t . puzzle összerakást. Hibázási l e h e t ő s é g e k : . mint a 4.a m e n n y i s é g i relációk helytelen é r t e l m e z é s e . h o g y csak m á s o d i k osztályban válik nyilvánvalóvá.l o g i k a i g o n d o l k o d á s (szabályok felismerése).az iskolai t a n u l m á n y o k kezdetén m e n n y i r e (volt) a u t o m a t i z á l t a számlálása n ö v e k v ő és csökkenő sorrendben. memoryt. p e d a g ó g i a i ) vizsgálat. és a b e s z é d é b e n használja-e az a l a p v e t ő m a t e m a t i k a i fogalmakat. hogy a 7 több. . általános fejlesztés)? S z ü k s é g e s . pszichoterápia. ^•Mennyiségi relációk alkotása. a k k o r m é g i s e g y e n k é n t m e g s z á m l á l j a ) .A tanulásban mennyire önálló? . 7 1 . S z ü k s é g e s volt-e ó v o d á s k o r b a n a g y e r m e k számára bármely okból kifolyólag egyéni.a műveletvégzés biztonságát? . . főképpen a m a t e m a t i k á r a v o n a t k o ­ zólag. 209. vagy csak kialakulóban van (pl.K o n k r é t a n a m a t e m a t i k a t a n u l á s terén hol tapasztalja a n e h é z s é g e k e t ? .k e v e s e b b . . Számlálás n ö v e k v ő és c s ö k k e n ő s o r r e n d b e n az osztályfoknak m e g f e l e l ő s z á m k ö r b e n egyesével. főfogalmak m e g é r t é s e és használata. 7 2 .a beszéd. . Hibázási lehetőségek: . 7 2 . A számfogalmak állapota 1. . de írásban hibásan jelöli: 7 < 4 ) . miért van a < jel két s z á m között). .. 6 9 helyett: 72. m o d e l l e k k e l is). Hibázási l e h e t ő s é g e k : . .pl.a k a d o z ó r i t m u s ú . . 7 0 . h o g y a többi tan­ tárgyból ö n m a g á h o z mérten j ó k az e r e d m é n y e i . mozgásterápia. . célzottan m e g kell figyelnie a k ö v e t k e z ő k e t : .a s z á m f o g a l m a k állapota.M i b e n lát p r o b l é m á t a g y e r m e k k e l k a p c s o l a t b a n ? . Ilyenkor a p e d a g ó g u s n a k újra át kell gon­ dolnia.egyenletes ritmusú. k ü l ö n .el tudja-e mondani a mese. megnevezése.a s z á m f o g a l m a k elvonttá válásának ( a b s z t r a h á l ó d á s á n a k ) folyamatát.szabálytévesztés (pl. 206. esetleg átértékelnie az e l ő z ő s z e m p o n t o k r a m e g f o g a l m a z o t t válaszait. de lassú számlálás.felismerte-e a számjegyeket. a t ö b b . m u n k a t e m p ó . . illet­ ve k i s c s o p o r t o s fejlesztés (pl. 7 1 .a globális m e n n y i s é g f e l i s m e r é s h i á n y a m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n (pl. n e m érti. 70 helyett: 72. kártyajátékokat.m a t e m a t i k a i .iránytévesztés (pl.az instrukciók. a n n a k elvégzése _ a g y e r m e k r e v o n a t k o z ó a d a t v é d e l m i s z e m p o n t o k betartásával. feladatok s z ö v e g é n e k megértése.a v i s z o n y f o g a l m a k . irányított folyamatos ottho­ ni g y a k o r l á s b a n .a m e n n y i b e n nem történt m e g a k o m p l e x (orvosi. Globális mennyiségfelismerés saját testen. 300. s k o n k r é t a n e l e m e z n i a g y e r m e k általános tanulási teljesítményét.és nyelvi fejlettség.M i l y e n e r e d m é n y e i v a n n a k az egyes tantárgyakból? . . hibátlan.szereti-e a társasjátékokat. g y a k r a n i s m é t l ő d ő hibákat. . . . . 191 .u g y a n a n n y i fogalmá­ nak helytelen használata. pszichológiai.az a l a p m ű v e l e t e k e t cselekvésben értelmezte-e.s z á m o k k i h a g y á s a (pl. k o n c e n t r á l ó k é p e s s é g . korrepetálás)? Előfordul. légó építést. logopédiai fejlesztés.

hogy tizenöt l e g y e n . egy h á r m a s t . . m e n n y i 2 0 + 3 0 . . . hogy 18-ban a 6 h á n y s z o r van m e g ) . a k k o r 3 0 + 4 0 = 7 0 ) .a m ű v e l e t lejegyzése h i á n y o s (pl. j ó l leírja. 13-6 feladatot ú g y oldja m e g . Hibázási lehetőségek: .a m a r a d é k e l h e l y e z é s e hibás (pl. a 132 e s e t é b e n a két e g y e s .n é g y . h á r o m tízes. . n e m értelmezi. . elnevezést.a n a l ó g i á k a t n e m i s m e r fel (pl. 3 helyett E ) . A legtöbb számolási n e h é z s é g e k k e l k ü z d ő g y e r m e k p r ó b á l k o z i k v a l a m i l y e n . Előfordul.és b e n n f o g l a l ó t á b l a b e v é s é s e n e m történt m e g . hogy ez a t e c h n i k a f o k o z a t o s a n leépül. d e m a g a s a b b számkörben m á r n e m . hogy ha 3 + 4 = 7 .a szorzás és bennfoglalás kapcsolatát n e m értelmezi (pl. szorzás. a m á s i k k e z é n n é g y e t ugyanígy.a m ű v e l e t e t kiolvasni n e m tudja. bontás. összeadás. . h o g y tízből elvesz hatot és h á r m a t is). a m i k o r hét­ ből elvesz hetet. elvégzése m e g f e l e l ő s z á m k ö r b e n . 8 + 7 e s e t é b e n h o z z á s z á m l á l ) . 1 -4=4.az írásbeli m ű v e l e t v é g z é s m e n e t é t n e m ismeri (a szóbeli m ű v e l e t v é g z é s m e n e t e sze­ rint halad). Hibázási lehetőségek: . majd a két k e z é n kinyitott ujjakat az o r r á h o z érintgetve újból m e g s z á m l á l j a .h é t .4. e r e d m é n y = 5 5 ) . lejegyzése. mert a n y o l c h o z . e g y egyest m o n d ) . ül. . és az milyen jellegű. 72-27 fel­ adatot ú g y végzi el.t e c h n i k a kialakításával.ö t s z á z h a r ­ m i n c k i l e n c n e k olvassa). vagy b o n t á s n á l kétféle színben j e l e n i k m e g u g y a n a z a m e n n y i s é g . Például a 3 + 4 ö s s z e a d á s k o r a g y e r m e k e g y i k kezén egyen­ ként kinyit h á r o m ujjat. hogy a g y e r m e k n e k kialakulte valamilyen számolási technikája. Számjegyek írásának megfigyelése. hogy ö t ö s vagy tízes s z á m k ö r b e n k é p e s ö s s z e a d á s t é s k i v o n á s t v é g e z n i a z ujjai s e g í t s é g é v e l . h o g y pl. . hibás számjegyírás (pl. . s z á m e g y e n e s ) . ujjak. de az sokszor rossz m ó d s z e r ű .a helyiérték m e g n e v e z é s e k o r a helyiérték helyett a számjegyet nevezi m e g (pl. 7 2 : 3 helyett 72-3). h o g y m e n n y i 8 + 7 . és figyelemmel kísérje az e s z k ö z ö k t ő l való el­ szakadás folyamatát (interiorizáció).a helyiérték é r t e l m e z é s e modellekkel sem alakult ki (pl. kivonás. K é s ő b b is h a t é k o n y lehet. de h a t s z á z . több ö s s z e a d á s után k ö v e t k e z ő k i v o n á s helyett is összead).a helyiérték-fogalom n e m alakult ki ( n e m tudja pl. és é r t e l m e z n i s e m tudja m ű v e l e t v é g z é s n é l . n e m t u d j a j á t é k p é n z b ő l kirak­ ni az adott m e n n y i s é g e t ) . . . 192 193 . az egyes.2 7 = 0 6 . a 3 1 + 4 2 ö s s z e a d á s a k o r n e m a l k a l m a z z a azt a m e g l é v ő tudását. 2 + 7 = 9 .a számjegyek e l h e l y e z é s e a n é g y z e t h á l ó b a n hibás. Hibázási lehetőségek: leírt számjegyek kiolvasása).a m a r a d é k o t n e m tartja m e g .2 0 = 5 0 . 2-4=8.akusztikus tévesztés miatt m á s szorzóra tér át (pl. h a n e m a kisebbít e n d ő h ö z adja h o z z á ) . osztás) értelme­ zése.m e g t a p a d á s az e l ő z ő műveletnél (pl.az a n a l ó g i á k a t m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n n e m a l k a l m a z z a (pl. tudja.a m ű v e l e t e t é r t e l m e z n i n e m tudja (ez a szorzásnál és az osztásnál fordul e l ő leggyak­ rabban). a 32 e s e t é b e n a hár­ m a s számjegy h á r o m tízest j e l e n t ) . 4-4=16).gyenge számemlékezet. . . 6. 105 helyett 150). . m i n d e g y i k e t az állához érintve.a diktált s z á m n e v e k hibás leírása (pl. de n e m tudja m e n n y i 18+7. tudja. Hibázási lehetőségek: . A mennyiségállandóság. 315 -238 097. . 8. de n e m tudja. sok tévesz­ tési lehetőséget rejt m a g á b a n . 7-2=5. N a g y o n fontos. vagy m é g csak k i a l a k u l ó b a n van (pl. . m a r a ­ d é k á t n e m a k i v o n a n d ó h o z . tudja. tízes stb. Az alapműveletek és inverzeik (pótlás.a tízes átlépés m e n e t é t n e m értelmezi k i v o n á s k o r (pl.többnyi­ re ujjszámolási . hogy 6 5 3 9 . hogy 3 x 6 = 1 8 . 23 helyett 32. H i b á z á s i lehetőségek: . A számemlékezet. .m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n áttérés m á s m ű v e l e t e k r e (pl. hogy m e n n y i 2 + 3 . lassú. . az e r e d m é n y : 59). nyolcból kettőt). 72-27 esetében 7 0 . a g y e r m e k n e m észleli a z o n o s n a k .). e g y . ha a m e g s z o k o t t k o r o n g k é p térbeli e l h e l y e z é s e m e g v á l t o z i k . de e m e l l e t t m e g f i g y e l h e t ő .a tízes átlépés m e n e t é t n e m értelmezi ö s s z e a d á s k o r (pl. hogy a p e d a g ó g u s ismerje m i n d e n tanítványa számolási technikáját. de n e m tudja.a s z ü k s é g e s s z i m b ó l u m o k tartalmi a z o n o s í t á s a hibás (pl. 7-4=3 helyett: 7-43).a leírt s z á m j e g y e k hibás k i o l v a s á s a (pl. 6 helyett 9. . . 3-7=21. .a szorzó. Az alapműveletek végzését nagy mértékben befolyásolja az.a helyiértéket m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n n e m veszi figyelembe (pl 7 8 . . h a t . e s z k ö z h a s z n á ­ latát (pl. Számnév-számjegy egyeztetése (diktált számjegyek leírása. . A helyiérték-fogalom.u t á n m o n d á s k o r akusztikus tévesztések figyelhetők m e g (pl.g r a f o m o t o r o s a n ügyetlen írás. Az ujjak segítségül hívása a s z á m o l á s t a n u l á s k e z d e t é n elfogadott és e r e d m é n y e s .tükörírás. . 5. h o g y 7 0 . h a j ó technikájú és m a g a s a b b s z á m k ö r b e n is al­ k a l m a z h a t ó .iránytévesztés m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n síkban. 2 8 + 7 stb. k o r o n g o k .h é t ) . . .2 0 = 5 0 . ) 7. e g y s z á z a s h e l y e t t e g y kettest.a m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g észlelése n e m alakult ki. „ s z e r e p l ő k " felcserélése (pl. Hibázási lehetőségek: .

. c s ö k k e n m a t e m a t i k a i fogal­ m a k a t n e m értelmezi.. számjegyek írása. h o g y a g y e r m e k n e m h a s z n á l eszközt. kérje a g y e r m e k k o m p l e x vizsgálatát . . 8.Az é r z é k e l é s . k é s z s é g e k kialak í t á s a j ó l b e g y a k o r o l t . A feldolgozásra kerülő feladatterületek arányát m i n d i g az adott rövid távú fejlesztési cél ha­ tározza meg.a szabályt m e g t a r t a n i n e m tudja. A diszkalkuliás g y e r m e k is képes lehet erre. T e r m é s z e t e s e n n e m m i n d e n foglalkozáson szerepel e g y e n l ő súllyal m i n d e n feladatkör. g y a k o r l á s u k a m á r kialakított. akik a m ű v e l e t e k közötti öszszefüggéseket értik. m i n d e n esetre é r v é n y e s kezelési tervet k i d o l g o z n i n e m lehet. „ b i r t o k o l t " s z á m f o g a l m a k k a l fejben való m ű v e l e t v é g z é s s e l . Ha a p e d a g ó g u s a megfigyelések ö s s z e g z é s e k o r úgy látja. a s z o r o n g á s oldása. síkban. .h a s o n l ó a n az ó v o d á s k o r ú a k n á i leírtakhoz.Saját testen. . a m e g l é v ő k é p e s s é g e k r e építjük fel a terápia ter­ vét. motiváltsági foka h a t á r o z z a m e g . kitartásra nevelés. Egyszerű és összetett szöveges jeladatok megoldása . osztályos diszkalkuliás gyermekek terápiájánakfőbb területei a következők: mata: saját testen. e b b ő l e l v e s z e g y e t U g y a n í g y lehet kiindulás a szorzás: 2-8= 16. . számnevét k i m o n d j u k . ( S z ü k s é g esetén megfelelő s z á m o l á s i t e c h n i k a ki­ építése.a kérdést felidézni n e m tudja. a k ö v e t k e z ő derül ki: tudja. Hibázási lehetőségek: -a szabályt felismerni n e m tudja (pl. m o d e l l e k k e l c s e l e k e d t e t é s k ö z b e n . a g y e r m e k jól tud fejben (absztraháltan) számolni.m ű v e l e t v é g z é s i n e h é z s é g miatt a sorozat folytatása hibás. vagy a valamivel növekszik. c s ö k k e n ő és v á l t a k o z ó szabályú s z á m s o r o z a t folytatásakor figyelhetjük m e g . ha m e g k é r d e z z ü k . életkori sajátosságai. Az.S z á m m a l . . A fenti feladatok v é g i g v o n u l n a k a terápia e g é s z m e n e t é n . s így k é s ő b b az e l v o n a t k o z t a t á s r a a l k a l m a s e s z k ö z r e n d s z e r kidol­ gozása. és alkalmazni is tudják. 5.a s z ö v e g e t a m a t e m a t i k a nyelvére lefordítani n e m tudja (a szövegértés nehézségei mi­ att n e m tudja kiválasztani a megfelelő műveletet. a 10-es. a s z á m m a l leírjuk. a figyelem. a m í g az a s z i m b o l i z á l ó d á s r a a l k a l m a s lesz.N e v e l é s i feladatok. m e l y e k n e k célja a h a r m o n i k u s s z e m é l y i s é g kialakítása. h o g y a s z á m f o g a l m a k kialakultak. h o g y 8 + 8 = 1 6 . a 2. k e l l ő k é p p e n begyakorolt j á r t a s s á g o k r a .) .a feladatot elismételni nem tudja (a szöveg.a szabályt m e g f o g a l m a z n i n e m tudja (mert a növekszik.a választ p o n t o s a n m e g f o g a l m a z n i n e m tudja. és a tízes átlépés é r t e l m e z é s e s e m alakult ki. m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g . hogy a g y e r m e k m a t e m a t i k a i k é p e s s é g e i l é n y e g e s e n e l m a r a d n a k az osztályfoknak megfelelő szinttől.. 20-as és osztály­ foknak m e g f e l e l ő s z á m k ö r ö k b e n .a kijelölt m ű v e l e t e t elvégezni n e m tudja. h o g y a n s z á m o l t a ki pl. egészen apró lépésekre lebontva. E l ő f o r d u l . a 8+7-et. A terápia f o l y a m á n a d a r a b s z á m f o g a l m á n a k kialakítását m i n d e n oldalú m e g e r ő s í t é s s e l segítjük: az adott d a r a b s z á m o t látjuk.S z ö v e g e s feladatok m e g o l d á s a . ha a g y e r m e k például a 2 8 + 3 6 .d a r a b s z á m egyeztetése. síkban . s a megfelelő k é p e s s é g e k fejlesztése j á r t a s s á g o k . globális' darabszám felismerése. ebből elvesz e g y e t = 15. Matematikai logikai szabályok felismerése A m a t e m a t i k a i logikai szabályok felismerését l e g k ö n n y e b b e n a n ö v e k v ő . A terápia k i i n d u l ó pontjának tekintjük a vizsgálatnál kapott e r e d m é n y e k e t . U g y a n a k k o r . helyiérték-fo­ H i b á z á s i lehetőségek: . a g o n d o l k o d á s és a beszéd fejleszté­ se ( k o m p l e x készségfejlesztés). és e r e d m é n y k é n t 36-ot v a g y a k e z é n utoljára k i n y i t o t t 6 (ujjat) m o n d j a . h o g y 28-at a „ z s e b é b e tesz". Ez a sajátos fejben szá­ molási t e c h n i k a főleg azoknál a gyerekeknél fordul elő. . . a m e l y e k tük­ rözik a g y e r m e k j e l e n l e g i tudásszintjét. s a m á r biztosan elsajátított tudásra. készségekre. azt m i n d i g a gyermek adott fejlettségi szintje. a cselekvésben végre­ hajtott műveletek interiorizálása.(ez összefügghet a kérdés felidézésének és/vagy a lé­ n y e g e s és lényegtelen a d a t o k e l k ü l ö n í t é s é n e k n e h é z s é g é v e l ) . a m e l y e k e t cselekedtetéssel é r t e l m e z ü n k .o t úgy ad­ ja ö s s z e . d a r a b s z á m m a l k a p c s o l a t o s f o g a l m a k kialakítása a 10-es. a fokozatosság elvét k ü l ö n ö s e n s z e m előtt tartva. U g y a n í g y v é g e z z ü k a m ű v e l e t e k e t . h o g y a s z á m f o g a l m a k kialakulatlanok. a m o t i v á ­ lás. m é g ­ is azt tapasztaljuk.tárgyakkal. illetve az új i s m e r e t e k b e való beépí­ tése. m ű v e l e t e k e t ) . észlelés.Az a l a p m ű v e l e t e k és i n v e r z e i n e k fogalmi kialakítása. m e g s z á m l á l j u k . b e g y a k o r l á s a . az e m l é k e z e t . s legfőképpen azon belső feltételek m e g t e r e m t é s e a g y e r m e k e k b e n . A vizsgálatok e r e d m é ­ nyétől függően k e z d ő d h e t m e g a diszkalkulia-terápia. L e g f o n t o s a b b t e e n d ő k az absztrahálás f o l y a m a t á n a k segítése. k é s z s é g e k állandó gyakorlása. d a r a b s z á m m a l k a p c s o l a t o s f o g a l m a k kialakítása az o s z t á l y f o k n a k megfe­ lelő s z á m k ö r b e n . a m e l y e k a m a ­ tematika t a n u l á s h o z n é l k ü l ö z h e t e t l e n e k . A speciális diszkalkulia reedukáció célja a m a t e m a t i k a t a n u l á s á h o z s z ü k s é g e s b i z t o s alapok m e g t e r e m t é s e . i d ő b e n való tájékozódás segítése. Visszatérő feladatként j e l e n t k e z i k a terápiás folyamat során a m á r addig elsajátított is­ meretek J á r t a s s á g o k .a lényeget k i e m e l n i n e m tudja. A k ü l ö n b ö z ő m a t e m a t i k a i fogalmak és a velük végzett m a n i p u l á c i ó absztrahálási folya­ számnév-szám­ j e g y . végül c s e l e k e d t e t é s nélkül. A cselekedtetést a d d i g v é g e z z ü k . relációk alkotása. .E g y m á s i k g y a k r a n tapasztalt rossz technika. majd rajzban. majd absztrahálása. tapintjuk. 195 . A tanult m e n n y i s é g e t m i n d e n formájában folya­ matosan gyakoroljuk. térben. Általános. ö n f e g y e l e m r e . a 36-ot elkezdi számlálni az ujjain. 2/0-as s z á m k ö r b e n (számlálás. . számsort u g y a n e z e n s z á m o k ismétlé­ sével folytatja).és s z a m e m l é k e z e t g y e n g e s é g e miatt). valamivel c s ö k k e n nyelvi kifeje­ zések é r t e l m e z é s e hibás). 194 . l^f. . s ezért a p e d a g ó g u s s z á m á r a úgy tűnik. rakosgatjuk az elemeit. térben. .S z á m m a l . galom).

de feltételezhető. Az LXII/96. hogy e b b e n a tárgyban az a l a c s o n y a b b osztályfoknak megfe­ lelő t a n a n y a g r é s z e k alapján bírálják el. A r é s z k é p e s s é g . osztályos g y e r m e k vizsgálatáról készült v é l e m é n y e ­ ket. E g y i k fő feladatunk. T a n á c s o l j u k . 196 197 .További feladat a matematikai fogalmak. F o n t o s . szabályrendszer A vizsgálat eredményei (1. a melléklet) alapján a bizottság az alábbi v é l e m é n y t adta: a vizsgálataink idején 8. P o n t o s d i a g n ó z i s a k o m p l e x vizsgálat elvégzése. O l v a s á s a jó t e m p ó ­ jú. a z o n b a n csak az ö s s z e a d á s m ű ­ velete k ö z b e n . v a l a m i n t a 3/1998. a szavaknál elkövetett hibák a z o n b a n utalnak a diszlexiára. a u t o m a t i z á l á s á r a vonatkozik. Panasz. utasítás 9. a k o m p l e x vizsgálat a B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s Szakértői és Rehabilitációs Bizottságnál készült. M . a m e d d i g s z ü k s é g van rá.3 Iskolai k é s z s é g e k kevert zavara. szimbólum- és jelrendszer. de m e g ­ felelő.§-a értelmében á t m e n e t i l e g javasoljuk. mert a z o k s i k e r é l m é n y t . k i e m e l t e n a diszkalkuliaterápiát. Saját t e s t é n a bal és j o b b i r á n y o k a t m e g k ü l ö n b ö z t e t i . Az á t m e n e t i k e d v e z m é n y t l e h e t ő v é tevő részletes vizsgálati leletet a szülő m e g k a p j a . Melléklet: a n a m n é z i s . F. A Bizottság javaslatával a szülő egyetért. A k ö v e t k e z ő k b e n ismertetjük egy 3. sz. osztályos t a n u l ó n á l . b e é p í t é s e a g y e r m e k fogalmi r e n d s z e r é b e . 10-es s z á m k ö r b e n figyelhető m e g a fogalmi k i a l a k u l á s . A speciális fejlesztéshez szükséges feltételek m e g t e r e m t é s e a helyi ö n k o r m á n y ­ zat feladata.) O . g o n d o l k o d á s i m ű v e l e t e i b e . A terápia e r e d m é n y e s s é g é t kontrollvizsgálatokkal kell értékelni. Orientációs bi­ zonytalanság a Bender-tesztben is tapasztalható volt.s z o r o s kapcsolatot kell tartania a diszkalkulia-terápiát folytató logopédussal. T á j é k o z ó d á s a térben és a szükséges relációs szókincs h a s z n á l a t a lassú. osztályos tanuló figyelmesen. s e g y r e na­ g y o b b b i z t o n s á g o t nyújtanak s z á m á r a a m a t e m a t i k á b a n . 9 B e s z é d é s z l e l é s i és b e s z é d m e g é r t é s i folyamat e l m a r a d á s a .m ó d s z e r t a l k a l m a z ó fejlesztő p e d a g ó ­ g u s foglalkozik vele. Verbális e m l é k e z e t e a szerialitási készség g y e n g e s é g e miatt p o n t a t l a n . a m e l y e k a gyerek k é p e s s é g e i n e k megfelelnek.2 D i s z k a l k u l i a . Kérjük a vizsgálati a d a t o k és e r e d m é n y e k b i z a l m a s kezelését. Javaslat: J a v a s o l j u k t o v á b b i intenzív k o m p l e x fejlesztését. -án m e g v i z s g á l t u k XY 3.9 M e g k é s e t t beszédfejlődés. a szám­ emlékezetnél k ü l ö n ö s e n feltűnő a rendezetlen és késleltetett felidézés. fejlesztő p e d a g ó g u s ­ sal. A diszkalkulia vizsgálatot D é k á n y Judit l o g o p é d u s végezte.30. ha egyrészt a terápiában a l k a l m a z o t t felada­ tok gyakorlása.a m e n n y i b e n n e m ő m a g a végzi a speciális foglalkozásokat . v a l a m i n t az intenzív k o m p l e x fej­ lesztés ( a m e l y t a r t a l m a z z a a diszkalkulia-terápiát is) során kontrollvizsgálatokkal lesz fel­ állítható. N a g y c s o p o r t o s kora óta M o n t e s s o r i . S z e m . A fejlesztő terápia e r e d m é n y e s s é g é n e k függvényé­ ben s z ü k s é g e s n e k tartjuk diszkalkulia irányában k o n t r o l l v i z s g á l a t i t elvégezni. h o g y a g y e r m e k s z á m o l á s i t e c h n i k á j á h o z e g y é n e n k é n t a l k a l m a z k o d j u n k .§. Kérjük a helyi ö n k o r m á n y z a t o t .). az olvasás-. de általános tanulási n e h é z s é g e k e t is okoznak. ezt az i s m e r e t é t a z o n b a n m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n alkalmazni n e m tudja. 9. hogy a speciális fejlesztéshez szükséges feltételeket biztosítsa. g y ó g y p e d a g ó g u s s a l .g y e n g e s é ­ gek m e g e r ő s í t i k a diszkalkuliás tünetek kialakulását. E m i a t t intenzív egyéni sztimfogalomkialakító terápiára szorul. a t a n u l á s i n e h é z s é g e k m e l l e t t d i s z k a l k u l i á t v a l ó s z í n ű s í t e t t . A beszédészlelés területein e l m a r a d á ­ sai m i n t e g y 3 é v r e tehetőek. de t á m a s z i g é n y e s e n v é " z i a feladatokat. irányított gyakorlást. f o g a l o m a l k o t á s a lelassult. A L X I I / 9 6 . m á s r é s z t ha a z o k a lehe­ t ő s é g e k h e z m é r t e n b e é p ü l n e k az adott t a n a n y a g b a . év s z e p t e m b e r é b e n a G y a k o r l ó Beszédjavító Intézetben D é k á n y Judit l o g o p é d u s vizs­ gálta. a m e g é r t é s b e n m é g j e l e n t ő s e b b az e l m a r a d á s . ez a terápia első s z a k a s z á b a n kiderül. A S O N intelligenciatesztben az analógiás g o n d o l k o d á s . Diszkalkulia vizsgálatot v é g e z t ü n k XY általános iskola 3. hogy latens balkezesség is fennáll. a pszichológiai. a g y e r m e k e t tanító p e d a g ó g u s . F81.Ktv. v a l a m i n t a térbeli v i s z o n y o k percepcióját igény­ lő f o r m a a n a l í z i s . 3.(IX. A vizsgálat célja: felmentés kérése. S z á m f o g a l m a i alacsony szinten kialakulóban vannak. a p e d a g ó g i a i .0 D i s z l e x i a m a r a d v á n y t ü n e t e . § . azok aktív h a s z n á ­ lata. valamint a terápiát vég­ ző s z a k e m b e r p e d i g k é z h e z kapja a vizsgálatok alapján készült összefoglaló v é l e m é n y t . s emellett szükség van az iskolai foglal­ k o z á s o k k e r e t é b e n külön m a t e m a t i k a k o r r e p e t á l á s o k r a is.-'ő általános tanulási nehezítettség m e l ­ lett. osztályfőnök.: m a t e m a t i k á b a n n a g y o n g y e n g é n halad. a fejben való m ű v e l e t v é g z é s h e z . H a s z n o s . Az iskola igazgatója. hogy a foglalkozásokon tanultakat a g y e r m e k hasznosítani tudja az iskolai feladatokban. k ö v e t e l m é n y e k h e z is i g a z o d n u n k kell. Ilyen m ó d o n k ö n n y e b b elfogadtatni a g y e r m e k k e l . B i z o t t s á g u n k b a n a diszkalkulia h á t t e r é n e k tisztázása céljából kiegészítő szakvizsgálatára került sor. T e r m é s z e t e s e n ez a k ö z ö s e n kialakított jó számolási t e c h n i k a be­ vésésére. hogy m a t e m a t i k a tárgyból mentesüljön az értékelés és minősítés alól. A vizsgálat alapján diszkalkulia valószínűsíth. s ez t ö b b n y i r e m e g v a l ó s u l .9. b e k e z d é s e é r t e l m é b e n a d i a g n o s z t i z á l t diszkalkuliás g y e r m e k á t m e n e t i l e g m e n t e s ü l h e t a m a t e m a t i k a tárgy értékelése és m i n ő s í ­ tése alól. b e k e z d é s e . Diagnózis: F80.k é z preferenciája keresztezett. A s z ü l ő b e n tudatosítani kell. F81. H o g y mely m ó d s z e r e k és e s z k ö z ö k h a s z n á l a t a vezet el a s z á m f o g a l m a k k i a l a k u l á s á h o z . de szövegértési és helyesírási n e h é z s é ­ gei is v a n n a k . a beszéd-. A p e d a g ó g u s n a k . F 8 0 . hogy a diszkalkulia r e e d u k á c i ó s foglalkozás n e m helyet­ tesíti az otthoni folyamatos. F81. M e g k é s e t t be­ szédfejlődésének k ö v e t k e z m é n y e k é n t aktív szókincse szűk terjedelmű. így tudja megtervezni az e g y é n r e szabott feladatokat.s z i n t é z i s részfeladatokban a l a c s o n y a b b szinten teljesített. a szeriális kö­ vetéshez s z ü k s é g e s rövid távú emlékezet. az írásvizsgálat e r e d m é n y e i . A szeretetteljes légkör m e g t e r e m ­ tésével p e d i g oldani lehet a g y e r m e k szorongását. osztályos g y e r m e k e t az é d e s a n y a kérésére. hogy s z ü k s é g e van az általa „ d e d ó s ­ n a k " tartott feladatokra. b e v é s é s e történik az iskolai m a t e m a t i k a ó r á k o n . k ö z o k t a t á s i törvény 3 0 . Az osztályfoknak megfelelő feladatokhoz. 10 éves.

Azt l á t o m rajta viszont. hogy ha n e m tudják a m a t e m a t i k á t . n e h é z k e s e b b absztrahálás miatt azok végzése e s z k ö z i g é n y e s . és m á r ó v o d á s korában írta a betűket. hiszen csak azt a d t a m m e g . Azért m i n d e n t n a g y o n szépen megtanult. Sajnos a m a t e m a t i k a n e m ilyen szerencsés tantárgy. E l s ő he­ tekben n e m is volt s e m m i p r o b l é m a . h o g y csak ne­ k e m van ilyen b u t a g y e r e k e m . Kará­ c s o n y r a m á r t ö b b k ö n y v e t elolvasott. és így. tanu­ lási stratégia k i d o l g o z á s a a beszéd. K o l l é g á k t ü r e l m é t és segítségét! Budapest Az e d d i g leírtakat illusztrálandó egy a n y a leveléből idézünk (az ő b e l e e g y e z é s é v e l ) . ö n m a g á h o z m é r t fejlődés szerint értékelni. M e n n y i s é g á l l a n d ó s á g a k i a l a k u l ó b a n van. v e s z e k e d v e . intenzív diszkalkulia-terápiára szorul (az a n y a e l m o n d á s a alapján diszle­ xia. 2 5 6 Ft va­ lamit. ő m á r tudta.és szövegértés fejlesztésével együtt. K b . én e l o l v a s o m az anyagot. aki ilyen energiával. h o g y halad­ j a n a k . h o g y n e m érzékeli. azt é r e z t e m . hogy m e n n y i e n e r g i á t fek­ tet bele a t a n u l á s b a . b á n á s m ó d r a van s z ü k s é g e az általános iskolában m a t e m a t i k a órán m i n d az értékeléskor. és n e m kell o d a a d n i 4 0 0 Ft-ot. Az első osztályt ú g y j á r t a végig. de n a g y o n elfárad a t a n u l á s b a n . E h h e z hozzátartozik. hiszen m i n d e n h e z kell a m a t e m a ­ tika. nagy n e h e z e n átjutottak a k ö v e t k e z ő é v b e . h o g y m o s t ö t ö d i k osztályos. Eleinte n e m t u d t a m elfogadni és sírtam. de n e m tudja. Aztán k i a b á l t a m velük. s a t a n a n y a g o t a fejlődés szerint nyújtani. A bennfoglalást n e m értelmezi. s z o r z á s t é r t e l m e z i . május elején m i n t h a „valami d e r e n g e ­ n e " . M i v e l szep­ t e m b e r i . A z t á n e b b e n az é v b e n eljutottam odáig. k i o l v a s á s a a m e n n y i s é g i relációk felállítása százas s z á m k ö r b e n megfele­ lő. és á t m e n t a m á s o d i k osztály198 ba. és a tanár is látja. A helyi érték m e g n e v e z é s e lassú. E z e n a téren is intenzív. R e n d s z e r e s . hogy m é g egy ilyen gyere­ ke n e m volt. a m i t u d o m . h o g y a t a n á r azt mondja. l á n y o m 5. mint általában n a g y o n sokan. V a l a m e n n y i r e javult.l o g i k a i g o n d o l k o d á s a lassú. a m i k o r e l k e z d t e az iskolát. 20 verset. és amit 2-3-szor e l m o n d t a m előtte. mi lesz v e l ü k ? " 199 . n e m s z é p dolog. M o s t l á t o m . de április végén. és aki e n n y i t szenvedjen. mint az. 100. Úgy j e l l e m e z t e a tavalyi tanára. mert úgy é r z e m . És ez a m a i n a p i g így van. így n e m buktathatja m e g . Teljesítmé­ nyét n a g y m é r t é k b e n rontja m o t o r i k u s lassúsága. Év v é g é n vele is ott tartottunk. Az a l a p m ű v e l e t e k k ö z ü l a p ó t l á s t . így m a j d n e m 7 éves volt. hogy m i n d k é t g y e r m e k e m e t m a ­ t e m a t i k a t a n á r korrepetálta. é n e k e t tudott. amivel védekezett az agyam.és bennfoglaló-tábla kapcsolatát művelet­ végzés k ö z b e n felismeri. és a r ö v i d e b b k ö n y v e k e t le s e m tette. bontást. a m í g el n e m olvasta. E g y é b k é n t é r t e l m e s gye­ rek. Én is. de n e m teljesen érti. hogy ő jó tanuló lesz. De látom. S z á m e m l é k e z e t e k ö z e p e s szintű. De sajnos pár hét után rá kellett j ö n n ö m .sokkal fontosabb. és akkor érti. a z o n b a n a lassabb érés. 1000 között. E z e n t u d o k segíteni. M i n d e n év vége fe­ lé a n n y i r a felhúzza m a g á t . h o g y n a g y o n sokat volt beteg. De a m a t e m a t i k a k í n s z e n v e d é s volt. Úgy é r e z t e m . hogy ő m a g a oldja m e g . ö s s z e a d á s t . m i n d a t a n a n y a g kiválasztásakor. M á r másfél évesen m a j d n e m tisztán beszélt.S z á m o k írása. hogy b e í r a t o m 6 évesen az iskolába. aki­ nek két g y e r m e k e k ü s z k ö d ö t t a m a t e m a t i k a tanulásával.és diszgráfia-komplex terápia helyileg n e m o l d h a t ó m e g ) . És n e k e m kettő is jutott. A boltba e l m e g y . bizonytalan. las­ sú. hogy ha pl. N a ­ gyon szeretett rajzolni. v a l a m i n t a tanulási k u d a r c o k m i a t t kiala­ kult súlyos fokú szorongása. N a g y o n b o l d o g v o l t a m és t e r m é s z e t e s n e k tartottam. De tudtam és t u d o m . hogy kettest kapott. így n e m tudnak továbbtanulni. de végül is eljutott odáig. A szorzó. Ő szóképesen tanult olvasni. hogy ugyanaz a hiba előfordult itt is. talán m e n n y i r e kár volt. N e m is tudja sokszor ki sem olvasni a s z á m o k a t . Bár az o l v a s á s n a g y o n s z é p e n m e n t . Ezért úgy g o n d o l t a m . bár n e m értette. „ É . foglalkoztatta az írás-olvasás. Kérjük t o v á b b r a is a T. m e r t a kettes szintet üti. B o l d o g vol­ t a m . kivonást. hogy m e g k a p t a a kettest. egyéni fejlesztést igényel: az ö n á l l ó tanulás m e g s e g í t é s e . ezt az ismeretét m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n n e m a l k a l m a z z a . d e k ü l ö n ö s e n a k k o r h a m a t e m a t i k á b ó l hozta.és bennfoglaló-tábla bevésés alatt áll. A kezén ad össze m é g 10 alatt is. Kérjük az iskolában m a t e m a t i k a órán a speciális foglalkozásokban tett. a k k o r elég 3 0 0 Ft. szépen olvasott. hogy tudjanak is. hogy ez n e m m e g o l d á s . hogy m e g b u k i k . h o g y mi a k ü l ö n b s é g 10. de azt n e m k a p t á k m e g . m é g e g y s z e r n e m t u d n á m végig csinálni azt. a l k a l m a z z a .ami egy fél családban lehet . a m e l y n e k o l d á s á b a n az iskola elfogadó hozzáállása sokat se­ gíthet. h o g y mit olvas. ő h a g y o m á n y o s a n tanult o l v a s n i . Ez így m e n t e g é s z e n addig. és n a g y o n sok piros p o n t o t hozott. T a l á n átcsapott az e l k e s e r e d é s e m egy­ fajta k ö z ö m b ö s s é g b e . a k k o r e g y s z e r ű e n m e g m o n d o m a m e g o l d á s t nekik. F e n t i e k alapján feltétlenül egyéni megítélésre. M a t e m a t i k a i . a z o n b a n a súlyos szövegértési nehézségek miatt a k i v o n á s t t a r t a l m a z ó s z ö v e g e s feladat m e g o l d á s á r a cselekedtetéssel s e m v e z e t h e t ő rá. tanulási és tudási vággyal d o l g o z o t t volna. a gyerek bé­ kéje. h o g y mit olvas. és a n n y i r a felhúzta magát. bevásárol. Ott van a kérdés. bár a szorzó. m i n t először. K i v o n á s k o r iránytévesztések figyelhetők m e g . osztályos tanuló. otthoni h a r m ó n i á j a . amit az első g y e r e k e m m e l c s i n á l t a m . E l s ő osztály végén ott tar­ t o t t u n k . K i s e b b i k l á n y o m a t iskolakezdés előtt egy évvel beírattam z e n e i s k o l á b a . E g y s z e r ű s z ö v e g e s feladatot elismétel. N a g y o n k ö t e l e s s é g t u d ó volt. sok tévesztési lehetőséget rejt m a g á b a n . hogy megbuktatják.

279-308. . 129-139. A terápia első szakasza. 45-52. Debrecen. In Illyés Sándor (szerk): Gyógypedagógiai alapisme­ retek. Alex Typo Kiadó. Kiss TIHAMÉR (1992): A gyermek értelmi fejlesztése az első hat évben Piaget szellemében. E. JUHÁSZ ÁGNES (1995): Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához. MESTERHÁZI ZSUZSA (szerk. DÉKÁNY JUDIT (1989): Dyscalculia-prevenció . Akkord Kiadó. KRÜLL. (2000): A diszkalkuliás (számolásgyenge) gyerekek. Budapest.) (1996): Diszkalkuliáról pedagógusoknak. K. Budapest. 117-138. DÉKÁNY JUDIT (1999): A diszkalkulia vizsgálata. Okker Kiadó. III. 207.): Logopé­ dia a gyakorlatban. Huba Judit. 135. Kiss TIHAMÉR (2000): Az időészlelés fejlődése az első hat életévben. 94. PORKOUÁBNÉ BALOGH KATALIN (1992): Kudarc nélkül az iskolában. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Kiss TIHAMÉR (1994): A gyermek matematikai gondolkodásának megalapozása és fejlesztésének metodikája. 12. 3. szívvel. In: Ajtony Péter (szerk. Új M ú z s a K i a d ó .IRODALOM DÉKÁNY JUDIT (1987): A diszkalkulia szakirodalma. 14-25. 319. FEJEZET MUNKAMEGOSZTÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÓVODÁBAN ÉS AZ ISKOLÁBAN . Új Pedagógiai Szemle. HORVÁTHNE SZIGLIGETI ADÉL (1999): Matematika kézzel. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. MÁRKUS ArriLa (2000): A matematikai készségek zavarai. Fejlesztő Pedagógia. Módszertani segéd­ anyagok. In Juhász Ágnes (szerk. 133.o. Gyógypedagógiai Szemle. ZSÁMBOKI KÁROLYNÉ. fejjel.o.): Logopédiai vizsgálatok kézikönyve. Tankönyvkiadó. 3. 203-212. Ford. Budapest. 55. Budapest. DÉKÁNY JUDIT.vizsgálat és terápia. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola.

Az elmúlt é v e k b e n kialakult fejlesztő p e d a g ó g u s . A lelki e g é s z s é g v é d e l e m első m e g k ö z e l í t é s b e n az orvoslással volt kapcsolatos. ahol a g y e r m e k e k . így a p e d a g ó g u s alapképzés feladatai között kiemelt hang­ súlyt kellene. A prevenció (megelőzés) elvét felváltja az e g é s z s é g p r o m ó c i ó (egészségfejlesztés) fogalma. M. Hiszen az általános iskola az az utolsó terep. m e n t á l h i g i é n i k u s . a pedagógusok készségeinek fejlesztése. d r o g k o o r d i n á t o r stb. Mindemellett a mai kor másik nagy kihívása a változó m u n k a h e l y i és képzettségi köve­ t e l m é n y e k n e k való megfelelés. p s z i c h o p e d a g ó g u s . s z a k m á k és funkciók tudják csak kielégíteni a társadalomból j e l e n t k e z ő ellátási igényeket. g y e r m e k v é d e l m i s . „Az iskola esély a lelki e g é s z s é g v é d e l e m r e " ( F o d o r G á b o r O. főosztályvezető) hallottam n e m r é g i b e n egy elő­ adáson. S m á r i s eljutottunk a m i n d e n n a p o k b a n az iskola szerepéről való vitáig. Az i n t é z m é n y m e n t á l h i g i é n é s kapacitása az ott alkalmazott p r e v e n c i ó s m ó d s z e r e k faj­ táitól és azok m i n ő s é g é t ő l függ.A D I A G N O S Z T I K A ÉS TERÁPIA SZAKMAI SZERVEZETI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA I. az óvoda. óvoda-. így a terepen megjelent egy igen erőteljes t e n d e n c i a a k ü l ö n b ö z ő spe­ ciális s z a k e m b e r e k és i n t é z m é n y e k hálózatának kialakítására. de talán ez az idézet kiegészíthető az ó v o d a m e n t á l h i g i é n é s s z e r e p é n e k hangsú­ lyozásával is. iskola nevelési és oktatási feladatainak kutatása kötötte le a t é m á v a l foglal­ kozó s z a k e m b e r e k figyelmét. AZ ISKOLAI MENTÁLHIGIÉNÉ FEJLŐDÉSE A m e n t á l h i g i é n é szó lelki e g é s z s é g v é d e l m e t jelent. A szocializációs terek vizsgálatában a család mellett egyre i n k á b b a szervezett közössé­ gek. a pszi­ chiátriai ellátás i n t é z m é n y r e n d s z e r é n e k fejlesztését és a b e t e g e k sorsának h u m a n i z á l á s á t tűzte ki célul. és iskolapszichológus. 203 . A század m á s o d i k felében a kutatások egyre erőteljesebben a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k jelentőségére hívták fel a figyelmet. A hangsúly így a betegség m e g e l ő z é s é ­ ről az e g é sz sé g m e g ő r z é s é r e tevődött át. m e l y n e k tartalma az elmúlt évszázad­ ban d ö n t ő v á l t o z á s o k o n m e n t keresztül. h o g y kapjon a mentálhigiéné s z e m l é l e t é n e k és i s m e r e t a n y a g á n a k tanítása. mely a p e r m a n e n s képzés és ö n k é p z é s fontosságára hívja fel a ü g y e i m e t . az oktatás vagy n e v e l é s elsődlegességéről. Az iskolai mentálhigiéné így napjaink l e g i n k á b b vizsgált te­ rülete. Ezzel az igénnyel a z o n b a n csak lassan tud megbir­ kózni a felsőoktatás.és így a c s a l á d o k döntő t ö b b s é g e h o z z á f é r h e t ő az egészségfejlesztés s z á m á r a . E m i a t t a p e d a g ó g u s o k lelki e g é s z s é g v é d e l e m b e n betöltött szerepe is kiemelt hangsúlyt k a p .

diagnoszta. tanulásban. Az iskola és a t á r s a d a l o m e g y a r á n t n y o m á s t gyakorol a p e d a g ó g u s r a és a szakellátásra az átlagtól eltérő g y e r m e k e k g o n d o z á s á b a n . Az elmúlt é v e k b e n funkciója kibővült d r o g k o o r d i n á t o ­ ri feladatokkal is. p r o b l é m á i k feltárása. fejlesztő osztály­ ban. pl. m e l y b e n az i n t é z m é n y s z a k e m b e r e k k e l veszi körül m a g á t a „ s p e c i á l i s " nevelési és g o n d o z á s i feladatok ellátására a család és a t á r s a d a l o m e r ő i n e k h a n g s ú l y o z á s a . hogy az oktatá­ si i n t é z m é n y „ m e g o l d o t t n a k " tekinti nevelési feladatát. Feladata: a) g y e r m e k e k k e l : csoportos. terapeu­ ta és c s a l á d g o n d o z ó funkció egyaránt. így j ö t t e k létre ú j a b b é s újabb s z a k m á k és k é p z é s e k . speciális szakellátást igénylő g y e r e k e k kö­ zött. félállásban.Óvoda-. de lényeges lenne.és gazdasági lehetőségek szerinti a l k a l m a z á s á t teszi lehetővé. a m e l y i k a mai m a g y a r iskola értékeit elfogadja. Feladata a veszélyeztetett gyerekek feltérképezése.L o g o p é d u s : alapellátási kötelezettség. M á s r é s z t a k é p z é s e k specializáltsága csak egy g o n d o s a n behatárolt feladatkör ellátásá­ ra teszi képessé a szakembert. ill. melyek szigorú m u n k a m e g o s z t á s t h o z t a k létre a s z a k e m b e ­ rek között. hospitálás. b) p e d a g ó g u s o k k a l : konzultáció. hogy az i n t é z m é n y e k b e n is jöjjön létre h a n g s ú l y e l t o l ó d á s a neve­ lés irányába. ahol m á r az első negyedévi tudásszint-felmérő k ö v e t e l m é n y e i is m e g e g y e z n e k a pár­ huzamos tagozatos osztályéval? Ezen túl hajlamosak v a g y u n k megfeledkezni arról.rétegspecifikus.és át­ k é p z é s e k végtelen sorában vehet részt a p e d a g ó g u s . osztályszintű p r o b l é m á k kezeléséhez. Ez azt is sugallja. kisebb településeken o k o z k o m o l y III. Bár m á r megjelent a felsőoktatásban a s z o c i á l p e d a g ó g u s s z a k m a . s e n n e k e r e d m é n y e k é p p e n létrejött egy t ú l k o m p e n z á l ó rendszer. c s o p o r t o s for­ mában egyéni. a g y e r e k e k pedig a t a n á c s a d á s b a n . ill. aki e n n e k a tudásnak a birtokosa kell hogy legyen.Ovoda-iskola-ifjúsági orvos: alapellátási kötelezettség. A mai g y a k o r l a t b a n a szűrő. melyet a p e d a g ó g u s o k kaptak az egészségnevelési feladatok ellátásában.a kutatások e g y é r t e l m ű megállapításai sze­ rint . hogy egyrészt az iskola csak másod­ lagos szocializációs terep. diagnosztika. töredék időben. n o r m á l és speciális nevelési feladatokat felvállaló i n t é z m é n y e k között. (Nevelési T a n á c s a d ó . de óvodai gyakorla­ tukban m e g t a l á l h a t ó az alapozó részképességek fejlesztése. Sok helyen tapasztaljuk. B e s z é d v i z s g á l ó Á l l o m á s stb. hogy kialakul egy szociális háló az iskolán belül és körül. U g y a n a k k o r a z o n b a n l é n y e g e s áttörés n e m történik a t a n a n y a g c s ö k k e n t é s é b e n . Az ellátás megvalósulhat i n t é z m é n y b e kijáró vagy k ü l ö n b ö z ő s z a k r e n d e l ő b e telepített szolgáltatás . Közvetlen m ó d s z e r a k ü l ö n b ö z ő foglalkozá­ sok tartása. így a mai ó v o d a és iskola feladatai közé s o r o l h a t ó a neve­ lő-személyiségfejlesztő. M á s r é s z t az iskola értékeinek elfogadása . csoport (osztály )-szintcn. ill. E sokféle feladat sokrétű tudást is igényelne a pe­ d a g ó g u s o k t ó l . iskolában pedig a diszlexia-. oktató-ismeretátadó. SZAKMAI ÉS SZERVEZETI PROBLÉMÁK ellátási g o n d o k a t .II. m e n t á l h i g i é n é s foglalkozá­ sok es t a n á c s a d á s e g y é n i .) . így sajnos annak a rétegnek az igényeit tudja elsősorban kiszolgál-' ni. diszgráfia. m e l y e t c s a k speciális k é p z é s e k e n lehet m e g s z e r e z n i . igen sok helyen spe­ ciális végzettség nélkül látja el a g y e r m e k v é d e l m i felelős a funkcióját. életvezetésben való tanácsadás. egyéni szűrés. A p e d a g ó g u s pedig tantárgyi terheinek csökkentésével és m e n t á l h i g i é n é s is­ meretek felvértezésévcl képessé válhatna az integráció elvének a l k a l m a z á s á r a . tanár által o k t a t h a t ó és a „ m á s " . m i k ö z b e n az iskola mint szervezet nem változik. A k é p z é s b e n m é g ma is a tantárgyi mesterség elméleti tanítása van túlsúlyban a nevelői s z e m é l y i s é g fejlesz­ tésével és a gyakorlati oktatással s z e m b e n . Ez k ü l ö n ö s e n vidéken. Ez a t e n d e n c i a szervezeti szinten megfigyelhető az elit.ént. A speciális ellátó s z a k e m b e r e k jelenléte azzal a veszéllyel jár. A p r e v e n ­ tív m e n t á l h i g i é n é h á r m a s t a g o l ó d á s a eltűnt. óravezetés stb. Ezek a fajta p r o b l é m á k egyre inkább társadalmi és i n t é z m é n y i szemléletváltás szüksé­ gessége felé m u t a t n a k .ahogy m i n d i g . hogy: „az iskolában van e g é s z n a p . . k ö t e l e z ő védőoltást biztosító funkció m a r a d t meg. s a mentálhigiénikus k é p z é s is jól hasznosítható a g y e r m e k v é d e l e m b e n . Kialakul egy erőteljes e l k ü l ö n ü l é s a „ n o r m á l i s " . Ennek k o m p e n z á l á s á r a ma m á r tovább. A p r o b l é m á k sokrétűsége egyre speciálisabb i s m e r e t a n y a g o t igényel. Sok kutató figyelmeztet b e n n ü n k e t a „terápiák t á r s a d a l m á n a k " veszélyére.és a diszkalkulia-terápiák is. M é g a szülők is hajlamosak a nevelési p r o b l é m á k r a úgy reagálni. M i n d e z e n p r o b l é m á k k o m p e n z á l á s á r a a fejlődés abba az irányba mutat. és segítésük közvetlen és közvetett e s z k ö z ö k k e l egyaránt. h o g y a n is valósíthalö m e g az egyéni b á n á s m ó d és h a l a d á s elve abban a kislétszámú. neveljék m e g ők a g y e r m e k e m e t " . 204 205 . a speciális i g é n y e k e t ellátó s z a k e m b e r e k szervezeti h o v a t a r t o z á s á n a k vitájában is. ill. a nevelési feladatok előtérbe kerülése helyett. s a család az.e g y r e j o b b a n az ó v o d á r a és az iskolá­ ra terhelődtek.G v e r m e k v é d e l m i felelős: alapellátási kötelezettség. ill. A társadalmi p r o b l é m á k . a p r i m e r és s z e k u n d e r funkciók i n t é z m é n y e i élesen már n e m k ü l ö n ü l n e k el. AZ ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS HÁLÓ /. e s e t m e g b e s z é l é s egyéni. A család funkcióinak m e g e r ő s í t é s e túlmutat az iskola k o m p e t e n c i ­ áján. cs i s k o l a p s z i c h o l ó g u s : az oktatási törvény igény . a családdal vagy szociális i n t é z m é n y e k k e l való közös tevé­ kenység segítségével valósul meg. Intézményen belül megtalálható . s több­ nyire elveszett az a segítség. . Közvetett pe­ dig a p e d a g ó g u s kollégákkal. átstrukturálásában. hogy a p e d a g ó g u s az. a z o n b a n ezirányú felkészítésük távolról sem m e g o l d o t t . mely az átlagtól eltérő g y e r m e k e k nevelését és oktatását hivatott m e g o l d a n i . ill. hogy a városi ellátás differenciáltsága és a vi­ dék „ m i n d e n e s e i n e k " munkája között milyen óriási k ü l ö n b s é g van. A logopédtis elsősorban a beszédhibák korrekciójával foglalkozik. reedukatív-korrekciós. töredék időben. Pl. aki elsősorban a g y e r m e k e k nevelésére hivatott. Az e l m ú l t é v t i z e d e k b e n a nevelési és oktatási i n t é z m é n y e k szerepe j e l e n t ő s v á l t o z á s o k o n m e n t át. A nyelvi f e l m e n t é s h e z s z ü k s é g e s vizsgálatokat a s z a k r e n d e l é s e k látják el.

Gyámhatóság. A tanév előrehaladtával t a n u l m á n y a i b a n is p r o b l é m á k m u t a t k o z t a k . további szakellátásra irányítja őket. I n t é z m é n y i j e l z é s alap­ j á n g o n d o z á s b a vesz családokat. . Az édes­ anya rendszertelenül vette igénybe a Nevelési T a n á c s a d ó pszichoterápiás ellátását. p e d a g ó g u s . F e l a d a t a a hozzájuk ö n k é n t e s e n forduló családok ellátása. Az é d e s a n y a a c s í n y e k eltitkolásával pró­ bálja Balázst védeni a verésektől. ill. Speciális iskolai javaslat szakvéleményezése. szociális segélyezés. Első perctől igen élénk. Intézményen kívül egy ollóval m e g s e b e s í t e t t e társát. . r o b b a n é k o n y . 206 207 . őszi tanu­ lási zavar szűrésen jelentős részképességbeli e l m a r a d á s o k a t n e m tapasztalt az iskolapszi­ chológus.G y ó g y p e d a g ó g i a i Pszichológiai Intézet. c s a l á d g o n d o z ó . pl. É d e s a p j a t ö b b s z ö r ült b ö r t ö n ­ ben. korrepetálás stb. Ez a z o n b a n visszájára fordul. funkciót lát el. . p e d a g ó g u s . A napközis foglalko­ zásokon a kolléga nagy figyelmet fordított leckéi elvégeztetésére. g y e r m e k v é d e h n i s e . iskolaérettség. a t a n a n y a g o t kö­ vetni. M ó d s z e r e i k az adott terület i g é n y e i h e z igazodnak. Elhelyezési. Az édesanya a hívásra bejött az iskolába. . G y e r m e k e k diagnosztizálását és terápiáját végzik. fókuszált foglalkozás. c s o p o r t o s formában. pszichiáter. Az osztályban „ ö s s z e a k a d t " egy kisfiúval. t o v á b b k é p z é s e k tartása. Példák: 1 Balázs ősszel általános iskolás lett. aki úgy érezte. k ü l ö n b ö z ő m ó d s z e r e k k e l p s z i c h o t e r á p i á k ill. M u n k a t á r s a i : g y ó g y p e d a g ó g u s . . így az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s k e z d e m é n y e z é s é r e létrejött az előző és jelenlegi iskola vezetője. S z a n k c i o n á l ó funk­ cióval r e n d e l k e z i k . M u n ­ katársaik: szociális m u n k á s . segítése. speciális érettségihez s z a k v é l e m é n y e z é s . g y ó g y p e d a g ó g u s . S z a k m a i hidat képez az ó v o d a . leckéit n e m m i n d i g csinálta m e g .i s k o l a és a G y á m h a t ó s á g között. de a fiú pszichés állapota tovább romlott. iskolapszichológus. M u n k a t á r s a i : szociális m u n k á s . M u n k a t á r s a i : klinikai és óvoda-. ill. A kisfiú önállótlan. . K ö z b e n a z édesapa ismét b ö r t ö n b e került. Felülvizsgálati kontroll funkciót lát el (pl. Feladata az egyéni diagnosztika. p s z i c h o l ó g u s .Tanulási képességeket Vizsgáló Bizottság: alapellátó i n t é z m é n y . A g y e r m e k v é d e l m i fe­ lelős r e n d s z e r e s e n egyéni beszélgetésre hívta. g y ó g y p e d a g ó g u s . és p s z i c h o t e r á p i á t j a v a s o l t az é d e s a n y á n a k . c s a l á d g o n d o z ó . pszichológus. hogy Árpi fejlődése otthon nem biztosított. óvodai-iskolai koordinátor.Nevelési T a n á c s a d ó : alapellátó i n t é z m é n y . E l s ő osztályba kerülése után rö­ videsen kiderültek p r o b l é m á i . aki az eset g o n d o z á s á b a n részt vesz. ahol a magatartási p r o b l é m á k fokozódtak. Ez az iskola s z á m á r a kiutat jelentett a napi g o n d o k b ó l . fejlesztő p e d a g ó g u s . Árpit édesanyja egyedül neveli. Tantárgyi k o r r e p e ­ tálás és logopédiai fejlesztés segítette az írás-olvasás elsajátításában. jogász.G y e r m e k j ó l é t i Szolgálat: alapellátó i n t é z m é n y . mert Balázs e g y r e gyak­ rabban visszaél a v é d e l e m m e l . verekedős kis­ fiú volt. isko- . p e d a g ó g u s . Férjétől ő is n a g y o n fél. s életüket az édesapa brutalitása is nehezíti. iskolai osztályba helye­ zéshez. 2. de n a g y o n fél is tőle. Kérte a Gyermekjóléti Szolgálat csa­ ládgondozójának segítséget. az é d e s a n y a csak rövidített idejű m u n k á t tud vállalni h á r o m g y e r m e k e mellett. Az iskolapszi­ chológus foglalkozott a családdal. Az. E r e d m é n y e k a z o n b a n sajnos n e m j e l e n t k e z t e k . Az é d e s a n y a az iskolapszichológussal tartotta csak a kapcsolatot.c) szülővel: egyéni t a n á c s a d á s .B e s z é d v i z s g á l ó Á l l o m á s : alapellátó i n t é z m é n y . képtelen leválni édesanyjáról. Ezért rövidesen a tantárgyi haladással is gondjai voltak.C s a l á d s e g í t ő Szolgálat: alapellátó i n t é z m é n y . v a g y o n k é p viseleti stb. pszichiáter. hogy igen n e h é z é l e t k ö r ü l m é n y e k között élő c s a l á d b a n nevelkedik Balázs. Ezzel egyidejűleg az iskolapszichológus segítségét kérték Balázzsal k a p c s o l a t b a n . s egyre g y a k r a b b a n v e r e k e d t e k össze. m á s s z a k e m b e r e k k e l és szervezetek­ kel a g y e r m e k e k g o n d o z á s a kapcsán. így a kisfiú p r o b l é m á i változatlanul fennálltak. Ezt b á r m e ­ lyik léi k e z d e m é n y e z h e t i . M u n k a t á r s a i : csak p s z i c h o l ó g u s képzettséggel r e n d e l k e z ő k lehetnek. f e l m e n t é s e k ) . p s z i c h o l ó g u s . láthatási. A z o n b a n az ó r á k o n sokszor nem figyelt. fejlesztés végzése. s a beszélgetés során m e g t u d t a m . ill. M u n k a t á r s a i : logo­ pédus. A család sokat nélkülözik. m u n k a n é l k ü l i . Félév táján 2. Az átlagosnál erőteljesebb anya-gyerek kapcsolat van köztük. így a Gyermekjóléti Szolgálat segítségét is kértük a család szociális és nevelési p r o b l é m á i n a k kezeléséhez. aki az é d e s a n y á t a terápiás ellátás igénybevételére kötelezte. L o g o p é d i a i d i a g n o s z t i k a és fejlesztés. S z ü k s é g e s n e k látszott a két kisfiú külön osztályba he­ lyezése. pszichológus. fejlesztés. Balázs imá­ dattal tekint az édesapjára. A h a t á s k ö r é b e n m e g n e m oldott eseteket a G y á m h a t ó s á g h o z utalja. Az é d e s a n y a m e g o l d á s k é n t átvitte fiát egy m á s i k iskolába. tanácsadás. c s a l á d g o n d o z ó . gondozási. d) e g y é b feladatok: e g y ü t t m ű k ö d é s vezetőkkel. f o g a d ó ó r a vagy szülői értekezlet keretében. Végül az iskola m a g á n t a n u l ó i státuszba helyez­ te Árpit. Feladata egyéni. Az ellenérdekek léte miatt szükségesnek láttuk esetkonferencia összehívását. L o g o p é d i a i ó v o d á b a . p s z i c h o l ó g u s . M u n k a t á r s a i : k ü l ö n b ö z ő szakirányú g y ó g y p e d a g ó g u s . Az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s k o n z u l t á c i ó s o r o z a t b a n segítette az é d e s a n y á t az otthoni nevelés feladataival k a p c s o l a t o s a n . A g y e r m e k e k jogi é r d e k v é d e l m é t látja el. Balázs s z á m á r a az iskolán belül p r ó b á l t u n k először is segítséget adni. M u n k a t á r s a : j o g á s z . nyelvi felmentéshez. Az é d e s a n y a igen kevés egyéni törődést tud biztosítani fi­ ának. Képtelen volt a k ö z ö s s é g b e beilleszkedni. Az i g a z g a t ó és a g y e r m e k v é d e l m i felelős segítségével került Árpi m á s i k iskolá­ ba.

elfogadó attitűd. s végül m e g e g y e z é s született. HORÁNYI ANNABELLA. Alapellátó és szakszolgálati r e n d s z e r ü n k szerkezetében igen jól kiépített. m i n d e n g y e r m e k n é l átnézni. 240-278. R e n d s z e r e s korrepetálás segíti t a n u l m á n y i előrehaladását. Alapok.rögzítse. tehetségét. O M . hogy maximálisan biztosítsa a g y e r m e k e k fej­ lődéséhez alapvetően szükséges érzelmi biztonságot. empátia. vidéki m e g v a l ó s u l á s á n a k nagy különbsé­ geiről. T e r m é s z e t e s e n ha felfigyelünk a jelzett viselkedési formák v a l a m e l y i k é r e .) (1987): Pszichológus az iskolában = iskolapszichológus. valamint a velük foglalkozó szakemberek helyzete a köz­ oktatás rendszerében. Buda­ pest. az adott életkor sajátosságaitól eltérő vi­ selkedésformát. Javasoljuk. és d á t u m ­ mal jelölni az eltelt időszakra leginkább j e l l e m z ő . v a l a m i n t a N e v e l é s i T a n á c s a d ó .vagy az azt kiváltó. képességét. Anonymus Kiadó. a G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t és a s z ü l ő részvételével a találkozó. BAGDY EMŐKE (szerk. gyakorlat. K ö n y v ü n k .) (1998): Iskolaegészségügyi kézikönyv. következetesség ) vegye figyelembe a g y e r m e k e k egyéni fej­ lődési ütemét. nyitottság. az i d ő t a r t a m o k jelzésével ( h ó n a p . És hiába sokféle a szakmai kínálat. 5. ha az ellátó i n t é z m é n y e k és s z a k e m b e r e k n e m m ű k ö d n e k együtt e s e t k e z e l é s ü k b e n . Anymula. A megfigyelési s z e m p o n t s o r t célszerű havonta. K Ö I Ö R Ö EMESE (szerk. A „FEJLETTSÉGMÉRŐ LAPOK" ÓVODAI ALKALMAZÁSA P O R K O L Á B N É B A L O G H KATALIN Az ó v o d a p e d a g ó g u s egyik alapvető feladata. ASZTMANN ANNA (szerk. Animula. HUNYADY GYÖRGY. A Nevelési Tanácsadók II. hogy az ó v o d a m i n d e n ­ napi életében.) (1997): Az iskola szociálispszichológiai jelenségvilága.. tanulási nehézséggel és magatartási rendellenességgel küzdő. Szakmai Országos Találkozójának előadásai. Eszerint Árpi csak részleges felmentést k a p az is­ k o l á b a j á r á s alól.lNKU ZSUZSANNA (1996): A mentálhigiénés szemléletmód jelentősége a pedagóguspályán. segítse tehetsége kibonta­ koztatásában. TEMPLOM JÓZSEFNÉ (szerk.az e g y ü t t m ű k ö d é s fontosságára szeretnénk a s z a k e m b e r e k figyelmét felhívni. VÁRDAI MÁRTA (2000): A beilleszkedési zavarral. KF.l a p s z i c h o l ó g u s a . tolerancia. aki rendszeresen igénybe veszi a pszichoterápiát. A GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSE MEGFIGYELÉSI SZEMPONTSOR ALKALMAZÁSÁVAL A gyermek fejlődését a napi tevékenységek során állandóan figyelemmel kíséri az óvoda­ pedagógus. Anonymus Alapítvány. de nem szabad e l f e l e d k e z n ü n k az ellátás n a g y o b b városbeli. célszerű azonnal bejelölnünk. A b e n n e felsorolt viselkedési tünetegyüttesek speciális j e l z ő i lehetnek az e n y h e agyi diszfunkciózavaros g y e r m e k e k felismerésének és a szükséges tá­ mogató nevelés egészen korán elkezdhető. Új Pedagógiai Szemle. Pannónia Könyvek. 8. cikkeiben . játékeszközök. Az esetkonferencián m i n d e n k i állást foglalhatott érdekei képvi­ seletében. Kiadvány. és k i e m e l t e n ezen fejezet. A megfigyelési s z e m p o n t o k abban segítik az ó v o d a p e d a g ó g u s t . szeretetteljesség. KÖSÁNÉ ORMAI VERA. 208 209 . képzés. hogy a „Megfigyelési s z e m p o n t s o r t " a g y e r m e k e k névsorá­ val. Pro Pannónia Kiadói Alapítvány. v a l a m i n t hátrányos helyzetéből való felzárkóztatásában! E h h e z szükséges a gyermek és k ö r n y e z e t é n e k minél teljesebb m e g i s m e r é s e . Mentálhigiénés válogatás (2001): Új Pedagógiai Szemle. A családgon­ d o z ó segíti az édesanyát. E L T E Eötvös Kiadó. hogy az hatásrendszerével elősegít­ se minden g y e r m e k s z á m á r a az optimális k ö r ü l m é n y e k e t a folyamatos fejlődéshez! IRODALOM Az elfogadott á l t a l á n o s elvárások mellett (pl.m ó d s z e r e k és e s z k ö z ö k b e m u t a t á s á ­ val . fejlődési ü t e m é n e k rögzítése. Ú g y szervezze az óvodai környezetet . vezesse az ó v o d a p e d a g ó ­ gus. ill.) (1999): Mentálhigiéné elmélet. n a p i r e n d . Cz. a súlyosabb „más" fogyatékos gyermekcsoport. de a g y e r m e k e k fejlődését is rögzítő d o k u m e n t u m b a n . fejlődésének n y o m o n követése.) (2001): Együtt a gyerekekért.ZDI BALÁZS (szerk. ill. a szabad és szervezett foglalkozások alkalmával felfigyeljen a g y e r m e k jel­ legzetes viselkedésmódjaira. MÉSZÁROS ARANKA (szerk. Tanulmányok.) (1988): Iskolai mentálhigiéné. kutatás. szociokulturális hátterét. hét) együtt a c s o p o r t n a p l ó b a n .c s o p o r t s z o b a e l r e n d e z é s e .

a l k a l m a s s á g csak a rendszeres.7 é v e s e k n e k ) U t á n o z d . speciális szakértelmét. illetőleg az iskolára való a l k a l m a s s á g bizto­ sítékai. A n a g y o b b l e m a r a d á s o k n á l m i n d e n k é p p e n igénybe kell vennie a P e d a g ó g i a i Szakszolgá­ latok ( l o g o p é d u s . csakis j á t é k o s f o r m á b a n . e g y e n s ú l y é r z é k e t j e l z ő gyakorlatok ( m i k r o c s o p o r t o s .z e n e foglalkozáson a ritmusérzék-fejlesztés . hogy „ M u t a s d m e g a vállad. egyéni foglakozással. vagy a c s o p o r t n a g y o b b ré­ szénél felfedezett h i á n y o s s á g o k korrigálására célzott játékokat. folyamatosan célszerű végezni. A j e l z e t t p s z i c h i k u s struktúrák a tanulási k é p e s s é g m e g h a t á r o z ó i .e g y e n l e t e s ültetés (pl.". fejlődéslélektani megalap o z o t t s á g ú a k . hol van a bokája. Rutinos teljesítésük csak ó v o d á s k o r végére v á r h a t ó el. szökdelést. a g y e r m e k szociális fejlettsége.. Nevelési T a n á c s a d ó ) s z a k e m b e r e i n e k segítségét. lábujjon járás. P r o g r a m u n k e z e k kiemelt fejlesztését vállalja fel. l e m a r a d á s r a utaló jeleknél az ó v o d a p e d a g ó g u s n a k lehetősége van arra. A „Fejlettségmérő lap" olyan Moz. a további fej­ lesztési feladatok m e g t e r v e z é s é h e z pedig támpontot adnak a k ü l ö n b ö z ő területeken jelölt válaszok. . festési technikák adnak segítséget a megfigyeléshez. A s z e m p o n t s o r o k kérdéseire t e r m é s z e t e s e n a g y e r m e k e k é l e t k o r á n a k megfelelő vála­ szok k e r ü l n e k be. é n e k . anyanyelvi j á t é k o k n á l a nyelv. a környezet m e g i s m e r é s é n belül a tes­ tünk témakör. az ó v o d a p e d a g ó ­ gus által j á t é k o s a n m é r h e t ő k .FEJLETTSÉGMÉRŐ LAPOK" ALKALMAZÁSÁVAL A fejlettségmérő lapok a g y e r m e k i fejlődés folyamatának m e g r a g a d á s á t teszik l e h e t ő v é az ó v o d á b a lépéstől az ó v o d á s k o r végéig. lelki. a testnevelés foglalkozásba b e é p í t h e t ő k a k é z m o z g á s t .4 é v e s e k n e k ) A négy k i s g y e r m e k puszit ad az anyukájának. M u t a s d m e g . s e m m i k é p p e n s e m „ f e l m é r é s " jelleggel. hasad. A . érzelmi fejlődésének i s m e r e t é b e n v á r h a t ó el. továbbfejleszthető ötletet a d u n k e h h e z . sőt társán is m e g m u t a t j a a kívánt testrészt. labdaelkapást. de u g y a n e z a válasz egy 6 éves g y e r m e k n é l már komoly lemaradást jelez az ó v o d a p e d a g ó ­ gusnak.J á t é k i d ő b e n . Játékötletek: Ujjak ritmikus ö k ö l b e zárása: (3_4 é v e s e k n e k ) Az öt kismalac (angol n é p k ö l t é s : M e s e az ujjakról) elfáradt. hogyan furulyázik az ó v ó n é n i d ! . természetes te­ vékenységéből kiemelve. h o g y a n ! ( 4 . szellemi. ábrázolásnál a m i n t á z á s i . bokafogás stb. foglalkozásokat tervezzen. A g y e r m e k testi. míg egy 6 éves ugyanezt m á r a k ü l ö n b ö z ő m o z g á s o s helyzetek­ ben (pl.6 .6 . Az a l á b b i a k b a n n é h á n y . O r s z á g o s standardizálása folyamatban van. M u t a s d meg. RÖGZÍTÉSE A f o l y a m a t o s m e g f i g y e l é s h e z szükséges. s z e m p o n t o k a t és feladatsorokat tartalmaz. hátad stb.M i n d e n n a p o s t e s t n e v e l é s b e . hiszen egy 3 éves g y e r m e k n é l ridegen hangzik az utasítás. az információk m e g s z e r z é ­ séhez s z ü k s é g e s célozott.a f e l a d a t h e l y z e t b e n a l k a l m a z o t t m e g f i g y e l é s e n alapuljon. ille­ tőleg az iskolai érettség. f i n o m m o t o r o s .g y e r m e k közös játékával az egész s z e m p o n t s o r felmérhető.J á t é k i d ő b e n f e l n ő t t .g y e r m e k páros j á t é k a tükör előtt. az értelmi fejlettség. de a g y e r m e k m i n d e n n a p i t e v é k e n y s é g é b e n előfordulók. cso­ portos megfigyelés). A fejlődési ü t e m r e . A feladatoknál ügyelni kell a g y e r m e k e k élet­ korára. a térbe­ li tájékozódás és térbeli m o z g á s fejlettsége. nyelvi ki­ f e j e z ő k é s z s é g . öltözésnél megfigyelhető a fűzés. h e i y z e t b e n . Az iskolaérettséghez. hogy az ó v o d a p e d a g ó g u s tisztában legyen a fejlettségmérő lap tartalmával. jó m e g o l d á s o k birtokában állapít­ h a t ó m e g . taps a k ü l ö n b ö z ő testrészeken). ha egy 3 éves m é g nem tudja pl. rövid ideig tegyük. a g y e r m e k e t a csoportból. e g y s z e r r e feküdtek le aludni.5 é v e s e k n e k ) F o g d m e g és rejtsd el a tollpihét! ( 5 . hogy az egyes g y e r m e k e k n é l a lemaradt területek fejlesztését m e g c é l z ó j á t é k o k a t be­ építse a g y e r m e k e k k e l való egyéni j á t é k o s foglalkozásokba. A m e n n y i b e n a p o n t o s a b b ismeretszerzés vagy egy területen m u ­ t a t k o z ó b i z o n y t a l a n s á g e l d ö n t é s e ezt m é g i s s z ü k s é g e s s é teszi. V e z e t é s e l e h e t ő s é g szerint természete-. de kötetlen t e v é k e n y s é g e k k e l . ezért a fejlesztési feladatok m e g ­ tervezéséhez a folyamatos szintbemérés elengedhetetlen. 210 . e s e t e n k é n t játékos e g y é n i v i z s g á l a t o n .gásfejlettség (Nagyés finommozgás) . h o g y a n ! ( 4 . a m e g h a t á r o z á s o k kitöltéséhez. szociális é r e t t s é g e . a testséma. ezért n e m baj.7 é v e s e k n e k ) P u m p á l d fel a kezeddel a „ l a b d á t " ! Ujjakkal a hüvelykujj sorra érintése: ( 3 . Testsémafejlettség (Testkép.A GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSE. támaszkodj a tenyereddel a padra. . hogy az ó v o d á s k o r végére egy iskolaérett gyermeknél a s z e m p o n t s o r b a n jelzett „ t u d j a " vá­ laszok o p t i m á l i s a k legyenek.).5 é v e s e k n e k ) K ö s z ö n n e k a hüvelykujjadnak a t ö b b i e k ! ( 5 .és ajakügyesítő gyakorla­ tok. az iskolai beválás előrejelzéséhez értékes segítséget. sarokülés) is megérti és véghez is tudja vinni. A szempontsor szerinti megfigyeléseket a mindennapi életben. a min­ dennapos testnevelés és a testnevelés-foglalkozások pontos feladatadása (pl. én-kép) A testsémafejlettség m e g i s m e r é s é h e z a f e l n ő t t . amelyek idegélettani. Fő területei: mozgásfejlettség.

A tárgyak m e g a d o t t tulajdonsága szerinti csoportosítás jól megfigyelhető j á t é k i d ő b e n . C e r u z a f o g á s u k r ó l . ami valamilyen tulajdonságában h a s o n l ó tárgyat j e l ö l ! Térbeli tájékozódás.Játékötletek: ( 3 .). jobb-bal Időbeli relációk A saját testhez viszonyított térbeli eligazodás felmérhető az egész nap folyamán. Az ismeretek egyéni el­ l e n ő r z é s é r e l e h e t ő s é g e t a d n a k az a p r ó b b m e g b í z á s o k (pl. ami zöld. g y e r t y a és gyufa .almacsutka. válogasd ki! ( 4 . Ennek a területnek a megfigyelésére. hogy a g y e r m e k e k ezeket megismerjék.játék: a g o n o s z m o s t o h a összekeverte a j á t é k o k a t . ( 4 .6 . k é s ő b b ö n m a g u k is megfelelően alkalmazzák. melyen l e m é r h e t ő rajzfejlődésük. 212 213 .5 é v e s e k n e k ) M e s e k é p s o r o z a t vagy e s e m é n y s o r o z a t (pl.7 éveseknek) M e s e képsorozat ( 3 . Nyelvi (Szókincs. (pl. . Bol­ dogan fogadja m i n d e n g y e r m e k a képek.!) Finommotoros koordináció (Rajzfejlődés) fejlettsége A g y e r m e k e k t ö b b s é g e szívesen rajzol. b á r m i ­ lyen t e v é k e n y s é g b e n . nagy méretű stb. megfigyel­ hetjük. csak a g ö m b ö l y ű k e t stb. így j á t é k i d ő b e n a d h a t u n k n e k i k o l y a n ötletet is. e s z k ö z ö k k e l .p u l ó v e r stb.4 é v e s e k n e k ) P i l l a n g ó b á b b a l t ü k ö r előtt: h o v a szállt a p i l l a n g ó ? ( 4 . szögletes. R a k d s o r r e n d b e a m e s e k é p e i t ! Ki rakja ki a történetet g y o r s a b b a n ? M e s é l d el. figyelem. A kiskakas g y é m á n t félkrajcárja stb.) (4-7 é v e s e k n e k ) A fenti példa bővítése. emberábrázolási készségük.Tükörkép. esetleg m á s i k g y e r m e k k e l : m o n d d m e g . mid érintettem m e g ? ( 5 .) Motoros feladat verbális visszaadása Értelmi (csoportosítás. tükör előtt. stb.6 . hasonlóság. fejlettség motoros feladat verbális visszaadása) (3_4 é v e s e k n e k ) T e d d a m a c k ó mellé a labdát a p o l c r a ! (Végrehajtás után a g y e r m e k el­ mondja. mi az. mit c s i n á l t a m ! M o n d d el. térbeli tájékozódásukról.F i g y e l m ü k e t j á t é k i d ő b e n és feladatteljesítés k ö z b e n egyaránt lemérhetjük. k ü l ö n b s é g ) vagy m a t e m a t i k á n belül ( h a l m a z o k ) j á t s z o t t j á t é k o k segítségével. A k ó r ó és a kismadár. és m o n d d m e g . terí­ tésnél a kést a tányér és a kanál k ö z é a j o b b oldalra. segíts H a m u p i p ő k é n e k s z é t v á l o g a t n i ! C s a k a pirosakat.).kötőtűn a fonal . fonalgombolyag .5 é v e s e k n e k ) E s z k ö z nélkül.M o t o r o s feladat verbális v i s s z a a d á s á n a k f e l m é r é s é r e l e h e t ő s é g van e g y é n i vagy m i k r o c s o p o r t o s j á t é k o k k a l egyaránt. (3-4 é v e s e k n e k ) M e s e képsorozat (pl. könyvek nézegetése k ö z b e n a d ó d ó beszélgetése­ ket a felnőttel és a társakkal egyaránt. kifejezőkészség fejlettsége szövegvisszaadás) beszédritmus. m e r t csak így é r h e t ő el. mit csinált. R é p a m e s e . nehezítése (több c s e l e k v é s m o z z a n a t t a l . m i t csi­ nált X. a k ö r n y e z e t m e g i s m e r é s é n belül (színek. és m o n d d el.5 é v e s e k n e k ) B a r k o c h b a : keress a t e r e m b e n olyan játékot.é g ő gyertya . Képet k a p u n k ilyenkor az ö n k é n t e s t e v é k e n y s é g és a felnőtt kérésére végzett t e v é k e n y s é g közbeni figyelem tartósságáról. valamint a feladattudatról is. hogy a felnőtt szóbeli közlése m i n d i g tartalmazza a térirányokat j e l z ő megfele­ lő kifejezést. F o n t o s .).. állatok fejlődési fázisait ábrázoló képek stb.7 é v e s e k n e k ) E s z k ö z nélkül. Y. h a n e m hozd i d e ! (5_6-7 évesek) Csoportosítsd a Logikai-készlet játékait a m e g a d o t t s z e m p o n t o k szerint! Mondj olyan szót. m é r é s é r e az egész n a p b ő v e n kínál lehetőséget. térirá­ nyokkal. . öltözésnél és a foglalkozásokon egyaránt. majd t ü k ö r nélkül: mutasd m e g a füled. testsémájukról is képet k a p h a t u n k rajzaikon keresztül. növények. A h á r o m pillangó. u t á n o z d ! . viszonyok.harapásnyomos alma . " ( 5 . képolvasás. ne menjetek a hintán túl. szerin­ ted miért?) . megjegyez­ zék. C s u k d be a s z e m e d .Y. ka­ rod stb. időbeli relációk. melyik test­ részét érintette m e g X. (Pl.: M o n d d el. időtartamnöveléssel). térbeli a térbeli mozgás fejlettsége oldal) (Térirányok.4 db) vagy eseménysorozat (pl. mi történt.Az időbeli relációkat m e s é k képei vagy cselekvéssort ábrázoló k é p e k segítségével le­ het felmérni egyéni vagy m i k r o c s o p o r t o s j á t é k o k közben. tedd az autót a vonat mellé. .kisebb gyertya. egész alma .! Ne m o n d d meg. -játék. Játéköteletek: (3-4 é v e s e k n e k ) H a m u p i p ő k e . csak a kicsikel.

d i a k é p stb.5 g y e r m e k k e l játsszuk. lehetőség szerinti m e g s z ü n ­ tetésével a z e g y é n b e i l l e s z k e d é s é n e k e l ő s e g í t é s é r e . esetleg ok-okozati össze­ függés felfedezését is k í v á n ó .) és a fog­ l a k o z á s o k során adott feladatok elvégzése közben. A s z ö v e g v i s s z a a d á s e g y h a n g ú s á g á t pl. L e h e ­ tőség nyílik arra.7 é v e s e k n e k ) „ M i t tettél m á r a b ő r ö n d b e ? " (A kérdésre teljes m o n d a t t a l és a m á r el­ h a n g z o t t tárgyak nevét m e g i s m é t e l v e .). Szövegvisszaadás ( 3 . t e r e m r e n d e z é s . . hogy melyik g y e r m e k n e k lesz szüksége m á s s z a k e m b e r segítsé­ gére is. .A társas k a p c s o l a t o k jól n y o m o n k ö v e t h e t ő k j á t é k i d ő b e n . a m b u l á n s rendelése­ in lehet m e g k e r e s n i . ezt n e m csak az utolsó óvodai év végén kéri.) ( 5 . K o m o l y a b b p r o b l é m á k n á l n e m c s a k a Nevelési Ta­ nácsadó s z a k e m b e r e i n e k segítségét kérheti. M i n i E n c i k l o p é d i a . A j á t é k lényege. festmény stb.7 é v e s e k n e k ) „ T ö r t é n e t folytatása" . beilleszkedés. a piacon. fénykép.) ÖSSZEGZÉS A felsorolt e s z k ö z ö k k e l . j á t s z ó gyer­ m e k e k . k é s ő b b ez a szám a g y e r m e k e k fej­ lettségének. érzelmi élet) feladatmegértés. sok hiányzás. így az ó v o d a p e d a g ó g u s már 3-4 éves korban képet k a p h a t arról. h a n e m fordulhat a k á r neurológiai vagy pszi­ chiátriai s z a k e m b e r h e z is. e z e k c s ö k k e n t é s é v e l . hogy a g y e r m e k e k közül kik azok. Szociális (kapcsolatteremtés. é r z e l m e k e t is á b r á z o l ó képek felhasználása (pl. a megértés ellenőr­ zése v i s s z a k é r d e z é s s e l ) . illetve n a g y c s o ­ port végén előrejelzést ad az iskolai életbe való v á r h a t ó beilleszkedésről. magatartási p r o b l é m á k stb. egyszerű történést ábrázoló képek felhasználá­ sa (pl. a g y e r m e k e k j á t é k á n a k fo­ lyamatos megfigyelésével. b o n y o l u l t a b b c s e l e k m é n y t á b r á z o l ó kép. de m i n d e n k i n e k m e g kell ismételnie a m á r elhang­ zottakat is. ezek tudatos használatával eleget tehetünk a n n a k a k ö v e t e l m é n y n e k .4 é v e s e k n e k ) „ M o n d d u t á n a m l . Játékötletek: Képolvasás ( 3 . fejlettség feladattartás.K é p o l v a s á s r a . U s b o r n e Kisenciklopédia. ) MEGFIGYELÉSI SZEMPONTOK A c s o p o r t o n belüli viselkedés megfigyeléséhez ad segítséget. n e v e t ő . e l v o n t a b b fo­ g a l m a k ismeretét k í v á n ó könyv (pl.) és az a p r ó b b m e g b í z a t á s o k (pl. m ó d s z e r e k k e l . így k o n k r é t a b b formában m e g f o g a l m a z h a t j u k a viselkedés általános szempontjait.a felnőtt által e l k e z d e t t történetet m i n d e n g y e r m e k csak egy m o n d a t t a l bővítheti. B ú v á r z s e b k ö n y v e k sorozat. zálogot is adhat. ( 4 . fejlesztése). t á m p o n t o t kapunk a k ö v e t k e z ő tanév feladataihoz. A szociális fejlődés mutatói a n a p folyamán b á r m i k o r megfigyelhetők. K é p e t k a p arról is. A megfigyelési s z e m p o n t o k és a fejlettségmérő lapok p o n t o s vezetése elősegíti a prob­ lémák korai felismerését. (Ezt eleinte csak 4 . a m e s e „ p o z i t í v " és „ n e g a t í v " szereplőjét ábrázo­ ló j e l e n e t . folyóiratok. (Őket a g y e r m e k k ó r h á z a k szakosztályain. ( 5 . az ó v o d á b a n . saját é l m é n y e i k e t m e g ö r ö ­ kítő fényképek stb.7 é v e s e k n e k ) É r z e l m e k e t . hogy a már felsorolt tárgyakat m e g kell ismételni és a sorozatot újakkal kell bővíteni (rövidtávú m e m ó r i a ellenőrzése. t ü r e l m é n e k f ü g g v é n y é b e n növelhető. ( 4 . ezeket egyre bővítve kell válaszolni. feladattartás megfigyelhető a munkajellegű t e v é k e n y s é g e k (pl. együtt a család. a k ö r n y e z e t m e g i s m e r é s é r e nevelés kapcsán b á r m i l y e n fel­ használt s z e m l é l t e t ő kép. hogy az iskolai életre kellőképpen felkészített g y e r m e k e k kerüljenek ki 6 . e b b e n a részben a gyer­ m e k r e l e g i n k á b b j e l l e m z ő tulajdonságokat célszerű jelölni. .6 . a rend helyreállítása.4 é v e s e k n e k ) É r z e l m i l e g közel álló. kép. akik v á r h a t ó a n lassabb ü t e m b e n fognak fejlődni.5 é v e s e k n e k ) É r z e l m i l e g közel álló. de m á r b o n y o l u l t a b b . állatokról. k é s ő b b egyre g y o r s u l ó t e m p ó b a n ) . É v v é g é n l e m é r h e t ő m u n k á n k e r e d m é n y e s s é g e . a m e l y n e k kiváltására valamilyen feladatot kell elvégeznie a tulajdonos­ nak. a naposság.h a n g s ú l y o s h e l y z e t b e n mutatott magatartásformákat. hogy időben elkezdjük az e g y é n r e szabott p r e v e n c i ó s p r o g r a m alkalma­ zását.7 évesen az ó v o d á b ó l . ( „ M i t tettél m á r a b ő r ö n d b e ? ) j á t é k k a l is enyhít­ hetjük.). az utcán. s z o m o r ú g y e r m e k . ok-okozati összefüggéseket.). 214 215 . a s z ö v e g v i s s z a a d á s megfigyelésére bő lehetőséget adnak a társasjátékok. Év elején lehetőség van a p e r e m h e l y z e t okainak feltárására (pl. régmúlt e s e m é n y e k r ő l szóló könyv. az együtt j á t s z ó g y e r m e k c s o p o r t figyelemmel kísérésével. a foglalkozások feladatai (pl. illetve e l e m e z h e t j ü k a teljesít­ m é n y . beillesz­ kedési.Érzelmi élete az egész n a p folyamán b á r m i k o r megfigyelhető. Aki téveszt. a m i k o r m á r n a g y o n k e v é s esélye van a g y e r m e k n e k a h á t r á n y o k leküzdésére. k ö n n y e n é r t h e t ő m ű a l k o t á s . m ű a l k o t á s o k r e p r o d u k c i ó i .j á t é k " (az elhangzott szöveg m e g i s m é t l é s e ugyan­ olyan.A feladatmegértés. mesejelenetek stb.6 . a m i b e egyszerű nyelvtörőket és rövid „csali-me­ s é k e t " is b e é p í t h e t ü n k . síró.). m e g b í z á s o k teljesítése stb.

V i s e l k e d é s r e általában j e l l e m z ő : 1. 7. N e m hallja.I. Ha e g y s z e r belelendült valamibe. 3. 3 m-ről) j (labdázás) j Egy lábon egyensúlyozás 15 mp-ig (gólya. M a s z a t o l ábrázolásnál. 4. 2.) Páros lábon szökdelés (veréb). N e m követi a p e d a g ó g u s utasításait. 7. piszkál valamit. Á l l a n d ó a n babrál. v o n a l v e z e t é s e g ö r c s ö s . nehezen vált t e v é k e n y s é g e t . nyugtalanság van körülötte. Ú g y tűnik. h e v e s é r z e l m i kitörései v a n n a k . m o c o r o g . 5. m i n t h a n e m hallaná. t a n á c s t a l a n . N a g y o n lassú. 4. N e m tud n y u g t o n m a r a d n i . E g y é b egyéni viselkedési j e l l e m z ő k . tétova m o z g á s ú . 6. 6. n e h e z e n szakítja félbe. összegyűri a rajzlapot. á l l a n d ó a n fészkelődik. 1 mozgásos játék) j Ujjakkal sorra érintése a hüvelykujjnak (játék) Megérintett ujj csukott szemmel való azonosítása Ujjak kisujjal kezdődő gördülékeny tenyérbe : Kezesség ! Megjegyzés 217 216 . F o g l a l k o z á s o k alatti viselkedése: 1. 3. I Óvoda neve: 1 Gyermek neve: | Szülelés dátuma: j Ujjak ritmikus ökölbe zárása (pumpálás) I MOZGÁSFEJLETTSÉG Óvodába lépéskor I Kiscsoportban I Középső ! Nagy csoportban j csoportban Ujjak szétlárása (utánzás) zés Fűzé (nagy lyukú gyöngy. vagy legalábbis úgy tesz. tű stb. n e m tudja e l k e z d e n i a munkát. m i n t h a ott sem lenne. Á l l a n d ó m o z g á s . N e m tud várni. N e m figyel. ha szólítják. 8. K é r d é s r e zavartan hallgat. úgy tesz. 2. m i n t h a n e m értené m e g a feladatot. 5. majd cipő. N a g y o n félénk. majd egy lábon i ! (váltakozva) ! í Labdaelkapás (15 cm átmérőjű. Szeszélyes. E l t e r e l h e t ő k ö n n y e n a figyelme. igényeit késleltetni. N e v e h a l l a t á n összerezzen. sírós. II.

alá Kívánságra irányt tud változtatni Mögé Elé i — 1 Jobbra j_ \ Balta Túl Közé Megjegyzés j _^ 218 219 . sarok • Váll Derék Csípő Megjegyzés | ] ! \ Fölött Föl. mellé Közöli Le. nyelv | Fül. fül tő Kéz. has •-- •| --- " " - — - i _ . elől Hátra. mellkas Arc Kar Comb Térd. hátul ] : Mellett. tenyér Ujjak. ujjbegy. bal | Előre. TÉRBELI MOZGÁSÁNAK FEJLETTSEGE Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Óvodába lépéskor [Kiscsoportban Középső csoportban Nagy­ csoportban . orrcimpa Száj. hát._ Szem. törzs. térdhajlat Homlok. Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Lent Alatt Óvodába lépéskor j Kiscsoportban! \ ! Középső i Nagy- . nyak. szemöldök Áll ! Könyök Csukló ' Boka Lábfej. szemhéj Orr. csoportban [ csoportban i i Fej. kézfej.TESTSÉMA FEJLESZTÉSÉNEK MUTATÓI 1 A GYERMEK TÉRBELI TÁJÉKOZÓDÁSÁNAK. ujjperc Láb Mell. talp 1 Lábujjak. fölé Jobb.

száj összpontosításra képes ruha. kar. pontos visszaadás a négy végtag összefügg Motoros feladat verbális visszaadása a lényeges mozzanatok visszaadása képtelen elmondani + . prolii egyéb teljes. a törzs vonalába a törzs vonala átmegy a láb vonalába Megjegyzés Megjegyzés 220 22 . csoportban r . Érintkezés a törzzsel a nvak vonala atmegv a fej. kar. . .különbözőség alapján van karja van nvaka Időbeliség relációk felismerésének mutatói | ok-okozati viszony i időrendiség Részletek feltüntetése a fej részletei: haj. láb törzs aránya helyes a végtagok kétdimenziósak Dimenziók [többszempontú. láb törzs aránya helytelen fej. ruha részletei rövid ideig figyel láb részletei csak a játék köti le Figyelem jelzői könnyen elterelhető Aránvok szétszórt figyelmetlen kéz részletei fej. GYERMEK F I N O M M O J O R O S KOORDINÁCIÓJÁNAK FEJLETTSÉGE Ó v o d a neve: Gvermekneve: Szülelés dátuma: 1 Óvodába lépéskor Kiscsoportban • : Középső I Nagycsoportban • csoportban a szín szerint van feje A tárgyak mutatói a forma szerint van lába csoportosításának — mcrel szerint hasonlóság . orr.A GYERMEK ÉRTELMI FEJLETTSÉGE Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Óvodába lépéskor (Kiscsoportban I Középső Nagy\ j csoportban . fül ! az arc részletei: szem.

hiányos iákkal I Óvodába lépéskor (Kiscsoportban Középső csoportban Nagy­ csoportban Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Kapcsolat' teremtés felnőttekkel. együttműködő | kezdeményező ! irányító ikadozó S i Beszédritmus gyors megérti I elfogadja < lassú . feladattartása .azdag. árnyaltan kifejező Szókincs szegényes. de nem teljesít részben teljesíti irányítással. kitartó felsorol Képolvasás egyszerű cselekvést megnevez összefüggéseket nem képes visszaadni hiányos lénveees mozzanatokat teljes. teljesíti • nem érti Feladat­ megértése. segítséggel elvégzi felismer önállóan teljesíti elmélyült.A GYERMEK NYELVI KIFEJEZŐKÉPESSÉGÉNEK FEJLETTSÉGE .néha isohaseni I szemlélődő ' magányosan tevékenykedő I társakhoz sodródó beszédhibás (milyen?) folyamatos ibekapcsolódó Beilleszkedése a tevékenységbe Í alkalmazkodó . érti. Óvoda neve: • Gyermek neve: Születés dátuma: . szétszórt kiegyensúlyozott nyugtalan erőszakos változó hangulatú zárkózott szovegvisszaadás Megjegyzés 222 223 . pontos Mea gjegyzés Erzelnű élete kapkodó. A GYERMEK SZOCIÁLIS FEJLETTSEGE Óvodába lépéskor kezdeményező elfogadó visszahúzódó elutasító kezdeményező elfogadó visszahúzódó | elutasító [Kiscsoportban | Középső csoportban Nagy­ i csoportban evakran Elvont kifejezések előfordulása .

nyelvi e m l é k e z e t . m a g y a r standardját Zsoldos és m u n k a t á r s a i 1999-ben készítették el. g e o m e t r i ­ kus ábrák és betűf orm ák r e p r o d u k á l ó készsége. AZ MSSST (MEETING STREET SCHOOL SCREENING TEST) BEMUTATÁSA Az M S S S T . hogy az ó v ó n ő k segítséget kapjanak az iskolaérettségi javaslat előkészítésében. toleráns Válasz feladja [ tevékeny­ ségek indulatkitöréssel válaszol akadá­ lyozására | személyek elleni agresszióval válaszol . mely összesen 4 6 6 g y e r m e k vizsgálatát jelentette. időrendi fogalmakban való tájékozottság. 1 regresszióval válaszol Megjegyzés 1. kitartó a tevékenységben kapkodó. erőtlen Feladat­ végzése tevékenysége elmélyült a feladat nem köti le . M á r az első t a n é v b e n több óvodából is jelentkezett igény a n a g y c s o p o r t o s ó v o d á s o k fel­ mérésére. dinamikus átlagos ' Munka­ tempója : PREVENTÍV SZŰRÉS ÉS FEJLESZTÉS AZ Ó V O D Á B A N Középső | Nagy­ ! csoportban ! csoportban MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA Óvodába lépéskor Kiscsoportban! Kerületünkben az 1998/99. így e g y r e ko­ rábbra tolódott a szűrés időpontja. c) Nyelvi szubteszt: nyelvi készség. h o g y küldjék-e vagy s e m szakrendelésre az ó v o d á b ó l a gyereket.p e r c e p t u o m o t o r o s szubteszt: a vizuális diszkrimináció. ! A kerület ó v o d a p s z i c h o l ó g u s a i egységesen az M S S S T szűrőteszttel m é r t é k fel a nagy­ csoportos ó v o d á s o k a t az ősz folyamán. differenciált iskolaérettségi javaslat céljából. nehézkes könnyen váll át más tevékenységre nehezen áll át más tevékenységre kivárásra képes. Szervezetileg ezt lehetővé tette a teljes körű ó v o d a p s z i c h o l ó g u s i . számolási és fogalmazási készség. Saj­ nos sok esetben e k k o r derült ki. auditív figyelem. kitartásra nem képes gyors. Három szubtesztje a részképességek felmérésére a l k a l m a s : ti) M o t o r o s szubteszt: kétoldali szeriális m o z g á s m i n t á k kivitelezése és a testvázlattal kapcsolatos térbeli orientáció. valamint az évek során egyre j o b b a n tért h ó d í t ó óvodai fejlesztő pedagógia.A GYERMEK SZOCIÁLIS ÉRETTSÉGE Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: személyi kontaktus nélkül is teljesít Onállósáaa időnként személyi kontaktust igényel állandó személyi kontaktust igényel motivált. Az iskolaérettségi javaslat előkészítése és a fejlesztés minél koraibb elkezdése mellett fontos s z e m p o n t volt. így az első szűrések közvetlenül megelőzték a j a n u á r i döntést. hogy a teamszerű m ű k ö d é s iránt egyre n a g y o b b igény m u t a t k o z o t t az óvodákban. s részképesség-fejlesztésének elkezdése fontos lett volna m á r korábban. hogy a gyerekek egy része j e l e n t ő s p r o b l é m á k k a l k ü s z k ö ­ dik.és I s k o l a p s z i c h o l ó g u s M u n k a c s o ­ port a Nevelési T a n á c s a d ó keretében. térbeli és sorrendbeli orientáció. A C s o p o r t u n k a kerület 18 ö n k o r m á n y z a t i m ű k ö d t e t é s ű óvodáját látja el heti egy-. tanévben 15 ó v o d a ö n k é n t e s részvé­ telével átfogó kerületi fejlettségi szintfelmérés kezdődött. 224 225 . kétnapos j e l e n l é t b e n . logopédusi ellátás. lassú. b) V i z u o . ül. míg az 1999/2000. A szűrővizsgálat felvétele m i n d ö s s z e fél órát vesz igénybe. tanév óta m ű k ö d i k Ó v o d a . emlékezet.t e s z t e t 1966-ban H a i n s w o r t h és Siqueland dolgozták ki. jó megoldásra törekvő a motiváltság hiánya jellemzi.

Az M S S S T mellett két igen fontos s z e m p o n t miatt d ö n t ö t t ü n k . A vizsgált p o p u r láció 5 9 % .útmutatója szerint . másrészt mert . j /. M u n k a c s o p o r t u n k feltérképezte a h a z á n k b a n j e l e n l e g e l é r h e t ő fejlettségmérő teszteket. mellyel kivált­ hatnak régebbi eljárásokat. Ö s s z e h a s o n l í t ó e l e m z é s tette lehetővé a 13 részt vevő ó v o d a egyes részterületeken elért e r e d m é n y e i n e k a b e m u t a t á s á t . szakember-ellátottság.). a legidősebb-' pedig 6. he­ lyi és tárgyi k ö r ü l m é n y e k stb. A Nevelési T a n á c s a d ó P s z i c h o p e d a g ó g u s Csoportjának vezetőjével k ö z ö s e n kialakítottuk a fejlesztő p e d a g ó g u s o k m u n k a k ö r i és végzettségi út­ mutatóját. hogy a fejlettségmérés v é l e m é n y ü n k szerint elsősorban óvónői k o m p e ­ tencia. tési t e v é k e n y s é g m e g h a t á r o z á s á h o z .1 1. Javaslatunkra a fejlesztő p e d a g ó g u s o k m u n k a i d e j é b e kötelezően beletartozik a kétheten­ kénti kétórás szupervízión való részvétel. az óvoda. h o g y az átlagszintet é p p h o g y elérő m o t o r o s területen a kerületi gyere­ kek 41 %-a teljesített a normál érték alatt. hogy i n t é z m é n y e i k „ n e h é z g y e r e k a n y a g o t " ne­ velnek. kerületi nagycsoportos óvodások körében szubteszt A három szubteszt átlagai F i g y e l e m r e méltó. Kíváncsiak v o l t u n k arra is. E n n e k korrekciója részben az ó v ó n ő k ismereteinek növelé­ sével. végzettség. h a n e m a kerületi mrcycsoportosok j e l l e m z ő i n e k feltérképezésére is.0 éves korig féléves i n t e r v a l l u m o k r a osztott táblázatai szubteszt e n k é n t és összesített n o r m a p o n t t a l is kifejezi a g y e r m e k fejlettségi szintjét. 227 . m e l y mi­ att a g y e r e k e k igen eltérő készségekkel és i s m e r e t a n y a g g a l é r k e z n e k az ó v o d á b a .az óvodai sajátosságok. . m i n d pedig az ó v o d a v e z e t ő k e t m e g h ö k k e n t e t t é k . Itt n e m mu­ tatkozott szignifikáns összefüggés a tesztben m e g m u t a t k o z ó g y e n g e teljesítménnyel. E z e k a gyere­ kek a nyelvi s z u b t e s z t b e n szignifikánsan a l a c s o n y a b b p o n t s z á m o t értek el. szubteszt A tanulási zuvar veszélyének esélye a X. finanszírozását az. Ez m i n d e n ­ képpen a teszt részletes. M i n d a s z u b t e s z t e k b e n . . h a n e m a k ü l ö n b ö z ő r é s z k é p e s s é g e k fejlesztésével is (lateralitás. n e m rutinszerűen csak a p o n t s z á m o k r a t á m a s z k o d ó e l e m z é s é r e hívja fel a figyelmet. térbeli tájékozódás stb. H a r m a d r é s z t az e l m ú l t években igen g y a k r a n ta­ pasztaltuk. átlagéletkoruk 6 év.a helyi ó v o d a i p r o g r a m o k n a k való megfelelés a l k a l m a n k é n t n a g y o b b h a n g s ú l y t kap. A felmérésben részt v e v ő gyerekek 57%-a járt logopédiai foglalkozásra. s m i n d ö s s z e két ó v o d a n e m f o g l a l k o z t a t részfoglalkozású s z a k e m b e r t sem. ábra motoros víz-perc-mot. Fejlesztő p e d a g ó g i a i foglalkozáson vett részt a vizsgált p o p u l á c i ó 17%-a. de az adatok megjelenítése m é g i s igen erőteljes hatású volt. Oktatási Osztály vállalta.e l m a r a d á s o k miatti várható tanulási n e h é z s é g . . ábra nyelvi vaslat elfogadásra talált m i n d e n fórumon. Ez hosszú távon irányt m u t a t h a t m i n d az ó v o d á n belüli. tehát 36%-nál j ó s o l h a t ó be r é s z k é p e s s é g . hogy a g y e r m e k logopédiai vagy fejlesztő foglalkoztatása összefügg-e 226 teljesítményével. melynek o k a lehet: . A felmérés adatait az Ó v o d a v e z e t ő k Kerületi M u n k a k ö z ö s s é g é n e k ülésén ismertettük elő­ ször. 24%-nál (95 fő) e n y h e veszélyt. ha az ó v ó n ő k k é z h e z kapnak egy korszerű tesztet. mely több t é n y e z ő b ő l is f a k a d h a t .11 é v e s volt. v a l a m i n t az átlagos (8 ponttól) n o r m a ­ p o n t o k elkülönítése m e g m u t a t j a a teljesítés szintjét.az ó v o d a v o n z á s k ö r z e t é b e tartozó családok eltérő s z o c i o ö k o n ó m i a i státusza.ó v ó n ő k is felvehetik. mint nevelési p r o g r a m . igen sok tekintetben k ü l ö n b ö z n e k . Itt é r d e m e s m e g j e g y e z n i .A teszt 4.6 éves kortól 7. mint a h o g y a n a nyelvi szubteszt is tartalmaz e g y é b e l e m e k e t . Ez igen fontos volt s z á m u n k r a amiatt. E z e n t ú l m e n ő e n m i n d h á r o m szubteszt fejlesztő p e d a g ó g i a i k o m p e ­ tenciakörbe t a r t o z ó részterületeket mér. Bár m i n d a n n y i a n tisztában voltak azzal. A KERÜLETI VIZSGÁLAT BEMUTATÁSA Az e l e m z é s 13 ó v o d a 3 9 3 n a g y c s o p o r t o s g y e r e k é n e k adatait mutatja be. T a p a s z t a l a t a i m szerint igen g y a k r a n fordul elő.7 pont) veszélyeztetett. m i n d p e d i g az ö s s z p o n t s z á m b a n több j e l e n t ő s eltérés találtunk. A s ú l y o s a n ( 0 .a fiú. Az e g y s é g e s m e r ő m ó d s z e r pedig lehetőséget ad n e m c s a k az egyén. A szupervíziónak helyet a kerületi P e d a g ó g i a i Kabinet ad. így t ö b b é v e s fejlesztési terv keretében idén m á r 9 ó v o d á b a n van főállású fejlesztő p e d a g ó g u s . h o g y a szubtesztekben átlagos p o n t s z á m o t elérő g y e r m e k e r e d m é n y e i n e k részletes e l e m z é s e k o r mutatkozik csak m e g egy-egy részterület súlyos e l m a r a d á s a a többihez képest. Szerettük volna. Erre t á m a s z k o d v a a l k a l m a z t á k a vezetők ó v o d a i státuszban a s z a k e m b e r e k e t . A m é r ő m ó d s z e r kiválasztását hosszú előkészítő m u n k a előzte m e g . így a fejlesztésre j á r ó g y e r e k e k kis s z á m a miatt nehezen tárható fel e g y é r t e l m ű kapcsolat. h o g y az ó v o d a i fejlesztésre küldött g y e r m e k e k p r o b l é m á j á n a k a differenciáldi­ agnosztikája n e m történt m e g .: Az összesített n o r m a p o n t o k szerint a g y e r e k e k 12%-ánál (47 fő) állapítottuk m e g tanuA lási zavar k o m o l y veszélyét. 2. mint a többiek.e n y h é n ( 4 . E n n e k k ö v e t k e z m é ­ nyeként a P e d a g ó g i a i Kabinet óvodai s z a k t a n á c s a d ó m u n k a t á r s a i felterjesztést nyújtottak be az Ö n k o r m á n y z a t h o z a kerületi óvodai fejlesztő p e d a g ó g u s hálózat kialakítására. mind pedig a kerületi szintű fejlesz-. Az e r e d m é n y e k m i n d az ágazati.4 pont) í 11. 41 %-a lány. részben p e d i g a fejlesztő pedagógiai k o m p e t e n c i a k ö r b e h a t á r o l á s á v a l kerületünk­ ben azóta m e g i n d u l t . hogy k e r ü l e t ü n k b e n a l o g o p é d u s o k n e m c s a k a h a n g h i b á k kor­ rekciójával foglalkoztak. A vizsgálat időpontjában a legfiatalabb 4. Egyrészt mert a legfrissebb s t a n d a r d o k k a l ren­ delkezett. mint az adott g y e r m e k p o p u l á c i ó fejlődési sajátosságai. A ja­ 3.

m e r ő j ó i n d u l a t b ó l .5 4.) m i n d e g y i k é b e n u g y a n a z o n a helyen szerepelnek u g y a n a z o k az óvodák.3 8. Az ó v ó n ő k által jelzett p r o b l é m á k : . az e g y ü t t m ű k ö d é s fokozásával és a speciális segítők igénybevételével indult m e g a p r o b l é m á k kezelése. m e l y n e k g y e r e k e i egy vagy több területen is az átlag n o r m a p o n t alatt v a n n a k . A már g y a k o r l ó ó v o d a p e d a g ó g u s o k s z á m á r a m i n d e n évben tapasztalat­ cserét szervezünk.7 In tézményi fe I ad a tok: A részt v e v ő ó v o d á k n a k megajánlottuk saját adataik feldolgozását. igen jó e r e d m é n y t elért ó v o d a javítja fel.1 9. T ö b b az az ó v o d a . ábra A vizuo-perceptuomatorru minták átlaga óvodánkénti bontásban 228 229 .6 7. A teszttel k a p c s o l a t o s tapasztalataink. hogy a 2. kérdéseink és aggályaink m e g b e s z é l é s é r e felkértük Dr. valamint a teszttel k a p c s o l a t o s együtt­ m ű k ö d é s kereteit.3 9. Hajlamosak a g y e r e k e k n e k segíteni.gyakoroltatták csoportbeli gyerekeikkel a teszt feladata­ it. E z e k fényében a nevelési p r o g r a m egyes e l e m e i n e k h a n g s ú l y o z á s á v a l .4 10. így a h á r o m részterületen mért e r e d m é n y e i k név nélkül is jól n y o m o n k ö v e t h e t ő k . Z s o l d o s M á r t á t .3 A h á r o m ábra ( 3 . s így ezeknél a g y e r e k e k n é l k é n y t e l e n e k voltunk m á s m é r ő m ó d s z e r t a l k a l m a z n i . hogy saját csoportbeli g y e r e k e t n e m szűrhet­ nek. t o v á b b k é p z é s e k e n v a l ó r é s z ­ vétellel. . 5. a p á r h u z a m o s c s o p o r t ó v ó n ő j é v e l s z e m b e n m e g f o g a l m a z o t t rivalizáció-érzést („az én g y e r e k e m e t m á s ne m i n ő s í t s e ! " ) az erősö­ dő t e a m m u n k a során sikerült csak felszámolni. ill. átcsopor­ tosítást tett sok helyen szükségessé. S.9 6.9 6. értelmezésével.egy vagy t ö b b alka­ l o m m a l M S S S T . Az e r e d m é n y e k óvodai szintű értékelése új szakmai feladatok kialakítását. s a kerületi jó átlagot csak a n é h á n y .K 6.9 9.K ö r ü l t e k i n t ő szervezést kíván a szűrés lebonyolítása.3 7. ábra A motoros minták átlaga óvodánkéiul bontásban 6. v a l a m i n t a m u n k a m e g o s z t á s s a l kapcsolatos tanulságok átbeszélésére is. speciális szakképzettség megszerzésével.7 8.N a g y o n n e h e z e n fogadták el a szabályt. maga­ sabb p o n t s z á m o t adni. m e l y e n lehetőségük van a teszt felvételével.Igen n e h é z s z á m u k r a a teszt-szituáció. . így az igen prob­ l é m á s körzetet ellátó ó v o d á k t ó l az igen jó színvonalon teljesítőkig m i n d e n m e g t a l á l h a t ó . Általában nevelési ér­ tekezlet keretében ismertettük a mérés i n t é z m é n y r e v o n a t k o z ó jellegzetességeit. s e n n e k fényében közös m e g á l l a p o d á s s a l j e l ö l t ü k ki a feladatokat. A képzésen m e g t a n u l j á k a teszt felvételét. Jól látható.érdeklődéstől függően .5 II 8. 10 10.S o k a n . 4. Az ezzel k a p c s o l a t o s a n megjelent.Az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s o k m i n d e n é v b e n .6 9. az elméleti alapokat. ábrán b e m u t a t o t t á t l a g s z á m o k igen nagy szórást takarnak. .1 9.. C s a k igen n e h e z e n lehetett egyeseket erről lebeszélni. .t o v á b b k é p z é s t tartanak a k ö z é p s ő c s o p o r t o s ó v ó n ő k számára. 3. időbeli szervezése.5 7.5 7. ill.8 6. hiszen az ó v ó n ő k ö n á l l ó a n nem é r t e l m e z h e t i k a tesztet.

. ill.l e m a r a d á s rendezésére: . a l o g o p é d u s és az ó v o d a ­ p s z i c h o l ó g u s vett részt. valamint viselkedési j e l l e m z ő i n e k a leírását. de e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k m e g s z e r z é s e is. esetleg p á r h u z a m o s a n többtől is. ill.az ó v ó n ő k j e l l e m z é s t készítenek.a g y e r m e k e k e l m a r a d á s a i n a k m e n t é n a kiscsoportos foglalkozások m e g t e r v e z é s e . diszlexia-prevencióra irányult. az adott c s o p o r t két óvónője. m e l y e n . m e l y e k alterna­ 9.a l o g o p é d u s felméri a beszédhibákat. a k ö z ö s álláspont kialakítására a g y e r m e k iskolaérettségét illetően. és itt a d t u n k lehetőséget a s z e m é ­ lyes találkozásra is a s z a k e m b e r e k b á r m e l y i k é v e l .az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s .5 8. és kértük e n g e d é l y ü k e t a vizsgálat lefolytatásához. 9. mely lehetőséggel c s a k igen ritka e s e t b e n él­ tünk. e) A speciális foglalkozások és vizsgálatok beindítása: . a speciális f o g l a l k o z á s o k o n való részvétel el­ döntésére. társas kapcsolatainak. Ismertettük az ó v o d a i nagy­ c s o p o r t szerepét.t e a m c s o p o r t o s konzultációja.6 9. a fejlesztő p e d a g ó g u s . n e m c s a k en­ gedélyének.4 tívái a k ö v e t k e z ő k voltak: . k i e m e l t e n az iskolára való felkészítés szempontjából. mely b e s z é d h i b a . k i s c s o p o r t o s fejlesztő pedagógiai foglalkozás a r é s z k é p e s s é g . A szülőkkel való s z e m é l y e s konzultá­ ciót az esetek t ö b b s é g é b e n az ó v ó n ő és a speciális segítő együtt folytatta. hiszen csak a k k o r emeljük ki óvodai cso­ portjából a g y e r e k e t . az isko­ laérettségi vizsgálat menetét. ó v ó n ő vagy a fejlesztő p e d a g ó g u s elvégzi a g y e r m e k részké­ pesség-szűrését. . . mely t a r t a l m a z z a a g y e r m e k k é p e s s é g e i n e k .10 9. b) A szülők tájékoztatása. Ezért is igen fontos a szülő első perctől való p a r t n e r k é n t kezelése.eseti d ö n t é s szerint . é r z e l m i és/vagy részképességbeli problémái miatt. v a l a m i n t az óvónői j e l l e m z é s t . A hatályos t ö r v é n y e k é r t e l m é b e n a szülőnek ( g o n d o z ó n a k ) j o g a van a g y e r m e k k e l kap­ csolatos b á r m e l y iratba való betekintésre. m e l y e n ismertettük a szűrést. A m u n k a óvodai szintű értekezlettel kezdődött.nincs s z ü k s é g semmiféle speciális beavatkozásra. K ü l ö n ö s e n k ö r ü l t e k i n t ő d ö n t é s t i g é n y e l t e k a k ü l s ő szakmai i n t é z m é n y b e irányított gyerekek. ábra A nyelvi minták állaga A szűrés lebonyolítása: d) A szülői e n g e d é l y e k beszerzése a foglalkozásokhoz. 230 231 .k o r r e k c i ó r a .) Minden esetben fontos volt k o n s z e n z u s r a j u t n i . A n a g y c s o p o r t o s ó v o d á s g y e r e k e k szüleinek értekezletet tartottunk. kijelöltük az ellátás formáig és összeállítottuk az óvodai fejlesztő p e d a g ó g i a i és p s z i c h o ­ lógiai csoportot. E g y b e n felajánlottunk k o n z u l t á c i ó s lehetőséget g y e r m e k e szűrési e r e d m é n y e i b e való b e ­ pillantásra.ó v o d á n belüli ellátást igényel a s z a k e m b e r e k bármelyikétől. h a t é k o n y a n tud e g y ü t t m ű k ö d n i a s z a k e m b e r e k k e l a n n a k kezelésében. hogy a szülő involváltsága lényegesen e m e ­ li bármely terápia h a t é k o n y s á g á t .9 8. . az iskola-.külső i n t é z m é n y b e k ü l d e n d ő szakvizsgálat vagy rendszeres terápia céljából (Szakér­ tői B i z o t t s á g o k . így a fentiek áttekintésével kiválasztottuk a speciális szakellátást i g é n y l ő g y e r e k e k e t .5 5. ill. Ezt szintén az egységes álláspont kialakítása és képviselete miatt tartottuk fontosnak. feladatait.5 6.7 c) A s z a k e m b e r .a g y e r m e k c s o p o r t o n belül egyéni b á n á s m ó d r a szorul m a g a t a r t á s i .9 7.e g y é n i .5 7. A k o n z u l t á c i ó n e g y e n k é n t áttekintettük a g y e r m e k e k szűrési ered­ ményeit. ill.6 Csoportjaink m i n d e g y i k é n e k ^ ó i l ö n i d ő p o n t o t j e l ö l t ü n k ki. ha az indokolt.a vezető. Hiszen ha a szülő tájékozott a gyer­ mek problémájáról.3 7. Ezek együttes figyelembevételével e g y s é g e s ál­ láspontra j u t o t t u n k a n a g y c s o p o r t során v é g z e n d ő feladatok tekintetében. ill. 7. k i s c s o p o r t o s logopédiai foglalkozás. S z a k e m b e r k é n t m i n d a n n y i a n tapasztalhatjuk.e g y é n i .4 7. osztályválasztás lehetőségeit k e r ü l e t ü n k b e n .2 6.5 8. Nevelési T a n á c s a d ó stb. . . A szülői e n g e d é l y e k e t írásban kértük az ó v ó n ő k által. E z e k e t a következők­ ben h a t á r o z t u k m e g : a) A g y e r m e k felmérése: . és elosztottuk a feladatokat. é r z e l m i állapotának. átbeszéltük az éves m u n k a ü t e m e z é s é t . ill.5 8. Itt részletesen b e m u t a t t u k a szűrőtesztet.

TAMÁS MÁRTA ( 2 0 0 1 ) : A fejlesztő munka tapasztalatai. majd n a g y c s o ­ p o r t o s k o r á b a n fejlesztő pedagógiai terápiára is. hogy kis l é t s z á m ú vagy speci­ ális iskolai osztályban van a helye.): A Nevelési Tanács­ adók II.l o g o p é d u s . E z e k n é l a g y e r e k e k n é l további d i a g n o s z t i k u s tesztekkel p o n t o s í t o t t u k a tünet m ö g ö t t m e g h ú z ó d ó okokat. Kötörő Emese (szerk. Á d á m n a g y c s o p o r t o s k o r á b a n erőteljesen m e g v á l t o z o t t . Visszajelzésünk szerint iskolai beilleszkedése z ö k k e n ő m e n t e s volt. A tartalmi e l e m z é s a z o n b a n m e g m u t a t t a . ill. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 7 ) : Komplex prevenciós óvodai program (Kudarc nélkül az iskolában). ISTVANFI Ki. majd az ó v ó n ő . gyakoroltatásával. Együtt a gyerekekéit. m i k o r körzeti i s k o l á n k i g a z g a t ó n ő j e azt m o n d t a : „ M i t c s i n á l t a t o k i d é n . hogy a fejlődés felgyorsul m i n d k é t területen. Az idei é v b e n pedig iskolaérettségi vizsgálatra küldjük fejlesztő osztályos javaslattal.ó v o d a p s z i c h o l ó g u s ­ t e a m k o n z u l t á c i ó k e r e t é b e n átbeszélte a segítés lehetőségeit. g o n d o s a n m e g e g y e z v e a m u n k a m e g o s z t á s b a n . . Budapest. I. . de egyes esetekben a h o z z á j á r ó g y e r e k e k n é l k a p c s o l ó d ó részképesség-fejlesztést is végzett egyénileg vagy kis­ csoportban. S z o m o r ú . F é l é v r e a kisfiú megnyílt. Télen dönteni kellett beiskolázásával kap­ csolatosan. Vo­ lán Humán Oktatási és Szolgáltató Rt. R ó z s i k a igen n e h é z családi j ^ ö r ü l m é n y e k között él. Horányi Annabella.Ó v o d a p s z i c h o l ó g u s az érzelmi. A p s z i c h o ­ lógiai vizsgálat szerint intellektusa átlagos. Szülei elváltak. Az Anonymus Alapítvány fejlesztő pedagógus kép­ Példák: 1. így b í z u n k b e n n e . MARTONNF. V m o v s Z K Y GÁBOR (szerk. A szülők és g y e r e k e k részéről t a p a s z t a l h a t ó elégedettség mellett l e g n a g y o b b megerősí­ tésünk az volt. így nagyszülei nevelték. Az érzelmi p r o b l é m á k feldolgozására az o v o d a p s z i c h o l ó g u s .. majd k é s ő b b . 3 . Egy gyerek akár t ö b b szak­ e m b e r h e z is j á r h a t o t t . hogy optimális fejlesztése a kerület logopédiai óvodájában biztosítha­ tó. . In: Kósáné Ormai Vera. de c s o p o r t o n belül differenciált b á n á s m ó d o t igénylő gyer­ m e k e k fejlesztésének vagy g o n d o z á s á n a k m e g t e r v e z é s e .. beszédészlelése. bár k ö z é p s ő testvérével a rivalizáció m e g m a r a d t . Tapasztalataim az MSSST-vel. vita és közös esetkezelés útján alakult ki. zése.s z a k v é l e m é n y e z é s . ezért kértük a kerületi kihelyezett B e s z é d v i z s g á l ó Á l l o m á s szakértői vizsgála­ tát. . Fejlesztő Pedagógia. A s z ü l ő a j a v a s l a t o t elfogadta.Ó v ó n ő a speciális fejlesztések kiegészítéseként az ó v o d a i c s o p o r t b a n k i e m e l t e n fog­ lalkozott a p r o b l é m á s g y e r e k e k ismereteinek mélyítésével. érzelmi á l l a p o t á n a k vizs­ gálata erős szorongást jelzett. akiknél szükséges volt külső kontroll beiktatása a fejlesz­ tés h a t á s á n a k m é r é s é r e .s z ü k s é g esetén további egyéni differenciáldiagnosztika.fejlesztést is kapott. 232 233 . F o n t o s a z o n b a n tudni. A fent b e m u t a t o t t modell ideálisnak m o n d h a t ó m i n d a szakemberek. A s z a k e m ­ berek k ö l c s ö n ö s b i z a l m a e g y m á s iránt sok e g y ü t t g o n d o l k o d á s . KOVÁCS EF.Fejlesztő p e d a g ó g u s egy vagy több részterületen fejlődési elakadást m u t a t ó g y e r e k e k egyéni vagy kiscsoportos terápiáját végezte. Képességtesztjei nagyfokú lemaradást mutattak. szókincse igen g y e n g e .ÁRA.m i k o r m á r nyitott volt az i s m e r e t s z e r z é s r e . szo­ rongó kislány. gátlásos. s n e m volt sokáig szüksége speciális ellátásra. beilleszkedési p r o b l é m á k k a l k ü z d ő g y e r e k e k egyéni vagy k i s c s o p o r t o s terápiáját végezte. M e g á l l a p í t o t t á k . ZSOLDOS MÁRTA. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola.) ( 2 0 0 0 ) : Alapok. . ill. aki igen h a m a r „ b e i n d u l t " . . Ellátási m ó d o k : .Szakértői B i z o t t s á g o k h o z . szakrendelésre irányítás. Rózsika igen k e v e s e t beszélő. Az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s n á l heti két a l k a l o m m a l k i s c s o p o r t b a járt. Az é d e s a n y a beszélgetés során többek között e l m o n d ­ ta. Karcsi t ö b b hanghibával küzdött. " IRODALOM GRKGLSS MÁRTA ( 2 0 0 1 ) : A tanulási zavar előjeleinek szűrése óvodás korban. akikről mi is azt g o n d o l t u k . s j a v a s o l t a k további egy év felmentést a tankötelezettség m e g k e z d é s e alól. így n y u g o d t szívvel j a v a s o l t u k iskolába. k a p c s o l a t a i b a n passzív kisfiút i s m e r t e m m e g b e n n e . két c s o p o r t b a n összesen 36 gyereket szűrtünk. Budapest. Budapest. 2. .RRNC. Az óvodai l o g o p é d u s h o z m á r k ö z é p s ő s korától járt r e n d s z e r e s egyéni foglalkozásra. m i n d pedig a g y e r m e ­ kek és szüleik s z á m á r a . hogy ó v o d á n k n e m különleges. Országos Szakmai Találkozójának előadásai.L o g o p é d u s elsősorban a h a n g h i b á k korrekcióját végezte. s a család elköltözött egy vidéki ker­ tes házba. hogy 19 gyereknél fordul elő egy vagy több területen is részképesség-elma­ radás. a Nevelési T a n á c s a d ó iskolaérettségi vizsgálatára csak azokat a gyerekeket küldtük. Budapest.f e j l e s z t ő p e d a g ó g u s . olyan j ó g y e r e k a n y a g o t k a p t u n k .a kiemelést n e m igénylő. Ó v o d á n k b a n . Volt. I d ő k ö z b e n az é d e s a n y a m a g á h o z vette a g y e r m e k e t . az édesanyával pedig h á r o m a l k a l o m m a l átbeszél­ tük Á d á m é r z e l m i p r o b l é m á i t . é d e s a n y j a s e m vállalta g o n d o z á s á t .S z ü l ő a s z a k e m b e r e k bármelyikétől kaphatott o t t h o n r a g y a k o r l ó feladatokat. Igen fontosnak tartottuk a folya­ m a t o s k o n z u l t á c i ó t a négy s z a k e m b e r között. Á d á m a képességvizsgálatot jó szinten oldotta m e g . M i n d h á r o m szubtesztben telj e s í t m é n y á t l a g u k jóval m e g h a l a d t a a m i n i m u m p o n t s z á m o t . organikus érintettség n e m m é r h e t ő . hogy h ú g a mellett m o s t újabb kistestvére született. K o n t r o l l v i z s g á l a t a k o r még egy év ó v o d á b a n m a r a d á s t j a v a s o l t u n k a n a g y m a m á n a k . SARKADY KAMILLA ( 1 9 9 9 ) : Szűrőeljárás óvodáskorban a tanulási zavar lehetőségeinek vizsgá­ latára: MSSST.szorongó c s o p o r t j á b a " került. s az e s e t g a z d a a szülőt is r e n d s z e r e s e n tájé­ koztatta a h a l a d á s r ó l .

feladatlapokat és konkrét terveket adok az ó v ó n ő k n e k . m e t a k o m m u n i k a t í v . A foglalkozásokon a l a p t e v é k e n y s é g ü n k a játék. E g y adott­ gyakorlat a transzferhatás miatt sok területet érint. Az egy-egy j á t é k k a l töltött időt i g y e k s z e m mi­ nél tovább nyújtani. így gyakorlatban nyújtok' m i n t á t nekik (pl.k o o r d i n á c i ó . N a g y o n fontosnak tartom a g y e r m e k teljes elfogadását. pl. M i n d i g az e l a k a d á s pontjáról indulok ki.a h a s o n l ó betűktől elkülöníteni. és fokozatosan h a l a d u n k tovább. h o g y á t m e n e t i l e g átvállalva a g y e r m e k n é l m é g h i á n y z ó motivációt. a gyakorlatok nagy része multiszenzoros.a hallott hangot. a következő r é s z k é p e s s é g e k megfelelő m ű k ö d é s e szükséges: Auditív figyelem . t ö b b n y i r e didaktikus játék. m e l y e k a z e s e t e n k é n t m á r e l s z e n v e d e t t s o r o z a t o s konfliktusok é s frusztrációk miatt kialakulhatnak. T e r m é s z e t e s e n az első foglalkozás alkalmával ezt én is m e g e r ő s í t e m és tisztázom a gyerekekkel. a sze­ m é l y e s k a p c s o l a t r a nagy hangsúlyt helyezek. Az ó v o d a l o g o p é d u s a által kezelt g y e r m e k csak indokolt esetben kerül p á r h u z a m o s a n fejlesztésre. A KONKRÉT MUNKA BEMUTATÁSA /. illetve. A h h o z . A foglalkozások végén a z o n b a n m i n d i g van idSf a g y e r m e k e k által igényelt tevékenységek. ezen keresztül ismeri m e g a világot. időről időre alakítom aktuális teljesítményük-. g y u r m á z á s ) . óvodai fejlesztő pedagógiai munka A tanév eleji h o s p i t á l á s a i m során megfigyelem a g y e r m e k e t k ü l ö n b ö z ő tevékenységei so­ rán a n a g y c s o p o r t b a n . a két s z a k e m b e r m u n k á j á n a k ösz235 234 .a h a n g o k h o z betűt azonosítani.EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ Ó V O D A ÉS A FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS KÖZÖTT GOSZTONYI JUDIT N a g y c s o p o r t o s o k n á l a tanév utolsó időszakában feladatlapokat is h a s z n á l u n k . a Nevelési T a n á c s a d ó b a küldjünk ellátásra.a m o n d a t o t szavakra. ha szükséges. beleértve a családi k ö r ü l m é n y e k e t is. együttesen konzultálunk az ó v ó n ő v e l . illetve a sérült funkciók javítását. intermodális. Az óvodával való e g y ü t t m ű k ö d é s e m tapasztalatait ö s s z e g z e m az alábbiakban. a m e l y e k a lassúbb érés.a szem. A fejlesztő c s o p o r t b a kerülés fő indikációja az életkor (tankötelezettség elérése. illetve megtanulja az a l k a l m a z k o d á s és a viselkedés szabályait. n e k e m kell v á l t o z t a t n o m a stratégiámon. vagy e g y é b o k o k miatt keletkeztek a g y e r m e k n é l . n y o m d á z á s . hiszen a g y e r m e k n e k ez az elsődleges tevékenysége. lehetőséget k a p a g y e r m e k arra is. beszélgetés. Vizuális e m l é k e z e t . Auditív analízis . lehetőséget adva a gyereknek. Az. k é p e s s é g e i h e z igazodik. kettesben v a n n a k velem.. m i n d i g együtt d o l g o z o m a g y e r m e k e k k e l . Intermodális ö s s z e k a p c s o l á s . F o n t o s s z e m p o n t . A dicséret inkább] verbális. társasjátékok. hogy az írás.a kívánt helyre írni. A g y e r m e k e k .a tanár hangját hallani. sok-sok konkrét dicséretet a g y e r m e k által nyújtott teljesítményre. ha társuk hiányzik. A g y e r m e k és a p r o b l é m a adott. Bevezetőként néhány gondolat a fejlesztő pedagógia céljáról és módszereiről. azon belül a t o l l b a m o n d á s sikeres legyen. m e g e l ő z i a n e u r o t i k u s t ü n e t e k e t . illetve 3 éve. akiknél a vizsgálatok alapján ez indokolt. m e r t ezáltal nő a g y e r m e k e k feladattudata.felidézni a hallott m o n d a t o t . Az ó v ó n ő k m i n d e n esetben tájékoztatják a szülőket a fejlesztésről. M i u t á n az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s és a logo­ pédus elvégzi szűréseit. K e t t ő n é l több g y e r m e k esetében m á r c s ö k k e n az egy főre j u t ó figyelem m e n n y i s é g e és terjedelme. Szerialitás . Az ennél n a g y o b b létszámú csoport k e v é s b é h a t é k o n y . szavak sorrendjét tartani.betűk. Vizuális differenciálás . hoz. ez a r e n d s z e r e s s é g és á l l a n d ó s á g é r z é s e miatt fontos.és k é z m o z g á s t ö s s z e r e n d e z n i . átlendítve a n e h é z s é g e k e n . hiszen a fejlődés n e m e g y e n l e t e s . c s ö k k e n t i a viselkedési z a v a r o k a t . Auditív differenciálás .: festés. A fejlesztő p r o g r a m e g y é n r e szabott. „ k í v á n s á g m ű s o r " beiktatására. más-más oldalról k özel íte m m e g a problémát. M e g k é r d e z e m az ó v ó n ő i k és d a d u s a i k tapasztalatait v a l a m e n n y i gyermekről. kontrollt. amely a t a n u l á s h o z szük­ séges pszichikus funkciók fejlesztését. a reális é r t é k e ­ lést. folyamatos konzultációt biztosítva. e g y é b szakértőtől kérjünk vizsgálatot. Fejlesztő p e d a g ó g u s k é n t d o l g o z o m a Kőbányai Nevelési T a n á c s a d ó b a n . T é r o r i e n t á c i ó . fejlődik személyisége. és a tünet súlyossága. m e l y b e n a g y e r m e k el m e r i majd kezdeni használni a képességeit. Ami­ kor csak lehetséges. és b e l e e g y e z é s ü k e t kérik. h a n g o k r a b o n t a n i .: színezés. mint tárgyi. A m i n d e z e k hatására kialakult bizalom olyan légkört teremt. Példa egy k é p e s s é g részösszetevőinek és a fejlesztés sokféle területének b e m u t a t á s á r a (a teljesség i g é n y e nélkül). vagy felmentett g y e r e k e k ) . hogy ö n á l l ó a n j u s s o n s i k e r é l m é n y h e z . látott betűt összekapcsolni. P a r t n e r k é n t kezelem a g y e r m e k e t a fejlesztő foglalkozáson. V i z u o m o t o r o s . M e g b e s z é l i k az érintett g y e r m e k k e l és az egész csoporttal. Auditív e m l é k e z e t . m e r t az iskolában ezekkel találkoznak majd a leggyakrabban. hogy akit lehet. képességei. A gyakorlatok nagy része álta­ lam irányított. az esetlegesen hi­ á n y z ó funkciók pótlását szolgálja. feladattartása. megváltoz­ tatja a kialakult n e g a t í v m o t i v á c i ó k a t . Azoknál a g y e r m e k e k n é l . hogy ö n m a g á t megismerje. a g y e r m e k e k egyé­ ni fejlettségéhez. A l e g o p t i m á l i s a b b a két fős csoport. A d d i g a pontig azonban a fejlesztő p e d a g ó g u s dol­ ga. torna. Ha a g y e r m e k elakad egy p o n t o n . h o g y mi történik majd velük. A közös játékban alakulnak ki a társas kapcsolatok. N a g y sze-* repe van é p p e n ezért a s p o n t a n e i t á s n a k . raji zolás.a h a s o n l ó h a n g z á s ú h a n g o k a t elkülöníteni. Megelőzi vagy csökkenti azokat a tanulási n e h é z s é g e ­ ket. ö n m a g á ­ ban való hitet. A fejlesztő pedagógiai m u n k a olyan pedagógiai tevékenység. he­ ti 3 órás r é s z á l l á s b a n egy ó v o d á b a n . segítségül hívva a fejlesztő pedagógia módszereinek és eszközeinek színes palettáját. segítse őt.

m e l y e k a g y e r m e k egyéni fejlettségéhez. Jelenleg m e g e l ő z ő t e v é k e n y s é g e t idő hiányában n e m tudok megvalósítani. a gyerek családjának. A m á s i k p r o b l é m á m . konfliktusokat fejezhetnek ki.N a g y . A képességfejlesztő c s o p o r t e s e t é b e n lépésről lé­ pésre felépítettük a fejlesztési tervet. A m u n k a során l e h e t ő s é g nyílt e g y m á s m u n k á j á n a k m é l y e b b m e g i s m e r é s é r e . illetve a teljesítménybeli változásaikról. d o l g o z ó ó v ó n ő k k ü l ö n j á t s z ó c s o p o r t o t n e m vezettek. Azt. E b b e n az esetben külső szupervízor segítségét v e s z e m igénybe. K é t h e t e n t e a z e s e t m e g b e s z é l ő c s o p o r t o k b a n . a g y e r e k e k raj­ zainak e l e m z é s e . MARTOK-DÉVÉNYI ÉVA.f e j l e s z t ő p e d a g ó g u s vezetett. hallás. A g y e r m e k e k e t együtt válogatta az ó v ó n ő .4 é v e s g y e r m e k e k ) . hogy a k ö z é p s ő c s o p o r t o s g y e r m e k e k is b e k e r ü l h e s s e n e k a fejlesztő p e d a g ó g i a i ellátásba. a g y e r m e k e k p r o b l é m á i . tapintás. h o g y a p s z i c h é s sérülés miatt m á s o d l a g o s a n k i a l a k u l t teljesít­ m é n y r o m l á s n á l . Nemzeti Tankönyvkiadó. m e l y e t klinikai s z a k p s z i c h o l ó g u s é s p s z i c h o p e d a g ó g u s . E z u t á n k e z d ő d ö t t m e g a fejlesztő m u n k a . szaglás észlelés). TÓTH GÁBOR. a személyiségfejlesztő m i k r o c s o p o r t t a l k a p c s o l a t b a n m e g f o g a l m a z t u k . valamint az ó v ó n ő egyéni beállítottsága döntötte el. ezt kiegészítve az A l a p o z ó Terá­ pia és a S i n d e l a r . a nevelési ta­ n á c s a d ó b a sem. e s e t e n k é n t m ó d o ­ sítva a z eredeti tervet. Zöld Iskola. Városi Nevelési Tanácsadó. SZERDAHELYI MÁRTON. hogy me­ lyik g y e r e k n e k milyen j e l l e g ű m i k r o c s o p o r t o s foglalkozásra van szüksége. 30 perc i d ő t a r t a m b a n . az ó v o d á b a n . kötet. követtük a haladást.3 0 p e r c i g tartottak. a szülő m e g i s m e r é s e . Budapest. csoportba való beilleszkedésükről. A foglalkozások heti 1 a l k a l o m m a l .és f i n o m m o z g á s . és ezáltal m e g v a l ó s u l h a s s o n m u n k á m p r e v e n c i ó s j e l l e g e is. élethelyzetének m e g i s m e r é s e az ó v ó n ő adatai alap­ j á n .t r a i n i n g mód­ szere. g y e r m e k m e g f i g y e l é s a c s o p o r t b a n . . h o g y m e g é r t e s s ü k a g y e r m e k k e l . p s z i c h o p e d a g ó g i a i és logopé­ diai t a n u l m á n y a i m során elsajátított ismereteim képezik. ezt k ö v e t ő e n pedig együtt indíthat­ nánk fejlesztő c s o p o r t o k a t az érintett g y e r m e k e k s z á m á r a . hallom. A j á t é k azon sajátosságát használtuk fel.P e r c e p t u o m o t o r o s készségfejlesztés (látás. j e l l e m z é s e a g y e r m e k r ő l . A p s z i c h o m o t o r o s fejlesztő p r o g r a m fő területei: . A d ö n t é s t k ö v e t ő e n az ó v ó n ő m i n d e n e s e t b e n m e g b e s z é l t e a g y e r e k k e l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k a t a szülővel. tér-.ÉS KÉPESSÉGFEJLESZTŐ JÁTSZÓCSOPORTOK AZ ÓVODÁBAN IRODALOM ADORJÁN KATALIN ( 1 9 9 2 ) : Szebben akarok írni . csinálom: tudom! Képességfejlesztő feladatgyűjtemény kisiskolások számára. h o g y miért került külön kis csoportba. m i u t á n megtaláltuk a g y e r m e k e k képességbeli elma­ radásának okait. KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 9 ) : Alapozó Terápia. . S z ü k s é g e s n e k tartottuk azt is. és b e l e e g y e z é s é t kérte a h h o z . SZALTNER JÁNOSNE ( 1 9 9 5 ) : „Nebuló" Látom. az esetleges h o m e . hogy g y e r m e k e fejlesztő foglalko­ z á s o k o n v e g y e n részt. a nevelési t a n á c s a d ó k pszichoterápiás és fejlesztő pedagógiai gyakorlatát. SZEMÉLYISÉG. A személyiségfejlesztő m i k r o c s o p o r t eseté­ ben bábjáték. k é p e s s é g e i h e z igazodtak. T e r v e m az.szehangolási n e h é z s é g e miatt. m e g o l d á s o k a t ta­ lálni a j á t é k b a n felmerülő p r o b l é m á k r a . a t a n á c s a d á s . és a fejlesztő p e d a g ó g u s a kö­ v e t k e z ő információk alapján: az ó v ó n ő javaslata. az óvó­ nő indirekt irányításával. itt az ó v o d á b a kerülő g y e r m e k e k beszoktatásával kapcsola­ tos n e h é z s é g e k m e g b e s z é l é s e állt a k ö z é p p o n t b a n . mely felhasználja az ó v o d á s o k fej­ lesztésével k a p c s o l a t o s t a p a s z t a l a t o k a t és kutatási e r e d m é n y e k e t . TELKES JÓZSEF ( 1 9 9 9 ) : Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. illetve f o l y a m a t o s szabadjáték folyt a gyerekek preferált játékaival. hogy a g y e r m e k a játék nyelvén k é p e s megjeleníteni belső konfliktusait. illetve m a g a t a r t á s z a v a r n á l h i á n y z i k a klinikai p s z i c h o l ó g u s s a l való e g y ü t t m ű k ö d é s . BAODY EMŐKR. 2 0 . A m i k r o c s o p o r t o k a t az ó v ó n ő k vezették. az a n a m n é z i s felvétele. hogy az ó v ó n ő milyen t í p u s ú j á t s z ó c s o p o r t o t alakított ki. Psycho-Art Kft. m i n d i g u g y a n a b b a n a külön helyiségben. a m e l y e k a j á t é k folyamán a felnőtt segít­ ségével f e l d o l g o z h a t ó k k á válnak. A képességfejlesztő mikrocsr^portban didaktikus fejlesztőjátékokkal történt a fejlesztés.1 . ízlelés. esetleges jelenléte a foglalkozásokon. h o g y a n lehet e z e k e t a j á t é k t ö r t é n é s e k e t m e d e r b e n tartani. Szolnok. Alapozó Terápia Alapítvány. he­ ti egy a l k a l o m m a l . A k ö z b e n felmerülő p r o b l é m á k r ó l és tapasztalatokról h a v o n t a m e g b e s z é l é s t tartottak a c s o p o r t v e z e t ő k . az ó v ó n ő k tapasztalatait és ismeret­ anyagát. 236 237 . hogy a j á t é k t ö r t é n é s e k milyen érzéseket. A foglal­ k o z á s o k r ó l m i n d e n a l k a l o m m a l j e g y z ő k ö n y v készült. II. K i s c s o p o r t b a n ( 3 . A foglalkozássorozat o k t ó b e r elejétől május végéig tart. A z ó v o d á b a n végzett jelenlegi m u n k á m során h á r o m n e h e z í t ő k ö r ü l m é n n y e l kell s z á m o l ­ nom: A szülővel való e g y ü t t m ű k ö d é s és segítség nélkül lassú a haladás. A tanév végén hatásvizsgálatot végeztünk a gyermekek játékszínvonal-változásáról. m i n d a n n y i a n bővítettük m ó d s z e r e i n k tárházát. a p s z i c h o l ó g u s . saját csoportjukból kiválogatott 5-6 gyerek­ kel. Budapest. időészlelés). Ez a szülő p r o b l é m a ­ t u d a t á n a k h i á n y á b ó l adódik.) így k i m a r a d pl. lateralitás fejlesztése.p r o g r a m képzésén tanultakkal.S z e n z o m o t o r o s integrációfejlesztés (egyensúly. A terv g y e r m e k e n k é n t egyedi volt. Az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s s a l e g y e z t e t v e j ö v ő b e n őket is bekapcsolhatjuk a szűrésbe. A fenti m ó d s z e r egy k o m p l e x fejlesztési m e t o d i k a . Ezután k ö z ö s e n állapodtunk m e g a b b a n . Fejlesztő m ó d s z e r e i m e t j e l l e m z ő e n az oligofrénpedagógiai. Szolnok. (Hiszen ezért n e m j u t t a t h a t ó el a g y e r m e k pl.

ha a g y e r m e k e k m é g n e m r e n d e l k e z n e k a megfelelő iskolakészültséggel. ha a g y e r e k e k a kog­ nitív fejlődés terén az alap-kultúrtechnikák elsajátítását m e g a l a p o z ó p s z i c h i k u s funkciók kellő fejlettségének b i r t o k á b a n é r k e z n e k az iskolába. A fejlesztő munka eltér a „hagyományos" pedagógiai tevékenységtől: az e célra kidolgozott diagnosztikát. Panckhurst. az Ó v o d a i N e v e l é s Programját. téri) rendelkeznek. és át tudják kapcsolni egy­ másba a k ü l ö n b ö z ő modalitásokat. 1988). valamint a hozzájuk k a p c s o l ó d ó m e t a k o g n i t í v funkciók megfelelő színvonala a tanulási a l k a l m a s s á g (iskola­ érettség) a l a p v e t ő feltétele. Az iskolai é l e t m ó d h o z í j ] i j I % 4 j < ^ J \ j * V. elkötelezettsége a m é r v a d ó . a tanterv és a k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r nélkülözi a t a n u l ó c s o p o r t o k fejlettségéhez való igazodást. Az óvodai n e v e l é s keretei közt szervezhető foglalkozások: anyanyelvi nevelés. Z ö k k e n ő m e n t e s ez a folyamat abban az esetben. 1981. hogy az érintett k o r c s o p o r t s z á m á r a melyik intézmény kínálja a nevelés-oktatás színterét akkor. s a továbbiakban egyben J.két iskola egy-egy kislétszámú osztályával v é g e z t ü k az 1999/2000-es tanév során. e m b e r és természet. Megfelelő diagnosztikai eljárásokkal a tanulási zavarok m á r ó v o d á s k o r b a n előre jelez­ hetők (P. életévüket betöltött g y e r m e k e k beiskolázása m á r nem kötelező. A különbség csupán a tanulói létszámkeretből adódik. én-fejlettség. s a fejlesztő m u n k á t szakszerűen e l l á t n i ? * T o v á b b á milyen csoportkeretek közt lehetne ezt m e g v a l ó s í t a n i ? A kínálkozó lehetőségek közül az egyik az. Az oktatási törvény m e g e n g e d i a r u g a l m a s iskolakezdést. h o g y a n n a k tartalma és szerkezete á t m e n e t e t k é p e z z e n az ó v o d a nevelési területei és az iskolai tantárgyi r e n d s z e r között. tánc és dráma. A tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d ő kisiskoláskorúak s z á m á r a m e g o l d á s lehet egy olyan át­ meneti képzési forma kialakítása. a k ö r n y e z e t m e g i s m e r é s é r e nevelés. J . hogy jelenleg akár a 8 éves gyermek is az óvodában maradhat. továbbá a gyerekek alapkészségeit fejlesztő módszereket és eszközöket igényel (Tansley. m e l y a korrekciós/fejlesztő osztályok esetében maximálisan 15 fő lehet. irodal­ mi nevelés. mely egyben az iskolára való előkészítést is jelenti. melyek egy á t m e n e t i k é p z é s alapjait vethetik m e g .ö. valamint a z o k integrációjának a hi ánya áll (P. évben jelölte m e g . K é r d é s . A N A T által megjelölt . taktilis. Jelen mára. a m i k o r a törvény a gyerekek b e i s k o l á z á s á n a k a felső korhatárát a 7. A dilemmát most tovább fokozza az a lehetőség. m a t e m a ­ tikai nevelés. vizuális kultúra. 1988). és mtsai 1998).8 éves a n a g y c s o p o r t b a n marad. sem pedig az iskolaérettségi vizsgálatok terén e s z e m p o n t b ó l m é g n e m tekinthető általánosnak. s emellett m o z g á s u k jól koordinált. \ ^ Az ó v o d a és iskola programjában m e g t a l á l h a t ó a k azok a k ö z ö s e l e m e k és kapcsolódási Pontok. A tanulási n e h é z s é g e k kialakulásában l e g g y a k r a b b a n a p e r c e p t u á l i s és m o t o r o s rend­ H a z á n k b a n a beiskolázott g y e r m e k e k jelentős arányban k ü z d e n e k valamilyen tanulási nehézséggel (P. általános iskola nulladik osztálya és a fejlesztő első osztályosok szá­ A képzési anyag kialakításában fő szempontként szerepel az. A közoktatás szakemberei k o r r e k c i ó s osztályok indításával igyekeztek áthidalni a tanterv által előírt k ö v e t e l m é n y és az ó v o d á b ó l m á r „ k i ö r e g e d e t t " (esetleg n e m is j á r ó ) g y e r m e k e k tényleges fejlettsége kötő osztályok képzési anyaga tartalmában és szerkezetében megegyezik a normál osztályo- \ 1 1 1 1 l 1 f S 1 | 4 i szerek fejletlensége. 1995). hogy az óvodai nevelés és az ó v o d a p e d a g ó g u s o k szakmailag megalapozott felkészültséggel tudják-e a korosztály kognitív és személyiségfejlődési j e l l e m z ő i t figyelembe venni. S . feladattudat­ feladattartás) a színvonala fontos s z e m p o n t m é g az iskolai a l k a l m a s s á g m e g í t é l é s é b e n is. mely szerint a 7.az általános iskola 1 . vizuális nevelés. L a m b . auditív.i kéval. P. m a t e m a t i k a . ezek nyújtanak jó alapot a fogalmi kategóriák kialakításához.k o m p l e x pedagógiai és pszichológiai vizs­ gálatok m e l l e t t . a másik pedig.4 . Balogh. m ű v é s z e t e k : ének-zene. zenei nevelés. életvitel és gyakorlati ismeretek: technika. 1996). U g y a n a k k o r a gyakorlatban a korrekciós. 1 238 239 . Aktuális kérdésként vetődik fel. iskolai szocializációhoz igazodik. A m u n k a gyakorlatban történő kipróbálását . Az egyes kognitív részfunkciók. testnevelés ( Ó v o d a i nevelés országos alapprogramja. B a l o g h . zött h ú z ó d ó s z a k a d é k o t . M á s ­ részről a szociális fejlettség egyes összetevőinek (szociabilitás. A két i n t é z m é n y ( ó v o d a és iskola) eltérő színterei a k i s g y e r m e k e k szocializációjának. E l e m e z t ü k a két i n t é z m é n y m ű k ö d é ­ sének a l a p d o k u m e n t u m á t .. v a l a m i n t a N e m z e t i Alaptan­ tervet. háztartástan. t o v á b b á e m l é k e z e ­ ti és figyelmi k a p a c i t á s u k is fejlett. kutatásunk keretében az. majd újabban a fejlesz. Balogh. és egy­ ben az. iskolakezdést megkönnyítendő speciális képzés kialakí­ táséit tűztük ki célul az. Elsőként a z o k a t a k a p c s o l ó d á s i p o n t o k a t kerestük az ó v o d a és az iskola p r o g r a m j á b a n .műveltségi területek pedig: anyanyelv és irodalom. ha p o n t o s és differenciált p e r c e p tuális funkciókkal (vizuális. a t a n k ö n y v e k v o n a t k o z á s á b a n pedig általánosan az osztálytanító szakmai irányultsága. Az óvodai nevelés az elsősorban játékos tevékenységekre alapozott pedagógiai m u n k á t helyezi előtérbe. testnevelés és sport ( N e m z e t i Alaptanterv. Ez utóbbi dilemma s z á m o s n e h é z s é g e t jelentett az iskolák s z á m á r a k o r á b b a n is. h o g y k ö r z e t e n k é n t „ i s k o l a e l ő k é s z í t ő " c s o p o r t o t is indítanak az ó v o d á k . osztályos korosztályára is vonatkoztat­ ható . m e l y e k egy átmeneti képzés kialakításához szükségesek. A g y e r m e k e k fejlettségét figyelembe vevő oktatás érvényesítése az iskola feladata.AZ ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET: EGY ÚJ KÉPZÉSI F O R M A KIALAKÍTÁSA GYENÉI MELINDA való a l k a l m a z k o d á s b a n a legfőbb n e h é z s é g e t a k ö v e t e l m é n y e k m e g j e l e n é s e és a nekik va­ ló megfelelés jelenti. 1990). s az iskoláztatás kezdetén alkalmazott tanítási-tanulási p r o g r a m alapvetően befolyásolja annak sikerességét. mely a l k a l m a z k o d i k a g y e r m e k e k fejlettségéhez. h o g y a 7 . így a tantárgyi k o n c e n t r á c i ó és integráció kihasználásával az alap-kultúrtechnikák elsajátításához nélkülözhetetlen képességek fejlesztését célzó p r o g r a m o t t u d u n k az egyes nevelési területekhez és egyben az iskolai t a r t a l o m h o z igazítani. a z o n b a n a jelenlegi hazai gyakorlat sem az óvodai nevelés. e m b e r és társada­ lom.

m i n d p e d i g a mozgásfejlesztésre lehetőséget nyújtott. aki az iskolában évekkel ezelőtt indult k o r r e k c i ó s osztály vezeté­ sét ö n k é n t vállalta. A tantárgyak heti ó r a k e r e t e m e g e g y e z e t t a normál o s z t á l y o k b a n s z o k á s o s 20 órával.a fejlesztő m u n k a s z e m p o n t j á b ó l ideális volt.ö s s z e t e v ő módszerű. hogy a fejlesztő osztály az első „E" b e s o r o l á s t kapta. tananyag és követelményrendszer v o n a t k o z á s á b a n a kislétszámú osztályban A m e g y e i székhelyű város két i n t é z m é n y é n e k j e l l e m z ő i a tanulói létszám. A 8 . M á s iskolákból is fogadnak g y e r m e k e k e t úszni ta­ nulni. Az osztály pedagógusa egy n e m r é g i b e n bevezetésre került. hogy a p e d a g ó g u s o k körében kialakulhat arejtett e l v á r á s o k rendszere a k ü l ö n b ö z ő osztályokkal s z e m b e n .7 0 0 fő közötti tanulói létszám több épületben került elhelyezésre. mely körül­ mény eleve behatárolja a g y e r e k e k térbeli elhelyezését (az e g y s z e m é l y e s p a d o k a t vízszin­ AZ ISKOLÁKRÓL ÉS A KÍSÉRLETI OSZTÁLYOKRÓL tesen e g y m á s mellé. a többi p á r h u z a m o s o s z t á l y h o z h a s o n l ó a n . b e s z é l g e t ő helyeket kialakítani.az értelmiségiek gyermekei n a g y o b b arányban vannak jelen. A 20 fős osztály tanulói által használt Hajdú-féle m a t e m a t i k a m á r k o m p l e x a l a p k é p e s s é g e k r e alapoz. s a l a k í t o t t u k át a fejlesztő m u n k a céljaira. A h a n g o z t a t ó . é n e k . A g y e r e k e k iskolai szocializációjával k a p c s o l a t o s a n a n e m k í v á n a t o s „rej­ tett t a n t e r v " e téren abban nyilvánulhat m e g . A lakótelepi k ö r n y e z e t ellenére a szülők a város e g y é b körzeteiből is szívesen írat­ j á k ide g y e r m e k e i k e t . F-es) o s z t á l y o k b a n . valamint az oktatási tartalom szempontjából: . A korábbi h a z a i vizsgálatok szerint ha egy iskolán belül az o s z t á l y o k b a sorolás a t a n u l ó k t a n u l m á n y i e r e d m é n y e . A ta­ nulók családi háttere a S E S v o n a t k o z á s á b a n h e t e r o g é n n e k m o n d h a t ó : az iskolázottság te­ rén az a l a c s o n y a b b v é g z e t t s é g ű szülői h á t t é r mellett m e g t a l á l h a t ó k a d i p l o m á s o k is> gazdasági téren pedig a t e h e t ő s e b b családok és a m u n k a n é l k ü l i szülői háttér is előfordul.9 0 0 g y e r m e k e t m a g á b a foglaló iskolának a tárgyi felszereltsége o p t i m á l i s n a k m o n d ­ h a t ó . ül. mely m ó d s z e r t e r e d e t i l e g a z o l v a s á s z a v a r ( d i s z l e x i a ) //. rajz. Az osztályterem a szerény létszámú t a n u l ó c s o p o r t h o z viszonyítva is kicsi. A tágas helyiség hátsó részében lévő szabad terület mind a j á t é k o s foglalko­ zásokra. Altalános Iskola A 6 . sz. s végzi ezt a feladatot azóta is.a város e g y é b területeihez képest . mely kiegészült 1 óra korrepetálással. v a l a m i n t m a t r a c o k k a l . s a t a n í t á s b a n v á l t o z a t l a n u l ö r ö m é t lelő p e d a g ó g u s . a N A T . h o g y ez egy­ ben a g y e r e k e k s z á r m a z á s szerinti szelekcióját is e r e d m é n y e z i (Férge. 1980). A 20 fős osztályban a g y e r e k e k .sz. K o n k r é t a n az a n y a n y e l v . A kísérleti m u n k a m e g k e z d é s e k o r az érintett iskolákban az. M e g j e g y z e n d ő . k ö r n y e z e t i s ­ m e r e t . A kisebbségi c s o p o r t o k b ó l viszonylag kevés g y e r m e k került az osztályba (3 fő). a n n a k el­ lenére. A v i z s g á l a t u n k b a n részt v e v ő fejlesztő osztály esetében az osztályba sorolás kizáróla­ gos szempontja a gyermekek iskolai alkalmassága volt. A tanterv.városi. a tanulók részéről pedig az elvárások m e g t a n u l á s a . ebből egy az ú n .a kísérleti m u n k a keretéül szolgáltak. E lehetőséget m a x i m á l i s a n sikerült k i h a s z n á l n i : babasarok került az egyik szegletbe. s e z e n felül d é l u t á n o n k é n t heti 4 órában balettoktatást is lehetett választani. v a l a m i n t a fejlesztési lehe­ tőségeket.bár készült új helyi tanterv . mellyel k a p c s o l a t o s a n ö n k é n t e l e n ü l felvetődik a p e d a g ó g i a i szakiroda­ l o m b ó l jól ismert. k é p e s s é g e m e n t é n történik. t á l y o k b a n . h o g y a l a k ó k ö r z e t b e n a c i g á n y családok . h á r o m sorban lehetett csak összezsúfolni). „rejtett t a n t e r v " n é v e n ismertté vált j e l e n s é g p r o b l é m a k ö r e .h o z k a p c s o l ó d ó in­ tegrált nyelvi és i r o d a l m i p r o g r a m ú t m u t a t ó j a szerint tanított. és a nekik való megfelelés önbeteljesítő j ó s l a t t á válhat. a tárgyi feltéte­ lek. szervezeti formák. melyre vonatkozóan k o m p l e x pe­ dagógiai-pszichológiai vizsgálat készült (a Városi Nevelési T a n á c s a d ó vizsgálatai).m e l y e k az á b é c é e l ő k e l ő b b helyeiről kapták j e l ü k e t (az A-s és B-s osztályok) . m a t e m a t i k a . t e s t n e v e l é s t á r g y a k a t e m e l t ü k ki. Az osztálytanító t ö b b é v t i z e d e s tapasztalattal r e n d e l k e z ő . A fejlesztő osztály né-: h á n y tanulója m á r ó v o d á s k o r á b a n is járt fejlesztő foglalkozásokra a nevelési t a n á c s a d ó b a . A j o b b osz-. az iskola p e d a g ó g i a i programja szerint a k ö t e l e z ő t a n ó r á k o n t ú l m e n ő e n s z á m í t á s t e c h n i k á t és i d e g e n n y e l v e t (2 c s o p o r t b a n a n g o l t és n é m e t e t ) is tanulhattak. Az a n y a n y e l v i o k t a t á s b a n a p e d a g ó g u s a Meixner-féle olvasás-írástanítási m ó d s z e r t és t a n k ö n y v c s a l á d o t a l k a l m a z z a . t e c h n i k a . A kísérleti osztály tantermének téri e l r e n d e z é s e . szótagoltató á b é c é s könyv m é g további öt munkafüzettel e g é s z ü l ki az írástaní­ tás céljára. Az iskola k i e m e l t p e d a g ó g i a i törekvése között szerepelt m é g a m o z g á s k u l t ú r a fejlesztése is. X. Az iskola a tanévben négy p á r h u z a m o s első osztállyal indult.e l e m z ő . saját t a n u s z o d á v a l is rendelkezik. A m ó d s z e r az analitikus­ szintetikus olvasástanítási eljárások k ö r é b e s o r o l h a t ó . Az ok talán az érintett c s a l á d o k társadalmi ö n s z e l e k c i ó j á b a n is rejlik: szívesebben íratják a cigány szülők g y e r m e k e i k e t a k e v é s b é színvonalas iskolákba^ v a l a m i n t é l e t m ó d b e l i j e l l e m z ő i k b ő l a d ó d ó a n szívesebben viszik a gyerekeket oda. a k k o r fennáll a veszélye annak. Az a l k a l m a z o t t t a n k ö n y v c s a l á d v o n a t k o z á s á b a n az anyanyelven kívül a m a t e m a t i k a ok­ tatásában volt m é g l é n y e g e s eltérés a két kísérleti osztály között. ahol a g y e r e k e k az otthonról ho­ zottjátékaikat tárolták. megyei szinten is szép sikereket érnek el a t a n u l ó k a tanul­ m á n y i v e r s e n y e k e n .m é g i s az évek óta használt régi szerint h a l a d n a k . m e l y n e k keretében a heti 3 óra testne­ velésből 1 ó r á b a n n é p t á n c c a l i s m e r k e d t e k a g y e r e k e k . Altalános Iskola reedukációja céljából d o l g o z o t t ki a szerző. párnákkal egyidejűleg több kis c s o p o r t szá­ mára is lehetett játszó-. ahol ro­ k o n vagy i s m e r ő s c s a l á d o k g y e r m e k e i n a g y o b b arányban vannak. Az első osztályok közül a kísérletben részt v e v ő tanulócsoport . s így öszszesen heti 21 t a n ó r a (45 perces) volt kötelező a g y e r m e k e k s z á m á r a . mint a gyengébb (az E-s.bár hivatalosan n e m fejlesztő osztály . fejlesztő osztály (15 fővel).öszszetételére j e l l e m z ő volt a tanulási zavarokkal k ü z d ő g y e r m e k e k m a g a s aránya. oktatási tartalom és m e t o d i ­ ka mellett e l e m e z t ü k a k é p z é s struktúráját is.ma­ g a s a b b a n reprezentáltak. és olyan gon- 240 241 .

majd p e d i g a m a t e m a t i k a munkafüzet v o n a t k o z ó rajzos feladatain keresztül. vagy az a l a c s o n y a b b s z o c i o ö k o n ó m i a i státuszú c s a l á d o k g y e i m é kei m é g n e m r e n d e l k e z n e k .d o l k o d á s i m ű v e l e t e k elsajátítását. h o g y a tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d ő g y e r e k e k s z á m á r a r e m é n y t e l e n vállalkozás a z e h h e z h a s o n l ó . az ó r a r e n d b e is beiktatott korrepet si órákat. p a p í r b ó l ) . A soralkotások és alapmüveletek kialakítását és b e g y a k o r l á s á t is a gyakorlatban változatos formában végre­ Változtatások a napirendben E l s ő k é n t m e g s z ü n t e t t ü k a direkt gyakorlást nyújtó. A tanórák pedig az aktuális t é m á h o z igaz.l O-ig) pedig a k ü l ö n b ö z ő p e r c e p t u o m o t o r o s r e n d s z e r e k és a keresztcsatornák fejlesztésén k e r e s z t ü l k í v á n t u k erősíteni. akiknél m e g é r t é s b e l i n e h é z s é g e t o k o z n a k a környezeti r e t a r d á c i ó b ó l s z á r m a z ó verbális h á t r á n y o k . ezért az o k t a t á s b a n a l a p o z ó és kiemelt szerepet szánunk olyan feladatsoroknak. A KÍSÉRLETI MUNKA TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI VONATKOZÁSAI Matematikaoktatás A sokirányú t a p i n t á s o s ismeret és a m a n i p u l á c i ó a l a p o z z á k m e g a m a t e m a t i k a i g o n d o l k o ­ dást. mely a p e d a g ó g u s m u n k á j á n a k sikerességét abban méri le. Az új b e ­ tűk/hangzók t a n u l á s á n a k ü t e m e t a n n a k kell m e g s z a b n i a .és í r á s t a n u l á s b a n m e g h a t á r o z ó szerepet j á t s z ó alapfunkciók er sét szolgálják.. forma. F i c k ó h á z s z á m a t ö b b 12nél. A tanév elején b e v e z e t ő és/vagy is' m é t l ő jelleggel a l k a l m a z o t t „ S z á m ó v o d a . Bodri h á z s z á m a a legkisebb.7 éves korosztály egy részénél esetleg m á r elvárható. hogy az addig t a n u l t a k a t a gyere­ kek változó feltételek mellett is p o n t o s a n tudják azonosítani. A b e m u t a t á s céljából két területet e m e l n é k ki: az anyanyelvi és a m a t e m a t i k a o k t a t á s t . valamint az auditív diszkri ciós g y a k o r l a t o k . a m e l y a k e v é s b é jól h a l a d ó g y e r m e k e k s z á m á r a kifejezetten h á t r á n y o s . fejlesztő feladatokkal e g é s z ü l t e k ki. ez pedig olyan versenyhelyzetet teremt a p á r h u z a m o s osztályok ta­ nítói k ö r é b e n . Módszertani változtatások hajtott t e v é k e n y s é g e k e n keresztül végezték a gyerekek. a logikai készlet és különböző természetes anyagok felhasználásával tör­ tént. P a m a c s C é z á r és F i c k ó k ö z ö t t lakik. hogy a tanév végére m é g n e m érik el az egybefüggő s z ö v e g o l v a s á s szintjét. e g y m á s mellett. /. Az írásórák alkalmával pedig a f i n o m m o t o r i k a változatos f o r m á b a n történő fejlesztését tűztük ki célul. Anyanyelvi oktatás M ó d s z e r t a n i s z e m p o n t b ó l k i e m e l t j e l e n t ő s é g e t tulajdonítunk a z o k n a k a g y a k o r l a t o a m e l y e k az olvasás. t a n k ö n y v e k és m u n k a f ü z e t e k z ö m e az első félév végéig a szó szint el­ érését jelöli m e g . Párhu m o s a n t ö b b kis c s o p o r t b a n „ d o l g o z t a k " a gyerekek. A szám­ fogalmat ( l . E s e t e n k é n t pedig a m e g l é v ő t a n a n y a g b ó l az általi' e l h a g y h a t ó n a k ítélt részeket pótoltuk azokkal. h a n e m a b e t ű t a n u l á s teljes folyamatát célszerű végigkísérni ilyen feladatokkal. M e g j e g y z e n d ő . e r ő s í t i " seben. A h a g y o m á n y o s a n olvasás ó r á k j ó lehetőséget kínálnak a verbális fejlesztésekre is. 6 tyúkot szeretett v o l n a fogni. M o r z s i F i c k ó mellett lakik. tek be. A g y e r e k e k órarendjébe a heti 22 tanórán felül m é g 1 óra fejlesztő foglalkozást épít. a kisebb-nagyobb fogalmak differenciálása. a z o n b a n stabil b e t ű i s m e r e t t e l r e n d e l k e z n e k . a több-kevesebb-ugyanannyi. helyes a l k a l m a z á s u k n a k a b e g y a k o r l á s a ko­ rongok. szín) fejlesztése r p r o g r a m u n k b a n k i e m e l t e n kaptak helyet a t é r p e r c e p c i ó s . s további 4 órát jelentett a balettoktatás (fakultatív). de n e m t ö b b 13-nál. E téren hátráltató k ö r ü l m é n y lehet az az iskolai szemlélet és gyakorlat. így az e g y e s vizuális funkciók (alak. u g y a n a k k o r ezekkel a v a l a m i l y e n fejlődési e g y e n e t l e n s é g e t m u t a t ó . mindenfajta i n d o k l á s nélkül belátható. a k k o r is kettővel k e v e s e b b lett v o l n a hatnál. mely szervezési forma jó alkalmat nált a szociális k é p e s s é g e k fejlesztésére is. Ez utóbbi a l k a l m a z á s á t n e m c s a k a k e z d ő s z a k a s z b a n láttuk i n d o k o l 243 242 . mely k ü l ö n ö s e n i n d o k o l t a z o k n á l a g y e r e k e k n é l . mint a m e n n y i t fogott. m e l y e k a 6 .s z á m i s k o l a " m u n k a f ü z e t viszont egy felkészí-! tő osztály e s e t é b e n is h a s z n o s segítséget nyújthat a s z á m f o g a l o m kialakításában. H e l y e t t ü k j á t é k o s fejlesztő foglalkozásokat tartottak a p e d a g ó g u s o k ." M e l y i k ház k i é ? " ) Ú g y g o n d o l o m . így eseteleg az is előfordul­ hat. a m e ­ lyek a k ü l ö n b ö z ő tárgyakkal ténylegesen végrehajtott cselekvések útján g y a k o r o l t a t n a k . A k ö v e t k e z ő k b e n a fejlesztő munkáról szeretnék egy rövid áttekintést nyújtani (a teljes program b e m u t a t á s a m e g h a l a d j a jelen t a n u l m á n y kereteit). hogy a j e l e n l e g i első osztályos olva­ sás-írás t a n m e n e t e k . hogy az á b é c é m e g t a n í t á s á b a n milyen g y o r s a n halad. (Egy kiragadott p é l d a az első félév feladatsorából: „ R ó k a Ru­ di t y ú k o k r a vadászott. pálcikák. sokféle e s z k ö z h a s z n á l a t t a l . E célból a t a n u l a n d ó betűk k ü l ö n b ö z ő a n y a g o k b ó l való kialakításával (pl. s z á m o é elterelő m o z z a n a t t a l m e g t ű z d e l t feladatok m e g o l d á s a . feladatlapokkal és tényleges ujjmozgás g y a k o r l a t o k k a l egészült ki a tanmenet. gyakorlását és a l k a l m a z á s á t igényli. például: a mennyiségek és a formák gyakorlása: a sok-kevés. H á n y tyúkot csípett el R ó k a R u d i ? " A m á s o d i k félév elejéről való feladat: „Öt kutyus egy utcában lakik az utca páratlan oldalán. de ha kettővel t ö b b e t fogott volna. gyurmából. méret.

egy c s e p p . fonal. elefánt. j o b b r a .Gyurmából formálnak a gyerekek különböző számokat. e m b e r . Kognitív funkciók (emlékezet.Őszi levél rajzolása.H ü v e l y k u j j h o z a többi ujj h o z z á é r i n t é s e . RAJZ P e r c e p c i ó (vizuális.F e l a d a t l a p o n térirányok m e g n e v e z é s e . .K ü l ö n b ö z ő színekkel s z á m s o r írása (pl.Kötélen j á r á s t y ú k l é p é s b e n előre. keresztcsa­ Példák: P e r c e p c i ó (vizuális. béka.F e l e s b o r s ó b ó l p a p í r l a p r a előrajzolt s z á m o k ragasztása.. majd bal o l d a l á r a ! Nevelési-oktatási terület MAGYAR OLVASÁS A fejlesztés fő területei vizuális.) h a n g o t hallasz: kövér.H o l hallod az „ e " (stb. to.. .H á n y szót t u d s z felsorolni.T e r í t ő alá rejtett tárgyak tapintás útján t ö r t é n ő felismerése. Beszélgetés a „ t e r m é s z e t ő s s z e l " t é m á r ó l . a m i l y e n s z á m o t írt a t á r s a d ! .Rajzolj s z á m o k a t a s z o m s z é d g y e r m e k h á t á r a ! Te pedig a n n y i k o r o n g o t rakjál m a g a d elé. . majd u g y a n e z bal kézzel. l a ."(stb. majd előre megrajzolt MATEMATIKA Kognitív gye lem. téri) Finommozgás . ú stb.c s e p p . . . Példák: TECHNIKA téri) (vizuális. . .Tapsolj annyit. elkezdett rajzokat be kell fejezni. m ö g é . Percepció (kinesztétikus. . funkciók (gondolkodás. keresztcsatorna) Térbeli tájékozódás Percepció (vizuális.b a l r a .Papírszalvétából kis papírgalacsinokat készítenek a g y e r m e k e k . ettem. tej. emlékezet. olvasó. a h á n y h a n g b ó l áll a szó: kép. o k o s stb. majd ismételt tapsra balra fordulnak a gyere­ kek.. . h o g y „ m a . .J o b b oldali testrészek m e g é r i n t é s e j o b b kézzel. . ahány szótagból áll a szó: h ö m p ö l y ö g .Rakj ki annyi k o r o n g o t . " c. ko­ fa. kinesztétikus. végén. k o v á c s . .K ü l ö n b ö z ő színű (piros. ami úgy kezdődik. öltözkö­ dik stb. elérik. a „ C s i p p . s végül a test középvonalát keresztezve.).V á l o g a t á s n a g y s á g és alak szerint a logikai készletből.! . .). . . bejelölése. fenyőfa stb. . pofon stb. beszéd készség) taktilis.Tapsolj annyit. Kognitív Testséma Finommozgás funkciók taktilis. l á m p a stb. 4 kék stb. e b é d stb. . vonal. m i n t a bal o l d a l r a ! . téri. színezése és kivágása.A g y e r m e k e k párban állnak. ha a k i m o n d o t t szóban „ v " (stb. alma. kutya. Példák: .K o p p a n t s egyet.A m á r tanult m a g á n h a n g z ó k g y u r m á b ó l történő kialakítása. .Rajzos feladatlap készítése: az.R a g a s z t á s fonallal előrajzolt mintára. . ecet. ital. . .A FEJLESZTŐ MUNKA STRUKTÚRÁJA . vörös. utolsó..E m e l d fel a kezed. keresztcsatorna) figyelem.G y u r m á b ó l e m b e r k e készítése. kék. készségek) Példák: . á. sárga) betűkből sorozat készítése: ó. .)? . Percepció lis (auditív. . m e s é s k ö n y v . .K é p e s l a p b ó l készített puzzle kirakása. c i k c a k k b a n átugrani p á r o s lábbal. a m e n n y i t k o p o g o k ! . sovány.fi- betűket r a k n a k ki belőlük.A p a d j o b b o l d a l á r a t ö b b k o r o n g o t rakj. . k e . pöfög. Lépj a p á r o d elé. ha hallasz a szóban „ o " (stb. m e l l é j o b b . 3 piros.S z e m k ö r z é s le-föl.! KÖRNYEZETISMERET MAGYAR ÍRÁS Finommozgások Térbeli tájékozódás Percepció torna. Példák: . . étel.) h a n g o t : angol.! .) h a n g o t ? A szó elején. téri) (beszédkészség) . röfög. kapu.. verbá­ TESTNEVELÉS Nagymozgás Egyensúly Testséma Térbeli tájékozódás Példák: . vers m o n ­ dásával. .Futás irányváltoztatással: tapsra j o b b r a . . .Pálcikákból k ü l ö n b ö z ő alakzatok kirakása (házikó. . téri) Finommozgás Térbeli tájékozódás 244 245 . k u . belsejében: egér. . me. vizuális.

téglalap. h á r o m s z ö g . d o b b a n t v a . előfor­ dultak: érzékszervi r e n d e l l e n e s s é g e k . Jelmagyarázat: Sl=alacsony SES. Az osztálytanítóktól j e l l e m z é s t kértünk a csoportjukra v o n a t k o z ó a n .K ö z ö s rajz 4 . m a t e m a t i k á b ó l ) és e r e d m é n y e k ( v a l a m e n n y i tantárgyból). Kísérletünkben a m e g y e i székhelyű város két lakótelepi iskolájának egy-egy f e j l e s z t ő osz­ tálya vett részt összesen 33 tanulóval.Edtfeld-teszt. m e l y a d a t o k jól kiegészítették az e g y e s osztályokról nyert képet. A k o n t r o l l c s o p o r t o t a p á r h u z a m o s első o s z t á l y o k b ó l választottuk ( 3 0 t a n u l ó v a l ) .„Bújj. Gyenei.„ S o r m i n t a " készítése m e g a d o t t m i n t a alapján: kör. A t é m á t a c s o p o r t találja ki. — I I I I . képességek (kapcsolatfelvétel kooperáció.Példák: . írásból.T a n u l m á n y i t e l j e s í t m é n y e k (felmérő l a p o k o l v a s á s b ó l . 11 lány T a n í t ó i j e l l e m z é s e k é s kérdőív. 14 fiú. A fejlesztő o s z t á l y o k b a n n e m c s a k az átlagéletkor m a g a s a b b . .K ü l ö n b ö z ő r i t m u s o k letapsolása (pl. . S3=4 A fejlesztő hatás mérését szolgáló eljárások T=19. .Verbalitást fejlesztő társasjáték. A VIZSGÁLAT ÉS FŐBB EREDMÉNYEI Életkori átlag (hó) SES (fő) S Családi helyzet (fő) Nem (fő) 1 = (n=33) 86. .D P T Betűk. és tar­ dominál. családi helyzet. dal eljátszása c s o p o r t b a n . A f e j l e s z t ő oszKísérleti csoport Kontrollcsoport csoportalakítás. akiknél v a l a m i l y e n tartósan fennálló eltérést.D P T Mértani Formák. majd eléneklik az „ E l v e s z t e t t e m z s e b k e n d ő m e t . 2 0 0 1 ) . . . A kisiskolások szűrővizsgálatában a k o r á b b i a k b a n jó ered­ ménnyel a l k a l m a z o t t teszteket választottuk a hatásvizsgálatok céljaira ( P . szótagolva m o n d j á k a gyerekek. S3= magas SES. ÉNEK Példák: Percepció (auditív) A minta jellemzői . 1992.83' 12. U g y a n a k k o r a tanítói m e g í t é l é s szerint e z e k b e n a t a n u l ó c s o p o r t o k b a n . . S2=16. v a l a m i n t n a g y o b b arányban v a n n a k j e l e n a c s o n k a c s a l á d b a n élők. T y m m s . 246 247 . A S E S szem­ pontjából a két c s o p o r t közötti k ü l ö n b s é g n e m j e l e n t ő s . 19 lány S3=4 (n=30) 83. X . . G y e n e i és S z a u t n e r n é 1995). h a n e m a g y e r e k e k családi háttere is ö s s z e s s é g é b e n k e d v e z ő t l e n e b b : az alacsony és az átlagos s z o c i o k u l t u r á l i s háttér FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁS Szociális tás. allergia. m e l y ered­ mény e l l e n t m o n t a s z a k i r o d a l m i és a tapasztalati a d a t o k n a k is ( M e r r e l l . S2=20. m e g a d o t t s z e m p o n t o k alapján. . félévkor. 1990. N=nevelőszülővel él. Cs=5 19 fiú. Cs=13.T a p s s a l . irányíthatóság) Játékok Példák: . " c. . . I I — ) . bal oldalra egy kutyaólat).Videofelvételek tanítási ó r á k o n . c s u p á n t e n d e n c i á t j e l e z . A p s z i c h o d i a g n o s z t i k a i eljárások kiválasztásában fő s z e m p o n t j a i n k voltak: a t a n u l á s i n e ­ hézséggel k ü z d ő g y e r e k e k jellegzetes „ t ü n e t e i t " mérje.P e d a g ó g i a i v é l e m é n y a tanulási zavarokkal k ü z d ő kisiskolások tanítási gyakorlatával k a p c s o l a t o s a n (saját alkotású kérdőív alapján). gyermekdalt. c s o m a g o l ó p a p í r r a . .5 fős kiscsoportban. . S2=átlagos SES. .h a s o n l ó a n a k o n t r o l i o s z t á l y o k é h o z . négyzet. " c.M a r o k k ó játék. agresszivitás stb.a tantárgyi tanulási p r o b l é m á k mellett voltak egy-egy területen k i e m e l k e d ő teljesíményt nyújtó g y e r e k e k is.S E S j e l l e m z ő k . szorongás. M i n t á n k ­ ban a n e m s z e m p o n t j á b ó l a lányok m a g a s a b b a n reprezentáltak voltak a fiúknál. tályokban nagy a r á n y b a n ( 4 5 % ! ) voltak jelen olyan tanulók.T é r i t o l l b a m o n d á s útján rajzlapon rajzolás (pl. gátoltság. I I — . 7= teljes családban él. CS=csonka családban és/vagy elvált szülővel él. b e s z é d h i b á k .P ó t o l d a rajzok h i á n y z ó részeit. bújj z ö l d á g . önállóság. .). B a l o g h . tanév v é g é n ) : Figyelemvizsgálat. C s o p o r t o s p s z i c h o l ó g i a i tesztek (tanév elején. k ö z é p r e egy házat.k i r a k ó s játék. fölé egy n a p o t j o b b o l d a l r a kerítést. betegséget vagy viselkedéses rendellenességet regisztráltak ( p l .87 S l = 6 . s utána színezd ki! . n a g y o b b hazai m i n t á n k i p r ó b á l t é s csoportos m ó d s z e r e k legyenek. k o o r d i n á c i ó s zavar. . asztma.M i n t a . m e l y e k főbb t é m a k ö r e i : . N=l T=25.

attól el n e m választha­ tó (Piaget. 1993). D P T B e t ű k p < 0 .01).7 20. s u g y a n c s a k szignifikáns kapcsolata volt a magyarral ( p = 0 . a figyelem m i n ő s é g e m é g s e m állt k a p c s o ­ latban a t a n u l m á n y i e l ő m e n e t e l l e l .3 19.5 14. ill.) Az iskolai t a n u l á s h o z a perceptuális és m o t o r o s r e n d s z e r e k kellő fejlettsége mellett alapvető fon­ Kiemelkedő egy tárgyból (fő): Kiemelkedő két tárgyból (fő): Igen gyenge egy tárgyból (fő): Igen gyenge két tárgyból (fő): Egy területen tartósan fennálló eltérés. 0 4 ) .6 96. .Az Edtfeld-tesztnek s e m m i l y e n tantárgyi e r e d m é n n y e l n e m volt szignifikáns k a p c s o ­ lata.el­ e n g e d h e t e t l e n . 0 1 .01) mutat­ ta. A szűrőeljárások ígv arra is rávilágíthatnak.01).7 90. Kísérleti c s o p o r t u n k fejlődése a tanév távlatában . Kísérleti Tesztek (T%) Átlag (n=33) Kontroll Átlag (n=30) sd Szig. betegség (fő): Két területen tartósan fennálló eltérés.2 91.2 vonalú kivitelezéséhez a f i n o m m o t o r o s k é p e s s é g e k mellett fontos m é g a térpercepció is.8 86.3 1.az Edtfeld-teszt kivételével . Olvasásból és írásból n e m volt lényeges eltérés a két csoport között. írás és m a t e m a t i k a tárgyakból.A pedagógusi vélemény adatai Kísérleti csoport Kontrollcsoport tésekor. I m e n n y i vizsgált területen j e l e n t ő s n e k bizonyult (Edtfeld-teszt p < 0 . akik az en­ nek megfelelő tanulási stílust preferálják. hogy a vizuális sorrediséget (szekventálás) is felismerje a g y e r m e k .5 98. A tesztmutatók és a tanulmányi eredményesség kapcsolata A tanév végén a g y e r e k e k teljesítményét a hivatalos t a n t á r g y t e s z t e k k e l m é r t ü k olvasás. A D P T M F . a technikával (p<0.9 15.t e s z t jó szín­ p<0.01) j o b b a k n a k bizonyultak. Ez az e r e d m é n y pedig megeriV t siti a fejlesztő p r o g r a m és m e t o d i k a hatékonyságát.A DPT Mértani Formák másolása feladatban mutatott teljesítmény a l e g e r ő s e b b kor­ relációt a m a t e m a t i k á v a l (p<0.5 64. 0 3 ) és az év végi összesített értékeléssel (p=0. m e l y a d a t a p e d a g ó g u s szubjektivitástól m e n t e s értékelését igazolja.01).0 28. T a n é v végére e z a z arán]fl| .mint a m a t e m a t i k a . hasznosítják a hallottakat. T a l á n n é m i d i l e m m á t felvet ez az adat a hazai i s k o l a r e n d s z e r keretei között: az iskolai a l k a l m a s s á g n a k egyrészt k r i t é r i u m a a megfelelő figyelmi kapacitás. 0 5 M D P T MF p<0.a téri p o z í c i ó helyes észlelése mellett . h o g y az i n t e r s z e n z o r o s f o l y a m a t o k jól m ű k ö d j e n e k .9 18. hogy a ma- G y a k o r l a t i megfontolásból az ö s s z m i n t á r a v o n a t k o z ó a n vizsgáltuk a pszichológiai tesztek | év végi a d a t a i n a k kapcsolatát a t a n u l m á n y i e r e d m é n y e s s é g g e l m i n d e n értékelt tárgyra v ( K | n a t k o z ó a n .01) .03 84.6 28. 1987).a figyelem kivételével v a l a _ káns k a p c s o l a t a . azaz figyelmesen hallgatnak. E r é s z e r e d m é n y ü n k megerősíti a műveleti lélektan a g o n d o l k o d á s gyöke­ reire v o n a t k o z ó e g y i k alapvető tanítását. Tané\ elején tanulócsoportok közti különbségei: Tanév végén tosságú az is. hogy a frontális kereteket előtérbe h e l y e z ő oktatás e l s ő s o r b a n a z o k n a k a t a n u l ó k n a k kedvez.mutatta a l e g e r ő s e b b pozitív együttjárást. technika.01).3 1.megfordult.2 21.8 95. Ú g y tűnik. rendellenesség.2 2. másrészt t ö b b szerző is utal arra. mint a kontroliosztályok tanulói. a k e t t ő összhangja. mire kell különösen figyelnie a p e d a g ó g u s n a k a tanterv e 248 249 .J ri p o z í c i ó m e g í t é l é s é t m é r ő D P T B e t ű k feladatban szignifikánsan (p<0. Kísérleti Átlag (n=33) Kontroll sd . Az e l e m z é s a statisztikai p r ó b a t ü k r é b e n (Pearson-féle k o r r e l á c i ó ) .3 66. A választ egyrészt a fejlesztés h a t é k o n y s á g á b a n . Az ének e s e t é b e n p e d i g az auditív ritmus helyes m e g r a g a d á s á r a van szükség.0 16.01) és a rajzzal (p<0. Ez utóbbi e s e t b e n a t a n u l ó k visel­ kedésben is m e g n y i l v á n u l ó figyelmi j e l l e m z ő i n e m torzítják tényleges teljesítményük megítélését. mely szerint a m ű v e l e t e k és a m a t e m a t i k a i A fejlesztés hatása a pszichológiai tesztek tükrében g o n d o l k o d á s e r e d e t e a cselekvésben ( m a n i p u l á c i ó ) k e r e s e n d ő .0 p=0. másrészt a p e d a g ó g u s értékelésében is kereshetjük. rajz . a környezetismeret­ tel ( p = 0 . a fejlesztett gyere­ kek a n o r m á l o s z t á l y o k b a j á r ó társaikhoz h a s o n l ó a n teljesítettek. A kísérletben szereplő iskolák­ ban ez u t ó b b i oktatási m e t o d i k a dominált.1 1.n é l a jó m e g o l d á s h o z .7 69.1 16. míg a kontrollcsoport csupán egyetlen mutatóban javult j e l e n t ő s e n | (Edtfeld-teszt p<0.n é m e l y e s e t b e n . É r t h e t ő . M a t e m a t i k á b ó l a kont­ r o l l c s o p o r t t a n u l ó i szignifikánsan (p<0. M i n d k e t t ő n é l a ritmus felismerése alapvető szerepet játszik. e k k o r m á r a fejlesztett g y e r e k e k értek el . .4 75.4 96.J m é n y t .szá­ m u n k r a is m e g l e p ő e r e d m é n y t hozott: . s azok é r n e k el j o b b e r e d m é n y t . 0 3 ) .7 DPT Betűk DPT M F Figyelem 29.A figyelemvizsgálat a d a t a i n a k s e m m i l y e n tantárgyi e r e d m é n n y e l nem volt szignifi­ T a n é v elején a kísérleti c s o p o r t b a n (fejlesztő o s z t á l y o k ) m i n d e g y i k t e s z t b e n gyengébb'jj e r e d m é n y t értek el a gyerekek. (A D P T .A DPT Betűk feladat e g y e d ü l az énekkel mutatott szignifikánsan pozitív együttjárást (p < 0.01 Síi Átlag Edtfeld-teszt 64. rendellenesség.4 47. Az iskolai t a n u l á s e r e d m é n y e s s é g é t m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő k közül a p e r c e p t u á l i s és a p e r c e p t u o m o t o r o s képességek.2 21. betegség (fő): (n=33) 6 (n=30) 3 4 4 11 4 8 1 6 1 4 0 A vizsgált változók átlagai. látottakat (Szitó.0 55. hogy a m a n i p u l á c i ó t és térszemléletet alapvetően igénylő tárgyakkal . és megjegy­ zik.a t é .2 88. valamint a figyelem szerepét kívántuk m e g r a g a d n i . hogy m i l y e n t á r g y ( a k ) b ó U e s z » | t a n u l ó k n a k n e h é z s é g ü k . s ez a k ü l ö n b s é g a finom-J m o t o r o s k é p e s s é g e k terén szignifikáns volt ( D P T M F p = 0 .01) és a többinél romlott a teljesítménye. a g y e r e k át tudja kapcsolni e g y m á s b a a k ü l ö n b ö z ő modalitásokat. (n=30) sd Szig.j o b b e r e d . csak m á s m o ­ dalitásban.

Ezért igen lényeges.7 92. írás 4.01 p<0. írás 2.2.3 83.01 Olv. a tényleges teljesítményt tükrözi-e.0l p<0. = tendencia (0. írás 3. P.A tantárgytesztek eredményei a kísérleti és a kontrollcsoportban Kísérleti (n=33) sd Olvasás 1.a s z e r é n y e b b o s z t á l y l é t s z á m mellett is .3.a d a t o k h o z t a r t o z ó f e l m é r ő l a p o k m e g b í z h a t ó k é p e t adtak a t a n u l ó k t é n y l e g e s t e l j e s í t m é n y é n e k alakulásáról. Tartalmi szempontból a fejlesztő feladatok az ún. = Romankovicsféle feladatlap írásból Gyenei-Szautnerné-féle felmérőlap olvasásból. írás I. = = a pedagógus értékelése magyarból. Olv. (T%) (T%) (T%) 88. Olv. A táb­ lázatban foglaltuk össze a szignifikáns együttjárásokat.05< p < 0.01 p<0.f é l e .3.5 78.0l p=0. hogy az első osztályban a l k a l m a z o t t felmérő la­ p o k e r e d m é n y e i összefüggenek-e a p e d a g ó g u s tantárgyi értékelésével. Tend. írás 2. k ü l ö n b ö z ő tantárgyi teljesítményt m é r ő eljárások h a s z n á l h a t ó ­ ságáról is képet k a p h a t u n k . a G y e n e i . p<0. Olv. p<0.6 92.0l p<0.Magy.01 p<0.Magy. A személyi vonatkozások terén a fejlesztő p e d a g ó g u s szerepét emeljük ki. Jelölések: P. Az iskolai értékelés az első időszak­ tól k e z d v e n e m c s a k a tanulás e r e d m é n y e s s é g é r ő l tájékoztat. Olv.01 p=0. Olvasás 2. p<0. p=O. = Romankovics-féle felmérőlap olvasásból.teljesítőképességüket m e g h a l a d ó k ö v e t e l m é ­ nyek elé állította volna a fejlesztős gyerekeket.01 p=0. a fejlesztő p e d a g ó g u s f o l y a m a t o s irányító m u n k á j a .Ü3 _ 13. ÖSSZEGZÉS A fejlesztő m u n k a eredeti c é l k i t ű z é s ü n k ö n t ú l m e n ő e n s z á m o s értékes tapasztalattal szol­ gait.0l írás 3.02 p=0.) Az olvasás és írás terén a Dinasztia t a n k ö n y v c s a l á d h o z k a p c s o l ó d ó f e l m é r ő l a p o k kivé­ telével v a l a m e n n y i eljárás e r e d m é n y e i összefüggtek a p e d a g ó g u s év végi t a n u l m á n y i érté­ kelésével m a g y a r b ó l és m a t e m a t i k á b ó l . k é s z s é g t á r g y a k tan- 250 251 . (T%) írás 1. = Gyenei-Sz. valamint a m a t e m a t i k a i teljesítménymérés adatai­ val is szoros együttjárást mutattak. írás 1. ön­ értékelését is alakítja. = Pedagógiai Intézet felmérőlapja olvasásból. vagy pedig abban e g y é b szubjektív m o z z a n a t o k is sze­ repet j á t s z a n a k . = a Dinasztia tankönyvcsalád felmérőlapja olvasásból.9 13.8 21. Kontroll Átlag (n=30) sd A tantárgyi felmérések eredményei és a pedagógus értékelése közti kapcsolatok tanév végén ' (Pearson-korreláció) P.Mat. írás 4.autnerné-jéle feladatlap olvasásból. p<0.03 p=0.S z a u t n e r n é . ból. A p e d a g ó g i a i érté­ kelés során n e m c s a k az i s m e r e t e k és k é s z s é g e k leméréséről.05 Matematika (T%) Jelölések: Olvasás 1.a legszorosabb együttjárást m u ­ t a t ó . Olvasás és írás tárgyakból lehetőségünk volt többféle tantárgyi felmérőlap eredményeit ö s s z e h a s o n l í t a n i : a m e g y e i P e d a g ó g i a i I n t é z e t által b e v e z e t e t t . P. = Romankovics-féle feladatlap olvasásból. Olv.Mat. írás 4. a tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d ő kisiskolások a k o n t r o l l c s o p o r t h o z h a s o n l ó e r e d m é n n y e l zárták az első iskolaévet.01 p=0.7 _ 87. P. a R o m a n k o v i c s . I. N é l k ü l ö z h e t e t l e n n e k b i z o n y u l t a ta­ nulási n e h é z s é g e k k e z e l é s é v e l foglalkozó s z a k e m b e r . A táblázatban kiemelt . Olv.04 p<0.01 Olv. t o v á b b á társas pozícióját a kortársak körében alapvetően befolyásol­ ja. (Következőoldalon. v a l a m i n t a z o k tartalmi m ó d o s í t á s a j e l e n t e t t e . Olv. Ismeretes a társas környezet énkép-alakulásban betöltött szerepe.01 p<0. = Pedagógiai Intézet felmérőlapja írásból. írási.Magy.0l p<0.0l írás 2.8 88. P.l. t e m a t i k a i g o n d o l k o d á s terén a n o r m á l o s z t á l y o k r a s z a b o t t k ö v e t e l m é n y s z i n t e l é r é s é t a p e r c e p t u o m o t o r o s rendszerek változatos formában történő fejlesztése ö n m a g á b a n n e m biz­ tosítja.4. írási.01 Tend. h o g y a p e d a g ó g u s értékelő tevékenysége m e n n y i r e torzításmentes.02 p<0. a n o r m á l o s z t á l y o k t a n t e r v e . ellenőrzéséről van szó. p<0.0l p<0. = a pedagógus értékelése matematikából.l. Mat.2 Szig. Tend. p<0. Olv.7 21.01 p=0.01 Olv. = felmérőlap matematikából.f é l e és a Dinasztia t a n k ö n y v c s a l á d h o z k a p c s o l ó d ó eljárásokat.0l p<0.Mat. írás 3.05 Tend. A g y e r e k e k összesített t a n u l m á n y i e r e d m é n y e s s é g e a két c s o p o r t b a n n e m m u t a t o t t lé­ n y e g e s eltérést.3.10) Az év végi tanulmányi eredménvek alakulása (általános értékelés) Kísérleti csoport Kontrollcsoport (n = 30) 13 16 1 (n = 33) Jól megfelelt (fő) Megfelelt (fő) Nem felelt meg (fő) 15 16 2 A tanítói é r t é k e l é s (mely nagy e g y e z é s t m u t a t o t t a tanulók tényleges teljesítményjellem­ zőivel) adatai t ü k r é b e n megerősíthetjük a fejlesztési k o n c e p c i ó és m e t o d i k a h a t é k o n y s á ­ gát. Az osztály­ tanítók s z á m á r a a l e g n a g y o b b n e h é z s é g e t a tanterv és a t a n k ö n y v e k által diktált haladási tempó. Mat. p=0.01 p=0. = Romankovics-féle felmérőlap írásból. A j e l e n mintát j ó v a l m e g h a l a d ó vizsgálattal a pedagógiai g y a k o r l a t b a n a l k a l m a z o t t . írás 2.4.4. ha­ n e m a n n a k a személyiségfejlődésben betöltött szerepét is h a n g s ú l y o z n u n k kell.9 12. = Gyenei-Szautnernéféle feladatlap írásból.5 11. h a n e m a g y e r m e k énképét. Olv.01 p=0.4 P<0. = Gyenei-Szautnerné-féle felmérőlap írás­ Tend.0l p<0.7 8.2.3 9. írás 2.9 89. A h a g y o m á n y o s oktatási keretben.2.01 p<0. M á s oldalról k í v á n c s i a k voltunk arra is. Olvasás 2. = a Dinasztia tankönyvcsalád felmérőlapja írás­ ból.0l p<0.

IRODALOM FÉRGE ZSUZSA ( 1 9 8 0 ) : A társadalmi struktúra és az iskolarendszer közötti néhány összefüggés. C. Óvodai nevelés országos alapprogramja. M i n ­ t á n k b a n a fejlesztős g y e r e k e k családi háttere a S E S v o n a t k o z á s á b a n h e t e r o g é n n e k m o n d ­ ható.5 6 . és e g y b e n az iskolai szocializációhoz is igazodik. ELTE kiadvány. Gondolat. Szolnok. TYMMS. LF. és m i l y e n ok­ tatási m e t o d i k á t a l k a l m a z . A m a t e m a t i k a o k t a t á s n é m i d i l e m m á t vetett fel. (VIII. (Fejlesztő prog­ ram). a fejlesztés perspektívái. SZAUTNER JÁNOSNÉ ( 1 9 9 5 ) : A tanulási zavarok korrekciója kisiskolás korban. A Kormány 1 3 7 / 1 9 9 6 . h a n e m m á s t és m á s h o g y a n kellene tanítani. 252 253 .tervét a g y e r e k e k s z á m á r a színesebbé. Kísérletünkkel a nulladik és/vagy fejlesztő o s z t á l y o k képzési a n y a g á n a k kialakításához szerettünk v o l n a hozzájárulni. A Critical Review of Research.. 2. Iskolapszicholó­ gia. E L T E kiadvány. A sajátosan m e n n y i s é g i szemléletet t ü k r ö z ő oktatási p r o g r a m o k s e m k e d v e z n e k a tanu­ lási n e h é z s é g g e l k ü z d ő g y e r e k e k n e k . ( 1 9 9 3 ) : Az értelem pszichológiája. A. hogy a m i n ő s é g b i z t o s í t á s j e l e n l e g i rendsze­ re n e m veszi figyelembe ezt a s z e m p o n t o t . In: P.1 8 6 . J. J . SZÍTÓ IMRE ( 1 9 8 7 ) : A tanulási stratégiák fejlesztése. In: Társadalom­ politikai tanulmányok. J. 4 9 3 . Budapest. u g y a n a k k o r azt is figyelembe kell venni. PANCKHURST. ha egyrészt m e g i s m e r i a g y e r e k e k fejlettségi szintjét. 9 7 . D . ( 2 0 0 1 ) : Inattention. ) Korm. Egyetemi tankönyv. W O O D . GYENEI MELINDA ( 1 9 9 2 ) : Tanulási zavarok korrekciója a tanórákon. The NFER-Nclson Publishing Company Ltd. Tantárgyi e r e d m é n y e s s é g ü k a z o n b a n a fejlesztés mellett is lényege­ sen g y e n g é b b n e k b i z o n y u l t a kontrollcsoportnál. 2 8 . / P. Budapest. P. 17. A p e d a g ó g u s csak a k k o r tud felelősséggel dön­ teni a b b a n . s a többlet ó r a s z á m a ma divatos i g é n y e k e t hivatott kielégíteni. n e m érték el a n o r m á l osztályok teljesít­ m é n y s z i n t j é t . Nemzeti Alaptanterv ( 1 9 9 5 ) . A tanulási k u d a r c o k k a p c s á n a j e l e n s é g g e l g y a k r a n kerül ok-okozati ö s s z e f ü g g é s b e a h á t r á n y o s szociokulturális háttér. a tanulási nehéz­ ségek korai felismerésének lehetőségei. P BALOGH KATALIN ( 1 9 9 0 ) : Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára. Tankönyvkiadó. hogy a tanulási n e h é z s é g e k k e l k ü z d ő t a n u l ó k j e l e n l é t e az i s k o l á k b a n n e m a t á r s a d a l m i rétegzettség által m e g h a t á r o z o t t . G. 2 1 . TANSLEY. hyperaktivity and impulsiveness: Their impact on academic achievement and progress. A fejlesztős g y e r e k e k s z á m á r a n e m többet. ELTE kiadvány. m e l y e k e t az ó v o d a is c s a k r é s z b e n tud k o m p e n z á l n i . .. 6 8 . Budapest. BALOGH KATALIN ( 1 9 8 8 ) : A tanulási képességet meghatározó pszichikus funkciók fejlődése. Budapest. Iskolapszichológia.. ( 1 9 8 1 ) : Children with Specific Learning Difficulties. 1 5 9 . Balogh K.5 0 4 . é r d e k e s e b b é tették. E területe­ ken b i z o n y u l t a fejlesztés a l e g h a t é k o n y a b b n a k . Az egyik kísérleti o s z t á l y u n k b a n például a gyerekek t e r h e l é s e a k ö t e l e z ő t a n ó r á k a t m e s s z e m e g h a l a d ó volt. MERRELL. N e h é z ­ s é g b e ü t k ö z ö t t a fejlesztős t a n u l ó k kognitív fejlettségét lényegesen m e g h a l a d ó t a n a n y a g és k ö v e t e l m é n y m ó d o s í t á s a . P . L A M B . Iskolapszichológia. h o g y tanulócsoportja s z á m á r a milyen t a n k ö n y v c s a l á d o t választ. Nemzeti Tankönyvkiadó. a nyelvi h á t r á n y m i n d o l y a n t é n y e z ő k .): Iskolapszicholó­ gia. rendelete. . é r d e k t e ­ l e n s é g e . P. GYENEI MELINDA. másrészt p e d i g n e m sújtja a n o r m á l osztályokra szabott k ö v e t e l m é n y szorító hatása. J . A fejlesztő o s z t á l y o k e s e t é b e n n e m a l k a l m a z h a t j u k a n o r m á l o s z t á l y o k r a szabott k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r t a n n a k ellenére.1 3 5 . B. BIBBY. (szerk. PIAGET. Gondolat Kiadó. m e l y e t olvasásból és írásból a tantárgyi t e l j e s í t m é n y m é r é s e k is igazoltak. 4 3 . B á r a környezeti retardációból s z á r m a z ó h á t r á n y o k visszatartó szerepe vi­ tathatatlan. A család n a g y o n alacsony műveltségi szintje. t o v á b b á az a n y a n y e l v i oktatás­ ban is jól i l l e s z h e t ő e k voltak az a l k a l m a z o t t t a n k ö n y v e k feladatainak sorába. a p e d a g ó g u s a n o r m á l o s z t á l y o k r a s z a b o t t m e n n y i s é g e t és t e m p ó t kérte s z á m o n . Az egyik m e g o l d á s lehet egy olyan á t m e n e t i képzési formát kialakítani az iskoláztatás k e z d e t é n . S. 7 1 . Városi Nevelési Tanácsadó. British Journal of Educational Psychology. mely a l k a l m a z k o d i k a g y e r m e k tényleges fejlettség­ éhez. British Journal of Educational Psychology.YDEN. ( 1 9 9 8 ) : An intervention programme for children with moderate learning difficulties.

ha n e m m e g s z o k o t t k ö r n y e z e t b e n találja (pl. hiszen a tőle kapott első | minősítések.Szó.« tös írás.j g y o b b . G y a k r a n h a l l o m az elkeseredett pedagógustól. n e h é z k e s . így válik a jól teljesítő g y e r e k szociáli. m e l y e k e t az iskola képvisel. d-b felcserélése. N a g y hánya. személyiségfejlődésükre kiható e s e m é n y . Mindezek a teljesítménybeli p r o b l é m á k k o m p e n z á l ó viselkedésekhez vezetnek. a megerősítés.a l o g o p é d u s a h a n g h i b á k a t . mert p r o b l é m á j á n a k csak tünete szélsőséges viselkedése. hogy 1 k é p e s megfelelni m i n d a z o n t e l j e s í t m é n y e l v á r á s o k n a k . hogy segítse m i n d a z o k a t az elsősöket.isi g o n d o k is megjelennek. A g y e r e k annyira szorong. 1 M i u t á n a gyerek s z á m á r a az elsődleges a p e d a g ó g u s személye.A m á r tanult betűk. vízszintes-függőleges irányok felcserélése a térirányok megítélési n e h é z s é g e i t mutatják. mely gátja a fogalmi g o n d o l k o d á s alakulásának. n e m j e l e n t k e z i k . tanító nénije feltételezi. . Nem is tud. a m e l y e k kitüntetett szerepet k a p n a k azáltal. dás fejlődésében. állandó n y u g t a l a n s á g van körülötte. aki a teljesítésben n e m sikeres. De mutathatja a m á s i k véglet tüneteit is.': ció h a t á r o z z a m e g . melyet megszakítani m á r igen nehéz feladat.k o r o s z t á l y a j e l l e g z e t e s s é g e k é n t . sorköz be n e m tartása a térbeli összefüggések felfogási n e h é z s é g e i b ő l fakadnak. a beszédészlelést szűrte.A betűk. mely az ún. m e l y e k a v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó fejletlenségére utalnak. a m o t o r i k u m és a test­ séma fejlesztése általános transzfer hatása mellett közvetlen alakítója a térbeli p e r c e p c i ó ­ nak. aki átlépi az első osztály küszöbét. \ majd a r á é p ü l ő fejlesztő p r o g r a m . . m e l y e i | k o m p e n z á l ó viselkedésformákkal próbál m a g á n a k biztosítani. ügyetlen m o z g á s . . így a z a j gyerek.kisebb zökkenőkkel . h o g y célzott fejlesz­ tésükkel t ö b b terület fejlődése is k e d v e z ő e n befolyásolható. pl. ill. vagy b o h ó c k o d ó m a g a t a r t á s s a l próbálja „ e l s z ó r a k o z t a t n i " az osztályt. szóköz. m a s z a t o s füzet.B i z o n y t a l a n v o n a l v e z e t é s . szótagok felcserélése.J kolaérettségi szűrőn ugyan átjutottak. 2 m á s r é s z t h o g y a fel n e m ismert p r o b l é m á k a t rögtön a k e z d é s k o r kiszűrjük. A tanító és a gyerek között kialakult kapcsolat a gyerek t a n u l á s h o z való viszonyát is j meghatározza.vagy betűfelismerési nehézség.| re. A s z t e r e o g n o s z t i k u s t a p a s z t a l a t o k g a z d a g í t á s á v a l hatást g y a k o r o l u n k a vizuális percepció fejlődésére.sokkal na. ha az óvo­ dáskor v é g é r e n e m alakul ki az ún. akik az is. { 254 255 . totális érzékelő apparátus. u g y a n a z a betű m á s színnel vagy k ö r n y e z e t b e n ) az alak.P R E V E N C I Ó S T A N U L Á S I ZAVAR S Z Ű R É S E AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ELSŐ OSZTÁLYÁBAN A j e l e n s é g l é n y e g e gyakorlatilag m i n d i g u g y a n a z : tanulási n e h é z s é g lép fel. illetve elmarasztalás a kisgyerek egész iskolai pályafutására I kihat. 1 1 Jelen c i k k e m b e n a kőbányai első osztályos gyerekek szűrését és a kerületi intervenciós í Arról a kisgyerekről.1 gekkel. alacsony önértékelésűvé válik. és próbáljunk ^ tenni ellene. formák felismerési n e h é z s é g e . valamint c) D P T ( D y s l e x i a Prognostica Test) teszttel a diszlexia.a szociális k ö r n y e z e t e elfogadása iránti motivá. N a g y felelősség n e h e z e d i k az elsős tanítóra. .A betűk. de igényeit n e m a teljesítés. E z e k a jelek legtöbbször m á r az ó v o d á b a n is m e g m u t a t k o z n a k . Ha a k ü l ö n b ö z ő p e r c e p c i ó s funkciók szintje n e m kiegyenlített. h o g y egyrészről e g y é r t e l m ű e n csak iskolaérett g y e r e k e k kerüljenek be az iskolába. h o g y m e n n y i r e fon. h o g y v a n n a k a fejlő­ désnek olyan súlypontjai. ha.az ördögi kör -. A b e s z é d m o t o r o s funkciók m e d i t á c i ó s szerepe j e l e n t ő s a g o n d o l k o ­ MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA Az 1980-as évek k ö z e p é r e került kidolgozásra a Porkolábné-féle tanulási zavar szűrése. A fenti p r o b l é m á k korai feltárását c é l o z z a az 1. kevés pozitív megerősítést k a p . hogy a sikeres iskolakezdés az egész életük. betűk n a g y s á g á n a k e g y e n e t l e n s é g e i . A szűrési folyamat h á r o m szakterületet fog át: . mellyel K ő b á n y á n d o l g o z t u n k . differenciált foglalkozást. kusza írás. igazi gondot rendszerint csak a z általános iskolában k e z d e n e k j e l e n t e n i .és formaállandó­ ság zavarát jelzi. hipermotil. j Az ilyen kisgyerek fokozottan igényelné az egyéni.p s z i c h o l ó g i a i tesztekkel mértük a a) f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó terjedelmét és minőségét.jj tos az. n e m reagál r á " .J d u k a z o n b a n kezdeti teljesítményzavarokkal küzd. s ráadásul szociális pozíciója is romlik. . n e m tud kialakulni a s z e n z o m o t o r o s integráció. Célja. És így alakul ki a c i r c u l u s | vitiosus . 1 A g y e r e k e k d ö n t ő százaléka rendelkezik azokkal a megfelelő színvonalú részképessé-. Gestalt-látás (egész k é p m e g r a g a d á si ké pe ssége) fejletlenségéből adódhat. .^ n e m . 1 M i n d e z e n b e v e z e t ő fejtegetések csak azt hivatottak alátámasztani. 'í U g y a n e z z e l az elvárással lépi át a kisgyerek is a küszöböt.I san is jó pozíciójúvá. így pl. b) Edtfeldt-teszttel a térbeli irányok és pozíció helyes észlelését. m e l y e k birtokában .de sikeresek az iskolában. fegyelmezési m ó d ­ szerekkel az ok n e m szüntethető m e g . Mik is a tanulási zavarral küszködő gyerekek teljesítményjellemzői: . s m i n d e z e k e l m a r a s z t a l á s á n a k k ö v e t k e z m é n y e k é n t magatai i. Az o n t o g e n e t i k u s fejlődésmenet i s m e r e t é b e n megfogalmazhatjuk. hogy „akármit csinálok. göcsör. így a g y e r e k e k e g y m á s | m e g í t é l é s é b e n is az Ő értékelésére t á m a s z k o d n a k . pl. diszgráfia tüneteit. osztály elején felvett s z ű r é s e g y ü t t e s .célkitűzéseikből a d ó d ó a n . de valamely részterületen e l m a r a d á s t m u t a t n a k . h o g y e g y r e k e v é s b é m e r nyilatkozni. lehetőségeket k í v á n o m b e m u t a t n i . az órán passzív. K ö n n y ű tehát belátnunk. de I mivel ott a viselkedési és teljesítménytolerancia .

és B e n d e r B-tesztekkel. ill.) K e r ü l e t ü n k b e n 1998/99.| dó e r e d m é n y e k t ü k r é b e n kerületi szintű intervenciós tervet d o l g o z z o n k i j a v í t v a az ellátási minőségét. hogy a gyerekek e z e k b e n az i d ő p o n t o k b a n a legaktívabbak.5-7.az j a k k o r hatályba l é p ő rendelet szerint . a logopédiai. ill.3% 61. m á s r é s z t a helyzet lehetőséget nyújtott s z á m á r a a p r o b l é m á s g y e r e k e k megfigyelés sére teszt-szituációban. M i n d ­ ezen tapasztalatok a „szenzitív p e r i ó d u s " létét bizonyítják.5 év közötti korosztály e r e d m é n y e i a legjobbak. A VIZSGÁLAT EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA A vizsgált p o p u l á c i ó : kőbányai 1. ül. átfogó felmé. az erőteljesen kitolódott iskolakezdés e g y a r á n t tanulási n e h é z s é g e k e t valószínűsíthet. majd a 2 0 0 0 / 0 1 . Itt igen g y a k r a n átlagos vagy annál j o b b e r e d m é n y e k születtek. a pedagógiai fejlesztésen át a klinikai pszi| /.1 0 óra kö-1 zött került sor 12-15 fős c s o p o r t o k b a n az o s z t á l y t e r e m b e n . a szülővel való m e g e g y e z é s után valósíthatók m e g .5 éves 6.és farajz. addig az ellátás nélküli. ill. hogy a túl korai. Az egyéni h e l y z e t b e n is alulteljesítő gyerekek vizsgálatát folytattuk család. A VIZSGÁLAT 6-6. Raven-. Itt k i e m e l t e n kezeltük . szükség szerinti képesség-. h a n e m az o s z t á l y b a n való egyéni b á n á s m ó d nyújt segítséget. aki 7 éves k o r á b a n éretlen az iskolára. h o g y a g y e r m e k n e k n e m r é s z k é p e s s é g b e l i e l m a r a d á s a van. az i d ő p o n t b a n való kötöttség pedig azon tapasztalatunkra támaszkodik.5 éves 7. tanév óta m ű k ö d i k a Nevelési T a n á c s a d ó k e r e t é b e n Ó v o d a . M í g az alig 6 éves k o r b a n s o k s z o r á l t a l á n o s . M á s r é s z t az J e l e m z é s l e h e t ő v é tette az Ö n k o r m á n y z a t s z a k m a i vezetése számára. túl h o s s z ú r a nyúlt óvo­ dás lét is tanulási n e h é z s é g e k h e z vezethet.2 pont 5 pont 97. A korai felvétel i n d o k a egy-* részt. Igen fontosnak tartottuk m i n d e n esetben a tanító jelenlétét is. Az egyéni vizsgálatokat m i n d e n e s e t b e n m e g kell. ill. tanév őszén m i n d e n iskolára kiterjedő. mely az egyéni m e g s e g í t é s iránti szükségleteket tárta fel. k e d d és szerda n a p o k o n . h o g y e l ő z z e a szülővel való a n a m n é z i s felvétele. k o n c e n t r á c i ó s vagy é r t e l m e z é s i h i b á k k a l . A d i a g n ó z i s felállítása után lehet dönteni a g y e r m e k s z á m á r a leginkább megfelelő ellá­ tási formáról. ül. (mértani forma másolása) figyelem (teljesítmény) 58.5-9. táblázat saját minta P.és m a g a t a r t á s v i z s g á l a t o t az előre m e g a d o t t s z e m p o n t o k szerint.. A k é s ő b b i e k b e n b e m u t a t o t t táblázatok is alátámasztották az eredeti hipotézist. h o g y a tesztekben a 6.4% 256 257 . mely a szakértői bizottsághoz irányítástól. Összehasonlítottuk a Porkolábné-féle és a saját vizsgálatunk átlageredményeit is a külön­ böző tesztekben. ül.\ rést készítettünk.5 éves FT 8. Balogh minta Edíeldt DPT 2. hogy m é g a b e t ű t a n u l á s m e g k e z d é s e előtt mérjük fel a részképességeket. II. más.4% 32.25 éves A vizsgálatban közel 8 0 0 első osztályos g y e r m e k vett részt. csak kiemelt fejlesztés k é p e s „ b e i n d í t a n i " .5% 35. így kevésbé mutatkozik m e g teljesítményükben a hét elején j e l l e m z ő b e m e l e g e d é s i hatás. aki egyrészt segítette a felvételt.az előkészítőssé minősítés szempontjait.a t a n í t ó n ő megfigyelései alapján készíti el a füzet. e n g e d é l y é n e k m e g s z e r z é s e . akik közül 777 fő a n y a g á t tud. Célja e l s ő s o r b a n a k ő b á n y a i első osztályos gyerekek tanulási p r o b l é m á i n a k felmérése volt.8 pont 98. A hétben. Kíváncsiak voltunk arra. A c s o p o r t o s vizsgálat e r e d m é n y e i n e k értékelése után az átlagon alul teljesítő gyerekek .és is­ k o l a p s z i c h o l ó g u s M u n k a c s o p o r t . neveze­ tesen. ] j chológiai g o n d o z á s i g terjedhet. Az ilyen gyerekeknél n e m elsősorban a r é s z k é p e s s é g fejlesz* tése. kislétszámú osztály­ ba vagy előkészítős státuszba való helyezéstől.5-8 éves 8-8. Kivételt képeznek a figyelem-teszt e r e d m é n y e i . Létszám 400 350 300 200 150 100 50 r - 250 - I. A tesztek felvételére o k t ó b e r hó során. sokkal i n k á b b a c s o p o r t o s h e l y z e t b e n adott i n s t r u k c i ó r a reagál figyelmi.\ tuk e l e m e z n i . 9 .6 pont 4. A m é r é s e k m e g m u t a t j á k . kel m e g i s m é t e l t ü k a vizsgálatokat.5-7 éves 7-7. (betűk) DPT 3. osztályos gyerekek. (A vizsgálat p o n t o s leírásának adatait a s z a k i r o d a l o m j e g y z é k e tartalmazza. h o g y azt a gyereket. egy-egy r é s z t e r ü l e t e n m e g m u t a t k o z ó éretlenséget tapasztalunk. projektív vizsgá­ latokkal. h o g y a m é r é s b ő l a d ó . • ül. hogy vajon a kőbányai e r e d m é n y e k eltérnek-e az országos átlagtól valamely területen. M i n d e z e n j a v a s l a t o k t e r m é s z e t e s e n a tanítónővel és eset­ legesen m á s s z a k e m b e r e k k e l . /.f é l e eredeti m i n t a a d a t a i n a k e l e m z é s e szerint is m á r n y i l v á n v a l ó v á vált. a hét végén tapasztalható erős fáradás. m e l y m e g m u t a t j a . ábra A vizsgált gyerekek életkori megoszlása a vizsgálat időpontjában A P o r k o l á b n é . ellátva 16 ö n k o r m á n y z a t i m ű k ö d t e t é s ű általános i s k o l á t M á r az első tanévtől bevezettük az első osztályosok tanulási zavar szűrését az arra igényt m u t a t ó iskolákban.

2% DPT teszt: 98. p o n t s z á m o t é r t e k e l t a n u l ó i n k .5-9.5 éves 8.A táblázatból látható.5 éves 6. hogy a figyelem-teszt kivételével m i n d e n területen alacsonyabb.5 éves 6. m e r t a z e r e d e t i m i n t a átlagai i s igen a l a c s o n y a k .0% 97.4% 98. a m e l y a z é r t i s j e l z é s é r t é k ű .5-7 éves 7-7.25 6-6.5-9. ábra átnézett képek darabszáma korosztálvi bontásban 6-6. ábra 7.25 éves DPT mértani formák 258 259 .8% 6-6. 520 500 480 70% 460 60% 440 420 50% 400 6-6.5-9.5 éves 8.6% 10 98.5-9.5 éves 7. ábra „betűk" teljesítmény kororszályi bontásban é v e s 3.5 éves 7.5 éves 8.5-8 éves 8-8.5-7 éves 7-7.5-7 éves 7-7.5 éves 6.5 éves 6.25 éves 40% Figyelem-teszt: 30% 4.5 éves 8. FigYelem-teszt: ábra korosztályi bontásban teljesítmény 6-6.5-8 éves 8-8.5-7 éves 7-7.5-8 éves 8-8.t: teljesítmény megoszlás korosztályi bontásban 98.5 éves 7.5-8 éves 8. Az alábbi á b r á k a c s o p o r t o s v i z s g á l a t o k o n e g y e s t e s z t e k b e n nyújtott t e l j e s í t m é n y t m u ­ tatják k o r o s z t á l y i b o n t á s b a n .5 éves 7.25 éves 5.5 éves 6.5-7 éves 7-7.5-9.5 éves 8.25 éves 30 2.5-8 éves 8-8. ábra Edtfeldt-tesz.5 éves 6.

majd egyéni vizsgálata alapján tettünk javaslatot. P r o b l é m á i az isko­ la kezdete óta f o l y a m a t o s a n m e g m u t a t k o z t a k . 7 . 2.javasolta a kislány előkészítőssé minősítését. 34. Dóri z e n e t a g o z a t o s . e l m o n d v a .75 pont 4. h o g y a k ö v e t k e z ő tanévben milyen osztálytípus. v a l a m i n t 761 „ n e m e l ő k é s z í t ő s " gyerek adatait hasonlítottuk össze.1 0 . ábrák a teljes m i n t a és az előkészítőbe j a v a s o l t g y e r e k e k össze­ h a s o n l í t ó szűrési adatait mutatják.4 pont 32.a szü­ lővel egyetértésben . hogy a kislány fejlesztő osztályban ismételje m e g az első évet. Az.4% PDT2. táblázat és a 7 . A s z a k v é l e m é n y b e n rögzíteni kell a g y e r m e k vizsgálati i d ő p o n t b a n mért státuszát. S e m csoportos. e g y é b p r o b l é m á i m e g a k a d á l y o z z á k a t ö b b i e k k e l való e g y ü t t h a l a d á s b a n . Az előkészítőbe való j a v a s l a t o t a ta­ n í t ó n ő n e k kell k e z d e m é n y e z n i a szülővel egyetértésben. A t a n í t ó n ő s z á m á r a egyéni fejlesztési terv kialakításában.b e javasolt. akiről j a n u á r 31 -ig nyilvánvalóvá válik. kérve a Nevelési T a n á c s a d ó szak­ v é l e m é n y é t . A 2. M e g k e r e s é s ü n k r e az ó v ó n ő b e s z á m o l t az előz­ ményekről.§. ill.8 pont FIGY. A s z ü l ő k k e l p e d i g a fej­ lesztő s z a k e m b e r tartotta a k a p c s o l a t o t .% 96. legyen l e h e t ő s é g e a l a p o z ó fejlesztést vagy m á s terápiás l e h e t ő s é g e t igénybe venni. A Sindelar-teszt több területen is súlyos elmaradást mutat korosztályi átlagától. részképességeit a vizuális p e r c e p c i ó . ¡11. betűk " összehasonlító adatai A szakvéleményezés nyomán elkezdődött a kiszűrt g y e r e k e k n é l az egyéni vagy cso­ portos fejlesztés a Nevelési T a n á c s a d ó b a n . osztályba. A tanító néni m á r ősztől figyelmi és visel­ kedési p r o b l é m á k miatt kérte segítségemet. 120 100 átlag 2. b e k e z d é s e szerint e l ő k é s z í t ő b e az az 1.7% 58. Hajni óvodájából iskolaérettségi vizsgálat nélkül került normál létszámú általános is­ kolai 1. E n n e k e r e d m é n y e k é n t megállapítást nyert. A részletes képességvizsgálat szerint intellektusa a gyenge átlagos ö v e z e t b e n volt.m ó d s z e r r e l tanuló osztályba került. DPT teszt: . ezért kértük klinikai vizsgá­ latát. Az instrukciókat nem érti. AZ ELŐKÉSZÍTŐBE JAVASOLT GYEREKEK A Közoktatási törvény 1999.III. Az. ábra Figyelem teszt: hiba és teljesítmény összehasonlító adatai 8. valamint a terápia iskolát érin­ tő k é r d é s e i b e n nyújtott az iskolapszichológus konzultatív segítséget.6 pont DPT 3. sem egyéni helyzet­ ben n e m képes a feladatokra koncentrálni. • csoportos (N=761) 1. 261 normál (N=761 ) előkészítős (N= 16) • hibaszám • teljesítmény (%) 7. fejlesztő terápiában va­ ló részvétel mellett. h o g y melyik g y e r e k n e k lenne célszerű az előkészítőssé minősítést j a v a s o l n i . hogy a n n a k a kisgyereknek. évi LXVIII. 2. Az 2. hogy első perctől megkülönböztetett egyéni b á n á s m ó d o t igényelt Dóri az ó v o d á b a n is. ábra Térirány feladat atlagainak alakulása. Dóri vizsgálati helyzetben igen nehezen tartható. h o g y ( r é s z ) k é p e s s é g b e l i . Tanítóik konzultációk keretében kaptak se­ gítséget az o s z t á l y o n belüli differenciált f o g l a l k o z á s h o z . Edfeldt-teszt összehasonlító adatai 260 . hogy a család érzelmi p r o b l é m á i o k o z t á k a kislány „befelé fordulását".trv. Célja.23% Példák: normál (N=758) előkészítős (N= 16) csoport • egyem (N=256) 9. hogy speci­ ális segítséggel sem k é p e s a t a n a n y a g o t elsajátítani. akiről az első félévben e g y é r t e l m ű e n kide­ rül. A tanulási zavarszűrés e r e d m é n y e k é p p e n a teljes mintából 16 g y e r m e k c s o p o r t o s . osztályos g y e r m e k j a v a s o l h a t ó .í r á s tanítási m ó d ­ szer a l k a l m a s a g y e r m e k problémájának kezelésére. Fa. ábra Dxstexia feladat atlagainak alakulása. 15. A kerületi átfogó szűrés m ó d o t adott a n n a k m é r l e g e l é s é r e is. és javaslatot tenni a fejlesztés területeire és módjára. v a l a m i n t a g r a f o m o t o r o s éretlenség j e l l e m e z t e . így Dórinál a külvilág m e g i s m e r é s e háttérbe szorult. táblázat Edtfeldt Előkészítő Nem előkészítő 18. h o g y igen n a g y a teljesít­ m é n y e l m a r a d á s a n o r m á l populációtól m i n d e n részterületen. o l v a s á s . így a Nevelési T a n á c s a d ó . Z s o l n a y . t á b l á z a t b a n A 7 7 7 fős teljes mintából 16 „ e l ő k é s z í t ő " . A vizsgálat alapján j a v a s o l t u k Dóri e l ő k é s z í t ő s s é m i n ő s í t é s é t e g y é n i p s z i c h o t e r á p i a mellett.27% 98.1 0 . teljesítménye értékel­ normál (N=761 ) előkészítős (N=l 6) csoport • csoportos (N=761) i egyem (N=148) hetetlen.. mind pedig a pedagógusi j e l z é s szerint igen ha­ mar látható volt tanulási n e h é z s é g e . A tanév végén végzett kontrollszűrés ered­ m é n y e alapján tettünk j a v a s l a t o t arra vo­ n a t k o z ó a n . a feladatértés gyen­ gesége. év végi kontrollszűrés e r e d m é n y e k é n t pedig j a v a s l a t o t tettünk ar­ ra. Látható.és családrajza p s z i c h é s eredetű p r o b l é m á k a t valószínűsít. M i n d az év eleji szűrés.

) (2000): Alapok. hogy a szülők többsége képtelen m e g o l d a n i g y e r m e k e 1 r e n d s z e r e s . E n n e k sok esetben a szülővel való konfrontációtól való félelem. ma­ gatartási p r o b l é m á k a t . az első o s z t á l y o s oktatási a n y a g b a n t ö r t é n ő differenciált segítségnyújtást. differenciált fejlesztése. és megjósolják a fejlődést. Visszajelzése­ ink alapján az alábbi kétségek m e r ü l t e k fel a l k a l m a z á s a során: 1. ill. KÓSÁNF. a p e d a g ó g u s s a l való k o n z u l t á c i ó . hogy a tanév f e n n m a r a d ó -. a m e n n y i b e n az a 2. Animula. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1987): Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kiiskolásoknak. v a l a m i n t a s z ü l ő k k e l folytatott'' m e g b e s z é l é s e k m i n t e g y 10-15 vizsgálati órát vesznek igénybe a szakellátástól. Az általunk előkészítőssé minősített gyerekek m i n d e g y i k e p r o b l é m á s n a k számított az ó v o d á b a n már. heti t ö b b a l k a l o m m a l történő s z a k r e n d e l é s r e vitelét.n e m is elsősorban tanítói. E k k o r a tanítótól egy i d ő b e n kétféle . 262 263 .. N e m szabad elfeledkezni arról. Az „üresjárat" pedig csök­ kenti a tanulás iránti motivációt is. A kislány p s z i c h é s státusza 2. 4. N i n c s kialakult s z a k m a i állásfoglalás abban a tekintetben.oktatási és fejlesztési . o s z t á l y o s k o r á r a r e n d e z ő d ö t t annyira. további p s z i c h o t e r á p i á s m e g s e g í t é s mellett. Az intéz­ m é n y v e z e t ő k e g é s z é b e n . E m e l l e t t l e v o n h a t ó fon­ tos tanulság volt s z á m u n k r a . Illetve a törvény fejlesztési lehetőséget ajánl „délelőtti n a p k ö z i s foglalkozás kere­ tében is". 7.• s é g . hogy egy-két h ó n a p el­ teltével felismerjék a várható tanulási problémákat.)(2()01): Együtt a gyerekekért. de ez a g y a k o r l a t b a n m á r n e m i g e n fordul elő.v é l e m é n y e m szerint . S z á m o s szervezeti k e z d e m é n y e z é s t i s m e r ü n k . A felmérés az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k a t megerősítette a p r i m e r p r e v e n c i ó . A speciális szakképesítéssel n e m r e n d e l k e z ő t a n í t ó n ő n e m k o m p e t e n s az alapkész. vég­ rehajtása a z o n b a n m é g k e v é s s é kidolgozott. ORMAI VERA. Budapest. IRODALOM KEREKES FANNY (2001): Tanulási zavar szűrése kőbányai első osztályosok között. h a n e m már az ó v o d á b a n kell e l k e z d e n i . A speciális s z a k e m b e r e k részéről a szülők m e g g y ő z é s e nagy n e h é z s é g e k k e l j á r ab­ ban az esetben. mely aztán a fejlesztést nehezítheti m e g a későbbiekben.Az év végi kontroli-képességvizsgálat e r e d m é n y e k é n t D ó r i n a k fejlesztő első osztály­ ban való évismétlést j a v a s o l t u n k . h o g y k é p e s saját szintjének megfelelő t a n u l m á n y i teljesítményre. Bár ez a r e n d e l k e z é s lehetőséget biztosít egy differenciált ellátási f o r m a kialakítására. v a l a m i n t a kü­ lönböző s z a k e m b e r e k közötti e g y ü t t m ű k ö d é s s z ü k s é g e s s é g é b e n . IV. Budapest. ha az ó v o d á b a n nem jelzik kellő hatékonysággal a várható t a n u l m á n y i . Kőbányai Nevelési Tanácsadó. Ez számuk­ ra n é m i l e g ellent is m o n d az oktatási törvény szellemének. Ezután az egyéni vizs­ g á l a t o k . Az o r s z á g o s tipikusan m a g a s n o r m á l osztálylétszámok mellett időben s e m képzelhe­ tő el e z e k n e k a g y e r e k e k n e k a tanóra keretében t ö r t é n ő e g y é n i . ELTE. í magatartási és érzelmi p r o b l é m á k f o k o z ó d á s á t e r e d m é n y e z h e t i . 3. Szinte v a l a m e n n y i iskola neve­ lési értekezlet k e r e t é b e n d o l g o z t a fel saját i n t é z m é n y e adatait. Budapest. Isko­ lapszichológia. hogy a szűrést és fejlesztést n e m elég az iskolában. az ún. 2. KOVÁCS FERENC. Isko­ lapszichológia. H i s z e n a fejlesztés itt n e m . v é g i g g o n d o l n i abban a tekintetben. Anonymus Alapítvány. nánk el. A kettő közötti s z a k m a i differenciálás . A t a n í t ó n ő k általában nincsenek s z a k m a i l a g felkészülve arra. 5. Anonymus Alapítvány fejlesztő pedagógus képzé­ se. A Nevelési Tanácsadók I I . VIDOVSZKY GÁBOR (szerk. A c s o p o r t o s szűrések l e g k o r á b b a n o k t ó b e r elején k e z d h e t ő k . ^ . i 4.a n y a g egyidejű átadását vár. In: Bagotai Tamás (szerk): Módszertani tükör.. hogy m i n d e k ö z b e n a g y e r m e k b e n milyen é r z e l m i FO­ l y a m a t o k j á t s z ó d n a k le. m e l y e k a kerületi alsós m u n k a k ö z ö s s é g m u n k á j á h o z további s z e m p o n t o k a t adtak. A d d i g az e g y é n i k ü l ö n b s é g e k r e és az eltérő érési f o l y a m a t r a a t a n í t ó n a k tekintettel kell lennie. így gyakorlatilag a tanév f e l e * ' g y e r m e k s z á m á r a „üresjárat". K ü l ö n ö s e n fontos ezt . 17. 6. rossz tapasztalatok és é l m é n y e k az oka. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1990): Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára. n e m küldik szakvizsgálatra a gyerekeket. osztály vé­ gére helyezi az o l v a s á s . Ez a g y e r e k e k n é l a viselkedési. a h o s p i t á l á s . HORÁNYI ANNABELLA. r é s z é b e n folyó „differenciált egyéni fejlesztést" ki és m i k o r v é g e z z e . h o g y képtelen követni osztálytár­ sai tempóját. h a n e m a tan-" a n y a g elsajátítását a l a p o z ó r é s z k é p e s s é g e k fejlesztését jelenti. de valamely okból n e m került spe­ ciális g o n d o z á s b a . h a n e m szakellátási k o m p e t e n c i a . iskolánkénti és osztályonkénti b o n t á s b a n is képet kaptak a gyer­ mekek fejlettségi szintjéről.. Az ellátás elterjedése a fenti p r o b l é m á k m e g n y u g t a t ó kezelésével j o b b a n tért h ó d í t h a t n a . és ez megnehezíti az előkészítős pedagógiai javaslat mérlegelését. fejlesztő n a p k ö z i t ő l az i n t é z m é n y i vagy utazó fejlesztő-gyógypedagógusi ellátásig. Javasla­ tok hangzottak el osztályszervezési és m ó d s z e r t a n i k é r d é s e k b e n is. Országos szakmai Találkozójának előadásai. Tapasztalataink szerint j a n u á r r a zárultak le az egyéni vizsgálatok. KOTORÓ EMESE (szerk. F o l y a m a t o s a n szembesül azzal. KERÜLETI SZINTŰ FELADATOK KIJELÖLÉSE Az átfogó f e l m é r é s t a kerületi I g a z g a t ó i M u n k a k ö z ö s s é g ülésén i s m e r t e t t ü k . megfelelni a tanári és szülői elvárásoknak. m a t e m a t i k a területén az alapkészségek fejlettségének elvár­ h a t ó szintjét. ELTE.í r á s . Ez h a n g s ú l y o z o t t a n felveti az óvodai szűrés fontosságát. a segítő s z a k e m b e r e k ezzel k a p c s o l a t o s feladatairól. Budapest.e l m a r a d á s o k k a l k ü s z k ö d ő g y e r m e k egyéni fejlesztésében.

é l e t k ö r ü l m é n y e i a t á r s a d a l o m t ö b b s é g é n é l lényegesen r o s s z a b b a k . A z o n b a n a tanulási és/vagy magatartási zavarral 265 264 . amely tizenötnél kisebb létszám­ mal m ű k ö d i k . az iskolának.elfogadhatatlan. a h o g y a n az egy adott kultúrában. Veszélyeztetettséget jelent a n n a k a k i s k o r ú n a k az állapota. a m e l y n e k egyfajta „ h á t r á n y k o m p e n z á l ó " szerepe van a település oktatási rend­ szerében. ami tovább bonyolítja az előbbiekben illusztrált és a gyer­ NAGY SÁNDOR BEVEZETÉS m e k e k által elszenvedett hátrányokat. raj­ tuk kívül az i s k o l á b a n tanul m é g (a településen megfigyelhető m i g r á c i ó s j e l e n s é g követ­ k e z t é b e n ) l . ez 4 8 % ) r o m a származású. hogy tanulói létszám közel fe­ lét r o m a c s a l á d o k g y e r m e k e i képezik. v a l a m i n t a társa­ dalmi m u n k a m e g o s z t á s által kijelölt tevékenységek.magyaror­ szági cigány c s a l á d o k . Ide csak a N e v e l é s i T a n á c s a d ó vagy valamelyik T a n u l á s i K é p e s s é g e k e t Vizsgáló Szakértői Bizottság s z a k v é l e m é n y e alapján kerülhetnek be a gyerekek. A m o d e r n fejlődéslélektani felfogás sze­ rint a s z e m é l y i s é g fejlődését bio-pszicho-szociális t é n y e z ő k határozzák meg. e b b e az iskolába j á r ó g y e r m e k közül 145 sorolható a veszélyeztetett (109) és/vagy a h a l m o z o t ­ tan h á t r á n y o s h e l y z e t ű (36) kategóriába a fenti nyilvántartás szerint. h o g y m i n d e n évfolyamon van egy olyan osztály.o k t a t ó munkájában. mégis nagyon sok helyen m i n d e n n a p i p r o b l é m á t j e l e n t a g y e r m e k e k egészséges fejlődésének biztosítása. genetikai adottságok mellett a társas . hogy az osztálytanító rendelkezzen fejlesz­ tő illetve g y ó g y p e d a g ó g i a i ismeretekkel a h h o z . A c i g á n y szülők egy része n e m vállalja etnikai hovatartozását. h a n e m az időnként felerősödő és folyamatosan m e g l é v ő etnikai jellegű p r o b l é m á k k a l is. ha az o k o k közül egy sze­ mélynél vagy családnál több is fennáll. n i n c s e n e k súlyos észlelési hiányos­ ságaik. a „sérül­ tek" . hogy felismerje és elfogadja a g y e r m e k e k problémáit. akik a fejlődé­ sük során fiziológiai és/vagy környezeti és/vagy nevelői (szülői.g a z d a s á g i át­ alakulással. A gyenge iskolai teljesítmények sok esetben a nagyon eros A „HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ" JELLEG Az itt t a n u l ó g y e r m e k e k j e l e n t ő s része valamilyen területen hátrányt szenvedett az_egészséges fejlődésű és/vagy a jó szociális k ö r ü l m é n y e k között és r e n d e z e t t c s a l á d o k b a n élő k o r t á r s a i k h o z k é p e s t .és tárgyi . fejlesztést tizenötnél kisebb létszámú osz­ tályokban. a „tanulási nehézségekkel k ü z d ő k " . Az itt folytatott iskolapszichológusi t e v é k e n y s é g e m tapasztalatai alapján p r ó b á l o m ezt a h á t r á n y k o m p e n z á l ó folyamatot érzékeltetni. a m e l y e k n e k szükségletkielégítési lehetőségei. A tanulási zava­ rokkal k ü z d ő g y e r m e k e k átlagos intellektussal bírnak. p e d a g ó g u s i ) ártalomnak v a n n a k kitéve . Az iskola egy ú g y n e v e z e t t kislétszámú fejlesztő osztályokat m ű k ö d t e t ő iskola. ' H a l m o z o t t a n hátrányos helyzetről akkor beszélünk. és e g y r e t ö b b iskola vállalja fel ezt a feladatot. egészségügyi s z e m p o n t b ó l .n e v e l ő d é s folyamata a családban. az isko­ la felzárkóztató. Az összes. a „hát­ rányos h e l y z e t ű e k " . E z e k megfordítható hátrányok. illetve tanulási és magatartás zavarokat j e l e n t e n e k . Gyak­ ran h ú z ó d i k a p r o b l é m á k hátterében az egyes részterületek súlyosabb funkciózavara. amiből 9 7 % a cigány családokból s z á r m a z ó . a „ n e h e z e n n e v e l h e t ő k " . az e r e d e t i l e g „ c s a k " t e l j e s í t m é n y p r o b l é m á k h o z rendszerint viselkedési zavarok is k a p c s o l ó d n a k . szociális. mint a diszlexia. H á t r á n y o s helyzetűek' azok a g y e r m e k e k . n i n c s e n e k p a t o l ó g i á s viselkedéstüneteik. urbanizációval. i n t é z m é n y e k ) is m e g h a t á r o z z a a pszichikum fejlődését. gondoz. A nevelés különböző meghatározásaiban közös: a sze­ m é l y i s é g fejlődésének segítése és tudatos. h o g y n e m c s a k a tanulási és m a g a t a r t á s p r o b l é ­ mákkal. feltételei t ö b b n y i r e r e n d e l k e z é s r e állnak. e tanév (a t a n u l m á n y készítése idején) kezdetén a teljes ta­ nulói l é t s z á m m i n t e g y fele (226 gyermekből 107 g y e r m e k . és h a t é k o n y a n tudja őket tanítani. így összesen 4 9 % a m á s e t n i k u m h o z t a r t o z ó tanuló. h o g y ők a „veszélyeztetettek". ahol n a g y o b b az esélye m i n d e n p r o b l é m á s g y e r e k n e k a felzárkózásra.érkezett. Mivel a tanulási n e h é z s é g e k k e l k ü z d ő g y e r e k e k n e m t u d n a k eleget tenni az átlagos iskolai k ö v e t e l m é n y e k n e k . fejlesztő és korrekciós m u n k á j á n a k b e m u t a t á s á n keresztül. A m o d e r n i z á c i ó v a l .HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓ ÉS ROMA GYERMEKEK ISKOLAI INTEGRÁCIÓJA szociális r e t a r d á c i ó számlájára is írhatók. helyen és időben . A hazai közoktatási rend­ szerben az iskolarendszer egészét tekintve a személyiség fejlesztésének keretei.j e l e n t i k a nehézséget a mai iskolarendszer n e v e l ő . akik olyan c s a l á d o k b a n élnek.l v i e t n á m i . A régebbi t á r s a d a l m a k b a n a n e v e l é s . Ma már m a j d n e m m i n d e n tanító részt vett vagy vesz ilyen irányú s z a k m a i t o v á b b k é p z é s e n . speciális segítés szükséges az ismeretek elsajátításához. diszgráfia vagy diszkalkulia. pakisztáni és arab származású gyermek.környezet (család. N é h á n y meg­ állapítást a köznapi használatban is elterjedt fogalmak p o n t o s a b b m e g é r t é s é h e z az alábbi­ akban o l v a s h a t u n k . Az iskolai g y e r m e k v é d e l m i felelős . Azok a g y e r m e k e k . Tehát megállapítható. T e h á t a ve­ leszületett. v a l a m i n t a hátrányos szociális környezetű családok g y e r m e k e i n e k problémáival kell m e g k ü z d e n i . Ezek a hátrányok nagy mértékben a k a d á l y o z z á k az iskolai teljesítő­ készséget. Az összes r o m a gyer­ mek ( 1 0 7 ) k ö z ü l a z iskolában 4 3 % (32) n e m p r o b l é m á s g y e r m e k v é d e l m i s z e m p o n t b ó l . elsősorban a m u n k a köré szervező­ dött k ö z ö s s é g e k b e n folyt. A felnőtt életre való felkészítésben egyre n a g y o b b súlya lett a nevelés társadalmilag szer­ vezett i n t é z m é n y é n e k . E t a n u l m á n y b a n egy olyan budapesti kerület iskolájának tevékenységéről szeretnék be­ s z á m o l n i .és akiket sokszor úgy c í m k é z ü n k . tervszerű irányítása. de e g y é n r e sza­ bott.anyagi. akit k ö r n y e z e t e úgy nevel. ami azt jelenti. akik k ö z ö t t a z o n b a n t ö b b e n tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d e n e k . k ü l ö n ö s e n az alsó tagozaton fontos. valamint a demográfiai változásokkal p á r h u z a m o s a n alakult az iskolarendszer. Az itt t a n u l ó g y e r m e k e k közel fele olyan társadalmi szubkultúrából . a t á r s a d a l m i . R e n d e l e t teszi l e h e t ő v é az ilyen g y e r m e k e k k e l történő sajátos bánásmódot.n y i l v á n t a r t á s a szerint pl. A kislétszámú fejlesztő osz­ tályokban. kortársak. E z e k h e z g y a k r a n társul figyelemzavar. T o v á b b i j e l l e g z e t e s s é g e az iskolának.aki e g y b e n a tantestület p e d a g ó g u ­ sa is . A figye­ lem és k o n c e n t r á c i ó zavara sokszor jelenik m e g jól differenciálható tünetként a tanulási es viselkedési p r o b l é m á k kapcsán.

ha ő maga annak tartja magát. l e h e t ő s é g e i n e k j o b b megértését. ETNOPSZtCHOLÓGIAI VONATKOZÁSOK Most tekintsünk át néhány alapfogalmat az etnikumokkal kapcsolatos problémakörből! A F ö l d ö n mintegy 3000 autentikus etnikum él. fejlesztő p e d a g ó g u s o k . I n t e g r á c i ó (szoros e g y ü t t m ű k ö d é s a kisebbség és a többség között). hogy legalább száz évet éljen ott. hogy a kerület m u n k á s t á r s a ­ d a l m a k a p c s o l a t b a kerüljön azzal a népességgel. horvát.logopédusok. És c s ö k k e n t az esélye annak.n e v e l ő m u n k a és az ott t a n u l ó gyer­ m e k e k r e n d e l k e z n e k olyan sajátos v o n á s o k k a l . k o n v e n c i ó k . E g y adott állam etnikai képlete az ott élő e t n i k u m a i n a k s z á m a r á n y á t jelenti (pl. ha áttekintjük az e t n i k u m o k szocio­ lógiai és szociálpszichológiai jellemzőit. szokások. Egy ilyen n é z ő p o n t ú m e g k ö z e l í t é s hozzájárul ah­ hoz. Ez ne­ hezítette a lakosság mobilitását. h o g y az ide telepített gyárak a 19. alul képviselt (cigány) vagy felül képviselt (zsidó.és a földrajzi közelség). 4. a m e l y b e n az általam említett iskola m ű k ö d i k .a m u n k a szervezeti.p o n t o s a b b a n érzé­ keljék a g y e r m e k e k t á r s a d a l m i . Ez m e g á l l a p í t h a t ó az iskolai A CIGÁNYKÉRDÉS SZOCIOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉSE végzettségi kategóriák eloszlásából is. ők a k ü l ö n b ö z ő s é g ü k e t valóságos és s z i m b o l i k u s e s z k ö z ö k k e l is kifejezik. A „ c i g á n y " s z ó n a k a saját nyel­ v ü k b e n n i n c s j e l e n t é s e . . a m e l y e k e t az adott település s z ű k e b b tár­ sadalmi k ö r n y e z e t é n e k adottságai (pl. m ú l t .a nyelvi e l k ü l ö n ü l é s . Ez a s z e m l é l e t m ó d is segít n a g y o n sok p r o b l é m a m e g é r t é s é b e n . felzárkóztatásában is j e l e n t ő s szerepet vállal. foglalkozási formáiban való elkülönülés. Az á l l a m a l k o t ó et­ nikumokat nemzetnek n e v e z z ü k . S z e g r e g á c i ó (a t ö b b s é g kirekeszti). a r o m a = e m b e r e k . Segít m e g é r t e n i az etnikai konfliktusok kezelését. Ebből a d ó d ó a n az iskola a h á t r á n y k o m p e n z á l ó szerep mellett a r o m a g y e r m e k e k iskoláztatásában.az általában vett társadalmi kapcsolatok terén való elkülönülés. AZ ISKOLA HELYE A TELEPÜLÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN M i n d e n oktatási i n t é z m é n y .) h a t á r o z n a k m e g . h o g y a tudatosan eltervezett szegregációs szándék. Az 1930-as é v e k b e n átadott s z ü k s é g l a k ó t e l e p e k ma is a főváros l e g r e m é n y t e l e n e b b helyzetű lakosságát foglalják m a g u k b a . akiket m a g y a r cigánynak. A k ü l ö n b ö z ő etnikai c s o p o r t o k közötti viszonyrendszer. Az e t n i k u m o k s z á m á r a a k ö z ö s s é g referenciacsoportot jelent. M a g y a r o r s z á g o n 13 kisebbség ismeri el a törvényt. indián az. ma a főváros m é r t a n i k ö z e p é n helyezkedik el. Ezért ér­ d e m e s némi településszociológiai s z e m p o n t ú megvilágításba helyezni egy ó v o d á t vagy is­ kolát. A legelterjedtebb m a g y a r o r s z á g i kisebbség a c i g á n y s á g . p e d a g ó g u s n a k és a segítő s z a k e m b e r e k n e k egyaránt. szülőnek. Ez n e m jelenti azt. kultúrája stb. a b e n n e folytatott o k t a t ó .h a g y o m á n y . g y e r m e k v é d e l m i felelős .k ü z d ő g y e r e k e k között ennél is jóval n a g y o b b az arányuk. és k ö n n y e b b e n tudják fenntartani értékeiket. . Izoláció ( a m i k o r m a g a a kisebbség tartja m a g á t távol). együttélési f o r m a jelenti az etnikai „modus vivendi"-t. K o m o l y tanulsággal szolgálhatnak ezek a telepek abban a tekintetben. A k ü l ö n b ö z ő c s o p o r t o k egy-egy fő c s o p o r t b a próbálják besorolni m a g u k a t . hogy a p e d a g ó g u s o k és a k ü l ö n b ö z ő segítő foglalkozású s z a k e m b e r e k . Az ipartelepítés és vasútépítés valósággal kör­ bezárta n e m c s a k földrajzilag. a magyar­ országi c i g á n y s á g 6%). C s a k megfelelő e g y ü t t m ű k ö d é s és g o n d o l k o d á s mellett lehet h a t é k o n y a n telje­ síteni ezt a kihívást. iskolapszichológus. és ha a környezete is a n n a k tartja őt (pl. a m e l y n e k polgári fejlődése m á r v a l a m e ­ lyest e l ő r e h a l a d o t t . A m a g y a r o r s z á g i c i g á n y s á g o n belüli társadalmi e l k ü l ö n ü l é s n e k a szociológiai j e l l e m z ő i : . története. és a k k o r is ezt kell tennie. h a n e m társadalmilag is a település sűrűn lakott részét. v a l a m i n t segíti a családok helyzetének. m i k ö z b e n m á s o k n e m s z ü k s é g s z e r ű e n fogadnak el m i n d e n k i t . 3. hogy szinte minden cigánynak nevezett csoport magát világosan m é g k ü l ö n b ö z t e t i m á s . a társadalmi távol­ ságok térbeli kifejezése t ö b b n e m z e d é k r e átörökíti azokat a p r o b l é m á k a t . erőt ad. e g y k o r p e r e m k e r ü l e t volt.k u l t u r á l i s közegét. hogy a h á r o m fő csoport az o s z t á l y o z á s alapja m i n d e n e s e t b e n . fedezni.a fő c s o p o r t o k között m e r e v házasodási kör húzódik. Ez a peremkerületi jellege a z o n b a n m á i g m e g ­ maradt. A kisebbségi státusz típusai: 1. A kerület. ebből 800 kisebbségben. azok m a g u k a t r o m á n a k vagy romnak mondják. a kultúrájukat m e g h a t á r o z ó tényező­ ket (nyelv. T é n y .az adott településen belüli térbeli elkülönülés. A s s z i m i l á c i ó ( b e o l v a d á s ) : ö n k é n t vagy kényszerből. 1999). Eszerint élhetnek többségi vagy kisebbségi c s o p o r t b a n egy adott á l l a m o n belül. azok használják m a g u k r a a muzsikus megjelölést. ha a p e d a g ó g u s o k és a szülők n e m m i n d i g vállalják fel ezt nyíltan. i n k á b b szeretik m a g u k a t beásnak nevezni ( S z u h a y . század végétől és a rendszerváltás előtt h o m o g é n p r o l e t á r t ö m e g e k e t vonzottak ide. . h o g y m e n n y i bio-pszicho-szociális fejlődési hátrány ledolgozásán kell m u n k á l k o d ­ ni e b b e n az iskolában g y e r m e k n e k . Akiket a s z a k i r o d a l o m j o b ­ bára oláh c i g á n y n a k nevez. ahol társadalmi k é p v i s e l e t ü k lehet: arányos. 2. a m e l y e k t ő l sza­ badulni szerettek volna a v á r o s r e n d e z ő k . Egy etnikai csoportba a k k o r tartozik valaki. M i k ö z b e n a t á r s a d a l o m t ö b b s é g e e g y s é g e s fogalom alá sorol m i n d e n c i g á n y n a k nevezett embert. aki egy elismert törzs tagja). Azt ugyanis. illetve a b e n n ü k n e v e l ő d ő g y e r m e k e k e t és családjaikat. míg akiket r o m á n c i g á n y n a k m o n d a n a k . n é m e t ) . Egy etnikum státuszának kritériuma a többsé­ gi t á r s a d a l m o n belül. ebből 12 ön­ k o r m á n y z a t (a zsidók n e m ) . E z e k után fókuszáljunk a b e v e z e t ő b e n említett budapesti iskolában t a n u l ó r o m a g y e r m e k e k és családjaik településtörténeti hátterére. szintén c i g á n y n a k nevezett csoporttól. M a g y a r o r s z á g o n n e m egységes a cigányság. . Ezekből az arányokból is j ó l lát­ ható. miszerint a c i g á n y n a k nevezett c s o p o r t o k között egyfajta szétválasztó törekvést lehet fet- 266 267 .

5. érzelmi.1 0 tanítóból álló c s o p o r t konzultált az alábbi t é m a k ö r ö k b e n : .látja el az ó v o d á k b a n és/vagy az iskolákban a f e l a d a t o k a t . k ü l ö n b e n a g y e r m e k e k egyre n a g y o b b s z á m b a n szakadnak le társaiktól. A n e v e l é s . Pszichológiai ismeretek kifejtése. a helyi igényeknek és lehetőségeknek megfelelően. és az éri­ nek megfelelő m ó d s z e r e k alkalmazásáról. Az olyan iskola.a szemlé­ letformálás. az óvo­ d á k n a k és iskoláknak. mozgás-. és közvetítés. FELADATAI ' ~~ A m i ó t a a k e r ü l e t b e n létrejött az i s k o l a . ahol kedvezőtlen h e l y z e t s z e g r e g á c i ó van. Ezen feladatok a szóban forgó iskolában is jelen vannak. De az akkori ta­ n á c s a d ó i m ű k ö d é s ezt n a g y o n ritkán tette lehetővé. és kereshették fel a Nevelési T a n á c s a d ó szakembereit. AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS SZEREPE. Ez azt jelenti. figyelmi p r o b l é m á k á l l ­ nak.terápia felajánlása á t m e n e t i l e g a súlyosan sérült g y e r m e k e k részére. m i n d e n kollégája heti négy délelőtt . a m i n e k a hátterében viselkedési. ötletek átadása.iskolában folyó iskolapszichológusi f e l a d a t o ­ AZ ISKOLA ÉS A NEVELÉSI TANÁCSADÓ KAPCSOLATA kat i s m e r t e t e m . Ez alatt az időszak alatt épült ki a k e r ü l e t b e n az ó v o d a . . a m e l y e k a valamilyen s z e m p o n t b ó l p r o b l é m á s g y e r m e k e k n e v e l é s é b e n és oktatásában j e l e n t k e z t e k . .eszközhiány megoldása.két.o k t a t á s h a t á s a i n a k vizsgálata. tehát e z e k b e n az iskolákban k ü l ö n ü l n e k el leg­ i n k á b b . és közvetítés Ebben a m ű k ö d é s i f o r m á b a n az iskolapszichológus a Nevelési T a n á c s a d ó képviselője ( a l ­ kalmazottja). 2. Az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k n a k egyik alapfeladata volt . a m e l y i k egy­ aránt birtokol e l ő n y ö s e b b és h á t r á n y o s a b b lakókörzeteket. Ebben a nevelési-oktatási folyamatban két n a g y p r o b l é m a c s o p o r t j e l e n t nehézséget a p e d a g ó g u s o k és a g y e r m e k e k számára.o k t a t á s pszichológiai s z e m p o n t ú vizsgálatáról van szó. ezért most röviden m i n d e g y i k r ő l közlök n é h á n y g o n d o l a t o t .k ö z ö t t ü k az e t a n u l m á n y b a n szerep­ lő iskola is —. 4. a másik a tanulási zavar. E h h e z a z o n b a n tisztázni é r d e m e s . Egyik a m a ­ gatartászavar.e t a n u l m á n y tárgyát k é p e z ő . a m e l y egyben szemléletváltást is igényelt az iskolai vezetés részéről. Ez utóbbiak a részképesség-. a m e l y b e n az i n t é z m é n y k ö z i k o m m u n i k á c i ó b a n . és azon kell gon­ d o l k o d n i u k . . é s e g y ü t t m ű k ö d j e n e k az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s s a l a k ü l ö n b ö z ő p r o b l é m á k p r i m e r prevenciójá­ ban. hogy az iskolákban a k e d v e z ő t l e n e b b h e l y z e t b e n lévő lakosság g y e r m e k e i a l e g k e v é s b é t u d n a k k e v e r e d n i a m a g a s a b b státuszú c s a l á d o k gyermekeivel.s z a k i r o d a l o m . Itt m o s t csak a saját . térbeli o r i e n t á c i ó s . Részvétel a Nevelési Tanácsadó alapfeladataiban. A p e d a g ó g i a i j e l l e g ű fejlesztéseket az a z ó t a i s k o l á b a n d o l g o z ó független fejlesztő p e d a g ó g u s .ó v o d a p s z i c h o l ó g u s hálózat. a m e l y szervezetileg a Nevelési T a n á c s a d ó egyik m u n k a c s o p o r t j a . . h á ­ rom vagy négy i n t é z m é n y b e n . és az alábbi p o n t o k b a n c s o p o r t o s í t a n i általában az iskolapszichológusi feladatokat: 1. regisztrálása az iskolában. nevelés-oktatás hatásainak vizsgálata. miszerint az átlagos általános iskolai k ö v e t e l m é n y e k és ismeretek á t a d á s á n a k m ó d s z e r e i mellett m e g i s m e r k e d j e n e k egyfajta g y ó g y p e d a g ó g i a i s z e m l é l e t m ó d d a l . Az ö n k o r m á n y z a t n a k . a k o m p l e x eseteket pedig az iskolapszi­ c h o l ó g u s közvetíti a N e v e l é s i T a n á c s a d ó b a . át­ lag h á r o m h e t e n t e egy klinikai s z a k p s z i c h o l ó g u s és egy fejlesztő p e d a g ó g u s vezetésével 5 . m á s r é s z t egyfajta közvetítő szerepet tölt be az iskola és a T a n á c s a d ó között. kezelésében. ezért'egyrészt közvetlen m u n k a k a p c s o l a t b a n van a T a n á c s a d ó s z a k e m b e r e i ^ vei.és ma is az . az i n f o r m á c i ó k k é t ­ irányú k ö z v e t í t é s é b e n lényeges és olykor igen n e h é z az e n n e k való megfelelés. értelmi.2 fejlesztő peda­ g ó g u s v e z e t é s é v e l fejlesztő foglalkozás-sorozat indult d é l e l ő t t ö n k é n t a N e v e l é s i T a n á c s ­ a d ó b a n . a k k o r is léteztek azok a g o n d o k .A k e r ü l e t t e h á t a saját múltjából e g y o l y a n h á t r á n y o s h e l y z e t ű l a k o s s á g o t örökölt. Részvétel a N e v e l é s i T a n á c s a d ó alapfeladataiban.ettől a tanévtől kezdve kettő . Az ilyen i s k o l á k a t fel kell z á r k ó z t a t n i a k e d v e z ő b b l e h e t ő s é g e k h e z . a szociális ellátórendszernek arra kell törekedniük. hogy az adott tanévben. 3. M o s t rátérek a z iskolapszichológusi feladatok ismertetésére. Az i s k o l a ­ p s z i c h o l ó g u s c s o p o r t m ű k ö d é s é r e a p r i m e r p r e v e n c i ó s s z e m l é l e t m ó d j e l l e m z ő . egy n a p o t pedig a T a n á c s a d ó b a n töltenek. és i n k á b b az iskola p e d a g ó g u s a i n a k adtak konzultációs lehetőséget.s z e r e p . A z o n b a n a m i k o r m é g n e m m ű k ö d ö t t az iskolapszichológus csoport a ke­ rületben. : A z iskola o k t a t ó . r é s z ­ ben a m á s i k két m u n k a c s o p o r t t a l e s e t a d ó és m u n k a m e g b e s z é l é s e k e t tartunk. A fenti feladatokat m á r a n a g y r é s z t átvette az iskolában m ű k ö d ő i s k o l a p s z i c h o ­ lógus. a m e l y e k e t a z adott i s k o l á : ban kell ellátni. t o v á b b k é p z é s e k ajánlása. a m e l y n e k g y e r m e k e i és unokái napjainkban n ö v e k e d n e k . regisztrálása T e r m é s z e t e s e n a n e v e l é s . E k k o r részben külön e s e t m e g b e s z é l é s e k e t .és iskolapszichológusi h á l ó z a t a Nevelési T a n á c s a d ó szervezeti keretein belül. S o k s z o r nagy n y o m á s n e h e z e d i k a z iskolapszichológusra ebből a d ó d ó a n : A A l e g s ú l y o s a b b a n l e m a r a d t g y e r m e k e k s z á m á r a 4 . nivelláló hatású lehet. 6.n e v e l ő m u n k á j á b a n h á r o m é v e indult e l egy folyamat. Ez e g y olyan „ h í d " . S z ű r é s és orientálás. A kerület 17 általános iskolája közül hat olyan van .6 fős c s o p o r t o k b a n 2 . K o n z u l t á c i ó k k o n k r é t nevelési p r o b l é m á k m e g o l d á s á n a k kialakítása céljából. 268 269 .fejlesztő p r o g r a m o k .p r o b l é m á s p e d a g ó g i a i helyzetek k ö z ö s m e g o l d á s a . hogy ezek a g y e r m e k e k h o g y a n kerüljenek k e d v e z ő b b h e l y z e t b e e l ő d e i k n é l . A k k o r a T a n á c s a d ó g y ó g y p e d a g ó g u ­ sai és klinikai p s z i c h o l ó g u s a i j á r t a k ki egy-egy eset k a p c s á n az iskolába.végzi. Feltáró és fejlesztő célú foglalkozások. Egy ilyen e g y ü t t m ű k ö d é s i forma volt e b b e n az időben például az.

életvezetési ismeretek . Ez az időbeli keret j e l e n l e g e l e g e n d ő n e k tűnik az iskola i g é n y e i h e z és a szakmai in­ Az ilyen jellegű foglalkozások egyaránt tarthatóak gyerekek. Az ilyen típusú k o n z u l t á c i ó k folyamatosan helyet kell kapjanak az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s fe­ ladatai során. az iskolaigazgatót és a tantestület tagjait is rászocializálni az új m ű k ö d é s i m ó d r a (arra. diszgráfia. A m á s i k csoportba tartoznak a tagozatváltáshoz (alsóból felsőbe törté­ nő á t m e n e t h e z ) szükséges kiegészítő vizsgálatok. a pályaorientációs vizsgálatok 7 . majd h á r o m n a p o n lehettem jelen az isko­ lában. egyéni igény szerinti irányban vizsgálatok és konzultációk folytathatóak. p e d a g ó g u s o k és szülők szá­ mára. drog-prevenció). akivel iskolai keretek között.m i n ő s í t ő vizsgálatok (előkészítő. . h a n e m e g y é b iskolapszichológiai és m e n t á l h i g i é n é s feladatok. osz­ tályosok részére.ó r a s z á m b a n t u d t a m v é g e z n i a feladatomat. hiszen ő rendelkezett a legveszélyeztetettebb g y e r m e k e k c s a t ládjairól i n f o r m á c i ó k k a l . a g y e r e k e k és a szülők részéről m á r k o r á n t s e m annyira. néhány a l k a l o m b ó l álló k o n z u l t á c i ó s o ­ rozatban sikerült együtt dolgozni. T a l á n n e m véletlen. a m e l y e k direkt vagy indi­ rekt m ó d o n a g y e r m e k e k fejlődését szolgálják. K e z d e t b e n azokkal az esetekkel „kí­ náltak m e g " . o s z t á l y o s o k tanulási stílus és stratégia vizsgálata. N a g y o n fontos a pszichológiai szemléletformálás az iskolában.pl. a p e d a g ó g u s o k k a l egyéni és c s o p o r t o s konzultáci­ ók. szülők és g y e r m e k e k k ö r é b e n is. E n n e k m e g f e l e l ő e n k ü l ö n b ö z ő s z á l a k o n indult el ez a „ t ű z o l t ó " . és k ö z ü l ü k n é h á n y a t a T a n á c s a d ó b a t e r á p i á r a közvetíteni is.pályaorientáció.). .szülői k o n z u l t á c i ó k . lég­ kör. . k a p c s o l a t é p í t é s p e d a g ó g u s o k k a l és g y e r e k e k k e l ) . . csoportos). Szűrés és orientálás Az iskolán belül ez a feladat olyan m u n k á t igényel az iskolapszichológustól. hogy a Nevelési T a n á c s a d ó alkalma­ zottjaként. E l ő b b heti két n a p o n . Ezek csoportosan.-így pl.p s z i c h o m o t o r o s fejlesztő foglalkozás (mozgásos-játék c s o p o r t hiperaktív és magatar­ tászavaros g y e r m e k e k részére). diszkalkulia). u g y a n a k k o r az ő iskolájuk részeként d o l g o z o m ) . Feltáró és fejlesztő célú foglalkozások K ö z b e n kellett a helyi i s m e r e t e k e t m e g s z e r e z n i az iskolában (szervezeti felépítés.p e d a g ó g u s i k o n z u l t á c i ó k (egyéni.e b b e n az iskolában volt a l e g e r ő s e b b és l e g s ü r g ő s e b b a p s z i c h o l ó g u s iránti igény . míg a szülőkkel konzultációk és tematikus csoportfoglalkozások formájában valósítható m e g ez a feladat. lökkel való e g y ü t t m ű k ö d é s sem h a g y h a t ó ki. M i n d e h h e z a t a n u l á s . így m á r n e m c s a k az úgynevezett „tűzoltó"-jelIegű m u n k á k vállalhatóak. tréningek. . E z e k n e k az e s e t e k n e k egy részében sikerült a szülőkkel iskola­ p s z i c h o l ó g u s k é n t k a p c s o l a t o t kialakítani.iskola ki­ e m e l t s z a k m a i p r o b l é m á i miatt m á r h a m a r t ö b b l e t .g r a f o m o t o r o s p r o b l é m á k és a k ü l ö n b ö z ő d i s z f u n k c i ó s v e s z é l y e z t e t e t t s é g (diszlexia. hogy e b b e n az időszakban az esetek nagy részét az iskolai gyer­ m e k v é d e l m i felelős jelezte. A tanulók esetében egyéni és c s o p o r t o s fejlesztő foglalkozások (képesség és szemé­ lyiség). az 5-6.: s z a k i r o d a l o m ajánlása. és volt olyan is. S z ü k s é g e s az iskolai vezetéssel.8 . de a h a g y o m á n y o s nevelési tanácsadói ellátásba n e m sikerült a g y e r e k e k e t és szüleiket be­ hozni. a p e d a g ó g u s o k k a l . gel ( r e n d h a g y ó osztályfőnöki .s e g í t ő s z a k m á k képviselőivel ( l o g o p é d u s . amiből a s z ü .korai preventív szűrése. többnyire osztálykeretben v é g e z h e t ő vizsgálatok. A gyerekekkel t a n ó r a jelleg- 270 271 . a m e l y b e n a preventív szűrővizsgálatokat és az iskolai á t m e n e t e k h e z szükséges orientációt tudjuk meg­ t á m o g a t n i pszichológiai m ó d s z e r e k k e l . m e n t á l h i g i é n é s foglalkozások. A gyer­ m e k e k nevelésével foglalkozó félnőttek pszichológiai ismereteinek bővítésére k ü l ö n b ö z ő l e h e t ő s é g e k vannak egy iskolában. E b b e n az iskolában az alábbi tevékenysé­ geket indítottam be és v é g e z t e m az utóbbi t a n é v e k b e n : . szülői értekezletek és csoportos beszélgetések. Az iskolapszichológusi hálózat m ű k ö d é s é ­ nek k e z d e t e óta . Konkrét nevelési problémák megoldási lehetőségének kialakítása d o k o k h o z képest.t a n í t á s folyamatában való megfigyelésen kívül speciális v i z s g á l ó m ó d s z e r e k r e is szükség van.j e l l e g ű m u n k a . A fenti feladatok a mi iskolánkban is adottak..órák vagy órán kívüli klubfog­ lalkozások k e r e t é b e n . és a t á r s . Pszichológiai ismeretek kifejtése . . A szóban forgó .iskolai m e n t á l h i g i é n é s m u n k a (életmódvizsgálat.tanulók és c s o p o r t o k órai megfigyelése ( „ h o s p i t á l á s " ) . a g y e r m e k v é d e l m i fele­ lőssel. aki továbbra s e m mutatott e g y ü t t m ű k ö ­ dési k é s z s é g e t .tanulási z a v a r o k preventív csoportos szűrése az első o s z t á l y o k b a n . m i k ö z b e n a T a n á c s ­ adón belüli s z e r v e z ő d é s ü n k e t is alakítottuk. t o v á b b k é p z é s e k szer­ vezése és vezetése (nevelési értekezletek). M i n d e z t e g y s z e r r e 3-4 intéz­ m é n y b e n kellett e l i n d í t a n i k e z d e t b e n az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k n a k .általam ellátott .órában. A pszichológiai kulturált­ ság fejlesztése e g y a r á n t lényeges a p e d a g ó g u s o k . Volt. a m i az iskola és a p e d a g ó g u s o k részéről bizonyult égetően sürgősnek. emelt n o r m a t í v t á m o g a t á s . fejlesztőpedagógus. ame­ lyekből további.tanulási stratégiák vizsgálata. Az előbbi c s o p o r t b a tartozik az első o s z t á l y o s o k tanulási zavarra irányuló .k o n z u l t á c i ó az e g y é b segítő s z a k e m b e r e k k e l .f o k o z a t o s a n b ő v ü l t a tevékenységi kör. c s a l á d g o n ­ d o z ó ) az e g y ü t t m ű k ö d é s egy-egy aktuális nevelési p r o b l é m a m e g o l d á s á b a n . illetve szülők s z á m á r a ismeretterjesztő köny­ vek ajánlása. . 4^4. . a m e l y e k folyamatosan és régóta jelentettek n e h é z s é g e t a p e d a g ó g u s o k n a k . IQ stb.

R é s z k é p e s s é g . T a n u l m á n y o z t a m a z iskolába járó. m o t o r i k a ) zavara 28 gyerek ( 2 2 % ) . hogy egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést kapjon. oszt). A z é r t is f o n t o s a fejlesztő p e d a g ó g u s o k m u n k á j a . K ü l ö n ö s e n a hiperaklívnak c í m k é z e t t g y e r m e k e k p s z i c h o m o t o r o s fejlesztéséről. így a fejlcsztőpedagógus kollégák fejlesztési p r o g r a m j a i b a n is . értés. a m i n keresztül t ö b b terület is k e d v e z ő e n befolyá­ s o l h a t ó . s mellette kislétszámú osztályban folytassa általános isko­ lai t a n u l m á n y a i t . h o g y az esetek közül 15 g y e r m e k p r o b l é m á j a o r g a n i k u s hátterű volt.z a v a r o k : -^grafomotoros k o o r d i n á c i ó zavara (I . t Az iskolában e l ő f o r d u l ó főbb p r o b l é m á k érzékeltetésére szeretnék egy két évvel ezelőtti á t t e k i n t é s t b e m u t a t n i . E l m o n d h a t ó m é g . Az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s és a fejlesztős k o l l é g á k kö­ zött kialakult egy olyan konzultatív m u n k a k a p c s o l a t .vagy hipoaktivitás. A f i g y e l e m z a v a r p r o b l é m á j á n a k kezeié-. a m i h e z jól illeszkedik az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s által végzett^ ta­ nulási z a v a r o k r a irányuló c s o p o r t o s preventív szűrés. A l o g o p é d u s e l s ő s o r b a n a k ü l ö n b ö z ő típusú b e s z é d h i b á k korrekcióját végzi. Logopédiai problémák: . a m á s i k pedig a felső t a g o z a t o s g y e r e k e k k e l foglalkozik. amivel az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s is d o l g o z i k olyan v i s e l k e d é s ű gy«*" • m e k e k k e l . 3. az alsós fejlesztő p e d a g ó g u s és a l o g o p é d u s m á r az első o s z t á l y o s o k k ö r é b e n elvé­ g e z n e k s z ű r ő v i z s g á l a t o k a t . képzelet. Magatartási-.se e b b e n az iskolában k ü l ö n ö s e n h a n g s ú l y o s . l o g o p é d i a i . Például. és j a v a s l a t arra. A m o z g á s a m á s i k n a g y p r o b l é m a t e r ü l e t (a m a g a t a r t á s z a v a r o k k o r r e k c i ó j á b a n is köt ponti szerepet j á t s z i k ) . m e r t k ü l ö n ö s e n d é l u t á n o n k é n t . Ö s s z e s e n 125 t a n u l ó r e n d e l k e z e t t „fejlesztős" s z a k v é l e m é n n y e l a b e i s k o l á z á s során-vagy az azt követően vég­ zett . illetve s z o r o n g á s j e l l e m z ő . tanítóknak. diszgráfia 18 gyerek (14%). és b i z o n y o s m e n t á l h i g i é n é s feladatokat is ellát a k o l l é g a n ő . a m i h e z m i n d i g illeszkedik egy verbális fejlesztő p r o g r a m . a m e l y n e k során a tanulási n e h é z s é * gekkel k ü z d ő g y e r m e k e k p r o b l é m á i n a k preventív szűrését és korrekcióját összehangolják.helyen történt vizsgálat.és b e s z é d v i z s g á l ó i . de a szülő n e m fogadta el.és b e i l l e s z k e d é s z a v a r o s g y e r e k e k k e l való f o g l a l k o z á s i l e h e t ő s é g r ő l s z e r e t n é k egy g y a k o r l a t i példát b e m u t a t n i . az a k k o r m é g negyedik osztályos n a p k ö z i s ta­ n u l ó c s o p o r t b a j á r ó g y e r m e k e k k e l . A felsős fejlesztő p e d a g ó g u s s a l is hasonló-az együtt­ m ű k ö d é s .| rüljön a g y e r m e k e k h i á n y o s a n fejlett tanulási k é p e s s é g e i n e k k o r r e k c i ó s fejlesztése. 20-ról T a n u l á s i K é p e s s é g e k e t V i z s g á l ó S z a k é r t ő i B i z o t t s á g n á l . \ M i n d h á r o m c s o p o r t h o z j á r u l h a t o t t : súlyos f i g y e l e m z a v a r (21 gyerek) is. míg 5 g y e r m e k é pszichés hátterű a v é l e m é n y e k alapján. MAGATARTÁSZAVAR ÉS HIPER AKTI VITÁS KEZELÉSE AZ ISKOLÁBAN Gyakorlati igény Az i s k o l a p s z i c h o l ó g i a megjelenése után rövidesen m e g f o g a l m a z ó d o t t a p e d a g ó g u s o k b a n az igény. a tanítási 272 273 . A m á s i k elv szerint a n o r m á l fejlődés fázisainak s o r r e n d i s é g é t kell figyelembe v e n n i . E s e t ü k b e n 93 gyerekről Nevelési T a n á c s a d ó b a n . g y e r m e k e k e s e t é b e n t ö b b n y i r e k o r r e k c i ó s fejlesztésre van lehetőség. E z é e t p a p e d a g ó g u s o k n a k is fontos a m u n k á j u k során két alapelvet szem előtt tartani: a kompja ' xitás elvét és az indirekt m e g k ö z e l í t é s elvét. K é t e s t b e n logopédiai osztályba. egy logo­ p é d u s és két fejlesztő p e d a g ó g u s .t e s t s é m a . hogy minél h a t é k o n y a b b a n s i k e .s z o r o n g ó / v i s s z a h ú z ó d ó 9 gyerek ( 9 % ) .vizsgálatok n y o m á n . amelyek sokszor társulnak egyéb részképesség*vaj»J?' magatartászavarokhoz. 2.4 . G y a k o r i a k az e m o c i o n á l i s és a kognitíy_ala^ pú figyelmi problémák. t a n m e n e t szorításában m i n d e n g y e r e k s z á m á r a biztosíta-f" ni a m e g f e l e l ő k o r r e k c i ó t és fejlesztést. neurológiai . . A fejlesztés a m o z g á s .hiperaktív/agresszív. a m i v e l lehatároljuk a l e m a r a d á s h&» lyét és m é r t é k é t is. A p e d a g ó g u s o k és a segítő s z a k e m b e r e k e g y ü t t r * m ű k ö d é s e a n n a k a k ö z ö s célnak az é r d e k é b e n szükséges. m e r t az e b b e n az i s k o l á b a n l a u u l é . e m l é k e z e t . A l o g o p é d u s e l s ő s o r b a n az alsósokkal végez logopédiai fejlesztést.térbeli o r i e n t á c i ó zavara ( 1 . 19 g y e r e k : . t a n á r o k n a k csaMl k e v é s l e h e t ő s é g ü k van a tanterv.hallás. . A felsős fejlesztő p e d a g ó g u s olyan m e n t á l i s k é p e s s é g e k fejleszté-( sét is végzi. egy esetben speciális általános iskolába javasoltak gye­ rekeket.k ü l ö n ö s e n az j u s ­ soknál . a k i k r e a hiper. a m e l y e k a tanulás m ó d s z e r e i b e n és a t a n a n y a g m e g t a r t á s á b a n a d n a k segítsé­ get: figyelem. hogy az esetek nagy részénél a h á t r á n y o s szociális k ö r ü l m é ­ nyek is m e g t a l á l h a t ó a k a háttérben. oszt).p e r c e | * r ció t e n g e l y m e n t é n t ö r t é n i k . de f o l y t a t j a a í diszlexia-redukciót is. 14 gyerek ( 1 1 % ) . A két fejlesztő p e d a g ó g u s közül az egyik az alsó tagoza­ tos.diszfunkciók: d i s z l e x i a 41 gyerek (33%). iskolában d o l g o z ó segítő-team összetétele j e l e n l e g : egy i s k o l a p s z i c h o l ó g u s . E b b e n a k o n z u l t á c i ó s f o l y a m a t b a n az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s mo> d e r á t o r és facilitátor szerepet tölt be. A m ó d s z e r e k e t és az e r e d m é n y e k e t is ö s s z e e g y e z t e t v e k i d o l g o z á s r a kerül a fejlesztési stratégia és a g y e r m e k e k fejlesztési ter­ ve. Ez a preventív pejjagógiai és p s z i c h o l ó g i a i szűrések e r e d m é n y e i r e épül. g o n d o l k o d á s . p e d a g ó g i a i . hogy v a l a m i t csinálni kellene egy. Az előbbi szerint többirányú ráhatással a fej­ lődés olyan súlypontjait c é l o z z u k meg.b e s z é d (észlelés. 12-ről p e d i g e g y é b .pszichiátriai. A p r o b l é m á k fő tünetcsoportja: 1. T o v á b b á m e g á l l a p í t h a t ó . b e v o n v a a tanítókat is.a fő h a n g s ú l y a m o z g á s fejlesztésén van. v a l a m i l y e n s z e m p o n t b ó l k i s l é t s z á m ú fejlesztő osztályba javasolt g y e r m e k e k s z a k v é l e m é n y é t . pszichológiai. de itt i n k á b b a m á r m e g l é v ő vizsgálatok és s z a k v é l e m é n y e k alapján folyik a fEJT lesztő m u n k a . illetve k o m p l e x . de délelőtt. agresszivitás. beilleszkedési zavarok: .4. 9 gyerek. d i s z k a l k u l i a 14 g y e r e k ( 1 1 % ) . A t o v á b b i a k b a n a m á s o d i k p o n t b a n lévő magatartás. gyer­ m e k p s z i c h i á t r i a i . Az o s z t á l y o k b a n tanító p e d a g ó g u s o k n a k .EGYÜTTMŰKÖDÉS A TÁRS-SEGÍTŐ SZAKEMBEREKKEL AZ ISKOLÁBAN JELLEMZŐ PROBLÉMÁK ÉS TÜNETCSOPORTOK Az.

ami eltér az iskolai elfoglaltságoktól.e g y e n s ú l y o z ó képesség. Fennáll a veszély. E l s ő s o r b a n a n a p k ö z i s tanítók s z á m á r a volt n e h é z a mun­ ka e z e k k e l a g y e r e k e k k e l . akik az átlagnál aktívabbak. h o l o t t csak 2 . E k k o r r a m á r kialakult az elképzelés. ebből 14-en elfogadták. délutáni szabad foglalkozásokon -. " e l n e v e z é s t a d t a m . mert e z e k k ö z ü l a gyerekek k ö z ü l t ö b b s é g ü k r e előszeretettel rásütik azt a bélyeget. a m e l y b e olyan g y e r e k e k e t kell be­ v o n n i . mint indulatszójelké*'-. M á s r é s z t így a foglalkozások kö­ t e t l e n e b b j e l l e g e t kaptak. N e h e z e n lehetett feladatvégzésre bírni e z e k e t a ffúkat és egy-két leányt is.és k u d a r c t ű r é s . ebéd? k ö z b e n . . A g y e r m e k e k m e g i s m e r é ­ se után minderiki névre szóló m e g h í v ó t kapott a csoportba. p r o b l é m a m e g o l d á s .nem tudják irányítani. A m o z g á s k o o r d i n á c i ó j á n a k A fenti célkitűzésből kiindulva a viselkedésnek e g y é b összetevőire is fejlesztő hatással v a n n a k a foglalkozások: . sikerült körüljárni a p r o b l é m á t . Illetve e n n e k a c s o p o r t n a k az elindítása j e l e n t e t t e azt. h o g y a n e k i k ' adekvát f o r m á b a n " . vissza­ h ú z ó d ó . így a c s o p o r t ri*p> n e g y e d i k e s s e l . ahol az iskólán belül. . Elsősor­ ban a m o z g á s o s j á t é k o k a t felhasználva.a test koordinációja. K .? labilitását is. az agresszív m e g n y i l v á n u l á s . de a délelőtti tanítási időn kívül megfelelő ellátást k a p n a k . hogy ezekből a g y e r e k e k b ő l egy csoportot fogok alakítani. (Egyéb-^ k é n t á l t a l á n o s í t h a t ó a n j e l e n t h e t i a „Csoportos Aktivitás Klub"-ot is. és t a n u l m á n y o z t a m a nevelési t a n á c s a d ó s (akii nek volt) korábbi anyagokat.j. de szociális helyzetük miatt k ö n n y e n s o d r ó d ó a k . céltalan m o z g á s a i k a t . . érzelmi.szabály tudat alakítása. Az „ A k t i v i t á s " szócska azért került az e l n e v e z é s b e .siker.konfliktuskezelés. aki egy tapasztalt p e d a g ó g u s . a másÖj^ pedig k ó r h á z b a került i d ő k ö z b e n . m e r t ez az a i t e v é k e n y s é g i forma. ö n s z a b á l y o z á s ( m o z g á s . . A . szinte két-három hetente cserélődtek. hogy hozzájárulnak a g y e r m e k ü k ­ kel való foglalkozáshoz.mint isko­ l a p s z i c h o l ó g u s . ezért n e m tudta vállalni a részvételt. ciót folytattam a g y e r m e k e k alsós osztálytanítóival. Ezen felüli m e g f i g y e l t e m a g y e r e k e k e t k ü l ö n b ö z ő h e l y z e t e k b e n . Az az igye­ kezetük. K o n z u l t á l t a m az / i d ő k ö z b e n stabilnak t ű n ő új n a p k ö z i s nevelővel. . s z ü n e t e k b e n . amely elsősorban m o z g á s o s j á t é k o k . ha* A foglalkozás elvi alapjai M i n d e n e k e l ő t t m e g kell különböztetni a valódi hiperaktív g y e r m e k e k e t az e g é s z s é g e s aktivitásúaktól. m o t o p e d a g ó g i a i . feszültség~a~t c s o p o r t b a n .e g y ü t t m ű k ö d ő és v e r s e n g ő viselkedés tanulása.k o n t r o l l f o l y a m a t o k . akikkel az iskolában a l e g t ö b b p r o b l é m á j u k és n e h é z s é g ü k volt a n e v e l ő k n e k j ^ d a g ó g u s o k n a k . sok volt a konfliktus. ha valaki mejf'GT kérdezi tőlük. mert egyrészt n e m k ö t e l e z ő jelleggel kellett a g y e r e k e k n e k részt venni. in: Varga. de n á l u n k az iskola ^ n e v e szerepel az első szóban. Konzultá. Egy fiú nem volt n a p k ö z i s . A c s o p o r t m e g s z e r v e z é s e k o r a n e g y e d i k és ötödik osztályos fiúkból 16-nak ajánlottajfí ezt a foglalkozást. indulati). h o g y járjon a foglalkozásra. K . E z e k a g y e r e k e k v a l a m e n n y i e n a h á t r á n y o s helyzetű. sokat merítve a testnevelési játékok (Földi. h o g y „végi­ re v a l a m i t ö r t é n i k a s ú l y o s m a g a t a r t á s z a v a r o s g y e r e k e k k e l . elsősorban m o z g á s o s j á t é k o k ra épülő c s o p o r t hiperaktív és m a g a t a r t á s z a v a r o s g y e r m e k e k részére. A m o z g á s a legközvetlenebbül hat a g y e r m e k szo­ Csoportalakítás I J cializációs f o l y a m a t a i r a is. Célkitűzés A csoport l é n y e g é b e n egy m o z g á s t e r á p i á s .tanítási ó r á n . hogy e z e k n e k a g y e r e k e k n e k a m o z g á s a m i n d i g ugyan- 274 -275 . A labda a kapcsolat. kitartóak és ügyesek.s z e n z o r o s integráció javulása. rendszerint k u d a r c b a fullad ( K i p h a r d .lehetőleg egy olyan c s o p o r t o s foglalkozási formát nyújtsak. szakvéleményeket.í nulóik viselkedési j e l l e m z ő i r ő l . Ezzel s z e m b e n a hiperaktívak m o z g á s á n a k k é n y s z e r e s j e l l e g e van.pezi a p r o b l é m á s viselkedésű g y e r m e k e k n a g y o n gyakori válaszreakcióját. A foglalkozások középpontjában a m o z g á s és a j á t é k áll. valamint a szülőket is tájékoz­ tattam a c s o p o r t indulásáról.b á r m e n n y i r e is szeretnék . v a l a m i n t vészélyeztetett k a t e g ó r i á b a t a r t o z n a k . Fő célja: a m o z g á s o s játékok és a m o z g á s koordinációjának fejlesztésén keresztül rendezni. k é p e s s é g e i r ő l . . és aláírásukkal igazolták. 1993) körébők ezen belül központi szerepet kapnak a labdás j á t é k o k . -agressziószabályozás. a n y u g t a l a n s á g . szabályozni e z e k n e k a g y e r m e k e k n e k a viselkedését. hogy megfeleljenek az elvárásoknak. A c s o p o r t n a k m á r a m e g h i r d e t é s k o r # | „ C S . Azért kapta a „ K l u b " nevet. . és t ö b b n y i r e a k ö r ü l m é n y e i k miatt a N e v e l é s i T a n á c s a d ó b a n s e m lehetett a terápiájukat e l k e z d e n i .a l k a l m a z k o d ó k é p e s s é g növelése. A m i k o r a g y e r m e k e k ötödik osztályosok lettek. \ . A n n á l is i n k á b b . h o g y miért csináltad ezt vagy azt. Kifejezi ezen g y e r e k e k é r z e l m i .s z ü n e t e k b e n s e m b í r n a k velük. p o n t r a való tekintettel a szülők n e m j á r u l t a k hozzá. m o z a i k s z ó egybeolvasva. elevenek. hogy e z e k n e k a g y e r e k e k n e k . E k k o r f o g a l m a z ó d o t t m e g az igény. Volt közöttük egy-két k i m o n d o t t a n s z o r o n g ó . vagy n e m . amit vagy elfogadtak. célratö­ rők. é s n y o l c ö t ö d i k e s s e l alakult m e g . és m o n d t a k fel m é g a p r ó ­ b a i d ő b e n . családi k ö r ü l m é n y e i r ő l .3 valódi hiperaktív volt k ö z ö t t ü k . hogy „ h i p e r a k t í y " . a v e r e k e d é s . ami itt a C s e r k e s z Aktivitás K l u b rövidítést takarja. ü g y e s g y e r e k e k ) . p s z i c h o m o t o r o s fejlesztési jellegű v i s e l k e d é s r e n d e z ő csoport lesz. a k o m ­ m u n i k á c i ó (interakciók) szimbolikus jelentését is m a g á b a n h o r d o z ó e s z k ö z . és n é h á n y a n egészséges aktivitásúak (jó mozgáskoor­ dinációjú. M i n d e z e n készségek fejlesztésére nagyszerűen a l k a l m a z h a t ó a j á t é k t e v é k e n y s é g . ö r ö m ü k e t lelik a m o z g á s b a n . 1983). T e h á t a m o z g á s s z a b o l y o z á s o n keresztül az ö n s z a b á l y o z á s megfelelő'szintjére szeretném ezeket a m a g a t a r t á s p r o b l é m á s g y e r m e k e k e t eljuttatni.) A C S . indulati. aki h a s z n o s i n f o r m á c i ó k a t adtak a ta-. n é h á n y a n igen agresszívak.• ra é p ü l ő . " " < n e m m e g h í v á s t kaptak. A . és úgy tűnik. és a délutánijdffiji. M i n d e n m o z g á s feletti kontroll indirekt személyiségfejlesztést is jelent.

ahol r e l a x á c i ó s é s l é g z ő g y a k o r l a t o k f e l h a s z n á l á s a k ö z b e n történik a z a z n a p i t ö r t é n é s e k ö s s z e g z é s e . labda. egyedi sajátosságok m i a t t . miszerint: . Az i m p u l z i v i t á s legyőzése. m o z g á s h á z t a r t á s u k g a z d a s á g t a l a n . orvos és p s z i c h o l ó g u s egyaránt.n e m tudják m e g a d n i m a g u k n a k a cselekvéshez. amiért m o z g á s k é s z t e t é s e i k e t n e m tudják ellenőrizni.) szerint az ilyen g y e r m e k e k feltűnő v i s e l k e d é s e olyan vészjel.. könnyítés_ az erős szubkortikális ingereknek való kiszolgáltatottságVlól. iskolában n e m c s a k a v o n z á s k ö r z e t b e tartozó családok g y e r m e k e i járnak. az ak­ t u á l i s é r z e l m i és fizikai állapotukat.. El kell kerülni az ingerszegény helyzeteket. N e m e g é s z e n e g y teljes tanév alatt .primitív. kreati­ vitást igényel a s z a k e m b e r e k t ő l . a m e l y r e szüksége van a g y e r e k n e k ahhoz.h i á n y o z n a k a g o n d o l k o d á s és a cselekvés közötti szünetek. kötelek. de a fo­ lyamat elején az előbbi d o m i n á l a foglakozásokon.keresztül próbálta érzékeltetni a t ö b b s z ö r ö s e n h á t r á n y o s helyze­ tű tanulók fejlesztési lehetőségeit. A ren n e m kívülről kell a hiperaktív g y e r m e k e k r e rákényszeríteni.óriás. Ezek a tanulási és/vagy magatartási. 6. Néhán. az elsőben az általam (csoportvezető által) megajánlott és hozott játékok és g y a k o r l a t o k . E g y s z e r r e ne nyújtsunk túl sok ingert. Az iskola j e l e n t ő s szerepet vállal a településen 276 277 . illetve a. N e m létezik m i n d e n g y e r e k n é l e g y f o r m á n a l k a l m a z h a t ó prograr^ m é g i s g o n d o s a n m e g kell tervezni. A foglalkozásoknak állandó rituáléi vannak. a m i k n e m történik s e m m i . igazítani. így lassan m e g t a l á l h a t ó lesz a g y e r m e ­ kekben az a . rohanni.jutottunk ebbe a fázisba.úgy lefutó . akik között m e g t a l á l h a t ó m o z g á s s z a k e m b e r . 5.s a b l o n o k b a n r e k e d m e g .szakasz ele­ meiből kevert jelleggel. túl h a n g o s a n ) .1 8 foglalkozáson. Ebben a részben k í n á l o m meg a c s o p o r t o t egy ú g y n e ­ vezett „ h í v ó i n g e r r e l " . Strukturálni kell a helyzeteket. 10-15 perc.6 0 perc) kél m o z g á s b l o k k b ó l áll. a m i h e z lehetőleg m i n d i g ugyan­ az a hely áll r e n d e l k e z é s r e : e g y m á s üdvözlése. . A m e g e n g e d é s és a szabályozás e g y e n s ú l y á r a kell t ö r e k e d n i . a m e l y b e n a k ö r n y e z e l nem értette az ő jelzéseiket. E l m o n d h a t ó . h a n e m az adott település más iskoláiban m á r k ü l ö n b ö z ő okok­ ból iskolai kudarcot elszenvedett g y e r e k e k is. vadulni. a rendre való k é p e s s é g h e z lülről kell felnőniük.személyiségfejlődési lemaradások az esetek nagy részében társulnak szociálisan h á t r á n y o s helyzettel. hogy a g y e r m e k életében m i l y e n félreértések v a n n i . n e m vkel 1 k i p r o v o k á l n i u k . n a g y o n energiaigé­ nyes. Az odafigyelést ajándékba kapják a gyerekek. értékelés stb.) lehetnek. Ezek különféle e s z k ö z ö k (pl. . szalagok stb. g u m i . 2. spontán jellegű rész. Ebben az. és a többi. A k o n c e n t r á c i ó j a v í t á s a csukott s z e m m e l . beil­ leszkedési p r o b l é m á k . pad.1. és az adott g y e r m e k n é l fennálló za varok j e l l e g é h e z k r . hogy m e g t a r t s a intrapszichés e g y e n s ' lyát.teljes gázzal az e l l a z u l á s b a " jut­ hatnak. rosszul tervezve csinál. egy vagy t ö b b . cselekvéseket végeznek. . Ez biztonságot és t á m p o n t o t ad á g y e r m e k e k számára.motor. M i n d e z t á t g o n d o l v a n é z z ü k m e g a z általam vezetett p r o g r a m foglakozásain felépítését! \ A g y a k o r l a t o m b a n ez a hat szakasz időnként ö s s z e m o s ó d o t t . zsámoly. ezért a térben világos tá j é k o z ó d á s i p o n t o k a t kell kijelölni s z á m u k r a . A foglalkozások szerkezete ÖSSZEGZÉS A p r o g r a m m a l i g y e k e z t e m az alábbi Kiphard-féle szakaszokat követni.k o r á b b a n keilett volna elkezdeni ezekkel a gyerekekkel az ilyen jellegű foglalkozásokat . egy szabad. foci. és gyakran egy foglakozás­ ba több szakasz e l e m e is bekerült. az olyan várakozási helyzeteket. heti egyszer 6 0 . de rendszercsen használunk gyakorlatokat. Ez utóbbi jelei. Ezeken a p s z i e h o m o t o r o s f o g l a l k o z á s o k o n újra m e g lehel élni azt a zavart d i a l ó g u s t . ne adjunk túl sok e s z k ö z t ! 3. r u g a l m a s s á g o t . m ó d s z e r t a n i alapelvet a z o n b a n m i n d e n k é p p e n be kell tartani a hiperaktív g y e r e k e k n é l : 1. amit nem lehetett k i k a p c s o l n i " . kendők. M o z g á s t a p a s z t a l a t u k a térről (a kis és nagy terekről is) szegényes. tenisz. és . 4. A hiperaktív g y e r m e k e k k e l való foglalkozás nagyfokú empátiát.9 0 perc . míg a m á s o d i k b a n a gyerekek által hozott vagy választott játékok k a p n a k helyet. és e h h e z idő kell! A fenti j e l l e g z e t e s s é g e k e t és m e g f o n t o l á s o k a t i g y e k e z t e m figyelembe venni a saját c p o r t o m e s e t é b e n is. tollaslabdaütők és labdák. 2. 1983). . K e r ü l e n d ő k a k o r l á t o z ó és szigorú r e n d e l k e z é s e k e t t a r t a l m a z ó h e l y z e t e k . A vizuális figyelem fejlesztése. m e g m u t a t j á k m a g u k a t a c s o p o r t v e z e t ő n e k és a társaknak. m e g b e s z é l é s és é r t é k e l é s ( 1 0 . h o g y : . N e m b o l d o g u l n a k m á s k é p p . Az első rész kb. Ez a t a n u l m á n y egy általános iskolában folvó iskolapszichológiai m u n k a tapasztalatain korántsem teljes igényű . Az életkor és az. hogy m á r n e m é r e z n e k b ű n t u d a t o t . 3. Ideális esetben olyan segítő-team d o l g o z i k a gyerekek­ kel. 4. G y a k o r l a t i l a g azt hiszik. Itt a gyerekek birtokba veszik a teret. a t á j é k o z ó d á s h o z s z ü k s é g e s időt. és spontán m o z g á s o k a t . amit az elején készítek ki a t e r e m b e n . p i n g p o n g -.1 5 perc). A m e g e n g e d é s . kosár. szabad másnak lenni. az adás időszaka. A h a r m a d i k rész a m e g n y u g v á s . a r c h a i k u s .i n g e r é h s é g ü k k e l m e g m u t a t j á k fiziológiai és pszichológiai szükségleteiket.g y a k r a n m á r rövid m o z g á s után izzad. a j á t é k közben felmerülő p r o b l é m á k meg­ beszélése.m i n d e n t mériéktelenül (túl gyorsan. Az ö n f e g y e l e m j a v í t á s a sportos t e v é k e n y s é g g e l .a c s o p o r t o m ­ mal ö s s z e s s é g é b e n a második szakasz végérc ertünk a fejlődésben. ami szerint a hiperaktív g y e r e k e k m o z g á s z a v a r á n a k hátterében a környezettel történő kom-í m u n i k á c i ó zavara van (in: Varga. nyüzsgéseiket. A csoport foglalkozásainak három jól elkülöníthető szerkezeti e g y s é g e van. A m o z g á s f é k e z é s é n e k és irányításának fejlesztése. A „vészjel" kifejezés arra utal. Vesztibuláris .m o t o r o s aktivitások. de a c s o p o r t v e z e t ő s z á m á r a itt adódik a lehetőség megfigyelni a g y e r m e k e k viselkedését. J. Itt lehet h a n g o s k o d n i . hogy még n e m k e z d ő d ö l t m e g a foglalkozás. A m á s o d i k rész ( 5 0 . hogy a g y e r m e k e k személyiségfejlődése előtl új lehetőség nyílik azáltal. E g y m á s i k felfogás (Schindler.

és óvodapszichológia területéről. Tanulmányok. zene iránti fogé­ konyság. Az itt folyó iskolapszichológiai tevékeny­ ségről is s z á m o t ad a t a n u l m á n y . -jí. a Nevelési T a n á c s a d ó képviselője.P r i m e r tünetek. fi FÖLDI RITA ( 1 9 9 3 ) : Testnevelési játékok a tanulási zavarok prevenciójában és korrekciójában. Budapest. BTL. ül. Az iskolapszichológus szerepe is m e g n ő t t egy olyan m ű k ö d é s i rendszerben. az érdeklődés beszűkülése.I. hogy növeljük a társadalmi mobilitási esélyüket. ambivalencia. Volán Humán Oktatási és Szolgáltató R t . A megfelelő belső kapcsolattartáson túl a segítő i n t é z m é n y e k k e l való jó H k a p c s o l a t n a k is nagy a j e l e n t ő s é g e (pl.végzett fejlesztő m u n k á n a k a leírását. lskolapszi< holó* •• gia. a társadalomtól. RANSCUHURG JENŐ: ( 1 9 9 8 ) : Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. Ernst J. az ö nműv e lé stől. In: NAGY SÁNDOR jegyzete (kézirat). viselkedésben pl. i s k o l a p s z i c h o l ó g u s által . . n e m közlő jelleg. VARGA IZABELLA ( 1 9 8 3 ) . ürítés.beilleszkedési nehézségek. a p e d a g ó g u s o k és segítő s z a k e m b e ­ rek felelőssége közös. . Psiichológia . alvás terüle­ tén is. v In: KÓSANÍ. epidermiskontaktus egyszemélyes kapcsolatban. iskola. a személy mint tárgy használata. ..YNF. Tankönyvkiadó. Nevelési T a n á c s a d ó k . kérdésre > nem válaszol.a k ü l ö n b ö z ő segítő s z a k m á k képviselői: iskolapszichológus. KLTE Pszichológia Intézet. új szavak alkotása. változatos m ó d s z e r e k tanulásával.): Iskolai mentálhigiéné.erk. SZEGAL. ÜLTE. rep­ deső m o z d u l a t o k ) .élő r o m a családok g y e r m e k e i n e k felzárkóztatásában. m e l y e k szinte m i n d i g jelen vannak: S z e m k o n t a k t u s hiánya. oktatásában é s nevelésében ( a z i s k o la tanulóinak mintegy fele cigány) is. W. B.az. egyfajta „ h á t r á n y k i e g y e n l í t ő " szerepet tölt be. In: KEZDI BALÁZS (szerk. Auto-agresszió. m e l y e k jelen lehetnek és az autizmusból k ö v e t k e z n e k : K é n y s z e r e k (beszédben. ami szükséges­ fontos szerepel k a p n a k . Abban tehát az oktatási és segítő intézmények. Szt'HAY PÉTER ( 1 9 9 9 ) : A magyarországi cigányok kultúrája: etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája. Módszertani Tükör. hogy egy adott speciális p r o b l é m a m e g o l d á s á r a milyen sokféle hatékony m ó d s z e r létezik. Pécs. ám fejleszthető há trá nyos helyzetű gyer. Zavart az érzékelés. azt. A fej­ lesztő p e d a g ó g u s n a k m i n d i g rugalmasan. szagolgatás. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 2 ) : Kudarc nélkül az iskolában (óvodai fejlesztő program a tanulási zavarok £ megelőzésére). Igen nehéz feladat hárul az iskola vezetésére és pedagógusaira. 278 279 . nevetés. Budapest. Budapest.PORT. Budapest. a logikai funkciók. Budapest. félelem. Akadémiai Kiadó. Előadások'V a fejlesztő pedagógia. k é n y s z e r e s p ö c ö g t e t é s . a boldogoskodás jelenléte (belső izgalom. ahol az iskolapszichológus pl. M o z g á s á b ó l elvész a h a r m ó n i a . Pedagógiai Szakszolgálat. Budapest. de nem utolsó sorban a g y e r m e k teljes elfogadásával. észlelés.„ v GYÖRGY JLLIA ( 1 9 6 1 ) : A nehezen nevelhető gyermek. . és g o n d a n e g a t i v i z m u s . pl. Ezért a g y e r m e k e k fejlesztésében-' iá í r á s o m célja. Gyermekjóléti Szolgálatok stb. Alex Typo Kiadó. h o g y a n sikerül ezeknek a g y e r m e k e k n e k a személyiségfejlesztését és szocializációját m e g t á m o g a t n i . Kiphard és Jiirgen Schindler gondolatai a hiperaktív gyermekek pszichome*toros terápiájáról. • .: kérdezési kényszer. -% BAGÓT .) (2001): Kőbányai Nevelési Tanácsadó. részletezve a hiperaktív és m a g a t a r t á s z a v a r o s g y e r m e ­ kekkel . P r o b l é m a lehet az evés. Bicske. gyermckpszicholerápia.állandó kon­ zultációkkal és végül. Budapest.Nevelőknek. Medicina Kiadó. PORKOLÁISNÉ BALOGH KATÁI IN ( 1 9 8 5 ) : Tanulási zavarok korai felismerése komplex szűrővizsgálatok alapjait.Speciális tünetek. szorongás. önszórakoztatás.S z e k u n d e r tünetek. Etnopszichológia (Előadás sorozat). kontaktuskép­ telenség. Pro Pannónia Kiadó Alapítvány. sz. m e l y e k mindig j e l e n vannak: IRODALOM AL. SZILÁGYI VERA ( 1 9 9 8 ) : A Nevelési Tanácsadó szerepe az iskola szocializációs feladatainak megvalósulásában. Nemzeti Tankönyvkiadó.Mint jelzőket e m l í t e m a bizarrériát és az öntörvényűséget. annak é r d e k é b e n . G. fejlesztő p e d a g ó g u s o k és a gyermek­ védelmi felelős.. logopédus. dapest. Osiris Kiadó. Néhány gondola! az autista gyermek jellemző sajátosságairól: . h o g y b e m u t a s s a m a fejlesztő p e d a g ó g u s m u n k á j á n a k kihívásait. ORMAI VERA. ( 1 9 5 4 ) : Az előítélet. Magánkiadás. m e k e k ne idegenedjenek el a kultúrától. Tehát az utóbbi évek során ez az iskola a településen.% ok. miközben s z e m e sarkából néz).és nekik is megfelelően kell kooperálniuk . ( I 9 9 S ) : A tanulás öröm is lehet Delacato módszere alapján. a beszéd. Pszichológiai Közlemények. FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁS AUTISTA GYERMEKKEL GOSZTONYI JUDIT sé teszi a segítő s z a k e m b e r e k k e l való e g y ü t t m ű k ö d é s t ..l: Szocializációs zavarok . N e m sürgethető. 4 KULCSÁR MIIIÁI. 4 J> Az odafordulás hiánya.: echolalia. forgatás). .. inadekvát sírás. m o z g á s b a n . Pano­ ráma. hogy a n e m túl tehetséges. emocionalitás hiánya. ( 1 9 9 6 ) : Alkalmazott szociálpszichológia. Budapest. nyitottan kell hozzáállnia egy g y e r m e k teljesít­ ménybeli e l m a r a d á s á n a k m e g o l d á s á h o z . Ml'NNICH IVÁN (sz. Debrecen.'. az azonos­ s á g h o z v a l ó túlfokozott r a g a s z k o d á s . az okulodigitális-szindróma (mutató ujjával n y o m á s t gyakorol a szem­ golyójára. ^ .? FODORNÉ FÖLDI RITA 1 1 9 9 8 ) : Hiperaktivitás és tanulási zavarok.\( TAMÁS és munkatársul (szerk. 2 4 . N e m k ö z ö m b ö s .).

ő ismeri legjobban azt az ösvényt. kialakulatlan ceru­ zafogás j e l l e m z i . Jól olvasott. Édesanyjával tanulja a házi feladatokat otthon.f e j l e t l e n s é g é n e k és alaki diszgráfiáj á n a k r e e d u k á c i ó j á h o z k é r t e m segítséget. ugrásnál j á r á s o k n á l keze görcsben. S z e m k o n t a k t u s t n e m vesz fel. akusztikus ritmust g y ö n y ö r ű e n u t á n o z . bal-jobb irányt téveszti. és k e z d e t t Forrai Katalin k ó r u s á b a j á r n i 3 éven át. E k k o r került az ó v o d a kiscsoportjába. Osztálytársai elfogadták T o m i t . T o m i n y u g o d t c s e c s e m ő volt. E z e n k í v ü l f i n o m m o t o r i k á t (jobb kézzel).10 kg súllyal. tér. adatok A l a p o z ó terápia vizsgálata: görnyedt tartású. H ó n a p o k i g természetesen csak kevés gyakorlatot. a K ő b á n y a i N e v e l é s i Ta­ nácsadóban. M i n d ­ két szülő testvérénél súlyos p s z i c h é s zavar áll fenn. petyhüdt izmú kisfiú. Rajzai m i k r o s z k o p i k u s a k vottak. S z ó u t á n m o n d á s a tökéletes. T a m á s k é z d o m i n a n c i á j á n a k ki­ Anamnesztikus T a m á s n o r m á l i s terhességből. fokozatosan egyre többet és h o s s z a b b ideig. Az é d e s a n y a abszolút p a r t n e r e m m u n k á m során. f i n o m m o t o r i k a . Ujabb o r v o s h o z m e n t e k . h o s s z a b b .és síkbeli tájékozódást. általános tájékozottsága megfelelő. hiszen Vizsgálati eredményeim ő ismeri legjobban g y e r m e k é t . T a m á s t édesanyja 3 évesen vitte először orvoshoz. aki n e u r o l ó g i a i l a g r e n d b e n találta a g y e r m e k e t . A b s z o l ú t hallása és s z é p ének­ hangja 1 éves korától feltűnt. tanácsot. hiszen én heti 2 x 2 órában foglalkoztam T o m i v a l . A z ó t a é v e n t e j á r n a k vissza kontrollvizsgálatra. f i n o m m o t o r i k a . Rajzőrán papfrt é p k e d é s b ő l készít képeket. Ta­ m á s ugyanis m i n d k é t kezét egyformán használta. számolást fejlesztő gyakorlatokat állítottam ö s s z e ne­ ki. n ő v é r e 11 évvel. G u r u l á s i c s í p ő b ő l indít. de a k k o r a kisfiú a j o b b kezét „ s z e r e t t e " volna i n k á b b használni az íráshoz.r ö v i d e b b ideig. 6-7 é v e s k o r á b a n j ö t t rá. 1996 áprilisában vizsgálatot k é r t e m Dr. ahol a d i a g n ó z i s a u t i z m u s . E g y e n s ú l y g y a k o r l a t o k sikertelenek. de „ e l t ű r i " a testi érintést. Abramásolását p o n t a t l a n s á g . o s z t á l y á b a járt. 280 281 . Testsémája kialakult. édesanyja iskolába kerülése előtt diszlexia-prevenciós prog­ r a m o t végzett vele. pl. és a m a t e m a t i k a tanulása is g o n d o t okozott s z á m á r a . ezután k a p c s o l ó d t a m be a m u n k á b a helyette.s z i n d r ó m a (pervazív fejlődési zavar) volt. tudott biz­ tonsággal j á r n i . A f o g l a l k o z á s o k o n 1 h ó n a p i g hospitált. 1995 o k t ó b e r é b e n n o r m á l általános iskola kislétszámú 3. síkban kirakós reprodukció szintén nem sikerült. vizuális és m o z g á s o s e m l é ­ kezetet. Eleinte n e m beszélt velem. Báty­ j á v a l „ ö s s z e m o s t a " m a g á t . k ü l ö n ö s tekintettel a k ö v e t k e z ő t e r ü l e t e k r e : e g y e n s ú l y t .e l ő k é s z í t ő . bal láb. és p s z i c h o l ó g u s h o z irányította őket. bátyja 2 évvel i d ő s e b b nála. F á j d a l o m é r z e t e hiányzott. szilárd ételt 2 év 6 h ó n a p o s koráig n e m vett a szájába. és n a g y m o z g á s . Fejlesztő p r o g r a m o t kaptak. Fejlesztő p e d a g ó g u s 3 éven keresztül finommotorika-fejlesztést végzett T o m i v a l . ahol 5 évig p á r h u z a m o s a n foglalko­ zott p s z i c h o l ó g u s é s l o g o p é d u s T a m á s s a l . A fejlesztő munka folyamata Az i n s t r u k c i ó k n a k m e g f e l e l ő e n k e z d t e m a f o g l a l k o z á s o k t e r v e z é s é b e . m a t e m a t i k a órán s z á m o l ó g é p e t használhat. Spontán b e s z é d e m o t y o g ó . ami T a m á s h o z vezet. m o z g á s . Az é d e s a n y á n a k h o m e . F ü g g e t l e n í t e t t u j j m o z g á s a kialakulatlan. K e d v e n c j á t é k a k i s g y e r m e k k o r á b a n egy kisautó volt. további 2 órát otthon kellett gya­ korolniuk. k é z d o m i n a n ­ ciája kialakulatlan. Vizuális r i t m u s utánzása g y e n g e . kicsit l u s t a " m o n d a t t a l . 4 éves kora után k e z d e t t el beszélni. Kezdet­ től fogva evési p r o b l é m á i voltak. Az e g y e n s ú l y g y a k o r l a t o k n á l az Ayres-terápia e s z k ö z e i t hasz- T a m á s m e g i s m e r k e d é s ü n k k o r . Szinte m i n d e n feladatnál segítettem őt. a z u t ó b b i s z a k e m b e r speciális a u t i s t a nyelvi p r o g r a m o t a l k a l m a z o t t . S z e m é t akaratlagosan kezdettől n e m tudta m o z g a t n i . Instrukcióimat nem érti: pl. K e z d e t b e n T a m á s h a m a r elfáradt. síkban és térben tájékozódást fejlesztő g y a k o r l a t o k . Szülei tanárok. általam m o z g o t t .f e j l e s z t é s t j a v a s o l t . hogy ez m é g v á l t o z h a t . hátrafelé nem. ö n á l l ó a n öltözni. Kézírása olvashatatlan volt. E g y év m ú l v a m á s i k orvost kerestek fel. ilyenkor egy füles labdán ugrabugrált körbe-körbe a t e r e m b e n . Az orvos m e g n y u g ­ tatta a „majd utoléri magát. h o g y ő k k ü l ö n s z e m é l y e k . álta­ lános fejlesztés. A rjoktornő T o m i d i a g n ó z i s á t m e g e r ő ­ sítette. E z u t á n kerültek a kerületi N e v e l é s i T a n á c s a d ó b a . azt is rövid ideig sikerüli v é g e z n ü n k . 50 cm hosszal. egyrészt a nagymozgás-fejlesztéssel k a p c s o ­ latban. a m i n e k k e r e k e i t h o s s z a n p ö r g e t t e . azzal a kitétellel. V e r b á l i s és vizuális e m l é k e z e t e e l m a r a d kora átlagától. Előírta m é g a j o b b kéz d o m i n a n c i á j á n a k fejlesztését. nyitott méhszáj miatti indított szüléssel j ö t t világra 3. dallamot. S z e m é t a t á j é k o z ó d á s i vizsgálatnál n e m tudja c s u k v a tartani. K é s ő b b b ő v í t e t t e m r u g a l m a s s á g . így e n n e k e r e d m é ­ nye nem é r t é k e l h e t ő adat. rengeteget tanulok tőle azóta is. Indiánszökdelése a z o n o s oldali. m o z g á s ü g y e t l e n s é g . aki a B G G Y T F Pedagógiai S z a k s z o l g á l t a t ó és S z a k m a i Szolgál­ tató K ö z p o n t b a küldte őket. amit az é d e s a n y a két évig végzett: fájdalomérzet kialakítása. Térben. szobatisztaság. egyensúly. érezve a p r o b l é m á t . a m i t isko­ latársai írnak fel egy füzetbe. P r o b l é m a m e g o l d ó k é p e s s é g e j ó . Az ő j a v a s l a t u k r a kerültek az A u t i z m u s K u t a t ó c s o p o r t h o z . ajtaját nyitotta-csukta ó r á k i g . Intézményes vizsgálatok a l a k í t á s á h o z . segítették. D o m i n a n c i a : bal szem. felvezető gya­ korlatokkal is t r é n i n g ü n k e t .ELŐZMÉNY Az intelligenciavizsgálat n e m a reális teljesítményt méri T a m á s n á l . g y e n g e n y o m a t é k .t r a i n i n g f e l a d a t o k a t állítottam össze. bizonytalan vonalvezetés. Fejlődéstani n a g y m o z g á s o k a t g y a k o r o l t u n k . verbális. s z ó k i n c s e . r u g a l m a s s á g o t . lett szobatiszta. fátyolos hangú. „ E m e l d fel a k e z e d e t ! " M á ­ szásnál n e m keresztez. m o z g á s r e p r o d u k c i ó térben sikerte­ len. írásból felmentése van. Előre tud sétálni. M a r t o n Évától. T o m i g y a k r a n csak passzívan. csak az édesanyján keresztül. Az irányított lépéseknél n e m e m l é k s z i k az instruk­ ciómra.

R e m é l e m . másrészt a logikai g o n d o l k o d á s t fej­ lesztették. E k ö z b e n rengeteget t a n u l t a m T a m á s t ó l . H o s s z a n -dőztünk a h á l ó n á l . ha n a g y o n s z o r o n g : pl. így m á r c s o p o r t k é n t mű­ k ö d t ü n k tovább. A j á t é k o k egyrészt a tájékozódást. szerialitás. Ezért én n e m válaszolok e z e k r e . Budapest. időészlelés. R . Sokkal teherbíróbb. R e n d s z e r e s e n részt vesz m á r az iskolai musical e l ő a d á s o k o n . 1998 m á r c i u s á b a n az újabb kontrollvizsgálat e r e d m é n y e azt mutatta. majd beszélgetett is velük az önbi-. TÓTH GÁBOR. t o l l b a m o n d á s r a gépelt is a szöveg­ szerkesztő p r o g r a m b a n ! Ezentúl m i n d e n órába szervesen beépítettem a s z á m í t ó g é p használatát. eldöntötte. hogy további fej­ lődés ettől a terápiától már n e m várható. Fejlődést tapasztalt T o m i n á l . ismerőse is volt itt. a m e l y csak rá j e l l e m z ő és s z e m é l y r e szabott. szerette a Dyslex p r o g r a m c s a l á d o t is. Alapozó Terápia Alapítvány. KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 9 ) : Alapozó Terápia. hogy egy-egy érde­ kesebb feladatot. Jazító-fegyelmező és keresztcsator­ n a . A foglalkozások végén. értetlenséggel reagált a hely-' zetekre. hintákat. Ezenkívül igyekeztem további olyan technikára buk­ kanni. folyamatosan klinikai szakpszichológus mint szupervízor se­ gítségét v e s z e m igénybe. mivel osztálytársai csúfolni kezd­ ték. hiszen eddig s o h a n e m volt s ü r g e t h e t ő . W e 6m e k l A t 6 l j e S r e g r e s i ó id Jelen állapot 1999 s z e p t e m b e r é t ő l a tavalyi célokat tűztem ki. E s z e m b e j u t o t t a s z á m í t ó g é p ! N a g y sikere volt! T a m á s végre izgult. térben és síkban T o m i tájékozódása rengeteget fejlődött. már be t u d t a m iktatni emlékezet. betegségek. hiszen ő itt m á r „otthon é r e z t e " magát. Az é d e s a n y a kez­ d e m é n y e z é s é r e jelenleg speciális diéta kipróbálása van folyamatban. nonverbális e s z k ö z ö k által. Az é d e s a n y á v a l való e g y ü t t g o n d o l k o d á s során a további lehetőségekkel k a p c s o l a t b a n felmerült a hidroterápia.g y a k o r l a t o k a t j a v a s o l t . finommotorika. valamint további „ h e l y z e t g y a k o r l a t o k " . no*' r u " " " . T á b o r b a n volt a nyáron már másodszorra. Az új osztálytársak h a m a r befogadták és m e g s z e r e t t é k őt. 282 283 . lovaglás. időskor. Édesanyja p s z i c h o l ó g u s segítségét kérte nálunk. és infantilisen viselkedik) m á r csak a k k o r j e l e n n e k m e g . vagy rövidre zárással oldottam m e g : „ T u d o d én azért vagyok itt veled. bátyjával. mellyel T a m á s t sztereotip kérdéseiből leginkább ki t u d o m zökkenteni. IRODALOM JANETZKE. zalom m o s o l y á v a l a szája sarkában. heti 1 x 1 órában.J é n sok időt töltött a z ö l e m b e n . h o g y segítsek neked abban is. Ezeket eddig vagy visszakérdezéssel. . iaktál. hiszen ö n m a ­ ga s z á m á r a is e g y r e f á r a s z t ó b b n a k tűntek ezek. Régen a teljesítménnyel kapcsolatban teljesen k ö z ö m b ö s volt. M a r t o n É v á h o z . gördeszkát. T a m á s e k k o r m á r teljesen elfogadott e n g e m . fogyatékosság. kivéve az e m l é k e z e t fejlesztését." Mióta T o m i v a l foglalkozom. mivel n a g y o n jó ü t e m b e n fejlődtek a gyerekek. dicséret vagy i z g a l o m hatására: a m i k o r n a g y o n jól a k a r teljesíteni egy feladatot. hogy k a m a s z o d ó fiával a fel­ m e r ü l ő konfliktusokat j o b b a n tudja m e g o l d a n i . A két fiú a b b a h a g y t a a terápiát. W F I S S MÁRIA ( 1 9 9 4 ) : Autisztikus kórképek diagnosztikája és terápiája Tanszer-tár. de e z e k r e a gyakorlatokra T a m á s k ö z ö m b ö s maradt. hogy elterelődj az á l l a n d ó kérdéseidtől. a b d á t stb. h o s s z a b b időre. Budapest. 1996 o k t ó b e r é b e n T a m á s új osztályba iratkozott be. a g y e r e k e k e t k e z d e t b e n érdeklődve. 1997 áprilisában kontrollvizsgálatra m e n t ü n k Dr. édesanyjától. N a g y o k a t ne­ vetett m i n d e k ö z b e n . N a g y o n sokat k ö s z ö n h e t e k neki. P.és d o m i ­ nanciafejlesztő g y a k o r l a t o k a t is az előírtakon kívül. írni tanul. sok technikát kell kipróbálni a h h o z . geometriából felmentett. hengert. emlékezet. SZÉKELY MARGIT.D É V É N Y I ÉVA. Sőt. halál utáni élet. H. Ez teljesen új tulajdonsága volt s z á m o m r a . Sok m ó d s z e r n e k kell utánajárni. A k é r d é s e i n e k teifiatikája s z o r o n g á s a i t tükrözte: halál. SZERDAHELYI MÁRTON. O r t o p é d vizsgálatot j a v a s o l t a m . nagy . politikai élet. Ezután vizsgálatot és gyakorlattervet k é r t e m egy g y ó g y t o r n á s z t ó l .n á l t a m : hálót. orientáció és finom­ m o t o r i k a fejlesztése volt. he­ lyettük egy kislánnyal d o l g o z t u n k tovább. bal k é z z e l ( ! ) egy kü­ lön tanártól. ráadásul nem is t u d o m rájuk m i n d i g a p o n t o s választ. vagy direkt jól elrontani. j á t é k o t időre m e g tudjon oldani. G y ó g y t o r n á t és p a n t o m i m o t javasolt a d o k t o r n ő . és az e l ő z ő g y a k o r l a t o k o n kívül szemtornát. ( 1 9 9 5 ) : Autizraus (Szenzorikus integráció Pattcrning). Az új osztály z e n e t a g o z a t o s . T a m á s mellé 2 fiú került a terápiába. Hajdúhadház. m é g a kórusból. T a m á s j e l e n l e g 7. Élmény Könyvkiadó. T o m i m o z g á s o s kényszerei (kezeivel röpdös. 1999 januárjától a c é l o m a vizuális észlelés. hogy a k o n k r é t gye­ reknél megtaláljuk a fejleszthetőség útját. hogy további sikerek várnak még ránk. m a g á b a n beszél. osztályos. táncház k i p r ó b á l á s á n a k lehetősége is. végtagszétválasztó. vallás. szavak t a r t a l m á n a k el­ játszása. k ö s z ö n ö m nekik. c s e n d b e n szemlélte. ahol a szak­ orvos lúdtalpbetétet írt fel T o m i n a k . K o n z u l t á l t a m egy p a n t o m i m t e c h n i k á b a n jártas kollé­ ganővel. M A R T O S . a továbbiakban d e c e m b e r végéig az ő instrukciói alapján ha-' ladtunk t o v á b b T a m á s s a l .

A nagy. A t e r h e s s é g e m n e m volt p r o b l é m a m e n t e s . A Fejlesztő Pedagógia: Alapozó terápia című különnyomatában olvastam ezzel kap­ csolatban a k ö v e t k e z ő k e t : „ K ö z t u d o t t . kétes (?). 2. g y ó g y s z e r e s kezelés mellett. nega­ tív. garat és fül v á k u m g é p e s szívásra. F e l v é t e l k o r a doktor­ nő m e g v i z s g á l t a a gyereket. A terhesség to­ vábbi s z a k a s z á b a n k ü l ö n ö s e b b p r o b l é m a nem volt. El­ k e z d ő d ö t t a „rossz é t v á g y ú " gyerek tünete. . d e s z ü l e t e n d ő g y e r m e k é n é l tanulási n e h é z s é g e t o k o z h a t . h o g y mint pici b a b a n a g y o n sokat sírt. M e g k e z d ő d ö t t az újbóli harc a gyerek életéért. A n ő v é r n e k m i n d e z e k e t j e l e z t e m . emiatt g y o m o r s z o n d á s vizsgálatot végeztek a gyereknél a nővérek. o. és n e m k a p megfe­ „Nincs még egy ilyen kor. hogy n e m lett volna szabad tonik üdítőt i n n o m reds/eresen: kinintartalma miatt. Pl. 12. 6-án k ó r h á z b a került fülfájás és t ü d ő g y u l l a d á s gyanúja miatt. hogy agyérelzáródást keresnek).3 0 g r a m m o k a t szopott.M I L E S Z VELED. hogy „furcsán" szuszog.): „ H a a terhesség alatt az asszony vírusfertőzésen esik át. lefejt tejet üvegből ivott. M á s o d i k n a p zöldes-barnás. kétes. értéke miatt nem tartott valószínűnek. 1984. gratulá­ lok kitartásához. végtagjait. ezért mindig volt valaki vele. A szoptatásnál é s z r e v e t t e m . C s o d á l a t o s érzés volt látni fejét.' NEM LESZ'. és ez tart a mai napig is. g y e r m e k e ép. két t e r h e s s é g e m alatt fokozottan jelent­ kezett. d e c e m b e r 10-től 20-ig ismét kórház: o r r m a n d u l a kivétele. Sajnos n a g y o n sokszor volt k i s l á n y u n k n a k középfülgyulladása. (Állandó g y e r m e k o r v o s nem volt ebben a k ó r h á z b a n . és 1982. a m e n o t e s t e r e d m é n y e k igen „ f u r c s á n " alakultak: 1. és minden. vitamint. E s z e m b e jutott. N a g y o n sokat j á r t u n k be a k ó r h á z b a j á r ó b e t e g kezelésre orr. 6. hogy a beszéd elsajátításának k o r s z a k á b a n m i n d e n olyan ártalom. a nagy o r r m a n d u l a ) . ha akkor. s a gyerek súlya 2 6 7 0 g volt. m o h ó n eszik. u l t r a h a n g o s vizsgálatra átvittek egy másik kórházba. C s o d á l a t o s érzés volt k e z e m b e n tartani. . (Ezt a gyereket m i n d e n k é p p akartuk!) H o g y a t e r h e s s é g e m ily rövid szakaszában kislányunk m e n n y i r e sérülhetett. de nem e n g e d t e m . 5. Az anya betegségei a terhes­ ség előtt: Vérképző rendszer betegségei i vérszegénység) c í m m e l o l v a s t a m . egészséges. S p o n t á n szüléssel ezen a n a p o n délelőtt megszületett kislányunk: 2 8 0 0 g r a m m a l . stb. kissé feszes kutacs. véres váladékot ürített. várva a segítséget. Pici b a b á m n a k n a g y o n sokat é n e k e l t e m és beszéltem a terhesség ideje alatt. míg a köldökzsi­ nór ö s s z e k ö t ö t t m i n k e t .) Ettől k e z d v e kislányom csak 2 0 . Montessori) lelően levegőt. 3. csak délelőtt és d é l u t á n viziten. Előzmények N a g y o n vártuk férjemmel első g y e r m e k ü n k m e g s z ü l e t é s é t . figyelmünket sem hívták fel rá. a z saját m a g á n a k n e m o k o z p r o b l é m á t . K ö z b e n az is kiderült. Úgy g o n d o l t u k . a kez­ det kezdetén n e m h a r c o l o k úgy érte. o k t ó b e r 23-án hajnalban ( 3 M . és azt tudják. így 23 napot töltöttem terhességmegtartás miatt k ó r h á z b a n . ahol m e g akarták szakítani a terhességet. M i v e l s z e g é n y g y e r e k e t való­ ban t ö b b s z ö r „ m e g g y ö t ö r t é k " . kétes. és j e l e n ismereteink alapján n e m lehet kizárni kóroki s z e r e p ü k e t . F o g a d o t t o r v o s o m n a k k ö n y ö r ö g ­ tem. S z e r e n c s é r e m á r saját laká­ s u n k b a érkezett. a g y e r m e k tiszta b e s z é d é s z l e l é s é n e k és tanulásának esélyeit is rontja. -VÁRÁS hét végétől tápszert adtunk az é t k e z é s e k h e z a d o k t o r n ő javaslatára. integet az é d e s a n y j á n a k .k o r ) e l m e n t a m a g z a t v í z nagy része. XII.2. és azt m o n d t a : „ L á t o m m i n d e n t feljegyeznek. ami műtét után fél év m ú l v a duplájára nőtt vissza. hogy a g y e r m e k ü k vízfejű?". a m i k o r influenza miatt először antibiotikumot. ami miatt rengeteg gyógy­ szert kapott (több mint tízszer szúrták a j o b b fülét). " E k k o r láttam először g y e r m e k ü n k e t . g e r i n c o s z l o p á t . Mark Selikowitz: Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek (44. a m e l y a gyerek éleshallását rontja (gyakori középfülgyulladások." ÍM. Az ilyen b e t e g s é g e k e t n e m k ö n n y ű felismerni. t e r m é s z e t e s volt.1. és rögtön felsírt. hogy esetleg idegrendszeri sérülés alakulhat ki. amikor a gyermeknek nagyobb szüksége lenne az értelmes segítségre. A második hét után nyerte vissza születési súlyát. sem férjem. E M B E R K E ? ESETISMERTETÉS SZEGHŐNÉ PÓCSA GABRIELLA V é g r e eljött az idő. pozitív. S z o p á s e r ő s s é g e m e g g y e n ­ gült. erre az ál­ talam olvasott k ö n y v e k b e n is csak utalásokat találtam. nyitott k o p o n y a v a r r a t o k miatt tartott neurológiai k o n z í l i u m h y d r o c e p h a l u s t a fejkörfogat n o r m . 4. hogy ez a gyerek nem lett volna. Erről A logopédia vizsgálat című könyv. M á s o d i k LESZ'. hogy az étvágya a sok g y ó g y s z e r miatt n e m javul. V é r z é s miatt k ó r h á z b a k e r ü l t e m . majd m e g akarták lumbálni. " A v é r s z e g é n y s é g g y e r e k k o r o m t ó l végigkísért. influenzás tünetek miatt k a l m o p y r i n t k a p t a m . O k t ó b e r 29-én m e n t ü n k haza. negatív. E k k o r m é g n e m g o n d o l t a m sem én. S z e r e n c s é r e a görbe a n o r m á l értékben haladt. 51 cm testhosszal. 1 h ó n a p o s volt. Az u l t r a h a n g o s vizsgálatot v é g z ő orvos a k ö v e t k e z ő k e t m o n d t a : „ A s s z o n y o m . o." 284 285 . mivel helyben a vizsgálatra n e m volt lehetőség. 9 hetes terhességet állapítottak m e g . ami aka­ dályozza a kreatív tevékenységben a tökéletesség elérésé­ nek esélyét csökkenti. A gyerek fejkörfogatát több mint egy évig hetente r e n d s z e r e s e n méretni kellett.' MILYEN LESZ' 1 GYERMEKVÁLLALÁS. 2. E r ő s lámpával világították át a pici fejét (nekünk azt m o n d t á k . Bizonytalanságban telt hónapok A túl féltés e k k o r alakult ki b e n n ü n k . oxibiont kapott.

Mozgás-

és

beszédfejlődés:

A gőgicsélés n o r m á l időben történt, de mozgásfejlődésében e l m a r a d á s volt tapasztalható, 10 h ó n a p o s volt, a m i k o r felült, ezt m e g e l ő z ő e n hátrafelé kúszott. 12 h ó n a p o s volt, m i k o r a b ú t o r o k n á l felállt. M i v e l m é g 16 h ó n a p o s korában ö n á l l ó a n n e m járt, ortopédiai vizsgá­ laton k é r t e m tanácsot. „ízületek m o z g á s a szabad. Egyik kezét fogva lépeget. R o p o g á s ész­ lelhető a térd- és b o k a í z ü l e t e k b e n , de j e l e n t ő s é g e n i n c s . " 16 és fél h ó n a p o s kortól járt egyedül. K a n y a r ó elleni védőoltás után 1 hétre k a n y a r ó s lett (állítólag n a g y o n ritka). B e s z é d e n a g y o n n e h e z e n alakult ki, sokáig csak mutogatott: ö-ö-ö. A v é d ő n ő szerint lus­ ta beszélni, mert így is eléri, amit akar, a d o k t o r n ő is azt m o n d t a , ne idegeskedjünk, majd eljön az ideje. N a g y o n lassan gyűjtötte össze a szavakat, 2,5-3 éves korban kezdett beszél­ ni. Ma m á r t u d o m , h e g y ez a megkésett beszédfejlődés befolyásolta kislányunk későbbi t a n u l m á n y i munkáját. Mark Selikowitz könyve szerint „.. .bizonyíték a tanulási n e h é z s é g r e a beszédfejlődés el­ m a r a d á s a . N é h a é p p e n a nyelvi m e g é r t é s az az első jel, ami feltűnést o k o z . " K i s l á n y u n k n á l n e h e z e n alakult ki a lateralitás. Hol egyik, hol másik kezét használta, hol egyik, hol másik kezével evett, vagy nyúlt játékért. Ha a tányérjába k ö z é p r e tettem a kana­ lat, sokáig egyszerre nyúlt utána m i n d k é t kezével. Ez k é s ő b b a b ö l c s ő d é b e n is g o n d o t oko­ zott. G a b i k a 21 h ó n a p o s korában bölcsődés lett. Hurutos problémái néhány n a p o n belül ismét j e l e n t k e z t e k . A b ö l c s ő d é s időszakra j e l l e m z ő volt, hogy m i n d e n reggel sokáig sírt, gyak­ ran volt beteges. A gyerek beszédfejlődése n e h e z e n alakult, színismerete szintén. Azt hittük színvak, mi­ vel a színeket igen n e h e z e n tanulta m e g . Ha kékre m u t a t t a m , azt m o n d t a , „olyan, m i n t az é g " , ha zöldre, „olyan, mint a fű". Az iskolából színes rúd készletet vittem haza, és azon g y a k o r o l t u n k - n a g y o n hosszú ideig. Sokat legóztunk, de n e m sok türelme volt. N e h e z e n tudta a „lyukas l a b d á b a " a formákat a megfelelő helyre b e t e n n i . B e s z é d é b e n j ó p o f á n a k tartottuk, h o g y n é h á n y szót m á s k é p p ejt, m i n t k e l l e n e , pl. plafon-paflon, Skála K ó p é - K á k ó . A szobatisztaság 2,5 éves korára alakult ki. Egy év bölcsődei foglalkozás után m i n i c s o p o r t b a került az ó v o d á b a , így négy évig volt ovis. N e h e z e n illeszkedett be. L e g t ö b b s z ö r sírt, a m i k o r elváltunk. A feltűnőbb p r o b l é m á k k i s c s o p o r t b a n k e z d ő d t e k . N a g y o n sokat ült büntetésből a „ g o n d o l k o d ó s z é k e n " , mert h a n ­ gosan tologatta az autót, h a n g o s a n beszélt, játszott, nem, figyelt mesélésnél. O t t h o n több­ ször kipróbáltuk, h o g y s u t t o g t u n k háta mögött, m e g h a l l o t t a . Úgy g o n d o l t u k , talán azért h a n g o s k o d i k az oviban, hogy felfigyeljenek rá, s talán örül, h o g y tud beszélni. E k k o r m á r biztos j o b b k é z d o m i n a n c i a alakult ki. E s t é n k é n t n e h e z e n aludt el. szopta az ujját. M i r e las­ san m e g s z o k t a a közösséget, rendszerint beteg lett. R e n d s z e r e s e n volt megfázás, vírusfer­ tőzés, középfülgyulladás. Betegség után m i n d i g n e h é z volt az újrakezdés. K ö z é p s ő s c s o p o r t b a n n e h e z e n volt leköthető, figyelme rövid ideig tartott, n e m szívesen vett részt a foglalkozásokon. Általában egyedül játszott, m a g á n y o s volt. A h o g y az ó v ó n ő k tanácsolták, úgy foglalkoztunk vele otthon. Ha m e g k é r d e z t ü k , mi volt az oviban, „ s e m m i "

- válaszolta. N a g y o n n e h e z e n lehetett tőle bármit is m e g t u d n i . N e m szívesen szerepelt, ne­ hezen tanulta m e g a verseket, a dalok szövegét. 1988. d e c e m b e r 12-én megszületett m á s o d i k g y e r m e k ü n k . Jancsika. K i s l á n y u n k szinte á l l a n d ó a n a testvérével volt. Simogatta, beszélt hozzá, segített n e k e m a pici eJlátásában. A n a g y c s o p o r t b a n pozitív változást vettünk észre G a b i k á n . F o g l a l k o z á s o k o n e g y r e in­ t e n z í v e b b e n vett részt. N a g y o n örült, ha piros pontot kapott feladatmegoldásra. S z o r o s a b b barátság fűzte az e g y i k kislányhoz. Labdafogása is igen sokat javult. M á r többet mesélt az ó v o d á b a n történtekről.

Beiskolázható? Fizikálisan n e m fejlődött megfelelően. Férjemmel sokat b e s z é l g e t t ü n k arról, hogy jó lenne, ha még egy évet ó v o d á b a n töltene. G y e r m e k o r v o s u n k nem javasolta. 1989. április 29-én G a b i k a ismét kórházba került a c e t o n a e m i a miatt. Az o r v o s o k n a k el­ m o n d t u k , hogy n a g y o n sokat volt beteg, szeretnénk, ha s z e p t e m b e r b e n n e m k e z d e n é az el­ ső osztályt. F e l m e n t é s h e z itt sem kaptunk orvosi javaslatot. Súlya 16,5 kg volt, c s o n t o s o d á s a kb. 5 éves kornak felelt m e g (hosszpercentil: 1 0 - 2 5 % , súlypercenti]: 3 % alatt). Az iskolaérettségi vizsgálata (diszlexia óvodai vizsgálata) a k ö v e t k e z ő k e t tartalmazta: 1. Saját s z e m é l y é v e l k a p c s o l a t o s t u d n i v a l ó k : é l e t k o r kivételével v a l a m e n n y i t t u d t a . 2. Ellentétes pólusok, színek felismerése: színeket jól ismeri, jobb-bal irányoknál m é g nem teljesen biztos. 3. S z ó k i n c s vizsgálat: k é r d é s e k r e t ő m o n d a t o k b a n válaszol a képről. É r z é k s z e r v e k e t felismerte, m e g n e v e z t e . M i n d ö s s z e egy virágra e m l é k e z e t t a tanultakból. E l m ú l t napi él­ ményeiről főleg t ő m o n d a t o k b a n , de összefüggően mesél. Kilenc m o n d a t b ó l hét t ő m o n d a t , kettő bővített. 4. F o g a l o m a l k o t á s - v i z s g á l a t : a gyűjtőfogalmak közül h á r m a t önállóan, kettőt ráveze­ tő kérdésekkel felismer. 5. Ellentétes m e l l é k n e v e k m e g n e v e z é s e : ötből kettőt önállóan, egyet rávezető k é r d é ­ sekkel sikerült felismerni. 6. D o m i n á n s kéz: j o b b . 7. Látás m e g k ü l ö n b ö z t e t é s i képesség vizsgálat: az első feladat egy kivételével jól sike­ rült: a m á s o d i k , n a g y o b b figyelmet igénylő m á r kevésbé. Apró részletekben megfigyelé­ sei m é g p o n t a t l a n o k , olvasásnál majd oda kell figyelni a b / d , p b e t ű k r e . 8. L á t á s e m l é k e z e t vizsgálat: öt kép közül hármat rögtön, kettőt g o n d o l k o z á s után m e g ­ nevezett. 9. B e s z é d e m l é k e z e t vizsgálata: a h é t m o n d a t o s rövid történetből első olvasásra n e m , m á s o d i k olvasás után egy m o n d a t kivételével v a l a m e n n y i t sikerült elismételni, m i n d e n lé­ n y e g e s részlettel. 10. H a n g e m l é k e z e t vizsgálata: három hangot hibátlanul ismételt el, a négy h a n g meg­ j e g y z é s e m á r n e h é z n e k bizonyult.

286

287

1 1 . H a l l á s m e g k ü l ö n b ö z t e t ő k é p e s s é g vizsgálata: segítséggel m e g n e v e z t e a képeket, de az m á r n e m sikerült, hogy a szavak hol n e m hasonlítanak. 12. N e h é z szavak r e p r o d u k á l á s á b ó l artikulált, a m á s s a l h a n g z ó k torlódásánál is jól ismé­ telte a szavakat. 13. R i t m u s k o p o g á s : r i t m u s é r z é k e j ó . Az utolsó r i t m u s m o t í v u m o t is h e l y e s e n k o p o g t a vissza. 14. H a n g s ú l y , hanglejtés utánzása: jól megfigyelte, és jól h a n g s ú l y o z v a m o n d t a vissza a mondatokat. 15. S z á m l á l á s : n a g y o n n e h e z e n m e g y . A hat s z á m l á l á s á n á l tévesztett. H a t - h á r o m n á l tudta, melyik t ö b b . melyik a k e v e s e b b . Az u g y a n a n n y i r a n e m jött rá ö t - ö t n é l , a hozzátev é s - e l v e v é s n e m sikerült. M á r türelmetlen volt, feladattudata m é g n e m alakult ki igazán.

n e h e z e n írt. Az iskolában már szavakat kellett volna írni, és itthon m é g a h a n g o k b e t ű k é n t való megjelenítésével k í n l ó d t u n k . Hibái voltak a b e t ű e l e m e k betoldása, elhagyása, a m a g á n - és m á s s a l h a n g z ó k hosszúsá­ gának jelölése, m e l y e k a mai napig p r o b l é m á t j e l e n t e n e k . Erőfeszítésének e r e d m é n y t e l e n ­ sége n y i l v á n v a l ó v á vált s z á m á r a is. A n e h é z s é g e k e t fokozta, hogy n e m c s a k olvasás, írás, helyesírás területén j e l e n t k e z t e k a p r o b l é m á k , h a n e m a m a t e m a t i k a területén is. Ö n á l l ó sorkezdésnél (betű- és számírásnál) j o b b r ó l balra indult és haladt. S z á m o k írásá­ nál előfordult a tükörírás. MarkSelikowitz: Diszlexia és e g y é b tanulási n e h é z s é g e k c í m ű k ö n y v é b e n a k ö v e t k e z ő ­ ket olvastam: „Tanulási nehézségben szenvedő gyerekek szülei többnyire túlságosan is agg ó d ó a k . Nyugtalanítja őket g y e r m e k ü k teljesítménye. A szülők g y a k r a n b ű n t u d a t o t érez­ nek a g y e r m e k ü k n e h é z s é g e i m i a t t " . T u d t a m , hogy k i s l á n y o m csak rám számíthatott a tanulásában, de kisfiamnak is szüksé­

»
MIÉRT VAGYOK MÁS? VALÓBAN MÁS VAGYOK?

ge volt r á m . G a b i k a e g y r e n y u g t a l a n a b b , s z é t s z ó r t a b b , t ü r e l m e t l e n e b b , f á r a d é k o n y a b b lett, e g y r e t ö b b lett a sírás, „ n e m a k a r o m , n e m értem, nem t u d o m " . E g y r e z á r k ó z o t t a b b á vált, szo­ rongott. E r e d m é n y e k e t igen lassú t e m p ó b a n , nagy erőfeszítések mellett é r t ü n k el. E g y e s területen j a v u l á s , m á s területen ismételt l e m a r a d á s volt t a p a s z t a l h a t ó . „A tanulás az ideg­ r e n d s z e r b e n létrejövő tartós változás, ami t u d á s b a n , viselkedésben nyilvánul m e g . A tel­ j e s í t m é n y - ö r ö m fokozza a tanulási kedvet, a k u d a r c é l m é n y pedig c s ö k k e n t i azt. A diszkalkuliás t a n u l ó k b a n sajátos ö n v é d e k e z ő t e c h n i k á k alakulnak ki, m i n d e n t m e g c s i n á l n a k , csak ne kelljen m a t e m a t i k á v a l f o g l a l k o z n i " - olvastam dr. Mesterházi Zsuzsa a Diszkalkuliáról ~ pedagógusoknak c í m ű k ö n y v é b e n . A t a n m e n e t b e n előírt t e m p ó t n e m bírta. A képekről történő Dékány Judit Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához c í m ű könyvének segítségével a k ö v e t k e z ő k e t t u d o m leírni kislányom első osztályos és alsó tagozatos m a ­ tematikai tanulásáról, jellegzetes hibáiról: - Saját testen, térben, síkban, időben való tájékozódása g y e n g e volt, a laterális d o m i ­ n a n c i a n e h e z e n alakult ki. - Számlálásnál n ö v e k v ő és c s ö k k e n ő sorrendben lassan, egyenetlen ritmusban, i d ő n k é n t s z á m o k kihagyásával, felcserélésével számolt. - N e h e z e n alakult ki a globális m e n n y i s é g f e l i s m e r é s , a tárgyakkal való g y a k o r l á s s a l ezek a n e h é z s é g e k m e g s z ű n t e k . - M e n n y i s é g i relációk alkotása, m e g n e v e z é s e a mai napig bizonytalan. A helyiérték-fo­ g a l o m h o s s z ú idő alatt, j á t é k p é n z használatával alakult ki. - A s z á m n é v , számjegy, m e n n y i s é g egyeztetése szintén hosszú időt vett igénybe (mil­ liós s z á m k ö r b e n a számjegyolvasás a mai napig lassú). Az a l a p m ű v e l e t e k n e k és inverzeinek értelmezése, lejegyzése során a m ű v e l e t e k e t n e h e z e n értelmezte (pálcika, k o r o n g , b a b használata sokáig fontos volt otthoni g y a k o r l á s n á l ) . Szá­ m o l á s i technikája n e h e z e n alakult ki. Hosszú idő telt el. míg elvont szinten e l k e z d e t t szá­ m o l n i . A fejben való m ű v e l e t v é g z é s a mai napig lassú. M ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n a m a r a d é -

Kevés Iskolakezdés alsó

sikerélmény,

kudarcok

az

általános

iskolában

tagozat

G a b i k a m á r ismerte a tanító nénit, és az osztálytársak közül is elég sokat. C s e n d e s , vissza­ h ú z ó d ó g y e r e k n e k tartották. Edit nénit n a g y o n szerette. Az első hetekben n e m is volt p r o b l é m a . B o l d o g a n újságolta, ha m e g d i c s é r t é k . F e l e d é k e n y s é g e a z o n b a n h a m a r m e g m u t a t k o z o t t . Az olvasás, írás, ma­ tematikai feladatok m e g o l d á s a iszonyatos teher volt s z á m á r a . Romankovics: Olvasni tanulok c í m ű könyvéből tanultak o l v a s n i . m o n d a t a l k o t á s o k , szavak h a n g o k r a bontása, adott hang helyének meghallása m i n d n a g y o n sok n e h é z s é g e t jelentett. A betűk felismerése is nehezített volt, hisz n a g y o n gyors volt a be­ tűtanulási t e m p ó . G a b i n a k h o s s z a b b érésidőre lett v o l n a szükségé. H i á b a g y a k o r o l t u n k itt­ h o n , m i n d i g l e m a r a d á s b a n voltunk az iskolai t e m p ó h o z . A betűk összeolvasása is n e h é z volt. Meixner Ildikó: Én is tudok olvasni c í m ű könyvét sikerült m e g s z e r e z n i , de betűtanulá­ si rendje n e m e g y e z e t t meg a használt olvasókönyvvel. O l v a s á s b a n megjelentek a diszle­ xiás t ü n e t e k ( a k k o r m é g ezt nem t u d t a m ) , n e h e z e n alakult ki a hang és az azt j e l ö l ő betű kapcsolata, a betű és a szólag sorrendben átvetések j e l e n t k e z t e k , h o s s z a b b szavakat n e h e ­ zen olvasott el (többszöri nekifutással p r ó b á l k o z o t t ) , n e h e z e n tekintette át a h o s s z a b b sza­ vakat, hibásan k o m b i n á l t (a szőképes olvasásnak tulajdonítottam), betűbetoldás, -kihagyás j e l e n t k e z e t t , n a g y o n lassú volt az olvasási tempója, szövegértése g y e n g e . Itthon szavakat írtam írólapra, majd szókapcsolatokat, s a g y e r m e k n e k az olvasott szö­ veg után rajzolnia kellett. így p r ó b á l t a m segíteni a szövegértést. V e r s e k e t n e h e z e n tanult (a k o n c e n t r á c i ó s k é p e s s é g g y e n g e s é g é t m u t a t t a ) . Ú g y próbál­ tam ezen segíteni, h o g y rajzot készítettem a v e r s s z a k o k h o z . M i n d e z e k mellé társult az írás n e h e z í t e t t s é g e is. írott, nyomtatott szövegről m á r egészen jól másolt, de t o l l b a m o n d á s után

288

289

kot s o k s z o r elfelejtette. A s z o r z ó - és b e n n f o g l a l ó - t á b l a b e v é s é s e igen h o s s z ú időt vett igénybe (kb. 4. osztály vége). Időnkénti b i z o n y t a l a n s á g a mai napig tapasztalható. - Egyszerű és összetett szöveges feladatoknál a k ö v e t k e z ő hibák fordultak és fordulnak elő: a feladat elismétlése többszöri nekifutásra sikerült, a lényeget n e h e z e n e m e l t e ki, n e h e z e n tudta a m a t e m a t i k a nyelvére lefordítani, válaszadásban p o n t a t l a n s á g fordult elő. - A m a t e m a t i k a i szabályokat nehezen ismerte fel, m e g f o g a l m a z n i segítséggel is n e h e ­ zen tudta, a m e g t a r t á s b a n hibázott. A szükséges fogalmak kialakulása is sok időt vett igénybe. - S z á m e m l é k e z e t e : g y e n g e volt. 2. osztályos korában v i s s z a m e n t e m (GYES-ről) dolgozni. Szerettem volna, ha g y e r m e k e m n e m tanul nyelvet, de nem volt m e g o l d h a t ó , hisz a k k o r én lettem v o l n a saját g y e r m e k e m o s z t á l y f ő n ö k e . G a b i t ezért másik osztályba kellett á t h e l y e z n i , h o g y egy m ű s z a k b a n le­ g y ü n k . Ez a környezeti változás nagyon megviselte a gyereket. Az új tanító nénivel, és az új osztálytársakkal n e h e z e n alakított ki kapcsolatot, így angolt tanult heti 3 órában. A tanulásban e g y r e több n e h é z s é g e adódott, s z o r o n g á s a fokozódott. N e m e g y s z e r kine­ vették, kicsúfolták, g ú n y o s megjegyzések h a n g z o t t a k el. Dékány Judit a k ö v e t k e z ő k e t írja: „A diszkalkuliás t ü n e t e k e t súlyosbíthatják a környe­ zeti t é n y e z ő k . A k u d a r c é l m é n y e k hatására megfigyelhető az érzelmi labilitás, a tanulás, a m o t i v á c i ó r e n d k í v ü l g y e n g e volta. A s o r o z a t o s k u d a r c o k miatt ö n b i z a l m u k a t elvesztik, gátlásos s z e m é l y i s é g g é a l a k u l h a t n a k . " Mark Selikowitz szerint: „Az önbecsülés sarkalatos p o n t a tanulási n e h é z s é g b e n szenve­ dő g y e r m e k számára, mert ezzel eljuthat a sikerhez. Az önbecsülés hiánya a balsiker ördö­ gi k ö r é h e z vezet." Meixner Ildikó: Én is tudok olvasni c í m ű könyvét Gabival első osztály m á s o d i k félévé­ től r e n d s z e r e s e n h a s z n á l t u k . S z ö v e g é r t é s fejlesztéséhez házilag k é s z í t e t t e m feladatokat ( a m e l y e k e t k é s ő b b a tanításnál szintén f e l h a s z n á l t a m ) . Az o l v a s m á n y o k t a r t a l m á n a k el­ m o n d á s a n e h e z e n m e n t . M a t e m a t i k á h o z is állítottam össze g y a k o r l ó anyagokat, de ezek ( s z a k k ö n y v e k , s e g é d a n y a g o k hiánya miatt) „ c s a k " gyakorlási feladatok voltak, a m i k nem t a r t a l m a z t á k az egyes területek külön fejlesztését. Amit megtanult, a l k a l m a z n i n e m mindig tudta (transzfergyengeség).

ban él. Tudja, ha figyel, de r e n d s z e r e s e n n e m figyel." Osztálytársai n a g y o n jó képességű­ ek voltak, de az o s z t á l y b a n lévő 2 - 3 g y e n g é b b gyereket szinte kiközösítették. G y e r m e k e m olvasása szépen fejlődött, helyesírása javult, a nyelvtani fogalmak elsajá. títása és a l k a l m a z á s a n e h e z e n m e n t . A történelem, földrajz, biológia t a n u l á s á b a n is jelent­ keztek n e h é z s é g e k , l e g n e h e z e b b e n továbbra is a m a t e m a t i k a ment, s e h h e z k a p c s o l ó d o t t a fizika és a k é m i a . Láttuk, hogy a gyerek n e m lusta, akar és igyekszik, rosszabb jegyei miatt soha n e m szid­ tuk m e g . S z e g é n y n a g y o n sokszor sírt, n a g y o n nehéz volt lelket önteni belé. Biztattuk, di­ csértük.

Pályaválasztás-előkészítő A t o v á b b t a n u l á s i lapot a K o s s u t h Lajos P e d a g ó g i a i S z a k k ö z é p i s k o l a és G i m n á z i u m b a küldtük el, első helyen a p e d a g ó g i a szakot, második helyen általános szakot megjelölve. E b b e az iskolába járt m a g y a r előkészítőre, ami rengeteg g y a k o r l á s r a adott lehetőséget. Gabi ö n á l l ó tanulása kezdett kialakulni. Talált új barátnőt. Az előkészítőről hazatérve na­ gyon sokat mesélt. Akaratereje megnőtt, kitartása fokozódott. Sikertelenség esetén újra kezdte, n e m adta fel, mint régen.

MI LESZ VELED EMBERKE? KÖNNYEBB^ NEHEZEBB?

Szembetűnő

változ.ások '

Megértés, segítségnyújtás, a nehézségek ellenére bizakodás

Tudtuk, hogy tanulási nehézségei miatt előbb-utóbb gondjai lesznek, ezért úgy d ö n t ö t t ü n k , hogy az o s z t á l y f ő n ö k n e k e l m o n d o m a p r o b l é m á k a t . N e m volt s z á m u k r a ismeretlen a diszlexia és a diszkalkulia. G a b i t v i s s z a h ú z ó d ó , c s e n d e s kislánynak ismerték m e g , aki n a g y o n akar és igyekszik. A m a t e m a t i k a tanárnővel megbeszéltük, hogy k i s l á n y u n k n a k s z ü k s é g e van külön m a ­ tematikai foglalkozásra. Gabi októbertől e g y r e f á r a d é k o n y a b b lett, influenzás tünetek j e l e n t k e z t e k , fejfájás, fül­

Felső tagozat

-

változó

teljesítmény

fájás mellett. Ú j a b b g y ó g y s z e r e s kezelés után ismételt szakrendelői vizsgálatok következ­ tek, de s e m m i rendellenességet n e m találtak. Látszott a gyereken, h o g y napról napra r o m ­ lik az állapota, fejfájása e g y r e erősödött, az orrát n e m tudta kifújni, szagokat s e m érzett. N a g y o n e r ő s a n t i b i o t i k u m o k a t kapott. Az iskolából egy h ó n a p o t hiányzott. N e v e l ő k és a gyerekek együtt segítették kislányunkat, így félévkor s e m m i b ő l n e m buktatták m e g . K i s l á n y u n k v é r v i z s g á l a t á n kiderült, hogy i m m u n h i á n y o s , c u k o r s z i n t j e i n g a d o z i k . 16 éves, m e n z e s z e m é g n i n c s , az ultrahangvizsgálat kimutatta, hogy m é h e fejletlen.

A tanulási n e h é z s é g e k miatt a gyerek teljesítménye változó volt. Hetedik osztályos koráig minden tantárgy leckéjéhez, azok m e g t a n u l á s á h o z segítséget igé­ nyelt. A m i n d e n n a p o s együtt tanulásnál (már a férjemmel k ö z ö s e n ) segítettünk a lényeget kiemelni, összefüggéseket megláttatni. E n n e k ellenére „ m a g o l v a " tanult. K o l l é g á i m igye­ keztek segíteni, dicsérték, ha lehetett, de egyre többet hallottam: „ G a b i k a egy m á s világ-

290

291

szinte alig evett valamit. de m i n d i g volt ereje újrakezdeni. V é r s z e g é n y . hisz m i n d e n k é p p segíteni szerettünk volna g y e r m e k ü n k ö n . Negatív és tört s z á m o k n á l n e h e z e n tudja a szabályt felismerni. a m a t e m a t i k a tantárgyból A további évek vult. ahol érettségizett g y e r m e k . M i n d e z a betartott és az általa is elfogadott d i é t á n a k köszönhető. . Szor­ zó. u g y a n a n n y i f o g a l m á n a k h a s z n á l a t a m é g m i n d i g n e m biztos. pl. tanulásban egyre k e v e s e b b e t teljesített. R ö v i d időn belül a teljesítménye m e g n ő t t . M e g y e i P e d a g ó g i a i Intézet S z a k s z o l g á l a t á h o z fordultam segítségért. p ó t v i z s g á z n i a kellett. g y a k r a n el­ fáradt. ordináta h á r o m s z o r o s a vagy felezése. A diszlexia. választ pontosan m e g f o g a l m a z n i segítséggel tudja. . Sajnos ez későn (17 éves k o r á b a n ) derült ki. írásbeli m ű v e l e t e k m e n e t é b e n elvétve ejt hi­ bát.. N e h e z e n tért vissza az élet­ kedve. b á n á s m ó d r a szorul a középiskolában m a t e m a t i k a és m a g y a r nyelvtan tárgyak­ ból m i n d az értékeléskor. A diéta h a t á s á r a n a g y o n lassú j a v u l á s t lehetett tapasztalni. de összetettebb feladatok meg­ oldásánál segítséget igényel. ' A b i z a k o d á s . m i n d a tananyag kiválasztásakor. Az ügyeletes o r v o s kór-: h á z b a utalta vakbélgyulladás. kudarcai. a l k a l m a z n i . egyre többet aludt. Egyik betegséget a m á s i k kö­ vette. A tizedik é v f o l y a m o n a tanulásban továbbra is voltak nehézségei.1 7 + ( + 5 ) . A h á z i o r v o s szerint elfáradt. A p s z i c h o l ó ­ giai vizsgálat d i a g n ó z i s a d e p r e s s z i ó . F e b r u á r elején m a g a s láza lett. .és ifjúságvédelmi felügyelői szakon. ábrázolásnál bizonytalan. depressziós tü­ netei egyre ritkábban j e l e n t k e z n e k . So­ kat b e t e g e s k e d e t t . Az év f o l y a m á n egészségi állapota az általa szigorúan betartott diéta mellett sokat ja­ s A k o r r e p e t á l ó n e v e l ő e l m o n d t a . a szabályt m e g t a r t a n i . erős hasi g ö r c s ö k j e l e n t k e z t e k . h o g y felszívódási vagy a n y a g c s e r e z a v a r feltételezhető. E g é s z s z á m o k fogalma kialakult. a szöveget a m a t e m a t i k a n y e l v é r e lefordítani. valamivel k ö n n y e b b e n tanult. Szinte m i n d e n tantárgy­ ból javított. G y a k r a n fájt a hasa. . . b á t r a b b a n felelt. A műveleti fogalom bizonytalansága mutatkozott meg a t r a n s z f o r m á c i ó k n á l . súlyos diszlexia m a r a d v á n y t ü n e t e i t regisztrálták. 18 évesen n e m c s a k súlya. pl. J a n u á r b a n d e p r e s s z i ó s t ü n e t e k j e l e n t k e z t e k . a m e l y he­ lyesírási g y e n g e s é g g e l párosul. sokat tanult. a többi tantárgyból k ö z e p e s és jó e r e d m é n y t ért el.feltétlenül egyéni megítélésre. Az utolsó tanítási h é t e n újabb m e g r á z k ó d t a t á s érte a gyereket. Az e r e d m é n y e k szerint lisztérzékeny. m ű v e l e t v é g z é s n é l a m a r a d é k o t n é h a elfelejti. a több.Z. A k i n e z i o l ó g i á s m o z g á s g y a k o r l a t o k a két agyfélteke m ű k ö d é s é t segítették elő. 292 293 • . s e m év v é g é n n e m b u k o t t m e g m a t e m a t i k á b ó l .Egyszerű egyenleteket m á r önállóan képes megoldani. a koleszterinszintje alig m é r h e t ő . G a b i a t i z e n e g y e d i k évfolyamot n a g y o n fáradtan kezdte. b i z o n y t a l a n a számolása. bár b i z o n y t a l a n s á g itt is tapasztalható.A lényeget k i e m e l n i . Kérjük az érettségi vizsgán ma­ t e m a t i k a tárgyból szóban feleltessék javasoljuk a m a g y a r i r o d a l o m és nyelvtan tantár­ gyak írásbeli érettségi vizsgáján a helyesírás értékelése alóli f e l m e n t é s t . h a n ^ m m a g a s s á g a is n ö v e k e d e t t . F á r a d é k o n y ugyan. a kijelölt m ű v e l e ­ tet elvégezni. A k ö v e t k e z ő e r e d m é n y t érte el: M a g y a r nyelv é s i r o d a l o m : j ó Történelem: jó M a t e m a t i k a : elégséges Angol nyelv: j ó P e d a g ó g i a . Az érettségire n a g y o n s z o r g a l m a s a n .A. pszichológia: jeles Jelenleg ö t ö d é v e s abban a k ö z é p i s k o l á b a n . S e m félévkor. és a m a t e m a t i k a n y e l v é r e fordítani.Térbeli tájékozódási g y e n g e s é g e miatt a geometriai f e l a d a t m e g o l d á s o k b a n is nevelői segítséget igényel. a g y h á r t y a g y u l l a d á s gyanújával. E g y s z e r ű és összetett szöveges feladatok m e g o l d á s a nehezített. Az a u g u s z t u s i p ó t v i z s g a után a B. a szabályt m e g f o g a l m a z n i . így j u t o t t u n k el egy pszicholó­ g u s h o z . így m á r élete végéig d i é t á z n i a kell. aki k i n e z i o l ó g u s h o z küldött.és bennfoglalótábla a l k a l m a z á s á n á l .Különóra - vélemény Az orvos közölte. r e m é n y k e d é s mellett á l l a n d ó a n é r d e k l ő d t ü n k különféle l e h e t ő s é g e k után. n e m volt beteges. az ötödik feladatnál a l k a l m a z z a a szabályt. H a n g u l a t a egyre labilisabb lett. A m e n n y i s é g i relá­ ciók. s o k a t fogyott. j o b b j e g y e k e t kapott.Lassú. Az írásbeli érettségije m i n d e n tantárgyból sikerült. A m ű v e l e ­ ti s z a b á l y o k k e v e r e d n e k az előjeles s z á m o k szorzási és ö s s z e v o n á s i t e r ü l e t é n . E l m o n d t a m é s z r e v é t e l e i m e t a gyerek tanulási nehézségeiről és kér­ tem a l a n y o m vizsgálatát.és diszgráfiavizsgálat során egy korábbi. R e n d s z e r e s e n járt külön m a t e m a t i k a i órákra. hogy az életvitelében s e m érte v o l n a annyi kudarc. A vizsgálat a diszkalkulia m a r a d v á n y t ü n e t e i t diagnosztizálta. Ha a helyes diagnózist h a m a r a b b megállapítják^ a k k o r biz­ tos. F ü g g v é n y e k n é l az a l a p v e t ő m e g f o g a l m a z á s o k a t tudja. . e g y i d ő b e n b i o p s z i á s vizsgálatot is el kell végezni. A z o n o s típusú feladatoknál kb. T a n é v végén csak m a t e m a t i k á b ó l kapott kettes osztályzatot. talán tanulási n e h é z s é g e is keve­ sebb lett volna. a k i n e z i o l ó g u s h o z sem m e n t többet. hogy a l a p v e t ő h i á n y o s s á g o k tapasztalhatók: . de i m m u n r e n d s z e r e sokat erősödött. . A z á r a d é k b a n a k ö v e t k e z ő olvasható: . k e v e s e b b .

V a n n a k lehetőségek. milyen érzéssel gondol vissza az. s z ü l ő k n e k ) . KRAUSZ ÉVA. így m i n d e n tanítási órán h a s z n o s í t h a t n á a tanultakat. megismerje a fejlesztési lehetőségeket. s z á m o l á s . Bárczi Gusztáv Gyógypedógiai Tanátképző Főiskola Budapest. M i n d e z e k mellett e l e n g e d h e t e t l e n volt az órai és házi feladatokban történő differenciálás. n e m sajnálni kell a tanulási és magatartási zavaros gyereke­ ket.) ( 1 9 9 0 ) : A logopédiai vizsgálat. szemléletváltásra van szükség n a g y o n sok területen. DÉKÁNY JUDIT ( 1 9 9 5 ) : Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához. El kell tudni fogadni a másságot.( „MINDEN TAPASZTALAT BOLTÍV. . T a l á n é p p ezért j o b b a n m e g é r t e t t e m ( m e g é r t e m ) . Budapest. szívvel. annál több a tudnivalója. Fejlesztő-módszertani tanfolyamokat v é g e z t e m (diszlexia. Hol. fejjel. Okker Kiadó ZÁRÓ GONDOLATAIM Budapest \ A tanulási z a v a r l e g t ö b b s z ö r m á s o d l a g o s t ü n e t k é n t m a g a t a r t á s z a v a r h o z is vezet. h o g y a kicsi gye­ rek n a g y m o z g á s á b ó l k i m a r a d egy fázis.. h o g y m i n d e n t a n í t ó tájékozódjon a d i s z k a l k u l i a . vagy n e m beszél. R é g e n tanítási ó r á i m o n ö s z t ö n ö s e n c s ö k k e n t e t t e m a h a l a d á s i t e m p ó t . A t a n k ö n y v e k m e l l é házi használatra külön g y a k o r l ó a n y a g o k a t állítottam össze. iskolás évekre. akik elkeseredet­ ten m o n d j á k el. S z ü k s é g l e n n e arra. tudás. diszkalkulia). a z o k a t a szülőket.g y e n g e s é g f e l i s m e r é s é n e k lehető­ ségei. Az iskolákban m e g kell te­ r e m t e n i a l e h e t ő s é g e t a külön fejlesztésre. . írás-. SZERDAHELYI MARTON. 4 . Nincs olyan e m b e r k e . TÓTH GÁBOR és KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 4 ) : Alapozó terápia. 1999-ben újabb két t a n f o l y a m o t v é g e z t e m : S i n d e l a r .5 . a „ g y e n g é b b e k n e k " pedig m i n d e n k é p p segít(ett). aki h a m a r a b b észreveszi pl. hogy mi mindent nem tudunk. vagy befelé fordul. . M i n d e n k é p p pszichésen is sérülnek ezek a gyerekek. n e m b e s k a t u l y á z n i . n a g y o n csen­ des lesz.Z s o l d o s p r o g r a m 1. M A R Ó T MIKLÓSNÉ. a megkésett beszédfejlődését kell korrigálni stb. r e n d b o n t ó v á válik. Medicina Könyvkiadó. " nevelés I. E g y ideges. és így be­ építhetné a mindennapi munkájába. Nem mindegy sem a kisgyereknek. akik ilyen p r o b l é m á k k a l k ü s z k ö d n e k . SZARÓ PÁL és RÓZSÁNÉ CZIGÁNY ENIKŐ ( 1 9 9 7 ) : Pszichopedagőgia Korrekciós IRODALOM „Minél többet tud valaki. akiket szüle­ ik különféle o k o k miatt n e m visznek s z a k e m b e r h e z . olvasottakat.pedagógusoknak. Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest. feszült. diszgráfia. és 2. oszt. Ú g y é r z e m . felhívja v a l a m i l y e n formá­ ban m a g á r a a figyelmet.és a z o k n a k a t a n u l ó k n a k a megsegítése. T ö r v é n y e k v a n n a k . ha egy-egy anyagrészt j o b b a n b e g y a k o r o ­ lunk. Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA. FEKETÉNÉ GACSŐ MÁRIA (szerk. d i s z l e x i a és diszgráfia felismerésében. AMELYRE ÉPÍTENI LEHET. sem a családnak. n e m kúszik . Védekezik. Fejlesztő Pedagógia. Országos Pedagógiai Intézet." (ADAMS) vő ismereteit. Ú g y é r z e m .) ( 1 9 9 6 ) : Diszkalkuliáról . Ú g y g o n d o l t a m a „ j o b b t a n u l ó k n a k " s e m fog ártani. kibővítse a már meglé- 294 295 . Bárczi Gusztáv Gyógypedógiai Főiskola Budapest. A tudással egyenes arányban nő a nem (Friedrich Schlegel) vagy inkább: annak tudása. A g y e r e k e m m e l együtt átélt n e h é z s é g e k e n g e m is m i n d e n f é l e s z e m p o n t b ó l megváltoztat­ tak. pl. de hozzáférhetővé kell tenni mindenki számára. MESTERHÁZI ZSUZSA (szerk. SELIKOWITZ. h a n e m m i n d e n lehetőséget m e g kell r a g a d n i a m e g s e g í t é s ü k r e . CSENDES ÉVA ( 1 9 9 7 ) : Életvezetési ismeretek és készségek I-II. b o h ó c k o d i k . MARK ( 1 9 9 7 ) : Diszlexia és egyéh tanulási nehézségek. miben tudnak segítséget nyújtani a r á s z o r u l ó k n a k (gyerekeknek. az otthoni g y a k o r l á s mellett m i n i m á l i s j a v u l á s t a p a s z t a l h a t ó g y e r m e k ü n k t a n u l á s á b a n . E g y r e j o b b a n érdekeltek az olvasás-. de a b e t a r t á s u k h o z nincs m e g az alapfeltétel az iskolákban. e z e k után többet fogok tudni segíteni a z o k n a k a g y e r e k e k n e k . TORDA ÁGNES ( 1 9 9 6 ) : Szemelvények a tanulási zavarok köréből. amik nagy s e g í t s é g e m r e lesz­ nek m i n d e n n a p i m u n k á m b a n . Program ZP Oktatási Bt. B u d a p e s t e n l e h e t ő s é g e m nyílt olyan k ö n y v e k vásárlására. kudar­ c o k b a n élő gyerekből m i l y e n felnőtt lesz? Ki segíthet e z e k e n a g y e r e k e k e n ? M i n d e n k i . akit n e m viselnek m e g a k u d a r c o k . HORVÁTHNÉ SZIGLIGETI A D É L ( 1 9 9 6 ) : Matematika kézzel. Budapest. ZSÁMBOKI KÁROLYNÉ.

FÜGGELÉK .

A t o v á b b k é p z é s elsősorban ó v o d a p e d a g ó g u s o k . 1097 B u d a p e s t Ecseri u. mind iskolai csoportban.: (1)348-1318 299 . 3 . . tanítók.: (1 )267 0966/54-72 1 Sindelar—Zsoldos program Szakmai vezető: Ványi Á g o s t o n n á Dr. az e r e d m é n y e k e l e m z é s é r e és é r t e l m e z é s é r e . Z s o l d o s M á r t a Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-1085/1999 Indítási e n g e d é l y s z á m : XXV/2/383/2000 A 30 órás p r o g r a m felkészít a tanulási és magatartási zavarok m e g e l ő z é s é t célzó kognitív fejlesztő terápia használatára 5-7 éves korú ó v o d á s és iskolát k e z d ő g y e r m e k e k k ö r é b e n .: (1) 322-4004 Ványi Ágostonná Dr. képesek azok gyakorlati a l k a l m a z á s á r a . Balogh Katalin Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-340/99. A t o v á b b k é p z é s t szervezi az E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i Fői s kol a i Kar. akik korszerű pszicho­ lógiai ismeretük birtokában tisztában vannak a fejlődés és fejlesztés főbb elméleti konce p­ cióival. nevelőotthoni p e d a g ó g u s o k és g y ó g y p e d a g ó g u s o k s z á m á r a ajánlott. •Tájékoztatást ad: 2. T á r c z y Szilvia Tel. A 120 órás továbbképzés célja olyan speciális szakemberek képzése. A t o v á b b k é p z é s t szervezi az E L T E B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i Kar. Isépy M á r i a Tel.FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA AKKREDITÁLT KÉPZÉSI PROGRAMOK /. a p r e v e n c i ó . mind óvodai. Fejlesztő pedagógus Szakmai vezető: P o r k o l á b n é Dr. és jártas­ ságot szereznek a z o k gyakorlati a l k a l m a z á s á b a n . Z s o l d o s M á r t a Tel. Tájékoztatást ad: Dr. 3 A t o v á b b k é p z é s b e n az elméleti és gyakorlati órák aránya 50-50%. A fejlesztő m ó d s z e r az iskolai tanulást m e g a l a p o z ó kognitív k é p e s s é g r e n d s z e r g y e n g é n funkcionáló részeinek (részképességeinek) szisztematikus gyakorlását tartalmazza.k o r r e k c i ó formáit és m ó d s z e r e i t . a sz e mé l y i s é g és értelmi fejlődés életkori és individuális j e l l e m z ő i v e l . 100 kontakt óra és 20 óra egyéni feladat az elméleti és gyakorlati foglalkozásokhoz. M e g i s m e r i k a fejlesztés elméleti és gyakorlati kérdéseit. Elsajátítják a tanulási z a v a r o k pszichológiai és p e d a g ó g i a i diagnosztikáját. I n d í t á s f e n g e d é l y s z á m : T-302460-1009/99. vagy egyéni fejlesztés formájában.

Beszédpercepciós diagnosztika és terápia S z a k m a i vezető: D é k á n y Judit Alapítási a k k r e d i t á c i ó és indítási e n g e d é l y s z á m a : OM 1223/71/2001 A 30 órás tanfolyam segítséget nyújt a p e d a g ó g u s o k n a k abban. t e r e p e u t a e g y a r á n t v é g e z h e t i .45 óra. diagnosztizálás e l v é g z é s é h e z .1 6 éves k o r u k i g tudjuk kezelni e g y é n i .D é v é n y i É v a A k k r e d i t á l á s : folyamatban I d ő t a r t a m : 2 lépcsőben 45 . ily m ó d o n segítve beilleszkedésüket k ö r n y e z e t ü k b e . o r g a n i k u s hátterű hiper/hipoaktív .ichomotoros fejlesztés J . Hatá­ sos: m o z g á s ü g y e t l e n ( n a g y m o z g á s o k .4. 3 Tel. 1097 Budapest.4 1 5 4 : (28) 4 7 1 . A terápia részletes b e m u t a t á s a lehetővé teszi. S z a k m a i v e z e t ő : Dr.5. Speciális m ó d ­ szert t a n u l n a k . Sindelar-Zsaldos program 2 S z a k m a i v e z e t ő : Ványi Á g o s t o n n á Dr.3. mellyel a szem-kéz integrált m o z g á s . a f i n o m m o t o r i k a .: ( 1 ) 4 0 7 . Z s o l d o s M á r t a Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-1084/1999 Indítási e n g e d é l y s z á m : T 302460-1069/1999 A 30 órás p r o g r a m felkészít a tanulási és magatartási zavarok befolyásolását célzó kognitív fejlesztő terápia h a s z n á l a t á r a általános iskolás g y e r m e k e k körében. diszlexia veszélyeztetett. és a m e g a d o t t t e l e f o n s z á m o k o n . Tájékoztatást ad: Dr.5.D é v é n y i É v a 06-20-924 6 4 2 2 5. 1165 Budapest. : ( l ) 3 6 5 . C s i n s z k a u. Ecscri u. T á j é k o z t a t á s . G ó s y M á r i a Alapítási a k k r e d i t á c i ó és indítási e n g e d é l y s z á m : OM 1223/2001 30 órás.7 1 3 .2. Az 5. Tájékoztatást ad: Dr. j e l e n t k e z é s : Dr. m a t a v .és kéztartás kialakítása m e g s e g í t h e t ő . hogy a g y e r m e k e k saját képességeik és korlátaik figyelembevételével felzárkóz­ h a s s a n a k társaikhoz. h o g y a a diszkalkuliás g y e r m e k e k részére egyéni fejlesztési tervet ( p r o g r a m o t ) d o l g o z h a s s a n a k ki abból a célból. Anyanyelvi-zenei helyesírás fejlesztés \ 2282.: (1)290-4115 301 . j e l e n t k e z é s : J o r d a n i d i s z Ágnes Tel. 5 1 . Alapozó Terápia Alapítvány tanfolyam programjai S z a k m a i v e z e t ő : Dr. a helyes ceruza. k i s c s o p o r t o s ( m a x . Z s o l d o s M á r t a (1 )348-1318 4. 3. hogy a diszkalkuliára utaló t ü n e t e k m e g i s m e r é s é v e l a m a t e m a t i k a i tanulási zavarral k ü z d ő g y e r m e k e k r e m i n é l k o r á b b a n felfigyelhessenek. M á r t o n . Isépy M á r i a (1 )322-4004 Ványi Á g o s t o n n á Dr. A t o v á b b k é p z é s t szervezi az E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i Főiskolai K a r .1.3. h o g y érvényesíthetik j o g a i k a t a k o m p l e x kivizsgálás. e-mail: e d c e u r o @ m a i l . Segítség az alaki diszgráfián Terepeutaképző S z a k m a i v e z e t ő : Dr. h u 5.kalkulia) sett beszédfejlődésű vagy d o m i n a n c i á t m é g ki n e m alakított n a g y c s o p o r t o s ó y o d á s o k n á l .: (1 )338-4054 . A fejlesztő m ó d s z e r az iskolai t a n u l á s t m e g a l a p o z ó kognitív k é p e s s é g r e n d s z e r g y e n g é n f u n k c i o n á l ó r é s z e i n e k ( r é s z k é p e s s é g e i n e k ) szisztematikus gyakorlását tartalmazza. I n f o r m á c i ó k a t k a p n a k arról. A g y e r m e k e k e t 5 . intenzív képzési forma. A j e l e n t k e z é s feltétele: felsőfokú p e d a g ó g u s oklevél 5. : ( 1 ) 4 6 6 . p e d a g ó g u s .2 4 0 8 vagy 06-20-991 f a x . G ó s y Mária Tel.D é v é n y i Éva Alapítási a k k r e d i t á c i ó . S z a k m a i v e z e t ő : Dr. 26209-66/1998 Indítási e n g e d é l y s z á m : T-302460-132/1999 A 120 órás t a n f o l y a m o t g y e r m e k e k k e l hivatásszerűen foglalkozó s z a k e m b e r e k s z á m á r a szervezik. A játék (az együttes játék) szerepe az. ' Tájékoztatás. H e l y e s í r á s g y e n g e s é g kezelését célzó két lépcsős tanfolyam p e d a g ó g u s o k n a k . T I T Kossuth K l u b Tel. S z a k m a i v e z e t ő : Dr. Mentálhigiénés Alapítási képzés. h o g y a K ö z o k t a t á s i T ö r v é n y mely paragrafusai a d n a k lehetőséget az egyéni elbírálásra. A t o v á b b k é p z é s t szervezi a Logopédiai K i a d ó K K T . Az A l a p o z ó T e r á p i a az elemi m o z g á s m i n t á k r a és a m o z g á s k o o r d i n á c i ó fejlesztésére tá­ m a s z k o d ó k o m p l e x . Tájékoztatás. M á r t o n . Páli Judit Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300 703-240/1999 A t a n f o l y a m i d ő t a r t a m a : 30 óra 5. t ö b b agyi területre kiterjedő idegrendszer-fejlesztés m ó d s z e r e .2 2 7 9 . mi a további teendőjük a g y e r m e k integrált oktatása é r d e k é b e n .figye­ l e m z a v a r o s (régi rövidítésben P O S ) g y e r e k e k és e n y h e fokban értelmi f o g y a t é k o s o k n á l . j e l e n t k e z é s : B o h u s Z s u z s a . f i n o m m o t o r i k a ) . Földi R i t a Akkreditáció:300730-97/99 A 120 órás p r o g r a m tartalma: tanulási és viselkedészavarral k ü z d ő g y e r m e k e k fejlesztése m o z g á s t e r á p i á s eljárás segítségével. m e g k é 300 S z a k m a i v e z e t ő : J o r d a n i d i s z Ágnes A 8 ó r á s t a n f o l y a m o t szülő. M á r t o n .6. A matematikatanulás zavarai (disz. diszlexiás és alaki diszgráfiás g y e r m e k e k n é l . 5 fő) terápiákban vagy n a g y c s o p o r t o s fejlesztéseken. T á j é k o z t a t á s t ad: G e r g e l y n é Vig E m e s e T e l . a f u n k c i ó z a v a r j e l l e g é n e k megfelelő speciál