P. 1
Fejlesztő-pedagogia

Fejlesztő-pedagogia

|Views: 185|Likes:
Published by Monesz13

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Monesz13 on Aug 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

pdf

text

original

FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA

A fejlesztés főbb elméletei és gyakorlati eljárásai
Szerkesztette:
MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA

ELTE Eötvös Kiadó Budapest

A k ö n y v az Oktatási M i n i s z t é r i u m t á m o g a t á s á v a l , a Felsőoktatási P á l y á z a t o k Irodája által lebonyolított felsőoktatási t a n k ö n y v - t á m o g a t á s i p r o g r a m k e r e t é b e n j e l e n t m e g .

TARTALOM

M e g v a l ó s u l t a Fővárosi Közoktatásfejlesztési K ö z a l a p í t v á n y t á m o g a t á s á v a l .

Lektorálta: PORKOLÁBNÉ DR. BALOGH KATALIN A borítót tervezte:
HODOSI MÁRIA

Bevezető

gondolatok.

A

fejlesztő

pedagógia jelene

I. F E J E Z E T A PSZICHOMOTOROS ALAPKÉSZSÉGEK FEJLŐDÉSE E L M É L E T I ÉS T E R Á P I Á S M E G K Ö Z E L Í T É S E K A korai prevenciós fejlesztés ( P o r k o l á b n é Dr. B a l o g h K a t a l i n ) Az Alapozó Terápia elmélete és gyakorlata (Dr. M á r t o n - D é v é n y i É v a ) Az alapoz/) mozgásterápia alkalmazhatósága egy eseítükrében ( V a s E r i k a ) Kognitív fejlesztő terápia kognitív fejlesztő a tanulási zavarok kezelésében. (Dr. Brigitte Zsoldos Sindelar Márta) 72 88 9 11 32 67

Az ábrákat rajzolták: MAHR KÁROLY JESÚS REYES NUNEZ SARKADI ELVIRA

programja

JU0023?4?9

Hiszen ez. játék! - Szenzoros integrációs terápiák a fejlesztésben (Dr. S z v a t k ó A n n a ) Sz.enz.oros integrációs terápia egyes elemeinek alkalmazása

1B11815 72
© Martonné Tamás Márta, 2002 I S B N 9 6 3 4 6 3 545 8 Felelős kiadó: H. N a g y A n n a T ö r d e l é s , tipográfia: K ü t a h y a Bt. N y o m á s : Perfekt N y o m d a Felelős v e z e t ő : Laki Péter

a fejlesztőpedagógiában ( B e d ő k A n d r e a ) Mozgásterápia gyermekeknek pszichoterápiás célkitűzéssel ( C a m p o s J. A n n a )

105 111

II. F E J E Z E T A Z I S K O L A I B E V Á L Á S H O Z S Z Ü K S É G E S R É S Z K É P E S S É G E K ZAVARAI. E L M É L E T ÉS E S E T I S M E R T E T É S A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatának zavarai (Dr. G ó s y M á r i a ) A szóvakságtól a diszlexiáig (Dr. C s é p é Valéria) 115 I 17 139

5

Logopédiai csoportok, osztályok működése a gyakorlatban - Kőbányán ( K o n d o r Edit)

BEVEZETŐ
159

GONDOLATOK

A FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA JELENE

A disz.kalkulia ( D é k á n y Judit - Dr. J u h á s z Á g ne s )

181

III. F E J E Z E T MUNKAMEGOSZTÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ Ó V O D Á B A N ÉS AZ ISKOLÁBAN A diagnosztika és terápia szakmai szervezeti lehetőségei 203 209 225 234 238 Magyarországon ( M a r t o n n é T a m á s M á r t a ) A „ Fejlettségmérő lapok" óvodai alkalmazása ( P o r k o l á b n é Dr. B a l o g h Katalin) Preventív szűrés és fejlesztés az óvodában ( M a r t o n n é T a m á s M á r t a ) Együttműködés az óvoda és a fejlesztő pedagógus között ( G o s z t o n y i Judit) Az óvoda-iskola átmenet: egv új képzési forma kialakítása (Dr. G y e n e i M e l i n d a ) Prevenciós tanulási zavar szűrése az általános iskola 254 264 279 284 201

„A személyiség tartós befolyásolása csuk az interperszoná­ lis kapcsolatokon keresztül lehetséges. A személyiség kü­ lönböző torzulásai is az interperszonális kapcsolatok hiá­ nyából, vagy hibás voltából jönnek léire."

(Suliivan)

A közoktatást megújító törekvésekben kulcsfontosságúnak tartjuk a p e d a g ó g u s személyi­ ségét, a személyiségből fakadó m o d e l l h a t á s minőségét. A t á r s a d a l o m b a n m e g m u t a t k o z ó problémák, a jelenlegi szervezeti keretek m ű k ö d é s i za­ varai a mind koraibb p r e v e n c i ó fontosságát támasztják alá. Egyre n a g y o b b hangsúlyt kap az ó v o d á s életkorban m e g v a l ó s u l ó differenciált egyéni b á n á s m ó d és fejlesztés, valamint az iskolában az átlagtól eltérő, viselkedési és/vagy teljesítmény-problémákkal k ü s z k ö d ő g y e r m e k e k speciális, korrektív ellátása. A „fejlesztő p e d a g ó g u s " s z a k m a l é t r e h o z á s a és s z a k e m b e r e k k é p z é s e ezen cél m e g v a l ó s í t á s á h o z kíván hozzájárulni. A fejlesztő p e d a g ó g u s e l n e v e z é s ma még végzettségében, ellátási kereteiben igen tág fogalom. Itt fontos elkülöníteni, hogy az adott képzési forma a m i n d e n n a p i óvodai/iskolai m u n k a s z e m l é l e t é n e k és m ó d s z e r t a n á n a k g a z d a g í t á s á h o z vagy terápiás, fejlesztő tevé­ k e n y s é g h e z ad szakmai ismereteket. E z e n belül is m e g kell különböztetni az a l a p o z ó kép­ zés adta, átfogó elméleti és módszertani ismeretanyagot biztosító, valamint az egy-egy spe­ ciális diagnosztikus és/vagy terápiás módszertanra oktató képzéseket. H i s z e n adott esetben az E L T E G y ó g y p e d a g ó g i a i Főiskolai Karán képzelt p s z i c h o p e d a g ó g u s t , illetve pl. a Sindelar tanfolyamon végzett ó v ó n ő t is megtalálhatjuk fejlesztő pedagógusi m u n k a k ö r b e n . M i n d e z e k a fejlesztő p e d a g ó g u s i m u n k a k ö r betöltéséhez szükséges végzettségi előírá­ sok és m u n k a k ö r i feladatok szabályozásának fontosságára hívják fel a figyelmet. Mi tehát a fejlesztő p e d a g ó g u s k o m p e t e n c i a k ö r e ? Kikre és milyen eszközökkel terjed ki a fejlesztő p e d a g ó g u s i tevékenység' 1 1. C s a k n o r m á l IQ ö v e z e t b e tartozó g y e r m e k k e l foglalkozik teljesítményzavar esetén. 2. D i a g n o s z t i k u s t e v é k e n y s é g e csak a képzéseiben elsajátított tesztek felvételére és ér­ tékelésére terjed ki. 3. A d i a g n o s z t i k u s és terápiás k o m p e t e n c i a k ö r é t m e g h a l a d ó eseteket köteles speciális s z a k e m b e r h e z irányítani. 4. T e v é k e n y s é g é t más szakemberekkel ( ó v o d a p e d a g ó g u s , tanító, logopédus, pszicholó­ gus stb.) ö s s z e h a n g o l t a n végzi. 5. A fejlesztő foglalkozások szakmai minőségéért felelős. Célunk, hogy az általunk bemul atott könyv segítsen eligazodni az elmélet és az azt hasz­ nosító gyakorlat útvesztőiben. E h h e z kíván v a l a m e n n y i kedves Olvasójának sok sikert: a sz.erkesz.tő és a lektor

első osztályában ( M a r t o n n é T a m á s M á r t a ) Hátránykompenzáció és roma gyermekek iskolai integrációja ( N a g y S á n d o r ) Fejlesztő foglalkozás autista gyermekkel (Gosztonyi Judit) Mi lesz Veled, emberke? Esetismerletés(Szeghőné P ó c s a Gabriella)

FÜGGELÉK Fejlesztő pedagógia akkreditált képzési programok Kulcsfogalmak A kcitet szerzői

297 299 303 304

1

6

I. FEJEZET A PSZICHOMOTOROS ALAPKÉSZSÉGEK FEJLŐDÉSE ELMÉLETI ÉS TERÁPIÁS MEGKÖZELÍTÉSEK .

a m e l y b e n a fejlődés v é g b e m e g y . az életkori sajátosságaihoz il­ leszkedő eljárásokkal t ö r t é n ő támasznyújtást. Hajlamosak v a g y u n k a p e d a g ó g u s r a . amely az éppen fejlődő pszichikus funkciók 11 . a túl bő t a n a n y a g o k . A fejlesztés n e m a z o n o s a változtatással. az alkalmazott oktatási m ó d s z e r e k r e hárítani az is­ kolai k u d a r c o k a t . A p e d a g ó g i a és p s z i c h o l ó g i a szemlélete között is ellentétek feszülnek. és az ezekből l e v e z e t h e t ő szükségszerűség. C é l s z e r ű e z e k e t az ö s s z e t e v ő k e t A fejlődés és fejlesztés egymástól áttekintenünk. vagy v i s e l k e d é s v á l t o z á s t e r e d m é n y e z h e t n e k . Jelentős a z o k n a k a s z a k e m b e r e k n e k a tábora.A KORAI PREVENCIÓS FEJLESZTÉS P O R K O L Á B N É B A L O G H KATALIN I. folyamatos és idő­ ben e l h ú z ó d ó . ha­ n e m : a fejlesztendő korosztály érési f o l y a m a t á h o z igazított. valóban n e m adekvát olvasástanítási m ó d s z e r e k . A pszichológiai fejlesztés a pszichikus struktúrák teljesítményt vagy viselkedést létrehozó pszichikus funkciók. a m e ­ lyek direkt ráhatással g y o r s teljesítmény-. matok irányította fejlődés beindulása. holott korábbi vizsgálatainkban (1990) mi is úgy találtuk. környezet n e m a v a t k o z h a t be. akik mindenféle beavatkozást pedagógiai Fő irányadó s z á m u n k r a a spontán érési folyamat. E z e k h e z n e h e z í t ő k ö r ü l m é n y k é n t j á r u l h a t n a k a pl. és az alapfogalmakat lehatárolnunk.tranzakciója . az erőltetett rátanítással. a korrepetálással. h a n e m a fejlődésünket befolyásoló tényezők bonyolult k ö l c s ö n h a t á s á n a k függvénye. az olvasástanítás. n e m szubjektív vélekedések kér­ dése. a gyer­ mek életkori sajátosságaihoz n e m illeszkedő o k t a t á s . Másfelől t a l á l k o z u n k olyan v é l e m é n n y e l . megváltoztatását célozza E b b ő l k ö v e t k e z ő e n m i n d i g indirekt. hogy 6-7 é v e s b e i s k o l á z a n d ó g y e r m e k e i n k pszichés fejlettsége k o r á n sem kielégítő. a j e l e n s é g t ü n e t o k á r a irányuló. pl. m e l y b e a diszfunkcióként értelmeznek. hogy m á r 3^1 éves korban is e l k e z d h e t ő a ta­ nítás. hogy a korai fejlesztésre szükség van-e vagy nincs. vagy m á r ó v o d á s k o r b a n célszerűnek tartják az idegen nyelvek oktatását.s z e r v e z é s . hiszen a belső érési folya­ elválaszthatatlan fogalmak. A belső érés és a környezet kölcsönhatása . meg. lefolyásának intenzitása és kiteljesedése m i n d i g az­ zal a környezeti ráhatással van összefüggésben. Pszichológiai fejlesztésen n e m a fejlődési ü t e m m e c h a n i k u s felgyorsítását értjük. BEVEZETŐ GONDOLATOK A FEJLESZTÉSRŐL A korai (iskoláskor előtti) fejlesztés kérdése m i n d a mai napig megosztja a s z a k m a i közé­ letet és igen szélsőséges á l l á s p o nt o k látnak napvilágot.az. Az. fő tennivaló a fejlődő funkciók b e é r é s é n e k kivárása. ami a fejlődést ténylege­ sen m e g h a t á r o z z a .

elméleti elgondolások . ismerni a fejlődési fázisok lényege. mint az egy adott fejlődési szinten viszonylag hosszú ide­ ig tartó g y a k o r l ó szakaszok. fokozott é r z é k e n y s é g g e l reagál. De n e m c s ö k k e n t i a környezeti hatások j e l e n t ő s é g é t a további összefüggések megfogal­ genetikai program kibontakozása Pontosan ez nyezeti feltételek biztosítása mellett megy végbe. a fejlődési folyamat g e n e t i k u s a n m e g h a t á r o z o t t . de talán s o h a s e m lesz ugyan­ olyan m i n ő s é g ű . Itt az öröklődés irányzatai és kör­ között n y e z e t m e g h a t á r o z ó szerepét kell tisztáznunk. A kognitív fejlődésben jobban n y o m o n követhetők a szenzitív szakaszok. egye­ töretlen fejlődésmenetet.53 az egybeesés. 12 13 . Ezek a kritériumok (Flavell koncepciója szerint): . hogy az élet korai s z a k a s z á b a n (újszülött csecsemő) tikailag mazása. Összegzésként tehát megfogalmazhatjuk. a fejlődő e g y e d konkrét s z e m é l y e s k a p c s o l a t a i n a k m i n ő s é g e . a m i k o r a nevelés m i n d e n h a t ó s á g á t feltételezve pl. Gartner. p e r c e p c i ó . a befo­ lyásolás j e l e n t ő s é g e n e m c s ö k k e n . útvonalakból 1982) sokféleképpen összetett háló lenne. minden képességre egyformán kiterjedő.úgy kell elképzelnünk a így gyermekfejlődését.egyes struktúrák között n e m alakul ki kapcsolat. érési (inkubációs) szakaszok. 1997) Ezek hiányában a fejlődési folyamat _ lelassul. P a p o u s e k . a fejlesztésre.egyes területeken lemarad a fejlődés. m o z g á s .8. L é n y e g é b e n ez a szociológiai szemlélet j e l e n i k m e g az ö t v e n e s évek p e d a g ó g i á j á b a n . ki. az csak és kizárólag a környezettől függ („tabula r a s a " ) . N e m szabad s z e m elől tévesztenünk e fogékonyság átmeneti jellegét! Az egyes funkciók szenzitív p e r i ó d u s ­ ban e l m a r a d t fejlesztése a későbbiekben ugyan b e h o z h a t ó .akasz. a közvetlenül rá ható k ö r n y e z e t i t é n y e z ő k j e l l e m z ő i . mintha netlen". B o w e r ) e r e d m é ­ nyeként b i z o n y o s h a n g s ú l y e l t o l ó d á s tapasztalható az öröklődés irányába. 1982) Ezeket az é r z é k e n y p e r i ó d u s o k a t különös fogékonyság j e l l e m z i egy-egy p s z i c h i k u s funkció (pl. Egypetéjű (EJ) és kétpetéjű ( K J ) ikrek k ö v e t ő vizsgálatával megállapíthatták. i m p u l z u s o k j e l e n l é t e . s e z e k integrációja hoz létre egy új minőséget fogalmazta fejlődési (Flavell. a m e ­ rendszert. .. B a c o n és L o c k e szenzualista-elméletében azt a feltevését f o g a l m a z t a m e g . A fejlődés soha nes vonalú. csakis kell sajátos speciális kör­ hogy a sok e g y m á s t ó l függetlenül alakuló tényező miatt a g y e r m e k értelmi fejlődése egye­ A fejlődés irányvonalába é p p ú g y beletartoznak az egyes funkciók b e é r é s é h e z s z ü k s é g e s ún.ismerni kell a n o r m á l fejlődés jellemzőit. a valakihez k a p c s o l ó d á s lehetősé­ ge és ö s z t ö n z é s e . Az egypetéjű ikrek e s e t é b e n is kissé eltérően alakul a személyiség. de az e g y e s időszakok vezető funkciói m e g h a t á r o z h a t ó a k . . 2 0 0 0 ) a korai rehabilitá­ cióval. retardált fejlődési m e n e t k ö v e t k e z i k be. Stern konvergencia-elméletében az öröklés és k ö r n y e z e t e g y ü t t e s hatását fogalmaz­ N e m c s a k a z e x t r a u t e r i n ( m é h e n kívüli) fejlődéshez. 1999. a fejlesztés k u t a t á s o k is alátámasztják ( K a t o n a F e r e n c . A g y e r m e k születésekor „tiszta l a p p a l " indul. h a n e m a z intrauterin ( m é h e n belüli) fejlődéshez is e l e n g e d h e t e t l e n az optimális környezet. Ez az adottság b e n n e van a genetikai programjá­ b a n . Ezt a hazai j e l l e m z ő i t . vonalakból (sok s z á l b ó l ) ö s s z e t e v ő d ő háló. az idegrendszeri folyamatokban program történő változás megy (belső érési folyamat) a gene­ meghatározott Az ép irányításával optimális végbe. D ö n t ő a m i k r o k ö r ­ n y e z e t hatása. mint az érzel­ mi vagy a szociális fejlődésben.egyes területeken a kapcsolat hibásan j ö n létre.ok m e g l é t é t mutatták ciókfejlődése a legintenzívebb. testvérek e s e t é b e n 0. a n e m túl erős és n e m túl g y e n g e in­ gerek. h o g y a h h o z m i n d i g b i z t o s í t s u k a z é p p e n s z ü k s é g e s k ö r n y e z e t i feltételeket. szenzitív (érzékeny) fázisok vagy szakaszok. (Flavell. érési folyamathoz. lyekben a g y e r m e k k ü l ö n ö s e n é r z é k e n y e g y e s k ü l s ő h a t á s o k r a .k i b o n t a k o z á s á h o z és b e g y a k o r l á s á h o z biztosít megfelelő szociális és tárgyi feltételeket a k ö r n y e z e t b e n .más-más i d ő p o n t b a n . Ez teszi képessé a fejlődő egyedet a szocializációra. C s é p é Valéria. hogy a gyermek „humán specifikus prediszpozíciókkar születik: az e m b e r i k ö r n y e z e t r e . a k k o r a k ü l ö n b ö z ő képességek fejlődésében . s s z ü l e t é s e pillanatától k i e m e l t szerepet j á t s z i k a fejlődésében.6. amelyekben az egyes pszichikus funk­ Ha megfelelő m e n n y i s é g ű és m i n ő s é g ű inger éri az ideg­ Ezek ún. lehetséges. s hogy m i l y e n n é válik. F o n t o s m e g á l l a p í t á s a e z e k n e k a kutatásoknak.ugrásszerű változások figyelhetők m e g . ( P o r k o l á b n é . A nativista-elmélet hívei szerint a fejlődést döntően az örök­ lés befolyásolja. v a l a m i n t az átmeneti visszaesések. A l a p v e t ő a n n a k a k é r d é s n e k a tisztázása. N e w m a n n ) . hogy a környezeti t é n y e z ő k szerepe.. . a „ m i n d e n o l d a l ú a n fejlett s z e m é l y i s é g " kialakítása a cél. E b b e b e l e é r t e n d ő a bio-szociális ö s z t ö n k é s z t e t é s is.) fejlesztése szempontjából. Az öröklés és környezet befolyásoló hatásának mértékéről pontosabb információt az i k e r k u t a t á s o k szolgáltattak (Galton. Az újszülöttekre irányuló vizsgálatok megállapították. nem jelent egy egységes. W. A k i l e n c v e n e s évek fejlődéslélektani kutatásainak ( M c C a l l . fokozott é r z é k e n y ­ ség a k ö r n y e z e t i h a t á s o k r a ) . az abból j ö v ő i n g e r e k r e (arcra-hangra) fogéko­ n y a b b . beszéd stb. hogy EJ e s e t é b e n 0. m i s z e r i n t a fejlődésért kizárólag a k ö r n y e z e t a felelős. . Flavell így A g y e r m e k egész fejlődése a k ü l ö n b ö z ő fejlődési út­ meg: „. Gessel. tehát za m e g . Az egyes periódusok e g y m á s b a folyhatnak. afejlődésben. . m i n t ha az adott é r z é k e n y korban fejlődött volna. mitől függ a beavatkozásunk hatékonysága.a szenzitív s z a k a s z o k meglétét (adott funkciók intenzív fejlődése. hogy miiven lehetőségeink vannak a pszicholó­ giai A befolyásoláshoz. A fejlődéslélektani kuta­ tások olyan életkori sz. a függőségre törekvés.egyes területeken a kapcsolat labilis m a r a d . fejlődést meghatározó tényezők . A környezeti fellételek illesztése az. d e csak b i z o n y o s k r i t é r i u m o k m e g l é t e mellett lehet ha­ tékony. KJ e s e t é b e n 0.i s m e r t e b b t ö b b szélsőséges n é z e t ismert.

b) K o m p l e x ráhatással az o n t o g e n e t i k u s fejlődés fázisainak ( r e p r e z e n t á c i ó s szintjeinek) bejáratása.etbe sorolható. követelményeknek jó amelyek és az a szinten megfelelés határoltuk a pszichikus alapkultúrtechnikák perceptuo-motoros elsa­ struk­ a) Az oki h á t t e r e t feltáró d i a g n o s z t i k a .Lehetséges-e egy p r e v e n c i ó s befolyásolás az iskoláskort m e g e l ő z ő e n és m i l y e n e s z k ö ­ zökkel? .T e s z t .adott h a n g z ó k k i e m e l é s e . Flavell k o n c e p c i ó j a alapján körvonalazhatjuk a fejlesztés k ü l ö n b ö z ő formáit is. Az iskolai a l k a l m a s s á g o t biztosító pszichés fejlettség szintje az alábbi funkciók zavar­ talan m ű k ö d é s é t kívánja m e g : intelligenciahányadosuk nincs. egymásba át­ legyen a sekre kellett választ keresni: . tervezett foglalkoztatásával azok gyako­ . l e m a r a d á s r e n d e z é s é r e irányuló beavatkozás.6 és 6 . E z t kiegészítette az a n y á k t ó l felvett a n a m n é z i s és az ó v ó n ő k által v é g z e t t m e g f i g y e l é s .o l v a s á s . . vagyis az ú g y n e v e ­ zett tanulási k é p e s s é g e k e t ? integrált működése a h h o z .6 é v e s g y e r m e k e k n é l .M e l y p s z i c h i k u s funkciók .a d o m i n á n s k é p e s s é g s t r u k t ú r á k k i a l a k u l á s á t . Prevenciónak t e k i n t h e t ő a szenzitív p e r i ó d u s b a n a l k a l m a z o t t t á m a s z n y ú j t á s . esetenként Tanulási zavarral rendel­ ér­ kiemelkedő. Diszlexia P r o g n o s z t i k a .struktúrák .M i l y e n fejlődési sajátosságokat m u t a t n a k e z e k a funkciók . a m e l y e k jelentős p r o g n o s z t i k a i értéket m u t a t t a k a g y e r m e k e k iskolai karrierjére vonat­ kozóan.a helyes téri irányok felismerése.h a t á r o z z á k m e g e l s ő s o r b a n az a l a p k u l t ú r t e c h n i k á k ( í r á s . h o g y feltárjuk a z o k a t a pszichi­ kus funkciókat.a Gestalt látás. A n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m főként a m á r kialakult és az iskolai teljesítményben is m e g ­ m u t a t k o z ó t a n u l á s i z a v a r o k k a l foglalkozik.M i l y e n d i a g n o s z t i k a i eljárásokkal lehet szűrni ezeket a fejlettségi m u t a t ó k a t . h o g y az o l v a s á s e l s a j á t í t á s á r a a l k a l m a s 14 15 . mindenekelőtt a percepciós túrákban k e r e s e n d ő k .) Korrekció: a fejlődési ívben b e k ö v e t k e z e t t m e g a k a d á s .1 0 é v e s k o r b a n ? C s a k a n o r m á l fejlődési j e l l e m z ő k b i r t o k á b a n lehetséges b á r m i n e m ű el­ térés m e g á l l a p í t á s a . PREVENCIÓS FEJLESZTÉS A TANULÁSI ZAVAROK MEGELŐZÉSÉRE T a n u l m á n y u n k b a n a z o k a t az elméleti összefüggéseket és gyakorlati t a p a s z t a l a t o k a t adjuk k ö z r e . (A szociális és tárgyi feltételek megléte. . a látási és hallási észlelési funkciók összerendezett.a s o r b a r e n d e z é s és szekventálás képessége.érhetjük el. mivel ha­ z á n k b a n ma is évről küzdők keznek. életkorhoz adekvát tevékenységi fonnák c é l t u d a t o s a n roltatásával . alapján játításához A tényleges le iskolai az. és me­ lyik életkori szakasztól k e z d ő d ő e n ? .3 . újratanulása. A korai fejlesztés m e g k e r ü l h e t e t l e n . a környezeti ráhatás t u d a t o s a l k a l m a z á s a . a l e m a r a d á s h e l y é n e k és m é r t é k é n e k k o n k r é t szükségesek.h á t t é r m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é n e k k é p e s s é g e .szük­ séges. a gyermekeket normál Mindezek soroljuk.B .struktúrák .alak-. A korrekciós fejlesztés fontos feltételei: megállapítása. E g y b e n m ó d nyílott a z o k n a k a s z ű r ő e l j á r á s o k n a k a l e h a t á r o l á s á r a II. B e n d e r . Az o p t i m á l i s fejlődéshez. a m e l y e k e t közel másfél é v t i z e d e s feltáró és fejlesztő kísérleteink e r e d m é n y e k é n t f o g a l m a z h a t u n k m e g . a p a t o l ó g i á s t ü n e t e k b ő l k i i n d u l v a .a tantervi funkciókat. Frostig-Teszt. fordítható. zékszervi fogyatékosságuk nehézséggel küzdenek az írás-olva­ sás és s z á m o l á s technikájának elsajátításában. . Egy budapesti lakótelepi ó v o d a iskolába m e ­ n ő n a g y c s o p o r t j á b a n k o m p l e x p s z i c h o l ó g i a i szűrést v é g e z t ü n k 5 . csoportjába évre nő a tanulási zavarral küzdő tanulók s z á m a . Az indultunk ki. keresi a m e g o l d á s lehetőségeit iskoláskorúak k ö r é b e n . és az a z o k h o z a d e k v á t eljárásokkal kell k i m o z d í t a n i a g y e r m e k e t . Az ó v o d á b a n szűrt g y e r m e k e k e t k ö v e t t ü k az alsó tagozat négy évén át folyamatos peda­ gógiai megfigyeléssel és félévenkénti teljesítményelemzéssel az írás-olvasás és s z á m o l á s területén. . m é r e t felismerése (észlelési k o n s t a n c i á k ) .az a l a k . K u t a t á s u n k a t aktuális t á r s a d a l m i p r o b l é m a ö s z t ö n ö z t e . . A k o r r e k c i ó s fejlesztés m e g t e r v e z é s é n e k az e l a k a d á s szintjéig kell v i s s z a m e n n i . Feltáró vizsgálatunkban neveléslélektani szemléletből . . A l k a l m a z o t t m ó d s z e r e i n k v o l t a k : B u d a p e s t i B i n e t Intelligencia-Teszt.Milyen l e h e t ő s é g e k a d ó d n a k az iskoláskori k o r r e k c i ó r a a p e d a g ó g u s s z á m á r a ? Vizsgálatunk első s z a k a s z á b a n közvetlen c é l u n k az volt.e m b e r r a j z . ellenére akik ép értelmi övez.T e s z t és G o o d e n o u g h t .fejlesztés . Feltétlenül s z ü k s é g e s .a h a n g z ó k s o r b a r e n d e z é s é n e k és s z e k v e n t á l á s á n a k k é p e s s é g e . így az alábbi kérdé­ auditív észlelés (auditív diszkrimináció) területén is. . a „ d o m i n á n s s t r u k t ú r á k " k i b o n t a k o z á s á t és b e g y a k o r l á s á t biztosító k ö r n y e z e t i h a t á s .a h a s o n l ó h a n g z ó k között az a z o n o s a k és eltérőek m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e . a m e l y e k hipotéziseink szerint m e g h a t á r o z z á k az a l a p k u l t ú r t e c h n i k á k elsa­ játításához s z ü k s é g e s tanulási képességeket. az é p p e n fejlődő p s z i c h i k u s struktúrák. (vizuális diszk­ rimináció) alábbi területeit: .. a m e l y m e g a d o t t s z e m p o n t o k alapján történt.s z á m o l á s ) m e g f e l e l ő szintű elsajátítását.okat Ezek beválás . azokat képességékkel Elsőként említhetjük a finom m e g k ü l ö n b ö z t e t é s r e k é p e s vizuális észlelés. m e g s z i l á r d u l á s á t c s a k az. forma.

betűk. L é t r e j ö n n e k az i n t e r m o d a l i t á s s é m á k . a t h a l a m u s két oldala. a szokatlan preferenciákkal van összefüggésben. a térbeli összefüggések felfogási nehézségeiből.m o t o r o s funkciók fejlet­ lenségében. 1986). Balogh. észreveszi azo­ kat. a m e l y e k n e k visszafelé olvasva. a térészle­ lés h i á n y o s s á g á b ó l . . szavakat. Az i n t e g r á c i ó aktív folyamat. legátlása is hozzátartozik.vertikális: agykéreg. s csak a k k o r j e l e n i k m e g a k ö v e t k e z ő fejlődési p e r i ó d u s a g y e r m e k fejlődésében. figyel rájuk. d) Az o l v a s á s n á l r e n d k í v ü l g y a k o r i n a k b i z o n y u l ó . gerincvelő. b i z o n y t a l a n vonalvezetés. a vízszintes-függőleges irány felcserélése. az információk térbe­ li e l r e n d e z é s é n e k fejletlen szintjéből fakadnak. olvasástartása. hogy az a tárgy. a szenzoros h o m e o s z t á z i s h o z (egyensúly­ h o z ) a fölösleges. P. hogy bizonyos típusú tanulási zavarok okai a p e r c e p t u o . A két s z a k a s z e g y m á s r a é p ü l . kialakítva az egyes érzékelési területek egyre b ő v ü l ő integrációját.az alakés formaállandóság fejletlenségét tételezhetjük fel. illetve e z e k n e k a funkcióknak a diszparitásában. az írás és olvasás k é p e s s é g megszerzésének. Az írástanulásnál a felsoroltak mellett elengedhetetlen a finommotoros koordi­ \ olvasás.). amit fog. A tanulási zavarokkal k ü z d ő g y e r m e k e k t e l j e s í t m é n y j e l l e m z ő i : a) K u s z a írás. kisagy. ami két alszakaszból áll: az i n t e r m o d á l i s és szeriális integ­ ráció szakaszából. olyan s z a v a k felcserélése. A fejlődésben irá­ nya: az általános s z e n z o r o s stimulációtól a specifikushoz. I. Affolter (és m u n k a t á r s a i ) az észlelési folyamatok fejlődésében két fontos szakaszt kü­ lönböztet meg: A) az érzékelésspecifikus (modalitásspecifikus. Balogh. 1985. d i e n c e p h a l o n . A k o n v e r g e n s n e u r o n o k a k ü l ö n b ö z ő s z e n z o r o s forrásokból s z á r m a z ó i n f o r m á c i ó k a t e g y á l t a l á n o s integrációs struktúrára irányítják. vizuális auditív kinesztéziás taktilis 1 modalitás-specifikus feldolgozási szint szeriális szint intermodális nált mozgás. k o o r d i n á c i ó j a az agyban az egyensúlyi állapot m e g t a r t á s a é r d e k é b e n . c) Az o l v a s á s és írás olyan típusú zavarai m ö g ö t t . mint a betűk. K o r á b b i d i a g n o s z t i k a i szűrőeljárások kialakítását c é l z ó v i z s g á l a t a i n k e r e d m é n y e i azt mutatták. a szem-kéz ö s s z e r e n d e z e t t m ű k ö d é s e . ha a váltáshoz kellő s z á m ú sémával rendelkezik az adott szinten. vagy s z a v a k felismerési n e h é z s é g e i . integrációs zavarában kere­ sendők (P. Ayres k o n c e p c i ó j a szerint az integráció egy v a g y t ö b b funkció (folyamat) interakciója. az iránytévesztéssel. v a l a m i n t a látott-hallott i n g e r e k n e k fin o m m o z g á s o s cselekvésre fordítási k é p e s s é g e . Intermodális szintek szakasz belül sajátít el rendezési sémákat. A speciális fejlődési f o l y a m a t o k e g é s z é l e t ü n k ö n át végigkísérnek. bazális ganglion. a téri irányok megítélési ne­ hézségeivel. hogy reagál az egyes ingerekre. Szeriális szakasz Az e g y m á s t k ö v e t ő a z o n o s vagy k ü l ö n b ö z ő modalitású ingerek téri-idői összekapcsolá­ sát j e l e n t i . d-p b e t ű k gyakori összetévesztése. r e d u n d á n s ingerek e l n y o m á s a . a m i k o r is a g y e r m e k n e m ismeri fel a már ismert. 6-7 éves korra kialakul-e az ún. Kósa. a n n a k hangja is van. a kéregalatti struktúráktól a m a ­ g a s a b b szintek felé halad. D ö n t ő a z integrációs folyamat m ű k ö d é s e . h o z h a t ó összefüggésbe. e) A d-b. a szem-kéz. h a m a r rájön. b) Az e g y e s b e t ű k . majd k é s ő b b a vizuálisokkal. 2. 16 A fenti ö s s z e f ü g g é s e k e t figyelembe véve. S z e r v e z ő d é s e . agytörzs. K é p e s összekötni a k ü l ö n b ö z ő érzékelési m o d a l i t á s o k a t . az alakszervezési folyamat fejletlenségéből adódhatnak. J. II. 17 . vagy s z í n ű e k . ha a z o k m á s n a g y s á g ú a k .gyermek. A) Az intramodális szint i_ Az iskolai a l k a l m a s s á g o t m e g h a t á r o z ó pszichés fejlettség ezen integrációs f o l y a m a t o k za­ vartalan lefolyásán múlik. szótagok felcserélése.m o t o r o s k o o r d i n á c i ó . koordináció.k i n e s z t e t i k u s é r z é k e l é s é t az a k u s z t i k u s o k k a l köti össze. Alapját adja ez az integráció a beszédelsajátításnak. é r d e k e s tapintása. a f i n o m m o t o r i k u s fejletlenséggel A g y e r m e k n e k az a kialakuló képessége. m i n d e n e k e l ő t t a nagy és testközeli m o z ­ g á s o k segítik e l ő .h o r i z o n t á l i s : két agyfélteke. vagy írva is van é r t e l m ü k (pék-kép stb. m e g t a n u l t betűket. totális érzékelő apparátus gyer­ m e k e i n k n é l ? E l l e n k e z ő e s e t b e n a funkciók e g y e n e t l e n m ű k ö d é s e tanulási zavart o k o z az iskolában. M i u t á n a g y e r m e k sok-sok érzékspecifikus tapasztalattal és az abból a d ó d ó r e n d e z é s i s é m á k k a l r e n d e l k e z i k . Az integráció f o l y a m a t á b a n a l a p v e t ő szerepe van a m o z g á s n a k . A nor­ m á l i s fejlődési f o l y a m a t b a n a g y e r m e k e l ő s z ö r a t a k t i l i s . a m e l y e k a Gestalt-látás. kooperációját. s z e m é v e l elidőzik rajtuk. s z á m o k fordított írása. erős színei. E l ő s z ö r a taktilis-kinesztetikus érzékelési területen B) Szupramodális 1. a szűrőeljárásul használt testek e r e d m é n y e i t te­ kintve m a g a s a z o k előrejelző értéke. intramodális) szakaszt és B) a s z u p r a m o d á l i s szakaszt. . SzerialitásbaW h i á n y o s s á g o k . írás beszéd jel III. a m e l y a v i z u o . a/b. agytörzs és gerincvelő. de az írott s z ö v e g b e n is s o k s z o r elő­ forduló olyan típusú hibák. a s z e n z o r o s ingerlés és a n o r m á l i s agyi aktivitás e r e d m é n y e . a b e t ű k n a g y s á g á n a k e g y e n e t l e n s é g e i .

7-7 éves. Az a tény. h a g y o m á n y o s i s k o l a k ö r n y e z e t .1-7. perceptuo-motoros funkciók értelmi fejlődésének fejlődésének fázisjellemzői. fejlettségét? h o g y a b e i s k o l á z o t t elsősök 16. 2. .s z á m t a n füzetek e l e m z é s e . E n n e k további fejlesztése.6 éves.6 évesek. b) 6.a különböző tesztekben Iskolás gyermekeink Az zást. a forma-méret-rész­ egész-térirány m e g í t é l é s t i g é n y l ő Edtfeldt-tesztben az 5 k é p e s ábrából egyet s e m i s m e r t e k fel ezek a tanulók. Eredményeink pszichés tükrében mdyennek találtuk a mért első osztályosok iskolai alkalmasságéit. ezen belül e l s ő d l e g e s e n a g e o m e t ­ rikus á b r á k szögeinek a l a c s o n y reprodukciós színvonala.eredményeket tekintve vizsgáltuk egy országos a teljesítmény minta ingadozó. 18 19 . a téri p o z í c i ó é s z l e l é s é n e k vizsgálata Edtfeldt-teszttel. nélkül kerül - A) A fejlesztés elméleti kérdései A fejlesztés elméleti k o n c e p c i ó j á n a k kialakításában i r á n y a d ó volt s z á m u n k a kognitív struktúra kialakulásáról és aperceptuális és o n t o g e n e t i k u s fejlődésmenetéről ontogenetikus életkori ra: vallott korsze­ rű fejlődéslélektan! n é z e t e k és kísérleti eredmények. pszichés fejlettségét szűrésével 1987-88-as t a n é v b e n . a r u g a l m a s b e i s k o l á z á s lehetővé teszi az életkortól független. Alkalmazott módsz. d ö n t ő t ö b b s é g é b e n az életkor a beiskolázás alapja. n e h é z feladatot ró az el­ ső osztályok p e d a g ó g u s a i r a .6-7 évesek. c) 7. hiszen az. a típusos h i b á k r a k o n c e n t r á l v a . és inkább azok a s z o m a t i k u s á n és p s z i c h é s e n érettnek t ű n ő 6 é v e s e k kerüljenek k ö t e l e z ő szűrésre. A z o k n á l a g y e r m e k e k n é l . d) 7. s első osztályokban igen együtt található az é p p e n betöltött 6 éves. r é s z b e n pszichológiai m ó d s z e r e k k e l történt. h o g y adott ó v o d a i csoport m i n d e n g y e r m e k é n é l o p t i m á l i s feltételeket biztosítsunk a tanulási k é p e s s é g e t be­ folyásoló p s z i c h i k u s funkciók fejlődéséhez. Ez az egyetlen p r o b l é m a is elég a h h o z . h o g y a k a d á l y o z o t t legyen ezek­ nél a g y e r e k e k n é l az olvasás és az írás elsajátítása. része. h o g y minden általunk alkalmazott tesztben a 6. A KORAI (PREVENTÍV) FEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI ÉS EREDMÉNYEI A tanulási z a v a r o k h á t t e r é b e n álló pszichikus funkciók lehatárolásával k ö r v o n a l a z h a t ó v á váltak a fejlesztés célpontjai. Élet­ kori homogenitás egyébként sem biztosítható. a 7-7. s m é g 8 éves g y e r m e k is. a p s z i c h é s al­ k a l m a s s á g alapján t ö r t é n ő b e i s k o l á z á s t . vagy a 7 évesek élet­ kori csoportja adta a teljesítmény m a x i m u m o t arra e n g e d következtetni. Szűrőtesztjeink általánossá válásával v a l ó b a n a p s z i c h é s fej­ lettség t e k i n t e t é b e n a z o n o s g y e r m e k e k csoportja kerülhetne egy osztályba.5%-a téri percepció fejlettségét mérő tesztben Az a tény. városi.7-8 évesek. a m e g l e v ő k é p e s s é g e k erő­ sítése az iskola első két é v é b e n e l e n g e d h e t e t l e n . m o z g á s o s j á t é k o s t e v é k e n y s é g e k segítségével. ö n m a g á é r t beszél. Ezek szomatikus és pszichés fejlettsége rendkívül eltérő. a k i k n é l a k o r á b b i i s k o l a k e z d é s p r o b l é m a m e n t e s n e k m o n d h a t ó . B) P s z i c h o l ó g i a i s z ű r é s : 1.i s k o l a t í p u s szerint: lakótelepi.lakóhely szerint: fővárosi. A) P e d a g ó g u s b e v o n á s á v a l : 1. 1. M i n t á n k ­ ban alcsoportokat képeztünk: . a m e l y h a t é k o n y e s z k ö z e lehetett a poten­ ciális tanulási z a v a r o k korai m e g e l ő z é s é n e k . 10-15% a kellő pszichikai alkalmasság Egyértelmű. kor az optimális időpont az iskolakezdésre. o s z t á l y t e r m i megfigyelés m e g a d o t t s z e m p o n t o k segítségével. be hogy a gyermekek jelentős az iskolába. a m i k o r is 56 első osztályt ( 1 3 5 0 g y e r m e k e t ) m é r t ü n k fel. s az ezen belül is szükséges differenciálás k e v e s e b b g y e r m e k e t é r i n t e n e . . A t é r i r á n y o k p o n t o s felismerésére m á r ó v o d á s korban is m e g t a n í t h a t j u k a g y e r m e k e i n k e t a l e g t e r m é s z e t e s e b b m ó d o n .5 évesek. Az óvodai p r o g r a m keretein belül keressük a korosztály d o m i n á n s képességstruktúrájá­ nak célzott fejlesztésére a l k a l m a s tartalmi és m ó d s z e r t a n i l e h e t ő s é g e k e t . Igaz. h o g y a 7 éves élet­ Célszerű volna e n n e k az általános b e v e z e t é s e . 2. az c) Adataink alapján prediktív értékűnek tekinthetjük azt is. ahol talán é p p e n az a l a c s o n y a b b s z o c i o k u l t u r á l i s háttér k ö v e t k e z m é n y e k é n t j ö t t létre az a l a p k u l t u r t e c h n i k á k elsajátítását b i z t o s í t ó pszichi­ kus funkciók e g y e n e t l e n fejlődése. a fejlesztendő korosztály specifikumai. nagyvárosi.t II. ha a korai szűrés alkalmával re­ gisztrált .T a n u l á s i z a v a r r a utalnak az alábbiak: a) A Bender-tesztben nyújtott alacsony teljesítmény. M i n d e z e k b ő l nyilvánvalóvá vált a korai fejlesztés s z ü k s é g e s s é g e és e g y b e n e n n e k l e h e t ő s é g e is. az átlagtól (kontroll csoport) eltérő téri irány preferencia. Az 1985/86-os tanévben beindított óvodai kísérletünk a l a p v e t ő célja o l y a n fejlesztő el­ járások kialakítása és kísérleti k i p r ó b á l á s a volt. figyelem vizsgálat. és V. falusi g y e r m e k e k csoportja. életkori hiszen övezetek eredményei alapján meg kell kérdőjeleznünk a 6 évesek beiskolá­ a leggyen­ minden mért területen az éppen betöltött hatévesek teljesítményei gébbek. a 4-5 évesekre jellemző teljesítményt nyújtottak. Fejlesztő k í s é r l e t ü n k a l a p e s z m é j e a prevenció. í r á s . de ez j e l e n l e g c s a k az é r t e l m i s é g i s z ü l ő k n é l ta­ p a s z t a l h a t ó .ereink: A c s o p o r t o s szűrés részben p e d a g ó g i a i . b) A Frostig tesz. kb. szubtesztjében m u t a t o t t a l a c s o n y t e l j e s í t m é n y .életkori ö v e z e t e k szerint: a) 6-6. azzal a törekvéssel. az orientációban m u t a t o t t gyen­ ge eredménv. kapott . Pl.

hogy a mozgás a gyermek legtermészetesebb élet- megnyilvánulása. B r u n e r szerint a kognitív fejlődés h á r o m r e p r e z e n t á c i ó s forma fejlődése: Enaktív . A fejlődés során a l e g k é s ő b b k i a l a k u l ó r e p r e z e n t á c i ó s forma és a l e g r u g a l m a s a b b . Az értelmi fejlő­ dés lényegét e n n e k a két k o m p e t e n c i a formának a fejlődésében látja. Altalános és foenaklív.az iskolára v a l ó felkészítés é r d e k é b e n e l s ő k é n t a z o k a t a k é s z s é g e k e t kell n a g y o b b m é r t é k b e n fejleszteni. a m e ­ lyek egyidejűleg a d n a k a l k a l m a t az enaktív és szimbolikus formákra. de ez az explóralas m é g n a g y o n globális és igen passzív. és k e z d i k felismerni a f o r m a p e r c e p c i ó m i n ő s é g i j e l l e m z ő i t ( n y i t o t t vagy zárt. K o n c e p c i ó n k elméleti hátterét Piaget műveleti-lélektana. A képzetek a tárgyak helyett.alakulásában a 3-4 éveseknél t ö b b s é g é b e n a globális felfogás az u r a l k o d ó . E z e k szerint pl. tes a b e s z é d m o t o r o s funkciók m e d i á c i ó s szerepe a g o n d o l k o d á s fejlődésében.1.ö n i n d í t o t t a m o z g á s o s tapasztalatok és a z o k e r e d m é n y e k é n t létre­ j ö t t k ö r n y e z e t i változás közötti összefüggés felismerése az első értelmi művelet okokozati mát. A szimbolikus reprezentáció már e l v o n a t k o z t a t a cselekvéstől és a képitől. a m i k o r a g y e r m e k m á r ké­ pes a m a n u á l i s t e v é k e n y s é g é t egy képzettel. Az észlelési funkciók fejlődési jellemzői a 3-6 éves korosztálynál A s z e n z o m o t o r o s fejlődési szakaszban kiemelt szerepe van a tapintásnak. Bruner nézetei a reprezentá­ ciós-szintek fejlődéséről. a j e l e n s é g e k fogalmivá válásában.ezeket a készségeket valamilyen formában m i n d e n életkorú g y e r m e k n e k m e g lehet ta­ nítani.Gestalt . vagy téri sémával helyettesíteni.5 é v e s e k alakfelfogása 20 21 . azáltal. A nyelvi közvetítés a kognitív fejlesztésben nél­ külözhetetlen. -a kognitív térkép . a motorium a hogy hogy és vannak a fejlődésnek olyan súlypont­ célzott fejlesztésükkel a testséma A több terület ta­ fejlesztése általános Ismere­ kitüntetett szerepet befolyásolható. az ikonikus r e p r e z e n t á c i ó szintjén a z o k a tanulási formák a legfejlesztőbb hatásúak.cselekvéses reprezentáció m o z g á s b a n . a s t r u k t u r á l a t l a n e g é s z m e g r a g a d á s a d o m i n á l . sztereognosztikus pasztalatok g a z d a g í t á s á v a l hatást g y a k o r o l u n k a vizuális percepciók fejlődésére. A 4 . A 3 . mozgáson keresztül térirányok kialakításához. A vizuális diszkrimináció fejlődésére a szinkretizmus j e l l e m z ő az óvodásoknál. A reprezentáció-le­ képezés képesség arra. Célszerű m e g k ü l ö n b ö z t e t ­ ni ezen a r e p r e z e n t á c i ó s szinten a nyelv . 6 éves kortól m ó d s z e r e s e n próbálják v é g i g t a p o g a t n i a külön­ b ö z ő f o r m á k a t é s n a g y b i z t o n s á g g a l m e g tudják különböztetni azokat. kapnak Pl. illetőleg a v á r h a t ó tanulási zavarok m e g e l ő z é s é h e z első lépésként a m o t o r o s és per­ c e p c i ó s k é s z s é g e k e t kell fejleszteni. szelektálva és átalakítva azokat. alakítjuk a lestsé­ -a m o z g á s bír a l e g n a g y o b b transzferhatással. gás és a vizuális m e z ő k a p c s o l a t b a hozását jelenti. Ugyanakkor ban nem azt is hangsúlyozza. ikonikus.4 é v e s e k ismerős tárgyak a z o n o s í t á s á r a m á r képesek. A perceptuális funkciók fejlődésében lényeges szerepet játszik a m o t o r o s készségek lettségi szintje. Bruner értelmezésében a emelnünk: . hiszen az a n y a gyerek k a p c s o l a t b a n d ö n t ő szerepet k a p a z érintés. szimbolikus forma. Az integráció k é p e s s é g arra. el az. Brunert m a g a a tanulás folyamata izgatta. a moz­ tevékenységben jelenik kognitív fejlődés lényege a reprezentáció három formájának és azok integrációjának kifejlődése. A 4 . hogy egy-egy struktúra kidolgozásának időszakaszá­ szerepe sem. jai.nem összefüggések felismerése fejlesztésén mellékes a kauzalitás a is motoros eredetű. Piaget értelmezésében a fejlődés a l a p m e c h a n i z m u s a az adott szinten létrejött viszonyla­ gos egyensúly felbomlása. hogy e g y r e fejlet­ tebb m ó d o n kapcsoljuk h o z z á a m ú l t a t a j e l e n h e z és a j ö v ő h ö z .5 évesek az e g y e n e s és görbe vonalú tárgyak m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é r e ké­ pesek tapintás által. s e n n e k a két repre­ zentációs f o r m á n a k a képi . hogy a környezet ismétlődő szabályosságait felismerjük. mint ahogy a kép az ábrázolt tárgy helyett szerepel a g y e r m e k s z á m á r a . egyensúly egy m a g a s a b b szinten. . keresztüljutunk k ö r ü l m é n y az sem.ikonikus . Flavell h á l ó e l m é l e t e . a képzelet és a szimbolikus r e p r e z e n t á c i ó m a g u k b a n foglalnak. meg. Piaget -az műveleti-lélektani értelmi műveletek koncepciójában forrását a alapvető számunkra: elvégzett motoros műveletekben jelöli galmi szintje mellett a beszédmotoros t e v é k e n y s é g m i n t mediátor közvetítő. Bruner szerint a fejlesztés szempontjából lényeges a reprezentáció különböző formái és a nyelvi jelentés közötti konfliktus. Ikonikus . beépítsük. a szenzitív szakaszok és a d o m i n á n s képes­ ségstruktúrák létét b i z o n y í t ó fejlődésléleklani kutatások képezik. Az általa levont tanulságokból az alábbiakat célszerű ki­ 2. amelyek is fejlődése kedvezően hatása azt is megfogalmazhatjuk. S o n s r o e m tanulásos kísérletei (1966) is igazolják a kü­ ténylegesen lönböző r e p r e z e n t á c i ó s m ó d o k közötti konfliktus tanulást segítő hatását. a m e l y e k e t a környezettel való érintkezés és a m a n i p u l á c i ó . p o n t o s a b b á te­ szi a képzeti s é m á t .szinttel való ütköztetése tökéletesíti. az. . h o g y túlhaladjunk azon ami a pillanatnyi. Ismerve azok o n t o g e n e t i k u s f e j l ő d é s m e n e t é t és fázisspecifikumait. ezért a be­ szédfejlesztés a legkorábbi fejlődési szakasztól szükségesnek látszik. rész vagy e g é s z ) . fej­ hanyagolható egyensúly megszilárdulását elősegítő hatások meg. transzfer m e l l e t t közvetlen alakítója téri percepciónak. Ebből k ö v e t k e z ő e n a t a n u l á s h o z szükséges fogalmi szint kialakításához és m e g e r ő s í t é s é ­ hez.szerepét. A s z i m b ó l u m n a k lazább a k a p c s o l a t a a szimbolizált dologgal. Az alaklátás .s z t e r e o g n o s z t i k u s . a p e r c e p c i ó s fejlődés előfeltétele a fogalmi g o n d o l k o d á s kialakulásának. B r u n e r szerint a m e g i s m e r é s lényege a reprezentáció és az integráció.m i n t j e l e n t é s h o r d o z ó . Piaget é s I n h e l d e r n y o m á n k ö r v o n a l a z ­ hatjuk a t a p i n t á s o s . mint a k é p z e t n e k . hogy h o g y a n kezeli az e m b e r az információ­ kat: m e g t a r t v a .észlelés j e l l e m z ő i t és fejlődését.képi reprezentáció szintjéről a k k o r beszélhetünk. ami b e n n e perceptuálisan / é s z l e l é s e s for­ m á b a n adott. a struktúra újraszerveződése. Ez a r e p r e z e n t á c i ó s forma n e m m e g y túl azon. tehát l e g t e r m é s z e t e s e b b m ó d o n ezen keresztül fejleszthető. segít a beépü­ lésben. va­ lamint az észlelés.

Míg szintjén (nyelvi) az akkor rep­ enaktív B) Ezen fejlesztés ^ ódus ségen (3-6 összefüggések szem előtt A fejlesztő program alakítottuk abban a ki a percepciós ~ a és perceptuo-motoros a és verbális- leghatékonyabb. a n a g y m o z g á s o k t e m p ó j á n a k . a) Közvetlen fejlesztési cél: tipikusan jellemző tanulási formákkal motivációra a l a p o z v a .a n a g y m o z g á s o k pontosítása. vagy hibás volta azonnal kitűnik és s z i m b o l i k u s szinten logikailag i g a z o l h a t ó . szín és forma szerint egyidejűleg. 22 23 . Az észlelési konstanciák (forma-méret-felület-szín) állandóságok felismerésében az ó v o d á s k o r k e z d e t é n az e g y s z e m p o n t ú s á g d o m i n á l . d i f f e r e n c i á l ó d á s á n a k f ü g g v é n y e k é n t m e g y végbe. torz asszimi­ lációs folyamat révén a gyerekek m e g l é v ő s é m á i k h o z idomítják a valóságot és kevésbé za­ varja őket. az e g y e s részeket m á r felismerik.a tér m o t o r o s explorálása: a l a p v e t ő téri irányok m e g i s m e r é s e saját testhez viszonyí­ tottan. h o g y a g y e r m e k szókészletébe a m o z g á s . amely több célt szolgál funkciókat fejlesztő programunkat: egyidejűségét.a test a l a p k o o r d i n á t á i n a k . 1973. 3 2 8 . .a z oldaliság . i r á n y á n a k e g y r e t u d a t o s a b b kontrollját kifejlesztendő. Míg az enaktív szakaszban a múltbeli ese­ m é n y e k r e p r e z e n t á c i ó j á n a k módja m o t o r o s reakciók révén valósul meg. speciális m o z g á s o s feladatok gyakorol­ tatásával. finomítása. A 3-6 éves korosztály értelmi fejlődésének fejlődése és alapvető sajátossága a perceptuális és perez a . é r z e l m e k által befo­ lyásolt. a b e m u t a t o t t (vizuális) minták m o t o r o s visszaadása a m o z g á s o s fel­ adatok e l v é g z é s e során.a f i n o m . ) S z e n z o m o t o r o s szinten a környezettel való közvetlen kap­ csolat révén a s é m a helyessége. hogy a torzítások kiküszöbölésével optimalizáljuk a fejlődést: az ikonikus szint r e p r e z e n t á c i ó s s é m á i n a k helyességét azáltal .függőleges-vízszintes.analitikus. e) Ezen feladatok elvégzése során az auditív. b e m o z g á s a . Eperiódus értelmi fejlesztésében az a közvetlen cél. a testrészekkel végzett m o z g á s o k o n keresztül. szem-kéz koordinációjának kialakításán keresztül. f) A m o z g á s . A részegész strukturált felfogása 6-7 éves korra alakul ki. A térészlelés kialakulása. r i t m u s á n a k . z ó n á i n a k kialakí­ tása és tudatosítása az erre irányuló m o z g á s o s feladatok g y a k o r l á s á v a l . elülső-hátulsó -.a testrészek differenciált m e g i s m e r é s e .a s z i m b o l i k u s r e p r e z e n t á c i ó s z i n t h e z közelíti a képzeti sémát. a téri irányok leképezése (idegrendszeri tükrözése) alapvető­ en a m o z g á s f e j l ő d é s m i l y e n s é g é t ő l és a t e s t s é m a t u d a t o s s á g á n a k . m i n t az í r ó m o z g á s h o z s z ü k s é g e s differenciált és koor­ dinált i z o m m ű k ö d é s .lateralitás alakítása. az ikonikus rep­ r e z e n t á c i ó szintjén már képes a gyerek m o t o r i k u s t e v é k e n y s é g e t egy képzettel. b e m o z g á s a . méretek m o t o r o s alakítása. A z ikonikus r e p r e z e n t á c i ó szintjén a l a p v e t ő p r o b l é m a .e z t szolgálja a k ü l ö n b ö z ő formák. . „Az ikonikus r e p r e z e n t á c i ó n e m m e g y túl a z o n ami p e r c e p t u á l i s a n a d o t t .a halott (auditív). . módszertani vonatkozásaiban tekintetbe tartjuk szenzitív peri­ az intrinsic életkori sajátosságait. K ö r n y e z e t ü k objektív felfogását torzítják a m e g l é v ő képzeti sémák. " ( B r u n e r . Az a adott sémarendszer gazdagítása. biztosíthatjuk. a függőleges k ö z é p v o n a l e g y e n s ú ­ lyának az elsajátítása m o z g á s közvetítésével.a vizuális m i n t á k m o z g á s o s r e p r o d u k á l á s a . így kap kiemelt jelentőséget a motoros és verbális fejlesztés.biztosítja. tartalmi a és éves kor) A fejlesztés keresztül. ceptuomotoros funkciók intenzív integrációja. fejlesztése ha az egyidejű megjelenésére és az ikonikus adnak reprezentáció módot. E funkciók fejlesztésének c) Hatékony eszköze a mozgás a percepció fejlesztésének is: szenzitív periódusa. ha az a m e g i s m e r é s n e m valósághű. ha kialakításuk és m e g s z i l á r d í t á s u k során a l k a l m a t t e r e m t ü n k az enaktív szinttel ( s z e n z o m o t o r o s ) való á l l a n d ó kapcsolatra. A térészlelés fejlődésében az 5-7 é v e s s z a k a s z az intenzív szenzitív p e r i ó d u s és n a g y o n szoros kapcsolatban van a verbális tudatosítással. . 3. a m e l y : . vizuális es verbális rövid memória fejlesztése.t e s t s é m a és p e r c e p c i ó v a l k a p c s o ­ latos kifejezések beépüljenek. Ebből következik. .t e s t s é m a és p e r c e p c i ó fejlesztését szolgáló mozgásos tevékenység állandó kí­ sérője a verbális tudatosítás. b) Fontos a mozgás szerepe a testséma kialakításában: . a s é m a h e l y e s s é g é n e k e szinten való k ö z v e t l e n igazolására. . mozgás testséma vettük komplexitását. hogy a 3-6 évesek valóság m e g i s m e r é s e n a g y m é r t é k b e n szubjektív. eltervezett tanulási formák az alkalmazására enaktív és szimbolikus rezentációsformák tartásával biztosítva forma az i k o n i k u s s é m a tartalmi helyességét biztosítja a kísérő verbalizálás m á r a s z i m b o ­ likus r e p r e z e n t á c i ó h o z közelíti azt. d) A mozgás mint a keresztmodalitásokat erősítő eszköz: .m o t o r i k a fejlesztése. hogy n e m adott a k ö z v e t l e n igazolási vagy cáfolási lehetőség a gyerek s z á m á r a . Az értelmi fejlődés e szakaszára m á r kialakul a s z e n z o m o t o r o s szin­ ten létrejött s é m a r e n d s z e r belső reprezentációja. 0 . vagy téri s é m á v a l helyettesíteni. így a fejlesztést az életkorra specijikus tevékeny­ realizálhatónak egyidejűleg. kategorizálni nagyság. az egyensúly. k ü l ö n b ö z ő testrészekkel végzett m o z g á s o k közvetítésével. A fázis végére egyre több tárgyat tud­ nak c s o p o r t o s í t a n i . az egésszel való összefüggés nélkül.

A két foglalkozás éves tematikáját a fejlesztő p r o g r a m f i g y e l e m b e v é t e l é v e l állították össze az ó v ó n ő k . a h i á n y z ó r é s z e k e t m e g n e v e z n i . Kísérleti eredményeink az iskolai beválással igazolták. E b b e építették be a fejlesztő p r o g r a m azon pontjait. pa­ 3. R é s z e k b ő l összeállítani az emberfigurát. A 3-6 é v e s e k n é l a mozgásfejlesztés testséma. A l a p v e t ő téri i r á n y o k m e g i s m e r é s e saját t e s t r é s z é n e k közvetítésével. lábrajz­ mus felismertetésével. A testfogalom alakítása: a testrészek és azok funkcióinak ismertetése. A testrészek ismerete: ö n m a g a felismerése. A szabad j á t é k b a n . A 2. a napi frissítő testnevelésben. 3. vizuális m i n t á k m o t o r o s bejárásával. vizuális-kinesztétikus i n t e r s z e n z o r o s m ű k ö d é s gyakorol­ tatásával). 3. Az eltervezett t e v é k e n y s é g m ó d o k .5 é v e s e k n é l m á r d i r e k t e b b fejlesztése is lehetséges. hasonlóság. A tér m o z g á s o s explorálása: a test k o o r d i n á l t m o z g á s a a térben. alapformák megjelölése.A vizuális diszkrimináció fejlesztése: a szemmozgások tudatos kontrolljának erősíté­ sével. s z i n t e s z ó n á i n a k k i a l a k í t á s a m o z g á s o s f e l a d a t o k g y a k o r o l t a t á s á v a l . de a 4 . hogy a korai fejlesztés e r e d m é ­ nyes a tanulási z a v a r o k k i a l a k u l á s á n a k m e g e l ő z é s é b e n . K é p e n . Egyensúly-gyakorlatok: pírhajtogatással. térbeli v i s z o n y o k felismertetése a testén kívüli térben. irány. ker. helyzetek. J e l e n t ő s e n c s ö k k e n t h e t ő k a m e g ­ levő rizikófaktorok. ruházat. alakzatok felismertetése a tárgyi k ö r n y e z e t b e n . h o g y m i n d a z t amit a gyerekek m o z g á s o s a n elvégeznek. A Gestalt-felfogás és a konstanciák fejlesztése: a lehető legváltozatosabb formák­ a l a k . m e l y h e z k o n t r o l l c s o p o r t o t biztosítottunk a III. a vizuális m e m ó r i a fej­ lesztésével. de az óvodai élet b á r m e l y formájában m ó d nyílott a fejlesztő p r o g r a m egyes területeinek realizálására. térbeli irányok. t e m p ó stb. A d o t t tárgy­ h o z viszonyított testhelyzetek gyakoroltatása. 4. ritmusa. 5. A fejlesztés kerestük: tartalmi testnevelés és és módszertani lehetőségeit két óvodai keretében. egészlegesség észlelésének alakításával. hiszen a fejlesztés ezen formája n e m igényel külön időráfordítást. Szem-kéz. rajzolással. majd O s t o r o s o n is egy kis településen. verbalizálással. Mind a prevenciós. térbeli helyzete változik.Mozgásfejlesztő program járás-futás-ugrás-mászás-kúszás fejlesztése célzott test­ l. gyurmázással. n é v m á s o k ) . m o z g á s f o r m a .személyi zónáinak . formaalakítás m o z g á s s a l . méretek. adott vizuális m i n t á k k ö v e t é s e . A téri v i s z o n y o k a t kifejező ver­ Testsémafejlesztés 1. ez állt fej­ lesztő t e v é k e n y s é g ü n k fókuszában. A k e n y s é g e k a testrészek m e g i s m e r é s é t célozva. az o l d a l i s á g . A verbális fejlesztés főbb területei: a tárgyak megnevezése (testrészek. 24 25 . tudatosítása. lelépés és k ú s z á s speciális g y a k o r l á s a i v a l .m o z g á s o s feladatokkal. vizuális időrendiség és rit­ 1. m ó d ­ szerek m e s s z e m e n ő e n a l k a l m a z k o d t a k az életkori sajátosságokhoz: j á t é k o s a k voltak és az A speciális percepciófejlesztés érzelmi b e l s ő m o t i v á c i ó k r a építettek. a m e l y e k n é l a m o z g á s o k tempója. T e s t r é s z e m l í t é s é n é l m e g n e v e z z ü k a n n a k funkcióját. vizuális-auditív. járás. időjelzé­ sek. környezeti foglalkozások azok témáihoz A m o z g á s és t e s t s é m a f e j l e s z t ő p r o g r a m m e g v a l ó s í t á s a m i n d i g t u d a t o s v e r b a l i z á l á s s a l m e g y v é g b e . Finommotorika fejlesztése: Fejlesztő kísérletünk az 1985/86-os t a n é v b e n k e z d ő d ö t t el a B u d a p e s t . zal. c s e l e k v é s e k kifejezése. kirakása. téri v i s z o n y o k b e m o z g á s a . nagy m o z g á s o k k a l té­ ri irányok. a z o n o s í t á s a t ü k ö r g y a k o r l a t o k k a l . E z e k b e n l e h e t ő s é g szerint a m o t o r o s taktilis ta­ pasztalatokra t á m a s z k o d v a . M e g a d o t t for­ mák. verbális fejlesztésbe á g y a z o t t a n m e g y vég­ b e . sz. m e g h a t á r o z o t t t e s t r é s z e k r e k o n c e n t r á l á s . állás. alapszínek. rajzon felismerni a test részeit. a rajta kívül álló tárgyak e g y m á s h o z való viszo­ nyának felismertetése cselekedetes feladatok segítségével. 2. A térpercepció téri viszonyok célzott fejlesztése: alapozva a tér motoros explorálására és a test személyi zónájának alakítására. Nagymozgások fejlesztése: 2. vizuális helyzet-pozíció felismertetésével. méret. egyidejűleg megis­ merjék a n n a k verbális kifejezőjét is. fel-. p a d l ó r a rajzolt k ü l ö n b ö z ő alakzatok végigmozgása. az i n t e r s z e n z o r o s f o l y a m a t o k célzott fejlesztése. a test elülső és h á t u l s ó részeinek m e g i s m e r t e t é s e j á t é k o s . 4. m a g á h o z viszonyíthatóan. térbeli viszonyok verbális kifejezése: irányok. m i n d i g elsődleges szerepet szánva az ó v o d a i p r o g r a m b a n foglaltaknak. k ü l ö n b s é g és el­ lentétesség. o s z t á l y o z á s . IV.m é r e t m o t o r o s kialakításával. funkció e m l í t é s n é l m e g m o n d a n i vagy felismerni a testrészt. és kisiskolás korban is r e n d e z h e t ő k a funkciózavarok. (Vizuális-tapintásos. építőjátékokkal. tevé­ test alapkoordinátáinak . Aradi ut­ cai ó v o d a 1. vizuális zártság. a m e l y e k fejlesztésére a t é m a feldolgo­ zása k a p c s á n t e r m é s z e t e s lehetőség kínálkozott. festéssel. kerület V á r a d i utcai ó v o d á b a n . legyen az testrész. p á r o s í t á s o k elvégeztetése. szem-láb koordinációk fejlesztése labdajátékokkal: ugróiskolával. A foglalkozások i d ő t a r t a m a és g y a k o r i s á g a a neve­ lési p r o g r a m n a k megfelelően alakult. A Ve rbális fejlesztés fejlesztő kísérlet körülményei keresztcsatornák fejlesztése: a különböző modalitása ingerek összekapcsolásának és átfordításának gyakorlásával. mind a korrekciós fejlesztésben a mozgásra építettünk. kiscsoportjában 22 g y e r m e k k e l . iránya.kialakítása: a test függőleges és víz­ bális kifejezések i s m e r e t é b e n térbeli f e l a d a t m e g o l d á s o k elvégzése. m o z g á s o k k a l . Ezt újabb kiscsoporttal folytattuk a k ö v e t k e z ő tanév­ ben 26 g y e r m e k k e l és kontrollcsoporttal. nevelési terület programjában kapcsolódva.

Óvodásaink é l e t é b e n e g y r e n a g y o b b s z e r e p e r t ö l t be a M á s i k . testrészeinkről. különös tekintettel a térpercepció fejlesztése. és e h h e z tud is a l k a l m a z k o d n i . alakul ki szocializált ÉN. k ö z é p s ő csoporttól k e z d v e a k ü l ö n b ö z ő észleléses funk­ ciók erősítése n a g y o b b hangsúlyt kapott. h o g y a kisiskoláskor az ún. mely szerinte e l s ő d l e g e s k ö z ö s s é g f o r m á l ó erő. a k o m m u ­ nikáció is. M a r t o n L. h o g y ha b e ­ csukjuk a s z e m ü n k e t . a l a p o z v a biztosíthatják az e g y s é g e s fejlődésmenetet. v é l e m é n y ü k egyre m e g h a t á r o z ó b b lesz. hogy a kognitív fejlődés mellett a szociális fejlettség. prevenciós biztosította kísérletünket számukra bizonyítottan küzdő az eredményesnek lakótelepi tekintjük. tudja venni az társas aktus nélkül nem a normákat. A g y e r m e k e k szá­ m á r a e g y r e f o n t o s a b b á v á l n a k a társak. saját testünkről. és a végén. 26 27 . H á r o m é v e s k í s é r l e t ü n k b e n a preventív fejlesztési folyamat m e g h o z t a a kellő ü t e m ű ér­ telmi fejlődést.n y e l v t a n és s z á m t a n tantár­ gyak f e l m é r ő feladatainak pontértékei szerint adott iskolai m i n ő s í t é s és a c s o p o r t o s pszi­ c h o l ó g i a i vizsgálatok e r e d m é n y e i n e k alapján állapítottuk m e g . ( F e l n ő t t k é n t g o n d o l j u n k c s a k arra. hogy a fejlesztő p r o g r a m b e é p í t é s é v e l h á r o m éven át nevelt szociokulturális h á t r á n y b a n levő g y e r e k e i n k k é p e s e k voltak kiegyenlíteni szignifikáns teljesítménybeli h á t r á n y a i k a t az e l ő n y ö s e b b SES-helyzetű mintával s z e m b e n . 5 .6 é v e s e n m á r inkább k o m p e t e n s n e k érzi m a g á t kortársai között. Joggal dusok? Erikson e l m é l e t é b e n a pszichoszociális fejlődésben a 3-6 éves életszakasz szinte ugyan­ olyan kiemelt j e l e n t ő s é g g e l bír. s m i n t e g y „ m e l l é k t e r m é k k é n t " k a p v a felfigyeltünk arra. A szülők szerepe e g y r e i n k á b b h á t t é r b e szorul ( n a g y o n foko­ zatosan). A gyermek küzd az önállóságáért. A fejlődés üteme egységes. de egész folyamat. A testkép és énkép összefüggése Az értelmi fejlesztésben a 3-6 éves korosztálynál ilyen m ó d kínálkozik az észleléses és az észleléses-finommotoros funkciók befolyásolására. M á r kontrollált szociális viselkedésre k é p e s anélkül. mértékben Amilyen mértékben át értékeket. hatását a szociális fejlődésre. Bizonyos p o n t o k o n életkori s z a k a s z o k b a i n t e g r á l ó d v a a d n a k e g y új m i n ő s é g e t . b) Kísérleti c s o p o r t u n k e r e d m é n y e i n e k mikroanalízisével az alábbi k é r d é s e k r e k e r e s t ü k a választ: . m o t o r o s aktivitást. e g y r e t ö b b időt t ö l t e n e k el velük. A h á r o m é v e s fejlesztőprogram h a t é k o n y s á g á t két m e g k ö z e l í t é s b e n mértük: a) Kísérleti és kontrollcsoportjaink összehasonlító elemzésével vizsgáltuk az alkalmazott tesztek e r e d m é n y e i n e k alakulását: induló szinten. Az M C D o k o z t a hátrány csak a célzott fejlesztés hatására c s ö k k e n t h e t ő . egymásmellettiségük amelyben nem a különböző fejlődési A vonalak fejlődési eltérő lehet. véletlen. fejlett az ÉN.m i l y e n szintű változás é r h e t ő el a k ü l ö n b ö z ő szociokulturális hátterű g y e r m e k e k n é l . F i g y e l e m r e m é l t ó e r e d m é n y n e k tartjuk.h a t á r o k feszegetése áll ö n é r v é n y e s í t ő tö­ rekvésekkel. A m o z g á s o s t a p a s z t a l a t o k n y o m á n n e m c s a k a környezetről. . Az iskolai beválás m i n ő s é g é t az o l v a s á s . Ez csak a k o r o s z t á l y r a j e l l e m z ő tevé­ kenységi f o r m á n keresztül . M a g d a . K o n t r o l l c s o p o r t j a i n k b a n a kognitív struktúra általános fejlesztése mellett is m e g m a r a d t a hátrányuk. olyan lesz szocializált.e s e t ü n k b e n a j á t é k o n keresztül . testi-értelmi-érzelrni-sociális a szociális érettség is intenzivebben változott. minősítését. vagy b á r m i k o r a m i k o r akarjuk. mely n a g y c s o p o r t b a n t o v á b b folytatódva kiegészült a f i n o m m o t o r i k a direktebb erősítésével. Méreitől tudjuk. . a s z ü k s é g e s m ó d o s í t á s o k a t m e g t e t t ü k .lehetséges. Mead k o n c e p c i ó j á b a n a szerepátvétel mellett fontos szerepet tölt be a nyelv. Kulcsár Z s u z s a az ÉN k i a l a k u l á s á b a n d ö n t ő m o z z a n a t n a k te­ kintik a spontán önindította mozgást. h o g y a h á r o m é v e n át fejlesztő p r o g r a ­ m u n k k a l t á m o g a t o t t kísérleti c s o p o r t v a l a m e n n y i mért területen ( m o z g á s . hogy a szociális fejlődésben is fellelhetőek-e a szenzitív perió­ Következtetések: H a t á s v i z s g á l a t a i n k s z á m s z e r ű adatai igazolták. kompe­ tenciára és kooperációra kell alkalmassá válni a fázis végére. az éntudat kiala­ kulásának és m e g s z i l á r d u l á s á n a k első stádiuma. hiszen iskolára hát­ alkal­ helyzetű. kérdezhetjük. Hároméves rányos massá téve. a kísérleti szakasz közepén. V é g l e g e s e n kialakított fejlesztő p r o g r a m u n k a haté­ kony gyakorlati b e v á l á s alapján született m e g . irányítja a szocializációt. c) N e g y e d i k m é r é s ü n k a b u d a p e s t i kísérleti c s o p o r t o k t é n y l e g e s iskolai b e v á l á s á n a k vizsgálatára irányult: a p e d a g ó g i a i és pszichológiai m é r é s e k e t a tanév első félévében és év v é g é n v é g e z t ü k el. Ezek a tapasztalatok ö s z t ö n ö z t e k arra. észle­ léses területek. és a szociális közeg erre adott sza­ bályozását. Az óvodáskor az énfejlődés kitüntetett szakasza a tényleges énfunkciók. különböző funkciózavarral gyerekeinket A kognitív pszichológia képviselői. K o n c e p c i ó j u k szerint az énkép alakulásának folyamata az alábbi m ó d o n m e g y v é g b e : Piaget. A 4 é v e s e k m e g s z a p o r o ­ dó agresszív m e g n y i l v á n u l á s a i m ö g ö t t a saját É N . testséma. .s g y e r e k e k n é l . m i n t a serdülőkori énfejlődés. k é p e s el­ fogadni a m á s i k eltérő szándékát.A k i s c s o p o r t o k b a n indulásnál k i e m e l t fejlesztési területként tartottuk s z á m o n a nagy­ m o z g á s o k és t e s t s é m a alakítását. ( S E S 1 és S E S 3 e s e t é b e n ) . „ á t p á r t o l á s " időszaka. elsősorban Piaget szerint az értelmi fejlődés határoz­ za meg az önfejlődést. S z e m b e t ű n ő a csoportteljesítmény h o m o g e n i z á l ó d á s a és a m a x i m á l i s ér­ t é k e k h e z közelítése a t e s t s é m á b a n . Társas helyzet.m e n n y i idő s z ü k s é g e s a h a t é k o n y s á g biztosítására. grafomotoros készségek) intenzívebb pozitív irányú változást mutatott m i n t a kontrollcsoport.várható-e j e l e n t ő s e b b fejlődés az M C D . hogy féltenie kellene saját ÉN-jét.és a Bender-tesztek e r e d m é n y e i b e n . hogy t u d a t o s a b b a n keressük a preventív mozgásfejlesztés fejlődési v o n a l a k e g y m á s t erősítve. M i n d e n fogla 1 1 o z á s o k után e l e m e z t ü k a n n a k a l k a l m a z h a t ó s á g á t é s h a t é k o n y s á g á t . az Oseretzky.mely t e r ü l e t e k e n m u t a t k o z i k elsődlegesen h a t é k o n y n a k a program-. bel- esélyegyenlőséget. h a n e m a saját testről is ki­ alakul egy ú g y n e v e z e t t kognitív térkép.

A m o z g á s o s t e v é k e n y s é g é r e pozitív visszajelzést k a p ó g y e r m e k ö n b i z a l m a n ő .az e g y r e több és c é l t u d a t o s a b b m o z g á s mind több információt jelez vissza az idegrend­ szernek. viselkedési formák m e g t e r v e z é s é b e n . TESTKÉP-ÉNKÉP 1. s ilyen formán a m o z g á s s a l egyi­ dejűleg befolyásolhatjuk a kognitív és a szociális funkciók fejlődését. s é n k é p e pozitív lesz. a j ó l kivitelezett gyakor­ latok a testrészek feletti uralom. b k o z b e n s z e r e z h e t a g y e r m e k olyan stabil tapasztalatokat. k i b o n t a k o z á s á t . e g y m á s h o z i g a z o d v a válik l e h e t ő - * posztura=testhelyzet. kialakítva a belső m o z g á s o s sémákat. a tárgyi és szociális k ö r n y e z e t h e z való adekvát m o z g á s o s (viselkedéses) v á l a s z l e h e t ő s é g e k gyarapításával közvetlenül befolyásolhatjuk a pszichikus én kialakulá­ sát. az é n f o g a l o m hordozója. TESTI ÉN !— VIZUÁLIS TÉRI REFERENCIARENDSZER 1 — AZ ÉNFOGALOM HORDOZÓJA 4. ami a proprioceptív . a testtartásról és a testhelyzetről é r k e z ő ingerek. MOZGÁSOS TAPASZTALAT — KOGNITÍV TÉRKÉP AZ ÉN-RŐL . pozitív viszonyt alakítanak a saját testhez. . é r t e l m ü n k b e i d é z n ü n k . A t e s t k é p idegélettani l e k é p e z ő d é s e életünk végéig m e g m a r a d . a m e l y az önelfogadást segíti e l ő . ami r e n d e l k e z é s r e áll a b e l s ő t á j é k o z ó d á s h o z ) .ső szerveinkről. így befolyásolják az é n k é p m i l y e n s é g é t is. főbb feladatkörei egyben alapo­ zói az é n f u n k c i ó k a l a k u l á s á n a k . e g y e n s ú l y é r z é k e l é s . E n n e k a saját testi é n n e k az érzése az első összetevője az é n k é n t való l é t e z é s n e k ( K u l c s á r ) .é r z é s t (azt az érzést. hiszen ö n m a ­ gunkról m a g u n k b a n kialakult az é v e k hosszú során egy belső térkép. h o g y a m ó z g á s f e j l e s z t é s b e n t a l á l h a t ó m e g a testi-. s ez a testséma. m i n t a fejtartás.a m o z g á s b i z t o n s á g a segíti. a n a g y m o z g á s o k fejlesztésénél a m o z g á s feletti kont­ rollt e r o s t t o . feszítés. alakítja ki az egyre n a g y o b b m é r t é k ű k o m p e t e n c i a . . lokalizációs érzetekből a testfelszín sémája. vizuális p o s z t u r á l i s * t e s t m o d e l l .és é r t e l m i fejlődési vonal tényleges érintkezése. így é r d e m e s újra a lelkünkbe. h o g y „egyre h a t é k o n y a b b v a g y o k a k ö r n y e z e t e m m e g i s m e r é s é b e n . E z e k ö s s z e g z é s e k é n t alakul ki egy vizuális t e s t k é p . - TESTTUDAT . A t e s t k é p idegélettani l e k é p e z ő d é s é b e n d ö n t ő e k a m o z g á s o s t e v é k e n y s é g b ő l s z á r m a z ó s z e n z o r o s ( é r z é k e l ő ) visszajelzések. ala­ kításában"). taktilis. vizuális visszajelzések a végtagok m o z g á s á ­ ról stb. . a m o z g á s t u d a t o s irányítását elősegítő g y a k o r l a t o k közvetlen alakítói az ön­ kontroll funciómak. a saját m o z g á s é r z é k e l é s e kinesztézia.k é z . Pl. A MOTOROS TEVÉKENYSÉG SIKERESSÉGE VAGY SIKERTELENSÉGE VISSZAHAT r-AZ ÉNKÉP ALAKULÁSÁRA i — A Z ÖNÉRTÉKELÉS MINŐSÉGÉRE •—AZ ÖNELFOGADÁS MÉRTÉKÉRE 5. A s z e m . p s z i c h o - szociális. s a testtudat a vizuális-téri viszonyítási r e n d s z e r á l l a n d ó k ö z p o n t j á v á válik.haplikus a vizuális 3. . Fejlesztőprogramunkban a mozgásfejlesztés fő területei.kialakul a k o g n i t í v t é r k é p . a m i k aztán e g y r e b i z t o s a b b t á m p o n t j a i l e s z n e k a j ö v e n d ő m o z g á s e l e m e k .l á b koordináció fejlesztése. ÖN1NDÍTOTTA MOZGÁS '— A KOMPETENCIA GYÖKERE 2. rendszer ingeren érinti — AZ EN KONTROLL FUNKCIÓK ALAPJA ÉS ALAKÍTÓJA 6.a kialakult t e s t k é p . az ügyesség érzését keltve pozitív énképet e r e d m é n y e z n e k . mely e g y s é g e s e g é s z k é n t k é p e z ő d i k le az agyban. a z o k funkciójáról való integrált t u d á s u n k a t felidézhetjük. s z e m .kinesztéziás a vesztibuláris poszturális (testtartás) a taktilis . v é g s ő s o r o n az e g é s z szocializációs folyamatot. A testkép és az énkép szoros összefüggést mutat a fejlődésben: M o n d h a t n á n k ú g y is.a c s e c s e m ő m o z g á s o s tapasztalata n y o m á n indul el a leválási folyamat az anyáról és k e z d ő d i k az én t u d a t o s u l á s a . A MOZGÁS FELETTI KONTROLL I '. EGYÜTTMOZGÁS-EGYMÁSHOZ IGAZÍTOTT MOZGÁS '— AZ EGYÜTTES ÉLMÉNY A TÁRSAS KOOPERÁCIÓ ALAKÍTÓJA 1 A m o z g á s r ó l kapott környezeti visszajelzések ö n m a g u k b a n is a m o z g á s t v é g z ő s z e m é l y t m i n ő s í t i k . h o g y hol v a n n a k t é n y l e g e s 29 . A m o z g á s o s eladatok e g y ü t t e s kivitelezése csak e g y m á s r a figyelve. lesttartás e. hogy a m o z g á s o s viselkedésvála­ szok b ő v í t é s é v e l .

208. 1-10. 17. e m ó c i ó k kifejezésére ad m ó d o t és az é r z e l m e k p o n t o s a b b felismerését segíti elő. ELTE Kiadvány. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1988): Az alapkultúrtechnikák elsajátítását meghatározó pszichikus funkciók fejlődése és fejlesztése. 55. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1990): Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára. Is­ kolapszichológia. 9. SONSROEM (1966): In: Bruner. (1966). In: Illyés Sándor (szerk. Gondolat Könyvkiadó. 97-114. Iskolapszichológia Tudományos Fórum. (1974): Új utak az oklalás elméletében. (1973): Process of Cognitive Growth. TORDA ÁGNES (1991): Szemelvények a tanulási zavarok korébői. J.4 5 1 . A m i m i k a révén k ü l ö n b ö z ő énállapotok. A. E h h e z a t e v é k e n y s é g h e z kell m a x i m á l i s lehetőséget biztosítani.a g y e r m e k i ö n i n d í t o t t a aktivitás m é r t é k e és . hiszen a m o z g á s a d o ­ m i n á l ó m e g n y i l v á n u l á s a g y e r m e k é l e t t e v é k e n y s é g é b e n .g y a k o r o l h a t j a az é l e t k o r r a specifikus é n f u n k c i ó k a t : é n t u d a t . J.én-határai a fizikai és a szociális térben. J. ISSBD Kon­ ferencia. 180. Budapest. 4 . az én j o b b elfogadását. AFFOLTER: AZ észlelési funkciók zavartalan és patológiás fejlődése. megőrizni és erősíteni a g y e r m e k i aktivitást! A s z o c i á l i s s z a b á l y o z á s n a k . 176-226. a környezettel való k a p c s o l a t á ­ b a n . Fejlesztő Pedagógia. m i n ő s í t é s e . c) H. Pedagógiai Szemle. Dortmund. (1980): Möglichkeiten und Grenzen kompensatorischer Erziehung. AYRES: Az integrációs folyamat. c é l i r á n y o s t e v é k e n y s é g végrehajtására irányítjuk. John Wiley and Sons. testesség.a m o z g á s b a n . a u t o n ó m i a . J. Pedagogik der Gegenwart. Eötvös Kiadó. Budapest. Medicina Könyvkiadó. 837-845. 4 4 3 . Vas Megyei Pedagógiai Intézet Kiadvány. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1985/b. JEKKELNÉ K Ó S A ÉVA (1986): A tanulási zavarok korai azonosítása.k o n c e n t r á c i ó t és az akarati erő­ feszítéseket erősíti. Budapest. 713. Studies in Cognitive Growth. IRODALOM BRUNHR. 239-278. Budapest. a testfelszínről. Volán Humán Kiadó. Fejlesztő tárgyként feltételeink között a tükör h a s z n á l a t a r e n d k í v ü l h a s z n o s a vizuális t e s t m o d e l l . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN. h a n e m az egész p s z i c h o s z o c i á l i s fejlődés befolyásolását c é l o z v a ? Szá­ m o l n u n k kell az életkorra tipikus agresszív önérvényesítési tendenciákkal és az ebből fa­ k a d ó f e l s z a p o r o d ó indulati feszültségekkel is. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1993): A környezeti mutatók és a mentális-pszichoszociális fejlődés összefüg­ gései. SCHENK-DANZINGER. S.kipróbálhatja énjét társaival. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1995): Mozgás-Testkép-Énkép összefüggései. a fejlesztés perspektívái. E z e k előse­ gítik a testfogalom kialakulását. a) A. 13-40. új m o z g á s f o r m á k kipró­ b á l á s á r a késztető. A m o z g á s lehet a k ö z ö s alapja a kog­ nitív és szociális funkciók fejlesztésének a 3-7 éves k o r o s z t á l y n á l . A g y e r m e k i energiát ilyen m ó d o n . Vein-Miinchen. ellazítani stb. így a mozgásfejlesztés so­ rán a l a k u l ó testi én a l a p o z ó j a lesz a pszichés énfunkciók fejlődésének.): Teljesítmény és magatartászavarok összefüggése óvodás és kisiskolás korban.m a g a s s á g .az agresszió h e l y e t t e l f o g a d h a t ó . S. REINARZT. (1981): Az értelmi fejlődés. L é n y e g é b e n tehát a mozgásfejlesztésben található m e g a t é n y l e g e s é r i n t k e z é s a testi-ér­ telmi és szociális fejlődési vonal befolyásolásában. H o g y a n kezelhetjük t u d a t o s a b b a n ezeket a fejlesztő l e h e t ő s é g e k e t m o s t m á r n e m c s a k a kognitív funkciók. Child Development. In: Turner. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1985/a. emelni.kialakításában. Educational Development Programics London.a tükör visszajelzi a k ü l ö n b ö z ő m o z g á s o k a t . feszíteni. New York.k é p . Vol. a meghatározott testrészekre koncentráló felada­ tok során (adott testrészt érinteni. 30 31 . É l e t k o r i l a g a l e g a d e k v á t a b b t e v é k e n y s é g i f o r m á b a n . Budapest. Tankönyvkiadó. k o m p e t e n c i a és k o o p e r á c i ó r a való alkalmasság. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1987): Kísérlet a tanulási zavarok óvodáskori megelőzésére. Budapest. a m e g e r ő s í t ő v i s s z a j e l z é s n e k főként erre a m o z g á s t e v é ­ k e n y s é g r e kell ö s s z p o n t o s u l n i .): Az alapkultúrtechnikák elsajátítását meghatározó pszichikus funkciók. amely a f i g y e l e m . b) F. 89-94. 71-84. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1987): Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak. T e h á t a t ü k ö r i n f o r m á c i ó k a t nyújt a g y e r m e k n e k testi j e l l e m z ő i r ő l . A 3-7 é v e s k o r o s z t á l y n á l a l a p o z h a t u n k a nagyfokú m o z g á s i g é n y r e . Tesiséma-fejli'sztőprogramunkban pl. J. BRCNER. összehasonlíthatja . Alex Typo. Iskolapszichológia.az é n . L. 4. Ö n é r v é n y e s í t é s é b e n e s z k ö z k é n t használja saját testét és m o t o r o s m e g n y i l v á n u l á s a i t . Magyar Pedagó­ gia. 53. S. CsÉPE VALÉRIA (2000): Az olvasás és írásképesség zavarai. Budapest. BAUER: A primer észlelési folyamatok fejlődése és jelentősége. FLAVELL. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1997): Komplex Prevenciós Óvodai Program. M i n t a cirkuláris reakció . Róma. Isko­ lapszichológia. (1977): Visuelle Wahrnehmungs Förderung.a szociális k ö r n y e z e t szabályozása. ELTE Kiadvány. J.): Gyógypedagógiai alapismeretek. E. KATONA FERENC (1999): Klinikai fejlődésneurológia. H. Gondolái Könyvkiadó. 186. Budapest. így t ö k é l e t e s e b b kivitelezésre ö s z t ö n z ő .) tanulja m e g a g y e r e k a s z á n d é k o s m o z g á s o k akarati irányítását. TANSLEY (1980): Motoros és perceptuális fejlesztő program. az é n h a t á r o k térbeli kiterjedéséről. szem-haj színéről stb. (1982): On Cognitive Development. REINARZT. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1992): Kudarc nélkül az iskolában. K i i n d u l ó a l a p t é t e l e i n k h e z kell visszanyúlni: az énfejlődésben m e g h a t á r o z ó .

és a végállapot a t ü n e t h a l m a z o k m e g m e r e v e d e t t rossz rendszere. első­ sorban m i n d e n o x i g é n h i á n y o s állapot. v a l a m i n t a g y e r m e k intellektuális f u n k c i ó i n a k fejlődésében Piaget. idegélettanával foglalkozó t u d o m á n y o k .D É V É N Y I ÉVA GYAKORLATA M a g y a r o r s z á g o n született két o l y a n m ó d s z e r . m e l y n e k e l m é l e t i és g y a k o r l a t i h a t á s a vi­ lágszintű: az e g y i k a Pethő-módszer. k o m m u n i k á c i ó s é s m o t i v á c i ó s t é n y e z ő k e t e g y a r á n t . Delacato. A g y e r e k n e k a m o z g á s érzetét kell elsajátítania. és az e m b e r i egyedfejlődés t ö b b millió eve alatt n e m s z e r v e z t é k át az i d e g r e n d s z e r egészét. o. G. szülés alatti és utáni á r t a l m a k . mert ezek m e g a k a d á l y o z z á k a n o r m á l i s m o z g á s és testtartás kialakulását ( K a t o n a . Az Alapozó Terápia elmélete és kiindulása a fenti m ó d s z e r e k h e z nyúlik vissza. terhesség alatti. és a fejlődő funkciók e g y m á s r a hatásának bevonása a kezelési p r o g r a m b a " (Katona. P E T . 82. Az 1940-60as években m é g feltételezték. m á r r o s s z m e c h a n i z m u s t l é t r e h o z ó t ü n e t e k e t . Az i d e g r e n d s z e r fejlődésével. Temple Fay. C. folyamatos k ú s z á s ( e l ő r e k ú s z á s lejtőn). és szociális r e h a b i l i t á c i ó t c é l o z m e g ( K a t o n a .m o n d j a D e l a c a t o . a z é r t e l m i . hüllők.i l y e n k o r a t ü n e t e k m á r újabb k ó r o s t ü n e t e k okaivá válnak. m e l y b e n a kezelésnek ismét be kell indítania és a n o r m á l i s irányba terelnie a m á r k á r o s o d o t t vagy fejlődésükben v e s z é ­ lyeztetett funkciókat.g e n e t i k a i m e g h a t á r o z o t t s á g . 1986. d e f e k t u s h o z v e z e t h e t n e k . m i n t a h a s o n l ó s á g . vírusfertőzések.megelőzi a k é s ő b b i . h a n e m azonnali fejlesztéssel . 32 . M R I .). fejlődési z s á k u t c á b a juttathatják.m o z g á s s é r ü l t g y e r e k e k n é l m e g t e r e m ­ tette a k o n d u k t í v (a g y e r e k e t egy v e z e t ő viszi végig a f o l y a m a t o n ) fejlesztést. H. va­ lamint a vizsgáló eljárások fejlődése ( C T . és ezt felhasználva beve­ zette a legkorábbi d i a g n ó z i s t . Ayres. lefelé ru­ g a s z k o d á s (lefelé r u g a s z k o d á s h á t o n ) . csak a k k o r v á r h a t ó . Hottiger (a f e l s o r o l á s csak részleges) egy­ aránt k i e m e l i k a m o t o r i u m fejlődésének szerepét ( M á r t o n . j á r á s m e c h a n i z m u s á ­ nak i d e g r e n d s z e r i e l e m e i csak ráépültek a többire. 1999). de a k ü l ö n b s é g n a g y o b b . 9. a célszerű m o z d u l a t o k a t j á t é k o s helyzetek­ kel k ö t ö t t é k össze.AZ ALAPOZÓ TERÁPIA ELMÉLETE ÉS M A R T O N . E r r e k é s ő b b visszatérek. „ k i t é r í t h e t i k " . aki megteremtette az „elemi moz­ AZ ALAPOZÓ TERÁPIA LÉTREJÖTTÉNEK TÖRTÉNETE A) Idegrendszer-fejlesztő mozgásprogramok és módszerek a 20. D e elméleti m u n k á s ­ ságuk azóta m e g h a l a d o t t .kúszás. m e l y e k a k ó r o s a n fejlődött i d e g r e n d s z e r ű g y e r m e k h a l m o z o t t a n r o s s z v é g á l l a p o t á t . a m á s z á s az e m l ő s ö k m o z g á s á n a k . Állításuk szerint az e m b e r i idegrendszeri egyedfejlődés m e g i s m é t l i a törzsfejlődés fontosabb állomásait. Schilling. p s z i c h o l ó g u s o k . s z á z a d b a n t ö b b o l y a n m ó d s z e r t d o l g o z t a k ki.m e l y e k a n o r m á l . hogy a h u m á n s p e c i f i k u s ülés.az újszülött agya m é g h i h e t e t l e n ü l kép­ lékeny . Berta és Karel Bobath m ó d s z e r e arra irányult. hogy az egyedfejlődés lényegében a törzsfejlődés rövid m e g ­ ismétlése. és igen sok ismeretlen. hogy a k i s e b b vagy n a g y o b b fokban sérült agyú g y e r m e k e k á l l a p o t á b a ne n y u g o d j a n a k bele. a k ú s z á s a hüllők m o z g á ­ sának felelne m e g . Az ő v é l e m é n y e szerint az e m b e r i egyedfejlődés m u t a t u g y a n h a s o n l ó s á g o t az e m b e r s z a b á s ú a k k a l . t e k i n t e t b e veszi a s é r ü l é s t .közvetlenül születés utántól .D é v é n y i É v a és mtsai.e l o s z l á s m e g t e r e m t é s e a gyereknél.d o m i n á n s m o z g á s o k .s o k s z o r fejlődési v o n a l a n k é n t e g y m á s r a é p ü l ő . funkcionális M R I . 37. M a g u k a m ó d s z e r e k kivitelezési elve­ ikben k ü l ö n b ö z ő e k voltak.orvosok. de n e u r o p s z i c h o l ó g i a i s z e m p o n t b ó l . a j á r á s e m b e r i . században g á s m i n t á k " f o g a l m á t a z e m b e r i m o z g á s f e j l ő d é s b e n . vertikális r u g a s z k o d á s ( ü l é s b e h ú z ó d z k o d á s ) . e l e m i m á s z á s . Domah (a P h i l a d e l p h i a i R e h a b i l i t á c i ó s K ö z ­ pont m u n k a t á r s a i k ö z l e m é n y e i elméletet és gyakorlatot is t a r t a l m a z n a k fejlesztő m ó d s z e ­ rükről ( D e l a c a t o . A m á s i k Katona m ó d s z e ­ re.és terápiát. Tobis-Loewenthal. b e l s ő v a g y külvilágból j ö v ő ok .33 . melyet rekapitulációs e l m é l e t n e k n e v e z n e k . legősibb . míg a gyereknél a kóros agyfejlődés m á r tünetek­ ben nyilvánul m e g .). állás. E z e k a m ó d s z e r e k elvileg öszszek a p c s o l ó d n a k a b b a n a v é l e m é n y b e n .a 2 0 . és k é s ő b b a s z i m b o l i k u s megér­ tés is a g y e r m e k m o z g á s v i l á g á r a épül és é p í t h e t ő rá. h o g y a g y e r e k fejlődése a korai szakaszban t ú l n y o m ó r é s z t mozgásfejlődésen keresztül megy végbe.m o z g á s m i n t á k a t t a r t a l m a z t a : k ú s z á s .). 1986). így r ö v i d e n i s m e r t e t n é m a cáfolattal együtt. elemi j á r á s .vezet helyes i z o m t ó n u s . Az igen korai d i a g n ó z i s n e m várja meg.e r ő s e n l e e g y s z e r ű s í t v e : felülési m o z g á s m i n t a ( l e b e g ő ü l t e t é s ) . mi kifejezetten elvet­ jük. K a t o n a F e r e n c professzor bírálatával élünk: „ A z elavult r e k a p i t u l á c i ó s e l m é l e t értel­ m é b e n arra k e l l e n e g o n d o l n u n k .s z a b á l y o z á s h o z . Ezt az elméletet. szövettanával. jó ü t e m ű és m i n ő s é g ű érési folyamatot leállíthat­ ják. & fejlődésneurológiai kezelés és neurohabilitáció. h o m o r í t á si m o z g á s m i n t a ( t á m a s z t o t t h o m o r í t á s ) .m á s z á s . a m e l y szerint csak az ősi m o z g á s m o d e l l e k g y a k o r o l ­ tatása . G y a k o r l a t u k a z e m b e r i m o z g á s f e j l ő d é s b e n l e g a l a p v e t ő b b . Vojta felfogása meg­ e g y e z i k Temple Fay v é l e m é n y é v e l . o. 1986. mely a fej­ lődés a k a d á l y a is e g y b e n . A törzsfejlődés során b e k ö v e t k e z ő n a g y o b b lépcsőfokok (halak. i d e g r e n d s z e r .olyan helyzetnek tekintették. h o g y m e g t e r e m t s é k a m o z g á s motiváltságát. m a g a t a r t á s b e l i . 1986).j á r á s . Állításuk szerint ha a g y e r e k p r o b l é m a m e n t e s e n halad végig e z e n a törzsfejlődési s o r o n . e m l ő s ö k ) a l a p v e t ő m o z g á s m i n t á i m e g i s m é t l ő d n e k a g y e r m e k i d e g r e n d s z e r é n e k egyedfej­ lődésében: a m a g z a t i és születés utáni m o z g á s o k h a l m o z g á s n a k . Az agy érési folyamatait sok t é n y e z ő károsít­ hatja . 1986). A fenti m ó d s z e r e k e l s ő s o r b a n m o z g á s s é r ü l t g y e r e k e k fejlesztését c é l o z t á k . m e r t e l m é l e t ü k e t nem tartjuk az A l a p o z ó T e r á p i a elméleti alapjának. ez p e d i g a l i g h a l e h e t s é g e s " ( K a t o n a . 1963). hogy p r o b l é m a m e n t e s lesz az e m b e r i egyedfejlődésen való végigha­ ladása. m á s z á s . g y ó g y p e d a g ó g u s o k . A g y e r m e ­ k e k k e l f o g l a l k o z ó s z a k e m b e r e k . Vojta m ó d s z e r é n e k egyik célja a h e l y e s i z o m t ó n u s . h o g y az agy sé­ r ü l é s e k o r f e n n m a r a d ó k ó r o s a n rögzült testtartási é s m o z g á s i r á n y í t ó reflexeket lebontsa. E z e n fejlesztő p r o g r a m o k nagy része a mozgáson ke­ resztül indította újra a g y e r m e k idegrendszer-fejlődését. o. vagy „legalább a rehabilitáció lehetőségét kell fokoznia a m a x i m á ­ lis s z i n t i g " ( K a t o n a . szá­ z a d b a n eljuttatta a s z a k e m b e r e k e t oda. m e l y a m o z g á s o k h o z szük­ séges jó és s z ü k s é g e s testtartás stabilizálásához vezet (Katona. 1986. a z i d e g r e n d s z e r funkcionális p l a s z t i c i t á s á n a k m a x i m á l i s k i h a s z n á l á s a a fejlődés e korai s z a k a s z a i b a n . S P E C T ) a 20. az „ ö r d ö g i kört". M ó d s z e r é n e k cél­ j a „az ö s z s z e s k á r o s o d o t t funkció t o v á b b i f e j l ő d é s é n e k n o r m a l i z á l á s a .

E l ő b b i állításukkal összefügg D e l a c a t o k ö v e t k e z ő e l m é l e t e . m e r t idegrend­ szere. felül­ tetés (ún. a 6. A fejlesztő p e d a g ó g i a g y a k o r l a t á b a n az utóbbi 10 év során (kb. Á t l a g o s a n 11 h ó n a p i g végezték a kezelést. és azon a szinten élő lény lesz. és sztereo látása v a l a m i n t sztereo hallása tökéletesedik. agyvelőfejlődési r e n d e l l e n e s s é g stb. mert a ház alapja az idegrendszer teljes érettsége. m e l y n e k hát­ terében é r e r e d e t ű daganat. ez a hal­ szerű lét kb. ezáltal idegrendszeri érésbeli e l m a r a d o t t s á g o t . a t ó n u s o s nyaki reakciók. Ez a gyakorlati változás szemléleti megújuláson alapul: „iskolaérettségi vizsgálaton a hi­ bákat. hogy a kúszás.vagyis az i d e g r e n d s z e r e l m a r a d t érettségét kell e l ő b b „ b e h o z n u n k " -. évtől 7. magzati héten kiváltható. 2 0 0 0 . olvasásban) elmaradt gyermek idegrendsze­ re éretlen. a k k o r é r d e m e s m e g v i z s g á l n i .m á s z á s .és ebből 20 m o z g á s r a képtelen .é r z é k s z e r v i fejlődési so­ ron. Azt állítjuk. és n e m is ez a tapasztalatunk. állt. a k k o r h á r o m felnőtt n a p o n t a 4 x 5 p e r c i g passzívan „ r á h e l y e z t e " . j á r á s m á r a 2 0 .tatási-dominancia megválasztási fejlődési m o z g á s s o r n a k .g y e r e k közül a kezelés v é g é r e 12 g y e r e k j á r ó k é p e s lett. Megfigyelték a n o r m á l g y e r m e k i fej­ l ő d é s b e n a m o z g á s m i n t á k e g y m á s utáni j e l e n t k e z é s é t : kúszás. elégtelenül szervezett. D e l a c a t o azt állította.járás). e n n e k a m o z d u l a t a a kúszás. k e r e s z t m i n t a szerint jár. sokkal j o b b alapot nyújtunk az anyanyelvi készség beérlelődésének. a kisagy ősi ré­ sze. a beszéd-. ábra). Ezt a m e c h a n i k u s e l m é l e t e t mi szintén elvetjük.í r á s . vagyis elvégezte a g y e r e k k e l a kúszás m o z g á s m i n t á j á t szabályosan és ritmusosan. olvasáskészség tökéletességéhez. 12. h o g y a g y e r m e k azért n e m képes az olvasásra. és egyedül is képes lett rá. E k k o r alakul ki a sztereo látás és sztereo hallás. csak aztán építhe­ tünk rá g y ó g y í t ó olvasással. ül. hogy t u d h a s s a n a k . 1963). akik a p r o g r a m k e z d e t é n n e m tudtak beszélni.ülés). Delacato azt állítja. és csak az e m b e r r e jel­ l e m z ő .) M i n d e h h e z erős érzékszervi stimulációkat és l é g z é s p r o g r a m o t is adtak. a testtartás-látás in­ tegrációja itt alakul ki. 1985-től) változás történt. A n n á l g y ü m ö l c s ö z ő b b volt s z á m u n k r a D e l a c a t o é k gyakorlati tapasztalata és az e b b ő l levont k ö v e t k e z t e t é s e k .). h o g y a m o z - gásfejlődésében és k i e m e l t e n a h u m á n mozgásfejlődési m i n t á i b a n nincs-e e l m a r a d o t t s á g a . E k k o r a gyerek átlép a középagyszintre. 4 tárgyakat tartott. 8 k e r e s z t m i n t a szerint mászott. írásban. K ö v e t k e z ő . csak az e m b e r r e j e l l e m ­ ző egyedfejlődési sor: kúszás —> m á s z á s —> j á r á s —> d o m i n a n c i a megválasztása. A fejlődés útja az egyszerű e m b e ­ ri m o z g á s o k t ó l vezet a fejlett emberi m o z g á s t í p u s felé. ez a híd szintje. E z u t á n a gyerek korai corticalis (agy­ kérgi) lény lesz az 1. hogy a fejlesztést n e m a tünetek szintjén kezeljük kizárólag . V a n egy kizárólagosan emberi k o m m u n i k á c i ó s forma: b e s z é d . Mert ha észlelünk mozgásfejlődési. év . E b b ő l D e l a c a t o és m u n k a t á r s a i azt a k ö v e t k e z t e t é s t v o n t á k le.18. m e l y n e k k o r o n á j a k é n t megjelenik a beszéd. j e l l e m z ő j e a paralateralitás: két kezét használ­ ja lábaitól függetlenül. Ez azt jelenti. évig) az agykérgi e m ­ ber. a két fül e g y m á s t ó l füegetlen hallásának kialakulása. Következtetésük. Humánspecifikusak. ha a g y e r m e k p r o b l é m a m e n t e s e n v é g i g m e g y a kizárólagosan e m b e r i m o z g á s o s . m e l y szerint a c s e c s e m ő i d e g r e n d s z e r e fokozatosan és e g y m á s r a épülve érik az agytörzstől felfelé e g é s z e n az agy­ kéregig. T e h á t D e l a c a t o sze­ rint az újszülött perincvelői-agytörzsi lény. hogy a m e l y i k g y e r e k n e m tud m á s z n i .u k elkezdett beszélni ( s z a v a k a t m o n d a ­ ni) a p r o g r a m f o l y a m á n . holott beszédterápiát n e m kaptak. agyvelő­ gyulladás. kétfüles együtthallás. leomlik. a m í g csak a gyerek teste-idegrendszere rá n e m érzett a m o z g á s ­ mintára. majd j á r á s . Ezután alakul ki ( 3 .tehát a rajzkészség. ismét K a t o n a professzor m u n k á s s á g a alapján a d n á n k m e g a választ ( K a t o n a . aki felfedezte. Ha a d i s z l e x i á s g y e r m e k e t csak a z a n y a n y e l v e t g y a k o r o l t a t ó m ó d s z e r r e l a k a r o m olvasásra bírni (vagyis csak g y ó g y í t ó olvasással). csak reflex t e r m é s z e t ű m o z g á s o k k a l . illetve a n n a k nyelvi készségéért felelős területei n e m érettek rá. és a c s e c s e m ő k ü l ö n b ö z ő életszakaszaiban „azon a szinten é l " . a 6. vízfejűség. Mi n e m ezt állítjuk. járásnál két lábát használja. de e n n e k k i b o n t á s a csak érett idegrendszeri s t r u k t ú r á k o n történhet m e g . 5 9 % . h o g y az anyanyelvi területen (beszédben. De s z á m u n k r a m é g f o n t o s a b b ered­ m é n y ü k : a g y e r e k e k közül. E z e k a m o z g á s m i n ­ ták n e m reflexszernek. hogy na e g y g y e r m e k n e m tud m e g t a n u l n i olvasni. Az újszülött idegrendszere igazán és teljesen emberi idegrendszer: a l e g p r i m i t í v e b b m o z g á s is m a g a s a b b idegrendszeri szabályozás alatt áll. akiknél egyoldali vagy kétoldali súlyos a g y k á r o s o d á s volt. h ó n a p körül. A kizárólagosan e m b e ­ ri. hogy van egy. de nem ilyen k i z á r ó l a g o s a n . m i n t h a h á z a t é p í t e n é k alap n é l k ü l : amit rá­ építek. és középagy-lény lesz: m o z d u l a t a a m á s z á s ( e m l ő s ö k ) . a g y h á r t y á k közötti bevérzés. Az emberi m o z g á s kialakulása min­ den újszülöttben a primitív m o z d u l a t o k k a l k e z d ő d i k : e z e k e t az ívjáratok. az oldalismeret. h a n e m ezt m e g e l ő z i és kíséri az oki ke- 34 35 . melyet nevezhetünk helyzetváltoztatás-felegyenesedés-helyváltoz. kéz. földön c s ú s z á s . Végül e l é r k e z t e k a d o m i n a n ­ ciakialakítás s t á d i u m á i g . kifejlődik a k é t s z e m e s együttlátás.és l á b d o m i n a n c i á t . a testséma. és o n n a n j u t t a t t á k a k ö v e t k e z ő s t á d i u m r a . s n e m k ö z v e t l e n ü l kijavítandó okként kell é r t e l m e z n ü n k " (Lakatos. T e h á t már m a g z a t i állapotban magas fokú az e m b e r m o z g á s s z a b á l y o z á s a . ezért az idegrend­ szeri s t r u k t ú r á k n e m k é s z e k a funkció b e f o g a d á s á r a vagy k i b o n t á s á r a . ezt kell e l ő b b „ k i á s n u n k " . bár ez is fontos. m á s z á s . írásra.erű szint. hogy melyik m o z g á s s t á d i u m r a k é p e s e k . 1986). ha a gyerek csak feküdni tudott. h i á n y o s s á g o k a t és a rossz m e g o l d á s o k a t okozatként. és ez a m o z g á s s o r a s z e n z o r o s éréssel együtt adja azt a s z e n z o m o t o r o s i d e g r e n d s z e r i fejlő­ dési sort. h a n e m folyamatos m o z d u l a t s o r o k b a n j e l e n t k e z n e k k ü l ö n b ö z ő in­ g e r h e l y z e t e k b e n . a kéz­ ügyesség-gyakoroltatás szintjén -. m a g a s a b b szint a kétéltűsz. de kezével m é g e g y e n s ú l y o z . (Pl. anyanyelvi k o m m u n i k á c i ó kifejlődése csak a k k o r lesz p r o b l é m a m e n t e s . F e l m é r t é k a beteg g y e r e k e k e t . és k o r u k szerint elég idősek voltak a h h o z . o. majd a k ö v e t k e z ő szintre lép. a c s e c s e m ő e k k o r hídlény. h ó n a p t ó l a 12. h ó n a p i g . írás-. M e r t a készség velünk születik. n e m aktiválhatok újszülött vagy fiatal állatokban. agysorvadás. írás és olvasás készsége. a m e l y agyterület vezérli. a k k o r úgy teszek. aki m e g v á l a s z t j a dominanciáját: szem-. vagy e g y m á s m e l l e t t i s é g é b e n (pl. E k k o r a m á s z á s s t á d i u m á r a j u t t a t t á k stb. kúszás . f ő e m l ő s ö k b e n sem. mely a kétéltűek m o z g á s a . ez a 20. Az i d e g r e n d s z e r o n t o g e n e tikai beérése p e d i g a h u m á n m o z g á s m i n t á k e g y m á s u t á n j á b a n és e g y m á s r a é p ü l é s é b e n tör­ ténik (pl. a nvúltagyi = vesztibuláris r e n d s z e r és a pallidum s z a b á l y o z z a (/. E z e k e t a m o z g á s m i n t á k a t n e v e z t e el elemi mozgásmintáknak. Mi ezzel a hasonlattal és elvvel e g y e t é r t ü n k . l e b e g ő ültetés).o l v a s á s . E r e d m é n y e i k a m o z ­ gás területén is k o m o l y a k : a 70 j á r á s r a képtelen . Mi ezen e r e d m é n y e i k b ő l és e l g o n d o l á s a i k b ó l m e ­ rítettünk: v a l ó b a n az i d e g r e n d s z e r o n t o g e n e t i k a i l a g teljes beérése s z ü k s é g e s a l e g e m b e ­ ribb funkció. az olvasni s e m fog t u d n i . e k k o r j e l l e m z ő a két s z e m e g y m á s t ó l független látásának kialakulása. 11 g y e r e k teljesen ö n á l l ó a n m e g t a n u l t jár­ ni. h ó ­ napig. 16 hetes koráig tart.2 9 . 76 n a g y o n súlyosan agysérült g y e r m e k k e l d o l g o z t a k 12 h ó n a p o s ­ tól 9 éves korig. és ezt gyakorlatokkal beérleljük. héttől tart kb. és a b e s z é d r e n e m lettek báto­ rítva ( D e l a c a t o . majd m á s z á s .

1963). e m l é k e z e t f e j l e s z t é s e k stb. H. P l . r u g a l m a s s á g . m o n d v á n : ha ez a szint n e m m ű k ö d i k . e g y e n s ú l y . vagyis a fejlődés lépcsőin m e g y ü n k végig m é g egyszer. vagyis a te­ Katona ábrája nyomán I. n e m k e z e l ü n k f i n o m m o t o r i k á t ö n m a g á b a n a k i s g y e r e k n é l fejlődéstanilag ezt m e g e l ő z ő ü g y e s s é g e k n a g y m o z g á s o k . Az.kisagy e l ő b b r e n d b e h o z n i . Alapozó Terápia jelenlegi felépítése. az alatta levő szinteket kell A . A l a p o z ó T e r á p i a stb.r e n d b e h o z a t a l a nélkül stb. kéz és láb t e v é k e n y s é g é n e k szétválasztása stb. m í g m e g é r k e z ü n k az adott tünet k e z e l é s é h e z . A terápiát több mint tíz évvel ezelőtt. és a n o r m á l fejlődési folyamatot 36 37 . h a n e m fejlődéstanilag a tünet „ a l á " m e g y ü n k . v a l a m i n t fejlődés­ tani szemlélete és k o m p l e x i t á s a miatt n a g y o n h a t é k o n n y á lett e n y h e fokban értelmi fogya­ tékos gyerekeknél.). hogy a gyereket s o h a s e m a tünetei szintjén kezdjük kezelni.szem vestibularis magrendszer melyre k é s ő b b részletesen visszatérek. F . E n n e k elméleti és gyakorlati j e l e n t ő s é g e . testismeret.gerincvelő Bővítés és továbbfejlesztés. pl. mely a h i b a szintjén gyakoroltat. életében fontos: fejemelé­ sek. alaki diszgráfiás g y e r m e k e k n é l . P o r k o l á b n é . hogy terápiánk fejlődéstani szemléletű fejlesztő terápia. Ez az e l m é l e t és g y a k o r l a t terápiánkat a regresszióval dolgozó terápiák k ö z é sorolja.f e l e g y e n e s e d é s i . A m o z g á s k o o r d i n á c i ó r a való hatása miatt .törzsdúcok próbálja biztosítani.ívj áratok B) D . úgy szoktuk m o n d a n i . A y r e s . E k k o r m é g csak a n y a n y e l v i b) szemmozgató idegmagvak rendszere k é s z s é g h i á n y o s g y e r m e k e k e n p r ó b á l t u n k segíteni. az érési folyamatot még egyszer beindító terápiák ( P l .d o m i n á n s g y a k o r l a t o k c) íormatio reticularis rendszeres pályái =RAS reticularis rendszer vagy az éberségi szintért felelős hálózatos állomány fejlesztését k í v á n t á k m e g . i d ő b e n való bizton­ ságos t á j é k o z ó d á s . alaki diszgráfián t u d t u n k javítani a k ö n y v b e n leírt „pi­ ros s z e m ü v e g e s " m ó d s z e r r e l . hogy k ü l ö n ö s e n h a t é k o n y m e g k é s e t t beszédfejlődésű ül. Ez a ha- zelés: az i d e g r e n d s z e r érését elősegítő.e h h e z hozzá­ tette az összes olyan m o z g á s t . m i n t a h a g y o m á n y o s s z e m l é l e t ű felzárkóztatás.m á s z á s . Kb.felhasználva P o r k o l á b n é B a l o g h Katalin kutatási és gyakorlati e r e d m é n y e i t ( P o r k o l á b n é . m e l y e k e t ő m á r a fenti a l a p h o z hozzátett. k ú s z á s h o z ( a z o n o s oldali végtag­ o k e g y ü t t m o z g á s a ) a z o n o s oldali végtagok m o z g á s k o o r d i n á c i ó s g y a k o r l a t a i . P á r év m u n k a után derült ki. E . D e l a c a t o és T e m p l e Fay közös munkája és az erről megjelentetett or­ vosi szakkönyv leírása és tanácsai alapján (Delacato. a tartalmi diszgráfián semmit. a) kisagyból kiinduló mozgásszabályozó magrendszer akkor m é g csak C. 1987-ben Pálfia Judit s z e m é s z o r v o s s a l k e z d t e m el.I . jobb-bal ismeret. diszfáziás g y e r e k e k n é l . ábra d) látásszabályozó rendszer e) tekintés szabályozó rendszer rápiába n e m c s a k a m o z g á s és m o z g á s é r z é k e l é s került. r u g a l m a s s á g és egyensúly-gyakorlatok. K u l c s á r M i h á l y n é . 1990-ben Kulcsár Mihályné fej­ lesztő p e d a g ó g u s r e n d e l k e z é s ü n k r e bocsátotta m i n d a z o k a t a b ő v í t é s e k e t és továbbfejlesz­ téseket.j á r á s .a m o z g á s k o o r d i n á c i ó alap­ jait adja m e g . Az e r e d m é n y e k k e l diszlexiás g y e r m e k e k n é l e l é g e d e t l e n voltam. és iskolaéretlen ó v o d á s o k n á l a l e m a r a d á s b e h o z á s á r a . j á r á s v a r i á c i ó k . h a n e m a térben. Afejlődéstani-fejlesztés szem­ lélet a g y e r m e k e t és k é s z s é g h i á n y á t fejlődésében nézi. H R G . Kibővítette a terápiát a hazai fejlesztő pe­ dagógia g a z d a g tárházával . a m e l y a g y e r m e k fejlődésében. Porkolábné Balogh Katalin-féle fejlesztéssel -.thalamus H .h e l y v á l t o z t a t á s i m o z g á s ü g y e s s é g fejlesztése nélkül. 1997) .h a t é k o n y lett o r g a n i k u s sérülésből e r e d ő hiperaktív-figyelemzavaros ese­ teknél. Ez a terápia már h a t á s o s n a k b i z o n y u l t a diszlexiás. m á s z á s h o z (ellenoldali v é g t a g o k e g y ü t t m o z g á s a ) ellenoldali végtagok m o z g á s k o o r d i n á c i ó s gyakorla­ tai. és a l k a l m a z o t t : D e l a c a t o és m u n k a t á r s a i elérhető s z a k k ö n y v ü k b e n m é g kizárólag a k ú s z á s . h o g y e n n e k m e g t e r e m t é s é v e l e l é r k e z h e s s e n az e r e d m é n y e s fejlesz­ téshezEz a szemlélet j e l l e m z i az A l a p o z ó T e r á p i á t is. E z s z e m l é l e t é b e n m á s .pl. n e m állítunk b e e l d ö n t e t l e n d o m i n a n c i á t a h e l y z e t v á l t o z t a t á s i . 1987. M o z g á s s o r a i t fejlődéstani szemlélettel állította össze. felülés. k e r e s z t m o z g á s o k stb.

pl. pl. in­ kább l ö k é s s z e r ű e n beindítja a m o z g á s ü g y e s s é g e t .) Az egyensúly fejlesztésével kapcsolatban Földi Rita munkáját mérvadónak tekintjük (Fodorné Földi Rita. külön hangsúlyt h e l y e z ü n k a vesztibuláris ingerlés gya­ korlataira (fejforgatások. t e s t v o n a l a t á t l é p ő k e r e s z t e z ő g y a k o r l a t s o r stb. vagy formált a terápia v o n a l á h o z igazodóvá: pl. taps test előtt. Tar Mónika. Szabó Csilla. „Kereszt"-gyakorlatok: a m o z g á s k o o r d i n á c i ó t fejlesztő n e h é z gyakorlatsor. Bodonyi Anikó. K é s ő b b m i n d e n . hintáztatások h a g y o m á n y o s . „Felvezető" vagy „szoktató" gyakorlatsor: a m o z g á s k o o r d i n á c i ó t m e g a l a p o z ó gya­ korlatok. hogy a r u g a l m a s s á g o t fogja fejleszteni. az időzítés és ütemérzék. 3. e h h e z a gyerek m e g t a n u l „ e g y s z e r ű " labgyakorlatokat. Jordanidisz Ágnes. M á s . Pócsi Orsolya. Papp Zita. Csaba Mercédesz. Némcthné Márk Julianna. szem. melyek­ kel a gyerek h o z z á s z o k i k a két kéz és két láb együttes.. 1993): kevés az e g y e n s ú l y o z ó járás-statikus e g y e n s ú l y fejlesztése. Falvay Károly n é p t á n c m o z g á s e l e m e i t . 1963. egy lábon. T ó t h G á b o r ki­ d o l g o z t a a terápia speciális alkalmazását o r g a n i k u s k á r o s o d á s b ó l induló hiperaktív figye­ l e m z a v a r o s gyerekek eseteire. l á b b o l t o z a t . és m é g a beszédfejlődési lemaradottságokat is javítja. forgó. Breinmann Erzsébet. D i a m o n d . ha a g y e r m e k csak ugrál rajta. tíz e g y m á s r a é p ü l ő gyakorlat Kulcsár Mihályné kidolgozása szerint. 1999). ahogy kívánja. Frankó Mária. E z e k az e l v e k m e g e g y e z n e k Falvay Károly egyensúlyfejlesztési elveivel ( s z e m é l y e s közlés). Hofmann Ildikó. Mi eredetileg azt hittük. De sok g y e r m e k a n e h e z e b b m o z g á s k o o r d i n á c i ó s gya­ korlatokat (I. Tóth Ildikó. Kunné Szörényi Katalin. Bodai Ágnes. egyik kéz simogat. 5. a S z e n z o r o s Integrációs T e r á p i a vizsgálatából (Ayres terápia) é s L a k a t o s Katalin-féle T S M T (Tervezett S z e n z o m o t o r o s T r é n i n g ) vizsgálatból. Bors Ilo­ na. E z u t á n k i d o l g o z z u k a két kéz külön munkáját. nyak­ izom-erősítők. végtag. Burkusné Szenász Ildi. jól k o o r d i n á l t m ű k ö d t e t é s é h e z . Alapöt­ lete szintén Kulcsár Mihálynétól származik.t e r á p i a gyakorlatait. Stéger Andrea. ha teljes volna. hogy a katonai ( U S A ) k i k é p z é s b e n m é g a világháború előtt bevezették az ü g y e s s é g . Telek Erika. Kulcsár Éva. ritmusos beszéd és m o z g á s . pók-rák és sok kisegítő g y a k o r l a t (pl. Váradi Ildikó. Petheő Erika. ezen belül járásegyensúlyt. majd k e r e s z t e z e t t kéz-láb h a r m o n i k u s együttműködésén. m e l y e k a fejlődés során megjelennek.. és „ e g y s z e r ű " kéz­ gyakorlatokat. a „keresztezettséget": pl. úszás. k é s ő b b ) e l ő b b a trampoline-on csinálja meg. mert ott sokkal k ö n n y e b b e n ráérez a teste.tékony t e r á p i a már nem D e l a c a t o terápiája volt. Farkasné Murányi Márta. Nagymozgások: fejemelések. testtel végzett ritmusgyakorlatok. mellyel először m u n k a c s o p o r t k é n t . fejlesztette t e r á p i á n k a t . „igen és n e m " integetés stb.eszközigény"-ünkről. ugró­ kötél. Sütő Csaba. labdagyakorlatok. toporgás. Rugalmasság: ugrások. Radnai Zsuzsa. Stocker Eszter. és az elvek alapján szülőkkel és terapeutákkal együtt á l l a n d ó a n továbbfejlesztjük. végzett hallgatóinktól. 4.b e s z é d gyakor­ latok. 38 39 . Gergely Anikó. Itt kell említést t e n n e m egyetlen . csak aztán a földön. Kalapos Ilona. szinte lökést ad neki. 2.e r ő s í t ő k s z ü k s é g szerint).D é v é n y i E v a é s m t s a i . E k k o r t o v á b b m e g y ü n k a Finom motorika * Csak néhányuk nevét tudom felsorolni (1995-2000 között). E l ő b b m e g s z o k t a t j u k a g y e r e k k e l az „ e l l e n o l d a h s á g o t " : két k é z b e n váltott s u p i n á c i ó . részint egyre újabb. egy helyben szökdelés. és M. pörgések. egyúttal hálás köszönetet szeretnék mondani: Asztalosné Marosi Marianna. kúszás. A saját terápiánk alapjait S z e r d a h e l y i M á r t o n testnevelő­ g y ó g y t o r n á s z é s T ó t h G á b o r g y ó g y p e d a g ó g u s m u n k a t á r s a m m a l r a k t u k le. mert folyamatosan gyűjtjük és kapjuk az új ötleteket m u n k a t á r s a i n k t ó l . Molnárné Nagy Anna. d i n a m i k u s és a kettő közötti á t m e n e t i e g y e n s ú l y t gyakoroltatjuk. Manolakis Ági. állás-törzsegyensúlyt. Tamás Béláné. ahol a félkörös ívjáratokban létrejön a folya­ dék e l m o z d u l á s a : gyakori helyzetváltoztatás. m á s i k dobol stb..és fejegyensúlyt fejlesztők valamint k o m b i n á c i ó i k . E z u t á n telepítjük a kéz. Gyarmatiné Boksái Éva.. m o z g á s k ö z b e n i irányváltoztatás. Mándi-Márton Zsuzsa.: majd min­ den „ e g y s z e r ű " kéz.. libikóka stb. az egyensúly. m o s t csak a r o k o n terápiákat e m l í t v e . fekve stb. és r e n d s z e ­ r ü n k e t egyáltalán n e m tekintjük lezártnak vagy b e z á r h a t ó n a k . Egxensúlygyakorlatok: statikus. Bonczné Juhász Csilla. Lurija-féle neuropszichológiai g y a k o r l a t o k . felülések j á r á s és változatai. a trampoline-ról. elöl-hátul. A h a r m a d i k lépcsőfokban A l a p í t v á n y u n k részint e g y r e újabb g y a k o r l a t s o r o k k a l bővítette az eddigi területeket. mászás. másik ütöget. Gacsályi Lászlóné. Göttlinger Gabi. ellenoldali t é r d k ö n y ö k érintések állva. Gosztonyi Judit. beszédészlelés és -értés ( G M P ) vizsgálatát és az ő fejlesztő terápiáját. H. egyik rajzol. légző-fegyelmező gyakorlatsor. Dr. az A l a p í t v á n y h o z közel álló m u n k a t á r s u n k gazdagította. Földi Rita labdagyakorlatait. m o z g á s o s s z e r i a l i t á s fejlesztése. de azt n e m fejleszti. pl. Gondiné Dobó Anna. v a l a m i n t a m o z g á s r e n d e ­ z e t t s é g é n e k fejlesztése céljára. M á r t o n . Kb. A terápia jelenlegi. á l l a t u t á n z ó ügetések. vé­ g i g v e z e t v e őt e l ő b b az a z o n o s oldali kéz és láb. talicskázás. A vizsgálatnál h a s z n á l u n k vizsgálati e l e m e k e t K u l c s á r M i h á l y n é terápiájának vizsgálatából. az angol nyelvterületen h o n o s N I L D . * A felsorolás m á r csak azért sem lehet teljes. Görbicz Katalin. Diamond azt írják. amennyit m e g k í v á n . átfordulások. Gósv Mária b e s z é d h a l l á s ( G O H ) . Vincze Helga. s z ö k d e l é s e k p á r o s lábon. Wimmer Zsuzsa. Bodonyi Miklós. majd jelen­ leg a l a p í t v á n y k é n t d o l g o z u n k . teljes k i d o l g o z á s ú terápiákból át­ vettük Fodorné dr. Elég. Szerző Krisztina. m á r a kialakult felépítése a k ö v e t k e z ő : Elemi mozgásminták + Ruganyosság + Egyensúly Mozgáskoordináció tökéletesítése Dominancia (kéz. láb) Erihez járulnak az informatikai blokkot fejlesztő kartonok Mozgáskoordináció megalapozása 1. Sipos Zsóka. Esti Nóra. guriga.és lábgyakorlatot k o m b i n á l u n k e g y m á s s a l . és láb külön munkáját. körrajzolás stb. a k a d á l y o k k a l stb. és H. fordulatok. Rozsnyai Henrietté. M i n d e b b ő l kialakult az A l a p o z ó Terápia. Dékányné Cseri Zsuzsa. a l a p k o n c e p c i ó n k k a l jól h a r m o n i z á l ó területeket vont be a terápiába. Burián Kati. Zsadon Zsófi és legalább még egyszer ugyanilyen hosszú lehetne a névsor. gurulás. fóka.p r o n á c i ó vagy ökölcsukás-nyitás r i t m u s o s a n . a főszerep a d i n a m i k u s e g y e n s ú l y fejlesztéséé. Szíjjártó Edit. A t r a m p o line beindítja a mozgásfejlődést.. Palcsó Julianna. Tóth Péter. Ezek valójában a humánspecifikus elemi mozgásminták és variációik. de az e r ő n l é t r e is igen jó hatást g y a k o r o l t ( M . forgások.

az e n y h e fokban értelmi fogyatékos és az o r g a n i k u s a n érintett hiperaktív-figyelemzavaros g y e r e k e k m o z g á s e l m a ­ radásának sajátosságait: . m a l o m k ö r z é s . . idő. ügyelve arra. 8. . és biztos.). kéz: karlendí­ tés váltottan test mellett vagy váltott m a l o m k ö r z é s (ez a rá m e r ő l e g e s síkban való m o z g á s ) . M i n d e n gyakorlatot sokszor e g y m á s után kell végeztetni. pl. elöl vagy há­ tul. IV.D é ­ vényi É v a és mtsai. Kulcsár Mihályné alapötletei nyo­ mán. G y a k o r l a t a i n k e g y ü t t fejlesztik a p r o p r i o c e p t í v rendszert az e g y e n s ú l y r e n d s z e r r e l .m e l y e k n e k fentiekben c s a k a k ö n n y e b b e l e m e i t í r h a t t a m le .az a z o n o s oldalon e g y s z e r r e m o z g ó végtagoktól j u t u n k a keresztezett oldali m o z g á ­ sokhoz. ügyességét. és elutasítja a l é n y e g t e l e n n e k ítélt informá­ ciókat.. A g y e r e k a g i m n a s z t i k a során m e g ­ tanulja ö s s z e r e n d e z n i a külső és a belső információkat. m i n d e n m o z g á s esztétikus m o z g á s alapjait m e g a d ó g i m n a s z t i k a fejleszti a gyerek helyes tartását. in: M á r t o n . a k e r e s z t e z e t t m o z g á ­ sok n e m vagy csak alig. v á l l b o k s z o l á s o k stb. A b e s z é d és m o z g á s e g y ü t t e s és e g y m á s t fejlesztése a m e g f e l e l ő s t á d i u m b a n a l k a l m a z o t t mondott mozgás m ó d s z e r r e l : a m o z d u l a t o ( k a ) t s z ó b a n p o n t o s a n m e g f o g a l m a z z u k . betartva a fejlődési irányt: fejgya­ korlatoktól h a l a d u n k a törzs és kéz felé. 5 1 . Ha ez megy. t ö m e g e s m o z d u l a t o k t ó l a precíz m o z g á s o k i g . illetve egyenrangú. i z o m z a t a feletti uralmát. j á r á s ellentétes kézráütéssel. a d o m i n á n s kezet ügyessé tevő gyakorlat. ^ 9. o. E k k o r a kéz „ n e h é z " g y a k o r l a t a i t ö s s z e h o z z u k a m á r b e g y a k o r o l t „ e g y s z e r ű " l á b g y a k o r l a t o k k a l . 1976. És végül a „ n e h é z " s z ö k d e l é s e k e t és „ n e h é z " k é z g y a k o r l a ­ tokat h o z z u k össze e g y m á s s a l . Itt is betartjuk a proximális-disztális fejlesztési irányt. a m o z g á s s o r o k a t . . erre m é g visszatérek. A g y a k o r l a t o k a tudatos és p o n t o s végzésen keresztül fejlesztik a k o n c e n t r á c i ó t és az ö n f e g y e l m e t ( D é v é n y . és m o n d j u k a m o z d u l a t ( o k ) előtt és/vagy alatt. a m i k o r a gyerek saját i z o m m ű - ködéséből m e g é r z i a m o z d u l a t o k p o n t o s kivitelezését anélkül. T e r m é s z e t e ­ sen fejlesztik a p i r a m i d á l i s . m i n t a stabil k é z d o m i n a n c i á t . N e m tekintjük o l y a n elen­ g e d h e t e t l e n n e k . á l l a n d ó továbbfejlesztésben. Miért tartjuk g i m n a s z t i k á n k a t speciálisnak? Mert fejlődéstani szemléletű. tehát n e h e z e n r e n d e z i k ö s s z e é s jegyzik m e g a m o z g á s o k egymásutánját. M a r t o n . 1994). és ez tökélete­ síthető t ü k ö r segítségével. E z u t á n betanítjuk a kéz „ n e h é z " gyakorlatait. 6. A p o n t o s m o z g á s é s z l e l é s befolyásolja és szabályoz­ za a m o z g á s t . „Aki k o o r d i n á l t a n tud m o z o g n i . .a szinkron kétoldali e g y ü t t m o z g á s o k k ö n n y e b b e n kivitelezhetőek.a g y e r e k e k n é l g y a k o r i a k a k é n y s z e r e g y ü t t m o z g á s o k . a m o z g á s ritmikája az időbeliséget és a d i n a m i k a a s z ü k s é g e s e r ő a d a g o l á s t és tónusállapotot.keresztezett ritmusos mozgás kialakítására: pl. 5 1 . Szemgyakorlatok és a domináns szem-kéz. a keresz­ tezett ritmusos mozgások ugrással. . 7.és dinamikai érzékelése: a moz­ dulatok pályája m e g h a t á r o z z a a m o z g á s térbeliségét.speciális g i m n a s z t i k á n a k tartjuk. kiválasztja azokat az ingerületeket. Finommotorika kialakítását előkészítő gyakorlatsor: egymásra épülő gyakorlatok Kulcsár Mihály né k i d o l g o z á s a alapján. M á s o d i k g y a k o r l a t s o r u n k b a n a térlátásban való ü g y e s s é g e t és a követé- 40 41 . G i m n a s z t i k á n k figyelembe veszi az anyanyelvi k é s z s é g h i á n y o s . u g y a n a k k o r m e g t ö r t é n i k a testrészek m o z g á s á n a k h a r m o n i k u s ö s s z e h a n g o l á s a ( D é v é n y . „ K o o r d i n á l n i azt jelenti: összeren­ d e z n i . Ez a speciális. hogy a folyamatos. a m o z d u l a t egy adott testrészre irányítása g y e n g e . 1994). váltott függőleges karlendítés test mellett. 1972.z á r (ez a vízszintes síkban van). v e r s e k r e t ö r t é n ő v é g z é s é v e l valósul m e g . igen kifejezetten a r i t m u s é r z é k é t .a törzsközeli n a g y m o z g á s o k t ó l h a l a d u n k a törzstől távoli f i n o m m o z g á s o k i g . a g y i d e g ) . és nagyfokú k o o r d i n á c i ó s k é s z s é g e t ad. old.a fej m o z g á s a i t ó l j u t u n k a végtagok mozgásai felé.a g y e r e k e k n é l a szerialitás erős fejlesztésre szorul. állóképességét. l á b t e r p e s z .e x t r a p i r a m i d á l i s m o z g á s r e n d s z e r t és a parietális m o z g á s s z a b á ­ lyozó areákat. sorrendjét és sajátos m i n t a szerinti össze­ r e n d e z é s é t értjük ( m o z g á s k o o r d i n á c i ó a l a t t ) " . h o g y terápiánkat ezen a n y o m o n kívánjuk továbbfejleszteni. 1999. majd a l e g n e h e z e b b gyakorlatsor j ö n . hogy látná. Lábdominanciát kialakító vagy m e g e r ő s í t ő gyakorlatok. Végül is m o z g á s k o o r d i n á c i ó t fejlesztő g y a k o r l a t a i n k a t .). VI. Kézdominancia kifejlesztése. 1999.. .a nagy.az a z o n o s oldali v é g t a g o k m o z g á s a k ö n n y e b b e n kivitelezhető. és terpesz-keresztszökdelés. a p o n t o s a b b m o z g á s szabályozza az észlelési folyamat javulását. és ezen két rendszer együttes fejlődése kiemelt szerepű az agyi érési f o l y a m a t o k b a n . Pl. proximálistól h a l a d u n k disztális felé. harántter­ pesz. az fegyel­ m e z e t t e b b e n g o n d o l k o d i k . m i n d k é t kézzel. e z e k mindig ellentétes irányú r i t m u s o s e l l e n m o z g á ­ sok. A látásérzékelés fejlesztése a m o z g á s m i n t á k megfigyelésével és u t á n z á s á v a l történik.e z e k e t leépítjük -. k ö n n y e d vég­ rehajtást elérjük. Hámori szerint a m o z g á s k o o r d i n á c i ó differenciálódása a l e g s z o r o s a b b a n k a p c s o l ó d i k az érzékelési funkciók differenciálódásához. és t e r m é s z e t e s e n a kéz o l d a l á r a próbáljuk beállítani. Az a k u s z t i k u s és a k u s z t i k o m o t o r o s fejlesztés a m o z g á s o k r i t m u s o s t a p s r a v a g y r i t m u s o s m o n d ó k á r a . U g y a n c s a k együtt fejlődik a gyerek mozgásbeli tér-. M i n d e z fej­ leszti az integrációs. együttműködés kialakítása és/vagy fejlesz­ tése: első g y a k o r l a t s o r u n k b a n külső és belső s z e m i z o m g y a k o r l a t o k a t v é g e z t e t ü n k (III. . a k k o r a „ n e h é z " ugrásokat e l ő b b ö s s z e h o z ­ zuk m i n d e n k o m b i n á c i ó b a n a m á r b e g y a k o r o l t „ e g y s z e r ű " k é z g y a k o r l a t o k k a l . . Betanítjuk a „ n e h é z " alapugrásokat: terpesz. A mi t e r á p i á n k egyik legfőbb célja a m o z g á s k o o r d i n á c i ó kifejlesztése. h o g y a kéz és láb e g y m á s r a m i n d i g merőle­ ges e l l e n m o z g á s t v é g e z z e n . a végtagok szétvá­ lasztott m o z g á s a n e m vagy csak alig. indiánjárás ( m é g n e m s z ö k d e l é s ! ) stb.D é ­ vényi É v a és mtsai. a rész. A f o r m a é r z é k és k o o r d i n á c i ó együtt fejlődik.írja Nádori ( N á d o r i . a m e l y e k b i z o n y o s h e l y z e t b e n m e g h a t á r o z ó a k .. vízszintes k e r e s z t e z é s .és e l l e n m o z d u l a t o k együttesét. illetve begyakorlása: igen sok egymásra épülő. v a g y i s ö s s z e r e n d e z ő képességet. m i n t h o g y a bonyolult és megfelelően adagolt m o z g á s s o r o z a ­ tok kialakítása és a u t o m a t i z á l á s a m i n t e g y visszahatásként vagy az agy fejlődésének kriti­ kus p e r i ó d u s á b a n történt m ű k ö d é s m e g e r ő s í t é s e k é n t fejleszti a központi i d e g r e n d s z e r n e m szorosan a m o z g á s k o o r d i n á c i ó v a l kapcsolatos m ű k ö d é s é t i s " ( H á m o r i . a spontán fejlődés irányait követi: .

m i n d e z e k tapssal k o m b i n á l v a ( n é p t á n c h o z kö­ zelítő g y a k o r l a t s o r o k ) . N a p o n t a 20 percet íratjuk így a g y e r e k e t dik­ tálás u t á n . az írás r e n d e z e t t s é g é v e l p r o b l é m a van. m i n t h a a d i s z l e x i á s g y e r m e k e k olvasását j e l l e m e z n é m . ez a kéregrész vezérli a m o z g á s folyamatos. Itt kell b e s z é l n e m a „ p i r o s s z e m ü v e g e s " o l v a s á s r ó l és írásról.s z ó t a g o k . é v s z a k o k stb. m é g újabb h á r o m h ó n a p o t írunk elő az e r e d m é n y stabilizálására. ritmu­ sos s z ö k d e l é s e k két l á b o n és váltott l á b o n .papíron való tájékozódás építőkocka-utánrakás. e l ő b b kialakítjuk.2 0 p e r c e t olvastatjuk u g y a n í g y G ó s y M á r i a Varázsió c. a m o z g á s p r o g r a m megtartott. olvasás alapján j á t s z u n k . először a saját test a k ö z p o n t . térbeli tájékozódás: mozgáselképzelések. M á r a m o z g á s k o o r d i n á c i ó s g y a k o r l a t s o r o k is r i t m u s o s m o z g á s o k a t t a r t a l m a z n a k . de m á s mozgással is elősegítünk. m e l y n e k sikerült elkészíttetnünk pirossal n y o m o t t változatát. 14. Térben való mozgások. betartjuk az „ e l ő s z ö r passzívan. g ö r d e s z k á t . biciklizést. sík­ i d o m o k u t á n r a k á s a . A gyerek d o m i n á n s k e z e oldalára kívánjuk beállítani az olvasásban és írásban d o m i n á n s s z e m e t . utána a k ö z v e t l e n tér.k i l é g z é s r e megtett lassú v é g t a g m o z g á ­ sok. csukló-. m e l y h e z sajnos kevés gyemelyeket napok. Lazító gyakorlatok: vállízület lazítása. üte­ met is ütve. Időbeli tájékozódás fejlesztése: napszakok. M i n d e n g y e r e k n é l a l k a l m a z z u k . hogy az íráskép rendezettsége erősen pszichés befolyás alatt is áll. m e l y h e z na­ g y o b b g y e r e k e k n é l a tér k ü l ö n b ö z ő . illet­ ve a m o z g á s o k r i t m u s o s e l v é g z é s é t követelik m e g . H á r o m h ó n a p g y a k o r o l t a t á s után döntjük el. akiknél az írás alaki részével. n a g y o b b a k n a k W e ö r e s . hogy a r i t m u s o s u g r á s o k gyakorlásával az agy premotoros cortex* részét érintjük. M i n d e z e k az a g y k é r e g alatti (subcorticalis) területek fokozott m u n k á b a vonását jelentik. M i n d i g a d o m i n á n s k é z h e z igazítjuk a szemet. Emlékez. 2 3 . A piros s z e m ü v e g e s írással szép e r e d m é ­ n y e i n k v a n n a k . a j o b b s z e m elé s e m m i t („ablaküve­ g e t " ) . közti „fordítás" látási-tapintási-alakfelis­ merési érzetek g y a k o r o l t a t á s a . hallási. háttér. Légzőgyakorlatok: hasi légzés levegő-visszatartással szétszórt és különböző testhelyzetekben.. M i n d e z t azért írom le ilyen részletesen. A m e g i n d í t o t t m o z g á s o k sztereotip m ó d o n i s m é t l ő d n e k . csak hallás utáni tájékozódási j á t é k o k . Ha a p r e motor kéreg károsodik. és olyan pirosan író tollat a d u n k a kezébe. m e l y e k e t mozgással .s z a v a k v i s s z a a d á s á t g y a k o r o l t a t j u k . k i n e s z t e t i k u s és mozgássor-emlékezet játékos 17.ses s z e m m o z g á s o k a t fejlesztjük. Egyik legfontosabb g y a k o r l a t s o r u n k . fejlesztjük a m a g á n h a n g z ó h o s s z ú s á g és z ö n g é s .) teljes. síkban . utána a tágas t é r " elvét. de m i n d e n e k e l ő t t a g y e r e k e k n é l m á r s o k s z o r n a g y o n m e r e v ágyéki gerincsza­ kasz lazítása. m i n t h a két s z e m m e l látna. csak h ó n a p o k . „ s z o b r o k " p o n t o s leutánzása. és m o z g á s nélkül is k ö r b e ü l v e m o n d u n k . 19. 24.D é v é n y i Éva és mtsai. Ritmusos beszéd: k i c s i k n e k m o n d ó k á k . könyök-. gyors m o z d u l a t o k után lassú m o z d u l a t o k . mozgásutánzások. A n e m stabilizált e r e d m é n y t visszaesés követheti. 12. Ezért a stabilan jobbkezes gyereknél egy s z e m ü v e g k e r e t b e a bal s z e m elé p i r o s színszűrőt (lencsét vagy átlátszó m ű a n y a g o t ) teszünk. u g r á s v a r i á c i ó k (pl. térképkészítések stb. e l ő s z ö r nyitott s z e m m e l . 13. T e s t s é m a . t e r p e s z . 15. Konstruktív praxis. 2 1 . 4. 3. Hallásgyakorlatok: Gósy Mária hallásfejlesztő gyakorlatait használjuk. g y a k o r o l u n k . m e l y e t Lurija k i n e t i k u s m e l ó d i á n a k nevez.t e r á p i a . tárgyak stb. az agya ezt nem érzékeli. evezést. T a p a s z t a l a ­ tunk szerint az esetek felében látványos j a v u l á s áll be (2.) Az alaki diszgráfia k e z e l é s é n e k m á s i k módja az angol N I L D . a beindított m o z g á s o k m e g t a p a d ­ nak ( p e r s z e v e r á c i ó ! ) . hogy használl-e. h á r o m i d o m e g y m á s h o z viszonyí­ tott rajzolása. m i n d e g y i k külön aktust igényel. és o l y a n kétoldali s z e r v e z ő rendszer. de szinte m á r ö n m a g á b a n is terápiás értékűnek tartjuk a lovaglást. légzés és s z á m o l á s r a megtett m o z d u l a t o k . Kinesztézis gyakorlása. de mivel m i n d e n m á s lá­ t á s é l m é n y e (fények. M á r t o n . h a r á n t t e r ­ pesz-zárt lábas ugrás) r i t m u s o s a n felépítve. szinkron és aszinkron (váltott kézzel).v e r s e k . akár a jobb-bal fogalmát. boka. rajz. Gestalt stb. Fejlesztő sportok: a „ k ö z é p v o n a l i " m o z g á s o k g y a k o r l á s a k o r és fejlesztésekor aján­ lani szoktuk az úszást. Lurija-féle neuropszichológiai vizsgálat és a rehabilitáció gyakorlatai: egyre több gyakorlatot h a s z n á l u n k Lurija gyakorlatai közül a reciprok (váltott ellentétes) b e i d e g z é s gyakorlására. m e l y n e k színét a piros színszűrő kioltja. érzékszervek látási. irányismeret: akár a testismeretet. 16.z á r . utána csukott s z e m m e l . csukott s z e m m e l tá­ j é k o z ó d á s o k fix ponttal és fix pont nélkül. és zsebecskéjében a h o z z á való piros színszűrő is megtalálható. A z e g y e s m o z ­ gáselemek e g y m á s t ó l izoláltan. jobb-bal. Ha nincs stabil k é z d o m i n a n c i a . a u t o matizálódott m o z g á s o k f o l y a m a t o s s á g a . úgy érzékel. mely m o t o r o s ü g y e s s é g e k szervezésében is részt vesz. utána aktí­ van. ül. akár a n é v u t ó r e n d s z e r t gyakoroljuk.etfejlesztés: fejlesztése. h o g y a p r e m o t o r k é r e g vesz részt a m o z g á s időbeli s z e r v e z é s é b e n . és a j o b b vezet a m u n k á n á l . szaggatottan zajlanak le. futballt.z ö n g é t l e n pár m e g h a l l á s á t és visszaadását. 18. és felesleges r é s z m o z g á s o k k e l e t k e z n e k . csípőízü­ let.egyre táguló . n a g y o b b g y e r e k e k n e k Lurija n e u r o p s z i c h o l ó g i a i vizsgálatának g y a k o r l a t a i : térképrajzolás bejelöléssel. mert a fenti leírás olyan. nyaklazítás. mozgású gyer­ melyekben az agyi v é r á t á r a m l á s t óvatosan növelhetjük. 20. ( M i n d ­ ezzel együtt azt tapasztaljuk. n a g y f o r m á t u m ú be­ t ű e l e m tanítást. 10. Szövegmegértést elősegítő játékok. 1963). melyből ki­ e m e l t e n is tanítjuk az írókeretes írást és a teljes vállból-karból végzett. melléklet). a v o n a l v e z e t é s s e l . 1990. sztereotípiák kialakítására és m e g t ö r é s é r e stb. fej-. görkorcsolyát. fejlesztése fejlesztő k ö n y v e k használatával stb.. V a l ó s z í n ű . mesélés vagy szövegfel­ tájékozottság g y a k o r l á s á r a a szülőt kérjük m e g . de m e g s z ű n i k a begyakorlott. s i m a m e g v a l ó s u l á s á t . órarajzolások. futást. m e l y e t D e l a c a t o leírása alapján k e z d t ü n k el ( D e l a c a t o . Freund azt írja. 25. Ritmusgyakorlatok: ü t e m k o p o g á s o k . k ö n y v é b ő l . 22. 11. Altalános szóban. 42 43 . Fegyelmező gyakorlatok: különlegesen fegyelmezetlen m e k e k n e k : s z á m o l á s r a vagy b e l é g z é s . mint például a b e s z é d és az írás (Freund. A problémára részletesen visszatérek az anatómiai támadáspontot tárgyaló fejezetben. U g y a n c s a k napi 1 5 .e l s ő s o r b a n ingásos lépésmozgással kicsiknél (Falvay Károly tanítása). kicsiknek logikai j á t é k stb. ha igen.pontjairól h a n g o k . 1999). vagy anélkül. ujjismeret. Alak.b e n n t a r t á s . Tehát íráskor valójában csak a jobb szemével fogja látni az írást. a betűfor­ málással.

Mozgásos kat tanítunk be. két oldal m ű k ö d é ­ sének szétválasztását.rek j u t h o z z á . melyet a Fejlesztő P e d a g ó g i a 2 0 0 1 / 1 .Mentális retardáció és/vagy deficit -POS >» Iskolások 16 évesig _ Diszlexia.ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s g y e r m e k e k n é l . m i n t e g y á t m e n e t i fejlesztő lehetőségként: m á r sport. esetleg diszfázia gyanúja. .7 5 ) . m i n é l kisebb a gyerek.b a n s z e n v e d ő g y e r m e k e k n é l is észlelünk terápiás hatást a m o z g á s k o ­ o r d i n á c i ó fejlődése miatt. a ví­ vást. . diszfázia stb.h a t é k o n y n a k b i z o n y u l a terápia intelligencia-határeset g y e r e k e k n é l : a debilitás felső. h o s s z a b b (64 g y a k o r l a t e l e m ! ) m o z g á s s o r o ­ A fent leírt területek m i n d e g y i k é n a képesség -> készség -> automatizado (jól kivitelezett) fejlesztési elvét követjük.ü g y e t l e n s é g van. szerialitás fejlesztése: a szerialitás fejlesztése gyerekeknél k i e m e l t fon­ tosságú. 26.n a g y o n h a t é k o n y a terápia valódi debilitás esetén ( I Q : 6 0 .) . a d i s z l e x i á s g y e r m e k e k e g y része P O S . E z t is s z á m b a véve és tapasztalatainkat á t g o n d o l v a a terápia h a t é k o n y n a k m u ­ tatkozik: . Ez a terápia kifejezett és t u d a t o s e g y ü t t m ű k ö d é s t igényel a terápiát v é g z ő egyén és a gyer­ m e k között. sőt á l l a n d ó a n Fejlődésben elmaradt. ahol a g y e r m e k n o r m á l intelligen­ ciájú. ritmu­ sos népi m o z g á s o k és j á t é k o k felhasználásával t ö r t é n ő fejlesztése felé fordulunk. és m é g h a t é k o n y a b b p s z e u d o d e b i l i t á s [ál-értelmi fogyatékosság] esetén. iskolaérellcn óvodások Korbontásban tekintve: Alapozó Terápia Fejlesztés: anyanyelvi készséghiány miatt idegrendszeri éretlenség miatt mozgáskoordináció elmaradottsága miatt fejlődik. belső és külső r i t m u s .z e n e i diszgráfia kezelést". Fejlesztésünk így h a t á r o z o t t fejlődéstani vonalú. annál e r e d m é n y e s e b b e n . r i t m u s o s m o z g á s t és szeriális e m l é k e z e t e t is fejleszt. . mely n e m c s a k a k ö z é p v o n a l átlépését. mely az egyensúly. h a n e m testismeretet. Földi Rita féle labdaterápiás fejlesztés: átvettünk és beolvasztottunk Fodorné dr. a súlylökést. Tíz éves t a p a s z t a l a t u n k alapján a k e z e l h e t ő c s o p o r t o k : Anyanyelvi készség hiánya Megkésett vagy/és hibás beszédfejlődés Diszlexia Diszgráfia Diszfázia POS Organikus eredetű hiperakti vitás figyelemzavarral y Idegrendszer érését megalapozó terápia Mentális retardáció és/vagy deficit (enyhe fokú) Földi Rita labdát h a s z n á l ó mozgásfejlesztő m ó d s z e r é b ő l . a n o r m á l i s intellektus alsó ö v e z e t é b e e s ő g y e r m e k e k ( I Q : 7 0 . a p i n g p o n g o t . 29.Mozgásfejlődési elmaradás (nagy.8 5 ) ugrásszerű fejlesz­ tését lehet elérni. ^ Mivel a terápia n e m h a t é k o n y tartalmi diszgráfia kezelésénél. akiknél súlyos beszédfejlődési z a v a r áll vagy állt fenn: m e g k é s e t t b e s z é d f e j l ő d é s .b a n s z e n v e d ő g y e r m e k e k egy r é s z e d i s z l e x i á s is. a kosárlabdát. Óvodások 5 éves . kialakulatlan k é z d o m i n a n c i a vagy k i m u t a t o t t diszlexiaveszélyeztetettség áll fenn. 2 7 . e g y é b labdajátékokat. Testvonalat átlépő keresztező gyakorlatsor: szimmetrikus és aszimmetrikus kereszt­ befogások.Beszédfejlődési problémák (megkésett. de terápiás sport. . A dominanciafejlesztés i d ő s z a k á b a n ajánljuk a teniszt. számá­ ban leírtunk. és ha úgy a l k a l m a z z u k .ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s (5 éven felüli) g y e r m e k e k n é l . 2 8 . ha diszlexiásak.POS ( p s z i c h o o r g a n o s s z i n d r o m a ) . a z o n b a n a n e m diszlexiás P O S .Dominancia megválasztásának késése .b a n s z e n v e d ) . a figyelem és a logikai g o n d o l k o d á s fejlesztésére is (!) alkal­ m a s . ezért k i d o l g o z t u n k egy un.b a n s z e n v e d ő g y e r e k e k n é l .és finommozgások) . de igen k o m p l e x és nyitott r e n d s z e r r é vált. az állóképesség. de az igen súlyos r é s z k é p e s s é g h i á n y miatt kisegítő iskola várna ra. az ü g y e s s é g . akiknél tisztán a n a g y m o z g á s o k és f i n o m m o z ­ g á s o k ü g y e t l e n s é g e figyelhető m e g .ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s g y e r m e k e k n é l . diszfázia. a g y o r s a s á g . akiknél m o z g á s . m e r t a két r e n d e l l e n e s s é g ölelkezik e g y m á s s a l (a P O S . n e h e z e n k e z e l h e t ő b e s z é d p r o d u k c i ó s v a g y b e s z é d p e r c e p c i ó s zavarok.iskoláskorú diszlexiás g y e r m e k e k n é l . diszgráfia aiakj _ Enyhe mentális retardáció v a g y deficit _ poS 44 45 .iskoláskorú diszgráfiás g y e r m e k e k n é l az írás alaki o l d a l á n a k javítására. „ A n y a n y e l v i . ezért r ö v i d e b b ( 3 . .4 g y a k o r l a t e l e m ) . Utolsó kartonunkat „nyitva hagyom": hiszen a r e n d s z e r n e m lezárt. . . jelenleg F a l v a y K á r o l y n a k az e g y e n s ú l y és beszéd. U g y a n a k k o r n á l u n k m á r „ v é g z e t t " gyerekeinket Földi Rita „ l a b d a t e r á p i á j á b a " küld­ j ü k . de lesz p a n t o m i m s p e c i á l k o l l é g i u m u n k is.

Az anyanyelvi készséghiányos g y e r e k e k n é l .II. . mely fejlődéstanilag a l a c s o n y a b b szint). mely felelős az éberségi szintért . (2. diszfázia. hallási és egyéb ingerek összekapcsolódása extrapyramidális rendszerhez tartozó agykérgi mozgatóközpont három lebeny „vidéke" (parieto-temporo-occipitalis) „sarok" elsődleges mozgatókéreg ~ elsődleges érzőkéreg homloklebeny fali lebeny corpus callosum (kérges test) hallólebeny nyakszirt vagy látólebeny (occipitalis) (Péter Agnes 2. helyesírás.z a v a r o k e s e t é n ( F o d o r n é Földi R i t a szóbeli k ö z l é s e ) . a j o b b parietális l e b e n y h á t s ó része (vizuális téri figyelem g y e n g e s é g e ) . idegszövettanilag és élettanilag is k ö v e t h e t ő funkcióbeli változást értem. Hiperaktív-figyelemzavaros g y e r e k e k (organikus eredet) egy részénél kifejezett sérülést feltételezhetünk. m í g m á s o k a h a l á n t é k l e b e n y n e k .feltételezhető értelmi fo­ g y a t é k o s o k n á l . S P E C T ) vizsgálják.m á s részterületét létrehozva m á s és m á s m i n t á z a t o k b a n . a p r o b l é m a m e g o l d ó és a szóbeli g o n d o l k o d á s vezérlője és az absztrakt. hogy a szóbeli utasítás m e g é r t é s e helyett u t á n z á s vezérli a m o z g á s t . E z e k e t ma m á r a funkcióban levő agy vizsgálatát lehetővé tevő eljárások ( P E T .s z ö v e t t a n i l a g i g a z o l t n a k t e k i n t h e t ő a k é r g e s t e s t ( c o r p u s c a l l o s u m . mely agyi területeken k e r e s h e t ő az éretlen vagy k á r o s o d o t t terület: n e h e z e n m o n d h a t n á n k b i z t o s a n felelős területeket. mint a beszéd. a figyelemért.melylyel a külvilág felé fordulunk -.m e g k é s e t t beszédfejlődés.e c h o p r a x i a -.és a h o m l o k l e b e n y egyes részeinek b e v o n ó d á s a a folyamatba. Az o r g a n i k u s e r e d e t ű h i p e r a k t i v i t á s figyelemzavar s z i n d r ó m á b a n sérülése vagy sérülékenysége biztosra v e h e t ő . de a jó funkció eléréséért az a g y n a k igen k ü l ö n b ö z ő területei „fog­ nak ö s s z e " . esetleg é r é s b e n e l m a r a d t ó v o d á s o k n á l . a fissura R o l a n d i elülső részének. ábra) extrapyramidális rendszerhez tartozó agykérgi mozgatóközpont hallólebeny (temporalis központi árok (sulctis centrális) vagy fissura Rolandi elsődleges mozgatómező elsődleges érzőmező fali lebeny (parietális) homloklebeny (frontális lebeny) látólebeny sylvius árok . Á J ) gy nyakszirt (occipitalis) va szomatoszenzoros szintézis látási. E l t e k i n t v e a p r o b l é m a bio­ kémiai m a g y a r á z a t á t ó l . de m á s területek is szóba j ö h e t n e k r é s z k é p e s s é g . Enyhe fokban értelmi fogyatékosoknál az agy bármelyik része károsodhat. a Sylvius-árok körüli r é s z e k n é l . fogalmi gon­ d o l k o d á s szabályozója.vagy éretlen terület . E r e t l e n s é g szem­ pontjából p e d i g az agytörzsi vesztibulocerebelláris r e n d s z e r érintettsége biztosra v e h e t ő . t a r t a l m i diszgráfia . mely a terápia hatására az idegrend­ szerben létrejöhet. és csak azt nézve. és részt vesz a m o z g á s s z a b á l y o z á s i n t e g r á c i ó j á b a n . szerepe van a m o z g á s v e z é r l é s b e n ( é p p e n sérülésnél tapasz­ taljuk e z e k n é l a g y e r e k e k n é l . a h o m l o k l e b e n y felső és oldalsó részének érintettségét is találták. A n a t ó m i a i l a g m á s k á r o s o d o t t terület . pl. r o s t o k b ó l álló k ö z p o n t i rész.és h a l l ó r e n d s z e r egyes á t k a p c s o l ó n a g y m a g v a i n a k érintettsé­ ge. m á s részénél b i z o n y o s területek éretlenségét. A legm a g a s a b b r e n d ű p s z i c h é s teljesítményünknek. a „ h á r o m l e b e n y v i d é k e " ( p a r i e t o . U g y a n a k k o r a gyerekek tünetei alapján feltételezhető a limbikus rendszer . vegetatív szabá­ lyozás . AZ ALAPOZÓ TERÁPIA HATÁSMECHANIZMUSA A) A fejlesztés idegszövettani alapja általában H a t á s m e c h a n i z m u s alatt ez esetben azt az a n a t ó m i a i l a g m e g f o g h a t ó . ahol egyik félteke rostjai a m á s i k b a vezetve egy­ m á s t k e r e s z t e z i k ) a p a r i e t á l i s lebeny. az aktív m a g a t a r t á s é r t a külvilág felé. Igen v a l ó s z í n ű a R A S (retikuláris a s c e n d á l ó rendszer) érintettsége. a funkció m á s . ábra Az agy lebenyei és barázdái ábrája nyomán) 46 47 . de kiemelt s z e r e p e van a h o m l o k l e b e n y sérültségének. v a n n a k u g y a n agyi központjai. . hiperaktív-figyelemzavaros g y e r e k e k n é l vagy a n y a n y e l v i k é s z s é g h i á n y o s g y e r e k e k n é l . fMRI.t e m p o r o occipitalis „ s a r o k " ) .érzelmi. olvasás. a látó. disz­ lexia. mely az agy „szellemi k ö z p o n t j a " : az akarat­ lagos viselkedés szabályozója. a belső b e s z é d szabályo­ zója.

o. h o g y a terápia n e m bizonyos agyterületeket fejleszt. és ezt végeztetjük mi is ővele a terápia során. A kellő ingerre­ a k c i ó m e g f e l e l ő s z á m ú és m e g f e l e l ő h o s s z ú ideig való g y a k o r o l t a t á s á v a l é p p e n ezt a k i s z ű r ő . (Harvard Orvosegyetem) Dávid H. A funkcióátvétel a n e u r o n h á l ó z a t á t s z e r v e z ő d é sével j ö n létre. ugrálás stb. a k é s ő b b i e k során h e l y e s n e k b i z o n y u l ó k a p c s o l a t mellett r e n g e t e g „ t é v e s " k a p c s o l a t o t is kialakítanak e g y m á s s a l . 1999. majd a felesleges sejtek elpusztulnak. 1986) (4.). I _ ™ / \ prcszinaptikus | axon-*— végződés /" v.k é p l é k e n y s é g e . A fe­ les s z á m b a n kifejlődő idegsejtek sok. Hubel az emlékezet. m á s z á s . a m e l y e k e t a m ű k ö d é s e k során k e l e t k e z ő i d e g i m p u l z u s n e m j á r át. ábra Az. ábra). Hámori leírása alapján a g e n e t i k u s p r o g r a m csak általánosabb utasításokat tartalmaz. ''ife' s ? szinaptikus rés receptor i (on_ csatorna i / i -OM* ingerületátvivő posztszinaptikus anyag dendrit 4. De ezek 48 . M á r t o n . mint a m e n n y i szükséges. új szinoptikus hálózat kialakulása Az agyidegsejtek ingerületeket továbbítanak. a p o n t o s a b b k i d o l g o z á s a születés utáni fejlődés során. stabilizálják a helyes kapcsolásokat. 1976. laboratóriumának munkatársa készítette.. V a g y i s n e m a v e z e t ő k é p e s s é g a legfontosabb. Az agy idegsejtes szerveződését a Golgi-féle festés felhasználásával Santiago Ramón fedezte fel. .c s o d á l a t o s . oltványhajtá­ „átriumion ^ „ potenciál a k c i ó s sok i n d u l n a k .s t a b i l i z á l ó f o l y a m a t o t végzi a kisgyerek s p o n t á n is i s m é t l ő d ő m o z ­ dulataival (pl. el­ p u s z t u l n a k " ( H á m o r i . de k o m p e n z á c i ó r a fel is h a s z n á l ó d h a t n a k . vagyis m a g á t a fejlesztést i n k á b b szövettani-idegélettani szinten p r ó b á l n á m m a g y a r á z n i . megerősítik. M á ­ sik része lassú . a tanulás.a m e g i n d u l ó funkciók „kiszűrik. h a n e m a kapcsolódá­ si l e h e t ő s é g e k . a nyelvi önkifejezés. és h a l a d n a k az ép idegsejteken és ép d e n d r i t h á l ó z a t o k o n „ k i a d ó v á " vált üres t e r m i n á l o k h o z . S z ö v e t t a n i l a g valószínűleg n e m a v e l ő s h ü v e l y e s e d é s a legfontosabb érési folyamat.D é v é n y i Éva és mtsai. Az óvodáskorú iskolaéretlen g y e r m e k e k n é l pedig egyes e s e t e k b e n n e m m e r n é k megje­ lölni agyterületet..n • 'Ili' 7 mitokondrium szinaptikus vár. sir*' V* |. ábra). Általuk valósulnak meg az elme alapvető működési mozzanatai: Ezt a szövetmintát Janet Robbins. e k k o r a k a p c s o l a t o k á t r e n d e z ő d n e k . ha­ n e m a d e n d r i t h á l ó z a t k i a l a k u l á s a és ezzel a s z i n a p t i k u s h á l ó z a t k i b o n t a k o z á s a . szelekciók útján történik m e g .). 1979. 4 1 . A k i s g y e r m e k a g y á n a k plaszticitása . a sérült rostokról új kollaterálisok. a k c l o s o l e n c . A n a g y a g y k é r e g b e n az á t r e n d e z ő d é s a « az ingerület ^ 4 haladási + " . M á s r é s z t a n o r m á l i s funkcióhoz szükséges agy szerkezet kialakításában j ó ­ val több idegsejt vesz részt. m í g m á s h u z a l o k . de be n e m kapcsolt r e n d s z e r e k b e l é p n e k .ez az új szinaptikus h á l ó z a t kialakulása ( K a t o n a . ábra 3.m e g e r ő s í t ő . s + '§ •f S. M i n d e b b ő l látható.s ez a g y e r m e k n é l több évig tartó folyamat . a l * iránya r\ P nyugalmi potenciál I egy része g y o r s : a m á r k i a l a k u l t j e l e n lévő.lehetőség is van: ha valahol sérülés van. m i u t á n az agy funkciókban g o n d o l k o d i k ( 3 . egy idő után kiszelektálódnak. s z ü k s é g esetén á t r e n d e z ő d é s e . A k o m p e n z á c i ó r a t ö b b A m á s o d i k fázisban .

a durva t o v a h a l a d á s i m u n k á k b a n ( m á s z á s . 9.m o z g a t ó m a g v a k és a n a g y ö s s z e r e n d e z ő k ö t e g (fasciculus l o n g i t u d i n á l i s m e d i a l i s ) . és h i e r a r c h i k u s r e n d b e igazodnak. mely a k ö z é p a g y t ó l lefelé h ú z ó d v a ö s s z e r e n d e z i a s z e m m o z g á s o k a t a nyak-. a labirint és a s z e m m o z g á ­ sok + hallás között. térérzékelés. 1981). ez p e d i g az információt felvevő és feldolgozó r e n d s z e r e k jó m ű k ö d é s é r e . v a l a m i n t a labirintból és a kisagyból befutó ingereket. hogy a g y e r m e k ­ ben van e g y előre e l k é p z e l t m o z g á s p r o g r a m a m o z g á s m e g h a t á r o z o t t j e l l e m z ő i m e n t é n (irány. m é g i s m i n d i g mint e g y s é g e s egész m ű k ö d i k hatal­ mas összeköttetés-rendszerrel. Az e l m ú l t 10-20 év alatt nálunk is m e g h o n o s o d ó fejlődéstani szemléletű fejlesztő terápi­ á k b a n é p p e n a t á m a d á s p o n t j u k volt új és szokatlan. K é s ő b b a szimbolikus m e g é r t é s arra az alapra épül rá. pályák és p á l y a r e n d s z e r e k beindulását. a p r e m o t o r o s és kiegészítő m o t o r o s kéreg feladata a fent említett kinetikus m e l ó d i a . M i n d e z az agytörzsi cerebello-vesztibuláris m o z g a t ó r e n d s z e r részét ké­ pezi. p o n t o s s á g á t stb.) „A m o z g á s f e j l ő d é s n e k az adja célját.). Ha a kettő között eltérés van. " (Schilling. Ez a külső-bel­ ső k ö r n y e z e t b ő l nyert információ. o. in: M á r t o n . helyzet­ érzés. r i t m u s . hallás. a thalamus e g y i k m a g j a és a t h a l a m u s alatti mag. 1999. majd az állandó korrekció a végrehajtás során. . m e l y e t a g y e r m e k m o z g á s v i l á g a k é p e z e t t . M i n ­ den m o z g á s alapja a s z e n z o m o t o r o s integráció. az alsó végtagi célszerű m o z g á s o k ügyes kivitelezése (járás. 1999. Az extrapiramidális r e n d s z e r n e k részei vannak az agykér­ gen is: a p r e m o t o r o s kéreg egyes területei. m e l y b e az extrapiramidális r e n d s z e r l e g n a g y o b b m a g v a i tartoznak: farkasmag (n. lentiformis).. m e l y e k a m o z g á s o k „kinetikus m e l ó d i á j á t " biz­ tosítják: a m o z g á s r é s z e k n e k m e g f e l e l ő s o r r e n d b e n kell m e g j e l e n n i . b e s z é d ) " ( T o b i s . c a u d a t u s ) . 3. miért hathat rá k e d v e z ő e n egy m o t o s z e n z o r o s fejlesztés.L o w e n t h a l . l e n c s e m a g (n. Ezen i g a z s á g o k o n túl szeretnék kísérletet tenni arra. . és ez a z o n o s s á g o t fog m u t a t n i a végrehajtott cselekvéssel. ezért a k o o r d i n á c i ó s k é p e s s é g e k fejlesztése m a g a után vonja a tanulási ké­ pességek fejlődését. s a testközéptől kifelé a v é g t a g o k i g . a ritmikus feladatok végrehajtása. A m o z g á s o s magatartás csak s z á m t a l a n specifikus és n e m specifikus ér­ zékelési és m o z g á s m i n t a megtanulásával válik lehetővé . az érzékszervekből é r k e z ő visszajelentés alap­ j á n k é p e s e k v a g y u n k javítani . A kisagy a n a g y ö s s z e h a n g o l ó az a g y k é r e g és a periféria. m o z g á s é r z é k e l é s ) nyert információ finom e l e m z é s e adja a m o z g á s k o o r d i n á c i ó t .D é ­ vényi É v a és mtsai. . Bár az a g y b a n v a n n a k központjai. B a k o n y i . De u g y a n e z a folyamat.és t ö r z s m o z g á s o k k a l . irány-. átszerv e z ő d é s é t teszi lehetővé. és az automatizado első fő állomása. j á r á s . K ö v e t k e ­ ző állomás a köztiagy. a reciprok b e i d e g z ő d é s biztosítása. v ö r ö s m a g . az e g y e n s ú l y s z a b á l y o z á s központi szerve. " (Hottiger. ritmus) és a belső k ö r n y e z e t b ő l (ízület. hozzájárul a vesztibuláris m a g r e n d s z e r : testtartás. gördü­ lékeny voltát. ahogy a beszéd felépítésé­ nél m e g f i g y e l h e t j ü k . T e k i n t s ü k át a m o z g á s b a n résztvevő rendszereket: indul a gerincvelői érzékelésből (proprioceptivitás) -> a nyúltagyban vannak a garat és n y e l v m o z g a t ó magvak. 1999. ez m a g a az érzékszervi tanulás modellje. futás. A m o z g a t ó r e n d s z e r elválaszthatatlan e g y s é g b e n m ű k ö d i k az é r z ő r e n d s z e r r e l . h a s o n l ó a n a h h o z . és korai életének e l ő r e h a l a d á s a is. h o g y anatómiailag-funkcionálisan B) Az Alapoz/' Terápia feltételezhető anatómiai-idegszövettani támadáspontja m e g p r ó b á l j a m az A l a p o z ó T e r á p i a mint mozgásfejlesztés és az anyanyelvi készség k ö z ö s pontjait leírni. Ball.A m o z g á s a k i a l a k u l ó b a n lévő e m b e r k ö r n y e z e t t e l való k o m m u n i k á c i ó j á n a k e l s ő és alapvető formája. D e i t e r s . Mivel m i n d e n s z i m b o l i k u s tanulás is az érzékszervi tanuki egyik céljául? 50 51 . mélység. 1 9 8 1 . 2. „ A m o t ó r i u m e g y e d f e j l ő d é s é n é l egy k o o r d i n a t í v differenciáló f o l y a m a t m e g y v é g b e : az általánostól a speciálisig. az agytörzsi ingerlés a dendritek n ö v e k e ­ d é s é n e k és a szinaptikus hálózat g a z d a g o d á s á n a k és ú j r a s z e r v e z ő d é s é n e k erős ingere. A k o o r d i n á c i ó s képességek . e g y m á s b a folyni a pontos időzítéssel.) „A g y e r m e k első válasza az életben m o t o r o s válasz. szoros összefüggést. . intelligenciája is m o t o r o s v á l a s z o k b a n m é r h e t ő . e g y e n s ú l y o z á s .a m o z d u l a t o k ingerlőén h a t n a k az agytörzsre is. id. az agonista-antagonista izmok kiegyensúlyozott m ű k ö d é s é t . lásra épül rá. és m i n d e n tanulás a külső és belső k ö r n y e z e t b ő l nyert in­ formációk e l e m z é s é r e épül. és az é r z ő visszajelentés szabályozza a m o z g á s erejét. M á r t o n . izom. a fiziológiás e g y ü t t m o z g á s o k szabályozását és az e g y ü t t m o z g á s t igénylő i z o m c s o p o r t o k szabályozását. Fodorné Földi Rita m e g f o g a l m a z á s á b a n : a külső k ö r n y e z e t b ő l (látás. 9. i z o m t ó n u s . 9. rúgás stb. ábra) Az e x t r a p i r a m i d á l i s r e n d s z e r magcsoportjai kiterjednek a k ö z é p a g y felé: fekete á l l o m á n y (substantia n i g r a ) . A m o z g á s t e v é k e n y s é g é t az érzetek indít­ ják m e g . a hátsó parietális lebeny a m o z g á s f o l y a m a t o k térbeli koordinációját végzi. beszéd) é p ü l " (Ba­ konyi. 1980. Ha egy g y e r e k n e k g y e n g e . p u t a m e n .D é v é n y i É v a és mtsai. (5.D é v é n y i É v a és mtsai.képezi a funkcióbázisát a fino­ m a b b m o t o r i k u s m i n t á k n a k (forgás. A s z a b á l y o z ó f o l y a m a t o k feltétele. mint amilyen az anyanyelvi kész­ ség.ez a reafferentáció vagy újra visszajelentés. futás. M á r t o n . 1985.) T e k i n t h e t j ü k a m o z g á s t a n u l á s és s z i m b o l i k u s tanulás közötti analógiát e kettő össze­ függése e r e d e t é n e k . mert a fentiek m ű k ö d é s e igen szoros összeköttetésben áll a kisagy v e z é r l ő r e n d s z e r é ­ vel. n é l k ü l e n e m létezik. m ű k ö d é s b e hozással. Először r ö v i d e n á t t e k i n t e n é m a mozgásszabályozás rendszerét: 1. az e l ő z ő r é s z m o z g á s gátlásával és az újra való átállással. a m e l y r e az összes későbbi k o m m u n i k á c i ó s forma (pl. Az e x t r a p i r a m i d á l i s r e n d s z e r h e z köthetjük az akaratlagos m o z g á s o k sima.ezek gyakorlással e g y m á s r a h a n ­ g o l ó d n a k . fej. m e l y be­ vallottan a mozgáskoordináció tökéletesítését tűzi Erre az egyik v á l a s z l e h e t ő s é g elvi: .). a m o z g á s k o o r d i n á c i ó e g y i k fő központja.és a r c i z o m . m a n i p u l á l á s . ugrás) m e g n y i l v á n u l ó t e s t m o t ó r i u m a m e l y m e g f e l e l ő e n kifejlődött statika alapján alakult ki . o l í v a m a g . az i z o m t ó n u s szabályozója. s á p a d t m a g ( p a l l i d u m ) . h o g y mint k o m m u n i k á c i ó t lehessen a l k a l m a z n i szociális t é r e n .m a g (ez a vesztibuláris r e n d s z e r e g y i k magja). pedál. o.s z a b á l y o ­ zás központja —> továbbjutva a hídban a nagy ö s s z e k ö t ő p á l y a r e n d s z e r e k mellett szerepet k a p n a k a s z e m i z o m . a m o z g á s o k automatizálódását. testhelyzet. Végül az agykéreg m o z g á s s z a b á l y o z ó részei: az elsődleges m o z g a t ó k é r e g az akaratla­ gos m o z g á s o k indítója.a m o z ­ gások s z a b á l y o z á s á t teszik lehetővé. o. e l m a r a d o t t az anyanyelvi készsége. és ezért m u t a t a m a g a s a b b r e n d ű idegrendszeri funkciókkal. d i n a m i k a i ö s s z e t e v ő k stb.vagyis a m o z g á s ü g y e s s é g .

. majd a u t o m a t i k u s .a k i s a g y b a n .az agytörzsi vestibulocerebellaris rendszert Törzsdúcok és fontosabb 5.az a g y t ö r z s b e n a m o z g a t ó i d e g m a g v a k o n ( s z e m m o z g a t ó k . . ha egy m o z g á s t „az agy­ kéregből m á r a k é r e g alá t u d u n k k ü l d e n i " . ábra). tervezését és k i v i t e l e z é s é n e k folyamatos­ sá tételét. A m o z g á s b a n r é s z t v e v ő r e n d s z e r e k ismertetését azért tartottam i n d o k o l t n a k . M e g e m l í t e m . mert ma egy r e n d s z e r n e k tekintik anatómiailag is. nyelv). és az elképzelt m o z g á s t a lefu­ tóval a kisagy hasonlítja össze és javíttatja. Ez a tanulás alapja. Tulajdonképpen a k k o r örülünk a terápiában való előrehaladásnak. N a g y o n e r ő s e n megdolgoztatjuk az agykérgi vezérlő ( k é p e s a m o z g á s r a ) —> kéregalatti t ö r z s d ú c r e n d s z e r t (a m o z g á s m á r készségszintű. az extrapiramidális rendszer funkcióit). funkcionálisan is. laza.a hálózatos á l l o m á n y (formatio reticularis) sejtjein (erről m á r említést tettem R A S néven: igen kiterjedt poliszinaptikus. ábra összeköttetései (Mumenthaler. hídban és nyúltvelőben. az eddig m á r a u t o m a t i z á l t n a k hitt „ t u d á s " . és ha b á r m i m á s r a is figyelnie kell a feladat k ö z b e n . 1. E z é r t kissé részleteseb­ premotoros cortex Br 6. a r c m o z g a t ó k . sima gör­ dülékeny.ahogy e g y m á s között mondjuk. ben tárgyaltam az e x t r a p i r a m i d á l i s rendszer m ű k ö d é s é t . hogy ma m á r csak didaktikus szempontból választjuk szét az e x t r a p i r a m i d á ­ lis és a piramidális ( a k a r a t l a g o s ) vezérlőrendszereket. b) . lassú vezetésre és ö s s z e h a n g o l á s r a k é p e s . 8. r i t m u s o s stb. Törzsdúcrendszer rendszeré­ Összefoglalva az a g y k é r g i és a kéregalatti t ö r z s d ú c r e n d s z e r m ű k ö d é s é t : együtt végzik az akaratlagos és a u t o m a t i k u s m o z g á s o k indítását. .Az e x t r a p i r a m i d á l i s r e n d s z e r t tekinthetjük az automatizado második nagy nek ( 5 . Röviden ö s s z e f o g l a l n á m a r e n d s z e r m ű k ö d é s é t a felső vezérléstől a m e g v a l ó s í t á s i g : az agykéregből indul a tervezett akaratlagos m o z g á s . Az a u t o m a t i z á l t m o z g á s ­ kor szabadul fel az agy az újabb befogadására (új m o z d u l a t r a k é p e s ) . rehabilitációs kezelés l e g n a g y o b b n e h é z s é g é n e k : a gye­ rekben az új ismeret s z á m t a l a n gyakorlás után sem a u t o m a t i z á l ó d i k . Az e g é s z m o z g á s s z a b á l y o z ó r e n d s z e r m ű k ö d é s é t a h á l ó z a t o s á l l o m á n y ( f o r m a t i o reticularis) s o k s z o r o s á t k a p c s o l ó r e n d s z e r e hangolja össze. h o g y ki­ emelhessem a mozgásautomatizációban résztvevő rendszereket. garat. majd visszacsatol. és így minden m o z g á s k o o r d i n á c i ó j á b a n részt vesz.a gerincvelőben.a fhalamusban. Vajon n e m az alig vagy nagyon nehezen létrejövő automatizálás j e l l e m z i a k é s z s é g h i á n y o s g y e r e k e k ta­ níthatóságát? M e i x n e r Ildikó a X. motoros Br 4. szét­ szórt hálózatos r e n d s z e r a gerincvelőtől a kéregig). a m o z g á s f u n k c i ó k generalizálása és a m o z g á s f o l y a m a t o k térbeli k o o r d i n á c i ó j a .r ó l rögtön kide­ r ü l hogy n e m volt az. Vajon az A l a p o z ó Terápia. m e l y a fejlődéstani ősi m o z g á s o k k a l rugalmasság-egyensúly mozgásokkal . 1980) 53 .e g y m á s o n (sűrű reciprok összeköttetés van köztük). m e l y m i n d e n h o n n a n k a p befutó r o s t o k a t .a t ö r z s d ú c o k b a n (extrapiramidális m a g v a k és r e n d s z e r ) . K ő b á n y a i Logopédiai N a p o k o n a „ D i s z l e x i a " c í m ű elő­ adásában ezt tartotta a logopédiai. . E n n e k egyik o k a a k ö v e t k e z ő : a mi terápiánk kifejezetten a k é p e s s é g —> készség —> a u t o m a t i z á c i ó irányt követi a m o z g á s ­ fejlesztésben. c) . Az agykérgi m o t o r o s k é r e g r é s z e k rostjai vég­ ződnek: a) .

vagy e g y szó vétele után az agyat a megfelelő fogalmak felidézésére készteti. A D a m a s i o h á z a s p á r az elvi összefoglalás után leírja azokat az e r e d m é n y e k e t . amely a test és k ö r n y e z e t e között érző. ábra!) Az a n a t ó m i a i hely mellé közlik a m ű k ö désbeli funkciót és a k á r o s o d á s tüneteit. ez alatt m i n d i g az e x t r a p i r a m i d á l i s rendszer nagy kéregalatti m a g v a i t kell érteni). vagy b i z o n y o s érzelmi állapo­ tokat) n e m c s u p á n k a t e g ó r i á k b a sorolja. H á r o m szerkezeti egységre bonthatjuk. ábra A beszéd és a nyelv agyi rendszere (Damasio házaspár ábrája nyomán) 54 55 . m e l y e k e t funkció k ö z b e n v é g e z h e t ő k é p a l k o t ó eljárásokkal m á r rögzíteni tudtak ( P E T . A g y u n k ezeket a n e m nyelvi emlék­ képeket (például a d o l g o k alakját. törzsdúcokat területek!) oldali elülső részének idegmagvait reg alatti pálya révén összekötve közvetve is kapcsolódnak. A kéregalatti hálózat a „szo­ kás vezérelte t a n u l á s n a k " felel m e g . így tudjuk el­ ménkben m e g s z e r v e z n i a tárgyak. e s e m é n y e k rendszerét és ezek viszonyát. a u t o m a t i z á c i ó II. funkcionális M R I ) : eddig jól regisztrálhatóvá vált m i n d k é t oldali. A gyerek. a m e l y e n keresztül a szavakat . E z e k az agyi m e z ő k tárolják a f o n é m á k hallási és hang-mozgásérzeti (kinesztetikai) „feljegyzéseit". A kialakult ka­ tegóriák és a s z i m b o l i k u s m e g j e l e n í t é s e k e g y m á s r a r a k ó d ó rétegei s z o l g á l n a k az elvont fogalmakban és s z ó k é p e k b e n ( m e t a f o r á k b a n ) való g o n d o l k o d á s alapjául.( a u t o m a t i z á c i ó I. n e m az a u t o m a t i z á c i ó . színét. A hallott b e s z é d b e vagy olva­ sott szövegbe foglalt nyelvi j e l e k feldolgozását is ezek az említett r e n d s z e r e k kezdik m e g . a fissura Rolandi elülső része bal oldalon. v a l a m i n t a fali lebeny­ nek a szerepe. egység: a bal féltekében helyezkedik el általában egy olyan idegrendszeri struktúra. és ezekkel újabb fogal­ m a k a t a l k o t h a s s u n k . t u d a t o s a b b hallólebeny névszó alkalmazás színfogalmak szabályozást és „asszociatív t a n u l á s t " tesz lehetővé. és az első kettő k ö z ö t t közvetít: m e g ­ r a g a d h a t egy f o g a l m a t . felidézi és kipróbálja őket. g o n d o l u n k stb. és ezzel s z ó a l k o t á s r a ö s z t ö n ö z h e t . a m e l y e k e t k i m o n d u n k vagy leírunk. terület a motoros a bal oldali (extrapiramidális (mozgató) és és ké­ agykérgi területekben közvetlenül. egység: az agy m i n d k é t oldalán r e n d s z e r e k h a l m a z a van. halánték­ törzsdúcok szó és mondatalkotási terület lebeny. valamint egyes Ez a egy. 1992. ábra. mely a fonémák.m o n d a ­ t o k k á ö t v ö z v e az e l m é n k b e n körvonalazódó fogalmakat m á s o k k a l is közölhetjük. v a l a m i n t a s z a v a k a t a l k o t ó e g y e s f o n é m á k sorrendjét. a bal Sylvius-árok és k ö r n y é k e .és m o z g a t ó r e n d s z e r e k közvetítésével nem nyelvi k ö l c s ö n h a t á s o k a t d o l g o z fel: amit csak teszünk.) dolgoztat­ ja m e g e r ő s e n . Az i s m e r t e t é s egy r é s z é b e n s z á m u n k r a n a g y o n fontos m e g á l l a p í t á s o k a t m o n d a n a k ki ( a m i k o r a s z ö v e g b e n törz. felfogunk. a s z ó k é p z ő idegi r e n d s z e r és a m o z ­ gatópálya a kérgi és a kéregalatti p á l y á k o n át egyidejűleg aktiválódik.sdúcok kifejezés szerepel. de belőlük újabb szintet is alkot. a „ s á r g a " szó alakját tanulja. ezáltal az egyik m ű k ö d é s e a másikban premotoros a bal is kiválthatja a thalamus megfelelő működést. sőt akár m i n d k e t t ő vezérlése alatt is v é g b e m e h e t . a g y á b a n b u z g ó n képezi a fo­ g a l m a k a t . b i z o n y o s funkciókban a bal. D a m a s i o . míg az agykérgi pálya m a g a s a b b szintű.) A b e s z é d o l y a n adottság. 2. érzünk. 6. A m o z g a t ó p á l y a kettős lefutá­ sa rendkívül nagy j e l e n t ő s é g ű : a b e s z é d h a n g o k k é p z é s e így akár a kérgi. ábra). fonémakombinációk és a szóalkotáshoz szükséges nyelvtani szabályok felidézését végzi: az agy belsejéből kapott ingerekre szóalakokat állítanak össze. A nyelv arra való. h a n e m mert a beteg a hallott szóalakot n e m tudja h a n g z á s után elemezni. mert a Sylvius-hasadékot k ö r n y e z ő h á t s ó terület a szavak „jelenté­ sét" tároló k ö z p o n t volna. egymásutániságát.vagy akár kézjeleket . Az ilyen tárolórégiók k ö z ö t t oda-vissza kölcsönös ö s s z e k ö t t e t é s van. a u t o m a t i z á c i ó ) anatómiailag és funkcionálisan is jól m e g f o g h a t ó a beszéd anatómiai-funkcionális e l e m z é s é n é l a k ö v e t k e z ő állítások a D a m a s i o h á z a s p á r c i k k é b e n o l v a s h a t ó a k e r e d e t i b e n ) . m á r mielőtt b á r m i t m o n d a n a . /. majd a m o z g á s k o o r d i n á c i ó kifejlesztésével az a g y k é r e g ­ t ö r z s d ú c r e n d s z e r t ( p i r a m i d á l i s és e x t r a p i r a m i d á l i s rendszer. A m i k o r a g y e r m e k pl. egység: szintén a bal féltekében helyezkedik el. és m o n ­ datokat szerkesztenek. h o g y a fogalmakat nyelvi s z i m b ó l u m b a foglalja össze. De n e m azért. ( D a m a s i o . ezáltal az oly n e h e z e n létrejövő rögzülést elő­ segítve? Az A l a p o z ó T e r á p i a fejlesztési m e c h a n i z m u s a (törzsdúcrendszer. a bal o k c i p i t o t e m p o r á l i s rész és a h o m l o k l e b e n y felső-oldalsó részének. h o g y hol és h o g y a n végzi az agy a nyelv feldol­ g o z á s á t (6. A bal Sylvius-hasadék k ö r n y é k é n e k k á r o s o d á s a zavart o k o z a b e s z é d h a n g o k feldolgo­ zásában. akár a kéregalat­ ti hálózat. v a l a m i n t a f o g a l m a k és a nyelv 6. m i n t a tanulás a l a p m e c h a n i z m u s a elősegítésével hat az a n y a n y e l v i k é s z s é g h i á n y o s gyerekeknél. és e z e k n e k az idegi területeknek a m ű k ö d é s e ö s s z e k a p c s o l ó d i k a színfogalom.) és a t ö r z s d ú c r e n d s z e r t (hiszen az e l e m i m o z g á s m i n t á k szervezettsége a t ö r z s d ú c r e n d s z e r h e z k ö t ö t t ) . ( K e r e s d és lásd: 2. 3.

a gyerek két­ nyelvű k ö r n y e z e t e t hall. 2 éves korától kifejezetten k e v e s e t alszik. vel egy közvetlenebb utat is kialakít magának a törzsdúcokhoz. IQ ( S n . és m o n d a t o k a t tanul belőle. n y e l v t a n á t v e z é r l ő idegi struktúrák. k é z ü g y e s s é g b e n igen elmaradt. az Orvostudományok Kandi­ dátusának. „ R " . B.5 cm átmérőjű területen perfúzió (átáramlás) defektus környéki perfúzió-csökkenéssel. mit akarhat. beszédkésztetése erős lesz.ezt spaticus torticollis m a r a d v á n y á n a k tartották. B. Szerdahelyi Mártonnál heti 5 x 2 ó r a intenzív.5 éves. M o z g á s f e j l ő d é s időben. e k k o r i d e g g y ó g y á s z a t i státusza negatív. azt reméljük.O o ) : 9 5 . " D e igen sok a g r a m m a t i z m u s : „ B .5 óra + 3 x ] óra l o g o p é d i a : jelenleg B . Igen h o s s z a d a l m a s vajúdás után az első 3 és fél napot átaludta. a b e s z é d é r t é s m e g t a r t o t t s á g a mellett a kifejező-. M. 2 0 0 1 . ny = n. temporálisan is regisztrálhatók e g y e n e t l e n ü l c s ö k k e n t perfúziójú területek. túl sokat esett. ez n a g y o n jó hatású és lökésszerű az e r e d m é n y .-nál heti 4 x 2 óra mozgás + otthon Ayres-eszközök + H R G vízi torna heti 1 x 1. a fissura R o l a n d i elülső részénél találhatók a b e s z é d rit­ m u s á t . de ek­ kor m á r intenzív e g y é n i logopédiai fejlesztést kapott 1998 n y a r a óta. 2 ó r a készségfejlesztés (Meixner. hogy terápiánk. ahol két hónapi A l a p o z ó T e r á p i a után volt az első m o z g á s . m o s t 7. l a b d á z á s b a n . b e s z é d m o t o r i k a súlyos z a v a r a áll fenn. „ á " . mint a Sylvius-hasadék hátsó részén levő vezérlő m e ­ ző. 1999 s z e p t e m b e r é b e n . egyszerű utasításokat megért. de bal o l d a l o n kiterjedtebb á l l o m á n y k á r o s o d á s s a l j á r ó .h a s a d é k h á t s ó részén levő m e z ő n e k t ö b b é n e m kell j e l e n t ő s e n k ö z r e m ű ­ k ö d n i e . A mozgásfejlesztés beindította a m o n d a t k é p z é s t .k ö z ö t t k ö z v e t í t ő agyi területek m ű k ö d é s é v e l . m u t o g a t á s s a l é s élénk gesztusokkal fejezi ki m a g á t .07. de g y e n g e : k ü l ö n ö s e n a bal oldala volt ü g y e t l e n e b b . M i u t á n a Sylvius-hasadék elülső részénél h ú z ó d ó idegi m e z ő k á r o s o d á s a m i n d a beszéd. akit két év óta ma is fejlesztünk! D. amely szoros k a p c s o l a t b a n áll a kisaggyal. dr. V é l e m é n y : kétoldali multiplex (többszörös) bal frontalis túlsúlyú perfúziós za­ var. k ö v e t k e z m é n y e s m o z g á s . spontán rajzban. de a szavak szintjén n e m tudta túlemelni. k á szótagot é s „ s z " h a n g o t j ó l u t á n o z . I n t r a u t e r i n és/vagy peri. ügyes. bizonytalan. 2 évesen 40. mint az eddigi két év alatt is. Rossz m o n d a t o k a t kijavít! M o z g á s a stabil.és beszédfejlődési „ u g r á s " : t ő m o n ­ datokat és j e l z ő s z a v a k a t használ. (általában). " „ D ö m e i s k o l á b a n v a n . j á t é k a u d i o m e t r i a : ép hallás. sekor a S y l v i u s . ha idegen nyelven tanuljuk a „ s á r g a " szót. m a g z a t i héten D o w n . élettani és m ű k ö d é s b e l i m e g ú j u l á s o k r a ad lehetőséget a g y á n a k sérült ré­ szében is. 1999 nyarától 2 0 0 0 nyaráig K ő s z e g e n k a p heti 6 órás fejlesztést: he­ ti 4 óra m o z g á s . a „ g " é s „ g y " h a n g o t is. töltenek ésszerűnek A törzsdúcok feladata és egyenletes a feltételezés. kinesztetikus és m o t o r o s megfelelői (Tehát a nyelv is „a kéreg alá küldi" a működést! MDE). ne­ hezen érthető a beszéde. h o g y a kéregalatti struktúrák . f e l t e h e t ő e n perinatalis (születés k ö r ü l i ) vascularis laesio (vérellátási z a v a r kb. jó e r e d m é n n y e l : m o n d a t o k a t próbál ismételni. m a g a b i z t o s . rollerezik. fejét balra tartotta . a k a d á l y o z o t t é s m e g k é s e t t b e s z é d f e j l ő d é s . m o z g á ­ sa sokkal b i z t o n s á g o s a b b lesz. m o n d a t a i : „ Z s u z s i M i k l ó s s a l k i r á n d u l n i m e g y . ty n e m tiszta. Lehet.esz- * Ezúton szeretnék az elvégzett vizsgálatokért hálás köszönetet mondani az Országos Idegsebészeti Tudo­ mányos Intézet Nukleáris Medicina Osztály főorvosának. A bal Sylvius-hasadék elejénél. S z e m f e n é k és látásélesség ép. E z u t á n Sz. e g y év alatt a s z ó k é p z é s szintjére hozza fel. n e m szereti a p o g á c s á t . m i n d a m e g é r t é s n y e l v t a n i m ű v e l e t e i b e n zavart o k o z . többi h a n g jó. 2 3 .és személyi­ ségfejlődésbeli e l m a r a d á s . Borbély Katalinnak.t n e m ejti. szókincse gyarapodik.12 szóról 2 1 0 szóra e m e l t e szókincsét -.) k ö v e t k e z m é n y é n e k megfelelő elváltozások. Vizsgálati összefoglalásom: 1999 s z e p t e m b e r é b e n m o t o r o s túlsúlyú s z e n z o m o t o r o s afázia. 56 57 .k ó r kiszűrése miatt vett m a g z a t v í z v é t e l n é l szinte a teljes m a g z a t v í z elfolyt. ül. és a szülők Ayres. cs = s. és n a g y o n fáradékony.. hol m á s i k j á t s z i k fősze­ repet. 2000 nyarán Budapesten. h o g y a nyelvi feldolgozás során az agykérgi asszociatív r e n d s z e r p á r h u z a m o s a n m ű k ö d i k a kéregalatti. szavakat összerakosgat. E fejezet végén h a d d álljon e g y i k l e g s ú l y o s a b b a n diszfáziás k i s g y e r e k ü n k esetismerte­ tése. Frostig). és az intenzív m o z g á s ­ fejlesztés m i n t e g y belökte a beszédkésztetést és az állandóan m e g i n d u l ó p r ó b á l k o z á s o k a t . Fél. „ a " h a n g o k a t j ó l ejti. h ó n a p ­ jától egy h ó n a p i g tartó lázas vírusfertőzése volt.) H o z z á n k a g y e r e k 5 éves 6 h ó n a p o s á n került vizsgálatra. ő rábólint a megfelelőre. 4 éves k o r a körül t ö b b kivizsgálás indul el. és hol egyik. m o n d ó k á t u t á n a m o n d . fenyegető vetélési t ü n e t e k után a g y e r e k m e g m a r a d t . e l v é t v e előfordul egy-egy szó és ciklizáló szavak kiejtése. Édesanyja szerint a logopédiai kezelés e g y év alatt n a g y e r e d m é n y e k e t h o z o t t . De a fogalomalkotást közvetítő rendszer idő­ és így a „ s á r g a " szó k é p z é ­ k ö z ö k k e l o t t h o n . egyetlen. j o b b o l d a l o n d o r s a l i s a b b a n (hát­ rafelé) is terjedő. S z ü l ő k felsorolják. e g y e n s ú l y a gyen­ ge. A k k o r fog ismét erősen m ű k ö d n i . „ o " . és csak n é g y é v e s k o r a után kezdett szavakat m o n d a n i l o g o p é d u s segítségével. B. 5 és fél é v e s e n került vizsgálatra. bonyolult utasításokat m e g é r t gesztussal kísérve. m e g á l l a lábán. " 6 x e g y m á s után m e g n é z egy m e ­ sefilmet. v a l a m i n t K ő s z e g e n P a l c s ó Júlia t e r a p e u t a is e l k e z d t e fejleszteni A l a p o z ó T e r á p i á v a l .elsősorban a t ö r z s d ú c o k és az agy­ kérgi b e s z é d t e r ü l e t e k kisagyi ö s s z e k ö t t e t é s e i r é v é n k ö z v e t l e n ü l is k i m u t a t h a t ó az ideg­ r e n d s z e r fejlesztő m o z g á s t e r á p i a b e s z é d k é s z s é g r e való hatásossága.8 é v e s e n ) : „ n é h á n y izolált h a n g o n kívül e g y é b h a n g o t n e m ejt. be. ötvözzék hogy (ez az a összetett mi mozdu­ is alkotóelemeit szerepet sima tűnik az. mozdulattá hogy a terápiánk szavak mondattá szerkesztésében Ú g y g o n d o l o m tehát. E k k o r (3. De e n n e k a m ű k ö d é s i m e z ő n e k a bal oldali törzsdúcok is szerves részei csakúgy. szokás vezérelte rendszerrel. 0 5 . k ö r n y e ­ zetéből elkezd szavakat tanulni. hogy rögzüljenek a f o n é m á k hallási. A 12. ( B e s z é d v i z s g á l ó lelete. 2001. J o b b oldali reflextúlsúly miatt bal féltekei (parieto-temporalis?) sérülést tételezek fel. majd egy é v e s e n t ü d ő g y u l l a d á s . újabb és újabb szövettani. összeállítását. SPECTlelete:* bal oldalon fronto-laterálisan 2-2.1 °C-os láz. m á . S z ü l ő k Ausztriában d o l g o z n a k . Osztie Éva főorvosnőnek. ( M o z g á s a k o o r d i n á l a t l a n . b e s z é d m e g é r t é s e helyzetfüg­ gő. m i n t a m á s o l á s b a n . és dr. pá. fejlesztési terve elején (1998) az „ e " . MRI vizsgálat: bifrontalis (két oldali h o m l o k l e b e n y i ) . k ö v e t k e z m é n y e s kamratágulattal.) Ebből a beszédállapotból az e g y é n i logopédi­ ai kezelés kb. 6 0 0 (!) hosszat úszik h á t o n . és fejlesztő e g é s z é b e n is. K e v e s e t és k é s ő n gügyögött.és postnatalis k á r o s o d á s lehetősége.16. Az ellenoldali h e m i s z f é r i u m b a n (félte­ kében) frontolaterálisan. v a l ó s z í n ű l e g ez a terület vezérli a mondatrészek latok egyik hasonló célja). és absztrakció gyenge. E k k o r kerülnek K ő s z e g r e . Kórelőzményből: anyjának a terhesség 2. g y ó g y t o r n á t j a v a s o l t a k . Donauer Nándor neuropszichológusnak (Heim Pál Kórház).

A vizsgálati e r e d m é n y e k e t a p o n t o s leírás mellett s z á m s z e r ű e n is értékeljük. test­ ismeret. h o g y a fontossági és időrendi sorrend n e m az lenne.).1. annál j o b b . T e r m é s z e t e s e n m i n é l t ö b b e s z k ö z van és lehet. de a t e r a p e u t á n a k kell a g y e r e k r e a l k a l m a z n i . vagy szülővel vezetett: hetente találkoz­ va a szülővel és g y e r e k k e l betanítjuk. h o g y az idegrendszeri összeköttetések kialakuljanak és m e g s z i l á r d u l ­ janak. T a p a s z t a l a t u n k szerint van egy első h á r o m h ó n a p o s felfutás. Értelmi fogya­ tékos g y e r m e k e i n k terápiája addig tart. bordásfal. a gyerek diszlexiájának h á t t e r é b e n apai (anyai) ö r ö k l ő d é s m e n e t . fejlődéstani n a g y m o z ­ gások. A tájékozódó vizsgálat egy. Újból m e g n é z e m a gyakorlatokat. M i n d e n m á s képességfejlesztéssel (Frostig. jobb-bal ismeret. indulásnál 20 perces videót készítünk. V é g h e z v i h e t ő e s z k ö z ö k nélkül. 6 majd 12 h ó n a p m ú l v a kontroll vizsgálatot végzünk. E z a z e g y é n i figyelem. s z á m o n kérjük és vezetjük a terápiát. m e g n e m értett a n y a g bepótlása. pl. Mi a c s e l e k v é s r é s z é h e z m e t o d i k á t adunk. G O H és G M P vizsgálat (beszédhallás és beszédészle­ lés + m e g é r t é s ) .l á b . E k k o r terápiás tervet készítünk és j a v a s o l u n k . h o g y fejleszthetőségük m e n n y i ideig n e m áll le (20. A t e r á p i a l é n y e g e egyfajta „ c s e l e k v ő s z e r e t e t " . konstruktív praxis és síkbeli tájékozódás. n a g y v á r o s h o z közel e s ő falvakban. valamint a terápia során kontrollvizsgálatokból. t o r n a p a d o k stb. tervezés s z ü k s é g s z e r ű e n h o z z a m a g á v a l . mel­ léklet). a b e s z é d vagy olvasás­ írás.és írásteszt. és fordítva.e s z k c z i g é n y t e l e n s é g e . 50%-os terápia-végigvitel vagy -befejezés: a fejlesz­ tési ó r a s z á m igen m a g a s . egy órát igé­ nyel. T e h á t pl. n é h á n y vagy egy g y e r e k és egy megfelelő m é r e t ű szoba. T e r á p i á n k a t Ayres-terápiával k o m b i n á l h a t j u k é s H R G vízi fejlesztésével. u g r ó z s á m o l y o k . h a n e m e l ő b b egy teljeskörű fejlesztés ( m o z ­ gás + nyelvi k é s z s é g + a m á r eddig lemaradt. az alapvető k e r e s z t m o z g á s o k vizsgálata. Ha a beszédészlelés-megértésnél p r o b l é m a van. AZ ALAPOZÓ TERÁPIA FELÉPÍTÉSE. A terápia fő j e l l e m z ő j e . m i n t M e i x n e r Ildikóé. h o g y m i n d e n á r o n kínlód­ va az iskolai k ö v e t e l m é n y e k k e l lépést tartani. és felmérhető általa. a nyári intenzív ( 5 x 2 óra) után a szülők ősszel leállnak. de az iskola miatt n e m m e r i k vállalni a további fejlesztést. A teljes kezelés vizsgálatból és terápiából áll. A terápia lehet kiscsoportos. lehet egyéni.d o m i n a n c i a és ügyes­ ség. é l e t é v ! ) . T e h á t a szülő fordulhat v é g z e t t s z a k e m b e r e i n k h e z . de azt n e m szabad terápiának n e v e z n i .e l v a r á z s o l á s á n a k kell m e g t e r e m t e n i e .) A kiscsoport lehet vegyes.o k o z a t egye­ nes k i m o n d á s a n a g y o n bizonytalan terület. és s z á m s z e r ű e n is é r t é k e l ü n k a leírással együtt. A vizsgálat végén m e g p r ó b á l o k oki diagnózist adni a szülőnek. ugrásszerű e r e d m é n n y e l . vagy kognitív fejlődést. G ó s y M á r i a m ó d s z e r é v e l . h o g y k o n d u k t í v jellegű. mely n e m c s a k a mozgásfejlődésre. m í g a szülő és a gyerek bírja. T e r m é s z e t e s e n itt részletesebben kért k ó r e l ő z m é n y l a p b ó l indulunk ki. A tanfolyamon b e t a n í t u n k tájékozódó vizsgálatot.és i d e g r e n d s z e r m ű k ö d é s több te­ rületét felölelő vizsgálat: a gyerek általános időbeli és tájékozottsága. c s a k hiperaktívak. a szabadtéri h a t á s o s a b b . a k á r tanterem is megfelel a célnak. A fejlesztési idő terápia esetén heti 6 óra ( 3 x 2 óra b o n t á s b a n ) vagy napi 1 óra ( 5 x 1 ó ) . Fél évi terá­ pia u t á n k é r n i s z o k t u k . M á s i k g y e n g e s é g ü n k a cca. hogy az ő részére fejlesztő szeretetté válhasson. S o k s z o r látunk n e m c s a k rendes fekete hollókat. h a n e m fehéret. finommotorika. diktált szöveget saját diagnosztikus táblázatunk alapján értékelünk (1. m e r t s z á m u n k r a is bá­ mulatra m é l t ó . kötél. Syndelar. h a n e m az egész g y e r e k r e v o n a t k o z i k . ha a te­ rápia h o s s z a b b . újabb h a t h a v o n t a . E g y terapeuta. h o g y k i s c s o p o r t o s terápiában öt gyereknél több n e m lehet. térbeli tájékozódás és testmozgások. és h o g y ezt a terápiát igénylie. mely kb. g y e r m e k e k k e l h i v a t á s s z e r ű e n foglalkozó s z a k e m b e r e k n e k . tarkát stb. t o r n a s z ő n y e g . h a n e m fejlesztésnek vagy tor­ n á n a k . De fordulhat az A l a p í t v á n y u n k h o z is. vagyis pl. Általában a terápia összideje 6 h ó n a p és 2 év között m o z o g . m i n d e n okot „ ö s s z e s z e d ő " g y e r e k m é g s e m diszlexi­ ás. vagyis a g y e r e k e t egy fejlődési folya­ m a t o n kell á t v e z e t n i e a t e r a p e u t á n a k . kötetünkben. Egyetlen eszközigé­ nyünk az ugróasztal. csak v a r i á l h a t ó s z ö v e g g e l . esetleg „pih e n ő é v " beiktatásával). Az olvasástesz­ tünk felépítése o l y a n . de stabilan e l m é l y ü l ő lesz. m e r t m á r látnak e r e d m é n y t . bár az o k .k é z . majd u t á n a a fejlődés ü t e m e lassabb. Irástesztnél egyoldalas. de n e m e l e n g e d h e t e t l e n (lab­ dák. Edtfeldt. a c s o p o r t o k összeállításánál a g y e r e k e k k o r á n a k h o m o g e n i t á s á t f i g y e l e m b e vesszük. azt rögtön a terápia elejétől fejlesztjük D r . b e s z é d é s z l e l é s e l m a r a d á s a . ismét készítünk 20 p e r c e s videót. T e r á p i á n k „ e r ő s s é g e " . a szemé­ lyiségben észlelteket (regresszióra külön fejezetben térek vissza).III. a z o n b a n m i n d e z e ­ ket felülmúlóan terápiás értékűek az Ayres-eszközök. ahol én nagyvizsgálatot végzek: ez fél n a p o s . ( G y a k o r i pl. és u t á n a a gyerek egész m á s h o g y a n tudja folytatni az iskolát. pl. E z z e l együtt a feladatoknak megfelelő i s m é t l é s s z á m b a n és m ó d o n m e g kell t ö r t é n n i e . k e r e s z t e z e t t d o m i n a n c i a állhat. sz. diszkalkulia stb.) szintén h a r m o n i k u s a n t u d u n k együttműködni. hogy a g y e r m e k igényel-e terápiát. de lehet célzott: csak értel- 58 59 . de előfordult m á r 3 h ó n a p utá­ ni e r e d m é n y e s befejezés és a súlyosabb p r o b l é m á k n á l túllépjük a két évet. hogy m i n d e n évben 120 + 30 órás intenzív akkre­ ditált tanfolyamon (120 óra intenzív kora nyáron + 30 óra évközi hospitálás) a terápiát m e g ­ tanítjuk az o r s z á g e g é s z területéről j e l e n t k e z ő . m o z g á s f e j l ő d é s e l m a r a d á s a . de a szobai is igen jól h a s z n á l h a t ó . h o g y mi történik a terápia során a gyerekben. E h h e z előzetesen el kell m o n d a n u n k . h o g y a g y e r e k n é l i n d í t s á k el a g y ó g y í t ó o l v a s á s t v a g y m á s szükséges terápiát. F o n t o s a b b . az agy. e k k o r a szülőtől k é r d e z e m a mozgásfejlődést. hogy a g y e r e k e vizsgálatát és a terápiás kezelését kérje. A terápia felépítését lehet nagy­ c s o p o r t o s á n végezni. a szülő által kitöltött k ó r e l ő z m é n y l a p értékeléséből és főleg a m o z g á s t e r ü l e t e k f e l m é r é s é b ő l áll.. m i n t a m i t a g y e r e k m e g c s i n á l m o z g á s b a n . r u g a l m a s s á g . rutin ideggyógyászati vizsgálat. de e k k o r a kisebbeknél az á l l a n d ó a n i s m é t l ő d ő m o z d u l a t o k r a való motiválást a t e r a p e u t a m ű v é s z e t é ­ nek és g y e r m e k . Is­ kolás g y e r m e k e k esetében a nagyvizsgálatot megelőzi olvasás. Sindelar. egyensúly. A FEJLESZTÉS SAJÁTOSSÁGAI mi fogyatékosok. P e d i g több­ ször látjuk. 10 éves m u n k á n k r ó l b e s z á m o l u n k Tapasztalataink és tanulságaink az Alapozó Terápiában c. T e r á p i á n k „ g y e n g e s é g e " : a dresszúra jelleg. E s z k ö z ö k k e l a g y e r e k h e l y z e t b e hozható. rajzolás és névutórendszer. s z e m . vagy tartalmi diszlexia esetén saját „anyanyelvi-zenei helyesírásfejlesztés" m ó d s z e r ü n k k e l .

otthon is. hogy az önálló akarat.) Iskolás gyereknél a helyzet korral felfelé nehezedik. 2 0 0 0 ) . a család és iskola is k ö n n y e b b e n elfogadja. ahol a m e g r e k e ­ dés történt lelkileg. „ r o s s z " gyerekének. aki érti. eddig tedd-ide-tedd-oda. egy p u h a kis rongyot. h a n e m lelki fejlődésében is e l a k a d á s és/vagy k é n y s z e r p á l y á r a kerülés történt.) Fixációs p o n t n a k nevez­ zük a z o k a t az egyes fejlődési s z a k a s z o k b a n k ó r o s a n létrejövő „ h e l y z e t e k e t " .á t é l : „ M a m a . ahol elakadt. az iskolában is fokozottabb támogatásra. hogy megtalálják saját akaratuk helyét személyiségükben és társas kapcsolataikban. amit c s i n á l . és n e k ü n k n a g y o n e r ő s e n kell s e g í t e n ü n k a szülőt: előre felkészítenünk a lehetőségre. (Ilyenkor k ö n n y ű a n n a k a szülőnek segíteni. h a n e m r o p p a n t előrevivőén a k i m a r a d t beszédfejlődési fázisok j e l e n t k e ­ zésében: „ H á t te ki v a g y ? Mi e z ? Miért. és azt is vállalja. ringatásra. N e h é z a helyzet akkor.mi n e m . „A regressziót a lelki fejlődés egyik tényezőjének kell t e k i n t e n ü n k . szeretgetésre és elfogadásra. t ü r e l e m és szeretet l é g k ö r é b e n h a r m ó n i á b a kerül s z e m é l y i s é g ü k " . ha­ nem a lelki s e b e k n e k is b e g y ó g y u l n i u k . a gyerek m é g j o b b a n egysé­ ges e g é s z lelkileg és testileg. TERÁPIÁS REGRESSZIÓ A regressziót a terápián n e k ü n k is kezelni kell. h a n e m lelkileg is képlé­ k e n n y é válik. m i é r t . A m o z g á s olyan a l a p v e t ő fejlődési t é n y e z ő . M é g e g y s z e r ö s s z e f o g l a l o m a tapasztalatokat: egy idő után a terápia eljut oda. ha lehet. biztatni a k i s b a b a k o r i . és mivel tényleges és viselkedési koruk között n a g y o b b az eltérés. ö s s z e o m l i k . bú­ jik édesanyjához. és siklott v a k v á g á n y r a . és örül egyéniséggé váló. E k k o r a gyerek „korban . h o g y m e g h ú z z u k s z á m á r a a határokat. E z t v i s s z a k a n y a r o d á s s a l . a m a c k ó p u h a fülét). segíts n e k e m " .e l l e n k e z é s . esetleg az ó v o d a is. T e r á p i á n k egyik l e g n a g y o b b e r ő s s é g e . visszaviszi a gyereket az alá a szint alá. védelemre szorulnak. 5 5 1 . a kisisko­ lásoknál a regresszió h a s o n l ó az ó v o d á s o k é h o z . és n a g y o n gyakori. Az egyik é d e s a n y a a m i k o r t e r á p i á n k b a n m e g t a p a s z t a l t a g y e r m e k é n é l a terápiás regressziót. E z t teljes mértékben megelégíti és visszamegy a g y e r e k k e l a regressziós kor­ ra. itt n a g y o n sok segítségre szorulnak. mint n o r m á l fejlődés esetében. A regresszió visszafordulást. É p p e n ezért itt az ideje. a nyolc éves gyerek ismét az ujját szopja.a k a r a t o s s á g kora. b e g y ó g y í t h a t a t l a n történt. Nincs enélkül g y ó g y u l á s ! ! N e m c s a k a m o z g á s . h a t á r o z o t t a n kiderüljön számára. és e h h e z j á r u l a kisgyer­ mekes beszéd. ha ezt e d d i g talán é p p e n fogyatékossága ( b á r m i b e n j e l e n t k e z ő és b á r m i l y e n mérté­ kű) miatt n e m m e r t ü k m e g t e n n i . ( N e m e s . visszafelé m o z g á s t j e l e n t (1. A terápiás regresszió ezt tudatosan vállalva idézi elő. amivel a k ü l v i l á g h o z és ö n m a ­ g á h o z h i b á s a n viszonyult.k i s g y e r m e k k o r i szeretet­ mód megadására. az isko­ lában az e g y ü t t m ű k ö d ő p e d a g ó g u s o k n a k is. A g y e r e k a k ö v e t k e z e t e s ke­ retek között b i z t o n s á g o t él m e g . 60 61 . o n n a n fogja visszavezetni a saját korának megfelelő életvitelre.I V . tehát az Ayres (szenzoros integrációs terápia) és a H R G ( H i d r o t e r á ­ piás R e h a b i l i t á c i ó s G i m n a s z t i k a ) mellett. A b a b a k o r s z a k után j ö n a d a c . viselkedését m e d e r b e tereljük. Az A l a p o z ó T e r á p i a fejlődéstani szemléletéből adódik. hogy terápiás regresszióval dol­ gozik: a gyereket fejlődésében nézi.írja N e m e s Lívia. m o s t ele­ ven. egyik terapeutánk sok óvodás kezelése után összefoglalt tapasztalatait írnám le: az első korszak a „vegyél fel. k i s g y e r m e k k o r i m o z g á s o k k a l . mi helyes. h o g y g y e r m e k e fejlődése m i k o r akadt el. B o d o n y i M i k l ó s . az élményt.a terápiás reg­ resszió. otthon a s z ü l ő k n e k is. h o g y a felnőtt értetlenül bámuljon a gyerekre. hiszen valójában n e m tudott valamely p r o b l é m á n továbbjutni. A s z o m a t i k u s ( m o z g á s . E b b e n az é r t e l e m b e n az A l a p o z ó T e r á p i a a regresszióval d o l g o z ó fejlesztő terápiák so­ rában h e l y e z k e d i k el. hogy a kereteket m e g h ú z z u k szá­ mára. ölelj m e g . „idő kérdése. ha a szülő az akaratnélküliséget tekinti jó­ ságnak. h o g y reg­ resszióba viszi.azaz m a g a t a r t á s b a n . h o g y a gyerek addigi lelki-magatartásbeli védekezés-stratégiája. a h o v á a későbbi fejlődési szakaszokból is a gye­ rek „ v i s s z a h u l l " . És e b b e n az i d ő b e n a g y e r e k n e k volt egy jellegzetes beszédhibája. leállás p s z i c h é s fixációs p o n t o k a t is létrehoz. a m e g l e v ő tünet hátterében m e g r e k e d t fejlődést felté­ telez.és anyanyelvi k é s z s é g e k n e k kell t o v á b b m o z d u l n i u k .v i s s z a m e g y " egy j ó v a l m e g ­ előző életkorára. ahol valami elintézhetetlen. ? " T e r m é s z e t e s e n a l e g m e s s z e b b ­ m e n ő k i g k i s z o l g á l a n d ó csakúgy. előveszi m á r n e m használt „átmeneti tárgy"-át (pl. T e r á p i á n k során mi a gyereket tudatosan visszük regresszióba. m i k o r g y e r m e k e regresszióba jut: „ É s m o s t m i n ­ dent m e g kell e n g e d n e m n e k i ? " Erről é p p e n s é g g e l szó sincs. A terápiás r e g r e s s z i ó a b e s z é d b e n n e m c s a k tünetek szintjén (visszatérő selypítés. m é g p e d i g a c s e c s e m ő k o ­ ri. m e l y e t m a x i ­ málisan elő kell segítenünk. a m i k o r a g y e r e k szeretné s z a v a k b a n hallani é s u t á n m o n d a n i . o. a b i z o n y o s beszédhibája j e l e n t k e z e t t . és ahol a gyerek s z o m a t o p s z i c h é s e n fejlődési z s á k u t c á b a j u t o t t . beszédbeli stb.é p p e n a legjobb i d ő b e n v a g y u n k . csak m á r k ö z b e n koránál fogva m a g a s a b b fejlődési s z a k a s z b a lépett . L e g g y a k o r i b b k é r d é s a szülő részéről. babusgatásra. 2 0 0 0 . mi igen . A terápiás regresszió b e i n d u l á s a k o r a g y e r e k n e k az. h o g y futkáro­ zott? Tudja a m o z d u l a t o t . . hát n e m tudja.3 é v e s g y e r e k n é l vagy e z e n a v i s e l k e d é s i szinten élő g y e r e k n é l . a lelki f o l y a m a t o k n a k is t o v á b b kell j u t n i u k a m a g u k útján. mi helytelen és káros. T ü n e t e i : a gyerek viselkedésében lelkileg visszatér egy m á r elhagyott életkorának sajátosságaira.) fejlő­ dési e l m a r a d á s . I d ő s e b ­ beknél is j e l e n t k e z i k . melyet k é s ő b b „ k i n ő t t " . d a d o ­ gás) j e l e n t k e z h e t . most futkároztam? M o s t h i n t á z t u n k ? " (Nem szabad. E g y 2 . N e m e s Lívia: A bennünk élő gyermek. hogy visszatér az a kóros tünet.terápiás regresszióval idézi elő. A g y e r e k v a l ó s z í n ű s í t h e t ő e n arra a lelki fixációs pontra kerül.és egyúttal l e g n a g y o b b n e h é z s é g e . . a d a c k o r s z a k a gyerek önálló l é n n y é vá­ lásának szükséges velejárója. a gyerek n e m c s a k testileg. mint a felnőtt. p o n t o s a n m u t a t v a . h o g y ott történt az e l a k a d á s . Pl. a h i á n y o k n a k feltöltődniük. és m e g p r ó b á l j a a m e g r e k e d t fejlődést az eredeti élettani ú t o n t o v á b b s e g í t e n i . de szavakba kell foglalni!) U g y a n c s a k a terápiás reg­ resszió n a g y o n j ó t é k o n y hatása lehet az e l m a r a d t szerepjátékok beindulása. ahol n e m ­ c s a k testi ( m o z g á s és b e s z é d b e l i ) fejlődésében. miért. mint az a jelenség. m a g n ó k a z e t t á t h o z o t t n e ­ k ü n k : ő p o n t o s a n értette. A testi fejlődés fo­ l y a m a t o s progressziójával s z e m b e n a lelki fejlődés k i b o n t a k o z á s á t m e g t o r p a n á s o k és viszszaesések j e l l e m z i k " . a regresszió min­ dig n a g y o n é r z é k e n y és s e b e z h e t ő állapotot j e l e n t k é p l é k e n y s é g é v e l .de a m e g o l d a t l a n s á g lelkét a fixációs p o n t h o z köti. hogy a gyereket a regresszióból kihozza. A g y e r e k fejlődése s z o m a t o p s z i c h é s és p s z i c h o s z o m a t i k u s .

-1. (Tegyen oda Helyesírási problémák: 1. -tt stb. .) visszaviszi a g y e r e k e t az e l a k a d á s h e l y é ­ re. víz­ zel ( H R G ) .zöngés-zöngétlen pár csere. a g y t ö r z s . illetve többszörözés (pl.részleges hasonulás.szóba betűbetoldás. . h i n t á z t a t ó . 5 . . m o z g á s f o r m á k k a l ( A l a p o z ó T. rendezetlen íráskép g y e r e k e t a m e g r e k e d é s pontjáról az e r e d e t i élettani úton kell t o v á b b s e g í t e n i .Hosszú-rövid mássalhangzópárokat rosszul írja. Súlyosabb. volt = ótólót). Alapozó T. .Magánhangzótörvényekben hibázik (pl. -vei.Mondat elején nagybetűt nem írja. .hosszabb nem összetett szót szétír. betűvezetési probléma. mozgásos t ú l s ú l y ú fejlesztés. Közös: -fejlődéstani szemlélet: a tünet csak egy hibás vagy m e g r e k e d t fejlődés e r e d m é n y e .Szavak egybe.máshogy írjuk hibái: .: e l s ő d l e g e s e n a g y t ö r z s .Máshogy ejtjük . a víz.nem következetes betűcserék.k ö z é p v o n a l . .összeolvadás.) 2.k ö z é p v o n a l . a H R G .szőtagkihagyás szó elejéről vagy közepéről. 3.Hagyomány elve (j-ly) hibás.duplázás.szótag (nem toldalék!) lehagyása szó végéről.teljes hasonulás. m i n t a k i s g y e r m e k é l e t é b e n a v a l ó s á g b a n (pl.írásjelet „á" és „é"-ről lehagyja. .súlyos tagolási gyengeség: pl.e l ő . . n a g y m a g v a k é s k é r e g . . a h h o z .konduktív terápiák. és o n n a n építi fel m é g e g y s z e r a fejlődés f o l y a m a t á t . .a mondatból szavakat érlelernzavarőan kihagy vagy többször is leírja. forgató. . . k i e g é s z ü l a v e s z t i b u l o c e r e b e l l á r i s fej­ l e s z t é s s e l . önmagukban is diszgrájiára utaló tünetek: HRG: t e l j e s k ö r ű a g y i fejlesztési r e n d s z e r .következeles betűcsere.M o n d a t k ö z i írásjelet nem vagy nem helyesen teszi ki.toldatékot a szótól külön írja vagy a következő szóval írja egybe. m á s z á s ) .g y e n g e hallási hasonlóság alapján értelmetlen betűhalmazokat ír.fordítva ír vagy betűt fordít.A z A y r e s b e n a r i n g a t ó . b á r m e l y é l e t k o r b a n kezd­ hető. . -Mondatvégi írásjelet nem vagy nem helyesen teszi ki. összetett szavak írása). Ayres: e l s ő d l e g e s e n v e s z t i b u l o c e r e b e l l á r i s és taktilis r e n d s z e r i n g e r l é s e -» t e l j e s k ö r ű érzékletes-mozgásos fejlesztés. szóvégi ó. . .és különírása hibás (pl.kétjegyű mássalhangzóból az egyik jegyet kihagy ja.Toldalékolási törvényekben hibázik (pl. .szóból betűkihagyás.n é l l e g ő s i b b k ö z e g ü n k .vagy utánvételezés: hallja. igekötő használata. . . . . . v e s z t i b u l o c e r e b e l l á r i s .) . ring a t á s . de nem tudja. . de előbb kinézeti = delobkinzet. .h i m b á ló e s z k ö z ö k i d é z i k e l ő a r e g r e s s z i ó t .a m e g r e k e d é s m e g o l d á s á t terápiás regresszióval idézi e l ő : e s z k ö z ö k k e l ( A y r e s ) . K i e g y e n l í t e t t e n m o z g á s o s é s é r z é k s z e r v i . az A l a p o z ó T e ­ rápiánál a csecsemőkori mozgásformákból való kiindulás. MELLÉKLET Diszgrália kiértékelő táblázat amelyik tünet a gyermeknél megtalálható!) -Hosszú-rövid magánhangzópárokat rosszul írja. . s o k s z o r a n y a m é h e t u t á n z ó b e f o g a d ó . ő stb. hol.Elválasztásban hibázik. -Tulajdonneveket kisbetűvel írja.1 6 é v i g . .megfelelő számú ingerreakció: a szenzomotoros ingerreagálás(mozdulat)-nak megfe­ l e l ő s z á m ú s o r o z a t n a k kell l e n n i e . 62 63 . Alaki probléma. Az alábbiakban táblázatban k ö z l ö m a h á r o m regresszióval d o l g o z ó terápia összehasonlítását. -val. . közösségét és eltéréseit: Regresszióval dolgozó fejlődéstani szemléletű idegrendszerfejlesztő (mozgásos-érzékszervi) terápiák HRG Ayres Alapozó Terápia /. . . . hogy a szóban valami hosszú. h o g y a z i d e g r e n d s z e r fejlődése b e i n d í t h a t ó l e g y e n . majd a g y k é r g i i n f o r m a t i k a i b l o k k b e v o n á s a —> teljeskörű. a . 4-11 évig.

2.jÁlhj t — 1 - 1 . MELLÉKLET 2.Hcetr&L&lt• $l*yC^ a-spfiiiqádit/^& 4 <mf- 64 65 . MELLEKLET I b síULyujL .- ittht* itu/mThi ti Itcodé.

DONÁTH TIBOR ( 1 9 9 6 ) : A motorium funkcionális anatómiájának modern értelmezése. Budapest. FREUND. Az ó v o d á b a n a l k a l m a z o t t p e d a g ó g i a i m ó d s z e r e k e t Z s o l t n á l 2 5 . NEMES LÍVIA ( 2 0 0 0 ) : A bennünk élő gyermek.. ( 1 9 6 3 ) : The diagnosis and treatment of speach and reading probiems. nulmány. H. mint a pszichoszomatikus fejlesztés eszköze" konferencia. Illinois. Előadás a „Mozgás. AZ ALAPOZÓ MOZGÁSTERÁPIA ALKALMAZHATÓSÁGA EGY ESET TÜKRÉBEN VAS E R I K A DELACATO C. Volán Humán Oktatási és Szolgál­ tató Rt. Budapest. november. DAMASIO H. Az e s e t e k 6 5 . m e l y m o z g á s b e l i e l m a r a d á s b a n m a n i f e s z t á l ó d h a t . R . h o g y sok a z olyan eset. megjelenés jellemzés: Születési r e n d e l l e n e s s é g e volt (agyvíz-elvezetési p r o b l é m a ) . J . a nyelv és a beszéd. FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 9 ) : A pszichikus fejlődés problémái. december.. FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 7 ) : Hiperaktivitás az óvodában. Budapest. T u d o m á s o m szerint a vízfejűség m i n t p r o b l é m a c s a k c s e c s e m ő k o r b a n állt fönn. LAKATOS KATALIN: Szenzomotoros szemléletű vizsgálatok.7 0 % . Az óvoda által mellékelt jellemzésből kiemelném a következőket: Zsolt 1993-ban k e r ü l t ó v o d á j u k b a . E s e t i s m e r t e t é s e m .á b a n az i d e g r e n d s z e r a l u l s z e r v e z e t t s é g e áll a p r o b l é m a h á t t e r é ­ ben. H. Filum Kiadó. I l y e n k o r a „ k l a s s z i k u s " fejlesztő p e d a g ó g i a n e m m i n d i g b i z o n y u l elég h a t é k o n y n a k . DÉVÉNY ANNA ( 1 9 9 4 V D S G M .és arcformája. e g y e n s ú l y . t e k i n t e t e is é r t e l m i f o g y a t é k o s s á g g y a n ú j á t v e t e t t e fel. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 7 ) : Komplex prevenciós óvodai program. Volán Humán Oktatási és Szolgáltató Rt. 1 4 0 ( 1 0 ) : 5 4 3 . füzet. ( 1 9 9 0 ) : Premotor area and preparation of movement. j e l e n t ő s pozitív v á l t o z á s t e r e d m é ­ nyező mozgásterápiát mutat be. HRG Alapítvány. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 8 7 ) : Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak. 1. Zánka. é s t o v á b b i k o n t r o l l r a n e m volt s z ü k s é g . a h o l a j e l z e t t t a n u l á s i z a v a r p á r o ­ sul m o z g á s ü g y e t l e n s é g g e l a n a g y m o z g á s o k .5 4 7 . Rev. Új módszer a mozgásrehabilitációban. o k a lehet. 4. . sok h a s o n l ó esettel m e g e g y e z ő e n . január. Alapozó Terápiák Alapítvány. j e l l e g z e t e s k o p o n y a . Az eltelt 3 év alatt m i n i m á l i s fejlődést t a p a s z t a l t a k .g y e n g e s é g . Neurol. DIAMOND ( 1 9 9 3 ) : Testkontroll 2 . Részletes ••) Testi és mozgásfejlettség. Gondolat Kiadó. KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 9 ) : Alapozó Terápia Ta­ Nevelési T a n á c s a d ó n k b a n különböző tanulási-magatartási problémával küzdő gyermekek j e l e n n e k m e g . Budapest. A tanulási n e h é z s é g e k n e k sokféle e r e d e t e . Budapest. Budapest. Óvodai Nevelés. KATONA FERENC ( 1 9 8 6 ) : Fejlődésneurológia. Az állapot és mozgásvizsgáló teszt. A z t tapasztaljuk.az ó v o d a k é r é s é r e . FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 3 ) : Testnevelési játékok szerepe a koordinációs képességek és pszichikus alapfunk­ ciók fejlesztésében.IRODALOM DAMASIO A. Medicina Kiadó. E k k o r a g y e r m e k 6 é v e s volt. DIAMOND. Tihany. . USA: C. Tudomány. Thomas Publisher. M . Budapest. MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA ( 2 0 0 1 ) : Anyanyelvi-zenei helyesírásfejlesztés . 66 67 . Alapozó Terápiák Ala­ pítvány. neurohabilitáció. C. TÓTH GÁBOR. Bu­ dapest. Zsolt szülei . r u g a l m a t l a n s á g (szét­ eső m o z g á s ) é s f i n o m m o z g á s o k t e r ü l e t é n . Fejlesztő Pedagógia. Nemzetközi Neveléselméleti Konferencián elhangzott előadás. FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 8 ) : Hyperaktivitás és tanulási zavarok. H y d r o c e p h a l u s a . MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA ( 2 0 0 0 ) : Tapasztalataink és tanulságaink az Alapozó Terápiában. MÁRTON-DÉVÉNYI É V A . Óvodai Nevelés. KATONA FERENC ( 1 9 7 9 ) : Az öntudat ébredése.2 7 fős l é t s z á m m e l l e t t n e m lát­ ták h a t é k o n y n a k . SZERDAHELYI MÁRTON.dysgraphia kezelés. Is­ Hogyan került a gyermek Nevelési Tanácsadónkba? kolapszichológia. H. ( 1 9 9 2 ) : Az agy. e k k o r kezelték.1996 j a n u á r j á b a n j e l e n t k e z t e k e l ő s z ö r i s k o l a é r e t t s é g i vizsgálatra. HÁMORI JÓZSEF ( 1 9 7 6 ) : Mozgáskultúra és az idegrendszeri fejlődés összefüggései. Springfield. Okker Kiadó.

t e s z t t e l végeztük.t ö n á l l ó a n használja. fejlődéséhez p r ó b á l t a k mindig m e g f e l e l ő tárgyi és érzelmi feltételeket biztosítani. Finommotorika terén g ö r c s ö s ce­ ruzafogás. e) Szociális fejiettség A pszichológiai-pedagógiai vizsgálatok eredményeiből: Figyelme 30 p e r c e n át tartós. utána lankad. K é t é v e s e n elveszítette e s z m é l e t é t 40 fokos láz miatt. darabosak. c) Nyelvi fejlettség B e s z é d h i b á j a nincs. Goodinough-féle emberrajz.S i m o n . de ki­ fejezőképessége g y e n g e . A külső h a b i t u s á b a n megjele­ nő j e g y e k n e h e z í t e t t é k a beilleszkedését a g y e r e k e k közé. Értelmi képességeinek felmérését a B u d a p e s t B i n e t . elkeseredettség és az i n t é z m é n y e k k e l s z e m b e ­ ni igen erős e l l e n s é g e s s é g j e l l e m e z t e . j á r á s o k n á l nincs m e g a k e r e s z t e z é s . bátortalan fiú. elfogadtatását. így perifériára szorult csoport­ j á b a n . W C . A szülőket felfokozott p r o b l é m a h á r í t á s . A pszichológiai-pedagógiai vizsgálatokat kiegészítette egy részletes m o z g á s v i z s g á l a t : az Alapozó Terápia idegrendszer fejlesztő mozgásterápia vizsgálata. n e m kérdez. n e h é z k e s e k . a illetve Nevelési a kiegészítő vizsgálatok eredményeiből Tanácsadóban Anamnézisből kiemelendő: a szülés időre történt. kitartása g y e n g e . F á r a d é ­ k o n y .) IQ: 78. N e h e z e n m o t i v á l h a t ó . á l l ó k é p e s s é g e .és beszédfejlődés . de a vizsgálatról k a p o t t e r e d m é n y e k e t m e g s e m m i s í t e t t é k .) jól válaszolt. mivel felmerült b e n n ü k az értelmi fogyatékosság gyanúja. m o z g á s a i m e r e v e k . ritmustalanok. S z á m f o g a l m a kiala­ kulatlan. szorongást váltanak ki nála. M i n d e z e n p r o b l é m á k alapján az iskolaérettségi vizsgálat előtt az ó v o d a Szakértői Bizott­ ság vizsgálatát kérte. fáradékony. r e p r o d u k á l j a . kúszás. versek. f) Érdeklődése I s m e r e t s z e r z é s i i g é n y e c s ö k k e n t mértékű. h) Önkiszolgálás Kis segítséggel öltözik. Sírós. N e m kötik le a m e s é k .p r o b l é m a m e n t e s e n zaj­ lott. de műveleteket végezni eszközhasználattal sem tud. e s z k ö z h a s z n á l a t a ( c e r u z a .3 fős c s o p o r t o k b a n szeret t e v é k e n y k e d n i . A szülők e l m o n d á s a szerint Zsolttal otthon is sokat foglalkoztak. értelmi k é p e s s é ­ g e j ó v a l a l a c s o n y a b b . Az e g é s z m o z g á s d i s z h a r m o n i k u s .h á r m a s körben alakult ki. m á s z á s j á r á s f a j t á k ) szabálytalanok. térbeli és időbeli tájékozottsága alacsony szintű. É d e s a p j a v á l l a l k o z ó . A t e v é k e n y s é g e k e t a g y a k o r l ó j á t é k szintjén űzi. e g y e n s ú l y é r z é k e fejletlen. E vizsgálat alapján m e g á l l a p í t h a t ó .) kezdetleges. szétesők. Összefüggő m o n d a ­ tokat n e m alkot. hogy Zsolt nagymozgásai (fejemelések. formákat n e h e z e n azo­ nosít. mind a négy végtag m á s . képtelen a z alkotó e g y ü t t m ű k ö d é s r e .az anya által e l m o n d o t t a k alapján . csak ü c s ö r ö g . n e m é r d e k l ő d i k . Emlékezete: e l m a r a d á s tapasztalható. látván. Egy éves kora óta velük is alszik egy ágyban. életkor stb. h o g y otthoni k ö r ü l m é n y e k között sokkal j o b b képet mutat. Altalános tájékozottság: a feltett k é r d é s e k r e (név. akarati élet É r z é k e n y . é d e s a n y j a p i n c é r n ő . T e s t n e v e l é s foglal­ k o z á s o k o n b i z o n y t a l a n . A szülők testén szeretett elaludni. Az i n t é z m é n y e k t ő l g y e r m e k ü k r ő l kapott visszajelzéseket nem fogadták el. Számfogalma k e t t e s . A l e g e g y s z e r ű b b feladatok is gátlást. ( D o m i n a n c i a k i a l a k u l t : j o b b oldali. mellúszás. h a s o n l ó a k a t kever. Z s o l t fiatal s z ü l ő p á r e g y e t l e n g y e r m e k e . illetve a terápia ki­ választását. mint kortársaié. d) Játék E g y e d ü l n e m játszik. M i n d e z e k ellenére ez az a foglalkozási ág. m e l y sze­ rint az I Q : 72. 2 . m i n d a hosszú távú e m l é k e z e t i funkciók gyengék. A szülők elvitték Zsoltot. hasfájós cse­ c s e m ő volt. Kizártnak tartották az értelmi fogyatékosságot. az e r e d m é n y r ő l az ó v o d á t n e m tájékoztatták. m i n d a rövid távú. Ö n b i z a l m a csekély. olló stb. g) Érz. G y e n g e akaratú. Intelligenciája. M á s z á s n á l . Rajzaiban az utóbbi i d ő b e n j e l e n t m e g a „fejes-lábas" emberfigura.F i n o m m o t o r i k a fejletlen. Irányokat téveszt. cím. 68 69 . h o z z á á l l á s u k . A leg­ e g y s z e r ű b b s z a b á l y j á t é k o k s e m j á t s z h a t ó a k vele. Vizuomotoros koordináció a rajz A s z o c i o m e t r i a i felmérés szerint p e r e m h e l y z e t ű gyerek. Vizuális percepciója e l m a r a d kora átlagától. k o m p l i k á c i ó nélkül. Az adott lelkiállapotuk. ahol a legtöbb fejlődés é r e z h e t ő a h á r o m év alatt. b) Értelmi fejlettség Az iskolaérettségi vizsgálat. M o z g á s . agressziójuk n a g y m é r t é k b e n m e g n e h e z í t e t t e a diagnózis felállítását. Számolás terén a s z á m k é p e k e t felismeri. Á b r á z o l n i n e m szeret. E l m o n d á s u k szerint a g y e r m e k telje­ sítményét nagyfokú szorongása blokkolja. vizsgálat szerint a B e n d e r A-teszt alapján g y e n g e színvonalú. b i z o n y t a l a n v o n a l v e z e t é s j e l l e m z i . K é r d é s e k r e szavakkal.m á s ritmusban m o z o g . d e a k a d o z v a válaszol.elmi. felülések.

( D i s z l e x i a v e s z é l y e z t e t e t t s é g áll fenn. elfogadtatását a szülőkkel. KÓSÁNÉ DR. illetve e h h e z t á r s u l v a k i a l a k u l a t l a n k é z d o m i n a n c i á t v e s z ü n k é s z r e .5 . 4.rugalmas­ ság . a m e l y áldebilitást eredményezett.-ben s z e n v e d ő g y e r e k e k n é l a m o z g á s k o o r d i n á c i ó javítására. feladatértése j ó . Az 1997-es iskolaérettségi anyagából a következőket emelném ki Zsolt e g y ü t t m ű k ö d ő . Ezáltal i s m e r e t e i n k voltak arról. 70 71 .8 5 ) ugrásszerű fejlő­ dést lehet elérni. Fejlesztő pedagógia. illetve kognitív készségek b e é r l e l ő d é s é h e z . Az ismertetett esetnél az intenzív foglalkoztatást nem tudtuk m e g o l d a n i a Nevelési Ta­ nácsadó keretein belül.) 3. Visszajelzéseink alapján ezen iskolatípus szintjének m e g f e l e l ő n e k bizonyult. M e n n y i s é g f o g a l m a kialakult. 6. és az ott m e g t a n u l t vizsgálatokat és fejlesztéseket gyakoroljuk. 1. m e l y h e z társul a szülők nagyfokú p r o b l é m a h á r í ­ tása és k o m p e n z á l á s a . feladattudata kialakult. N a g y m o z g á s a i ö s s z e r e n d e z e t t e k . annál e r e d m é n y e s e b b . h a m a r el­ veszíti e g y e n s ú l y á t . 4-es s z á m k ö r b e n tájé­ kozódik.m o z g á s k o o r d i n á c i ó m e g a l a p o z á s a és kifejlesztése . Á l t a l á n o s tájékozottsága jó. 5. n o r m á l i s intellektus alsó ö v e z e t é b e eső gyerekeknél ( I Q : 7 0 . Bicske. a k i k n e k a terápia indikált. b e s z é d k é s z s é g e megfelelő szintű. Iskolás diszlexiásoknál. SZERDAHELYI MÁRTON ( 1 9 9 4 ) : Alapozó terápia. A m o z g á s t e r á p i á t 1997 d e c e m b e r é b e n sikeresen befejezte. ezáltal va­ lószínűsíthető idegrendszeri érésbeli elmaradottságot m o z g á s o s gyakorlatokkal beérlelni. elsősor­ ban az anyával való k o o p e r á c i ó nélkül. tudósítását. 5 é v e n felüli ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s o k n a k . MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA. A terápiát ideggyógyászati vizsgálat előzi m e g . és ezáltal j o b b alapot nyújtani az anyanyelvi. P. vagy csak csekély sikerrel o l d h a t ó m e g a környezet. T e r a p e u t á j u k 3x2 órában. k o r t á r s a k t ó l . A határeset-intelligenciájú g y e r e k e k n é l csak az utóbbi é v e k b e n k e z d t é k el alkalmazni m e g l e p ő sikerekkel. Mozgásutánzás.O.D é v é n y i Éva és m u n k a t á r s a i által k i d o l g o z o t t . ORMAI VERA ( 1 9 8 7 ) : Nevelési tanácsadás elmélete és gyakorlata. Eredmények N y o m o n k ö v e t t e m a v á l t o z á s o k a t a terápia beindulásától k e z d ő d ő e n .d o m i n a n c i a (kéz-szem-láb) meg- gyűjtemény I I . a h o v á a g y e r m e k 1997 s z e p t e m b e r e óta jár. i n d i á n s z ö k d e l é s ) n e m tudta e g y m á s t ó l függetlenül m o z g a t n i végtagjait. A szülőkkel való k o o p e r á c i ó n a k m i n d e n e s e t b e n a terápia részét kell k é p e z n i e . majd egy lábon) n e m egyenletes r i t m u s ú a k . F i n o m m o t o r i k á j a fejletlen.A rugalmasság ( s z ö k d e l é s e k két. 2. il­ letve kontraindikált. ahol m o z g á s ü g y e t l e n s é g e t . A fejlesztés célja: a gyermeknél mozgásfejlődési. Kis létszámú fejlesztő osztályt ja­ vasoltunk. 7. Jobb-bal tájékozódás saját és idegen testen teljesen hibás volt. Nevelési T a n á c s a d ó n k b a n t ö b b e n e l v é g e z t ü k és gyakoroljuk Dr. Budapest. Iskolás diszgráfiásoknál az írás alaki r é s z é n e k javítására. A kontroll­ vizsgálat után m é g fél évig folytatódott.D e l a c a t o és G l e n n D o m a n ötletéből k i i n d u l ó . majd rajz utáni reprodukció n a g y o n pontatlannak választása vagy megerősítése. M e g k é s e t t beszédfejlődésű. A terápia 5-től 15 éves korig ajánlott. Magánkiadás. A szülők nagy rend­ szerességgel vitték Zsoltot. rendsze­ res foglalkozás mellett. Az A l a p o z ó az itt ismertetett esetben egy éven belül h a t é k o n y n a k bizonyult. felnőttektől való e l f o r d u l á s az. M á r t o n . t é n y e k i s m e r t e t é s é t . A keresztgyakorlatokban (pl. 4 . mely talán a l e g n e h e z e b b fázisa volt a munkafolya­ m a t n a k a fent említett szülői m a g a t a r t á s miatt. vagy a szomatizált testi jelek stigmatizáló h a t á s a k ö v e t k e z t é b e n ki­ alakult e r ő s s z o r o n g á s . b e s z é d p r o b l é m á s és esetleg diszfáziás ó v o d á s o k n á l . 5 fő) kezdett foglalkozni Zsolttal. A g y e r m e k terápiája n e m . minél kisebb a gyerek. A kontrollvizsgálat e r e d m é n y e i j e l e n t ő s változásokat m u t a t n a k 1 év terápia után. G o n d o l k o d á s i funkciók fejlődtek. ezért az A l a p o z ó Terápiák A l a p í t v á n y á h o z fordultunk. KULCSÁR MIHÁLYNÉ ( 1 9 9 8 ) : A tanulás is lehet öröm Delacato módszere alapján. sőt a terapeuta által kijelölt otthoni gyakoroltatást is végezték. A gyakoroltatási idő 3x2 óra vagy otthon 6x 1 óra hetente. E vizs­ gálat szintén N e v e l é s i T a n á c s a d ó n k b a n történt a beiskolázás céljából. M u n k a t e m p ó j a kis biztatás mellett k o r á n a k megfelelő. Az Alapozó Terápia javasolt: A vizsgálat alapján a kisegítő iskola m á r n e m merült fel. H a t é k o n y n a k b i z o n y u l t a terápia intelligencia-határesetes g y e r m e k e k n é l : debilitás felső. A vizsgálatok alapján felmerült a k é r d é s : valóban értel­ mi fogyatékossággal állunk-e s z e m b e n .S. Szöveg­ A m o z g á s t e r á p i a v e z e t ő vonala a kötelező gyakorlatsor: elemi m o z g á s m i n t á k . bizonyult. K ö v e t k e z ő l é p é s n e k j e l ö l t ü k m e g a vizsgálati e r e d m é n y e k . hogy kik a z o k a gyerekek. megállja helyét o s z t á l y á b a n .a l a p o z ó te­ rápia t a n f o l y a m á t . k i s c s o p o r t b a n ( m a x . TÓTH GÁBOR. Összefoglalva: Z s o l t r a a n a g y m o z g á s o k és f i n o m m o z g á s o k terén e g y a r á n t j e l l e m z ő a nagyfokú m o z g á s o s ügyetlenség. IRODALOM HORÁNYI ANNABELLA. Az első stabil e r e d m é n y fél év után várható. de c s a k intenzív. T i s z t á n n a g y m o z g á s o k és f i n o m m o z g á s o k területén ügyetlen o v i s o k n á l . kötet.

G e r e b e n n é . 1997. cerebrális diszfunkciók.alvászavar. E z e k az ú g y n e v e z e t t r é s z k é p e s s é g e k o l y a n b a z á l i s n e u r o p s z i c h o l ó g i a i funkciók. étvágytalanság. gyakori a figyelemzavarhiperaktivitási rendellenesség vagy a m á s o d l a g o s neurotizáció (Bálint. 1992/93. de általában „relatíve kiegyenlített kognitív szinten teljesítenek". ill. h o g y valamit (va­ l a m i l y e n i s m e r e t e t ) elsajátítson. B e v e r i d g e . 1 9 9 3 . a h h o z . Del D o t t o . R a n s c h b u r g . hogy az e n y h e értelmi fogyatékosok alacso­ nyabb. M c S h a n e . Z s o l d o s . 72 73 . neuropszichológiai és fejlődés­ lélektani értelmezést integráló k o n c e p c i ó teremti m e g a tanulási zavarok gyakori előfordu­ lású. mint a k u d a r c o k a t kísérő viselkedésbeli tüneteket. A tanulási zavar kognitív és pedagógiai teljesítménybeli tünetei változatosak. Vagyis a tanulás n e m c s a k a viselkedéses szinten. neurogén kóreredetet valló fel­ A nevelési tanácsadást. fejlesztő pedagógiai tevékenységet folytató i n t é z m é n y e k esetfor­ g a l m á b a n az e l m ú l t é v t i z e d b e n változatlanul m a g a s a tanulási és magatartási zavar pana­ sza miatt vizsgálatra vagy terápiára behívott g y e r m e k e k s z á m a . S a r k a d y . C s a p ó . R o u r k e . 1. 1997. Az iskolai tanulás során p e d i g parciális teljesítményzavar j e l l e m z ő . félve a v é l e m é n y .). amely az említett k ö l c s ö n h a t á s mi­ n ő s é g é n e k f ü g g v é n y é b e n sikeres vagy sikertelen lehet.tekintettel a tüneti képben gyakori m o z g á s o s nyug­ talanságra. m e r t az agy . H a g i n . 1992. ill. hi­ szen attól tartanak. o. ma pedig . pre-.a részképesség-zavaroknak (vagy részképesség-gyenfogás egy-egy agyi területre lokalizált idegi érintettség k ö v e t k e z m é n y é n e k tekint. 1997. m o t í v u m o k és a szociális tényezők e g y m á s r a hatásán alapul. és elsősorban az alap-kultúrtechnikák el­ sajátítása akadályozott. A sérült agyi területtől függően a részképességek k ü l ö n b ö z ő m é r t é k ű m ű k ö d é s i zavarai . fejlődése összefügg a s t r u k t ú r a h o r d o z ó neuropszichológiai folyamatok változásá­ val. 1981. S o k u k azonban m é g ilyenkor is m e g p r ó b á l j a ha­ logatni. A m a g a t a r t á s k é p is jellegzetesen eltérő.: Lány iné. és b á r m e k k o r a is lehet a tanulási k e d v e . 1984.. figyelmi. észlelési diszfunkciók. 1998). 1996. A tanulási zavar fennállhat átlagos. stigmatizáló k ö v e t k e z m é n y é t ő l . G e r e b e n n é .A NEUROGÉN TANULÁSI ZAVAR A klasszikus m e g h a t á r o z á s szerint a tanulási zavar (specifikus tanulási k é p e s s é g z a v a r ) a globális értelmi színvonal és az ennek alapján elvárható tanulási teljesítmény közötti je­ lentős d i s z k r e p a n c i á b a n nyilvánul m eg. megkésett beszédfejlődés. Zsoldos. A multikauzális szemlélet képviselői egyrészt a személyiségfüggő t é n y e z ő k n e k (individuálisan eltérő neurogén faktorok: agyi érési dinamika. 1995). azonban a mentális profil erősen szórt. a m e l y e k „ ö s s z m ű k ö d é s e elengedhetetlen a k o m p l e x fizioló­ giai vagy pszichológiai-pedagógiai teljesítmények m e g v a l ó s u l á s á h o z . 1994. 1998. P o r k o l á b n é . Szabó Anna. átlag alatti vagy átlag fe­ letti intelligenciaszint mellett. Egyes szerzők az agy két féltekéje közti integrációs m ű k ö d é s i zavart tételezik fel oki hát­ térként ( G a d d e s ." Ez a kognitív pszichológiai. . 1996. . 1995. 1998. P e d a g ó g i a i L e x i k o n .j e l e n h e t n e k m e g . G e r e b e n n é . 2 8 . BRIGITTE SINDELAR KOGNITÍV FEJLESZTŐ PROGRAMJA* ZSOLDOS MÁRTA A TANULÁSI ZAVAR . vagyis az „ o s z t á l y o z o t t " . Közismert.m i n t k o m p l e x funkcionális r e n d s z e r egyes részterületeinek eltérő m ű k ö d é s é t helyezi előtérbe ( G r a i c h e n . mások pedig az idegrendszer egy vagy több struktu­ rális rendszerének organikus károsodását. G e r e b e n n é . S a r k a d y .a m e l y e k összefüggésbe h o z h a t ó k a tanulási za­ varok b i z o n y o s formáival. A pe dagógiai és neveléslélektani elméletek általános definíciója szerint a tanulás mint folyamat sajátos k ö z e g b e n . Ám az utóbbi időben több szerző is felveti. * A Sindelar-program gyógypedagógiai szempontú ismertetése a „Gyógyító pedagógia .inkább az organikus p s z i c h o s z i n d r ó m a átfogó kifejezést használják ( M y k l e b u s t . 1994.az elméleti hátterét. Az e n y h e értelmi fo­ gyatékosságtól m e g k ü l ö n b ö z t e t ő s z e m p o n t . s z e p a r á c i ó s félelem stb. A tanulási teljesítmény sikertelenségét általában m é g d r á m a i b b tapasztalatként élik m e g . Medicina Kiadó.2 9 . F o d o r n é Föl­ di. melyet az elterjedt. ill. G y a r m a t h y . 1967. a diagnózis ka­ tegorizáló. 1999). o. hogy az iskolán kívül forduljon s z a k e m b e r h e z . 1998). funkciózavarát (Palotás. in: G e r e b e n n é .nevelés és terápia" című tanulmánykötetben jelenik meg. 2 3 1 . L á n y i n é . G e r e b e n n é . E n n e k e r e d m é n y e k é n t j ö n létre a tanulási teljesítmény. 1995.m o t o r o s . 1987. Z s o l d o s . Ezt a jel­ legzetesen e n y h e fokú i d e g r e n d s z e r i m ű k ö d é s i zavart k o r á b b a n m i n i m á l i s c e r e b r á l i s diszfunkciónak nevezték. Kereszty. 1996. P o r k o l á b n é . m i n t a specifikus tanulási képesség­ zavarnál (Silver. hogy g y e r m e k ü k az általános iskolában a töb­ biekkel n e m k é p e s együtt haladni. A s z a k e m b e r gyors segít­ ségében b í z ó szülők s z á m á r a ijesztő jelzés. D o c k r e l l . úgynevezett tanulási struktúrában me g y végbe. hipermotilitás. p s z i c h é s e l h a n y a g o l t s á g ) tu­ lajdonítanak j e l e n t ő s szerepet ( G e r e b e n n é . 1991). A tanulási z a v a r tipológiáját leíró törekvések e l s ő s o r b a n p s z i c h o l ó g i a i és neurofiziológiai o k o k r a visszavezetve különítik el az e g y e s altípusokat ( M c K i n n e y . 1993. A teljesítmény lét­ rejötte. h o g y ezáltal a g y e r m e k hosszú távú iskolai karrierje veszélybe kerül. h a n e m az agyi m ű k ö d é s szintjén is előidézi a funkció változását. B á r m i l y e n k e d v e z ő k ö r n y e z e t is veszi körül a g y e r m e k e t . É r t h e t ő m ó d o n a szülők t ö b b s é g e csak m á r a „ m é r t " . m á s r é s z t a korai környezett t é n y e z ő k n e k (fizikai. n e u r o g é n eredetű altípusának . m i n d e n e k e l ő t t b i z o n y o s a l a p v e t ő kognitív k é p e s s é g e k m e g f e l e l ő m ű k ö d é s é r e van szükség. peri. 1990. az e l é g s é g e s n e k vagy elfogadhatatlannak minősített t a n u l m á n y i e r e d m é ­ n y e k n e k tulajdonít fokozott jelentőséget.és postnatális ártalmak). 1998). hogy az agysérülés eredetű e n y h e értelmi fogyatékosságnál is „felléphetnek u g y a n ú g y strukturált diszfunkciók". 1991). Szerkesztő: Gordosné dr. 1. a s z e n z o m o t o r o s folyamatok integrá­ lásának vagy a nyelv fejlődésének nehézségei stb. mely a tanu­ láshoz s z ü k s é g e s funkciók. beilleszke­ dési n e h é z s é g . figyelemzavarra .m KOGNITÍV FEJLESZTŐ TERÁPIA A TANULÁSI ZAVAROK KEZELÉSÉBEN g e s é g e k n e k ) . h o g y sok rosszul tanuló g y e r m e k a n a m n é z i s é b e n gyakran megtalálhatóak a z o k a korai indirekt j e g y e k . P o r k o l á b n é .

ú g y n e v e z e t t s é m á k k a l . . 35. A kogníciót „ f o l y a m a t . a vizuális. auditív.és s z á m o l á s i k é s z s é g m e g t a n u l á s á - Dr. struktúrák m i n ő s é g é t . a m e l y a t a n u l á s t m e g a l a p o z ó kognitív k é p e s s é g r e n d s z e r gyengén funkcionáló részeinek (részképességei­ n e k ) s z i s z t e m a t i k u s g y a k o r l á s á t biztosítja ( S i n d e l a r és S e d l a k . az e m l é k e z e t . vagyis a tág é r t e l e m b e n vett tanu­ lási f o l y a m a t vizsgálata.. 1994). a m e l y az ismeretek m e g s z e r z é s é b ő l .a p r o b l é m a m e g o l d ó g o n d o l k o d á s n a k . 1982). A z ó t a t ö b b mint 30 kiadványból álló g a z d a g p r o g r a m c s a l á d fűződik a n e v é h e z . o. 1972. 1999). Sindelar. a k u s z t i k u s . A módszer műfaji meghatározása és elméleti megalapozása nak. a tudás belső reprezentációjában k ö z r e m ű k ö d ő összetett képességek. A kognitív p s z i c h o l ó g i a tárgya a m e g i s m e r é s . illetve a kettő közti egyen­ súlyt m e g t e r e m t ő a d a p t á c i ó fogalmával m a g y a r á z z a . alakítja módszerét.a kognitív pszichológia és a fejlődéslélektan m e g h a t á ­ rozott területei alkotják ( C s a p ó . Sindelar tanulási za­ varról alkotott n é z e t e alapján e l m o n d h a t ó .t ö b b m á s le­ hetséges ok mellett .). Ulrich N e i s s e r újraértelmezte az ingerfelvétel és -feldolgozás folyamatát. t é r i . 1 9 8 3 . illetve fejlesztő p e d a g ó g i a i e l e m z é s e k b e n is olyan m o d e l l e k e t írnak le. G e r e b e n n é .viszonylag nagy gyakorisággal figyelhetők m e g a k o g n í c i ó g y e n g e szintű r é s z k é p e s s é g e i . Brigitte S i n d e l a r s o k é v e s d i a g n o s z t i k u s és t e r á p i á s t a p a s z t a l a t a alapján é p í t e t t e fel k o m p l e x programját. 1992). Fő elméleti forrása a kognitív pszichológiai irányzat és a piaget-i fejlődéslélektani iskola. A legutóbbi h a z a i közoktatási irányelvekben is központi szerepet kap a képességfejlesz­ tés.. és 3 1 . 292. 1994. az a k k o m o d á c i ó . a szerialitás {észleletek sorrendi szervező­ dése) és a téri o r i e n t á c i ó . cse­ lekvésében fejlődő o r g a n i z m u s k é n t " mutatja be. F e l t e v é s e szerint „az észlelő r e n d e l k e z i k b i z o n y o s kognitív struktú- A tanulási és magatartási zavar fogalma Sindelar értelmezése alapján Sindelar k o n c e p c i ó j a alapján a tanulási és magatartási zavarok h á t t e r é b e n . o. A z o k n a k a „ m o d e r n didaktikai e l m é l e t e k n e k egyiké­ ről van szó. N a g y J. részképesség-gyengeségek felismerésére és terápiájára irányul. írás.. A szerzőről D r . 3. A n e v e l é s t u d o m á n y új diszciplínája. o. a kognitív p e d a g ó g i a „az oktatást a kognitív fejlesztés irányításaként definiálja". a m e l y n e k körülhatárolt elemei a részképessé­ gek: a figyelem.o. A piaget-i nézetet k ö v e t ő fejlődéslélektani. az információfeldolgozást akadá­ lyozó diszfunkciók.A SINDELAR-FÉLE KOGNITÍV FEJLESZTŐ PROGRAM rákkal. E folyamatok ö s s z e r e n d e z ő d é s é t . az intelligenciá­ nak. 2 9 . hogy bár az eljárás sok e s e t b e n a l k a l m a z h a t ó . ezért „az oktatás az iskolás k o r b a n és azon túl is a l a p v e t ő e n befolyásolja a kognitív fejlődés teljes e g é s z é t " . pszichox&rapeutií kognitívfejleszJőprog­ ramja a neurogón kóreredetű tanulási zavar befolyásolásának egyik lehetséges eszköze. egyre m a g a s a b b szintű folyamat sorrendjeként fogha­ tó fel: 1. 2. m e l y b e n m e g h a t á r o z ó n a k véli a belülről létrejövő s z e n z o m o t o r o s szerveződések. Erős leegyszerűsítéssel a k o g n í c i ó a kö­ v e t k e z ő h á r o m fő. J e l e n l e g fejlesztői. „Az e m b e r i m e g i s m e r é s általános lehetőségét firtató" Piaget k o n c e p c i ó j á b a n a megis­ merési k é p e s s é g e k fejlődését az asszimiláció. M i v e l tág értelem­ ben a tanulás f o g a l m a a k é p e s s é g e k fejlődését is jelenti. Nagy. E z e k k ö v e t k e z e t e s . A Sindelar-féle terápia a tanult k é s z s é g e k elsajátí­ tásához szükséges kognitív alapok „ k a r b a n t a r t á s á r a " szolgáló eszköz. integrált m ű k ö d é s é t . 1992. az észlelési és az e m l é k e z e t i k é p e s s é g k ö l c s ö n ö s e n e g y m á s r a h a t ó .. Az „ e m b e r t aktívan m e g i s m e r ő . 1997. 1995. b e é p ü l n e k a m e g l é v ő i s m e r e t e k rend­ j é b e . m e l y e k szerint az oktatás fő funkciója a tanulás irányítása". mint a t u d á s m ű k ö d é s e . C s a p ó . az intermodális integráció (összetartozó vizuá­ lis. az olvasási. osztrák klinikus pszichológus. taktilis. M u n k á s s á g a elsősorban a tanulást. . Az új diszciplína elméleti hátterét . 1984. az é r z é k s z e r v e k felveszik az i n f o r m á c i ó k a t . integrált e g y ü t t m ű k ö d é s é t érti. t ö b b éven át d o l g o z o t t a Bécsi E g y e t e m G y e r m e k p s z i c h i á t r i a i és Neurológiai Klinikáján. taktilis észleletek ö s s z e k a p c s o l á s a ) . m e g s z e r v e z é s é b ő l és a l k a l m a z á ­ sából áll. készségek sajátosan emberi megismerési működések (Csapó. 1998. 1998). Brigitte Sindelar. A Sindelar-módszer műfaji m e g h a t á r o z á s a kognitív fejlesztő terápia. M i n d e z e k alapján a kognitív ké­ p e s s é g e k egy h i e r a r c h i k u s a n s z e r v e z ő d ő struktúrában h e l y e z h e t ő k el. N e i s s e r úgy g o n d o l ­ ja. N é z e t e szerint a k o g n í c i ó úgy definiálható. 1995). A s z á m í t ó g é p m ű k ö d é s i sémáját k ö v e t v e a m e g i s m e r ő e m b e r t m i n t i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z ó rendszert mutatja be. észlelési k é p e s s é g e k kiértékelik. az értelmi fejlődés elemi s z e n z o m o t o r o s szakaszára vezeti vissza. 74 75 . M ó d s z e r e ismert eljá­ rás E u r ó p a n é m e t nyelvű országaiban. a kogni­ tív hierarchia m a g a s a b b szintjein. e g y m á s r a épülő.). 1998). 1992. a m e l y e k funkciója a k ö r n y e z e t által kínált információ fel­ v é t e l e " (Neisser. 10. v a l a m i n t a f u n k c i ó r e n d s z e r e k kialakulását az agyi érés szerepével h o z z á k ö s s z e f ü g g é s b e " ( G e r e b e n n é . M e s t e r h á z i . a m a g a s a b b r e n d ű kognitív funkciók segítségével m e g t ö r t é n i k az értelmezésük. P o r k o l á b n é . vagyis ezzel létrejön a tudás belső reprezentációja. a nyelvi k o m m u n i k á c i ó n a k . o. r e n d s z e r e s funkcionális g y a k o r l á s á t biztosítja az általa k i d o l g o z o t t fejlesztő p r o g r a m . Jetter. m e r t a ma i s k o l á j á n a k „ a l a p f e l a d a t a a t a n u l á s k é p e s s é g é n e k k i a l a k í t á s a " ( P o k o r n i . A n e v é h e z fűződő eljárás m a g y a r adaptációja és szakmai k a p c s o l a t a az e g y k o r i Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i T a n á r k é p z ő Főiskolával 1994-ben k e z d ő d ö t t . 28. a m e l y n e k első k é z i k ö n y v e 1982-ben jelent m e g Nyúljunk a tanulási zavarok gyökeréhez! c í m m e l (Sindelar. t a n á c s a d ó i tevékenységet folytat. Ezek. és m ó d s z e r t a n i k i k é p z ő p r o g r a m o k vezetője. Sindelar. az észlelés. 1992. A nyelvi r e n d s z e r kialaku­ lását is ide. 1994. A kognitív p s z i c h o l ó g i a egyik úttörő képviselője.(Affolter.e g é s z n e k " tekintik. és a megis­ m e r é s fejlődését az „ e g y r e t ö k é l e t e s e b b a d a p t á c i ó b a n " látja (Pléh. dekódolják azokat. Mint az adleri i n d i v i d u á l p s z i c h o l ó g i a terapeutája. a m e l y e n a fi­ g y e l m i . m e l y e k b e n a „ s z e n z o m o t o r o s és a kognitív funkciók o n t o g e n e ­ zise az a l a c s o n y a b b és m a g a s a b b szintű f o l y a m a t o k e g y m á s r a é p ü l ő r e n d j é b e n valósul meg. Közel két é v t i z e d e folyamatosan bővíti. h o g y a m e g i s m e r é s i r e n d s z e r h á r o m „ a l a p p i l l é r r e " t á m a s z k o d v a épül fel. 1992/93. A r é s z k é p e s s é g e k megfelelő m ű k ö d é s e előfeltétele a fejlettebb komplex m e n t á l i s m ű v e l e t e k n e k .érthető m ó d o n .

4. 3.e l s ő s o r b a n azzal. Dockrell és M c S h a n e (1993) „kognitív fela­ d a t a n a l í z i s n e k " nevezik ezt a sajátos elemzési technikát. S i n d e l a r szerint ha a r é s z k é p e s s é g e k fejlődése egyenletes. illetve a tanult k é s z s é g e k megfelelő szintűek. Rövid távú auditív emlékezetével kódolja. ábra). hogy a n e h é z s é g e t o k o z ó feladat speciális értelmezésén keresztül . és rakd őket az asztal sarkára!" feladat erős leegyszerűsítéssel a k ö v e t k e z ő kognitív lépésekből áll. hogy hatása a t e l j e s í t m é n y j a v u l á s á b a n csak k é s ő b b figyelhető m e g . m e l y e k az életkortól függően. 5. A ábra Sindelar lomborfa-modellje ló a l k a l m a z k o d á s n e h é z s é g e stb.ám s e m m i k é p p e n n e m tekinthető általánosan használható m ó d s z e r n e k . ó v o d á s k o r b a n vagy isko­ láskorban m á s . Szerialitási részképességével ügyel a kiválasztás és a lehelyezés megfelelő sorrendjére. a kognitív rend­ szer tanulási e r e d m é n y e s s é g b e n betöltött szerepével. annál összetettebb. a k k o r e n n e k k ö v e t k e z t é b e n hibás a teljesítmény. hogy valamennyi tanulási helyzet felbontható kognitív eleme­ ire. E z e k e t a tüneteket mutatja a fa-modell l o m b j á n a k m e g t ö r t kon­ túrja (2. illetve fejlődése és a tanulási teljesítmények si­ k e r e s s é g e közötti összefüggést Sindelar lombosfa-modelljében szemlélteti ( 1 . hiszen a g y a k o r l á s az a l a p o k n á l . családtag vagy n e m „kiképzett s z a k e m b e r " ) tisztában legyen 1. 1. h a n g i n g e r e k b ő l : a többi g y e r m e k zajongá­ sa. Ez a sikeres tanulás kognitív előfeltétele. A g y e r m e k auditív figyelmével kiválasztja a p e d a g ó g u s utasítását. a m e l y n e k részei h a r m o n i k u s ö s s z h a n g b a n m ű k ö d n e k . utána egy piros pálcikáit. és minél n e h e z e b b egy feladat. 3. hogy a l o m b k o r o n a szint­ j é n létrejöjjön a kívánt teljesítmény. 8. a kognitív terápia sajátosságaival . 7. A kogníció bázisfunkcióit a fa törzsében ábrázoltuk. A modellben a lombkorona körvonalának rajzolata fejezi ki az aktuális teljesítőképesség. Ilyenkor a fa-modell l o m b k o r o n á j á n a k rajzolata h a r m o n i k u s körforma. és funkcionális k a p c s o l a t u k k i e g y e n s ú l y o z o t t . Ha a z o n b a n a kog­ nitív k é p e s s é g r e n d s z e r bázisfunkcióinak fejlődése egyenetlen. hogy a fa-modell törzsében „ m e g h ú z ó ­ d ó " r é s z k é p e s s é g e k m i n d m ű k ö d é s b e lépnek a n n a k é r d e k é b e n . e g y ü t t m ű k ö d é s ü k diszhar­ m o n i k u s .biztosabban kijelölhetők a fejlesztendő képességterületek. és vizuális differenciálása ( p o n t o s í t ó észlelé­ se) segíti a h e l y e s kiválasztást. az egyidejűleg észlelhető ingerekből (pl. a részképesség-gyengeségek telje­ s í t m é n y z a v a r b a n m e g m u t a t k o z ó következményeivel. mert úgy vélik.vagyis a feladat kognitív r é s z k o m p o n e n s e ­ ire való bontásával. így e g y s z e r ű n e k t ű n ő utasítás végrehajtásához is számos részképesség megfelelően összehangolt együttműködése szükséges. a k k o r a teljesítmények. A nyolc részletre b o n t o t t folyamat demonstrálja. M á r egy viszonylag gyakran elhangzó. ill. a folyosóról v a g y az utcáról b e s z ű r ő d ő h a n g o k ) . amely h a s z n o s segédeszköz lehet a tanulási zavart m u t a t ó g y e r m e k e k terápiás ellátásában. hogy a rendszeres funkcionális gyakorlást vezető sze­ mély (pl. g y e n g e szintű a tanult készség. A példa alapján belátható. a g y e n g e szóbeli fogalmazási készség. 2. majd felidézi a hallott instrukciót. a d i s z g r a m m a t i z m u s vagy a j á t é k s z a b á l y o k h o z va­ A m e g i s m e r é s i r é s z k é p e s s é g e k m ű k ö d é s e . 2. ábra). Iskoláskori tünetként é r t e l m e z h e t ő az olvasási-helyesírá- 76 77 . a m o n d a t o t tagolja.g y e n g e s é g e k o k o z t a óvodáskori tünet lehet a g r a f o m o t o r o s ügyetlenség. illetve m a g a s a b b szintű kognitív fo­ lyamatok alapozzák m e g a sikeres végrehajtást. A f i n o m m o z g á s p o n t o s kivitelezésében fontos t é n y e z ő a vizuomotoros ko­ ordináció. m i n t fontos auditív in­ gert. hiszen a k o g n í c i ó egy hierarchi­ kus rendszer. m o z d u l a t o t (a k o r o n g és a p á l c i k a k i e m e l é s é t ) . 6.m á s m e g n y i l v á n u l á s i formákat j e l e n t e n e k . Az el­ méleti hátteret az Affolter-féle észlelésfejlődési k o n c e p c i ó és a neisseri kognitív pszicho­ lógiai r e n d s z e r képezi. R é s z k é p e s s é g . vagy zavart a viselkedés. illetve a tanult készségek szintjét. Auditív analízise segíti az utasítás megérté­ sét. A k o r o n a fejlettségi szintje a törzsbeli r é s z k é p e s s é g e k előzetes fej­ lődésétől és a k ö z t ü k lévő k a p c s o l a t o k alakulásától függ. a m e g o l d á s h o z szükséges információfeldolgozási szintek rendsze­ rező áttekintésével . Téri orientációjával keresi meg az a s z t a l o n kijelölt h e l y e t . A Sindelar-program a l k a l m a z á s á n á l k ü l ö n ö s e n fontos. Az intermodális integráció részképességével összekap­ csolja a hallott utasítást és a m e g f e l e l ő cselekvést. Vizuális figyelmével keresi a kiválasztandó tárgyakat (azaz a fon­ tos vizuális ingereket elkülöníti a háttértől). a „kognitív g y ö k e r e k " szintjén történik. Például a A Sindelar-féle kognitív fejlesztő program koncepciója »Vegyél ki a dobozból először egy sárga korongot.

g y e n g é b b intellektus. e l h a n y a g o l ó családi miliő. Z s o l d o s . Ha a z o n b a n bebizonyosodik. Az Affolter elvét k ö v e t ő sindelari k o n c e p c i ó szerint a gyakorlást a „ g y ö k e r e k n é l " kell kezdeni. ábra Shidelur lombosfa-modelljének módosulása egyenetlen a kognitív fejlődésekor képességrendszer bázisfunkcióinak felépítését vázlatosan bemutató óvodáskori Gyakorlóprogram. struktúrája l e h e t ő v é teszi. ill. A p é l d a k é n t felsorolt korspecifikus tünetek ismert. és a teljes kognitív képességprofil megis­ merését célozza. a szerialitásra és a téri orientációra. a m í g a „kognitív a l a p o k " n e m biztosítottak. A p r o g r a m megfelelő a l k a l m a z á s á t ó l a célzott részképesség m i n ő s é g i változása v á r h a t ó . . n e m megfelelő tanítási vagy gyakorlási m ó d s z e r stb. hogy m e g j e l e n é s ü k ma­ gyarázata a kognitív r e n d s z e r b e n k e r e s e n d ő . akkor a g y e n g é n m ű k ö d ő r é s z k é p e s s é g e k kö­ vetkezetes funkcionális tréningjére van szükség. 1994. felsőfokú pedagógiai és ó v o d a p e d a g ó g i a i végzettségű. n e m c s u p á n a hibás funkciókét.8 h ó n a p o t igénybe vevő kognitív fejlesztő terápia egyik fo.A Sindelar kognitív fejlesztő program lényegi tulajdonságai A fejlődéslélektani és kognitív pszichológiai e l m é l e t e k r e é p ü l ő k o m p l e x m ó d s z e r a meg­ i s m e r é s hat fontos t e r ü l e t é r e ( r é s z k é p e s s é g é r e ) terjed ki: a figyelemre. A gyakorlás a k o m p l e x i t á s és a fokozatosan n e h e z e b b é válás elvét k ö v e t i . d r á m a i váltások (család felbomlása. mert csak így állítható össze a h a t é k o n y terápiás terv. mely e l é r h e t ő p s z i c h o l ó g u s o k . A m i n i m u m 6 . M á s e g y é b o k o k k ö v e t k e z m é n y e k é n t is előfordulhatnak. a m e l y m á r biztosabb alapot j e l e n t h e t a k o r á b b a n rosszul elsajátított készség. vet kijelölő vizsgáló eljárás. h a n e m m i n d e n e k e l ő t t a törzset vizsgálja m e g . 1999). terápiás segítsé­ getjelenthet. a m e g f e l e l ő e n kiválasztott g y e r m e k e k n e k h a t é k o n y preventív.p r o g r a m két korosztályt céloz m e g : 5-7 éves ó v o d á s o k a t . és a foglalkozás i d ő t a r t a m a n e m haladhatja m e g az előírt 10 percet. ahol a kognitív képesség m é g megfelelően m ű k ö d i k . pl.a fa-modellnél m a r a d v a .egyidejűleg két vagy h á r o m r é s z k é p e s s é g terápiája is megtörténjék. illetve első osztá­ lyosokat és 7 . az emlékezetre. R i n g h o ferné. 1995). ha ez a szint a g y e r m e k é l e t k o r á h o z képest alacsony. A S i n d e l a r .a h o z z á é r t ő ker­ tész s e m a k o r o n a nyesésével próbál segíteni a beteg fán. majd l e z á r á s a k o r készült vizsgálati ké­ pességprofilok összehasonlításával a g y e r m e k ö n m a g á h o z viszonyított fejlődési szintje re­ gisztrálható. a fejlesztési periódus és A vizsgálati rész a l a p v e t ő e n a m i n ő s é g i e l e m z é s r e . A S i n d e l a r kognitív fejlesztő p r o g r a m a n e u r o g é n tanulási és magatartási zavarok ese­ tében. A fejlesztési periódus 2. A Sindelar-program olyan komplex módszer. E z e k b e n az e s e t e k b e n a k é s z s é g e k gya­ korlása vagy a tantárgyi korrepetálás m i n d a d d i g n e m h a t é k o n y terápiás stratégia. és itt is kezdi g o n d o z ó i munkáját (Sindelar. Ezért a foglal­ k o z á s o k a t n a p o n t a kell v é g e z n i . a r é s z k é p e s s é g e k közötti összefüg­ gésekre. a beillesz­ kedési zavar stb. S ú l y o s s á g u k és megjelenési formájuk attól függ. A k k o r is in­ nen indul a foglalkozás. 1983. az intermodális integrációra. ill. i s m e r e t sikeres újratanu­ lásához. Egy n a p o n a z o n b a n csak egyféle részképesség fejlesztése lehetséges. A kiképzett s z a k e m b e r e k k o o r d i n á l j á k a g y e r m e k e k 78 79 . az egyenetlen f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó . Az eljárás a gyógypedagógiai oktatás-nevelés kiegészítéseként az értelmi fej­ lődésükben e n y h e e l m a r a d á s t m u t a t ó g y e r m e k e k n é l is a l k a l m a z h a t ó . gyakran e m l e g e t e t t p r o b l é m á k . a z o n a szinten. U g y a n a k k o r szervesen összefüggnek és e g y m á s r a é p ü l n e k a ta­ nulást m e g a l a p o z ó k o g n i t í v képességprofil fejlesztésének i n t e g r á n s l á n c s z e m e i k é n t . h o g y a hierarchiKUS fel­ építésű m e g i s m e r é s i r e n d s z e r m e l y i k szintjének fejlődése sérült. A 3. Hiszen . vizsgálat szerves egységet alkot a fejlesztési a m e l y b e n a feltáró. új iskola vagy ó v o d a ) . I l y e n k o r a foglalkozások szerve­ zése ciklikus. A p r o g r a m o k g y a k o r l a t a i m á s fejlesztő eljárásokkal is k o m b i n á l h a t ó k .p r o g r a m h a s z n á l a t á r a m ó d s z e r t a n i t o v á b b k é p z é s készít fel. A p r o g r a m o k si és számolási készség alacsony szintje. A fejlesztési szakasz elindításakor. az észlelésre. h o g y . illetve a terápiás ter­ a hatékonyságot ellenőrző koncepciójának ismételt diagnosztika megfelelően. és a feladatokat részletesen is ismertető iskoláskori Tréningprogram k ö v e t k e z e t e s szerkeze­ ti rendjében az e g y e s r é s z k é p e s s é g e k terápiáját s z o l g á l ó g y a k o r l a t s o r o k e l k ü l ö n í t h e t ő . k ö l c s ö n h a t á s o k r a helyezi a hangsúlyt.os elve a folyamatosság. A S i n d e l a r . 1998.ha a vizsgálati e r e d m é n y e k azt kívánják . így p é l d á u l l o g o p é d i a i terápiával ( Z s o l d o s . fejlesztői fela­ datot ellátó s z a k e m b e r e k s z á m á r a . önálló e g y s é g e t alkotnak.1 5 éves általános iskolásokat. á b r a a Sindelar-program szerkezeti felépítését mutatja be.

R é k a e d d i g m é g n e m részesült fejlesztésben. S o k á i g a z o n b a n fejjel lefelé rajzolta a formákat. és b á r ö n á l l ó a n felöl­ tözik. türelmetlen.ESETISMERTETÉSEK Sindelar kognitív fejlesztő program vizsgálóeljárás a fejlesztési terv kidolgozása Fejlesztési periódus kognitív funkcionális gyakorlás 5-7 évesek 19 vizsgálati feladat általános iskolások 17 vizsgálati feladat általános iskolások Tréningprogram 9 részképesség fejlesztése 3 programfüzet fokozatosan nehezedő gyakorlatsorával vizuális alak-háttér differenciálás (tagolás) vizuális differenciálás vizuális emlékezet auditív alak-háttér differenciálás (tagolás) auditív differenciálás auditív emlékezet intermodalitás szerialitás téri orientáció kontroll a Réka terápia Horváth Hajnalka logopédus közlése nyomán hatékonyságának ellenőrzése R é k a 5Vi éves. A z a n y a b a l k e z e s . és sikeres a kirakós j á t é k o k b a n is. Ó v ó ­ nőjének feltűnt. és n é h a szómegtalálási n e h é z s é g is j e l l e m z i . A j á t é k s z a b á l y o k betartására sokszor kell figyelmeztetni. csak sietni. 80 81 . G o n d o l k o d á ­ sa k o r á n a k megfelelő. vizuális figyelem 2. akusztikus figyelem 5. mintha n e m hallaná. Közlései időnként d i s z g r a m m a t i k u s a k . A m ó d s z e r a l k a l m a z á s á r a felkészítő tan­ folyam a z E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i Főiskolai K a r akkreditált p e d a g ó g u s továbbképzési programja. U g y a n a k k o r R é k a akusztikus (auditív) ingerek iránti tartós figyelme (fon­ tos szó többszöri „ k i h a l l á s a " történetből) igen g y e n g é n e k m u t a t k o z o t t . alakokat. j e l e n l e g n a g y c s o p o r t o s . Ez a vizsgálati tapasz­ talat r é s z b e n e g y e z ő a szülői b e s z á m o l ó v a l . a zoknit t ö b b s z ö r is a sarkával h ú z z a a lábfejére. Az é d e s a n y a egyetért az ó v o d a i v é l e m é n n y e l . Szinte n e m is tud sétálni. A k ö v e t k e z e t e s óvodai és szülői megfigyelések. Altalános iskola 6. hogy a kislány e l h ú z ó d ó i d ő t a r t a m ú .ideális esetben . v a l a m i n t a t e r h e ­ lő a n a m n e s z t i k u s a d a t o k alapján merült fel a kognitív fejlesztő terápia s z ü k s é g e s s é g e . és s z ó m e g t a lálási n e h é z s é g m i n d i g j e l l e m e z t e . így a 19 vizsgálati feladatot két ülésben. téri orientáció 10. t ö b b kisebb szünet k ö z b e i k t a t á s á v a l lehetett 5-7 évesek Gyakorlóprogram 11 részképesség fejlesztése fokozatosan nehezedő gyakorlatsorral 1. hol a kinti zajok terel­ ték el. intermodális integráció 8. szókincsfejlődése lassú volt. é s n e h e z e n tanult m e g olvasni. m e r t csak keveset hibázott a h a s o n l ó h a n g z á s ú . A vizsgálat alátámasztotta a felnőttek által tapasztaltakat. szívesen beszél. m i k ö z b e n a rövi­ debb távú figyelmet igénylő a k u s z t i k u s . írni. S o k s z o r úgy tesz. Ilyenkor arra vár. h a n e m elszalad. hol p e d i g olyan témáról kezdett beszélni. K é s ő b b kezdett beszélni. beszédmotorika A 3.a felnőtt családtag a napi foglalkozásokat biztosító e g y ü t t m ű k ö d ő partner. A t á r g y k é p e k és absztrakt formák a p r ó részleteinek kiválasztását és a finom k ü l ö n b s é g e k differenciálá­ sát kívánó vizuális észlelési feladatokban („Egyforma-e a két k é p ? " ) e g y e n e t l e n és b i z o n y ­ talan m e g o l d á s t nyújtott. viszont az egy adott inger k ö v e t é s é h e z s z ü k s é g e s vizuális figyel­ me megfelelő terjedelmű volt ( „ K a r i k á z d be az összes c s i l l a g o t ! " ) . H á r o m éves kora óta j á r óvodai k ö z ö s s é g b e . e g y ü t t m ű k ö d ő volt. vizuomotoros koordináció 11. barátságos. A vizsgálóeljárás során R é k a oldottan viselkedett. e m l é k e z e t e megbízhatatlan. izgett-mozgott. osztályába j á r ó n ő v é r e diszlexiás és diszkalkuliás. szgret rajzolni. mely szerint a kislány s z í v e s e n rajzol. verbális-akusztikus emlékezet 7. m e g f i g y e l é s e i p o n t a t l a n o k . H o s s z a b b idejű t e v é k e n y s é g ritkán köti le. fantáziája élénk. verbális-akusztikus figyelem 6. Az a n a m n é z i s b ő l indokolt m e g e m l í t e n i . n e m várja m e g a h o z z á b e s z é l ő m o n d a t á n a k végét. M i n d e ­ nekelőtt e l l e n t m o n d á s o s figyelmi és észlelési teljesítménye volt s z e m b e t ű n ő . Egyébként nyitott. A v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó t vizsgáló rajzos feladatban is magabiztos volt. szeriális észlelés 9. é r t e l m e s vagy értelmetlen r ö - kognitív fejlesztésének folyamatát. és ü g y e s a puzzlejátékban. m e l y e t a k ö v e t k e z ő é s z r e v é t e l e k k e l egészít ki. és az e r e d m é n y e k értékelésénél fő s z e m p o n t k é n t szerepelt a szórt figyelem tel­ j e s í t m é n y t r o n t ó hatása. amit m o n d a n a k neki. hogy b e s z é l g e t ő p a r t n e r e kisegítse. hol feltérdelt a székre. vizuális emlékezet 4.v e r b á l i s észlelési feladatokat jó s z í n v o n a l o n ol­ dotta m e g . A verses k i s z á m o l ó k b a n felcseréli a sorrendet. segítőkész kislánynak tartják. vizuális észlelés 3. amely n e m k a p c s o l ó d o t t az adott feladat­ hoz. A cipőjét r e n d s z e r i n t fordítva veszi fel. pedig hallásával nincs p r o b l é m a . akinek a kortársakkal és a fel­ nőttekkel e g y a r á n t jó a kapcsolata. h o g y a kislány figyelme szórt. indított szülés során született. R é k a ö r ö k m o z g ó . ábra Sindelar-program szerkezeti felépítése elvégezni. a m e l y b e n . F i g y e l m e azon­ ban g y a k r a n e l k a l a n d o z o t t .

téri orientáció nagyfokú fejletlenségét igazolta. M i n d ­ emellett a b e s z é ü i n o t o r i k á t vizsgáló feladatot jól végezte. a m i k o r a s z a v a k h o z kellett m e g k e r e s n i e a hozzájuk tartozó ábrákat. a „ n e h é z s z a v a k " (több szótagú. szülői észrevételekkel hoz­ h a t ó k összefüggésbe. 4.k o m p e n z á c i ó v a l . h o g y egyforma-e a két s z ó ? " ) . Az otthoni foglalkozásokon az é d e s a n y a lesz R é ­ ka p a r t n e r e . a m e l y e k e t a funkcionális g y a k o r l á s során „ki kell e g y e n l í t e n i " . szerény g y e r m e k k é n t ismeri Julcsát. szórt figyelmét. Az iskolai ta­ nulási z a v a r o k m e g e l ő z é s é t segítő terápiákra közel egy tanévnyi idő áll r e n d e l k e z é s r e . ill. Az a feladat. Az osztálytanító szelíd. auditív figyelem testsémaorientáció gyakorlásával. A szavak m á s o l á s a . a napi gyakorlási feladatokat. de a felnőttekkel szívesen beszélget. és a kislány t u d á s a m é g s e m minősíthető elégségesnél j o b b n a k . Az irányok és a sorrend következetes felcserélése. e g y e n e t l e n kontúrja és a rövid ágak j e l z i k a g y e n g e szintű r é s z k é p e s s é g e k e t .v e r b á l i s funkciók érintettsége m a r k á n s a b b volt. 5. A kislány az i n t e r m o d á l i s integráció részképességét vizsgáló feladatban ( g e o m e t ­ riai f o r m á k a t ábrázoló k é p k á r t y á k h o z szavak társítása) is g y e n g é n teljesített. G Az igazi m u n k a c s a k most k e z d ő d i k ! A kiképzett k o o r d i n á t o r ( R é k a estében a logopé­ dus) a Sindelar-féle G y a k o r l ó p r o g r a m m i n t a p é l d á i alapján összeállítja a kislány fejleszté­ si anyagát. a h o g y az erre utaló j e l e k az öltözésnél és a rajzolás során. p e d i g m e g p r ó ­ bált j e l e n t é s t is k ö l c s ö n ö z n i nekik. mivel az akusz­ t i k u s .p r o g r a m m a l p á r h u z a m o s a n d i s z l e x i a . A k o o r d i n á t o r k é t h e t e n t e ellenőrzi a gyakorlás menetét. R e n g e t e g időt és energiát szentel az isko- Vizsgálat időpontja: Életkor: év: hó: . de biztató prognosztikája e r e d m é n y e i t is. ábra) m e g g y ő z ő e n szemlél­ teti R é k a e l l e n t m o n d á s o s és e g y e n e t l e n kognitív képességprofilját. Rékánál a kognitív fejlesz­ tő tréninget észlelés a megismerési az rendszer három bázisfunkciójánál és a kell kezdeni.p r e v e n c i ó s f o g l a l k o z á s o n vesz majd részt.segítse a bevésést. A t a n a n y a g német nyelven való rögzítése és e m l é k e z e t b e n tartása csak n a g y o n sok gyakorlással való­ sul m e g .vid szavak ö s s z e h a s o n l í t á s á b a n („Hallgasd m e g . R é k a a S i n d e l a r . b a r á t s á g o s . amely m o z d u l a t s o r utánzásából állt. Az értelmetlen szavakból egyet sem tudott m e g j e g y e z n i . általános iskolás. elsajátítása fokozott erőfeszítést és figyelmet igényel. ábra 19 vizsgálati feladat megoldását értékelő fa-diagram 82 83 . ill. M é g a rövid (négy é r t e l m e s szóból álló) szósor v i s s z a m o n d á s á b a n is hibázott. h o g y majd az iskolai tanulás b i z t o s a b b kognitív alapokra épülhessen. és ettől függően jelö­ li ki a k ö v e t k e z ő i d ő s z a k teendőit. v a l a m i n t a test­ tájak k e r e s g é l é s e a testséma . A n é m e t n y e l v t a n á r n a k már 4. hogy így . és a sorren­ det is felcserélte. A szűk ter­ j e d e l m ű auditív figyelem befolyásolhatta a verbális e m l é k e z e t i feladatok m e g o l d á s á t is. h o g y a kislány az ö n á l l ó m u n k a v é g z é s során k o m o l y n e h é z s é g e k k e l küzd. ismeretlen szavak) u t á n m o n d á s a n e m o k o z o t t problé­ mát. k o m o l y k ü z d e l m e t j e l e n t e t t R é k a s z á m á r a . téri vagyis a vizuális (differenciálás). K ü l ö n ö s e n az okozott s z á m á r a n e h é z ­ séget. aki a k ö z ö s s é g b e n n e h e z e n találja fel magát. Julcsa Halpert Gáborné általános iskolai nyelvtanár közlése nyomán Julcsa 11 Vi éves. sok t o r l ó d ó m á s s a l h a n g z ó b ó l álló. mely a kognitív fejlesztési periódus második hónapjában indul el. otthon és az ó v o d á b a n is m e g f i g y e l h e t ő k voltak. részben egye­ netlen szintű figyelme és észlelése k ö v e t k e z t é b e n . osztályos t a n u l ó . R é ­ ka p r o b l é m á j á n a k felfedezése n e m elkésett felismerés. válto­ zó feladattartását. osz­ tályban feltűnt. A 19 vizsgálati feladat m e g o l d á s á t értékelő fa-diagram (4. A l o m b k o r o n a t ö r e d e z e t t . E z e k a vizsgálati megfigyelések a kislány akadályozott nyelvi fejlődésével és az el­ l e n t m o n d á s o s nyelvi viselkedésről szóló ó v o d a p e d a g ó g i a i .

A vizsgálati t a p a s z t a l a t o k j e l e n t ő s része összefüggésbe h o z h a t ó a kislány a n a m n é z i s é ­ ben jelzett a k a d á l y o z o t t nyelvi fejlődéssel. mivel a síkbeli ábrázolás sikere összefügg a téri tájékozódási tapasztalatok m i n ő s é g é ­ vel. M i n d e z e k alapján érthető. toldalékra bontási hibák itt is j e l e n t k e z t e k . L a s s a b b a n tanult m e g olvasni. a m e g é r i n t e n d ő testrészeket nehe­ zen találta m e g . F o g a l m a z á s során a c í m e t n e h e z e n értelmezi. vers m e g ­ tanulása hallás u t á n ) .p r o g r a m iskoláskorúak s z á m á r a kidolgozott. Az irányokat és p o z í c i ó k a t n e m volt k é p e s dif­ ferenciálni. a b e t ű k á r t y á k és h a n g z ó k ö s s z e k a p c s o l á s á b ó l álló) feladat teljesítése alapján. E b b e n . S ez n e m is m e g l e ­ pő. Igen bizonytalan az a l a p v e t ő nyelvtani szófajok felismerésében és az elemi helyesírási szabályok alkalma­ zásában. szótagok. az összefüggések felisme­ r é s é h e z segítséget igényel. be­ tűkártyák felidézése kiválogatással.k o p p a n t á s o s " feladatban is m e g m u t a t k o z o t t . k o m o l y funkciózavart m u t a t o t t . és így m e g t a n u l á s u k a t is. J u l c s a 7>h éves e l m ú l t már. a s z ó e l e m z ő í r á s m ó d tanítása kap­ csán előforduló .a m á s s a l h a n g z ó t ö r v é n y e k . ill. ill. É p p e n olyan b i z o n y t a l a n n a k látszott. J o b b k é z b e n fogta a ceruzát. A g y e r m e k családja szerény anyagi k ö r ü l m é n y e k között él. E z e k e n a p r o b l é m á k o n e d d i g r e n d s z e r e s tantárgyi k o r r e p e t á l á s s a l i g y e k e z t e k segíteni. n a g y s z á m ú s p o n t á n j a v í t á s a t ö b b n y i r e sikertelen volt. a figyelem-hangsúlyos vizuális tagolási k é p e s s é g e t vizsgá­ ló feladatban igen lassan dolgozott. tanév v é g é n merült fel. A vizuális tagolás g y e n g e szintje valóban m e g n e h e z í t h e t t e Julcsa s z á m á r a a n é m e t szavak másolását. Az olvasott és írott k é p ö s s z e k a p c s o l á s á b a n is előfordulnak m é g hibák. Ó v o d á s korában l o g o p é d u s foglal­ k o z o t t vele egy t a n é v e n keresztül.é r t e l m e t l e n szavak. és itt is lassú volt. részletről-részletre másolt. a m i k o r is e l h a n g z o t t szavakból kellett „ k i h a l l a n i a " az előzetesen kije­ lölt h a n g z ó t ( a z a z az akusztikus alak-háttér tagolásnál). a m e l y b e n bonyolult absztrakt f o r m á k a t és szokatlan sormin­ tákat kellett m á s o l n i a . é r t e l m e s . N a g y o n ne­ h é z n e k találta azt a feladatot. L e g s z e m b e t ű n ő b b volt a testséma-téri orientáció r é s z k é p e s s é g é t vizsgáló feladatban tapasztalt bizonytalansága. h o g y az eddig a l k a l m a z o t t p e d a g ó g i a i segítő e s z k ö z ö k a n é m e t nyelv tanulásánál c s ő d ö t m o n d t a k . a test k ö z é p v o n a l á t k e r e s z t e z ő m o z d u l a t s o r ­ ból egyet s e m t u d o t t hibátlanul leutánozni. írni. A figyelem h a n g s ú l y o s auditív tagolás vizs- gálati h e l y z e t é b e n . ábra 84 85 . általános nyelvi fejlesztés céljából. n e m járultak hozzá. de a kialakulatlan lateralitás j e g y e i t sokáig mutatta. és felcserélte a m o z d u l a t o k sorát. Ezen t ú l m e n ő e n a vizuális és auditív tagolás g y e n g e szintje gátló hatással volt a vizuális és auditív e m l é k e z e t e t e l l e n ő r z ő feladatok teljesítésére (tárgyképek.lai feladatoknak. Fel­ merült a kognitív a l a p o k m e g e r ő s í t é s é n e k szükségessége.az utasítás ellenére . Az ol­ vasott s z ö v e g t a r t a l m á n a k önálló e l m o n d á s á r a szinte képtelen. 17 feladatból álló vizsgálóeljá­ rása során a kislány n y u g o d t és v i d á m hangulatú volt. A ritkán h a s z n á l a t o s . s o k s z o r h i b á z o t t . n e h é z szavak m á s o l á s á n a k (vizuális t a g o l á s á n a k ) feladatában egy hibát ejtett. mely megfelelő szintűnek m u t a t k o z o t t az ezt vizsgáló (a tárgy­ k é p e k és szavak. m e r t Julcsa a k k o r tévesztette el a k o p o g á s o k sorát. A S i n d e l a r . ill. m i k ö z b e n a n e m szöveges m a t e m a t i k a i példákat kielégítően oldja m e g . e k k o r rövid s z ü n e t e k k ö z b e i k t a t á s á r a került sor. J u l c s a a testré­ szek érintéséből álló j o b b vagy bal oldali. geometriai formák. k a p c s o l ó d á s i pontjait. szókincse lassan gyarapodott.z ö n g é t l e n m á s s a l h a n g z ó p á r o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é r e n e m volt képes. és artikulációja torz volt. K ö v e t k e z e t l e n ü l t ü k ö r r e a k c i ó k a t produkált. vagyis az intermodális integrá­ ció k é p e s s é g é v e l segített. ill. A m a g y a r nyelv és i r o d a l o m tanulása is m i n d m á i g nagy p r o b l é m á t jelent a s z á m á r a . és a n y e l v t a n ó r á k o n g y a k o r i . irányát. Két a l k a l o m m a l j e l e z t e fáradtságát. m e l y n e k lehetősége a 4. » Emi: Ké:4 Fon: 3 Szal:2 <4 — Szer: Intermod: Be: 6 Sza2:2 S z ö v e g : 14 • 1r 1 14 Viz—aud: K é : -/+ 0 0 B e : -/+ 0 0 * Hib: 9 9 Aud—viz: Seg: 5 ^ Sza: -/+ -2/+2 Be: -/+-2/+8 Orient: «» 7 5. a m i k o r az irányváltásra is kellett figyelnie. Az a n a m n é z i s b ő l c s u p á n a lassabb nyelvi fejlődésre v o n a t k o z ó a d a t o k a t indokolt m e g ­ e m l í t e n i . M e g b í z h a t a t l a n i r á n y é s z l e l é s é n e k negatív h a t á s a a szerialitás r é s z k é ­ p e s s é g é t vizsgáló „ k o c k a . m i n t a téri orientáció m o z d u l a t s o r á n á l . a m i k o r szavakat és m o n d a t o k a t kezdett h a s z n á l n i .olvasással k o m p e n z á l t . N é m á n artikuláló szájmozgásából arra lehetett következ­ tetni. hogy . A szülők nagy figyelmet fordítanak a kis­ lány otthoni tanulására. h o s s z a n keresgélte az öszszetett f o r m a e l e m e i n e k helyét. é s J u l c s a n a g y s z o r g a l m á n a k k ö s z ö n h e t ő e n m i n d i g el is érte az e l é g s é g e s m i n ő s í t é s t . Név: Julcsa életkor: vizsgáló: 11 év 6 hó vizsgálati i d ő p o n t : Hibaértékek: Vizuális Diff: Ké: 1 Sza: 2 Tag: Auditív 2 1 • F o : 16 Sza: 1 <» "o": 0 "n": 4 Ö s s z : 14 "z": 2 "gy": 8 .h a s o n u l á s i vagy szótőre. mivel a z ö n g é s . Az idegennyelv tanulása alóli felmentéshez.

h o g y J u l c s a i n t e r m o d á l i s integ­ r á c i ó s k é p e s s é g e v i s z o n y l a g j o b b szintű. CSAPÓ BENŐ (1992): Kognitív Pedagógia. Budapest. Springer. London. In: Gósy MÁRIA (szerk. H. Wien. J . 5. JETTER. B. (1983): Hurra. (1994): Teilleistungsschwächen. REID. SINDELAR. Eigenverlag. ha a k o g n i t í v a l a p o k b i z t o s a b b hát­ teret n y ú j t a n a k e h h e z a f u n k c i o n á l i s t r é n i n g n y o m á n . Gyógypedagógiai Szemle. 14-80. OKI. Budapest. (1992.. Vol. ROURKE. (1984): The Search for Subtypes of Specific Learning Disability. FALUS IVÁN (1997): Pedagógiai Lexikon.. F. ":árczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Fő­ iskola. IRODALOM AFFOLTER. Wien. ZSOLDOS MÁRTA (1999): A tanulási és magatartási zavarok kognitív terápiája . MCSHANE. A fejlesztés az előírt. A n y i l a k p e d i g azt m u t a t j á k . m e l l y e l r é s z l e g e s e n m a g y a r á z h a t ó k ta­ nulási k u d a r c a i . W. Sindelar Tréningprogram 1. Bárczi Gusztáv Gyógype­ dagógiai Tanárképző Főiskola. BÁLINT MÁRIA (1987): Hiperaktivitás és iskolai teljesítménykudarc. Buda­ pest. 45-48. 86 87 . K.munkamodell a gyógypedagógia számára. Routledge. Arzenál Nyomdaipari Kft. LÁNYINÉ ENGELMAYER ÁGNES (1996): Értelmi fogyatékosok pszichológiája.. Gondolat Kiadó. Napi Magyarország. U. 34. (1997): Piaget ma. Interjú.): Progress in LD. kötet. RINGHOFER JÁNOSNÉ (1995): De jó. MYKLEBUST. " Tanulmányoka gyógypedagógi­ ai pszichológia és határtudományainak köréből. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1994): Tanulási nehézségek. London. Grune and Stratton. POKORNI ZoLTán (1999): Hárommilliárdot kap a falusi oktatás. Budapest. (1993): Specific Learning Difficulties. h o g y t a n u l m á n y i t e l j e s í t m é n y e elfo­ g a d h a t ó l e g y e n . Gondolat Kiadó. 9. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1997): Komplex prevenciós program. Iskolakultúra. Budapest. J. ZSOLDOS MÁRTA (1999): Hogyan látják a gyenge tanulókat szüleik. 2. Keraban. 1. A fejlesztéstől n e m v á r h a t ó . Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak. V . Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárkép­ ző Főiskola. FODORNF. é s e z z e l segít m a g á n a s z á m á r a n e h é z f e l a d a t o k megoldásában. MESTERHÁZI ZSUZSA (1998): A nehezen tanuló gyermek iskolai nevelése. Budapest. (ed. Tankönyvkiadó. Pädiät. (1993): Special Educational Needs in Schools. McKlNNEY. (1972): Aspekte der Entwicklung und Pathologie von Wahrnehmungsfunktionen. v a g y i s ő j e l ö l i ki a T r é n i n g p r o g r a m g a z d a g f e l a d a t t á r á b ó l az a d o t t i d ő alatt e l v é g z e n d ő g y a k o r l a t o k a t . Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. 1. B. ZSOLDOS MÁRTA (1998): B. 19-25.A v i z s g á l ó e l j á r á s 17 f e l a d a t á n a k h i b a p o n t j a i t f e l t ü n t e t ő é r t é k e l ő t á b l á z a t ( 5 . A Cognitive Approach. Budapest. SARKADY KAMILLA. Budapest. Magyar Tudományos Akadémia. . 259-270. h o g y e z e k az alapvető funkciózavarok a kognitív hierarchikus rendszer mely egyéb részképességeinek m ű k ö d é s é t g á t o l h a t j á k ( a d o t t e s e t b e n e l s ő s o r b a n a z e m l é k e z e t é t é s a szerialitásét). 1-15. J u l c s a példája azért t i p i k u s . 33-49. m e r t g y e n g é n f u n k c i o n á l ó r é s z k é p e s s é g e i m i a t t c s u p á n tan­ tárgyi k o r r e p e t á l á s s a l h o s s z ú t á v o n n e m b i z t o s í t h a t ó .f u n k c i o n á l i s gyakorlá­ sával kell e l i n d í t a n i a k o g n i t í v fejlesztő terápiát. 59-68. RANSCHBURG JENŐ (1998): Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. LECHTA. ich kann's. MATUSKA. az auditív tagolás és a testséma-téri orientáció . G.): Szabad le­ gyen vagy kötelező. A h á r o m fekete p o n t azt j e l z i . 1-28. A n a p i tíz p e r c e s foglal­ k o z á s o k a t a n a p k ö z i s n e v e l ő vezeti. már én is tudom! Óvodáskorú és iskolát kezdő gyermekek Vértes oblata a collegis et discipulis. Budapest. Magyar Pediáter. 8^t4. A h i b a p o n t o k a r á n y a arra utal. Educatio. (1981): Learning Disabilities and Brain Function. 1. 48. PALOTÁS GÁBOR (1991): Parciális teljesítményzavarok a logopédiai gyakorlatban. DEL DOTTO. 216-246. R. NY. PLÉH CSABA (1992): Pszichológiatörténet. (szerk. Annual Review of Learning Disabilities. H. SAGE Publications. Budapest. pedagógusaik és osztálytársaik? In: VAJDA ZSUZSA (szerk. B.) A gyógypedagógia új útjai. Nemzeti Tankönyvkiadó. Fejlesztő Pedagógia. 3-4. GEREBENNÉ VÁRBÍRÓ KATALIN (1995): A tanulási zavar jelenségkörének gyógypedagógiai pszichológiai értel­ mezése. 1-2. Praxis. In: Bíró A. á b r a ) J u l c s a e g y e n e t l e n k o g n i t í v k é p e s s é g p r o f i l j á t mutatja be. ZSOLDOS MÁRTA (1992/93): Koncepcionális kérdések a tanulási zavar fogalom körül. (1967): Learning Disabilities: Definition and Overwiev. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Ta­ nárképző Főiskola. Ma­ gyar Pszichológiai Szemle. 18-19. U g y a n ­ a k k o r azt is m u t a t j á k . Pszichológia és nevelés. Oxford. 70-77. évf.). önmagában véve senki sem. (1993): Children's Leaming Difficulties. Budapesti Tanítóképző Főiskola. Budapest. Vol. SINDELAR. szigorú k ö v e t k e z e t e s s é g g e l m e g h a t á r o z o t t ü t e m b e n t ö r t é n i k . GEREBEN FERENCNÉ. 3. (1984): Megismerés és valóság. J. In: Zászkaliczky Péter (szerk.. O.-né (szerk. BÁTHORY ZOLTÁN. Debrecen. Blackwell. h o g y a kijelölt h á r o m r é s z k é p e s s é g fejlesztésének k ö v e t k e z t é b e n h o l v á r h a t ó m a j d p o z i t í v h a t á s . U g y a n a k k o r e s e t e azért n e m t i p i k u s . 2. Liecreh Gúth Kiadó. 1993): Trainingsprogramme gegen Teilleistungsschwächen. Studio in honorem Andreáé O. Akadémiai Kiadó. Különszám. B. h o g y a felső t a g o z a t „ n e h é z tantár­ g y a i v a l " majd n a g y o b b eséllyel birkózik meg. XLIX. ZSOLDOS M Á R T A . D. 3. korai fejlesztése. In: Myklebust. NAGY JÓZSEF (1998): A kognitív készségek rendszere és fejlődése. J. ILLYÉS SÁNDOR (1992): A speciális nevelés alternatívái. NY. és a rendszeres tantárgyi k o r r e p e t á l á s m e l y r e t o v á b b r a is s z ü k s é g e van . Budapest. 123-131.A Sindelar-program. ILLYÉS SÁNDOR (1980): Gyógypedagógiai alapismeretek. Bratislava. Új Pedagógiai Szemle. 11-33. GADDES. LUKÁCS PÉTER (szerk. Eigenverlag. 179-196. BF. FÖLDI RITA ( 1998): Hiperaktivitás és tanulási zavarok. SARKADY KAMILLA. ZSOLDOS MÁRTA (1998): B. Sindelar Vizsgálóeljárás az iskolás gyermekek részképesség-gyengeségeinek felis­ merésére a Tréningprogram használatához. Frühförderung für Vorschüler und Schulanfänger.e r e d m é n y e s e b b lesz. A közoktatási törvény koncepciójához. In: ZÁSZKALICZKY PÉTER. Wien.VERIDGE. évf.a vizuális tagolás. Budapest. december 30. Alex Typo. DOCKRELL. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. SEDLAK. ÖBV. Budapest. Doktori Értekezés. 10. ám az igen. CSAPÓ ÁGNES ( 1991 ): A részleges érési zavar szűrése és kivizsgálása öt éves korban. h o g y a k i s l á n y n á l h á r o m r é s z k é p e s s é g . KERESZTY ZSUZSA (1996): Különböznek.). ZSOLDOS MÁRTA (1992): Összehasonlító vizsgálatok a tanulási (olvasási) zavar kognitív pszichológiai hálterének lisztázására különböző típusú fogyatékosoknál. Edinburgh. GYARMATHY ÉVA ( 1998): A tanulási zavarok szindróma a szakirodalomban.. S. I. Moray House.): dapest. Vol. évf.. 26-36. Budapest. m e r t p r o b l é m á j á n a k f e l t á r á s á h o z a z i d e g e n nyelv t a n u l á s á n a k k u d a r c a i v e z e t t e k . évf. Bu­ GEREBENNÉ VÁRBÍRÓ KATALIN (1998): Részképesség-zavarok . In: KOZMA TAMÁS. NEISSER. (1994): Learning Disabilities Neuropsychological Perspective. B. Fortbild K. R. SINDELAR.. Budapest. Új Pedagó­ giai Szemle. m e ­ lyet a k i k é p z e t t s z a k e m b e r (a n y e l v t a n á r ) k o o r d i n á l . Sindelar programjának magyar adaptációja. h o g y J u l c s a t a n u l á s i n e ­ h é z s é g e i teljes m é r t é k b e n m e g o l d ó d n a k . 24-26. H.. Akadémiai Kiadó. F. Budapest.): Pszichológiától pedagógiáig.

T e h á t ez a terápia sem hagyhatja figyelmen kí­ vül az átélés sajátosságait. és legfőbb hatóereje a képzeletet és a m o t ó r i u m o t e g y a r á n t nagy fordulatszámra k a p c s o l ó j áték. e l l e n t m o n d á s o s történések integrálásának. m e r t s e m a külföldi. J. m e l y n e k terápiás célú felhasználási lehetősége Schilder és Angyal felismerései n y o m á n m á r a h a r m i n c a s évek­ től r e n d e l k e z é s r e állt (Kulcsár.sérülések. A z eljárás során s e m m i k é p p e n s e m egy adott. Schilder. Ez a k é p e s s é g e a legtöbb g y e r m e k n e k szin­ te észrevétlenül tökéletesedik a szokványos kisgyermekkori t e v é k e n y s é g e k k ö z b e n . a m e l y e k a j o b b alkalmazkodást. Ú j a b b m e g f o g a l m a z á ­ sokban ( F i s h e r és M u r r a y . A s z e n z o r o s integrációs terápia során az a g y m ű k ö d é s környezeti ingereket s z e r v e z ő ké­ p e s s é g e s z á m á r a k e d v e z ő helyzet teremtődik. A testséma. a u t o m a t i k u s a n . Nagyhírű magánklinikáját a hetvenes évek második leiében alapította. A s z e n z o r o s integráció kifejezés egy teoretikus fogalom. az intim k a p c s o l a t o k világa ad m u n í c i ó t a s z e m é l y e s folyamatosság és az összefüggés é r z é s é n e k fenntartására. a m e l y e k Ayres é r d e k l ő d é s é n e k előte­ rében álltak a könyv megjelenése idején.a k ü l ö n b ö z ő m o d a l i t á s ú inge­ rek térbeli és időbeli aspektusainak értékelése. az i d e g t u d o m á n y o k területé­ ről származik. átlagos s z e k v e n c i á k b a n előre lépni.S Z E N Z O R O S INTEGRÁCIÓS TERÁPIÁK A FEJLESZTÉSBEN SZVATKÓ A N N A n e m a nyitott r e n d s z e r e k r e j e l l e m z ő e n spirálisként. a praxis. a m e n n y i b e n az integrálás igényével lép fel. i d e g r e n d s z e r b e n zajló fiziológiai e s e m é n y e k e t és azok érzelmi és mentális reprezentációit. Az egyén tudatában p e d i g m i n d e z a m a g a b i z t o s s á g . hogy az észleletek esetlegessé­ géből egy é r t e l m e z h e t ő külvilágot szervezzünk. Az „ ö n m e g v a l ó s í t á s spirális folyama­ t a " e g y i d e j ű l e g t a r t a l m a z z a a testben. hogy röviden összefoglaljam a szenzoros integrációs elméletből fakadó pszichoterápiás és fejlesztő eljárások gyakorlatát. h o g y a „fejlesztés" kifejezés a szenzo­ ros integrációs terápiák szemléletében a fejlődés-önszervezés támogatását.m o z g á s k a p c s o l a t á n a k mibenléte. E z e k jól szervezett. és n a g y o b b valószínűséggel születnek a d a p ­ tív m o z g á s v á l a s z o k . rá kell j ö n n i e . csak ha az egész személyiséggel számol. az a d d i g i a k h o z képest k o m p l e x e b b m i n t á z a t o k a t j e l e n t ő m o z g á s t e r v e k e n alapulnak. válogatása. A k ö v e t k e z ő k b e n kísérletet teszek arra. 88 89 . K ö n n y e ­ dén. ha* A. máris j e l e z n e m kell. a m e l y e k r e a l e g k o m p l e x e b b ta­ nulási és viselkedési m i n t á k a t lehet alapozni. a m e l y e k az őt ért p s z i c h é s és/vagy organikus b e h a t á s o k . de m u n k á j a a tanulási zavarokkal kapcsolatos elméletalkotás t á g a b b kereteibe is rend­ kívül i d ő s z e r ű é n illeszkedett. a teljes s z e m é l y i s é g h e z . h a n e m egy h o l i s z t i k u s szemlélet alapján az egész személyiséget támogatják. és az a g y m ű k ö d é s környezeti ingereket szervező képességét jelöli. a feed-back m e c h a n i z m u s o k közre­ m ű k ö d é s é v e l a k ö v e t k e z ő érzékelési ciklus szabályozása . Aki tehát egy-egy gyerek „fejlesztését" k o m o l y a n átgondolja. Ezt a folyamatot kizárólag interaktív m ó d o n képzelhet­ j ü k el. A s z e n z o r o s integrációs terápia m ó d s z e r e kerüli a direktivitást. A vesztibuláris-proprioceptív rendszer a gravitációval. A v á l t o z á s o k közepette az e m b e r s z á m á r a legfontosabb környezeti feltétel. h ű e n a tárgy szellemiségéhez. F o n t o s ezt h a n g s ú ­ lyozni. A cél a g y e r m e k kreatív e r ő i n e k felébresztése. A fejlődés természetszerűleg egyre fokozódó összetettséget jelent. és k o r á n t s e m k o n f l i k t u s m e n t e s k a p c s o l ó d á s á t a f o r m á l ó d ó e g é s z h e z . A z o n b a n . m á s o k által talán n e m is észlelt fejlődé­ si lépcsőfokokat. a m e l y n e k e r e d m é n y e k é p p e n az adaptív m o z g á s v á l a s z m e g s z ü l e t h e t . ha­ nem m e g t a l á l n i azokat a saját alakulási irányokat. tudatos erőkifejtés nélkül segít abban. a b e n n e élő érzelmileg m e g t e r h e l ő . és olyan tapasztalatokra szert tenni. a k ö r n y e z e t k o m p e t e n s kezelését lehe­ tővé teszik. 1992). a valós i n t e g r á c i ó n a k lehetősége nélkül. az egyéni meg­ k ü z d é s i stratégiák k ö z ö s k i d o l g o z á s á t j e l e n t i .e r e d m é n y e k é p p e n n e m m ű k ö d n e k megfelelően.1988) a kaliforniai Visalia egy farmján nőtt fel. h o g y az k é p e s s é váljon saját h a r m ó ­ niáját kialakítani ö n m a g á n belül és az őt k ö r ü l v e v ő világgal s z e m b e n egyaránt. a korai m o z g á s t a n u l á s azok a fogalmak. h i á n y á l l a p o t o k . a k ö r n y e z e t k o m p e t e n s k e z e l é s é n e k é l m é n y é b e n reprezentálódik. a m i k o r A. J. a saját m o z g á s s a l kapcsola­ tos izom és izületi információk tömegével segíti a fej és a test megfelelő kontrollálását a nulási nehézségekkel küzdött. sem a hazai gyakorlat n e m m e n t e s az e g y o l d a l ú s á g veszélyé­ től. E r e d m é n y ü k k é n t . a m e l y e k n e m elszigetelt t ü n e t e k e t k í v á n n a k befolyásolni. S o k o l d a l ú a n felhasználható terápiás s z e m l é l e t m ó d a szenzoros integrációs terápiák g o n d o ­ latköre. 1991) ezt a folyamatot m á r n e m cirkulárisként tételezik fel. t ö k é l e t e s n e k tartott útvonalat kell bejárni. h o g y aktív. és gyerekként maga is olyan típusú ta­ A SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA ELMÉLETE A szenzoros integráció fogalma A szenzoros integrációs terápia elmélete és gyakorlata a tanulási zavarokkal foglalkozó s z a k t u d o m á n y o k területén j e l e n t m e g 1972-ben. gátlása. a részek.H I S Z E N EZ JÁTÉK! . képesek legyünk e b b e n térben m a g u n k a t otthonosan m e g é l n i . A vesztibuláris ingerlés. A szerző n e u r o p s z i c h o l ó g i a i indíttatású lévén H e a d . L a u r e t t a B e n d e r és más holisztikus szemléletű kutatók e r e d m é n y e i r e épí­ tett.sok­ kal flexibilisebb m ó d o n szerveződhet. h o g y csupán szenzoros ingerlést nyújt egy személynek. Ayres (1920 . mint a későbbiekben általa vizsgált gyerekek legtöbbje. pszichoszociális háttérfunkciókat. Az igényes terápiás m e g k ö z e l í t é s e k közül tehát a z o k n a k lehet leginkább létjogosultsá­ guk. D e n n y Brown. A poszturális. G y a k r a n előfordul. a funkciók differenciálódását. majd a Dél-Kaliforniai Egyetem tanáraként és kutatójaként dolgozott több mint húsz éven keresztül. az é r z é k e l é s . a teória központi m o m e n t u m á v á vált. összehasonlítása . Posztdoktori munkáját a Los Angelesben működő Kalifornia Egyetem Agykutató Intézetében végezte. örömteli interakciók sorozatán keresz­ tül érlelhesse azokat a neurofiziológiai. azt a fo­ lyamatot. testhelyzetekért felelős r e n d s z e r agytörzsi integrálódása korán m e g k e z ­ dődik. A y r e s * első ö s s z e f o g l a l ó m u n k á j a (Sensory Integration and Learning Disorders / S z e n z o r o s integráció és tanulási zavarok) n a p v i l á g o t látott. h o g y n e m érhet el e r e d m é n y t m á s k é p p e n .

vagy é p p e n le­ gátolni. és k o m p e n z á t o r o s m o z g á s o ­ kat v é g e z n e k e n n e k é r d e k é b e n . a g y e r m e k fejlődése t ö b b területen v e s z é l y e z t e t e t t é válhat. m e l y e k kapcsolatát az elégtelen vesztibuláris feldolgozás­ sal Ayres ( 1 9 7 8 ) írta le n a g y s z á m ú gyerekvizsgálat alapján. süketséggel és b i z o n y o s neurológiai rendelle­ nességekkel e g y ü t t j á r ó szenzoros integrációs m i n t á z a t k ü l ö n ö s e n s é r ü l é k e n n y é teheti az idegrendszert.r gravitációval való s z e m b e s z á l l á s . * Pribram (1986. gravitációs térben kell s z e n z o r o s ingereket szelektíven figyelniük. értelmezni. e g y m á s s a l összevetni. M i n d e z z e l a poszturális és okuláris funkciók éretlensége j á r együtt. K o r a s z ü l ö t t e k n é l a szenzoros integráció színvonalának j a v u l á s a életfontosságú funk­ ciók stabilizálódását j e l e n t h e t i (Neal. A fejlődés korábbi szintjein létrejött h i á n y o s s á g o k a g y e r m e k k ö r n y e z e t h e z való al­ k a l m a z k o d á s á t k é s ő b b is befolyásolják. G y e r m e k p s z i c h o l ó g u s i tapasztalatai alapján úgy véli. A szenzoros integrációs diszfunkciók tünetei a hétköznapi életben leggyakrabban úgy je­ lennek m e g . vesztibuláris-proprioceptív diszfunkciókhoz k a p c s o l ó d ­ va. Például a s z e n z o m o t o r o s k o r s z a k n e m megfelelő m é r t é k ű szervezettsége. a test tónusbeállításában.Hallási és nyelvi deficitek. iskoláskorukban is az egész agyukkal. Stern szelf-pszichológiai modell­ jét. a m e l y a felegyenesedésben.s z e m . impulzivitás. O t t e n b a c h e r és Short. a fázisos és tónusos i z o m m o z g á s o k optimális eloszlásában jelentett nehézséget. m e l y n e k k ö v e t k e z t é b e n viselkedésben m a g a s a b b aktivitási s z i n t e s figyelmi elterelhetőség j e l e n i k m e g . a kialakulófélben lévő informáci­ ós t á r s a d a l o m k ö r ü l m é n y e i között. * A szenzoros integrációs elmélet jelenkori képviselői (I.Vizuális forma. a m e l y e k a s z e n z o r o s integráció elméletével igen k ö n n y e n h o z h a t ó k kap­ csolatba. Stern e l m é l e t é b e n a perceptuális integráció fogalma.A s z e g é n y e s szem-kéz k o o r d i n á c i ó . balesetezés. hogy a figyelmetlenség vagy a hiperaktivitás szokatlan re­ akciói az i d e g r e n d s z e r sajátos szervezettségének k ö v e t k e z m é n y e i . a teljes személyiségükkel tanul­ nak. a gye­ reket elkíséri fejlődésének további i d ő s z a k á b a n is. Ez a tény és a neurológiai fejlődés szekvenciális m i v o l t a a k ö v e t k e z ő elméleti feltételezésekhez vezette Ayrest: 1. S.Taktilis elhárítás. A k ö v e t k e z ő c s o p o r t o k a d ó d t a k : . e g y m á s b a a l a k í t h a t ó s á g á n a k kérdése. között valósul m e g . A rosszul definiált taktilis ingerek finom e l e m z é s helyett ősibb m e n e k ü l ő viselkedésmintát ge­ n e r á l n a k . m i n t z a v a r ó furcsaságok: b i z o n y o s m o z g á s o k r a . S i l b e r z a h n ( 1 9 8 2 ) feltéte­ lezi. a f e j .F e j l ő d é s i a p r a x i a . E n n e k egyik alaptétele. e g y e t é r t é s b e n m á s szerzőkkel ( d e Q u i r o s . a m e l y a c s e c s e m ő k igen korai k é p e s s é g é t j e l ö l i a g l o b á l i s é l m é n y s z e r v e z é s r e . 2. Észleli a fejtartás a p r ó változá­ sait és az e g y e n s ú l y visszaszerzéséért. . a felegyenesedés során.e m o c i o n á l i s térben valósul m e g . hogy közben általuk is kontrollálva vannak. és szinte b e h o z h a t a t l a n h á t r á n y t j e l e n t e n e k az ú g y n e v e z e t t „fejlett" civilizáció. Az i d e g r e n d s z e r interaktív egészleges m ű k ö d é s e oly m ó d o n is m e g v a l ó s u l . A s z e n z o r o s integráció az i d e g r e n d s z e r k ü l ö n b ö z ő .t e s t m o z g á s o k finom b e á l l í t á s á n a k segítségével. S z e n z o r o s integrációs diszfunkciót autisztikus g y e r e k e k esetében Ornitz (1970. a h i á n y o s a n m ű k ö d ő agytörzsi m e c h a n i z m u s o k s z e g é n y e s s z e n z o r o s integrációs színvona­ lával v a n n a k összefüggésben. pl. e z e n e g y s é g e k repre­ zentációinak m i n ő s é g i jellegzetességei. . idézi Fisherés Murray. d ö n t ő e n a taktilis ingerek időbeli és térbeli v o n a t k o z á s a i n a k nehezített fel­ d o l g o z á s a a t e s t v á z l a t h i á n y o s s á g a i v a l e g y ü t t a kortikális m o z g á s t e r v e z é s z a v a r á t eredményezi. Az ingerek. az életfolyamatok dinamikájának leképezése m i n d olyan felvetések. m é g s e m t a l á l h a t u n k a s z a k i r o d a l o m b a n é r d e m l e g e s dialógust az eltérő t u d o m á ­ n y o s tradíciók között.A féltekei integráció zavarai. hogy a n e m kielégítő érzel­ mi k ö r n y e z e t b ő l fakadó p r o b l é m á k szintén m e g r a g a d h a t ó k a s z e n z o r o s integrációs folya­ mat d i s z f u n k c i o n a l i t á s á n a k szintjén. Az e b b e a k a t e g ó r i á b a tartozó g y e r e k e k a két testfelet e g y m á s t ó l függetlenül igye­ k e z n e k m ű k ö d t e t n i . 1985). Cermak. . a m e l y e k korai neurológiai sérülés n y o m á n keletke­ ző b e t e g s é g e k e t (spina bifida. 1974. Visszatérve Ayres e l k é p z e l é s e i h e z a j o b b m e g é r t é s écdekében a diszfunkciók oldaláról közelítsük m e g a s z e n z o r o s integráció folyamatát! Ha ez k ü l ö n b ö z ő o k o k miatt n e m elég h a t é k o n y . A k ü l ö n b ö z ő érzékleti c s a t o r n á k o n keresztül é r k e z ő inge­ rek e g y s é g b e szervezésének. idézi Ayres. A h e t v e n e s é v e k v é g é n e k fejlődéslélektani és kognitív pszichológiai e r e d m é n y e i t fel­ használva.és térészlelési deficitek. D o w n . hogy a c s e c s e m ő veleszületetten r e n d e l k e z i k p e r c e p t u á l i s és m o t o r o s k o m p e t e n c i á v a l . N e m k ö n n y ű meglátni. h a n g r a való túlérzékenység. e z e k r e m o z g á s v á l a s z t adni. így attól függenek*. h o g y a z o k a tanulási nehézségek. idézi D e G a n g i és G r e e n s p a n . kerülik a t e s t k ö z é p v o n a l átlépését. N é h á n y p é l d a : Ayres. 1989) írt le. . a t a nulási n e h é z s é g e k egyik legfontosabb aspektusának tartja. A gyerekek k é s ő b b . Ayres a 70-es é v e k b e n a szenzoros integrációs diszfunkciók k ü l ö n b ö z ő m i n t á z a t a i t m u ­ tató g y e r e k e k alcsoportjait igyekezett faktoranalitikus m ó d s z e r e k k e l e g y m á s t ó l elkülöní­ teni a h a t é k o n y a b b terápiás m e g k ö z e l í t é s é r d e k é b e n . diffúz e m o c i o n á l i s problémák. hogy a magasabb szintű organizációk ellenőrzik az alacsonyabb szinteket úgy. tapintási ingerlésekre. lát­ ványra. 1979). rendszerszemléletű megfogalmazása szerint a bioló­ giai hierarchiák lényege a reciprocitás. m e l y n e k a legközelebbi a kapcsolata az emocionalitással. m e l y n e k h a t á s a k é p p e n az integrációt feltételező funkciók elégtelenül fej­ lődnek. 90 91 . h i e r a r c h i k u s a n szervezett szintjein és a két agyfélteke. stabilitásá­ ban. a stabilitás fenntartásáért azonnali poszturális alkal­ m a z k o d á s t biztosít. . hogy m a ­ g a s a b b szintű (kérgi) szerveződései az a l a c s o n y a b b szintek (agytörzsi-kisagyi) tapasztala­ tainak integráltságából s z á r m a z n a k . amely egy m e g h a t á r o z o t t s z o c i á l i s . * a m e l y elsősorban a m o t o r o s tervezés p r o b l e m a t i k á j á t h o r d o z z a . T e h á t a s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó b a n a vesztibuláris részvétel a l a p v e t ő j e l e n t ő s é g ű . A vaksággal. 1977. egyes b e s z é d z a v a r o k és n e h e z e n értelmezhető. vagyis az. ügyetlenség. A. 1991) későbbi. 1991) szomalodiszpraxiának ne­ vezik ezt a tünetegyüttest. b i z o n y o s autisztikus k é p e k ) kísérnek. viszont l e g g y a k o r i b b kísérői a féltekei i n t e g r á c i ó z a v a r n a k és a fejlődési apraxiának. 1976. a m e l y e k ö n m a g u k b a n szinte s o h a n e m for­ d u l n a k elő. illetve azokat továbbfejlesztve alakította ki D. figyelmi elterelhetőség. a k k o r is egy h á r o m d i m e n z i ó s .s z i n d r ó m a . szokatlanul fel­ pörgetett vagy lelassult aktivitási szint. l é n y e g é t t e k i n t v e n e m esik m e s s z i r e a s z e n z o r o s integráció ideájától. vagy ezek figyelmen kívül hagyása.

A taktilitás m á r a m é h e n belüli életben m ű k ö d ő k é p e s rendszerré válik. Az egyensúlyszervi m ű k ö d é s tudatba kerülése és a korai szexuális é l m é n y e k felelevenedésének kapcsolatára hívja fel a figyelmet a pszichoanalitikus Fenichel (1945. így az i z o m t ó n u s r a is gyakorolt hatásán keresztül m i n d e n észlelésben szerepet játszik. amelyekkel az anyák hatásosan k é p e s e k g y e r m e k ü k rossz közérzetét befolyásolni. hogy a k ü l ö n b ö z ő érzék­ szervi ingerek t e s t m o z g á s o k k a l vagy környezeti faktorokkal kapcsolatosak-e. és az első életévben élénk reaktivitá- A taktilis ingerlés szerepe a szenzoros integrációban Az érintés a legősibb érzékelési m ó d . és kissé rejtettebb formában a felnőttkorban is fellelhető. A vesztibu­ láris v é g k é s z ü l é k e k b ő l . megfordulnak velük. aki az egyensúlyfunkciót. válogatás nélkül h a t ó gravitáció ellenében bízni a szó szoros é r t e l m é b e n „ m e g t a r t ó " e m ­ beri kapcsolatokban. sával szolgálja a c s e c s e m ő g r a v i t á c i ó v a l s z e m b e n i k ü z d e l m é t . ráolvasásszerű szövegeikben. H o g y a n jelenik m e g a vesztibuláris ingerlés a h é t k ö z n a p o k b a n ? Ayres s z e n z o r o s integ­ rációs eljárásának l e g h a n g s ú l y o s a b b e l e m e a sokoldalú vesztibuláris ingerlés. o. l á t o g a t n a k e g y r e rafináltabb v i d á m p a r k o k a t . A kognitív és m o t o r o s fejlődésben be­ töltött a l a p v e t ő s z e r e p é t a fejlődéslélektan is kiemeli. Kulcsár összefoglalója ( 1 9 9 2 b ) a vesztibuláris rendszer fejlődésének. A felnőttek a m o n d ó k á k . a m e l y n e k előtérbe h e l y e z é s e végigvonul a g y e r e k k o r o n . idézi Kul­ csár. A r e n d s z e r k ü l ö n ö s e n a m o z g á s s e b e s s é g é n e k . Az e g y e d f e j l ő d é s b e n a taktilis ingerelhetőség után m á s o d i k l e g k o r á b b a n m e g j e l e n ő ér­ zékelés a m e g s z ü l e t é s idejére m á r m ű k ö d é s r e kész. idézi G e r ő . Szintén pszichoanalitikus n é z ő p o n t o t képvisel H e r m a n n n y o m á n Pető (1970. fél lábon ugrálás. arra épülő funkciókban éve. g ö r d e s z k á z ó fiatalok szubkultúrájában szintén sajátos szerepet kap a n y a k t ö r ő m u t a t v á n y o k k a l e g y m á s t túllicitáló vesztibuláris ingerke­ resés: a z u h a n á s é r z é s kontrolljának megtapasztalása feltehetően a s z o r o n g á s megfékezé­ sére tett kísérlet. a m i k n e k végén leguggolnak. funkciói k o m p l e x i ­ tásának szerepére a személyiség egészének alakulása szempontjából hívja fel a figyelmet. her­ cegi udvarokból a k ö z n é p h e z leszivárgott s z ó r a k o z á s b a n j e l e n t ő s szerepet kapott. és ez a tudás anyai m a g a t a r t á s u k n a k szerves. A vesztibuláris ingerlés része azoknak a technikáknak is. 1990). a m i k o r az újszü­ lött arcának finom érintésére az inger irányába fordítja a fejét. vidítják a gyerekeket. kezdetben magatehetetlen gyereknek. Általa valósulnak meg a testi kontaktu­ sok. G o n d o l j u n k csak a k i c s i n y e k n e k szóló m o n d ó k á k r a : ősi vonásokat n e m c s a k i s m é t l ő d ő . M i n d e z abban az életkorban. vagy a h ó n u k alatt felemel­ ve jó magasra lendítik őket. a viselkedéskontroll funkciójában és a képzeleti te­ v é k e n y s é g b e n szintén e l h a n y a g o l h a t a t l a n j e l e n t ő s é g e van. S z á z a d o k o n keresztül játszott az e m b e r i s é g (a 19. a korai tanulás bázisa. A térbeli orientációban. vagy r i n g a t ó z n a k h i n t a s z é k b e n . hogy a fejünk. önkéntelenül megjelenő e l e m e . a m á r járni tudók nagy ö r ö m ü k e t lelik azokban a já­ tékdalokban. Az adekvát érintések i m m u n r e n d ­ szert s t i m u l á l ó hatását és az e n d o g é n opiátrendszer szociális aktiválásában való részvéte­ lét alapos kutatások támasztják alá. a s z e m m o z g a t ó izmokból s z á r m a z ó és a látás útján nyert informá­ ciók ö s s z e g z é s é b ő l derül ki. hogy a szenzoros integráció optimális m e g v a l ó ­ s u l á s á b a n az ősi érzékelési modalitások működési sajátosságainak. századot m e g e l ő z ő e n n e m c s a k a gye­ rekek. a s z e m ü n k vagy a k ö r n y e z e t mozog-e. m a g a s a n lakozó lényei. H á t t é r é l m é n y jellegéről ezt írja Schilder: „ T e s t ü n k tartásával és m o z g á s á v a l kap­ csolatos benyomásaink képezik tapasztalataink folyamatos hátterét Valószínű. f ü g g ő á g y b a n . h a n e m a felnőttek is) olyan játékokat. részt vesz a külső és belső közötti h a t á r k é p z é s kialakításában. m e l y e k a vesztibuláris apparátus i z g a l m á n a k jelzései. annál n a g y o b b az élvezet. A taktilis ingerlés m i n d v é - 92 93 . olyan é r z e t e k e t kelt. amelyek igen g a z d a g o k vesztibuláris é l m é ­ nyekben. összekulcsolt karjaikon hintáztatják őket. A tipegők. az egész élet során az intimitás l e t é t e m é n y e s e . 2. a korai felettes­ én előfutárok között tartja s z á m o n . T e r m é s z e t e s e n a bizalom próbája is: a könyörtelen. l o v a g o l n a k . g ö r k o r c s o l y á z ó . M i n t bőrérzéklet. rendkívül é r z é k e n y e m o c i o n á l i s h a t á s o k r a . kitüntetetten a vesztibuláris és a taktilis m i n t á z a t o k n a k . a m e l y e k e t régtől fogva a világ m i n d e n részén lényegileg h a s o n l ó m ó ­ don j á t s z a n a k a g y e r e k e k . a tartva levés bizton­ s á g á n a k d r á m a i elvesztése. A gravitáció l e g y ő z é s é n e k g o n d o l a t a nagy m ú l t r a tekinthet vissza az emberi­ ség t ö r t é n e t é b e n : a repülés vágya mellett k é p z e l e t ü n k e t m i n d i g is foglalkoztatták a szel­ lemvilág n e h é z k e d é s nélküli. M e g s z ü l e t é s k o r az érintési ingerek integrációja a korai keresőreflexben figyelhető m e g . és így válhat a vesztibuláris é r z é k e n y s é g sajátos tudattalan tartalmak kifejezőjévé.Ayres n y o m á n megállapíthatjuk tehát. sok e g y e n s ú l y s z e r v r e ható e l e m e t t a r t a l m a z n a k . lábukat lógázzák.). m i k ö z b e n j o b b r a balra döntögetik. A z o k a j á t é k o k . a tünetegyüttes r é s z e k é n t g y a k r a n m e g f i g y e l h e t ő szédülés. A vesztibuláris ingerlés előnyben részesítésének kitüntetett i d ő s z a k a az élet első 8 . d ö n t ő szerepük van. leguggolás. F o r g á s . népi gyermekdalok ritmusára altatják. nyugtatják. i r á n y á n a k és a k a p c s o l ó d ó fejhelyzetnek a változásaira fogékony. mely szerint a vesztibuláris r e n d s z e r a posztúrára. 1933. A testhelyzet hirtelen változása. r i t m u s u k b a n találunk. a kidobottság érzése az archaikus s z ü l ő k é p félelmetes vonása­ ival kerülhet összefüggésbe. a m e l y e k által a k ö r n y e z e t és a m o z g á s b a n lévő test „ t é r k é p e " p o n t o ­ san és m e g b í z h a t ó a n r e n d e l k e z é s r e áll ( D u n n . hogy segít a szervezetnek megállapítani. E n n e k későbbi alakulása során e g y e s egyensúlyszervi szen­ z á c i ó k h o z b ü n t e t ő másodjelentések fűződhetnek. S z o r o n g á s o s állapotokban'. megnyugtatni őket. A vesztibuláris r e n d s z e r m ű k ö d é s é n e k k ü l ö n ö s j e l e n t ő s é g e van a korai pszichés fejlő­ d é s b e n tekintettel arra. és a m e l y ö s z t ö n ö s és primitív típusú m o z g á s t vált ki. a m i k o r a nehézségi erő az egyik l e g n a g y o b b fizikai kihívás a fejlődő.1 0 A vesztibuláris ingerlés szerepe a szenzoros integrációban és az. mint erre Schilder (1933) felhívja a figyelmet. K i k a p ­ c s o l ó d á s u l a m a i k o r felnőttjei is síelnek havon és vízen. e g y e n s ú l y v e s z t é s . 1988). " (Schilder. a m e l y n e k érzékletei c s u p á n félig tudatosak. E m i a t t a t e s t k é p és az é n t u d a t g e n e z i s é b e n a vesztibuláris r e n d s z e r m ű k ö d é s é n e k i n t a k t s á g a is d ö n t ő feltétel. N a p j a i n k b a n a b ő r r u h á s . vigasztalják. M i n d e b b ő l m o s t azt az összefüggést ragadjuk ki. szökdécselés a legtöbb népi j á t é k b a n . h a n e m a szervesen hozzájuk tartozó m o z d u l a t o k b a n is. 1992a). vitorláznak. Minél erőteljesebb az inger. hogy egy ilyen s z e n z o r o s szerv. mint észlelési kiindulópontot.

A SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA GYAKORLATA A diagnosztikus folyamat Ayres és m u n k a c s o p o r t j a . A k ö z i s m e r t H a r l o w . sorsa.vizuális p e r c e p c i ó . fejlődéstanilag újabb keletű l e m n i s z k á l i s részvétel a s z o m a t o s z e n z o r o s ingerek finom differenciálására ad lehe­ tőséget (Ayres. 13. . Ayres. A teszt-sorozat e g y e s tételei h á r o m fő terület köré c s o p o r t o s u l n a k : . valódiságról való l e m o n d á s s a l jár együtt. a taktilis ingereket feldolgozó. hajvágástól. vizsgálati eljárásokat is kidolgozott. 1980). tanulási n e h é z s é g e k e t m u t a t ó g y e r e k e k k ö r é b e n . A 17 a l t e s z t b ő l álló S o u t h e r n C a l i f o r n i a S e n s o r y I n t e g r a t i o n T e s t s ( D é l . E z e k a g y e r e k e k n e m szeretnek m e z í t l á b sétálni fűben. az osztály r é m e és bajkeverő" (Hrabal. Kidolgoz. .. Kizárólag a nagy intenzitá­ sú i n g e r e k e t veszik t u d o m á s u l az ilyen gyerekek. Vita nuova c í m ű r e g é n y é b e n * a felesége alakja m ö g é bújva vall k ü l ö n ö s érintési é l m é n y e i r ő l . és aki hozzáért. p á r h u z a m o s a n a s z e n z o r o s integrációs terápia elméleti hátteré­ nek k i m u n k á l á s á v a l .d e p r i v á c i ó s kísérletekből kiderült. azóta javított válto­ zata is n a p v i l á g o t látott (Ayres. K ü l ö n ö s e n h a n g s ú l y o s lehet ez a hiperaktív és figyelmi r e n d e l l e n e s s é g e k e t is m u t a t ó g y e r e k e k körében. ) . elvörö­ södött és k i p e n d e r ü l t és m e n e k ü l t . a m e l y e k e t a felnőttek. . . szerencsés esetben a z o n b a n k é p e s e k v a g y u n k az ilyen p e r c e p c i ó k ak­ tív gátlására. H a z á n k b a n j e l e n l e g ez a l e g i s m e r t e b b tesztkészlet. nagy h a n g s ú l y t k a p n a k a ta­ pintási ingerlések. és ez l e h e t e t l e n n é teszi az elmélyült explorációt.. az u r a m lesütötte a szemét.. a k i k n e k ezzel p á r h u z a m o s a n c s ö k k e n t a fájdalomérzékelésük is. m á i g ki n e m hevert s t r e s s z h e l y z e t e t . . jó ideig tartott a m í g összeszedte m a g á t a m i k o r valaki m e g l a p o g a t t a a hátát. Kezet s e m fogott az u r a m senkivel. K ü l ö n b e n az uram m i n d i g rosszul viselte ha va­ laki m e g é r i n t e t t e . az a n y a g o n d o z ó . Ayres n e v é h e z fűződik. É r t h e t ő . N e m lehet véletlen. Hrabal alakja. . v a l a h á n y s z o r simogat­ ni a k a r t a m az u r a m m i n d i g elkapta a fejét az én s i m o g a t á s o m t ó l . A taktilis é l m é n y e k k ü l ö n ö s e n szub­ jektív színezetűek. hogy a s z i m p t ó m a o k a az i d e g r e n d s z e r olyan m ű k ö d é s z a v a r a . ilyen irányú tapasztalatainknak n e m is v a g y u n k teljes t u d a t á b a n .: Csip-csip c s ó k a ) ! Újabb adalék ez a h h o z . B o h u m i l Hrabalról köz­ ismert. A s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó s zavarokkal j e l l e m e z h e t ő g y e r e k e k n é l g y a k o r i a taktilis rend­ szer diszfunkcionális m ű k ö d é s e . félt a k e z e m t ő l de m o s t a t e n y e r e m b e fúrta az arcát és úgy m a r a d t .K a l i f o r n i a i S z e n z o r o s Integrációs T e s z t e k . sok m i n d e n t elviselt. h o g y a k é s ő b b i stresszkezelési k é p e s s é g n a g y b a n függ a kora g y e r m e k k o r optimális tapintási i n g e r m e n y nyiségétől. a k k o r elsősorban e m o c i o n á l i s j e l l e g ű válaszadásra. esetleg különösen sok érintési ingert várhatnak el. ít t ö b b évtizedes klinikai a l k a l m a z á s és kutatás e l ő z t e m e g . A r u h a viseléséből s z á r m a z ó taktilis ingerület m i n d e n k i idegrend­ szerébe b e á r a m l i k . a gyerekekkel j á t s z a n a k . " átélte. a közelségről való kényszerű l e m o n d á s a az i s m e r ő s ségről. o .m o t o r o s teljesítmények. A z o k a g y e r e k e k . ami m e g v é d az ö r ö k ö s válaszadás és e m o c i o n á l i s állásfoglalás k é n y s z e r é t ő l . hogy a valóság é r z é k e l é s é n e k m e g b í z h a t ó s á g á t a tapintás adja. E z e k n e k egy része standardizált tesztek e g y r e b ő v ü l ő repertoárja. ami­ kor valaki egy pillanatra az u r a m vállára tette a kezét. . gátlására. esetleg t á m a d á s r a kerülhet sor. az én u r a m ki n e m állhatta.s i m o g a t ó m o z d u l a t a i t ó l .t a r t ó . 1991) a p r a x i s 95 * Köszönöm Molnár Magdának. mert n e m tudott tanulni. E z e k n e k a gyerekek­ nek a szimbiózis iránti v á g y a kritikus. a z o n b a n a n n a k k i e m e l é s e . és arra a nehezen é r t e l m e z h e t ő tapasztalatra. nem nyújtotta a kezét. de ez neki m a g a a ha­ lál volt. m á s része strukturált klinikai megfigyelések r e n d s z e r e . rettegnek a hajmosástól. Ha a taktilis ingerlés az ősibb spinotalmikus pályarendszert h o z z a m ű k ö d é s b e .SIPT.9 éves. a z a hely. hogy m e n n y i r e k e d v e ­ lik a k i s g y e r m e k e k a szinte f á j d a l o m h a t á r o n lévő c s i k l a n d o z á s t és c s i p k e d é s t (pl. .szomatoszenzoros percepció. adaptálását az O k t a t á s k u t a t ó Intézet­ ben Bálint M á r i a ( 1 9 8 7 ) vezetésével végezték el. ujjkiszámoló m o n d ó k á k n a g y s z á m á ­ ra és változatosságára. aki bukdácsolt. 2 0 0 1 . G o n d o l j u n k csak az a r c s i m o g a t ó . A h é t k ö z n a p i élet során n e h é z felismerni j e l e n t ő s é g é t . h o g y a gyer­ meki oldalon fontos t é n y e z ő a kapott ingerek integrációjának képessége. regényeinek vissza­ térő fordulatai rendkívül tanulságosak a szenzoros integrációs elmélettel foglalkozó szakember számára.) Feltételezhető. 1972). akik e l s ő s o r b a n látás útján t á j é k o z ó d n a k .gig hozzájárul a szervezet teljes neurális integrációjához. Ma éjjel az u r a m a t e n y e r e m b e hajtotta az a r c á t . A taktilisan v é d e k e z ő g y e r e k e k a z o n b a n e b b e n a v o n a t k o z á s b a n túlstimuláltak. akiket biztonsággal szerethetnek.. .SCSIT) 1972-ben jelent m e g először. 94 . szí­ vesen elfogadják. Ha a z o n b a n m ó d nyílik e n n e k a re­ a k c i ó m ó d n a k a felülírására. o. m e r t igen rejtett t e r m é s z e t ű . . E l n e v e z é s é b e n is n a g y o b b h a n g s ú l y t helyez az 1989-ben megjelent Sensory Integration a n d P r a x i s T e s t s ( S z e n z o r o s I n t e g r á c i ó s és P r a x i s T e s z t . Az érzelmi fejlődés neurológiai s z u b s z t r á t u m á n a k i n t e g r á c i ó j á h o z szorosan h o z z á t a r t o z i k tehát a taktilitás. Rotter ( 1 9 4 6 ) k i e m e l i . és ha ez s e m segített d ü h ö s e n k á r o m k o d o t t . . az anyai viselkedés részét k é p e z ő „ h a n d l i n g " . K i s g y e r m e k k o r b a n m i n d e z k ü l ö n ö s e n ne­ hézzé teszi a „ m e g f o g h a t ó " valóság elkülönítését a fantáziától. hogy a k i s g y e r e k k o r j á t é k a i b a n . hogy m e g é r t h e s s ü k a kultúra szerepét az e m b e ­ riség ősrégi tapasztalatainak átadásában. ahol az összes. hogy s z á m u k r a egy tapintási inger elsősorban a kellemes vagy k e l l e m e t l e n m i n ő s é g alap­ j á n ítéltetik m e g . R i t k á b b a n m e g f i g y e l h e t ő tünet a taktilis ingerelhetetlenség. " (Hrabal. a m e l y a v é d e l e m r e és t ú l é l é s r e b e r e n d e z k e d e t t v á l a s z r e n d s z e r c s ö k k e n t gátlását j e l e n t i . főleg 6 .t ő l . visszahúzódásra. amely l e h e t e t l e n n é teszi a k ö z v e t l e n é r i n t k e z é s e n a l a p u l ó érzékelést. mert irtózott a kézszorítástól és ha ez h a v o n t a egyszer véletlenül mégis megtörtént az u r a m h á t b o r z o n g a t ó a n felüvöltött és rázta a k e z é t . aki s z á m á r a az iskola „ . de el is hasalt. hogy erre felhívta a figyelmemet. „. és szélsőséges e s e t e k b e n még a simogatás elől is elugranak. . . . hogy „egy volt enfant terrible. és n e m az inger térbeli és időbeli m i n t á z a t a lesz a d ö n t ő . Az anyai oldal ingerlési sajátosságainak leírásá­ val t ö b b s z ö r t a l á l k o z h a t u n k a s z a k i r o d a l o m b a n . b e m u t a t k o z n i sem szeretett. 2 6 5 .f é l e a n y a . m i n t e g y rej­ tett n e u r o p s z i c h o l ó g i a i tréningként. azt ö r ö k időkre könyörtelenül elküldte a bús fenébe. félelemre. . Azoktól azonban. o l y a n t á v o l s á g o t t a r t a n a k . 1999. h o m o k b a n .

és m i n t ilyen. A TSI-ben arra t e s z n e k kísérletet. forgó hengerrel. k ü l ö n ö s e n a vesztibuláris h á t t e r ű e k n e k . A s z e r z ő k szerint a s z e n z o r o s integrációs funkcióknak. k i e g é s z í t v e a Schilder-féle karnyújtás-teszttel ( A r m E x t e n s i o n Test. a c s e c s e m ő és k i s g y e r m e k i n g e r e l h e t ő s é g é n e k és m e g n y u g t a t h a t ó s á g á n a k egye­ di ismertetőjegyei. a gesztikuláció m i n d olyan é r z e l e m m e l átitatott m o z g á s o k . a u t o m a t i k u s e g y e n s ú l y b a n tartására a térben. hogy k o m p l e x képet alkothassunk a gyerek szenzoros integrációjának mintázatáról. és az e g y m á s t ó l független törzs.b ő l n é h á n y szubtesztet . -a bilaterális motoros integrációt. A terápiás folyamat sajátosságai A szenzoros integrációs terápia nyelve a b e s z é d mellett a m o z g á s . h o g y a szen­ zoros diszfunkciós vagy diszpraxiás g y e r m e k s z á m á r a milyen h o z a m a lehet a terápiának. hogy e z e k a reflexek a fejlődő g y e r e k e k n é l . s z e n z o r o s integráció szempontjából fontos területet vizsgál: . de az életkorral p á r h u z a m o s a n fokozatosan c s ö k k e n ő kiváltható­ ságot m u t a t n a k . E szimptómák számos m e g n y i l v á n u l á s a olyan természetű. hogy a r e n d e l k e z é s r e álló e s z k ö z ö k k e l n e h e z e n m e r ­ h e t ő . m é g a k k o r is. óriás g u m i l a b d á v a l . D i a g n o s z t i k u s k a t e g ó r i á k a t felkínál u g y a n a szenzoros integráció e l m é l e t e . az egyéni profil analízise n a g y o b b h a n g s ú l y t k a p a terápia m e g k e z d é s e k o r . m e l y e k n e k történetét az édesanyja a saját é r t e l m e z é s e szerint m o n d j a el. hogy a kli­ nikai megfigyeléseket.m i n d a l a p v e t ő felvilágosítással szolgálnak. illetve a zavart fejlődésnek. E z e n reflexek aktivitásának foka a m a g a s a b b szintű poszturális m e c h a n i z m u s o k érett­ ségétől és integráltságától függ. . E z e k : építési praxis. sorrendiség praxis és orális praxis. E n n e k megfelelően a T S I h á r o m . hogy a t e s z t e r e d m é n y e k csak egyfajta adat­ forrást j e l e n t e n e k . a m e l y a veszélyeztetett g y e r e k e k a z o n o s í t á s a k o r előáll. e h h e z a teszt a l k a l m a z ó j á n a k szakmai ítélete e l e n g e d h e t e t l e n . D e G a n g i és G r e e n s p a n . játékai. Ayres a primitív reflexek. miszerint n i n c s e n e k o l y a n objektív krité­ r i u m o k és fejlődési adatok. k ö z ö t t ü k k i e m e l t e n a primitív poszturális reflexek vizsgálatával. azoktól. A testhelyzettel k a p c s o l a t o s adaptáció. ver­ bális p a r a n c s praxis. vagy túl n e h é z k e s volt a felvételük . Ayres a S I P T k é z i k ö n y v é b e n ismét aláhúzza. majd k é s ő b b a felnőtteknél is e n y h e fokban m i n d i g m e g ­ t a l á l h a t ó k .kihagytak. a g y e r m e k saját ritmusai. E z é r t a teszt úgy készült. S z e n z o r o s I n t e g r á c i ó s T e s z t . a m e l y e k k i v o n h a t a t l a n o k öszszeíüggéseikből. a gyors unilaterális és bilaterális k é z m o z g á s o k n a k . C s u p á n a S I P T . A d i a g n o s z t i k u s folyamat befejezéseként az összegyűlt a d a t o k e l r e n d e z é s e és é r t e l m e ­ zése során e l e m e z n i lehet a szenzoros integráció zavarait és a k o m p e n z á c i ó lehetőségeit. é r v é n y e s p o n t o z ó skálákkal helyettesítsék be. Ezért s z ü k s é g e s a t e s z t e r e d m é n y e k e t n é h á n y klinikai megfigyeléssel e g y ü t t a l k a l m a z n i . a m e l y e k az e m o c i o n á l i s stabilitás és a jól szervezett tanulási vi­ s e l k e d é s f e j l ő d é s é n e k s z e n z o r o s funkcióbeli alapjait leírnák. a törzs és a felső v é g t a g o k stabilizálásához szükséges antigravitációs p o s z t u r á k vizsgálatát.a p o s z t u r á l i s (testhelyzeti) kontrollt. m i n d . 1996) azt találtuk. A standardizált tesztek csak korlátozott lehetőséget nyújtanak arra. k o r a s z ü l ö t t s é g g e l . főként a felnőttkori a p r a x i á k kutatásának e r e d m é n y e i alapján. a s z e n z o m o t o r o s fejlődés e g y é n i vonásai. a m i m i k a . n i n c s e n kellő é r z é k e n y s é g ű m u t a t ó j u k a jelzett életkorban. AET) és az antagonista i z m o k k o k o n t r a k c i ó j á n a k vizsgálatával. Az Ayres által javasolt reflexprofil a k ö v e t k e z ő e l e m e k b ő l áll: a s z i m m e t r i k u s t ó n u s o s nyaki r e a k c i ó (ATNR). v a l a m i n t a vesztibuláris r e n d s z e r intaktságának j e l z ő j e k é n t a p o s z t r o t á t o r o s nisztagmus-teszt ( S o u t h e r n California Postrotatory N y s t a g m u s Test. fejlődési e l m a r a d á s s a l k ü z d ő c s e c s e m ő k r e g o n d o l n a k .TSI. Saját v i z s g á l a t u n k b a n ( S z v a t k ó . Jelezte. jól h a s z n o s í t h a ­ t ó része lehet e g y k é s ő b b ö s s z e á l l í t a n d ó . m e n n y e z e t r ő l leló- 96 97 . így megítélésük nagy körültekintést igényel. SCPNT) felvételével. h o g y e z e k a r e f l e x m u t a t ó k e l t é r ő mintázat alapján u g y a n . ám tekintettel arra.a reflexintegrációt. 1983) e l n e v e z é s ű tesztkészletet. t ó n u s o s labirintusref­ lex (TLR). m e l y e k a gyereket képessé teszik testének optimá­ lis. úgy d o l g o z t á k ki. A t e r á p i á b a n a r é s z t v e v ő k szabadon kísérletezhetnek a r e n d e l k e z é s r e ál­ ló e s z k ö z ö k k e l : billenő hintákkal. A S C S I T . a m e l y r ő l a szer­ zők feltételezik. á m n e m h a t á r o z t a m e g á t l a g o s n a k t e k i n t h e t ő k i v á l t h a t ó s á g u k m é r t é k é t . a k a p c s o l ó d ó ép és sérült funkciók miatt a súlyossá­ gi fokban j e l e n t ő s eltérések lehetnek.e r e d m é n y e k alapján n e m h a t á r o z h a t ó m e g .a m e l y e k n e m voltak elég m e g b í z h a t ó a k . m e l y e k e t Ayres olyan fontosnak tart a d i a g n ó z i s m é r l e g e l é s é b e n . h a z á n k b a n r é g ó t a h i á n y z ó g y e r m e k . amelyben a z aszimmetrikus tónusos nyaki reakció négykézláb h e l y z e t b e n t ö r t é n ő felvétele a d ö n t ő tétel.B e r k T e s t of S e n s o r y I n t e g r a t i o n ( D e G a n g i és Berk. s z á m o k b a n k e v é s s é kifejezhető. amit a g y e r m e k fejlődésével k a p c s o l a t o s a d a t o k k a l és klinikai megfi­ gyeléssel kell kiegészíteni a d i a g n ó z i s kialakítása és a kezeléssel k a p c s o l a t o s s z e m p o n t o k m é r l e g e l é s e előtt. A t e r h e s s é g és születés érzelmi és testi sajátosságai. Itt a s z a b á l y o z á s i r e n d e l l e n e s s é g e k k e l . h o g y csak csekély m é r t é k b e n igényel­ j e n e k nyelvi készségeket. N é g y új.és kar­ m o z g á s o k n a k van j e l e n t ő s szerepe. praxist vizsgáló tételt d o l g o z t a k ki. h o g y a p r o b l é m á k igen diffúzak. életkori átlaghoz n e m e g y é r t e l m ű e n viszonyítható. de k ü l ö n ö s e n az a s z i m m e t r i k u s t ó n u s o s n y a k i r e a k c i ó és a t ó n u s o s labirintusreflex é l é n k j e l e n l é t é t a s z e n z o r o s integráció alacsony színvonalával találta összefüggőnek. hogy kutatási c é l o k r a is a l k a l m a z h a t ó legyen. Az a s z i m m e t r i k u s tónusos nyaki reakció k ü l ö n ö s e n balra forduláskor ér­ zékeny m u t a t ó j a az e g é s z s é g e s .TSFI. hogy a beszédben elmaradott gyerekeket ne érje k o m o l y hátrány. a ver­ bális p a r a n c s praxis kivételével. h o g y klinikai j e l e n t ő s é g ű e k a s z e n z o r o s integráció s z e m p o n t j á b ó l veszé­ lyeztetett g y e r e k e k e s e t é b e n . A s z e n z o r o s integrációs diszfunkciót m u t a t ó gyerekek m i n é l k o r a i b b a z o n o s í t á s a és te­ rápiájuk m i n é l fiatalabb életkorban való m e g k e z d é s e é r d e k é b e n 3-5 éves korú ó v o d á s o k s z á m á r a s z e r k e s z t e t t é k a D e G a n g i . 1989).funkciójára. a test i z o m t ó n u s á n a k v á l t o z é k o n y s á g a . mely m a g á b a foglalja a nyak. h a látszólag m o z d u l a t l a n o k v a g y u n k . amelyben a testközépvonal átlépésének.n e u r o pszichológiai g y o r s t e s z t n e k . A klinikai megfigyelési s z e m p o n t o k mellett n é l k ü l ö z h e t e t l e n e k az a n a m n e s z t i k u s ada­ tok. O l y a n szenzo­ ros f o l y a m a t o k és reaktivitásfajták vizsgálata került e b b e a tesztkészletbe. s z i m m e t r i k u s t ó n u s o s nyaki r e a k c i ó (STNR). A tesztek l e g n a g y o b b részét. M i n d e n életmegnyilván u l á s u n k n a k van m o z g á s o s e l e m e . és k i e m e l i k azt a nehézséget. C s e c s e m ő k és kisgyerekek s z á m á r a készült a T e s t of Sensory F u n c t i o n s in Infants (Csecse­ m ő k o r i S z e n z o r o s F u n k c i ó k Tesztje .

személy­ központú p s z i c h o t e r á p i á s irányzat s z á m á r a napjainkban a s z e n z o r o s integrációs terápia el­ gondolásai b i z o n y o s p o n t o k o n v i s s z a k ö s z ö n n e k . hogy a s z e n z o r o s diszfunkcióval k ü z d ő egyén s z á m á r a nem magától értetődően adottak ezek a lehetőségek: h o g y a n lehet­ ne k é p e s valaki. A terápiás folyamat l e g h a t é k o n y a b b e l e m e a játék. csetlő-botló. . k e z d e m é n y e z z e . amit h o m á l y o s a n m á r úgyis sejtettek: a játszótér. b i z o n y o s ingerektől m e g r e t t e n ő vagy a v é g k i m e r ü l é s i g n y u g h a t a t l a n g y e r e k j á t é k á b a n fantázia és m o z g á s a s p e k t u s a i n a k e g y s é g e n e h e z e n valósulhat m e g . csendben van. a z e z r e d f o r d u l ó e m b e r e s z á m á r a m e g k e r ü l h e t e t l e n forrásból m e r í t v e kitágítja. és sem a terápiás közeg. B u n d y (1991a) felhívja a figyelmet arra. de megélhetjük a félelmet és a rettegést is. álmodozik. Erőfeszítéseket végez. 1994/96. H o e h n és B a u m e i s t e r . Az ügyetlen. felfüggeszteni a valóság kereteit. a l e g ő s i b b t e s t h e l y z e t e k k e l k a p c s o l a t o s a k (Ayres 1972). ahol é p p e n a n n y i kihívás. g y a k r a n archetipikus s z i m b ó l u m o k k é n t t ű n n e k elénk. " . . t á m o g a s s a a z o n a felfedező úton. . a m e l y a mesék. de nem is elviselhetetlen szorongással kísért j á t é k h e l y z e t e t .fontos „ t u d á s o k " . s k ö z b e n olyan világot te­ r e m t h e t n e k . S o k e s e t b e n ( J e n k i n s és Sells. k e z d ő d h e t az e l ő a d á s : felbuk­ k a n h a t n a k a színen a konfliktusok. gazdagítani igyekszik az eredeti Ayres-féle szemléletet. a m e l y e k segítségével h a t é k o n y a b b a n tudják uralni testüket a térben. S ha a megjelenítésre a l k a l m a s színpad kész. kísér­ je. a f e l e g y e n e s e d é s n e h é z s é g e i . szédítő i r a m b a n lendül egyik j á t é k r ó l a másikra. s e m a p s z i c h o t e r á p i á b a n j á r t a s te­ rapeuta n e m volt adott. a k o n s t r u k t i v i z m u s és a k á o s z e l m é l e t azok a források. a levont következteté­ sek k o m o l y m é r t é k b e n függnek egyes gazdasági s z e m p o n t o k t ó l . biológiai-neurofiziológiai" megközelítésével. és „holisztikus szenzoros e g y e n s ú l y " elnevezéssel a s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó s t e r á p i á k s o k i r á n y ú kiterjesztését kísérli m e g G e l a B r ü g g e b o r s (Brüggebors. k í s é r j e . hogy valójában s z e n z o r o s integrációs tréning h a t á s v i z s g á l a t a történt. Öszszefoglalóan k i m o n d h a t ó . A m o d e r n fizika. s z á m u k r a ott n e m t e r e m sza­ b a d s á g . n e m v o n a k o d i k testileg is j e l e n lenni a g y e r m e k terében.1 9 3 . 1989. a szigorú szabályok kialakítása és m e g h a l a d á s a e z e k a z o k a l e g g y a k o r i b b szereplők. legfeljebb e l ő c s a l o g a t h a t o k olyan ingerhelyzetek felkínálásával. ö r ö m t e l i k . 1999). de m é g ismeretlen t e v é k e n y s é g e t m e g p r ó b á l n i . m e g n y í l i k az út a t o v á b b i strukturálódás felé. A terapeutára vár az a feladat. kísérelje m e g a kliens egészlegességét m e g r a g a d n i . veszély vár ránk. a n n a k é r d e k é b e n . * M á s k i i n d u l ó p o n t ú kritikát gyakorol. 2001). korai f á j d a l o m é l m é n y e k . valamint a terápia m ű h e l y m u n k á j á n a k rész­ leteivel. a m e l y e k m e g g y ő z i k őket arról. . a m e l y a szenzoros integrációs terápia h a t é k o n y s á g á t vitatja. K u p o r o g h a t ­ nak m a g z a t i p ó z b a n . Ezek a g y e r e k e k a felnőttektől l e g g y a k r a b b a n a testi épséget v é d e n d ő ésszerű tiltásokat (Vigyázz m a g a d r a ! Ne m á s s z fel! Ne ugorj le! L a s s a b b a n ! ) hallanak. magától é r t e t ő d ő e n a d ó d i k egyfajta h u l l á m z á s a sza­ bad és a strukturált h e l y z e t e k között. a m i k o r a gyerek ú g y tud egy szá­ m á r a v o n z ó . r e p ü l h e t n e k . itt lehet m i n d e n n é l fontosabb a saját m o t i v á c i ó n k . hogy n e m k é p e s azt h a t é k o n y a n kezelni. h o g y a kliens ö n s z a b á l y o z á s á t aktiválja. p ö r ö g h e t n e k . a m i k o r szükséges. 1994) e g y é r t e l m ű e n b e b i z o n y o s o d i k . A m e g k a p a s z k o d á s aktív és passzív változatait az „itt és m o s t " é l m é n y s z i n t t ő l a rég­ múlt történetével e g y ü t t lehet a terapeutával k ö z ö s e n átélni. t o v á b b g o n d o l á s r a ö s z t ö n ö z n e k . a n a g y l a b d á t ritmi­ kusan a földhöz pattintani. a rendszer-el­ mélet. egyensúlyozik. . billeghetnek. a m e l y e k r ő l b i z o n y le lehet es­ ni. idézi Kiss. az e r ő fitogtatása miatt. é r d e k e s j á t é k e s z k ö z ö k k e l felsze­ relt. a k á r átmenetileg is. 1994/1996. kreativitásra m ó d o t adó tágassággal bíró tér. k ü l ö n ö s e n a testi-lelki k ö l c s ö n ö s függést tekintetbe v e n n i . e g y b e n é n . 98 99 . vagy é p p e n ellenkezőleg. t á m o g a s s a . A hintát önállóan hajtani. 2 0 0 1 ) . v é k o n y p a l l ó n k ü l ö n b ö z ő n e h e z í t é s e k k e l v é g i g m e n n i . a n n a k é r d e k é b e n . ami é r d e m i b b . és n é h á n y . a m i a terápia l e g h a t é k o n y a b b e l e m e . újat akarók. ahol nincsen jól körülhatárolva. hogy a h u m a n i s z t i k u s . . A kí­ vülállók ezt t a p a s z t a l v a m e g szokták j e g y e z n i : „ U g y a n . a f ü g g ő v á l t o z ó k és a statisztikai m ó d s z e r e k összetettsége tekintetében l e n y ű g ö z ő k . a t e r a p e u t a fel­ adata. Itt kell r ö v i d e n említést t e n n ü n k a n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m b a n jó n é h á n y éve megjele­ nő kritikai v i s s z h a n g r ó l . É r e t t e b b é s integráltabb m o z g á s o k n e m taníthatók.112 és 1 9 2 . hogy a kritikák hátterében álló kutatások a felhasznált erőfor­ rások. az ö s s z e ü t k ö z é s e k a testi ügyesség. míg egy-egy újabb készség biztos tulajdonosa n e m lesz. A s z e n z o r o s integrációs terápiában résztvevő gyerek hintázik. egy hálóban ringatózik. A terapeuta a j á t é k b a n b i z t o n s á g o t nyújtó résztvevő. 1984. aki k é p e s támaszt nyújta­ ni a szó e l s ő d l e g e s é r t e l m é b e n is. E l é g e d e t l e n a terápia „funkcionalista. partner. pörög. r e d u k c i o n i s t á n a k tartja. vagy ergoterapeuták által vezetett szenzoros integrációs te­ rápiát a társadalombiztosítás támogatja. a k ö z ö n s é g m e g ­ b í z h a t ó a n é r d e k l ő d ő . lehet a l e g k e v é s b é lényeges a játszás ered­ m é n y e s z e m b e n a j á t é k é l m é n y f o l y a m á v a l . a m e l y e k v á l t o z a t o s j e l m e z e k b e n . a t o r n a t e r e m n e m az ő világuk. örömteli testi aktivitások is. a m e l y a m e g n e h e z í t e t t k ö r ü l m é n y e k között keresi az é p p e n e l é g s é g e s kihívást t a r t a l m a z ó . a m e l y e k b ő l merít. vagy k é p e s elfogadni. ám feltűnően a d ó s a k az esetismertetésekkel. E két szélső p o n t o t képviselő kritikai m e g k ö z e l í t é s felvázolásával az volt a s z á n d é k o m . a fantázia b i r o d a l m á h o z igen közel eső. ha m i n d u n t a l a n azt tapasztalja. Fizikálisan egy biztonságos. Ez utóbbira példa. é p p e n a l e g h a t á s o s a b b ö n s z e r v e z é s t biztosító. kísérelje m e g a kliens v i s e l k e d é s é n e k é r t e l m é t m i n t önszabá­ lyozási m e c h a n i z m u s t m e g r a g a d n i " ( B r ü g g e b o r s . A j á t é k h o z tér szükséges. n e m u n a l m a s . Ha e z e k e t a m o z g á ­ sokat k é p e s e k a saját a k a r a t u k b ó l s z á r m a z ó n a k m e g é l n i . . hogy milyen terápiás szaktudás- * Egyes országokban a foglalkoztató terapeuták. ötletet kér. E b b ő l a n é h á n y m o n d a t b ó l is j ó l m e g r a g a d h a t ó . Ha gyerek és felnőtt együtt játszik. az anyától való elszakadás problematikája. hogy é r z é k e l t e s s e m : a s z e n z o r o s integrációs terápia elfogadottsága igen e l l e n t m o n d á s o s . gépiesnek. 1992/1996. A m e g s z ü l e t é s traumái. o„ idézi Kiss. a gördeszkát pont a k k o r megállítani. Az e r e d m é n y e k értékelése sem egyértelmű. hogy a felnőttől útmutatást. legyen az b á r m e l y életkorú is. Ebben a kényszerítő vonásoktól m e n t e s „mint­ h a " h e l y z e t b e n lehet a „mivel j á t s z a n i " k é r d é s e helyett a „mit j á t s z a n i " kérdését feltenni. és a legősibb ingerfajtákkal. amellyel m é g m e g t u d u n k birkózni. hogy rátaláljanak a z o k r a az ősi m o z g á s m i n ­ tákra.e r ő s í t ő . hiszen itt csak j á t s z a n a k ! " De ép­ pen ez az a m o m e n t u m . P s z i c h é s e n p e d i g az én és n e m én hatá­ rán e l h e l y e z k e d ő „potenciális t é r " (Winnicott. m e g j e l e n é s ü k n e m erőltethető. u n a l o m i g ismétel. Itt le­ hetünk s p o n t á n o k . és a függöny b á r m i k o r leereszthető. hogy egyfajta ügyességet. a m e l y az e m b e r i fantázia és j á t é k te­ re. D e n s e m és m t s a i . S z á m u n k ­ ra l e g l é n y e g e s e b b m o n d a n i v a l ó j a a terapeuta feladatainak definiálása: „ . g y a k o r l a t o t k í v á n ó m o z g á s s o r birtokába j u s s o n .gó hálóval. melyben ott v a n n a k a n e m e g y s z e r veszélyes j á t é k e s z k ö z ö k . A z o k b a n a h e l y z e t e k b e n . a m e l y e k az e g y é n s z ü k s é g l e t e i r e szabottak. hogy kliensét. g ö r d e s z k á v a l .

és a fejlődés serkentése so­ rán a t o v á b b l é p é s t m á s terápiás irányokba m a g á t ó l é r t e t ő d ő e n az egyéni szükségletek.és ez m e g h a t á r o z z a .B e s z é d z a v a r o k terápiájának részeként igen jó e r e d m é n y e k r ő l számoltak be. h o g y hátteret képez. h o g y m e n n y i r e érzi sa­ játjának a k ö z ö s felelősségi körben hozott elhatározásokat! A konzultáció célja. a m i k o r a k ö r n y e z e t ingereivel p r o b l e m a t i k u s a be­ teg k a p c s o l a t a . hogy a gye­ rek olyan k ö z e g b e kerülhessen. . alapelv. tanulási n e h é z s é g e k k e l k ü s z k ö d ő gyerekek k e z e l é s é b e n a l k a l m a z z á k l e g g y a k r a b b a n a fejlesztő p e d a g ó g i a keretein belül. s e n n e k e r e d m é n y e s s é g e n a g y b a n múlik azon. és találkozva a m a g y a r ó v o d a p e d a g ó g i a . 1979). m e l y e k közül s z a k i r o d a l m i tájékozódás alapján n é h á n y a t felsorolok: . az egyéni szükségleteket jól i s m e r ő s z e n z o r o s integrációs terápia. akár szülővel konzultálunk. ha tíz éven aluli életkorban használják (Bhatara és mtsai. elektív m u t i s t a és p s z i c h o s z o m a t i k u s t ü n e t e k k e l küzdő g y e r e k e k n é l . a játék fonalán a g y e r m e k e k életébe t e r m é s z e t s z e r ű e n bele­ simuló a s p e k t u s á t biztosítja. j e l e s ü l a s z e n z o r o s integráció elveinek spe­ ciális a l k a l m a z á s á t a k o n z u l t á c i ó b a n ( B u n d y . hogy a szülő vagy a p e d a g ó g u s a konzultáció hatására új megvilágításban lássa a gyermeket.F o g y a t é k o s s á g g a l élő e m b e r e k esetében c s ö k k e n t h e t ő k az a d a p t á c i ó t n e h e z í t ő visel­ kedési formák. illetve hiperszenzitívek egyes m o d a l i t á s o k b a n . A h e l y z e t á t k e r e t e z é s e . ó v o d a i . Akár p e d a g ó g u s s a l . ha pszichoterá­ piás k o n t e x t u s b a n használják ( W e e k s . 1995). mely a megfelelő ta- M i n t említettük. A t o v á b b i a k b a n egy olyan területet e m e l e k ki a felhasználási lehetőségek közül. 1990). E n n e k egyik valószí­ nű oka az lehet. M á s i k o k a k a p c s o l a t o s azzal. a s z e n z o r o s integrációs elmélet n y o m á n kialakuló terápiás m e g k ö z e l í t é ­ sek a tanulási z a v a r o k k l i n i k u m á b a n j e l e n t e k m e g először a h e t v e n e s évek elején. e g y e n s ú l y v e s z t é s e miatt m e g k a p a s z k o d n i v á g y ó g y e r m e k m e g é r t é s e .u t ó b b biztos k i á b r á n d u l á s h o z vezet a túlértékelés is. milyen m ó d s z e r k o m b i n á c i ó részeként a l k a l m a z z á k . . éretlen. hiszen azt a hatástalan gyakoroltatást váltotta fel. 1991b). 1979). A szenzoros integrációs terápia magyarországi karrierjének elindítója.Az időskori d e m e n c i á k esetében. T a p a s z t a l a t a i n k szerint figyelemzavart és hiperaktivitást m u ­ tató. és a s z e n z o r o s integrációs terápiát egyre k ö r v o n a l a z a t l a n a b b elvárásokkal. idézi Ayres. E h h e z az szükséges.. a m e l y a mi v i s z o n y a i k k ö z ö t t m é g újnak n e v e z h e t ő .p s z i c h o t e r á p i á k t ó l e r e d e n d ő e n s e m áll távol a m i n d e n g y e r m e k i „ m e g m o z d u l á s ­ ra" való r e a g á l á s k é p e s s é g e . m o z g á s s é r ü l t és vak k i s g y e r m e k e k korai fejlesztésében is fontos szerepe van. figyelmetlen. nevelési t a n á c s a d ó b a n használják a s z e n z o r o s integrációs terápia eszköztárát. k i i n d u l ó p o n t o t ad a s z í n v o n a l a s a b b ö n s z e r v e z é s l e h e t ő s é g é ­ h e z (Varga. a felegyenesedési és egyensúlyi r e a k c i ó k a t serkenti ( M o n t g o m e r y é s Richter. h o g y a p s z i c h o a n a l í z i s „ B u d a p e s t i I s k o l á j á n a k " tradícióira é p í t k e z ő hazai g y e r m e k . iskolai életbe.K o r a s z ü l ö t t e k inkubátorbeli k ö r n y e z e t é n e k k i a l a k í t á s a k o r és korai fejlesztésében a s z e n z o r o s integrációs elmélet a l k a l m a z á s a lényegesen g y o r s a b b adaptációt tett lehe­ tővé (Neal.1991). o k t a t á s á n a k meg­ szervezője V a r g a Izabella. k ü l ö n ö s e n a m e g k é s e t t beszédfejlődés kezelésében várható látványos előrelépés. h o g y a hazai i g é n y e k n e k m e g ­ felelő és a h a z a i h a g y o m á n y o k k a l kapcsolatot találó sajátos terápiás m e g k ö z e l í t é s i f o r m á k FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEK alakuljanak ki. a „ m i n d e n r e j ó " elve alapján használják fel. és e l ő b b . hogy a gyerek szenzo­ ros integrációs diszfunkciója h o g y a n érinti azt a kritikus képességet. t o v á b b á a m e g k é s e t t b e s z é d f e j l ő d é s ű . destruktív.a szükségleteikre kellően adaptált terápiás m e g k ö z e l í t é s olyan aspecifikus h a t ó t é n y e z ő . és mint láttuk. erre é p ü l ő t e c h n i k á k k a l együtt. A k é s ő b b i e k b e n t ö b b területen kerültek kipróbálásra a d ö n t ő e n vesztibuláris ingerlést a l k a l m a z ó eljárások. A g y e r m e k p s z i c h o t e r á p i á k világában elsősorban a z o k b a n az e s e t e k b e n hasz­ nálják. kevés.k ó r o s és autisztikus g y e r e k e k m o z g á s b e l i sztereotípiáit és p e r c e p t u o r n o t o r o s zavarait j ó t é k o n y a n befolyá­ solta. Ne felejtsük el. hogy azzal a p r o b l é m á v a l foglalkozzunk. D o w n . M i n t a h o ­ gyan i n d o k o l a t l a n lehet. a m e l y az i z o m t ó n u s normalizálását.ám teljes elvetése indokolatlan. A h o z z á v e t ő l e g tíz éves h a g y o m á n n y a l r e n d e l k e z ő hazai g y a k o r l a t első m e g n y i l v á n u l á s a i óta h a n g s ú l y o z z a . hogy ma már s z á m o s g y e r m e k . a m e l y e t a konzultációt ké­ rő fél h a t á r o z m e g . hogy a b e a v a t k o z á s k ö z ö s e n kialakított formáit ő fog­ ja majd a l k a l m a z n i . 1981). ha világossá lehet tenni. g y ó g y p e d a g ó g i a szellemiségével k ö l c s ö n ö s e n ter­ m é k e n y í t ő hatással vannak e g y m á s r a . csak a k k o r lehet e r e d m é n y e s . 1979).H i p e r a k t í v g y e r e k e k k o m p l e x terápiájának r é s z e k é n t a k k o r a l e g e r e d m é n y e s e b b . az élethelyzet f ü g g v é n y é b e n m e g kell tenni. és képes legyen alternatív stratégiákat kidolgozni a g y e r e k k e l v a l ó e g y ü t t m ű k ö d é s é b e n . kimutatni . aki a kezdetektől s z o r g a l m a z z a . hogy h o g y a n v i s e l k e d n e k vele s z e m b e n . annyit ígér c s u p á n . t e k i n t v e . hogy ez a terápiás m e g k ö z e l í t é s n e m lép fel a kizárólagosság. Ezt a lehetőséget a z o n b a n ki kell aknázni. h o g y a szenzoros integráció g o n d o l a t k ö r e b e é p ü l ő b e n van a bölcsődei. h o g y igen k e v é s a k ö r n y e z e t t e l való i n t e r a k c i ó . N a g y r é s z t e n n e k k ö s z ö n h e t ő . t e r m é s z e t e s e n m á s .v a i a s z szekvenciákat erősítette. Az értelmi f o g y a t é k o s .A g y s é r ü l t e k n é l jó hatású az olyan körültekintő. a m e l y m ú l h a t a t l a n u l szükséges. 1977. A siker l á t v á n y o s volt. így a testi és pszichés b i z o n y t a l a n s á g a i . . a fővá­ rosban és v i d é k e n egyaránt. e l s ő s o r b a n az autista g y e r e k e k és a súlyosan hiperaktív g y e r e k e k k e z e l é s é b e n . H a l m o z o t t a n sérült g y e r e k e k n é l a világra való fokozottabb nyitottságot tapasz­ taltak ( W e e k s .i d e g g o n d o z ó ­ ban.sal. Hazai n é p s z e r ű s é g e n e m z e t k ö z i viszonylatban is figyelmet keltő. M i n d e z a tanulási és magatartási p r o b l é m á k sikeres p r e v e n c i ó j á n a k egyik fontos. m i l y e n indikációval. ahol szenzoros integrációs korlátai ellenére is sikeresnek érezheti m a g á t . rugalmatlan . . o p t i m a l i z á l h a t ó a sérült tanulási folyamat. a m i k o r a g y e r e k állapota n e m teszi l e h e t ő v é a s z o k v á n y o s terápiás helyzet a d e k v á t felfogását. ez n e m 100 101 . . A g y e r e k k e l k a p c s o l a t o s v é l e k e d é s igen g y a k r a n negativisztikus: lusta. m e l y t u l a j d o n k é p p e n a sérült h á t t é r t e v é k e n y s é g e n alapuló i n g e r . ha a terápiákat n e m k ö v e t i k n y o m o n e l m é l y ü l t kutatások. a m e l y a betegek é l e t m i n ő s é g é t j e l e n t ő ­ sen javíthatja. v a l ó b a n n e m lehet specifikus h a t á s o k a t elvárni. az e g y m a ­ gában m i n d e n bajt m e g o l d a n i tudás igényével. Az ilyen k ó r k é p e k b e n g y a k r a n tapasztalható öningerlést s z e n z o r o s é l m é n y k e r e s é s n e k felfogva a terápia k é p e s a h i á n y z ó vesztibuláris-taktilis ingerlést a p á c i e n s s z á m á r a m o t i v á c i ó t és figyelmi m ű k ö d é s t s e r k e n t ő m ó d o n nyújtani ( R e i s m a n és H a n s c h u .

G . A . GERÖ ZS. G. és a g y e r m e k n e h é z s é g e i v i h a r o s g y o r s a s á g g a l c s ö k k e n t e k . AYRES. Pszichológiai Intézet. és é l e t k o r u k n á l r e g r e s s z í v e b b s z i n t e n f ü g g e n e k a s z ü l e i k t ő l az idejük b e ­ o s z t á s á b a n is. et al. J. annak tükrében módosították az e l k é p z e l é s e k e t . a z e d d i g i g y a k o r l a t a a l a p j á n h a t á s o s n a k t ű n ő technikával próbálkozott már. T. J. (1991): Sensory Integration and Praxis Tests. m i n d e n n a p o s t e v é k e n y s é g e i t h o g y a n zavarja a s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó s d i s z f u n k c i ó . (1991): Sensory Integration Theory and Practice. Ayres. t ó n u s t a l a n u l tartja a c e r u z á t : h a s z n á l j o n k e m é n y z s í r k r é t á t .. A. R. Tankönyvkiadó. G . Kiss TIHAMÉR (2001): A vesztibuláris rendszer és a szorongásoszavarok összefüggései . In: Ficher. RICHTER. h o g y oki k a p c s o l a t l e h e t a m o z g á s b a n l é v ő t e s t b ő l s z á r m a z ó hiá­ n y o s v i s s z a j e l z é s e k és a g y e r e k új f e l a d a t o k a t m e g o l d a n i h i á n y o s a n t u d ó k é p e s s é g e k ö ­ zött. Los Angeles. Végeken. AYRES. BRÜGGEBORS. E. A.( 1976): Diagnosis of vestibular disorders in the learning disabled. 227-231. Dortmund. G . et al. G . Western Psychological Sevices Los Angeles. FENICHEL. Western Psychological Services. t e h á t e r ő s e b b a visszajelzés a m o z g á s r ó l .( 1999): Vita nuova. Western Psychological Services Los Angeles. S. Vol. S z ü l ő k k e l v a l ó k o n z u l t á c i ó k n a k p é l d á u l g y a k o r i t é m á j a lehet.. Általá­ b a n e l m o n d h a t ó . J. A. h o g y a g y e r m e k m i n d e n új e l j á r á s n á l . így a z í r á s b a n i s k o m o l y n e h é z s é g e i a d ó d n a k .: Sensory integration theory and practice. Norton. BAUMEISTER.(2001): Egy osztályismétlő emlékezései. 11970): Vestibular dysfuction in schizophrenia and childhood autizm. Hermann gondolatainak hatása Pető Endre kutatásaira. n o h a s z á m á r a p o n t o s a n a m o z g á s t e r v e z é s a l e g n e h e z e b b e n k i v i t e l e z h e t ő f u n k c i ó . O. (1991): Somatodyspraxia. F. London alapján idézi KULCSÁR (1992). I. F. S. új a n y a g n á l . ZSUZSANNA (1992 b): Vesztibuláris zavarok pszichiátriai kórképekben. J. A. J. Western Psychological Services. é s k o m p e t e n s n e k é r e z h e t i m a g á t szülői s z e r e p é b e n . HUFF. 9. Philadelphia. A. 11-. A. így vi­ z u á l i s a n saját m a g a e l l e n ő r i z h e t i .. h o g y a g y e r m e k d i s z p r a x i á s . A. CERMAK. 311-316. F. 420-423. A. BUNDY..L. 3. (1991 b): Consultation and sensory integration theory. et al. felettes-én előfutárok.(1972): Sensory integration and learning disorders. AND HORN. C et al. 17. E. (1983): DeGangi-Berk Test of Sensory Integration. Journal of Learning Disabilities. HOHHX. G. F . (1946/1982): The Psychoanalytic Theory of Neurosis. Los Angeles. J.( 1987): Using sensorimotor integrative treatment with mentally retarded adults. Európa Könyvkiadó. k é r d e z z e n .p r o p r i o c e p t í v r e n d s z e r e k h i p o t e t i k u s s z e r e p é t e b b e n a f o l y a m a t ­ b a n . é s e n n e k alapján ha­ t á r o z z á k m e g a m e g o l d h a t ó p r o b l é m á k körét. Routledge and Kegan Paul. ha a szenzoros integráció gondolatkörét beépíti tudásanyagába. Budapest. változatlan kiadás. BRÜGGEBORS. (1981): Hiperkinesis treated by vestibular stimulation. ősi érékelés. Rajzolták már h o m o k b a a be­ t ű k e t ..v e s z t i b u l á r i s . a z t a z o n b a n igen. J. Davis Company.. Los Angeles. h o g y a k o n z u l e n s m e g f i g y e l é s e k e t v é g e z z e n . A k o n z u l e n s m e g f i g y e l v e . In: Montgoir . In: Fisher. BUNDY. Európa Könyvkiadó.4 7 . E.. 2. h o g y a s z ü l ő m e g é r t i a g y e r e k t ü n e t e i n e k e g y részét. Philadelphia. Dortmund. Western Psychological Services. BHATARA. h o g y e z e k a g y e r e k e k s z a b a d i d e j ü k b e n e l ő n y b e r é s z e s í t i k a p a s s z í v te­ v é k e n y s é g e k e t . N e m r é s z l e t e z ­ te a t a k t i l i s .ry. m e g v i z s g á l v a a g y e r e k e t m e g á l l a p í t j a .159-173. Philadelphia. (1994/1996): Einführung in die Holistische Integration (HSI) Teil 2: Von den HSI zur Holistischen Sensorischen Balance (HSB). E. et al. 401-411.szempontok a szenzo­ ros integrációs terápiához. G . Philadelphia. G . A. G . IRODALOM ARENDT. A m e g b e s z é l é s s o r á n a t a n í t ó szá­ m á r a i g e n v i l á g o s a n és p o n t o s a n m e g f o g a l m a z t a .P. Szakdolgozat. ORNHZ.. 221-229 DEQLTROS. a m e l y t o v á b b i k e d v e z ő v á l t o z á s o k k i i n d u l ó p o n t j a lehet. h o g y a p r o b l é m a n y i l v á n v a l ó a n azzal k a p c s o l a t o s . Manual.: Sensory Integration Theory and Practice. 27. A . Journal of Learning Disability Vol. AYRES.4-13. Comprehensive Psychiatry. változatlan kiadás. Kutatási beszámoló. BÁLINT. 102 103 . G .p a s z t a l a t s z e r z é s gátjává vált. (1991): Sensorimotor integration for developmentally disabled children: A Handbook Western Psychological Services. J. Western Psychological Services. KULCSÁR.. BUSHNEI. 338-350. Vol. Úgy g o n d o l o m .. G . 41. V. American Journal of Mentái Retardation. FISHER.( 1989): Effectiveness of a sensory integrative therapy program for children with perceptual-motor deficits. D. azzal. A. (1991): Introduction to sensory integration theory. (1988): Basic and applied neuroscience research provides a base for sensory integration theory. Vol. Journal of Learning Disabilities.. Vol. hajlították f é m b ő l . m é r e t n é l új m o t o r o s m i n t á z a t o t t a n u l . Richtcr.: Sensory integration theory and practice. e z é r t az új m o z g á s o k m e g t a n u l á s á b a n . .. G . A. KULCSÁR. Los Angeles. American Journal of Occupational Therapy. G . h o g y a g y e r e k túl l a z á n . P . Vol. American Jo­ urnal of Occupational Therapy. HARRIS.. borgmann. de minden ötlete meghiúsult. H e t i gyakoriságú találkozásaikon megvitatták az eredményeket. frequency. . Davis Company. Los Angeles.( 1984): Physical and occupational therapy: Effects related to treatment. A. (1991 a): Play theory and sensory intagration. HRABAL. Sok. In: Ficher. S z ü k s é g e s tehát. P. E k k o r k ö z ö s e n a l t e r n a t í v á k a t d o l g o z t a k ki a b b ó l a m e g f i g y e l é s b ő l k i i n d u l v a . J. G . (1989) Test of Sensory Functions in Infants. and motor delay.(T988): Critique of sensory integration therapy and its application in mentái retardation. Davis Company. B. h a s z n á l j o n i n d i g ó t . hogy hatásosabbá válhat a szakszerű pedagógiai-pszichológiai konzul­ táció. Budapest HRABAL. DEGANGI. In: Ficher. B. FISHER. 30-41. 92. ismerje m e g a g y e r e k k o m p e n z á t o r o s t e c h n i k á i t . 32. 11. MÁRIA (1987): Hiperaktivitás és iskolai teljesítménykudarcok.g y e r e k k a p c s o l a t b a n . borgmann. j e l e n t ő s j a v u l á s é r h e t ő el a s z ü l ő . R. MONTGOMERY. Journal of Learning Disabilities. (1992/1996): Einfuhrung in die Holistische Integration (HSI) Teil 1: Scnsorische Integration (IS) und holistische Evaluation. W. ZSUZSANNA (1992 a): Korai személyiségfejlődés és énfunkciók. Philadelphia. 22. C . M . A. J. AYRES. American Journal of Mental Retardation. BERK. DENSEM. el al. Los Angeles. F. 2. ( 1994): A critique of the application of sensory integration therapy to children wiih learning disabilities. A. C. New York. G . Manual.(1980): The Southern California Sensory Integration Tests. a l a k í t o t t á k n a g y b a n z s í r k r é t á v a l . (1979): Sensory integration and the child.m i n d h i ­ ába. G . h o g y a g y e r e k o t t h o n i . MURRAY. tájéko­ z ó d j o n . A. JFNKINS. ELTE BTK. R. S. NUTHALLL. és h o g y a kialakult n e h é z s é g e k é r t n e m t e h e t ő felelőssé a k o n ­ z u l t á c i ó t k é r ő fél.e a c e r u z á t a p a p í r h o z . A. A. E (1991): Sensorimotor integration for developinenlally disabled children: A Handbook. Western Psychological Services. 89-93. 3 9 . a n n a k n a ­ g y o b b az e l l e n á l l á s a . GREENSPAN. J. h o g y k e l l ő e r ő v e l n y o m j a . e t al. A. Budapest. A. Davis Company. (1978): Learning disabilites and the vestibular system. Pszichológia. Journal of Learning Disabilites. K o n z u l t á c i ó s t e c h n i k a a l k a l m a z á s á v a l . SELLS. Davis Company. 3. Oktatáskutató Inté­ zet. 385-393. a g y e r m e k n e m j u t o t t e l ő b b r e . F . C. Budapest. k i c s i b e n ujjfestéssel .: Sensory integration theory and practice. DEGANGI. P é l d a k é n t B u n d y e g y i k s z u p e r v í z i ó s e s e t é t i d é z e m : egy t i z e n e g y é v e s g y e r m e k tanítója n e m b o l d o g u l a z írás m e g t a n í t á s á v a l . 92. (1990): Archaikus gondolkodás. DUNN.

diszlexia veszélyeztetettség. illetve a d i a g n o s z t i k u s s z a k a s z b a n kiderül. American Journal of Occupational Therapy. ő a p ö s z e terápiát végzi. Az anyával v a l ó e l s ő beszélgetésből kitűnt. 2. Greenwich. hogy az elsődleges részképesség-zavarok m ö g ö t t pl. a) a Az első interjú tapasztalata. Z.. W. B. (1986): The cognitive revolution and mind/brain issues. (1985): Sensory integrative dysfunction in children: A rewiew of theory and treatment. HANSCHU. 139-164. T: JAI Press.. Az ó v o d a i l o g o p é d u s a k o m p l e x . PRIBRAM. 41. n e m tudja.G. (1979): Effects of vestibular system stimulation on mentally retarded. (1990): Sensory integration inventory for adults with developmental disabilities: User's guide.. ha a diszlexia-prevenciót megelőzi a szenzoros integrációs terápia. Animula. Journal of Nenous and Mental Disease. ha az első interjúban. C. K. súlyos be­ szédészlelési zavar. Wolrich. 289-329. Athaneum.Varga Izabella. MN: PDP Press. Murray. A. A. R. PETŐ. 105 104 .450-457. K. Budapest. Anna és Varga Izabella (szerk. Vol. aki 1 éve jár h o z z á m a nevelési ta­ n á c s a d ó b a az ó v o d a i l o g o p é d u s tanácsára. Ford . a diszlexia-prevenciós m u n k á h o z fejlesztő pedagógi ai segítséget kért a tanácsadótól. M. WEEKS. SCHIEDER. Vol. Ő m o s t úgy gondolja. figyelemzavar. VARGA IZABELLA (1995): Ernst J. E z e k b e n az e s e t e k b e n a h a g y o m á n y o s fejlesztő pedagógi ai m ó d s z e r e k e t a l k a l m a z v a a g y e r e k e k kitartó ellenállásába ütköznék. D. (1991): Introduction to sensory integration theory. M. hogy p r o b l é m á i v a n n a k a fiával.. 6. ROTTER. emotionally disturbed..OTTENBACHER.78. SlLBERZAHN. akiknél a tanulási zavar mellett fokozottan j e l e n v a n n a k k ü l ö n b ö ­ ző súlyosságú magatartási z a v a r o k is. SZIT TERÁPIA VAGY DISZLEXIA PREVENCIÓ A d i a g n o s z t i k u s szakasz e r e d m é n y e i jól illusztrálják. P.(1946): A gyermek lelki fejlődése. hogy e b b e n az esetben h a t é k o n y a b b . A. (Eds. HOGYAN KERÜLT A GYERMEK A NEVELÉSI TANÁCSADÓBA? Illusztrációként G á b o r 6 é v e s kisfiú esetét m u t a t o m be. Oktatási segéd­ anyag. The Handbook of School Psychology. (1970): To cast away. frusztráció vagy agresszivitás áll. 33. Idézi: Fisher. J.. SHORT. így. Advances in Developmental and Behavioral Pediatrics. 1. In: SzvatkÓ. a vestibular forrunner of the superego Psa. 1-23. ha a fejlesztő foglalko­ zás-sorozatot m e g e l ő z i egy. and learning disabled individuals. 507-520. és Gutkin. B. REISMAN. miben t u d n a s e g í t e n i neki. m i l y e n i s k o l á b a írassa.(]999): Játszás és valóság. h o g y b i z t o s a n g y ó g y p e d a g ó g i a i iskolába kerül.V. In: Routh. intenzív logopédiai terápia m e g o s z t á s á t kérte. hogy sérült anya-gyermek kapcsolat került fokozottan felszínre. D. L. In: Reynolds. akkor m i n d e n k é p p e n h a s z n o s . M. K..A. e r ő s s z o r o n g á s . (1982): Sensory integrative therapy. A logopédiai v é l e m é n y alapján akisfiú diagnózisa: diszlália (15 hibás h a n g ) . SZVATKÓ ANNA (1996): Néhány korai poszturális reflexminta a szenzoros integrációs terápia tükrében. American Psychologist. SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA EGYES ELEMEINEK ALKALMAZÁSA A FEJLESZTŐPEDAGÓGIÁBAN BEDŐK ANDREA BEVEZETÉS A nevelési t a n á c s a d ó b a n folytatott fejlesztő p e d a g ó g i a i m u n k á m során g y a k r a n találko­ z o m olyan g y e r e k e k k e l . Study of Child 25. E. Hugo. a g y e r m e k s z á m á r a biztonságos és sikerélményt a d ó terápiás szakasz.): Szenzoros integrációs terápiák. Bölcsész­ doktori disszertáció. H. WINNICOTT. Kiphard és Jürgen Schindler gondolata hiperaktív gyermekek pszichomotoros terápiájáról.(1933): The vestibular apparatus in neurosis and psychosis. ELTE Bölcsészettudományi Kar.

A terhesség alatt végig vérzése volt egyfajta ta­ padási r e n d e l l e n e s s é g miatt. majd kiválasztott e g y j á t é k a u t ó t . V i s z o n y í t á s b a n a térbeli i r á n y o k i s m e r e t e h i á n y o s . n e h e z e n fogadják be.orongcisa és a figyelemkoncentráció 3. a megfigyelések e r e d m é n y e i azt mutatják.m o n d t a . s p o n t á n indult. hogy a társas kapcsolataiban is kivitelezése. R o m l i k a k a p c s o l a t u n k . Az Ayres s z e n z o r o s integrációs szubtesztek e r e d m é n y e i pedig j ó l mutatják a forma. kiabál. 5 b)Az anamnézisbóí kitűnik az. k i m e g y e k . hogy a terhesség a spontán vetélés veszélye miatt végig ve­ szélyeztetett volt. Passzív s z ó k i n c s e átlagos. m e g m u t a t o m az anyu­ n a k " . gest. összetettebb m o z g á s o k kivitelezésére kevésbé ké­ pes. mindenféle k u d a r c é l m é n y ­ tol m e n t e s . k é r d é s e m r e . K e z d e t b e n t ö r e k e d t e m olyan terápiás lehetőséget nyújtani G á b o r s z á m á r a . idegen k ö r n y e z e t b e n s z o r o n g á s á t csak n a g y n e h é z s é g e k árán lehetett feloldani. A c s e c s e m ő 4 h ó n a p o s koráig szopott. a m e l y az ő fej­ lettségi szintjéhez mért. hogy ezek a magasfeszültség jelei. beszédfejlődése 1 évvel m e g k é s e t t . de aztán m é g i s m e g ­ tartotta. K a p c s o l a t t e ­ r e m t é s b e n . a s p o n t á n beszédbeli d i s z g r a m m a t i z m u s . az aktív szókincs g y é r volta j e l l e m z ő . n a g y o n g y e n g e analógiás és szeriális k é p e s s é g e k k e l r e n d e l k e z i k . CÉLOK A p e d a g ó g i a i . percen át rajzolt k ü l ö n b ö z ő színű villámokat. mivel rajzolni szeretett volna. és m á r nyitotta is az ajtót. m á s z ó k á k n a k . a térbeli v i z u a l i z á c i ó fejlesztése volt Ayres terápiás m ó d s z e r é n e k és e s z k ö z t á r á n a k segítségével. valamint a figyelemkon- 106 107 . A m á s o d i k a l k a l o m m a l m á r az A y r e s t e r á p i á s e s z k ö z ö k k e l felszerelt j á t s z ó s z o b á b a m e n t ü n k . a p e d a g ó g i a i . g y a k r a n kinevetik. problémák N e h e z e n válik el a szülőtől. Az e l s ő t a l á l k o z á s u n k k o r az é d e s a n y a elkísérte a s z o b á m ajtajáig. cipőfűzés.embetűnő volt a gyerek sz. az a n y a is akarta. A s z á m á r a szokatlan. E z e k után kilépett a saját m a ­ ga által választott feladathelyzetből. integ­ ráltabb m o z g á s o k j e l e n n e k m e g . nyíltan elutasította a felkínált mozgáslehetőséget. c s ú s z d á n a k . á l l a n d ó légúti m e g b e t e g e d é s e k . F i n o m m o z g á s a fejletlen (ollóhasználat. folyamatosan eltávo­ l o d u n k e g y m á s t ó l " . A f o g l a l k o z á s o k o n f i g y e l m e szétszórt. a m i t ide-oda tologatott kb.). gombolás).és t é r p e r c e p c i ó . mert a foglalkozása kamionsofőr. T e r á p i á s c é l o m a m o z g á s és a beszéd. az i n g e r d ú s k ö r n y e z e t n e k (hintáknak. 2 évesen rubeóla. A z apa e n g e d é k e n y e b b . a mozgásos feladatok tervezése. Az a n y a a terhesség 7.Az ó v o d á b a n és o t t h o n is p r o b l é m á k v a n n a k a gyerekkel. fát. h o g y m i k ezek. F i g y e l m e szétszórt. G á b o r t ö r e k e d e t t a független m o z g á s r a . T e h á t összefoglalva e l m o n d h a t ó . A b a b a farfekvéses volt. k o m p l i k á c i ó nélkül született. Mozgásfejlődése 6 h ó n a p p a l . p r é s e l e m a gyereket. hogy az a n a n m e s z t i k u s adatok. é r k e z é s k o r rúg. F e l m e r ü l t az abortálás. d) A hiánya. e) A gyermek mozgásformáinak a spontán színvonala. egyedül játszik. testi és p s z i c h é s biztonság egyaránt körülveszi őt. Saját testén a j o b b . sír. labdáknak stb. c) Az óvónő jellemzése vannak. a s z o m a t o p r a x i s . M i n d e n t e v é k e n y s é g é h e z segítsé­ get. TERÁPIÁS ELVEK. A gye­ rekek kerülik. a m i k o r b o h ó c k o d i k . pszichológiai vizsgálatok szerint szomatikusán korának megfelelően fejlett. értel­ m e t l e n ü l h a l a n d z s á z i k .l e g y e n az felnőtt vagy gyerek . n e m tudja a m u n k á t elkezde­ ni. 3 h ó n a p i g volt k ó r h á z b a n . A g y e r m e k ép intelligenciaszinttel. aktív szókincse n e m éri el a korától várható szin­ tet. 3 3 5 0 g r a m m a l . c s a k r ö v i d ideig tudja figyelmét a feladatra ö s s z p o n t o s í t a n i . n e h é z k e s . Játéka gyakorló szinten van. esetleg füstöt. p s z i c h o ­ lógiai vizsgálatok. villámokat. f e l a d a t t a r t á s a n e m m e g f e l e l ő . az egyedfejlődés egyes lépéseit követi. g y a k r a n elutasító. B e s z é d e n e h e z e n érthető. másrészt egy sérült a n y a . B e s z é d é r e az á l t a l á n o s pöszeség. csak p r é s e l e m . csak vezetékeket. teste remegett. e r ő s e n gátolt g y e r m e k . illetve an­ nak lehetőségét. m u n k a t e m p ó j a lassú. vizsgálatok alatt sz. k i á b r á n d u l t vagyok. tétován megállt a j á t é k p o l c előtt. Egyensúlyérzéke kora átlagától elmaradt. azt válaszolta. n e h e z e n k ö t h e t ő le. A szülés i d ő r e . A s z á m á r a veszélyesnek tűnő m o z g á s h e l y z e t e k e t elutasította. kiabál. és a m e l y b e n a gyerek olyan é l m é n y e k e t él át a különféle m o t o r o s stimulációk által. b i z o n y t a l a n . a ritmusérzék. de e g y e d ü l j ö t t b e .b a l oldaliságot jól differenciálja. F e l a d a t t u d a t a m é g n e m alakult ki. T é t o v á z ó . N a g y m o z g á s b a n kevés­ bé fáradékony mint a f i n o m m o z g á s o s feladathelyzetekben. v a l a m i n t a vesztibuláris és bilaterális i n t e g r á c i ó zavarát. Á b r á z o l ó t e v é k e n y s é g e t ö b b ­ nyire felismerhetetlen. Lateralitása kialakult. Kissé szorongott. Az anya e l m o n d á s a szerint a g y e r e k m é g s o h a n e m raj­ zolt embert. keresztezett. B e t e g s é g e i : 1 éves kora körül a lenőtt nyelvféket felmetszették.g y e r m e k k a p c s o l a t b a n rejlik. 53 cm-rel. felnőtt irányítást igényel. hogy a p r o b l é m a egyrészt az organikus érintettségben. 3 évesen lett szobatiszta. 1 percen át. s a soro­ zatos otthoni és óvodai k u d a r c o k által o k o z o t t frusztrációval is s z á m o l n u n k kell. megfigyelése. á l l a n d ó a n k i l é p a f e l a d a t h e l y z e t b ő l . Az a n a m n é z i s b ő l k i e m e l n é m . „ K é s z e n vagyok. A t e r h e s s é g alatt S e d u x e n t szedett. A z u t á n az asztalhoz ült. F e l a d a t h e l y z e t b e n e h e z e n v o n h a t ó be. tanácstalan. 5 é v e s e n lázgörcs és m a n d u l a m ű t é t . hetétől fenyegető vetélés miatt kórházi ke­ zelésre szorult. a m e l y e k h a t á s á r a érettebb. d e ritkán látja. alapján arra következtettem. A szokatlan mozgáshelyzetektől félt. G á b o r i n k á b b h o z z á kötődik. G á b o r s z e m m e l láthatóan m e g ö r ü l t a n a g y o b b térnek. és a m e l y e k elősegítik a h i á n y o s neurális integráció nor­ malizálódását. Észlelte a m o z g á s k a p c s á n a veszélyt. mozgás automatizáltsági foka.n e m k e z d e m é n y e z ő . a feladatokat csak részben vagy egyáltalán n e m érti m e g . „ R e m é n y v e s z t e t t . organikus sérülés valószínűsége. V i z s g á l a t á h o z t ö b b a l k a l o m r a volt szükség.

k o o r d i n á l t m o z g á s a a g ö r d e s z k a csak kézzel vagy csak lábbal történő hajtásával. forgások k ü l ö n b ö z ő eszközök segít­ 4. s i m o g a t á s . H a t a l m a s k ö r ö k n a r a n c s és piros színekben (mint a n a p korongja). ( „ U t á n o z d a békát. az ún." Hétről h é t r e fejlődött a m o z g á s o k tervezése és kivitelezése. örömtelik voltak. tulajdonságát saját tapasztalatain át. ugrások. hasalj a gördeszkára.) A taktilis inger­ lés kiterjedt a testtudatosításra. „ p a l a c s i n t á z á s " . ahol m e g é r i n t e t t e m . szép színes köröket festett. M e g i s m e r k e d e t t a k ü l ö n b ö z ő a n y a g o k k a l tapintás. illetve ki a pléd­ ből. O d ö n t ö t t e el. Például a deszkán va­ ló e g y e n s ú l y o z á s és a h e n g e r e n való átbújás egy mesebeli kaland és kihívás volt számára. kézzelfogha­ tó s i k e r é l m é n y e . a s z ő r p a m a c s . pörgések felsza­ badító hatását. a k ü l ö n b ö z ő ru­ h a a n y a g o k és e g y é b a n y a g o k nevét. a hátán. K e z d e t b e n csak egyszerű c i r ó k a . Vigyázok. és eleinte én forgattam. G á b o r n a k is. lepényt lapítottunk. saját cselekedetei és érzései által tanulta m e g ö n m a g a észlelését. M o z g á s k o o r d i n á c i ó és r i t m u s é r z é k fejlesztése pl. hogy sokáig kellett c s a l o g a t n o m . sikolyok. !ioi i z e g v e . a h á l ó b a n vagy h e n g e r b e n ülve. O ráfeküdt. a h á r o m d i m e n z i ó s golyó kétdimen­ ziós k ö r l a p p á alakult. kéz-láb. A gyakorlatokat mind gyakrab­ ban kísérték felszabadult gyermekkacajok. a hinta hajtásának m e g t a n u l á s á v a l . A legvastagabb ecsetet választotta ki. meséket szőtt. „ M o s t beforgunk. 6. de bizalma és érdeklődése legyőzte félelmét. az va­ lószínűleg integráló hatású is. dobását. A szem-kéz. z s u p s z ! " . 108 109 . Labdát. H o l j á t é k o s feladatokkal. R i n g a t á s a h e n g e r b e n fekve. a m e l y e k majd a diszlexia-prevenció alapjául szolgálnak. tanítsd m e g mit kell vele c s i n á l n o m ! " így aztán fokozatosan előtérbe kerültek a direkt feladathelyzetek. és rúgd el m a g a d a faltól! Ülj a gördeszkára. Fő e l v e m Ayres n y o m á n az volt. A k ü l ö n b ö z ő feladatok végrehajtása közben történeteket. és e v e z n é l ! " ) A különféle labdák a n y a g á n a k . de ha végre e l ő b u k k a n t nagy ö r ö m m e l fogadtam. . golyót. e l m o n d a n i j e l l e m z ő tulajdonságait. h o g y é n e k e l j e m a „Csi­ ga. A taktilis differenciálás a követke­ z ő k é p p e n valósult m e g . a pléd. A foglalkozások vidámak. és találd ki. A z ö s s z e g ö m b ö l y í t e t t h e n g e r m i n t e g y m a g z a t i b u r o k vette őt körül. és egy k i e g y e n s ú l y o ­ zottabb. m i n t h a e g y c s ó n a k b a n ülnél. E k k o r jelen­ tek m e g a m o z g á s t k ö v e t ő első igazi. kitalálni az anyagot. regresszív testhelyzeteket vett fel a hálóban. és ez a találkozás őt is b o l d o g g á tette. színeit. majd feladatokkal k a p c s o l t a m ö s s z e : „ C s u k d be a sze­ m e d . s z í n e s e b b világ alakult ki. majd m e g n e v e z n i e kellett a testrészt. és rövid időn belül önfeledten élte át az egyensúlyozás élményét. mozgásfantáziája és kon­ centrációs k é p e s s é g e is sokat javult. d ö r z s ö l é s útján. beszámolt érzéseiről. A g o m b ó c e g y r e v é k o n y a b b és v é k o n y a b b lett. ö r ö m ­ teli. Az e g y e n s ú l y o z á s ! gyakorlatoknál (járások. hogy ami k e l l e m e s s t i m u l á c i ó G á b o r számára. az ismeretlent. P u h a plédet terítettem a szivacslapokra.m o n d o g a t t a . A passzív vesztibuláris ingerlés és a taktilis ingerlés ö t v ö z é s é r e jó p é l d a G á b o r m á s i k k e d v e n c j á t é k a . p u h a vagy k e m é n y . majd palacsintát. A z első rajzok feszültséget. A m o z g á s o k a t általában g y e r m e k d a l o k k a l . E z e k után a f i n o m m o z g á s o k fejlesztése következett. A z ó t a m i n d e n foglalkozáson fest. Ez volt az első igazi. a b e s z é d fejlesztésé­ vel. hol m o n d ó k á k k a l . aktiváló k ö r n y e z e t e t G á b o r s z á m á r a .c e n t r á c i ó n ö v e l é s e és a g r a f o m o t o r i k u m fejlesztése. K e l l e m e s . biga g y e r e k i " k e z d e t ű g y e r m e k d a l t . A terápia ezen részében a passzív vesztibuláris ingerlés d o ­ minált. „ H a lelépek a deszkáról. Csip-csip csóka) tettem változatossá a foglalkozásokat. így ni. A vesztibuláris i n g e r l é s k o r e g y a r á n t figyelembe kellett venni G á b o r mozgásfejlettségét és e m o c i o n á l i s igényszintjét. a k ü l ö n b ö z ő forgások. k é s ő b b aktívan saját m a g á t pörgette bele a p l é d b e . máris s z i m b o l i k u s j e l e n t é s t k a p a csigaház és m a g a a h í v o g a t ó j á t é k is. hideg vagy m e l e g a hozzáérintett kiskanál vagy egy plüss állatka. simítás. . G á b o r szívesen fogadta a passzív vesztibuláris ingerlést. hintáztatás s t b . k ö z b e n aktívan. Ha visszaem­ l é k e z ü n k az a n a m n é z i s b e n a terhesség alatti fenyegető vetélésre. hol érintettelek m e g ! " E l ő s z ö r csak m u t a t n i a . m o s t pedig kiforgunk. m i k o r bújik elő. hol előbújt.m a r ó k á z á s s a l . ö s s z e k u p o r o d o t t . és ez a felfedezés nagy ö r ö m e t jelentett számára. és kiszabadítom a királykisasszonyt. illatát. A TERÁPIA ELSŐ SZAKASZA ségével) eleinte bátortalan volt. B o l d o g a n vitte haza első alkotását. M i k o r G á b o r m á r tudatosan differenciálta a k ö r l a p o k a t és a golyó­ kat. Volt. bizton­ ságos h e l y z e t e k j e l l e m e z t é k . e l ő s z ö r p r ó b á l t m e g k ö r ö k e t festeni. A terápia első szakaszát a nondirektivitás j e l l e m e z t e . felszabadult g y e r m e k i k a c a g á s o k .m o z o g v a várta a hívoga­ tó dalt. az anya ambivalenciáira. ami nagy mértékben hozzájárult a b e s z é d és a r i t m u s é r z é k fejlődéséhez is. kéz­ kéz ö s s z e h a n g o l t . mozgásjátékokkal (pl. m é r e t é n e k differenciálása után gyakoroltuk a labda gurítását. Hol n y u g o d t m o z d u l a t l a n s á g b a . l o m b o k j e l e n t e k m e g rajzain. . Csön-csön gyűrű. Intenzíven érdeklődött: „Ezzel m é g mit lehet j á t s z a n i . a g r e s s z i ó t s u g á r z ó kis villámai ( G á b o r szavaival élve „a magasfeszültség j e l e i " ) eltűntek. g o m b ó c o t f o r m á z t u n k g y u r m á b ó l . és a p u m p á k segítségével hajtsd magad. m e g e r ő ­ sítő. várta az újat. a testséma fejlesztésére. n e k e m is n a g y o n tetszett. élményeiről. elkapását. ( M e g i s m e r t e a szivacs. e n g e m pedig megkért. v a l a m i n t k ü l ö n b ö z ő labdajátékokkal valósult m e g . A TERÁPIA MÁSODIK SZAKASZA Egy idő után G á b o r s z á m á r a a m e g s z o k o t t e s z k ö z ö k és helyzetek m á r n e m jelentettek elég ingert. A v i z u á l i s forma.és e s z k ö z t á r segítségével valósítottam m e g . m e g t e r e m t e t t e m a b i z t o n s á g o s . pattogtatását. K ü l ö n ö s színvilág (telt élénk színek) j e l l e m z i k m u n ­ káját. m e g h i t t érzés volt ez g y e r m e k n e k és t e r a p e u t á n a k egyaránt. szinte p a p í r v é k o n y s á g ú . 0 volt a csiga. beleesek a vízbe.és t é r p e r c e p c i ó fejlesztését m á r a k l a s s z i k u s fejlesztő p e d a g ó g i a i módszer. Az aktív taktilis ingerlést ö s s z e k a p c s o l t a m a szókincs bővítésével. hol vissza­ h ú z ó d o t t . sze­ reti a t e m p e r a anyagát. színének. pl. m o n d ó k á k k a l vagy csak e g y s z e r ű ritmikus „ h i n t a p a l i n t á z á s s a l " kísértük. zöld és b a r n a m e ­ zők. c s i k l a n d o z á s s a l s t i m u l á l t a m a fiút a k e z é n . csigaház alakúvá hajlította a hengert. a h e n g e r b e n : pl. A taktilis és a vesztibuláris ingerlés A d i a g n o s z t i k u s s z a k a s z tapasztalataiból o k u l v a a terápia első szakaszát a meghitt. formá­ jának. A m o z g á s l e h e t ő s é g e t m i n d i g csak felajánlottam.

eljátszanak. Ez különösen fontos olyan g y e r m e k e k n é l . A m o z g á s t e r á p i á s térben zajló testi é l m é n y e k korai állapotokat. BEDÓK ANDREA (1991): A dél-californiai szenzoros integrációs tesztek a tanulási és magatartási zavarok korai felismerésének szolgálatában. hiányállapotok feltételezhetőek. A szenzoros integrá­ ciós terápiák A y r e s által kidolgozott formája s z á m o s olyan eszközt kínál fel a g y e r m e k e k számára. ahol korai sérülések. illetve az eszközökkel megjelenítődő kapcsolódási mintáit.t e r á p i a segítségével sikerült k ia la k ít a nu nk egy bizalmas kapcsolatot. M u n k a t e m p ó j a m é g min­ dig lassú. A m o z g á s t e r á p i á s térben átélt él­ m é n y e k . a személyiség szétesettségét. a vesztibuláris ingerlések. A c s e c s e m ő kezdetben n e m k é p e s önállóan szabályozni ö n m a g á t . történéseket i d é z h e t n e k fel. csak anyja (gondozója) segítségével.mint a n o r m á l c s e c s e m ő k o r i fejlődésnél . traumák. az összetartottság é l m é ­ nyei csak n é h á n y szemléletes példa erre. illetve a fejlődés elakadá­ sa vagy a rossz szociális-családi háttér a szimbolizációs folyamatok kialakulatlanságát. E b b e n a rövid t a n u l m á n y b a n a g y e r m e k e k s z á m á r a pszichoterápiás céllal a l k a l m a z o t t m o z g á s t e r á p i a né­ hány s z e m p o n t j á r a i r á n y í t a n á m a figyelmet. különösen az ábrázoló tevékenysége. a m i t a g y e r m e k e k a l k a l m a n k é n t s p o n t á n megjelenítenek. h o g y G á b o r j e l e n t ő s fejlődésen m e n t keresztül az elmúlt 1 év alatt. az átélt s z e n z o m o t o r o s é l m é n y e k elmélyülésével egy olyan e m o c i o n á l i s és s z o m a t i k u s biztonsáeot szerzett a g y e r m e k . és b i z o n y o s m é r t é k i g automatizálódott. a v e l e m . és végül a j á t é k tartalmát és szövését. a testtel. A megtartott­ ság é l m é n y e i . és a passzív ücsörgés. A m o z g á s o s történéseket h á r o m főbb s z e m p o n t szerint i g y e k s z e m folyamatosan követni : figyelem a g y e r m e k j á t é k á n a k testi. és r á h a n g o l ó d n i arra. m e l y e k igen vonzóak. amely segítséget és b i z t o n s á g o s alapot nyújt a m o s t k e z d ő d ő diszlexia-prevenciós m u n k á h o z . az anya odafordulása és tükrözése adja a csecse- IRODALOM DORNER MÁRTA (1991): Segédanyag a szenzoros integrációs terápia című tanfolyamhoz. a térbeli viszonyok. szeriális e m l é k e z e t e . m o t o r o s és f antázi atevékenységüket is mozgásba hozza. indulatai kontrollálása. illetve „ h i á n y z ó " testi és selfélmények m e g é l é s é r e nyújthatnak alkalmat. a m e n n y i s é g i relációk. feladattudata. h a n e m igyekszem követni.tiirok m e g é l é s e . feladattartása nőtt. U g y a n í g y az anyával átélt tapasztalatok. M i n d az Ayres-féle s z e n z o r o s integrációs terápiában.7.) ° F i n o m m o t o r i k á j a j a v u l t . Az S Z I T . saját tapasztalataimból építkezve. kreativitása. és válik az ö n k o n t r o l l alapjává. A 15 hibás h a n g b ó l 10 kialakult. Szakdolgozat. 110 111 . T e r a p e u t a k é n t n e m szoktam m e g h a t á ­ rozni az órák m e n e t é t . A c s e p p h á l ó b a n például az e l ő b b említett é l m é ­ nyek e g y s z e r r e hatnak. E R E D M É N Y E K MOZGÁSTERÁPIA GYERMEKEKNEK PSZICHOTERÁPIÁS CÉLKITŰZÉSSEL Saját m a g a m . a selffejlődés elakadását. v a l a m i n t a rit­ m u s é r z é k további fejlesztést igényelnek. SZVATKÓ ANNA (1991): Segédanyag a szenzoros integrációs terápia című tanfolyamhoz. az ó v ó n ő és a l o g o p é d u s tapasztalatait is figyelembe véve m e g á l l a p í t h a t ó . A g y e r m e k e k k e l folytatott m o z g á s t e r á p i á k során a szenzoros integrációs terápia és az analitikusan orientált m o z g á s t e r á p i a lehetőségeit i g y e k s z e m ötvözni. (Aktív feladathelyzetben 35 percig leköthető. a testfu. A személ yi ség ezen j á t é k o k és é l m é n y e k k ö z b e n strukturáltabbá válik. és a b e k ö v e t k e z ő változás a n a l ó g a korai fejlődés t ö r t é n é s e i v e l . mert a m o z g á s o s terápiás tér. elengedettség s z a k a s z a után g y a k r a n válik ez az e s z k ö z valamely fontos j á t é k kiinduló­ pontjává. ezért is kedvelhetik annyira a g y e r m e k e k . hiányosságát e r e d m é n y e z i k . testtudati szintjét. javult a f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó s képessé­ ge.és a g y e r m e k n e k ki­ sebb g o n d o t j e l e n t h e t késztetései. Budapest. testi é l m é n y e k k e l és a fantáziákkal való együttes m u n k a a személyi­ ség egészét k é p e s megérinteni és b e m o z d í t a n i . bekövet­ kezhet az Én e r ő s ö d é s e . CAMPOS JIMÉNEZ ANNA Mozgásterápiát sokféle céllal és szemlélettel a l k a l m a z n a k a s z a k e m b e r e k . és ez a k ü l s ő kontroll lassan épül be s z e m é l y i s é g é b e . Ezeket az e s z k ö z ö k e t szívesen v o n o m be g y e r m e k e k pszichoterápiájába. mind az analitikusan orientált m o z g á s t e r á p i ­ ában fontos az e g y é n saját választása.

és n e h e z e n vált le róla. fantáziáival. szim­ b o l i k u s j á t é k r a szinte k é p t e l e n volt. majd „ l e e s e t t " róluk. Eléri a verbalitás szá­ m á r a n e h e z e n h o z z á f é r h e t ő preverbális rétegeket. Az ilyen.mő b i z t o n s á g é r z e t é t . agresszív vagy a n n a k tűnő m e g n y i l v á n u l á s a i t k é p t e l e n volt elfogadni. N e m sokkal k é s ő b b egy m á s i k s z o b á b a n (itt n e m m o z g á s o s e s z k ö z ö k voltak) h o s s z ú időn ke­ resztül volt k é p e s szorongásait és agresszióit s z i m b o l i k u s f o r m á b a n kifejezni egy o r v o s o s j á t é k b a n . P é l d á v a l s z e m l é l t e t e m ezeket a lehetőségeket is. m e g é r t e n i őt.majd a leeséssel és az e s z k ö z ö k t ő l való m e n e k ü l é s s e l . E z é r t k e z d e t b e n k é p t e l e n volt leülni vagy e g y h e l y b e n m a r a d n i . N é h á n y a l k a l o m után a h á l ó b a n ülve volt k é p e s e l ő s z ö r verbalizálni félelme­ it: történeteket kezdett mesélni egy kisfiúról. c s i m p a s z k o d á s s a l . így az értelmezés a n y a g á n a k fon­ tos részét k é p e z h e t i k . ami onnantól egyik k e d v e n c el­ foglaltsága lett. m e l y b e n a r ó l a m alkotott képzetét k e z d t e elválasztani saját fantáziáitól. 8 h ó n a p o s k o r á b a n anyai nagyany­ ja vette m a g á h o z . Az ó v o d á s k o r ú Peti keveset és é r t h e ­ tetlenül beszélt a m i k o r h o z z á m került. m i n d e n f é l e h e l y z e t b e n szeretett b e n n e t a r t ó z k o d n i . és kifejezett s z e r e p e k e t is a d h a t n a k nekik. K o r r e k c i ó s é s fejlődési l e h e t ő s é g e k e t nyithat m e g m i n d a passzívan m e g é l t testi é l m é n y e k e n keresztül. Kristóf 5 é v e s e n került h o z z á m . Az e s z k ö z ö k b e való kétségbeesett és d ü h ö s k a p a s z k o d á s s a l . Az e s z k ö z ö k e t a g y e r m e k e k a fantáziajátékokba is bevonják. és k é p t e l e n volt az elmélyült j á t é k r a . b i z o n y t a l a n u l k ö t ő d ő volt. megfigyelni. furcsa viselkedése. Vizsgálati h e l y z e t b e is n e h e z e n volt b e v o n h a t ó . azóta s z á m o s nagynénjével és testvérével élt együtt rossz anyagi és szo­ ciális k ö r ü l m é n y e k között. Az e s z k ö z ö k s z i m b o l i k u s . Az ötéves kisfiúnál v i s s z a h ú z ó d á s a .karika. él­ m é n y e k j á t é k o k együttes átélése. szereplőihez. a terapeuta m e g é r t é s e és a m e g é r t é s e n a l a p u l ó t ü k r ö z é ­ se és részvétele a z o n b a n ö n m a g u k b a n is elindíthatnak olyan belső változásokat a g y e r m e k ­ ben. bár jól g o n d o z t a . A m á r említett Lali a m o z g á s t e r á p i á s helyzetben h a m a r o s a n feloldódott. Ez lesz az alapja a b e l s ő szimbolizációs f o l y a m a t o k elindulásának. és különféle v e s z é l y e k n e k lett kitéve. ellazultan ülni. a m o z g á s o s fantáziajátékok és az áttétel é r t e l m e z é s é n é l felhasználhatunk. a terápiás h e l y z e t b e n u g y a n ú g y n e m tudott m e g k a ­ p a s z k o d n i . akit k ü l ö n f é l e rosszaságai miatt szülei m e g b ü n t e t n e k . és az e s z k ö z ö k e t k o r á n k e z d t e s z i m b o l i z á c i ó r a is h a s z n á l n i . agresszív és kezelhetetlen volt édesanyja és az ó v o ­ da szerint is. h o g y a h á l ó b a n ülve vagy állva fel kellett e m e l ­ ni őt. Az e g y é n i m o z g á s t e r á p i á k e l ő b b . t u d a t o s a b b h a s z n á l a t á t érzékelteti két m á s i k példa. m e g s z ű n t v i s s z a h ú z ó ­ dása. Egy idő után a j á t é k o t úgy alakította. m e g é r t e n i és tartalmazni a g y e r m e k történéseit. h o g y hol ő a d o t t jelt az e l e n g e d é s r e . „ L ó g ó " e s z k ö z ö k r e . az a n y a k é p t e l e n volt é r z e l m i l e g tartal­ m a z n i . Egy ó v o d á s kislánynál u g y a n e z a füleslabda gyak­ ran j á t s z o t t a egy m e g v a d u l t és megfékezhetetlen ló szerepét. „ta­ n á c s a d ó n é n i n e k " nevezett. H o s s z ú ideig volt k é p e s n y u g o d t a n . A h á l ó b a n annyira biztonság­ b a n érezte magát. az É n h e z és a külvilághoz va- ló érzelmi v i s z o n y u l á s o k . és e k k o r k e z d t e el e g y i k r e n d s z e r e s e n visszatérő j á t é k á t j á t s z a n i . E z u t á n fedezte fel a csepphálót. hol n e k e m kellett m e g h a t á r o z n o m ezt a pillanatot az ő tudta nélkül. Ezt általában hosszú ideig. Petivel eleinte alig lehetett k a p c s o l a t b a kerülni. és m e n e k ü l n i k e z d e t t h i m b á l ó d z á s u k elől. vagy v i s s z a t á m a d n i a . m e l y elől vagy m e n e k ü l n i e kellett. kötél stb. így kezd­ te k ü l ö n v á l a s z t a n i indítékainkat egy aktív. n e v e m e n szólí­ tott. . P é l d á u l az e g y i k füleslabda n é h á n y terápiás órán keresztül j e l k é p e z t e őt . m i n t k o r á b b a n édesanyjában. a m i a kislány ösztöneit. Peti kapcsolata anyjával erőteljesen a m b i v a l e n s volt. p s z i c h o t e r á p i á t . ö s s z e k u p o r o d v a p ö ­ rögni b e n n e . h o g y újból szétesett volna. és azt az érzést.„egy kisfiút" -. Az elszakadást aktívan j á t s z o t t a le az összetartottság é l m é n y é n e k b i z t o n s á g á b a n . majd egy adott j e l r e e l e n g e d n i . De ezek az e s e m é n y e k is fontos t á m p o n t o k a t szolgáltat­ nak a m e g é r t é s h e z . de nagy b i z t o n s á g o t a d ó m o z g á s o s j á t é k b a n . é r d e m e s ilyenkor i n k á b b kísérni. A m o z g á s o s történések. B á r a vizsgálat jó intellektust állapított m e g .eltávolítva is át m e r t e élni és verbalizálni ezeket a félelmeket anélkül. r e n g e t e g korai t r a u m a érte. szán­ dékait szimbolizálta. A m o z g á ­ sos h e l y z e t e k b e n is m e g j e l e n í t ő d n e k a belső reprezentációk. mind az aktívabb m o z g á s o s j á t é k o k b a n . Édesanyjával k a p c s o l a t a n a g y o n a m b i v a l e n s . akit elhagytak. k a p c s o l a t u n k b a n is lassú változást indított el. az ó v o d a kérte terápiáját agresszivitása miatt. M á s e m b e r e k szándékát g y a k r a n ö s s z e m o s t a saját indítékaival. Kristóf 5 é v e s e n m é g bepisilt éjjelente. A l e g k i s e b b történést is h á n t á s n a k . Az orvosi vizsgálatok n e m m u t a t t a k or­ g a n i k u s o k o k a t a p r o b l é m a h á t t e r é b e n . Az első terápiás órák fő témája a m e n e k ü l é s és a labdáról való leesés volt. hogy a m o z g á s t e r á p i a több szinten érinti a személyiséget. m o z g á s t e r á p i á t j a v a s o l t a k . létra.felugrott.u t ó b b e l i n d u l h a t n a k a feltárás i r á n y á b a n is. í g y eltávolítva tudta elmesélni élményeit. viselkedését l e g i n k á b b agresszivitás és szétesettség j e l l e m e z t e . e l m é l y ü l t e n ismétel­ te. Jól illusztrálja ezt Lali esete. n e h e z e n k a p a s z k o d o t t m e g b e n n e . h o g y m e g é r t i k . bár jól g o n d o z t a .é p p e n az a n y á h o z való viszony két el­ lentétes a s p e k t u s á t j á t s z o t t a le. így a külvilág s z o r o n g a t ó n a k tűnt számára. M o z g á s t e r á p i á s történések k ö z b e n h a s o n l ó folyama­ tok tanúi l e h e t ü n k . Látható. Az e g y i k kedvelt j á t é k a lett. Lali n a g y o n m e g k e d v e l t e a hálót. szorogásra adott é n s z ű k í t ő v é d e k e z ő m a g a t a r t á s a m i ­ att autisztikus k ó r k é p vagy értelmi p r o b l é m a l e h e t ő s é g e is felmerült. selfszintű történéseket n e m csak passzívan élhetik át a g y e r m e k e k . Ez a testi é l m é n y b e n átélt differenciálási folyamat. szimbolikusan is megjelenített történéseket k ö n n y e b b köt­ ni a g y e r m e k reális életének e s e m é n y e i h e z . H a r m a d i k t a l á l k o z á s u n k k o r n y i t o t t a b b á vált. v e s z é l y n e k élte m e g . olyan összetartottság-élményt jelentett számára. fantáziáit. Az anya. m e l y e k a fejlődését előmozdítják. A preverbális é l m é n y e k h e z vezető. S o k s z o r m a g u k k e z d i k m o z g á s o s h e l y z e t b e n korrigálni a korai t ö r t é n é s e k n y o m á n kialakult belső r e p r e z e n t á c i ó k a t . 112 113 . h o g y . Ilyen elmélyült j á t é k o k n á l az azonnali é r t e l m e z é ­ sek m e g z a v a r h a t j á k az átélést. E g y kisfiú példája talán b e s z é d e s e b b az elméleti fejtegetésnél. egy ideig erősen k a p a s z k o d o t t . m e l y e k felhasználhatók az é r t e l m e z é s e k b e n . Édesanyja korán elhagyta. és verbálisan h o z z á f é r h e t ő b b é vált. selfszintű történéseket. m e l y e t a s z i m b o l i k u s a b b f o r m á b a n m e g j e l e n ő anyagok. de addig is súlyosan e l h a n y a g o l t a őt.

II. FEJEZET AZ ISKOLAI BEVÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES RÉSZKÉPESSÉGEK ZAVARAI ELMÉLET ÉS ESETISMERTETÉS .

n e m tapasztalható folyama­ tok b i z o n y t a l a n s á g a . és rendelkezésre állnak a vizsgálati le­ hetőségek. és m e g is tudjuk azokat h a n g o s a n ismételni annak ellenére. a m i k o r a j e l e n t é s m é g nem vesz részt a feldolgozásban. hogy ezek a g y e r m e k e k kiegyensúlyozott. a m o n d a t o k és a szöveg m e g é r t é s e . M i n d k e t t ő több szintből épül fel. b e s z é d e s e t é b e n az el­ hangzott b e s z é d a k u s z t i k á i jelsorozatot. gyak- 117 . Olyan rejtetten m ű k ö d ő . és a k a d á l y á v á lehetnek a n n a k . A BESZÉDFELDOLGOZÁS FOLYAMATA Az e m b e r b e s z é d m e g é r t é s e két nagy szakaszból áll.e l s a j á t í t á s részeként. A b e s z é d m e g é r t é s fejlődése során. A beszédmegértés k ö v e t k e z ő nagy szakasza a szavak. az. ezért m á r n e m észlelésnek. az anyanyelv elsajátításához n y ú l n a k vissza. il. a beszédészlelésből és a b e s z é d m e g ­ értésből.magától érte­ tődően . Az anyanyelv-elsajátítás szakaszaiban a folyamatok jóval hierarchikusabban m ű k ö d n e k . zavart m ű k ö d é s e vezet a g y e r m e k gondjaihoz. sz. ná. sajátosságait. 2000). tanu­ lási sikertelenségéhez.A B E S Z É D É S Z L E L É S ÉS A B E S Z É D M E G É R T É S FOLYAMATÁNAK GÓSY MÁRIA ZAVARAI Korunk g y e r m e k e i n e k jó része k u d a r c o k a t él át. h a n e m m e g é r t é s n e k nevezzük. esetleg magatartási problémájához. amelyik l e h e t ő v é teszi az adott nyelv felismerését (Gósy. a m e l y e k törvényszerű e g y ü t t m ű k ö d é s b e n biz­ tosítják a hallott b e s z é d j e l e n s é g e k megértését. amely s z á m o s részfolyamatból áll. azok sorozatát (például ú. A p r o b l é m a helyes diagnózisához azonban i s m e r n ü n k kell a zavar természetét. összefüggéseit. virid. sídanta). A folyamatnak ez a szakasza már a jelentés felismerését is tartalmazza. h a n g k a p c s o l a t o k és h a n g s o r o k felis­ merése akkor. életszerető felnőt­ tekké váljanak. A hallás a k ö r n y e z e t akusztikai ingereit azonosítja. A b e s z é d m e g é r t é s r e n d k í v ü l összetett m e c h a n i z m u s . A folyamatok m ű k ö d é s é n e k alapfeltétele az ép hallás. A p r o b l é m á k a k e z d e t e k h e z . gó. Az ép hallásra é p ü l ő beszédészlelés a b e s z é d h a n g o k . vagy az e l h a n g z o t t hangsor az adott nyelvben n e m értelmes (ide tartoznak például a nevek is). E z e k a k u d a r c o k az é v e k f o l y a m á n s o k s z o r o z ó d h a t n a k . figyelmetlenségéhez. K é p e s e k va­ gyunk felismerni b e s z é d h a n g o k a t vagy szótagokat. és . s z o r o n g á s á h o z . any a ny e l v . m i n t felnőttkorban. megjelenési formáit. ezen a szinten a z o n b a n m é g nincs b e s z é d e l e m z é s . h o g y j e l e n t é s t nem h o r d o z n a k . a m e l y e k okairól a felnőtt k ö r n y e z e t n e k r e n d s z e r i n t n i n c s t u d o m á s a . a m e l y e k létezéséről a t u d o m á n y és a gyakorlat ma már tud.az ép folyamat m ű k ö d é s é t is. valamint a terápia is. g y e r m e k k o r b a n alakul ki az a m e c h a n i z m u s . a felszínen közvetlenül n e m látható.

A b e s z é d f e l d o l g o z á s folyamata az elsődleges hallási e l e m z é s s e l indul. Ezen a szinten zajlanak a fonológi­ ai folyamatok is. h o g y m i l y e n szinteken. m á s s a l h a n g ­ zókat) azonosítjuk. ábra). majd a szintaktikai és a s z e m a n t i k a i szinteken. a m e l y e k mindig az adott nyelvre j e l l e m z ő e k . h a n e m a jég szó. transzformációs észlelés. beszédhang-differenciálás. másfelől a fonológiai szint működéseivel áll szoros kap­ csolatban. A fo­ nológiai szinten történik a f o n é m a d ö n t é s m e g h o z a t a l a .e el. A szeriális avagy sorozatészlelés teszi lehetővé azt. a szintaktikai pedig u g y a n c s a k az észlelésre. 1. de bi­ z o n y o s előfeltevéseket a kérdéses hangról vagy h a n g k a p c s o l a t r ó l már m a g á v a l visz. hogy z e n e vagy b e s z é d h a n g z o t t . valójában a zöngés g megvalósulásáról van szó. E n n e k első lépcsője az ún. A f o n é m a s z i n t m o n ­ datok a z o n o s í t á s a k o r is aktívan jelen van. ábra A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatai 118 119 . A h i e r a r c h i k u s a n e g y m á s r a épülő akusztikai. ahol a b e s z é d h a n g o k a t ( m a g á n h a n g z ó k a t . halk vagy erős ( e g y s z e r s m i n d e g y é b szubjektív ítéleteket is a l k o t u n k : k e l l e m e s . m i n d i g u g y a n a n n a k a nyelvi e g y s é g n e k fogjuk felismerni. a fonológi­ ai szinten soroljuk be a megfelelő fonémaosztályokba. mondhatja férfi. nő vagy g y e r m e k . é n e k s z ó t vagy h a n g s z e r t h a l l o t t u n k . A jégpálya szóban például. h o g y a h a l l g a t ó h o g y a n d o l g o z z a fel különálló nyelvi e g y s é g e k s o r o z a t á v á azt a folya­ m a t o s a n változó akusztikai jelet. A b e s z é d é s z l e l é s a nyelvi információt t a r t a l m a z ó akusztikai jelsorozat feldolgozásával in­ dul. Az a l a p k é r d é s az. a m e l y a megfelelő b e s z é d h a n g o k b a n realizálódik. amelytől k e z d v e belép az emlékezet is a feldolgozásba. üzenetet ( G ó s y . A fonéma az az elvont nyelvi egy­ ség. Ezek az e r e d m é n y e k az észlelési i n f o r m á c i ó t á r b a n öszs z e g z ő d n e k . lassan vagy gyorsan. A kísérletek t a n ú s á g a szerint k ö n n y e b b a b e s z é d h a n g o k a t m e g k ü l ö n b ö z t e t n i /. Az e l e m z é s e k összetettségét mutatja. é r c e s vagy rekedt h a n g o n . illetőleg az e g y m á s t k ö v e t ő m o n d a t o k p o n t o s felismerésében is. h a n g k a p c s o l a t t . bár e k k o r a j e l e n t é s is segíti az észlelést. A szeriális észlelés tökéletes m ű k ö d é s e is az anyanyelv­ elsajátítás során alakul ki. a m e l y e t a beszélő kiad. fátyolos. mivel a szeriális észlelése még n e m tökéletes (hogy itt nem a k i s g y e r m e k hangdifferenciálás akusztikai szint J artikulációs ü g y e t l e n s é g é r ő l van szó. az intenzitás és az időszerkezet t e k i n t e t é b e n . Ilyen például a b e s z é d é s z l e l é s f o l y a m a t a i n a k d o m i n á l á s a az új szavak elsajátításában. A szóösszetétel első szótagja nem ajék hangsor. hogy a b e s z é d h a n g o k a t itt. A beszédészlelési részfolyamatok az alapszinteken folyó d ö n ­ tésekkel c s a k n e m egy i d ő b e n m ű k ö d n e k . fonetikai és fonológiai szintek a l a p m ű k ö ­ dését további beszédészlelési részfolyamatok egészítik ki.rabban fordul e l ő egy vagy több részfolyamat kvázi-elkülönített m ű k ö d é s e . vagy lassú. vagy pacsid m o n d papucs helyett. E z e k a döntések nagyjá­ ból b e h a t á r o l j á k a felfogott (észlelt) akusztikai jel tulajdonságait. 1999). b á n a t o s a n vagy m o s o l y o g v a . Úgy is fogalmazhatunk. jelen esetben az á m a g á n h a n g z ó n a k . milyen j e l l e g ű m ű k ö d é s e k történnek a megértési folyamatban. k e l l e m e t l e n ) . és h o g y a n fogja fel a b e n n e lévő tartalmat. hiszen közvetlenül n e m ta­ n u l m á n y o z h a t ó (vö. a fonológiai szintre. hogy a felsoroltak következtében e n n e k a m a g á n h a n g z ó n a k az ejtése és a hangzása is k ü l ö n b ö z ő volt. é s a z o k k a l igen k o m p l e x m ó d o n t a r t a n a k kapcsolatot. a m e l y e t e g y fel­ ismerési (elképzelési) terv követ a beszédészlelés és a b e s z é d m e g é r t é s szintjein. h a n e m mint a beszéd időviszonyainak szervezési stratégiája az e g y m á s t követő szavak. m a g a s vagy mély. Ezek a részfolyamatok a követ­ kezők: szeriális észlelés. Ha az adott beszédjel tulajdonságai alapján n e m d ö n t h e t ő el a z o n n a l a b e s z é d h a n g m i n ő s é g e . szoros kapcsolatban az adott nyelvre j e l l e m z ő hangsorépítési sajátosságokkal. hogy a s z e m a n t i k a i e l e m z é s v i s s z a h a t ( h a t ) az é s z l e l é s r e és a s z i n t a k t i k a i m ű v e l e t e k r e . Az itt felgyűlt adatok alapián történik az akusztikai e l e m z é s . és az anyanyelv-elsajátítás során vesszük birtokba őket. A feldolgozott adatok a fonetikai szintre kerülnek. az első szótag végén zöngétlen k m á s s a l h a n g z ó t ismertünk fel fonetikai szinten. A b e s z é d h a n g ­ differenciálás egyfelől a fonetikai. elsődleges hallási elemzés. r i t m u s é s z ­ lelés és a vizuális észlelés. A kétéves g y e r m e k efelánniík azonosítja az elefántot. E z e k b e n a m o d e l l e k b e n l é n y e g é b e n egyszerűsítve m u t a t h a ­ tó be a v a l ó s á g b a n lejátszódó m ű k ö d é s s o r o z a t . hogy az időben e g y m á s értelmezés megértés ritmusészlelés szeriális észlelés után e l h a n g z o t t b e s z é d h a n g o k a t . a h o n n a n a b e s z é d f e l d o l g o z á s indul. s e g y b e n a hibátlan m ű k ö d é s t biztosítja. A cél a n n a k s z e m l é l t e t é s e . Ez utób­ bi e g y s z e r r e h á r o m síkon folyik: az észlelés szintjein. így van ez mind­ annak ellenére. é r d e s . A szeriális észlelés n e m c s a k a h a n g s o r o k szintjén je­ lentkezik. a k k o r a rendszer továbblép a következő. azt az bizonyítja. Például az á hangot ejthetjük ala­ csony vagy m a g a s h a n g o n . hogy kérésre például az elef vagy elefá hangsort képes m e g i s m é t e l n i ) . A megértési f o l y a m a t o t m o d e l l e k b e n próbálják á b r á z o l n i .<at a hallgató u g y a n o l y a n e g y m á s u t á n i ­ ságban legyen k é p e s a z o n o s í t a n i . ahol n é h á n y előzetes döntés tör­ ténik a frekvencia. felismerjük p é l d á u l . g y o r s volt-e.

A m e g é r t é s b e n h á r o m e l k ü l ö n í t h e t ő folyamat létezik: a szóértés. az értelmezés kérdéses. M i n d e n n e k a felszíni megjelenése (tünetei). Ez nyújt lehetőséget a n a g y o t h a l l ó n a k .optimális átviteli k ö ­ r ü l m é n y e k között és adekvát s z e m a n t i k a i feltételek mellett . Ez a részfolyamat m á r 4 éves kor körül kez­ detié gesen m ű k ö d i k . h a n e m a n n a k is. A m o n d a t m e g é r t é s az a folyamat. Ez teszi lehetővé például a l o g o p é d u s szá­ m á r a . A vizuális észlelés a beszélő artikulációjának. A vizuális p e r c e p c i ó segítségét a beszédfeldol­ g o z á s b a n a n a g y o t h a l l ó k és a siketek használják a legintenzívebben. mert nagy a k o m p e n z á c i ó s lehetőség. és/vagy egy k o r á b b a n tárolt in­ formációsorozattal hasonlítjuk össze. a) Az o p t i m á l i s átviteli k ö r ü l m é n y e k azt jelentik. azaz birtokba vettük a szöveget mint jelentéstani. idegen nyelv hallgatásakor is k ö n n y e b b e l k ü l ö n í t e n ü n k e g y m á s t ó l a b e s z é d h a n g o k a t . illetőleg teljes b e s z é d k é p z é s é ­ nek a hallási észleléssel egyidejű feldolgozása. zavaráról akkor beszélünk. sokkal n e h e ­ z e b b azt m e g m o n d a n i u k . hogy a hallott h a n g például / volt-e vagy r. h o g y a hibásan ejtett réshangot c s u p á n látás alapján is felismerje.). Ha „ r o s s z " a szinkron. ha az állítjuk. szókincs). hogy a k i s e b b zavarok rejtve m a r a d h a t n a k . hogy az ajakartikuláció alapján t ö b b é . A ritmusészlelés az adott n y e l v r e j e l l e m z ő időzítési v i s z o n y o k p o n t o s azonosítását jelenti . m i n d i g feltételezi az úgynevezett mentális lexikon aktiválását. azt a felnőtt k ö r n y e z e t k ö n n y e n félreértelmezheti (sokszor é p p e n a g y e r m e k k o m p e n zálási stratégiájának k ö v e t k e z t é b e n ) . m á r ismert d o l o g g a l kiegészít(het)jük. H a n g s ú l y o z n u n k kell. h o g y a z a n y a ­ n y e l v ü k ö n e l h a n g z o t t egyik b e s z é d h a n g azonos-e egy másikkal. h a n e m a másoktól e l h a n g z ó k ö z l é s e k feldolgozásában. m e g é r t é s é t és értelmezését. hogy az a d ó (beszélő) és a v e v ő (hall­ gató) k ö z ö t t s e m m i f é l e olyan zavar n e m keletkezik. hogy a g y e r m e k e l ő b b vagy u t ó b b s z e m b e k e r ü l a p r o b l é m á v a l . A beszéd szem­ pontjából n e m c s a k a n n a k van j e l e n t ő s é g e . h o g y az e l h a n g z ó ü z e n e t megfelel a hallgató nyelvi ismereteinek. azaz az üzenet tartalma n e m lehet a feldolgozás a k a d á l y a (a g y e r m e k é l e t k o r á n a k . ha aka­ elhangzott azonosítása megértésük bizonytalan. tudásszintjének megfelelő j e l e n t é s ű közlés. illető­ leg vételét n e h e z í t e n é vagy lehetetlenné t e n n é ( m á s m e g f o g a l m a z á s b a n n e m torzított a be­ széd. nincs nagy zaj stb.teszi l e h e t ő v é az e l h a n g z o t t ü z e n e t e k azonosítását.m i n t a z o n o s í t a n i . dályozott. h o g y m e n n y i e g y s é g t a l á l h a t ó a m e n t á l i s lexikonban. s életünk végéig tart. h o g y a beszédfejlődés e l m a r a d o t t s á g a sokszor é p p e n n e m a g y e r m e k artikulációjában vagy be­ s z é d k é s z s é g é b e n j e l e n t k e z i k . hiszen a szük­ séges e g y s é g e k itt t á r o l ó d n a k .k e v é s b é p o n t o s a n felismerhető legyen. A szavak vagy m o n d a t o k ismétlése n e m jelenti egyúttal azt. Ha a z a v a r tünetei m e g is jelen­ nek. A mentális lexikon kifejezés egyfajta „agyi s z ó t á r a t " je­ lent. a z o n b a n csak a 6—7 éves g y e r m e k e k képesek a transzformációs ész­ lelést egy k o m p l e x beszédészlelési feladatban is tökéletesen m ű k ö d t e t n i .r e d u k c i ó . mechanizmus nem pontos. a m o n d a t é r t é s és a szö­ vegértés. A hibás m ű k ö d é s e k e t ideiglenesen ellensúlyozó stra­ tégiák a z o n b a n á t m e n e t i e k és végesek. ha a kiejtett sza­ vak b e s z é d h a n g j a i n a k . re­ d u n d á n s szervezése. m i n d a hozzáférési f o l y a m a t o k megfelelő m ű ­ k ö d é s e beszélési és b e s z é d h a l l g a t á s i tapasztalattal é r h e t ő el. mint a megfelelő kategóriába rendezni őket (ez t e r m é s z e t e ­ sen függ az idegen nyelv i s m e r e t é n e k szintjétől).). M i l y e n p o n t o s a n és m i l y e n gyorsan tudja lehívni a s z ü k s é g e s nyelvi j e l e k e t . ha az n e m áll ellentétben az akusztikus é l m é n n y e l . k ö z i s m e r t m e g n e v e ­ zése a szájról olvasás. illetőleg beszóláskor n e h e z e b b e n fejezi ki m a g á t . a s z e r k e z e t e k h e z m o n d a t t a n i funkciót rendelünk. a látható b e s z é d k é p z é s nincs ö s s z h a n g b a n a h a n g z á s ­ é l m é n n y e l . Ennek az megfelelően közlések a beszédfeldolgozási korlátozott. ahol nincs m a g á n h a n g z ó . hogy m e g é r t e t t ü k a részleteket és a z o k össze­ függéseit. m i n d e z a folyamat legfelsőbb szintjén m e g y végbe. amely az egyén m i n d e n k o r i beszéd. gátolt. k ü l ö n ö s e n az anyanyelv-elsajátítás kezdeti éveiben. hogy azt b e h e l y e z z ü k egy tágabb i s m e r e t a n y a g b a . M i r e v a l a m i l y e n „ m e g f o g h a t ó " n e h é z s é g j e l e n t k e z i k (például az olvasástanulás p r o b l é m á j a mint k ö v e t k e z - 120 121 . A t é n y l e g e s e n e l h a n g z ó i n f o r m á c i ó t s z á m o s . tehát a j e l e n t é s ü k e t felfogtuk.és nyelvi jeleket tároló rendszere. Általános beszédész­ lelési szabályszerűségről van szó. a gyer­ m e k által ismert n y e l v e n e l h a n g z o t t szöveg stb. a k á r a b e s z é l é s r e . ismereteinek. ille­ tőleg k ö v e t k e z m é n y e különféle (különfélék) lehet (lehetnek). E z e k a gyerekek k u d a r c é l m é n y e k soroza­ tát élik át. a k k o r az e l h a n g z ó b e s z é d e t n e h e ­ z e b b e n fogja m e g é r t e n i . hogy azokat m e g is értettük. illetőleg szótagjainak az e g y m á s h o z viszonyított i d ő t a r t a m a n e m megfelelő. illetőleg e z e k n e k a s z e r k e z e t e k n e k a j e l e n tését is é r t e l m e z z ü k . s ez azt jelenti. k ü l ö n ö s e n a z o k b a n a n y e l v e k b e n . hogy m a n a p s á g a g y e r m e k e k közel ö t v e n százaléka olyan ne­ hézségekkel k ü s z k ö d i k . Ez a fajta m e c h a n i k u s ismétlés t u l a j d o n k é p p e n beszédészlelési m ű k ö d é s . A b e s z é d é s z l e l é s i és/vagy b e s z é d m e g é r t é s i z a v a r o k f e l i s m e r é s é n e k ( k ü l ö n ö s e n k o r a g y e r m e k k o r i a z o n o s í t á s á n a k ) fő n e h é z s é g e a feldolgozó m e c h a n i z m u s „túlbiztosított". A nyelv verbális h a s z n á l a t a . A b e s z é d h a n g o k egy része alkalmas arra. a h a n g z á s alapján fogjuk fel.n e m leszűkítve természetesen a b e s z é d h a n g o k időviszonyaira. Ritmuszavart e r e d m é n y e z . A BESZÉDFELDOLGOZÁS HIBÁS MŰKÖDÉSE A beszédészlelés és a b e s z é d m e g é r t é s igen összetett m e c h a n i z m u s a . Ez azt jelenti. h o g y a részle­ gesen kapott hallási információkat a látásiakkal kiegészítse. a m ű k ö d é s z a v a r t a l a n n a k tűnik. a m e l y biztosítja az adott nyelv hangjának és az írott változatban e n n e k a h a n g n a k megfelelő b e t ű n e k a felismerését. b) Az a d e k v á t s z e m a n t i k a i feltételek azt j e l e n t i k . a m e l y az ü z e n e t továbbítását. a k k o r ez n a g y o n zavaró lehet. A szövegértés azt jelenti. A látási é l m é n y m á s o d l a g o s s á válik. a m e l y e k r ő l a felnőtt k ö r n y e z e t n e k g y a k r a n f o g a l m a sincs. A transzformációs észlelés az a p e r c e p ­ ciós részfolyamat. A szöveg é r t e l m e z é s e feltételezi azt is. a m e l y szoros k a p c s o l a t b a n van az e m l é k e z e t i f o l y a m a t o k k a l . Ez a t ö m ö r m e g h a t á r o z á s részletezve a következő. a k á r az e l h a n g z ó b e s z é d m e g é r t é s é r e g o n d o l u n k . N e m túlzás. Ha például a hozzáférési f o l y a m a t o k n e m elég gyorsak. a m e l y e k n e k az észrevétele a m i n d e n n a p i életben c s a k n e m lehe­ tetlen ( t e r m é s z e t e s e n az e n y h é b b t ő l a súlyosig). sokszor m á r olyan életkorban. E z é r t is n a g y j e l e n t ő s é g ű a sok b e s z é l g e t é s a g y e r m e k k e l . a h o g y a n a szavakat s z ó s z e r k e z e t e k k é kapcsoljuk össze. A nyelvi és a beszédjelek tárolása az anyanyelv-elsajátítás­ sal kezdődik. a m i k o r a k o r r e k c i ó m e g l e h e ­ tősen n e h é z . szerkezeti és gondolati egysé­ get. Szinkronizált film n é z é s e k o r a szereplők beszédét elsősorban az a k u s z t i k u m . Ó v o d á s g y e r m e k e k k ö n n y e b b e n h o z n a k d ö n t é s t arról. s a szájmozgás. h o g y m i k é n t tud a beszélő/hallgató e z e k h e z az e g y s é g e k h e z hozzáférni. vagy n e m . M i n d a nyelvi j e l e k s z ü k s é g e s m e n n y i s é g e (pl.

vagy megjelenhet t ö b b részfolya­ m a t b a n is (ez a g y a k o r i b b ) . a feltűnően lassú (akadályozott) beszédfejlődésű g y e r m e k e k kivétel nélkül e l m a r a d á s t m u ­ tatnak b e s z é d m e g é r t é s i folyamataikban is. a k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á k a f o l y a m a t m ű k ö d é s b e n j e l e n t k e z n e k . s n e m épek a b e s z é d m e g é r t é s szintjei. Előfordul­ hat a z o n b a n az is. s ez ismét csak a felismerését nehezíti. tehát a g y e r m e k k o r h o z k a p c s o l ó d n a k . A beszédészlelés és b e s z é d m e g é r t é s kü­ lönféle zavarai az anyanyelv-elsajátításhoz. Minél k i s e b b a beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i folyamat zavara. nevelőotthoni k ö r ü l m é n y e k ) . a m e n n y i r e s z ü k s é g e volt. V a n n a k olyan t é n y e z ő k . Egy részük kétnyelvű g y e r m e k . így annál n a g y o b b m é r t é k b e n m a r a d n a k rejtve a p r o b l é m á k . Ez utóbbi esetben a z a v a r o k együttjárása igen változatos. an­ nál k e v é s b é v e h e t ő észre. Ha a ja­ vításuk n e m történt m e g időben. zavara. Az iskolás g y e r m e k e k életében m e g j e l e n ő p r o b l é m á k egy része é p p e n a beszédfeldol­ g o z ó r e n d s z e r nem tökéletes m ű k ö d é s é n e k a k ö v e t k e z m é n y e . Ez azt j e l e n t i . fonetikai és a szeriális észlelés. a t á r s a d a l m i környezettől eltérő szemiotikai rendszert h a s z n á l ó családi háttér. a fonológiai és a szeriális észlelés. gyakori visszakérdezés. U g y a n a k k o r az is előfordulhat. de m i n d k é t típus e g y a r á n t viselheti a k ó d v á l t ó k ö r n y e z e t nega­ tív hatásait. h o s s z a b b külföldi tartóz­ k o d á s .g y e r m e k n e k kell m i n ő s í t e n ü n k . m á s i k részük e g y n y e l v ű m a r a d . c) p s z i c h é s zavar. ilyenkor a feldolgozási f o l y a m a t o k jól m ű k ö d n e k . hogy a kez­ detektől. az előbbiek zavara tehát k ö v e t k e z m é ­ nyesen m a g a után vonja az utóbbiakét is. n e h e ­ zítve ezáltal a m i n d e n n a p i k o m m u n i k á c i ó t . vagy n e m . funkcionális zavara(i). s ez t o v á b b nehezíti a felismerésüket. Érinthet egyetlen részfolyamatot (ez a ritkább). Az olvasástanulás. hogy é p e n m ű k ö d ő b e s z é d m e g é r t é s mellett e l m a r a d o t t a k a beszédész­ lelési folyamatok. de legalábbis az a n y a n y e l v t a n u l á s legaktívabb éveiben a g y e r m e k k e l n e m beszél­ g e t t e k eleget. a k k o r r a m á r sokszor n e m k ö n n y ű segíteni.m é n y ) . ü l . a m u n k a v é g z é s t . akiknek .). Lehet például ép az akusztikai. s k ö n n y e n összetéveszthe­ tők e g y é b p r o b l é m á k k a l . külföldi m u n k a v á l l a l á s . a m e m o r i t e r e k m e g t a n u l á s á n a k n e h é z s é g e . Az o k ( o k ) ismerete hoz­ zásegít a m e g e l ő z é s h e z és a korai felismeréshez. de együtt j á r h a t a verbális i n g e r s z e g é n y s é g g e l (pl. Az anyanyelv-elsajátítás b e s z é d p r o d u k c i ó s m e c h a n i z m u s á ­ nak zavarai érinthetik a beszédfeldolgozást is. de zavart m u t a t az akusztikai. d) születési r e n d e l l e n e s s é g . és minél k e v e s e b b szintet érint. b) az i d e g r e n d s z e r organikus. a t u d o m á n y szempontjából t e r m é s z e t e s e n óriási a j e l e n t ő s é g e az ok vagy o k o k m i n d e n k o r i és a lehető legpontosabb felderítésének. jelnyelvvel é r i n t k e z ő hallássérült/siket szülők stb. és lehetnek funkcionálisak. n e m b e s z é l t e t t é k annyit. hogy ép a fonetikai észlelés és a rövid idejű m e m ó r i a . de e l m a r a d o t t a fonológiai szint m ű k ö d é s e és a rövid idejű verbális m e m ó r i a . A biológiaiak k ö z é t a r t o z n a k m i n d a z o k a tényezők. A fejlesztő p e d a g ó g i a i gyakorlat szem­ pontjából a z o n b a n az o k ( o k ) ismerete m á s o d l a g o s . p o n t o s a b ­ ban f e l i s m e r é s e segíti a d i a g n o s z t i k á t .több verbális ingerre van szükségük. A m e g k é s e t t beszédfejlődésű (diszfáziás). túlzottan j á t é k o s n a k t ű n ő vagy viselkedési (magatartási) zavart m u t a t ó g y e r m e k e k j e l e n t ő s részénél ezek a felszíni jelen­ ségek m i n d . E s z e r i n t m e g k ü l ö n b ö z t e t ü n k biológiai és környezeti t é n y e z ő k e t . M i n d e z e k mellett a b e s z é d p r o d u k c i ó zavara együtt j á r h a t a beszédfel­ d o l g o z á s zavarával. a k k o r ez oka lehet a k é s ő b b i beszédészlelési za­ varnak. N a g y o b b i k részüknél a z o n b a n a b e s z é d h i b a együtt j á r a beszédészlelés vagy m i n d a be­ szédészlelés. a m e l y e k a születéstől felelősek a p e r c e p c i ó s folya­ m a t o k é r t . Ha a hallott közlések feldol­ g o z á s a bizonytalan. de b e s z é d h i b a mellett gyakori az ép b e s z é d m e g é r t é s is. Ezek l e h e t n e k organikusak.m i n d a b e s z é d m e g é r t é s i n e h é z s é g b ő l fakadnak. Az e l m é l e t s z á m á r a . Ha bárhol z a v a r vagy kóros állapot áll fenn. A dekódolási folyamat zavarát ered­ m é n y e z ő l e g g y a k o r i b b ok a verbálisan i n g e r s z e g é n y k ö r n y e z e t . A figyelmetlen. H a l l á s p a n a s z esetén a z o n n a ­ li klinikai ellenőrzés javasolt. az olvasottak bizonytalan értése. r i a z a v a r o k és az általános tanulási n e h é z s é g formációiban m i n d i g k i m u t a t h a t ó a beszéd­ észlelés és/vagy a b e s z é d m e g é r t é s e l m a r a d á s a . súlyos e s e t b e n a k ö r ü l ö t t ü n k lévő világ értelmezését. hogy ezek a t é n y e z ő k függenek-e az e g y é n t ő l . V a n n a k g y e r m e k e k . írástanulás. A beszédhibás g y e r m e k e k kisebb részénél a be­ s z é d h i b a c s u p á n m o t o r o s ü g y e t l e n s é g . akik az anyanyelv-elsajátítás leg­ különfélébb s z a k a s z a i b a n két. a l é n y e g k i e m e l é s k é p t e l e n s é g e . a m e l y e k ismeretében a g y e r m e k e t a b e s z é d é s z l e l é s és beszéd­ megértés szempontjából azonnal r i z i k ó . helyesírás zava­ ra. e z e k m i n d e g y i k e utal­ hat a feldolgozás hibájára vagy lassúságára. A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARÁNAK OKAI Az e l s ő d l e g e s o s z t á l y o z á s i s z e m p o n t az. d) jelen t u d á s u n k szerint n e m ismert ok. A b e s z é d m e g é r t é s i f o l y a m a t o k felelősek u g y a n i s az írott a n y a n y e l v elsajátításáért. a k k o r a p r o b l é m á k a felnőttkorban is t o v á b b élnek. E g y r e g y a k r a b b a n találkozunk olyan g y e r m e k e k k e l . E z e k e t a t é n y e z ő ­ ket rizikótényezőknek n e v e z z ü k : a) k o r a s z ü l ö t t s é g ( r ö v i d e b b terhességi időtartam és/vagy kis születési súly). m i n d a b e s z é d m e g é r t é s zavarával. az kihat az írottak feldolgozására is. A beszédfeldolgozási zavar kiterjedése rendkívül változó. A d e k ó d o l á s i f o l y a m a t zavarai a k ö v e t k e z ő oki k a t e g ó r i á k r a v e z e t h e t ő k vissza: a) a b e ­ szédszervek o r g a n i k u s zavara (szerzett vagy örökletes). A m i n d e n n a p i k o m m u n i k á c i ó b a n a l e g g y a k o r i b b a k a követke­ zők: esetleges reakcióhiány. A kör­ nyezeti t é n y e z ő k is folyamatosan h a t n a k a g y e r m e k r e . s ha ez n e m tűnik fel a k ö r n y e z e t n e k időben. A BESZÉDFELDOLGOZÁSI ZAVAR MEGJELENÉSI FORMÁI A z a v a r o k a felszínen igen változatos formában öltenek testet. Az ok(ok) ismerete. T ö k é l e t e s e k l e h e t n e k példá­ ul a g y e r m e k beszédészlelési folyamatai. s csak a d i a g n o s z t i k a és a terápia s z e m ­ pontjából s z ü k s é g e s m é r t é k i g kell azt/azokat felkutatnunk. pl. mint m á s o k n a k . a karriert. téves reakció. c) szülési sérülés (függetlenül a n n a k r e n d e z ő d é s é t ő l ) . a látszólagos m e m ó - 122 123 .ép fejlődés mellett . kétnyelvű család.vagy akár többféle jelrendszerrel is találkoznak (nyelvjárá­ si és k ö z n y e l v i hatás. A szociálisan ingerszegény környezet n e m feltétlenül. b) n e m n o r m á l lefolyású szülés. a p o n t o s d i a g n o s z t i k a p e d i g feltétele a j ó l megválasztott terápiának. az idegen nyelv elsajátításának p r o b l é m á ­ ja.

d) a zavar kiterjedtsége (Arra utal. c) a zavar m é r t é k e (Azt mutatja m e g . IV. a teljes folyamatra kiterjedő zavar. M i n d e n n e k alapján a beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i folyamat lehetséges zavarai a kö­ vetkezők: 124 . csak a beszédészlelési folyamatok­ ban van z a v a r vagy a m e g é r t é s b e n is. e h h e z képest ritkábbak a felnőttek szerzett p r o d u k c i ó s és megértési zavarai.e) g ő g i c s é l é s h i á n y a vagy kései indulása. a vezérlés zavara. Az emberi b e s z é d t e v é k e n y s é g a legkülönfélébb zavarokat mutathatja. Ez tette egyúttal lehetővé a különféle beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i zavarok azonosítását és j e l l e m z é s é t . például a b e s z é d é s z l e l é s e n belül a t r a n s z f o r m á c i ó s észle­ lés zavara. 14. 2. hiszen az időben m e g k e z d e t t korrek­ ció rendszerint tökéletes j a v u l á s t e r e d m é n y e z . hogy a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest az el­ m a r a d á s m e k k o r a . 13. a rövid idejű verbális m e m ó r i a zavara. és á l l a n d ó s u l o k is. ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest 1 év­ nél t ö b b . a szeriális észlelés zavara. az eltérés/el­ m a r a d á s m é r t é k é n e k m i n d p o n t o s a b b m e g h a t á r o z á s a . a fonetikai szint m ű k ö d é s i zavara. 3. 6. g) feltűnően lassú beszédfejlődés.). ilyenek például a b e s z é d p r o d u k c i ó b a n a nyelvbotlások vagy a beszédfeldolgo­ zásban a félrehallások.). a m o n d a t é r t é s zavara. de az akusztikai és a fonetikai szintek épek. H e l y e ­ sebb i l y e n k o r a z a v a r m i n d p o n t o s a b b behatárolása. enyhe fokú a zavar. 9. h) a b e s z é d p r o d u k c i ó hibája. ill. E n n e k a felmérése a g y e r m e k d i a g n o s z t i z á l á s a és a terápia m e g t e r v e z é s e szempontjából n a g y o n fontos. esetleg az e m l é k e z e t m ű k ö d é s i problémájával. például a be­ szédészlelés v a l a m e n n y i folyamata sérült-e vagy n e m . vagy n e m . valamint a részfolyamat-zavarok együttjárásának ö s s z e g z é s e a tel­ j e s b e s z é d m e g é r t é s i folyamat figyelembevételével történik. a szintézis és/vagy a iateralizáció zavara. k ü l ö n ö s e n n a g y o b b . v a l a m i n t a vezérlés m e c h a ­ n i z m u s á n a k e l e m z é s e egészíti ki. a b e s z é d r i t m u s é s z l e l é s é n e k zavara. a fonológiai szint m ű k ö d é s i zavara. 3. A z a v a r helye szerint: 1. 2.t e s z t c s o m a g (vö. b e s z é d é s z l e l é s i zavarok. b e s z é d m e g é r t é s i zavarok. A zavarok osztályozási szempontjai a k ö v e t k e z ő k : a) a zavar helye (Az a terület.h a t é v e s vagy annál i d ő s e b b g y e r m e k e k e s e t é b e n n e h é z (hacsak n e m lehetetlen) biztonsággal megállapítani a dekódolási zavar okát. N a g y o n sokszor. Példá­ ul a b e s z é d é s z l e l é s e n belül a fonológiai szint m ű k ö d é s é b e n 2 éves e l m a r a d á s t tapaszta­ lunk. 8. a k a p o t t a d a t o k ö s s z e v e t h e t ő k az adott életkorban elvárt értékekkel. ahol a hibás m ű k ö d é s d e t e k t á l h a t ó . //. f) 2 éves k o r után i n d u l ó b e s z é d .1 2 éves korú g y e r m e k e k beszédfeldolgozási teljesítménye tesztelhető. e m l é k e z e t i zavarok.) 125 A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARAINAK OSZTÁLYOZÁSA A z a v a r o k definiálása. súlyos a zavar. 4. de 3 évnél k e v e s e b b : 4. 1989 óta r e n d e l k e z é s r e áll a G M P . i) hallássérülés. A zavar mértéke szerint: 1. a r é s z f o l y a m a t o k különféle kapcsolataiban megjelenő zavarok. hogy h á n y r é s z f o l y a m a t érintett. a vizuális észlelés zavara. a m e l y n e k segítségével a 3 . A beszédészlelés és a beszéd­ m e g é r t é s folyamatainak vizsgálatát az emlékezeti m ű k ö d é s e k . de 2 évnél k e v e s e b b . a megértési folyamat zavara együttjár-e a vezérlés zavarával. 3. 1) állami g o n d o z o t t s á g . azaz a helyes diagnózis. ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai életkoránál t ö b b m i n t 3 év. a t r a n s z f o r m á c i ó s észlelés zavara. milyen m é r t é k ű . a beszédhang-differenciálás zavara.). k) családi érintettség a beszéd és nyelv területén. de lehetnek h o s s z a b b ideig tartók. a rövid idejű vizuális m e m ó r i a zavara. középsúlyos a zavar. j) h o s s z a n tartó hurutos állapot. 2. 11. ///. Ezek l e h e t n e k át­ menetiek. 5. ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest 2 évnél több. b) a z a v a r típusa (Azt m o n d j a m e g . A zavar típusa szerint: 1. G y e r m e k k o r ­ ban l e g g y a k o r i b b a k az átmeneti b e s z é d p r o b l é m á k . G ó s y . s a terápia m i e l ő b b i m e g k e z d é s e . 2. ) . a b e s z é d é s z l e l é s zavara. hogy a megállapított zavar milyen m á s zavarokkal társul. 10. 4. nagyon súlyos a zavar. 7. (A n e m időben elkezdett vagy v a l a m i l y e n okból n e m sikeres b e s z é d k o r r e k c i ó e r e d m é n y e z i a felnőttkori b e s z é d p r o b l é m á k j e l e n t ő s részét. a m e n t á l i s lexikon aktivizálási zavara. pl. 1995). több vagy csak egyetlen részfolyamatot érint-e. /. A zavar kiterjedtsége szerint: 1. Arra keresünk választ. illetőleg tartós elszakadás a családi k ö r n y e z e t t ő l . a s z ö v e g é r t é s zavara. h o g y az adott m e c h a n i z m u s o n belül m e l y folyam a t ( o k ) b a n j e l e n t k e z i k a zavar. az akusztikai szint m ű k ö d é s i zavara. ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest legfel­ j e b b 1 év. m e c h a n i z m u s . 12.

A b e s z é d p r o d u k c i ó és a b e s z é d f e l d o l g o z á s relatíve ö n á l l ó a k , így előfordul, h o g y az e g y i k m e c h a n i z m u s ép, a m á s i k pedig n e m . Ez a d i s s z o c i á c i ó a z o n b a n k ü l ö n f é l e k é p p e n é r v é n y e s ü l h e t . A b e s z é d p r o d u k c i ó és a m e g é r t é s lehet ép, az észlelés a z o n b a n n e m : az e k a t e g ó r i á b a tartozó g y e r m e k e k n e h e z e n t a n u l n a k új szavakat, s z ó k i n c s ü k általában gyér, az iskolában p r o b l é m á s az olvasástanulásuk, a m e m o r i t e r e k elsajátítása és m e g t a r t á s a . Ép p r o d u k c i ó és észlelés, de zavart beszédértés esetén a g y e r m e k j e l l e g z e t e s e n figyel­ m e t l e n n e k tűnik, esetleg m a g a t a r t á s i z a v a r o k a t is m u t a t . Az olvasott s z ö v e g m e g é r t é s e g o n d o t o k o z , k é s ő b b pedig k i a l a k u l n a k a tanulási p r o b l é m á k , hiszen m i n d a h a n g z ó be­ széd, m i n d az olvasásértés érintett. Ha a p r o d u k c i ó ép u g y a n , de a teljes beszédfeldolgo­ zás zavart, ez e g y é r t e l m ű e n előjelzi az iskolai k u d a r c o k a t ; bár az e k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó g y e r m e k e k m á r az ó v o d á b a n is feltűnnek, a z o n b a n a valós p r o b l é m a a felszínen a legkü­ l ö n b ö z ő b b formákat öltheti (figyelmetlenség, viselkedési zavar, kicsi szókincs, visszahú­ z ó d ó m a g a t a r t á s , túlzott j á t é k o s s á g , kivonulás a szabályjátékokból stb.). A b e s z é d p r o d u k ­ ció zavara együtt j á r h a t ép beszédértéssel és zavart észleléssel. Jellegzetesen a b e s z é d h i ­ b á s g y e r m e k e k r e j e l l e m z ő képlet. A b e s z é d h i b a j a v í t á s a és/vagy a u t o m a t i z á l á s a n e h é z , a főbb k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á k a g y e r m e k e k olvasástechnikájában, az írástanulásukban és a helyesírási teljesítményükben j e l e n t k e z n e k . L é n y e g e s e n ritkábban fordul elő, hogy a b e s z é d h i b á s g y e r m e k észlelése jól működik, csak az értési folyamatok érintettek. G y a k o ­ ribb, hogy a beszédhiba mellett m i n d k é t feldolgozási m e c h a n i z m u s zavartan m ű k ö d i k : az iskolai kudarcok, a tanulási n e h é z s é g e k e g y é r t e l m ű e n előjelezhetők. Az anyanyelv-elsajá­ títás legsúlyosabb zavara a k k o r áll elő, ha mind a b e s z é d p r o d u k c i ó , m i n d a beszédfeldolgo­ zás zavart. Ez valamennyi diszfáziás és akadályozott beszédfejlődésű g y e r m e k r e j e l l e m z ő . A beszédfeldolgozási folyamat n e m ép m ű k ö d é s e összefügghet m á s zavarokkal, de mint funkcionális zavar vezethet ö n m a g á b a n is k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á k h o z . A továbbiak­ ban e n n e k megfelelően tekintjük át a zavarok sajátosságait.

u g y a n c s a k h a l k a b b a n hallja az e l h a n g z ó beszédet, és jellegzetesen kiesnek a m a g a s frek­ v e n c i á s összetevők. K á r o s o d h a t a hallóideg, e k k o r a h a n g i n g e r e k n e k az agy velőbe jutta­ tása k á r o s o d i k , illetőleg előfordul az agyi pályák és k ö z p o n t o k k á r o s o d á s a is. A kevert tí­ pusú h a l l á s c s ö k k e n é s esetén az e l ő z ő e k b e n ismertetettek együttesen j e l e n t k e z n e k . A korai vagy veleszületett h a l l á s k á r o s o d á s n e m teszi l e h e t ő v é a beszédészlelési és a be­ s z é d m e g é r t é s i szintek m e g f e l e l ő m ű k ö d é s é t . A m e g f e l e l ő akusztikai inger, v a l a m i n t a visszacsatolás hiánya eleve korlátozott beszédfeldolgozást tesz lehetővé (hallókészülék vi­ selése e s e t é n is). A n a g y o t h a l l ó g y e r m e k e k b e s z é d é s z l e l é s i folyamatai r e n d s z e r i n t na­ g y o b b m é r t é k ű zavart, illetőleg e l m a r a d á s t m u t a t n a k , m i n t a b e s z é d m e g é r t é s i e k . M i n d e z hatással van a g y e r m e k e k b e s z é d p r o d u k c i ó j á r a is. A b e s z é d h a n g o k kiejtése torzzá válik, egy részük h i á n y o z h a t ; a jellegzetes „ s i k e t e s " beszéd nélkülözi a m a g a s frekvenciás össze­ tevőket. A b e s z é d p r o z o d i a rendkívül bizonytalan. A jellegzetes kiejtészavarokhoz nemrit­ kán a g r a m m a t i z m u s , s z e g é n y e s szókincs, m o n d a t - és szövegértési n e h é z s é g e k társulnak. Kísérletekkel igazolták, hogy a n a g y o t h a l l ó g y e r m e k e k a g y f é l t e k e - d o m i n a n c i á j á n a k ki­ a l a k u l á s a késik a n a g y o t h a l l á s fennállásától, illetőleg korrekciójától függően. A h á r o m ­ éves k o r u k után n a g y o t h a l l ó v á vált g y e r m e k e k esetében kialakult a d o m i n a n c i a , m í g a fi­ atalabb k o r b a n hallássérültté vált vagy így született g y e r m e k e k n é l csak kis s z á z a l é k b a n ( M a r c o t t és M o r e r e , 1990). A korai hallókészülék-ellátás szoros összefüggést m u t a t a fél­ t e k e - d o m i n a n c i a kialakulásával. A b e s z é d f e l d o l g o z á s fejlődését g y e r m e k k o r b a n negatívan befolyásolja az ún. á t m e n e t i hallászavar, a m e l y l e g g y a k r a b b a n hurutos m e g b e t e g e d é s e k , v a l a m i n t a z a d e n o i d - v e g e táció k ö v e t k e z t é b e n alakul ki. (A m e g n a g y o b b o d o t t o r r g a r a t m a n d u l a h u r u t o s tünetek nél­ kül is o k o z h a t egyoldali vagy kétoldali halláscsökkenést.) Ez a k ü l ö n b ö z ő m é r t é k ű (veze­ téses típusú) n a g y o t h a l l á s o s állapot b i z o n y o s idő elteltével m e g s z ű n i k , a hallás r e n d e z ő ­ dik. Ezért n e v e z z ü k á t m e n e t i h a l l á s z a v a r n a k , de a háttérben, rejtve á l l a n d ó s u l h a t n a k az e n n e k k ö v e t k e z t é b e n létrejött beszédészleléssel és/vagy b e s z é d m e g é r t é s s e l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k . A h o s s z a n h u r u t o s , illetőleg m e g n a g y o b b o d o t t orrgaratmandulájú g y e r m e k e k

A HALLÁS ZAVARÁNAK HATÁSA A BESZÉDFELDOLGOZÁSRA

b e s z é d p e r c e p c i ó s m e c h a n i z m u s a sérül, mivel a folyamat legalsó szintje, a hallás h o s s z a b b időtávon n e m t ö k é l e t e s e n m ű k ö d i k . A hallási szint i d ő s z a k o s k á r o s o d á s a azonosítási és feldolgozási p r o b l é m á k a t idéz elő. N a g y o n gyakori az első 5-6 évben tapasztalható á t m e ­ neti hallászavar. Attól függően, hogy m e n n y i ideig áll fenn az o r r g a r a t m a n d u l a - t ú l t e n g é s , vagy milyen méretű a m e g n a g y o b b o d o t t adenoid. 10. 2 0 . 30. 40 dB-es lég-csont köz ala­ kul ki. A m e n n y i b e n kisfokú a h a l l á s c s ö k k e n é s (i j - 2 0 d B ) , a szülőknek és a p e d a g ó g u s o k ­ nak n e m tűnik fel. 2 5 - 3 0 dB-nél m á r észreveszik, hogy a g y e r m e k „figyelmetlen", esetleg „félreért d o l g o k a t " . T ö b b száz m e g n a g y o b b o d o t t o r r g a r a t m a n d u l á j ú , 5 - 6 éves ó v o d á s he­ lyes globális b e s z é d é s z l e l é s é n e k átlagai a k ö v e t k e z ő k voltak: 3 9 , 3 % a j o b b oldali és 3 7 , 2 % a bal oldali fülbe közvetített h a n g s o r o k tekintetében. A g y e r m e k e k o r r g a r a t m a n d u l a mű­ téten estek át. a m e l y e t k ö v e t ő e n a helyes a z o n o s í t á s u k átlagértéke: 8 5 % és 9 2 , 8 % lett. A tapasztalati adatok szerint ötéves korban elsősorban a fonetikai és fonológiai szintek k á r o s o d n a k , v a l a m i n t a teljes m e c h a n i z m u s tárolási rendszere. H a t é v e s korban u g y a n c s a k a fonetikai, fonológiai szintek k á r o s o d á s a látszik (tehát nincs fejlődés), sőt a fonológiai észlelés szignifikánsan g y e n g é b b , mint az e l ő z ő életkorban. A hétéveseknél erőteljes vál­ tozást t a p a s z t a l u n k : é r z é k e l h e t ő v é válik az akusztikai feldolgozási szint zavart m ű k ö d é s e .

A hallás zavara lehet veleszületett p r o b l é m a , de kialakulhat b á r m e l y életkorban, illetőleg az ép hallás bizonyos fokú csökkenése gyakorlatilag mindenkinél bekövetkezik időskorban. A n a g y o t h a l l ó és siket c s e c s e m ő is elkezd gőgicsélni, n é h á n y h ó n a p elteltével a z o n b a n a gőgicsélés szegényesedik, majd abbamarad. A nem ép hallás kihat mind a b e s z é d p r o d u k c i ó , m i n d a beszédfeldolgozás m ű k ö d é s i folyamataira. Kísérletek alátámasztották például, hogy az ép halló és a siket szülők a z o n o s fokban hallássérült g y e r m e k e i n e k b e s z é d m e g é r t é s e között nincs l é n y e g e s k ü l ö n b s é g . A n a g y o t h a l l á s lehet vezetéses típusú - ha a hallójáratban, a d o b h á r t y á n vagy a halló­ c s o n t o k o n , illetve a d o b ü r e g b e n van kóros elváltozás. E k k o r a vezetéses zavar k ö v e t k e z ­ tében a h a n g r e z g é s e k csak kisebb mértékben j u t n a k a belső fülbe. Ezek a betegek kissé tor­ zítva és h a l k a b b a n hallják a beszédet (a h a l l á s k ü s z ö b legfeljebb 40 dB-en futhat). A kis­ g y e r m e k - és i s k o l á s k o r b a n fellépő h a l l á s k á r o s o d á s o k t ú l n y o m ó többsége vezetéses zavar. F e l n ő t t k o r b a n sokkal g y a k o r i b b az idegi eredetű vagy p e r c e p c i ó s típusú h a l l á s c s ö k k e n é s . A b e l s ő f ü l - e l v á l t o z á s o k ( a m e l y e k e t különféle o k o k i d é z h e t n e k elő) e s e t é b e n a b e t e g

126

127

a fonetikai és a fonológiai szintek változatlanul n e m ép folyamatai mellett. A felsőbb per­ cepciós szintek k ö v e t k e z m é n y e s e n kóros m ű k ö d é s e az elmaradott szövegértés. A nyolcéve­ sek e r e d m é n y e i n e k értékelésekor m á r feltétlenül tekintetbe v e e n d ő az iskolai (közvetlen és közvetett) fejlesztés ténye. E n n e k ellenére gyakorlatilag n e m tapasztalható m i n ő s é g i javu­ lás. A 9 és 10 évesek mutatják a legnagyobb elmaradást a beszédpercepciós folyamataikban. Egyetlen részfolyamatban sem éri el a teljesítményük a hétévesekét, ami azt jelenti, hogy 6 év körüli f o l y a m a t m ű k ö d é s e k k e l kell a harmadik, negyedik osztályt végezniük.

n y o s fejlődésről t a n ú s k o d i k v a l a m e n n y i részfolyamatban. H a tekintetbe v e s s z ü k azt, hogy a p e r c e p c i ó s r é s z f o l y a m a t o k felelősek az írott a n y a n y e l v elsajátításáért, a k k o r azt kell m o n d a n u n k , hogy az első osztályosok nincsenek abban a h e l y z e t b e n , hogy p r o b l é m a m e n ­ tesen tanuljanak m e g olvasni és írni. M i n t h o g y a 9 és a 10 évesek s e m érik el a h é t é v e s kor­ ban (!) elvárt szinteket, n e m véletlen, hogy náluk kivétel nélkül találunk az írott a n y a n y e l v tanulásával kapcsolatos különféle nehézségeket, illetőleg zavarokat. A n e h é z s é g e k e t a szó­ kincs a k t i v á l á s á n a k p r o b l é m á j a is növeli. A 2. ábra az akusztikai, fonetikai, fonológiai és a szeriális észlelés teljesítményét ábrázolja az elvárt teljesítményhez képest első, m á s o d i k és n e g y e d i k o s z t á l y o s o k n á l . A diszfáziás g y e r m e k e k m o n d a t - és szövegértési f o l y a m a t o k b a n nyújtott teljesítménye is k o m o l y z a v a r o k a t m u t a t . A m o n d a t é r t é s szintje j o b b , k ö z e l e b b van az életkori teljesít-

A MEGKÉSETT BESZÉDFEJLŐDÉS (DISZFÁZ1A) ÉS A BESZÉDFELDOLGOZÁSI ZAVAR

Az anyanyelv-elsajátítás m e g i n d u l á s a késhet, s e n n e k s z á m o s o k a lehet: örökletes sajátos­ ság, n e u r o l ó g i a i zavar, m e n t á l i s retardáció, agyi k á r o s o d á s , i n g e r s z e g é n y k ö r n y e z e t stb. A diszfáziához v e z e t ő o k o k sokfélesége e r e d m é n y e z i m a g á n a k a b e s z é d z a v a r n a k a sokfé­ leségét is; és m e g h a t á r o z z a a g y e r m e k anyanyelv-elsajátításának további útját. A m e g k é ­ sett b e s z é d f e j l ő d é s ű g y e r m e k n e k egy v a g y n é h á n y szava van c s a k , sok e s e t b e n j e l e k e t használ k o m m u n i k á c i ó s célokra, b e s z é d m e g é r t é s e , illetőleg a teljes nyelvi jellegű g o n d o l ­ k o d á s a korlátozott (vö. G e r e b e n n é Várbíró, 1995). H á r o m - és h a t é v e s k o r között a beszéd­ p r o d u k c i ó j a általában ugrásszerű fejlődésnek indul, a b e s z é d f e l d o l g o z á s a z o n b a n lénye­ gesen lassúbb ü t e m b e n fejlődik. M i l y e n a l é n y e g é b e n n e m vagy alig b e s z é l ő 3-4 évesek anyanyelvi szintje? Artikuláci­ ós teljesítményük alig 5%-uknál felel m e g az életkorban elvárt teljesítménynek; a többiek j e l e n t ő s e l m a r a d á s t m u t a t n a k . Beszédészlelési szintjük a k e z d e t e k b e n n e h e z e n m e g í t é l h e ­ tő. K é t h a r m a d u k n a k a s z ö v e g é r t é s e b i z o n y t a l a n , e l m a r a d o t t , e g y h a r m a d u k n á l a z o n b a n nincs eltérés. A m o n d a t é r t é s közel 25%-uknál életkori szinten van, m í g több mint 75%-uknál e l m a r a d o t t , zavart. N a g y o k a z e g y e s g y e r m e k e k közötti i n d i v i d u á l i s k ü l ö n b s é g e k . A diszfáziások b e s z é d p r o d u k c i ó j a 5-6 éves korukra s z e m b e t ű n ő e n javul ( n é m e l y e k n é l tel­ j e s e n r e n d e z ő d i k ) . A p e r c e p c i ó s részfolyamatokat tekintve a z o n b a n m i n d e n vizsgált kor­ c s o p o r t b a n , öttől tízéves korig j e l e n t ő s e l m a r a d á s t találtunk az adott életkorban elvárt tel­ j e s í t m é n y h e z képest. Ha c s u p á n az átlagértékeket vesszük figyelembe, a k k o r azt m o n d h a t ­ juk, hogy az ö t é v e s e k csak e l m a r a d á s t m u t a t n a k , de a teljesítménygörbéjük követi az ép teljesítmény vonalát. H a t é v e s kortól m á r n e m e g y s z e r ű e n e l m a r a d á s r ó l , h a n e m zavarról is szó van, mivel a g y e r e k e k teljesítménygörbéje az egyes részfolyamatok tekintetében jel­ legzetes k ü l ö n b s é g e k e t m u t a t az ép v o n u l a t h o z képest. Az akusztikai és a fonetikai észle­ lés k i s e b b m é r t é k ű e l m a r a d á s t mutat, a szeriális és a fonológiai r é s z f o l y a m a t o k m ű k ö d é s i szintje a z o n b a n feltűnően g y e n g e . Az ö t é v e s e k h e z viszonyítva m i n t e g y „ r o m l o t t " a gyer­ m e k e k teljesítménye. Valójában van fejlődés a két korcsoport között, a z o n b a n az életkor­ ban elvárt szinthez képest a hatévesek e r e d m é n y e g y e n g é b b , így n ö v e k e d e t t a k ü l ö n b s é g az ép és a diszfáziás g y e r m e k e k között. C s a k n e m kivétel nélkül késik az agyfélteke-domi­ n a n c i a k i a l a k u l á s a a m e g k é s e t t beszédfejlődésű ó v o d á s o k esetében, t o v á b b á k o m o l y el­ m a r a d á s t m u t a t a b e s z é d h a n g - m e g k ü l ö n b ö z t e t é s i készség is. Az i s k o l á s o k teljesítménye u g y a n c s a k j e l e n t ő s e l m a r a d á s t m u t a t az ép fejlődésű gyere­ k e k h e z képest, u g y a n a k k o r az egyes k o r c s o p o r t o k teljesítménye e g y m á s h o z képest bizom e n y h e z , m i n t a s z ö v e g é r t é s é . Az ép fejlődésű g y e r m e k e k a d a t a i h o z v i s z o n y í t v a , a diszfáziás ó v o d á s o k szövegértésben megközelítőleg a h á r o m é v e s e k szintjén állnak. U g y a n ­ abban az életkori csoportban a beszédmegértési különbségek nagyok. A vizsgált g y e r m e k e k mintegy 8 0 % - á n á l volt e területen k i m u t a t h a t ó e l m a r a d á s (Gósy, 2 0 0 0 ) . A szövegértési ne­ h é z s é g e k többféle okra vezethetők vissza. P r o b l é m á k a t j e l e n t h e t n e k az ismeretlen lexikai egységek, a bizonytalanul vagy tévesen azonosított morfológiai és szintaktikai szerkezetek, a fel nem ismert összefüggések, s az emlékezeti m ű k ö d é s e k esetleges zavarai is. E l m a r a d á s t a p a s z t a l h a t ó a rövid idejű verbális, de a vizuális m e m ó r i a teljesítményében is. N e m egy g y e r m e k n é l a rövid idejű verbális m e m ó r i a m ű k ö d é s e n e m is tesztelhető. 129
Diszfáziás iskolások

20 -i

1

1

< —

1

akusztikai észlelés

fonetikai észlelés
2. ábra

szeriális észlelés

fonológiai észlelés

teljesítménye

négy

beszédészlelési

részfolyamatban

128

A B E S Z É D P R O D U K C I Ó HIBÁJA ÉS A B E S Z É D F E L D O L G O Z Á S I M Ű K Ö D É S E K

A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARÁNAK KÖVETKEZMÉNYE: OLVASÁSI NEHÉZSÉG

R e n d s z e r e s e n felmerülő kérdés, hogy vajon az artikulációs b e s z é d h i b a feltétlenül e g y ü t t jár-e a b e s z é d é s z l e l é s és/vagy a b e s z é d m e g é r t é s zavarával. T a p a s z t a l a t a i n k azt mutatják, h o g y n e m ; a vizsgált sok száz b e s z é d h i b á s g y e r m e k e g y h a r m a d á n á l a beszédfeldolgozás­ ban s e m m i f é l e eltérést n e m láttunk. K é t h a r m a d u k n á l a z o n b a n k i s e b b - n a g y o b b m é r t é k b e n érintett a b e s z é d é s z l e l é s , és e z e n belül egy részüknél a b e s z é d m e g é r t é s is. E n n é l f o g v a a b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k b e s z é d f e l d o l g o z á s i f o l y a m a t a i feltétlenül t e s z t e l e n d ő k , é s h a szükséges, a célzott fejlesztés p á r h u z a m o s a n kell, hogy történjen a b e s z é d h i b a j a v í t á s á v a l . M i n é l s ú l y o s a b b a g y e r m e k artikulációs hibája, azaz m i n é l t ö b b b e s z é d h a n g r a terjed ki, annál t ö b b b e s z é d é s z l e l é s i folyamat m ű k ö d é s é b e n találunk eltérést. E n y h é b b e s e t e k b e n például a sziszegők hibája vagy r o t a c i z m u s fennállása - r e n d s z e r i n t az akusztikai, foneti­ kai és a szeriális é s z l e l é s sérült. T o v á b b i m á s s a l h a n g z ó k h e l y t e l e n k é p z é s e e g y ü t t j á r a d i s z k r i m i n á c i ó zavarával, a vizuális és a ritmusészlelés, v a l a m i n t a t r a n s z f o r m á c i ó s észle­ lés e l m a r a d á s á v a l . Ha egy vagy több m a g á n h a n g z ó ejtése is hibás, a k k o r biztosra v e h e t ő , h o g y a teljes beszédészlelési m e c h a n i z m u s zavart. A b e s z é d m e g é r t é s i f o l y a m a t o k ép vagy n e m é p m ű k ö d é s e j á r u l é k o s a n k a p c s o l ó d h a t a z artikulációs h i b á h o z . Ha az artikulációs m o z g á s o k hibájához további b e s z é d p r o d u k c i ó s zavarok is társulnak (például szűk szókincs vagy a g r a m m a t i z m u s ) , ezek m á r feltételezik m i n d a beszédészlelé­ si, m i n d a b e s z é d m e g é r t é s i folyamatok működési zavarát. 6 0 0 b e s z é d h i b á s g y e r m e k vizs­ gálatának á t l a g e r e d m é n y e i láthatók a 3. ábrán (az akusztikai, a fonetikai és a fonológiai ész­ lelés adatai). A g y e r m e k e k közül 4 5 0 fiú és 150 leány. Az első vizsgálat 5 éves, a követke­ ző h á r o m évvel később, 8 éves korukban történt. A gyerekek a két vizsgálat között intenzív fejlesztésben, p r o d u k c i ó s és részlegesen percepciós terápiában részesültek. B á r a g y e r m e ­ keknek 8 éves korukban már semmiféle beszédhibájuk n e m volt, a beszédészlelési folyama­ taik m é g e k k o r is j e l e n t ő s e l m a r a d á s t mutattak az életkorukban elvárt teljesítménytől.

A nyelvi k é p e s s é g b á r m e l y összetevője o k a lehet az olvasási n e h é z s é g n e k ; d ö n t ő a z o n b a n a beszédfeldolgozási teljesítmény szintje. A kísérletek és tapasztalatok alapján a követke­ ző a l a p ö s s z e f ü g g é s e k állapíthatók m e g . Beszédészlelési zavar, illetőleg e l m a r a d á s és ép értés esetén az olvasás és írás technikájának k i s e b b - n a g y o b b m é r t é k ű zavarát tapasztaljuk. A b e s z é d p e r c e p c i ó s z a v a r é r i n t h e t i v a l a m e n n y i szint m ű k ö d é s é t , de k o r l á t o z ó d h a t e g y vagy n é h á n y r é s z f o l y a m a t r a . Az i d ő v i s z o n y o k zavart észlelése például j e l e n t k e z h e t a be­ s z é d h a n g o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é b e n (a rövid, ill. hosszú fonológiai j e g y r e a l i z á l ó d á s á n a k hibás a z o n o s í t á s a ) , a szavak m o n d a t o n belüli elhangzási sorrendjének téves felismerésé­ ben, valamint az időzítésre v o n a t k o z ó s z e m a n t i k a i j e g y e k d e k ó d o l á s á b a n (vö. H e r z o g n é Fürst, 1996). B e s z é d m e g é r t é s i zavar/elmaradás és ép észlelés esetén olvasásértési és értel­ mezési n e h é z s é g e k e t tapasztalunk, t o v á b b á j á r u l é k o s a n már j e l e n t k e z n e k a g o n d o l k o d á s i korlátok, sőt b i z o n y o s viselkedési p r o b l é m á k is. A b e s z é d p e r c e p c i ó s f o l y a m a t zavart m ű k ö d é s é t a c s a t l a k o z ó k é s z s é g e k e l m a r a d o t t szintje is súlyosbíthatja. Ilyen lehet a mentális lexikon szervezési n e h é z s é g e , a rövid idejű m e m ó r i a problémája, az olvasástanulás kezdetén a k é z d o m i n a n c i a (illetőleg az agyfélteke­ d o m i n a n c i a ) k i a l a k u l a t l a n s á g a , s az e z e k k e l g y a k r a n együtt j á r ó irányfelismerési zavar. Szignifikáns összefüggés van a transzformációs észlelés és az o l v a s á s t e c h n i k a között. Az igen lassan, betűtévesztéssel, erős tagolással olvasó g y e r m e k e k t r a n s z f o r m á c i ó s észlelése n e m r i t k á n az ötévesek teljesítményét s e m éri el.

• másodikosok

•harmadikosok

negyedikesek

akusztikai észlelés

fonetikai észlelés
3. ábra

fonológiai észlelés akusztikai észlelés
8 éves korukban (szürke oszlopok). Technikai olvasási

fonológiai észlelés
4. ábra

szeriális észlelés

Beszédhibás gyermekek észlelése 5 éves korukban (fekete oszlopok),

Ép fejlődésit 5 évesek állagai (fehér oszlopok).

nehézséggel

küzdő

tanulók

beszédészielése

130

131

A 4. ábra m á s o d i k , h a r m a d i k és n e g y e d i k osztályos, az o l v a s á s technikájának n e h é z s é ­ gével k ü z d ő g y e r m e k e k n é h á n y beszédészlelési f o l y a m a t á n a k adatait mutatja (az elvárt ér­ ték v a l a m e n n y i e s e t b e n 1 0 0 % ) . E s e t ü k b e n olvasásértési n e h é z s é g e t n e m t a p a s z t a l t u n k . A v e r b á l i s b e s z é d m e g é r t é s b e n r o s s z u l teljesítők o l v a s á s é r t é s e g y e n g e ; a z o k n á l p e d i g , akiknél a teljes folyamat korlátozottan m ű k ö d i k , ott m i n d az olvasás technikája, m i n d az o l v a s o t t a k é r t é s e érintett. S o k s z o r előfordul, h o g y a g y e r m e k írásbeliséggel k a p c s o l a t o s n e h é z s é g e i d o m i n á l n a k az iskolában, és emellett szinte fel s e m tűnik az olvasás e l m a r a ­ dottsága, illetőleg a beszédfeldolgozási f o l y a m a t o k tökéletlen m ű k ö d é s e . Az írás és a h e ­ lyesírás p r o b l é m á j a összefügg a b e s z é d h a n g - m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e h é z s é g é v e l .

g y a k o r i b b az iskolai k u d a r c o k a t m u t a t ó g y e r m e k e k n é l , mint a m o n d a t é r t é s i p r o b l é m a . Az 1. táblázat azt mutatja, h o g y beszédészlelési zavarban is s z e n v e d ő g y e r m e k e k n e k m i l y e n a m o n d a t - és s z ö v e g é r t é s e . A 6 é v e s e k adatait e l e m e z v e találunk g y e n g é n teljesítőket; a g y e r m e k e k d ö n t ő többsé­ g e a z o n b a n 7 0 % é s 1 0 0 % közötti e r e d m é n y t é r el, vagyis a z egyéni k ü l ö n b s é g e k c s ö k k e n ­ n e k a z é l e t k o r e l ő r e h a l a d t á v a l . A z i d ő s e b b g y e r m e k e k m o n d a t é r t é s e tragikusan g y e n g e ; n a g y o n k e v e s e n k e r ü l n e k a n o r m á l övezetbe, m é g 10 éves k o r b a n is. T e r m é s z e t e s e n a szó­ r á s é r t é k e k e g y r e s z ű k e b b e k , de az á t l a g o k stabil e l m a r a d á s t m u t a t n a k az elvárt teljesít­ m é n y h e z képest. A z e g y e s m o n d a t o k r a kapott helyes azonosítás m e g m u t a t j a , h o g y m i l y e n az e g y e s vizsgált nyelvi k a t e g ó r i á k m e g é r t é s e a k ü l ö n b ö z ő é l e t k o r o k b a n . A 6 é v e s e k ese­ tében az elő-, í 11. utóidejűség o k o z z a a l e g n a g y o b b n e h é z s é g e t . P r o b l é m á t j e l e n t a h o m o ­ n i m toldalék a b i r t o k o s és részeshatározói szerkezet e l k ü l ö n í t é s é b e n . Az e l v á r á s n a k m e g ­ felelően jó a m o n d a t é r t é s a m e l l é k n é v i igenevet t a r t a l m a z ó m o n d a t , v a l a m i n t az ok-oko­ zati összefüggést t a r t a l m a z ó m o n d a t esetében. A 7 - 1 1 évesek m o n d a t é r t é s é b e n tapasztalt hibák h a s o n l ó a k a h a t é v e s e k e s e t é b e n leírtakkal; n á l u k általában 1-2 m o n d a t m e g é r t é s e téves. A m o n d a t é r t é s i n e h é z s é g , illetőleg b i z o n y t a l a n s á g az a n y a n y e l v g r a m m a t i k a i és szin­ taktikai struktúráinak, illetőleg szemantikai egységeinek nem megfelelő elsajátítására utal. E n n e k m e g f e l e l ő e n n e h é z s é g e i k v a n n a k a t ö m ö r e n fogalmazott, rövid nyelvi i n f o r m á c i ó k m e g é r t é s é v e l ( p é l d á u l utasítások, feladatmegjelölések, s z a b á l y o k , definíciók, s z ö v e g e s m a t e m a t i k a p é l d á k ) . S z ö v e g é r t é s ü k t ő l függően e h h e z t o v á b b i n e h é z s é g e k t á r s u l h a t n a k , a m e l y e k ö s s z e g z ő d n e k a „tanulási z a v a r " s z i n d r ó m á b a n . N o h a a b e s z é d é r t é s és ezen belül is a szövegértés elméletileg fejlődik a tanulás, az olva­ sás, a f o g a l m a z á s i feladatok hatására, az adatok mégis azt erősítik m e g , h o g y ez a „fejlő­ d é s " m i n i m á l i s . A z o k a g y e r m e k e k , a k i k n e k a szövegértése zavart mutat, m é g évek eltel­ tével s e m k é p e s e k a zavarból a d ó d ó h á t r á n y u k a t leküzdeni, illetőleg ö n e r ő b ő l a zavart j e ­ lentősen m é r s é k e l n i , esetleg m e g s z ü n t e t n i . N y o l c é v e s kortól n a g y m é r t é k b e n „ e m e l k e d i k " a szövegértési zavart m u t a t ó g y e r m e k e k aránya. Valójában arról van szó, hogy ezek a gyer­ m e k e k olvasás(értés)i n e h é z s é g , illetőleg tanulási zavar miatt kerülnek vizsgálatra. í g y de­ rül ki, h o g y a felszínen j e l e n t k e z ő p r o b l é m á i k h á t t e r é b e n az e l h a n g z ó b e s z é d d e k ó d o l á s á ­ nak zavara áll. A 1 2 - 1 3 é v e s e k esetében d ö b b e n e t e s volt az az e r e d m é n y , h o g y közel 7 0 % uk éppen az összefüggések felismerésére volt képtelen. Ez pedig egyértelműen m e g a k a d á l y o z z a ő k e t a sikeres tanulásban. S ú l y o s a b b ugyanis a szövegértési zavar, ha a g y e r m e k az összefüggések felismerésében téved. 12 éves k o r fölött a tanulási zavarral küz­ dő g y e r m e k e k m i n t e g y 6 0 % - a n e m m u t a t beszédészlelési e l m a r a d á s t . R e n d s z e r i n t a m o n ­ datértésük is j ó ; a s z ö v e g é r t é s ü k a z o n b a n évekkel m a r a d el a biológiai életkoruk szerinti teljesítménytől. A tapasztalati adatok alapján ötféle okot lehet m e g k ü l ö n b ö z t e t n i , a m e l y e k a g y e r m e k e k szövegértési n e h é z s é g é t o k o z z á k , életkoruktól függetlenül. E z e k : észlelési zavar, a m e n t á l i s l e x i k o n m ű k ö d é s i p r o b l é m á j a , a szintaktikai s z e r k e z e t e k b i z o n y t a l a n azonosítása, a m u n k a m e m ó r i a korlátozott m ű k ö d é s e , az asszociációs m ű k ö d é s e k bizony­ talansága és a lassú feldolgozási folyamatok. A tanulási n e h é z s é g e t m u t a t ó g y e r m e k e k n é l m e g t a l á l h a t ó a szóaktiválás jellegzetes e l m a r a d o t t s á g a .

A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARÁNAK KÖVETKEZMÉNYE: TANULÁSI NEHÉZSÉG

A tanulási n e h é z s é g definíciója sokféle lehet; a k ü l ö n b ö z ő n é z e t e k e t talán úgy lehet egyez­ tetni, ha azt m o n d j u k , a g y e r m e k n e k a k k o r van tanulási n e h é z s é g e , ha ez iskolai k u d a r c ­ h o z vezet. A tapasztalat az, h o g y az első osztályban tanuló g y e r m e k n é l a p r o b l é m á t éretl e n s é g n e k és/vagy f i g y e l e m z a v a r n a k tekintik. M á s o d i k osztálytól olvasási n e h é z s é g r ő l , k é s ő b b diszlexiáról (!) b e s z é l n e k . Ö t ö d i k osztálytól pedig tanulási zavart e m l e g e t n e k , p e ­ d a g ó g u s o k és szülők egyaránt. Holott a háttérben m á r a k e z d e t e k t ő l a beszédészlelés és a b e s z é d m e g é r t é s a k a d á l y o z o t t m ű k ö d é s e áll, a m e l y n e k a k ö v e t k e z m é n y e a különféle for­ m á k b a n j e l e n t k e z ő p r o b l é m a . A l e g g y a k o r i b b , k ü l ö n ö s e n k i s k a m a s z kortól, a b e s z é d m e g ­ értés és/vagy é r t e l m e z é s k o r l á t o z o t t s á g a , a m e l y a f e l a d a t m e g é r t é s t ő l a n n a k teljesítéséig különféle f o r m á k b a n j e l e n t k e z h e t ( S c h n e i d e r és S i m o n , 1996). A b e s z é d m e g é r t é s i n e h é z ­ séggel k ü z d ő t a n u l ó k n e m r i t k á n sajátos k o m p e n z á l á s i stratégiákat építettek ki. A t a n u l ó k f e l a d a t h e l y z e t b e n tanúsított reakciói sok esetben m á r előjelezték az értési n e h é z s é g e t . A k i s e b b e k például m i n d e n k é r d é s r e igennel válaszoltak. A n a g y o b b a k r a j e l l e m z ő , h o g y a feladatot visszakérdezik vagy megismétlik, tehát v a l a m i k é p p e n ellenőrzik, h o g y jól értet­ ték-e. A s z ö v e g é r t é s i tesztek v á l a s z a i b a n g y a k o r i a k a ciklikus feleletek, a m i azt j e l e n t i , hogy a g y e r m e k e g y e t l e n választ variál, ha a k é r d é s kicsit is e m l é k e z t e t egy korábbira. A tanulási zavart m u t a t ó g y e r m e k e k n é l m i n d i g k i m u t a t h a t ó a b e s z é d m e g é r t é s n e m élet­ k o r n a k megfelelő szintje. A b e s z é d é r t é s nehezítettsége i s m é t e l t e n együtt j á r h a t az észlelé­ si z a v a r o k k a l , de azoktól függetlenül is j e l e n t k e z h e t . A szövegértés zavara szignifikánsan
/. táblázat Észlelési zavart is mulató gyermekek beszédértést eredményei (az elvárt érték mindenütt 100%) Életkor Helyes mondatértés átlaga (%) Helyes szövegértés átlaga (%) Ep teljesítményt

nyújtók átlaga (%)

6 évesek 7 évesek 8 évesek 9 évesek 10 évesek 11 évesek

69,3 78 88,6 76,8 92 95.4

53,8 78 71,6 71,2 73,2 77,2

51,9 78 34,8 32,2 36 63,6

132

133

csak feltételezhetjük. ESETELEMZÉSEK GMP2 GMP3 GMP4 . L. a k é p z é s i hely vagy a z ö n g é s s é g / z ö n g é t l e n s é g tekintetében a z o n b a n a d ö n t é s e i j ó k . R ö v i d idejű vizuális memóriája elfo­ g a d h a t ó . G M P 5 ) . a reakcióideje a z o n b a n i d ő n k é n t j e l l e g z e t e s e n m e g n ö v e k s z i k . T e l j e s í t m é n y e egy év e l m a r a d á s t m u t a t . gőgicsélt. ritmus.5. illetőleg tesztelése feltétlenül in­ dokolt. T.a j . mielőtt válaszolna. hogy j ö v ő év a u g u s z t u s á b a n betölti a hetedik életévét. B i z o n y t a l a n s á g r a utal. A z e g y e s r é s z f o l y a m a t o k b a n nyújtott e r e d m é n y e i a z o n b a n e r ő s e n változóak. ábra GMP5 GMP10 /. a s z ö v e g é r t é s viszont súlyos e l m a r a d á s t jelzett. L. m e n t á l i s l e x i k o n a a kívántnál s z ű k e b b . fonetikai. hogy n é h a suttog­ va ismétli a hallott h a n g s o r o k a t . az írás és a helyesírás tanulásának nehézségét. majd 15 h ó n a p o s k o r a körül k e z d e t t beszélni. p r o b l é m a m e n t e s e n született ( h á r o m évvel i d ő s e b b testvére szintén fiú). de a verbális m e m ó r i a az egyetlen felidézett szóval m e g i n t j e l e n t ő s zavart m u t a t . a figyelme végig k ö n n y e n l e k ö t h e t ő volt.T. n e h e z e n fejezi ki m a g á t . hogy L. E r e d m é n y e i m i n d a s z ó k i n c s b e n m i n d a s z e r k e z e t a z o n o s í t á s b a n zavarról árulkodtak. b e s z é d e f o l y a m a t o s a n fejlődött. A b e s z é d é s z l e l é s i teljesítménye átlagosan 2 év e l m a r a d á s t m u t a t az életkori é r t é k e k h e z képest. Hozzáférési stratégiája m i n d e n e s e t r e ko­ moly e l m a r a d á s t tükröz. A g y e r m e k e k b e s z é d f e l d o l g o z á s i m ű k ö d é s é n e k szűrése. s p o n t á n b e s z é d e a társaiéhoz képest e l m a r a d o t t . el kell k e z d e n i e az iskolai ta­ nulmányait.a szeriális észlelés (vö.d i f f e r e n c i á l á s a m e g k ö z e l í t i a n a g y c s o p o r t o s ó v o d á s o k szintjét: a h o s s z ú / r ö v i d m á s s a l h a n g z ó k p o n t o s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é b e n téved. nagycsoportos óvodás A n a m n é z i s é b e n s e m m i k ü l ö n l e g e s s é g n e m található. m á s o d i k osztályos kortól. akik s z e m m e l láthatóan k u d a r c o k a t é l n e k át. A szövegér­ tés során látszólag jól k ö v e t t e az elhangzottakat. Centrális szintetizálási k é s z s é g e jól m ű k ö d i k . A kisfiú a vizsgálat során jól kooperált. L. 6 éves kisfiú. I s k o l á s k o r b a n m i n d e n k é p p e n e l l e n ő r z e n d ő a z o k n a k a t a n u l ó k n a k a b e s z é d f e l d o l g o z á s i teljesítménye. Az egyszeri hallás alapján végzett m o n d a t é r t é s i tesztben nagyfokú b i z o n y t a l a n s á g jelle­ m e z t e a kisfiú döntéseit. T r a n s z f o r m á c i ó s észle­ lése az ötéves k o r n a k megfelelő szintet mutatja.és vizuális észlelése kissé gyen­ g é b b az á t l a g o s n á l . M i n t h o g y a s z ó k i n c s m e g í t é l é s e csak becslés alapján l e h e t s é g e s . az akusz­ tikai p e r c e p c i ó szószinten. E n y h e fo­ kú zavar m u t a t k o z o t t a m o n d a t é r t é s b e n . Az összetettebb morfológiájú és szerkezetű m o n d a t o k a t n e m ér­ tette. A g y e r m e k e g y é r t e l m ű e n b a l k e z e s és b a l s z e m . 3 2 0 0 g-mal. A tíz feltett k é r d é s k ö z ü l m i n d ö s s z e h á r o m r a tudott megfelelő választ adni (az elvárt 7 helyett). vö. G M P 1 0 ) e l m a r a d o t t m ű k ö d é s é v e l együtt . A g y e r m e k b e s z é d p e r c e p c i ó s vizsgálatát az ó v ó n ő k e z d e m é n y e z t e . Fel kell figyelni az ö n á l l ó a n tanulni n e m sze­ rető vagy n e m t u d ó g y e r m e k e k r e is. g y e n g é b ­ b e n teljesítenek a k é p e s s é g e i k n é l . bár feltűnő artikulációs ejtéshibája nincsen. A b e s z é d m e g é r t é s egyik tesztelt szintje sem éri el a h a t é v e s e k teljesítményét. É d e s a n y j a m á s o d i k t e r h e s s é g é b ő l . Ez u t ó b b i előjelzi . M á r a kezdeti m a ­ n i p u l á c i ó k b a n felfigyeltek b a l k e z e s s é g é r e . időre. R a j z k é s z s é g e és síkbeli irányfelismerése e l m a r a d az é l e t k o r á b a n elvártaktól.az olvasás. esetleg a k a p c s o l ó d ó folyamatok v a l a m e l y i k é n e k n e m k í v á n a t o s zavara.KITEKINTÉS a 6 évesek A 5 évesek • 4 évesek a 3 évesek . r é s z b e n n a g y o n súlyosak (fonológiai észlelés. E n n e k a h á t t e r é b e n is lehet a b e s z é d é s z l e l é s vagy a b e s z é d m e g é r t é s . Hozzájárul ehhez döntési reakcióidejének megnövekedése a legtöbb mondat esetében (függetlenül a válasz h e l y e s s é g é t ő l ) . T. A z 5 . A rejtett m ű k ö d é s e k esetleges hibája miatt az ép b e s z é d ű ó v o d á s o k tesz­ t e l é s e is j a v a s o l t . Ceruzafogá­ sa hibás. M o z g á s f e j l ő d é s e r e n d b e n zajlott. A szintetizált beszéddel végzett hallásvizsgálat ép hal­ lást m u t a t o t t m i n d k é t o l d a l o n . A g y e r m e k hallására p a n a s z n e m volt. e m i a t t az ó v o ­ d á b a n l o g o p é d u s foglalkozik vele. G M P 3 ) . ábra az akusztikai. m i n t az o s z t á l y t á r s a i k átlagos tanulási ideje.) Orrga­ r a t m a n d u l á j á t a gyakori felsőlégúti h u r u t o s b e t e g s é g e k m i a t t 4 éves k o r á b a n kivették. vö. a m e s e h a l l g a t á s k o r n e m m a n i p u l á l t . K ü l ö n ö s e n fontos a b e s z é d p r o d u k c i ó j u k b a n is e l m a r a d á s t vagy zavart m u t a t ó gyer­ m e k e k vizsgálata. teljesítménye a n é g y é v e s óvodáséval a z o n o s . Tekintettel arra. J e l l e m z é s e szerint L. B e s z é d h a n g .d o m i n á n s . a fel­ a d a t o k b a n é r d e k l ő d é s s e l vett részt. 134 135 . besiéclészlelési teljesítménye Az egyes b e s z é d f o l y a m a t o k b a n tapasztalt e l m a r a d á s o k részben e n y h é b b e k (pl. fonológiai és a szeriális p e r c e p c i ó adatait szemlélteti (az óvo­ d á s k o r b a n elvárt standard a d a t o k k a l együtt). ( A c s a l á d b a n b a l k e z e s r ő l n e m tudnak. v a g y l é n y e g e s e n t ö b b időt kell a t a n u l á s r a s z á n n i u k .

M o z g á s f e j l ő d é s e r e n d b e n zajlott. hogy m i r e kell válaszolnia. A s z ö v e g é r t é s b e n viszont j e l e n t ő s zavart tapasztaltunk. m í g m á s o k b a n különféle za­ v a r o k a t m u t a t . de rendezett. k ö n n y e n m e g z a v a r h a t ó a feladatban. Ez u t ó b b i a k indokolják az ol­ v a s á s t e c h n i k á b a n . J o b b k e z e s é s j o b b s z e m . F e l a d a t m e g o l d á s i t e m ­ pója változó. i d ő r e . L. F. u g y a n a k k o r látszólag k e v é s s é é r d e k e l t e az elért e r e d m é n y . Édesanyja első t e r h e s s é g é b ő l . h o g y a t o l l b a m o n d á s b a n lassú és hibázik. n é h a kiejti a h a n g s o r o k a t . tel­ j e s í t m é n y e f o l y a m a t o s a n romlott. A négy f e n n m a ­ r a d ó kérdés közül e g y r e s e m m i t nem m o n d o t t . Ez a teljesítmény n e m e l e g e n d ő a tanu­ lási f o l y a m a t o k m ű k ö d t e t é s é h e z m á r első osztályban sem. Tekin­ tettel arra. olvasó osztályba vagy kis l é t s z á m ú osztályba. . az írásban és a helyesírásban fennálló n e h é z s é g e k e t . A hoszszú/rövid m á s s a l h a n g z ó k és a zöngésség/zöngétlenség differenciálásában téved. h o g y az al­ k a l m a z o t t tesztben n e m m u t a t h a t ó ki s e m a bal. de a d e k v á t választ adott (például a helyes az lett volna. m a t e m a t i k á b ó l u g y a n a k k o r e g y i k e a l e g j o b b a k n a k az osztályban. r é s z b e n s ú l y o s a b b a k (fonológiai. f o n o l ó g i a i 137 136 50 4 0 -I 1 ' ' GMP3 . ( G M P 5 ) . b e s z é d e f o l y a m a t o s a n fejlődött. á b r á b a n az a k u s z t i k a i ( G M P 2 . A feleletei u g y a n a k k o r e g y é r t e l m ű e n k a p c s o l ó d t a k a m e s é h e z . a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e m ö n k é n t e l e n (ami s z ü k s é g e s az írott a n y a n y e l v elsajátításához). azt m o n d t a . sem a j o b b félteke d o m i n a n c i á j a . A 6. H a r m a d i k b a n m á r olvasásból és n y e l v t a n b ó l is kettes osztályzatot kapott. további kéth á r o m é v e n át p á r h u z a m o s a n célzott beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i fejlesztéssel. E n n e k megfelelően h o s s z a n g o n d o l k o z i k . csak édesanyjával. A szövegértési zavar súlyosságát fo­ k o z z a . ha az utolsó ó v o d a i é v b e n célzott fejlesztésben részesül. j e l l e g z e t e s betűfelismerési hibáit. M i n d ö s s z e h á r o m részfolyamat m ű k ö d é s e é p : az akusztikai észlelés szószinten. a m i t „ m e g o l d " . döntései a képzési h e l y tekintetében a z o n b a n j ó k . A lateralitás ( a g y f é l t e k e . transzformációs ( G M P 1 8 ) p e r c e p c i ó . a vizuális észlelés). szeriális ( G M P 1 0 ) . negyedik osztályos. A többiben k ü l ö n b ö z ő m é r t é k ű e k az e l m a r a d á s o k .d o m i n á n s . H á r o m k é r d é s r e hibás. a n e h e z e b b e k e t j ó v a l l a s s a b b a n old­ ja m e g (függetlenül az adott teszt típusától). majd másfél éves k o r a körül k e z d e t t beszélni. p á r h u z a m o s a n a magatartási g o n d o k k a l ( m i n d e z t a szü­ lő h a s o n l ó a n látta). 3). E z e k részben e n y h é b b e k (pl. A g y e r m e k b e s z é d p e r c e p c i ó s vizsgálatát az iskola és a szülő e g y a r á n t kérte. hogy a ró­ ka az e r d ő b e futott. A g y e r m e k hallására h á r o m é v e s korá­ b a n p a n a s z volt. h a n e m m i n t e g y feladatként j e l e n t k e z i k a számára. B e s z é d é s z l e l é s i teljesítménye n é m e l y részfolyamatban j ó . a vizsgálat során jól kooperált. S ú l y o s - . A szülő és a tanító e g y h a n g ú v é l e m é n y e sze­ rint a kisfiú s z ó k i n c s e n e m túlzottan g a z d a g ( m é g a k ö t e l e z ő o l v a s m á n y o k a t is csak rész­ legesen k é p e s e l o l v a s n i ) . ez a hatévesek átlagos teljesítményének felel m e g . a figyelme végig k ö n n y e n leköthető volt. Síkbeli irányfelismerése j ó . . l o g o p é d u s h o z soha n e m kellett járnia. gőgicsélt. A b e s z é d m e g é r t é s során a m o n d a t é r t é s b e n j ó l teljesített. " -1 T ' _ GMP2 GMP4 GMP5 GMP10 GMP18 GMP7 GMP17 6.azt m u t a t t a . a s z á m á r a e g y s z e r ű b b e k e t g y o r s a b b a n . a fone­ A g y e r m e k a n a m n é z i s é b e n figyelmet é r d e m l ő negatív t é n y e z ő n e m található. D. a r e a k c i ó i d e j e is m e g f e l e l ő volt. a m e n n y i b e n ez n e m lehetséges (az életkor miatt. Ö s s z e s s é g é b e n azt m o n d h a t j u k . ábra Negyedik osztályos gyermek beszédpercepciós teljesítménye az. aggály merült fel. h o g y t o v á b b i négy k é r d é s r e n e m a d e k v á t a n felelt. A tíz feltett k é r d é s közül h a t r a tudott megfelelő választ adni (tízéves korban v a l a m e n n y i r e he­ lyes feleletet v á r u n k ) . v a l a m i n t a vizuális ész­ lelés ( G M P 7 ) és a beszédhang-differenciálás ( G M P 1 7 ) adatai láthatók (hétéves kortól va­ //. h á r o m r a pedig hibás választ adott. ez e g y é r t e l m ű e n m a g y a r á z z a D. hogy L. M i n d e n n e k is k ö v e t k e z m é n y e . szigorúan szótagoló m ó d s z e r ű és lassú tempójú olvasástanítással.d o m i n a n c i a ) vizsgálata .ami a k i s c s o p o r t o s ó v o d á s o k átlagos teljesítménye. h o g y j ö v ő é v b e n elkezdi a felső tagozatot. a k k o r j a v a s o l t a b e i s k o l á z á s a az ún. de a h o s s z ú távú m e m ó r i a aktiválásának (egyfajta f a n t á z i a m ű k ö d é s ) voltak k ö s z ö n h e t ő e k . Hozzáférési stratégiája a m e n t á l i s l e x i k o n h o z r e n d k í v ü l lassú. p r o b l é m a m e n t e s e n született (két évvel fiatalabb testvére lány). C e n t r á l i s szintetizálás) k é s z s é g e jól m ű k ö d i k . k i s m é r t é k b e n e l m a r a d a standard értékektől (az elvárt összesen 10 s z ó helyett nyolcat m o n ­ dott). B e s z é d e ép. a verbális m e ­ m ó r i a kissé e l m a r a d az elvárttól. Beszédhang-differenciálása r e n d k í v ü l b i z o n y t a l a n . szeriális észlelés és a b e s z é d h a n g o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é b e n tapasztalt e r e d m é n y ) . fiú l a m e n n y i r é s z f o l y a m a t b a n a standard érték 100%). 3 5 5 0 g-mal. 10 éves tanuló. D. az iskolai k u d a r c o k m é g a k k o r is előjelezhetők. hogy a faluba). fonetikai ( G M P 4 ) . o r r g a r a t m a n d u l á j á t a k k o r eltávolították (ezt k ö v e t ő e n a p a n a s z o k m e g ­ s z ű n t e k ) . m i n t h a n e m i s hallotta volna. N e m hajlandó e g y e d ü l tanulni. hogy m e g tud-e majd felelni a k ö v e t e l m é n y e k n e k . életkorában elvárt értékekkel tikai és a r i t m u s é s z l e l é s . S z o r o n g á s á r a a feladat nehézségével egyi­ dejűleg g y a k o r i b b á váló köhécselései utaltak. rizikó-gyermek a tanulási folyamatok m ű k ö ­ d é s e és m ű k ö d t e t é s e szempontjából. A tanító jel­ l e m z é s e szerint az első osztályban elért megfelelő t a n u l m á n y i e r e d m é n y t k ö v e t ő e n D. R ö v i d idejű vizuális m e m ó r i á j a é p . Ilyen teljesítmény esetén felmerülhet az ó v o d a i ellátás m e g h o s s z a b b í t á s a egy évvel.várhatóan . a d ö n t é s e i is hibátlanok. A transzformáci­ ós észlelés a h a t é v e s ó v o d á s n a k megfelelő szintet mutatja. m i n t L-nél). s csak az­ tán d ö n t . Az iskolában és o t t h o n is figyelmetlennek találják. A szintetizált b e s z é d d e l végzett hallásvizs­ gálat ép hallást m u t a t o t t m i n d k é t fülén.

C é l z o t t beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i fejlesztését a szülő és egy fejlesztő p e d a g ó g u s végzi (olvasás. Budapest. sok­ szor i s m é t e l és újrakezd. megismétli . H o z z á t e s z i . s ez n a g y o n zavarja. A g y e r m e k olvasása rendkívül lassú. A.bítja s z ö v e g é r t é s i zavarát. Budapest. Corvina Kiadó. In: Gósy Má­ A SZÓ VAKSÁGTÓL A DISZLEXIÁIG* CSÉPÉ VALÉRIA 1. a mennyivel szabbul olvas már. Budapest. hogy m e g é r t é s é h e z s z á m o s k é p e s s é g fejlődésével és szerepé­ vel kell tisztában l e n n ü n k . Budapest. C.és írásgya­ korlással p á r h u z a m o s a n ) . félreolvas. h o g y sokszor n e m érti.) ( 1 9 9 5 ) : Fejlődési diszfázia. hogy a megfelelő iskolai teljesítményhez szükséges r é s z k é p e s s é g e k egyike vagy m á s i k a eltér az átlagtól. a m i t m o n d a n a k neki. Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok. G Ó S Y MÁRIA ( 1 9 9 9 ) : Pszicholingvisztika. h o g y az ö s s z e f ü g g é s e k e t s e m i s m e r t e fel az e l h a n g z o t t . A szülővel és a tanítóval e g y e t é r t é s b e n D. Péter ben írása találtak IRODALOM GEREBENNÉ VÁRBÍRÓ KATALIN (szerk. 1 3 4 . nem gyenge által elvégzett találnak vizsgálatok szerint Andrea szülők sok „kézzelfogható" olvasása évesekének felel jóllehet miért intelligenciája mindenkihez szakemberek magyarázatot gyermekük olvasására. m é g i s k ö z ö s nevet a d u n k p r o b l é m á j u k n a k : specifikus tanulási zavar. MARCOTTE.1 5 2 . A pszichológiai ami olyasmit. GÓSY MÁRIA ( 2 0 0 0 ) : A hallástól a tanulásig. értették. ÉS MORERE. ( 1 9 9 0 ) : Speech lateralization in deaf population: Evidence for a develop­ mental critical period.1 4 3 . amikor meg. mi több különlegesen arra. kérdésre be is vallja. mert társainál. csak é p p e n n e m . E z e k a „ p é t e r e k " és „ a n d r e á k " n a g y o n k ü l ö n b ö z h e t n e k e g y m á s t ó l . A. Nikol. illetve j e l e n t ő s késést mutat. kreatív. A finom d i a g n ó z i s h o z és célzott t e r á p i á h o z n é l k ü l ö z h e t e t l e n . G Ó S Y M Á R I A ( 1 9 9 5 ) : GMP-diagnosztika. T ö b b é v t i z e d e s t a p a s z t a l a t u n k alapján a k e z d ő d ő s z o r o n g á s o s tünetek e n y h ü l é s e is b e k ö v e t k e z i k . számolni. kudarcok. Szeret építeni.a n e g y e d i k osz­ tályt (a kisfiú c s a k n e m ö r ö m m e l vette t u d o m á s u l a javaslatot). Ez a fejezet o l y a n g y e r e k e k r ő l szól. Nikol. alig h o s s z a b b m i n t 2 p e r c e s s z ö v e g b e n . A specifikus tanulási zava­ rok j e l l e g z e t e s s é g e . 3 9 . a k a d o z ó . Nikol. BEVEZETÉS: MI A SPECIFIKUS TANULÁSI ZAVAR? 7 éves. 1 2 2 . A hogy értelmes. olvashatatlan. h e m z s e g az „ e l k é p e s z t ő " helyes­ írási hibáktól. Budapest. Nikol. mint Péter és A n d r e a . É r t e l m e t l e n h a n g s o r o k b ó l álló s z ö v e g e t csak nagy n e h é z s é g e k árán k é p e s m e g h a n g o s í t a n i . de azt javítatlanul hagyja.). * A tanulmány az O T K A T 0 1 9 8 7 5 . m é g i s látni fogjuk. 138 139 . Olvasásértése m é g a verbális értésnél is valamivel g y e n g é b b . SCHNEIDER JÚLIA ÉS SIMON FERENC ( 1 9 9 6 ) : Iskolai kudarcok beszédpercepciós hátteréről. A lateralitás (agyfélteke-dominancia) vizsgálata az a l k a l m a z o t t teszt­ ben n e m m u t a t o t t ki d o m i n a n c i á t . jól k o o p e r á l ó g y e r m e k a r e n d e l k e z é s r e álló több m i n t e g y é v alatt v á r h a t ó a n g y o r s fejlődést fog m u t a t n i . ria (szerk. magyarázná okos. Bérezi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola. továbbá az AKP 2 0 0 0 / 1 . a k k o r azt k ö n n y e b b k ö v e t n i e . D. Budapest. fej­ tudta a és kivárni. In: Gósy Mária (szerk). Journal of Brain and Language. valamint T 0 0 3 3 0 0 8 . Ez a fejezet ugyan „ c s a k " a diszlexiával fog­ lalkozik. 2 támogatásával valósul­ hatott meg. vagy n e h e z e n olvasnak. Ott azonban semmi 10 éves. Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok. Az vidám és sorra nyughatatlan. Az értelmes. hogy e z e k n e k a z a v a r o k n a k a j e l l e m z ő i t és okait m e g p r ó b á l j u k m é l y s é g é b e n is m e g i s m e r n i . írászavarát. értik a A tanítónő logopédus nem felhívta figyelmüket átlagos. írásuk olvashatatlan. kedvesek. Okos. hogy ha édesanyja m a g y a r á z . orvosok sem óvoda befejezését érték a követő nyáron tesztek szerint kerüljön. HERZOONÉ FÜRST BEÁTA ( 1 9 9 6 ) : Kisiskolások beszédészlelési és beszédmegértési eredményeiről. 143-163. D. már alig nem tudja intelligens furcsa feladatokat kitalálni.szülői kérésre . Andrea Éppen ezért rosza elvitték Andrea nem 7 is Szülei szerint kedves. Az hogy iskolába betűket megfelelően formálni. Intelligensek.

M é r f ö l d k ő n e k számít. A diszlexia megközelítésének hazai hagyományai A diszlexia d i a g n ó z i s á b a n és terápiájában R a n s c h b u r g Pál n e m z e t k ö z i színvonalú m u n k á ­ it k ö v e t ő e n h o s s z ú s z ü n e t k ö v e t k e z i k . majd 1937-ben fejlődési alexia n é v e n hivatkozik az olvasás. a l e g a s z t é n i a ( L e g a s t h e n i e ) bevezetésével k ü l ö n is h a n g s ú l y o z z a a g y e n g e olva­ sás és a súlyos olvasási zavar tüneti és oki eltéréseit.2. H i n s h e l w o o d . A diszlexia s z a k i r o d a l m á t az 1970-es é v e k k ö z e p é i g a fogalmi tisztázatlanság j e l l e m z i . a n n a k ellenére. e g é s z e n az 1960-as é v e k i g . hogy a s z ó v a k s á g n a k szerzett és fejlődési for­ mái lehetnek.és í r á s z a v a r o k r a vo­ n a t k o z ó i s m e r e t e k e t .b l i n d n e s s ) n e v e z t e el ezt a n e h e z e n m a g y a r á z h a t ó j e l e n s é g e t . R a n s c h b u r g m u n k á s s á g a k ü l ö n ö s e n nagy hatást gyakorolt a n é m e t nyelvterületen folyó kutatásra. A pszichiátriai d i a g n o s z t i k a k é z i k ö n y ­ vében ( D S M /Diagnostic and Statistical M a n u á l of M e n t á i Disorders/-IV. aki elsőként vezeti be a s z ó v a k s á g m e g h a ­ t á r o z á s á b a n a k i z á r á s o s k r i t é r i u m o k a t . O r t o n m é g 1928-ban s t r e p h o s y m b o l i a . elfogadott módszerrel történik.a szóvakság A specifikus tanulási zavarok közül elsőként az olvasási zavarokra figyeltek fel. Az első beszámolók és a Glasgow-i iskola . vele­ született) j e l z ő v e l egészíti ki. a h o m o g é n gátlásnak. V a s s n é K o v á c s . e g y m á s i k n é m e t o r v o s m á r a g ö r ö g dyslexia ( n e h é z s é g a s z a v a k k a l ) kifejezést használta. bár az 1970-es évektől k e z d ő d ő e n egyre i n k á b b az olvasás.eltérően m á s o r s z á g o k gya­ korlatától . Ezzel p á r h u z a m o s a n ő m a g a is használja a diszlexia kifejezést. a m i k o r a p e d a g ó g i a i p s z i c h o l ó g i a új lendülettel fog az iskolai k u d a r c o k o k a i n a k felkutatásába. a diszlexia megállapítása és kezelése . Az orvosi s z a k m á k . 1877-ben egy n é m e t orvos.3. Ezzel egyidejűleg Pringle M o r g a n ( 1 8 9 6 ) to­ vább finomítja a K u s s m a u l t ó l átvett s z ó v a k s á g kifejezést.sősorban a n e v e z é k t a n e s e t é b e n k ö t ő d i k R a n s c h b u r g m u n k á i h o z . és a tanuló intel­ ligenciája a n o r m á l t a r t o m á n y b a sorolható. h o g y a diszlexia hátteré­ ben az ú g y n e v e z e t t látási e m l é k e z e t zavarán túl alkati r e n d e l l e n e s s é g is feltételezhető. A „fejlődési d i s z l e x i a " kifejezés egyre inkább m e g h o n o s o d i k az orvosi s z ó h a s z n á l a t b a n . a zavar oka­ it p e d i g e l s ő s o r b a n a látórendszerben keresi. a m e l y e k alapján a fejlődési diszlexia kategóriájába sorolható bárki is. h a n g s ú l y o z v a ezzel. terápiáját a logo­ p é d u s o k d o l g o z z á k ki. 2 0 0 0 ) . Az 1980-as évektől k e z d ő d ő e n az angol szakiro­ d a l o m h a t á s á r a a diszlexia kifejezés is e g y r e inkább elterjed. e z e k k ö z ü l elsősorban az e m l é k e z e t súlyos zavara­ it és az a l a c s o n y i n t e l l i g e n c i á t . A fejlődési diszle­ xia a m e g h a t á r o z á s szerint . R a n s c h b u r g k o n g e n i t á l i s alexia f o g a l m a a z o n o s H i n s h e l w o o d k o n g e n i t á l i s s z ó v a k s á g f o g a l m á v a l . 2. M í g a n é m e t nyelvterület el140 2. 1939). A z a n g o l n y e l v t e r ü l e t e n m e g h a t á r o z ó n a k számító J a m e s H i n s h e l w o o d m u n k á i b a n szin­ tén a szerzett és a kongenitális szóvakság elkülönítéséről és összehasonlításáról ír (lásd bő­ v e b b e n C s é p é és mtsai. V e k e r d y . 2. Ő az egyébként. h o g y 1975ben a N e u r o l ó g u s o k V i l á g s z ö v e t s é g e hivatalosan is m e g f o g a l m a z z a a z o k a t a ismérveket. M e i x n e r Ildikónál például a diszlexia m a g y a r á z a t á b a n és a r e e d u k á c i ó m ó d s z e r t a n á b a n is kitüntetett szerepet k a p o t t R a n s c h b u r g e l m é l e t e . R a n s c h b u r g írásaiban szintén m e g k ü l ö n b ö z t e t i az olvasási z a v a r o k a t s ú l y o s s á g u k és típu­ suk szerint. V i l á g o s a n e l k ü l ö n í t i a s z ó a l a k r a s p e c i a l i z á l t v i z u á l i s e m l é k e z e t e t a többi e m l é k e z e t i formától. és a kongenitális (alkati. 1974. A n é m e t szaknyelv a legaszténia kifejezést a m a i na­ pig használja. Orton . a m e l y az o l v a s á s elsajátításának n e h é z s é g é b e n nyilvánul m e g . század v é g é r e á l t a l á n o s a n elfogadottá válik. így például a nyelvi k é p e s s é g e k kialakulásában egyik félteke sem j u t irányító szerephez. Tíz évvel k é s ő b b Berlin. A DISZLEXIA TÖRTÉNETE: VOLTAK-E MINDIG DISZLEXIÁSOK? sok egy r é s z e a m ó d s z e r e k kialakításában és e z e k elméleti a l a p o z á s á b a n is erősen ragasz­ k o d i k R a n s c h b u r g ö r ö k s é g é h e z . 1969) terü­ l e t é n j e l e n n e k m e g újabb és újabb közlések.ö s s z h a n g b a n H i n s h e l w o o d úttörő m u n k á i v a l . j ó l l e h e t megfelelő oktatást kapott.a legaszténia M a g y a r o r s z á g o n R a n s c h b u r g Pál n e v é h e z fűződik az olvasási zavarok. majd lassanként a p e d a g ó g i a i és pszichológiai s z a k i r o d a l o m b a n is elfoglalja m e g f e l e l ő helyét. 2. A p e d a g ó g i a i p s z i c h o l ó g i a és a l o g o p é d i a (Meixner. M e i x n e r m o d e l l j é b e n u g y a n i s n e m c s u p á n m a g y a r á z ó ereje van a R a n s c h b u r g által leírt j e l e n s é g ­ nek. M á r O r t o n felveti. Az amerikai irányzatok és Sámuel T. pszichológiai és orvosi gya­ korlat újabb a d a t o k k a l és további kifejezésekkel bővítette az olvasás. addig a hazai l o g o p é d u ­ 2. b e s z é d zavarainak vizsgálata. a k i n e k d i a g n ó z i s a szintén szóvakság. a p s z i c h o l ó g i a és a 141 .és í r á s k é p e s s é g zavarára utaló kifejezések j e l e n n e k m e g . 1977. A diszlexia diagnosztikáját.és írászavarokra. E g é s z e n 1975-ig várat m a g á r a az olvasás. Ranschburg Pál és hatása a német nyelvterületen . d i a g n o s z t i k á r a és terápiára. 1995) a diszlexiát m á r a tanulási zavarok (korábban iskolai készségek zavara) csoportjában találjuk m e g . T ö b b mint száz évvel ezelőtt. m i n t a h o g y azt a korabeli angol s z a k i r o d a l o m is teszi. Az a m e r i k a i s z a k i r o d a l o m b a n a k é r d é s k ö r iránti e g y r e n a g y o b b ér­ d e k l ő d é s S á m u e l T o r r e y Orton amerikai n e u r o l ó g u s m u n k á j á n a k k ö s z ö n h e t ő . m o s t m á r fejlő­ dési diszlexia ( d e v e l o p m e n t a l dyslexia) n é v e n ismert. és n o r m á l intelligenciájú volt. K u s s m a u l s z á m o l t be e l s ő k é n t egy o l y a n férfiről. C s a k n e m két évtizeddel K u s s m a u l k ö z l é s e után J a m e s H i n s h e l w o o d skót s z e m é s z ismerteti egy olvasási zavarral k ü z d ő férfi esetét. E z e n k í v ü l egy új szak­ kifejezés. Ő a z o n b a n az a l a c s o n y intelligenciájúak olvasás.és írászavarok m e g h a t á r o z á s a . E g y é r t e l m ű e n m e g k ü l ö n b ö z t e t i az a l a c s o n y intelligenciájúak olvasási zavarát a n o r m á l intelligenciaövezetbe t a r t o z ó g y e r e k e k olvasási nehézségeitől. h a n e m az a r e e d u k á c i ó m ó d s z e r é n e k egyik sarkalatos pontja is. K u s s m a u l s z ó v a k s á g n a k ( w o r d .és írászavarait a „színleges a l e x i a " kifejezés b e v e z e t é ­ sével k ü l ö n í t i el a n o r m á l i n t e l l i g e n c i á j ú a k o l v a s á s i z a v a r a i t ó l ( R a n s c h b u r g .a l o g o p é d i a k o m p e t e n c i á j á b a tartozik. hogy az ol­ vasás tanítása az adott nyelven szokásos.a diszlexia Az 1920-as évek végétől k e z d ő d ő e n az amerikai p e d a g ó g i a i . helyesírás. h o g y az olvasási z a v a r n a k ez a típusa a fejlődéssel függ ö s s z e . illetve ezzel öszszefüggésben az írás.olyan zavar. aki képtelen volt m e g t a n u l n i olvasni.4. K u s s m a u l és M o r g a n b e s z á m o l ó i n a k h a t á s á r a a 19. /.

Ismeretlen szavakat n e m tudnak olvasni. Az orvosi s z a k m á k szemlélete m é g i s b e k e r ü l a logopédiai k é p z é s b e . a s z ö v e g alapján kialakult elvárás szerint találgatnak. standardizált és hivatalosan lefektetett diagnosz­ tika.I V ( 1 9 9 5 ) megállapításaival.m á s szerepe van. az egyes részképességek olyan zavara. és e h h e z kötik a k e z d ő és g y a k o r l o t t olvasás szintjeinek. a definíció l e g g y a k o r i b b m e g f o g a l m a z á s a a z o n o s a klinikai g y a k o r l a t b a n ha­ z á n k b a n is használt diagnosztikai k é z i k ö n y v . c) a g y a k o r l á s r a fordított i d ő alapján elvárható teljesítménytől. p r e v e n c i ó és intervenció. M é g i s h o g y a n kellene mérni ezt a lényeges eltérést? M é r n i lehet példá­ ul az o l v a s á s i és biológiai kor eltérését (ez a g y a k o r l a t b a n fordul e l ő i n k á b b ) . Az olvasás szint-modelljei A diszlexia és a nyelvi funkciók. és az olvasási n e h é z s é g e k m e g h a l a d j á k az a h h o z rendsze­ rint társuló z a v a r m é r t é k é t . Ezek a leíró típusú definíciók két nagy cso­ p o r t b a o s z t h a t ó k . valamint az e r e d m é n y . a m e l y e k az olvasással k a p c s o l a t b a n az iskolai oktatás során fellépnek.h a n g megfeleltetés szakasza. 1996) d i s z l e x i a m e g h a t á r o z á s a v i s z o n y f o g a l o m r a épül. ezen belül pedig a b e s z é d v i s z o n y á n a k felfogása az olva­ sás p s z i c h o l ó g i a i i r o d a l m á n belül is variációkat m u t a t .vi­ s z o n y l a g k é s ő n k a p c s o l ó d n a k be a diszlexia vizsgálatába. terápia. például a g y e r m e k adottságai. Az o k o k m e g h a t á r o z á s á r a való törekvés ugyan fontos. ha: 3. Az e g y e s változatokban az olvasás folyamatában és elsajátításában a nyelvi reprezentáció szintjeinek m á s . M i n d k e t t ő feltéte­ le persze. illetve o l y a n e l e m e k e t is. A pszichológiai m e g k ö z e l í t é s sze­ rint ( A d a m s . E b b e n a szakaszban a gyerekek k é p e s e k a szavak egy k i s e b b cso­ p o r t j á n a k írott alakját felismerni. j ó l l e h e t a b e t ű . a m e l y e k a n o r m á l olvasási folyamatot k o m p o n e n s e i r e bontják.1. a m e l y n e k h á t t e r é ­ ben súlyos olvasási zavar található (Stanovich. és e b b e n j e l e n t ő s szerepe van Palotás G á b o r m u n ­ kásságának. U g y a n a k k o r a diszlexia multikauzális (sokféle ok) és multifaktoriális (sokféle tényező) j e l l e g é n e k felismerése és elfogadása megnyitja az utat az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s m e g k ö z e l í t é s és egy m o d e r n s z e m l é l e t ű g y a k o r l a t és kutatás előtt.eltérően az E u r ó p a m á s o r s z á g a i b a n és az U S A . e n n e k ellenére n e m fel­ tétlenül kell. és azt a n n a k j e l e n t é s é v e l ö s s z e k a p c s o l n i . A m á s o d i k sza­ kasz a k a p c s o l a t o k d i s z k r i m i n á c i ó j á n a l a p u l ó találgatás. b) az előbbi zavar j e l e n t ő s e n kihat az iskolai teljesítményre vagy az olvasási j á r t a s s á g o t igénylő m i n d e n n a p i é l e t t e v é k e n y s é g e k r e . E n n e k az e l s ő s o r b a n gyakorlati s z e m p o n t o k a t figyelembe v e v ő definíciónak a megfogal­ 2. A definíció t a r t a l m a z h a t kizárásos k r i t é r i u m o k a t (például alacsony intelli­ g e n c i a ) . A 80-as évek egyik elterjedt felfogása ( M a r s h és mtsai. annál i n k á b b a k o n t e x t u s h o z . M e i x n e r Ildikó ( M e i x n e r és Weiss. Jóllehet az elterjedten használt olvasási tesztek e l t é r ő e k l e h e t n e k . a D S M . hogy legyenek e g y s é g e s e n elfogadott olvasási tesztek és a t e l j e s í t m é n y m u t a t ó k ­ h o z tartozó életkori s t a n d a r d o k . A „ n é z d és találd k i " n é v e n e m l e g e t e t t szint az o l v a s á s fejlődésének első szintje. M e i x n e r Ildikó ( 1 9 9 3 ) szerint a diszlexia v i s z o n y f o g a l o m . 142 143 . Esze­ rint pedig olvasási zavar (315. 3. a z a z s ú l y o s olvasási z a v a r o k h o z . Ez a definíció m e g l e h e t ő s e n közel áll a h h o z a m e g h a t á r o z á s ­ h o z ( P u g h és m t s a i . azaz az olvasási teljesít­ m é n y közötti d i s z h a r m ó n i a . A p e d a g ó g i a n e m z e t k ö z i l e g szokásos definíciója szerint a diszlexia nem m á s . akinek az olvasásban és írásban elért e r e d m é n y e i l é n y e g e s e n elmaradnak: a) a g y e r m e k adottságai alapján elvárható szinttől. azaz a t ü n e t e k felsorolása j e l l e m z i . e n n e k ellenére ma sincs e g y s é g e s e n elfogadott. standar­ dizált tesztekkel vizsgálva l é n y e g e s e n alatta m a r a d a s z e m é l y biológiai kora. azaz a b e t ű .5. m é r t intelli­ genciája v a g y a k o r szerinti k é p z e t t s é g alapján e l v á r h a t ó n a k .h a n g . OLVASÁSI MODELLEK A diszlexia m e g é r t é s é h e z nélkülözhetetlen a z o k n a k az olvasási m o d e l l e k n e k a rövid átte­ kintése.f o n é m a megfeleltetés és a b e t ű k o m b i n á c i ó k ejtési m ó d j á n a k elsajátítása és alkal­ m a z á s a i s m e r e t l e n szavak olvasásakor. A diszlexia meghatározása m a z á s a szerint diszlexiás az.00) a k k o r diagnosztizálható.n y e l v é s z e t . A n y o l c v a n a s é v e k b e n s z á m t a l a n diagnosztikai és terápiás eljárás j e l e n i k m e g . a) az olvasási teljesítmény az olvasás p o n t o s s á g á t v a g y a m e g é r t é s t e g y é n i l e g . a m e l y szerint a d i s z l e x i a d e f i n í c i ó j á b a n s z e r e p e l n i e kell a t é n y l e g e s olvasási szint és a k é p e s s é g e k alapján elvárható. mint az is­ kolai teljesítmény és az intellektuális k é p e s s é g e k szignifikáns eltérése. A találgatás e r e d m é ­ nyének a s z ó a l a k h o z a z o n b a n s e m m i köze. az olvasás és írás tanítá­ sára szánt idő és gyakorlási m e n n y i s é g . A diszlexiadefiníciók t ö b b s é g e leíró jellegű. c) érzékelési deficit van jelen. a m e ­ lyek v á l t o z a t o s ö s s z e t é t e l b e n v e z e t h e t n e k u g y a n a h h o z a p r o b l é m á h o z . a v a g y az adott életkorra j e l l e m z ő . standardizált olvasási tesztekkel mért teljesítmény átlagától való kétszeres s t a n d a r d eltérést (ezt l e g g y a k r a b b a n a kutatók) a l k a l m a z z á k . h o g y a definíciónak része legyen. A leíró m e g h a t á r o z á s o k másik típusát a g y e n g é n fejlett. 1996). illetve eltérő útjainak kapcsolatát. a m e l y e k a z o k o k r a u t a l n a k (finom k r o m o s z ó m a ­ eltérések). E k k o r m á r az ismert s z ó k é p e k száma n a g y o b b . az új szavak felismerése ezekre az ismeretekre épül. a szóalak vizuális ha­ sonlósága és a k o n t e x t u s együttesen határozzák m e g a v é g e r e d m é n y t . Kialakul a g r a f é m a . g y a k r a n n é l k ü l ö z v e az okok m e g é r t é s é r e tett b á r m i ­ lyen törekvést.ö s s z e k a p c s o l á s képességével m é g n e m r e n d e l k e z n e k . 1988).b a n h o n o s gyakorlattól . A p e d a g ó g i a l e g g y a k o r i b b diszlexia definíciója például m a g á b a n foglal­ ja m i n d a z o k a t a p r o b l é m á k a t . 1981) szerint az olvasás elsajátítá­ sának négy szintje k ü l ö n í t h e t ő el. k i s z á m í t h a t ó szint közötti lé­ n y e g e s e l t é r é s n e k . b) a tanításba fektetett idő alapján elvárható szinttől. zavart r é s z k é p e s s é g e k . 1990) a diszlexia gyűjtőfogalom. a gyer­ m e k k e l s z e m b e n i j o g o s elvárások. A h a r m a d i k s z a k a s z a szekvenciális dekódolás.

h a n g szabály i s m e r e t é b e n b e t ű z v e . vagy a szavakat e g y s é g e k r e b o n t ó fonológiai olvasással. A kétféle m ó d o t felnőtt k o r u n k ­ b a n is a l k a l m a z z u k .2. h o g y M i k é n t a z e g y e s olvasási m o d e l l e k n é l m á r s z ó b a került. a m e l y n e k viszonylag ke­ vés a h a s z n a . bár „ c s u p á n " h á r o m szintet tartalmaz. m é g p e d i g fono­ lógiai átalakítás nélkül. bár az utóbbit.e l e m z ő m ó d s z e r . a g y a k o r l o t t felnőtt olvasó a n y a n y e l v i „ s z ó a l a k s z ó t á r a " ugyanis h a t a l m a s . h o g y a m a g y a r nyelvben a s z ó k é p e k elsajátításának a h a n g o z t a t á s . illetve h á r o m u t a s modelljeinek t ö b b változata j e l e n t m e g . E m i a t t a k e z d ő olvasók kiejtési a n a l ó g i á k a t tanulnak. többfélék. és majd csak k é s ő b b e l e m e z n e k . Az olvasás két- és háromutas modelljei A 70-es és 80-as é v e k b e n az olvasás két-. h o g y az írott a n g o l mély ortográfiája. a t ő s z a v a k b a n is oly g y a k o ­ ri eltéréseket. E n n e k feladata a fonológiai e l e m e k ö s s z e k a p c s o l á s a és egy integrált fonológiai ki­ m e n e t létrehozása. szótagolva is lehetséges. M o r t o n ( 1 9 6 9 ) modellje szerint a szavak h a n g o s o l v a s á s á n a k kétféle m ó d j a lehetséges. A m o d e l l b e n szereplő alternatív olvasási r e n d s z e r e k k a p ­ c s o l a t a m i n d e n k o r á b b i n á l e g y é r t e l m ű b b .3.m e g f e l e l t e t é s . E z e k miatt a z o n b a n n e m é r d e m e s egy olyan. és e n n e k alapján az olvasási a l a p t e c h n i k á t elsajátítják. E n n e k aktivációját m e g e l ő z ő e n az e l e m z ő e g y s é g a sza­ vakat s z ó d a r a b o k r a ( e z e k n e m kizárólag betűk vagy szótagok) bontja. E n n e k o k a viszony­ lag egyszerű. A g y a k o r l o t t o l v a s ó r a j e l l e m z ő gyors. n é m e t . közvetett ú t o n .h a n g . Ez a z o n b a n n e m így van. a t r a n s z p a r e n s nyelvek számá­ ra idegen m ó d s z e r r e l terhelni a fejlődő m e g i s m e r é s i rendszert.h a n g szabályt. a m a g a s a b b szintek feltételezik a korábbi szint megfelelő elsajátítását. t e h á t az e l e m z ő olvasás elsajátítása után lehet h o s s z ú távon is sikeres. ha lassan és k e z d e t b e n k e v é s b é l á t v á n y o s a n is.e l e m z é s elsajá­ títását m e g e l ő z ő e n n i n c s é r t e l m e .h a n g megfeleltetés viszonylag egyszerű. Ez e g y a r á n t igaz a n é m e t . A globális m ó d s z e r az a n g o l b a n u g y a n i s t ö b b e k k ö z ö t t a m i a t t alakult ki. T e m p l e ( 1 9 9 7 ) modellje. A s z i n t m o d e l l e k egyik l e g n a g y o b b problémája. v a l a m i n t a 70-es é v e k a n g o l s z á s z olvasástanítási m ó d s z e r e i n e k túlértékelése t ö b b olyan o r s z á g b a n is a globális olvasástanítási m ó d s z e r e k b e v e z e t é s é h e z vezetett. a z o n b a n m á s országoktól eltérően e z e k a p r o g r a m o k n á l u n k a mai napig is él­ nek. A globális olvasástanítási m ó d s z e r e k b e v e z e t é s e M a g y a r o r s z á g o n is erre az időre tehető. alapvetően o l v a s á s p s z i c h o l ó g i a i m e g f o n t o l á s lé­ nyege.M a r s h szintmodelljénél v a l a m i v e l összetettebb U t a Frith (1985) modellje. az alapozást az a u t o m a t i z á c i ó követi. T e m p l e és az e g y e s e u r ó p i a i o r s z á g o k gyakorlata alapján azt m o n d h a t j u k . F e j l e s z t ő p e d a g ó g u s o k é p p e n azzal t a l á l k o z n a k a l e g g y a k r a b b a n . Az olvasás a u t o m a t i z á c i ó j a az ú g y n e v e z e t t fonetikus n y e l v e k b e n az alapok. azaz u g y a n a n n a k a h a n g k o m b i n á c i ó n a k többfé­ le írásmódja is lehetséges. a s z ó a l a k h o z asszociálják a j e l e n t é s t . szóképek­ ből k i i n d u l ó r e n d s z e r e . Az olvasás elsajátításának k e z d e t é n g y a k r a n előfordul. Ez utóbbi e g y é b k é n t nélkülözhetetlen az íráshoz. finn. A tradicionális m o d e l l e k közül részletesen az elsővel. az olvasás elsajátításában az alfabetikus s z a k a s z n a k van a l e g n a g y o b b j e l e n t ő s é g e az olvasni tanuló g y e r e k e k n é l . T e m p l e olvasási modelljével foglalkozunk. ahol az írott nyelv sajátosságai eltérnek az a n g o l é t ó l .h a n g o z t a t ó tanítási m ó d ­ szer-e a j ó . hiszen az írott alak i s m e r e t é n e k h i á n y a miatt a megfele­ lő e l e m z é s i szabályok m é g n e m alakultak ki.és h á r o m u t a s m o d e l l e k k ö z ü l T e m p l e ( 1 9 9 7 ) modellje az. Az is á l t a l á n o s a n érvényes. az angol szavak o l v a s á s á r a j e l l e m z ő h a s z n a p e d i g nincs. A sekély ortográfiája n y e l v e k b e n (és ilyen a m a g y a r nyelv is). 1997). a m e l y n e k alapján p r e d i k c i ó n k a m a g y a r n y e l v r e csak az lehet. olasz. h o g y a d i s z l e x i á s o k a b e t ű . b á r e z e k n a g y o b b k o m b i n á ­ ciós e g y s é g e k is l e h e t n e k . h o g y a j e l e n t é s h e z való hozzáférés a globális szó­ alak és a s z ó betűzése/szótagolása alapján is lehetséges. Az olvasás fonológiai útjának k ö z p o n t i ele­ me a fonológiai átalakító egység. hogy k i i n d u l ó p o n t j u k az angol nyelv ortográfiája és az angol olvasástanításnak a 80-as é v e k i g elterjedten használt. értő olvasás szintjére n e m j u t n a k el. Olvasási modellek és olvasástanítás l á l k o z h a t u n k a finn. a m e l y az olvasás fejlődését is figyelembe vette. A szóalakból k i i n d u l ó s z e m a n t i k a i út n é h á n y változtatással megfelel M o r t o n modelljének. Az egyik. Az ö s s z e k ö t ő egység zavara a fonológiai e l e m e k (szódarabok) kihagyá­ sát vagy ismétlését e r e d m é n y e z h e t i . Mi több. m i n t egy adott f o n é m a írott alakja. tehát a b e t ű z ő olvasást r i t k á b b a n . a tel­ j e s szóalak alapján. h o g y a szavak d a r a b o l á s a n e m optimális. de m e g b í z h a t ó a n alapoz. ahol a b e t ű . úgy­ nevezett alfabetikus szinten alakulna ki a b e t ű . azaz h a s o n l ó a n sok m á s . 3. a s z ó kiejtése a b e t ű . E n n e k alapján az a b e n y o m á s u n k alakulhat ki. m i n t m o n d j u k " típusú szavak m e g h a t á r o z o t t szabályt k ö v e t n e k (például a r é s z l e g e s h a s o n u l á s o k ) . de a gyors. A m á s o d i k . m a g y a r . h o g y az é r t ő o l v a s á s l e h e t s é g e s útjai és s z a k a s z a i 144 145 .e l e m z ő m ó d s z e r r e l az o l v a s á s h o z és íráshoz egyaránt n é l k ü l ö z h e t e t l e n e l e m z é s alapjai e g y s z e r r e sajátíthatók el. M o r t o n klasszikus m o ­ delljével ( 1 9 6 9 ) és a l e g i n k á b b kidolgozottal. Az ilyen esetek kifejezetten e m l é k e z t e t n e k a felszíni diszlexiára (lásd k é s ő b b ) . a h a n g o z t a t ó . Az a n g o l h o z csak kicsit h a s o n l í t ó „ m á s k é p p ír­ juk. hogy az egyedüli út a j e l e n t é s h e z a szó­ alakon keresztül vezet. Az ú g y n e v e z e t t da­ rabolási e g y s é g n e m m á s . A két. majd a h a r m a d i k . Az olvasás m ó d s z e r t a n i vitáit g y a k r a n m e g h a t á r o z ó k é r d é s . Az első s z a k a s z b a n az azonnal felismerhető s z ó a l a k o k szótára alakul ki. H a s o n l ó v a l ta­ 3. a s z ó k é p e k elsajátítása pedig t e r m é s z e t e s m ó d o n a g y a k o r l á s k ö v e t k e z m é n y e lesz. h á r o m olvasási m ó d o t tüntet fel. variációik l é n y e g e s e n alulmúlják az a n g o l b a n . direkt ú t o n . t e h á t n e m c s a k az a n g o l n y e l v r e é r v é n y e s . r í m e k e t a l k a l m a z n a k . a leírt szavak vizuális m i n t á z a t a alapján gyorsan és a u t o m a t i k u s a n férünk h o z z á a j e l e n t é s ­ hez. automatizált olvasási m ó d . A vizuális m i n t á z a t és a j e l e n t é s asszociációjának kiala­ kítása feleslegesen terheli az e m l é k e z e t i rendszert. h o g y a globális vagy az e l e m z ő . A szavak j e l e n t é s é h e z két külön ú t o n lehet hozzáférni. á l t a l á n o s a n e l f o g a d h a t ó . A fonológiai út h a r m a d i k lényeges e l e m e az ö s s z e k ö t ő egység. A m a g y a r nyelv a z o n b a n sekély ortográfiájú. olasz és görög a n y a n y e l v ű iskolásokra ( L u n d b e r g . A s z é l s ő s é g e s e n globális olvasástanítási m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s á b ó l e r e d ő p r o b l é m á k több o k r a is visszavezethetők. az ortográfiai szinten válik l e h e t ő v é a szavak ortográfiai e g y s é g e k r e bontása. a s z e m a n t i k a i és a fonológiai. és a gyakorlással k i a l a k u l ó szókép-szótár és a fonoló­ gia k ö z ö t t k i a l a k u l n a k a k a p c s o l a t o k . h o g y az olvasástanítás ideális kiindulópontja az e l e m z é s . g ö r ö g diszlexiásoknál is. E b b e n a m o d e l l b e n az olvasási k é p e s s é g fejlődése során a szintek e g y m á s t követik. n e m angol nyelv­ hez. A h a n g o z t a t ó .

az ú g y n e v e z e t t téri-vizuális vázlatfüzet alkot­ ja. m e n y e a b e t ű s o r o k f e l i s m e r é s é b e n ( S h a n k w e i l e r és mtsai. A s z ó t a g m ű v e l e t i szint viszont. K ö v e t é s e s vizsgála­ tok ( G a t h e r c o l e és B a d d e l e y . 1986). a szay a k é s j n o n d a t o k felidézésében ( M a n n és mtsai. illetve fonológiai hurok. A m u n k a e m l é k e z e t m o d e l l j é n e k ( B a d d e l e y és Hitch. Az e m l é k e z e t i funkciók zavarai elsősorban a m u n k a ­ e m l é k e z e t e g y e s ö s s z e t e v ő i b e n é r h e t ő k tetten. elsajátítása csak t u d a t o s a n lehetséges. Ez a b e s o r o l á s a m e g h a t á r o z ó olvasási p r o b l é m á k és a háttérben m e g h ú z ó d ó . hogy a fonológiai t u d a t o s s á g e g y e s szintjei nyel­ v e n k é n t eltérő szerepet töltenek be (Landerl és mtsai. h o g y a diszlexiások e m l é k e z e t i j e j j e s í t . hogy a fonológiai deficit szignifikáns és konzisztens kognitív jelzője a diszlexiá146 4. A diszlexia vizsgálata során az egyik legérzékenyebb tesztnek bizonyultak a fonéma­ elhagyási tesztek.^ széd alacsony sebességével együtt a diszlexiára j e l l e m z ő . az o l v a s á s h o z s z ü k s é g e s v a l a m e n n y i r é s z k é p e s s é g é b e n fejlett g y e r e k e k b á r m e l y m ó d s z e r r e l m e g t u d n a k tanulni olvasni. A ma m á r klasszikus­ nak számító fonológiai tudatosság tesztjei több ezer diszlexiás g y e r m e k e t vizsgálva megál­ lapították. lényeges k ü l ö n b s é g k ö z ö t t ü k . hogy a fejlett. a m e l y e k alap­ j á n a fejlődési diszlexia a l a p t í p u s o k b a sorolható. h o g y a k e z d ő o l v a s ó t u d a t o s a n fel tudja d o l g o z n i a szavak belső fonológiai szerkezetét. nyelvi tudatosság A diszlexia fonológiai modellje az olvasás súlyos zavarát a fonológiai feldolgozás deficit­ j é r e vezeti vissza. és e g y b e n jó előjelzője az olvasási k é p e s s é g n e k . Munkaemlékezet és diszlexia A kognitív funkciók és a diszlexia összefüggéseinek e l e m z é s é b e n k i e m e l k e d ő helyet fog­ lal el az e m l é k e z e t i f o l y a m a t o k és a nyelvi feldolgozási f o l y a m a t o k kognitív pszichológi­ ai és n e u r o p s z i c h o l ó g i a i vizsgálata. azaz a s z ó t a g o k k e z d ő ­ h a n g r a és rímre ( = v é g z ő d é s ) tördelése. A tudatosság f o n é m a m ű v e l e t i szintje. A fonológiai m o d e l l é r t e l m é b e n az o l v a s á s elsajátításá­ h o z a h a l l o t t s z a v a k b e l s ő f o n o l ó g i a i s z e r k e z e t é h e z való t u d a t o s h o z z á f é r é s s z ü k s é g e s ( S h a n k w e i l e r és m t s a i . h o g y a r í m e k iránti é r z é k e n y s é g szorosan összefügg a fonológiai t u d a t o s s á g fejlődésével. 147 . 5. 1993). nak. A két szint szerepe a z o n b a n n e m egy­ f o r m á n fontos. j ó l l e h e t e g y e l ő r e n e m teljesen tisztázott. U s h a G o s w a m i ( 1 9 9 1 ) szerint l e g a l á b b két l é n y e g e s szintet kell m e g k ü l ö n b ö z t e t n ü n k a fonológiai tuda­ t o s s á g o n belül.1. L i b e r m a n n a k és m u n k a t á r s a i n a k ( 1989) vizsgálatai szerint a hallott szavak fo­ nológiai szerkezete iránti érzékenység 4 és 6 éves k o r körül alakul ki. McDougall és rr^katársaijJSLÖéXMs^' szerint a rövid távú e m l é k e z e t terjedelme k ü l ö n ö s e n a b e s z é d i n g e r e k r e g y e r ^ e ^ s e z ^ a b e . h o g y ez ok-okozati vagy asszociatív k a p c s o l a t b a n áll-e az olvasá­ si z a v a r o k k a l . 1993) e r e d m é n y e i azt is igazolták. Az é r t e l m e t l e n szavak ismétlése a fonológiai m u n k a e m l é k e z e t elterjedten használt m é ­ rése ( G a t h e r c o l e és B a d d e l e y . illetve késlelteti. A variációk sokasága érthető. S k o y l e s . 1980) gyenge. a m e l y e k úgy tűnik. h o g y a fonoló­ giai t u d a t o s s á g . ha arra gondolunk. e l e m z é s é n e k célpontja a z o n b a n a h i e r a r c h i a legalsó szintjén található fonológiai m o d u l . E z e n az s e m változtat. h o g y a b e s z é d t e r m é s z e t e s . a diszlexiával feltételezetten ok-okozati kapcsolat­ ban lévő r é s z k é p e s s é g . illetve a feltételezett olvasási út zavara alapján történik. a k á r s p o n t á n .v i z u á l i s feldolgozásért felelős egység. Az értelmetlen szavak ismétlésében m u t a t o t t teljesít­ m é n y d i s z l e x i á s o k n á l rendkívül alacsony ( S n o w l i n g és mtsai. p o n t o s a b b a n a g r a f é m a . DISZLEXIA ÉS A MEGISMERÉSI FUNKCIÓK 4. azaz a g r a f é m á k (betűk) átalakítása a n e k i k megfelelő f o n é m á k k á . E g y r e i n k á b b elfogadott. 1997). hogy az ó v o d á s k o r b a n mért fonológiai m u n k a e m l é k e z e t az olvasási k é p e s s é g előjelzésére a l k a l m a s . az olvasás pedig n e m . 1974) részeit egy általános k ö z p o n t i végrehajtó. a nyelvi fejlődéssel k i a l a k u l ó t e r m é s z e t e s k a t e g ó ­ ria. 4. Az olvasás az e m b e r i kultúra t a l á l m á n y a . és e n n e k kitüntetett szerepet tulajdonít a fejlődési diszlexia egyik leg­ g y a k r a b b a n előforduló altípusának. v a l a m i n t a tér­ b e l i . h o g y a d i s z l e x i á s o k annyifélék. D i s z l e x i á s g y e r e k e k n é l a nyelvi feldolgozó r e n d s z e r fonológiai m o d u l j á n a k feltétele­ zett m ű k ö d é s i zavara a szavak s z e g m e n t á l á s á n a k deficitjét e r e d m é n y e z i . a b e s z é d h a n g o k k a l végzett m ű v e l e t e k k é p e s s é g e oksági viszonyban áll az olvasási k é p e s s é g g e l . M é g i s találhatók olyan k ö z ö s vonások. 1979. m é g az i s k o l á b a kerülés előtt is. é s m i n d k é t k é p e s s é g a l a p v e t ő e n befolyásolja a z o l v a s á s elsajátítását. L y n e t t e B r a d l e y és P e t e r Bryant 1983-as sokat idézett és a fonológiai t u d a t o s s á g kérdésé­ ben m e g h a t á r o z ó n a k s z á m í t ó k ö z l e m é n y ü k b e n e l s ő k é n t f o g a l m a z t á k m e g . a m e l y a nyelv e l e m e i t al­ k o t ó m e g k ü l ö n b ö z t e t ő h a n g e l e m e k feldolgozásával foglalkozik. A fonológiai h u r o k alulfejlettsége olvasási zavarokat-ejsdjrtón^ezhet. hogy hányféle részképesség szükséges az olvasás elsajátításához. a h á n y a n vannak. E h h e z p e d i g n é l k ü l ö z h e t e t l e n . e g y e d ü l . k o n v e n c i ó k o n nyugszik.a m i n d e n k i s z á m á r a a l k a l m a s m ó d s z e r az utóbbi.z a v a r o k . Az o l v a s ó fe­ ladata u g y a n i s a vizuálisan észlelt formák átalakítása nyelvi információvá. 1998). A fonológi­ ai m o d e l l a nyelvi f e l d o l g o z ó r e n d s z e r összetettségéből indul ki. A fonológiai t u d a t o s s á g a 90-es é v e k felfogása szerint gyűjtőfogalom.f o n é m a m e g f e l e l t e t é s k é s z s é g s z i n t ű e l s a j á t í t á s á t a k a d á l y o z z a . az idősebb diszlexiásoknál is jól használhatóak. E g y b e h a n g z ó adatok bizonyítják. v a l a m i n t két modalitás-specifi­ kus elem. a k a d á l y o z o t t az írott szavak f e l b o n t á s a a s z a v a k a t a l k o t ó fonológiai ö s s z e t e v ő k r e . azaz a szavak h a n g o k r a b o n t á s a az olvasás fejlődési k ö v e t k e z m é n y e . Isabelle Y. E g y későbbi vizsgálatban Peter Bryant és m u n k a t á r s a i ( 1 9 9 0 ) m e g ­ állapították. A d i s z l e x i á n a k erre a m o d e l l j é r e g y a k r a n f o n o l ó g i a i deficit h i p o t é z i s n é v e n is h i v a t k o z i k a s z a k i r o d a l o m . h i s z e n az ortográfiát ezzel a f o n o l ó g i á v a l kell majd asszociatív k a p c s o l a t b a h o z n i . B á r a b e s z é d és az olvasás egyaránt a fonológiai feldolgozásra épül. a hallási feldolgozást v é g z ő artikulációs. 1979). M a r g h a r e t Snowling (1980) szerint például a fonológiai tudatosság hiánya az olvasás fejlődését. D i s z l e x i á b a n a z o n b a n é p p e n a fonológiai feldol­ g o z ó e g y s é g n e k a z a v a r a miatt n e m lehetséges az írott szavak fonológiai ö s s z e t e v ő k r e tör­ t é n ő felbontása. A DISZLEXIA SOKFÉLE ARCA M i n d e n g y a k o r l ó s z a k e m b e r n a p o n t a m e g é l i . Fonológiai tudatosság. a fonológiai d i s z l e x i á n a k k i a l a k u l á s á b a n .2.

5.7.

Felszíni diszlexia

5.3.

Mély

diszlexia

A felszíni d i s z l e x i á n a k a l c s o p o r t k é n t való elkülönítését H o l m e s (1973) j a v a s o l t a elsőként, majd C o l t h e a r t és m u n k a t á r s a i (1983) k ö z l é s é n e k k ö s z ö n h e t ő e n e g y r e e l f o g a d o t t a b b á vált a diszlexiával f o g l a l k o z ó s z a k i r o d a l o m b a n . A felszíni diszlexiára j e l l e m z ő olvasási hibá­ kat a regularitás, azaz a szabályos, g y a k r a n előforduló a l a k o k fölénye j e l l e m z i . Az olvasá­ si és é r t e l m e z é s i h i b á k j e l l e m z ő e m e l k e d é s e a h o m o f o n o k ( a z o n o s h a n g a l a k ú , eltérő jelen­ tésű szavak) e s e t é b e n figyelhető m e g . A felszíni diszlexia j e l e n l e g elfogadott m a g y a r á z a t a szerint az olvasás s z e m a n t i k a i és direkt útja k á r o s o d o t t , az olvasás egyetlen m e g t a r t o t t útja a fonológiai alapú olvasás. E m i ­ att az é r t e l m e t l e n s z a v a k olvasásánál e z e k a g y e r e k e k kevés hibát p r o d u k á l n a k . Az értel­ m e s szavak o l v a s á s a k o r u g y a n a k k o r a szemantikai út zavarai a szabályos-szabálytalan ala­ k o k o l v a s á s á n á l j e l e n n e k m e g , ahol a kiejtett szabálytalan alak m i a t t az o l v a s ó a j e l e n t é s ­ h e z v a l ó h o z z á f é r é s h i á n y a m i a t t a s z a b á l y t a l k a l m a z z a . A felszíni d i s z l e x i á b a n az analitikus olvasási m ó d , m i n t e g y e d ü l j á r h a t ó út, vezet a z a v a r o k h o z . Az olvasás n e m aut o m a t i z á l ó d i k , és n e m a szóalak általános vizuális j e l l e m z ő i h e z kötődik, t o v á b b á az írott b e t ű k n e k v i s z o n y l a g kis v á l t o z é k o n y s á g á t tolerálja. E z e k n e k a g y e r e k e k n e k é p p e n ezért k o m o l y p r o b l é m á t o k o z a kézírásos szöveg olvasása, u g y a n i s a f o n é m a - g r a f é m a átalakí­ tás a szóalak vizuális j e l l e m z ő i n e k felismerése nélkül n e m tesz l e h e t ő v é helyes és folya­ m a t o s olvasást.

A mély diszlexia e l n e v e z é s h o s s z ú ideig a szerzett diszlexiák leírásában fordult c s a k e l ő . A m é l y diszlexia m e g l e p ő j e l l e m z ő j e az olvasás során fellépő s z e m a n t i k a i h i b á k sokasá­ ga. M é l y d i s z l e x i á b a n a leírt és k i m o n d o t t alak s e m fonológiai, s e m morfológiai k a p c s o ­ latban n e m áll e g y m á s s a l . Az írott és olvasott alak u g y a n a h h o z a s z e m a n t i k a i k a t e g ó r i á h o z tartozik, az o l v a s ó a leírt „ v e r é b " szó helyett ,,rigó"-t olvas. A m é l y diszlexia fejlődési v á l t o z a t á n a k első e s e t t a n u l m á n y á t ( J o h n s t o n , 1983) k ö v e t ő ­ en L i n d a Siegel ( 1 9 8 5 ) hat 7 - 9 éves gyerekről közölt adatokat. E z e k a g y e r e k e k a fonoló­ giai olvasási m ó d l e g a l a c s o n y a b b szintjére s e m j u t o t t a k el, a teljes s z ó a l a k o l v a s á s á b a n m é l y e n a k o r o s z t á l y u k alatti teljesítményt mutattak, olvasási hibáik s z e m a n t i k a i t e r m é s z e ­ t ű e k voltak. A k o n t r o l l , m á s típusú d i s z l e x i á s c s o p o r t b a n ilyen h i b á k a t n e m t a p a s z t a l t . Siegel a d a t a i n á l is m e g g y ő z ő b b e k a m é l y d i s z l e x i a l é t e z é s é r e v o n a t k o z ó a n S t u a r t és H o w a r d ( 1 9 9 5 ) adatai, akik egy 13 éves diszlexiásnál az olvasási h i b á k 2 4 % - á b a n találtak s z e m a n t i k a i hibákat. A m é l y diszlexia előfordulása e g y é b k é n t e l é g ritka, a s z e m a n t i k a i hi­ bák és a fonológiai feldolgozás súlyos z a v a r á n a k együttes előfordulása m i a t t k ö n n y e n fel­ ismerhető.

6. A DISZLEXIA BIOLÓGIAI HÁTTERE

A fejlődési diszlexia biológiai m e g h a t á r o z o t t s á g á r a v o n a t k o z ó a n m á r a legkorábbi leírá­ 5.2. Fonológiai diszlexia sokban is találunk utalásokat. A legújabb i s m e r e t e k szerint m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ü n k csalá­ di eredetű, tehát elsősorban genetikai eltérésekre visszavezethető diszlexiát, valamint a ko­ rai fejlődés során b e k ö v e t k e z ő , m i n i m á l i s agyi sérüléssel összefüggésbe h o z h a t ó diszlexi­ át. Ez utóbbi kialakulását tekintve a születést m e g e l ő z ő , illetve a születéssel e g y b e e s ő v a g y röviddel azt k ö v e t ő sérülés e r e d m é n y e lehet. Az ezt az i d ő s z a k o t k ö v e t ő , b e t e g s é g h e z , tra­ u m á h o z k ö t h e t ő sérülések miatt kialakult diszlexia m á r a szerzett diszlexia k ö r é b e tartoz­ na. Az e g y é r t e l m ű ok-okozati összefüggések a z o n b a n általában kideríthetetlenek, így e z e k az esetek is fejlődési diszlexiaként j e l e n n e k m e g .

A fonológiai diszlexia fejlődési v á l t o z a t á n a k szisztematikus vizsgálata és a fejlődési fono­ lógiai diszlexia m e g n e v e z é s b e v e z e t é s e T e m p l e n e v é h e z fűződik ( b ő v e b b e n lásd T e m p l e , 1997). A fonológiai diszlexia a l c s o p o r t k é n t való elkülönítését indokolja az olvasási h i b á k j e l l e m z ő , a felszíni diszlexiától a l a p v e t ő e n eltérő m i n t á z a t a . A fonológiai diszlexia jelleg­ z e t e s e n az i s m e r e t l e n vagy é r t e l m e t l e n szavak o l v a s á s á b a n n y i l v á n u l m e g . A fonológiai d i s z l e x i á s o k olvasási stratégiájára l e g i n k á b b a z j e l l e m z ő , h o g y igen v á l t o z a t o s olvasási módokat alkalmaznak. A fonológiai olvasási út h a s z n á l a t á n a k , azaz a szavak e l e m e k r e történő b o n t á s á n a k za­ v a r a az o l v a s á s és h e l y e s í r á s k o m o l y z a v a r a i h o z vezet. A s z a v a k f e l b o n t á s á n a k z a v a r a morfológiai h i b á k h o z és az új vagy ritkán látott s z ó a l a k o k „ f é l r e o l v a s á s á h o z " vezet. A fo­ nológiai út h i á n y a az é r t e l m e t l e n szavak listájának olvasásakor tűnik fel leginkább. A m í g tehát a felszíni diszlexiánál azt látjuk, hogy a feldolgozórendszer az olvasásnál túl kicsi ele­ m e k b ő l dolgozik, a fonológiai diszlexiára inkább az j e l l e m z ő , hogy az olvasás túl nagy ele­ m e k feldolgozására épül. A fonológiai diszlexia m a g y a r á z a t á b a n a l e g i n k á b b elfogadott, hogy a v e z e t ő k é p e s s é g z a v a r a fonológiai tudatosság hiánya, illetve k o m o l y deficitje.

6.1.

Strukturális

és funkcionális

eltérések

A nyelvi i n f o r m á c i ó k feldolgozásában szerepet j á t s z ó agyi s t r u k t ú r á k n a k és a z o k k a p c s o ­ latának vizsgálata többféle s z e m p o n t szerint és m ó d s z e r r e l történhet. A vizsgálatok e g y i k nagy csoportja a z o k k a l az a n a t ó m i a i eltérésekkel foglalkozik, a m e l y e k a d i s z l e x i á s o k n á l az olvasást j ó l elsajátítani képesekkel történő ö s s z e h a s o n l í t á s b a n l é n y e g e s e n eltérnek.

149 148

6.1.1. A

halántéklebeny

szerkezeti

eltérései 6.1.3. A térdestest (corpus geniculatum) és a „magnocelluláris hipotézis"

A h a l á n t é k l e b e n y tekervényei közül t ö b b a hallási és a b e s z é d i n f o r m á c i ó feldolgozásával foglalkozik. E területek t e r m é s z e t e s aszimmetriája feltehetően e g y i k m e g h a t á r o z ó a n fon­ tos e l e m e a nyelvi k é p e s s é g e k megfelelő alakulásának. G e s c h w i n d ( 1 9 7 4 ) a h a l á n t é k l e ­ b e n y t e r m é s z e t e s a s z i m m e t r i á j á n a k (bal félteke n a g y o b b , m i n t a j o b b ) vizsgálatával j á r u l t h o z z á a k é r d é s tisztázásához. G e s c h w i n d és Levitsky (1968) a n a t ó m i a i e l e m z é s e i p é l d á u l arra hívták fel a figyelmet, h o g y a felnőttek n o r m á l p o p u l á c i ó j á n a k j e l e n t ő s részében a bal oldali területek l é n y e g e s e n n a g y o b b a k , mint a j o b b oldaliak. A G e s c h w i n d - G a l a b u r d a - v i z s g á l a t o k a klasszikus a n a t ó m i a eljárásait a l k a l m a z t á k (el­ h u n y t d i s z l e x á s o k a g y á n a k vizsgálata), é p p e n ezért g y a k r a n fenntartással fogadták ered­ m é n y e i k e t u g y a n ú g y , m i n t a h o g y G a l a b u r d a és L i v i n g s t o n e (1993) közlését is a látórend­ s z e r h e z t a r t o z ó kéregalatti struktúra, a térdestest (corpus g e n i c u l a t u m ) sejtes e l e m e i n e k a d i s z l e x i á s o k n á l feltárt alaki eltéréseire v o n a t k o z ó a n . A 90-es é v e k b e n j e l e n t ő s e l ő r e l é p é s t j e l e n t e t t a m o d e r n k é p a l k o t á s i eljárások ( C T = c o m p u t e r tomográfia, M R I = m á g n e s e s r e z o n a n c i a k é p , f M R I = funkcionális m á g n e s e s re­ z o n a n c i a k é p , P E T = pozitron e m i s s z i ó s tomográfia) elterjedése. E z e k k e l az eljárásokkal l e h e t ő v é vált az élő, m ű k ö d ő agy szerkezeti és m ű k ö d é s i m i n t á z a t á n a k és eltéréseinek vizs­ gálata. Az M R I vizsgálatok megerősítették a halántéklebeny eltéréseire v o n a t k o z ó korábbi ada­ tokat. R u m s e y és m u n k a t á r s a i (1997) e r e d m é n y e i szerint a diszlexiások 90 % - á n á l figyel­ h e t ő m e g a h a l á n t é k l e b e n y hátsó területeinek a n o r m á l t ó l való l é n y e g e s eltérése, azaz a két oldal szimmetriája. L a r s e n és m u n k a t á r s a i (1990) diszlexiás s e r d ü l ő k e t vizsgáltak és 70 s z á z a l é k u k n á l s z i m m e t r i k u s n a k találták a bal és j o b b oldali h a l á n t é k l e b e n y t , s z e m b e n a k o n t r o l l c s o p o r t t a l , ahol ilyet csak 30 százaléknál találtak. E n n é l is é r d e k e s e b b e k H y n d és m u n k a t á r s a i n a k adatai ( 1 9 9 0 ) . E z e k szerint a d i s z l e x i á s o k a t a f i g y e l e m z a v a r - h i p e r aktivitás z a v a r o k k a l k ü z d ő g y e r e k e k k e l ö s s z e h a s o n l í t v a is igaz, h o g y a d i s z l e x i á s o k n á l a h a l á n t é k l e b e n y s z i m m e t r i á j a szignifikánsan g y a k o r i b b . H a s o n l ó eltérést s z á m o s vizsgá­ latban m u t a t t a k ki ( G a u g e r és mtsai, 1997), t o v á b b á lényeges adat, és ez m á r a szerkezet és m ű k ö d é s összefüggésére is utal, hogy a halántéklebeny szimmetriájával szinte valamen­ nyi e s e t b e n a fonológiai feldolgozás deficitje j á r együtt.

A diszlexiával e g y ü t t j á r ó idegrendszeri eltérések vizsgálata a n a g y o b b szerkezeti egysé­ gek vizsgálatán túl kiterjedt a sejtszintű eltérések feltárására is. A l e g i n k á b b ismert ered­ m é n y e k G a l a b u r d a é s m u n k a c s o p o r t j a n e v é h e z f ű z ő d n e k . A z első v i z s g á l a t a vizuális r e n d s z e r h e z t a r t o z ó kéregalatti területek sejtes e l e m e i n e k feltérképezésével foglalkozott. M e g á l l a p í t á s t nyert ( G a l a b u r d a és m u n k a t á r s a i , 1985), hogy diszlexiásoknál a vizuális fel­ d o l g o z ó r e n d s z e r h e z tartozó laterális g e n i k u l á t u m (corpus g e n i c u l a t u m laterale) területén, a m e l y r e e g y é b k é n t a n a g y m é r e t ű sejtek j e l l e m z ő e k ( e m i a t t n e v e z z ü k m a g n o c e l l u l á risnak), a sejtek a n o r m á l n á l sokkal kisebbek. Ezt az adatot a m u n k a c s o p o r t későbbi vizs­ gálatai ( G a l a b u r d a és L i v i n g s t o n e , 1993) m e g e r ő s í t e t t é k , k i e g é s z í t v e a z z a l , h o g y a m a g n o c e l l u l á r i s r e n d s z e r sejtszerveződési eltérései n e m k o r l á t o z ó d n a k a vizuális rendszer­ re, h a n e m u g y a n ú g y m e g f i g y e l h e t ő k a hallási f e l d o l g o z ó r e n d s z e r b e n is ( L i v i n g s t o n e és mtsai, 1991). M i n d e z alátámasztja azokat a m á r k o r á b b a n említett viselkedéses adatokat, a m e l y e k szerint a diszlexiások, p o n t o s a b b a n a tanulási z a v a r o k k a l k ü z d ő g y e r e k e k n a g y része a s z e n z o r o s feldolgozó r e n d s z e r e k a l a p v e t ő zavarait is mutatja.

6.2. 6.2.1. Spontán és kiváltott agyi

Funkcionális

eltérések

aktivitás

A z agy s p o n t á n aktivitását m é r ő elektroenkefalográfiai ( E E G ) vizsgálatok t ö b b s é g e n e m talált eltérést a n y u g a l m i E E G változásaiban, illetve a talált eltérések e l l e n t m o n d á s o s a k . A n y u g a l m i E E G j e l l e m z ő i , p a r a m é t e r e i t ö b b n y i r e a n o r m á l fejlődési m i n t á z a t o t m u t a t t á k ( T a n i m u r a és mtsai, 1996). Sokkal e g y é r t e l m ű b b e k a z o k az adatok, a m e l y e k a nyelvi fel­ adathelyzetben elvezetett E E G - a d a t o k r a é p ü l n e k . Az E E G - m i n t á z a t fonológiai feladatok (például r í m e l ő szavakat kellett e l e m e z n i ) során atípusosnak számít, és ez az agyi folyama­ tok d e z o r g a n i z á c i ó j á r a utal. Ez ö s s z h a n g b a n áll a z o k k a l a P E T e r e d m é n y e k k e l , a m e l y e k arra utalnak, h o g y az egy-egy speciális feladatot ellátó terület zavarain túl a feladatot vég­ rehajtó hálózat s z e r v e z ő d é s e , k a p c s o l a t r e n d s z e r e ( d i s z k o n n e k c i ó ) is érintett. Az ingerhez, e s e m é n y h e z időben kötött, ö s s z e r e n d e z e t t (kiváltott) agyi aktivitás, az ese­

6.1.2. A

kérgestest

(corpus

callosum) jellemzői

m é n y h e z kötött agyi p o t e n c i á l o k ( E K P ) vizsgálata az i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s eltérő szint­ j e i n e k és s z a k a s z a i n a k k ö v e t é s é t teszi lehetővé. Az E K P - k e g y e s h u l l á m ö s s z e t e v ő i a fel­ d o l g o z á s m á s - m á s szakaszával korrelálnak, a s z e n z o r o s inger fizikai tulajdonságaira és a belső, m a g a s a b b szintű (kognitív) feldolgozási f o l y a m a t o k r a - figyelem, e m l é k e z e t , nyel­ vi szerkezet és tartalom - e g y a r á n t é r z é k e n y e k . A hallási s z e n z o r o s e m l é k e z e t , illetve a f o n é m a r e p r e z e n t á c i ó az E K P - k e g y i k jellegze­ tes k o m p o n e n s é n e k (eltérési negativitás, E N ) segítségével történik ( b ő v e b b e n lásd C s é p é és mtsai, 2 0 0 0 ; C s é p é és M o l n á r , 1997). E z e k a vizsgálatok ( K r a u s és mtsai, 1996; SchulteK ö r n e és m t s a i , 1 9 9 8 ; C s é p é és mtsai, 2 0 0 0 ) e g y é r t e l m ű e n i g a z o l t á k , h o g y a f o n é m á k neuronális reprezentációja a diszlexiások jelentős részénél zavart. Ez a zavar diszlexiatípustól függően elsősorban a m á s s a l h a n g z ó k e g y e s osztályaiban kifejezett, sú-

M á r a klasszikus a n a t ó m i a i vizsgálatok e r e d m é n y e i n e k értékelésekor is feltételeztek olyan z a v a r o k a t , a m e l y e k a két féltekéhez kötött feldolgozásért felelős e g y e s területek k a p c s o ­ latainak h i á n y á h o z , a l u l m ű k ö d é s é h e z k ö t h e t ő k . A két féltekét ö s s z e k ö t ő rostokból felépü­ lő a n a t ó m i a i szerkezet, a kérgestest bizonyított a n a t ó m i a i eltérései a l á t á m a s z t o t t á k e z e k e t a feltevéseket. H y n d és m u n k a t á r s a i ( 1 9 9 5 ) az M R I vizsgálatokban azt találták, h o g y disz­ l e x i á s o k n á l a k é r g e s t e s t k i s e b b , m i n t az é l e t k o r szerint illesztett k o n t r o l l c s o p o r t b a n . A szerzők szerint a talált szerkezeti és méretbeli eltérések alapvetően befolyásolhatják a két félteke k a p c s o l a t a i t és ily m ó d o n az olvasást is.

150 151

l y o s a b b e s e t e k b e n p e d i g a m a g á n h a n g z ó k r a is kiterjed. A m a g á n h a n g z ó k feldolgozási d e ­ ficitje olyan n y e l v e k b e n , m i n t a m a g y a r ( C s é p é és mtsai, 1998) vagy a finn ( L e p p a n e n és Lyytinen, 1997) g y a k r a n súlyosbítja a diszlexiások problémáit. A f o n é m a r e p r e z e n t á c i ó za­ varai ú g y tűnik, a megfelelő k o m p e n z á c i ó s stratégia elsajátítása után, a kisiskolás kort kö­ vetően is m e g m a r a d n a k . Az E K P - k e g y i k j e l l e g z e t e s kognitív k o m p o n e n s e , a P 3 0 0 diszlexiásoknál s z á m o s nyel­ vi, illetve e m l é k e z e t i feladatban a feldolgozáshoz szükséges h o s s z a b b időre utal (Taylor és K e e n a n . 1990). E z t a v i s e l k e d é s e s a d a t o k k a l ö s s z h a n g b a n é r t e l m e z v e m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a feldolgozás p o n t o s s á g á n túl a feldolgozás sebessége is r o s s z a b b a diszlexiásoknál, m i n t p r o b l é m a m e n t e s kortársaiknál. M á s adatok arra utalnak, hogy a szófelismeréshez kö­ tött a g y k é r g i feldolgozási i d ő diszlexiás g y e r e k e k n é l ( A c k e r m a n és m u n k a t á r s a i , 1994) és „jól k o m p e n z á l ó d i s z l e x i á s n a k " n e v e z h e t ő felnőtteknél e g y a r á n t h o s s z a b b , m i n t j ó l olva­ s ó kortársaiknál ( J o h a n n e s é s m u n k a t á r s a i , 1995).

7. A HALLÁSI FELDOLGOZÓRENDSZER ZAVARAI

Az e u r ó p a i o r s z á g o k adatai szerint a kisiskolásoknak m i n t e g y 9 - 1 0 % - a tanulási, 5%-a ol­ vasási zavaroktól szenved. E z e k közül a g y e r e k e k közül m e g l e h e t ő s e n sokaknál figyeltek m e g akusztikus d i s z k r i m i n á c i ó s p r o b l é m á k a t . A stabil d i s z k r i m i n á c i ó h i á n y a p e d i g külö­ n ö s e n kifejezett a b e s z é d h a n g o k e g y e s csoportjainak e s e t é b e n . M é g i n k á b b feltűnő az a tény, hogy d i s z l e x i á s o k n á l a b e s z é d h a n g o k alapvető akusztikai eltéréseinek feldolgozása sérült ( A d l a r d és H a z á n , 1998). Ú g y tűnik, hogy ezek az észlelési z a v a r o k a fonológiai fel­ d o l g o z á s i p r o b l é m á k k a l és a g y e n g e olvasással m u t a t n a k szoros együttjárást ( M c B r i d e C h a n g , 1995). A b e s z é d h a n g o k észlelési zavarainak okai m i n d a m a i napig tisztázatlanok, illetve a za­ varok e r e d e t é r e utaló elképzelések g y a k r a n e l l e n t m o n d á s o s a k . S o k a k által elfogadott el­ képzelés, h o g y a nyelvi funkciók és e n n e k k ö v e t k e z t é b e n a tanulási k é p e s s é g z a v a r a i n a k alapja n e m m á s , m i n t a hallási ingerek igen finom és gyors változásainak észlelési z a v a r a (Tállal és mtsai, 1996). Ettől eltérően m á s o k ú g y vélik, a diszlexiások j e l e n t ő s r é s z é n e k az alapvető hallási feldolgozási képességei épek, a tanulási és nyelvi zavarok e l s ő s o r b a n a fo­ nológiai k a t e g ó r i á k h a t á r o z a t l a n s á g á r a , r e p r e z e n t á c i ó s zavaraira v e z e t h e t ő k vissza (lásd S t u d d e r t - K e n n e d y és M o d y . 1995). A hallási p e r c e p c i ó r a v o n a t k o z ó ismereteink szerint a verbális és n e m v e r b á l i s hallási in­ gerek é s z l e l é s e az i s k o l á s k o r e l é r é s e k o r nagyjából érett. E n n e k ellenére n e m állíthatjuk, h o g y a hallási észlelés fejlődése és az azt m e g a l a p o z ó idegrendszeri funkciók é r é s e a kis­ iskolás k o r k e z d e t é r e befejeződött volna. Ez különösen igaz egyes b e s z é d h a n g o k p e r c e p ­ ciójára, a m e l y n e k a fejlődése t o v á b b folytatódik, és e z t n a g y m é r t é k b e n befolyásolja az k ö r n y e z e t n y e l v h a s z n á l a t a , illetve az észlelési tréning.

6.2.3.

Genetikai

és

immunológai

eltérések

A sokféle s z e m p o n t b ó l vitatott G B G / G e s c h w i n d - B e h a n - G a l a b u r d a / - m o d e l l ( G e s c h w i n d és B e h a n , 1982, 1984; G e s c h w i n d és G a l a b u r d a , 1985) t ö b b e k k ö z ö t t egy o l y a n együttj á r á s r a hívta fel a figyelmet, a m e l y m e g h a t á r o z ó szerepet töltött be a diszlexia genetikai vizsgálatainak e l i n d u l á s á b a n . A c s a l á d o k b a n h a l m o z o t t a n előforduló diszlexia eseteiben a legújabb k u t a t á s o k s z e m r t á 6-os s z á m ú k r o m o s z ó m a rövid á g á n l o k a l i z á l h a t ó g é n s z e g ­ m e n s (közel a z i m m u n r e n d s z e r alapfunkcióit m e g h a t á r o z ó részhez.) a n o m á l i á i e s e t l e g m é g i s ö s s z e f ü g g é s b e h o z h a t ó k a G B G - m o d e l l b e n felvetett együttjárással. A C o l o r a d o ál­ l a m b a n ( U S A ) lefolytatott, m i n t e g y 5 0 0 i k e r p á r r a kiterjedő vizsgálat ( G i l g e r é s m t s a i , 1998) m e g á l l a p í t o t t a , h o g y az i m m u n o l ó g i a i d e f i c i t e s az olvasási z a v a r n e m korrelál, a 6os k r o m o s z ó m a a z o n b a n m e g h a t á r o z ó a diszlexia kialakulásában. U g y a n a k k o r n i n c s e n e k arra v o n a t k o z ó adatok, hogy a fejlődés mely fázisait és m i k é n t befolyásolja a genetikai el­ térés. A diszlexia genetikai m e g h a t á r o z o t t s á g á r a utalnak egy finn k ö v e t é s e s vizsgálat (Jyvaskyla L o n g i t u d i n á l i s Vizsgálat, L e p p a n e n és Lyytinen, 1997) adatai is. A diszlexia g y a k o ­ ri előfordulásáról b e s z á m o l ó c s a l á d o k b a n született újszülöttekkel 1994-ben kezdett vizs­ gálatok e r e d m é n y e i azt mutatják, h o g y a diszlexia viselkedéses és agyi aktivitásbeli elté­ rései v i s z o n y l a g korán k i m u t a t h a t ó k . Az e s e m é n y h e z kötött agyi p o t e n c i á l o k m ó d s z e r é v e l k a p o t t e r e d m é n y e k p é l d á u l ( L e p p a n e n és L y y t i n e n , 1997) a f o n é m a f e l d o l g o z á s b a n k o ­ m o l y eltéréseket m u t a t t a k ki. A diszlexia genetikai faktoraira v o n a t k o z ó kutatások m é g folynak, a m a g a t a r t á s g e n e t i k a m é g s z á m o s kérdést kell, hogy tisztázzon. É p p e n e z é r t n e m árt a g e n e t i k a új e r e d m é n y e i t óvatossággal kezelnünk.

8. A VIZUÁLIS RENDSZER ZAVARAI ÖSSZEFOLYÓ BETŰK?

8.

1. A látás alrendszerei

A vizuális r e n d s z e r két, strukturálisan is eltérő alrendszerének, az ú g y n e v e z e t t . m a g n o c e l luláris ( m a g n ó ) , illetve parvocelluláris (parvo) r e n d s z e r n e k a m ű k ö d é s é t eltérő téri, és idő­ beli feldolgozási sajátosságok j e l l e m z i k . Míg a m a g n o r e n d s z e r m ű k ö d é s e a tranziens, te­ hát a látott világ gyors, átmeneti változásainak feldolgozását végzi, addig a p a r v o r e n d s z e r t a lassabb, h o s s z a n f e n n m a r a d ó , ám p o n t o s a b b m ű k ö d é s m ó d j e l l e m z i . A két r e n d s z e r a vizuális e s e m é n y e k eltérő aspektusainak feldolgozását teszi l e h e t ő v é . A m a g n o r e n d s z e r szerepe lényeges a m o z g á s és a tér észlelésében, a k o n t r a s z t o k eltérésé­ nek feldolgozásában, a s z e m m o z g á s o k kontrolljában, a térbeli információk feldolgozásá­ ban, sőt a vizuális e s e m é n y e k egészleges feldolgozásában. A p a r v o r e n d s z e r u g y a n a k k o r a mintázat a z o n o s í t á s á b a n , a m a g a s téri-frekvencia, a k i s m é r e t ű vizuális e g y s é g e k feldolgo­ z á s á b a n j á t s z i k szerepet, v a l a m i n t s z í n é r z é k e n y . B á r m i n d k é t a l r e n d s z e r p á r h u z a m o s a n m ű k ö d i k , a jelenlegi ismeretek szerint a tranziens m a g n o r e n d s z e r felelős a vizuális e s e m é ­ nyek m e g f e l e l ő időbeli felbontásáért. Ez az alrendszer globális, e l s ő d l e g e s feldolgozást >

152

153

hogy a p a r v o r e n d s z e r megfelelő m ű k ö d é s é t igénylő f e l a d a t o k b a n n e m t é r n e k el az olvasni j ó l t u d ó k t ó l . Az ú g y n e v e z e t t „ v e r g e n c i a k o n t r o l l " kísérletek. A vizuális alrendszerek és a diszlexia A d i s z l e x i á s o k n a k a k ü l ö n b ö z ő vizuális feladatokban nyújtott teljesítményét e l e m e z v e ki­ derült. A t r a n z i e n s a l r e n d s z e r deficitjére utal J o h n S t e i n n e k és m u n k a t á r s a i n a k s z á m o s ered­ m é n y e . KUTATÁSI EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA A GYAKORLATBAN A diszlexiásokkal végzett kutatások e l m ú l t évtizedeiben gyűjtött a d a t o k e g y é r t e l m ű e n iga­ zolták a z o k a t a m i n d e n n a p i tapasztalatokat. j ó l l e h e t s o k m i n d e n t n e m tu­ d u n k m é g a diszlexiáról. L é n y e g e s eltérést m u t a t a d i s z l e x i á s o k r a és a j ó l o l v a s ó k r a j e l l e m z ő kritikus fúziós frekvencia. ahol az e g y é b k é p e s s é g e k 155 8. h o g y m e g t ö r t é n j e n .k ü l ö n is. 1993). Ha a m a g n o r e n d szernek az e l ő z ő fixációhoz k ö t h e t ő láthatósági perzisztenciája átnyúlik a k ö v e t k e z ő b e . U g y a n í g y rosszabb a diszlexiások teljesítménye az ala­ c s o n y téri-frekvencia és alacsony téri-kontraszt feldolgozását i g é n y l ő feladatokban. m i n t jól o l v a s ó társaik. de r e m é n y e i n k szerint erre h a m a r o s a n sor kerül. m i n t a h o s s z a b b időállandójú m a g n o r e n d s z e r által végzett feladatok esetében. A k o m p ­ lex m ó d s z e r e k b e n k ü l ö n ö s e n nagy szerepet kell kapjon a m o z g á s . A p r e ­ venció és r e e d u k á c i ó i g é n y e egyre erőteljesebb h a z á n k b a n is. ÉS HOGYAN? végez. 154 . m i n d e n k é p p e n arra kell. de kialakíthatók általános. h o g y a z ó v o d á s k o r végére k i b o n t a k o z ó k é p e s s é g e k m ű k ö d t e t é s e a m i n d e n n a p i k o m m u n i k á c i ó b a n már eleve b e é p í t o l y a n k o m p e n z á l ó m e c h a n i z m u s o k a t . A fejlesztő p e d a g ó g u s feladata tehát n e m k ö n n y ű . így példá­ ul a kicsi b e t ű k e t . A tiszta l á t á s n a k és így a sikeres o l v a s á s n a k egyik feltétele a két rendszer interakciójának gátlása. h o g y a p r o b l é m á s területeken a fejleszthetőség felső határait érjék el. hogy az e g é s z r e n d s z e r r e hat. a m a g n o r e n d s z e r m e g f e l e l ő m ű k ö d é s é h e z k ö t ö t t vizuális fe­ l a d a t b a n találtak eltéréseket. a m i k o r a diszlexia n e m is igazán diszle­ xia. U g y a n a k k o r v i z s g á l a t o k sora utal arra. m e g b í z h a t ó lokalizációja. Végezetül p e d i g ne feledkezzünk m e g az időfaktorról! A kutatási e r e d m é n y e k u g y a n i s arra figyelmeztetnek. h o g y az olvasástanítás diszlexiások s z á m á r a kialakított eljárásait alkalmazzák. Az olvasás d i n a m i k u s folyamat. és a lassabban d o l g o z ó p a r v o r e n d s z e r t a vizuális i n f o r m á c i ó megfelelő területeire irányítja. az olvasási tel­ j e s í t m é n y alapján m e r ü l fel a diszlexia gyanúja olyan esetekben. hogy egyetlen kiemelt te­ rület (például a m o t o r o s k é p e s s é g e k ) fejlesztése olyan erőteljesen hat m i n d e n m á s k é p e s ­ ségre. azaz a „láthatósági p e r z i s z t e n c i a " a fizikai inger idejénél h o s s z a b b lehet. A vergencia kontroll szerepe n e m m á s . h o g y az olvasás súlyos z a v a r a i n a k h á t t e r é b e n sokféle ok h ú z ó d i k m e g . Ez az u g y a n c s a k n é h á n y s z á z a d m á s o d p e r c n y i idő m e g n ő h e t a téri-frekvencia n ö v e k e d é s é v e l . hogy az észleléstől az e m l é k e z e t alrendszerein keresztül a nyel­ vi f u n k c i ó k i g mi m i n d e n b e n t é r h e t n e k el a diszlexiások átlagos fejlődésű k o r t á r s a i k t ó l . N o r m á l olvasásnál a gyors s z a k k á d o k m e g a k a d á l y o z z á k a láthatósági p e r z i s z t e n c i a m e g n y ú l á s á t . A r e e d u k á c i ó során a l k a l m a z o t t fejlesztő m ó d s z e r e k azon kívül. Az a l k a l m a z o t t m ó d s z e r e k célpontja lehet egy-egy nyil­ v á n v a l ó a n alulfejlett k é p e s s é g kiemelt fejlesztése. nyelvi és m á s kognitív k é p e s s é g e k á r n y a l t fejlesztése. h o g y a t r a n z i e n s m a g n o ­ r e n d s z e r m ű k ö d é s é h e z k ö t h e t ő feladatokban a diszlexiások r o s s z a b b u l teljesítenek. A m e g f e l e l ő fejlesztésnek e l e n g e d h e t e t l e n feltétele a k é p e s s é g e k n a g y o b b k ö r é n e k fel­ mérése. és e n n e k sokféle l e h e t ő s é g e kí­ nálkozik. disz­ lexiásoknál a feldolgozási idő c s a k n e m kétszerese a jól o l v a s ó k é n a k (Martin és L o v e g r o v e . mint a m e g f e l e l ő e n olvasóknál. ez interferálni fog a k ö v e t k e z ő fixáció során felvett információval. A m i n e h e z e n k é p z e l h e t ő el.2. s z á m o s deficitre mutattak. A m a g n o r e n d s z e r válaszának f e n n m a r a d á s i ideje. MIT FEJLESSZÜNK. A z idővel való versenyfutás e g y i k oka. és egy-egy oki t é n y e z ő m e g n y i l v á n u l á s a is sokféle lehet. Általában az iskolában. 1987). 1999). A t r a n z i e n s r e n d s z e r által v é g r e h a j t o t t s z a k k á d o k i d ő t a r t a m a l é n y e g e s e n r ö v i d e b b . specifikus nyelvi zavar. a m e l y n e k során a vizuális e s e m é n y j e l l e m z ő i n e k (pél­ dául mintázat) első analízise és integrációja a fixációváltás időtartamánál r ö v i d e b b idő alatt kell. e l m o z d u l á s á r a (lásd Stein.9. a m e l y e k a k i s m é r e t ű t á r g y a k sta­ bil azonosítását. hogy súlyos e s e t e k b e n s z ü k s é g e s e g y á r n y a l t a b b . A l a s s a b b p a r v o r e n d s z e r v á l a s z á n a k ideje a fixáció alatt n e m h o s s z a b b a z o n b a n n é h á n y s z á z a d m á s o d p e r c n é l . de a diszlexia-veszélyeztetettség n e m m i n d i g igazolódik be. a k é p e s s é ­ gek rendszerét fejlesztő k o m p l e x m ó d s z e r e k is. A nyelvi r e n d s z e r zavarai viszonylag korán felismerhetők. hiszen láthattuk. mint a betűk sta­ bil fixációja. A d i a g n ó z i s b ó l kiinduló fej­ lesztés a z o k b a n az esetekben k ü l ö n ö s e n indokolt. illetve e g y ü t t (és ez a g y a k o r i b b ) s z e r e p e t j á t s z i k az olvasási z a v a r m e g j e l e n é s é b e n . h o g y v i s z o n y l a g k e v é s időnk van a fejlődési z a v a r valódi a r c á n a k m e g i s m e r é s é r e . 1999). m é g p e d i g sok­ féle ok miatt n e m az. A p r e v e n c i ó h o z e l e n g e d h e t e t l e n a k é p e s s é g e k felmérése. A fejlesztésre v o n a t k o z ó a n e g y é b k é n t az o l v a s ó s z á m o s h a s z n o s m ó d s z e r t talál e b b e n a kötetben. h o g y t ö ­ rekedjenek. észlelés. legalábbis a p s z i c h o l ó g i a és a kognitív i d e g t u d o m á n y i s m e r e t a n y a g a alapján. W i l l i a m s s z i n d r ó m a vagy v a l a m i l y e n m á s fejlődési z a v a r s z i n d r ó m a . mégpedig neuropszichológai diagnózis. h a n e m a valódi fejlődési zavar i n k á b b diszfázia. S z á m o s . egyik jó példája a szűrésre használt Inizan-teszt (Vassné K o v á c s . e l ő n y ö s e n p s z i c h o t e r á p i á v a l k i e g é s z ü l v e ( l á s d például S z e b e n y i n é N a g y . M i n t az e l ő z ő fejezetekből is kitűnt. Az instabil vergencia kontroll. lokalizálását hivatottak követni. és é p p e n e z é r t g y a k r a n p a n a s z k o d n a k a b e t ű k ö s s z e f o l y á s á r a . Ennek standardizált módszerei hazánkban m é g n i n c s e n e k . Steinék vizs­ gálatai szerint sok diszlexiás g y e r e k azonosítja n e h e z e n a kisméretű célpontot. A m ó d ­ szer k i v á l ó s á g a e l l e n é r e is úgy tűnik. a m e l y e k lefedhetik az alulfejlett r é s z k é p e s s é g e k e t . a g y e n g e fixáció pe­ d i g a t r a n z i e n s r e n d s z e r alulfejlettségének lehet a k ö v e t k e z m é n y e . A két inger m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő s é g é n e k időbeli j e l l e m z ő i t vizsgáló vizuális felada­ t o k b a n m é r t ú g y n e v e z e t t s z e p a r á c i ó s k ü s z ö b a d i s z l e x i á s o k n á l szignifikánsan h o s s z a b b . az észlelési és m e g i s m e r é s i funk­ ciók m i n d e g y i k e k ü l ö n . és n e m k ü l ö n b e n a m e g h a t á r o z ó r é s z k é p e s s é g e k célzott vagy é p p e n a ké­ p e s s é g r e n d s z e r á l t a l á n o s fejlesztésére.

Selected Papers on Language and the Brain? Boston studies in the philosophy of science. S. H . alliteration. Karger. J.429^138. GILGER. USA. 200. MEIXNER ILDIKÓ (1993): A diszlexia prevenció. (eds). CSÉPÉ. Academic Press.. ÉS MOLNÁR. V. P. C . N . A. (1996): Neuropsychology for clinical practice. University of Michigan Press. SHERMAN. . le kell é p í t e n i a g y e r e k saját. Proceedings of the National Academy of Sciences. M. New York. CSÉPÉ VALÉRIA.S. BRADLEY. N . 18. (1997): Brain morphology in children with specific language impairment.. 315-334. GESCHWIND. DYKMAN.. BLACK. A. .. E.F. . (1990): MRI evaluation of the size and symmetry of the planum temporale in adolescents with developmental dyslexia.3 0 1 . M. . Szűcs DÉNES. (eds) Cerebral dominance: The biological foundations. N . SEMRUD-CLIKEMAN. . J. Q J Exp Psychol A 51(1): 153-177. Evoked and event-related potentials in hearing research and clinical application. (1991): Physiological and anatomical evidence fora magnocellular defect in developmental dyslexia. JOHANNES.M. L E P P À N E N ... A fejlesztő p e d a g ó g u s d o l g a tehát a k k o r lesz k ö n n y e b b . Galaburda. V.. T. (ed): The psychology of learning and motivation. CSÉPÉ VALÉRIA. G . B E H A N . M„ BRADLEY..R. F.. M C B R I D E . and reading disability.W. L. PRIOR. úja­ kat kell kiépíteni és stabilizálni. LIVINGSTONE M. 55. 4. 1272-1284. E. (eds). Journal of Experimental Psychology. N . A . Science. ha a d i a g n ó z i s korai és p o n t o s . Boston.. L.. Budapest.. . Basel. A . G. B . Monduzzi Editoré. GREEN. ha ezeknek hatásvizsgá­ lata is r e n d e l k e z é s ü n k r e áll. K. 156 . GALABURDA. GAUGER L. ADLARD A . J. A sokféle.F. MONK. V. HOLMES. 354-369. K. S. M. (1983): Surface dyslexia. Annals of the New York Academy of Sciences. L. D. G.. FRITH.. MA.. Harvard University Press. A. Reading research: Advances in theory and practice. (1969): Interaction of information in word recognition. LARSEN.): Gyógypedagógiai alapismeretek.. OGLESBY. 138-154. . C M . T. reedukáció módszer. 3 0 ] . H . New Jersey. C . In: Patterson. 35. 801-802. Hillsdale. S . 47.NO L. Idézi: Temple. S. D . 310-333. J. P . CSÉPÉ VALÉRIA (2000): Az olvasás és írásképesség zavarai. A . 32-38. N. M . S. HITCH. P.. M.. (1990): Rhyme. PENNINGTON. G. (eds). Journal of Educational Psychology. . BYNG. D. P. E. J. ..J. 634-654. KUSSMAUL. Annals of Neurology. O. NICOL.D. In: Csépé. . BRYANT. (szerk. Liberman. N . M .. R. APA.. P. T. MASTERSON. hi­ szen e z e k k o r á b b a n i s m e r t e t e t t széles m ó d s z e r t a n i repertoárja e h h e z is segítséget nyújthat. ( 1998): A twin family study of the association between immune system dysfunction and dyslexia using blood serum immunoassay and survey data. Integrative review.P. SMITH.. D . J . N. Coltheart. Náátanen. COLTHEART. M. J Speech Language Research. U. M.. phoneme detection and learning to read. J. (Eds): Clinical Neurophysiology. GONZALEZ. ZECKER. I. Phonology and reading disability. BADDELEY. GESCHWIND. 2.8 .. R. HALL.. WIMMER. (1984): Laterality. H. MEIXNER ILDIKÓ (1974): Új segédanyagok a diszlexia korrekciójához. R. (1994): Learning to read: the role of short-term memory and phonological skills. P. hasznos iránytűként m ű k ö d h e t azonban. WEISS MÁRIA ( 1996): Tanulási zavarok . . (1997): Auditory event-related potentials in the study of developmental language-related disorders. A. . associations and pathology. Kéz­ irat. HIEN. életév táján e g y r e i n k á b b c s ö k k e n . J .G. Quarterly. 419-421. LUNDBERG. NOVEY. N.V. D . (1997): Does language make any difference in reading acquisition? In: Olofsson. A. 682. ELLIS. 195. CULBERTSON. I. LUNDBERG. 183-186. 157 FELHASZNÁLT IRODALOM ACKERMAN. GALABURDA A. migraine. In: Geschwind.. COHEN.. (1985): Beneath the surface of developmental dyslexia. DESBERG.971-973. A. Archives of Neurology. C. ELIOPULOS. (1997): Towards the clinical application of the mismatch negativity evokes potential component. Strömqvist. G . (1993): Working memory and language. (eds). GESCHWIND.Y.386-418.. A . M. Academic Press.. P . HARBECK. MCGEE. BRYANT. LIBERMAN. S. F. Brain and Language. A m e n n y i b e n a g y e r m e k 7 . In: Geschwind. (1983): Categorizing sounds and learning to read: A causal connection. UCB Kiskönyvtár.. 79-105.. (1997) HYND. K. (1990): Brain morphology in deve­ lopmental dyslexia and attention deficit disorder/hyperactivity. Reidel. Marshall. . 521-552.. . T.Y. In: MacKinnon. HAZÁN V. OSMANNÉ SÁGI JUDIT (2000): A fejlődési diszlexiára (FDL) jellemző beszédhang­ feldolgozási zavarok eltérési negativitás (EN) korrelátumai. A. 70-82. V. h a t é k o n y fej­ lesztést e l s ő s o r b a n ez előtt t u d u n k v é g e z n i . B.. 16. Cross-lingusitic studies of dyslexia and early language development. S . LYYTINEN. 919-926. Journal of Clinical and Experimental Neurophysiology. New York. és a fejlődést á l t a l á b a n is serkenti. 26. 63.. Gyógypedagógia. SHANKWEILER.Dyslexia. J. 42. H . 80-92. GOSWAMI.M. GATHERCOLE. ú j o n n a n kialakított fejlesztő m ó d s z e r k ö z ü l nem könnyű választani... LEVITSKY. 79. KOCH. KOTZIN. PARSONS. T. ROSEN G. J. LEONARD.. 62. Neuroscience Letters. Brain and Cognition.. DRISLANE F. LORYS. Archives of Neurology. A. (1995): Brain potentials in developmental dyslexia: Differential effects of word frequency in human subjects.T.S. (1877): Disturbances of speech. Science. G . BADDELEY. R. U. Audiology and Neuro-Otology. and developmental learning disorder. T. (1974): Disorders of higher cortical function in children. W . J.E. Surface Dyslexia. E. OSMAN-SÁOI JUDIT. RIDDOCH. M . Cambridge.. 36. NIXON. . ODEGARD. a fejlesztés m ó d s z e r e p e d i g a specifikus k é p e s s é g e k r e is hat.. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola.. 273. ELIOPULOS. J. J. LOMBARDI.. A m i n d e z t l e h e t ő v é t e v ő i d e g r e n d s z e r r u g a l m a s s á g a a z o n b a n a 10. P.. (1997): The impact of orthographic consistency on dyslexia : A GermanEnglish comparison. BEHAN. A. Y. . 133-140. JOHNSTON. M„ W E L C H . In: Stalberg. Journal of Experimental Child Psychology. Lawrence Erlbaum Associates Inc. N . 165-178. Zeimssen's Cyclopaedia. D . 76. G„ FRIEDMAN. J. J. (1973): Dyslexia: A neurolinguistic study of traumatic and developmental disorders of reading. (1989): The alphabetic principle and learning to read.. MANGUN. GALABURDA. FRITH. (1983): Developmental deep dyslexia? Cortex. V. A. (1998): Speech perception in children with specific reading difficulties (dyslexia). R. MACLEAN. CARRELL. C. De Weerd.alapján n e m i s v á r n á n k e n n e k m e g j e l e n é s é t . N . Budapest. MUNTE. 39. Magyar Pszichológiai Szemle.428-521. J. (1994): Visual event-related potentials of dyslexic children to rhyming and non-rhyming stimuli. EDMONDS. In: Shankweiler. MOLNÁR Márk (1998): Similarities and differences of deficient phoneme processing in aphasia and dyslexia. G. GESCHWIND. 58. MCDOUCALL. B. SHANKWEILER. W . LIBERMAN.C H A N G . MANN. E z t k ö v e t ő e n a fejlesztő p e d a g ó g u s d o l g a egy­ re n e h e z e b b . 5097-5100. GALABURDA. ( 1968): Human brain: Left-right asymmetries in temporal speech region. Budapest. hormones and immunity. A . S. J . MARSH. S. W . KUSSMAUL. 1 12-1 33. GESCHWIND..M. (1982): Left handedness: association with immune disease.. HYND. LIBERMAN. ROSEN. O . New Jersej. speech perception. 222-233. Luxembourg. 549-555. 3. P. .M. Riccio. 40(6). ( 1991 ): Learning about spelling sequences: The role ofnsets and rimes in analogies in reading. ADAMS. GESCHWIND. R. In: Bower. (1995): Dyslexia and corpus callosum morphology. Itt p e d i g v i s s z a k a n y a r o d h a t u n k a kutatási m ó d s z e r e k h e z . E. ABOITIZ. 88(18): 7943-7947. Nature. G. (1981): A cognitive-developmental theory of reading acquisition. ELTE Kiadó. Child Development. 52. I. 301-330. (1985): Developmental dyslexia: Four consecutive cases with cortical anomalies. . Official Publications of the European Communities. (1985): Cerebral lateralization: Biological mechanisms. életéve előtt n e m g y a n a k s z u n k . I. I. LIVINGSTONE... In: Illyés S . Science. . Zidar. 341-354. J. (1993): Evidence for a magnocellular defect in developmental dyslexia. 30. rosszul m ű k ö d ő k o m p e n z á c i ó s t e c h n i k á i t . . 475-500. Washington D C . L. 88-90. G . (1980): Reading disability: Methodological problems in information processing analysis. DEFRIES. HULME.. MEIXNER ILDIKÓ. A. T. MORTON. Bologna. C. R. 109-121.. (1995): Phonological processing. LANDERL. A... 2 8 9 . Cognition. 19. G . U. 1110-1 123. 469^196. 161. 14. (1974): Working memory. . O. KRAUS. Psychological Review. NOVEY. Archives of Neurology.. Proc Natl Acad Sci USA. CROSSLAND. C . Walker.. Developmental Psychology. v i s z o n y l a g k é s ő n k e z d h e t ü n k b e l e a fejlesztésbe. P. (1996): Auditory neurophysiologic responses and discrimination deficits in children with learning problems. (ed). D.M.

SIEGEL. o s z t á l y o k m e l ­ lett s t á t u s z o n k ü l ö n l . p s z i c h o l ó g u s i f o g l a l k o z á s o k ) . VASSNÉ KOVÁCS E. B YMA. 12. 318-327. SHAYWITZ. Norton. (1928): Specific reading disability strephosymbolia. CONSTABLE R .l l o g o p é d u s áll. 2 1 . (1998): Speech phones are a replication code. L. . Tankönyvkiadó. (1999): Diszlexia-veszélyeztetettek kiszűrésének lehetőségei az Inizan-teszttel.T. . . (1996): Language comprehension in language-learning impaired children improved with acoustically modified speech. C. 27. Science.. A z első főfoglalkozású l o g o p é d i a i álláshely 1 9 6 9 . Jo­ urnal of Experimental Child Psychology. E z e n c s o p o r t o k . R . Fej­ lesztő Pedagógia Különszám. RUMSEY J . 271. W . BRONEN.Y. 12. J. TANIMURA R. M i n d e k ö z b e n t ö b b n y e r t e s p á l y á z a t o t í r t u n k . 90. Journal of Learning Disabilities. 11. Brain. VASSNÉ KOVÁCS EMŐKE (1977): Szemelvények a diszlexia köréből. 562-573. MAISOG J . D. W .. G. v i s s z ü k t o v á b b . ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A k ö z o k t a t á s i t ö r v é n y é r t e l m é b e n (Kt. E z t a m u n k á t f o l y t a t v a i n d u l t u n k 1991/92-ben a l o g o p é d i a i iskolai e l s ő o s z t á l y u n k k a l . P. amely jelenleg a K o m p l e x Általános Iskola és Szakszolgáltató K ö z p o n t tagozataként mű­ ködik. HOWARD. ANDREASON. Psychophysiology. DONOHUE B. 119. Med Hypotheses. Journal of the American Medical Association. M . 531-545. . M . (1997): Developmental cognitive neuropsychology. LOGOPÉDIAI CSOPORTOK. Az learning to read. F . S„ BEDI. Cognitive Neuropsychology. Novak Rudolf és Társa. így indulhatott be 1990/9l-ben az első logopédiai nagycsoportunk. P . BARTLING. Gyermekünk.. D. SONODA H. RANSCHBURG P . 309-339. Neuroreport. K . C. (1992): A positron emission tomographic study of impaired word recognition and phonological processing in dyslexic men Arch Neurol 54 (5).C. WANG. t o v á b b á 2 ó v o d a i l o g o p é d i a i fejlesztő n a g y c s o p o r t o t .E.T. amely ingyenes.. M . R . 158 159 . b e é p í t v e e z e k e t a l o g o p é d i a i c s o p o r t o k b a n folyó m u n ­ kánkba. . 108-121. a b e s z é d j a v í t á s alapellátás. o s z t á l y i g visszük a r á s z o r u l ó k a t . Fejlesztő Pe­ dagógia Különszám. Cognitive Neuropsychology. 1999/2000-es t a n é v ü n k m o t t ó j a m á r a z volt: 3 0 év. SKUDLARSKI. FOWLER. 19 iskolát. 3.. L. N A C E K .KŐBÁNYÁN KONDOR EDIT SHANKWEILER. 5. DEIKMEL. RACK. ORTON. X. SCHREINER. KEENAN. Főiskolai jegyzet. 1221-0238. . 1991-ben h o z t u k l é t r e a kerületi v i z s g á l ó á l l o m á s u n k a t . JENKINS.. (1979): The speech code and K ő b á n y á n 1956 ó t a folyik l o g o p é d i a i gyakorlati m u n k a . K.. §) a l o g o p é d i a i s z a k s z o l g á l a t . . . J . STUART. K . (1939): Az emberi tévedések törvényszerűségei. S. osztály kezdte meg működését. LIBERMAN.A. .E. A l o g o p é d i a i o s z t á l y o k a t ö n k o r m á n y z a t i e n g e d é l y lyel k i s l é t s z á m ú o s z t á l y o k k é n t a felső t a g o z a t b a n is e g y ü t t tartjuk. 16-17. m e l y e k p é n z ö s s z e g e i b ő l b ő v í t e t t ü k esz­ k ö z p a r k u n k a t . . B. STANOVICH. 337-340. (1980): Development of grapheme-phoneme correspondence in normal and dyslexic readers. G. 167-173. 50(2). majd statisztikai ada­ tokkal bizonyítottuk a logopédiai óvodai csoport szükségességét. 216. SHAYWITZ. J. J . 2. KATZ. M. s z á m í t ó g é p e k k e l s z e r e l t ü k fel a l o g o p é d i a i o s z t á l y o k a t . A l o g o p é d i a i c s o p o r t o k . (1937): Reading. M . M . SCHULTE-KORNE. o s z t á l y o k b e i n d í t á s a s o k r é t ű f e l a d a t o k a t rótt r á n k : 1988-ban M e i x n e r I l d i k ó segített a szervezési m u n k á l a t o k b a n . SNOWLING. 1378. The phonological-core variable-difference model. W . MERZENICH. P. British MedicalJournal. 1095-1099. 14-15. . J . Psychology Press. Budapest. . . SZEBENYINÉ NAGY ÉVA (1999): Iskolás diszlexiások vizsgálata és az újabb szempontokkal bővült terápia. D . writing and speech problems in children. nem olvasok. ( 1 8 9 6 ) : A case of congenital word-blindness. I. SKOYLES. OGAWA T..S.. (1990): Event-related potentials to visual and language stimuli in normal and dyslexic children. 2. STACKHOUSE. FLETCHER. . (1985): Deep dyslexia in childhood? Brain and Language. TAYLOR. MILLER. New York. ORTON. P. T . NAGARAJAN. M A R K .. SHANKWEILER. . L. 3 4 . s s z e r e l t ü k fel a s z ü k s é g e s teszt­ anyagokkal. TEMPLE. (1998): Auditory processing and dyslexia: TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS: evidence for a specific speech processing deficit. A diszlexia kezelése. VEKERDY ZSUZSANNA (1969): Nem írok. (1996): Developmental characteristics of topographic EEG in school-age children using an autoregressive model. J . PU-GH. K é t i s k o l á b a n l o g o p é d i a i 5. 81-84. (1995): K J : A developmental deep dyslexia.e s t a n é v r e . M e g i s m e r k e d t ü n k a fejlesztő szoftverek h a s z n á l a t á v a l . H.MORGAN. 590-604. (1986): Phonological dyslexia and dysgraphia: A developmental analysis. FULBRIGHT. (1988): Explaining the differences between the dyslexic and the garden-variety poor reader. 30-31. . 3 0 l o g o p é d u s ! A 2 0 0 1 / 2 0 0 2 .. E l v é g e z t ü k a z e l s ő n a g y átfogó ó v o d a i p r e v e n c i ó s s z ű r é s e i n k e t . i g é n y szerinti s p e c i á l i s m e g s e g í t é s e k k e l ( k o r r e p e t á l á s . S. M . REMSCHMIDT. TÁLLAL. A . M . K . S. R .. W I S E D . 294-305. N ..A. . 29. P. 261-263..b e n l é t e s ü l t a K i s e g í t ő I s k o l á b a n . t o v á b b i b ő v í t é s alapján 3 2 l o g o p é d i a i álláshellyel r e n d e l k e z i k a k ő b á n y a i h á l ó z a t ..793-824. (1996): Cerebral organization of component processes in reading. l o g o p é d i a i . S.R. ahová jórészt a logopédiai nagycsoportból kerültek a gyerekek. Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory. Buda­ pest. GORE. Brain Topogr 8(3).S. G. 74-77. FUSCHER.. Hove. W . C M . 1995/96-ban újabb logopédiai n a g y c s o p o r t és újabb iskolában logopédiai 1. OSZTÁLYOK MŰKÖDÉSE A GYAKORLATBAN . E l l á t u n k 19 ó v o d á t .. SNOWLING.

a részképesség-zavarok h a l m o z o t t előfordulását éreztük m e g . osztályból visszakerülnek a többsé­ gi c s o p o r t o k b a . majd a m á s o d i k a t is. . E g y l o g o p é d u s m u n k á j a során m i n d e g y i k fent e m l í t e t t k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó g y e r m e k k e l k a p c s o l a t b a kerül. t o v á b b á indítottuk be két általános iskolánkban a logopédiai osztályok f e l m e n ő rend­ szerét. .a g é g e nélküli beszéd. T é n y . akinél ve­ leszületett vagy szerzett idegrendszeri m ű k ö d é s i zavarok és k ö r n y e z e t i h a t á s o k k ö v e t k e z ­ t é b e n j e l e n t ő s m é r t é k ű b e s z é d f o g y a t é k o s s á g áll fenn. D i a g n o s z t i k a i i s m e r e t e k birtokában kezelési tervet kell elképzelnie. Ez a l a p o s s z a k m a i tárgyi tudást. A súlyos b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k e t parciális (részleges) teljesítményzavarok.az o r r h a n g z ó s beszéd. . M é g i n k á b b a tudatos p e r c e p c i ó . e l k e z d h e t i k az általános iskola 1. . Kezelési és terápiás e s z k ö z t á r á b ó l h a t é k o n y segítséget kell t u d n i a nyúj­ tani a r á s z o r u l ó k n a k . M i n d ­ ezek k ö v e t k e z m é n y e k é n t p e d i g m á s o d l a g o s p s z i c h é s sérülések és m a g a t a r t á s z a v a r o k tár­ sulhatnak a m á r m e g l e v ő p r o b l é m á k h o z . G y a k o r l a t i m u n k á n k során m e g t a p a s z t a l v a a gyerekek egy r é s z é n e k súlyos tüneteit. H i ­ á n y o z h a t n a k v a g y k e v é s b é fejlettek l e h e t n e k a z o k a k é p e s s é g e i . E z e k hatására a b e s z é d f o g y a t é k o s o k n á l m á s o d l a g o s p s z i c h é s e l t é r é s e k ( s z o r o n g á s .í r á s elsajátításához nélkülözhetetlenek. kiesik e g y l á n c s z e m . . A g y e r m e k az inger b e é p ü l é s e előtt már­ is m á s ingert keres m a g á n a k . A diszlexia. de sok e s e t b e n érinti a b e s z é d f o g y a t é k o s s á g o t is. h o g y ez a k ü l ö n n e v e l é s s z ü k s é g s z e r ű . m e l y a b e s z é d h i b á k felszámolását és a A TERÁPIÁNKRA SZORULT GYERMEKEKRŐL: SAJÁTOSSÁGOK. A A LOGOPÉDUS FELADATA megfelelő feltételeket. .a m e g k é s e t t beszédfejlődés.k o m p l e x t u d o m á n y (pedagógiai d o m i n a n c i á j ú ) . A l o g o p é d i a által nyújtott beszédjavításnak ki kell terjednie: . naponkénti fejlesztés k e r e t é b e n lehet l e g i n k á b b elősegíteni a fejlődésüket.a b e s z é d f o l y a m a t hibái ( d a d o g á s . így sok esetben h i p e r m o t i l i s s á válik. készí­ tenie. és s ú l y o s a b b e s e t b e n további vizsgálatokra (szakbizottságira.az afázia. E z e k m e g t a n u l á s á h o z m a g a s r e n d ű pszichikai funkciók integrált m ű k ö d é s é r e v a n szükség. azaz p e r c e p c i ó . T u d n i kell azt. h a d a r á s ) . p r e v e n c i ó s m u n k a . m e l y e k az o l v a s á s . akik a logopédiai csoportból. aki rossz artikulációs m o z g á s s a l . Indokaink: A logopédiai ó v o d a i csoportokba. napi rendszerességgel. szakorvosira. Az e n y h e részfunkció-gyengeségtől a k o m p l e x személyiség-. -deficit ide s o r o l h a t ó . 160 161 . s z á m o s tünetet e g y ü t t m u t a t ó (tünetegyüttest) g y e r m e k e k kerülnek.az artikulációs z a v a r o k . . de á t m e n e t i j e l l e g ű is e g y b e n . szakirányú napi fejlesztés lehetőségét csakis a logopédiai fejlesztő óvodai c s o p o r t b a n tudjuk a h a l m o z o t t p r o b l é m á k k a l k ü z d ő g y e r m e k e k s z á m á r a biztosíta­ ni. hipermotilitás is j e l l e m z i . H i s z m i n d e n évben v a n n a k olyanok.a k ü l ö n b ö z ő h a n g k é p z é s i zavarok. integrálhatóvá válik a további együttnevelésre. Ez zavart idéz elő a nyelvi.és nyelvi fejlődésben a k a d á l y o z o t t ) az a g y e r m e k . g á t l á s o s s á g . h a n g c s e r é k k e l v a g y k i h a g y á s o k k a l beszél. k o m m u ­ n i k á c i ó s és tanulási k é p e s s é g e k b e n . intenzíven. Ha a funkció m ű k ö d é s e zavart. . és h o z t u k létre az első logopédiai fejlesztő n a g y c s o p o r t o t .o k t a t ó m u n k á j á t végzi. .A - logopédia: a g y ó g y p e d a g ó g i a e g y speciális részterülete. Oka. h i s z m i n t a nyelvi k é p e s s é g z a v a r a is megmutatkozik. h i b á s a n k é p z e t t h a n g o k k a l . ül. . H a b á r m e l y funkcióban e l m a r a d á s vagy zavar keletke­ zik. a k k o r a nyelvi fejlődés és az iskolai ta­ nulás n e h e z í t e t t lesz.a halláscsökkenésből eredő beszédhibák. s n e m t u d n a k a k é p e s s é g e k h a r m o n i k u s a n m i n ő s é g i l e g m a g a ­ sabb szintre j u t n i . szegregált fejlesztésük szük­ ségességét. felszámolására. A beszédfogyatékos gyermekek számára elengedhetetlen. általános tanulási za­ varig terjedhetnek. Más fogyatékos c s o p o r t b a tartozó g y e r m e k e k j e l l e m z ő i n e m h a t á r o z h a t ó k m e g egysége­ sen. Ez rontja a tanulási f o l y a m a t o k a t . Majd a speciális j e l l e g ű m u n k á n a k folytatódnia kell a logopédiai o s z t á l y o k b a n is.) a l a k u l h a t n a k ki. Az általunk k e z e l t g y e r m e k e k részképesség-struktúrája n a g y o n eltérő fejlődést m u t a t . . iskolai osztályokba a h a l m o z o t t a n p r o b l é m á s . h o g y az agy b i z o n y o s helyein a b i o k é m i a i r e n d s z e r e k kevés ideig foglalkoznak adott jelekkel. ebből k ö v e t k e z ő e n a beépítés elégtelen. hogy a z e l e m i érzékeléseikből n e ­ hezen lesz észlelés. vagy az életkoruk szerinti ál­ talános iskolai osztályfokot folytathatják. azaz a p p e r c e p c i ó hi­ ányával állunk s z e m b e n .) irányítania a g y e r m e k e k e t . hogy az iskolaköteles kor előtt m e g k e z d ő d j é k a speciális fejlesztő. h o g y a fejlődés k o r a i szakaszában kis l é p é s e k b e n . Beszédhibás az a g y e r m e k . Az észlelt d o l g o k n e m kapják m e g azt a szintet. A m e n n y i b e n a g y e r m e k n e k a speciális intenzív fejlesztéssel és a g y a k o r l á s o k k a l a kellő érési időt is biztosítani tudtuk.az első és m á s o d l a g o s k o m m u n i k á c i ó s r e n d e l l e n e s s é g e k k e l foglalkozik. h i p e r m o t i l i t á s és/vagy m a g a t a r t á s i z a v a r o k stb.az olvasás és írás z a v a r a i n a k javítására. osztályát. DIAGNÓZIS. Itt áll s z á m u k r a megfelelő idő rendelkezésre a fejlődési egyenet­ lenségeik l e k ü z d é s é r e . N e m é r z é k e l i k az idő m ú l á s á n a k j e l e n t ő s é g é t sem. p r o b l é m a é r z é k e n y s é g e t kell j e l e n t s e n . SPECIÁLIS IGÉNYEK b e s z é d f o g y a t é k o s o k n e v e l ő . p s z i c h o ­ lógiaira stb. amit elvárunk. diszgráfia m i n t részképességzavar. figyelem­ k o n c e n t r á c i ó s zavarok. általános m o t o r o s nyugtalanság. F e j l ő d é s ü k b e n e l a k a d t g y e r m e k e i n k n é l e l m o n d h a t ó . Beszédfogyatékos (beszéd. t ü r e l m e t .az a k a d á l y o z o t t beszédfejlődés.

Részletes a n a m n é z i s t v e s z ü n k fel a szülőtől. Ev v é g é n a k ö z é p s ő c s o p o r t o s ó v o d á s o k artikulációs szűrővizsgálatai folynak (ez elő­ rejelzés lesz a k ö v e t k e z ő tanévre).M a g a t a r t á s á t . m e g k é s e t t beszédfejlődés esetében a k i s c s o p o r t o s o k o n is.g é g é s z e t r e . A teszten e l é r h e t ő p o n t s z á m 30. az a l a k . a B e n d e r A ( i s k o l á s o k n a k B) v i z u o m o t o r o s koor­ d i n á c i ó t vizsgáló tesztek. a vele való terápia nehézségeit. a térbeli v i s z o n y l a g o s s á g észleléséről és m o t o r i k u s lekövetéséről.k é z koordinációjá­ ról. . s ezek alapján k ü l d t ü k a kiszűrteket a B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s S z a k é r t ő i Bizottsághoz. A z első l o g o p é d i a i c s o p o r t u n k b e i n d u l á s a előtt m á r v é g e z t ü n k átfogó diszlexia-prevenciós szűréseket. . a K é k v i r á g u. . a n n a k időtartalmáról. további. pszichológiai-pszichiátriai vizsgálatra vagy a szakértői bizott­ ságok vizsgálataira. esetleges p r o b l é m á i t ez idő alatt. R é s z l e t e s e b b iskolaérettségi vizsgálatot a kerületi Nevelési T a n á c s a d ó végez.t a r t a l m i összetevőit. s az e r e d m é n y e k alapján t e r v e z n e k fejlesztő fog­ lalkozásokat a r á s z o r u l ó k n a k . v a l a m i n t az ó v ó n ő k és a p e d a g ó g u s o k jelzései alapján vizsgáljuk a rászorultakat. Az artikuláció vizsgálatát a b e s z é d h a n g o k képzési módja szerint összeállított szó és h o z ­ zá k a p c s o l ó d ó k é p a n y a g adja.Emberrajzát. sz. részletesebb vizsgálat indokolt. ezt igény és m e n e t k ö z b e n felmerülő p r o b l é m á k szerint év k ö z b e n f o l y a m a t o s a n v é g e z z ü k : a logopédiai foglalkozásokon a l o g o p é d u s által tapasztalt t ü n e t e k alapján. Ha 20 p o n t alatti teljesítményű. Ez alaptájékoztatást nyújt a g y e r m e k s z e m . Erre szolgálnak: a Frostig. M i n d e n l o g o p é d i a i csoportba. egyéni vizsgálatokat a k ö r z e t b e n dol­ g o z ó l o g o p é d u s k o l l é g á k (és a szülő) kérésére. h o g y a n lehet vele h a l a d n i ? . A l a p u l az „ E l ő r e j e l z ő g y o r s t e s z t I I . Felszereltük a szükséges m é r ő t e s z t e k k e l . . egyéni szakvizsgálatra utalják a k o l l é g á k a g y e r m e k e k e t . Ö s s z e h a n g o l t s z ű r ő t e v é k e n y s é g e t végeznek. lefolyását. s m e g k ü l d i k a vizsgálatra v á r ó g y e r m e k előszűrési ered nyeit. nagy-finommotorikáját. részletes. Ez tartal­ mazza: . a k ó r h á z i időszak történéseit. osztályba kerülő g y e r m e k n e k r e n d e l k e z n i e kell szakértői javaslattal a b e k e r ü l é s h e z ! alatti ó v o d á b a n . akit o p t i m á l i s e s e t b e n (é pasztalataink alapján is) az é d e s a n y a kísér el. mely tartalmazza: . mely a fent jelzett r é s z t e r ü l e t e k e t vizsgálja tovább. SZŰRÉSEINK . terápiában részesül? Ez az a n y a g eljut a részletes vizsgálatot v é g z ő l o g o p é d u s h o z . A g y o r s t e s z t h e z k a p c s o l t a n m i n d e n k é p p figyelembe kell venni a g y e r m e k artikuláció­ ját. további átfogó.M i l y e n e g y é b foglalkozásban. . foniátriára. a r i t m i k u s s o r o k követési k é p e s s é g é r ő l . irányok felismeréséről.1991-ben h o z t u n k létre K ő b á n y á n logopédiai vizsgáló k ö z p o n t o t . . . a n n a k a l a k i . beszédállapotát. hogy a kerület v a l a m e n n y i ö n k o r m á n y z a t i m ű k ö d ­ tetésű óvodájában az 1998/99-es tanév óta ó v o d a p s z i c h o l ó g u s segíti a p e d a g ó g i a i m u n k á t . az Inisan.E d d i g elért e r e d m é n y e i t .p s z i c h o l ó ­ gusok.i s k o l a . A k ö r z e t e k b e n d o l g o z ó l o g o p é d u s o k előszűréseik alapján.a fogazat fejlődéséről. U g y a n c s a k év elején szűrjük ki a diszlexia-veszélyeztetettséget m u t a t ó g y e r m e k e k e t a n a g y c s o p o r t o s o k közül. Ha e terüle­ teken is e l m a r a d á s tapasztalható. N a g y segítséget j e l e n t a m u n k á n k h o z . az M S S S T szűrőteszttel m é r i k fel a nagy­ c s o p o r t o s ó v o d á s o k a t az ősz folyamán. a N e v e l é s i T a n á c s a d ó s z a k e m b e r e i pedig saját vizsgálataik alapján e g y a r á n t jelez­ hetik k é r e l m ü k e t felénk az átfogó logopédiai vizsgálatra.Meixner-féle szókincsvizsgálatot.Artikulációs vizsgálatát. VIZSGÁLATI ANYAGAINK. .h á t t é r m e g k ü l ö n b ö z t e t ő képességéről. MÓDSZEREINK Az ó v o d á k egy részében az ó v ó n ő k a Prefer-teszttel v é g e z n e k felmérést a n a g y c s o p o r ­ tosoknál.Óvónői jellemzést. az a l a k k o n s t a n c i á r ó l .információt k é r ü n k : . diszgráfia előrejelzése végett a kerület összes i n t é z m é n y é b e n . s itt a kellő diagnosztikai i s m e ­ retekkel r e n d e l k e z ő l o g o p é d u s o k végzik az átfogó. " . A diszlexia-veszélyeztetettséget a kerületi l o g o p é d u s o k által összeállított s z ű r ő a n y a g g a l végezzük. a k ü l ö n b ö z ő tüneteik alapján. v a l a m i n t az első o s z t á l y o s o k olvasás-írás-vizsgálatai a diszlexia. továb­ bá az első o s z t á l y o s o k n á l . a térbeli helyzet.o r r . A diszlexia-prevenciós szűrővizsgálat n e m k o r l á t o z ó d i k év elejére.t használjuk (Frostig és Inisan alapján M a r o s i t s Istvánná összeállításában). 5. 163 162 .a szülés k ö r ü l m é n y e i t . s z e m é s z e t r e . A l o g o p é d u s o k t ó l előszűrési a n y a g o k a t k a p u n k a vizsgálatra váró g y e r m e k r ő l .M i ó t a vesz részt logopédiai foglalkozásokon. ÁTFOGÓ LOGOPÉDIAI VIZSGÁLAT KÖRE Vizsgálati k é r e l m e t k a p u n k . az iskolákban p e d i g i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k m ű k ö d n e k .a t e r h e s s é g e k ö r ü l m é n y e i t . figyelmi állapotát. AZ EGYÉNI. audiológiára).Előrejelző gyorsteszt e r e d m é n y e i t . Kerületünkben év elején átfogó artikulációs szűrővizsgálatokat (beszédhibákra kiterjedően) v é g z ü n k a z ó v o d á k b a n a z összes n a g y c s o p o r t o s korú g y e r m e k n é l é s a z ó v ó n ő k j e l z é s e i alapján a k ö z é p s ő s ö k ö n . így kerülhetnek s z a k o r v o s h o z ( f ü l . az ó v o d a .a szoptatásról. . S z ü l ő v e l e g y e z t e t e t t i d ő p o n t b a n fogadjuk a g y e r m e k e t .

számfelismerése.s z e m d o m i n a n c i á t .Vizuális e m l é k e z e t e t t á r g y k é p e k azonosításával.A hallási differenciáló k é p e s s é g vizsgálata n a g y o n fontos. 10-es s z a m k o r b e n tartoznak ide. Szintén szerialitási készséget m u t a t . szavakra.Vizuális p e r c e p c i ó t vizsgálunk formák. t e g n a p . használatára. rajznyomatékát. Emberrajz készítése Snijders Oomen nonverbális intelligenciateszt Figyeljük ceruzafogását.Lateralitást vizsgálunk: k é z . állapotát. . szókincsre.. . feladatlapon: egyszerű tárgyakat kell rajzolnia a papír j o b b . A súlyos b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k .o t t h o n i viselkedéséről.) Időbeli tájékozottságáról t u d a k o z ó d u n k : hét napjai. . . .u g y a n a n n y i fogaimar. . . Számtani alapismeretek K ö z b e n megfigyeljük beszédszervei m ű k ö d é s é t .m o z g á s . M e c h a n i k u s s z á m o l á s a t ö b b .k ö z ö s s é g b e kerülésének időpontjáról. . c s a l á d b a n for­ dult-e e l ő b e s z é d h i b a stb. Történetnél 9 lényeges e l e m b ő l 7-et kell visszaidéznie. a gyerek s p o n t á n b e s z é d é n e k megfi­ gyelésére. DPT-teszt felvétele (diszlexia-veszélyeztetettség vizsgálata - Marsits Istvánné) Ez a teszt sokrétű tájékozódást nyújt s z á m u n k r a .nyelvi z a v a r o k k a l k ü z d e n e k .Az auditív e m l é k e z e t vizsgálata hangokra. fogalomalkotását.h o l n a p f o g a l m a i . . i n f o r m á c i ó s j e l e k r e vo­ natkozóan. szóbeli inst­ r u k c i ó k alapján. s a rövid távú verbális történetemlékezetet. i r á n y o k észlelésére. p a p í r o n a térkitöltését. képolvasásra. k e d v e n c időtöltéseiről. vonalvezetését. Ezekkel a feladatokkal a m e c h a n i k u s rövid távú verbális e m l é k e z e t é t nézzük. é v s z a k o k . hisz e n n e k z a v a r a k o m o l y olvasási-írási n e h é z s é g e k e t o k o z h a t az iskolában.A b e s z é d vizsgálata: kiterjed a spontán b e s z é d r e . alakja részletezettségét.familiáris a n a m n é z i s r ő l : testvérek száma. h o g y 4 h a n g i g . . . különbség megfogalmazását.T é r b e l i é s i d ő b e l i r i t m u s é r z é k vizsgálata: s o r a l k o t á s . n y e l v m o z g á s á t . ha a gyer­ m e k n e m h a j l a n d ó leválni a szülőről. a l s ó . a p a n e v e .a kombinációs készségüket. m o n d a t i g tudjon szó szerint ismételni.T á j é k o z ó d á s a térben. m o n d a t o k r a . nehéz szavak utánmondási képességét. . . szájtéri finom­ motorikus tevékenységét.b a l . Megjegyzés: A vizsgálat a n y a g a és az a n a m n e s z t i k u s a d a t o k b i z a l m a s jellegűek. A k e r e s z t e z e t t feladatokban a j o b b kezével kell m e g f o g n i a a bal lábát stb. . m ű v e i é tek o-os. önálló versmondását. úgy ő is b e n t t a r t ó z k o d h a t a vizsgálat alatt). . . Fel­ jegyezzük beszédhibáját. M o n d a t i s m é t l é s (Prefer) a 10-12. mit vár a vizsgálattól. történetre vonatko­ zik. relációs szavak i s m e r e t é r e . J e l e n e s e t b e n e g y n a g y c s o p o r t o s k o r ú ó v o d á s vizsgálatáról szólok.és beszédfejlődéséről. i s m e r k e d é s r e . ábramásolását. ezért e s e t ü k b e n ezt a tesztet vesszük fel értelmi k é p e s s é g e i k felmérésére. E l v á r h a t ó . térbeli tájékozódás: testrészeit ismertetjük fel. esetleges problémájuk.a vizuális e m l é k e z e t ü k e t .5 éves k o r után végeztetjük. Általános tájékozódás Ez l e h e t ő s é g e t biztosít beszélgetésre.) . formák j e l e k felismertetésével.k e v e s e b b . m i b e n kér segítséget. v a l a m i n t a d i s z g r a m m a t i z m u s megfigyelésére.f e l s ő részére. .T e s t s é m a i s m e r e t e . A g y e r m e k k e l a vizsgálatot k é t s z e m é l y e s h e l y z e t b e n v é g e z z ü k (kivételt jelent. m i k é p p telik el egy n a p j u k stb. neveztetjük m e g . beilleszkedéséről. erre a s z ü l ő figyel­ mét is felhívjuk. T e r m é s z e t e s e n a z é l e t k o r á n a k m e g f e l e l ő v i z s g á l a t o t v é g e z z ü k el. S z í n i s m e r e t é t is e k k o r t é r k é p e z z ü k fel. r i t m i k u s taps i s m é t l é s e tartozik ide.csecsemőkori magatartásáról.akik h o z z á n k kerülnek vizsgálatra . rajzmozgását.Vizuális m i n t a követésével szerialitási k é p e s s é g e t n é z ü n k .szülő m i l y e n p r o b l é m á t érez g y e r m e k é v e l k a p c s o l a t b a n .gyermekbetegségeiről. 164 165 .. Bender A-tesztfelvétele V i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó t n é z ü n k . . h o g y a n j ö t t e k a vizsgálatra. K é r d e z z ü k tőle a l a p v e t ő családi ismereteit ( a n y a .l á b . 3-4 szóig idézzen vissza a n a g y c s o p o r t o s g y e r m e k . (Ezt 6.e l ő z e t e s s z a k o r v o s i vizsgálati e r e d m é n y e i r ő l . E b b e n vizsgáljuk: a m o z a i k részteszttel a vizuális rész-egész v i s z o n y o k észlelését.. s z í n r i t m u s i s m é t l é s .

A l a p v e t ő feladat. h o g y t ö b b a l k a l o m m a l kell azt elvégezni. keresik a csatlakozási felületeket. h a n e m a m a g a s a b b szervezettséget igénylő agyi integrációs t e v é k e n y s é g ü k szerveződését mutatja. ha az ó v o d a i f o g l a l k o z á s o k t é m a k ö r e az ősz. Ő is i g a z o d i k az ó v o d a i t e m a t i k á h o z . a szerialitást.Diszkalkulia-prevenció. m a g a t a r t á s b e l i á l l a p o t u k h o z .V i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó fejlesztése.Hallási figyelem kialakítása. M i n d e n g y e r m e k részesül készségfejlesztésben. h o g y a g y e r m e k állapo­ táról kellő i s m e r e t ü n k legyen. heti m e g b e s z é l é s e k e n e g y e z t e t i k a t é m a k ö r ö k e t . Két speciálisan képzett ó v ó n ő és 1 l o g o p é d u s d o l g o ­ zik egy-egy c s o p o r t mellett. így a k ő b á n y a i ó v o d a i logopédiai nagycsoportjainkban is terápi­ ás ú t m u t a t ó u l szolgálnak Csabay logopédiai óvodák Katalin: A beszédjavító óvodai csoportok és előkészítő című kiadványok. sokrétű p r o b l é ­ máihoz. továbbá pösze vagy diszfázia v a g y d a d o g ó terápiát .Beszédkészség fejlesztése. feladattartását. hogy m i n d e n részterület feltérképezése szükséges-e. értelmetlen h a n g s o r o k azonosítását.. Az ó v ó n ő k n e k is figyelembe kell v e n n i ü k a p r o b l é m á s g y e r m e k e k t ü n e t e i n e k változa­ tosságát. a n n a k j ó v á h a g y á ­ sával teszi m e g javaslatát. úgy a l o g o p é d u s beszédfejlesztő. szűk frekvenciás és gyorsított m o n d a t o k azonosítását. az egyéni teherbíró-képességeiket. A terápiás f o g l a k o z á s o k átfedik e g y m á s t .a K n o x .az a n a l ó g i á s g o n d o l k o d á s u k a t .s z ó azonosítást zajban. és fordítva. . én m o s t a leginkább hasz­ nált alapvizsgálati területeket e m e l t e m ki. a s z ó k i n c s aktivizálás.E m l é k e z e t és figyelem fejlesztése. A l o g o p é d i a i ó v o d á k b a n . Testrészeit kell tudatosítania. .Térbeli tájékozódás fejlesztése. szótalálást. A m e n n y i b e n a g y e r m e k e t a vizsgáló a logopédiai c s o p o r t b a javasolja felvételre. ezt a gyer­ m e k figyelmi állapota szerint választhatja m e g a vizsgáló. P é l d á u l . k é p a n y a g g a l dolgozik. . h o g y az e g é s z n a p o s n e v e l é s t átszője a n a g y o n t u d a t o s a n y a n y e l v i fej­ lesztés. a b e s z é d és nyelvi k é p e s s é g e k m o z g ó s í t á s a .G r a f o m o t o r o s fejlesztés ( f i n o m m o t o r i k a és taktilis észlelés). i g a z o d v a a g y e r m e k e k eltérő. verbális-vizuális m e m ó r i á t . úgy a B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s Szakértői Bizottsággal való egyeztetés után. ami t ö b b e k k ö z ö t t m a g á b a n foglalja a diszlexia-prevenciós foglalkozást. E z e k fontos további i n f o r m á c i ó i n k lesznek. hogy az ó v ó n ő v e l r e n d s z e r e s . A testtudat fejlesztése ö n m a ­ gában is r é s z t e r ü l e t e k r e t a g o l ó d i k : a testkép. A részterületek vizsgálati sorrendje n e m kötött. s azt s z e m előtt tartva tervezi munkáját.Vizuális p e r c e p c i ó fejlesztése. h a n g s o r a z o n o s í t á s i képességet. A téri t á j é k o z ó d á s fejlesztése t ö b b részterületre b o n t h a t ó . térbeli helyzeteket m e g i s m e r n i e . .r é s z p r ó b á v a l pedig a m o z g á s s o r . A vizsgáló kompetenciája eldönteni. A logopédiai ó v o d a i c s o p o r t b a j á r ó g y e r m e k e k a n a g y c s o p o r t o t végzik e keretek között. a b e s z é d m e g é r t é s t hallás után. M i v e l az eljárás h o s s z a d a l m a s . a grafomotoros fejlesztést. . Ezt az teszi lehetővé. . előfordulhat. p r e v e n c i ó s óráin is e t á r g y k ö r h ö z tartozó szó-. Beszédészlelési és beszédmegértési teljesítmény vizsgálata (GMP. . A testkép a test szubjektív m e g t a p a s z t a l á s a és érzése. m u n k a v é g ­ zési t e m p ó j á t . A vizsgálat f o l y a m á n megfigyeljük a g y e r m e k magatartását. A saját testről alkotott kép a m o z ­ g á s o k b a n fejeződik ki. Az ó v ó n ő k az Ó v o d a i Nevelési P r o g r a m alapján kidolgozott helyi nevelési p r o g r a m sze­ rint v é g z i k m u n k á j u k a t . átszövik e g y m á s t . Értjük ezalatt azt. hogy két t a n é v e n át m a r a d j a n a k itt. de indokolt e s e t b e n lehetőséget k a p n a k arra. . A vizsgáló az e r e d m é n y e k b ő l összeállítja a s z a k v é l e m é n y t és megteszi a j a v a s l a t á t (a szülővel azt m e g b e s z é l v e ) a g y e r m e k további ellátása é r d e k é b e n . j o b b . figyelmi.e m l é k e z e t ü k e t .igényeik szerint. a n n a k terjedelmét. AZ ÓVODAI LOGOPÉDIAI KÉSZSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM FŐBB ÉRINTÉSI TERÜLETEI .R i t m u s é r z é k fejlesztése. s az a d o t t vizsgálati részekből m e l y e k e t végzi el a n n a k é r d e k é b e n . M i n d e z e k figyelembevétele k i e m e l t feladata a lo­ gopédusnak. A l o g o p é d u s n a p o n k é n t i kiscsoportos és indokolt esetben e g y é n i foglalkozásokat vezet. ér­ zékszervei nyújtotta lehetőségeit m e g i s m e r n i e . bővítés. osztályok terápiás anyaga (1994) és R o s t a Katalin szerkesztésében a Taníts meg engem! Fejlesztő program számára (1996) A LOGOPÉDIAI ÓVODAI MUNKA K e r ü l e t ü n k b e n a két logopédiai fejlesztő nagycsoport a Kékvirág utcai ó v o d á b a n m ű k ö d i k .b a l irányokat. . Megjegyzés: Ez a teszt s z á m o s e g y é b részterület vizsgálatát teszi lehetővé. A g y e r m e k e t p o n t o s ö n m e g i s m e r é s felé kell v e z e t n ü n k . m a g a s a b b szinten az e m b e r á b r á z o l á s b a n is m e g m u t a t k o z i k . be­ szédritmust. figyelembe véve. 166 Vizuomotoros koordináció fejlesztése - térbeli tájékozódás fejlesztése Elválaszthatatlan területek. m o z g á s által testi e g y e n s ú l y é r z é k e l é s é t ki­ fejlesztenie. Vizsgálja: a m o n d a t . 167 . a testfogalom és a testséma fejlesztésére. d i n a m i k u s sztereotípiák kialakítása. i g a z o d n i u k kell a speciális s z ü k s é g l e t e i k h e z . Gósy Mária) Ez a teszt n e m a g y e r m e k e k hallásvizsgálatát végzi el. fejlesztése. h o g y a p ö s z e terápiába be­ építjük a p r e v e n c i ó s f o g l a k o z á s o k elemeit. figyelmi állapotát. A l é t s z á m 12-15 fő c s o p o r t o n k é n t .

E z e k alapján m o z g á s o s r e n d s z e r e n keresztül tanulják az ismereteket. Kezelt g y e r m e k e i n k k ö z ö s sajátossága. balra m o z o g j . integrálása. síkban: táblán. A többi térbeli irányt is b e k a p c s o l j u k a f o l y a m a t b a : lent-fent. a k ü l ö n b ö z ő észlelő funkciók együttes m ű k ö d t e t é s é v e l lehet fejleszteni. j o b b kéz stb.b a l r a . P é l d á u l : ki s o v á n y .) A térbeli i r á n y o k fejlesztését a t e s t t u d a t o n k e r e s z t ü l t o v á b b v i s s z ü k a s í k b a n t ö r t é n ő irányfejlesztésre.: u t c á n k é k a u t ó k megfigyelése. balra pi­ ros szalagot helyezni stb. azaz p e r c e p c i ó . festhetjük. j o b b r a . d o l g o k n a k . k ü l ö n b ö z ő eltérő. M i n d e n észlelési folyamatot s z e n z o r o s érzékelés előz m e g : látás. majd h a s o n l ó tárgyak összehasonlítása. A testfogalom t u d á s á n a k b i r t o k á b a n tudja m e g testrészeinek elhelyezkedését. kitapogatása. ami közel áll fejlettségi szintjükhöz. az egész test m o z g a t á s á t . E l é r e n d ő . A részekből kell az e g é s z r e következtetni. p a p í r o n való tájékozódás. ujjal leve­ g ő b e rajzolást k ö v e t n i stb. F i n o m m o z g á s a i k : a kézfejük. s z e m . v a l a m i n t a be­ Vizuális percepció fejlesztése szédszerveik irányítása e g y a r á n t fejletlen. A saját test viszonyítása ad segítséget a k ü l ö n b ö z ő tér­ beli relációk közötti e l i g a z o d á s b a n . színezhetjük. A d i m e n z i ó b a n látható tárgyakat összehasonlítjuk a síkbeli raj­ zaikkal. tárgy m o z g á s á t s z e m m e l követni. hisz a kéz­ fej c s o n t m a g v a i a h e t e d i k életév után fejlődnek ki m a r a d a n d ó a n . s h o g y a figyelmét egy adott d o l o g r a tudja fókuszálni. tárgyak­ n a k j e l l e m z ő tulajdonságaik v a n n a k . Használjuk a logikai készletet. m á s inger n e m „ v i h e t i " el.k é z k o ­ ordinációjuk fejlesztése. m i n t az írás-olvasási f o l y a m a t o k n á l . begyakorlási időt. ( G y a k o r i a balkezesség. Jobb-bal é r z é k e l t e t é s e testén: b a l = d o b o g ó szívünk. Síkban. ujjaik m o z g a t á s a . Pl. N e h é z s é g e t j e l e n t s z á m u k r a a z érzékletek ö s s z e k a p c s o l á s a . ha n e m fejlesztjük őket az iskoláskor előtt. m e l y e k az írás­ t a n u l á s h o z szükségesek. Pl. t e r e m b e n kör alakú tárgyak észrevétele. a részekből m e g t a n í t j u k az egész észlelésére. k ü l ö n b ö z ő s é g é t kiválóan ér­ zékelteti. funkció­ ját. lassan. el kell fogadtatnunk vele saját tes­ tét az a z o n o s s á g o k és k ü l ö n b ö z ő s é g e k tükrében. e l ő t t . Alapja. E z t u t á n z ó m o z g á s o k .A g y e r m e k e t m e g kell t a n í t a n u n k testképe ismeretére. Ü g y e l n i kell. Grafomotoros fejlesztés (finommotorika és taktilis észlelés) A v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó fejlesztésével s z o r o s a n ö s s z e f ü g g ő terület a g r a f o m o t o r o s fejlesztés. így a vizuális e m l é k e z e t é t fejlesztjük. így célszerű m i n d e n m o z g á s o s feladatot verbalitással m e g t á m o g a t n i (gyorsan. hogy egy foglalkozáson egy irányt tanuljunk. A g r a f o m o t o r o s a n éretlen g y e r e k e k e t pedig szinte lehetetlen k í v á n a l m a k elé állítjuk. mely a formák azonosságát. hogy a g y e r m e k tudjon saját testén tájékozódni. ezt figyelembe kell venni.: a b l a k . é r e z z e teste határait. t a p i n t á s . n e v e z z ü n k meg. sőt megfelelő jelek közéjük illesztése m o t o r i k u s á n . m o z g á s á n a k felfedeztetésével fejlő­ dik. Pl. asztal lapján. G r a f o m o t o r o s készségük fejlesztésébe beletartozik vizuális e m l é k e z e t ü k . így az auditív. feszítését.: j o b b c s u k l ó r a kék. A g y e r m e k e k e t sok m o z g á s s a l . vizuális. E g y órán csak egy új testrész tanulása indokolt.n é g y z e t rajza. Alakállandóság fejlesztése: tárgyak. Pl. kinesztetikus és m o z g á s o s befu­ tó é r z é k l e t e k n e m fejlődnek észleléssé. Az e m b e r e k n e k . J á t é k o s g y a k o r o l t a t á s s a l lehet e g y 168 169 . e g y e n s ú l y á n a k . illetve erősítése.e s h á r m a s v o n a l k ö z é b e n va­ ló tájékozódás. irányt válts stb.o l v a s á s h o z s z ü k s é g e s s o r k ö v e t é s t . laterális d o m i n a n c i á j u k kialakítása. A logopédiai ó v o d á b a j á r ó g y e r m e k e k n e k (általánosságban említhetjük) m o t o r o s kivi­ telezési gondjaik v a n n a k . az i z o m t ó n u s szabályoztatása is. T e h á t a n o r m á l fejlődés­ m e n e t ű g y e r m e k n e k is nagy n e h é z s é g az iskolai füzet 5 m m . felismertető gyakorlatok. vizuális figyelemfejlesztése: az alakállandóság fejlesztésével szo­ rosan összefügg. s így n e m é p ü l h e t n e k tartós e m l é k e z e t i e g y s é g g é . Az iskolába kerülő g y e r m e k n e k n a g y o n n e h é z d o l g a van az íráselsajátítással. hogy a g y e r m e k a lényeges e l e m e k e t a lényegtelentől szét tudja választani. hogy az elemi érzékelésükből n e h e z e n lesz ész­ lelés. A testséma a test gravitációjának. lazítását t a r t a l m a z ó feladatok. Az i r á n y o k tanulását m i n d i g összekapcsoljuk a m e g n e v e z t e t é s ü k k e l . A p o n t o s észlelés kialakításáért a tárgyakat ujjal körbekeríthetjük. szem. m e r t ez se­ gíti majd a z í r á s . M o z g á s o n keresztül érzékeli a térbeli viszonyokat. gesztusjátékok tanításával fejlesztjük. Tudatosítjuk a tárgyak j e l l e m z ő és á l l a n d ó tulajdonságait. m a g a ­ sabb szintre juttatása.m o z g á s . A különféle f o r m á k ö s s z e r e n d e z é s é b ő l újfajta e g y s é g e t lehet lét­ rehozni. formák felismertetése.m ö g ö t t stb. különböző s z e m p o n t o k sze­ rinti c s o p o r t o s í t á s a tartozik e h h e z a fejlesztő m u n k á h o z . hallás.k ö v é r testalkatú? De ide t a r t o z n a k a testrészeket m e g t a n í t ó . balról j o b b r a haladást. m i n t ahogy elvont absztrakt formái a b e t ű k n e k .) A g y e r m e k e t a külvilág differenciált észlelésére kell tanítani. térben: mi van tőled j o b b r a . Ettől n e m térhet el. A vizuális észlelés fejlesztésének részei: Szem-kéz koordinációjának fejlesztése: a szem fixáló m o z g á s á t alakítjuk ki. a n n a k észlelése. E z é r t a testrészeket többféle m ó d o n kell érzékeltetni. G r a f o m o t o r o s fejlesztéssel azokat a f i n o m m o z g á s o k a t kell elősegíteni. Alak-háttérfelfogás. ami m á r az írás k ö z v e t l e n e l ő k é s z í t é s é t j e l e n t i . s ezzel tudatosítani tudja térbeli helyzetét. a h á r m a s v o n a l k ö z b e n való tájékozódás a k ö v e t k e z ő t a n í t a n d ó fokozat. m o z g á s t megfigyelni. s ha n e m h a g y u n k s z á m u k r a kellő érési. körberajzolhatjuk. így relációs szó­ kincset alakítunk ki. j o b b = b e m u t a t k o z ó s k e z ü n k .

s z á m o k hallási és látási ö s s z e r e n d e z é s é v e l .s z o b a .: f-r. é r z é k e l e m (érzékszervek) . ujjak és/vagy artikulációs be­ szédmozgással). hozzájá­ rul a d o l g o k k o m p l e x m e g i s m e r é s é h e z . Ha a taktilis é r z é k e l é s ü k e t sikerül fejleszteni. E n n e k e g y e n l e t e s lüktetését megfigyeltet­ jük. sorbarendezési n e h é z s é g e i k lesz­ n e k a h a n g o k . szöveg-helybenjárás összekapcsolása. A l e g a l a p v e t ő b b r i t m u s a s z í v d o b o g á s u n k . A r i t m u s é r z é k h i á n y a nehezíti a mozgásfej­ lődést is. N e m lehet külön részterület-fejlesztésnek n e v e z n i . több energiája m a r a d az oktatási feladatok teljesítésére. szöveg-helybenjárás-taps A szavak r i t m u s á n a k megfigyeltetése fontos feladat. az auditív és/vagy a m o t o r o s funkcióikban. m e r t a b e g y a k o r o l t . A m a g y a r nyelv tagol h a t ó s á g á n a k elsajátítása végett elengedhetetlen a szótagolásra való figyelem irányítása.s z a b á l y r e n d s z e r kialakításához is k a p c s o l ó d i k a l o g o p é d u s . m a g a s . dinamikus sztereotípiák kialakítása A r i t m u s átszövi életünket. versek ritmusát érzékeltetjük. k ö z l e k e d é s hangjai stb. egyszerű. ujjakkal. A h a n g o k . feladatlapon.p a d l á s " utcáiban való tájékozódást a síkban. fu­ rulya.: s z . Ez az írott és olvasott nyelvelsajátításhoz feltétlenül szük­ séges e l ő k é s z í t ő feladat. í g y a ragok. g y ö n g y f ű z é s stb. artikuláció és végső fokon az olvasás elsajátításának is alappillére.) K é s ő b b tanítjuk a ceruzafogást. E l ő b b a h a n g z á s b a n távol álló h a n g o k é . segíti. E z e k k ö v e t k e z t é b e n szeriális. társai hangjára. V é g ü l térjünk rá az e m b e r i h a n g m e g ­ figyeltetésére: saját. V i z u o m o t o r o s fejlesztés = látom. A taktilis érzék fejlesztése m i n d e z e n foglalkozásokat végigkíséri.m o n d a t t a n i k ü l ö n b s é g e k e t n e m k é p e s e k felismerni. Ez lesz az alapja majd a k i n e s z t é z i á s é r z é k e l é s n e k . A s z o k á s o k a t m i n d i g a z o n o s m ó d o n várjuk el a gyerekektől. m o n d ó k á k . A kézzel való é r z é k e l é s fejlesztése fontos része m u n k á n k n a k . akusztikus és b e s z é d m o t o r o s e m l é k e z e t r ő l . Hallási figyelem kialakítása. c s u k l ó b ó l . A hallási figyelem fejlesztésének első lépéseként a k ö r n y e z e t ü n k elemi. a kellő n y o m a t é k ú vonalvezetést. vagy f i n o m m o z g á s s a l : kéz.tu­ d a t o s a n é s z l e l e m ( a p p e r c e p c i ó ) . Kezelt g y e r m e k e i n k észlelési funkciói hiányosak. majd ledoboltatjuk a g y e r m e k k e l . gés-zöngétlen h a n g o k differenciálása következik.b e t ű k n e m é p ü l n e k s z ó t a g o k k á . h o g y a diszlexiás vagy arra veszélyeztetett g y e r e k e k hallási é r z é k l e t é n e k i d e g r e n d s z e r i l e n y o m a t a h a m a r a b b eltűnik az a g y k ö z p o n t b ó l . majd a h a n g h e l y é n e k m e g á l l a p í t á s a a s z ó b a n ( s z ó elején. m á r az ó v o d á b a n . pl. férfi-női. é p í t g e t é s . (Állatok. k ü l ö n ö s e n kezelt g y e r e k e i n k e s e t é b e n . táblán.z . m o z g á s a i n k n a k . K é s ő b b lehet sorozatot alkotni akusztikus ú t o n : d o b . É n e k e k . v a g y fejlődésükben elakadtak. végén. a szavak. t e n y é r l e n y o m a t o k . E n n e k fokozatai: s z ö v e g . A szavakat kiejtetjük. így nagy segítséget j e l e n t s z á m u k r a . Az ó v o d a i s z o k á s .d e k ó d o l o m . síkban. Ez azért fontos. h o g y a l o g o p é d i a i ó v o d a i c s o p o r t e l v é g z é s e után a l o g o p é d i a i 1. s m á r m e g a l a p o z o t t m u n k á t . ( E z e n feladatok j ó r é s z é t a z ó v ó n ő k végzik c s o p o r t o s foglalkozások keretében. felnőtt-gyerek. b e s z é d ü n k n e k . A h a n ­ gok e g y m á s t ó l való differenciálása is fontos. s ez kihat a többi fejlesztendő terület fejlődésére is. A kiscso­ portos napi f o g l a k o z á s o k ritmusa. m e n e t e az iskolai é l e t m ó d r a készíti fel a g y e r m e k e k e t . t o r k u n k o n való érzékeltetéssel. szöveg-séta-taps összekapcsolása. Ezért fontos a sztereotípiák kiala­ kítása. pl. szókincsaktivá­ lás és m o n d a t a l k o t á s o k tartoznak. k é p z ő k differenciálásának n e h é z s é g é r ő l b e s z é l h e t ü n k . E z e k h e z a g y a k o r l a t o k h o z m i n d i g szókincsfejlesztések. a saját m o z g á s é r z é k e l é s é n e k és végül a szájtérben való tájéko­ z ó d á s n a k . betűk. a vizuális.t a p s összekapcsolása. d o b h a n g j a i n a k s o r b a r e n d e z é s e (4 egységig). szógyűjtések. ezzel nagyfokú k o m p e n z á c i ó s l e h e t ő s é g h e z jut­ tatjuk őket. B e s z é l h e t ü n k vizuális. A s z ó k i n c s n e m tud k e l l ő e n gya­ r a p o d n i . végül vo­ n a l k ö z b e n való rajzoltatás). ami a helyes h a n g k é p z é s . furulya. r u t i n n á tett c s e l e k v é s e k m i n t e g y t e h e r m e n t e s í t i k a g y e r m e k e t . ujjal festés. o s z t á l y b a n folytathatják az elkezdett. összekapcsolása. A z í r á s e l e m e k előkészítését r e n g e t e g m a n i p u l á l t a t ó foglalkozás előzi m e g : g y u r m á z á s . majd a h a s o n l ó h a n g z á s ú h a n g o ­ ké. fejlesztése G y e r m e k e i n k e s e t é b e n m ű k ö d é s i zavart találunk a verbális. 171 170 .) Majd a z e n e i hangok és zörejek megkülönböztetése következik. hisz a k k o r m á r az iskolai s z o k á s r e n d s z e r n e m lesz túl nagy s z a k a d é k s z á m á r a . B e ­ s z é d ü n k r i t m u s nélkül dallamtalan. újságpapíron. jelek.m o t o r i k u s választ a d o k rá ( n a g y m o z g á s s a l : t e s t m o z g á s s a l . F o n t o s a h a n g k i e m e l é s e a szóból. R i t m u s a van napjainknak. m e g t á m o g a t j a a többi érzékszervvel végzett tevékenységet. Z ö n - Emlékezet és figyelem fejlesztése Átszövi a fejlesztő foglalkozások egészét az e m l é k e z e t és figyelem fejlesztése.Fejlesztés során a n a g y m o z g á s o k t ó l h a l a d u n k a f i n o m m o z g á s o k felé ( l e v e g ő b e n való rajzolás. ezután a különböző anyagú tárgyak h a n g j á n a k felismertetése.m é l y h a n g o k r a . m i n ­ d e n n a p o s hangjaira irányítjuk a figyelmet. az iskolai első o s z t á l y b a n erre építve kell folytatnunk a m u n k á t . a m e l y a füzet vonala­ zását reprezentálja a g y e r m e k szintjén.m e ­ lyek t ö b b a k u s z t i k u s j e l b e n térnek el e g y m á s t ó l .k ó d o l o m . Az érzékelési funkciók k ö z é tartozik. majd a szótagolási ritmus sze­ rint letapsoltatjuk a gyerekkel.észlelem (percepció) . S ú l y o s a b b e s e t b e n ez m á r fonológiai kódolási zavar. K i m u t a t t á k . k o n k r e t i z á l v a az e l v o n t n a k t ű n ő vonalazást. szavakká. sivár lesz. m o n d a t o k közötti n y e l v t a n i . alkarral. így h o s s z ú távú e m l é k e z e ­ tükben n e h e z e n tartják m e g az auditív e m l é k k é p e k e t . belsejében hallja-e). M e g t a n í t j u k az úgy­ nevezett „ p i n c e . Ritmusérzék fejlesztése. Az ó v o d a speciálisan előkészít.

á l l a n d ó a n visszaidéztetve az e s e m é n y e k e t . h o g y k o m o l y k o m p l e x nyelvi m e g s e g í t é s b e n részesüljön. irányító-pásztázó tevékenység zavarát -.s z a v a k . de k i e m e l t l o g o p é d i a i feladat is. m o n d a t a l k o ­ tásuk s z e g é n y e s lesz. Beszédkészség fejlesztése K ö z ö s e n fejlesztendő terület ó v ó n ő k k e l . be kell építeni s z á m u k r a a fejlesztő foglakozásokba a diszkalkulia-prevenciót is. találós kérdésekkel felidéztetés. hozzájuk i g a z o d ó m u n k a k ö v e t k e z t é b e n fejlődik. A nyelv ezáltal ki- 172 173 . e g y s z e r ű k é r d é s e k k e l .és m o t i v á c i ó s tárral kell rendel­ kezniük. a h é t k ö z n a p i tárgyak.m e l l é k n é v gyűjtése. a s z ó l á n c é p í t é s . M i n d e n t e v é k e n y s é g ü n k a g y e r m e k k e l melyet t u d a t o s a n verbalitással k a p c s o l u n k öszsze. verbalizál tátva az eseményt. ha­ n e m m i n d e n t e v é k e n y s é g ü n k b e n b e n n e foglaltatik. hová. m o n d a t o k visszaidéztetése. vagy társul e g y e b e k m e l l é . majd feladatlapon. a k k o r a formák. n e h é z k e s a verstanulás. Jól m ű k ö d ő fi­ gyelem szükséges a hosszú távú emlékezetbe való bevéséshez és a differenciálni tudáshoz.Ha a l á t ó r e n d s z e r r e l k a p c s o l a t o s e m l é k e z e t zavara áll fenn . A k o n c e n t r á c i ó s p r o b l é m á k j e l e n t k e z h e t n e k általános tanulási. m e g n e v e z é s e t e v é k e n y s é g e k . sok analógiás feladattal. Ha hiperaktivitással. sebb szerepet tölt b e . akkor nehezített lesz az e s e m é n y e k sor. Egysze­ rű. majd ezt verbálisan felidéztetni. a t ő m o n d a t o k b a n m e g n y i l v á n u l ó beszéd. s z ó k i n c s ü k n e h e z e b b e n g y a r a p o d i k . azaz képről való beszéltetéssel kezdődik kérdésekre. m a ­ gatartászavarral. majd ö n á l l ó a n folytatódik. El kell k ü l ö n í t e n ü n k . A számlálgatást k e z d e t b e n m o z g á s s a l kísértetjük. K ü l ö n szót é r d e m e l a figyelemeltérülés. m e l y e k r e analóg válaszok adhatók. m i n d e n n e m ű tanulás alapja. szótag k i e g é s z í t é s e s z a v a k k á stb.: lép­ csőn lépünk. Lehet elkezdett történetet. k ü l ö n b s é g . Pl. Hallási emlékezet fejlesztésére alkalmasak a szógyűjtések adott hangokkal. relációs j e l e k felismertetése. H a s z n á l h a t u n k k é p k i r a k ó . B e s z é d k é s z s é g fejlesztésének főbb területei: Szókincsfejlesztés: aktív-passzív s z ó k i n c s együttes fejlesztése. azokat megfogalmaztatjuk. színek. sok e s e t b e n a b e l s ő b e s z é d is. az a k a d á l y o z o t t beszédfejlődésű. ritmi­ kus soralkotások. összehasonlíttatjuk. Az e m l é k e z e t fejlesztésére szolgáló feladatok pl. gyűjtőfogalom alá c s o p o r t o ­ sítások. É p p ezért a v e l ü k f o g l a l k o z ó k n a k széles körű szakmai eszköz. Megismertetjük őket a t á r g y a k h o z fűződő tulajdonságokkal. E n n e k későbbi k ö v e t k e z m é n y e a s z e g é n y e s szókincs. Ezután kö­ vetkezhet az egyszerű önálló beszédre szoktatás: Pl. E z é r t na­ gyon fontos. Kialakítjuk az o s z l o p . A f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó fejlesztése központi terület. a l a p v e t ő m a t e m a t i ­ kai készségek kialakítása. A b e s z é d a g o n d o l k o d á s fejlődésének a k ö v e t k e z m é n y e . Mivel a logopédiai csoportjainkba j á r ó k a fent említett súlyos p r o b l é m á k k a l k ü z d e n e k . h a n e m a k e s k e n y . többjelentésű szavakkal való j á t é k o k . t á r g y k é p e k sorrendjé­ nek megfigyeltetése. m á r a rövid távú emlékezetbe s e m j u t n a k el az információk. Diszkalkulia-prevenció A megkésett. Számjegyeket. M i n d i g egy nyelvta­ ni szabályt tanulunk egyszerre. ujjkép.és ujjképeket felismertetünk. A k ü l ö n b s é g e k után az a z o n o s s á g o k a t is megfigyeltetjük (ez ne­ hezebb. a g y e r m e k e k aktuális figyelmi állapotát figyelembe vevő. a l a c s o n y . s z á m k é p . Mondatalkotási készségfejlesztése: a nyelvi szabályok tudatosítása történik itt. a v i z u o m o t o r o s koordinációs zavarral k ü z d ő g y e r m e k e k diszkalkulia-veszélyeztetettek is lehetnek egyben. helyhatározós m e g h a t á r o z á s o k : hol. az egyéni és k i s c s o p o r t o s foglalkozások. s a hosszú távú e m l é k e z e t b e n való tárolás. majd bővített m o n d a t o k a t gyakoroltatunk. szituációhoz kötötten. az a g r a m m a t i z m u s . R e l á c i ó s s z ó k i n c s ü k bővítésére kerül itt sor: n e m c s a k a kicsi-nagy-ig jutunk. a b ő v ü l ő h a n g o k . k ü l ö n b ö z ő s é g e k . v a g y ujjúnkat nyitjuk. Ha zavart a b e s z é d . s z á m o k m e g ­ n e v e z é s e lesz l a s s ú b b é s p o n t a t l a n a b b . leszámoljuk. k o r o n g . tárgykép.a beszédfejlesztést szolgálja.f ő n é v . Ha a b e s z é d m o t o r o s terület zavara áll fenn. (A relációs kifejezéseket is külön tanítjuk. szélesedik figyelmük terjedelme. m e ­ sét felolvasás után dramatizáltatni. j á t é k o s a n . r í m k e r e s é s e k stb. b a r k o c h b á k .és időren­ diségére való e m l é k e z é s . h o g y a f i g y e l e m z a v a r ö n á l l ó tünet-e. m e s é t befejeztetni. h a l m a z a l ­ kotások. A s z ó n a k k e v é s b é lesz kifejező ereje s z á m u k r a . Összefüggő beszéd fejlesztése: képolvasással. időben. E z u t á n f o g a l m a k r e n d e z é s e .s z é l e s . feltétlenül pszichológi­ ai.: tárgyak felidézése e m l é k e z e t b ő l . s o r s z á m n e v e k tanítása. pl. Segíthetjük a g y e r m e ­ keket a nyelvi j á t é k o k k a l : e l l e n t é t p á r o k k e r e s é s e . oldott légkör. szavak. a g o n d o l a t a i k a t n e m tudják integrálni. vagy pszichiátriai segítséget kell k é r n ü n k . szülőkkel. Ha auditív e m l é k e z e t i zavar áll fenn. így nem tudja a g y e r m e k az új ismereteket a m á r m e g l e v ő rendszerébe kapcsolni. A súlyos b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k és a világ közötti k o m m u n i k á c i ó kezdettől a szoká­ sostól eltérő m ó d o n fejlődik. majd h o n n a n kérdésekre.i g is. Ha a figyelem n e m megfelelő. teljesítménybeli és vi­ selkedési z a v a r o k b a n egyaránt. b e t ű k észlelése lesz tökéletlen. tárgyesetes válaszok. k o r o n g k é p . hisz a g y e r m e k e k s p o n t á n é r d e k l ő d é s é r e k e v é s b é s z á m í t h a t u n k . k e v é s b é s z e m b e t ű n ő ) . a diszlexia-veszélyeztetett.: Mit csináltál anyával tegnap? stb. számlálás 5-10-es körben. A logikai készlet e l e m e i n a g y o n j ó k a ritmi­ kus sorozatalkotásokra. PL: Mi van a t e r e m ­ ben? M i t h o z o t t a M i k u l á s ? stb. csoportosítások. m i n t a h o g y az a g y e r m e k intelligenciájától e l v á r h a t ó l e n n e . t á r g y k é p e k alapján. Az összes részképesség-fejlesztési területet végigkíséri. m e m ó r i a és p u z z l e j á t é k o k a t is. relációs kifejezések tanulása. a z o n o s s á g o k érzékeltetése. eltüntetett tárgyak m e g k e r e s é s e . le­ t a p o g a t o t t tárgyak szóbeli leírása.s o r fogal­ mát tárgyak r e n d e z é s é v e l . M e n e t e : tárggyal való m a n i p u l á ­ ció.m a g a s . m i k o r b á r m i cse­ kély inger is k é p e s elterelni a g y e r m e k e t az a d o t t t e v é k e n y s é g t ő l . A f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó fejlesztése s e m m i k é p p e n s e m k ü l ö n fejlesztendő terület.ez j e l e n t h e t i a két s z e m összehangoltsági zavarát vagy a n y o m o n követő. i g e . A s z e m é l y e s .) Majd története­ ket ábrázoló k é p e k e t időrendi sorrendbe rendezünk.a z o n o s s á g m e g k e r e s é s e . térben. Fejlesztendő területek: tájékozódás síkban. S z á m n é v kiejtésekor a z o n n a l lépünk. s z o r o n g á s o s vagy s z o m a t i k u s zavarral j á r együtt.

h a n e m be­ t ű k ö n a l a p u l ó j e l r e n d s z e r . 9 órától olvasás óra. de m é g i s e g y térben. felmenő r e n d s z e r b e n . a r á n k szoruló g y e r e k e k e t ezzel m e g s e g í t v e . vagy p i k t o g r a m m á k o n (szótagok). A M e i x n e r m ó d s z e r szerint történik a h a n g o z t a t ó . h o g y a nyelvelsajátítás. d a d o g á s . A mi n y e l v ü n k n e m i d e o g r a m m á k o n (fogalmak). aki ezt a fajta tanítást vállalja). s ez alatt a b e g y a k o r l á s megtörténik. Ez nagyon jó időszak volt: hát biztosíthattunk volna-e p r o b l é m á s g y e r m e k e i n k s z á m á r a j o b b feltételeket. 1/3-ad rész a logopédiai k e z e l ő helyiségé. 118. s ezek külön logo­ pédiai kezelők lettek. A 3. vagy a k u s z t i k a i s z e m p o n t b ó l h a s o n l ó betűket. de ezek a napi g y a k o r l a t b a n folyamatosan átfedik egy­ mást.5.e l e m e z v e tanít b e t ű k e t . A m a g y a r g y e r m e k n e k általában véve is n e h é z d o l g a van a nyelv elsajátításakor. tévesztéseik függvényében. akár n a p m i n t nap változtathatjuk. I g a z o d u n k az általános iskolai k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r h e z . sajá­ tosságaikat. 8 évig m ű k ö d ö t t a logopédiai 1 osztályunk. A logopédiai 1. Felsőbb osztályfokban m i n d i g kiscsoportos. ( E g y m á s h o z o p t i k a i . de a képességfej­ lesztés egész év f o l y a m á n a m ó d s z e r b e épített. s i g a z o d u n k az osztályonkénti tananyaghoz.) m ű k ö d n e k a logopédiai osztályok. a h a n g h i b á i k . h a n g o k a t e g y m á s t ó l távol tanít!) K e l l ő időt e n g e d az érési f o l y a m a t o k n a k . Az e h h e z vezető út a z o n b a n m ó d s z e r t a n i l a g eltérő. adott időszakban ő többet van a l o g o p é d u s n á l . A fej­ lesztés a n y a g a i l y e n k o r igazodik az órai í r á s a n y a g h o z . Á l t a l á n o s iskolai o s z t á l y k é n t m ű k ö d n e k . de ide is jó k ö r ü l m é n y e k közé. 174 175 . Év elején a képesség-készségfejlesztés d o - Kerületünkben működő logopédiai osztályok szempontból programkiegészítése logopédiai A logopédiai o s z t á l y o k b a n speciális. osztály m ű k ö d é s e a legspeciálisabb. A l o g o p é d u s h o z kerülnek a súlyos zavarokkal küz­ dők. A tananyag feldolgozásban szervesen k ö z r e m ű k ö d ü n k gyógypedagógiai-logopédiai módszerekkel.m ó d s z e r képességfejlesztésre épül. ezt a tanítónő vezeti. óra frontális írás óra. m i n t e g y p á r o s t alkotva. k ö l c s ö n h a t á s b a n v a n n a k . s ezekről k i s c s o p o r t o s foglalkozásra k e r ü l n e k a l o g o p é d u s h o z a g y e r m e k e k . h á t r á n y o s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e m érheti az itt ta­ nulókat. Irodalom. (testnevelés. s l a s s a n k é n t veszi át a szerepet a t a n a n y a g közvetítése. A M e i x n e r . a m a g a s fo­ kú integrációs f o l y a m a t o k a t annak é r d e k é b e n . h o g y e b b e n az ó v o d á b a n m ű k ö d ö t t . de m á s k é p p tanítunk. kezelése.ö s s z e t e v ő típusú írás-olvasás tanítás. A csoportbeosztást r u g a l m a s a n . Oka. mint egy év á t m e n e t i jelleggel ó v o d á ­ ban m ű k ö d ő o s z t á l y t e r e m n e k b e r e n d e z e t t m é g óvodai. a l o g o p é d u s speciális fejlesztést és b e s z é d t e r á p i á t v é g e z a t a n u l ó k k a l . M ű k ö d é s i személyi és tárgyi f e l s z e r e l t s é g ü n k j ó . vagy a k i k n e k adott tanult betű hangjának artikulációs k é p z é s é v e l n e h é z s é g e i k van­ nak. stb/. ó r á b a n az osztályban ké­ pességfejlesztő foglalkozások folynak. ének. Isk. így a k ö r n y e z e t v á l t o z á s elkerülése biztonságot nyújtott s z á m u k r a . m i n t a többségi o s z t á l y o k b a n . így egy egységen belül. K ü l ö n . 2/3-ad rész az osztályé. Ez a l e h e t ő s é g m e g s z ű n t . és H a r m a t u. g y ó g y p e d a g ó g i a i szemléletű m ó d s z e r e k k e l kell dol­ goznunk. minál. (mintegy kihelyezett tagozata az Üllői úti iskolának) a Kékvirág úti ó v o d á b a n . s az erre é p ü l ő ol­ vasás-írástanulás h a t é k o n y a n történjen. E h h e z egyéni fejlesztési tervet készítünk. m e l y n e k m e n e t e a k ö v e t k e z ő : Ha új betű tanítása következik. A logopédiai osztályok tantermeit leválasztották.m ű k ö d i k a logopédiai n a g y c s o ­ port.1 9 8 . diszfázia. heti ütemterv szerint az osz­ tálytanítóval. ezt a tanítónő tartja. hangoztatva. d e m á r m é g i s iskolai k ö r n y e z e t e t ? T o v á b b i előny volt. Ez a m ó d s z e r sérülés specifikusan veszi figyelembe a g y e r m e k e k eltérő fejlődésmenetét. teljes s z i m b i ó z i s b a n a tanító­ nőkkel. stb. h o g y a diszlexiás betűtanítás m ó d ­ szertana l o g o p é d i a i s z a k i s m e r e t e k e t i g é n y l ő feladat a n n a k é r d e k é b e n .igény szerint. A t a n í t ó h o z kerülnek a j o b b a n h a l a d ó k . L é t s z á m u k 10-15 fő. Ilyenkor a l o g o p é d u s g r a f o m o t o r o s fej­ lesztést v é g e z ( k i s c s o p o r t b a n ) a leginkább rászorultaknak. Ált. de m é g i s külön tud dolgozni a dél­ előttök f o l y a m á n az osztállyal m i n t e g y szimbiózisban a tanító és a l o g o p é d u s .A logopédiai c s o p o r t b a n való m u n k a részterületei az áttekinthetőség kedvéért külön fej­ lesztési területekre lettek osztva. Az e l s ő o s z t á l y a i n k b a n végzett m u n k a szerves folytatása az ó v o d a i n a k .analízis képességet. 1 9 6 . Logopédiai osztályokban folyó munka A kerület két eltérő pontján. Ha egy g y e r e k n é l az a h a n g hibás. A b e t ű t a n í t á s ugyan szinte rögtön az i s k o l a k e z d é s k o r m e g k e z d ő d i k . vagy szükség szerint egyéni fejlesztést vég­ zünk a délelőtt folyamán.m o t o r o s . s így év végére u g y a n a z t a kö­ v e t e l m é n y s z i n t e t ( e g y e s e s e t e k b e n a n n a k m i n i m u m á t ) várjuk el a g y e r e k e k t ő l . Isk. Az o s z t á l y v e z e t ő p e d a g ó g u s tanítja az általános iskolai t a n a n y a g o t ( m i n d e n esetben kü­ lön k é p z é s b e n részesül az. A g y a k o r l ó olvasás órák osztottak. mely a szótövek-toldalékok v i s z o n y á n alapul(agglutináló). annak egy részét. m a g á t a betű taní­ tását a l o g o p é d u s frontálisan végzi az osztállyal. Ilyenkor történik a b e s z é d h i b a j a v í ­ tás. á t k ö l t ö z t ü n k az Üllői úti iskolába.e l e m z ő . Ált. rajz. S o k e s e t b e n ugyanazt. A frontális o s z t á l y m u n k a így szerves egységet k é p e z az e g y é n i e s í t e t t k i s c s o p o r t o s m u n k á v a l . . k i e m e l v e ő k e t az óráról. a n a p k ö z i s n e v e l ő délutáni f o g l a l k o z á s o k a t vezet. u g y a n c s a k szorosan összedolgozva. nyelvtan ó r á k o n h a l a d u n k a tananyaggal. a m i n e k a betűjét tanuljuk. 8-9 óra k ö z ö t t m a t e m a t i k a óra van. a h o m o g é n g á t l á s k i k ü s z ö b ö l é s é t s z e m előtt tartva. A H a r m a t utcai iskolában egy nagy termet osztottak fel több részre. valamint a nyelvi fejlesztés m e g s e g í t é s e . h o g y a b e t ű k h ö z k a p c s o l ó d ó a k u s z t i k u s .kinesztetikus érzetek h á r m a s asszociációját kialakít­ suk. de m á s m ó d s z e r t a n n a l . Ez a fajta j e l r e n d s z e r követeli m e g a l e g p o n t o s a b b szintézis . de e n n e k m á r m e g l e v ő ké­ p e s s é g e k r e kell é p ü l n i e . két iskolában (Üllői u. A l o g o p é d i a i o s z t á l y o k l o g o p é d u s a i délelőtt d o l g o z n a k . A 4.

f i n o m m o t o r i k á r a e g y a r á n t kiterjesztve. Min­ d e n l o g o p é d i a i f o g l a l k o z t a t ó h e l y i s é g e t felszereltünk s z á m í t ó g é p p e l . m i n t óriási m e g s e g í t ő j e a m u n k á n k n a k . ( M i n d e n logopé­ diai osztályban d o l g o z ó l o g o p é d u s elsajátította ezt a módszert. s ha úgy ítéli m e g . állandó t o v á b b k é p z é s e k r e . ennyi lo­ gopédiai osztállyal n e m m ű k ö d i k m á s kerület. t á m o g a t á s u n k a t kerületi és ön­ kormányzati szinten. (Minden osztályban tanító logopédus rendelkezik számítógép használati ismeretekkel. vagy e l m a r a d o t t r é s z k é p e s s é g e k korrekciója miatt indokolt). v a l a m i n t a m a g a t a r t á s z a v a r o k .H o s s z a b b gyakorlási. B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s Szakértői és R e h a b i l i t á c i ó s B i z o t t s á g § G y ó g y p e d a g ó g i a i Szakszolgáltató K ö z p o n t N a g y o n szoros k a p c s o l a t b a n kell d o l g o z n u n k . Nevelési T a n á c s a d ó A k a p c s o l a t u n k egyik részében t á m a s z k o d n u n k kell e g y m á s vizsgálataira. E sokrétű speciális p e d a g ó g i a i p r o g r a m e l v é g z é s é h e z segítségre van s z ü k s é g ü n k . (Sajnos több o s z t á l y u n k b a n történt n a p k ö z i ö s s z e v o n á s . m i n d e n a p r ó hala­ dási m o z z a n a t p o n t o s m e g t e r v e z é s e .A n a l ó g gyakorlási sorok r e n d s z e r e s h a s z n á l a t a (ez a kiesett. 4. s z a k s z e r ű tanulási gyakoroltatási m ó d folytatódhat. akikkel folyamatos munkakapcsolatot tartunk fenn: 1. feladatlapok. 176 177 . . r e e d u k á cióját foglalja m a g á b a . diszgráfia. hogy a p r o b l é m á j a helyben n e m o l d h a t ó m e g . . M u n k á n k a t ez szinte f o r r a d a l m a t o s í t o t t a . X.A g y e r e k e k p s z i c h é s m e g s e g í t é s e . a felmerült igény szerint az eltérő p r o g r a m érinti a m a t e m e t i k a tanítását. s l e h e t ő s é g ü n k van arra.) Az ó v o d a i és az iskolai fej­ lesztő m u n k á n k s z í n v o n a l á t e g y a r á n t t u d t u k emelni ezzel a h a t é k o n y . 3. K é r é s ü n k r e vizsgálja a g y e r m e k e t .m ó d s z e r e n alapul . vagy kontroll vizsgálatokat igényeljünk a Szakértői Bizottságtól. az iskolai pszichológiai hálózat igénybevétele. . . E z e k megállapítása m i n d e n k é p p e n szakorvosi feladat­ kör. diszgráfia t ü n e t e i n e k felmérésére.Á l l a n d ó . m á s o d l a g o s p s z i c h é s sérülések. S z a k m a i a n y a g o k . Ez a diszlexia. Napi felmerülő gondjainkat tudjuk megbeszélni az adott h e l y ü n k ö n d o l g o z ó pszicholó­ gussal. Kőbányai ó v o d a . Anyagi t á m o g a t á s r a ezek elvégzéséhez.A tanulási f o l y a m a t b a n a legkisebb l é p é s e k b e n való h a l a d á s elve. N a g y o n fontos az is. Szent J á n o s K ó r h á z . n a g y . és eszközigényes. m a n i p u l á l t a t ó . f o g a l m a z á s elsajátításának m ó d s z e r t a n a .i s k o l a p s z i c h o l ó g i a i hálózat munkatársai Heti munkakapcsolat tartása biztosított az óvodai-iskolapszichológiai hálózat kiépítésével. éve áll r e n d e l k e z é s ü n k r e a s z á m í t ó g é p . olvasás. akkor tovább utalja a g y e r m e k e t a Nevelési T a n á c s a d ó b a .ker. lassan e l v o n a t k o z t a t ó tanítási m e t ó d u s . h o g y külön n a p k ö z i s c s o p o r t m ű k ö d j ö n . M á r a S i n d e l a r fejlesztő p r o g r a m is szerves részét k é p e z i m u n k á n k n a k .UJHIWMI. i l y e n f o r m á n . majd f i g y e l e m m e l kíséri az ott folyó m u n k á t és erről tájékoztatást nyújt s z á m u n k r a . . Az a n y a n y e l v i oktatás . felépítése. sokat szemlél­ tető. bátorítást k a p h a t u n k a g y e r e k e k k e l való fog­ lalkozáshoz. a fejlesztő szoftverek által.Az á l l a n d ó m o t i v á c i ó elve: a k o n k r é t u m o k h o z k ö t ő d ő . Csakis az orvosi d i a g n ó z i s b i r t o k á b a n kezdhetjük el a hangterápiát. 3. visszatérő g y a k o r o l t a t á s . 4. n y o m t a t ó v a l / p á ­ lyázati úton szereztük az a n y a g i a k a t ) Használjuk a gépeket s z a k a n y a g o k készítéséhez és az o k t a t á s b a n is.foniatria 5. . Kell. S z ü k s é g s z e r ű e n . eltérő m e n e t ű . ami az e r e d m é n y e s e b b m u n k á n k a t hátráltatja. k ü l ö n b ö z ő szempontok szerint kiegészítve a m u n k á n k a t . a folyamatos. fejlesztő m ó d s z e r ű k o m p l e x anyaggal. sérült. kiegészítő.) A z általunk kialakított m ű k ö d é s i m ó d o r s z á g o s a n e g y e d ü l á l l ó . tájékozódik p s z i c h é s állapotáról és családi kö­ rülményeiről egyaránt.UI A főbb eltérések köre: S z ű r ő a n y a g o t d o l g o z t u n k ki a logopédiai osztályokra a diszlexia. szakismeret-.) K i d o l g o z t u k a logopédiai osztályok m u n k a t e r v é t . A másik részében lehetőségünk nyílik a pszi­ chés zavarokkal k ü z d ő g y e r m e k e i n k megsegítését . h o g y teljes. jó színvonalú m u n k a v é g z é s h e z . így a diszkalkulia m e g e l ő z é s é t is Pedagógiai irányelveink: M u n k á n k idő-.p e d a g ó g i a i . m e l y e k n e k s z á m o s esetben o r g a n i k u s h á t t e r ü k is van. Főbb intézmények. 2.M o z g á s o s m a n i p u l á l t a t á s . szakemberek. R e n d e l k e z é s ü n k r e állnak a k ü l ö n b ö z ő fejlesztő k i a d v á n y o k .foniatria A b e s z é d h i b á k k ö r é b e tartoznak a k ü l ö n b ö z ő h a n g k é p z é s i zavarok. bevésési idő biztosítása. . korrekcióját. pszichológiai k o m p o n e n s e k figyelembevételé­ vel. Az általunk vizsgált g y e r m e k e k szakvé­ leményeit m i n d e n e s e t b e n egyeztetjük. a k a p c s o l ó d á s i p o n t o k a t az általános iskolai t a n m e n e t h e z . s a n e k ü n k helyet biztosító általános iskolák részéről egyaránt. 1. ahol a speciális. illetve mi nyújtunk részükre. s z a k i r o d a l o m m e g i s m e r é s é r e . H e i m Pál G y e r m e k k ó r h á z . 2. Útmutatást.m e l y a M e i x n e r . e b b e n megjelöltük a cél-feladatrend­ szert.írás. hogy a délelőtti oktatást k ö v e s s e a délutáni n a p k ö z i s foglalkozta­ tás. m e l y e t a kerület.és egyben k o n z u l t á c i ó s lehetőséget kérni a Nevelési T a n á c s a d ó t ó l . s a m a g u n k által készített s e g é d a n y a g o k . f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó s z a v a r o k prevencióját. Szükségünk van a társszakmák segítségére is. Igényeljük az anyagi és szakmai feltételek biztosítását. vagy a főváros biztosít s z á m u n k r a .

n e m is savat.j o b b a n m e g lehet ismerni és ezáltal m e g s z e r e t n i a kezeltjeinket. E g y e m e g a fene. E d d i g s z ó l t a m a tanítás m e t o d i k a i . a M a g y a r Foniátriai és L o g o p é d i a i T á r s a s á g g a l . de ha d u r v á n e l h á r í t o m : eszik a fene. óvoda-iskolapszichológusi hálózat vezetőjének a fenti a n y a g o m m e g í r á s á h o z nyújtott segítségükért. h i á n y z u n k nekik.. . c í m ű m ű v é b e n találtam e l g o n d o l k o d t a t ó részletet: mi m i n d e n t n e m tud­ na m e g t a n u l n i a g y e r m e k . T á j é k o z ó d u n k a T a n s z é k munkájáról. hogy az o k t a t á s b a n részt tudjanak venni. egy sor k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á t ezzel m e g e l ő z v e . fejlesztési l e h e t ő s é g ü n k van ( S i n d e l a r . m e l y n e k segítségével bejárhatják a tudás tengerét. . h a n e m eszik. . . n e m szeret majd tanulni). Tabi L á s z l ó Nehéz. ker. .m i n d e n t m e g kell tenni. ez egész életére kihat (ha n e m k e l t e m fel é r d e k l ő d é s é t . a k ü l ö n ó r á k h o z (de ők is a l k a l m a z k o d n a k hozzánk). . h o g y a ló tárgyesete lovat.. Végezetül i d é z n é k . vagy egyáltalán n e m t u d n a k megtanulni írni. de a hó tárgyesete n e m hovat. a X. " Ui: K ö s z ö n e t e m e t fejezem ki T h o r o c z k a y M i k l ó s n é n a k . ker. technikai részéről. ha n e m e n g e m esz. akikről tud­ juk.el kell f o g a d n u n k . E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i T a n á r k é p z ő L o g o p é d i a i T a n s z é k R e n d s z e r e s e n részt veszünk a l o g o p é d u s hallgatók összefüggő szakmai g y a k o r l a t á n a k vezetésében. sokszor küzdjön.g y e r m e k p s z i c h i á t r i a A l o g o p é d i a i c s o p o r t o k b a n h a l m o z o t t a n p r o b l é m á s . Mi szól a logopédiai o s z t á l y m u n k a mellett. m á r régen hajótörést s z e n v e d t e k volna. az ikes igéket például.n a g y a felelősségünk." . terápiában. . ezzel együtt akár g y ó g y s z e r e s k e z e l é s b e n is kell részesíteni a rászoruló g y e r m e k e k e t . De ha m e g b á n n á m : esz a fene. a D é m o s z t h e n é s z Egyesülettel (Beszédhibások és Segítőik Országos É r d e k v é d e l m i Egyesülete). és mik a n e h é z s é g e i ? K o l l e g a n ő i m v é l e m é n y e ­ it t o l m á c s o l o m : Szószerinti idézetek g o n d o l a t a i k b ó l : 178 Előnyök: . s ú l y o s p s z i c h é s és m a g a t a r t á s és/vagy f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó s zavarral k ü z d ő g y e r m e k e k is v a n n a k . H e i m Pál G y e r m e k k ó r h á z . hogy a tanító a d o m i n á n s . . e g y m á s t kiegészítve . ér­ z e l m e k e t vált ki b e l ő l ü n k ez a m u n k a .n a g y o n kell ismerni a tantervi k ö v e t e l m é n y rendszert. t o v á b b k é p z é s e k e n jelen vagyunk. k ö z ö s s é g ü n k van. Ali u.j o b b n y o m o n k ö v e t h e t ő s é g ü n k van. h a n e m sót. h a n e m funkcióbeli zavarokat is.n a p i k a p c s o l a t . II. és a só tárgy­ esete n e m sovat. I n d o k o l t e s e t b e n pszichiátriai megfigyelésben. K o m p l e x Általános Iskola logopédiai t a g o z a t v e z e t ő j é n e k és M a r t o n n é T a m á s M á r t á n a k . m i n t h a ezek a g y e r m e k e k egy kicsit a sajátjaink l e n n é n e k . 8 . tárgyatlan igeragozást. . speciális m o z g á s ­ 179 . .m i n d e n r e n d e z v é n y e n ott vagyunk. " N e k ü n k azokat a g y e r m e k e k e t kell m e g t a n í t a n i erre a bonyolult nyelvezetre. hogy nagy létszámú osztályban. beszélni. napi fejlesztés). E s e t e n k é n t ez a feltétele annak.6. Ha n e m kerül­ hettek v o l n a fel erre a hajóra. Nehézségek: . a k ő b á n y a i logopédiai c s o p o r t o k m u n ­ kájáról s z ó l ó S z a k f e l ü g y e l e t i J e g y z ő k ö n y v b ő l . hogy e z e k n e k eleget tudjunk tenni. hogy milyen g o n d o l a t o k a t . N e m k ö n n y ű ügy. így j o b ­ ban t u d u n k hatni.a g y e r m e k e k életének részeseivé válunk. az általuk tartott e l ő a d á s o k o n . . 7.l e h e t ő s é g ü n k van kettesben lenni velük. re­ m é n y t e l e n ü l b o l y o n g a n á n a k a s z á m u k r a kiismerhetetlen h u l l á m o k k ö z ö t t . ker. h o g y a tanítónő és l o g o p é d u s együtt. K a p c s o l a t o t tartunk fenn a M a g y a r G y ó g y p e d a g ó g u s o k Egyesületével.ha n e m tanítjuk m e g elfogadhatóan írni. m e g n y í l n a k ezáltal. Az e m b e r n e m esz. és elveszetten. h a n e m havat. .a g y e r m e k n e k állandóságot.G y ő r y G á b o r n é F ő v á r o s i L o g o p é d i a i Szaktanácsadó gondolataiból: „Az logopédiai osztályokban tanuló g y e r m e k e k s z á m á r a ez a szervezeti forma e g y m e n ­ tőhajóhoz h a s o n l í t h a t ó . ha é p p n e m vagyunk. „ . olvasni. „kis c s a l á d u n k " . E z e k a g o n d o k n e m c s a k esztétikai p r o b l é m á t o k o z ­ hatnak. h o g y kellő időben részesüljön o r t o d o n c i a i k e z e l é s b e n a r á s z o r u l ó g y e r m e k . r e n d e l l e n e s fogazat fejlődést. a gyere­ kért d o l g o z z o n . a z egész s z e m é l y i s é g ü k e t megismerjük. . hagyományos pedagógiai módszerekkel nehezen. A tárgyas.É R Z E L M I oldalról is. olvasni. de b o n y o l u l t .Állcsont O r t h o p é d i a i és F o g s z a b á l y z ó Osztály T a p a s z t a l a t a i n k szerint egyre több g y e r m e k n é l állapíthatunk m e g fogsorzáródási eltéré­ seket.olyan. . .n a g y o n szoros k a p c s o l a t b a n kell lenni az osztálytanítóval. a X. . F o n t o s . de csak a k k o r eszik ikesen. biztonságérzetet t u d u n k nyújtani. M o s t szólnék az E M B E R I .lehetőség nyílik. .. n e k ü n k kell t u d n u n k a l k a l m a z k o d n i az ő oktatási-nevelési elgondolásaihoz. G y e r m e k n e u r ó z i s Osztály.. ha a n y a n y e l v e n e m m a g y a r volna: .az 1995 januárjában kiadott. arról. s z á m o l n i .a l k a l m a z k o d n i kell a helyet adó iskolához.

) ( 1 9 9 5 ) : Játékpszichológia. SELIKOVITZ.a k o n k r é t m ű v e l e t i g o n d o l k o d á s szintjére e m e l k e d é s i d ő s z a k á b a n . Budapest. A beszédfogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei ADORJÁN KATALIN ( 1 9 9 8 ) : Szebben akarok írni. A diszkalkulia s p e c i á l i s s z á m o l á s i zavar. KONDOR EDIT ( 1 9 9 2 / 9 3 ) : Az olvasás-írásgyengeség. Tankönyvki­ adó. s z á m n e v e t szim­ bolizáló v i z u á l i s a l a k z a t o k a z o n o s í t á s á n a k n e h é z s é g e . Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. ROSTA KATALIN ( 1 9 9 3 ) : Ez volnék én? Logopédiai Kiadó. a m e l y e k a szimbólumok használatakor m e r ü l n e k föl. X. TORDA ÁGNES ( 1 9 9 2 ) : Mondd ki. R. AJTONY PÉTER (szerk. Jean Piaget felfogása szerint a számfogalom . D R . ( 1 9 9 3 ) : „De jó. s z á m o k s o r r e n d i s é g é n e k . KÁRPÁTI TAMÁSNÉ. Szöveggyűjtemény. .. SINDELAR. Krónika Nova Kiadó. e z e k a számolási algoritmusok segítik a fejszámolás m e g j e l e n é s é t .) ( 1 9 9 6 ) : Logopédia a gyakorlatban. Nagycsoportos óvodások iskolára való felkészítése a X.. Logopédiai Kiadó. HORNYÁKNÉTARNAI KLÁRA ( 1 9 9 7 / 9 9 ) : Betűsuli. Budapest. Budapest. ( 1 9 9 6 ) : A tanulási zavarok terápiája. Budapest.: m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g elve) m e g é r t é s é n e k . GŐSY MÁRIA ( 1 9 9 4 ) : A beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése óvodásoknak. " ( M e s t e r h á z i . 1.szám. 1 6 0 . Óvodában.laterális d o m i n a n c i a . Tréningprogram a részképességek-gyengeségek terápiája. 180 181 . Medicina Kiadó. TASNÁDINÉ PAPP ZSUZSA. VALLETT. Volán Humán Oktatási és Szakszolgáltató Rt. Komplex Általá­ nos Iskola és Szakszolgáltató Központ. G i n s b e r g „ m á s o d i k á l l o m á s a " : iskola előtt a g y e r m e k a s z á m o l á s i k é p e s s é g e k n e k m á r birtokában van. 5 . CSABAY KATALIN ( 1 9 9 4 ) : A beszédjavító óvodai csoportok és előkészítő osztályok terápiás anyaga.5 1 . e g y s é g . H. SZEBÉNYINÉ NAGY ÉVA. VÁNYI ÁGNES. . zavar előrejelzésének lehetőségei óvodáskorban. SKDLAK. a h a l m a z o k m e n n y i s é g i e g y m á s h o z viszonyítása. l é n y e g k i e m e l é s . KOVÁCS GYÖRCYNÉ. Országos Közoktatási Intézel. FRÉDI EHRAT ( 1 9 9 1 ) : A nehezen kezelhető gyermek. írd le. A gyer- SZABÓ ILDIKÓ: Tömeges buktatás helyett. MARTONNÉ TAMÁS M A R I A ( 2 0 0 1 ) : A fejlesztő munka tapasztalatai. a m e l y n é l a z i s k o l a i t a n u l á s i n e h é z s é g e k e t s e m a z é r t e l m i fejlődés z a v a r a . a s z á m s o r a l k o t á s f o l y a m a t a m e g k í v á n j a a m e n n y i s é g i a l a p f o g a l m a k n a k és a mennyiségi ö s s z e h a s o n l í t á s n a k a t ö k é l e t e s i s m e r e t é t . Speciális diszlexia továbbképzés záródolgozata. és a fent e m l í t e t t f o g a l m a k a t r e p r e z e n t á l j á k .b e s z é d . és rajzolj le is. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 2 ) : Kudarc nélkül az iskolában.. CSABAY KATALIN ( 1 9 9 3 ) : Lexi. . Mádi u.1 9 9 9 . 7 . . A / 3 Nyomdaipari és Kiadói Szolgálataié Kft.e g é s z k é n t v a l ó felfogása . Göncöl Kiadó. KOCSIS LÁSZI.relációs s z ó k i n c s . B.I I . Kalibra Kiadó. A matematikai gondolkodás m e g a l a p o ­ zása a z o n b a n m á r a m á s o d i k életév v é g é n m e g k e z d ő d i k . M ( 1 9 9 7 ) : Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek. Sindelar. törd a fejed. szabályok (pl. ROSTA KATALIN (szerk): Színeszd ki. ISTVÁNFI KLÁRA. Terápiás programok a beszédjavító intézmények nevelési és oktatási tervéhez. F. A h a l m a z b a s o r o l á s .JUHÁSZ ÁGNES Művelődési és Közoktatási Minisztérium A fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelvei A fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelvei Szakmai javaslat. 1 9 9 6 . Nemzeti Tankönyvkiadó. 4 1 .és s z ö v e g e m l é k e z e t . Eötvös Kiadó. s z á m k é p felismeré­ sének. 199-226. Óvodai fejlesztő program a tanulási zavarok megelőzésére. t é r b e n . v a g y i s az 5 . Fejlesztő Pedagógia. Bárczi Gusztáv Gyógypedagófiai Tanárképző Főiskola. . T e h á t a m e n n y i ­ ségi ö s s z e h a s o n l í t á s i s m e r e t e fontos az ö s s z e a d á s és a k i v o n á s k é s ő b b i m e g é r t é s é h e z . ker. MEIXNER ILDIKÓ ( 1 9 9 3 ) : Játékház.) ( 1 9 9 6 ) : Taníts meg engem! Fejlesztő program logopédiai óvodák számára. Calibra Kiadó. Budapest. 2 4 6 . JÁSZBERÉNYI ANDRÁSNÉ. STÖCKERT KÁROLYNÉ (szerk. G i n s b e r g „ e l s ő á l l o m á s n a k " tekinti az iskola előtti é v e k n e k azt az i d ő s z a k á t . az iskolai t e l j e s í t m é n y z a v a r o k e g y i k fajtája. 7 . Deák és Tár­ sa Kiadó. . 1 2 7 . Budapest.IRODALOM A DISZKALKULIA DÉKÁNY JUDIT ..7 é v e s k o r b a n alakul ki. WEVHRETER..2 6 7 .. Logopédiai Kiadó. a m i k o r a g y e r m e k k é p e s m e g o l d a n i mennyiségekkel k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k a t . (fejlesztő lapok). FODORNÉ FÖLDI RITA: Hipcraktivitás és tanulási zavarok. Nemzeti Tankönyvkiadó. 1996) M i n d e h h e z t á r s u l h a t n a k egyéb nehézségek a k ö v e t k e z ő t e r ü l e t e k e n : . Gondolat Kiadó. SCHWALMNÉ NAVRATIL KATALIN: írd füllel. írástanulás. grafikus á b r á z o l á s á n a k . VANNAV ALADÁRNÉ: Olvasójáták.saját testen. l . VAJDA SÁNDORNÉ (2001): Betűről betűre. A d i s z k a l k u l i a főbb tünetei: „ K ü l ö n b ö z ő s z á m t a n i m ű v e l e t e k .a m e l y a s z á m n a k a s z e m l é l e t t ő l független. THOROCZKAY MIKLÓSNÉ ( 1 9 9 9 ) : A kőbányai logopédiai hálózat alakulása 1 9 6 9 . SZAUTNER JÁNOSNÉ (szerk. . m a t e m a t i k a i kifejezések.g o n d o l k o d á s i m ű v e l e t e k (pl.9 6 .ÓNÉ. KOROMPAI ISTVÁNNÉ ( 1 9 9 9 ) : Cserebere.. Budapest. szabály m e g f o g a l m a z á s a ) . i d ő b e n való t á j é k o z ó d á s . Alex Typo Kiadó. Logopédiai Kiadó. Regiszter Kiadó. (): Figyelj oda jobban! A koncentrálóképesség zavarai és a fejlesztés lehetőségei. -olvasás-. PSM Kiadó.2 0 3 . figyelem. Budapest. ROSTA KATALIN (szérk. Logopédiai Kiadó. már én is tudom!" Bárczi Gusztáv Gyógypedagófiai Tanárképző Főiskola. és számolj te is. . Nikol. Budapest. BESZTERCEI ENIKŐ ( 1 9 9 8 ) : Másképp. kcr. a n a l ó g i a . a s z á m j e g y . e g y e z t e t é s é n e k .7 5 . Színezd ki. M á r a s z á z a d e l e j é n leírta és a r i t m a s z t é n i á n a k n e v e z t e R a n s c h b u r g Pál azt a j e l e n s é g e t . a s z á m o k k a l v a l ó m ű v e l e t e k m e g a l a p o z á s a előtt.) ( 1 9 9 5 ) : Nebuló. MÁTRAINÉGODA KATALIN ( 1 9 9 3 ) : Meseolvasó. s e m o k t a t á s i vagy m á s k ö r n y e z e t i p r o b l é m a n e m indokolja.és n y e l v i fejlődés. s í k b a n .1 4 .grafomotórium. E. A (fejlődési) d i s z k a l k u l i á v a l foglal­ k o z ó i r o d a l o m t ú l n y o m ó r é s z t a z o k a t a n e h é z s é g e k e t taglalja. VI.

a számjegyek felismerése és írása hi­ bás. az írás rendszereivel.m o t o r o s integráció. fejlődik. 6. m a t e m a t i k a i alapelveket. hogy feltárja az esetleges neurológiai eltéréseket. figyelem. becslés stb. A s z á m o l á s i k é p e s s é g k i a l a k u l á s á h o z szükséges ö s s z e t e v ő k közül a legfontosabbak: k o n s t r u k t i v i t á s . 7. A diszkalkulia kutatási eredményeinek legfontosabb megállapításait M á r k u s Attila a kö­ v e t k e z ő k é p p e n foglalja össze ( M á r k u s . R é s z k é p e s s é g . és esetleg a beszédértés és gon­ dolkodás g y e n g e s é g e miatt az egyszerű szöveges feladatok m e g o l d á s a is lehetetlen.l e h e t ő s é g szerint g y e r m e k n e u r o l ó g i a i . fejlesztő p e d a g ó g u s o k . b) általános szervezeti m e g b e t e g e d é s (pl. G y e r m e k k o r i fejlődészavarok. c) m á s tanulási zavar. A terá­ pia m e g t e r v e z é s e és a p r o g n ó z i s szempontjából a vizsgálati e r e d m é n y e k m e g h a t á r o z ó a k . l o g o p é d u s o k . Sajnos l e g t ö b b s z ö r csak az iskolában derül ki. illetve a fenálló diszkalkulia diagnosztizálására szolgá­ ló vizsgálatok h á r o m fő részre b o n t h a t ó k : orvosi. m a g a s a b b fejlődési fokra ugrik anélkül. amelyekkel a (fejlődési) diszkal­ kuliás g y e r m e k n e k p r o b l é m á j a lehet.k i m u t a t h a t ó agyi m ű k ö d é s z a v a r . elváltozás nélkül. írott j e l e k e t tanul­ nak. m e g k e r ü l v e a m e m ó r i á t m e g t e r h e l ő fejbeni m ű v e l e t v é g z é s t .g a z d a s á g i háttér. R o s s z s z o c i á l i s . célirányos terápiát. k ü l ö n b ö z ő m ó d s z e r e k k e l és t ö b b n y i r e c s a k városi i s k o l á k b a n . t o v á b b r a is az ujján s z á m o l . az emlékezet. a fogalmak kialakulása.l o g i k a i g o n d o l k o d á s . tartalmi azonosítása. a s z á m f o g a l m a k kialakulatlanok. a többi n e m v a g y n e m a z o n o s m é r t é k b e n . verbális feldolgozás. 1.). a m e l y n e k következtében sérül a g o n d o l k o d á s : a s z i m b ó l u m o k felismerése.p s z i c h é s zavarok. v i z u o m o t o r o s . ha n e m m e r e v hierarchia alapján m a g y a r á z z u k egy-egy k é p e s s é g megjelenését és/vagy hiányosságait. a fogalmakkal végzett gondolkodási művelet. és kellő i d ő b e n indíthassák el az egyén­ re szabott. f) e m o c i o n á l i s . Kitüntetett j e l e n t ő s é g g e l bír a parietális lebeny. Ez a m ó d s z e r is lehet haté­ k o n y és p o n t o s . a diszfáziás és a diszlexia-veszélyeztetett g y e r m e k .s p a c i á l i s t e v é k e n y s é g . a megkésett/akadályozott beszédfejlődésű. M i n d a négy agyi lebeny k ö z r e m ű k ö d i k a s z á m o l á s folyamatában. sérülés. S z ü k s é g e s tehát. 7. a sor. E n n e k e l l e n é r e a g y a k o r i s á g i a d a t o k h a s o n l ó a k : 5 . A (fejlődé­ si) d i s z k a l k u l i á s g y e r m e k erre a váltásra n e m m i n d i g k é p e s .z a v a r . 183 tüneteket. a térbeli és síkbeli viszonyok érzékelése. kóros elváltozásokat.viszgálat célja. érti az osztási m ű v e l e t e k e t . de csak alacsony s z á m k ö r b e n . Az a l a p f o g a l m a k r a felépített további számolási i s m e r e t e k és a l k a l m a z á s u k i n k á b b a bal oldal feladata. Ö r ö k l ö t t á l l a p o t o k : a) speciális számolási képesség-diszfunkció. 2. lehetnek. g) m a g a t a r t á s z a v a r o k . A s z á m o l á s i k é p e s s é g e l k ü l ö n ü l t e n szerveződött rendszer. h o g y minél fiatalabb életkorban ismerjék fel a s z a k e m b e r e k ( ó v o d a i és általános iskolai p e d a g ó g u s o k . Agyi k á r o s o d á s (pl. 3. A számolási készség kialakulásakor v a l ó s z í n ű l e g a j o b b féltekének van n a g y o b b szerepe (pl. m í g a kö­ v e t k e z ő b e n m á r n e m . A s z á m o l á s i k é p e s s é g h e z szükség van m i n d a j o b b . 4. a fel­ adatok megoldásában.k u l t u r á l i s hátterű o r s z á g o k b a n történtek. B e t e g s é g : a) i d e g r e n d s z e r i (pl. f o g a l m i . mennyiségfelfogás. térbeli tájékozódás. pszi­ c h o l ó g u s o k ) a számolási zavarra utaló tüneteket. 3. h a n e m az egyéni fej­ lődés menetét vesszük figyelembe. nagy n e h é z s é g b e ü t k ö z i k az a l a p m ű v e l e t e k végzése. b) fejlődési j o b b agyfélteke s z i n d r ó m a . 5. h o g y az azt m e g e l ő z ő n á t m e n t v o l n a (pl. az olvasás. de relatív önállósággal is rendelkeznek. Előfordulhat. E z e n a szinten sok k ü l ö n b ö z ő számolási k é p e s s é g j e l e n i k m e g . nevelési t a n á c s a d ó ­ ban és tanulási k é p e s s é g e k e t vizsgáló bizottságokban d o l g o z ó g y ó g y p e d a g ó g u s o k . elté­ rő g a z d a s á g i . b) k r o m o s z ó m a r e n d e l l e n e s s é g e k h e z társuló diszkalkulia. Palotás G á b o r szerint a diszkalkuliásoknál feltehetően fennáll az érzékelés-észlelés folyama­ tának sérülése. n e u r o p s z i c h o l ó g i a i . 5.m e k e l ő tud hívni a d a t o k a t a fejében rendezett f o r m á b a n lévő t é n y a n y a g o k b ó l . 2. u g y a n a k k o r s z á m o s kap­ csolata van a beszéd. K e d v e z ő t l e n pszichológiai tényezők. 2000). A fentieket végiggondolva potenciálisan diszkalkulia-veszélyeztetetmek tekinthető a b e s z é d g y e n g e . a figyelem.s z i n d r ó m a . számosság-. e) hiperaktivitás figyelemzavarral. a m e l y e k a k k o r o l d h a t ó k föl. E z e k olyan e l l e n t m o n d á s o k . az a z o n o s szinthez tartozó képességek egyike tökéletesedik. a n y a g c s e r e z a v a r ) . 6. 4. de n e m tudja a szorzótáblát).r a tehetők. fejlődési rendellenesség). 2 0 0 0 ) : 1. a m e l y e k h e z diszkalkulia társulhat: a) fejlődési G e r s t m a n n . m e ­ mória. A (fejlődési) diszkalkulia gyakoriságára irányuló vizsgálatok k ü l ö n b ö z ő fejlettségű. A (fejlődési) diszkalkulia okait szintén M á r k u s Attila n y o m á n összegezzük ( M á r k u s . s z e n z o r o s .6 % . hogy a g y e r m e k egy algoritmust ért egy b i z o n y o s szituációban.és szabályalkotás. 182 Orvosi vizsgálat Az orvosi . epilepszia). Az iskolában a g y e r m e k e k algoritmusokat. A számolási i s m e r e t e k h i e r a r c h i k u s a n e g y m á s r a épülnek. alkotása. A diszkalkulia-veszélyeztetettség. hogy sérült a m e n n y i s é g i relációk felis­ merése. pszichológiai és pedagógiai vizsgálatra. m i n d a bal oldali agyfélteke ép működésére. d) figyelemzavar.s z o c i á l i s . K ü l ö n b ö z ő stratégiák léteznek a számolási k é p e s s é g k i a l a k u l á s a k o r és k é s ő b b . s G i n s b e r g szerint a „ h a r m a d i k á l l o m á s " e n n e k a formális kódnak a megjelenése.m ű v e l t s é g i .

hogy a számolási za­ var egy általános fejlődésbeli e l m a r a d á s tünete. hogy milyen számolási technikával számol . Esetleg jó technikájú. de rossz m ó d s z e r ű . -diszlexiavizsgálat. N e m a k o n k r é t feladatokat írjuk le. . bizonytalan. A terápia s z e m p o n t j á b ó l a s z u b t e s z t e k e r e d m é n y e i a differenciált egyéni foglalkoztatás é r d e k é b e n fontosak.szűk keretek között . amely tartalmazza megjelenési sajátosságaira. cselekedtetésben végzett vizsgálati részekre a k k o r és ott kerül sor. modellekkel. osztályfokához.) A vizsgálat eredményét m i n d v é g i g befolyásolhatja a g y e r m e k g y e n g e figyelme (esetleg f i g y e l e m z a v a r t á r s u l ó h i p e r a k t i v i t á s s a l ) . mi j á t s z ó d h a t le a g y e r m e k b e n . Pedagógiai vizsgálat A szorongást o l d ó beszélgetéskor lehetőségünk nyílik . tüne­ A p e d a g ó g i a i vizsgálat j e l e n esetben a számolási képességek vizsgálatát jelenti. h o g y a g y e r m e k a hibásan m e g o l d o t t feladatot a fenti hiányosságok következtében vagy az i z g a l o m miatt té­ vesztette-e el inkább. Ez utóbbi m e g á l l a p í t á s l e g i n k á b b a k o m b i n á c i ó s feladatokban. de arra is. . a térbeli helyzetek és összefüggések terén m u t a t k o z ó hiá­ n y o s s á g o k tárulnak fel. l é n y e g k i e m e l é s megfigyelése . Az á l t a l á n o s a n a m n é z i s r e n e m térünk ki részletesen. h a n e m a vizsgálat részterületeihez k a p c s o l ó d ó tipi­ kus hibákat. tehát a m a t e m a t i k a i jelek. Felmérjük a m a t e m a t i k a i fogalmak. van egyáltalán. család. sok tévesztési lehető­ séggel. a számolási problémák előzmé­ körülményekre. de a te­ rápia szempontjából rendkívül fontos. il­ letve m a t e m a t i k a i t u d á s á n a k elvárható (feltételezhető) szintjéhez. T e r m é s z e t e s e n nem kell m i n d e n fokozatát a g y e r m e k k e l bejárnunk. hogy a gyermek a m a t e m a t i k a nyelvét érti-e. a m e l y e k j e l l e m z ő e k a diszkalkulia v e s z é l y é n e k fennállására. k o r o n g g a l végzi vagy az ujjain. e l e m e i t szempontsorba foglaltuk.és nyelv­ fejlődési h á t r á n y o k hatását. K ü l ö n s z e m p o n t s o r készült az ó v o d á s k o r ú ( n a g y c s o p o r t o s ) és az iskoláskorú (1-^1 osz­ tályos) g y e r m e k e k részére.Pszichológiai vizsgálatok É p p e n ezért a vizsgálat legelső fontos feladata a szeretetteljes környezet. az ö n b i z a l o m hiánya.valamelyest . a m e l y h e z az a d a t o k a t az anyától. k i k ü s z ö b ö l v e a számolási zavarral együtt g y a k o r t a j e l e n l é v ő beszéd. s az instrukciók „ d e k ó d o l á s a k o r " is lehetséges. (A részletes vizsgálat m e g t a l á l h a t ó az 1999 d e c e m b e r é b e n megjelent Logopé­ diai vizsgálatok kézikönyve című kötetben. Kipróbáljuk a taníthatóságot. u g y a n i s ez a teszt a diszkalkuliás g y e r m e k intelligenciastruktúrájáról és intelligenciaszintjéről is reális k é p e t ad. fa. .és a Bender-lsszt: a v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á ­ ció. illetve a s z á m o ­ lási zavarra. s z o r o n g á s a .dichotikus hallásvizsgálat. . M a g a a vizsgálat tartalmában a l k a l m a z k o d i k a g y e r m e k életkorához. vagy pedig egy/több részképesség gyen­ geségével állunk s z e m b e n . A vizsgálat alatt m i n d v é g i g a „mit tud"-ra. azt a ayermek adott tudásszintje h a t á r o z z a m e g .PPL (nyelvi fejlettséget vizsgáló teszt). S z ü k s é g e s e l v é g e z n i a Snijders Oomen n o n v e r b á l i s intelligenciatesztet. a figyelem. . f á r a d é k o n y s á g a .rajzvizsgálat ( e m b e r . de esz­ közigényes (pl. valamint a tanulási kudarcok miatt esetleg kiala­ kult hárítása. Vizsgálat közben figyeljük s jegyezzük.Sindelar vizsgálat. illetve a u t o m a t i z á l ó d o t t . A vizsgálat felépítése olyan. vagy m e l y e k e t h a g y h a t u n k el. tudja-e a g y e r m e k utánozni. A tárgyakkal. a szókincs. a rövid távú e m l é k e z e t terén és az analógiás g o n d o l k o d á s b a n elért teljesít­ m é n y e k r e é r v é n y e s . h o g y feltérképezzék a g y e r m e k intelligenciastruktúráját és a k ü l ö n b ö z ő rész­ képességek állapotát. így n y e r h e t ü n k h a s z n o s információkat arról.a kifejezőkész­ ség. e m l é k e z e t e é s feladattartása. E z t m e g ­ előzi az általános és a speciális anamnézis felvétele. irányadó vizsgálatok elvégzésére: . hogy mely feladatokra térünk ki részletesebben. a g y e r m e k s z o r o n g á s á n a k oldása. Ez információt adhat arra. a beszédhibák megfigyelésére is. A t a p a s z t a l a t o k azt mutatják.). -diszgráfiavizsgálal. Alapvető. Hiszen ezt e l m e s é l n i e n a g y o n nehéz. h o ­ gyan g o n d o l k o d i k . lassú. s megfigyeljük. a S O N szubtesztek szórt intelligencia­ struktúrát m u t a t n a k : e g y e s részképességek k i e m e l k e d ő e k . g o n d o l k o d á s b e l i és m o t o r i k u s lassúsága. L é n y e g e s i n f o r m á c i ó k a t nyújt a Frostig. ha a g y e r m e k a m a g a s a b b szintű absztrakcióra egyáltalán n e m képes. hogy mekkora segítséggel tudja használni a m e g l é v ő isme­ reteit. Iskolás g y e r m e k e s e t é b e n fontos m e g t u d n u n k . vagyis m e g m u t a t u n k egy helyes m e g o l d á s i lehetőséget. h o g y a n s z á m o l . Te­ hát. s n e m a „mit n e m tud"-ra v a g y u n k kíváncsi­ ak. A terápiában fontos t é n y e z ő lesz a fáradékonyság.Harris-íéle laterális d o m i n a n c i a v i z s g á l a t .ha ez. A s z ö v e g m e g é r t é s . a k o n c e n t r á c i ó szintje.h á t t é r állandóság. s z i m b ó l u m o k m e g é r t é s e milyen szintű. légkör m e g t e ­ remtése. 184 185 . A speciális a n a m n é z i s legfonto­ sabb nyeire. Ezt próbáljuk a g y e r m e k k e l is éreztetni.e m á r néhol a m ű v e l e t v é g z é s . E z e k célja. a nyelvi szerkezet. Sok esetben csak a terápia m e g k e z d é s e után kerülhet sor a k ö v e t k e z ő kiegészítő. il­ letve a g y e r m e k e t legjobban i s m e r ő személytől kérjük. az a l a k . Esetleg ki­ alakult v a l a m i l y e n számolási technika. hogy a diktált (és lejegyzett) m ű v e l e t je­ lent-e s z á m á r a m ű v e l e t v é g z é s i irányt. a számfogalmak „ á l l a p o t á t " .D P T (diszlexia prognosztikai teszt).a szöveges fe­ ladat végzésekor. a diszkalkulia gyanúját felkeltő tekre v o n a t k o z ó k é r d é s e k e t is. A vizsgálat k ö z b e n sokszor nekünk kell kitalálnunk. s használja-e. az összefüggések fel­ i s m e r é s é b e n . m á s o k n a g y o n g y e n g é k lehet­ nek. hogy egy-egy részterület f e l m é r é s e k o r végigkövet egy le­ hetséges absztrahálási útvonalat. h o g y bár a d i s z k a l k u l i á s g y e r m e k e k t ö b b s é g é n e k i n t e l l i g e n c i a k v ó c i e n s e a n o r m á l ö v e z e t b e tartozik. szabadrajz készítése).

sorrend) megfelelő-e? Műveletek lejegyzésének sorrendje. . .e s p o n t á n m ó d o n s z á m o k a t .pl. SZEMPONTOK AZ ÓVODÁSKORÚ (NAGYCSOPORTOS) GYERMEKEK DISZK ALKULIAVESZÉLYEZTETETTSÉGÉNEK FELISMERÉSÉHEZ Az ó v ó n ő tapasztalatai .Értelmezi-e a h o z z á a d á s t . . n e m tudja tartani a szabályt. h o g y a h a l m a z szá­ m o s s á g á t az u t o l s ó n a k k i m o n d o t t s z á m n é v jelöli: öt a l m a van az asztalon. 3. a m o z g á s o s j á t é k o k során a m o z g á s s o r o k u t á n z á s a (ügyesség. Dőlt betűvel utalunk . lejegyzett műveletek részekre bontása.a m a t e m a t i k a t a n u l á s á n a k azon területeire. részekből n e h e z e n alkotja m e g az egé­ szet. bontást cselekvés közben. majd h á r o m v á l t o z ó s sorozatot folytatni. elvont matematikai fogalmak használata. egyensúly. .kiegészítve a g y e r m e k k ö r n y e z e t é b e n élőkével .kiindulásul szol­ g á l h a t n a k a c é l z o t t a b b . h o g y a terápia területei közül m e l y i k r e kell a fő h a n g s ú l y t helyezni. önállóan leírja-e a z o k a t ? . illetve bizonytalan tájékozódás. kevés. az ujjak k ü l ö n á l l ó m o z g a t á s a ügyetlen. záró­ j e l b e n kiegészítve azokkal a figyelemfelhívó jelekkel. .helytelen.n é z e g e t . beszédében használ-e nagyságviszo­ n y o k r a v o n a t k o z ó fogalmakat (pl. t u d a t o s megfigyeléshez. és a szabályt m e g f o g a l m a z n i ? (Egyáltalán n e m ismeri fel a szabályt.n a g y c s o p o r t o s k o r b a n tud-e m e g s z á m l á l n i t á r g y a k a t l e g a l á b b h a t o s s z á m k ö r b e n .e a m e s é t a s z ö v e g r e jól e m l é k e z v e . matematikai jelek írása. -A m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g fogalma kialakulóban van-e: pl. n e h e z e n a l k a l m a z z a a szabályokat j á t é k közben.f i g y e l m é n e k terjedelme.) Biztonságos get m e g m u t a t n i ? számlálás. irányok. a lényeget k i e m e l v e ? ( N e m köti le a hallgatott m e s e . . . kicsi. s e m m i . . évszakok nevét sorrendben. megszámlálás.k o o r d i n á c i ó j a . k e v e s e b b változót ismer fel. n e m szívesen mesél.) Konkrét számosság megállapítása. a u t ó b u s z száma). k o n c e n t r á l ó k é p e s s é g e . a g y e r m e k m é g s e m tudja.e l m o n d j a . a viszonyszavak hibás használata. h o g y ha a teát n a g y o b b p o h á r b a töltjük át.É r d e k l ő d i k .passzív s z ó k i n c s e és az aktív beszéde. pl. .A d i s z k a l k u l i a p e d a g ó g i a i vizsgálatát és e z e k e t a vizsgálatokat a megfelelő i s m e r e t e k k e l és gyakorlattal r e n d e l k e z ő s z a k k é p z e t t p e d a g ó g u s . u g y a n a n n y i m a r a d ? A számfogalom és helyiértékfogalom biztonságos használata. 5 alma -. fel adattartása. szókincs­ ben. . m o t i ­ váltsága? . . tízes átlépés menete. j e l l e m z ő j e g y e i k e t is­ meri-e? (Kialakulatlan. m e g n e v e z i . -A t o r n a f o g l a l k o z á s o k o n a körjátékokban. h á z s z á m .Megfelelő-e a tájékozódása saját testén. megtudja-e számlálni az ujjait? (A tárgyak m e g é r i n t é s e és a beszéd ö s s z e h a n g o l á s a .Szeret-e m e s é t hallgatni otthon és az ó v o d á b a n . letapsolásakor? Ritmusos számlálás.pl.a teljesség igénye nélkül . el tudja-e végez­ ni az ilyen t a r t a l m ú feladatokat? .m á s o l g a t .A m e n n y i s é g é s a s z á m n é v egyeztetése megfelelő-e h a l m a z a l k o t á s k o r ? ( A m e n n y i ­ s é g .A l a p v e t ő matematikai fogalmakat megért-e. n e m érdeklődik a m e s e k ö n y v e k iránt. k é z m o z g á s a ügyetlen. az egyes műveletek.Saját testén m e n n y i s é g e k e t egyeztet-e: egy mozdulattal tud-e ujjain adott m e n n y i s é ­ Globális mennyiségfelismerés. illetve l o g o p é d u s is elvégezheti.) Eligazodás fogalmak a négyzethálóban.e számjegyeket. a g y e r m e k tudja. a helytelen számlálás miatt. mennyiségek összehasonlítása.H o g y a n érti m e g az utasításokat? . a társasjátékokat? ( K o n s t r u á l ó j á t é k o k b a n n e m e l é g g é fantáziadús. a számlálás r i t m u s a egyenetlen. m u n k a t e m p ó j a . és tudja-e cselekvés k ö z b e n . napok. vers e l m o n d á s a k o r . nagy.M e g é r t i .kéri-e h o g y meséljenek neki. r á k é r d e z .Szereti-e a Iegó építést. hibás a számlálás. az ujjmozgás és a beszéd k o o r d i n á c i ó j a helytelen. több.Felismeri-e.K ö z é p s ő c s o p o r t o s k o r á b a n számlálgatott-e. n e m érti p o n t o s a n a m e s e s z ö v e g é t .azokat m e g a l k o t n i és m e g n e v e z n i ? Halmazalkotás. k e s k e n y ) ? Matematikai relációk felállítása. . E z e k é r t e l m e z é s e után állapíthatjuk m e g . 4. terítéskor . elvételt.Tud-e színes pálcikákból két-.s z á m n é v egyeztetése hibás pl.) Szöveges feladatok megoldása.) Számsorozatok alkotása. Az óvodai k ö r n y e z e t és m a t e m a t i k a i irányú foglalkozásokon milyen a g y e r m e k . elvont irányok megtartása műveletvégzés közben. u g y a n a n n y i f o g a l m a k a t . k e v e s e b b .e a sok. a b e n n e lévő összefüggéseket.e a színeket? 186 187 . nyelvtani és tartalmi h i b á k a tér­ és időfogalmak kifejezésében. megszámlálás.e a s z á m o k r a (pl. ahol az adott k é p e s s é g megfe­ lelő szintű a l k a l m a z á s á r a szükség lesz az iskolában. bizonytalan bal­ j o b b differenciálás. 1. L e h e t .A m o z g á s és a beszéd ritmusa összehangolt-e m o n d ó k a . . széles. . térben. hogy a g y e r m e k számolási képessége fejlesztést igényel. a szabály m e g f o g a l m a z á s a sok segítséget igényel. puzzle összerakást. . a m e l y e k m e g l é t e esetén fölmerül. 2. .e s z á m o s s á g iránt. E n n e k szempontjait összefoglaljuk.) Számjegyek. m o n d a t s z e r k e s z t é s i n e h é z s é g e i v a n n a k . ma­ tematikai-logikaifeladatok. a m a t e m a t i k á v a l való „ j á t s z á s " ö r ö m e t okoz-e a gyer­ mek számára. h o g y helyes a m e g s z á m l á l á s . A v i z s g á l a t é r t é k e l é s é n e k m ó d j a a h i b a a n a l í z i s . pótlást. síkban? Tudja-e a n a p s z a k o k .

. (Ezek a m ű v e l e t v é g z é s m e g a l a p o z á s á h o z is s z ü k s é g e s e k . szóban m e g f o g a l m a z v a végzi el a m ű v e l e t e k e t .szeret-e m e s é t hallgatni otthon. í g y a l a p o z z u k m e g a m ű v e l e t v é g z é s h e z szintén fontos m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g és globális mennyiségfelfogás kialakulását. térben.A m e n n y i b e n sok o l y a n j e l z é s gyűlik össze a megfigyelésekből. rajzolása. síkban. illetve azzal p á r h u z a m o s a n h a l a d a térbeli. A s z á m f o g a l m a k kialakítását m e g e l ő z i . térben. Itt b ő v ü l n e k a kérdések a m a g a s a b b életkor (érési folyamat) k ö v e t k e z t é b e n . M e g kell j e g y e z n ü n k . s t ö r e k e d h e t ü n k az e g y r e m a g a s a b b a b s z t r a k c i ó s szint elérésére. v a l a m i n t az ujj képpel. napok. .mennyiségállandóság. E h h e z b ő s é g e s anyagot k í n á l n a k a f o r g a l o m b a n lévő g y a k o r l ó ­ k ö n y v e k é s -füzetek. de n o r m á l ö v e z e t b e tartozó lassabb érés. az ujjak e g y m á s h o z érinté­ se. írása). oda-vissza. .m e n n y i s é g i relációk alkotása. v á l t o z a t o s t a r t a l o m m a l . M i n d e z t az ujjak nyitogatásával-csukogatásával e g y b e k ö t v e is tudnia kell. g y ó g y p e d a g ó g u s s a l . .mennyiség-számnév-számjegy . síkban. OSZTÁLYOS GYERMEKEK ESETÉBEN . k o ­ rongképpel.tájékozódás saját testen. h o g y kérjen r é s z l e t e s e b b ( k o m p ­ lex) v i z s g á l a t o t g y e r m e k e s z á m á r a a nevelési t a n á c s a d ó b a n .m a t e m a t i k a i relációs szókincs.m e n n y i s é g e k egyeztetése. „ K a t o n á s a n " . A szöveges feladatokat is először k o n k r é t cselekvéssel. . számjeggyel. A műveletekkel való i s m e r k e d é s k o r a g y e r m e k cselekvéssel. . m e g f o g a l m a z v a a számolási m ű v e l e t e k e t . .b i z t o n s á g o s globális mennyiségfelismerés. sík­ beli irányok tisztázása. . é v s z a k o k nevét s o r r e n d b e n .é r z é k e l é s . figyelem. a m o z g á s és beszéd ö s s z e h a n g o l á s á v a l kell t u d n i a számlálni a g y e r m e k n e k a megfelelő s z á m k ö r b e n . E g y a r á n t j a v a s o l t a speciális m e g s e g í t é s . ) A számfogalmak kialakításakor az ó v o d a i m ó d s z e r t a n szerinti s z o k á s o s utat követjük. . iskolában. eljutva az a u t o m a t i z á l ó d á s i g . . . a m e l y e t ujjtornával ( z o n g o r á z ó m o z g á s . A vizsgálatok e r e d m é n y é t ő l függően tudja eldönteni a l o g o p é d u s .szövegértés. Az a l á b b i a k b a n n é h á n y fontos s z e m p o n t o t e m e l ü n k ki. a soralkotás m e g t a n u l á s a és g y a k o r l á s a . hogy az ó v o d a i foglalkozásokba jól b e é p í t h e t ő a célzott j á t é k o s m a t e m a t i k a i képességfejlesztés.m i n d e n gyer­ mekre v o n a t k o z ó a n k e r e s s e n válaszokat az itt m e g f o g a l m a z o t t k é r d é s e k r e . 189 egyeztetése. fejlesztő p e d a g ó g u s s a l . h o g y az első osztályban tanító p e d a g ó g u s t a n í t v á n y a i n a k m e g i s m e r é ­ se során . A diszkalkulia-prevenciós meg: foglalkozások az alábbi képességek fejlesztését célozzák dig á l l a n d ó .halmazalkotás. felépítése. . kiegészítve azzal. .megfelelő-e a tájékozódása saját testén.számfogalmak: . Célszerűnek tartjuk. . a m e l y min188 Az alábbi s z e m p o n t o k egy része már szerepelt az ó v o d á s k o r ú g y e r m e k e k k e l k a p c s o l a t b a n leírtak során. . . s z á m n é v v e l .időbeli tájékozódása megfelelő-e. A s z á m f o g a l m a k m e g s z i l á r d u l á s á n a k útja: a m e n n y i s é g e g y e z t e t é s e m e n n y i s é g g e l . logopédiai m ó d s z e r e k k e l és e s z k ö z ö k k e l történik. m e g n e v e z i . b e s z é d ( k o m p l e x készségfej­ lesztés). t á r g y a k k a l (ujjakon) be­ mutatva. hogy az adott s z á m o t azonnal egyeztetjük a k o r o n g k é p é v e l . a m e l y e k r e a terápia során k ü l ö n ö s g o n d o t kell fordítani.g r a f o m o t ó r i u m (egyszerű mértani ábrák. h o g y s z ü k s é g van-e d i s z k a l k u l i a . .t i s z t á b a n van-e az irányokkal m a t e m a t i k a i m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n . irányok. fejlődés része. e g y ü t t m ű k ö d v e a t e r á p i á b a n g y a k o r l o t t l o g o p é d u s s a l . . a b e l s ő v é válás folya­ matát (interiorizáció).számemlékezet.ritmusos számlálás.h a l m a z o k összehasonlítása.felismeri-e. A ta­ p a s z t a l a t o k azt mutatják. A készségfejlesztés g y ó g y p e d a g ó g i a i .h a s o n l ó a n az olvasászavar megelőzéséhez (diszlexia-prevenció) az óvodásokkal végzett diszkalkulia-megelőzés a n y a g a is meghaladhatja b i z o n y o s területeken azt az i s m e r e t a n y a ­ got. időben. az e g y e n l e t e s ritmust megtartva. Külön figyelmet igényel a számlálás ritmusossága. s z á m j e g y e k kirakása. SZEMPONTOK A D1SZKALKULIA JELEINEK FELISMERÉSÉHEZ ISKOLÁSKORÚ 1-4. majd k é p e k segítségével oldjuk meg. . . el tudja-e m o n d a n i jellemzőiket. .felhasználva a szülőkkel folytatott beszélgetések tapasztalatait is . e m l é k e z e t . .tudja-e a n a p s z a k o k .m e g e l ő z ő terápiára. tanácsoljuk a szülőnek. a m e l y a számolási k é p e s ­ s é g e k l a s s ú b b fejlődésére utal. ha a g y e r m e k c s a k a m a t e m a t i k a i k é p e s s é g e k t e r é n m u t a t e l m a r a ­ dást. . g o n d o l k o d á s . külön m o z g a t á s a ) és általában a finommotorika és a ritmusérzék fejlesztésével fokoz­ hatunk. h ó n a p o k . észlelés.olvas-e m e s é k e t ö n á l l ó a n . g y ó g y p e d a g ó g u s . fejlesztő p e d a g ó g u s . egyensúly. . Ez u t ó b b i h o z p e d i g s z ü k s é g e s az uj­ jak m o z g é k o n y s á g a . A számolási zavar m e g e l ő z é s e é r d e k é b e n az ó v ó n ő k is sokat t e h e t n e k .m a t e m a t i k a i m ű v e l e t e k é r t e l m e z é s e cselekvésben. és a k k o r is. sorrend) megfelelő-e. feladatlap-gyűjtemények J á t é k o k . ha ez az e l m a r a d á s egy általános.T e s t n e v e l é s órán a mozgássorok utánzása (ügyesség. hogy . megszámlálás.a m o z g á s és beszéd r i t m u s a összehangolt-e m o z g á s s a l kapcsolt v e r s m o n d á s k o r . s z á m ­ láláskor. amit az ó v o d a i n a g y c s o p o r t b a n várnak el a g y e r m e k t ő l .e a színárnyalatokat.tud-e az ó r a szerint időt m e g h a t á r o z n i (tanév végén). l o g o p é d i a i a m b u l a n c i á n .

. korrepetálás)? Előfordul. 7 0 . S z ü k s é g e s volt-e ó v o d á s k o r b a n a g y e r m e k számára bármely okból kifolyólag egyéni.e a g y e r m e k s z á m á r a az iskolai t a n u l m á n y o k k a l p á r h u z a m b a n v a l a m i l y e n kiegészítő fejlesztés (pl. . hibázási m ó d o k a t tapasztal? A m e n n y i b e n a g y e r m e k részesült r e n d s z e r e s korrepetálásban. 7 1 . . . memoryt. 7 2 . Hibázási l e h e t ő s é g e k : ..a globális m e n n y i s é g f e l i s m e r é s hiányzik. Globális mennyiségfelismerés saját testen. puzzle összerakást. h o g y a p e d a g ó g u s tisztában legyen az adott g y e r m e k m a t e m a t i k a i képességei­ nek fejlettségi szintjével. logopédiai terápia. mozgásterápia.egyenletes ritmusú. .b e s z é d k o o r d i n á c i ó j a n e m megfelelő. Ilyenkor a p e d a g ó g u s n a k újra át kell gon­ dolnia. légó építést. .az iskolai t a n u l m á n y o k kezdetén m e n n y i r e (volt) a u t o m a t i z á l t a számlálása n ö v e k v ő és csökkenő sorrendben. 206.l o g i k a i g o n d o l k o d á s (szabályok felismerése). miért van a < jel két s z á m között). k o n c e n t r á l ó k é p e s s é g . A számfogalmak állapota 1.s z á m o k k i h a g y á s a (pl. m o d e l l e k k e l is). ) . k ü l ö n .M i b e n lát p r o b l é m á t a g y e r m e k k e l k a p c s o l a t b a n ? . . h o g y a többi tan­ tárgyból ö n m a g á h o z mérten j ó k az e r e d m é n y e i . a t ö b b . . 191 . az ujjakon vagy k o r o n g k é p e n mutatott m e n n y i s é g e t n e m tudja azonnal m e g n e v e z n i ) .el tudja-e mondani a mese. . esetleg átértékelnie az e l ő z ő s z e m p o n t o k r a m e g f o g a l m a z o t t válaszait.a figyelem tartóssága. s k o n k r é t a n e l e m e z n i a g y e r m e k általános tanulási teljesítményét.K o n k r é t a n a m a t e m a t i k a t a n u l á s terén hol tapasztalja a n e h é z s é g e k e t ? . 2.m a t e m a t i k a i . m u n k a t e m p ó .k ü l ö n biz­ tonsággal felismeri a h á r o m és a kettő ujjképét és k o r o n g k é p é t .u g y a n a n n y i fogalmá­ nak helytelen használata.a s z á m f o g a l m a k állapota. célzottan m e g kell figyelnie a k ö v e t k e z ő k e t : .megérti-e.a m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g fogalma kialakult volt-e? Az iskolai m a t e m a t i k a . . . . az alábbi s z e m p o n t o k szerint: .a b e s z é d m e g é r t é s és nyelvi felfogás (nyelvi p e r c e p c i ó ) . Hibázási lehetőségek: . 7 2 . g y a k r a n i s m é t l ő d ő hibákat. m e g tudja m o n d a n i . . . 7 1 . . 7 1 . .tartalmi a z o n o s í t á s á n a k hiánya . vagy csak kialakulóban van (pl. de írásban hibásan jelöli: 7 < 4 ) . 300.M i l y e n e r e d m é n y e i v a n n a k az egyes tantárgyakból? .A tanulásban mennyire önálló? . .a m e n n y i b e n nem történt m e g a k o m p l e x (orvosi. 7 2 . . ) . de ha ö s s z e kell a d n i a a két m e n n y i s é g e t . illet­ ve k i s c s o p o r t o s fejlesztés (pl. 400) . iskolai olvasmány tartalmát a lényeget k i e m e l v e .M i l y e n . 70 helyett: 72.a m e n n y i s é g i relációk helytelen é r t e l m e z é s e . megnevezése. 207.a k a d o z ó r i t m u s ú .a számolási technika belsővé válását (interiorizálódását).az a l a p m ű v e l e t e k végzése.k e v e s e b b . 6 9 . 209. 6 9 helyett: 72. annak milyen e r e d m é n y e volt? 190 H o g y a n reagál a g y e r m e k a kudarcokra? Van-e egyáltalán sikerélménye a m a t e m a t i k á b a n ? S z i n t é n fontos a g y e r m e k e g y é b vizsgálati e r e d m é n y e i n e k á t t e k i n t é s e .a motiváció.a feladattartás.a s z á m f o g a l m a k elvonttá válásának ( a b s z t r a h á l ó d á s á n a k ) folyamatát.iránytévesztés (pl. mint a 4. feladatok s z ö v e g é n e k megértése. n e m érti. irányított folyamatos ottho­ ni g y a k o r l á s b a n . 7 0 . h o g y csak m á s o d i k osztályban válik nyilvánvalóvá. logopédiai fejlesztés. Számlálás n ö v e k v ő és c s ö k k e n ő s o r r e n d b e n az osztályfoknak m e g f e l e l ő s z á m k ö r b e n egyesével. és a b e s z é d é b e n használja-e az a l a p v e t ő m a t e m a t i k a i fogalmakat. . .a passzív és aktív szókincs. . p e d a g ó g i a i ) vizsgálat. A h h o z . kártyajátékokat. . hogy a 7 több. .A m a t e m a t i k á t tanító p e d a g ó g u s h o g y a n látja a g y e r m e k n é l . 2 0 8 . a k k o r m é g i s e g y e n k é n t m e g s z á m l á l j a ) .a beszéd. 7 1 . tízesével (ha szükséges tárgyakkal.felismerte-e a számjegyeket. .a relációs jel (mint m a t e m a t i k a i s z i m b ó l u m . környezet és e g y é b t a n ó r á k o n fontos a k ö v e t k e z ő k ismerete: . főképpen a m a t e m a t i k á r a v o n a t k o ­ zólag. a n n a k elvégzése _ a g y e r m e k r e v o n a t k o z ó a d a t v é d e l m i s z e m p o n t o k betartásával. de lassú számlálás.a műveletvégzés biztonságát? . 7 1 . .szereti-e a társasjátékokat. hibátlan.a s z ö v e g e s feladatok m e g o l d á s a .a m o z g á s . -a relációs jel helytelen a l k a l m a z á s a a síkbeli tájékozódás zavara miatt (pl.az instrukciók. az e s z k ö z h a s z n á l a t t ó l való elszakadást.szabálytévesztés (pl.az a l a p m ű v e l e t e k e t cselekvésben értelmezte-e. hogy a g y e r m e k egyre k e v é s b é tud megfelelni a k ö v e t e l m é n y e k n e k m a t e m a t i k á b ó l amellett. pszichoterápia.pl. . pszichológiai.iskolába kerüléskor . de hibátlan számlálás. főfogalmak m e g é r t é s e és használata.a globális m e n n y i s é g f e l i s m e r é s h i á n y a m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n (pl. .a v i s z o n y f o g a l m a k . ^•Mennyiségi relációk alkotása. .és nyelvi fejlettség. Hibázási l e h e t ő s é g e k : . modelleken. általános fejlesztés)? S z ü k s é g e s .

6. 13-6 feladatot ú g y oldja m e g .a helyiértéket m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n n e m veszi figyelembe (pl 7 8 . . hogy m e n n y i 2 + 3 . a 3 1 + 4 2 ö s s z e a d á s a k o r n e m a l k a l m a z z a azt a m e g l é v ő tudását.a helyiérték é r t e l m e z é s e modellekkel sem alakult ki (pl. a g y e r m e k n e m észleli a z o n o s n a k . .a szorzó. 3 helyett E ) . 4-4=16). 2 8 + 7 stb. hogy a g y e r m e k n e k kialakulte valamilyen számolási technikája. és é r t e l m e z n i s e m tudja m ű v e l e t v é g z é s n é l . Hibázási lehetőségek: leírt számjegyek kiolvasása). Számnév-számjegy egyeztetése (diktált számjegyek leírása. 192 193 . a 132 e s e t é b e n a két e g y e s . 8 + 7 e s e t é b e n h o z z á s z á m l á l ) . vagy b o n t á s n á l kétféle színben j e l e n i k m e g u g y a n a z a m e n n y i s é g . 2-4=8. . H i b á z á s i lehetőségek: . 105 helyett 150).a m a r a d é k o t n e m tartja m e g .a m ű v e l e t e t é r t e l m e z n i n e m tudja (ez a szorzásnál és az osztásnál fordul e l ő leggyak­ rabban). 72-27 esetében 7 0 . . és figyelemmel kísérje az e s z k ö z ö k t ő l való el­ szakadás folyamatát (interiorizáció). hogy 6 5 3 9 . de e m e l l e t t m e g f i g y e l h e t ő . Az ujjak segítségül hívása a s z á m o l á s t a n u l á s k e z d e t é n elfogadott és e r e d m é n y e s .a tízes átlépés m e n e t é t n e m értelmezi ö s s z e a d á s k o r (pl. vagy m é g csak k i a l a k u l ó b a n van (pl.ö t s z á z h a r ­ m i n c k i l e n c n e k olvassa).az a n a l ó g i á k a t m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n n e m a l k a l m a z z a (pl. Hibázási lehetőségek: . . n e m t u d j a j á t é k p é n z b ő l kirak­ ni az adott m e n n y i s é g e t ) . összeadás.a s z ü k s é g e s s z i m b ó l u m o k tartalmi a z o n o s í t á s a hibás (pl. . N a g y o n fontos. h a t . . de h a t s z á z . j ó l leírja.t e c h n i k a kialakításával. 23 helyett 32. s z á m e g y e n e s ) . . h a j ó technikájú és m a g a s a b b s z á m k ö r b e n is al­ k a l m a z h a t ó .m e g t a p a d á s az e l ő z ő műveletnél (pl.m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n áttérés m á s m ű v e l e t e k r e (pl.h é t ) . nyolcból kettőt). . hogy ha 3 + 4 = 7 . 8. . hibás számjegyírás (pl. 1 -4=4. Hibázási lehetőségek: .akusztikus tévesztés miatt m á s szorzóra tér át (pl.a tízes átlépés m e n e t é t n e m értelmezi k i v o n á s k o r (pl. de n e m tudja m e n n y i 18+7. hogy 3 x 6 = 1 8 .az írásbeli m ű v e l e t v é g z é s m e n e t é t n e m ismeri (a szóbeli m ű v e l e t v é g z é s m e n e t e sze­ rint halad). Számjegyek írásának megfigyelése.n é g y . ül.a szorzás és bennfoglalás kapcsolatát n e m értelmezi (pl. hogy ö t ö s vagy tízes s z á m k ö r b e n k é p e s ö s s z e a d á s t é s k i v o n á s t v é g e z n i a z ujjai s e g í t s é g é v e l . .h é t . m e n n y i 2 0 + 3 0 . h o g y pl. A legtöbb számolási n e h é z s é g e k k e l k ü z d ő g y e r m e k p r ó b á l k o z i k v a l a m i l y e n . . . A számemlékezet. hogy ez a t e c h n i k a f o k o z a t o s a n leépül. Hibázási lehetőségek: . h o g y m e n n y i 8 + 7 . . és az milyen jellegű. Az alapműveletek végzését nagy mértékben befolyásolja az. .a n a l ó g i á k a t n e m i s m e r fel (pl. . A helyiérték-fogalom. mert a n y o l c h o z . 7-2=5. . Előfordul.és b e n n f o g l a l ó t á b l a b e v é s é s e n e m történt m e g .a m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g észlelése n e m alakult ki. Hibázási lehetőségek: . k o r o n g o k . e s z k ö z h a s z n á ­ latát (pl. hogy 18-ban a 6 h á n y s z o r van m e g ) . . m i n d e g y i k e t az állához érintve. . tudja. 2 + 7 = 9 .többnyi­ re ujjszámolási .a számjegyek e l h e l y e z é s e a n é g y z e t h á l ó b a n hibás. szorzás. e g y egyest m o n d ) .a leírt s z á m j e g y e k hibás k i o l v a s á s a (pl. ha a m e g s z o k o t t k o r o n g k é p térbeli e l h e l y e z é s e m e g v á l t o z i k . egy h á r m a s t . . K é s ő b b is h a t é k o n y lehet. d e m a g a s a b b számkörben m á r n e m . n e m értelmezi. e g y s z á z a s h e l y e t t e g y kettest. de n e m tudja. A mennyiségállandóság. 7-4=3 helyett: 7-43). Például a 3 + 4 ö s s z e a d á s k o r a g y e r m e k e g y i k kezén egyen­ ként kinyit h á r o m ujjat. a 32 e s e t é b e n a hár­ m a s számjegy h á r o m tízest j e l e n t ) . . . h o g y 7 0 . kivonás. 72-27 fel­ adatot ú g y végzi el.2 7 = 0 6 .a helyiérték-fogalom n e m alakult ki ( n e m tudja pl. a m á s i k k e z é n n é g y e t ugyanígy. Az alapműveletek és inverzeik (pótlás. .2 0 = 5 0 . tudja. .).a m a r a d é k e l h e l y e z é s e hibás (pl.iránytévesztés m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n síkban.a m ű v e l e t lejegyzése h i á n y o s (pl. e r e d m é n y = 5 5 ) . . hogy tizenöt l e g y e n .2 0 = 5 0 . de az sokszor rossz m ó d s z e r ű .u t á n m o n d á s k o r akusztikus tévesztések figyelhetők m e g (pl. az egyes. sok tévesz­ tési lehetőséget rejt m a g á b a n . h á r o m tízes. elnevezést. a m i k o r hét­ ből elvesz hetet. lassú. e g y . a k k o r 3 0 + 4 0 = 7 0 ) .g r a f o m o t o r o s a n ügyetlen írás. 7 2 : 3 helyett 72-3). de n e m tudja. hogy a p e d a g ó g u s ismerje m i n d e n tanítványa számolási technikáját. 6 helyett 9. h o g y tízből elvesz hatot és h á r m a t is).a helyiérték m e g n e v e z é s e k o r a helyiérték helyett a számjegyet nevezi m e g (pl. . „ s z e r e p l ő k " felcserélése (pl.a diktált s z á m n e v e k hibás leírása (pl. majd a két k e z é n kinyitott ujjakat az o r r á h o z érintgetve újból m e g s z á m l á l j a . elvégzése m e g f e l e l ő s z á m k ö r b e n . 3-7=21. több ö s s z e a d á s után k ö v e t k e z ő k i v o n á s helyett is összead).tükörírás. osztás) értelme­ zése. tízes stb. tudja. ) 7.gyenge számemlékezet. h a n e m a kisebbít e n d ő h ö z adja h o z z á ) . 5. 315 -238 097.4. lejegyzése.a m ű v e l e t e t kiolvasni n e m tudja. az e r e d m é n y : 59). bontás. ujjak. m a r a ­ d é k á t n e m a k i v o n a n d ó h o z .

a választ p o n t o s a n m e g f o g a l m a z n i n e m tudja. életkori sajátosságai.Saját testen. b e g y a k o r l á s a .tárgyakkal. és e r e d m é n y k é n t 36-ot v a g y a k e z é n utoljára k i n y i t o t t 6 (ujjat) m o n d j a .h a s o n l ó a n az ó v o d á s k o r ú a k n á i leírtakhoz. E l ő f o r d u l .(ez összefügghet a kérdés felidézésének és/vagy a lé­ n y e g e s és lényegtelen a d a t o k e l k ü l ö n í t é s é n e k n e h é z s é g é v e l ) . a figyelem.o t úgy ad­ ja ö s s z e . 5. h o g y a g y e r m e k n e m h a s z n á l eszközt. h o g y 8 + 8 = 1 6 . Egyszerű és összetett szöveges jeladatok megoldása . . L e g f o n t o s a b b t e e n d ő k az absztrahálás f o l y a m a t á n a k segítése. d a r a b s z á m m a l k a p c s o l a t o s f o g a l m a k kialakítása az o s z t á l y f o k n a k megfe­ lelő s z á m k ö r b e n . egészen apró lépésekre lebontva. 8. c s ö k k e n m a t e m a t i k a i fogal­ m a k a t n e m értelmezi. galom). valamivel c s ö k k e n nyelvi kifeje­ zések é r t e l m e z é s e hibás). Ez a sajátos fejben szá­ molási t e c h n i k a főleg azoknál a gyerekeknél fordul elő. majd rajzban. az e m l é k e z e t . a 10-es. 2/0-as s z á m k ö r b e n (számlálás. m e l y e k n e k célja a h a r m o n i k u s s z e m é l y i s é g kialakítása. térben. s a megfelelő k é p e s s é g e k fejlesztése j á r t a s s á g o k . a m e l y e k e t cselekedtetéssel é r t e l m e z ü n k . számnevét k i m o n d j u k . . számsort u g y a n e z e n s z á m o k ismétlé­ sével folytatja). a m e l y e k a m a ­ tematika t a n u l á s h o z n é l k ü l ö z h e t e t l e n e k . és a tízes átlépés é r t e l m e z é s e s e m alakult ki.a szabályt m e g f o g a l m a z n i n e m tudja (mert a növekszik.és s z a m e m l é k e z e t g y e n g e s é g e miatt). a m e g l é v ő k é p e s s é g e k r e építjük fel a terápia ter­ vét. azt m i n d i g a gyermek adott fejlettségi szintje. A fenti feladatok v é g i g v o n u l n a k a terápia e g é s z m e n e t é n . A vizsgálatok e r e d m é ­ nyétől függően k e z d ő d h e t m e g a diszkalkulia-terápia. . majd absztrahálása. . s így k é s ő b b az e l v o n a t k o z t a t á s r a a l k a l m a s e s z k ö z r e n d s z e r kidol­ gozása. ( S z ü k s é g esetén megfelelő s z á m o l á s i t e c h n i k a ki­ építése.Az a l a p m ű v e l e t e k és i n v e r z e i n e k fogalmi kialakítása. akik a m ű v e l e t e k közötti öszszefüggéseket értik. l^f. a cselekvésben végre­ hajtott műveletek interiorizálása. . . globális' darabszám felismerése.S z ö v e g e s feladatok m e g o l d á s a . hogy a g y e r m e k m a t e m a t i k a i k é p e s s é g e i l é n y e g e s e n e l m a r a d n a k az osztályfoknak megfelelő szinttől. h o g y a s z á m f o g a l m a k kialakultak. kérje a g y e r m e k k o m p l e x vizsgálatát . relációk alkotása. síkban. a fokozatosság elvét k ü l ö n ö s e n s z e m előtt tartva. Hibázási lehetőségek: -a szabályt felismerni n e m tudja (pl. A feldolgozásra kerülő feladatterületek arányát m i n d i g az adott rövid távú fejlesztési cél ha­ tározza meg. A cselekedtetést a d d i g v é g e z z ü k . m é g ­ is azt tapasztaljuk. m ű v e l e t e k e t ) . osztályos diszkalkuliás gyermekek terápiájánakfőbb területei a következők: mata: saját testen. ha m e g k é r d e z z ü k . m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g . h o g y 28-at a „ z s e b é b e tesz". . helyiérték-fo­ H i b á z á s i lehetőségek: . e b b ő l e l v e s z e g y e t U g y a n í g y lehet kiindulás a szorzás: 2-8= 16. s legfőképpen azon belső feltételek m e g t e r e m t é s e a g y e r m e k e k b e n .a feladatot elismételni nem tudja (a szöveg. A tanult m e n n y i s é g e t m i n d e n formájában folya­ matosan gyakoroljuk. számjegyek írása. Általános. a 36-ot elkezdi számlálni az ujjain. észlelés. . a 8+7-et. Visszatérő feladatként j e l e n t k e z i k a terápiás folyamat során a m á r addig elsajátított is­ meretek J á r t a s s á g o k .. ö n f e g y e l e m r e .d a r a b s z á m egyeztetése. kitartásra nevelés. d a r a b s z á m m a l k a p c s o l a t o s f o g a l m a k kialakítása a 10-es. A diszkalkuliás g y e r m e k is képes lehet erre. rakosgatjuk az elemeit. k é s z s é g e k kialak í t á s a j ó l b e g y a k o r o l t . a s z á m m a l leírjuk. A k ü l ö n b ö z ő m a t e m a t i k a i fogalmak és a velük végzett m a n i p u l á c i ó absztrahálási folya­ számnév-szám­ j e g y . térben. s a m á r biztosan elsajátított tudásra. a m e l y e k tük­ rözik a g y e r m e k j e l e n l e g i tudásszintjét.Az é r z é k e l é s . g y a k o r l á s u k a m á r kialakított. Matematikai logikai szabályok felismerése A m a t e m a t i k a i logikai szabályok felismerését l e g k ö n n y e b b e n a n ö v e k v ő . . a g y e r m e k jól tud fejben (absztraháltan) számolni. a m o t i v á ­ lás. U g y a n í g y v é g e z z ü k a m ű v e l e t e k e t . ebből elvesz e g y e t = 15.S z á m m a l . A terápia k i i n d u l ó pontjának tekintjük a vizsgálatnál kapott e r e d m é n y e k e t . Ha a p e d a g ó g u s a megfigyelések ö s s z e g z é s e k o r úgy látja. a s z o r o n g á s oldása. i d ő b e n való tájékozódás segítése.E g y m á s i k g y a k r a n tapasztalt rossz technika. a g o n d o l k o d á s és a beszéd fejleszté­ se ( k o m p l e x készségfejlesztés). a k ö v e t k e z ő derül ki: tudja. illetve az új i s m e r e t e k b e való beépí­ tése.a kérdést felidézni n e m tudja.a szabályt m e g t a r t a n i n e m tudja.a lényeget k i e m e l n i n e m tudja. és alkalmazni is tudják. s ezért a p e d a g ó g u s s z á m á r a úgy tűnik. T e r m é s z e t e s e n n e m m i n d e n foglalkozáson szerepel e g y e n l ő súllyal m i n d e n feladatkör. 195 . . Az.m ű v e l e t v é g z é s i n e h é z s é g miatt a sorozat folytatása hibás. h o g y a n s z á m o l t a ki pl. m i n d e n esetre é r v é n y e s kezelési tervet k i d o l g o z n i n e m lehet.a s z ö v e g e t a m a t e m a t i k a nyelvére lefordítani n e m tudja (a szövegértés nehézségei mi­ att n e m tudja kiválasztani a megfelelő műveletet. 20-as és osztály­ foknak m e g f e l e l ő s z á m k ö r ö k b e n . . síkban . k e l l ő k é p p e n begyakorolt j á r t a s s á g o k r a . motiváltsági foka h a t á r o z z a m e g .N e v e l é s i feladatok. c s ö k k e n ő és v á l t a k o z ó szabályú s z á m s o r o z a t folytatásakor figyelhetjük m e g . a m í g az a s z i m b o l i z á l ó d á s r a a l k a l m a s lesz. k é s z s é g e k állandó gyakorlása.S z á m m a l . készségekre. tapintjuk. m e g s z á m l á l j u k . m o d e l l e k k e l c s e l e k e d t e t é s k ö z b e n .a kijelölt m ű v e l e t e t elvégezni n e m tudja. a 2. 194 . vagy a valamivel növekszik. A speciális diszkalkulia reedukáció célja a m a t e m a t i k a t a n u l á s á h o z s z ü k s é g e s b i z t o s alapok m e g t e r e m t é s e . „ b i r t o k o l t " s z á m f o g a l m a k k a l fejben való m ű v e l e t v é g z é s s e l . végül c s e l e k e d t e t é s nélkül. A terápia f o l y a m á n a d a r a b s z á m f o g a l m á n a k kialakítását m i n d e n oldalú m e g e r ő s í t é s s e l segítjük: az adott d a r a b s z á m o t látjuk.) . h o g y a s z á m f o g a l m a k kialakulatlanok. . ha a g y e r m e k például a 2 8 + 3 6 . U g y a n a k k o r ..

v a l a m i n t a térbeli v i s z o n y o k percepcióját igény­ lő f o r m a a n a l í z i s . de t á m a s z i g é n y e s e n v é " z i a feladatokat. osztályfőnök.2 D i s z k a l k u l i a .g y e n g e s é ­ gek m e g e r ő s í t i k a diszkalkuliás tünetek kialakulását. k ö v e t e l m é n y e k h e z is i g a z o d n u n k kell. S z e m . a m e d d i g s z ü k s é g van rá. s e g y r e na­ g y o b b b i z t o n s á g o t nyújtanak s z á m á r a a m a t e m a t i k á b a n . m á s r é s z t ha a z o k a lehe­ t ő s é g e k h e z m é r t e n b e é p ü l n e k az adott t a n a n y a g b a . F81. fejlesztő p e d a g ó g u s ­ sal. A p e d a g ó g u s n a k .-'ő általános tanulási nehezítettség m e l ­ lett. a melléklet) alapján a bizottság az alábbi v é l e m é n y t adta: a vizsgálataink idején 8. A S O N intelligenciatesztben az analógiás g o n d o l k o d á s . osztályos t a n u l ó n á l . B i z o t t s á g u n k b a n a diszkalkulia h á t t e r é n e k tisztázása céljából kiegészítő szakvizsgálatára került sor. M e g k é s e t t be­ szédfejlődésének k ö v e t k e z m é n y e k é n t aktív szókincse szűk terjedelmű. 10 éves.9. b e é p í t é s e a g y e r m e k fogalmi r e n d s z e r é b e . § . a fejben való m ű v e l e t v é g z é s h e z .: m a t e m a t i k á b a n n a g y o n g y e n g é n halad.k é z preferenciája keresztezett. Diszkalkulia vizsgálatot v é g e z t ü n k XY általános iskola 3. O l v a s á s a jó t e m p ó ­ jú. Az iskola igazgatója. Javaslat: J a v a s o l j u k t o v á b b i intenzív k o m p l e x fejlesztését. A k ö v e t k e z ő k b e n ismertetjük egy 3. Az LXII/96. irányított gyakorlást. hogy e b b e n a tárgyban az a l a c s o n y a b b osztályfoknak megfe­ lelő t a n a n y a g r é s z e k alapján bírálják el. b e k e z d é s e é r t e l m é b e n a d i a g n o s z t i z á l t diszkalkuliás g y e r m e k á t m e n e t i l e g m e n t e s ü l h e t a m a t e m a t i k a tárgy értékelése és m i n ő s í ­ tése alól.30. A r é s z k é p e s s é g . A speciális fejlesztéshez szükséges feltételek m e g t e r e m t é s e a helyi ö n k o r m á n y ­ zat feladata. a szám­ emlékezetnél k ü l ö n ö s e n feltűnő a rendezetlen és késleltetett felidézés. h o g y a g y e r m e k s z á m o l á s i t e c h n i k á j á h o z e g y é n e n k é n t a l k a l m a z k o d j u n k . az olvasás-. T e r m é s z e t e s e n ez a k ö z ö s e n kialakított jó számolási t e c h n i k a be­ vésésére. 3. a pszichológiai. F 8 0 . v a l a m i n t a 3/1998. b e v é s é s e történik az iskolai m a t e m a t i k a ó r á k o n . 10-es s z á m k ö r b e n figyelhető m e g a fogalmi k i a l a k u l á s . k i e m e l t e n a diszkalkuliaterápiát. Orientációs bi­ zonytalanság a Bender-tesztben is tapasztalható volt. A fejlesztő terápia e r e d m é n y e s s é g é n e k függvényé­ ben s z ü k s é g e s n e k tartjuk diszkalkulia irányában k o n t r o l l v i z s g á l a t i t elvégezni. a t a n u l á s i n e h é z s é g e k m e l l e t t d i s z k a l k u l i á t v a l ó s z í n ű s í t e t t . Kérjük a vizsgálati a d a t o k és e r e d m é n y e k b i z a l m a s kezelését. F81. szabályrendszer A vizsgálat eredményei (1. ez a terápia első s z a k a s z á b a n kiderül. de m e g ­ felelő. Kérjük a helyi ö n k o r m á n y z a t o t . év s z e p t e m b e r é b e n a G y a k o r l ó Beszédjavító Intézetben D é k á n y Judit l o g o p é d u s vizs­ gálta. ha egyrészt a terápiában a l k a l m a z o t t felada­ tok gyakorlása. A vizsgálat célja: felmentés kérése. 196 197 . H a s z n o s . Diagnózis: F80. a m e l y e k a gyerek k é p e s s é g e i n e k megfelelnek. S z á m f o g a l m a i alacsony szinten kialakulóban vannak. A L X I I / 9 6 . A terápia e r e d m é n y e s s é g é t kontrollvizsgálatokkal kell értékelni. 9. a szavaknál elkövetett hibák a z o n b a n utalnak a diszlexiára.(IX. így tudja megtervezni az e g y é n r e szabott feladatokat. F o n t o s . b e k e z d é s e . hogy a diszkalkulia r e e d u k á c i ó s foglalkozás n e m helyet­ tesíti az otthoni folyamatos. -án m e g v i z s g á l t u k XY 3.0 D i s z l e x i a m a r a d v á n y t ü n e t e . Ilyen m ó d o n k ö n n y e b b elfogadtatni a g y e r m e k k e l . F81. s ez t ö b b n y i r e m e g v a l ó s u l .) O . g o n d o l k o d á s i m ű v e l e t e i b e . a p e d a g ó g i a i .További feladat a matematikai fogalmak. osztályos g y e r m e k e t az é d e s a n y a kérésére. 9 B e s z é d é s z l e l é s i és b e s z é d m e g é r t é s i folyamat e l m a r a d á s a . T á j é k o z ó d á s a térben és a szükséges relációs szókincs h a s z n á l a t a lassú. mert a z o k s i k e r é l m é n y t . osztályos g y e r m e k vizsgálatáról készült v é l e m é n y e ­ ket. ezt az i s m e r e t é t a z o n b a n m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n alkalmazni n e m tudja.s z o r o s kapcsolatot kell tartania a diszkalkulia-terápiát folytató logopédussal. hogy a speciális fejlesztéshez szükséges feltételeket biztosítsa.§. f o g a l o m a l k o t á s a lelassult. A beszédészlelés területein e l m a r a d á ­ sai m i n t e g y 3 é v r e tehetőek. azok aktív h a s z n á ­ lata. a z o n b a n csak az ö s s z e a d á s m ű ­ velete k ö z b e n . Verbális e m l é k e z e t e a szerialitási készség g y e n g e s é g e miatt p o n t a t l a n . A Bizottság javaslatával a szülő egyetért.). de feltételezhető. A vizsgálat alapján diszkalkulia valószínűsíth. a u t o m a t i z á l á s á r a vonatkozik.a m e n n y i b e n n e m ő m a g a végzi a speciális foglalkozásokat . k ö z o k t a t á s i törvény 3 0 . a m e g é r t é s b e n m é g j e l e n t ő s e b b az e l m a r a d á s . E m i a t t intenzív egyéni sztimfogalomkialakító terápiára szorul. utasítás 9. osztályos tanuló figyelmesen. de általános tanulási n e h é z s é g e k e t is okoznak. A szeretetteljes légkör m e g t e r e m ­ tésével p e d i g oldani lehet a g y e r m e k szorongását. a k o m p l e x vizsgálat a B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s Szakértői és Rehabilitációs Bizottságnál készült. T a n á c s o l j u k . de szövegértési és helyesírási n e h é z s é ­ gei is v a n n a k . H o g y mely m ó d s z e r e k és e s z k ö z ö k h a s z n á l a t a vezet el a s z á m f o g a l m a k k i a l a k u l á s á h o z .§-a értelmében á t m e n e t i l e g javasoljuk. a g y e r m e k e t tanító p e d a g ó g u s . g y ó g y p e d a g ó g u s s a l .9 M e g k é s e t t beszédfejlődés. hogy s z ü k s é g e van az általa „ d e d ó s ­ n a k " tartott feladatokra. valamint a terápiát vég­ ző s z a k e m b e r p e d i g k é z h e z kapja a vizsgálatok alapján készült összefoglaló v é l e m é n y t .3 Iskolai k é s z s é g e k kevert zavara. Panasz. szimbólum- és jelrendszer. v a l a m i n t az intenzív k o m p l e x fej­ lesztés ( a m e l y t a r t a l m a z z a a diszkalkulia-terápiát is) során kontrollvizsgálatokkal lesz fel­ állítható. a szeriális kö­ vetéshez s z ü k s é g e s rövid távú emlékezet. Melléklet: a n a m n é z i s .m ó d s z e r t a l k a l m a z ó fejlesztő p e d a g ó ­ g u s foglalkozik vele. A diszkalkulia vizsgálatot D é k á n y Judit l o g o p é d u s végezte. N a g y c s o p o r t o s kora óta M o n t e s s o r i . E g y i k fő feladatunk. Az osztályfoknak megfelelő feladatokhoz. s emellett szükség van az iskolai foglal­ k o z á s o k k e r e t é b e n külön m a t e m a t i k a k o r r e p e t á l á s o k r a is. P o n t o s d i a g n ó z i s a k o m p l e x vizsgálat elvégzése. sz. F. hogy m a t e m a t i k a tárgyból mentesüljön az értékelés és minősítés alól. hogy a foglalkozásokon tanultakat a g y e r m e k hasznosítani tudja az iskolai feladatokban.Ktv. Saját t e s t é n a bal és j o b b i r á n y o k a t m e g k ü l ö n b ö z t e t i .s z i n t é z i s részfeladatokban a l a c s o n y a b b szinten teljesített. hogy latens balkezesség is fennáll. az írásvizsgálat e r e d m é n y e i . A s z ü l ő b e n tudatosítani kell. M . a beszéd-. Az á t m e n e t i k e d v e z m é n y t l e h e t ő v é tevő részletes vizsgálati leletet a szülő m e g k a p j a .

v a l a m i n t a tanulási k u d a r c o k m i a t t kiala­ kult súlyos fokú szorongása. mint az. hogy ha pl. amit az első g y e r e k e m m e l c s i n á l t a m . V a l a m e n n y i r e javult. T a l á n átcsapott az e l k e s e r e d é s e m egy­ fajta k ö z ö m b ö s s é g b e . n e m s z é p dolog. K i s e b b i k l á n y o m a t iskolakezdés előtt egy évvel beírattam z e n e i s k o l á b a . Kará­ c s o n y r a m á r t ö b b k ö n y v e t elolvasott. így n e m buktathatja m e g . m i n t először. E g y s z e r ű s z ö v e g e s feladatot elismétel. M e n n y i s é g á l l a n d ó s á g a k i a l a k u l ó b a n van. E z e n t u d o k segíteni. és á t m e n t a m á s o d i k osztály198 ba. hogy b e í r a t o m 6 évesen az iskolába. és így. szépen olvasott.ami egy fél családban lehet . és a r ö v i d e b b k ö n y v e k e t le s e m tette. és a n n y i r a felhúzta magát. h o g y a t a n á r azt mondja. hogy m e g b u k i k . d e k ü l ö n ö s e n a k k o r h a m a t e m a t i k á b ó l hozta. és n e m kell o d a a d n i 4 0 0 Ft-ot.és bennfoglaló-tábla bevésés alatt áll.és szövegértés fejlesztésével együtt. N a g y o n b o l d o g v o l t a m és t e r m é s z e t e s n e k tartottam. Ez így m e n t e g é s z e n addig. h o g y mit olvas. Ott van a kérdés. De látom. las­ sú. E g y é b k é n t é r t e l m e s gye­ rek. és akkor érti. De sajnos pár hét után rá kellett j ö n n ö m . s a t a n a n y a g o t a fejlődés szerint nyújtani. ö n m a g á h o z m é r t fejlődés szerint értékelni. A boltba e l m e g y . a m i k o r e l k e z d t e az iskolát. hogy ha n e m tudják a m a t e m a t i k á t . de április végén. ezt az ismeretét m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n n e m a l k a l m a z z a . és m á r ó v o d á s korában írta a betűket. Eleinte n e m t u d t a m elfogadni és sírtam. h o g y n a g y o n sokat volt beteg. mint általában n a g y o n sokan. h o g y csak ne­ k e m van ilyen b u t a g y e r e k e m . bár n e m értette. a k k o r elég 3 0 0 Ft. Ezért úgy g o n d o l t a m . amivel védekezett az agyam. nagy n e h e z e n átjutottak a k ö v e t k e z ő é v b e . de n a g y o n elfárad a t a n u l á s b a n . 100. N e m is tudja sokszor ki sem olvasni a s z á m o k a t . m i n d a t a n a n y a g kiválasztásakor. k i o l v a s á s a a m e n n y i s é g i relációk felállítása százas s z á m k ö r b e n megfele­ lő. hogy ő m a g a oldja m e g . b á n á s m ó d r a van s z ü k s é g e az általános iskolában m a t e m a t i k a órán m i n d az értékeléskor. mert úgy é r z e m . a m e l y n e k o l d á s á b a n az iskola elfogadó hozzáállása sokat se­ gíthet. Ő szóképesen tanult olvasni. Aztán k i a b á l t a m velük. M o s t l á t o m . „ É . E z e n a téren is intenzív. A helyi érték m e g n e v e z é s e lassú. hogy kettest kapott. K i v o n á s k o r iránytévesztések figyelhetők m e g . és a tanár is látja. é n e k e t tudott. aki ilyen energiával. F e n t i e k alapján feltétlenül egyéni megítélésre. bontást. 2 5 6 Ft va­ lamit. N a ­ gyon szeretett rajzolni. a z o n b a n a súlyos szövegértési nehézségek miatt a k i v o n á s t t a r t a l m a z ó s z ö v e g e s feladat m e g o l d á s á r a cselekedtetéssel s e m v e z e t h e t ő rá. egyéni fejlesztést igényel: az ö n á l l ó tanulás m e g s e g í t é s e . hogy m e g k a p t a a kettest.és diszgráfia-komplex terápia helyileg n e m o l d h a t ó m e g ) . hogy tudjanak is. h o g y m o s t ö t ö d i k osztályos. hogy m e n n y i e n e r g i á t fek­ tet bele a t a n u l á s b a . h o g y halad­ j a n a k . de azt n e m k a p t á k m e g . és amit 2-3-szor e l m o n d t a m előtte. a gyerek bé­ kéje. én e l o l v a s o m az anyagot. otthoni h a r m ó n i á j a . ő m á r tudta. 1000 között. és aki e n n y i t szenvedjen. N a g y o n k ö t e l e s s é g t u d ó volt.S z á m o k írása. a m i t u d o m . kivonást. de n e m tudja. azt é r e z t e m .l o g i k a i g o n d o l k o d á s a lassú. Év v é g é n vele is ott tartottunk. ö s s z e a d á s t . tanu­ lási stratégia k i d o l g o z á s a a beszéd. v e s z e k e d v e . E l s ő he­ tekben n e m is volt s e m m i p r o b l é m a . hiszen csak azt a d t a m m e g . De a m a t e m a t i k a k í n s z e n v e d é s volt. hogy ugyanaz a hiba előfordult itt is. és n a g y o n sok piros p o n t o t hozott. május elején m i n t h a „valami d e r e n g e ­ n e " . M á r másfél évesen m a j d n e m tisztán beszélt. foglalkoztatta az írás-olvasás. Teljesítmé­ nyét n a g y m é r t é k b e n rontja m o t o r i k u s lassúsága. sok tévesztési lehetőséget rejt m a g á b a n . És ez a m a i n a p i g így van.és bennfoglaló-tábla kapcsolatát művelet­ végzés k ö z b e n felismeri. bizonytalan. így n e m tudnak továbbtanulni. B o l d o g vol­ t a m . l á n y o m 5. m é g e g y s z e r n e m t u d n á m végig csinálni azt. mi lesz v e l ü k ? " 199 . hogy m é g egy ilyen gyere­ ke n e m volt. a z o n b a n a lassabb érés. Az a l a p m ű v e l e t e k k ö z ü l a p ó t l á s t . K o l l é g á k t ü r e l m é t és segítségét! Budapest Az e d d i g leírtakat illusztrálandó egy a n y a leveléből idézünk (az ő b e l e e g y e z é s é v e l ) . bár a szorzó. h o g y mi a k ü l ö n b s é g 10. Azt l á t o m rajta viszont. h o g y mit olvas. de n e m teljesen érti. m e r t a kettes szintet üti. Úgy é r e z t e m .sokkal fontosabb. hogy ez n e m m e g o l d á s . így m a j d n e m 7 éves volt. ő h a g y o m á n y o s a n tanult o l v a s n i . 20 verset. Kérjük az iskolában m a t e m a t i k a órán a speciális foglalkozásokban tett. M i v e l szep­ t e m b e r i . Bár az o l v a s á s n a g y o n s z é p e n m e n t . aki­ nek két g y e r m e k e k ü s z k ö d ö t t a m a t e m a t i k a tanulásával. bevásárol. M a t e m a t i k a i . s z o r z á s t é r t e l m e z i . tanulási és tudási vággyal d o l g o z o t t volna. talán m e n n y i r e kár volt. de végül is eljutott odáig. osztályos tanuló. a m í g el n e m olvasta. E l s ő osztály végén ott tar­ t o t t u n k . A bennfoglalást n e m értelmezi. R e n d s z e r e s . a l k a l m a z z a . S z á m e m l é k e z e t e k ö z e p e s szintű. a k k o r e g y s z e r ű e n m e g m o n d o m a m e g o l d á s t nekik. És n e k e m kettő is jutott. A z t á n e b b e n az é v b e n eljutottam odáig. E h h e z hozzátartozik. Úgy j e l l e m e z t e a tavalyi tanára. h o g y n e m érzékeli. M i n d e n év vége fe­ lé a n n y i r a felhúzza m a g á t . Én is. Az első osztályt ú g y j á r t a végig. Kérjük t o v á b b r a is a T. n e h é z k e s e b b absztrahálás miatt azok végzése e s z k ö z i g é n y e s . A kezén ad össze m é g 10 alatt is. A szorzó. De tudtam és t u d o m . Azért m i n d e n t n a g y o n szépen megtanult. Sajnos a m a t e m a t i k a n e m ilyen szerencsés tantárgy. intenzív diszkalkulia-terápiára szorul (az a n y a e l m o n d á s a alapján diszle­ xia. hiszen m i n d e n h e z kell a m a t e m a ­ tika. hogy m i n d k é t g y e r m e k e m e t m a ­ t e m a t i k a t a n á r korrepetálta. hogy megbuktatják. K b . hogy ő jó tanuló lesz.

14-25. ZSÁMBOKI KÁROLYNÉ. Debrecen.IRODALOM DÉKÁNY JUDIT (1987): A diszkalkulia szakirodalma. 135. Okker Kiadó. JUHÁSZ ÁGNES (1995): Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához. DÉKÁNY JUDIT (1999): A diszkalkulia vizsgálata. 203-212. DÉKÁNY JUDIT.o. 133. DÉKÁNY JUDIT (1989): Dyscalculia-prevenció . Kiss TIHAMÉR (1994): A gyermek matematikai gondolkodásának megalapozása és fejlesztésének metodikája. 94. Budapest. 12. Kiss TIHAMÉR (2000): Az időészlelés fejlődése az első hat életévben. 279-308. A terápia első szakasza. Módszertani segéd­ anyagok. Huba Judit. Tankönyvkiadó. Budapest. Gyógypedagógiai Szemle. Új Pedagógiai Szemle. 319. fejjel. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. PORKOUÁBNÉ BALOGH KATALIN (1992): Kudarc nélkül az iskolában.vizsgálat és terápia.o. MESTERHÁZI ZSUZSA (szerk. Új M ú z s a K i a d ó . HORVÁTHNE SZIGLIGETI ADÉL (1999): Matematika kézzel. FEJEZET MUNKAMEGOSZTÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÓVODÁBAN ÉS AZ ISKOLÁBAN . Fejlesztő Pedagógia. In: Ajtony Péter (szerk. MÁRKUS ArriLa (2000): A matematikai készségek zavarai. 129-139. szívvel. . K. III.): Logopédiai vizsgálatok kézikönyve. 117-138. In Illyés Sándor (szerk): Gyógypedagógiai alapisme­ retek. 55. (2000): A diszkalkuliás (számolásgyenge) gyerekek. Budapest. Alex Typo Kiadó. In Juhász Ágnes (szerk. 3. 207.) (1996): Diszkalkuliáról pedagógusoknak. Akkord Kiadó.): Logopé­ dia a gyakorlatban. E. 3. Kiss TIHAMÉR (1992): A gyermek értelmi fejlesztése az első hat évben Piaget szellemében. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. KRÜLL. Budapest. Ford. 45-52.

A D I A G N O S Z T I K A ÉS TERÁPIA SZAKMAI SZERVEZETI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA I. A prevenció (megelőzés) elvét felváltja az e g é s z s é g p r o m ó c i ó (egészségfejlesztés) fogalma. A hangsúly így a betegség m e g e l ő z é s é ­ ről az e g é sz sé g m e g ő r z é s é r e tevődött át. M. s z a k m á k és funkciók tudják csak kielégíteni a társadalomból j e l e n t k e z ő ellátási igényeket.és így a c s a l á d o k döntő t ö b b s é g e h o z z á f é r h e t ő az egészségfejlesztés s z á m á r a . így a terepen megjelent egy igen erőteljes t e n d e n c i a a k ü l ö n b ö z ő spe­ ciális s z a k e m b e r e k és i n t é z m é n y e k hálózatának kialakítására. AZ ISKOLAI MENTÁLHIGIÉNÉ FEJLŐDÉSE A m e n t á l h i g i é n é szó lelki e g é s z s é g v é d e l m e t jelent. óvoda-. mely a p e r m a n e n s képzés és ö n k é p z é s fontosságára hívja fel a ü g y e i m e t . és iskolapszichológus. Az iskolai mentálhigiéné így napjaink l e g i n k á b b vizsgált te­ rülete. Mindemellett a mai kor másik nagy kihívása a változó m u n k a h e l y i és képzettségi köve­ t e l m é n y e k n e k való megfelelés. Hiszen az általános iskola az az utolsó terep. Az elmúlt é v e k b e n kialakult fejlesztő p e d a g ó g u s . S m á r i s eljutottunk a m i n d e n n a p o k b a n az iskola szerepéről való vitáig. E m i a t t a p e d a g ó g u s o k lelki e g é s z s é g v é d e l e m b e n betöltött szerepe is kiemelt hangsúlyt k a p . de talán ez az idézet kiegészíthető az ó v o d a m e n t á l h i g i é n é s s z e r e p é n e k hangsú­ lyozásával is. az oktatás vagy n e v e l é s elsődlegességéről. A század m á s o d i k felében a kutatások egyre erőteljesebben a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k jelentőségére hívták fel a figyelmet. m e l y n e k tartalma az elmúlt évszázad­ ban d ö n t ő v á l t o z á s o k o n m e n t keresztül. a pszi­ chiátriai ellátás i n t é z m é n y r e n d s z e r é n e k fejlesztését és a b e t e g e k sorsának h u m a n i z á l á s á t tűzte ki célul. d r o g k o o r d i n á t o r stb. A szocializációs terek vizsgálatában a család mellett egyre i n k á b b a szervezett közössé­ gek. Az i n t é z m é n y m e n t á l h i g i é n é s kapacitása az ott alkalmazott p r e v e n c i ó s m ó d s z e r e k faj­ táitól és azok m i n ő s é g é t ő l függ. az óvoda. Ezzel az igénnyel a z o n b a n csak lassan tud megbir­ kózni a felsőoktatás. a pedagógusok készségeinek fejlesztése. „Az iskola esély a lelki e g é s z s é g v é d e l e m r e " ( F o d o r G á b o r O. A lelki e g é s z s é g v é d e l e m első m e g k ö z e l í t é s b e n az orvoslással volt kapcsolatos. 203 . h o g y kapjon a mentálhigiéné s z e m l é l e t é n e k és i s m e r e t a n y a g á n a k tanítása. főosztályvezető) hallottam n e m r é g i b e n egy elő­ adáson. g y e r m e k v é d e l m i s . ahol a g y e r m e k e k . p s z i c h o p e d a g ó g u s . iskola nevelési és oktatási feladatainak kutatása kötötte le a t é m á v a l foglal­ kozó s z a k e m b e r e k figyelmét. m e n t á l h i g i é n i k u s . így a p e d a g ó g u s alapképzés feladatai között kiemelt hang­ súlyt kellene.

ahogy m i n d i g .Óvoda-. osztályszintű p r o b l é m á k kezeléséhez. mely az átlagtól eltérő g y e r m e k e k nevelését és oktatását hivatott m e g o l d a n i . így j ö t t e k létre ú j a b b é s újabb s z a k m á k és k é p z é s e k . k ö t e l e z ő védőoltást biztosító funkció m a r a d t meg. a speciális i g é n y e k e t ellátó s z a k e m b e r e k szervezeti h o v a t a r t o z á s á n a k vitájában is. s e n n e k e r e d m é n y e k é p p e n létrejött egy t ú l k o m p e n z á l ó rendszer. ill. A k é p z é s b e n m é g ma is a tantárgyi mesterség elméleti tanítása van túlsúlyban a nevelői s z e m é l y i s é g fejlesz­ tésével és a gyakorlati oktatással s z e m b e n . m e l y b e n az i n t é z m é n y s z a k e m b e r e k k e l veszi körül m a g á t a „ s p e c i á l i s " nevelési és g o n d o z á s i feladatok ellátására a család és a t á r s a d a l o m e r ő i n e k h a n g s ú l y o z á s a . s a család az. Feladata: a) g y e r m e k e k k e l : csoportos. hogy a városi ellátás differenciáltsága és a vi­ dék „ m i n d e n e s e i n e k " munkája között milyen óriási k ü l ö n b s é g van. kisebb településeken o k o z k o m o l y III. ill. Ez a t e n d e n c i a szervezeti szinten megfigyelhető az elit. B e s z é d v i z s g á l ó Á l l o m á s stb. Pl. hogy egyrészt az iskola csak másod­ lagos szocializációs terep. A p r e v e n ­ tív m e n t á l h i g i é n é h á r m a s t a g o l ó d á s a eltűnt. 204 205 .ént. m e n t á l h i g i é n é s foglalkozá­ sok es t a n á c s a d á s e g y é n i . Feladata a veszélyeztetett gyerekek feltérképezése. A p r o b l é m á k sokrétűsége egyre speciálisabb i s m e r e t a n y a g o t igényel. félállásban. pl. A logopédtis elsősorban a beszédhibák korrekciójával foglalkozik. tanulásban. A p e d a g ó g u s pedig tantárgyi terheinek csökkentésével és m e n t á l h i g i é n é s is­ meretek felvértezésévcl képessé válhatna az integráció elvének a l k a l m a z á s á r a . A család funkcióinak m e g e r ő s í t é s e túlmutat az iskola k o m p e t e n c i ­ áján. Ez azt is sugallja. a g y e r e k e k pedig a t a n á c s a d á s b a n . s a mentálhigiénikus k é p z é s is jól hasznosítható a g y e r m e k v é d e l e m b e n . A mai g y a k o r l a t b a n a szűrő. hogy: „az iskolában van e g é s z n a p . Ez k ü l ö n ö s e n vidéken. p r o b l é m á i k feltárása. diagnosztika.L o g o p é d u s : alapellátási kötelezettség. Közvetlen m ó d s z e r a k ü l ö n b ö z ő foglalkozá­ sok tartása. aki e n n e k a tudásnak a birtokosa kell hogy legyen. Bár m á r megjelent a felsőoktatásban a s z o c i á l p e d a g ó g u s s z a k m a . m i k ö z b e n az iskola mint szervezet nem változik.rétegspecifikus. a m e l y i k a mai m a g y a r iskola értékeit elfogadja. így sajnos annak a rétegnek az igényeit tudja elsősorban kiszolgál-' ni. iskolában pedig a diszlexia-. Ezek a fajta p r o b l é m á k egyre inkább társadalmi és i n t é z m é n y i szemléletváltás szüksé­ gessége felé m u t a t n a k . és segítésük közvetlen és közvetett e s z k ö z ö k k e l egyaránt. Az iskola és a t á r s a d a l o m e g y a r á n t n y o m á s t gyakorol a p e d a g ó g u s r a és a szakellátásra az átlagtól eltérő g y e r m e k e k g o n d o z á s á b a n . fejlesztő osztály­ ban. cs i s k o l a p s z i c h o l ó g u s : az oktatási törvény igény . hogy a p e d a g ó g u s az. e s e t m e g b e s z é l é s egyéni. E sokféle feladat sokrétű tudást is igényelne a pe­ d a g ó g u s o k t ó l .a kutatások e g y é r t e l m ű megállapításai sze­ rint . hogy kialakul egy szociális háló az iskolán belül és körül. ill. Közvetett pe­ dig a p e d a g ó g u s kollégákkal. A nyelvi f e l m e n t é s h e z s z ü k s é g e s vizsgálatokat a s z a k r e n d e l é s e k látják el. Ennek k o m p e n z á l á s á r a ma m á r tovább. melyek szigorú m u n k a m e g o s z t á s t h o z t a k létre a s z a k e m b e ­ rek között.G v e r m e k v é d e l m i felelős: alapellátási kötelezettség. óravezetés stb. . Az elmúlt é v e k b e n funkciója kibővült d r o g k o o r d i n á t o ­ ri feladatokkal is. ahol m á r az első negyedévi tudásszint-felmérő k ö v e t e l m é n y e i is m e g e g y e z n e k a pár­ huzamos tagozatos osztályéval? Ezen túl hajlamosak v a g y u n k megfeledkezni arról. Az ellátás megvalósulhat i n t é z m é n y b e kijáró vagy k ü l ö n b ö z ő s z a k r e n d e l ő b e telepített szolgáltatás . de lényeges lenne. Az e l m ú l t é v t i z e d e k b e n a nevelési és oktatási i n t é z m é n y e k szerepe j e l e n t ő s v á l t o z á s o k o n m e n t át. életvezetésben való tanácsadás. átstrukturálásában. reedukatív-korrekciós. ill. M i n d e z e n p r o b l é m á k k o m p e n z á l á s á r a a fejlődés abba az irányba mutat. n o r m á l és speciális nevelési feladatokat felvállaló i n t é z m é n y e k között. a z o n b a n ezirányú felkészítésük távolról sem m e g o l d o t t . de óvodai gyakorla­ tukban m e g t a l á l h a t ó az alapozó részképességek fejlesztése. a p r i m e r és s z e k u n d e r funkciók i n t é z m é n y e i élesen már n e m k ü l ö n ü l n e k el.) . ill. A társadalmi p r o b l é m á k . aki elsősorban a g y e r m e k e k nevelésére hivatott. h o g y a n is valósíthalö m e g az egyéni b á n á s m ó d és h a l a d á s elve abban a kislétszámú. M é g a szülők is hajlamosak a nevelési p r o b l é m á k r a úgy reagálni. egyéni szűrés. ill. tanár által o k t a t h a t ó és a „ m á s " . oktató-ismeretátadó.és gazdasági lehetőségek szerinti a l k a l m a z á s á t teszi lehetővé. diszgráfia.és át­ k é p z é s e k végtelen sorában vehet részt a p e d a g ó g u s . a családdal vagy szociális i n t é z m é n y e k k e l való közös tevé­ kenység segítségével valósul meg. hospitálás. Sok kutató figyelmeztet b e n n ü n k e t a „terápiák t á r s a d a l m á n a k " veszélyére. töredék időben. neveljék m e g ők a g y e r m e k e m e t " . . s több­ nyire elveszett az a segítség.II. melyet a p e d a g ó g u s o k kaptak az egészségnevelési feladatok ellátásában. igen sok helyen spe­ ciális végzettség nélkül látja el a g y e r m e k v é d e l m i felelős a funkcióját. Intézményen belül megtalálható . m e l y e t c s a k speciális k é p z é s e k e n lehet m e g s z e r e z n i . csoport (osztály )-szintcn. AZ ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS HÁLÓ /. hogy az i n t é z m é n y e k b e n is jöjjön létre h a n g s ú l y e l t o l ó d á s a neve­ lés irányába. hogy az oktatá­ si i n t é z m é n y „ m e g o l d o t t n a k " tekinti nevelési feladatát.és a diszkalkulia-terápiák is. (Nevelési T a n á c s a d ó . SZAKMAI ÉS SZERVEZETI PROBLÉMÁK ellátási g o n d o k a t .Ovoda-iskola-ifjúsági orvos: alapellátási kötelezettség. b) p e d a g ó g u s o k k a l : konzultáció. így a mai ó v o d a és iskola feladatai közé s o r o l h a t ó a neve­ lő-személyiségfejlesztő.e g y r e j o b b a n az ó v o d á r a és az iskolá­ ra terhelődtek. U g y a n a k k o r a z o n b a n l é n y e g e s áttörés n e m történik a t a n a n y a g c s ö k k e n t é s é b e n . M á s r é s z t az iskola értékeinek elfogadása . c s o p o r t o s for­ mában egyéni. Sok helyen tapasztaljuk. M á s r é s z t a k é p z é s e k specializáltsága csak egy g o n d o s a n behatárolt feladatkör ellátásá­ ra teszi képessé a szakembert. diagnoszta. töredék időben. terapeu­ ta és c s a l á d g o n d o z ó funkció egyaránt. A speciális ellátó s z a k e m b e r e k jelenléte azzal a veszéllyel jár. Kialakul egy erőteljes e l k ü l ö n ü l é s a „ n o r m á l i s " . a nevelési feladatok előtérbe kerülése helyett. speciális szakellátást igénylő g y e r e k e k kö­ zött.

ill. Ezt b á r m e ­ lyik léi k e z d e m é n y e z h e t i .Gyámhatóság. tanácsadás. A kisfiú önállótlan. S z ü k s é g e s n e k látszott a két kisfiú külön osztályba he­ lyezése. Felülvizsgálati kontroll funkciót lát el (pl. Az. p s z i c h o l ó g u s .i s k o l a és a G y á m h a t ó s á g között. Tantárgyi k o r r e p e ­ tálás és logopédiai fejlesztés segítette az írás-olvasás elsajátításában. óvodai-iskolai koordinátor. A család sokat nélkülözik. Speciális iskolai javaslat szakvéleményezése. az é d e s a n y a csak rövidített idejű m u n k á t tud vállalni h á r o m g y e r m e k e mellett. Az iskolapszi­ chológus foglalkozott a családdal. A napközis foglalko­ zásokon a kolléga nagy figyelmet fordított leckéi elvégeztetésére. Ezért rövidesen a tantárgyi haladással is gondjai voltak. iskolapszichológus. így a Gyermekjóléti Szolgálat segítségét is kértük a család szociális és nevelési p r o b l é m á i n a k kezeléséhez. M u n k a t á r s a i : g y ó g y p e d a g ó g u s . korrepetálás stb. Végül az iskola m a g á n t a n u l ó i státuszba helyez­ te Árpit. f o g a d ó ó r a vagy szülői értekezlet keretében. s a beszélgetés során m e g t u d t a m . S z a n k c i o n á l ó funk­ cióval r e n d e l k e z i k . Balázs imá­ dattal tekint az édesapjára. Az é d e s a n y a m e g o l d á s k é n t átvitte fiát egy m á s i k iskolába. M u n k a t á r s a i : k ü l ö n b ö z ő szakirányú g y ó g y p e d a g ó g u s . Az osztályban „ ö s s z e a k a d t " egy kisfiúval. f e l m e n t é s e k ) . L o g o p é d i a i d i a g n o s z t i k a és fejlesztés. .G y ó g y p e d a g ó g i a i Pszichológiai Intézet. g y e r m e k v é d e h n i s e . iskolaérettség. de a fiú pszichés állapota tovább romlott. Kérte a Gyermekjóléti Szolgálat csa­ ládgondozójának segítséget. ahol a magatartási p r o b l é m á k fokozódtak. . pl. M u n ­ katársaik: szociális m u n k á s . K ö z b e n a z édesapa ismét b ö r t ö n b e került. képtelen leválni édesanyjáról. Képtelen volt a k ö z ö s s é g b e beilleszkedni. ill. hogy Árpi fejlődése otthon nem biztosított. É d e s a p j a t ö b b s z ö r ült b ö r t ö n ­ ben. M u n k a t á r s a i : logo­ pédus. M u n k a t á r s a : j o g á s z . I n t é z m é n y i j e l z é s alap­ j á n g o n d o z á s b a vesz családokat. 2. isko- . m u n k a n é l k ü l i .B e s z é d v i z s g á l ó Á l l o m á s : alapellátó i n t é z m é n y . Az ellenérdekek léte miatt szükségesnek láttuk esetkonferencia összehívását. d) e g y é b feladatok: e g y ü t t m ű k ö d é s vezetőkkel.Nevelési T a n á c s a d ó : alapellátó i n t é z m é n y . nyelvi felmentéshez. v a g y o n k é p viseleti stb. E r e d m é n y e k a z o n b a n sajnos n e m j e l e n t k e z t e k . r o b b a n é k o n y . fejlesztő p e d a g ó g u s . k ü l ö n b ö z ő m ó d s z e r e k k e l p s z i c h o t e r á p i á k ill. Árpit édesanyja egyedül neveli. speciális érettségihez s z a k v é l e m é n y e z é s . g y ó g y p e d a g ó g u s . Az édes­ anya rendszertelenül vette igénybe a Nevelési T a n á c s a d ó pszichoterápiás ellátását. mert Balázs e g y r e gyak­ rabban visszaél a v é d e l e m m e l . így a kisfiú p r o b l é m á i változatlanul fennálltak. p e d a g ó g u s . Feladata egyéni.c) szülővel: egyéni t a n á c s a d á s . fejlesztés végzése. p e d a g ó g u s . A g y e r m e k v é d e l m i fe­ lelős r e n d s z e r e s e n egyéni beszélgetésre hívta. így az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s k e z d e m é n y e z é s é r e létrejött az előző és jelenlegi iskola vezetője. funkciót lát el. A tanév előrehaladtával t a n u l m á n y a i b a n is p r o b l é m á k m u t a t k o z t a k . őszi tanu­ lási zavar szűrésen jelentős részképességbeli e l m a r a d á s o k a t n e m tapasztalt az iskolapszi­ chológus. A z o n b a n az ó r á k o n sokszor nem figyelt. p e d a g ó g u s . . Balázs s z á m á r a az iskolán belül p r ó b á l t u n k először is segítséget adni. c s a l á d g o n d o z ó . A g y e r m e k e k jogi é r d e k v é d e l m é t látja el. . de n a g y o n fél is tőle. Az édesanya a hívásra bejött az iskolába. . Első perctől igen élénk. aki úgy érezte. Az é d e s a n y a az iskolapszichológussal tartotta csak a kapcsolatot. Intézményen kívül egy ollóval m e g s e b e s í t e t t e társát. a t a n a n y a g o t kö­ vetni. fókuszált foglalkozás. iskolai osztályba helye­ zéshez. 206 207 . jogász. M u n k a t á r s a i : klinikai és óvoda-. L o g o p é d i a i ó v o d á b a . M u n k a t á r s a i : szociális m u n k á s . c s o p o r t o s formában. szociális segélyezés. pszichiáter. M ó d s z e r e i k az adott terület i g é n y e i h e z igazodnak. verekedős kis­ fiú volt. hogy igen n e h é z é l e t k ö r ü l m é n y e k között élő c s a l á d b a n nevelkedik Balázs. Férjétől ő is n a g y o n fél. fejlesztés. Feladata az egyéni diagnosztika. ill. gondozási. G y e r m e k e k diagnosztizálását és terápiáját végzik. Példák: 1 Balázs ősszel általános iskolás lett. A h a t á s k ö r é b e n m e g n e m oldott eseteket a G y á m h a t ó s á g h o z utalja.G y e r m e k j ó l é t i Szolgálat: alapellátó i n t é z m é n y . S z a k m a i hidat képez az ó v o d a . Ez az iskola s z á m á r a kiutat jelentett a napi g o n d o k b ó l . további szakellátásra irányítja őket. E l s ő osztályba kerülése után rö­ videsen kiderültek p r o b l é m á i . Az i g a z g a t ó és a g y e r m e k v é d e l m i felelős segítségével került Árpi m á s i k iskolá­ ba. Az átlagosnál erőteljesebb anya-gyerek kapcsolat van köztük.Tanulási képességeket Vizsgáló Bizottság: alapellátó i n t é z m é n y . aki az eset g o n d o z á s á b a n részt vesz. láthatási. pszichológus. Elhelyezési. c s a l á d g o n d o z ó . leckéit n e m m i n d i g csinálta m e g . p s z i c h o l ó g u s .C s a l á d s e g í t ő Szolgálat: alapellátó i n t é z m é n y . pszichológus. Félév táján 2. s egyre g y a k r a b b a n v e r e k e d t e k össze. segítése. Ezzel egyidejűleg az iskolapszichológus segítségét kérték Balázzsal k a p c s o l a t b a n . Az é d e s a n y a igen kevés egyéni törődést tud biztosítani fi­ ának. m á s s z a k e m b e r e k k e l és szervezetek­ kel a g y e r m e k e k g o n d o z á s a kapcsán. g y ó g y p e d a g ó g u s . és p s z i c h o t e r á p i á t j a v a s o l t az é d e s a n y á n a k . aki az é d e s a n y á t a terápiás ellátás igénybevételére kötelezte. pszichiáter. s életüket az édesapa brutalitása is nehezíti. Az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s k o n z u l t á c i ó s o r o z a t b a n segítette az é d e s a n y á t az otthoni nevelés feladataival k a p c s o l a t o s a n . Az é d e s a n y a a c s í n y e k eltitkolásával pró­ bálja Balázst védeni a verésektől. . M u n k a t á r s a i : csak p s z i c h o l ó g u s képzettséggel r e n d e l k e z ő k lehetnek. c s a l á d g o n d o z ó . Ez a z o n b a n visszájára fordul. F e l a d a t a a hozzájuk ö n k é n t e s e n forduló családok ellátása. t o v á b b k é p z é s e k tartása. p s z i c h o l ó g u s .

És hiába sokféle a szakmai kínálat. gyakorlat. célszerű azonnal bejelölnünk. képzés. Pro Pannónia Kiadói Alapítvány. ASZTMANN ANNA (szerk. HUNYADY GYÖRGY. elfogadó attitűd. ill. de a g y e r m e k e k fejlődését is rögzítő d o k u m e n t u m b a n .) (1998): Iskolaegészségügyi kézikönyv. játékeszközök.az e g y ü t t m ű k ö d é s fontosságára szeretnénk a s z a k e m b e r e k figyelmét felhívni. vidéki m e g v a l ó s u l á s á n a k nagy különbsé­ geiről. Anonymus Kiadó. Szakmai Országos Találkozójának előadásai.c s o p o r t s z o b a e l r e n d e z é s e . A „FEJLETTSÉGMÉRŐ LAPOK" ÓVODAI ALKALMAZÁSA P O R K O L Á B N É B A L O G H KATALIN Az ó v o d a p e d a g ó g u s egyik alapvető feladata. a súlyosabb „más" fogyatékos gyermekcsoport. tolerancia. v a l a m i n t hátrányos helyzetéből való felzárkóztatásában! E h h e z szükséges a gyermek és k ö r n y e z e t é n e k minél teljesebb m e g i s m e r é s e .) (1999): Mentálhigiéné elmélet. VÁRDAI MÁRTA (2000): A beilleszkedési zavarral. Pannónia Könyvek. HORÁNYI ANNABELLA. 208 209 . O M . fejlődésének n y o m o n követése. hogy az hatásrendszerével elősegít­ se minden g y e r m e k s z á m á r a az optimális k ö r ü l m é n y e k e t a folyamatos fejlődéshez! IRODALOM Az elfogadott á l t a l á n o s elvárások mellett (pl. az adott életkor sajátosságaitól eltérő vi­ selkedésformát.ZDI BALÁZS (szerk. K Ö I Ö R Ö EMESE (szerk. cikkeiben . A családgon­ d o z ó segíti az édesanyát. fejlődési ü t e m é n e k rögzítése. T e r m é s z e t e s e n ha felfigyelünk a jelzett viselkedési formák v a l a m e l y i k é r e . aki rendszeresen igénybe veszi a pszichoterápiát. Kiadvány. ill.lNKU ZSUZSANNA (1996): A mentálhigiénés szemléletmód jelentősége a pedagóguspályán. s végül m e g e g y e z é s született. Cz. Mentálhigiénés válogatás (2001): Új Pedagógiai Szemle. tehetségét. Eszerint Árpi csak részleges felmentést k a p az is­ k o l á b a j á r á s alól. m i n d e n g y e r m e k n é l átnézni. Tanulmányok. Alapok. valamint a velük foglalkozó szakemberek helyzete a köz­ oktatás rendszerében. segítse tehetsége kibonta­ koztatásában. hogy az ó v o d a m i n d e n ­ napi életében. kutatás. 240-278.rögzítse. vezesse az ó v o d a p e d a g ó ­ gus.) (1987): Pszichológus az iskolában = iskolapszichológus. A b e n n e felsorolt viselkedési tünetegyüttesek speciális j e l z ő i lehetnek az e n y h e agyi diszfunkciózavaros g y e r m e k e k felismerésének és a szükséges tá­ mogató nevelés egészen korán elkezdhető. a szabad és szervezett foglalkozások alkalmával felfigyeljen a g y e r m e k jel­ legzetes viselkedésmódjaira. n a p i r e n d . BAGDY EMŐKE (szerk. Ú g y szervezze az óvodai környezetet .) (1997): Az iskola szociálispszichológiai jelenségvilága. Javasoljuk.vagy az azt kiváltó. KF. K ö n y v ü n k . hogy a „Megfigyelési s z e m p o n t s o r t " a g y e r m e k e k névsorá­ val. R e n d s z e r e s korrepetálás segíti t a n u l m á n y i előrehaladását. szociokulturális hátterét. szeretetteljesség.) (2001): Együtt a gyerekekért. Buda­ pest. A Nevelési Tanácsadók II. de nem szabad e l f e l e d k e z n ü n k az ellátás n a g y o b b városbeli. ha az ellátó i n t é z m é n y e k és s z a k e m b e r e k n e m m ű k ö d n e k együtt e s e t k e z e l é s ü k b e n . A megfigyelési s z e m p o n t o k abban segítik az ó v o d a p e d a g ó g u s t . TEMPLOM JÓZSEFNÉ (szerk. v a l a m i n t a N e v e l é s i T a n á c s a d ó . Az esetkonferencián m i n d e n k i állást foglalhatott érdekei képvi­ seletében. képességét. és d á t u m ­ mal jelölni az eltelt időszakra leginkább j e l l e m z ő . Alapellátó és szakszolgálati r e n d s z e r ü n k szerkezetében igen jól kiépített. Anymula.) (1988): Iskolai mentálhigiéné. A GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSE MEGFIGYELÉSI SZEMPONTSOR ALKALMAZÁSÁVAL A gyermek fejlődését a napi tevékenységek során állandóan figyelemmel kíséri az óvoda­ pedagógus. E L T E Eötvös Kiadó. hogy maximálisan biztosítsa a g y e r m e k e k fej­ lődéséhez alapvetően szükséges érzelmi biztonságot.m ó d s z e r e k és e s z k ö z ö k b e m u t a t á s á ­ val . MÉSZÁROS ARANKA (szerk.l a p s z i c h o l ó g u s a . nyitottság. és k i e m e l t e n ezen fejezet. az i d ő t a r t a m o k jelzésével ( h ó n a p . következetesség ) vegye figyelembe a g y e r m e k e k egyéni fej­ lődési ütemét. a G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t és a s z ü l ő részvételével a találkozó. empátia.. A megfigyelési s z e m p o n t s o r t célszerű havonta. 5. KÖSÁNÉ ORMAI VERA. Anonymus Alapítvány. 8. Új Pedagógiai Szemle. Animula. tanulási nehézséggel és magatartási rendellenességgel küzdő. hét) együtt a c s o p o r t n a p l ó b a n .

A GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSE. hasad.5 é v e s e k n e k ) F o g d m e g és rejtsd el a tollpihét! ( 5 . A g y e r m e k testi. amelyek idegélettani. h e i y z e t b e n . nyelvi ki­ f e j e z ő k é s z s é g . A s z e m p o n t s o r o k kérdéseire t e r m é s z e t e s e n a g y e r m e k e k é l e t k o r á n a k megfelelő vála­ szok k e r ü l n e k be. M u t a s d meg. hogy az ó v o d á s k o r végére egy iskolaérett gyermeknél a s z e m p o n t s o r b a n jelzett „ t u d j a " vá­ laszok o p t i m á l i s a k legyenek. V e z e t é s e l e h e t ő s é g szerint természete-. s e m m i k é p p e n s e m „ f e l m é r é s " jelleggel. fejlődéslélektani megalap o z o t t s á g ú a k .5 é v e s e k n e k ) K ö s z ö n n e k a hüvelykujjadnak a t ö b b i e k ! ( 5 . e g y e n s ú l y é r z é k e t j e l z ő gyakorlatok ( m i k r o c s o p o r t o s . ha egy 3 éves m é g nem tudja pl. a m e g h a t á r o z á s o k kitöltéséhez. é n e k .J á t é k i d ő b e n f e l n ő t t . A feladatoknál ügyelni kell a g y e r m e k e k élet­ korára.FEJLETTSÉGMÉRŐ LAPOK" ALKALMAZÁSÁVAL A fejlettségmérő lapok a g y e r m e k i fejlődés folyamatának m e g r a g a d á s á t teszik l e h e t ő v é az ó v o d á b a lépéstől az ó v o d á s k o r végéig. hogyan furulyázik az ó v ó n é n i d ! .és ajakügyesítő gyakorla­ tok. cso­ portos megfigyelés).g y e r m e k páros j á t é k a tükör előtt. csakis j á t é k o s f o r m á b a n . e s e t e n k é n t játékos e g y é n i v i z s g á l a t o n .4 é v e s e k n e k ) A négy k i s g y e r m e k puszit ad az anyukájának. foglalkozásokat tervezzen. a g y e r m e k e t a csoportból. hiszen egy 3 éves g y e r m e k n é l ridegen hangzik az utasítás. de a g y e r m e k m i n d e n n a p i t e v é k e n y s é g é b e n előfordulók. de kötetlen t e v é k e n y s é g e k k e l . labdaelkapást. 210 . A fejlődési ü t e m r e . e g y s z e r r e feküdtek le aludni. folyamatosan célszerű végezni. Játékötletek: Ujjak ritmikus ö k ö l b e zárása: (3_4 é v e s e k n e k ) Az öt kismalac (angol n é p k ö l t é s : M e s e az ujjakról) elfáradt. az információk m e g s z e r z é ­ séhez s z ü k s é g e s célozott. ille­ tőleg az iskolai érettség. festési technikák adnak segítséget a megfigyeléshez. taps a k ü l ö n b ö z ő testrészeken). öltözésnél megfigyelhető a fűzés. illetőleg az iskolára való a l k a l m a s s á g bizto­ sítékai. szociális é r e t t s é g e . A n a g y o b b l e m a r a d á s o k n á l m i n d e n k é p p e n igénybe kell vennie a P e d a g ó g i a i Szakszolgá­ latok ( l o g o p é d u s .J á t é k i d ő b e n . támaszkodj a tenyereddel a padra. szökdelést. hogy „ M u t a s d m e g a vállad. hátad stb. a testséma. A m e n n y i b e n a p o n t o s a b b ismeretszerzés vagy egy területen m u ­ t a t k o z ó b i z o n y t a l a n s á g e l d ö n t é s e ezt m é g i s s z ü k s é g e s s é teszi.M i n d e n n a p o s t e s t n e v e l é s b e .. én-kép) A testsémafejlettség m e g i s m e r é s é h e z a f e l n ő t t . anyanyelvi j á t é k o k n á l a nyelv. a további fej­ lesztési feladatok m e g t e r v e z é s é h e z pedig támpontot adnak a k ü l ö n b ö z ő területeken jelölt válaszok. ezért a fejlesztési feladatok m e g ­ tervezéséhez a folyamatos szintbemérés elengedhetetlen. egyéni foglakozással.". az ó v o d a p e d a g ó ­ gus által j á t é k o s a n m é r h e t ő k . speciális szakértelmét. l e m a r a d á s r a utaló jeleknél az ó v o d a p e d a g ó g u s n a k lehetősége van arra.gásfejlettség (Nagyés finommozgás) . rövid ideig tegyük. A . a környezet m e g i s m e r é s é n belül a tes­ tünk témakör.7 é v e s e k n e k ) U t á n o z d . Rutinos teljesítésük csak ó v o d á s k o r végére v á r h a t ó el.z e n e foglalkozáson a ritmusérzék-fejlesztés . hogy az ó v o d a p e d a g ó g u s tisztában legyen a fejlettségmérő lap tartalmával. h o g y a n ! ( 4 . érzelmi fejlődésének i s m e r e t é b e n v á r h a t ó el.6 . . a testnevelés foglalkozásba b e é p í t h e t ő k a k é z m o z g á s t . hol van a bokája. lelki. természetes te­ vékenységéből kiemelve. Az a l á b b i a k b a n n é h á n y . RÖGZÍTÉSE A f o l y a m a t o s m e g f i g y e l é s h e z szükséges. míg egy 6 éves ugyanezt m á r a k ü l ö n b ö z ő m o z g á s o s helyzetek­ ben (pl. ezért n e m baj. továbbfejleszthető ötletet a d u n k e h h e z . sarokülés) is megérti és véghez is tudja vinni.6 . a térbe­ li tájékozódás és térbeli m o z g á s fejlettsége. Az iskolaérettséghez.). O r s z á g o s standardizálása folyamatban van. az iskolai beválás előrejelzéséhez értékes segítséget. Testsémafejlettség (Testkép. f i n o m m o t o r o s . a min­ dennapos testnevelés és a testnevelés-foglalkozások pontos feladatadása (pl. . vagy a c s o p o r t n a g y o b b ré­ szénél felfedezett h i á n y o s s á g o k korrigálására célzott játékokat. hogy az egyes g y e r m e k e k n é l a lemaradt területek fejlesztését m e g c é l z ó j á t é k o k a t be­ építse a g y e r m e k e k k e l való egyéni j á t é k o s foglalkozásokba.7 é v e s e k n e k ) P u m p á l d fel a kezeddel a „ l a b d á t " ! Ujjakkal a hüvelykujj sorra érintése: ( 3 . s z e m p o n t o k a t és feladatsorokat tartalmaz. A szempontsor szerinti megfigyeléseket a mindennapi életben. Fő területei: mozgásfejlettség. M u t a s d m e g . a l k a l m a s s á g csak a rendszeres. lábujjon járás. h o g y a n ! ( 4 . A „Fejlettségmérő lap" olyan Moz.g y e r m e k közös játékával az egész s z e m p o n t s o r felmérhető. bokafogás stb. az értelmi fejlettség. sőt társán is m e g m u t a t j a a kívánt testrészt. de u g y a n e z a válasz egy 6 éves g y e r m e k n é l már komoly lemaradást jelez az ó v o d a p e d a g ó ­ gusnak.a f e l a d a t h e l y z e t b e n a l k a l m a z o t t m e g f i g y e l é s e n alapuljon. A j e l z e t t p s z i c h i k u s struktúrák a tanulási k é p e s s é g m e g h a t á r o z ó i . jó m e g o l d á s o k birtokában állapít­ h a t ó m e g .e g y e n l e t e s ültetés (pl. ábrázolásnál a m i n t á z á s i . P r o g r a m u n k e z e k kiemelt fejlesztését vállalja fel. szellemi. a g y e r m e k szociális fejlettsége. Nevelési T a n á c s a d ó ) s z a k e m b e r e i n e k segítségét.

. tedd az autót a vonat mellé. (Pl. ne menjetek a hintán túl. állatok fejlődési fázisait ábrázoló képek stb. megjegyez­ zék. mi az.4 é v e s e k n e k ) P i l l a n g ó b á b b a l t ü k ö r előtt: h o v a szállt a p i l l a n g ó ? ( 4 . mid érintettem m e g ? ( 5 .F i g y e l m ü k e t j á t é k i d ő b e n és feladatteljesítés k ö z b e n egyaránt lemérhetjük. a k ö r n y e z e t m e g i s m e r é s é n belül (színek. hogy a felnőtt szóbeli közlése m i n d i g tartalmazza a térirányokat j e l z ő megfele­ lő kifejezést. " ( 5 . e s z k ö z ö k k e l .) Motoros feladat verbális visszaadása Értelmi (csoportosítás. hasonlóság. csak a kicsikel. nagy méretű stb.Az időbeli relációkat m e s é k képei vagy cselekvéssort ábrázoló k é p e k segítségével le­ het felmérni egyéni vagy m i k r o c s o p o r t o s j á t é k o k közben. megfigyel­ hetjük.). -játék.). öltözésnél és a foglalkozásokon egyaránt.6 . emberábrázolási készségük. m i t csi­ nált X. A h á r o m pillangó. Képet k a p u n k ilyenkor az ö n k é n t e s t e v é k e n y s é g és a felnőtt kérésére végzett t e v é k e n y s é g közbeni figyelem tartósságáról. C s u k d be a s z e m e d .7 éveseknek) M e s e képsorozat ( 3 .é g ő gyertya . és m o n d d el. Bol­ dogan fogadja m i n d e n g y e r m e k a képek. (3-4 é v e s e k n e k ) M e s e képsorozat (pl. C e r u z a f o g á s u k r ó l . melyik test­ részét érintette m e g X. F o n t o s . szögletes.kisebb gyertya. u t á n o z d ! . mit c s i n á l t a m ! M o n d d el.4 db) vagy eseménysorozat (pl. kifejezőkészség fejlettsége szövegvisszaadás) beszédritmus. ami valamilyen tulajdonságában h a s o n l ó tárgyat j e l ö l ! Térbeli tájékozódás. fonalgombolyag .p u l ó v e r stb.kötőtűn a fonal .Tükörkép.6 . k ü l ö n b s é g ) vagy m a t e m a t i k á n belül ( h a l m a z o k ) j á t s z o t t j á t é k o k segítségével. A kiskakas g y é m á n t félkrajcárja stb. könyvek nézegetése k ö z b e n a d ó d ó beszélgetése­ ket a felnőttel és a társakkal egyaránt.M o t o r o s feladat verbális v i s s z a a d á s á n a k f e l m é r é s é r e l e h e t ő s é g van e g y é n i vagy m i k r o c s o p o r t o s j á t é k o k k a l egyaránt. terí­ tésnél a kést a tányér és a kanál k ö z é a j o b b oldalra.) (4-7 é v e s e k n e k ) A fenti példa bővítése. g y e r t y a és gyufa . majd t ü k ö r nélkül: mutasd m e g a füled. tükör előtt. esetleg m á s i k g y e r m e k k e l : m o n d d m e g . egész alma . fejlettség motoros feladat verbális visszaadása) (3_4 é v e s e k n e k ) T e d d a m a c k ó mellé a labdát a p o l c r a ! (Végrehajtás után a g y e r m e k el­ mondja.!) Finommotoros koordináció (Rajzfejlődés) fejlettsége A g y e r m e k e k t ö b b s é g e szívesen rajzol.: M o n d d el. m é r é s é r e az egész n a p b ő v e n kínál lehetőséget.Y. növények.5 é v e s e k n e k ) B a r k o c h b a : keress a t e r e m b e n olyan játékot. térbeli a térbeli mozgás fejlettsége oldal) (Térirányok. R é p a m e s e . . Y. k é s ő b b ö n m a g u k is megfelelően alkalmazzák.. (pl.7 é v e s e k n e k ) E s z k ö z nélkül. . R a k d s o r r e n d b e a m e s e k é p e i t ! Ki rakja ki a történetet g y o r s a b b a n ? M e s é l d el.5 é v e s e k n e k ) M e s e k é p s o r o z a t vagy e s e m é n y s o r o z a t (pl. testsémájukról is képet k a p h a t u n k rajzaikon keresztül. Ennek a területnek a megfigyelésére. hogy a g y e r m e k e k ezeket megismerjék. nehezítése (több c s e l e k v é s m o z z a n a t t a l . mit csinált. 212 213 .játék: a g o n o s z m o s t o h a összekeverte a j á t é k o k a t .A tárgyak m e g a d o t t tulajdonsága szerinti csoportosítás jól megfigyelhető j á t é k i d ő b e n . melyen l e m é r h e t ő rajzfejlődésük.Játékötletek: ( 3 . ami zöld. válogasd ki! ( 4 .). ka­ rod stb. képolvasás. valamint a feladattudatról is. időbeli relációk. térbeli tájékozódásukról. csak a g ö m b ö l y ű k e t stb. Nyelvi (Szókincs. Az ismeretek egyéni el­ l e n ő r z é s é r e l e h e t ő s é g e t a d n a k az a p r ó b b m e g b í z á s o k (pl. viszonyok.almacsutka.5 é v e s e k n e k ) E s z k ö z nélkül. időtartamnöveléssel). így j á t é k i d ő b e n a d h a t u n k n e k i k o l y a n ötletet is. szerin­ ted miért?) . h a n e m hozd i d e ! (5_6-7 évesek) Csoportosítsd a Logikai-készlet játékait a m e g a d o t t s z e m p o n t o k szerint! Mondj olyan szót. m e r t csak így é r h e t ő el. és m o n d d m e g .harapásnyomos alma . ( 4 . jobb-bal Időbeli relációk A saját testhez viszonyított térbeli eligazodás felmérhető az egész nap folyamán. mi történt. A k ó r ó és a kismadár. Játéköteletek: (3-4 é v e s e k n e k ) H a m u p i p ő k e . segíts H a m u p i p ő k é n e k s z é t v á l o g a t n i ! C s a k a pirosakat. b á r m i ­ lyen t e v é k e n y s é g b e n .! Ne m o n d d meg. figyelem. térirá­ nyokkal. stb.

( 4 . hogy a g y e r m e k e k közül kik azok. (Őket a g y e r m e k k ó r h á z a k szakosztályain. Szövegvisszaadás ( 3 .A feladatmegértés. k é s ő b b egyre g y o r s u l ó t e m p ó b a n ) . d i a k é p stb. a rend helyreállítása.h a n g s ú l y o s h e l y z e t b e n mutatott magatartásformákat. sok hiányzás. j á t s z ó gyer­ m e k e k . illetve e l e m e z h e t j ü k a teljesít­ m é n y .6 . ( „ M i t tettél m á r a b ő r ö n d b e ? ) j á t é k k a l is enyhít­ hetjük.) és az a p r ó b b m e g b í z a t á s o k (pl.5 g y e r m e k k e l játsszuk. (Ezt eleinte csak 4 . n e v e t ő . k ö n n y e n é r t h e t ő m ű a l k o t á s . esetleg ok-okozati össze­ függés felfedezését is k í v á n ó . az ó v o d á b a n . fejlettség feladattartás. feladattartás megfigyelhető a munkajellegű t e v é k e n y s é g e k (pl. U s b o r n e Kisenciklopédia.). m ű a l k o t á s o k r e p r o d u k c i ó i . érzelmi élet) feladatmegértés. a piacon. ( 4 . a m i b e egyszerű nyelvtörőket és rövid „csali-me­ s é k e t " is b e é p í t h e t ü n k . a naposság. B ú v á r z s e b k ö n y v e k sorozat. a k ö r n y e z e t m e g i s m e r é s é r e nevelés kapcsán b á r m i l y e n fel­ használt s z e m l é l t e t ő kép.7 évesen az ó v o d á b ó l . t ü r e l m é n e k f ü g g v é n y é b e n növelhető. s z o m o r ú g y e r m e k .5 é v e s e k n e k ) É r z e l m i l e g közel álló. t á m p o n t o t kapunk a k ö v e t k e z ő tanév feladataihoz. ok-okozati összefüggéseket. hogy a már felsorolt tárgyakat m e g kell ismételni és a sorozatot újakkal kell bővíteni (rövidtávú m e m ó r i a ellenőrzése. magatartási p r o b l é m á k stb. ) MEGFIGYELÉSI SZEMPONTOK A c s o p o r t o n belüli viselkedés megfigyeléséhez ad segítséget. egyszerű történést ábrázoló képek felhasználá­ sa (pl. a g y e r m e k e k j á t é k á n a k fo­ lyamatos megfigyelésével. a foglalkozások feladatai (pl. m ó d s z e r e k k e l . K o m o l y a b b p r o b l é m á k n á l n e m c s a k a Nevelési Ta­ nácsadó s z a k e m b e r e i n e k segítségét kérheti. é r z e l m e k e t is á b r á z o l ó képek felhasználása (pl. fénykép.7 é v e s e k n e k ) „ M i t tettél m á r a b ő r ö n d b e ? " (A kérdésre teljes m o n d a t t a l és a m á r el­ h a n g z o t t tárgyak nevét m e g i s m é t e l v e . az együtt j á t s z ó g y e r m e k c s o p o r t figyelemmel kísérésével. régmúlt e s e m é n y e k r ő l szóló könyv. h a n e m fordulhat a k á r neurológiai vagy pszi­ chiátriai s z a k e m b e r h e z is. a m i k o r m á r n a g y o n k e v é s esélye van a g y e r m e k n e k a h á t r á n y o k leküzdésére. festmény stb.a felnőtt által e l k e z d e t t történetet m i n d e n g y e r m e k csak egy m o n d a t t a l bővítheti. a m b u l á n s rendelése­ in lehet m e g k e r e s n i . ezt n e m csak az utolsó óvodai év végén kéri.j á t é k " (az elhangzott szöveg m e g i s m é t l é s e ugyan­ olyan.4 é v e s e k n e k ) É r z e l m i l e g közel álló. ezek tudatos használatával eleget tehetünk a n n a k a k ö v e t e l m é n y n e k .) ( 5 .). b o n y o l u l t a b b c s e l e k m é n y t á b r á z o l ó kép. akik v á r h a t ó a n lassabb ü t e m b e n fognak fejlődni.4 é v e s e k n e k ) „ M o n d d u t á n a m l . A j á t é k lényege.) ÖSSZEGZÉS A felsorolt e s z k ö z ö k k e l . .). 214 215 . e b b e n a részben a gyer­ m e k r e l e g i n k á b b j e l l e m z ő tulajdonságokat célszerű jelölni. hogy az iskolai életre kellőképpen felkészített g y e r m e k e k kerüljenek ki 6 .7 é v e s e k n e k ) É r z e l m e k e t .6 . . m e g b í z á s o k teljesítése stb. de m i n d e n k i n e k m e g kell ismételnie a m á r elhang­ zottakat is. Év elején lehetőség van a p e r e m h e l y z e t okainak feltárására (pl. folyóiratok. e z e k c s ö k k e n t é s é v e l .). K é p e t k a p arról is.) és a fog­ l a k o z á s o k során adott feladatok elvégzése közben. a m e s e „ p o z i t í v " és „ n e g a t í v " szereplőjét ábrázo­ ló j e l e n e t . együtt a család. e l v o n t a b b fo­ g a l m a k ismeretét k í v á n ó könyv (pl. így k o n k r é t a b b formában m e g f o g a l m a z h a t j u k a viselkedés általános szempontjait. lehetőség szerinti m e g s z ü n ­ tetésével a z e g y é n b e i l l e s z k e d é s é n e k e l ő s e g í t é s é r e . A s z ö v e g v i s s z a a d á s e g y h a n g ú s á g á t pl. L e h e ­ tőség nyílik arra. É v v é g é n l e m é r h e t ő m u n k á n k e r e d m é n y e s s é g e . .A társas k a p c s o l a t o k jól n y o m o n k ö v e t h e t ő k j á t é k i d ő b e n . saját é l m é n y e i k e t m e g ö r ö ­ kítő fényképek stb. M i n i E n c i k l o p é d i a . állatokról. t e r e m r e n d e z é s . k é s ő b b ez a szám a g y e r m e k e k fej­ lettségének. Aki téveszt. hogy melyik g y e r m e k n e k lesz szüksége m á s s z a k e m b e r segítsé­ gére is. beilleszkedés. de m á r b o n y o l u l t a b b . a m e l y n e k kiváltására valamilyen feladatot kell elvégeznie a tulajdonos­ nak.Érzelmi élete az egész n a p folyamán b á r m i k o r megfigyelhető. síró. zálogot is adhat. beillesz­ kedési.K é p o l v a s á s r a . ezeket egyre bővítve kell válaszolni. Szociális (kapcsolatteremtés. a s z ö v e g v i s s z a a d á s megfigyelésére bő lehetőséget adnak a társasjátékok. hogy időben elkezdjük az e g y é n r e szabott p r e v e n c i ó s p r o g r a m alkalma­ zását. így az ó v o d a p e d a g ó g u s már 3-4 éves korban képet k a p h a t arról. A megfigyelési s z e m p o n t o k és a fejlettségmérő lapok p o n t o s vezetése elősegíti a prob­ lémák korai felismerését.7 é v e s e k n e k ) „ T ö r t é n e t folytatása" . a megértés ellenőr­ zése v i s s z a k é r d e z é s s e l ) . Játékötletek: Képolvasás ( 3 . az utcán. mesejelenetek stb. illetve n a g y c s o ­ port végén előrejelzést ad az iskolai életbe való v á r h a t ó beilleszkedésről. ( 5 . A szociális fejlődés mutatói a n a p folyamán b á r m i k o r megfigyelhetők. fejlesztése). kép.

t a n á c s t a l a n . 4. m i n t h a ott sem lenne. I Óvoda neve: 1 Gyermek neve: | Szülelés dátuma: j Ujjak ritmikus ökölbe zárása (pumpálás) I MOZGÁSFEJLETTSÉG Óvodába lépéskor I Kiscsoportban I Középső ! Nagy csoportban j csoportban Ujjak szétlárása (utánzás) zés Fűzé (nagy lyukú gyöngy. N e m tud várni. nehezen vált t e v é k e n y s é g e t . 7. N e v e h a l l a t á n összerezzen. V i s e l k e d é s r e általában j e l l e m z ő : 1. 5. majd egy lábon i ! (váltakozva) ! í Labdaelkapás (15 cm átmérőjű. Ha e g y s z e r belelendült valamibe. N e m követi a p e d a g ó g u s utasításait. ha szólítják. 4. összegyűri a rajzlapot. Ú g y tűnik. á l l a n d ó a n fészkelődik. Á l l a n d ó m o z g á s . II. úgy tesz. vagy legalábbis úgy tesz. m o c o r o g . E l t e r e l h e t ő k ö n n y e n a figyelme. 3. piszkál valamit. nyugtalanság van körülötte. 7. N e m tud n y u g t o n m a r a d n i . N a g y o n félénk. 2. 6. K é r d é s r e zavartan hallgat. 6. N a g y o n lassú. N e m hallja. Á l l a n d ó a n babrál. E g y é b egyéni viselkedési j e l l e m z ő k . m i n t h a n e m értené m e g a feladatot. 1 mozgásos játék) j Ujjakkal sorra érintése a hüvelykujjnak (játék) Megérintett ujj csukott szemmel való azonosítása Ujjak kisujjal kezdődő gördülékeny tenyérbe : Kezesség ! Megjegyzés 217 216 . n e h e z e n szakítja félbe. N e m figyel. igényeit késleltetni. 2. 3 m-ről) j (labdázás) j Egy lábon egyensúlyozás 15 mp-ig (gólya.I. m i n t h a n e m hallaná. 5. F o g l a l k o z á s o k alatti viselkedése: 1. n e m tudja e l k e z d e n i a munkát.) Páros lábon szökdelés (veréb). 3. tétova m o z g á s ú . 8. tű stb. majd cipő. v o n a l v e z e t é s e g ö r c s ö s . Szeszélyes. M a s z a t o l ábrázolásnál. sírós. h e v e s é r z e l m i kitörései v a n n a k .

térdhajlat Homlok. orrcimpa Száj._ Szem. nyelv | Fül. szemhéj Orr. ujjperc Láb Mell. csoportban [ csoportban i i Fej. törzs. hát. bal | Előre. nyak. fül tő Kéz. szemöldök Áll ! Könyök Csukló ' Boka Lábfej. hátul ] : Mellett. mellé Közöli Le. Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Lent Alatt Óvodába lépéskor j Kiscsoportban! \ ! Középső i Nagy- . talp 1 Lábujjak. tenyér Ujjak. has •-- •| --- " " - — - i _ . alá Kívánságra irányt tud változtatni Mögé Elé i — 1 Jobbra j_ \ Balta Túl Közé Megjegyzés j _^ 218 219 . kézfej.TESTSÉMA FEJLESZTÉSÉNEK MUTATÓI 1 A GYERMEK TÉRBELI TÁJÉKOZÓDÁSÁNAK. mellkas Arc Kar Comb Térd. sarok • Váll Derék Csípő Megjegyzés | ] ! \ Fölött Föl. ujjbegy. elől Hátra. TÉRBELI MOZGÁSÁNAK FEJLETTSEGE Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Óvodába lépéskor [Kiscsoportban Középső csoportban Nagy­ csoportban . fölé Jobb.

A GYERMEK ÉRTELMI FEJLETTSÉGE Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Óvodába lépéskor (Kiscsoportban I Középső Nagy\ j csoportban . kar. GYERMEK F I N O M M O J O R O S KOORDINÁCIÓJÁNAK FEJLETTSÉGE Ó v o d a neve: Gvermekneve: Szülelés dátuma: 1 Óvodába lépéskor Kiscsoportban • : Középső I Nagycsoportban • csoportban a szín szerint van feje A tárgyak mutatói a forma szerint van lába csoportosításának — mcrel szerint hasonlóság . kar.különbözőség alapján van karja van nvaka Időbeliség relációk felismerésének mutatói | ok-okozati viszony i időrendiség Részletek feltüntetése a fej részletei: haj. Érintkezés a törzzsel a nvak vonala atmegv a fej. . . fül ! az arc részletei: szem. prolii egyéb teljes. a törzs vonalába a törzs vonala átmegy a láb vonalába Megjegyzés Megjegyzés 220 22 . láb törzs aránya helytelen fej. csoportban r . száj összpontosításra képes ruha. ruha részletei rövid ideig figyel láb részletei csak a játék köti le Figyelem jelzői könnyen elterelhető Aránvok szétszórt figyelmetlen kéz részletei fej. láb törzs aránya helyes a végtagok kétdimenziósak Dimenziók [többszempontú. orr. pontos visszaadás a négy végtag összefügg Motoros feladat verbális visszaadása a lényeges mozzanatok visszaadása képtelen elmondani + .

teljesíti • nem érti Feladat­ megértése. kitartó felsorol Képolvasás egyszerű cselekvést megnevez összefüggéseket nem képes visszaadni hiányos lénveees mozzanatokat teljes.azdag. hiányos iákkal I Óvodába lépéskor (Kiscsoportban Középső csoportban Nagy­ csoportban Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Kapcsolat' teremtés felnőttekkel. de nem teljesít részben teljesíti irányítással.néha isohaseni I szemlélődő ' magányosan tevékenykedő I társakhoz sodródó beszédhibás (milyen?) folyamatos ibekapcsolódó Beilleszkedése a tevékenységbe Í alkalmazkodó . Óvoda neve: • Gyermek neve: Születés dátuma: . A GYERMEK SZOCIÁLIS FEJLETTSEGE Óvodába lépéskor kezdeményező elfogadó visszahúzódó elutasító kezdeményező elfogadó visszahúzódó | elutasító [Kiscsoportban | Középső csoportban Nagy­ i csoportban evakran Elvont kifejezések előfordulása . segítséggel elvégzi felismer önállóan teljesíti elmélyült. pontos Mea gjegyzés Erzelnű élete kapkodó. együttműködő | kezdeményező ! irányító ikadozó S i Beszédritmus gyors megérti I elfogadja < lassú . érti. árnyaltan kifejező Szókincs szegényes. szétszórt kiegyensúlyozott nyugtalan erőszakos változó hangulatú zárkózott szovegvisszaadás Megjegyzés 222 223 .A GYERMEK NYELVI KIFEJEZŐKÉPESSÉGÉNEK FEJLETTSÉGE . feladattartása .

auditív figyelem. s részképesség-fejlesztésének elkezdése fontos lett volna m á r korábban. hogy a teamszerű m ű k ö d é s iránt egyre n a g y o b b igény m u t a t k o z o t t az óvodákban. ül. hogy az ó v ó n ő k segítséget kapjanak az iskolaérettségi javaslat előkészítésében. c) Nyelvi szubteszt: nyelvi készség. 224 225 . logopédusi ellátás. jó megoldásra törekvő a motiváltság hiánya jellemzi. nyelvi e m l é k e z e t . M á r az első t a n é v b e n több óvodából is jelentkezett igény a n a g y c s o p o r t o s ó v o d á s o k fel­ mérésére. kétnapos j e l e n l é t b e n . kitartásra nem képes gyors. nehézkes könnyen váll át más tevékenységre nehezen áll át más tevékenységre kivárásra képes. ! A kerület ó v o d a p s z i c h o l ó g u s a i egységesen az M S S S T szűrőteszttel m é r t é k fel a nagy­ csoportos ó v o d á s o k a t az ősz folyamán. erőtlen Feladat­ végzése tevékenysége elmélyült a feladat nem köti le . míg az 1999/2000. emlékezet. tanévben 15 ó v o d a ö n k é n t e s részvé­ telével átfogó kerületi fejlettségi szintfelmérés kezdődött. hogy a gyerekek egy része j e l e n t ő s p r o b l é m á k k a l k ü s z k ö ­ dik. időrendi fogalmakban való tájékozottság.és I s k o l a p s z i c h o l ó g u s M u n k a c s o ­ port a Nevelési T a n á c s a d ó keretében. valamint az évek során egyre j o b b a n tért h ó d í t ó óvodai fejlesztő pedagógia. Saj­ nos sok esetben e k k o r derült ki. lassú. b) V i z u o . Szervezetileg ezt lehetővé tette a teljes körű ó v o d a p s z i c h o l ó g u s i . számolási és fogalmazási készség.A GYERMEK SZOCIÁLIS ÉRETTSÉGE Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: személyi kontaktus nélkül is teljesít Onállósáaa időnként személyi kontaktust igényel állandó személyi kontaktust igényel motivált. h o g y küldjék-e vagy s e m szakrendelésre az ó v o d á b ó l a gyereket. 1 regresszióval válaszol Megjegyzés 1. differenciált iskolaérettségi javaslat céljából. kitartó a tevékenységben kapkodó. A C s o p o r t u n k a kerület 18 ö n k o r m á n y z a t i m ű k ö d t e t é s ű óvodáját látja el heti egy-. AZ MSSST (MEETING STREET SCHOOL SCREENING TEST) BEMUTATÁSA Az M S S S T . térbeli és sorrendbeli orientáció. így e g y r e ko­ rábbra tolódott a szűrés időpontja. toleráns Válasz feladja [ tevékeny­ ségek indulatkitöréssel válaszol akadá­ lyozására | személyek elleni agresszióval válaszol . Három szubtesztje a részképességek felmérésére a l k a l m a s : ti) M o t o r o s szubteszt: kétoldali szeriális m o z g á s m i n t á k kivitelezése és a testvázlattal kapcsolatos térbeli orientáció. tanév óta m ű k ö d i k Ó v o d a .p e r c e p t u o m o t o r o s szubteszt: a vizuális diszkrimináció.t e s z t e t 1966-ban H a i n s w o r t h és Siqueland dolgozták ki. mely összesen 4 6 6 g y e r m e k vizsgálatát jelentette. A szűrővizsgálat felvétele m i n d ö s s z e fél órát vesz igénybe. Az iskolaérettségi javaslat előkészítése és a fejlesztés minél koraibb elkezdése mellett fontos s z e m p o n t volt. így az első szűrések közvetlenül megelőzték a j a n u á r i döntést. m a g y a r standardját Zsoldos és m u n k a t á r s a i 1999-ben készítették el. dinamikus átlagos ' Munka­ tempója : PREVENTÍV SZŰRÉS ÉS FEJLESZTÉS AZ Ó V O D Á B A N Középső | Nagy­ ! csoportban ! csoportban MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA Óvodába lépéskor Kiscsoportban! Kerületünkben az 1998/99. g e o m e t r i ­ kus ábrák és betűf orm ák r e p r o d u k á l ó készsége.

A vizsgálat időpontjában a legfiatalabb 4. E n n e k k ö v e t k e z m é ­ nyeként a P e d a g ó g i a i Kabinet óvodai s z a k t a n á c s a d ó m u n k a t á r s a i felterjesztést nyújtottak be az Ö n k o r m á n y z a t h o z a kerületi óvodai fejlesztő p e d a g ó g u s hálózat kialakítására. Egyrészt mert a legfrissebb s t a n d a r d o k k a l ren­ delkezett.e n y h é n ( 4 . kerületi nagycsoportos óvodások körében szubteszt A három szubteszt átlagai F i g y e l e m r e méltó. Ö s s z e h a s o n l í t ó e l e m z é s tette lehetővé a 13 részt vevő ó v o d a egyes részterületeken elért e r e d m é n y e i n e k a b e m u t a t á s á t . Az e r e d m é n y e k m i n d az ágazati. A KERÜLETI VIZSGÁLAT BEMUTATÁSA Az e l e m z é s 13 ó v o d a 3 9 3 n a g y c s o p o r t o s g y e r e k é n e k adatait mutatja be. A vizsgált p o p u r láció 5 9 % .).: Az összesített n o r m a p o n t o k szerint a g y e r e k e k 12%-ánál (47 fő) állapítottuk m e g tanuA lási zavar k o m o l y veszélyét. 41 %-a lány. de az adatok megjelenítése m é g i s igen erőteljes hatású volt. h a n e m a k ü l ö n b ö z ő r é s z k é p e s s é g e k fejlesztésével is (lateralitás. végzettség. 227 .ó v ó n ő k is felvehetik. Ez igen fontos volt s z á m u n k r a amiatt. melynek o k a lehet: . hogy a fejlettségmérés v é l e m é n y ü n k szerint elsősorban óvónői k o m p e ­ tencia. Itt é r d e m e s m e g j e g y e z n i . ábra motoros víz-perc-mot. az óvoda. hogy k e r ü l e t ü n k b e n a l o g o p é d u s o k n e m c s a k a h a n g h i b á k kor­ rekciójával foglalkoztak. igen sok tekintetben k ü l ö n b ö z n e k . Kíváncsiak v o l t u n k arra is. tehát 36%-nál j ó s o l h a t ó be r é s z k é p e s s é g . h o g y a szubtesztekben átlagos p o n t s z á m o t elérő g y e r m e k e r e d m é n y e i n e k részletes e l e m z é s e k o r mutatkozik csak m e g egy-egy részterület súlyos e l m a r a d á s a a többihez képest. Fejlesztő p e d a g ó g i a i foglalkozáson vett részt a vizsgált p o p u l á c i ó 17%-a. Bár m i n d a n n y i a n tisztában voltak azzal. mellyel kivált­ hatnak régebbi eljárásokat. T a p a s z t a l a t a i m szerint igen g y a k r a n fordul elő. A ja­ 3.1 1. Itt n e m mu­ tatkozott szignifikáns összefüggés a tesztben m e g m u t a t k o z ó g y e n g e teljesítménnyel. mint a többiek. m i n d pedig az ó v o d a v e z e t ő k e t m e g h ö k k e n t e t t é k . h o g y az ó v o d a i fejlesztésre küldött g y e r m e k e k p r o b l é m á j á n a k a differenciáldi­ agnosztikája n e m történt m e g . m e l y mi­ att a g y e r e k e k igen eltérő készségekkel és i s m e r e t a n y a g g a l é r k e z n e k az ó v o d á b a . térbeli tájékozódás stb.a fiú. A Nevelési T a n á c s a d ó P s z i c h o p e d a g ó g u s Csoportjának vezetőjével k ö z ö s e n kialakítottuk a fejlesztő p e d a g ó g u s o k m u n k a k ö r i és végzettségi út­ mutatóját. finanszírozását az.útmutatója szerint . Ez hosszú távon irányt m u t a t h a t m i n d az ó v o d á n belüli.a helyi ó v o d a i p r o g r a m o k n a k való megfelelés a l k a l m a n k é n t n a g y o b b h a n g s ú l y t kap. mind pedig a kerületi szintű fejlesz-. A szupervíziónak helyet a kerületi P e d a g ó g i a i Kabinet ad. a legidősebb-' pedig 6. h a n e m a kerületi mrcycsoportosok j e l l e m z ő i n e k feltérképezésére is. M i n d a s z u b t e s z t e k b e n .6 éves kortól 7. részben p e d i g a fejlesztő pedagógiai k o m p e t e n c i a k ö r b e h a t á r o l á s á v a l kerületünk­ ben azóta m e g i n d u l t . tési t e v é k e n y s é g m e g h a t á r o z á s á h o z . Erre t á m a s z k o d v a a l k a l m a z t á k a vezetők ó v o d a i státuszban a s z a k e m b e r e k e t . E z e n t ú l m e n ő e n m i n d h á r o m szubteszt fejlesztő p e d a g ó g i a i k o m p e ­ tenciakörbe t a r t o z ó részterületeket mér. . E z e k a gyere­ kek a nyelvi s z u b t e s z t b e n szignifikánsan a l a c s o n y a b b p o n t s z á m o t értek el. h o g y az átlagszintet é p p h o g y elérő m o t o r o s területen a kerületi gyere­ kek 41 %-a teljesített a normál érték alatt. he­ lyi és tárgyi k ö r ü l m é n y e k stb. így t ö b b é v e s fejlesztési terv keretében idén m á r 9 ó v o d á b a n van főállású fejlesztő p e d a g ó g u s . A m é r ő m ó d s z e r kiválasztását hosszú előkészítő m u n k a előzte m e g . hogy a g y e r m e k logopédiai vagy fejlesztő foglalkoztatása összefügg-e 226 teljesítményével. E n n e k korrekciója részben az ó v ó n ő k ismereteinek növelé­ sével. mint a h o g y a n a nyelvi szubteszt is tartalmaz e g y é b e l e m e k e t . .7 pont) veszélyeztetett.4 pont) í 11. mint nevelési p r o g r a m . 2. hogy i n t é z m é n y e i k „ n e h é z g y e r e k a n y a g o t " ne­ velnek.0 éves korig féléves i n t e r v a l l u m o k r a osztott táblázatai szubteszt e n k é n t és összesített n o r m a p o n t t a l is kifejezi a g y e r m e k fejlettségi szintjét. . Szerettük volna. A felmérésben részt v e v ő gyerekek 57%-a járt logopédiai foglalkozásra.11 é v e s volt. másrészt mert . átlagéletkoruk 6 év. A s ú l y o s a n ( 0 .e l m a r a d á s o k miatti várható tanulási n e h é z s é g . így a fejlesztésre j á r ó g y e r e k e k kis s z á m a miatt nehezen tárható fel e g y é r t e l m ű kapcsolat. n e m rutinszerűen csak a p o n t s z á m o k r a t á m a s z k o d ó e l e m z é s é r e hívja fel a figyelmet. ábra nyelvi vaslat elfogadásra talált m i n d e n fórumon. mint az adott g y e r m e k p o p u l á c i ó fejlődési sajátosságai. Javaslatunkra a fejlesztő p e d a g ó g u s o k m u n k a i d e j é b e kötelezően beletartozik a kétheten­ kénti kétórás szupervízión való részvétel. 24%-nál (95 fő) e n y h e veszélyt. m i n d p e d i g az ö s s z p o n t s z á m b a n több j e l e n t ő s eltérés találtunk. v a l a m i n t az átlagos (8 ponttól) n o r m a ­ p o n t o k elkülönítése m e g m u t a t j a a teljesítés szintjét. A felmérés adatait az Ó v o d a v e z e t ő k Kerületi M u n k a k ö z ö s s é g é n e k ülésén ismertettük elő­ ször.A teszt 4. Az M S S S T mellett két igen fontos s z e m p o n t miatt d ö n t ö t t ü n k .az óvodai sajátosságok. Az e g y s é g e s m e r ő m ó d s z e r pedig lehetőséget ad n e m c s a k az egyén. H a r m a d r é s z t az e l m ú l t években igen g y a k r a n ta­ pasztaltuk. Ez m i n d e n ­ képpen a teszt részletes. szubteszt A tanulási zuvar veszélyének esélye a X. mely több t é n y e z ő b ő l is f a k a d h a t . M u n k a c s o p o r t u n k feltérképezte a h a z á n k b a n j e l e n l e g e l é r h e t ő fejlettségmérő teszteket. j /. szakember-ellátottság.az ó v o d a v o n z á s k ö r z e t é b e tartozó családok eltérő s z o c i o ö k o n ó m i a i státusza. s m i n d ö s s z e két ó v o d a n e m f o g l a l k o z t a t részfoglalkozású s z a k e m b e r t sem. Oktatási Osztály vállalta. ha az ó v ó n ő k k é z h e z kapnak egy korszerű tesztet.

9 9. Általában nevelési ér­ tekezlet keretében ismertettük a mérés i n t é z m é n y r e v o n a t k o z ó jellegzetességeit. A képzésen m e g t a n u l j á k a teszt felvételét. ábrán b e m u t a t o t t á t l a g s z á m o k igen nagy szórást takarnak.5 7.9 6. hiszen az ó v ó n ő k ö n á l l ó a n nem é r t e l m e z h e t i k a tesztet. E z e k fényében a nevelési p r o g r a m egyes e l e m e i n e k h a n g s ú l y o z á s á v a l .1 9.3 A h á r o m ábra ( 3 ..gyakoroltatták csoportbeli gyerekeikkel a teszt feladata­ it. s így ezeknél a g y e r e k e k n é l k é n y t e l e n e k voltunk m á s m é r ő m ó d s z e r t a l k a l m a z n i . ábra A motoros minták átlaga óvodánkéiul bontásban 6.4 10. s a kerületi jó átlagot csak a n é h á n y . az elméleti alapokat.) m i n d e g y i k é b e n u g y a n a z o n a helyen szerepelnek u g y a n a z o k az óvodák. kérdéseink és aggályaink m e g b e s z é l é s é r e felkértük Dr.8 6.érdeklődéstől függően . így a h á r o m részterületen mért e r e d m é n y e i k név nélkül is jól n y o m o n k ö v e t h e t ő k . T ö b b az az ó v o d a . . m e l y n e k g y e r e k e i egy vagy több területen is az átlag n o r m a p o n t alatt v a n n a k . 5.N a g y o n n e h e z e n fogadták el a szabályt. . igen jó e r e d m é n y t elért ó v o d a javítja fel.K ö r ü l t e k i n t ő szervezést kíván a szűrés lebonyolítása. így az igen prob­ l é m á s körzetet ellátó ó v o d á k t ó l az igen jó színvonalon teljesítőkig m i n d e n m e g t a l á l h a t ó . A teszttel k a p c s o l a t o s tapasztalataink. valamint a teszttel k a p c s o l a t o s együtt­ m ű k ö d é s kereteit. Az ezzel k a p c s o l a t o s a n megjelent. speciális szakképzettség megszerzésével. Az e r e d m é n y e k óvodai szintű értékelése új szakmai feladatok kialakítását. ill. C s a k igen n e h e z e n lehetett egyeseket erről lebeszélni. . 4. ábra A vizuo-perceptuomatorru minták átlaga óvodánkénti bontásban 228 229 .egy vagy t ö b b alka­ l o m m a l M S S S T . s e n n e k fényében közös m e g á l l a p o d á s s a l j e l ö l t ü k ki a feladatokat.3 9. maga­ sabb p o n t s z á m o t adni.6 7.1 9. S. 10 10.K 6. átcsopor­ tosítást tett sok helyen szükségessé. az e g y ü t t m ű k ö d é s fokozásával és a speciális segítők igénybevételével indult m e g a p r o b l é m á k kezelése. . A már g y a k o r l ó ó v o d a p e d a g ó g u s o k s z á m á r a m i n d e n évben tapasztalat­ cserét szervezünk. hogy saját csoportbeli g y e r e k e t n e m szűrhet­ nek.7 In tézményi fe I ad a tok: A részt v e v ő ó v o d á k n a k megajánlottuk saját adataik feldolgozását. ill.3 7. értelmezésével. m e l y e n lehetőségük van a teszt felvételével.Igen n e h é z s z á m u k r a a teszt-szituáció. t o v á b b k é p z é s e k e n v a l ó r é s z ­ vétellel.t o v á b b k é p z é s t tartanak a k ö z é p s ő c s o p o r t o s ó v ó n ő k számára. a p á r h u z a m o s c s o p o r t ó v ó n ő j é v e l s z e m b e n m e g f o g a l m a z o t t rivalizáció-érzést („az én g y e r e k e m e t m á s ne m i n ő s í t s e ! " ) az erősö­ dő t e a m m u n k a során sikerült csak felszámolni.Az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s o k m i n d e n é v b e n .5 7.3 8. 3. Az ó v ó n ő k által jelzett p r o b l é m á k : . Z s o l d o s M á r t á t .m e r ő j ó i n d u l a t b ó l . Jól látható.6 9.5 II 8. v a l a m i n t a m u n k a m e g o s z t á s s a l kapcsolatos tanulságok átbeszélésére is. Hajlamosak a g y e r e k e k n e k segíteni.S o k a n . időbeli szervezése.7 8.5 4. hogy a 2.9 6.

a l o g o p é d u s és az ó v o d a ­ p s z i c h o l ó g u s vett részt. é r z e l m i állapotának. ill. a fejlesztő p e d a g ó g u s . e) A speciális foglalkozások és vizsgálatok beindítása: .6 9.t e a m c s o p o r t o s konzultációja. .l e m a r a d á s rendezésére: . A szülőkkel való s z e m é l y e s konzultá­ ciót az esetek t ö b b s é g é b e n az ó v ó n ő és a speciális segítő együtt folytatta. E g y b e n felajánlottunk k o n z u l t á c i ó s lehetőséget g y e r m e k e szűrési e r e d m é n y e i b e való b e ­ pillantásra.5 7. k i s c s o p o r t o s fejlesztő pedagógiai foglalkozás a r é s z k é p e s s é g . a k ö z ö s álláspont kialakítására a g y e r m e k iskolaérettségét illetően.7 c) A s z a k e m b e r . mely b e s z é d h i b a . ha az indokolt. A hatályos t ö r v é n y e k é r t e l m é b e n a szülőnek ( g o n d o z ó n a k ) j o g a van a g y e r m e k k e l kap­ csolatos b á r m e l y iratba való betekintésre. osztályválasztás lehetőségeit k e r ü l e t ü n k b e n . ill. így a fentiek áttekintésével kiválasztottuk a speciális szakellátást i g é n y l ő g y e r e k e k e t . hogy a szülő involváltsága lényegesen e m e ­ li bármely terápia h a t é k o n y s á g á t . mely lehetőséggel c s a k igen ritka e s e t b e n él­ tünk.e g y é n i .e g y é n i .2 6.10 9. A szülői e n g e d é l y e k e t írásban kértük az ó v ó n ő k által. de e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k m e g s z e r z é s e is. ill.a g y e r m e k c s o p o r t o n belül egyéni b á n á s m ó d r a szorul m a g a t a r t á s i . az isko­ laérettségi vizsgálat menetét. m e l y e n . kijelöltük az ellátás formáig és összeállítottuk az óvodai fejlesztő p e d a g ó g i a i és p s z i c h o ­ lógiai csoportot. az adott c s o p o r t két óvónője.6 Csoportjaink m i n d e g y i k é n e k ^ ó i l ö n i d ő p o n t o t j e l ö l t ü n k ki. Hiszen ha a szülő tájékozott a gyer­ mek problémájáról.4 tívái a k ö v e t k e z ő k voltak: .5 8. 230 231 . ó v ó n ő vagy a fejlesztő p e d a g ó g u s elvégzi a g y e r m e k részké­ pesség-szűrését. 7.9 8. .5 5. Ezért is igen fontos a szülő első perctől való p a r t n e r k é n t kezelése.a vezető. diszlexia-prevencióra irányult. A m u n k a óvodai szintű értekezlettel kezdődött. ábra A nyelvi minták állaga A szűrés lebonyolítása: d) A szülői e n g e d é l y e k beszerzése a foglalkozásokhoz.az ó v ó n ő k j e l l e m z é s t készítenek.eseti d ö n t é s szerint .) Minden esetben fontos volt k o n s z e n z u s r a j u t n i . Ismertettük az ó v o d a i nagy­ c s o p o r t szerepét. A k o n z u l t á c i ó n e g y e n k é n t áttekintettük a g y e r m e k e k szűrési ered­ ményeit. és itt a d t u n k lehetőséget a s z e m é ­ lyes találkozásra is a s z a k e m b e r e k b á r m e l y i k é v e l . és elosztottuk a feladatokat. valamint viselkedési j e l l e m z ő i n e k a leírását. 9. és kértük e n g e d é l y ü k e t a vizsgálat lefolytatásához.4 7. Ezt szintén az egységes álláspont kialakítása és képviselete miatt tartottuk fontosnak.3 7. E z e k e t a következők­ ben h a t á r o z t u k m e g : a) A g y e r m e k felmérése: . Ezek együttes figyelembevételével e g y s é g e s ál­ láspontra j u t o t t u n k a n a g y c s o p o r t során v é g z e n d ő feladatok tekintetében. esetleg p á r h u z a m o s a n többtől is. átbeszéltük az éves m u n k a ü t e m e z é s é t . az iskola-.k o r r e k c i ó r a .a l o g o p é d u s felméri a beszédhibákat. feladatait. h a t é k o n y a n tud e g y ü t t m ű k ö d n i a s z a k e m b e r e k k e l a n n a k kezelésében.külső i n t é z m é n y b e k ü l d e n d ő szakvizsgálat vagy rendszeres terápia céljából (Szakér­ tői B i z o t t s á g o k . társas kapcsolatainak. b) A szülők tájékoztatása.5 8.a g y e r m e k e k e l m a r a d á s a i n a k m e n t é n a kiscsoportos foglalkozások m e g t e r v e z é s e . Nevelési T a n á c s a d ó stb. S z a k e m b e r k é n t m i n d a n n y i a n tapasztalhatjuk. ill. k i s c s o p o r t o s logopédiai foglalkozás. .az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s . . A n a g y c s o p o r t o s ó v o d á s g y e r e k e k szüleinek értekezletet tartottunk. hiszen csak a k k o r emeljük ki óvodai cso­ portjából a g y e r e k e t . ill. n e m c s a k en­ gedélyének. Itt részletesen b e m u t a t t u k a szűrőtesztet. k i e m e l t e n az iskolára való felkészítés szempontjából. K ü l ö n ö s e n k ö r ü l t e k i n t ő d ö n t é s t i g é n y e l t e k a k ü l s ő szakmai i n t é z m é n y b e irányított gyerekek. .5 8.5 6. m e l y e k alterna­ 9. m e l y e n ismertettük a szűrést. mely t a r t a l m a z z a a g y e r m e k k é p e s s é g e i n e k . é r z e l m i és/vagy részképességbeli problémái miatt.ó v o d á n belüli ellátást igényel a s z a k e m b e r e k bármelyikétől. ill.nincs s z ü k s é g semmiféle speciális beavatkozásra. . a speciális f o g l a l k o z á s o k o n való részvétel el­ döntésére.9 7. v a l a m i n t az óvónői j e l l e m z é s t .

Á d á m a képességvizsgálatot jó szinten oldotta m e g . s az e s e t g a z d a a szülőt is r e n d s z e r e s e n tájé­ koztatta a h a l a d á s r ó l .S z ü l ő a s z a k e m b e r e k bármelyikétől kaphatott o t t h o n r a g y a k o r l ó feladatokat. Szülei elváltak. . majd az ó v ó n ő . Ellátási m ó d o k : . 232 233 . In: Kósáné Ormai Vera. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. E z e k n é l a g y e r e k e k n é l további d i a g n o s z t i k u s tesztekkel p o n t o s í t o t t u k a tünet m ö g ö t t m e g h ú z ó d ó okokat. majd n a g y c s o ­ p o r t o s k o r á b a n fejlesztő pedagógiai terápiára is. majd k é s ő b b . így b í z u n k b e n n e . Az Anonymus Alapítvány fejlesztő pedagógus kép­ Példák: 1. vita és közös esetkezelés útján alakult ki.s z ü k s é g esetén további egyéni differenciáldiagnosztika. V m o v s Z K Y GÁBOR (szerk. gyakoroltatásával. Az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s n á l heti két a l k a l o m m a l k i s c s o p o r t b a járt. Vo­ lán Humán Oktatási és Szolgáltató Rt.fejlesztést is kapott. ISTVANFI Ki. Budapest. Fejlesztő Pedagógia. így n y u g o d t szívvel j a v a s o l t u k iskolába. s j a v a s o l t a k további egy év felmentést a tankötelezettség m e g k e z d é s e alól. K o n t r o l l v i z s g á l a t a k o r még egy év ó v o d á b a n m a r a d á s t j a v a s o l t u n k a n a g y m a m á n a k . . M i n d h á r o m szubtesztben telj e s í t m é n y á t l a g u k jóval m e g h a l a d t a a m i n i m u m p o n t s z á m o t . ezért kértük a kerületi kihelyezett B e s z é d v i z s g á l ó Á l l o m á s szakértői vizsgála­ tát.ó v o d a p s z i c h o l ó g u s ­ t e a m k o n z u l t á c i ó k e r e t é b e n átbeszélte a segítés lehetőségeit. Képességtesztjei nagyfokú lemaradást mutattak. hogy 19 gyereknél fordul elő egy vagy több területen is részképesség-elma­ radás.L o g o p é d u s elsősorban a h a n g h i b á k korrekcióját végezte.l o g o p é d u s .szorongó c s o p o r t j á b a " került. hogy a fejlődés felgyorsul m i n d k é t területen. Télen dönteni kellett beiskolázásával kap­ csolatosan. m i n d pedig a g y e r m e ­ kek és szüleik s z á m á r a . két c s o p o r t b a n összesen 36 gyereket szűrtünk. s a család elköltözött egy vidéki ker­ tes házba. Horányi Annabella. bár k ö z é p s ő testvérével a rivalizáció m e g m a r a d t . szakrendelésre irányítás. é d e s a n y j a s e m vállalta g o n d o z á s á t . ill. KOVÁCS EF. ill. Egy gyerek akár t ö b b szak­ e m b e r h e z is j á r h a t o t t .s z a k v é l e m é n y e z é s . SARKADY KAMILLA ( 1 9 9 9 ) : Szűrőeljárás óvodáskorban a tanulási zavar lehetőségeinek vizsgá­ latára: MSSST.Ó v o d a p s z i c h o l ó g u s az érzelmi. g o n d o s a n m e g e g y e z v e a m u n k a m e g o s z t á s b a n . Volt. " IRODALOM GRKGLSS MÁRTA ( 2 0 0 1 ) : A tanulási zavar előjeleinek szűrése óvodás korban. A tartalmi e l e m z é s a z o n b a n m e g m u t a t t a . F o n t o s a z o n b a n tudni.ÁRA. szókincse igen g y e n g e . I.Szakértői B i z o t t s á g o k h o z . m i k o r körzeti i s k o l á n k i g a z g a t ó n ő j e azt m o n d t a : „ M i t c s i n á l t a t o k i d é n . Kötörő Emese (szerk. beszédészlelése. beilleszkedési p r o b l é m á k k a l k ü z d ő g y e r e k e k egyéni vagy k i s c s o p o r t o s terápiáját végezte. I d ő k ö z b e n az é d e s a n y a m a g á h o z vette a g y e r m e k e t . Karcsi t ö b b hanghibával küzdött. akiknél szükséges volt külső kontroll beiktatása a fejlesz­ tés h a t á s á n a k m é r é s é r e .) ( 2 0 0 0 ) : Alapok. érzelmi á l l a p o t á n a k vizs­ gálata erős szorongást jelzett. ZSOLDOS MÁRTA. TAMÁS MÁRTA ( 2 0 0 1 ) : A fejlesztő munka tapasztalatai. . Az idei é v b e n pedig iskolaérettségi vizsgálatra küldjük fejlesztő osztályos javaslattal.a kiemelést n e m igénylő.): A Nevelési Tanács­ adók II. de c s o p o r t o n belül differenciált b á n á s m ó d o t igénylő gyer­ m e k e k fejlesztésének vagy g o n d o z á s á n a k m e g t e r v e z é s e . S z o m o r ú . organikus érintettség n e m m é r h e t ő .f e j l e s z t ő p e d a g ó g u s . hogy kis l é t s z á m ú vagy speci­ ális iskolai osztályban van a helye. Visszajelzésünk szerint iskolai beilleszkedése z ö k k e n ő m e n t e s volt.Fejlesztő p e d a g ó g u s egy vagy több részterületen fejlődési elakadást m u t a t ó g y e r e k e k egyéni vagy kiscsoportos terápiáját végezte. de egyes esetekben a h o z z á j á r ó g y e r e k e k n é l k a p c s o l ó d ó részképesség-fejlesztést is végzett egyénileg vagy kis­ csoportban. hogy optimális fejlesztése a kerület logopédiai óvodájában biztosítha­ tó. s n e m volt sokáig szüksége speciális ellátásra. A p s z i c h o ­ lógiai vizsgálat szerint intellektusa átlagos. az édesanyával pedig h á r o m a l k a l o m m a l átbeszél­ tük Á d á m é r z e l m i p r o b l é m á i t . Együtt a gyerekekéit. hogy ó v o d á n k n e m különleges. 3 . Á d á m n a g y c s o p o r t o s k o r á b a n erőteljesen m e g v á l t o z o t t . hogy h ú g a mellett m o s t újabb kistestvére született. Tapasztalataim az MSSST-vel. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 7 ) : Komplex prevenciós óvodai program (Kudarc nélkül az iskolában). Az óvodai l o g o p é d u s h o z m á r k ö z é p s ő s korától járt r e n d s z e r e s egyéni foglalkozásra. . Országos Szakmai Találkozójának előadásai.Ó v ó n ő a speciális fejlesztések kiegészítéseként az ó v o d a i c s o p o r t b a n k i e m e l t e n fog­ lalkozott a p r o b l é m á s g y e r e k e k ismereteinek mélyítésével. zése. olyan j ó g y e r e k a n y a g o t k a p t u n k . Budapest. . A s z a k e m ­ berek k ö l c s ö n ö s b i z a l m a e g y m á s iránt sok e g y ü t t g o n d o l k o d á s .. . aki igen h a m a r „ b e i n d u l t " . Budapest. a Nevelési T a n á c s a d ó iskolaérettségi vizsgálatára csak azokat a gyerekeket küldtük. A szülők és g y e r e k e k részéről t a p a s z t a l h a t ó elégedettség mellett l e g n a g y o b b megerősí­ tésünk az volt. Rózsika igen k e v e s e t beszélő. 2. gátlásos. R ó z s i k a igen n e h é z családi j ^ ö r ü l m é n y e k között él. Az érzelmi p r o b l é m á k feldolgozására az o v o d a p s z i c h o l ó g u s . .RRNC. Ó v o d á n k b a n . így nagyszülei nevelték.. k a p c s o l a t a i b a n passzív kisfiút i s m e r t e m m e g b e n n e . Az é d e s a n y a beszélgetés során többek között e l m o n d ­ ta. MARTONNF.m i k o r m á r nyitott volt az i s m e r e t s z e r z é s r e . A fent b e m u t a t o t t modell ideálisnak m o n d h a t ó m i n d a szakemberek. F é l é v r e a kisfiú megnyílt. Igen fontosnak tartottuk a folya­ m a t o s k o n z u l t á c i ó t a négy s z a k e m b e r között. A s z ü l ő a j a v a s l a t o t elfogadta. M e g á l l a p í t o t t á k . akikről mi is azt g o n d o l t u k . Budapest. szo­ rongó kislány.

A g y e r m e k e k . látott betűt összekapcsolni. A l e g o p t i m á l i s a b b a két fős csoport. m e l y e k a z e s e t e n k é n t m á r e l s z e n v e d e t t s o r o z a t o s konfliktusok é s frusztrációk miatt kialakulhatnak. beleértve a családi k ö r ü l m é n y e k e t is. e g y é b szakértőtől kérjünk vizsgálatot. vagy felmentett g y e r e k e k ) . c s ö k k e n t i a viselkedési z a v a r o k a t . más-más oldalról k özel íte m m e g a problémát. illetve megtanulja az a l k a l m a z k o d á s és a viselkedés szabályait. A h h o z . az esetlegesen hi­ á n y z ó funkciók pótlását szolgálja. Az óvodával való e g y ü t t m ű k ö d é s e m tapasztalatait ö s s z e g z e m az alábbiakban. P a r t n e r k é n t kezelem a g y e r m e k e t a fejlesztő foglalkozáson. h a n g o k r a b o n t a n i . folyamatos konzultációt biztosítva. illetve. a g y e r m e k e k egyé­ ni fejlettségéhez. pl. feladattartása. A d d i g a pontig azonban a fejlesztő p e d a g ó g u s dol­ ga. hogy az írás. K e t t ő n é l több g y e r m e k esetében m á r c s ö k k e n az egy főre j u t ó figyelem m e n n y i s é g e és terjedelme. időről időre alakítom aktuális teljesítményük-. A fejlesztő p r o g r a m e g y é n r e szabott. h o g y mi történik majd velük. a reális é r t é k e ­ lést. F o n t o s s z e m p o n t . Példa egy k é p e s s é g részösszetevőinek és a fejlesztés sokféle területének b e m u t a t á s á r a (a teljesség i g é n y e nélkül). A foglalkozások végén a z o n b a n m i n d i g van idSf a g y e r m e k e k által igényelt tevékenységek.EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ Ó V O D A ÉS A FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS KÖZÖTT GOSZTONYI JUDIT N a g y c s o p o r t o s o k n á l a tanév utolsó időszakában feladatlapokat is h a s z n á l u n k . m e l y b e n a g y e r m e k el m e r i majd kezdeni használni a képességeit. Szerialitás . és fokozatosan h a l a d u n k tovább. T e r m é s z e t e s e n az első foglalkozás alkalmával ezt én is m e g e r ő s í t e m és tisztázom a gyerekekkel. „ k í v á n s á g m ű s o r " beiktatására. lehetőséget k a p a g y e r m e k arra is. n e k e m kell v á l t o z t a t n o m a stratégiámon.: színezés. g y u r m á z á s ) . Ha a g y e r m e k elakad egy p o n t o n . intermodális.a tanár hangját hallani. A KONKRÉT MUNKA BEMUTATÁSA /. vagy e g y é b o k o k miatt keletkeztek a g y e r m e k n é l . Auditív e m l é k e z e t . A g y e r m e k és a p r o b l é m a adott. Vizuális e m l é k e z e t . Az ennél n a g y o b b létszámú csoport k e v é s b é h a t é k o n y . V i z u o m o t o r o s . ez a r e n d s z e r e s s é g és á l l a n d ó s á g é r z é s e miatt fontos. A dicséret inkább] verbális. A m i n d e z e k hatására kialakult bizalom olyan légkört teremt. A fejlesztő pedagógiai m u n k a olyan pedagógiai tevékenység. együttesen konzultálunk az ó v ó n ő v e l . ha társuk hiányzik.: festés. A foglalkozásokon a l a p t e v é k e n y s é g ü n k a játék.a szem. n y o m d á z á s .a h a s o n l ó h a n g z á s ú h a n g o k a t elkülöníteni. fejlődik személyisége. raji zolás. M e g b e s z é l i k az érintett g y e r m e k k e l és az egész csoporttal. k é p e s s é g e i h e z igazodik.k o o r d i n á c i ó . T é r o r i e n t á c i ó . ö n m a g á ­ ban való hitet. azon belül a t o l l b a m o n d á s sikeres legyen. Az. m e t a k o m m u n i k a t í v . képességei.a m o n d a t o t szavakra. és a tünet súlyossága. akiknél a vizsgálatok alapján ez indokolt. E g y adott­ gyakorlat a transzferhatás miatt sok területet érint. segítse őt. hogy ö n m a g á t megismerje. hogy akit lehet. illetve a sérült funkciók javítását. a két s z a k e m b e r m u n k á j á n a k ösz235 234 . a sze­ m é l y e s k a p c s o l a t r a nagy hangsúlyt helyezek. szavak sorrendjét tartani.. ezen keresztül ismeri m e g a világot. Bevezetőként néhány gondolat a fejlesztő pedagógia céljáról és módszereiről. m i n d i g együtt d o l g o z o m a g y e r m e k e k k e l . mint tárgyi. A gyakorlatok nagy része álta­ lam irányított. Az ó v ó n ő k m i n d e n esetben tájékoztatják a szülőket a fejlesztésről. hiszen a fejlődés n e m e g y e n l e t e s .a hallott hangot. M i n d i g az e l a k a d á s pontjáról indulok ki. lehetőséget adva a gyereknek. A fejlesztő c s o p o r t b a kerülés fő indikációja az életkor (tankötelezettség elérése. a gyakorlatok nagy része multiszenzoros. ha szükséges. átlendítve a n e h é z s é g e k e n . Intermodális ö s s z e k a p c s o l á s . megváltoz­ tatja a kialakult n e g a t í v m o t i v á c i ó k a t . a következő r é s z k é p e s s é g e k megfelelő m ű k ö d é s e szükséges: Auditív figyelem . M e g k é r d e z e m az ó v ó n ő i k és d a d u s a i k tapasztalatait v a l a m e n n y i gyermekről. Fejlesztő p e d a g ó g u s k é n t d o l g o z o m a Kőbányai Nevelési T a n á c s a d ó b a n .a h a s o n l ó betűktől elkülöníteni. m e r t az iskolában ezekkel találkoznak majd a leggyakrabban. amely a t a n u l á s h o z szük­ séges pszichikus funkciók fejlesztését. társasjátékok. kontrollt. t ö b b n y i r e didaktikus játék. hogy ö n á l l ó a n j u s s o n s i k e r é l m é n y h e z . Auditív analízis .betűk. Auditív differenciálás . feladatlapokat és konkrét terveket adok az ó v ó n ő k n e k .a h a n g o k h o z betűt azonosítani. he­ ti 3 órás r é s z á l l á s b a n egy ó v o d á b a n . N a g y o n fontosnak tartom a g y e r m e k teljes elfogadását. h o g y á t m e n e t i l e g átvállalva a g y e r m e k n é l m é g h i á n y z ó motivációt. óvodai fejlesztő pedagógiai munka A tanév eleji h o s p i t á l á s a i m során megfigyelem a g y e r m e k e t k ü l ö n b ö z ő tevékenységei so­ rán a n a g y c s o p o r t b a n . a m e l y e k a lassúbb érés. Az ó v o d a l o g o p é d u s a által kezelt g y e r m e k csak indokolt esetben kerül p á r h u z a m o s a n fejlesztésre. A közös játékban alakulnak ki a társas kapcsolatok. beszélgetés. segítségül hívva a fejlesztő pedagógia módszereinek és eszközeinek színes palettáját. Azoknál a g y e r m e k e k n é l . m e g e l ő z i a n e u r o t i k u s t ü n e t e k e t . m e r t ezáltal nő a g y e r m e k e k feladattudata. Ami­ kor csak lehetséges. hoz. N a g y sze-* repe van é p p e n ezért a s p o n t a n e i t á s n a k .felidézni a hallott m o n d a t o t . kettesben v a n n a k velem. torna. és b e l e e g y e z é s ü k e t kérik. Az egy-egy j á t é k k a l töltött időt i g y e k s z e m mi­ nél tovább nyújtani.a kívánt helyre írni. M i u t á n az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s és a logo­ pédus elvégzi szűréseit. a Nevelési T a n á c s a d ó b a küldjünk ellátásra. Vizuális differenciálás . hiszen a g y e r m e k n e k ez az elsődleges tevékenysége. Megelőzi vagy csökkenti azokat a tanulási n e h é z s é g e ­ ket. sok-sok konkrét dicséretet a g y e r m e k által nyújtott teljesítményre.és k é z m o z g á s t ö s s z e r e n d e z n i . illetve 3 éve. így gyakorlatban nyújtok' m i n t á t nekik (pl.

Szolnok. m i n d i g u g y a n a b b a n a külön helyiségben. A g y e r m e k e k e t együtt válogatta az ó v ó n ő . ízlelés. csoportba való beilleszkedésükről. konfliktusokat fejezhetnek ki. itt az ó v o d á b a kerülő g y e r m e k e k beszoktatásával kapcsola­ tos n e h é z s é g e k m e g b e s z é l é s e állt a k ö z é p p o n t b a n . m e g o l d á s o k a t ta­ lálni a j á t é k b a n felmerülő p r o b l é m á k r a . tér-. TÓTH GÁBOR. A tanév végén hatásvizsgálatot végeztünk a gyermekek játékszínvonal-változásáról. és a fejlesztő p e d a g ó g u s a kö­ v e t k e z ő információk alapján: az ó v ó n ő javaslata. A m á s i k p r o b l é m á m . k é p e s s é g e i h e z igazodtak. hogy az ó v ó n ő milyen t í p u s ú j á t s z ó c s o p o r t o t alakított ki. ezt k ö v e t ő e n pedig együtt indíthat­ nánk fejlesztő c s o p o r t o k a t az érintett g y e r m e k e k s z á m á r a . . II. A k ö z b e n felmerülő p r o b l é m á k r ó l és tapasztalatokról h a v o n t a m e g b e s z é l é s t tartottak a c s o p o r t v e z e t ő k . m e l y e k a g y e r m e k egyéni fejlettségéhez. az esetleges h o m e . p s z i c h o p e d a g ó g i a i és logopé­ diai t a n u l m á n y a i m során elsajátított ismereteim képezik. a p s z i c h o l ó g u s . hogy a j á t é k t ö r t é n é s e k milyen érzéseket. 30 perc i d ő t a r t a m b a n . Ezután k ö z ö s e n állapodtunk m e g a b b a n . a t a n á c s a d á s . m e l y e t klinikai s z a k p s z i c h o l ó g u s é s p s z i c h o p e d a g ó g u s . A képességfejlesztő c s o p o r t e s e t é b e n lépésről lé­ pésre felépítettük a fejlesztési tervet. MARTOK-DÉVÉNYI ÉVA. SZEMÉLYISÉG. az óvó­ nő indirekt irányításával.N a g y . lateralitás fejlesztése. a gyerek családjának.4 é v e s g y e r m e k e k ) .f e j l e s z t ő p e d a g ó g u s vezetett. illetve m a g a t a r t á s z a v a r n á l h i á n y z i k a klinikai p s z i c h o l ó g u s s a l való e g y ü t t m ű k ö d é s . Psycho-Art Kft. 236 237 . E z u t á n k e z d ő d ö t t m e g a fejlesztő m u n k a . hogy a g y e r m e k a játék nyelvén k é p e s megjeleníteni belső konfliktusait. és ezáltal m e g v a l ó s u l h a s s o n m u n k á m p r e v e n c i ó s j e l l e g e is. A m u n k a során l e h e t ő s é g nyílt e g y m á s m u n k á j á n a k m é l y e b b m e g i s m e r é s é r e . az a n a m n é z i s felvétele. csinálom: tudom! Képességfejlesztő feladatgyűjtemény kisiskolások számára. A személyiségfejlesztő m i k r o c s o p o r t eseté­ ben bábjáték. Jelenleg m e g e l ő z ő t e v é k e n y s é g e t idő hiányában n e m tudok megvalósítani. Városi Nevelési Tanácsadó.S z e n z o m o t o r o s integrációfejlesztés (egyensúly. SZERDAHELYI MÁRTON. E b b e n az esetben külső szupervízor segítségét v e s z e m igénybe. h o g y a n lehet e z e k e t a j á t é k t ö r t é n é s e k e t m e d e r b e n tartani. BAODY EMŐKR.és f i n o m m o z g á s . Budapest.3 0 p e r c i g tartottak. valamint az ó v ó n ő egyéni beállítottsága döntötte el. h o g y a p s z i c h é s sérülés miatt m á s o d l a g o s a n k i a l a k u l t teljesít­ m é n y r o m l á s n á l . g y e r m e k m e g f i g y e l é s a c s o p o r t b a n .ÉS KÉPESSÉGFEJLESZTŐ JÁTSZÓCSOPORTOK AZ ÓVODÁBAN IRODALOM ADORJÁN KATALIN ( 1 9 9 2 ) : Szebben akarok írni . T e r v e m az. A m i k r o c s o p o r t o k a t az ó v ó n ő k vezették. a m e l y e k a j á t é k folyamán a felnőtt segít­ ségével f e l d o l g o z h a t ó k k á válnak. hallás. tapintás.P e r c e p t u o m o t o r o s készségfejlesztés (látás. kötet.1 . K é t h e t e n t e a z e s e t m e g b e s z é l ő c s o p o r t o k b a n .t r a i n i n g mód­ szere. Azt. a nevelési ta­ n á c s a d ó b a sem. Az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s s a l e g y e z t e t v e j ö v ő b e n őket is bekapcsolhatjuk a szűrésbe. h o g y miért került külön kis csoportba. esetleges jelenléte a foglalkozásokon. szaglás észlelés). A z ó v o d á b a n végzett jelenlegi m u n k á m során h á r o m n e h e z í t ő k ö r ü l m é n n y e l kell s z á m o l ­ nom: A szülővel való e g y ü t t m ű k ö d é s és segítség nélkül lassú a haladás. az ó v ó n ő k tapasztalatait és ismeret­ anyagát. KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 9 ) : Alapozó Terápia. a g y e r e k e k raj­ zainak e l e m z é s e . és b e l e e g y e z é s é t kérte a h h o z . hogy g y e r m e k e fejlesztő foglalko­ z á s o k o n v e g y e n részt. illetve a teljesítménybeli változásaikról. j e l l e m z é s e a g y e r m e k r ő l . m i n d a n n y i a n bővítettük m ó d s z e r e i n k tárházát. időészlelés). A képességfejlesztő mikrocsr^portban didaktikus fejlesztőjátékokkal történt a fejlesztés. 2 0 . K i s c s o p o r t b a n ( 3 . az ó v o d á b a n . élethelyzetének m e g i s m e r é s e az ó v ó n ő adatai alap­ j á n . Zöld Iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó. Szolnok. h o g y m e g é r t e s s ü k a g y e r m e k k e l . a személyiségfejlesztő m i k r o c s o p o r t t a l k a p c s o l a t b a n m e g f o g a l m a z t u k . A p s z i c h o m o t o r o s fejlesztő p r o g r a m fő területei: .) így k i m a r a d pl. Ez a szülő p r o b l é m a ­ t u d a t á n a k h i á n y á b ó l adódik. a szülő m e g i s m e r é s e . hogy a k ö z é p s ő c s o p o r t o s g y e r m e k e k is b e k e r ü l h e s s e n e k a fejlesztő p e d a g ó g i a i ellátásba. A j á t é k azon sajátosságát használtuk fel. Alapozó Terápia Alapítvány. hogy me­ lyik g y e r e k n e k milyen j e l l e g ű m i k r o c s o p o r t o s foglalkozásra van szüksége. a nevelési t a n á c s a d ó k pszichoterápiás és fejlesztő pedagógiai gyakorlatát. Budapest. SZALTNER JÁNOSNE ( 1 9 9 5 ) : „Nebuló" Látom. A foglalkozássorozat o k t ó b e r elejétől május végéig tart. mely felhasználja az ó v o d á s o k fej­ lesztésével k a p c s o l a t o s t a p a s z t a l a t o k a t és kutatási e r e d m é n y e k e t . saját csoportjukból kiválogatott 5-6 gyerek­ kel.szehangolási n e h é z s é g e miatt. (Hiszen ezért n e m j u t t a t h a t ó el a g y e r m e k pl. e s e t e n k é n t m ó d o ­ sítva a z eredeti tervet. d o l g o z ó ó v ó n ő k k ü l ö n j á t s z ó c s o p o r t o t n e m vezettek. követtük a haladást. . S z ü k s é g e s n e k tartottuk azt is. ezt kiegészítve az A l a p o z ó Terá­ pia és a S i n d e l a r . m i u t á n megtaláltuk a g y e r m e k e k képességbeli elma­ radásának okait.p r o g r a m képzésén tanultakkal. A foglal­ k o z á s o k r ó l m i n d e n a l k a l o m m a l j e g y z ő k ö n y v készült. hallom. A terv g y e r m e k e n k é n t egyedi volt. A d ö n t é s t k ö v e t ő e n az ó v ó n ő m i n d e n e s e t b e n m e g b e s z é l t e a g y e r e k k e l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k a t a szülővel. he­ ti egy a l k a l o m m a l . Fejlesztő m ó d s z e r e i m e t j e l l e m z ő e n az oligofrénpedagógiai. a g y e r m e k e k p r o b l é m á i . A foglalkozások heti 1 a l k a l o m m a l . A fenti m ó d s z e r egy k o m p l e x fejlesztési m e t o d i k a . TELKES JÓZSEF ( 1 9 9 9 ) : Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. illetve f o l y a m a t o s szabadjáték folyt a gyerekek preferált játékaival.

S . h o g y a 7 . A N A T által megjelölt . sem pedig az iskolaérettségi vizsgálatok terén e s z e m p o n t b ó l m é g n e m tekinthető általánosnak. testnevelés és sport ( N e m z e t i Alaptanterv. vizuális kultúra. A fejlesztő munka eltér a „hagyományos" pedagógiai tevékenységtől: az e célra kidolgozott diagnosztikát. M á s ­ részről a szociális fejlettség egyes összetevőinek (szociabilitás.ö. A m u n k a gyakorlatban történő kipróbálását . majd újabban a fejlesz. Balogh. Elsőként a z o k a t a k a p c s o l ó d á s i p o n t o k a t kerestük az ó v o d a és az iskola p r o g r a m j á b a n . Aktuális kérdésként vetődik fel. iskolai szocializációhoz igazodik. m e l y e k egy átmeneti képzés kialakításához szükségesek. a m i k o r a törvény a gyerekek b e i s k o l á z á s á n a k a felső korhatárát a 7. valamint a hozzájuk k a p c s o l ó d ó m e t a k o g n i t í v funkciók megfelelő színvonala a tanulási a l k a l m a s s á g (iskola­ érettség) a l a p v e t ő feltétele. s a fejlesztő m u n k á t szakszerűen e l l á t n i ? * T o v á b b á milyen csoportkeretek közt lehetne ezt m e g v a l ó s í t a n i ? A kínálkozó lehetőségek közül az egyik az. 1995). és egy­ ben az. ha p o n t o s és differenciált p e r c e p tuális funkciókkal (vizuális. J . 1981. a k ö r n y e z e t m e g i s m e r é s é r e nevelés. Megfelelő diagnosztikai eljárásokkal a tanulási zavarok m á r ó v o d á s k o r b a n előre jelez­ hetők (P. t o v á b b á e m l é k e z e ­ ti és figyelmi k a p a c i t á s u k is fejlett. zött h ú z ó d ó s z a k a d é k o t . Jelen mára. tánc és dráma. az Ó v o d a i N e v e l é s Programját. általános iskola nulladik osztálya és a fejlesztő első osztályosok szá­ A képzési anyag kialakításában fő szempontként szerepel az. Panckhurst. 1988). 1988). a t a n k ö n y v e k v o n a t k o z á s á b a n pedig általánosan az osztálytanító szakmai irányultsága. mely a l k a l m a z k o d i k a g y e r m e k e k fejlettségéhez. Az egyes kognitív részfunkciók. 1990).. A tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d ő kisiskoláskorúak s z á m á r a m e g o l d á s lehet egy olyan át­ meneti képzési forma kialakítása. 1 238 239 . iskolakezdést megkönnyítendő speciális képzés kialakí­ táséit tűztük ki célul az. így a tantárgyi k o n c e n t r á c i ó és integráció kihasználásával az alap-kultúrtechnikák elsajátításához nélkülözhetetlen képességek fejlesztését célzó p r o g r a m o t t u d u n k az egyes nevelési területekhez és egyben az iskolai t a r t a l o m h o z igazítani. s emellett m o z g á s u k jól koordinált. melyek egy á t m e n e t i k é p z é s alapjait vethetik m e g . téri) rendelkeznek. P. A két i n t é z m é n y ( ó v o d a és iskola) eltérő színterei a k i s g y e r m e k e k szocializációjának. elkötelezettsége a m é r v a d ó . ha a g y e r e k e k a kog­ nitív fejlődés terén az alap-kultúrtechnikák elsajátítását m e g a l a p o z ó p s z i c h i k u s funkciók kellő fejlettségének b i r t o k á b a n é r k e z n e k az iskolába. m a t e m a ­ tikai nevelés. Az oktatási törvény m e g e n g e d i a r u g a l m a s iskolakezdést. Az óvodai nevelés az elsősorban játékos tevékenységekre alapozott pedagógiai m u n k á t helyezi előtérbe. Az iskolai é l e t m ó d h o z í j ] i j I % 4 j < ^ J \ j * V. irodal­ mi nevelés. én-fejlettség. testnevelés ( Ó v o d a i nevelés országos alapprogramja. mely egyben az iskolára való előkészítést is jelenti. és át tudják kapcsolni egy­ másba a k ü l ö n b ö z ő modalitásokat. zenei nevelés. valamint a z o k integrációjának a hi ánya áll (P. \ ^ Az ó v o d a és iskola programjában m e g t a l á l h a t ó a k azok a k ö z ö s e l e m e k és kapcsolódási Pontok.műveltségi területek pedig: anyanyelv és irodalom. A tanulási n e h é z s é g e k kialakulásában l e g g y a k r a b b a n a p e r c e p t u á l i s és m o t o r o s rend­ H a z á n k b a n a beiskolázott g y e r m e k e k jelentős arányban k ü z d e n e k valamilyen tanulási nehézséggel (P.8 éves a n a g y c s o p o r t b a n marad. a tanterv és a k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r nélkülözi a t a n u l ó c s o p o r t o k fejlettségéhez való igazodást. B a l o g h . E l e m e z t ü k a két i n t é z m é n y m ű k ö d é ­ sének a l a p d o k u m e n t u m á t . auditív. életévüket betöltött g y e r m e k e k beiskolázása m á r nem kötelező. ha a g y e r m e k e k m é g n e m r e n d e l k e z n e k a megfelelő iskolakészültséggel. m ű v é s z e t e k : ének-zene. életvitel és gyakorlati ismeretek: technika.AZ ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET: EGY ÚJ KÉPZÉSI F O R M A KIALAKÍTÁSA GYENÉI MELINDA való a l k a l m a z k o d á s b a n a legfőbb n e h é z s é g e t a k ö v e t e l m é n y e k m e g j e l e n é s e és a nekik va­ ló megfelelés jelenti. e m b e r és természet. A dilemmát most tovább fokozza az a lehetőség.az általános iskola 1 . hogy jelenleg akár a 8 éves gyermek is az óvodában maradhat. osztályos korosztályára is vonatkoztat­ ható . s az iskoláztatás kezdetén alkalmazott tanítási-tanulási p r o g r a m alapvetően befolyásolja annak sikerességét. L a m b . a z o n b a n a jelenlegi hazai gyakorlat sem az óvodai nevelés. háztartástan. A közoktatás szakemberei k o r r e k c i ó s osztályok indításával igyekeztek áthidalni a tanterv által előírt k ö v e t e l m é n y és az ó v o d á b ó l m á r „ k i ö r e g e d e t t " (esetleg n e m is j á r ó ) g y e r m e k e k tényleges fejlettsége kötő osztályok képzési anyaga tartalmában és szerkezetében megegyezik a normál osztályo- \ 1 1 1 1 l 1 f S 1 | 4 i szerek fejletlensége. ezek nyújtanak jó alapot a fogalmi kategóriák kialakításához. s a továbbiakban egyben J. A különbség csupán a tanulói létszámkeretből adódik. v a l a m i n t a N e m z e t i Alaptan­ tervet.4 . Balogh. évben jelölte m e g . a másik pedig.k o m p l e x pedagógiai és pszichológiai vizs­ gálatok m e l l e t t . 1996). h o g y a n n a k tartalma és szerkezete á t m e n e t e t k é p e z z e n az ó v o d a nevelési területei és az iskolai tantárgyi r e n d s z e r között. m e l y a korrekciós/fejlesztő osztályok esetében maximálisan 15 fő lehet.i kéval. A g y e r m e k e k fejlettségét figyelembe vevő oktatás érvényesítése az iskola feladata. Az óvodai n e v e l é s keretei közt szervezhető foglalkozások: anyanyelvi nevelés. vizuális nevelés. Z ö k k e n ő m e n t e s ez a folyamat abban az esetben. K é r d é s . hogy az érintett k o r c s o p o r t s z á m á r a melyik intézmény kínálja a nevelés-oktatás színterét akkor. U g y a n a k k o r a gyakorlatban a korrekciós. hogy az óvodai nevelés és az ó v o d a p e d a g ó g u s o k szakmailag megalapozott felkészültséggel tudják-e a korosztály kognitív és személyiségfejlődési j e l l e m z ő i t figyelembe venni. feladattudat­ feladattartás) a színvonala fontos s z e m p o n t m é g az iskolai a l k a l m a s s á g m e g í t é l é s é b e n is. továbbá a gyerekek alapkészségeit fejlesztő módszereket és eszközöket igényel (Tansley. m a t e m a t i k a . Ez utóbbi dilemma s z á m o s n e h é z s é g e t jelentett az iskolák s z á m á r a k o r á b b a n is.két iskola egy-egy kislétszámú osztályával v é g e z t ü k az 1999/2000-es tanév során. mely szerint a 7. h o g y k ö r z e t e n k é n t „ i s k o l a e l ő k é s z í t ő " c s o p o r t o t is indítanak az ó v o d á k . és mtsai 1998). kutatásunk keretében az. e m b e r és társada­ lom. taktilis.

h á r o m sorban lehetett csak összezsúfolni). A kísérleti osztály tantermének téri e l r e n d e z é s e .bár készült új helyi tanterv . Az iskola a tanévben négy p á r h u z a m o s első osztállyal indult. s a l a k í t o t t u k át a fejlesztő m u n k a céljaira. Az ok talán az érintett c s a l á d o k társadalmi ö n s z e l e k c i ó j á b a n is rejlik: szívesebben íratják a cigány szülők g y e r m e k e i k e t a k e v é s b é színvonalas iskolákba^ v a l a m i n t é l e t m ó d b e l i j e l l e m z ő i k b ő l a d ó d ó a n szívesebben viszik a gyerekeket oda. M á s iskolákból is fogadnak g y e r m e k e k e t úszni ta­ nulni. ebből egy az ú n . A m ó d s z e r az analitikus­ szintetikus olvasástanítási eljárások k ö r é b e s o r o l h a t ó . valamint az oktatási tartalom szempontjából: . v a l a m i n t m a t r a c o k k a l . ül.9 0 0 g y e r m e k e t m a g á b a foglaló iskolának a tárgyi felszereltsége o p t i m á l i s n a k m o n d ­ h a t ó . fejlesztő osztály (15 fővel). M e g j e g y z e n d ő . szótagoltató á b é c é s könyv m é g további öt munkafüzettel e g é s z ü l ki az írástaní­ tás céljára. a többi p á r h u z a m o s o s z t á l y h o z h a s o n l ó a n .bár hivatalosan n e m fejlesztő osztály .a kísérleti m u n k a keretéül szolgáltak. szervezeti formák. megyei szinten is szép sikereket érnek el a t a n u l ó k a tanul­ m á n y i v e r s e n y e k e n . h o g y a l a k ó k ö r z e t b e n a c i g á n y családok . a tanulók részéről pedig az elvárások m e g t a n u l á s a .7 0 0 fő közötti tanulói létszám több épületben került elhelyezésre.h o z k a p c s o l ó d ó in­ tegrált nyelvi és i r o d a l m i p r o g r a m ú t m u t a t ó j a szerint tanított. t e s t n e v e l é s t á r g y a k a t e m e l t ü k ki. a N A T . A 8 . tananyag és követelményrendszer v o n a t k o z á s á b a n a kislétszámú osztályban A m e g y e i székhelyű város két i n t é z m é n y é n e k j e l l e m z ő i a tanulói létszám. a k k o r fennáll a veszélye annak. s a t a n í t á s b a n v á l t o z a t l a n u l ö r ö m é t lelő p e d a g ó g u s .m é g i s az évek óta használt régi szerint h a l a d n a k .sz. sz. A v i z s g á l a t u n k b a n részt v e v ő fejlesztő osztály esetében az osztályba sorolás kizáróla­ gos szempontja a gyermekek iskolai alkalmassága volt. mellyel k a p c s o l a t o s a n ö n k é n t e l e n ü l felvetődik a p e d a g ó g i a i szakiroda­ l o m b ó l jól ismert. az iskola p e d a g ó g i a i programja szerint a k ö t e l e z ő t a n ó r á k o n t ú l m e n ő e n s z á m í t á s t e c h n i k á t és i d e g e n n y e l v e t (2 c s o p o r t b a n a n g o l t és n é m e t e t ) is tanulhattak. m e l y n e k keretében a heti 3 óra testne­ velésből 1 ó r á b a n n é p t á n c c a l i s m e r k e d t e k a g y e r e k e k . m i n d p e d i g a mozgásfejlesztésre lehetőséget nyújtott. m a t e m a t i k a . oktatási tartalom és m e t o d i ­ ka mellett e l e m e z t ü k a k é p z é s struktúráját is. mely kiegészült 1 óra korrepetálással. rajz.az értelmiségiek gyermekei n a g y o b b arányban vannak jelen.e l e m z ő . Az osztályterem a szerény létszámú t a n u l ó c s o p o r t h o z viszonyítva is kicsi. A lakótelepi k ö r n y e z e t ellenére a szülők a város e g y é b körzeteiből is szívesen írat­ j á k ide g y e r m e k e i k e t . Az osztály pedagógusa egy n e m r é g i b e n bevezetésre került. A j o b b osz-. és a nekik való megfelelés önbeteljesítő j ó s l a t t á válhat. mely m ó d s z e r t e r e d e t i l e g a z o l v a s á s z a v a r ( d i s z l e x i a ) //. Az osztálytanító t ö b b é v t i z e d e s tapasztalattal r e n d e l k e z ő . A tantárgyak heti ó r a k e r e t e m e g e g y e z e t t a normál o s z t á l y o k b a n s z o k á s o s 20 órával. t e c h n i k a . saját t a n u s z o d á v a l is rendelkezik. mint a gyengébb (az E-s. A h a n g o z t a t ó . s így öszszesen heti 21 t a n ó r a (45 perces) volt kötelező a g y e r m e k e k s z á m á r a . h o g y ez egy­ ben a g y e r e k e k s z á r m a z á s szerinti szelekcióját is e r e d m é n y e z i (Férge. mely körül­ mény eleve behatárolja a g y e r e k e k térbeli elhelyezését (az e g y s z e m é l y e s p a d o k a t vízszin­ AZ ISKOLÁKRÓL ÉS A KÍSÉRLETI OSZTÁLYOKRÓL tesen e g y m á s mellé. Az a n y a n y e l v i o k t a t á s b a n a p e d a g ó g u s a Meixner-féle olvasás-írástanítási m ó d s z e r t és t a n k ö n y v c s a l á d o t a l k a l m a z z a . Az a l k a l m a z o t t t a n k ö n y v c s a l á d v o n a t k o z á s á b a n az anyanyelven kívül a m a t e m a t i k a ok­ tatásában volt m é g l é n y e g e s eltérés a két kísérleti osztály között.városi. melyre vonatkozóan k o m p l e x pe­ dagógiai-pszichológiai vizsgálat készült (a Városi Nevelési T a n á c s a d ó vizsgálatai). párnákkal egyidejűleg több kis c s o p o r t szá­ mára is lehetett játszó-. Az iskola k i e m e l t p e d a g ó g i a i törekvése között szerepelt m é g a m o z g á s k u l t ú r a fejlesztése is. A 20 fős osztályban a g y e r e k e k .ö s s z e t e v ő módszerű. aki az iskolában évekkel ezelőtt indult k o r r e k c i ó s osztály vezeté­ sét ö n k é n t vállalta. K o n k r é t a n az a n y a n y e l v . 1980).öszszetételére j e l l e m z ő volt a tanulási zavarokkal k ü z d ő g y e r m e k e k m a g a s aránya. és olyan gon- 240 241 . A kisebbségi c s o p o r t o k b ó l viszonylag kevés g y e r m e k került az osztályba (3 fő). A fejlesztő osztály né-: h á n y tanulója m á r ó v o d á s k o r á b a n is járt fejlesztő foglalkozásokra a nevelési t a n á c s a d ó b a . E lehetőséget m a x i m á l i s a n sikerült k i h a s z n á l n i : babasarok került az egyik szegletbe. A tanterv. Altalános Iskola A 6 . A 20 fős osztály tanulói által használt Hajdú-féle m a t e m a t i k a m á r k o m p l e x a l a p k é p e s s é g e k r e alapoz. s végzi ezt a feladatot azóta is. ahol ro­ k o n vagy i s m e r ő s c s a l á d o k g y e r m e k e i n a g y o b b arányban vannak. a n n a k el­ lenére.ma­ g a s a b b a n reprezentáltak. A tágas helyiség hátsó részében lévő szabad terület mind a j á t é k o s foglalko­ zásokra. v a l a m i n t a fejlesztési lehe­ tőségeket. k é p e s s é g e m e n t é n történik. A g y e r e k e k iskolai szocializációjával k a p c s o l a t o s a n a n e m k í v á n a t o s „rej­ tett t a n t e r v " e téren abban nyilvánulhat m e g . s e z e n felül d é l u t á n o n k é n t heti 4 órában balettoktatást is lehetett választani. „rejtett t a n t e r v " n é v e n ismertté vált j e l e n s é g p r o b l é m a k ö r e . F-es) o s z t á l y o k b a n . hogy a fejlesztő osztály az első „E" b e s o r o l á s t kapta. ahol a g y e r e k e k az otthonról ho­ zottjátékaikat tárolták. b e s z é l g e t ő helyeket kialakítani. hogy a p e d a g ó g u s o k körében kialakulhat arejtett e l v á r á s o k rendszere a k ü l ö n b ö z ő osztályokkal s z e m b e n . Altalános Iskola reedukációja céljából d o l g o z o t t ki a szerző. X. A ta­ nulók családi háttere a S E S v o n a t k o z á s á b a n h e t e r o g é n n e k m o n d h a t ó : az iskolázottság te­ rén az a l a c s o n y a b b v é g z e t t s é g ű szülői h á t t é r mellett m e g t a l á l h a t ó k a d i p l o m á s o k is> gazdasági téren pedig a t e h e t ő s e b b családok és a m u n k a n é l k ü l i szülői háttér is előfordul. t á l y o k b a n . A kísérleti m u n k a m e g k e z d é s e k o r az érintett iskolákban az.m e l y e k az á b é c é e l ő k e l ő b b helyeiről kapták j e l ü k e t (az A-s és B-s osztályok) . k ö r n y e z e t i s ­ m e r e t . é n e k . A korábbi h a z a i vizsgálatok szerint ha egy iskolán belül az o s z t á l y o k b a sorolás a t a n u l ó k t a n u l m á n y i e r e d m é n y e . Az első osztályok közül a kísérletben részt v e v ő tanulócsoport .a város e g y é b területeihez képest .a fejlesztő m u n k a s z e m p o n t j á b ó l ideális volt. a tárgyi feltéte­ lek.

mely szervezési forma jó alkalmat nált a szociális k é p e s s é g e k fejlesztésére is..és í r á s t a n u l á s b a n m e g h a t á r o z ó szerepet j á t s z ó alapfunkciók er sét szolgálják. így eseteleg az is előfordul­ hat. hogy a tanév végére m é g n e m érik el az egybefüggő s z ö v e g o l v a s á s szintjét. A g y e r e k e k órarendjébe a heti 22 tanórán felül m é g 1 óra fejlesztő foglalkozást épít. a m e l y a k e v é s b é jól h a l a d ó g y e r m e k e k s z á m á r a kifejezetten h á t r á n y o s . e r ő s í t i " seben.d o l k o d á s i m ű v e l e t e k elsajátítását. például: a mennyiségek és a formák gyakorlása: a sok-kevés.s z á m i s k o l a " m u n k a f ü z e t viszont egy felkészí-! tő osztály e s e t é b e n is h a s z n o s segítséget nyújthat a s z á m f o g a l o m kialakításában. h o g y a tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d ő g y e r e k e k s z á m á r a r e m é n y t e l e n vállalkozás a z e h h e z h a s o n l ó . fejlesztő feladatokkal e g é s z ü l t e k ki. A k ö v e t k e z ő k b e n a fejlesztő munkáról szeretnék egy rövid áttekintést nyújtani (a teljes program b e m u t a t á s a m e g h a l a d j a jelen t a n u l m á n y kereteit). pálcikák. tek be.7 éves korosztály egy részénél esetleg m á r elvárható. m e l y e k a 6 . Az új b e ­ tűk/hangzók t a n u l á s á n a k ü t e m e t a n n a k kell m e g s z a b n i a . s z á m o é elterelő m o z z a n a t t a l m e g t ű z d e l t feladatok m e g o l d á s a . Anyanyelvi oktatás M ó d s z e r t a n i s z e m p o n t b ó l k i e m e l t j e l e n t ő s é g e t tulajdonítunk a z o k n a k a g y a k o r l a t o a m e l y e k az olvasás. ezért az o k t a t á s b a n a l a p o z ó és kiemelt szerepet szánunk olyan feladatsoroknak. (Egy kiragadott p é l d a az első félév feladatsorából: „ R ó k a Ru­ di t y ú k o k r a vadászott. mely k ü l ö n ö s e n i n d o k o l t a z o k n á l a g y e r e k e k n é l . t a n k ö n y v e k és m u n k a f ü z e t e k z ö m e az első félév végéig a szó szint el­ érését jelöli m e g . a logikai készlet és különböző természetes anyagok felhasználásával tör­ tént. hogy a j e l e n l e g i első osztályos olva­ sás-írás t a n m e n e t e k .l O-ig) pedig a k ü l ö n b ö z ő p e r c e p t u o m o t o r o s r e n d s z e r e k és a keresztcsatornák fejlesztésén k e r e s z t ü l k í v á n t u k erősíteni. hogy az á b é c é m e g t a n í t á s á b a n milyen g y o r s a n halad. majd p e d i g a m a t e m a t i k a munkafüzet v o n a t k o z ó rajzos feladatain keresztül. e g y m á s mellett. Ez utóbbi a l k a l m a z á s á t n e m c s a k a k e z d ő s z a k a s z b a n láttuk i n d o k o l 243 242 . 6 tyúkot szeretett v o l n a fogni. h a n e m a b e t ű t a n u l á s teljes folyamatát célszerű végigkísérni ilyen feladatokkal. gyakorlását és a l k a l m a z á s á t igényli. Módszertani változtatások hajtott t e v é k e n y s é g e k e n keresztül végezték a gyerekek. s további 4 órát jelentett a balettoktatás (fakultatív). A b e m u t a t á s céljából két területet e m e l n é k ki: az anyanyelvi és a m a t e m a t i k a o k t a t á s t . E célból a t a n u l a n d ó betűk k ü l ö n b ö z ő a n y a g o k b ó l való kialakításával (pl. A KÍSÉRLETI MUNKA TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI VONATKOZÁSAI Matematikaoktatás A sokirányú t a p i n t á s o s ismeret és a m a n i p u l á c i ó a l a p o z z á k m e g a m a t e m a t i k a i g o n d o l k o ­ dást. E s e t e n k é n t pedig a m e g l é v ő t a n a n y a g b ó l az általi' e l h a g y h a t ó n a k ítélt részeket pótoltuk azokkal. Párhu m o s a n t ö b b kis c s o p o r t b a n „ d o l g o z t a k " a gyerekek. az ó r a r e n d b e is beiktatott korrepet si órákat. a k k o r is kettővel k e v e s e b b lett v o l n a hatnál. H á n y tyúkot csípett el R ó k a R u d i ? " A m á s o d i k félév elejéről való feladat: „Öt kutyus egy utcában lakik az utca páratlan oldalán." M e l y i k ház k i é ? " ) Ú g y g o n d o l o m . feladatlapokkal és tényleges ujjmozgás g y a k o r l a t o k k a l egészült ki a tanmenet. hogy az addig t a n u l t a k a t a gyere­ kek változó feltételek mellett is p o n t o s a n tudják azonosítani. a m e ­ lyek a k ü l ö n b ö z ő tárgyakkal ténylegesen végrehajtott cselekvések útján g y a k o r o l t a t n a k . valamint az auditív diszkri ciós g y a k o r l a t o k . gyurmából. H e l y e t t ü k j á t é k o s fejlesztő foglalkozásokat tartottak a p e d a g ó g u s o k . vagy az a l a c s o n y a b b s z o c i o ö k o n ó m i a i státuszú c s a l á d o k g y e i m é kei m é g n e m r e n d e l k e z n e k . mely a p e d a g ó g u s m u n k á j á n a k sikerességét abban méri le. méret. így az e g y e s vizuális funkciók (alak. Az írásórák alkalmával pedig a f i n o m m o t o r i k a változatos f o r m á b a n történő fejlesztését tűztük ki célul. M o r z s i F i c k ó mellett lakik. A h a g y o m á n y o s a n olvasás ó r á k j ó lehetőséget kínálnak a verbális fejlesztésekre is. a kisebb-nagyobb fogalmak differenciálása. a több-kevesebb-ugyanannyi. de n e m t ö b b 13-nál. E téren hátráltató k ö r ü l m é n y lehet az az iskolai szemlélet és gyakorlat. mindenfajta i n d o k l á s nélkül belátható. mint a m e n n y i t fogott. helyes a l k a l m a z á s u k n a k a b e g y a k o r l á s a ko­ rongok. /. szín) fejlesztése r p r o g r a m u n k b a n k i e m e l t e n kaptak helyet a t é r p e r c e p c i ó s . F i c k ó h á z s z á m a t ö b b 12nél. A tanév elején b e v e z e t ő és/vagy is' m é t l ő jelleggel a l k a l m a z o t t „ S z á m ó v o d a . a z o n b a n stabil b e t ű i s m e r e t t e l r e n d e l k e z n e k . de ha kettővel t ö b b e t fogott volna. sokféle e s z k ö z h a s z n á l a t t a l . A szám­ fogalmat ( l . A tanórák pedig az aktuális t é m á h o z igaz. u g y a n a k k o r ezekkel a v a l a m i l y e n fejlődési e g y e n e t l e n s é g e t m u t a t ó . M e g j e g y z e n d ő . ez pedig olyan versenyhelyzetet teremt a p á r h u z a m o s osztályok ta­ nítói k ö r é b e n . p a p í r b ó l ) . forma. akiknél m e g é r t é s b e l i n e h é z s é g e t o k o z n a k a környezeti r e t a r d á c i ó b ó l s z á r m a z ó verbális h á t r á n y o k . P a m a c s C é z á r és F i c k ó k ö z ö t t lakik. Bodri h á z s z á m a a legkisebb. A soralkotások és alapmüveletek kialakítását és b e g y a k o r l á s á t is a gyakorlatban változatos formában végre­ Változtatások a napirendben E l s ő k é n t m e g s z ü n t e t t ü k a direkt gyakorlást nyújtó.

Rajzos feladatlap készítése: az.E m e l d fel a kezed. . RAJZ P e r c e p c i ó (vizuális. Lépj a p á r o d elé. majd bal o l d a l á r a ! Nevelési-oktatási terület MAGYAR OLVASÁS A fejlesztés fő területei vizuális. színezése és kivágása. c i k c a k k b a n átugrani p á r o s lábbal.K o p p a n t s egyet. funkciók (gondolkodás. h o g y „ m a . ko­ fa. me.! . . ettem. ha a k i m o n d o t t szóban „ v " (stb.F e l a d a t l a p o n térirányok m e g n e v e z é s e . keresztcsatorna) figyelem..H o l hallod az „ e " (stb. emlékezet. m e s é s k ö n y v . kinesztétikus. .F e l e s b o r s ó b ó l p a p í r l a p r a előrajzolt s z á m o k ragasztása. elérik. Kognitív funkciók (emlékezet.H ü v e l y k u j j h o z a többi ujj h o z z á é r i n t é s e .Tapsolj annyit. a h á n y h a n g b ó l áll a szó: kép. Példák: TECHNIKA téri) (vizuális. fenyőfa stb.) h a n g o t : angol.Őszi levél rajzolása. e b é d stb.A FEJLESZTŐ MUNKA STRUKTÚRÁJA . téri. . téri) Finommozgás Térbeli tájékozódás 244 245 . k o v á c s . kapu. . verbá­ TESTNEVELÉS Nagymozgás Egyensúly Testséma Térbeli tájékozódás Példák: . . . to. ami úgy kezdődik.R a g a s z t á s fonallal előrajzolt mintára. .A g y e r m e k e k párban állnak. Beszélgetés a „ t e r m é s z e t ő s s z e l " t é m á r ó l .! KÖRNYEZETISMERET MAGYAR ÍRÁS Finommozgások Térbeli tájékozódás Percepció torna. belsejében: egér.) h a n g o t hallasz: kövér.. elefánt.H á n y szót t u d s z felsorolni. majd előre megrajzolt MATEMATIKA Kognitív gye lem.fi- betűket r a k n a k ki belőlük. . .V á l o g a t á s n a g y s á g és alak szerint a logikai készletből. kutya. öltözkö­ dik stb. . s végül a test középvonalát keresztezve. ital..T e r í t ő alá rejtett tárgyak tapintás útján t ö r t é n ő felismerése. téri) (beszédkészség) .. Percepció lis (auditív. tej. sárga) betűkből sorozat készítése: ó.b a l r a .Rajzolj s z á m o k a t a s z o m s z é d g y e r m e k h á t á r a ! Te pedig a n n y i k o r o n g o t rakjál m a g a d elé. m ö g é .S z e m k ö r z é s le-föl. k e . j o b b r a . e m b e r . a m e n n y i t k o p o g o k ! . . utolsó. a m i l y e n s z á m o t írt a t á r s a d ! .). vers m o n ­ dásával. ahány szótagból áll a szó: h ö m p ö l y ö g . vizuális. 4 kék stb. .Kötélen j á r á s t y ú k l é p é s b e n előre. 3 piros.Papírszalvétából kis papírgalacsinokat készítenek a g y e r m e k e k . .A p a d j o b b o l d a l á r a t ö b b k o r o n g o t rakj. . fonal.Futás irányváltoztatással: tapsra j o b b r a .. . étel.! . a „ C s i p p . Kognitív Testséma Finommozgás funkciók taktilis. ú stb. . l á m p a stb.c s e p p . k u . pofon stb. ecet. egy c s e p p . m e l l é j o b b .) h a n g o t ? A szó elején. . készségek) Példák: . o k o s stb. keresztcsa­ Példák: P e r c e p c i ó (vizuális. .)? . vonal. pöfög. béka. röfög. beszéd készség) taktilis. elkezdett rajzokat be kell fejezni. bejelölése.K ü l ö n b ö z ő színekkel s z á m s o r írása (pl.J o b b oldali testrészek m e g é r i n t é s e j o b b kézzel.Rakj ki annyi k o r o n g o t . . . olvasó. Példák: . keresztcsatorna) Térbeli tájékozódás Percepció (vizuális.K ü l ö n b ö z ő színű (piros. . téri) Finommozgás . ha hallasz a szóban „ o " (stb. majd u g y a n e z bal kézzel. majd ismételt tapsra balra fordulnak a gyere­ kek. .K é p e s l a p b ó l készített puzzle kirakása. Percepció (kinesztétikus. . á.).G y u r m á b ó l e m b e r k e készítése. . .A m á r tanult m a g á n h a n g z ó k g y u r m á b ó l történő kialakítása. . sovány. . . m i n t a bal o l d a l r a ! . alma. " c.Pálcikákból k ü l ö n b ö z ő alakzatok kirakása (házikó.Tapsolj annyit. ."(stb. l a . . végén. vörös. Példák: . kék.Gyurmából formálnak a gyerekek különböző számokat.

. CS=csonka családban és/vagy elvált szülővel él. N=l T=25. k o o r d i n á c i ó s zavar.a tantárgyi tanulási p r o b l é m á k mellett voltak egy-egy területen k i e m e l k e d ő teljesíményt nyújtó g y e r e k e k is. 11 lány T a n í t ó i j e l l e m z é s e k é s kérdőív. tanév v é g é n ) : Figyelemvizsgálat. . 1990. Gyenei. b e s z é d h i b á k .P ó t o l d a rajzok h i á n y z ó részeit. B a l o g h . . ÉNEK Példák: Percepció (auditív) A minta jellemzői . Cs=5 19 fiú. h á r o m s z ö g .T é r i t o l l b a m o n d á s útján rajzlapon rajzolás (pl.M a r o k k ó játék. " c. .K ü l ö n b ö z ő r i t m u s o k letapsolása (pl. C s o p o r t o s p s z i c h o l ó g i a i tesztek (tanév elején. Kísérletünkben a m e g y e i székhelyű város két lakótelepi iskolájának egy-egy f e j l e s z t ő osz­ tálya vett részt összesen 33 tanulóval. c s u p á n t e n d e n c i á t j e l e z . . A f e j l e s z t ő oszKísérleti csoport Kontrollcsoport csoportalakítás.h a s o n l ó a n a k o n t r o l i o s z t á l y o k é h o z .T a p s s a l . . G y e n e i és S z a u t n e r n é 1995). . — I I I I . 2 0 0 1 ) . Cs=13. m e g a d o t t s z e m p o n t o k alapján. szótagolva m o n d j á k a gyerekek. . A t é m á t a c s o p o r t találja ki. s utána színezd ki! . M i n t á n k ­ ban a n e m s z e m p o n t j á b ó l a lányok m a g a s a b b a n reprezentáltak voltak a fiúknál. A S E S szem­ pontjából a két c s o p o r t közötti k ü l ö n b s é g n e m j e l e n t ő s . . c s o m a g o l ó p a p í r r a .). gyermekdalt.Példák: . A p s z i c h o d i a g n o s z t i k a i eljárások kiválasztásában fő s z e m p o n t j a i n k voltak: a t a n u l á s i n e ­ hézséggel k ü z d ő g y e r e k e k jellegzetes „ t ü n e t e i t " mérje. m a t e m a t i k á b ó l ) és e r e d m é n y e k ( v a l a m e n n y i tantárgyból). dal eljátszása c s o p o r t b a n .D P T Mértani Formák. szorongás. n a g y o b b hazai m i n t á n k i p r ó b á l t é s csoportos m ó d s z e r e k legyenek. majd eléneklik az „ E l v e s z t e t t e m z s e b k e n d ő m e t .5 fős kiscsoportban. négyzet.P e d a g ó g i a i v é l e m é n y a tanulási zavarokkal k ü z d ő kisiskolások tanítási gyakorlatával k a p c s o l a t o s a n (saját alkotású kérdőív alapján). 14 fiú. allergia. 246 247 . gátoltság. " c. asztma. X . bújj z ö l d á g . k ö z é p r e egy házat.M i n t a . S2=16.K ö z ö s rajz 4 . A k o n t r o l l c s o p o r t o t a p á r h u z a m o s első o s z t á l y o k b ó l választottuk ( 3 0 t a n u l ó v a l ) .87 S l = 6 . S2=20. m e l y ered­ mény e l l e n t m o n t a s z a k i r o d a l m i és a tapasztalati a d a t o k n a k is ( M e r r e l l . akiknél v a l a m i l y e n tartósan fennálló eltérést. N=nevelőszülővel él. képességek (kapcsolatfelvétel kooperáció.„ S o r m i n t a " készítése m e g a d o t t m i n t a alapján: kör.Videofelvételek tanítási ó r á k o n . I I — . S2=átlagos SES. . A VIZSGÁLAT ÉS FŐBB EREDMÉNYEI Életkori átlag (hó) SES (fő) S Családi helyzet (fő) Nem (fő) 1 = (n=33) 86. . v a l a m i n t n a g y o b b arányban v a n n a k j e l e n a c s o n k a c s a l á d b a n élők. Az osztálytanítóktól j e l l e m z é s t kértünk a csoportjukra v o n a t k o z ó a n . irányíthatóság) Játékok Példák: . . A kisiskolások szűrővizsgálatában a k o r á b b i a k b a n jó ered­ ménnyel a l k a l m a z o t t teszteket választottuk a hatásvizsgálatok céljaira ( P . S3= magas SES. U g y a n a k k o r a tanítói m e g í t é l é s szerint e z e k b e n a t a n u l ó c s o p o r t o k b a n . 7= teljes családban él.S E S j e l l e m z ő k . Jelmagyarázat: Sl=alacsony SES. .D P T Betűk. S3=4 A fejlesztő hatás mérését szolgáló eljárások T=19. és tar­ dominál. . fölé egy n a p o t j o b b o l d a l r a kerítést. h a n e m a g y e r e k e k családi háttere is ö s s z e s s é g é b e n k e d v e z ő t l e n e b b : az alacsony és az átlagos s z o c i o k u l t u r á l i s háttér FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁS Szociális tás. d o b b a n t v a .83' 12. betegséget vagy viselkedéses rendellenességet regisztráltak ( p l . félévkor.k i r a k ó s játék. önállóság.Edtfeld-teszt. . téglalap. m e l y a d a t o k jól kiegészítették az e g y e s osztályokról nyert képet.„Bújj. családi helyzet. 19 lány S3=4 (n=30) 83. T y m m s . m e l y e k főbb t é m a k ö r e i : . tályokban nagy a r á n y b a n ( 4 5 % ! ) voltak jelen olyan tanulók.T a n u l m á n y i t e l j e s í t m é n y e k (felmérő l a p o k o l v a s á s b ó l . bal oldalra egy kutyaólat). 1992. . I I — ) .Verbalitást fejlesztő társasjáték. A fejlesztő o s z t á l y o k b a n n e m c s a k az átlagéletkor m a g a s a b b . előfor­ dultak: érzékszervi r e n d e l l e n e s s é g e k . írásból. agresszivitás stb.

9 15.A figyelemvizsgálat a d a t a i n a k s e m m i l y e n tantárgyi e r e d m é n n y e l nem volt szignifi­ T a n é v elején a kísérleti c s o p o r t b a n (fejlesztő o s z t á l y o k ) m i n d e g y i k t e s z t b e n gyengébb'jj e r e d m é n y t értek el a gyerekek.a téri p o z í c i ó helyes észlelése mellett . e k k o r m á r a fejlesztett g y e r e k e k értek el . hogy m i l y e n t á r g y ( a k ) b ó U e s z » | t a n u l ó k n a k n e h é z s é g ü k . 1987). M i n d k e t t ő n é l a ritmus felismerése alapvető szerepet játszik. (n=30) sd Szig.01). 0 3 ) és az év végi összesített értékeléssel (p=0. s azok é r n e k el j o b b e r e d m é n y t . látottakat (Szitó.J m é n y t .) Az iskolai t a n u l á s h o z a perceptuális és m o t o r o s r e n d s z e r e k kellő fejlettsége mellett alapvető fon­ Kiemelkedő egy tárgyból (fő): Kiemelkedő két tárgyból (fő): Igen gyenge egy tárgyból (fő): Igen gyenge két tárgyból (fő): Egy területen tartósan fennálló eltérés.0 p=0. Kísérleti Átlag (n=33) Kontroll sd . a fejlesztett gyere­ kek a n o r m á l o s z t á l y o k b a j á r ó társaikhoz h a s o n l ó a n teljesítettek. a k e t t ő összhangja. valamint a figyelem szerepét kívántuk m e g r a g a d n i .01) .6 28. Kísérleti Tesztek (T%) Átlag (n=33) Kontroll Átlag (n=30) sd Szig.7 20.2 21. Ez utóbbi e s e t b e n a t a n u l ó k visel­ kedésben is m e g n y i l v á n u l ó figyelmi j e l l e m z ő i n e m torzítják tényleges teljesítményük megítélését.01) és a többinél romlott a teljesítménye. hogy a frontális kereteket előtérbe h e l y e z ő oktatás e l s ő s o r b a n a z o k n a k a t a n u l ó k n a k kedvez. hasznosítják a hallottakat.6 96.mutatta a l e g e r ő s e b b pozitív együttjárást. D P T B e t ű k p < 0 .2 vonalú kivitelezéséhez a f i n o m m o t o r o s k é p e s s é g e k mellett fontos m é g a térpercepció is. Az ének e s e t é b e n p e d i g az auditív ritmus helyes m e g r a g a d á s á r a van szükség. ill.el­ e n g e d h e t e t l e n .0 28.J ri p o z í c i ó m e g í t é l é s é t m é r ő D P T B e t ű k feladatban szignifikánsan (p<0. hogy a vizuális sorrediséget (szekventálás) is felismerje a g y e r m e k . hogy a m a n i p u l á c i ó t és térszemléletet alapvetően igénylő tárgyakkal . E r é s z e r e d m é n y ü n k megerősíti a műveleti lélektan a g o n d o l k o d á s gyöke­ reire v o n a t k o z ó e g y i k alapvető tanítását. . mint a kontroliosztályok tanulói. Ú g y tűnik.3 1. T a l á n n é m i d i l e m m á t felvet ez az adat a hazai i s k o l a r e n d s z e r keretei között: az iskolai a l k a l m a s s á g n a k egyrészt k r i t é r i u m a a megfelelő figyelmi kapacitás.mint a m a t e m a t i k a . írás és m a t e m a t i k a tárgyakból.1 16.7 DPT Betűk DPT M F Figyelem 29. másrészt t ö b b szerző is utal arra. 0 5 M D P T MF p<0.4 75.7 90.t e s z t jó szín­ p<0. a g y e r e k át tudja kapcsolni e g y m á s b a a k ü l ö n b ö z ő modalitásokat. A kísérletben szereplő iskolák­ ban ez u t ó b b i oktatási m e t o d i k a dominált. míg a kontrollcsoport csupán egyetlen mutatóban javult j e l e n t ő s e n | (Edtfeld-teszt p<0. azaz figyelmesen hallgatnak. rendellenesség.5 98. m e l y a d a t a p e d a g ó g u s szubjektivitástól m e n t e s értékelését igazolja. I m e n n y i vizsgált területen j e l e n t ő s n e k bizonyult (Edtfeld-teszt p < 0 . másrészt a p e d a g ó g u s értékelésében is kereshetjük. 0 1 . . csak m á s m o ­ dalitásban. Az e l e m z é s a statisztikai p r ó b a t ü k r é b e n (Pearson-féle k o r r e l á c i ó ) . betegség (fő): (n=33) 6 (n=30) 3 4 4 11 4 8 1 6 1 4 0 A vizsgált változók átlagai. Az iskolai t a n u l á s e r e d m é n y e s s é g é t m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő k közül a p e r c e p t u á l i s és a p e r c e p t u o m o t o r o s képességek. rendellenesség. akik az en­ nek megfelelő tanulási stílust preferálják. mely szerint a m ű v e l e t e k és a m a t e m a t i k a i A fejlesztés hatása a pszichológiai tesztek tükrében g o n d o l k o d á s e r e d e t e a cselekvésben ( m a n i p u l á c i ó ) k e r e s e n d ő .Az Edtfeld-tesztnek s e m m i l y e n tantárgyi e r e d m é n n y e l n e m volt szignifikáns k a p c s o ­ lata.3 1.5 14.01). T a n é v végére e z a z arán]fl| .01) mutat­ ta. Olvasásból és írásból n e m volt lényeges eltérés a két csoport között.a t é . A D P T M F .2 88. betegség (fő): Két területen tartósan fennálló eltérés.n é m e l y e s e t b e n . M a t e m a t i k á b ó l a kont­ r o l l c s o p o r t t a n u l ó i szignifikánsan (p<0.megfordult.n é l a jó m e g o l d á s h o z .01).a figyelem kivételével v a l a _ káns k a p c s o l a t a .2 2. hogy a ma- G y a k o r l a t i megfontolásból az ö s s z m i n t á r a v o n a t k o z ó a n vizsgáltuk a pszichológiai tesztek | év végi a d a t a i n a k kapcsolatát a t a n u l m á n y i e r e d m é n y e s s é g g e l m i n d e n értékelt tárgyra v ( K | n a t k o z ó a n . rajz .4 47.3 19.A pedagógusi vélemény adatai Kísérleti csoport Kontrollcsoport tésekor. É r t h e t ő . A tesztmutatók és a tanulmányi eredményesség kapcsolata A tanév végén a g y e r e k e k teljesítményét a hivatalos t a n t á r g y t e s z t e k k e l m é r t ü k olvasás. Ez az e r e d m é n y pedig megeriV t siti a fejlesztő p r o g r a m és m e t o d i k a hatékonyságát.01 Síi Átlag Edtfeld-teszt 64.2 91. a környezetismeret­ tel ( p = 0 . h o g y az i n t e r s z e n z o r o s f o l y a m a t o k jól m ű k ö d j e n e k .0 55. A szűrőeljárások ígv arra is rávilágíthatnak. 0 4 ) . mire kell különösen figyelnie a p e d a g ó g u s n a k a tanterv e 248 249 .01) és a rajzzal (p<0.7 69.szá­ m u n k r a is m e g l e p ő e r e d m é n y t hozott: . 0 3 ) . Tané\ elején tanulócsoportok közti különbségei: Tanév végén tosságú az is.5 64. technika. A választ egyrészt a fejlesztés h a t é k o n y s á g á b a n .A DPT Betűk feladat e g y e d ü l az énekkel mutatott szignifikánsan pozitív együttjárást (p < 0. Kísérleti c s o p o r t u n k fejlődése a tanév távlatában .0 16.1 1. s ez a k ü l ö n b s é g a finom-J m o t o r o s k é p e s s é g e k terén szignifikáns volt ( D P T M F p = 0 . (A D P T . s u g y a n c s a k szignifikáns kapcsolata volt a magyarral ( p = 0 .4 96. a figyelem m i n ő s é g e m é g s e m állt k a p c s o ­ latban a t a n u l m á n y i e l ő m e n e t e l l e l . és megjegy­ zik.3 66. 1993). a technikával (p<0.az Edtfeld-teszt kivételével . attól el n e m választha­ tó (Piaget.A DPT Mértani Formák másolása feladatban mutatott teljesítmény a l e g e r ő s e b b kor­ relációt a m a t e m a t i k á v a l (p<0.9 18.8 95.8 86.01) j o b b a k n a k bizonyultak.03 84.2 21.j o b b e r e d .01).

4. írás 3.02 p=0. Jelölések: P.8 88. h o g y a p e d a g ó g u s értékelő tevékenysége m e n n y i r e torzításmentes. = tendencia (0. p<0.Magy.01 p=0. p<0. v a l a m i n t a z o k tartalmi m ó d o s í t á s a j e l e n t e t t e .a legszorosabb együttjárást m u ­ t a t ó . Olv.8 21. Mat. Tend. p<0. h a n e m a g y e r m e k énképét.01 p<0. írás 4. írás 1. a G y e n e i . p<0. p<0.9 89.01 Olv.2. írás 4.3. vagy pedig abban e g y é b szubjektív m o z z a n a t o k is sze­ repet j á t s z a n a k .0l p=0.01 p<0. Olv.03 p=0. ból.Mat.05 Tend.0l p<0.0l írás 3. = Romankovics-féle felmérőlap írásból.01 Olv. = Gyenei-Szautnerné-féle felmérőlap írás­ Tend. Olv.7 8.3 83. Ismeretes a társas környezet énkép-alakulásban betöltött szerepe.01 p=0.05< p < 0.4. a fejlesztő p e d a g ó g u s f o l y a m a t o s irányító m u n k á j a . = Pedagógiai Intézet felmérőlapja olvasásból. A j e l e n mintát j ó v a l m e g h a l a d ó vizsgálattal a pedagógiai g y a k o r l a t b a n a l k a l m a z o t t . Kontroll Átlag (n=30) sd A tantárgyi felmérések eredményei és a pedagógus értékelése közti kapcsolatok tanév végén ' (Pearson-korreláció) P. A táblázatban kiemelt . = a pedagógus értékelése matematikából.3. A táb­ lázatban foglaltuk össze a szignifikáns együttjárásokat. = Romankovicsféle feladatlap írásból Gyenei-Szautnerné-féle felmérőlap olvasásból. Olv. a n o r m á l o s z t á l y o k t a n t e r v e .01 p<0.Ü3 _ 13. ön­ értékelését is alakítja.01 Tend. írás 2. Mat.f é l e és a Dinasztia t a n k ö n y v c s a l á d h o z k a p c s o l ó d ó eljárásokat. = Romankovics-féle feladatlap olvasásból.5 11.01 p=0.4 P<0.10) Az év végi tanulmányi eredménvek alakulása (általános értékelés) Kísérleti csoport Kontrollcsoport (n = 30) 13 16 1 (n = 33) Jól megfelelt (fő) Megfelelt (fő) Nem felelt meg (fő) 15 16 2 A tanítói é r t é k e l é s (mely nagy e g y e z é s t m u t a t o t t a tanulók tényleges teljesítményjellem­ zőivel) adatai t ü k r é b e n megerősíthetjük a fejlesztési k o n c e p c i ó és m e t o d i k a h a t é k o n y s á ­ gát.) Az olvasás és írás terén a Dinasztia t a n k ö n y v c s a l á d h o z k a p c s o l ó d ó f e l m é r ő l a p o k kivé­ telével v a l a m e n n y i eljárás e r e d m é n y e i összefüggtek a p e d a g ó g u s év végi t a n u l m á n y i érté­ kelésével m a g y a r b ó l és m a t e m a t i k á b ó l . A h a g y o m á n y o s oktatási keretben.0l p<0.9 12.5 78. Olvasás és írás tárgyakból lehetőségünk volt többféle tantárgyi felmérőlap eredményeit ö s s z e h a s o n l í t a n i : a m e g y e i P e d a g ó g i a i I n t é z e t által b e v e z e t e t t .04 p<0. Tend. írás 3. = Romankovics-féle felmérőlap olvasásból. (T%) írás 1.0l írás 2. Olv. írás 4. = Gyenei-Szautnernéféle feladatlap írásból. = felmérőlap matematikából.6 92.7 92. P.2. (T%) (T%) (T%) 88. ellenőrzéséről van szó. Olv. a tényleges teljesítményt tükrözi-e.01 p=0. Az iskolai értékelés az első időszak­ tól k e z d v e n e m c s a k a tanulás e r e d m é n y e s s é g é r ő l tájékoztat.teljesítőképességüket m e g h a l a d ó k ö v e t e l m é ­ nyek elé állította volna a fejlesztős gyerekeket. k é s z s é g t á r g y a k tan- 250 251 . Ezért igen lényeges. t e m a t i k a i g o n d o l k o d á s terén a n o r m á l o s z t á l y o k r a s z a b o t t k ö v e t e l m é n y s z i n t e l é r é s é t a p e r c e p t u o m o t o r o s rendszerek változatos formában történő fejlesztése ö n m a g á b a n n e m biz­ tosítja.01 Olv. = Pedagógiai Intézet felmérőlapja írásból.3. ha­ n e m a n n a k a személyiségfejlődésben betöltött szerepét is h a n g s ú l y o z n u n k kell.02 p<0. írás 2. N é l k ü l ö z h e t e t l e n n e k b i z o n y u l t a ta­ nulási n e h é z s é g e k k e z e l é s é v e l foglalkozó s z a k e m b e r . a tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d ő kisiskolások a k o n t r o l l c s o p o r t h o z h a s o n l ó e r e d m é n n y e l zárták az első iskolaévet. írási.7 21. = a Dinasztia tankönyvcsalád felmérőlapja olvasásból. p=0.S z a u t n e r n é . M á s oldalról k í v á n c s i a k voltunk arra is.9 13.01 p=0.3 9. Tartalmi szempontból a fejlesztő feladatok az ún. a R o m a n k o v i c s .05 Matematika (T%) Jelölések: Olvasás 1. Olv.0l p<0.Mat.A tantárgytesztek eredményei a kísérleti és a kontrollcsoportban Kísérleti (n=33) sd Olvasás 1. valamint a m a t e m a t i k a i teljesítménymérés adatai­ val is szoros együttjárást mutattak. A p e d a g ó g i a i érté­ kelés során n e m c s a k az i s m e r e t e k és k é s z s é g e k leméréséről. írás I. A személyi vonatkozások terén a fejlesztő p e d a g ó g u s szerepét emeljük ki. P.4. = Gyenei-Sz. írási. P.autnerné-jéle feladatlap olvasásból.Mat. írás 2.a s z e r é n y e b b o s z t á l y l é t s z á m mellett is . = a Dinasztia tankönyvcsalád felmérőlapja írás­ ból. Olvasás 2.f é l e . hogy az első osztályban a l k a l m a z o t t felmérő la­ p o k e r e d m é n y e i összefüggenek-e a p e d a g ó g u s tantárgyi értékelésével.l. Az osztály­ tanítók s z á m á r a a l e g n a g y o b b n e h é z s é g e t a tanterv és a t a n k ö n y v e k által diktált haladási tempó. (Következőoldalon.01 p=0.0l p<0.0l p<0.2. I. p<0.01 p<0. A g y e r e k e k összesített t a n u l m á n y i e r e d m é n y e s s é g e a két c s o p o r t b a n n e m m u t a t o t t lé­ n y e g e s eltérést.a d a t o k h o z t a r t o z ó f e l m é r ő l a p o k m e g b í z h a t ó k é p e t adtak a t a n u l ó k t é n y l e g e s t e l j e s í t m é n y é n e k alakulásáról. Olv. = = a pedagógus értékelése magyarból.01 p<0. ÖSSZEGZÉS A fejlesztő m u n k a eredeti c é l k i t ű z é s ü n k ö n t ú l m e n ő e n s z á m o s értékes tapasztalattal szol­ gait.Magy. írás 2. P. k ü l ö n b ö z ő tantárgyi teljesítményt m é r ő eljárások h a s z n á l h a t ó ­ ságáról is képet k a p h a t u n k .0l p<0. Olv.Magy. p=O.l.7 _ 87. Olvasás 2.2 Szig.0l p<0. t o v á b b á társas pozícióját a kortársak körében alapvetően befolyásol­ ja.

Balogh K.YDEN. mely a l k a l m a z k o d i k a g y e r m e k tényleges fejlettség­ éhez. A fejlesztő o s z t á l y o k e s e t é b e n n e m a l k a l m a z h a t j u k a n o r m á l o s z t á l y o k r a szabott k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r t a n n a k ellenére. h a n e m m á s t és m á s h o g y a n kellene tanítani. Iskolapszicholó­ gia. A p e d a g ó g u s csak a k k o r tud felelősséggel dön­ teni a b b a n . t o v á b b á az a n y a n y e l v i oktatás­ ban is jól i l l e s z h e t ő e k voltak az a l k a l m a z o t t t a n k ö n y v e k feladatainak sorába. L A M B .): Iskolapszicholó­ gia. Nemzeti Tankönyvkiadó. ha egyrészt m e g i s m e r i a g y e r e k e k fejlettségi szintjét. (szerk. Gondolat Kiadó. hogy a m i n ő s é g b i z t o s í t á s j e l e n l e g i rendsze­ re n e m veszi figyelembe ezt a s z e m p o n t o t . British Journal of Educational Psychology. Tankönyvkiadó. S. A tanulási k u d a r c o k k a p c s á n a j e l e n s é g g e l g y a k r a n kerül ok-okozati ö s s z e f ü g g é s b e a h á t r á n y o s szociokulturális háttér. é r d e k e s e b b é tették. ( 1 9 9 3 ) : Az értelem pszichológiája. m e l y e k e t az ó v o d a is c s a k r é s z b e n tud k o m p e n z á l n i . SZÍTÓ IMRE ( 1 9 8 7 ) : A tanulási stratégiák fejlesztése. Óvodai nevelés országos alapprogramja.1 8 6 .. B á r a környezeti retardációból s z á r m a z ó h á t r á n y o k visszatartó szerepe vi­ tathatatlan. SZAUTNER JÁNOSNÉ ( 1 9 9 5 ) : A tanulási zavarok korrekciója kisiskolás korban. A család n a g y o n alacsony műveltségi szintje. (Fejlesztő prog­ ram). 2 1 . Kísérletünkkel a nulladik és/vagy fejlesztő o s z t á l y o k képzési a n y a g á n a k kialakításához szerettünk v o l n a hozzájárulni. ) Korm. Nemzeti Alaptanterv ( 1 9 9 5 ) . 2. ( 2 0 0 1 ) : Inattention. GYENEI MELINDA. és m i l y e n ok­ tatási m e t o d i k á t a l k a l m a z . s a többlet ó r a s z á m a ma divatos i g é n y e k e t hivatott kielégíteni. Iskolapszichológia. 252 253 . Budapest. A fejlesztős g y e r e k e k s z á m á r a n e m többet. Az egyik m e g o l d á s lehet egy olyan á t m e n e t i képzési formát kialakítani az iskoláztatás k e z d e t é n . British Journal of Educational Psychology.. 1 5 9 . Budapest. J . u g y a n a k k o r azt is figyelembe kell venni. A sajátosan m e n n y i s é g i szemléletet t ü k r ö z ő oktatási p r o g r a m o k s e m k e d v e z n e k a tanu­ lási n e h é z s é g g e l k ü z d ő g y e r e k e k n e k . J . a fejlesztés perspektívái. A m a t e m a t i k a o k t a t á s n é m i d i l e m m á t vetett fel. ELTE kiadvány. N e h é z ­ s é g b e ü t k ö z ö t t a fejlesztős t a n u l ó k kognitív fejlettségét lényegesen m e g h a l a d ó t a n a n y a g és k ö v e t e l m é n y m ó d o s í t á s a . rendelete. Budapest. Budapest. E területe­ ken b i z o n y u l t a fejlesztés a l e g h a t é k o n y a b b n a k . GYENEI MELINDA ( 1 9 9 2 ) : Tanulási zavarok korrekciója a tanórákon. C. J. The NFER-Nclson Publishing Company Ltd. / P.5 6 . MERRELL. Szolnok. a p e d a g ó g u s a n o r m á l o s z t á l y o k r a s z a b o t t m e n n y i s é g e t és t e m p ó t kérte s z á m o n . ELTE kiadvány. n e m érték el a n o r m á l osztályok teljesít­ m é n y s z i n t j é t . 4 3 .tervét a g y e r e k e k s z á m á r a színesebbé. a tanulási nehéz­ ségek korai felismerésének lehetőségei. ( 1 9 8 1 ) : Children with Specific Learning Difficulties. hyperaktivity and impulsiveness: Their impact on academic achievement and progress. P BALOGH KATALIN ( 1 9 9 0 ) : Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára. . TYMMS. PANCKHURST. M i n ­ t á n k b a n a fejlesztős g y e r e k e k családi háttere a S E S v o n a t k o z á s á b a n h e t e r o g é n n e k m o n d ­ ható. P . W O O D . (VIII. B. A. D . Az egyik kísérleti o s z t á l y u n k b a n például a gyerekek t e r h e l é s e a k ö t e l e z ő t a n ó r á k a t m e s s z e m e g h a l a d ó volt. PIAGET. Tantárgyi e r e d m é n y e s s é g ü k a z o n b a n a fejlesztés mellett is lényege­ sen g y e n g é b b n e k b i z o n y u l t a kontrollcsoportnál. P. 2 8 . é r d e k t e ­ l e n s é g e . E L T E kiadvány. 17. IRODALOM FÉRGE ZSUZSA ( 1 9 8 0 ) : A társadalmi struktúra és az iskolarendszer közötti néhány összefüggés. h o g y tanulócsoportja s z á m á r a milyen t a n k ö n y v c s a l á d o t választ. In: Társadalom­ politikai tanulmányok. A Critical Review of Research. Gondolat.1 3 5 . 4 9 3 . Iskolapszichológia. a nyelvi h á t r á n y m i n d o l y a n t é n y e z ő k .. 6 8 . 7 1 . In: P. LF.5 0 4 . Egyetemi tankönyv. TANSLEY. J. A Kormány 1 3 7 / 1 9 9 6 . BALOGH KATALIN ( 1 9 8 8 ) : A tanulási képességet meghatározó pszichikus funkciók fejlődése. G. . Városi Nevelési Tanácsadó. és e g y b e n az iskolai szocializációhoz is igazodik. ( 1 9 9 8 ) : An intervention programme for children with moderate learning difficulties. P. m e l y e t olvasásból és írásból a tantárgyi t e l j e s í t m é n y m é r é s e k is igazoltak. másrészt p e d i g n e m sújtja a n o r m á l osztályokra szabott k ö v e t e l m é n y szorító hatása. BIBBY. hogy a tanulási n e h é z s é g e k k e l k ü z d ő t a n u l ó k j e l e n l é t e az i s k o l á k b a n n e m a t á r s a d a l m i rétegzettség által m e g h a t á r o z o t t . 9 7 .

': ció h a t á r o z z a m e g . valamint c) D P T ( D y s l e x i a Prognostica Test) teszttel a diszlexia. 1 M i u t á n a gyerek s z á m á r a az elsődleges a p e d a g ó g u s személye.J d u k a z o n b a n kezdeti teljesítményzavarokkal küzd. így a g y e r e k e k e g y m á s | m e g í t é l é s é b e n is az Ő értékelésére t á m a s z k o d n a k . pl. igazi gondot rendszerint csak a z általános iskolában k e z d e n e k j e l e n t e n i . állandó n y u g t a l a n s á g van körülötte. De mutathatja a m á s i k véglet tüneteit is. Gestalt-látás (egész k é p m e g r a g a d á si ké pe ssége) fejletlenségéből adódhat. Mik is a tanulási zavarral küszködő gyerekek teljesítményjellemzői: . 'í U g y a n e z z e l az elvárással lépi át a kisgyerek is a küszöböt. mellyel K ő b á n y á n d o l g o z t u n k . hipermotil. N a g y hánya.j g y o b b . h o g y m e n n y i r e fon. . hiszen a tőle kapott első | minősítések. n e h é z k e s . A b e s z é d m o t o r o s funkciók m e d i t á c i ó s szerepe j e l e n t ő s a g o n d o l k o ­ MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA Az 1980-as évek k ö z e p é r e került kidolgozásra a Porkolábné-féle tanulási zavar szűrése. A s z t e r e o g n o s z t i k u s t a p a s z t a l a t o k g a z d a g í t á s á v a l hatást g y a k o r o l u n k a vizuális percepció fejlődésére. diszgráfia tüneteit.célkitűzéseikből a d ó d ó a n . sorköz be n e m tartása a térbeli összefüggések felfogási n e h é z s é g e i b ő l fakadnak. s ráadásul szociális pozíciója is romlik. kevés pozitív megerősítést k a p . differenciált foglalkozást. . A g y e r e k annyira szorong. a megerősítés. h o g y e g y r e k e v é s b é m e r nyilatkozni. tanító nénije feltételezi. göcsör. Az o n t o g e n e t i k u s fejlődésmenet i s m e r e t é b e n megfogalmazhatjuk. b) Edtfeldt-teszttel a térbeli irányok és pozíció helyes észlelését. 1 1 Jelen c i k k e m b e n a kőbányai első osztályos gyerekek szűrését és a kerületi intervenciós í Arról a kisgyerekről. G y a k r a n h a l l o m az elkeseredett pedagógustól. mert p r o b l é m á j á n a k csak tünete szélsőséges viselkedése.P R E V E N C I Ó S T A N U L Á S I ZAVAR S Z Ű R É S E AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ELSŐ OSZTÁLYÁBAN A j e l e n s é g l é n y e g e gyakorlatilag m i n d i g u g y a n a z : tanulási n e h é z s é g lép fel. vízszintes-függőleges irányok felcserélése a térirányok megítélési n e h é z s é g e i t mutatják. így a z a j gyerek.p s z i c h o l ó g i a i tesztekkel mértük a a) f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó terjedelmét és minőségét. Ha a k ü l ö n b ö z ő p e r c e p c i ó s funkciók szintje n e m kiegyenlített. akik az is. aki a teljesítésben n e m sikeres. 2 m á s r é s z t h o g y a fel n e m ismert p r o b l é m á k a t rögtön a k e z d é s k o r kiszűrjük.vagy betűfelismerési nehézség. és próbáljunk ^ tenni ellene. fegyelmezési m ó d ­ szerekkel az ok n e m szüntethető m e g . u g y a n a z a betű m á s színnel vagy k ö r n y e z e t b e n ) az alak. E z e k a jelek legtöbbször m á r az ó v o d á b a n is m e g m u t a t k o z n a k . m e l y e k e t az iskola képvisel. szóköz. Célja. melyet megszakítani m á r igen nehéz feladat. m a s z a t o s füzet. totális érzékelő apparátus. A fenti p r o b l é m á k korai feltárását c é l o z z a az 1. aki átlépi az első osztály küszöbét. ha. s m i n d e z e k e l m a r a s z t a l á s á n a k k ö v e t k e z m é n y e k é n t magatai i. ha n e m m e g s z o k o t t k ö r n y e z e t b e n találja (pl.sokkal na. { 254 255 . de valamely részterületen e l m a r a d á s t m u t a t n a k . alacsony önértékelésűvé válik.A betűk. n e m j e l e n t k e z i k . n e m tud kialakulni a s z e n z o m o t o r o s integráció. . formák felismerési n e h é z s é g e . hogy segítse m i n d a z o k a t az elsősöket. A szűrési folyamat h á r o m szakterületet fog át: . h o g y egyrészről e g y é r t e l m ű e n csak iskolaérett g y e r e k e k kerüljenek be az iskolába. j Az ilyen kisgyerek fokozottan igényelné az egyéni. h o g y v a n n a k a fejlő­ désnek olyan súlypontjai. illetve elmarasztalás a kisgyerek egész iskolai pályafutására I kihat. . 1 A g y e r e k e k d ö n t ő százaléka rendelkezik azokkal a megfelelő színvonalú részképessé-.B i z o n y t a l a n v o n a l v e z e t é s . ill. A tanító és a gyerek között kialakult kapcsolat a gyerek t a n u l á s h o z való viszonyát is j meghatározza. betűk n a g y s á g á n a k e g y e n e t l e n s é g e i .a szociális k ö r n y e z e t e elfogadása iránti motivá. de igényeit n e m a teljesítés. szótagok felcserélése.A betűk. lehetőségeket k í v á n o m b e m u t a t n i .J kolaérettségi szűrőn ugyan átjutottak.« tös írás.kisebb zökkenőkkel . . mely az ún. mely gátja a fogalmi g o n d o l k o d á s alakulásának. osztály elején felvett s z ű r é s e g y ü t t e s .k o r o s z t á l y a j e l l e g z e t e s s é g e k é n t .az ördögi kör -. kusza írás.de sikeresek az iskolában. 1 M i n d e z e n b e v e z e t ő fejtegetések csak azt hivatottak alátámasztani. n e m reagál r á " . . m e l y e k a v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó fejletlenségére utalnak. h o g y célzott fejlesz­ tésükkel t ö b b terület fejlődése is k e d v e z ő e n befolyásolható. Mindezek a teljesítménybeli p r o b l é m á k k o m p e n z á l ó viselkedésekhez vezetnek.| re.^ n e m .I san is jó pozíciójúvá. de I mivel ott a viselkedési és teljesítménytolerancia . személyiségfejlődésükre kiható e s e m é n y . hogy 1 k é p e s megfelelni m i n d a z o n t e l j e s í t m é n y e l v á r á s o k n a k .Szó. És így alakul ki a c i r c u l u s | vitiosus . dás fejlődésében. m e l y e k birtokában . a m o t o r i k u m és a test­ séma fejlesztése általános transzfer hatása mellett közvetlen alakítója a térbeli p e r c e p c i ó ­ nak. K ö n n y ű tehát belátnunk. pl. vagy b o h ó c k o d ó m a g a t a r t á s s a l próbálja „ e l s z ó r a k o z t a t n i " az osztályt.A m á r tanult betűk.isi g o n d o k is megjelennek. a beszédészlelést szűrte.a l o g o p é d u s a h a n g h i b á k a t . így válik a jól teljesítő g y e r e k szociáli. hogy a sikeres iskolakezdés az egész életük.1 gekkel. N a g y felelősség n e h e z e d i k az elsős tanítóra. m e l y e i | k o m p e n z á l ó viselkedésformákkal próbál m a g á n a k biztosítani.jj tos az. a m e l y e k kitüntetett szerepet k a p n a k azáltal. így pl. az órán passzív. Nem is tud. ha az óvo­ dáskor v é g é r e n e m alakul ki az ún. \ majd a r á é p ü l ő fejlesztő p r o g r a m . ügyetlen m o z g á s . hogy „akármit csinálok.és formaállandó­ ság zavarát jelzi. d-b felcserélése.

projektív vizsgá­ latokkal.\ tuk e l e m e z n i . a hét végén tapasztalható erős fáradás. (mértani forma másolása) figyelem (teljesítmény) 58. /. Balogh minta Edíeldt DPT 2. a szülővel való m e g e g y e z é s után valósíthatók m e g . hogy vajon a kőbányai e r e d m é n y e k eltérnek-e az országos átlagtól valamely területen.\ rést készítettünk.5% 35. az erőteljesen kitolódott iskolakezdés e g y a r á n t tanulási n e h é z s é g e k e t valószínűsíthet. ill. A korai felvétel i n d o k a egy-* részt. ] j chológiai g o n d o z á s i g terjedhet. h o g y e l ő z z e a szülővel való a n a m n é z i s felvétele. h o g y a g y e r m e k n e k n e m r é s z k é p e s s é g b e l i e l m a r a d á s a van.és is­ k o l a p s z i c h o l ó g u s M u n k a c s o p o r t .25 éves A vizsgálatban közel 8 0 0 első osztályos g y e r m e k vett részt. Itt k i e m e l t e n kezeltük . Igen fontosnak tartottuk m i n d e n esetben a tanító jelenlétét is.1 0 óra kö-1 zött került sor 12-15 fős c s o p o r t o k b a n az o s z t á l y t e r e m b e n . k e d d és szerda n a p o k o n . k o n c e n t r á c i ó s vagy é r t e l m e z é s i h i b á k k a l .és farajz. A tesztek felvételére o k t ó b e r hó során.3% 61. h o g y a tesztekben a 6. a logopédiai. (A vizsgálat p o n t o s leírásának adatait a s z a k i r o d a l o m j e g y z é k e tartalmazza.5 éves FT 8.5 éves 7.2 pont 5 pont 97.5-7 éves 7-7. hogy a túl korai. II. A k é s ő b b i e k b e n b e m u t a t o t t táblázatok is alátámasztották az eredeti hipotézist.4% 256 257 .5-9. Kíváncsiak voltunk arra. A VIZSGÁLAT EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA A vizsgált p o p u l á c i ó : kőbányai 1. Az egyéni vizsgálatokat m i n d e n e s e t b e n m e g kell. A m é r é s e k m e g m u t a t j á k .és m a g a t a r t á s v i z s g á l a t o t az előre m e g a d o t t s z e m p o n t o k szerint. M í g az alig 6 éves k o r b a n s o k s z o r á l t a l á n o s . Célja e l s ő s o r b a n a k ő b á n y a i első osztályos gyerekek tanulási p r o b l é m á i n a k felmérése volt. h o g y a m é r é s b ő l a d ó . mely az egyéni m e g s e g í t é s iránti szükségleteket tárta fel. tanév őszén m i n d e n iskolára kiterjedő. h o g y azt a gyereket.az j a k k o r hatályba l é p ő rendelet szerint .5 év közötti korosztály e r e d m é n y e i a legjobbak. aki 7 éves k o r á b a n éretlen az iskolára.8 pont 98.5 éves 6. majd a 2 0 0 0 / 0 1 . ellátva 16 ö n k o r m á n y z a t i m ű k ö d t e t é s ű általános i s k o l á t M á r az első tanévtől bevezettük az első osztályosok tanulási zavar szűrését az arra igényt m u t a t ó iskolákban. Raven-. akik közül 777 fő a n y a g á t tud. Kivételt képeznek a figyelem-teszt e r e d m é n y e i . sokkal i n k á b b a c s o p o r t o s h e l y z e t b e n adott i n s t r u k c i ó r a reagál figyelmi. ill.6 pont 4. egy-egy r é s z t e r ü l e t e n m e g m u t a t k o z ó éretlenséget tapasztalunk. aki egyrészt segítette a felvételt. addig az ellátás nélküli. kislétszámú osztály­ ba vagy előkészítős státuszba való helyezéstől. Itt igen g y a k r a n átlagos vagy annál j o b b e r e d m é n y e k születtek. hogy m é g a b e t ű t a n u l á s m e g k e z d é s e előtt mérjük fel a részképességeket. és B e n d e r B-tesztekkel.f é l e eredeti m i n t a a d a t a i n a k e l e m z é s e szerint is m á r n y i l v á n v a l ó v á vált. Összehasonlítottuk a Porkolábné-féle és a saját vizsgálatunk átlageredményeit is a külön­ böző tesztekben. Az egyéni h e l y z e t b e n is alulteljesítő gyerekek vizsgálatát folytattuk család. osztályos gyerekek. táblázat saját minta P. más. hogy a gyerekek e z e k b e n az i d ő p o n t o k b a n a legaktívabbak.5-7. A d i a g n ó z i s felállítása után lehet dönteni a g y e r m e k s z á m á r a leginkább megfelelő ellá­ tási formáról.a t a n í t ó n ő megfigyelései alapján készíti el a füzet. e n g e d é l y é n e k m e g s z e r z é s e . mely a szakértői bizottsághoz irányítástól. neveze­ tesen. 9 . A hétben. így kevésbé mutatkozik m e g teljesítményükben a hét elején j e l l e m z ő b e m e l e g e d é s i hatás.| dó e r e d m é n y e k t ü k r é b e n kerületi szintű intervenciós tervet d o l g o z z o n k i j a v í t v a az ellátási minőségét. h a n e m az o s z t á l y b a n való egyéni b á n á s m ó d nyújt segítséget. csak kiemelt fejlesztés k é p e s „ b e i n d í t a n i " . Létszám 400 350 300 200 150 100 50 r - 250 - I.) K e r ü l e t ü n k b e n 1998/99. (betűk) DPT 3. ül.. túl h o s s z ú r a nyúlt óvo­ dás lét is tanulási n e h é z s é g e k h e z vezethet. ül. A c s o p o r t o s vizsgálat e r e d m é n y e i n e k értékelése után az átlagon alul teljesítő gyerekek . M i n d ­ ezen tapasztalatok a „szenzitív p e r i ó d u s " létét bizonyítják. az i d ő p o n t b a n való kötöttség pedig azon tapasztalatunkra támaszkodik. m e l y m e g m u t a t j a . átfogó felmé. M á s r é s z t az J e l e m z é s l e h e t ő v é tette az Ö n k o r m á n y z a t s z a k m a i vezetése számára. Az ilyen gyerekeknél n e m elsősorban a r é s z k é p e s s é g fejlesz* tése. szükség szerinti képesség-. A VIZSGÁLAT 6-6. • ül. kel m e g i s m é t e l t ü k a vizsgálatokat. ül.4% 32. M i n d e z e n j a v a s l a t o k t e r m é s z e t e s e n a tanítónővel és eset­ legesen m á s s z a k e m b e r e k k e l .5-8 éves 8-8.az előkészítőssé minősítés szempontjait. ill. m á s r é s z t a helyzet lehetőséget nyújtott s z á m á r a a p r o b l é m á s g y e r e k e k megfigyelés sére teszt-szituációban. tanév óta m ű k ö d i k a Nevelési T a n á c s a d ó k e r e t é b e n Ó v o d a . ill. a pedagógiai fejlesztésen át a klinikai pszi| /. ábra A vizsgált gyerekek életkori megoszlása a vizsgálat időpontjában A P o r k o l á b n é .

5 éves 8.5 éves 6.5-9.t: teljesítmény megoszlás korosztályi bontásban 98.5-9.5 éves 7.5 éves 6.25 6-6.5-8 éves 8-8.25 éves DPT mértani formák 258 259 .5 éves 6. hogy a figyelem-teszt kivételével m i n d e n területen alacsonyabb. ábra Edtfeldt-tesz. a m e l y a z é r t i s j e l z é s é r t é k ű .25 éves 40% Figyelem-teszt: 30% 4.5-7 éves 7-7.5 éves 6.5 éves 8.5-7 éves 7-7. 520 500 480 70% 460 60% 440 420 50% 400 6-6.0% 97.A táblázatból látható.5 éves 8.5-7 éves 7-7.5-9.2% DPT teszt: 98.5 éves 7.5-8 éves 8-8. ábra átnézett képek darabszáma korosztálvi bontásban 6-6. FigYelem-teszt: ábra korosztályi bontásban teljesítmény 6-6.5 éves 6.5 éves 8.5-7 éves 7-7.5 éves 6.5-9. p o n t s z á m o t é r t e k e l t a n u l ó i n k . Az alábbi á b r á k a c s o p o r t o s v i z s g á l a t o k o n e g y e s t e s z t e k b e n nyújtott t e l j e s í t m é n y t m u ­ tatják k o r o s z t á l y i b o n t á s b a n .5-7 éves 7-7. m e r t a z e r e d e t i m i n t a átlagai i s igen a l a c s o n y a k .5-9.25 éves 5.5-8 éves 8-8.5 éves 7.5-8 éves 8-8.4% 98.5-8 éves 8.6% 10 98.5 éves 8.8% 6-6.5 éves 7.25 éves 30 2. ábra 7. ábra „betűk" teljesítmény kororszályi bontásban é v e s 3.

e g y é b p r o b l é m á i m e g a k a d á l y o z z á k a t ö b b i e k k e l való e g y ü t t h a l a d á s b a n .a szü­ lővel egyetértésben . h o g y ( r é s z ) k é p e s s é g b e l i . kérve a Nevelési T a n á c s a d ó szak­ v é l e m é n y é t . A s z ü l ő k k e l p e d i g a fej­ lesztő s z a k e m b e r tartotta a k a p c s o l a t o t . A tanév végén végzett kontrollszűrés ered­ m é n y e alapján tettünk j a v a s l a t o t arra vo­ n a t k o z ó a n . hogy a család érzelmi p r o b l é m á i o k o z t á k a kislány „befelé fordulását". táblázat és a 7 .75 pont 4. Az.. 261 normál (N=761 ) előkészítős (N= 16) • hibaszám • teljesítmény (%) 7.% 96. P r o b l é m á i az isko­ la kezdete óta f o l y a m a t o s a n m e g m u t a t k o z t a k .8 pont FIGY. akiről az első félévben e g y é r t e l m ű e n kide­ rül. Hajni óvodájából iskolaérettségi vizsgálat nélkül került normál létszámú általános is­ kolai 1.í r á s tanítási m ó d ­ szer a l k a l m a s a g y e r m e k problémájának kezelésére. ábra Térirány feladat atlagainak alakulása. hogy speci­ ális segítséggel sem k é p e s a t a n a n y a g o t elsajátítani.1 0 . 2. A s z a k v é l e m é n y b e n rögzíteni kell a g y e r m e k vizsgálati i d ő p o n t b a n mért státuszát. 34. Dóri z e n e t a g o z a t o s . 2. t á b l á z a t b a n A 7 7 7 fős teljes mintából 16 „ e l ő k é s z í t ő " . részképességeit a vizuális p e r c e p c i ó . mind pedig a pedagógusi j e l z é s szerint igen ha­ mar látható volt tanulási n e h é z s é g e . Dóri vizsgálati helyzetben igen nehezen tartható. Az 2. így a Nevelési T a n á c s a d ó . teljesítménye értékel­ normál (N=761 ) előkészítős (N=l 6) csoport • csoportos (N=761) i egyem (N=148) hetetlen. majd egyéni vizsgálata alapján tettünk javaslatot.1 0 . évi LXVIII. b e k e z d é s e szerint e l ő k é s z í t ő b e az az 1.javasolta a kislány előkészítőssé minősítését. h o g y a k ö v e t k e z ő tanévben milyen osztálytípus.6 pont DPT 3. Célja. 120 100 átlag 2. betűk " összehasonlító adatai A szakvéleményezés nyomán elkezdődött a kiszűrt g y e r e k e k n é l az egyéni vagy cso­ portos fejlesztés a Nevelési T a n á c s a d ó b a n . akiről j a n u á r 31 -ig nyilvánvalóvá válik. A t a n í t ó n ő s z á m á r a egyéni fejlesztési terv kialakításában. Z s o l n a y . S e m csoportos.III. valamint a terápia iskolát érin­ tő k é r d é s e i b e n nyújtott az iskolapszichológus konzultatív segítséget. AZ ELŐKÉSZÍTŐBE JAVASOLT GYEREKEK A Közoktatási törvény 1999. Az instrukciókat nem érti. Az előkészítőbe való j a v a s l a t o t a ta­ n í t ó n ő n e k kell k e z d e m é n y e z n i a szülővel egyetértésben. A vizsgálat alapján j a v a s o l t u k Dóri e l ő k é s z í t ő s s é m i n ő s í t é s é t e g y é n i p s z i c h o t e r á p i a mellett. Látható. ill. h o g y melyik g y e r e k n e k lenne célszerű az előkészítőssé minősítést j a v a s o l n i .m ó d s z e r r e l tanuló osztályba került.trv. fejlesztő terápiában va­ ló részvétel mellett.4 pont 32. v a l a m i n t a g r a f o m o t o r o s éretlenség j e l l e m e z t e . A kerületi átfogó szűrés m ó d o t adott a n n a k m é r l e g e l é s é r e is. Edfeldt-teszt összehasonlító adatai 260 . A tanulási zavarszűrés e r e d m é n y e k é p p e n a teljes mintából 16 g y e r m e k c s o p o r t o s . osztályos g y e r m e k j a v a s o l h a t ó .23% Példák: normál (N=758) előkészítős (N= 16) csoport • egyem (N=256) 9.b e javasolt. hogy a n n a k a kisgyereknek.§. sem egyéni helyzet­ ben n e m képes a feladatokra koncentrálni. a feladatértés gyen­ gesége. hogy a kislány fejlesztő osztályban ismételje m e g az első évet. M i n d az év eleji szűrés. ábrák a teljes m i n t a és az előkészítőbe j a v a s o l t g y e r e k e k össze­ h a s o n l í t ó szűrési adatait mutatják. legyen l e h e t ő s é g e a l a p o z ó fejlesztést vagy m á s terápiás l e h e t ő s é g e t igénybe venni.és családrajza p s z i c h é s eredetű p r o b l é m á k a t valószínűsít. A tanító néni m á r ősztől figyelmi és visel­ kedési p r o b l é m á k miatt kérte segítségemet. osztályba. o l v a s á s . 15. Az. A részletes képességvizsgálat szerint intellektusa a gyenge átlagos ö v e z e t b e n volt. Fa. hogy első perctől megkülönböztetett egyéni b á n á s m ó d o t igényelt Dóri az ó v o d á b a n is. ábra Figyelem teszt: hiba és teljesítmény összehasonlító adatai 8.7% 58. így Dórinál a külvilág m e g i s m e r é s e háttérbe szorult. ¡11. Tanítóik konzultációk keretében kaptak se­ gítséget az o s z t á l y o n belüli differenciált f o g l a l k o z á s h o z . e l m o n d v a . DPT teszt: . táblázat Edtfeldt Előkészítő Nem előkészítő 18. • csoportos (N=761) 1. 7 . v a l a m i n t 761 „ n e m e l ő k é s z í t ő s " gyerek adatait hasonlítottuk össze. A 2. h o g y igen n a g y a teljesít­ m é n y e l m a r a d á s a n o r m á l populációtól m i n d e n részterületen. és javaslatot tenni a fejlesztés területeire és módjára.27% 98.4% PDT2. M e g k e r e s é s ü n k r e az ó v ó n ő b e s z á m o l t az előz­ ményekről. A Sindelar-teszt több területen is súlyos elmaradást mutat korosztályi átlagától. ábra Dxstexia feladat atlagainak alakulása. ezért kértük klinikai vizsgá­ latát. E n n e k e r e d m é n y e k é n t megállapítást nyert. év végi kontrollszűrés e r e d m é n y e k é n t pedig j a v a s l a t o t tettünk ar­ ra.

oktatási és fejlesztési . ha az ó v o d á b a n nem jelzik kellő hatékonysággal a várható t a n u l m á n y i .. megfelelni a tanári és szülői elvárásoknak. 7.Az év végi kontroli-képességvizsgálat e r e d m é n y e k é n t D ó r i n a k fejlesztő első osztály­ ban való évismétlést j a v a s o l t u n k . Ez a g y e r e k e k n é l a viselkedési. i 4. de valamely okból n e m került spe­ ciális g o n d o z á s b a . IV. A c s o p o r t o s szűrések l e g k o r á b b a n o k t ó b e r elején k e z d h e t ő k . Budapest. hogy m i n d e k ö z b e n a g y e r m e k b e n milyen é r z e l m i FO­ l y a m a t o k j á t s z ó d n a k le. és ez megnehezíti az előkészítős pedagógiai javaslat mérlegelését. Az „üresjárat" pedig csök­ kenti a tanulás iránti motivációt is. Ez számuk­ ra n é m i l e g ellent is m o n d az oktatási törvény szellemének. hogy a szűrést és fejlesztést n e m elég az iskolában.) (2000): Alapok. 6.. VIDOVSZKY GÁBOR (szerk. IRODALOM KEREKES FANNY (2001): Tanulási zavar szűrése kőbányai első osztályosok között. differenciált fejlesztése. E m e l l e t t l e v o n h a t ó fon­ tos tanulság volt s z á m u n k r a . hogy egy-két h ó n a p el­ teltével felismerjék a várható tanulási problémákat. h a n e m szakellátási k o m p e t e n c i a . E k k o r a tanítótól egy i d ő b e n kétféle . ma­ gatartási p r o b l é m á k a t . Anonymus Alapítvány. N i n c s kialakult s z a k m a i állásfoglalás abban a tekintetben. Ez h a n g s ú l y o z o t t a n felveti az óvodai szűrés fontosságát. Az intéz­ m é n y v e z e t ő k e g é s z é b e n . 17. az ún. KERÜLETI SZINTŰ FELADATOK KIJELÖLÉSE Az átfogó f e l m é r é s t a kerületi I g a z g a t ó i M u n k a k ö z ö s s é g ülésén i s m e r t e t t ü k . heti t ö b b a l k a l o m m a l történő s z a k r e n d e l é s r e vitelét. fejlesztő n a p k ö z i t ő l az i n t é z m é n y i vagy utazó fejlesztő-gyógypedagógusi ellátásig. N e m szabad elfeledkezni arról. S z á m o s szervezeti k e z d e m é n y e z é s t i s m e r ü n k . h o g y képtelen követni osztálytár­ sai tempóját. KOTORÓ EMESE (szerk. A d d i g az e g y é n i k ü l ö n b s é g e k r e és az eltérő érési f o l y a m a t r a a t a n í t ó n a k tekintettel kell lennie. így gyakorlatilag a tanév f e l e * ' g y e r m e k s z á m á r a „üresjárat".í r á s . Bár ez a r e n d e l k e z é s lehetőséget biztosít egy differenciált ellátási f o r m a kialakítására.e l m a r a d á s o k k a l k ü s z k ö d ő g y e r m e k egyéni fejlesztésében. és megjósolják a fejlődést. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1990): Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára. A speciális szakképesítéssel n e m r e n d e l k e z ő t a n í t ó n ő n e m k o m p e t e n s az alapkész. Az ellátás elterjedése a fenti p r o b l é m á k m e g n y u g t a t ó kezelésével j o b b a n tért h ó d í t h a t n a .. Budapest. A speciális s z a k e m b e r e k részéről a szülők m e g g y ő z é s e nagy n e h é z s é g e k k e l j á r ab­ ban az esetben. ELTE. KÓSÁNF. KOVÁCS FERENC.v é l e m é n y e m szerint .• s é g . A kislány p s z i c h é s státusza 2. A Nevelési Tanácsadók I I . ill. n e m küldik szakvizsgálatra a gyerekeket. A felmérés az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k a t megerősítette a p r i m e r p r e v e n c i ó . hogy a szülők többsége képtelen m e g o l d a n i g y e r m e k e 1 r e n d s z e r e s . Szinte v a l a m e n n y i iskola neve­ lési értekezlet k e r e t é b e n d o l g o z t a fel saját i n t é z m é n y e adatait. Animula. Budapest. Budapest. A t a n í t ó n ő k általában nincsenek s z a k m a i l a g felkészülve arra. h a n e m már az ó v o d á b a n kell e l k e z d e n i . Anonymus Alapítvány fejlesztő pedagógus képzé­ se. 4. K ü l ö n ö s e n fontos ezt . h a n e m a tan-" a n y a g elsajátítását a l a p o z ó r é s z k é p e s s é g e k fejlesztését jelenti. az első o s z t á l y o s oktatási a n y a g b a n t ö r t é n ő differenciált segítségnyújtást. mely aztán a fejlesztést nehezítheti m e g a későbbiekben. A kettő közötti s z a k m a i differenciálás . In: Bagotai Tamás (szerk): Módszertani tükör. ELTE. ORMAI VERA. v é g i g g o n d o l n i abban a tekintetben. vég­ rehajtása a z o n b a n m é g k e v é s s é kidolgozott. HORÁNYI ANNABELLA.a n y a g egyidejű átadását vár. 2. Az o r s z á g o s tipikusan m a g a s n o r m á l osztálylétszámok mellett időben s e m képzelhe­ tő el e z e k n e k a g y e r e k e k n e k a tanóra keretében t ö r t é n ő e g y é n i . r é s z é b e n folyó „differenciált egyéni fejlesztést" ki és m i k o r v é g e z z e . hogy a tanév f e n n m a r a d ó -. v a l a m i n t a s z ü l ő k k e l folytatott'' m e g b e s z é l é s e k m i n t e g y 10-15 vizsgálati órát vesznek igénybe a szakellátástól. Tapasztalataink szerint j a n u á r r a zárultak le az egyéni vizsgálatok. Isko­ lapszichológia. nánk el. Kőbányai Nevelési Tanácsadó. a p e d a g ó g u s s a l való k o n z u l t á c i ó . osztály vé­ gére helyezi az o l v a s á s . Országos szakmai Találkozójának előadásai. 262 263 . Visszajelzése­ ink alapján az alábbi kétségek m e r ü l t e k fel a l k a l m a z á s a során: 1. Ezután az egyéni vizs­ g á l a t o k . a h o s p i t á l á s . o s z t á l y o s k o r á r a r e n d e z ő d ö t t annyira. Az általunk előkészítőssé minősített gyerekek m i n d e g y i k e p r o b l é m á s n a k számított az ó v o d á b a n már. F o l y a m a t o s a n szembesül azzal. m e l y e k a kerületi alsós m u n k a k ö z ö s s é g m u n k á j á h o z további s z e m p o n t o k a t adtak. 5. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1987): Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kiiskolásoknak. E n n e k sok esetben a szülővel való konfrontációtól való félelem. ^ . a segítő s z a k e m b e r e k ezzel k a p c s o l a t o s feladatairól. Isko­ lapszichológia. 3. Illetve a törvény fejlesztési lehetőséget ajánl „délelőtti n a p k ö z i s foglalkozás kere­ tében is".n e m is elsősorban tanítói. a m e n n y i b e n az a 2. de ez a g y a k o r l a t b a n m á r n e m i g e n fordul elő. H i s z e n a fejlesztés itt n e m .)(2()01): Együtt a gyerekekért. í magatartási és érzelmi p r o b l é m á k f o k o z ó d á s á t e r e d m é n y e z h e t i . további p s z i c h o t e r á p i á s m e g s e g í t é s mellett. rossz tapasztalatok és é l m é n y e k az oka. v a l a m i n t a kü­ lönböző s z a k e m b e r e k közötti e g y ü t t m ű k ö d é s s z ü k s é g e s s é g é b e n . m a t e m a t i k a területén az alapkészségek fejlettségének elvár­ h a t ó szintjét. Javasla­ tok hangzottak el osztályszervezési és m ó d s z e r t a n i k é r d é s e k b e n is. h o g y k é p e s saját szintjének megfelelő t a n u l m á n y i teljesítményre. iskolánkénti és osztályonkénti b o n t á s b a n is képet kaptak a gyer­ mekek fejlettségi szintjéről.

speciális segítés szükséges az ismeretek elsajátításához. ahol n a g y o b b az esélye m i n d e n p r o b l é m á s g y e r e k n e k a felzárkózásra. e tanév (a t a n u l m á n y készítése idején) kezdetén a teljes ta­ nulói l é t s z á m m i n t e g y fele (226 gyermekből 107 g y e r m e k . és e g y r e t ö b b iskola vállalja fel ezt a feladatot. hogy felismerje és elfogadja a g y e r m e k e k problémáit. mégis nagyon sok helyen m i n d e n n a p i p r o b l é m á t j e l e n t a g y e r m e k e k egészséges fejlődésének biztosítása. elsősorban a m u n k a köré szervező­ dött k ö z ö s s é g e k b e n folyt.aki e g y b e n a tantestület p e d a g ó g u ­ sa is . h o g y ők a „veszélyeztetettek". Ide csak a N e v e l é s i T a n á c s a d ó vagy valamelyik T a n u l á s i K é p e s s é g e k e t Vizsgáló Szakértői Bizottság s z a k v é l e m é n y e alapján kerülhetnek be a gyerekek. de e g y é n r e sza­ bott. A m o d e r n i z á c i ó v a l . kortársak. raj­ tuk kívül az i s k o l á b a n tanul m é g (a településen megfigyelhető m i g r á c i ó s j e l e n s é g követ­ k e z t é b e n ) l .és akiket sokszor úgy c í m k é z ü n k .o k t a t ó munkájában.HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓ ÉS ROMA GYERMEKEK ISKOLAI INTEGRÁCIÓJA szociális r e t a r d á c i ó számlájára is írhatók. A nevelés különböző meghatározásaiban közös: a sze­ m é l y i s é g fejlődésének segítése és tudatos. egészségügyi s z e m p o n t b ó l . N é h á n y meg­ állapítást a köznapi használatban is elterjedt fogalmak p o n t o s a b b m e g é r t é s é h e z az alábbi­ akban o l v a s h a t u n k . T o v á b b i j e l l e g z e t e s s é g e az iskolának. Azok a g y e r m e k e k . akik olyan c s a l á d o k b a n élnek. genetikai adottságok mellett a társas . az isko­ la felzárkóztató. Az iskolai g y e r m e k v é d e l m i felelős . ' H a l m o z o t t a n hátrányos helyzetről akkor beszélünk. A c i g á n y szülők egy része n e m vállalja etnikai hovatartozását. helyen és időben . Gyak­ ran h ú z ó d i k a p r o b l é m á k hátterében az egyes részterületek súlyosabb funkciózavara. hogy az osztálytanító rendelkezzen fejlesz­ tő illetve g y ó g y p e d a g ó g i a i ismeretekkel a h h o z . a m e l y e k n e k szükségletkielégítési lehetőségei. h a n e m az időnként felerősödő és folyamatosan m e g l é v ő etnikai jellegű p r o b l é m á k k a l is. i n t é z m é n y e k ) is m e g h a t á r o z z a a pszichikum fejlődését. Az összes. így összesen 4 9 % a m á s e t n i k u m h o z t a r t o z ó tanuló.n y i l v á n t a r t á s a szerint pl. A m o d e r n fejlődéslélektani felfogás sze­ rint a s z e m é l y i s é g fejlődését bio-pszicho-szociális t é n y e z ő k határozzák meg. A figye­ lem és k o n c e n t r á c i ó zavara sokszor jelenik m e g jól differenciálható tünetként a tanulási es viselkedési p r o b l é m á k kapcsán. A gyenge iskolai teljesítmények sok esetben a nagyon eros A „HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ" JELLEG Az itt t a n u l ó g y e r m e k e k j e l e n t ő s része valamilyen területen hátrányt szenvedett az_egészséges fejlődésű és/vagy a jó szociális k ö r ü l m é n y e k között és r e n d e z e t t c s a l á d o k b a n élő k o r t á r s a i k h o z k é p e s t .magyaror­ szági cigány c s a l á d o k . v a l a m i n t a hátrányos szociális környezetű családok g y e r m e k e i n e k problémáival kell m e g k ü z d e n i . gondoz. k ü l ö n ö s e n az alsó tagozaton fontos. E z e k megfordítható hátrányok. Mivel a tanulási n e h é z s é g e k k e l k ü z d ő g y e r e k e k n e m t u d n a k eleget tenni az átlagos iskolai k ö v e t e l m é n y e k n e k . A felnőtt életre való felkészítésben egyre n a g y o b b súlya lett a nevelés társadalmilag szer­ vezett i n t é z m é n y é n e k . a „sérül­ tek" .és tárgyi . R e n d e l e t teszi l e h e t ő v é az ilyen g y e r m e k e k k e l történő sajátos bánásmódot. a „hát­ rányos h e l y z e t ű e k " . az e r e d e t i l e g „ c s a k " t e l j e s í t m é n y p r o b l é m á k h o z rendszerint viselkedési zavarok is k a p c s o l ó d n a k . H á t r á n y o s helyzetűek' azok a g y e r m e k e k . A régebbi t á r s a d a l m a k b a n a n e v e l é s . akik k ö z ö t t a z o n b a n t ö b b e n tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d e n e k . valamint a demográfiai változásokkal p á r h u z a m o s a n alakult az iskolarendszer.anyagi. amiből 9 7 % a cigány családokból s z á r m a z ó .környezet (család. E t a n u l m á n y b a n egy olyan budapesti kerület iskolájának tevékenységéről szeretnék be­ s z á m o l n i . az iskolának. A hazai közoktatási rend­ szerben az iskolarendszer egészét tekintve a személyiség fejlesztésének keretei. ha az o k o k közül egy sze­ mélynél vagy családnál több is fennáll. Veszélyeztetettséget jelent a n n a k a k i s k o r ú n a k az állapota. a „tanulási nehézségekkel k ü z d ő k " . feltételei t ö b b n y i r e r e n d e l k e z é s r e állnak. a t á r s a d a l m i . tervszerű irányítása. urbanizációval. Ezek a hátrányok nagy mértékben a k a d á l y o z z á k az iskolai teljesítő­ készséget. diszgráfia vagy diszkalkulia. Az itt t a n u l ó g y e r m e k e k közel fele olyan társadalmi szubkultúrából . illetve tanulási és magatartás zavarokat j e l e n t e n e k . A kislétszámú fejlesztő osz­ tályokban.l v i e t n á m i . h o g y n e m c s a k a tanulási és m a g a t a r t á s p r o b l é ­ mákkal. szociális. és h a t é k o n y a n tudja őket tanítani. a m e l y n e k egyfajta „ h á t r á n y k o m p e n z á l ó " szerepe van a település oktatási rend­ szerében. ami tovább bonyolítja az előbbiekben illusztrált és a gyer­ NAGY SÁNDOR BEVEZETÉS m e k e k által elszenvedett hátrányokat. Az összes r o m a gyer­ mek ( 1 0 7 ) k ö z ü l a z iskolában 4 3 % (32) n e m p r o b l é m á s g y e r m e k v é d e l m i s z e m p o n t b ó l . fejlesztő és korrekciós m u n k á j á n a k b e m u t a t á s á n keresztül. n i n c s e n e k p a t o l ó g i á s viselkedéstüneteik. fejlesztést tizenötnél kisebb létszámú osz­ tályokban. h o g y m i n d e n évfolyamon van egy olyan osztály. T e h á t a ve­ leszületett. pakisztáni és arab származású gyermek. n i n c s e n e k súlyos észlelési hiányos­ ságaik. A tanulási zava­ rokkal k ü z d ő g y e r m e k e k átlagos intellektussal bírnak. akit k ö r n y e z e t e úgy nevel. v a l a m i n t a társa­ dalmi m u n k a m e g o s z t á s által kijelölt tevékenységek. Az iskola egy ú g y n e v e z e t t kislétszámú fejlesztő osztályokat m ű k ö d t e t ő iskola. a „ n e h e z e n n e v e l h e t ő k " . p e d a g ó g u s i ) ártalomnak v a n n a k kitéve . E z e k h e z g y a k r a n társul figyelemzavar. a h o g y a n az egy adott kultúrában. e b b e az iskolába j á r ó g y e r m e k közül 145 sorolható a veszélyeztetett (109) és/vagy a h a l m o z o t ­ tan h á t r á n y o s h e l y z e t ű (36) kategóriába a fenti nyilvántartás szerint.g a z d a s á g i át­ alakulással.j e l e n t i k a nehézséget a mai iskolarendszer n e v e l ő .n e v e l ő d é s folyamata a családban. amely tizenötnél kisebb létszám­ mal m ű k ö d i k .elfogadhatatlan. Az itt folytatott iskolapszichológusi t e v é k e n y s é g e m tapasztalatai alapján p r ó b á l o m ezt a h á t r á n y k o m p e n z á l ó folyamatot érzékeltetni. Ma már m a j d n e m m i n d e n tanító részt vett vagy vesz ilyen irányú s z a k m a i t o v á b b k é p z é s e n . mint a diszlexia.érkezett. ez 4 8 % ) r o m a származású. Tehát megállapítható. é l e t k ö r ü l m é n y e i a t á r s a d a l o m t ö b b s é g é n é l lényegesen r o s s z a b b a k . hogy tanulói létszám közel fe­ lét r o m a c s a l á d o k g y e r m e k e i képezik. A z o n b a n a tanulási és/vagy magatartási zavarral 265 264 . akik a fejlődé­ sük során fiziológiai és/vagy környezeti és/vagy nevelői (szülői. ami azt jelenti.

C s a k megfelelő e g y ü t t m ű k ö d é s és g o n d o l k o d á s mellett lehet h a t é k o n y a n telje­ síteni ezt a kihívást. i n k á b b szeretik m a g u k a t beásnak nevezni ( S z u h a y . h a n e m társadalmilag is a település sűrűn lakott részét. Az e t n i k u m o k s z á m á r a a k ö z ö s s é g referenciacsoportot jelent. szülőnek. Egy etnikum státuszának kritériuma a többsé­ gi t á r s a d a l m o n belül. erőt ad.h a g y o m á n y . h o g y a tudatosan eltervezett szegregációs szándék. 3. hogy a kerület m u n k á s t á r s a ­ d a l m a k a p c s o l a t b a kerüljön azzal a népességgel. a b e n n e folytatott o k t a t ó . Ezért ér­ d e m e s némi településszociológiai s z e m p o n t ú megvilágításba helyezni egy ó v o d á t vagy is­ kolát. 1999). v a l a m i n t segíti a családok helyzetének. Az á l l a m a l k o t ó et­ nikumokat nemzetnek n e v e z z ü k . A „ c i g á n y " s z ó n a k a saját nyel­ v ü k b e n n i n c s j e l e n t é s e . a társadalmi távol­ ságok térbeli kifejezése t ö b b n e m z e d é k r e átörökíti azokat a p r o b l é m á k a t . míg akiket r o m á n c i g á n y n a k m o n d a n a k . Ez a s z e m l é l e t m ó d is segít n a g y o n sok p r o b l é m a m e g é r t é s é b e n . E z e k után fókuszáljunk a b e v e z e t ő b e n említett budapesti iskolában t a n u l ó r o m a g y e r m e k e k és családjaik településtörténeti hátterére. Eszerint élhetnek többségi vagy kisebbségi c s o p o r t b a n egy adott á l l a m o n belül. illetve a b e n n ü k n e v e l ő d ő g y e r m e k e k e t és családjaikat. És c s ö k k e n t az esélye annak.és a földrajzi közelség). története. hogy a p e d a g ó g u s o k és a k ü l ö n b ö z ő segítő foglalkozású s z a k e m b e r e k . A k ü l ö n b ö z ő etnikai c s o p o r t o k közötti viszonyrendszer. . és k ö n n y e b b e n tudják fenntartani értékeiket. AZ ISKOLA HELYE A TELEPÜLÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN M i n d e n oktatási i n t é z m é n y . kultúrája stb.) h a t á r o z n a k m e g . 4. miszerint a c i g á n y n a k nevezett c s o p o r t o k között egyfajta szétválasztó törekvést lehet fet- 266 267 . felzárkóztatásában is j e l e n t ő s szerepet vállal. K o m o l y tanulsággal szolgálhatnak ezek a telepek abban a tekintetben. A legelterjedtebb m a g y a r o r s z á g i kisebbség a c i g á n y s á g . akiket m a g y a r cigánynak.k ü z d ő g y e r e k e k között ennél is jóval n a g y o b b az arányuk. a m e l y n e k polgári fejlődése m á r v a l a m e ­ lyest e l ő r e h a l a d o t t .k u l t u r á l i s közegét.p o n t o s a b b a n érzé­ keljék a g y e r m e k e k t á r s a d a l m i . iskolapszichológus. A kerület. I n t e g r á c i ó (szoros e g y ü t t m ű k ö d é s a kisebbség és a többség között). Segít m e g é r t e n i az etnikai konfliktusok kezelését. fedezni. hogy legalább száz évet éljen ott. Ezekből az arányokból is j ó l lát­ ható. ha áttekintjük az e t n i k u m o k szocio­ lógiai és szociálpszichológiai jellemzőit. horvát. . e g y k o r p e r e m k e r ü l e t volt. a r o m a = e m b e r e k . T é n y . E g y adott állam etnikai képlete az ott élő e t n i k u m a i n a k s z á m a r á n y á t jelenti (pl. a m e l y e k e t az adott település s z ű k e b b tár­ sadalmi k ö r n y e z e t é n e k adottságai (pl. A k ü l ö n b ö z ő c s o p o r t o k egy-egy fő c s o p o r t b a próbálják besorolni m a g u k a t . M a g y a r o r s z á g o n 13 kisebbség ismeri el a törvényt. h o g y az ide telepített gyárak a 19. k o n v e n c i ó k . Egy etnikai csoportba a k k o r tartozik valaki. indián az. a magyar­ országi c i g á n y s á g 6%). Ez m e g á l l a p í t h a t ó az iskolai A CIGÁNYKÉRDÉS SZOCIOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉSE végzettségi kategóriák eloszlásából is. Az ipartelepítés és vasútépítés valósággal kör­ bezárta n e m c s a k földrajzilag. h o g y m e n n y i bio-pszicho-szociális fejlődési hátrány ledolgozásán kell m u n k á l k o d ­ ni e b b e n az iskolában g y e r m e k n e k .az adott településen belüli térbeli elkülönülés. ahol társadalmi k é p v i s e l e t ü k lehet: arányos.a fő c s o p o r t o k között m e r e v házasodási kör húzódik. Ebből a d ó d ó a n az iskola a h á t r á n y k o m p e n z á l ó szerep mellett a r o m a g y e r m e k e k iskoláztatásában. század végétől és a rendszerváltás előtt h o m o g é n p r o l e t á r t ö m e g e k e t vonzottak ide. M a g y a r o r s z á g o n n e m egységes a cigányság. Ez a peremkerületi jellege a z o n b a n m á i g m e g ­ maradt. foglalkozási formáiban való elkülönülés. m i k ö z b e n m á s o k n e m s z ü k s é g s z e r ű e n fogadnak el m i n d e n k i t . ha ő maga annak tartja magát. azok m a g u k a t r o m á n a k vagy romnak mondják. m ú l t .az általában vett társadalmi kapcsolatok terén való elkülönülés. a kultúrájukat m e g h a t á r o z ó tényező­ ket (nyelv. ha a p e d a g ó g u s o k és a szülők n e m m i n d i g vállalják fel ezt nyíltan. fejlesztő p e d a g ó g u s o k . a m e l y e k t ő l sza­ badulni szerettek volna a v á r o s r e n d e z ő k . alul képviselt (cigány) vagy felül képviselt (zsidó. S z e g r e g á c i ó (a t ö b b s é g kirekeszti). és a k k o r is ezt kell tennie. ebből 12 ön­ k o r m á n y z a t (a zsidók n e m ) . . A m a g y a r o r s z á g i c i g á n y s á g o n belüli társadalmi e l k ü l ö n ü l é s n e k a szociológiai j e l l e m z ő i : . aki egy elismert törzs tagja). a m e l y b e n az általam említett iskola m ű k ö d i k . A s s z i m i l á c i ó ( b e o l v a d á s ) : ö n k é n t vagy kényszerből. l e h e t ő s é g e i n e k j o b b megértését. szokások. együttélési f o r m a jelenti az etnikai „modus vivendi"-t. hogy a h á r o m fő csoport az o s z t á l y o z á s alapja m i n d e n e s e t b e n . . ők a k ü l ö n b ö z ő s é g ü k e t valóságos és s z i m b o l i k u s e s z k ö z ö k k e l is kifejezik. ma a főváros m é r t a n i k ö z e p é n helyezkedik el.a nyelvi e l k ü l ö n ü l é s . g y e r m e k v é d e l m i felelős . A kisebbségi státusz típusai: 1. M i k ö z b e n a t á r s a d a l o m t ö b b s é g e e g y s é g e s fogalom alá sorol m i n d e n c i g á n y n a k nevezett embert. szintén c i g á n y n a k nevezett csoporttól. n é m e t ) . Azt ugyanis. ebből 800 kisebbségben. Izoláció ( a m i k o r m a g a a kisebbség tartja m a g á t távol). 2. p e d a g ó g u s n a k és a segítő s z a k e m b e r e k n e k egyaránt.a m u n k a szervezeti.logopédusok.n e v e l ő m u n k a és az ott t a n u l ó gyer­ m e k e k r e n d e l k e z n e k olyan sajátos v o n á s o k k a l . és ha a környezete is a n n a k tartja őt (pl. Egy ilyen n é z ő p o n t ú m e g k ö z e l í t é s hozzájárul ah­ hoz. hogy szinte minden cigánynak nevezett csoport magát világosan m é g k ü l ö n b ö z t e t i m á s . ETNOPSZtCHOLÓGIAI VONATKOZÁSOK Most tekintsünk át néhány alapfogalmat az etnikumokkal kapcsolatos problémakörből! A F ö l d ö n mintegy 3000 autentikus etnikum él. Akiket a s z a k i r o d a l o m j o b ­ bára oláh c i g á n y n a k nevez. Ez ne­ hezítette a lakosság mobilitását. azok használják m a g u k r a a muzsikus megjelölést. Az 1930-as é v e k b e n átadott s z ü k s é g l a k ó t e l e p e k ma is a főváros l e g r e m é n y t e l e n e b b helyzetű lakosságát foglalják m a g u k b a . Ez n e m jelenti azt.

De az akkori ta­ n á c s a d ó i m ű k ö d é s ezt n a g y o n ritkán tette lehetővé. r é s z ­ ben a m á s i k két m u n k a c s o p o r t t a l e s e t a d ó és m u n k a m e g b e s z é l é s e k e t tartunk. . S z ű r é s és orientálás. az i n f o r m á c i ó k k é t ­ irányú k ö z v e t í t é s é b e n lényeges és olykor igen n e h é z az e n n e k való megfelelés. figyelmi p r o b l é m á k á l l ­ nak. Itt m o s t csak a saját .2 fejlesztő peda­ g ó g u s v e z e t é s é v e l fejlesztő foglalkozás-sorozat indult d é l e l ő t t ö n k é n t a N e v e l é s i T a n á c s ­ a d ó b a n . é s e g y ü t t m ű k ö d j e n e k az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s s a l a k ü l ö n b ö z ő p r o b l é m á k p r i m e r prevenciójá­ ban. a k o m p l e x eseteket pedig az iskolapszi­ c h o l ó g u s közvetíti a N e v e l é s i T a n á c s a d ó b a . Pszichológiai ismeretek kifejtése. ezért most röviden m i n d e g y i k r ő l közlök n é h á n y g o n d o l a t o t . nevelés-oktatás hatásainak vizsgálata. h á ­ rom vagy négy i n t é z m é n y b e n . ezért'egyrészt közvetlen m u n k a k a p c s o l a t b a n van a T a n á c s a d ó s z a k e m b e r e i ^ vei. a m e l y szervezetileg a Nevelési T a n á c s a d ó egyik m u n k a c s o p o r t j a . a k k o r is léteztek azok a g o n d o k .látja el az ó v o d á k b a n és/vagy az iskolákban a f e l a d a t o k a t . Részvétel a N e v e l é s i T a n á c s a d ó alapfeladataiban. .iskolában folyó iskolapszichológusi f e l a d a t o ­ AZ ISKOLA ÉS A NEVELÉSI TANÁCSADÓ KAPCSOLATA kat i s m e r t e t e m . a helyi igényeknek és lehetőségeknek megfelelően. nivelláló hatású lehet. regisztrálása T e r m é s z e t e s e n a n e v e l é s . Az ö n k o r m á n y z a t n a k . Egyik a m a ­ gatartászavar.s z e r e p . hogy ezek a g y e r m e k e k h o g y a n kerüljenek k e d v e z ő b b h e l y z e t b e e l ő d e i k n é l . át­ lag h á r o m h e t e n t e egy klinikai s z a k p s z i c h o l ó g u s és egy fejlesztő p e d a g ó g u s vezetésével 5 . érzelmi. 5. A z o n b a n a m i k o r m é g n e m m ű k ö d ö t t az iskolapszichológus csoport a ke­ rületben. S o k s z o r nagy n y o m á s n e h e z e d i k a z iskolapszichológusra ebből a d ó d ó a n : A A l e g s ú l y o s a b b a n l e m a r a d t g y e r m e k e k s z á m á r a 4 . értelmi. Az ilyen i s k o l á k a t fel kell z á r k ó z t a t n i a k e d v e z ő b b l e h e t ő s é g e k h e z .és iskolapszichológusi h á l ó z a t a Nevelési T a n á c s a d ó szervezeti keretein belül. M o s t rátérek a z iskolapszichológusi feladatok ismertetésére. A p e d a g ó g i a i j e l l e g ű fejlesztéseket az a z ó t a i s k o l á b a n d o l g o z ó független fejlesztő p e d a g ó g u s . egy n a p o t pedig a T a n á c s a d ó b a n töltenek. t o v á b b k é p z é s e k ajánlása.fejlesztő p r o g r a m o k . A n e v e l é s . A k k o r a T a n á c s a d ó g y ó g y p e d a g ó g u ­ sai és klinikai p s z i c h o l ó g u s a i j á r t a k ki egy-egy eset k a p c s á n az iskolába. a m e l y n e k g y e r m e k e i és unokái napjainkban n ö v e k e d n e k . AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS SZEREPE. a másik a tanulási zavar. mozgás-. K o n z u l t á c i ó k k o n k r é t nevelési p r o b l é m á k m e g o l d á s á n a k kialakítása céljából. és azon kell gon­ d o l k o d n i u k . k ü l ö n b e n a g y e r m e k e k egyre n a g y o b b s z á m b a n szakadnak le társaiktól. a m e l y i k egy­ aránt birtokol e l ő n y ö s e b b és h á t r á n y o s a b b lakókörzeteket. a m e l y e k a valamilyen s z e m p o n t b ó l p r o b l é m á s g y e r m e k e k n e v e l é s é b e n és oktatásában j e l e n t k e z t e k .e t a n u l m á n y tárgyát k é p e z ő . és közvetítés. .két. E k k o r részben külön e s e t m e g b e s z é l é s e k e t . és kereshették fel a Nevelési T a n á c s a d ó szakembereit. 268 269 .o k t a t á s h a t á s a i n a k vizsgálata. a m e l y egyben szemléletváltást is igényelt az iskolai vezetés részéről. Ez e g y olyan „ h í d " .és ma is az . a m e l y e k e t a z adott i s k o l á : ban kell ellátni. Az i s k o l a ­ p s z i c h o l ó g u s c s o p o r t m ű k ö d é s é r e a p r i m e r p r e v e n c i ó s s z e m l é l e t m ó d j e l l e m z ő .p r o b l é m á s p e d a g ó g i a i helyzetek k ö z ö s m e g o l d á s a . Ezen feladatok a szóban forgó iskolában is jelen vannak.k ö z ö t t ü k az e t a n u l m á n y b a n szerep­ lő iskola is —.terápia felajánlása á t m e n e t i l e g a súlyosan sérült g y e r m e k e k részére. Ez alatt az időszak alatt épült ki a k e r ü l e t b e n az ó v o d a . és az alábbi p o n t o k b a n c s o p o r t o s í t a n i általában az iskolapszichológusi feladatokat: 1. FELADATAI ' ~~ A m i ó t a a k e r ü l e t b e n létrejött az i s k o l a .o k t a t á s pszichológiai s z e m p o n t ú vizsgálatáról van szó. : A z iskola o k t a t ó . kezelésében. hogy az adott tanévben.A k e r ü l e t t e h á t a saját múltjából e g y o l y a n h á t r á n y o s h e l y z e t ű l a k o s s á g o t örökölt.ó v o d a p s z i c h o l ó g u s hálózat. 6. A kerület 17 általános iskolája közül hat olyan van . E h h e z a z o n b a n tisztázni é r d e m e s . Az olyan iskola. a m e l y b e n az i n t é z m é n y k ö z i k o m m u n i k á c i ó b a n . Feltáró és fejlesztő célú foglalkozások.a szemlé­ letformálás. ötletek átadása. .végzi.n e v e l ő m u n k á j á b a n h á r o m é v e indult e l egy folyamat. A fenti feladatokat m á r a n a g y r é s z t átvette az iskolában m ű k ö d ő i s k o l a p s z i c h o ­ lógus.eszközhiány megoldása. térbeli o r i e n t á c i ó s . és i n k á b b az iskola p e d a g ó g u s a i n a k adtak konzultációs lehetőséget. Ez utóbbiak a részképesség-.1 0 tanítóból álló c s o p o r t konzultált az alábbi t é m a k ö r ö k b e n : . 4. az óvo­ d á k n a k és iskoláknak. regisztrálása az iskolában. és közvetítés Ebben a m ű k ö d é s i f o r m á b a n az iskolapszichológus a Nevelési T a n á c s a d ó képviselője ( a l ­ kalmazottja). miszerint az átlagos általános iskolai k ö v e t e l m é n y e k és ismeretek á t a d á s á n a k m ó d s z e r e i mellett m e g i s m e r k e d j e n e k egyfajta g y ó g y p e d a g ó g i a i s z e m l é l e t m ó d d a l . tehát e z e k b e n az iskolákban k ü l ö n ü l n e k el leg­ i n k á b b . 3. Részvétel a Nevelési Tanácsadó alapfeladataiban. Ebben a nevelési-oktatási folyamatban két n a g y p r o b l é m a c s o p o r t j e l e n t nehézséget a p e d a g ó g u s o k és a g y e r m e k e k számára. m i n d e n kollégája heti négy délelőtt . m á s r é s z t egyfajta közvetítő szerepet tölt be az iskola és a T a n á c s a d ó között. Ez azt jelenti. 2. Az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k n a k egyik alapfeladata volt .ettől a tanévtől kezdve kettő . hogy az iskolákban a k e d v e z ő t l e n e b b h e l y z e t b e n lévő lakosság g y e r m e k e i a l e g k e v é s b é t u d n a k k e v e r e d n i a m a g a s a b b státuszú c s a l á d o k gyermekeivel. ahol kedvezőtlen h e l y z e t s z e g r e g á c i ó van.6 fős c s o p o r t o k b a n 2 . a m i n e k a hátterében viselkedési.s z a k i r o d a l o m . a szociális ellátórendszernek arra kell törekedniük. és az éri­ nek megfelelő m ó d s z e r e k alkalmazásáról. Egy ilyen e g y ü t t m ű k ö d é s i forma volt e b b e n az időben például az.

k o n z u l t á c i ó az e g y é b segítő s z a k e m b e r e k k e l . osz­ tályosok részére. szülők és g y e r m e k e k k ö r é b e n is. A m á s i k csoportba tartoznak a tagozatváltáshoz (alsóból felsőbe törté­ nő á t m e n e t h e z ) szükséges kiegészítő vizsgálatok. emelt n o r m a t í v t á m o g a t á s . Ez az időbeli keret j e l e n l e g e l e g e n d ő n e k tűnik az iskola i g é n y e i h e z és a szakmai in­ Az ilyen jellegű foglalkozások egyaránt tarthatóak gyerekek. h a n e m e g y é b iskolapszichológiai és m e n t á l h i g i é n é s feladatok. és k ö z ü l ü k n é h á n y a t a T a n á c s a d ó b a t e r á p i á r a közvetíteni is. és volt olyan is. gel ( r e n d h a g y ó osztályfőnöki . a p e d a g ó g u s o k k a l . szülői értekezletek és csoportos beszélgetések. a pályaorientációs vizsgálatok 7 . aki továbbra s e m mutatott e g y ü t t m ű k ö ­ dési k é s z s é g e t . lég­ kör. A tanulók esetében egyéni és c s o p o r t o s fejlesztő foglalkozások (képesség és szemé­ lyiség).iskolai m e n t á l h i g i é n é s m u n k a (életmódvizsgálat. az iskolaigazgatót és a tantestület tagjait is rászocializálni az új m ű k ö d é s i m ó d r a (arra. a p e d a g ó g u s o k k a l egyéni és c s o p o r t o s konzultáci­ ók.szülői k o n z u l t á c i ó k . akivel iskolai keretek között.pályaorientáció. T a l á n n e m véletlen. Konkrét nevelési problémák megoldási lehetőségének kialakítása d o k o k h o z képest. csoportos). 4^4. u g y a n a k k o r az ő iskolájuk részeként d o l g o z o m ) . többnyire osztálykeretben v é g e z h e t ő vizsgálatok.órában. Az ilyen típusú k o n z u l t á c i ó k folyamatosan helyet kell kapjanak az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s fe­ ladatai során. A gyerekekkel t a n ó r a jelleg- 270 271 . E n n e k m e g f e l e l ő e n k ü l ö n b ö z ő s z á l a k o n indult el ez a „ t ű z o l t ó " . A pszichológiai kulturált­ ság fejlesztése e g y a r á n t lényeges a p e d a g ó g u s o k . E l ő b b heti két n a p o n . Feltáró és fejlesztő célú foglalkozások K ö z b e n kellett a helyi i s m e r e t e k e t m e g s z e r e z n i az iskolában (szervezeti felépítés. míg a szülőkkel konzultációk és tematikus csoportfoglalkozások formájában valósítható m e g ez a feladat.s e g í t ő s z a k m á k képviselőivel ( l o g o p é d u s . majd h á r o m n a p o n lehettem jelen az isko­ lában. és a t á r s . a m i az iskola és a p e d a g ó g u s o k részéről bizonyult égetően sürgősnek. de a h a g y o m á n y o s nevelési tanácsadói ellátásba n e m sikerült a g y e r e k e k e t és szüleiket be­ hozni. amiből a s z ü . . életvezetési ismeretek .tanulók és c s o p o r t o k órai megfigyelése ( „ h o s p i t á l á s " ) . lökkel való e g y ü t t m ű k ö d é s sem h a g y h a t ó ki. c s a l á d g o n ­ d o z ó ) az e g y ü t t m ű k ö d é s egy-egy aktuális nevelési p r o b l é m a m e g o l d á s á b a n .j e l l e g ű m u n k a . k a p c s o l a t é p í t é s p e d a g ó g u s o k k a l és g y e r e k e k k e l ) . . . S z ü k s é g e s az iskolai vezetéssel.e b b e n az iskolában volt a l e g e r ő s e b b és l e g s ü r g ő s e b b a p s z i c h o l ó g u s iránti igény . ame­ lyekből további. diszgráfia. M i n d e h h e z a t a n u l á s . m e n t á l h i g i é n é s foglalkozások.ó r a s z á m b a n t u d t a m v é g e z n i a feladatomat.8 . E z e k n e k az e s e t e k n e k egy részében sikerült a szülőkkel iskola­ p s z i c h o l ó g u s k é n t k a p c s o l a t o t kialakítani. illetve szülők s z á m á r a ismeretterjesztő köny­ vek ajánlása. tréningek. IQ stb.p s z i c h o m o t o r o s fejlesztő foglalkozás (mozgásos-játék c s o p o r t hiperaktív és magatar­ tászavaros g y e r m e k e k részére). a m e l y e k direkt vagy indi­ rekt m ó d o n a g y e r m e k e k fejlődését szolgálják. a m e l y b e n a preventív szűrővizsgálatokat és az iskolai á t m e n e t e k h e z szükséges orientációt tudjuk meg­ t á m o g a t n i pszichológiai m ó d s z e r e k k e l . A fenti feladatok a mi iskolánkban is adottak. hogy a Nevelési T a n á c s a d ó alkalma­ zottjaként.f o k o z a t o s a n b ő v ü l t a tevékenységi kör. E b b e n az iskolában az alábbi tevékenysé­ geket indítottam be és v é g e z t e m az utóbbi t a n é v e k b e n : .p e d a g ó g u s i k o n z u l t á c i ó k (egyéni. fejlesztőpedagógus.. N a g y o n fontos a pszichológiai szemléletformálás az iskolában. . . néhány a l k a l o m b ó l álló k o n z u l t á c i ó s o ­ rozatban sikerült együtt dolgozni.pl. Az iskolapszichológusi hálózat m ű k ö d é s é ­ nek k e z d e t e óta . Szűrés és orientálás Az iskolán belül ez a feladat olyan m u n k á t igényel az iskolapszichológustól. o s z t á l y o s o k tanulási stílus és stratégia vizsgálata. diszkalkulia). drog-prevenció). hiszen ő rendelkezett a legveszélyeztetettebb g y e r m e k e k c s a t ládjairól i n f o r m á c i ó k k a l .órák vagy órán kívüli klubfog­ lalkozások k e r e t é b e n . . M i n d e z t e g y s z e r r e 3-4 intéz­ m é n y b e n kellett e l i n d í t a n i k e z d e t b e n az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k n a k . . Pszichológiai ismeretek kifejtése . egyéni igény szerinti irányban vizsgálatok és konzultációk folytathatóak. m i k ö z b e n a T a n á c s ­ adón belüli s z e r v e z ő d é s ü n k e t is alakítottuk. így m á r n e m c s a k az úgynevezett „tűzoltó"-jelIegű m u n k á k vállalhatóak. A gyer­ m e k e k nevelésével foglalkozó félnőttek pszichológiai ismereteinek bővítésére k ü l ö n b ö z ő l e h e t ő s é g e k vannak egy iskolában.: s z a k i r o d a l o m ajánlása.korai preventív szűrése.tanulási stratégiák vizsgálata. . p e d a g ó g u s o k és szülők szá­ mára. A szóban forgó .g r a f o m o t o r o s p r o b l é m á k és a k ü l ö n b ö z ő d i s z f u n k c i ó s v e s z é l y e z t e t e t t s é g (diszlexia.tanulási z a v a r o k preventív csoportos szűrése az első o s z t á l y o k b a n .iskola ki­ e m e l t s z a k m a i p r o b l é m á i miatt m á r h a m a r t ö b b l e t . K e z d e t b e n azokkal az esetekkel „kí­ náltak m e g " . Volt. a g y e r m e k v é d e l m i fele­ lőssel. hogy e b b e n az időszakban az esetek nagy részét az iskolai gyer­ m e k v é d e l m i felelős jelezte.).általam ellátott . az 5-6.t a n í t á s folyamatában való megfigyelésen kívül speciális v i z s g á l ó m ó d s z e r e k r e is szükség van. Ezek csoportosan. a m e l y e k folyamatosan és régóta jelentettek n e h é z s é g e t a p e d a g ó g u s o k n a k . a g y e r e k e k és a szülők részéről m á r k o r á n t s e m annyira.m i n ő s í t ő vizsgálatok (előkészítő. t o v á b b k é p z é s e k szer­ vezése és vezetése (nevelési értekezletek).-így pl. Az előbbi c s o p o r t b a tartozik az első o s z t á l y o s o k tanulási zavarra irányuló .

beilleszkedési zavarok: . E z é e t p a p e d a g ó g u s o k n a k is fontos a m u n k á j u k során két alapelvet szem előtt tartani: a kompja ' xitás elvét és az indirekt m e g k ö z e l í t é s elvét. 14 gyerek ( 1 1 % ) .4 . l o g o p é d i a i . 12-ről p e d i g e g y é b . R é s z k é p e s s é g . tanítóknak.és b e i l l e s z k e d é s z a v a r o s g y e r e k e k k e l való f o g l a l k o z á s i l e h e t ő s é g r ő l s z e r e t n é k egy g y a k o r l a t i példát b e m u t a t n i . A z é r t is f o n t o s a fejlesztő p e d a g ó g u s o k m u n k á j a . m e r t k ü l ö n ö s e n d é l u t á n o n k é n t .vagy hipoaktivitás. amelyek sokszor társulnak egyéb részképesség*vaj»J?' magatartászavarokhoz. képzelet. K ü l ö n ö s e n a hiperaklívnak c í m k é z e t t g y e r m e k e k p s z i c h o m o t o r o s fejlesztéséről. gyer­ m e k p s z i c h i á t r i a i . és b i z o n y o s m e n t á l h i g i é n é s feladatokat is ellát a k o l l é g a n ő . hogy egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést kapjon.k ü l ö n ö s e n az j u s ­ soknál .z a v a r o k : -^grafomotoros k o o r d i n á c i ó zavara (I . b e v o n v a a tanítókat is. egy esetben speciális általános iskolába javasoltak gye­ rekeket. illetve s z o r o n g á s j e l l e m z ő . . T a n u l m á n y o z t a m a z iskolába járó. h o g y az esetek közül 15 g y e r m e k p r o b l é m á j a o r g a n i k u s hátterű volt. s mellette kislétszámú osztályban folytassa általános isko­ lai t a n u l m á n y a i t . oszt).térbeli o r i e n t á c i ó zavara ( 1 . t a n á r o k n a k csaMl k e v é s l e h e t ő s é g ü k van a tanterv. a m i v e l lehatároljuk a l e m a r a d á s h&» lyét és m é r t é k é t is. A két fejlesztő p e d a g ó g u s közül az egyik az alsó tagoza­ tos. és j a v a s l a t arra. E s e t ü k b e n 93 gyerekről Nevelési T a n á c s a d ó b a n . iskolában d o l g o z ó segítő-team összetétele j e l e n l e g : egy i s k o l a p s z i c h o l ó g u s . m o t o r i k a ) zavara 28 gyerek ( 2 2 % ) . Például. hogy v a l a m i t csinálni kellene egy. amivel az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s is d o l g o z i k olyan v i s e l k e d é s ű gy«*" • m e k e k k e l . e m l é k e z e t . m e r t az e b b e n az i s k o l á b a n l a u u l é . A p e d a g ó g u s o k és a segítő s z a k e m b e r e k e g y ü t t r * m ű k ö d é s e a n n a k a k ö z ö s célnak az é r d e k é b e n szükséges.se e b b e n az iskolában k ü l ö n ö s e n h a n g s ú l y o s . értés. g o n d o l k o d á s . \ M i n d h á r o m c s o p o r t h o z j á r u l h a t o t t : súlyos f i g y e l e m z a v a r (21 gyerek) is. míg 5 g y e r m e k é pszichés hátterű a v é l e m é n y e k alapján. E l m o n d h a t ó m é g . 3. A felsős fejlesztő p e d a g ó g u s olyan m e n t á l i s k é p e s s é g e k fejleszté-( sét is végzi.s z o r o n g ó / v i s s z a h ú z ó d ó 9 gyerek ( 9 % ) .pszichiátriai.helyen történt vizsgálat.4. így a fejlcsztőpedagógus kollégák fejlesztési p r o g r a m j a i b a n is . Ez a preventív pejjagógiai és p s z i c h o l ó g i a i szűrések e r e d m é n y e i r e épül. E b b e n a k o n z u l t á c i ó s f o l y a m a t b a n az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s mo> d e r á t o r és facilitátor szerepet tölt be.diszfunkciók: d i s z l e x i a 41 gyerek (33%).hiperaktív/agresszív. de itt i n k á b b a m á r m e g l é v ő vizsgálatok és s z a k v é l e m é n y e k alapján folyik a fEJT lesztő m u n k a . a k i k r e a hiper. d i s z k a l k u l i a 14 g y e r e k ( 1 1 % ) . de f o l y t a t j a a í diszlexia-redukciót is. A felsős fejlesztő p e d a g ó g u s s a l is hasonló-az együtt­ m ű k ö d é s . a tanítási 272 273 . K é t e s t b e n logopédiai osztályba.a fő h a n g s ú l y a m o z g á s fejlesztésén van. pszichológiai. Logopédiai problémák: . A m á s i k elv szerint a n o r m á l fejlődés fázisainak s o r r e n d i s é g é t kell figyelembe v e n n i . illetve k o m p l e x . 2. 19 g y e r e k : . Az előbbi szerint többirányú ráhatással a fej­ lődés olyan súlypontjait c é l o z z u k meg. oszt). 20-ról T a n u l á s i K é p e s s é g e k e t V i z s g á l ó S z a k é r t ő i B i z o t t s á g n á l . A m o z g á s a m á s i k n a g y p r o b l é m a t e r ü l e t (a m a g a t a r t á s z a v a r o k k o r r e k c i ó j á b a n is köt ponti szerepet j á t s z i k ) . T o v á b b á m e g á l l a p í t h a t ó . Magatartási-.hallás. t Az iskolában e l ő f o r d u l ó főbb p r o b l é m á k érzékeltetésére szeretnék egy két évvel ezelőtti á t t e k i n t é s t b e m u t a t n i . A m ó d s z e r e k e t és az e r e d m é n y e k e t is ö s s z e e g y e z t e t v e k i d o l g o z á s r a kerül a fejlesztési stratégia és a g y e r m e k e k fejlesztési ter­ ve. Az o s z t á l y o k b a n tanító p e d a g ó g u s o k n a k .és b e s z é d v i z s g á l ó i . neurológiai .EGYÜTTMŰKÖDÉS A TÁRS-SEGÍTŐ SZAKEMBEREKKEL AZ ISKOLÁBAN JELLEMZŐ PROBLÉMÁK ÉS TÜNETCSOPORTOK Az. g y e r m e k e k e s e t é b e n t ö b b n y i r e k o r r e k c i ó s fejlesztésre van lehetőség.| rüljön a g y e r m e k e k h i á n y o s a n fejlett tanulási k é p e s s é g e i n e k k o r r e k c i ó s fejlesztése. de délelőtt. a m á s i k pedig a felső t a g o z a t o s g y e r e k e k k e l foglalkozik.p e r c e | * r ció t e n g e l y m e n t é n t ö r t é n i k . A f i g y e l e m z a v a r p r o b l é m á j á n a k kezeié-.b e s z é d (észlelés. hogy minél h a t é k o n y a b b a n s i k e . hogy az esetek nagy részénél a h á t r á n y o s szociális k ö r ü l m é ­ nyek is m e g t a l á l h a t ó a k a háttérben. MAGATARTÁSZAVAR ÉS HIPER AKTI VITÁS KEZELÉSE AZ ISKOLÁBAN Gyakorlati igény Az i s k o l a p s z i c h o l ó g i a megjelenése után rövidesen m e g f o g a l m a z ó d o t t a p e d a g ó g u s o k b a n az igény. a m i h e z m i n d i g illeszkedik egy verbális fejlesztő p r o g r a m . . A l o g o p é d u s e l s ő s o r b a n az alsósokkal végez logopédiai fejlesztést. A l o g o p é d u s e l s ő s o r b a n a k ü l ö n b ö z ő típusú b e s z é d h i b á k korrekcióját végzi. a m e l y e k a tanulás m ó d s z e r e i b e n és a t a n a n y a g m e g t a r t á s á b a n a d n a k segítsé­ get: figyelem. a m e l y n e k során a tanulási n e h é z s é * gekkel k ü z d ő g y e r m e k e k p r o b l é m á i n a k preventív szűrését és korrekcióját összehangolják. A t o v á b b i a k b a n a m á s o d i k p o n t b a n lévő magatartás. a m i h e z jól illeszkedik az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s által végzett^ ta­ nulási z a v a r o k r a irányuló c s o p o r t o s preventív szűrés. t a n m e n e t szorításában m i n d e n g y e r e k s z á m á r a biztosíta-f" ni a m e g f e l e l ő k o r r e k c i ó t és fejlesztést.vizsgálatok n y o m á n . a m i n keresztül t ö b b terület is k e d v e z ő e n befolyá­ s o l h a t ó . diszgráfia 18 gyerek (14%). 9 gyerek. egy logo­ p é d u s és két fejlesztő p e d a g ó g u s . Az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s és a fejlesztős k o l l é g á k kö­ zött kialakult egy olyan konzultatív m u n k a k a p c s o l a t . agresszivitás. A fejlesztés a m o z g á s . de a szülő n e m fogadta el. Ö s s z e s e n 125 t a n u l ó r e n d e l k e z e t t „fejlesztős" s z a k v é l e m é n n y e l a b e i s k o l á z á s során-vagy az azt követően vég­ zett . az alsós fejlesztő p e d a g ó g u s és a l o g o p é d u s m á r az első o s z t á l y o s o k k ö r é b e n elvé­ g e z n e k s z ű r ő v i z s g á l a t o k a t . p e d a g ó g i a i . v a l a m i l y e n s z e m p o n t b ó l k i s l é t s z á m ú fejlesztő osztályba javasolt g y e r m e k e k s z a k v é l e m é n y é t . A p r o b l é m á k fő tünetcsoportja: 1. az a k k o r m é g negyedik osztályos n a p k ö z i s ta­ n u l ó c s o p o r t b a j á r ó g y e r m e k e k k e l . G y a k o r i a k az e m o c i o n á l i s és a kognitíy_ala^ pú figyelmi problémák.t e s t s é m a .

hogy „ h i p e r a k t í y " . elsősorban m o z g á s o s j á t é k o k ra épülő c s o p o r t hiperaktív és m a g a t a r t á s z a v a r o s g y e r m e k e k részére. indulati. sokat merítve a testnevelési játékok (Földi.szabály tudat alakítása. p r o b l é m a m e g o l d á s . és aláírásukkal igazolták. amit vagy elfogadtak. hogy megfeleljenek az elvárásoknak. a k o m ­ m u n i k á c i ó (interakciók) szimbolikus jelentését is m a g á b a n h o r d o z ó e s z k ö z . és úgy tűnik. K . és t ö b b n y i r e a k ö r ü l m é n y e i k miatt a N e v e l é s i T a n á c s a d ó b a n s e m lehetett a terápiájukat e l k e z d e n i . A c s o p o r t n a k m á r a m e g h i r d e t é s k o r # | „ C S . (Egyéb-^ k é n t á l t a l á n o s í t h a t ó a n j e l e n t h e t i a „Csoportos Aktivitás Klub"-ot is. A labda a kapcsolat. Azért kapta a „ K l u b " nevet. . . s z ü n e t e k b e n . és t a n u l m á n y o z t a m a nevelési t a n á c s a d ó s (akii nek volt) korábbi anyagokat. délutáni szabad foglalkozásokon -. Ezen felüli m e g f i g y e l t e m a g y e r e k e k e t k ü l ö n b ö z ő h e l y z e t e k b e n . h o l o t t csak 2 . p s z i c h o m o t o r o s fejlesztési jellegű v i s e l k e d é s r e n d e z ő csoport lesz. h o g y miért csináltad ezt vagy azt. E z e k a g y e r e k e k v a l a m e n n y i e n a h á t r á n y o s helyzetű. 1983). aki h a s z n o s i n f o r m á c i ó k a t adtak a ta-. családi k ö r ü l m é n y e i r ő l . h o g y „végi­ re v a l a m i t ö r t é n i k a s ú l y o s m a g a t a r t á s z a v a r o s g y e r e k e k k e l . ö n s z a b á l y o z á s ( m o z g á s . aki egy tapasztalt p e d a g ó g u s . kitartóak és ügyesek. sok volt a konfliktus. A n n á l is i n k á b b . m e r t ez az a i t e v é k e n y s é g i forma. A m i k o r a g y e r m e k e k ötödik osztályosok lettek. in: Varga. T e h á t a m o z g á s s z a b o l y o z á s o n keresztül az ö n s z a b á l y o z á s megfelelő'szintjére szeretném ezeket a m a g a t a r t á s p r o b l é m á s g y e r m e k e k e t eljuttatni.a l k a l m a z k o d ó k é p e s s é g növelése. rendszerint k u d a r c b a fullad ( K i p h a r d . E k k o r f o g a l m a z ó d o t t m e g az igény. indulati). ami itt a C s e r k e s z Aktivitás K l u b rövidítést takarja. feszültség~a~t c s o p o r t b a n .lehetőleg egy olyan c s o p o r t o s foglalkozási formát nyújtsak. Egy fiú nem volt n a p k ö z i s . de szociális helyzetük miatt k ö n n y e n s o d r ó d ó a k . ezért n e m tudta vállalni a részvételt. ha* A foglalkozás elvi alapjai M i n d e n e k e l ő t t m e g kell különböztetni a valódi hiperaktív g y e r m e k e k e t az e g é s z s é g e s aktivitásúaktól. ebből 14-en elfogadták. A g y e r m e k e k m e g i s m e r é ­ se után minderiki névre szóló m e g h í v ó t kapott a csoportba. de n á l u n k az iskola ^ n e v e szerepel az első szóban.• ra é p ü l ő . ö r ö m ü k e t lelik a m o z g á s b a n . M á s r é s z t így a foglalkozások kö­ t e t l e n e b b j e l l e g e t kaptak.e g y e n s ú l y o z ó képesség. vagy n e m . " " < n e m m e g h í v á s t kaptak.í nulóik viselkedési j e l l e m z ő i r ő l . hogy e z e k n e k a g y e r e k e k n e k . k é p e s s é g e i r ő l . hogy ezekből a g y e r e k e k b ő l egy csoportot fogok alakítani. ebéd? k ö z b e n . Célkitűzés A csoport l é n y e g é b e n egy m o z g á s t e r á p i á s .e g y ü t t m ű k ö d ő és v e r s e n g ő viselkedés tanulása.j. A . -agressziószabályozás. ü g y e s g y e r e k e k ) . K o n z u l t á l t a m az / i d ő k ö z b e n stabilnak t ű n ő új n a p k ö z i s nevelővel. Konzultá. elevenek. a v e r e k e d é s .nem tudják irányítani. akik az átlagnál aktívabbak.? labilitását is. h o g y járjon a foglalkozásra. Az „ A k t i v i t á s " szócska azért került az e l n e v e z é s b e . m o t o p e d a g ó g i a i . érzelmi. és m o n d t a k fel m é g a p r ó ­ b a i d ő b e n . hogy e z e k n e k a g y e r e k e k n e k a m o z g á s a m i n d i g ugyan- 274 -275 .és k u d a r c t ű r é s .b á r m e n n y i r e is szeretnék . valamint a szülőket is tájékoz­ tattam a c s o p o r t indulásáról. szabályozni e z e k n e k a g y e r m e k e k n e k a viselkedését. Fő célja: a m o z g á s o s játékok és a m o z g á s koordinációjának fejlesztésén keresztül rendezni. . " e l n e v e z é s t a d t a m . ha valaki mejf'GT kérdezi tőlük. így a c s o p o r t ri*p> n e g y e d i k e s s e l . vissza­ h ú z ó d ó . . mert e z e k k ö z ü l a gyerekek k ö z ü l t ö b b s é g ü k r e előszeretettel rásütik azt a bélyeget. . Illetve e n n e k a c s o p o r t n a k az elindítása j e l e n t e t t e azt. é s n y o l c ö t ö d i k e s s e l alakult m e g . ciót folytattam a g y e r m e k e k alsós osztálytanítóival. Az az igye­ kezetük. Fennáll a veszély. amely elsősorban m o z g á s o s j á t é k o k . Elsősor­ ban a m o z g á s o s j á t é k o k a t felhasználva. ahol az iskólán belül. mint indulatszójelké*'-. Volt közöttük egy-két k i m o n d o t t a n s z o r o n g ó . 1993) körébők ezen belül központi szerepet kapnak a labdás j á t é k o k . a m e l y b e olyan g y e r e k e k e t kell be­ v o n n i . célratö­ rők.k o n t r o l l f o l y a m a t o k . szakvéleményeket. A m o z g á s a legközvetlenebbül hat a g y e r m e k szo­ Csoportalakítás I J cializációs f o l y a m a t a i r a is.) A C S .s z e n z o r o s integráció javulása. m o z a i k s z ó egybeolvasva. sikerült körüljárni a p r o b l é m á t . N e h e z e n lehetett feladatvégzésre bírni e z e k e t a ffúkat és egy-két leányt is. \ . n é h á n y a n igen agresszívak. A foglalkozások középpontjában a m o z g á s és a j á t é k áll. Ezzel s z e m b e n a hiperaktívak m o z g á s á n a k k é n y s z e r e s j e l l e g e van. mert egyrészt n e m k ö t e l e z ő jelleggel kellett a g y e r e k e k n e k részt venni. K . . de a délelőtti tanítási időn kívül megfelelő ellátást k a p n a k .pezi a p r o b l é m á s viselkedésű g y e r m e k e k n a g y o n gyakori válaszreakcióját. A c s o p o r t m e g s z e r v e z é s e k o r a n e g y e d i k és ötödik osztályos fiúkból 16-nak ajánlottajfí ezt a foglalkozást.mint isko­ l a p s z i c h o l ó g u s . E k k o r r a m á r kialakult az elképzelés. Kifejezi ezen g y e r e k e k é r z e l m i . a másÖj^ pedig k ó r h á z b a került i d ő k ö z b e n . akikkel az iskolában a l e g t ö b b p r o b l é m á j u k és n e h é z s é g ü k volt a n e v e l ő k n e k j ^ d a g ó g u s o k n a k .siker. és a délutánijdffiji. az agresszív m e g n y i l v á n u l á s . hogy hozzájárulnak a g y e r m e k ü k ­ kel való foglalkozáshoz. E l s ő s o r b a n a n a p k ö z i s tanítók s z á m á r a volt n e h é z a mun­ ka e z e k k e l a g y e r e k e k k e l . A .s z ü n e t e k b e n s e m b í r n a k velük. ami eltér az iskolai elfoglaltságoktól. h o g y a n e k i k ' adekvát f o r m á b a n " .a test koordinációja.konfliktuskezelés. M i n d e z e n készségek fejlesztésére nagyszerűen a l k a l m a z h a t ó a j á t é k t e v é k e n y s é g .3 valódi hiperaktív volt k ö z ö t t ü k . céltalan m o z g á s a i k a t . p o n t r a való tekintettel a szülők n e m j á r u l t a k hozzá. v a l a m i n t vészélyeztetett k a t e g ó r i á b a t a r t o z n a k . A m o z g á s k o o r d i n á c i ó j á n a k A fenti célkitűzésből kiindulva a viselkedésnek e g y é b összetevőire is fejlesztő hatással v a n n a k a foglalkozások: . a n y u g t a l a n s á g .tanítási ó r á n . szinte két-három hetente cserélődtek. M i n d e n m o z g á s feletti kontroll indirekt személyiségfejlesztést is jelent. . és n é h á n y a n egészséges aktivitásúak (jó mozgáskoor­ dinációjú.

kreati­ vitást igényel a s z a k e m b e r e k t ő l . akik között m e g t a l á l h a t ó m o z g á s s z a k e m b e r . beil­ leszkedési p r o b l é m á k . A m o z g á s f é k e z é s é n e k és irányításának fejlesztése. a t á j é k o z ó d á s h o z s z ü k s é g e s időt. rohanni. Néhán.1. G y a k o r l a t i l a g azt hiszik. Ebben a részben k í n á l o m meg a c s o p o r t o t egy ú g y n e ­ vezett „ h í v ó i n g e r r e l " . Ez a t a n u l m á n y egy általános iskolában folvó iskolapszichológiai m u n k a tapasztalatain korántsem teljes igényű . szabad másnak lenni. A ren n e m kívülről kell a hiperaktív g y e r m e k e k r e rákényszeríteni.személyiségfejlődési lemaradások az esetek nagy részében társulnak szociálisan h á t r á n y o s helyzettel.óriás. a m i h e z lehetőleg m i n d i g ugyan­ az a hely áll r e n d e l k e z é s r e : e g y m á s üdvözlése. . Ezek különféle e s z k ö z ö k (pl.keresztül próbálta érzékeltetni a t ö b b s z ö r ö s e n h á t r á n y o s helyze­ tű tanulók fejlesztési lehetőségeit. könnyítés_ az erős szubkortikális ingereknek való kiszolgáltatottságVlól.teljes gázzal az e l l a z u l á s b a " jut­ hatnak..szakasz ele­ meiből kevert jelleggel. A foglalkozásoknak állandó rituáléi vannak.1 8 foglalkozáson. ami szerint a hiperaktív g y e r e k e k m o z g á s z a v a r á n a k hátterében a környezettel történő kom-í m u n i k á c i ó zavara van (in: Varga.g y a k r a n m á r rövid m o z g á s után izzad. az adás időszaka. az elsőben az általam (csoportvezető által) megajánlott és hozott játékok és g y a k o r l a t o k . iskolában n e m c s a k a v o n z á s k ö r z e t b e tartozó családok g y e r m e k e i járnak.1 5 perc). M i n d e z t á t g o n d o l v a n é z z ü k m e g a z általam vezetett p r o g r a m foglakozásain felépítését! \ A g y a k o r l a t o m b a n ez a hat szakasz időnként ö s s z e m o s ó d o t t . Ezeken a p s z i e h o m o t o r o s f o g l a l k o z á s o k o n újra m e g lehel élni azt a zavart d i a l ó g u s t . 5. K e r ü l e n d ő k a k o r l á t o z ó és szigorú r e n d e l k e z é s e k e t t a r t a l m a z ó h e l y z e t e k . A foglalkozások szerkezete ÖSSZEGZÉS A p r o g r a m m a l i g y e k e z t e m az alábbi Kiphard-féle szakaszokat követni. Ez biztonságot és t á m p o n t o t ad á g y e r m e k e k számára. ne adjunk túl sok e s z k ö z t ! 3.i n g e r é h s é g ü k k e l m e g m u t a t j á k fiziológiai és pszichológiai szükségleteiket. E l m o n d h a t ó . Az életkor és az. Ez utóbbi jelei. miszerint: . pad. N e m létezik m i n d e n g y e r e k n é l e g y f o r m á n a l k a l m a z h a t ó prograr^ m é g i s g o n d o s a n m e g kell tervezni. hogy m e g t a r t s a intrapszichés e g y e n s ' lyát. m ó d s z e r t a n i alapelvet a z o n b a n m i n d e n k é p p e n be kell tartani a hiperaktív g y e r e k e k n é l : 1. h a n e m az adott település más iskoláiban m á r k ü l ö n b ö z ő okok­ ból iskolai kudarcot elszenvedett g y e r e k e k is. 3. vadulni. cselekvéseket végeznek. . m e g m u t a t j á k m a g u k a t a c s o p o r t v e z e t ő n e k és a társaknak. a m e l y r e szüksége van a g y e r e k n e k ahhoz.motor.6 0 perc) kél m o z g á s b l o k k b ó l áll. egy szabad. ahol r e l a x á c i ó s é s l é g z ő g y a k o r l a t o k f e l h a s z n á l á s a k ö z b e n történik a z a z n a p i t ö r t é n é s e k ö s s z e g z é s e .jutottunk ebbe a fázisba. p i n g p o n g -. a rendre való k é p e s s é g h e z lülről kell felnőniük. túl h a n g o s a n ) .s a b l o n o k b a n r e k e d m e g . zsámoly. míg a m á s o d i k b a n a gyerekek által hozott vagy választott játékok k a p n a k helyet.. és a többi. Az ö n f e g y e l e m j a v í t á s a sportos t e v é k e n y s é g g e l . és spontán m o z g á s o k a t .h i á n y o z n a k a g o n d o l k o d á s és a cselekvés közötti szünetek. Vesztibuláris .) szerint az ilyen g y e r m e k e k feltűnő v i s e l k e d é s e olyan vészjel. és . kosár. . E g y s z e r r e ne nyújtsunk túl sok ingert. 2. hogy a g y e r m e k e k személyiségfejlődése előtl új lehetőség nyílik azáltal.k o r á b b a n keilett volna elkezdeni ezekkel a gyerekekkel az ilyen jellegű foglalkozásokat . foci. A „vészjel" kifejezés arra utal. Az iskola j e l e n t ő s szerepet vállal a településen 276 277 . illetve a. tenisz.a c s o p o r t o m ­ mal ö s s z e s s é g é b e n a második szakasz végérc ertünk a fejlődésben. A h a r m a d i k rész a m e g n y u g v á s . így lassan m e g t a l á l h a t ó lesz a g y e r m e ­ kekben az a . labda. tollaslabdaütők és labdák. 4. az ak­ t u á l i s é r z e l m i és fizikai állapotukat. 4. A m á s o d i k rész ( 5 0 . kötelek. egy vagy t ö b b . amit az elején készítek ki a t e r e m b e n .) lehetnek. ezért a térben világos tá j é k o z ó d á s i p o n t o k a t kell kijelölni s z á m u k r a . Ideális esetben olyan segítő-team d o l g o z i k a gyerekek­ kel. de a fo­ lyamat elején az előbbi d o m i n á l a foglakozásokon. Strukturálni kell a helyzeteket. J. a m i k n e m történik s e m m i . A hiperaktív g y e r m e k e k k e l való foglalkozás nagyfokú empátiát. 10-15 perc.m i n d e n t mériéktelenül (túl gyorsan. A k o n c e n t r á c i ó j a v í t á s a csukott s z e m m e l .úgy lefutó . 1983). értékelés stb. Az első rész kb. és gyakran egy foglakozás­ ba több szakasz e l e m e is bekerült. E g y m á s i k felfogás (Schindler. N e m e g é s z e n e g y teljes tanév alatt . h o g y : . 6. N e m b o l d o g u l n a k m á s k é p p . M o z g á s t a p a s z t a l a t u k a térről (a kis és nagy terekről is) szegényes. hogy m á r n e m é r e z n e k b ű n t u d a t o t . orvos és p s z i c h o l ó g u s egyaránt. Ezek a tanulási és/vagy magatartási. A m e g e n g e d é s és a szabályozás e g y e n s ú l y á r a kell t ö r e k e d n i . de a c s o p o r t v e z e t ő s z á m á r a itt adódik a lehetőség megfigyelni a g y e r m e k e k viselkedését. m e g b e s z é l é s és é r t é k e l é s ( 1 0 . rosszul tervezve csinál. szalagok stb.m o t o r o s aktivitások. amiért m o z g á s k é s z t e t é s e i k e t n e m tudják ellenőrizni. A m e g e n g e d é s . heti egyszer 6 0 . a j á t é k közben felmerülő p r o b l é m á k meg­ beszélése. a r c h a i k u s . g u m i .primitív. kendők. és e h h e z idő kell! A fenti j e l l e g z e t e s s é g e k e t és m e g f o n t o l á s o k a t i g y e k e z t e m figyelembe venni a saját c p o r t o m e s e t é b e n is.9 0 perc . r u g a l m a s s á g o t . m o z g á s h á z t a r t á s u k g a z d a s á g t a l a n . hogy még n e m k e z d ő d ö l t m e g a foglalkozás. nyüzsgéseiket. n a g y o n energiaigé­ nyes. El kell kerülni az ingerszegény helyzeteket. A vizuális figyelem fejlesztése. Itt a gyerekek birtokba veszik a teret. egyedi sajátosságok m i a t t .n e m tudják m e g a d n i m a g u k n a k a cselekvéshez. A csoport foglalkozásainak három jól elkülöníthető szerkezeti e g y s é g e van. . igazítani. n e m vkel 1 k i p r o v o k á l n i u k . az olyan várakozási helyzeteket. Ebben az. a m e l y b e n a k ö r n y e z e l nem értette az ő jelzéseiket. Az i m p u l z i v i t á s legyőzése. de rendszercsen használunk gyakorlatokat. spontán jellegű rész. amit nem lehetett k i k a p c s o l n i " . hogy a g y e r m e k életében m i l y e n félreértések v a n n i . Az odafigyelést ajándékba kapják a gyerekek. 2. Itt lehet h a n g o s k o d n i . és az adott g y e r m e k n é l fennálló za varok j e l l e g é h e z k r .

) (2001): Kőbányai Nevelési Tanácsadó. Pszichológiai Közlemények. P r o b l é m a lehet az evés. Nemzeti Tankönyvkiadó. lskolapszi< holó* •• gia. kérdésre > nem válaszol. B. ^ . a boldogoskodás jelenléte (belső izgalom. m e l y e k jelen lehetnek és az autizmusból k ö v e t k e z n e k : K é n y s z e r e k (beszédben. a Nevelési T a n á c s a d ó képviselője.P r i m e r tünetek. annak é r d e k é b e n . -jí. Auto-agresszió. rep­ deső m o z d u l a t o k ) . a p e d a g ó g u s o k és segítő s z a k e m b e ­ rek felelőssége közös. SZILÁGYI VERA ( 1 9 9 8 ) : A Nevelési Tanácsadó szerepe az iskola szocializációs feladatainak megvalósulásában. . Szt'HAY PÉTER ( 1 9 9 9 ) : A magyarországi cigányok kultúrája: etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája. Tankönyvkiadó.. Osiris Kiadó. m e l y e k mindig j e l e n vannak: IRODALOM AL. Etnopszichológia (Előadás sorozat). In: KEZDI BALÁZS (szerk.a k ü l ö n b ö z ő segítő s z a k m á k képviselői: iskolapszichológus. Előadások'V a fejlesztő pedagógia.: echolalia.I. Nevelési T a n á c s a d ó k . h o g y b e m u t a s s a m a fejlesztő p e d a g ó g u s m u n k á j á n a k kihívásait. oktatásában é s nevelésében ( a z i s k o la tanulóinak mintegy fele cigány) is. logopédus.? FODORNÉ FÖLDI RITA 1 1 9 9 8 ) : Hiperaktivitás és tanulási zavarok. Ernst J. .Nevelőknek. n e m közlő jelleg. egyfajta „ h á t r á n y k i e g y e n l í t ő " szerepet tölt be. Zavart az érzékelés. pl. ami szükséges­ fontos szerepel k a p n a k . N e m sürgethető. ÜLTE. k é n y s z e r e s p ö c ö g t e t é s . nevetés. . inadekvát sírás. epidermiskontaktus egyszemélyes kapcsolatban. A fej­ lesztő p e d a g ó g u s n a k m i n d i g rugalmasan. SZEGAL. azt. h o g y a n sikerül ezeknek a g y e r m e k e k n e k a személyiségfejlesztését és szocializációját m e g t á m o g a t n i . m e k e k ne idegenedjenek el a kultúrától.PORT. fejlesztő p e d a g ó g u s o k és a gyermek­ védelmi felelős.. Gyermekjóléti Szolgálatok stb. fi FÖLDI RITA ( 1 9 9 3 ) : Testnevelési játékok a tanulási zavarok prevenciójában és korrekciójában. sz. a személy mint tárgy használata. az okulodigitális-szindróma (mutató ujjával n y o m á s t gyakorol a szem­ golyójára. emocionalitás hiánya. hogy a n e m túl tehetséges. ORMAI VERA. a beszéd. BTL. Budapest. N e m k ö z ö m b ö s . Medicina Kiadó.. Ezért a g y e r m e k e k fejlesztésében-' iá í r á s o m célja.% ok. a társadalomtól. . Bicske.S z e k u n d e r tünetek. szagolgatás. félelem. ürítés. Pano­ ráma. viselkedésben pl. az azonos­ s á g h o z v a l ó túlfokozott r a g a s z k o d á s . forgatás). A megfelelő belső kapcsolattartáson túl a segítő i n t é z m é n y e k k e l való jó H k a p c s o l a t n a k is nagy a j e l e n t ő s é g e (pl. zene iránti fogé­ konyság.és nekik is megfelelően kell kooperálniuk . Budapest. miközben s z e m e sarkából néz). W.YNF. G. de nem utolsó sorban a g y e r m e k teljes elfogadásával. Abban tehát az oktatási és segítő intézmények. Pro Pannónia Kiadó Alapítvány.az. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 2 ) : Kudarc nélkül az iskolában (óvodai fejlesztő program a tanulási zavarok £ megelőzésére). • . Néhány gondola! az autista gyermek jellemző sajátosságairól: . Az iskolapszichológus szerepe is m e g n ő t t egy olyan m ű k ö d é s i rendszerben. Budapest. gyermckpszicholerápia. ám fejleszthető há trá nyos helyzetű gyer. Igen nehéz feladat hárul az iskola vezetésére és pedagógusaira. ahol az iskolapszichológus pl. In: NAGY SÁNDOR jegyzete (kézirat). ül. Ml'NNICH IVÁN (sz.. észlelés.állandó kon­ zultációkkal és végül. ( I 9 9 S ) : A tanulás öröm is lehet Delacato módszere alapján.Speciális tünetek. m e l y e k szinte m i n d i g jelen vannak: S z e m k o n t a k t u s hiánya. ( 1 9 5 4 ) : Az előítélet. Volán Humán Oktatási és Szolgáltató R t . VARGA IZABELLA ( 1 9 8 3 ) .erk. iskola. dapest. Budapest.„ v GYÖRGY JLLIA ( 1 9 6 1 ) : A nehezen nevelhető gyermek. Akadémiai Kiadó. 2 4 .végzett fejlesztő m u n k á n a k a leírását. Budapest. Debrecen. hogy egy adott speciális p r o b l é m a m e g o l d á s á r a milyen sokféle hatékony m ó d s z e r létezik.Mint jelzőket e m l í t e m a bizarrériát és az öntörvényűséget. az ö nműv e lé stől. Pécs.beilleszkedési nehézségek.élő r o m a családok g y e r m e k e i n e k felzárkóztatásában. m o z g á s b a n . 4 KULCSÁR MIIIÁI. ambivalencia. Magánkiadás. Psiichológia . Tehát az utóbbi évek során ez az iskola a településen.: kérdezési kényszer. változatos m ó d s z e r e k tanulásával. Budapest. Kiphard és Jiirgen Schindler gondolatai a hiperaktív gyermekek pszichome*toros terápiájáról. Budapest. 278 279 . nyitottan kell hozzáállnia egy g y e r m e k teljesít­ ménybeli e l m a r a d á s á n a k m e g o l d á s á h o z . Alex Typo Kiadó. RANSCUHURG JENŐ: ( 1 9 9 8 ) : Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. ( 1 9 9 6 ) : Alkalmazott szociálpszichológia. Módszertani Tükör. az érdeklődés beszűkülése.'. kontaktuskép­ telenség.): Iskolai mentálhigiéné.\( TAMÁS és munkatársul (szerk. i s k o l a p s z i c h o l ó g u s által . és g o n d a n e g a t i v i z m u s . PORKOLÁISNÉ BALOGH KATÁI IN ( 1 9 8 5 ) : Tanulási zavarok korai felismerése komplex szűrővizsgálatok alapjait. hogy növeljük a társadalmi mobilitási esélyüket. új szavak alkotása. Budapest. szorongás. részletezve a hiperaktív és m a g a t a r t á s z a v a r o s g y e r m e ­ kekkel . a logikai funkciók.). v In: KÓSANÍ. FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁS AUTISTA GYERMEKKEL GOSZTONYI JUDIT sé teszi a segítő s z a k e m b e r e k k e l való e g y ü t t m ű k ö d é s t . önszórakoztatás.és óvodapszichológia területéről. Pedagógiai Szakszolgálat. Tanulmányok. -% BAGÓT .l: Szocializációs zavarok . KLTE Pszichológia Intézet. alvás terüle­ tén is. 4 J> Az odafordulás hiánya. Az itt folyó iskolapszichológiai tevékeny­ ségről is s z á m o t ad a t a n u l m á n y . . M o z g á s á b ó l elvész a h a r m ó n i a .

f i n o m m o t o r i k a .s z i n d r ó m a (pervazív fejlődési zavar) volt. hiszen Vizsgálati eredményeim ő ismeri legjobban g y e r m e k é t . Térben. A fejlesztő munka folyamata Az i n s t r u k c i ó k n a k m e g f e l e l ő e n k e z d t e m a f o g l a l k o z á s o k t e r v e z é s é b e . E k k o r került az ó v o d a kiscsoportjába. Testsémája kialakult. és k e z d e t t Forrai Katalin k ó r u s á b a j á r n i 3 éven át. K é s ő b b b ő v í t e t t e m r u g a l m a s s á g . akusztikus ritmust g y ö n y ö r ű e n u t á n o z . általános tájékozottsága megfelelő. D o m i n a n c i a : bal szem. h o s s z a b b . m o z g á s r e p r o d u k c i ó térben sikerte­ len. Édesanyjával tanulja a házi feladatokat otthon.t r a i n i n g f e l a d a t o k a t állítottam össze. Instrukcióimat nem érti: pl. 1996 áprilisában vizsgálatot k é r t e m Dr. szobatisztaság. S z e m é t a t á j é k o z ó d á s i vizsgálatnál n e m tudja c s u k v a tartani. egyrészt a nagymozgás-fejlesztéssel k a p c s o ­ latban. n ő v é r e 11 évvel. általam m o z g o t t . h o g y ő k k ü l ö n s z e m é l y e k . T a m á s t édesanyja 3 évesen vitte először orvoshoz. Fejlesztő p r o g r a m o t kaptak. G u r u l á s i c s í p ő b ő l indít. dallamot. egyensúly. Az é d e s a n y á n a k h o m e .ELŐZMÉNY Az intelligenciavizsgálat n e m a reális teljesítményt méri T a m á s n á l . 6-7 é v e s k o r á b a n j ö t t rá. segítették. számolást fejlesztő gyakorlatokat állítottam ö s s z e ne­ ki. k ü l ö n ö s tekintettel a k ö v e t k e z ő t e r ü l e t e k r e : e g y e n s ú l y t . E g y év m ú l v a m á s i k orvost kerestek fel. Báty­ j á v a l „ ö s s z e m o s t a " m a g á t . de a k k o r a kisfiú a j o b b kezét „ s z e r e t t e " volna i n k á b b használni az íráshoz. g y e n g e n y o m a t é k . T a m á s k é z d o m i n a n c i á j á n a k ki­ Anamnesztikus T a m á s n o r m á l i s terhességből. és p s z i c h o l ó g u s h o z irányította őket. vizuális és m o z g á s o s e m l é ­ kezetet. de „ e l t ű r i " a testi érintést. f i n o m m o t o r i k a . nyitott méhszáj miatti indított szüléssel j ö t t világra 3. petyhüdt izmú kisfiú. Az é d e s a n y a abszolút p a r t n e r e m m u n k á m során. M i n d ­ két szülő testvérénél súlyos p s z i c h é s zavar áll fenn. Osztálytársai elfogadták T o m i t . lett szobatiszta. K e d v e n c j á t é k a k i s g y e r m e k k o r á b a n egy kisautó volt. kialakulatlan ceru­ zafogás j e l l e m z i . érezve a p r o b l é m á t . azt is rövid ideig sikerüli v é g e z n ü n k . A b s z o l ú t hallása és s z é p ének­ hangja 1 éves korától feltűnt. Rajzai m i k r o s z k o p i k u s a k vottak. Szülei tanárok. 50 cm hosszal. m o z g á s ü g y e t l e n s é g . r u g a l m a s s á g o t . Eleinte n e m beszélt velem. tudott biz­ tonsággal j á r n i . tanácsot. k é z d o m i n a n ­ ciája kialakulatlan. K e z d e t b e n T a m á s h a m a r elfáradt. fokozatosan egyre többet és h o s s z a b b ideig. írásból felmentése van. hiszen én heti 2 x 2 órában foglalkoztam T o m i v a l . Előre tud sétálni. így e n n e k e r e d m é ­ nye nem é r t é k e l h e t ő adat. Ujabb o r v o s h o z m e n t e k .r ö v i d e b b ideig. amit az é d e s a n y a két évig végzett: fájdalomérzet kialakítása. 280 281 . S z ó u t á n m o n d á s a tökéletes. Jól olvasott. m a t e m a t i k a órán s z á m o l ó g é p e t használhat. Az ő j a v a s l a t u k r a kerültek az A u t i z m u s K u t a t ó c s o p o r t h o z .e l ő k é s z í t ő . m o z g á s . édesanyja iskolába kerülése előtt diszlexia-prevenciós prog­ r a m o t végzett vele. síkban kirakós reprodukció szintén nem sikerült. ajtaját nyitotta-csukta ó r á k i g . Kezdet­ től fogva evési p r o b l é m á i voltak. Az orvos m e g n y u g ­ tatta a „majd utoléri magát. s z ó k i n c s e . Az irányított lépéseknél n e m e m l é k s z i k az instruk­ ciómra. Fejlődéstani n a g y m o z g á s o k a t g y a k o r o l t u n k . a K ő b á n y a i N e v e l é s i Ta­ nácsadóban. bal-jobb irányt téveszti. és a m a t e m a t i k a tanulása is g o n d o t okozott s z á m á r a . F ü g g e t l e n í t e t t u j j m o z g á s a kialakulatlan. ahol 5 évig p á r h u z a m o s a n foglalko­ zott p s z i c h o l ó g u s é s l o g o p é d u s T a m á s s a l .és síkbeli tájékozódást. Rajzőrán papfrt é p k e d é s b ő l készít képeket. o s z t á l y á b a járt. tér. S z e m é t akaratlagosan kezdettől n e m tudta m o z g a t n i . H ó n a p o k i g természetesen csak kevés gyakorlatot. 1995 o k t ó b e r é b e n n o r m á l általános iskola kislétszámú 3. V e r b á l i s és vizuális e m l é k e z e t e e l m a r a d kora átlagától. bátyja 2 évvel i d ő s e b b nála. Intézményes vizsgálatok a l a k í t á s á h o z . a m i t isko­ latársai írnak fel egy füzetbe. aki n e u r o l ó g i a i l a g r e n d b e n találta a g y e r m e k e t . síkban és térben tájékozódást fejlesztő g y a k o r l a t o k . Abramásolását p o n t a t l a n s á g . ugrásnál j á r á s o k n á l keze görcsben. 4 éves kora után k e z d e t t el beszélni. Előírta m é g a j o b b kéz d o m i n a n c i á j á n a k fejlesztését. hogy ez m é g v á l t o z h a t . szilárd ételt 2 év 6 h ó n a p o s koráig n e m vett a szájába. Ta­ m á s ugyanis m i n d k é t kezét egyformán használta. P r o b l é m a m e g o l d ó k é p e s s é g e j ó . bizonytalan vonalvezetés. E z u t á n kerültek a kerületi N e v e l é s i T a n á c s a d ó b a . „ E m e l d fel a k e z e d e t ! " M á ­ szásnál n e m keresztez. verbális. adatok A l a p o z ó terápia vizsgálata: görnyedt tartású. A z ó t a é v e n t e j á r n a k vissza kontrollvizsgálatra. a z u t ó b b i s z a k e m b e r speciális a u t i s t a nyelvi p r o g r a m o t a l k a l m a z o t t . M a r t o n Évától. ő ismeri legjobban azt az ösvényt. S z e m k o n t a k t u s t n e m vesz fel. hátrafelé nem. ilyenkor egy füles labdán ugrabugrált körbe-körbe a t e r e m b e n . Szinte m i n d e n feladatnál segítettem őt. A rjoktornő T o m i d i a g n ó z i s á t m e g e r ő ­ sítette. F á j d a l o m é r z e t e hiányzott. Vizuális r i t m u s utánzása g y e n g e . további 2 órát otthon kellett gya­ korolniuk. Spontán b e s z é d e m o t y o g ó . rengeteget tanulok tőle azóta is. és n a g y m o z g á s . ezután k a p c s o l ó d t a m be a m u n k á b a helyette. Fejlesztő p e d a g ó g u s 3 éven keresztül finommotorika-fejlesztést végzett T o m i v a l . E z e n k í v ü l f i n o m m o t o r i k á t (jobb kézzel). ö n á l l ó a n öltözni. Az e g y e n s ú l y g y a k o r l a t o k n á l az Ayres-terápia e s z k ö z e i t hasz- T a m á s m e g i s m e r k e d é s ü n k k o r . fátyolos hangú. ami T a m á s h o z vezet. Indiánszökdelése a z o n o s oldali. csak az édesanyján keresztül. aki a B G G Y T F Pedagógiai S z a k s z o l g á l t a t ó és S z a k m a i Szolgál­ tató K ö z p o n t b a küldte őket. A f o g l a l k o z á s o k o n 1 h ó n a p i g hospitált. azzal a kitétellel. Kézírása olvashatatlan volt. álta­ lános fejlesztés. a m i n e k k e r e k e i t h o s s z a n p ö r g e t t e . T o m i g y a k r a n csak passzívan.f e j l e s z t é s t j a v a s o l t . ahol a d i a g n ó z i s a u t i z m u s . pl. bal láb. kicsit l u s t a " m o n d a t t a l . felvezető gya­ korlatokkal is t r é n i n g ü n k e t .10 kg súllyal. E g y e n s ú l y g y a k o r l a t o k sikertelenek. T o m i n y u g o d t c s e c s e m ő volt.f e j l e t l e n s é g é n e k és alaki diszgráfiáj á n a k r e e d u k á c i ó j á h o z k é r t e m segítséget.

1999 januárjától a c é l o m a vizuális észlelés. valamint további „ h e l y z e t g y a k o r l a t o k " . időskor. vagy direkt jól elrontani." Mióta T o m i v a l foglalkozom. Hajdúhadház. heti 1 x 1 órában. Régen a teljesítménnyel kapcsolatban teljesen k ö z ö m b ö s volt. szerette a Dyslex p r o g r a m c s a l á d o t is. Budapest. c s e n d b e n szemlélte. Sőt. osztályos. T a m á s mellé 2 fiú került a terápiába. Az új osztálytársak h a m a r befogadták és m e g s z e r e t t é k őt. a g y e r e k e k e t k e z d e t b e n érdeklődve. iaktál. IRODALOM JANETZKE. a b d á t stb. Ezenkívül igyekeztem további olyan technikára buk­ kanni. h o g y segítsek neked abban is. R . A foglalkozások végén. gördeszkát. vagy rövidre zárással oldottam m e g : „ T u d o d én azért vagyok itt veled. fogyatékosság. politikai élet. E k ö z b e n rengeteget t a n u l t a m T a m á s t ó l . Az új osztály z e n e t a g o z a t o s . Sokkal teherbíróbb. j á t é k o t időre m e g tudjon oldani. geometriából felmentett.és d o m i ­ nanciafejlesztő g y a k o r l a t o k a t is az előírtakon kívül. N a g y o k a t ne­ vetett m i n d e k ö z b e n . A j á t é k o k egyrészt a tájékozódást. dicséret vagy i z g a l o m hatására: a m i k o r n a g y o n jól a k a r teljesíteni egy feladatot. SZERDAHELYI MÁRTON. finommotorika. H o s s z a n -dőztünk a h á l ó n á l . hintákat. T a m á s e k k o r m á r teljesen elfogadott e n g e m . nagy . a továbbiakban d e c e m b e r végéig az ő instrukciói alapján ha-' ladtunk t o v á b b T a m á s s a l . édesanyjától. ráadásul nem is t u d o m rájuk m i n d i g a p o n t o s választ. Édesanyja p s z i c h o l ó g u s segítségét kérte nálunk. K o n z u l t á l t a m egy p a n t o m i m t e c h n i k á b a n jártas kollé­ ganővel. M a r t o n É v á h o z . végtagszétválasztó. k ö s z ö n ö m nekik. hogy további fej­ lődés ettől a terápiától már n e m várható. O r t o p é d vizsgálatot j a v a s o l t a m . mivel n a g y o n jó ü t e m b e n fejlődtek a gyerekek. táncház k i p r ó b á l á s á n a k lehetősége is. így m á r c s o p o r t k é n t mű­ k ö d t ü n k tovább. és az e l ő z ő g y a k o r l a t o k o n kívül szemtornát.n á l t a m : hálót. hengert. hiszen eddig s o h a n e m volt s ü r g e t h e t ő .D É V É N Y I ÉVA. hiszen ő itt m á r „otthon é r e z t e " magát. mellyel T a m á s t sztereotip kérdéseiből leginkább ki t u d o m zökkenteni. zalom m o s o l y á v a l a szája sarkában. írni tanul. hogy egy-egy érde­ kesebb feladatot. he­ lyettük egy kislánnyal d o l g o z t u n k tovább. m é g a kórusból. G y ó g y t o r n á t és p a n t o m i m o t javasolt a d o k t o r n ő . T a m á s j e l e n l e g 7. eldöntötte. . mivel osztálytársai csúfolni kezd­ ték. t o l l b a m o n d á s r a gépelt is a szöveg­ szerkesztő p r o g r a m b a n ! Ezentúl m i n d e n órába szervesen beépítettem a s z á m í t ó g é p használatát. H. sok technikát kell kipróbálni a h h o z . A két fiú a b b a h a g y t a a terápiát. ismerőse is volt itt. ahol a szak­ orvos lúdtalpbetétet írt fel T o m i n a k . hiszen ö n m a ­ ga s z á m á r a is e g y r e f á r a s z t ó b b n a k tűntek ezek. Fejlődést tapasztalt T o m i n á l . majd beszélgetett is velük az önbi-. R e n d s z e r e s e n részt vesz m á r az iskolai musical e l ő a d á s o k o n . térben és síkban T o m i tájékozódása rengeteget fejlődött. Ezért én n e m válaszolok e z e k r e . Az é d e s a n y a kez­ d e m é n y e z é s é r e jelenleg speciális diéta kipróbálása van folyamatban. Ez teljesen új tulajdonsága volt s z á m o m r a . R e m é l e m . P. N a g y o n sokat k ö s z ö n h e t e k neki. SZÉKELY MARGIT. Sok m ó d s z e r n e k kell utánajárni. emlékezet. E s z e m b e j u t o t t a s z á m í t ó g é p ! N a g y sikere volt! T a m á s végre izgult. W e 6m e k l A t 6 l j e S r e g r e s i ó id Jelen állapot 1999 s z e p t e m b e r é t ő l a tavalyi célokat tűztem ki. bal k é z z e l ( ! ) egy kü­ lön tanártól. no*' r u " " " . halál utáni élet. de e z e k r e a gyakorlatokra T a m á s k ö z ö m b ö s maradt. másrészt a logikai g o n d o l k o d á s t fej­ lesztették. hogy a k o n k r é t gye­ reknél megtaláljuk a fejleszthetőség útját. Ezeket eddig vagy visszakérdezéssel. 282 283 . 1997 áprilisában kontrollvizsgálatra m e n t ü n k Dr. időészlelés. A k é r d é s e i n e k teifiatikája s z o r o n g á s a i t tükrözte: halál. M A R T O S . értetlenséggel reagált a hely-' zetekre. Jazító-fegyelmező és keresztcsator­ n a . szavak t a r t a l m á n a k el­ játszása. már be t u d t a m iktatni emlékezet. Ezután vizsgálatot és gyakorlattervet k é r t e m egy g y ó g y t o r n á s z t ó l . betegségek. szerialitás. lovaglás. Élmény Könyvkiadó. hogy további sikerek várnak még ránk. a m e l y csak rá j e l l e m z ő és s z e m é l y r e szabott. és infantilisen viselkedik) m á r csak a k k o r j e l e n n e k m e g . hogy k a m a s z o d ó fiával a fel­ m e r ü l ő konfliktusokat j o b b a n tudja m e g o l d a n i . Alapozó Terápia Alapítvány. orientáció és finom­ m o t o r i k a fejlesztése volt. TÓTH GÁBOR. T á b o r b a n volt a nyáron már másodszorra. 1998 m á r c i u s á b a n az újabb kontrollvizsgálat e r e d m é n y e azt mutatta. vallás. T o m i m o z g á s o s kényszerei (kezeivel röpdös. 1996 o k t ó b e r é b e n T a m á s új osztályba iratkozott be. W F I S S MÁRIA ( 1 9 9 4 ) : Autisztikus kórképek diagnosztikája és terápiája Tanszer-tár. hogy elterelődj az á l l a n d ó kérdéseidtől. KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 9 ) : Alapozó Terápia. nonverbális e s z k ö z ö k által. m a g á b a n beszél. ( 1 9 9 5 ) : Autizraus (Szenzorikus integráció Pattcrning). folyamatosan klinikai szakpszichológus mint szupervízor se­ gítségét v e s z e m igénybe. kivéve az e m l é k e z e t fejlesztését.J é n sok időt töltött a z ö l e m b e n . h o s s z a b b időre. Az é d e s a n y á v a l való e g y ü t t g o n d o l k o d á s során a további lehetőségekkel k a p c s o l a t b a n felmerült a hidroterápia. ha n a g y o n s z o r o n g : pl. bátyjával.g y a k o r l a t o k a t j a v a s o l t . Budapest.

2. de nem e n g e d t e m . kétes. hogy „furcsán" szuszog. M á s o d i k LESZ'. véres váladékot ürített. és rögtön felsírt. ezért mindig volt valaki vele. 3. (Ezt a gyereket m i n d e n k é p p akartuk!) H o g y a t e r h e s s é g e m ily rövid szakaszában kislányunk m e n n y i r e sérülhetett. a m e n o t e s t e r e d m é n y e k igen „ f u r c s á n " alakultak: 1. A szoptatásnál é s z r e v e t t e m . Pl. E r ő s lámpával világították át a pici fejét (nekünk azt m o n d t á k . két t e r h e s s é g e m alatt fokozottan jelent­ kezett. Mark Selikowitz: Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek (44. M e g k e z d ő d ö t t az újbóli harc a gyerek életéért. K ö z b e n az is kiderült. gratulá­ lok kitartásához. egészséges. -VÁRÁS hét végétől tápszert adtunk az é t k e z é s e k h e z a d o k t o r n ő javaslatára. Az ilyen b e t e g s é g e k e t n e m k ö n n y ű felismerni. ahol m e g akarták szakítani a terhességet. várva a segítséget. a m i k o r influenza miatt először antibiotikumot. csak délelőtt és d é l u t á n viziten. F o g a d o t t o r v o s o m n a k k ö n y ö r ö g ­ tem. és n e m k a p megfe­ „Nincs még egy ilyen kor." ÍM. A Fejlesztő Pedagógia: Alapozó terápia című különnyomatában olvastam ezzel kap­ csolatban a k ö v e t k e z ő k e t : „ K ö z t u d o t t . A nagy. Az anya betegségei a terhes­ ség előtt: Vérképző rendszer betegségei i vérszegénység) c í m m e l o l v a s t a m . d e s z ü l e t e n d ő g y e r m e k é n é l tanulási n e h é z s é g e t o k o z h a t . Előzmények N a g y o n vártuk férjemmel első g y e r m e k ü n k m e g s z ü l e t é s é t . nega­ tív. E s z e m b e jutott. hogy esetleg idegrendszeri sérülés alakulhat ki. a nagy o r r m a n d u l a ) . o. a kez­ det kezdetén n e m h a r c o l o k úgy érte. Sajnos n a g y o n sokszor volt k i s l á n y u n k n a k középfülgyulladása. ha akkor. Az u l t r a h a n g o s vizsgálatot v é g z ő orvos a k ö v e t k e z ő k e t m o n d t a : „ A s s z o n y o m . erre az ál­ talam olvasott k ö n y v e k b e n is csak utalásokat találtam.2. mivel helyben a vizsgálatra n e m volt lehetőség. és azt m o n d t a : „ L á t o m m i n d e n t feljegyeznek. sem férjem. 9 hetes terhességet állapítottak m e g . hogy a beszéd elsajátításának k o r s z a k á b a n m i n d e n olyan ártalom. 12. El­ k e z d ő d ö t t a „rossz é t v á g y ú " gyerek tünete. C s o d á l a t o s érzés volt látni fejét. M i v e l s z e g é n y g y e r e k e t való­ ban t ö b b s z ö r „ m e g g y ö t ö r t é k " . és azt tudják. pozitív. emiatt g y o m o r s z o n d á s vizsgálatot végeztek a gyereknél a nővérek.M I L E S Z VELED. 1984. a g y e r m e k tiszta b e s z é d é s z l e l é s é n e k és tanulásának esélyeit is rontja. ami miatt rengeteg gyógy­ szert kapott (több mint tízszer szúrták a j o b b fülét). E M B E R K E ? ESETISMERTETÉS SZEGHŐNÉ PÓCSA GABRIELLA V é g r e eljött az idő. kétes (?). 6. 1 h ó n a p o s volt. majd m e g akarták lumbálni. 4.k o r ) e l m e n t a m a g z a t v í z nagy része. integet az é d e s a n y j á n a k . u l t r a h a n g o s vizsgálatra átvittek egy másik kórházba. végtagjait. t e r m é s z e t e s volt. hogy ez a gyerek nem lett volna. amikor a gyermeknek nagyobb szüksége lenne az értelmes segítségre. hogy az étvágya a sok g y ó g y s z e r miatt n e m javul. (Állandó g y e r m e k o r v o s nem volt ebben a k ó r h á z b a n . így 23 napot töltöttem terhességmegtartás miatt k ó r h á z b a n . . kissé feszes kutacs. XII. F e l v é t e l k o r a doktor­ nő m e g v i z s g á l t a a gyereket. hogy a g y e r m e k ü k vízfejű?". A terhesség to­ vábbi s z a k a s z á b a n k ü l ö n ö s e b b p r o b l é m a nem volt. A n ő v é r n e k m i n d e z e k e t j e l e z t e m . stb. O k t ó b e r 29-én m e n t ü n k haza. M á s o d i k n a p zöldes-barnás. és 1982." 284 285 . értéke miatt nem tartott valószínűnek. V é r z é s miatt k ó r h á z b a k e r ü l t e m .): „ H a a terhesség alatt az asszony vírusfertőzésen esik át. E k k o r m é g n e m g o n d o l t a m sem én. Bizonytalanságban telt hónapok A túl féltés e k k o r alakult ki b e n n ü n k . a m e l y a gyerek éleshallását rontja (gyakori középfülgyulladások. h o g y mint pici b a b a n a g y o n sokat sírt. " E k k o r láttam először g y e r m e k ü n k e t . ami műtét után fél év m ú l v a duplájára nőtt vissza.' NEM LESZ'. 51 cm testhosszal. d e c e m b e r 10-től 20-ig ismét kórház: o r r m a n d u l a kivétele. A második hét után nyerte vissza születési súlyát. g e r i n c o s z l o p á t . és minden. g y e r m e k e ép.1. garat és fül v á k u m g é p e s szívásra. hogy agyérelzáródást keresnek). S z e r e n c s é r e a görbe a n o r m á l értékben haladt. S p o n t á n szüléssel ezen a n a p o n délelőtt megszületett kislányunk: 2 8 0 0 g r a m m a l . o k t ó b e r 23-án hajnalban ( 3 M . influenzás tünetek miatt k a l m o p y r i n t k a p t a m . és ez tart a mai napig is. Pici b a b á m n a k n a g y o n sokat é n e k e l t e m és beszéltem a terhesség ideje alatt. . Erről A logopédia vizsgálat című könyv. nyitott k o p o n y a v a r r a t o k miatt tartott neurológiai k o n z í l i u m h y d r o c e p h a l u s t a fejkörfogat n o r m . oxibiont kapott. Úgy g o n d o l t u k . s a gyerek súlya 2 6 7 0 g volt. a z saját m a g á n a k n e m o k o z p r o b l é m á t . ami aka­ dályozza a kreatív tevékenységben a tökéletesség elérésé­ nek esélyét csökkenti. figyelmünket sem hívták fel rá. míg a köldökzsi­ nór ö s s z e k ö t ö t t m i n k e t . A t e r h e s s é g e m n e m volt p r o b l é m a m e n t e s . kétes. 5. m o h ó n eszik. N a g y o n sokat j á r t u n k be a k ó r h á z b a j á r ó b e t e g kezelésre orr. 6-án k ó r h á z b a került fülfájás és t ü d ő g y u l l a d á s gyanúja miatt. C s o d á l a t o s érzés volt k e z e m b e n tartani.) Ettől k e z d v e kislányom csak 2 0 . S z o p á s e r ő s s é g e m e g g y e n ­ gült. és j e l e n ismereteink alapján n e m lehet kizárni kóroki s z e r e p ü k e t . S z e r e n c s é r e m á r saját laká­ s u n k b a érkezett.' MILYEN LESZ' 1 GYERMEKVÁLLALÁS.3 0 g r a m m o k a t szopott. vitamint. Montessori) lelően levegőt. lefejt tejet üvegből ivott. A gyerek fejkörfogatát több mint egy évig hetente r e n d s z e r e s e n méretni kellett. o. 2. negatív. g y ó g y s z e r e s kezelés mellett. hogy n e m lett volna szabad tonik üdítőt i n n o m reds/eresen: kinintartalma miatt. " A v é r s z e g é n y s é g g y e r e k k o r o m t ó l végigkísért.

Mozgás-

és

beszédfejlődés:

A gőgicsélés n o r m á l időben történt, de mozgásfejlődésében e l m a r a d á s volt tapasztalható, 10 h ó n a p o s volt, a m i k o r felült, ezt m e g e l ő z ő e n hátrafelé kúszott. 12 h ó n a p o s volt, m i k o r a b ú t o r o k n á l felállt. M i v e l m é g 16 h ó n a p o s korában ö n á l l ó a n n e m járt, ortopédiai vizsgá­ laton k é r t e m tanácsot. „ízületek m o z g á s a szabad. Egyik kezét fogva lépeget. R o p o g á s ész­ lelhető a térd- és b o k a í z ü l e t e k b e n , de j e l e n t ő s é g e n i n c s . " 16 és fél h ó n a p o s kortól járt egyedül. K a n y a r ó elleni védőoltás után 1 hétre k a n y a r ó s lett (állítólag n a g y o n ritka). B e s z é d e n a g y o n n e h e z e n alakult ki, sokáig csak mutogatott: ö-ö-ö. A v é d ő n ő szerint lus­ ta beszélni, mert így is eléri, amit akar, a d o k t o r n ő is azt m o n d t a , ne idegeskedjünk, majd eljön az ideje. N a g y o n lassan gyűjtötte össze a szavakat, 2,5-3 éves korban kezdett beszél­ ni. Ma m á r t u d o m , h e g y ez a megkésett beszédfejlődés befolyásolta kislányunk későbbi t a n u l m á n y i munkáját. Mark Selikowitz könyve szerint „.. .bizonyíték a tanulási n e h é z s é g r e a beszédfejlődés el­ m a r a d á s a . N é h a é p p e n a nyelvi m e g é r t é s az az első jel, ami feltűnést o k o z . " K i s l á n y u n k n á l n e h e z e n alakult ki a lateralitás. Hol egyik, hol másik kezét használta, hol egyik, hol másik kezével evett, vagy nyúlt játékért. Ha a tányérjába k ö z é p r e tettem a kana­ lat, sokáig egyszerre nyúlt utána m i n d k é t kezével. Ez k é s ő b b a b ö l c s ő d é b e n is g o n d o t oko­ zott. G a b i k a 21 h ó n a p o s korában bölcsődés lett. Hurutos problémái néhány n a p o n belül ismét j e l e n t k e z t e k . A b ö l c s ő d é s időszakra j e l l e m z ő volt, hogy m i n d e n reggel sokáig sírt, gyak­ ran volt beteges. A gyerek beszédfejlődése n e h e z e n alakult, színismerete szintén. Azt hittük színvak, mi­ vel a színeket igen n e h e z e n tanulta m e g . Ha kékre m u t a t t a m , azt m o n d t a , „olyan, m i n t az é g " , ha zöldre, „olyan, mint a fű". Az iskolából színes rúd készletet vittem haza, és azon g y a k o r o l t u n k - n a g y o n hosszú ideig. Sokat legóztunk, de n e m sok türelme volt. N e h e z e n tudta a „lyukas l a b d á b a " a formákat a megfelelő helyre b e t e n n i . B e s z é d é b e n j ó p o f á n a k tartottuk, h o g y n é h á n y szót m á s k é p p ejt, m i n t k e l l e n e , pl. plafon-paflon, Skála K ó p é - K á k ó . A szobatisztaság 2,5 éves korára alakult ki. Egy év bölcsődei foglalkozás után m i n i c s o p o r t b a került az ó v o d á b a , így négy évig volt ovis. N e h e z e n illeszkedett be. L e g t ö b b s z ö r sírt, a m i k o r elváltunk. A feltűnőbb p r o b l é m á k k i s c s o p o r t b a n k e z d ő d t e k . N a g y o n sokat ült büntetésből a „ g o n d o l k o d ó s z é k e n " , mert h a n ­ gosan tologatta az autót, h a n g o s a n beszélt, játszott, nem, figyelt mesélésnél. O t t h o n több­ ször kipróbáltuk, h o g y s u t t o g t u n k háta mögött, m e g h a l l o t t a . Úgy g o n d o l t u k , talán azért h a n g o s k o d i k az oviban, hogy felfigyeljenek rá, s talán örül, h o g y tud beszélni. E k k o r m á r biztos j o b b k é z d o m i n a n c i a alakult ki. E s t é n k é n t n e h e z e n aludt el. szopta az ujját. M i r e las­ san m e g s z o k t a a közösséget, rendszerint beteg lett. R e n d s z e r e s e n volt megfázás, vírusfer­ tőzés, középfülgyulladás. Betegség után m i n d i g n e h é z volt az újrakezdés. K ö z é p s ő s c s o p o r t b a n n e h e z e n volt leköthető, figyelme rövid ideig tartott, n e m szívesen vett részt a foglalkozásokon. Általában egyedül játszott, m a g á n y o s volt. A h o g y az ó v ó n ő k tanácsolták, úgy foglalkoztunk vele otthon. Ha m e g k é r d e z t ü k , mi volt az oviban, „ s e m m i "

- válaszolta. N a g y o n n e h e z e n lehetett tőle bármit is m e g t u d n i . N e m szívesen szerepelt, ne­ hezen tanulta m e g a verseket, a dalok szövegét. 1988. d e c e m b e r 12-én megszületett m á s o d i k g y e r m e k ü n k . Jancsika. K i s l á n y u n k szinte á l l a n d ó a n a testvérével volt. Simogatta, beszélt hozzá, segített n e k e m a pici eJlátásában. A n a g y c s o p o r t b a n pozitív változást vettünk észre G a b i k á n . F o g l a l k o z á s o k o n e g y r e in­ t e n z í v e b b e n vett részt. N a g y o n örült, ha piros pontot kapott feladatmegoldásra. S z o r o s a b b barátság fűzte az e g y i k kislányhoz. Labdafogása is igen sokat javult. M á r többet mesélt az ó v o d á b a n történtekről.

Beiskolázható? Fizikálisan n e m fejlődött megfelelően. Férjemmel sokat b e s z é l g e t t ü n k arról, hogy jó lenne, ha még egy évet ó v o d á b a n töltene. G y e r m e k o r v o s u n k nem javasolta. 1989. április 29-én G a b i k a ismét kórházba került a c e t o n a e m i a miatt. Az o r v o s o k n a k el­ m o n d t u k , hogy n a g y o n sokat volt beteg, szeretnénk, ha s z e p t e m b e r b e n n e m k e z d e n é az el­ ső osztályt. F e l m e n t é s h e z itt sem kaptunk orvosi javaslatot. Súlya 16,5 kg volt, c s o n t o s o d á s a kb. 5 éves kornak felelt m e g (hosszpercentil: 1 0 - 2 5 % , súlypercenti]: 3 % alatt). Az iskolaérettségi vizsgálata (diszlexia óvodai vizsgálata) a k ö v e t k e z ő k e t tartalmazta: 1. Saját s z e m é l y é v e l k a p c s o l a t o s t u d n i v a l ó k : é l e t k o r kivételével v a l a m e n n y i t t u d t a . 2. Ellentétes pólusok, színek felismerése: színeket jól ismeri, jobb-bal irányoknál m é g nem teljesen biztos. 3. S z ó k i n c s vizsgálat: k é r d é s e k r e t ő m o n d a t o k b a n válaszol a képről. É r z é k s z e r v e k e t felismerte, m e g n e v e z t e . M i n d ö s s z e egy virágra e m l é k e z e t t a tanultakból. E l m ú l t napi él­ ményeiről főleg t ő m o n d a t o k b a n , de összefüggően mesél. Kilenc m o n d a t b ó l hét t ő m o n d a t , kettő bővített. 4. F o g a l o m a l k o t á s - v i z s g á l a t : a gyűjtőfogalmak közül h á r m a t önállóan, kettőt ráveze­ tő kérdésekkel felismer. 5. Ellentétes m e l l é k n e v e k m e g n e v e z é s e : ötből kettőt önállóan, egyet rávezető k é r d é ­ sekkel sikerült felismerni. 6. D o m i n á n s kéz: j o b b . 7. Látás m e g k ü l ö n b ö z t e t é s i képesség vizsgálat: az első feladat egy kivételével jól sike­ rült: a m á s o d i k , n a g y o b b figyelmet igénylő m á r kevésbé. Apró részletekben megfigyelé­ sei m é g p o n t a t l a n o k , olvasásnál majd oda kell figyelni a b / d , p b e t ű k r e . 8. L á t á s e m l é k e z e t vizsgálat: öt kép közül hármat rögtön, kettőt g o n d o l k o z á s után m e g ­ nevezett. 9. B e s z é d e m l é k e z e t vizsgálata: a h é t m o n d a t o s rövid történetből első olvasásra n e m , m á s o d i k olvasás után egy m o n d a t kivételével v a l a m e n n y i t sikerült elismételni, m i n d e n lé­ n y e g e s részlettel. 10. H a n g e m l é k e z e t vizsgálata: három hangot hibátlanul ismételt el, a négy h a n g meg­ j e g y z é s e m á r n e h é z n e k bizonyult.

286

287

1 1 . H a l l á s m e g k ü l ö n b ö z t e t ő k é p e s s é g vizsgálata: segítséggel m e g n e v e z t e a képeket, de az m á r n e m sikerült, hogy a szavak hol n e m hasonlítanak. 12. N e h é z szavak r e p r o d u k á l á s á b ó l artikulált, a m á s s a l h a n g z ó k torlódásánál is jól ismé­ telte a szavakat. 13. R i t m u s k o p o g á s : r i t m u s é r z é k e j ó . Az utolsó r i t m u s m o t í v u m o t is h e l y e s e n k o p o g t a vissza. 14. H a n g s ú l y , hanglejtés utánzása: jól megfigyelte, és jól h a n g s ú l y o z v a m o n d t a vissza a mondatokat. 15. S z á m l á l á s : n a g y o n n e h e z e n m e g y . A hat s z á m l á l á s á n á l tévesztett. H a t - h á r o m n á l tudta, melyik t ö b b . melyik a k e v e s e b b . Az u g y a n a n n y i r a n e m jött rá ö t - ö t n é l , a hozzátev é s - e l v e v é s n e m sikerült. M á r türelmetlen volt, feladattudata m é g n e m alakult ki igazán.

n e h e z e n írt. Az iskolában már szavakat kellett volna írni, és itthon m é g a h a n g o k b e t ű k é n t való megjelenítésével k í n l ó d t u n k . Hibái voltak a b e t ű e l e m e k betoldása, elhagyása, a m a g á n - és m á s s a l h a n g z ó k hosszúsá­ gának jelölése, m e l y e k a mai napig p r o b l é m á t j e l e n t e n e k . Erőfeszítésének e r e d m é n y t e l e n ­ sége n y i l v á n v a l ó v á vált s z á m á r a is. A n e h é z s é g e k e t fokozta, hogy n e m c s a k olvasás, írás, helyesírás területén j e l e n t k e z t e k a p r o b l é m á k , h a n e m a m a t e m a t i k a területén is. Ö n á l l ó sorkezdésnél (betű- és számírásnál) j o b b r ó l balra indult és haladt. S z á m o k írásá­ nál előfordult a tükörírás. MarkSelikowitz: Diszlexia és e g y é b tanulási n e h é z s é g e k c í m ű k ö n y v é b e n a k ö v e t k e z ő ­ ket olvastam: „Tanulási nehézségben szenvedő gyerekek szülei többnyire túlságosan is agg ó d ó a k . Nyugtalanítja őket g y e r m e k ü k teljesítménye. A szülők g y a k r a n b ű n t u d a t o t érez­ nek a g y e r m e k ü k n e h é z s é g e i m i a t t " . T u d t a m , hogy k i s l á n y o m csak rám számíthatott a tanulásában, de kisfiamnak is szüksé­

»
MIÉRT VAGYOK MÁS? VALÓBAN MÁS VAGYOK?

ge volt r á m . G a b i k a e g y r e n y u g t a l a n a b b , s z é t s z ó r t a b b , t ü r e l m e t l e n e b b , f á r a d é k o n y a b b lett, e g y r e t ö b b lett a sírás, „ n e m a k a r o m , n e m értem, nem t u d o m " . E g y r e z á r k ó z o t t a b b á vált, szo­ rongott. E r e d m é n y e k e t igen lassú t e m p ó b a n , nagy erőfeszítések mellett é r t ü n k el. E g y e s területen j a v u l á s , m á s területen ismételt l e m a r a d á s volt t a p a s z t a l h a t ó . „A tanulás az ideg­ r e n d s z e r b e n létrejövő tartós változás, ami t u d á s b a n , viselkedésben nyilvánul m e g . A tel­ j e s í t m é n y - ö r ö m fokozza a tanulási kedvet, a k u d a r c é l m é n y pedig c s ö k k e n t i azt. A diszkalkuliás t a n u l ó k b a n sajátos ö n v é d e k e z ő t e c h n i k á k alakulnak ki, m i n d e n t m e g c s i n á l n a k , csak ne kelljen m a t e m a t i k á v a l f o g l a l k o z n i " - olvastam dr. Mesterházi Zsuzsa a Diszkalkuliáról ~ pedagógusoknak c í m ű k ö n y v é b e n . A t a n m e n e t b e n előírt t e m p ó t n e m bírta. A képekről történő Dékány Judit Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához c í m ű könyvének segítségével a k ö v e t k e z ő k e t t u d o m leírni kislányom első osztályos és alsó tagozatos m a ­ tematikai tanulásáról, jellegzetes hibáiról: - Saját testen, térben, síkban, időben való tájékozódása g y e n g e volt, a laterális d o m i ­ n a n c i a n e h e z e n alakult ki. - Számlálásnál n ö v e k v ő és c s ö k k e n ő sorrendben lassan, egyenetlen ritmusban, i d ő n k é n t s z á m o k kihagyásával, felcserélésével számolt. - N e h e z e n alakult ki a globális m e n n y i s é g f e l i s m e r é s , a tárgyakkal való g y a k o r l á s s a l ezek a n e h é z s é g e k m e g s z ű n t e k . - M e n n y i s é g i relációk alkotása, m e g n e v e z é s e a mai napig bizonytalan. A helyiérték-fo­ g a l o m h o s s z ú idő alatt, j á t é k p é n z használatával alakult ki. - A s z á m n é v , számjegy, m e n n y i s é g egyeztetése szintén hosszú időt vett igénybe (mil­ liós s z á m k ö r b e n a számjegyolvasás a mai napig lassú). Az a l a p m ű v e l e t e k n e k és inverzeinek értelmezése, lejegyzése során a m ű v e l e t e k e t n e h e z e n értelmezte (pálcika, k o r o n g , b a b használata sokáig fontos volt otthoni g y a k o r l á s n á l ) . Szá­ m o l á s i technikája n e h e z e n alakult ki. Hosszú idő telt el. míg elvont szinten e l k e z d e t t szá­ m o l n i . A fejben való m ű v e l e t v é g z é s a mai napig lassú. M ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n a m a r a d é -

Kevés Iskolakezdés alsó

sikerélmény,

kudarcok

az

általános

iskolában

tagozat

G a b i k a m á r ismerte a tanító nénit, és az osztálytársak közül is elég sokat. C s e n d e s , vissza­ h ú z ó d ó g y e r e k n e k tartották. Edit nénit n a g y o n szerette. Az első hetekben n e m is volt p r o b l é m a . B o l d o g a n újságolta, ha m e g d i c s é r t é k . F e l e d é k e n y s é g e a z o n b a n h a m a r m e g m u t a t k o z o t t . Az olvasás, írás, ma­ tematikai feladatok m e g o l d á s a iszonyatos teher volt s z á m á r a . Romankovics: Olvasni tanulok c í m ű könyvéből tanultak o l v a s n i . m o n d a t a l k o t á s o k , szavak h a n g o k r a bontása, adott hang helyének meghallása m i n d n a g y o n sok n e h é z s é g e t jelentett. A betűk felismerése is nehezített volt, hisz n a g y o n gyors volt a be­ tűtanulási t e m p ó . G a b i n a k h o s s z a b b érésidőre lett v o l n a szükségé. H i á b a g y a k o r o l t u n k itt­ h o n , m i n d i g l e m a r a d á s b a n voltunk az iskolai t e m p ó h o z . A betűk összeolvasása is n e h é z volt. Meixner Ildikó: Én is tudok olvasni c í m ű könyvét sikerült m e g s z e r e z n i , de betűtanulá­ si rendje n e m e g y e z e t t meg a használt olvasókönyvvel. O l v a s á s b a n megjelentek a diszle­ xiás t ü n e t e k ( a k k o r m é g ezt nem t u d t a m ) , n e h e z e n alakult ki a hang és az azt j e l ö l ő betű kapcsolata, a betű és a szólag sorrendben átvetések j e l e n t k e z t e k , h o s s z a b b szavakat n e h e ­ zen olvasott el (többszöri nekifutással p r ó b á l k o z o t t ) , n e h e z e n tekintette át a h o s s z a b b sza­ vakat, hibásan k o m b i n á l t (a szőképes olvasásnak tulajdonítottam), betűbetoldás, -kihagyás j e l e n t k e z e t t , n a g y o n lassú volt az olvasási tempója, szövegértése g y e n g e . Itthon szavakat írtam írólapra, majd szókapcsolatokat, s a g y e r m e k n e k az olvasott szö­ veg után rajzolnia kellett. így p r ó b á l t a m segíteni a szövegértést. V e r s e k e t n e h e z e n tanult (a k o n c e n t r á c i ó s k é p e s s é g g y e n g e s é g é t m u t a t t a ) . Ú g y próbál­ tam ezen segíteni, h o g y rajzot készítettem a v e r s s z a k o k h o z . M i n d e z e k mellé társult az írás n e h e z í t e t t s é g e is. írott, nyomtatott szövegről m á r egészen jól másolt, de t o l l b a m o n d á s után

288

289

kot s o k s z o r elfelejtette. A s z o r z ó - és b e n n f o g l a l ó - t á b l a b e v é s é s e igen h o s s z ú időt vett igénybe (kb. 4. osztály vége). Időnkénti b i z o n y t a l a n s á g a mai napig tapasztalható. - Egyszerű és összetett szöveges feladatoknál a k ö v e t k e z ő hibák fordultak és fordulnak elő: a feladat elismétlése többszöri nekifutásra sikerült, a lényeget n e h e z e n e m e l t e ki, n e h e z e n tudta a m a t e m a t i k a nyelvére lefordítani, válaszadásban p o n t a t l a n s á g fordult elő. - A m a t e m a t i k a i szabályokat nehezen ismerte fel, m e g f o g a l m a z n i segítséggel is n e h e ­ zen tudta, a m e g t a r t á s b a n hibázott. A szükséges fogalmak kialakulása is sok időt vett igénybe. - S z á m e m l é k e z e t e : g y e n g e volt. 2. osztályos korában v i s s z a m e n t e m (GYES-ről) dolgozni. Szerettem volna, ha g y e r m e k e m n e m tanul nyelvet, de nem volt m e g o l d h a t ó , hisz a k k o r én lettem v o l n a saját g y e r m e k e m o s z t á l y f ő n ö k e . G a b i t ezért másik osztályba kellett á t h e l y e z n i , h o g y egy m ű s z a k b a n le­ g y ü n k . Ez a környezeti változás nagyon megviselte a gyereket. Az új tanító nénivel, és az új osztálytársakkal n e h e z e n alakított ki kapcsolatot, így angolt tanult heti 3 órában. A tanulásban e g y r e több n e h é z s é g e adódott, s z o r o n g á s a fokozódott. N e m e g y s z e r kine­ vették, kicsúfolták, g ú n y o s megjegyzések h a n g z o t t a k el. Dékány Judit a k ö v e t k e z ő k e t írja: „A diszkalkuliás t ü n e t e k e t súlyosbíthatják a környe­ zeti t é n y e z ő k . A k u d a r c é l m é n y e k hatására megfigyelhető az érzelmi labilitás, a tanulás, a m o t i v á c i ó r e n d k í v ü l g y e n g e volta. A s o r o z a t o s k u d a r c o k miatt ö n b i z a l m u k a t elvesztik, gátlásos s z e m é l y i s é g g é a l a k u l h a t n a k . " Mark Selikowitz szerint: „Az önbecsülés sarkalatos p o n t a tanulási n e h é z s é g b e n szenve­ dő g y e r m e k számára, mert ezzel eljuthat a sikerhez. Az önbecsülés hiánya a balsiker ördö­ gi k ö r é h e z vezet." Meixner Ildikó: Én is tudok olvasni c í m ű könyvét Gabival első osztály m á s o d i k félévé­ től r e n d s z e r e s e n h a s z n á l t u k . S z ö v e g é r t é s fejlesztéséhez házilag k é s z í t e t t e m feladatokat ( a m e l y e k e t k é s ő b b a tanításnál szintén f e l h a s z n á l t a m ) . Az o l v a s m á n y o k t a r t a l m á n a k el­ m o n d á s a n e h e z e n m e n t . M a t e m a t i k á h o z is állítottam össze g y a k o r l ó anyagokat, de ezek ( s z a k k ö n y v e k , s e g é d a n y a g o k hiánya miatt) „ c s a k " gyakorlási feladatok voltak, a m i k nem t a r t a l m a z t á k az egyes területek külön fejlesztését. Amit megtanult, a l k a l m a z n i n e m mindig tudta (transzfergyengeség).

ban él. Tudja, ha figyel, de r e n d s z e r e s e n n e m figyel." Osztálytársai n a g y o n jó képességű­ ek voltak, de az o s z t á l y b a n lévő 2 - 3 g y e n g é b b gyereket szinte kiközösítették. G y e r m e k e m olvasása szépen fejlődött, helyesírása javult, a nyelvtani fogalmak elsajá. títása és a l k a l m a z á s a n e h e z e n m e n t . A történelem, földrajz, biológia t a n u l á s á b a n is jelent­ keztek n e h é z s é g e k , l e g n e h e z e b b e n továbbra is a m a t e m a t i k a ment, s e h h e z k a p c s o l ó d o t t a fizika és a k é m i a . Láttuk, hogy a gyerek n e m lusta, akar és igyekszik, rosszabb jegyei miatt soha n e m szid­ tuk m e g . S z e g é n y n a g y o n sokszor sírt, n a g y o n nehéz volt lelket önteni belé. Biztattuk, di­ csértük.

Pályaválasztás-előkészítő A t o v á b b t a n u l á s i lapot a K o s s u t h Lajos P e d a g ó g i a i S z a k k ö z é p i s k o l a és G i m n á z i u m b a küldtük el, első helyen a p e d a g ó g i a szakot, második helyen általános szakot megjelölve. E b b e az iskolába járt m a g y a r előkészítőre, ami rengeteg g y a k o r l á s r a adott lehetőséget. Gabi ö n á l l ó tanulása kezdett kialakulni. Talált új barátnőt. Az előkészítőről hazatérve na­ gyon sokat mesélt. Akaratereje megnőtt, kitartása fokozódott. Sikertelenség esetén újra kezdte, n e m adta fel, mint régen.

MI LESZ VELED EMBERKE? KÖNNYEBB^ NEHEZEBB?

Szembetűnő

változ.ások '

Megértés, segítségnyújtás, a nehézségek ellenére bizakodás

Tudtuk, hogy tanulási nehézségei miatt előbb-utóbb gondjai lesznek, ezért úgy d ö n t ö t t ü n k , hogy az o s z t á l y f ő n ö k n e k e l m o n d o m a p r o b l é m á k a t . N e m volt s z á m u k r a ismeretlen a diszlexia és a diszkalkulia. G a b i t v i s s z a h ú z ó d ó , c s e n d e s kislánynak ismerték m e g , aki n a g y o n akar és igyekszik. A m a t e m a t i k a tanárnővel megbeszéltük, hogy k i s l á n y u n k n a k s z ü k s é g e van külön m a ­ tematikai foglalkozásra. Gabi októbertől e g y r e f á r a d é k o n y a b b lett, influenzás tünetek j e l e n t k e z t e k , fejfájás, fül­

Felső tagozat

-

változó

teljesítmény

fájás mellett. Ú j a b b g y ó g y s z e r e s kezelés után ismételt szakrendelői vizsgálatok következ­ tek, de s e m m i rendellenességet n e m találtak. Látszott a gyereken, h o g y napról napra r o m ­ lik az állapota, fejfájása e g y r e erősödött, az orrát n e m tudta kifújni, szagokat s e m érzett. N a g y o n e r ő s a n t i b i o t i k u m o k a t kapott. Az iskolából egy h ó n a p o t hiányzott. N e v e l ő k és a gyerekek együtt segítették kislányunkat, így félévkor s e m m i b ő l n e m buktatták m e g . K i s l á n y u n k v é r v i z s g á l a t á n kiderült, hogy i m m u n h i á n y o s , c u k o r s z i n t j e i n g a d o z i k . 16 éves, m e n z e s z e m é g n i n c s , az ultrahangvizsgálat kimutatta, hogy m é h e fejletlen.

A tanulási n e h é z s é g e k miatt a gyerek teljesítménye változó volt. Hetedik osztályos koráig minden tantárgy leckéjéhez, azok m e g t a n u l á s á h o z segítséget igé­ nyelt. A m i n d e n n a p o s együtt tanulásnál (már a férjemmel k ö z ö s e n ) segítettünk a lényeget kiemelni, összefüggéseket megláttatni. E n n e k ellenére „ m a g o l v a " tanult. K o l l é g á i m igye­ keztek segíteni, dicsérték, ha lehetett, de egyre többet hallottam: „ G a b i k a egy m á s világ-

290

291

S e m félévkor. erős hasi g ö r c s ö k j e l e n t k e z t e k . ábrázolásnál bizonytalan. F ü g g v é n y e k n é l az a l a p v e t ő m e g f o g a l m a z á s o k a t tudja. R ö v i d időn belül a teljesítménye m e g n ő t t .Z. a kijelölt m ű v e l e ­ tet elvégezni. a g y h á r t y a g y u l l a d á s gyanújával. u g y a n a n n y i f o g a l m á n a k h a s z n á l a t a m é g m i n d i g n e m biztos. m ű v e l e t v é g z é s n é l a m a r a d é k o t n é h a elfelejti.Egyszerű egyenleteket m á r önállóan képes megoldani. Az a u g u s z t u s i p ó t v i z s g a után a B. egyre többet aludt. Az év f o l y a m á n egészségi állapota az általa szigorúan betartott diéta mellett sokat ja­ s A k o r r e p e t á l ó n e v e l ő e l m o n d t a . szinte alig evett valamit. pl. a több. Szinte m i n d e n tantárgy­ ból javított. az ötödik feladatnál a l k a l m a z z a a szabályt. a koleszterinszintje alig m é r h e t ő . Az ügyeletes o r v o s kór-: h á z b a utalta vakbélgyulladás.1 7 + ( + 5 ) . talán tanulási n e h é z s é g e is keve­ sebb lett volna. A p s z i c h o l ó ­ giai vizsgálat d i a g n ó z i s a d e p r e s s z i ó . a k i n e z i o l ó g u s h o z sem m e n t többet. ' A b i z a k o d á s . . A diszlexia. ahol érettségizett g y e r m e k . s e m év v é g é n n e m b u k o t t m e g m a t e m a t i k á b ó l . E l m o n d t a m é s z r e v é t e l e i m e t a gyerek tanulási nehézségeiről és kér­ tem a l a n y o m vizsgálatát. e g y i d ő b e n b i o p s z i á s vizsgálatot is el kell végezni.A.Lassú. M e g y e i P e d a g ó g i a i Intézet S z a k s z o l g á l a t á h o z fordultam segítségért. h o g y felszívódási vagy a n y a g c s e r e z a v a r feltételezhető. . s o k a t fogyott. Ha a helyes diagnózist h a m a r a b b megállapítják^ a k k o r biz­ tos. A m ű v e l e ­ ti s z a b á l y o k k e v e r e d n e k az előjeles s z á m o k szorzási és ö s s z e v o n á s i t e r ü l e t é n . és a m a t e m a t i k a n y e l v é r e fordítani. b i z o n y t a l a n a számolása. de m i n d i g volt ereje újrakezdeni. Negatív és tört s z á m o k n á l n e h e z e n tudja a szabályt felismerni. h a n ^ m m a g a s s á g a is n ö v e k e d e t t . hogy a l a p v e t ő h i á n y o s s á g o k tapasztalhatók: . A k i n e z i o l ó g i á s m o z g á s g y a k o r l a t o k a két agyfélteke m ű k ö d é s é t segítették elő. M i n d e z a betartott és az általa is elfogadott d i é t á n a k köszönhető. b á t r a b b a n felelt. depressziós tü­ netei egyre ritkábban j e l e n t k e z n e k . így m á r élete végéig d i é t á z n i a kell. írásbeli m ű v e l e t e k m e n e t é b e n elvétve ejt hi­ bát. a többi tantárgyból k ö z e p e s és jó e r e d m é n y t ért el. R e n d s z e r e s e n járt külön m a t e m a t i k a i órákra. . Az érettségire n a g y o n s z o r g a l m a s a n . E g y s z e r ű és összetett szöveges feladatok m e g o l d á s a nehezített. ordináta h á r o m s z o r o s a vagy felezése. T a n é v végén csak m a t e m a t i k á b ó l kapott kettes osztályzatot. így j u t o t t u n k el egy pszicholó­ g u s h o z .és diszgráfiavizsgálat során egy korábbi.és ifjúságvédelmi felügyelői szakon. valamivel k ö n n y e b b e n tanult. A tizedik é v f o l y a m o n a tanulásban továbbra is voltak nehézségei. b á n á s m ó d r a szorul a középiskolában m a t e m a t i k a és m a g y a r nyelvtan tárgyak­ ból m i n d az értékeléskor. . tanulásban egyre k e v e s e b b e t teljesített. V é r s z e g é n y . pl. E g é s z s z á m o k fogalma kialakult. a szabályt m e g t a r t a n i . A m e n n y i s é g i relá­ ciók. F e b r u á r elején m a g a s láza lett.feltétlenül egyéni megítélésre. hisz m i n d e n k é p p segíteni szerettünk volna g y e r m e k ü n k ö n . A diéta h a t á s á r a n a g y o n lassú j a v u l á s t lehetett tapasztalni. A h á z i o r v o s szerint elfáradt.és bennfoglalótábla a l k a l m a z á s á n á l . n e m volt beteges. sokat tanult. m i n d a tananyag kiválasztásakor. . Egyik betegséget a m á s i k kö­ vette. G y a k r a n fájt a hasa. k e v e s e b b . de i m m u n r e n d s z e r e sokat erősödött. G a b i a t i z e n e g y e d i k évfolyamot n a g y o n fáradtan kezdte. . Az írásbeli érettségije m i n d e n tantárgyból sikerült. So­ kat b e t e g e s k e d e t t . a l k a l m a z n i . pszichológia: jeles Jelenleg ö t ö d é v e s abban a k ö z é p i s k o l á b a n . r e m é n y k e d é s mellett á l l a n d ó a n é r d e k l ő d t ü n k különféle l e h e t ő s é g e k után. bár b i z o n y t a l a n s á g itt is tapasztalható. a szöveget a m a t e m a t i k a n y e l v é r e lefordítani. 18 évesen n e m c s a k súlya. j o b b j e g y e k e t kapott. hogy az életvitelében s e m érte v o l n a annyi kudarc. A z o n o s típusú feladatoknál kb. N e h e z e n tért vissza az élet­ kedve. kudarcai.. Sajnos ez későn (17 éves k o r á b a n ) derült ki.Térbeli tájékozódási g y e n g e s é g e miatt a geometriai f e l a d a t m e g o l d á s o k b a n is nevelői segítséget igényel. a m e l y he­ lyesírási g y e n g e s é g g e l párosul. a m a t e m a t i k a tantárgyból A további évek vult. Szor­ zó. súlyos diszlexia m a r a d v á n y t ü n e t e i t regisztrálták. H a n g u l a t a egyre labilisabb lett. F á r a d é k o n y ugyan. A k ö v e t k e z ő e r e d m é n y t érte el: M a g y a r nyelv é s i r o d a l o m : j ó Történelem: jó M a t e m a t i k a : elégséges Angol nyelv: j ó P e d a g ó g i a . de összetettebb feladatok meg­ oldásánál segítséget igényel. a szabályt m e g f o g a l m a z n i . 292 293 • . Az e r e d m é n y e k szerint lisztérzékeny. J a n u á r b a n d e p r e s s z i ó s t ü n e t e k j e l e n t k e z t e k .Különóra - vélemény Az orvos közölte. A műveleti fogalom bizonytalansága mutatkozott meg a t r a n s z f o r m á c i ó k n á l . A z á r a d é k b a n a k ö v e t k e z ő olvasható: . p ó t v i z s g á z n i a kellett.A lényeget k i e m e l n i . választ pontosan m e g f o g a l m a z n i segítséggel tudja. aki k i n e z i o l ó g u s h o z küldött. . g y a k r a n el­ fáradt. Az utolsó tanítási h é t e n újabb m e g r á z k ó d t a t á s érte a gyereket. A vizsgálat a diszkalkulia m a r a d v á n y t ü n e t e i t diagnosztizálta. Kérjük az érettségi vizsgán ma­ t e m a t i k a tárgyból szóban feleltessék javasoljuk a m a g y a r i r o d a l o m és nyelvtan tantár­ gyak írásbeli érettségi vizsgáján a helyesírás értékelése alóli f e l m e n t é s t .

TORDA ÁGNES ( 1 9 9 6 ) : Szemelvények a tanulási zavarok köréből. A t a n k ö n y v e k m e l l é házi használatra külön g y a k o r l ó a n y a g o k a t állítottam össze. és 2. SZERDAHELYI MARTON. n e m kúszik .pedagógusoknak. felhívja v a l a m i l y e n formá­ ban m a g á r a a figyelmet. oszt.g y e n g e s é g f e l i s m e r é s é n e k lehető­ ségei. SZARÓ PÁL és RÓZSÁNÉ CZIGÁNY ENIKŐ ( 1 9 9 7 ) : Pszichopedagőgia Korrekciós IRODALOM „Minél többet tud valaki.) ( 1 9 9 6 ) : Diszkalkuliáról . szemléletváltásra van szükség n a g y o n sok területen. Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA. akik ilyen p r o b l é m á k k a l k ü s z k ö d n e k . e z e k után többet fogok tudni segíteni a z o k n a k a g y e r e k e k n e k . kudar­ c o k b a n élő gyerekből m i l y e n felnőtt lesz? Ki segíthet e z e k e n a g y e r e k e k e n ? M i n d e n k i . Nem mindegy sem a kisgyereknek. MESTERHÁZI ZSUZSA (szerk. h a n e m m i n d e n lehetőséget m e g kell r a g a d n i a m e g s e g í t é s ü k r e . vagy n e m beszél. B u d a p e s t e n l e h e t ő s é g e m nyílt olyan k ö n y v e k vásárlására. n e m sajnálni kell a tanulási és magatartási zavaros gyereke­ ket. miben tudnak segítséget nyújtani a r á s z o r u l ó k n a k (gyerekeknek. AMELYRE ÉPÍTENI LEHET. b o h ó c k o d i k . . a „ g y e n g é b b e k n e k " pedig m i n d e n k é p p segít(ett). ZSÁMBOKI KÁROLYNÉ. M A R Ó T MIKLÓSNÉ.Z s o l d o s p r o g r a m 1. Védekezik. s z ü l ő k n e k ) . tudás. n e m b e s k a t u l y á z n i . " nevelés I. diszgráfia. 1999-ben újabb két t a n f o l y a m o t v é g e z t e m : S i n d e l a r . R é g e n tanítási ó r á i m o n ö s z t ö n ö s e n c s ö k k e n t e t t e m a h a l a d á s i t e m p ó t . hogy mi mindent nem tudunk. SELIKOWITZ. HORVÁTHNÉ SZIGLIGETI A D É L ( 1 9 9 6 ) : Matematika kézzel. TÓTH GÁBOR és KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 4 ) : Alapozó terápia. az otthoni g y a k o r l á s mellett m i n i m á l i s j a v u l á s t a p a s z t a l h a t ó g y e r m e k ü n k t a n u l á s á b a n . A tudással egyenes arányban nő a nem (Friedrich Schlegel) vagy inkább: annak tudása. Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest. akik elkeseredet­ ten m o n d j á k el. M i n d e z e k mellett e l e n g e d h e t e t l e n volt az órai és házi feladatokban történő differenciálás. iskolás évekre. de hozzáférhetővé kell tenni mindenki számára. DÉKÁNY JUDIT ( 1 9 9 5 ) : Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához. Hol. h o g y m i n d e n t a n í t ó tájékozódjon a d i s z k a l k u l i a . S z ü k s é g l e n n e arra. V a n n a k lehetőségek. akit n e m viselnek m e g a k u d a r c o k . Az iskolákban m e g kell te­ r e m t e n i a l e h e t ő s é g e t a külön fejlesztésre. aki h a m a r a b b észreveszi pl. így m i n d e n tanítási órán h a s z n o s í t h a t n á a tanultakat.( „MINDEN TAPASZTALAT BOLTÍV. Medicina Könyvkiadó. Okker Kiadó ZÁRÓ GONDOLATAIM Budapest \ A tanulási z a v a r l e g t ö b b s z ö r m á s o d l a g o s t ü n e t k é n t m a g a t a r t á s z a v a r h o z is vezet. T ö r v é n y e k v a n n a k .5 . írás-. Budapest. s z á m o l á s . diszkalkulia). feszült. Fejlesztő Pedagógia. ha egy-egy anyagrészt j o b b a n b e g y a k o r o ­ lunk. Ú g y g o n d o l t a m a „ j o b b t a n u l ó k n a k " s e m fog ártani. A g y e r e k e m m e l együtt átélt n e h é z s é g e k e n g e m is m i n d e n f é l e s z e m p o n t b ó l megváltoztat­ tak. Budapest. olvasottakat. Nincs olyan e m b e r k e . d i s z l e x i a és diszgráfia felismerésében. fejjel. Bárczi Gusztáv Gyógypedógiai Tanátképző Főiskola Budapest. Ú g y é r z e m . pl. M i n d e n k é p p pszichésen is sérülnek ezek a gyerekek. h o g y a kicsi gye­ rek n a g y m o z g á s á b ó l k i m a r a d egy fázis." (ADAMS) vő ismereteit. és így be­ építhetné a mindennapi munkájába. Országos Pedagógiai Intézet. Fejlesztő-módszertani tanfolyamokat v é g e z t e m (diszlexia. E g y r e j o b b a n érdekeltek az olvasás-. El kell tudni fogadni a másságot. . szívvel. amik nagy s e g í t s é g e m r e lesz­ nek m i n d e n n a p i m u n k á m b a n .. Bárczi Gusztáv Gyógypedógiai Főiskola Budapest. n a g y o n csen­ des lesz. r e n d b o n t ó v á válik. annál több a tudnivalója. megismerje a fejlesztési lehetőségeket. de a b e t a r t á s u k h o z nincs m e g az alapfeltétel az iskolákban. vagy befelé fordul.és a z o k n a k a t a n u l ó k n a k a megsegítése.) ( 1 9 9 0 ) : A logopédiai vizsgálat. T a l á n é p p ezért j o b b a n m e g é r t e t t e m ( m e g é r t e m ) . 4 . MARK ( 1 9 9 7 ) : Diszlexia és egyéh tanulási nehézségek. Program ZP Oktatási Bt. E g y ideges. akiket szüle­ ik különféle o k o k miatt n e m visznek s z a k e m b e r h e z . sem a családnak. . CSENDES ÉVA ( 1 9 9 7 ) : Életvezetési ismeretek és készségek I-II. FEKETÉNÉ GACSŐ MÁRIA (szerk. Ú g y é r z e m . a megkésett beszédfejlődését kell korrigálni stb. kibővítse a már meglé- 294 295 . a z o k a t a szülőket. KRAUSZ ÉVA. milyen érzéssel gondol vissza az.

FÜGGELÉK .

1097 B u d a p e s t Ecseri u. tanítók. A 120 órás továbbképzés célja olyan speciális szakemberek képzése. vagy egyéni fejlesztés formájában. Balogh Katalin Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-340/99. •Tájékoztatást ad: 2.k o r r e k c i ó formáit és m ó d s z e r e i t . 3 . Z s o l d o s M á r t a Tel. . A t o v á b b k é p z é s t szervezi az E L T E B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i Kar. 100 kontakt óra és 20 óra egyéni feladat az elméleti és gyakorlati foglalkozásokhoz. Fejlesztő pedagógus Szakmai vezető: P o r k o l á b n é Dr. Isépy M á r i a Tel.: (1 )267 0966/54-72 1 Sindelar—Zsoldos program Szakmai vezető: Ványi Á g o s t o n n á Dr. mind iskolai csoportban. az e r e d m é n y e k e l e m z é s é r e és é r t e l m e z é s é r e . T á r c z y Szilvia Tel. A fejlesztő m ó d s z e r az iskolai tanulást m e g a l a p o z ó kognitív k é p e s s é g r e n d s z e r g y e n g é n funkcionáló részeinek (részképességeinek) szisztematikus gyakorlását tartalmazza. A t o v á b b k é p z é s t szervezi az E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i Fői s kol a i Kar. Z s o l d o s M á r t a Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-1085/1999 Indítási e n g e d é l y s z á m : XXV/2/383/2000 A 30 órás p r o g r a m felkészít a tanulási és magatartási zavarok m e g e l ő z é s é t célzó kognitív fejlesztő terápia használatára 5-7 éves korú ó v o d á s és iskolát k e z d ő g y e r m e k e k k ö r é b e n . Elsajátítják a tanulási z a v a r o k pszichológiai és p e d a g ó g i a i diagnosztikáját. mind óvodai. nevelőotthoni p e d a g ó g u s o k és g y ó g y p e d a g ó g u s o k s z á m á r a ajánlott. A t o v á b b k é p z é s elsősorban ó v o d a p e d a g ó g u s o k .FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA AKKREDITÁLT KÉPZÉSI PROGRAMOK /. 3 A t o v á b b k é p z é s b e n az elméleti és gyakorlati órák aránya 50-50%. akik korszerű pszicho­ lógiai ismeretük birtokában tisztában vannak a fejlődés és fejlesztés főbb elméleti konce p­ cióival. I n d í t á s f e n g e d é l y s z á m : T-302460-1009/99. a sz e mé l y i s é g és értelmi fejlődés életkori és individuális j e l l e m z ő i v e l .: (1) 322-4004 Ványi Ágostonná Dr. M e g i s m e r i k a fejlesztés elméleti és gyakorlati kérdéseit.: (1)348-1318 299 . a p r e v e n c i ó . és jártas­ ságot szereznek a z o k gyakorlati a l k a l m a z á s á b a n . Tájékoztatást ad: Dr. képesek azok gyakorlati a l k a l m a z á s á r a .

diszlexiás és alaki diszgráfiás g y e r m e k e k n é l . ' Tájékoztatás. A t o v á b b k é p z é s t szervezi az E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i Főiskolai K a r . 1097 Budapest. a f u n k c i ó z a v a r j e l l e g é n e k megfelelő speciális fejlesz­ tés az idegrendszeri érés gyorsításával és a szenzoros integráció javításával. G ó s y Mária Tel. Tájékoztatás. Ecscri u. f i n o m m o t o r i k a ) . C s i n s z k a u. h u 5. Hatá­ sos: m o z g á s ü g y e t l e n ( n a g y m o z g á s o k . intenzív képzési forma. : ( l ) 3 6 5 . M á r t o n . j e l e n t k e z é s : J o r d a n i d i s z Ágnes Tel. Anyanyelvi-zenei helyesírás fejlesztés \ 2282. psz. Földi R i t a Akkreditáció:300730-97/99 A 120 órás p r o g r a m tartalma: tanulási és viselkedészavarral k ü z d ő g y e r m e k e k fejlesztése m o z g á s t e r á p i á s eljárás segítségével. k i s c s o p o r t o s ( m a x . A játék (az együttes játék) szerepe az. Speciális m ó d ­ szert t a n u l n a k .D é v é n y i É v a A k k r e d i t á l á s : folyamatban I d ő t a r t a m : 2 lépcsőben 45 . a f i n o m m o t o r i k a . diagnosztizálás e l v é g z é s é h e z .5. mi a további teendőjük a g y e r m e k integrált oktatása é r d e k é b e n .5. hogy a diszkalkuliára utaló t ü n e t e k m e g i s m e r é s é v e l a m a t e m a t i k a i tanulási zavarral k ü z d ő g y e r m e k e k r e m i n é l k o r á b b a n felfigyelhessenek.3.2 2 7 9 .4 1 5 4 : (28) 4 7 1 . A g y e r m e k e k e t 5 . o r g a n i k u s hátterű hiper/hipoaktív . j e l e n t k e z é s : Dr.figye­ l e m z a v a r o s (régi rövidítésben P O S ) g y e r e k e k és e n y h e fokban értelmi f o g y a t é k o s o k n á l . G ó s y M á r i a Alapítási a k k r e d i t á c i ó és indítási e n g e d é l y s z á m : OM 1223/2001 30 órás.1. 3 Tel. t ö b b agyi területre kiterjedő idegrendszer-fejlesztés m ó d s z e r e . diszlexia veszélyeztetett. j e l e n t k e z é s : B o h u s Z s u z s a . : ( 1 ) 4 6 6 .45 óra. T I T Kossuth K l u b Tel. 1165 Budapest. Tájékoztatást ad: Dr. A terápia részletes b e m u t a t á s a lehetővé teszi.D é v é n y i Éva Alapítási a k k r e d i t á c i ó . Az 5. S z a k m a i v e z e t ő : Dr. Mentálhigiénés Alapítási képzés. S z a k m a i v e z e t ő : Dr.: (1 )338-4054 .és kéztartás kialakítása m e g s e g í t h e t ő . A j e l e n t k e z é s feltétele: felsőfokú p e d a g ó g u s oklevél 5. Az A l a p o z ó T e r á p i a az elemi m o z g á s m i n t á k r a és a m o z g á s k o o r d i n á c i ó fejlesztésére tá­ m a s z k o d ó k o m p l e x .4. A fejlesztő m ó d s z e r az iskolai t a n u l á s t m e g a l a p o z ó kognitív k é p e s s é g r e n d s z e r g y e n g é n f u n k c i o n á l ó r é s z e i n e k ( r é s z k é p e s s é g e i n e k ) szisztematikus gyakorlását tartalmazza.7 1 3 . mellyel a szem-kéz integrált m o z g á s . Segítség az alaki diszgráfián Terepeutaképző S z a k m a i v e z e t ő : Dr. Páli Judit Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300 703-240/1999 A t a n f o l y a m i d ő t a r t a m a : 30 óra 5. Z s o l d o s M á r t a (1 )348-1318 4. A matematikatanulás zavarai (disz. h o g y a a diszkalkuliás g y e r m e k e k részére egyéni fejlesztési tervet ( p r o g r a m o t ) d o l g o z h a s s a n a k ki abból a célból.6. T á j é k o z t a t á s t ad: G e r g e l y n é Vig E m e s e T e l . 26209-66/1998 Indítási e n g e d é l y s z á m : T-302460-132/1999 A 120 órás t a n f o l y a m o t g y e r m e k e k k e l hivatásszerűen foglalkozó s z a k e m b e r e k s z á m á r a szervezik. S z a k m a i v e z e t ő : Dr. és a m e g a d o t t t e l e f o n s z á m o k o n .: ( 1 ) 4 0 7 . 5 fő) terápiákban vagy n a g y c s o p o r t o s fejlesztéseken. 3. Tájékoztatást ad: Dr. Isépy M á r i a (1 )322-4004 Ványi Á g o s t o n n á Dr. Z s o l d o s M á r t a Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-1084/1999 Indítási e n g e d é l y s z á m : T 302460-1069/1999 A 30 órás p r o g r a m felkészít a tanulási és magatartási zavarok befolyásolását célzó kognitív fejlesztő terápia h a s z n á l a t á r a általános iskolás g y e r m e k e k körében.: (1)321-4830/172 5. e-mail: e d c e u r o @ m a i l .D é v é n y i É v a 06-20-924 6 4 2 2 5.1 6 éves k o r u k i g tudjuk kezelni e g y é n i .kalkulia) sett beszédfejlődésű vagy d o m i n a n c i á t m é g ki n e m alakított n a g y c s o p o r t o s ó y o d á s o k n á l .2. t e r e p e u t a e g y a r á n t v é g e z h e t i . m a t a v . M á r t o n . M á r t o n . p e d a g ó g u s . Sindelar-Zsaldos program 2 S z a k m a i v e z e t ő : Ványi Á g o s t o n n á Dr. Jelentkezni lehet levélben u g y a n e z e n a c í m e n vagy a 2 1 4 3 Kistarcsa Pf. h o g y érvényesíthetik j o g a i k a t a k o m p l e x kivizsgálás. hogy a g y e r m e k e k saját képességeik és korlátaik figyelembevételével felzárkóz­ h a s s a n a k társaikhoz. 5 1 .: (1)290-4115 301 . T á j é k o z t a t á s . h o g y a K ö z o k t a t á s i T ö r v é n y mely paragrafusai a d n a k lehetőséget az egyéni elbírálásra. Alapozó Terápia Alapítvány tanfolyam programjai S z a k m a i v e z e t ő : Dr. a helyes ceruza. A t o v á b b k é p z é s t szervezi a Logopédiai K i a d ó K K T .ichomotoros fejlesztés J . H e l y e s í r á s g y e n g e s é g kezelését célzó két lépcsős tanfolyam p e d a g ó g u s o k n a k . idegrendszer fejlődésében és a szocializációban.3. ily m ó d o n segítve beilleszkedésüket k ö r n y e z e t ü k b e . Beszédpercepciós diagnosztika és terápia S z a k m a i vezető: D é k á n y Judit Alapítási a k k r e d i t á c i ó és indítási e n g e d é l y s z á m a : OM 1223/71/2001 A 30 órás tanfolyam segítséget nyújt a p e d a g ó g u s o k n a k abban.2 4 0 8 vagy 06-20-991 f a x . m e g k é 300 S z a k m a i v e z e t ő : J o r d a n i d i s z Ágnes A 8 ó r á s t a n f o l y a m o t szülő. I n f o r m á c i ó k a t k a p n a k arról.

Pf.7 éves ) megkésett.1 7 3 9 . fejlesztő. Korai egyéni és kiscsoportos szenzomotoros fejlesztés TSMT-módszer alkalmazásával korai fejlesztés 11 tanulási zavarral k ü z d ő tanulók 14 fejle