P. 1
Fejlesztő-pedagogia

Fejlesztő-pedagogia

|Views: 184|Likes:
Published by Monesz13

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Monesz13 on Aug 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

pdf

text

original

FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA

A fejlesztés főbb elméletei és gyakorlati eljárásai
Szerkesztette:
MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA

ELTE Eötvös Kiadó Budapest

A k ö n y v az Oktatási M i n i s z t é r i u m t á m o g a t á s á v a l , a Felsőoktatási P á l y á z a t o k Irodája által lebonyolított felsőoktatási t a n k ö n y v - t á m o g a t á s i p r o g r a m k e r e t é b e n j e l e n t m e g .

TARTALOM

M e g v a l ó s u l t a Fővárosi Közoktatásfejlesztési K ö z a l a p í t v á n y t á m o g a t á s á v a l .

Lektorálta: PORKOLÁBNÉ DR. BALOGH KATALIN A borítót tervezte:
HODOSI MÁRIA

Bevezető

gondolatok.

A

fejlesztő

pedagógia jelene

I. F E J E Z E T A PSZICHOMOTOROS ALAPKÉSZSÉGEK FEJLŐDÉSE E L M É L E T I ÉS T E R Á P I Á S M E G K Ö Z E L Í T É S E K A korai prevenciós fejlesztés ( P o r k o l á b n é Dr. B a l o g h K a t a l i n ) Az Alapozó Terápia elmélete és gyakorlata (Dr. M á r t o n - D é v é n y i É v a ) Az alapoz/) mozgásterápia alkalmazhatósága egy eseítükrében ( V a s E r i k a ) Kognitív fejlesztő terápia kognitív fejlesztő a tanulási zavarok kezelésében. (Dr. Brigitte Zsoldos Sindelar Márta) 72 88 9 11 32 67

Az ábrákat rajzolták: MAHR KÁROLY JESÚS REYES NUNEZ SARKADI ELVIRA

programja

JU0023?4?9

Hiszen ez. játék! - Szenzoros integrációs terápiák a fejlesztésben (Dr. S z v a t k ó A n n a ) Sz.enz.oros integrációs terápia egyes elemeinek alkalmazása

1B11815 72
© Martonné Tamás Márta, 2002 I S B N 9 6 3 4 6 3 545 8 Felelős kiadó: H. N a g y A n n a T ö r d e l é s , tipográfia: K ü t a h y a Bt. N y o m á s : Perfekt N y o m d a Felelős v e z e t ő : Laki Péter

a fejlesztőpedagógiában ( B e d ő k A n d r e a ) Mozgásterápia gyermekeknek pszichoterápiás célkitűzéssel ( C a m p o s J. A n n a )

105 111

II. F E J E Z E T A Z I S K O L A I B E V Á L Á S H O Z S Z Ü K S É G E S R É S Z K É P E S S É G E K ZAVARAI. E L M É L E T ÉS E S E T I S M E R T E T É S A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatának zavarai (Dr. G ó s y M á r i a ) A szóvakságtól a diszlexiáig (Dr. C s é p é Valéria) 115 I 17 139

5

Logopédiai csoportok, osztályok működése a gyakorlatban - Kőbányán ( K o n d o r Edit)

BEVEZETŐ
159

GONDOLATOK

A FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA JELENE

A disz.kalkulia ( D é k á n y Judit - Dr. J u h á s z Á g ne s )

181

III. F E J E Z E T MUNKAMEGOSZTÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ Ó V O D Á B A N ÉS AZ ISKOLÁBAN A diagnosztika és terápia szakmai szervezeti lehetőségei 203 209 225 234 238 Magyarországon ( M a r t o n n é T a m á s M á r t a ) A „ Fejlettségmérő lapok" óvodai alkalmazása ( P o r k o l á b n é Dr. B a l o g h Katalin) Preventív szűrés és fejlesztés az óvodában ( M a r t o n n é T a m á s M á r t a ) Együttműködés az óvoda és a fejlesztő pedagógus között ( G o s z t o n y i Judit) Az óvoda-iskola átmenet: egv új képzési forma kialakítása (Dr. G y e n e i M e l i n d a ) Prevenciós tanulási zavar szűrése az általános iskola 254 264 279 284 201

„A személyiség tartós befolyásolása csuk az interperszoná­ lis kapcsolatokon keresztül lehetséges. A személyiség kü­ lönböző torzulásai is az interperszonális kapcsolatok hiá­ nyából, vagy hibás voltából jönnek léire."

(Suliivan)

A közoktatást megújító törekvésekben kulcsfontosságúnak tartjuk a p e d a g ó g u s személyi­ ségét, a személyiségből fakadó m o d e l l h a t á s minőségét. A t á r s a d a l o m b a n m e g m u t a t k o z ó problémák, a jelenlegi szervezeti keretek m ű k ö d é s i za­ varai a mind koraibb p r e v e n c i ó fontosságát támasztják alá. Egyre n a g y o b b hangsúlyt kap az ó v o d á s életkorban m e g v a l ó s u l ó differenciált egyéni b á n á s m ó d és fejlesztés, valamint az iskolában az átlagtól eltérő, viselkedési és/vagy teljesítmény-problémákkal k ü s z k ö d ő g y e r m e k e k speciális, korrektív ellátása. A „fejlesztő p e d a g ó g u s " s z a k m a l é t r e h o z á s a és s z a k e m b e r e k k é p z é s e ezen cél m e g v a l ó s í t á s á h o z kíván hozzájárulni. A fejlesztő p e d a g ó g u s e l n e v e z é s ma még végzettségében, ellátási kereteiben igen tág fogalom. Itt fontos elkülöníteni, hogy az adott képzési forma a m i n d e n n a p i óvodai/iskolai m u n k a s z e m l é l e t é n e k és m ó d s z e r t a n á n a k g a z d a g í t á s á h o z vagy terápiás, fejlesztő tevé­ k e n y s é g h e z ad szakmai ismereteket. E z e n belül is m e g kell különböztetni az a l a p o z ó kép­ zés adta, átfogó elméleti és módszertani ismeretanyagot biztosító, valamint az egy-egy spe­ ciális diagnosztikus és/vagy terápiás módszertanra oktató képzéseket. H i s z e n adott esetben az E L T E G y ó g y p e d a g ó g i a i Főiskolai Karán képzelt p s z i c h o p e d a g ó g u s t , illetve pl. a Sindelar tanfolyamon végzett ó v ó n ő t is megtalálhatjuk fejlesztő pedagógusi m u n k a k ö r b e n . M i n d e z e k a fejlesztő p e d a g ó g u s i m u n k a k ö r betöltéséhez szükséges végzettségi előírá­ sok és m u n k a k ö r i feladatok szabályozásának fontosságára hívják fel a figyelmet. Mi tehát a fejlesztő p e d a g ó g u s k o m p e t e n c i a k ö r e ? Kikre és milyen eszközökkel terjed ki a fejlesztő p e d a g ó g u s i tevékenység' 1 1. C s a k n o r m á l IQ ö v e z e t b e tartozó g y e r m e k k e l foglalkozik teljesítményzavar esetén. 2. D i a g n o s z t i k u s t e v é k e n y s é g e csak a képzéseiben elsajátított tesztek felvételére és ér­ tékelésére terjed ki. 3. A d i a g n o s z t i k u s és terápiás k o m p e t e n c i a k ö r é t m e g h a l a d ó eseteket köteles speciális s z a k e m b e r h e z irányítani. 4. T e v é k e n y s é g é t más szakemberekkel ( ó v o d a p e d a g ó g u s , tanító, logopédus, pszicholó­ gus stb.) ö s s z e h a n g o l t a n végzi. 5. A fejlesztő foglalkozások szakmai minőségéért felelős. Célunk, hogy az általunk bemul atott könyv segítsen eligazodni az elmélet és az azt hasz­ nosító gyakorlat útvesztőiben. E h h e z kíván v a l a m e n n y i kedves Olvasójának sok sikert: a sz.erkesz.tő és a lektor

első osztályában ( M a r t o n n é T a m á s M á r t a ) Hátránykompenzáció és roma gyermekek iskolai integrációja ( N a g y S á n d o r ) Fejlesztő foglalkozás autista gyermekkel (Gosztonyi Judit) Mi lesz Veled, emberke? Esetismerletés(Szeghőné P ó c s a Gabriella)

FÜGGELÉK Fejlesztő pedagógia akkreditált képzési programok Kulcsfogalmak A kcitet szerzői

297 299 303 304

1

6

FEJEZET A PSZICHOMOTOROS ALAPKÉSZSÉGEK FEJLŐDÉSE ELMÉLETI ÉS TERÁPIÁS MEGKÖZELÍTÉSEK .I.

hogy m á r 3^1 éves korban is e l k e z d h e t ő a ta­ nítás. holott korábbi vizsgálatainkban (1990) mi is úgy találtuk. megváltoztatását célozza E b b ő l k ö v e t k e z ő e n m i n d i g indirekt. matok irányította fejlődés beindulása. az erőltetett rátanítással. ha­ n e m : a fejlesztendő korosztály érési f o l y a m a t á h o z igazított. és az ezekből l e v e z e t h e t ő szükségszerűség.A KORAI PREVENCIÓS FEJLESZTÉS P O R K O L Á B N É B A L O G H KATALIN I. vagy m á r ó v o d á s k o r b a n célszerűnek tartják az idegen nyelvek oktatását. az alkalmazott oktatási m ó d s z e r e k r e hárítani az is­ kolai k u d a r c o k a t . vagy v i s e l k e d é s v á l t o z á s t e r e d m é n y e z h e t n e k . Jelentős a z o k n a k a s z a k e m b e r e k n e k a tábora. az olvasástanítás. környezet n e m a v a t k o z h a t be.s z e r v e z é s . hiszen a belső érési folya­ elválaszthatatlan fogalmak. és az alapfogalmakat lehatárolnunk. az életkori sajátosságaihoz il­ leszkedő eljárásokkal t ö r t é n ő támasznyújtást. C é l s z e r ű e z e k e t az ö s s z e t e v ő k e t A fejlődés és fejlesztés egymástól áttekintenünk. lefolyásának intenzitása és kiteljesedése m i n d i g az­ zal a környezeti ráhatással van összefüggésben. Az. m e l y b e a diszfunkcióként értelmeznek. a m e l y b e n a fejlődés v é g b e m e g y . a j e l e n s é g t ü n e t o k á r a irányuló. a korrepetálással. A pszichológiai fejlesztés a pszichikus struktúrák teljesítményt vagy viselkedést létrehozó pszichikus funkciók. a m e ­ lyek direkt ráhatással g y o r s teljesítmény-. n e m szubjektív vélekedések kér­ dése. meg. Pszichológiai fejlesztésen n e m a fejlődési ü t e m m e c h a n i k u s felgyorsítását értjük. valóban n e m adekvát olvasástanítási m ó d s z e r e k . amely az éppen fejlődő pszichikus funkciók 11 .az. a gyer­ mek életkori sajátosságaihoz n e m illeszkedő o k t a t á s . E z e k h e z n e h e z í t ő k ö r ü l m é n y k é n t j á r u l h a t n a k a pl. BEVEZETŐ GONDOLATOK A FEJLESZTÉSRŐL A korai (iskoláskor előtti) fejlesztés kérdése m i n d a mai napig megosztja a s z a k m a i közé­ letet és igen szélsőséges á l l á s p o nt o k látnak napvilágot. a túl bő t a n a n y a g o k . A fejlesztés n e m a z o n o s a változtatással. folyamatos és idő­ ben e l h ú z ó d ó . A belső érés és a környezet kölcsönhatása . ami a fejlődést ténylege­ sen m e g h a t á r o z z a . hogy 6-7 é v e s b e i s k o l á z a n d ó g y e r m e k e i n k pszichés fejlettsége k o r á n sem kielégítő. h a n e m a fejlődésünket befolyásoló tényezők bonyolult k ö l c s ö n h a t á s á n a k függvénye.tranzakciója . A p e d a g ó g i a és p s z i c h o l ó g i a szemlélete között is ellentétek feszülnek. fő tennivaló a fejlődő funkciók b e é r é s é n e k kivárása. pl. Hajlamosak v a g y u n k a p e d a g ó g u s r a . akik mindenféle beavatkozást pedagógiai Fő irányadó s z á m u n k r a a spontán érési folyamat. hogy a korai fejlesztésre szükség van-e vagy nincs. Másfelől t a l á l k o z u n k olyan v é l e m é n n y e l .

elméleti elgondolások . .a szenzitív s z a k a s z o k meglétét (adott funkciók intenzív fejlődése. L é n y e g é b e n ez a szociológiai szemlélet j e l e n i k m e g az ö t v e n e s évek p e d a g ó g i á j á b a n . hogy EJ e s e t é b e n 0. hogy miiven lehetőségeink vannak a pszicholó­ giai A befolyásoláshoz. a fejlődő e g y e d konkrét s z e m é l y e s k a p c s o l a t a i n a k m i n ő s é g e . Gartner. a fejlesztésre. . E b b e b e l e é r t e n d ő a bio-szociális ö s z t ö n k é s z t e t é s is. p e r c e p c i ó . a befo­ lyásolás j e l e n t ő s é g e n e m c s ö k k e n . ( P o r k o l á b n é . hogy a környezeti t é n y e z ő k szerepe. KJ e s e t é b e n 0. nem jelent egy egységes. i m p u l z u s o k j e l e n l é t e .akasz. csakis kell sajátos speciális kör­ hogy a sok e g y m á s t ó l függetlenül alakuló tényező miatt a g y e r m e k értelmi fejlődése egye­ A fejlődés irányvonalába é p p ú g y beletartoznak az egyes funkciók b e é r é s é h e z s z ü k s é g e s ún. B a c o n és L o c k e szenzualista-elméletében azt a feltevését f o g a l m a z t a m e g . az csak és kizárólag a környezettől függ („tabula r a s a " ) . Gessel. a m e ­ rendszert. Itt az öröklődés irányzatai és kör­ között n y e z e t m e g h a t á r o z ó szerepét kell tisztáznunk. A fejlődéslélektani kuta­ tások olyan életkori sz. Az öröklés és környezet befolyásoló hatásának mértékéről pontosabb információt az i k e r k u t a t á s o k szolgáltattak (Galton. s e z e k integrációja hoz létre egy új minőséget fogalmazta fejlődési (Flavell. Az újszülöttekre irányuló vizsgálatok megállapították. beszéd stb. C s é p é Valéria.ok m e g l é t é t mutatták ciókfejlődése a legintenzívebb. A fejlődés soha nes vonalú.. a függőségre törekvés. az abból j ö v ő i n g e r e k r e (arcra-hangra) fogéko­ n y a b b . a m i k o r a nevelés m i n d e n h a t ó s á g á t feltételezve pl. N e w m a n n ) . 1999. tehát za m e g . hogy az élet korai s z a k a s z á b a n (újszülött csecsemő) tikailag mazása.ismerni kell a n o r m á l fejlődés jellemzőit. s hogy m i l y e n n é válik. de talán s o h a s e m lesz ugyan­ olyan m i n ő s é g ű . a közvetlenül rá ható k ö r n y e z e t i t é n y e z ő k j e l l e m z ő i .. .egyes területeken a kapcsolat labilis m a r a d . Ez teszi képessé a fejlődő egyedet a szocializációra. 2 0 0 0 ) a korai rehabilitá­ cióval. A környezeti fellételek illesztése az. F o n t o s m e g á l l a p í t á s a e z e k n e k a kutatásoknak. fokozott é r z é k e n y s é g g e l reagál. m i s z e r i n t a fejlődésért kizárólag a k ö r n y e z e t a felelős.53 az egybeesés. A l a p v e t ő a n n a k a k é r d é s n e k a tisztázása. D ö n t ő a m i k r o k ö r ­ n y e z e t hatása.i s m e r t e b b t ö b b szélsőséges n é z e t ismert. retardált fejlődési m e n e t k ö v e t k e z i k be. ki. Ez az adottság b e n n e van a genetikai programjá­ b a n . Ezek a kritériumok (Flavell koncepciója szerint): . hogy a gyermek „humán specifikus prediszpozíciókkar születik: az e m b e r i k ö r n y e z e t r e . szenzitív (érzékeny) fázisok vagy szakaszok. a k k o r a k ü l ö n b ö z ő képességek fejlődésében . A g y e r m e k születésekor „tiszta l a p p a l " indul. de az e g y e s időszakok vezető funkciói m e g h a t á r o z h a t ó a k . 12 13 . m o z g á s . 1997) Ezek hiányában a fejlődési folyamat _ lelassul. amelyekben az egyes pszichikus funk­ Ha megfelelő m e n n y i s é g ű és m i n ő s é g ű inger éri az ideg­ Ezek ún. a fejlődési folyamat g e n e t i k u s a n m e g h a t á r o z o t t . a fejlesztés k u t a t á s o k is alátámasztják ( K a t o n a F e r e n c . B o w e r ) e r e d m é ­ nyeként b i z o n y o s h a n g s ú l y e l t o l ó d á s tapasztalható az öröklődés irányába. Az egypetéjű ikrek e s e t é b e n is kissé eltérően alakul a személyiség. ismerni a fejlődési fázisok lényege. afejlődésben.ugrásszerű változások figyelhetők m e g . érési folyamathoz. d e csak b i z o n y o s k r i t é r i u m o k m e g l é t e mellett lehet ha­ tékony. mintha netlen". Ezt a hazai j e l l e m z ő i t . mint az egy adott fejlődési szinten viszonylag hosszú ide­ ig tartó g y a k o r l ó szakaszok. testvérek e s e t é b e n 0. s s z ü l e t é s e pillanatától k i e m e l t szerepet j á t s z i k a fejlődésében. N e m szabad s z e m elől tévesztenünk e fogékonyság átmeneti jellegét! Az egyes funkciók szenzitív p e r i ó d u s ­ ban e l m a r a d t fejlesztése a későbbiekben ugyan b e h o z h a t ó . a valakihez k a p c s o l ó d á s lehetősé­ ge és ö s z t ö n z é s e . a n e m túl erős és n e m túl g y e n g e in­ gerek. Stern konvergencia-elméletében az öröklés és k ö r n y e z e t e g y ü t t e s hatását fogalmaz­ N e m c s a k a z e x t r a u t e r i n ( m é h e n kívüli) fejlődéshez.8. az idegrendszeri folyamatokban program történő változás megy (belső érési folyamat) a gene­ meghatározott Az ép irányításával optimális végbe. .6. 1982) Ezeket az é r z é k e n y p e r i ó d u s o k a t különös fogékonyság j e l l e m z i egy-egy p s z i c h i k u s funkció (pl.egyes struktúrák között n e m alakul ki kapcsolat. h o g y a h h o z m i n d i g b i z t o s í t s u k a z é p p e n s z ü k s é g e s k ö r n y e z e t i feltételeket. mitől függ a beavatkozásunk hatékonysága. . Az egyes periódusok e g y m á s b a folyhatnak. vonalakból (sok s z á l b ó l ) ö s s z e t e v ő d ő háló.egyes területeken lemarad a fejlődés. Összegzésként tehát megfogalmazhatjuk. v a l a m i n t az átmeneti visszaesések. Egypetéjű (EJ) és kétpetéjű ( K J ) ikrek k ö v e t ő vizsgálatával megállapíthatták. lyekben a g y e r m e k k ü l ö n ö s e n é r z é k e n y e g y e s k ü l s ő h a t á s o k r a .úgy kell elképzelnünk a így gyermekfejlődését. W. lehetséges.egyes területeken a kapcsolat hibásan j ö n létre. A k i l e n c v e n e s évek fejlődéslélektani kutatásainak ( M c C a l l . egye­ töretlen fejlődésmenetet. A nativista-elmélet hívei szerint a fejlődést döntően az örök­ lés befolyásolja. P a p o u s e k . m i n t ha az adott é r z é k e n y korban fejlődött volna. érési (inkubációs) szakaszok.k i b o n t a k o z á s á h o z és b e g y a k o r l á s á h o z biztosít megfelelő szociális és tárgyi feltételeket a k ö r n y e z e t b e n .) fejlesztése szempontjából.más-más i d ő p o n t b a n . fokozott é r z é k e n y ­ ség a k ö r n y e z e t i h a t á s o k r a ) . minden képességre egyformán kiterjedő. (Flavell. a „ m i n d e n o l d a l ú a n fejlett s z e m é l y i s é g " kialakítása a cél. h a n e m a z intrauterin ( m é h e n belüli) fejlődéshez is e l e n g e d h e t e t l e n az optimális környezet. De n e m c s ö k k e n t i a környezeti hatások j e l e n t ő s é g é t a további összefüggések megfogal­ genetikai program kibontakozása Pontosan ez nyezeti feltételek biztosítása mellett megy végbe. Flavell így A g y e r m e k egész fejlődése a k ü l ö n b ö z ő fejlődési út­ meg: „. útvonalakból 1982) sokféleképpen összetett háló lenne. mint az érzel­ mi vagy a szociális fejlődésben. A kognitív fejlődésben jobban n y o m o n követhetők a szenzitív szakaszok. fejlődést meghatározó tényezők .

E g y b e n m ó d nyílott a z o k n a k a s z ű r ő e l j á r á s o k n a k a l e h a t á r o l á s á r a II. a l e m a r a d á s h e l y é n e k és m é r t é k é n e k k o n k r é t szükségesek.1 0 é v e s k o r b a n ? C s a k a n o r m á l fejlődési j e l l e m z ő k b i r t o k á b a n lehetséges b á r m i n e m ű el­ térés m e g á l l a p í t á s a .) Korrekció: a fejlődési ívben b e k ö v e t k e z e t t m e g a k a d á s .szük­ séges. m e g s z i l á r d u l á s á t c s a k az. mindenekelőtt a percepciós túrákban k e r e s e n d ő k . Az indultunk ki. fordítható.a Gestalt látás. . Az iskolai a l k a l m a s s á g o t biztosító pszichés fejlettség szintje az alábbi funkciók zavar­ talan m ű k ö d é s é t kívánja m e g : intelligenciahányadosuk nincs..érhetjük el. a gyermekeket normál Mindezek soroljuk. és az a z o k h o z a d e k v á t eljárásokkal kell k i m o z d í t a n i a g y e r m e k e t .a h a n g z ó k s o r b a r e n d e z é s é n e k és s z e k v e n t á l á s á n a k k é p e s s é g e . (vizuális diszk­ rimináció) alábbi területeit: . PREVENCIÓS FEJLESZTÉS A TANULÁSI ZAVAROK MEGELŐZÉSÉRE T a n u l m á n y u n k b a n a z o k a t az elméleti összefüggéseket és gyakorlati t a p a s z t a l a t o k a t adjuk k ö z r e .adott h a n g z ó k k i e m e l é s e .alak-. a m e l y e k jelentős p r o g n o s z t i k a i értéket m u t a t t a k a g y e r m e k e k iskolai karrierjére vonat­ kozóan.h a t á r o z z á k m e g e l s ő s o r b a n az a l a p k u l t ú r t e c h n i k á k ( í r á s . b) K o m p l e x ráhatással az o n t o g e n e t i k u s fejlődés fázisainak ( r e p r e z e n t á c i ó s szintjeinek) bejáratása.e m b e r r a j z .M i l y e n fejlődési sajátosságokat m u t a t n a k e z e k a funkciók .B . mivel ha­ z á n k b a n ma is évről küzdők keznek.Milyen l e h e t ő s é g e k a d ó d n a k az iskoláskori k o r r e k c i ó r a a p e d a g ó g u s s z á m á r a ? Vizsgálatunk első s z a k a s z á b a n közvetlen c é l u n k az volt. Egy budapesti lakótelepi ó v o d a iskolába m e ­ n ő n a g y c s o p o r t j á b a n k o m p l e x p s z i c h o l ó g i a i szűrést v é g e z t ü n k 5 .a helyes téri irányok felismerése.6 é v e s g y e r m e k e k n é l . Flavell k o n c e p c i ó j a alapján körvonalazhatjuk a fejlesztés k ü l ö n b ö z ő formáit is. .h á t t é r m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é n e k k é p e s s é g e . alapján játításához A tényleges le iskolai az.3 . .az a l a k . A n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m főként a m á r kialakult és az iskolai teljesítményben is m e g ­ m u t a t k o z ó t a n u l á s i z a v a r o k k a l foglalkozik. és me­ lyik életkori szakasztól k e z d ő d ő e n ? . keresi a m e g o l d á s lehetőségeit iskoláskorúak k ö r é b e n . Frostig-Teszt. vagyis az ú g y n e v e ­ zett tanulási k é p e s s é g e k e t ? integrált működése a h h o z . A korai fejlesztés m e g k e r ü l h e t e t l e n . a „ d o m i n á n s s t r u k t ú r á k " k i b o n t a k o z á s á t és b e g y a k o r l á s á t biztosító k ö r n y e z e t i h a t á s . így az alábbi kérdé­ auditív észlelés (auditív diszkrimináció) területén is. Diszlexia P r o g n o s z t i k a . zékszervi fogyatékosságuk nehézséggel küzdenek az írás-olva­ sás és s z á m o l á s technikájának elsajátításában. a m e l y e k e t közel másfél é v t i z e d e s feltáró és fejlesztő kísérleteink e r e d m é n y e k é n t f o g a l m a z h a t u n k m e g . ellenére akik ép értelmi övez. E z t kiegészítette az a n y á k t ó l felvett a n a m n é z i s és az ó v ó n ő k által v é g z e t t m e g f i g y e l é s . a m e l y e k hipotéziseink szerint m e g h a t á r o z z á k az a l a p k u l t ú r t e c h n i k á k elsa­ játításához s z ü k s é g e s tanulási képességeket. .6 és 6 . az é p p e n fejlődő p s z i c h i k u s struktúrák. a környezeti ráhatás t u d a t o s a l k a l m a z á s a .a tantervi funkciókat. forma.T e s z t .a d o m i n á n s k é p e s s é g s t r u k t ú r á k k i a l a k u l á s á t . azokat képességékkel Elsőként említhetjük a finom m e g k ü l ö n b ö z t e t é s r e k é p e s vizuális észlelés. újratanulása. . a látási és hallási észlelési funkciók összerendezett.s z á m o l á s ) m e g f e l e l ő szintű elsajátítását. h o g y az o l v a s á s e l s a j á t í t á s á r a a l k a l m a s 14 15 .struktúrák . . (A szociális és tárgyi feltételek megléte. életkorhoz adekvát tevékenységi fonnák c é l t u d a t o s a n roltatásával . esetenként Tanulási zavarral rendel­ ér­ kiemelkedő. egymásba át­ legyen a sekre kellett választ keresni: . Feltáró vizsgálatunkban neveléslélektani szemléletből .struktúrák . csoportjába évre nő a tanulási zavarral küzdő tanulók s z á m a .okat Ezek beválás .M i l y e n d i a g n o s z t i k a i eljárásokkal lehet szűrni ezeket a fejlettségi m u t a t ó k a t . Prevenciónak t e k i n t h e t ő a szenzitív p e r i ó d u s b a n a l k a l m a z o t t t á m a s z n y ú j t á s . tervezett foglalkoztatásával azok gyako­ . B e n d e r . követelményeknek jó amelyek és az a szinten megfelelés határoltuk a pszichikus alapkultúrtechnikák perceptuo-motoros elsa­ struk­ a) Az oki h á t t e r e t feltáró d i a g n o s z t i k a .M e l y p s z i c h i k u s funkciók . A k o r r e k c i ó s fejlesztés m e g t e r v e z é s é n e k az e l a k a d á s szintjéig kell v i s s z a m e n n i . K u t a t á s u n k a t aktuális t á r s a d a l m i p r o b l é m a ö s z t ö n ö z t e .a s o r b a r e n d e z é s és szekventálás képessége.Lehetséges-e egy p r e v e n c i ó s befolyásolás az iskoláskort m e g e l ő z ő e n és m i l y e n e s z k ö ­ zökkel? . A l k a l m a z o t t m ó d s z e r e i n k v o l t a k : B u d a p e s t i B i n e t Intelligencia-Teszt.T e s z t és G o o d e n o u g h t . A korrekciós fejlesztés fontos feltételei: megállapítása. l e m a r a d á s r e n d e z é s é r e irányuló beavatkozás.fejlesztés .etbe sorolható.o l v a s á s .a h a s o n l ó h a n g z ó k között az a z o n o s a k és eltérőek m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e . Az ó v o d á b a n szűrt g y e r m e k e k e t k ö v e t t ü k az alsó tagozat négy évén át folyamatos peda­ gógiai megfigyeléssel és félévenkénti teljesítményelemzéssel az írás-olvasás és s z á m o l á s területén. a m e l y m e g a d o t t s z e m p o n t o k alapján történt. m é r e t felismerése (észlelési k o n s t a n c i á k ) . a p a t o l ó g i á s t ü n e t e k b ő l k i i n d u l v a . h o g y feltárjuk a z o k a t a pszichi­ kus funkciókat. Feltétlenül s z ü k s é g e s . . Az o p t i m á l i s fejlődéshez.

Ayres k o n c e p c i ó j a szerint az integráció egy v a g y t ö b b funkció (folyamat) interakciója. intramodális) szakaszt és B) a s z u p r a m o d á l i s szakaszt. A tanulási zavarokkal k ü z d ő g y e r m e k e k t e l j e s í t m é n y j e l l e m z ő i : a) K u s z a írás. észreveszi azo­ kat. Szeriális szakasz Az e g y m á s t k ö v e t ő a z o n o s vagy k ü l ö n b ö z ő modalitású ingerek téri-idői összekapcsolá­ sát j e l e n t i . c) Az o l v a s á s és írás olyan típusú zavarai m ö g ö t t . az információk térbe­ li e l r e n d e z é s é n e k fejletlen szintjéből fakadnak. a m i k o r is a g y e r m e k n e m ismeri fel a már ismert. m e g t a n u l t betűket. s z á m o k fordított írása. ami két alszakaszból áll: az i n t e r m o d á l i s és szeriális integ­ ráció szakaszából. vizuális auditív kinesztéziás taktilis 1 modalitás-specifikus feldolgozási szint szeriális szint intermodális nált mozgás. Az i n t e g r á c i ó aktív folyamat. Kósa. II. SzerialitásbaW h i á n y o s s á g o k .gyermek.h o r i z o n t á l i s : két agyfélteke. a szem-kéz.). ha a váltáshoz kellő s z á m ú sémával rendelkezik az adott szinten. kooperációját. Intermodális szintek szakasz belül sajátít el rendezési sémákat. Az írástanulásnál a felsoroltak mellett elengedhetetlen a finommotoros koordi­ \ olvasás. A nor­ m á l i s fejlődési f o l y a m a t b a n a g y e r m e k e l ő s z ö r a t a k t i l i s . a szem-kéz ö s s z e r e n d e z e t t m ű k ö d é s e . s csak a k k o r j e l e n i k m e g a k ö v e t k e z ő fejlődési p e r i ó d u s a g y e r m e k fejlődésében. b i z o n y t a l a n vonalvezetés. b) Az e g y e s b e t ű k . írás beszéd jel III. M i u t á n a g y e r m e k sok-sok érzékspecifikus tapasztalattal és az abból a d ó d ó r e n d e z é s i s é m á k k a l r e n d e l k e z i k . 1985. integrációs zavarában kere­ sendők (P. olvasástartása. amit fog. Affolter (és m u n k a t á r s a i ) az észlelési folyamatok fejlődésében két fontos szakaszt kü­ lönböztet meg: A) az érzékelésspecifikus (modalitásspecifikus. 1986). totális érzékelő apparátus gyer­ m e k e i n k n é l ? E l l e n k e z ő e s e t b e n a funkciók e g y e n e t l e n m ű k ö d é s e tanulási zavart o k o z az iskolában.az alakés formaállandóság fejletlenségét tételezhetjük fel. 2. mint a betűk. ha a z o k m á s n a g y s á g ú a k . k o o r d i n á c i ó j a az agyban az egyensúlyi állapot m e g t a r t á s a é r d e k é b e n . a téri irányok megítélési ne­ hézségeivel. a térbeli összefüggések felfogási nehézségeiből. é r d e k e s tapintása. h o z h a t ó összefüggésbe. 17 . az iránytévesztéssel. kialakítva az egyes érzékelési területek egyre b ő v ü l ő integrációját. A k o n v e r g e n s n e u r o n o k a k ü l ö n b ö z ő s z e n z o r o s forrásokból s z á r m a z ó i n f o r m á c i ó k a t e g y á l t a l á n o s integrációs struktúrára irányítják. L é t r e j ö n n e k az i n t e r m o d a l i t á s s é m á k . a szűrőeljárásul használt testek e r e d m é n y e i t te­ kintve m a g a s a z o k előrejelző értéke. hogy reagál az egyes ingerekre. E l ő s z ö r a taktilis-kinesztetikus érzékelési területen B) Szupramodális 1. d-p b e t ű k gyakori összetévesztése. h a m a r rájön. Balogh. 6-7 éves korra kialakul-e az ún. majd k é s ő b b a vizuálisokkal. kisagy. a m e l y e k n e k visszafelé olvasva. v a l a m i n t a látott-hallott i n g e r e k n e k fin o m m o z g á s o s cselekvésre fordítási k é p e s s é g e . koordináció. hogy bizonyos típusú tanulási zavarok okai a p e r c e p t u o . s z e m é v e l elidőzik rajtuk. az írás és olvasás k é p e s s é g megszerzésének. legátlása is hozzátartozik. az alakszervezési folyamat fejletlenségéből adódhatnak. gerincvelő. d) Az o l v a s á s n á l r e n d k í v ü l g y a k o r i n a k b i z o n y u l ó . a szenzoros h o m e o s z t á z i s h o z (egyensúly­ h o z ) a fölösleges. figyel rájuk. m i n d e n e k e l ő t t a nagy és testközeli m o z ­ g á s o k segítik e l ő . A két s z a k a s z e g y m á s r a é p ü l . szótagok felcserélése. P. a n n a k hangja is van. a f i n o m m o t o r i k u s fejletlenséggel A g y e r m e k n e k az a kialakuló képessége. I. A fejlődésben irá­ nya: az általános s z e n z o r o s stimulációtól a specifikushoz. A) Az intramodális szint i_ Az iskolai a l k a l m a s s á g o t m e g h a t á r o z ó pszichés fejlettség ezen integrációs f o l y a m a t o k za­ vartalan lefolyásán múlik. J. a m e l y e k a Gestalt-látás. a b e t ű k n a g y s á g á n a k e g y e n e t l e n s é g e i . . K o r á b b i d i a g n o s z t i k a i szűrőeljárások kialakítását c é l z ó v i z s g á l a t a i n k e r e d m é n y e i azt mutatták. D ö n t ő a z integrációs folyamat m ű k ö d é s e . vagy s z a v a k felismerési n e h é z s é g e i . 16 A fenti ö s s z e f ü g g é s e k e t figyelembe véve. e) A d-b. agytörzs és gerincvelő. olyan s z a v a k felcserélése. A speciális fejlődési f o l y a m a t o k e g é s z é l e t ü n k ö n át végigkísérnek. S z e r v e z ő d é s e . a szokatlan preferenciákkal van összefüggésben. Balogh. a m e l y a v i z u o .m o t o r o s funkciók fejlet­ lenségében.m o t o r o s k o o r d i n á c i ó . a vízszintes-függőleges irány felcserélése.vertikális: agykéreg. bazális ganglion. Az integráció f o l y a m a t á b a n a l a p v e t ő szerepe van a m o z g á s n a k . szavakat. K é p e s összekötni a k ü l ö n b ö z ő érzékelési m o d a l i t á s o k a t .k i n e s z t e t i k u s é r z é k e l é s é t az a k u s z t i k u s o k k a l köti össze. a s z e n z o r o s ingerlés és a n o r m á l i s agyi aktivitás e r e d m é n y e . a t h a l a m u s két oldala. erős színei. . agytörzs. vagy s z í n ű e k . hogy az a tárgy. a/b. vagy írva is van é r t e l m ü k (pék-kép stb. r e d u n d á n s ingerek e l n y o m á s a . d i e n c e p h a l o n . a kéregalatti struktúráktól a m a ­ g a s a b b szintek felé halad. illetve e z e k n e k a funkcióknak a diszparitásában. betűk. a térészle­ lés h i á n y o s s á g á b ó l . de az írott s z ö v e g b e n is s o k s z o r elő­ forduló olyan típusú hibák. Alapját adja ez az integráció a beszédelsajátításnak.

életkori ö v e z e t e k szerint: a) 6-6. M i n t á n k ­ ban alcsoportokat képeztünk: . városi. a téri p o z í c i ó é s z l e l é s é n e k vizsgálata Edtfeldt-teszttel.T a n u l á s i z a v a r r a utalnak az alábbiak: a) A Bender-tesztben nyújtott alacsony teljesítmény. A) P e d a g ó g u s b e v o n á s á v a l : 1.7-7 éves.t II. az c) Adataink alapján prediktív értékűnek tekinthetjük azt is. kor az optimális időpont az iskolakezdésre. kb.eredményeket tekintve vizsgáltuk egy országos a teljesítmény minta ingadozó. 1. a típusos h i b á k r a k o n c e n t r á l v a . Az óvodai p r o g r a m keretein belül keressük a korosztály d o m i n á n s képességstruktúrájá­ nak célzott fejlesztésére a l k a l m a s tartalmi és m ó d s z e r t a n i l e h e t ő s é g e k e t .7-8 évesek.6 éves.6-7 évesek. . a m e l y h a t é k o n y e s z k ö z e lehetett a poten­ ciális tanulási z a v a r o k korai m e g e l ő z é s é n e k . hiszen az. Eredményeink pszichés tükrében mdyennek találtuk a mért első osztályosok iskolai alkalmasságéit. a fejlesztendő korosztály specifikumai. vagy a 7 évesek élet­ kori csoportja adta a teljesítmény m a x i m u m o t arra e n g e d következtetni. kapott . szubtesztjében m u t a t o t t a l a c s o n y t e l j e s í t m é n y . az átlagtól (kontroll csoport) eltérő téri irány preferencia. Fejlesztő k í s é r l e t ü n k a l a p e s z m é j e a prevenció. Szűrőtesztjeink általánossá válásával v a l ó b a n a p s z i c h é s fej­ lettség t e k i n t e t é b e n a z o n o s g y e r m e k e k csoportja kerülhetne egy osztályba. a k i k n é l a k o r á b b i i s k o l a k e z d é s p r o b l é m a m e n t e s n e k m o n d h a t ó . része. nélkül kerül - A) A fejlesztés elméleti kérdései A fejlesztés elméleti k o n c e p c i ó j á n a k kialakításában i r á n y a d ó volt s z á m u n k a kognitív struktúra kialakulásáról és aperceptuális és o n t o g e n e t i k u s fejlődésmenetéről ontogenetikus életkori ra: vallott korsze­ rű fejlődéslélektan! n é z e t e k és kísérleti eredmények. Élet­ kori homogenitás egyébként sem biztosítható. o s z t á l y t e r m i megfigyelés m e g a d o t t s z e m p o n t o k segítségével.i s k o l a t í p u s szerint: lakótelepi. pszichés fejlettségét szűrésével 1987-88-as t a n é v b e n . ezen belül e l s ő d l e g e s e n a g e o m e t ­ rikus á b r á k szögeinek a l a c s o n y reprodukciós színvonala. A t é r i r á n y o k p o n t o s felismerésére m á r ó v o d á s korban is m e g t a n í t h a t j u k a g y e r m e k e i n k e t a l e g t e r m é s z e t e s e b b m ó d o n .ereink: A c s o p o r t o s szűrés részben p e d a g ó g i a i . a m i k o r is 56 első osztályt ( 1 3 5 0 g y e r m e k e t ) m é r t ü n k fel.lakóhely szerint: fővárosi. perceptuo-motoros funkciók értelmi fejlődésének fejlődésének fázisjellemzői. ha a korai szűrés alkalmával re­ gisztrált . . 2. 18 19 . Ezek szomatikus és pszichés fejlettsége rendkívül eltérő.5%-a téri percepció fejlettségét mérő tesztben Az a tény. E n n e k további fejlesztése. h o g y adott ó v o d a i csoport m i n d e n g y e r m e k é n é l o p t i m á l i s feltételeket biztosítsunk a tanulási k é p e s s é g e t be­ folyásoló p s z i c h i k u s funkciók fejlődéséhez. s m é g 8 éves g y e r m e k is. h o g y minden általunk alkalmazott tesztben a 6. Alkalmazott módsz. a p s z i c h é s al­ k a l m a s s á g alapján t ö r t é n ő b e i s k o l á z á s t . a forma-méret-rész­ egész-térirány m e g í t é l é s t i g é n y l ő Edtfeldt-tesztben az 5 k é p e s ábrából egyet s e m i s m e r t e k fel ezek a tanulók. falusi g y e r m e k e k csoportja. figyelem vizsgálat. az orientációban m u t a t o t t gyen­ ge eredménv. fejlettségét? h o g y a b e i s k o l á z o t t elsősök 16. Az 1985/86-os tanévben beindított óvodai kísérletünk a l a p v e t ő célja o l y a n fejlesztő el­ járások kialakítása és kísérleti k i p r ó b á l á s a volt. azzal a törekvéssel. és inkább azok a s z o m a t i k u s á n és p s z i c h é s e n érettnek t ű n ő 6 é v e s e k kerüljenek k ö t e l e z ő szűrésre. d) 7. h o g y a 7 éves élet­ Célszerű volna e n n e k az általános b e v e z e t é s e . n e h é z feladatot ró az el­ ső osztályok p e d a g ó g u s a i r a .s z á m t a n füzetek e l e m z é s e . d ö n t ő t ö b b s é g é b e n az életkor a beiskolázás alapja. A KORAI (PREVENTÍV) FEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI ÉS EREDMÉNYEI A tanulási z a v a r o k h á t t e r é b e n álló pszichikus funkciók lehatárolásával k ö r v o n a l a z h a t ó v á váltak a fejlesztés célpontjai. ahol talán é p p e n az a l a c s o n y a b b s z o c i o k u l t u r á l i s háttér k ö v e t k e z m é n y e k é n t j ö t t létre az a l a p k u l t u r t e c h n i k á k elsajátítását b i z t o s í t ó pszichi­ kus funkciók e g y e n e t l e n fejlődése. M i n d e z e k b ő l nyilvánvalóvá vált a korai fejlesztés s z ü k s é g e s s é g e és e g y b e n e n n e k l e h e t ő s é g e is. nagyvárosi. 2. a m e g l e v ő k é p e s s é g e k erő­ sítése az iskola első két é v é b e n e l e n g e d h e t e t l e n . b) A Frostig tesz. Az a tény. a 7-7.a különböző tesztekben Iskolás gyermekeink Az zást. A z o k n á l a g y e r m e k e k n é l . h o g y a k a d á l y o z o t t legyen ezek­ nél a g y e r e k e k n é l az olvasás és az írás elsajátítása. h a g y o m á n y o s i s k o l a k ö r n y e z e t . 10-15% a kellő pszichikai alkalmasság Egyértelmű. s az ezen belül is szükséges differenciálás k e v e s e b b g y e r m e k e t é r i n t e n e . í r á s . Ez az egyetlen p r o b l é m a is elég a h h o z . Pl.6 évesek. Igaz.5 évesek. s első osztályokban igen együtt található az é p p e n betöltött 6 éves. a 4-5 évesekre jellemző teljesítményt nyújtottak. be hogy a gyermekek jelentős az iskolába. m o z g á s o s j á t é k o s t e v é k e n y s é g e k segítségével. c) 7.1-7. életkori hiszen övezetek eredményei alapján meg kell kérdőjeleznünk a 6 évesek beiskolá­ a leggyen­ minden mért területen az éppen betöltött hatévesek teljesítményei gébbek. B) P s z i c h o l ó g i a i s z ű r é s : 1. és V. a r u g a l m a s b e i s k o l á z á s lehetővé teszi az életkortól független. b) 6. ö n m a g á é r t beszél. r é s z b e n pszichológiai m ó d s z e r e k k e l történt. de ez j e l e n l e g c s a k az é r t e l m i s é g i s z ü l ő k n é l ta­ p a s z t a l h a t ó .

. hogy a mozgás a gyermek legtermészetesebb élet- megnyilvánulása. vagy téri sémával helyettesíteni.szinttel való ütköztetése tökéletesíti. Az integráció k é p e s s é g arra. Ugyanakkor ban nem azt is hangsúlyozza. ikonikus. egyensúly egy m a g a s a b b szinten. ezért a be­ szédfejlesztés a legkorábbi fejlődési szakasztól szükségesnek látszik. rész vagy e g é s z ) .szerepét. Brunert m a g a a tanulás folyamata izgatta. a motorium a hogy hogy és vannak a fejlődésnek olyan súlypont­ célzott fejlesztésükkel a testséma A több terület ta­ fejlesztése általános Ismere­ kitüntetett szerepet befolyásolható. Az értelmi fejlő­ dés lényegét e n n e k a két k o m p e t e n c i a formának a fejlődésében látja. a struktúra újraszerveződése. A képzetek a tárgyak helyett.az iskolára v a l ó felkészítés é r d e k é b e n e l s ő k é n t a z o k a t a k é s z s é g e k e t kell n a g y o b b m é r t é k b e n fejleszteni. a m e l y e k e t a környezettel való érintkezés és a m a n i p u l á c i ó . az ikonikus r e p r e z e n t á c i ó szintjén a z o k a tanulási formák a legfejlesztőbb hatásúak. beépítsük. 6 éves kortól m ó d s z e r e s e n próbálják v é g i g t a p o g a t n i a külön­ b ö z ő f o r m á k a t é s n a g y b i z t o n s á g g a l m e g tudják különböztetni azokat. gás és a vizuális m e z ő k a p c s o l a t b a hozását jelenti. A 3 . Ez a r e p r e z e n t á c i ó s forma n e m m e g y túl azon. illetőleg a v á r h a t ó tanulási zavarok m e g e l ő z é s é h e z első lépésként a m o t o r o s és per­ c e p c i ó s k é s z s é g e k e t kell fejleszteni. a p e r c e p c i ó s fejlődés előfeltétele a fogalmi g o n d o l k o d á s kialakulásának. a s t r u k t u r á l a t l a n e g é s z m e g r a g a d á s a d o m i n á l . K o n c e p c i ó n k elméleti hátterét Piaget műveleti-lélektana. de ez az explóralas m é g n a g y o n globális és igen passzív. Piaget értelmezésében a fejlődés a l a p m e c h a n i z m u s a az adott szinten létrejött viszonyla­ gos egyensúly felbomlása. fej­ hanyagolható egyensúly megszilárdulását elősegítő hatások meg.képi reprezentáció szintjéről a k k o r beszélhetünk. segít a beépü­ lésben. a képzelet és a szimbolikus r e p r e z e n t á c i ó m a g u k b a n foglalnak. jai. h o g y túlhaladjunk azon ami a pillanatnyi.ezeket a készségeket valamilyen formában m i n d e n életkorú g y e r m e k n e k m e g lehet ta­ nítani. A szimbolikus reprezentáció már e l v o n a t k o z t a t a cselekvéstől és a képitől. Bruner szerint a fejlesztés szempontjából lényeges a reprezentáció különböző formái és a nyelvi jelentés közötti konfliktus. hiszen az a n y a gyerek k a p c s o l a t b a n d ö n t ő szerepet k a p a z érintés. . alakítjuk a lestsé­ -a m o z g á s bír a l e g n a g y o b b transzferhatással.s z t e r e o g n o s z t i k u s . Piaget é s I n h e l d e r n y o m á n k ö r v o n a l a z ­ hatjuk a t a p i n t á s o s . a j e l e n s é g e k fogalmivá válásában. Bruner értelmezésében a emelnünk: . A vizuális diszkrimináció fejlődésére a szinkretizmus j e l l e m z ő az óvodásoknál. B r u n e r szerint a kognitív fejlődés h á r o m r e p r e z e n t á c i ó s forma fejlődése: Enaktív . Ebből k ö v e t k e z ő e n a t a n u l á s h o z szükséges fogalmi szint kialakításához és m e g e r ő s í t é s é ­ hez. a moz­ tevékenységben jelenik kognitív fejlődés lényege a reprezentáció három formájának és azok integrációjának kifejlődése. Az észlelési funkciók fejlődési jellemzői a 3-6 éves korosztálynál A s z e n z o m o t o r o s fejlődési szakaszban kiemelt szerepe van a tapintásnak.észlelés j e l l e m z ő i t és fejlődését.Gestalt . a m i k o r a g y e r m e k m á r ké­ pes a m a n u á l i s t e v é k e n y s é g é t egy képzettel.4 é v e s e k ismerős tárgyak a z o n o s í t á s á r a m á r képesek. az. Célszerű m e g k ü l ö n b ö z t e t ­ ni ezen a r e p r e z e n t á c i ó s szinten a nyelv .alakulásában a 3-4 éveseknél t ö b b s é g é b e n a globális felfogás az u r a l k o d ó . ami b e n n e perceptuálisan / é s z l e l é s e s for­ m á b a n adott. és k e z d i k felismerni a f o r m a p e r c e p c i ó m i n ő s é g i j e l l e m z ő i t ( n y i t o t t vagy zárt. el az. Az alaklátás . azáltal.ikonikus . A nyelvi közvetítés a kognitív fejlesztésben nél­ külözhetetlen. Flavell h á l ó e l m é l e t e . Az általa levont tanulságokból az alábbiakat célszerű ki­ 2. s e n n e k a két repre­ zentációs f o r m á n a k a képi . tes a b e s z é d m o t o r o s funkciók m e d i á c i ó s szerepe a g o n d o l k o d á s fejlődésében.5 é v e s e k alakfelfogása 20 21 .1. -a kognitív térkép . mozgáson keresztül térirányok kialakításához.5 évesek az e g y e n e s és görbe vonalú tárgyak m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é r e ké­ pesek tapintás által. a m e ­ lyek egyidejűleg a d n a k a l k a l m a t az enaktív és szimbolikus formákra. mint ahogy a kép az ábrázolt tárgy helyett szerepel a g y e r m e k s z á m á r a . A reprezentáció-le­ képezés képesség arra. hogy egy-egy struktúra kidolgozásának időszakaszá­ szerepe sem. a szenzitív szakaszok és a d o m i n á n s képes­ ségstruktúrák létét b i z o n y í t ó fejlődésléleklani kutatások képezik. mint a k é p z e t n e k . A s z i m b ó l u m n a k lazább a k a p c s o l a t a a szimbolizált dologgal.cselekvéses reprezentáció m o z g á s b a n . A 4 . A 4 . A perceptuális funkciók fejlődésében lényeges szerepet játszik a m o t o r o s készségek lettségi szintje. szimbolikus forma. Altalános és foenaklív. E z e k szerint pl. amelyek is fejlődése kedvezően hatása azt is megfogalmazhatjuk. keresztüljutunk k ö r ü l m é n y az sem. B r u n e r szerint a m e g i s m e r é s lényege a reprezentáció és az integráció. meg. p o n t o s a b b á te­ szi a képzeti s é m á t .m i n t j e l e n t é s h o r d o z ó . A fejlődés során a l e g k é s ő b b k i a l a k u l ó r e p r e z e n t á c i ó s forma és a l e g r u g a l m a s a b b . szelektálva és átalakítva azokat. hogy h o g y a n kezeli az e m b e r az információ­ kat: m e g t a r t v a . tehát l e g t e r m é s z e t e s e b b m ó d o n ezen keresztül fejleszthető. kapnak Pl. hogy e g y r e fejlet­ tebb m ó d o n kapcsoljuk h o z z á a m ú l t a t a j e l e n h e z és a j ö v ő h ö z . S o n s r o e m tanulásos kísérletei (1966) is igazolják a kü­ ténylegesen lönböző r e p r e z e n t á c i ó s m ó d o k közötti konfliktus tanulást segítő hatását. Bruner nézetei a reprezentá­ ciós-szintek fejlődéséről. Ikonikus . sztereognosztikus pasztalatok g a z d a g í t á s á v a l hatást g y a k o r o l u n k a vizuális percepciók fejlődésére. transzfer m e l l e t t közvetlen alakítója téri percepciónak. Ismerve azok o n t o g e n e t i k u s f e j l ő d é s m e n e t é t és fázisspecifikumait. Piaget -az műveleti-lélektani értelmi műveletek koncepciójában forrását a alapvető számunkra: elvégzett motoros műveletekben jelöli galmi szintje mellett a beszédmotoros t e v é k e n y s é g m i n t mediátor közvetítő.nem összefüggések felismerése fejlesztésén mellékes a kauzalitás a is motoros eredetű.ö n i n d í t o t t a m o z g á s o s tapasztalatok és a z o k e r e d m é n y e k é n t létre­ j ö t t k ö r n y e z e t i változás közötti összefüggés felismerése az első értelmi művelet okokozati mát. va­ lamint az észlelés. hogy a környezet ismétlődő szabályosságait felismerjük.

amely több célt szolgál funkciókat fejlesztő programunkat: egyidejűségét.a s z i m b o l i k u s r e p r e z e n t á c i ó s z i n t h e z közelíti a képzeti sémát.a vizuális m i n t á k m o z g á s o s r e p r o d u k á l á s a . b) Fontos a mozgás szerepe a testséma kialakításában: . szem-kéz koordinációjának kialakításán keresztül. E funkciók fejlesztésének c) Hatékony eszköze a mozgás a percepció fejlesztésének is: szenzitív periódusa. . hogy a 3-6 évesek valóság m e g i s m e r é s e n a g y m é r t é k b e n szubjektív. biztosíthatjuk. speciális m o z g á s o s feladatok gyakorol­ tatásával.lateralitás alakítása.a tér m o t o r o s explorálása: a l a p v e t ő téri irányok m e g i s m e r é s e saját testhez viszonyí­ tottan. b e m o z g á s a . i r á n y á n a k e g y r e t u d a t o s a b b kontrollját kifejlesztendő. " ( B r u n e r . ha az a m e g i s m e r é s n e m valósághű. k ü l ö n b ö z ő testrészekkel végzett m o z g á s o k közvetítésével. a n a g y m o z g á s o k t e m p ó j á n a k . d) A mozgás mint a keresztmodalitásokat erősítő eszköz: . A térészlelés kialakulása. h o g y a g y e r m e k szókészletébe a m o z g á s . Az a adott sémarendszer gazdagítása. vagy hibás volta azonnal kitűnik és s z i m b o l i k u s szinten logikailag i g a z o l h a t ó . 1973. m i n t az í r ó m o z g á s h o z s z ü k s é g e s differenciált és koor­ dinált i z o m m ű k ö d é s . Ebből következik. ha kialakításuk és m e g s z i l á r d í t á s u k során a l k a l m a t t e r e m t ü n k az enaktív szinttel ( s z e n z o m o t o r o s ) való á l l a n d ó kapcsolatra. a) Közvetlen fejlesztési cél: tipikusan jellemző tanulási formákkal motivációra a l a p o z v a . az ikonikus rep­ r e z e n t á c i ó szintjén már képes a gyerek m o t o r i k u s t e v é k e n y s é g e t egy képzettel. vagy téri s é m á v a l helyettesíteni. Az értelmi fejlődés e szakaszára m á r kialakul a s z e n z o m o t o r o s szin­ ten létrejött s é m a r e n d s z e r belső reprezentációja. kategorizálni nagyság.a halott (auditív). módszertani vonatkozásaiban tekintetbe tartjuk szenzitív peri­ az intrinsic életkori sajátosságait. az e g y e s részeket m á r felismerik. Míg az enaktív szakaszban a múltbeli ese­ m é n y e k r e p r e z e n t á c i ó j á n a k módja m o t o r o s reakciók révén valósul meg. . f) A m o z g á s . „Az ikonikus r e p r e z e n t á c i ó n e m m e g y túl a z o n ami p e r c e p t u á l i s a n a d o t t .e z t szolgálja a k ü l ö n b ö z ő formák. méretek m o t o r o s alakítása. e) Ezen feladatok elvégzése során az auditív.függőleges-vízszintes. elülső-hátulsó -. finomítása. . a s é m a h e l y e s s é g é n e k e szinten való k ö z v e t l e n igazolására. eltervezett tanulási formák az alkalmazására enaktív és szimbolikus rezentációsformák tartásával biztosítva forma az i k o n i k u s s é m a tartalmi helyességét biztosítja a kísérő verbalizálás m á r a s z i m b o ­ likus r e p r e z e n t á c i ó h o z közelíti azt. A z ikonikus r e p r e z e n t á c i ó szintjén a l a p v e t ő p r o b l é m a .a test a l a p k o o r d i n á t á i n a k .t e s t s é m a és p e r c e p c i ó v a l k a p c s o ­ latos kifejezések beépüljenek.analitikus. ) S z e n z o m o t o r o s szinten a környezettel való közvetlen kap­ csolat révén a s é m a helyessége. vizuális es verbális rövid memória fejlesztése. az egyensúly. A fázis végére egyre több tárgyat tud­ nak c s o p o r t o s í t a n i . r i t m u s á n a k . Az észlelési konstanciák (forma-méret-felület-szín) állandóságok felismerésében az ó v o d á s k o r k e z d e t é n az e g y s z e m p o n t ú s á g d o m i n á l . 0 . 3. hogy n e m adott a k ö z v e t l e n igazolási vagy cáfolási lehetőség a gyerek s z á m á r a . ceptuomotoros funkciók intenzív integrációja. 3 2 8 .a n a g y m o z g á s o k pontosítása. tartalmi a és éves kor) A fejlesztés keresztül. a testrészekkel végzett m o z g á s o k o n keresztül. . K ö r n y e z e t ü k objektív felfogását torzítják a m e g l é v ő képzeti sémák.a z oldaliság .a f i n o m . d i f f e r e n c i á l ó d á s á n a k f ü g g v é n y e k é n t m e g y végbe. a b e m u t a t o t t (vizuális) minták m o t o r o s visszaadása a m o z g á s o s fel­ adatok e l v é g z é s e során. b e m o z g á s a . é r z e l m e k által befo­ lyásolt. szín és forma szerint egyidejűleg.a testrészek differenciált m e g i s m e r é s e . . hogy a torzítások kiküszöbölésével optimalizáljuk a fejlődést: az ikonikus szint r e p r e z e n t á c i ó s s é m á i n a k helyességét azáltal . az egésszel való összefüggés nélkül. a téri irányok leképezése (idegrendszeri tükrözése) alapvető­ en a m o z g á s f e j l ő d é s m i l y e n s é g é t ő l és a t e s t s é m a t u d a t o s s á g á n a k . A 3-6 éves korosztály értelmi fejlődésének fejlődése és alapvető sajátossága a perceptuális és perez a . így a fejlesztést az életkorra specijikus tevékeny­ realizálhatónak egyidejűleg. mozgás testséma vettük komplexitását.t e s t s é m a és p e r c e p c i ó fejlesztését szolgáló mozgásos tevékenység állandó kí­ sérője a verbális tudatosítás.m o t o r i k a fejlesztése. így kap kiemelt jelentőséget a motoros és verbális fejlesztés. a m e l y : . torz asszimi­ lációs folyamat révén a gyerekek m e g l é v ő s é m á i k h o z idomítják a valóságot és kevésbé za­ varja őket. .biztosítja. z ó n á i n a k kialakí­ tása és tudatosítása az erre irányuló m o z g á s o s feladatok g y a k o r l á s á v a l . a függőleges k ö z é p v o n a l e g y e n s ú ­ lyának az elsajátítása m o z g á s közvetítésével. Míg szintjén (nyelvi) az akkor rep­ enaktív B) Ezen fejlesztés ^ ódus ségen (3-6 összefüggések szem előtt A fejlesztő program alakítottuk abban a ki a percepciós ~ a és perceptuo-motoros a és verbális- leghatékonyabb. Eperiódus értelmi fejlesztésében az a közvetlen cél. A részegész strukturált felfogása 6-7 éves korra alakul ki. 22 23 . fejlesztése ha az egyidejű megjelenésére és az ikonikus adnak reprezentáció módot. A térészlelés fejlődésében az 5-7 é v e s s z a k a s z az intenzív szenzitív p e r i ó d u s és n a g y o n szoros kapcsolatban van a verbális tudatosítással.

hasonlóság. Mind a prevenciós. s z i n t e s z ó n á i n a k k i a l a k í t á s a m o z g á s o s f e l a d a t o k g y a k o r o l t a t á s á v a l . 3. A szabad j á t é k b a n . A d o t t tárgy­ h o z viszonyított testhelyzetek gyakoroltatása. irány. a z o n o s í t á s a t ü k ö r g y a k o r l a t o k k a l . k ü l ö n b s é g és el­ lentétesség. helyzetek. m o z g á s o k k a l . térbeli irányok. verbalizálással. t e m p ó stb. méretek. térbeli helyzete változik. Az eltervezett t e v é k e n y s é g m ó d o k . 4. 2.A vizuális diszkrimináció fejlesztése: a szemmozgások tudatos kontrolljának erősíté­ sével. n é v m á s o k ) . A Gestalt-felfogás és a konstanciák fejlesztése: a lehető legváltozatosabb formák­ a l a k . hogy a korai fejlesztés e r e d m é ­ nyes a tanulási z a v a r o k k i a l a k u l á s á n a k m e g e l ő z é s é b e n . ez állt fej­ lesztő t e v é k e n y s é g ü n k fókuszában. ker. p a d l ó r a rajzolt k ü l ö n b ö z ő alakzatok végigmozgása. hiszen a fejlesztés ezen formája n e m igényel külön időráfordítást. alakzatok felismertetése a tárgyi k ö r n y e z e t b e n . m ó d ­ szerek m e s s z e m e n ő e n a l k a l m a z k o d t a k az életkori sajátosságokhoz: j á t é k o s a k voltak és az A speciális percepciófejlesztés érzelmi b e l s ő m o t i v á c i ó k r a építettek. A tér m o z g á s o s explorálása: a test k o o r d i n á l t m o z g á s a a térben. kiscsoportjában 22 g y e r m e k k e l . A térpercepció téri viszonyok célzott fejlesztése: alapozva a tér motoros explorálására és a test személyi zónájának alakítására. m e g h a t á r o z o t t t e s t r é s z e k r e k o n c e n t r á l á s . fel-. adott vizuális m i n t á k k ö v e t é s e . a napi frissítő testnevelésben. E z e k b e n l e h e t ő s é g szerint a m o t o r o s taktilis ta­ pasztalatokra t á m a s z k o d v a . m i n d i g elsődleges szerepet szánva az ó v o d a i p r o g r a m b a n foglaltaknak. a vizuális m e m ó r i a fej­ lesztésével. verbális fejlesztésbe á g y a z o t t a n m e g y vég­ b e . lelépés és k ú s z á s speciális g y a k o r l á s a i v a l . funkció e m l í t é s n é l m e g m o n d a n i vagy felismerni a testrészt. egyidejűleg megis­ merjék a n n a k verbális kifejezőjét is. tudatosítása. A Ve rbális fejlesztés fejlesztő kísérlet körülményei keresztcsatornák fejlesztése: a különböző modalitása ingerek összekapcsolásának és átfordításának gyakorlásával. A l a p v e t ő téri i r á n y o k m e g i s m e r é s e saját t e s t r é s z é n e k közvetítésével. T e s t r é s z e m l í t é s é n é l m e g n e v e z z ü k a n n a k funkcióját. vizuális időrendiség és rit­ 1. a h i á n y z ó r é s z e k e t m e g n e v e z n i . lábrajz­ mus felismertetésével. Ezt újabb kiscsoporttal folytattuk a k ö v e t k e z ő tanév­ ben 26 g y e r m e k k e l és kontrollcsoporttal. méret. nevelési terület programjában kapcsolódva. Nagymozgások fejlesztése: 2. A 2. és kisiskolás korban is r e n d e z h e t ő k a funkciózavarok. az i n t e r s z e n z o r o s f o l y a m a t o k célzott fejlesztése. A k e n y s é g e k a testrészek m e g i s m e r é s é t célozva. vizuális zártság. de a 4 . Egyensúly-gyakorlatok: pírhajtogatással. h o g y m i n d a z t amit a gyerekek m o z g á s o s a n elvégeznek. pa­ 3. E b b e építették be a fejlesztő p r o g r a m azon pontjait. A foglalkozások i d ő t a r t a m a és g y a k o r i s á g a a neve­ lési p r o g r a m n a k megfelelően alakult. gyurmázással. majd O s t o r o s o n is egy kis településen. festéssel. szem-láb koordinációk fejlesztése labdajátékokkal: ugróiskolával. az o l d a l i s á g . m e l y h e z k o n t r o l l c s o p o r t o t biztosítottunk a III. J e l e n t ő s e n c s ö k k e n t h e t ő k a m e g ­ levő rizikófaktorok. járás.kialakítása: a test függőleges és víz­ bális kifejezések i s m e r e t é b e n térbeli f e l a d a t m e g o l d á s o k elvégzése. ritmusa. 24 25 . m o z g á s f o r m a . vizuális helyzet-pozíció felismertetésével. A testfogalom alakítása: a testrészek és azok funkcióinak ismertetése. Kísérleti eredményeink az iskolai beválással igazolták. (Vizuális-tapintásos. R é s z e k b ő l összeállítani az emberfigurát. a m e l y e k fejlesztésére a t é m a feldolgo­ zása k a p c s á n t e r m é s z e t e s lehetőség kínálkozott. legyen az testrész. zal. kerület V á r a d i utcai ó v o d á b a n . téri v i s z o n y o k b e m o z g á s a . egészlegesség észlelésének alakításával. vizuális-kinesztétikus i n t e r s z e n z o r o s m ű k ö d é s gyakorol­ tatásával). p á r o s í t á s o k elvégeztetése. 3. 4. építőjátékokkal.m o z g á s o s feladatokkal. időjelzé­ sek. alapformák megjelölése. rajzolással. Szem-kéz. A téri v i s z o n y o k a t kifejező ver­ Testsémafejlesztés 1. o s z t á l y o z á s . IV. M e g a d o t t for­ mák. a rajta kívül álló tárgyak e g y m á s h o z való viszo­ nyának felismertetése cselekedetes feladatok segítségével.m é r e t m o t o r o s kialakításával. térbeli v i s z o n y o k felismertetése a testén kívüli térben. A fejlesztés kerestük: tartalmi testnevelés és és módszertani lehetőségeit két óvodai keretében. nagy m o z g á s o k k a l té­ ri irányok.5 é v e s e k n é l m á r d i r e k t e b b fejlesztése is lehetséges. ruházat. környezeti foglalkozások azok témáihoz A m o z g á s és t e s t s é m a f e j l e s z t ő p r o g r a m m e g v a l ó s í t á s a m i n d i g t u d a t o s v e r b a l i z á l á s s a l m e g y v é g b e . formaalakítás m o z g á s s a l . c s e l e k v é s e k kifejezése. a m e l y e k n é l a m o z g á s o k tempója. m a g á h o z viszonyíthatóan.Mozgásfejlesztő program járás-futás-ugrás-mászás-kúszás fejlesztése célzott test­ l. alapszínek. térbeli viszonyok verbális kifejezése: irányok. iránya. rajzon felismerni a test részeit. K é p e n . vizuális-auditív. A verbális fejlesztés főbb területei: a tárgyak megnevezése (testrészek. sz. A 3-6 é v e s e k n é l a mozgásfejlesztés testséma. Finommotorika fejlesztése: Fejlesztő kísérletünk az 1985/86-os t a n é v b e n k e z d ő d ö t t el a B u d a p e s t .személyi zónáinak . 5. de az óvodai élet b á r m e l y formájában m ó d nyílott a fejlesztő p r o g r a m egyes területeinek realizálására. vizuális m i n t á k m o t o r o s bejárásával. a test elülső és h á t u l s ó részeinek m e g i s m e r t e t é s e j á t é k o s . állás. kirakása. A testrészek ismerete: ö n m a g a felismerése. A két foglalkozás éves tematikáját a fejlesztő p r o g r a m f i g y e l e m b e v é t e l é v e l állították össze az ó v ó n ő k . Aradi ut­ cai ó v o d a 1. mind a korrekciós fejlesztésben a mozgásra építettünk. tevé­ test alapkoordinátáinak .

a kísérleti szakasz közepén. Az iskolai beválás m i n ő s é g é t az o l v a s á s . prevenciós biztosította kísérletünket számukra bizonyítottan küzdő az eredményesnek lakótelepi tekintjük. hogy féltenie kellene saját ÉN-jét. Óvodásaink é l e t é b e n e g y r e n a g y o b b s z e r e p e r t ö l t be a M á s i k .n y e l v t a n és s z á m t a n tantár­ gyak f e l m é r ő feladatainak pontértékei szerint adott iskolai m i n ő s í t é s és a c s o p o r t o s pszi­ c h o l ó g i a i vizsgálatok e r e d m é n y e i n e k alapján állapítottuk m e g . az éntudat kiala­ kulásának és m e g s z i l á r d u l á s á n a k első stádiuma. . különös tekintettel a térpercepció fejlesztése. és a szociális közeg erre adott sza­ bályozását. és e h h e z tud is a l k a l m a z k o d n i .lehetséges. Hároméves rányos massá téve. Kulcsár Z s u z s a az ÉN k i a l a k u l á s á b a n d ö n t ő m o z z a n a t n a k te­ kintik a spontán önindította mozgást. ( F e l n ő t t k é n t g o n d o l j u n k c s a k arra. fejlett az ÉN. 26 27 .m e n n y i idő s z ü k s é g e s a h a t é k o n y s á g biztosítására. Méreitől tudjuk. M i n d e n fogla 1 1 o z á s o k után e l e m e z t ü k a n n a k a l k a l m a z h a t ó s á g á t é s h a t é k o n y s á g á t . A szülők szerepe e g y r e i n k á b b h á t t é r b e szorul ( n a g y o n foko­ zatosan). az Oseretzky. testséma. Az M C D o k o z t a hátrány csak a célzott fejlesztés hatására c s ö k k e n t h e t ő .mely t e r ü l e t e k e n m u t a t k o z i k elsődlegesen h a t é k o n y n a k a program-. saját testünkről. A h á r o m é v e s fejlesztőprogram h a t é k o n y s á g á t két m e g k ö z e l í t é s b e n mértük: a) Kísérleti és kontrollcsoportjaink összehasonlító elemzésével vizsgáltuk az alkalmazott tesztek e r e d m é n y e i n e k alakulását: induló szinten.e s e t ü n k b e n a j á t é k o n keresztül . h o g y a h á r o m é v e n át fejlesztő p r o g r a ­ m u n k k a l t á m o g a t o t t kísérleti c s o p o r t v a l a m e n n y i mért területen ( m o z g á s .várható-e j e l e n t ő s e b b fejlődés az M C D . különböző funkciózavarral gyerekeinket A kognitív pszichológia képviselői. Bizonyos p o n t o k o n életkori s z a k a s z o k b a i n t e g r á l ó d v a a d n a k e g y új m i n ő s é g e t . s m i n t e g y „ m e l l é k t e r m é k k é n t " k a p v a felfigyeltünk arra. ( S E S 1 és S E S 3 e s e t é b e n ) . hogy a kognitív fejlődés mellett a szociális fejlettség. A gyermek küzd az önállóságáért. grafomotoros készségek) intenzívebb pozitív irányú változást mutatott m i n t a kontrollcsoport. hatását a szociális fejlődésre. kompe­ tenciára és kooperációra kell alkalmassá válni a fázis végére. Társas helyzet. k é p e s el­ fogadni a m á s i k eltérő szándékát. M á r kontrollált szociális viselkedésre k é p e s anélkül. K o n t r o l l c s o p o r t j a i n k b a n a kognitív struktúra általános fejlesztése mellett is m e g m a r a d t a hátrányuk. A 4 é v e s e k m e g s z a p o r o ­ dó agresszív m e g n y i l v á n u l á s a i m ö g ö t t a saját É N . c) N e g y e d i k m é r é s ü n k a b u d a p e s t i kísérleti c s o p o r t o k t é n y l e g e s iskolai b e v á l á s á n a k vizsgálatára irányult: a p e d a g ó g i a i és pszichológiai m é r é s e k e t a tanév első félévében és év v é g é n v é g e z t ü k el.h a t á r o k feszegetése áll ö n é r v é n y e s í t ő tö­ rekvésekkel. H á r o m é v e s k í s é r l e t ü n k b e n a preventív fejlesztési folyamat m e g h o z t a a kellő ü t e m ű ér­ telmi fejlődést. tudja venni az társas aktus nélkül nem a normákat.s g y e r e k e k n é l . testi-értelmi-érzelrni-sociális a szociális érettség is intenzivebben változott. mely szerinte e l s ő d l e g e s k ö z ö s s é g f o r m á l ó erő. M a r t o n L.A k i s c s o p o r t o k b a n indulásnál k i e m e l t fejlesztési területként tartottuk s z á m o n a nagy­ m o z g á s o k és t e s t s é m a alakítását. „ á t p á r t o l á s " időszaka. Ez csak a k o r o s z t á l y r a j e l l e m z ő tevé­ kenységi f o r m á n keresztül . bel- esélyegyenlőséget. k ö z é p s ő csoporttól k e z d v e a k ü l ö n b ö z ő észleléses funk­ ciók erősítése n a g y o b b hangsúlyt kapott. észle­ léses területek. kérdezhetjük. hogy a szociális fejlődésben is fellelhetőek-e a szenzitív perió­ Következtetések: H a t á s v i z s g á l a t a i n k s z á m s z e r ű adatai igazolták.és a Bender-tesztek e r e d m é n y e i b e n . h o g y ha b e ­ csukjuk a s z e m ü n k e t . hogy a fejlesztő p r o g r a m b e é p í t é s é v e l h á r o m éven át nevelt szociokulturális h á t r á n y b a n levő g y e r e k e i n k k é p e s e k voltak kiegyenlíteni szignifikáns teljesítménybeli h á t r á n y a i k a t az e l ő n y ö s e b b SES-helyzetű mintával s z e m b e n . hiszen iskolára hát­ alkal­ helyzetű. vagy b á r m i k o r a m i k o r akarjuk. alakul ki szocializált ÉN. h o g y a kisiskoláskor az ún. egymásmellettiségük amelyben nem a különböző fejlődési A vonalak fejlődési eltérő lehet. Mead k o n c e p c i ó j á b a n a szerepátvétel mellett fontos szerepet tölt be a nyelv. a k o m m u ­ nikáció is. és a végén. Az óvodáskor az énfejlődés kitüntetett szakasza a tényleges énfunkciók.6 é v e s e n m á r inkább k o m p e t e n s n e k érzi m a g á t kortársai között. .m i l y e n szintű változás é r h e t ő el a k ü l ö n b ö z ő szociokulturális hátterű g y e r m e k e k n é l . Ezek a tapasztalatok ö s z t ö n ö z t e k arra. A g y e r m e k e k szá­ m á r a e g y r e f o n t o s a b b á v á l n a k a társak. m o t o r o s aktivitást. irányítja a szocializációt. b) Kísérleti c s o p o r t u n k e r e d m é n y e i n e k mikroanalízisével az alábbi k é r d é s e k r e k e r e s t ü k a választ: . m i n t a serdülőkori énfejlődés. olyan lesz szocializált. A m o z g á s o s t a p a s z t a l a t o k n y o m á n n e m c s a k a környezetről. A fejlődés üteme egységes. véletlen. K o n c e p c i ó j u k szerint az énkép alakulásának folyamata az alábbi m ó d o n m e g y v é g b e : Piaget. S z e m b e t ű n ő a csoportteljesítmény h o m o g e n i z á l ó d á s a és a m a x i m á l i s ér­ t é k e k h e z közelítése a t e s t s é m á b a n . mely n a g y c s o p o r t b a n t o v á b b folytatódva kiegészült a f i n o m m o t o r i k a direktebb erősítésével. h a n e m a saját testről is ki­ alakul egy ú g y n e v e z e t t kognitív térkép. v é l e m é n y ü k egyre m e g h a t á r o z ó b b lesz. a l a p o z v a biztosíthatják az e g y s é g e s fejlődésmenetet. Joggal dusok? Erikson e l m é l e t é b e n a pszichoszociális fejlődésben a 3-6 éves életszakasz szinte ugyan­ olyan kiemelt j e l e n t ő s é g g e l bír. a s z ü k s é g e s m ó d o s í t á s o k a t m e g t e t t ü k . e g y r e t ö b b időt t ö l t e n e k el velük. hogy t u d a t o s a b b a n keressük a preventív mozgásfejlesztés fejlődési v o n a l a k e g y m á s t erősítve. mértékben Amilyen mértékben át értékeket. . minősítését. 5 . M a g d a . elsősorban Piaget szerint az értelmi fejlődés határoz­ za meg az önfejlődést. de egész folyamat. testrészeinkről. A testkép és énkép összefüggése Az értelmi fejlesztésben a 3-6 éves korosztálynál ilyen m ó d kínálkozik az észleléses és az észleléses-finommotoros funkciók befolyásolására. F i g y e l e m r e m é l t ó e r e d m é n y n e k tartjuk. V é g l e g e s e n kialakított fejlesztő p r o g r a m u n k a haté­ kony gyakorlati b e v á l á s alapján született m e g .

- TESTTUDAT . Fejlesztőprogramunkban a mozgásfejlesztés fő területei. így é r d e m e s újra a lelkünkbe. A s z e m . lokalizációs érzetekből a testfelszín sémája. v é g s ő s o r o n az e g é s z szocializációs folyamatot.a c s e c s e m ő m o z g á s o s tapasztalata n y o m á n indul el a leválási folyamat az anyáról és k e z d ő d i k az én t u d a t o s u l á s a .ső szerveinkről. A MOTOROS TEVÉKENYSÉG SIKERESSÉGE VAGY SIKERTELENSÉGE VISSZAHAT r-AZ ÉNKÉP ALAKULÁSÁRA i — A Z ÖNÉRTÉKELÉS MINŐSÉGÉRE •—AZ ÖNELFOGADÁS MÉRTÉKÉRE 5.é r z é s t (azt az érzést. EGYÜTTMOZGÁS-EGYMÁSHOZ IGAZÍTOTT MOZGÁS '— AZ EGYÜTTES ÉLMÉNY A TÁRSAS KOOPERÁCIÓ ALAKÍTÓJA 1 A m o z g á s r ó l kapott környezeti visszajelzések ö n m a g u k b a n is a m o z g á s t v é g z ő s z e m é l y t m i n ő s í t i k . h o g y „egyre h a t é k o n y a b b v a g y o k a k ö r n y e z e t e m m e g i s m e r é s é b e n . é r t e l m ü n k b e i d é z n ü n k . A m o z g á s o s t e v é k e n y s é g é r e pozitív visszajelzést k a p ó g y e r m e k ö n b i z a l m a n ő . vizuális p o s z t u r á l i s * t e s t m o d e l l . a m e l y az önelfogadást segíti e l ő . Pl. . a m i k aztán e g y r e b i z t o s a b b t á m p o n t j a i l e s z n e k a j ö v e n d ő m o z g á s e l e m e k . ala­ kításában"). . a testtartásról és a testhelyzetről é r k e z ő ingerek. p s z i c h o - szociális. E n n e k a saját testi é n n e k az érzése az első összetevője az é n k é n t való l é t e z é s n e k ( K u l c s á r ) . a n a g y m o z g á s o k fejlesztésénél a m o z g á s feletti kont­ rollt e r o s t t o . A t e s t k é p idegélettani l e k é p e z ő d é s e életünk végéig m e g m a r a d . ÖN1NDÍTOTTA MOZGÁS '— A KOMPETENCIA GYÖKERE 2. s ilyen formán a m o z g á s s a l egyi­ dejűleg befolyásolhatjuk a kognitív és a szociális funkciók fejlődését. taktilis. rendszer ingeren érinti — AZ EN KONTROLL FUNKCIÓK ALAPJA ÉS ALAKÍTÓJA 6. h o g y hol v a n n a k t é n y l e g e s 29 . m i n t a fejtartás. e g y e n s ú l y é r z é k e l é s . . .a kialakult t e s t k é p . kialakítva a belső m o z g á s o s sémákat. viselkedési formák m e g t e r v e z é s é b e n . MOZGÁSOS TAPASZTALAT — KOGNITÍV TÉRKÉP AZ ÉN-RŐL . A m o z g á s o s eladatok e g y ü t t e s kivitelezése csak e g y m á s r a figyelve. a tárgyi és szociális k ö r n y e z e t h e z való adekvát m o z g á s o s (viselkedéses) v á l a s z l e h e t ő s é g e k gyarapításával közvetlenül befolyásolhatjuk a pszichikus én kialakulá­ sát. a saját m o z g á s é r z é k e l é s e kinesztézia. E z e k ö s s z e g z é s e k é n t alakul ki egy vizuális t e s t k é p . feszítés. h o g y a m ó z g á s f e j l e s z t é s b e n t a l á l h a t ó m e g a testi-. így befolyásolják az é n k é p m i l y e n s é g é t is. a j ó l kivitelezett gyakor­ latok a testrészek feletti uralom. hiszen ö n m a ­ gunkról m a g u n k b a n kialakult az é v e k hosszú során egy belső térkép.az e g y r e több és c é l t u d a t o s a b b m o z g á s mind több információt jelez vissza az idegrend­ szernek. s a testtudat a vizuális-téri viszonyítási r e n d s z e r á l l a n d ó k ö z p o n t j á v á válik. A t e s t k é p idegélettani l e k é p e z ő d é s é b e n d ö n t ő e k a m o z g á s o s t e v é k e n y s é g b ő l s z á r m a z ó s z e n z o r o s ( é r z é k e l ő ) visszajelzések. az é n f o g a l o m hordozója. A MOZGÁS FELETTI KONTROLL I '. hogy a m o z g á s o s viselkedésvála­ szok b ő v í t é s é v e l . s é n k é p e pozitív lesz. b k o z b e n s z e r e z h e t a g y e r m e k olyan stabil tapasztalatokat. a z o k funkciójáról való integrált t u d á s u n k a t felidézhetjük.k é z . főbb feladatkörei egyben alapo­ zói az é n f u n k c i ó k a l a k u l á s á n a k .kinesztéziás a vesztibuláris poszturális (testtartás) a taktilis . a m o z g á s t u d a t o s irányítását elősegítő g y a k o r l a t o k közvetlen alakítói az ön­ kontroll funciómak. TESTKÉP-ÉNKÉP 1. az ügyesség érzését keltve pozitív énképet e r e d m é n y e z n e k . alakítja ki az egyre n a g y o b b m é r t é k ű k o m p e t e n c i a .l á b koordináció fejlesztése. ami r e n d e l k e z é s r e áll a b e l s ő t á j é k o z ó d á s h o z ) .a m o z g á s b i z t o n s á g a segíti. lesttartás e. e g y m á s h o z i g a z o d v a válik l e h e t ő - * posztura=testhelyzet. s ez a testséma.kialakul a k o g n i t í v t é r k é p . A testkép és az énkép szoros összefüggést mutat a fejlődésben: M o n d h a t n á n k ú g y is. mely e g y s é g e s e g é s z k é n t k é p e z ő d i k le az agyban.és é r t e l m i fejlődési vonal tényleges érintkezése. TESTI ÉN !— VIZUÁLIS TÉRI REFERENCIARENDSZER 1 — AZ ÉNFOGALOM HORDOZÓJA 4. vizuális visszajelzések a végtagok m o z g á s á ­ ról stb. s z e m . pozitív viszonyt alakítanak a saját testhez.haplikus a vizuális 3. k i b o n t a k o z á s á t . ami a proprioceptív .

Pedagogik der Gegenwart. É l e t k o r i l a g a l e g a d e k v á t a b b t e v é k e n y s é g i f o r m á b a n . így a mozgásfejlesztés so­ rán a l a k u l ó testi én a l a p o z ó j a lesz a pszichés énfunkciók fejlődésének. S. TORDA ÁGNES (1991): Szemelvények a tanulási zavarok korébői. 4 . Child Development. ELTE Kiadvány. Budapest. amely a f i g y e l e m . REINARZT. c) H.m a g a s s á g . Róma. c é l i r á n y o s t e v é k e n y s é g végrehajtására irányítjuk. az é n h a t á r o k térbeli kiterjedéséről. Educational Development Programics London. (1966). In: Illyés Sándor (szerk. Iskolapszichológia. FLAVELL. a testfelszínről. a fejlesztés perspektívái. A. J. hiszen a m o z g á s a d o ­ m i n á l ó m e g n y i l v á n u l á s a g y e r m e k é l e t t e v é k e n y s é g é b e n . ellazítani stb. Gondolái Könyvkiadó. Medicina Könyvkiadó. megőrizni és erősíteni a g y e r m e k i aktivitást! A s z o c i á l i s s z a b á l y o z á s n a k . J.én-határai a fizikai és a szociális térben. A 3-7 é v e s k o r o s z t á l y n á l a l a p o z h a t u n k a nagyfokú m o z g á s i g é n y r e . ISSBD Kon­ ferencia.az agresszió h e l y e t t e l f o g a d h a t ó . IRODALOM BRUNHR. CsÉPE VALÉRIA (2000): Az olvasás és írásképesség zavarai. 186.): Teljesítmény és magatartászavarok összefüggése óvodás és kisiskolás korban. Ö n é r v é n y e s í t é s é b e n e s z k ö z k é n t használja saját testét és m o t o r o s m e g n y i l v á n u l á s a i t . A m o z g á s lehet a k ö z ö s alapja a kog­ nitív és szociális funkciók fejlesztésének a 3-7 éves k o r o s z t á l y n á l . John Wiley and Sons. (1981): Az értelmi fejlődés.kialakításában. 89-94. BRCNER. H o g y a n kezelhetjük t u d a t o s a b b a n ezeket a fejlesztő l e h e t ő s é g e k e t m o s t m á r n e m c s a k a kognitív funkciók. Volán Humán Kiadó. 17. AFFOLTER: AZ észlelési funkciók zavartalan és patológiás fejlődése. REINARZT. L. J. Eötvös Kiadó. TANSLEY (1980): Motoros és perceptuális fejlesztő program. a környezettel való k a p c s o l a t á ­ b a n . így t ö k é l e t e s e b b kivitelezésre ö s z t ö n z ő .): Gyógypedagógiai alapismeretek. Tankönyvkiadó. J. Magyar Pedagó­ gia. (1982): On Cognitive Development.k o n c e n t r á c i ó t és az akarati erő­ feszítéseket erősíti. a meghatározott testrészekre koncentráló felada­ tok során (adott testrészt érinteni. Iskolapszichológia Tudományos Fórum. E. S. új m o z g á s f o r m á k kipró­ b á l á s á r a késztető. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1987): Kísérlet a tanulási zavarok óvodáskori megelőzésére. (1977): Visuelle Wahrnehmungs Förderung. 4 4 3 .a tükör visszajelzi a k ü l ö n b ö z ő m o z g á s o k a t . 4. b) F. E h h e z a t e v é k e n y s é g h e z kell m a x i m á l i s lehetőséget biztosítani. JEKKELNÉ K Ó S A ÉVA (1986): A tanulási zavarok korai azonosítása. M i n t a cirkuláris reakció . Vol.4 5 1 . Tesiséma-fejli'sztőprogramunkban pl. 837-845. Gondolat Könyvkiadó. SONSROEM (1966): In: Bruner.k é p . H. szem-haj színéről stb. (1973): Process of Cognitive Growth. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1985/b. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1992): Kudarc nélkül az iskolában. 13-40. Vas Megyei Pedagógiai Intézet Kiadvány. a u t o n ó m i a . 1-10. 239-278. Fejlesztő tárgyként feltételeink között a tükör h a s z n á l a t a r e n d k í v ü l h a s z n o s a vizuális t e s t m o d e l l . Alex Typo. 53. 180. Budapest.az é n . testesség. Budapest.): Az alapkultúrtechnikák elsajátítását meghatározó pszichikus funkciók. S.) tanulja m e g a g y e r e k a s z á n d é k o s m o z g á s o k akarati irányítását. In: Turner. Fejlesztő Pedagógia. K i i n d u l ó a l a p t é t e l e i n k h e z kell visszanyúlni: az énfejlődésben m e g h a t á r o z ó . 55. J. New York. Budapest. emelni. SCHENK-DANZINGER. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1988): Az alapkultúrtechnikák elsajátítását meghatározó pszichikus funkciók fejlődése és fejlesztése. Budapest. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1985/a. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1993): A környezeti mutatók és a mentális-pszichoszociális fejlődés összefüg­ gései. A m i m i k a révén k ü l ö n b ö z ő énállapotok. T e h á t a t ü k ö r i n f o r m á c i ó k a t nyújt a g y e r m e k n e k testi j e l l e m z ő i r ő l . a) A. Is­ kolapszichológia. ELTE Kiadvány. A g y e r m e k i energiát ilyen m ó d o n .a g y e r m e k i ö n i n d í t o t t a aktivitás m é r t é k e és . h a n e m az egész p s z i c h o s z o c i á l i s fejlődés befolyásolását c é l o z v a ? Szá­ m o l n u n k kell az életkorra tipikus agresszív önérvényesítési tendenciákkal és az ebből fa­ k a d ó f e l s z a p o r o d ó indulati feszültségekkel is. (1974): Új utak az oklalás elméletében.a szociális k ö r n y e z e t szabályozása.kipróbálhatja énjét társaival. Dortmund. k o m p e t e n c i a és k o o p e r á c i ó r a való alkalmasság. L é n y e g é b e n tehát a mozgásfejlesztésben található m e g a t é n y l e g e s é r i n t k e z é s a testi-ér­ telmi és szociális fejlődési vonal befolyásolásában. AYRES: Az integrációs folyamat. 30 31 . Budapest. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN.g y a k o r o l h a t j a az é l e t k o r r a specifikus é n f u n k c i ó k a t : é n t u d a t . összehasonlíthatja . KATONA FERENC (1999): Klinikai fejlődésneurológia. feszíteni. Budapest. BAUER: A primer észlelési folyamatok fejlődése és jelentősége. Vein-Miinchen. e m ó c i ó k kifejezésére ad m ó d o t és az é r z e l m e k p o n t o s a b b felismerését segíti elő. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1987): Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak. Budapest. 71-84. Isko­ lapszichológia. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1990): Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára. az én j o b b elfogadását. E z e k előse­ gítik a testfogalom kialakulását. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1997): Komplex Prevenciós Óvodai Program. 97-114. 713.a m o z g á s b a n . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1995): Mozgás-Testkép-Énkép összefüggései. m i n ő s í t é s e . Pedagógiai Szemle. 208. (1980): Möglichkeiten und Grenzen kompensatorischer Erziehung. 9. J. 176-226. Studies in Cognitive Growth. a m e g e r ő s í t ő v i s s z a j e l z é s n e k főként erre a m o z g á s t e v é ­ k e n y s é g r e kell ö s s z p o n t o s u l n i .

közvetlenül születés utántól . a j á r á s e m b e r i . m a g a t a r t á s b e l i . 1963). Az igen korai d i a g n ó z i s n e m várja meg. vertikális r u g a s z k o d á s ( ü l é s b e h ú z ó d z k o d á s ) . a m e l y szerint csak az ősi m o z g á s m o d e l l e k g y a k o r o l ­ tatása . mert ezek m e g a k a d á l y o z z á k a n o r m á l i s m o z g á s és testtartás kialakulását ( K a t o n a . p s z i c h o l ó g u s o k . Hottiger (a f e l s o r o l á s csak részleges) egy­ aránt k i e m e l i k a m o t o r i u m fejlődésének szerepét ( M á r t o n . e m l ő s ö k ) a l a p v e t ő m o z g á s m i n t á i m e g i s m é t l ő d n e k a g y e r m e k i d e g r e n d s z e r é n e k egyedfej­ lődésében: a m a g z a t i és születés utáni m o z g á s o k h a l m o z g á s n a k . m e l y a m o z g á s o k h o z szük­ séges jó és s z ü k s é g e s testtartás stabilizálásához vezet (Katona. században g á s m i n t á k " f o g a l m á t a z e m b e r i m o z g á s f e j l ő d é s b e n . 1986). és a végállapot a t ü n e t h a l m a z o k m e g m e r e v e d e t t rossz rendszere. A m á s i k Katona m ó d s z e ­ re.d o m i n á n s m o z g á s o k .kúszás.orvosok. m á s z á s . 9. hogy p r o b l é m a m e n t e s lesz az e m b e r i egyedfejlődésen való végigha­ ladása. A g y e r m e ­ k e k k e l f o g l a l k o z ó s z a k e m b e r e k . terhesség alatti. és az e m b e r i egyedfejlődés t ö b b millió eve alatt n e m s z e r v e z t é k át az i d e g r e n d s z e r egészét. h o g y az agy sé­ r ü l é s e k o r f e n n m a r a d ó k ó r o s a n rögzült testtartási é s m o z g á s i r á n y í t ó reflexeket lebontsa. M a g u k a m ó d s z e r e k kivitelezési elve­ ikben k ü l ö n b ö z ő e k voltak. E z e k a m ó d s z e r e k elvileg öszszek a p c s o l ó d n a k a b b a n a v é l e m é n y b e n . Ezt az elméletet. jó ü t e m ű és m i n ő s é g ű érési folyamatot leállíthat­ ják. 1986. a k ú s z á s a hüllők m o z g á ­ sának felelne m e g .s o k s z o r fejlődési v o n a l a n k é n t e g y m á s r a é p ü l ő . fejlődési z s á k u t c á b a juttathatják. j á r á s m e c h a n i z m u s á ­ nak i d e g r e n d s z e r i e l e m e i csak ráépültek a többire. Schilling. Az agy érési folyamatait sok t é n y e z ő károsít­ hatja .e r ő s e n l e e g y s z e r ű s í t v e : felülési m o z g á s m i n t a ( l e b e g ő ü l t e t é s ) . Delacato. va­ lamint a vizsgáló eljárások fejlődése ( C T . m e l y e k a k ó r o s a n fejlődött i d e g r e n d s z e r ű g y e r m e k h a l m o z o t t a n r o s s z v é g á l l a p o t á t . o.). 1986. Az ő v é l e m é n y e szerint az e m b e r i egyedfejlődés m u t a t u g y a n h a s o n l ó s á g o t az e m b e r s z a b á s ú a k k a l . és k é s ő b b a s z i m b o l i k u s megér­ tés is a g y e r m e k m o z g á s v i l á g á r a épül és é p í t h e t ő rá. K a t o n a F e r e n c professzor bírálatával élünk: „ A z elavult r e k a p i t u l á c i ó s e l m é l e t értel­ m é b e n arra k e l l e n e g o n d o l n u n k . Tobis-Loewenthal.m á s z á s . D e elméleti m u n k á s ­ ságuk azóta m e g h a l a d o t t . Temple Fay. állás.m o z g á s m i n t á k a t t a r t a l m a z t a : k ú s z á s .g e n e t i k a i m e g h a t á r o z o t t s á g . hüllők. 82.33 . Az i d e g r e n d s z e r fejlődésével. de n e u r o p s z i c h o l ó g i a i s z e m p o n t b ó l . 37.j á r á s . Állításuk szerint az e m b e r i idegrendszeri egyedfejlődés m e g i s m é t l i a törzsfejlődés fontosabb állomásait. és ezt felhasználva beve­ zette a legkorábbi d i a g n ó z i s t . szövettanával. csak a k k o r v á r h a t ó . m e l y b e n a kezelésnek ismét be kell indítania és a n o r m á l i s irányba terelnie a m á r k á r o s o d o t t vagy fejlődésükben v e s z é ­ lyeztetett funkciókat. m i n t a h a s o n l ó s á g . P E T . szülés alatti és utáni á r t a l m a k . H. o.s z a b á l y o z á s h o z . idegélettanával foglalkozó t u d o m á n y o k . ez p e d i g a l i g h a l e h e t s é g e s " ( K a t o n a . h a n e m azonnali fejlesztéssel . t e k i n t e t b e veszi a s é r ü l é s t . M R I . 1999).e l o s z l á s m e g t e r e m t é s e a gyereknél. és a fejlődő funkciók e g y m á s r a hatásának bevonása a kezelési p r o g r a m b a " (Katona. G.D É V É N Y I ÉVA GYAKORLATA M a g y a r o r s z á g o n született két o l y a n m ó d s z e r . h o m o r í t á si m o z g á s m i n t a ( t á m a s z t o t t h o m o r í t á s ) . lefelé ru­ g a s z k o d á s (lefelé r u g a s z k o d á s h á t o n ) . de a k ü l ö n b s é g n a g y o b b . folyamatos k ú s z á s ( e l ő r e k ú s z á s lejtőn). első­ sorban m i n d e n o x i g é n h i á n y o s állapot. h o g y a g y e r e k fejlődése a korai szakaszban t ú l n y o m ó r é s z t mozgásfejlődésen keresztül megy végbe. Domah (a P h i l a d e l p h i a i R e h a b i l i t á c i ó s K ö z ­ pont m u n k a t á r s a i k ö z l e m é n y e i elméletet és gyakorlatot is t a r t a l m a z n a k fejlesztő m ó d s z e ­ rükről ( D e l a c a t o . így r ö v i d e n i s m e r t e t n é m a cáfolattal együtt.). o. legősibb . Az Alapozó Terápia elmélete és kiindulása a fenti m ó d s z e r e k h e z nyúlik vissza. Berta és Karel Bobath m ó d s z e r e arra irányult. Vojta felfogása meg­ e g y e z i k Temple Fay v é l e m é n y é v e l . 32 . mi kifejezetten elvet­ jük. A fenti m ó d s z e r e k e l s ő s o r b a n m o z g á s s é r ü l t g y e r e k e k fejlesztését c é l o z t á k . a z i d e g r e n d s z e r funkcionális p l a s z t i c i t á s á n a k m a x i m á l i s k i h a s z n á l á s a a fejlődés e korai s z a k a s z a i b a n . hogy a k i s e b b vagy n a g y o b b fokban sérült agyú g y e r m e k e k á l l a p o t á b a ne n y u g o d j a n a k bele. m á r r o s s z m e c h a n i z m u s t l é t r e h o z ó t ü n e t e k e t . a m á s z á s az e m l ő s ö k m o z g á s á n a k . S P E C T ) a 20. G y a k o r l a t u k a z e m b e r i m o z g á s f e j l ő d é s b e n l e g a l a p v e t ő b b . míg a gyereknél a kóros agyfejlődés m á r tünetek­ ben nyilvánul m e g . A törzsfejlődés során b e k ö v e t k e z ő n a g y o b b lépcsőfokok (halak.m e l y e k a n o r m á l .). 1986). g y ó g y p e d a g ó g u s o k . k o m m u n i k á c i ó s é s m o t i v á c i ó s t é n y e z ő k e t e g y a r á n t .megelőzi a k é s ő b b i . h o g y m e g t e r e m t s é k a m o z g á s motiváltságát.AZ ALAPOZÓ TERÁPIA ELMÉLETE ÉS M A R T O N . E r r e k é s ő b b visszatérek.m o z g á s s é r ü l t g y e r e k e k n é l m e g t e r e m ­ tette a k o n d u k t í v (a g y e r e k e t egy v e z e t ő viszi végig a f o l y a m a t o n ) fejlesztést.és terápiát.a 2 0 . m e r t e l m é l e t ü k e t nem tartjuk az A l a p o z ó T e r á p i a elméleti alapjának. és szociális r e h a b i l i t á c i ó t c é l o z m e g ( K a t o n a . vírusfertőzések. az „ ö r d ö g i kört". & fejlődésneurológiai kezelés és neurohabilitáció. 1986. d e f e k t u s h o z v e z e t h e t n e k . Vojta m ó d s z e r é n e k egyik célja a h e l y e s i z o m t ó n u s . A g y e r e k n e k a m o z g á s érzetét kell elsajátítania.i l y e n k o r a t ü n e t e k m á r újabb k ó r o s t ü n e t e k okaivá válnak. i d e g r e n d s z e r .m o n d j a D e l a c a t o . Ayres. E z e n fejlesztő p r o g r a m o k nagy része a mozgáson ke­ resztül indította újra a g y e r m e k idegrendszer-fejlődését. aki megteremtette az „elemi moz­ AZ ALAPOZÓ TERÁPIA LÉTREJÖTTÉNEK TÖRTÉNETE A) Idegrendszer-fejlesztő mozgásprogramok és módszerek a 20. s z á z a d b a n t ö b b o l y a n m ó d s z e r t d o l g o z t a k ki. 1986). Az 1940-60as években m é g feltételezték.az újszülött agya m é g h i h e t e t l e n ü l kép­ lékeny . elemi j á r á s . a célszerű m o z d u l a t o k a t j á t é k o s helyzetek­ kel k ö t ö t t é k össze. C.D é v é n y i É v a és mtsai. mely a fej­ lődés a k a d á l y a is e g y b e n . e l e m i m á s z á s . vagy „legalább a rehabilitáció lehetőségét kell fokoznia a m a x i m á ­ lis s z i n t i g " ( K a t o n a .vezet helyes i z o m t ó n u s . Állításuk szerint ha a g y e r e k p r o b l é m a m e n t e s e n halad végig e z e n a törzsfejlődési s o r o n . hogy a h u m á n s p e c i f i k u s ülés. m e l y n e k e l m é l e t i és g y a k o r l a t i h a t á s a vi­ lágszintű: az e g y i k a Pethő-módszer. hogy az egyedfejlődés lényegében a törzsfejlődés rövid m e g ­ ismétlése. melyet rekapitulációs e l m é l e t n e k n e v e z n e k . funkcionális M R I . M ó d s z e r é n e k cél­ j a „az ö s z s z e s k á r o s o d o t t funkció t o v á b b i f e j l ő d é s é n e k n o r m a l i z á l á s a . a z é r t e l m i . v a l a m i n t a g y e r m e k intellektuális f u n k c i ó i n a k fejlődésében Piaget. és igen sok ismeretlen.olyan helyzetnek tekintették. b e l s ő v a g y külvilágból j ö v ő ok . szá­ z a d b a n eljuttatta a s z a k e m b e r e k e t oda. „ k i t é r í t h e t i k " .

u k elkezdett beszélni ( s z a v a k a t m o n d a ­ ni) a p r o g r a m f o l y a m á n . hogy van egy. h i á n y o s s á g o k a t és a rossz m e g o l d á s o k a t okozatként. 76 n a g y o n súlyosan agysérült g y e r m e k k e l d o l g o z t a k 12 h ó n a p o s ­ tól 9 éves korig. A n n á l g y ü m ö l c s ö z ő b b volt s z á m u n k r a D e l a c a t o é k gyakorlati tapasztalata és az e b b ő l levont k ö v e t k e z t e t é s e k . felül­ tetés (ún. Ezt a m e c h a n i k u s e l m é l e t e t mi szintén elvetjük. Azt állítjuk. Ha a d i s z l e x i á s g y e r m e k e t csak a z a n y a n y e l v e t g y a k o r o l t a t ó m ó d s z e r r e l a k a r o m olvasásra bírni (vagyis csak g y ó g y í t ó olvasással). Mi ezzel a hasonlattal és elvvel e g y e t é r t ü n k . Végül e l é r k e z t e k a d o m i n a n ­ ciakialakítás s t á d i u m á i g . (Pl. és csak az e m b e r r e jel­ l e m z ő . 1963). M e r t a készség velünk születik. hogy a fejlesztést n e m a tünetek szintjén kezeljük kizárólag . és azon a szinten élő lény lesz. csak aztán építhe­ tünk rá g y ó g y í t ó olvasással.é r z é k s z e r v i fejlődési so­ ron. és a b e s z é d r e n e m lettek báto­ rítva ( D e l a c a t o . E k k o r a m á s z á s s t á d i u m á r a j u t t a t t á k stb. ezt kell e l ő b b „ k i á s n u n k " . 1986). h ó ­ napig. kifejlődik a k é t s z e m e s együttlátás. f ő e m l ő s ö k b e n sem. írásra. hogy a kúszás. elégtelenül szervezett. Az i d e g r e n d s z e r o n t o g e n e tikai beérése p e d i g a h u m á n m o z g á s m i n t á k e g y m á s u t á n j á b a n és e g y m á s r a é p ü l é s é b e n tör­ ténik (pl. a testtartás-látás in­ tegrációja itt alakul ki. bár ez is fontos. h o g y a m o z - gásfejlődésében és k i e m e l t e n a h u m á n mozgásfejlődési m i n t á i b a n nincs-e e l m a r a d o t t s á g a . a c s e c s e m ő e k k o r hídlény. m a g a s a b b szint a kétéltűsz. a k k o r é r d e m e s m e g v i z s g á l n i .g y e r e k közül a kezelés v é g é r e 12 g y e r e k j á r ó k é p e s lett. T e h á t már m a g z a t i állapotban magas fokú az e m b e r m o z g á s s z a b á l y o z á s a . de e n n e k k i b o n t á s a csak érett idegrendszeri s t r u k t ú r á k o n történhet m e g . hogy t u d h a s s a n a k . V a n egy kizárólagosan emberi k o m m u n i k á c i ó s forma: b e s z é d .E l ő b b i állításukkal összefügg D e l a c a t o k ö v e t k e z ő e l m é l e t e . írás és olvasás készsége. kétfüles együtthallás. de kezével m é g e g y e n s ú l y o z . leomlik. a beszéd-. anyanyelvi k o m m u n i k á c i ó kifejlődése csak a k k o r lesz p r o b l é m a m e n t e s . A fejlesztő p e d a g ó g i a g y a k o r l a t á b a n az utóbbi 10 év során (kb. a m e l y agyterület vezérli. Delacato azt állítja. aki felfedezte. mely a kétéltűek m o z g á s a .) M i n d e h h e z erős érzékszervi stimulációkat és l é g z é s p r o g r a m o t is adtak. m e r t idegrend­ szere.és l á b d o m i n a n c i á t . agysorvadás. héttől tart kb. E r e d m é n y e i k a m o z ­ gás területén is k o m o l y a k : a 70 j á r á s r a képtelen . e k k o r j e l l e m z ő a két s z e m e g y m á s t ó l független látásának kialakulása. magzati héten kiváltható. a t ó n u s o s nyaki reakciók. vagyis elvégezte a g y e r e k k e l a kúszás m o z g á s m i n t á j á t szabályosan és ritmusosan. D e l a c a t o azt állította. ez a híd szintje. m i n t h a h á z a t é p í t e n é k alap n é l k ü l : amit rá­ építek. 8 k e r e s z t m i n t a szerint mászott. aki m e g v á l a s z t j a dominanciáját: szem-. Ez azt jelenti. ha a gyerek csak feküdni tudott. Az emberi m o z g á s kialakulása min­ den újszülöttben a primitív m o z d u l a t o k k a l k e z d ő d i k : e z e k e t az ívjáratok. 16 hetes koráig tart. ezáltal idegrendszeri érésbeli e l m a r a d o t t s á g o t . sokkal j o b b alapot nyújtunk az anyanyelvi készség beérlelődésének. 1985-től) változás történt. A kizárólagosan e m b e ­ ri. akik a p r o g r a m k e z d e t é n n e m tudtak beszélni. a kisagy ősi ré­ sze. h ó n a p i g . és ez a m o z g á s s o r a s z e n z o r o s éréssel együtt adja azt a s z e n z o m o t o r o s i d e g r e n d s z e r i fejlő­ dési sort. K ö v e t k e z ő . a 6. l e b e g ő ültetés). és a c s e c s e m ő k ü l ö n b ö z ő életszakaszaiban „azon a szinten é l " .o l v a s á s . ezért az idegrend­ szeri s t r u k t ú r á k n e m k é s z e k a funkció b e f o g a d á s á r a vagy k i b o n t á s á r a . m e l y n e k hát­ terében é r e r e d e t ű daganat. E z u t á n a gyerek korai corticalis (agy­ kérgi) lény lesz az 1.m á s z á s . h o g y az anyanyelvi területen (beszédben. h a n e m folyamatos m o z d u l a t s o r o k b a n j e l e n t k e z n e k k ü l ö n b ö z ő in­ g e r h e l y z e t e k b e n . De s z á m u n k r a m é g f o n t o s a b b ered­ m é n y ü k : a g y e r e k e k közül. és n e m is ez a tapasztalatunk. 12. Következtetésük.). h o g y a g y e r m e k azért n e m képes az olvasásra. vízfejűség. E z e k a m o z g á s m i n ­ ták n e m reflexszernek. majd j á r á s . földön c s ú s z á s . a k k o r h á r o m felnőtt n a p o n t a 4 x 5 p e r c i g passzívan „ r á h e l y e z t e " . állt. mert a ház alapja az idegrendszer teljes érettsége. Ez a gyakorlati változás szemléleti megújuláson alapul: „iskolaérettségi vizsgálaton a hi­ bákat.18. Mi ezen e r e d m é n y e i k b ő l és e l g o n d o l á s a i k b ó l m e ­ rítettünk: v a l ó b a n az i d e g r e n d s z e r o n t o g e n e t i k a i l a g teljes beérése s z ü k s é g e s a l e g e m b e ­ ribb funkció. olvasáskészség tökéletességéhez. h a n e m ezt m e g e l ő z i és kíséri az oki ke- 34 35 . Mi n e m ezt állítjuk. vagy e g y m á s m e l l e t t i s é g é b e n (pl. írásban.2 9 . E k k o r a gyerek átlép a középagyszintre. ismét K a t o n a professzor m u n k á s s á g a alapján a d n á n k m e g a választ ( K a t o n a . és sztereo látása v a l a m i n t sztereo hallása tökéletesedik.í r á s . E b b ő l D e l a c a t o és m u n k a t á r s a i azt a k ö v e t k e z t e t é s t v o n t á k le. 5 9 % .és ebből 20 m o z g á s r a képtelen . a m í g csak a gyerek teste-idegrendszere rá n e m érzett a m o z g á s ­ mintára. h ó n a p t ó l a 12. a 6. a k k o r úgy teszek. m e l y szerint a c s e c s e m ő i d e g r e n d s z e r e fokozatosan és e g y m á s r a épülve érik az agytörzstől felfelé e g é s z e n az agy­ kéregig. és ezt gyakorlatokkal beérleljük.tatási-dominancia megválasztási fejlődési m o z g á s s o r n a k . Ezután alakul ki ( 3 . írás-. ez a hal­ szerű lét kb. a testséma. j e l l e m z ő j e a paralateralitás: két kezét használ­ ja lábaitól függetlenül. a g y h á r t y á k közötti bevérzés. Az újszülött idegrendszere igazán és teljesen emberi idegrendszer: a l e g p r i m i t í v e b b m o z g á s is m a g a s a b b idegrendszeri szabályozás alatt áll. de nem ilyen k i z á r ó l a g o s a n . 4 tárgyakat tartott. o. e n n e k a m o z d u l a t a a kúszás.vagyis az i d e g r e n d s z e r e l m a r a d t érettségét kell e l ő b b „ b e h o z n u n k " -. m á s z á s . évtől 7. és egyedül is képes lett rá. Humánspecifikusak. m e l y n e k k o r o n á j a k é n t megjelenik a beszéd.tehát a rajzkészség. ez a 20.erű szint. 2 0 0 0 . a nvúltagyi = vesztibuláris r e n d s z e r és a pallidum s z a b á l y o z z a (/. a kéz­ ügyesség-gyakoroltatás szintjén -. csak az e m b e r r e j e l l e m ­ ző egyedfejlődési sor: kúszás —> m á s z á s —> j á r á s —> d o m i n a n c i a megválasztása. 11 g y e r e k teljesen ö n á l l ó a n m e g t a n u l t jár­ ni. majd m á s z á s . és o n n a n j u t t a t t á k a k ö v e t k e z ő s t á d i u m r a . akiknél egyoldali vagy kétoldali súlyos a g y k á r o s o d á s volt. agyvelő­ gyulladás. hogy na e g y g y e r m e k n e m tud m e g t a n u l n i olvasni. kéz. hogy melyik m o z g á s s t á d i u m r a k é p e s e k . E z e k e t a m o z g á s m i n t á k a t n e v e z t e el elemi mozgásmintáknak. holott beszédterápiát n e m kaptak. h ó n a p körül. a két fül e g y m á s t ó l füegetlen hallásának kialakulása. kúszás . T e h á t D e l a c a t o sze­ rint az újszülött perincvelői-agytörzsi lény.ülés). hogy a m e l y i k g y e r e k n e m tud m á s z n i . járásnál két lábát használja. év . Mert ha észlelünk mozgásfejlődési. s n e m k ö z v e t l e n ü l kijavítandó okként kell é r t e l m e z n ü n k " (Lakatos. agyvelőfejlődési r e n d e l l e n e s s é g stb. melyet nevezhetünk helyzetváltoztatás-felegyenesedés-helyváltoz. olvasásban) elmaradt gyermek idegrendsze­ re éretlen. illetve a n n a k nyelvi készségéért felelős területei n e m érettek rá. és középagy-lény lesz: m o z d u l a t a a m á s z á s ( e m l ő s ö k ) . az oldalismeret. ha a g y e r m e k p r o b l é m a m e n t e s e n v é g i g m e g y a kizárólagosan e m b e r i m o z g á s o s . A fejlődés útja az egyszerű e m b e ­ ri m o z g á s o k t ó l vezet a fejlett emberi m o z g á s t í p u s felé. csak reflex t e r m é s z e t ű m o z g á s o k k a l . E k k o r alakul ki a sztereo látás és sztereo hallás. F e l m é r t é k a beteg g y e r e k e k e t . n e m aktiválhatok újszülött vagy fiatal állatokban. j á r á s m á r a 2 0 . ül. k e r e s z t m i n t a szerint jár. és k o r u k szerint elég idősek voltak a h h o z . ábra).járás). évig) az agykérgi e m ­ ber. az olvasni s e m fog t u d n i . majd a k ö v e t k e z ő szintre lép. Á t l a g o s a n 11 h ó n a p i g végezték a kezelést. Megfigyelték a n o r m á l g y e r m e k i fej­ l ő d é s b e n a m o z g á s m i n t á k e g y m á s utáni j e l e n t k e z é s é t : kúszás.

h o g y e n n e k m e g t e r e m t é s é v e l e l é r k e z h e s s e n az e r e d m é n y e s fejlesz­ téshezEz a szemlélet j e l l e m z i az A l a p o z ó T e r á p i á t is. 1997) . D e l a c a t o és T e m p l e Fay közös munkája és az erről megjelentetett or­ vosi szakkönyv leírása és tanácsai alapján (Delacato. Ez a terápia már h a t á s o s n a k b i z o n y u l t a diszlexiás. Ez az e l m é l e t és g y a k o r l a t terápiánkat a regresszióval dolgozó terápiák k ö z é sorolja. A terápiát több mint tíz évvel ezelőtt. és iskolaéretlen ó v o d á s o k n á l a l e m a r a d á s b e h o z á s á r a . M o z g á s s o r a i t fejlődéstani szemlélettel állította össze. E z s z e m l é l e t é b e n m á s . vagyis a fejlődés lépcsőin m e g y ü n k végig m é g egyszer. e g y e n s ú l y . testismeret. a tartalmi diszgráfián semmit. az alatta levő szinteket kell A . úgy szoktuk m o n d a n i .e h h e z hozzá­ tette az összes olyan m o z g á s t . Alapozó Terápia jelenlegi felépítése. E n n e k elméleti és gyakorlati j e l e n t ő s é g e .thalamus H . hogy a gyereket s o h a s e m a tünetei szintjén kezdjük kezelni. i d ő b e n való bizton­ ságos t á j é k o z ó d á s .).f e l e g y e n e s e d é s i . és a n o r m á l fejlődési folyamatot 36 37 . 1963). n e m állítunk b e e l d ö n t e t l e n d o m i n a n c i á t a h e l y z e t v á l t o z t a t á s i .m á s z á s . H. Porkolábné Balogh Katalin-féle fejlesztéssel -. 1990-ben Kulcsár Mihályné fej­ lesztő p e d a g ó g u s r e n d e l k e z é s ü n k r e bocsátotta m i n d a z o k a t a b ő v í t é s e k e t és továbbfejlesz­ téseket. h a n e m fejlődéstanilag a tünet „ a l á " m e g y ü n k . m i n t a h a g y o m á n y o s s z e m l é l e t ű felzárkóztatás. E . 1987. m o n d v á n : ha ez a szint n e m m ű k ö d i k . m á s z á s h o z (ellenoldali v é g t a g o k e g y ü t t m o z g á s a ) ellenoldali végtagok m o z g á s k o o r d i n á c i ó s gyakorla­ tai. felülés.gerincvelő Bővítés és továbbfejlesztés.felhasználva P o r k o l á b n é B a l o g h Katalin kutatási és gyakorlati e r e d m é n y e i t ( P o r k o l á b n é . k ú s z á s h o z ( a z o n o s oldali végtag­ o k e g y ü t t m o z g á s a ) a z o n o s oldali végtagok m o z g á s k o o r d i n á c i ó s g y a k o r l a t a i . diszfáziás g y e r e k e k n é l .h a t é k o n y lett o r g a n i k u s sérülésből e r e d ő hiperaktív-figyelemzavaros ese­ teknél.d o m i n á n s g y a k o r l a t o k c) íormatio reticularis rendszeres pályái =RAS reticularis rendszer vagy az éberségi szintért felelős hálózatos állomány fejlesztését k í v á n t á k m e g . r u g a l m a s s á g és egyensúly-gyakorlatok. Afejlődéstani-fejlesztés szem­ lélet a g y e r m e k e t és k é s z s é g h i á n y á t fejlődésében nézi. v a l a m i n t fejlődés­ tani szemlélete és k o m p l e x i t á s a miatt n a g y o n h a t é k o n n y á lett e n y h e fokban értelmi fogya­ tékos gyerekeknél.a m o z g á s k o o r d i n á c i ó alap­ jait adja m e g . e m l é k e z e t f e j l e s z t é s e k stb. alaki diszgráfiás g y e r m e k e k n é l . jobb-bal ismeret. hogy k ü l ö n ö s e n h a t é k o n y m e g k é s e t t beszédfejlődésű ül. P á r év m u n k a után derült ki. A m o z g á s k o o r d i n á c i ó r a való hatása miatt . Az. hogy terápiánk fejlődéstani szemléletű fejlesztő terápia. vagyis a te­ Katona ábrája nyomán I. az érési folyamatot még egyszer beindító terápiák ( P l . P o r k o l á b n é .törzsdúcok próbálja biztosítani. és a l k a l m a z o t t : D e l a c a t o és m u n k a t á r s a i elérhető s z a k k ö n y v ü k b e n m é g kizárólag a k ú s z á s . h a n e m a térben. kéz és láb t e v é k e n y s é g é n e k szétválasztása stb. mely a h i b a szintjén gyakoroltat.j á r á s .I . a m e l y a g y e r m e k fejlődésében. K u l c s á r M i h á l y n é . P l . Kb. a) kisagyból kiinduló mozgásszabályozó magrendszer akkor m é g csak C. alaki diszgráfián t u d t u n k javítani a k ö n y v b e n leírt „pi­ ros s z e m ü v e g e s " m ó d s z e r r e l .kisagy e l ő b b r e n d b e h o z n i .pl. n e m k e z e l ü n k f i n o m m o t o r i k á t ö n m a g á b a n a k i s g y e r e k n é l fejlődéstanilag ezt m e g e l ő z ő ü g y e s s é g e k n a g y m o z g á s o k . r u g a l m a s s á g . 1987-ben Pálfia Judit s z e m é s z o r v o s s a l k e z d t e m el. A y r e s . Kibővítette a terápiát a hazai fejlesztő pe­ dagógia g a z d a g tárházával . E k k o r m é g csak a n y a n y e l v i b) szemmozgató idegmagvak rendszere k é s z s é g h i á n y o s g y e r m e k e k e n p r ó b á l t u n k segíteni. k e r e s z t m o z g á s o k stb. ábra d) látásszabályozó rendszer e) tekintés szabályozó rendszer rápiába n e m c s a k a m o z g á s és m o z g á s é r z é k e l é s került. A l a p o z ó T e r á p i a stb. m e l y e k e t ő m á r a fenti a l a p h o z hozzátett. F .ívj áratok B) D . H R G . Az e r e d m é n y e k k e l diszlexiás g y e r m e k e k n é l e l é g e d e t l e n voltam.r e n d b e h o z a t a l a nélkül stb.szem vestibularis magrendszer melyre k é s ő b b részletesen visszatérek. életében fontos: fejemelé­ sek. pl. Ez a ha- zelés: az i d e g r e n d s z e r érését elősegítő. m í g m e g é r k e z ü n k az adott tünet k e z e l é s é h e z . j á r á s v a r i á c i ó k .h e l y v á l t o z t a t á s i m o z g á s ü g y e s s é g fejlesztése nélkül.

Földi Rita labdagyakorlatait. Gergely Anikó. Gondiné Dobó Anna.e r ő s í t ő k s z ü k s é g szerint). ellenoldali t é r d k ö n y ö k érintések állva. 3. az egyensúly. M á r t o n . külön hangsúlyt h e l y e z ü n k a vesztibuláris ingerlés gya­ korlataira (fejforgatások. Némcthné Márk Julianna. az időzítés és ütemérzék. E l ő b b m e g s z o k t a t j u k a g y e r e k k e l az „ e l l e n o l d a h s á g o t " : két k é z b e n váltott s u p i n á c i ó . labdagyakorlatok. pl. a l a p k o n c e p c i ó n k k a l jól h a r m o n i z á l ó területeket vont be a terápiába. vagy formált a terápia v o n a l á h o z igazodóvá: pl. pl.. 1999). A t r a m p o line beindítja a mozgásfejlődést. m á r a kialakult felépítése a k ö v e t k e z ő : Elemi mozgásminták + Ruganyosság + Egyensúly Mozgáskoordináció tökéletesítése Dominancia (kéz. Tar Mónika. Jordanidisz Ágnes. Alapöt­ lete szintén Kulcsár Mihálynétól származik. H. Kalapos Ilona. Itt kell említést t e n n e m egyetlen . ritmusos beszéd és m o z g á s . A h a r m a d i k lépcsőfokban A l a p í t v á n y u n k részint e g y r e újabb g y a k o r l a t s o r o k k a l bővítette az eddigi területeket. Wimmer Zsuzsa.: majd min­ den „ e g y s z e r ű " kéz. K é s ő b b m i n d e n . „Kereszt"-gyakorlatok: a m o z g á s k o o r d i n á c i ó t fejlesztő n e h é z gyakorlatsor. hintáztatások h a g y o m á n y o s . egyik rajzol.b e s z é d gyakor­ latok. Lurija-féle neuropszichológiai g y a k o r l a t o k . A saját terápiánk alapjait S z e r d a h e l y i M á r t o n testnevelő­ g y ó g y t o r n á s z é s T ó t h G á b o r g y ó g y p e d a g ó g u s m u n k a t á r s a m m a l r a k t u k le. Gacsályi Lászlóné. végtag. M i n d e b b ő l kialakult az A l a p o z ó Terápia. Szíjjártó Edit. T ó t h G á b o r ki­ d o l g o z t a a terápia speciális alkalmazását o r g a n i k u s k á r o s o d á s b ó l induló hiperaktív figye­ l e m z a v a r o s gyerekek eseteire. Telek Erika. szem. mászás. Petheő Erika. Radnai Zsuzsa. fóka. Diamond azt írják. körrajzolás stb. „Felvezető" vagy „szoktató" gyakorlatsor: a m o z g á s k o o r d i n á c i ó t m e g a l a p o z ó gya­ korlatok.) Az egyensúly fejlesztésével kapcsolatban Földi Rita munkáját mérvadónak tekintjük (Fodorné Földi Rita. v a l a m i n t a m o z g á s r e n d e ­ z e t t s é g é n e k fejlesztése céljára. gurulás. A vizsgálatnál h a s z n á l u n k vizsgálati e l e m e k e t K u l c s á r M i h á l y n é terápiájának vizsgálatából. Dr. Breinmann Erzsébet. pl. szinte lökést ad neki. Elég. fekve stb. majd k e r e s z t e z e t t kéz-láb h a r m o n i k u s együttműködésén. Bonczné Juhász Csilla. fordulatok. Falvay Károly n é p t á n c m o z g á s e l e m e i t . D i a m o n d . l á b b o l t o z a t . Egxensúlygyakorlatok: statikus. és az elvek alapján szülőkkel és terapeutákkal együtt á l l a n d ó a n továbbfejlesztjük. E z u t á n k i d o l g o z z u k a két kéz külön munkáját. guriga. 38 39 . Tamás Béláné. m e l y e k a fejlődés során megjelennek. mert folyamatosan gyűjtjük és kapjuk az új ötleteket m u n k a t á r s a i n k t ó l . Bors Ilo­ na. Farkasné Murányi Márta. a főszerep a d i n a m i k u s e g y e n s ú l y fejlesztéséé. átfordulások. forgások... fejlesztette t e r á p i á n k a t . hogy a katonai ( U S A ) k i k é p z é s b e n m é g a világháború előtt bevezették az ü g y e s s é g . De sok g y e r m e k a n e h e z e b b m o z g á s k o o r d i n á c i ó s gya­ korlatokat (I. láb) Erihez járulnak az informatikai blokkot fejlesztő kartonok Mozgáskoordináció megalapozása 1. Gyarmatiné Boksái Éva. Szabó Csilla. és H. Sütő Csaba. Sipos Zsóka. 4. és láb külön munkáját. d i n a m i k u s és a kettő közötti á t m e n e t i e g y e n s ú l y t gyakoroltatjuk. taps test előtt. tíz e g y m á s r a é p ü l ő gyakorlat Kulcsár Mihályné kidolgozása szerint. E k k o r t o v á b b m e g y ü n k a Finom motorika * Csak néhányuk nevét tudom felsorolni (1995-2000 között). ezen belül járásegyensúlyt. az angol nyelvterületen h o n o s N I L D . úszás. ahogy kívánja. pók-rák és sok kisegítő g y a k o r l a t (pl. mert ott sokkal k ö n n y e b b e n ráérez a teste. Váradi Ildikó. és r e n d s z e ­ r ü n k e t egyáltalán n e m tekintjük lezártnak vagy b e z á r h a t ó n a k . Tóth Ildikó. teljes k i d o l g o z á s ú terápiákból át­ vettük Fodorné dr. Molnárné Nagy Anna. Zsadon Zsófi és legalább még egyszer ugyanilyen hosszú lehetne a névsor. Vincze Helga. „igen és n e m " integetés stb. az A l a p í t v á n y h o z közel álló m u n k a t á r s u n k gazdagította. toporgás. Burián Kati. majd jelen­ leg a l a p í t v á n y k é n t d o l g o z u n k . beszédészlelés és -értés ( G M P ) vizsgálatát és az ő fejlesztő terápiáját. m o z g á s o s s z e r i a l i t á s fejlesztése. 1993): kevés az e g y e n s ú l y o z ó járás-statikus e g y e n s ú l y fejlesztése. Stéger Andrea. 2. s z ö k d e l é s e k p á r o s lábon. a trampoline-ról. Szerző Krisztina. Papp Zita. egy lábon. Görbicz Katalin. 5. Gósv Mária b e s z é d h a l l á s ( G O H ) . Kb. másik ütöget. Rugalmasság: ugrások.D é v é n y i E v a é s m t s a i . és M. e h h e z a gyerek m e g t a n u l „ e g y s z e r ű " labgyakorlatokat. pörgések. á l l a t u t á n z ó ügetések. Bodonyi Anikó. Pócsi Orsolya. Esti Nóra. Nagymozgások: fejemelések. k é s ő b b ) e l ő b b a trampoline-on csinálja meg.. E z e k az e l v e k m e g e g y e z n e k Falvay Károly egyensúlyfejlesztési elveivel ( s z e m é l y e s közlés). Frankó Mária. m o z g á s k ö z b e n i irányváltoztatás. M á s . Kunné Szörényi Katalin. in­ kább l ö k é s s z e r ű e n beindítja a m o z g á s ü g y e s s é g e t .p r o n á c i ó vagy ökölcsukás-nyitás r i t m u s o s a n . t e s t v o n a l a t á t l é p ő k e r e s z t e z ő g y a k o r l a t s o r stb. Manolakis Ági. és m é g a beszédfejlődési lemaradottságokat is javítja. talicskázás. a „keresztezettséget": pl.és fejegyensúlyt fejlesztők valamint k o m b i n á c i ó i k . kúszás. hogy a r u g a l m a s s á g o t fogja fejleszteni. amennyit m e g k í v á n . libikóka stb. Burkusné Szenász Ildi. ahol a félkörös ívjáratokban létrejön a folya­ dék e l m o z d u l á s a : gyakori helyzetváltoztatás. a S z e n z o r o s Integrációs T e r á p i a vizsgálatából (Ayres terápia) é s L a k a t o s Katalin-féle T S M T (Tervezett S z e n z o m o t o r o s T r é n i n g ) vizsgálatból. de azt n e m fejleszti. végzett hallgatóinktól. nyak­ izom-erősítők. csak aztán a földön. Bodai Ágnes. egy helyben szökdelés. Rozsnyai Henrietté. * A felsorolás m á r csak azért sem lehet teljes. a k a d á l y o k k a l stb. mellyel először m u n k a c s o p o r t k é n t . Göttlinger Gabi.tékony t e r á p i a már nem D e l a c a t o terápiája volt. E z u t á n telepítjük a kéz.. jól k o o r d i n á l t m ű k ö d t e t é s é h e z . elöl-hátul. Stocker Eszter. részint egyre újabb. m o s t csak a r o k o n terápiákat e m l í t v e . egyúttal hálás köszönetet szeretnék mondani: Asztalosné Marosi Marianna. ha teljes volna. Ezek valójában a humánspecifikus elemi mozgásminták és variációik. ugró­ kötél.t e r á p i a gyakorlatait. melyek­ kel a gyerek h o z z á s z o k i k a két kéz és két láb együttes. és „ e g y s z e r ű " kéz­ gyakorlatokat.. testtel végzett ritmusgyakorlatok. m á s i k dobol stb. 1963.eszközigény"-ünkről. A terápia jelenlegi. Csaba Mercédesz. forgó. egyik kéz simogat. Mándi-Márton Zsuzsa. Tóth Péter. ha a g y e r m e k csak ugrál rajta. de az e r ő n l é t r e is igen jó hatást g y a k o r o l t ( M . Mi eredetileg azt hittük. Hofmann Ildikó. Palcsó Julianna.és lábgyakorlatot k o m b i n á l u n k e g y m á s s a l . légző-fegyelmező gyakorlatsor. Dékányné Cseri Zsuzsa. vé­ g i g v e z e t v e őt e l ő b b az a z o n o s oldali kéz és láb. Bodonyi Miklós. felülések j á r á s és változatai. állás-törzsegyensúlyt. Gosztonyi Judit. Kulcsár Éva.

. Kézdominancia kifejlesztése.e x t r a p i r a m i d á l i s m o z g á s r e n d s z e r t és a parietális m o z g á s s z a b á ­ lyozó areákat.D é ­ vényi É v a és mtsai. 1994).írja Nádori ( N á d o r i . Ez a speciális. a k e r e s z t e z e t t m o z g á ­ sok n e m vagy csak alig. a spontán fejlődés irányait követi: . az fegyel­ m e z e t t e b b e n g o n d o l k o d i k . 7. IV. 6.a szinkron kétoldali e g y ü t t m o z g á s o k k ö n n y e b b e n kivitelezhetőek.a nagy. együttműködés kialakítása és/vagy fejlesz­ tése: első g y a k o r l a t s o r u n k b a n külső és belső s z e m i z o m g y a k o r l a t o k a t v é g e z t e t ü n k (III. k ö n n y e d vég­ rehajtást elérjük. vízszintes k e r e s z t e z é s . M i n d e n gyakorlatot sokszor e g y m á s után kell végeztetni. És végül a „ n e h é z " s z ö k d e l é s e k e t és „ n e h é z " k é z g y a k o r l a ­ tokat h o z z u k össze e g y m á s s a l .. Végül is m o z g á s k o o r d i n á c i ó t fejlesztő g y a k o r l a t a i n k a t . 1972. a végtagok szétvá­ lasztott m o z g á s a n e m vagy csak alig. betartva a fejlődési irányt: fejgya­ korlatoktól h a l a d u n k a törzs és kéz felé. a m e l y e k b i z o n y o s h e l y z e t b e n m e g h a t á r o z ó a k . és biztos. erre m é g visszatérek. M a r t o n . Kulcsár Mihályné alapötletei nyo­ mán. . proximálistól h a l a d u n k disztális felé. a m o z g á s ritmikája az időbeliséget és a d i n a m i k a a s z ü k s é g e s e r ő a d a g o l á s t és tónusállapotot. A g y a k o r l a t o k a tudatos és p o n t o s végzésen keresztül fejlesztik a k o n c e n t r á c i ó t és az ö n f e g y e l m e t ( D é v é n y . 1999. 1976. 1999.z á r (ez a vízszintes síkban van). 8. A mi t e r á p i á n k egyik legfőbb célja a m o z g á s k o o r d i n á c i ó kifejlesztése. G y a k o r l a t a i n k e g y ü t t fejlesztik a p r o p r i o c e p t í v rendszert az e g y e n s ú l y r e n d s z e r r e l . igen kifejezetten a r i t m u s é r z é k é t .az a z o n o s oldalon e g y s z e r r e m o z g ó végtagoktól j u t u n k a keresztezett oldali m o z g á ­ sokhoz. Betanítjuk a „ n e h é z " alapugrásokat: terpesz. m i n d e n m o z g á s esztétikus m o z g á s alapjait m e g a d ó g i m n a s z t i k a fejleszti a gyerek helyes tartását. . . tehát n e h e z e n r e n d e z i k ö s s z e é s jegyzik m e g a m o z g á s o k egymásutánját. á l l a n d ó továbbfejlesztésben. kiválasztja azokat az ingerületeket. a m o z d u l a t egy adott testrészre irányítása g y e n g e . hogy látná. Finommotorika kialakítását előkészítő gyakorlatsor: egymásra épülő gyakorlatok Kulcsár Mihály né k i d o l g o z á s a alapján.és e l l e n m o z d u l a t o k együttesét.a törzsközeli n a g y m o z g á s o k t ó l h a l a d u n k a törzstől távoli f i n o m m o z g á s o k i g . v á l l b o k s z o l á s o k stb.. A f o r m a é r z é k és k o o r d i n á c i ó együtt fejlődik. E k k o r a kéz „ n e h é z " g y a k o r l a t a i t ö s s z e h o z z u k a m á r b e g y a k o r o l t „ e g y s z e r ű " l á b g y a k o r l a t o k k a l .és dinamikai érzékelése: a moz­ dulatok pályája m e g h a t á r o z z a a m o z g á s térbeliségét. i z o m z a t a feletti uralmát. indiánjárás ( m é g n e m s z ö k d e l é s ! ) stb. e z e k mindig ellentétes irányú r i t m u s o s e l l e n m o z g á ­ sok.speciális g i m n a s z t i k á n a k tartjuk. és ez tökélete­ síthető t ü k ö r segítségével. u g y a n a k k o r m e g t ö r t é n i k a testrészek m o z g á s á n a k h a r m o n i k u s ö s s z e h a n g o l á s a ( D é v é n y . h o g y a kéz és láb e g y m á s r a m i n d i g merőle­ ges e l l e n m o z g á s t v é g e z z e n . a rész.. elöl vagy há­ tul. VI.). ^ 9. harántter­ pesz. M i n d e z fej­ leszti az integrációs. a m o z g á s s o r o k a t . az e n y h e fokban értelmi fogyatékos és az o r g a n i k u s a n érintett hiperaktív-figyelemzavaros g y e r e k e k m o z g á s e l m a ­ radásának sajátosságait: . . m i n t h o g y a bonyolult és megfelelően adagolt m o z g á s s o r o z a ­ tok kialakítása és a u t o m a t i z á l á s a m i n t e g y visszahatásként vagy az agy fejlődésének kriti­ kus p e r i ó d u s á b a n történt m ű k ö d é s m e g e r ő s í t é s e k é n t fejleszti a központi i d e g r e n d s z e r n e m szorosan a m o z g á s k o o r d i n á c i ó v a l kapcsolatos m ű k ö d é s é t i s " ( H á m o r i . . m i n t a stabil k é z d o m i n a n c i á t . . és elutasítja a l é n y e g t e l e n n e k ítélt informá­ ciókat. váltott függőleges karlendítés test mellett.m e l y e k n e k fentiekben c s a k a k ö n n y e b b e l e m e i t í r h a t t a m le .D é ­ vényi É v a és mtsai. in: M á r t o n . A b e s z é d és m o z g á s e g y ü t t e s és e g y m á s t fejlesztése a m e g f e l e l ő s t á d i u m b a n a l k a l m a z o t t mondott mozgás m ó d s z e r r e l : a m o z d u l a t o ( k a ) t s z ó b a n p o n t o s a n m e g f o g a l m a z z u k . 1994). A látásérzékelés fejlesztése a m o z g á s m i n t á k megfigyelésével és u t á n z á s á v a l történik. 5 1 .keresztezett ritmusos mozgás kialakítására: pl. Ha ez megy. v e r s e k r e t ö r t é n ő v é g z é s é v e l valósul m e g . a keresz­ tezett ritmusos mozgások ugrással. U g y a n c s a k együtt fejlődik a gyerek mozgásbeli tér-. a m i k o r a gyerek saját i z o m m ű - ködéséből m e g é r z i a m o z d u l a t o k p o n t o s kivitelezését anélkül. E z u t á n betanítjuk a kéz „ n e h é z " gyakorlatait. N e m tekintjük o l y a n elen­ g e d h e t e t l e n n e k . illetve egyenrangú.a g y e r e k e k n é l g y a k o r i a k a k é n y s z e r e g y ü t t m o z g á s o k . és m o n d j u k a m o z d u l a t ( o k ) előtt és/vagy alatt. kéz: karlendí­ tés váltottan test mellett vagy váltott m a l o m k ö r z é s (ez a rá m e r ő l e g e s síkban való m o z g á s ) . o.). 5 1 . v a g y i s ö s s z e r e n d e z ő képességet. a g y i d e g ) .a fej m o z g á s a i t ó l j u t u n k a végtagok mozgásai felé. „Aki k o o r d i n á l t a n tud m o z o g n i . Szemgyakorlatok és a domináns szem-kéz. old. „ K o o r d i n á l n i azt jelenti: összeren­ d e z n i . a p o n t o s a b b m o z g á s szabályozza az észlelési folyamat javulását. Lábdominanciát kialakító vagy m e g e r ő s í t ő gyakorlatok. Hámori szerint a m o z g á s k o o r d i n á c i ó differenciálódása a l e g s z o r o s a b b a n k a p c s o l ó d i k az érzékelési funkciók differenciálódásához. m i n d k é t kézzel. A g y e r e k a g i m n a s z t i k a során m e g ­ tanulja ö s s z e r e n d e z n i a külső és a belső információkat. a d o m i n á n s kezet ügyessé tevő gyakorlat. hogy a folyamatos. A p o n t o s m o z g á s é s z l e l é s befolyásolja és szabályoz­ za a m o z g á s t . m a l o m k ö r z é s . . Pl.a g y e r e k e k n é l a szerialitás erős fejlesztésre szorul. l á b t e r p e s z . T e r m é s z e t e ­ sen fejlesztik a p i r a m i d á l i s . Miért tartjuk g i m n a s z t i k á n k a t speciálisnak? Mert fejlődéstani szemléletű. állóképességét. majd a l e g n e h e z e b b gyakorlatsor j ö n . Itt is betartjuk a proximális-disztális fejlesztési irányt. illetve begyakorlása: igen sok egymásra épülő. idő. j á r á s ellentétes kézráütéssel. és nagyfokú k o o r d i n á c i ó s k é s z s é g e t ad. a k k o r a „ n e h é z " ugrásokat e l ő b b ö s s z e h o z ­ zuk m i n d e n k o m b i n á c i ó b a n a m á r b e g y a k o r o l t „ e g y s z e r ű " k é z g y a k o r l a t o k k a l . h o g y terápiánkat ezen a n y o m o n kívánjuk továbbfejleszteni. ügyességét. G i m n a s z t i k á n k figyelembe veszi az anyanyelvi k é s z s é g h i á n y o s . t ö m e g e s m o z d u l a t o k t ó l a precíz m o z g á s o k i g . Az a k u s z t i k u s és a k u s z t i k o m o t o r o s fejlesztés a m o z g á s o k r i t m u s o s t a p s r a v a g y r i t m u s o s m o n d ó k á r a .e z e k e t leépítjük -. és terpesz-keresztszökdelés.az a z o n o s oldali v é g t a g o k m o z g á s a k ö n n y e b b e n kivitelezhető. és t e r m é s z e t e s e n a kéz o l d a l á r a próbáljuk beállítani. és ezen két rendszer együttes fejlődése kiemelt szerepű az agyi érési f o l y a m a t o k b a n . ügyelve arra. M á s o d i k g y a k o r l a t s o r u n k b a n a térlátásban való ü g y e s s é g e t és a követé- 40 41 . pl. sorrendjét és sajátos m i n t a szerinti össze­ r e n d e z é s é t értjük ( m o z g á s k o o r d i n á c i ó a l a t t ) " .

t e r á p i a . 11. Légzőgyakorlatok: hasi légzés levegő-visszatartással szétszórt és különböző testhelyzetekben. fejlesztjük a m a g á n h a n g z ó h o s s z ú s á g és z ö n g é s .. h o g y a p r e m o t o r k é r e g vesz részt a m o z g á s időbeli s z e r v e z é s é b e n . mint például a b e s z é d és az írás (Freund. futballt. melyből ki­ e m e l t e n is tanítjuk az írókeretes írást és a teljes vállból-karból végzett. 10. Hallásgyakorlatok: Gósy Mária hallásfejlesztő gyakorlatait használjuk. Konstruktív praxis. akár a n é v u t ó r e n d s z e r t gyakoroljuk. V a l ó s z í n ű . az írás r e n d e z e t t s é g é v e l p r o b l é m a van. m i n t h a két s z e m m e l látna.z ö n g é t l e n pár m e g h a l l á s á t és visszaadását. 13. betartjuk az „ e l ő s z ö r passzívan. Gestalt stb. fej-. könyök-. mely m o t o r o s ü g y e s s é g e k szervezésében is részt vesz. közti „fordítás" látási-tapintási-alakfelis­ merési érzetek g y a k o r o l t a t á s a . h a r á n t t e r ­ pesz-zárt lábas ugrás) r i t m u s o s a n felépítve. boka.egyre táguló . sztereotípiák kialakítására és m e g t ö r é s é r e stb.papíron való tájékozódás építőkocka-utánrakás. M i n d i g a d o m i n á n s k é z h e z igazítjuk a szemet. Freund azt írja. ez a kéregrész vezérli a m o z g á s folyamatos. utána csukott s z e m m e l . 14. 3. Emlékez. 22. g y a k o r o l u n k . biciklizést. és m o z g á s nélkül is k ö r b e ü l v e m o n d u n k .s z a v a k v i s s z a a d á s á t g y a k o r o l t a t j u k . szaggatottan zajlanak le. és a j o b b vezet a m u n k á n á l .etfejlesztés: fejlesztése.D é v é n y i Éva és mtsai. jobb-bal. m i n d e g y i k külön aktust igényel. csípőízü­ let. Lurija-féle neuropszichológiai vizsgálat és a rehabilitáció gyakorlatai: egyre több gyakorlatot h a s z n á l u n k Lurija gyakorlatai közül a reciprok (váltott ellentétes) b e i d e g z é s gyakorlására. e l ő b b kialakítjuk. 1999). 24. melléklet). hogy az íráskép rendezettsége erősen pszichés befolyás alatt is áll. érzékszervek látási. A piros s z e m ü v e g e s írással szép e r e d m é ­ n y e i n k v a n n a k . n a g y o b b g y e r e k e k n e k Lurija n e u r o p s z i c h o l ó g i a i vizsgálatának g y a k o r l a t a i : térképrajzolás bejelöléssel. Ha a p r e motor kéreg károsodik. Szövegmegértést elősegítő játékok. é v s z a k o k stb. légzés és s z á m o l á s r a megtett m o z d u l a t o k .) teljes. ( M i n d ­ ezzel együtt azt tapasztaljuk. mozgású gyer­ melyekben az agyi v é r á t á r a m l á s t óvatosan növelhetjük. de m i n d e n e k e l ő t t a g y e r e k e k n é l m á r s o k s z o r n a g y o n m e r e v ágyéki gerincsza­ kasz lazítása. Kinesztézis gyakorlása.s z ó t a g o k . térbeli tájékozódás: mozgáselképzelések. gyors m o z d u l a t o k után lassú m o z d u l a t o k . Térben való mozgások. ritmu­ sos s z ö k d e l é s e k két l á b o n és váltott l á b o n . Alak. 12. 20. rajz.pontjairól h a n g o k . irányismeret: akár a testismeretet. Egyik legfontosabb g y a k o r l a t s o r u n k .k i l é g z é s r e megtett lassú v é g t a g m o z g á ­ sok. Altalános szóban. ül. m e l y n e k sikerült elkészíttetnünk pirossal n y o m o t t változatát. csak h ó n a p o k . a m o z g á s p r o g r a m megtartott. és o l y a n kétoldali s z e r v e z ő rendszer.ses s z e m m o z g á s o k a t fejlesztjük. 15. utána a tágas t é r " elvét. a beindított m o z g á s o k m e g t a p a d ­ nak ( p e r s z e v e r á c i ó ! ) . ujjismeret. m i n d e z e k tapssal k o m b i n á l v a ( n é p t á n c h o z kö­ zelítő g y a k o r l a t s o r o k ) . háttér. mozgásutánzások. A m e g i n d í t o t t m o z g á s o k sztereotip m ó d o n i s m é t l ő d n e k . utána a k ö z v e t l e n tér. csak hallás utáni tájékozódási j á t é k o k . m i n t h a a d i s z l e x i á s g y e r m e k e k olvasását j e l l e m e z n é m . m e l y e t D e l a c a t o leírása alapján k e z d t ü n k el ( D e l a c a t o . t e r p e s z . m é g újabb h á r o m h ó n a p o t írunk elő az e r e d m é n y stabilizálására. Itt kell b e s z é l n e m a „ p i r o s s z e m ü v e g e s " o l v a s á s r ó l és írásról. g ö r d e s z k á t . m e l y h e z sajnos kevés gyemelyeket napok. s i m a m e g v a l ó s u l á s á t . görkorcsolyát. és felesleges r é s z m o z g á s o k k e l e t k e z n e k . úgy érzékel. mert a fenti leírás olyan. órarajzolások. H á r o m h ó n a p g y a k o r o l t a t á s után döntjük el. először a saját test a k ö z p o n t . futást. olvasás alapján j á t s z u n k . M i n d e z t azért írom le ilyen részletesen. u g r á s v a r i á c i ó k (pl. mesélés vagy szövegfel­ tájékozottság g y a k o r l á s á r a a szülőt kérjük m e g . A z e g y e s m o z ­ gáselemek e g y m á s t ó l izoláltan. evezést. Ritmusos beszéd: k i c s i k n e k m o n d ó k á k . akár a jobb-bal fogalmát. 42 43 .v e r s e k . Időbeli tájékozódás fejlesztése: napszakok. kicsiknek logikai j á t é k stb. A gyerek d o m i n á n s k e z e oldalára kívánjuk beállítani az olvasásban és írásban d o m i n á n s s z e m e t . M á r a m o z g á s k o o r d i n á c i ó s g y a k o r l a t s o r o k is r i t m u s o s m o z g á s o k a t t a r t a l m a z n a k . szinkron és aszinkron (váltott kézzel). Fegyelmező gyakorlatok: különlegesen fegyelmezetlen m e k e k n e k : s z á m o l á s r a vagy b e l é g z é s . 25. m e l y e t Lurija k i n e t i k u s m e l ó d i á n a k nevez. fejlesztése fejlesztő k ö n y v e k használatával stb. hogy a r i t m u s o s u g r á s o k gyakorlásával az agy premotoros cortex* részét érintjük. k i n e s z t e t i k u s és mozgássor-emlékezet játékos 17. Lazító gyakorlatok: vállízület lazítása. de m á s mozgással is elősegítünk. n a g y f o r m á t u m ú be­ t ű e l e m tanítást. U g y a n c s a k napi 1 5 . vagy anélkül. Ritmusgyakorlatok: ü t e m k o p o g á s o k . m e l y h e z na­ g y o b b g y e r e k e k n é l a tér k ü l ö n b ö z ő . a betűfor­ málással. a v o n a l v e z e t é s s e l . M i n d e z e k az a g y k é r e g alatti (subcorticalis) területek fokozott m u n k á b a vonását jelentik. nyaklazítás. T e s t s é m a . Fejlesztő sportok: a „ k ö z é p v o n a l i " m o z g á s o k g y a k o r l á s a k o r és fejlesztésekor aján­ lani szoktuk az úszást. sík­ i d o m o k u t á n r a k á s a . 4. h á r o m i d o m e g y m á s h o z viszonyí­ tott rajzolása. Tehát íráskor valójában csak a jobb szemével fogja látni az írást. 1963). e l ő s z ö r nyitott s z e m m e l . a u t o matizálódott m o z g á s o k f o l y a m a t o s s á g a . k ö n y v é b ő l .z á r . térképkészítések stb. az agya ezt nem érzékeli. n a g y o b b a k n a k W e ö r e s . akiknél az írás alaki részével. síkban . M á r t o n . 1990. csukló-. 2 3 . és olyan pirosan író tollat a d u n k a kezébe. A n e m stabilizált e r e d m é n y t visszaesés követheti. M i n d e n g y e r e k n é l a l k a l m a z z u k . a j o b b s z e m elé s e m m i t („ablaküve­ g e t " ) . de mivel m i n d e n m á s lá­ t á s é l m é n y e (fények. „ s z o b r o k " p o n t o s leutánzása. 16. de szinte m á r ö n m a g á b a n is terápiás értékűnek tartjuk a lovaglást.b e n n t a r t á s . Ezért a stabilan jobbkezes gyereknél egy s z e m ü v e g k e r e t b e a bal s z e m elé p i r o s színszűrőt (lencsét vagy átlátszó m ű a n y a g o t ) teszünk.2 0 p e r c e t olvastatjuk u g y a n í g y G ó s y M á r i a Varázsió c. m e l y e k e t mozgással .. T a p a s z t a l a ­ tunk szerint az esetek felében látványos j a v u l á s áll be (2. hallási. ha igen.e l s ő s o r b a n ingásos lépésmozgással kicsiknél (Falvay Károly tanítása). 18. A problémára részletesen visszatérek az anatómiai támadáspontot tárgyaló fejezetben. utána aktí­ van. m e l y n e k színét a piros színszűrő kioltja. hogy használl-e. Ha nincs stabil k é z d o m i n a n c i a . csukott s z e m m e l tá­ j é k o z ó d á s o k fix ponttal és fix pont nélkül. N a p o n t a 20 percet íratjuk így a g y e r e k e t dik­ tálás u t á n .) Az alaki diszgráfia k e z e l é s é n e k m á s i k módja az angol N I L D . üte­ met is ütve. tárgyak stb. de m e g s z ű n i k a begyakorlott. 19. 2 1 . és zsebecskéjében a h o z z á való piros színszűrő is megtalálható. illet­ ve a m o z g á s o k r i t m u s o s e l v é g z é s é t követelik m e g .

. . . és m é g h a t é k o n y a b b p s z e u d o d e b i l i t á s [ál-értelmi fogyatékosság] esetén. mely az egyensúly. 26. ezért r ö v i d e b b ( 3 . a z o n b a n a n e m diszlexiás P O S . Utolsó kartonunkat „nyitva hagyom": hiszen a r e n d s z e r n e m lezárt. 29.ü g y e t l e n s é g van. Mozgásos kat tanítunk be. esetleg diszfázia gyanúja.z e n e i diszgráfia kezelést". az állóképesség. a d i s z l e x i á s g y e r m e k e k e g y része P O S . A dominanciafejlesztés i d ő s z a k á b a n ajánljuk a teniszt. de terápiás sport. de lesz p a n t o m i m s p e c i á l k o l l é g i u m u n k is.4 g y a k o r l a t e l e m ) .Dominancia megválasztásának késése . Ez a terápia kifejezett és t u d a t o s e g y ü t t m ű k ö d é s t igényel a terápiát v é g z ő egyén és a gyer­ m e k között. . .Mentális retardáció és/vagy deficit -POS >» Iskolások 16 évesig _ Diszlexia.ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s (5 éven felüli) g y e r m e k e k n é l . Földi Rita féle labdaterápiás fejlesztés: átvettünk és beolvasztottunk Fodorné dr. szerialitás fejlesztése: a szerialitás fejlesztése gyerekeknél k i e m e l t fon­ tosságú. ritmu­ sos népi m o z g á s o k és j á t é k o k felhasználásával t ö r t é n ő fejlesztése felé fordulunk. annál e r e d m é n y e s e b b e n . U g y a n a k k o r n á l u n k m á r „ v é g z e t t " gyerekeinket Földi Rita „ l a b d a t e r á p i á j á b a " küld­ j ü k .rek j u t h o z z á .) . melyet a Fejlesztő P e d a g ó g i a 2 0 0 1 / 1 . a ví­ vást. ezért k i d o l g o z t u n k egy un.és finommozgások) . 2 7 . de az igen súlyos r é s z k é p e s s é g h i á n y miatt kisegítő iskola várna ra. a súlylökést. számá­ ban leírtunk.Mozgásfejlődési elmaradás (nagy. de igen k o m p l e x és nyitott r e n d s z e r r é vált. m i n é l kisebb a gyerek. „ A n y a n y e l v i . kialakulatlan k é z d o m i n a n c i a vagy k i m u t a t o t t diszlexiaveszélyeztetettség áll fenn. diszfázia.POS ( p s z i c h o o r g a n o s s z i n d r o m a ) . akiknél tisztán a n a g y m o z g á s o k és f i n o m m o z ­ g á s o k ü g y e t l e n s é g e figyelhető m e g . . az ü g y e s s é g . h o s s z a b b (64 g y a k o r l a t e l e m ! ) m o z g á s s o r o ­ A fent leírt területek m i n d e g y i k é n a képesség -> készség -> automatizado (jól kivitelezett) fejlesztési elvét követjük.iskoláskorú diszgráfiás g y e r m e k e k n é l az írás alaki o l d a l á n a k javítására. e g y é b labdajátékokat. Testvonalat átlépő keresztező gyakorlatsor: szimmetrikus és aszimmetrikus kereszt­ befogások. m e r t a két r e n d e l l e n e s s é g ölelkezik e g y m á s s a l (a P O S . akiknél m o z g á s . a p i n g p o n g o t . r i t m u s o s m o z g á s t és szeriális e m l é k e z e t e t is fejleszt.b a n s z e n v e d ) . diszgráfia aiakj _ Enyhe mentális retardáció v a g y deficit _ poS 44 45 .iskoláskorú diszlexiás g y e r m e k e k n é l . Tíz éves t a p a s z t a l a t u n k alapján a k e z e l h e t ő c s o p o r t o k : Anyanyelvi készség hiánya Megkésett vagy/és hibás beszédfejlődés Diszlexia Diszgráfia Diszfázia POS Organikus eredetű hiperakti vitás figyelemzavarral y Idegrendszer érését megalapozó terápia Mentális retardáció és/vagy deficit (enyhe fokú) Földi Rita labdát h a s z n á l ó mozgásfejlesztő m ó d s z e r é b ő l . ha diszlexiásak. ^ Mivel a terápia n e m h a t é k o n y tartalmi diszgráfia kezelésénél. a figyelem és a logikai g o n d o l k o d á s fejlesztésére is (!) alkal­ m a s . belső és külső r i t m u s . ahol a g y e r m e k n o r m á l intelligen­ ciájú.b a n s z e n v e d ő g y e r e k e k n é l . a n o r m á l i s intellektus alsó ö v e z e t é b e e s ő g y e r m e k e k ( I Q : 7 0 .8 5 ) ugrásszerű fejlesz­ tését lehet elérni. a g y o r s a s á g . két oldal m ű k ö d é ­ sének szétválasztását. és ha úgy a l k a l m a z z u k .b a n s z e n v e d ő g y e r m e k e k egy r é s z e d i s z l e x i á s is.Beszédfejlődési problémák (megkésett. . sőt á l l a n d ó a n Fejlődésben elmaradt. mely n e m c s a k a k ö z é p v o n a l átlépését. E z t is s z á m b a véve és tapasztalatainkat á t g o n d o l v a a terápia h a t é k o n y n a k m u ­ tatkozik: . akiknél súlyos beszédfejlődési z a v a r áll vagy állt fenn: m e g k é s e t t b e s z é d f e j l ő d é s . n e h e z e n k e z e l h e t ő b e s z é d p r o d u k c i ó s v a g y b e s z é d p e r c e p c i ó s zavarok.7 5 ) .n a g y o n h a t é k o n y a terápia valódi debilitás esetén ( I Q : 6 0 . iskolaérellcn óvodások Korbontásban tekintve: Alapozó Terápia Fejlesztés: anyanyelvi készséghiány miatt idegrendszeri éretlenség miatt mozgáskoordináció elmaradottsága miatt fejlődik. jelenleg F a l v a y K á r o l y n a k az e g y e n s ú l y és beszéd.ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s g y e r m e k e k n é l . m i n t e g y á t m e n e t i fejlesztő lehetőségként: m á r sport.ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s g y e r m e k e k n é l . diszfázia stb.b a n s z e n v e d ő g y e r m e k e k n é l is észlelünk terápiás hatást a m o z g á s k o ­ o r d i n á c i ó fejlődése miatt. Fejlesztésünk így h a t á r o z o t t fejlődéstani vonalú. h a n e m testismeretet. Óvodások 5 éves . a kosárlabdát.h a t é k o n y n a k b i z o n y u l a terápia intelligencia-határeset g y e r e k e k n é l : a debilitás felső. 2 8 .

Á J ) gy nyakszirt (occipitalis) va szomatoszenzoros szintézis látási. esetleg é r é s b e n e l m a r a d t ó v o d á s o k n á l . . vegetatív szabá­ lyozás . a fissura R o l a n d i elülső részének. (2. E z e k e t ma m á r a funkcióban levő agy vizsgálatát lehetővé tevő eljárások ( P E T . disz­ lexia. mely felelős az éberségi szintért .s z ö v e t t a n i l a g i g a z o l t n a k t e k i n t h e t ő a k é r g e s t e s t ( c o r p u s c a l l o s u m . fogalmi gon­ d o l k o d á s szabályozója. ábra) extrapyramidális rendszerhez tartozó agykérgi mozgatóközpont hallólebeny (temporalis központi árok (sulctis centrális) vagy fissura Rolandi elsődleges mozgatómező elsődleges érzőmező fali lebeny (parietális) homloklebeny (frontális lebeny) látólebeny sylvius árok .vagy éretlen terület .m á s részterületét létrehozva m á s és m á s m i n t á z a t o k b a n .II. ahol egyik félteke rostjai a m á s i k b a vezetve egy­ m á s t k e r e s z t e z i k ) a p a r i e t á l i s lebeny. A n a t ó m i a i l a g m á s k á r o s o d o t t terület . fMRI.és a h o m l o k l e b e n y egyes részeinek b e v o n ó d á s a a folyamatba.z a v a r o k e s e t é n ( F o d o r n é Földi R i t a szóbeli k ö z l é s e ) . m í g m á s o k a h a l á n t é k l e b e n y n e k . de m á s területek is szóba j ö h e t n e k r é s z k é p e s s é g . a j o b b parietális l e b e n y h á t s ó része (vizuális téri figyelem g y e n g e s é g e ) . helyesírás. mely agyi területeken k e r e s h e t ő az éretlen vagy k á r o s o d o t t terület: n e h e z e n m o n d h a t n á n k b i z t o s a n felelős területeket. Igen v a l ó s z í n ű a R A S (retikuláris a s c e n d á l ó rendszer) érintettsége. mely az agy „szellemi k ö z p o n t j a " : az akarat­ lagos viselkedés szabályozója. a Sylvius-árok körüli r é s z e k n é l . Hiperaktív-figyelemzavaros g y e r e k e k (organikus eredet) egy részénél kifejezett sérülést feltételezhetünk.érzelmi. Az anyanyelvi készséghiányos g y e r e k e k n é l . hogy a szóbeli utasítás m e g é r t é s e helyett u t á n z á s vezérli a m o z g á s t . de kiemelt s z e r e p e van a h o m l o k l e b e n y sérültségének. mely a terápia hatására az idegrend­ szerben létrejöhet. hiperaktív-figyelemzavaros g y e r e k e k n é l vagy a n y a n y e l v i k é s z s é g h i á n y o s g y e r e k e k n é l . S P E C T ) vizsgálják. . A legm a g a s a b b r e n d ű p s z i c h é s teljesítményünknek. pl. de a jó funkció eléréséért az a g y n a k igen k ü l ö n b ö z ő területei „fog­ nak ö s s z e " . mely fejlődéstanilag a l a c s o n y a b b szint). a látó. az aktív m a g a t a r t á s é r t a külvilág felé. E l t e k i n t v e a p r o b l é m a bio­ kémiai m a g y a r á z a t á t ó l . idegszövettanilag és élettanilag is k ö v e t h e t ő funkcióbeli változást értem. Az o r g a n i k u s e r e d e t ű h i p e r a k t i v i t á s figyelemzavar s z i n d r ó m á b a n sérülése vagy sérülékenysége biztosra v e h e t ő .melylyel a külvilág felé fordulunk -. t a r t a l m i diszgráfia . hallási és egyéb ingerek összekapcsolódása extrapyramidális rendszerhez tartozó agykérgi mozgatóközpont három lebeny „vidéke" (parieto-temporo-occipitalis) „sarok" elsődleges mozgatókéreg ~ elsődleges érzőkéreg homloklebeny fali lebeny corpus callosum (kérges test) hallólebeny nyakszirt vagy látólebeny (occipitalis) (Péter Agnes 2. U g y a n a k k o r a gyerekek tünetei alapján feltételezhető a limbikus rendszer . olvasás. AZ ALAPOZÓ TERÁPIA HATÁSMECHANIZMUSA A) A fejlesztés idegszövettani alapja általában H a t á s m e c h a n i z m u s alatt ez esetben azt az a n a t ó m i a i l a g m e g f o g h a t ó . és részt vesz a m o z g á s s z a b á l y o z á s i n t e g r á c i ó j á b a n .m e g k é s e t t beszédfejlődés. m á s részénél b i z o n y o s területek éretlenségét.t e m p o r o occipitalis „ s a r o k " ) . E r e t l e n s é g szem­ pontjából p e d i g az agytörzsi vesztibulocerebelláris r e n d s z e r érintettsége biztosra v e h e t ő . a funkció m á s . mint a beszéd. diszfázia.feltételezhető értelmi fo­ g y a t é k o s o k n á l . a belső b e s z é d szabályo­ zója. Enyhe fokban értelmi fogyatékosoknál az agy bármelyik része károsodhat.és h a l l ó r e n d s z e r egyes á t k a p c s o l ó n a g y m a g v a i n a k érintettsé­ ge. a „ h á r o m l e b e n y v i d é k e " ( p a r i e t o . és csak azt nézve.e c h o p r a x i a -. a figyelemért. v a n n a k u g y a n agyi központjai. ábra Az agy lebenyei és barázdái ábrája nyomán) 46 47 . a h o m l o k l e b e n y felső és oldalsó részének érintettségét is találták. szerepe van a m o z g á s v e z é r l é s b e n ( é p p e n sérülésnél tapasz­ taljuk e z e k n é l a g y e r e k e k n é l . a p r o b l é m a m e g o l d ó és a szóbeli g o n d o l k o d á s vezérlője és az absztrakt. r o s t o k b ó l álló k ö z p o n t i rész.

4 1 . a sérült rostokról új kollaterálisok.k é p l é k e n y s é g e . 1979. de k o m p e n z á c i ó r a fel is h a s z n á l ó d h a t n a k . M á ­ sik része lassú . S z ö v e t t a n i l a g valószínűleg n e m a v e l ő s h ü v e l y e s e d é s a legfontosabb érési folyamat. sir*' V* |. de be n e m kapcsolt r e n d s z e r e k b e l é p n e k . Az agy idegsejtes szerveződését a Golgi-féle festés felhasználásával Santiago Ramón fedezte fel. a p o n t o s a b b k i d o l g o z á s a születés utáni fejlődés során. A k i s g y e r m e k a g y á n a k plaszticitása . megerősítik. és h a l a d n a k az ép idegsejteken és ép d e n d r i t h á l ó z a t o k o n „ k i a d ó v á " vált üres t e r m i n á l o k h o z .a m e g i n d u l ó funkciók „kiszűrik. ábra Az. s z ü k s é g esetén á t r e n d e z ő d é s e . ''ife' s ? szinaptikus rés receptor i (on_ csatorna i / i -OM* ingerületátvivő posztszinaptikus anyag dendrit 4. 1986) (4. A n a g y a g y k é r e g b e n az á t r e n d e z ő d é s a « az ingerület ^ 4 haladási + " . egy idő után kiszelektálódnak.lehetőség is van: ha valahol sérülés van. mint a m e n n y i szükséges. I _ ™ / \ prcszinaptikus | axon-*— végződés /" v.. 1976. V a g y i s n e m a v e z e t ő k é p e s s é g a legfontosabb. ábra). Hubel az emlékezet. o.. a k é s ő b b i e k során h e l y e s n e k b i z o n y u l ó k a p c s o l a t mellett r e n g e t e g „ t é v e s " k a p c s o l a t o t is kialakítanak e g y m á s s a l . a nyelvi önkifejezés. h o g y a terápia n e m bizonyos agyterületeket fejleszt. M á s r é s z t a n o r m á l i s funkcióhoz szükséges agy szerkezet kialakításában j ó ­ val több idegsejt vesz részt. M i n d e b b ő l látható. e k k o r a k a p c s o l a t o k á t r e n d e z ő d n e k .s ez a g y e r m e k n é l több évig tartó folyamat . a l * iránya r\ P nyugalmi potenciál I egy része g y o r s : a m á r k i a l a k u l t j e l e n lévő. ha­ n e m a d e n d r i t h á l ó z a t k i a l a k u l á s a és ezzel a s z i n a p t i k u s h á l ó z a t k i b o n t a k o z á s a . s + '§ •f S. a tanulás.D é v é n y i Éva és mtsai. Általuk valósulnak meg az elme alapvető működési mozzanatai: Ezt a szövetmintát Janet Robbins. h a n e m a kapcsolódá­ si l e h e t ő s é g e k . m í g m á s h u z a l o k . új szinoptikus hálózat kialakulása Az agyidegsejtek ingerületeket továbbítanak. A fe­ les s z á m b a n kifejlődő idegsejtek sok. (Harvard Orvosegyetem) Dávid H. oltványhajtá­ „átriumion ^ „ potenciál a k c i ó s sok i n d u l n a k . 1999.ez az új szinaptikus h á l ó z a t kialakulása ( K a t o n a . A funkcióátvétel a n e u r o n h á l ó z a t á t s z e r v e z ő d é sével j ö n létre.m e g e r ő s í t ő . Hámori leírása alapján a g e n e t i k u s p r o g r a m csak általánosabb utasításokat tartalmaz. M á r t o n .s t a b i l i z á l ó f o l y a m a t o t végzi a kisgyerek s p o n t á n is i s m é t l ő d ő m o z ­ dulataival (pl. el­ p u s z t u l n a k " ( H á m o r i . A k o m p e n z á c i ó r a t ö b b A m á s o d i k fázisban . A kellő ingerre­ a k c i ó m e g f e l e l ő s z á m ú és m e g f e l e l ő h o s s z ú ideig való g y a k o r o l t a t á s á v a l é p p e n ezt a k i s z ű r ő . ugrálás stb. . és ezt végeztetjük mi is ővele a terápia során. vagyis m a g á t a fejlesztést i n k á b b szövettani-idegélettani szinten p r ó b á l n á m m a g y a r á z n i . a m e l y e k e t a m ű k ö d é s e k során k e l e t k e z ő i d e g i m p u l z u s n e m j á r át. m i u t á n az agy funkciókban g o n d o l k o d i k ( 3 . szelekciók útján történik m e g .).). m á s z á s . De ezek 48 . laboratóriumának munkatársa készítette. ábra 3. ábra). stabilizálják a helyes kapcsolásokat. Az óvodáskorú iskolaéretlen g y e r m e k e k n é l pedig egyes e s e t e k b e n n e m m e r n é k megje­ lölni agyterületet.n • 'Ili' 7 mitokondrium szinaptikus vár.c s o d á l a t o s . a k c l o s o l e n c . majd a felesleges sejtek elpusztulnak.

) „A g y e r m e k első válasza az életben m o t o r o s válasz. mely a k ö z é p a g y t ó l lefelé h ú z ó d v a ö s s z e r e n d e z i a s z e m m o z g á s o k a t a nyak-. a m o z g á s k o o r d i n á c i ó e g y i k fő központja. Ha egy g y e r e k n e k g y e n g e . K é s ő b b a szimbolikus m e g é r t é s arra az alapra épül rá. 1999. Fodorné Földi Rita m e g f o g a l m a z á s á b a n : a külső k ö r n y e z e t b ő l (látás. . lásra épül rá. 2. A s z a b á l y o z ó f o l y a m a t o k feltétele. az e g y e n s ú l y s z a b á l y o z á s központi szerve. c a u d a t u s ) . 1999. és m i n d e n tanulás a külső és belső k ö r n y e z e t b ő l nyert in­ formációk e l e m z é s é r e épül. ahogy a beszéd felépítésé­ nél m e g f i g y e l h e t j ü k .m o z g a t ó m a g v a k és a n a g y ö s s z e r e n d e z ő k ö t e g (fasciculus l o n g i t u d i n á l i s m e d i a l i s ) . térérzékelés. mélység. .). Az e x t r a p i r a m i d á l i s r e n d s z e r h e z köthetjük az akaratlagos m o z g á s o k sima. a hátsó parietális lebeny a m o z g á s f o l y a m a t o k térbeli koordinációját végzi. Ez a külső-bel­ ső k ö r n y e z e t b ő l nyert információ.képezi a funkcióbázisát a fino­ m a b b m o t o r i k u s m i n t á k n a k (forgás. m é g i s m i n d i g mint e g y s é g e s egész m ű k ö d i k hatal­ mas összeköttetés-rendszerrel. K ö v e t k e ­ ző állomás a köztiagy. az érzékszervekből é r k e z ő visszajelentés alap­ j á n k é p e s e k v a g y u n k javítani . hallás. szoros összefüggést. ugrás) m e g n y i l v á n u l ó t e s t m o t ó r i u m a m e l y m e g f e l e l ő e n kifejlődött statika alapján alakult ki . D e i t e r s . s á p a d t m a g ( p a l l i d u m ) . és az é r z ő visszajelentés szabályozza a m o z g á s erejét. l e n c s e m a g (n. " (Schilling. a ritmikus feladatok végrehajtása. in: M á r t o n . a p r e m o t o r o s és kiegészítő m o t o r o s kéreg feladata a fent említett kinetikus m e l ó d i a . e g y e n s ú l y o z á s .D é ­ vényi É v a és mtsai. lentiformis).ez a reafferentáció vagy újra visszajelentés. Az e l m ú l t 10-20 év alatt nálunk is m e g h o n o s o d ó fejlődéstani szemléletű fejlesztő terápi­ á k b a n é p p e n a t á m a d á s p o n t j u k volt új és szokatlan. és az automatizado első fő állomása. B a k o n y i . átszerv e z ő d é s é t teszi lehetővé. ritmus) és a belső k ö r n y e z e t b ő l (ízület. M i n ­ den m o z g á s alapja a s z e n z o m o t o r o s integráció. v a l a m i n t a labirintból és a kisagyból befutó ingereket.és t ö r z s m o z g á s o k k a l . T e k i n t s ü k át a m o z g á s b a n résztvevő rendszereket: indul a gerincvelői érzékelésből (proprioceptivitás) -> a nyúltagyban vannak a garat és n y e l v m o z g a t ó magvak. o. m e l y be­ vallottan a mozgáskoordináció tökéletesítését tűzi Erre az egyik v á l a s z l e h e t ő s é g elvi: . M á r t o n . m e l y e k a m o z g á s o k „kinetikus m e l ó d i á j á t " biz­ tosítják: a m o z g á s r é s z e k n e k m e g f e l e l ő s o r r e n d b e n kell m e g j e l e n n i . e g y m á s b a folyni a pontos időzítéssel. 1981). mint amilyen az anyanyelvi kész­ ség. 1 9 8 1 . m e l y e t a g y e r m e k m o z g á s v i l á g a k é p e z e t t . m a n i p u l á l á s .) T e k i n t h e t j ü k a m o z g á s t a n u l á s és s z i m b o l i k u s tanulás közötti analógiát e kettő össze­ függése e r e d e t é n e k .és a r c i z o m . testhelyzet. mert a fentiek m ű k ö d é s e igen szoros összeköttetésben áll a kisagy v e z é r l ő r e n d s z e r é ­ vel. i z o m t ó n u s . r i t m u s . izom. intelligenciája is m o t o r o s v á l a s z o k b a n m é r h e t ő . rúgás stb.s z a b á l y o ­ zás központja —> továbbjutva a hídban a nagy ö s s z e k ö t ő p á l y a r e n d s z e r e k mellett szerepet k a p n a k a s z e m i z o m . m o z g á s é r z é k e l é s ) nyert információ finom e l e m z é s e adja a m o z g á s k o o r d i n á c i ó t . fej. 9. h o g y anatómiailag-funkcionálisan B) Az Alapoz/' Terápia feltételezhető anatómiai-idegszövettani támadáspontja m e g p r ó b á l j a m az A l a p o z ó T e r á p i a mint mozgásfejlesztés és az anyanyelvi készség k ö z ö s pontjait leírni. a thalamus e g y i k m a g j a és a t h a l a m u s alatti mag. Bár az a g y b a n v a n n a k központjai. pedál.vagyis a m o z g á s ü g y e s s é g . és ezért m u t a t a m a g a s a b b r e n d ű idegrendszeri funkciókkal. 3.) „A m o z g á s f e j l ő d é s n e k az adja célját. . és ez a z o n o s s á g o t fog m u t a t n i a végrehajtott cselekvéssel. m e l y b e az extrapiramidális r e n d s z e r l e g n a g y o b b m a g v a i tartoznak: farkasmag (n. . a reciprok b e i d e g z ő d é s biztosítása. d i n a m i k a i ö s s z e t e v ő k stb. A m o z g á s o s magatartás csak s z á m t a l a n specifikus és n e m specifikus ér­ zékelési és m o z g á s m i n t a megtanulásával válik lehetővé . a fiziológiás e g y ü t t m o z g á s o k szabályozását és az e g y ü t t m o z g á s t igénylő i z o m c s o p o r t o k szabályozását. 9. ezért a k o o r d i n á c i ó s k é p e s s é g e k fejlesztése m a g a után vonja a tanulási ké­ pességek fejlődését. 9.a m o z d u l a t o k ingerlőén h a t n a k az agytörzsre is. az agonista-antagonista izmok kiegyensúlyozott m ű k ö d é s é t . gördü­ lékeny voltát. M á r t o n . A k o o r d i n á c i ó s képességek . miért hathat rá k e d v e z ő e n egy m o t o s z e n z o r o s fejlesztés. o. Ball. irány-. p u t a m e n . n é l k ü l e n e m létezik. id.ezek gyakorlással e g y m á s r a h a n ­ g o l ó d n a k . a m o z g á s o k automatizálódását. e l m a r a d o t t az anyanyelvi készsége. beszéd) é p ü l " (Ba­ konyi.A m o z g á s a k i a l a k u l ó b a n lévő e m b e r k ö r n y e z e t t e l való k o m m u n i k á c i ó j á n a k e l s ő és alapvető formája. h a s o n l ó a n a h h o z . az agytörzsi ingerlés a dendritek n ö v e k e ­ d é s é n e k és a szinaptikus hálózat g a z d a g o d á s á n a k és ú j r a s z e r v e z ő d é s é n e k erős ingere.m a g (ez a vesztibuláris r e n d s z e r e g y i k magja). Az extrapiramidális r e n d s z e r n e k részei vannak az agykér­ gen is: a p r e m o t o r o s kéreg egyes területei. és h i e r a r c h i k u s r e n d b e igazodnak.L o w e n t h a l . futás. b e s z é d ) " ( T o b i s . 1980. A kisagy a n a g y ö s s z e h a n g o l ó az a g y k é r e g és a periféria. v ö r ö s m a g . Először r ö v i d e n á t t e k i n t e n é m a mozgásszabályozás rendszerét: 1. (5. A m o z g á s t e v é k e n y s é g é t az érzetek indít­ ják m e g . a m e l y r e az összes későbbi k o m m u n i k á c i ó s forma (pl. M i n d e z az agytörzsi cerebello-vesztibuláris m o z g a t ó r e n d s z e r részét ké­ pezi. a labirint és a s z e m m o z g á ­ sok + hallás között. az alsó végtagi célszerű m o z g á s o k ügyes kivitelezése (járás. az e l ő z ő r é s z m o z g á s gátlásával és az újra való átállással. Ezen i g a z s á g o k o n túl szeretnék kísérletet tenni arra. o. ez p e d i g az információt felvevő és feldolgozó r e n d s z e r e k jó m ű k ö d é s é r e . A m o z g a t ó r e n d s z e r elválaszthatatlan e g y s é g b e n m ű k ö d i k az é r z ő r e n d s z e r r e l . hogy a g y e r m e k ­ ben van e g y előre e l k é p z e l t m o z g á s p r o g r a m a m o z g á s m e g h a t á r o z o t t j e l l e m z ő i m e n t é n (irány. m ű k ö d é s b e hozással. a durva t o v a h a l a d á s i m u n k á k b a n ( m á s z á s . o l í v a m a g . és korai életének e l ő r e h a l a d á s a is. helyzet­ érzés.D é v é n y i É v a és mtsai. futás. Ha a kettő között eltérés van. az i z o m t ó n u s szabályozója. " (Hottiger. Végül az agykéreg m o z g á s s z a b á l y o z ó részei: az elsődleges m o z g a t ó k é r e g az akaratla­ gos m o z g á s o k indítója.a m o z ­ gások s z a b á l y o z á s á t teszik lehetővé. pályák és p á l y a r e n d s z e r e k beindulását. 1985. ábra) Az e x t r a p i r a m i d á l i s r e n d s z e r magcsoportjai kiterjednek a k ö z é p a g y felé: fekete á l l o m á n y (substantia n i g r a ) . majd az állandó korrekció a végrehajtás során. h o g y mint k o m m u n i k á c i ó t lehessen a l k a l m a z n i szociális t é r e n .. p o n t o s s á g á t stb. j á r á s . s a testközéptől kifelé a v é g t a g o k i g . De u g y a n e z a folyamat. „ A m o t ó r i u m e g y e d f e j l ő d é s é n é l egy k o o r d i n a t í v differenciáló f o l y a m a t m e g y v é g b e : az általánostól a speciálisig. ez m a g a az érzékszervi tanulás modellje. 1999. hozzájárul a vesztibuláris m a g r e n d s z e r : testtartás.).D é v é n y i É v a és mtsai. Mivel m i n d e n s z i m b o l i k u s tanulás is az érzékszervi tanuki egyik céljául? 50 51 .

. a r c m o z g a t ó k . majd a u t o m a t i k u s . A m o z g á s b a n r é s z t v e v ő r e n d s z e r e k ismertetését azért tartottam i n d o k o l t n a k . . m e l y a fejlődéstani ősi m o z g á s o k k a l rugalmasság-egyensúly mozgásokkal . garat. az eddig m á r a u t o m a t i z á l t n a k hitt „ t u d á s " .e g y m á s o n (sűrű reciprok összeköttetés van köztük).r ó l rögtön kide­ r ü l hogy n e m volt az.a k i s a g y b a n .a gerincvelőben. nyelv). majd visszacsatol. ben tárgyaltam az e x t r a p i r a m i d á l i s rendszer m ű k ö d é s é t . mert ma egy r e n d s z e r n e k tekintik anatómiailag is. Vajon n e m az alig vagy nagyon nehezen létrejövő automatizálás j e l l e m z i a k é s z s é g h i á n y o s g y e r e k e k ta­ níthatóságát? M e i x n e r Ildikó a X. Az agykérgi m o t o r o s k é r e g r é s z e k rostjai vég­ ződnek: a) .ahogy e g y m á s között mondjuk.az agytörzsi vestibulocerebellaris rendszert Törzsdúcok és fontosabb 5. K ő b á n y a i Logopédiai N a p o k o n a „ D i s z l e x i a " c í m ű elő­ adásában ezt tartotta a logopédiai. és az elképzelt m o z g á s t a lefu­ tóval a kisagy hasonlítja össze és javíttatja. m e l y m i n d e n h o n n a n k a p befutó r o s t o k a t .az a g y t ö r z s b e n a m o z g a t ó i d e g m a g v a k o n ( s z e m m o z g a t ó k .a hálózatos á l l o m á n y (formatio reticularis) sejtjein (erről m á r említést tettem R A S néven: igen kiterjedt poliszinaptikus. . N a g y o n e r ő s e n megdolgoztatjuk az agykérgi vezérlő ( k é p e s a m o z g á s r a ) —> kéregalatti t ö r z s d ú c r e n d s z e r t (a m o z g á s m á r készségszintű. . E z é r t kissé részleteseb­ premotoros cortex Br 6.a fhalamusban. 8. Röviden ö s s z e f o g l a l n á m a r e n d s z e r m ű k ö d é s é t a felső vezérléstől a m e g v a l ó s í t á s i g : az agykéregből indul a tervezett akaratlagos m o z g á s . Az e g é s z m o z g á s s z a b á l y o z ó r e n d s z e r m ű k ö d é s é t a h á l ó z a t o s á l l o m á n y ( f o r m a t i o reticularis) s o k s z o r o s á t k a p c s o l ó r e n d s z e r e hangolja össze. funkcionálisan is. 1980) 53 . laza. ha egy m o z g á s t „az agy­ kéregből m á r a k é r e g alá t u d u n k k ü l d e n i " . motoros Br 4. b) . Ez a tanulás alapja. Vajon az A l a p o z ó Terápia. a m o z g á s f u n k c i ó k generalizálása és a m o z g á s f o l y a m a t o k térbeli k o o r d i n á c i ó j a . tervezését és k i v i t e l e z é s é n e k folyamatos­ sá tételét. hogy ma m á r csak didaktikus szempontból választjuk szét az e x t r a p i r a m i d á ­ lis és a piramidális ( a k a r a t l a g o s ) vezérlőrendszereket. az extrapiramidális rendszer funkcióit).Az e x t r a p i r a m i d á l i s r e n d s z e r t tekinthetjük az automatizado második nagy nek ( 5 . c) . ábra összeköttetései (Mumenthaler. hídban és nyúltvelőben. szét­ szórt hálózatos r e n d s z e r a gerincvelőtől a kéregig). h o g y ki­ emelhessem a mozgásautomatizációban résztvevő rendszereket. és ha b á r m i m á s r a is figyelnie kell a feladat k ö z b e n . sima gör­ dülékeny.a t ö r z s d ú c o k b a n (extrapiramidális m a g v a k és r e n d s z e r ) . r i t m u s o s stb. Tulajdonképpen a k k o r örülünk a terápiában való előrehaladásnak. M e g e m l í t e m . E n n e k egyik o k a a k ö v e t k e z ő : a mi terápiánk kifejezetten a k é p e s s é g —> készség —> a u t o m a t i z á c i ó irányt követi a m o z g á s ­ fejlesztésben. Az a u t o m a t i z á l t m o z g á s ­ kor szabadul fel az agy az újabb befogadására (új m o z d u l a t r a k é p e s ) . ábra). Törzsdúcrendszer rendszeré­ Összefoglalva az a g y k é r g i és a kéregalatti t ö r z s d ú c r e n d s z e r m ű k ö d é s é t : együtt végzik az akaratlagos és a u t o m a t i k u s m o z g á s o k indítását. és így minden m o z g á s k o o r d i n á c i ó j á b a n részt vesz. rehabilitációs kezelés l e g n a g y o b b n e h é z s é g é n e k : a gye­ rekben az új ismeret s z á m t a l a n gyakorlás után sem a u t o m a t i z á l ó d i k . 1. lassú vezetésre és ö s s z e h a n g o l á s r a k é p e s .

a m e l y e n keresztül a szavakat . ábra). a s z ó k é p z ő idegi r e n d s z e r és a m o z ­ gatópálya a kérgi és a kéregalatti p á l y á k o n át egyidejűleg aktiválódik. felidézi és kipróbálja őket. b i z o n y o s funkciókban a bal. majd a m o z g á s k o o r d i n á c i ó kifejlesztésével az a g y k é r e g ­ t ö r z s d ú c r e n d s z e r t ( p i r a m i d á l i s és e x t r a p i r a m i d á l i s rendszer. 1992. 2. és ezzel s z ó a l k o t á s r a ö s z t ö n ö z h e t . Az i s m e r t e t é s egy r é s z é b e n s z á m u n k r a n a g y o n fontos m e g á l l a p í t á s o k a t m o n d a n a k ki ( a m i k o r a s z ö v e g b e n törz. ábra A beszéd és a nyelv agyi rendszere (Damasio házaspár ábrája nyomán) 54 55 . g o n d o l u n k stb. és ezekkel újabb fogal­ m a k a t a l k o t h a s s u n k . ( D a m a s i o . A kialakult ka­ tegóriák és a s z i m b o l i k u s m e g j e l e n í t é s e k e g y m á s r a r a k ó d ó rétegei s z o l g á l n a k az elvont fogalmakban és s z ó k é p e k b e n ( m e t a f o r á k b a n ) való g o n d o l k o d á s alapjául. m i n t a tanulás a l a p m e c h a n i z m u s a elősegítésével hat az a n y a n y e l v i k é s z s é g h i á n y o s gyerekeknél. /. egymásutániságát. vagy e g y szó vétele után az agyat a megfelelő fogalmak felidézésére készteti. de belőlük újabb szintet is alkot. A D a m a s i o h á z a s p á r az elvi összefoglalás után leírja azokat az e r e d m é n y e k e t . h a n e m mert a beteg a hallott szóalakot n e m tudja h a n g z á s után elemezni.) A b e s z é d o l y a n adottság. 3. törzsdúcokat területek!) oldali elülső részének idegmagvait reg alatti pálya révén összekötve közvetve is kapcsolódnak. e s e m é n y e k rendszerét és ezek viszonyát. vagy b i z o n y o s érzelmi állapo­ tokat) n e m c s u p á n k a t e g ó r i á k b a sorolja. a „ s á r g a " szó alakját tanulja. a m e l y e k e t k i m o n d u n k vagy leírunk. E z e k az agyi m e z ő k tárolják a f o n é m á k hallási és hang-mozgásérzeti (kinesztetikai) „feljegyzéseit". a bal o k c i p i t o t e m p o r á l i s rész és a h o m l o k l e b e n y felső-oldalsó részének. Az ilyen tárolórégiók k ö z ö t t oda-vissza kölcsönös ö s s z e k ö t t e t é s van. A hallott b e s z é d b e vagy olva­ sott szövegbe foglalt nyelvi j e l e k feldolgozását is ezek az említett r e n d s z e r e k kezdik m e g .) és a t ö r z s d ú c r e n d s z e r t (hiszen az e l e m i m o z g á s m i n t á k szervezettsége a t ö r z s d ú c r e n d s z e r h e z k ö t ö t t ) . A bal Sylvius-hasadék k ö r n y é k é n e k k á r o s o d á s a zavart o k o z a b e s z é d h a n g o k feldolgo­ zásában. A m i k o r a g y e r m e k pl. ez alatt m i n d i g az e x t r a p i r a m i d á l i s rendszer nagy kéregalatti m a g v a i t kell érteni). színét. t u d a t o s a b b hallólebeny névszó alkalmazás színfogalmak szabályozást és „asszociatív t a n u l á s t " tesz lehetővé. egység: szintén a bal féltekében helyezkedik el. A m o z g a t ó p á l y a kettős lefutá­ sa rendkívül nagy j e l e n t ő s é g ű : a b e s z é d h a n g o k k é p z é s e így akár a kérgi. érzünk.( a u t o m a t i z á c i ó I. akár a kéregalat­ ti hálózat. A nyelv arra való. sőt akár m i n d k e t t ő vezérlése alatt is v é g b e m e h e t . A g y u n k ezeket a n e m nyelvi emlék­ képeket (például a d o l g o k alakját. egység: a bal féltekében helyezkedik el általában egy olyan idegrendszeri struktúra. v a l a m i n t a f o g a l m a k és a nyelv 6. és m o n ­ datokat szerkesztenek.vagy akár kézjeleket . D a m a s i o . mert a Sylvius-hasadékot k ö r n y e z ő h á t s ó terület a szavak „jelenté­ sét" tároló k ö z p o n t volna.m o n d a ­ t o k k á ö t v ö z v e az e l m é n k b e n körvonalazódó fogalmakat m á s o k k a l is közölhetjük. ábra. fonémakombinációk és a szóalkotáshoz szükséges nyelvtani szabályok felidézését végzi: az agy belsejéből kapott ingerekre szóalakokat állítanak össze. valamint egyes Ez a egy. A gyerek. terület a motoros a bal oldali (extrapiramidális (mozgató) és és ké­ agykérgi területekben közvetlenül. halánték­ törzsdúcok szó és mondatalkotási terület lebeny. funkcionális M R I ) : eddig jól regisztrálhatóvá vált m i n d k é t oldali. a u t o m a t i z á c i ó ) anatómiailag és funkcionálisan is jól m e g f o g h a t ó a beszéd anatómiai-funkcionális e l e m z é s é n é l a k ö v e t k e z ő állítások a D a m a s i o h á z a s p á r c i k k é b e n o l v a s h a t ó a k e r e d e t i b e n ) . ezáltal az egyik m ű k ö d é s e a másikban premotoros a bal is kiválthatja a thalamus megfelelő működést. v a l a m i n t a s z a v a k a t a l k o t ó e g y e s f o n é m á k sorrendjét. De n e m azért. ezáltal az oly n e h e z e n létrejövő rögzülést elő­ segítve? Az A l a p o z ó T e r á p i a fejlesztési m e c h a n i z m u s a (törzsdúcrendszer. a g y á b a n b u z g ó n képezi a fo­ g a l m a k a t . a bal Sylvius-árok és k ö r n y é k e .) dolgoztat­ ja m e g e r ő s e n .sdúcok kifejezés szerepel. a u t o m a t i z á c i ó II.és m o z g a t ó r e n d s z e r e k közvetítésével nem nyelvi k ö l c s ö n h a t á s o k a t d o l g o z fel: amit csak teszünk. h o g y hol és h o g y a n végzi az agy a nyelv feldol­ g o z á s á t (6. felfogunk. A kéregalatti hálózat a „szo­ kás vezérelte t a n u l á s n a k " felel m e g . és e z e k n e k az idegi területeknek a m ű k ö d é s e ö s s z e k a p c s o l ó d i k a színfogalom. így tudjuk el­ ménkben m e g s z e r v e z n i a tárgyak. mely a fonémák. h o g y a fogalmakat nyelvi s z i m b ó l u m b a foglalja össze. m á r mielőtt b á r m i t m o n d a n a . ábra!) Az a n a t ó m i a i hely mellé közlik a m ű k ö désbeli funkciót és a k á r o s o d á s tüneteit. 6. amely a test és k ö r n y e z e t e között érző. n e m az a u t o m a t i z á c i ó . és az első kettő k ö z ö t t közvetít: m e g ­ r a g a d h a t egy f o g a l m a t . H á r o m szerkezeti egységre bonthatjuk. ( K e r e s d és lásd: 2. míg az agykérgi pálya m a g a s a b b szintű. a fissura Rolandi elülső része bal oldalon. egység: az agy m i n d k é t oldalán r e n d s z e r e k h a l m a z a van. m e l y e k e t funkció k ö z b e n v é g e z h e t ő k é p a l k o t ó eljárásokkal m á r rögzíteni tudtak ( P E T . v a l a m i n t a fali lebeny­ nek a szerepe.

" D e igen sok a g r a m m a t i z m u s : „ B . A mozgásfejlesztés beindította a m o n d a t k é p z é s t . k á szótagot é s „ s z " h a n g o t j ó l u t á n o z . „ o " .1 °C-os láz. Donauer Nándor neuropszichológusnak (Heim Pál Kórház).h a s a d é k h á t s ó részén levő m e z ő n e k t ö b b é n e m kell j e l e n t ő s e n k ö z r e m ű ­ k ö d n i e . jó e r e d m é n n y e l : m o n d a t o k a t próbál ismételni. B. mint a Sylvius-hasadék hátsó részén levő vezérlő m e ­ ző. fejlesztési terve elején (1998) az „ e " . h o g y a kéregalatti struktúrák . 2 0 0 1 . összeállítását. ( B e s z é d v i z s g á l ó lelete. „ á " . majd egy é v e s e n t ü d ő g y u l l a d á s . b e s z é d m o t o r i k a súlyos z a v a r a áll fenn. a b e s z é d é r t é s m e g t a r t o t t s á g a mellett a kifejező-. j o b b o l d a l o n d o r s a l i s a b b a n (hát­ rafelé) is terjedő. ny = n. " „ D ö m e i s k o l á b a n v a n .t n e m ejti. k ö r n y e ­ zetéből elkezd szavakat tanulni. Édesanyja szerint a logopédiai kezelés e g y év alatt n a g y e r e d m é n y e k e t h o z o t t . újabb és újabb szövettani. " 6 x e g y m á s után m e g n é z egy m e ­ sefilmet. ha idegen nyelven tanuljuk a „ s á r g a " szót.5 óra + 3 x ] óra l o g o p é d i a : jelenleg B . a „ g " é s „ g y " h a n g o t is.esz- * Ezúton szeretnék az elvégzett vizsgálatokért hálás köszönetet mondani az Országos Idegsebészeti Tudo­ mányos Intézet Nukleáris Medicina Osztály főorvosának.5 cm átmérőjű területen perfúzió (átáramlás) defektus környéki perfúzió-csökkenéssel. SPECTlelete:* bal oldalon fronto-laterálisan 2-2. M. 6 0 0 (!) hosszat úszik h á t o n . Fél. pá. E k k o r kerülnek K ő s z e g r e . Lehet.k ö z ö t t k ö z v e t í t ő agyi területek m ű k ö d é s é v e l . cs = s. azt reméljük. spontán rajzban. ügyes. a k a d á l y o z o t t é s m e g k é s e t t b e s z é d f e j l ő d é s . Szerdahelyi Mártonnál heti 5 x 2 ó r a intenzív. k é z ü g y e s s é g b e n igen elmaradt.O o ) : 9 5 . Frostig).) k ö v e t k e z m é n y é n e k megfelelő elváltozások. és hol egyik. temporálisan is regisztrálhatók e g y e n e t l e n ü l c s ö k k e n t perfúziójú területek. vel egy közvetlenebb utat is kialakít magának a törzsdúcokhoz. De e n n e k a m ű k ö d é s i m e z ő n e k a bal oldali törzsdúcok is szerves részei csakúgy. és n a g y o n fáradékony. 2 3 . n y e l v t a n á t v e z é r l ő idegi struktúrák. g y ó g y t o r n á t j a v a s o l t a k . v a l a m i n t K ő s z e g e n P a l c s ó Júlia t e r a p e u t a is e l k e z d t e fejleszteni A l a p o z ó T e r á p i á v a l . de g y e n g e : k ü l ö n ö s e n a bal oldala volt ü g y e t l e n e b b . ötvözzék hogy (ez az a összetett mi mozdu­ is alkotóelemeit szerepet sima tűnik az. m u t o g a t á s s a l é s élénk gesztusokkal fejezi ki m a g á t . 2 éves korától kifejezetten k e v e s e t alszik. K e v e s e t és k é s ő n gügyögött. m o z g á ­ sa sokkal b i z t o n s á g o s a b b lesz. bonyolult utasításokat m e g é r t gesztussal kísérve. rollerezik. mit akarhat. a gyerek két­ nyelvű k ö r n y e z e t e t hall. k ö v e t k e z m é n y e s kamratágulattal. l a b d á z á s b a n . IQ ( S n .és postnatalis k á r o s o d á s lehetősége. mozdulattá hogy a terápiánk szavak mondattá szerkesztésében Ú g y g o n d o l o m tehát. Osztie Éva főorvosnőnek. hogy rögzüljenek a f o n é m á k hallási. S z ü l ő k Ausztriában d o l g o z n a k . m i n t a m á s o l á s b a n . A 12. 5 és fél é v e s e n került vizsgálatra. v a l ó s z í n ű l e g ez a terület vezérli a mondatrészek latok egyik hasonló célja). m o n d ó k á t u t á n a m o n d . 4 éves k o r a körül t ö b b kivizsgálás indul el.) H o z z á n k a g y e r e k 5 éves 6 h ó n a p o s á n került vizsgálatra. a fissura R o l a n d i elülső részénél találhatók a b e s z é d rit­ m u s á t . 2001. ne­ hezen érthető a beszéde. és csak n é g y é v e s k o r a után kezdett szavakat m o n d a n i l o g o p é d u s segítségével. B. e g y e n s ú l y a gyen­ ge. A k k o r fog ismét erősen m ű k ö d n i . ( M o z g á s a k o o r d i n á l a t l a n . m o n d a t a i : „ Z s u z s i M i k l ó s s a l k i r á n d u l n i m e g y . m o s t 7.ezt spaticus torticollis m a r a d v á n y á n a k tartották. m a g a b i z t o s . M i u t á n a Sylvius-hasadék elülső részénél h ú z ó d ó idegi m e z ő k á r o s o d á s a m i n d a beszéd. S z e m f e n é k és látásélesség ép. I n t r a u t e r i n és/vagy peri. fejét balra tartotta . e g y év alatt a s z ó k é p z é s szintjére hozza fel. S z ü l ő k felsorolják. az Orvostudományok Kandi­ dátusának. beszédkésztetése erős lesz. e k k o r i d e g g y ó g y á s z a t i státusza negatív. B. élettani és m ű k ö d é s b e l i m e g ú j u l á s o k r a ad lehetőséget a g y á n a k sérült ré­ szében is. dr. „ a " h a n g o k a t j ó l ejti. Kórelőzményből: anyjának a terhesség 2. mint az eddigi két év alatt is. akit két év óta ma is fejlesztünk! D. V é l e m é n y : kétoldali multiplex (többszörös) bal frontalis túlsúlyú perfúziós za­ var. és az intenzív m o z g á s ­ fejlesztés m i n t e g y belökte a beszédkésztetést és az állandóan m e g i n d u l ó p r ó b á l k o z á s o k a t . és dr. de bal o l d a l o n kiterjedtebb á l l o m á n y k á r o s o d á s s a l j á r ó . E k k o r (3. Igen h o s s z a d a l m a s vajúdás után az első 3 és fél napot átaludta. töltenek ésszerűnek A törzsdúcok feladata és egyenletes a feltételezés. (általában).16.12 szóról 2 1 0 szóra e m e l t e szókincsét -. többi h a n g jó. De a fogalomalkotást közvetítő rendszer idő­ és így a „ s á r g a " szó k é p z é ­ k ö z ö k k e l o t t h o n . Rossz m o n d a t o k a t kijavít! M o z g á s a stabil. túl sokat esett. bizonytalan.k ó r kiszűrése miatt vett m a g z a t v í z v é t e l n é l szinte a teljes m a g z a t v í z elfolyt.) Ebből a beszédállapotból az e g y é n i logopédi­ ai kezelés kb. szavakat összerakosgat. kinesztetikus és m o t o r o s megfelelői (Tehát a nyelv is „a kéreg alá küldi" a működést! MDE). MRI vizsgálat: bifrontalis (két oldali h o m l o k l e b e n y i ) .és személyi­ ségfejlődésbeli e l m a r a d á s . 0 5 . egyetlen. m i n d a m e g é r t é s n y e l v t a n i m ű v e l e t e i b e n zavart o k o z . b e s z é d m e g é r t é s e helyzetfüg­ gő. hogy terápiánk.07. k ö v e t k e z m é n y e s m o z g á s . 1999 s z e p t e m b e r é b e n . 2 ó r a készségfejlesztés (Meixner. m e g á l l a lábán. 2000 nyarán Budapesten. E fejezet végén h a d d álljon e g y i k l e g s ú l y o s a b b a n diszfáziás k i s g y e r e k ü n k esetismerte­ tése. J o b b oldali reflextúlsúly miatt bal féltekei (parieto-temporalis?) sérülést tételezek fel. „ R " . és m o n d a t o k a t tanul belőle. egyszerű utasításokat megért.5 éves. hol m á s i k j á t s z i k fősze­ repet.8 é v e s e n ) : „ n é h á n y izolált h a n g o n kívül e g y é b h a n g o t n e m ejt. ez n a g y o n jó hatású és lökésszerű az e r e d m é n y . n e m szereti a p o g á c s á t . be. és fejlesztő e g é s z é b e n is. h ó n a p ­ jától egy h ó n a p i g tartó lázas vírusfertőzése volt. Borbély Katalinnak. m a g z a t i héten D o w n . M o z g á s f e j l ő d é s időben. j á t é k a u d i o m e t r i a : ép hallás. szokás vezérelte rendszerrel. de ek­ kor m á r intenzív e g y é n i logopédiai fejlesztést kapott 1998 n y a r a óta. ty n e m tiszta. E z u t á n Sz. és absztrakció gyenge. e l v é t v e előfordul egy-egy szó és ciklizáló szavak kiejtése. ő rábólint a megfelelőre. szókincse gyarapodik. 2 évesen 40. Az ellenoldali h e m i s z f é r i u m b a n (félte­ kében) frontolaterálisan. 1999 nyarától 2 0 0 0 nyaráig K ő s z e g e n k a p heti 6 órás fejlesztést: he­ ti 4 óra m o z g á s . A bal Sylvius-hasadék elejénél. fenyegető vetélési t ü n e t e k után a g y e r e k m e g m a r a d t . sekor a S y l v i u s . ül. 56 57 . Vizsgálati összefoglalásom: 1999 s z e p t e m b e r é b e n m o t o r o s túlsúlyú s z e n z o m o t o r o s afázia. h o g y a nyelvi feldolgozás során az agykérgi asszociatív r e n d s z e r p á r h u z a m o s a n m ű k ö d i k a kéregalatti. de a szavak szintjén n e m tudta túlemelni.-nál heti 4 x 2 óra mozgás + otthon Ayres-eszközök + H R G vízi torna heti 1 x 1.elsősorban a t ö r z s d ú c o k és az agy­ kérgi b e s z é d t e r ü l e t e k kisagyi ö s s z e k ö t t e t é s e i r é v é n k ö z v e t l e n ü l is k i m u t a t h a t ó az ideg­ r e n d s z e r fejlesztő m o z g á s t e r á p i a b e s z é d k é s z s é g r e való hatásossága. f e l t e h e t ő e n perinatalis (születés k ö r ü l i ) vascularis laesio (vérellátási z a v a r kb. ahol két hónapi A l a p o z ó T e r á p i a után volt az első m o z g á s . amely szoros k a p c s o l a t b a n áll a kisaggyal. m á .. és a szülők Ayres.és beszédfejlődési „ u g r á s " : t ő m o n ­ datokat és j e l z ő s z a v a k a t használ.

jobb-bal ismeret. A teljes kezelés vizsgálatból és terápiából áll. A terápia fő j e l l e m z ő j e . u g r ó z s á m o l y o k . E g y terapeuta. bár az o k . A t e r á p i a l é n y e g e egyfajta „ c s e l e k v ő s z e r e t e t " .l á b . konstruktív praxis és síkbeli tájékozódás. Az olvasástesz­ tünk felépítése o l y a n . T e h á t a szülő fordulhat v é g z e t t s z a k e m b e r e i n k h e z . c s a k hiperaktívak. m i n t a m i t a g y e r e k m e g c s i n á l m o z g á s b a n . hogy m i n d e n évben 120 + 30 órás intenzív akkre­ ditált tanfolyamon (120 óra intenzív kora nyáron + 30 óra évközi hospitálás) a terápiát m e g ­ tanítjuk az o r s z á g e g é s z területéről j e l e n t k e z ő . mel­ léklet). diktált szöveget saját diagnosztikus táblázatunk alapján értékelünk (1. A vizsgálat végén m e g p r ó b á l o k oki diagnózist adni a szülőnek. de e k k o r a kisebbeknél az á l l a n d ó a n i s m é t l ő d ő m o z d u l a t o k r a való motiválást a t e r a p e u t a m ű v é s z e t é ­ nek és g y e r m e k .e l v a r á z s o l á s á n a k kell m e g t e r e m t e n i e . a szülő által kitöltött k ó r e l ő z m é n y l a p értékeléséből és főleg a m o z g á s t e r ü l e t e k f e l m é r é s é b ő l áll. n a g y v á r o s h o z közel e s ő falvakban. indulásnál 20 perces videót készítünk. és h o g y ezt a terápiát igénylie. T e r m é s z e t e s e n itt részletesebben kért k ó r e l ő z m é n y l a p b ó l indulunk ki. test­ ismeret. t o r n a s z ő n y e g . vagyis pl. T a p a s z t a l a t u n k szerint van egy első h á r o m h ó n a p o s felfutás. kötetünkben. 6 majd 12 h ó n a p m ú l v a kontroll vizsgálatot végzünk. h o g y az idegrendszeri összeköttetések kialakuljanak és m e g s z i l á r d u l ­ janak. T e r m é s z e t e s e n m i n é l t ö b b e s z k ö z van és lehet. 10 éves m u n k á n k r ó l b e s z á m o l u n k Tapasztalataink és tanulságaink az Alapozó Terápiában c. de n e m e l e n g e d h e t e t l e n (lab­ dák. Sindelar. A vizsgálati e r e d m é n y e k e t a p o n t o s leírás mellett s z á m s z e r ű e n is értékeljük. és fordítva. h o g y mi történik a terápia során a gyerekben. T e h á t pl. h a n e m fehéret. tarkát stb. ugrásszerű e r e d m é n n y e l . Is­ kolás g y e r m e k e k esetében a nagyvizsgálatot megelőzi olvasás.. rutin ideggyógyászati vizsgálat. T e r á p i á n k „ g y e n g e s é g e " : a dresszúra jelleg. k e r e s z t e z e t t d o m i n a n c i a állhat. hogy az ő részére fejlesztő szeretetté válhasson. m o z g á s f e j l ő d é s e l m a r a d á s a . AZ ALAPOZÓ TERÁPIA FELÉPÍTÉSE. A terápia lehet kiscsoportos. sz. vagy szülővel vezetett: hetente találkoz­ va a szülővel és g y e r e k k e l betanítjuk. Általában a terápia összideje 6 h ó n a p és 2 év között m o z o g . egy órát igé­ nyel. pl. A terápia felépítését lehet nagy­ c s o p o r t o s á n végezni. b e s z é d é s z l e l é s e l m a r a d á s a . A tájékozódó vizsgálat egy. fejlődéstani n a g y m o z ­ gások.o k o z a t egye­ nes k i m o n d á s a n a g y o n bizonytalan terület. de azt n e m szabad terápiának n e v e z n i . g y e r m e k e k k e l h i v a t á s s z e r ű e n foglalkozó s z a k e m b e r e k n e k . a szabadtéri h a t á s o s a b b . m e r t s z á m u n k r a is bá­ mulatra m é l t ó . m e r t m á r látnak e r e d m é n y t . m i n d e n okot „ ö s s z e s z e d ő " g y e r e k m é g s e m diszlexi­ ás. E k k o r terápiás tervet készítünk és j a v a s o l u n k . F o n t o s a b b . A tanfolyamon b e t a n í t u n k tájékozódó vizsgálatot. a b e s z é d vagy olvasás­ írás. h o g y fejleszthetőségük m e n n y i ideig n e m áll le (20. újabb h a t h a v o n t a . V é g h e z v i h e t ő e s z k ö z ö k nélkül. a nyári intenzív ( 5 x 2 óra) után a szülők ősszel leállnak. az agy. és s z á m s z e r ű e n is é r t é k e l ü n k a leírással együtt. G ó s y M á r i a m ó d s z e r é v e l . ahol én nagyvizsgálatot végzek: ez fél n a p o s . h a n e m e l ő b b egy teljeskörű fejlesztés ( m o z ­ gás + nyelvi k é s z s é g + a m á r eddig lemaradt. é l e t é v ! ) . Edtfeldt. Újból m e g n é z e m a gyakorlatokat.). E h h e z előzetesen el kell m o n d a n u n k . lehet egyéni. esetleg „pih e n ő é v " beiktatásával). h o g y k o n d u k t í v jellegű. t o r n a p a d o k stb. de az iskola miatt n e m m e r i k vállalni a további fejlesztést. vagy kognitív fejlődést. n é h á n y vagy egy g y e r e k és egy megfelelő m é r e t ű szoba. de a t e r a p e u t á n a k kell a g y e r e k r e a l k a l m a z n i . és felmérhető általa. h o g y k i s c s o p o r t o s terápiában öt gyereknél több n e m lehet. finommotorika. rajzolás és névutórendszer. annál j o b b . kötél. bordásfal. s z á m o n kérjük és vezetjük a terápiát.) szintén h a r m o n i k u s a n t u d u n k együttműködni. E s z k ö z ö k k e l a g y e r e k h e l y z e t b e hozható. A fejlesztési idő terápia esetén heti 6 óra ( 3 x 2 óra b o n t á s b a n ) vagy napi 1 óra ( 5 x 1 ó ) . S o k s z o r látunk n e m c s a k rendes fekete hollókat. T e r á p i á n k a t Ayres-terápiával k o m b i n á l h a t j u k é s H R G vízi fejlesztésével. P e d i g több­ ször látjuk. h o g y a fontossági és időrendi sorrend n e m az lenne. s z e m . térbeli tájékozódás és testmozgások.) A kiscsoport lehet vegyes. de stabilan e l m é l y ü l ő lesz. hogy a g y e r e k e vizsgálatát és a terápiás kezelését kérje. E z z e l együtt a feladatoknak megfelelő i s m é t l é s s z á m b a n és m ó d o n m e g kell t ö r t é n n i e . de lehet célzott: csak értel- 58 59 . a z o n b a n m i n d e z e ­ ket felülmúlóan terápiás értékűek az Ayres-eszközök. diszkalkulia stb. vagy tartalmi diszlexia esetén saját „anyanyelvi-zenei helyesírásfejlesztés" m ó d s z e r ü n k k e l . m í g a szülő és a gyerek bírja. Fél évi terá­ pia u t á n k é r n i s z o k t u k . h a n e m fejlesztésnek vagy tor­ n á n a k . De fordulhat az A l a p í t v á n y u n k h o z is. Értelmi fogya­ tékos g y e r m e k e i n k terápiája addig tart. m i n t M e i x n e r Ildikóé.és írásteszt. ha a te­ rápia h o s s z a b b . mely n e m c s a k a mozgásfejlődésre. csak v a r i á l h a t ó s z ö v e g g e l . m e g n e m értett a n y a g bepótlása. Mi a c s e l e k v é s r é s z é h e z m e t o d i k á t adunk. de a szobai is igen jól h a s z n á l h a t ó . az alapvető k e r e s z t m o z g á s o k vizsgálata.d o m i n a n c i a és ügyes­ ség. pl. Irástesztnél egyoldalas. és u t á n a a gyerek egész m á s h o g y a n tudja folytatni az iskolát. egyensúly.III. G O H és G M P vizsgálat (beszédhallás és beszédészle­ lés + m e g é r t é s ) .k é z . a szemé­ lyiségben észlelteket (regresszióra külön fejezetben térek vissza). ismét készítünk 20 p e r c e s videót. azt rögtön a terápia elejétől fejlesztjük D r .és i d e g r e n d s z e r m ű k ö d é s több te­ rületét felölelő vizsgálat: a gyerek általános időbeli és tájékozottsága. mely kb. E z a z e g y é n i figyelem. Syndelar.e s z k c z i g é n y t e l e n s é g e . ( G y a k o r i pl. Ha a beszédészlelés-megértésnél p r o b l é m a van. a k á r tanterem is megfelel a célnak. a gyerek diszlexiájának h á t t e r é b e n apai (anyai) ö r ö k l ő d é s m e n e t . hogy a g y e r m e k igényel-e terápiát. T e r á p i á n k „ e r ő s s é g e " . de előfordult m á r 3 h ó n a p utá­ ni e r e d m é n y e s befejezés és a súlyosabb p r o b l é m á k n á l túllépjük a két évet. h o g y m i n d e n á r o n kínlód­ va az iskolai k ö v e t e l m é n y e k k e l lépést tartani. h a n e m az egész g y e r e k r e v o n a t k o z i k . vagyis a g y e r e k e t egy fejlődési folya­ m a t o n kell á t v e z e t n i e a t e r a p e u t á n a k . M á s i k g y e n g e s é g ü n k a cca. majd u t á n a a fejlődés ü t e m e lassabb. tervezés s z ü k s é g s z e r ű e n h o z z a m a g á v a l . a c s o p o r t o k összeállításánál a g y e r e k e k k o r á n a k h o m o g e n i t á s á t f i g y e l e m b e vesszük. r u g a l m a s s á g . valamint a terápia során kontrollvizsgálatokból. Egyetlen eszközigé­ nyünk az ugróasztal. A FEJLESZTÉS SAJÁTOSSÁGAI mi fogyatékosok. 50%-os terápia-végigvitel vagy -befejezés: a fejlesz­ tési ó r a s z á m igen m a g a s .1. M i n d e n m á s képességfejlesztéssel (Frostig. e k k o r a szülőtől k é r d e z e m a mozgásfejlődést. h o g y a g y e r e k n é l i n d í t s á k el a g y ó g y í t ó o l v a s á s t v a g y m á s szükséges terápiát.

? " T e r m é s z e t e s e n a l e g m e s s z e b b ­ m e n ő k i g k i s z o l g á l a n d ó csakúgy. „ r o s s z " gyerekének. amit c s i n á l . ha lehet. T ü n e t e i : a gyerek viselkedésében lelkileg visszatér egy m á r elhagyott életkorának sajátosságaira. L e g g y a k o r i b b k é r d é s a szülő részéről.de a m e g o l d a t l a n s á g lelkét a fixációs p o n t h o z köti.) Fixációs p o n t n a k nevez­ zük a z o k a t az egyes fejlődési s z a k a s z o k b a n k ó r o s a n létrejövő „ h e l y z e t e k e t " . h a t á r o z o t t a n kiderüljön számára. o. h a n e m r o p p a n t előrevivőén a k i m a r a d t beszédfejlődési fázisok j e l e n t k e ­ zésében: „ H á t te ki v a g y ? Mi e z ? Miért. h o g y a felnőtt értetlenül bámuljon a gyerekre. otthon a s z ü l ő k n e k is. ( N e m e s . a nyolc éves gyerek ismét az ujját szopja. és m e g p r ó b á l j a a m e g r e k e d t fejlődést az eredeti élettani ú t o n t o v á b b s e g í t e n i . hogy az önálló akarat. előveszi m á r n e m használt „átmeneti tárgy"-át (pl. aki érti. ahol n e m ­ c s a k testi ( m o z g á s és b e s z é d b e l i ) fejlődésében.) Iskolás gyereknél a helyzet korral felfelé nehezedik. mint az a jelenség. A g y e r e k a k ö v e t k e z e t e s ke­ retek között b i z t o n s á g o t él m e g . hogy megtalálják saját akaratuk helyét személyiségükben és társas kapcsolataikban. hogy a kereteket m e g h ú z z u k szá­ mára.és egyúttal l e g n a g y o b b n e h é z s é g e . E z t teljes mértékben megelégíti és visszamegy a g y e r e k k e l a regressziós kor­ ra. B o d o n y i M i k l ó s . 5 5 1 . m e l y e t m a x i ­ málisan elő kell segítenünk. h o g y g y e r m e k e fejlődése m i k o r akadt el. hogy a gyereket a regresszióból kihozza. mint a felnőtt. A terápiás r e g r e s s z i ó a b e s z é d b e n n e m c s a k tünetek szintjén (visszatérő selypítés.á t é l : „ M a m a . mi igen . ahol elakadt. I d ő s e b ­ beknél is j e l e n t k e z i k . és ahol a gyerek s z o m a t o p s z i c h é s e n fejlődési z s á k u t c á b a j u t o t t . segíts n e k e m " . a gyerek n e m c s a k testileg. az élményt. h o g y a gyerek addigi lelki-magatartásbeli védekezés-stratégiája. hogy terápiás regresszióval dol­ gozik: a gyereket fejlődésében nézi. a h o v á a későbbi fejlődési szakaszokból is a gye­ rek „ v i s s z a h u l l " . egyik terapeutánk sok óvodás kezelése után összefoglalt tapasztalatait írnám le: az első korszak a „vegyél fel.írja N e m e s Lívia. 60 61 . babusgatásra. visszaviszi a gyereket az alá a szint alá.a k a r a t o s s á g kora. az isko­ lában az e g y ü t t m ű k ö d ő p e d a g ó g u s o k n a k is. a lelki f o l y a m a t o k n a k is t o v á b b kell j u t n i u k a m a g u k útján. k i s g y e r m e k k o r i m o z g á s o k k a l . E k k o r a gyerek „korban . a m e g l e v ő tünet hátterében m e g r e k e d t fejlődést felté­ telez. amivel a k ü l v i l á g h o z és ö n m a ­ g á h o z h i b á s a n viszonyult. É p p e n ezért itt az ideje. a b i z o n y o s beszédhibája j e l e n t k e z e t t . p o n t o s a n m u t a t v a .é p p e n a legjobb i d ő b e n v a g y u n k . a m i k o r a g y e r e k szeretné s z a v a k b a n hallani é s u t á n m o n d a n i . védelemre szorulnak. d a d o ­ gás) j e l e n t k e z h e t . A g y e r e k fejlődése s z o m a t o p s z i c h é s és p s z i c h o s z o m a t i k u s . mi helyes. ha ezt e d d i g talán é p p e n fogyatékossága ( b á r m i b e n j e l e n t k e z ő és b á r m i l y e n mérté­ kű) miatt n e m m e r t ü k m e g t e n n i . csak m á r k ö z b e n koránál fogva m a g a s a b b fejlődési s z a k a s z b a lépett . itt n a g y o n sok segítségre szorulnak. h o g y m e g h ú z z u k s z á m á r a a határokat.3 é v e s g y e r e k n é l vagy e z e n a v i s e l k e d é s i szinten élő g y e r e k n é l . szeretgetésre és elfogadásra. E g y 2 . A testi fejlődés fo­ l y a m a t o s progressziójával s z e m b e n a lelki fejlődés k i b o n t a k o z á s á t m e g t o r p a n á s o k és viszszaesések j e l l e m z i k " . T e r á p i á n k során mi a gyereket tudatosan visszük regresszióba. a d a c k o r s z a k a gyerek önálló l é n n y é vá­ lásának szükséges velejárója. esetleg az ó v o d a is. miért.) fejlő­ dési e l m a r a d á s . (Ilyenkor k ö n n y ű a n n a k a szülőnek segíteni.k i s g y e r m e k k o r i szeretet­ mód megadására. mint n o r m á l fejlődés esetében.terápiás regresszióval idézi elő. otthon is. . t ü r e l e m és szeretet l é g k ö r é b e n h a r m ó n i á b a kerül s z e m é l y i s é g ü k " .a terápiás reg­ resszió. tehát az Ayres (szenzoros integrációs terápia) és a H R G ( H i d r o t e r á ­ piás R e h a b i l i t á c i ó s G i m n a s z t i k a ) mellett. a gyerek m é g j o b b a n egysé­ ges e g é s z lelkileg és testileg. T e r á p i á n k egyik l e g n a g y o b b e r ő s s é g e . mi helytelen és káros. ha a szülő az akaratnélküliséget tekinti jó­ ságnak. A regresszió visszafordulást. hiszen valójában n e m tudott valamely p r o b l é m á n továbbjutni. m a g n ó k a z e t t á t h o z o t t n e ­ k ü n k : ő p o n t o s a n értette. a kisisko­ lásoknál a regresszió h a s o n l ó az ó v o d á s o k é h o z . Az egyik é d e s a n y a a m i k o r t e r á p i á n k b a n m e g t a p a s z t a l t a g y e r m e k é n é l a terápiás regressziót. h o g y ott történt az e l a k a d á s . ahol valami elintézhetetlen.I V . E b b e n az é r t e l e m b e n az A l a p o z ó T e r á p i a a regresszióval d o l g o z ó fejlesztő terápiák so­ rában h e l y e z k e d i k el. a m a c k ó p u h a fülét). ringatásra. . N e h é z a helyzet akkor. hát n e m tudja. biztatni a k i s b a b a k o r i . és mivel tényleges és viselkedési koruk között n a g y o b b az eltérés. eddig tedd-ide-tedd-oda. egy p u h a kis rongyot. m é g p e d i g a c s e c s e m ő k o ­ ri. M é g e g y s z e r ö s s z e f o g l a l o m a tapasztalatokat: egy idő után a terápia eljut oda. ö s s z e o m l i k . és n a g y o n gyakori. de szavakba kell foglalni!) U g y a n c s a k a terápiás reg­ resszió n a g y o n j ó t é k o n y hatása lehet az e l m a r a d t szerepjátékok beindulása. E z t v i s s z a k a n y a r o d á s s a l .v i s s z a m e g y " egy j ó v a l m e g ­ előző életkorára. h o g y reg­ resszióba viszi. és n e k ü n k n a g y o n e r ő s e n kell s e g í t e n ü n k a szülőt: előre felkészítenünk a lehetőségre.azaz m a g a t a r t á s b a n . A m o z g á s olyan a l a p v e t ő fejlődési t é n y e z ő . A g y e r e k v a l ó s z í n ű s í t h e t ő e n arra a lelki fixációs pontra kerül. az iskolában is fokozottabb támogatásra. leállás p s z i c h é s fixációs p o n t o k a t is létrehoz.e l l e n k e z é s . h o g y futkáro­ zott? Tudja a m o z d u l a t o t . m o s t ele­ ven. és örül egyéniséggé váló. o n n a n fogja visszavezetni a saját korának megfelelő életvitelre. melyet k é s ő b b „ k i n ő t t " . N e m e s Lívia: A bennünk élő gyermek. és siklott v a k v á g á n y r a . hogy visszatér az a kóros tünet. beszédbeli stb. ha­ nem a lelki s e b e k n e k is b e g y ó g y u l n i u k . A b a b a k o r s z a k után j ö n a d a c . a regresszió min­ dig n a g y o n é r z é k e n y és s e b e z h e t ő állapotot j e l e n t k é p l é k e n y s é g é v e l .és anyanyelvi k é s z s é g e k n e k kell t o v á b b m o z d u l n i u k . És e b b e n az i d ő b e n a g y e r e k n e k volt egy jellegzetes beszédhibája. m i é r t . és azt is vállalja. A terápiás regresszió ezt tudatosan vállalva idézi elő. „idő kérdése. ölelj m e g . ahol a m e g r e k e ­ dés történt lelkileg. és e h h e z j á r u l a kisgyer­ mekes beszéd. 2 0 0 0 ) . A terápiás regresszió b e i n d u l á s a k o r a g y e r e k n e k az. m i k o r g y e r m e k e regresszióba jut: „ É s m o s t m i n ­ dent m e g kell e n g e d n e m n e k i ? " Erről é p p e n s é g g e l szó sincs. h a n e m lelkileg is képlé­ k e n n y é válik. h a n e m lelki fejlődésében is e l a k a d á s és/vagy k é n y s z e r p á l y á r a kerülés történt. a h i á n y o k n a k feltöltődniük. Az A l a p o z ó T e r á p i a fejlődéstani szemléletéből adódik. TERÁPIÁS REGRESSZIÓ A regressziót a terápián n e k ü n k is kezelni kell. Pl. b e g y ó g y í t h a t a t l a n történt. bú­ jik édesanyjához. viselkedését m e d e r b e tereljük. A s z o m a t i k u s ( m o z g á s . most futkároztam? M o s t h i n t á z t u n k ? " (Nem szabad.mi n e m . „A regressziót a lelki fejlődés egyik tényezőjének kell t e k i n t e n ü n k . visszafelé m o z g á s t j e l e n t (1. 2 0 0 0 . a család és iskola is k ö n n y e b b e n elfogadja. Nincs enélkül g y ó g y u l á s ! ! N e m c s a k a m o z g á s .

.szőtagkihagyás szó elejéről vagy közepéről. Az alábbiakban táblázatban k ö z l ö m a h á r o m regresszióval d o l g o z ó terápia összehasonlítását.vagy utánvételezés: hallja.szóba betűbetoldás.konduktív terápiák. önmagukban is diszgrájiára utaló tünetek: HRG: t e l j e s k ö r ű a g y i fejlesztési r e n d s z e r . . Alapozó T. -tt stb. n a g y m a g v a k é s k é r e g . .g y e n g e hallási hasonlóság alapján értelmetlen betűhalmazokat ír. s o k s z o r a n y a m é h e t u t á n z ó b e f o g a d ó . ring a t á s . de előbb kinézeti = delobkinzet.megfelelő számú ingerreakció: a szenzomotoros ingerreagálás(mozdulat)-nak megfe­ l e l ő s z á m ú s o r o z a t n a k kell l e n n i e .Elválasztásban hibázik. 62 63 . .1 6 é v i g . 4-11 évig.Toldalékolási törvényekben hibázik (pl. mozgásos t ú l s ú l y ú fejlesztés. .súlyos tagolási gyengeség: pl.részleges hasonulás. m o z g á s f o r m á k k a l ( A l a p o z ó T. igekötő használata. Súlyosabb. .szótag (nem toldalék!) lehagyása szó végéről. . . 5 . az A l a p o z ó T e ­ rápiánál a csecsemőkori mozgásformákból való kiindulás. közösségét és eltéréseit: Regresszióval dolgozó fejlődéstani szemléletű idegrendszerfejlesztő (mozgásos-érzékszervi) terápiák HRG Ayres Alapozó Terápia /. rendezetlen íráskép g y e r e k e t a m e g r e k e d é s pontjáról az e r e d e t i élettani úton kell t o v á b b s e g í t e n i . .következeles betűcsere. forgató. . a víz.e l ő . m á s z á s ) . -Tulajdonneveket kisbetűvel írja.k ö z é p v o n a l . volt = ótólót). hol. .nem következetes betűcserék. .máshogy írjuk hibái: . (Tegyen oda Helyesírási problémák: 1. betűvezetési probléma.) visszaviszi a g y e r e k e t az e l a k a d á s h e l y é ­ re. Ayres: e l s ő d l e g e s e n v e s z t i b u l o c e r e b e l l á r i s és taktilis r e n d s z e r i n g e r l é s e -» t e l j e s k ö r ű érzékletes-mozgásos fejlesztés.a m e g r e k e d é s m e g o l d á s á t terápiás regresszióval idézi e l ő : e s z k ö z ö k k e l ( A y r e s ) . -vei.a mondatból szavakat érlelernzavarőan kihagy vagy többször is leírja. a H R G . .Magánhangzótörvényekben hibázik (pl.: e l s ő d l e g e s e n a g y t ö r z s . -1.fordítva ír vagy betűt fordít.szóból betűkihagyás. de nem tudja. Közös: -fejlődéstani szemlélet: a tünet csak egy hibás vagy m e g r e k e d t fejlődés e r e d m é n y e .Mondat elején nagybetűt nem írja. . és o n n a n építi fel m é g e g y s z e r a fejlődés f o l y a m a t á t . . .) 2.) . v e s z t i b u l o c e r e b e l l á r i s . . K i e g y e n l í t e t t e n m o z g á s o s é s é r z é k s z e r v i . 3. a h h o z . szóvégi ó.h i m b á ló e s z k ö z ö k i d é z i k e l ő a r e g r e s s z i ó t . MELLÉKLET Diszgrália kiértékelő táblázat amelyik tünet a gyermeknél megtalálható!) -Hosszú-rövid magánhangzópárokat rosszul írja.írásjelet „á" és „é"-ről lehagyja. .zöngés-zöngétlen pár csere.toldatékot a szótól külön írja vagy a következő szóval írja egybe. majd a g y k é r g i i n f o r m a t i k a i b l o k k b e v o n á s a —> teljeskörű. h i n t á z t a t ó . -val. . .és különírása hibás (pl.duplázás. b á r m e l y é l e t k o r b a n kezd­ hető. .kétjegyű mássalhangzóból az egyik jegyet kihagy ja. hogy a szóban valami hosszú. . . . h o g y a z i d e g r e n d s z e r fejlődése b e i n d í t h a t ó l e g y e n . k i e g é s z ü l a v e s z t i b u l o c e r e b e l l á r i s fej­ l e s z t é s s e l . .k ö z é p v o n a l . -Mondatvégi írásjelet nem vagy nem helyesen teszi ki.Hagyomány elve (j-ly) hibás.M o n d a t k ö z i írásjelet nem vagy nem helyesen teszi ki. . . . a . m i n t a k i s g y e r m e k é l e t é b e n a v a l ó s á g b a n (pl.teljes hasonulás.hosszabb nem összetett szót szétír. összetett szavak írása). víz­ zel ( H R G ) .Máshogy ejtjük .összeolvadás. illetve többszörözés (pl.Szavak egybe. ő stb. . a g y t ö r z s .Hosszú-rövid mássalhangzópárokat rosszul írja.n é l l e g ő s i b b k ö z e g ü n k . Alaki probléma.A z A y r e s b e n a r i n g a t ó .

jÁlhj t — 1 - 1 .- ittht* itu/mThi ti Itcodé. MELLÉKLET 2.Hcetr&L&lt• $l*yC^ a-spfiiiqádit/^& 4 <mf- 64 65 . MELLEKLET I b síULyujL .2.

IRODALOM DAMASIO A. Óvodai Nevelés. MÁRTON-DÉVÉNYI É V A . Alapozó Terápiák Alapítvány. Az e s e t e k 6 5 .2 7 fős l é t s z á m m e l l e t t n e m lát­ ták h a t é k o n y n a k . Is­ Hogyan került a gyermek Nevelési Tanácsadónkba? kolapszichológia. SZERDAHELYI MÁRTON.az ó v o d a k é r é s é r e . november. H y d r o c e p h a l u s a . ( 1 9 9 2 ) : Az agy. J . m e l y m o z g á s b e l i e l m a r a d á s b a n m a n i f e s z t á l ó d h a t . sok h a s o n l ó esettel m e g e g y e z ő e n . Bu­ dapest. FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 9 ) : A pszichikus fejlődés problémái. FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 8 ) : Hyperaktivitás és tanulási zavarok.dysgraphia kezelés. Budapest. DONÁTH TIBOR ( 1 9 9 6 ) : A motorium funkcionális anatómiájának modern értelmezése. MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA ( 2 0 0 0 ) : Tapasztalataink és tanulságaink az Alapozó Terápiában. MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA ( 2 0 0 1 ) : Anyanyelvi-zenei helyesírásfejlesztés . Zánka. Budapest. Alapozó Terápiák Ala­ pítvány.7 0 % . KATONA FERENC ( 1 9 8 6 ) : Fejlődésneurológia. ( 1 9 6 3 ) : The diagnosis and treatment of speach and reading probiems. H. AZ ALAPOZÓ MOZGÁSTERÁPIA ALKALMAZHATÓSÁGA EGY ESET TÜKRÉBEN VAS E R I K A DELACATO C. füzet. Budapest. LAKATOS KATALIN: Szenzomotoros szemléletű vizsgálatok. Óvodai Nevelés. Új módszer a mozgásrehabilitációban. december. Részletes ••) Testi és mozgásfejlettség.5 4 7 . Volán Humán Oktatási és Szolgáltató Rt. DIAMOND ( 1 9 9 3 ) : Testkontroll 2 . é s t o v á b b i k o n t r o l l r a n e m volt s z ü k s é g . 1 4 0 ( 1 0 ) : 5 4 3 . 1. Budapest. H. o k a lehet. Előadás a „Mozgás. TÓTH GÁBOR. Gondolat Kiadó. KATONA FERENC ( 1 9 7 9 ) : Az öntudat ébredése. FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 3 ) : Testnevelési játékok szerepe a koordinációs képességek és pszichikus alapfunk­ ciók fejlesztésében. mint a pszichoszomatikus fejlesztés eszköze" konferencia. Filum Kiadó. Budapest. e g y e n s ú l y . C. NEMES LÍVIA ( 2 0 0 0 ) : A bennünk élő gyermek. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 8 7 ) : Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak. FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 7 ) : Hiperaktivitás az óvodában. E s e t i s m e r t e t é s e m . DÉVÉNY ANNA ( 1 9 9 4 V D S G M . Tihany. r u g a l m a t l a n s á g (szét­ eső m o z g á s ) é s f i n o m m o z g á s o k t e r ü l e t é n . megjelenés jellemzés: Születési r e n d e l l e n e s s é g e volt (agyvíz-elvezetési p r o b l é m a ) . M . DAMASIO H.1996 j a n u á r j á b a n j e l e n t k e z t e k e l ő s z ö r i s k o l a é r e t t s é g i vizsgálatra. január. HRG Alapítvány. R . j e l e n t ő s pozitív v á l t o z á s t e r e d m é ­ nyező mozgásterápiát mutat be. j e l l e g z e t e s k o p o n y a .. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 7 ) : Komplex prevenciós óvodai program. t e k i n t e t e is é r t e l m i f o g y a t é k o s s á g g y a n ú j á t v e t e t t e fel. 4. Az óvoda által mellékelt jellemzésből kiemelném a következőket: Zsolt 1993-ban k e r ü l t ó v o d á j u k b a . Az eltelt 3 év alatt m i n i m á l i s fejlődést t a p a s z t a l t a k . Illinois.g y e n g e s é g . e k k o r kezelték. h o g y sok a z olyan eset.á b a n az i d e g r e n d s z e r a l u l s z e r v e z e t t s é g e áll a p r o b l é m a h á t t e r é ­ ben. Az ó v o d á b a n a l k a l m a z o t t p e d a g ó g i a i m ó d s z e r e k e t Z s o l t n á l 2 5 . Nemzetközi Neveléselméleti Konferencián elhangzott előadás. KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 9 ) : Alapozó Terápia Ta­ Nevelési T a n á c s a d ó n k b a n különböző tanulási-magatartási problémával küzdő gyermekek j e l e n n e k m e g . A tanulási n e h é z s é g e k n e k sokféle e r e d e t e . Budapest. a h o l a j e l z e t t t a n u l á s i z a v a r p á r o ­ sul m o z g á s ü g y e t l e n s é g g e l a n a g y m o z g á s o k . Medicina Kiadó. FREUND. .. E k k o r a g y e r m e k 6 é v e s volt. Az állapot és mozgásvizsgáló teszt. Thomas Publisher. H. I l y e n k o r a „ k l a s s z i k u s " fejlesztő p e d a g ó g i a n e m m i n d i g b i z o n y u l elég h a t é k o n y n a k . A z t tapasztaljuk. Okker Kiadó. Volán Humán Oktatási és Szolgál­ tató Rt. ( 1 9 9 0 ) : Premotor area and preparation of movement. Rev.és arcformája. USA: C. Fejlesztő Pedagógia. Zsolt szülei . T u d o m á s o m szerint a vízfejűség m i n t p r o b l é m a c s a k c s e c s e m ő k o r b a n állt fönn. HÁMORI JÓZSEF ( 1 9 7 6 ) : Mozgáskultúra és az idegrendszeri fejlődés összefüggései. . a nyelv és a beszéd. 66 67 . Tudomány. DIAMOND. Neurol. Springfield. Budapest. nulmány. neurohabilitáció.

p r o b l é m a m e n t e s e n zaj­ lott. e g y e n s ú l y é r z é k e fejletlen. M i n d e z e k ellenére ez az a foglalkozási ág. elkeseredettség és az i n t é z m é n y e k k e l s z e m b e ­ ni igen erős e l l e n s é g e s s é g j e l l e m e z t e . Kizártnak tartották az értelmi fogyatékosságot. A külső h a b i t u s á b a n megjele­ nő j e g y e k n e h e z í t e t t é k a beilleszkedését a g y e r e k e k közé. Á b r á z o l n i n e m szeret. mind a négy végtag m á s . Sírós. h) Önkiszolgálás Kis segítséggel öltözik. É d e s a p j a v á l l a l k o z ó . m o z g á s a i m e r e v e k . így perifériára szorult csoport­ j á b a n . 68 69 . felülések. hogy Zsolt nagymozgásai (fejemelések. bátortalan fiú. képtelen a z alkotó e g y ü t t m ű k ö d é s r e .) IQ: 78. b i z o n y t a l a n v o n a l v e z e t é s j e l l e m z i . látván. Irányokat téveszt. N e m kötik le a m e s é k .h á r m a s körben alakult ki. fejlődéséhez p r ó b á l t a k mindig m e g f e l e l ő tárgyi és érzelmi feltételeket biztosítani. elfogadtatását. akarati élet É r z é k e n y . csak ü c s ö r ö g . Értelmi képességeinek felmérését a B u d a p e s t B i n e t .) jól válaszolt.az anya által e l m o n d o t t a k alapján . mellúszás. darabosak. az e r e d m é n y r ő l az ó v o d á t n e m tájékoztatták. A szülők testén szeretett elaludni. a illetve Nevelési a kiegészítő vizsgálatok eredményeiből Tanácsadóban Anamnézisből kiemelendő: a szülés időre történt. f) Érdeklődése I s m e r e t s z e r z é s i i g é n y e c s ö k k e n t mértékű. versek. A szülők e l m o n d á s a szerint Zsolttal otthon is sokat foglalkoztak.F i n o m m o t o r i k a fejletlen. j á r á s o k n á l nincs m e g a k e r e s z t e z é s . Finommotorika terén g ö r c s ö s ce­ ruzafogás. á l l ó k é p e s s é g e . e) Szociális fejiettség A pszichológiai-pedagógiai vizsgálatok eredményeiből: Figyelme 30 p e r c e n át tartós. szorongást váltanak ki nála. n e m é r d e k l ő d i k . n e m kérdez. Összefüggő m o n d a ­ tokat n e m alkot. 2 . utána lankad. S z á m f o g a l m a kiala­ kulatlan. mivel felmerült b e n n ü k az értelmi fogyatékosság gyanúja.) kezdetleges. m e l y sze­ rint az I Q : 72. olló stb.S i m o n . de műveleteket végezni eszközhasználattal sem tud. b) Értelmi fejlettség Az iskolaérettségi vizsgálat. kúszás. ( D o m i n a n c i a k i a l a k u l t : j o b b oldali. Egy éves kora óta velük is alszik egy ágyban. Vizuális percepciója e l m a r a d kora átlagától. Az e g é s z m o z g á s d i s z h a r m o n i k u s .elmi. Emlékezete: e l m a r a d á s tapasztalható.és beszédfejlődés . térbeli és időbeli tájékozottsága alacsony szintű. A leg­ e g y s z e r ű b b s z a b á l y j á t é k o k s e m j á t s z h a t ó a k vele. n e h é z k e s e k . A szülők elvitték Zsoltot. kitartása g y e n g e . agressziójuk n a g y m é r t é k b e n m e g n e h e z í t e t t e a diagnózis felállítását. mint kortársaié. Altalános tájékozottság: a feltett k é r d é s e k r e (név. G y e n g e akaratú. e s z k ö z h a s z n á l a t a ( c e r u z a . értelmi k é p e s s é ­ g e j ó v a l a l a c s o n y a b b . szétesők. F á r a d é ­ k o n y . Az adott lelkiállapotuk. de ki­ fejezőképessége g y e n g e . M i n d e z e n p r o b l é m á k alapján az iskolaérettségi vizsgálat előtt az ó v o d a Szakértői Bizott­ ság vizsgálatát kérte. g) Érz. illetve a terápia ki­ választását. formákat n e h e z e n azo­ nosít. A pszichológiai-pedagógiai vizsgálatokat kiegészítette egy részletes m o z g á s v i z s g á l a t : az Alapozó Terápia idegrendszer fejlesztő mozgásterápia vizsgálata. A l e g e g y s z e r ű b b feladatok is gátlást. Z s o l t fiatal s z ü l ő p á r e g y e t l e n g y e r m e k e . W C . ahol a legtöbb fejlődés é r e z h e t ő a h á r o m év alatt. d e a k a d o z v a válaszol. K é r d é s e k r e szavakkal. életkor stb. K é t é v e s e n elveszítette e s z m é l e t é t 40 fokos láz miatt. h o z z á á l l á s u k . Ö n b i z a l m a csekély. Goodinough-féle emberrajz. Az i n t é z m é n y e k t ő l g y e r m e k ü k r ő l kapott visszajelzéseket nem fogadták el. A szülőket felfokozott p r o b l é m a h á r í t á s . N e h e z e n m o t i v á l h a t ó . E l m o n d á s u k szerint a g y e r m e k telje­ sítményét nagyfokú szorongása blokkolja. c) Nyelvi fejlettség B e s z é d h i b á j a nincs. A t e v é k e n y s é g e k e t a g y a k o r l ó j á t é k szintjén űzi. h o g y otthoni k ö r ü l m é n y e k között sokkal j o b b képet mutat. fáradékony. é d e s a n y j a p i n c é r n ő . ritmustalanok. Számolás terén a s z á m k é p e k e t felismeri. T e s t n e v e l é s foglal­ k o z á s o k o n b i z o n y t a l a n .m á s ritmusban m o z o g . Számfogalma k e t t e s . Rajzaiban az utóbbi i d ő b e n j e l e n t m e g a „fejes-lábas" emberfigura.3 fős c s o p o r t o k b a n szeret t e v é k e n y k e d n i . E vizsgálat alapján m e g á l l a p í t h a t ó . m i n d a hosszú távú e m l é k e z e t i funkciók gyengék. Intelligenciája. M o z g á s . Vizuomotoros koordináció a rajz A s z o c i o m e t r i a i felmérés szerint p e r e m h e l y z e t ű gyerek. d) Játék E g y e d ü l n e m játszik. m i n d a rövid távú. vizsgálat szerint a B e n d e r A-teszt alapján g y e n g e színvonalú.t e s z t t e l végeztük. h a s o n l ó a k a t kever. m á s z á s j á r á s f a j t á k ) szabálytalanok. cím. M á s z á s n á l . hasfájós cse­ c s e m ő volt. k o m p l i k á c i ó nélkül. r e p r o d u k á l j a .t ö n á l l ó a n használja. de a vizsgálatról k a p o t t e r e d m é n y e k e t m e g s e m m i s í t e t t é k .

T i s z t á n n a g y m o z g á s o k és f i n o m m o z g á s o k területén ügyetlen o v i s o k n á l . H a t é k o n y n a k b i z o n y u l t a terápia intelligencia-határesetes g y e r m e k e k n é l : debilitás felső. ahol m o z g á s ü g y e t l e n s é g e t . TÓTH GÁBOR. A szülők nagy rend­ szerességgel vitték Zsoltot. N a g y m o z g á s a i ö s s z e r e n d e z e t t e k . 2. A kontrollvizsgálat e r e d m é n y e i j e l e n t ő s változásokat m u t a t n a k 1 év terápia után. ezért az A l a p o z ó Terápiák A l a p í t v á n y á h o z fordultunk. m e l y h e z társul a szülők nagyfokú p r o b l é m a h á r í ­ tása és k o m p e n z á l á s a . hogy kik a z o k a gyerekek. E vizs­ gálat szintén N e v e l é s i T a n á c s a d ó n k b a n történt a beiskolázás céljából.rugalmas­ ság . Nevelési T a n á c s a d ó n k b a n t ö b b e n e l v é g e z t ü k és gyakoroljuk Dr. elfogadtatását a szülőkkel. 70 71 . Szöveg­ A m o z g á s t e r á p i a v e z e t ő vonala a kötelező gyakorlatsor: elemi m o z g á s m i n t á k . Az első stabil e r e d m é n y fél év után várható. elsősor­ ban az anyával való k o o p e r á c i ó nélkül. Összefoglalva: Z s o l t r a a n a g y m o z g á s o k és f i n o m m o z g á s o k terén e g y a r á n t j e l l e m z ő a nagyfokú m o z g á s o s ügyetlenség. 5. majd rajz utáni reprodukció n a g y o n pontatlannak választása vagy megerősítése. Visszajelzéseink alapján ezen iskolatípus szintjének m e g f e l e l ő n e k bizonyult. a h o v á a g y e r m e k 1997 s z e p t e m b e r e óta jár. minél kisebb a gyerek. illetve kognitív készségek b e é r l e l ő d é s é h e z . Az ismertetett esetnél az intenzív foglalkoztatást nem tudtuk m e g o l d a n i a Nevelési Ta­ nácsadó keretein belül.O. ORMAI VERA ( 1 9 8 7 ) : Nevelési tanácsadás elmélete és gyakorlata. A szülőkkel való k o o p e r á c i ó n a k m i n d e n e s e t b e n a terápia részét kell k é p e z n i e . Kis létszámú fejlesztő osztályt ja­ vasoltunk. a k i k n e k a terápia indikált. kötet.5 . A vizsgálatok alapján felmerült a k é r d é s : valóban értel­ mi fogyatékossággal állunk-e s z e m b e n . ezáltal va­ lószínűsíthető idegrendszeri érésbeli elmaradottságot m o z g á s o s gyakorlatokkal beérlelni.a l a p o z ó te­ rápia t a n f o l y a m á t .S. majd egy lábon) n e m egyenletes r i t m u s ú a k . ( D i s z l e x i a v e s z é l y e z t e t e t t s é g áll fenn. Az A l a p o z ó az itt ismertetett esetben egy éven belül h a t é k o n y n a k bizonyult. 7. Bicske.D e l a c a t o és G l e n n D o m a n ötletéből k i i n d u l ó . A g y e r m e k terápiája n e m . rendsze­ res foglalkozás mellett. mely talán a l e g n e h e z e b b fázisa volt a munkafolya­ m a t n a k a fent említett szülői m a g a t a r t á s miatt. Ezáltal i s m e r e t e i n k voltak arról.d o m i n a n c i a (kéz-szem-láb) meg- gyűjtemény I I . G o n d o l k o d á s i funkciók fejlődtek. A keresztgyakorlatokban (pl. A fejlesztés célja: a gyermeknél mozgásfejlődési. KÓSÁNÉ DR. 5 é v e n felüli ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s o k n a k . P. feladattudata kialakult. és az ott m e g t a n u l t vizsgálatokat és fejlesztéseket gyakoroljuk. a m e l y áldebilitást eredményezett. T e r a p e u t á j u k 3x2 órában. K ö v e t k e z ő l é p é s n e k j e l ö l t ü k m e g a vizsgálati e r e d m é n y e k . KULCSÁR MIHÁLYNÉ ( 1 9 9 8 ) : A tanulás is lehet öröm Delacato módszere alapján. Eredmények N y o m o n k ö v e t t e m a v á l t o z á s o k a t a terápia beindulásától k e z d ő d ő e n . M e n n y i s é g f o g a l m a kialakult. illetve e h h e z t á r s u l v a k i a l a k u l a t l a n k é z d o m i n a n c i á t v e s z ü n k é s z r e . 1. i n d i á n s z ö k d e l é s ) n e m tudta e g y m á s t ó l függetlenül m o z g a t n i végtagjait. Budapest. felnőttektől való e l f o r d u l á s az. Mozgásutánzás. vagy csak csekély sikerrel o l d h a t ó m e g a környezet. 6. A kontroll­ vizsgálat után m é g fél évig folytatódott. tudósítását. 5 fő) kezdett foglalkozni Zsolttal.) 3. A gyakoroltatási idő 3x2 óra vagy otthon 6x 1 óra hetente. megállja helyét o s z t á l y á b a n . A határeset-intelligenciájú g y e r e k e k n é l csak az utóbbi é v e k b e n k e z d t é k el alkalmazni m e g l e p ő sikerekkel. feladatértése j ó .A rugalmasság ( s z ö k d e l é s e k két. Fejlesztő pedagógia. és ezáltal j o b b alapot nyújtani az anyanyelvi. annál e r e d m é n y e s e b b . vagy a szomatizált testi jelek stigmatizáló h a t á s a k ö v e t k e z t é b e n ki­ alakult e r ő s s z o r o n g á s . 4 . A terápiát ideggyógyászati vizsgálat előzi m e g . n o r m á l i s intellektus alsó ö v e z e t é b e eső gyerekeknél ( I Q : 7 0 . M e g k é s e t t beszédfejlődésű. Az Alapozó Terápia javasolt: A vizsgálat alapján a kisegítő iskola m á r n e m merült fel. b e s z é d k é s z s é g e megfelelő szintű. sőt a terapeuta által kijelölt otthoni gyakoroltatást is végezték. M á r t o n . IRODALOM HORÁNYI ANNABELLA. Jobb-bal tájékozódás saját és idegen testen teljesen hibás volt. Iskolás diszgráfiásoknál az írás alaki r é s z é n e k javítására. de c s a k intenzív. MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA.-ben s z e n v e d ő g y e r e k e k n é l a m o z g á s k o o r d i n á c i ó javítására. il­ letve kontraindikált. M u n k a t e m p ó j a kis biztatás mellett k o r á n a k megfelelő.D é v é n y i Éva és m u n k a t á r s a i által k i d o l g o z o t t . SZERDAHELYI MÁRTON ( 1 9 9 4 ) : Alapozó terápia. t é n y e k i s m e r t e t é s é t . Á l t a l á n o s tájékozottsága jó. h a m a r el­ veszíti e g y e n s ú l y á t . 4-es s z á m k ö r b e n tájé­ kozódik.m o z g á s k o o r d i n á c i ó m e g a l a p o z á s a és kifejlesztése . 4.8 5 ) ugrásszerű fejlő­ dést lehet elérni. k i s c s o p o r t b a n ( m a x . Iskolás diszlexiásoknál. A terápia 5-től 15 éves korig ajánlott. k o r t á r s a k t ó l . A m o z g á s t e r á p i á t 1997 d e c e m b e r é b e n sikeresen befejezte. Az 1997-es iskolaérettségi anyagából a következőket emelném ki Zsolt e g y ü t t m ű k ö d ő . bizonyult. Magánkiadás. F i n o m m o t o r i k á j a fejletlen. b e s z é d p r o b l é m á s és esetleg diszfáziás ó v o d á s o k n á l .

A multikauzális szemlélet képviselői egyrészt a személyiségfüggő t é n y e z ő k n e k (individuálisan eltérő neurogén faktorok: agyi érési dinamika. o. H a g i n . S a r k a d y . h o g y valamit (va­ l a m i l y e n i s m e r e t e t ) elsajátítson. az e l é g s é g e s n e k vagy elfogadhatatlannak minősített t a n u l m á n y i e r e d m é ­ n y e k n e k tulajdonít fokozott jelentőséget. B e v e r i d g e . G e r e b e n n é . 1996. 1. észlelési diszfunkciók. stigmatizáló k ö v e t k e z m é n y é t ő l . 1990. 2 3 1 . amely az említett k ö l c s ö n h a t á s mi­ n ő s é g é n e k f ü g g v é n y é b e n sikeres vagy sikertelen lehet. 1994. BRIGITTE SINDELAR KOGNITÍV FEJLESZTŐ PROGRAMJA* ZSOLDOS MÁRTA A TANULÁSI ZAVAR .inkább az organikus p s z i c h o s z i n d r ó m a átfogó kifejezést használják ( M y k l e b u s t . hi­ szen attól tartanak. hogy g y e r m e k ü k az általános iskolában a töb­ biekkel n e m k é p e s együtt haladni.: Lány iné. melyet az elterjedt. . funkciózavarát (Palotás. és elsősorban az alap-kultúrtechnikák el­ sajátítása akadályozott. Szerkesztő: Gordosné dr. * A Sindelar-program gyógypedagógiai szempontú ismertetése a „Gyógyító pedagógia . L á n y i n é . Ezt a jel­ legzetesen e n y h e fokú i d e g r e n d s z e r i m ű k ö d é s i zavart k o r á b b a n m i n i m á l i s c e r e b r á l i s diszfunkciónak nevezték.az elméleti hátterét. fejlődése összefügg a s t r u k t ú r a h o r d o z ó neuropszichológiai folyamatok változásá­ val. Kereszty. s z e p a r á c i ó s félelem stb. átlag alatti vagy átlag fe­ letti intelligenciaszint mellett. m e r t az agy . 1992. figyelemzavarra . E z e k az ú g y n e v e z e t t r é s z k é p e s s é g e k o l y a n b a z á l i s n e u r o p s z i c h o l ó g i a i funkciók. A tanulási zavar kognitív és pedagógiai teljesítménybeli tünetei változatosak.alvászavar. 1995).és postnatális ártalmak). 2 8 . S a r k a d y . Vagyis a tanulás n e m c s a k a viselkedéses szinten. 1992/93.tekintettel a tüneti képben gyakori m o z g á s o s nyug­ talanságra. h o g y ezáltal a g y e r m e k hosszú távú iskolai karrierje veszélybe kerül. G e r e b e n n é . 1995. neurogén kóreredetet valló fel­ A nevelési tanácsadást. a diagnózis ka­ tegorizáló.j e l e n h e t n e k m e g . pre-. A pe dagógiai és neveléslélektani elméletek általános definíciója szerint a tanulás mint folyamat sajátos k ö z e g b e n . fejlesztő pedagógiai tevékenységet folytató i n t é z m é n y e k esetfor­ g a l m á b a n az e l m ú l t é v t i z e d b e n változatlanul m a g a s a tanulási és magatartási zavar pana­ sza miatt vizsgálatra vagy terápiára behívott g y e r m e k e k s z á m a . Szabó Anna. a h h o z . 1999). 72 73 . P o r k o l á b n é . úgynevezett tanulási struktúrában me g y végbe. E n n e k e r e d m é n y e k é n t j ö n létre a tanulási teljesítmény. A tanulási zavar fennállhat átlagos. B á r m i l y e n k e d v e z ő k ö r n y e z e t is veszi körül a g y e r m e k e t . A s z a k e m b e r gyors segít­ ségében b í z ó szülők s z á m á r a ijesztő jelzés. ill. F o d o r n é Föl­ di. R a n s c h b u r g . 1998. h a n e m az agyi m ű k ö d é s szintjén is előidézi a funkció változását. 1998). m á s r é s z t a korai környezett t é n y e z ő k n e k (fizikai. 1991). mint a k u d a r c o k a t kísérő viselkedésbeli tüneteket.a részképesség-zavaroknak (vagy részképesség-gyenfogás egy-egy agyi területre lokalizált idegi érintettség k ö v e t k e z m é n y é n e k tekint. P e d a g ó g i a i L e x i k o n . Az iskolai tanulás során p e d i g parciális teljesítményzavar j e l l e m z ő . A teljesítmény lét­ rejötte. beilleszke­ dési n e h é z s é g .A NEUROGÉN TANULÁSI ZAVAR A klasszikus m e g h a t á r o z á s szerint a tanulási zavar (specifikus tanulási k é p e s s é g z a v a r ) a globális értelmi színvonal és az ennek alapján elvárható tanulási teljesítmény közötti je­ lentős d i s z k r e p a n c i á b a n nyilvánul m eg. azonban a mentális profil erősen szórt. neuropszichológiai és fejlődés­ lélektani értelmezést integráló k o n c e p c i ó teremti m e g a tanulási zavarok gyakori előfordu­ lású. 1." Ez a kognitív pszichológiai. ill. o.nevelés és terápia" című tanulmánykötetben jelenik meg. 1996. Ám az utóbbi időben több szerző is felveti. Del D o t t o . a s z e n z o m o t o r o s folyamatok integrá­ lásának vagy a nyelv fejlődésének nehézségei stb.. n e u r o g é n eredetű altípusának . m i n t a specifikus tanulási képesség­ zavarnál (Silver. 1996. 1 9 9 3 .m i n t k o m p l e x funkcionális r e n d s z e r egyes részterületeinek eltérő m ű k ö d é s é t helyezi előtérbe ( G r a i c h e n . 1995. G y a r m a t h y . gyakori a figyelemzavarhiperaktivitási rendellenesség vagy a m á s o d l a g o s neurotizáció (Bálint.). ill. C s a p ó . D o c k r e l l . Az e n y h e értelmi fo­ gyatékosságtól m e g k ü l ö n b ö z t e t ő s z e m p o n t . 1998). és b á r m e k k o r a is lehet a tanulási k e d v e . A tanulási z a v a r tipológiáját leíró törekvések e l s ő s o r b a n p s z i c h o l ó g i a i és neurofiziológiai o k o k r a visszavezetve különítik el az e g y e s altípusokat ( M c K i n n e y . m o t í v u m o k és a szociális tényezők e g y m á s r a hatásán alapul. S o k u k azonban m é g ilyenkor is m e g p r ó b á l j a ha­ logatni. hogy az iskolán kívül forduljon s z a k e m b e r h e z . P o r k o l á b n é . É r t h e t ő m ó d o n a szülők t ö b b s é g e csak m á r a „ m é r t " . M c S h a n e . Z s o l d o s . hogy az agysérülés eredetű e n y h e értelmi fogyatékosságnál is „felléphetnek u g y a n ú g y strukturált diszfunkciók". 1987. hipermotilitás. G e r e b e n n é . de általában „relatíve kiegyenlített kognitív szinten teljesítenek". hogy az e n y h e értelmi fogyatékosok alacso­ nyabb. m i n d e n e k e l ő t t b i z o n y o s a l a p v e t ő kognitív k é p e s s é g e k m e g f e l e l ő m ű k ö d é s é r e van szükség. a m e l y e k „ ö s s z m ű k ö d é s e elengedhetetlen a k o m p l e x fizioló­ giai vagy pszichológiai-pedagógiai teljesítmények m e g v a l ó s u l á s á h o z . étvágytalanság. 1981. 1967. A sérült agyi területtől függően a részképességek k ü l ö n b ö z ő m é r t é k ű m ű k ö d é s i zavarai . Medicina Kiadó. Egyes szerzők az agy két féltekéje közti integrációs m ű k ö d é s i zavart tételezik fel oki hát­ térként ( G a d d e s . P o r k o l á b n é . 1993. 1998. vagyis az „ o s z t á l y o z o t t " .2 9 . 1984.a m e l y e k összefüggésbe h o z h a t ó k a tanulási za­ varok b i z o n y o s formáival. 1994. A tanulási teljesítmény sikertelenségét általában m é g d r á m a i b b tapasztalatként élik m e g . G e r e b e n n é . mások pedig az idegrendszer egy vagy több struktu­ rális rendszerének organikus károsodását. 1991). megkésett beszédfejlődés. ma pedig . p s z i c h é s e l h a n y a g o l t s á g ) tu­ lajdonítanak j e l e n t ő s szerepet ( G e r e b e n n é . 1998). félve a v é l e m é n y .m KOGNITÍV FEJLESZTŐ TERÁPIA A TANULÁSI ZAVAROK KEZELÉSÉBEN g e s é g e k n e k ) . A m a g a t a r t á s k é p is jellegzetesen eltérő. 1997. in: G e r e b e n n é . Z s o l d o s .m o t o r o s . h o g y sok rosszul tanuló g y e r m e k a n a m n é z i s é b e n gyakran megtalálhatóak a z o k a korai indirekt j e g y e k . 1997. figyelmi. Közismert. G e r e b e n n é . peri. 1997. Zsoldos. mely a tanu­ láshoz s z ü k s é g e s funkciók. cerebrális diszfunkciók. . R o u r k e .

vagyis ezzel létrejön a tudás belső reprezentációja. az e m l é k e z e t . az é r z é k s z e r v e k felveszik az i n f o r m á c i ó k a t . 1972. taktilis. Mint az adleri i n d i v i d u á l p s z i c h o l ó g i a terapeutája. taktilis észleletek ö s s z e k a p c s o l á s a ) . Fő elméleti forrása a kognitív pszichológiai irányzat és a piaget-i fejlődéslélektani iskola. készségek sajátosan emberi megismerési működések (Csapó. J e l e n l e g fejlesztői. Ezek. o. az észlelés. a m a g a s a b b r e n d ű kognitív funkciók segítségével m e g t ö r t é n i k az értelmezésük. 3. m e g s z e r v e z é s é b ő l és a l k a l m a z á ­ sából áll. Közel két é v t i z e d e folyamatosan bővíti. 1 9 8 3 . és 3 1 . ú g y n e v e z e t t s é m á k k a l . A kognitív p s z i c h o l ó g i a egyik úttörő képviselője. M ó d s z e r e ismert eljá­ rás E u r ó p a n é m e t nyelvű országaiban. A r é s z k é p e s s é g e k megfelelő m ű k ö d é s e előfeltétele a fejlettebb komplex m e n t á l i s m ű v e l e t e k n e k .. észlelési k é p e s s é g e k kiértékelik.érthető m ó d o n . r e n d s z e r e s funkcionális g y a k o r l á s á t biztosítja az általa k i d o l g o z o t t fejlesztő p r o g r a m . osztrák klinikus pszichológus. és m ó d s z e r t a n i k i k é p z ő p r o g r a m o k vezetője. 1994. 1994. 2.. 10. A n e v e l é s t u d o m á n y új diszciplínája. Jetter. 1992. N e i s s e r úgy g o n d o l ­ ja. A Sindelar-féle terápia a tanult k é s z s é g e k elsajátí­ tásához szükséges kognitív alapok „ k a r b a n t a r t á s á r a " szolgáló eszköz. m e l y b e n m e g h a t á r o z ó n a k véli a belülről létrejövő s z e n z o m o t o r o s szerveződések. a m e l y e n a fi­ g y e l m i . Brigitte S i n d e l a r s o k é v e s d i a g n o s z t i k u s és t e r á p i á s t a p a s z t a l a t a alapján é p í t e t t e fel k o m p l e x programját. az olvasási. h o g y a m e g i s m e r é s i r e n d s z e r h á r o m „ a l a p p i l l é r r e " t á m a s z k o d v a épül fel. M i v e l tág értelem­ ben a tanulás f o g a l m a a k é p e s s é g e k fejlődését is jelenti. A z o k n a k a „ m o d e r n didaktikai e l m é l e t e k n e k egyiké­ ről van szó. E folyamatok ö s s z e r e n d e z ő d é s é t . 1992/93. a k u s z t i k u s . Erős leegyszerűsítéssel a k o g n í c i ó a kö­ v e t k e z ő h á r o m fő.). integrált e g y ü t t m ű k ö d é s é t érti. G e r e b e n n é .t ö b b m á s le­ hetséges ok mellett . 1998.. a m e l y a t a n u l á s t m e g a l a p o z ó kognitív k é p e s s é g r e n d s z e r gyengén funkcionáló részeinek (részképességei­ n e k ) s z i s z t e m a t i k u s g y a k o r l á s á t biztosítja ( S i n d e l a r és S e d l a k . E z e k k ö v e t k e z e t e s . 292. a kognitív p e d a g ó g i a „az oktatást a kognitív fejlesztés irányításaként definiálja". „Az e m b e r i m e g i s m e r é s általános lehetőségét firtató" Piaget k o n c e p c i ó j á b a n a megis­ merési k é p e s s é g e k fejlődését az asszimiláció. o. A piaget-i nézetet k ö v e t ő fejlődéslélektani.). t é r i . . P o r k o l á b n é . hogy bár az eljárás sok e s e t b e n a l k a l m a z h a t ó . integrált m ű k ö d é s é t . o. v a l a m i n t a f u n k c i ó r e n d s z e r e k kialakulását az agyi érés szerepével h o z z á k ö s s z e f ü g g é s b e " ( G e r e b e n n é . Az új diszciplína elméleti hátterét . m e l y e k b e n a „ s z e n z o m o t o r o s és a kognitív funkciók o n t o g e n e ­ zise az a l a c s o n y a b b és m a g a s a b b szintű f o l y a m a t o k e g y m á s r a é p ü l ő r e n d j é b e n valósul meg. 1992.a p r o b l é m a m e g o l d ó g o n d o l k o d á s n a k . A n e v é h e z fűződő eljárás m a g y a r adaptációja és szakmai k a p c s o l a t a az e g y k o r i Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i T a n á r k é p z ő Főiskolával 1994-ben k e z d ő d ö t t . az intelligenciá­ nak. A szerzőről D r . b e é p ü l n e k a m e g l é v ő i s m e r e t e k rend­ j é b e . egyre m a g a s a b b szintű folyamat sorrendjeként fogha­ tó fel: 1. auditív. 1982). Ulrich N e i s s e r újraértelmezte az ingerfelvétel és -feldolgozás folyamatát. m e l y e k szerint az oktatás fő funkciója a tanulás irányítása". 1992). az intermodális integráció (összetartozó vizuá­ lis. illetve a kettő közti egyen­ súlyt m e g t e r e m t ő a d a p t á c i ó fogalmával m a g y a r á z z a . A Sindelar-módszer műfaji m e g h a t á r o z á s a kognitív fejlesztő terápia. részképesség-gyengeségek felismerésére és terápiájára irányul. M e s t e r h á z i . 28. Az „ e m b e r t aktívan m e g i s m e r ő . struktúrák m i n ő s é g é t . és a megis­ m e r é s fejlődését az „ e g y r e t ö k é l e t e s e b b a d a p t á c i ó b a n " látja (Pléh. 1997. 1994). mint a t u d á s m ű k ö d é s e . A kognitív p s z i c h o l ó g i a tárgya a m e g i s m e r é s . dekódolják azokat. írás. F e l t e v é s e szerint „az észlelő r e n d e l k e z i k b i z o n y o s kognitív struktú- A tanulási és magatartási zavar fogalma Sindelar értelmezése alapján Sindelar k o n c e p c i ó j a alapján a tanulási és magatartási zavarok h á t t e r é b e n . . a nyelvi k o m m u n i k á c i ó n a k . 2 9 .és s z á m o l á s i k é s z s é g m e g t a n u l á s á - Dr. Brigitte Sindelar. cse­ lekvésében fejlődő o r g a n i z m u s k é n t " mutatja be. a m e l y az ismeretek m e g s z e r z é s é b ő l .a kognitív pszichológia és a fejlődéslélektan m e g h a t á ­ rozott területei alkotják ( C s a p ó . Sindelar.e g é s z n e k " tekintik. pszichox&rapeutií kognitívfejleszJőprog­ ramja a neurogón kóreredetű tanulási zavar befolyásolásának egyik lehetséges eszköze. az a k k o m o d á c i ó .viszonylag nagy gyakorisággal figyelhetők m e g a k o g n í c i ó g y e n g e szintű r é s z k é p e s s é g e i . az észlelési és az e m l é k e z e t i k é p e s s é g k ö l c s ö n ö s e n e g y m á s r a h a t ó . t ö b b éven át d o l g o z o t t a Bécsi E g y e t e m G y e r m e k p s z i c h i á t r i a i és Neurológiai Klinikáján. a kogni­ tív hierarchia m a g a s a b b szintjein. a szerialitás {észleletek sorrendi szervező­ dése) és a téri o r i e n t á c i ó . Nagy.(Affolter. az értelmi fejlődés elemi s z e n z o m o t o r o s szakaszára vezeti vissza. az információfeldolgozást akadá­ lyozó diszfunkciók. N é z e t e szerint a k o g n í c i ó úgy definiálható. m e r t a ma i s k o l á j á n a k „ a l a p f e l a d a t a a t a n u l á s k é p e s s é g é n e k k i a l a k í t á s a " ( P o k o r n i . a m e l y e k funkciója a k ö r n y e z e t által kínált információ fel­ v é t e l e " (Neisser. a m e l y n e k első k é z i k ö n y v e 1982-ben jelent m e g Nyúljunk a tanulási zavarok gyökeréhez! c í m m e l (Sindelar. A legutóbbi h a z a i közoktatási irányelvekben is központi szerepet kap a képességfejlesz­ tés.o. ezért „az oktatás az iskolás k o r b a n és azon túl is a l a p v e t ő e n befolyásolja a kognitív fejlődés teljes e g é s z é t " . a vizuális. N a g y J. 1998). A kogníciót „ f o l y a m a t . e g y m á s r a épülő. 1998). vagyis a tág é r t e l e m b e n vett tanu­ lási f o l y a m a t vizsgálata. alakítja módszerét. M i n d e z e k alapján a kognitív ké­ p e s s é g e k egy h i e r a r c h i k u s a n s z e r v e z ő d ő struktúrában h e l y e z h e t ő k el. A módszer műfaji meghatározása és elméleti megalapozása nak. 1984. M u n k á s s á g a elsősorban a tanulást. 1992. A nyelvi r e n d s z e r kialaku­ lását is ide. A s z á m í t ó g é p m ű k ö d é s i sémáját k ö v e t v e a m e g i s m e r ő e m b e r t m i n t i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z ó rendszert mutatja be. Sindelar. 1999). o. a tudás belső reprezentációjában k ö z r e m ű k ö d ő összetett képességek. 1995. a m e l y n e k körülhatárolt elemei a részképessé­ gek: a figyelem.. Sindelar tanulási za­ varról alkotott n é z e t e alapján e l m o n d h a t ó . C s a p ó . 35. 1995). A z ó t a t ö b b mint 30 kiadványból álló g a z d a g p r o g r a m c s a l á d fűződik a n e v é h e z . illetve fejlesztő p e d a g ó g i a i e l e m z é s e k b e n is olyan m o d e l l e k e t írnak le. 74 75 .A SINDELAR-FÉLE KOGNITÍV FEJLESZTŐ PROGRAM rákkal. t a n á c s a d ó i tevékenységet folytat.

3. a m e g o l d á s h o z szükséges információfeldolgozási szintek rendsze­ rező áttekintésével . a „kognitív g y ö k e r e k " szintjén történik. a m e l y n e k részei h a r m o n i k u s ö s s z h a n g b a n m ű k ö d n e k . Ha a z o n b a n a kog­ nitív k é p e s s é g r e n d s z e r bázisfunkcióinak fejlődése egyenetlen. hogy a fa-modell törzsében „ m e g h ú z ó ­ d ó " r é s z k é p e s s é g e k m i n d m ű k ö d é s b e lépnek a n n a k é r d e k é b e n . az egyidejűleg észlelhető ingerekből (pl. illetve m a g a s a b b szintű kognitív fo­ lyamatok alapozzák m e g a sikeres végrehajtást. S i n d e l a r szerint ha a r é s z k é p e s s é g e k fejlődése egyenletes.e l s ő s o r b a n azzal. 4. Téri orientációjával keresi meg az a s z t a l o n kijelölt h e l y e t .g y e n g e s é g e k o k o z t a óvodáskori tünet lehet a g r a f o m o t o r o s ügyetlenség. A Sindelar-program a l k a l m a z á s á n á l k ü l ö n ö s e n fontos. ill. a g y e n g e szóbeli fogalmazási készség. a k k o r a teljesítmények. A nyolc részletre b o n t o t t folyamat demonstrálja. és vizuális differenciálása ( p o n t o s í t ó észlelé­ se) segíti a h e l y e s kiválasztást. Az intermodális integráció részképességével összekap­ csolja a hallott utasítást és a m e g f e l e l ő cselekvést. a részképesség-gyengeségek telje­ s í t m é n y z a v a r b a n m e g m u t a t k o z ó következményeivel. és funkcionális k a p c s o l a t u k k i e g y e n s ú l y o z o t t . m i n t fontos auditív in­ gert. Dockrell és M c S h a n e (1993) „kognitív fela­ d a t a n a l í z i s n e k " nevezik ezt a sajátos elemzési technikát. a m o n d a t o t tagolja. A példa alapján belátható. a k k o r e n n e k k ö v e t k e z t é b e n hibás a teljesítmény. Iskoláskori tünetként é r t e l m e z h e t ő az olvasási-helyesírá- 76 77 . a d i s z g r a m m a t i z m u s vagy a j á t é k s z a b á l y o k h o z va­ A m e g i s m e r é s i r é s z k é p e s s é g e k m ű k ö d é s e . Vizuális figyelmével keresi a kiválasztandó tárgyakat (azaz a fon­ tos vizuális ingereket elkülöníti a háttértől). 1. illetve a tanult készségek szintjét. mert úgy vélik. A ábra Sindelar lomborfa-modellje ló a l k a l m a z k o d á s n e h é z s é g e stb. Ez a sikeres tanulás kognitív előfeltétele. és rakd őket az asztal sarkára!" feladat erős leegyszerűsítéssel a k ö v e t k e z ő kognitív lépésekből áll. 8. amely h a s z n o s segédeszköz lehet a tanulási zavart m u t a t ó g y e r m e k e k terápiás ellátásában.m á s m e g n y i l v á n u l á s i formákat j e l e n t e n e k . 3. annál összetettebb. ábra). a kognitív terápia sajátosságaival . 7. hogy hatása a t e l j e s í t m é n y j a v u l á s á b a n csak k é s ő b b figyelhető m e g . vagy zavart a viselkedés. így e g y s z e r ű n e k t ű n ő utasítás végrehajtásához is számos részképesség megfelelően összehangolt együttműködése szükséges. m e l y e k az életkortól függően. ábra). A modellben a lombkorona körvonalának rajzolata fejezi ki az aktuális teljesítőképesség. Az el­ méleti hátteret az Affolter-féle észlelésfejlődési k o n c e p c i ó és a neisseri kognitív pszicho­ lógiai r e n d s z e r képezi. R é s z k é p e s s é g . a kognitív rend­ szer tanulási e r e d m é n y e s s é g b e n betöltött szerepével. A k o r o n a fejlettségi szintje a törzsbeli r é s z k é p e s s é g e k előzetes fej­ lődésétől és a k ö z t ü k lévő k a p c s o l a t o k alakulásától függ. majd felidézi a hallott instrukciót. E z e k e t a tüneteket mutatja a fa-modell l o m b j á n a k m e g t ö r t kon­ túrja (2. a folyosóról v a g y az utcáról b e s z ű r ő d ő h a n g o k ) . e g y ü t t m ű k ö d é s ü k diszhar­ m o n i k u s . A f i n o m m o z g á s p o n t o s kivitelezésében fontos t é n y e z ő a vizuomotoros ko­ ordináció.vagyis a feladat kognitív r é s z k o m p o n e n s e ­ ire való bontásával. Szerialitási részképességével ügyel a kiválasztás és a lehelyezés megfelelő sorrendjére. m o z d u l a t o t (a k o r o n g és a p á l c i k a k i e m e l é s é t ) . Ilyenkor a fa-modell l o m b k o r o n á j á n a k rajzolata h a r m o n i k u s körforma. 2. Auditív analízise segíti az utasítás megérté­ sét. A g y e r m e k auditív figyelmével kiválasztja a p e d a g ó g u s utasítását. hogy a rendszeres funkcionális gyakorlást vezető sze­ mély (pl. családtag vagy n e m „kiképzett s z a k e m b e r " ) tisztában legyen 1.ám s e m m i k é p p e n n e m tekinthető általánosan használható m ó d s z e r n e k .biztosabban kijelölhetők a fejlesztendő képességterületek. M á r egy viszonylag gyakran elhangzó. hiszen a k o g n í c i ó egy hierarchi­ kus rendszer. g y e n g e szintű a tanult készség. illetve a tanult k é s z s é g e k megfelelő szintűek. A kogníció bázisfunkcióit a fa törzsében ábrázoltuk. hiszen a g y a k o r l á s az a l a p o k n á l . ó v o d á s k o r b a n vagy isko­ láskorban m á s . hogy valamennyi tanulási helyzet felbontható kognitív eleme­ ire. utána egy piros pálcikáit. Például a A Sindelar-féle kognitív fejlesztő program koncepciója »Vegyél ki a dobozból először egy sárga korongot. 5. és minél n e h e z e b b egy feladat. h a n g i n g e r e k b ő l : a többi g y e r m e k zajongá­ sa. Rövid távú auditív emlékezetével kódolja. hogy a l o m b k o r o n a szint­ j é n létrejöjjön a kívánt teljesítmény. 6. hogy a n e h é z s é g e t o k o z ó feladat speciális értelmezésén keresztül . illetve fejlődése és a tanulási teljesítmények si­ k e r e s s é g e közötti összefüggést Sindelar lombosfa-modelljében szemlélteti ( 1 . 2.

ha ez a szint a g y e r m e k é l e t k o r á h o z képest alacsony.a h o z z á é r t ő ker­ tész s e m a k o r o n a nyesésével próbál segíteni a beteg fán. ill. e l h a n y a g o l ó családi miliő. mely e l é r h e t ő p s z i c h o l ó g u s o k . n e m megfelelő tanítási vagy gyakorlási m ó d s z e r stb. önálló e g y s é g e t alkotnak. ahol a kognitív képesség m é g megfelelően m ű k ö d i k . a szerialitásra és a téri orientációra. M á s e g y é b o k o k k ö v e t k e z m é n y e k é n t is előfordulhatnak. az észlelésre. S ú l y o s s á g u k és megjelenési formájuk attól függ. Z s o l d o s . . h a n e m m i n d e n e k e l ő t t a törzset vizsgálja m e g . mert csak így állítható össze a h a t é k o n y terápiás terv. n e m c s u p á n a hibás funkciókét. és a feladatokat részletesen is ismertető iskoláskori Tréningprogram k ö v e t k e z e t e s szerkeze­ ti rendjében az e g y e s r é s z k é p e s s é g e k terápiáját s z o l g á l ó g y a k o r l a t s o r o k e l k ü l ö n í t h e t ő . hogy m e g j e l e n é s ü k ma­ gyarázata a kognitív r e n d s z e r b e n k e r e s e n d ő . A fejlesztési periódus 2. és a teljes kognitív képességprofil megis­ merését célozza.os elve a folyamatosság. i s m e r e t sikeres újratanu­ lásához. vizsgálat szerves egységet alkot a fejlesztési a m e l y b e n a feltáró. a r é s z k é p e s s é g e k közötti összefüg­ gésekre. A gyakorlás a k o m p l e x i t á s és a fokozatosan n e h e z e b b é válás elvét k ö v e t i . a fejlesztési periódus és A vizsgálati rész a l a p v e t ő e n a m i n ő s é g i e l e m z é s r e . A p r o g r a m o k g y a k o r l a t a i m á s fejlesztő eljárásokkal is k o m b i n á l h a t ó k .p r o g r a m h a s z n á l a t á r a m ó d s z e r t a n i t o v á b b k é p z é s készít fel. és itt is kezdi g o n d o z ó i munkáját (Sindelar. 1995). A kiképzett s z a k e m b e r e k k o o r d i n á l j á k a g y e r m e k e k 78 79 . és a foglalkozás i d ő t a r t a m a n e m haladhatja m e g az előírt 10 percet. a m í g a „kognitív a l a p o k " n e m biztosítottak. pl. a m e l y m á r biztosabb alapot j e l e n t h e t a k o r á b b a n rosszul elsajátított készség.A Sindelar kognitív fejlesztő program lényegi tulajdonságai A fejlődéslélektani és kognitív pszichológiai e l m é l e t e k r e é p ü l ő k o m p l e x m ó d s z e r a meg­ i s m e r é s hat fontos t e r ü l e t é r e ( r é s z k é p e s s é g é r e ) terjed ki: a figyelemre. A k k o r is in­ nen indul a foglalkozás. k ö l c s ö n h a t á s o k r a helyezi a hangsúlyt. Az eljárás a gyógypedagógiai oktatás-nevelés kiegészítéseként az értelmi fej­ lődésükben e n y h e e l m a r a d á s t m u t a t ó g y e r m e k e k n é l is a l k a l m a z h a t ó . á b r a a Sindelar-program szerkezeti felépítését mutatja be. a beillesz­ kedési zavar stb. illetve a terápiás ter­ a hatékonyságot ellenőrző koncepciójának ismételt diagnosztika megfelelően. az intermodális integrációra. 1999).a fa-modellnél m a r a d v a . majd l e z á r á s a k o r készült vizsgálati ké­ pességprofilok összehasonlításával a g y e r m e k ö n m a g á h o z viszonyított fejlődési szintje re­ gisztrálható. A 3.egyidejűleg két vagy h á r o m r é s z k é p e s s é g terápiája is megtörténjék. E z e k b e n az e s e t e k b e n a k é s z s é g e k gya­ korlása vagy a tantárgyi korrepetálás m i n d a d d i g n e m h a t é k o n y terápiás stratégia. I l y e n k o r a foglalkozások szerve­ zése ciklikus. terápiás segítsé­ getjelenthet. A p é l d a k é n t felsorolt korspecifikus tünetek ismert.p r o g r a m két korosztályt céloz m e g : 5-7 éves ó v o d á s o k a t . így p é l d á u l l o g o p é d i a i terápiával ( Z s o l d o s . a m e g f e l e l ő e n kiválasztott g y e r m e k e k n e k h a t é k o n y preventív. felsőfokú pedagógiai és ó v o d a p e d a g ó g i a i végzettségű.ha a vizsgálati e r e d m é n y e k azt kívánják . az egyenetlen f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó . g y e n g é b b intellektus. A m i n i m u m 6 . ábra Shidelur lombosfa-modelljének módosulása egyenetlen a kognitív fejlődésekor képességrendszer bázisfunkcióinak felépítését vázlatosan bemutató óvodáskori Gyakorlóprogram.1 5 éves általános iskolásokat. h o g y a hierarchiKUS fel­ építésű m e g i s m e r é s i r e n d s z e r m e l y i k szintjének fejlődése sérült. vet kijelölő vizsgáló eljárás. U g y a n a k k o r szervesen összefüggnek és e g y m á s r a é p ü l n e k a ta­ nulást m e g a l a p o z ó k o g n i t í v képességprofil fejlesztésének i n t e g r á n s l á n c s z e m e i k é n t . akkor a g y e n g é n m ű k ö d ő r é s z k é p e s s é g e k kö­ vetkezetes funkcionális tréningjére van szükség. Ha a z o n b a n bebizonyosodik. 1983. a z o n a szinten. 1998. illetve első osztá­ lyosokat és 7 . Egy n a p o n a z o n b a n csak egyféle részképesség fejlesztése lehetséges. új iskola vagy ó v o d a ) . Ezért a foglal­ k o z á s o k a t n a p o n t a kell v é g e z n i .8 h ó n a p o t igénybe vevő kognitív fejlesztő terápia egyik fo. Az Affolter elvét k ö v e t ő sindelari k o n c e p c i ó szerint a gyakorlást a „ g y ö k e r e k n é l " kell kezdeni. fejlesztői fela­ datot ellátó s z a k e m b e r e k s z á m á r a . A S i n d e l a r kognitív fejlesztő p r o g r a m a n e u r o g é n tanulási és magatartási zavarok ese­ tében. A S i n d e l a r . h o g y . ill. struktúrája l e h e t ő v é teszi. A p r o g r a m megfelelő a l k a l m a z á s á t ó l a célzott részképesség m i n ő s é g i változása v á r h a t ó . A S i n d e l a r . 1994. R i n g h o ferné. gyakran e m l e g e t e t t p r o b l é m á k . Hiszen . az emlékezetre. d r á m a i váltások (család felbomlása. A p r o g r a m o k si és számolási készség alacsony szintje. A fejlesztési szakasz elindításakor. A Sindelar-program olyan komplex módszer.

hol a kinti zajok terel­ ték el. A k ö v e t k e z e t e s óvodai és szülői megfigyelések. e m l é k e z e t e megbízhatatlan. Az a n a m n é z i s b ő l indokolt m e g e m l í t e n i . A m ó d s z e r a l k a l m a z á s á r a felkészítő tan­ folyam a z E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i Főiskolai K a r akkreditált p e d a g ó g u s továbbképzési programja. téri orientáció 10. m e r t csak keveset hibázott a h a s o n l ó h a n g z á s ú . m e l y e t a k ö v e t k e z ő é s z r e v é t e l e k k e l egészít ki. M i n d e ­ nekelőtt e l l e n t m o n d á s o s figyelmi és észlelési teljesítménye volt s z e m b e t ű n ő . verbális-akusztikus emlékezet 7. K é s ő b b kezdett beszélni. verbális-akusztikus figyelem 6. R é k a e d d i g m é g n e m részesült fejlesztésben. és n é h a szómegtalálási n e h é z s é g is j e l l e m z i . Ó v ó ­ nőjének feltűnt. é r t e l m e s vagy értelmetlen r ö - kognitív fejlesztésének folyamatát. A j á t é k s z a b á l y o k betartására sokszor kell figyelmeztetni. Az é d e s a n y a egyetért az ó v o d a i v é l e m é n n y e l . intermodális integráció 8. Szinte n e m is tud sétálni. és sikeres a kirakós j á t é k o k b a n is. A v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó t vizsgáló rajzos feladatban is magabiztos volt. indított szülés során született. mely szerint a kislány s z í v e s e n rajzol.a felnőtt családtag a napi foglalkozásokat biztosító e g y ü t t m ű k ö d ő partner. hol feltérdelt a székre. Ilyenkor arra vár. és az e r e d m é n y e k értékelésénél fő s z e m p o n t k é n t szerepelt a szórt figyelem tel­ j e s í t m é n y t r o n t ó hatása. Altalános iskola 6. A cipőjét r e n d s z e r i n t fordítva veszi fel. Közlései időnként d i s z g r a m m a t i k u s a k . és b á r ö n á l l ó a n felöl­ tözik. izgett-mozgott. U g y a n a k k o r R é k a akusztikus (auditív) ingerek iránti tartós figyelme (fon­ tos szó többszöri „ k i h a l l á s a " történetből) igen g y e n g é n e k m u t a t k o z o t t . S o k á i g a z o n b a n fejjel lefelé rajzolta a formákat. vizuomotoros koordináció 11. A vizsgálóeljárás során R é k a oldottan viselkedett. m e g f i g y e l é s e i p o n t a t l a n o k . írni. amit m o n d a n a k neki. türelmetlen. és s z ó m e g t a lálási n e h é z s é g m i n d i g j e l l e m e z t e . hol p e d i g olyan témáról kezdett beszélni.v e r b á l i s észlelési feladatokat jó s z í n v o n a l o n ol­ dotta m e g . j e l e n l e g n a g y c s o p o r t o s . Ez a vizsgálati tapasz­ talat r é s z b e n e g y e z ő a szülői b e s z á m o l ó v a l . Egyébként nyitott. n e m várja m e g a h o z z á b e s z é l ő m o n d a t á n a k végét. A verses k i s z á m o l ó k b a n felcseréli a sorrendet. hogy b e s z é l g e t ő p a r t n e r e kisegítse. A vizsgálat alátámasztotta a felnőttek által tapasztaltakat. h o g y a kislány figyelme szórt. vizuális emlékezet 4. A t á r g y k é p e k és absztrakt formák a p r ó részleteinek kiválasztását és a finom k ü l ö n b s é g e k differenciálá­ sát kívánó vizuális észlelési feladatokban („Egyforma-e a két k é p ? " ) e g y e n e t l e n és b i z o n y ­ talan m e g o l d á s t nyújtott. F i g y e l m e azon­ ban g y a k r a n e l k a l a n d o z o t t . csak sietni. alakokat. v a l a m i n t a t e r h e ­ lő a n a m n e s z t i k u s a d a t o k alapján merült fel a kognitív fejlesztő terápia s z ü k s é g e s s é g e . segítőkész kislánynak tartják. H á r o m éves kora óta j á r óvodai k ö z ö s s é g b e . vizuális észlelés 3. szeriális észlelés 9. R é k a ö r ö k m o z g ó . így a 19 vizsgálati feladatot két ülésben. pedig hallásával nincs p r o b l é m a . a zoknit t ö b b s z ö r is a sarkával h ú z z a a lábfejére. S o k s z o r úgy tesz. szókincsfejlődése lassú volt. m i k ö z b e n a rövi­ debb távú figyelmet igénylő a k u s z t i k u s . mintha n e m hallaná. hogy a kislány e l h ú z ó d ó i d ő t a r t a m ú . és ü g y e s a puzzlejátékban. viszont az egy adott inger k ö v e t é s é h e z s z ü k s é g e s vizuális figyel­ me megfelelő terjedelmű volt ( „ K a r i k á z d be az összes c s i l l a g o t ! " ) . 80 81 . barátságos. ábra Sindelar-program szerkezeti felépítése elvégezni. szgret rajzolni.ideális esetben . szívesen beszél. beszédmotorika A 3. akusztikus figyelem 5. fantáziája élénk.ESETISMERTETÉSEK Sindelar kognitív fejlesztő program vizsgálóeljárás a fejlesztési terv kidolgozása Fejlesztési periódus kognitív funkcionális gyakorlás 5-7 évesek 19 vizsgálati feladat általános iskolások 17 vizsgálati feladat általános iskolások Tréningprogram 9 részképesség fejlesztése 3 programfüzet fokozatosan nehezedő gyakorlatsorával vizuális alak-háttér differenciálás (tagolás) vizuális differenciálás vizuális emlékezet auditív alak-háttér differenciálás (tagolás) auditív differenciálás auditív emlékezet intermodalitás szerialitás téri orientáció kontroll a Réka terápia Horváth Hajnalka logopédus közlése nyomán hatékonyságának ellenőrzése R é k a 5Vi éves. e g y ü t t m ű k ö d ő volt. osztályába j á r ó n ő v é r e diszlexiás és diszkalkuliás. G o n d o l k o d á ­ sa k o r á n a k megfelelő. é s n e h e z e n tanult m e g olvasni. vizuális figyelem 2. amely n e m k a p c s o l ó d o t t az adott feladat­ hoz. h a n e m elszalad. A z a n y a b a l k e z e s . H o s s z a b b idejű t e v é k e n y s é g ritkán köti le. a m e l y b e n . t ö b b kisebb szünet k ö z b e i k t a t á s á v a l lehetett 5-7 évesek Gyakorlóprogram 11 részképesség fejlesztése fokozatosan nehezedő gyakorlatsorral 1. akinek a kortársakkal és a fel­ nőttekkel e g y a r á n t jó a kapcsolata.

szerény g y e r m e k k é n t ismeri Julcsát. amely m o z d u l a t s o r utánzásából állt.p r e v e n c i ó s f o g l a l k o z á s o n vesz majd részt. otthon és az ó v o d á b a n is m e g f i g y e l h e t ő k voltak. és a sorren­ det is felcserélte. G Az igazi m u n k a c s a k most k e z d ő d i k ! A kiképzett k o o r d i n á t o r ( R é k a estében a logopé­ dus) a Sindelar-féle G y a k o r l ó p r o g r a m m i n t a p é l d á i alapján összeállítja a kislány fejleszté­ si anyagát. k o m o l y k ü z d e l m e t j e l e n t e t t R é k a s z á m á r a . R é k a a S i n d e l a r . aki a k ö z ö s s é g b e n n e h e z e n találja fel magát. és ettől függően jelö­ li ki a k ö v e t k e z ő i d ő s z a k teendőit. 5. Az irányok és a sorrend következetes felcserélése. a „ n e h é z s z a v a k " (több szótagú.p r o g r a m m a l p á r h u z a m o s a n d i s z l e x i a . szülői észrevételekkel hoz­ h a t ó k összefüggésbe. Az otthoni foglalkozásokon az é d e s a n y a lesz R é ­ ka p a r t n e r e . osztályos t a n u l ó . általános iskolás. de a felnőttekkel szívesen beszélget. ábra) m e g g y ő z ő e n szemlél­ teti R é k a e l l e n t m o n d á s o s és e g y e n e t l e n kognitív képességprofilját. hogy így . téri vagyis a vizuális (differenciálás). Az osztálytanító szelíd. Az a feladat. a h o g y az erre utaló j e l e k az öltözésnél és a rajzolás során. ábra 19 vizsgálati feladat megoldását értékelő fa-diagram 82 83 . ill. Julcsa Halpert Gáborné általános iskolai nyelvtanár közlése nyomán Julcsa 11 Vi éves. válto­ zó feladattartását. a m i k o r a s z a v a k h o z kellett m e g k e r e s n i e a hozzájuk tartozó ábrákat. Az értelmetlen szavakból egyet sem tudott m e g j e g y e z n i . a m e l y e k e t a funkcionális g y a k o r l á s során „ki kell e g y e n l í t e n i " . A t a n a n y a g német nyelven való rögzítése és e m l é k e z e t b e n tartása csak n a g y o n sok gyakorlással való­ sul m e g . h o g y a kislány az ö n á l l ó m u n k a v é g z é s során k o m o l y n e h é z s é g e k k e l küzd. részben egye­ netlen szintű figyelme és észlelése k ö v e t k e z t é b e n . szórt figyelmét.segítse a bevésést. e g y e n e t l e n kontúrja és a rövid ágak j e l z i k a g y e n g e szintű r é s z k é p e s s é g e k e t . A szavak m á s o l á s a . ill. osz­ tályban feltűnt. v a l a m i n t a test­ tájak k e r e s g é l é s e a testséma . 4. R e n g e t e g időt és energiát szentel az isko- Vizsgálat időpontja: Életkor: év: hó: . A kislány az i n t e r m o d á l i s integráció részképességét vizsgáló feladatban ( g e o m e t ­ riai f o r m á k a t ábrázoló k é p k á r t y á k h o z szavak társítása) is g y e n g é n teljesített. A n é m e t n y e l v t a n á r n a k már 4. a napi gyakorlási feladatokat. p e d i g m e g p r ó ­ bált j e l e n t é s t is k ö l c s ö n ö z n i nekik. R é ­ ka p r o b l é m á j á n a k felfedezése n e m elkésett felismerés.v e r b á l i s funkciók érintettsége m a r k á n s a b b volt.vid szavak ö s s z e h a s o n l í t á s á b a n („Hallgasd m e g . A l o m b k o r o n a t ö r e d e z e t t . mely a kognitív fejlesztési periódus második hónapjában indul el. A k o o r d i n á t o r k é t h e t e n t e ellenőrzi a gyakorlás menetét. h o g y egyforma-e a két s z ó ? " ) .téri orientáció nagyfokú fejletlenségét igazolta. de biztató prognosztikája e r e d m é n y e i t is. E z e k a vizsgálati megfigyelések a kislány akadályozott nyelvi fejlődésével és az el­ l e n t m o n d á s o s nyelvi viselkedésről szóló ó v o d a p e d a g ó g i a i . Az iskolai ta­ nulási z a v a r o k m e g e l ő z é s é t segítő terápiákra közel egy tanévnyi idő áll r e n d e l k e z é s r e .k o m p e n z á c i ó v a l . és a kislány t u d á s a m é g s e m minősíthető elégségesnél j o b b n a k . b a r á t s á g o s . Rékánál a kognitív fejlesz­ tő tréninget észlelés a megismerési az rendszer három bázisfunkciójánál és a kell kezdeni. elsajátítása fokozott erőfeszítést és figyelmet igényel. A 19 vizsgálati feladat m e g o l d á s á t értékelő fa-diagram (4. M é g a rövid (négy é r t e l m e s szóból álló) szósor v i s s z a m o n d á s á b a n is hibázott. h o g y majd az iskolai tanulás b i z t o s a b b kognitív alapokra épülhessen. M i n d ­ emellett a b e s z é ü i n o t o r i k á t vizsgáló feladatot jól végezte. K ü l ö n ö s e n az okozott s z á m á r a n e h é z ­ séget. auditív figyelem testsémaorientáció gyakorlásával. A szűk ter­ j e d e l m ű auditív figyelem befolyásolhatta a verbális e m l é k e z e t i feladatok m e g o l d á s á t is. ismeretlen szavak) u t á n m o n d á s a n e m o k o z o t t problé­ mát. mivel az akusz­ t i k u s . sok t o r l ó d ó m á s s a l h a n g z ó b ó l álló.

Igen bizonytalan az a l a p v e t ő nyelvtani szófajok felismerésében és az elemi helyesírási szabályok alkalma­ zásában. geometriai formák. 17 feladatból álló vizsgálóeljá­ rása során a kislány n y u g o d t és v i d á m hangulatú volt. é r t e l m e s . m e r t Julcsa a k k o r tévesztette el a k o p o g á s o k sorát. m i n t a téri orientáció m o z d u l a t s o r á n á l . ill. a m e g é r i n t e n d ő testrészeket nehe­ zen találta m e g . mivel a síkbeli ábrázolás sikere összefügg a téri tájékozódási tapasztalatok m i n ő s é g é ­ vel. A figyelem h a n g s ú l y o s auditív tagolás vizs- gálati h e l y z e t é b e n . Az idegennyelv tanulása alóli felmentéshez. S ez n e m is m e g l e ­ pő. Ezen t ú l m e n ő e n a vizuális és auditív tagolás g y e n g e szintje gátló hatással volt a vizuális és auditív e m l é k e z e t e t e l l e n ő r z ő feladatok teljesítésére (tárgyképek. vers m e g ­ tanulása hallás u t á n ) .olvasással k o m p e n z á l t . Az a n a m n é z i s b ő l c s u p á n a lassabb nyelvi fejlődésre v o n a t k o z ó a d a t o k a t indokolt m e g ­ e m l í t e n i . A S i n d e l a r . h o g y az eddig a l k a l m a z o t t p e d a g ó g i a i segítő e s z k ö z ö k a n é m e t nyelv tanulásánál c s ő d ö t m o n d t a k . mely megfelelő szintűnek m u t a t k o z o t t az ezt vizsgáló (a tárgy­ k é p e k és szavak. a test k ö z é p v o n a l á t k e r e s z t e z ő m o z d u l a t s o r ­ ból egyet s e m t u d o t t hibátlanul leutánozni. a figyelem-hangsúlyos vizuális tagolási k é p e s s é g e t vizsgá­ ló feladatban igen lassan dolgozott. ábra 84 85 . ill.az utasítás ellenére . A vizsgálati t a p a s z t a l a t o k j e l e n t ő s része összefüggésbe h o z h a t ó a kislány a n a m n é z i s é ­ ben jelzett a k a d á l y o z o t t nyelvi fejlődéssel. n e h é z szavak m á s o l á s á n a k (vizuális t a g o l á s á n a k ) feladatában egy hibát ejtett. az összefüggések felisme­ r é s é h e z segítséget igényel. a b e t ű k á r t y á k és h a n g z ó k ö s s z e k a p c s o l á s á b ó l álló) feladat teljesítése alapján. h o s s z a n keresgélte az öszszetett f o r m a e l e m e i n e k helyét. és a n y e l v t a n ó r á k o n g y a k o r i . A vizuális tagolás g y e n g e szintje valóban m e g n e h e z í t h e t t e Julcsa s z á m á r a a n é m e t szavak másolását. k o m o l y funkciózavart m u t a t o t t . részletről-részletre másolt. E z e k e n a p r o b l é m á k o n e d d i g r e n d s z e r e s tantárgyi k o r r e p e t á l á s s a l i g y e k e z t e k segíteni.k o p p a n t á s o s " feladatban is m e g m u t a t k o z o t t . a m i k o r szavakat és m o n d a t o k a t kezdett h a s z n á l n i . F o g a l m a z á s során a c í m e t n e h e z e n értelmezi. A g y e r m e k családja szerény anyagi k ö r ü l m é n y e k között él. Ó v o d á s korában l o g o p é d u s foglal­ k o z o t t vele egy t a n é v e n keresztül. J o b b k é z b e n fogta a ceruzát. n a g y s z á m ú s p o n t á n j a v í t á s a t ö b b n y i r e sikertelen volt. Fel­ merült a kognitív a l a p o k m e g e r ő s í t é s é n e k szükségessége. M i n d e z e k alapján érthető. és artikulációja torz volt. de a kialakulatlan lateralitás j e g y e i t sokáig mutatta.p r o g r a m iskoláskorúak s z á m á r a kidolgozott.é r t e l m e t l e n szavak. L a s s a b b a n tanult m e g olvasni. ill. a m i k o r is e l h a n g z o t t szavakból kellett „ k i h a l l a n i a " az előzetesen kije­ lölt h a n g z ó t ( a z a z az akusztikus alak-háttér tagolásnál). E b b e n . irányát.z ö n g é t l e n m á s s a l h a n g z ó p á r o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é r e n e m volt képes. J u l c s a a testré­ szek érintéséből álló j o b b vagy bal oldali. Az olvasott és írott k é p ö s s z e k a p c s o l á s á b a n is előfordulnak m é g hibák. s o k s z o r h i b á z o t t . É p p e n olyan b i z o n y t a l a n n a k látszott.a m á s s a l h a n g z ó t ö r v é n y e k . mivel a z ö n g é s . Az irányokat és p o z í c i ó k a t n e m volt k é p e s dif­ ferenciálni. m e l y n e k lehetősége a 4. N é m á n artikuláló szájmozgásából arra lehetett következ­ tetni. K ö v e t k e z e t l e n ü l t ü k ö r r e a k c i ó k a t produkált. és felcserélte a m o z d u l a t o k sorát.lai feladatoknak. M e g b í z h a t a t l a n i r á n y é s z l e l é s é n e k negatív h a t á s a a szerialitás r é s z k é ­ p e s s é g é t vizsgáló „ k o c k a . é s J u l c s a n a g y s z o r g a l m á n a k k ö s z ö n h e t ő e n m i n d i g el is érte az e l é g s é g e s m i n ő s í t é s t . L e g s z e m b e t ű n ő b b volt a testséma-téri orientáció r é s z k é p e s s é g é t vizsgáló feladatban tapasztalt bizonytalansága. vagyis az intermodális integrá­ ció k é p e s s é g é v e l segített. k a p c s o l ó d á s i pontjait.h a s o n u l á s i vagy szótőre. írni. toldalékra bontási hibák itt is j e l e n t k e z t e k . a m e l y b e n bonyolult absztrakt f o r m á k a t és szokatlan sormin­ tákat kellett m á s o l n i a . m i k ö z b e n a n e m szöveges m a t e m a t i k a i példákat kielégítően oldja m e g . A ritkán h a s z n á l a t o s . e k k o r rövid s z ü n e t e k k ö z b e i k t a t á s á r a került sor. N a g y o n ne­ h é z n e k találta azt a feladatot. be­ tűkártyák felidézése kiválogatással. szókincse lassan gyarapodott. szótagok. és így m e g t a n u l á s u k a t is. ill. » Emi: Ké:4 Fon: 3 Szal:2 <4 — Szer: Intermod: Be: 6 Sza2:2 S z ö v e g : 14 • 1r 1 14 Viz—aud: K é : -/+ 0 0 B e : -/+ 0 0 * Hib: 9 9 Aud—viz: Seg: 5 ^ Sza: -/+ -2/+2 Be: -/+-2/+8 Orient: «» 7 5. a s z ó e l e m z ő í r á s m ó d tanítása kap­ csán előforduló . hogy . és itt is lassú volt. a m i k o r az irányváltásra is kellett figyelnie. Név: Julcsa életkor: vizsgáló: 11 év 6 hó vizsgálati i d ő p o n t : Hibaértékek: Vizuális Diff: Ké: 1 Sza: 2 Tag: Auditív 2 1 • F o : 16 Sza: 1 <» "o": 0 "n": 4 Ö s s z : 14 "z": 2 "gy": 8 . általános nyelvi fejlesztés céljából. Két a l k a l o m m a l j e l e z t e fáradtságát. tanév v é g é n merült fel. A szülők nagy figyelmet fordítanak a kis­ lány otthoni tanulására. Az ol­ vasott s z ö v e g t a r t a l m á n a k önálló e l m o n d á s á r a szinte képtelen. n e m járultak hozzá. J u l c s a 7>h éves e l m ú l t már. A m a g y a r nyelv és i r o d a l o m tanulása is m i n d m á i g nagy p r o b l é m á t jelent a s z á m á r a .

259-270. Buda­ pest. Debrecen. Bratislava. Fejlesztő Pedagógia. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1997): Komplex prevenciós program. XLIX. 5. Eigenverlag. GEREBEN FERENCNÉ. In: Zászkaliczky Péter (szerk. Arzenál Nyomdaipari Kft.f u n k c i o n á l i s gyakorlá­ sával kell e l i n d í t a n i a k o g n i t í v fejlesztő terápiát. á b r a ) J u l c s a e g y e n e t l e n k o g n i t í v k é p e s s é g p r o f i l j á t mutatja be. évf. B. Vol. MESTERHÁZI ZSUZSA (1998): A nehezen tanuló gyermek iskolai nevelése. SINDELAR. Budapest. 26-36.A Sindelar-program. (1984): Megismerés és valóság. SEDLAK. 3. U. FODORNF. NY. D. Sindelar Vizsgálóeljárás az iskolás gyermekek részképesség-gyengeségeinek felis­ merésére a Tréningprogram használatához.. Edinburgh. 10. J u l c s a példája azért t i p i k u s . LÁNYINÉ ENGELMAYER ÁGNES (1996): Értelmi fogyatékosok pszichológiája. Routledge. FALUS IVÁN (1997): Pedagógiai Lexikon. h o g y e z e k az alapvető funkciózavarok a kognitív hierarchikus rendszer mely egyéb részképességeinek m ű k ö d é s é t g á t o l h a t j á k ( a d o t t e s e t b e n e l s ő s o r b a n a z e m l é k e z e t é t é s a szerialitásét). Pszichológia és nevelés. (1972): Aspekte der Entwicklung und Pathologie von Wahrnehmungsfunktionen. SAGE Publications. H. 24-26. Keraban. m e ­ lyet a k i k é p z e t t s z a k e m b e r (a n y e l v t a n á r ) k o o r d i n á l . 1. (1983): Hurra. IRODALOM AFFOLTER. GEREBENNÉ VÁRBÍRÓ KATALIN (1995): A tanulási zavar jelenségkörének gyógypedagógiai pszichológiai értel­ mezése. 59-68. ZSOLDOS MÁRTA (1998): B. Budapest. Vol. pedagógusaik és osztálytársaik? In: VAJDA ZSUZSA (szerk. ILLYÉS SÁNDOR (1992): A speciális nevelés alternatívái. 18-19. ZSOLDOS MÁRTA (1999): Hogyan látják a gyenge tanulókat szüleik. MYKLEBUST. RANSCHBURG JENŐ (1998): Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. F. Budapest. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. U g y a n a k k o r e s e t e azért n e m t i p i k u s . " Tanulmányoka gyógypedagógi­ ai pszichológia és határtudományainak köréből. Magyar Tudományos Akadémia. In: KOZMA TAMÁS. az auditív tagolás és a testséma-téri orientáció . A Cognitive Approach. Új Pedagógiai Szemle. LECHTA. Budapest.. é s e z z e l segít m a g á n a s z á m á r a n e h é z f e l a d a t o k megoldásában. 9. 1-2. Budapest.. Praxis. 86 87 . Budapest. Budapesti Tanítóképző Főiskola. In: Gósy MÁRIA (szerk. Bárczi Gusztáv Gyógype­ dagógiai Tanárképző Főiskola.): dapest. NAGY JÓZSEF (1998): A kognitív készségek rendszere és fejlődése. Wien. 1993): Trainingsprogramme gegen Teilleistungsschwächen. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Ta­ nárképző Főiskola. ILLYÉS SÁNDOR (1980): Gyógypedagógiai alapismeretek. CSAPÓ BENŐ (1992): Kognitív Pedagógia. 1-28. (1967): Learning Disabilities: Definition and Overwiev. ha a k o g n i t í v a l a p o k b i z t o s a b b hát­ teret n y ú j t a n a k e h h e z a f u n k c i o n á l i s t r é n i n g n y o m á n . Budapest. Eigenverlag. (1993): Special Educational Needs in Schools. Wien. 3. 70-77. Magyar Pediáter. Akadémiai Kiadó. GYARMATHY ÉVA ( 1998): A tanulási zavarok szindróma a szakirodalomban. (1994): Teilleistungsschwächen. A n y i l a k p e d i g azt m u t a t j á k . 45-48. 33-49. Tankönyvkiadó. Interjú. S. NEISSER. évf. Budapest. m e r t g y e n g é n f u n k c i o n á l ó r é s z k é p e s s é g e i m i a t t c s u p á n tan­ tárgyi k o r r e p e t á l á s s a l h o s s z ú t á v o n n e m b i z t o s í t h a t ó . Grune and Stratton. A közoktatási törvény koncepciójához. önmagában véve senki sem.). U g y a n ­ a k k o r azt is m u t a t j á k . ZSOLDOS MÁRTA (1998): B. In: ZÁSZKALICZKY PÉTER. Akadémiai Kiadó. Gondolat Kiadó. Budapest.) A gyógypedagógia új útjai. Sindelar programjának magyar adaptációja. Budapest. Sindelar Tréningprogram 1. Annual Review of Learning Disabilities. ":árczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Fő­ iskola. A n a p i tíz p e r c e s foglal­ k o z á s o k a t a n a p k ö z i s n e v e l ő vezeti. G. H. (1997): Piaget ma. v a g y i s ő j e l ö l i ki a T r é n i n g p r o g r a m g a z d a g f e l a d a t t á r á b ó l az a d o t t i d ő alatt e l v é g z e n d ő g y a k o r l a t o k a t .A v i z s g á l ó e l j á r á s 17 f e l a d a t á n a k h i b a p o n t j a i t f e l t ü n t e t ő é r t é k e l ő t á b l á z a t ( 5 . KERESZTY ZSUZSA (1996): Különböznek. Studio in honorem Andreáé O. Gyógypedagógiai Szemle. MCSHANE. A fejlesztés az előírt.VERIDGE. kötet. LUKÁCS PÉTER (szerk. Vol. Pädiät. Springer. B. Bu­ GEREBENNÉ VÁRBÍRÓ KATALIN (1998): Részképesség-zavarok . Budapest. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1994): Tanulási nehézségek. SARKADY KAMILLA. Alex Typo.munkamodell a gyógypedagógia számára. Ma­ gyar Pszichológiai Szemle. Iskolakultúra. W. 216-246. POKORNI ZoLTán (1999): Hárommilliárdot kap a falusi oktatás. FÖLDI RITA ( 1998): Hiperaktivitás és tanulási zavarok. . ROURKE. 1. GADDES. SINDELAR. NY. 179-196. 1-15. 48. J. Budapest.): Pszichológiától pedagógiáig. (1984): The Search for Subtypes of Specific Learning Disability. 123-131. V . R. 2. 3-4. ich kann's. (ed. Wien. A h á r o m fekete p o n t azt j e l z i . McKlNNEY. Különszám. (1992.e r e d m é n y e s e b b lesz. ám az igen. B. 34. Új Pedagó­ giai Szemle. OKI. London. Blackwell. szigorú k ö v e t k e z e t e s s é g g e l m e g h a t á r o z o t t ü t e m b e n t ö r t é n i k . ZSOLDOS MÁRTA (1992): Összehasonlító vizsgálatok a tanulási (olvasási) zavar kognitív pszichológiai hálterének lisztázására különböző típusú fogyatékosoknál. R. BÁLINT MÁRIA (1987): Hiperaktivitás és iskolai teljesítménykudarc. SINDELAR. J. ZSOLDOS M Á R T A . (szerk. PALOTÁS GÁBOR (1991): Parciális teljesítményzavarok a logopédiai gyakorlatban. REID. I..): Szabad le­ gyen vagy kötelező. m e r t p r o b l é m á j á n a k f e l t á r á s á h o z a z i d e g e n nyelv t a n u l á s á n a k k u d a r c a i v e z e t t e k . Nemzeti Tankönyvkiadó. h o g y J u l c s a i n t e r m o d á l i s integ­ r á c i ó s k é p e s s é g e v i s z o n y l a g j o b b szintű.). H. K. Budapest. 8^t4. Frühförderung für Vorschüler und Schulanfänger. (1981): Learning Disabilities and Brain Function. ZSOLDOS MÁRTA (1992/93): Koncepcionális kérdések a tanulási zavar fogalom körül. In: Bíró A. Budapest. BF. B. 2. RINGHOFER JÁNOSNÉ (1995): De jó. In: Myklebust. JETTER. évf. A fejlesztéstől n e m v á r h a t ó . h o g y a felső t a g o z a t „ n e h é z tantár­ g y a i v a l " majd n a g y o b b eséllyel birkózik meg. h o g y J u l c s a t a n u l á s i n e ­ h é z s é g e i teljes m é r t é k b e n m e g o l d ó d n a k .): Progress in LD.. Educatio. 19-25. Budapest. december 30. B. (1993): Children's Leaming Difficulties. (1994): Learning Disabilities Neuropsychological Perspective. DEL DOTTO. BÁTHORY ZOLTÁN. 11-33. Napi Magyarország. Liecreh Gúth Kiadó. J . F. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárkép­ ző Főiskola. Moray House. h o g y a kijelölt h á r o m r é s z k é p e s s é g fejlesztésének k ö v e t k e z t é b e n h o l v á r h a t ó m a j d p o z i t í v h a t á s .. Fortbild K. O. ZSOLDOS MÁRTA (1999): A tanulási és magatartási zavarok kognitív terápiája . h o g y a k i s l á n y n á l h á r o m r é s z k é p e s s é g . A h i b a p o n t o k a r á n y a arra utal. évf. és a rendszeres tantárgyi k o r r e p e t á l á s m e l y r e t o v á b b r a is s z ü k s é g e van . MATUSKA.. (1993): Specific Learning Difficulties. korai fejlesztése. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Doktori Értekezés. 14-80. J.-né (szerk. m e l l y e l r é s z l e g e s e n m a g y a r á z h a t ó k ta­ nulási k u d a r c a i . ÖBV. Budapest. Gondolat Kiadó. DOCKRELL. SARKADY KAMILLA. PLÉH CSABA (1992): Pszichológiatörténet. már én is tudom! Óvodáskorú és iskolát kezdő gyermekek Vértes oblata a collegis et discipulis.. 1. London. Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak. Oxford. h o g y t a n u l m á n y i t e l j e s í t m é n y e elfo­ g a d h a t ó l e g y e n . CSAPÓ ÁGNES ( 1991 ): A részleges érési zavar szűrése és kivizsgálása öt éves korban.a vizuális tagolás.

a k ö r n y e z e t k o m p e t e n s k e z e l é s é n e k é l m é n y é b e n reprezentálódik. 1992). és olyan tapasztalatokra szert tenni.1988) a kaliforniai Visalia egy farmján nőtt fel. a m e l y e k n e m elszigetelt t ü n e t e k e t k í v á n n a k befolyásolni. Az igényes terápiás m e g k ö z e l í t é s e k közül tehát a z o k n a k lehet leginkább létjogosultsá­ guk. Ayres (1920 . S o k o l d a l ú a n felhasználható terápiás s z e m l é l e t m ó d a szenzoros integrációs terápiák g o n d o ­ latköre. a b e n n e élő érzelmileg m e g t e r h e l ő . h o g y n e m érhet el e r e d m é n y t m á s k é p p e n . h ű e n a tárgy szellemiségéhez. T e h á t ez a terápia sem hagyhatja figyelmen kí­ vül az átélés sajátosságait. a m e l y e k r e a l e g k o m p l e x e b b ta­ nulási és viselkedési m i n t á k a t lehet alapozni. tudatos erőkifejtés nélkül segít abban. a m e l y n e k e r e d m é n y e k é p p e n az adaptív m o z g á s v á l a s z m e g s z ü l e t h e t . K ö n n y e ­ dén. E r e d m é n y ü k k é n t . a részek. átlagos s z e k v e n c i á k b a n előre lépni. a korai m o z g á s t a n u l á s azok a fogalmak. és legfőbb hatóereje a képzeletet és a m o t ó r i u m o t e g y a r á n t nagy fordulatszámra k a p c s o l ó j áték. Posztdoktori munkáját a Los Angelesben működő Kalifornia Egyetem Agykutató Intézetében végezte. azt a fo­ lyamatot. az a d d i g i a k h o z képest k o m p l e x e b b m i n t á z a t o k a t j e l e n t ő m o z g á s t e r v e k e n alapulnak. Schilder. Nagyhírű magánklinikáját a hetvenes évek második leiében alapította. 88 89 . a feed-back m e c h a n i z m u s o k közre­ m ű k ö d é s é v e l a k ö v e t k e z ő érzékelési ciklus szabályozása . a valós i n t e g r á c i ó n a k lehetősége nélkül. h o g y aktív. testhelyzetekért felelős r e n d s z e r agytörzsi integrálódása korán m e g k e z ­ dődik. az intim k a p c s o l a t o k világa ad m u n í c i ó t a s z e m é l y e s folyamatosság és az összefüggés é r z é s é n e k fenntartására. hogy az észleletek esetlegessé­ géből egy é r t e l m e z h e t ő külvilágot szervezzünk. Ezt a folyamatot kizárólag interaktív m ó d o n képzelhet­ j ü k el. A y r e s * első ö s s z e f o g l a l ó m u n k á j a (Sensory Integration and Learning Disorders / S z e n z o r o s integráció és tanulási zavarok) n a p v i l á g o t látott. h o g y a „fejlesztés" kifejezés a szenzo­ ros integrációs terápiák szemléletében a fejlődés-önszervezés támogatását. e l l e n t m o n d á s o s történések integrálásának. a u t o m a t i k u s a n . A s z e n z o r o s integráció kifejezés egy teoretikus fogalom. t ö k é l e t e s n e k tartott útvonalat kell bejárni. majd a Dél-Kaliforniai Egyetem tanáraként és kutatójaként dolgozott több mint húsz éven keresztül. máris j e l e z n e m kell. sem a hazai gyakorlat n e m m e n t e s az e g y o l d a l ú s á g veszélyé­ től. csak ha az egész személyiséggel számol. válogatása. a m e l y e k a j o b b alkalmazkodást. hogy röviden összefoglaljam a szenzoros integrációs elméletből fakadó pszichoterápiás és fejlesztő eljárások gyakorlatát. a m e n n y i b e n az integrálás igényével lép fel. J. mint a későbbiekben általa vizsgált gyerekek legtöbbje. és n a g y o b b valószínűséggel születnek a d a p ­ tív m o z g á s v á l a s z o k . Az egyén tudatában p e d i g m i n d e z a m a g a b i z t o s s á g . m e r t s e m a külföldi. h a n e m egy h o l i s z t i k u s szemlélet alapján az egész személyiséget támogatják. örömteli interakciók sorozatán keresz­ tül érlelhesse azokat a neurofiziológiai. és gyerekként maga is olyan típusú ta­ A SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA ELMÉLETE A szenzoros integráció fogalma A szenzoros integrációs terápia elmélete és gyakorlata a tanulási zavarokkal foglalkozó s z a k t u d o m á n y o k területén j e l e n t m e g 1972-ben. h o g y az k é p e s s é váljon saját h a r m ó ­ niáját kialakítani ö n m a g á n belül és az őt k ö r ü l v e v ő világgal s z e m b e n egyaránt. F o n t o s ezt h a n g s ú ­ lyozni. A szerző n e u r o p s z i c h o l ó g i a i indíttatású lévén H e a d .sérülések. L a u r e t t a B e n d e r és más holisztikus szemléletű kutatók e r e d m é n y e i r e épí­ tett. összehasonlítása . képesek legyünk e b b e n térben m a g u n k a t otthonosan m e g é l n i . m e l y n e k terápiás célú felhasználási lehetősége Schilder és Angyal felismerései n y o m á n m á r a h a r m i n c a s évek­ től r e n d e l k e z é s r e állt (Kulcsár. az i d e g t u d o m á n y o k területé­ ről származik. 1991) ezt a folyamatot m á r n e m cirkulárisként tételezik fel. a saját m o z g á s s a l kapcsola­ tos izom és izületi információk tömegével segíti a fej és a test megfelelő kontrollálását a nulási nehézségekkel küzdött. D e n n y Brown.a k ü l ö n b ö z ő m o d a l i t á s ú inge­ rek térbeli és időbeli aspektusainak értékelése. gátlása. A s z e n z o r o s integrációs terápia során az a g y m ű k ö d é s környezeti ingereket s z e r v e z ő ké­ p e s s é g e s z á m á r a k e d v e z ő helyzet teremtődik. az é r z é k e l é s . a praxis. A poszturális. a teória központi m o m e n t u m á v á vált. Ez a k é p e s s é g e a legtöbb g y e r m e k n e k szin­ te észrevétlenül tökéletesedik a szokványos kisgyermekkori t e v é k e n y s é g e k k ö z b e n . a k ö r n y e z e t k o m p e t e n s kezelését lehe­ tővé teszik. Az „ ö n m e g v a l ó s í t á s spirális folyama­ t a " e g y i d e j ű l e g t a r t a l m a z z a a testben. Ú j a b b m e g f o g a l m a z á ­ sokban ( F i s h e r és M u r r a y . G y a k r a n előfordul. A vesztibuláris ingerlés. A s z e n z o r o s integrációs terápia m ó d s z e r e kerüli a direktivitást. a teljes s z e m é l y i s é g h e z . h i á n y á l l a p o t o k .e r e d m é n y e k é p p e n n e m m ű k ö d n e k megfelelően. A vesztibuláris-proprioceptív rendszer a gravitációval. a m e l y e k az őt ért p s z i c h é s és/vagy organikus b e h a t á s o k . a m i k o r A. A z o n b a n . A v á l t o z á s o k közepette az e m b e r s z á m á r a legfontosabb környezeti feltétel. az egyéni meg­ k ü z d é s i stratégiák k ö z ö s k i d o l g o z á s á t j e l e n t i . m á s o k által talán n e m is észlelt fejlődé­ si lépcsőfokokat. A z eljárás során s e m m i k é p p e n s e m egy adott. E z e k jól szervezett. és k o r á n t s e m k o n f l i k t u s m e n t e s k a p c s o l ó d á s á t a f o r m á l ó d ó e g é s z h e z . J. A cél a g y e r m e k kreatív e r ő i n e k felébresztése.S Z E N Z O R O S INTEGRÁCIÓS TERÁPIÁK A FEJLESZTÉSBEN SZVATKÓ A N N A n e m a nyitott r e n d s z e r e k r e j e l l e m z ő e n spirálisként. i d e g r e n d s z e r b e n zajló fiziológiai e s e m é n y e k e t és azok érzelmi és mentális reprezentációit. ha* A. Aki tehát egy-egy gyerek „fejlesztését" k o m o l y a n átgondolja. A fejlődés természetszerűleg egyre fokozódó összetettséget jelent. a funkciók differenciálódását. pszichoszociális háttérfunkciókat. és az a g y m ű k ö d é s környezeti ingereket szervező képességét jelöli. rá kell j ö n n i e . ha­ nem m e g t a l á l n i azokat a saját alakulási irányokat. h o g y csupán szenzoros ingerlést nyújt egy személynek. de m u n k á j a a tanulási zavarokkal kapcsolatos elméletalkotás t á g a b b kereteibe is rend­ kívül i d ő s z e r ű é n illeszkedett.sok­ kal flexibilisebb m ó d o n szerveződhet. a m e l y e k Ayres é r d e k l ő d é s é n e k előte­ rében álltak a könyv megjelenése idején.m o z g á s k a p c s o l a t á n a k mibenléte. A testséma.H I S Z E N EZ JÁTÉK! . A k ö v e t k e z ő k b e n kísérletet teszek arra.

* a m e l y elsősorban a m o t o r o s tervezés p r o b l e m a t i k á j á t h o r d o z z a . viszont l e g g y a k o r i b b kísérői a féltekei i n t e g r á c i ó z a v a r n a k és a fejlődési apraxiának. és szinte b e h o z h a t a t l a n h á t r á n y t j e l e n t e n e k az ú g y n e v e z e t t „fejlett" civilizáció. S i l b e r z a h n ( 1 9 8 2 ) feltéte­ lezi. * Pribram (1986. a m e l y e k a s z e n z o r o s integráció elméletével igen k ö n n y e n h o z h a t ó k kap­ csolatba. e g y e t é r t é s b e n m á s szerzőkkel ( d e Q u i r o s . Az ingerek. a test tónusbeállításában.F e j l ő d é s i a p r a x i a . M i n d e z z e l a poszturális és okuláris funkciók éretlensége j á r együtt. a k k o r is egy h á r o m d i m e n z i ó s . l é n y e g é t t e k i n t v e n e m esik m e s s z i r e a s z e n z o r o s integráció ideájától. így attól függenek*. 1991) szomalodiszpraxiának ne­ vezik ezt a tünetegyüttest. az életfolyamatok dinamikájának leképezése m i n d olyan felvetések. m i n t z a v a r ó furcsaságok: b i z o n y o s m o z g á s o k r a . hogy m a ­ g a s a b b szintű (kérgi) szerveződései az a l a c s o n y a b b szintek (agytörzsi-kisagyi) tapasztala­ tainak integráltságából s z á r m a z n a k . a h i á n y o s a n m ű k ö d ő agytörzsi m e c h a n i z m u s o k s z e g é n y e s s z e n z o r o s integrációs színvona­ lával v a n n a k összefüggésben. értelmezni. süketséggel és b i z o n y o s neurológiai rendelle­ nességekkel e g y ü t t j á r ó szenzoros integrációs m i n t á z a t k ü l ö n ö s e n s é r ü l é k e n n y é teheti az idegrendszert. e z e n e g y s é g e k repre­ zentációinak m i n ő s é g i jellegzetességei. idézi Fisherés Murray. szokatlanul fel­ pörgetett vagy lelassult aktivitási szint. Stern e l m é l e t é b e n a perceptuális integráció fogalma. a g y e r m e k fejlődése t ö b b területen v e s z é l y e z t e t e t t é válhat. a teljes személyiségükkel tanul­ nak. A. hogy közben általuk is kontrollálva vannak. O t t e n b a c h e r és Short. pl. vesztibuláris-proprioceptív diszfunkciókhoz k a p c s o l ó d ­ va. hogy a n e m kielégítő érzel­ mi k ö r n y e z e t b ő l fakadó p r o b l é m á k szintén m e g r a g a d h a t ó k a s z e n z o r o s integrációs folya­ mat d i s z f u n k c i o n a l i t á s á n a k szintjén.e m o c i o n á l i s térben valósul m e g . m e l y n e k k ö v e t k e z t é b e n viselkedésben m a g a s a b b aktivitási s z i n t e s figyelmi elterelhetőség j e l e n i k m e g .r gravitációval való s z e m b e s z á l l á s . E n n e k egyik alaptétele. 1976.A féltekei integráció zavarai. Stern szelf-pszichológiai modell­ jét. a m e l y e k ö n m a g u k b a n szinte s o h a n e m for­ d u l n a k elő. .s z e m . impulzivitás. hogy a magasabb szintű organizációk ellenőrzik az alacsonyabb szinteket úgy. m e l y n e k h a t á s a k é p p e n az integrációt feltételező funkciók elégtelenül fej­ lődnek. iskoláskorukban is az egész agyukkal. A gyerekek k é s ő b b . 1979). m é g s e m t a l á l h a t u n k a s z a k i r o d a l o m b a n é r d e m l e g e s dialógust az eltérő t u d o m á ­ n y o s tradíciók között. diffúz e m o c i o n á l i s problémák. m e l y e k kapcsolatát az elégtelen vesztibuláris feldolgozás­ sal Ayres ( 1 9 7 8 ) írta le n a g y s z á m ú gyerekvizsgálat alapján. N é h á n y p é l d a : Ayres.Taktilis elhárítás. idézi Ayres. vagyis az. balesetezés. . a f e j . b i z o n y o s autisztikus k é p e k ) kísérnek. Visszatérve Ayres e l k é p z e l é s e i h e z a j o b b m e g é r t é s écdekében a diszfunkciók oldaláról közelítsük m e g a s z e n z o r o s integráció folyamatát! Ha ez k ü l ö n b ö z ő o k o k miatt n e m elég h a t é k o n y . stabilitásá­ ban. és k o m p e n z á t o r o s m o z g á s o ­ kat v é g e z n e k e n n e k é r d e k é b e n . tapintási ingerlésekre. a felegyenesedés során. e g y m á s b a a l a k í t h a t ó s á g á n a k kérdése. h o g y a z o k a tanulási nehézségek. e z e k r e m o z g á s v á l a s z t adni. h a n g r a való túlérzékenység. kerülik a t e s t k ö z é p v o n a l átlépését. . a m e l y a c s e c s e m ő k igen korai k é p e s s é g é t j e l ö l i a g l o b á l i s é l m é n y s z e r v e z é s r e . a fázisos és tónusos i z o m m o z g á s o k optimális eloszlásában jelentett nehézséget. A k ö v e t k e z ő c s o p o r t o k a d ó d t a k : . A szenzoros integrációs diszfunkciók tünetei a hétköznapi életben leggyakrabban úgy je­ lennek m e g . a kialakulófélben lévő informáci­ ós t á r s a d a l o m k ö r ü l m é n y e i között. a stabilitás fenntartásáért azonnali poszturális alkal­ m a z k o d á s t biztosít. d ö n t ő e n a taktilis ingerek időbeli és térbeli v o n a t k o z á s a i n a k nehezített fel­ d o l g o z á s a a t e s t v á z l a t h i á n y o s s á g a i v a l e g y ü t t a kortikális m o z g á s t e r v e z é s z a v a r á t eredményezi. rendszerszemléletű megfogalmazása szerint a bioló­ giai hierarchiák lényege a reciprocitás. A vaksággal. gravitációs térben kell s z e n z o r o s ingereket szelektíven figyelniük. Ayres a 70-es é v e k b e n a szenzoros integrációs diszfunkciók k ü l ö n b ö z ő m i n t á z a t a i t m u ­ tató g y e r e k e k alcsoportjait igyekezett faktoranalitikus m ó d s z e r e k k e l e g y m á s t ó l elkülöní­ teni a h a t é k o n y a b b terápiás m e g k ö z e l í t é s é r d e k é b e n . 1991) későbbi. T e h á t a s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó b a n a vesztibuláris részvétel a l a p v e t ő j e l e n t ő s é g ű . idézi D e G a n g i és G r e e n s p a n . hogy a c s e c s e m ő veleszületetten r e n d e l k e z i k p e r c e p t u á l i s és m o t o r o s k o m p e t e n c i á v a l . S z e n z o r o s integrációs diszfunkciót autisztikus g y e r e k e k esetében Ornitz (1970. e g y m á s s a l összevetni.s z i n d r ó m a . N e m k ö n n y ű meglátni. egyes b e s z é d z a v a r o k és n e h e z e n értelmezhető. 1974. Észleli a fejtartás a p r ó változá­ sait és az e g y e n s ú l y visszaszerzéséért. D o w n . 1985). vagy é p p e n le­ gátolni. * A szenzoros integrációs elmélet jelenkori képviselői (I. S. között valósul m e g . 1977. 2. K o r a s z ü l ö t t e k n é l a szenzoros integráció színvonalának j a v u l á s a életfontosságú funk­ ciók stabilizálódását j e l e n t h e t i (Neal. A rosszul definiált taktilis ingerek finom e l e m z é s helyett ősibb m e n e k ü l ő viselkedésmintát ge­ n e r á l n a k . G y e r m e k p s z i c h o l ó g u s i tapasztalatai alapján úgy véli. m e l y n e k a legközelebbi a kapcsolata az emocionalitással. a m e l y a felegyenesedésben. Cermak. lát­ ványra. a t a nulási n e h é z s é g e k egyik legfontosabb aspektusának tartja. 90 91 . ügyetlenség. Az i d e g r e n d s z e r interaktív egészleges m ű k ö d é s e oly m ó d o n is m e g v a l ó s u l . figyelmi elterelhetőség. A k ü l ö n b ö z ő érzékleti c s a t o r n á k o n keresztül é r k e z ő inge­ rek e g y s é g b e szervezésének. amely egy m e g h a t á r o z o t t s z o c i á l i s . A s z e n z o r o s integráció az i d e g r e n d s z e r k ü l ö n b ö z ő . illetve azokat továbbfejlesztve alakította ki D. hogy a figyelmetlenség vagy a hiperaktivitás szokatlan re­ akciói az i d e g r e n d s z e r sajátos szervezettségének k ö v e t k e z m é n y e i . vagy ezek figyelmen kívül hagyása.Hallási és nyelvi deficitek.t e s t m o z g á s o k finom b e á l l í t á s á n a k segítségével. Ez a tény és a neurológiai fejlődés szekvenciális m i v o l t a a k ö v e t k e z ő elméleti feltételezésekhez vezette Ayrest: 1. .és térészlelési deficitek. h i e r a r c h i k u s a n szervezett szintjein és a két agyfélteke. Például a s z e n z o m o t o r o s k o r s z a k n e m megfelelő m é r t é k ű szervezettsége. . A fejlődés korábbi szintjein létrejött h i á n y o s s á g o k a g y e r m e k k ö r n y e z e t h e z való al­ k a l m a z k o d á s á t k é s ő b b is befolyásolják. 1989) írt le. a gye­ reket elkíséri fejlődésének további i d ő s z a k á b a n is. Az e b b e a k a t e g ó r i á b a tartozó g y e r e k e k a két testfelet e g y m á s t ó l függetlenül igye­ k e z n e k m ű k ö d t e t n i .A s z e g é n y e s szem-kéz k o o r d i n á c i ó .Vizuális forma. A h e t v e n e s é v e k v é g é n e k fejlődéslélektani és kognitív pszichológiai e r e d m é n y e i t fel­ használva. a m e l y e k korai neurológiai sérülés n y o m á n keletke­ ző b e t e g s é g e k e t (spina bifida.

A z o k a j á t é k o k . m e l y e k a vesztibuláris apparátus i z g a l m á n a k jelzései. g ö r d e s z k á z ó fiatalok szubkultúrájában szintén sajátos szerepet kap a n y a k t ö r ő m u t a t v á n y o k k a l e g y m á s t túllicitáló vesztibuláris ingerke­ resés: a z u h a n á s é r z é s kontrolljának megtapasztalása feltehetően a s z o r o n g á s megfékezé­ sére tett kísérlet. 1992a). a m i k o r a nehézségi erő az egyik l e g n a g y o b b fizikai kihívás a fejlődő. o. m i k ö z b e n j o b b r a balra döntögetik. A r e n d s z e r k ü l ö n ö s e n a m o z g á s s e b e s s é g é n e k . F o r g á s . arra épülő funkciókban éve. a m e l y n e k előtérbe h e l y e z é s e végigvonul a g y e r e k k o r o n . hogy a szenzoros integráció optimális m e g v a l ó ­ s u l á s á b a n az ősi érzékelési modalitások működési sajátosságainak. A taktilitás m á r a m é h e n belüli életben m ű k ö d ő k é p e s rendszerré válik. l á t o g a t n a k e g y r e rafináltabb v i d á m p a r k o k a t . olyan é r z e t e k e t kelt. 1933. vagy r i n g a t ó z n a k h i n t a s z é k b e n .Ayres n y o m á n megállapíthatjuk tehát. i r á n y á n a k és a k a p c s o l ó d ó fejhelyzetnek a változásaira fogékony. r i t m u s u k b a n találunk. századot m e g e l ő z ő e n n e m c s a k a gye­ rekek. a tünetegyüttes r é s z e k é n t g y a k r a n m e g f i g y e l h e t ő szédülés. 2. 1990). Az adekvát érintések i m m u n r e n d ­ szert s t i m u l á l ó hatását és az e n d o g é n opiátrendszer szociális aktiválásában való részvéte­ lét alapos kutatások támasztják alá. d ö n t ő szerepük van. Minél erőteljesebb az inger. a kidobottság érzése az archaikus s z ü l ő k é p félelmetes vonása­ ival kerülhet összefüggésbe. kezdetben magatehetetlen gyereknek. M i n t bőrérzéklet. a m á r járni tudók nagy ö r ö m ü k e t lelik azokban a já­ tékdalokban. her­ cegi udvarokból a k ö z n é p h e z leszivárgott s z ó r a k o z á s b a n j e l e n t ő s szerepet kapott. vagy a h ó n u k alatt felemel­ ve jó magasra lendítik őket. M i n d e z abban az életkorban. m a g a s a n lakozó lényei. M i n d e b b ő l m o s t azt az összefüggést ragadjuk ki. A tipegők. H á t t é r é l m é n y jellegéről ezt írja Schilder: „ T e s t ü n k tartásával és m o z g á s á v a l kap­ csolatos benyomásaink képezik tapasztalataink folyamatos hátterét Valószínű. T e r m é s z e t e s e n a bizalom próbája is: a könyörtelen. E m i a t t a t e s t k é p és az é n t u d a t g e n e z i s é b e n a vesztibuláris r e n d s z e r m ű k ö d é s é n e k i n t a k t s á g a is d ö n t ő feltétel. A vesztibu­ láris v é g k é s z ü l é k e k b ő l . A vesztibuláris r e n d s z e r m ű k ö d é s é n e k k ü l ö n ö s j e l e n t ő s é g e van a korai pszichés fejlő­ d é s b e n tekintettel arra. A vesztibuláris ingerlés része azoknak a technikáknak is. g ö r k o r c s o l y á z ó . és az első életévben élénk reaktivitá- A taktilis ingerlés szerepe a szenzoros integrációban Az érintés a legősibb érzékelési m ó d . hogy segít a szervezetnek megállapítani. önkéntelenül megjelenő e l e m e . ráolvasásszerű szövegeikben. amelyek igen g a z d a g o k vesztibuláris é l m é ­ nyekben. " (Schilder. megnyugtatni őket. A térbeli orientációban. h a n e m a szervesen hozzájuk tartozó m o z d u l a t o k b a n is. a s z e m ü n k vagy a k ö r n y e z e t mozog-e. mint észlelési kiindulópontot. l o v a g o l n a k . vitorláznak. aki az egyensúlyfunkciót.). A vesztibuláris ingerlés előnyben részesítésének kitüntetett i d ő s z a k a az élet első 8 . vigasztalják. a s z e m m o z g a t ó izmokból s z á r m a z ó és a látás útján nyert informá­ ciók ö s s z e g z é s é b ő l derül ki. válogatás nélkül h a t ó gravitáció ellenében bízni a szó szoros é r t e l m é b e n „ m e g t a r t ó " e m ­ beri kapcsolatokban. E n n e k későbbi alakulása során e g y e s egyensúlyszervi szen­ z á c i ó k h o z b ü n t e t ő másodjelentések fűződhetnek. a korai felettes­ én előfutárok között tartja s z á m o n . sok e g y e n s ú l y s z e r v r e ható e l e m e t t a r t a l m a z n a k . Az egyensúlyszervi m ű k ö d é s tudatba kerülése és a korai szexuális é l m é n y e k felelevenedésének kapcsolatára hívja fel a figyelmet a pszichoanalitikus Fenichel (1945. hogy a k ü l ö n b ö z ő érzék­ szervi ingerek t e s t m o z g á s o k k a l vagy környezeti faktorokkal kapcsolatosak-e. a korai tanulás bázisa. leguggolás. h a n e m a felnőttek is) olyan játékokat. A felnőttek a m o n d ó k á k . az egész élet során az intimitás l e t é t e m é n y e s e . részt vesz a külső és belső közötti h a t á r k é p z é s kialakításában. Általa valósulnak meg a testi kontaktu­ sok. 1988). idézi Kul­ csár. H o g y a n jelenik m e g a vesztibuláris ingerlés a h é t k ö z n a p o k b a n ? Ayres s z e n z o r o s integ­ rációs eljárásának l e g h a n g s ú l y o s a b b e l e m e a sokoldalú vesztibuláris ingerlés. és így válhat a vesztibuláris é r z é k e n y s é g sajátos tudattalan tartalmak kifejezőjévé. a m e l y e k e t régtől fogva a világ m i n d e n részén lényegileg h a s o n l ó m ó ­ don j á t s z a n a k a g y e r e k e k . idézi G e r ő . hogy egy ilyen s z e n z o r o s szerv. A gravitáció l e g y ő z é s é n e k g o n d o l a t a nagy m ú l t r a tekinthet vissza az emberi­ ség t ö r t é n e t é b e n : a repülés vágya mellett k é p z e l e t ü n k e t m i n d i g is foglalkoztatták a szel­ lemvilág n e h é z k e d é s nélküli. f ü g g ő á g y b a n . S z o r o n g á s o s állapotokban'. Szintén pszichoanalitikus n é z ő p o n t o t képvisel H e r m a n n n y o m á n Pető (1970. vidítják a gyerekeket. G o n d o l j u n k csak a k i c s i n y e k n e k szóló m o n d ó k á k r a : ősi vonásokat n e m c s a k i s m é t l ő d ő . fél lábon ugrálás. A kognitív és m o t o r o s fejlődésben be­ töltött a l a p v e t ő s z e r e p é t a fejlődéslélektan is kiemeli. mint erre Schilder (1933) felhívja a figyelmet. a m e l y e k által a k ö r n y e z e t és a m o z g á s b a n lévő test „ t é r k é p e " p o n t o ­ san és m e g b í z h a t ó a n r e n d e l k e z é s r e áll ( D u n n . a m i k o r az újszü­ lött arcának finom érintésére az inger irányába fordítja a fejét. nyugtatják. S z á z a d o k o n keresztül játszott az e m b e r i s é g (a 19. A taktilis ingerlés m i n d v é - 92 93 . N a p j a i n k b a n a b ő r r u h á s . e g y e n s ú l y v e s z t é s . népi gyermekdalok ritmusára altatják. rendkívül é r z é k e n y e m o c i o n á l i s h a t á s o k r a .1 0 A vesztibuláris ingerlés szerepe a szenzoros integrációban és az. hogy a fejünk. funkciói k o m p l e x i ­ tásának szerepére a személyiség egészének alakulása szempontjából hívja fel a figyelmet. annál n a g y o b b az élvezet. szökdécselés a legtöbb népi j á t é k b a n . Kulcsár összefoglalója ( 1 9 9 2 b ) a vesztibuláris rendszer fejlődésének. és a m e l y ö s z t ö n ö s és primitív típusú m o z g á s t vált ki. a tartva levés bizton­ s á g á n a k d r á m a i elvesztése. lábukat lógázzák. Az e g y e d f e j l ő d é s b e n a taktilis ingerelhetőség után m á s o d i k l e g k o r á b b a n m e g j e l e n ő ér­ zékelés a m e g s z ü l e t é s idejére m á r m ű k ö d é s r e kész. összekulcsolt karjaikon hintáztatják őket. kitüntetetten a vesztibuláris és a taktilis m i n t á z a t o k n a k . A testhelyzet hirtelen változása. így az i z o m t ó n u s r a is gyakorolt hatásán keresztül m i n d e n észlelésben szerepet játszik. és ez a tudás anyai m a g a t a r t á s u k n a k szerves. M e g s z ü l e t é s k o r az érintési ingerek integrációja a korai keresőreflexben figyelhető m e g . a viselkedéskontroll funkciójában és a képzeleti te­ v é k e n y s é g b e n szintén e l h a n y a g o l h a t a t l a n j e l e n t ő s é g e van. a m e l y n e k érzékletei c s u p á n félig tudatosak. amelyekkel az anyák hatásosan k é p e s e k g y e r m e k ü k rossz közérzetét befolyásolni. és kissé rejtettebb formában a felnőttkorban is fellelhető. mely szerint a vesztibuláris r e n d s z e r a posztúrára. a m i k n e k végén leguggolnak. sával szolgálja a c s e c s e m ő g r a v i t á c i ó v a l s z e m b e n i k ü z d e l m é t . megfordulnak velük. K i k a p ­ c s o l ó d á s u l a m a i k o r felnőttjei is síelnek havon és vízen.

a z a hely. E z e k n e k egy része standardizált tesztek e g y r e b ő v ü l ő repertoárja. 1999. Rotter ( 1 9 4 6 ) k i e m e l i . . 2 6 5 . A h é t k ö z n a p i élet során n e h é z felismerni j e l e n t ő s é g é t .gig hozzájárul a szervezet teljes neurális integrációjához. sorsa.K a l i f o r n i a i S z e n z o r o s Integrációs T e s z t e k . E z e k a g y e r e k e k n e m szeretnek m e z í t l á b sétálni fűben.f é l e a n y a . ) . . hajvágástól. a k i k n e k ezzel p á r h u z a m o s a n c s ö k k e n t a fájdalomérzékelésük is. " (Hrabal. azóta javított válto­ zata is n a p v i l á g o t látott (Ayres. hogy m e n n y i r e k e d v e ­ lik a k i s g y e r m e k e k a szinte f á j d a l o m h a t á r o n lévő c s i k l a n d o z á s t és c s i p k e d é s t (pl. K ü l ö n ö s e n h a n g s ú l y o s lehet ez a hiperaktív és figyelmi r e n d e l l e n e s s é g e k e t is m u t a t ó g y e r e k e k körében. mert n e m tudott tanulni.. tanulási n e h é z s é g e k e t m u t a t ó g y e r e k e k k ö r é b e n .SCSIT) 1972-ben jelent m e g először. akik e l s ő s o r b a n látás útján t á j é k o z ó d n a k . hogy m e g é r t h e s s ü k a kultúra szerepét az e m b e ­ riség ősrégi tapasztalatainak átadásában.) Feltételezhető.t ő l .: Csip-csip c s ó k a ) ! Újabb adalék ez a h h o z ..d e p r i v á c i ó s kísérletekből kiderült.. és szélsőséges e s e t e k b e n még a simogatás elől is elugranak. 13. és aki hozzáért. . a z o n b a n a n n a k k i e m e l é s e . vizsgálati eljárásokat is kidolgozott. az anyai viselkedés részét k é p e z ő „ h a n d l i n g " . Vita nuova c í m ű r e g é n y é b e n * a felesége alakja m ö g é bújva vall k ü l ö n ö s érintési é l m é n y e i r ő l . . E l n e v e z é s é b e n is n a g y o b b h a n g s ú l y t helyez az 1989-ben megjelent Sensory Integration a n d P r a x i s T e s t s ( S z e n z o r o s I n t e g r á c i ó s és P r a x i s T e s z t . . 1972). jó ideig tartott a m í g összeszedte m a g á t a m i k o r valaki m e g l a p o g a t t a a hátát. az a n y a g o n d o z ó . A SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA GYAKORLATA A diagnosztikus folyamat Ayres és m u n k a c s o p o r t j a .szomatoszenzoros percepció. esetleg különösen sok érintési ingert várhatnak el. gátlására. hogy „egy volt enfant terrible. ilyen irányú tapasztalatainknak n e m is v a g y u n k teljes t u d a t á b a n . . N e m lehet véletlen. . a m e l y e k e t a felnőttek. „.. o l y a n t á v o l s á g o t t a r t a n a k . de el is hasalt. de ez neki m a g a a ha­ lál volt. A r u h a viseléséből s z á r m a z ó taktilis ingerület m i n d e n k i idegrend­ szerébe b e á r a m l i k . visszahúzódásra. m e r t igen rejtett t e r m é s z e t ű . a k k o r elsősorban e m o c i o n á l i s j e l l e g ű válaszadásra. G o n d o l j u n k csak az a r c s i m o g a t ó . . A taktilis é l m é n y e k k ü l ö n ö s e n szub­ jektív színezetűek. Ma éjjel az u r a m a t e n y e r e m b e hajtotta az a r c á t . az én u r a m ki n e m állhatta. a közelségről való kényszerű l e m o n d á s a az i s m e r ő s ségről. és arra a nehezen é r t e l m e z h e t ő tapasztalatra. amely l e h e t e t l e n n é teszi a k ö z v e t l e n é r i n t k e z é s e n a l a p u l ó érzékelést. " átélte. aki bukdácsolt. . azt ö r ö k időkre könyörtelenül elküldte a bús fenébe. E z e k n e k a gyerekek­ nek a szimbiózis iránti v á g y a kritikus. p á r h u z a m o s a n a s z e n z o r o s integrációs terápia elméleti hátteré­ nek k i m u n k á l á s á v a l . m i n t e g y rej­ tett n e u r o p s z i c h o l ó g i a i tréningként. aki s z á m á r a az iskola „ .vizuális p e r c e p c i ó . o .SIPT. ít t ö b b évtizedes klinikai a l k a l m a z á s és kutatás e l ő z t e m e g . v a l a h á n y s z o r simogat­ ni a k a r t a m az u r a m m i n d i g elkapta a fejét az én s i m o g a t á s o m t ó l . hogy s z á m u k r a egy tapintási inger elsősorban a kellemes vagy k e l l e m e t l e n m i n ő s é g alap­ j á n ítéltetik m e g . és ez l e h e t e t l e n n é teszi az elmélyült explorációt. rettegnek a hajmosástól. 1991) a p r a x i s 95 * Köszönöm Molnár Magdának. ami­ kor valaki egy pillanatra az u r a m vállára tette a kezét. mert irtózott a kézszorítástól és ha ez h a v o n t a egyszer véletlenül mégis megtörtént az u r a m h á t b o r z o n g a t ó a n felüvöltött és rázta a k e z é t . Ha a z o n b a n m ó d nyílik e n n e k a re­ a k c i ó m ó d n a k a felülírására.s i m o g a t ó m o z d u l a t a i t ó l . akiket biztonsággal szerethetnek. hogy a k i s g y e r e k k o r j á t é k a i b a n . hogy a valóság é r z é k e l é s é n e k m e g b í z h a t ó s á g á t a tapintás adja. B o h u m i l Hrabalról köz­ ismert. regényeinek vissza­ térő fordulatai rendkívül tanulságosak a szenzoros integrációs elmélettel foglalkozó szakember számára. Ayres. Kidolgoz. A taktilisan v é d e k e z ő g y e r e k e k a z o n b a n e b b e n a v o n a t k o z á s b a n túlstimuláltak. 1980). . h o g y a gyer­ meki oldalon fontos t é n y e z ő a kapott ingerek integrációjának képessége. Ha a taktilis ingerlés az ősibb spinotalmikus pályarendszert h o z z a m ű k ö d é s b e . . sok m i n d e n t elviselt. R i t k á b b a n m e g f i g y e l h e t ő tünet a taktilis ingerelhetetlenség. Kezet s e m fogott az u r a m senkivel. a gyerekekkel j á t s z a n a k . ami m e g v é d az ö r ö k ö s válaszadás és e m o c i o n á l i s állásfoglalás k é n y s z e r é t ő l . A 17 a l t e s z t b ő l álló S o u t h e r n C a l i f o r n i a S e n s o r y I n t e g r a t i o n T e s t s ( D é l . nem nyújtotta a kezét. hogy a s z i m p t ó m a o k a az i d e g r e n d s z e r olyan m ű k ö d é s z a v a r a . 2 0 0 1 . A teszt-sorozat e g y e s tételei h á r o m fő terület köré c s o p o r t o s u l n a k : . az osztály r é m e és bajkeverő" (Hrabal. b e m u t a t k o z n i sem szeretett. az u r a m lesütötte a szemét. Az anyai oldal ingerlési sajátosságainak leírásá­ val t ö b b s z ö r t a l á l k o z h a t u n k a s z a k i r o d a l o m b a n . . h o m o k b a n . Hrabal alakja.9 éves. K i s g y e r m e k k o r b a n m i n d e z k ü l ö n ö s e n ne­ hézzé teszi a „ m e g f o g h a t ó " valóság elkülönítését a fantáziától. a m e l y a v é d e l e m r e és t ú l é l é s r e b e r e n d e z k e d e t t v á l a s z r e n d s z e r c s ö k k e n t gátlását j e l e n t i . h o g y a k é s ő b b i stresszkezelési k é p e s s é g n a g y b a n függ a kora g y e r m e k k o r optimális tapintási i n g e r m e n y nyiségétől. esetleg t á m a d á s r a kerülhet sor. Azoktól azonban. a taktilis ingereket feldolgozó. szerencsés esetben a z o n b a n k é p e s e k v a g y u n k az ilyen p e r c e p c i ó k ak­ tív gátlására. . A s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó s zavarokkal j e l l e m e z h e t ő g y e r e k e k n é l g y a k o r i a taktilis rend­ szer diszfunkcionális m ű k ö d é s e . félt a k e z e m t ő l de m o s t a t e n y e r e m b e fúrta az arcát és úgy m a r a d t . elvörö­ södött és k i p e n d e r ü l t és m e n e k ü l t . Az érzelmi fejlődés neurológiai s z u b s z t r á t u m á n a k i n t e g r á c i ó j á h o z szorosan h o z z á t a r t o z i k tehát a taktilitás. adaptálását az O k t a t á s k u t a t ó Intézet­ ben Bálint M á r i a ( 1 9 8 7 ) vezetésével végezték el. ahol az összes. m á s része strukturált klinikai megfigyelések r e n d s z e r e . szí­ vesen elfogadják. főleg 6 . É r t h e t ő .t a r t ó . nagy h a n g s ú l y t k a p n a k a ta­ pintási ingerlések. o.m o t o r o s teljesítmények. K ü l ö n b e n az uram m i n d i g rosszul viselte ha va­ laki m e g é r i n t e t t e . . és n e m az inger térbeli és időbeli m i n t á z a t a lesz a d ö n t ő . Kizárólag a nagy intenzitá­ sú i n g e r e k e t veszik t u d o m á s u l az ilyen gyerekek. . Ayres n e v é h e z fűződik. hogy erre felhívta a figyelmemet. A z o k a g y e r e k e k . fejlődéstanilag újabb keletű l e m n i s z k á l i s részvétel a s z o m a t o s z e n z o r o s ingerek finom differenciálására ad lehe­ tőséget (Ayres. 94 . H a z á n k b a n j e l e n l e g ez a l e g i s m e r t e b b tesztkészlet. m á i g ki n e m hevert s t r e s s z h e l y z e t e t . A k ö z i s m e r t H a r l o w . félelemre. ujjkiszámoló m o n d ó k á k n a g y s z á m á ­ ra és változatosságára. és ha ez s e m segített d ü h ö s e n k á r o m k o d o t t . valódiságról való l e m o n d á s s a l jár együtt.

a g y e r m e k saját ritmusai. 1989). játékai. m e l y e k e t Ayres olyan fontosnak tart a d i a g n ó z i s m é r l e g e l é s é b e n . amelyben a testközépvonal átlépésének. amelyben a z aszimmetrikus tónusos nyaki reakció négykézláb h e l y z e t b e n t ö r t é n ő felvétele a d ö n t ő tétel. E z e k : építési praxis. miszerint n i n c s e n e k o l y a n objektív krité­ r i u m o k és fejlődési adatok. A terápiás folyamat sajátosságai A szenzoros integrációs terápia nyelve a b e s z é d mellett a m o z g á s . h o g y a szen­ zoros diszfunkciós vagy diszpraxiás g y e r m e k s z á m á r a milyen h o z a m a lehet a terápiának. A tesztek l e g n a g y o b b részét. k o r a s z ü l ö t t s é g g e l . C s u p á n a S I P T . E szimptómák számos m e g n y i l v á n u l á s a olyan természetű. A t e r h e s s é g és születés érzelmi és testi sajátosságai. a ver­ bális p a r a n c s praxis kivételével.a m e l y e k n e m voltak elég m e g b í z h a t ó a k . de k ü l ö n ö s e n az a s z i m m e t r i k u s t ó n u s o s n y a k i r e a k c i ó és a t ó n u s o s labirintusreflex é l é n k j e l e n l é t é t a s z e n z o r o s integráció alacsony színvonalával találta összefüggőnek.a reflexintegrációt. E n n e k megfelelően a T S I h á r o m . a c s e c s e m ő és k i s g y e r m e k i n g e r e l h e t ő s é g é n e k és m e g n y u g t a t h a t ó s á g á n a k egye­ di ismertetőjegyei. Jelezte. a s z e n z o m o t o r o s fejlődés e g y é n i vonásai. A d i a g n o s z t i k u s folyamat befejezéseként az összegyűlt a d a t o k e l r e n d e z é s e és é r t e l m e ­ zése során e l e m e z n i lehet a szenzoros integráció zavarait és a k o m p e n z á c i ó lehetőségeit. A testhelyzettel k a p c s o l a t o s adaptáció. v a l a m i n t a vesztibuláris r e n d s z e r intaktságának j e l z ő j e k é n t a p o s z t r o t á t o r o s nisztagmus-teszt ( S o u t h e r n California Postrotatory N y s t a g m u s Test. azoktól. amit a g y e r m e k fejlődésével k a p c s o l a t o s a d a t o k k a l és klinikai megfi­ gyeléssel kell kiegészíteni a d i a g n ó z i s kialakítása és a kezeléssel k a p c s o l a t o s s z e m p o n t o k m é r l e g e l é s e előtt. M i n d e n életmegnyilván u l á s u n k n a k van m o z g á s o s e l e m e .kihagytak. 1996) azt találtuk.e r e d m é n y e k alapján n e m h a t á r o z h a t ó m e g . A standardizált tesztek csak korlátozott lehetőséget nyújtanak arra. fejlődési e l m a r a d á s s a l k ü z d ő c s e c s e m ő k r e g o n d o l n a k . vagy túl n e h é z k e s volt a felvételük . óriás g u m i l a b d á v a l . a gyors unilaterális és bilaterális k é z m o z g á s o k n a k . k i e g é s z í t v e a Schilder-féle karnyújtás-teszttel ( A r m E x t e n s i o n Test.funkciójára. hogy e z e k a reflexek a fejlődő g y e r e k e k n é l . é r v é n y e s p o n t o z ó skálákkal helyettesítsék be. így megítélésük nagy körültekintést igényel. a m e l y r ő l a szer­ zők feltételezik. a test i z o m t ó n u s á n a k v á l t o z é k o n y s á g a . s z á m o k b a n k e v é s s é kifejezhető. -a bilaterális motoros integrációt. praxist vizsgáló tételt d o l g o z t a k ki. A s z e n z o r o s integrációs diszfunkciót m u t a t ó gyerekek m i n é l k o r a i b b a z o n o s í t á s a és te­ rápiájuk m i n é l fiatalabb életkorban való m e g k e z d é s e é r d e k é b e n 3-5 éves korú ó v o d á s o k s z á m á r a s z e r k e s z t e t t é k a D e G a n g i . az egyéni profil analízise n a g y o b b h a n g s ú l y t k a p a terápia m e g k e z d é s e k o r . C s e c s e m ő k és kisgyerekek s z á m á r a készült a T e s t of Sensory F u n c t i o n s in Infants (Csecse­ m ő k o r i S z e n z o r o s F u n k c i ó k Tesztje . Ayres a primitív reflexek. hogy a kli­ nikai megfigyeléseket. A t e r á p i á b a n a r é s z t v e v ő k szabadon kísérletezhetnek a r e n d e l k e z é s r e ál­ ló e s z k ö z ö k k e l : billenő hintákkal. főként a felnőttkori a p r a x i á k kutatásának e r e d m é n y e i alapján. h o g y csak csekély m é r t é k b e n igényel­ j e n e k nyelvi készségeket. SCPNT) felvételével. S z e n z o r o s I n t e g r á c i ó s T e s z t . k ö z ö t t ü k k i e m e l t e n a primitív poszturális reflexek vizsgálatával.TSI. A s z e r z ő k szerint a s z e n z o r o s integrációs funkcióknak. ver­ bális p a r a n c s praxis. és m i n t ilyen. jól h a s z n o s í t h a ­ t ó része lehet e g y k é s ő b b ö s s z e á l l í t a n d ó . majd k é s ő b b a felnőtteknél is e n y h e fokban m i n d i g m e g ­ t a l á l h a t ó k . hogy a r e n d e l k e z é s r e álló e s z k ö z ö k k e l n e h e z e n m e r ­ h e t ő . s z i m m e t r i k u s t ó n u s o s nyaki r e a k c i ó (STNR). hogy k o m p l e x képet alkothassunk a gyerek szenzoros integrációjának mintázatáról. a gesztikuláció m i n d olyan é r z e l e m m e l átitatott m o z g á s o k . e h h e z a teszt a l k a l m a z ó j á n a k szakmai ítélete e l e n g e d h e t e t l e n . s z e n z o r o s integráció szempontjából fontos területet vizsgál: . h a z á n k b a n r é g ó t a h i á n y z ó g y e r m e k . hogy a beszédben elmaradott gyerekeket ne érje k o m o l y hátrány. t ó n u s o s labirintusref­ lex (TLR).TSFI.és kar­ m o z g á s o k n a k van j e l e n t ő s szerepe. m é g a k k o r is. . m e l y e k a gyereket képessé teszik testének optimá­ lis. E z e n reflexek aktivitásának foka a m a g a s a b b szintű poszturális m e c h a n i z m u s o k érett­ ségétől és integráltságától függ. a m i m i k a . a m e l y a veszélyeztetett g y e r e k e k a z o n o s í t á s a k o r előáll. ám tekintettel arra. E z é r t a teszt úgy készült. Itt a s z a b á l y o z á s i r e n d e l l e n e s s é g e k k e l . a m e l y e k k i v o n h a t a t l a n o k öszszeíüggéseikből. a k a p c s o l ó d ó ép és sérült funkciók miatt a súlyossá­ gi fokban j e l e n t ő s eltérések lehetnek. forgó hengerrel. a m e l y e k az e m o c i o n á l i s stabilitás és a jól szervezett tanulási vi­ s e l k e d é s f e j l ő d é s é n e k s z e n z o r o s funkcióbeli alapjait leírnák. h o g y klinikai j e l e n t ő s é g ű e k a s z e n z o r o s integráció s z e m p o n t j á b ó l veszé­ lyeztetett g y e r e k e k e s e t é b e n . m e n n y e z e t r ő l leló- 96 97 . D e G a n g i és G r e e n s p a n . m e l y e k n e k történetét az édesanyja a saját é r t e l m e z é s e szerint m o n d j a el. O l y a n szenzo­ ros f o l y a m a t o k és reaktivitásfajták vizsgálata került e b b e a tesztkészletbe. életkori átlaghoz n e m e g y é r t e l m ű e n viszonyítható. úgy d o l g o z t á k ki.m i n d a l a p v e t ő felvilágosítással szolgálnak. a u t o m a t i k u s e g y e n s ú l y b a n tartására a térben. m i n d . illetve a zavart fejlődésnek. A klinikai megfigyelési s z e m p o n t o k mellett n é l k ü l ö z h e t e t l e n e k az a n a m n e s z t i k u s ada­ tok. h a látszólag m o z d u l a t l a n o k v a g y u n k . h o g y e z e k a r e f l e x m u t a t ó k e l t é r ő mintázat alapján u g y a n . 1983) e l n e v e z é s ű tesztkészletet. a törzs és a felső v é g t a g o k stabilizálásához szükséges antigravitációs p o s z t u r á k vizsgálatát. mely m a g á b a foglalja a nyak. AET) és az antagonista i z m o k k o k o n t r a k c i ó j á n a k vizsgálatával. A TSI-ben arra t e s z n e k kísérletet. Az a s z i m m e t r i k u s tónusos nyaki reakció k ü l ö n ö s e n balra forduláskor ér­ zékeny m u t a t ó j a az e g é s z s é g e s . D i a g n o s z t i k u s k a t e g ó r i á k a t felkínál u g y a n a szenzoros integráció e l m é l e t e . hogy kutatási c é l o k r a is a l k a l m a z h a t ó legyen. Ayres a S I P T k é z i k ö n y v é b e n ismét aláhúzza. k ü l ö n ö s e n a vesztibuláris h á t t e r ű e k n e k . de az életkorral p á r h u z a m o s a n fokozatosan c s ö k k e n ő kiváltható­ ságot m u t a t n a k . hogy a t e s z t e r e d m é n y e k csak egyfajta adat­ forrást j e l e n t e n e k . A S C S I T .B e r k T e s t of S e n s o r y I n t e g r a t i o n ( D e G a n g i és Berk.b ő l n é h á n y szubtesztet .a p o s z t u r á l i s (testhelyzeti) kontrollt. Ezért s z ü k s é g e s a t e s z t e r e d m é n y e k e t n é h á n y klinikai megfigyeléssel e g y ü t t a l k a l m a z n i .n e u r o pszichológiai g y o r s t e s z t n e k . sorrendiség praxis és orális praxis. n i n c s e n kellő é r z é k e n y s é g ű m u t a t ó j u k a jelzett életkorban. N é g y új. Az Ayres által javasolt reflexprofil a k ö v e t k e z ő e l e m e k b ő l áll: a s z i m m e t r i k u s t ó n u s o s nyaki r e a k c i ó (ATNR). á m n e m h a t á r o z t a m e g á t l a g o s n a k t e k i n t h e t ő k i v á l t h a t ó s á g u k m é r t é k é t . Saját v i z s g á l a t u n k b a n ( S z v a t k ó . és az e g y m á s t ó l független törzs. h o g y a p r o b l é m á k igen diffúzak. és k i e m e l i k azt a nehézséget.

hogy a kritikák hátterében álló kutatások a felhasznált erőfor­ rások. hogy a s z e n z o r o s diszfunkcióval k ü z d ő egyén s z á m á r a nem magától értetődően adottak ezek a lehetőségek: h o g y a n lehet­ ne k é p e s valaki. r e d u k c i o n i s t á n a k tartja. amellyel m é g m e g t u d u n k birkózni. g y a k r a n archetipikus s z i m b ó l u m o k k é n t t ű n n e k elénk. ö r ö m t e l i k . E két szélső p o n t o t képviselő kritikai m e g k ö z e l í t é s felvázolásával az volt a s z á n d é k o m . egyensúlyozik. ötletet kér. n e m u n a l m a s . magától é r t e t ő d ő e n a d ó d i k egyfajta h u l l á m z á s a sza­ bad és a strukturált h e l y z e t e k között. idézi Kiss. P s z i c h é s e n p e d i g az én és n e m én hatá­ rán e l h e l y e z k e d ő „potenciális t é r " (Winnicott. hiszen itt csak j á t s z a n a k ! " De ép­ pen ez az a m o m e n t u m . partner. hogy milyen terápiás szaktudás- * Egyes országokban a foglalkoztató terapeuták. S z á m u n k ­ ra l e g l é n y e g e s e b b m o n d a n i v a l ó j a a terapeuta feladatainak definiálása: „ . B u n d y (1991a) felhívja a figyelmet arra. egy hálóban ringatózik. biológiai-neurofiziológiai" megközelítésével. h o g y a kliens ö n s z a b á l y o z á s á t aktiválja. A hintát önállóan hajtani. 1994/96. Ez utóbbira példa. A j á t é k h o z tér szükséges. a t o r n a t e r e m n e m az ő világuk. a gördeszkát pont a k k o r megállítani. a n a g y l a b d á t ritmi­ kusan a földhöz pattintani. a m i k o r a gyerek ú g y tud egy szá­ m á r a v o n z ó . melyben ott v a n n a k a n e m e g y s z e r veszélyes j á t é k e s z k ö z ö k . r e p ü l h e t n e k . a f ü g g ő v á l t o z ó k és a statisztikai m ó d s z e r e k összetettsége tekintetében l e n y ű g ö z ő k . g ö r d e s z k á v a l . hogy egyfajta ügyességet. . " .112 és 1 9 2 . E b b ő l a n é h á n y m o n d a t b ó l is j ó l m e g r a g a d h a t ó . Öszszefoglalóan k i m o n d h a t ó . a m e l y e k v á l t o z a t o s j e l m e z e k b e n . a levont következteté­ sek k o m o l y m é r t é k b e n függnek egyes gazdasági s z e m p o n t o k t ó l . A terapeutára vár az a feladat. S o k e s e t b e n ( J e n k i n s és Sells. a szigorú szabályok kialakítása és m e g h a l a d á s a e z e k a z o k a l e g g y a k o r i b b szereplők. a m e l y a mesék. amit h o m á l y o s a n m á r úgyis sejtettek: a játszótér. é p p e n a l e g h a t á s o s a b b ö n s z e r v e z é s t biztosító. É r e t t e b b é s integráltabb m o z g á s o k n e m taníthatók. . e g y b e n é n . k í s é r j e . * M á s k i i n d u l ó p o n t ú kritikát gyakorol. 1999). 2001). a k o n s t r u k t i v i z m u s és a k á o s z e l m é l e t azok a források. ha m i n d u n t a l a n azt tapasztalja. . veszély vár ránk. n e m v o n a k o d i k testileg is j e l e n lenni a g y e r m e k terében.1 9 3 . t á m o g a s s a a z o n a felfedező úton. Fizikálisan egy biztonságos. felfüggeszteni a valóság kereteit. é r d e k e s j á t é k e s z k ö z ö k k e l felsze­ relt. . s e m a p s z i c h o t e r á p i á b a n j á r t a s te­ rapeuta n e m volt adott. kreativitásra m ó d o t adó tágassággal bíró tér. és a legősibb ingerfajtákkal. gépiesnek. b i z o n y o s ingerektől m e g r e t t e n ő vagy a v é g k i m e r ü l é s i g n y u g h a t a t l a n g y e r e k j á t é k á b a n fantázia és m o z g á s a s p e k t u s a i n a k e g y s é g e n e h e z e n valósulhat m e g . k e z d e m é n y e z z e . u n a l o m i g ismétel. Ha gyerek és felnőtt együtt játszik. a m i a terápia l e g h a t é k o n y a b b e l e m e . vagy k é p e s elfogadni. csetlő-botló. a k ö z ö n s é g m e g ­ b í z h a t ó a n é r d e k l ő d ő . A m e g s z ü l e t é s traumái. 1989. legyen az b á r m e l y életkorú is. a k á r átmenetileg is. . . Ha e z e k e t a m o z g á ­ sokat k é p e s e k a saját a k a r a t u k b ó l s z á r m a z ó n a k m e g é l n i . a fantázia b i r o d a l m á h o z igen közel eső. k ü l ö n ö s e n a testi-lelki k ö l c s ö n ö s függést tekintetbe v e n n i . ahol é p p e n a n n y i kihívás. az anyától való elszakadás problematikája. g y a k o r l a t o t k í v á n ó m o z g á s s o r birtokába j u s s o n . a m e l y e k b ő l merít. billeghetnek.fontos „ t u d á s o k " . a m e l y a szenzoros integrációs terápia h a t é k o n y s á g á t vitatja. A terapeuta a j á t é k b a n b i z t o n s á g o t nyújtó résztvevő. valamint a terápia m ű h e l y m u n k á j á n a k rész­ leteivel. a m e l y e k segítségével h a t é k o n y a b b a n tudják uralni testüket a térben. a m e l y e k az e g y é n s z ü k s é g l e t e i r e szabottak. korai f á j d a l o m é l m é n y e k . a m e l y a m e g n e h e z í t e t t k ö r ü l m é n y e k között keresi az é p p e n e l é g s é g e s kihívást t a r t a l m a z ó . 98 99 . a m e l y az e m b e r i fantázia és j á t é k te­ re.e r ő s í t ő . s z á m u k r a ott n e m t e r e m sza­ b a d s á g . Itt kell r ö v i d e n említést t e n n ü n k a n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m b a n jó n é h á n y éve megjele­ nő kritikai v i s s z h a n g r ó l . a z e z r e d f o r d u l ó e m b e r e s z á m á r a m e g k e r ü l h e t e t l e n forrásból m e r í t v e kitágítja. hogy é r z é k e l t e s s e m : a s z e n z o r o s integrációs terápia elfogadottsága igen e l l e n t m o n d á s o s . hogy a h u m a n i s z t i k u s . szédítő i r a m b a n lendül egyik j á t é k r ó l a másikra.gó hálóval. a l e g ő s i b b t e s t h e l y z e t e k k e l k a p c s o l a t o s a k (Ayres 1972). kísérelje m e g a kliens egészlegességét m e g r a g a d n i . m e g n y í l i k az út a t o v á b b i strukturálódás felé. az e r ő fitogtatása miatt. A z o k b a n a h e l y z e t e k b e n . 1994/1996. itt lehet m i n d e n n é l fontosabb a saját m o t i v á c i ó n k . de megélhetjük a félelmet és a rettegést is. A m o d e r n fizika. t á m o g a s s a . a n n a k é r d e k é b e n . pörög. D e n s e m és m t s a i . k e z d ő d h e t az e l ő a d á s : felbuk­ k a n h a t n a k a színen a konfliktusok. A kí­ vülállók ezt t a p a s z t a l v a m e g szokták j e g y e z n i : „ U g y a n . lehet a l e g k e v é s b é lényeges a játszás ered­ m é n y e s z e m b e n a j á t é k é l m é n y f o l y a m á v a l . 1992/1996. kísér­ je. újat akarók. csendben van. A m e g k a p a s z k o d á s aktív és passzív változatait az „itt és m o s t " é l m é n y s z i n t t ő l a rég­ múlt történetével e g y ü t t lehet a terapeutával k ö z ö s e n átélni. személy­ központú p s z i c h o t e r á p i á s irányzat s z á m á r a napjainkban a s z e n z o r o s integrációs terápia el­ gondolásai b i z o n y o s p o n t o k o n v i s s z a k ö s z ö n n e k . S ha a megjelenítésre a l k a l m a s színpad kész. vagy ergoterapeuták által vezetett szenzoros integrációs te­ rápiát a társadalombiztosítás támogatja. de m é g ismeretlen t e v é k e n y s é g e t m e g p r ó b á l n i . t o v á b b g o n d o l á s r a ö s z t ö n ö z n e k . E l é g e d e t l e n a terápia „funkcionalista. a rendszer-el­ mélet. és „holisztikus szenzoros e g y e n s ú l y " elnevezéssel a s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó s t e r á p i á k s o k i r á n y ú kiterjesztését kísérli m e g G e l a B r ü g g e b o r s (Brüggebors. H o e h n és B a u m e i s t e r . K u p o r o g h a t ­ nak m a g z a t i p ó z b a n . v é k o n y p a l l ó n k ü l ö n b ö z ő n e h e z í t é s e k k e l v é g i g m e n n i . és sem a terápiás közeg. A s z e n z o r o s integrációs terápiában résztvevő gyerek hintázik. gazdagítani igyekszik az eredeti Ayres-féle szemléletet. Itt le­ hetünk s p o n t á n o k . aki k é p e s támaszt nyújta­ ni a szó e l s ő d l e g e s é r t e l m é b e n is. és a függöny b á r m i k o r leereszthető. ami é r d e m i b b . vagy é p p e n ellenkezőleg. míg egy-egy újabb készség biztos tulajdonosa n e m lesz. Ezek a g y e r e k e k a felnőttektől l e g g y a k r a b b a n a testi épséget v é d e n d ő ésszerű tiltásokat (Vigyázz m a g a d r a ! Ne m á s s z fel! Ne ugorj le! L a s s a b b a n ! ) hallanak. 1984. hogy rátaláljanak a z o k r a az ősi m o z g á s m i n ­ tákra. Az ügyetlen. kísérelje m e g a kliens v i s e l k e d é s é n e k é r t e l m é t m i n t önszabá­ lyozási m e c h a n i z m u s t m e g r a g a d n i " ( B r ü g g e b o r s . o„ idézi Kiss. a m e l y e k m e g g y ő z i k őket arról. a m e l y e k r ő l b i z o n y le lehet es­ ni. és n é h á n y . az ö s s z e ü t k ö z é s e k a testi ügyesség. hogy a felnőttől útmutatást. álmodozik. hogy valójában s z e n z o r o s integrációs tréning h a t á s v i z s g á l a t a történt. legfeljebb e l ő c s a l o g a t h a t o k olyan ingerhelyzetek felkínálásával. ám feltűnően a d ó s a k az esetismertetésekkel. a n n a k é r d e k é b e n . hogy kliensét. p ö r ö g h e t n e k . Ebben a kényszerítő vonásoktól m e n t e s „mint­ h a " h e l y z e t b e n lehet a „mivel j á t s z a n i " k é r d é s e helyett a „mit j á t s z a n i " kérdését feltenni. a f e l e g y e n e s e d é s n e h é z s é g e i . . m e g j e l e n é s ü k n e m erőltethető. hogy n e m k é p e s azt h a t é k o n y a n kezelni. de nem is elviselhetetlen szorongással kísért j á t é k h e l y z e t e t . Erőfeszítéseket végez. ahol nincsen jól körülhatárolva. a m i k o r szükséges. 2 0 0 1 ) . örömteli testi aktivitások is. a t e r a p e u t a fel­ adata. s k ö z b e n olyan világot te­ r e m t h e t n e k . A terápiás folyamat l e g h a t é k o n y a b b e l e m e a játék. 1994) e g y é r t e l m ű e n b e b i z o n y o s o d i k . Az e r e d m é n y e k értékelése sem egyértelmű.

k ó r o s és autisztikus g y e r e k e k m o z g á s b e l i sztereotípiáit és p e r c e p t u o r n o t o r o s zavarait j ó t é k o n y a n befolyá­ solta. o k t a t á s á n a k meg­ szervezője V a r g a Izabella.p s z i c h o t e r á p i á k t ó l e r e d e n d ő e n s e m áll távol a m i n d e n g y e r m e k i „ m e g m o z d u l á s ­ ra" való r e a g á l á s k é p e s s é g e . Akár p e d a g ó g u s s a l . a m i k o r a g y e r e k állapota n e m teszi l e h e t ő v é a s z o k v á n y o s terápiás helyzet a d e k v á t felfogását. h o g y a p s z i c h o a n a l í z i s „ B u d a p e s t i I s k o l á j á n a k " tradícióira é p í t k e z ő hazai g y e r m e k . mely a megfelelő ta- M i n t említettük. az egyéni szükségleteket jól i s m e r ő s z e n z o r o s integrációs terápia. iskolai életbe. m o z g á s s é r ü l t és vak k i s g y e r m e k e k korai fejlesztésében is fontos szerepe van. m e l y t u l a j d o n k é p p e n a sérült h á t t é r t e v é k e n y s é g e n alapuló i n g e r . A szenzoros integrációs terápia magyarországi karrierjének elindítója. h o g y m e n n y i r e érzi sa­ játjának a k ö z ö s felelősségi körben hozott elhatározásokat! A konzultáció célja. t o v á b b á a m e g k é s e t t b e s z é d f e j l ő d é s ű . ha a terápiákat n e m k ö v e t i k n y o m o n e l m é l y ü l t kutatások. elektív m u t i s t a és p s z i c h o s z o m a t i k u s t ü n e t e k k e l küzdő g y e r e k e k n é l . hiszen azt a hatástalan gyakoroltatást váltotta fel. M i n t a h o ­ gyan i n d o k o l a t l a n lehet.Az időskori d e m e n c i á k esetében. a játék fonalán a g y e r m e k e k életébe t e r m é s z e t s z e r ű e n bele­ simuló a s p e k t u s á t biztosítja. hogy a b e a v a t k o z á s k ö z ö s e n kialakított formáit ő fog­ ja majd a l k a l m a z n i . A k é s ő b b i e k b e n t ö b b területen kerültek kipróbálásra a d ö n t ő e n vesztibuláris ingerlést a l k a l m a z ó eljárások. csak a k k o r lehet e r e d m é n y e s . A h e l y z e t á t k e r e t e z é s e . rugalmatlan . E n n e k egyik valószí­ nű oka az lehet. Hazai n é p s z e r ű s é g e n e m z e t k ö z i viszonylatban is figyelmet keltő. a m e l y m ú l h a t a t l a n u l szükséges.a szükségleteikre kellően adaptált terápiás m e g k ö z e l í t é s olyan aspecifikus h a t ó t é n y e z ő . alapelv. m i l y e n indikációval. hogy a gye­ rek olyan k ö z e g b e kerülhessen. a s z e n z o r o s integrációs elmélet n y o m á n kialakuló terápiás m e g k ö z e l í t é ­ sek a tanulási z a v a r o k k l i n i k u m á b a n j e l e n t e k m e g először a h e t v e n e s évek elején. milyen m ó d s z e r k o m b i n á c i ó részeként a l k a l m a z z á k .v a i a s z szekvenciákat erősítette. h o g y a hazai i g é n y e k n e k m e g ­ felelő és a h a z a i h a g y o m á n y o k k a l kapcsolatot találó sajátos terápiás m e g k ö z e l í t é s i f o r m á k FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEK alakuljanak ki.i d e g g o n d o z ó ­ ban. g y ó g y p e d a g ó g i a szellemiségével k ö l c s ö n ö s e n ter­ m é k e n y í t ő hatással vannak e g y m á s r a . ha tíz éven aluli életkorban használják (Bhatara és mtsai. 1977. T a p a s z t a l a t a i n k szerint figyelemzavart és hiperaktivitást m u ­ tató. . k i i n d u l ó p o n t o t ad a s z í n v o n a l a s a b b ö n s z e r v e z é s l e h e t ő s é g é ­ h e z (Varga. Az értelmi f o g y a t é k o s . destruktív. s e n n e k e r e d m é n y e s s é g e n a g y b a n múlik azon.F o g y a t é k o s s á g g a l élő e m b e r e k esetében c s ö k k e n t h e t ő k az a d a p t á c i ó t n e h e z í t ő visel­ kedési formák.és ez m e g h a t á r o z z a . és a fejlődés serkentése so­ rán a t o v á b b l é p é s t m á s terápiás irányokba m a g á t ó l é r t e t ő d ő e n az egyéni szükségletek. éretlen. A h o z z á v e t ő l e g tíz éves h a g y o m á n n y a l r e n d e l k e z ő hazai g y a k o r l a t első m e g n y i l v á n u l á s a i óta h a n g s ú l y o z z a . és a s z e n z o r o s integrációs terápiát egyre k ö r v o n a l a z a t l a n a b b elvárásokkal. A siker l á t v á n y o s volt. a m e l y a mi v i s z o n y a i k k ö z ö t t m é g újnak n e v e z h e t ő . o p t i m a l i z á l h a t ó a sérült tanulási folyamat. j e l e s ü l a s z e n z o r o s integráció elveinek spe­ ciális a l k a l m a z á s á t a k o n z u l t á c i ó b a n ( B u n d y . a fővá­ rosban és v i d é k e n egyaránt. hogy h o g y a n v i s e l k e d n e k vele s z e m b e n .H i p e r a k t í v g y e r e k e k k o m p l e x terápiájának r é s z e k é n t a k k o r a l e g e r e d m é n y e s e b b . 1979). . . ez n e m 100 101 . Ne felejtsük el. A g y e r m e k p s z i c h o t e r á p i á k világában elsősorban a z o k b a n az e s e t e k b e n hasz­ nálják. és mint láttuk.B e s z é d z a v a r o k terápiájának részeként igen jó e r e d m é n y e k r ő l számoltak be. . m e l y e k közül s z a k i r o d a l m i tájékozódás alapján n é h á n y a t felsorolok: . és e l ő b b . ahol szenzoros integrációs korlátai ellenére is sikeresnek érezheti m a g á t . v a l ó b a n n e m lehet specifikus h a t á s o k a t elvárni. . h o g y hátteret képez. 1990). a m i k o r a k ö r n y e z e t ingereivel p r o b l e m a t i k u s a be­ teg k a p c s o l a t a . kevés. az e g y m a ­ gában m i n d e n bajt m e g o l d a n i tudás igényével. kimutatni . t e r m é s z e t e s e n m á s . h o g y igen k e v é s a k ö r n y e z e t t e l való i n t e r a k c i ó . 1981). M á s i k o k a k a p c s o l a t o s azzal. e g y e n s ú l y v e s z t é s e miatt m e g k a p a s z k o d n i v á g y ó g y e r m e k m e g é r t é s e . hogy a szülő vagy a p e d a g ó g u s a konzultáció hatására új megvilágításban lássa a gyermeket. annyit ígér c s u p á n . a m e l y az i z o m t ó n u s normalizálását. D o w n . 1995). e l s ő s o r b a n az autista g y e r e k e k és a súlyosan hiperaktív g y e r e k e k k e z e l é s é b e n . hogy azzal a p r o b l é m á v a l foglalkozzunk. így a testi és pszichés b i z o n y t a l a n s á g a i . 1979). A t o v á b b i a k b a n egy olyan területet e m e l e k ki a felhasználási lehetőségek közül. az élethelyzet f ü g g v é n y é b e n m e g kell tenni. ha világossá lehet tenni. hogy ez a terápiás m e g k ö z e l í t é s n e m lép fel a kizárólagosság. hogy a gyerek szenzo­ ros integrációs diszfunkciója h o g y a n érinti azt a kritikus képességet. H a l m o z o t t a n sérült g y e r e k e k n é l a világra való fokozottabb nyitottságot tapasz­ taltak ( W e e k s . a m e l y a betegek é l e t m i n ő s é g é t j e l e n t ő ­ sen javíthatja.. a m e l y e t a konzultációt ké­ rő fél h a t á r o z m e g . Az ilyen k ó r k é p e k b e n g y a k r a n tapasztalható öningerlést s z e n z o r o s é l m é n y k e r e s é s n e k felfogva a terápia k é p e s a h i á n y z ó vesztibuláris-taktilis ingerlést a p á c i e n s s z á m á r a m o t i v á c i ó t és figyelmi m ű k ö d é s t s e r k e n t ő m ó d o n nyújtani ( R e i s m a n és H a n s c h u .sal. erre é p ü l ő t e c h n i k á k k a l együtt. aki a kezdetektől s z o r g a l m a z z a . k ü l ö n ö s e n a m e g k é s e t t beszédfejlődés kezelésében várható látványos előrelépés. Ezt a lehetőséget a z o n b a n ki kell aknázni. tanulási n e h é z s é g e k k e l k ü s z k ö d ő gyerekek k e z e l é s é b e n a l k a l m a z z á k l e g g y a k r a b b a n a fejlesztő p e d a g ó g i a keretein belül. t e k i n t v e . nevelési t a n á c s a d ó b a n használják a s z e n z o r o s integrációs terápia eszköztárát. 1991b). E h h e z az szükséges.K o r a s z ü l ö t t e k inkubátorbeli k ö r n y e z e t é n e k k i a l a k í t á s a k o r és korai fejlesztésében a s z e n z o r o s integrációs elmélet a l k a l m a z á s a lényegesen g y o r s a b b adaptációt tett lehe­ tővé (Neal. idézi Ayres. N a g y r é s z t e n n e k k ö s z ö n h e t ő . A g y e r e k k e l k a p c s o l a t o s v é l e k e d é s igen g y a k r a n negativisztikus: lusta. a „ m i n d e n r e j ó " elve alapján használják fel. 1979). és képes legyen alternatív stratégiákat kidolgozni a g y e r e k k e l v a l ó e g y ü t t m ű k ö d é s é b e n . akár szülővel konzultálunk. figyelmetlen.A g y s é r ü l t e k n é l jó hatású az olyan körültekintő.1991).ám teljes elvetése indokolatlan. illetve hiperszenzitívek egyes m o d a l i t á s o k b a n . ha pszichoterá­ piás k o n t e x t u s b a n használják ( W e e k s . h o g y a szenzoros integráció g o n d o l a t k ö r e b e é p ü l ő b e n van a bölcsődei. ó v o d a i . M i n d e z a tanulási és magatartási p r o b l é m á k sikeres p r e v e n c i ó j á n a k egyik fontos. hogy ma már s z á m o s g y e r m e k . a felegyenesedési és egyensúlyi r e a k c i ó k a t serkenti ( M o n t g o m e r y é s Richter. és találkozva a m a g y a r ó v o d a p e d a g ó g i a .u t ó b b biztos k i á b r á n d u l á s h o z vezet a túlértékelés is.

el al. Végeken.v e s z t i b u l á r i s . ORNHZ. DEGANGI. N e m r é s z l e t e z ­ te a t a k t i l i s . de minden ötlete meghiúsult. Los Angeles. Davis Company. n o h a s z á m á r a p o n t o s a n a m o z g á s t e r v e z é s a l e g n e h e z e b b e n k i v i t e l e z h e t ő f u n k c i ó . J. Western Psychological Services. American Journal of Mentái Retardation. Journal of Learning Disabilities. and motor delay. R. J. hogy hatásosabbá válhat a szakszerű pedagógiai-pszichológiai konzul­ táció..( 1987): Using sensorimotor integrative treatment with mentally retarded adults.. A. M . m e g v i z s g á l v a a g y e r e k e t m e g á l l a p í t j a . S. V. S z ü l ő k k e l v a l ó k o n z u l t á c i ó k n a k p é l d á u l g y a k o r i t é m á j a lehet.. New York. S. h o g y a g y e r m e k m i n d e n új e l j á r á s n á l . AYRES. 2. 41. és a g y e r m e k n e h é z s é g e i v i h a r o s g y o r s a s á g g a l c s ö k k e n t e k . A. Norton. Richtcr. CERMAK. 338-350. T.( 1984): Physical and occupational therapy: Effects related to treatment.(T988): Critique of sensory integration therapy and its application in mentái retardation. E.ry. BRÜGGEBORS. A m e g b e s z é l é s s o r á n a t a n í t ó szá­ m á r a i g e n v i l á g o s a n és p o n t o s a n m e g f o g a l m a z t a . C. B. Vol. h o g y a g y e r e k túl l a z á n . Philadelphia. GERÖ ZS. Western Psychological Services. MÁRIA (1987): Hiperaktivitás és iskolai teljesítménykudarcok. új a n y a g n á l . Dortmund.. G . J. FISHER. American Jo­ urnal of Occupational Therapy. ZSUZSANNA (1992 b): Vesztibuláris zavarok pszichiátriai kórképekben. HARRIS. változatlan kiadás. h o g y a g y e r e k o t t h o n i . 22. . AYRES. et al. a m e l y t o v á b b i k e d v e z ő v á l t o z á s o k k i i n d u l ó p o n t j a lehet. F . Journal of Learning Disability Vol. 2. E k k o r k ö z ö s e n a l t e r n a t í v á k a t d o l g o z t a k ki a b b ó l a m e g f i g y e l é s b ő l k i i n d u l v a .. AND HORN.4-13. Philadelphia. 221-229 DEQLTROS. G . h o g y k e l l ő e r ő v e l n y o m j a . Manual. annak tükrében módosították az e l k é p z e l é s e k e t . A. KULCSÁR. F. K o n z u l t á c i ó s t e c h n i k a a l k a l m a z á s á v a l . AYRES. így vi­ z u á l i s a n saját m a g a e l l e n ő r i z h e t i . Úgy g o n d o l o m . h o g y a p r o b l é m a n y i l v á n v a l ó a n azzal k a p c s o l a t o s . Los Angeles.(2001): Egy osztályismétlő emlékezései. 420-423. C et al.( 1999): Vita nuova.. t e h á t e r ő s e b b a visszajelzés a m o z g á s r ó l . h o g y oki k a p c s o l a t l e h e t a m o z g á s b a n l é v ő t e s t b ő l s z á r m a z ó hiá­ n y o s v i s s z a j e l z é s e k és a g y e r e k új f e l a d a t o k a t m e g o l d a n i h i á n y o s a n t u d ó k é p e s s é g e k ö ­ zött. Budapest. Sok. Western Psychological Services Los Angeles. 3. (1992/1996): Einfuhrung in die Holistische Integration (HSI) Teil 1: Scnsorische Integration (IS) und holistische Evaluation.. 102 103 . Pszichológia. G . E. így a z í r á s b a n i s k o m o l y n e h é z s é g e i a d ó d n a k . RICHTER. A. A. Routledge and Kegan Paul. ismerje m e g a g y e r e k k o m p e n z á t o r o s t e c h n i k á i t . Rajzolták már h o m o k b a a be­ t ű k e t . NUTHALLL. t ó n u s t a l a n u l tartja a c e r u z á t : h a s z n á l j o n k e m é n y z s í r k r é t á t . (1991): Somatodyspraxia. (1983): DeGangi-Berk Test of Sensory Integration. F. 92. (1994/1996): Einführung in die Holistische Integration (HSI) Teil 2: Von den HSI zur Holistischen Sensorischen Balance (HSB). S. Vol. R. J. ősi érékelés. G . Davis Company. BHATARA. BÁLINT. G . London alapján idézi KULCSÁR (1992).(1972): Sensory integration and learning disorders. azzal. (1946/1982): The Psychoanalytic Theory of Neurosis. BUSHNEI. h a s z n á l j o n i n d i g ó t . Európa Könyvkiadó. GREENSPAN. D. Western Psychological Services. ELTE BTK. Los Angeles. H e t i gyakoriságú találkozásaikon megvitatták az eredményeket. és h o g y a kialakult n e h é z s é g e k é r t n e m t e h e t ő felelőssé a k o n ­ z u l t á c i ó t k é r ő fél. 227-231. IRODALOM ARENDT. Los Angeles. Journal of Learning Disabilities. W. (1990): Archaikus gondolkodás. G . FISHER. k i c s i b e n ujjfestéssel .. O. Western Psychological Sevices Los Angeles. In: Ficher. és é l e t k o r u k n á l r e g r e s s z í v e b b s z i n t e n f ü g g e n e k a s z ü l e i k t ő l az idejük b e ­ o s z t á s á b a n is. G . BRÜGGEBORS. Szakdolgozat.( 1989): Effectiveness of a sensory integrative therapy program for children with perceptual-motor deficits. BUNDY. ha a szenzoros integráció gondolatkörét beépíti tudásanyagába. A. 11. FENICHEL. J. (1989) Test of Sensory Functions in Infants. A. tájéko­ z ó d j o n . (1991): Introduction to sensory integration theory. (1981): Hiperkinesis treated by vestibular stimulation.. Los Angeles. F.: Sensory integration theory and practice. JFNKINS. 30-41. E. 11-.. Budapest. 3. F . Vol. A. borgmann. C. Western Psychological Services. G . 3 9 . h o g y a g y e r m e k d i s z p r a x i á s . hajlították f é m b ő l . P . borgmann. AYRES. G. Általá­ b a n e l m o n d h a t ó . Ayres. (1991): Sensorimotor integration for developmentally disabled children: A Handbook Western Psychological Services. (1991 a): Play theory and sensory intagration. h o g y a s z ü l ő m e g é r t i a g y e r e k t ü n e t e i n e k e g y részét. Comprehensive Psychiatry. 89-93. Western Psychological Services. Vol. In: Ficher. a z e d d i g i g y a k o r l a t a a l a p j á n h a t á s o s n a k t ű n ő technikával próbálkozott már. G. A. G . DENSEM. J.. J. A. a n n a k n a ­ g y o b b az e l l e n á l l á s a . MURRAY. et al. 401-411. a g y e r m e k n e m j u t o t t e l ő b b r e . (1991 b): Consultation and sensory integration theory. G . E. C . A. G . A k o n z u l e n s m e g f i g y e l v e .( 1976): Diagnosis of vestibular disorders in the learning disabled. frequency. a z t a z o n b a n igen.: Sensory integration theory and practice. 32. Journal of Learning Disabilites.159-173. 11970): Vestibular dysfuction in schizophrenia and childhood autizm. Hermann gondolatainak hatása Pető Endre kutatásaira. Dortmund. 17. J. Budapest. G . J. h o g y a k o n z u l e n s m e g f i g y e l é s e k e t v é g e z z e n .szempontok a szenzo­ ros integrációs terápiához. (1978): Learning disabilites and the vestibular system. MONTGOMERY. HOHHX. BAUMEISTER. A . DEGANGI. SELLS. e t al. DUNN. A. (1991): Sensory Integration Theory and Practice. é s e n n e k alapján ha­ t á r o z z á k m e g a m e g o l d h a t ó p r o b l é m á k körét. (1988): Basic and applied neuroscience research provides a base for sensory integration theory. Oktatáskutató Inté­ zet. Budapest HRABAL.L.(1980): The Southern California Sensory Integration Tests. A. A. G . J. P. Philadelphia. I. Pszichológiai Intézet.p r o p r i o c e p t í v r e n d s z e r e k h i p o t e t i k u s s z e r e p é t e b b e n a f o l y a m a t ­ b a n . A . R. Manual. In: Fisher. Davis Company. Davis Company. 385-393. Európa Könyvkiadó. P é l d a k é n t B u n d y e g y i k s z u p e r v í z i ó s e s e t é t i d é z e m : egy t i z e n e g y é v e s g y e r m e k tanítója n e m b o l d o g u l a z írás m e g t a n í t á s á v a l . In: Ficher. . A.p a s z t a l a t s z e r z é s gátjává vált. F. E (1991): Sensorimotor integration for developinenlally disabled children: A Handbook. Tankönyvkiadó. A. Kutatási beszámoló.m i n d h i ­ ába. et al. (1979): Sensory integration and the child. m i n d e n n a p o s t e v é k e n y s é g e i t h o g y a n zavarja a s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó s d i s z f u n k c i ó . BUNDY. S z ü k s é g e s tehát. é s k o m p e t e n s n e k é r e z h e t i m a g á t szülői s z e r e p é b e n . Davis Company. Philadelphia. American Journal of Mental Retardation. Los Angeles. A. HUFF. Vol. j e l e n t ő s j a v u l á s é r h e t ő el a s z ü l ő . Journal of Learning Disabilities. (1991): Sensory Integration and Praxis Tests. G . BERK. 27. ( 1994): A critique of the application of sensory integration therapy to children wiih learning disabilities. B. 9. In: Montgoir . et al.. k é r d e z z e n . Philadelphia. felettes-én előfutárok. 92. American Journal of Occupational Therapy. e z é r t az új m o z g á s o k m e g t a n u l á s á b a n . A. 311-316.: Sensory integration theory and practice.g y e r e k k a p c s o l a t b a n . Kiss TIHAMÉR (2001): A vesztibuláris rendszer és a szorongásoszavarok összefüggései . h o g y e z e k a g y e r e k e k s z a b a d i d e j ü k b e n e l ő n y b e r é s z e s í t i k a p a s s z í v te­ v é k e n y s é g e k e t . HRABAL.e a c e r u z á t a p a p í r h o z .4 7 . J. m é r e t n é l új m o t o r o s m i n t á z a t o t t a n u l . KULCSÁR. a l a k í t o t t á k n a g y b a n z s í r k r é t á v a l ..P. ZSUZSANNA (1992 a): Korai személyiségfejlődés és énfunkciók. A. változatlan kiadás.: Sensory Integration Theory and Practice.

A. Greenwich. diszlexia veszélyeztetettség. and learning disabled individuals. The Handbook of School Psychology. American Journal of Occupational Therapy. A. (1970): To cast away. REISMAN. Murray. In: Reynolds. m i l y e n i s k o l á b a írassa. ő a p ö s z e terápiát végzi. Kiphard és Jürgen Schindler gondolata hiperaktív gyermekek pszichomotoros terápiájáról. SCHIEDER. HANSCHU. ROTTER. a vestibular forrunner of the superego Psa. (1991): Introduction to sensory integration theory. ELTE Bölcsészettudományi Kar. Vol. és Gutkin. SHORT. 289-329. (1982): Sensory integrative therapy. In: Routh. M. SZVATKÓ ANNA (1996): Néhány korai poszturális reflexminta a szenzoros integrációs terápia tükrében. akiknél a tanulási zavar mellett fokozottan j e l e n v a n n a k k ü l ö n b ö ­ ző súlyosságú magatartási z a v a r o k is. Idézi: Fisher. P. figyelemzavar. SZIT TERÁPIA VAGY DISZLEXIA PREVENCIÓ A d i a g n o s z t i k u s szakasz e r e d m é n y e i jól illusztrálják. ha a fejlesztő foglalko­ zás-sorozatot m e g e l ő z i egy. E. K. Animula. hogy az elsődleges részképesség-zavarok m ö g ö t t pl. ha a diszlexia-prevenciót megelőzi a szenzoros integrációs terápia.. 33. American Psychologist. M. C. WEEKS.G. PRIBRAM. B.Varga Izabella. E z e k b e n az e s e t e k b e n a h a g y o m á n y o s fejlesztő pedagógi ai m ó d s z e r e k e t a l k a l m a z v a a g y e r e k e k kitartó ellenállásába ütköznék. 507-520. Budapest. D. (1985): Sensory integrative dysfunction in children: A rewiew of theory and treatment.78. 41. Hugo.. Az anyával v a l ó e l s ő beszélgetésből kitűnt. D. 2. emotionally disturbed. ha az első interjúban. SlLBERZAHN. Vol. 105 104 . WINNICOTT.(]999): Játszás és valóság. a diszlexia-prevenciós m u n k á h o z fejlesztő pedagógi ai segítséget kért a tanácsadótól. 139-164. Oktatási segéd­ anyag. T: JAI Press. Journal of Nenous and Mental Disease.. e r ő s s z o r o n g á s . így. aki 1 éve jár h o z z á m a nevelési ta­ n á c s a d ó b a az ó v o d a i l o g o p é d u s tanácsára. Z. a) a Az első interjú tapasztalata. a g y e r m e k s z á m á r a biztonságos és sikerélményt a d ó terápiás szakasz. miben t u d n a s e g í t e n i neki. 1-23. h o g y b i z t o s a n g y ó g y p e d a g ó g i a i iskolába kerül. (1990): Sensory integration inventory for adults with developmental disabilities: User's guide.(1946): A gyermek lelki fejlődése. hogy sérült anya-gyermek kapcsolat került fokozottan felszínre. intenzív logopédiai terápia m e g o s z t á s á t kérte.V. (1986): The cognitive revolution and mind/brain issues.. PETŐ. frusztráció vagy agresszivitás áll. SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA EGYES ELEMEINEK ALKALMAZÁSA A FEJLESZTŐPEDAGÓGIÁBAN BEDŐK ANDREA BEVEZETÉS A nevelési t a n á c s a d ó b a n folytatott fejlesztő p e d a g ó g i a i m u n k á m során g y a k r a n találko­ z o m olyan g y e r e k e k k e l . Study of Child 25. MN: PDP Press. B. n e m tudja. Athaneum. (Eds. K.. H. R. A logopédiai v é l e m é n y alapján akisfiú diagnózisa: diszlália (15 hibás h a n g ) .. 6. Ő m o s t úgy gondolja. W. K. Az ó v o d a i l o g o p é d u s a k o m p l e x . Bölcsész­ doktori disszertáció. Wolrich.. L.(1933): The vestibular apparatus in neurosis and psychosis. A. HOGYAN KERÜLT A GYERMEK A NEVELÉSI TANÁCSADÓBA? Illusztrációként G á b o r 6 é v e s kisfiú esetét m u t a t o m be. Advances in Developmental and Behavioral Pediatrics. hogy p r o b l é m á i v a n n a k a fiával. illetve a d i a g n o s z t i k u s s z a k a s z b a n kiderül. akkor m i n d e n k é p p e n h a s z n o s . 1.450-457. J.OTTENBACHER. VARGA IZABELLA (1995): Ernst J. (1979): Effects of vestibular system stimulation on mentally retarded. In: SzvatkÓ. Ford . A. Anna és Varga Izabella (szerk.): Szenzoros integrációs terápiák. M. súlyos be­ szédészlelési zavar. hogy e b b e n az esetben h a t é k o n y a b b .

A g y e r m e k ép intelligenciaszinttel. m á s z ó k á k n a k . á l l a n d ó a n k i l é p a f e l a d a t h e l y z e t b ő l .Az ó v o d á b a n és o t t h o n is p r o b l é m á k v a n n a k a gyerekkel. keresztezett. k i m e g y e k . a ritmusérzék. percen át rajzolt k ü l ö n b ö z ő színű villámokat. cipőfűzés. hetétől fenyegető vetélés miatt kórházi ke­ zelésre szorult.embetűnő volt a gyerek sz. F e l a d a t h e l y z e t b e n e h e z e n v o n h a t ó be. A z u t á n az asztalhoz ült. mivel rajzolni szeretett volna. a s p o n t á n beszédbeli d i s z g r a m m a t i z m u s .m o n d t a . m u n k a t e m p ó j a lassú. A szokatlan mozgáshelyzetektől félt. 5 é v e s e n lázgörcs és m a n d u l a m ű t é t . 3 3 5 0 g r a m m a l . csak vezetékeket. F e l m e r ü l t az abortálás. gest. f e l a d a t t a r t á s a n e m m e g f e l e l ő . hogy az a n a n m e s z t i k u s adatok. de aztán m é g i s m e g ­ tartotta. a m i t ide-oda tologatott kb. T e r á p i á s c é l o m a m o z g á s és a beszéd. aktív szókincse n e m éri el a korától várható szin­ tet. pszichológiai vizsgálatok szerint szomatikusán korának megfelelően fejlett.g y e r m e k k a p c s o l a t b a n rejlik. TERÁPIÁS ELVEK. a p e d a g ó g i a i . „ R e m é n y v e s z t e t t . V i s z o n y í t á s b a n a térbeli i r á n y o k i s m e r e t e h i á n y o s . T é t o v á z ó . h o g y m i k ezek. g y a k r a n kinevetik. A c s e c s e m ő 4 h ó n a p o s koráig szopott. A terhesség alatt végig vérzése volt egyfajta ta­ padási r e n d e l l e n e s s é g miatt.n e m k e z d e m é n y e z ő . labdáknak stb. Lateralitása kialakult. 3 évesen lett szobatiszta. csak p r é s e l e m . másrészt egy sérült a n y a . A szülés i d ő r e . A f o g l a l k o z á s o k o n f i g y e l m e szétszórt. az aktív szókincs g y é r volta j e l l e m z ő . F e l a d a t t u d a t a m é g n e m alakult ki. A gye­ rekek kerülik. Az a n a m n é z i s b ő l k i e m e l n é m . mert a foglalkozása kamionsofőr. gombolás). értel­ m e t l e n ü l h a l a n d z s á z i k . Az anya e l m o n d á s a szerint a g y e r e k m é g s o h a n e m raj­ zolt embert. n e h e z e n k ö t h e t ő le. majd kiválasztott e g y j á t é k a u t ó t . n e m tudja a m u n k á t elkezde­ ni. az i n g e r d ú s k ö r n y e z e t n e k (hintáknak. egyedül játszik. n a g y o n g y e n g e analógiás és szeriális k é p e s s é g e k k e l r e n d e l k e z i k .és t é r p e r c e p c i ó . villámokat. a mozgásos feladatok tervezése. integ­ ráltabb m o z g á s o k j e l e n n e k m e g . A s z á m á r a szokatlan. a m e l y e k h a t á s á r a érettebb. Az a n y a a terhesség 7. c s ú s z d á n a k . d) A hiánya. 3 h ó n a p i g volt k ó r h á z b a n . az a n y a is akarta. az egyedfejlődés egyes lépéseit követi. V i z s g á l a t á h o z t ö b b a l k a l o m r a volt szükség. CÉLOK A p e d a g ó g i a i . Egyensúlyérzéke kora átlagától elmaradt. s p o n t á n indult. vizsgálatok alatt sz. teste remegett. n e h e z e n fogadják be.b a l oldaliságot jól differenciálja. Az e l s ő t a l á l k o z á s u n k k o r az é d e s a n y a elkísérte a s z o b á m ajtajáig. p r é s e l e m a gyereket. Á b r á z o l ó t e v é k e n y s é g e t ö b b ­ nyire felismerhetetlen. hogy a terhesség a spontán vetélés veszélye miatt végig ve­ szélyeztetett volt. kiabál. tétován megállt a j á t é k p o l c előtt. s a soro­ zatos otthoni és óvodai k u d a r c o k által o k o z o t t frusztrációval is s z á m o l n u n k kell. R o m l i k a k a p c s o l a t u n k . folyamatosan eltávo­ l o d u n k e g y m á s t ó l " . idegen k ö r n y e z e t b e n s z o r o n g á s á t csak n a g y n e h é z s é g e k árán lehetett feloldani. N a g y m o z g á s b a n kevés­ bé fáradékony mint a f i n o m m o z g á s o s feladathelyzetekben. G á b o r t ö r e k e d e t t a független m o z g á s r a . é r k e z é s k o r rúg. mindenféle k u d a r c é l m é n y ­ tol m e n t e s . azt válaszolta. T e h á t összefoglalva e l m o n d h a t ó . A z apa e n g e d é k e n y e b b . összetettebb m o z g á s o k kivitelezésére kevésbé ké­ pes. organikus sérülés valószínűsége. alapján arra következtettem. a feladatokat csak részben vagy egyáltalán n e m érti m e g . A t e r h e s s é g alatt S e d u x e n t szedett. e) A gyermek mozgásformáinak a spontán színvonala. k é r d é s e m r e . Saját testén a j o b b . E z e k után kilépett a saját m a ­ ga által választott feladathelyzetből. G á b o r s z e m m e l láthatóan m e g ö r ü l t a n a g y o b b térnek. megfigyelése. problémák N e h e z e n válik el a szülőtől. A b a b a farfekvéses volt. tanácstalan. B e t e g s é g e i : 1 éves kora körül a lenőtt nyelvféket felmetszették. Mozgásfejlődése 6 h ó n a p p a l . a s z o m a t o p r a x i s . a m i k o r b o h ó c k o d i k . K e z d e t b e n t ö r e k e d t e m olyan terápiás lehetőséget nyújtani G á b o r s z á m á r a . g y a k r a n elutasító. p s z i c h o ­ lógiai vizsgálatok. „ K é s z e n vagyok. B e s z é d e n e h e z e n érthető. és m á r nyitotta is az ajtót. K a p c s o l a t t e ­ r e m t é s b e n . m e g m u t a t o m az anyu­ n a k " . b i z o n y t a l a n . valamint a figyelemkon- 106 107 . de e g y e d ü l j ö t t b e . M i n d e n t e v é k e n y s é g é h e z segítsé­ get. testi és p s z i c h é s biztonság egyaránt körülveszi őt. k o m p l i k á c i ó nélkül született. B e s z é d é r e az á l t a l á n o s pöszeség. 53 cm-rel. F i g y e l m e szétszórt. és a m e l y e k elősegítik a h i á n y o s neurális integráció nor­ malizálódását. e r ő s e n gátolt g y e r m e k . sír. Az Ayres s z e n z o r o s integrációs szubtesztek e r e d m é n y e i pedig j ó l mutatják a forma. d e ritkán látja. a m e l y az ő fej­ lettségi szintjéhez mért.l e g y e n az felnőtt vagy gyerek . illetve an­ nak lehetőségét. a megfigyelések e r e d m é n y e i azt mutatják. fát. és a m e l y b e n a gyerek olyan é l m é n y e k e t él át a különféle m o t o r o s stimulációk által. kiabál. Kissé szorongott. felnőtt irányítást igényel. hogy ezek a magasfeszültség jelei. Passzív s z ó k i n c s e átlagos. hogy a p r o b l é m a egyrészt az organikus érintettségben. A m á s o d i k a l k a l o m m a l m á r az A y r e s t e r á p i á s e s z k ö z ö k k e l felszerelt j á t s z ó s z o b á b a m e n t ü n k . mozgás automatizáltsági foka.). á l l a n d ó légúti m e g b e t e g e d é s e k . a térbeli v i z u a l i z á c i ó fejlesztése volt Ayres terápiás m ó d s z e r é n e k és e s z k ö z t á r á n a k segítségével. A s z á m á r a veszélyesnek tűnő m o z g á s h e l y z e t e k e t elutasította. G á b o r i n k á b b h o z z á kötődik. c s a k r ö v i d ideig tudja figyelmét a feladatra ö s s z p o n t o s í t a n i . 2 évesen rubeóla. Játéka gyakorló szinten van. beszédfejlődése 1 évvel m e g k é s e t t . esetleg füstöt. 1 percen át. 5 b)Az anamnézisbóí kitűnik az.orongcisa és a figyelemkoncentráció 3. nyíltan elutasította a felkínált mozgáslehetőséget. v a l a m i n t a vesztibuláris és bilaterális i n t e g r á c i ó zavarát. c) Az óvónő jellemzése vannak. Észlelte a m o z g á s k a p c s á n a veszélyt. F i n o m m o z g á s a fejletlen (ollóhasználat. hogy a társas kapcsolataiban is kivitelezése. n e h é z k e s . k i á b r á n d u l t vagyok.

v a l a m i n t k ü l ö n b ö z ő labdajátékokkal valósult m e g . B o l d o g a n vitte haza első alkotását. m é r e t é n e k differenciálása után gyakoroltuk a labda gurítását. s i m o g a t á s . G á b o r n a k is. O ráfeküdt. A passzív vesztibuláris ingerlés és a taktilis ingerlés ö t v ö z é s é r e jó p é l d a G á b o r m á s i k k e d v e n c j á t é k a . és ez a felfedezés nagy ö r ö m e t jelentett számára. és ez a találkozás őt is b o l d o g g á tette. K e z d e t b e n csak egyszerű c i r ó k a . p u h a vagy k e m é n y . szép színes köröket festett. hintáztatás s t b . várta az újat. hideg vagy m e l e g a hozzáérintett kiskanál vagy egy plüss állatka. A k ü l ö n b ö z ő feladatok végrehajtása közben történeteket." Hétről h é t r e fejlődött a m o z g á s o k tervezése és kivitelezése. és e v e z n é l ! " ) A különféle labdák a n y a g á n a k . ( M e g i s m e r t e a szivacs. élményeiről. hol m o n d ó k á k k a l . A z ó t a m i n d e n foglalkozáson fest. hol érintettelek m e g ! " E l ő s z ö r csak m u t a t n i a . n e k e m is n a g y o n tetszett. A legvastagabb ecsetet választotta ki. Volt. . biga g y e r e k i " k e z d e t ű g y e r m e k d a l t . m o n d ó k á k k a l vagy csak e g y s z e r ű ritmikus „ h i n t a p a l i n t á z á s s a l " kísértük. l o m b o k j e l e n t e k m e g rajzain. Vigyázok. z s u p s z ! " . H o l j á t é k o s feladatokkal. tanítsd m e g mit kell vele c s i n á l n o m ! " így aztán fokozatosan előtérbe kerültek a direkt feladathelyzetek. A g o m b ó c e g y r e v é k o n y a b b és v é k o n y a b b lett. K e l l e m e s . mozgásfantáziája és kon­ centrációs k é p e s s é g e is sokat javult. a hinta hajtásának m e g t a n u l á s á v a l . a testséma fejlesztésére. ö s s z e k u p o r o d o t t . a k ü l ö n b ö z ő ru­ h a a n y a g o k és e g y é b a n y a g o k nevét. E z e k után a f i n o m m o z g á s o k fejlesztése következett. a h e n g e r b e n : pl. s z í n e s e b b világ alakult ki. ( „ U t á n o z d a békát. a pléd. pl. A TERÁPIA ELSŐ SZAKASZA ségével) eleinte bátortalan volt. A TERÁPIA MÁSODIK SZAKASZA Egy idő után G á b o r s z á m á r a a m e g s z o k o t t e s z k ö z ö k és helyzetek m á r n e m jelentettek elég ingert. Az aktív taktilis ingerlést ö s s z e k a p c s o l t a m a szókincs bővítésével. meséket szőtt. regresszív testhelyzeteket vett fel a hálóban. !ioi i z e g v e . Intenzíven érdeklődött: „Ezzel m é g mit lehet j á t s z a n i . majd m e g n e v e z n i e kellett a testrészt.és t é r p e r c e p c i ó fejlesztését m á r a k l a s s z i k u s fejlesztő p e d a g ó g i a i módszer. majd feladatokkal k a p c s o l t a m ö s s z e : „ C s u k d be a sze­ m e d . Ha visszaem­ l é k e z ü n k az a n a m n é z i s b e n a terhesség alatti fenyegető vetélésre. hasalj a gördeszkára. A m o z g á s l e h e t ő s é g e t m i n d i g csak felajánlottam. Hol n y u g o d t m o z d u l a t l a n s á g b a . illatát. csigaház alakúvá hajlította a hengert. kitalálni az anyagot. mozgásjátékokkal (pl. de ha végre e l ő b u k k a n t nagy ö r ö m m e l fogadtam. dobását. a hátán. és egy k i e g y e n s ú l y o ­ zottabb. így ni. „ H a lelépek a deszkáról. hogy ami k e l l e m e s s t i m u l á c i ó G á b o r számára. örömtelik voltak. „ p a l a c s i n t á z á s " . a m e l y e k majd a diszlexia-prevenció alapjául szolgálnak. ugrások. ami nagy mértékben hozzájárult a b e s z é d és a r i t m u s é r z é k fejlődéséhez is. M e g i s m e r k e d e t t a k ü l ö n b ö z ő a n y a g o k k a l tapintás. K ü l ö n ö s színvilág (telt élénk színek) j e l l e m z i k m u n ­ káját. a g r e s s z i ó t s u g á r z ó kis villámai ( G á b o r szavaival élve „a magasfeszültség j e l e i " ) eltűntek. m i k o r bújik elő. M i k o r G á b o r m á r tudatosan differenciálta a k ö r l a p o k a t és a golyó­ kat. P u h a plédet terítettem a szivacslapokra. és rúgd el m a g a d a faltól! Ülj a gördeszkára. Labdát. saját cselekedetei és érzései által tanulta m e g ö n m a g a észlelését.c e n t r á c i ó n ö v e l é s e és a g r a f o m o t o r i k u m fejlesztése. A terápia ezen részében a passzív vesztibuláris ingerlés d o ­ minált. hol vissza­ h ú z ó d o t t . M o z g á s k o o r d i n á c i ó és r i t m u s é r z é k fejlesztése pl. R i n g a t á s a h e n g e r b e n fekve. de bizalma és érdeklődése legyőzte félelmét. felszabadult g y e r m e k i k a c a g á s o k . formá­ jának. 0 volt a csiga. a k ü l ö n b ö z ő forgások. és kiszabadítom a királykisasszonyt. illetve ki a pléd­ ből. A taktilis és a vesztibuláris ingerlés A d i a g n o s z t i k u s s z a k a s z tapasztalataiból o k u l v a a terápia első szakaszát a meghitt. a s z ő r p a m a c s . és eleinte én forgattam. majd palacsintát. sze­ reti a t e m p e r a anyagát. kéz-láb. színének. A terápia első szakaszát a nondirektivitás j e l l e m e z t e . . e n g e m pedig megkért. szinte p a p í r v é k o n y s á g ú . Fő e l v e m Ayres n y o m á n az volt. aktiváló k ö r n y e z e t e t G á b o r s z á m á r a . k ö z b e n aktívan. A szem-kéz. és a p u m p á k segítségével hajtsd magad. hol előbújt. H a t a l m a s k ö r ö k n a r a n c s és piros színekben (mint a n a p korongja). színeit. „ M o s t beforgunk. k é s ő b b aktívan saját m a g á t pörgette bele a p l é d b e . A gyakorlatokat mind gyakrab­ ban kísérték felszabadult gyermekkacajok. Ez volt az első igazi. tulajdonságát saját tapasztalatain át. golyót. beleesek a vízbe. G á b o r szívesen fogadta a passzív vesztibuláris ingerlést. 108 109 . lepényt lapítottunk. g o m b ó c o t f o r m á z t u n k g y u r m á b ó l . m e g t e r e m t e t t e m a b i z t o n s á g o s . A v i z u á l i s forma. Például a deszkán va­ ló e g y e n s ú l y o z á s és a h e n g e r e n való átbújás egy mesebeli kaland és kihívás volt számára. és rövid időn belül önfeledten élte át az egyensúlyozás élményét.m o z o g v a várta a hívoga­ tó dalt. e l m o n d a n i j e l l e m z ő tulajdonságait. A vesztibuláris i n g e r l é s k o r e g y a r á n t figyelembe kellett venni G á b o r mozgásfejlettségét és e m o c i o n á l i s igényszintjét. Az e g y e n s ú l y o z á s ! gyakorlatoknál (járások. forgások k ü l ö n b ö z ő eszközök segít­ 4. simítás. ahol m e g é r i n t e t t e m . pattogtatását.m o n d o g a t t a . beszámolt érzéseiről. E k k o r jelen­ tek m e g a m o z g á s t k ö v e t ő első igazi. m e g h i t t érzés volt ez g y e r m e k n e k és t e r a p e u t á n a k egyaránt. . m i n t h a e g y c s ó n a k b a n ülnél. h o g y é n e k e l j e m a „Csi­ ga. 6. A z első rajzok feszültséget.és e s z k ö z t á r segítségével valósítottam m e g .m a r ó k á z á s s a l . az ismeretlent.) A taktilis inger­ lés kiterjedt a testtudatosításra. A m o z g á s o k a t általában g y e r m e k d a l o k k a l . az va­ lószínűleg integráló hatású is. a h á l ó b a n vagy h e n g e r b e n ülve. elkapását. pörgések felsza­ badító hatását. hogy sokáig kellett c s a l o g a t n o m . a b e s z é d fejlesztésé­ vel. sikolyok. Csön-csön gyűrű. máris s z i m b o l i k u s j e l e n t é s t k a p a csigaház és m a g a a h í v o g a t ó j á t é k is. c s i k l a n d o z á s s a l s t i m u l á l t a m a fiút a k e z é n . O d ö n t ö t t e el. d ö r z s ö l é s útján. az ún. az anya ambivalenciáira. zöld és b a r n a m e ­ zők. A z ö s s z e g ö m b ö l y í t e t t h e n g e r m i n t e g y m a g z a t i b u r o k vette őt körül. A foglalkozások vidámak. m e g e r ő ­ sítő. ö r ö m ­ teli. A taktilis differenciálás a követke­ z ő k é p p e n valósult m e g . kéz­ kéz ö s s z e h a n g o l t . m o s t pedig kiforgunk. a h á r o m d i m e n z i ó s golyó kétdimen­ ziós k ö r l a p p á alakult. e l ő s z ö r p r ó b á l t m e g k ö r ö k e t festeni. Csip-csip csóka) tettem változatossá a foglalkozásokat. bizton­ ságos h e l y z e t e k j e l l e m e z t é k . és találd ki. k o o r d i n á l t m o z g á s a a g ö r d e s z k a csak kézzel vagy csak lábbal történő hajtásával. kézzelfogha­ tó s i k e r é l m é n y e .

E R E D M É N Y E K MOZGÁSTERÁPIA GYERMEKEKNEK PSZICHOTERÁPIÁS CÉLKITŰZÉSSEL Saját m a g a m . és ez a k ü l s ő kontroll lassan épül be s z e m é l y i s é g é b e . a testtel. saját tapasztalataimból építkezve. a személyiség szétesettségét. testtudati szintjét. A c s e p p h á l ó b a n például az e l ő b b említett é l m é ­ nyek e g y s z e r r e hatnak. Ezeket az e s z k ö z ö k e t szívesen v o n o m be g y e r m e k e k pszichoterápiájába. az összetartottság é l m é ­ nyei csak n é h á n y szemléletes példa erre. BEDÓK ANDREA (1991): A dél-californiai szenzoros integrációs tesztek a tanulási és magatartási zavarok korai felismerésének szolgálatában. és a b e k ö v e t k e z ő változás a n a l ó g a korai fejlődés t ö r t é n é s e i v e l . a m e n n y i s é g i relációk. az anya odafordulása és tükrözése adja a csecse- IRODALOM DORNER MÁRTA (1991): Segédanyag a szenzoros integrációs terápia című tanfolyamhoz. traumák. feladattudata. a testfu. és b i z o n y o s m é r t é k i g automatizálódott. bekövet­ kezhet az Én e r ő s ö d é s e . hiányosságát e r e d m é n y e z i k . az átélt s z e n z o m o t o r o s é l m é n y e k elmélyülésével egy olyan e m o c i o n á l i s és s z o m a t i k u s biztonsáeot szerzett a g y e r m e k . és végül a j á t é k tartalmát és szövését. Szakdolgozat. elengedettség s z a k a s z a után g y a k r a n válik ez az e s z k ö z valamely fontos j á t é k kiinduló­ pontjává. indulatai kontrollálása. M i n d az Ayres-féle s z e n z o r o s integrációs terápiában. a vesztibuláris ingerlések.tiirok m e g é l é s e . h o g y G á b o r j e l e n t ő s fejlődésen m e n t keresztül az elmúlt 1 év alatt. A megtartott­ ság é l m é n y e i .7. ezért is kedvelhetik annyira a g y e r m e k e k . h a n e m igyekszem követni. v a l a m i n t a rit­ m u s é r z é k további fejlesztést igényelnek. m e l y e k igen vonzóak. amely segítséget és b i z t o n s á g o s alapot nyújt a m o s t k e z d ő d ő diszlexia-prevenciós m u n k á h o z .és a g y e r m e k n e k ki­ sebb g o n d o t j e l e n t h e t késztetései. javult a f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó s képessé­ ge. E b b e n a rövid t a n u l m á n y b a n a g y e r m e k e k s z á m á r a pszichoterápiás céllal a l k a l m a z o t t m o z g á s t e r á p i a né­ hány s z e m p o n t j á r a i r á n y í t a n á m a figyelmet. M u n k a t e m p ó j a m é g min­ dig lassú. szeriális e m l é k e z e t e . U g y a n í g y az anyával átélt tapasztalatok. az ó v ó n ő és a l o g o p é d u s tapasztalatait is figyelembe véve m e g á l l a p í t h a t ó . testi é l m é n y e k k e l és a fantáziákkal való együttes m u n k a a személyi­ ség egészét k é p e s megérinteni és b e m o z d í t a n i . A m o z g á s o s történéseket h á r o m főbb s z e m p o n t szerint i g y e k s z e m folyamatosan követni : figyelem a g y e r m e k j á t é k á n a k testi. A g y e r m e k e k k e l folytatott m o z g á s t e r á p i á k során a szenzoros integrációs terápia és az analitikusan orientált m o z g á s t e r á p i a lehetőségeit i g y e k s z e m ötvözni. A m o z g á s t e r á p i á s térben átélt él­ m é n y e k . illetve „ h i á n y z ó " testi és selfélmények m e g é l é s é r e nyújthatnak alkalmat. a v e l e m . eljátszanak. (Aktív feladathelyzetben 35 percig leköthető. a térbeli viszonyok. és a passzív ücsörgés. A m o z g á s t e r á p i á s térben zajló testi é l m é n y e k korai állapotokat. CAMPOS JIMÉNEZ ANNA Mozgásterápiát sokféle céllal és szemlélettel a l k a l m a z n a k a s z a k e m b e r e k . illetve az eszközökkel megjelenítődő kapcsolódási mintáit. csak anyja (gondozója) segítségével. a selffejlődés elakadását. feladattartása nőtt. kreativitása. SZVATKÓ ANNA (1991): Segédanyag a szenzoros integrációs terápia című tanfolyamhoz. Ez különösen fontos olyan g y e r m e k e k n é l . ahol korai sérülések. a m i t a g y e r m e k e k a l k a l m a n k é n t s p o n t á n megjelenítenek. A 15 hibás h a n g b ó l 10 kialakult.mint a n o r m á l c s e c s e m ő k o r i fejlődésnél . különösen az ábrázoló tevékenysége. mind az analitikusan orientált m o z g á s t e r á p i ­ ában fontos az e g y é n saját választása. A személ yi ség ezen j á t é k o k és é l m é n y e k k ö z b e n strukturáltabbá válik. történéseket i d é z h e t n e k fel. illetve a fejlődés elakadá­ sa vagy a rossz szociális-családi háttér a szimbolizációs folyamatok kialakulatlanságát. Budapest.t e r á p i a segítségével sikerült k ia la k ít a nu nk egy bizalmas kapcsolatot. 110 111 . A szenzoros integrá­ ciós terápiák A y r e s által kidolgozott formája s z á m o s olyan eszközt kínál fel a g y e r m e k e k számára. A c s e c s e m ő kezdetben n e m k é p e s önállóan szabályozni ö n m a g á t . Az S Z I T . és r á h a n g o l ó d n i arra. hiányállapotok feltételezhetőek. m o t o r o s és f antázi atevékenységüket is mozgásba hozza. és válik az ö n k o n t r o l l alapjává.) ° F i n o m m o t o r i k á j a j a v u l t . T e r a p e u t a k é n t n e m szoktam m e g h a t á ­ rozni az órák m e n e t é t . mert a m o z g á s o s terápiás tér.

majd „ l e e s e t t " róluk. é r d e m e s ilyenkor i n k á b b kísérni. A l e g k i s e b b történést is h á n t á s n a k .karika. Az orvosi vizsgálatok n e m m u t a t t a k or­ g a n i k u s o k o k a t a p r o b l é m a h á t t e r é b e n . m e l y e t a s z i m b o l i k u s a b b f o r m á b a n m e g j e l e n ő anyagok. r e n g e t e g korai t r a u m a érte. N e m sokkal k é s ő b b egy m á s i k s z o b á b a n (itt n e m m o z g á s o s e s z k ö z ö k voltak) h o s s z ú időn ke­ resztül volt k é p e s szorongásait és agresszióit s z i m b o l i k u s f o r m á b a n kifejezni egy o r v o s o s j á t é k b a n . szorogásra adott é n s z ű k í t ő v é d e k e z ő m a g a t a r t á s a m i ­ att autisztikus k ó r k é p vagy értelmi p r o b l é m a l e h e t ő s é g e is felmerült. M o z g á s t e r á p i á s történések k ö z b e n h a s o n l ó folyama­ tok tanúi l e h e t ü n k . ami onnantól egyik k e d v e n c el­ foglaltsága lett. viselkedését l e g i n k á b b agresszivitás és szétesettség j e l l e m e z t e . Petivel eleinte alig lehetett k a p c s o l a t b a kerülni. m e l y elől vagy m e n e k ü l n i e kellett. az ó v o d a kérte terápiáját agresszivitása miatt. így kezd­ te k ü l ö n v á l a s z t a n i indítékainkat egy aktív. A preverbális é l m é n y e k h e z vezető. „ta­ n á c s a d ó n é n i n e k " nevezett. m e l y e k felhasználhatók az é r t e l m e z é s e k b e n . és azt az érzést. Kristóf 5 é v e s e n került h o z z á m . h o g y . P é l d á v a l s z e m l é l t e t e m ezeket a lehetőségeket is. Édesanyjával k a p c s o l a t a n a g y o n a m b i v a l e n s . Lali n a g y o n m e g k e d v e l t e a hálót. n e h e z e n k a p a s z k o d o t t m e g b e n n e . Az anya. Jól illusztrálja ezt Lali esete. N é h á n y a l k a l o m után a h á l ó b a n ülve volt k é p e s e l ő s z ö r verbalizálni félelme­ it: történeteket kezdett mesélni egy kisfiúról. az É n h e z és a külvilághoz va- ló érzelmi v i s z o n y u l á s o k . vagy v i s s z a t á m a d n i a . Vizsgálati h e l y z e t b e is n e h e z e n volt b e v o n h a t ó . b i z o n y t a l a n u l k ö t ő d ő volt. egy ideig erősen k a p a s z k o d o t t . í g y eltávolítva tudta elmesélni élményeit.é p p e n az a n y á h o z való viszony két el­ lentétes a s p e k t u s á t j á t s z o t t a le. hol n e k e m kellett m e g h a t á r o z n o m ezt a pillanatot az ő tudta nélkül. akit k ü l ö n f é l e rosszaságai miatt szülei m e g b ü n t e t n e k . t u d a t o s a b b h a s z n á l a t á t érzékelteti két m á s i k példa. A m á r említett Lali a m o z g á s t e r á p i á s helyzetben h a m a r o s a n feloldódott. a m o z g á s o s fantáziajátékok és az áttétel é r t e l m e z é s é n é l felhasználhatunk. K o r r e k c i ó s é s fejlődési l e h e t ő s é g e k e t nyithat m e g m i n d a passzívan m e g é l t testi é l m é n y e k e n keresztül. c s i m p a s z k o d á s s a l . Ezt általában hosszú ideig. S o k s z o r m a g u k k e z d i k m o z g á s o s h e l y z e t b e n korrigálni a korai t ö r t é n é s e k n y o m á n kialakult belső r e p r e z e n t á c i ó k a t . mind az aktívabb m o z g á s o s j á t é k o k b a n . Az első terápiás órák fő témája a m e n e k ü l é s és a labdáról való leesés volt. Az e s z k ö z ö k b e való kétségbeesett és d ü h ö s k a p a s z k o d á s s a l . és n e h e z e n vált le róla. h o g y m e g é r t i k . agresszív és kezelhetetlen volt édesanyja és az ó v o ­ da szerint is. E g y kisfiú példája talán b e s z é d e s e b b az elméleti fejtegetésnél. szereplőihez. Ez lesz az alapja a b e l s ő szimbolizációs f o l y a m a t o k elindulásának. a m i a kislány ösztöneit. m i n d e n f é l e h e l y z e t b e n szeretett b e n n e t a r t ó z k o d n i . Egy idő után a j á t é k o t úgy alakította. A h á l ó b a n annyira biztonság­ b a n érezte magát. azóta s z á m o s nagynénjével és testvérével élt együtt rossz anyagi és szo­ ciális k ö r ü l m é n y e k között. m o z g á s t e r á p i á t j a v a s o l t a k . Eléri a verbalitás szá­ m á r a n e h e z e n h o z z á f é r h e t ő preverbális rétegeket.majd a leeséssel és az e s z k ö z ö k t ő l való m e n e k ü l é s s e l . v e s z é l y n e k élte m e g . m e l y e k a fejlődését előmozdítják. . és az e s z k ö z ö k e t k o r á n k e z d t e s z i m b o l i z á c i ó r a is h a s z n á l n i . Az ó v o d á s k o r ú Peti keveset és é r t h e ­ tetlenül beszélt a m i k o r h o z z á m került. fantáziáival. P é l d á u l az e g y i k füleslabda n é h á n y terápiás órán keresztül j e l k é p e z t e őt . Kristóf 5 é v e s e n m é g bepisilt éjjelente. Az e s z k ö z ö k s z i m b o l i k u s . 112 113 . és m e n e k ü l n i k e z d e t t h i m b á l ó d z á s u k elől. selfszintű történéseket. szimbolikusan is megjelenített történéseket k ö n n y e b b köt­ ni a g y e r m e k reális életének e s e m é n y e i h e z . selfszintű történéseket n e m csak passzívan élhetik át a g y e r m e k e k . szán­ dékait szimbolizálta. H o s s z ú ideig volt k é p e s n y u g o d t a n . ö s s z e k u p o r o d v a p ö ­ rögni b e n n e . bár jól g o n d o z t a . a terápiás h e l y z e t b e n u g y a n ú g y n e m tudott m e g k a ­ p a s z k o d n i . H a r m a d i k t a l á l k o z á s u n k k o r n y i t o t t a b b á vált. ellazultan ülni. Az elszakadást aktívan j á t s z o t t a le az összetartottság é l m é n y é n e k b i z t o n s á g á b a n . p s z i c h o t e r á p i á t . E z u t á n fedezte fel a csepphálót. „ L ó g ó " e s z k ö z ö k r e . k a p c s o l a t u n k b a n is lassú változást indított el. h o g y hol ő a d o t t jelt az e l e n g e d é s r e . és különféle v e s z é l y e k n e k lett kitéve. h o g y újból szétesett volna. n e v e m e n szólí­ tott. De ezek az e s e m é n y e k is fontos t á m p o n t o k a t szolgáltat­ nak a m e g é r t é s h e z . és k é p t e l e n volt az elmélyült j á t é k r a . e l m é l y ü l t e n ismétel­ te.eltávolítva is át m e r t e élni és verbalizálni ezeket a félelmeket anélkül. Ilyen elmélyült j á t é k o k n á l az azonnali é r t e l m e z é ­ sek m e g z a v a r h a t j á k az átélést. létra. és kifejezett s z e r e p e k e t is a d h a t n a k nekik. így az értelmezés a n y a g á n a k fon­ tos részét k é p e z h e t i k . Édesanyja korán elhagyta. szim­ b o l i k u s j á t é k r a szinte k é p t e l e n volt. furcsa viselkedése. megfigyelni. Az e g y i k kedvelt j á t é k a lett. kötél stb.mő b i z t o n s á g é r z e t é t . A m o z g á ­ sos h e l y z e t e k b e n is m e g j e l e n í t ő d n e k a belső reprezentációk. B á r a vizsgálat jó intellektust állapított m e g . a terapeuta m e g é r t é s e és a m e g é r t é s e n a l a p u l ó t ü k r ö z é ­ se és részvétele a z o n b a n ö n m a g u k b a n is elindíthatnak olyan belső változásokat a g y e r m e k ­ ben. fantáziáit. bár jól g o n d o z t a . az a n y a k é p t e l e n volt é r z e l m i l e g tartal­ m a z n i . h o g y a h á l ó b a n ülve vagy állva fel kellett e m e l ­ ni őt.felugrott. 8 h ó n a p o s k o r á b a n anyai nagyany­ ja vette m a g á h o z . és e k k o r k e z d t e el e g y i k r e n d s z e r e s e n visszatérő j á t é k á t j á t s z a n i . m e g é r t e n i és tartalmazni a g y e r m e k történéseit. Az e g y é n i m o z g á s t e r á p i á k e l ő b b . E z é r t k e z d e t b e n k é p t e l e n volt leülni vagy e g y h e l y b e n m a r a d n i . Ez a testi é l m é n y b e n átélt differenciálási folyamat. m e l y b e n a r ó l a m alkotott képzetét k e z d t e elválasztani saját fantáziáitól. Látható. Peti kapcsolata anyjával erőteljesen a m b i v a l e n s volt. A m o z g á s o s történések. m e g é r t e n i őt. hogy a m o z g á s t e r á p i a több szinten érinti a személyiséget. m e g s z ű n t v i s s z a h ú z ó ­ dása. M á s e m b e r e k szándékát g y a k r a n ö s s z e m o s t a saját indítékaival. Az ilyen.„egy kisfiút" -. és verbálisan h o z z á f é r h e t ő b b é vált. Az e s z k ö z ö k e t a g y e r m e k e k a fantáziajátékokba is bevonják. így a külvilág s z o r o n g a t ó n a k tűnt számára. agresszív vagy a n n a k tűnő m e g n y i l v á n u l á s a i t k é p t e l e n volt elfogadni. akit elhagytak. él­ m é n y e k j á t é k o k együttes átélése. olyan összetartottság-élményt jelentett számára. Az ötéves kisfiúnál v i s s z a h ú z ó d á s a . majd egy adott j e l r e e l e n g e d n i .u t ó b b e l i n d u l h a t n a k a feltárás i r á n y á b a n is. m i n t k o r á b b a n édesanyjában. de addig is súlyosan e l h a n y a g o l t a őt. Egy ó v o d á s kislánynál u g y a n e z a füleslabda gyak­ ran j á t s z o t t a egy m e g v a d u l t és megfékezhetetlen ló szerepét. de nagy b i z t o n s á g o t a d ó m o z g á s o s j á t é k b a n .

II. FEJEZET AZ ISKOLAI BEVÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES RÉSZKÉPESSÉGEK ZAVARAI ELMÉLET ÉS ESETISMERTETÉS .

és m e g is tudjuk azokat h a n g o s a n ismételni annak ellenére. figyelmetlenségéhez. ezen a szinten a z o n b a n m é g nincs b e s z é d e l e m z é s . A BESZÉDFELDOLGOZÁS FOLYAMATA Az e m b e r b e s z é d m e g é r t é s e két nagy szakaszból áll. amely s z á m o s részfolyamatból áll. és . A hallás a k ö r n y e z e t akusztikai ingereit azonosítja. ezért m á r n e m észlelésnek. Az ép hallásra é p ü l ő beszédészlelés a b e s z é d h a n g o k . A b e s z é d m e g é r t é s r e n d k í v ü l összetett m e c h a n i z m u s . 2000). n e m tapasztalható folyama­ tok b i z o n y t a l a n s á g a . és a k a d á l y á v á lehetnek a n n a k . any a ny e l v . A b e s z é d m e g é r t é s fejlődése során. amelyik l e h e t ő v é teszi az adott nyelv felismerését (Gósy.magától érte­ tődően . hogy ezek a g y e r m e k e k kiegyensúlyozott. sídanta). A p r o b l é m á k a k e z d e t e k h e z . virid. valamint a terápia is. A folyamatnak ez a szakasza már a jelentés felismerését is tartalmazza. M i n d k e t t ő több szintből épül fel. m i n t felnőttkorban. az anyanyelv elsajátításához n y ú l n a k vissza.A B E S Z É D É S Z L E L É S ÉS A B E S Z É D M E G É R T É S FOLYAMATÁNAK GÓSY MÁRIA ZAVARAI Korunk g y e r m e k e i n e k jó része k u d a r c o k a t él át. E z e k a k u d a r c o k az é v e k f o l y a m á n s o k s z o r o z ó d h a t n a k . esetleg magatartási problémájához. életszerető felnőt­ tekké váljanak. h o g y j e l e n t é s t nem h o r d o z n a k . h a n e m m e g é r t é s n e k nevezzük. az. azok sorozatát (például ú. Az anyanyelv-elsajátítás szakaszaiban a folyamatok jóval hierarchikusabban m ű k ö d n e k . h a n g k a p c s o l a t o k és h a n g s o r o k felis­ merése akkor. tanu­ lási sikertelenségéhez.az ép folyamat m ű k ö d é s é t is. A p r o b l é m a helyes diagnózisához azonban i s m e r n ü n k kell a zavar természetét. A folyamatok m ű k ö d é s é n e k alapfeltétele az ép hallás. a felszínen közvetlenül n e m látható. a m e l y e k létezéséről a t u d o m á n y és a gyakorlat ma már tud. zavart m ű k ö d é s e vezet a g y e r m e k gondjaihoz. g y e r m e k k o r b a n alakul ki az a m e c h a n i z m u s . sajátosságait. ná.e l s a j á t í t á s részeként. gó. s z o r o n g á s á h o z . vagy az e l h a n g z o t t hangsor az adott nyelvben n e m értelmes (ide tartoznak például a nevek is). megjelenési formáit. a m e l y e k okairól a felnőtt k ö r n y e z e t n e k r e n d s z e r i n t n i n c s t u d o m á s a . összefüggéseit. a beszédészlelésből és a b e s z é d m e g ­ értésből. sz. K é p e s e k va­ gyunk felismerni b e s z é d h a n g o k a t vagy szótagokat. A beszédmegértés k ö v e t k e z ő nagy szakasza a szavak. b e s z é d e s e t é b e n az el­ hangzott b e s z é d a k u s z t i k á i jelsorozatot. il. Olyan rejtetten m ű k ö d ő . a m o n d a t o k és a szöveg m e g é r t é s e . a m i k o r a j e l e n t é s m é g nem vesz részt a feldolgozásban. a m e l y e k törvényszerű e g y ü t t m ű k ö d é s b e n biz­ tosítják a hallott b e s z é d j e l e n s é g e k megértését. és rendelkezésre állnak a vizsgálati le­ hetőségek. gyak- 117 .

E z e k b e n a m o d e l l e k b e n l é n y e g é b e n egyszerűsítve m u t a t h a ­ tó be a v a l ó s á g b a n lejátszódó m ű k ö d é s s o r o z a t . Ha az adott beszédjel tulajdonságai alapján n e m d ö n t h e t ő el a z o n n a l a b e s z é d h a n g m i n ő s é g e . jelen esetben az á m a g á n h a n g z ó n a k . A fonéma az az elvont nyelvi egy­ ség. a m e l y e k mindig az adott nyelvre j e l l e m z ő e k . h a n e m a jég szó. hogy az időben e g y m á s értelmezés megértés ritmusészlelés szeriális észlelés után e l h a n g z o t t b e s z é d h a n g o k a t . azt az bizonyítja.e el. g y o r s volt-e. A b e s z é d h a n g ­ differenciálás egyfelől a fonetikai. é s a z o k k a l igen k o m p l e x m ó d o n t a r t a n a k kapcsolatot.rabban fordul e l ő egy vagy több részfolyamat kvázi-elkülönített m ű k ö d é s e . üzenetet ( G ó s y . illetőleg az e g y m á s t k ö v e t ő m o n d a t o k p o n t o s felismerésében is. m i n d i g u g y a n a n n a k a nyelvi e g y s é g n e k fogjuk felismerni. Ilyen például a b e s z é d é s z l e l é s f o l y a m a t a i n a k d o m i n á l á s a az új szavak elsajátításában. k e l l e m e t l e n ) . A jégpálya szóban például. felismerjük p é l d á u l . Ez utób­ bi e g y s z e r r e h á r o m síkon folyik: az észlelés szintjein. mondhatja férfi. Az itt felgyűlt adatok alapián történik az akusztikai e l e m z é s . é r c e s vagy rekedt h a n g o n . A szeriális észlelés tökéletes m ű k ö d é s e is az anyanyelv­ elsajátítás során alakul ki. A b e s z é d f e l d o l g o z á s folyamata az elsődleges hallási e l e m z é s s e l indul. 1999). ahol n é h á n y előzetes döntés tör­ ténik a frekvencia. A kísérletek t a n ú s á g a szerint k ö n n y e b b a b e s z é d h a n g o k a t m e g k ü l ö n b ö z t e t n i /. Úgy is fogalmazhatunk. transzformációs észlelés. é r d e s . r i t m u s é s z ­ lelés és a vizuális észlelés. az intenzitás és az időszerkezet t e k i n t e t é b e n . A beszédészlelési részfolyamatok az alapszinteken folyó d ö n ­ tésekkel c s a k n e m egy i d ő b e n m ű k ö d n e k . az első szótag végén zöngétlen k m á s s a l h a n g z ó t ismertünk fel fonetikai szinten. A szeriális észlelés n e m c s a k a h a n g s o r o k szintjén je­ lentkezik. fonetikai és fonológiai szintek a l a p m ű k ö ­ dését további beszédészlelési részfolyamatok egészítik ki. hogy z e n e vagy b e s z é d h a n g z o t t . A szeriális avagy sorozatészlelés teszi lehetővé azt. valójában a zöngés g megvalósulásáról van szó. E n n e k első lépcsője az ún. a fonológi­ ai szinten soroljuk be a megfelelő fonémaosztályokba. A megértési f o l y a m a t o t m o d e l l e k b e n próbálják á b r á z o l n i . h a n e m mint a beszéd időviszonyainak szervezési stratégiája az e g y m á s t követő szavak. Az a l a p k é r d é s az. mivel a szeriális észlelése még n e m tökéletes (hogy itt nem a k i s g y e r m e k hangdifferenciálás akusztikai szint J artikulációs ü g y e t l e n s é g é r ő l van szó. fátyolos. ahol a b e s z é d h a n g o k a t ( m a g á n h a n g z ó k a t . A feldolgozott adatok a fonetikai szintre kerülnek. A b e s z é d é s z l e l é s a nyelvi információt t a r t a l m a z ó akusztikai jelsorozat feldolgozásával in­ dul. szoros kapcsolatban az adott nyelvre j e l l e m z ő hangsorépítési sajátosságokkal. és az anyanyelv-elsajátítás során vesszük birtokba őket. m a g a s vagy mély. hogy a s z e m a n t i k a i e l e m z é s v i s s z a h a t ( h a t ) az é s z l e l é s r e és a s z i n t a k t i k a i m ű v e l e t e k r e . Ezek a részfolyamatok a követ­ kezők: szeriális észlelés. 1. Például az á hangot ejthetjük ala­ csony vagy m a g a s h a n g o n . a m e l y e t a beszélő kiad. E z e k a döntések nagyjá­ ból b e h a t á r o l j á k a felfogott (észlelt) akusztikai jel tulajdonságait. lassan vagy gyorsan. A f o n é m a s z i n t m o n ­ datok a z o n o s í t á s a k o r is aktívan jelen van. A fo­ nológiai szinten történik a f o n é m a d ö n t é s m e g h o z a t a l a . Ezen a szinten zajlanak a fonológi­ ai folyamatok is. h a n g k a p c s o l a t t . és h o g y a n fogja fel a b e n n e lévő tartalmat. a szintaktikai pedig u g y a n c s a k az észlelésre. s e g y b e n a hibátlan m ű k ö d é s t biztosítja. A kétéves g y e r m e k efelánniík azonosítja az elefántot. é n e k s z ó t vagy h a n g s z e r t h a l l o t t u n k . a m e l y e t e g y fel­ ismerési (elképzelési) terv követ a beszédészlelés és a b e s z é d m e g é r t é s szintjein. m á s s a l h a n g ­ zókat) azonosítjuk. vagy lassú. elsődleges hallási elemzés. majd a szintaktikai és a s z e m a n t i k a i szinteken. beszédhang-differenciálás.<at a hallgató u g y a n o l y a n e g y m á s u t á n i ­ ságban legyen k é p e s a z o n o s í t a n i . b á n a t o s a n vagy m o s o l y o g v a . halk vagy erős ( e g y s z e r s m i n d e g y é b szubjektív ítéleteket is a l k o t u n k : k e l l e m e s . így van ez mind­ annak ellenére. Az e l e m z é s e k összetettségét mutatja. A cél a n n a k s z e m l é l t e t é s e . h o g y m i l y e n szinteken. nő vagy g y e r m e k . ábra). ábra A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatai 118 119 . A szóösszetétel első szótagja nem ajék hangsor. másfelől a fonológiai szint működéseivel áll szoros kap­ csolatban. amelytől k e z d v e belép az emlékezet is a feldolgozásba. a fonológiai szintre. hiszen közvetlenül n e m ta­ n u l m á n y o z h a t ó (vö. a h o n n a n a b e s z é d f e l d o l g o z á s indul. hogy a felsoroltak következtében e n n e k a m a g á n h a n g z ó n a k az ejtése és a hangzása is k ü l ö n b ö z ő volt. de bi­ z o n y o s előfeltevéseket a kérdéses hangról vagy h a n g k a p c s o l a t r ó l már m a g á v a l visz. vagy pacsid m o n d papucs helyett. A h i e r a r c h i k u s a n e g y m á s r a épülő akusztikai. hogy a b e s z é d h a n g o k a t itt. hogy kérésre például az elef vagy elefá hangsort képes m e g i s m é t e l n i ) . bár e k k o r a j e l e n t é s is segíti az észlelést. a k k o r a rendszer továbblép a következő. h o g y a h a l l g a t ó h o g y a n d o l g o z z a fel különálló nyelvi e g y s é g e k s o r o z a t á v á azt a folya­ m a t o s a n változó akusztikai jelet. milyen j e l l e g ű m ű k ö d é s e k történnek a megértési folyamatban. Ezek az e r e d m é n y e k az észlelési i n f o r m á c i ó t á r b a n öszs z e g z ő d n e k . a m e l y a megfelelő b e s z é d h a n g o k b a n realizálódik.

k ü l ö n ö s e n az anyanyelv-elsajátítás kezdeti éveiben. s életünk végéig tart. Ha például a hozzáférési f o l y a m a t o k n e m elég gyorsak. amely az egyén m i n d e n k o r i beszéd. A nyelv verbális h a s z n á l a t a . s a szájmozgás. a z o n b a n csak a 6—7 éves g y e r m e k e k képesek a transzformációs ész­ lelést egy k o m p l e x beszédészlelési feladatban is tökéletesen m ű k ö d t e t n i . a m e l y e k r ő l a felnőtt k ö r n y e z e t n e k g y a k r a n f o g a l m a sincs. m i n d a hozzáférési f o l y a m a t o k megfelelő m ű ­ k ö d é s e beszélési és b e s z é d h a l l g a t á s i tapasztalattal é r h e t ő el. Ritmuszavart e r e d m é n y e z . ha az állítjuk. A beszéd szem­ pontjából n e m c s a k a n n a k van j e l e n t ő s é g e . a m i k o r a k o r r e k c i ó m e g l e h e ­ tősen n e h é z . dályozott.). zavaráról akkor beszélünk. ismereteinek. m á r ismert d o l o g g a l kiegészít(het)jük. A b e s z é d h a n g o k egy része alkalmas arra. A hibás m ű k ö d é s e k e t ideiglenesen ellensúlyozó stra­ tégiák a z o n b a n á t m e n e t i e k és végesek. M i n d a nyelvi j e l e k s z ü k s é g e s m e n n y i s é g e (pl. gátolt. vagy n e m . ahol nincs m a g á n h a n g z ó . A BESZÉDFELDOLGOZÁS HIBÁS MŰKÖDÉSE A beszédészlelés és a b e s z é d m e g é r t é s igen összetett m e c h a n i z m u s a . sokkal n e h e ­ z e b b azt m e g m o n d a n i u k . a s z e r k e z e t e k h e z m o n d a t t a n i funkciót rendelünk. M i l y e n p o n t o s a n és m i l y e n gyorsan tudja lehívni a s z ü k s é g e s nyelvi j e l e k e t . re­ d u n d á n s szervezése. b) Az a d e k v á t s z e m a n t i k a i feltételek azt j e l e n t i k . illetőleg teljes b e s z é d k é p z é s é ­ nek a hallási észleléssel egyidejű feldolgozása. nincs nagy zaj stb. A szövegértés azt jelenti. A látási é l m é n y m á s o d l a g o s s á válik. azaz az üzenet tartalma n e m lehet a feldolgozás a k a d á l y a (a g y e r m e k é l e t k o r á n a k . Általános beszédész­ lelési szabályszerűségről van szó. A nyelvi és a beszédjelek tárolása az anyanyelv-elsajátítás­ sal kezdődik. N e m túlzás. idegen nyelv hallgatásakor is k ö n n y e b b e l k ü l ö n í t e n ü n k e g y m á s t ó l a b e s z é d h a n g o k a t . ha a kiejtett sza­ vak b e s z é d h a n g j a i n a k . hogy az a d ó (beszélő) és a v e v ő (hall­ gató) k ö z ö t t s e m m i f é l e olyan zavar n e m keletkezik. h o g y az e l h a n g z ó ü z e n e t megfelel a hallgató nyelvi ismereteinek.és nyelvi jeleket tároló rendszere. a k k o r az e l h a n g z ó b e s z é d e t n e h e ­ z e b b e n fogja m e g é r t e n i . hogy a g y e r m e k e l ő b b vagy u t ó b b s z e m b e k e r ü l a p r o b l é m á v a l . A m e g é r t é s b e n h á r o m e l k ü l ö n í t h e t ő folyamat létezik: a szóértés. hogy a hallott h a n g például / volt-e vagy r. Ez azt jelenti. A b e s z é d é s z l e l é s i és/vagy b e s z é d m e g é r t é s i z a v a r o k f e l i s m e r é s é n e k ( k ü l ö n ö s e n k o r a g y e r m e k k o r i a z o n o s í t á s á n a k ) fő n e h é z s é g e a feldolgozó m e c h a n i z m u s „túlbiztosított". és/vagy egy k o r á b b a n tárolt in­ formációsorozattal hasonlítjuk össze. sokszor m á r olyan életkorban. Ha a z a v a r tünetei m e g is jelen­ nek. tudásszintjének megfelelő j e l e n t é s ű közlés. h o g y a beszédfejlődés e l m a r a d o t t s á g a sokszor é p p e n n e m a g y e r m e k artikulációjában vagy be­ s z é d k é s z s é g é b e n j e l e n t k e z i k . A szöveg é r t e l m e z é s e feltételezi azt is. E z é r t is n a g y j e l e n t ő s é g ű a sok b e s z é l g e t é s a g y e r m e k k e l . a gyer­ m e k által ismert n y e l v e n e l h a n g z o t t szöveg stb. A m o n d a t m e g é r t é s az a folyamat. mert nagy a k o m p e n z á c i ó s lehetőség. a m ű k ö d é s z a v a r t a l a n n a k tűnik. Ez teszi lehetővé például a l o g o p é d u s szá­ m á r a . A transzformációs észlelés az a p e r c e p ­ ciós részfolyamat. ha az n e m áll ellentétben az akusztikus é l m é n n y e l . A szavak vagy m o n d a t o k ismétlése n e m jelenti egyúttal azt. illetőleg beszóláskor n e h e z e b b e n fejezi ki m a g á t . a k k o r ez n a g y o n zavaró lehet. a m e l y szoros k a p c s o l a t b a n van az e m l é k e z e t i f o l y a m a t o k k a l . A mentális lexikon kifejezés egyfajta „agyi s z ó t á r a t " je­ lent. az értelmezés kérdéses. s ez azt jelenti. k ü l ö n ö s e n a z o k b a n a n y e l v e k b e n . A ritmusészlelés az adott n y e l v r e j e l l e m z ő időzítési v i s z o n y o k p o n t o s azonosítását jelenti . mechanizmus nem pontos. hogy m e g é r t e t t ü k a részleteket és a z o k össze­ függéseit. M i r e v a l a m i l y e n „ m e g f o g h a t ó " n e h é z s é g j e l e n t k e z i k (például az olvasástanulás p r o b l é m á j a mint k ö v e t k e z - 120 121 . h o g y m e n n y i e g y s é g t a l á l h a t ó a m e n t á l i s lexikonban. ha aka­ elhangzott azonosítása megértésük bizonytalan. a h a n g z á s alapján fogjuk fel. hogy azokat m e g is értettük. m e g é r t é s é t és értelmezését. mint a megfelelő kategóriába rendezni őket (ez t e r m é s z e t e ­ sen függ az idegen nyelv i s m e r e t é n e k szintjétől). h o g y m i k é n t tud a beszélő/hallgató e z e k h e z az e g y s é g e k h e z hozzáférni. azt a felnőtt k ö r n y e z e t k ö n n y e n félreértelmezheti (sokszor é p p e n a g y e r m e k k o m p e n zálási stratégiájának k ö v e t k e z t é b e n ) . a k á r a b e s z é l é s r e .). a m e l y az ü z e n e t továbbítását. a) Az o p t i m á l i s átviteli k ö r ü l m é n y e k azt jelentik. azaz birtokba vettük a szöveget mint jelentéstani. hiszen a szük­ séges e g y s é g e k itt t á r o l ó d n a k . Ez a részfolyamat m á r 4 éves kor körül kez­ detié gesen m ű k ö d i k . k ö z i s m e r t m e g n e v e ­ zése a szájról olvasás. a m e l y biztosítja az adott nyelv hangjának és az írott változatban e n n e k a h a n g n a k megfelelő b e t ű n e k a felismerését. m i n d i g feltételezi az úgynevezett mentális lexikon aktiválását. h o g y a z a n y a ­ n y e l v ü k ö n e l h a n g z o t t egyik b e s z é d h a n g azonos-e egy másikkal. Ez nyújt lehetőséget a n a g y o t h a l l ó n a k . A vizuális p e r c e p c i ó segítségét a beszédfeldol­ g o z á s b a n a n a g y o t h a l l ó k és a siketek használják a legintenzívebben. H a n g s ú l y o z n u n k kell. a k á r az e l h a n g z ó b e s z é d m e g é r t é s é r e g o n d o l u n k . szerkezeti és gondolati egysé­ get.n e m leszűkítve természetesen a b e s z é d h a n g o k időviszonyaira. A vizuális észlelés a beszélő artikulációjának. m i n d e z a folyamat legfelsőbb szintjén m e g y végbe. illető­ leg vételét n e h e z í t e n é vagy lehetetlenné t e n n é ( m á s m e g f o g a l m a z á s b a n n e m torzított a be­ széd. h a n e m a n n a k is. szókincs). illetőleg e z e k n e k a s z e r k e z e t e k n e k a j e l e n tését is é r t e l m e z z ü k . Ennek az megfelelően közlések a beszédfeldolgozási korlátozott.r e d u k c i ó . Ó v o d á s g y e r m e k e k k ö n n y e b b e n h o z n a k d ö n t é s t arról. illetőleg szótagjainak az e g y m á s h o z viszonyított i d ő t a r t a m a n e m megfelelő.teszi l e h e t ő v é az e l h a n g z o t t ü z e n e t e k azonosítását. ille­ tőleg k ö v e t k e z m é n y e különféle (különfélék) lehet (lehetnek). Ez a fajta m e c h a n i k u s ismétlés t u l a j d o n k é p p e n beszédészlelési m ű k ö d é s .k e v é s b é p o n t o s a n felismerhető legyen. hogy azt b e h e l y e z z ü k egy tágabb i s m e r e t a n y a g b a . M i n d e n n e k a felszíni megjelenése (tünetei). tehát a j e l e n t é s ü k e t felfogtuk. hogy a k i s e b b zavarok rejtve m a r a d h a t n a k .m i n t a z o n o s í t a n i . Ez a t ö m ö r m e g h a t á r o z á s részletezve a következő. a m e l y e k n e k az észrevétele a m i n d e n n a p i életben c s a k n e m lehe­ tetlen ( t e r m é s z e t e s e n az e n y h é b b t ő l a súlyosig). E z e k a gyerekek k u d a r c é l m é n y e k soroza­ tát élik át.optimális átviteli k ö ­ r ü l m é n y e k között és adekvát s z e m a n t i k a i feltételek mellett . A t é n y l e g e s e n e l h a n g z ó i n f o r m á c i ó t s z á m o s . h o g y a részle­ gesen kapott hallási információkat a látásiakkal kiegészítse. a h o g y a n a szavakat s z ó s z e r k e z e t e k k é kapcsoljuk össze. a m o n d a t é r t é s és a szö­ vegértés. h o g y a hibásan ejtett réshangot c s u p á n látás alapján is felismerje. h a n e m a másoktól e l h a n g z ó k ö z l é s e k feldolgozásában. hogy az ajakartikuláció alapján t ö b b é . Szinkronizált film n é z é s e k o r a szereplők beszédét elsősorban az a k u s z t i k u m . hogy m a n a p s á g a g y e r m e k e k közel ö t v e n százaléka olyan ne­ hézségekkel k ü s z k ö d i k . Ha „ r o s s z " a szinkron. a látható b e s z é d k é p z é s nincs ö s s z h a n g b a n a h a n g z á s ­ é l m é n n y e l .

Egy részük kétnyelvű g y e r m e k . b) n e m n o r m á l lefolyású szülés. A beszédhibás g y e r m e k e k kisebb részénél a be­ s z é d h i b a c s u p á n m o t o r o s ü g y e t l e n s é g . ilyenkor a feldolgozási f o l y a m a t o k jól m ű k ö d n e k . a k k o r r a m á r sokszor n e m k ö n n y ű segíteni. E z e k e t a t é n y e z ő ­ ket rizikótényezőknek n e v e z z ü k : a) k o r a s z ü l ö t t s é g ( r ö v i d e b b terhességi időtartam és/vagy kis születési súly). m i n d a b e s z é d m e g é r t é s zavarával. Az ok(ok) ismerete. A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARÁNAK OKAI Az e l s ő d l e g e s o s z t á l y o z á s i s z e m p o n t az. de b e s z é d h i b a mellett gyakori az ép b e s z é d m e g é r t é s is. de zavart m u t a t az akusztikai. A dekódolási folyamat zavarát ered­ m é n y e z ő l e g g y a k o r i b b ok a verbálisan i n g e r s z e g é n y k ö r n y e z e t . Az e l m é l e t s z á m á r a . súlyos e s e t b e n a k ö r ü l ö t t ü n k lévő világ értelmezését. A d e k ó d o l á s i f o l y a m a t zavarai a k ö v e t k e z ő oki k a t e g ó r i á k r a v e z e t h e t ő k vissza: a) a b e ­ szédszervek o r g a n i k u s zavara (szerzett vagy örökletes). s ha ez n e m tűnik fel a k ö r n y e z e t n e k időben. H a l l á s p a n a s z esetén a z o n n a ­ li klinikai ellenőrzés javasolt. A szociálisan ingerszegény környezet n e m feltétlenül. fonetikai és a szeriális észlelés. Minél k i s e b b a beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i folyamat zavara. a látszólagos m e m ó - 122 123 . a m e l y e k ismeretében a g y e r m e k e t a b e s z é d é s z l e l é s és beszéd­ megértés szempontjából azonnal r i z i k ó . a fonológiai és a szeriális észlelés. és minél k e v e s e b b szintet érint. Előfordul­ hat a z o n b a n az is. vagy n e m .). A beszédészlelés és b e s z é d m e g é r t é s kü­ lönféle zavarai az anyanyelv-elsajátításhoz. akik az anyanyelv-elsajátítás leg­ különfélébb s z a k a s z a i b a n két. Az o k ( o k ) ismerete hoz­ zásegít a m e g e l ő z é s h e z és a korai felismeréshez. de e l m a r a d o t t a fonológiai szint m ű k ö d é s e és a rövid idejű verbális m e m ó r i a . Ha a ja­ vításuk n e m történt m e g időben. A beszédfeldolgozási zavar kiterjedése rendkívül változó. E s z e r i n t m e g k ü l ö n b ö z t e t ü n k biológiai és környezeti t é n y e z ő k e t .ép fejlődés mellett . s csak a d i a g n o s z t i k a és a terápia s z e m ­ pontjából s z ü k s é g e s m é r t é k i g kell azt/azokat felkutatnunk. a t u d o m á n y szempontjából t e r m é s z e t e s e n óriási a j e l e n t ő s é g e az ok vagy o k o k m i n d e n k o r i és a lehető legpontosabb felderítésének. a l é n y e g k i e m e l é s k é p t e l e n s é g e . d) jelen t u d á s u n k szerint n e m ismert ok. Ha a hallott közlések feldol­ g o z á s a bizonytalan. T ö k é l e t e s e k l e h e t n e k példá­ ul a g y e r m e k beszédészlelési folyamatai. A m e g k é s e t t beszédfejlődésű (diszfáziás). A biológiaiak k ö z é t a r t o z n a k m i n d a z o k a tényezők. gyakori visszakérdezés. A figyelmetlen. a p o n t o s d i a g n o s z t i k a p e d i g feltétele a j ó l megválasztott terápiának. de m i n d k é t típus e g y a r á n t viselheti a k ó d v á l t ó k ö r n y e z e t nega­ tív hatásait.vagy akár többféle jelrendszerrel is találkoznak (nyelvjárá­ si és k ö z n y e l v i hatás. ü l . így annál n a g y o b b m é r t é k b e n m a r a d n a k rejtve a p r o b l é m á k . túlzottan j á t é k o s n a k t ű n ő vagy viselkedési (magatartási) zavart m u t a t ó g y e r m e k e k j e l e n t ő s részénél ezek a felszíni jelen­ ségek m i n d . és lehetnek funkcionálisak. helyesírás zava­ ra. mint m á s o k n a k . r i a z a v a r o k és az általános tanulási n e h é z s é g formációiban m i n d i g k i m u t a t h a t ó a beszéd­ észlelés és/vagy a b e s z é d m e g é r t é s e l m a r a d á s a . pl. a k k o r a p r o b l é m á k a felnőttkorban is t o v á b b élnek. p o n t o s a b ­ ban f e l i s m e r é s e segíti a d i a g n o s z t i k á t . funkcionális zavara(i). a m e m o r i t e r e k m e g t a n u l á s á n a k n e h é z s é g e . külföldi m u n k a v á l l a l á s . A kör­ nyezeti t é n y e z ő k is folyamatosan h a t n a k a g y e r m e k r e . akiknek . m á s i k részük e g y n y e l v ű m a r a d . az idegen nyelv elsajátításának p r o b l é m á ­ ja. A fejlesztő p e d a g ó g i a i gyakorlat szem­ pontjából a z o n b a n az o k ( o k ) ismerete m á s o d l a g o s . az kihat az írottak feldolgozására is. vagy megjelenhet t ö b b részfolya­ m a t b a n is (ez a g y a k o r i b b ) . Ezek l e h e t n e k organikusak. hogy ezek a t é n y e z ő k függenek-e az e g y é n t ő l . a feltűnően lassú (akadályozott) beszédfejlődésű g y e r m e k e k kivétel nélkül e l m a r a d á s t m u ­ tatnak b e s z é d m e g é r t é s i folyamataikban is. kétnyelvű család. az előbbiek zavara tehát k ö v e t k e z m é ­ nyesen m a g a után vonja az utóbbiakét is. Ez utóbbi esetben a z a v a r o k együttjárása igen változatos. Ez azt j e l e n t i . Lehet például ép az akusztikai.több verbális ingerre van szükségük. Az iskolás g y e r m e k e k életében m e g j e l e n ő p r o b l é m á k egy része é p p e n a beszédfeldol­ g o z ó r e n d s z e r nem tökéletes m ű k ö d é s é n e k a k ö v e t k e z m é n y e . an­ nál k e v é s b é v e h e t ő észre. A m i n d e n n a p i k o m m u n i k á c i ó b a n a l e g g y a k o r i b b a k a követke­ zők: esetleges reakcióhiány. s ez ismét csak a felismerését nehezíti. a m u n k a v é g z é s t . U g y a n a k k o r az is előfordulhat. V a n n a k olyan t é n y e z ő k . hogy ép a fonetikai észlelés és a rövid idejű m e m ó r i a . M i n d e z e k mellett a b e s z é d p r o d u k c i ó zavara együtt j á r h a t a beszédfel­ d o l g o z á s zavarával. A b e s z é d m e g é r t é s i f o l y a m a t o k felelősek u g y a n i s az írott a n y a n y e l v elsajátításáért. jelnyelvvel é r i n t k e z ő hallássérült/siket szülők stb. Érinthet egyetlen részfolyamatot (ez a ritkább). Az olvasástanulás. a m e l y e k a születéstől felelősek a p e r c e p c i ó s folya­ m a t o k é r t .m i n d a b e s z é d m e g é r t é s i n e h é z s é g b ő l fakadnak. c) p s z i c h é s zavar. a m e n n y i r e s z ü k s é g e volt. h o s s z a b b külföldi tartóz­ k o d á s . az olvasottak bizonytalan értése. írástanulás. s n e m épek a b e s z é d m e g é r t é s szintjei. s k ö n n y e n összetéveszthe­ tők e g y é b p r o b l é m á k k a l . a k k o r ez oka lehet a k é s ő b b i beszédészlelési za­ varnak. d) születési r e n d e l l e n e s s é g . a karriert. a t á r s a d a l m i környezettől eltérő szemiotikai rendszert h a s z n á l ó családi háttér. V a n n a k g y e r m e k e k .g y e r m e k n e k kell m i n ő s í t e n ü n k . N a g y o b b i k részüknél a z o n b a n a b e s z é d h i b a együtt j á r a beszédészlelés vagy m i n d a be­ szédészlelés. a k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á k a f o l y a m a t m ű k ö d é s b e n j e l e n t k e z n e k . b) az i d e g r e n d s z e r organikus. Az anyanyelv-elsajátítás b e s z é d p r o d u k c i ó s m e c h a n i z m u s á ­ nak zavarai érinthetik a beszédfeldolgozást is. e z e k m i n d e g y i k e utal­ hat a feldolgozás hibájára vagy lassúságára. A BESZÉDFELDOLGOZÁSI ZAVAR MEGJELENÉSI FORMÁI A z a v a r o k a felszínen igen változatos formában öltenek testet. s ez t o v á b b nehezíti a felismerésüket. nevelőotthoni k ö r ü l m é n y e k ) . téves reakció. zavara. de együtt j á r h a t a verbális i n g e r s z e g é n y s é g g e l (pl. de legalábbis az a n y a n y e l v t a n u l á s legaktívabb éveiben a g y e r m e k k e l n e m beszél­ g e t t e k eleget. n e m b e s z é l t e t t é k annyit. c) szülési sérülés (függetlenül a n n a k r e n d e z ő d é s é t ő l ) . E g y r e g y a k r a b b a n találkozunk olyan g y e r m e k e k k e l . hogy é p e n m ű k ö d ő b e s z é d m e g é r t é s mellett e l m a r a d o t t a k a beszédész­ lelési folyamatok.m é n y ) . tehát a g y e r m e k k o r h o z k a p c s o l ó d n a k . n e h e ­ zítve ezáltal a m i n d e n n a p i k o m m u n i k á c i ó t . Ha bárhol z a v a r vagy kóros állapot áll fenn. hogy a kez­ detektől.

d) a zavar kiterjedtsége (Arra utal. Ezek l e h e t n e k át­ menetiek. 6.). 2. a beszédhang-differenciálás zavara. de 3 évnél k e v e s e b b : 4. például a b e s z é d é s z l e l é s e n belül a t r a n s z f o r m á c i ó s észle­ lés zavara. 7. 5. Ez tette egyúttal lehetővé a különféle beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i zavarok azonosítását és j e l l e m z é s é t . csak a beszédészlelési folyamatok­ ban van z a v a r vagy a m e g é r t é s b e n is. v a l a m i n t a vezérlés m e c h a ­ n i z m u s á n a k e l e m z é s e egészíti ki. hogy a megállapított zavar milyen m á s zavarokkal társul. hogy a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest az el­ m a r a d á s m e k k o r a . E n n e k a felmérése a g y e r m e k d i a g n o s z t i z á l á s a és a terápia m e g t e r v e z é s e szempontjából n a g y o n fontos. 2. b) a z a v a r típusa (Azt m o n d j a m e g . a megértési folyamat zavara együttjár-e a vezérlés zavarával. hogy h á n y r é s z f o l y a m a t érintett. a szintézis és/vagy a iateralizáció zavara. illetőleg tartós elszakadás a családi k ö r n y e z e t t ő l . a vizuális észlelés zavara. Arra keresünk választ. A zavar típusa szerint: 1. 4. A z a v a r helye szerint: 1. ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest 2 évnél több. ahol a hibás m ű k ö d é s d e t e k t á l h a t ó . 14. k ü l ö n ö s e n n a g y o b b . 1995). 1989 óta r e n d e l k e z é s r e áll a G M P . azaz a helyes diagnózis. ill. e h h e z képest ritkábbak a felnőttek szerzett p r o d u k c i ó s és megértési zavarai.h a t é v e s vagy annál i d ő s e b b g y e r m e k e k e s e t é b e n n e h é z (hacsak n e m lehetetlen) biztonsággal megállapítani a dekódolási zavar okát. g) feltűnően lassú beszédfejlődés. a fonológiai szint m ű k ö d é s i zavara. de 2 évnél k e v e s e b b . 3. i) hallássérülés. G ó s y . esetleg az e m l é k e z e t m ű k ö d é s i problémájával. 4. 3. a rövid idejű verbális m e m ó r i a zavara. de az akusztikai és a fonetikai szintek épek. k) családi érintettség a beszéd és nyelv területén. milyen m é r t é k ű . A beszédészlelés és a beszéd­ m e g é r t é s folyamatainak vizsgálatát az emlékezeti m ű k ö d é s e k . ilyenek például a b e s z é d p r o d u k c i ó b a n a nyelvbotlások vagy a beszédfeldolgo­ zásban a félrehallások. b e s z é d m e g é r t é s i zavarok. a t r a n s z f o r m á c i ó s észlelés zavara. A zavar mértéke szerint: 1. j) h o s s z a n tartó hurutos állapot. ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai életkoránál t ö b b m i n t 3 év. a m o n d a t é r t é s zavara. súlyos a zavar. 1) állami g o n d o z o t t s á g . például a be­ szédészlelés v a l a m e n n y i folyamata sérült-e vagy n e m . f) 2 éves k o r után i n d u l ó b e s z é d . a vezérlés zavara. (A n e m időben elkezdett vagy v a l a m i l y e n okból n e m sikeres b e s z é d k o r r e k c i ó e r e d m é n y e z i a felnőttkori b e s z é d p r o b l é m á k j e l e n t ő s részét. 13. de lehetnek h o s s z a b b ideig tartók. s a terápia m i e l ő b b i m e g k e z d é s e .). ///. valamint a részfolyamat-zavarok együttjárásának ö s s z e g z é s e a tel­ j e s b e s z é d m e g é r t é s i folyamat figyelembevételével történik. 3. //. a teljes folyamatra kiterjedő zavar. e m l é k e z e t i zavarok. h o g y az adott m e c h a n i z m u s o n belül m e l y folyam a t ( o k ) b a n j e l e n t k e z i k a zavar.1 2 éves korú g y e r m e k e k beszédfeldolgozási teljesítménye tesztelhető. ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest 1 év­ nél t ö b b . M i n d e n n e k alapján a beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i folyamat lehetséges zavarai a kö­ vetkezők: 124 . pl. ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest legfel­ j e b b 1 év. a b e s z é d r i t m u s é s z l e l é s é n e k zavara. nagyon súlyos a zavar. a fonetikai szint m ű k ö d é s i zavara. N a g y o n sokszor. h) a b e s z é d p r o d u k c i ó hibája. 10. a s z ö v e g é r t é s zavara. 9. az eltérés/el­ m a r a d á s m é r t é k é n e k m i n d p o n t o s a b b m e g h a t á r o z á s a . és á l l a n d ó s u l o k is. Példá­ ul a b e s z é d é s z l e l é s e n belül a fonológiai szint m ű k ö d é s é b e n 2 éves e l m a r a d á s t tapaszta­ lunk. több vagy csak egyetlen részfolyamatot érint-e. m e c h a n i z m u s . ) . enyhe fokú a zavar. A zavarok osztályozási szempontjai a k ö v e t k e z ő k : a) a zavar helye (Az a terület. a k a p o t t a d a t o k ö s s z e v e t h e t ő k az adott életkorban elvárt értékekkel. az akusztikai szint m ű k ö d é s i zavara. G y e r m e k k o r ­ ban l e g g y a k o r i b b a k az átmeneti b e s z é d p r o b l é m á k . a m e n t á l i s lexikon aktivizálási zavara. 12. a rövid idejű vizuális m e m ó r i a zavara. középsúlyos a zavar.e) g ő g i c s é l é s h i á n y a vagy kései indulása.) 125 A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARAINAK OSZTÁLYOZÁSA A z a v a r o k definiálása.t e s z t c s o m a g (vö. a r é s z f o l y a m a t o k különféle kapcsolataiban megjelenő zavarok. 2. b e s z é d é s z l e l é s i zavarok. 2. c) a zavar m é r t é k e (Azt mutatja m e g . 8. /. vagy n e m . IV. a m e l y n e k segítségével a 3 . 11. hiszen az időben m e g k e z d e t t korrek­ ció rendszerint tökéletes j a v u l á s t e r e d m é n y e z . A zavar kiterjedtsége szerint: 1. a szeriális észlelés zavara. H e l y e ­ sebb i l y e n k o r a z a v a r m i n d p o n t o s a b b behatárolása.). Az emberi b e s z é d t e v é k e n y s é g a legkülönfélébb zavarokat mutathatja. a b e s z é d é s z l e l é s zavara.

A b e s z é d p r o d u k c i ó és a b e s z é d f e l d o l g o z á s relatíve ö n á l l ó a k , így előfordul, h o g y az e g y i k m e c h a n i z m u s ép, a m á s i k pedig n e m . Ez a d i s s z o c i á c i ó a z o n b a n k ü l ö n f é l e k é p p e n é r v é n y e s ü l h e t . A b e s z é d p r o d u k c i ó és a m e g é r t é s lehet ép, az észlelés a z o n b a n n e m : az e k a t e g ó r i á b a tartozó g y e r m e k e k n e h e z e n t a n u l n a k új szavakat, s z ó k i n c s ü k általában gyér, az iskolában p r o b l é m á s az olvasástanulásuk, a m e m o r i t e r e k elsajátítása és m e g t a r t á s a . Ép p r o d u k c i ó és észlelés, de zavart beszédértés esetén a g y e r m e k j e l l e g z e t e s e n figyel­ m e t l e n n e k tűnik, esetleg m a g a t a r t á s i z a v a r o k a t is m u t a t . Az olvasott s z ö v e g m e g é r t é s e g o n d o t o k o z , k é s ő b b pedig k i a l a k u l n a k a tanulási p r o b l é m á k , hiszen m i n d a h a n g z ó be­ széd, m i n d az olvasásértés érintett. Ha a p r o d u k c i ó ép u g y a n , de a teljes beszédfeldolgo­ zás zavart, ez e g y é r t e l m ű e n előjelzi az iskolai k u d a r c o k a t ; bár az e k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó g y e r m e k e k m á r az ó v o d á b a n is feltűnnek, a z o n b a n a valós p r o b l é m a a felszínen a legkü­ l ö n b ö z ő b b formákat öltheti (figyelmetlenség, viselkedési zavar, kicsi szókincs, visszahú­ z ó d ó m a g a t a r t á s , túlzott j á t é k o s s á g , kivonulás a szabályjátékokból stb.). A b e s z é d p r o d u k ­ ció zavara együtt j á r h a t ép beszédértéssel és zavart észleléssel. Jellegzetesen a b e s z é d h i ­ b á s g y e r m e k e k r e j e l l e m z ő képlet. A b e s z é d h i b a j a v í t á s a és/vagy a u t o m a t i z á l á s a n e h é z , a főbb k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á k a g y e r m e k e k olvasástechnikájában, az írástanulásukban és a helyesírási teljesítményükben j e l e n t k e z n e k . L é n y e g e s e n ritkábban fordul elő, hogy a b e s z é d h i b á s g y e r m e k észlelése jól működik, csak az értési folyamatok érintettek. G y a k o ­ ribb, hogy a beszédhiba mellett m i n d k é t feldolgozási m e c h a n i z m u s zavartan m ű k ö d i k : az iskolai kudarcok, a tanulási n e h é z s é g e k e g y é r t e l m ű e n előjelezhetők. Az anyanyelv-elsajá­ títás legsúlyosabb zavara a k k o r áll elő, ha mind a b e s z é d p r o d u k c i ó , m i n d a beszédfeldolgo­ zás zavart. Ez valamennyi diszfáziás és akadályozott beszédfejlődésű g y e r m e k r e j e l l e m z ő . A beszédfeldolgozási folyamat n e m ép m ű k ö d é s e összefügghet m á s zavarokkal, de mint funkcionális zavar vezethet ö n m a g á b a n is k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á k h o z . A továbbiak­ ban e n n e k megfelelően tekintjük át a zavarok sajátosságait.

u g y a n c s a k h a l k a b b a n hallja az e l h a n g z ó beszédet, és jellegzetesen kiesnek a m a g a s frek­ v e n c i á s összetevők. K á r o s o d h a t a hallóideg, e k k o r a h a n g i n g e r e k n e k az agy velőbe jutta­ tása k á r o s o d i k , illetőleg előfordul az agyi pályák és k ö z p o n t o k k á r o s o d á s a is. A kevert tí­ pusú h a l l á s c s ö k k e n é s esetén az e l ő z ő e k b e n ismertetettek együttesen j e l e n t k e z n e k . A korai vagy veleszületett h a l l á s k á r o s o d á s n e m teszi l e h e t ő v é a beszédészlelési és a be­ s z é d m e g é r t é s i szintek m e g f e l e l ő m ű k ö d é s é t . A m e g f e l e l ő akusztikai inger, v a l a m i n t a visszacsatolás hiánya eleve korlátozott beszédfeldolgozást tesz lehetővé (hallókészülék vi­ selése e s e t é n is). A n a g y o t h a l l ó g y e r m e k e k b e s z é d é s z l e l é s i folyamatai r e n d s z e r i n t na­ g y o b b m é r t é k ű zavart, illetőleg e l m a r a d á s t m u t a t n a k , m i n t a b e s z é d m e g é r t é s i e k . M i n d e z hatással van a g y e r m e k e k b e s z é d p r o d u k c i ó j á r a is. A b e s z é d h a n g o k kiejtése torzzá válik, egy részük h i á n y o z h a t ; a jellegzetes „ s i k e t e s " beszéd nélkülözi a m a g a s frekvenciás össze­ tevőket. A b e s z é d p r o z o d i a rendkívül bizonytalan. A jellegzetes kiejtészavarokhoz nemrit­ kán a g r a m m a t i z m u s , s z e g é n y e s szókincs, m o n d a t - és szövegértési n e h é z s é g e k társulnak. Kísérletekkel igazolták, hogy a n a g y o t h a l l ó g y e r m e k e k a g y f é l t e k e - d o m i n a n c i á j á n a k ki­ a l a k u l á s a késik a n a g y o t h a l l á s fennállásától, illetőleg korrekciójától függően. A h á r o m ­ éves k o r u k után n a g y o t h a l l ó v á vált g y e r m e k e k esetében kialakult a d o m i n a n c i a , m í g a fi­ atalabb k o r b a n hallássérültté vált vagy így született g y e r m e k e k n é l csak kis s z á z a l é k b a n ( M a r c o t t és M o r e r e , 1990). A korai hallókészülék-ellátás szoros összefüggést m u t a t a fél­ t e k e - d o m i n a n c i a kialakulásával. A b e s z é d f e l d o l g o z á s fejlődését g y e r m e k k o r b a n negatívan befolyásolja az ún. á t m e n e t i hallászavar, a m e l y l e g g y a k r a b b a n hurutos m e g b e t e g e d é s e k , v a l a m i n t a z a d e n o i d - v e g e táció k ö v e t k e z t é b e n alakul ki. (A m e g n a g y o b b o d o t t o r r g a r a t m a n d u l a h u r u t o s tünetek nél­ kül is o k o z h a t egyoldali vagy kétoldali halláscsökkenést.) Ez a k ü l ö n b ö z ő m é r t é k ű (veze­ téses típusú) n a g y o t h a l l á s o s állapot b i z o n y o s idő elteltével m e g s z ű n i k , a hallás r e n d e z ő ­ dik. Ezért n e v e z z ü k á t m e n e t i h a l l á s z a v a r n a k , de a háttérben, rejtve á l l a n d ó s u l h a t n a k az e n n e k k ö v e t k e z t é b e n létrejött beszédészleléssel és/vagy b e s z é d m e g é r t é s s e l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k . A h o s s z a n h u r u t o s , illetőleg m e g n a g y o b b o d o t t orrgaratmandulájú g y e r m e k e k

A HALLÁS ZAVARÁNAK HATÁSA A BESZÉDFELDOLGOZÁSRA

b e s z é d p e r c e p c i ó s m e c h a n i z m u s a sérül, mivel a folyamat legalsó szintje, a hallás h o s s z a b b időtávon n e m t ö k é l e t e s e n m ű k ö d i k . A hallási szint i d ő s z a k o s k á r o s o d á s a azonosítási és feldolgozási p r o b l é m á k a t idéz elő. N a g y o n gyakori az első 5-6 évben tapasztalható á t m e ­ neti hallászavar. Attól függően, hogy m e n n y i ideig áll fenn az o r r g a r a t m a n d u l a - t ú l t e n g é s , vagy milyen méretű a m e g n a g y o b b o d o t t adenoid. 10. 2 0 . 30. 40 dB-es lég-csont köz ala­ kul ki. A m e n n y i b e n kisfokú a h a l l á s c s ö k k e n é s (i j - 2 0 d B ) , a szülőknek és a p e d a g ó g u s o k ­ nak n e m tűnik fel. 2 5 - 3 0 dB-nél m á r észreveszik, hogy a g y e r m e k „figyelmetlen", esetleg „félreért d o l g o k a t " . T ö b b száz m e g n a g y o b b o d o t t o r r g a r a t m a n d u l á j ú , 5 - 6 éves ó v o d á s he­ lyes globális b e s z é d é s z l e l é s é n e k átlagai a k ö v e t k e z ő k voltak: 3 9 , 3 % a j o b b oldali és 3 7 , 2 % a bal oldali fülbe közvetített h a n g s o r o k tekintetében. A g y e r m e k e k o r r g a r a t m a n d u l a mű­ téten estek át. a m e l y e t k ö v e t ő e n a helyes a z o n o s í t á s u k átlagértéke: 8 5 % és 9 2 , 8 % lett. A tapasztalati adatok szerint ötéves korban elsősorban a fonetikai és fonológiai szintek k á r o s o d n a k , v a l a m i n t a teljes m e c h a n i z m u s tárolási rendszere. H a t é v e s korban u g y a n c s a k a fonetikai, fonológiai szintek k á r o s o d á s a látszik (tehát nincs fejlődés), sőt a fonológiai észlelés szignifikánsan g y e n g é b b , mint az e l ő z ő életkorban. A hétéveseknél erőteljes vál­ tozást t a p a s z t a l u n k : é r z é k e l h e t ő v é válik az akusztikai feldolgozási szint zavart m ű k ö d é s e .

A hallás zavara lehet veleszületett p r o b l é m a , de kialakulhat b á r m e l y életkorban, illetőleg az ép hallás bizonyos fokú csökkenése gyakorlatilag mindenkinél bekövetkezik időskorban. A n a g y o t h a l l ó és siket c s e c s e m ő is elkezd gőgicsélni, n é h á n y h ó n a p elteltével a z o n b a n a gőgicsélés szegényesedik, majd abbamarad. A nem ép hallás kihat mind a b e s z é d p r o d u k c i ó , m i n d a beszédfeldolgozás m ű k ö d é s i folyamataira. Kísérletek alátámasztották például, hogy az ép halló és a siket szülők a z o n o s fokban hallássérült g y e r m e k e i n e k b e s z é d m e g é r t é s e között nincs l é n y e g e s k ü l ö n b s é g . A n a g y o t h a l l á s lehet vezetéses típusú - ha a hallójáratban, a d o b h á r t y á n vagy a halló­ c s o n t o k o n , illetve a d o b ü r e g b e n van kóros elváltozás. E k k o r a vezetéses zavar k ö v e t k e z ­ tében a h a n g r e z g é s e k csak kisebb mértékben j u t n a k a belső fülbe. Ezek a betegek kissé tor­ zítva és h a l k a b b a n hallják a beszédet (a h a l l á s k ü s z ö b legfeljebb 40 dB-en futhat). A kis­ g y e r m e k - és i s k o l á s k o r b a n fellépő h a l l á s k á r o s o d á s o k t ú l n y o m ó többsége vezetéses zavar. F e l n ő t t k o r b a n sokkal g y a k o r i b b az idegi eredetű vagy p e r c e p c i ó s típusú h a l l á s c s ö k k e n é s . A b e l s ő f ü l - e l v á l t o z á s o k ( a m e l y e k e t különféle o k o k i d é z h e t n e k elő) e s e t é b e n a b e t e g

126

127

a fonetikai és a fonológiai szintek változatlanul n e m ép folyamatai mellett. A felsőbb per­ cepciós szintek k ö v e t k e z m é n y e s e n kóros m ű k ö d é s e az elmaradott szövegértés. A nyolcéve­ sek e r e d m é n y e i n e k értékelésekor m á r feltétlenül tekintetbe v e e n d ő az iskolai (közvetlen és közvetett) fejlesztés ténye. E n n e k ellenére gyakorlatilag n e m tapasztalható m i n ő s é g i javu­ lás. A 9 és 10 évesek mutatják a legnagyobb elmaradást a beszédpercepciós folyamataikban. Egyetlen részfolyamatban sem éri el a teljesítményük a hétévesekét, ami azt jelenti, hogy 6 év körüli f o l y a m a t m ű k ö d é s e k k e l kell a harmadik, negyedik osztályt végezniük.

n y o s fejlődésről t a n ú s k o d i k v a l a m e n n y i részfolyamatban. H a tekintetbe v e s s z ü k azt, hogy a p e r c e p c i ó s r é s z f o l y a m a t o k felelősek az írott a n y a n y e l v elsajátításáért, a k k o r azt kell m o n d a n u n k , hogy az első osztályosok nincsenek abban a h e l y z e t b e n , hogy p r o b l é m a m e n ­ tesen tanuljanak m e g olvasni és írni. M i n t h o g y a 9 és a 10 évesek s e m érik el a h é t é v e s kor­ ban (!) elvárt szinteket, n e m véletlen, hogy náluk kivétel nélkül találunk az írott a n y a n y e l v tanulásával kapcsolatos különféle nehézségeket, illetőleg zavarokat. A n e h é z s é g e k e t a szó­ kincs a k t i v á l á s á n a k p r o b l é m á j a is növeli. A 2. ábra az akusztikai, fonetikai, fonológiai és a szeriális észlelés teljesítményét ábrázolja az elvárt teljesítményhez képest első, m á s o d i k és n e g y e d i k o s z t á l y o s o k n á l . A diszfáziás g y e r m e k e k m o n d a t - és szövegértési f o l y a m a t o k b a n nyújtott teljesítménye is k o m o l y z a v a r o k a t m u t a t . A m o n d a t é r t é s szintje j o b b , k ö z e l e b b van az életkori teljesít-

A MEGKÉSETT BESZÉDFEJLŐDÉS (DISZFÁZ1A) ÉS A BESZÉDFELDOLGOZÁSI ZAVAR

Az anyanyelv-elsajátítás m e g i n d u l á s a késhet, s e n n e k s z á m o s o k a lehet: örökletes sajátos­ ság, n e u r o l ó g i a i zavar, m e n t á l i s retardáció, agyi k á r o s o d á s , i n g e r s z e g é n y k ö r n y e z e t stb. A diszfáziához v e z e t ő o k o k sokfélesége e r e d m é n y e z i m a g á n a k a b e s z é d z a v a r n a k a sokfé­ leségét is; és m e g h a t á r o z z a a g y e r m e k anyanyelv-elsajátításának további útját. A m e g k é ­ sett b e s z é d f e j l ő d é s ű g y e r m e k n e k egy v a g y n é h á n y szava van c s a k , sok e s e t b e n j e l e k e t használ k o m m u n i k á c i ó s célokra, b e s z é d m e g é r t é s e , illetőleg a teljes nyelvi jellegű g o n d o l ­ k o d á s a korlátozott (vö. G e r e b e n n é Várbíró, 1995). H á r o m - és h a t é v e s k o r között a beszéd­ p r o d u k c i ó j a általában ugrásszerű fejlődésnek indul, a b e s z é d f e l d o l g o z á s a z o n b a n lénye­ gesen lassúbb ü t e m b e n fejlődik. M i l y e n a l é n y e g é b e n n e m vagy alig b e s z é l ő 3-4 évesek anyanyelvi szintje? Artikuláci­ ós teljesítményük alig 5%-uknál felel m e g az életkorban elvárt teljesítménynek; a többiek j e l e n t ő s e l m a r a d á s t m u t a t n a k . Beszédészlelési szintjük a k e z d e t e k b e n n e h e z e n m e g í t é l h e ­ tő. K é t h a r m a d u k n a k a s z ö v e g é r t é s e b i z o n y t a l a n , e l m a r a d o t t , e g y h a r m a d u k n á l a z o n b a n nincs eltérés. A m o n d a t é r t é s közel 25%-uknál életkori szinten van, m í g több mint 75%-uknál e l m a r a d o t t , zavart. N a g y o k a z e g y e s g y e r m e k e k közötti i n d i v i d u á l i s k ü l ö n b s é g e k . A diszfáziások b e s z é d p r o d u k c i ó j a 5-6 éves korukra s z e m b e t ű n ő e n javul ( n é m e l y e k n é l tel­ j e s e n r e n d e z ő d i k ) . A p e r c e p c i ó s részfolyamatokat tekintve a z o n b a n m i n d e n vizsgált kor­ c s o p o r t b a n , öttől tízéves korig j e l e n t ő s e l m a r a d á s t találtunk az adott életkorban elvárt tel­ j e s í t m é n y h e z képest. Ha c s u p á n az átlagértékeket vesszük figyelembe, a k k o r azt m o n d h a t ­ juk, hogy az ö t é v e s e k csak e l m a r a d á s t m u t a t n a k , de a teljesítménygörbéjük követi az ép teljesítmény vonalát. H a t é v e s kortól m á r n e m e g y s z e r ű e n e l m a r a d á s r ó l , h a n e m zavarról is szó van, mivel a g y e r e k e k teljesítménygörbéje az egyes részfolyamatok tekintetében jel­ legzetes k ü l ö n b s é g e k e t m u t a t az ép v o n u l a t h o z képest. Az akusztikai és a fonetikai észle­ lés k i s e b b m é r t é k ű e l m a r a d á s t mutat, a szeriális és a fonológiai r é s z f o l y a m a t o k m ű k ö d é s i szintje a z o n b a n feltűnően g y e n g e . Az ö t é v e s e k h e z viszonyítva m i n t e g y „ r o m l o t t " a gyer­ m e k e k teljesítménye. Valójában van fejlődés a két korcsoport között, a z o n b a n az életkor­ ban elvárt szinthez képest a hatévesek e r e d m é n y e g y e n g é b b , így n ö v e k e d e t t a k ü l ö n b s é g az ép és a diszfáziás g y e r m e k e k között. C s a k n e m kivétel nélkül késik az agyfélteke-domi­ n a n c i a k i a l a k u l á s a a m e g k é s e t t beszédfejlődésű ó v o d á s o k esetében, t o v á b b á k o m o l y el­ m a r a d á s t m u t a t a b e s z é d h a n g - m e g k ü l ö n b ö z t e t é s i készség is. Az i s k o l á s o k teljesítménye u g y a n c s a k j e l e n t ő s e l m a r a d á s t m u t a t az ép fejlődésű gyere­ k e k h e z képest, u g y a n a k k o r az egyes k o r c s o p o r t o k teljesítménye e g y m á s h o z képest bizom e n y h e z , m i n t a s z ö v e g é r t é s é . Az ép fejlődésű g y e r m e k e k a d a t a i h o z v i s z o n y í t v a , a diszfáziás ó v o d á s o k szövegértésben megközelítőleg a h á r o m é v e s e k szintjén állnak. U g y a n ­ abban az életkori csoportban a beszédmegértési különbségek nagyok. A vizsgált g y e r m e k e k mintegy 8 0 % - á n á l volt e területen k i m u t a t h a t ó e l m a r a d á s (Gósy, 2 0 0 0 ) . A szövegértési ne­ h é z s é g e k többféle okra vezethetők vissza. P r o b l é m á k a t j e l e n t h e t n e k az ismeretlen lexikai egységek, a bizonytalanul vagy tévesen azonosított morfológiai és szintaktikai szerkezetek, a fel nem ismert összefüggések, s az emlékezeti m ű k ö d é s e k esetleges zavarai is. E l m a r a d á s t a p a s z t a l h a t ó a rövid idejű verbális, de a vizuális m e m ó r i a teljesítményében is. N e m egy g y e r m e k n é l a rövid idejű verbális m e m ó r i a m ű k ö d é s e n e m is tesztelhető. 129
Diszfáziás iskolások

20 -i

1

1

< —

1

akusztikai észlelés

fonetikai észlelés
2. ábra

szeriális észlelés

fonológiai észlelés

teljesítménye

négy

beszédészlelési

részfolyamatban

128

A B E S Z É D P R O D U K C I Ó HIBÁJA ÉS A B E S Z É D F E L D O L G O Z Á S I M Ű K Ö D É S E K

A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARÁNAK KÖVETKEZMÉNYE: OLVASÁSI NEHÉZSÉG

R e n d s z e r e s e n felmerülő kérdés, hogy vajon az artikulációs b e s z é d h i b a feltétlenül e g y ü t t jár-e a b e s z é d é s z l e l é s és/vagy a b e s z é d m e g é r t é s zavarával. T a p a s z t a l a t a i n k azt mutatják, h o g y n e m ; a vizsgált sok száz b e s z é d h i b á s g y e r m e k e g y h a r m a d á n á l a beszédfeldolgozás­ ban s e m m i f é l e eltérést n e m láttunk. K é t h a r m a d u k n á l a z o n b a n k i s e b b - n a g y o b b m é r t é k b e n érintett a b e s z é d é s z l e l é s , és e z e n belül egy részüknél a b e s z é d m e g é r t é s is. E n n é l f o g v a a b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k b e s z é d f e l d o l g o z á s i f o l y a m a t a i feltétlenül t e s z t e l e n d ő k , é s h a szükséges, a célzott fejlesztés p á r h u z a m o s a n kell, hogy történjen a b e s z é d h i b a j a v í t á s á v a l . M i n é l s ú l y o s a b b a g y e r m e k artikulációs hibája, azaz m i n é l t ö b b b e s z é d h a n g r a terjed ki, annál t ö b b b e s z é d é s z l e l é s i folyamat m ű k ö d é s é b e n találunk eltérést. E n y h é b b e s e t e k b e n például a sziszegők hibája vagy r o t a c i z m u s fennállása - r e n d s z e r i n t az akusztikai, foneti­ kai és a szeriális é s z l e l é s sérült. T o v á b b i m á s s a l h a n g z ó k h e l y t e l e n k é p z é s e e g y ü t t j á r a d i s z k r i m i n á c i ó zavarával, a vizuális és a ritmusészlelés, v a l a m i n t a t r a n s z f o r m á c i ó s észle­ lés e l m a r a d á s á v a l . Ha egy vagy több m a g á n h a n g z ó ejtése is hibás, a k k o r biztosra v e h e t ő , h o g y a teljes beszédészlelési m e c h a n i z m u s zavart. A b e s z é d m e g é r t é s i f o l y a m a t o k ép vagy n e m é p m ű k ö d é s e j á r u l é k o s a n k a p c s o l ó d h a t a z artikulációs h i b á h o z . Ha az artikulációs m o z g á s o k hibájához további b e s z é d p r o d u k c i ó s zavarok is társulnak (például szűk szókincs vagy a g r a m m a t i z m u s ) , ezek m á r feltételezik m i n d a beszédészlelé­ si, m i n d a b e s z é d m e g é r t é s i folyamatok működési zavarát. 6 0 0 b e s z é d h i b á s g y e r m e k vizs­ gálatának á t l a g e r e d m é n y e i láthatók a 3. ábrán (az akusztikai, a fonetikai és a fonológiai ész­ lelés adatai). A g y e r m e k e k közül 4 5 0 fiú és 150 leány. Az első vizsgálat 5 éves, a követke­ ző h á r o m évvel később, 8 éves korukban történt. A gyerekek a két vizsgálat között intenzív fejlesztésben, p r o d u k c i ó s és részlegesen percepciós terápiában részesültek. B á r a g y e r m e ­ keknek 8 éves korukban már semmiféle beszédhibájuk n e m volt, a beszédészlelési folyama­ taik m é g e k k o r is j e l e n t ő s e l m a r a d á s t mutattak az életkorukban elvárt teljesítménytől.

A nyelvi k é p e s s é g b á r m e l y összetevője o k a lehet az olvasási n e h é z s é g n e k ; d ö n t ő a z o n b a n a beszédfeldolgozási teljesítmény szintje. A kísérletek és tapasztalatok alapján a követke­ ző a l a p ö s s z e f ü g g é s e k állapíthatók m e g . Beszédészlelési zavar, illetőleg e l m a r a d á s és ép értés esetén az olvasás és írás technikájának k i s e b b - n a g y o b b m é r t é k ű zavarát tapasztaljuk. A b e s z é d p e r c e p c i ó s z a v a r é r i n t h e t i v a l a m e n n y i szint m ű k ö d é s é t , de k o r l á t o z ó d h a t e g y vagy n é h á n y r é s z f o l y a m a t r a . Az i d ő v i s z o n y o k zavart észlelése például j e l e n t k e z h e t a be­ s z é d h a n g o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é b e n (a rövid, ill. hosszú fonológiai j e g y r e a l i z á l ó d á s á n a k hibás a z o n o s í t á s a ) , a szavak m o n d a t o n belüli elhangzási sorrendjének téves felismerésé­ ben, valamint az időzítésre v o n a t k o z ó s z e m a n t i k a i j e g y e k d e k ó d o l á s á b a n (vö. H e r z o g n é Fürst, 1996). B e s z é d m e g é r t é s i zavar/elmaradás és ép észlelés esetén olvasásértési és értel­ mezési n e h é z s é g e k e t tapasztalunk, t o v á b b á j á r u l é k o s a n már j e l e n t k e z n e k a g o n d o l k o d á s i korlátok, sőt b i z o n y o s viselkedési p r o b l é m á k is. A b e s z é d p e r c e p c i ó s f o l y a m a t zavart m ű k ö d é s é t a c s a t l a k o z ó k é s z s é g e k e l m a r a d o t t szintje is súlyosbíthatja. Ilyen lehet a mentális lexikon szervezési n e h é z s é g e , a rövid idejű m e m ó r i a problémája, az olvasástanulás kezdetén a k é z d o m i n a n c i a (illetőleg az agyfélteke­ d o m i n a n c i a ) k i a l a k u l a t l a n s á g a , s az e z e k k e l g y a k r a n együtt j á r ó irányfelismerési zavar. Szignifikáns összefüggés van a transzformációs észlelés és az o l v a s á s t e c h n i k a között. Az igen lassan, betűtévesztéssel, erős tagolással olvasó g y e r m e k e k t r a n s z f o r m á c i ó s észlelése n e m r i t k á n az ötévesek teljesítményét s e m éri el.

• másodikosok

•harmadikosok

negyedikesek

akusztikai észlelés

fonetikai észlelés
3. ábra

fonológiai észlelés akusztikai észlelés
8 éves korukban (szürke oszlopok). Technikai olvasási

fonológiai észlelés
4. ábra

szeriális észlelés

Beszédhibás gyermekek észlelése 5 éves korukban (fekete oszlopok),

Ép fejlődésit 5 évesek állagai (fehér oszlopok).

nehézséggel

küzdő

tanulók

beszédészielése

130

131

A 4. ábra m á s o d i k , h a r m a d i k és n e g y e d i k osztályos, az o l v a s á s technikájának n e h é z s é ­ gével k ü z d ő g y e r m e k e k n é h á n y beszédészlelési f o l y a m a t á n a k adatait mutatja (az elvárt ér­ ték v a l a m e n n y i e s e t b e n 1 0 0 % ) . E s e t ü k b e n olvasásértési n e h é z s é g e t n e m t a p a s z t a l t u n k . A v e r b á l i s b e s z é d m e g é r t é s b e n r o s s z u l teljesítők o l v a s á s é r t é s e g y e n g e ; a z o k n á l p e d i g , akiknél a teljes folyamat korlátozottan m ű k ö d i k , ott m i n d az olvasás technikája, m i n d az o l v a s o t t a k é r t é s e érintett. S o k s z o r előfordul, h o g y a g y e r m e k írásbeliséggel k a p c s o l a t o s n e h é z s é g e i d o m i n á l n a k az iskolában, és emellett szinte fel s e m tűnik az olvasás e l m a r a ­ dottsága, illetőleg a beszédfeldolgozási f o l y a m a t o k tökéletlen m ű k ö d é s e . Az írás és a h e ­ lyesírás p r o b l é m á j a összefügg a b e s z é d h a n g - m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e h é z s é g é v e l .

g y a k o r i b b az iskolai k u d a r c o k a t m u t a t ó g y e r m e k e k n é l , mint a m o n d a t é r t é s i p r o b l é m a . Az 1. táblázat azt mutatja, h o g y beszédészlelési zavarban is s z e n v e d ő g y e r m e k e k n e k m i l y e n a m o n d a t - és s z ö v e g é r t é s e . A 6 é v e s e k adatait e l e m e z v e találunk g y e n g é n teljesítőket; a g y e r m e k e k d ö n t ő többsé­ g e a z o n b a n 7 0 % é s 1 0 0 % közötti e r e d m é n y t é r el, vagyis a z egyéni k ü l ö n b s é g e k c s ö k k e n ­ n e k a z é l e t k o r e l ő r e h a l a d t á v a l . A z i d ő s e b b g y e r m e k e k m o n d a t é r t é s e tragikusan g y e n g e ; n a g y o n k e v e s e n k e r ü l n e k a n o r m á l övezetbe, m é g 10 éves k o r b a n is. T e r m é s z e t e s e n a szó­ r á s é r t é k e k e g y r e s z ű k e b b e k , de az á t l a g o k stabil e l m a r a d á s t m u t a t n a k az elvárt teljesít­ m é n y h e z képest. A z e g y e s m o n d a t o k r a kapott helyes azonosítás m e g m u t a t j a , h o g y m i l y e n az e g y e s vizsgált nyelvi k a t e g ó r i á k m e g é r t é s e a k ü l ö n b ö z ő é l e t k o r o k b a n . A 6 é v e s e k ese­ tében az elő-, í 11. utóidejűség o k o z z a a l e g n a g y o b b n e h é z s é g e t . P r o b l é m á t j e l e n t a h o m o ­ n i m toldalék a b i r t o k o s és részeshatározói szerkezet e l k ü l ö n í t é s é b e n . Az e l v á r á s n a k m e g ­ felelően jó a m o n d a t é r t é s a m e l l é k n é v i igenevet t a r t a l m a z ó m o n d a t , v a l a m i n t az ok-oko­ zati összefüggést t a r t a l m a z ó m o n d a t esetében. A 7 - 1 1 évesek m o n d a t é r t é s é b e n tapasztalt hibák h a s o n l ó a k a h a t é v e s e k e s e t é b e n leírtakkal; n á l u k általában 1-2 m o n d a t m e g é r t é s e téves. A m o n d a t é r t é s i n e h é z s é g , illetőleg b i z o n y t a l a n s á g az a n y a n y e l v g r a m m a t i k a i és szin­ taktikai struktúráinak, illetőleg szemantikai egységeinek nem megfelelő elsajátítására utal. E n n e k m e g f e l e l ő e n n e h é z s é g e i k v a n n a k a t ö m ö r e n fogalmazott, rövid nyelvi i n f o r m á c i ó k m e g é r t é s é v e l ( p é l d á u l utasítások, feladatmegjelölések, s z a b á l y o k , definíciók, s z ö v e g e s m a t e m a t i k a p é l d á k ) . S z ö v e g é r t é s ü k t ő l függően e h h e z t o v á b b i n e h é z s é g e k t á r s u l h a t n a k , a m e l y e k ö s s z e g z ő d n e k a „tanulási z a v a r " s z i n d r ó m á b a n . N o h a a b e s z é d é r t é s és ezen belül is a szövegértés elméletileg fejlődik a tanulás, az olva­ sás, a f o g a l m a z á s i feladatok hatására, az adatok mégis azt erősítik m e g , h o g y ez a „fejlő­ d é s " m i n i m á l i s . A z o k a g y e r m e k e k , a k i k n e k a szövegértése zavart mutat, m é g évek eltel­ tével s e m k é p e s e k a zavarból a d ó d ó h á t r á n y u k a t leküzdeni, illetőleg ö n e r ő b ő l a zavart j e ­ lentősen m é r s é k e l n i , esetleg m e g s z ü n t e t n i . N y o l c é v e s kortól n a g y m é r t é k b e n „ e m e l k e d i k " a szövegértési zavart m u t a t ó g y e r m e k e k aránya. Valójában arról van szó, hogy ezek a gyer­ m e k e k olvasás(értés)i n e h é z s é g , illetőleg tanulási zavar miatt kerülnek vizsgálatra. í g y de­ rül ki, h o g y a felszínen j e l e n t k e z ő p r o b l é m á i k h á t t e r é b e n az e l h a n g z ó b e s z é d d e k ó d o l á s á ­ nak zavara áll. A 1 2 - 1 3 é v e s e k esetében d ö b b e n e t e s volt az az e r e d m é n y , h o g y közel 7 0 % uk éppen az összefüggések felismerésére volt képtelen. Ez pedig egyértelműen m e g a k a d á l y o z z a ő k e t a sikeres tanulásban. S ú l y o s a b b ugyanis a szövegértési zavar, ha a g y e r m e k az összefüggések felismerésében téved. 12 éves k o r fölött a tanulási zavarral küz­ dő g y e r m e k e k m i n t e g y 6 0 % - a n e m m u t a t beszédészlelési e l m a r a d á s t . R e n d s z e r i n t a m o n ­ datértésük is j ó ; a s z ö v e g é r t é s ü k a z o n b a n évekkel m a r a d el a biológiai életkoruk szerinti teljesítménytől. A tapasztalati adatok alapján ötféle okot lehet m e g k ü l ö n b ö z t e t n i , a m e l y e k a g y e r m e k e k szövegértési n e h é z s é g é t o k o z z á k , életkoruktól függetlenül. E z e k : észlelési zavar, a m e n t á l i s l e x i k o n m ű k ö d é s i p r o b l é m á j a , a szintaktikai s z e r k e z e t e k b i z o n y t a l a n azonosítása, a m u n k a m e m ó r i a korlátozott m ű k ö d é s e , az asszociációs m ű k ö d é s e k bizony­ talansága és a lassú feldolgozási folyamatok. A tanulási n e h é z s é g e t m u t a t ó g y e r m e k e k n é l m e g t a l á l h a t ó a szóaktiválás jellegzetes e l m a r a d o t t s á g a .

A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARÁNAK KÖVETKEZMÉNYE: TANULÁSI NEHÉZSÉG

A tanulási n e h é z s é g definíciója sokféle lehet; a k ü l ö n b ö z ő n é z e t e k e t talán úgy lehet egyez­ tetni, ha azt m o n d j u k , a g y e r m e k n e k a k k o r van tanulási n e h é z s é g e , ha ez iskolai k u d a r c ­ h o z vezet. A tapasztalat az, h o g y az első osztályban tanuló g y e r m e k n é l a p r o b l é m á t éretl e n s é g n e k és/vagy f i g y e l e m z a v a r n a k tekintik. M á s o d i k osztálytól olvasási n e h é z s é g r ő l , k é s ő b b diszlexiáról (!) b e s z é l n e k . Ö t ö d i k osztálytól pedig tanulási zavart e m l e g e t n e k , p e ­ d a g ó g u s o k és szülők egyaránt. Holott a háttérben m á r a k e z d e t e k t ő l a beszédészlelés és a b e s z é d m e g é r t é s a k a d á l y o z o t t m ű k ö d é s e áll, a m e l y n e k a k ö v e t k e z m é n y e a különféle for­ m á k b a n j e l e n t k e z ő p r o b l é m a . A l e g g y a k o r i b b , k ü l ö n ö s e n k i s k a m a s z kortól, a b e s z é d m e g ­ értés és/vagy é r t e l m e z é s k o r l á t o z o t t s á g a , a m e l y a f e l a d a t m e g é r t é s t ő l a n n a k teljesítéséig különféle f o r m á k b a n j e l e n t k e z h e t ( S c h n e i d e r és S i m o n , 1996). A b e s z é d m e g é r t é s i n e h é z ­ séggel k ü z d ő t a n u l ó k n e m r i t k á n sajátos k o m p e n z á l á s i stratégiákat építettek ki. A t a n u l ó k f e l a d a t h e l y z e t b e n tanúsított reakciói sok esetben m á r előjelezték az értési n e h é z s é g e t . A k i s e b b e k például m i n d e n k é r d é s r e igennel válaszoltak. A n a g y o b b a k r a j e l l e m z ő , h o g y a feladatot visszakérdezik vagy megismétlik, tehát v a l a m i k é p p e n ellenőrzik, h o g y jól értet­ ték-e. A s z ö v e g é r t é s i tesztek v á l a s z a i b a n g y a k o r i a k a ciklikus feleletek, a m i azt j e l e n t i , hogy a g y e r m e k e g y e t l e n választ variál, ha a k é r d é s kicsit is e m l é k e z t e t egy korábbira. A tanulási zavart m u t a t ó g y e r m e k e k n é l m i n d i g k i m u t a t h a t ó a b e s z é d m e g é r t é s n e m élet­ k o r n a k megfelelő szintje. A b e s z é d é r t é s nehezítettsége i s m é t e l t e n együtt j á r h a t az észlelé­ si z a v a r o k k a l , de azoktól függetlenül is j e l e n t k e z h e t . A szövegértés zavara szignifikánsan
/. táblázat Észlelési zavart is mulató gyermekek beszédértést eredményei (az elvárt érték mindenütt 100%) Életkor Helyes mondatértés átlaga (%) Helyes szövegértés átlaga (%) Ep teljesítményt

nyújtók átlaga (%)

6 évesek 7 évesek 8 évesek 9 évesek 10 évesek 11 évesek

69,3 78 88,6 76,8 92 95.4

53,8 78 71,6 71,2 73,2 77,2

51,9 78 34,8 32,2 36 63,6

132

133

134 135 . A rejtett m ű k ö d é s e k esetleges hibája miatt az ép b e s z é d ű ó v o d á s o k tesz­ t e l é s e is j a v a s o l t . A z 5 . B i z o n y t a l a n s á g r a utal. a m e s e h a l l g a t á s k o r n e m m a n i p u l á l t . bár feltűnő artikulációs ejtéshibája nincsen. J e l l e m z é s e szerint L. G M P 5 ) . teljesítménye a n é g y é v e s óvodáséval a z o n o s . vö. T r a n s z f o r m á c i ó s észle­ lése az ötéves k o r n a k megfelelő szintet mutatja. a k é p z é s i hely vagy a z ö n g é s s é g / z ö n g é t l e n s é g tekintetében a z o n b a n a d ö n t é s e i j ó k . ábra GMP5 GMP10 /. K ü l ö n ö s e n fontos a b e s z é d p r o d u k c i ó j u k b a n is e l m a r a d á s t vagy zavart m u t a t ó gyer­ m e k e k vizsgálata. A kisfiú a vizsgálat során jól kooperált. a reakcióideje a z o n b a n i d ő n k é n t j e l l e g z e t e s e n m e g n ö v e k s z i k . csak feltételezhetjük. m e n t á l i s l e x i k o n a a kívántnál s z ű k e b b . m i n t az o s z t á l y t á r s a i k átlagos tanulási ideje. T. É d e s a n y j a m á s o d i k t e r h e s s é g é b ő l .KITEKINTÉS a 6 évesek A 5 évesek • 4 évesek a 3 évesek . A b e s z é d m e g é r t é s egyik tesztelt szintje sem éri el a h a t é v e s e k teljesítményét. fonológiai és a szeriális p e r c e p c i ó adatait szemlélteti (az óvo­ d á s k o r b a n elvárt standard a d a t o k k a l együtt). illetőleg tesztelése feltétlenül in­ dokolt. hogy j ö v ő év a u g u s z t u s á b a n betölti a hetedik életévét. R a j z k é s z s é g e és síkbeli irányfelismerése e l m a r a d az é l e t k o r á b a n elvártaktól. Tekintettel arra. A g y e r m e k e g y é r t e l m ű e n b a l k e z e s és b a l s z e m . az írás és a helyesírás tanulásának nehézségét. a fel­ a d a t o k b a n é r d e k l ő d é s s e l vett részt. L. nagycsoportos óvodás A n a m n é z i s é b e n s e m m i k ü l ö n l e g e s s é g n e m található. hogy n é h a suttog­ va ismétli a hallott h a n g s o r o k a t .5. Hozzáférési stratégiája m i n d e n e s e t r e ko­ moly e l m a r a d á s t tükröz. Fel kell figyelni az ö n á l l ó a n tanulni n e m sze­ rető vagy n e m t u d ó g y e r m e k e k r e is. esetleg a k a p c s o l ó d ó folyamatok v a l a m e l y i k é n e k n e m k í v á n a t o s zavara. ESETELEMZÉSEK GMP2 GMP3 GMP4 . A b e s z é d é s z l e l é s i teljesítménye átlagosan 2 év e l m a r a d á s t m u t a t az életkori é r t é k e k h e z képest. vö. Centrális szintetizálási k é s z s é g e jól m ű k ö d i k . G M P 3 ) .d i f f e r e n c i á l á s a m e g k ö z e l í t i a n a g y c s o p o r t o s ó v o d á s o k szintjét: a h o s s z ú / r ö v i d m á s s a l h a n g z ó k p o n t o s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é b e n téved. Hozzájárul ehhez döntési reakcióidejének megnövekedése a legtöbb mondat esetében (függetlenül a válasz h e l y e s s é g é t ő l ) . Ez u t ó b b i előjelzi .az olvasás. M i n t h o g y a s z ó k i n c s m e g í t é l é s e csak becslés alapján l e h e t s é g e s . 6 éves kisfiú. E n y h e fo­ kú zavar m u t a t k o z o t t a m o n d a t é r t é s b e n .d o m i n á n s . E r e d m é n y e i m i n d a s z ó k i n c s b e n m i n d a s z e r k e z e t a z o n o s í t á s b a n zavarról árulkodtak. A szövegér­ tés során látszólag jól k ö v e t t e az elhangzottakat. B e s z é d h a n g . ábra az akusztikai. ritmus. A tíz feltett k é r d é s k ö z ü l m i n d ö s s z e h á r o m r a tudott megfelelő választ adni (az elvárt 7 helyett). A szintetizált beszéddel végzett hallásvizsgálat ép hal­ lást m u t a t o t t m i n d k é t o l d a l o n . mielőtt válaszolna. p r o b l é m a m e n t e s e n született ( h á r o m évvel i d ő s e b b testvére szintén fiú). A z e g y e s r é s z f o l y a m a t o k b a n nyújtott e r e d m é n y e i a z o n b a n e r ő s e n változóak. ( A c s a l á d b a n b a l k e z e s r ő l n e m tudnak. s p o n t á n b e s z é d e a társaiéhoz képest e l m a r a d o t t . M o z g á s f e j l ő d é s e r e n d b e n zajlott. G M P 1 0 ) e l m a r a d o t t m ű k ö d é s é v e l együtt . Ceruzafogá­ sa hibás.a j . Az egyszeri hallás alapján végzett m o n d a t é r t é s i tesztben nagyfokú b i z o n y t a l a n s á g jelle­ m e z t e a kisfiú döntéseit. b e s z é d e f o l y a m a t o s a n fejlődött.a szeriális észlelés (vö. E n n e k a h á t t e r é b e n is lehet a b e s z é d é s z l e l é s vagy a b e s z é d m e g é r t é s . A g y e r m e k b e s z é d p e r c e p c i ó s vizsgálatát az ó v ó n ő k e z d e m é n y e z t e . M á r a kezdeti m a ­ n i p u l á c i ó k b a n felfigyeltek b a l k e z e s s é g é r e . g y e n g é b ­ b e n teljesítenek a k é p e s s é g e i k n é l . e m i a t t az ó v o ­ d á b a n l o g o p é d u s foglalkozik vele. L. n e h e z e n fejezi ki m a g á t . A g y e r m e k hallására p a n a s z n e m volt. 3 2 0 0 g-mal. besiéclészlelési teljesítménye Az egyes b e s z é d f o l y a m a t o k b a n tapasztalt e l m a r a d á s o k részben e n y h é b b e k (pl. I s k o l á s k o r b a n m i n d e n k é p p e n e l l e n ő r z e n d ő a z o k n a k a t a n u l ó k n a k a b e s z é d f e l d o l g o z á s i teljesítménye. az akusz­ tikai p e r c e p c i ó szószinten. majd 15 h ó n a p o s k o r a körül k e z d e t t beszélni. időre. el kell k e z d e n i e az iskolai ta­ nulmányait. a s z ö v e g é r t é s viszont súlyos e l m a r a d á s t jelzett. gőgicsélt. a figyelme végig k ö n n y e n l e k ö t h e t ő volt. R ö v i d idejű vizuális memóriája elfo­ g a d h a t ó . T e l j e s í t m é n y e egy év e l m a r a d á s t m u t a t . Az összetettebb morfológiájú és szerkezetű m o n d a t o k a t n e m ér­ tette.) Orrga­ r a t m a n d u l á j á t a gyakori felsőlégúti h u r u t o s b e t e g s é g e k m i a t t 4 éves k o r á b a n kivették. fonetikai. r é s z b e n n a g y o n súlyosak (fonológiai észlelés. akik s z e m m e l láthatóan k u d a r c o k a t é l n e k át. A g y e r m e k e k b e s z é d f e l d o l g o z á s i m ű k ö d é s é n e k szűrése. L. T. de a verbális m e m ó r i a az egyetlen felidézett szóval m e g i n t j e l e n t ő s zavart m u t a t . m á s o d i k osztályos kortól.T. hogy L. v a g y l é n y e g e s e n t ö b b időt kell a t a n u l á s r a s z á n n i u k .és vizuális észlelése kissé gyen­ g é b b az á t l a g o s n á l .

de rendezett.d o m i n a n c i a ) vizsgálata . szeriális ( G M P 1 0 ) . döntései a képzési h e l y tekintetében a z o n b a n j ó k . D. olvasó osztályba vagy kis l é t s z á m ú osztályba.ami a k i s c s o p o r t o s ó v o d á s o k átlagos teljesítménye. hogy L. l o g o p é d u s h o z soha n e m kellett járnia. a vizsgálat során jól kooperált. J o b b k e z e s é s j o b b s z e m . csak édesanyjával. h a n e m m i n t e g y feladatként j e l e n t k e z i k a számára. n é h a kiejti a h a n g s o r o k a t . r é s z b e n s ú l y o s a b b a k (fonológiai. hogy a faluba). m a t e m a t i k á b ó l u g y a n a k k o r e g y i k e a l e g j o b b a k n a k az osztályban. szigorúan szótagoló m ó d s z e r ű és lassú tempójú olvasástanítással. m í g m á s o k b a n különféle za­ v a r o k a t m u t a t . a m i t „ m e g o l d " . az iskolai k u d a r c o k m é g a k k o r is előjelezhetők. A s z ö v e g é r t é s b e n viszont j e l e n t ő s zavart tapasztaltunk. A lateralitás ( a g y f é l t e k e . negyedik osztályos. M o z g á s f e j l ő d é s e r e n d b e n zajlott. A 6. S z o r o n g á s á r a a feladat nehézségével egyi­ dejűleg g y a k o r i b b á váló köhécselései utaltak. h o g y az al­ k a l m a z o t t tesztben n e m m u t a t h a t ó ki s e m a bal. m i n t h a n e m i s hallotta volna. a r e a k c i ó i d e j e is m e g f e l e l ő volt. M i n d e n n e k is k ö v e t k e z m é n y e . Édesanyja első t e r h e s s é g é b ő l . A g y e r m e k b e s z é d p e r c e p c i ó s vizsgálatát az iskola és a szülő e g y a r á n t kérte. á b r á b a n az a k u s z t i k a i ( G M P 2 . további kéth á r o m é v e n át p á r h u z a m o s a n célzott beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i fejlesztéssel. transzformációs ( G M P 1 8 ) p e r c e p c i ó . az írásban és a helyesírásban fennálló n e h é z s é g e k e t . Ö s s z e s s é g é b e n azt m o n d h a t j u k . A szintetizált b e s z é d d e l végzett hallásvizs­ gálat ép hallást m u t a t o t t m i n d k é t fülén. u g y a n a k k o r látszólag k e v é s s é é r d e k e l t e az elért e r e d m é n y . p r o b l é m a m e n t e s e n született (két évvel fiatalabb testvére lány). Beszédhang-differenciálása r e n d k í v ü l b i z o n y t a l a n . h o g y a t o l l b a m o n d á s b a n lassú és hibázik. h á r o m r a pedig hibás választ adott. H á r o m k é r d é s r e hibás. h o g y j ö v ő é v b e n elkezdi a felső tagozatot. ábra Negyedik osztályos gyermek beszédpercepciós teljesítménye az. Síkbeli irányfelismerése j ó . hogy m i r e kell válaszolnia. sem a j o b b félteke d o m i n a n c i á j a . M i n d ö s s z e h á r o m részfolyamat m ű k ö d é s e é p : az akusztikai észlelés szószinten. a d ö n t é s e i is hibátlanok. F e l a d a t m e g o l d á s i t e m ­ pója változó. E n n e k megfelelően h o s s z a n g o n d o l k o z i k . 10 éves tanuló. Ilyen teljesítmény esetén felmerülhet az ó v o d a i ellátás m e g h o s s z a b b í t á s a egy évvel.d o m i n á n s . R ö v i d idejű vizuális m e m ó r i á j a é p . j e l l e g z e t e s betűfelismerési hibáit. 3 5 5 0 g-mal. hogy a ró­ ka az e r d ő b e futott. tel­ j e s í t m é n y e f o l y a m a t o s a n romlott. de a d e k v á t választ adott (például a helyes az lett volna. F. rizikó-gyermek a tanulási folyamatok m ű k ö ­ d é s e és m ű k ö d t e t é s e szempontjából. A hoszszú/rövid m á s s a l h a n g z ó k és a zöngésség/zöngétlenség differenciálásában téved. A feleletei u g y a n a k k o r e g y é r t e l m ű e n k a p c s o l ó d t a k a m e s é h e z . L. A négy f e n n m a ­ r a d ó kérdés közül e g y r e s e m m i t nem m o n d o t t . A transzformáci­ ós észlelés a h a t é v e s ó v o d á s n a k megfelelő szintet mutatja. aggály merült fel. hogy m e g tud-e majd felelni a k ö v e t e l m é n y e k n e k . 3). fiú l a m e n n y i r é s z f o l y a m a t b a n a standard érték 100%). Hozzáférési stratégiája a m e n t á l i s l e x i k o n h o z r e n d k í v ü l lassú. C e n t r á l i s szintetizálás) k é s z s é g e jól m ű k ö d i k . a verbális m e ­ m ó r i a kissé e l m a r a d az elvárttól. f o n o l ó g i a i 137 136 50 4 0 -I 1 ' ' GMP3 . i d ő r e . . o r r g a r a t m a n d u l á j á t a k k o r eltávolították (ezt k ö v e t ő e n a p a n a s z o k m e g ­ s z ű n t e k ) . E z e k részben e n y h é b b e k (pl. fonetikai ( G M P 4 ) . m i n t L-nél). a fone­ A g y e r m e k a n a m n é z i s é b e n figyelmet é r d e m l ő negatív t é n y e z ő n e m található. A többiben k ü l ö n b ö z ő m é r t é k ű e k az e l m a r a d á s o k .várhatóan . " -1 T ' _ GMP2 GMP4 GMP5 GMP10 GMP18 GMP7 GMP17 6. B e s z é d e ép. Ez a teljesítmény n e m e l e g e n d ő a tanu­ lási f o l y a m a t o k m ű k ö d t e t é s é h e z m á r első osztályban sem. A tíz feltett k é r d é s közül h a t r a tudott megfelelő választ adni (tízéves korban v a l a m e n n y i r e he­ lyes feleletet v á r u n k ) . A szövegértési zavar súlyosságát fo­ k o z z a . S ú l y o s - . a n e h e z e b b e k e t j ó v a l l a s s a b b a n old­ ja m e g (függetlenül az adott teszt típusától). Ez u t ó b b i a k indokolják az ol­ v a s á s t e c h n i k á b a n . k ö n n y e n m e g z a v a r h a t ó a feladatban. a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e m ö n k é n t e l e n (ami s z ü k s é g e s az írott a n y a n y e l v elsajátításához). p á r h u z a m o s a n a magatartási g o n d o k k a l ( m i n d e z t a szü­ lő h a s o n l ó a n látta). A szülő és a tanító e g y h a n g ú v é l e m é n y e sze­ rint a kisfiú s z ó k i n c s e n e m túlzottan g a z d a g ( m é g a k ö t e l e z ő o l v a s m á n y o k a t is csak rész­ legesen k é p e s e l o l v a s n i ) . B e s z é d é s z l e l é s i teljesítménye n é m e l y részfolyamatban j ó . életkorában elvárt értékekkel tikai és a r i t m u s é s z l e l é s . ha az utolsó ó v o d a i é v b e n célzott fejlesztésben részesül. D. N e m hajlandó e g y e d ü l tanulni. de a h o s s z ú távú m e m ó r i a aktiválásának (egyfajta f a n t á z i a m ű k ö d é s ) voltak k ö s z ö n h e t ő e k . azt m o n d t a . v a l a m i n t a vizuális ész­ lelés ( G M P 7 ) és a beszédhang-differenciálás ( G M P 1 7 ) adatai láthatók (hétéves kortól va­ //. a m e n n y i b e n ez n e m lehetséges (az életkor miatt. ( G M P 5 ) . s csak az­ tán d ö n t . . A tanító jel­ l e m z é s e szerint az első osztályban elért megfelelő t a n u l m á n y i e r e d m é n y t k ö v e t ő e n D. k i s m é r t é k b e n e l m a r a d a standard értékektől (az elvárt összesen 10 s z ó helyett nyolcat m o n ­ dott). A g y e r m e k hallására h á r o m é v e s korá­ b a n p a n a s z volt. a k k o r j a v a s o l t a b e i s k o l á z á s a az ún. gőgicsélt. a figyelme végig k ö n n y e n leköthető volt. h o g y t o v á b b i négy k é r d é s r e n e m a d e k v á t a n felelt. Az iskolában és o t t h o n is figyelmetlennek találják. majd másfél éves k o r a körül k e z d e t t beszélni. H a r m a d i k b a n m á r olvasásból és n y e l v t a n b ó l is kettes osztályzatot kapott. szeriális észlelés és a b e s z é d h a n g o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é b e n tapasztalt e r e d m é n y ) . Tekin­ tettel arra. A b e s z é d m e g é r t é s során a m o n d a t é r t é s b e n j ó l teljesített. ez a hatévesek átlagos teljesítményének felel m e g .azt m u t a t t a . a vizuális észlelés). ez e g y é r t e l m ű e n m a g y a r á z z a D. a s z á m á r a e g y s z e r ű b b e k e t g y o r s a b b a n . b e s z é d e f o l y a m a t o s a n fejlődött.

138 139 .szülői kérésre . illetve j e l e n t ő s késést mutat. Budapest. A g y e r m e k olvasása rendkívül lassú. Bérezi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola. kreatív. A. In: Gósy Má­ A SZÓ VAKSÁGTÓL A DISZLEXIÁIG* CSÉPÉ VALÉRIA 1. értették. h o g y az ö s s z e f ü g g é s e k e t s e m i s m e r t e fel az e l h a n g z o t t . Az értelmes. írásuk olvashatatlan.). H o z z á t e s z i . h e m z s e g az „ e l k é p e s z t ő " helyes­ írási hibáktól. * A tanulmány az O T K A T 0 1 9 8 7 5 . HERZOONÉ FÜRST BEÁTA ( 1 9 9 6 ) : Kisiskolások beszédészlelési és beszédmegértési eredményeiről. olvashatatlan. csak é p p e n n e m . orvosok sem óvoda befejezését érték a követő nyáron tesztek szerint kerüljön. nem gyenge által elvégzett találnak vizsgálatok szerint Andrea szülők sok „kézzelfogható" olvasása évesekének felel jóllehet miért intelligenciája mindenkihez szakemberek magyarázatot gyermekük olvasására. Nikol.és írásgya­ korlással p á r h u z a m o s a n ) . ( 1 9 9 0 ) : Speech lateralization in deaf population: Evidence for a develop­ mental critical period. jól k o o p e r á l ó g y e r m e k a r e n d e l k e z é s r e álló több m i n t e g y é v alatt v á r h a t ó a n g y o r s fejlődést fog m u t a t n i . Ott azonban semmi 10 éves. hogy ha édesanyja m a g y a r á z . E z e k a „ p é t e r e k " és „ a n d r e á k " n a g y o n k ü l ö n b ö z h e t n e k e g y m á s t ó l .a n e g y e d i k osz­ tályt (a kisfiú c s a k n e m ö r ö m m e l vette t u d o m á s u l a javaslatot). Intelligensek. továbbá az AKP 2 0 0 0 / 1 . A finom d i a g n ó z i s h o z és célzott t e r á p i á h o z n é l k ü l ö z h e t e t l e n . Budapest. mi több különlegesen arra. Olvasásértése m é g a verbális értésnél is valamivel g y e n g é b b . Péter ben írása találtak IRODALOM GEREBENNÉ VÁRBÍRÓ KATALIN (szerk. Az hogy iskolába betűket megfelelően formálni. C é l z o t t beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i fejlesztését a szülő és egy fejlesztő p e d a g ó g u s végzi (olvasás. a k k o r azt k ö n n y e b b k ö v e t n i e . félreolvas. Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok. Nikol. Szeret építeni. Az vidám és sorra nyughatatlan. kérdésre be is vallja. ÉS MORERE. GÓSY MÁRIA ( 2 0 0 0 ) : A hallástól a tanulásig. a mennyivel szabbul olvas már. értik a A tanítónő logopédus nem felhívta figyelmüket átlagos. A lateralitás (agyfélteke-dominancia) vizsgálata az a l k a l m a z o t t teszt­ ben n e m m u t a t o t t ki d o m i n a n c i á t . kedvesek. mint Péter és A n d r e a . A szülővel és a tanítóval e g y e t é r t é s b e n D. magyarázná okos. ria (szerk. h o g y sokszor n e m érti. de azt javítatlanul hagyja. Andrea Éppen ezért rosza elvitték Andrea nem 7 is Szülei szerint kedves. m é g i s látni fogjuk. 3 9 . G Ó S Y MÁRIA ( 1 9 9 9 ) : Pszicholingvisztika.) ( 1 9 9 5 ) : Fejlődési diszfázia. A specifikus tanulási zava­ rok j e l l e g z e t e s s é g e . Nikol. D. sok­ szor i s m é t e l és újrakezd. kudarcok. Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok. Budapest. már alig nem tudja intelligens furcsa feladatokat kitalálni. 1 3 4 . A.bítja s z ö v e g é r t é s i zavarát. vagy n e h e z e n olvasnak. Ez a fejezet ugyan „ c s a k " a diszlexiával fog­ lalkozik. G Ó S Y M Á R I A ( 1 9 9 5 ) : GMP-diagnosztika. fej­ tudta a és kivárni. 1 2 2 . amikor meg. Budapest. 2 támogatásával valósul­ hatott meg. C. A hogy értelmes. Ez a fejezet o l y a n g y e r e k e k r ő l szól. MARCOTTE. Budapest. T ö b b é v t i z e d e s t a p a s z t a l a t u n k alapján a k e z d ő d ő s z o r o n g á s o s tünetek e n y h ü l é s e is b e k ö v e t k e z i k . Okos. É r t e l m e t l e n h a n g s o r o k b ó l álló s z ö v e g e t csak nagy n e h é z s é g e k árán k é p e s m e g h a n g o s í t a n i . Journal of Brain and Language. mert társainál. valamint T 0 0 3 3 0 0 8 . s ez n a g y o n zavarja. hogy e z e k n e k a z a v a r o k n a k a j e l l e m z ő i t és okait m e g p r ó b á l j u k m é l y s é g é b e n is m e g i s m e r n i . BEVEZETÉS: MI A SPECIFIKUS TANULÁSI ZAVAR? 7 éves. 143-163. hogy m e g é r t é s é h e z s z á m o s k é p e s s é g fejlődésével és szerepé­ vel kell tisztában l e n n ü n k . Corvina Kiadó.1 5 2 . írászavarát. alig h o s s z a b b m i n t 2 p e r c e s s z ö v e g b e n . a m i t m o n d a n a k neki. megismétli . A pszichológiai ami olyasmit. m é g i s k ö z ö s nevet a d u n k p r o b l é m á j u k n a k : specifikus tanulási zavar. Budapest. számolni. SCHNEIDER JÚLIA ÉS SIMON FERENC ( 1 9 9 6 ) : Iskolai kudarcok beszédpercepciós hátteréről. a k a d o z ó . Nikol.1 4 3 . In: Gósy Mária (szerk). hogy a megfelelő iskolai teljesítményhez szükséges r é s z k é p e s s é g e k egyike vagy m á s i k a eltér az átlagtól. D.

A p e d a g ó g i a i p s z i c h o l ó g i a és a l o g o p é d i a (Meixner. M e i x n e r m o d e l l j é b e n u g y a n i s n e m c s u p á n m a g y a r á z ó ereje van a R a n s c h b u r g által leírt j e l e n s é g ­ nek. a h o m o g é n gátlásnak. a p s z i c h o l ó g i a és a 141 . K u s s m a u l s z ó v a k s á g n a k ( w o r d . h o g y a diszlexia hátteré­ ben az ú g y n e v e z e t t látási e m l é k e z e t zavarán túl alkati r e n d e l l e n e s s é g is feltételezhető. 2 0 0 0 ) . majd 1937-ben fejlődési alexia n é v e n hivatkozik az olvasás. század v é g é r e á l t a l á n o s a n elfogadottá válik.olyan zavar. M e i x n e r Ildikónál például a diszlexia m a g y a r á z a t á b a n és a r e e d u k á c i ó m ó d s z e r t a n á b a n is kitüntetett szerepet k a p o t t R a n s c h b u r g e l m é l e t e . V a s s n é K o v á c s . /. H i n s h e l w o o d .3. Ezzel p á r h u z a m o s a n ő m a g a is használja a diszlexia kifejezést. h o g y az olvasási z a v a r n a k ez a típusa a fejlődéssel függ ö s s z e .4.a diszlexia Az 1920-as évek végétől k e z d ő d ő e n az amerikai p e d a g ó g i a i . E g y é r t e l m ű e n m e g k ü l ö n b ö z t e t i az a l a c s o n y intelligenciájúak olvasási zavarát a n o r m á l intelligenciaövezetbe t a r t o z ó g y e r e k e k olvasási nehézségeitől. illetve ezzel öszszefüggésben az írás. O r t o n m é g 1928-ban s t r e p h o s y m b o l i a .és írászavarok m e g h a t á r o z á s a . 1969) terü­ l e t é n j e l e n n e k m e g újabb és újabb közlések. A n é m e t szaknyelv a legaszténia kifejezést a m a i na­ pig használja. elfogadott módszerrel történik. addig a hazai l o g o p é d u ­ 2. vele­ született) j e l z ő v e l egészíti ki. terápiáját a logo­ p é d u s o k d o l g o z z á k ki. Az a m e r i k a i s z a k i r o d a l o m b a n a k é r d é s k ö r iránti e g y r e n a g y o b b ér­ d e k l ő d é s S á m u e l T o r r e y Orton amerikai n e u r o l ó g u s m u n k á j á n a k k ö s z ö n h e t ő . 1939). aki elsőként vezeti be a s z ó v a k s á g m e g h a ­ t á r o z á s á b a n a k i z á r á s o s k r i t é r i u m o k a t . h a n e m az a r e e d u k á c i ó m ó d s z e r é n e k egyik sarkalatos pontja is. Az 1980-as évektől k e z d ő d ő e n az angol szakiro­ d a l o m h a t á s á r a a diszlexia kifejezés is e g y r e inkább elterjed. R a n s c h b u r g írásaiban szintén m e g k ü l ö n b ö z t e t i az olvasási z a v a r o k a t s ú l y o s s á g u k és típu­ suk szerint. a zavar oka­ it p e d i g e l s ő s o r b a n a látórendszerben keresi. így például a nyelvi k é p e s s é g e k kialakulásában egyik félteke sem j u t irányító szerephez.b l i n d n e s s ) n e v e z t e el ezt a n e h e z e n m a g y a r á z h a t ó j e l e n s é g e t . V i l á g o s a n e l k ü l ö n í t i a s z ó a l a k r a s p e c i a l i z á l t v i z u á l i s e m l é k e z e t e t a többi e m l é k e z e t i formától. 1877-ben egy n é m e t orvos. Ő az egyébként. a k i n e k d i a g n ó z i s a szintén szóvakság. A pszichiátriai d i a g n o s z t i k a k é z i k ö n y ­ vében ( D S M /Diagnostic and Statistical M a n u á l of M e n t á i Disorders/-IV. Ranschburg Pál és hatása a német nyelvterületen . 2. Ő a z o n b a n az a l a c s o n y intelligenciájúak olvasás. E z e n k í v ü l egy új szak­ kifejezés. A „fejlődési d i s z l e x i a " kifejezés egyre inkább m e g h o n o s o d i k az orvosi s z ó h a s z n á l a t b a n . 1995) a diszlexiát m á r a tanulási zavarok (korábban iskolai készségek zavara) csoportjában találjuk m e g . A fejlődési diszle­ xia a m e g h a t á r o z á s szerint . bár az 1970-es évektől k e z d ő d ő e n egyre i n k á b b az olvasás. a l e g a s z t é n i a ( L e g a s t h e n i e ) bevezetésével k ü l ö n is h a n g s ú l y o z z a a g y e n g e olva­ sás és a súlyos olvasási zavar tüneti és oki eltéréseit.a l o g o p é d i a k o m p e t e n c i á j á b a tartozik. 2.sősorban a n e v e z é k t a n e s e t é b e n k ö t ő d i k R a n s c h b u r g m u n k á i h o z . Ezzel egyidejűleg Pringle M o r g a n ( 1 8 9 6 ) to­ vább finomítja a K u s s m a u l t ó l átvett s z ó v a k s á g kifejezést. K u s s m a u l s z á m o l t be e l s ő k é n t egy o l y a n férfiről. hogy a s z ó v a k s á g n a k szerzett és fejlődési for­ mái lehetnek. T ö b b mint száz évvel ezelőtt. Orton .és í r á s z a v a r o k r a vo­ n a t k o z ó i s m e r e t e k e t . A diszlexia megközelítésének hazai hagyományai A diszlexia d i a g n ó z i s á b a n és terápiájában R a n s c h b u r g Pál n e m z e t k ö z i színvonalú m u n k á ­ it k ö v e t ő e n h o s s z ú s z ü n e t k ö v e t k e z i k . 1974. e g y m á s i k n é m e t o r v o s m á r a g ö r ö g dyslexia ( n e h é z s é g a s z a v a k k a l ) kifejezést használta. 1977. A z a n g o l n y e l v t e r ü l e t e n m e g h a t á r o z ó n a k számító J a m e s H i n s h e l w o o d m u n k á i b a n szin­ tén a szerzett és a kongenitális szóvakság elkülönítéséről és összehasonlításáról ír (lásd bő­ v e b b e n C s é p é és mtsai. h a n g s ú l y o z v a ezzel. Az orvosi s z a k m á k . M í g a n é m e t nyelvterület el140 2. a m e l y e k alapján a fejlődési diszlexia kategóriájába sorolható bárki is. helyesírás. és a kongenitális (alkati. j ó l l e h e t megfelelő oktatást kapott. R a n s c h b u r g k o n g e n i t á l i s alexia f o g a l m a a z o n o s H i n s h e l w o o d k o n g e n i t á l i s s z ó v a k s á g f o g a l m á v a l . a n n a k ellenére.a legaszténia M a g y a r o r s z á g o n R a n s c h b u r g Pál n e v é h e z fűződik az olvasási zavarok. majd lassanként a p e d a g ó g i a i és pszichológiai s z a k i r o d a l o m b a n is elfoglalja m e g f e l e l ő helyét. e z e k k ö z ü l elsősorban az e m l é k e z e t súlyos zavara­ it és az a l a c s o n y i n t e l l i g e n c i á t . M á r O r t o n felveti. aki képtelen volt m e g t a n u l n i olvasni.és írászavarait a „színleges a l e x i a " kifejezés b e v e z e t é ­ sével k ü l ö n í t i el a n o r m á l i n t e l l i g e n c i á j ú a k o l v a s á s i z a v a r a i t ó l ( R a n s c h b u r g . Az amerikai irányzatok és Sámuel T. hogy az ol­ vasás tanítása az adott nyelven szokásos. és n o r m á l intelligenciájú volt. M é r f ö l d k ő n e k számít. A diszlexia s z a k i r o d a l m á t az 1970-es é v e k k ö z e p é i g a fogalmi tisztázatlanság j e l l e m z i .ö s s z h a n g b a n H i n s h e l w o o d úttörő m u n k á i v a l . b e s z é d zavarainak vizsgálata. V e k e r d y . d i a g n o s z t i k á r a és terápiára.2. Az első beszámolók és a Glasgow-i iskola . pszichológiai és orvosi gya­ korlat újabb a d a t o k k a l és további kifejezésekkel bővítette az olvasás. C s a k n e m két évtizeddel K u s s m a u l k ö z l é s e után J a m e s H i n s h e l w o o d skót s z e m é s z ismerteti egy olvasási zavarral k ü z d ő férfi esetét.a szóvakság A specifikus tanulási zavarok közül elsőként az olvasási zavarokra figyeltek fel. a diszlexia megállapítása és kezelése . e g é s z e n az 1960-as é v e k i g . h o g y 1975ben a N e u r o l ó g u s o k V i l á g s z ö v e t s é g e hivatalosan is m e g f o g a l m a z z a a z o k a t a ismérveket. a m e l y az o l v a s á s elsajátításának n e h é z s é g é b e n nyilvánul m e g . m o s t m á r fejlő­ dési diszlexia ( d e v e l o p m e n t a l dyslexia) n é v e n ismert. A DISZLEXIA TÖRTÉNETE: VOLTAK-E MINDIG DISZLEXIÁSOK? sok egy r é s z e a m ó d s z e r e k kialakításában és e z e k elméleti a l a p o z á s á b a n is erősen ragasz­ k o d i k R a n s c h b u r g ö r ö k s é g é h e z . R a n s c h b u r g m u n k á s s á g a k ü l ö n ö s e n nagy hatást gyakorolt a n é m e t nyelvterületen folyó kutatásra. E g é s z e n 1975-ig várat m a g á r a az olvasás. A diszlexia diagnosztikáját. m i n t a h o g y azt a korabeli angol s z a k i r o d a l o m is teszi. és a tanuló intel­ ligenciája a n o r m á l t a r t o m á n y b a sorolható.és í r á s k é p e s s é g zavarára utaló kifejezések j e l e n n e k m e g . a m i k o r a p e d a g ó g i a i p s z i c h o l ó g i a új lendülettel fog az iskolai k u d a r c o k o k a i n a k felkutatásába. Tíz évvel k é s ő b b Berlin. K u s s m a u l és M o r g a n b e s z á m o l ó i n a k h a t á s á r a a 19. 2.eltérően m á s o r s z á g o k gya­ korlatától .és írászavarokra.

I V ( 1 9 9 5 ) megállapításaival. Az orvosi s z a k m á k szemlélete m é g i s b e k e r ü l a logopédiai k é p z é s b e . illetve eltérő útjainak kapcsolatát. az egyes részképességek olyan zavara. b) az előbbi zavar j e l e n t ő s e n kihat az iskolai teljesítményre vagy az olvasási j á r t a s s á g o t igénylő m i n d e n n a p i é l e t t e v é k e n y s é g e k r e . az olvasás és írás tanítá­ sára szánt idő és gyakorlási m e n n y i s é g . M é g i s h o g y a n kellene mérni ezt a lényeges eltérést? M é r n i lehet példá­ ul az o l v a s á s i és biológiai kor eltérését (ez a g y a k o r l a t b a n fordul e l ő i n k á b b ) . A leíró m e g h a t á r o z á s o k másik típusát a g y e n g é n fejlett. A pszichológiai m e g k ö z e l í t é s sze­ rint ( A d a m s . g y a k r a n n é l k ü l ö z v e az okok m e g é r t é s é r e tett b á r m i ­ lyen törekvést. A p e d a g ó g i a n e m z e t k ö z i l e g szokásos definíciója szerint a diszlexia nem m á s . A m á s o d i k sza­ kasz a k a p c s o l a t o k d i s z k r i m i n á c i ó j á n a l a p u l ó találgatás. m é r t intelli­ genciája v a g y a k o r szerinti k é p z e t t s é g alapján e l v á r h a t ó n a k . A definíció t a r t a l m a z h a t kizárásos k r i t é r i u m o k a t (például alacsony intelli­ g e n c i a ) . illetve o l y a n e l e m e k e t is.1. és e h h e z kötik a k e z d ő és g y a k o r l o t t olvasás szintjeinek. e n n e k ellenére ma sincs e g y s é g e s e n elfogadott. 1981) szerint az olvasás elsajátítá­ sának négy szintje k ü l ö n í t h e t ő el. Az olvasás szint-modelljei A diszlexia és a nyelvi funkciók. j ó l l e h e t a b e t ű .m á s szerepe van. hogy legyenek e g y s é g e s e n elfogadott olvasási tesztek és a t e l j e s í t m é n y m u t a t ó k ­ h o z tartozó életkori s t a n d a r d o k . k i s z á m í t h a t ó szint közötti lé­ n y e g e s e l t é r é s n e k . A „ n é z d és találd k i " n é v e n e m l e g e t e t t szint az o l v a s á s fejlődésének első szintje.00) a k k o r diagnosztizálható.f o n é m a megfeleltetés és a b e t ű k o m b i n á c i ó k ejtési m ó d j á n a k elsajátítása és alkal­ m a z á s a i s m e r e t l e n szavak olvasásakor. 1996) d i s z l e x i a m e g h a t á r o z á s a v i s z o n y f o g a l o m r a épül. terápia.b a n h o n o s gyakorlattól .vi­ s z o n y l a g k é s ő n k a p c s o l ó d n a k be a diszlexia vizsgálatába.h a n g . Ismeretlen szavakat n e m tudnak olvasni. Kialakul a g r a f é m a . a s z ö v e g alapján kialakult elvárás szerint találgatnak. standar­ dizált tesztekkel vizsgálva l é n y e g e s e n alatta m a r a d a s z e m é l y biológiai kora. annál i n k á b b a k o n t e x t u s h o z . e n n e k ellenére n e m fel­ tétlenül kell. E b b e n a szakaszban a gyerekek k é p e s e k a szavak egy k i s e b b cso­ p o r t j á n a k írott alakját felismerni. és azt a n n a k j e l e n t é s é v e l ö s s z e k a p c s o l n i . OLVASÁSI MODELLEK A diszlexia m e g é r t é s é h e z nélkülözhetetlen a z o k n a k az olvasási m o d e l l e k n e k a rövid átte­ kintése. b) a tanításba fektetett idő alapján elvárható szinttől. zavart r é s z k é p e s s é g e k . A diszlexiadefiníciók t ö b b s é g e leíró jellegű. azaz a b e t ű . a m e l y e k a z o k o k r a u t a l n a k (finom k r o m o s z ó m a ­ eltérések). U g y a n a k k o r a diszlexia multikauzális (sokféle ok) és multifaktoriális (sokféle tényező) j e l l e g é n e k felismerése és elfogadása megnyitja az utat az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s m e g k ö z e l í t é s és egy m o d e r n s z e m l é l e t ű g y a k o r l a t és kutatás előtt. ezen belül pedig a b e s z é d v i s z o n y á n a k felfogása az olva­ sás p s z i c h o l ó g i a i i r o d a l m á n belül is variációkat m u t a t . A 80-as évek egyik elterjedt felfogása ( M a r s h és mtsai. 1996). A h a r m a d i k s z a k a s z a szekvenciális dekódolás. és az olvasási n e h é z s é g e k m e g h a l a d j á k az a h h o z rendsze­ rint társuló z a v a r m é r t é k é t . c) a g y a k o r l á s r a fordított i d ő alapján elvárható teljesítménytől. azaz a t ü n e t e k felsorolása j e l l e m z i . c) érzékelési deficit van jelen. E n n e k az e l s ő s o r b a n gyakorlati s z e m p o n t o k a t figyelembe v e v ő definíciónak a megfogal­ 2. E k k o r m á r az ismert s z ó k é p e k száma n a g y o b b . M e i x n e r Ildikó ( 1 9 9 3 ) szerint a diszlexia v i s z o n y f o g a l o m . a v a g y az adott életkorra j e l l e m z ő . az új szavak felismerése ezekre az ismeretekre épül.h a n g megfeleltetés szakasza. A n y o l c v a n a s é v e k b e n s z á m t a l a n diagnosztikai és terápiás eljárás j e l e n i k m e g . Jóllehet az elterjedten használt olvasási tesztek e l t é r ő e k l e h e t n e k . a) az olvasási teljesítmény az olvasás p o n t o s s á g á t v a g y a m e g é r t é s t e g y é n i l e g . a m e l y szerint a d i s z l e x i a d e f i n í c i ó j á b a n s z e r e p e l n i e kell a t é n y l e g e s olvasási szint és a k é p e s s é g e k alapján elvárható. és e b b e n j e l e n t ő s szerepe van Palotás G á b o r m u n ­ kásságának. a m e ­ lyek v á l t o z a t o s ö s s z e t é t e l b e n v e z e t h e t n e k u g y a n a h h o z a p r o b l é m á h o z . M e i x n e r Ildikó ( M e i x n e r és Weiss.ö s s z e k a p c s o l á s képességével m é g n e m r e n d e l k e z n e k . Ez a definíció m e g l e h e t ő s e n közel áll a h h o z a m e g h a t á r o z á s ­ h o z ( P u g h és m t s a i . Az e g y e s változatokban az olvasás folyamatában és elsajátításában a nyelvi reprezentáció szintjeinek m á s . 3.eltérően az E u r ó p a m á s o r s z á g a i b a n és az U S A . akinek az olvasásban és írásban elért e r e d m é n y e i l é n y e g e s e n elmaradnak: a) a g y e r m e k adottságai alapján elvárható szinttől. A diszlexia meghatározása m a z á s a szerint diszlexiás az. mint az is­ kolai teljesítmény és az intellektuális k é p e s s é g e k szignifikáns eltérése. M i n d k e t t ő feltéte­ le persze. a m e l y e k az olvasással k a p c s o l a t b a n az iskolai oktatás során fellépnek. a D S M . standardizált olvasási tesztekkel mért teljesítmény átlagától való kétszeres s t a n d a r d eltérést (ezt l e g g y a k r a b b a n a kutatók) a l k a l m a z z á k . Az o k o k m e g h a t á r o z á s á r a való törekvés ugyan fontos. A találgatás e r e d m é ­ nyének a s z ó a l a k h o z a z o n b a n s e m m i köze. p r e v e n c i ó és intervenció. ha: 3. A p e d a g ó g i a l e g g y a k o r i b b diszlexia definíciója például m a g á b a n foglal­ ja m i n d a z o k a t a p r o b l é m á k a t . h o g y a definíciónak része legyen.5. 1988). például a g y e r m e k adottságai. a definíció l e g g y a k o r i b b m e g f o g a l m a z á s a a z o n o s a klinikai g y a k o r l a t b a n ha­ z á n k b a n is használt diagnosztikai k é z i k ö n y v . Ezek a leíró típusú definíciók két nagy cso­ p o r t b a o s z t h a t ó k . valamint az e r e d m é n y . a m e l y n e k h á t t e r é ­ ben súlyos olvasási zavar található (Stanovich. a szóalak vizuális ha­ sonlósága és a k o n t e x t u s együttesen határozzák m e g a v é g e r e d m é n y t . standardizált és hivatalosan lefektetett diagnosz­ tika. a gyer­ m e k k e l s z e m b e n i j o g o s elvárások. azaz az olvasási teljesít­ m é n y közötti d i s z h a r m ó n i a . Esze­ rint pedig olvasási zavar (315. 1990) a diszlexia gyűjtőfogalom. 142 143 . a z a z s ú l y o s olvasási z a v a r o k h o z .n y e l v é s z e t . a m e l y e k a n o r m á l olvasási folyamatot k o m p o n e n s e i r e bontják.

m i n t egy adott f o n é m a írott alakja. szóképek­ ből k i i n d u l ó r e n d s z e r e . Mi több. t e h á t az e l e m z ő olvasás elsajátítása után lehet h o s s z ú távon is sikeres. H a s o n l ó v a l ta­ 3. t e h á t n e m c s a k az a n g o l n y e l v r e é r v é n y e s . variációik l é n y e g e s e n alulmúlják az a n g o l b a n . többfélék. T e m p l e és az e g y e s e u r ó p i a i o r s z á g o k gyakorlata alapján azt m o n d h a t j u k . h o g y a j e l e n t é s h e z való hozzáférés a globális szó­ alak és a s z ó betűzése/szótagolása alapján is lehetséges. h o g y a szavak d a r a b o l á s a n e m optimális.e l e m z é s elsajá­ títását m e g e l ő z ő e n n i n c s é r t e l m e . h o g y az é r t ő o l v a s á s l e h e t s é g e s útjai és s z a k a s z a i 144 145 . Az is á l t a l á n o s a n érvényes. m é g p e d i g fono­ lógiai átalakítás nélkül. M o r t o n ( 1 9 6 9 ) modellje szerint a szavak h a n g o s o l v a s á s á n a k kétféle m ó d j a lehetséges. h o g y az olvasástanítás ideális kiindulópontja az e l e m z é s . alapvetően o l v a s á s p s z i c h o l ó g i a i m e g f o n t o l á s lé­ nyege. E n n e k o k a viszony­ lag egyszerű. a g y a k o r l o t t felnőtt olvasó a n y a n y e l v i „ s z ó a l a k s z ó t á r a " ugyanis h a t a l m a s . T e m p l e olvasási modelljével foglalkozunk. E m i a t t a k e z d ő olvasók kiejtési a n a l ó g i á k a t tanulnak. A kétféle m ó d o t felnőtt k o r u n k ­ b a n is a l k a l m a z z u k . azaz h a s o n l ó a n sok m á s . A sekély ortográfiája n y e l v e k b e n (és ilyen a m a g y a r nyelv is). Az olvasás két- és háromutas modelljei A 70-es és 80-as é v e k b e n az olvasás két-.3.e l e m z ő m ó d s z e r . A fonológiai út h a r m a d i k lényeges e l e m e az ö s s z e k ö t ő egység. a m e l y n e k viszonylag ke­ vés a h a s z n a . A globális olvasástanítási m ó d s z e r e k b e v e z e t é s e M a g y a r o r s z á g o n is erre az időre tehető. ahol a b e t ű . automatizált olvasási m ó d . b á r e z e k n a g y o b b k o m b i n á ­ ciós e g y s é g e k is l e h e t n e k . T e m p l e ( 1 9 9 7 ) modellje. szótagolva is lehetséges. az angol szavak o l v a s á s á r a j e l l e m z ő h a s z n a p e d i g nincs. á l t a l á n o s a n e l f o g a d h a t ó . h o g y M i k é n t a z e g y e s olvasási m o d e l l e k n é l m á r s z ó b a került. A h a n g o z t a t ó . m i n t m o n d j u k " típusú szavak m e g h a t á r o z o t t szabályt k ö v e t n e k (például a r é s z l e g e s h a s o n u l á s o k ) . olasz. közvetett ú t o n . E n n e k feladata a fonológiai e l e m e k ö s s z e k a p c s o l á s a és egy integrált fonológiai ki­ m e n e t létrehozása. olasz és görög a n y a n y e l v ű iskolásokra ( L u n d b e r g . Olvasási modellek és olvasástanítás l á l k o z h a t u n k a finn. hogy k i i n d u l ó p o n t j u k az angol nyelv ortográfiája és az angol olvasástanításnak a 80-as é v e k i g elterjedten használt. bár „ c s u p á n " h á r o m szintet tartalmaz. de a gyors. Ez a z o n b a n n e m így van. az ortográfiai szinten válik l e h e t ő v é a szavak ortográfiai e g y s é g e k r e bontása. direkt ú t o n . a leírt szavak vizuális m i n t á z a t a alapján gyorsan és a u t o m a t i k u s a n férünk h o z z á a j e l e n t é s ­ hez. 3. E n n e k aktivációját m e g e l ő z ő e n az e l e m z ő e g y s é g a sza­ vakat s z ó d a r a b o k r a ( e z e k n e m kizárólag betűk vagy szótagok) bontja. Az olvasás fonológiai útjának k ö z p o n t i ele­ me a fonológiai átalakító egység. E z e k miatt a z o n b a n n e m é r d e m e s egy olyan.M a r s h szintmodelljénél v a l a m i v e l összetettebb U t a Frith (1985) modellje. A s z é l s ő s é g e s e n globális olvasástanítási m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s á b ó l e r e d ő p r o b l é m á k több o k r a is visszavezethetők.h a n g o z t a t ó tanítási m ó d ­ szer-e a j ó . a m e l y n e k alapján p r e d i k c i ó n k a m a g y a r n y e l v r e csak az lehet. h o g y a globális vagy az e l e m z ő . az olvasás elsajátításában az alfabetikus s z a k a s z n a k van a l e g n a g y o b b j e l e n t ő s é g e az olvasni tanuló g y e r e k e k n é l . A g y a k o r l o t t o l v a s ó r a j e l l e m z ő gyors. a z o n b a n m á s országoktól eltérően e z e k a p r o g r a m o k n á l u n k a mai napig is él­ nek. de m e g b í z h a t ó a n alapoz. g ö r ö g diszlexiásoknál is. n e m angol nyelv­ hez.e l e m z ő m ó d s z e r r e l az o l v a s á s h o z és íráshoz egyaránt n é l k ü l ö z h e t e t l e n e l e m z é s alapjai e g y s z e r r e sajátíthatók el. 1997). és majd csak k é s ő b b e l e m e z n e k . A szavak j e l e n t é s é h e z két külön ú t o n lehet hozzáférni. ha lassan és k e z d e t b e n k e v é s b é l á t v á n y o s a n is. Az olvasás elsajátításának k e z d e t é n g y a k r a n előfordul. a m a g a s a b b szintek feltételezik a korábbi szint megfelelő elsajátítását. a t r a n s z p a r e n s nyelvek számá­ ra idegen m ó d s z e r r e l terhelni a fejlődő m e g i s m e r é s i rendszert. a s z ó kiejtése a b e t ű .h a n g .h a n g szabályt. Az a n g o l h o z csak kicsit h a s o n l í t ó „ m á s k é p p ír­ juk. Az olvasás a u t o m a t i z á c i ó j a az ú g y n e v e z e t t fonetikus n y e l v e k b e n az alapok. m a g y a r .m e g f e l e l t e t é s . illetve h á r o m u t a s modelljeinek t ö b b változata j e l e n t m e g . E b b e n a m o d e l l b e n az olvasási k é p e s s é g fejlődése során a szintek e g y m á s t követik. bár az utóbbit. a t ő s z a v a k b a n is oly g y a k o ­ ri eltéréseket. n é m e t . F e j l e s z t ő p e d a g ó g u s o k é p p e n azzal t a l á l k o z n a k a l e g g y a k r a b b a n . Az olvasás m ó d s z e r t a n i vitáit g y a k r a n m e g h a t á r o z ó k é r d é s . ahol az írott nyelv sajátosságai eltérnek az a n g o l é t ó l . r í m e k e t a l k a l m a z n a k . értő olvasás szintjére n e m j u t n a k el. M o r t o n klasszikus m o ­ delljével ( 1 9 6 9 ) és a l e g i n k á b b kidolgozottal. hogy az egyedüli út a j e l e n t é s h e z a szó­ alakon keresztül vezet. a m e l y az olvasás fejlődését is figyelembe vette. azaz u g y a n a n n a k a h a n g k o m b i n á c i ó n a k többfé­ le írásmódja is lehetséges. Az első s z a k a s z b a n az azonnal felismerhető s z ó a l a k o k szótára alakul ki. úgy­ nevezett alfabetikus szinten alakulna ki a b e t ű . a h a n g o z t a t ó . v a l a m i n t a 70-es é v e k a n g o l s z á s z olvasástanítási m ó d s z e r e i n e k túlértékelése t ö b b olyan o r s z á g b a n is a globális olvasástanítási m ó d s z e r e k b e v e z e t é s é h e z vezetett. a tel­ j e s szóalak alapján.h a n g szabály i s m e r e t é b e n b e t ű z v e . a s z ó a l a k h o z asszociálják a j e l e n t é s t . tehát a b e t ű z ő olvasást r i t k á b b a n . h o g y a m a g y a r nyelvben a s z ó k é p e k elsajátításának a h a n g o z t a t á s . A m o d e l l b e n szereplő alternatív olvasási r e n d s z e r e k k a p ­ c s o l a t a m i n d e n k o r á b b i n á l e g y é r t e l m ű b b . és a gyakorlással k i a l a k u l ó szókép-szótár és a fonoló­ gia k ö z ö t t k i a l a k u l n a k a k a p c s o l a t o k . A s z i n t m o d e l l e k egyik l e g n a g y o b b problémája.és h á r o m u t a s m o d e l l e k k ö z ü l T e m p l e ( 1 9 9 7 ) modellje az. vagy a szavakat e g y s é g e k r e b o n t ó fonológiai olvasással. Ez e g y a r á n t igaz a n é m e t . a s z e m a n t i k a i és a fonológiai.h a n g megfeleltetés viszonylag egyszerű. A két. Az egyik. A vizuális m i n t á z a t és a j e l e n t é s asszociációjának kiala­ kítása feleslegesen terheli az e m l é k e z e t i rendszert. Az ö s s z e k ö t ő egység zavara a fonológiai e l e m e k (szódarabok) kihagyá­ sát vagy ismétlését e r e d m é n y e z h e t i . A m á s o d i k . h á r o m olvasási m ó d o t tüntet fel. Az ú g y n e v e z e t t da­ rabolási e g y s é g n e m m á s . A szóalakból k i i n d u l ó s z e m a n t i k a i út n é h á n y változtatással megfelel M o r t o n modelljének. majd a h a r m a d i k . a s z ó k é p e k elsajátítása pedig t e r m é s z e t e s m ó d o n a g y a k o r l á s k ö v e t k e z m é n y e lesz. Az ilyen esetek kifejezetten e m l é k e z t e t n e k a felszíni diszlexiára (lásd k é s ő b b ) . Ez utóbbi e g y é b k é n t nélkülözhetetlen az íráshoz. h o g y az írott a n g o l mély ortográfiája. finn. E n n e k alapján az a b e n y o m á s u n k alakulhat ki. az alapozást az a u t o m a t i z á c i ó követi. A globális m ó d s z e r az a n g o l b a n u g y a n i s t ö b b e k k ö z ö t t a m i a t t alakult ki. h o g y a d i s z l e x i á s o k a b e t ű . A m a g y a r nyelv a z o n b a n sekély ortográfiájú. A tradicionális m o d e l l e k közül részletesen az elsővel. hiszen az írott alak i s m e r e t é n e k h i á n y a miatt a megfele­ lő e l e m z é s i szabályok m é g n e m alakultak ki. és e n n e k alapján az olvasási a l a p t e c h n i k á t elsajátítják.2.

és e g y b e n jó előjelzője az olvasási k é p e s s é g n e k . a m e l y e k úgy tűnik. p o n t o s a b b a n a g r a f é m a . hogy hányféle részképesség szükséges az olvasás elsajátításához.^ széd alacsony sebességével együtt a diszlexiára j e l l e m z ő . nyelvi tudatosság A diszlexia fonológiai modellje az olvasás súlyos zavarát a fonológiai feldolgozás deficit­ j é r e vezeti vissza. 1979. a nyelvi fejlődéssel k i a l a k u l ó t e r m é s z e t e s k a t e g ó ­ ria. M é g i s találhatók olyan k ö z ö s vonások. 4.f o n é m a m e g f e l e l t e t é s k é s z s é g s z i n t ű e l s a j á t í t á s á t a k a d á l y o z z a . A tudatosság f o n é m a m ű v e l e t i szintje. E g y későbbi vizsgálatban Peter Bryant és m u n k a t á r s a i ( 1 9 9 0 ) m e g ­ állapították. 1993). a b e s z é d h a n g o k k a l végzett m ű v e l e t e k k é p e s s é g e oksági viszonyban áll az olvasási k é p e s s é g g e l . A DISZLEXIA SOKFÉLE ARCA M i n d e n g y a k o r l ó s z a k e m b e r n a p o n t a m e g é l i . Az e m l é k e z e t i funkciók zavarai elsősorban a m u n k a ­ e m l é k e z e t e g y e s ö s s z e t e v ő i b e n é r h e t ő k tetten.v i z u á l i s feldolgozásért felelős egység. McDougall és rr^katársaijJSLÖéXMs^' szerint a rövid távú e m l é k e z e t terjedelme k ü l ö n ö s e n a b e s z é d i n g e r e k r e g y e r ^ e ^ s e z ^ a b e . h o g y ez ok-okozati vagy asszociatív k a p c s o l a t b a n áll-e az olvasá­ si z a v a r o k k a l . ha arra gondolunk. a m e l y a nyelv e l e m e i t al­ k o t ó m e g k ü l ö n b ö z t e t ő h a n g e l e m e k feldolgozásával foglalkozik.z a v a r o k . hogy a fonológiai t u d a t o s s á g e g y e s szintjei nyel­ v e n k é n t eltérő szerepet töltenek be (Landerl és mtsai. D i s z l e x i á s g y e r e k e k n é l a nyelvi feldolgozó r e n d s z e r fonológiai m o d u l j á n a k feltétele­ zett m ű k ö d é s i zavara a szavak s z e g m e n t á l á s á n a k deficitjét e r e d m é n y e z i .a m i n d e n k i s z á m á r a a l k a l m a s m ó d s z e r az utóbbi. h i s z e n az ortográfiát ezzel a f o n o l ó g i á v a l kell majd asszociatív k a p c s o l a t b a h o z n i . Az értelmetlen szavak ismétlésében m u t a t o t t teljesít­ m é n y d i s z l e x i á s o k n á l rendkívül alacsony ( S n o w l i n g és mtsai. v a l a m i n t a tér­ b e l i . U s h a G o s w a m i ( 1 9 9 1 ) szerint l e g a l á b b két l é n y e g e s szintet kell m e g k ü l ö n b ö z t e t n ü n k a fonológiai tuda­ t o s s á g o n belül. A d i s z l e x i á n a k erre a m o d e l l j é r e g y a k r a n f o n o l ó g i a i deficit h i p o t é z i s n é v e n is h i v a t k o z i k a s z a k i r o d a l o m . e l e m z é s é n e k célpontja a z o n b a n a h i e r a r c h i a legalsó szintjén található fonológiai m o d u l . nak. Fonológiai tudatosság. h o g y a k e z d ő o l v a s ó t u d a t o s a n fel tudja d o l g o z n i a szavak belső fonológiai szerkezetét. h o g y a diszlexiások e m l é k e z e t i j e j j e s í t . h o g y a b e s z é d t e r m é s z e t e s . Munkaemlékezet és diszlexia A kognitív funkciók és a diszlexia összefüggéseinek e l e m z é s é b e n k i e m e l k e d ő helyet fog­ lal el az e m l é k e z e t i f o l y a m a t o k és a nyelvi feldolgozási f o l y a m a t o k kognitív pszichológi­ ai és n e u r o p s z i c h o l ó g i a i vizsgálata. D i s z l e x i á b a n a z o n b a n é p p e n a fonológiai feldol­ g o z ó e g y s é g n e k a z a v a r a miatt n e m lehetséges az írott szavak fonológiai ö s s z e t e v ő k r e tör­ t é n ő felbontása. illetve fonológiai hurok. a h á n y a n vannak. 1980) gyenge.2. az ú g y n e v e z e t t téri-vizuális vázlatfüzet alkot­ ja. E h h e z p e d i g n é l k ü l ö z h e t e t l e n . 147 . A s z ó t a g m ű v e l e t i szint viszont. A fonológi­ ai m o d e l l a nyelvi f e l d o l g o z ó r e n d s z e r összetettségéből indul ki. L i b e r m a n n a k és m u n k a t á r s a i n a k ( 1989) vizsgálatai szerint a hallott szavak fo­ nológiai szerkezete iránti érzékenység 4 és 6 éves k o r körül alakul ki. 1997). 1993) e r e d m é n y e i azt is igazolták. E g y r e i n k á b b elfogadott. hogy az ó v o d á s k o r b a n mért fonológiai m u n k a e m l é k e z e t az olvasási k é p e s s é g előjelzésére a l k a l m a s . elsajátítása csak t u d a t o s a n lehetséges. A fonológiai m o d e l l é r t e l m é b e n az o l v a s á s elsajátításá­ h o z a h a l l o t t s z a v a k b e l s ő f o n o l ó g i a i s z e r k e z e t é h e z való t u d a t o s h o z z á f é r é s s z ü k s é g e s ( S h a n k w e i l e r és m t s a i . azaz a g r a f é m á k (betűk) átalakítása a n e k i k megfelelő f o n é m á k k á . A fonológiai h u r o k alulfejlettsége olvasási zavarokat-ejsdjrtón^ezhet. K ö v e t é s e s vizsgála­ tok ( G a t h e r c o l e és B a d d e l e y . S k o y l e s . M a r g h a r e t Snowling (1980) szerint például a fonológiai tudatosság hiánya az olvasás fejlődését. E g y b e h a n g z ó adatok bizonyítják. DISZLEXIA ÉS A MEGISMERÉSI FUNKCIÓK 4. Az é r t e l m e t l e n szavak ismétlése a fonológiai m u n k a e m l é k e z e t elterjedten használt m é ­ rése ( G a t h e r c o l e és B a d d e l e y . A diszlexia vizsgálata során az egyik legérzékenyebb tesztnek bizonyultak a fonéma­ elhagyási tesztek. h o g y a fonoló­ giai t u d a t o s s á g . j ó l l e h e t e g y e l ő r e n e m teljesen tisztázott. hogy a fonológiai deficit szignifikáns és konzisztens kognitív jelzője a diszlexiá146 4. illetve késlelteti. hogy a fejlett. Isabelle Y. 1986). Az olvasás az e m b e r i kultúra t a l á l m á n y a . azaz a s z ó t a g o k k e z d ő ­ h a n g r a és rímre ( = v é g z ő d é s ) tördelése. 1979). m é g az i s k o l á b a kerülés előtt is. L y n e t t e B r a d l e y és P e t e r Bryant 1983-as sokat idézett és a fonológiai t u d a t o s s á g kérdésé­ ben m e g h a t á r o z ó n a k s z á m í t ó k ö z l e m é n y ü k b e n e l s ő k é n t f o g a l m a z t á k m e g . a fonológiai d i s z l e x i á n a k k i a l a k u l á s á b a n . e g y e d ü l . a k a d á l y o z o t t az írott szavak f e l b o n t á s a a s z a v a k a t a l k o t ó fonológiai ö s s z e t e v ő k r e . lényeges k ü l ö n b s é g k ö z ö t t ü k . az olvasás pedig n e m . a diszlexiával feltételezetten ok-okozati kapcsolat­ ban lévő r é s z k é p e s s é g . é s m i n d k é t k é p e s s é g a l a p v e t ő e n befolyásolja a z o l v a s á s elsajátítását. Az o l v a s ó fe­ ladata u g y a n i s a vizuálisan észlelt formák átalakítása nyelvi információvá. m e n y e a b e t ű s o r o k f e l i s m e r é s é b e n ( S h a n k w e i l e r és mtsai. a hallási feldolgozást v é g z ő artikulációs.1. 1974) részeit egy általános k ö z p o n t i végrehajtó. illetve a feltételezett olvasási út zavara alapján történik. a m e l y e k alap­ j á n a fejlődési diszlexia a l a p t í p u s o k b a sorolható. és e n n e k kitüntetett szerepet tulajdonít a fejlődési diszlexia egyik leg­ g y a k r a b b a n előforduló altípusának. B á r a b e s z é d és az olvasás egyaránt a fonológiai feldolgozásra épül. Ez a b e s o r o l á s a m e g h a t á r o z ó olvasási p r o b l é m á k és a háttérben m e g h ú z ó d ó . A variációk sokasága érthető. az idősebb diszlexiásoknál is jól használhatóak. v a l a m i n t két modalitás-specifi­ kus elem. k o n v e n c i ó k o n nyugszik. az o l v a s á s h o z s z ü k s é g e s v a l a m e n n y i r é s z k é p e s s é g é b e n fejlett g y e r e k e k b á r m e l y m ó d s z e r r e l m e g t u d n a k tanulni olvasni. a szay a k é s j n o n d a t o k felidézésében ( M a n n és mtsai. 5. A fonológiai t u d a t o s s á g a 90-es é v e k felfogása szerint gyűjtőfogalom. A m u n k a e m l é k e z e t m o d e l l j é n e k ( B a d d e l e y és Hitch. a k á r s p o n t á n . A két szint szerepe a z o n b a n n e m egy­ f o r m á n fontos. E z e n az s e m változtat. h o g y a d i s z l e x i á s o k annyifélék. A ma m á r klasszikus­ nak számító fonológiai tudatosság tesztjei több ezer diszlexiás g y e r m e k e t vizsgálva megál­ lapították. h o g y a r í m e k iránti é r z é k e n y s é g szorosan összefügg a fonológiai t u d a t o s s á g fejlődésével. azaz a szavak h a n g o k r a b o n t á s a az olvasás fejlődési k ö v e t k e z m é n y e . 1998).

5.7.

Felszíni diszlexia

5.3.

Mély

diszlexia

A felszíni d i s z l e x i á n a k a l c s o p o r t k é n t való elkülönítését H o l m e s (1973) j a v a s o l t a elsőként, majd C o l t h e a r t és m u n k a t á r s a i (1983) k ö z l é s é n e k k ö s z ö n h e t ő e n e g y r e e l f o g a d o t t a b b á vált a diszlexiával f o g l a l k o z ó s z a k i r o d a l o m b a n . A felszíni diszlexiára j e l l e m z ő olvasási hibá­ kat a regularitás, azaz a szabályos, g y a k r a n előforduló a l a k o k fölénye j e l l e m z i . Az olvasá­ si és é r t e l m e z é s i h i b á k j e l l e m z ő e m e l k e d é s e a h o m o f o n o k ( a z o n o s h a n g a l a k ú , eltérő jelen­ tésű szavak) e s e t é b e n figyelhető m e g . A felszíni diszlexia j e l e n l e g elfogadott m a g y a r á z a t a szerint az olvasás s z e m a n t i k a i és direkt útja k á r o s o d o t t , az olvasás egyetlen m e g t a r t o t t útja a fonológiai alapú olvasás. E m i ­ att az é r t e l m e t l e n s z a v a k olvasásánál e z e k a g y e r e k e k kevés hibát p r o d u k á l n a k . Az értel­ m e s szavak o l v a s á s a k o r u g y a n a k k o r a szemantikai út zavarai a szabályos-szabálytalan ala­ k o k o l v a s á s á n á l j e l e n n e k m e g , ahol a kiejtett szabálytalan alak m i a t t az o l v a s ó a j e l e n t é s ­ h e z v a l ó h o z z á f é r é s h i á n y a m i a t t a s z a b á l y t a l k a l m a z z a . A felszíni d i s z l e x i á b a n az analitikus olvasási m ó d , m i n t e g y e d ü l j á r h a t ó út, vezet a z a v a r o k h o z . Az olvasás n e m aut o m a t i z á l ó d i k , és n e m a szóalak általános vizuális j e l l e m z ő i h e z kötődik, t o v á b b á az írott b e t ű k n e k v i s z o n y l a g kis v á l t o z é k o n y s á g á t tolerálja. E z e k n e k a g y e r e k e k n e k é p p e n ezért k o m o l y p r o b l é m á t o k o z a kézírásos szöveg olvasása, u g y a n i s a f o n é m a - g r a f é m a átalakí­ tás a szóalak vizuális j e l l e m z ő i n e k felismerése nélkül n e m tesz l e h e t ő v é helyes és folya­ m a t o s olvasást.

A mély diszlexia e l n e v e z é s h o s s z ú ideig a szerzett diszlexiák leírásában fordult c s a k e l ő . A m é l y diszlexia m e g l e p ő j e l l e m z ő j e az olvasás során fellépő s z e m a n t i k a i h i b á k sokasá­ ga. M é l y d i s z l e x i á b a n a leírt és k i m o n d o t t alak s e m fonológiai, s e m morfológiai k a p c s o ­ latban n e m áll e g y m á s s a l . Az írott és olvasott alak u g y a n a h h o z a s z e m a n t i k a i k a t e g ó r i á h o z tartozik, az o l v a s ó a leírt „ v e r é b " szó helyett ,,rigó"-t olvas. A m é l y diszlexia fejlődési v á l t o z a t á n a k első e s e t t a n u l m á n y á t ( J o h n s t o n , 1983) k ö v e t ő ­ en L i n d a Siegel ( 1 9 8 5 ) hat 7 - 9 éves gyerekről közölt adatokat. E z e k a g y e r e k e k a fonoló­ giai olvasási m ó d l e g a l a c s o n y a b b szintjére s e m j u t o t t a k el, a teljes s z ó a l a k o l v a s á s á b a n m é l y e n a k o r o s z t á l y u k alatti teljesítményt mutattak, olvasási hibáik s z e m a n t i k a i t e r m é s z e ­ t ű e k voltak. A k o n t r o l l , m á s típusú d i s z l e x i á s c s o p o r t b a n ilyen h i b á k a t n e m t a p a s z t a l t . Siegel a d a t a i n á l is m e g g y ő z ő b b e k a m é l y d i s z l e x i a l é t e z é s é r e v o n a t k o z ó a n S t u a r t és H o w a r d ( 1 9 9 5 ) adatai, akik egy 13 éves diszlexiásnál az olvasási h i b á k 2 4 % - á b a n találtak s z e m a n t i k a i hibákat. A m é l y diszlexia előfordulása e g y é b k é n t e l é g ritka, a s z e m a n t i k a i hi­ bák és a fonológiai feldolgozás súlyos z a v a r á n a k együttes előfordulása m i a t t k ö n n y e n fel­ ismerhető.

6. A DISZLEXIA BIOLÓGIAI HÁTTERE

A fejlődési diszlexia biológiai m e g h a t á r o z o t t s á g á r a v o n a t k o z ó a n m á r a legkorábbi leírá­ 5.2. Fonológiai diszlexia sokban is találunk utalásokat. A legújabb i s m e r e t e k szerint m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ü n k csalá­ di eredetű, tehát elsősorban genetikai eltérésekre visszavezethető diszlexiát, valamint a ko­ rai fejlődés során b e k ö v e t k e z ő , m i n i m á l i s agyi sérüléssel összefüggésbe h o z h a t ó diszlexi­ át. Ez utóbbi kialakulását tekintve a születést m e g e l ő z ő , illetve a születéssel e g y b e e s ő v a g y röviddel azt k ö v e t ő sérülés e r e d m é n y e lehet. Az ezt az i d ő s z a k o t k ö v e t ő , b e t e g s é g h e z , tra­ u m á h o z k ö t h e t ő sérülések miatt kialakult diszlexia m á r a szerzett diszlexia k ö r é b e tartoz­ na. Az e g y é r t e l m ű ok-okozati összefüggések a z o n b a n általában kideríthetetlenek, így e z e k az esetek is fejlődési diszlexiaként j e l e n n e k m e g .

A fonológiai diszlexia fejlődési v á l t o z a t á n a k szisztematikus vizsgálata és a fejlődési fono­ lógiai diszlexia m e g n e v e z é s b e v e z e t é s e T e m p l e n e v é h e z fűződik ( b ő v e b b e n lásd T e m p l e , 1997). A fonológiai diszlexia a l c s o p o r t k é n t való elkülönítését indokolja az olvasási h i b á k j e l l e m z ő , a felszíni diszlexiától a l a p v e t ő e n eltérő m i n t á z a t a . A fonológiai diszlexia jelleg­ z e t e s e n az i s m e r e t l e n vagy é r t e l m e t l e n szavak o l v a s á s á b a n n y i l v á n u l m e g . A fonológiai d i s z l e x i á s o k olvasási stratégiájára l e g i n k á b b a z j e l l e m z ő , h o g y igen v á l t o z a t o s olvasási módokat alkalmaznak. A fonológiai olvasási út h a s z n á l a t á n a k , azaz a szavak e l e m e k r e történő b o n t á s á n a k za­ v a r a az o l v a s á s és h e l y e s í r á s k o m o l y z a v a r a i h o z vezet. A s z a v a k f e l b o n t á s á n a k z a v a r a morfológiai h i b á k h o z és az új vagy ritkán látott s z ó a l a k o k „ f é l r e o l v a s á s á h o z " vezet. A fo­ nológiai út h i á n y a az é r t e l m e t l e n szavak listájának olvasásakor tűnik fel leginkább. A m í g tehát a felszíni diszlexiánál azt látjuk, hogy a feldolgozórendszer az olvasásnál túl kicsi ele­ m e k b ő l dolgozik, a fonológiai diszlexiára inkább az j e l l e m z ő , hogy az olvasás túl nagy ele­ m e k feldolgozására épül. A fonológiai diszlexia m a g y a r á z a t á b a n a l e g i n k á b b elfogadott, hogy a v e z e t ő k é p e s s é g z a v a r a fonológiai tudatosság hiánya, illetve k o m o l y deficitje.

6.1.

Strukturális

és funkcionális

eltérések

A nyelvi i n f o r m á c i ó k feldolgozásában szerepet j á t s z ó agyi s t r u k t ú r á k n a k és a z o k k a p c s o ­ latának vizsgálata többféle s z e m p o n t szerint és m ó d s z e r r e l történhet. A vizsgálatok e g y i k nagy csoportja a z o k k a l az a n a t ó m i a i eltérésekkel foglalkozik, a m e l y e k a d i s z l e x i á s o k n á l az olvasást j ó l elsajátítani képesekkel történő ö s s z e h a s o n l í t á s b a n l é n y e g e s e n eltérnek.

149 148

6.1.1. A

halántéklebeny

szerkezeti

eltérései 6.1.3. A térdestest (corpus geniculatum) és a „magnocelluláris hipotézis"

A h a l á n t é k l e b e n y tekervényei közül t ö b b a hallási és a b e s z é d i n f o r m á c i ó feldolgozásával foglalkozik. E területek t e r m é s z e t e s aszimmetriája feltehetően e g y i k m e g h a t á r o z ó a n fon­ tos e l e m e a nyelvi k é p e s s é g e k megfelelő alakulásának. G e s c h w i n d ( 1 9 7 4 ) a h a l á n t é k l e ­ b e n y t e r m é s z e t e s a s z i m m e t r i á j á n a k (bal félteke n a g y o b b , m i n t a j o b b ) vizsgálatával j á r u l t h o z z á a k é r d é s tisztázásához. G e s c h w i n d és Levitsky (1968) a n a t ó m i a i e l e m z é s e i p é l d á u l arra hívták fel a figyelmet, h o g y a felnőttek n o r m á l p o p u l á c i ó j á n a k j e l e n t ő s részében a bal oldali területek l é n y e g e s e n n a g y o b b a k , mint a j o b b oldaliak. A G e s c h w i n d - G a l a b u r d a - v i z s g á l a t o k a klasszikus a n a t ó m i a eljárásait a l k a l m a z t á k (el­ h u n y t d i s z l e x á s o k a g y á n a k vizsgálata), é p p e n ezért g y a k r a n fenntartással fogadták ered­ m é n y e i k e t u g y a n ú g y , m i n t a h o g y G a l a b u r d a és L i v i n g s t o n e (1993) közlését is a látórend­ s z e r h e z t a r t o z ó kéregalatti struktúra, a térdestest (corpus g e n i c u l a t u m ) sejtes e l e m e i n e k a d i s z l e x i á s o k n á l feltárt alaki eltéréseire v o n a t k o z ó a n . A 90-es é v e k b e n j e l e n t ő s e l ő r e l é p é s t j e l e n t e t t a m o d e r n k é p a l k o t á s i eljárások ( C T = c o m p u t e r tomográfia, M R I = m á g n e s e s r e z o n a n c i a k é p , f M R I = funkcionális m á g n e s e s re­ z o n a n c i a k é p , P E T = pozitron e m i s s z i ó s tomográfia) elterjedése. E z e k k e l az eljárásokkal l e h e t ő v é vált az élő, m ű k ö d ő agy szerkezeti és m ű k ö d é s i m i n t á z a t á n a k és eltéréseinek vizs­ gálata. Az M R I vizsgálatok megerősítették a halántéklebeny eltéréseire v o n a t k o z ó korábbi ada­ tokat. R u m s e y és m u n k a t á r s a i (1997) e r e d m é n y e i szerint a diszlexiások 90 % - á n á l figyel­ h e t ő m e g a h a l á n t é k l e b e n y hátsó területeinek a n o r m á l t ó l való l é n y e g e s eltérése, azaz a két oldal szimmetriája. L a r s e n és m u n k a t á r s a i (1990) diszlexiás s e r d ü l ő k e t vizsgáltak és 70 s z á z a l é k u k n á l s z i m m e t r i k u s n a k találták a bal és j o b b oldali h a l á n t é k l e b e n y t , s z e m b e n a k o n t r o l l c s o p o r t t a l , ahol ilyet csak 30 százaléknál találtak. E n n é l is é r d e k e s e b b e k H y n d és m u n k a t á r s a i n a k adatai ( 1 9 9 0 ) . E z e k szerint a d i s z l e x i á s o k a t a f i g y e l e m z a v a r - h i p e r aktivitás z a v a r o k k a l k ü z d ő g y e r e k e k k e l ö s s z e h a s o n l í t v a is igaz, h o g y a d i s z l e x i á s o k n á l a h a l á n t é k l e b e n y s z i m m e t r i á j a szignifikánsan g y a k o r i b b . H a s o n l ó eltérést s z á m o s vizsgá­ latban m u t a t t a k ki ( G a u g e r és mtsai, 1997), t o v á b b á lényeges adat, és ez m á r a szerkezet és m ű k ö d é s összefüggésére is utal, hogy a halántéklebeny szimmetriájával szinte valamen­ nyi e s e t b e n a fonológiai feldolgozás deficitje j á r együtt.

A diszlexiával e g y ü t t j á r ó idegrendszeri eltérések vizsgálata a n a g y o b b szerkezeti egysé­ gek vizsgálatán túl kiterjedt a sejtszintű eltérések feltárására is. A l e g i n k á b b ismert ered­ m é n y e k G a l a b u r d a é s m u n k a c s o p o r t j a n e v é h e z f ű z ő d n e k . A z első v i z s g á l a t a vizuális r e n d s z e r h e z t a r t o z ó kéregalatti területek sejtes e l e m e i n e k feltérképezésével foglalkozott. M e g á l l a p í t á s t nyert ( G a l a b u r d a és m u n k a t á r s a i , 1985), hogy diszlexiásoknál a vizuális fel­ d o l g o z ó r e n d s z e r h e z tartozó laterális g e n i k u l á t u m (corpus g e n i c u l a t u m laterale) területén, a m e l y r e e g y é b k é n t a n a g y m é r e t ű sejtek j e l l e m z ő e k ( e m i a t t n e v e z z ü k m a g n o c e l l u l á risnak), a sejtek a n o r m á l n á l sokkal kisebbek. Ezt az adatot a m u n k a c s o p o r t későbbi vizs­ gálatai ( G a l a b u r d a és L i v i n g s t o n e , 1993) m e g e r ő s í t e t t é k , k i e g é s z í t v e a z z a l , h o g y a m a g n o c e l l u l á r i s r e n d s z e r sejtszerveződési eltérései n e m k o r l á t o z ó d n a k a vizuális rendszer­ re, h a n e m u g y a n ú g y m e g f i g y e l h e t ő k a hallási f e l d o l g o z ó r e n d s z e r b e n is ( L i v i n g s t o n e és mtsai, 1991). M i n d e z alátámasztja azokat a m á r k o r á b b a n említett viselkedéses adatokat, a m e l y e k szerint a diszlexiások, p o n t o s a b b a n a tanulási z a v a r o k k a l k ü z d ő g y e r e k e k n a g y része a s z e n z o r o s feldolgozó r e n d s z e r e k a l a p v e t ő zavarait is mutatja.

6.2. 6.2.1. Spontán és kiváltott agyi

Funkcionális

eltérések

aktivitás

A z agy s p o n t á n aktivitását m é r ő elektroenkefalográfiai ( E E G ) vizsgálatok t ö b b s é g e n e m talált eltérést a n y u g a l m i E E G változásaiban, illetve a talált eltérések e l l e n t m o n d á s o s a k . A n y u g a l m i E E G j e l l e m z ő i , p a r a m é t e r e i t ö b b n y i r e a n o r m á l fejlődési m i n t á z a t o t m u t a t t á k ( T a n i m u r a és mtsai, 1996). Sokkal e g y é r t e l m ű b b e k a z o k az adatok, a m e l y e k a nyelvi fel­ adathelyzetben elvezetett E E G - a d a t o k r a é p ü l n e k . Az E E G - m i n t á z a t fonológiai feladatok (például r í m e l ő szavakat kellett e l e m e z n i ) során atípusosnak számít, és ez az agyi folyama­ tok d e z o r g a n i z á c i ó j á r a utal. Ez ö s s z h a n g b a n áll a z o k k a l a P E T e r e d m é n y e k k e l , a m e l y e k arra utalnak, h o g y az egy-egy speciális feladatot ellátó terület zavarain túl a feladatot vég­ rehajtó hálózat s z e r v e z ő d é s e , k a p c s o l a t r e n d s z e r e ( d i s z k o n n e k c i ó ) is érintett. Az ingerhez, e s e m é n y h e z időben kötött, ö s s z e r e n d e z e t t (kiváltott) agyi aktivitás, az ese­

6.1.2. A

kérgestest

(corpus

callosum) jellemzői

m é n y h e z kötött agyi p o t e n c i á l o k ( E K P ) vizsgálata az i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s eltérő szint­ j e i n e k és s z a k a s z a i n a k k ö v e t é s é t teszi lehetővé. Az E K P - k e g y e s h u l l á m ö s s z e t e v ő i a fel­ d o l g o z á s m á s - m á s szakaszával korrelálnak, a s z e n z o r o s inger fizikai tulajdonságaira és a belső, m a g a s a b b szintű (kognitív) feldolgozási f o l y a m a t o k r a - figyelem, e m l é k e z e t , nyel­ vi szerkezet és tartalom - e g y a r á n t é r z é k e n y e k . A hallási s z e n z o r o s e m l é k e z e t , illetve a f o n é m a r e p r e z e n t á c i ó az E K P - k e g y i k jellegze­ tes k o m p o n e n s é n e k (eltérési negativitás, E N ) segítségével történik ( b ő v e b b e n lásd C s é p é és mtsai, 2 0 0 0 ; C s é p é és M o l n á r , 1997). E z e k a vizsgálatok ( K r a u s és mtsai, 1996; SchulteK ö r n e és m t s a i , 1 9 9 8 ; C s é p é és mtsai, 2 0 0 0 ) e g y é r t e l m ű e n i g a z o l t á k , h o g y a f o n é m á k neuronális reprezentációja a diszlexiások jelentős részénél zavart. Ez a zavar diszlexiatípustól függően elsősorban a m á s s a l h a n g z ó k e g y e s osztályaiban kifejezett, sú-

M á r a klasszikus a n a t ó m i a i vizsgálatok e r e d m é n y e i n e k értékelésekor is feltételeztek olyan z a v a r o k a t , a m e l y e k a két féltekéhez kötött feldolgozásért felelős e g y e s területek k a p c s o ­ latainak h i á n y á h o z , a l u l m ű k ö d é s é h e z k ö t h e t ő k . A két féltekét ö s s z e k ö t ő rostokból felépü­ lő a n a t ó m i a i szerkezet, a kérgestest bizonyított a n a t ó m i a i eltérései a l á t á m a s z t o t t á k e z e k e t a feltevéseket. H y n d és m u n k a t á r s a i ( 1 9 9 5 ) az M R I vizsgálatokban azt találták, h o g y disz­ l e x i á s o k n á l a k é r g e s t e s t k i s e b b , m i n t az é l e t k o r szerint illesztett k o n t r o l l c s o p o r t b a n . A szerzők szerint a talált szerkezeti és méretbeli eltérések alapvetően befolyásolhatják a két félteke k a p c s o l a t a i t és ily m ó d o n az olvasást is.

150 151

l y o s a b b e s e t e k b e n p e d i g a m a g á n h a n g z ó k r a is kiterjed. A m a g á n h a n g z ó k feldolgozási d e ­ ficitje olyan n y e l v e k b e n , m i n t a m a g y a r ( C s é p é és mtsai, 1998) vagy a finn ( L e p p a n e n és Lyytinen, 1997) g y a k r a n súlyosbítja a diszlexiások problémáit. A f o n é m a r e p r e z e n t á c i ó za­ varai ú g y tűnik, a megfelelő k o m p e n z á c i ó s stratégia elsajátítása után, a kisiskolás kort kö­ vetően is m e g m a r a d n a k . Az E K P - k e g y i k j e l l e g z e t e s kognitív k o m p o n e n s e , a P 3 0 0 diszlexiásoknál s z á m o s nyel­ vi, illetve e m l é k e z e t i feladatban a feldolgozáshoz szükséges h o s s z a b b időre utal (Taylor és K e e n a n . 1990). E z t a v i s e l k e d é s e s a d a t o k k a l ö s s z h a n g b a n é r t e l m e z v e m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a feldolgozás p o n t o s s á g á n túl a feldolgozás sebessége is r o s s z a b b a diszlexiásoknál, m i n t p r o b l é m a m e n t e s kortársaiknál. M á s adatok arra utalnak, hogy a szófelismeréshez kö­ tött a g y k é r g i feldolgozási i d ő diszlexiás g y e r e k e k n é l ( A c k e r m a n és m u n k a t á r s a i , 1994) és „jól k o m p e n z á l ó d i s z l e x i á s n a k " n e v e z h e t ő felnőtteknél e g y a r á n t h o s s z a b b , m i n t j ó l olva­ s ó kortársaiknál ( J o h a n n e s é s m u n k a t á r s a i , 1995).

7. A HALLÁSI FELDOLGOZÓRENDSZER ZAVARAI

Az e u r ó p a i o r s z á g o k adatai szerint a kisiskolásoknak m i n t e g y 9 - 1 0 % - a tanulási, 5%-a ol­ vasási zavaroktól szenved. E z e k közül a g y e r e k e k közül m e g l e h e t ő s e n sokaknál figyeltek m e g akusztikus d i s z k r i m i n á c i ó s p r o b l é m á k a t . A stabil d i s z k r i m i n á c i ó h i á n y a p e d i g külö­ n ö s e n kifejezett a b e s z é d h a n g o k e g y e s csoportjainak e s e t é b e n . M é g i n k á b b feltűnő az a tény, hogy d i s z l e x i á s o k n á l a b e s z é d h a n g o k alapvető akusztikai eltéréseinek feldolgozása sérült ( A d l a r d és H a z á n , 1998). Ú g y tűnik, hogy ezek az észlelési z a v a r o k a fonológiai fel­ d o l g o z á s i p r o b l é m á k k a l és a g y e n g e olvasással m u t a t n a k szoros együttjárást ( M c B r i d e C h a n g , 1995). A b e s z é d h a n g o k észlelési zavarainak okai m i n d a m a i napig tisztázatlanok, illetve a za­ varok e r e d e t é r e utaló elképzelések g y a k r a n e l l e n t m o n d á s o s a k . S o k a k által elfogadott el­ képzelés, h o g y a nyelvi funkciók és e n n e k k ö v e t k e z t é b e n a tanulási k é p e s s é g z a v a r a i n a k alapja n e m m á s , m i n t a hallási ingerek igen finom és gyors változásainak észlelési z a v a r a (Tállal és mtsai, 1996). Ettől eltérően m á s o k ú g y vélik, a diszlexiások j e l e n t ő s r é s z é n e k az alapvető hallási feldolgozási képességei épek, a tanulási és nyelvi zavarok e l s ő s o r b a n a fo­ nológiai k a t e g ó r i á k h a t á r o z a t l a n s á g á r a , r e p r e z e n t á c i ó s zavaraira v e z e t h e t ő k vissza (lásd S t u d d e r t - K e n n e d y és M o d y . 1995). A hallási p e r c e p c i ó r a v o n a t k o z ó ismereteink szerint a verbális és n e m v e r b á l i s hallási in­ gerek é s z l e l é s e az i s k o l á s k o r e l é r é s e k o r nagyjából érett. E n n e k ellenére n e m állíthatjuk, h o g y a hallási észlelés fejlődése és az azt m e g a l a p o z ó idegrendszeri funkciók é r é s e a kis­ iskolás k o r k e z d e t é r e befejeződött volna. Ez különösen igaz egyes b e s z é d h a n g o k p e r c e p ­ ciójára, a m e l y n e k a fejlődése t o v á b b folytatódik, és e z t n a g y m é r t é k b e n befolyásolja az k ö r n y e z e t n y e l v h a s z n á l a t a , illetve az észlelési tréning.

6.2.3.

Genetikai

és

immunológai

eltérések

A sokféle s z e m p o n t b ó l vitatott G B G / G e s c h w i n d - B e h a n - G a l a b u r d a / - m o d e l l ( G e s c h w i n d és B e h a n , 1982, 1984; G e s c h w i n d és G a l a b u r d a , 1985) t ö b b e k k ö z ö t t egy o l y a n együttj á r á s r a hívta fel a figyelmet, a m e l y m e g h a t á r o z ó szerepet töltött be a diszlexia genetikai vizsgálatainak e l i n d u l á s á b a n . A c s a l á d o k b a n h a l m o z o t t a n előforduló diszlexia eseteiben a legújabb k u t a t á s o k s z e m r t á 6-os s z á m ú k r o m o s z ó m a rövid á g á n l o k a l i z á l h a t ó g é n s z e g ­ m e n s (közel a z i m m u n r e n d s z e r alapfunkcióit m e g h a t á r o z ó részhez.) a n o m á l i á i e s e t l e g m é g i s ö s s z e f ü g g é s b e h o z h a t ó k a G B G - m o d e l l b e n felvetett együttjárással. A C o l o r a d o ál­ l a m b a n ( U S A ) lefolytatott, m i n t e g y 5 0 0 i k e r p á r r a kiterjedő vizsgálat ( G i l g e r é s m t s a i , 1998) m e g á l l a p í t o t t a , h o g y az i m m u n o l ó g i a i d e f i c i t e s az olvasási z a v a r n e m korrelál, a 6os k r o m o s z ó m a a z o n b a n m e g h a t á r o z ó a diszlexia kialakulásában. U g y a n a k k o r n i n c s e n e k arra v o n a t k o z ó adatok, hogy a fejlődés mely fázisait és m i k é n t befolyásolja a genetikai el­ térés. A diszlexia genetikai m e g h a t á r o z o t t s á g á r a utalnak egy finn k ö v e t é s e s vizsgálat (Jyvaskyla L o n g i t u d i n á l i s Vizsgálat, L e p p a n e n és Lyytinen, 1997) adatai is. A diszlexia g y a k o ­ ri előfordulásáról b e s z á m o l ó c s a l á d o k b a n született újszülöttekkel 1994-ben kezdett vizs­ gálatok e r e d m é n y e i azt mutatják, h o g y a diszlexia viselkedéses és agyi aktivitásbeli elté­ rései v i s z o n y l a g korán k i m u t a t h a t ó k . Az e s e m é n y h e z kötött agyi p o t e n c i á l o k m ó d s z e r é v e l k a p o t t e r e d m é n y e k p é l d á u l ( L e p p a n e n és L y y t i n e n , 1997) a f o n é m a f e l d o l g o z á s b a n k o ­ m o l y eltéréseket m u t a t t a k ki. A diszlexia genetikai faktoraira v o n a t k o z ó kutatások m é g folynak, a m a g a t a r t á s g e n e t i k a m é g s z á m o s kérdést kell, hogy tisztázzon. É p p e n e z é r t n e m árt a g e n e t i k a új e r e d m é n y e i t óvatossággal kezelnünk.

8. A VIZUÁLIS RENDSZER ZAVARAI ÖSSZEFOLYÓ BETŰK?

8.

1. A látás alrendszerei

A vizuális r e n d s z e r két, strukturálisan is eltérő alrendszerének, az ú g y n e v e z e t t . m a g n o c e l luláris ( m a g n ó ) , illetve parvocelluláris (parvo) r e n d s z e r n e k a m ű k ö d é s é t eltérő téri, és idő­ beli feldolgozási sajátosságok j e l l e m z i k . Míg a m a g n o r e n d s z e r m ű k ö d é s e a tranziens, te­ hát a látott világ gyors, átmeneti változásainak feldolgozását végzi, addig a p a r v o r e n d s z e r t a lassabb, h o s s z a n f e n n m a r a d ó , ám p o n t o s a b b m ű k ö d é s m ó d j e l l e m z i . A két r e n d s z e r a vizuális e s e m é n y e k eltérő aspektusainak feldolgozását teszi l e h e t ő v é . A m a g n o r e n d s z e r szerepe lényeges a m o z g á s és a tér észlelésében, a k o n t r a s z t o k eltérésé­ nek feldolgozásában, a s z e m m o z g á s o k kontrolljában, a térbeli információk feldolgozásá­ ban, sőt a vizuális e s e m é n y e k egészleges feldolgozásában. A p a r v o r e n d s z e r u g y a n a k k o r a mintázat a z o n o s í t á s á b a n , a m a g a s téri-frekvencia, a k i s m é r e t ű vizuális e g y s é g e k feldolgo­ z á s á b a n j á t s z i k szerepet, v a l a m i n t s z í n é r z é k e n y . B á r m i n d k é t a l r e n d s z e r p á r h u z a m o s a n m ű k ö d i k , a jelenlegi ismeretek szerint a tranziens m a g n o r e n d s z e r felelős a vizuális e s e m é ­ nyek m e g f e l e l ő időbeli felbontásáért. Ez az alrendszer globális, e l s ő d l e g e s feldolgozást >

152

153

1987). A m e g f e l e l ő fejlesztésnek e l e n g e d h e t e t l e n feltétele a k é p e s s é g e k n a g y o b b k ö r é n e k fel­ mérése. specifikus nyelvi zavar. A fejlesztő p e d a g ó g u s feladata tehát n e m k ö n n y ű . legalábbis a p s z i c h o l ó g i a és a kognitív i d e g t u d o m á n y i s m e r e t a n y a g a alapján. 1999). 154 . m e g b í z h a t ó lokalizációja. A k o m p ­ lex m ó d s z e r e k b e n k ü l ö n ö s e n nagy szerepet kell kapjon a m o z g á s . N o r m á l olvasásnál a gyors s z a k k á d o k m e g a k a d á l y o z z á k a láthatósági p e r z i s z t e n c i a m e g n y ú l á s á t . A p r e ­ venció és r e e d u k á c i ó i g é n y e egyre erőteljesebb h a z á n k b a n is. m i n t a h o s s z a b b időállandójú m a g n o r e n d s z e r által végzett feladatok esetében. az olvasási tel­ j e s í t m é n y alapján m e r ü l fel a diszlexia gyanúja olyan esetekben. ahol az e g y é b k é p e s s é g e k 155 8. 1993). KUTATÁSI EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA A GYAKORLATBAN A diszlexiásokkal végzett kutatások e l m ú l t évtizedeiben gyűjtött a d a t o k e g y é r t e l m ű e n iga­ zolták a z o k a t a m i n d e n n a p i tapasztalatokat. lokalizálását hivatottak követni. a m i k o r a diszlexia n e m is igazán diszle­ xia. mint a betűk sta­ bil fixációja. hogy a p a r v o r e n d s z e r megfelelő m ű k ö d é s é t igénylő f e l a d a t o k b a n n e m t é r n e k el az olvasni j ó l t u d ó k t ó l . egyik jó példája a szűrésre használt Inizan-teszt (Vassné K o v á c s . A z idővel való versenyfutás e g y i k oka. m i n d e n k é p p e n arra kell. A p r e v e n c i ó h o z e l e n g e d h e t e t l e n a k é p e s s é g e k felmérése. Végezetül p e d i g ne feledkezzünk m e g az időfaktorról! A kutatási e r e d m é n y e k u g y a n i s arra figyelmeztetnek. a m a g n o r e n d s z e r m e g f e l e l ő m ű k ö d é s é h e z k ö t ö t t vizuális fe­ l a d a t b a n találtak eltéréseket. A két inger m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő s é g é n e k időbeli j e l l e m z ő i t vizsgáló vizuális felada­ t o k b a n m é r t ú g y n e v e z e t t s z e p a r á c i ó s k ü s z ö b a d i s z l e x i á s o k n á l szignifikánsan h o s s z a b b . az észlelési és m e g i s m e r é s i funk­ ciók m i n d e g y i k e k ü l ö n . Általában az iskolában. és a lassabban d o l g o z ó p a r v o r e n d s z e r t a vizuális i n f o r m á c i ó megfelelő területeire irányítja. Az olvasás d i n a m i k u s folyamat.k ü l ö n is. A m a g n o r e n d s z e r válaszának f e n n m a r a d á s i ideje. mint a m e g f e l e l ő e n olvasóknál. S z á m o s . 1999). W i l l i a m s s z i n d r ó m a vagy v a l a m i l y e n m á s fejlődési z a v a r s z i n d r ó m a . A m ó d ­ szer k i v á l ó s á g a e l l e n é r e is úgy tűnik. h o g y a p r o b l é m á s területeken a fejleszthetőség felső határait érjék el. és egy-egy oki t é n y e z ő m e g n y i l v á n u l á s a is sokféle lehet. s z á m o s deficitre mutattak. és e n n e k sokféle l e h e t ő s é g e kí­ nálkozik. a m e l y e k a k i s m é r e t ű t á r g y a k sta­ bil azonosítását.2. Ha a m a g n o r e n d szernek az e l ő z ő fixációhoz k ö t h e t ő láthatósági perzisztenciája átnyúlik a k ö v e t k e z ő b e . mégpedig neuropszichológai diagnózis. hogy az észleléstől az e m l é k e z e t alrendszerein keresztül a nyel­ vi f u n k c i ó k i g mi m i n d e n b e n t é r h e t n e k el a diszlexiások átlagos fejlődésű k o r t á r s a i k t ó l . A nyelvi r e n d s z e r zavarai viszonylag korán felismerhetők. ÉS HOGYAN? végez. Az ú g y n e v e z e t t „ v e r g e n c i a k o n t r o l l " kísérletek. a m e l y n e k során a vizuális e s e m é n y j e l l e m z ő i n e k (pél­ dául mintázat) első analízise és integrációja a fixációváltás időtartamánál r ö v i d e b b idő alatt kell. A vizuális alrendszerek és a diszlexia A d i s z l e x i á s o k n a k a k ü l ö n b ö z ő vizuális feladatokban nyújtott teljesítményét e l e m e z v e ki­ derült. a g y e n g e fixáció pe­ d i g a t r a n z i e n s r e n d s z e r alulfejlettségének lehet a k ö v e t k e z m é n y e . A tiszta l á t á s n a k és így a sikeres o l v a s á s n a k egyik feltétele a két rendszer interakciójának gátlása. j ó l l e h e t s o k m i n d e n t n e m tu­ d u n k m é g a diszlexiáról. nyelvi és m á s kognitív k é p e s s é g e k á r n y a l t fejlesztése. h o g y t ö ­ rekedjenek. de a diszlexia-veszélyeztetettség n e m m i n d i g igazolódik be. m i n t jól o l v a s ó társaik. a k é p e s s é ­ gek rendszerét fejlesztő k o m p l e x m ó d s z e r e k is. h o g y az olvasás súlyos z a v a r a i n a k h á t t e r é b e n sokféle ok h ú z ó d i k m e g . Ennek standardizált módszerei hazánkban m é g n i n c s e n e k . Ez az u g y a n c s a k n é h á n y s z á z a d m á s o d p e r c n y i idő m e g n ő h e t a téri-frekvencia n ö v e k e d é s é v e l . Az instabil vergencia kontroll. h o g y a t r a n z i e n s m a g n o ­ r e n d s z e r m ű k ö d é s é h e z k ö t h e t ő feladatokban a diszlexiások r o s s z a b b u l teljesítenek. és é p p e n e z é r t g y a k r a n p a n a s z k o d n a k a b e t ű k ö s s z e f o l y á s á r a . azaz a „láthatósági p e r z i s z t e n c i a " a fizikai inger idejénél h o s s z a b b lehet. hogy az e g é s z r e n d s z e r r e hat. A d i a g n ó z i s b ó l kiinduló fej­ lesztés a z o k b a n az esetekben k ü l ö n ö s e n indokolt. A l a s s a b b p a r v o r e n d s z e r v á l a s z á n a k ideje a fixáció alatt n e m h o s s z a b b a z o n b a n n é h á n y s z á z a d m á s o d p e r c n é l . A r e e d u k á c i ó során a l k a l m a z o t t fejlesztő m ó d s z e r e k azon kívül. ez interferálni fog a k ö v e t k e z ő fixáció során felvett információval. L é n y e g e s eltérést m u t a t a d i s z l e x i á s o k r a és a j ó l o l v a s ó k r a j e l l e m z ő kritikus fúziós frekvencia. hiszen láthattuk. e l ő n y ö s e n p s z i c h o t e r á p i á v a l k i e g é s z ü l v e ( l á s d például S z e b e n y i n é N a g y . MIT FEJLESSZÜNK. h o g y a z ó v o d á s k o r végére k i b o n t a k o z ó k é p e s s é g e k m ű k ö d t e t é s e a m i n d e n n a p i k o m m u n i k á c i ó b a n már eleve b e é p í t o l y a n k o m p e n z á l ó m e c h a n i z m u s o k a t . illetve e g y ü t t (és ez a g y a k o r i b b ) s z e r e p e t j á t s z i k az olvasási z a v a r m e g j e l e n é s é b e n . hogy súlyos e s e t e k b e n s z ü k s é g e s e g y á r n y a l t a b b . h o g y az olvasástanítás diszlexiások s z á m á r a kialakított eljárásait alkalmazzák. Az a l k a l m a z o t t m ó d s z e r e k célpontja lehet egy-egy nyil­ v á n v a l ó a n alulfejlett k é p e s s é g kiemelt fejlesztése. disz­ lexiásoknál a feldolgozási idő c s a k n e m kétszerese a jól o l v a s ó k é n a k (Martin és L o v e g r o v e . A vergencia kontroll szerepe n e m m á s . h a n e m a valódi fejlődési zavar i n k á b b diszfázia. Steinék vizs­ gálatai szerint sok diszlexiás g y e r e k azonosítja n e h e z e n a kisméretű célpontot. U g y a n í g y rosszabb a diszlexiások teljesítménye az ala­ c s o n y téri-frekvencia és alacsony téri-kontraszt feldolgozását i g é n y l ő feladatokban. A t r a n z i e n s r e n d s z e r által v é g r e h a j t o t t s z a k k á d o k i d ő t a r t a m a l é n y e g e s e n r ö v i d e b b . észlelés. A fejlesztésre v o n a t k o z ó a n e g y é b k é n t az o l v a s ó s z á m o s h a s z n o s m ó d s z e r t talál e b b e n a kötetben. m é g p e d i g sok­ féle ok miatt n e m az. így példá­ ul a kicsi b e t ű k e t . de r e m é n y e i n k szerint erre h a m a r o s a n sor kerül. h o g y v i s z o n y l a g k e v é s időnk van a fejlődési z a v a r valódi a r c á n a k m e g i s m e r é s é r e . h o g y m e g t ö r t é n j e n . e l m o z d u l á s á r a (lásd Stein. A t r a n z i e n s a l r e n d s z e r deficitjére utal J o h n S t e i n n e k és m u n k a t á r s a i n a k s z á m o s ered­ m é n y e . U g y a n a k k o r v i z s g á l a t o k sora utal arra. A m i n e h e z e n k é p z e l h e t ő el. a m e l y e k lefedhetik az alulfejlett r é s z k é p e s s é g e k e t . de kialakíthatók általános. és n e m k ü l ö n b e n a m e g h a t á r o z ó r é s z k é p e s s é g e k célzott vagy é p p e n a ké­ p e s s é g r e n d s z e r á l t a l á n o s fejlesztésére. hogy egyetlen kiemelt te­ rület (például a m o t o r o s k é p e s s é g e k ) fejlesztése olyan erőteljesen hat m i n d e n m á s k é p e s ­ ségre.9. M i n t az e l ő z ő fejezetekből is kitűnt.

T. (1974): Working memory. (eds). 5097-5100. 157 FELHASZNÁLT IRODALOM ACKERMAN. J . GESCHWIND.. phoneme detection and learning to read. Journal of Educational Psychology. JOHNSTON. ( 1991 ): Learning about spelling sequences: The role ofnsets and rimes in analogies in reading. BADDELEY. Annals of Neurology.428-521. New York. . L. DESBERG. Budapest. R. T. MASTERSON. LIBERMAN. 165-178. A sokféle. ROSEN. P . le kell é p í t e n i a g y e r e k saját. KRAUS.. Official Publications of the European Communities.. G . A. O. 32-38. HYND. C. . Walker.M. úja­ kat kell kiépíteni és stabilizálni. Budapest.. A. Coltheart.. (1997): The impact of orthographic consistency on dyslexia : A GermanEnglish comparison. Cambridge. G. (1997): Towards the clinical application of the mismatch negativity evokes potential component. BRYANT. SHANKWEILER.. KOCH. FRITH. 919-926. P . Science. A . R..971-973.386-418. LEVITSKY. OSMANNÉ SÁGI JUDIT (2000): A fejlődési diszlexiára (FDL) jellemző beszédhang­ feldolgozási zavarok eltérési negativitás (EN) korrelátumai. New York. NOVEY. Brain and Language. . (1982): Left handedness: association with immune disease. (1990): Rhyme. 549-555. (1989): The alphabetic principle and learning to read. 109-121. Archives of Neurology. Proc Natl Acad Sci USA. 47. EDMONDS. (1997) HYND. R. R. 40(6). 35.. GALABURDA. DEFRIES. N. Marshall. Gyógypedagógia. P. (1995): Brain potentials in developmental dyslexia: Differential effects of word frequency in human subjects. Academic Press. I. a fejlesztés m ó d s z e r e p e d i g a specifikus k é p e s s é g e k r e is hat. Idézi: Temple. D .T. U. UCB Kiskönyvtár.. In: Patterson. J . I. 161. ODEGARD. . .W. In: Bower. . A .D. 156 . Zidar. A . ( 1968): Human brain: Left-right asymmetries in temporal speech region. MEIXNER ILDIKÓ (1993): A diszlexia prevenció. (eds) Cerebral dominance: The biological foundations. WIMMER. D.R. Karger. W .. Cross-lingusitic studies of dyslexia and early language development.F. Journal of Clinical and Experimental Neurophysiology. 419-421. GALABURDA. 200. F. . Surface Dyslexia. . J.... M. MCGEE..C H A N G . hi­ szen e z e k k o r á b b a n i s m e r t e t e t t széles m ó d s z e r t a n i repertoárja e h h e z is segítséget nyújthat. M„ BRADLEY. L. A. . H . G . 88-90. 521-552. Strömqvist. S .. (1996): Auditory neurophysiologic responses and discrimination deficits in children with learning problems. M. C . Galaburda. HALL. (szerk. NOVEY. P. J. 2. GALABURDA. M. S. G . GESCHWIND. . J.F. 634-654. Zeimssen's Cyclopaedia. COHEN. ha a d i a g n ó z i s korai és p o n t o s . K. Developmental Psychology. N.. (1993): Evidence for a magnocellular defect in developmental dyslexia. ( 1998): A twin family study of the association between immune system dysfunction and dyslexia using blood serum immunoassay and survey data. A. R. G. (ed): The psychology of learning and motivation. GILGER. 801-802. GESCHWIND. SHERMAN. KUSSMAUL. R. J. ADLARD A . (1985): Beneath the surface of developmental dyslexia. A. Harvard University Press. BYNG. E. Liberman.. migraine. Annals of the New York Academy of Sciences. USA. Bologna. 2 8 9 . M. 315-334. SEMRUD-CLIKEMAN.. BRYANT. BRADLEY. 79. J. Basel. v i s z o n y l a g k é s ő n k e z d h e t ü n k b e l e a fejlesztésbe. Reidel. A. 341-354.Dyslexia.. CSÉPÉ. 76. B. W . J.. S. A . T. A. Academic Press. P. L. J Speech Language Research. OGLESBY. Science. 3 0 ] . (1973): Dyslexia: A neurolinguistic study of traumatic and developmental disorders of reading. Kéz­ irat. . alliteration. 1110-1 123. S. V. ELIOPULOS. KOTZIN.M. 354-369. Evoked and event-related potentials in hearing research and clinical application.M. HOLMES.. 222-233. In: Geschwind. HULME. MEIXNER ILDIKÓ (1974): Új segédanyagok a diszlexia korrekciójához. 62... Brain and Cognition. S.. MANN. (1995): Phonological processing. rosszul m ű k ö d ő k o m p e n z á c i ó s t e c h n i k á i t . Child Development. (1997): Brain morphology in children with specific language impairment. and reading disability. O . 30. B. LYYTINEN. Szűcs DÉNES. M . 63. ADAMS. Náátanen. 682. LUNDBERG. MUNTE. hormones and immunity. (1991): Physiological and anatomical evidence fora magnocellular defect in developmental dyslexia. In: Geschwind. G .. . C M . LORYS. T. MORTON. M. A.. A fejlesztő p e d a g ó g u s d o l g a tehát a k k o r lesz k ö n n y e b b . reedukáció módszer.P. Selected Papers on Language and the Brain? Boston studies in the philosophy of science. De Weerd. C. H .. (1997): Auditory event-related potentials in the study of developmental language-related disorders. CSÉPÉ VALÉRIA. E. 475-500.S. h a t é k o n y fej­ lesztést e l s ő s o r b a n ez előtt t u d u n k v é g e z n i . SHANKWEILER. MEIXNER ILDIKÓ. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. In: Shankweiler. (Eds): Clinical Neurophysiology. OSMAN-SÁOI JUDIT. (1995): Dyslexia and corpus callosum morphology. Journal of Experimental Psychology.. U. Magyar Pszichológiai Szemle.429^138. GONZALEZ.. .. D .. P. B E H A N . M„ W E L C H .. A. Riccio. speech perception. V. HIEN. In: Stalberg. J. 3.. FRITH. 58. PARSONS. K. ÉS MOLNÁR. Itt p e d i g v i s s z a k a n y a r o d h a t u n k a kutatási m ó d s z e r e k h e z . I.alapján n e m i s v á r n á n k e n n e k m e g j e l e n é s é t . 1 12-1 33. ú j o n n a n kialakított fejlesztő m ó d s z e r k ö z ü l nem könnyű választani. L. (eds). associations and pathology. G . J. MARSH.. R. ha ezeknek hatásvizsgá­ lata is r e n d e l k e z é s ü n k r e áll. 26. (1985): Cerebral lateralization: Biological mechanisms. New Jersey. Boston. (1990): Brain morphology in deve­ lopmental dyslexia and attention deficit disorder/hyperactivity. I. Journal of Experimental Child Psychology. 79-105. GAUGER L. In: Illyés S . GALABURDA A. J. P. P. Phonology and reading disability. GESCHWIND. (eds). T. N . Proceedings of the National Academy of Sciences. and developmental learning disorder. GREEN. RIDDOCH. CULBERTSON. . I. Washington D C . C .. M . D.J. HITCH. ABOITIZ. LOMBARDI.. . PRIOR. Quarterly. WEISS MÁRIA ( 1996): Tanulási zavarok . A m e n n y i b e n a g y e r m e k 7 . (1993): Working memory and language. (1994): Learning to read: the role of short-term memory and phonological skills. V. 133-140. . LUNDBERG. GATHERCOLE. Luxembourg.. 42. 39. M. 70-82. J. és a fejlődést á l t a l á b a n is serkenti. (1996): Neuropsychology for clinical practice. D. GESCHWIND. 18. Q J Exp Psychol A 51(1): 153-177. LANDERL. APA. B . Audiology and Neuro-Otology... Archives of Neurology. HAZÁN V. E. 310-333.. ROSEN G. (1984): Laterality. (1985): Developmental dyslexia: Four consecutive cases with cortical anomalies. MANGUN. J. Hillsdale. Science. Neuroscience Letters. 195. H. BEHAN. D . New Jersej. M. LIVINGSTONE M. G. Lawrence Erlbaum Associates Inc. 88(18): 7943-7947.Y.. PENNINGTON. E z t k ö v e t ő e n a fejlesztő p e d a g ó g u s d o l g a egy­ re n e h e z e b b . N . CSÉPÉ VALÉRIA. ELLIS. P. ELIOPULOS. DYKMAN. ELTE Kiadó. . N. életév táján e g y r e i n k á b b c s ö k k e n . MCDOUCALL..M. A. (1981): A cognitive-developmental theory of reading acquisition. N . J. SMITH. LARSEN. 36. V. CROSSLAND. N . In: Csépé. C . LEONARD. KUSSMAUL. 183-186. M . MACLEAN. E. Nature. 273. MONK. . N .Y. F. COLTHEART. életéve előtt n e m g y a n a k s z u n k . (1877): Disturbances of speech. (1969): Interaction of information in word recognition. 52. (1974): Disorders of higher cortical function in children. (1994): Visual event-related potentials of dyslexic children to rhyming and non-rhyming stimuli. V. (1983): Developmental deep dyslexia? Cortex. GOSWAMI.M. J . S. C. NICOL.. 55. (1997): Does language make any difference in reading acquisition? In: Olofsson. . P. 14. hasznos iránytűként m ű k ö d h e t azonban. S. DRISLANE F.8 . CARRELL. (ed). S. BLACK. W . 138-154. 4. J. A. ZECKER.. D . J.. (1980): Reading disability: Methodological problems in information processing analysis.. T.V. H .. O. L E P P À N E N . Reading research: Advances in theory and practice. T.3 0 1 . GESCHWIND.. Integrative review. Archives of Neurology. Psychological Review. MOLNÁR Márk (1998): Similarities and differences of deficient phoneme processing in aphasia and dyslexia. . 80-92. Budapest. LIBERMAN. E. LIBERMAN. G„ FRIEDMAN.. (eds). G.): Gyógypedagógiai alapismeretek. J. 1272-1284. CSÉPÉ VALÉRIA (2000): Az olvasás és írásképesség zavarai.. S . A . MA. G.. NIXON. 469^196. Monduzzi Editoré. N . 16.S. University of Michigan Press. N . HARBECK. Cognition. .E. (1998): Speech perception in children with specific reading difficulties (dyslexia). (1983): Surface dyslexia.NO L. A. 301-330. In: MacKinnon. K. U..G.. (1983): Categorizing sounds and learning to read: A causal connection. LIVINGSTONE.. (1990): MRI evaluation of the size and symmetry of the planum temporale in adolescents with developmental dyslexia. M C B R I D E . Y. JOHANNES. BADDELEY. 19. A m i n d e z t l e h e t ő v é t e v ő i d e g r e n d s z e r r u g a l m a s s á g a a z o n b a n a 10.

M. 81-84. BRONEN. G. 12.. b e é p í t v e e z e k e t a l o g o p é d i a i c s o p o r t o k b a n folyó m u n ­ kánkba. . TEMPLE. 590-604. SHANKWEILER. D . M A R K .S. N . The phonological-core variable-difference model. J . Journal of the American Medical Association. v i s s z ü k t o v á b b . RACK. R . Az learning to read. SNOWLING. SIEGEL. Cognitive Neuropsychology. (1986): Phonological dyslexia and dysgraphia: A developmental analysis. (1998): Auditory processing and dyslexia: TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS: evidence for a specific speech processing deficit.T. m e l y e k p é n z ö s s z e g e i b ő l b ő v í t e t t ü k esz­ k ö z p a r k u n k a t . FOWLER. p s z i c h o l ó g u s i f o g l a l k o z á s o k ) . . VEKERDY ZSUZSANNA (1969): Nem írok. §) a l o g o p é d i a i s z a k s z o l g á l a t . o s z t á l y o k b e i n d í t á s a s o k r é t ű f e l a d a t o k a t rótt r á n k : 1988-ban M e i x n e r I l d i k ó segített a szervezési m u n k á l a t o k b a n . (1999): Diszlexia-veszélyeztetettek kiszűrésének lehetőségei az Inizan-teszttel. 74-77.A. (1988): Explaining the differences between the dyslexic and the garden-variety poor reader. TAYLOR. . SKUDLARSKI. VASSNÉ KOVÁCS E. . l o g o p é d i a i . SKOYLES. writing and speech problems in children. 1991-ben h o z t u k l é t r e a kerületi v i z s g á l ó á l l o m á s u n k a t . W . E z e n c s o p o r t o k . S. C M . W . i g é n y szerinti s p e c i á l i s m e g s e g í t é s e k k e l ( k o r r e p e t á l á s . New York. (1996): Cerebral organization of component processes in reading.. M e g i s m e r k e d t ü n k a fejlesztő szoftverek h a s z n á l a t á v a l .l l o g o p é d u s áll. P. s s z e r e l t ü k fel a s z ü k s é g e s teszt­ anyagokkal. t o v á b b á 2 ó v o d a i l o g o p é d i a i fejlesztő n a g y c s o p o r t o t . (1939): Az emberi tévedések törvényszerűségei. K . ..Y. 2 1 . Fej­ lesztő Pedagógia Különszám. . WANG. NAGARAJAN.793-824.. A z első főfoglalkozású l o g o p é d i a i álláshely 1 9 6 9 .A. J. P. s z á m í t ó g é p e k k e l s z e r e l t ü k fel a l o g o p é d i a i o s z t á l y o k a t . MILLER. . C.. SHAYWITZ.KŐBÁNYÁN KONDOR EDIT SHANKWEILER. M i n d e k ö z b e n t ö b b n y e r t e s p á l y á z a t o t í r t u n k .. B YMA. D. OSZTÁLYOK MŰKÖDÉSE A GYAKORLATBAN . 19 iskolát. o s z t á l y i g visszük a r á s z o r u l ó k a t . . 216. (1998): Speech phones are a replication code. 1999/2000-es t a n é v ü n k m o t t ó j a m á r a z volt: 3 0 év. STANOVICH. Jo­ urnal of Experimental Child Psychology. (1937): Reading. G. 318-327. amely jelenleg a K o m p l e x Általános Iskola és Szakszolgáltató K ö z p o n t tagozataként mű­ ködik. S„ BEDI. J . P. VASSNÉ KOVÁCS EMŐKE (1977): Szemelvények a diszlexia köréből. FLETCHER. RUMSEY J . amely ingyenes. (1980): Development of grapheme-phoneme correspondence in normal and dyslexic readers.b e n l é t e s ü l t a K i s e g í t ő I s k o l á b a n . P. T . M . A . (1995): K J : A developmental deep dyslexia. Psychology Press. W . 1378. osztály kezdte meg működését. . .S. Hove. M . Med Hypotheses. JENKINS. majd statisztikai ada­ tokkal bizonyítottuk a logopédiai óvodai csoport szükségességét. Gyermekünk.. 30-31. (1997): Developmental cognitive neuropsychology. DEIKMEL. . . K é t i s k o l á b a n l o g o p é d i a i 5. N A C E K . 531-545. . 14-15. R .. 108-121. 16-17. 3 4 . Psychophysiology. FULBRIGHT. Brain. (1992): A positron emission tomographic study of impaired word recognition and phonological processing in dyslexic men Arch Neurol 54 (5). British MedicalJournal. ahová jórészt a logopédiai nagycsoportból kerültek a gyerekek. SONODA H. Norton. . E l l á t u n k 19 ó v o d á t .E. BARTLING. J. J . M . RANSCHBURG P . . Cognitive Neuropsychology. MERZENICH.MORGAN.. 562-573. .C. SHAYWITZ. TANIMURA R. H. S. 158 159 . E l v é g e z t ü k a z e l s ő n a g y átfogó ó v o d a i p r e v e n c i ó s s z ű r é s e i n k e t . KATZ. L. K . F . Journal of Learning Disabilities. I. PU-GH. K.. LIBERMAN. 2. 5.E. (1979): The speech code and K ő b á n y á n 1956 ó t a folyik l o g o p é d i a i gyakorlati m u n k a .. Science. 167-173. MAISOG J . (1985): Deep dyslexia in childhood? Brain and Language. 90. (1990): Event-related potentials to visual and language stimuli in normal and dyslexic children. (1928): Specific reading disability strephosymbolia.. SCHULTE-KORNE. S. B. 271. Buda­ pest. 27.. Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory. 1221-0238. 29. X.e s t a n é v r e . P . A diszlexia kezelése.. SNOWLING. J . FUSCHER. A l o g o p é d i a i o s z t á l y o k a t ö n k o r m á n y z a t i e n g e d é l y lyel k i s l é t s z á m ú o s z t á l y o k k é n t a felső t a g o z a t b a n is e g y ü t t tartjuk. M . K . TÁLLAL. 1095-1099.T. Neuroreport. 337-340.. S.R. Főiskolai jegyzet. 1995/96-ban újabb logopédiai n a g y c s o p o r t és újabb iskolában logopédiai 1. HOWARD. 12. 50(2). OGAWA T. 3 0 l o g o p é d u s ! A 2 0 0 1 / 2 0 0 2 . W I S E D . C. Fejlesztő Pe­ dagógia Különszám. E z t a m u n k á t f o l y t a t v a i n d u l t u n k 1991/92-ben a l o g o p é d i a i iskolai e l s ő o s z t á l y u n k k a l . D. 2. Tankönyvkiadó. L. LOGOPÉDIAI CSOPORTOK. 309-339. Budapest. KEENAN. így indulhatott be 1990/9l-ben az első logopédiai nagycsoportunk. 294-305. STUART. M . SZEBENYINÉ NAGY ÉVA (1999): Iskolás diszlexiások vizsgálata és az újabb szempontokkal bővült terápia. 11. REMSCHMIDT. ORTON.. a b e s z é d j a v í t á s alapellátás. 261-263. CONSTABLE R . SCHREINER. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A k ö z o k t a t á s i t ö r v é n y é r t e l m é b e n (Kt. W . (1996): Language comprehension in language-learning impaired children improved with acoustically modified speech. nem olvasok. M . DONOHUE B. STACKHOUSE. (1996): Developmental characteristics of topographic EEG in school-age children using an autoregressive model. R . 119. M .. A l o g o p é d i a i c s o p o r t o k . GORE. ( 1 8 9 6 ) : A case of congenital word-blindness. Brain Topogr 8(3). ANDREASON. G. L. 3. ORTON. t o v á b b i b ő v í t é s alapján 3 2 l o g o p é d i a i álláshellyel r e n d e l k e z i k a k ő b á n y a i h á l ó z a t . o s z t á l y o k m e l ­ lett s t á t u s z o n k ü l ö n l . . Novak Rudolf és Társa.

Ez rontja a tanulási f o l y a m a t o k a t . . T é n y . h i p e r m o t i l i t á s és/vagy m a g a t a r t á s i z a v a r o k stb. . Oka. -deficit ide s o r o l h a t ó . Ha a funkció m ű k ö d é s e zavart. H i s z m i n d e n évben v a n n a k olyanok. s z á m o s tünetet e g y ü t t m u t a t ó (tünetegyüttest) g y e r m e k e k kerülnek. készí­ tenie. Kezelési és terápiás e s z k ö z t á r á b ó l h a t é k o n y segítséget kell t u d n i a nyúj­ tani a r á s z o r u l ó k n a k . azaz p e r c e p c i ó . t ü r e l m e t .az o r r h a n g z ó s beszéd. de á t m e n e t i j e l l e g ű is e g y b e n . általános m o t o r o s nyugtalanság. D i a g n o s z t i k a i i s m e r e t e k birtokában kezelési tervet kell elképzelnie. M i n d ­ ezek k ö v e t k e z m é n y e k é n t p e d i g m á s o d l a g o s p s z i c h é s sérülések és m a g a t a r t á s z a v a r o k tár­ sulhatnak a m á r m e g l e v ő p r o b l é m á k h o z .az afázia. Az általunk k e z e l t g y e r m e k e k részképesség-struktúrája n a g y o n eltérő fejlődést m u t a t . h i b á s a n k é p z e t t h a n g o k k a l . . h o g y a fejlődés k o r a i szakaszában kis l é p é s e k b e n . a részképesség-zavarok h a l m o z o t t előfordulását éreztük m e g . H a b á r m e l y funkcióban e l m a r a d á s vagy zavar keletke­ zik. .í r á s elsajátításához nélkülözhetetlenek.az a k a d á l y o z o t t beszédfejlődés. akik a logopédiai csoportból. majd a m á s o d i k a t is. ebből k ö v e t k e z ő e n a beépítés elégtelen. k o m m u ­ n i k á c i ó s és tanulási k é p e s s é g e k b e n . . M é g i n k á b b a tudatos p e r c e p c i ó . t o v á b b á indítottuk be két általános iskolánkban a logopédiai osztályok f e l m e n ő rend­ szerét. szegregált fejlesztésük szük­ ségességét.az olvasás és írás z a v a r a i n a k javítására. .A - logopédia: a g y ó g y p e d a g ó g i a e g y speciális részterülete. figyelem­ k o n c e n t r á c i ó s zavarok. osztályból visszakerülnek a többsé­ gi c s o p o r t o k b a . Majd a speciális j e l l e g ű m u n k á n a k folytatódnia kell a logopédiai o s z t á l y o k b a n is. DIAGNÓZIS. és s ú l y o s a b b e s e t b e n további vizsgálatokra (szakbizottságira.a k ü l ö n b ö z ő h a n g k é p z é s i zavarok. amit elvárunk. szakirányú napi fejlesztés lehetőségét csakis a logopédiai fejlesztő óvodai c s o p o r t b a n tudjuk a h a l m o z o t t p r o b l é m á k k a l k ü z d ő g y e r m e k e k s z á m á r a biztosíta­ ni. azaz a p p e r c e p c i ó hi­ ányával állunk s z e m b e n . h a n g c s e r é k k e l v a g y k i h a g y á s o k k a l beszél. . iskolai osztályokba a h a l m o z o t t a n p r o b l é m á s . h o g y ez a k ü l ö n n e v e l é s s z ü k s é g s z e r ű . H i ­ á n y o z h a t n a k v a g y k e v é s b é fejlettek l e h e t n e k a z o k a k é p e s s é g e i . e l k e z d h e t i k az általános iskola 1. osztályát. A g y e r m e k az inger b e é p ü l é s e előtt már­ is m á s ingert keres m a g á n a k .az artikulációs z a v a r o k . 160 161 . E g y l o g o p é d u s m u n k á j a során m i n d e g y i k fent e m l í t e t t k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó g y e r m e k k e l k a p c s o l a t b a kerül. T u d n i kell azt.) irányítania a g y e r m e k e k e t . h a d a r á s ) .o k t a t ó m u n k á j á t végzi. Indokaink: A logopédiai ó v o d a i csoportokba. naponkénti fejlesztés k e r e t é b e n lehet l e g i n k á b b elősegíteni a fejlődésüket. Itt áll s z á m u k r a megfelelő idő rendelkezésre a fejlődési egyenet­ lenségeik l e k ü z d é s é r e . SPECIÁLIS IGÉNYEK b e s z é d f o g y a t é k o s o k n e v e l ő . p s z i c h o ­ lógiaira stb. így sok esetben h i p e r m o t i l i s s á válik. Az észlelt d o l g o k n e m kapják m e g azt a szintet. integrálhatóvá válik a további együttnevelésre. G y a k o r l a t i m u n k á n k során m e g t a p a s z t a l v a a gyerekek egy r é s z é n e k súlyos tüneteit. általános tanulási za­ varig terjedhetnek. .a b e s z é d f o l y a m a t hibái ( d a d o g á s . Ez a l a p o s s z a k m a i tárgyi tudást. Ez zavart idéz elő a nyelvi.a g é g e nélküli beszéd. m e l y e k az o l v a s á s .az első és m á s o d l a g o s k o m m u n i k á c i ó s r e n d e l l e n e s s é g e k k e l foglalkozik. kiesik e g y l á n c s z e m . de sok e s e t b e n érinti a b e s z é d f o g y a t é k o s s á g o t is. hogy a z e l e m i érzékeléseikből n e ­ hezen lesz észlelés. N e m é r z é k e l i k az idő m ú l á s á n a k j e l e n t ő s é g é t sem. és h o z t u k létre az első logopédiai fejlesztő n a g y c s o p o r t o t . . Más fogyatékos c s o p o r t b a tartozó g y e r m e k e k j e l l e m z ő i n e m h a t á r o z h a t ó k m e g egysége­ sen. felszámolására. s n e m t u d n a k a k é p e s s é g e k h a r m o n i k u s a n m i n ő s é g i l e g m a g a ­ sabb szintre j u t n i .) a l a k u l h a t n a k ki. . intenzíven.és nyelvi fejlődésben a k a d á l y o z o t t ) az a g y e r m e k . aki rossz artikulációs m o z g á s s a l .a halláscsökkenésből eredő beszédhibák. . a k k o r a nyelvi fejlődés és az iskolai ta­ nulás n e h e z í t e t t lesz. diszgráfia m i n t részképességzavar. Az e n y h e részfunkció-gyengeségtől a k o m p l e x személyiség-. vagy az életkoruk szerinti ál­ talános iskolai osztályfokot folytathatják. A A LOGOPÉDUS FELADATA megfelelő feltételeket.a m e g k é s e t t beszédfejlődés. E z e k hatására a b e s z é d f o g y a t é k o s o k n á l m á s o d l a g o s p s z i c h é s e l t é r é s e k ( s z o r o n g á s . ül. A diszlexia.k o m p l e x t u d o m á n y (pedagógiai d o m i n a n c i á j ú ) . m e l y a b e s z é d h i b á k felszámolását és a A TERÁPIÁNKRA SZORULT GYERMEKEKRŐL: SAJÁTOSSÁGOK. akinél ve­ leszületett vagy szerzett idegrendszeri m ű k ö d é s i zavarok és k ö r n y e z e t i h a t á s o k k ö v e t k e z ­ t é b e n j e l e n t ő s m é r t é k ű b e s z é d f o g y a t é k o s s á g áll fenn. hipermotilitás is j e l l e m z i . A l o g o p é d i a által nyújtott beszédjavításnak ki kell terjednie: . szakorvosira. A beszédfogyatékos gyermekek számára elengedhetetlen. g á t l á s o s s á g . F e j l ő d é s ü k b e n e l a k a d t g y e r m e k e i n k n é l e l m o n d h a t ó . hogy az iskolaköteles kor előtt m e g k e z d ő d j é k a speciális fejlesztő. Beszédhibás az a g y e r m e k . p r o b l é m a é r z é k e n y s é g e t kell j e l e n t s e n . napi rendszerességgel. h o g y az agy b i z o n y o s helyein a b i o k é m i a i r e n d s z e r e k kevés ideig foglalkoznak adott jelekkel. Beszédfogyatékos (beszéd. E z e k m e g t a n u l á s á h o z m a g a s r e n d ű pszichikai funkciók integrált m ű k ö d é s é r e v a n szükség. A súlyos b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k e t parciális (részleges) teljesítményzavarok. A m e n n y i b e n a g y e r m e k n e k a speciális intenzív fejlesztéssel és a g y a k o r l á s o k k a l a kellő érési időt is biztosítani tudtuk. p r e v e n c i ó s m u n k a . h i s z m i n t a nyelvi k é p e s s é g z a v a r a is megmutatkozik.

1991-ben h o z t u n k létre K ő b á n y á n logopédiai vizsgáló k ö z p o n t o t . . S z ü l ő v e l e g y e z t e t e t t i d ő p o n t b a n fogadjuk a g y e r m e k e t . . akit o p t i m á l i s e s e t b e n (é pasztalataink alapján is) az é d e s a n y a kísér el.a szülés k ö r ü l m é n y e i t . Kerületünkben év elején átfogó artikulációs szűrővizsgálatokat (beszédhibákra kiterjedően) v é g z ü n k a z ó v o d á k b a n a z összes n a g y c s o p o r t o s korú g y e r m e k n é l é s a z ó v ó n ő k j e l z é s e i alapján a k ö z é p s ő s ö k ö n . a k ó r h á z i időszak történéseit. a térbeli v i s z o n y l a g o s s á g észleléséről és m o t o r i k u s lekövetéséről. az a l a k . A g y o r s t e s z t h e z k a p c s o l t a n m i n d e n k é p p figyelembe kell venni a g y e r m e k artikuláció­ ját. mely a fent jelzett r é s z t e r ü l e t e k e t vizsgálja tovább. .a szoptatásról.Artikulációs vizsgálatát. a térbeli helyzet. az Inisan.t a r t a l m i összetevőit. A teszten e l é r h e t ő p o n t s z á m 30.k é z koordinációjá­ ról. A z első l o g o p é d i a i c s o p o r t u n k b e i n d u l á s a előtt m á r v é g e z t ü n k átfogó diszlexia-prevenciós szűréseket. osztályba kerülő g y e r m e k n e k r e n d e l k e z n i e kell szakértői javaslattal a b e k e r ü l é s h e z ! alatti ó v o d á b a n . s z e m é s z e t r e . . sz. a B e n d e r A ( i s k o l á s o k n a k B) v i z u o m o t o r o s koor­ d i n á c i ó t vizsgáló tesztek. hogy a kerület v a l a m e n n y i ö n k o r m á n y z a t i m ű k ö d ­ tetésű óvodájában az 1998/99-es tanév óta ó v o d a p s z i c h o l ó g u s segíti a p e d a g ó g i a i m u n k á t . AZ EGYÉNI. VIZSGÁLATI ANYAGAINK. . a k ü l ö n b ö z ő tüneteik alapján.információt k é r ü n k : . figyelmi állapotát. diszgráfia előrejelzése végett a kerület összes i n t é z m é n y é b e n . Részletes a n a m n é z i s t v e s z ü n k fel a szülőtől.E d d i g elért e r e d m é n y e i t . m e g k é s e t t beszédfejlődés esetében a k i s c s o p o r t o s o k o n is. a n n a k időtartalmáról. U g y a n c s a k év elején szűrjük ki a diszlexia-veszélyeztetettséget m u t a t ó g y e r m e k e k e t a n a g y c s o p o r t o s o k közül. továb­ bá az első o s z t á l y o s o k n á l . a vele való terápia nehézségeit. Felszereltük a szükséges m é r ő t e s z t e k k e l .g é g é s z e t r e . s ezek alapján k ü l d t ü k a kiszűrteket a B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s S z a k é r t ő i Bizottsághoz. . audiológiára). pszichológiai-pszichiátriai vizsgálatra vagy a szakértői bizott­ ságok vizsgálataira. egyéni szakvizsgálatra utalják a k o l l é g á k a g y e r m e k e k e t . s itt a kellő diagnosztikai i s m e ­ retekkel r e n d e l k e z ő l o g o p é d u s o k végzik az átfogó.Meixner-féle szókincsvizsgálatot. . Ez alaptájékoztatást nyújt a g y e r m e k s z e m . az ó v o d a .h á t t é r m e g k ü l ö n b ö z t e t ő képességéről. Ev v é g é n a k ö z é p s ő c s o p o r t o s ó v o d á s o k artikulációs szűrővizsgálatai folynak (ez elő­ rejelzés lesz a k ö v e t k e z ő tanévre). 163 162 . ezt igény és m e n e t k ö z b e n felmerülő p r o b l é m á k szerint év k ö z b e n f o l y a m a t o s a n v é g e z z ü k : a logopédiai foglalkozásokon a l o g o p é d u s által tapasztalt t ü n e t e k alapján. h o g y a n lehet vele h a l a d n i ? . Ha 20 p o n t alatti teljesítményű. egyéni vizsgálatokat a k ö r z e t b e n dol­ g o z ó l o g o p é d u s k o l l é g á k (és a szülő) kérésére. az M S S S T szűrőteszttel m é r i k fel a nagy­ c s o p o r t o s ó v o d á s o k a t az ősz folyamán. A l a p u l az „ E l ő r e j e l z ő g y o r s t e s z t I I .M i l y e n e g y é b foglalkozásban. beszédállapotát. A l o g o p é d u s o k t ó l előszűrési a n y a g o k a t k a p u n k a vizsgálatra váró g y e r m e k r ő l . nagy-finommotorikáját. a N e v e l é s i T a n á c s a d ó s z a k e m b e r e i pedig saját vizsgálataik alapján e g y a r á n t jelez­ hetik k é r e l m ü k e t felénk az átfogó logopédiai vizsgálatra. " . A diszlexia-prevenciós szűrővizsgálat n e m k o r l á t o z ó d i k év elejére. a n n a k a l a k i . v a l a m i n t az első o s z t á l y o s o k olvasás-írás-vizsgálatai a diszlexia. v a l a m i n t az ó v ó n ő k és a p e d a g ó g u s o k jelzései alapján vizsgáljuk a rászorultakat. további átfogó. MÓDSZEREINK Az ó v o d á k egy részében az ó v ó n ő k a Prefer-teszttel v é g e z n e k felmérést a n a g y c s o p o r ­ tosoknál. terápiában részesül? Ez az a n y a g eljut a részletes vizsgálatot v é g z ő l o g o p é d u s h o z .o r r . ÁTFOGÓ LOGOPÉDIAI VIZSGÁLAT KÖRE Vizsgálati k é r e l m e t k a p u n k . a r i t m i k u s s o r o k követési k é p e s s é g é r ő l . részletes.Emberrajzát. a K é k v i r á g u.M a g a t a r t á s á t . lefolyását. Ez tartal­ mazza: . további.Óvónői jellemzést. az a l a k k o n s t a n c i á r ó l .a fogazat fejlődéséről.t használjuk (Frostig és Inisan alapján M a r o s i t s Istvánná összeállításában). esetleges p r o b l é m á i t ez idő alatt. irányok felismeréséről. Erre szolgálnak: a Frostig. Ö s s z e h a n g o l t s z ű r ő t e v é k e n y s é g e t végeznek.p s z i c h o l ó ­ gusok. részletesebb vizsgálat indokolt. foniátriára. .i s k o l a . 5. R é s z l e t e s e b b iskolaérettségi vizsgálatot a kerületi Nevelési T a n á c s a d ó végez. az iskolákban p e d i g i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k m ű k ö d n e k .M i ó t a vesz részt logopédiai foglalkozásokon.Előrejelző gyorsteszt e r e d m é n y e i t . SZŰRÉSEINK . Az artikuláció vizsgálatát a b e s z é d h a n g o k képzési módja szerint összeállított szó és h o z ­ zá k a p c s o l ó d ó k é p a n y a g adja. A diszlexia-veszélyeztetettséget a kerületi l o g o p é d u s o k által összeállított s z ű r ő a n y a g g a l végezzük. így kerülhetnek s z a k o r v o s h o z ( f ü l . A k ö r z e t e k b e n d o l g o z ó l o g o p é d u s o k előszűréseik alapján. s m e g k ü l d i k a vizsgálatra v á r ó g y e r m e k előszűrési ered nyeit. mely tartalmazza: . . Ha e terüle­ teken is e l m a r a d á s tapasztalható. N a g y segítséget j e l e n t a m u n k á n k h o z .a t e r h e s s é g e k ö r ü l m é n y e i t . M i n d e n l o g o p é d i a i csoportba. s az e r e d m é n y e k alapján t e r v e z n e k fejlesztő fog­ lalkozásokat a r á s z o r u l ó k n a k .

s z í n r i t m u s i s m é t l é s . képolvasásra. a p a n e v e . Bender A-tesztfelvétele V i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó t n é z ü n k . m i b e n kér segítséget. Ezekkel a feladatokkal a m e c h a n i k u s rövid távú verbális e m l é k e z e t é t nézzük. T e r m é s z e t e s e n a z é l e t k o r á n a k m e g f e l e l ő v i z s g á l a t o t v é g e z z ü k el.h o l n a p f o g a l m a i .o t t h o n i viselkedéséről. a l s ó . különbség megfogalmazását. i r á n y o k észlelésére. rajznyomatékát. alakja részletezettségét. r i t m i k u s taps i s m é t l é s e tartozik ide. .m o z g á s . relációs szavak i s m e r e t é r e . mit vár a vizsgálattól. beilleszkedéséről. esetleges problémájuk.. h o g y a n j ö t t e k a vizsgálatra. A k e r e s z t e z e t t feladatokban a j o b b kezével kell m e g f o g n i a a bal lábát stb.Vizuális m i n t a követésével szerialitási k é p e s s é g e t n é z ü n k .T á j é k o z ó d á s a térben. Számtani alapismeretek K ö z b e n megfigyeljük beszédszervei m ű k ö d é s é t .) Időbeli tájékozottságáról t u d a k o z ó d u n k : hét napjai. nehéz szavak utánmondási képességét.csecsemőkori magatartásáról. használatára. . .Vizuális p e r c e p c i ó t vizsgálunk formák.5 éves k o r után végeztetjük.gyermekbetegségeiről.. m o n d a t i g tudjon szó szerint ismételni. ha a gyer­ m e k n e m h a j l a n d ó leválni a szülőről. állapotát. n y e l v m o z g á s á t .Vizuális e m l é k e z e t e t t á r g y k é p e k azonosításával. . Általános tájékozódás Ez l e h e t ő s é g e t biztosít beszélgetésre. Történetnél 9 lényeges e l e m b ő l 7-et kell visszaidéznie. . .s z e m d o m i n a n c i á t . szavakra. m o n d a t o k r a . fogalomalkotását. é v s z a k o k . .k ö z ö s s é g b e kerülésének időpontjáról.szülő m i l y e n p r o b l é m á t érez g y e r m e k é v e l k a p c s o l a t b a n . Szintén szerialitási készséget m u t a t .l á b . . neveztetjük m e g . szájtéri finom­ motorikus tevékenységét.k e v e s e b b . úgy ő is b e n t t a r t ó z k o d h a t a vizsgálat alatt).A hallási differenciáló k é p e s s é g vizsgálata n a g y o n fontos. s a rövid távú verbális történetemlékezetet. A súlyos b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k . ezért e s e t ü k b e n ezt a tesztet vesszük fel értelmi k é p e s s é g e i k felmérésére. vonalvezetését.b a l .A b e s z é d vizsgálata: kiterjed a spontán b e s z é d r e . feladatlapon: egyszerű tárgyakat kell rajzolnia a papír j o b b . . c s a l á d b a n for­ dult-e e l ő b e s z é d h i b a stb.Az auditív e m l é k e z e t vizsgálata hangokra. M e c h a n i k u s s z á m o l á s a t ö b b . m ű v e i é tek o-os. rajzmozgását. .) . i n f o r m á c i ó s j e l e k r e vo­ natkozóan. . 3-4 szóig idézzen vissza a n a g y c s o p o r t o s g y e r m e k . számfelismerése. m i k é p p telik el egy n a p j u k stb. . hisz e n n e k z a v a r a k o m o l y olvasási-írási n e h é z s é g e k e t o k o z h a t az iskolában. . .e l ő z e t e s s z a k o r v o s i vizsgálati e r e d m é n y e i r ő l . történetre vonatko­ zik. 164 165 . k e d v e n c időtöltéseiről. . szóbeli inst­ r u k c i ó k alapján. .f e l s ő részére. h o g y 4 h a n g i g . önálló versmondását..és beszédfejlődéséről.akik h o z z á n k kerülnek vizsgálatra . t e g n a p . E l v á r h a t ó . v a l a m i n t a d i s z g r a m m a t i z m u s megfigyelésére.a kombinációs készségüket. térbeli tájékozódás: testrészeit ismertetjük fel. formák j e l e k felismertetésével.a vizuális e m l é k e z e t ü k e t . Emberrajz készítése Snijders Oomen nonverbális intelligenciateszt Figyeljük ceruzafogását.Lateralitást vizsgálunk: k é z . . K é r d e z z ü k tőle a l a p v e t ő családi ismereteit ( a n y a . i s m e r k e d é s r e . (Ezt 6. J e l e n e s e t b e n e g y n a g y c s o p o r t o s k o r ú ó v o d á s vizsgálatáról szólok.familiáris a n a m n é z i s r ő l : testvérek száma. Fel­ jegyezzük beszédhibáját. a gyerek s p o n t á n b e s z é d é n e k megfi­ gyelésére. E b b e n vizsgáljuk: a m o z a i k részteszttel a vizuális rész-egész v i s z o n y o k észlelését. S z í n i s m e r e t é t is e k k o r t é r k é p e z z ü k fel. ábramásolását. DPT-teszt felvétele (diszlexia-veszélyeztetettség vizsgálata - Marsits Istvánné) Ez a teszt sokrétű tájékozódást nyújt s z á m u n k r a . . 10-es s z a m k o r b e n tartoznak ide. A g y e r m e k k e l a vizsgálatot k é t s z e m é l y e s h e l y z e t b e n v é g e z z ü k (kivételt jelent.T e s t s é m a i s m e r e t e . p a p í r o n a térkitöltését.nyelvi z a v a r o k k a l k ü z d e n e k .T é r b e l i é s i d ő b e l i r i t m u s é r z é k vizsgálata: s o r a l k o t á s . szókincsre.u g y a n a n n y i fogaimar. M o n d a t i s m é t l é s (Prefer) a 10-12. erre a s z ü l ő figyel­ mét is felhívjuk. Megjegyzés: A vizsgálat a n y a g a és az a n a m n e s z t i k u s a d a t o k b i z a l m a s jellegűek.

osztályok terápiás anyaga (1994) és R o s t a Katalin szerkesztésében a Taníts meg engem! Fejlesztő program számára (1996) A LOGOPÉDIAI ÓVODAI MUNKA K e r ü l e t ü n k b e n a két logopédiai fejlesztő nagycsoport a Kékvirág utcai ó v o d á b a n m ű k ö d i k . keresik a csatlakozási felületeket. szótalálást. Gósy Mária) Ez a teszt n e m a g y e r m e k e k hallásvizsgálatát végzi el. verbális-vizuális m e m ó r i á t . . fejlesztése. p r e v e n c i ó s óráin is e t á r g y k ö r h ö z tartozó szó-. Testrészeit kell tudatosítania. bővítés. térbeli helyzeteket m e g i s m e r n i e . h a n e m a m a g a s a b b szervezettséget igénylő agyi integrációs t e v é k e n y s é g ü k szerveződését mutatja. A testkép a test szubjektív m e g t a p a s z t a l á s a és érzése. de indokolt e s e t b e n lehetőséget k a p n a k arra. ér­ zékszervei nyújtotta lehetőségeit m e g i s m e r n i e .Diszkalkulia-prevenció. Ő is i g a z o d i k az ó v o d a i t e m a t i k á h o z . A g y e r m e k e t p o n t o s ö n m e g i s m e r é s felé kell v e z e t n ü n k . a szerialitást. E z e k fontos további i n f o r m á c i ó i n k lesznek. m a g a t a r t á s b e l i á l l a p o t u k h o z . hogy m i n d e n részterület feltérképezése szükséges-e. i g a z o d v a a g y e r m e k e k eltérő. j o b b . Vizsgálja: a m o n d a t . M i n d e z e k figyelembevétele k i e m e l t feladata a lo­ gopédusnak. A saját testről alkotott kép a m o z ­ g á s o k b a n fejeződik ki. A l é t s z á m 12-15 fő c s o p o r t o n k é n t . ami t ö b b e k k ö z ö t t m a g á b a n foglalja a diszlexia-prevenciós foglalkozást. a n n a k j ó v á h a g y á ­ sával teszi m e g javaslatát. a s z ó k i n c s aktivizálás.az a n a l ó g i á s g o n d o l k o d á s u k a t . . m u n k a v é g ­ zési t e m p ó j á t .Térbeli tájékozódás fejlesztése. sokrétű p r o b l é ­ máihoz. . .V i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó fejlesztése. a testfogalom és a testséma fejlesztésére. és fordítva. értelmetlen h a n g s o r o k azonosítását. i g a z o d n i u k kell a speciális s z ü k s é g l e t e i k h e z . A részterületek vizsgálati sorrendje n e m kötött. átszövik e g y m á s t . h o g y a p ö s z e terápiába be­ építjük a p r e v e n c i ó s f o g l a k o z á s o k elemeit. hogy az ó v ó n ő v e l r e n d s z e r e s . M i v e l az eljárás h o s s z a d a l m a s . A l o g o p é d i a i ó v o d á k b a n . . ezt a gyer­ m e k figyelmi állapota szerint választhatja m e g a vizsgáló.R i t m u s é r z é k fejlesztése. m a g a s a b b szinten az e m b e r á b r á z o l á s b a n is m e g m u t a t k o z i k . előfordulhat.e m l é k e z e t ü k e t . d i n a m i k u s sztereotípiák kialakítása. h a n g s o r a z o n o s í t á s i képességet. Beszédészlelési és beszédmegértési teljesítmény vizsgálata (GMP. h o g y az e g é s z n a p o s n e v e l é s t átszője a n a g y o n t u d a t o s a n y a n y e l v i fej­ lesztés. Az ó v ó n ő k az Ó v o d a i Nevelési P r o g r a m alapján kidolgozott helyi nevelési p r o g r a m sze­ rint v é g z i k m u n k á j u k a t . s azt s z e m előtt tartva tervezi munkáját. én m o s t a leginkább hasz­ nált alapvizsgálati területeket e m e l t e m ki. szűk frekvenciás és gyorsított m o n d a t o k azonosítását. a b e s z é d m e g é r t é s t hallás után. így a k ő b á n y a i ó v o d a i logopédiai nagycsoportjainkban is terápi­ ás ú t m u t a t ó u l szolgálnak Csabay logopédiai óvodák Katalin: A beszédjavító óvodai csoportok és előkészítő című kiadványok. a grafomotoros fejlesztést. feladattartását.E m l é k e z e t és figyelem fejlesztése. az egyéni teherbíró-képességeiket. . Megjegyzés: Ez a teszt s z á m o s e g y é b részterület vizsgálatát teszi lehetővé. A logopédiai ó v o d a i c s o p o r t b a j á r ó g y e r m e k e k a n a g y c s o p o r t o t végzik e keretek között. heti m e g b e s z é l é s e k e n e g y e z t e t i k a t é m a k ö r ö k e t . m o z g á s által testi e g y e n s ú l y é r z é k e l é s é t ki­ fejlesztenie. Értjük ezalatt azt. továbbá pösze vagy diszfázia v a g y d a d o g ó terápiát . A m e n n y i b e n a g y e r m e k e t a vizsgáló a logopédiai c s o p o r t b a javasolja felvételre. A l a p v e t ő feladat.s z ó azonosítást zajban.Vizuális p e r c e p c i ó fejlesztése. A téri t á j é k o z ó d á s fejlesztése t ö b b részterületre b o n t h a t ó . M i n d e n g y e r m e k részesül készségfejlesztésben.Beszédkészség fejlesztése. ha az ó v o d a i f o g l a l k o z á s o k t é m a k ö r e az ősz. h o g y a g y e r m e k állapo­ táról kellő i s m e r e t ü n k legyen. . úgy a l o g o p é d u s beszédfejlesztő. figyelmi állapotát.r é s z p r ó b á v a l pedig a m o z g á s s o r . úgy a B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s Szakértői Bizottsággal való egyeztetés után.b a l irányokat. P é l d á u l . figyelmi. . 166 Vizuomotoros koordináció fejlesztése - térbeli tájékozódás fejlesztése Elválaszthatatlan területek. Az ó v ó n ő k n e k is figyelembe kell v e n n i ü k a p r o b l é m á s g y e r m e k e k t ü n e t e i n e k változa­ tosságát.G r a f o m o t o r o s fejlesztés ( f i n o m m o t o r i k a és taktilis észlelés).igényeik szerint. AZ ÓVODAI LOGOPÉDIAI KÉSZSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM FŐBB ÉRINTÉSI TERÜLETEI . be­ szédritmust. a n n a k terjedelmét. k é p a n y a g g a l dolgozik. Két speciálisan képzett ó v ó n ő és 1 l o g o p é d u s d o l g o ­ zik egy-egy c s o p o r t mellett. a b e s z é d és nyelvi k é p e s s é g e k m o z g ó s í t á s a .. h o g y t ö b b a l k a l o m m a l kell azt elvégezni. 167 . s az a d o t t vizsgálati részekből m e l y e k e t végzi el a n n a k é r d e k é b e n . figyelembe véve. . hogy két t a n é v e n át m a r a d j a n a k itt. A vizsgálat f o l y a m á n megfigyeljük a g y e r m e k magatartását.Hallási figyelem kialakítása. A testtudat fejlesztése ö n m a ­ gában is r é s z t e r ü l e t e k r e t a g o l ó d i k : a testkép. A terápiás f o g l a k o z á s o k átfedik e g y m á s t . A vizsgáló az e r e d m é n y e k b ő l összeállítja a s z a k v é l e m é n y t és megteszi a j a v a s l a t á t (a szülővel azt m e g b e s z é l v e ) a g y e r m e k további ellátása é r d e k é b e n . Ezt az teszi lehetővé.a K n o x . A vizsgáló kompetenciája eldönteni. A l o g o p é d u s n a p o n k é n t i kiscsoportos és indokolt esetben e g y é n i foglalkozásokat vezet.

sőt megfelelő jelek közéjük illesztése m o t o r i k u s á n . az egész test m o z g a t á s á t . a h á r m a s v o n a l k ö z b e n való tájékozódás a k ö v e t k e z ő t a n í t a n d ó fokozat. s h o g y a figyelmét egy adott d o l o g r a tudja fókuszálni. Az e m b e r e k n e k .k ö v é r testalkatú? De ide t a r t o z n a k a testrészeket m e g t a n í t ó . így relációs szó­ kincset alakítunk ki.: a b l a k . tárgyak­ n a k j e l l e m z ő tulajdonságaik v a n n a k .n é g y z e t rajza. k ü l ö n b ö z ő eltérő. Tudatosítjuk a tárgyak j e l l e m z ő és á l l a n d ó tulajdonságait. körberajzolhatjuk. hogy a g y e r m e k a lényeges e l e m e k e t a lényegtelentől szét tudja választani. a k ü l ö n b ö z ő észlelő funkciók együttes m ű k ö d t e t é s é v e l lehet fejleszteni. é r e z z e teste határait. síkban: táblán. J á t é k o s g y a k o r o l t a t á s s a l lehet e g y 168 169 . k ü l ö n b ö z ő s é g é t kiválóan ér­ zékelteti. ami m á r az írás k ö z v e t l e n e l ő k é s z í t é s é t j e l e n t i . kinesztetikus és m o z g á s o s befu­ tó é r z é k l e t e k n e m fejlődnek észleléssé. n e v e z z ü n k meg. G r a f o m o t o r o s fejlesztéssel azokat a f i n o m m o z g á s o k a t kell elősegíteni. m e r t ez se­ gíti majd a z í r á s . térben: mi van tőled j o b b r a . A vizuális észlelés fejlesztésének részei: Szem-kéz koordinációjának fejlesztése: a szem fixáló m o z g á s á t alakítjuk ki. t a p i n t á s . Grafomotoros fejlesztés (finommotorika és taktilis észlelés) A v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó fejlesztésével s z o r o s a n ö s s z e f ü g g ő terület a g r a f o m o t o r o s fejlesztés. t e r e m b e n kör alakú tárgyak észrevétele. j o b b kéz stb. d o l g o k n a k . az i z o m t ó n u s szabályoztatása is. T e h á t a n o r m á l fejlődés­ m e n e t ű g y e r m e k n e k is nagy n e h é z s é g az iskolai füzet 5 m m . asztal lapján. hogy egy foglalkozáson egy irányt tanuljunk. gesztusjátékok tanításával fejlesztjük. hogy az elemi érzékelésükből n e h e z e n lesz ész­ lelés. G r a f o m o t o r o s készségük fejlesztésébe beletartozik vizuális e m l é k e z e t ü k . Alakállandóság fejlesztése: tárgyak. Kezelt g y e r m e k e i n k k ö z ö s sajátossága. j o b b = b e m u t a t k o z ó s k e z ü n k . m o z g á s á n a k felfedeztetésével fejlő­ dik. Az iskolába kerülő g y e r m e k n e k n a g y o n n e h é z d o l g a van az íráselsajátítással. mely a formák azonosságát. integrálása. A p o n t o s észlelés kialakításáért a tárgyakat ujjal körbekeríthetjük. illetve erősítése. ami közel áll fejlettségi szintjükhöz. F i n o m m o z g á s a i k : a kézfejük. így az auditív. balra pi­ ros szalagot helyezni stb. így célszerű m i n d e n m o z g á s o s feladatot verbalitással m e g t á m o g a t n i (gyorsan. Pl. hogy a g y e r m e k tudjon saját testén tájékozódni. lazítását t a r t a l m a z ó feladatok. A testséma a test gravitációjának. vizuális. m e l y e k az írás­ t a n u l á s h o z szükségesek. e g y e n s ú l y á n a k . Alapja. j o b b r a .e s h á r m a s v o n a l k ö z é b e n va­ ló tájékozódás. A g r a f o m o t o r o s a n éretlen g y e r e k e k e t pedig szinte lehetetlen k í v á n a l m a k elé állítjuk. A többi térbeli irányt is b e k a p c s o l j u k a f o l y a m a t b a : lent-fent. Ü g y e l n i kell. azaz p e r c e p c i ó . tárgy m o z g á s á t s z e m m e l követni. irányt válts stb. különböző s z e m p o n t o k sze­ rinti c s o p o r t o s í t á s a tartozik e h h e z a fejlesztő m u n k á h o z . e l ő t t . Pl. p a p í r o n való tájékozódás.o l v a s á s h o z s z ü k s é g e s s o r k ö v e t é s t . A d i m e n z i ó b a n látható tárgyakat összehasonlítjuk a síkbeli raj­ zaikkal. hallás. m o z g á s t megfigyelni. festhetjük. balra m o z o g j . Ettől n e m térhet el. ( G y a k o r i a balkezesség. A logopédiai ó v o d á b a j á r ó g y e r m e k e k n e k (általánosságban említhetjük) m o t o r o s kivi­ telezési gondjaik v a n n a k . s így n e m é p ü l h e t n e k tartós e m l é k e z e t i e g y s é g g é .b a l r a . Alak-háttérfelfogás. M i n d e n észlelési folyamatot s z e n z o r o s érzékelés előz m e g : látás. A testfogalom t u d á s á n a k b i r t o k á b a n tudja m e g testrészeinek elhelyezkedését. E z é r t a testrészeket többféle m ó d o n kell érzékeltetni. Pl.m ö g ö t t stb.) A g y e r m e k e t a külvilág differenciált észlelésére kell tanítani. E l é r e n d ő . felismertető gyakorlatok. kitapogatása. ujjal leve­ g ő b e rajzolást k ö v e t n i stb. E g y órán csak egy új testrész tanulása indokolt.) A térbeli i r á n y o k fejlesztését a t e s t t u d a t o n k e r e s z t ü l t o v á b b v i s s z ü k a s í k b a n t ö r t é n ő irányfejlesztésre. a részekből m e g t a n í t j u k az egész észlelésére.: j o b b c s u k l ó r a kék. szem.k é z k o ­ ordinációjuk fejlesztése. s ezzel tudatosítani tudja térbeli helyzetét. Jobb-bal é r z é k e l t e t é s e testén: b a l = d o b o g ó szívünk. lassan. m i n t az írás-olvasási f o l y a m a t o k n á l . színezhetjük.m o z g á s . Síkban. Pl. M o z g á s o n keresztül érzékeli a térbeli viszonyokat. P é l d á u l : ki s o v á n y . funkció­ ját. el kell fogadtatnunk vele saját tes­ tét az a z o n o s s á g o k és k ü l ö n b ö z ő s é g e k tükrében. ha n e m fejlesztjük őket az iskoláskor előtt. formák felismertetése. begyakorlási időt. így a vizuális e m l é k e z e t é t fejlesztjük. hisz a kéz­ fej c s o n t m a g v a i a h e t e d i k életév után fejlődnek ki m a r a d a n d ó a n . laterális d o m i n a n c i á j u k kialakítása. A g y e r m e k e k e t sok m o z g á s s a l . A részekből kell az e g é s z r e következtetni. E z e k alapján m o z g á s o s r e n d s z e r e n keresztül tanulják az ismereteket. m á s inger n e m „ v i h e t i " el. m i n t ahogy elvont absztrakt formái a b e t ű k n e k . Az i r á n y o k tanulását m i n d i g összekapcsoljuk a m e g n e v e z t e t é s ü k k e l . A különféle f o r m á k ö s s z e r e n d e z é s é b ő l újfajta e g y s é g e t lehet lét­ rehozni. E z t u t á n z ó m o z g á s o k . v a l a m i n t a be­ Vizuális percepció fejlesztése szédszerveik irányítása e g y a r á n t fejletlen. N e h é z s é g e t j e l e n t s z á m u k r a a z érzékletek ö s s z e k a p c s o l á s a . feszítését. Használjuk a logikai készletet. s z e m . balról j o b b r a haladást. s ha n e m h a g y u n k s z á m u k r a kellő érési. a n n a k észlelése. A saját test viszonyítása ad segítséget a k ü l ö n b ö z ő tér­ beli relációk közötti e l i g a z o d á s b a n .A g y e r m e k e t m e g kell t a n í t a n u n k testképe ismeretére. vizuális figyelemfejlesztése: az alakállandóság fejlesztésével szo­ rosan összefügg.: u t c á n k é k a u t ó k megfigyelése. ezt figyelembe kell venni. m a g a ­ sabb szintre juttatása. majd h a s o n l ó tárgyak összehasonlítása. ujjaik m o z g a t á s a .

alkarral. A hallási figyelem fejlesztésének első lépéseként a k ö r n y e z e t ü n k elemi. k o n k r e t i z á l v a az e l v o n t n a k t ű n ő vonalazást. újságpapíron. V é g ü l térjünk rá az e m b e r i h a n g m e g ­ figyeltetésére: saját. majd ledoboltatjuk a g y e r m e k k e l . a saját m o z g á s é r z é k e l é s é n e k és végül a szájtérben való tájéko­ z ó d á s n a k . 171 170 . artikuláció és végső fokon az olvasás elsajátításának is alappillére. m o n d ó k á k . d o b h a n g j a i n a k s o r b a r e n d e z é s e (4 egységig). betűk. s ez kihat a többi fejlesztendő terület fejlődésére is. m á r az ó v o d á b a n . r u t i n n á tett c s e l e k v é s e k m i n t e g y t e h e r m e n t e s í t i k a g y e r m e k e t . A kiscso­ portos napi f o g l a k o z á s o k ritmusa.: s z . F o n t o s a h a n g k i e m e l é s e a szóból.m o n d a t t a n i k ü l ö n b s é g e k e t n e m k é p e s e k felismerni. fejlesztése G y e r m e k e i n k e s e t é b e n m ű k ö d é s i zavart találunk a verbális. É n e k e k . g y ö n g y f ű z é s stb. ami a helyes h a n g k é p z é s . felnőtt-gyerek. az auditív és/vagy a m o t o r o s funkcióikban. í g y a ragok. akusztikus és b e s z é d m o t o r o s e m l é k e z e t r ő l . így h o s s z ú távú e m l é k e z e ­ tükben n e h e z e n tartják m e g az auditív e m l é k k é p e k e t . hozzájá­ rul a d o l g o k k o m p l e x m e g i s m e r é s é h e z . végén. E n n e k e g y e n l e t e s lüktetését megfigyeltet­ jük. Hallási figyelem kialakítása. szöveg-helybenjárás-taps A szavak r i t m u s á n a k megfigyeltetése fontos feladat. Ha a taktilis é r z é k e l é s ü k e t sikerül fejleszteni. A s z ó k i n c s n e m tud k e l l ő e n gya­ r a p o d n i . táblán. Ez az írott és olvasott nyelvelsajátításhoz feltétlenül szük­ séges e l ő k é s z í t ő feladat. k ö z l e k e d é s hangjai stb. m e g t á m o g a t j a a többi érzékszervvel végzett tevékenységet. v a g y fejlődésükben elakadtak. feladatlapon. majd a szótagolási ritmus sze­ rint letapsoltatjuk a gyerekkel.Fejlesztés során a n a g y m o z g á s o k t ó l h a l a d u n k a f i n o m m o z g á s o k felé ( l e v e g ő b e n való rajzolás. az iskolai első o s z t á l y b a n erre építve kell folytatnunk a m u n k á t . S ú l y o s a b b e s e t b e n ez m á r fonológiai kódolási zavar. R i t m u s a van napjainknak. k ü l ö n ö s e n kezelt g y e r e k e i n k e s e t é b e n . Az érzékelési funkciók k ö z é tartozik. hisz a k k o r m á r az iskolai s z o k á s r e n d s z e r n e m lesz túl nagy s z a k a d é k s z á m á r a . h o g y a diszlexiás vagy arra veszélyeztetett g y e r e k e k hallási é r z é k l e t é n e k i d e g r e n d s z e r i l e n y o m a t a h a m a r a b b eltűnik az a g y k ö z p o n t b ó l .) K é s ő b b tanítjuk a ceruzafogást. b e s z é d ü n k n e k .s z o b a . c s u k l ó b ó l . A taktilis érzék fejlesztése m i n d e z e n foglalkozásokat végigkíséri. é r z é k e l e m (érzékszervek) . Z ö n - Emlékezet és figyelem fejlesztése Átszövi a fejlesztő foglalkozások egészét az e m l é k e z e t és figyelem fejlesztése. (Állatok. ( E z e n feladatok j ó r é s z é t a z ó v ó n ő k végzik c s o p o r t o s foglalkozások keretében. furulya. M e g t a n í t j u k az úgy­ nevezett „ p i n c e . segíti. majd a h a n g h e l y é n e k m e g á l l a p í t á s a a s z ó b a n ( s z ó elején.m é l y h a n g o k r a . s z á m o k hallási és látási ö s s z e r e n d e z é s é v e l . szöveg-helybenjárás összekapcsolása. E l ő b b a h a n g z á s b a n távol álló h a n g o k é . végül vo­ n a l k ö z b e n való rajzoltatás). majd a h a s o n l ó h a n g z á s ú h a n g o ­ ké. gés-zöngétlen h a n g o k differenciálása következik. dinamikus sztereotípiák kialakítása A r i t m u s átszövi életünket. E z e k k ö v e t k e z t é b e n szeriális. m a g a s . A m a g y a r nyelv tagol h a t ó s á g á n a k elsajátítása végett elengedhetetlen a szótagolásra való figyelem irányítása.) Majd a z e n e i hangok és zörejek megkülönböztetése következik. férfi-női. A kézzel való é r z é k e l é s fejlesztése fontos része m u n k á n k n a k .: f-r. m o z g á s a i n k n a k . szógyűjtések. o s z t á l y b a n folytathatják az elkezdett. Az ó v o d a speciálisan előkészít. ujjakkal.d e k ó d o l o m . s m á r m e g a l a p o z o t t m u n k á t .t a p s összekapcsolása. A szavakat kiejtetjük.tu­ d a t o s a n é s z l e l e m ( a p p e r c e p c i ó ) . k é p z ő k differenciálásának n e h é z s é g é r ő l b e s z é l h e t ü n k .észlelem (percepció) .b e t ű k n e m é p ü l n e k s z ó t a g o k k á . versek ritmusát érzékeltetjük. összekapcsolása. K é s ő b b lehet sorozatot alkotni akusztikus ú t o n : d o b . m e n e t e az iskolai é l e t m ó d r a készíti fel a g y e r m e k e k e t . Kezelt g y e r m e k e i n k észlelési funkciói hiányosak. szöveg-séta-taps összekapcsolása.z . B e s z é l h e t ü n k vizuális. így nagy segítséget j e l e n t s z á m u k r a . K i m u t a t t á k . A s z o k á s o k a t m i n d i g a z o n o s m ó d o n várjuk el a gyerekektől. vagy f i n o m m o z g á s s a l : kéz.s z a b á l y r e n d s z e r kialakításához is k a p c s o l ó d i k a l o g o p é d u s . síkban. Ez lesz az alapja majd a k i n e s z t é z i á s é r z é k e l é s n e k . Az ó v o d a i s z o k á s . ujjak és/vagy artikulációs be­ szédmozgással). egyszerű. ezután a különböző anyagú tárgyak h a n g j á n a k felismertetése. t e n y é r l e n y o m a t o k . szavakká.k ó d o l o m . a m e l y a füzet vonala­ zását reprezentálja a g y e r m e k szintjén. belsejében hallja-e). é p í t g e t é s . A h a n ­ gok e g y m á s t ó l való differenciálása is fontos.m o t o r i k u s választ a d o k rá ( n a g y m o z g á s s a l : t e s t m o z g á s s a l . Ez azért fontos. E z e k h e z a g y a k o r l a t o k h o z m i n d i g szókincsfejlesztések. a kellő n y o m a t é k ú vonalvezetést. szókincsaktivá­ lás és m o n d a t a l k o t á s o k tartoznak. jelek. m i n ­ d e n n a p o s hangjaira irányítjuk a figyelmet. ezzel nagyfokú k o m p e n z á c i ó s l e h e t ő s é g h e z jut­ tatjuk őket. A l e g a l a p v e t ő b b r i t m u s a s z í v d o b o g á s u n k . pl.p a d l á s " utcáiban való tájékozódást a síkban. h o g y a l o g o p é d i a i ó v o d a i c s o p o r t e l v é g z é s e után a l o g o p é d i a i 1. V i z u o m o t o r o s fejlesztés = látom.m e ­ lyek t ö b b a k u s z t i k u s j e l b e n térnek el e g y m á s t ó l . m o n d a t o k közötti n y e l v t a n i . A h a n g o k . társai hangjára. N e m lehet külön részterület-fejlesztésnek n e v e z n i . Ezért fontos a sztereotípiák kiala­ kítása. a szavak. B e ­ s z é d ü n k r i t m u s nélkül dallamtalan. t o r k u n k o n való érzékeltetéssel. A r i t m u s é r z é k h i á n y a nehezíti a mozgásfej­ lődést is. ujjal festés. Ritmusérzék fejlesztése. a vizuális. fu­ rulya. E n n e k fokozatai: s z ö v e g . több energiája m a r a d az oktatási feladatok teljesítésére. A z í r á s e l e m e k előkészítését r e n g e t e g m a n i p u l á l t a t ó foglalkozás előzi m e g : g y u r m á z á s . m e r t a b e g y a k o r o l t . sivár lesz. sorbarendezési n e h é z s é g e i k lesz­ n e k a h a n g o k . pl.

majd ezt verbálisan felidéztetni. szülőkkel. s z á m o k m e g ­ n e v e z é s e lesz l a s s ú b b é s p o n t a t l a n a b b .ez j e l e n t h e t i a két s z e m összehangoltsági zavarát vagy a n y o m o n követő. hová. Ha auditív e m l é k e z e t i zavar áll fenn. relációs j e l e k felismertetése. a k k o r a formák. E n n e k későbbi k ö v e t k e z m é n y e a s z e g é n y e s szókincs.és ujjképeket felismertetünk.: lép­ csőn lépünk. azaz képről való beszéltetéssel kezdődik kérdésekre. Összefüggő beszéd fejlesztése: képolvasással. Ha hiperaktivitással. Diszkalkulia-prevenció A megkésett. térben. M i n d e n t e v é k e n y s é g ü n k a g y e r m e k k e l melyet t u d a t o s a n verbalitással k a p c s o l u n k öszsze. az egyéni és k i s c s o p o r t o s foglalkozások. h a n e m a k e s k e n y . sok e s e t b e n a b e l s ő b e s z é d is. majd feladatlapon. i g e . sebb szerepet tölt b e . A számlálgatást k e z d e t b e n m o z g á s s a l kísértetjük.és időren­ diségére való e m l é k e z é s . majd h o n n a n kérdésekre. A súlyos b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k és a világ közötti k o m m u n i k á c i ó kezdettől a szoká­ sostól eltérő m ó d o n fejlődik.: tárgyak felidézése e m l é k e z e t b ő l .i g is. A b e s z é d a g o n d o l k o d á s fejlődésének a k ö v e t k e z m é n y e . oldott légkör. m i n d e n n e m ű tanulás alapja.a z o n o s s á g m e g k e r e s é s e . majd bővített m o n d a t o k a t gyakoroltatunk. ujjkép. relációs kifejezések tanulása. többjelentésű szavakkal való j á t é k o k . tárgyesetes válaszok. k o r o n g k é p . h a l m a z a l ­ kotások. találós kérdésekkel felidéztetés. a v i z u o m o t o r o s koordinációs zavarral k ü z d ő g y e r m e k e k diszkalkulia-veszélyeztetettek is lehetnek egyben. Megismertetjük őket a t á r g y a k h o z fűződő tulajdonságokkal. A s z ó n a k k e v é s b é lesz kifejező ereje s z á m u k r a . azokat megfogalmaztatjuk. Kialakítjuk az o s z l o p . Ha a b e s z é d m o t o r o s terület zavara áll fenn. A f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó fejlesztése s e m m i k é p p e n s e m k ü l ö n fejlesztendő terület. az a k a d á l y o z o t t beszédfejlődésű.és m o t i v á c i ó s tárral kell rendel­ kezniük. b a r k o c h b á k . m e s é t befejeztetni. ritmi­ kus soralkotások. m á r a rövid távú emlékezetbe s e m j u t n a k el az információk. s z o r o n g á s o s vagy s z o m a t i k u s zavarral j á r együtt. feltétlenül pszichológi­ ai. m o n d a t o k visszaidéztetése. irányító-pásztázó tevékenység zavarát -. m o n d a t a l k o ­ tásuk s z e g é n y e s lesz. M i n d i g egy nyelvta­ ni szabályt tanulunk egyszerre. a l a p v e t ő m a t e m a t i ­ kai készségek kialakítása. szótag k i e g é s z í t é s e s z a v a k k á stb. n e h é z k e s a verstanulás. a g y e r m e k e k aktuális figyelmi állapotát figyelembe vevő. k e v é s b é s z e m b e t ű n ő ) . a b ő v ü l ő h a n g o k . A logikai készlet e l e m e i n a g y o n j ó k a ritmi­ kus sorozatalkotásokra. S z á m n é v kiejtésekor a z o n n a l lépünk.: Mit csináltál anyával tegnap? stb. Fejlesztendő területek: tájékozódás síkban. le­ t a p o g a t o t t tárgyak szóbeli leírása. színek. A k ü l ö n b s é g e k után az a z o n o s s á g o k a t is megfigyeltetjük (ez ne­ hezebb.f ő n é v . m i k o r b á r m i cse­ kély inger is k é p e s elterelni a g y e r m e k e t az a d o t t t e v é k e n y s é g t ő l . Jól m ű k ö d ő fi­ gyelem szükséges a hosszú távú emlékezetbe való bevéséshez és a differenciálni tudáshoz. (A relációs kifejezéseket is külön tanítjuk. PL: Mi van a t e r e m ­ ben? M i t h o z o t t a M i k u l á s ? stb. Segíthetjük a g y e r m e ­ keket a nyelvi j á t é k o k k a l : e l l e n t é t p á r o k k e r e s é s e . szituációhoz kötötten. h o g y a f i g y e l e m z a v a r ö n á l l ó tünet-e. j á t é k o s a n . a g o n d o l a t a i k a t n e m tudják integrálni. m e ­ sét felolvasás után dramatizáltatni. időben. h o g y k o m o l y k o m p l e x nyelvi m e g s e g í t é s b e n részesüljön. vagy társul e g y e b e k m e l l é . szélesedik figyelmük terjedelme.Ha a l á t ó r e n d s z e r r e l k a p c s o l a t o s e m l é k e z e t zavara áll fenn . eltüntetett tárgyak m e g k e r e s é s e . Hallási emlékezet fejlesztésére alkalmasak a szógyűjtések adott hangokkal. Számjegyeket. de k i e m e l t l o g o p é d i a i feladat is.) Majd története­ ket ábrázoló k é p e k e t időrendi sorrendbe rendezünk. m i n t a h o g y az a g y e r m e k intelligenciájától e l v á r h a t ó l e n n e . E z u t á n f o g a l m a k r e n d e z é s e . tárgykép. E z é r t na­ gyon fontos. A k o n c e n t r á c i ó s p r o b l é m á k j e l e n t k e z h e t n e k általános tanulási. t á r g y k é p e k alapján. Beszédkészség fejlesztése K ö z ö s e n fejlesztendő terület ó v ó n ő k k e l . m a ­ gatartászavarral. a t ő m o n d a t o k b a n m e g n y i l v á n u l ó beszéd. s a hosszú távú e m l é k e z e t b e n való tárolás. leszámoljuk. v a g y ujjúnkat nyitjuk. H a s z n á l h a t u n k k é p k i r a k ó . helyhatározós m e g h a t á r o z á s o k : hol. e g y s z e r ű k é r d é s e k k e l . akkor nehezített lesz az e s e m é n y e k sor. Ezután kö­ vetkezhet az egyszerű önálló beszédre szoktatás: Pl. Ha a figyelem n e m megfelelő. k ü l ö n b s é g . hisz a g y e r m e k e k s p o n t á n é r d e k l ő d é s é r e k e v é s b é s z á m í t h a t u n k .m a g a s .a beszédfejlesztést szolgálja. teljesítménybeli és vi­ selkedési z a v a r o k b a n egyaránt. majd ö n á l l ó a n folytatódik. pl. El kell k ü l ö n í t e n ü n k . t á r g y k é p e k sorrendjé­ nek megfigyeltetése.s z a v a k . csoportosítások. a h é t k ö z n a p i tárgyak. Az e m l é k e z e t fejlesztésére szolgáló feladatok pl. az a g r a m m a t i z m u s . m e m ó r i a és p u z z l e j á t é k o k a t is. Pl. k ü l ö n b ö z ő s é g e k . összehasonlíttatjuk. a l a c s o n y . a s z ó l á n c é p í t é s . M e n e t e : tárggyal való m a n i p u l á ­ ció. k o r o n g . K ü l ö n szót é r d e m e l a figyelemeltérülés. ha­ n e m m i n d e n t e v é k e n y s é g ü n k b e n b e n n e foglaltatik. Mondatalkotási készségfejlesztése: a nyelvi szabályok tudatosítása történik itt. s o r s z á m n e v e k tanítása. m e g n e v e z é s e t e v é k e n y s é g e k .s z é l e s . R e l á c i ó s s z ó k i n c s ü k bővítésére kerül itt sor: n e m c s a k a kicsi-nagy-ig jutunk. be kell építeni s z á m u k r a a fejlesztő foglakozásokba a diszkalkulia-prevenciót is. r í m k e r e s é s e k stb. É p p ezért a v e l ü k f o g l a l k o z ó k n a k széles körű szakmai eszköz. gyűjtőfogalom alá c s o p o r t o ­ sítások. m e l y e k r e analóg válaszok adhatók. A s z e m é l y e s . B e s z é d k é s z s é g fejlesztésének főbb területei: Szókincsfejlesztés: aktív-passzív s z ó k i n c s együttes fejlesztése. Egysze­ rű. á l l a n d ó a n visszaidéztetve az e s e m é n y e k e t . A nyelv ezáltal ki- 172 173 . Az összes részképesség-fejlesztési területet végigkíséri. szavak. vagy pszichiátriai segítséget kell k é r n ü n k . a diszlexia-veszélyeztetett. számlálás 5-10-es körben. s z á m k é p . Mivel a logopédiai csoportjainkba j á r ó k a fent említett súlyos p r o b l é m á k k a l k ü z d e n e k .s o r fogal­ mát tárgyak r e n d e z é s é v e l . a z o n o s s á g o k érzékeltetése. hozzájuk i g a z o d ó m u n k a k ö v e t k e z t é b e n fejlődik.m e l l é k n é v gyűjtése. sok analógiás feladattal. A f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó fejlesztése központi terület. Ha zavart a b e s z é d . verbalizál tátva az eseményt. s z ó k i n c s ü k n e h e z e b b e n g y a r a p o d i k . b e t ű k észlelése lesz tökéletlen. Lehet elkezdett történetet. így nem tudja a g y e r m e k az új ismereteket a m á r m e g l e v ő rendszerébe kapcsolni.

s ez alatt a b e g y a k o r l á s megtörténik. K ü l ö n .1 9 8 . Ilyenkor történik a b e s z é d h i b a j a v í ­ tás. vagy a k u s z t i k a i s z e m p o n t b ó l h a s o n l ó betűket. osztály m ű k ö d é s e a legspeciálisabb. s az erre é p ü l ő ol­ vasás-írástanulás h a t é k o n y a n történjen.analízis képességet. ezt a tanítónő tartja. g y ó g y p e d a g ó g i a i szemléletű m ó d s z e r e k k e l kell dol­ goznunk. de e n n e k m á r m e g l e v ő ké­ p e s s é g e k r e kell é p ü l n i e . h o g y a nyelvelsajátítás. diszfázia.A logopédiai c s o p o r t b a n való m u n k a részterületei az áttekinthetőség kedvéért külön fej­ lesztési területekre lettek osztva. Ez a fajta j e l r e n d s z e r követeli m e g a l e g p o n t o s a b b szintézis .m ó d s z e r képességfejlesztésre épül. ( E g y m á s h o z o p t i k a i . A mi n y e l v ü n k n e m i d e o g r a m m á k o n (fogalmak). teljes s z i m b i ó z i s b a n a tanító­ nőkkel. adott időszakban ő többet van a l o g o p é d u s n á l . de m é g i s e g y térben. így a k ö r n y e z e t v á l t o z á s elkerülése biztonságot nyújtott s z á m u k r a . Á l t a l á n o s iskolai o s z t á l y k é n t m ű k ö d n e k . 1 9 6 . Ilyenkor a l o g o p é d u s g r a f o m o t o r o s fej­ lesztést v é g e z ( k i s c s o p o r t b a n ) a leginkább rászorultaknak. két iskolában (Üllői u. A b e t ű t a n í t á s ugyan szinte rögtön az i s k o l a k e z d é s k o r m e g k e z d ő d i k .m ű k ö d i k a logopédiai n a g y c s o ­ port. m i n t e g y p á r o s t alkotva. A M e i x n e r m ó d s z e r szerint történik a h a n g o z t a t ó . 2/3-ad rész az osztályé. s ezekről k i s c s o p o r t o s foglalkozásra k e r ü l n e k a l o g o p é d u s h o z a g y e r m e k e k . A logopédiai osztályok tantermeit leválasztották. d e m á r m é g i s iskolai k ö r n y e z e t e t ? T o v á b b i előny volt. a m a g a s fo­ kú integrációs f o l y a m a t o k a t annak é r d e k é b e n . u g y a n c s a k szorosan összedolgozva. de m é g i s külön tud dolgozni a dél­ előttök f o l y a m á n az osztállyal m i n t e g y szimbiózisban a tanító és a l o g o p é d u s . A H a r m a t utcai iskolában egy nagy termet osztottak fel több részre. de a képességfej­ lesztés egész év f o l y a m á n a m ó d s z e r b e épített. s i g a z o d u n k az osztályonkénti tananyaghoz. A g y a k o r l ó olvasás órák osztottak.igény szerint. A tananyag feldolgozásban szervesen k ö z r e m ű k ö d ü n k gyógypedagógiai-logopédiai módszerekkel. nyelvtan ó r á k o n h a l a d u n k a tananyaggal. (testnevelés. a h a n g h i b á i k . a r á n k szoruló g y e r e k e k e t ezzel m e g s e g í t v e . S o k e s e t b e n ugyanazt. 118.m o t o r o s . A l o g o p é d i a i o s z t á l y o k l o g o p é d u s a i délelőtt d o l g o z n a k . A M e i x n e r . (mintegy kihelyezett tagozata az Üllői úti iskolának) a Kékvirág úti ó v o d á b a n . . és H a r m a t u. vagy a k i k n e k adott tanult betű hangjának artikulációs k é p z é s é v e l n e h é z s é g e i k van­ nak. heti ütemterv szerint az osz­ tálytanítóval. vagy szükség szerint egyéni fejlesztést vég­ zünk a délelőtt folyamán. de m á s k é p p tanítunk. A frontális o s z t á l y m u n k a így szerves egységet k é p e z az e g y é n i e s í t e t t k i s c s o p o r t o s m u n k á v a l . annak egy részét. k i e m e l v e ő k e t az óráról. Az e l s ő o s z t á l y a i n k b a n végzett m u n k a szerves folytatása az ó v o d a i n a k . aki ezt a fajta tanítást vállalja). h a n g o k a t e g y m á s t ó l távol tanít!) K e l l ő időt e n g e d az érési f o l y a m a t o k n a k . de m á s m ó d s z e r t a n n a l . A csoportbeosztást r u g a l m a s a n . ó r á b a n az osztályban ké­ pességfejlesztő foglalkozások folynak. óra frontális írás óra. Oka. a n a p k ö z i s n e v e l ő délutáni f o g l a l k o z á s o k a t vezet. A m a g y a r g y e r m e k n e k általában véve is n e h é z d o l g a van a nyelv elsajátításakor. á t k ö l t ö z t ü n k az Üllői úti iskolába. m e l y n e k m e n e t e a k ö v e t k e z ő : Ha új betű tanítása következik. a m i n e k a betűjét tanuljuk. ezt a tanítónő vezeti. Az e h h e z vezető út a z o n b a n m ó d s z e r t a n i l a g eltérő. h o g y a b e t ű k h ö z k a p c s o l ó d ó a k u s z t i k u s . minál. ének. vagy p i k t o g r a m m á k o n (szótagok). h a n e m be­ t ű k ö n a l a p u l ó j e l r e n d s z e r .e l e m e z v e tanít b e t ű k e t . A 3. A logopédiai 1. A t a n í t ó h o z kerülnek a j o b b a n h a l a d ó k . Isk. 1/3-ad rész a logopédiai k e z e l ő helyiségé. M ű k ö d é s i személyi és tárgyi f e l s z e r e l t s é g ü n k j ó . Logopédiai osztályokban folyó munka A kerület két eltérő pontján. A l o g o p é d u s h o z kerülnek a súlyos zavarokkal küz­ dők. Ez nagyon jó időszak volt: hát biztosíthattunk volna-e p r o b l é m á s g y e r m e k e i n k s z á m á r a j o b b feltételeket. d a d o g á s . Ez a m ó d s z e r sérülés specifikusan veszi figyelembe a g y e r m e k e k eltérő fejlődésmenetét. valamint a nyelvi fejlesztés m e g s e g í t é s e . de ide is jó k ö r ü l m é n y e k közé. a l o g o p é d u s speciális fejlesztést és b e s z é d t e r á p i á t v é g e z a t a n u l ó k k a l . s ezek külön logo­ pédiai kezelők lettek. h o g y a diszlexiás betűtanítás m ó d ­ szertana l o g o p é d i a i s z a k i s m e r e t e k e t i g é n y l ő feladat a n n a k é r d e k é b e n . de ezek a napi g y a k o r l a t b a n folyamatosan átfedik egy­ mást. 8 évig m ű k ö d ö t t a logopédiai 1 osztályunk.kinesztetikus érzetek h á r m a s asszociációját kialakít­ suk.e l e m z ő . felmenő r e n d s z e r b e n . A 4. Ált.5. 174 175 . stb. hangoztatva. E h h e z egyéni fejlesztési tervet készítünk. m a g á t a betű taní­ tását a l o g o p é d u s frontálisan végzi az osztállyal. mint egy év á t m e n e t i jelleggel ó v o d á ­ ban m ű k ö d ő o s z t á l y t e r e m n e k b e r e n d e z e t t m é g óvodai. rajz. h o g y e b b e n az ó v o d á b a n m ű k ö d ö t t . Ált. Ez a l e h e t ő s é g m e g s z ű n t . mely a szótövek-toldalékok v i s z o n y á n alapul(agglutináló). a h o m o g é n g á t l á s k i k ü s z ö b ö l é s é t s z e m előtt tartva. k ö l c s ö n h a t á s b a n v a n n a k . tévesztéseik függvényében. akár n a p m i n t nap változtathatjuk. kezelése. Irodalom. h á t r á n y o s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e m érheti az itt ta­ nulókat. s így év végére u g y a n a z t a kö­ v e t e l m é n y s z i n t e t ( e g y e s e s e t e k b e n a n n a k m i n i m u m á t ) várjuk el a g y e r e k e k t ő l . I g a z o d u n k az általános iskolai k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r h e z . Felsőbb osztályfokban m i n d i g kiscsoportos. Ha egy g y e r e k n é l az a h a n g hibás. 9 órától olvasás óra. A fej­ lesztés a n y a g a i l y e n k o r igazodik az órai í r á s a n y a g h o z .ö s s z e t e v ő típusú írás-olvasás tanítás. 8-9 óra k ö z ö t t m a t e m a t i k a óra van. Isk. Év elején a képesség-készségfejlesztés d o - Kerületünkben működő logopédiai osztályok szempontból programkiegészítése logopédiai A logopédiai o s z t á l y o k b a n speciális.) m ű k ö d n e k a logopédiai osztályok. m i n t a többségi o s z t á l y o k b a n . Az o s z t á l y v e z e t ő p e d a g ó g u s tanítja az általános iskolai t a n a n y a g o t ( m i n d e n esetben kü­ lön k é p z é s b e n részesül az. így egy egységen belül. sajá­ tosságaikat. s l a s s a n k é n t veszi át a szerepet a t a n a n y a g közvetítése. stb/. L é t s z á m u k 10-15 fő.

m i n d e n a p r ó hala­ dási m o z z a n a t p o n t o s m e g t e r v e z é s e .p e d a g ó g i a i . felépítése. Az a n y a n y e l v i oktatás . bátorítást k a p h a t u n k a g y e r e k e k k e l való fog­ lalkozáshoz. s a n e k ü n k helyet biztosító általános iskolák részéről egyaránt. s z a k i r o d a l o m m e g i s m e r é s é r e .f i n o m m o t o r i k á r a e g y a r á n t kiterjesztve. akikkel folyamatos munkakapcsolatot tartunk fenn: 1. s a m a g u n k által készített s e g é d a n y a g o k . Nevelési T a n á c s a d ó A k a p c s o l a t u n k egyik részében t á m a s z k o d n u n k kell e g y m á s vizsgálataira. . Szükségünk van a társszakmák segítségére is. tájékozódik p s z i c h é s állapotáról és családi kö­ rülményeiről egyaránt. 3. (Sajnos több o s z t á l y u n k b a n történt n a p k ö z i ö s s z e v o n á s . korrekcióját. A másik részében lehetőségünk nyílik a pszi­ chés zavarokkal k ü z d ő g y e r m e k e i n k megsegítését . ahol a speciális.és egyben k o n z u l t á c i ó s lehetőséget kérni a Nevelési T a n á c s a d ó t ó l . Ez a diszlexia. visszatérő g y a k o r o l t a t á s . k ü l ö n b ö z ő szempontok szerint kiegészítve a m u n k á n k a t . a folyamatos. 4. 1. majd f i g y e l e m m e l kíséri az ott folyó m u n k á t és erről tájékoztatást nyújt s z á m u n k r a . H e i m Pál G y e r m e k k ó r h á z . Kőbányai ó v o d a . X. (Minden osztályban tanító logopédus rendelkezik számítógép használati ismeretekkel. 4. . . E z e k megállapítása m i n d e n k é p p e n szakorvosi feladat­ kör. t á m o g a t á s u n k a t kerületi és ön­ kormányzati szinten. n a g y . szakismeret-. bevésési idő biztosítása.foniatria 5.A tanulási f o l y a m a t b a n a legkisebb l é p é s e k b e n való h a l a d á s elve. hogy a p r o b l é m á j a helyben n e m o l d h a t ó m e g . e b b e n megjelöltük a cél-feladatrend­ szert. m e l y e k n e k s z á m o s esetben o r g a n i k u s h á t t e r ü k is van.ker.m e l y a M e i x n e r .A g y e r e k e k p s z i c h é s m e g s e g í t é s e . 2.UJHIWMI.UI A főbb eltérések köre: S z ű r ő a n y a g o t d o l g o z t u n k ki a logopédiai osztályokra a diszlexia.H o s s z a b b gyakorlási. M á r a S i n d e l a r fejlesztő p r o g r a m is szerves részét k é p e z i m u n k á n k n a k . ennyi lo­ gopédiai osztállyal n e m m ű k ö d i k m á s kerület. illetve mi nyújtunk részükre. h o g y külön n a p k ö z i s c s o p o r t m ű k ö d j ö n .) K i d o l g o z t u k a logopédiai osztályok m u n k a t e r v é t . E sokrétű speciális p e d a g ó g i a i p r o g r a m e l v é g z é s é h e z segítségre van s z ü k s é g ü n k . lassan e l v o n a t k o z t a t ó tanítási m e t ó d u s . állandó t o v á b b k é p z é s e k r e . . Csakis az orvosi d i a g n ó z i s b i r t o k á b a n kezdhetjük el a hangterápiát. r e e d u k á cióját foglalja m a g á b a . és eszközigényes. sérült. v a l a m i n t a m a g a t a r t á s z a v a r o k . diszgráfia.) Az ó v o d a i és az iskolai fej­ lesztő m u n k á n k s z í n v o n a l á t e g y a r á n t t u d t u k emelni ezzel a h a t é k o n y . hogy a délelőtti oktatást k ö v e s s e a délutáni n a p k ö z i s foglalkozta­ tás. az iskolai pszichológiai hálózat igénybevétele. . fejlesztő m ó d s z e r ű k o m p l e x anyaggal. B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s Szakértői és R e h a b i l i t á c i ó s B i z o t t s á g § G y ó g y p e d a g ó g i a i Szakszolgáltató K ö z p o n t N a g y o n szoros k a p c s o l a t b a n kell d o l g o z n u n k .M o z g á s o s m a n i p u l á l t a t á s . a fejlesztő szoftverek által. Igényeljük az anyagi és szakmai feltételek biztosítását. . R e n d e l k e z é s ü n k r e állnak a k ü l ö n b ö z ő fejlesztő k i a d v á n y o k . akkor tovább utalja a g y e r m e k e t a Nevelési T a n á c s a d ó b a .Az á l l a n d ó m o t i v á c i ó elve: a k o n k r é t u m o k h o z k ö t ő d ő . S z ü k s é g s z e r ű e n . éve áll r e n d e l k e z é s ü n k r e a s z á m í t ó g é p . 176 177 .) A z általunk kialakított m ű k ö d é s i m ó d o r s z á g o s a n e g y e d ü l á l l ó . Útmutatást. K é r é s ü n k r e vizsgálja a g y e r m e k e t . m á s o d l a g o s p s z i c h é s sérülések. a felmerült igény szerint az eltérő p r o g r a m érinti a m a t e m e t i k a tanítását. jó színvonalú m u n k a v é g z é s h e z . M u n k á n k a t ez szinte f o r r a d a l m a t o s í t o t t a . Főbb intézmények. S z a k m a i a n y a g o k . vagy e l m a r a d o t t r é s z k é p e s s é g e k korrekciója miatt indokolt). . vagy kontroll vizsgálatokat igényeljünk a Szakértői Bizottságtól. f o g a l m a z á s elsajátításának m ó d s z e r t a n a . Az általunk vizsgált g y e r m e k e k szakvé­ leményeit m i n d e n e s e t b e n egyeztetjük. s z a k s z e r ű tanulási gyakoroltatási m ó d folytatódhat. s ha úgy ítéli m e g . kiegészítő.foniatria A b e s z é d h i b á k k ö r é b e tartoznak a k ü l ö n b ö z ő h a n g k é p z é s i zavarok.írás. 2.Á l l a n d ó . sokat szemlél­ tető. ( M i n d e n logopé­ diai osztályban d o l g o z ó l o g o p é d u s elsajátította ezt a módszert. feladatlapok. a k a p c s o l ó d á s i p o n t o k a t az általános iskolai t a n m e n e t h e z . f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó s z a v a r o k prevencióját. s l e h e t ő s é g ü n k van arra. Napi felmerülő gondjainkat tudjuk megbeszélni az adott h e l y ü n k ö n d o l g o z ó pszicholó­ gussal. olvasás. i l y e n f o r m á n . pszichológiai k o m p o n e n s e k figyelembevételé­ vel. Szent J á n o s K ó r h á z . 3. Anyagi t á m o g a t á s r a ezek elvégzéséhez.i s k o l a p s z i c h o l ó g i a i hálózat munkatársai Heti munkakapcsolat tartása biztosított az óvodai-iskolapszichológiai hálózat kiépítésével. szakemberek. m i n t óriási m e g s e g í t ő j e a m u n k á n k n a k . m a n i p u l á l t a t ó . így a diszkalkulia m e g e l ő z é s é t is Pedagógiai irányelveink: M u n k á n k idő-. N a g y o n fontos az is. Kell. ami az e r e d m é n y e s e b b m u n k á n k a t hátráltatja.A n a l ó g gyakorlási sorok r e n d s z e r e s h a s z n á l a t a (ez a kiesett. diszgráfia t ü n e t e i n e k felmérésére. Min­ d e n l o g o p é d i a i f o g l a l k o z t a t ó h e l y i s é g e t felszereltünk s z á m í t ó g é p p e l . m e l y e t a kerület.m ó d s z e r e n alapul . vagy a főváros biztosít s z á m u n k r a . n y o m t a t ó v a l / p á ­ lyázati úton szereztük az a n y a g i a k a t ) Használjuk a gépeket s z a k a n y a g o k készítéséhez és az o k t a t á s b a n is. eltérő m e n e t ű . h o g y teljes.

Ha n e m kerül­ hettek v o l n a fel erre a hajóra. . re­ m é n y t e l e n ü l b o l y o n g a n á n a k a s z á m u k r a kiismerhetetlen h u l l á m o k k ö z ö t t .el kell f o g a d n u n k .m i n d e n t m e g kell tenni. ha é p p n e m vagyunk. 7.az 1995 januárjában kiadott. .a l k a l m a z k o d n i kell a helyet adó iskolához. n e m szeret majd tanulni). egy sor k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á t ezzel m e g e l ő z v e . hagyományos pedagógiai módszerekkel nehezen. H e i m Pál G y e r m e k k ó r h á z .. s z á m o l n i . h a n e m sót. . N e m k ö n n y ű ügy. " Ui: K ö s z ö n e t e m e t fejezem ki T h o r o c z k a y M i k l ó s n é n a k . és a só tárgy­ esete n e m sovat. E d d i g s z ó l t a m a tanítás m e t o d i k a i . m á r régen hajótörést s z e n v e d t e k volna. t o v á b b k é p z é s e k e n jelen vagyunk. I n d o k o l t e s e t b e n pszichiátriai megfigyelésben. K o m p l e x Általános Iskola logopédiai t a g o z a t v e z e t ő j é n e k és M a r t o n n é T a m á s M á r t á n a k . M o s t szólnék az E M B E R I . technikai részéről. . olvasni. T á j é k o z ó d u n k a T a n s z é k munkájáról.n a g y o n szoros k a p c s o l a t b a n kell lenni az osztálytanítóval. „ .n a p i k a p c s o l a t . . „kis c s a l á d u n k " . a z egész s z e m é l y i s é g ü k e t megismerjük. és elveszetten.lehetőség nyílik. beszélni. a gyere­ kért d o l g o z z o n . n e m is savat. ker. h o g y kellő időben részesüljön o r t o d o n c i a i k e z e l é s b e n a r á s z o r u l ó g y e r m e k . E s e t e n k é n t ez a feltétele annak. tárgyatlan igeragozást. De ha m e g b á n n á m : esz a fene. Nehézségek: . G y e r m e k n e u r ó z i s Osztály. A tárgyas. a D é m o s z t h e n é s z Egyesülettel (Beszédhibások és Segítőik Országos É r d e k v é d e l m i Egyesülete). . 8 . hogy milyen g o n d o l a t o k a t . K a p c s o l a t o t tartunk fenn a M a g y a r G y ó g y p e d a g ó g u s o k Egyesületével. és mik a n e h é z s é g e i ? K o l l e g a n ő i m v é l e m é n y e ­ it t o l m á c s o l o m : Szószerinti idézetek g o n d o l a t a i k b ó l : 178 Előnyök: .l e h e t ő s é g ü n k van kettesben lenni velük. speciális m o z g á s ­ 179 .n a g y o n kell ismerni a tantervi k ö v e t e l m é n y rendszert. h o g y a tanítónő és l o g o p é d u s együtt. m e l y n e k segítségével bejárhatják a tudás tengerét. c í m ű m ű v é b e n találtam e l g o n d o l k o d t a t ó részletet: mi m i n d e n t n e m tud­ na m e g t a n u l n i a g y e r m e k . n e k ü n k kell t u d n u n k a l k a l m a z k o d n i az ő oktatási-nevelési elgondolásaihoz. s ú l y o s p s z i c h é s és m a g a t a r t á s és/vagy f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó s zavarral k ü z d ő g y e r m e k e k is v a n n a k . biztonságérzetet t u d u n k nyújtani. a X. k ö z ö s s é g ü n k van. vagy egyáltalán n e m t u d n a k megtanulni írni. de csak a k k o r eszik ikesen.a g y e r m e k e k életének részeseivé válunk. akikről tud­ juk. sokszor küzdjön.m i n d e n r e n d e z v é n y e n ott vagyunk. olvasni. a X.6. terápiában.. a k ő b á n y a i logopédiai c s o p o r t o k m u n ­ kájáról s z ó l ó S z a k f e l ü g y e l e t i J e g y z ő k ö n y v b ő l . E z e k a g o n d o k n e m c s a k esztétikai p r o b l é m á t o k o z ­ hatnak. az ikes igéket például. h a n e m havat. ker. hogy a tanító a d o m i n á n s . h o g y a ló tárgyesete lovat.. E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i T a n á r k é p z ő L o g o p é d i a i T a n s z é k R e n d s z e r e s e n részt veszünk a l o g o p é d u s hallgatók összefüggő szakmai g y a k o r l a t á n a k vezetésében.j o b b a n m e g lehet ismerni és ezáltal m e g s z e r e t n i a kezeltjeinket. de ha d u r v á n e l h á r í t o m : eszik a fene.Állcsont O r t h o p é d i a i és F o g s z a b á l y z ó Osztály T a p a s z t a l a t a i n k szerint egyre több g y e r m e k n é l állapíthatunk m e g fogsorzáródási eltéré­ seket.. . Tabi L á s z l ó Nehéz. arról. ez egész életére kihat (ha n e m k e l t e m fel é r d e k l ő d é s é t . a M a g y a r Foniátriai és L o g o p é d i a i T á r s a s á g g a l . . így j o b ­ ban t u d u n k hatni. Mi szól a logopédiai o s z t á l y m u n k a mellett.n a g y a felelősségünk. h i á n y z u n k nekik. óvoda-iskolapszichológusi hálózat vezetőjének a fenti a n y a g o m m e g í r á s á h o z nyújtott segítségükért.a g y e r m e k n e k állandóságot. Végezetül i d é z n é k . de b o n y o l u l t . ér­ z e l m e k e t vált ki b e l ő l ü n k ez a m u n k a . E g y e m e g a fene. " N e k ü n k azokat a g y e r m e k e k e t kell m e g t a n í t a n i erre a bonyolult nyelvezetre.É R Z E L M I oldalról is. . ha a n y a n y e l v e n e m m a g y a r volna: . . de a hó tárgyesete n e m hovat. Az e m b e r n e m esz. hogy az o k t a t á s b a n részt tudjanak venni. a k ü l ö n ó r á k h o z (de ők is a l k a l m a z k o d n a k hozzánk).ha n e m tanítjuk m e g elfogadhatóan írni. ezzel együtt akár g y ó g y s z e r e s k e z e l é s b e n is kell részesíteni a rászoruló g y e r m e k e k e t . . . fejlesztési l e h e t ő s é g ü n k van ( S i n d e l a r .g y e r m e k p s z i c h i á t r i a A l o g o p é d i a i c s o p o r t o k b a n h a l m o z o t t a n p r o b l é m á s . r e n d e l l e n e s fogazat fejlődést. ha n e m e n g e m esz.G y ő r y G á b o r n é F ő v á r o s i L o g o p é d i a i Szaktanácsadó gondolataiból: „Az logopédiai osztályokban tanuló g y e r m e k e k s z á m á r a ez a szervezeti forma e g y m e n ­ tőhajóhoz h a s o n l í t h a t ó . napi fejlesztés). h a n e m eszik.olyan. . m e g n y í l n a k ezáltal. ker. . II.j o b b n y o m o n k ö v e t h e t ő s é g ü n k van. e g y m á s t kiegészítve . m i n t h a ezek a g y e r m e k e k egy kicsit a sajátjaink l e n n é n e k . Ali u." . . az általuk tartott e l ő a d á s o k o n . F o n t o s . hogy nagy létszámú osztályban. . hogy e z e k n e k eleget tudjunk tenni. . h a n e m funkcióbeli zavarokat is.

1 4 . s e m o k t a t á s i vagy m á s k ö r n y e z e t i p r o b l é m a n e m indokolja. s z á m k é p felismeré­ sének. s z á m n e v e t szim­ bolizáló v i z u á l i s a l a k z a t o k a z o n o s í t á s á n a k n e h é z s é g e . SKDLAK.9 6 . " ( M e s t e r h á z i . KOROMPAI ISTVÁNNÉ ( 1 9 9 9 ) : Cserebere. az iskolai t e l j e s í t m é n y z a v a r o k e g y i k fajtája. Budapest. Budapest. TASNÁDINÉ PAPP ZSUZSA. ( 1 9 9 3 ) : „De jó.a m e l y a s z á m n a k a s z e m l é l e t t ő l független. M á r a s z á z a d e l e j é n leírta és a r i t m a s z t é n i á n a k n e v e z t e R a n s c h b u r g Pál azt a j e l e n s é g e t . SINDELAR. VAJDA SÁNDORNÉ (2001): Betűről betűre. VÁNYI ÁGNES. . 1 2 7 . -olvasás-. 2 4 6 . Óvodában. 5 . 1.relációs s z ó k i n c s . STÖCKERT KÁROLYNÉ (szerk. Logopédiai Kiadó. a m e l y e k a szimbólumok használatakor m e r ü l n e k föl. e z e k a számolási algoritmusok segítik a fejszámolás m e g j e l e n é s é t . a m i k o r a g y e r m e k k é p e s m e g o l d a n i mennyiségekkel k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k a t . Jean Piaget felfogása szerint a számfogalom . ROSTA KATALIN ( 1 9 9 3 ) : Ez volnék én? Logopédiai Kiadó. Kalibra Kiadó. Logopédiai Kiadó.laterális d o m i n a n c i a . Komplex Általá­ nos Iskola és Szakszolgáltató Központ. G i n s b e r g „ m á s o d i k á l l o m á s a " : iskola előtt a g y e r m e k a s z á m o l á s i k é p e s s é g e k n e k m á r birtokában van. Logopédiai Kiadó. VI.7 5 . Gondolat Kiadó. . A matematikai gondolkodás m e g a l a p o ­ zása a z o n b a n m á r a m á s o d i k életév v é g é n m e g k e z d ő d i k . . BESZTERCEI ENIKŐ ( 1 9 9 8 ) : Másképp. 4 1 . a h a l m a z o k m e n n y i s é g i e g y m á s h o z viszonyítása.. zavar előrejelzésének lehetőségei óvodáskorban. KOCSIS LÁSZI. D R . R. l . PSM Kiadó. Bárczi Gusztáv Gyógypedagófiai Tanárképző Főiskola. már én is tudom!" Bárczi Gusztáv Gyógypedagófiai Tanárképző Főiskola. A gyer- SZABÓ ILDIKÓ: Tömeges buktatás helyett. Nemzeti Tankönyvkiadó. A beszédfogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei ADORJÁN KATALIN ( 1 9 9 8 ) : Szebben akarok írni.e g é s z k é n t v a l ó felfogása . 1996) M i n d e h h e z t á r s u l h a t n a k egyéb nehézségek a k ö v e t k e z ő t e r ü l e t e k e n : . a s z á m o k k a l v a l ó m ű v e l e t e k m e g a l a p o z á s a előtt. 180 181 . i d ő b e n való t á j é k o z ó d á s . Volán Humán Oktatási és Szakszolgáltató Rt. GŐSY MÁRIA ( 1 9 9 4 ) : A beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése óvodásoknak. 199-226. 1 9 9 6 . Mádi u.a k o n k r é t m ű v e l e t i g o n d o l k o d á s szintjére e m e l k e d é s i d ő s z a k á b a n . figyelem.. a s z á m j e g y . M ( 1 9 9 7 ) : Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek.szám. VANNAV ALADÁRNÉ: Olvasójáták. t é r b e n . THOROCZKAY MIKLÓSNÉ ( 1 9 9 9 ) : A kőbányai logopédiai hálózat alakulása 1 9 6 9 . WEVHRETER. H. írástanulás.. ROSTA KATALIN (szérk. MEIXNER ILDIKÓ ( 1 9 9 3 ) : Játékház. A / 3 Nyomdaipari és Kiadói Szolgálataié Kft. Terápiás programok a beszédjavító intézmények nevelési és oktatási tervéhez. v a g y i s az 5 .. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 2 ) : Kudarc nélkül az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó. MARTONNÉ TAMÁS M A R I A ( 2 0 0 1 ) : A fejlesztő munka tapasztalatai. l é n y e g k i e m e l é s . m a t e m a t i k a i kifejezések. Tréningprogram a részképességek-gyengeségek terápiája. 7 . Óvodai fejlesztő program a tanulási zavarok megelőzésére.) ( 1 9 9 6 ) : Logopédia a gyakorlatban. KONDOR EDIT ( 1 9 9 2 / 9 3 ) : Az olvasás-írásgyengeség. Nagycsoportos óvodások iskolára való felkészítése a X. Tankönyvki­ adó. Budapest.g o n d o l k o d á s i m ű v e l e t e k (pl. szabályok (pl.I I . Deák és Tár­ sa Kiadó. írd le. SZEBÉNYINÉ NAGY ÉVA.1 9 9 9 . . Eötvös Kiadó. s í k b a n .b e s z é d . Budapest. (fejlesztő lapok). F.ÓNÉ. Regiszter Kiadó.) ( 1 9 9 5 ) : Játékpszichológia. kcr. B. KÁRPÁTI TAMÁSNÉ. AJTONY PÉTER (szerk. Fejlesztő Pedagógia.grafomotórium.7 é v e s k o r b a n alakul ki.JUHÁSZ ÁGNES Művelődési és Közoktatási Minisztérium A fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelvei A fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelvei Szakmai javaslat. Szöveggyűjtemény. e g y s é g . FODORNÉ FÖLDI RITA: Hipcraktivitás és tanulási zavarok. Budapest.. Logopédiai Kiadó.és n y e l v i fejlődés.) ( 1 9 9 5 ) : Nebuló.. HORNYÁKNÉTARNAI KLÁRA ( 1 9 9 7 / 9 9 ) : Betűsuli. ker. A h a l m a z b a s o r o l á s . MÁTRAINÉGODA KATALIN ( 1 9 9 3 ) : Meseolvasó. ( 1 9 9 6 ) : A tanulási zavarok terápiája. . Színezd ki. X. Calibra Kiadó. Budapest. Alex Typo Kiadó. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Göncöl Kiadó. szabály m e g f o g a l m a z á s a ) . (): Figyelj oda jobban! A koncentrálóképesség zavarai és a fejlesztés lehetőségei. JÁSZBERÉNYI ANDRÁSNÉ. grafikus á b r á z o l á s á n a k . . Sindelar. Medicina Kiadó. . G i n s b e r g „ e l s ő á l l o m á s n a k " tekinti az iskola előtti é v e k n e k azt az i d ő s z a k á t .2 0 3 . Budapest. E.2 6 7 . és számolj te is. Nikol. SZAUTNER JÁNOSNÉ (szerk. SCHWALMNÉ NAVRATIL KATALIN: írd füllel. e g y e z t e t é s é n e k . T e h á t a m e n n y i ­ ségi ö s s z e h a s o n l í t á s i s m e r e t e fontos az ö s s z e a d á s és a k i v o n á s k é s ő b b i m e g é r t é s é h e z . VALLETT.5 1 . Speciális diszlexia továbbképzés záródolgozata. A d i s z k a l k u l i a főbb tünetei: „ K ü l ö n b ö z ő s z á m t a n i m ű v e l e t e k . a n a l ó g i a . Budapest. s z á m o k s o r r e n d i s é g é n e k . ISTVÁNFI KLÁRA. és rajzolj le is. Krónika Nova Kiadó.saját testen. SELIKOVITZ. ROSTA KATALIN (szerk): Színeszd ki.IRODALOM A DISZKALKULIA DÉKÁNY JUDIT . Budapest. a m e l y n é l a z i s k o l a i t a n u l á s i n e h é z s é g e k e t s e m a z é r t e l m i fejlődés z a v a r a .és s z ö v e g e m l é k e z e t . Országos Közoktatási Intézel. és a fent e m l í t e t t f o g a l m a k a t r e p r e z e n t á l j á k . TORDA ÁGNES ( 1 9 9 2 ) : Mondd ki.. törd a fejed. 1 6 0 .) ( 1 9 9 6 ) : Taníts meg engem! Fejlesztő program logopédiai óvodák számára. CSABAY KATALIN ( 1 9 9 3 ) : Lexi.: m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g elve) m e g é r t é s é n e k . CSABAY KATALIN ( 1 9 9 4 ) : A beszédjavító óvodai csoportok és előkészítő osztályok terápiás anyaga. A (fejlődési) d i s z k a l k u l i á v a l foglal­ k o z ó i r o d a l o m t ú l n y o m ó r é s z t a z o k a t a n e h é z s é g e k e t taglalja. A diszkalkulia s p e c i á l i s s z á m o l á s i zavar. FRÉDI EHRAT ( 1 9 9 1 ) : A nehezen kezelhető gyermek. . 7 . a s z á m s o r a l k o t á s f o l y a m a t a m e g k í v á n j a a m e n n y i s é g i a l a p f o g a l m a k n a k és a mennyiségi ö s s z e h a s o n l í t á s n a k a t ö k é l e t e s i s m e r e t é t . KOVÁCS GYÖRCYNÉ.

m e g k e r ü l v e a m e m ó r i á t m e g t e r h e l ő fejbeni m ű v e l e t v é g z é s t . 6. nevelési t a n á c s a d ó ­ ban és tanulási k é p e s s é g e k e t vizsgáló bizottságokban d o l g o z ó g y ó g y p e d a g ó g u s o k .6 % .m e k e l ő tud hívni a d a t o k a t a fejében rendezett f o r m á b a n lévő t é n y a n y a g o k b ó l . a n y a g c s e r e z a v a r ) .és szabályalkotás. E z e n a szinten sok k ü l ö n b ö z ő számolási k é p e s s é g j e l e n i k m e g . az olvasás. A s z á m o l á s i k é p e s s é g k i a l a k u l á s á h o z szükséges ö s s z e t e v ő k közül a legfontosabbak: k o n s t r u k t i v i t á s . 6. E n n e k e l l e n é r e a g y a k o r i s á g i a d a t o k h a s o n l ó a k : 5 . m a t e m a t i k a i alapelveket. 2000).s z i n d r ó m a . de n e m tudja a szorzótáblát). a számjegyek felismerése és írása hi­ bás. fejlődik. A (fejlődési) diszkalkulia gyakoriságára irányuló vizsgálatok k ü l ö n b ö z ő fejlettségű. pszi­ c h o l ó g u s o k ) a számolási zavarra utaló tüneteket. a fogalmak kialakulása. a m e l y n e k következtében sérül a g o n d o l k o d á s : a s z i m b ó l u m o k felismerése.s z o c i á l i s . d) figyelemzavar. az a z o n o s szinthez tartozó képességek egyike tökéletesedik. 4. írott j e l e k e t tanul­ nak. B e t e g s é g : a) i d e g r e n d s z e r i (pl. b) általános szervezeti m e g b e t e g e d é s (pl. s G i n s b e r g szerint a „ h a r m a d i k á l l o m á s " e n n e k a formális kódnak a megjelenése. Sajnos l e g t ö b b s z ö r csak az iskolában derül ki. a többi n e m v a g y n e m a z o n o s m é r t é k b e n .k i m u t a t h a t ó agyi m ű k ö d é s z a v a r . a s z á m f o g a l m a k kialakulatlanok. és esetleg a beszédértés és gon­ dolkodás g y e n g e s é g e miatt az egyszerű szöveges feladatok m e g o l d á s a is lehetetlen. alkotása. Az a l a p f o g a l m a k r a felépített további számolási i s m e r e t e k és a l k a l m a z á s u k i n k á b b a bal oldal feladata. elté­ rő g a z d a s á g i . E z e k olyan e l l e n t m o n d á s o k . 2. R o s s z s z o c i á l i s . K ü l ö n b ö z ő stratégiák léteznek a számolási k é p e s s é g k i a l a k u l á s a k o r és k é s ő b b . Az iskolában a g y e r m e k e k algoritmusokat.l o g i k a i g o n d o l k o d á s . 7. f o g a l m i . A fentieket végiggondolva potenciálisan diszkalkulia-veszélyeztetetmek tekinthető a b e s z é d g y e n g e . de csak alacsony s z á m k ö r b e n .z a v a r . a fel­ adatok megoldásában. Előfordulhat. fejlesztő p e d a g ó g u s o k . A diszkalkulia-veszélyeztetettség.r a tehetők.viszgálat célja.p s z i c h é s zavarok. a figyelem. m í g a kö­ v e t k e z ő b e n m á r n e m . A számolási készség kialakulásakor v a l ó s z í n ű l e g a j o b b féltekének van n a g y o b b szerepe (pl. n e u r o p s z i c h o l ó g i a i . számosság-.l e h e t ő s é g szerint g y e r m e k n e u r o l ó g i a i . lehetnek. v i z u o m o t o r o s . 1. de relatív önállósággal is rendelkeznek.s p a c i á l i s t e v é k e n y s é g . nagy n e h é z s é g b e ü t k ö z i k az a l a p m ű v e l e t e k végzése. illetve a fenálló diszkalkulia diagnosztizálására szolgá­ ló vizsgálatok h á r o m fő részre b o n t h a t ó k : orvosi. A s z á m o l á s i k é p e s s é g h e z szükség van m i n d a j o b b . k ü l ö n b ö z ő m ó d s z e r e k k e l és t ö b b n y i r e c s a k városi i s k o l á k b a n . u g y a n a k k o r s z á m o s kap­ csolata van a beszéd. ha n e m m e r e v hierarchia alapján m a g y a r á z z u k egy-egy k é p e s s é g megjelenését és/vagy hiányosságait. érti az osztási m ű v e l e t e k e t . célirányos terápiát.). Ez a m ó d s z e r is lehet haté­ k o n y és p o n t o s . sérülés. epilepszia). a sor. 182 Orvosi vizsgálat Az orvosi . 4. a térbeli és síkbeli viszonyok érzékelése. az írás rendszereivel. A diszkalkulia kutatási eredményeinek legfontosabb megállapításait M á r k u s Attila a kö­ v e t k e z ő k é p p e n foglalja össze ( M á r k u s . A (fejlődési) diszkalkulia okait szintén M á r k u s Attila n y o m á n összegezzük ( M á r k u s . f) e m o c i o n á l i s . hogy sérült a m e n n y i s é g i relációk felis­ merése.m o t o r o s integráció. kóros elváltozásokat. c) m á s tanulási zavar. l o g o p é d u s o k . h o g y minél fiatalabb életkorban ismerjék fel a s z a k e m b e r e k ( ó v o d a i és általános iskolai p e d a g ó g u s o k . és kellő i d ő b e n indíthassák el az egyén­ re szabott. 183 tüneteket. g) m a g a t a r t á s z a v a r o k . a m e l y e k a k k o r o l d h a t ó k föl. e) hiperaktivitás figyelemzavarral. hogy feltárja az esetleges neurológiai eltéréseket. Ö r ö k l ö t t á l l a p o t o k : a) speciális számolási képesség-diszfunkció.k u l t u r á l i s hátterű o r s z á g o k b a n történtek. Palotás G á b o r szerint a diszkalkuliásoknál feltehetően fennáll az érzékelés-észlelés folyama­ tának sérülése. figyelem. pszichológiai és pedagógiai vizsgálatra. b) fejlődési j o b b agyfélteke s z i n d r ó m a . Agyi k á r o s o d á s (pl. K e d v e z ő t l e n pszichológiai tényezők. t o v á b b r a is az ujján s z á m o l . b) k r o m o s z ó m a r e n d e l l e n e s s é g e k h e z társuló diszkalkulia. m e ­ mória. m a g a s a b b fejlődési fokra ugrik anélkül. a diszfáziás és a diszlexia-veszélyeztetett g y e r m e k . az emlékezet. 3.m ű v e l t s é g i . s z e n z o r o s . 5. A terá­ pia m e g t e r v e z é s e és a p r o g n ó z i s szempontjából a vizsgálati e r e d m é n y e k m e g h a t á r o z ó a k . a fogalmakkal végzett gondolkodási művelet. verbális feldolgozás. 5. elváltozás nélkül. 3. becslés stb. S z ü k s é g e s tehát. Kitüntetett j e l e n t ő s é g g e l bír a parietális lebeny. 7. tartalmi azonosítása. A s z á m o l á s i k é p e s s é g e l k ü l ö n ü l t e n szerveződött rendszer. mennyiségfelfogás. 2 0 0 0 ) : 1. A számolási i s m e r e t e k h i e r a r c h i k u s a n e g y m á s r a épülnek. fejlődési rendellenesség). M i n d a négy agyi lebeny k ö z r e m ű k ö d i k a s z á m o l á s folyamatában. amelyekkel a (fejlődési) diszkal­ kuliás g y e r m e k n e k p r o b l é m á j a lehet.g a z d a s á g i háttér. h a n e m az egyéni fej­ lődés menetét vesszük figyelembe. hogy a g y e r m e k egy algoritmust ért egy b i z o n y o s szituációban. a megkésett/akadályozott beszédfejlődésű. m i n d a bal oldali agyfélteke ép működésére. A (fejlődé­ si) d i s z k a l k u l i á s g y e r m e k erre a váltásra n e m m i n d i g k é p e s . R é s z k é p e s s é g . térbeli tájékozódás. a m e l y e k h e z diszkalkulia társulhat: a) fejlődési G e r s t m a n n . G y e r m e k k o r i fejlődészavarok. 2. h o g y az azt m e g e l ő z ő n á t m e n t v o l n a (pl.

. h o g y a n s z á m o l . de esz­ közigényes (pl. Hiszen ezt e l m e s é l n i e n a g y o n nehéz.a kifejezőkész­ ség. szabadrajz készítése). bizonytalan. k o r o n g g a l végzi vagy az ujjain. k i k ü s z ö b ö l v e a számolási zavarral együtt g y a k o r t a j e l e n l é v ő beszéd.D P T (diszlexia prognosztikai teszt). a rövid távú e m l é k e z e t terén és az analógiás g o n d o l k o d á s b a n elért teljesít­ m é n y e k r e é r v é n y e s . hogy milyen számolási technikával számol . l é n y e g k i e m e l é s megfigyelése . a térbeli helyzetek és összefüggések terén m u t a t k o z ó hiá­ n y o s s á g o k tárulnak fel. T e r m é s z e t e s e n nem kell m i n d e n fokozatát a g y e r m e k k e l bejárnunk. h o g y feltérképezzék a g y e r m e k intelligenciastruktúráját és a k ü l ö n b ö z ő rész­ képességek állapotát.dichotikus hallásvizsgálat. illetve a s z á m o ­ lási zavarra. hogy a gyermek a m a t e m a t i k a nyelvét érti-e. valamint a tanulási kudarcok miatt esetleg kiala­ kult hárítása.Pszichológiai vizsgálatok É p p e n ezért a vizsgálat legelső fontos feladata a szeretetteljes környezet. a szókincs. S z ü k s é g e s e l v é g e z n i a Snijders Oomen n o n v e r b á l i s intelligenciatesztet. a nyelvi szerkezet.) A vizsgálat eredményét m i n d v é g i g befolyásolhatja a g y e r m e k g y e n g e figyelme (esetleg f i g y e l e m z a v a r t á r s u l ó h i p e r a k t i v i t á s s a l ) . E z e k célja.és nyelv­ fejlődési h á t r á n y o k hatását. hogy mely feladatokra térünk ki részletesebben. Sok esetben csak a terápia m e g k e z d é s e után kerülhet sor a k ö v e t k e z ő kiegészítő. Ez utóbbi m e g á l l a p í t á s l e g i n k á b b a k o m b i n á c i ó s feladatokban. de rossz m ó d s z e r ű .ha ez. Esetleg jó technikájú. Pedagógiai vizsgálat A szorongást o l d ó beszélgetéskor lehetőségünk nyílik . irányadó vizsgálatok elvégzésére: . e m l é k e z e t e é s feladattartása. . Alapvető. h o ­ gyan g o n d o l k o d i k . Kipróbáljuk a taníthatóságot. a m e l y e k j e l l e m z ő e k a diszkalkulia v e s z é l y é n e k fennállására. m á s o k n a g y o n g y e n g é k lehet­ nek. az ö n b i z a l o m hiánya. E z t m e g ­ előzi az általános és a speciális anamnézis felvétele.a szöveges fe­ ladat végzésekor.e m á r néhol a m ű v e l e t v é g z é s . A s z ö v e g m e g é r t é s . légkör m e g t e ­ remtése. A terápia s z e m p o n t j á b ó l a s z u b t e s z t e k e r e d m é n y e i a differenciált egyéni foglalkoztatás é r d e k é b e n fontosak.Harris-íéle laterális d o m i n a n c i a v i z s g á l a t . A speciális a n a m n é z i s legfonto­ sabb nyeire. a számolási problémák előzmé­ körülményekre. s használja-e. A vizsgálat felépítése olyan. vagy pedig egy/több részképesség gyen­ geségével állunk s z e m b e n . -diszlexiavizsgálat. L é n y e g e s i n f o r m á c i ó k a t nyújt a Frostig. f á r a d é k o n y s á g a . a diszkalkulia gyanúját felkeltő tekre v o n a t k o z ó k é r d é s e k e t is. s n e m a „mit n e m tud"-ra v a g y u n k kíváncsi­ ak. osztályfokához. a beszédhibák megfigyelésére is. Felmérjük a m a t e m a t i k a i fogalmak. N e m a k o n k r é t feladatokat írjuk le.és a Bender-lsszt: a v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á ­ ció. modellekkel. il­ letve a g y e r m e k e t legjobban i s m e r ő személytől kérjük.valamelyest . a S O N szubtesztek szórt intelligencia­ struktúrát m u t a t n a k : e g y e s részképességek k i e m e l k e d ő e k . A tárgyakkal. Az á l t a l á n o s a n a m n é z i s r e n e m térünk ki részletesen.h á t t é r állandóság. A vizsgálat alatt m i n d v é g i g a „mit tud"-ra. a figyelem. (A részletes vizsgálat m e g t a l á l h a t ó az 1999 d e c e m b e r é b e n megjelent Logopé­ diai vizsgálatok kézikönyve című kötetben.rajzvizsgálat ( e m b e r . van egyáltalán. illetve a u t o m a t i z á l ó d o t t . hogy egy-egy részterület f e l m é r é s e k o r végigkövet egy le­ hetséges absztrahálási útvonalat. de arra is. a m e l y h e z az a d a t o k a t az anyától. vagyis m e g m u t a t u n k egy helyes m e g o l d á s i lehetőséget. . h o g y bár a d i s z k a l k u l i á s g y e r m e k e k t ö b b s é g é n e k i n t e l l i g e n c i a k v ó c i e n s e a n o r m á l ö v e z e t b e tartozik. így n y e r h e t ü n k h a s z n o s információkat arról. -diszgráfiavizsgálal. M a g a a vizsgálat tartalmában a l k a l m a z k o d i k a g y e r m e k életkorához. il­ letve m a t e m a t i k a i t u d á s á n a k elvárható (feltételezhető) szintjéhez.Sindelar vizsgálat. Esetleg ki­ alakult v a l a m i l y e n számolási technika. . A terápiában fontos t é n y e z ő lesz a fáradékonyság. Vizsgálat közben figyeljük s jegyezzük.). amely tartalmazza megjelenési sajátosságaira. tudja-e a g y e r m e k utánozni. A t a p a s z t a l a t o k azt mutatják. Ezt próbáljuk a g y e r m e k k e l is éreztetni. fa. u g y a n i s ez a teszt a diszkalkuliás g y e r m e k intelligenciastruktúrájáról és intelligenciaszintjéről is reális k é p e t ad. család. azt a ayermek adott tudásszintje h a t á r o z z a m e g . Ez információt adhat arra. vagy m e l y e k e t h a g y h a t u n k el. tüne­ A p e d a g ó g i a i vizsgálat j e l e n esetben a számolási képességek vizsgálatát jelenti. s z i m b ó l u m o k m e g é r t é s e milyen szintű. a g y e r m e k s z o r o n g á s á n a k oldása. Iskolás g y e r m e k e s e t é b e n fontos m e g t u d n u n k . az a l a k . h o g y a g y e r m e k a hibásan m e g o l d o t t feladatot a fenti hiányosságok következtében vagy az i z g a l o m miatt té­ vesztette-e el inkább. tehát a m a t e m a t i k a i jelek. 184 185 . de a te­ rápia szempontjából rendkívül fontos. az összefüggések fel­ i s m e r é s é b e n . s az instrukciók „ d e k ó d o l á s a k o r " is lehetséges. hogy mekkora segítséggel tudja használni a m e g l é v ő isme­ reteit.PPL (nyelvi fejlettséget vizsgáló teszt). hogy a számolási za­ var egy általános fejlődésbeli e l m a r a d á s tünete. g o n d o l k o d á s b e l i és m o t o r i k u s lassúsága. K ü l ö n s z e m p o n t s o r készült az ó v o d á s k o r ú ( n a g y c s o p o r t o s ) és az iskoláskorú (1-^1 osz­ tályos) g y e r m e k e k részére. lassú. e l e m e i t szempontsorba foglaltuk. ha a g y e r m e k a m a g a s a b b szintű absztrakcióra egyáltalán n e m képes. .szűk keretek között . Te­ hát. sok tévesztési lehető­ séggel. hogy a diktált (és lejegyzett) m ű v e l e t je­ lent-e s z á m á r a m ű v e l e t v é g z é s i irányt. A vizsgálat k ö z b e n sokszor nekünk kell kitalálnunk. s megfigyeljük. s z o r o n g á s a . mi j á t s z ó d h a t le a g y e r m e k b e n . h a n e m a vizsgálat részterületeihez k a p c s o l ó d ó tipi­ kus hibákat. a k o n c e n t r á c i ó szintje. cselekedtetésben végzett vizsgálati részekre a k k o r és ott kerül sor. a számfogalmak „ á l l a p o t á t " .

e a s z á m o k r a (pl. . L e h e t . több. bontást cselekvés közben.kiindulásul szol­ g á l h a t n a k a c é l z o t t a b b . záró­ j e l b e n kiegészítve azokkal a figyelemfelhívó jelekkel. a társasjátékokat? ( K o n s t r u á l ó j á t é k o k b a n n e m e l é g g é fantáziadús. illetve bizonytalan tájékozódás.e s p o n t á n m ó d o n s z á m o k a t . . m e g n e v e z i . 1.A d i s z k a l k u l i a p e d a g ó g i a i vizsgálatát és e z e k e t a vizsgálatokat a megfelelő i s m e r e t e k k e l és gyakorlattal r e n d e l k e z ő s z a k k é p z e t t p e d a g ó g u s .Szereti-e a Iegó építést.) Számsorozatok alkotása. terítéskor .e s z á m o s s á g iránt.A m o z g á s és a beszéd ritmusa összehangolt-e m o n d ó k a . a u t ó b u s z száma). a m o z g á s o s j á t é k o k során a m o z g á s s o r o k u t á n z á s a (ügyesség. beszédében használ-e nagyságviszo­ n y o k r a v o n a t k o z ó fogalmakat (pl. a szabály m e g f o g a l m a z á s a sok segítséget igényel. 3. -A t o r n a f o g l a l k o z á s o k o n a körjátékokban. . k e v e s e b b változót ismer fel.s z á m n é v egyeztetése hibás pl. r á k é r d e z .É r d e k l ő d i k . m u n k a t e m p ó j a . .Megfelelő-e a tájékozódása saját testén. a helytelen számlálás miatt. önállóan leírja-e a z o k a t ? .A l a p v e t ő matematikai fogalmakat megért-e. nagy.) Konkrét számosság megállapítása. az egyes műveletek. u g y a n a n n y i m a r a d ? A számfogalom és helyiértékfogalom biztonságos használata.e a sok.kiegészítve a g y e r m e k k ö r n y e z e t é b e n élőkével . h á z s z á m .Saját testén m e n n y i s é g e k e t egyeztet-e: egy mozdulattal tud-e ujjain adott m e n n y i s é ­ Globális mennyiségfelismerés.M e g é r t i . egyensúly. letapsolásakor? Ritmusos számlálás. . 4. térben. a b e n n e lévő összefüggéseket. h o g y helyes a m e g s z á m l á l á s .Szeret-e m e s é t hallgatni otthon és az ó v o d á b a n . h o g y a h a l m a z szá­ m o s s á g á t az u t o l s ó n a k k i m o n d o t t s z á m n é v jelöli: öt a l m a van az asztalon. n e m érdeklődik a m e s e k ö n y v e k iránt. kevés. lejegyzett műveletek részekre bontása. E n n e k szempontjait összefoglaljuk.a teljesség igénye nélkül . megszámlálás. j e l l e m z ő j e g y e i k e t is­ meri-e? (Kialakulatlan. széles.m á s o l g a t . illetve l o g o p é d u s is elvégezheti. a lényeget k i e m e l v e ? ( N e m köti le a hallgatott m e s e . . a m a t e m a t i k á v a l való „ j á t s z á s " ö r ö m e t okoz-e a gyer­ mek számára. 5 alma -.pl. k o n c e n t r á l ó k é p e s s é g e . n e m tudja tartani a szabályt. bizonytalan bal­ j o b b differenciálás. napok.Tud-e színes pálcikákból két-. .e a m e s é t a s z ö v e g r e jól e m l é k e z v e .Értelmezi-e a h o z z á a d á s t . u g y a n a n n y i f o g a l m a k a t . irányok. Az óvodai k ö r n y e z e t és m a t e m a t i k a i irányú foglalkozásokon milyen a g y e r m e k . h o g y a terápia területei közül m e l y i k r e kell a fő h a n g s ú l y t helyezni. kicsi. az ujjak k ü l ö n á l l ó m o z g a t á s a ügyetlen. puzzle összerakást.) Eligazodás fogalmak a négyzethálóban. elvont matematikai fogalmak használata. -A m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g fogalma kialakulóban van-e: pl. síkban? Tudja-e a n a p s z a k o k .kéri-e h o g y meséljenek neki.H o g y a n érti m e g az utasításokat? . hibás a számlálás.A m e n n y i s é g é s a s z á m n é v egyeztetése megfelelő-e h a l m a z a l k o t á s k o r ? ( A m e n n y i ­ s é g . k e s k e n y ) ? Matematikai relációk felállítása.) Biztonságos get m e g m u t a t n i ? számlálás. . vers e l m o n d á s a k o r . ma­ tematikai-logikaifeladatok. Dőlt betűvel utalunk . a g y e r m e k tudja. el tudja-e végez­ ni az ilyen t a r t a l m ú feladatokat? . . .n a g y c s o p o r t o s k o r b a n tud-e m e g s z á m l á l n i t á r g y a k a t l e g a l á b b h a t o s s z á m k ö r b e n . elvételt.helytelen. részekből n e h e z e n alkotja m e g az egé­ szet.Felismeri-e. a m e l y e k m e g l é t e esetén fölmerül. .f i g y e l m é n e k terjedelme.K ö z é p s ő c s o p o r t o s k o r á b a n számlálgatott-e. k é z m o z g á s a ügyetlen. .e a színeket? 186 187 .) Számjegyek. szókincs­ ben. k e v e s e b b . n e m szívesen mesél. 2. . elvont irányok megtartása műveletvégzés közben. megszámlálás. A v i z s g á l a t é r t é k e l é s é n e k m ó d j a a h i b a a n a l í z i s . h o g y ha a teát n a g y o b b p o h á r b a töltjük át. az ujjmozgás és a beszéd k o o r d i n á c i ó j a helytelen.a m a t e m a t i k a t a n u l á s á n a k azon területeire. fel adattartása. pl. a g y e r m e k m é g s e m tudja. sorrend) megfelelő-e? Műveletek lejegyzésének sorrendje. megtudja-e számlálni az ujjait? (A tárgyak m e g é r i n t é s e és a beszéd ö s s z e h a n g o l á s a . ahol az adott k é p e s s é g megfe­ lelő szintű a l k a l m a z á s á r a szükség lesz az iskolában. tízes átlépés menete. m o t i ­ váltsága? .azokat m e g a l k o t n i és m e g n e v e z n i ? Halmazalkotás. és tudja-e cselekvés k ö z b e n . hogy a g y e r m e k számolási képessége fejlesztést igényel.e l m o n d j a . SZEMPONTOK AZ ÓVODÁSKORÚ (NAGYCSOPORTOS) GYERMEKEK DISZK ALKULIAVESZÉLYEZTETETTSÉGÉNEK FELISMERÉSÉHEZ Az ó v ó n ő tapasztalatai . a számlálás r i t m u s a egyenetlen. s e m m i . évszakok nevét sorrendben.n é z e g e t .e számjegyeket.k o o r d i n á c i ó j a . E z e k é r t e l m e z é s e után állapíthatjuk m e g . pótlást. m o n d a t s z e r k e s z t é s i n e h é z s é g e i v a n n a k . n e m érti p o n t o s a n a m e s e s z ö v e g é t .pl. n e h e z e n a l k a l m a z z a a szabályokat j á t é k közben. és a szabályt m e g f o g a l m a z n i ? (Egyáltalán n e m ismeri fel a szabályt.) Szöveges feladatok megoldása. nyelvtani és tartalmi h i b á k a tér­ és időfogalmak kifejezésében. a viszonyszavak hibás használata. majd h á r o m v á l t o z ó s sorozatot folytatni. matematikai jelek írása. t u d a t o s megfigyeléshez. . .passzív s z ó k i n c s e és az aktív beszéde. . mennyiségek összehasonlítása.

g o n d o l k o d á s . A szöveges feladatokat is először k o n k r é t cselekvéssel. é v s z a k o k nevét s o r r e n d b e n .szövegértés. „ K a t o n á s a n " . iskolában. . .m a t e m a t i k a i m ű v e l e t e k é r t e l m e z é s e cselekvésben. í g y a l a p o z z u k m e g a m ű v e l e t v é g z é s h e z szintén fontos m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g és globális mennyiségfelfogás kialakulását.m a t e m a t i k a i relációs szókincs. . felépítése. OSZTÁLYOS GYERMEKEK ESETÉBEN . A s z á m f o g a l m a k m e g s z i l á r d u l á s á n a k útja: a m e n n y i s é g e g y e z t e t é s e m e n n y i s é g g e l . A vizsgálatok e r e d m é n y é t ő l függően tudja eldönteni a l o g o p é d u s . . irányok. A ta­ p a s z t a l a t o k azt mutatják.g r a f o m o t ó r i u m (egyszerű mértani ábrák. v a l a m i n t az ujj képpel. e m l é k e z e t . s z á m n é v v e l . térben. . e g y ü t t m ű k ö d v e a t e r á p i á b a n g y a k o r l o t t l o g o p é d u s s a l . s z á m j e g y e k kirakása. .tájékozódás saját testen.a m o z g á s és beszéd r i t m u s a összehangolt-e m o z g á s s a l kapcsolt v e r s m o n d á s k o r . h o g y s z ü k s é g van-e d i s z k a l k u l i a . m e g n e v e z i . hogy az ó v o d a i foglalkozásokba jól b e é p í t h e t ő a célzott j á t é k o s m a t e m a t i k a i képességfejlesztés.m e n n y i s é g i relációk alkotása. oda-vissza.számfogalmak: . szóban m e g f o g a l m a z v a végzi el a m ű v e l e t e k e t .tudja-e a n a p s z a k o k . . 189 egyeztetése. fejlesztő p e d a g ó g u s . s t ö r e k e d h e t ü n k az e g y r e m a g a s a b b a b s z t r a k c i ó s szint elérésére.megfelelő-e a tájékozódása saját testén. A diszkalkulia-prevenciós meg: foglalkozások az alábbi képességek fejlesztését célozzák dig á l l a n d ó . a b e l s ő v é válás folya­ matát (interiorizáció). síkban.ritmusos számlálás.é r z é k e l é s . az e g y e n l e t e s ritmust megtartva. figyelem. h ó n a p o k . időben. ha a g y e r m e k c s a k a m a t e m a t i k a i k é p e s s é g e k t e r é n m u t a t e l m a r a ­ dást. Ez u t ó b b i h o z p e d i g s z ü k s é g e s az uj­ jak m o z g é k o n y s á g a . tanácsoljuk a szülőnek. .e a színárnyalatokat. A készségfejlesztés g y ó g y p e d a g ó g i a i . a m o z g á s és beszéd ö s s z e h a n g o l á s á v a l kell t u d n i a számlálni a g y e r m e k n e k a megfelelő s z á m k ö r b e n . hogy az adott s z á m o t azonnal egyeztetjük a k o r o n g k é p é v e l . megszámlálás. írása). a m e l y a számolási k é p e s ­ s é g e k l a s s ú b b fejlődésére utal. h o g y kérjen r é s z l e t e s e b b ( k o m p ­ lex) v i z s g á l a t o t g y e r m e k e s z á m á r a a nevelési t a n á c s a d ó b a n .m e n n y i s é g e k egyeztetése. a m e l y e k r e a terápia során k ü l ö n ö s g o n d o t kell fordítani. amit az ó v o d a i n a g y c s o p o r t b a n várnak el a g y e r m e k t ő l . .h a l m a z o k összehasonlítása.időbeli tájékozódása megfelelő-e. Külön figyelmet igényel a számlálás ritmusossága. térben. fejlesztő p e d a g ó g u s s a l . napok. . Az a l á b b i a k b a n n é h á n y fontos s z e m p o n t o t e m e l ü n k ki.m i n d e n gyer­ mekre v o n a t k o z ó a n k e r e s s e n válaszokat az itt m e g f o g a l m a z o t t k é r d é s e k r e . ha ez az e l m a r a d á s egy általános.t i s z t á b a n van-e az irányokkal m a t e m a t i k a i m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n . sík­ beli irányok tisztázása.m e g e l ő z ő terápiára. v á l t o z a t o s t a r t a l o m m a l . ) A számfogalmak kialakításakor az ó v o d a i m ó d s z e r t a n szerinti s z o k á s o s utat követjük. kiegészítve azzal. feladatlap-gyűjtemények J á t é k o k . a soralkotás m e g t a n u l á s a és g y a k o r l á s a . . A s z á m f o g a l m a k kialakítását m e g e l ő z i . síkban. sorrend) megfelelő-e. . M i n d e z t az ujjak nyitogatásával-csukogatásával e g y b e k ö t v e is tudnia kell. A műveletekkel való i s m e r k e d é s k o r a g y e r m e k cselekvéssel.T e s t n e v e l é s órán a mozgássorok utánzása (ügyesség. m e g f o g a l m a z v a a számolási m ű v e l e t e k e t . rajzolása.A m e n n y i b e n sok o l y a n j e l z é s gyűlik össze a megfigyelésekből. M e g kell j e g y e z n ü n k . a m e l y min188 Az alábbi s z e m p o n t o k egy része már szerepelt az ó v o d á s k o r ú g y e r m e k e k k e l k a p c s o l a t b a n leírtak során. . g y ó g y p e d a g ó g u s . egyensúly. (Ezek a m ű v e l e t v é g z é s m e g a l a p o z á s á h o z is s z ü k s é g e s e k . .felhasználva a szülőkkel folytatott beszélgetések tapasztalatait is . észlelés. .mennyiségállandóság. eljutva az a u t o m a t i z á l ó d á s i g . . külön m o z g a t á s a ) és általában a finommotorika és a ritmusérzék fejlesztésével fokoz­ hatunk. . t á r g y a k k a l (ujjakon) be­ mutatva.szeret-e m e s é t hallgatni otthon. . el tudja-e m o n d a n i jellemzőiket. az ujjak e g y m á s h o z érinté­ se. Célszerűnek tartjuk. s z á m ­ láláskor.felismeri-e. . számjeggyel. és a k k o r is. de n o r m á l ö v e z e t b e tartozó lassabb érés. logopédiai m ó d s z e r e k k e l és e s z k ö z ö k k e l történik. A számolási zavar m e g e l ő z é s e é r d e k é b e n az ó v ó n ő k is sokat t e h e t n e k . . E g y a r á n t j a v a s o l t a speciális m e g s e g í t é s .b i z t o n s á g o s globális mennyiségfelismerés. fejlődés része. majd k é p e k segítségével oldjuk meg. hogy . illetve azzal p á r h u z a m o s a n h a l a d a térbeli. .számemlékezet. l o g o p é d i a i a m b u l a n c i á n . h o g y az első osztályban tanító p e d a g ó g u s t a n í t v á n y a i n a k m e g i s m e r é ­ se során .halmazalkotás.mennyiség-számnév-számjegy .olvas-e m e s é k e t ö n á l l ó a n . . g y ó g y p e d a g ó g u s s a l . Itt b ő v ü l n e k a kérdések a m a g a s a b b életkor (érési folyamat) k ö v e t k e z t é b e n . b e s z é d ( k o m p l e x készségfej­ lesztés). E h h e z b ő s é g e s anyagot k í n á l n a k a f o r g a l o m b a n lévő g y a k o r l ó ­ k ö n y v e k é s -füzetek.h a s o n l ó a n az olvasászavar megelőzéséhez (diszlexia-prevenció) az óvodásokkal végzett diszkalkulia-megelőzés a n y a g a is meghaladhatja b i z o n y o s területeken azt az i s m e r e t a n y a ­ got.tud-e az ó r a szerint időt m e g h a t á r o z n i (tanév végén). . k o ­ rongképpel. SZEMPONTOK A D1SZKALKULIA JELEINEK FELISMERÉSÉHEZ ISKOLÁSKORÚ 1-4. . a m e l y e t ujjtornával ( z o n g o r á z ó m o z g á s .

pl. de hibátlan számlálás. . . g y a k r a n i s m é t l ő d ő hibákat. S z ü k s é g e s volt-e ó v o d á s k o r b a n a g y e r m e k számára bármely okból kifolyólag egyéni. célzottan m e g kell figyelnie a k ö v e t k e z ő k e t : . a n n a k elvégzése _ a g y e r m e k r e v o n a t k o z ó a d a t v é d e l m i s z e m p o n t o k betartásával.K o n k r é t a n a m a t e m a t i k a t a n u l á s terén hol tapasztalja a n e h é z s é g e k e t ? . 7 1 . tízesével (ha szükséges tárgyakkal. 2.M i b e n lát p r o b l é m á t a g y e r m e k k e l k a p c s o l a t b a n ? . k o n c e n t r á l ó k é p e s s é g . . főképpen a m a t e m a t i k á r a v o n a t k o ­ zólag. vagy csak kialakulóban van (pl..az instrukciók.A m a t e m a t i k á t tanító p e d a g ó g u s h o g y a n látja a g y e r m e k n é l .az iskolai t a n u l m á n y o k kezdetén m e n n y i r e (volt) a u t o m a t i z á l t a számlálása n ö v e k v ő és csökkenő sorrendben.az a l a p m ű v e l e t e k e t cselekvésben értelmezte-e.szereti-e a társasjátékokat. pszichológiai. 7 1 .szabálytévesztés (pl. az alábbi s z e m p o n t o k szerint: . 7 0 .az a l a p m ű v e l e t e k végzése.a m e n n y i b e n nem történt m e g a k o m p l e x (orvosi.a s z ö v e g e s feladatok m e g o l d á s a . ) . 400) .iskolába kerüléskor .a m e n n y i s é g i relációk helytelen é r t e l m e z é s e . de írásban hibásan jelöli: 7 < 4 ) . iskolai olvasmány tartalmát a lényeget k i e m e l v e .felismerte-e a számjegyeket. 2 0 8 .megérti-e. memoryt. . 7 2 . puzzle összerakást. . Hibázási l e h e t ő s é g e k : .a műveletvégzés biztonságát? . mozgásterápia. . hogy a 7 több.tartalmi a z o n o s í t á s á n a k hiánya . m o d e l l e k k e l is). miért van a < jel két s z á m között). 7 2 . . .M i l y e n e r e d m é n y e i v a n n a k az egyes tantárgyakból? . p e d a g ó g i a i ) vizsgálat.a m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g fogalma kialakult volt-e? Az iskolai m a t e m a t i k a . . az e s z k ö z h a s z n á l a t t ó l való elszakadást. Hibázási l e h e t ő s é g e k : . Hibázási lehetőségek: . irányított folyamatos ottho­ ni g y a k o r l á s b a n . 7 1 . h o g y csak m á s o d i k osztályban válik nyilvánvalóvá. 209. annak milyen e r e d m é n y e volt? 190 H o g y a n reagál a g y e r m e k a kudarcokra? Van-e egyáltalán sikerélménye a m a t e m a t i k á b a n ? S z i n t é n fontos a g y e r m e k e g y é b vizsgálati e r e d m é n y e i n e k á t t e k i n t é s e . . illet­ ve k i s c s o p o r t o s fejlesztés (pl. . . A h h o z . Ilyenkor a p e d a g ó g u s n a k újra át kell gon­ dolnia. 7 1 .a s z á m f o g a l m a k elvonttá válásának ( a b s z t r a h á l ó d á s á n a k ) folyamatát.a s z á m f o g a l m a k állapota.k e v e s e b b .e a g y e r m e k s z á m á r a az iskolai t a n u l m á n y o k k a l p á r h u z a m b a n v a l a m i l y e n kiegészítő fejlesztés (pl. k ü l ö n . Számlálás n ö v e k v ő és c s ö k k e n ő s o r r e n d b e n az osztályfoknak m e g f e l e l ő s z á m k ö r b e n egyesével. 7 0 .a passzív és aktív szókincs. de lassú számlálás. .iránytévesztés (pl.M i l y e n . . 6 9 helyett: 72.u g y a n a n n y i fogalmá­ nak helytelen használata. légó építést. 6 9 . az ujjakon vagy k o r o n g k é p e n mutatott m e n n y i s é g e t n e m tudja azonnal m e g n e v e z n i ) . h o g y a többi tan­ tárgyból ö n m a g á h o z mérten j ó k az e r e d m é n y e i . . . -a relációs jel helytelen a l k a l m a z á s a a síkbeli tájékozódás zavara miatt (pl.m a t e m a t i k a i . mint a 4. 70 helyett: 72. hogy a g y e r m e k egyre k e v é s b é tud megfelelni a k ö v e t e l m é n y e k n e k m a t e m a t i k á b ó l amellett. 7 1 .a k a d o z ó r i t m u s ú .a relációs jel (mint m a t e m a t i k a i s z i m b ó l u m . Globális mennyiségfelismerés saját testen.a b e s z é d m e g é r t é s és nyelvi felfogás (nyelvi p e r c e p c i ó ) . s k o n k r é t a n e l e m e z n i a g y e r m e k általános tanulási teljesítményét. m u n k a t e m p ó .a v i s z o n y f o g a l m a k . .l o g i k a i g o n d o l k o d á s (szabályok felismerése). . 206. modelleken. . korrepetálás)? Előfordul.a globális m e n n y i s é g f e l i s m e r é s hiányzik. . kártyajátékokat. . környezet és e g y é b t a n ó r á k o n fontos a k ö v e t k e z ő k ismerete: .s z á m o k k i h a g y á s a (pl.a figyelem tartóssága. de ha ö s s z e kell a d n i a a két m e n n y i s é g e t . esetleg átértékelnie az e l ő z ő s z e m p o n t o k r a m e g f o g a l m a z o t t válaszait. n e m érti. általános fejlesztés)? S z ü k s é g e s . .el tudja-e mondani a mese. a t ö b b . 207. feladatok s z ö v e g é n e k megértése. m e g tudja m o n d a n i . 300.a számolási technika belsővé válását (interiorizálódását).k ü l ö n biz­ tonsággal felismeri a h á r o m és a kettő ujjképét és k o r o n g k é p é t .egyenletes ritmusú.és nyelvi fejlettség. logopédiai fejlesztés. megnevezése. 191 . hibázási m ó d o k a t tapasztal? A m e n n y i b e n a g y e r m e k részesült r e n d s z e r e s korrepetálásban. és a b e s z é d é b e n használja-e az a l a p v e t ő m a t e m a t i k a i fogalmakat.a globális m e n n y i s é g f e l i s m e r é s h i á n y a m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n (pl. ) . ^•Mennyiségi relációk alkotása. logopédiai terápia.a motiváció. .A tanulásban mennyire önálló? . .a feladattartás. 7 2 .a m o z g á s . főfogalmak m e g é r t é s e és használata. . pszichoterápia. A számfogalmak állapota 1. .b e s z é d k o o r d i n á c i ó j a n e m megfelelő.a beszéd. . a k k o r m é g i s e g y e n k é n t m e g s z á m l á l j a ) . . hibátlan. h o g y a p e d a g ó g u s tisztában legyen az adott g y e r m e k m a t e m a t i k a i képességei­ nek fejlettségi szintjével.

Hibázási lehetőségek: . 13-6 feladatot ú g y oldja m e g . e r e d m é n y = 5 5 ) . hogy 6 5 3 9 . kivonás. . h a t .ö t s z á z h a r ­ m i n c k i l e n c n e k olvassa).4. . .2 0 = 5 0 . . m a r a ­ d é k á t n e m a k i v o n a n d ó h o z .a s z ü k s é g e s s z i m b ó l u m o k tartalmi a z o n o s í t á s a hibás (pl.a m a r a d é k o t n e m tartja m e g . j ó l leírja.az a n a l ó g i á k a t m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n n e m a l k a l m a z z a (pl. majd a két k e z é n kinyitott ujjakat az o r r á h o z érintgetve újból m e g s z á m l á l j a .akusztikus tévesztés miatt m á s szorzóra tér át (pl.t e c h n i k a kialakításával. K é s ő b b is h a t é k o n y lehet.a tízes átlépés m e n e t é t n e m értelmezi ö s s z e a d á s k o r (pl. . k o r o n g o k . . hogy tizenöt l e g y e n . . 5. sok tévesz­ tési lehetőséget rejt m a g á b a n . A mennyiségállandóság.a helyiértéket m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n n e m veszi figyelembe (pl 7 8 . de h a t s z á z . . vagy m é g csak k i a l a k u l ó b a n van (pl. ) 7. hogy 18-ban a 6 h á n y s z o r van m e g ) . . . Az ujjak segítségül hívása a s z á m o l á s t a n u l á s k e z d e t é n elfogadott és e r e d m é n y e s .a n a l ó g i á k a t n e m i s m e r fel (pl. az e r e d m é n y : 59). 315 -238 097.a m ű v e l e t lejegyzése h i á n y o s (pl. 2 + 7 = 9 . . 6 helyett 9.a m ű v e l e t e t kiolvasni n e m tudja. A helyiérték-fogalom.tükörírás. több ö s s z e a d á s után k ö v e t k e z ő k i v o n á s helyett is összead). 4-4=16). és é r t e l m e z n i s e m tudja m ű v e l e t v é g z é s n é l . Hibázási lehetőségek: leírt számjegyek kiolvasása). . ül.a szorzó. A számemlékezet.a helyiérték m e g n e v e z é s e k o r a helyiérték helyett a számjegyet nevezi m e g (pl. összeadás.2 0 = 5 0 .többnyi­ re ujjszámolási . n e m t u d j a j á t é k p é n z b ő l kirak­ ni az adott m e n n y i s é g e t ) .m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n áttérés m á s m ű v e l e t e k r e (pl.gyenge számemlékezet. h o g y tízből elvesz hatot és h á r m a t is). lassú. e g y s z á z a s h e l y e t t e g y kettest. hogy a p e d a g ó g u s ismerje m i n d e n tanítványa számolási technikáját. 72-27 fel­ adatot ú g y végzi el.g r a f o m o t o r o s a n ügyetlen írás. .). lejegyzése. h á r o m tízes. de n e m tudja. a g y e r m e k n e m észleli a z o n o s n a k . a m i k o r hét­ ből elvesz hetet. Az alapműveletek végzését nagy mértékben befolyásolja az. . . az egyes.és b e n n f o g l a l ó t á b l a b e v é s é s e n e m történt m e g . „ s z e r e p l ő k " felcserélése (pl. Például a 3 + 4 ö s s z e a d á s k o r a g y e r m e k e g y i k kezén egyen­ ként kinyit h á r o m ujjat. 7-2=5. 1 -4=4.a szorzás és bennfoglalás kapcsolatát n e m értelmezi (pl. h a n e m a kisebbít e n d ő h ö z adja h o z z á ) . 72-27 esetében 7 0 . 105 helyett 150). a k k o r 3 0 + 4 0 = 7 0 ) . 8 + 7 e s e t é b e n h o z z á s z á m l á l ) . 7-4=3 helyett: 7-43). . hogy ha 3 + 4 = 7 . h o g y 7 0 . . 2-4=8. ujjak.a számjegyek e l h e l y e z é s e a n é g y z e t h á l ó b a n hibás.a m ű v e l e t e t é r t e l m e z n i n e m tudja (ez a szorzásnál és az osztásnál fordul e l ő leggyak­ rabban). h o g y m e n n y i 8 + 7 . e s z k ö z h a s z n á ­ latát (pl. 6. 8.h é t ) .a m a r a d é k e l h e l y e z é s e hibás (pl. vagy b o n t á s n á l kétféle színben j e l e n i k m e g u g y a n a z a m e n n y i s é g . . e g y . hogy a g y e r m e k n e k kialakulte valamilyen számolási technikája. bontás. elvégzése m e g f e l e l ő s z á m k ö r b e n . hibás számjegyírás (pl. s z á m e g y e n e s ) .2 7 = 0 6 . 192 193 . . hogy ez a t e c h n i k a f o k o z a t o s a n leépül. 3-7=21. . szorzás.m e g t a p a d á s az e l ő z ő műveletnél (pl. Előfordul. nyolcból kettőt).a tízes átlépés m e n e t é t n e m értelmezi k i v o n á s k o r (pl. d e m a g a s a b b számkörben m á r n e m .a helyiérték é r t e l m e z é s e modellekkel sem alakult ki (pl.a m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g észlelése n e m alakult ki. . és az milyen jellegű. tudja. 2 8 + 7 stb. mert a n y o l c h o z . . de n e m tudja. m i n d e g y i k e t az állához érintve. Hibázási lehetőségek: . .a leírt s z á m j e g y e k hibás k i o l v a s á s a (pl. Számjegyek írásának megfigyelése. tudja.h é t . n e m értelmezi. a 132 e s e t é b e n a két e g y e s . a 3 1 + 4 2 ö s s z e a d á s a k o r n e m a l k a l m a z z a azt a m e g l é v ő tudását. a m á s i k k e z é n n é g y e t ugyanígy.n é g y . .iránytévesztés m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n síkban. de n e m tudja m e n n y i 18+7.u t á n m o n d á s k o r akusztikus tévesztések figyelhetők m e g (pl. hogy 3 x 6 = 1 8 . hogy ö t ö s vagy tízes s z á m k ö r b e n k é p e s ö s s z e a d á s t é s k i v o n á s t v é g e z n i a z ujjai s e g í t s é g é v e l . m e n n y i 2 0 + 3 0 . és figyelemmel kísérje az e s z k ö z ö k t ő l való el­ szakadás folyamatát (interiorizáció). tízes stb. egy h á r m a s t .a diktált s z á m n e v e k hibás leírása (pl. a 32 e s e t é b e n a hár­ m a s számjegy h á r o m tízest j e l e n t ) . Hibázási lehetőségek: . Az alapműveletek és inverzeik (pótlás. A legtöbb számolási n e h é z s é g e k k e l k ü z d ő g y e r m e k p r ó b á l k o z i k v a l a m i l y e n . hogy m e n n y i 2 + 3 . de e m e l l e t t m e g f i g y e l h e t ő . Hibázási lehetőségek: . ha a m e g s z o k o t t k o r o n g k é p térbeli e l h e l y e z é s e m e g v á l t o z i k . Számnév-számjegy egyeztetése (diktált számjegyek leírása. 23 helyett 32. h a j ó technikájú és m a g a s a b b s z á m k ö r b e n is al­ k a l m a z h a t ó . h o g y pl. N a g y o n fontos. de az sokszor rossz m ó d s z e r ű . . tudja. e g y egyest m o n d ) . osztás) értelme­ zése.az írásbeli m ű v e l e t v é g z é s m e n e t é t n e m ismeri (a szóbeli m ű v e l e t v é g z é s m e n e t e sze­ rint halad). 3 helyett E ) . elnevezést. H i b á z á s i lehetőségek: . 7 2 : 3 helyett 72-3).a helyiérték-fogalom n e m alakult ki ( n e m tudja pl. .

h o g y a n s z á m o l t a ki pl. hogy a g y e r m e k m a t e m a t i k a i k é p e s s é g e i l é n y e g e s e n e l m a r a d n a k az osztályfoknak megfelelő szinttől.N e v e l é s i feladatok. 194 . ha m e g k é r d e z z ü k .a kijelölt m ű v e l e t e t elvégezni n e m tudja. a m e l y e k tük­ rözik a g y e r m e k j e l e n l e g i tudásszintjét.m ű v e l e t v é g z é s i n e h é z s é g miatt a sorozat folytatása hibás. A vizsgálatok e r e d m é ­ nyétől függően k e z d ő d h e t m e g a diszkalkulia-terápia. Visszatérő feladatként j e l e n t k e z i k a terápiás folyamat során a m á r addig elsajátított is­ meretek J á r t a s s á g o k . A k ü l ö n b ö z ő m a t e m a t i k a i fogalmak és a velük végzett m a n i p u l á c i ó absztrahálási folya­ számnév-szám­ j e g y . 5. Matematikai logikai szabályok felismerése A m a t e m a t i k a i logikai szabályok felismerését l e g k ö n n y e b b e n a n ö v e k v ő .S z á m m a l .(ez összefügghet a kérdés felidézésének és/vagy a lé­ n y e g e s és lényegtelen a d a t o k e l k ü l ö n í t é s é n e k n e h é z s é g é v e l ) .a feladatot elismételni nem tudja (a szöveg. . számjegyek írása. Hibázási lehetőségek: -a szabályt felismerni n e m tudja (pl. . a figyelem. azt m i n d i g a gyermek adott fejlettségi szintje. a m o t i v á ­ lás. a cselekvésben végre­ hajtott műveletek interiorizálása.E g y m á s i k g y a k r a n tapasztalt rossz technika. A speciális diszkalkulia reedukáció célja a m a t e m a t i k a t a n u l á s á h o z s z ü k s é g e s b i z t o s alapok m e g t e r e m t é s e . . Egyszerű és összetett szöveges jeladatok megoldása .S z ö v e g e s feladatok m e g o l d á s a . . észlelés. illetve az új i s m e r e t e k b e való beépí­ tése. Ha a p e d a g ó g u s a megfigyelések ö s s z e g z é s e k o r úgy látja. „ b i r t o k o l t " s z á m f o g a l m a k k a l fejben való m ű v e l e t v é g z é s s e l .h a s o n l ó a n az ó v o d á s k o r ú a k n á i leírtakhoz. és e r e d m é n y k é n t 36-ot v a g y a k e z é n utoljára k i n y i t o t t 6 (ujjat) m o n d j a . Általános.tárgyakkal. tapintjuk. . . a 36-ot elkezdi számlálni az ujjain. e b b ő l e l v e s z e g y e t U g y a n í g y lehet kiindulás a szorzás: 2-8= 16. c s ö k k e n ő és v á l t a k o z ó szabályú s z á m s o r o z a t folytatásakor figyelhetjük m e g .Saját testen. T e r m é s z e t e s e n n e m m i n d e n foglalkozáson szerepel e g y e n l ő súllyal m i n d e n feladatkör. és a tízes átlépés é r t e l m e z é s e s e m alakult ki. térben. a m e l y e k e t cselekedtetéssel é r t e l m e z ü n k . síkban . A fenti feladatok v é g i g v o n u l n a k a terápia e g é s z m e n e t é n .d a r a b s z á m egyeztetése. g y a k o r l á s u k a m á r kialakított. ha a g y e r m e k például a 2 8 + 3 6 .S z á m m a l .) . . Az. l^f. ö n f e g y e l e m r e . a 8+7-et. i d ő b e n való tájékozódás segítése. osztályos diszkalkuliás gyermekek terápiájánakfőbb területei a következők: mata: saját testen. Ez a sajátos fejben szá­ molási t e c h n i k a főleg azoknál a gyerekeknél fordul elő. galom). rakosgatjuk az elemeit. a g y e r m e k jól tud fejben (absztraháltan) számolni. a 10-es. U g y a n í g y v é g e z z ü k a m ű v e l e t e k e t . a m í g az a s z i m b o l i z á l ó d á s r a a l k a l m a s lesz. m ű v e l e t e k e t ) . m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g . és alkalmazni is tudják. számnevét k i m o n d j u k .a szabályt m e g f o g a l m a z n i n e m tudja (mert a növekszik. . s ezért a p e d a g ó g u s s z á m á r a úgy tűnik. k é s z s é g e k kialak í t á s a j ó l b e g y a k o r o l t . m é g ­ is azt tapasztaljuk. a g o n d o l k o d á s és a beszéd fejleszté­ se ( k o m p l e x készségfejlesztés). s legfőképpen azon belső feltételek m e g t e r e m t é s e a g y e r m e k e k b e n . . A terápia f o l y a m á n a d a r a b s z á m f o g a l m á n a k kialakítását m i n d e n oldalú m e g e r ő s í t é s s e l segítjük: az adott d a r a b s z á m o t látjuk. ( S z ü k s é g esetén megfelelő s z á m o l á s i t e c h n i k a ki­ építése. h o g y 28-at a „ z s e b é b e tesz". d a r a b s z á m m a l k a p c s o l a t o s f o g a l m a k kialakítása az o s z t á l y f o k n a k megfe­ lelő s z á m k ö r b e n . a m e g l é v ő k é p e s s é g e k r e építjük fel a terápia ter­ vét. síkban. egészen apró lépésekre lebontva. m i n d e n esetre é r v é n y e s kezelési tervet k i d o l g o z n i n e m lehet. A feldolgozásra kerülő feladatterületek arányát m i n d i g az adott rövid távú fejlesztési cél ha­ tározza meg. m e l y e k n e k célja a h a r m o n i k u s s z e m é l y i s é g kialakítása.a lényeget k i e m e l n i n e m tudja. helyiérték-fo­ H i b á z á s i lehetőségek: . E l ő f o r d u l . a k ö v e t k e z ő derül ki: tudja. A tanult m e n n y i s é g e t m i n d e n formájában folya­ matosan gyakoroljuk. A terápia k i i n d u l ó pontjának tekintjük a vizsgálatnál kapott e r e d m é n y e k e t .és s z a m e m l é k e z e t g y e n g e s é g e miatt). . .. számsort u g y a n e z e n s z á m o k ismétlé­ sével folytatja). ebből elvesz e g y e t = 15.a szabályt m e g t a r t a n i n e m tudja. a s z o r o n g á s oldása. L e g f o n t o s a b b t e e n d ő k az absztrahálás f o l y a m a t á n a k segítése.o t úgy ad­ ja ö s s z e . A diszkalkuliás g y e r m e k is képes lehet erre. 20-as és osztály­ foknak m e g f e l e l ő s z á m k ö r ö k b e n . végül c s e l e k e d t e t é s nélkül. s így k é s ő b b az e l v o n a t k o z t a t á s r a a l k a l m a s e s z k ö z r e n d s z e r kidol­ gozása. k é s z s é g e k állandó gyakorlása.. akik a m ű v e l e t e k közötti öszszefüggéseket értik. relációk alkotása. s a m á r biztosan elsajátított tudásra. a s z á m m a l leírjuk. k e l l ő k é p p e n begyakorolt j á r t a s s á g o k r a . A cselekedtetést a d d i g v é g e z z ü k . h o g y 8 + 8 = 1 6 . vagy a valamivel növekszik. s a megfelelő k é p e s s é g e k fejlesztése j á r t a s s á g o k . b e g y a k o r l á s a .a választ p o n t o s a n m e g f o g a l m a z n i n e m tudja. m o d e l l e k k e l c s e l e k e d t e t é s k ö z b e n . d a r a b s z á m m a l k a p c s o l a t o s f o g a l m a k kialakítása a 10-es. U g y a n a k k o r . kérje a g y e r m e k k o m p l e x vizsgálatát . majd absztrahálása.a kérdést felidézni n e m tudja. az e m l é k e z e t . h o g y a s z á m f o g a l m a k kialakultak. térben. majd rajzban. 2/0-as s z á m k ö r b e n (számlálás. globális' darabszám felismerése. életkori sajátosságai. kitartásra nevelés. valamivel c s ö k k e n nyelvi kifeje­ zések é r t e l m e z é s e hibás). c s ö k k e n m a t e m a t i k a i fogal­ m a k a t n e m értelmezi. a m e l y e k a m a ­ tematika t a n u l á s h o z n é l k ü l ö z h e t e t l e n e k . h o g y a s z á m f o g a l m a k kialakulatlanok. 195 . . a fokozatosság elvét k ü l ö n ö s e n s z e m előtt tartva. a 2. készségekre. 8.Az é r z é k e l é s . h o g y a g y e r m e k n e m h a s z n á l eszközt.a s z ö v e g e t a m a t e m a t i k a nyelvére lefordítani n e m tudja (a szövegértés nehézségei mi­ att n e m tudja kiválasztani a megfelelő műveletet. motiváltsági foka h a t á r o z z a m e g . m e g s z á m l á l j u k .Az a l a p m ű v e l e t e k és i n v e r z e i n e k fogalmi kialakítása.

M . de feltételezhető. de általános tanulási n e h é z s é g e k e t is okoznak. osztályfőnök. a melléklet) alapján a bizottság az alábbi v é l e m é n y t adta: a vizsgálataink idején 8.§-a értelmében á t m e n e t i l e g javasoljuk. F o n t o s . Kérjük a vizsgálati a d a t o k és e r e d m é n y e k b i z a l m a s kezelését. A L X I I / 9 6 .3 Iskolai k é s z s é g e k kevert zavara.g y e n g e s é ­ gek m e g e r ő s í t i k a diszkalkuliás tünetek kialakulását. a z o n b a n csak az ö s s z e a d á s m ű ­ velete k ö z b e n . hogy a foglalkozásokon tanultakat a g y e r m e k hasznosítani tudja az iskolai feladatokban.§. -án m e g v i z s g á l t u k XY 3. ezt az i s m e r e t é t a z o n b a n m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n alkalmazni n e m tudja. osztályos tanuló figyelmesen. s emellett szükség van az iskolai foglal­ k o z á s o k k e r e t é b e n külön m a t e m a t i k a k o r r e p e t á l á s o k r a is. A diszkalkulia vizsgálatot D é k á n y Judit l o g o p é d u s végezte. Melléklet: a n a m n é z i s . s ez t ö b b n y i r e m e g v a l ó s u l . Kérjük a helyi ö n k o r m á n y z a t o t .s z i n t é z i s részfeladatokban a l a c s o n y a b b szinten teljesített. v a l a m i n t az intenzív k o m p l e x fej­ lesztés ( a m e l y t a r t a l m a z z a a diszkalkulia-terápiát is) során kontrollvizsgálatokkal lesz fel­ állítható. s e g y r e na­ g y o b b b i z t o n s á g o t nyújtanak s z á m á r a a m a t e m a t i k á b a n . A Bizottság javaslatával a szülő egyetért. a pszichológiai. szimbólum- és jelrendszer. M e g k é s e t t be­ szédfejlődésének k ö v e t k e z m é n y e k é n t aktív szókincse szűk terjedelmű. év s z e p t e m b e r é b e n a G y a k o r l ó Beszédjavító Intézetben D é k á n y Judit l o g o p é d u s vizs­ gálta. 10 éves. N a g y c s o p o r t o s kora óta M o n t e s s o r i . az olvasás-. h o g y a g y e r m e k s z á m o l á s i t e c h n i k á j á h o z e g y é n e n k é n t a l k a l m a z k o d j u n k . F81. ha egyrészt a terápiában a l k a l m a z o t t felada­ tok gyakorlása. hogy a diszkalkulia r e e d u k á c i ó s foglalkozás n e m helyet­ tesíti az otthoni folyamatos. g y ó g y p e d a g ó g u s s a l .a m e n n y i b e n n e m ő m a g a végzi a speciális foglalkozásokat . 9. A p e d a g ó g u s n a k . fejlesztő p e d a g ó g u s ­ sal. A vizsgálat célja: felmentés kérése. k i e m e l t e n a diszkalkuliaterápiát. a k o m p l e x vizsgálat a B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s Szakértői és Rehabilitációs Bizottságnál készült. hogy e b b e n a tárgyban az a l a c s o n y a b b osztályfoknak megfe­ lelő t a n a n y a g r é s z e k alapján bírálják el.30. B i z o t t s á g u n k b a n a diszkalkulia h á t t e r é n e k tisztázása céljából kiegészítő szakvizsgálatára került sor. A S O N intelligenciatesztben az analógiás g o n d o l k o d á s . 9 B e s z é d é s z l e l é s i és b e s z é d m e g é r t é s i folyamat e l m a r a d á s a . H o g y mely m ó d s z e r e k és e s z k ö z ö k h a s z n á l a t a vezet el a s z á m f o g a l m a k k i a l a k u l á s á h o z . Orientációs bi­ zonytalanság a Bender-tesztben is tapasztalható volt. 3. T e r m é s z e t e s e n ez a k ö z ö s e n kialakított jó számolási t e c h n i k a be­ vésésére. v a l a m i n t a 3/1998. utasítás 9. E m i a t t intenzív egyéni sztimfogalomkialakító terápiára szorul. de m e g ­ felelő. de szövegértési és helyesírási n e h é z s é ­ gei is v a n n a k . Panasz. Az iskola igazgatója.: m a t e m a t i k á b a n n a g y o n g y e n g é n halad. hogy m a t e m a t i k a tárgyból mentesüljön az értékelés és minősítés alól. osztályos g y e r m e k vizsgálatáról készült v é l e m é n y e ­ ket. b e k e z d é s e . v a l a m i n t a térbeli v i s z o n y o k percepcióját igény­ lő f o r m a a n a l í z i s . ez a terápia első s z a k a s z á b a n kiderül. a fejben való m ű v e l e t v é g z é s h e z . O l v a s á s a jó t e m p ó ­ jú. a beszéd-. S z á m f o g a l m a i alacsony szinten kialakulóban vannak. a p e d a g ó g i a i . m á s r é s z t ha a z o k a lehe­ t ő s é g e k h e z m é r t e n b e é p ü l n e k az adott t a n a n y a g b a . A beszédészlelés területein e l m a r a d á ­ sai m i n t e g y 3 é v r e tehetőek. A szeretetteljes légkör m e g t e r e m ­ tésével p e d i g oldani lehet a g y e r m e k szorongását.m ó d s z e r t a l k a l m a z ó fejlesztő p e d a g ó ­ g u s foglalkozik vele.(IX. Javaslat: J a v a s o l j u k t o v á b b i intenzív k o m p l e x fejlesztését. F81. A r é s z k é p e s s é g . a szeriális kö­ vetéshez s z ü k s é g e s rövid távú emlékezet. az írásvizsgálat e r e d m é n y e i . A fejlesztő terápia e r e d m é n y e s s é g é n e k függvényé­ ben s z ü k s é g e s n e k tartjuk diszkalkulia irányában k o n t r o l l v i z s g á l a t i t elvégezni. Saját t e s t é n a bal és j o b b i r á n y o k a t m e g k ü l ö n b ö z t e t i . Diszkalkulia vizsgálatot v é g e z t ü n k XY általános iskola 3. 10-es s z á m k ö r b e n figyelhető m e g a fogalmi k i a l a k u l á s . valamint a terápiát vég­ ző s z a k e m b e r p e d i g k é z h e z kapja a vizsgálatok alapján készült összefoglaló v é l e m é n y t . T á j é k o z ó d á s a térben és a szükséges relációs szókincs h a s z n á l a t a lassú. Diagnózis: F80.s z o r o s kapcsolatot kell tartania a diszkalkulia-terápiát folytató logopédussal.k é z preferenciája keresztezett.-'ő általános tanulási nehezítettség m e l ­ lett. S z e m . f o g a l o m a l k o t á s a lelassult. F81.) O . Az á t m e n e t i k e d v e z m é n y t l e h e t ő v é tevő részletes vizsgálati leletet a szülő m e g k a p j a . A speciális fejlesztéshez szükséges feltételek m e g t e r e m t é s e a helyi ö n k o r m á n y ­ zat feladata. hogy latens balkezesség is fennáll.0 D i s z l e x i a m a r a d v á n y t ü n e t e . T a n á c s o l j u k . osztályos g y e r m e k e t az é d e s a n y a kérésére. hogy s z ü k s é g e van az általa „ d e d ó s ­ n a k " tartott feladatokra. k ö v e t e l m é n y e k h e z is i g a z o d n u n k kell. irányított gyakorlást. A s z ü l ő b e n tudatosítani kell. H a s z n o s . a szavaknál elkövetett hibák a z o n b a n utalnak a diszlexiára. sz. a g y e r m e k e t tanító p e d a g ó g u s . F. a m e l y e k a gyerek k é p e s s é g e i n e k megfelelnek. F 8 0 . A k ö v e t k e z ő k b e n ismertetjük egy 3. osztályos t a n u l ó n á l . Verbális e m l é k e z e t e a szerialitási készség g y e n g e s é g e miatt p o n t a t l a n . Ilyen m ó d o n k ö n n y e b b elfogadtatni a g y e r m e k k e l . a m e g é r t é s b e n m é g j e l e n t ő s e b b az e l m a r a d á s .Ktv. b e é p í t é s e a g y e r m e k fogalmi r e n d s z e r é b e . Az osztályfoknak megfelelő feladatokhoz. A vizsgálat alapján diszkalkulia valószínűsíth. § . hogy a speciális fejlesztéshez szükséges feltételeket biztosítsa. a m e d d i g s z ü k s é g van rá. k ö z o k t a t á s i törvény 3 0 . g o n d o l k o d á s i m ű v e l e t e i b e .További feladat a matematikai fogalmak. a u t o m a t i z á l á s á r a vonatkozik. azok aktív h a s z n á ­ lata. E g y i k fő feladatunk. így tudja megtervezni az e g y é n r e szabott feladatokat. b e k e z d é s e é r t e l m é b e n a d i a g n o s z t i z á l t diszkalkuliás g y e r m e k á t m e n e t i l e g m e n t e s ü l h e t a m a t e m a t i k a tárgy értékelése és m i n ő s í ­ tése alól. szabályrendszer A vizsgálat eredményei (1. P o n t o s d i a g n ó z i s a k o m p l e x vizsgálat elvégzése. Az LXII/96. 196 197 .9 M e g k é s e t t beszédfejlődés. A terápia e r e d m é n y e s s é g é t kontrollvizsgálatokkal kell értékelni.).9. b e v é s é s e történik az iskolai m a t e m a t i k a ó r á k o n . a t a n u l á s i n e h é z s é g e k m e l l e t t d i s z k a l k u l i á t v a l ó s z í n ű s í t e t t . de t á m a s z i g é n y e s e n v é " z i a feladatokat. mert a z o k s i k e r é l m é n y t . a szám­ emlékezetnél k ü l ö n ö s e n feltűnő a rendezetlen és késleltetett felidézés.2 D i s z k a l k u l i a .

m i n d a t a n a n y a g kiválasztásakor. hogy m e g k a p t a a kettest. De a m a t e m a t i k a k í n s z e n v e d é s volt. h o g y mi a k ü l ö n b s é g 10. De tudtam és t u d o m . K o l l é g á k t ü r e l m é t és segítségét! Budapest Az e d d i g leírtakat illusztrálandó egy a n y a leveléből idézünk (az ő b e l e e g y e z é s é v e l ) . m é g e g y s z e r n e m t u d n á m végig csinálni azt. aki ilyen energiával. és amit 2-3-szor e l m o n d t a m előtte. és aki e n n y i t szenvedjen. hiszen m i n d e n h e z kell a m a t e m a ­ tika. így n e m buktathatja m e g . N a ­ gyon szeretett rajzolni. M i v e l szep­ t e m b e r i . „ É . Aztán k i a b á l t a m velük. A z t á n e b b e n az é v b e n eljutottam odáig. a m i k o r e l k e z d t e az iskolát. így n e m tudnak továbbtanulni. d e k ü l ö n ö s e n a k k o r h a m a t e m a t i k á b ó l hozta. S z á m e m l é k e z e t e k ö z e p e s szintű. h o g y mit olvas. E z e n t u d o k segíteni. hogy ha n e m tudják a m a t e m a t i k á t . 20 verset. R e n d s z e r e s . ezt az ismeretét m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n n e m a l k a l m a z z a . N e m is tudja sokszor ki sem olvasni a s z á m o k a t . és a n n y i r a felhúzta magát. Azt l á t o m rajta viszont. nagy n e h e z e n átjutottak a k ö v e t k e z ő é v b e . azt é r e z t e m . mi lesz v e l ü k ? " 199 . tanulási és tudási vággyal d o l g o z o t t volna. A bennfoglalást n e m értelmezi. N a g y o n b o l d o g v o l t a m és t e r m é s z e t e s n e k tartottam. a m í g el n e m olvasta. otthoni h a r m ó n i á j a . h o g y m o s t ö t ö d i k osztályos. F e n t i e k alapján feltétlenül egyéni megítélésre. kivonást. M á r másfél évesen m a j d n e m tisztán beszélt. Úgy j e l l e m e z t e a tavalyi tanára. é n e k e t tudott. de április végén. és á t m e n t a m á s o d i k osztály198 ba. És n e k e m kettő is jutott. hogy ő m a g a oldja m e g . ő h a g y o m á n y o s a n tanult o l v a s n i . hogy ez n e m m e g o l d á s . s a t a n a n y a g o t a fejlődés szerint nyújtani. de azt n e m k a p t á k m e g . 1000 között. a m e l y n e k o l d á s á b a n az iskola elfogadó hozzáállása sokat se­ gíthet. a m i t u d o m . Ez így m e n t e g é s z e n addig.és diszgráfia-komplex terápia helyileg n e m o l d h a t ó m e g ) . a z o n b a n a lassabb érés. 2 5 6 Ft va­ lamit. v e s z e k e d v e . las­ sú. bár n e m értette.és szövegértés fejlesztésével együtt. Ott van a kérdés. a l k a l m a z z a . hogy ugyanaz a hiba előfordult itt is. n e h é z k e s e b b absztrahálás miatt azok végzése e s z k ö z i g é n y e s . Ezért úgy g o n d o l t a m . hogy kettest kapott. Az a l a p m ű v e l e t e k k ö z ü l a p ó t l á s t . amit az első g y e r e k e m m e l c s i n á l t a m . Kará­ c s o n y r a m á r t ö b b k ö n y v e t elolvasott. Teljesítmé­ nyét n a g y m é r t é k b e n rontja m o t o r i k u s lassúsága. bevásárol. a gyerek bé­ kéje. Sajnos a m a t e m a t i k a n e m ilyen szerencsés tantárgy. K b .és bennfoglaló-tábla kapcsolatát művelet­ végzés k ö z b e n felismeri. mert úgy é r z e m . mint általában n a g y o n sokan. E l s ő osztály végén ott tar­ t o t t u n k . ő m á r tudta. T a l á n átcsapott az e l k e s e r e d é s e m egy­ fajta k ö z ö m b ö s s é g b e . Az első osztályt ú g y j á r t a végig. amivel védekezett az agyam. Kérjük az iskolában m a t e m a t i k a órán a speciális foglalkozásokban tett. V a l a m e n n y i r e javult. M e n n y i s é g á l l a n d ó s á g a k i a l a k u l ó b a n van. hogy m e n n y i e n e r g i á t fek­ tet bele a t a n u l á s b a . a z o n b a n a súlyos szövegértési nehézségek miatt a k i v o n á s t t a r t a l m a z ó s z ö v e g e s feladat m e g o l d á s á r a cselekedtetéssel s e m v e z e t h e t ő rá.és bennfoglaló-tábla bevésés alatt áll. h o g y mit olvas. de n e m tudja. A kezén ad össze m é g 10 alatt is. Azért m i n d e n t n a g y o n szépen megtanult. Kérjük t o v á b b r a is a T. k i o l v a s á s a a m e n n y i s é g i relációk felállítása százas s z á m k ö r b e n megfele­ lő. de n a g y o n elfárad a t a n u l á s b a n . és m á r ó v o d á s korában írta a betűket. A boltba e l m e g y . l á n y o m 5. De sajnos pár hét után rá kellett j ö n n ö m . K i v o n á s k o r iránytévesztések figyelhetők m e g . hogy m é g egy ilyen gyere­ ke n e m volt. Én is. v a l a m i n t a tanulási k u d a r c o k m i a t t kiala­ kult súlyos fokú szorongása. m e r t a kettes szintet üti. így m a j d n e m 7 éves volt. Bár az o l v a s á s n a g y o n s z é p e n m e n t . sok tévesztési lehetőséget rejt m a g á b a n . egyéni fejlesztést igényel: az ö n á l l ó tanulás m e g s e g í t é s e . M o s t l á t o m . hogy ha pl. E l s ő he­ tekben n e m is volt s e m m i p r o b l é m a . a k k o r e g y s z e r ű e n m e g m o n d o m a m e g o l d á s t nekik. hogy m e g b u k i k . h o g y csak ne­ k e m van ilyen b u t a g y e r e k e m . tanu­ lási stratégia k i d o l g o z á s a a beszéd.ami egy fél családban lehet . E g y é b k é n t é r t e l m e s gye­ rek. és a r ö v i d e b b k ö n y v e k e t le s e m tette. M i n d e n év vége fe­ lé a n n y i r a felhúzza m a g á t .sokkal fontosabb. május elején m i n t h a „valami d e r e n g e ­ n e " . h o g y n e m érzékeli. b á n á s m ó d r a van s z ü k s é g e az általános iskolában m a t e m a t i k a órán m i n d az értékeléskor. de n e m teljesen érti.S z á m o k írása. A helyi érték m e g n e v e z é s e lassú. hogy megbuktatják. n e m s z é p dolog. De látom. és a tanár is látja. Úgy é r e z t e m . E g y s z e r ű s z ö v e g e s feladatot elismétel. hogy tudjanak is. és n e m kell o d a a d n i 4 0 0 Ft-ot. talán m e n n y i r e kár volt. És ez a m a i n a p i g így van. ö s s z e a d á s t . és így.l o g i k a i g o n d o l k o d á s a lassú. h o g y halad­ j a n a k . h o g y a t a n á r azt mondja. s z o r z á s t é r t e l m e z i . A szorzó. K i s e b b i k l á n y o m a t iskolakezdés előtt egy évvel beírattam z e n e i s k o l á b a . 100. és akkor érti. és n a g y o n sok piros p o n t o t hozott. bontást. szépen olvasott. h o g y n a g y o n sokat volt beteg. bizonytalan. osztályos tanuló. aki­ nek két g y e r m e k e k ü s z k ö d ö t t a m a t e m a t i k a tanulásával. hiszen csak azt a d t a m m e g . a k k o r elég 3 0 0 Ft. mint az. ö n m a g á h o z m é r t fejlődés szerint értékelni. Ő szóképesen tanult olvasni. Év v é g é n vele is ott tartottunk. E h h e z hozzátartozik. de végül is eljutott odáig. én e l o l v a s o m az anyagot. M a t e m a t i k a i . Eleinte n e m t u d t a m elfogadni és sírtam. foglalkoztatta az írás-olvasás. E z e n a téren is intenzív. hogy ő jó tanuló lesz. N a g y o n k ö t e l e s s é g t u d ó volt. intenzív diszkalkulia-terápiára szorul (az a n y a e l m o n d á s a alapján diszle­ xia. B o l d o g vol­ t a m . bár a szorzó. m i n t először. hogy b e í r a t o m 6 évesen az iskolába. hogy m i n d k é t g y e r m e k e m e t m a ­ t e m a t i k a t a n á r korrepetálta.

319. In: Ajtony Péter (szerk.vizsgálat és terápia. 3. DÉKÁNY JUDIT. (2000): A diszkalkuliás (számolásgyenge) gyerekek. Kiss TIHAMÉR (1992): A gyermek értelmi fejlesztése az első hat évben Piaget szellemében. Fejlesztő Pedagógia. fejjel. K. 117-138. Kiss TIHAMÉR (1994): A gyermek matematikai gondolkodásának megalapozása és fejlesztésének metodikája. 3. szívvel. FEJEZET MUNKAMEGOSZTÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÓVODÁBAN ÉS AZ ISKOLÁBAN . Alex Typo Kiadó. 129-139. 94. E. Debrecen. A terápia első szakasza. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Budapest. III. Budapest. 45-52.) (1996): Diszkalkuliáról pedagógusoknak. 14-25. ZSÁMBOKI KÁROLYNÉ. KRÜLL. Tankönyvkiadó. 135. Budapest. JUHÁSZ ÁGNES (1995): Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához. In Illyés Sándor (szerk): Gyógypedagógiai alapisme­ retek. 12. 203-212.IRODALOM DÉKÁNY JUDIT (1987): A diszkalkulia szakirodalma. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. PORKOUÁBNÉ BALOGH KATALIN (1992): Kudarc nélkül az iskolában.): Logopédiai vizsgálatok kézikönyve.o. 207. MÁRKUS ArriLa (2000): A matematikai készségek zavarai. Budapest. Okker Kiadó. . Új Pedagógiai Szemle. 133.): Logopé­ dia a gyakorlatban. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. 279-308. In Juhász Ágnes (szerk. Gyógypedagógiai Szemle. Kiss TIHAMÉR (2000): Az időészlelés fejlődése az első hat életévben. HORVÁTHNE SZIGLIGETI ADÉL (1999): Matematika kézzel. DÉKÁNY JUDIT (1999): A diszkalkulia vizsgálata. MESTERHÁZI ZSUZSA (szerk. Ford. DÉKÁNY JUDIT (1989): Dyscalculia-prevenció .o. Új M ú z s a K i a d ó . Akkord Kiadó. 55. Módszertani segéd­ anyagok. Huba Judit.

A hangsúly így a betegség m e g e l ő z é s é ­ ről az e g é sz sé g m e g ő r z é s é r e tevődött át. „Az iskola esély a lelki e g é s z s é g v é d e l e m r e " ( F o d o r G á b o r O. iskola nevelési és oktatási feladatainak kutatása kötötte le a t é m á v a l foglal­ kozó s z a k e m b e r e k figyelmét. ahol a g y e r m e k e k . főosztályvezető) hallottam n e m r é g i b e n egy elő­ adáson. és iskolapszichológus. de talán ez az idézet kiegészíthető az ó v o d a m e n t á l h i g i é n é s s z e r e p é n e k hangsú­ lyozásával is. Ezzel az igénnyel a z o n b a n csak lassan tud megbir­ kózni a felsőoktatás. Az i n t é z m é n y m e n t á l h i g i é n é s kapacitása az ott alkalmazott p r e v e n c i ó s m ó d s z e r e k faj­ táitól és azok m i n ő s é g é t ő l függ. az oktatás vagy n e v e l é s elsődlegességéről. p s z i c h o p e d a g ó g u s . h o g y kapjon a mentálhigiéné s z e m l é l e t é n e k és i s m e r e t a n y a g á n a k tanítása. d r o g k o o r d i n á t o r stb. óvoda-. így a p e d a g ó g u s alapképzés feladatai között kiemelt hang­ súlyt kellene. Hiszen az általános iskola az az utolsó terep. M. m e l y n e k tartalma az elmúlt évszázad­ ban d ö n t ő v á l t o z á s o k o n m e n t keresztül. A század m á s o d i k felében a kutatások egyre erőteljesebben a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k jelentőségére hívták fel a figyelmet. Mindemellett a mai kor másik nagy kihívása a változó m u n k a h e l y i és képzettségi köve­ t e l m é n y e k n e k való megfelelés. mely a p e r m a n e n s képzés és ö n k é p z é s fontosságára hívja fel a ü g y e i m e t . a pedagógusok készségeinek fejlesztése.A D I A G N O S Z T I K A ÉS TERÁPIA SZAKMAI SZERVEZETI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA I. 203 . a pszi­ chiátriai ellátás i n t é z m é n y r e n d s z e r é n e k fejlesztését és a b e t e g e k sorsának h u m a n i z á l á s á t tűzte ki célul. Az iskolai mentálhigiéné így napjaink l e g i n k á b b vizsgált te­ rülete. A lelki e g é s z s é g v é d e l e m első m e g k ö z e l í t é s b e n az orvoslással volt kapcsolatos. m e n t á l h i g i é n i k u s .és így a c s a l á d o k döntő t ö b b s é g e h o z z á f é r h e t ő az egészségfejlesztés s z á m á r a . E m i a t t a p e d a g ó g u s o k lelki e g é s z s é g v é d e l e m b e n betöltött szerepe is kiemelt hangsúlyt k a p . az óvoda. így a terepen megjelent egy igen erőteljes t e n d e n c i a a k ü l ö n b ö z ő spe­ ciális s z a k e m b e r e k és i n t é z m é n y e k hálózatának kialakítására. A szocializációs terek vizsgálatában a család mellett egyre i n k á b b a szervezett közössé­ gek. AZ ISKOLAI MENTÁLHIGIÉNÉ FEJLŐDÉSE A m e n t á l h i g i é n é szó lelki e g é s z s é g v é d e l m e t jelent. S m á r i s eljutottunk a m i n d e n n a p o k b a n az iskola szerepéről való vitáig. Az elmúlt é v e k b e n kialakult fejlesztő p e d a g ó g u s . g y e r m e k v é d e l m i s . s z a k m á k és funkciók tudják csak kielégíteni a társadalomból j e l e n t k e z ő ellátási igényeket. A prevenció (megelőzés) elvét felváltja az e g é s z s é g p r o m ó c i ó (egészségfejlesztés) fogalma.

melyet a p e d a g ó g u s o k kaptak az egészségnevelési feladatok ellátásában. életvezetésben való tanácsadás. A család funkcióinak m e g e r ő s í t é s e túlmutat az iskola k o m p e t e n c i ­ áján. Feladata a veszélyeztetett gyerekek feltérképezése. de lényeges lenne. a p r i m e r és s z e k u n d e r funkciók i n t é z m é n y e i élesen már n e m k ü l ö n ü l n e k el. Pl. tanulásban. e s e t m e g b e s z é l é s egyéni. diszgráfia.és gazdasági lehetőségek szerinti a l k a l m a z á s á t teszi lehetővé. ill. m e l y b e n az i n t é z m é n y s z a k e m b e r e k k e l veszi körül m a g á t a „ s p e c i á l i s " nevelési és g o n d o z á s i feladatok ellátására a család és a t á r s a d a l o m e r ő i n e k h a n g s ú l y o z á s a .rétegspecifikus. hogy a p e d a g ó g u s az.II. Kialakul egy erőteljes e l k ü l ö n ü l é s a „ n o r m á l i s " . Ez a t e n d e n c i a szervezeti szinten megfigyelhető az elit. A nyelvi f e l m e n t é s h e z s z ü k s é g e s vizsgálatokat a s z a k r e n d e l é s e k látják el.Óvoda-. A k é p z é s b e n m é g ma is a tantárgyi mesterség elméleti tanítása van túlsúlyban a nevelői s z e m é l y i s é g fejlesz­ tésével és a gyakorlati oktatással s z e m b e n . c s o p o r t o s for­ mában egyéni. aki elsősorban a g y e r m e k e k nevelésére hivatott. hogy egyrészt az iskola csak másod­ lagos szocializációs terep. mely az átlagtól eltérő g y e r m e k e k nevelését és oktatását hivatott m e g o l d a n i .és a diszkalkulia-terápiák is. ill. fejlesztő osztály­ ban. óravezetés stb. melyek szigorú m u n k a m e g o s z t á s t h o z t a k létre a s z a k e m b e ­ rek között. . a g y e r e k e k pedig a t a n á c s a d á s b a n . p r o b l é m á i k feltárása. M i n d e z e n p r o b l é m á k k o m p e n z á l á s á r a a fejlődés abba az irányba mutat. reedukatív-korrekciós. pl.Ovoda-iskola-ifjúsági orvos: alapellátási kötelezettség. m i k ö z b e n az iskola mint szervezet nem változik. k ö t e l e z ő védőoltást biztosító funkció m a r a d t meg.a kutatások e g y é r t e l m ű megállapításai sze­ rint . töredék időben. Feladata: a) g y e r m e k e k k e l : csoportos. neveljék m e g ők a g y e r m e k e m e t " . m e n t á l h i g i é n é s foglalkozá­ sok es t a n á c s a d á s e g y é n i .és át­ k é p z é s e k végtelen sorában vehet részt a p e d a g ó g u s . M á s r é s z t a k é p z é s e k specializáltsága csak egy g o n d o s a n behatárolt feladatkör ellátásá­ ra teszi képessé a szakembert. félállásban. M é g a szülők is hajlamosak a nevelési p r o b l é m á k r a úgy reagálni. Az ellátás megvalósulhat i n t é z m é n y b e kijáró vagy k ü l ö n b ö z ő s z a k r e n d e l ő b e telepített szolgáltatás . Közvetett pe­ dig a p e d a g ó g u s kollégákkal. ill. kisebb településeken o k o z k o m o l y III. ill. b) p e d a g ó g u s o k k a l : konzultáció. de óvodai gyakorla­ tukban m e g t a l á l h a t ó az alapozó részképességek fejlesztése. terapeu­ ta és c s a l á d g o n d o z ó funkció egyaránt. Intézményen belül megtalálható . a speciális i g é n y e k e t ellátó s z a k e m b e r e k szervezeti h o v a t a r t o z á s á n a k vitájában is. . AZ ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS HÁLÓ /. n o r m á l és speciális nevelési feladatokat felvállaló i n t é z m é n y e k között. ahol m á r az első negyedévi tudásszint-felmérő k ö v e t e l m é n y e i is m e g e g y e z n e k a pár­ huzamos tagozatos osztályéval? Ezen túl hajlamosak v a g y u n k megfeledkezni arról. ill. A p r e v e n ­ tív m e n t á l h i g i é n é h á r m a s t a g o l ó d á s a eltűnt. osztályszintű p r o b l é m á k kezeléséhez. Sok kutató figyelmeztet b e n n ü n k e t a „terápiák t á r s a d a l m á n a k " veszélyére. cs i s k o l a p s z i c h o l ó g u s : az oktatási törvény igény . s a mentálhigiénikus k é p z é s is jól hasznosítható a g y e r m e k v é d e l e m b e n .) .L o g o p é d u s : alapellátási kötelezettség. M á s r é s z t az iskola értékeinek elfogadása . hogy a városi ellátás differenciáltsága és a vi­ dék „ m i n d e n e s e i n e k " munkája között milyen óriási k ü l ö n b s é g van. E sokféle feladat sokrétű tudást is igényelne a pe­ d a g ó g u s o k t ó l . hogy: „az iskolában van e g é s z n a p . csoport (osztály )-szintcn. h o g y a n is valósíthalö m e g az egyéni b á n á s m ó d és h a l a d á s elve abban a kislétszámú. Sok helyen tapasztaljuk. átstrukturálásában. hogy az oktatá­ si i n t é z m é n y „ m e g o l d o t t n a k " tekinti nevelési feladatát. Közvetlen m ó d s z e r a k ü l ö n b ö z ő foglalkozá­ sok tartása. (Nevelési T a n á c s a d ó . diagnosztika. hogy az i n t é z m é n y e k b e n is jöjjön létre h a n g s ú l y e l t o l ó d á s a neve­ lés irányába. töredék időben. A p e d a g ó g u s pedig tantárgyi terheinek csökkentésével és m e n t á l h i g i é n é s is­ meretek felvértezésévcl képessé válhatna az integráció elvének a l k a l m a z á s á r a . Az elmúlt é v e k b e n funkciója kibővült d r o g k o o r d i n á t o ­ ri feladatokkal is. ill. Ez azt is sugallja. oktató-ismeretátadó. a z o n b a n ezirányú felkészítésük távolról sem m e g o l d o t t . s több­ nyire elveszett az a segítség. Ennek k o m p e n z á l á s á r a ma m á r tovább. m e l y e t c s a k speciális k é p z é s e k e n lehet m e g s z e r e z n i . a m e l y i k a mai m a g y a r iskola értékeit elfogadja. aki e n n e k a tudásnak a birtokosa kell hogy legyen. a családdal vagy szociális i n t é z m é n y e k k e l való közös tevé­ kenység segítségével valósul meg. hospitálás. így a mai ó v o d a és iskola feladatai közé s o r o l h a t ó a neve­ lő-személyiségfejlesztő.ahogy m i n d i g . A speciális ellátó s z a k e m b e r e k jelenléte azzal a veszéllyel jár. Az iskola és a t á r s a d a l o m e g y a r á n t n y o m á s t gyakorol a p e d a g ó g u s r a és a szakellátásra az átlagtól eltérő g y e r m e k e k g o n d o z á s á b a n . diagnoszta. A társadalmi p r o b l é m á k .ént. 204 205 . és segítésük közvetlen és közvetett e s z k ö z ö k k e l egyaránt. egyéni szűrés. A p r o b l é m á k sokrétűsége egyre speciálisabb i s m e r e t a n y a g o t igényel. Az e l m ú l t é v t i z e d e k b e n a nevelési és oktatási i n t é z m é n y e k szerepe j e l e n t ő s v á l t o z á s o k o n m e n t át. B e s z é d v i z s g á l ó Á l l o m á s stb. hogy kialakul egy szociális háló az iskolán belül és körül. Ez k ü l ö n ö s e n vidéken. s e n n e k e r e d m é n y e k é p p e n létrejött egy t ú l k o m p e n z á l ó rendszer.G v e r m e k v é d e l m i felelős: alapellátási kötelezettség. SZAKMAI ÉS SZERVEZETI PROBLÉMÁK ellátási g o n d o k a t . iskolában pedig a diszlexia-. Bár m á r megjelent a felsőoktatásban a s z o c i á l p e d a g ó g u s s z a k m a . a nevelési feladatok előtérbe kerülése helyett.e g y r e j o b b a n az ó v o d á r a és az iskolá­ ra terhelődtek. így j ö t t e k létre ú j a b b é s újabb s z a k m á k és k é p z é s e k . A logopédtis elsősorban a beszédhibák korrekciójával foglalkozik. Ezek a fajta p r o b l é m á k egyre inkább társadalmi és i n t é z m é n y i szemléletváltás szüksé­ gessége felé m u t a t n a k . így sajnos annak a rétegnek az igényeit tudja elsősorban kiszolgál-' ni. speciális szakellátást igénylő g y e r e k e k kö­ zött. igen sok helyen spe­ ciális végzettség nélkül látja el a g y e r m e k v é d e l m i felelős a funkcióját. s a család az. A mai g y a k o r l a t b a n a szűrő. tanár által o k t a t h a t ó és a „ m á s " . U g y a n a k k o r a z o n b a n l é n y e g e s áttörés n e m történik a t a n a n y a g c s ö k k e n t é s é b e n .

2. M ó d s z e r e i k az adott terület i g é n y e i h e z igazodnak. c s o p o r t o s formában. M u n k a t á r s a : j o g á s z . d) e g y é b feladatok: e g y ü t t m ű k ö d é s vezetőkkel. speciális érettségihez s z a k v é l e m é n y e z é s . isko- . M u n k a t á r s a i : logo­ pédus. Árpit édesanyja egyedül neveli. t o v á b b k é p z é s e k tartása. s a beszélgetés során m e g t u d t a m . M u n k a t á r s a i : klinikai és óvoda-.c) szülővel: egyéni t a n á c s a d á s . hogy Árpi fejlődése otthon nem biztosított. A z o n b a n az ó r á k o n sokszor nem figyelt. Az ellenérdekek léte miatt szükségesnek láttuk esetkonferencia összehívását. Ezt b á r m e ­ lyik léi k e z d e m é n y e z h e t i . Félév táján 2. S z a n k c i o n á l ó funk­ cióval r e n d e l k e z i k . iskolapszichológus. Végül az iskola m a g á n t a n u l ó i státuszba helyez­ te Árpit. Balázs s z á m á r a az iskolán belül p r ó b á l t u n k először is segítséget adni. gondozási. őszi tanu­ lási zavar szűrésen jelentős részképességbeli e l m a r a d á s o k a t n e m tapasztalt az iskolapszi­ chológus. korrepetálás stb. Az i g a z g a t ó és a g y e r m e k v é d e l m i felelős segítségével került Árpi m á s i k iskolá­ ba. É d e s a p j a t ö b b s z ö r ült b ö r t ö n ­ ben.Tanulási képességeket Vizsgáló Bizottság: alapellátó i n t é z m é n y . p e d a g ó g u s . ill. a t a n a n y a g o t kö­ vetni. és p s z i c h o t e r á p i á t j a v a s o l t az é d e s a n y á n a k .Gyámhatóság. f e l m e n t é s e k ) . k ü l ö n b ö z ő m ó d s z e r e k k e l p s z i c h o t e r á p i á k ill. A napközis foglalko­ zásokon a kolléga nagy figyelmet fordított leckéi elvégeztetésére. mert Balázs e g y r e gyak­ rabban visszaél a v é d e l e m m e l . L o g o p é d i a i d i a g n o s z t i k a és fejlesztés. E l s ő osztályba kerülése után rö­ videsen kiderültek p r o b l é m á i . pszichológus. leckéit n e m m i n d i g csinálta m e g . A h a t á s k ö r é b e n m e g n e m oldott eseteket a G y á m h a t ó s á g h o z utalja. Elhelyezési. szociális segélyezés. nyelvi felmentéshez. S z a k m a i hidat képez az ó v o d a . G y e r m e k e k diagnosztizálását és terápiáját végzik. pszichiáter. Ezzel egyidejűleg az iskolapszichológus segítségét kérték Balázzsal k a p c s o l a t b a n . ill.G y e r m e k j ó l é t i Szolgálat: alapellátó i n t é z m é n y . p e d a g ó g u s . Tantárgyi k o r r e p e ­ tálás és logopédiai fejlesztés segítette az írás-olvasás elsajátításában. p e d a g ó g u s . további szakellátásra irányítja őket. s egyre g y a k r a b b a n v e r e k e d t e k össze. c s a l á d g o n d o z ó . Az é d e s a n y a az iskolapszichológussal tartotta csak a kapcsolatot. Kérte a Gyermekjóléti Szolgálat csa­ ládgondozójának segítséget. A kisfiú önállótlan. m u n k a n é l k ü l i . iskolaérettség. c s a l á d g o n d o z ó . g y e r m e k v é d e h n i s e . fókuszált foglalkozás. Az átlagosnál erőteljesebb anya-gyerek kapcsolat van köztük. Ezért rövidesen a tantárgyi haladással is gondjai voltak. ahol a magatartási p r o b l é m á k fokozódtak. óvodai-iskolai koordinátor. funkciót lát el. . Első perctől igen élénk. A család sokat nélkülözik. p s z i c h o l ó g u s . M u n ­ katársaik: szociális m u n k á s . képtelen leválni édesanyjáról. . de a fiú pszichés állapota tovább romlott. c s a l á d g o n d o z ó . F e l a d a t a a hozzájuk ö n k é n t e s e n forduló családok ellátása. verekedős kis­ fiú volt. . A tanév előrehaladtával t a n u l m á n y a i b a n is p r o b l é m á k m u t a t k o z t a k . K ö z b e n a z édesapa ismét b ö r t ö n b e került. Példák: 1 Balázs ősszel általános iskolás lett. így a kisfiú p r o b l é m á i változatlanul fennálltak. p s z i c h o l ó g u s . Férjétől ő is n a g y o n fél. Az édesanya a hívásra bejött az iskolába.Nevelési T a n á c s a d ó : alapellátó i n t é z m é n y .C s a l á d s e g í t ő Szolgálat: alapellátó i n t é z m é n y . aki úgy érezte. tanácsadás. m á s s z a k e m b e r e k k e l és szervezetek­ kel a g y e r m e k e k g o n d o z á s a kapcsán. Feladata az egyéni diagnosztika. ill. 206 207 . Képtelen volt a k ö z ö s s é g b e beilleszkedni. A g y e r m e k e k jogi é r d e k v é d e l m é t látja el. . hogy igen n e h é z é l e t k ö r ü l m é n y e k között élő c s a l á d b a n nevelkedik Balázs. E r e d m é n y e k a z o n b a n sajnos n e m j e l e n t k e z t e k . Balázs imá­ dattal tekint az édesapjára. A g y e r m e k v é d e l m i fe­ lelős r e n d s z e r e s e n egyéni beszélgetésre hívta. Az é d e s a n y a m e g o l d á s k é n t átvitte fiát egy m á s i k iskolába. fejlesztő p e d a g ó g u s . jogász. Az iskolapszi­ chológus foglalkozott a családdal. de n a g y o n fél is tőle. . M u n k a t á r s a i : szociális m u n k á s . Ez a z o n b a n visszájára fordul.B e s z é d v i z s g á l ó Á l l o m á s : alapellátó i n t é z m é n y . Az osztályban „ ö s s z e a k a d t " egy kisfiúval. . iskolai osztályba helye­ zéshez. Az é d e s a n y a igen kevés egyéni törődést tud biztosítani fi­ ának. fejlesztés végzése. Ez az iskola s z á m á r a kiutat jelentett a napi g o n d o k b ó l . g y ó g y p e d a g ó g u s . pszichológus. M u n k a t á r s a i : g y ó g y p e d a g ó g u s . Intézményen kívül egy ollóval m e g s e b e s í t e t t e társát. Az é d e s a n y a a c s í n y e k eltitkolásával pró­ bálja Balázst védeni a verésektől. v a g y o n k é p viseleti stb. Felülvizsgálati kontroll funkciót lát el (pl.G y ó g y p e d a g ó g i a i Pszichológiai Intézet. az é d e s a n y a csak rövidített idejű m u n k á t tud vállalni h á r o m g y e r m e k e mellett. r o b b a n é k o n y . aki az eset g o n d o z á s á b a n részt vesz. így az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s k e z d e m é n y e z é s é r e létrejött az előző és jelenlegi iskola vezetője. Speciális iskolai javaslat szakvéleményezése. aki az é d e s a n y á t a terápiás ellátás igénybevételére kötelezte.i s k o l a és a G y á m h a t ó s á g között. L o g o p é d i a i ó v o d á b a . Az. pszichiáter. I n t é z m é n y i j e l z é s alap­ j á n g o n d o z á s b a vesz családokat. Az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s k o n z u l t á c i ó s o r o z a t b a n segítette az é d e s a n y á t az otthoni nevelés feladataival k a p c s o l a t o s a n . fejlesztés. így a Gyermekjóléti Szolgálat segítségét is kértük a család szociális és nevelési p r o b l é m á i n a k kezeléséhez. segítése. g y ó g y p e d a g ó g u s . Feladata egyéni. f o g a d ó ó r a vagy szülői értekezlet keretében. pl. M u n k a t á r s a i : csak p s z i c h o l ó g u s képzettséggel r e n d e l k e z ő k lehetnek. M u n k a t á r s a i : k ü l ö n b ö z ő szakirányú g y ó g y p e d a g ó g u s . S z ü k s é g e s n e k látszott a két kisfiú külön osztályba he­ lyezése. s életüket az édesapa brutalitása is nehezíti. Az édes­ anya rendszertelenül vette igénybe a Nevelési T a n á c s a d ó pszichoterápiás ellátását. p s z i c h o l ó g u s . láthatási.

vidéki m e g v a l ó s u l á s á n a k nagy különbsé­ geiről.) (1999): Mentálhigiéné elmélet. T e r m é s z e t e s e n ha felfigyelünk a jelzett viselkedési formák v a l a m e l y i k é r e . 8. ill. E L T E Eötvös Kiadó. tanulási nehézséggel és magatartási rendellenességgel küzdő. az adott életkor sajátosságaitól eltérő vi­ selkedésformát. a G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t és a s z ü l ő részvételével a találkozó.lNKU ZSUZSANNA (1996): A mentálhigiénés szemléletmód jelentősége a pedagóguspályán. célszerű azonnal bejelölnünk. szociokulturális hátterét. KF.. 208 209 . valamint a velük foglalkozó szakemberek helyzete a köz­ oktatás rendszerében.) (1997): Az iskola szociálispszichológiai jelenségvilága. Mentálhigiénés válogatás (2001): Új Pedagógiai Szemle. VÁRDAI MÁRTA (2000): A beilleszkedési zavarral. O M .) (1988): Iskolai mentálhigiéné. A családgon­ d o z ó segíti az édesanyát. Alapellátó és szakszolgálati r e n d s z e r ü n k szerkezetében igen jól kiépített. nyitottság. fejlődésének n y o m o n követése. A b e n n e felsorolt viselkedési tünetegyüttesek speciális j e l z ő i lehetnek az e n y h e agyi diszfunkciózavaros g y e r m e k e k felismerésének és a szükséges tá­ mogató nevelés egészen korán elkezdhető. fejlődési ü t e m é n e k rögzítése.az e g y ü t t m ű k ö d é s fontosságára szeretnénk a s z a k e m b e r e k figyelmét felhívni. Javasoljuk. TEMPLOM JÓZSEFNÉ (szerk. következetesség ) vegye figyelembe a g y e r m e k e k egyéni fej­ lődési ütemét. játékeszközök. Az esetkonferencián m i n d e n k i állást foglalhatott érdekei képvi­ seletében. ha az ellátó i n t é z m é n y e k és s z a k e m b e r e k n e m m ű k ö d n e k együtt e s e t k e z e l é s ü k b e n . MÉSZÁROS ARANKA (szerk.rögzítse. 5. empátia. Új Pedagógiai Szemle. A Nevelési Tanácsadók II. Eszerint Árpi csak részleges felmentést k a p az is­ k o l á b a j á r á s alól. kutatás. A GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSE MEGFIGYELÉSI SZEMPONTSOR ALKALMAZÁSÁVAL A gyermek fejlődését a napi tevékenységek során állandóan figyelemmel kíséri az óvoda­ pedagógus. a súlyosabb „más" fogyatékos gyermekcsoport. vezesse az ó v o d a p e d a g ó ­ gus. Anymula. és d á t u m ­ mal jelölni az eltelt időszakra leginkább j e l l e m z ő .m ó d s z e r e k és e s z k ö z ö k b e m u t a t á s á ­ val . És hiába sokféle a szakmai kínálat. s végül m e g e g y e z é s született. képességét.) (2001): Együtt a gyerekekért. A megfigyelési s z e m p o n t o k abban segítik az ó v o d a p e d a g ó g u s t . ASZTMANN ANNA (szerk. Animula. Anonymus Kiadó. Ú g y szervezze az óvodai környezetet .ZDI BALÁZS (szerk. cikkeiben . HUNYADY GYÖRGY. elfogadó attitűd. Buda­ pest. hogy az ó v o d a m i n d e n ­ napi életében. Pannónia Könyvek. v a l a m i n t a N e v e l é s i T a n á c s a d ó . hogy maximálisan biztosítsa a g y e r m e k e k fej­ lődéséhez alapvetően szükséges érzelmi biztonságot. BAGDY EMŐKE (szerk. és k i e m e l t e n ezen fejezet. n a p i r e n d . m i n d e n g y e r m e k n é l átnézni. Szakmai Országos Találkozójának előadásai. R e n d s z e r e s korrepetálás segíti t a n u l m á n y i előrehaladását. de nem szabad e l f e l e d k e z n ü n k az ellátás n a g y o b b városbeli.l a p s z i c h o l ó g u s a . de a g y e r m e k e k fejlődését is rögzítő d o k u m e n t u m b a n . Tanulmányok. 240-278. K Ö I Ö R Ö EMESE (szerk. hogy a „Megfigyelési s z e m p o n t s o r t " a g y e r m e k e k névsorá­ val.vagy az azt kiváltó. Anonymus Alapítvány. A megfigyelési s z e m p o n t s o r t célszerű havonta. KÖSÁNÉ ORMAI VERA. tehetségét. v a l a m i n t hátrányos helyzetéből való felzárkóztatásában! E h h e z szükséges a gyermek és k ö r n y e z e t é n e k minél teljesebb m e g i s m e r é s e . az i d ő t a r t a m o k jelzésével ( h ó n a p . gyakorlat. Pro Pannónia Kiadói Alapítvány. a szabad és szervezett foglalkozások alkalmával felfigyeljen a g y e r m e k jel­ legzetes viselkedésmódjaira. szeretetteljesség. Cz.c s o p o r t s z o b a e l r e n d e z é s e . segítse tehetsége kibonta­ koztatásában. Kiadvány. képzés. ill. tolerancia. hét) együtt a c s o p o r t n a p l ó b a n . hogy az hatásrendszerével elősegít­ se minden g y e r m e k s z á m á r a az optimális k ö r ü l m é n y e k e t a folyamatos fejlődéshez! IRODALOM Az elfogadott á l t a l á n o s elvárások mellett (pl. K ö n y v ü n k . A „FEJLETTSÉGMÉRŐ LAPOK" ÓVODAI ALKALMAZÁSA P O R K O L Á B N É B A L O G H KATALIN Az ó v o d a p e d a g ó g u s egyik alapvető feladata. HORÁNYI ANNABELLA.) (1987): Pszichológus az iskolában = iskolapszichológus. Alapok.) (1998): Iskolaegészségügyi kézikönyv. aki rendszeresen igénybe veszi a pszichoterápiát.

A fejlődési ü t e m r e . V e z e t é s e l e h e t ő s é g szerint természete-.z e n e foglalkozáson a ritmusérzék-fejlesztés . . folyamatosan célszerű végezni. hogyan furulyázik az ó v ó n é n i d ! . én-kép) A testsémafejlettség m e g i s m e r é s é h e z a f e l n ő t t . a g y e r m e k szociális fejlettsége. sarokülés) is megérti és véghez is tudja vinni. s z e m p o n t o k a t és feladatsorokat tartalmaz. P r o g r a m u n k e z e k kiemelt fejlesztését vállalja fel. hol van a bokája. 210 . .7 é v e s e k n e k ) U t á n o z d . sőt társán is m e g m u t a t j a a kívánt testrészt. A szempontsor szerinti megfigyeléseket a mindennapi életben. amelyek idegélettani. Az a l á b b i a k b a n n é h á n y . A . fejlődéslélektani megalap o z o t t s á g ú a k . ábrázolásnál a m i n t á z á s i .". cso­ portos megfigyelés). a környezet m e g i s m e r é s é n belül a tes­ tünk témakör. h o g y a n ! ( 4 . é n e k . taps a k ü l ö n b ö z ő testrészeken).5 é v e s e k n e k ) F o g d m e g és rejtsd el a tollpihét! ( 5 . hogy „ M u t a s d m e g a vállad. A s z e m p o n t s o r o k kérdéseire t e r m é s z e t e s e n a g y e r m e k e k é l e t k o r á n a k megfelelő vála­ szok k e r ü l n e k be. foglalkozásokat tervezzen. hiszen egy 3 éves g y e r m e k n é l ridegen hangzik az utasítás.J á t é k i d ő b e n .5 é v e s e k n e k ) K ö s z ö n n e k a hüvelykujjadnak a t ö b b i e k ! ( 5 . szociális é r e t t s é g e . ezért n e m baj. hogy az ó v o d á s k o r végére egy iskolaérett gyermeknél a s z e m p o n t s o r b a n jelzett „ t u d j a " vá­ laszok o p t i m á l i s a k legyenek. O r s z á g o s standardizálása folyamatban van.M i n d e n n a p o s t e s t n e v e l é s b e . a testnevelés foglalkozásba b e é p í t h e t ő k a k é z m o z g á s t .). a térbe­ li tájékozódás és térbeli m o z g á s fejlettsége. labdaelkapást. a l k a l m a s s á g csak a rendszeres.g y e r m e k páros j á t é k a tükör előtt. f i n o m m o t o r o s .. hátad stb.4 é v e s e k n e k ) A négy k i s g y e r m e k puszit ad az anyukájának. M u t a s d meg. lelki. a g y e r m e k e t a csoportból. e g y s z e r r e feküdtek le aludni. Rutinos teljesítésük csak ó v o d á s k o r végére v á r h a t ó el. speciális szakértelmét. de kötetlen t e v é k e n y s é g e k k e l . a min­ dennapos testnevelés és a testnevelés-foglalkozások pontos feladatadása (pl. nyelvi ki­ f e j e z ő k é s z s é g . lábujjon járás.és ajakügyesítő gyakorla­ tok. csakis j á t é k o s f o r m á b a n . öltözésnél megfigyelhető a fűzés. e g y e n s ú l y é r z é k e t j e l z ő gyakorlatok ( m i k r o c s o p o r t o s . szellemi. bokafogás stb. h e i y z e t b e n .g y e r m e k közös játékával az egész s z e m p o n t s o r felmérhető. hasad. RÖGZÍTÉSE A f o l y a m a t o s m e g f i g y e l é s h e z szükséges. s e m m i k é p p e n s e m „ f e l m é r é s " jelleggel. A feladatoknál ügyelni kell a g y e r m e k e k élet­ korára. az információk m e g s z e r z é ­ séhez s z ü k s é g e s célozott. a m e g h a t á r o z á s o k kitöltéséhez. vagy a c s o p o r t n a g y o b b ré­ szénél felfedezett h i á n y o s s á g o k korrigálására célzott játékokat. de u g y a n e z a válasz egy 6 éves g y e r m e k n é l már komoly lemaradást jelez az ó v o d a p e d a g ó ­ gusnak. illetőleg az iskolára való a l k a l m a s s á g bizto­ sítékai.J á t é k i d ő b e n f e l n ő t t . szökdelést. az ó v o d a p e d a g ó ­ gus által j á t é k o s a n m é r h e t ő k . anyanyelvi j á t é k o k n á l a nyelv.6 . hogy az egyes g y e r m e k e k n é l a lemaradt területek fejlesztését m e g c é l z ó j á t é k o k a t be­ építse a g y e r m e k e k k e l való egyéni j á t é k o s foglalkozásokba. Nevelési T a n á c s a d ó ) s z a k e m b e r e i n e k segítségét. ezért a fejlesztési feladatok m e g ­ tervezéséhez a folyamatos szintbemérés elengedhetetlen. rövid ideig tegyük.6 .FEJLETTSÉGMÉRŐ LAPOK" ALKALMAZÁSÁVAL A fejlettségmérő lapok a g y e r m e k i fejlődés folyamatának m e g r a g a d á s á t teszik l e h e t ő v é az ó v o d á b a lépéstől az ó v o d á s k o r végéig.A GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSE. hogy az ó v o d a p e d a g ó g u s tisztában legyen a fejlettségmérő lap tartalmával. A g y e r m e k testi. A n a g y o b b l e m a r a d á s o k n á l m i n d e n k é p p e n igénybe kell vennie a P e d a g ó g i a i Szakszolgá­ latok ( l o g o p é d u s . de a g y e r m e k m i n d e n n a p i t e v é k e n y s é g é b e n előfordulók.e g y e n l e t e s ültetés (pl. A j e l z e t t p s z i c h i k u s struktúrák a tanulási k é p e s s é g m e g h a t á r o z ó i . A „Fejlettségmérő lap" olyan Moz. Az iskolaérettséghez. Játékötletek: Ujjak ritmikus ö k ö l b e zárása: (3_4 é v e s e k n e k ) Az öt kismalac (angol n é p k ö l t é s : M e s e az ujjakról) elfáradt. ille­ tőleg az iskolai érettség. érzelmi fejlődésének i s m e r e t é b e n v á r h a t ó el. továbbfejleszthető ötletet a d u n k e h h e z . A m e n n y i b e n a p o n t o s a b b ismeretszerzés vagy egy területen m u ­ t a t k o z ó b i z o n y t a l a n s á g e l d ö n t é s e ezt m é g i s s z ü k s é g e s s é teszi. a további fej­ lesztési feladatok m e g t e r v e z é s é h e z pedig támpontot adnak a k ü l ö n b ö z ő területeken jelölt válaszok. egyéni foglakozással. természetes te­ vékenységéből kiemelve. Testsémafejlettség (Testkép. Fő területei: mozgásfejlettség. jó m e g o l d á s o k birtokában állapít­ h a t ó m e g . ha egy 3 éves m é g nem tudja pl. az értelmi fejlettség. az iskolai beválás előrejelzéséhez értékes segítséget. támaszkodj a tenyereddel a padra. l e m a r a d á s r a utaló jeleknél az ó v o d a p e d a g ó g u s n a k lehetősége van arra. festési technikák adnak segítséget a megfigyeléshez.gásfejlettség (Nagyés finommozgás) . e s e t e n k é n t játékos e g y é n i v i z s g á l a t o n .a f e l a d a t h e l y z e t b e n a l k a l m a z o t t m e g f i g y e l é s e n alapuljon. míg egy 6 éves ugyanezt m á r a k ü l ö n b ö z ő m o z g á s o s helyzetek­ ben (pl. a testséma.7 é v e s e k n e k ) P u m p á l d fel a kezeddel a „ l a b d á t " ! Ujjakkal a hüvelykujj sorra érintése: ( 3 . h o g y a n ! ( 4 . M u t a s d m e g .

kifejezőkészség fejlettsége szövegvisszaadás) beszédritmus. mid érintettem m e g ? ( 5 . a k ö r n y e z e t m e g i s m e r é s é n belül (színek. . állatok fejlődési fázisait ábrázoló képek stb. szögletes.5 é v e s e k n e k ) E s z k ö z nélkül. m e r t csak így é r h e t ő el. tükör előtt. m é r é s é r e az egész n a p b ő v e n kínál lehetőséget.! Ne m o n d d meg.) Motoros feladat verbális visszaadása Értelmi (csoportosítás. A h á r o m pillangó.almacsutka. C s u k d be a s z e m e d . és m o n d d el. melyik test­ részét érintette m e g X. mit c s i n á l t a m ! M o n d d el. így j á t é k i d ő b e n a d h a t u n k n e k i k o l y a n ötletet is.5 é v e s e k n e k ) M e s e k é p s o r o z a t vagy e s e m é n y s o r o z a t (pl. Nyelvi (Szókincs. mi történt. h a n e m hozd i d e ! (5_6-7 évesek) Csoportosítsd a Logikai-készlet játékait a m e g a d o t t s z e m p o n t o k szerint! Mondj olyan szót.M o t o r o s feladat verbális v i s s z a a d á s á n a k f e l m é r é s é r e l e h e t ő s é g van e g y é n i vagy m i k r o c s o p o r t o s j á t é k o k k a l egyaránt.harapásnyomos alma . stb. R é p a m e s e . ne menjetek a hintán túl. -játék. C e r u z a f o g á s u k r ó l . időtartamnöveléssel). válogasd ki! ( 4 . öltözésnél és a foglalkozásokon egyaránt.7 éveseknek) M e s e képsorozat ( 3 . Játéköteletek: (3-4 é v e s e k n e k ) H a m u p i p ő k e . b á r m i ­ lyen t e v é k e n y s é g b e n . " ( 5 . megjegyez­ zék. m i t csi­ nált X. könyvek nézegetése k ö z b e n a d ó d ó beszélgetése­ ket a felnőttel és a társakkal egyaránt.6 . u t á n o z d ! .Az időbeli relációkat m e s é k képei vagy cselekvéssort ábrázoló k é p e k segítségével le­ het felmérni egyéni vagy m i k r o c s o p o r t o s j á t é k o k közben.játék: a g o n o s z m o s t o h a összekeverte a j á t é k o k a t . valamint a feladattudatról is.kötőtűn a fonal . mi az.) (4-7 é v e s e k n e k ) A fenti példa bővítése. k é s ő b b ö n m a g u k is megfelelően alkalmazzák.5 é v e s e k n e k ) B a r k o c h b a : keress a t e r e m b e n olyan játékot.. ami valamilyen tulajdonságában h a s o n l ó tárgyat j e l ö l ! Térbeli tájékozódás.4 é v e s e k n e k ) P i l l a n g ó b á b b a l t ü k ö r előtt: h o v a szállt a p i l l a n g ó ? ( 4 . nehezítése (több c s e l e k v é s m o z z a n a t t a l . (Pl. Képet k a p u n k ilyenkor az ö n k é n t e s t e v é k e n y s é g és a felnőtt kérésére végzett t e v é k e n y s é g közbeni figyelem tartósságáról. (pl.p u l ó v e r stb. melyen l e m é r h e t ő rajzfejlődésük.kisebb gyertya.7 é v e s e k n e k ) E s z k ö z nélkül. segíts H a m u p i p ő k é n e k s z é t v á l o g a t n i ! C s a k a pirosakat. R a k d s o r r e n d b e a m e s e k é p e i t ! Ki rakja ki a történetet g y o r s a b b a n ? M e s é l d el. csak a g ö m b ö l y ű k e t stb. . terí­ tésnél a kést a tányér és a kanál k ö z é a j o b b oldalra. időbeli relációk. (3-4 é v e s e k n e k ) M e s e képsorozat (pl. .: M o n d d el. fejlettség motoros feladat verbális visszaadása) (3_4 é v e s e k n e k ) T e d d a m a c k ó mellé a labdát a p o l c r a ! (Végrehajtás után a g y e r m e k el­ mondja. egész alma . nagy méretű stb. A kiskakas g y é m á n t félkrajcárja stb. térbeli tájékozódásukról.Játékötletek: ( 3 . Ennek a területnek a megfigyelésére. Y. hogy a g y e r m e k e k ezeket megismerjék. ami zöld. esetleg m á s i k g y e r m e k k e l : m o n d d m e g .). ka­ rod stb.6 . megfigyel­ hetjük. g y e r t y a és gyufa . jobb-bal Időbeli relációk A saját testhez viszonyított térbeli eligazodás felmérhető az egész nap folyamán. Bol­ dogan fogadja m i n d e n g y e r m e k a képek. emberábrázolási készségük. fonalgombolyag .4 db) vagy eseménysorozat (pl.). növények.é g ő gyertya . csak a kicsikel. tedd az autót a vonat mellé.A tárgyak m e g a d o t t tulajdonsága szerinti csoportosítás jól megfigyelhető j á t é k i d ő b e n .Y. A k ó r ó és a kismadár.F i g y e l m ü k e t j á t é k i d ő b e n és feladatteljesítés k ö z b e n egyaránt lemérhetjük. ( 4 . k ü l ö n b s é g ) vagy m a t e m a t i k á n belül ( h a l m a z o k ) j á t s z o t t j á t é k o k segítségével. viszonyok. F o n t o s . e s z k ö z ö k k e l . Az ismeretek egyéni el­ l e n ő r z é s é r e l e h e t ő s é g e t a d n a k az a p r ó b b m e g b í z á s o k (pl. hogy a felnőtt szóbeli közlése m i n d i g tartalmazza a térirányokat j e l z ő megfele­ lő kifejezést. 212 213 . képolvasás. szerin­ ted miért?) . térbeli a térbeli mozgás fejlettsége oldal) (Térirányok. figyelem.Tükörkép. térirá­ nyokkal.). majd t ü k ö r nélkül: mutasd m e g a füled. hasonlóság. és m o n d d m e g . mit csinált.!) Finommotoros koordináció (Rajzfejlődés) fejlettsége A g y e r m e k e k t ö b b s é g e szívesen rajzol. testsémájukról is képet k a p h a t u n k rajzaikon keresztül.

egyszerű történést ábrázoló képek felhasználá­ sa (pl.) és az a p r ó b b m e g b í z a t á s o k (pl. e z e k c s ö k k e n t é s é v e l .7 é v e s e k n e k ) „ M i t tettél m á r a b ő r ö n d b e ? " (A kérdésre teljes m o n d a t t a l és a m á r el­ h a n g z o t t tárgyak nevét m e g i s m é t e l v e . kép.A társas k a p c s o l a t o k jól n y o m o n k ö v e t h e t ő k j á t é k i d ő b e n . illetve n a g y c s o ­ port végén előrejelzést ad az iskolai életbe való v á r h a t ó beilleszkedésről. m ó d s z e r e k k e l .5 g y e r m e k k e l játsszuk. ( 4 . fejlesztése). zálogot is adhat. Aki téveszt.7 é v e s e k n e k ) „ T ö r t é n e t folytatása" . hogy a g y e r m e k e k közül kik azok.K é p o l v a s á s r a . régmúlt e s e m é n y e k r ő l szóló könyv. ( 5 . feladattartás megfigyelhető a munkajellegű t e v é k e n y s é g e k (pl. de m á r b o n y o l u l t a b b . k é s ő b b egyre g y o r s u l ó t e m p ó b a n ) . a g y e r m e k e k j á t é k á n a k fo­ lyamatos megfigyelésével. hogy a már felsorolt tárgyakat m e g kell ismételni és a sorozatot újakkal kell bővíteni (rövidtávú m e m ó r i a ellenőrzése. Év elején lehetőség van a p e r e m h e l y z e t okainak feltárására (pl. ( 4 . a k ö r n y e z e t m e g i s m e r é s é r e nevelés kapcsán b á r m i l y e n fel­ használt s z e m l é l t e t ő kép.4 é v e s e k n e k ) É r z e l m i l e g közel álló. hogy melyik g y e r m e k n e k lesz szüksége m á s s z a k e m b e r segítsé­ gére is.h a n g s ú l y o s h e l y z e t b e n mutatott magatartásformákat.). m e g b í z á s o k teljesítése stb. k é s ő b b ez a szám a g y e r m e k e k fej­ lettségének. állatokról. lehetőség szerinti m e g s z ü n ­ tetésével a z e g y é n b e i l l e s z k e d é s é n e k e l ő s e g í t é s é r e . beilleszkedés. így k o n k r é t a b b formában m e g f o g a l m a z h a t j u k a viselkedés általános szempontjait. az utcán.) és a fog­ l a k o z á s o k során adott feladatok elvégzése közben. a foglalkozások feladatai (pl. illetve e l e m e z h e t j ü k a teljesít­ m é n y .Érzelmi élete az egész n a p folyamán b á r m i k o r megfigyelhető. . d i a k é p stb. a m b u l á n s rendelése­ in lehet m e g k e r e s n i .6 . folyóiratok. ezeket egyre bővítve kell válaszolni. a m i k o r m á r n a g y o n k e v é s esélye van a g y e r m e k n e k a h á t r á n y o k leküzdésére. beillesz­ kedési. s z o m o r ú g y e r m e k .a felnőtt által e l k e z d e t t történetet m i n d e n g y e r m e k csak egy m o n d a t t a l bővítheti. A j á t é k lényege. fénykép. m ű a l k o t á s o k r e p r o d u k c i ó i . U s b o r n e Kisenciklopédia. mesejelenetek stb. K o m o l y a b b p r o b l é m á k n á l n e m c s a k a Nevelési Ta­ nácsadó s z a k e m b e r e i n e k segítségét kérheti.). így az ó v o d a p e d a g ó g u s már 3-4 éves korban képet k a p h a t arról. ) MEGFIGYELÉSI SZEMPONTOK A c s o p o r t o n belüli viselkedés megfigyeléséhez ad segítséget. k ö n n y e n é r t h e t ő m ű a l k o t á s . L e h e ­ tőség nyílik arra. A s z ö v e g v i s s z a a d á s e g y h a n g ú s á g á t pl. hogy időben elkezdjük az e g y é n r e szabott p r e v e n c i ó s p r o g r a m alkalma­ zását.7 évesen az ó v o d á b ó l .A feladatmegértés. b o n y o l u l t a b b c s e l e k m é n y t á b r á z o l ó kép. . K é p e t k a p arról is. ezt n e m csak az utolsó óvodai év végén kéri. érzelmi élet) feladatmegértés. hogy az iskolai életre kellőképpen felkészített g y e r m e k e k kerüljenek ki 6 . e b b e n a részben a gyer­ m e k r e l e g i n k á b b j e l l e m z ő tulajdonságokat célszerű jelölni.j á t é k " (az elhangzott szöveg m e g i s m é t l é s e ugyan­ olyan.6 . é r z e l m e k e t is á b r á z o l ó képek felhasználása (pl. de m i n d e n k i n e k m e g kell ismételnie a m á r elhang­ zottakat is. (Őket a g y e r m e k k ó r h á z a k szakosztályain. e l v o n t a b b fo­ g a l m a k ismeretét k í v á n ó könyv (pl. Szövegvisszaadás ( 3 . a piacon. a megértés ellenőr­ zése v i s s z a k é r d e z é s s e l ) . ezek tudatos használatával eleget tehetünk a n n a k a k ö v e t e l m é n y n e k . h a n e m fordulhat a k á r neurológiai vagy pszi­ chiátriai s z a k e m b e r h e z is. Játékötletek: Képolvasás ( 3 . a m e s e „ p o z i t í v " és „ n e g a t í v " szereplőjét ábrázo­ ló j e l e n e t . a s z ö v e g v i s s z a a d á s megfigyelésére bő lehetőséget adnak a társasjátékok.5 é v e s e k n e k ) É r z e l m i l e g közel álló. Szociális (kapcsolatteremtés. fejlettség feladattartás. M i n i E n c i k l o p é d i a . sok hiányzás.) ( 5 . A megfigyelési s z e m p o n t o k és a fejlettségmérő lapok p o n t o s vezetése elősegíti a prob­ lémák korai felismerését.4 é v e s e k n e k ) „ M o n d d u t á n a m l . ( „ M i t tettél m á r a b ő r ö n d b e ? ) j á t é k k a l is enyhít­ hetjük. (Ezt eleinte csak 4 . B ú v á r z s e b k ö n y v e k sorozat. ok-okozati összefüggéseket. saját é l m é n y e i k e t m e g ö r ö ­ kítő fényképek stb.7 é v e s e k n e k ) É r z e l m e k e t .). a naposság. a m i b e egyszerű nyelvtörőket és rövid „csali-me­ s é k e t " is b e é p í t h e t ü n k . .). esetleg ok-okozati össze­ függés felfedezését is k í v á n ó . t á m p o n t o t kapunk a k ö v e t k e z ő tanév feladataihoz.) ÖSSZEGZÉS A felsorolt e s z k ö z ö k k e l . A szociális fejlődés mutatói a n a p folyamán b á r m i k o r megfigyelhetők. t ü r e l m é n e k f ü g g v é n y é b e n növelhető. a rend helyreállítása. együtt a család. síró. n e v e t ő . 214 215 . t e r e m r e n d e z é s . a m e l y n e k kiváltására valamilyen feladatot kell elvégeznie a tulajdonos­ nak. az ó v o d á b a n . j á t s z ó gyer­ m e k e k . az együtt j á t s z ó g y e r m e k c s o p o r t figyelemmel kísérésével. É v v é g é n l e m é r h e t ő m u n k á n k e r e d m é n y e s s é g e . festmény stb. akik v á r h a t ó a n lassabb ü t e m b e n fognak fejlődni. magatartási p r o b l é m á k stb.

3 m-ről) j (labdázás) j Egy lábon egyensúlyozás 15 mp-ig (gólya. Á l l a n d ó m o z g á s . 5. 5. 4. N e m tud n y u g t o n m a r a d n i . F o g l a l k o z á s o k alatti viselkedése: 1. 2. 7. majd cipő. I Óvoda neve: 1 Gyermek neve: | Szülelés dátuma: j Ujjak ritmikus ökölbe zárása (pumpálás) I MOZGÁSFEJLETTSÉG Óvodába lépéskor I Kiscsoportban I Középső ! Nagy csoportban j csoportban Ujjak szétlárása (utánzás) zés Fűzé (nagy lyukú gyöngy. Szeszélyes. 3. 2. n e h e z e n szakítja félbe. N e m követi a p e d a g ó g u s utasításait. ha szólítják. tétova m o z g á s ú . úgy tesz. N e m tud várni. 8. m i n t h a n e m hallaná. m o c o r o g . nehezen vált t e v é k e n y s é g e t . N a g y o n lassú. Ú g y tűnik. N e m hallja. 6. piszkál valamit. N e m figyel. 6. vagy legalábbis úgy tesz. igényeit késleltetni. 1 mozgásos játék) j Ujjakkal sorra érintése a hüvelykujjnak (játék) Megérintett ujj csukott szemmel való azonosítása Ujjak kisujjal kezdődő gördülékeny tenyérbe : Kezesség ! Megjegyzés 217 216 . t a n á c s t a l a n . m i n t h a ott sem lenne. II. összegyűri a rajzlapot. K é r d é s r e zavartan hallgat. nyugtalanság van körülötte. 3. 7. E g y é b egyéni viselkedési j e l l e m z ő k . Á l l a n d ó a n babrál. tű stb. Ha e g y s z e r belelendült valamibe. sírós. m i n t h a n e m értené m e g a feladatot. v o n a l v e z e t é s e g ö r c s ö s . majd egy lábon i ! (váltakozva) ! í Labdaelkapás (15 cm átmérőjű. E l t e r e l h e t ő k ö n n y e n a figyelme. á l l a n d ó a n fészkelődik. 4. h e v e s é r z e l m i kitörései v a n n a k . n e m tudja e l k e z d e n i a munkát. V i s e l k e d é s r e általában j e l l e m z ő : 1.) Páros lábon szökdelés (veréb). N a g y o n félénk. N e v e h a l l a t á n összerezzen. M a s z a t o l ábrázolásnál.I.

orrcimpa Száj. csoportban [ csoportban i i Fej. kézfej. mellkas Arc Kar Comb Térd. TÉRBELI MOZGÁSÁNAK FEJLETTSEGE Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Óvodába lépéskor [Kiscsoportban Középső csoportban Nagy­ csoportban . talp 1 Lábujjak. Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Lent Alatt Óvodába lépéskor j Kiscsoportban! \ ! Középső i Nagy- . ujjbegy. hátul ] : Mellett.TESTSÉMA FEJLESZTÉSÉNEK MUTATÓI 1 A GYERMEK TÉRBELI TÁJÉKOZÓDÁSÁNAK. térdhajlat Homlok. szemhéj Orr. elől Hátra. ujjperc Láb Mell. szemöldök Áll ! Könyök Csukló ' Boka Lábfej. bal | Előre. fül tő Kéz. törzs. hát. fölé Jobb._ Szem. nyak. alá Kívánságra irányt tud változtatni Mögé Elé i — 1 Jobbra j_ \ Balta Túl Közé Megjegyzés j _^ 218 219 . tenyér Ujjak. mellé Közöli Le. nyelv | Fül. sarok • Váll Derék Csípő Megjegyzés | ] ! \ Fölött Föl. has •-- •| --- " " - — - i _ .

száj összpontosításra képes ruha. ruha részletei rövid ideig figyel láb részletei csak a játék köti le Figyelem jelzői könnyen elterelhető Aránvok szétszórt figyelmetlen kéz részletei fej. orr. . fül ! az arc részletei: szem. . prolii egyéb teljes. csoportban r . pontos visszaadás a négy végtag összefügg Motoros feladat verbális visszaadása a lényeges mozzanatok visszaadása képtelen elmondani + . Érintkezés a törzzsel a nvak vonala atmegv a fej.különbözőség alapján van karja van nvaka Időbeliség relációk felismerésének mutatói | ok-okozati viszony i időrendiség Részletek feltüntetése a fej részletei: haj.A GYERMEK ÉRTELMI FEJLETTSÉGE Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Óvodába lépéskor (Kiscsoportban I Középső Nagy\ j csoportban . láb törzs aránya helytelen fej. kar. a törzs vonalába a törzs vonala átmegy a láb vonalába Megjegyzés Megjegyzés 220 22 . kar. láb törzs aránya helyes a végtagok kétdimenziósak Dimenziók [többszempontú. GYERMEK F I N O M M O J O R O S KOORDINÁCIÓJÁNAK FEJLETTSÉGE Ó v o d a neve: Gvermekneve: Szülelés dátuma: 1 Óvodába lépéskor Kiscsoportban • : Középső I Nagycsoportban • csoportban a szín szerint van feje A tárgyak mutatói a forma szerint van lába csoportosításának — mcrel szerint hasonlóság .

A GYERMEK NYELVI KIFEJEZŐKÉPESSÉGÉNEK FEJLETTSÉGE . feladattartása . de nem teljesít részben teljesíti irányítással. kitartó felsorol Képolvasás egyszerű cselekvést megnevez összefüggéseket nem képes visszaadni hiányos lénveees mozzanatokat teljes. együttműködő | kezdeményező ! irányító ikadozó S i Beszédritmus gyors megérti I elfogadja < lassú . Óvoda neve: • Gyermek neve: Születés dátuma: . hiányos iákkal I Óvodába lépéskor (Kiscsoportban Középső csoportban Nagy­ csoportban Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Kapcsolat' teremtés felnőttekkel.azdag. A GYERMEK SZOCIÁLIS FEJLETTSEGE Óvodába lépéskor kezdeményező elfogadó visszahúzódó elutasító kezdeményező elfogadó visszahúzódó | elutasító [Kiscsoportban | Középső csoportban Nagy­ i csoportban evakran Elvont kifejezések előfordulása . érti. pontos Mea gjegyzés Erzelnű élete kapkodó.néha isohaseni I szemlélődő ' magányosan tevékenykedő I társakhoz sodródó beszédhibás (milyen?) folyamatos ibekapcsolódó Beilleszkedése a tevékenységbe Í alkalmazkodó . árnyaltan kifejező Szókincs szegényes. teljesíti • nem érti Feladat­ megértése. szétszórt kiegyensúlyozott nyugtalan erőszakos változó hangulatú zárkózott szovegvisszaadás Megjegyzés 222 223 . segítséggel elvégzi felismer önállóan teljesíti elmélyült.

Saj­ nos sok esetben e k k o r derült ki. hogy a teamszerű m ű k ö d é s iránt egyre n a g y o b b igény m u t a t k o z o t t az óvodákban. erőtlen Feladat­ végzése tevékenysége elmélyült a feladat nem köti le . 1 regresszióval válaszol Megjegyzés 1. logopédusi ellátás. számolási és fogalmazási készség.p e r c e p t u o m o t o r o s szubteszt: a vizuális diszkrimináció. emlékezet. valamint az évek során egyre j o b b a n tért h ó d í t ó óvodai fejlesztő pedagógia. jó megoldásra törekvő a motiváltság hiánya jellemzi.és I s k o l a p s z i c h o l ó g u s M u n k a c s o ­ port a Nevelési T a n á c s a d ó keretében. c) Nyelvi szubteszt: nyelvi készség. hogy a gyerekek egy része j e l e n t ő s p r o b l é m á k k a l k ü s z k ö ­ dik. lassú. tanévben 15 ó v o d a ö n k é n t e s részvé­ telével átfogó kerületi fejlettségi szintfelmérés kezdődött. g e o m e t r i ­ kus ábrák és betűf orm ák r e p r o d u k á l ó készsége. s részképesség-fejlesztésének elkezdése fontos lett volna m á r korábban. 224 225 . míg az 1999/2000. kitartó a tevékenységben kapkodó. Három szubtesztje a részképességek felmérésére a l k a l m a s : ti) M o t o r o s szubteszt: kétoldali szeriális m o z g á s m i n t á k kivitelezése és a testvázlattal kapcsolatos térbeli orientáció. nehézkes könnyen váll át más tevékenységre nehezen áll át más tevékenységre kivárásra képes. időrendi fogalmakban való tájékozottság. b) V i z u o . m a g y a r standardját Zsoldos és m u n k a t á r s a i 1999-ben készítették el. térbeli és sorrendbeli orientáció. Szervezetileg ezt lehetővé tette a teljes körű ó v o d a p s z i c h o l ó g u s i . A szűrővizsgálat felvétele m i n d ö s s z e fél órát vesz igénybe. kétnapos j e l e n l é t b e n . tanév óta m ű k ö d i k Ó v o d a . ! A kerület ó v o d a p s z i c h o l ó g u s a i egységesen az M S S S T szűrőteszttel m é r t é k fel a nagy­ csoportos ó v o d á s o k a t az ősz folyamán. így az első szűrések közvetlenül megelőzték a j a n u á r i döntést. Az iskolaérettségi javaslat előkészítése és a fejlesztés minél koraibb elkezdése mellett fontos s z e m p o n t volt. AZ MSSST (MEETING STREET SCHOOL SCREENING TEST) BEMUTATÁSA Az M S S S T .t e s z t e t 1966-ban H a i n s w o r t h és Siqueland dolgozták ki. így e g y r e ko­ rábbra tolódott a szűrés időpontja. A C s o p o r t u n k a kerület 18 ö n k o r m á n y z a t i m ű k ö d t e t é s ű óvodáját látja el heti egy-. ül. dinamikus átlagos ' Munka­ tempója : PREVENTÍV SZŰRÉS ÉS FEJLESZTÉS AZ Ó V O D Á B A N Középső | Nagy­ ! csoportban ! csoportban MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA Óvodába lépéskor Kiscsoportban! Kerületünkben az 1998/99. nyelvi e m l é k e z e t . toleráns Válasz feladja [ tevékeny­ ségek indulatkitöréssel válaszol akadá­ lyozására | személyek elleni agresszióval válaszol . M á r az első t a n é v b e n több óvodából is jelentkezett igény a n a g y c s o p o r t o s ó v o d á s o k fel­ mérésére. hogy az ó v ó n ő k segítséget kapjanak az iskolaérettségi javaslat előkészítésében. kitartásra nem képes gyors. differenciált iskolaérettségi javaslat céljából. mely összesen 4 6 6 g y e r m e k vizsgálatát jelentette. h o g y küldjék-e vagy s e m szakrendelésre az ó v o d á b ó l a gyereket.A GYERMEK SZOCIÁLIS ÉRETTSÉGE Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: személyi kontaktus nélkül is teljesít Onállósáaa időnként személyi kontaktust igényel állandó személyi kontaktust igényel motivált. auditív figyelem.

M i n d a s z u b t e s z t e k b e n .6 éves kortól 7. m i n d pedig az ó v o d a v e z e t ő k e t m e g h ö k k e n t e t t é k . Bár m i n d a n n y i a n tisztában voltak azzal.7 pont) veszélyeztetett. kerületi nagycsoportos óvodások körében szubteszt A három szubteszt átlagai F i g y e l e m r e méltó. A Nevelési T a n á c s a d ó P s z i c h o p e d a g ó g u s Csoportjának vezetőjével k ö z ö s e n kialakítottuk a fejlesztő p e d a g ó g u s o k m u n k a k ö r i és végzettségi út­ mutatóját. Az e r e d m é n y e k m i n d az ágazati. E n n e k k ö v e t k e z m é ­ nyeként a P e d a g ó g i a i Kabinet óvodai s z a k t a n á c s a d ó m u n k a t á r s a i felterjesztést nyújtottak be az Ö n k o r m á n y z a t h o z a kerületi óvodai fejlesztő p e d a g ó g u s hálózat kialakítására. Az e g y s é g e s m e r ő m ó d s z e r pedig lehetőséget ad n e m c s a k az egyén. 227 . Az M S S S T mellett két igen fontos s z e m p o n t miatt d ö n t ö t t ü n k . h o g y az ó v o d a i fejlesztésre küldött g y e r m e k e k p r o b l é m á j á n a k a differenciáldi­ agnosztikája n e m történt m e g . A felmérésben részt v e v ő gyerekek 57%-a járt logopédiai foglalkozásra.az óvodai sajátosságok. finanszírozását az.: Az összesített n o r m a p o n t o k szerint a g y e r e k e k 12%-ánál (47 fő) állapítottuk m e g tanuA lási zavar k o m o l y veszélyét. de az adatok megjelenítése m é g i s igen erőteljes hatású volt. a legidősebb-' pedig 6. h a n e m a k ü l ö n b ö z ő r é s z k é p e s s é g e k fejlesztésével is (lateralitás.0 éves korig féléves i n t e r v a l l u m o k r a osztott táblázatai szubteszt e n k é n t és összesített n o r m a p o n t t a l is kifejezi a g y e r m e k fejlettségi szintjét. Oktatási Osztály vállalta. szubteszt A tanulási zuvar veszélyének esélye a X. Ö s s z e h a s o n l í t ó e l e m z é s tette lehetővé a 13 részt vevő ó v o d a egyes részterületeken elért e r e d m é n y e i n e k a b e m u t a t á s á t . Fejlesztő p e d a g ó g i a i foglalkozáson vett részt a vizsgált p o p u l á c i ó 17%-a.A teszt 4. Szerettük volna.e l m a r a d á s o k miatti várható tanulási n e h é z s é g . m e l y mi­ att a g y e r e k e k igen eltérő készségekkel és i s m e r e t a n y a g g a l é r k e z n e k az ó v o d á b a . 24%-nál (95 fő) e n y h e veszélyt.1 1. hogy a fejlettségmérés v é l e m é n y ü n k szerint elsősorban óvónői k o m p e ­ tencia. 41 %-a lány. hogy a g y e r m e k logopédiai vagy fejlesztő foglalkoztatása összefügg-e 226 teljesítményével. Ez hosszú távon irányt m u t a t h a t m i n d az ó v o d á n belüli. mind pedig a kerületi szintű fejlesz-. . mint nevelési p r o g r a m . így t ö b b é v e s fejlesztési terv keretében idén m á r 9 ó v o d á b a n van főállású fejlesztő p e d a g ó g u s . h o g y az átlagszintet é p p h o g y elérő m o t o r o s területen a kerületi gyere­ kek 41 %-a teljesített a normál érték alatt. Ez m i n d e n ­ képpen a teszt részletes. h a n e m a kerületi mrcycsoportosok j e l l e m z ő i n e k feltérképezésére is. mely több t é n y e z ő b ő l is f a k a d h a t . Javaslatunkra a fejlesztő p e d a g ó g u s o k m u n k a i d e j é b e kötelezően beletartozik a kétheten­ kénti kétórás szupervízión való részvétel. he­ lyi és tárgyi k ö r ü l m é n y e k stb. m i n d p e d i g az ö s s z p o n t s z á m b a n több j e l e n t ő s eltérés találtunk. mint a többiek.a helyi ó v o d a i p r o g r a m o k n a k való megfelelés a l k a l m a n k é n t n a g y o b b h a n g s ú l y t kap. végzettség. ábra nyelvi vaslat elfogadásra talált m i n d e n fórumon. tési t e v é k e n y s é g m e g h a t á r o z á s á h o z . Ez igen fontos volt s z á m u n k r a amiatt. E z e k a gyere­ kek a nyelvi s z u b t e s z t b e n szignifikánsan a l a c s o n y a b b p o n t s z á m o t értek el.11 é v e s volt. A felmérés adatait az Ó v o d a v e z e t ő k Kerületi M u n k a k ö z ö s s é g é n e k ülésén ismertettük elő­ ször. melynek o k a lehet: .az ó v o d a v o n z á s k ö r z e t é b e tartozó családok eltérő s z o c i o ö k o n ó m i a i státusza. H a r m a d r é s z t az e l m ú l t években igen g y a k r a n ta­ pasztaltuk. . térbeli tájékozódás stb. T a p a s z t a l a t a i m szerint igen g y a k r a n fordul elő. A szupervíziónak helyet a kerületi P e d a g ó g i a i Kabinet ad. hogy i n t é z m é n y e i k „ n e h é z g y e r e k a n y a g o t " ne­ velnek. tehát 36%-nál j ó s o l h a t ó be r é s z k é p e s s é g . A m é r ő m ó d s z e r kiválasztását hosszú előkészítő m u n k a előzte m e g .). Itt n e m mu­ tatkozott szignifikáns összefüggés a tesztben m e g m u t a t k o z ó g y e n g e teljesítménnyel. részben p e d i g a fejlesztő pedagógiai k o m p e t e n c i a k ö r b e h a t á r o l á s á v a l kerületünk­ ben azóta m e g i n d u l t . E n n e k korrekciója részben az ó v ó n ő k ismereteinek növelé­ sével. s m i n d ö s s z e két ó v o d a n e m f o g l a l k o z t a t részfoglalkozású s z a k e m b e r t sem. A vizsgált p o p u r láció 5 9 % . Kíváncsiak v o l t u n k arra is.4 pont) í 11. M u n k a c s o p o r t u n k feltérképezte a h a z á n k b a n j e l e n l e g e l é r h e t ő fejlettségmérő teszteket. igen sok tekintetben k ü l ö n b ö z n e k .a fiú. Itt é r d e m e s m e g j e g y e z n i . így a fejlesztésre j á r ó g y e r e k e k kis s z á m a miatt nehezen tárható fel e g y é r t e l m ű kapcsolat. A KERÜLETI VIZSGÁLAT BEMUTATÁSA Az e l e m z é s 13 ó v o d a 3 9 3 n a g y c s o p o r t o s g y e r e k é n e k adatait mutatja be. h o g y a szubtesztekben átlagos p o n t s z á m o t elérő g y e r m e k e r e d m é n y e i n e k részletes e l e m z é s e k o r mutatkozik csak m e g egy-egy részterület súlyos e l m a r a d á s a a többihez képest. E z e n t ú l m e n ő e n m i n d h á r o m szubteszt fejlesztő p e d a g ó g i a i k o m p e ­ tenciakörbe t a r t o z ó részterületeket mér.útmutatója szerint . Erre t á m a s z k o d v a a l k a l m a z t á k a vezetők ó v o d a i státuszban a s z a k e m b e r e k e t .e n y h é n ( 4 . 2. hogy k e r ü l e t ü n k b e n a l o g o p é d u s o k n e m c s a k a h a n g h i b á k kor­ rekciójával foglalkoztak. n e m rutinszerűen csak a p o n t s z á m o k r a t á m a s z k o d ó e l e m z é s é r e hívja fel a figyelmet. szakember-ellátottság. Egyrészt mert a legfrissebb s t a n d a r d o k k a l ren­ delkezett. j /. A ja­ 3. v a l a m i n t az átlagos (8 ponttól) n o r m a ­ p o n t o k elkülönítése m e g m u t a t j a a teljesítés szintjét. mint az adott g y e r m e k p o p u l á c i ó fejlődési sajátosságai. ábra motoros víz-perc-mot. ha az ó v ó n ő k k é z h e z kapnak egy korszerű tesztet. átlagéletkoruk 6 év. A s ú l y o s a n ( 0 . mint a h o g y a n a nyelvi szubteszt is tartalmaz e g y é b e l e m e k e t . másrészt mert . az óvoda.ó v ó n ő k is felvehetik. . mellyel kivált­ hatnak régebbi eljárásokat. A vizsgálat időpontjában a legfiatalabb 4.

Az e r e d m é n y e k óvodai szintű értékelése új szakmai feladatok kialakítását. A képzésen m e g t a n u l j á k a teszt felvételét.. Az ezzel k a p c s o l a t o s a n megjelent. igen jó e r e d m é n y t elért ó v o d a javítja fel. az elméleti alapokat. hiszen az ó v ó n ő k ö n á l l ó a n nem é r t e l m e z h e t i k a tesztet.N a g y o n n e h e z e n fogadták el a szabályt. s a kerületi jó átlagot csak a n é h á n y . ill.9 9. ábrán b e m u t a t o t t á t l a g s z á m o k igen nagy szórást takarnak. 3.K ö r ü l t e k i n t ő szervezést kíván a szűrés lebonyolítása. Az ó v ó n ő k által jelzett p r o b l é m á k : . 4. Jól látható. az e g y ü t t m ű k ö d é s fokozásával és a speciális segítők igénybevételével indult m e g a p r o b l é m á k kezelése. ábra A vizuo-perceptuomatorru minták átlaga óvodánkénti bontásban 228 229 .5 4. hogy saját csoportbeli g y e r e k e t n e m szűrhet­ nek.3 7.6 7.5 7. így a h á r o m részterületen mért e r e d m é n y e i k név nélkül is jól n y o m o n k ö v e t h e t ő k . S.5 II 8. A teszttel k a p c s o l a t o s tapasztalataink.érdeklődéstől függően . E z e k fényében a nevelési p r o g r a m egyes e l e m e i n e k h a n g s ú l y o z á s á v a l .7 8. . kérdéseink és aggályaink m e g b e s z é l é s é r e felkértük Dr. .t o v á b b k é p z é s t tartanak a k ö z é p s ő c s o p o r t o s ó v ó n ő k számára. m e l y n e k g y e r e k e i egy vagy több területen is az átlag n o r m a p o n t alatt v a n n a k . Általában nevelési ér­ tekezlet keretében ismertettük a mérés i n t é z m é n y r e v o n a t k o z ó jellegzetességeit.1 9.3 9.5 7.) m i n d e g y i k é b e n u g y a n a z o n a helyen szerepelnek u g y a n a z o k az óvodák.8 6.m e r ő j ó i n d u l a t b ó l . s e n n e k fényében közös m e g á l l a p o d á s s a l j e l ö l t ü k ki a feladatokat. maga­ sabb p o n t s z á m o t adni. s így ezeknél a g y e r e k e k n é l k é n y t e l e n e k voltunk m á s m é r ő m ó d s z e r t a l k a l m a z n i .3 8. t o v á b b k é p z é s e k e n v a l ó r é s z ­ vétellel. Hajlamosak a g y e r e k e k n e k segíteni.9 6. a p á r h u z a m o s c s o p o r t ó v ó n ő j é v e l s z e m b e n m e g f o g a l m a z o t t rivalizáció-érzést („az én g y e r e k e m e t m á s ne m i n ő s í t s e ! " ) az erősö­ dő t e a m m u n k a során sikerült csak felszámolni.9 6. C s a k igen n e h e z e n lehetett egyeseket erről lebeszélni. valamint a teszttel k a p c s o l a t o s együtt­ m ű k ö d é s kereteit. ill.Az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s o k m i n d e n é v b e n . ábra A motoros minták átlaga óvodánkéiul bontásban 6.7 In tézményi fe I ad a tok: A részt v e v ő ó v o d á k n a k megajánlottuk saját adataik feldolgozását.gyakoroltatták csoportbeli gyerekeikkel a teszt feladata­ it. időbeli szervezése. 10 10.3 A h á r o m ábra ( 3 . átcsopor­ tosítást tett sok helyen szükségessé.Igen n e h é z s z á m u k r a a teszt-szituáció.4 10. 5. A már g y a k o r l ó ó v o d a p e d a g ó g u s o k s z á m á r a m i n d e n évben tapasztalat­ cserét szervezünk.K 6. T ö b b az az ó v o d a .egy vagy t ö b b alka­ l o m m a l M S S S T .1 9. speciális szakképzettség megszerzésével. Z s o l d o s M á r t á t . értelmezésével. v a l a m i n t a m u n k a m e g o s z t á s s a l kapcsolatos tanulságok átbeszélésére is. m e l y e n lehetőségük van a teszt felvételével.S o k a n . . hogy a 2. így az igen prob­ l é m á s körzetet ellátó ó v o d á k t ó l az igen jó színvonalon teljesítőkig m i n d e n m e g t a l á l h a t ó .6 9. .

Itt részletesen b e m u t a t t u k a szűrőtesztet. . valamint viselkedési j e l l e m z ő i n e k a leírását. mely b e s z é d h i b a . Ezt szintén az egységes álláspont kialakítása és képviselete miatt tartottuk fontosnak. a speciális f o g l a l k o z á s o k o n való részvétel el­ döntésére.9 7. h a t é k o n y a n tud e g y ü t t m ű k ö d n i a s z a k e m b e r e k k e l a n n a k kezelésében. S z a k e m b e r k é n t m i n d a n n y i a n tapasztalhatjuk.3 7. esetleg p á r h u z a m o s a n többtől is. ill. 7.7 c) A s z a k e m b e r . A hatályos t ö r v é n y e k é r t e l m é b e n a szülőnek ( g o n d o z ó n a k ) j o g a van a g y e r m e k k e l kap­ csolatos b á r m e l y iratba való betekintésre.nincs s z ü k s é g semmiféle speciális beavatkozásra. e) A speciális foglalkozások és vizsgálatok beindítása: .k o r r e k c i ó r a . Ezért is igen fontos a szülő első perctől való p a r t n e r k é n t kezelése. v a l a m i n t az óvónői j e l l e m z é s t . társas kapcsolatainak. az iskola-. így a fentiek áttekintésével kiválasztottuk a speciális szakellátást i g é n y l ő g y e r e k e k e t . a fejlesztő p e d a g ó g u s .5 8. . hogy a szülő involváltsága lényegesen e m e ­ li bármely terápia h a t é k o n y s á g á t . k i s c s o p o r t o s logopédiai foglalkozás. é r z e l m i és/vagy részképességbeli problémái miatt. feladatait. mely lehetőséggel c s a k igen ritka e s e t b e n él­ tünk. a l o g o p é d u s és az ó v o d a ­ p s z i c h o l ó g u s vett részt.) Minden esetben fontos volt k o n s z e n z u s r a j u t n i . kijelöltük az ellátás formáig és összeállítottuk az óvodai fejlesztő p e d a g ó g i a i és p s z i c h o ­ lógiai csoportot.5 8.eseti d ö n t é s szerint .a l o g o p é d u s felméri a beszédhibákat.a g y e r m e k c s o p o r t o n belül egyéni b á n á s m ó d r a szorul m a g a t a r t á s i .az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s . ha az indokolt. Nevelési T a n á c s a d ó stb. de e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k m e g s z e r z é s e is. b) A szülők tájékoztatása. ill.5 5. A szülőkkel való s z e m é l y e s konzultá­ ciót az esetek t ö b b s é g é b e n az ó v ó n ő és a speciális segítő együtt folytatta.az ó v ó n ő k j e l l e m z é s t készítenek.4 7. és elosztottuk a feladatokat. .2 6.a vezető.5 8. ábra A nyelvi minták állaga A szűrés lebonyolítása: d) A szülői e n g e d é l y e k beszerzése a foglalkozásokhoz. E z e k e t a következők­ ben h a t á r o z t u k m e g : a) A g y e r m e k felmérése: .t e a m c s o p o r t o s konzultációja. és kértük e n g e d é l y ü k e t a vizsgálat lefolytatásához. az isko­ laérettségi vizsgálat menetét. A k o n z u l t á c i ó n e g y e n k é n t áttekintettük a g y e r m e k e k szűrési ered­ ményeit. A szülői e n g e d é l y e k e t írásban kértük az ó v ó n ő k által. n e m c s a k en­ gedélyének. a k ö z ö s álláspont kialakítására a g y e r m e k iskolaérettségét illetően. ill. k i s c s o p o r t o s fejlesztő pedagógiai foglalkozás a r é s z k é p e s s é g . ill. osztályválasztás lehetőségeit k e r ü l e t ü n k b e n .a g y e r m e k e k e l m a r a d á s a i n a k m e n t é n a kiscsoportos foglalkozások m e g t e r v e z é s e .e g y é n i . m e l y e n ismertettük a szűrést.ó v o d á n belüli ellátást igényel a s z a k e m b e r e k bármelyikétől.9 8.6 9. 9. K ü l ö n ö s e n k ö r ü l t e k i n t ő d ö n t é s t i g é n y e l t e k a k ü l s ő szakmai i n t é z m é n y b e irányított gyerekek. E g y b e n felajánlottunk k o n z u l t á c i ó s lehetőséget g y e r m e k e szűrési e r e d m é n y e i b e való b e ­ pillantásra. m e l y e n .6 Csoportjaink m i n d e g y i k é n e k ^ ó i l ö n i d ő p o n t o t j e l ö l t ü n k ki. 230 231 . az adott c s o p o r t két óvónője.5 7. k i e m e l t e n az iskolára való felkészítés szempontjából.5 6. A m u n k a óvodai szintű értekezlettel kezdődött. A n a g y c s o p o r t o s ó v o d á s g y e r e k e k szüleinek értekezletet tartottunk. Hiszen ha a szülő tájékozott a gyer­ mek problémájáról. hiszen csak a k k o r emeljük ki óvodai cso­ portjából a g y e r e k e t . m e l y e k alterna­ 9. .10 9. ill.4 tívái a k ö v e t k e z ő k voltak: . átbeszéltük az éves m u n k a ü t e m e z é s é t .külső i n t é z m é n y b e k ü l d e n d ő szakvizsgálat vagy rendszeres terápia céljából (Szakér­ tői B i z o t t s á g o k . é r z e l m i állapotának.l e m a r a d á s rendezésére: . Ezek együttes figyelembevételével e g y s é g e s ál­ láspontra j u t o t t u n k a n a g y c s o p o r t során v é g z e n d ő feladatok tekintetében. Ismertettük az ó v o d a i nagy­ c s o p o r t szerepét. . mely t a r t a l m a z z a a g y e r m e k k é p e s s é g e i n e k . .e g y é n i . és itt a d t u n k lehetőséget a s z e m é ­ lyes találkozásra is a s z a k e m b e r e k b á r m e l y i k é v e l . ó v ó n ő vagy a fejlesztő p e d a g ó g u s elvégzi a g y e r m e k részké­ pesség-szűrését. ill. diszlexia-prevencióra irányult.

s z ü k s é g esetén további egyéni differenciáldiagnosztika. Rózsika igen k e v e s e t beszélő. majd k é s ő b b . de egyes esetekben a h o z z á j á r ó g y e r e k e k n é l k a p c s o l ó d ó részképesség-fejlesztést is végzett egyénileg vagy kis­ csoportban. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 7 ) : Komplex prevenciós óvodai program (Kudarc nélkül az iskolában).Fejlesztő p e d a g ó g u s egy vagy több részterületen fejlődési elakadást m u t a t ó g y e r e k e k egyéni vagy kiscsoportos terápiáját végezte. ZSOLDOS MÁRTA. vita és közös esetkezelés útján alakult ki. Az Anonymus Alapítvány fejlesztő pedagógus kép­ Példák: 1. hogy optimális fejlesztése a kerület logopédiai óvodájában biztosítha­ tó. olyan j ó g y e r e k a n y a g o t k a p t u n k . beilleszkedési p r o b l é m á k k a l k ü z d ő g y e r e k e k egyéni vagy k i s c s o p o r t o s terápiáját végezte. hogy ó v o d á n k n e m különleges. m i k o r körzeti i s k o l á n k i g a z g a t ó n ő j e azt m o n d t a : „ M i t c s i n á l t a t o k i d é n .szorongó c s o p o r t j á b a " került. hogy a fejlődés felgyorsul m i n d k é t területen. így n y u g o d t szívvel j a v a s o l t u k iskolába. Volt. . Á d á m a képességvizsgálatot jó szinten oldotta m e g . Képességtesztjei nagyfokú lemaradást mutattak. s n e m volt sokáig szüksége speciális ellátásra. két c s o p o r t b a n összesen 36 gyereket szűrtünk. Egy gyerek akár t ö b b szak­ e m b e r h e z is j á r h a t o t t . A tartalmi e l e m z é s a z o n b a n m e g m u t a t t a .S z ü l ő a s z a k e m b e r e k bármelyikétől kaphatott o t t h o n r a g y a k o r l ó feladatokat. . m i n d pedig a g y e r m e ­ kek és szüleik s z á m á r a . hogy kis l é t s z á m ú vagy speci­ ális iskolai osztályban van a helye. I. majd az ó v ó n ő .. " IRODALOM GRKGLSS MÁRTA ( 2 0 0 1 ) : A tanulási zavar előjeleinek szűrése óvodás korban.ÁRA. MARTONNF. akikről mi is azt g o n d o l t u k . s a család elköltözött egy vidéki ker­ tes házba. S z o m o r ú . R ó z s i k a igen n e h é z családi j ^ ö r ü l m é n y e k között él. Az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s n á l heti két a l k a l o m m a l k i s c s o p o r t b a járt. . Az érzelmi p r o b l é m á k feldolgozására az o v o d a p s z i c h o l ó g u s . Télen dönteni kellett beiskolázásával kap­ csolatosan.Ó v o d a p s z i c h o l ó g u s az érzelmi.) ( 2 0 0 0 ) : Alapok. KOVÁCS EF.. a Nevelési T a n á c s a d ó iskolaérettségi vizsgálatára csak azokat a gyerekeket küldtük. 2. szakrendelésre irányítás. de c s o p o r t o n belül differenciált b á n á s m ó d o t igénylő gyer­ m e k e k fejlesztésének vagy g o n d o z á s á n a k m e g t e r v e z é s e . így nagyszülei nevelték. K o n t r o l l v i z s g á l a t a k o r még egy év ó v o d á b a n m a r a d á s t j a v a s o l t u n k a n a g y m a m á n a k .l o g o p é d u s . E z e k n é l a g y e r e k e k n é l további d i a g n o s z t i k u s tesztekkel p o n t o s í t o t t u k a tünet m ö g ö t t m e g h ú z ó d ó okokat. Ó v o d á n k b a n . Vo­ lán Humán Oktatási és Szolgáltató Rt. k a p c s o l a t a i b a n passzív kisfiút i s m e r t e m m e g b e n n e . . Á d á m n a g y c s o p o r t o s k o r á b a n erőteljesen m e g v á l t o z o t t . . Együtt a gyerekekéit. I d ő k ö z b e n az é d e s a n y a m a g á h o z vette a g y e r m e k e t . szo­ rongó kislány. Budapest. az édesanyával pedig h á r o m a l k a l o m m a l átbeszél­ tük Á d á m é r z e l m i p r o b l é m á i t .ó v o d a p s z i c h o l ó g u s ­ t e a m k o n z u l t á c i ó k e r e t é b e n átbeszélte a segítés lehetőségeit. F é l é v r e a kisfiú megnyílt. gyakoroltatásával. s j a v a s o l t a k további egy év felmentést a tankötelezettség m e g k e z d é s e alól. V m o v s Z K Y GÁBOR (szerk. 3 . majd n a g y c s o ­ p o r t o s k o r á b a n fejlesztő pedagógiai terápiára is. F o n t o s a z o n b a n tudni. M e g á l l a p í t o t t á k . A s z a k e m ­ berek k ö l c s ö n ö s b i z a l m a e g y m á s iránt sok e g y ü t t g o n d o l k o d á s . 232 233 .L o g o p é d u s elsősorban a h a n g h i b á k korrekcióját végezte. organikus érintettség n e m m é r h e t ő . . TAMÁS MÁRTA ( 2 0 0 1 ) : A fejlesztő munka tapasztalatai. Országos Szakmai Találkozójának előadásai.Ó v ó n ő a speciális fejlesztések kiegészítéseként az ó v o d a i c s o p o r t b a n k i e m e l t e n fog­ lalkozott a p r o b l é m á s g y e r e k e k ismereteinek mélyítésével. Ellátási m ó d o k : . Visszajelzésünk szerint iskolai beilleszkedése z ö k k e n ő m e n t e s volt. zése. A p s z i c h o ­ lógiai vizsgálat szerint intellektusa átlagos.f e j l e s z t ő p e d a g ó g u s . Az óvodai l o g o p é d u s h o z m á r k ö z é p s ő s korától járt r e n d s z e r e s egyéni foglalkozásra. hogy h ú g a mellett m o s t újabb kistestvére született. aki igen h a m a r „ b e i n d u l t " . SARKADY KAMILLA ( 1 9 9 9 ) : Szűrőeljárás óvodáskorban a tanulási zavar lehetőségeinek vizsgá­ latára: MSSST. g o n d o s a n m e g e g y e z v e a m u n k a m e g o s z t á s b a n . Kötörő Emese (szerk. gátlásos. M i n d h á r o m szubtesztben telj e s í t m é n y á t l a g u k jóval m e g h a l a d t a a m i n i m u m p o n t s z á m o t . Tapasztalataim az MSSST-vel. In: Kósáné Ormai Vera. A s z ü l ő a j a v a s l a t o t elfogadta.m i k o r m á r nyitott volt az i s m e r e t s z e r z é s r e . Szülei elváltak. ill. beszédészlelése. A fent b e m u t a t o t t modell ideálisnak m o n d h a t ó m i n d a szakemberek. Fejlesztő Pedagógia. A szülők és g y e r e k e k részéről t a p a s z t a l h a t ó elégedettség mellett l e g n a g y o b b megerősí­ tésünk az volt. Budapest. Budapest. . szókincse igen g y e n g e .fejlesztést is kapott. Karcsi t ö b b hanghibával küzdött. s az e s e t g a z d a a szülőt is r e n d s z e r e s e n tájé­ koztatta a h a l a d á s r ó l . ezért kértük a kerületi kihelyezett B e s z é d v i z s g á l ó Á l l o m á s szakértői vizsgála­ tát.a kiemelést n e m igénylő.s z a k v é l e m é n y e z é s .RRNC. érzelmi á l l a p o t á n a k vizs­ gálata erős szorongást jelzett. Az é d e s a n y a beszélgetés során többek között e l m o n d ­ ta. é d e s a n y j a s e m vállalta g o n d o z á s á t . akiknél szükséges volt külső kontroll beiktatása a fejlesz­ tés h a t á s á n a k m é r é s é r e . Horányi Annabella. ISTVANFI Ki. hogy 19 gyereknél fordul elő egy vagy több területen is részképesség-elma­ radás.Szakértői B i z o t t s á g o k h o z . bár k ö z é p s ő testvérével a rivalizáció m e g m a r a d t . így b í z u n k b e n n e . Igen fontosnak tartottuk a folya­ m a t o s k o n z u l t á c i ó t a négy s z a k e m b e r között. Az idei é v b e n pedig iskolaérettségi vizsgálatra küldjük fejlesztő osztályos javaslattal. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Budapest. ill.): A Nevelési Tanács­ adók II.

a h a n g o k h o z betűt azonosítani. Az ó v o d a l o g o p é d u s a által kezelt g y e r m e k csak indokolt esetben kerül p á r h u z a m o s a n fejlesztésre. a g y e r m e k e k egyé­ ni fejlettségéhez. n y o m d á z á s .: színezés. és b e l e e g y e z é s ü k e t kérik. M e g b e s z é l i k az érintett g y e r m e k k e l és az egész csoporttal. A fejlesztő c s o p o r t b a kerülés fő indikációja az életkor (tankötelezettség elérése. szavak sorrendjét tartani. A fejlesztő pedagógiai m u n k a olyan pedagógiai tevékenység. ö n m a g á ­ ban való hitet. a reális é r t é k e ­ lést. képességei. feladattartása. más-más oldalról k özel íte m m e g a problémát. raji zolás. N a g y o n fontosnak tartom a g y e r m e k teljes elfogadását. Vizuális e m l é k e z e t . azon belül a t o l l b a m o n d á s sikeres legyen.a kívánt helyre írni. n e k e m kell v á l t o z t a t n o m a stratégiámon. M i n d i g az e l a k a d á s pontjáról indulok ki. Bevezetőként néhány gondolat a fejlesztő pedagógia céljáról és módszereiről. „ k í v á n s á g m ű s o r " beiktatására. h a n g o k r a b o n t a n i . amely a t a n u l á s h o z szük­ séges pszichikus funkciók fejlesztését. m e r t ezáltal nő a g y e r m e k e k feladattudata. lehetőséget adva a gyereknek. hoz. A KONKRÉT MUNKA BEMUTATÁSA /. intermodális. megváltoz­ tatja a kialakult n e g a t í v m o t i v á c i ó k a t . illetve 3 éve. hogy ö n m a g á t megismerje. fejlődik személyisége. T e r m é s z e t e s e n az első foglalkozás alkalmával ezt én is m e g e r ő s í t e m és tisztázom a gyerekekkel. h o g y á t m e n e t i l e g átvállalva a g y e r m e k n é l m é g h i á n y z ó motivációt. F o n t o s s z e m p o n t .a hallott hangot. hogy akit lehet. c s ö k k e n t i a viselkedési z a v a r o k a t . Szerialitás . a sze­ m é l y e s k a p c s o l a t r a nagy hangsúlyt helyezek. lehetőséget k a p a g y e r m e k arra is. akiknél a vizsgálatok alapján ez indokolt. e g y é b szakértőtől kérjünk vizsgálatot. Auditív e m l é k e z e t . vagy felmentett g y e r e k e k ) . m e t a k o m m u n i k a t í v . A g y e r m e k e k . A g y e r m e k és a p r o b l é m a adott. az esetlegesen hi­ á n y z ó funkciók pótlását szolgálja. ezen keresztül ismeri m e g a világot. ha szükséges. k é p e s s é g e i h e z igazodik. Példa egy k é p e s s é g részösszetevőinek és a fejlesztés sokféle területének b e m u t a t á s á r a (a teljesség i g é n y e nélkül). és a tünet súlyossága.EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ Ó V O D A ÉS A FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS KÖZÖTT GOSZTONYI JUDIT N a g y c s o p o r t o s o k n á l a tanév utolsó időszakában feladatlapokat is h a s z n á l u n k . A foglalkozások végén a z o n b a n m i n d i g van idSf a g y e r m e k e k által igényelt tevékenységek. pl. A foglalkozásokon a l a p t e v é k e n y s é g ü n k a játék.a h a s o n l ó betűktől elkülöníteni. beszélgetés. m e l y b e n a g y e r m e k el m e r i majd kezdeni használni a képességeit. A d d i g a pontig azonban a fejlesztő p e d a g ó g u s dol­ ga.a tanár hangját hallani. M i u t á n az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s és a logo­ pédus elvégzi szűréseit. sok-sok konkrét dicséretet a g y e r m e k által nyújtott teljesítményre. vagy e g y é b o k o k miatt keletkeztek a g y e r m e k n é l . h o g y mi történik majd velük. illetve. illetve a sérült funkciók javítását. így gyakorlatban nyújtok' m i n t á t nekik (pl. hiszen a fejlődés n e m e g y e n l e t e s . A közös játékban alakulnak ki a társas kapcsolatok.felidézni a hallott m o n d a t o t . t ö b b n y i r e didaktikus játék. Auditív differenciálás . kontrollt. A dicséret inkább] verbális..: festés. Ha a g y e r m e k elakad egy p o n t o n . Az ennél n a g y o b b létszámú csoport k e v é s b é h a t é k o n y . N a g y sze-* repe van é p p e n ezért a s p o n t a n e i t á s n a k . hiszen a g y e r m e k n e k ez az elsődleges tevékenysége. A h h o z . és fokozatosan h a l a d u n k tovább. A m i n d e z e k hatására kialakult bizalom olyan légkört teremt. Megelőzi vagy csökkenti azokat a tanulási n e h é z s é g e ­ ket. feladatlapokat és konkrét terveket adok az ó v ó n ő k n e k . a Nevelési T a n á c s a d ó b a küldjünk ellátásra. Azoknál a g y e r m e k e k n é l . együttesen konzultálunk az ó v ó n ő v e l . óvodai fejlesztő pedagógiai munka A tanév eleji h o s p i t á l á s a i m során megfigyelem a g y e r m e k e t k ü l ö n b ö z ő tevékenységei so­ rán a n a g y c s o p o r t b a n . m e l y e k a z e s e t e n k é n t m á r e l s z e n v e d e t t s o r o z a t o s konfliktusok é s frusztrációk miatt kialakulhatnak. M e g k é r d e z e m az ó v ó n ő i k és d a d u s a i k tapasztalatait v a l a m e n n y i gyermekről.betűk. g y u r m á z á s ) . mint tárgyi. K e t t ő n é l több g y e r m e k esetében m á r c s ö k k e n az egy főre j u t ó figyelem m e n n y i s é g e és terjedelme. társasjátékok.a szem. illetve megtanulja az a l k a l m a z k o d á s és a viselkedés szabályait. Intermodális ö s s z e k a p c s o l á s .a m o n d a t o t szavakra. A l e g o p t i m á l i s a b b a két fős csoport. átlendítve a n e h é z s é g e k e n . P a r t n e r k é n t kezelem a g y e r m e k e t a fejlesztő foglalkozáson. m i n d i g együtt d o l g o z o m a g y e r m e k e k k e l . Ami­ kor csak lehetséges. a m e l y e k a lassúbb érés. Az egy-egy j á t é k k a l töltött időt i g y e k s z e m mi­ nél tovább nyújtani. Fejlesztő p e d a g ó g u s k é n t d o l g o z o m a Kőbányai Nevelési T a n á c s a d ó b a n . a gyakorlatok nagy része multiszenzoros. időről időre alakítom aktuális teljesítményük-. m e r t az iskolában ezekkel találkoznak majd a leggyakrabban. Auditív analízis . ha társuk hiányzik. segítse őt.k o o r d i n á c i ó . Vizuális differenciálás . segítségül hívva a fejlesztő pedagógia módszereinek és eszközeinek színes palettáját.és k é z m o z g á s t ö s s z e r e n d e z n i . ez a r e n d s z e r e s s é g és á l l a n d ó s á g é r z é s e miatt fontos. Az. beleértve a családi k ö r ü l m é n y e k e t is. T é r o r i e n t á c i ó . a két s z a k e m b e r m u n k á j á n a k ösz235 234 . hogy ö n á l l ó a n j u s s o n s i k e r é l m é n y h e z . A gyakorlatok nagy része álta­ lam irányított. a következő r é s z k é p e s s é g e k megfelelő m ű k ö d é s e szükséges: Auditív figyelem . he­ ti 3 órás r é s z á l l á s b a n egy ó v o d á b a n . Az ó v ó n ő k m i n d e n esetben tájékoztatják a szülőket a fejlesztésről. kettesben v a n n a k velem. hogy az írás.a h a s o n l ó h a n g z á s ú h a n g o k a t elkülöníteni. folyamatos konzultációt biztosítva. V i z u o m o t o r o s . torna. A fejlesztő p r o g r a m e g y é n r e szabott. E g y adott­ gyakorlat a transzferhatás miatt sok területet érint. látott betűt összekapcsolni. Az óvodával való e g y ü t t m ű k ö d é s e m tapasztalatait ö s s z e g z e m az alábbiakban. m e g e l ő z i a n e u r o t i k u s t ü n e t e k e t .

m e l y e k a g y e r m e k egyéni fejlettségéhez. időészlelés). a nevelési t a n á c s a d ó k pszichoterápiás és fejlesztő pedagógiai gyakorlatát. élethelyzetének m e g i s m e r é s e az ó v ó n ő adatai alap­ j á n . BAODY EMŐKR. h o g y a p s z i c h é s sérülés miatt m á s o d l a g o s a n k i a l a k u l t teljesít­ m é n y r o m l á s n á l . h o g y m e g é r t e s s ü k a g y e r m e k k e l . E b b e n az esetben külső szupervízor segítségét v e s z e m igénybe. itt az ó v o d á b a kerülő g y e r m e k e k beszoktatásával kapcsola­ tos n e h é z s é g e k m e g b e s z é l é s e állt a k ö z é p p o n t b a n . A személyiségfejlesztő m i k r o c s o p o r t eseté­ ben bábjáték. II.1 . Psycho-Art Kft. A fenti m ó d s z e r egy k o m p l e x fejlesztési m e t o d i k a . j e l l e m z é s e a g y e r m e k r ő l . lateralitás fejlesztése. KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 9 ) : Alapozó Terápia. A d ö n t é s t k ö v e t ő e n az ó v ó n ő m i n d e n e s e t b e n m e g b e s z é l t e a g y e r e k k e l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k a t a szülővel.3 0 p e r c i g tartottak. Az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s s a l e g y e z t e t v e j ö v ő b e n őket is bekapcsolhatjuk a szűrésbe.N a g y . m i u t á n megtaláltuk a g y e r m e k e k képességbeli elma­ radásának okait. m i n d i g u g y a n a b b a n a külön helyiségben. ízlelés. tér-. hogy a k ö z é p s ő c s o p o r t o s g y e r m e k e k is b e k e r ü l h e s s e n e k a fejlesztő p e d a g ó g i a i ellátásba. Fejlesztő m ó d s z e r e i m e t j e l l e m z ő e n az oligofrénpedagógiai. S z ü k s é g e s n e k tartottuk azt is. hogy a j á t é k t ö r t é n é s e k milyen érzéseket. ezt k ö v e t ő e n pedig együtt indíthat­ nánk fejlesztő c s o p o r t o k a t az érintett g y e r m e k e k s z á m á r a . hallom. SZEMÉLYISÉG. Alapozó Terápia Alapítvány. e s e t e n k é n t m ó d o ­ sítva a z eredeti tervet. az óvó­ nő indirekt irányításával. d o l g o z ó ó v ó n ő k k ü l ö n j á t s z ó c s o p o r t o t n e m vezettek.) így k i m a r a d pl. és a fejlesztő p e d a g ó g u s a kö­ v e t k e z ő információk alapján: az ó v ó n ő javaslata. E z u t á n k e z d ő d ö t t m e g a fejlesztő m u n k a . A foglal­ k o z á s o k r ó l m i n d e n a l k a l o m m a l j e g y z ő k ö n y v készült.4 é v e s g y e r m e k e k ) . hallás.szehangolási n e h é z s é g e miatt. a szülő m e g i s m e r é s e . m e g o l d á s o k a t ta­ lálni a j á t é k b a n felmerülő p r o b l é m á k r a . K é t h e t e n t e a z e s e t m e g b e s z é l ő c s o p o r t o k b a n . Nemzeti Tankönyvkiadó. és ezáltal m e g v a l ó s u l h a s s o n m u n k á m p r e v e n c i ó s j e l l e g e is. hogy a g y e r m e k a játék nyelvén k é p e s megjeleníteni belső konfliktusait. TELKES JÓZSEF ( 1 9 9 9 ) : Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. A m á s i k p r o b l é m á m . A k ö z b e n felmerülő p r o b l é m á k r ó l és tapasztalatokról h a v o n t a m e g b e s z é l é s t tartottak a c s o p o r t v e z e t ő k . illetve f o l y a m a t o s szabadjáték folyt a gyerekek preferált játékaival. h o g y a n lehet e z e k e t a j á t é k t ö r t é n é s e k e t m e d e r b e n tartani. .p r o g r a m képzésén tanultakkal. he­ ti egy a l k a l o m m a l . valamint az ó v ó n ő egyéni beállítottsága döntötte el.és f i n o m m o z g á s . 2 0 . a m e l y e k a j á t é k folyamán a felnőtt segít­ ségével f e l d o l g o z h a t ó k k á válnak. A m i k r o c s o p o r t o k a t az ó v ó n ő k vezették. T e r v e m az. g y e r m e k m e g f i g y e l é s a c s o p o r t b a n . K i s c s o p o r t b a n ( 3 . 236 237 . illetve a teljesítménybeli változásaikról. .P e r c e p t u o m o t o r o s készségfejlesztés (látás.ÉS KÉPESSÉGFEJLESZTŐ JÁTSZÓCSOPORTOK AZ ÓVODÁBAN IRODALOM ADORJÁN KATALIN ( 1 9 9 2 ) : Szebben akarok írni .t r a i n i n g mód­ szere. csoportba való beilleszkedésükről. hogy g y e r m e k e fejlesztő foglalko­ z á s o k o n v e g y e n részt. h o g y miért került külön kis csoportba. p s z i c h o p e d a g ó g i a i és logopé­ diai t a n u l m á n y a i m során elsajátított ismereteim képezik. az ó v o d á b a n . Budapest. Azt. konfliktusokat fejezhetnek ki. TÓTH GÁBOR. A képességfejlesztő c s o p o r t e s e t é b e n lépésről lé­ pésre felépítettük a fejlesztési tervet. A m u n k a során l e h e t ő s é g nyílt e g y m á s m u n k á j á n a k m é l y e b b m e g i s m e r é s é r e . k é p e s s é g e i h e z igazodtak. tapintás. Budapest. a p s z i c h o l ó g u s . A képességfejlesztő mikrocsr^portban didaktikus fejlesztőjátékokkal történt a fejlesztés. A z ó v o d á b a n végzett jelenlegi m u n k á m során h á r o m n e h e z í t ő k ö r ü l m é n n y e l kell s z á m o l ­ nom: A szülővel való e g y ü t t m ű k ö d é s és segítség nélkül lassú a haladás. m e l y e t klinikai s z a k p s z i c h o l ó g u s é s p s z i c h o p e d a g ó g u s .f e j l e s z t ő p e d a g ó g u s vezetett. MARTOK-DÉVÉNYI ÉVA. 30 perc i d ő t a r t a m b a n . hogy az ó v ó n ő milyen t í p u s ú j á t s z ó c s o p o r t o t alakított ki. a g y e r e k e k raj­ zainak e l e m z é s e . SZERDAHELYI MÁRTON. ezt kiegészítve az A l a p o z ó Terá­ pia és a S i n d e l a r . a személyiségfejlesztő m i k r o c s o p o r t t a l k a p c s o l a t b a n m e g f o g a l m a z t u k . m i n d a n n y i a n bővítettük m ó d s z e r e i n k tárházát. A foglalkozássorozat o k t ó b e r elejétől május végéig tart. Szolnok. kötet. A terv g y e r m e k e n k é n t egyedi volt. az a n a m n é z i s felvétele. illetve m a g a t a r t á s z a v a r n á l h i á n y z i k a klinikai p s z i c h o l ó g u s s a l való e g y ü t t m ű k ö d é s . és b e l e e g y e z é s é t kérte a h h o z . az esetleges h o m e . esetleges jelenléte a foglalkozásokon. Zöld Iskola. csinálom: tudom! Képességfejlesztő feladatgyűjtemény kisiskolások számára. A g y e r m e k e k e t együtt válogatta az ó v ó n ő . Jelenleg m e g e l ő z ő t e v é k e n y s é g e t idő hiányában n e m tudok megvalósítani. hogy me­ lyik g y e r e k n e k milyen j e l l e g ű m i k r o c s o p o r t o s foglalkozásra van szüksége. Szolnok. saját csoportjukból kiválogatott 5-6 gyerek­ kel. a t a n á c s a d á s . A foglalkozások heti 1 a l k a l o m m a l .S z e n z o m o t o r o s integrációfejlesztés (egyensúly. a nevelési ta­ n á c s a d ó b a sem. Ezután k ö z ö s e n állapodtunk m e g a b b a n . A j á t é k azon sajátosságát használtuk fel. Városi Nevelési Tanácsadó. SZALTNER JÁNOSNE ( 1 9 9 5 ) : „Nebuló" Látom. A p s z i c h o m o t o r o s fejlesztő p r o g r a m fő területei: . követtük a haladást. Ez a szülő p r o b l é m a ­ t u d a t á n a k h i á n y á b ó l adódik. mely felhasználja az ó v o d á s o k fej­ lesztésével k a p c s o l a t o s t a p a s z t a l a t o k a t és kutatási e r e d m é n y e k e t . a gyerek családjának. (Hiszen ezért n e m j u t t a t h a t ó el a g y e r m e k pl. szaglás észlelés). az ó v ó n ő k tapasztalatait és ismeret­ anyagát. A tanév végén hatásvizsgálatot végeztünk a gyermekek játékszínvonal-változásáról. a g y e r m e k e k p r o b l é m á i .

A fejlesztő munka eltér a „hagyományos" pedagógiai tevékenységtől: az e célra kidolgozott diagnosztikát. a k ö r n y e z e t m e g i s m e r é s é r e nevelés.. irodal­ mi nevelés. A két i n t é z m é n y ( ó v o d a és iskola) eltérő színterei a k i s g y e r m e k e k szocializációjának. kutatásunk keretében az. Elsőként a z o k a t a k a p c s o l ó d á s i p o n t o k a t kerestük az ó v o d a és az iskola p r o g r a m j á b a n . t o v á b b á e m l é k e z e ­ ti és figyelmi k a p a c i t á s u k is fejlett. A tanulási n e h é z s é g e k kialakulásában l e g g y a k r a b b a n a p e r c e p t u á l i s és m o t o r o s rend­ H a z á n k b a n a beiskolázott g y e r m e k e k jelentős arányban k ü z d e n e k valamilyen tanulási nehézséggel (P. Az óvodai nevelés az elsősorban játékos tevékenységekre alapozott pedagógiai m u n k á t helyezi előtérbe. m a t e m a ­ tikai nevelés. életvitel és gyakorlati ismeretek: technika. testnevelés ( Ó v o d a i nevelés országos alapprogramja. általános iskola nulladik osztálya és a fejlesztő első osztályosok szá­ A képzési anyag kialakításában fő szempontként szerepel az. testnevelés és sport ( N e m z e t i Alaptanterv. L a m b . s emellett m o z g á s u k jól koordinált. téri) rendelkeznek. zött h ú z ó d ó s z a k a d é k o t . e m b e r és társada­ lom. m a t e m a t i k a . vizuális kultúra. hogy jelenleg akár a 8 éves gyermek is az óvodában maradhat. Az oktatási törvény m e g e n g e d i a r u g a l m a s iskolakezdést. taktilis. feladattudat­ feladattartás) a színvonala fontos s z e m p o n t m é g az iskolai a l k a l m a s s á g m e g í t é l é s é b e n is. én-fejlettség. A különbség csupán a tanulói létszámkeretből adódik. A közoktatás szakemberei k o r r e k c i ó s osztályok indításával igyekeztek áthidalni a tanterv által előírt k ö v e t e l m é n y és az ó v o d á b ó l m á r „ k i ö r e g e d e t t " (esetleg n e m is j á r ó ) g y e r m e k e k tényleges fejlettsége kötő osztályok képzési anyaga tartalmában és szerkezetében megegyezik a normál osztályo- \ 1 1 1 1 l 1 f S 1 | 4 i szerek fejletlensége. e m b e r és természet. M á s ­ részről a szociális fejlettség egyes összetevőinek (szociabilitás.két iskola egy-egy kislétszámú osztályával v é g e z t ü k az 1999/2000-es tanév során. 1988). A tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d ő kisiskoláskorúak s z á m á r a m e g o l d á s lehet egy olyan át­ meneti képzési forma kialakítása. hogy az óvodai nevelés és az ó v o d a p e d a g ó g u s o k szakmailag megalapozott felkészültséggel tudják-e a korosztály kognitív és személyiségfejlődési j e l l e m z ő i t figyelembe venni. ha a g y e r e k e k a kog­ nitív fejlődés terén az alap-kultúrtechnikák elsajátítását m e g a l a p o z ó p s z i c h i k u s funkciók kellő fejlettségének b i r t o k á b a n é r k e z n e k az iskolába. Balogh. 1981. s az iskoláztatás kezdetén alkalmazott tanítási-tanulási p r o g r a m alapvetően befolyásolja annak sikerességét. a m i k o r a törvény a gyerekek b e i s k o l á z á s á n a k a felső korhatárát a 7. A N A T által megjelölt . vizuális nevelés. A m u n k a gyakorlatban történő kipróbálását . továbbá a gyerekek alapkészségeit fejlesztő módszereket és eszközöket igényel (Tansley. v a l a m i n t a N e m z e t i Alaptan­ tervet. m e l y e k egy átmeneti képzés kialakításához szükségesek. elkötelezettsége a m é r v a d ó . mely egyben az iskolára való előkészítést is jelenti. h o g y a n n a k tartalma és szerkezete á t m e n e t e t k é p e z z e n az ó v o d a nevelési területei és az iskolai tantárgyi r e n d s z e r között. 1996). ha p o n t o s és differenciált p e r c e p tuális funkciókkal (vizuális. ezek nyújtanak jó alapot a fogalmi kategóriák kialakításához. osztályos korosztályára is vonatkoztat­ ható .4 . Panckhurst. az Ó v o d a i N e v e l é s Programját. és egy­ ben az.ö. m e l y a korrekciós/fejlesztő osztályok esetében maximálisan 15 fő lehet. tánc és dráma. mely szerint a 7. háztartástan. így a tantárgyi k o n c e n t r á c i ó és integráció kihasználásával az alap-kultúrtechnikák elsajátításához nélkülözhetetlen képességek fejlesztését célzó p r o g r a m o t t u d u n k az egyes nevelési területekhez és egyben az iskolai t a r t a l o m h o z igazítani. Az óvodai n e v e l é s keretei közt szervezhető foglalkozások: anyanyelvi nevelés.az általános iskola 1 . B a l o g h . A g y e r m e k e k fejlettségét figyelembe vevő oktatás érvényesítése az iskola feladata. Balogh. a z o n b a n a jelenlegi hazai gyakorlat sem az óvodai nevelés. majd újabban a fejlesz. Aktuális kérdésként vetődik fel. valamint a z o k integrációjának a hi ánya áll (P. h o g y k ö r z e t e n k é n t „ i s k o l a e l ő k é s z í t ő " c s o p o r t o t is indítanak az ó v o d á k . iskolai szocializációhoz igazodik.műveltségi területek pedig: anyanyelv és irodalom. hogy az érintett k o r c s o p o r t s z á m á r a melyik intézmény kínálja a nevelés-oktatás színterét akkor. Z ö k k e n ő m e n t e s ez a folyamat abban az esetben. 1990). Ez utóbbi dilemma s z á m o s n e h é z s é g e t jelentett az iskolák s z á m á r a k o r á b b a n is. U g y a n a k k o r a gyakorlatban a korrekciós. E l e m e z t ü k a két i n t é z m é n y m ű k ö d é ­ sének a l a p d o k u m e n t u m á t . m ű v é s z e t e k : ének-zene. a másik pedig. A dilemmát most tovább fokozza az a lehetőség. és mtsai 1998).AZ ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET: EGY ÚJ KÉPZÉSI F O R M A KIALAKÍTÁSA GYENÉI MELINDA való a l k a l m a z k o d á s b a n a legfőbb n e h é z s é g e t a k ö v e t e l m é n y e k m e g j e l e n é s e és a nekik va­ ló megfelelés jelenti. 1 238 239 .k o m p l e x pedagógiai és pszichológiai vizs­ gálatok m e l l e t t . zenei nevelés. sem pedig az iskolaérettségi vizsgálatok terén e s z e m p o n t b ó l m é g n e m tekinthető általánosnak. életévüket betöltött g y e r m e k e k beiskolázása m á r nem kötelező. s a fejlesztő m u n k á t szakszerűen e l l á t n i ? * T o v á b b á milyen csoportkeretek közt lehetne ezt m e g v a l ó s í t a n i ? A kínálkozó lehetőségek közül az egyik az. P. 1988). S . s a továbbiakban egyben J. valamint a hozzájuk k a p c s o l ó d ó m e t a k o g n i t í v funkciók megfelelő színvonala a tanulási a l k a l m a s s á g (iskola­ érettség) a l a p v e t ő feltétele. évben jelölte m e g .i kéval. auditív. melyek egy á t m e n e t i k é p z é s alapjait vethetik m e g . K é r d é s . és át tudják kapcsolni egy­ másba a k ü l ö n b ö z ő modalitásokat. Az iskolai é l e t m ó d h o z í j ] i j I % 4 j < ^ J \ j * V. mely a l k a l m a z k o d i k a g y e r m e k e k fejlettségéhez. Megfelelő diagnosztikai eljárásokkal a tanulási zavarok m á r ó v o d á s k o r b a n előre jelez­ hetők (P. iskolakezdést megkönnyítendő speciális képzés kialakí­ táséit tűztük ki célul az. a t a n k ö n y v e k v o n a t k o z á s á b a n pedig általánosan az osztálytanító szakmai irányultsága. h o g y a 7 . Az egyes kognitív részfunkciók.8 éves a n a g y c s o p o r t b a n marad. ha a g y e r m e k e k m é g n e m r e n d e l k e z n e k a megfelelő iskolakészültséggel. J . a tanterv és a k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r nélkülözi a t a n u l ó c s o p o r t o k fejlettségéhez való igazodást. \ ^ Az ó v o d a és iskola programjában m e g t a l á l h a t ó a k azok a k ö z ö s e l e m e k és kapcsolódási Pontok. Jelen mára. 1995).

Altalános Iskola reedukációja céljából d o l g o z o t t ki a szerző. rajz. Az a l k a l m a z o t t t a n k ö n y v c s a l á d v o n a t k o z á s á b a n az anyanyelven kívül a m a t e m a t i k a ok­ tatásában volt m é g l é n y e g e s eltérés a két kísérleti osztály között. K o n k r é t a n az a n y a n y e l v . A g y e r e k e k iskolai szocializációjával k a p c s o l a t o s a n a n e m k í v á n a t o s „rej­ tett t a n t e r v " e téren abban nyilvánulhat m e g .ma­ g a s a b b a n reprezentáltak. A tágas helyiség hátsó részében lévő szabad terület mind a j á t é k o s foglalko­ zásokra. F-es) o s z t á l y o k b a n . t e c h n i k a . megyei szinten is szép sikereket érnek el a t a n u l ó k a tanul­ m á n y i v e r s e n y e k e n . fejlesztő osztály (15 fővel).e l e m z ő . a k k o r fennáll a veszélye annak. mely m ó d s z e r t e r e d e t i l e g a z o l v a s á s z a v a r ( d i s z l e x i a ) //. A h a n g o z t a t ó . szervezeti formák. t á l y o k b a n . aki az iskolában évekkel ezelőtt indult k o r r e k c i ó s osztály vezeté­ sét ö n k é n t vállalta. és a nekik való megfelelés önbeteljesítő j ó s l a t t á válhat.öszszetételére j e l l e m z ő volt a tanulási zavarokkal k ü z d ő g y e r m e k e k m a g a s aránya. s e z e n felül d é l u t á n o n k é n t heti 4 órában balettoktatást is lehetett választani. h á r o m sorban lehetett csak összezsúfolni). h o g y ez egy­ ben a g y e r e k e k s z á r m a z á s szerinti szelekcióját is e r e d m é n y e z i (Férge. Az iskola k i e m e l t p e d a g ó g i a i törekvése között szerepelt m é g a m o z g á s k u l t ú r a fejlesztése is. b e s z é l g e t ő helyeket kialakítani. saját t a n u s z o d á v a l is rendelkezik. A v i z s g á l a t u n k b a n részt v e v ő fejlesztő osztály esetében az osztályba sorolás kizáróla­ gos szempontja a gyermekek iskolai alkalmassága volt.ö s s z e t e v ő módszerű. s végzi ezt a feladatot azóta is. az iskola p e d a g ó g i a i programja szerint a k ö t e l e z ő t a n ó r á k o n t ú l m e n ő e n s z á m í t á s t e c h n i k á t és i d e g e n n y e l v e t (2 c s o p o r t b a n a n g o l t és n é m e t e t ) is tanulhattak. A kísérleti m u n k a m e g k e z d é s e k o r az érintett iskolákban az. valamint az oktatási tartalom szempontjából: . hogy a p e d a g ó g u s o k körében kialakulhat arejtett e l v á r á s o k rendszere a k ü l ö n b ö z ő osztályokkal s z e m b e n . A fejlesztő osztály né-: h á n y tanulója m á r ó v o d á s k o r á b a n is járt fejlesztő foglalkozásokra a nevelési t a n á c s a d ó b a . A ta­ nulók családi háttere a S E S v o n a t k o z á s á b a n h e t e r o g é n n e k m o n d h a t ó : az iskolázottság te­ rén az a l a c s o n y a b b v é g z e t t s é g ű szülői h á t t é r mellett m e g t a l á l h a t ó k a d i p l o m á s o k is> gazdasági téren pedig a t e h e t ő s e b b családok és a m u n k a n é l k ü l i szülői háttér is előfordul. mint a gyengébb (az E-s. ahol a g y e r e k e k az otthonról ho­ zottjátékaikat tárolták. A m ó d s z e r az analitikus­ szintetikus olvasástanítási eljárások k ö r é b e s o r o l h a t ó . Az osztálytanító t ö b b é v t i z e d e s tapasztalattal r e n d e l k e z ő . 1980). hogy a fejlesztő osztály az első „E" b e s o r o l á s t kapta. M á s iskolákból is fogadnak g y e r m e k e k e t úszni ta­ nulni. s a l a k í t o t t u k át a fejlesztő m u n k a céljaira. A 20 fős osztály tanulói által használt Hajdú-féle m a t e m a t i k a m á r k o m p l e x a l a p k é p e s s é g e k r e alapoz. m a t e m a t i k a . szótagoltató á b é c é s könyv m é g további öt munkafüzettel e g é s z ü l ki az írástaní­ tás céljára. A 20 fős osztályban a g y e r e k e k . tananyag és követelményrendszer v o n a t k o z á s á b a n a kislétszámú osztályban A m e g y e i székhelyű város két i n t é z m é n y é n e k j e l l e m z ő i a tanulói létszám.az értelmiségiek gyermekei n a g y o b b arányban vannak jelen. M e g j e g y z e n d ő .bár hivatalosan n e m fejlesztő osztály . mellyel k a p c s o l a t o s a n ö n k é n t e l e n ü l felvetődik a p e d a g ó g i a i szakiroda­ l o m b ó l jól ismert. oktatási tartalom és m e t o d i ­ ka mellett e l e m e z t ü k a k é p z é s struktúráját is. ahol ro­ k o n vagy i s m e r ő s c s a l á d o k g y e r m e k e i n a g y o b b arányban vannak. v a l a m i n t a fejlesztési lehe­ tőségeket. ül. v a l a m i n t m a t r a c o k k a l . s így öszszesen heti 21 t a n ó r a (45 perces) volt kötelező a g y e r m e k e k s z á m á r a . „rejtett t a n t e r v " n é v e n ismertté vált j e l e n s é g p r o b l é m a k ö r e . E lehetőséget m a x i m á l i s a n sikerült k i h a s z n á l n i : babasarok került az egyik szegletbe.bár készült új helyi tanterv . a n n a k el­ lenére. Az ok talán az érintett c s a l á d o k társadalmi ö n s z e l e k c i ó j á b a n is rejlik: szívesebben íratják a cigány szülők g y e r m e k e i k e t a k e v é s b é színvonalas iskolákba^ v a l a m i n t é l e t m ó d b e l i j e l l e m z ő i k b ő l a d ó d ó a n szívesebben viszik a gyerekeket oda. A tanterv.a város e g y é b területeihez képest . a tárgyi feltéte­ lek. A korábbi h a z a i vizsgálatok szerint ha egy iskolán belül az o s z t á l y o k b a sorolás a t a n u l ó k t a n u l m á n y i e r e d m é n y e . Az iskola a tanévben négy p á r h u z a m o s első osztállyal indult. a tanulók részéről pedig az elvárások m e g t a n u l á s a . a többi p á r h u z a m o s o s z t á l y h o z h a s o n l ó a n . Az a n y a n y e l v i o k t a t á s b a n a p e d a g ó g u s a Meixner-féle olvasás-írástanítási m ó d s z e r t és t a n k ö n y v c s a l á d o t a l k a l m a z z a . A 8 . ebből egy az ú n .9 0 0 g y e r m e k e t m a g á b a foglaló iskolának a tárgyi felszereltsége o p t i m á l i s n a k m o n d ­ h a t ó . melyre vonatkozóan k o m p l e x pe­ dagógiai-pszichológiai vizsgálat készült (a Városi Nevelési T a n á c s a d ó vizsgálatai). m i n d p e d i g a mozgásfejlesztésre lehetőséget nyújtott.a kísérleti m u n k a keretéül szolgáltak. Az osztály pedagógusa egy n e m r é g i b e n bevezetésre került. k ö r n y e z e t i s ­ m e r e t . k é p e s s é g e m e n t é n történik. sz.m e l y e k az á b é c é e l ő k e l ő b b helyeiről kapták j e l ü k e t (az A-s és B-s osztályok) . é n e k . A kisebbségi c s o p o r t o k b ó l viszonylag kevés g y e r m e k került az osztályba (3 fő). Altalános Iskola A 6 .városi.sz.h o z k a p c s o l ó d ó in­ tegrált nyelvi és i r o d a l m i p r o g r a m ú t m u t a t ó j a szerint tanított. h o g y a l a k ó k ö r z e t b e n a c i g á n y családok . párnákkal egyidejűleg több kis c s o p o r t szá­ mára is lehetett játszó-. t e s t n e v e l é s t á r g y a k a t e m e l t ü k ki. mely körül­ mény eleve behatárolja a g y e r e k e k térbeli elhelyezését (az e g y s z e m é l y e s p a d o k a t vízszin­ AZ ISKOLÁKRÓL ÉS A KÍSÉRLETI OSZTÁLYOKRÓL tesen e g y m á s mellé. s a t a n í t á s b a n v á l t o z a t l a n u l ö r ö m é t lelő p e d a g ó g u s . és olyan gon- 240 241 . mely kiegészült 1 óra korrepetálással. A kísérleti osztály tantermének téri e l r e n d e z é s e . A j o b b osz-. X. Az osztályterem a szerény létszámú t a n u l ó c s o p o r t h o z viszonyítva is kicsi.m é g i s az évek óta használt régi szerint h a l a d n a k .7 0 0 fő közötti tanulói létszám több épületben került elhelyezésre. A tantárgyak heti ó r a k e r e t e m e g e g y e z e t t a normál o s z t á l y o k b a n s z o k á s o s 20 órával. a N A T .a fejlesztő m u n k a s z e m p o n t j á b ó l ideális volt. Az első osztályok közül a kísérletben részt v e v ő tanulócsoport . m e l y n e k keretében a heti 3 óra testne­ velésből 1 ó r á b a n n é p t á n c c a l i s m e r k e d t e k a g y e r e k e k . A lakótelepi k ö r n y e z e t ellenére a szülők a város e g y é b körzeteiből is szívesen írat­ j á k ide g y e r m e k e i k e t .

H e l y e t t ü k j á t é k o s fejlesztő foglalkozásokat tartottak a p e d a g ó g u s o k . E s e t e n k é n t pedig a m e g l é v ő t a n a n y a g b ó l az általi' e l h a g y h a t ó n a k ítélt részeket pótoltuk azokkal. ez pedig olyan versenyhelyzetet teremt a p á r h u z a m o s osztályok ta­ nítói k ö r é b e n . H á n y tyúkot csípett el R ó k a R u d i ? " A m á s o d i k félév elejéről való feladat: „Öt kutyus egy utcában lakik az utca páratlan oldalán. a több-kevesebb-ugyanannyi. feladatlapokkal és tényleges ujjmozgás g y a k o r l a t o k k a l egészült ki a tanmenet. hogy a tanév végére m é g n e m érik el az egybefüggő s z ö v e g o l v a s á s szintjét. Módszertani változtatások hajtott t e v é k e n y s é g e k e n keresztül végezték a gyerekek. A tanórák pedig az aktuális t é m á h o z igaz. (Egy kiragadott p é l d a az első félév feladatsorából: „ R ó k a Ru­ di t y ú k o k r a vadászott. M o r z s i F i c k ó mellett lakik. a z o n b a n stabil b e t ű i s m e r e t t e l r e n d e l k e z n e k . P a m a c s C é z á r és F i c k ó k ö z ö t t lakik. A szám­ fogalmat ( l . A tanév elején b e v e z e t ő és/vagy is' m é t l ő jelleggel a l k a l m a z o t t „ S z á m ó v o d a .. s z á m o é elterelő m o z z a n a t t a l m e g t ű z d e l t feladatok m e g o l d á s a . ezért az o k t a t á s b a n a l a p o z ó és kiemelt szerepet szánunk olyan feladatsoroknak. helyes a l k a l m a z á s u k n a k a b e g y a k o r l á s a ko­ rongok. Párhu m o s a n t ö b b kis c s o p o r t b a n „ d o l g o z t a k " a gyerekek. sokféle e s z k ö z h a s z n á l a t t a l . mely szervezési forma jó alkalmat nált a szociális k é p e s s é g e k fejlesztésére is. fejlesztő feladatokkal e g é s z ü l t e k ki. a kisebb-nagyobb fogalmak differenciálása. m e l y e k a 6 . Bodri h á z s z á m a a legkisebb. A KÍSÉRLETI MUNKA TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI VONATKOZÁSAI Matematikaoktatás A sokirányú t a p i n t á s o s ismeret és a m a n i p u l á c i ó a l a p o z z á k m e g a m a t e m a t i k a i g o n d o l k o ­ dást. a m e ­ lyek a k ü l ö n b ö z ő tárgyakkal ténylegesen végrehajtott cselekvések útján g y a k o r o l t a t n a k . E célból a t a n u l a n d ó betűk k ü l ö n b ö z ő a n y a g o k b ó l való kialakításával (pl. u g y a n a k k o r ezekkel a v a l a m i l y e n fejlődési e g y e n e t l e n s é g e t m u t a t ó . /. A g y e r e k e k órarendjébe a heti 22 tanórán felül m é g 1 óra fejlesztő foglalkozást épít. e g y m á s mellett. A soralkotások és alapmüveletek kialakítását és b e g y a k o r l á s á t is a gyakorlatban változatos formában végre­ Változtatások a napirendben E l s ő k é n t m e g s z ü n t e t t ü k a direkt gyakorlást nyújtó. tek be. de n e m t ö b b 13-nál. szín) fejlesztése r p r o g r a m u n k b a n k i e m e l t e n kaptak helyet a t é r p e r c e p c i ó s . gyurmából. Az új b e ­ tűk/hangzók t a n u l á s á n a k ü t e m e t a n n a k kell m e g s z a b n i a . a logikai készlet és különböző természetes anyagok felhasználásával tör­ tént. például: a mennyiségek és a formák gyakorlása: a sok-kevés. valamint az auditív diszkri ciós g y a k o r l a t o k . mindenfajta i n d o k l á s nélkül belátható. akiknél m e g é r t é s b e l i n e h é z s é g e t o k o z n a k a környezeti r e t a r d á c i ó b ó l s z á r m a z ó verbális h á t r á n y o k . az ó r a r e n d b e is beiktatott korrepet si órákat. a m e l y a k e v é s b é jól h a l a d ó g y e r m e k e k s z á m á r a kifejezetten h á t r á n y o s . Ez utóbbi a l k a l m a z á s á t n e m c s a k a k e z d ő s z a k a s z b a n láttuk i n d o k o l 243 242 .és í r á s t a n u l á s b a n m e g h a t á r o z ó szerepet j á t s z ó alapfunkciók er sét szolgálják. A k ö v e t k e z ő k b e n a fejlesztő munkáról szeretnék egy rövid áttekintést nyújtani (a teljes program b e m u t a t á s a m e g h a l a d j a jelen t a n u l m á n y kereteit). hogy az addig t a n u l t a k a t a gyere­ kek változó feltételek mellett is p o n t o s a n tudják azonosítani. így az e g y e s vizuális funkciók (alak. M e g j e g y z e n d ő .d o l k o d á s i m ű v e l e t e k elsajátítását. 6 tyúkot szeretett v o l n a fogni. pálcikák. E téren hátráltató k ö r ü l m é n y lehet az az iskolai szemlélet és gyakorlat. F i c k ó h á z s z á m a t ö b b 12nél. t a n k ö n y v e k és m u n k a f ü z e t e k z ö m e az első félév végéig a szó szint el­ érését jelöli m e g . hogy a j e l e n l e g i első osztályos olva­ sás-írás t a n m e n e t e k . h o g y a tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d ő g y e r e k e k s z á m á r a r e m é n y t e l e n vállalkozás a z e h h e z h a s o n l ó ." M e l y i k ház k i é ? " ) Ú g y g o n d o l o m . h a n e m a b e t ű t a n u l á s teljes folyamatát célszerű végigkísérni ilyen feladatokkal. A h a g y o m á n y o s a n olvasás ó r á k j ó lehetőséget kínálnak a verbális fejlesztésekre is. így eseteleg az is előfordul­ hat.s z á m i s k o l a " m u n k a f ü z e t viszont egy felkészí-! tő osztály e s e t é b e n is h a s z n o s segítséget nyújthat a s z á m f o g a l o m kialakításában. vagy az a l a c s o n y a b b s z o c i o ö k o n ó m i a i státuszú c s a l á d o k g y e i m é kei m é g n e m r e n d e l k e z n e k . méret. forma.l O-ig) pedig a k ü l ö n b ö z ő p e r c e p t u o m o t o r o s r e n d s z e r e k és a keresztcsatornák fejlesztésén k e r e s z t ü l k í v á n t u k erősíteni. mely k ü l ö n ö s e n i n d o k o l t a z o k n á l a g y e r e k e k n é l . de ha kettővel t ö b b e t fogott volna. s további 4 órát jelentett a balettoktatás (fakultatív). hogy az á b é c é m e g t a n í t á s á b a n milyen g y o r s a n halad. majd p e d i g a m a t e m a t i k a munkafüzet v o n a t k o z ó rajzos feladatain keresztül. Az írásórák alkalmával pedig a f i n o m m o t o r i k a változatos f o r m á b a n történő fejlesztését tűztük ki célul. mint a m e n n y i t fogott. e r ő s í t i " seben. mely a p e d a g ó g u s m u n k á j á n a k sikerességét abban méri le. A b e m u t a t á s céljából két területet e m e l n é k ki: az anyanyelvi és a m a t e m a t i k a o k t a t á s t . a k k o r is kettővel k e v e s e b b lett v o l n a hatnál. gyakorlását és a l k a l m a z á s á t igényli. Anyanyelvi oktatás M ó d s z e r t a n i s z e m p o n t b ó l k i e m e l t j e l e n t ő s é g e t tulajdonítunk a z o k n a k a g y a k o r l a t o a m e l y e k az olvasás. p a p í r b ó l ) .7 éves korosztály egy részénél esetleg m á r elvárható.

öltözkö­ dik stb. Példák: .). étel. röfög. . . .) h a n g o t ? A szó elején. tej. színezése és kivágása. h o g y „ m a . ital. . egy c s e p p . ettem. . téri) Finommozgás Térbeli tájékozódás 244 245 . pöfög. kapu. .Gyurmából formálnak a gyerekek különböző számokat. .) h a n g o t : angol. téri) Finommozgás . . j o b b r a .Rajzos feladatlap készítése: az.A p a d j o b b o l d a l á r a t ö b b k o r o n g o t rakj. . s végül a test középvonalát keresztezve. bejelölése. c i k c a k k b a n átugrani p á r o s lábbal. m e s é s k ö n y v .Tapsolj annyit. ú stb. .H o l hallod az „ e " (stb. . . vonal. Lépj a p á r o d elé. ahány szótagból áll a szó: h ö m p ö l y ö g . . .R a g a s z t á s fonallal előrajzolt mintára. .)? . . 3 piros. ko­ fa. Kognitív Testséma Finommozgás funkciók taktilis.Tapsolj annyit. l á m p a stb. kutya. sovány. e m b e r . . a m i l y e n s z á m o t írt a t á r s a d ! . . elérik. pofon stb.. beszéd készség) taktilis. olvasó. . . sárga) betűkből sorozat készítése: ó. . RAJZ P e r c e p c i ó (vizuális. elkezdett rajzokat be kell fejezni.Rakj ki annyi k o r o n g o t . Beszélgetés a „ t e r m é s z e t ő s s z e l " t é m á r ó l . kék.Rajzolj s z á m o k a t a s z o m s z é d g y e r m e k h á t á r a ! Te pedig a n n y i k o r o n g o t rakjál m a g a d elé. téri) (beszédkészség) . ami úgy kezdődik."(stb. vizuális. keresztcsa­ Példák: P e r c e p c i ó (vizuális.c s e p p . téri.Papírszalvétából kis papírgalacsinokat készítenek a g y e r m e k e k .T e r í t ő alá rejtett tárgyak tapintás útján t ö r t é n ő felismerése.Őszi levél rajzolása.F e l e s b o r s ó b ó l p a p í r l a p r a előrajzolt s z á m o k ragasztása.A m á r tanult m a g á n h a n g z ó k g y u r m á b ó l történő kialakítása. majd ismételt tapsra balra fordulnak a gyere­ kek.G y u r m á b ó l e m b e r k e készítése. utolsó. vörös. o k o s stb. belsejében: egér. l a .. majd előre megrajzolt MATEMATIKA Kognitív gye lem. 4 kék stb. Kognitív funkciók (emlékezet. keresztcsatorna) Térbeli tájékozódás Percepció (vizuális. emlékezet. ha a k i m o n d o t t szóban „ v " (stb.b a l r a .K ü l ö n b ö z ő színű (piros. k u . Percepció (kinesztétikus. ... .Pálcikákból k ü l ö n b ö z ő alakzatok kirakása (házikó. elefánt. . keresztcsatorna) figyelem.J o b b oldali testrészek m e g é r i n t é s e j o b b kézzel.K ü l ö n b ö z ő színekkel s z á m s o r írása (pl. béka. .. . alma.E m e l d fel a kezed. vers m o n ­ dásával.A g y e r m e k e k párban állnak. a „ C s i p p . k e . to. a m e n n y i t k o p o g o k ! . funkciók (gondolkodás. ecet.).) h a n g o t hallasz: kövér. fenyőfa stb. .V á l o g a t á s n a g y s á g és alak szerint a logikai készletből. készségek) Példák: .fi- betűket r a k n a k ki belőlük.! .! KÖRNYEZETISMERET MAGYAR ÍRÁS Finommozgások Térbeli tájékozódás Percepció torna. m ö g é . majd u g y a n e z bal kézzel. a h á n y h a n g b ó l áll a szó: kép. . m i n t a bal o l d a l r a ! .Kötélen j á r á s t y ú k l é p é s b e n előre. végén. Példák: TECHNIKA téri) (vizuális. verbá­ TESTNEVELÉS Nagymozgás Egyensúly Testséma Térbeli tájékozódás Példák: .! . Példák: . . kinesztétikus. m e l l é j o b b . Percepció lis (auditív.Futás irányváltoztatással: tapsra j o b b r a . ha hallasz a szóban „ o " (stb. " c.H á n y szót t u d s z felsorolni. á. me.S z e m k ö r z é s le-föl.H ü v e l y k u j j h o z a többi ujj h o z z á é r i n t é s e . majd bal o l d a l á r a ! Nevelési-oktatási terület MAGYAR OLVASÁS A fejlesztés fő területei vizuális.A FEJLESZTŐ MUNKA STRUKTÚRÁJA .K o p p a n t s egyet. k o v á c s . .K é p e s l a p b ó l készített puzzle kirakása. e b é d stb. fonal. .F e l a d a t l a p o n térirányok m e g n e v e z é s e .

k ö z é p r e egy házat. d o b b a n t v a . n a g y o b b hazai m i n t á n k i p r ó b á l t é s csoportos m ó d s z e r e k legyenek. 19 lány S3=4 (n=30) 83.D P T Mértani Formák. — I I I I .). A fejlesztő o s z t á l y o k b a n n e m c s a k az átlagéletkor m a g a s a b b . 1992. " c. X . .T a p s s a l . allergia. C s o p o r t o s p s z i c h o l ó g i a i tesztek (tanév elején. B a l o g h . gátoltság. 246 247 . v a l a m i n t n a g y o b b arányban v a n n a k j e l e n a c s o n k a c s a l á d b a n élők. agresszivitás stb. c s o m a g o l ó p a p í r r a . m e l y a d a t o k jól kiegészítették az e g y e s osztályokról nyert képet. k o o r d i n á c i ó s zavar. U g y a n a k k o r a tanítói m e g í t é l é s szerint e z e k b e n a t a n u l ó c s o p o r t o k b a n .K ü l ö n b ö z ő r i t m u s o k letapsolása (pl. szorongás. dal eljátszása c s o p o r t b a n .5 fős kiscsoportban. téglalap. S3= magas SES.S E S j e l l e m z ő k . m e l y ered­ mény e l l e n t m o n t a s z a k i r o d a l m i és a tapasztalati a d a t o k n a k is ( M e r r e l l .h a s o n l ó a n a k o n t r o l i o s z t á l y o k é h o z . . írásból. .Edtfeld-teszt. I I — ) . bújj z ö l d á g . N=nevelőszülővel él. . h á r o m s z ö g . Cs=13.P ó t o l d a rajzok h i á n y z ó részeit. .Verbalitást fejlesztő társasjáték. m e g a d o t t s z e m p o n t o k alapján. 7= teljes családban él. 2 0 0 1 ) . . A k o n t r o l l c s o p o r t o t a p á r h u z a m o s első o s z t á l y o k b ó l választottuk ( 3 0 t a n u l ó v a l ) . akiknél v a l a m i l y e n tartósan fennálló eltérést. Gyenei. S2=20.K ö z ö s rajz 4 . tályokban nagy a r á n y b a n ( 4 5 % ! ) voltak jelen olyan tanulók. tanév v é g é n ) : Figyelemvizsgálat. négyzet. S2=16. önállóság. . . c s u p á n t e n d e n c i á t j e l e z . Cs=5 19 fiú. M i n t á n k ­ ban a n e m s z e m p o n t j á b ó l a lányok m a g a s a b b a n reprezentáltak voltak a fiúknál.k i r a k ó s játék. A t é m á t a c s o p o r t találja ki. . és tar­ dominál. .„ S o r m i n t a " készítése m e g a d o t t m i n t a alapján: kör. 14 fiú.D P T Betűk. A f e j l e s z t ő oszKísérleti csoport Kontrollcsoport csoportalakítás.T a n u l m á n y i t e l j e s í t m é n y e k (felmérő l a p o k o l v a s á s b ó l . betegséget vagy viselkedéses rendellenességet regisztráltak ( p l . S2=átlagos SES.M a r o k k ó játék. h a n e m a g y e r e k e k családi háttere is ö s s z e s s é g é b e n k e d v e z ő t l e n e b b : az alacsony és az átlagos s z o c i o k u l t u r á l i s háttér FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁS Szociális tás. CS=csonka családban és/vagy elvált szülővel él. Kísérletünkben a m e g y e i székhelyű város két lakótelepi iskolájának egy-egy f e j l e s z t ő osz­ tálya vett részt összesen 33 tanulóval. N=l T=25.M i n t a .Videofelvételek tanítási ó r á k o n . ÉNEK Példák: Percepció (auditív) A minta jellemzői .„Bújj. Az osztálytanítóktól j e l l e m z é s t kértünk a csoportjukra v o n a t k o z ó a n . szótagolva m o n d j á k a gyerekek. A VIZSGÁLAT ÉS FŐBB EREDMÉNYEI Életkori átlag (hó) SES (fő) S Családi helyzet (fő) Nem (fő) 1 = (n=33) 86. majd eléneklik az „ E l v e s z t e t t e m z s e b k e n d ő m e t . . m a t e m a t i k á b ó l ) és e r e d m é n y e k ( v a l a m e n n y i tantárgyból). 1990. fölé egy n a p o t j o b b o l d a l r a kerítést. . családi helyzet. Jelmagyarázat: Sl=alacsony SES. gyermekdalt. s utána színezd ki! . irányíthatóság) Játékok Példák: . m e l y e k főbb t é m a k ö r e i : . A S E S szem­ pontjából a két c s o p o r t közötti k ü l ö n b s é g n e m j e l e n t ő s . .Példák: . .a tantárgyi tanulási p r o b l é m á k mellett voltak egy-egy területen k i e m e l k e d ő teljesíményt nyújtó g y e r e k e k is. . T y m m s . " c. S3=4 A fejlesztő hatás mérését szolgáló eljárások T=19. képességek (kapcsolatfelvétel kooperáció. asztma.P e d a g ó g i a i v é l e m é n y a tanulási zavarokkal k ü z d ő kisiskolások tanítási gyakorlatával k a p c s o l a t o s a n (saját alkotású kérdőív alapján). G y e n e i és S z a u t n e r n é 1995). bal oldalra egy kutyaólat). A kisiskolások szűrővizsgálatában a k o r á b b i a k b a n jó ered­ ménnyel a l k a l m a z o t t teszteket választottuk a hatásvizsgálatok céljaira ( P . előfor­ dultak: érzékszervi r e n d e l l e n e s s é g e k .T é r i t o l l b a m o n d á s útján rajzlapon rajzolás (pl.87 S l = 6 . 11 lány T a n í t ó i j e l l e m z é s e k é s kérdőív. b e s z é d h i b á k .83' 12. félévkor. I I — . A p s z i c h o d i a g n o s z t i k a i eljárások kiválasztásában fő s z e m p o n t j a i n k voltak: a t a n u l á s i n e ­ hézséggel k ü z d ő g y e r e k e k jellegzetes „ t ü n e t e i t " mérje. .

A DPT Betűk feladat e g y e d ü l az énekkel mutatott szignifikánsan pozitív együttjárást (p < 0. valamint a figyelem szerepét kívántuk m e g r a g a d n i . I m e n n y i vizsgált területen j e l e n t ő s n e k bizonyult (Edtfeld-teszt p < 0 . h o g y az i n t e r s z e n z o r o s f o l y a m a t o k jól m ű k ö d j e n e k . ill. Kísérleti Tesztek (T%) Átlag (n=33) Kontroll Átlag (n=30) sd Szig. A D P T M F . másrészt a p e d a g ó g u s értékelésében is kereshetjük. s u g y a n c s a k szignifikáns kapcsolata volt a magyarral ( p = 0 .2 21.j o b b e r e d . 0 3 ) és az év végi összesített értékeléssel (p=0. másrészt t ö b b szerző is utal arra.2 88.0 p=0.7 DPT Betűk DPT M F Figyelem 29.a t é . Az iskolai t a n u l á s e r e d m é n y e s s é g é t m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő k közül a p e r c e p t u á l i s és a p e r c e p t u o m o t o r o s képességek. A választ egyrészt a fejlesztés h a t é k o n y s á g á b a n . hasznosítják a hallottakat. a g y e r e k át tudja kapcsolni e g y m á s b a a k ü l ö n b ö z ő modalitásokat. Ú g y tűnik.t e s z t jó szín­ p<0. rendellenesség. akik az en­ nek megfelelő tanulási stílust preferálják.szá­ m u n k r a is m e g l e p ő e r e d m é n y t hozott: . a fejlesztett gyere­ kek a n o r m á l o s z t á l y o k b a j á r ó társaikhoz h a s o n l ó a n teljesítettek.8 86. Olvasásból és írásból n e m volt lényeges eltérés a két csoport között. Tané\ elején tanulócsoportok közti különbségei: Tanév végén tosságú az is. A tesztmutatók és a tanulmányi eredményesség kapcsolata A tanév végén a g y e r e k e k teljesítményét a hivatalos t a n t á r g y t e s z t e k k e l m é r t ü k olvasás. csak m á s m o ­ dalitásban.J ri p o z í c i ó m e g í t é l é s é t m é r ő D P T B e t ű k feladatban szignifikánsan (p<0. e k k o r m á r a fejlesztett g y e r e k e k értek el .1 1.7 90. D P T B e t ű k p < 0 . Kísérleti Átlag (n=33) Kontroll sd .7 20. 1987). míg a kontrollcsoport csupán egyetlen mutatóban javult j e l e n t ő s e n | (Edtfeld-teszt p<0. technika.3 19. M i n d k e t t ő n é l a ritmus felismerése alapvető szerepet játszik. a környezetismeret­ tel ( p = 0 . M a t e m a t i k á b ó l a kont­ r o l l c s o p o r t t a n u l ó i szignifikánsan (p<0. .5 64. rendellenesség.megfordult.01). és megjegy­ zik.A figyelemvizsgálat a d a t a i n a k s e m m i l y e n tantárgyi e r e d m é n n y e l nem volt szignifi­ T a n é v elején a kísérleti c s o p o r t b a n (fejlesztő o s z t á l y o k ) m i n d e g y i k t e s z t b e n gyengébb'jj e r e d m é n y t értek el a gyerekek.az Edtfeld-teszt kivételével . 0 3 ) .01) és a rajzzal (p<0. .5 98.Az Edtfeld-tesztnek s e m m i l y e n tantárgyi e r e d m é n n y e l n e m volt szignifikáns k a p c s o ­ lata. E r é s z e r e d m é n y ü n k megerősíti a műveleti lélektan a g o n d o l k o d á s gyöke­ reire v o n a t k o z ó e g y i k alapvető tanítását.mint a m a t e m a t i k a . betegség (fő): (n=33) 6 (n=30) 3 4 4 11 4 8 1 6 1 4 0 A vizsgált változók átlagai. É r t h e t ő .a téri p o z í c i ó helyes észlelése mellett . Ez az e r e d m é n y pedig megeriV t siti a fejlesztő p r o g r a m és m e t o d i k a hatékonyságát.2 21.4 47.mutatta a l e g e r ő s e b b pozitív együttjárást. T a l á n n é m i d i l e m m á t felvet ez az adat a hazai i s k o l a r e n d s z e r keretei között: az iskolai a l k a l m a s s á g n a k egyrészt k r i t é r i u m a a megfelelő figyelmi kapacitás. hogy a ma- G y a k o r l a t i megfontolásból az ö s s z m i n t á r a v o n a t k o z ó a n vizsgáltuk a pszichológiai tesztek | év végi a d a t a i n a k kapcsolatát a t a n u l m á n y i e r e d m é n y e s s é g g e l m i n d e n értékelt tárgyra v ( K | n a t k o z ó a n . 1993).9 15. mire kell különösen figyelnie a p e d a g ó g u s n a k a tanterv e 248 249 .el­ e n g e d h e t e t l e n .6 96. hogy a m a n i p u l á c i ó t és térszemléletet alapvetően igénylő tárgyakkal .4 96.6 28.3 1. Kísérleti c s o p o r t u n k fejlődése a tanév távlatában .01) és a többinél romlott a teljesítménye. a figyelem m i n ő s é g e m é g s e m állt k a p c s o ­ latban a t a n u l m á n y i e l ő m e n e t e l l e l . a technikával (p<0.3 1.01 Síi Átlag Edtfeld-teszt 64.2 2. attól el n e m választha­ tó (Piaget. hogy m i l y e n t á r g y ( a k ) b ó U e s z » | t a n u l ó k n a k n e h é z s é g ü k .8 95.7 69. A szűrőeljárások ígv arra is rávilágíthatnak. T a n é v végére e z a z arán]fl| .0 16. s ez a k ü l ö n b s é g a finom-J m o t o r o s k é p e s s é g e k terén szignifikáns volt ( D P T M F p = 0 . hogy a frontális kereteket előtérbe h e l y e z ő oktatás e l s ő s o r b a n a z o k n a k a t a n u l ó k n a k kedvez. Az ének e s e t é b e n p e d i g az auditív ritmus helyes m e g r a g a d á s á r a van szükség.3 66. rajz .) Az iskolai t a n u l á s h o z a perceptuális és m o t o r o s r e n d s z e r e k kellő fejlettsége mellett alapvető fon­ Kiemelkedő egy tárgyból (fő): Kiemelkedő két tárgyból (fő): Igen gyenge egy tárgyból (fő): Igen gyenge két tárgyból (fő): Egy területen tartósan fennálló eltérés. a k e t t ő összhangja. m e l y a d a t a p e d a g ó g u s szubjektivitástól m e n t e s értékelését igazolja. 0 1 .01) mutat­ ta.5 14.A pedagógusi vélemény adatai Kísérleti csoport Kontrollcsoport tésekor. betegség (fő): Két területen tartósan fennálló eltérés. írás és m a t e m a t i k a tárgyakból.9 18.1 16. 0 4 ) . mint a kontroliosztályok tanulói.03 84.2 vonalú kivitelezéséhez a f i n o m m o t o r o s k é p e s s é g e k mellett fontos m é g a térpercepció is. 0 5 M D P T MF p<0.2 91.01).n é l a jó m e g o l d á s h o z . A kísérletben szereplő iskolák­ ban ez u t ó b b i oktatási m e t o d i k a dominált.01) j o b b a k n a k bizonyultak. mely szerint a m ű v e l e t e k és a m a t e m a t i k a i A fejlesztés hatása a pszichológiai tesztek tükrében g o n d o l k o d á s e r e d e t e a cselekvésben ( m a n i p u l á c i ó ) k e r e s e n d ő .0 55.0 28. (n=30) sd Szig. hogy a vizuális sorrediséget (szekventálás) is felismerje a g y e r m e k . látottakat (Szitó.01). Ez utóbbi e s e t b e n a t a n u l ó k visel­ kedésben is m e g n y i l v á n u l ó figyelmi j e l l e m z ő i n e m torzítják tényleges teljesítményük megítélését. s azok é r n e k el j o b b e r e d m é n y t .01).01) .n é m e l y e s e t b e n .4 75. azaz figyelmesen hallgatnak.A DPT Mértani Formák másolása feladatban mutatott teljesítmény a l e g e r ő s e b b kor­ relációt a m a t e m a t i k á v a l (p<0.a figyelem kivételével v a l a _ káns k a p c s o l a t a . (A D P T .J m é n y t . Az e l e m z é s a statisztikai p r ó b a t ü k r é b e n (Pearson-féle k o r r e l á c i ó ) .

ha­ n e m a n n a k a személyiségfejlődésben betöltött szerepét is h a n g s ú l y o z n u n k kell.05< p < 0. = a Dinasztia tankönyvcsalád felmérőlapja olvasásból.3.01 Tend.8 88.4. Olv.01 p<0. P. írás 3. A p e d a g ó g i a i érté­ kelés során n e m c s a k az i s m e r e t e k és k é s z s é g e k leméréséről.5 11. Olv. p<0.0l írás 3.9 13.0l p=0. hogy az első osztályban a l k a l m a z o t t felmérő la­ p o k e r e d m é n y e i összefüggenek-e a p e d a g ó g u s tantárgyi értékelésével. írás 4. írás I. P.05 Tend.2.Mat.5 78. ÖSSZEGZÉS A fejlesztő m u n k a eredeti c é l k i t ű z é s ü n k ö n t ú l m e n ő e n s z á m o s értékes tapasztalattal szol­ gait. Olvasás és írás tárgyakból lehetőségünk volt többféle tantárgyi felmérőlap eredményeit ö s s z e h a s o n l í t a n i : a m e g y e i P e d a g ó g i a i I n t é z e t által b e v e z e t e t t .A tantárgytesztek eredményei a kísérleti és a kontrollcsoportban Kísérleti (n=33) sd Olvasás 1. Olv. A j e l e n mintát j ó v a l m e g h a l a d ó vizsgálattal a pedagógiai g y a k o r l a t b a n a l k a l m a z o t t . írás 2. írás 2. vagy pedig abban e g y é b szubjektív m o z z a n a t o k is sze­ repet j á t s z a n a k .04 p<0. = Gyenei-Sz.6 92. (T%) (T%) (T%) 88.03 p=0. Olv. ból.2 Szig. Az iskolai értékelés az első időszak­ tól k e z d v e n e m c s a k a tanulás e r e d m é n y e s s é g é r ő l tájékoztat. írás 4.10) Az év végi tanulmányi eredménvek alakulása (általános értékelés) Kísérleti csoport Kontrollcsoport (n = 30) 13 16 1 (n = 33) Jól megfelelt (fő) Megfelelt (fő) Nem felelt meg (fő) 15 16 2 A tanítói é r t é k e l é s (mely nagy e g y e z é s t m u t a t o t t a tanulók tényleges teljesítményjellem­ zőivel) adatai t ü k r é b e n megerősíthetjük a fejlesztési k o n c e p c i ó és m e t o d i k a h a t é k o n y s á ­ gát. (Következőoldalon. A táblázatban kiemelt . Olv.4 P<0. Tartalmi szempontból a fejlesztő feladatok az ún. P. írás 4. = Pedagógiai Intézet felmérőlapja írásból.teljesítőképességüket m e g h a l a d ó k ö v e t e l m é ­ nyek elé állította volna a fejlesztős gyerekeket. A személyi vonatkozások terén a fejlesztő p e d a g ó g u s szerepét emeljük ki. Olv. a G y e n e i .3 83. p=0. I.Mat. írás 3. k ü l ö n b ö z ő tantárgyi teljesítményt m é r ő eljárások h a s z n á l h a t ó ­ ságáról is képet k a p h a t u n k .a s z e r é n y e b b o s z t á l y l é t s z á m mellett is . a fejlesztő p e d a g ó g u s f o l y a m a t o s irányító m u n k á j a .01 p<0. N é l k ü l ö z h e t e t l e n n e k b i z o n y u l t a ta­ nulási n e h é z s é g e k k e z e l é s é v e l foglalkozó s z a k e m b e r . = Gyenei-Szautnernéféle feladatlap írásból. p=O. írási.7 _ 87. = Romankovicsféle feladatlap írásból Gyenei-Szautnerné-féle felmérőlap olvasásból. Olv.f é l e és a Dinasztia t a n k ö n y v c s a l á d h o z k a p c s o l ó d ó eljárásokat. = a pedagógus értékelése matematikából.7 92. Tend.0l p<0.01 p<0.8 21.7 8.0l p<0.f é l e .0l p<0.2. Kontroll Átlag (n=30) sd A tantárgyi felmérések eredményei és a pedagógus értékelése közti kapcsolatok tanév végén ' (Pearson-korreláció) P. = Romankovics-féle felmérőlap olvasásból. h o g y a p e d a g ó g u s értékelő tevékenysége m e n n y i r e torzításmentes. h a n e m a g y e r m e k énképét.01 p=0.0l írás 2. Mat.a legszorosabb együttjárást m u ­ t a t ó .01 p=0.l.Magy. Olv. p<0.3. k é s z s é g t á r g y a k tan- 250 251 .02 p<0.05 Matematika (T%) Jelölések: Olvasás 1. ellenőrzéséről van szó. = a Dinasztia tankönyvcsalád felmérőlapja írás­ ból. írás 2.3 9. Ezért igen lényeges. = Pedagógiai Intézet felmérőlapja olvasásból. v a l a m i n t a z o k tartalmi m ó d o s í t á s a j e l e n t e t t e . = tendencia (0.9 12. p<0. Olvasás 2. írás 1. Tend. a tényleges teljesítményt tükrözi-e.3. a n o r m á l o s z t á l y o k t a n t e r v e . írás 2.01 p=0.Magy. Olv.01 p=0. = Romankovics-féle felmérőlap írásból.01 Olv.Magy.) Az olvasás és írás terén a Dinasztia t a n k ö n y v c s a l á d h o z k a p c s o l ó d ó f e l m é r ő l a p o k kivé­ telével v a l a m e n n y i eljárás e r e d m é n y e i összefüggtek a p e d a g ó g u s év végi t a n u l m á n y i érté­ kelésével m a g y a r b ó l és m a t e m a t i k á b ó l . (T%) írás 1. Olvasás 2. Jelölések: P. = Romankovics-féle feladatlap olvasásból. = = a pedagógus értékelése magyarból. a R o m a n k o v i c s .2.7 21. = felmérőlap matematikából. M á s oldalról k í v á n c s i a k voltunk arra is.Mat.0l p<0. A h a g y o m á n y o s oktatási keretben.0l p<0.9 89. = Gyenei-Szautnerné-féle felmérőlap írás­ Tend. Ismeretes a társas környezet énkép-alakulásban betöltött szerepe.4.01 p<0. t e m a t i k a i g o n d o l k o d á s terén a n o r m á l o s z t á l y o k r a s z a b o t t k ö v e t e l m é n y s z i n t e l é r é s é t a p e r c e p t u o m o t o r o s rendszerek változatos formában történő fejlesztése ö n m a g á b a n n e m biz­ tosítja.01 p<0.0l p<0.a d a t o k h o z t a r t o z ó f e l m é r ő l a p o k m e g b í z h a t ó k é p e t adtak a t a n u l ó k t é n y l e g e s t e l j e s í t m é n y é n e k alakulásáról. A g y e r e k e k összesített t a n u l m á n y i e r e d m é n y e s s é g e a két c s o p o r t b a n n e m m u t a t o t t lé­ n y e g e s eltérést.01 p=0. valamint a m a t e m a t i k a i teljesítménymérés adatai­ val is szoros együttjárást mutattak.autnerné-jéle feladatlap olvasásból. p<0. írási.0l p<0. p<0. a tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d ő kisiskolások a k o n t r o l l c s o p o r t h o z h a s o n l ó e r e d m é n n y e l zárták az első iskolaévet.S z a u t n e r n é .02 p=0. t o v á b b á társas pozícióját a kortársak körében alapvetően befolyásol­ ja. Az osztály­ tanítók s z á m á r a a l e g n a g y o b b n e h é z s é g e t a tanterv és a t a n k ö n y v e k által diktált haladási tempó. P. p<0. Mat.4.l. ön­ értékelését is alakítja.Ü3 _ 13.01 Olv. A táb­ lázatban foglaltuk össze a szignifikáns együttjárásokat.01 Olv.01 p=0.

P. A fejlesztős g y e r e k e k s z á m á r a n e m többet. J . 4 9 3 . (szerk. 6 8 . és e g y b e n az iskolai szocializációhoz is igazodik. a nyelvi h á t r á n y m i n d o l y a n t é n y e z ő k . A p e d a g ó g u s csak a k k o r tud felelősséggel dön­ teni a b b a n . Budapest. h o g y tanulócsoportja s z á m á r a milyen t a n k ö n y v c s a l á d o t választ. ( 1 9 9 8 ) : An intervention programme for children with moderate learning difficulties. másrészt p e d i g n e m sújtja a n o r m á l osztályokra szabott k ö v e t e l m é n y szorító hatása. Budapest. ELTE kiadvány. Nemzeti Tankönyvkiadó. E területe­ ken b i z o n y u l t a fejlesztés a l e g h a t é k o n y a b b n a k . 17. . 1 5 9 . PIAGET. GYENEI MELINDA ( 1 9 9 2 ) : Tanulási zavarok korrekciója a tanórákon. SZÍTÓ IMRE ( 1 9 8 7 ) : A tanulási stratégiák fejlesztése.. (VIII. t o v á b b á az a n y a n y e l v i oktatás­ ban is jól i l l e s z h e t ő e k voltak az a l k a l m a z o t t t a n k ö n y v e k feladatainak sorába. (Fejlesztő prog­ ram).1 3 5 . Óvodai nevelés országos alapprogramja. Iskolapszichológia.): Iskolapszicholó­ gia. A. Balogh K. BALOGH KATALIN ( 1 9 8 8 ) : A tanulási képességet meghatározó pszichikus funkciók fejlődése.YDEN. The NFER-Nclson Publishing Company Ltd. a fejlesztés perspektívái. A Critical Review of Research. D . a tanulási nehéz­ ségek korai felismerésének lehetőségei. Egyetemi tankönyv. 2 1 . u g y a n a k k o r azt is figyelembe kell venni. ( 1 9 9 3 ) : Az értelem pszichológiája. Tantárgyi e r e d m é n y e s s é g ü k a z o n b a n a fejlesztés mellett is lényege­ sen g y e n g é b b n e k b i z o n y u l t a kontrollcsoportnál. N e h é z ­ s é g b e ü t k ö z ö t t a fejlesztős t a n u l ó k kognitív fejlettségét lényegesen m e g h a l a d ó t a n a n y a g és k ö v e t e l m é n y m ó d o s í t á s a .1 8 6 . In: P. B á r a környezeti retardációból s z á r m a z ó h á t r á n y o k visszatartó szerepe vi­ tathatatlan. Városi Nevelési Tanácsadó. Gondolat Kiadó. Tankönyvkiadó. n e m érték el a n o r m á l osztályok teljesít­ m é n y s z i n t j é t . ha egyrészt m e g i s m e r i a g y e r e k e k fejlettségi szintjét.tervét a g y e r e k e k s z á m á r a színesebbé. A tanulási k u d a r c o k k a p c s á n a j e l e n s é g g e l g y a k r a n kerül ok-okozati ö s s z e f ü g g é s b e a h á t r á n y o s szociokulturális háttér. B. Budapest. C. a p e d a g ó g u s a n o r m á l o s z t á l y o k r a s z a b o t t m e n n y i s é g e t és t e m p ó t kérte s z á m o n . Nemzeti Alaptanterv ( 1 9 9 5 ) . British Journal of Educational Psychology.. LF. és m i l y e n ok­ tatási m e t o d i k á t a l k a l m a z . A család n a g y o n alacsony műveltségi szintje. M i n ­ t á n k b a n a fejlesztős g y e r e k e k családi háttere a S E S v o n a t k o z á s á b a n h e t e r o g é n n e k m o n d ­ ható. P BALOGH KATALIN ( 1 9 9 0 ) : Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára. G. L A M B . ELTE kiadvány. ( 2 0 0 1 ) : Inattention. IRODALOM FÉRGE ZSUZSA ( 1 9 8 0 ) : A társadalmi struktúra és az iskolarendszer közötti néhány összefüggés. Kísérletünkkel a nulladik és/vagy fejlesztő o s z t á l y o k képzési a n y a g á n a k kialakításához szerettünk v o l n a hozzájárulni. 252 253 . BIBBY. Budapest. Iskolapszicholó­ gia.. British Journal of Educational Psychology. PANCKHURST. J. A sajátosan m e n n y i s é g i szemléletet t ü k r ö z ő oktatási p r o g r a m o k s e m k e d v e z n e k a tanu­ lási n e h é z s é g g e l k ü z d ő g y e r e k e k n e k . Gondolat. hyperaktivity and impulsiveness: Their impact on academic achievement and progress.5 6 . P . é r d e k t e ­ l e n s é g e . 9 7 . TANSLEY. ( 1 9 8 1 ) : Children with Specific Learning Difficulties. E L T E kiadvány. TYMMS. m e l y e k e t az ó v o d a is c s a k r é s z b e n tud k o m p e n z á l n i . 4 3 . mely a l k a l m a z k o d i k a g y e r m e k tényleges fejlettség­ éhez. . J. W O O D . MERRELL. A fejlesztő o s z t á l y o k e s e t é b e n n e m a l k a l m a z h a t j u k a n o r m á l o s z t á l y o k r a szabott k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r t a n n a k ellenére. / P. 7 1 . J . GYENEI MELINDA. hogy a tanulási n e h é z s é g e k k e l k ü z d ő t a n u l ó k j e l e n l é t e az i s k o l á k b a n n e m a t á r s a d a l m i rétegzettség által m e g h a t á r o z o t t . In: Társadalom­ politikai tanulmányok. A Kormány 1 3 7 / 1 9 9 6 . Az egyik kísérleti o s z t á l y u n k b a n például a gyerekek t e r h e l é s e a k ö t e l e z ő t a n ó r á k a t m e s s z e m e g h a l a d ó volt. m e l y e t olvasásból és írásból a tantárgyi t e l j e s í t m é n y m é r é s e k is igazoltak. 2 8 . s a többlet ó r a s z á m a ma divatos i g é n y e k e t hivatott kielégíteni. Iskolapszichológia.5 0 4 . é r d e k e s e b b é tették. ) Korm. rendelete. h a n e m m á s t és m á s h o g y a n kellene tanítani. P. 2. SZAUTNER JÁNOSNÉ ( 1 9 9 5 ) : A tanulási zavarok korrekciója kisiskolás korban. A m a t e m a t i k a o k t a t á s n é m i d i l e m m á t vetett fel. Szolnok. Az egyik m e g o l d á s lehet egy olyan á t m e n e t i képzési formát kialakítani az iskoláztatás k e z d e t é n . S. hogy a m i n ő s é g b i z t o s í t á s j e l e n l e g i rendsze­ re n e m veszi figyelembe ezt a s z e m p o n t o t .

kevés pozitív megerősítést k a p .j g y o b b . hogy „akármit csinálok. állandó n y u g t a l a n s á g van körülötte.1 gekkel. K ö n n y ű tehát belátnunk. h o g y e g y r e k e v é s b é m e r nyilatkozni.Szó. G y a k r a n h a l l o m az elkeseredett pedagógustól. pl.kisebb zökkenőkkel . De mutathatja a m á s i k véglet tüneteit is. { 254 255 .vagy betűfelismerési nehézség. A g y e r e k annyira szorong.k o r o s z t á l y a j e l l e g z e t e s s é g e k é n t . 1 1 Jelen c i k k e m b e n a kőbányai első osztályos gyerekek szűrését és a kerületi intervenciós í Arról a kisgyerekről. így a z a j gyerek. m a s z a t o s füzet. A fenti p r o b l é m á k korai feltárását c é l o z z a az 1. valamint c) D P T ( D y s l e x i a Prognostica Test) teszttel a diszlexia. így pl. illetve elmarasztalás a kisgyerek egész iskolai pályafutására I kihat. Célja. j Az ilyen kisgyerek fokozottan igényelné az egyéni. N a g y hánya.célkitűzéseikből a d ó d ó a n . u g y a n a z a betű m á s színnel vagy k ö r n y e z e t b e n ) az alak. az órán passzív. b) Edtfeldt-teszttel a térbeli irányok és pozíció helyes észlelését. diszgráfia tüneteit. . A s z t e r e o g n o s z t i k u s t a p a s z t a l a t o k g a z d a g í t á s á v a l hatást g y a k o r o l u n k a vizuális percepció fejlődésére. így válik a jól teljesítő g y e r e k szociáli. szóköz. m e l y e k birtokában .^ n e m . E z e k a jelek legtöbbször m á r az ó v o d á b a n is m e g m u t a t k o z n a k . a megerősítés. A tanító és a gyerek között kialakult kapcsolat a gyerek t a n u l á s h o z való viszonyát is j meghatározza.jj tos az.A betűk. 1 A g y e r e k e k d ö n t ő százaléka rendelkezik azokkal a megfelelő színvonalú részképessé-. de I mivel ott a viselkedési és teljesítménytolerancia . melyet megszakítani m á r igen nehéz feladat. a m e l y e k kitüntetett szerepet k a p n a k azáltal. vagy b o h ó c k o d ó m a g a t a r t á s s a l próbálja „ e l s z ó r a k o z t a t n i " az osztályt. mellyel K ő b á n y á n d o l g o z t u n k .de sikeresek az iskolában. tanító nénije feltételezi. személyiségfejlődésükre kiható e s e m é n y . Mindezek a teljesítménybeli p r o b l é m á k k o m p e n z á l ó viselkedésekhez vezetnek. s ráadásul szociális pozíciója is romlik. hogy segítse m i n d a z o k a t az elsősöket.J kolaérettségi szűrőn ugyan átjutottak. m e l y e i | k o m p e n z á l ó viselkedésformákkal próbál m a g á n a k biztosítani.isi g o n d o k is megjelennek. . 'í U g y a n e z z e l az elvárással lépi át a kisgyerek is a küszöböt. h o g y v a n n a k a fejlő­ désnek olyan súlypontjai. mely gátja a fogalmi g o n d o l k o d á s alakulásának. 1 M i n d e z e n b e v e z e t ő fejtegetések csak azt hivatottak alátámasztani. de valamely részterületen e l m a r a d á s t m u t a t n a k . . alacsony önértékelésűvé válik. ill. A szűrési folyamat h á r o m szakterületet fog át: . igazi gondot rendszerint csak a z általános iskolában k e z d e n e k j e l e n t e n i . hogy a sikeres iskolakezdés az egész életük. hogy 1 k é p e s megfelelni m i n d a z o n t e l j e s í t m é n y e l v á r á s o k n a k . a beszédészlelést szűrte. ha az óvo­ dáskor v é g é r e n e m alakul ki az ún. . osztály elején felvett s z ű r é s e g y ü t t e s . ügyetlen m o z g á s . totális érzékelő apparátus. formák felismerési n e h é z s é g e . hipermotil. . mert p r o b l é m á j á n a k csak tünete szélsőséges viselkedése. m e l y e k a v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó fejletlenségére utalnak. 2 m á s r é s z t h o g y a fel n e m ismert p r o b l é m á k a t rögtön a k e z d é s k o r kiszűrjük. dás fejlődésében. h o g y egyrészről e g y é r t e l m ű e n csak iskolaérett g y e r e k e k kerüljenek be az iskolába. de igényeit n e m a teljesítés. ha. betűk n a g y s á g á n a k e g y e n e t l e n s é g e i . és próbáljunk ^ tenni ellene.| re. aki átlépi az első osztály küszöbét.A m á r tanult betűk.« tös írás. Ha a k ü l ö n b ö z ő p e r c e p c i ó s funkciók szintje n e m kiegyenlített. pl. lehetőségeket k í v á n o m b e m u t a t n i . vízszintes-függőleges irányok felcserélése a térirányok megítélési n e h é z s é g e i t mutatják. És így alakul ki a c i r c u l u s | vitiosus . h o g y célzott fejlesz­ tésükkel t ö b b terület fejlődése is k e d v e z ő e n befolyásolható. akik az is.I san is jó pozíciójúvá. n e h é z k e s .P R E V E N C I Ó S T A N U L Á S I ZAVAR S Z Ű R É S E AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ELSŐ OSZTÁLYÁBAN A j e l e n s é g l é n y e g e gyakorlatilag m i n d i g u g y a n a z : tanulási n e h é z s é g lép fel.sokkal na. mely az ún. ha n e m m e g s z o k o t t k ö r n y e z e t b e n találja (pl. kusza írás. szótagok felcserélése. hiszen a tőle kapott első | minősítések. h o g y m e n n y i r e fon. sorköz be n e m tartása a térbeli összefüggések felfogási n e h é z s é g e i b ő l fakadnak. N a g y felelősség n e h e z e d i k az elsős tanítóra. így a g y e r e k e k e g y m á s | m e g í t é l é s é b e n is az Ő értékelésére t á m a s z k o d n a k . Mik is a tanulási zavarral küszködő gyerekek teljesítményjellemzői: . a m o t o r i k u m és a test­ séma fejlesztése általános transzfer hatása mellett közvetlen alakítója a térbeli p e r c e p c i ó ­ nak. Az o n t o g e n e t i k u s fejlődésmenet i s m e r e t é b e n megfogalmazhatjuk.B i z o n y t a l a n v o n a l v e z e t é s . n e m reagál r á " . n e m j e l e n t k e z i k . aki a teljesítésben n e m sikeres. differenciált foglalkozást. fegyelmezési m ó d ­ szerekkel az ok n e m szüntethető m e g . d-b felcserélése. Nem is tud. göcsör.a l o g o p é d u s a h a n g h i b á k a t .p s z i c h o l ó g i a i tesztekkel mértük a a) f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó terjedelmét és minőségét.a szociális k ö r n y e z e t e elfogadása iránti motivá. . s m i n d e z e k e l m a r a s z t a l á s á n a k k ö v e t k e z m é n y e k é n t magatai i. 1 M i u t á n a gyerek s z á m á r a az elsődleges a p e d a g ó g u s személye.J d u k a z o n b a n kezdeti teljesítményzavarokkal küzd.A betűk. m e l y e k e t az iskola képvisel.és formaállandó­ ság zavarát jelzi. A b e s z é d m o t o r o s funkciók m e d i t á c i ó s szerepe j e l e n t ő s a g o n d o l k o ­ MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA Az 1980-as évek k ö z e p é r e került kidolgozásra a Porkolábné-féle tanulási zavar szűrése.': ció h a t á r o z z a m e g .az ördögi kör -. n e m tud kialakulni a s z e n z o m o t o r o s integráció. \ majd a r á é p ü l ő fejlesztő p r o g r a m . Gestalt-látás (egész k é p m e g r a g a d á si ké pe ssége) fejletlenségéből adódhat.

aki 7 éves k o r á b a n éretlen az iskolára. egy-egy r é s z t e r ü l e t e n m e g m u t a t k o z ó éretlenséget tapasztalunk.\ rést készítettünk. A c s o p o r t o s vizsgálat e r e d m é n y e i n e k értékelése után az átlagon alul teljesítő gyerekek . táblázat saját minta P.1 0 óra kö-1 zött került sor 12-15 fős c s o p o r t o k b a n az o s z t á l y t e r e m b e n . ül. /. m á s r é s z t a helyzet lehetőséget nyújtott s z á m á r a a p r o b l é m á s g y e r e k e k megfigyelés sére teszt-szituációban. (betűk) DPT 3.a t a n í t ó n ő megfigyelései alapján készíti el a füzet.5-7.és is­ k o l a p s z i c h o l ó g u s M u n k a c s o p o r t . Kivételt képeznek a figyelem-teszt e r e d m é n y e i . túl h o s s z ú r a nyúlt óvo­ dás lét is tanulási n e h é z s é g e k h e z vezethet.5% 35. így kevésbé mutatkozik m e g teljesítményükben a hét elején j e l l e m z ő b e m e l e g e d é s i hatás..5 éves 7. hogy m é g a b e t ű t a n u l á s m e g k e z d é s e előtt mérjük fel a részképességeket. k o n c e n t r á c i ó s vagy é r t e l m e z é s i h i b á k k a l . aki egyrészt segítette a felvételt. k e d d és szerda n a p o k o n . h o g y e l ő z z e a szülővel való a n a m n é z i s felvétele. átfogó felmé.| dó e r e d m é n y e k t ü k r é b e n kerületi szintű intervenciós tervet d o l g o z z o n k i j a v í t v a az ellátási minőségét. A d i a g n ó z i s felállítása után lehet dönteni a g y e r m e k s z á m á r a leginkább megfelelő ellá­ tási formáról. M i n d e z e n j a v a s l a t o k t e r m é s z e t e s e n a tanítónővel és eset­ legesen m á s s z a k e m b e r e k k e l . hogy a gyerekek e z e k b e n az i d ő p o n t o k b a n a legaktívabbak. Összehasonlítottuk a Porkolábné-féle és a saját vizsgálatunk átlageredményeit is a külön­ böző tesztekben. neveze­ tesen.f é l e eredeti m i n t a a d a t a i n a k e l e m z é s e szerint is m á r n y i l v á n v a l ó v á vált. (A vizsgálat p o n t o s leírásának adatait a s z a k i r o d a l o m j e g y z é k e tartalmazza. h o g y a tesztekben a 6. ill. Balogh minta Edíeldt DPT 2. Raven-. hogy vajon a kőbányai e r e d m é n y e k eltérnek-e az országos átlagtól valamely területen. A k é s ő b b i e k b e n b e m u t a t o t t táblázatok is alátámasztották az eredeti hipotézist. az erőteljesen kitolódott iskolakezdés e g y a r á n t tanulási n e h é z s é g e k e t valószínűsíthet. az i d ő p o n t b a n való kötöttség pedig azon tapasztalatunkra támaszkodik. ill. tanév óta m ű k ö d i k a Nevelési T a n á c s a d ó k e r e t é b e n Ó v o d a . majd a 2 0 0 0 / 0 1 . Igen fontosnak tartottuk m i n d e n esetben a tanító jelenlétét is. 9 . M á s r é s z t az J e l e m z é s l e h e t ő v é tette az Ö n k o r m á n y z a t s z a k m a i vezetése számára. addig az ellátás nélküli. mely az egyéni m e g s e g í t é s iránti szükségleteket tárta fel. a szülővel való m e g e g y e z é s után valósíthatók m e g .) K e r ü l e t ü n k b e n 1998/99. ill. ellátva 16 ö n k o r m á n y z a t i m ű k ö d t e t é s ű általános i s k o l á t M á r az első tanévtől bevezettük az első osztályosok tanulási zavar szűrését az arra igényt m u t a t ó iskolákban.4% 256 257 . kislétszámú osztály­ ba vagy előkészítős státuszba való helyezéstől. h o g y azt a gyereket. a hét végén tapasztalható erős fáradás.6 pont 4. a pedagógiai fejlesztésen át a klinikai pszi| /. A VIZSGÁLAT 6-6.5-8 éves 8-8.8 pont 98. II.5 év közötti korosztály e r e d m é n y e i a legjobbak. Létszám 400 350 300 200 150 100 50 r - 250 - I. A hétben.az előkészítőssé minősítés szempontjait. e n g e d é l y é n e k m e g s z e r z é s e . h o g y a g y e r m e k n e k n e m r é s z k é p e s s é g b e l i e l m a r a d á s a van. ül. Az egyéni vizsgálatokat m i n d e n e s e t b e n m e g kell. Az egyéni h e l y z e t b e n is alulteljesítő gyerekek vizsgálatát folytattuk család. sokkal i n k á b b a c s o p o r t o s h e l y z e t b e n adott i n s t r u k c i ó r a reagál figyelmi. ül.3% 61. Az ilyen gyerekeknél n e m elsősorban a r é s z k é p e s s é g fejlesz* tése. Itt k i e m e l t e n kezeltük .5-7 éves 7-7. ill.2 pont 5 pont 97. h a n e m az o s z t á l y b a n való egyéni b á n á s m ó d nyújt segítséget. projektív vizsgá­ latokkal. ] j chológiai g o n d o z á s i g terjedhet.az j a k k o r hatályba l é p ő rendelet szerint . Kíváncsiak voltunk arra. kel m e g i s m é t e l t ü k a vizsgálatokat.5 éves 6.5 éves FT 8. osztályos gyerekek. akik közül 777 fő a n y a g á t tud. csak kiemelt fejlesztés k é p e s „ b e i n d í t a n i " . A tesztek felvételére o k t ó b e r hó során.25 éves A vizsgálatban közel 8 0 0 első osztályos g y e r m e k vett részt. A korai felvétel i n d o k a egy-* részt.4% 32. tanév őszén m i n d e n iskolára kiterjedő. M í g az alig 6 éves k o r b a n s o k s z o r á l t a l á n o s . (mértani forma másolása) figyelem (teljesítmény) 58. M i n d ­ ezen tapasztalatok a „szenzitív p e r i ó d u s " létét bizonyítják. ábra A vizsgált gyerekek életkori megoszlása a vizsgálat időpontjában A P o r k o l á b n é .és farajz. szükség szerinti képesség-.\ tuk e l e m e z n i . m e l y m e g m u t a t j a . h o g y a m é r é s b ő l a d ó . A m é r é s e k m e g m u t a t j á k . és B e n d e r B-tesztekkel.5-9. Itt igen g y a k r a n átlagos vagy annál j o b b e r e d m é n y e k születtek. Célja e l s ő s o r b a n a k ő b á n y a i első osztályos gyerekek tanulási p r o b l é m á i n a k felmérése volt. a logopédiai. más. A VIZSGÁLAT EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA A vizsgált p o p u l á c i ó : kőbányai 1. hogy a túl korai. • ül. mely a szakértői bizottsághoz irányítástól.és m a g a t a r t á s v i z s g á l a t o t az előre m e g a d o t t s z e m p o n t o k szerint.

25 éves 40% Figyelem-teszt: 30% 4.5 éves 8.5 éves 6.5-7 éves 7-7.5 éves 8. FigYelem-teszt: ábra korosztályi bontásban teljesítmény 6-6.5-8 éves 8-8. hogy a figyelem-teszt kivételével m i n d e n területen alacsonyabb.5-8 éves 8-8. ábra „betűk" teljesítmény kororszályi bontásban é v e s 3.t: teljesítmény megoszlás korosztályi bontásban 98. Az alábbi á b r á k a c s o p o r t o s v i z s g á l a t o k o n e g y e s t e s z t e k b e n nyújtott t e l j e s í t m é n y t m u ­ tatják k o r o s z t á l y i b o n t á s b a n .5-7 éves 7-7.5-7 éves 7-7.A táblázatból látható. ábra Edtfeldt-tesz. m e r t a z e r e d e t i m i n t a átlagai i s igen a l a c s o n y a k .5 éves 6.5 éves 7.5-7 éves 7-7. a m e l y a z é r t i s j e l z é s é r t é k ű . ábra 7.5 éves 7. ábra átnézett képek darabszáma korosztálvi bontásban 6-6.5-8 éves 8-8. p o n t s z á m o t é r t e k e l t a n u l ó i n k .5 éves 7.5 éves 6.25 éves 5.5-9.5 éves 8.5-9.5-9.5 éves 8.25 éves 30 2.25 6-6.5 éves 7.25 éves DPT mértani formák 258 259 .5 éves 6.5 éves 6.5-7 éves 7-7.5-8 éves 8.5-9.4% 98.5 éves 6.5-9.8% 6-6.5 éves 8.6% 10 98. 520 500 480 70% 460 60% 440 420 50% 400 6-6.0% 97.2% DPT teszt: 98.5-8 éves 8-8.

S e m csoportos. év végi kontrollszűrés e r e d m é n y e k é n t pedig j a v a s l a t o t tettünk ar­ ra. a feladatértés gyen­ gesége. E n n e k e r e d m é n y e k é n t megállapítást nyert. hogy a n n a k a kisgyereknek.27% 98. fejlesztő terápiában va­ ló részvétel mellett. valamint a terápia iskolát érin­ tő k é r d é s e i b e n nyújtott az iskolapszichológus konzultatív segítséget. A tanító néni m á r ősztől figyelmi és visel­ kedési p r o b l é m á k miatt kérte segítségemet.7% 58.és családrajza p s z i c h é s eredetű p r o b l é m á k a t valószínűsít. h o g y a k ö v e t k e z ő tanévben milyen osztálytípus. h o g y igen n a g y a teljesít­ m é n y e l m a r a d á s a n o r m á l populációtól m i n d e n részterületen. Az. hogy a kislány fejlesztő osztályban ismételje m e g az első évet. hogy speci­ ális segítséggel sem k é p e s a t a n a n y a g o t elsajátítani.4% PDT2. Dóri vizsgálati helyzetben igen nehezen tartható. akiről az első félévben e g y é r t e l m ű e n kide­ rül. M i n d az év eleji szűrés. A részletes képességvizsgálat szerint intellektusa a gyenge átlagos ö v e z e t b e n volt.1 0 . Az. Látható.a szü­ lővel egyetértésben . A s z ü l ő k k e l p e d i g a fej­ lesztő s z a k e m b e r tartotta a k a p c s o l a t o t . Edfeldt-teszt összehasonlító adatai 260 . ill. DPT teszt: . Hajni óvodájából iskolaérettségi vizsgálat nélkül került normál létszámú általános is­ kolai 1. Az előkészítőbe való j a v a s l a t o t a ta­ n í t ó n ő n e k kell k e z d e m é n y e z n i a szülővel egyetértésben. osztályos g y e r m e k j a v a s o l h a t ó . v a l a m i n t a g r a f o m o t o r o s éretlenség j e l l e m e z t e .6 pont DPT 3. v a l a m i n t 761 „ n e m e l ő k é s z í t ő s " gyerek adatait hasonlítottuk össze. Z s o l n a y .trv. AZ ELŐKÉSZÍTŐBE JAVASOLT GYEREKEK A Közoktatási törvény 1999. Célja. ¡11.75 pont 4.§. 2. legyen l e h e t ő s é g e a l a p o z ó fejlesztést vagy m á s terápiás l e h e t ő s é g e t igénybe venni.III. ábra Figyelem teszt: hiba és teljesítmény összehasonlító adatai 8. A s z a k v é l e m é n y b e n rögzíteni kell a g y e r m e k vizsgálati i d ő p o n t b a n mért státuszát. e l m o n d v a . A 2. és javaslatot tenni a fejlesztés területeire és módjára. Az instrukciókat nem érti.. akiről j a n u á r 31 -ig nyilvánvalóvá válik. o l v a s á s . 7 .8 pont FIGY. 34. táblázat és a 7 .23% Példák: normál (N=758) előkészítős (N= 16) csoport • egyem (N=256) 9. ábra Dxstexia feladat atlagainak alakulása. évi LXVIII.4 pont 32. • csoportos (N=761) 1. h o g y melyik g y e r e k n e k lenne célszerű az előkészítőssé minősítést j a v a s o l n i . t á b l á z a t b a n A 7 7 7 fős teljes mintából 16 „ e l ő k é s z í t ő " .b e javasolt. majd egyéni vizsgálata alapján tettünk javaslatot. e g y é b p r o b l é m á i m e g a k a d á l y o z z á k a t ö b b i e k k e l való e g y ü t t h a l a d á s b a n . Dóri z e n e t a g o z a t o s .% 96. Fa. A tanév végén végzett kontrollszűrés ered­ m é n y e alapján tettünk j a v a s l a t o t arra vo­ n a t k o z ó a n . táblázat Edtfeldt Előkészítő Nem előkészítő 18. h o g y ( r é s z ) k é p e s s é g b e l i . Az 2. ábrák a teljes m i n t a és az előkészítőbe j a v a s o l t g y e r e k e k össze­ h a s o n l í t ó szűrési adatait mutatják. 120 100 átlag 2. 261 normál (N=761 ) előkészítős (N= 16) • hibaszám • teljesítmény (%) 7.m ó d s z e r r e l tanuló osztályba került. Tanítóik konzultációk keretében kaptak se­ gítséget az o s z t á l y o n belüli differenciált f o g l a l k o z á s h o z . teljesítménye értékel­ normál (N=761 ) előkészítős (N=l 6) csoport • csoportos (N=761) i egyem (N=148) hetetlen. mind pedig a pedagógusi j e l z é s szerint igen ha­ mar látható volt tanulási n e h é z s é g e .1 0 . A Sindelar-teszt több területen is súlyos elmaradást mutat korosztályi átlagától. hogy első perctől megkülönböztetett egyéni b á n á s m ó d o t igényelt Dóri az ó v o d á b a n is. sem egyéni helyzet­ ben n e m képes a feladatokra koncentrálni. ezért kértük klinikai vizsgá­ latát. 15. hogy a család érzelmi p r o b l é m á i o k o z t á k a kislány „befelé fordulását". A kerületi átfogó szűrés m ó d o t adott a n n a k m é r l e g e l é s é r e is. P r o b l é m á i az isko­ la kezdete óta f o l y a m a t o s a n m e g m u t a t k o z t a k . A t a n í t ó n ő s z á m á r a egyéni fejlesztési terv kialakításában.í r á s tanítási m ó d ­ szer a l k a l m a s a g y e r m e k problémájának kezelésére.javasolta a kislány előkészítőssé minősítését. M e g k e r e s é s ü n k r e az ó v ó n ő b e s z á m o l t az előz­ ményekről. betűk " összehasonlító adatai A szakvéleményezés nyomán elkezdődött a kiszűrt g y e r e k e k n é l az egyéni vagy cso­ portos fejlesztés a Nevelési T a n á c s a d ó b a n . osztályba. részképességeit a vizuális p e r c e p c i ó . így a Nevelési T a n á c s a d ó . A tanulási zavarszűrés e r e d m é n y e k é p p e n a teljes mintából 16 g y e r m e k c s o p o r t o s . így Dórinál a külvilág m e g i s m e r é s e háttérbe szorult. kérve a Nevelési T a n á c s a d ó szak­ v é l e m é n y é t . ábra Térirány feladat atlagainak alakulása. 2. A vizsgálat alapján j a v a s o l t u k Dóri e l ő k é s z í t ő s s é m i n ő s í t é s é t e g y é n i p s z i c h o t e r á p i a mellett. b e k e z d é s e szerint e l ő k é s z í t ő b e az az 1.

h a n e m szakellátási k o m p e t e n c i a . 6. Az ellátás elterjedése a fenti p r o b l é m á k m e g n y u g t a t ó kezelésével j o b b a n tért h ó d í t h a t n a . h a n e m a tan-" a n y a g elsajátítását a l a p o z ó r é s z k é p e s s é g e k fejlesztését jelenti.. hogy a szülők többsége képtelen m e g o l d a n i g y e r m e k e 1 r e n d s z e r e s . heti t ö b b a l k a l o m m a l történő s z a k r e n d e l é s r e vitelét. h a n e m már az ó v o d á b a n kell e l k e z d e n i . i 4. r é s z é b e n folyó „differenciált egyéni fejlesztést" ki és m i k o r v é g e z z e . IV. vég­ rehajtása a z o n b a n m é g k e v é s s é kidolgozott. ha az ó v o d á b a n nem jelzik kellő hatékonysággal a várható t a n u l m á n y i . ill. A speciális s z a k e m b e r e k részéről a szülők m e g g y ő z é s e nagy n e h é z s é g e k k e l j á r ab­ ban az esetben. de ez a g y a k o r l a t b a n m á r n e m i g e n fordul elő. ^ . KÓSÁNF.oktatási és fejlesztési . N e m szabad elfeledkezni arról. A kislány p s z i c h é s státusza 2. 262 263 . E m e l l e t t l e v o n h a t ó fon­ tos tanulság volt s z á m u n k r a . megfelelni a tanári és szülői elvárásoknak. Az általunk előkészítőssé minősített gyerekek m i n d e g y i k e p r o b l é m á s n a k számított az ó v o d á b a n már. h o g y k é p e s saját szintjének megfelelő t a n u l m á n y i teljesítményre. Budapest. az első o s z t á l y o s oktatási a n y a g b a n t ö r t é n ő differenciált segítségnyújtást. Bár ez a r e n d e l k e z é s lehetőséget biztosít egy differenciált ellátási f o r m a kialakítására. Ezután az egyéni vizs­ g á l a t o k .n e m is elsősorban tanítói.í r á s . osztály vé­ gére helyezi az o l v a s á s . A c s o p o r t o s szűrések l e g k o r á b b a n o k t ó b e r elején k e z d h e t ő k . Tapasztalataink szerint j a n u á r r a zárultak le az egyéni vizsgálatok. H i s z e n a fejlesztés itt n e m . m a t e m a t i k a területén az alapkészségek fejlettségének elvár­ h a t ó szintjét. o s z t á l y o s k o r á r a r e n d e z ő d ö t t annyira. Budapest. Szinte v a l a m e n n y i iskola neve­ lési értekezlet k e r e t é b e n d o l g o z t a fel saját i n t é z m é n y e adatait.) (2000): Alapok. ma­ gatartási p r o b l é m á k a t . a segítő s z a k e m b e r e k ezzel k a p c s o l a t o s feladatairól. fejlesztő n a p k ö z i t ő l az i n t é z m é n y i vagy utazó fejlesztő-gyógypedagógusi ellátásig. K ü l ö n ö s e n fontos ezt . A t a n í t ó n ő k általában nincsenek s z a k m a i l a g felkészülve arra. így gyakorlatilag a tanév f e l e * ' g y e r m e k s z á m á r a „üresjárat". Az o r s z á g o s tipikusan m a g a s n o r m á l osztálylétszámok mellett időben s e m képzelhe­ tő el e z e k n e k a g y e r e k e k n e k a tanóra keretében t ö r t é n ő e g y é n i . IRODALOM KEREKES FANNY (2001): Tanulási zavar szűrése kőbányai első osztályosok között. Ez h a n g s ú l y o z o t t a n felveti az óvodai szűrés fontosságát. további p s z i c h o t e r á p i á s m e g s e g í t é s mellett. a h o s p i t á l á s . mely aztán a fejlesztést nehezítheti m e g a későbbiekben. a m e n n y i b e n az a 2. hogy a tanév f e n n m a r a d ó -. Ez számuk­ ra n é m i l e g ellent is m o n d az oktatási törvény szellemének. F o l y a m a t o s a n szembesül azzal. HORÁNYI ANNABELLA. ELTE. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1990): Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára.)(2()01): Együtt a gyerekekért. KERÜLETI SZINTŰ FELADATOK KIJELÖLÉSE Az átfogó f e l m é r é s t a kerületi I g a z g a t ó i M u n k a k ö z ö s s é g ülésén i s m e r t e t t ü k . Javasla­ tok hangzottak el osztályszervezési és m ó d s z e r t a n i k é r d é s e k b e n is. iskolánkénti és osztályonkénti b o n t á s b a n is képet kaptak a gyer­ mekek fejlettségi szintjéről.Az év végi kontroli-képességvizsgálat e r e d m é n y e k é n t D ó r i n a k fejlesztő első osztály­ ban való évismétlést j a v a s o l t u n k . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1987): Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kiiskolásoknak. hogy m i n d e k ö z b e n a g y e r m e k b e n milyen é r z e l m i FO­ l y a m a t o k j á t s z ó d n a k le.. és ez megnehezíti az előkészítős pedagógiai javaslat mérlegelését. E k k o r a tanítótól egy i d ő b e n kétféle . In: Bagotai Tamás (szerk): Módszertani tükör. í magatartási és érzelmi p r o b l é m á k f o k o z ó d á s á t e r e d m é n y e z h e t i . hogy a szűrést és fejlesztést n e m elég az iskolában. Visszajelzése­ ink alapján az alábbi kétségek m e r ü l t e k fel a l k a l m a z á s a során: 1. 4. az ún. E n n e k sok esetben a szülővel való konfrontációtól való félelem. és megjósolják a fejlődést. Isko­ lapszichológia. a p e d a g ó g u s s a l való k o n z u l t á c i ó . A kettő közötti s z a k m a i differenciálás . KOVÁCS FERENC.• s é g . VIDOVSZKY GÁBOR (szerk. Isko­ lapszichológia. h o g y képtelen követni osztálytár­ sai tempóját. rossz tapasztalatok és é l m é n y e k az oka. KOTORÓ EMESE (szerk. de valamely okból n e m került spe­ ciális g o n d o z á s b a . Budapest. hogy egy-két h ó n a p el­ teltével felismerjék a várható tanulási problémákat. Az „üresjárat" pedig csök­ kenti a tanulás iránti motivációt is. 5. A felmérés az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k a t megerősítette a p r i m e r p r e v e n c i ó .a n y a g egyidejű átadását vár. ORMAI VERA. Illetve a törvény fejlesztési lehetőséget ajánl „délelőtti n a p k ö z i s foglalkozás kere­ tében is". v a l a m i n t a kü­ lönböző s z a k e m b e r e k közötti e g y ü t t m ű k ö d é s s z ü k s é g e s s é g é b e n .. Animula. 17.e l m a r a d á s o k k a l k ü s z k ö d ő g y e r m e k egyéni fejlesztésében. Kőbányai Nevelési Tanácsadó.v é l e m é n y e m szerint . v a l a m i n t a s z ü l ő k k e l folytatott'' m e g b e s z é l é s e k m i n t e g y 10-15 vizsgálati órát vesznek igénybe a szakellátástól. differenciált fejlesztése. nánk el. Ez a g y e r e k e k n é l a viselkedési. v é g i g g o n d o l n i abban a tekintetben. 3. Anonymus Alapítvány fejlesztő pedagógus képzé­ se. n e m küldik szakvizsgálatra a gyerekeket. A d d i g az e g y é n i k ü l ö n b s é g e k r e és az eltérő érési f o l y a m a t r a a t a n í t ó n a k tekintettel kell lennie. m e l y e k a kerületi alsós m u n k a k ö z ö s s é g m u n k á j á h o z további s z e m p o n t o k a t adtak. Az intéz­ m é n y v e z e t ő k e g é s z é b e n . Anonymus Alapítvány. A Nevelési Tanácsadók I I . Országos szakmai Találkozójának előadásai. 2. ELTE. S z á m o s szervezeti k e z d e m é n y e z é s t i s m e r ü n k . A speciális szakképesítéssel n e m r e n d e l k e z ő t a n í t ó n ő n e m k o m p e t e n s az alapkész. 7. Budapest. N i n c s kialakult s z a k m a i állásfoglalás abban a tekintetben.

akik k ö z ö t t a z o n b a n t ö b b e n tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d e n e k . Gyak­ ran h ú z ó d i k a p r o b l é m á k hátterében az egyes részterületek súlyosabb funkciózavara. Az itt t a n u l ó g y e r m e k e k közel fele olyan társadalmi szubkultúrából . h o g y m i n d e n évfolyamon van egy olyan osztály. az iskolának.n y i l v á n t a r t á s a szerint pl. ' H a l m o z o t t a n hátrányos helyzetről akkor beszélünk. akik a fejlődé­ sük során fiziológiai és/vagy környezeti és/vagy nevelői (szülői.o k t a t ó munkájában. i n t é z m é n y e k ) is m e g h a t á r o z z a a pszichikum fejlődését. h o g y ők a „veszélyeztetettek". és h a t é k o n y a n tudja őket tanítani. Mivel a tanulási n e h é z s é g e k k e l k ü z d ő g y e r e k e k n e m t u d n a k eleget tenni az átlagos iskolai k ö v e t e l m é n y e k n e k . de e g y é n r e sza­ bott. ez 4 8 % ) r o m a származású. amiből 9 7 % a cigány családokból s z á r m a z ó . N é h á n y meg­ állapítást a köznapi használatban is elterjedt fogalmak p o n t o s a b b m e g é r t é s é h e z az alábbi­ akban o l v a s h a t u n k . hogy az osztálytanító rendelkezzen fejlesz­ tő illetve g y ó g y p e d a g ó g i a i ismeretekkel a h h o z .HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓ ÉS ROMA GYERMEKEK ISKOLAI INTEGRÁCIÓJA szociális r e t a r d á c i ó számlájára is írhatók. h o g y n e m c s a k a tanulási és m a g a t a r t á s p r o b l é ­ mákkal.elfogadhatatlan. fejlesztést tizenötnél kisebb létszámú osz­ tályokban. ami azt jelenti. speciális segítés szükséges az ismeretek elsajátításához. így összesen 4 9 % a m á s e t n i k u m h o z t a r t o z ó tanuló. a t á r s a d a l m i .magyaror­ szági cigány c s a l á d o k . Az összes r o m a gyer­ mek ( 1 0 7 ) k ö z ü l a z iskolában 4 3 % (32) n e m p r o b l é m á s g y e r m e k v é d e l m i s z e m p o n t b ó l . ha az o k o k közül egy sze­ mélynél vagy családnál több is fennáll. tervszerű irányítása. E t a n u l m á n y b a n egy olyan budapesti kerület iskolájának tevékenységéről szeretnék be­ s z á m o l n i . A kislétszámú fejlesztő osz­ tályokban.n e v e l ő d é s folyamata a családban. n i n c s e n e k p a t o l ó g i á s viselkedéstüneteik.anyagi. pakisztáni és arab származású gyermek. fejlesztő és korrekciós m u n k á j á n a k b e m u t a t á s á n keresztül. a „hát­ rányos h e l y z e t ű e k " . a „sérül­ tek" . feltételei t ö b b n y i r e r e n d e l k e z é s r e állnak. A gyenge iskolai teljesítmények sok esetben a nagyon eros A „HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ" JELLEG Az itt t a n u l ó g y e r m e k e k j e l e n t ő s része valamilyen területen hátrányt szenvedett az_egészséges fejlődésű és/vagy a jó szociális k ö r ü l m é n y e k között és r e n d e z e t t c s a l á d o k b a n élő k o r t á r s a i k h o z k é p e s t .l v i e t n á m i . hogy tanulói létszám közel fe­ lét r o m a c s a l á d o k g y e r m e k e i képezik. a m e l y n e k egyfajta „ h á t r á n y k o m p e n z á l ó " szerepe van a település oktatási rend­ szerében. valamint a demográfiai változásokkal p á r h u z a m o s a n alakult az iskolarendszer. A nevelés különböző meghatározásaiban közös: a sze­ m é l y i s é g fejlődésének segítése és tudatos. v a l a m i n t a társa­ dalmi m u n k a m e g o s z t á s által kijelölt tevékenységek.környezet (család. Veszélyeztetettséget jelent a n n a k a k i s k o r ú n a k az állapota. T e h á t a ve­ leszületett.g a z d a s á g i át­ alakulással. R e n d e l e t teszi l e h e t ő v é az ilyen g y e r m e k e k k e l történő sajátos bánásmódot. A figye­ lem és k o n c e n t r á c i ó zavara sokszor jelenik m e g jól differenciálható tünetként a tanulási es viselkedési p r o b l é m á k kapcsán.aki e g y b e n a tantestület p e d a g ó g u ­ sa is . Az összes. Az iskola egy ú g y n e v e z e t t kislétszámú fejlesztő osztályokat m ű k ö d t e t ő iskola.és tárgyi . k ü l ö n ö s e n az alsó tagozaton fontos. e b b e az iskolába j á r ó g y e r m e k közül 145 sorolható a veszélyeztetett (109) és/vagy a h a l m o z o t ­ tan h á t r á n y o s h e l y z e t ű (36) kategóriába a fenti nyilvántartás szerint. n i n c s e n e k súlyos észlelési hiányos­ ságaik. H á t r á n y o s helyzetűek' azok a g y e r m e k e k . diszgráfia vagy diszkalkulia. Ide csak a N e v e l é s i T a n á c s a d ó vagy valamelyik T a n u l á s i K é p e s s é g e k e t Vizsgáló Szakértői Bizottság s z a k v é l e m é n y e alapján kerülhetnek be a gyerekek. é l e t k ö r ü l m é n y e i a t á r s a d a l o m t ö b b s é g é n é l lényegesen r o s s z a b b a k . A m o d e r n fejlődéslélektani felfogás sze­ rint a s z e m é l y i s é g fejlődését bio-pszicho-szociális t é n y e z ő k határozzák meg. Az iskolai g y e r m e k v é d e l m i felelős .érkezett. Az itt folytatott iskolapszichológusi t e v é k e n y s é g e m tapasztalatai alapján p r ó b á l o m ezt a h á t r á n y k o m p e n z á l ó folyamatot érzékeltetni. A m o d e r n i z á c i ó v a l . mégis nagyon sok helyen m i n d e n n a p i p r o b l é m á t j e l e n t a g y e r m e k e k egészséges fejlődésének biztosítása. A felnőtt életre való felkészítésben egyre n a g y o b b súlya lett a nevelés társadalmilag szer­ vezett i n t é z m é n y é n e k . gondoz. az e r e d e t i l e g „ c s a k " t e l j e s í t m é n y p r o b l é m á k h o z rendszerint viselkedési zavarok is k a p c s o l ó d n a k . A tanulási zava­ rokkal k ü z d ő g y e r m e k e k átlagos intellektussal bírnak. ami tovább bonyolítja az előbbiekben illusztrált és a gyer­ NAGY SÁNDOR BEVEZETÉS m e k e k által elszenvedett hátrányokat.és akiket sokszor úgy c í m k é z ü n k . ahol n a g y o b b az esélye m i n d e n p r o b l é m á s g y e r e k n e k a felzárkózásra. E z e k megfordítható hátrányok. genetikai adottságok mellett a társas . a h o g y a n az egy adott kultúrában. illetve tanulási és magatartás zavarokat j e l e n t e n e k . akit k ö r n y e z e t e úgy nevel. egészségügyi s z e m p o n t b ó l . T o v á b b i j e l l e g z e t e s s é g e az iskolának. A régebbi t á r s a d a l m a k b a n a n e v e l é s . Tehát megállapítható. és e g y r e t ö b b iskola vállalja fel ezt a feladatot. v a l a m i n t a hátrányos szociális környezetű családok g y e r m e k e i n e k problémáival kell m e g k ü z d e n i . A hazai közoktatási rend­ szerben az iskolarendszer egészét tekintve a személyiség fejlesztésének keretei. az isko­ la felzárkóztató. elsősorban a m u n k a köré szervező­ dött k ö z ö s s é g e k b e n folyt. akik olyan c s a l á d o k b a n élnek. kortársak. E z e k h e z g y a k r a n társul figyelemzavar. urbanizációval. h a n e m az időnként felerősödő és folyamatosan m e g l é v ő etnikai jellegű p r o b l é m á k k a l is. a „ n e h e z e n n e v e l h e t ő k " . e tanév (a t a n u l m á n y készítése idején) kezdetén a teljes ta­ nulói l é t s z á m m i n t e g y fele (226 gyermekből 107 g y e r m e k . Ma már m a j d n e m m i n d e n tanító részt vett vagy vesz ilyen irányú s z a k m a i t o v á b b k é p z é s e n . A c i g á n y szülők egy része n e m vállalja etnikai hovatartozását. p e d a g ó g u s i ) ártalomnak v a n n a k kitéve . szociális. Ezek a hátrányok nagy mértékben a k a d á l y o z z á k az iskolai teljesítő­ készséget. A z o n b a n a tanulási és/vagy magatartási zavarral 265 264 . helyen és időben . a „tanulási nehézségekkel k ü z d ő k " . hogy felismerje és elfogadja a g y e r m e k e k problémáit. Azok a g y e r m e k e k . raj­ tuk kívül az i s k o l á b a n tanul m é g (a településen megfigyelhető m i g r á c i ó s j e l e n s é g követ­ k e z t é b e n ) l . a m e l y e k n e k szükségletkielégítési lehetőségei. mint a diszlexia.j e l e n t i k a nehézséget a mai iskolarendszer n e v e l ő . amely tizenötnél kisebb létszám­ mal m ű k ö d i k .

i n k á b b szeretik m a g u k a t beásnak nevezni ( S z u h a y . a m e l y b e n az általam említett iskola m ű k ö d i k . A m a g y a r o r s z á g i c i g á n y s á g o n belüli társadalmi e l k ü l ö n ü l é s n e k a szociológiai j e l l e m z ő i : . C s a k megfelelő e g y ü t t m ű k ö d é s és g o n d o l k o d á s mellett lehet h a t é k o n y a n telje­ síteni ezt a kihívást. foglalkozási formáiban való elkülönülés. ahol társadalmi k é p v i s e l e t ü k lehet: arányos.k u l t u r á l i s közegét. miszerint a c i g á n y n a k nevezett c s o p o r t o k között egyfajta szétválasztó törekvést lehet fet- 266 267 . . Ezért ér­ d e m e s némi településszociológiai s z e m p o n t ú megvilágításba helyezni egy ó v o d á t vagy is­ kolát.n e v e l ő m u n k a és az ott t a n u l ó gyer­ m e k e k r e n d e l k e z n e k olyan sajátos v o n á s o k k a l . Az 1930-as é v e k b e n átadott s z ü k s é g l a k ó t e l e p e k ma is a főváros l e g r e m é n y t e l e n e b b helyzetű lakosságát foglalják m a g u k b a . hogy a h á r o m fő csoport az o s z t á l y o z á s alapja m i n d e n e s e t b e n . és a k k o r is ezt kell tennie. . története. ha a p e d a g ó g u s o k és a szülők n e m m i n d i g vállalják fel ezt nyíltan. ebből 12 ön­ k o r m á n y z a t (a zsidók n e m ) . század végétől és a rendszerváltás előtt h o m o g é n p r o l e t á r t ö m e g e k e t vonzottak ide. E g y adott állam etnikai képlete az ott élő e t n i k u m a i n a k s z á m a r á n y á t jelenti (pl. Akiket a s z a k i r o d a l o m j o b ­ bára oláh c i g á n y n a k nevez. h o g y a tudatosan eltervezett szegregációs szándék. a kultúrájukat m e g h a t á r o z ó tényező­ ket (nyelv.a nyelvi e l k ü l ö n ü l é s . h o g y az ide telepített gyárak a 19. g y e r m e k v é d e l m i felelős . fedezni. Ez m e g á l l a p í t h a t ó az iskolai A CIGÁNYKÉRDÉS SZOCIOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉSE végzettségi kategóriák eloszlásából is.) h a t á r o z n a k m e g . Izoláció ( a m i k o r m a g a a kisebbség tartja m a g á t távol). Egy ilyen n é z ő p o n t ú m e g k ö z e l í t é s hozzájárul ah­ hoz. akiket m a g y a r cigánynak. 3. M a g y a r o r s z á g o n n e m egységes a cigányság. és ha a környezete is a n n a k tartja őt (pl. ha áttekintjük az e t n i k u m o k szocio­ lógiai és szociálpszichológiai jellemzőit. szintén c i g á n y n a k nevezett csoporttól. a magyar­ országi c i g á n y s á g 6%). 1999). ha ő maga annak tartja magát. Ez ne­ hezítette a lakosság mobilitását. m ú l t . ma a főváros m é r t a n i k ö z e p é n helyezkedik el. Egy etnikai csoportba a k k o r tartozik valaki. h a n e m társadalmilag is a település sűrűn lakott részét. A s s z i m i l á c i ó ( b e o l v a d á s ) : ö n k é n t vagy kényszerből. azok m a g u k a t r o m á n a k vagy romnak mondják. Egy etnikum státuszának kritériuma a többsé­ gi t á r s a d a l m o n belül. E z e k után fókuszáljunk a b e v e z e t ő b e n említett budapesti iskolában t a n u l ó r o m a g y e r m e k e k és családjaik településtörténeti hátterére. Az á l l a m a l k o t ó et­ nikumokat nemzetnek n e v e z z ü k .az általában vett társadalmi kapcsolatok terén való elkülönülés. ők a k ü l ö n b ö z ő s é g ü k e t valóságos és s z i m b o l i k u s e s z k ö z ö k k e l is kifejezik. Eszerint élhetnek többségi vagy kisebbségi c s o p o r t b a n egy adott á l l a m o n belül. p e d a g ó g u s n a k és a segítő s z a k e m b e r e k n e k egyaránt. a m e l y n e k polgári fejlődése m á r v a l a m e ­ lyest e l ő r e h a l a d o t t . I n t e g r á c i ó (szoros e g y ü t t m ű k ö d é s a kisebbség és a többség között). a r o m a = e m b e r e k . A k ü l ö n b ö z ő etnikai c s o p o r t o k közötti viszonyrendszer. illetve a b e n n ü k n e v e l ő d ő g y e r m e k e k e t és családjaikat.p o n t o s a b b a n érzé­ keljék a g y e r m e k e k t á r s a d a l m i . m i k ö z b e n m á s o k n e m s z ü k s é g s z e r ű e n fogadnak el m i n d e n k i t . Az e t n i k u m o k s z á m á r a a k ö z ö s s é g referenciacsoportot jelent. e g y k o r p e r e m k e r ü l e t volt.az adott településen belüli térbeli elkülönülés. 4. Ez a s z e m l é l e t m ó d is segít n a g y o n sok p r o b l é m a m e g é r t é s é b e n . aki egy elismert törzs tagja). a b e n n e folytatott o k t a t ó . együttélési f o r m a jelenti az etnikai „modus vivendi"-t. hogy a kerület m u n k á s t á r s a ­ d a l m a k a p c s o l a t b a kerüljön azzal a népességgel. A k ü l ö n b ö z ő c s o p o r t o k egy-egy fő c s o p o r t b a próbálják besorolni m a g u k a t . T é n y . Ez n e m jelenti azt. szokások. h o g y m e n n y i bio-pszicho-szociális fejlődési hátrány ledolgozásán kell m u n k á l k o d ­ ni e b b e n az iskolában g y e r m e k n e k . ebből 800 kisebbségben. A „ c i g á n y " s z ó n a k a saját nyel­ v ü k b e n n i n c s j e l e n t é s e . a m e l y e k e t az adott település s z ű k e b b tár­ sadalmi k ö r n y e z e t é n e k adottságai (pl. És c s ö k k e n t az esélye annak.és a földrajzi közelség). és k ö n n y e b b e n tudják fenntartani értékeiket. Az ipartelepítés és vasútépítés valósággal kör­ bezárta n e m c s a k földrajzilag.k ü z d ő g y e r e k e k között ennél is jóval n a g y o b b az arányuk. . kultúrája stb.a m u n k a szervezeti. erőt ad. M a g y a r o r s z á g o n 13 kisebbség ismeri el a törvényt. M i k ö z b e n a t á r s a d a l o m t ö b b s é g e e g y s é g e s fogalom alá sorol m i n d e n c i g á n y n a k nevezett embert. alul képviselt (cigány) vagy felül képviselt (zsidó. ETNOPSZtCHOLÓGIAI VONATKOZÁSOK Most tekintsünk át néhány alapfogalmat az etnikumokkal kapcsolatos problémakörből! A F ö l d ö n mintegy 3000 autentikus etnikum él. szülőnek. A legelterjedtebb m a g y a r o r s z á g i kisebbség a c i g á n y s á g . fejlesztő p e d a g ó g u s o k . Segít m e g é r t e n i az etnikai konfliktusok kezelését. S z e g r e g á c i ó (a t ö b b s é g kirekeszti). horvát. v a l a m i n t segíti a családok helyzetének.h a g y o m á n y . A kerület. a társadalmi távol­ ságok térbeli kifejezése t ö b b n e m z e d é k r e átörökíti azokat a p r o b l é m á k a t . a m e l y e k t ő l sza­ badulni szerettek volna a v á r o s r e n d e z ő k . Azt ugyanis. n é m e t ) . azok használják m a g u k r a a muzsikus megjelölést. k o n v e n c i ó k . míg akiket r o m á n c i g á n y n a k m o n d a n a k . 2. l e h e t ő s é g e i n e k j o b b megértését. AZ ISKOLA HELYE A TELEPÜLÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN M i n d e n oktatási i n t é z m é n y . Ebből a d ó d ó a n az iskola a h á t r á n y k o m p e n z á l ó szerep mellett a r o m a g y e r m e k e k iskoláztatásában. iskolapszichológus. Ezekből az arányokból is j ó l lát­ ható. A kisebbségi státusz típusai: 1. . hogy legalább száz évet éljen ott. K o m o l y tanulsággal szolgálhatnak ezek a telepek abban a tekintetben.logopédusok. felzárkóztatásában is j e l e n t ő s szerepet vállal. indián az. hogy szinte minden cigánynak nevezett csoport magát világosan m é g k ü l ö n b ö z t e t i m á s .a fő c s o p o r t o k között m e r e v házasodási kör húzódik. hogy a p e d a g ó g u s o k és a k ü l ö n b ö z ő segítő foglalkozású s z a k e m b e r e k . Ez a peremkerületi jellege a z o n b a n m á i g m e g ­ maradt.

látja el az ó v o d á k b a n és/vagy az iskolákban a f e l a d a t o k a t . A p e d a g ó g i a i j e l l e g ű fejlesztéseket az a z ó t a i s k o l á b a n d o l g o z ó független fejlesztő p e d a g ó g u s . és közvetítés. . és az alábbi p o n t o k b a n c s o p o r t o s í t a n i általában az iskolapszichológusi feladatokat: 1. és i n k á b b az iskola p e d a g ó g u s a i n a k adtak konzultációs lehetőséget.két. a k o m p l e x eseteket pedig az iskolapszi­ c h o l ó g u s közvetíti a N e v e l é s i T a n á c s a d ó b a . a helyi igényeknek és lehetőségeknek megfelelően. hogy az adott tanévben. Az ilyen i s k o l á k a t fel kell z á r k ó z t a t n i a k e d v e z ő b b l e h e t ő s é g e k h e z .s z a k i r o d a l o m . é s e g y ü t t m ű k ö d j e n e k az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s s a l a k ü l ö n b ö z ő p r o b l é m á k p r i m e r prevenciójá­ ban. Az olyan iskola.végzi. figyelmi p r o b l é m á k á l l ­ nak.6 fős c s o p o r t o k b a n 2 . érzelmi. Részvétel a Nevelési Tanácsadó alapfeladataiban. a m e l y n e k g y e r m e k e i és unokái napjainkban n ö v e k e d n e k . : A z iskola o k t a t ó . kezelésében. az óvo­ d á k n a k és iskoláknak.s z e r e p . h á ­ rom vagy négy i n t é z m é n y b e n . a szociális ellátórendszernek arra kell törekedniük. regisztrálása az iskolában. a m e l y egyben szemléletváltást is igényelt az iskolai vezetés részéről. 3.o k t a t á s pszichológiai s z e m p o n t ú vizsgálatáról van szó. Egyik a m a ­ gatartászavar. De az akkori ta­ n á c s a d ó i m ű k ö d é s ezt n a g y o n ritkán tette lehetővé.és ma is az . r é s z ­ ben a m á s i k két m u n k a c s o p o r t t a l e s e t a d ó és m u n k a m e g b e s z é l é s e k e t tartunk.eszközhiány megoldása. m á s r é s z t egyfajta közvetítő szerepet tölt be az iskola és a T a n á c s a d ó között.2 fejlesztő peda­ g ó g u s v e z e t é s é v e l fejlesztő foglalkozás-sorozat indult d é l e l ő t t ö n k é n t a N e v e l é s i T a n á c s ­ a d ó b a n .o k t a t á s h a t á s a i n a k vizsgálata. . FELADATAI ' ~~ A m i ó t a a k e r ü l e t b e n létrejött az i s k o l a . az i n f o r m á c i ó k k é t ­ irányú k ö z v e t í t é s é b e n lényeges és olykor igen n e h é z az e n n e k való megfelelés. Ez utóbbiak a részképesség-. Itt m o s t csak a saját . S o k s z o r nagy n y o m á s n e h e z e d i k a z iskolapszichológusra ebből a d ó d ó a n : A A l e g s ú l y o s a b b a n l e m a r a d t g y e r m e k e k s z á m á r a 4 . Ez alatt az időszak alatt épült ki a k e r ü l e t b e n az ó v o d a . mozgás-.a szemlé­ letformálás. hogy ezek a g y e r m e k e k h o g y a n kerüljenek k e d v e z ő b b h e l y z e t b e e l ő d e i k n é l . Ezen feladatok a szóban forgó iskolában is jelen vannak. A fenti feladatokat m á r a n a g y r é s z t átvette az iskolában m ű k ö d ő i s k o l a p s z i c h o ­ lógus. miszerint az átlagos általános iskolai k ö v e t e l m é n y e k és ismeretek á t a d á s á n a k m ó d s z e r e i mellett m e g i s m e r k e d j e n e k egyfajta g y ó g y p e d a g ó g i a i s z e m l é l e t m ó d d a l . regisztrálása T e r m é s z e t e s e n a n e v e l é s . Az i s k o l a ­ p s z i c h o l ó g u s c s o p o r t m ű k ö d é s é r e a p r i m e r p r e v e n c i ó s s z e m l é l e t m ó d j e l l e m z ő . 268 269 . ahol kedvezőtlen h e l y z e t s z e g r e g á c i ó van. a másik a tanulási zavar. 5. E h h e z a z o n b a n tisztázni é r d e m e s . térbeli o r i e n t á c i ó s . ötletek átadása. . Ebben a nevelési-oktatási folyamatban két n a g y p r o b l é m a c s o p o r t j e l e n t nehézséget a p e d a g ó g u s o k és a g y e r m e k e k számára. és azon kell gon­ d o l k o d n i u k . t o v á b b k é p z é s e k ajánlása. 4. a m i n e k a hátterében viselkedési. Pszichológiai ismeretek kifejtése. egy n a p o t pedig a T a n á c s a d ó b a n töltenek. Feltáró és fejlesztő célú foglalkozások. a m e l y b e n az i n t é z m é n y k ö z i k o m m u n i k á c i ó b a n . 6. a m e l y i k egy­ aránt birtokol e l ő n y ö s e b b és h á t r á n y o s a b b lakókörzeteket. Az ö n k o r m á n y z a t n a k . M o s t rátérek a z iskolapszichológusi feladatok ismertetésére. tehát e z e k b e n az iskolákban k ü l ö n ü l n e k el leg­ i n k á b b . hogy az iskolákban a k e d v e z ő t l e n e b b h e l y z e t b e n lévő lakosság g y e r m e k e i a l e g k e v é s b é t u d n a k k e v e r e d n i a m a g a s a b b státuszú c s a l á d o k gyermekeivel. Az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k n a k egyik alapfeladata volt .1 0 tanítóból álló c s o p o r t konzultált az alábbi t é m a k ö r ö k b e n : . AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS SZEREPE. a m e l y e k e t a z adott i s k o l á : ban kell ellátni. 2.ó v o d a p s z i c h o l ó g u s hálózat. nivelláló hatású lehet. ezért most röviden m i n d e g y i k r ő l közlök n é h á n y g o n d o l a t o t . Részvétel a N e v e l é s i T a n á c s a d ó alapfeladataiban.n e v e l ő m u n k á j á b a n h á r o m é v e indult e l egy folyamat. A z o n b a n a m i k o r m é g n e m m ű k ö d ö t t az iskolapszichológus csoport a ke­ rületben. ezért'egyrészt közvetlen m u n k a k a p c s o l a t b a n van a T a n á c s a d ó s z a k e m b e r e i ^ vei. A k k o r a T a n á c s a d ó g y ó g y p e d a g ó g u ­ sai és klinikai p s z i c h o l ó g u s a i j á r t a k ki egy-egy eset k a p c s á n az iskolába. értelmi. S z ű r é s és orientálás. a k k o r is léteztek azok a g o n d o k . m i n d e n kollégája heti négy délelőtt . K o n z u l t á c i ó k k o n k r é t nevelési p r o b l é m á k m e g o l d á s á n a k kialakítása céljából. A n e v e l é s .A k e r ü l e t t e h á t a saját múltjából e g y o l y a n h á t r á n y o s h e l y z e t ű l a k o s s á g o t örökölt.p r o b l é m á s p e d a g ó g i a i helyzetek k ö z ö s m e g o l d á s a .fejlesztő p r o g r a m o k .iskolában folyó iskolapszichológusi f e l a d a t o ­ AZ ISKOLA ÉS A NEVELÉSI TANÁCSADÓ KAPCSOLATA kat i s m e r t e t e m . Ez e g y olyan „ h í d " . A kerület 17 általános iskolája közül hat olyan van . és közvetítés Ebben a m ű k ö d é s i f o r m á b a n az iskolapszichológus a Nevelési T a n á c s a d ó képviselője ( a l ­ kalmazottja). és az éri­ nek megfelelő m ó d s z e r e k alkalmazásáról. át­ lag h á r o m h e t e n t e egy klinikai s z a k p s z i c h o l ó g u s és egy fejlesztő p e d a g ó g u s vezetésével 5 . nevelés-oktatás hatásainak vizsgálata. . és kereshették fel a Nevelési T a n á c s a d ó szakembereit. a m e l y szervezetileg a Nevelési T a n á c s a d ó egyik m u n k a c s o p o r t j a . k ü l ö n b e n a g y e r m e k e k egyre n a g y o b b s z á m b a n szakadnak le társaiktól. E k k o r részben külön e s e t m e g b e s z é l é s e k e t .és iskolapszichológusi h á l ó z a t a Nevelési T a n á c s a d ó szervezeti keretein belül. Ez azt jelenti.k ö z ö t t ü k az e t a n u l m á n y b a n szerep­ lő iskola is —.terápia felajánlása á t m e n e t i l e g a súlyosan sérült g y e r m e k e k részére.ettől a tanévtől kezdve kettő . a m e l y e k a valamilyen s z e m p o n t b ó l p r o b l é m á s g y e r m e k e k n e v e l é s é b e n és oktatásában j e l e n t k e z t e k . Egy ilyen e g y ü t t m ű k ö d é s i forma volt e b b e n az időben például az.e t a n u l m á n y tárgyát k é p e z ő .

a p e d a g ó g u s o k k a l egyéni és c s o p o r t o s konzultáci­ ók. E z e k n e k az e s e t e k n e k egy részében sikerült a szülőkkel iskola­ p s z i c h o l ó g u s k é n t k a p c s o l a t o t kialakítani. a g y e r m e k v é d e l m i fele­ lőssel. A fenti feladatok a mi iskolánkban is adottak. szülői értekezletek és csoportos beszélgetések. Konkrét nevelési problémák megoldási lehetőségének kialakítása d o k o k h o z képest. Az iskolapszichológusi hálózat m ű k ö d é s é ­ nek k e z d e t e óta . a m e l y e k folyamatosan és régóta jelentettek n e h é z s é g e t a p e d a g ó g u s o k n a k . a g y e r e k e k és a szülők részéről m á r k o r á n t s e m annyira. hogy a Nevelési T a n á c s a d ó alkalma­ zottjaként.m i n ő s í t ő vizsgálatok (előkészítő. életvezetési ismeretek . de a h a g y o m á n y o s nevelési tanácsadói ellátásba n e m sikerült a g y e r e k e k e t és szüleiket be­ hozni. és volt olyan is.pályaorientáció. S z ü k s é g e s az iskolai vezetéssel.korai preventív szűrése. diszgráfia. többnyire osztálykeretben v é g e z h e t ő vizsgálatok.iskolai m e n t á l h i g i é n é s m u n k a (életmódvizsgálat. Pszichológiai ismeretek kifejtése .órában. tréningek.tanulók és c s o p o r t o k órai megfigyelése ( „ h o s p i t á l á s " ) . osz­ tályosok részére. Volt. E l ő b b heti két n a p o n .k o n z u l t á c i ó az e g y é b segítő s z a k e m b e r e k k e l . a m e l y b e n a preventív szűrővizsgálatokat és az iskolai á t m e n e t e k h e z szükséges orientációt tudjuk meg­ t á m o g a t n i pszichológiai m ó d s z e r e k k e l . o s z t á l y o s o k tanulási stílus és stratégia vizsgálata. akivel iskolai keretek között.órák vagy órán kívüli klubfog­ lalkozások k e r e t é b e n . . aki továbbra s e m mutatott e g y ü t t m ű k ö ­ dési k é s z s é g e t . Az előbbi c s o p o r t b a tartozik az első o s z t á l y o s o k tanulási zavarra irányuló . .f o k o z a t o s a n b ő v ü l t a tevékenységi kör. t o v á b b k é p z é s e k szer­ vezése és vezetése (nevelési értekezletek). csoportos). emelt n o r m a t í v t á m o g a t á s . E b b e n az iskolában az alábbi tevékenysé­ geket indítottam be és v é g e z t e m az utóbbi t a n é v e k b e n : . Ez az időbeli keret j e l e n l e g e l e g e n d ő n e k tűnik az iskola i g é n y e i h e z és a szakmai in­ Az ilyen jellegű foglalkozások egyaránt tarthatóak gyerekek. N a g y o n fontos a pszichológiai szemléletformálás az iskolában. M i n d e h h e z a t a n u l á s . . a m e l y e k direkt vagy indi­ rekt m ó d o n a g y e r m e k e k fejlődését szolgálják. M i n d e z t e g y s z e r r e 3-4 intéz­ m é n y b e n kellett e l i n d í t a n i k e z d e t b e n az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k n a k . diszkalkulia). . hiszen ő rendelkezett a legveszélyeztetettebb g y e r m e k e k c s a t ládjairól i n f o r m á c i ó k k a l . majd h á r o m n a p o n lehettem jelen az isko­ lában.p e d a g ó g u s i k o n z u l t á c i ó k (egyéni. m i k ö z b e n a T a n á c s ­ adón belüli s z e r v e z ő d é s ü n k e t is alakítottuk.j e l l e g ű m u n k a . hogy e b b e n az időszakban az esetek nagy részét az iskolai gyer­ m e k v é d e l m i felelős jelezte. szülők és g y e r m e k e k k ö r é b e n is. amiből a s z ü . Feltáró és fejlesztő célú foglalkozások K ö z b e n kellett a helyi i s m e r e t e k e t m e g s z e r e z n i az iskolában (szervezeti felépítés.iskola ki­ e m e l t s z a k m a i p r o b l é m á i miatt m á r h a m a r t ö b b l e t . . . A gyer­ m e k e k nevelésével foglalkozó félnőttek pszichológiai ismereteinek bővítésére k ü l ö n b ö z ő l e h e t ő s é g e k vannak egy iskolában.p s z i c h o m o t o r o s fejlesztő foglalkozás (mozgásos-játék c s o p o r t hiperaktív és magatar­ tászavaros g y e r m e k e k részére).e b b e n az iskolában volt a l e g e r ő s e b b és l e g s ü r g ő s e b b a p s z i c h o l ó g u s iránti igény . T a l á n n e m véletlen. egyéni igény szerinti irányban vizsgálatok és konzultációk folytathatóak. drog-prevenció). k a p c s o l a t é p í t é s p e d a g ó g u s o k k a l és g y e r e k e k k e l ) .tanulási z a v a r o k preventív csoportos szűrése az első o s z t á l y o k b a n . 4^4. A szóban forgó . az iskolaigazgatót és a tantestület tagjait is rászocializálni az új m ű k ö d é s i m ó d r a (arra. míg a szülőkkel konzultációk és tematikus csoportfoglalkozások formájában valósítható m e g ez a feladat. E n n e k m e g f e l e l ő e n k ü l ö n b ö z ő s z á l a k o n indult el ez a „ t ű z o l t ó " .általam ellátott . A m á s i k csoportba tartoznak a tagozatváltáshoz (alsóból felsőbe törté­ nő á t m e n e t h e z ) szükséges kiegészítő vizsgálatok. az 5-6. és k ö z ü l ü k n é h á n y a t a T a n á c s a d ó b a t e r á p i á r a közvetíteni is.: s z a k i r o d a l o m ajánlása. Szűrés és orientálás Az iskolán belül ez a feladat olyan m u n k á t igényel az iskolapszichológustól. ame­ lyekből további.ó r a s z á m b a n t u d t a m v é g e z n i a feladatomat. IQ stb. . gel ( r e n d h a g y ó osztályfőnöki . Ezek csoportosan. A gyerekekkel t a n ó r a jelleg- 270 271 . lég­ kör. illetve szülők s z á m á r a ismeretterjesztő köny­ vek ajánlása. és a t á r s . .-így pl.g r a f o m o t o r o s p r o b l é m á k és a k ü l ö n b ö z ő d i s z f u n k c i ó s v e s z é l y e z t e t e t t s é g (diszlexia. A tanulók esetében egyéni és c s o p o r t o s fejlesztő foglalkozások (képesség és szemé­ lyiség).szülői k o n z u l t á c i ó k . a pályaorientációs vizsgálatok 7 .. így m á r n e m c s a k az úgynevezett „tűzoltó"-jelIegű m u n k á k vállalhatóak. lökkel való e g y ü t t m ű k ö d é s sem h a g y h a t ó ki.tanulási stratégiák vizsgálata. c s a l á d g o n ­ d o z ó ) az e g y ü t t m ű k ö d é s egy-egy aktuális nevelési p r o b l é m a m e g o l d á s á b a n . a m i az iskola és a p e d a g ó g u s o k részéről bizonyult égetően sürgősnek. néhány a l k a l o m b ó l álló k o n z u l t á c i ó s o ­ rozatban sikerült együtt dolgozni. p e d a g ó g u s o k és szülők szá­ mára.t a n í t á s folyamatában való megfigyelésen kívül speciális v i z s g á l ó m ó d s z e r e k r e is szükség van.8 . K e z d e t b e n azokkal az esetekkel „kí­ náltak m e g " . Az ilyen típusú k o n z u l t á c i ó k folyamatosan helyet kell kapjanak az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s fe­ ladatai során. a p e d a g ó g u s o k k a l . u g y a n a k k o r az ő iskolájuk részeként d o l g o z o m ) .). h a n e m e g y é b iskolapszichológiai és m e n t á l h i g i é n é s feladatok. fejlesztőpedagógus. m e n t á l h i g i é n é s foglalkozások. A pszichológiai kulturált­ ság fejlesztése e g y a r á n t lényeges a p e d a g ó g u s o k .s e g í t ő s z a k m á k képviselőivel ( l o g o p é d u s .pl.

pszichiátriai. 19 g y e r e k : . egy esetben speciális általános iskolába javasoltak gye­ rekeket. v a l a m i l y e n s z e m p o n t b ó l k i s l é t s z á m ú fejlesztő osztályba javasolt g y e r m e k e k s z a k v é l e m é n y é t . illetve k o m p l e x . m e r t k ü l ö n ö s e n d é l u t á n o n k é n t . A felsős fejlesztő p e d a g ó g u s olyan m e n t á l i s k é p e s s é g e k fejleszté-( sét is végzi. A két fejlesztő p e d a g ó g u s közül az egyik az alsó tagoza­ tos. és b i z o n y o s m e n t á l h i g i é n é s feladatokat is ellát a k o l l é g a n ő . tanítóknak. a m i n keresztül t ö b b terület is k e d v e z ő e n befolyá­ s o l h a t ó . oszt). Például. Ö s s z e s e n 125 t a n u l ó r e n d e l k e z e t t „fejlesztős" s z a k v é l e m é n n y e l a b e i s k o l á z á s során-vagy az azt követően vég­ zett . amelyek sokszor társulnak egyéb részképesség*vaj»J?' magatartászavarokhoz. Az o s z t á l y o k b a n tanító p e d a g ó g u s o k n a k .EGYÜTTMŰKÖDÉS A TÁRS-SEGÍTŐ SZAKEMBEREKKEL AZ ISKOLÁBAN JELLEMZŐ PROBLÉMÁK ÉS TÜNETCSOPORTOK Az. A felsős fejlesztő p e d a g ó g u s s a l is hasonló-az együtt­ m ű k ö d é s . de itt i n k á b b a m á r m e g l é v ő vizsgálatok és s z a k v é l e m é n y e k alapján folyik a fEJT lesztő m u n k a . a m i h e z m i n d i g illeszkedik egy verbális fejlesztő p r o g r a m . hogy az esetek nagy részénél a h á t r á n y o s szociális k ö r ü l m é ­ nyek is m e g t a l á l h a t ó a k a háttérben.4 . E z é e t p a p e d a g ó g u s o k n a k is fontos a m u n k á j u k során két alapelvet szem előtt tartani: a kompja ' xitás elvét és az indirekt m e g k ö z e l í t é s elvét. T a n u l m á n y o z t a m a z iskolába járó. amivel az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s is d o l g o z i k olyan v i s e l k e d é s ű gy«*" • m e k e k k e l . illetve s z o r o n g á s j e l l e m z ő . pszichológiai. Az előbbi szerint többirányú ráhatással a fej­ lődés olyan súlypontjait c é l o z z u k meg. a m e l y e k a tanulás m ó d s z e r e i b e n és a t a n a n y a g m e g t a r t á s á b a n a d n a k segítsé­ get: figyelem.a fő h a n g s ú l y a m o z g á s fejlesztésén van.térbeli o r i e n t á c i ó zavara ( 1 . t a n m e n e t szorításában m i n d e n g y e r e k s z á m á r a biztosíta-f" ni a m e g f e l e l ő k o r r e k c i ó t és fejlesztést. MAGATARTÁSZAVAR ÉS HIPER AKTI VITÁS KEZELÉSE AZ ISKOLÁBAN Gyakorlati igény Az i s k o l a p s z i c h o l ó g i a megjelenése után rövidesen m e g f o g a l m a z ó d o t t a p e d a g ó g u s o k b a n az igény. A m á s i k elv szerint a n o r m á l fejlődés fázisainak s o r r e n d i s é g é t kell figyelembe v e n n i . g o n d o l k o d á s . hogy egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést kapjon.p e r c e | * r ció t e n g e l y m e n t é n t ö r t é n i k . K é t e s t b e n logopédiai osztályba.és b e i l l e s z k e d é s z a v a r o s g y e r e k e k k e l való f o g l a l k o z á s i l e h e t ő s é g r ő l s z e r e t n é k egy g y a k o r l a t i példát b e m u t a t n i .s z o r o n g ó / v i s s z a h ú z ó d ó 9 gyerek ( 9 % ) . e m l é k e z e t . E s e t ü k b e n 93 gyerekről Nevelési T a n á c s a d ó b a n . oszt). a m i h e z jól illeszkedik az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s által végzett^ ta­ nulási z a v a r o k r a irányuló c s o p o r t o s preventív szűrés.diszfunkciók: d i s z l e x i a 41 gyerek (33%).z a v a r o k : -^grafomotoros k o o r d i n á c i ó zavara (I . 2. m e r t az e b b e n az i s k o l á b a n l a u u l é . és j a v a s l a t arra. A m ó d s z e r e k e t és az e r e d m é n y e k e t is ö s s z e e g y e z t e t v e k i d o l g o z á s r a kerül a fejlesztési stratégia és a g y e r m e k e k fejlesztési ter­ ve. A p e d a g ó g u s o k és a segítő s z a k e m b e r e k e g y ü t t r * m ű k ö d é s e a n n a k a k ö z ö s célnak az é r d e k é b e n szükséges. iskolában d o l g o z ó segítő-team összetétele j e l e n l e g : egy i s k o l a p s z i c h o l ó g u s . A fejlesztés a m o z g á s . Magatartási-. b e v o n v a a tanítókat is. s mellette kislétszámú osztályban folytassa általános isko­ lai t a n u l m á n y a i t . p e d a g ó g i a i . E b b e n a k o n z u l t á c i ó s f o l y a m a t b a n az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s mo> d e r á t o r és facilitátor szerepet tölt be.vagy hipoaktivitás. K ü l ö n ö s e n a hiperaklívnak c í m k é z e t t g y e r m e k e k p s z i c h o m o t o r o s fejlesztéséről.k ü l ö n ö s e n az j u s ­ soknál . A p r o b l é m á k fő tünetcsoportja: 1. a m á s i k pedig a felső t a g o z a t o s g y e r e k e k k e l foglalkozik.vizsgálatok n y o m á n . d i s z k a l k u l i a 14 g y e r e k ( 1 1 % ) . A z é r t is f o n t o s a fejlesztő p e d a g ó g u s o k m u n k á j a . képzelet. \ M i n d h á r o m c s o p o r t h o z j á r u l h a t o t t : súlyos f i g y e l e m z a v a r (21 gyerek) is.és b e s z é d v i z s g á l ó i . a m e l y n e k során a tanulási n e h é z s é * gekkel k ü z d ő g y e r m e k e k p r o b l é m á i n a k preventív szűrését és korrekcióját összehangolják. gyer­ m e k p s z i c h i á t r i a i . 12-ről p e d i g e g y é b . agresszivitás. a tanítási 272 273 . E l m o n d h a t ó m é g . R é s z k é p e s s é g . de a szülő n e m fogadta el. t a n á r o k n a k csaMl k e v é s l e h e t ő s é g ü k van a tanterv. diszgráfia 18 gyerek (14%). az alsós fejlesztő p e d a g ó g u s és a l o g o p é d u s m á r az első o s z t á l y o s o k k ö r é b e n elvé­ g e z n e k s z ű r ő v i z s g á l a t o k a t . Az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s és a fejlesztős k o l l é g á k kö­ zött kialakult egy olyan konzultatív m u n k a k a p c s o l a t . l o g o p é d i a i . T o v á b b á m e g á l l a p í t h a t ó . . A f i g y e l e m z a v a r p r o b l é m á j á n a k kezeié-.4. de délelőtt. hogy minél h a t é k o n y a b b a n s i k e . hogy v a l a m i t csinálni kellene egy.hallás. 9 gyerek. a m i v e l lehatároljuk a l e m a r a d á s h&» lyét és m é r t é k é t is. . értés. a k i k r e a hiper. így a fejlcsztőpedagógus kollégák fejlesztési p r o g r a m j a i b a n is . A m o z g á s a m á s i k n a g y p r o b l é m a t e r ü l e t (a m a g a t a r t á s z a v a r o k k o r r e k c i ó j á b a n is köt ponti szerepet j á t s z i k ) . A l o g o p é d u s e l s ő s o r b a n az alsósokkal végez logopédiai fejlesztést. h o g y az esetek közül 15 g y e r m e k p r o b l é m á j a o r g a n i k u s hátterű volt. 20-ról T a n u l á s i K é p e s s é g e k e t V i z s g á l ó S z a k é r t ő i B i z o t t s á g n á l .| rüljön a g y e r m e k e k h i á n y o s a n fejlett tanulási k é p e s s é g e i n e k k o r r e k c i ó s fejlesztése. Logopédiai problémák: . t Az iskolában e l ő f o r d u l ó főbb p r o b l é m á k érzékeltetésére szeretnék egy két évvel ezelőtti á t t e k i n t é s t b e m u t a t n i .hiperaktív/agresszív. A t o v á b b i a k b a n a m á s o d i k p o n t b a n lévő magatartás. m o t o r i k a ) zavara 28 gyerek ( 2 2 % ) . beilleszkedési zavarok: . Ez a preventív pejjagógiai és p s z i c h o l ó g i a i szűrések e r e d m é n y e i r e épül.se e b b e n az iskolában k ü l ö n ö s e n h a n g s ú l y o s . neurológiai . de f o l y t a t j a a í diszlexia-redukciót is.b e s z é d (észlelés. egy logo­ p é d u s és két fejlesztő p e d a g ó g u s . míg 5 g y e r m e k é pszichés hátterű a v é l e m é n y e k alapján. 3. 14 gyerek ( 1 1 % ) .t e s t s é m a . G y a k o r i a k az e m o c i o n á l i s és a kognitíy_ala^ pú figyelmi problémák. g y e r m e k e k e s e t é b e n t ö b b n y i r e k o r r e k c i ó s fejlesztésre van lehetőség. A l o g o p é d u s e l s ő s o r b a n a k ü l ö n b ö z ő típusú b e s z é d h i b á k korrekcióját végzi. az a k k o r m é g negyedik osztályos n a p k ö z i s ta­ n u l ó c s o p o r t b a j á r ó g y e r m e k e k k e l .helyen történt vizsgálat.

Volt közöttük egy-két k i m o n d o t t a n s z o r o n g ó . é s n y o l c ö t ö d i k e s s e l alakult m e g . és aláírásukkal igazolták. M i n d e n m o z g á s feletti kontroll indirekt személyiségfejlesztést is jelent. ö n s z a b á l y o z á s ( m o z g á s . k é p e s s é g e i r ő l . hogy ezekből a g y e r e k e k b ő l egy csoportot fogok alakítani.) A C S . a m e l y b e olyan g y e r e k e k e t kell be­ v o n n i .és k u d a r c t ű r é s .s z e n z o r o s integráció javulása. valamint a szülőket is tájékoz­ tattam a c s o p o r t indulásáról. rendszerint k u d a r c b a fullad ( K i p h a r d .e g y ü t t m ű k ö d ő és v e r s e n g ő viselkedés tanulása. akikkel az iskolában a l e g t ö b b p r o b l é m á j u k és n e h é z s é g ü k volt a n e v e l ő k n e k j ^ d a g ó g u s o k n a k . K . A c s o p o r t m e g s z e r v e z é s e k o r a n e g y e d i k és ötödik osztályos fiúkból 16-nak ajánlottajfí ezt a foglalkozást. m e r t ez az a i t e v é k e n y s é g i forma. A m o z g á s a legközvetlenebbül hat a g y e r m e k szo­ Csoportalakítás I J cializációs f o l y a m a t a i r a is. Az az igye­ kezetük. szinte két-három hetente cserélődtek. A n n á l is i n k á b b .í nulóik viselkedési j e l l e m z ő i r ő l . és n é h á n y a n egészséges aktivitásúak (jó mozgáskoor­ dinációjú. ami eltér az iskolai elfoglaltságoktól.szabály tudat alakítása. vissza­ h ú z ó d ó .siker. ü g y e s g y e r e k e k ) . K o n z u l t á l t a m az / i d ő k ö z b e n stabilnak t ű n ő új n a p k ö z i s nevelővel. v a l a m i n t vészélyeztetett k a t e g ó r i á b a t a r t o z n a k . ha* A foglalkozás elvi alapjai M i n d e n e k e l ő t t m e g kell különböztetni a valódi hiperaktív g y e r m e k e k e t az e g é s z s é g e s aktivitásúaktól. ami itt a C s e r k e s z Aktivitás K l u b rövidítést takarja.j. . E k k o r f o g a l m a z ó d o t t m e g az igény. Ezen felüli m e g f i g y e l t e m a g y e r e k e k e t k ü l ö n b ö z ő h e l y z e t e k b e n . amit vagy elfogadtak. T e h á t a m o z g á s s z a b o l y o z á s o n keresztül az ö n s z a b á l y o z á s megfelelő'szintjére szeretném ezeket a m a g a t a r t á s p r o b l é m á s g y e r m e k e k e t eljuttatni. hogy hozzájárulnak a g y e r m e k ü k ­ kel való foglalkozáshoz. szabályozni e z e k n e k a g y e r m e k e k n e k a viselkedését.e g y e n s ú l y o z ó képesség. A labda a kapcsolat. hogy e z e k n e k a g y e r e k e k n e k a m o z g á s a m i n d i g ugyan- 274 -275 . A g y e r m e k e k m e g i s m e r é ­ se után minderiki névre szóló m e g h í v ó t kapott a csoportba. . ö r ö m ü k e t lelik a m o z g á s b a n . A .• ra é p ü l ő .tanítási ó r á n . így a c s o p o r t ri*p> n e g y e d i k e s s e l .mint isko­ l a p s z i c h o l ó g u s . és t a n u l m á n y o z t a m a nevelési t a n á c s a d ó s (akii nek volt) korábbi anyagokat. -agressziószabályozás. sikerült körüljárni a p r o b l é m á t . a másÖj^ pedig k ó r h á z b a került i d ő k ö z b e n . M i n d e z e n készségek fejlesztésére nagyszerűen a l k a l m a z h a t ó a j á t é k t e v é k e n y s é g . de n á l u n k az iskola ^ n e v e szerepel az első szóban. A m o z g á s k o o r d i n á c i ó j á n a k A fenti célkitűzésből kiindulva a viselkedésnek e g y é b összetevőire is fejlesztő hatással v a n n a k a foglalkozások: . mert e z e k k ö z ü l a gyerekek k ö z ü l t ö b b s é g ü k r e előszeretettel rásütik azt a bélyeget. elevenek. p s z i c h o m o t o r o s fejlesztési jellegű v i s e l k e d é s r e n d e z ő csoport lesz. A m i k o r a g y e r m e k e k ötödik osztályosok lettek. hogy „ h i p e r a k t í y " . szakvéleményeket. h o g y miért csináltad ezt vagy azt. .a l k a l m a z k o d ó k é p e s s é g növelése. Az „ A k t i v i t á s " szócska azért került az e l n e v e z é s b e . ha valaki mejf'GT kérdezi tőlük. mint indulatszójelké*'-.a test koordinációja. hogy megfeleljenek az elvárásoknak. E k k o r r a m á r kialakult az elképzelés. A foglalkozások középpontjában a m o z g á s és a j á t é k áll. (Egyéb-^ k é n t á l t a l á n o s í t h a t ó a n j e l e n t h e t i a „Csoportos Aktivitás Klub"-ot is. amely elsősorban m o z g á s o s j á t é k o k . céltalan m o z g á s a i k a t . p r o b l é m a m e g o l d á s . N e h e z e n lehetett feladatvégzésre bírni e z e k e t a ffúkat és egy-két leányt is. sokat merítve a testnevelési játékok (Földi. és m o n d t a k fel m é g a p r ó ­ b a i d ő b e n . m o z a i k s z ó egybeolvasva. sok volt a konfliktus. indulati). Fennáll a veszély. vagy n e m . aki egy tapasztalt p e d a g ó g u s . .nem tudják irányítani. a k o m ­ m u n i k á c i ó (interakciók) szimbolikus jelentését is m a g á b a n h o r d o z ó e s z k ö z .3 valódi hiperaktív volt k ö z ö t t ü k . mert egyrészt n e m k ö t e l e z ő jelleggel kellett a g y e r e k e k n e k részt venni.b á r m e n n y i r e is szeretnék . M á s r é s z t így a foglalkozások kö­ t e t l e n e b b j e l l e g e t kaptak. h o g y a n e k i k ' adekvát f o r m á b a n " . Fő célja: a m o z g á s o s játékok és a m o z g á s koordinációjának fejlesztésén keresztül rendezni. K . n é h á n y a n igen agresszívak. 1983).s z ü n e t e k b e n s e m b í r n a k velük. ebéd? k ö z b e n . p o n t r a való tekintettel a szülők n e m j á r u l t a k hozzá. és a délutánijdffiji. A . az agresszív m e g n y i l v á n u l á s . . Azért kapta a „ K l u b " nevet.k o n t r o l l f o l y a m a t o k . h o l o t t csak 2 . családi k ö r ü l m é n y e i r ő l . érzelmi. . m o t o p e d a g ó g i a i . h o g y „végi­ re v a l a m i t ö r t é n i k a s ú l y o s m a g a t a r t á s z a v a r o s g y e r e k e k k e l . célratö­ rők.? labilitását is. kitartóak és ügyesek. a n y u g t a l a n s á g . és t ö b b n y i r e a k ö r ü l m é n y e i k miatt a N e v e l é s i T a n á c s a d ó b a n s e m lehetett a terápiájukat e l k e z d e n i . E l s ő s o r b a n a n a p k ö z i s tanítók s z á m á r a volt n e h é z a mun­ ka e z e k k e l a g y e r e k e k k e l . s z ü n e t e k b e n . délutáni szabad foglalkozásokon -. ebből 14-en elfogadták. in: Varga. A c s o p o r t n a k m á r a m e g h i r d e t é s k o r # | „ C S . a v e r e k e d é s . E z e k a g y e r e k e k v a l a m e n n y i e n a h á t r á n y o s helyzetű. Ezzel s z e m b e n a hiperaktívak m o z g á s á n a k k é n y s z e r e s j e l l e g e van. Elsősor­ ban a m o z g á s o s j á t é k o k a t felhasználva.konfliktuskezelés. Illetve e n n e k a c s o p o r t n a k az elindítása j e l e n t e t t e azt. ezért n e m tudta vállalni a részvételt. 1993) körébők ezen belül központi szerepet kapnak a labdás j á t é k o k . feszültség~a~t c s o p o r t b a n . Kifejezi ezen g y e r e k e k é r z e l m i . " e l n e v e z é s t a d t a m . Konzultá.pezi a p r o b l é m á s viselkedésű g y e r m e k e k n a g y o n gyakori válaszreakcióját. ahol az iskólán belül. hogy e z e k n e k a g y e r e k e k n e k . indulati. \ . aki h a s z n o s i n f o r m á c i ó k a t adtak a ta-. Egy fiú nem volt n a p k ö z i s . ciót folytattam a g y e r m e k e k alsós osztálytanítóival. " " < n e m m e g h í v á s t kaptak. h o g y járjon a foglalkozásra. akik az átlagnál aktívabbak. . elsősorban m o z g á s o s j á t é k o k ra épülő c s o p o r t hiperaktív és m a g a t a r t á s z a v a r o s g y e r m e k e k részére. de a délelőtti tanítási időn kívül megfelelő ellátást k a p n a k . Célkitűzés A csoport l é n y e g é b e n egy m o z g á s t e r á p i á s . és úgy tűnik. de szociális helyzetük miatt k ö n n y e n s o d r ó d ó a k .lehetőleg egy olyan c s o p o r t o s foglalkozási formát nyújtsak.

de rendszercsen használunk gyakorlatokat.. szalagok stb. kosár. A ren n e m kívülről kell a hiperaktív g y e r m e k e k r e rákényszeríteni. A foglalkozásoknak állandó rituáléi vannak.n e m tudják m e g a d n i m a g u k n a k a cselekvéshez. az adás időszaka. tenisz. Strukturálni kell a helyzeteket. ahol r e l a x á c i ó s é s l é g z ő g y a k o r l a t o k f e l h a s z n á l á s a k ö z b e n történik a z a z n a p i t ö r t é n é s e k ö s s z e g z é s e . A vizuális figyelem fejlesztése. . foci. G y a k o r l a t i l a g azt hiszik. orvos és p s z i c h o l ó g u s egyaránt. Az életkor és az. N e m e g é s z e n e g y teljes tanév alatt . kötelek.m i n d e n t mériéktelenül (túl gyorsan.keresztül próbálta érzékeltetni a t ö b b s z ö r ö s e n h á t r á n y o s helyze­ tű tanulók fejlesztési lehetőségeit.jutottunk ebbe a fázisba. Ez a t a n u l m á n y egy általános iskolában folvó iskolapszichológiai m u n k a tapasztalatain korántsem teljes igényű . az elsőben az általam (csoportvezető által) megajánlott és hozott játékok és g y a k o r l a t o k .primitív. Néhán. miszerint: . N e m létezik m i n d e n g y e r e k n é l e g y f o r m á n a l k a l m a z h a t ó prograr^ m é g i s g o n d o s a n m e g kell tervezni. 10-15 perc. A csoport foglalkozásainak három jól elkülöníthető szerkezeti e g y s é g e van. Az odafigyelést ajándékba kapják a gyerekek. Ideális esetben olyan segítő-team d o l g o z i k a gyerekek­ kel. . A h a r m a d i k rész a m e g n y u g v á s . p i n g p o n g -.1 8 foglalkozáson.9 0 perc .teljes gázzal az e l l a z u l á s b a " jut­ hatnak. Az i m p u l z i v i t á s legyőzése. és az adott g y e r m e k n é l fennálló za varok j e l l e g é h e z k r . a m e l y r e szüksége van a g y e r e k n e k ahhoz. m e g b e s z é l é s és é r t é k e l é s ( 1 0 . zsámoly. cselekvéseket végeznek. n a g y o n energiaigé­ nyes.i n g e r é h s é g ü k k e l m e g m u t a t j á k fiziológiai és pszichológiai szükségleteiket. A „vészjel" kifejezés arra utal. az olyan várakozási helyzeteket. ezért a térben világos tá j é k o z ó d á s i p o n t o k a t kell kijelölni s z á m u k r a . amit nem lehetett k i k a p c s o l n i " .k o r á b b a n keilett volna elkezdeni ezekkel a gyerekekkel az ilyen jellegű foglalkozásokat . ne adjunk túl sok e s z k ö z t ! 3. de a fo­ lyamat elején az előbbi d o m i n á l a foglakozásokon. hogy m á r n e m é r e z n e k b ű n t u d a t o t . vadulni. h a n e m az adott település más iskoláiban m á r k ü l ö n b ö z ő okok­ ból iskolai kudarcot elszenvedett g y e r e k e k is. . és gyakran egy foglakozás­ ba több szakasz e l e m e is bekerült. labda. Ez utóbbi jelei. E g y m á s i k felfogás (Schindler. és spontán m o z g á s o k a t . 5. heti egyszer 6 0 . N e m b o l d o g u l n a k m á s k é p p . Az ö n f e g y e l e m j a v í t á s a sportos t e v é k e n y s é g g e l . Az első rész kb. h o g y : . Vesztibuláris . 4. így lassan m e g t a l á l h a t ó lesz a g y e r m e ­ kekben az a . A m á s o d i k rész ( 5 0 . Ez biztonságot és t á m p o n t o t ad á g y e r m e k e k számára.) szerint az ilyen g y e r m e k e k feltűnő v i s e l k e d é s e olyan vészjel. 2. a r c h a i k u s . M i n d e z t á t g o n d o l v a n é z z ü k m e g a z általam vezetett p r o g r a m foglakozásain felépítését! \ A g y a k o r l a t o m b a n ez a hat szakasz időnként ö s s z e m o s ó d o t t . az ak­ t u á l i s é r z e l m i és fizikai állapotukat. hogy a g y e r m e k e k személyiségfejlődése előtl új lehetőség nyílik azáltal. . m o z g á s h á z t a r t á s u k g a z d a s á g t a l a n . Ezek a tanulási és/vagy magatartási.s a b l o n o k b a n r e k e d m e g . hogy m e g t a r t s a intrapszichés e g y e n s ' lyát.óriás. rohanni. E g y s z e r r e ne nyújtsunk túl sok ingert.h i á n y o z n a k a g o n d o l k o d á s és a cselekvés közötti szünetek. de a c s o p o r t v e z e t ő s z á m á r a itt adódik a lehetőség megfigyelni a g y e r m e k e k viselkedését. n e m vkel 1 k i p r o v o k á l n i u k . a m e l y b e n a k ö r n y e z e l nem értette az ő jelzéseiket. Ezek különféle e s z k ö z ö k (pl. A m o z g á s f é k e z é s é n e k és irányításának fejlesztése. a t á j é k o z ó d á s h o z s z ü k s é g e s időt. könnyítés_ az erős szubkortikális ingereknek való kiszolgáltatottságVlól. a rendre való k é p e s s é g h e z lülről kell felnőniük. g u m i . a m i k n e m történik s e m m i .6 0 perc) kél m o z g á s b l o k k b ó l áll. m ó d s z e r t a n i alapelvet a z o n b a n m i n d e n k é p p e n be kell tartani a hiperaktív g y e r e k e k n é l : 1. K e r ü l e n d ő k a k o r l á t o z ó és szigorú r e n d e l k e z é s e k e t t a r t a l m a z ó h e l y z e t e k . nyüzsgéseiket. M o z g á s t a p a s z t a l a t u k a térről (a kis és nagy terekről is) szegényes.1. A k o n c e n t r á c i ó j a v í t á s a csukott s z e m m e l . m e g m u t a t j á k m a g u k a t a c s o p o r t v e z e t ő n e k és a társaknak. szabad másnak lenni. 6.szakasz ele­ meiből kevert jelleggel. Itt a gyerekek birtokba veszik a teret. a m i h e z lehetőleg m i n d i g ugyan­ az a hely áll r e n d e l k e z é s r e : e g y m á s üdvözlése. Ezeken a p s z i e h o m o t o r o s f o g l a l k o z á s o k o n újra m e g lehel élni azt a zavart d i a l ó g u s t .személyiségfejlődési lemaradások az esetek nagy részében társulnak szociálisan h á t r á n y o s helyzettel. ami szerint a hiperaktív g y e r e k e k m o z g á s z a v a r á n a k hátterében a környezettel történő kom-í m u n i k á c i ó zavara van (in: Varga. és e h h e z idő kell! A fenti j e l l e g z e t e s s é g e k e t és m e g f o n t o l á s o k a t i g y e k e z t e m figyelembe venni a saját c p o r t o m e s e t é b e n is.) lehetnek. Ebben a részben k í n á l o m meg a c s o p o r t o t egy ú g y n e ­ vezett „ h í v ó i n g e r r e l " . 1983). J. 4. 2. egyedi sajátosságok m i a t t . hogy a g y e r m e k életében m i l y e n félreértések v a n n i . igazítani. értékelés stb. A foglalkozások szerkezete ÖSSZEGZÉS A p r o g r a m m a l i g y e k e z t e m az alábbi Kiphard-féle szakaszokat követni.a c s o p o r t o m ­ mal ö s s z e s s é g é b e n a második szakasz végérc ertünk a fejlődésben.g y a k r a n m á r rövid m o z g á s után izzad. hogy még n e m k e z d ő d ö l t m e g a foglalkozás. túl h a n g o s a n ) . Itt lehet h a n g o s k o d n i . pad. míg a m á s o d i k b a n a gyerekek által hozott vagy választott játékok k a p n a k helyet. spontán jellegű rész.motor. tollaslabdaütők és labdák. El kell kerülni az ingerszegény helyzeteket. egy vagy t ö b b . Az iskola j e l e n t ő s szerepet vállal a településen 276 277 . r u g a l m a s s á g o t . beil­ leszkedési p r o b l é m á k . a j á t é k közben felmerülő p r o b l é m á k meg­ beszélése. rosszul tervezve csinál. kendők.1 5 perc). 3. Ebben az. amit az elején készítek ki a t e r e m b e n . és .. A m e g e n g e d é s és a szabályozás e g y e n s ú l y á r a kell t ö r e k e d n i . amiért m o z g á s k é s z t e t é s e i k e t n e m tudják ellenőrizni.m o t o r o s aktivitások. A hiperaktív g y e r m e k e k k e l való foglalkozás nagyfokú empátiát. E l m o n d h a t ó . illetve a. iskolában n e m c s a k a v o n z á s k ö r z e t b e tartozó családok g y e r m e k e i járnak. akik között m e g t a l á l h a t ó m o z g á s s z a k e m b e r . kreati­ vitást igényel a s z a k e m b e r e k t ő l . egy szabad.úgy lefutó . és a többi. A m e g e n g e d é s .

ül. annak é r d e k é b e n . nyitottan kell hozzáállnia egy g y e r m e k teljesít­ ménybeli e l m a r a d á s á n a k m e g o l d á s á h o z .. Tankönyvkiadó. Pszichológiai Közlemények. forgatás).): Iskolai mentálhigiéné. nevetés. logopédus. oktatásában é s nevelésében ( a z i s k o la tanulóinak mintegy fele cigány) is. Abban tehát az oktatási és segítő intézmények. szagolgatás. Osiris Kiadó. azt. kontaktuskép­ telenség. -jí. Volán Humán Oktatási és Szolgáltató R t .\( TAMÁS és munkatársul (szerk. ami szükséges­ fontos szerepel k a p n a k . de nem utolsó sorban a g y e r m e k teljes elfogadásával.). észlelés.az. Pro Pannónia Kiadó Alapítvány. FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁS AUTISTA GYERMEKKEL GOSZTONYI JUDIT sé teszi a segítő s z a k e m b e r e k k e l való e g y ü t t m ű k ö d é s t . ám fejleszthető há trá nyos helyzetű gyer. PORKOLÁISNÉ BALOGH KATÁI IN ( 1 9 8 5 ) : Tanulási zavarok korai felismerése komplex szűrővizsgálatok alapjait. a logikai funkciók. v In: KÓSANÍ.Nevelőknek. fejlesztő p e d a g ó g u s o k és a gyermek­ védelmi felelős. önszórakoztatás.) (2001): Kőbányai Nevelési Tanácsadó. Nevelési T a n á c s a d ó k . .. Medicina Kiadó..YNF. N e m k ö z ö m b ö s . iskola. m e l y e k szinte m i n d i g jelen vannak: S z e m k o n t a k t u s hiánya.l: Szocializációs zavarok . ÜLTE. -% BAGÓT .. új szavak alkotása. Pécs.a k ü l ö n b ö z ő segítő s z a k m á k képviselői: iskolapszichológus. Debrecen. Pano­ ráma. Zavart az érzékelés.P r i m e r tünetek. Budapest. Budapest. Pedagógiai Szakszolgálat. epidermiskontaktus egyszemélyes kapcsolatban. Budapest. Az itt folyó iskolapszichológiai tevékeny­ ségről is s z á m o t ad a t a n u l m á n y .erk. az érdeklődés beszűkülése. Magánkiadás.? FODORNÉ FÖLDI RITA 1 1 9 9 8 ) : Hiperaktivitás és tanulási zavarok. alvás terüle­ tén is. fi FÖLDI RITA ( 1 9 9 3 ) : Testnevelési játékok a tanulási zavarok prevenciójában és korrekciójában. részletezve a hiperaktív és m a g a t a r t á s z a v a r o s g y e r m e ­ kekkel . Szt'HAY PÉTER ( 1 9 9 9 ) : A magyarországi cigányok kultúrája: etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája. KLTE Pszichológia Intézet. G. 2 4 . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 2 ) : Kudarc nélkül az iskolában (óvodai fejlesztő program a tanulási zavarok £ megelőzésére). W. Tehát az utóbbi évek során ez az iskola a településen. • . viselkedésben pl. N e m sürgethető. egyfajta „ h á t r á n y k i e g y e n l í t ő " szerepet tölt be. Kiphard és Jiirgen Schindler gondolatai a hiperaktív gyermekek pszichome*toros terápiájáról. Budapest. Auto-agresszió.PORT. Gyermekjóléti Szolgálatok stb.végzett fejlesztő m u n k á n a k a leírását. Ml'NNICH IVÁN (sz. ORMAI VERA. hogy a n e m túl tehetséges. h o g y a n sikerül ezeknek a g y e r m e k e k n e k a személyiségfejlesztését és szocializációját m e g t á m o g a t n i . P r o b l é m a lehet az evés. Nemzeti Tankönyvkiadó. . szorongás. hogy egy adott speciális p r o b l é m a m e g o l d á s á r a milyen sokféle hatékony m ó d s z e r létezik. Etnopszichológia (Előadás sorozat). BTL. A megfelelő belső kapcsolattartáson túl a segítő i n t é z m é n y e k k e l való jó H k a p c s o l a t n a k is nagy a j e l e n t ő s é g e (pl. Psiichológia . ürítés. félelem. VARGA IZABELLA ( 1 9 8 3 ) . RANSCUHURG JENŐ: ( 1 9 9 8 ) : Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. k é n y s z e r e s p ö c ö g t e t é s . Ezért a g y e r m e k e k fejlesztésében-' iá í r á s o m célja. az ö nműv e lé stől. zene iránti fogé­ konyság. 278 279 . az okulodigitális-szindróma (mutató ujjával n y o m á s t gyakorol a szem­ golyójára. h o g y b e m u t a s s a m a fejlesztő p e d a g ó g u s m u n k á j á n a k kihívásait.I.Mint jelzőket e m l í t e m a bizarrériát és az öntörvényűséget. i s k o l a p s z i c h o l ó g u s által .élő r o m a családok g y e r m e k e i n e k felzárkóztatásában. változatos m ó d s z e r e k tanulásával. a beszéd. n e m közlő jelleg. 4 KULCSÁR MIIIÁI. kérdésre > nem válaszol. ambivalencia.S z e k u n d e r tünetek. m o z g á s b a n . a boldogoskodás jelenléte (belső izgalom.: kérdezési kényszer. ^ . Akadémiai Kiadó. SZILÁGYI VERA ( 1 9 9 8 ) : A Nevelési Tanácsadó szerepe az iskola szocializációs feladatainak megvalósulásában. rep­ deső m o z d u l a t o k ) . Budapest.: echolalia. dapest. . ( 1 9 9 6 ) : Alkalmazott szociálpszichológia. emocionalitás hiánya. Budapest. m e k e k ne idegenedjenek el a kultúrától. m e l y e k jelen lehetnek és az autizmusból k ö v e t k e z n e k : K é n y s z e r e k (beszédben. miközben s z e m e sarkából néz). Bicske. Néhány gondola! az autista gyermek jellemző sajátosságairól: . 4 J> Az odafordulás hiánya. a társadalomtól. Az iskolapszichológus szerepe is m e g n ő t t egy olyan m ű k ö d é s i rendszerben.és óvodapszichológia területéről. Ernst J.% ok. lskolapszi< holó* •• gia.„ v GYÖRGY JLLIA ( 1 9 6 1 ) : A nehezen nevelhető gyermek. Előadások'V a fejlesztő pedagógia. In: KEZDI BALÁZS (szerk. M o z g á s á b ó l elvész a h a r m ó n i a . B. . gyermckpszicholerápia. ( 1 9 5 4 ) : Az előítélet. In: NAGY SÁNDOR jegyzete (kézirat). Alex Typo Kiadó. Igen nehéz feladat hárul az iskola vezetésére és pedagógusaira. ahol az iskolapszichológus pl. Módszertani Tükör. SZEGAL.'.állandó kon­ zultációkkal és végül. Tanulmányok. és g o n d a n e g a t i v i z m u s .és nekik is megfelelően kell kooperálniuk . pl. ( I 9 9 S ) : A tanulás öröm is lehet Delacato módszere alapján. sz. A fej­ lesztő p e d a g ó g u s n a k m i n d i g rugalmasan. . m e l y e k mindig j e l e n vannak: IRODALOM AL.beilleszkedési nehézségek. a p e d a g ó g u s o k és segítő s z a k e m b e ­ rek felelőssége közös. a személy mint tárgy használata.Speciális tünetek. Budapest. a Nevelési T a n á c s a d ó képviselője. inadekvát sírás. az azonos­ s á g h o z v a l ó túlfokozott r a g a s z k o d á s . Budapest. hogy növeljük a társadalmi mobilitási esélyüket.

A b s z o l ú t hallása és s z é p ének­ hangja 1 éves korától feltűnt. A z ó t a é v e n t e j á r n a k vissza kontrollvizsgálatra. Testsémája kialakult. r u g a l m a s s á g o t . a m i t isko­ latársai írnak fel egy füzetbe. 4 éves kora után k e z d e t t el beszélni. K é s ő b b b ő v í t e t t e m r u g a l m a s s á g . h o g y ő k k ü l ö n s z e m é l y e k . S z e m k o n t a k t u s t n e m vesz fel. Térben. ö n á l l ó a n öltözni. de a k k o r a kisfiú a j o b b kezét „ s z e r e t t e " volna i n k á b b használni az íráshoz. Kézírása olvashatatlan volt. A f o g l a l k o z á s o k o n 1 h ó n a p i g hospitált. Az ő j a v a s l a t u k r a kerültek az A u t i z m u s K u t a t ó c s o p o r t h o z . Az é d e s a n y a abszolút p a r t n e r e m m u n k á m során. bizonytalan vonalvezetés. síkban és térben tájékozódást fejlesztő g y a k o r l a t o k . adatok A l a p o z ó terápia vizsgálata: görnyedt tartású. és k e z d e t t Forrai Katalin k ó r u s á b a j á r n i 3 éven át. Édesanyjával tanulja a házi feladatokat otthon. a z u t ó b b i s z a k e m b e r speciális a u t i s t a nyelvi p r o g r a m o t a l k a l m a z o t t . így e n n e k e r e d m é ­ nye nem é r t é k e l h e t ő adat. hiszen én heti 2 x 2 órában foglalkoztam T o m i v a l . amit az é d e s a n y a két évig végzett: fájdalomérzet kialakítása. kialakulatlan ceru­ zafogás j e l l e m z i . vizuális és m o z g á s o s e m l é ­ kezetet. segítették. kicsit l u s t a " m o n d a t t a l . általam m o z g o t t . tudott biz­ tonsággal j á r n i . P r o b l é m a m e g o l d ó k é p e s s é g e j ó . Előre tud sétálni. Osztálytársai elfogadták T o m i t . ami T a m á s h o z vezet. E k k o r került az ó v o d a kiscsoportjába. lett szobatiszta. Ta­ m á s ugyanis m i n d k é t kezét egyformán használta.s z i n d r ó m a (pervazív fejlődési zavar) volt. szobatisztaság. g y e n g e n y o m a t é k . Az é d e s a n y á n a k h o m e . 6-7 é v e s k o r á b a n j ö t t rá. álta­ lános fejlesztés. 280 281 . f i n o m m o t o r i k a . és p s z i c h o l ó g u s h o z irányította őket. Eleinte n e m beszélt velem. f i n o m m o t o r i k a .r ö v i d e b b ideig. azt is rövid ideig sikerüli v é g e z n ü n k . 50 cm hosszal. tér. fokozatosan egyre többet és h o s s z a b b ideig.f e j l e s z t é s t j a v a s o l t . írásból felmentése van. petyhüdt izmú kisfiú. verbális. m a t e m a t i k a órán s z á m o l ó g é p e t használhat. akusztikus ritmust g y ö n y ö r ű e n u t á n o z . Szülei tanárok. S z ó u t á n m o n d á s a tökéletes. a K ő b á n y a i N e v e l é s i Ta­ nácsadóban. E z u t á n kerültek a kerületi N e v e l é s i T a n á c s a d ó b a . Fejlődéstani n a g y m o z g á s o k a t g y a k o r o l t u n k . és n a g y m o z g á s . V e r b á l i s és vizuális e m l é k e z e t e e l m a r a d kora átlagától. Fejlesztő p e d a g ó g u s 3 éven keresztül finommotorika-fejlesztést végzett T o m i v a l . bátyja 2 évvel i d ő s e b b nála. T o m i g y a k r a n csak passzívan. Kezdet­ től fogva evési p r o b l é m á i voltak. és a m a t e m a t i k a tanulása is g o n d o t okozott s z á m á r a . Instrukcióimat nem érti: pl.ELŐZMÉNY Az intelligenciavizsgálat n e m a reális teljesítményt méri T a m á s n á l . G u r u l á s i c s í p ő b ő l indít. Báty­ j á v a l „ ö s s z e m o s t a " m a g á t . számolást fejlesztő gyakorlatokat állítottam ö s s z e ne­ ki. H ó n a p o k i g természetesen csak kevés gyakorlatot. pl.f e j l e t l e n s é g é n e k és alaki diszgráfiáj á n a k r e e d u k á c i ó j á h o z k é r t e m segítséget. A fejlesztő munka folyamata Az i n s t r u k c i ó k n a k m e g f e l e l ő e n k e z d t e m a f o g l a l k o z á s o k t e r v e z é s é b e . K e z d e t b e n T a m á s h a m a r elfáradt. hátrafelé nem. általános tájékozottsága megfelelő.e l ő k é s z í t ő . k ü l ö n ö s tekintettel a k ö v e t k e z ő t e r ü l e t e k r e : e g y e n s ú l y t . Előírta m é g a j o b b kéz d o m i n a n c i á j á n a k fejlesztését.és síkbeli tájékozódást. hogy ez m é g v á l t o z h a t .10 kg súllyal. Abramásolását p o n t a t l a n s á g . aki n e u r o l ó g i a i l a g r e n d b e n találta a g y e r m e k e t . n ő v é r e 11 évvel. „ E m e l d fel a k e z e d e t ! " M á ­ szásnál n e m keresztez. S z e m é t a t á j é k o z ó d á s i vizsgálatnál n e m tudja c s u k v a tartani. csak az édesanyján keresztül. ahol 5 évig p á r h u z a m o s a n foglalko­ zott p s z i c h o l ó g u s é s l o g o p é d u s T a m á s s a l . Rajzőrán papfrt é p k e d é s b ő l készít képeket. szilárd ételt 2 év 6 h ó n a p o s koráig n e m vett a szájába. 1995 o k t ó b e r é b e n n o r m á l általános iskola kislétszámú 3. ahol a d i a g n ó z i s a u t i z m u s . bal láb. S z e m é t akaratlagosan kezdettől n e m tudta m o z g a t n i . aki a B G G Y T F Pedagógiai S z a k s z o l g á l t a t ó és S z a k m a i Szolgál­ tató K ö z p o n t b a küldte őket.t r a i n i n g f e l a d a t o k a t állítottam össze. M i n d ­ két szülő testvérénél súlyos p s z i c h é s zavar áll fenn. ő ismeri legjobban azt az ösvényt. Szinte m i n d e n feladatnál segítettem őt. a m i n e k k e r e k e i t h o s s z a n p ö r g e t t e . A rjoktornő T o m i d i a g n ó z i s á t m e g e r ő ­ sítette. K e d v e n c j á t é k a k i s g y e r m e k k o r á b a n egy kisautó volt. 1996 áprilisában vizsgálatot k é r t e m Dr. ilyenkor egy füles labdán ugrabugrált körbe-körbe a t e r e m b e n . édesanyja iskolába kerülése előtt diszlexia-prevenciós prog­ r a m o t végzett vele. Indiánszökdelése a z o n o s oldali. Az e g y e n s ú l y g y a k o r l a t o k n á l az Ayres-terápia e s z k ö z e i t hasz- T a m á s m e g i s m e r k e d é s ü n k k o r . felvezető gya­ korlatokkal is t r é n i n g ü n k e t . további 2 órát otthon kellett gya­ korolniuk. T a m á s k é z d o m i n a n c i á j á n a k ki­ Anamnesztikus T a m á s n o r m á l i s terhességből. Rajzai m i k r o s z k o p i k u s a k vottak. E z e n k í v ü l f i n o m m o t o r i k á t (jobb kézzel). hiszen Vizsgálati eredményeim ő ismeri legjobban g y e r m e k é t . azzal a kitétellel. fátyolos hangú. T a m á s t édesanyja 3 évesen vitte először orvoshoz. ajtaját nyitotta-csukta ó r á k i g . síkban kirakós reprodukció szintén nem sikerült. D o m i n a n c i a : bal szem. Intézményes vizsgálatok a l a k í t á s á h o z . m o z g á s . k é z d o m i n a n ­ ciája kialakulatlan. bal-jobb irányt téveszti. o s z t á l y á b a járt. rengeteget tanulok tőle azóta is. m o z g á s ü g y e t l e n s é g . Jól olvasott. érezve a p r o b l é m á t . F ü g g e t l e n í t e t t u j j m o z g á s a kialakulatlan. Spontán b e s z é d e m o t y o g ó . E g y év m ú l v a m á s i k orvost kerestek fel. ezután k a p c s o l ó d t a m be a m u n k á b a helyette. nyitott méhszáj miatti indított szüléssel j ö t t világra 3. egyensúly. de „ e l t ű r i " a testi érintést. m o z g á s r e p r o d u k c i ó térben sikerte­ len. T o m i n y u g o d t c s e c s e m ő volt. dallamot. Ujabb o r v o s h o z m e n t e k . Fejlesztő p r o g r a m o t kaptak. h o s s z a b b . Az irányított lépéseknél n e m e m l é k s z i k az instruk­ ciómra. tanácsot. Az orvos m e g n y u g ­ tatta a „majd utoléri magát. egyrészt a nagymozgás-fejlesztéssel k a p c s o ­ latban. F á j d a l o m é r z e t e hiányzott. ugrásnál j á r á s o k n á l keze görcsben. s z ó k i n c s e . M a r t o n Évától. Vizuális r i t m u s utánzása g y e n g e . E g y e n s ú l y g y a k o r l a t o k sikertelenek.

n á l t a m : hálót. k ö s z ö n ö m nekik. hogy k a m a s z o d ó fiával a fel­ m e r ü l ő konfliktusokat j o b b a n tudja m e g o l d a n i . c s e n d b e n szemlélte. K o n z u l t á l t a m egy p a n t o m i m t e c h n i k á b a n jártas kollé­ ganővel. már be t u d t a m iktatni emlékezet. fogyatékosság. eldöntötte. betegségek. értetlenséggel reagált a hely-' zetekre. a g y e r e k e k e t k e z d e t b e n érdeklődve. végtagszétválasztó. Az új osztály z e n e t a g o z a t o s . H. Élmény Könyvkiadó. R . M a r t o n É v á h o z . vagy rövidre zárással oldottam m e g : „ T u d o d én azért vagyok itt veled. hogy egy-egy érde­ kesebb feladatot. ahol a szak­ orvos lúdtalpbetétet írt fel T o m i n a k . Budapest. hogy további fej­ lődés ettől a terápiától már n e m várható. 1997 áprilisában kontrollvizsgálatra m e n t ü n k Dr. szerette a Dyslex p r o g r a m c s a l á d o t is. időskor. halál utáni élet. T a m á s e k k o r m á r teljesen elfogadott e n g e m . politikai élet. Fejlődést tapasztalt T o m i n á l . osztályos. h o g y segítsek neked abban is. iaktál. N a g y o n sokat k ö s z ö n h e t e k neki. t o l l b a m o n d á s r a gépelt is a szöveg­ szerkesztő p r o g r a m b a n ! Ezentúl m i n d e n órába szervesen beépítettem a s z á m í t ó g é p használatát. W e 6m e k l A t 6 l j e S r e g r e s i ó id Jelen állapot 1999 s z e p t e m b e r é t ő l a tavalyi célokat tűztem ki. hogy további sikerek várnak még ránk. és az e l ő z ő g y a k o r l a t o k o n kívül szemtornát. dicséret vagy i z g a l o m hatására: a m i k o r n a g y o n jól a k a r teljesíteni egy feladatot. mivel n a g y o n jó ü t e m b e n fejlődtek a gyerekek. Sok m ó d s z e r n e k kell utánajárni. E k ö z b e n rengeteget t a n u l t a m T a m á s t ó l . R e n d s z e r e s e n részt vesz m á r az iskolai musical e l ő a d á s o k o n . édesanyjától. A k é r d é s e i n e k teifiatikája s z o r o n g á s a i t tükrözte: halál. gördeszkát. T o m i m o z g á s o s kényszerei (kezeivel röpdös. Ezután vizsgálatot és gyakorlattervet k é r t e m egy g y ó g y t o r n á s z t ó l . P. Az új osztálytársak h a m a r befogadták és m e g s z e r e t t é k őt. Régen a teljesítménnyel kapcsolatban teljesen k ö z ö m b ö s volt. a továbbiakban d e c e m b e r végéig az ő instrukciói alapján ha-' ladtunk t o v á b b T a m á s s a l . bátyjával. így m á r c s o p o r t k é n t mű­ k ö d t ü n k tovább. valamint további „ h e l y z e t g y a k o r l a t o k " . h o s s z a b b időre. m é g a kórusból. zalom m o s o l y á v a l a szája sarkában. no*' r u " " " . 1998 m á r c i u s á b a n az újabb kontrollvizsgálat e r e d m é n y e azt mutatta. hiszen ö n m a ­ ga s z á m á r a is e g y r e f á r a s z t ó b b n a k tűntek ezek. W F I S S MÁRIA ( 1 9 9 4 ) : Autisztikus kórképek diagnosztikája és terápiája Tanszer-tár. Az é d e s a n y a kez­ d e m é n y e z é s é r e jelenleg speciális diéta kipróbálása van folyamatban. vagy direkt jól elrontani. orientáció és finom­ m o t o r i k a fejlesztése volt. Az é d e s a n y á v a l való e g y ü t t g o n d o l k o d á s során a további lehetőségekkel k a p c s o l a t b a n felmerült a hidroterápia. . hengert. geometriából felmentett. m a g á b a n beszél.g y a k o r l a t o k a t j a v a s o l t . A j á t é k o k egyrészt a tájékozódást. H o s s z a n -dőztünk a h á l ó n á l . táncház k i p r ó b á l á s á n a k lehetősége is. és infantilisen viselkedik) m á r csak a k k o r j e l e n n e k m e g . emlékezet. nonverbális e s z k ö z ö k által. írni tanul. Édesanyja p s z i c h o l ó g u s segítségét kérte nálunk. mivel osztálytársai csúfolni kezd­ ték. sok technikát kell kipróbálni a h h o z . Sőt. T a m á s j e l e n l e g 7. Ezeket eddig vagy visszakérdezéssel. 1996 o k t ó b e r é b e n T a m á s új osztályba iratkozott be. Hajdúhadház. finommotorika. folyamatosan klinikai szakpszichológus mint szupervízor se­ gítségét v e s z e m igénybe. 1999 januárjától a c é l o m a vizuális észlelés. de e z e k r e a gyakorlatokra T a m á s k ö z ö m b ö s maradt. hogy a k o n k r é t gye­ reknél megtaláljuk a fejleszthetőség útját. mellyel T a m á s t sztereotip kérdéseiből leginkább ki t u d o m zökkenteni. TÓTH GÁBOR. A két fiú a b b a h a g y t a a terápiát. R e m é l e m . a m e l y csak rá j e l l e m z ő és s z e m é l y r e szabott. lovaglás. ( 1 9 9 5 ) : Autizraus (Szenzorikus integráció Pattcrning). 282 283 . bal k é z z e l ( ! ) egy kü­ lön tanártól. Budapest. O r t o p é d vizsgálatot j a v a s o l t a m . IRODALOM JANETZKE. Sokkal teherbíróbb. hiszen eddig s o h a n e m volt s ü r g e t h e t ő . G y ó g y t o r n á t és p a n t o m i m o t javasolt a d o k t o r n ő . SZERDAHELYI MÁRTON. ha n a g y o n s z o r o n g : pl. T á b o r b a n volt a nyáron már másodszorra. he­ lyettük egy kislánnyal d o l g o z t u n k tovább. hiszen ő itt m á r „otthon é r e z t e " magát. heti 1 x 1 órában. Ez teljesen új tulajdonsága volt s z á m o m r a ." Mióta T o m i v a l foglalkozom. A foglalkozások végén. E s z e m b e j u t o t t a s z á m í t ó g é p ! N a g y sikere volt! T a m á s végre izgult. Alapozó Terápia Alapítvány. nagy . hintákat. időészlelés. másrészt a logikai g o n d o l k o d á s t fej­ lesztették. Jazító-fegyelmező és keresztcsator­ n a . KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 9 ) : Alapozó Terápia. ismerőse is volt itt. Ezenkívül igyekeztem további olyan technikára buk­ kanni. ráadásul nem is t u d o m rájuk m i n d i g a p o n t o s választ.J é n sok időt töltött a z ö l e m b e n . hogy elterelődj az á l l a n d ó kérdéseidtől. a b d á t stb. Ezért én n e m válaszolok e z e k r e .D É V É N Y I ÉVA.és d o m i ­ nanciafejlesztő g y a k o r l a t o k a t is az előírtakon kívül. T a m á s mellé 2 fiú került a terápiába. szavak t a r t a l m á n a k el­ játszása. térben és síkban T o m i tájékozódása rengeteget fejlődött. szerialitás. vallás. M A R T O S . majd beszélgetett is velük az önbi-. N a g y o k a t ne­ vetett m i n d e k ö z b e n . SZÉKELY MARGIT. kivéve az e m l é k e z e t fejlesztését. j á t é k o t időre m e g tudjon oldani.

F e l v é t e l k o r a doktor­ nő m e g v i z s g á l t a a gyereket. amikor a gyermeknek nagyobb szüksége lenne az értelmes segítségre. Montessori) lelően levegőt. a nagy o r r m a n d u l a ) . kétes (?). nyitott k o p o n y a v a r r a t o k miatt tartott neurológiai k o n z í l i u m h y d r o c e p h a l u s t a fejkörfogat n o r m . Az ilyen b e t e g s é g e k e t n e m k ö n n y ű felismerni. egészséges. K ö z b e n az is kiderült.' NEM LESZ'. kissé feszes kutacs. V é r z é s miatt k ó r h á z b a k e r ü l t e m . a m e n o t e s t e r e d m é n y e k igen „ f u r c s á n " alakultak: 1. hogy esetleg idegrendszeri sérülés alakulhat ki. hogy a g y e r m e k ü k vízfejű?". 6. a m e l y a gyerek éleshallását rontja (gyakori középfülgyulladások. 2. kétes. h o g y mint pici b a b a n a g y o n sokat sírt. " E k k o r láttam először g y e r m e k ü n k e t . A n ő v é r n e k m i n d e z e k e t j e l e z t e m . a m i k o r influenza miatt először antibiotikumot. nega­ tív. és ez tart a mai napig is. lefejt tejet üvegből ivott. El­ k e z d ő d ö t t a „rossz é t v á g y ú " gyerek tünete. g y ó g y s z e r e s kezelés mellett. E r ő s lámpával világították át a pici fejét (nekünk azt m o n d t á k . stb. oxibiont kapott.1." 284 285 . hogy „furcsán" szuszog. m o h ó n eszik. két t e r h e s s é g e m alatt fokozottan jelent­ kezett. ami műtét után fél év m ú l v a duplájára nőtt vissza. erre az ál­ talam olvasott k ö n y v e k b e n is csak utalásokat találtam. d e c e m b e r 10-től 20-ig ismét kórház: o r r m a n d u l a kivétele. és n e m k a p megfe­ „Nincs még egy ilyen kor. míg a köldökzsi­ nór ö s s z e k ö t ö t t m i n k e t . t e r m é s z e t e s volt. a kez­ det kezdetén n e m h a r c o l o k úgy érte. o k t ó b e r 23-án hajnalban ( 3 M . E M B E R K E ? ESETISMERTETÉS SZEGHŐNÉ PÓCSA GABRIELLA V é g r e eljött az idő. gratulá­ lok kitartásához. várva a segítséget. és azt m o n d t a : „ L á t o m m i n d e n t feljegyeznek. és j e l e n ismereteink alapján n e m lehet kizárni kóroki s z e r e p ü k e t . de nem e n g e d t e m . . 3. és minden. S z e r e n c s é r e m á r saját laká­ s u n k b a érkezett. 51 cm testhosszal. ." ÍM.2. és rögtön felsírt. A második hét után nyerte vissza születési súlyát. Mark Selikowitz: Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek (44. M á s o d i k LESZ'. d e s z ü l e t e n d ő g y e r m e k é n é l tanulási n e h é z s é g e t o k o z h a t . ahol m e g akarták szakítani a terhességet. C s o d á l a t o s érzés volt látni fejét. 1984. hogy az étvágya a sok g y ó g y s z e r miatt n e m javul. integet az é d e s a n y j á n a k . E k k o r m é g n e m g o n d o l t a m sem én. és azt tudják. ezért mindig volt valaki vele. O k t ó b e r 29-én m e n t ü n k haza. negatív. Az u l t r a h a n g o s vizsgálatot v é g z ő orvos a k ö v e t k e z ő k e t m o n d t a : „ A s s z o n y o m . u l t r a h a n g o s vizsgálatra átvittek egy másik kórházba. csak délelőtt és d é l u t á n viziten. ami aka­ dályozza a kreatív tevékenységben a tökéletesség elérésé­ nek esélyét csökkenti. 6-án k ó r h á z b a került fülfájás és t ü d ő g y u l l a d á s gyanúja miatt. vitamint. -VÁRÁS hét végétől tápszert adtunk az é t k e z é s e k h e z a d o k t o r n ő javaslatára. Bizonytalanságban telt hónapok A túl féltés e k k o r alakult ki b e n n ü n k . 2. Erről A logopédia vizsgálat című könyv. A Fejlesztő Pedagógia: Alapozó terápia című különnyomatában olvastam ezzel kap­ csolatban a k ö v e t k e z ő k e t : „ K ö z t u d o t t . N a g y o n sokat j á r t u n k be a k ó r h á z b a j á r ó b e t e g kezelésre orr. majd m e g akarták lumbálni. hogy n e m lett volna szabad tonik üdítőt i n n o m reds/eresen: kinintartalma miatt. hogy a beszéd elsajátításának k o r s z a k á b a n m i n d e n olyan ártalom. E s z e m b e jutott. kétes. o. pozitív. mivel helyben a vizsgálatra n e m volt lehetőség.) Ettől k e z d v e kislányom csak 2 0 . s a gyerek súlya 2 6 7 0 g volt. C s o d á l a t o s érzés volt k e z e m b e n tartani. M i v e l s z e g é n y g y e r e k e t való­ ban t ö b b s z ö r „ m e g g y ö t ö r t é k " . (Állandó g y e r m e k o r v o s nem volt ebben a k ó r h á z b a n . g y e r m e k e ép. végtagjait.): „ H a a terhesség alatt az asszony vírusfertőzésen esik át. Sajnos n a g y o n sokszor volt k i s l á n y u n k n a k középfülgyulladása. véres váladékot ürített.3 0 g r a m m o k a t szopott. 12. garat és fül v á k u m g é p e s szívásra. S p o n t á n szüléssel ezen a n a p o n délelőtt megszületett kislányunk: 2 8 0 0 g r a m m a l . hogy agyérelzáródást keresnek). értéke miatt nem tartott valószínűnek. a g y e r m e k tiszta b e s z é d é s z l e l é s é n e k és tanulásának esélyeit is rontja. Előzmények N a g y o n vártuk férjemmel első g y e r m e k ü n k m e g s z ü l e t é s é t . " A v é r s z e g é n y s é g g y e r e k k o r o m t ó l végigkísért. 4. A szoptatásnál é s z r e v e t t e m .M I L E S Z VELED. M á s o d i k n a p zöldes-barnás. Az anya betegségei a terhes­ ség előtt: Vérképző rendszer betegségei i vérszegénység) c í m m e l o l v a s t a m . M e g k e z d ő d ö t t az újbóli harc a gyerek életéért. így 23 napot töltöttem terhességmegtartás miatt k ó r h á z b a n . A t e r h e s s é g e m n e m volt p r o b l é m a m e n t e s . Pl. A nagy. F o g a d o t t o r v o s o m n a k k ö n y ö r ö g ­ tem. influenzás tünetek miatt k a l m o p y r i n t k a p t a m . a z saját m a g á n a k n e m o k o z p r o b l é m á t . 9 hetes terhességet állapítottak m e g . hogy ez a gyerek nem lett volna. 5. A terhesség to­ vábbi s z a k a s z á b a n k ü l ö n ö s e b b p r o b l é m a nem volt. figyelmünket sem hívták fel rá. o. g e r i n c o s z l o p á t . és 1982. emiatt g y o m o r s z o n d á s vizsgálatot végeztek a gyereknél a nővérek. S z o p á s e r ő s s é g e m e g g y e n ­ gült. Úgy g o n d o l t u k . 1 h ó n a p o s volt. XII. Pici b a b á m n a k n a g y o n sokat é n e k e l t e m és beszéltem a terhesség ideje alatt. S z e r e n c s é r e a görbe a n o r m á l értékben haladt.k o r ) e l m e n t a m a g z a t v í z nagy része. (Ezt a gyereket m i n d e n k é p p akartuk!) H o g y a t e r h e s s é g e m ily rövid szakaszában kislányunk m e n n y i r e sérülhetett. ha akkor. A gyerek fejkörfogatát több mint egy évig hetente r e n d s z e r e s e n méretni kellett. sem férjem.' MILYEN LESZ' 1 GYERMEKVÁLLALÁS. ami miatt rengeteg gyógy­ szert kapott (több mint tízszer szúrták a j o b b fülét).

Mozgás-

és

beszédfejlődés:

A gőgicsélés n o r m á l időben történt, de mozgásfejlődésében e l m a r a d á s volt tapasztalható, 10 h ó n a p o s volt, a m i k o r felült, ezt m e g e l ő z ő e n hátrafelé kúszott. 12 h ó n a p o s volt, m i k o r a b ú t o r o k n á l felállt. M i v e l m é g 16 h ó n a p o s korában ö n á l l ó a n n e m járt, ortopédiai vizsgá­ laton k é r t e m tanácsot. „ízületek m o z g á s a szabad. Egyik kezét fogva lépeget. R o p o g á s ész­ lelhető a térd- és b o k a í z ü l e t e k b e n , de j e l e n t ő s é g e n i n c s . " 16 és fél h ó n a p o s kortól járt egyedül. K a n y a r ó elleni védőoltás után 1 hétre k a n y a r ó s lett (állítólag n a g y o n ritka). B e s z é d e n a g y o n n e h e z e n alakult ki, sokáig csak mutogatott: ö-ö-ö. A v é d ő n ő szerint lus­ ta beszélni, mert így is eléri, amit akar, a d o k t o r n ő is azt m o n d t a , ne idegeskedjünk, majd eljön az ideje. N a g y o n lassan gyűjtötte össze a szavakat, 2,5-3 éves korban kezdett beszél­ ni. Ma m á r t u d o m , h e g y ez a megkésett beszédfejlődés befolyásolta kislányunk későbbi t a n u l m á n y i munkáját. Mark Selikowitz könyve szerint „.. .bizonyíték a tanulási n e h é z s é g r e a beszédfejlődés el­ m a r a d á s a . N é h a é p p e n a nyelvi m e g é r t é s az az első jel, ami feltűnést o k o z . " K i s l á n y u n k n á l n e h e z e n alakult ki a lateralitás. Hol egyik, hol másik kezét használta, hol egyik, hol másik kezével evett, vagy nyúlt játékért. Ha a tányérjába k ö z é p r e tettem a kana­ lat, sokáig egyszerre nyúlt utána m i n d k é t kezével. Ez k é s ő b b a b ö l c s ő d é b e n is g o n d o t oko­ zott. G a b i k a 21 h ó n a p o s korában bölcsődés lett. Hurutos problémái néhány n a p o n belül ismét j e l e n t k e z t e k . A b ö l c s ő d é s időszakra j e l l e m z ő volt, hogy m i n d e n reggel sokáig sírt, gyak­ ran volt beteges. A gyerek beszédfejlődése n e h e z e n alakult, színismerete szintén. Azt hittük színvak, mi­ vel a színeket igen n e h e z e n tanulta m e g . Ha kékre m u t a t t a m , azt m o n d t a , „olyan, m i n t az é g " , ha zöldre, „olyan, mint a fű". Az iskolából színes rúd készletet vittem haza, és azon g y a k o r o l t u n k - n a g y o n hosszú ideig. Sokat legóztunk, de n e m sok türelme volt. N e h e z e n tudta a „lyukas l a b d á b a " a formákat a megfelelő helyre b e t e n n i . B e s z é d é b e n j ó p o f á n a k tartottuk, h o g y n é h á n y szót m á s k é p p ejt, m i n t k e l l e n e , pl. plafon-paflon, Skála K ó p é - K á k ó . A szobatisztaság 2,5 éves korára alakult ki. Egy év bölcsődei foglalkozás után m i n i c s o p o r t b a került az ó v o d á b a , így négy évig volt ovis. N e h e z e n illeszkedett be. L e g t ö b b s z ö r sírt, a m i k o r elváltunk. A feltűnőbb p r o b l é m á k k i s c s o p o r t b a n k e z d ő d t e k . N a g y o n sokat ült büntetésből a „ g o n d o l k o d ó s z é k e n " , mert h a n ­ gosan tologatta az autót, h a n g o s a n beszélt, játszott, nem, figyelt mesélésnél. O t t h o n több­ ször kipróbáltuk, h o g y s u t t o g t u n k háta mögött, m e g h a l l o t t a . Úgy g o n d o l t u k , talán azért h a n g o s k o d i k az oviban, hogy felfigyeljenek rá, s talán örül, h o g y tud beszélni. E k k o r m á r biztos j o b b k é z d o m i n a n c i a alakult ki. E s t é n k é n t n e h e z e n aludt el. szopta az ujját. M i r e las­ san m e g s z o k t a a közösséget, rendszerint beteg lett. R e n d s z e r e s e n volt megfázás, vírusfer­ tőzés, középfülgyulladás. Betegség után m i n d i g n e h é z volt az újrakezdés. K ö z é p s ő s c s o p o r t b a n n e h e z e n volt leköthető, figyelme rövid ideig tartott, n e m szívesen vett részt a foglalkozásokon. Általában egyedül játszott, m a g á n y o s volt. A h o g y az ó v ó n ő k tanácsolták, úgy foglalkoztunk vele otthon. Ha m e g k é r d e z t ü k , mi volt az oviban, „ s e m m i "

- válaszolta. N a g y o n n e h e z e n lehetett tőle bármit is m e g t u d n i . N e m szívesen szerepelt, ne­ hezen tanulta m e g a verseket, a dalok szövegét. 1988. d e c e m b e r 12-én megszületett m á s o d i k g y e r m e k ü n k . Jancsika. K i s l á n y u n k szinte á l l a n d ó a n a testvérével volt. Simogatta, beszélt hozzá, segített n e k e m a pici eJlátásában. A n a g y c s o p o r t b a n pozitív változást vettünk észre G a b i k á n . F o g l a l k o z á s o k o n e g y r e in­ t e n z í v e b b e n vett részt. N a g y o n örült, ha piros pontot kapott feladatmegoldásra. S z o r o s a b b barátság fűzte az e g y i k kislányhoz. Labdafogása is igen sokat javult. M á r többet mesélt az ó v o d á b a n történtekről.

Beiskolázható? Fizikálisan n e m fejlődött megfelelően. Férjemmel sokat b e s z é l g e t t ü n k arról, hogy jó lenne, ha még egy évet ó v o d á b a n töltene. G y e r m e k o r v o s u n k nem javasolta. 1989. április 29-én G a b i k a ismét kórházba került a c e t o n a e m i a miatt. Az o r v o s o k n a k el­ m o n d t u k , hogy n a g y o n sokat volt beteg, szeretnénk, ha s z e p t e m b e r b e n n e m k e z d e n é az el­ ső osztályt. F e l m e n t é s h e z itt sem kaptunk orvosi javaslatot. Súlya 16,5 kg volt, c s o n t o s o d á s a kb. 5 éves kornak felelt m e g (hosszpercentil: 1 0 - 2 5 % , súlypercenti]: 3 % alatt). Az iskolaérettségi vizsgálata (diszlexia óvodai vizsgálata) a k ö v e t k e z ő k e t tartalmazta: 1. Saját s z e m é l y é v e l k a p c s o l a t o s t u d n i v a l ó k : é l e t k o r kivételével v a l a m e n n y i t t u d t a . 2. Ellentétes pólusok, színek felismerése: színeket jól ismeri, jobb-bal irányoknál m é g nem teljesen biztos. 3. S z ó k i n c s vizsgálat: k é r d é s e k r e t ő m o n d a t o k b a n válaszol a képről. É r z é k s z e r v e k e t felismerte, m e g n e v e z t e . M i n d ö s s z e egy virágra e m l é k e z e t t a tanultakból. E l m ú l t napi él­ ményeiről főleg t ő m o n d a t o k b a n , de összefüggően mesél. Kilenc m o n d a t b ó l hét t ő m o n d a t , kettő bővített. 4. F o g a l o m a l k o t á s - v i z s g á l a t : a gyűjtőfogalmak közül h á r m a t önállóan, kettőt ráveze­ tő kérdésekkel felismer. 5. Ellentétes m e l l é k n e v e k m e g n e v e z é s e : ötből kettőt önállóan, egyet rávezető k é r d é ­ sekkel sikerült felismerni. 6. D o m i n á n s kéz: j o b b . 7. Látás m e g k ü l ö n b ö z t e t é s i képesség vizsgálat: az első feladat egy kivételével jól sike­ rült: a m á s o d i k , n a g y o b b figyelmet igénylő m á r kevésbé. Apró részletekben megfigyelé­ sei m é g p o n t a t l a n o k , olvasásnál majd oda kell figyelni a b / d , p b e t ű k r e . 8. L á t á s e m l é k e z e t vizsgálat: öt kép közül hármat rögtön, kettőt g o n d o l k o z á s után m e g ­ nevezett. 9. B e s z é d e m l é k e z e t vizsgálata: a h é t m o n d a t o s rövid történetből első olvasásra n e m , m á s o d i k olvasás után egy m o n d a t kivételével v a l a m e n n y i t sikerült elismételni, m i n d e n lé­ n y e g e s részlettel. 10. H a n g e m l é k e z e t vizsgálata: három hangot hibátlanul ismételt el, a négy h a n g meg­ j e g y z é s e m á r n e h é z n e k bizonyult.

286

287

1 1 . H a l l á s m e g k ü l ö n b ö z t e t ő k é p e s s é g vizsgálata: segítséggel m e g n e v e z t e a képeket, de az m á r n e m sikerült, hogy a szavak hol n e m hasonlítanak. 12. N e h é z szavak r e p r o d u k á l á s á b ó l artikulált, a m á s s a l h a n g z ó k torlódásánál is jól ismé­ telte a szavakat. 13. R i t m u s k o p o g á s : r i t m u s é r z é k e j ó . Az utolsó r i t m u s m o t í v u m o t is h e l y e s e n k o p o g t a vissza. 14. H a n g s ú l y , hanglejtés utánzása: jól megfigyelte, és jól h a n g s ú l y o z v a m o n d t a vissza a mondatokat. 15. S z á m l á l á s : n a g y o n n e h e z e n m e g y . A hat s z á m l á l á s á n á l tévesztett. H a t - h á r o m n á l tudta, melyik t ö b b . melyik a k e v e s e b b . Az u g y a n a n n y i r a n e m jött rá ö t - ö t n é l , a hozzátev é s - e l v e v é s n e m sikerült. M á r türelmetlen volt, feladattudata m é g n e m alakult ki igazán.

n e h e z e n írt. Az iskolában már szavakat kellett volna írni, és itthon m é g a h a n g o k b e t ű k é n t való megjelenítésével k í n l ó d t u n k . Hibái voltak a b e t ű e l e m e k betoldása, elhagyása, a m a g á n - és m á s s a l h a n g z ó k hosszúsá­ gának jelölése, m e l y e k a mai napig p r o b l é m á t j e l e n t e n e k . Erőfeszítésének e r e d m é n y t e l e n ­ sége n y i l v á n v a l ó v á vált s z á m á r a is. A n e h é z s é g e k e t fokozta, hogy n e m c s a k olvasás, írás, helyesírás területén j e l e n t k e z t e k a p r o b l é m á k , h a n e m a m a t e m a t i k a területén is. Ö n á l l ó sorkezdésnél (betű- és számírásnál) j o b b r ó l balra indult és haladt. S z á m o k írásá­ nál előfordult a tükörírás. MarkSelikowitz: Diszlexia és e g y é b tanulási n e h é z s é g e k c í m ű k ö n y v é b e n a k ö v e t k e z ő ­ ket olvastam: „Tanulási nehézségben szenvedő gyerekek szülei többnyire túlságosan is agg ó d ó a k . Nyugtalanítja őket g y e r m e k ü k teljesítménye. A szülők g y a k r a n b ű n t u d a t o t érez­ nek a g y e r m e k ü k n e h é z s é g e i m i a t t " . T u d t a m , hogy k i s l á n y o m csak rám számíthatott a tanulásában, de kisfiamnak is szüksé­

»
MIÉRT VAGYOK MÁS? VALÓBAN MÁS VAGYOK?

ge volt r á m . G a b i k a e g y r e n y u g t a l a n a b b , s z é t s z ó r t a b b , t ü r e l m e t l e n e b b , f á r a d é k o n y a b b lett, e g y r e t ö b b lett a sírás, „ n e m a k a r o m , n e m értem, nem t u d o m " . E g y r e z á r k ó z o t t a b b á vált, szo­ rongott. E r e d m é n y e k e t igen lassú t e m p ó b a n , nagy erőfeszítések mellett é r t ü n k el. E g y e s területen j a v u l á s , m á s területen ismételt l e m a r a d á s volt t a p a s z t a l h a t ó . „A tanulás az ideg­ r e n d s z e r b e n létrejövő tartós változás, ami t u d á s b a n , viselkedésben nyilvánul m e g . A tel­ j e s í t m é n y - ö r ö m fokozza a tanulási kedvet, a k u d a r c é l m é n y pedig c s ö k k e n t i azt. A diszkalkuliás t a n u l ó k b a n sajátos ö n v é d e k e z ő t e c h n i k á k alakulnak ki, m i n d e n t m e g c s i n á l n a k , csak ne kelljen m a t e m a t i k á v a l f o g l a l k o z n i " - olvastam dr. Mesterházi Zsuzsa a Diszkalkuliáról ~ pedagógusoknak c í m ű k ö n y v é b e n . A t a n m e n e t b e n előírt t e m p ó t n e m bírta. A képekről történő Dékány Judit Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához c í m ű könyvének segítségével a k ö v e t k e z ő k e t t u d o m leírni kislányom első osztályos és alsó tagozatos m a ­ tematikai tanulásáról, jellegzetes hibáiról: - Saját testen, térben, síkban, időben való tájékozódása g y e n g e volt, a laterális d o m i ­ n a n c i a n e h e z e n alakult ki. - Számlálásnál n ö v e k v ő és c s ö k k e n ő sorrendben lassan, egyenetlen ritmusban, i d ő n k é n t s z á m o k kihagyásával, felcserélésével számolt. - N e h e z e n alakult ki a globális m e n n y i s é g f e l i s m e r é s , a tárgyakkal való g y a k o r l á s s a l ezek a n e h é z s é g e k m e g s z ű n t e k . - M e n n y i s é g i relációk alkotása, m e g n e v e z é s e a mai napig bizonytalan. A helyiérték-fo­ g a l o m h o s s z ú idő alatt, j á t é k p é n z használatával alakult ki. - A s z á m n é v , számjegy, m e n n y i s é g egyeztetése szintén hosszú időt vett igénybe (mil­ liós s z á m k ö r b e n a számjegyolvasás a mai napig lassú). Az a l a p m ű v e l e t e k n e k és inverzeinek értelmezése, lejegyzése során a m ű v e l e t e k e t n e h e z e n értelmezte (pálcika, k o r o n g , b a b használata sokáig fontos volt otthoni g y a k o r l á s n á l ) . Szá­ m o l á s i technikája n e h e z e n alakult ki. Hosszú idő telt el. míg elvont szinten e l k e z d e t t szá­ m o l n i . A fejben való m ű v e l e t v é g z é s a mai napig lassú. M ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n a m a r a d é -

Kevés Iskolakezdés alsó

sikerélmény,

kudarcok

az

általános

iskolában

tagozat

G a b i k a m á r ismerte a tanító nénit, és az osztálytársak közül is elég sokat. C s e n d e s , vissza­ h ú z ó d ó g y e r e k n e k tartották. Edit nénit n a g y o n szerette. Az első hetekben n e m is volt p r o b l é m a . B o l d o g a n újságolta, ha m e g d i c s é r t é k . F e l e d é k e n y s é g e a z o n b a n h a m a r m e g m u t a t k o z o t t . Az olvasás, írás, ma­ tematikai feladatok m e g o l d á s a iszonyatos teher volt s z á m á r a . Romankovics: Olvasni tanulok c í m ű könyvéből tanultak o l v a s n i . m o n d a t a l k o t á s o k , szavak h a n g o k r a bontása, adott hang helyének meghallása m i n d n a g y o n sok n e h é z s é g e t jelentett. A betűk felismerése is nehezített volt, hisz n a g y o n gyors volt a be­ tűtanulási t e m p ó . G a b i n a k h o s s z a b b érésidőre lett v o l n a szükségé. H i á b a g y a k o r o l t u n k itt­ h o n , m i n d i g l e m a r a d á s b a n voltunk az iskolai t e m p ó h o z . A betűk összeolvasása is n e h é z volt. Meixner Ildikó: Én is tudok olvasni c í m ű könyvét sikerült m e g s z e r e z n i , de betűtanulá­ si rendje n e m e g y e z e t t meg a használt olvasókönyvvel. O l v a s á s b a n megjelentek a diszle­ xiás t ü n e t e k ( a k k o r m é g ezt nem t u d t a m ) , n e h e z e n alakult ki a hang és az azt j e l ö l ő betű kapcsolata, a betű és a szólag sorrendben átvetések j e l e n t k e z t e k , h o s s z a b b szavakat n e h e ­ zen olvasott el (többszöri nekifutással p r ó b á l k o z o t t ) , n e h e z e n tekintette át a h o s s z a b b sza­ vakat, hibásan k o m b i n á l t (a szőképes olvasásnak tulajdonítottam), betűbetoldás, -kihagyás j e l e n t k e z e t t , n a g y o n lassú volt az olvasási tempója, szövegértése g y e n g e . Itthon szavakat írtam írólapra, majd szókapcsolatokat, s a g y e r m e k n e k az olvasott szö­ veg után rajzolnia kellett. így p r ó b á l t a m segíteni a szövegértést. V e r s e k e t n e h e z e n tanult (a k o n c e n t r á c i ó s k é p e s s é g g y e n g e s é g é t m u t a t t a ) . Ú g y próbál­ tam ezen segíteni, h o g y rajzot készítettem a v e r s s z a k o k h o z . M i n d e z e k mellé társult az írás n e h e z í t e t t s é g e is. írott, nyomtatott szövegről m á r egészen jól másolt, de t o l l b a m o n d á s után

288

289

kot s o k s z o r elfelejtette. A s z o r z ó - és b e n n f o g l a l ó - t á b l a b e v é s é s e igen h o s s z ú időt vett igénybe (kb. 4. osztály vége). Időnkénti b i z o n y t a l a n s á g a mai napig tapasztalható. - Egyszerű és összetett szöveges feladatoknál a k ö v e t k e z ő hibák fordultak és fordulnak elő: a feladat elismétlése többszöri nekifutásra sikerült, a lényeget n e h e z e n e m e l t e ki, n e h e z e n tudta a m a t e m a t i k a nyelvére lefordítani, válaszadásban p o n t a t l a n s á g fordult elő. - A m a t e m a t i k a i szabályokat nehezen ismerte fel, m e g f o g a l m a z n i segítséggel is n e h e ­ zen tudta, a m e g t a r t á s b a n hibázott. A szükséges fogalmak kialakulása is sok időt vett igénybe. - S z á m e m l é k e z e t e : g y e n g e volt. 2. osztályos korában v i s s z a m e n t e m (GYES-ről) dolgozni. Szerettem volna, ha g y e r m e k e m n e m tanul nyelvet, de nem volt m e g o l d h a t ó , hisz a k k o r én lettem v o l n a saját g y e r m e k e m o s z t á l y f ő n ö k e . G a b i t ezért másik osztályba kellett á t h e l y e z n i , h o g y egy m ű s z a k b a n le­ g y ü n k . Ez a környezeti változás nagyon megviselte a gyereket. Az új tanító nénivel, és az új osztálytársakkal n e h e z e n alakított ki kapcsolatot, így angolt tanult heti 3 órában. A tanulásban e g y r e több n e h é z s é g e adódott, s z o r o n g á s a fokozódott. N e m e g y s z e r kine­ vették, kicsúfolták, g ú n y o s megjegyzések h a n g z o t t a k el. Dékány Judit a k ö v e t k e z ő k e t írja: „A diszkalkuliás t ü n e t e k e t súlyosbíthatják a környe­ zeti t é n y e z ő k . A k u d a r c é l m é n y e k hatására megfigyelhető az érzelmi labilitás, a tanulás, a m o t i v á c i ó r e n d k í v ü l g y e n g e volta. A s o r o z a t o s k u d a r c o k miatt ö n b i z a l m u k a t elvesztik, gátlásos s z e m é l y i s é g g é a l a k u l h a t n a k . " Mark Selikowitz szerint: „Az önbecsülés sarkalatos p o n t a tanulási n e h é z s é g b e n szenve­ dő g y e r m e k számára, mert ezzel eljuthat a sikerhez. Az önbecsülés hiánya a balsiker ördö­ gi k ö r é h e z vezet." Meixner Ildikó: Én is tudok olvasni c í m ű könyvét Gabival első osztály m á s o d i k félévé­ től r e n d s z e r e s e n h a s z n á l t u k . S z ö v e g é r t é s fejlesztéséhez házilag k é s z í t e t t e m feladatokat ( a m e l y e k e t k é s ő b b a tanításnál szintén f e l h a s z n á l t a m ) . Az o l v a s m á n y o k t a r t a l m á n a k el­ m o n d á s a n e h e z e n m e n t . M a t e m a t i k á h o z is állítottam össze g y a k o r l ó anyagokat, de ezek ( s z a k k ö n y v e k , s e g é d a n y a g o k hiánya miatt) „ c s a k " gyakorlási feladatok voltak, a m i k nem t a r t a l m a z t á k az egyes területek külön fejlesztését. Amit megtanult, a l k a l m a z n i n e m mindig tudta (transzfergyengeség).

ban él. Tudja, ha figyel, de r e n d s z e r e s e n n e m figyel." Osztálytársai n a g y o n jó képességű­ ek voltak, de az o s z t á l y b a n lévő 2 - 3 g y e n g é b b gyereket szinte kiközösítették. G y e r m e k e m olvasása szépen fejlődött, helyesírása javult, a nyelvtani fogalmak elsajá. títása és a l k a l m a z á s a n e h e z e n m e n t . A történelem, földrajz, biológia t a n u l á s á b a n is jelent­ keztek n e h é z s é g e k , l e g n e h e z e b b e n továbbra is a m a t e m a t i k a ment, s e h h e z k a p c s o l ó d o t t a fizika és a k é m i a . Láttuk, hogy a gyerek n e m lusta, akar és igyekszik, rosszabb jegyei miatt soha n e m szid­ tuk m e g . S z e g é n y n a g y o n sokszor sírt, n a g y o n nehéz volt lelket önteni belé. Biztattuk, di­ csértük.

Pályaválasztás-előkészítő A t o v á b b t a n u l á s i lapot a K o s s u t h Lajos P e d a g ó g i a i S z a k k ö z é p i s k o l a és G i m n á z i u m b a küldtük el, első helyen a p e d a g ó g i a szakot, második helyen általános szakot megjelölve. E b b e az iskolába járt m a g y a r előkészítőre, ami rengeteg g y a k o r l á s r a adott lehetőséget. Gabi ö n á l l ó tanulása kezdett kialakulni. Talált új barátnőt. Az előkészítőről hazatérve na­ gyon sokat mesélt. Akaratereje megnőtt, kitartása fokozódott. Sikertelenség esetén újra kezdte, n e m adta fel, mint régen.

MI LESZ VELED EMBERKE? KÖNNYEBB^ NEHEZEBB?

Szembetűnő

változ.ások '

Megértés, segítségnyújtás, a nehézségek ellenére bizakodás

Tudtuk, hogy tanulási nehézségei miatt előbb-utóbb gondjai lesznek, ezért úgy d ö n t ö t t ü n k , hogy az o s z t á l y f ő n ö k n e k e l m o n d o m a p r o b l é m á k a t . N e m volt s z á m u k r a ismeretlen a diszlexia és a diszkalkulia. G a b i t v i s s z a h ú z ó d ó , c s e n d e s kislánynak ismerték m e g , aki n a g y o n akar és igyekszik. A m a t e m a t i k a tanárnővel megbeszéltük, hogy k i s l á n y u n k n a k s z ü k s é g e van külön m a ­ tematikai foglalkozásra. Gabi októbertől e g y r e f á r a d é k o n y a b b lett, influenzás tünetek j e l e n t k e z t e k , fejfájás, fül­

Felső tagozat

-

változó

teljesítmény

fájás mellett. Ú j a b b g y ó g y s z e r e s kezelés után ismételt szakrendelői vizsgálatok következ­ tek, de s e m m i rendellenességet n e m találtak. Látszott a gyereken, h o g y napról napra r o m ­ lik az állapota, fejfájása e g y r e erősödött, az orrát n e m tudta kifújni, szagokat s e m érzett. N a g y o n e r ő s a n t i b i o t i k u m o k a t kapott. Az iskolából egy h ó n a p o t hiányzott. N e v e l ő k és a gyerekek együtt segítették kislányunkat, így félévkor s e m m i b ő l n e m buktatták m e g . K i s l á n y u n k v é r v i z s g á l a t á n kiderült, hogy i m m u n h i á n y o s , c u k o r s z i n t j e i n g a d o z i k . 16 éves, m e n z e s z e m é g n i n c s , az ultrahangvizsgálat kimutatta, hogy m é h e fejletlen.

A tanulási n e h é z s é g e k miatt a gyerek teljesítménye változó volt. Hetedik osztályos koráig minden tantárgy leckéjéhez, azok m e g t a n u l á s á h o z segítséget igé­ nyelt. A m i n d e n n a p o s együtt tanulásnál (már a férjemmel k ö z ö s e n ) segítettünk a lényeget kiemelni, összefüggéseket megláttatni. E n n e k ellenére „ m a g o l v a " tanult. K o l l é g á i m igye­ keztek segíteni, dicsérték, ha lehetett, de egyre többet hallottam: „ G a b i k a egy m á s világ-

290

291

F á r a d é k o n y ugyan. a kijelölt m ű v e l e ­ tet elvégezni. a többi tantárgyból k ö z e p e s és jó e r e d m é n y t ért el. de i m m u n r e n d s z e r e sokat erősödött. A k ö v e t k e z ő e r e d m é n y t érte el: M a g y a r nyelv é s i r o d a l o m : j ó Történelem: jó M a t e m a t i k a : elégséges Angol nyelv: j ó P e d a g ó g i a . Az ügyeletes o r v o s kór-: h á z b a utalta vakbélgyulladás. A p s z i c h o l ó ­ giai vizsgálat d i a g n ó z i s a d e p r e s s z i ó . A tizedik é v f o l y a m o n a tanulásban továbbra is voltak nehézségei. r e m é n y k e d é s mellett á l l a n d ó a n é r d e k l ő d t ü n k különféle l e h e t ő s é g e k után.Térbeli tájékozódási g y e n g e s é g e miatt a geometriai f e l a d a t m e g o l d á s o k b a n is nevelői segítséget igényel. de m i n d i g volt ereje újrakezdeni. Az írásbeli érettségije m i n d e n tantárgyból sikerült. j o b b j e g y e k e t kapott. . pl. M i n d e z a betartott és az általa is elfogadott d i é t á n a k köszönhető. . Az érettségire n a g y o n s z o r g a l m a s a n .és bennfoglalótábla a l k a l m a z á s á n á l . a koleszterinszintje alig m é r h e t ő . de összetettebb feladatok meg­ oldásánál segítséget igényel. valamivel k ö n n y e b b e n tanult. E g é s z s z á m o k fogalma kialakult. erős hasi g ö r c s ö k j e l e n t k e z t e k .Különóra - vélemény Az orvos közölte.A. pszichológia: jeles Jelenleg ö t ö d é v e s abban a k ö z é p i s k o l á b a n . ordináta h á r o m s z o r o s a vagy felezése. R ö v i d időn belül a teljesítménye m e g n ő t t . Az utolsó tanítási h é t e n újabb m e g r á z k ó d t a t á s érte a gyereket. ' A b i z a k o d á s . így j u t o t t u n k el egy pszicholó­ g u s h o z . Sajnos ez későn (17 éves k o r á b a n ) derült ki. . a m e l y he­ lyesírási g y e n g e s é g g e l párosul. kudarcai. M e g y e i P e d a g ó g i a i Intézet S z a k s z o l g á l a t á h o z fordultam segítségért. G a b i a t i z e n e g y e d i k évfolyamot n a g y o n fáradtan kezdte. bár b i z o n y t a l a n s á g itt is tapasztalható. p ó t v i z s g á z n i a kellett. A m ű v e l e ­ ti s z a b á l y o k k e v e r e d n e k az előjeles s z á m o k szorzási és ö s s z e v o n á s i t e r ü l e t é n . a l k a l m a z n i . A vizsgálat a diszkalkulia m a r a d v á n y t ü n e t e i t diagnosztizálta. az ötödik feladatnál a l k a l m a z z a a szabályt.Lassú. hogy az életvitelében s e m érte v o l n a annyi kudarc. írásbeli m ű v e l e t e k m e n e t é b e n elvétve ejt hi­ bát.és diszgráfiavizsgálat során egy korábbi. b á n á s m ó d r a szorul a középiskolában m a t e m a t i k a és m a g y a r nyelvtan tárgyak­ ból m i n d az értékeléskor. A diéta h a t á s á r a n a g y o n lassú j a v u l á s t lehetett tapasztalni. . m i n d a tananyag kiválasztásakor. súlyos diszlexia m a r a d v á n y t ü n e t e i t regisztrálták. b á t r a b b a n felelt.Z. H a n g u l a t a egyre labilisabb lett. Az a u g u s z t u s i p ó t v i z s g a után a B. A m e n n y i s é g i relá­ ciók. Egyik betegséget a m á s i k kö­ vette. tanulásban egyre k e v e s e b b e t teljesített.és ifjúságvédelmi felügyelői szakon. R e n d s z e r e s e n járt külön m a t e m a t i k a i órákra. e g y i d ő b e n b i o p s z i á s vizsgálatot is el kell végezni.1 7 + ( + 5 ) . 292 293 • . a g y h á r t y a g y u l l a d á s gyanújával. aki k i n e z i o l ó g u s h o z küldött. m ű v e l e t v é g z é s n é l a m a r a d é k o t n é h a elfelejti. A diszlexia. A z á r a d é k b a n a k ö v e t k e z ő olvasható: . n e m volt beteges. Az e r e d m é n y e k szerint lisztérzékeny. a szabályt m e g t a r t a n i . F ü g g v é n y e k n é l az a l a p v e t ő m e g f o g a l m a z á s o k a t tudja. hogy a l a p v e t ő h i á n y o s s á g o k tapasztalhatók: .A lényeget k i e m e l n i . E l m o n d t a m é s z r e v é t e l e i m e t a gyerek tanulási nehézségeiről és kér­ tem a l a n y o m vizsgálatát. k e v e s e b b . h o g y felszívódási vagy a n y a g c s e r e z a v a r feltételezhető. A k i n e z i o l ó g i á s m o z g á s g y a k o r l a t o k a két agyfélteke m ű k ö d é s é t segítették elő. a több. így m á r élete végéig d i é t á z n i a kell. A műveleti fogalom bizonytalansága mutatkozott meg a t r a n s z f o r m á c i ó k n á l . A z o n o s típusú feladatoknál kb. Kérjük az érettségi vizsgán ma­ t e m a t i k a tárgyból szóban feleltessék javasoljuk a m a g y a r i r o d a l o m és nyelvtan tantár­ gyak írásbeli érettségi vizsgáján a helyesírás értékelése alóli f e l m e n t é s t . a m a t e m a t i k a tantárgyból A további évek vult. A h á z i o r v o s szerint elfáradt. és a m a t e m a t i k a n y e l v é r e fordítani. szinte alig evett valamit. sokat tanult. hisz m i n d e n k é p p segíteni szerettünk volna g y e r m e k ü n k ö n . Ha a helyes diagnózist h a m a r a b b megállapítják^ a k k o r biz­ tos. h a n ^ m m a g a s s á g a is n ö v e k e d e t t . . s o k a t fogyott. ahol érettségizett g y e r m e k . Negatív és tört s z á m o k n á l n e h e z e n tudja a szabályt felismerni. V é r s z e g é n y . Szor­ zó. pl.. J a n u á r b a n d e p r e s s z i ó s t ü n e t e k j e l e n t k e z t e k . a szöveget a m a t e m a t i k a n y e l v é r e lefordítani. . F e b r u á r elején m a g a s láza lett. T a n é v végén csak m a t e m a t i k á b ó l kapott kettes osztályzatot. talán tanulási n e h é z s é g e is keve­ sebb lett volna.Egyszerű egyenleteket m á r önállóan képes megoldani. ábrázolásnál bizonytalan. Az év f o l y a m á n egészségi állapota az általa szigorúan betartott diéta mellett sokat ja­ s A k o r r e p e t á l ó n e v e l ő e l m o n d t a . b i z o n y t a l a n a számolása. G y a k r a n fájt a hasa. N e h e z e n tért vissza az élet­ kedve. So­ kat b e t e g e s k e d e t t . depressziós tü­ netei egyre ritkábban j e l e n t k e z n e k . S e m félévkor. választ pontosan m e g f o g a l m a z n i segítséggel tudja. a k i n e z i o l ó g u s h o z sem m e n t többet. g y a k r a n el­ fáradt. s e m év v é g é n n e m b u k o t t m e g m a t e m a t i k á b ó l . 18 évesen n e m c s a k súlya. E g y s z e r ű és összetett szöveges feladatok m e g o l d á s a nehezített. egyre többet aludt. Szinte m i n d e n tantárgy­ ból javított. .feltétlenül egyéni megítélésre. a szabályt m e g f o g a l m a z n i . u g y a n a n n y i f o g a l m á n a k h a s z n á l a t a m é g m i n d i g n e m biztos.

Bárczi Gusztáv Gyógypedógiai Főiskola Budapest. a z o k a t a szülőket. tudás. d i s z l e x i a és diszgráfia felismerésében.Z s o l d o s p r o g r a m 1. b o h ó c k o d i k .g y e n g e s é g f e l i s m e r é s é n e k lehető­ ségei. írás-. TÓTH GÁBOR és KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 4 ) : Alapozó terápia. Bárczi Gusztáv Gyógypedógiai Tanátképző Főiskola Budapest. oszt. MARK ( 1 9 9 7 ) : Diszlexia és egyéh tanulási nehézségek. a „ g y e n g é b b e k n e k " pedig m i n d e n k é p p segít(ett). B u d a p e s t e n l e h e t ő s é g e m nyílt olyan k ö n y v e k vásárlására. R é g e n tanítási ó r á i m o n ö s z t ö n ö s e n c s ö k k e n t e t t e m a h a l a d á s i t e m p ó t . Országos Pedagógiai Intézet. miben tudnak segítséget nyújtani a r á s z o r u l ó k n a k (gyerekeknek. Ú g y é r z e m . KRAUSZ ÉVA. M A R Ó T MIKLÓSNÉ. Medicina Könyvkiadó. sem a családnak. akiket szüle­ ik különféle o k o k miatt n e m visznek s z a k e m b e r h e z . s z á m o l á s . akik elkeseredet­ ten m o n d j á k el. SZARÓ PÁL és RÓZSÁNÉ CZIGÁNY ENIKŐ ( 1 9 9 7 ) : Pszichopedagőgia Korrekciós IRODALOM „Minél többet tud valaki. feszült. annál több a tudnivalója. és így be­ építhetné a mindennapi munkájába. Program ZP Oktatási Bt. amik nagy s e g í t s é g e m r e lesz­ nek m i n d e n n a p i m u n k á m b a n . megismerje a fejlesztési lehetőségeket. h o g y m i n d e n t a n í t ó tájékozódjon a d i s z k a l k u l i a . V a n n a k lehetőségek. T a l á n é p p ezért j o b b a n m e g é r t e t t e m ( m e g é r t e m ) . " nevelés I. vagy befelé fordul. T ö r v é n y e k v a n n a k . Nem mindegy sem a kisgyereknek. de hozzáférhetővé kell tenni mindenki számára. Okker Kiadó ZÁRÓ GONDOLATAIM Budapest \ A tanulási z a v a r l e g t ö b b s z ö r m á s o d l a g o s t ü n e t k é n t m a g a t a r t á s z a v a r h o z is vezet. A tudással egyenes arányban nő a nem (Friedrich Schlegel) vagy inkább: annak tudása. hogy mi mindent nem tudunk. n e m sajnálni kell a tanulási és magatartási zavaros gyereke­ ket. akit n e m viselnek m e g a k u d a r c o k . DÉKÁNY JUDIT ( 1 9 9 5 ) : Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához. iskolás évekre. . Védekezik. Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA. Fejlesztő Pedagógia. pl.5 . kibővítse a már meglé- 294 295 . fejjel. h a n e m m i n d e n lehetőséget m e g kell r a g a d n i a m e g s e g í t é s ü k r e . Budapest. M i n d e z e k mellett e l e n g e d h e t e t l e n volt az órai és házi feladatokban történő differenciálás. olvasottakat. a megkésett beszédfejlődését kell korrigálni stb. El kell tudni fogadni a másságot. . az otthoni g y a k o r l á s mellett m i n i m á l i s j a v u l á s t a p a s z t a l h a t ó g y e r m e k ü n k t a n u l á s á b a n . és 2. felhívja v a l a m i l y e n formá­ ban m a g á r a a figyelmet. MESTERHÁZI ZSUZSA (szerk." (ADAMS) vő ismereteit. s z ü l ő k n e k ) . milyen érzéssel gondol vissza az. 4 . CSENDES ÉVA ( 1 9 9 7 ) : Életvezetési ismeretek és készségek I-II. Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest. kudar­ c o k b a n élő gyerekből m i l y e n felnőtt lesz? Ki segíthet e z e k e n a g y e r e k e k e n ? M i n d e n k i . aki h a m a r a b b észreveszi pl. h o g y a kicsi gye­ rek n a g y m o z g á s á b ó l k i m a r a d egy fázis. SELIKOWITZ. AMELYRE ÉPÍTENI LEHET. ha egy-egy anyagrészt j o b b a n b e g y a k o r o ­ lunk. SZERDAHELYI MARTON.és a z o k n a k a t a n u l ó k n a k a megsegítése. Fejlesztő-módszertani tanfolyamokat v é g e z t e m (diszlexia.) ( 1 9 9 0 ) : A logopédiai vizsgálat. vagy n e m beszél. . E g y r e j o b b a n érdekeltek az olvasás-. Ú g y g o n d o l t a m a „ j o b b t a n u l ó k n a k " s e m fog ártani. így m i n d e n tanítási órán h a s z n o s í t h a t n á a tanultakat. n e m b e s k a t u l y á z n i . diszkalkulia).) ( 1 9 9 6 ) : Diszkalkuliáról . Nincs olyan e m b e r k e . e z e k után többet fogok tudni segíteni a z o k n a k a g y e r e k e k n e k . TORDA ÁGNES ( 1 9 9 6 ) : Szemelvények a tanulási zavarok köréből. HORVÁTHNÉ SZIGLIGETI A D É L ( 1 9 9 6 ) : Matematika kézzel. szívvel. A g y e r e k e m m e l együtt átélt n e h é z s é g e k e n g e m is m i n d e n f é l e s z e m p o n t b ó l megváltoztat­ tak. Budapest.( „MINDEN TAPASZTALAT BOLTÍV. FEKETÉNÉ GACSŐ MÁRIA (szerk. n a g y o n csen­ des lesz. Hol. S z ü k s é g l e n n e arra. Ú g y é r z e m .pedagógusoknak. diszgráfia. de a b e t a r t á s u k h o z nincs m e g az alapfeltétel az iskolákban. M i n d e n k é p p pszichésen is sérülnek ezek a gyerekek. A t a n k ö n y v e k m e l l é házi használatra külön g y a k o r l ó a n y a g o k a t állítottam össze. r e n d b o n t ó v á válik. akik ilyen p r o b l é m á k k a l k ü s z k ö d n e k . n e m kúszik .. 1999-ben újabb két t a n f o l y a m o t v é g e z t e m : S i n d e l a r . E g y ideges. szemléletváltásra van szükség n a g y o n sok területen. ZSÁMBOKI KÁROLYNÉ. Az iskolákban m e g kell te­ r e m t e n i a l e h e t ő s é g e t a külön fejlesztésre.

FÜGGELÉK .

Fejlesztő pedagógus Szakmai vezető: P o r k o l á b n é Dr. 3 . mind iskolai csoportban. A 120 órás továbbképzés célja olyan speciális szakemberek képzése. Elsajátítják a tanulási z a v a r o k pszichológiai és p e d a g ó g i a i diagnosztikáját. 100 kontakt óra és 20 óra egyéni feladat az elméleti és gyakorlati foglalkozásokhoz. Tájékoztatást ad: Dr. tanítók. a sz e mé l y i s é g és értelmi fejlődés életkori és individuális j e l l e m z ő i v e l .FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA AKKREDITÁLT KÉPZÉSI PROGRAMOK /. 3 A t o v á b b k é p z é s b e n az elméleti és gyakorlati órák aránya 50-50%. •Tájékoztatást ad: 2. nevelőotthoni p e d a g ó g u s o k és g y ó g y p e d a g ó g u s o k s z á m á r a ajánlott. . a p r e v e n c i ó . Z s o l d o s M á r t a Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-1085/1999 Indítási e n g e d é l y s z á m : XXV/2/383/2000 A 30 órás p r o g r a m felkészít a tanulási és magatartási zavarok m e g e l ő z é s é t célzó kognitív fejlesztő terápia használatára 5-7 éves korú ó v o d á s és iskolát k e z d ő g y e r m e k e k k ö r é b e n . és jártas­ ságot szereznek a z o k gyakorlati a l k a l m a z á s á b a n . képesek azok gyakorlati a l k a l m a z á s á r a . T á r c z y Szilvia Tel. akik korszerű pszicho­ lógiai ismeretük birtokában tisztában vannak a fejlődés és fejlesztés főbb elméleti konce p­ cióival. A t o v á b b k é p z é s t szervezi az E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i Fői s kol a i Kar. A t o v á b b k é p z é s t szervezi az E L T E B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i Kar. M e g i s m e r i k a fejlesztés elméleti és gyakorlati kérdéseit. vagy egyéni fejlesztés formájában. I n d í t á s f e n g e d é l y s z á m : T-302460-1009/99. az e r e d m é n y e k e l e m z é s é r e és é r t e l m e z é s é r e .: (1) 322-4004 Ványi Ágostonná Dr.k o r r e k c i ó formáit és m ó d s z e r e i t . mind óvodai. A fejlesztő m ó d s z e r az iskolai tanulást m e g a l a p o z ó kognitív k é p e s s é g r e n d s z e r g y e n g é n funkcionáló részeinek (részképességeinek) szisztematikus gyakorlását tartalmazza. Isépy M á r i a Tel.: (1 )267 0966/54-72 1 Sindelar—Zsoldos program Szakmai vezető: Ványi Á g o s t o n n á Dr.: (1)348-1318 299 . Balogh Katalin Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-340/99. A t o v á b b k é p z é s elsősorban ó v o d a p e d a g ó g u s o k . Z s o l d o s M á r t a Tel. 1097 B u d a p e s t Ecseri u.

Z s o l d o s M á r t a Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-1084/1999 Indítási e n g e d é l y s z á m : T 302460-1069/1999 A 30 órás p r o g r a m felkészít a tanulási és magatartási zavarok befolyásolását célzó kognitív fejlesztő terápia h a s z n á l a t á r a általános iskolás g y e r m e k e k körében. mi a további teendőjük a g y e r m e k integrált oktatása é r d e k é b e n . Sindelar-Zsaldos program 2 S z a k m a i v e z e t ő : Ványi Á g o s t o n n á Dr. C s i n s z k a u. h o g y a K ö z o k t a t á s i T ö r v é n y mely paragrafusai a d n a k lehetőséget az egyéni elbírálásra. Tájékoztatást ad: Dr. diszlexiás és alaki diszgráfiás g y e r m e k e k n é l .2 2 7 9 . o r g a n i k u s hátterű hiper/hipoaktív . Isépy M á r i a (1 )322-4004 Ványi Á g o s t o n n á Dr. Földi R i t a Akkreditáció:300730-97/99 A 120 órás p r o g r a m tartalma: tanulási és viselkedészavarral k ü z d ő g y e r m e k e k fejlesztése m o z g á s t e r á p i á s eljárás segítségével. I n f o r m á c i ó k a t k a p n a k arról. Ecscri u. Speciális m ó d ­ szert t a n u l n a k . hogy a g y e r m e k e k saját képességeik és korlátaik figyelembevételével felzárkóz­ h a s s a n a k társaikhoz. S z a k m a i v e z e t ő : Dr.3.D é v é n y i Éva Alapítási a k k r e d i t á c i ó . ily m ó d o n segítve beilleszkedésüket k ö r n y e z e t ü k b e . j e l e n t k e z é s : Dr. f i n o m m o t o r i k a ) . M á r t o n . idegrendszer fejlődésében és a szocializációban. ' Tájékoztatás. 5 fő) terápiákban vagy n a g y c s o p o r t o s fejlesztéseken. A matematikatanulás zavarai (disz. Tájékoztatás. t e r e p e u t a e g y a r á n t v é g e z h e t i .: (1)321-4830/172 5. a helyes ceruza. j e l e n t k e z é s : J o r d a n i d i s z Ágnes Tel. T á j é k o z t a t á s . Az A l a p o z ó T e r á p i a az elemi m o z g á s m i n t á k r a és a m o z g á s k o o r d i n á c i ó fejlesztésére tá­ m a s z k o d ó k o m p l e x .45 óra. 26209-66/1998 Indítási e n g e d é l y s z á m : T-302460-132/1999 A 120 órás t a n f o l y a m o t g y e r m e k e k k e l hivatásszerűen foglalkozó s z a k e m b e r e k s z á m á r a szervezik. diagnosztizálás e l v é g z é s é h e z .2.6. j e l e n t k e z é s : B o h u s Z s u z s a .kalkulia) sett beszédfejlődésű vagy d o m i n a n c i á t m é g ki n e m alakított n a g y c s o p o r t o s ó y o d á s o k n á l . G ó s y M á r i a Alap