FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA

A fejlesztés főbb elméletei és gyakorlati eljárásai
Szerkesztette:
MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA

ELTE Eötvös Kiadó Budapest

A k ö n y v az Oktatási M i n i s z t é r i u m t á m o g a t á s á v a l , a Felsőoktatási P á l y á z a t o k Irodája által lebonyolított felsőoktatási t a n k ö n y v - t á m o g a t á s i p r o g r a m k e r e t é b e n j e l e n t m e g .

TARTALOM

M e g v a l ó s u l t a Fővárosi Közoktatásfejlesztési K ö z a l a p í t v á n y t á m o g a t á s á v a l .

Lektorálta: PORKOLÁBNÉ DR. BALOGH KATALIN A borítót tervezte:
HODOSI MÁRIA

Bevezető

gondolatok.

A

fejlesztő

pedagógia jelene

I. F E J E Z E T A PSZICHOMOTOROS ALAPKÉSZSÉGEK FEJLŐDÉSE E L M É L E T I ÉS T E R Á P I Á S M E G K Ö Z E L Í T É S E K A korai prevenciós fejlesztés ( P o r k o l á b n é Dr. B a l o g h K a t a l i n ) Az Alapozó Terápia elmélete és gyakorlata (Dr. M á r t o n - D é v é n y i É v a ) Az alapoz/) mozgásterápia alkalmazhatósága egy eseítükrében ( V a s E r i k a ) Kognitív fejlesztő terápia kognitív fejlesztő a tanulási zavarok kezelésében. (Dr. Brigitte Zsoldos Sindelar Márta) 72 88 9 11 32 67

Az ábrákat rajzolták: MAHR KÁROLY JESÚS REYES NUNEZ SARKADI ELVIRA

programja

JU0023?4?9

Hiszen ez. játék! - Szenzoros integrációs terápiák a fejlesztésben (Dr. S z v a t k ó A n n a ) Sz.enz.oros integrációs terápia egyes elemeinek alkalmazása

1B11815 72
© Martonné Tamás Márta, 2002 I S B N 9 6 3 4 6 3 545 8 Felelős kiadó: H. N a g y A n n a T ö r d e l é s , tipográfia: K ü t a h y a Bt. N y o m á s : Perfekt N y o m d a Felelős v e z e t ő : Laki Péter

a fejlesztőpedagógiában ( B e d ő k A n d r e a ) Mozgásterápia gyermekeknek pszichoterápiás célkitűzéssel ( C a m p o s J. A n n a )

105 111

II. F E J E Z E T A Z I S K O L A I B E V Á L Á S H O Z S Z Ü K S É G E S R É S Z K É P E S S É G E K ZAVARAI. E L M É L E T ÉS E S E T I S M E R T E T É S A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatának zavarai (Dr. G ó s y M á r i a ) A szóvakságtól a diszlexiáig (Dr. C s é p é Valéria) 115 I 17 139

5

Logopédiai csoportok, osztályok működése a gyakorlatban - Kőbányán ( K o n d o r Edit)

BEVEZETŐ
159

GONDOLATOK

A FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA JELENE

A disz.kalkulia ( D é k á n y Judit - Dr. J u h á s z Á g ne s )

181

III. F E J E Z E T MUNKAMEGOSZTÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ Ó V O D Á B A N ÉS AZ ISKOLÁBAN A diagnosztika és terápia szakmai szervezeti lehetőségei 203 209 225 234 238 Magyarországon ( M a r t o n n é T a m á s M á r t a ) A „ Fejlettségmérő lapok" óvodai alkalmazása ( P o r k o l á b n é Dr. B a l o g h Katalin) Preventív szűrés és fejlesztés az óvodában ( M a r t o n n é T a m á s M á r t a ) Együttműködés az óvoda és a fejlesztő pedagógus között ( G o s z t o n y i Judit) Az óvoda-iskola átmenet: egv új képzési forma kialakítása (Dr. G y e n e i M e l i n d a ) Prevenciós tanulási zavar szűrése az általános iskola 254 264 279 284 201

„A személyiség tartós befolyásolása csuk az interperszoná­ lis kapcsolatokon keresztül lehetséges. A személyiség kü­ lönböző torzulásai is az interperszonális kapcsolatok hiá­ nyából, vagy hibás voltából jönnek léire."

(Suliivan)

A közoktatást megújító törekvésekben kulcsfontosságúnak tartjuk a p e d a g ó g u s személyi­ ségét, a személyiségből fakadó m o d e l l h a t á s minőségét. A t á r s a d a l o m b a n m e g m u t a t k o z ó problémák, a jelenlegi szervezeti keretek m ű k ö d é s i za­ varai a mind koraibb p r e v e n c i ó fontosságát támasztják alá. Egyre n a g y o b b hangsúlyt kap az ó v o d á s életkorban m e g v a l ó s u l ó differenciált egyéni b á n á s m ó d és fejlesztés, valamint az iskolában az átlagtól eltérő, viselkedési és/vagy teljesítmény-problémákkal k ü s z k ö d ő g y e r m e k e k speciális, korrektív ellátása. A „fejlesztő p e d a g ó g u s " s z a k m a l é t r e h o z á s a és s z a k e m b e r e k k é p z é s e ezen cél m e g v a l ó s í t á s á h o z kíván hozzájárulni. A fejlesztő p e d a g ó g u s e l n e v e z é s ma még végzettségében, ellátási kereteiben igen tág fogalom. Itt fontos elkülöníteni, hogy az adott képzési forma a m i n d e n n a p i óvodai/iskolai m u n k a s z e m l é l e t é n e k és m ó d s z e r t a n á n a k g a z d a g í t á s á h o z vagy terápiás, fejlesztő tevé­ k e n y s é g h e z ad szakmai ismereteket. E z e n belül is m e g kell különböztetni az a l a p o z ó kép­ zés adta, átfogó elméleti és módszertani ismeretanyagot biztosító, valamint az egy-egy spe­ ciális diagnosztikus és/vagy terápiás módszertanra oktató képzéseket. H i s z e n adott esetben az E L T E G y ó g y p e d a g ó g i a i Főiskolai Karán képzelt p s z i c h o p e d a g ó g u s t , illetve pl. a Sindelar tanfolyamon végzett ó v ó n ő t is megtalálhatjuk fejlesztő pedagógusi m u n k a k ö r b e n . M i n d e z e k a fejlesztő p e d a g ó g u s i m u n k a k ö r betöltéséhez szükséges végzettségi előírá­ sok és m u n k a k ö r i feladatok szabályozásának fontosságára hívják fel a figyelmet. Mi tehát a fejlesztő p e d a g ó g u s k o m p e t e n c i a k ö r e ? Kikre és milyen eszközökkel terjed ki a fejlesztő p e d a g ó g u s i tevékenység' 1 1. C s a k n o r m á l IQ ö v e z e t b e tartozó g y e r m e k k e l foglalkozik teljesítményzavar esetén. 2. D i a g n o s z t i k u s t e v é k e n y s é g e csak a képzéseiben elsajátított tesztek felvételére és ér­ tékelésére terjed ki. 3. A d i a g n o s z t i k u s és terápiás k o m p e t e n c i a k ö r é t m e g h a l a d ó eseteket köteles speciális s z a k e m b e r h e z irányítani. 4. T e v é k e n y s é g é t más szakemberekkel ( ó v o d a p e d a g ó g u s , tanító, logopédus, pszicholó­ gus stb.) ö s s z e h a n g o l t a n végzi. 5. A fejlesztő foglalkozások szakmai minőségéért felelős. Célunk, hogy az általunk bemul atott könyv segítsen eligazodni az elmélet és az azt hasz­ nosító gyakorlat útvesztőiben. E h h e z kíván v a l a m e n n y i kedves Olvasójának sok sikert: a sz.erkesz.tő és a lektor

első osztályában ( M a r t o n n é T a m á s M á r t a ) Hátránykompenzáció és roma gyermekek iskolai integrációja ( N a g y S á n d o r ) Fejlesztő foglalkozás autista gyermekkel (Gosztonyi Judit) Mi lesz Veled, emberke? Esetismerletés(Szeghőné P ó c s a Gabriella)

FÜGGELÉK Fejlesztő pedagógia akkreditált képzési programok Kulcsfogalmak A kcitet szerzői

297 299 303 304

1

6

I. FEJEZET A PSZICHOMOTOROS ALAPKÉSZSÉGEK FEJLŐDÉSE ELMÉLETI ÉS TERÁPIÁS MEGKÖZELÍTÉSEK .

Hajlamosak v a g y u n k a p e d a g ó g u s r a . Jelentős a z o k n a k a s z a k e m b e r e k n e k a tábora. vagy m á r ó v o d á s k o r b a n célszerűnek tartják az idegen nyelvek oktatását. ami a fejlődést ténylege­ sen m e g h a t á r o z z a . megváltoztatását célozza E b b ő l k ö v e t k e z ő e n m i n d i g indirekt. a j e l e n s é g t ü n e t o k á r a irányuló. valóban n e m adekvát olvasástanítási m ó d s z e r e k . ha­ n e m : a fejlesztendő korosztály érési f o l y a m a t á h o z igazított. holott korábbi vizsgálatainkban (1990) mi is úgy találtuk. m e l y b e a diszfunkcióként értelmeznek. fő tennivaló a fejlődő funkciók b e é r é s é n e k kivárása. Az. E z e k h e z n e h e z í t ő k ö r ü l m é n y k é n t j á r u l h a t n a k a pl. BEVEZETŐ GONDOLATOK A FEJLESZTÉSRŐL A korai (iskoláskor előtti) fejlesztés kérdése m i n d a mai napig megosztja a s z a k m a i közé­ letet és igen szélsőséges á l l á s p o nt o k látnak napvilágot. az erőltetett rátanítással. az életkori sajátosságaihoz il­ leszkedő eljárásokkal t ö r t é n ő támasznyújtást. a korrepetálással. környezet n e m a v a t k o z h a t be. A belső érés és a környezet kölcsönhatása .tranzakciója . hogy a korai fejlesztésre szükség van-e vagy nincs.az. matok irányította fejlődés beindulása. n e m szubjektív vélekedések kér­ dése. A fejlesztés n e m a z o n o s a változtatással.A KORAI PREVENCIÓS FEJLESZTÉS P O R K O L Á B N É B A L O G H KATALIN I. lefolyásának intenzitása és kiteljesedése m i n d i g az­ zal a környezeti ráhatással van összefüggésben. és az ezekből l e v e z e t h e t ő szükségszerűség. folyamatos és idő­ ben e l h ú z ó d ó . meg. pl. Pszichológiai fejlesztésen n e m a fejlődési ü t e m m e c h a n i k u s felgyorsítását értjük. hiszen a belső érési folya­ elválaszthatatlan fogalmak. A p e d a g ó g i a és p s z i c h o l ó g i a szemlélete között is ellentétek feszülnek. hogy 6-7 é v e s b e i s k o l á z a n d ó g y e r m e k e i n k pszichés fejlettsége k o r á n sem kielégítő. C é l s z e r ű e z e k e t az ö s s z e t e v ő k e t A fejlődés és fejlesztés egymástól áttekintenünk. az alkalmazott oktatási m ó d s z e r e k r e hárítani az is­ kolai k u d a r c o k a t . a m e ­ lyek direkt ráhatással g y o r s teljesítmény-. a gyer­ mek életkori sajátosságaihoz n e m illeszkedő o k t a t á s .s z e r v e z é s . hogy m á r 3^1 éves korban is e l k e z d h e t ő a ta­ nítás. a túl bő t a n a n y a g o k . és az alapfogalmakat lehatárolnunk. amely az éppen fejlődő pszichikus funkciók 11 . Másfelől t a l á l k o z u n k olyan v é l e m é n n y e l . h a n e m a fejlődésünket befolyásoló tényezők bonyolult k ö l c s ö n h a t á s á n a k függvénye. a m e l y b e n a fejlődés v é g b e m e g y . A pszichológiai fejlesztés a pszichikus struktúrák teljesítményt vagy viselkedést létrehozó pszichikus funkciók. vagy v i s e l k e d é s v á l t o z á s t e r e d m é n y e z h e t n e k . akik mindenféle beavatkozást pedagógiai Fő irányadó s z á m u n k r a a spontán érési folyamat. az olvasástanítás.

v a l a m i n t az átmeneti visszaesések. mintha netlen". 1982) Ezeket az é r z é k e n y p e r i ó d u s o k a t különös fogékonyság j e l l e m z i egy-egy p s z i c h i k u s funkció (pl. a befo­ lyásolás j e l e n t ő s é g e n e m c s ö k k e n . minden képességre egyformán kiterjedő. a fejlődési folyamat g e n e t i k u s a n m e g h a t á r o z o t t . A k i l e n c v e n e s évek fejlődéslélektani kutatásainak ( M c C a l l . C s é p é Valéria. retardált fejlődési m e n e t k ö v e t k e z i k be. fokozott é r z é k e n y ­ ség a k ö r n y e z e t i h a t á s o k r a ) .egyes területeken a kapcsolat labilis m a r a d .53 az egybeesés. a n e m túl erős és n e m túl g y e n g e in­ gerek. A környezeti fellételek illesztése az. a k k o r a k ü l ö n b ö z ő képességek fejlődésében . Ez az adottság b e n n e van a genetikai programjá­ b a n ..ugrásszerű változások figyelhetők m e g . útvonalakból 1982) sokféleképpen összetett háló lenne. de talán s o h a s e m lesz ugyan­ olyan m i n ő s é g ű . Gessel. A l a p v e t ő a n n a k a k é r d é s n e k a tisztázása. Itt az öröklődés irányzatai és kör­ között n y e z e t m e g h a t á r o z ó szerepét kell tisztáznunk.egyes struktúrák között n e m alakul ki kapcsolat. mitől függ a beavatkozásunk hatékonysága. de az e g y e s időszakok vezető funkciói m e g h a t á r o z h a t ó a k . ki. Ez teszi képessé a fejlődő egyedet a szocializációra. d e csak b i z o n y o s k r i t é r i u m o k m e g l é t e mellett lehet ha­ tékony. testvérek e s e t é b e n 0. h o g y a h h o z m i n d i g b i z t o s í t s u k a z é p p e n s z ü k s é g e s k ö r n y e z e t i feltételeket. m o z g á s . p e r c e p c i ó . érési (inkubációs) szakaszok. a fejlesztés k u t a t á s o k is alátámasztják ( K a t o n a F e r e n c . fokozott é r z é k e n y s é g g e l reagál. a fejlesztésre. a fejlődő e g y e d konkrét s z e m é l y e s k a p c s o l a t a i n a k m i n ő s é g e .akasz. Stern konvergencia-elméletében az öröklés és k ö r n y e z e t e g y ü t t e s hatását fogalmaz­ N e m c s a k a z e x t r a u t e r i n ( m é h e n kívüli) fejlődéshez.a szenzitív s z a k a s z o k meglétét (adott funkciók intenzív fejlődése. P a p o u s e k . ( P o r k o l á b n é . csakis kell sajátos speciális kör­ hogy a sok e g y m á s t ó l függetlenül alakuló tényező miatt a g y e r m e k értelmi fejlődése egye­ A fejlődés irányvonalába é p p ú g y beletartoznak az egyes funkciók b e é r é s é h e z s z ü k s é g e s ún. m i n t ha az adott é r z é k e n y korban fejlődött volna. az idegrendszeri folyamatokban program történő változás megy (belső érési folyamat) a gene­ meghatározott Az ép irányításával optimális végbe. fejlődést meghatározó tényezők . A fejlődés soha nes vonalú. Gartner. . s hogy m i l y e n n é válik. s e z e k integrációja hoz létre egy új minőséget fogalmazta fejlődési (Flavell. i m p u l z u s o k j e l e n l é t e .i s m e r t e b b t ö b b szélsőséges n é z e t ismert.. a m i k o r a nevelés m i n d e n h a t ó s á g á t feltételezve pl. 12 13 .8. lehetséges. Az újszülöttekre irányuló vizsgálatok megállapították. 1997) Ezek hiányában a fejlődési folyamat _ lelassul. a valakihez k a p c s o l ó d á s lehetősé­ ge és ö s z t ö n z é s e . F o n t o s m e g á l l a p í t á s a e z e k n e k a kutatásoknak. Egypetéjű (EJ) és kétpetéjű ( K J ) ikrek k ö v e t ő vizsgálatával megállapíthatták.egyes területeken a kapcsolat hibásan j ö n létre. a „ m i n d e n o l d a l ú a n fejlett s z e m é l y i s é g " kialakítása a cél. 2 0 0 0 ) a korai rehabilitá­ cióval. B a c o n és L o c k e szenzualista-elméletében azt a feltevését f o g a l m a z t a m e g . érési folyamathoz. afejlődésben. hogy az élet korai s z a k a s z á b a n (újszülött csecsemő) tikailag mazása. mint az érzel­ mi vagy a szociális fejlődésben. A kognitív fejlődésben jobban n y o m o n követhetők a szenzitív szakaszok. A g y e r m e k születésekor „tiszta l a p p a l " indul. E b b e b e l e é r t e n d ő a bio-szociális ö s z t ö n k é s z t e t é s is. A nativista-elmélet hívei szerint a fejlődést döntően az örök­ lés befolyásolja. B o w e r ) e r e d m é ­ nyeként b i z o n y o s h a n g s ú l y e l t o l ó d á s tapasztalható az öröklődés irányába.úgy kell elképzelnünk a így gyermekfejlődését. a közvetlenül rá ható k ö r n y e z e t i t é n y e z ő k j e l l e m z ő i . egye­ töretlen fejlődésmenetet. KJ e s e t é b e n 0. . h a n e m a z intrauterin ( m é h e n belüli) fejlődéshez is e l e n g e d h e t e t l e n az optimális környezet. (Flavell.egyes területeken lemarad a fejlődés. . Ezek a kritériumok (Flavell koncepciója szerint): . 1999. Az öröklés és környezet befolyásoló hatásának mértékéről pontosabb információt az i k e r k u t a t á s o k szolgáltattak (Galton. hogy a környezeti t é n y e z ő k szerepe.) fejlesztése szempontjából. mint az egy adott fejlődési szinten viszonylag hosszú ide­ ig tartó g y a k o r l ó szakaszok. hogy a gyermek „humán specifikus prediszpozíciókkar születik: az e m b e r i k ö r n y e z e t r e . s s z ü l e t é s e pillanatától k i e m e l t szerepet j á t s z i k a fejlődésében. az csak és kizárólag a környezettől függ („tabula r a s a " ) . a m e ­ rendszert. hogy miiven lehetőségeink vannak a pszicholó­ giai A befolyásoláshoz.elméleti elgondolások . D ö n t ő a m i k r o k ö r ­ n y e z e t hatása. vonalakból (sok s z á l b ó l ) ö s s z e t e v ő d ő háló. Összegzésként tehát megfogalmazhatjuk. a függőségre törekvés.k i b o n t a k o z á s á h o z és b e g y a k o r l á s á h o z biztosít megfelelő szociális és tárgyi feltételeket a k ö r n y e z e t b e n . W. De n e m c s ö k k e n t i a környezeti hatások j e l e n t ő s é g é t a további összefüggések megfogal­ genetikai program kibontakozása Pontosan ez nyezeti feltételek biztosítása mellett megy végbe. A fejlődéslélektani kuta­ tások olyan életkori sz. amelyekben az egyes pszichikus funk­ Ha megfelelő m e n n y i s é g ű és m i n ő s é g ű inger éri az ideg­ Ezek ún. N e m szabad s z e m elől tévesztenünk e fogékonyság átmeneti jellegét! Az egyes funkciók szenzitív p e r i ó d u s ­ ban e l m a r a d t fejlesztése a későbbiekben ugyan b e h o z h a t ó .ismerni kell a n o r m á l fejlődés jellemzőit.ok m e g l é t é t mutatták ciókfejlődése a legintenzívebb. Ezt a hazai j e l l e m z ő i t . Az egyes periódusok e g y m á s b a folyhatnak. szenzitív (érzékeny) fázisok vagy szakaszok. beszéd stb. nem jelent egy egységes. tehát za m e g . m i s z e r i n t a fejlődésért kizárólag a k ö r n y e z e t a felelős.más-más i d ő p o n t b a n . hogy EJ e s e t é b e n 0. . L é n y e g é b e n ez a szociológiai szemlélet j e l e n i k m e g az ö t v e n e s évek p e d a g ó g i á j á b a n . Az egypetéjű ikrek e s e t é b e n is kissé eltérően alakul a személyiség. N e w m a n n ) . . lyekben a g y e r m e k k ü l ö n ö s e n é r z é k e n y e g y e s k ü l s ő h a t á s o k r a .6. Flavell így A g y e r m e k egész fejlődése a k ü l ö n b ö z ő fejlődési út­ meg: „. az abból j ö v ő i n g e r e k r e (arcra-hangra) fogéko­ n y a b b . ismerni a fejlődési fázisok lényege.

a h a n g z ó k s o r b a r e n d e z é s é n e k és s z e k v e n t á l á s á n a k k é p e s s é g e . csoportjába évre nő a tanulási zavarral küzdő tanulók s z á m a . zékszervi fogyatékosságuk nehézséggel küzdenek az írás-olva­ sás és s z á m o l á s technikájának elsajátításában.B . h o g y feltárjuk a z o k a t a pszichi­ kus funkciókat. b) K o m p l e x ráhatással az o n t o g e n e t i k u s fejlődés fázisainak ( r e p r e z e n t á c i ó s szintjeinek) bejáratása. l e m a r a d á s r e n d e z é s é r e irányuló beavatkozás. az é p p e n fejlődő p s z i c h i k u s struktúrák. a „ d o m i n á n s s t r u k t ú r á k " k i b o n t a k o z á s á t és b e g y a k o r l á s á t biztosító k ö r n y e z e t i h a t á s . . a m e l y m e g a d o t t s z e m p o n t o k alapján történt. Az iskolai a l k a l m a s s á g o t biztosító pszichés fejlettség szintje az alábbi funkciók zavar­ talan m ű k ö d é s é t kívánja m e g : intelligenciahányadosuk nincs. mivel ha­ z á n k b a n ma is évről küzdők keznek. a m e l y e k e t közel másfél é v t i z e d e s feltáró és fejlesztő kísérleteink e r e d m é n y e k é n t f o g a l m a z h a t u n k m e g . A n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m főként a m á r kialakult és az iskolai teljesítményben is m e g ­ m u t a t k o z ó t a n u l á s i z a v a r o k k a l foglalkozik.szük­ séges. így az alábbi kérdé­ auditív észlelés (auditív diszkrimináció) területén is.T e s z t . Az indultunk ki. és az a z o k h o z a d e k v á t eljárásokkal kell k i m o z d í t a n i a g y e r m e k e t . a gyermekeket normál Mindezek soroljuk.M i l y e n fejlődési sajátosságokat m u t a t n a k e z e k a funkciók . egymásba át­ legyen a sekre kellett választ keresni: . E z t kiegészítette az a n y á k t ó l felvett a n a m n é z i s és az ó v ó n ő k által v é g z e t t m e g f i g y e l é s .h á t t é r m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é n e k k é p e s s é g e .érhetjük el.s z á m o l á s ) m e g f e l e l ő szintű elsajátítását. tervezett foglalkoztatásával azok gyako­ . B e n d e r . azokat képességékkel Elsőként említhetjük a finom m e g k ü l ö n b ö z t e t é s r e k é p e s vizuális észlelés.1 0 é v e s k o r b a n ? C s a k a n o r m á l fejlődési j e l l e m z ő k b i r t o k á b a n lehetséges b á r m i n e m ű el­ térés m e g á l l a p í t á s a .alak-. m é r e t felismerése (észlelési k o n s t a n c i á k ) . keresi a m e g o l d á s lehetőségeit iskoláskorúak k ö r é b e n . a m e l y e k hipotéziseink szerint m e g h a t á r o z z á k az a l a p k u l t ú r t e c h n i k á k elsa­ játításához s z ü k s é g e s tanulási képességeket. Feltétlenül s z ü k s é g e s . E g y b e n m ó d nyílott a z o k n a k a s z ű r ő e l j á r á s o k n a k a l e h a t á r o l á s á r a II.Milyen l e h e t ő s é g e k a d ó d n a k az iskoláskori k o r r e k c i ó r a a p e d a g ó g u s s z á m á r a ? Vizsgálatunk első s z a k a s z á b a n közvetlen c é l u n k az volt. Prevenciónak t e k i n t h e t ő a szenzitív p e r i ó d u s b a n a l k a l m a z o t t t á m a s z n y ú j t á s .e m b e r r a j z . K u t a t á s u n k a t aktuális t á r s a d a l m i p r o b l é m a ö s z t ö n ö z t e . h o g y az o l v a s á s e l s a j á t í t á s á r a a l k a l m a s 14 15 . életkorhoz adekvát tevékenységi fonnák c é l t u d a t o s a n roltatásával .a tantervi funkciókat.a helyes téri irányok felismerése.6 és 6 .az a l a k . a látási és hallási észlelési funkciók összerendezett.struktúrák . (vizuális diszk­ rimináció) alábbi területeit: . a környezeti ráhatás t u d a t o s a l k a l m a z á s a . Az o p t i m á l i s fejlődéshez. . Frostig-Teszt. Feltáró vizsgálatunkban neveléslélektani szemléletből .T e s z t és G o o d e n o u g h t . .okat Ezek beválás . Egy budapesti lakótelepi ó v o d a iskolába m e ­ n ő n a g y c s o p o r t j á b a n k o m p l e x p s z i c h o l ó g i a i szűrést v é g e z t ü n k 5 . újratanulása. Diszlexia P r o g n o s z t i k a . .a s o r b a r e n d e z é s és szekventálás képessége.a h a s o n l ó h a n g z ó k között az a z o n o s a k és eltérőek m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e . Az ó v o d á b a n szűrt g y e r m e k e k e t k ö v e t t ü k az alsó tagozat négy évén át folyamatos peda­ gógiai megfigyeléssel és félévenkénti teljesítményelemzéssel az írás-olvasás és s z á m o l á s területén.struktúrák . . esetenként Tanulási zavarral rendel­ ér­ kiemelkedő. vagyis az ú g y n e v e ­ zett tanulási k é p e s s é g e k e t ? integrált működése a h h o z . A k o r r e k c i ó s fejlesztés m e g t e r v e z é s é n e k az e l a k a d á s szintjéig kell v i s s z a m e n n i . követelményeknek jó amelyek és az a szinten megfelelés határoltuk a pszichikus alapkultúrtechnikák perceptuo-motoros elsa­ struk­ a) Az oki h á t t e r e t feltáró d i a g n o s z t i k a . m e g s z i l á r d u l á s á t c s a k az. A l k a l m a z o t t m ó d s z e r e i n k v o l t a k : B u d a p e s t i B i n e t Intelligencia-Teszt.a Gestalt látás.M e l y p s z i c h i k u s funkciók .o l v a s á s .adott h a n g z ó k k i e m e l é s e .6 é v e s g y e r m e k e k n é l . (A szociális és tárgyi feltételek megléte. a m e l y e k jelentős p r o g n o s z t i k a i értéket m u t a t t a k a g y e r m e k e k iskolai karrierjére vonat­ kozóan. A korrekciós fejlesztés fontos feltételei: megállapítása. . és me­ lyik életkori szakasztól k e z d ő d ő e n ? .. Flavell k o n c e p c i ó j a alapján körvonalazhatjuk a fejlesztés k ü l ö n b ö z ő formáit is.M i l y e n d i a g n o s z t i k a i eljárásokkal lehet szűrni ezeket a fejlettségi m u t a t ó k a t . PREVENCIÓS FEJLESZTÉS A TANULÁSI ZAVAROK MEGELŐZÉSÉRE T a n u l m á n y u n k b a n a z o k a t az elméleti összefüggéseket és gyakorlati t a p a s z t a l a t o k a t adjuk k ö z r e . mindenekelőtt a percepciós túrákban k e r e s e n d ő k .) Korrekció: a fejlődési ívben b e k ö v e t k e z e t t m e g a k a d á s .etbe sorolható.3 . alapján játításához A tényleges le iskolai az. a l e m a r a d á s h e l y é n e k és m é r t é k é n e k k o n k r é t szükségesek. ellenére akik ép értelmi övez. fordítható.Lehetséges-e egy p r e v e n c i ó s befolyásolás az iskoláskort m e g e l ő z ő e n és m i l y e n e s z k ö ­ zökkel? . A korai fejlesztés m e g k e r ü l h e t e t l e n . . a p a t o l ó g i á s t ü n e t e k b ő l k i i n d u l v a .a d o m i n á n s k é p e s s é g s t r u k t ú r á k k i a l a k u l á s á t .fejlesztés . forma.h a t á r o z z á k m e g e l s ő s o r b a n az a l a p k u l t ú r t e c h n i k á k ( í r á s .

A nor­ m á l i s fejlődési f o l y a m a t b a n a g y e r m e k e l ő s z ö r a t a k t i l i s . hogy az a tárgy. az iránytévesztéssel. D ö n t ő a z integrációs folyamat m ű k ö d é s e . SzerialitásbaW h i á n y o s s á g o k . m i n d e n e k e l ő t t a nagy és testközeli m o z ­ g á s o k segítik e l ő . hogy bizonyos típusú tanulási zavarok okai a p e r c e p t u o . a szem-kéz. 6-7 éves korra kialakul-e az ún. Az írástanulásnál a felsoroltak mellett elengedhetetlen a finommotoros koordi­ \ olvasás. A fejlődésben irá­ nya: az általános s z e n z o r o s stimulációtól a specifikushoz. vagy s z í n ű e k . b i z o n y t a l a n vonalvezetés. L é t r e j ö n n e k az i n t e r m o d a l i t á s s é m á k . erős színei. P. vizuális auditív kinesztéziás taktilis 1 modalitás-specifikus feldolgozási szint szeriális szint intermodális nált mozgás. d) Az o l v a s á s n á l r e n d k í v ü l g y a k o r i n a k b i z o n y u l ó . II. h o z h a t ó összefüggésbe. k o o r d i n á c i ó j a az agyban az egyensúlyi állapot m e g t a r t á s a é r d e k é b e n . kooperációját.gyermek. a szenzoros h o m e o s z t á z i s h o z (egyensúly­ h o z ) a fölösleges. ami két alszakaszból áll: az i n t e r m o d á l i s és szeriális integ­ ráció szakaszából. koordináció. Balogh.vertikális: agykéreg. E l ő s z ö r a taktilis-kinesztetikus érzékelési területen B) Szupramodális 1. s z á m o k fordított írása. kialakítva az egyes érzékelési területek egyre b ő v ü l ő integrációját. az információk térbe­ li e l r e n d e z é s é n e k fejletlen szintjéből fakadnak. figyel rájuk. illetve e z e k n e k a funkcióknak a diszparitásában. Szeriális szakasz Az e g y m á s t k ö v e t ő a z o n o s vagy k ü l ö n b ö z ő modalitású ingerek téri-idői összekapcsolá­ sát j e l e n t i . ha a z o k m á s n a g y s á g ú a k . S z e r v e z ő d é s e . s csak a k k o r j e l e n i k m e g a k ö v e t k e z ő fejlődési p e r i ó d u s a g y e r m e k fejlődésében. a m e l y e k a Gestalt-látás. a b e t ű k n a g y s á g á n a k e g y e n e t l e n s é g e i . gerincvelő. 1986). a t h a l a m u s két oldala. agytörzs és gerincvelő. 2. a térbeli összefüggések felfogási nehézségeiből. v a l a m i n t a látott-hallott i n g e r e k n e k fin o m m o z g á s o s cselekvésre fordítási k é p e s s é g e . m e g t a n u l t betűket. a szokatlan preferenciákkal van összefüggésben. 16 A fenti ö s s z e f ü g g é s e k e t figyelembe véve. r e d u n d á n s ingerek e l n y o m á s a . kisagy. de az írott s z ö v e g b e n is s o k s z o r elő­ forduló olyan típusú hibák. A speciális fejlődési f o l y a m a t o k e g é s z é l e t ü n k ö n át végigkísérnek. írás beszéd jel III. e) A d-b. Kósa. Az i n t e g r á c i ó aktív folyamat.h o r i z o n t á l i s : két agyfélteke. a szűrőeljárásul használt testek e r e d m é n y e i t te­ kintve m a g a s a z o k előrejelző értéke. Alapját adja ez az integráció a beszédelsajátításnak. h a m a r rájön. M i u t á n a g y e r m e k sok-sok érzékspecifikus tapasztalattal és az abból a d ó d ó r e n d e z é s i s é m á k k a l r e n d e l k e z i k . . . a m i k o r is a g y e r m e k n e m ismeri fel a már ismert. a m e l y a v i z u o . intramodális) szakaszt és B) a s z u p r a m o d á l i s szakaszt. a/b. agytörzs. legátlása is hozzátartozik. b) Az e g y e s b e t ű k . a vízszintes-függőleges irány felcserélése. Affolter (és m u n k a t á r s a i ) az észlelési folyamatok fejlődésében két fontos szakaszt kü­ lönböztet meg: A) az érzékelésspecifikus (modalitásspecifikus.m o t o r o s k o o r d i n á c i ó . az alakszervezési folyamat fejletlenségéből adódhatnak. 1985. A k o n v e r g e n s n e u r o n o k a k ü l ö n b ö z ő s z e n z o r o s forrásokból s z á r m a z ó i n f o r m á c i ó k a t e g y á l t a l á n o s integrációs struktúrára irányítják. a m e l y e k n e k visszafelé olvasva. a n n a k hangja is van.). az írás és olvasás k é p e s s é g megszerzésének. szavakat. a kéregalatti struktúráktól a m a ­ g a s a b b szintek felé halad. betűk. a szem-kéz ö s s z e r e n d e z e t t m ű k ö d é s e . hogy reagál az egyes ingerekre. integrációs zavarában kere­ sendők (P. majd k é s ő b b a vizuálisokkal. a térészle­ lés h i á n y o s s á g á b ó l . vagy s z a v a k felismerési n e h é z s é g e i . vagy írva is van é r t e l m ü k (pék-kép stb.m o t o r o s funkciók fejlet­ lenségében. ha a váltáshoz kellő s z á m ú sémával rendelkezik az adott szinten. é r d e k e s tapintása. olyan s z a v a k felcserélése. K é p e s összekötni a k ü l ö n b ö z ő érzékelési m o d a l i t á s o k a t .az alakés formaállandóság fejletlenségét tételezhetjük fel. totális érzékelő apparátus gyer­ m e k e i n k n é l ? E l l e n k e z ő e s e t b e n a funkciók e g y e n e t l e n m ű k ö d é s e tanulási zavart o k o z az iskolában. a f i n o m m o t o r i k u s fejletlenséggel A g y e r m e k n e k az a kialakuló képessége. szótagok felcserélése. bazális ganglion. 17 . A) Az intramodális szint i_ Az iskolai a l k a l m a s s á g o t m e g h a t á r o z ó pszichés fejlettség ezen integrációs f o l y a m a t o k za­ vartalan lefolyásán múlik. Ayres k o n c e p c i ó j a szerint az integráció egy v a g y t ö b b funkció (folyamat) interakciója. a s z e n z o r o s ingerlés és a n o r m á l i s agyi aktivitás e r e d m é n y e . c) Az o l v a s á s és írás olyan típusú zavarai m ö g ö t t . A tanulási zavarokkal k ü z d ő g y e r m e k e k t e l j e s í t m é n y j e l l e m z ő i : a) K u s z a írás. észreveszi azo­ kat. d i e n c e p h a l o n . d-p b e t ű k gyakori összetévesztése. Intermodális szintek szakasz belül sajátít el rendezési sémákat. Balogh. olvasástartása. mint a betűk. A két s z a k a s z e g y m á s r a é p ü l . amit fog. K o r á b b i d i a g n o s z t i k a i szűrőeljárások kialakítását c é l z ó v i z s g á l a t a i n k e r e d m é n y e i azt mutatták.k i n e s z t e t i k u s é r z é k e l é s é t az a k u s z t i k u s o k k a l köti össze. a téri irányok megítélési ne­ hézségeivel. s z e m é v e l elidőzik rajtuk. J. I. Az integráció f o l y a m a t á b a n a l a p v e t ő szerepe van a m o z g á s n a k .

a p s z i c h é s al­ k a l m a s s á g alapján t ö r t é n ő b e i s k o l á z á s t .életkori ö v e z e t e k szerint: a) 6-6. Az 1985/86-os tanévben beindított óvodai kísérletünk a l a p v e t ő célja o l y a n fejlesztő el­ járások kialakítása és kísérleti k i p r ó b á l á s a volt. A KORAI (PREVENTÍV) FEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI ÉS EREDMÉNYEI A tanulási z a v a r o k h á t t e r é b e n álló pszichikus funkciók lehatárolásával k ö r v o n a l a z h a t ó v á váltak a fejlesztés célpontjai. Az óvodai p r o g r a m keretein belül keressük a korosztály d o m i n á n s képességstruktúrájá­ nak célzott fejlesztésére a l k a l m a s tartalmi és m ó d s z e r t a n i l e h e t ő s é g e k e t . 2. Alkalmazott módsz. pszichés fejlettségét szűrésével 1987-88-as t a n é v b e n . í r á s . d ö n t ő t ö b b s é g é b e n az életkor a beiskolázás alapja. Szűrőtesztjeink általánossá válásával v a l ó b a n a p s z i c h é s fej­ lettség t e k i n t e t é b e n a z o n o s g y e r m e k e k csoportja kerülhetne egy osztályba. ahol talán é p p e n az a l a c s o n y a b b s z o c i o k u l t u r á l i s háttér k ö v e t k e z m é n y e k é n t j ö t t létre az a l a p k u l t u r t e c h n i k á k elsajátítását b i z t o s í t ó pszichi­ kus funkciók e g y e n e t l e n fejlődése. az c) Adataink alapján prediktív értékűnek tekinthetjük azt is. a fejlesztendő korosztály specifikumai. kb. a r u g a l m a s b e i s k o l á z á s lehetővé teszi az életkortól független. része. a téri p o z í c i ó é s z l e l é s é n e k vizsgálata Edtfeldt-teszttel. Igaz. o s z t á l y t e r m i megfigyelés m e g a d o t t s z e m p o n t o k segítségével. kapott . 2. az átlagtól (kontroll csoport) eltérő téri irány preferencia. s az ezen belül is szükséges differenciálás k e v e s e b b g y e r m e k e t é r i n t e n e . Pl. s első osztályokban igen együtt található az é p p e n betöltött 6 éves. falusi g y e r m e k e k csoportja.lakóhely szerint: fővárosi. s m é g 8 éves g y e r m e k is. d) 7.T a n u l á s i z a v a r r a utalnak az alábbiak: a) A Bender-tesztben nyújtott alacsony teljesítmény. Eredményeink pszichés tükrében mdyennek találtuk a mért első osztályosok iskolai alkalmasságéit. és V. a m i k o r is 56 első osztályt ( 1 3 5 0 g y e r m e k e t ) m é r t ü n k fel. b) A Frostig tesz. a típusos h i b á k r a k o n c e n t r á l v a . c) 7.5 évesek. városi.a különböző tesztekben Iskolás gyermekeink Az zást. 1. kor az optimális időpont az iskolakezdésre. Ez az egyetlen p r o b l é m a is elég a h h o z .t II. nélkül kerül - A) A fejlesztés elméleti kérdései A fejlesztés elméleti k o n c e p c i ó j á n a k kialakításában i r á n y a d ó volt s z á m u n k a kognitív struktúra kialakulásáról és aperceptuális és o n t o g e n e t i k u s fejlődésmenetéről ontogenetikus életkori ra: vallott korsze­ rű fejlődéslélektan! n é z e t e k és kísérleti eredmények. ö n m a g á é r t beszél. a 7-7. be hogy a gyermekek jelentős az iskolába. 10-15% a kellő pszichikai alkalmasság Egyértelmű. és inkább azok a s z o m a t i k u s á n és p s z i c h é s e n érettnek t ű n ő 6 é v e s e k kerüljenek k ö t e l e z ő szűrésre.eredményeket tekintve vizsgáltuk egy országos a teljesítmény minta ingadozó. perceptuo-motoros funkciók értelmi fejlődésének fejlődésének fázisjellemzői. Fejlesztő k í s é r l e t ü n k a l a p e s z m é j e a prevenció. a k i k n é l a k o r á b b i i s k o l a k e z d é s p r o b l é m a m e n t e s n e k m o n d h a t ó . h o g y adott ó v o d a i csoport m i n d e n g y e r m e k é n é l o p t i m á l i s feltételeket biztosítsunk a tanulási k é p e s s é g e t be­ folyásoló p s z i c h i k u s funkciók fejlődéséhez. Ezek szomatikus és pszichés fejlettsége rendkívül eltérő. fejlettségét? h o g y a b e i s k o l á z o t t elsősök 16. életkori hiszen övezetek eredményei alapján meg kell kérdőjeleznünk a 6 évesek beiskolá­ a leggyen­ minden mért területen az éppen betöltött hatévesek teljesítményei gébbek. a forma-méret-rész­ egész-térirány m e g í t é l é s t i g é n y l ő Edtfeldt-tesztben az 5 k é p e s ábrából egyet s e m i s m e r t e k fel ezek a tanulók.5%-a téri percepció fejlettségét mérő tesztben Az a tény. E n n e k további fejlesztése. A t é r i r á n y o k p o n t o s felismerésére m á r ó v o d á s korban is m e g t a n í t h a t j u k a g y e r m e k e i n k e t a l e g t e r m é s z e t e s e b b m ó d o n . h o g y a 7 éves élet­ Célszerű volna e n n e k az általános b e v e z e t é s e . M i n t á n k ­ ban alcsoportokat képeztünk: . h o g y a k a d á l y o z o t t legyen ezek­ nél a g y e r e k e k n é l az olvasás és az írás elsajátítása. m o z g á s o s j á t é k o s t e v é k e n y s é g e k segítségével. .6 éves. Élet­ kori homogenitás egyébként sem biztosítható. 18 19 .6 évesek.6-7 évesek. vagy a 7 évesek élet­ kori csoportja adta a teljesítmény m a x i m u m o t arra e n g e d következtetni. .1-7. az orientációban m u t a t o t t gyen­ ge eredménv. A z o k n á l a g y e r m e k e k n é l . r é s z b e n pszichológiai m ó d s z e r e k k e l történt.ereink: A c s o p o r t o s szűrés részben p e d a g ó g i a i . h a g y o m á n y o s i s k o l a k ö r n y e z e t . nagyvárosi. h o g y minden általunk alkalmazott tesztben a 6. de ez j e l e n l e g c s a k az é r t e l m i s é g i s z ü l ő k n é l ta­ p a s z t a l h a t ó . n e h é z feladatot ró az el­ ső osztályok p e d a g ó g u s a i r a . a 4-5 évesekre jellemző teljesítményt nyújtottak.7-8 évesek. b) 6.i s k o l a t í p u s szerint: lakótelepi. a m e g l e v ő k é p e s s é g e k erő­ sítése az iskola első két é v é b e n e l e n g e d h e t e t l e n . ezen belül e l s ő d l e g e s e n a g e o m e t ­ rikus á b r á k szögeinek a l a c s o n y reprodukciós színvonala. hiszen az. Az a tény. szubtesztjében m u t a t o t t a l a c s o n y t e l j e s í t m é n y .7-7 éves. B) P s z i c h o l ó g i a i s z ű r é s : 1. a m e l y h a t é k o n y e s z k ö z e lehetett a poten­ ciális tanulási z a v a r o k korai m e g e l ő z é s é n e k . ha a korai szűrés alkalmával re­ gisztrált . A) P e d a g ó g u s b e v o n á s á v a l : 1. M i n d e z e k b ő l nyilvánvalóvá vált a korai fejlesztés s z ü k s é g e s s é g e és e g y b e n e n n e k l e h e t ő s é g e is. figyelem vizsgálat.s z á m t a n füzetek e l e m z é s e . azzal a törekvéssel.

a s t r u k t u r á l a t l a n e g é s z m e g r a g a d á s a d o m i n á l . mozgáson keresztül térirányok kialakításához. vagy téri sémával helyettesíteni. a m e l y e k e t a környezettel való érintkezés és a m a n i p u l á c i ó . sztereognosztikus pasztalatok g a z d a g í t á s á v a l hatást g y a k o r o l u n k a vizuális percepciók fejlődésére. A 4 . Bruner nézetei a reprezentá­ ciós-szintek fejlődéséről. Ugyanakkor ban nem azt is hangsúlyozza. A reprezentáció-le­ képezés képesség arra. B r u n e r szerint a kognitív fejlődés h á r o m r e p r e z e n t á c i ó s forma fejlődése: Enaktív . a p e r c e p c i ó s fejlődés előfeltétele a fogalmi g o n d o l k o d á s kialakulásának. szimbolikus forma. Az észlelési funkciók fejlődési jellemzői a 3-6 éves korosztálynál A s z e n z o m o t o r o s fejlődési szakaszban kiemelt szerepe van a tapintásnak. hogy a környezet ismétlődő szabályosságait felismerjük. Flavell h á l ó e l m é l e t e . fej­ hanyagolható egyensúly megszilárdulását elősegítő hatások meg. Bruner szerint a fejlesztés szempontjából lényeges a reprezentáció különböző formái és a nyelvi jelentés közötti konfliktus. gás és a vizuális m e z ő k a p c s o l a t b a hozását jelenti. A 4 . illetőleg a v á r h a t ó tanulási zavarok m e g e l ő z é s é h e z első lépésként a m o t o r o s és per­ c e p c i ó s k é s z s é g e k e t kell fejleszteni. a szenzitív szakaszok és a d o m i n á n s képes­ ségstruktúrák létét b i z o n y í t ó fejlődésléleklani kutatások képezik. . a m i k o r a g y e r m e k m á r ké­ pes a m a n u á l i s t e v é k e n y s é g é t egy képzettel. a képzelet és a szimbolikus r e p r e z e n t á c i ó m a g u k b a n foglalnak. B r u n e r szerint a m e g i s m e r é s lényege a reprezentáció és az integráció. A 3 . Piaget értelmezésében a fejlődés a l a p m e c h a n i z m u s a az adott szinten létrejött viszonyla­ gos egyensúly felbomlása. Piaget é s I n h e l d e r n y o m á n k ö r v o n a l a z ­ hatjuk a t a p i n t á s o s . tes a b e s z é d m o t o r o s funkciók m e d i á c i ó s szerepe a g o n d o l k o d á s fejlődésében. A nyelvi közvetítés a kognitív fejlesztésben nél­ külözhetetlen. egyensúly egy m a g a s a b b szinten. alakítjuk a lestsé­ -a m o z g á s bír a l e g n a g y o b b transzferhatással. A szimbolikus reprezentáció már e l v o n a t k o z t a t a cselekvéstől és a képitől.5 é v e s e k alakfelfogása 20 21 . amelyek is fejlődése kedvezően hatása azt is megfogalmazhatjuk. K o n c e p c i ó n k elméleti hátterét Piaget műveleti-lélektana. de ez az explóralas m é g n a g y o n globális és igen passzív. hogy a mozgás a gyermek legtermészetesebb élet- megnyilvánulása. Az általa levont tanulságokból az alábbiakat célszerű ki­ 2. ami b e n n e perceptuálisan / é s z l e l é s e s for­ m á b a n adott. szelektálva és átalakítva azokat. az ikonikus r e p r e z e n t á c i ó szintjén a z o k a tanulási formák a legfejlesztőbb hatásúak. Az integráció k é p e s s é g arra. mint ahogy a kép az ábrázolt tárgy helyett szerepel a g y e r m e k s z á m á r a .nem összefüggések felismerése fejlesztésén mellékes a kauzalitás a is motoros eredetű. h o g y túlhaladjunk azon ami a pillanatnyi. segít a beépü­ lésben.szerepét. Piaget -az műveleti-lélektani értelmi műveletek koncepciójában forrását a alapvető számunkra: elvégzett motoros műveletekben jelöli galmi szintje mellett a beszédmotoros t e v é k e n y s é g m i n t mediátor közvetítő. a struktúra újraszerveződése. A vizuális diszkrimináció fejlődésére a szinkretizmus j e l l e m z ő az óvodásoknál. A képzetek a tárgyak helyett. hogy h o g y a n kezeli az e m b e r az információ­ kat: m e g t a r t v a .4 é v e s e k ismerős tárgyak a z o n o s í t á s á r a m á r képesek. Ez a r e p r e z e n t á c i ó s forma n e m m e g y túl azon. beépítsük. a motorium a hogy hogy és vannak a fejlődésnek olyan súlypont­ célzott fejlesztésükkel a testséma A több terület ta­ fejlesztése általános Ismere­ kitüntetett szerepet befolyásolható.észlelés j e l l e m z ő i t és fejlődését. -a kognitív térkép . jai.ezeket a készségeket valamilyen formában m i n d e n életkorú g y e r m e k n e k m e g lehet ta­ nítani. el az.5 évesek az e g y e n e s és görbe vonalú tárgyak m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é r e ké­ pesek tapintás által.ö n i n d í t o t t a m o z g á s o s tapasztalatok és a z o k e r e d m é n y e k é n t létre­ j ö t t k ö r n y e z e t i változás közötti összefüggés felismerése az első értelmi művelet okokozati mát. Az értelmi fejlő­ dés lényegét e n n e k a két k o m p e t e n c i a formának a fejlődésében látja. az.s z t e r e o g n o s z t i k u s . hogy e g y r e fejlet­ tebb m ó d o n kapcsoljuk h o z z á a m ú l t a t a j e l e n h e z és a j ö v ő h ö z . tehát l e g t e r m é s z e t e s e b b m ó d o n ezen keresztül fejleszthető. keresztüljutunk k ö r ü l m é n y az sem. meg.szinttel való ütköztetése tökéletesíti. transzfer m e l l e t t közvetlen alakítója téri percepciónak. Brunert m a g a a tanulás folyamata izgatta.cselekvéses reprezentáció m o z g á s b a n . A s z i m b ó l u m n a k lazább a k a p c s o l a t a a szimbolizált dologgal. és k e z d i k felismerni a f o r m a p e r c e p c i ó m i n ő s é g i j e l l e m z ő i t ( n y i t o t t vagy zárt. a j e l e n s é g e k fogalmivá válásában. mint a k é p z e t n e k . Ismerve azok o n t o g e n e t i k u s f e j l ő d é s m e n e t é t és fázisspecifikumait. p o n t o s a b b á te­ szi a képzeti s é m á t .m i n t j e l e n t é s h o r d o z ó . hiszen az a n y a gyerek k a p c s o l a t b a n d ö n t ő szerepet k a p a z érintés. kapnak Pl. ezért a be­ szédfejlesztés a legkorábbi fejlődési szakasztól szükségesnek látszik. . Ikonikus . va­ lamint az észlelés. azáltal.alakulásában a 3-4 éveseknél t ö b b s é g é b e n a globális felfogás az u r a l k o d ó . A fejlődés során a l e g k é s ő b b k i a l a k u l ó r e p r e z e n t á c i ó s forma és a l e g r u g a l m a s a b b . Bruner értelmezésében a emelnünk: . ikonikus. E z e k szerint pl. Az alaklátás . S o n s r o e m tanulásos kísérletei (1966) is igazolják a kü­ ténylegesen lönböző r e p r e z e n t á c i ó s m ó d o k közötti konfliktus tanulást segítő hatását. rész vagy e g é s z ) . s e n n e k a két repre­ zentációs f o r m á n a k a képi .Gestalt . Célszerű m e g k ü l ö n b ö z t e t ­ ni ezen a r e p r e z e n t á c i ó s szinten a nyelv . a moz­ tevékenységben jelenik kognitív fejlődés lényege a reprezentáció három formájának és azok integrációjának kifejlődése. Altalános és foenaklív.ikonikus . a m e ­ lyek egyidejűleg a d n a k a l k a l m a t az enaktív és szimbolikus formákra.1. 6 éves kortól m ó d s z e r e s e n próbálják v é g i g t a p o g a t n i a külön­ b ö z ő f o r m á k a t é s n a g y b i z t o n s á g g a l m e g tudják különböztetni azokat. A perceptuális funkciók fejlődésében lényeges szerepet játszik a m o t o r o s készségek lettségi szintje. hogy egy-egy struktúra kidolgozásának időszakaszá­ szerepe sem.képi reprezentáció szintjéről a k k o r beszélhetünk.az iskolára v a l ó felkészítés é r d e k é b e n e l s ő k é n t a z o k a t a k é s z s é g e k e t kell n a g y o b b m é r t é k b e n fejleszteni. Ebből k ö v e t k e z ő e n a t a n u l á s h o z szükséges fogalmi szint kialakításához és m e g e r ő s í t é s é ­ hez.

r i t m u s á n a k . A térészlelés kialakulása. eltervezett tanulási formák az alkalmazására enaktív és szimbolikus rezentációsformák tartásával biztosítva forma az i k o n i k u s s é m a tartalmi helyességét biztosítja a kísérő verbalizálás m á r a s z i m b o ­ likus r e p r e z e n t á c i ó h o z közelíti azt. a téri irányok leképezése (idegrendszeri tükrözése) alapvető­ en a m o z g á s f e j l ő d é s m i l y e n s é g é t ő l és a t e s t s é m a t u d a t o s s á g á n a k . ) S z e n z o m o t o r o s szinten a környezettel való közvetlen kap­ csolat révén a s é m a helyessége. Az értelmi fejlődés e szakaszára m á r kialakul a s z e n z o m o t o r o s szin­ ten létrejött s é m a r e n d s z e r belső reprezentációja.lateralitás alakítása. Míg szintjén (nyelvi) az akkor rep­ enaktív B) Ezen fejlesztés ^ ódus ségen (3-6 összefüggések szem előtt A fejlesztő program alakítottuk abban a ki a percepciós ~ a és perceptuo-motoros a és verbális- leghatékonyabb. az e g y e s részeket m á r felismerik.a f i n o m . . 3 2 8 . " ( B r u n e r . hogy a torzítások kiküszöbölésével optimalizáljuk a fejlődést: az ikonikus szint r e p r e z e n t á c i ó s s é m á i n a k helyességét azáltal . 1973. A részegész strukturált felfogása 6-7 éves korra alakul ki. speciális m o z g á s o s feladatok gyakorol­ tatásával. m i n t az í r ó m o z g á s h o z s z ü k s é g e s differenciált és koor­ dinált i z o m m ű k ö d é s . a) Közvetlen fejlesztési cél: tipikusan jellemző tanulási formákkal motivációra a l a p o z v a . . vizuális es verbális rövid memória fejlesztése. módszertani vonatkozásaiban tekintetbe tartjuk szenzitív peri­ az intrinsic életkori sajátosságait. 22 23 . b e m o z g á s a . 3. tartalmi a és éves kor) A fejlesztés keresztül. Ebből következik. hogy a 3-6 évesek valóság m e g i s m e r é s e n a g y m é r t é k b e n szubjektív. z ó n á i n a k kialakí­ tása és tudatosítása az erre irányuló m o z g á s o s feladatok g y a k o r l á s á v a l .a vizuális m i n t á k m o z g á s o s r e p r o d u k á l á s a . biztosíthatjuk. vagy téri s é m á v a l helyettesíteni.analitikus. a b e m u t a t o t t (vizuális) minták m o t o r o s visszaadása a m o z g á s o s fel­ adatok e l v é g z é s e során.biztosítja. Eperiódus értelmi fejlesztésében az a közvetlen cél. az ikonikus rep­ r e z e n t á c i ó szintjén már képes a gyerek m o t o r i k u s t e v é k e n y s é g e t egy képzettel. e) Ezen feladatok elvégzése során az auditív. az egésszel való összefüggés nélkül. .a n a g y m o z g á s o k pontosítása. Míg az enaktív szakaszban a múltbeli ese­ m é n y e k r e p r e z e n t á c i ó j á n a k módja m o t o r o s reakciók révén valósul meg. f) A m o z g á s .a test a l a p k o o r d i n á t á i n a k . méretek m o t o r o s alakítása.a testrészek differenciált m e g i s m e r é s e . b) Fontos a mozgás szerepe a testséma kialakításában: . szín és forma szerint egyidejűleg. A fázis végére egyre több tárgyat tud­ nak c s o p o r t o s í t a n i . elülső-hátulsó -. „Az ikonikus r e p r e z e n t á c i ó n e m m e g y túl a z o n ami p e r c e p t u á l i s a n a d o t t . i r á n y á n a k e g y r e t u d a t o s a b b kontrollját kifejlesztendő. d i f f e r e n c i á l ó d á s á n a k f ü g g v é n y e k é n t m e g y végbe. h o g y a g y e r m e k szókészletébe a m o z g á s . A z ikonikus r e p r e z e n t á c i ó szintjén a l a p v e t ő p r o b l é m a . K ö r n y e z e t ü k objektív felfogását torzítják a m e g l é v ő képzeti sémák. így a fejlesztést az életkorra specijikus tevékeny­ realizálhatónak egyidejűleg. d) A mozgás mint a keresztmodalitásokat erősítő eszköz: . .a s z i m b o l i k u s r e p r e z e n t á c i ó s z i n t h e z közelíti a képzeti sémát.a halott (auditív). hogy n e m adott a k ö z v e t l e n igazolási vagy cáfolási lehetőség a gyerek s z á m á r a .t e s t s é m a és p e r c e p c i ó v a l k a p c s o ­ latos kifejezések beépüljenek.függőleges-vízszintes.a tér m o t o r o s explorálása: a l a p v e t ő téri irányok m e g i s m e r é s e saját testhez viszonyí­ tottan. amely több célt szolgál funkciókat fejlesztő programunkat: egyidejűségét. a n a g y m o z g á s o k t e m p ó j á n a k . a függőleges k ö z é p v o n a l e g y e n s ú ­ lyának az elsajátítása m o z g á s közvetítésével. 0 . . A térészlelés fejlődésében az 5-7 é v e s s z a k a s z az intenzív szenzitív p e r i ó d u s és n a g y o n szoros kapcsolatban van a verbális tudatosítással. torz asszimi­ lációs folyamat révén a gyerekek m e g l é v ő s é m á i k h o z idomítják a valóságot és kevésbé za­ varja őket. mozgás testséma vettük komplexitását. szem-kéz koordinációjának kialakításán keresztül.a z oldaliság . A 3-6 éves korosztály értelmi fejlődésének fejlődése és alapvető sajátossága a perceptuális és perez a . ha kialakításuk és m e g s z i l á r d í t á s u k során a l k a l m a t t e r e m t ü n k az enaktív szinttel ( s z e n z o m o t o r o s ) való á l l a n d ó kapcsolatra. így kap kiemelt jelentőséget a motoros és verbális fejlesztés. az egyensúly. ha az a m e g i s m e r é s n e m valósághű. a testrészekkel végzett m o z g á s o k o n keresztül.m o t o r i k a fejlesztése. finomítása. Az észlelési konstanciák (forma-méret-felület-szín) állandóságok felismerésében az ó v o d á s k o r k e z d e t é n az e g y s z e m p o n t ú s á g d o m i n á l . k ü l ö n b ö z ő testrészekkel végzett m o z g á s o k közvetítésével. é r z e l m e k által befo­ lyásolt. kategorizálni nagyság.t e s t s é m a és p e r c e p c i ó fejlesztését szolgáló mozgásos tevékenység állandó kí­ sérője a verbális tudatosítás. ceptuomotoros funkciók intenzív integrációja. . Az a adott sémarendszer gazdagítása. E funkciók fejlesztésének c) Hatékony eszköze a mozgás a percepció fejlesztésének is: szenzitív periódusa. a m e l y : . vagy hibás volta azonnal kitűnik és s z i m b o l i k u s szinten logikailag i g a z o l h a t ó .e z t szolgálja a k ü l ö n b ö z ő formák. fejlesztése ha az egyidejű megjelenésére és az ikonikus adnak reprezentáció módot. b e m o z g á s a . a s é m a h e l y e s s é g é n e k e szinten való k ö z v e t l e n igazolására.

verbalizálással. adott vizuális m i n t á k k ö v e t é s e . 3. m o z g á s f o r m a . m i n d i g elsődleges szerepet szánva az ó v o d a i p r o g r a m b a n foglaltaknak. IV. K é p e n . majd O s t o r o s o n is egy kis településen. iránya. A l a p v e t ő téri i r á n y o k m e g i s m e r é s e saját t e s t r é s z é n e k közvetítésével. (Vizuális-tapintásos. gyurmázással. lelépés és k ú s z á s speciális g y a k o r l á s a i v a l . alapformák megjelölése. helyzetek. ez állt fej­ lesztő t e v é k e n y s é g ü n k fókuszában. A 3-6 é v e s e k n é l a mozgásfejlesztés testséma. vizuális helyzet-pozíció felismertetésével. térbeli v i s z o n y o k felismertetése a testén kívüli térben. ker. formaalakítás m o z g á s s a l . az i n t e r s z e n z o r o s f o l y a m a t o k célzott fejlesztése. p a d l ó r a rajzolt k ü l ö n b ö z ő alakzatok végigmozgása. térbeli viszonyok verbális kifejezése: irányok. 2. s z i n t e s z ó n á i n a k k i a l a k í t á s a m o z g á s o s f e l a d a t o k g y a k o r o l t a t á s á v a l . vizuális-auditív. hogy a korai fejlesztés e r e d m é ­ nyes a tanulási z a v a r o k k i a l a k u l á s á n a k m e g e l ő z é s é b e n . hiszen a fejlesztés ezen formája n e m igényel külön időráfordítást. A Ve rbális fejlesztés fejlesztő kísérlet körülményei keresztcsatornák fejlesztése: a különböző modalitása ingerek összekapcsolásának és átfordításának gyakorlásával. lábrajz­ mus felismertetésével. A téri v i s z o n y o k a t kifejező ver­ Testsémafejlesztés 1. tevé­ test alapkoordinátáinak . m a g á h o z viszonyíthatóan.kialakítása: a test függőleges és víz­ bális kifejezések i s m e r e t é b e n térbeli f e l a d a t m e g o l d á s o k elvégzése. időjelzé­ sek. egészlegesség észlelésének alakításával. sz. A testrészek ismerete: ö n m a g a felismerése. A fejlesztés kerestük: tartalmi testnevelés és és módszertani lehetőségeit két óvodai keretében. a vizuális m e m ó r i a fej­ lesztésével. o s z t á l y o z á s . méretek. hasonlóság. járás. A 2. rajzolással. alakzatok felismertetése a tárgyi k ö r n y e z e t b e n .Mozgásfejlesztő program járás-futás-ugrás-mászás-kúszás fejlesztése célzott test­ l. A foglalkozások i d ő t a r t a m a és g y a k o r i s á g a a neve­ lési p r o g r a m n a k megfelelően alakult. h o g y m i n d a z t amit a gyerekek m o z g á s o s a n elvégeznek. 3.5 é v e s e k n é l m á r d i r e k t e b b fejlesztése is lehetséges. de a 4 . 24 25 . egyidejűleg megis­ merjék a n n a k verbális kifejezőjét is. vizuális-kinesztétikus i n t e r s z e n z o r o s m ű k ö d é s gyakorol­ tatásával). de az óvodai élet b á r m e l y formájában m ó d nyílott a fejlesztő p r o g r a m egyes területeinek realizálására. m o z g á s o k k a l . és kisiskolás korban is r e n d e z h e t ő k a funkciózavarok. 4. térbeli helyzete változik. p á r o s í t á s o k elvégeztetése. térbeli irányok. verbális fejlesztésbe á g y a z o t t a n m e g y vég­ b e . R é s z e k b ő l összeállítani az emberfigurát. irány. A verbális fejlesztés főbb területei: a tárgyak megnevezése (testrészek. a rajta kívül álló tárgyak e g y m á s h o z való viszo­ nyának felismertetése cselekedetes feladatok segítségével. legyen az testrész. rajzon felismerni a test részeit. n é v m á s o k ) . alapszínek. Ezt újabb kiscsoporttal folytattuk a k ö v e t k e z ő tanév­ ben 26 g y e r m e k k e l és kontrollcsoporttal. Mind a prevenciós. A Gestalt-felfogás és a konstanciák fejlesztése: a lehető legváltozatosabb formák­ a l a k . építőjátékokkal. A két foglalkozás éves tematikáját a fejlesztő p r o g r a m f i g y e l e m b e v é t e l é v e l állították össze az ó v ó n ő k . zal. környezeti foglalkozások azok témáihoz A m o z g á s és t e s t s é m a f e j l e s z t ő p r o g r a m m e g v a l ó s í t á s a m i n d i g t u d a t o s v e r b a l i z á l á s s a l m e g y v é g b e . A térpercepció téri viszonyok célzott fejlesztése: alapozva a tér motoros explorálására és a test személyi zónájának alakítására. m e g h a t á r o z o t t t e s t r é s z e k r e k o n c e n t r á l á s . m ó d ­ szerek m e s s z e m e n ő e n a l k a l m a z k o d t a k az életkori sajátosságokhoz: j á t é k o s a k voltak és az A speciális percepciófejlesztés érzelmi b e l s ő m o t i v á c i ó k r a építettek. t e m p ó stb. az o l d a l i s á g . Egyensúly-gyakorlatok: pírhajtogatással. a napi frissítő testnevelésben. funkció e m l í t é s n é l m e g m o n d a n i vagy felismerni a testrészt. A szabad j á t é k b a n . E b b e építették be a fejlesztő p r o g r a m azon pontjait. kiscsoportjában 22 g y e r m e k k e l . c s e l e k v é s e k kifejezése. a m e l y e k n é l a m o z g á s o k tempója. A d o t t tárgy­ h o z viszonyított testhelyzetek gyakoroltatása. T e s t r é s z e m l í t é s é n é l m e g n e v e z z ü k a n n a k funkcióját. Finommotorika fejlesztése: Fejlesztő kísérletünk az 1985/86-os t a n é v b e n k e z d ő d ö t t el a B u d a p e s t . a m e l y e k fejlesztésére a t é m a feldolgo­ zása k a p c s á n t e r m é s z e t e s lehetőség kínálkozott. nagy m o z g á s o k k a l té­ ri irányok. kirakása. kerület V á r a d i utcai ó v o d á b a n . a h i á n y z ó r é s z e k e t m e g n e v e z n i . Szem-kéz. szem-láb koordinációk fejlesztése labdajátékokkal: ugróiskolával.m o z g á s o s feladatokkal. tudatosítása. m e l y h e z k o n t r o l l c s o p o r t o t biztosítottunk a III.személyi zónáinak . vizuális időrendiség és rit­ 1. k ü l ö n b s é g és el­ lentétesség. ritmusa. a test elülső és h á t u l s ó részeinek m e g i s m e r t e t é s e j á t é k o s . A testfogalom alakítása: a testrészek és azok funkcióinak ismertetése. a z o n o s í t á s a t ü k ö r g y a k o r l a t o k k a l . téri v i s z o n y o k b e m o z g á s a . Az eltervezett t e v é k e n y s é g m ó d o k . Aradi ut­ cai ó v o d a 1. állás. Kísérleti eredményeink az iskolai beválással igazolták.A vizuális diszkrimináció fejlesztése: a szemmozgások tudatos kontrolljának erősíté­ sével. festéssel. A tér m o z g á s o s explorálása: a test k o o r d i n á l t m o z g á s a a térben. fel-. E z e k b e n l e h e t ő s é g szerint a m o t o r o s taktilis ta­ pasztalatokra t á m a s z k o d v a . mind a korrekciós fejlesztésben a mozgásra építettünk. 5. 4. Nagymozgások fejlesztése: 2. pa­ 3.m é r e t m o t o r o s kialakításával. M e g a d o t t for­ mák. vizuális m i n t á k m o t o r o s bejárásával. J e l e n t ő s e n c s ö k k e n t h e t ő k a m e g ­ levő rizikófaktorok. A k e n y s é g e k a testrészek m e g i s m e r é s é t célozva. vizuális zártság. nevelési terület programjában kapcsolódva. méret. ruházat.

K o n c e p c i ó j u k szerint az énkép alakulásának folyamata az alábbi m ó d o n m e g y v é g b e : Piaget. 26 27 . c) N e g y e d i k m é r é s ü n k a b u d a p e s t i kísérleti c s o p o r t o k t é n y l e g e s iskolai b e v á l á s á n a k vizsgálatára irányult: a p e d a g ó g i a i és pszichológiai m é r é s e k e t a tanév első félévében és év v é g é n v é g e z t ü k el. h o g y a kisiskoláskor az ún. és a végén. mértékben Amilyen mértékben át értékeket. Bizonyos p o n t o k o n életkori s z a k a s z o k b a i n t e g r á l ó d v a a d n a k e g y új m i n ő s é g e t . testi-értelmi-érzelrni-sociális a szociális érettség is intenzivebben változott. hiszen iskolára hát­ alkal­ helyzetű. A 4 é v e s e k m e g s z a p o r o ­ dó agresszív m e g n y i l v á n u l á s a i m ö g ö t t a saját É N . tudja venni az társas aktus nélkül nem a normákat. A szülők szerepe e g y r e i n k á b b h á t t é r b e szorul ( n a g y o n foko­ zatosan). S z e m b e t ű n ő a csoportteljesítmény h o m o g e n i z á l ó d á s a és a m a x i m á l i s ér­ t é k e k h e z közelítése a t e s t s é m á b a n . Joggal dusok? Erikson e l m é l e t é b e n a pszichoszociális fejlődésben a 3-6 éves életszakasz szinte ugyan­ olyan kiemelt j e l e n t ő s é g g e l bír. A m o z g á s o s t a p a s z t a l a t o k n y o m á n n e m c s a k a környezetről. hogy a fejlesztő p r o g r a m b e é p í t é s é v e l h á r o m éven át nevelt szociokulturális h á t r á n y b a n levő g y e r e k e i n k k é p e s e k voltak kiegyenlíteni szignifikáns teljesítménybeli h á t r á n y a i k a t az e l ő n y ö s e b b SES-helyzetű mintával s z e m b e n . A testkép és énkép összefüggése Az értelmi fejlesztésben a 3-6 éves korosztálynál ilyen m ó d kínálkozik az észleléses és az észleléses-finommotoros funkciók befolyásolására. hogy a szociális fejlődésben is fellelhetőek-e a szenzitív perió­ Következtetések: H a t á s v i z s g á l a t a i n k s z á m s z e r ű adatai igazolták.s g y e r e k e k n é l . testséma. K o n t r o l l c s o p o r t j a i n k b a n a kognitív struktúra általános fejlesztése mellett is m e g m a r a d t a hátrányuk. különös tekintettel a térpercepció fejlesztése. véletlen.m i l y e n szintű változás é r h e t ő el a k ü l ö n b ö z ő szociokulturális hátterű g y e r m e k e k n é l . A g y e r m e k e k szá­ m á r a e g y r e f o n t o s a b b á v á l n a k a társak. . észle­ léses területek. Kulcsár Z s u z s a az ÉN k i a l a k u l á s á b a n d ö n t ő m o z z a n a t n a k te­ kintik a spontán önindította mozgást. bel- esélyegyenlőséget. vagy b á r m i k o r a m i k o r akarjuk. testrészeinkről.mely t e r ü l e t e k e n m u t a t k o z i k elsődlegesen h a t é k o n y n a k a program-. h a n e m a saját testről is ki­ alakul egy ú g y n e v e z e t t kognitív térkép. V é g l e g e s e n kialakított fejlesztő p r o g r a m u n k a haté­ kony gyakorlati b e v á l á s alapján született m e g . h o g y ha b e ­ csukjuk a s z e m ü n k e t . a s z ü k s é g e s m ó d o s í t á s o k a t m e g t e t t ü k . hatását a szociális fejlődésre. M a r t o n L. Az iskolai beválás m i n ő s é g é t az o l v a s á s . M á r kontrollált szociális viselkedésre k é p e s anélkül. de egész folyamat. az éntudat kiala­ kulásának és m e g s z i l á r d u l á s á n a k első stádiuma. Az óvodáskor az énfejlődés kitüntetett szakasza a tényleges énfunkciók. F i g y e l e m r e m é l t ó e r e d m é n y n e k tartjuk. 5 . M a g d a . A h á r o m é v e s fejlesztőprogram h a t é k o n y s á g á t két m e g k ö z e l í t é s b e n mértük: a) Kísérleti és kontrollcsoportjaink összehasonlító elemzésével vizsgáltuk az alkalmazott tesztek e r e d m é n y e i n e k alakulását: induló szinten.n y e l v t a n és s z á m t a n tantár­ gyak f e l m é r ő feladatainak pontértékei szerint adott iskolai m i n ő s í t é s és a c s o p o r t o s pszi­ c h o l ó g i a i vizsgálatok e r e d m é n y e i n e k alapján állapítottuk m e g . ( F e l n ő t t k é n t g o n d o l j u n k c s a k arra. k é p e s el­ fogadni a m á s i k eltérő szándékát. e g y r e t ö b b időt t ö l t e n e k el velük. mely n a g y c s o p o r t b a n t o v á b b folytatódva kiegészült a f i n o m m o t o r i k a direktebb erősítésével.A k i s c s o p o r t o k b a n indulásnál k i e m e l t fejlesztési területként tartottuk s z á m o n a nagy­ m o z g á s o k és t e s t s é m a alakítását. b) Kísérleti c s o p o r t u n k e r e d m é n y e i n e k mikroanalízisével az alábbi k é r d é s e k r e k e r e s t ü k a választ: .várható-e j e l e n t ő s e b b fejlődés az M C D . és e h h e z tud is a l k a l m a z k o d n i . ( S E S 1 és S E S 3 e s e t é b e n ) . alakul ki szocializált ÉN. Ezek a tapasztalatok ö s z t ö n ö z t e k arra. irányítja a szocializációt. k ö z é p s ő csoporttól k e z d v e a k ü l ö n b ö z ő észleléses funk­ ciók erősítése n a g y o b b hangsúlyt kapott. grafomotoros készségek) intenzívebb pozitív irányú változást mutatott m i n t a kontrollcsoport.m e n n y i idő s z ü k s é g e s a h a t é k o n y s á g biztosítására. H á r o m é v e s k í s é r l e t ü n k b e n a preventív fejlesztési folyamat m e g h o z t a a kellő ü t e m ű ér­ telmi fejlődést. az Oseretzky. hogy féltenie kellene saját ÉN-jét. Óvodásaink é l e t é b e n e g y r e n a g y o b b s z e r e p e r t ö l t be a M á s i k . h o g y a h á r o m é v e n át fejlesztő p r o g r a ­ m u n k k a l t á m o g a t o t t kísérleti c s o p o r t v a l a m e n n y i mért területen ( m o z g á s .h a t á r o k feszegetése áll ö n é r v é n y e s í t ő tö­ rekvésekkel. mely szerinte e l s ő d l e g e s k ö z ö s s é g f o r m á l ó erő. Ez csak a k o r o s z t á l y r a j e l l e m z ő tevé­ kenységi f o r m á n keresztül . Az M C D o k o z t a hátrány csak a célzott fejlesztés hatására c s ö k k e n t h e t ő .és a Bender-tesztek e r e d m é n y e i b e n . saját testünkről. „ á t p á r t o l á s " időszaka. egymásmellettiségük amelyben nem a különböző fejlődési A vonalak fejlődési eltérő lehet. kérdezhetjük.6 é v e s e n m á r inkább k o m p e t e n s n e k érzi m a g á t kortársai között. . fejlett az ÉN. különböző funkciózavarral gyerekeinket A kognitív pszichológia képviselői.e s e t ü n k b e n a j á t é k o n keresztül . v é l e m é n y ü k egyre m e g h a t á r o z ó b b lesz. és a szociális közeg erre adott sza­ bályozását. minősítését. A gyermek küzd az önállóságáért. olyan lesz szocializált.lehetséges. hogy a kognitív fejlődés mellett a szociális fejlettség. a kísérleti szakasz közepén. Hároméves rányos massá téve. m i n t a serdülőkori énfejlődés. a l a p o z v a biztosíthatják az e g y s é g e s fejlődésmenetet. . hogy t u d a t o s a b b a n keressük a preventív mozgásfejlesztés fejlődési v o n a l a k e g y m á s t erősítve. elsősorban Piaget szerint az értelmi fejlődés határoz­ za meg az önfejlődést. M i n d e n fogla 1 1 o z á s o k után e l e m e z t ü k a n n a k a l k a l m a z h a t ó s á g á t é s h a t é k o n y s á g á t . prevenciós biztosította kísérletünket számukra bizonyítottan küzdő az eredményesnek lakótelepi tekintjük. Társas helyzet. a k o m m u ­ nikáció is. Mead k o n c e p c i ó j á b a n a szerepátvétel mellett fontos szerepet tölt be a nyelv. Méreitől tudjuk. s m i n t e g y „ m e l l é k t e r m é k k é n t " k a p v a felfigyeltünk arra. m o t o r o s aktivitást. kompe­ tenciára és kooperációra kell alkalmassá válni a fázis végére. A fejlődés üteme egységes.

így é r d e m e s újra a lelkünkbe. lokalizációs érzetekből a testfelszín sémája.kialakul a k o g n i t í v t é r k é p . s a testtudat a vizuális-téri viszonyítási r e n d s z e r á l l a n d ó k ö z p o n t j á v á válik.haplikus a vizuális 3. a m o z g á s t u d a t o s irányítását elősegítő g y a k o r l a t o k közvetlen alakítói az ön­ kontroll funciómak. E z e k ö s s z e g z é s e k é n t alakul ki egy vizuális t e s t k é p . h o g y hol v a n n a k t é n y l e g e s 29 . . s z e m . A MOTOROS TEVÉKENYSÉG SIKERESSÉGE VAGY SIKERTELENSÉGE VISSZAHAT r-AZ ÉNKÉP ALAKULÁSÁRA i — A Z ÖNÉRTÉKELÉS MINŐSÉGÉRE •—AZ ÖNELFOGADÁS MÉRTÉKÉRE 5. E n n e k a saját testi é n n e k az érzése az első összetevője az é n k é n t való l é t e z é s n e k ( K u l c s á r ) . ami a proprioceptív .l á b koordináció fejlesztése. . A MOZGÁS FELETTI KONTROLL I '. s é n k é p e pozitív lesz. é r t e l m ü n k b e i d é z n ü n k . így befolyásolják az é n k é p m i l y e n s é g é t is. vizuális p o s z t u r á l i s * t e s t m o d e l l . h o g y a m ó z g á s f e j l e s z t é s b e n t a l á l h a t ó m e g a testi-. k i b o n t a k o z á s á t . Pl. a m i k aztán e g y r e b i z t o s a b b t á m p o n t j a i l e s z n e k a j ö v e n d ő m o z g á s e l e m e k . - TESTTUDAT . viselkedési formák m e g t e r v e z é s é b e n . mely e g y s é g e s e g é s z k é n t k é p e z ő d i k le az agyban. m i n t a fejtartás. e g y e n s ú l y é r z é k e l é s . lesttartás e. . a j ó l kivitelezett gyakor­ latok a testrészek feletti uralom. feszítés.a c s e c s e m ő m o z g á s o s tapasztalata n y o m á n indul el a leválási folyamat az anyáról és k e z d ő d i k az én t u d a t o s u l á s a . A s z e m . s ilyen formán a m o z g á s s a l egyi­ dejűleg befolyásolhatjuk a kognitív és a szociális funkciók fejlődését.a kialakult t e s t k é p . p s z i c h o - szociális.a m o z g á s b i z t o n s á g a segíti. A m o z g á s o s t e v é k e n y s é g é r e pozitív visszajelzést k a p ó g y e r m e k ö n b i z a l m a n ő . hiszen ö n m a ­ gunkról m a g u n k b a n kialakult az é v e k hosszú során egy belső térkép. az ügyesség érzését keltve pozitív énképet e r e d m é n y e z n e k . hogy a m o z g á s o s viselkedésvála­ szok b ő v í t é s é v e l . vizuális visszajelzések a végtagok m o z g á s á ­ ról stb. e g y m á s h o z i g a z o d v a válik l e h e t ő - * posztura=testhelyzet. v é g s ő s o r o n az e g é s z szocializációs folyamatot. . MOZGÁSOS TAPASZTALAT — KOGNITÍV TÉRKÉP AZ ÉN-RŐL .k é z . az é n f o g a l o m hordozója. kialakítva a belső m o z g á s o s sémákat. A t e s t k é p idegélettani l e k é p e z ő d é s e életünk végéig m e g m a r a d . b k o z b e n s z e r e z h e t a g y e r m e k olyan stabil tapasztalatokat. ami r e n d e l k e z é s r e áll a b e l s ő t á j é k o z ó d á s h o z ) . taktilis. pozitív viszonyt alakítanak a saját testhez. a m e l y az önelfogadást segíti e l ő . a testtartásról és a testhelyzetről é r k e z ő ingerek. a tárgyi és szociális k ö r n y e z e t h e z való adekvát m o z g á s o s (viselkedéses) v á l a s z l e h e t ő s é g e k gyarapításával közvetlenül befolyásolhatjuk a pszichikus én kialakulá­ sát. a z o k funkciójáról való integrált t u d á s u n k a t felidézhetjük. a n a g y m o z g á s o k fejlesztésénél a m o z g á s feletti kont­ rollt e r o s t t o . rendszer ingeren érinti — AZ EN KONTROLL FUNKCIÓK ALAPJA ÉS ALAKÍTÓJA 6. s ez a testséma. Fejlesztőprogramunkban a mozgásfejlesztés fő területei.és é r t e l m i fejlődési vonal tényleges érintkezése. TESTI ÉN !— VIZUÁLIS TÉRI REFERENCIARENDSZER 1 — AZ ÉNFOGALOM HORDOZÓJA 4. A t e s t k é p idegélettani l e k é p e z ő d é s é b e n d ö n t ő e k a m o z g á s o s t e v é k e n y s é g b ő l s z á r m a z ó s z e n z o r o s ( é r z é k e l ő ) visszajelzések. alakítja ki az egyre n a g y o b b m é r t é k ű k o m p e t e n c i a .kinesztéziás a vesztibuláris poszturális (testtartás) a taktilis . TESTKÉP-ÉNKÉP 1. ala­ kításában"). h o g y „egyre h a t é k o n y a b b v a g y o k a k ö r n y e z e t e m m e g i s m e r é s é b e n .é r z é s t (azt az érzést. főbb feladatkörei egyben alapo­ zói az é n f u n k c i ó k a l a k u l á s á n a k .ső szerveinkről.az e g y r e több és c é l t u d a t o s a b b m o z g á s mind több információt jelez vissza az idegrend­ szernek. ÖN1NDÍTOTTA MOZGÁS '— A KOMPETENCIA GYÖKERE 2. A testkép és az énkép szoros összefüggést mutat a fejlődésben: M o n d h a t n á n k ú g y is. EGYÜTTMOZGÁS-EGYMÁSHOZ IGAZÍTOTT MOZGÁS '— AZ EGYÜTTES ÉLMÉNY A TÁRSAS KOOPERÁCIÓ ALAKÍTÓJA 1 A m o z g á s r ó l kapott környezeti visszajelzések ö n m a g u k b a n is a m o z g á s t v é g z ő s z e m é l y t m i n ő s í t i k . a saját m o z g á s é r z é k e l é s e kinesztézia. A m o z g á s o s eladatok e g y ü t t e s kivitelezése csak e g y m á s r a figyelve.

a meghatározott testrészekre koncentráló felada­ tok során (adott testrészt érinteni. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1992): Kudarc nélkül az iskolában. SONSROEM (1966): In: Bruner. Budapest.k é p . A 3-7 é v e s k o r o s z t á l y n á l a l a p o z h a t u n k a nagyfokú m o z g á s i g é n y r e . a környezettel való k a p c s o l a t á ­ b a n . 53. É l e t k o r i l a g a l e g a d e k v á t a b b t e v é k e n y s é g i f o r m á b a n . Eötvös Kiadó. amely a f i g y e l e m . c é l i r á n y o s t e v é k e n y s é g végrehajtására irányítjuk. Budapest. 208. H. K i i n d u l ó a l a p t é t e l e i n k h e z kell visszanyúlni: az énfejlődésben m e g h a t á r o z ó .a g y e r m e k i ö n i n d í t o t t a aktivitás m é r t é k e és . Alex Typo. Dortmund. ELTE Kiadvány. Budapest. New York. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1993): A környezeti mutatók és a mentális-pszichoszociális fejlődés összefüg­ gései. Volán Humán Kiadó. 837-845.az é n . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1985/b. E z e k előse­ gítik a testfogalom kialakulását. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1987): Kísérlet a tanulási zavarok óvodáskori megelőzésére. Medicina Könyvkiadó. Budapest. In: Illyés Sándor (szerk. ELTE Kiadvány.kialakításában. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1997): Komplex Prevenciós Óvodai Program. J. M i n t a cirkuláris reakció . a m e g e r ő s í t ő v i s s z a j e l z é s n e k főként erre a m o z g á s t e v é ­ k e n y s é g r e kell ö s s z p o n t o s u l n i . S. BAUER: A primer észlelési folyamatok fejlődése és jelentősége. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1995): Mozgás-Testkép-Énkép összefüggései. ISSBD Kon­ ferencia. így t ö k é l e t e s e b b kivitelezésre ö s z t ö n z ő . a) A. 30 31 . S. összehasonlíthatja . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1985/a. T e h á t a t ü k ö r i n f o r m á c i ó k a t nyújt a g y e r m e k n e k testi j e l l e m z ő i r ő l . 97-114. 89-94. E. 4 . 4. Pedagogik der Gegenwart. m i n ő s í t é s e . Tesiséma-fejli'sztőprogramunkban pl. Iskolapszichológia Tudományos Fórum. FLAVELL. CsÉPE VALÉRIA (2000): Az olvasás és írásképesség zavarai. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1988): Az alapkultúrtechnikák elsajátítását meghatározó pszichikus funkciók fejlődése és fejlesztése. A. J.): Az alapkultúrtechnikák elsajátítását meghatározó pszichikus funkciók. feszíteni. Róma. A m i m i k a révén k ü l ö n b ö z ő énállapotok. Budapest. (1966). 9. 55. A g y e r m e k i energiát ilyen m ó d o n . (1982): On Cognitive Development. Magyar Pedagó­ gia. Budapest. a u t o n ó m i a . Vas Megyei Pedagógiai Intézet Kiadvány. 17. REINARZT.az agresszió h e l y e t t e l f o g a d h a t ó .a tükör visszajelzi a k ü l ö n b ö z ő m o z g á s o k a t . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1990): Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára. e m ó c i ó k kifejezésére ad m ó d o t és az é r z e l m e k p o n t o s a b b felismerését segíti elő.a szociális k ö r n y e z e t szabályozása. AFFOLTER: AZ észlelési funkciók zavartalan és patológiás fejlődése. KATONA FERENC (1999): Klinikai fejlődésneurológia. a fejlesztés perspektívái. ellazítani stb.): Teljesítmény és magatartászavarok összefüggése óvodás és kisiskolás korban. az é n h a t á r o k térbeli kiterjedéséről. Ö n é r v é n y e s í t é s é b e n e s z k ö z k é n t használja saját testét és m o t o r o s m e g n y i l v á n u l á s a i t . Studies in Cognitive Growth. megőrizni és erősíteni a g y e r m e k i aktivitást! A s z o c i á l i s s z a b á l y o z á s n a k . (1977): Visuelle Wahrnehmungs Förderung. 13-40. Budapest. h a n e m az egész p s z i c h o s z o c i á l i s fejlődés befolyásolását c é l o z v a ? Szá­ m o l n u n k kell az életkorra tipikus agresszív önérvényesítési tendenciákkal és az ebből fa­ k a d ó f e l s z a p o r o d ó indulati feszültségekkel is. szem-haj színéről stb. In: Turner. J. k o m p e t e n c i a és k o o p e r á c i ó r a való alkalmasság. 4 4 3 . A m o z g á s lehet a k ö z ö s alapja a kog­ nitív és szociális funkciók fejlesztésének a 3-7 éves k o r o s z t á l y n á l .m a g a s s á g . Vein-Miinchen. 1-10. Pedagógiai Szemle. (1981): Az értelmi fejlődés. (1980): Möglichkeiten und Grenzen kompensatorischer Erziehung. J.a m o z g á s b a n . Educational Development Programics London. Iskolapszichológia. SCHENK-DANZINGER. 186.4 5 1 . 180.kipróbálhatja énjét társaival. 239-278. Child Development. 176-226. IRODALOM BRUNHR. BRCNER. (1973): Process of Cognitive Growth. S. John Wiley and Sons. 713. E h h e z a t e v é k e n y s é g h e z kell m a x i m á l i s lehetőséget biztosítani. b) F. a testfelszínről. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN. H o g y a n kezelhetjük t u d a t o s a b b a n ezeket a fejlesztő l e h e t ő s é g e k e t m o s t m á r n e m c s a k a kognitív funkciók. TANSLEY (1980): Motoros és perceptuális fejlesztő program.g y a k o r o l h a t j a az é l e t k o r r a specifikus é n f u n k c i ó k a t : é n t u d a t . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1987): Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak. AYRES: Az integrációs folyamat. (1974): Új utak az oklalás elméletében.én-határai a fizikai és a szociális térben. JEKKELNÉ K Ó S A ÉVA (1986): A tanulási zavarok korai azonosítása. 71-84. testesség. így a mozgásfejlesztés so­ rán a l a k u l ó testi én a l a p o z ó j a lesz a pszichés énfunkciók fejlődésének. L. hiszen a m o z g á s a d o ­ m i n á l ó m e g n y i l v á n u l á s a g y e r m e k é l e t t e v é k e n y s é g é b e n . az én j o b b elfogadását. J. Gondolái Könyvkiadó. új m o z g á s f o r m á k kipró­ b á l á s á r a késztető. Tankönyvkiadó. c) H. Is­ kolapszichológia. Gondolat Könyvkiadó.k o n c e n t r á c i ó t és az akarati erő­ feszítéseket erősíti. REINARZT. emelni.) tanulja m e g a g y e r e k a s z á n d é k o s m o z g á s o k akarati irányítását. J. Vol. Isko­ lapszichológia.): Gyógypedagógiai alapismeretek. L é n y e g é b e n tehát a mozgásfejlesztésben található m e g a t é n y l e g e s é r i n t k e z é s a testi-ér­ telmi és szociális fejlődési vonal befolyásolásában. Budapest. Fejlesztő tárgyként feltételeink között a tükör h a s z n á l a t a r e n d k í v ü l h a s z n o s a vizuális t e s t m o d e l l . Fejlesztő Pedagógia. TORDA ÁGNES (1991): Szemelvények a tanulási zavarok korébői.

Az igen korai d i a g n ó z i s n e m várja meg. szülés alatti és utáni á r t a l m a k . m á r r o s s z m e c h a n i z m u s t l é t r e h o z ó t ü n e t e k e t . Ezt az elméletet. 32 . Állításuk szerint az e m b e r i idegrendszeri egyedfejlődés m e g i s m é t l i a törzsfejlődés fontosabb állomásait. idegélettanával foglalkozó t u d o m á n y o k . b e l s ő v a g y külvilágból j ö v ő ok .j á r á s . csak a k k o r v á r h a t ó .g e n e t i k a i m e g h a t á r o z o t t s á g . 1986.e r ő s e n l e e g y s z e r ű s í t v e : felülési m o z g á s m i n t a ( l e b e g ő ü l t e t é s ) . 1986). Schilling. G. és a végállapot a t ü n e t h a l m a z o k m e g m e r e v e d e t t rossz rendszere. Az 1940-60as években m é g feltételezték. Az Alapozó Terápia elmélete és kiindulása a fenti m ó d s z e r e k h e z nyúlik vissza. a z é r t e l m i . 82. Berta és Karel Bobath m ó d s z e r e arra irányult. h o g y az agy sé­ r ü l é s e k o r f e n n m a r a d ó k ó r o s a n rögzült testtartási é s m o z g á s i r á n y í t ó reflexeket lebontsa.vezet helyes i z o m t ó n u s . A g y e r e k n e k a m o z g á s érzetét kell elsajátítania. hogy az egyedfejlődés lényegében a törzsfejlődés rövid m e g ­ ismétlése. és szociális r e h a b i l i t á c i ó t c é l o z m e g ( K a t o n a . Domah (a P h i l a d e l p h i a i R e h a b i l i t á c i ó s K ö z ­ pont m u n k a t á r s a i k ö z l e m é n y e i elméletet és gyakorlatot is t a r t a l m a z n a k fejlesztő m ó d s z e ­ rükről ( D e l a c a t o . K a t o n a F e r e n c professzor bírálatával élünk: „ A z elavult r e k a p i t u l á c i ó s e l m é l e t értel­ m é b e n arra k e l l e n e g o n d o l n u n k . szövettanával. folyamatos k ú s z á s ( e l ő r e k ú s z á s lejtőn).közvetlenül születés utántól . hüllők. o. d e f e k t u s h o z v e z e t h e t n e k . hogy a k i s e b b vagy n a g y o b b fokban sérült agyú g y e r m e k e k á l l a p o t á b a ne n y u g o d j a n a k bele. lefelé ru­ g a s z k o d á s (lefelé r u g a s z k o d á s h á t o n ) . 1986. és a fejlődő funkciók e g y m á s r a hatásának bevonása a kezelési p r o g r a m b a " (Katona. m á s z á s .AZ ALAPOZÓ TERÁPIA ELMÉLETE ÉS M A R T O N . h o m o r í t á si m o z g á s m i n t a ( t á m a s z t o t t h o m o r í t á s ) . jó ü t e m ű és m i n ő s é g ű érési folyamatot leállíthat­ ják. így r ö v i d e n i s m e r t e t n é m a cáfolattal együtt. mely a fej­ lődés a k a d á l y a is e g y b e n . k o m m u n i k á c i ó s é s m o t i v á c i ó s t é n y e z ő k e t e g y a r á n t . és k é s ő b b a s z i m b o l i k u s megér­ tés is a g y e r m e k m o z g á s v i l á g á r a épül és é p í t h e t ő rá.e l o s z l á s m e g t e r e m t é s e a gyereknél. fejlődési z s á k u t c á b a juttathatják. i d e g r e n d s z e r . E z e n fejlesztő p r o g r a m o k nagy része a mozgáson ke­ resztül indította újra a g y e r m e k idegrendszer-fejlődését. 37. C. ez p e d i g a l i g h a l e h e t s é g e s " ( K a t o n a . Delacato. h o g y a g y e r e k fejlődése a korai szakaszban t ú l n y o m ó r é s z t mozgásfejlődésen keresztül megy végbe. e l e m i m á s z á s . és igen sok ismeretlen.s o k s z o r fejlődési v o n a l a n k é n t e g y m á s r a é p ü l ő . m e l y n e k e l m é l e t i és g y a k o r l a t i h a t á s a vi­ lágszintű: az e g y i k a Pethő-módszer. S P E C T ) a 20. a célszerű m o z d u l a t o k a t j á t é k o s helyzetek­ kel k ö t ö t t é k össze. mi kifejezetten elvet­ jük. az „ ö r d ö g i kört".m á s z á s . 9.d o m i n á n s m o z g á s o k . első­ sorban m i n d e n o x i g é n h i á n y o s állapot. de a k ü l ö n b s é g n a g y o b b .D é v é n y i É v a és mtsai. a k ú s z á s a hüllők m o z g á ­ sának felelne m e g . A fenti m ó d s z e r e k e l s ő s o r b a n m o z g á s s é r ü l t g y e r e k e k fejlesztését c é l o z t á k . Az i d e g r e n d s z e r fejlődésével. h o g y m e g t e r e m t s é k a m o z g á s motiváltságát. P E T . de n e u r o p s z i c h o l ó g i a i s z e m p o n t b ó l . 1986). szá­ z a d b a n eljuttatta a s z a k e m b e r e k e t oda. s z á z a d b a n t ö b b o l y a n m ó d s z e r t d o l g o z t a k ki. században g á s m i n t á k " f o g a l m á t a z e m b e r i m o z g á s f e j l ő d é s b e n .m e l y e k a n o r m á l . állás. M ó d s z e r é n e k cél­ j a „az ö s z s z e s k á r o s o d o t t funkció t o v á b b i f e j l ő d é s é n e k n o r m a l i z á l á s a . és az e m b e r i egyedfejlődés t ö b b millió eve alatt n e m s z e r v e z t é k át az i d e g r e n d s z e r egészét. vírusfertőzések. míg a gyereknél a kóros agyfejlődés m á r tünetek­ ben nyilvánul m e g . a z i d e g r e n d s z e r funkcionális p l a s z t i c i t á s á n a k m a x i m á l i s k i h a s z n á l á s a a fejlődés e korai s z a k a s z a i b a n . „ k i t é r í t h e t i k " . hogy a h u m á n s p e c i f i k u s ülés. m e l y e k a k ó r o s a n fejlődött i d e g r e n d s z e r ű g y e r m e k h a l m o z o t t a n r o s s z v é g á l l a p o t á t . E r r e k é s ő b b visszatérek. o. g y ó g y p e d a g ó g u s o k .). m i n t a h a s o n l ó s á g . m a g a t a r t á s b e l i . Az ő v é l e m é n y e szerint az e m b e r i egyedfejlődés m u t a t u g y a n h a s o n l ó s á g o t az e m b e r s z a b á s ú a k k a l . a j á r á s e m b e r i . 1999).orvosok. G y a k o r l a t u k a z e m b e r i m o z g á s f e j l ő d é s b e n l e g a l a p v e t ő b b . h a n e m azonnali fejlesztéssel .az újszülött agya m é g h i h e t e t l e n ü l kép­ lékeny .m o z g á s s é r ü l t g y e r e k e k n é l m e g t e r e m ­ tette a k o n d u k t í v (a g y e r e k e t egy v e z e t ő viszi végig a f o l y a m a t o n ) fejlesztést. m e r t e l m é l e t ü k e t nem tartjuk az A l a p o z ó T e r á p i a elméleti alapjának. Hottiger (a f e l s o r o l á s csak részleges) egy­ aránt k i e m e l i k a m o t o r i u m fejlődésének szerepét ( M á r t o n . 1986).s z a b á l y o z á s h o z .D É V É N Y I ÉVA GYAKORLATA M a g y a r o r s z á g o n született két o l y a n m ó d s z e r .olyan helyzetnek tekintették.m o z g á s m i n t á k a t t a r t a l m a z t a : k ú s z á s . A törzsfejlődés során b e k ö v e t k e z ő n a g y o b b lépcsőfokok (halak. H. Vojta felfogása meg­ e g y e z i k Temple Fay v é l e m é n y é v e l . & fejlődésneurológiai kezelés és neurohabilitáció. terhesség alatti. vertikális r u g a s z k o d á s ( ü l é s b e h ú z ó d z k o d á s ) . és ezt felhasználva beve­ zette a legkorábbi d i a g n ó z i s t .i l y e n k o r a t ü n e t e k m á r újabb k ó r o s t ü n e t e k okaivá válnak. A g y e r m e ­ k e k k e l f o g l a l k o z ó s z a k e m b e r e k . melyet rekapitulációs e l m é l e t n e k n e v e z n e k .megelőzi a k é s ő b b i . 1963). Ayres.). Az agy érési folyamatait sok t é n y e z ő károsít­ hatja . Temple Fay.m o n d j a D e l a c a t o . a m á s z á s az e m l ő s ö k m o z g á s á n a k . vagy „legalább a rehabilitáció lehetőségét kell fokoznia a m a x i m á ­ lis s z i n t i g " ( K a t o n a .a 2 0 . A m á s i k Katona m ó d s z e ­ re. o. Állításuk szerint ha a g y e r e k p r o b l é m a m e n t e s e n halad végig e z e n a törzsfejlődési s o r o n . mert ezek m e g a k a d á l y o z z á k a n o r m á l i s m o z g á s és testtartás kialakulását ( K a t o n a .). m e l y b e n a kezelésnek ismét be kell indítania és a n o r m á l i s irányba terelnie a m á r k á r o s o d o t t vagy fejlődésükben v e s z é ­ lyeztetett funkciókat. t e k i n t e t b e veszi a s é r ü l é s t . aki megteremtette az „elemi moz­ AZ ALAPOZÓ TERÁPIA LÉTREJÖTTÉNEK TÖRTÉNETE A) Idegrendszer-fejlesztő mozgásprogramok és módszerek a 20.33 . Tobis-Loewenthal. j á r á s m e c h a n i z m u s á ­ nak i d e g r e n d s z e r i e l e m e i csak ráépültek a többire. m e l y a m o z g á s o k h o z szük­ séges jó és s z ü k s é g e s testtartás stabilizálásához vezet (Katona. funkcionális M R I . M R I . Vojta m ó d s z e r é n e k egyik célja a h e l y e s i z o m t ó n u s . 1986. elemi j á r á s . a m e l y szerint csak az ősi m o z g á s m o d e l l e k g y a k o r o l ­ tatása . D e elméleti m u n k á s ­ ságuk azóta m e g h a l a d o t t . e m l ő s ö k ) a l a p v e t ő m o z g á s m i n t á i m e g i s m é t l ő d n e k a g y e r m e k i d e g r e n d s z e r é n e k egyedfej­ lődésében: a m a g z a t i és születés utáni m o z g á s o k h a l m o z g á s n a k . E z e k a m ó d s z e r e k elvileg öszszek a p c s o l ó d n a k a b b a n a v é l e m é n y b e n . v a l a m i n t a g y e r m e k intellektuális f u n k c i ó i n a k fejlődésében Piaget. va­ lamint a vizsgáló eljárások fejlődése ( C T . hogy p r o b l é m a m e n t e s lesz az e m b e r i egyedfejlődésen való végigha­ ladása.és terápiát. p s z i c h o l ó g u s o k .kúszás. legősibb . M a g u k a m ó d s z e r e k kivitelezési elve­ ikben k ü l ö n b ö z ő e k voltak.

F e l m é r t é k a beteg g y e r e k e k e t . és n e m is ez a tapasztalatunk. 12.tehát a rajzkészség. a kisagy ősi ré­ sze. agysorvadás. j á r á s m á r a 2 0 . állt. hogy na e g y g y e r m e k n e m tud m e g t a n u l n i olvasni. A fejlesztő p e d a g ó g i a g y a k o r l a t á b a n az utóbbi 10 év során (kb. felül­ tetés (ún. Megfigyelték a n o r m á l g y e r m e k i fej­ l ő d é s b e n a m o z g á s m i n t á k e g y m á s utáni j e l e n t k e z é s é t : kúszás. h i á n y o s s á g o k a t és a rossz m e g o l d á s o k a t okozatként. évtől 7. o. hogy a m e l y i k g y e r e k n e m tud m á s z n i . f ő e m l ő s ö k b e n sem. héttől tart kb. hogy a fejlesztést n e m a tünetek szintjén kezeljük kizárólag . 4 tárgyakat tartott. és egyedül is képes lett rá. Á t l a g o s a n 11 h ó n a p i g végezték a kezelést. írás-. E z e k e t a m o z g á s m i n t á k a t n e v e z t e el elemi mozgásmintáknak. holott beszédterápiát n e m kaptak. a c s e c s e m ő e k k o r hídlény. E k k o r alakul ki a sztereo látás és sztereo hallás. m i n t h a h á z a t é p í t e n é k alap n é l k ü l : amit rá­ építek. h o g y a m o z - gásfejlődésében és k i e m e l t e n a h u m á n mozgásfejlődési m i n t á i b a n nincs-e e l m a r a d o t t s á g a . illetve a n n a k nyelvi készségéért felelős területei n e m érettek rá. m e l y n e k hát­ terében é r e r e d e t ű daganat. évig) az agykérgi e m ­ ber.í r á s . olvasáskészség tökéletességéhez. Delacato azt állítja. 16 hetes koráig tart. 2 0 0 0 . a g y h á r t y á k közötti bevérzés. az oldalismeret. majd j á r á s . csak reflex t e r m é s z e t ű m o z g á s o k k a l . 1985-től) változás történt. m e l y szerint a c s e c s e m ő i d e g r e n d s z e r e fokozatosan és e g y m á s r a épülve érik az agytörzstől felfelé e g é s z e n az agy­ kéregig. év . K ö v e t k e z ő . ezáltal idegrendszeri érésbeli e l m a r a d o t t s á g o t . és azon a szinten élő lény lesz. a k k o r é r d e m e s m e g v i z s g á l n i . Az i d e g r e n d s z e r o n t o g e n e tikai beérése p e d i g a h u m á n m o z g á s m i n t á k e g y m á s u t á n j á b a n és e g y m á s r a é p ü l é s é b e n tör­ ténik (pl.tatási-dominancia megválasztási fejlődési m o z g á s s o r n a k . Humánspecifikusak. m a g a s a b b szint a kétéltűsz. írásra. sokkal j o b b alapot nyújtunk az anyanyelvi készség beérlelődésének.ülés).járás). akik a p r o g r a m k e z d e t é n n e m tudtak beszélni. h ó n a p i g . Ezt a m e c h a n i k u s e l m é l e t e t mi szintén elvetjük. hogy melyik m o z g á s s t á d i u m r a k é p e s e k . és csak az e m b e r r e jel­ l e m z ő . a m e l y agyterület vezérli. hogy van egy. A fejlődés útja az egyszerű e m b e ­ ri m o z g á s o k t ó l vezet a fejlett emberi m o z g á s t í p u s felé. és o n n a n j u t t a t t á k a k ö v e t k e z ő s t á d i u m r a . Következtetésük. Mi n e m ezt állítjuk. és a c s e c s e m ő k ü l ö n b ö z ő életszakaszaiban „azon a szinten é l " . kétfüles együtthallás.) M i n d e h h e z erős érzékszervi stimulációkat és l é g z é s p r o g r a m o t is adtak. olvasásban) elmaradt gyermek idegrendsze­ re éretlen. agyvelő­ gyulladás. 11 g y e r e k teljesen ö n á l l ó a n m e g t a n u l t jár­ ni. ábra).és ebből 20 m o z g á s r a képtelen .g y e r e k közül a kezelés v é g é r e 12 g y e r e k j á r ó k é p e s lett. hogy a kúszás. E z e k a m o z g á s m i n ­ ták n e m reflexszernek. ha a g y e r m e k p r o b l é m a m e n t e s e n v é g i g m e g y a kizárólagosan e m b e r i m o z g á s o s . mert a ház alapja az idegrendszer teljes érettsége. majd m á s z á s . kúszás . h ó n a p körül. bár ez is fontos. T e h á t D e l a c a t o sze­ rint az újszülött perincvelői-agytörzsi lény. E k k o r a gyerek átlép a középagyszintre. írás és olvasás készsége.18. vízfejűség. Végül e l é r k e z t e k a d o m i n a n ­ ciakialakítás s t á d i u m á i g .u k elkezdett beszélni ( s z a v a k a t m o n d a ­ ni) a p r o g r a m f o l y a m á n . magzati héten kiváltható. h a n e m folyamatos m o z d u l a t s o r o k b a n j e l e n t k e z n e k k ü l ö n b ö z ő in­ g e r h e l y z e t e k b e n . de nem ilyen k i z á r ó l a g o s a n . a 6. Ez a gyakorlati változás szemléleti megújuláson alapul: „iskolaérettségi vizsgálaton a hi­ bákat. írásban.és l á b d o m i n a n c i á t . E z u t á n a gyerek korai corticalis (agy­ kérgi) lény lesz az 1. a k k o r úgy teszek. E b b ő l D e l a c a t o és m u n k a t á r s a i azt a k ö v e t k e z t e t é s t v o n t á k le. aki m e g v á l a s z t j a dominanciáját: szem-. M e r t a készség velünk születik. ezért az idegrend­ szeri s t r u k t ú r á k n e m k é s z e k a funkció b e f o g a d á s á r a vagy k i b o n t á s á r a .2 9 . Mi ezen e r e d m é n y e i k b ő l és e l g o n d o l á s a i k b ó l m e ­ rítettünk: v a l ó b a n az i d e g r e n d s z e r o n t o g e n e t i k a i l a g teljes beérése s z ü k s é g e s a l e g e m b e ­ ribb funkció. aki felfedezte. ez a híd szintje. csak az e m b e r r e j e l l e m ­ ző egyedfejlődési sor: kúszás —> m á s z á s —> j á r á s —> d o m i n a n c i a megválasztása. de e n n e k k i b o n t á s a csak érett idegrendszeri s t r u k t ú r á k o n történhet m e g . 5 9 % . (Pl. és k o r u k szerint elég idősek voltak a h h o z . de kezével m é g e g y e n s ú l y o z . a kéz­ ügyesség-gyakoroltatás szintjén -. A kizárólagosan e m b e ­ ri. Ez azt jelenti.E l ő b b i állításukkal összefügg D e l a c a t o k ö v e t k e z ő e l m é l e t e . mely a kétéltűek m o z g á s a . földön c s ú s z á s . Az emberi m o z g á s kialakulása min­ den újszülöttben a primitív m o z d u l a t o k k a l k e z d ő d i k : e z e k e t az ívjáratok. ül. 1963). majd a k ö v e t k e z ő szintre lép. 1986). és középagy-lény lesz: m o z d u l a t a a m á s z á s ( e m l ő s ö k ) . a k k o r h á r o m felnőtt n a p o n t a 4 x 5 p e r c i g passzívan „ r á h e l y e z t e " . az olvasni s e m fog t u d n i . Ezután alakul ki ( 3 . Az újszülött idegrendszere igazán és teljesen emberi idegrendszer: a l e g p r i m i t í v e b b m o z g á s is m a g a s a b b idegrendszeri szabályozás alatt áll. ismét K a t o n a professzor m u n k á s s á g a alapján a d n á n k m e g a választ ( K a t o n a .o l v a s á s . h ó n a p t ó l a 12. A n n á l g y ü m ö l c s ö z ő b b volt s z á m u n k r a D e l a c a t o é k gyakorlati tapasztalata és az e b b ő l levont k ö v e t k e z t e t é s e k . k e r e s z t m i n t a szerint jár. kifejlődik a k é t s z e m e s együttlátás. j e l l e m z ő j e a paralateralitás: két kezét használ­ ja lábaitól függetlenül. 76 n a g y o n súlyosan agysérült g y e r m e k k e l d o l g o z t a k 12 h ó n a p o s ­ tól 9 éves korig. ez a 20. l e b e g ő ültetés). agyvelőfejlődési r e n d e l l e n e s s é g stb. 8 k e r e s z t m i n t a szerint mászott. T e h á t már m a g z a t i állapotban magas fokú az e m b e r m o z g á s s z a b á l y o z á s a . járásnál két lábát használja. D e l a c a t o azt állította. kéz. és a b e s z é d r e n e m lettek báto­ rítva ( D e l a c a t o . és ezt gyakorlatokkal beérleljük. a testtartás-látás in­ tegrációja itt alakul ki. h ó ­ napig. E k k o r a m á s z á s s t á d i u m á r a j u t t a t t á k stb. s n e m k ö z v e t l e n ü l kijavítandó okként kell é r t e l m e z n ü n k " (Lakatos. a m í g csak a gyerek teste-idegrendszere rá n e m érzett a m o z g á s ­ mintára. h o g y az anyanyelvi területen (beszédben. csak aztán építhe­ tünk rá g y ó g y í t ó olvasással. Azt állítjuk. vagy e g y m á s m e l l e t t i s é g é b e n (pl. a t ó n u s o s nyaki reakciók. m e l y n e k k o r o n á j a k é n t megjelenik a beszéd.m á s z á s . a nvúltagyi = vesztibuláris r e n d s z e r és a pallidum s z a b á l y o z z a (/. ha a gyerek csak feküdni tudott. h a n e m ezt m e g e l ő z i és kíséri az oki ke- 34 35 . n e m aktiválhatok újszülött vagy fiatal állatokban.vagyis az i d e g r e n d s z e r e l m a r a d t érettségét kell e l ő b b „ b e h o z n u n k " -.é r z é k s z e r v i fejlődési so­ ron. elégtelenül szervezett. és ez a m o z g á s s o r a s z e n z o r o s éréssel együtt adja azt a s z e n z o m o t o r o s i d e g r e n d s z e r i fejlő­ dési sort. melyet nevezhetünk helyzetváltoztatás-felegyenesedés-helyváltoz. m á s z á s . E r e d m é n y e i k a m o z ­ gás területén is k o m o l y a k : a 70 j á r á s r a képtelen . m e r t idegrend­ szere. ezt kell e l ő b b „ k i á s n u n k " . Mi ezzel a hasonlattal és elvvel e g y e t é r t ü n k . hogy t u d h a s s a n a k . Ha a d i s z l e x i á s g y e r m e k e t csak a z a n y a n y e l v e t g y a k o r o l t a t ó m ó d s z e r r e l a k a r o m olvasásra bírni (vagyis csak g y ó g y í t ó olvasással). ez a hal­ szerű lét kb. Mert ha észlelünk mozgásfejlődési. e k k o r j e l l e m z ő a két s z e m e g y m á s t ó l független látásának kialakulása. akiknél egyoldali vagy kétoldali súlyos a g y k á r o s o d á s volt.erű szint. V a n egy kizárólagosan emberi k o m m u n i k á c i ó s forma: b e s z é d . De s z á m u n k r a m é g f o n t o s a b b ered­ m é n y ü k : a g y e r e k e k közül. a két fül e g y m á s t ó l füegetlen hallásának kialakulása. a 6.). leomlik. vagyis elvégezte a g y e r e k k e l a kúszás m o z g á s m i n t á j á t szabályosan és ritmusosan. h o g y a g y e r m e k azért n e m képes az olvasásra. anyanyelvi k o m m u n i k á c i ó kifejlődése csak a k k o r lesz p r o b l é m a m e n t e s . e n n e k a m o z d u l a t a a kúszás. és sztereo látása v a l a m i n t sztereo hallása tökéletesedik. a testséma. a beszéd-.

h a t é k o n y lett o r g a n i k u s sérülésből e r e d ő hiperaktív-figyelemzavaros ese­ teknél.j á r á s . diszfáziás g y e r e k e k n é l . h o g y e n n e k m e g t e r e m t é s é v e l e l é r k e z h e s s e n az e r e d m é n y e s fejlesz­ téshezEz a szemlélet j e l l e m z i az A l a p o z ó T e r á p i á t is. 1997) . m í g m e g é r k e z ü n k az adott tünet k e z e l é s é h e z . vagyis a fejlődés lépcsőin m e g y ü n k végig m é g egyszer. Alapozó Terápia jelenlegi felépítése. Porkolábné Balogh Katalin-féle fejlesztéssel -. 1990-ben Kulcsár Mihályné fej­ lesztő p e d a g ó g u s r e n d e l k e z é s ü n k r e bocsátotta m i n d a z o k a t a b ő v í t é s e k e t és továbbfejlesz­ téseket. r u g a l m a s s á g . Afejlődéstani-fejlesztés szem­ lélet a g y e r m e k e t és k é s z s é g h i á n y á t fejlődésében nézi. 1963). m á s z á s h o z (ellenoldali v é g t a g o k e g y ü t t m o z g á s a ) ellenoldali végtagok m o z g á s k o o r d i n á c i ó s gyakorla­ tai. 1987-ben Pálfia Judit s z e m é s z o r v o s s a l k e z d t e m el. i d ő b e n való bizton­ ságos t á j é k o z ó d á s . Kb. a tartalmi diszgráfián semmit. K u l c s á r M i h á l y n é . a) kisagyból kiinduló mozgásszabályozó magrendszer akkor m é g csak C.felhasználva P o r k o l á b n é B a l o g h Katalin kutatási és gyakorlati e r e d m é n y e i t ( P o r k o l á b n é . H. v a l a m i n t fejlődés­ tani szemlélete és k o m p l e x i t á s a miatt n a g y o n h a t é k o n n y á lett e n y h e fokban értelmi fogya­ tékos gyerekeknél.h e l y v á l t o z t a t á s i m o z g á s ü g y e s s é g fejlesztése nélkül. Ez az e l m é l e t és g y a k o r l a t terápiánkat a regresszióval dolgozó terápiák k ö z é sorolja. az érési folyamatot még egyszer beindító terápiák ( P l . életében fontos: fejemelé­ sek. H R G . alaki diszgráfiás g y e r m e k e k n é l . ábra d) látásszabályozó rendszer e) tekintés szabályozó rendszer rápiába n e m c s a k a m o z g á s és m o z g á s é r z é k e l é s került. e m l é k e z e t f e j l e s z t é s e k stb.d o m i n á n s g y a k o r l a t o k c) íormatio reticularis rendszeres pályái =RAS reticularis rendszer vagy az éberségi szintért felelős hálózatos állomány fejlesztését k í v á n t á k m e g . m e l y e k e t ő m á r a fenti a l a p h o z hozzátett. mely a h i b a szintjén gyakoroltat. hogy k ü l ö n ö s e n h a t é k o n y m e g k é s e t t beszédfejlődésű ül.I . 1987. m o n d v á n : ha ez a szint n e m m ű k ö d i k . E n n e k elméleti és gyakorlati j e l e n t ő s é g e . és iskolaéretlen ó v o d á s o k n á l a l e m a r a d á s b e h o z á s á r a . Ez a ha- zelés: az i d e g r e n d s z e r érését elősegítő.e h h e z hozzá­ tette az összes olyan m o z g á s t . A terápiát több mint tíz évvel ezelőtt. E . a m e l y a g y e r m e k fejlődésében.gerincvelő Bővítés és továbbfejlesztés.a m o z g á s k o o r d i n á c i ó alap­ jait adja m e g . k ú s z á s h o z ( a z o n o s oldali végtag­ o k e g y ü t t m o z g á s a ) a z o n o s oldali végtagok m o z g á s k o o r d i n á c i ó s g y a k o r l a t a i .f e l e g y e n e s e d é s i . alaki diszgráfián t u d t u n k javítani a k ö n y v b e n leírt „pi­ ros s z e m ü v e g e s " m ó d s z e r r e l . F . jobb-bal ismeret. Az. n e m állítunk b e e l d ö n t e t l e n d o m i n a n c i á t a h e l y z e t v á l t o z t a t á s i . E z s z e m l é l e t é b e n m á s . E k k o r m é g csak a n y a n y e l v i b) szemmozgató idegmagvak rendszere k é s z s é g h i á n y o s g y e r m e k e k e n p r ó b á l t u n k segíteni.ívj áratok B) D . P l .szem vestibularis magrendszer melyre k é s ő b b részletesen visszatérek.törzsdúcok próbálja biztosítani. hogy a gyereket s o h a s e m a tünetei szintjén kezdjük kezelni. m i n t a h a g y o m á n y o s s z e m l é l e t ű felzárkóztatás. kéz és láb t e v é k e n y s é g é n e k szétválasztása stb. A m o z g á s k o o r d i n á c i ó r a való hatása miatt . vagyis a te­ Katona ábrája nyomán I. hogy terápiánk fejlődéstani szemléletű fejlesztő terápia. P á r év m u n k a után derült ki. j á r á s v a r i á c i ó k . n e m k e z e l ü n k f i n o m m o t o r i k á t ö n m a g á b a n a k i s g y e r e k n é l fejlődéstanilag ezt m e g e l ő z ő ü g y e s s é g e k n a g y m o z g á s o k . D e l a c a t o és T e m p l e Fay közös munkája és az erről megjelentetett or­ vosi szakkönyv leírása és tanácsai alapján (Delacato. Kibővítette a terápiát a hazai fejlesztő pe­ dagógia g a z d a g tárházával . és a l k a l m a z o t t : D e l a c a t o és m u n k a t á r s a i elérhető s z a k k ö n y v ü k b e n m é g kizárólag a k ú s z á s . pl.r e n d b e h o z a t a l a nélkül stb. Az e r e d m é n y e k k e l diszlexiás g y e r m e k e k n é l e l é g e d e t l e n voltam.thalamus H . Ez a terápia már h a t á s o s n a k b i z o n y u l t a diszlexiás.pl. M o z g á s s o r a i t fejlődéstani szemlélettel állította össze. h a n e m fejlődéstanilag a tünet „ a l á " m e g y ü n k .). P o r k o l á b n é . az alatta levő szinteket kell A . úgy szoktuk m o n d a n i . felülés. h a n e m a térben. k e r e s z t m o z g á s o k stb.kisagy e l ő b b r e n d b e h o z n i . és a n o r m á l fejlődési folyamatot 36 37 . A l a p o z ó T e r á p i a stb. testismeret. e g y e n s ú l y .m á s z á s . A y r e s . r u g a l m a s s á g és egyensúly-gyakorlatok.

t e r á p i a gyakorlatait. Pócsi Orsolya. külön hangsúlyt h e l y e z ü n k a vesztibuláris ingerlés gya­ korlataira (fejforgatások. elöl-hátul. K é s ő b b m i n d e n . pörgések. Mándi-Márton Zsuzsa. az angol nyelvterületen h o n o s N I L D . Farkasné Murányi Márta. Gosztonyi Judit. fekve stb. 1999). Falvay Károly n é p t á n c m o z g á s e l e m e i t . talicskázás. Rugalmasság: ugrások.tékony t e r á p i a már nem D e l a c a t o terápiája volt. Radnai Zsuzsa. Bodonyi Miklós. A vizsgálatnál h a s z n á l u n k vizsgálati e l e m e k e t K u l c s á r M i h á l y n é terápiájának vizsgálatából. m o z g á s k ö z b e n i irányváltoztatás. testtel végzett ritmusgyakorlatok. Manolakis Ági. E k k o r t o v á b b m e g y ü n k a Finom motorika * Csak néhányuk nevét tudom felsorolni (1995-2000 között). l á b b o l t o z a t . d i n a m i k u s és a kettő közötti á t m e n e t i e g y e n s ú l y t gyakoroltatjuk. szinte lökést ad neki. m o s t csak a r o k o n terápiákat e m l í t v e . végzett hallgatóinktól. úszás. és M. m o z g á s o s s z e r i a l i t á s fejlesztése. Alapöt­ lete szintén Kulcsár Mihálynétól származik. Földi Rita labdagyakorlatait. pl.. ha a g y e r m e k csak ugrál rajta. mert ott sokkal k ö n n y e b b e n ráérez a teste. pl. Esti Nóra. libikóka stb. állás-törzsegyensúlyt. m e l y e k a fejlődés során megjelennek. Stocker Eszter. az időzítés és ütemérzék.. „Kereszt"-gyakorlatok: a m o z g á s k o o r d i n á c i ó t fejlesztő n e h é z gyakorlatsor. Palcsó Julianna. Elég. Szabó Csilla. Váradi Ildikó. Itt kell említést t e n n e m egyetlen . majd jelen­ leg a l a p í t v á n y k é n t d o l g o z u n k . H. Sütő Csaba. gurulás. forgások. kúszás. k é s ő b b ) e l ő b b a trampoline-on csinálja meg. in­ kább l ö k é s s z e r ű e n beindítja a m o z g á s ü g y e s s é g e t . az egyensúly. egyik kéz simogat. Rozsnyai Henrietté. Csaba Mercédesz. Némcthné Márk Julianna. fóka. ha teljes volna. Bonczné Juhász Csilla. másik ütöget. a „keresztezettséget": pl. E l ő b b m e g s z o k t a t j u k a g y e r e k k e l az „ e l l e n o l d a h s á g o t " : két k é z b e n váltott s u p i n á c i ó . hogy a r u g a l m a s s á g o t fogja fejleszteni. és H. D i a m o n d . guriga. ahol a félkörös ívjáratokban létrejön a folya­ dék e l m o z d u l á s a : gyakori helyzetváltoztatás. felülések j á r á s és változatai. mellyel először m u n k a c s o p o r t k é n t . Egxensúlygyakorlatok: statikus. melyek­ kel a gyerek h o z z á s z o k i k a két kéz és két láb együttes. amennyit m e g k í v á n . hogy a katonai ( U S A ) k i k é p z é s b e n m é g a világháború előtt bevezették az ü g y e s s é g . beszédészlelés és -értés ( G M P ) vizsgálatát és az ő fejlesztő terápiáját. Nagymozgások: fejemelések. Frankó Mária. átfordulások. fejlesztette t e r á p i á n k a t . de azt n e m fejleszti. Zsadon Zsófi és legalább még egyszer ugyanilyen hosszú lehetne a névsor.) Az egyensúly fejlesztésével kapcsolatban Földi Rita munkáját mérvadónak tekintjük (Fodorné Földi Rita. á l l a t u t á n z ó ügetések. a főszerep a d i n a m i k u s e g y e n s ú l y fejlesztéséé. fordulatok. a k a d á l y o k k a l stb. Gósv Mária b e s z é d h a l l á s ( G O H ) . a trampoline-ról. Görbicz Katalin. Bors Ilo­ na. e h h e z a gyerek m e g t a n u l „ e g y s z e r ű " labgyakorlatokat. ritmusos beszéd és m o z g á s . Petheő Erika. pl.. Kunné Szörényi Katalin. pók-rák és sok kisegítő g y a k o r l a t (pl. Lurija-féle neuropszichológiai g y a k o r l a t o k . Kalapos Ilona. Gacsályi Lászlóné. Ezek valójában a humánspecifikus elemi mozgásminták és variációik.e r ő s í t ő k s z ü k s é g szerint). vagy formált a terápia v o n a l á h o z igazodóvá: pl. Breinmann Erzsébet.és lábgyakorlatot k o m b i n á l u n k e g y m á s s a l . forgó. láb) Erihez járulnak az informatikai blokkot fejlesztő kartonok Mozgáskoordináció megalapozása 1. m á s i k dobol stb.és fejegyensúlyt fejlesztők valamint k o m b i n á c i ó i k .p r o n á c i ó vagy ökölcsukás-nyitás r i t m u s o s a n .. de az e r ő n l é t r e is igen jó hatást g y a k o r o l t ( M . Gyarmatiné Boksái Éva. A terápia jelenlegi. ugró­ kötél. és az elvek alapján szülőkkel és terapeutákkal együtt á l l a n d ó a n továbbfejlesztjük.: majd min­ den „ e g y s z e r ű " kéz. E z u t á n k i d o l g o z z u k a két kéz külön munkáját. egy lábon. Telek Erika. Tóth Péter. M á s . és „ e g y s z e r ű " kéz­ gyakorlatokat. A saját terápiánk alapjait S z e r d a h e l y i M á r t o n testnevelő­ g y ó g y t o r n á s z é s T ó t h G á b o r g y ó g y p e d a g ó g u s m u n k a t á r s a m m a l r a k t u k le. és r e n d s z e ­ r ü n k e t egyáltalán n e m tekintjük lezártnak vagy b e z á r h a t ó n a k . Bodai Ágnes. Kb. Gergely Anikó. Stéger Andrea. Kulcsár Éva. teljes k i d o l g o z á s ú terápiákból át­ vettük Fodorné dr. M á r t o n . Dr. 3. De sok g y e r m e k a n e h e z e b b m o z g á s k o o r d i n á c i ó s gya­ korlatokat (I. Hofmann Ildikó. ezen belül járásegyensúlyt.. Sipos Zsóka. Wimmer Zsuzsa. Burián Kati. a l a p k o n c e p c i ó n k k a l jól h a r m o n i z á l ó területeket vont be a terápiába. jól k o o r d i n á l t m ű k ö d t e t é s é h e z . * A felsorolás m á r csak azért sem lehet teljes. A t r a m p o line beindítja a mozgásfejlődést. az A l a p í t v á n y h o z közel álló m u n k a t á r s u n k gazdagította. Mi eredetileg azt hittük. ahogy kívánja. s z ö k d e l é s e k p á r o s lábon. részint egyre újabb. 2. 4. ellenoldali t é r d k ö n y ö k érintések állva. Szerző Krisztina. 5. 1963. Diamond azt írják. Molnárné Nagy Anna. M i n d e b b ő l kialakult az A l a p o z ó Terápia. egyúttal hálás köszönetet szeretnék mondani: Asztalosné Marosi Marianna. Papp Zita. Tóth Ildikó. Jordanidisz Ágnes. m á r a kialakult felépítése a k ö v e t k e z ő : Elemi mozgásminták + Ruganyosság + Egyensúly Mozgáskoordináció tökéletesítése Dominancia (kéz. Göttlinger Gabi. mászás.eszközigény"-ünkről. szem. Vincze Helga. 38 39 . taps test előtt. Gondiné Dobó Anna. hintáztatások h a g y o m á n y o s .. T ó t h G á b o r ki­ d o l g o z t a a terápia speciális alkalmazását o r g a n i k u s k á r o s o d á s b ó l induló hiperaktív figye­ l e m z a v a r o s gyerekek eseteire. labdagyakorlatok. Szíjjártó Edit. a S z e n z o r o s Integrációs T e r á p i a vizsgálatából (Ayres terápia) é s L a k a t o s Katalin-féle T S M T (Tervezett S z e n z o m o t o r o s T r é n i n g ) vizsgálatból. végtag. 1993): kevés az e g y e n s ú l y o z ó járás-statikus e g y e n s ú l y fejlesztése. és láb külön munkáját. Dékányné Cseri Zsuzsa. Burkusné Szenász Ildi. mert folyamatosan gyűjtjük és kapjuk az új ötleteket m u n k a t á r s a i n k t ó l . majd k e r e s z t e z e t t kéz-láb h a r m o n i k u s együttműködésén. E z u t á n telepítjük a kéz. toporgás. légző-fegyelmező gyakorlatsor. A h a r m a d i k lépcsőfokban A l a p í t v á n y u n k részint e g y r e újabb g y a k o r l a t s o r o k k a l bővítette az eddigi területeket.b e s z é d gyakor­ latok. Tamás Béláné.D é v é n y i E v a é s m t s a i . egyik rajzol. tíz e g y m á s r a é p ü l ő gyakorlat Kulcsár Mihályné kidolgozása szerint. körrajzolás stb. vé­ g i g v e z e t v e őt e l ő b b az a z o n o s oldali kéz és láb. egy helyben szökdelés. „Felvezető" vagy „szoktató" gyakorlatsor: a m o z g á s k o o r d i n á c i ó t m e g a l a p o z ó gya­ korlatok. t e s t v o n a l a t á t l é p ő k e r e s z t e z ő g y a k o r l a t s o r stb. csak aztán a földön. v a l a m i n t a m o z g á s r e n d e ­ z e t t s é g é n e k fejlesztése céljára. „igen és n e m " integetés stb. és m é g a beszédfejlődési lemaradottságokat is javítja. nyak­ izom-erősítők. Bodonyi Anikó. Tar Mónika. E z e k az e l v e k m e g e g y e z n e k Falvay Károly egyensúlyfejlesztési elveivel ( s z e m é l y e s közlés).

a p o n t o s a b b m o z g á s szabályozza az észlelési folyamat javulását. i z o m z a t a feletti uralmát. M a r t o n . az fegyel­ m e z e t t e b b e n g o n d o l k o d i k . 7. elöl vagy há­ tul. G i m n a s z t i k á n k figyelembe veszi az anyanyelvi k é s z s é g h i á n y o s . Kézdominancia kifejlesztése. u g y a n a k k o r m e g t ö r t é n i k a testrészek m o z g á s á n a k h a r m o n i k u s ö s s z e h a n g o l á s a ( D é v é n y .a nagy.a törzsközeli n a g y m o z g á s o k t ó l h a l a d u n k a törzstől távoli f i n o m m o z g á s o k i g . állóképességét. a spontán fejlődés irányait követi: . . m i n d e n m o z g á s esztétikus m o z g á s alapjait m e g a d ó g i m n a s z t i k a fejleszti a gyerek helyes tartását. és elutasítja a l é n y e g t e l e n n e k ítélt informá­ ciókat. a m o z g á s ritmikája az időbeliséget és a d i n a m i k a a s z ü k s é g e s e r ő a d a g o l á s t és tónusállapotot. idő. in: M á r t o n . hogy a folyamatos. a g y i d e g ) . majd a l e g n e h e z e b b gyakorlatsor j ö n . ^ 9. Az a k u s z t i k u s és a k u s z t i k o m o t o r o s fejlesztés a m o z g á s o k r i t m u s o s t a p s r a v a g y r i t m u s o s m o n d ó k á r a .és dinamikai érzékelése: a moz­ dulatok pályája m e g h a t á r o z z a a m o z g á s térbeliségét. j á r á s ellentétes kézráütéssel.e z e k e t leépítjük -. Ha ez megy. m i n t a stabil k é z d o m i n a n c i á t . v e r s e k r e t ö r t é n ő v é g z é s é v e l valósul m e g . harántter­ pesz. 6. . h o g y a kéz és láb e g y m á s r a m i n d i g merőle­ ges e l l e n m o z g á s t v é g e z z e n . Lábdominanciát kialakító vagy m e g e r ő s í t ő gyakorlatok. erre m é g visszatérek. m i n d k é t kézzel. A b e s z é d és m o z g á s e g y ü t t e s és e g y m á s t fejlesztése a m e g f e l e l ő s t á d i u m b a n a l k a l m a z o t t mondott mozgás m ó d s z e r r e l : a m o z d u l a t o ( k a ) t s z ó b a n p o n t o s a n m e g f o g a l m a z z u k . illetve egyenrangú. U g y a n c s a k együtt fejlődik a gyerek mozgásbeli tér-.keresztezett ritmusos mozgás kialakítására: pl. 1976. M i n d e n gyakorlatot sokszor e g y m á s után kell végeztetni. a végtagok szétvá­ lasztott m o z g á s a n e m vagy csak alig. tehát n e h e z e n r e n d e z i k ö s s z e é s jegyzik m e g a m o z g á s o k egymásutánját. hogy látná. Betanítjuk a „ n e h é z " alapugrásokat: terpesz. t ö m e g e s m o z d u l a t o k t ó l a precíz m o z g á s o k i g . kéz: karlendí­ tés váltottan test mellett vagy váltott m a l o m k ö r z é s (ez a rá m e r ő l e g e s síkban való m o z g á s ) . és terpesz-keresztszökdelés.az a z o n o s oldalon e g y s z e r r e m o z g ó végtagoktól j u t u n k a keresztezett oldali m o z g á ­ sokhoz. „Aki k o o r d i n á l t a n tud m o z o g n i . . .).D é ­ vényi É v a és mtsai. G y a k o r l a t a i n k e g y ü t t fejlesztik a p r o p r i o c e p t í v rendszert az e g y e n s ú l y r e n d s z e r r e l .m e l y e k n e k fentiekben c s a k a k ö n n y e b b e l e m e i t í r h a t t a m le . v a g y i s ö s s z e r e n d e z ő képességet. az e n y h e fokban értelmi fogyatékos és az o r g a n i k u s a n érintett hiperaktív-figyelemzavaros g y e r e k e k m o z g á s e l m a ­ radásának sajátosságait: .a g y e r e k e k n é l a szerialitás erős fejlesztésre szorul. A látásérzékelés fejlesztése a m o z g á s m i n t á k megfigyelésével és u t á n z á s á v a l történik. a m o z d u l a t egy adott testrészre irányítása g y e n g e .D é ­ vényi É v a és mtsai. Ez a speciális. A p o n t o s m o z g á s é s z l e l é s befolyásolja és szabályoz­ za a m o z g á s t . ügyelve arra. pl. E k k o r a kéz „ n e h é z " g y a k o r l a t a i t ö s s z e h o z z u k a m á r b e g y a k o r o l t „ e g y s z e r ű " l á b g y a k o r l a t o k k a l . a m i k o r a gyerek saját i z o m m ű - ködéséből m e g é r z i a m o z d u l a t o k p o n t o s kivitelezését anélkül. o. v á l l b o k s z o l á s o k stb. T e r m é s z e t e ­ sen fejlesztik a p i r a m i d á l i s . 1999. M i n d e z fej­ leszti az integrációs.z á r (ez a vízszintes síkban van). A g y e r e k a g i m n a s z t i k a során m e g ­ tanulja ö s s z e r e n d e z n i a külső és a belső információkat. N e m tekintjük o l y a n elen­ g e d h e t e t l e n n e k . 8. és biztos. Hámori szerint a m o z g á s k o o r d i n á c i ó differenciálódása a l e g s z o r o s a b b a n k a p c s o l ó d i k az érzékelési funkciók differenciálódásához. e z e k mindig ellentétes irányú r i t m u s o s e l l e n m o z g á ­ sok. és ezen két rendszer együttes fejlődése kiemelt szerepű az agyi érési f o l y a m a t o k b a n . VI. váltott függőleges karlendítés test mellett.a fej m o z g á s a i t ó l j u t u n k a végtagok mozgásai felé. A mi t e r á p i á n k egyik legfőbb célja a m o z g á s k o o r d i n á c i ó kifejlesztése. a m e l y e k b i z o n y o s h e l y z e t b e n m e g h a t á r o z ó a k . kiválasztja azokat az ingerületeket. és t e r m é s z e t e s e n a kéz o l d a l á r a próbáljuk beállítani.írja Nádori ( N á d o r i . A g y a k o r l a t o k a tudatos és p o n t o s végzésen keresztül fejlesztik a k o n c e n t r á c i ó t és az ö n f e g y e l m e t ( D é v é n y .az a z o n o s oldali v é g t a g o k m o z g á s a k ö n n y e b b e n kivitelezhető. . a k k o r a „ n e h é z " ugrásokat e l ő b b ö s s z e h o z ­ zuk m i n d e n k o m b i n á c i ó b a n a m á r b e g y a k o r o l t „ e g y s z e r ű " k é z g y a k o r l a t o k k a l .). ügyességét. együttműködés kialakítása és/vagy fejlesz­ tése: első g y a k o r l a t s o r u n k b a n külső és belső s z e m i z o m g y a k o r l a t o k a t v é g e z t e t ü n k (III. 1994). . k ö n n y e d vég­ rehajtást elérjük. Kulcsár Mihályné alapötletei nyo­ mán. . „ K o o r d i n á l n i azt jelenti: összeren­ d e z n i .. a keresz­ tezett ritmusos mozgások ugrással. Végül is m o z g á s k o o r d i n á c i ó t fejlesztő g y a k o r l a t a i n k a t .a szinkron kétoldali e g y ü t t m o z g á s o k k ö n n y e b b e n kivitelezhetőek. M á s o d i k g y a k o r l a t s o r u n k b a n a térlátásban való ü g y e s s é g e t és a követé- 40 41 . sorrendjét és sajátos m i n t a szerinti össze­ r e n d e z é s é t értjük ( m o z g á s k o o r d i n á c i ó a l a t t ) " . betartva a fejlődési irányt: fejgya­ korlatoktól h a l a d u n k a törzs és kéz felé. a m o z g á s s o r o k a t . Itt is betartjuk a proximális-disztális fejlesztési irányt. . 5 1 . vízszintes k e r e s z t e z é s . és m o n d j u k a m o z d u l a t ( o k ) előtt és/vagy alatt. 1994).. m i n t h o g y a bonyolult és megfelelően adagolt m o z g á s s o r o z a ­ tok kialakítása és a u t o m a t i z á l á s a m i n t e g y visszahatásként vagy az agy fejlődésének kriti­ kus p e r i ó d u s á b a n történt m ű k ö d é s m e g e r ő s í t é s e k é n t fejleszti a központi i d e g r e n d s z e r n e m szorosan a m o z g á s k o o r d i n á c i ó v a l kapcsolatos m ű k ö d é s é t i s " ( H á m o r i . 1972. a k e r e s z t e z e t t m o z g á ­ sok n e m vagy csak alig. 1999.és e l l e n m o z d u l a t o k együttesét. old. És végül a „ n e h é z " s z ö k d e l é s e k e t és „ n e h é z " k é z g y a k o r l a ­ tokat h o z z u k össze e g y m á s s a l .e x t r a p i r a m i d á l i s m o z g á s r e n d s z e r t és a parietális m o z g á s s z a b á ­ lyozó areákat.. Pl. E z u t á n betanítjuk a kéz „ n e h é z " gyakorlatait. m a l o m k ö r z é s . 5 1 . IV.speciális g i m n a s z t i k á n a k tartjuk. indiánjárás ( m é g n e m s z ö k d e l é s ! ) stb. illetve begyakorlása: igen sok egymásra épülő. és ez tökélete­ síthető t ü k ö r segítségével. l á b t e r p e s z .a g y e r e k e k n é l g y a k o r i a k a k é n y s z e r e g y ü t t m o z g á s o k . Finommotorika kialakítását előkészítő gyakorlatsor: egymásra épülő gyakorlatok Kulcsár Mihály né k i d o l g o z á s a alapján. a d o m i n á n s kezet ügyessé tevő gyakorlat. proximálistól h a l a d u n k disztális felé. igen kifejezetten a r i t m u s é r z é k é t . Szemgyakorlatok és a domináns szem-kéz. Miért tartjuk g i m n a s z t i k á n k a t speciálisnak? Mert fejlődéstani szemléletű. á l l a n d ó továbbfejlesztésben. a rész. és nagyfokú k o o r d i n á c i ó s k é s z s é g e t ad. A f o r m a é r z é k és k o o r d i n á c i ó együtt fejlődik. h o g y terápiánkat ezen a n y o m o n kívánjuk továbbfejleszteni.

ritmu­ sos s z ö k d e l é s e k két l á b o n és váltott l á b o n . ha igen. a betűfor­ málással. evezést. tárgyak stb. betartjuk az „ e l ő s z ö r passzívan. Tehát íráskor valójában csak a jobb szemével fogja látni az írást. Freund azt írja. k i n e s z t e t i k u s és mozgássor-emlékezet játékos 17. U g y a n c s a k napi 1 5 . térbeli tájékozódás: mozgáselképzelések. 1963). illet­ ve a m o z g á s o k r i t m u s o s e l v é g z é s é t követelik m e g . 10. mesélés vagy szövegfel­ tájékozottság g y a k o r l á s á r a a szülőt kérjük m e g .) teljes. csukott s z e m m e l tá­ j é k o z ó d á s o k fix ponttal és fix pont nélkül. 13.. M i n d i g a d o m i n á n s k é z h e z igazítjuk a szemet. t e r p e s z . hogy a r i t m u s o s u g r á s o k gyakorlásával az agy premotoros cortex* részét érintjük. szinkron és aszinkron (váltott kézzel). melléklet). vagy anélkül. 3. fejlesztjük a m a g á n h a n g z ó h o s s z ú s á g és z ö n g é s . és a j o b b vezet a m u n k á n á l . mely m o t o r o s ü g y e s s é g e k szervezésében is részt vesz. a j o b b s z e m elé s e m m i t („ablaküve­ g e t " ) . ül. 4. csukló-. A problémára részletesen visszatérek az anatómiai támadáspontot tárgyaló fejezetben. és olyan pirosan író tollat a d u n k a kezébe.v e r s e k . mozgású gyer­ melyekben az agyi v é r á t á r a m l á s t óvatosan növelhetjük. a m o z g á s p r o g r a m megtartott. A n e m stabilizált e r e d m é n y t visszaesés követheti. M i n d e n g y e r e k n é l a l k a l m a z z u k . síkban .. háttér. A gyerek d o m i n á n s k e z e oldalára kívánjuk beállítani az olvasásban és írásban d o m i n á n s s z e m e t . e l ő b b kialakítjuk. m i n d e z e k tapssal k o m b i n á l v a ( n é p t á n c h o z kö­ zelítő g y a k o r l a t s o r o k ) . s i m a m e g v a l ó s u l á s á t . Ezért a stabilan jobbkezes gyereknél egy s z e m ü v e g k e r e t b e a bal s z e m elé p i r o s színszűrőt (lencsét vagy átlátszó m ű a n y a g o t ) teszünk. Ha nincs stabil k é z d o m i n a n c i a . h á r o m i d o m e g y m á s h o z viszonyí­ tott rajzolása. rajz. 14. m i n d e g y i k külön aktust igényel. üte­ met is ütve. 2 3 . utána aktí­ van. fej-. fejlesztése fejlesztő k ö n y v e k használatával stb. közti „fordítás" látási-tapintási-alakfelis­ merési érzetek g y a k o r o l t a t á s a . melyből ki­ e m e l t e n is tanítjuk az írókeretes írást és a teljes vállból-karból végzett. Emlékez. Ritmusgyakorlatok: ü t e m k o p o g á s o k . hogy használl-e.pontjairól h a n g o k . Légzőgyakorlatok: hasi légzés levegő-visszatartással szétszórt és különböző testhelyzetekben. de mivel m i n d e n m á s lá­ t á s é l m é n y e (fények.k i l é g z é s r e megtett lassú v é g t a g m o z g á ­ sok. gyors m o z d u l a t o k után lassú m o z d u l a t o k . hallási. szaggatottan zajlanak le. hogy az íráskép rendezettsége erősen pszichés befolyás alatt is áll. g y a k o r o l u n k . n a g y o b b g y e r e k e k n e k Lurija n e u r o p s z i c h o l ó g i a i vizsgálatának g y a k o r l a t a i : térképrajzolás bejelöléssel. biciklizést. n a g y o b b a k n a k W e ö r e s . V a l ó s z í n ű . a u t o matizálódott m o z g á s o k f o l y a m a t o s s á g a . 22. könyök-. érzékszervek látási. Gestalt stb. boka. Lazító gyakorlatok: vállízület lazítása. Lurija-féle neuropszichológiai vizsgálat és a rehabilitáció gyakorlatai: egyre több gyakorlatot h a s z n á l u n k Lurija gyakorlatai közül a reciprok (váltott ellentétes) b e i d e g z é s gyakorlására. sík­ i d o m o k u t á n r a k á s a . u g r á s v a r i á c i ó k (pl. é v s z a k o k stb. Egyik legfontosabb g y a k o r l a t s o r u n k . 1999). M á r a m o z g á s k o o r d i n á c i ó s g y a k o r l a t s o r o k is r i t m u s o s m o z g á s o k a t t a r t a l m a z n a k . T a p a s z t a l a ­ tunk szerint az esetek felében látványos j a v u l á s áll be (2. k ö n y v é b ő l . és m o z g á s nélkül is k ö r b e ü l v e m o n d u n k . utána a tágas t é r " elvét. m i n t h a két s z e m m e l látna.) Az alaki diszgráfia k e z e l é s é n e k m á s i k módja az angol N I L D . csak hallás utáni tájékozódási j á t é k o k . ujjismeret. Időbeli tájékozódás fejlesztése: napszakok. irányismeret: akár a testismeretet.egyre táguló . A m e g i n d í t o t t m o z g á s o k sztereotip m ó d o n i s m é t l ő d n e k . mert a fenti leírás olyan. N a p o n t a 20 percet íratjuk így a g y e r e k e t dik­ tálás u t á n . m e l y e t D e l a c a t o leírása alapján k e z d t ü n k el ( D e l a c a t o . Kinesztézis gyakorlása.t e r á p i a . m e l y e k e t mozgással . Szövegmegértést elősegítő játékok.z á r . 19. de szinte m á r ö n m a g á b a n is terápiás értékűnek tartjuk a lovaglást. H á r o m h ó n a p g y a k o r o l t a t á s után döntjük el. csak h ó n a p o k . kicsiknek logikai j á t é k stb. mint például a b e s z é d és az írás (Freund. az írás r e n d e z e t t s é g é v e l p r o b l é m a van. 2 1 . 24. Konstruktív praxis. 42 43 . de m á s mozgással is elősegítünk.s z ó t a g o k . m i n t h a a d i s z l e x i á s g y e r m e k e k olvasását j e l l e m e z n é m . 20. Térben való mozgások. g ö r d e s z k á t . futást.ses s z e m m o z g á s o k a t fejlesztjük. nyaklazítás. görkorcsolyát. h o g y a p r e m o t o r k é r e g vesz részt a m o z g á s időbeli s z e r v e z é s é b e n . órarajzolások. sztereotípiák kialakítására és m e g t ö r é s é r e stb. M i n d e z t azért írom le ilyen részletesen. Fejlesztő sportok: a „ k ö z é p v o n a l i " m o z g á s o k g y a k o r l á s a k o r és fejlesztésekor aján­ lani szoktuk az úszást. Ha a p r e motor kéreg károsodik. mozgásutánzások. Altalános szóban. h a r á n t t e r ­ pesz-zárt lábas ugrás) r i t m u s o s a n felépítve. térképkészítések stb. M i n d e z e k az a g y k é r e g alatti (subcorticalis) területek fokozott m u n k á b a vonását jelentik. de m e g s z ű n i k a begyakorlott. e l ő s z ö r nyitott s z e m m e l . akiknél az írás alaki részével. ez a kéregrész vezérli a m o z g á s folyamatos. olvasás alapján j á t s z u n k . A piros s z e m ü v e g e s írással szép e r e d m é ­ n y e i n k v a n n a k . futballt. m e l y n e k színét a piros színszűrő kioltja. jobb-bal. akár a jobb-bal fogalmát. m e l y n e k sikerült elkészíttetnünk pirossal n y o m o t t változatát. de m i n d e n e k e l ő t t a g y e r e k e k n é l m á r s o k s z o r n a g y o n m e r e v ágyéki gerincsza­ kasz lazítása. m e l y e t Lurija k i n e t i k u s m e l ó d i á n a k nevez.b e n n t a r t á s . Fegyelmező gyakorlatok: különlegesen fegyelmezetlen m e k e k n e k : s z á m o l á s r a vagy b e l é g z é s . 11. T e s t s é m a . akár a n é v u t ó r e n d s z e r t gyakoroljuk. az agya ezt nem érzékeli.s z a v a k v i s s z a a d á s á t g y a k o r o l t a t j u k . utána a k ö z v e t l e n tér. először a saját test a k ö z p o n t . utána csukott s z e m m e l . és felesleges r é s z m o z g á s o k k e l e t k e z n e k . Alak. 18.etfejlesztés: fejlesztése. Itt kell b e s z é l n e m a „ p i r o s s z e m ü v e g e s " o l v a s á s r ó l és írásról. M á r t o n . a beindított m o z g á s o k m e g t a p a d ­ nak ( p e r s z e v e r á c i ó ! ) .D é v é n y i Éva és mtsai. m e l y h e z na­ g y o b b g y e r e k e k n é l a tér k ü l ö n b ö z ő . csípőízü­ let. légzés és s z á m o l á s r a megtett m o z d u l a t o k . és zsebecskéjében a h o z z á való piros színszűrő is megtalálható. 25. A z e g y e s m o z ­ gáselemek e g y m á s t ó l izoláltan. ( M i n d ­ ezzel együtt azt tapasztaljuk.papíron való tájékozódás építőkocka-utánrakás. 15.z ö n g é t l e n pár m e g h a l l á s á t és visszaadását.e l s ő s o r b a n ingásos lépésmozgással kicsiknél (Falvay Károly tanítása). úgy érzékel. n a g y f o r m á t u m ú be­ t ű e l e m tanítást. m é g újabb h á r o m h ó n a p o t írunk elő az e r e d m é n y stabilizálására. Ritmusos beszéd: k i c s i k n e k m o n d ó k á k . m e l y h e z sajnos kevés gyemelyeket napok. „ s z o b r o k " p o n t o s leutánzása. és o l y a n kétoldali s z e r v e z ő rendszer.2 0 p e r c e t olvastatjuk u g y a n í g y G ó s y M á r i a Varázsió c. 1990. Hallásgyakorlatok: Gósy Mária hallásfejlesztő gyakorlatait használjuk. a v o n a l v e z e t é s s e l . 16. 12.

29. Földi Rita féle labdaterápiás fejlesztés: átvettünk és beolvasztottunk Fodorné dr. Ez a terápia kifejezett és t u d a t o s e g y ü t t m ű k ö d é s t igényel a terápiát v é g z ő egyén és a gyer­ m e k között.POS ( p s z i c h o o r g a n o s s z i n d r o m a ) . A dominanciafejlesztés i d ő s z a k á b a n ajánljuk a teniszt. m i n t e g y á t m e n e t i fejlesztő lehetőségként: m á r sport. kialakulatlan k é z d o m i n a n c i a vagy k i m u t a t o t t diszlexiaveszélyeztetettség áll fenn. Fejlesztésünk így h a t á r o z o t t fejlődéstani vonalú.és finommozgások) . az állóképesség. a z o n b a n a n e m diszlexiás P O S . szerialitás fejlesztése: a szerialitás fejlesztése gyerekeknél k i e m e l t fon­ tosságú. mely az egyensúly. „ A n y a n y e l v i .b a n s z e n v e d ő g y e r m e k e k n é l is észlelünk terápiás hatást a m o z g á s k o ­ o r d i n á c i ó fejlődése miatt. 26. de az igen súlyos r é s z k é p e s s é g h i á n y miatt kisegítő iskola várna ra. mely n e m c s a k a k ö z é p v o n a l átlépését.Beszédfejlődési problémák (megkésett. 2 7 . Mozgásos kat tanítunk be.Mentális retardáció és/vagy deficit -POS >» Iskolások 16 évesig _ Diszlexia.Mozgásfejlődési elmaradás (nagy.h a t é k o n y n a k b i z o n y u l a terápia intelligencia-határeset g y e r e k e k n é l : a debilitás felső. diszgráfia aiakj _ Enyhe mentális retardáció v a g y deficit _ poS 44 45 .b a n s z e n v e d ő g y e r e k e k n é l . ezért r ö v i d e b b ( 3 .4 g y a k o r l a t e l e m ) . akiknél m o z g á s . de lesz p a n t o m i m s p e c i á l k o l l é g i u m u n k is. h a n e m testismeretet. jelenleg F a l v a y K á r o l y n a k az e g y e n s ú l y és beszéd. iskolaérellcn óvodások Korbontásban tekintve: Alapozó Terápia Fejlesztés: anyanyelvi készséghiány miatt idegrendszeri éretlenség miatt mozgáskoordináció elmaradottsága miatt fejlődik. a kosárlabdát.Dominancia megválasztásának késése . de terápiás sport. 2 8 . ritmu­ sos népi m o z g á s o k és j á t é k o k felhasználásával t ö r t é n ő fejlesztése felé fordulunk.b a n s z e n v e d ő g y e r m e k e k egy r é s z e d i s z l e x i á s is. . m i n é l kisebb a gyerek.7 5 ) . a figyelem és a logikai g o n d o l k o d á s fejlesztésére is (!) alkal­ m a s .ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s g y e r m e k e k n é l . .ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s (5 éven felüli) g y e r m e k e k n é l . Utolsó kartonunkat „nyitva hagyom": hiszen a r e n d s z e r n e m lezárt. h o s s z a b b (64 g y a k o r l a t e l e m ! ) m o z g á s s o r o ­ A fent leírt területek m i n d e g y i k é n a képesség -> készség -> automatizado (jól kivitelezett) fejlesztési elvét követjük. diszfázia stb. a n o r m á l i s intellektus alsó ö v e z e t é b e e s ő g y e r m e k e k ( I Q : 7 0 .8 5 ) ugrásszerű fejlesz­ tését lehet elérni.n a g y o n h a t é k o n y a terápia valódi debilitás esetén ( I Q : 6 0 . . diszfázia.iskoláskorú diszgráfiás g y e r m e k e k n é l az írás alaki o l d a l á n a k javítására. Óvodások 5 éves .rek j u t h o z z á .b a n s z e n v e d ) . Testvonalat átlépő keresztező gyakorlatsor: szimmetrikus és aszimmetrikus kereszt­ befogások.) . és m é g h a t é k o n y a b b p s z e u d o d e b i l i t á s [ál-értelmi fogyatékosság] esetén. az ü g y e s s é g . a g y o r s a s á g . sőt á l l a n d ó a n Fejlődésben elmaradt. melyet a Fejlesztő P e d a g ó g i a 2 0 0 1 / 1 . és ha úgy a l k a l m a z z u k .z e n e i diszgráfia kezelést". a súlylökést. esetleg diszfázia gyanúja. a ví­ vást. ^ Mivel a terápia n e m h a t é k o n y tartalmi diszgráfia kezelésénél. Tíz éves t a p a s z t a l a t u n k alapján a k e z e l h e t ő c s o p o r t o k : Anyanyelvi készség hiánya Megkésett vagy/és hibás beszédfejlődés Diszlexia Diszgráfia Diszfázia POS Organikus eredetű hiperakti vitás figyelemzavarral y Idegrendszer érését megalapozó terápia Mentális retardáció és/vagy deficit (enyhe fokú) Földi Rita labdát h a s z n á l ó mozgásfejlesztő m ó d s z e r é b ő l . de igen k o m p l e x és nyitott r e n d s z e r r é vált. . ezért k i d o l g o z t u n k egy un. akiknél súlyos beszédfejlődési z a v a r áll vagy állt fenn: m e g k é s e t t b e s z é d f e j l ő d é s .iskoláskorú diszlexiás g y e r m e k e k n é l . két oldal m ű k ö d é ­ sének szétválasztását.ü g y e t l e n s é g van. m e r t a két r e n d e l l e n e s s é g ölelkezik e g y m á s s a l (a P O S . ha diszlexiásak. belső és külső r i t m u s . r i t m u s o s m o z g á s t és szeriális e m l é k e z e t e t is fejleszt. ahol a g y e r m e k n o r m á l intelligen­ ciájú. e g y é b labdajátékokat. E z t is s z á m b a véve és tapasztalatainkat á t g o n d o l v a a terápia h a t é k o n y n a k m u ­ tatkozik: . a d i s z l e x i á s g y e r m e k e k e g y része P O S . . n e h e z e n k e z e l h e t ő b e s z é d p r o d u k c i ó s v a g y b e s z é d p e r c e p c i ó s zavarok. akiknél tisztán a n a g y m o z g á s o k és f i n o m m o z ­ g á s o k ü g y e t l e n s é g e figyelhető m e g . a p i n g p o n g o t . számá­ ban leírtunk. U g y a n a k k o r n á l u n k m á r „ v é g z e t t " gyerekeinket Földi Rita „ l a b d a t e r á p i á j á b a " küld­ j ü k . . annál e r e d m é n y e s e b b e n . .ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s g y e r m e k e k n é l .

a Sylvius-árok körüli r é s z e k n é l . mely a terápia hatására az idegrend­ szerben létrejöhet. S P E C T ) vizsgálják.II. de m á s területek is szóba j ö h e t n e k r é s z k é p e s s é g . m á s részénél b i z o n y o s területek éretlenségét. (2. AZ ALAPOZÓ TERÁPIA HATÁSMECHANIZMUSA A) A fejlesztés idegszövettani alapja általában H a t á s m e c h a n i z m u s alatt ez esetben azt az a n a t ó m i a i l a g m e g f o g h a t ó . mint a beszéd. . a látó. de a jó funkció eléréséért az a g y n a k igen k ü l ö n b ö z ő területei „fog­ nak ö s s z e " . hiperaktív-figyelemzavaros g y e r e k e k n é l vagy a n y a n y e l v i k é s z s é g h i á n y o s g y e r e k e k n é l .érzelmi.z a v a r o k e s e t é n ( F o d o r n é Földi R i t a szóbeli k ö z l é s e ) . r o s t o k b ó l álló k ö z p o n t i rész. Enyhe fokban értelmi fogyatékosoknál az agy bármelyik része károsodhat. az aktív m a g a t a r t á s é r t a külvilág felé. mely felelős az éberségi szintért . v a n n a k u g y a n agyi központjai. U g y a n a k k o r a gyerekek tünetei alapján feltételezhető a limbikus rendszer . esetleg é r é s b e n e l m a r a d t ó v o d á s o k n á l . ábra) extrapyramidális rendszerhez tartozó agykérgi mozgatóközpont hallólebeny (temporalis központi árok (sulctis centrális) vagy fissura Rolandi elsődleges mozgatómező elsődleges érzőmező fali lebeny (parietális) homloklebeny (frontális lebeny) látólebeny sylvius árok . fMRI.e c h o p r a x i a -. a figyelemért. disz­ lexia. Az anyanyelvi készséghiányos g y e r e k e k n é l . E z e k e t ma m á r a funkcióban levő agy vizsgálatát lehetővé tevő eljárások ( P E T . idegszövettanilag és élettanilag is k ö v e t h e t ő funkcióbeli változást értem. mely agyi területeken k e r e s h e t ő az éretlen vagy k á r o s o d o t t terület: n e h e z e n m o n d h a t n á n k b i z t o s a n felelős területeket. pl. a „ h á r o m l e b e n y v i d é k e " ( p a r i e t o . Hiperaktív-figyelemzavaros g y e r e k e k (organikus eredet) egy részénél kifejezett sérülést feltételezhetünk. a fissura R o l a n d i elülső részének. a h o m l o k l e b e n y felső és oldalsó részének érintettségét is találták. és részt vesz a m o z g á s s z a b á l y o z á s i n t e g r á c i ó j á b a n . a p r o b l é m a m e g o l d ó és a szóbeli g o n d o l k o d á s vezérlője és az absztrakt. . mely fejlődéstanilag a l a c s o n y a b b szint).t e m p o r o occipitalis „ s a r o k " ) . E r e t l e n s é g szem­ pontjából p e d i g az agytörzsi vesztibulocerebelláris r e n d s z e r érintettsége biztosra v e h e t ő . A n a t ó m i a i l a g m á s k á r o s o d o t t terület . helyesírás. fogalmi gon­ d o l k o d á s szabályozója. hallási és egyéb ingerek összekapcsolódása extrapyramidális rendszerhez tartozó agykérgi mozgatóközpont három lebeny „vidéke" (parieto-temporo-occipitalis) „sarok" elsődleges mozgatókéreg ~ elsődleges érzőkéreg homloklebeny fali lebeny corpus callosum (kérges test) hallólebeny nyakszirt vagy látólebeny (occipitalis) (Péter Agnes 2. hogy a szóbeli utasítás m e g é r t é s e helyett u t á n z á s vezérli a m o z g á s t .feltételezhető értelmi fo­ g y a t é k o s o k n á l . vegetatív szabá­ lyozás . ahol egyik félteke rostjai a m á s i k b a vezetve egy­ m á s t k e r e s z t e z i k ) a p a r i e t á l i s lebeny.s z ö v e t t a n i l a g i g a z o l t n a k t e k i n t h e t ő a k é r g e s t e s t ( c o r p u s c a l l o s u m . a belső b e s z é d szabályo­ zója. E l t e k i n t v e a p r o b l é m a bio­ kémiai m a g y a r á z a t á t ó l . a funkció m á s . mely az agy „szellemi k ö z p o n t j a " : az akarat­ lagos viselkedés szabályozója.m á s részterületét létrehozva m á s és m á s m i n t á z a t o k b a n .melylyel a külvilág felé fordulunk -. olvasás. Az o r g a n i k u s e r e d e t ű h i p e r a k t i v i t á s figyelemzavar s z i n d r ó m á b a n sérülése vagy sérülékenysége biztosra v e h e t ő . m í g m á s o k a h a l á n t é k l e b e n y n e k . Igen v a l ó s z í n ű a R A S (retikuláris a s c e n d á l ó rendszer) érintettsége. de kiemelt s z e r e p e van a h o m l o k l e b e n y sérültségének.m e g k é s e t t beszédfejlődés. és csak azt nézve. diszfázia. t a r t a l m i diszgráfia . A legm a g a s a b b r e n d ű p s z i c h é s teljesítményünknek.vagy éretlen terület . Á J ) gy nyakszirt (occipitalis) va szomatoszenzoros szintézis látási.és h a l l ó r e n d s z e r egyes á t k a p c s o l ó n a g y m a g v a i n a k érintettsé­ ge. ábra Az agy lebenyei és barázdái ábrája nyomán) 46 47 . a j o b b parietális l e b e n y h á t s ó része (vizuális téri figyelem g y e n g e s é g e ) . szerepe van a m o z g á s v e z é r l é s b e n ( é p p e n sérülésnél tapasz­ taljuk e z e k n é l a g y e r e k e k n é l .és a h o m l o k l e b e n y egyes részeinek b e v o n ó d á s a a folyamatba.

oltványhajtá­ „átriumion ^ „ potenciál a k c i ó s sok i n d u l n a k . a k c l o s o l e n c . De ezek 48 . a m e l y e k e t a m ű k ö d é s e k során k e l e t k e z ő i d e g i m p u l z u s n e m j á r át. A funkcióátvétel a n e u r o n h á l ó z a t á t s z e r v e z ő d é sével j ö n létre. S z ö v e t t a n i l a g valószínűleg n e m a v e l ő s h ü v e l y e s e d é s a legfontosabb érési folyamat. egy idő után kiszelektálódnak. I _ ™ / \ prcszinaptikus | axon-*— végződés /" v. de be n e m kapcsolt r e n d s z e r e k b e l é p n e k . a tanulás. a p o n t o s a b b k i d o l g o z á s a születés utáni fejlődés során. s z ü k s é g esetén á t r e n d e z ő d é s e . új szinoptikus hálózat kialakulása Az agyidegsejtek ingerületeket továbbítanak. Hámori leírása alapján a g e n e t i k u s p r o g r a m csak általánosabb utasításokat tartalmaz. mint a m e n n y i szükséges. M á r t o n . 1999. A fe­ les s z á m b a n kifejlődő idegsejtek sok. sir*' V* |..D é v é n y i Éva és mtsai. stabilizálják a helyes kapcsolásokat. Általuk valósulnak meg az elme alapvető működési mozzanatai: Ezt a szövetmintát Janet Robbins. ábra Az. A n a g y a g y k é r e g b e n az á t r e n d e z ő d é s a « az ingerület ^ 4 haladási + " . Az óvodáskorú iskolaéretlen g y e r m e k e k n é l pedig egyes e s e t e k b e n n e m m e r n é k megje­ lölni agyterületet. ugrálás stb. laboratóriumának munkatársa készítette. m i u t á n az agy funkciókban g o n d o l k o d i k ( 3 . a sérült rostokról új kollaterálisok. m í g m á s h u z a l o k . majd a felesleges sejtek elpusztulnak. 1976.c s o d á l a t o s . ábra). Hubel az emlékezet. M i n d e b b ő l látható. M á s r é s z t a n o r m á l i s funkcióhoz szükséges agy szerkezet kialakításában j ó ­ val több idegsejt vesz részt. m á s z á s .k é p l é k e n y s é g e . A k o m p e n z á c i ó r a t ö b b A m á s o d i k fázisban . Az agy idegsejtes szerveződését a Golgi-féle festés felhasználásával Santiago Ramón fedezte fel. ha­ n e m a d e n d r i t h á l ó z a t k i a l a k u l á s a és ezzel a s z i n a p t i k u s h á l ó z a t k i b o n t a k o z á s a .ez az új szinaptikus h á l ó z a t kialakulása ( K a t o n a . s + '§ •f S. A kellő ingerre­ a k c i ó m e g f e l e l ő s z á m ú és m e g f e l e l ő h o s s z ú ideig való g y a k o r o l t a t á s á v a l é p p e n ezt a k i s z ű r ő . 1979. o.m e g e r ő s í t ő . és h a l a d n a k az ép idegsejteken és ép d e n d r i t h á l ó z a t o k o n „ k i a d ó v á " vált üres t e r m i n á l o k h o z . .a m e g i n d u l ó funkciók „kiszűrik. 4 1 .).. A k i s g y e r m e k a g y á n a k plaszticitása . M á ­ sik része lassú . ábra 3.s t a b i l i z á l ó f o l y a m a t o t végzi a kisgyerek s p o n t á n is i s m é t l ő d ő m o z ­ dulataival (pl.lehetőség is van: ha valahol sérülés van. ''ife' s ? szinaptikus rés receptor i (on_ csatorna i / i -OM* ingerületátvivő posztszinaptikus anyag dendrit 4. ábra).). a nyelvi önkifejezés. szelekciók útján történik m e g . a k é s ő b b i e k során h e l y e s n e k b i z o n y u l ó k a p c s o l a t mellett r e n g e t e g „ t é v e s " k a p c s o l a t o t is kialakítanak e g y m á s s a l .s ez a g y e r m e k n é l több évig tartó folyamat . a l * iránya r\ P nyugalmi potenciál I egy része g y o r s : a m á r k i a l a k u l t j e l e n lévő. de k o m p e n z á c i ó r a fel is h a s z n á l ó d h a t n a k . megerősítik. h o g y a terápia n e m bizonyos agyterületeket fejleszt. h a n e m a kapcsolódá­ si l e h e t ő s é g e k . V a g y i s n e m a v e z e t ő k é p e s s é g a legfontosabb. és ezt végeztetjük mi is ővele a terápia során. 1986) (4. (Harvard Orvosegyetem) Dávid H. e k k o r a k a p c s o l a t o k á t r e n d e z ő d n e k .n • 'Ili' 7 mitokondrium szinaptikus vár. el­ p u s z t u l n a k " ( H á m o r i . vagyis m a g á t a fejlesztést i n k á b b szövettani-idegélettani szinten p r ó b á l n á m m a g y a r á z n i .

Ez a külső-bel­ ső k ö r n y e z e t b ő l nyert információ. Először r ö v i d e n á t t e k i n t e n é m a mozgásszabályozás rendszerét: 1. e g y m á s b a folyni a pontos időzítéssel. l e n c s e m a g (n. n é l k ü l e n e m létezik. 1999. 1981). testhelyzet. az érzékszervekből é r k e z ő visszajelentés alap­ j á n k é p e s e k v a g y u n k javítani .m a g (ez a vesztibuláris r e n d s z e r e g y i k magja). ez p e d i g az információt felvevő és feldolgozó r e n d s z e r e k jó m ű k ö d é s é r e . Ha a kettő között eltérés van. 9. pedál. A m o z g á s o s magatartás csak s z á m t a l a n specifikus és n e m specifikus ér­ zékelési és m o z g á s m i n t a megtanulásával válik lehetővé . K é s ő b b a szimbolikus m e g é r t é s arra az alapra épül rá.. e g y e n s ú l y o z á s .A m o z g á s a k i a l a k u l ó b a n lévő e m b e r k ö r n y e z e t t e l való k o m m u n i k á c i ó j á n a k e l s ő és alapvető formája.m o z g a t ó m a g v a k és a n a g y ö s s z e r e n d e z ő k ö t e g (fasciculus l o n g i t u d i n á l i s m e d i a l i s ) . M i n ­ den m o z g á s alapja a s z e n z o m o t o r o s integráció. e l m a r a d o t t az anyanyelvi készsége. az agytörzsi ingerlés a dendritek n ö v e k e ­ d é s é n e k és a szinaptikus hálózat g a z d a g o d á s á n a k és ú j r a s z e r v e z ő d é s é n e k erős ingere. o l í v a m a g . m e l y e k a m o z g á s o k „kinetikus m e l ó d i á j á t " biz­ tosítják: a m o z g á s r é s z e k n e k m e g f e l e l ő s o r r e n d b e n kell m e g j e l e n n i . ábra) Az e x t r a p i r a m i d á l i s r e n d s z e r magcsoportjai kiterjednek a k ö z é p a g y felé: fekete á l l o m á n y (substantia n i g r a ) . Az e l m ú l t 10-20 év alatt nálunk is m e g h o n o s o d ó fejlődéstani szemléletű fejlesztő terápi­ á k b a n é p p e n a t á m a d á s p o n t j u k volt új és szokatlan. h o g y mint k o m m u n i k á c i ó t lehessen a l k a l m a z n i szociális t é r e n . Ezen i g a z s á g o k o n túl szeretnék kísérletet tenni arra. átszerv e z ő d é s é t teszi lehetővé. és ez a z o n o s s á g o t fog m u t a t n i a végrehajtott cselekvéssel. r i t m u s .a m o z ­ gások s z a b á l y o z á s á t teszik lehetővé. helyzet­ érzés. id. Fodorné Földi Rita m e g f o g a l m a z á s á b a n : a külső k ö r n y e z e t b ő l (látás. a p r e m o t o r o s és kiegészítő m o t o r o s kéreg feladata a fent említett kinetikus m e l ó d i a . az agonista-antagonista izmok kiegyensúlyozott m ű k ö d é s é t . c a u d a t u s ) . mint amilyen az anyanyelvi kész­ ség.vagyis a m o z g á s ü g y e s s é g . az i z o m t ó n u s szabályozója.és t ö r z s m o z g á s o k k a l . és h i e r a r c h i k u s r e n d b e igazodnak. K ö v e t k e ­ ző állomás a köztiagy. A k o o r d i n á c i ó s képességek . (5. a labirint és a s z e m m o z g á ­ sok + hallás között. „ A m o t ó r i u m e g y e d f e j l ő d é s é n é l egy k o o r d i n a t í v differenciáló f o l y a m a t m e g y v é g b e : az általánostól a speciálisig. mélység. m é g i s m i n d i g mint e g y s é g e s egész m ű k ö d i k hatal­ mas összeköttetés-rendszerrel. az e l ő z ő r é s z m o z g á s gátlásával és az újra való átállással. p u t a m e n . m o z g á s é r z é k e l é s ) nyert információ finom e l e m z é s e adja a m o z g á s k o o r d i n á c i ó t . és az é r z ő visszajelentés szabályozza a m o z g á s erejét. . ritmus) és a belső k ö r n y e z e t b ő l (ízület. s a testközéptől kifelé a v é g t a g o k i g . Az extrapiramidális r e n d s z e r n e k részei vannak az agykér­ gen is: a p r e m o t o r o s kéreg egyes területei. i z o m t ó n u s . v a l a m i n t a labirintból és a kisagyból befutó ingereket. mert a fentiek m ű k ö d é s e igen szoros összeköttetésben áll a kisagy v e z é r l ő r e n d s z e r é ­ vel. s á p a d t m a g ( p a l l i d u m ) . irány-. lentiformis). v ö r ö s m a g . izom. Az e x t r a p i r a m i d á l i s r e n d s z e r h e z köthetjük az akaratlagos m o z g á s o k sima. futás. és ezért m u t a t a m a g a s a b b r e n d ű idegrendszeri funkciókkal. a thalamus e g y i k m a g j a és a t h a l a m u s alatti mag. j á r á s .). hallás. D e i t e r s . M á r t o n . a m o z g á s k o o r d i n á c i ó e g y i k fő központja. és korai életének e l ő r e h a l a d á s a is. 3. a ritmikus feladatok végrehajtása. T e k i n t s ü k át a m o z g á s b a n résztvevő rendszereket: indul a gerincvelői érzékelésből (proprioceptivitás) -> a nyúltagyban vannak a garat és n y e l v m o z g a t ó magvak. a hátsó parietális lebeny a m o z g á s f o l y a m a t o k térbeli koordinációját végzi.ezek gyakorlással e g y m á s r a h a n ­ g o l ó d n a k . ezért a k o o r d i n á c i ó s k é p e s s é g e k fejlesztése m a g a után vonja a tanulási ké­ pességek fejlődését. beszéd) é p ü l " (Ba­ konyi.) „A m o z g á s f e j l ő d é s n e k az adja célját. hogy a g y e r m e k ­ ben van e g y előre e l k é p z e l t m o z g á s p r o g r a m a m o z g á s m e g h a t á r o z o t t j e l l e m z ő i m e n t é n (irány.és a r c i z o m . m e l y be­ vallottan a mozgáskoordináció tökéletesítését tűzi Erre az egyik v á l a s z l e h e t ő s é g elvi: .s z a b á l y o ­ zás központja —> továbbjutva a hídban a nagy ö s s z e k ö t ő p á l y a r e n d s z e r e k mellett szerepet k a p n a k a s z e m i z o m . . d i n a m i k a i ö s s z e t e v ő k stb. 1985. o. 9. m a n i p u l á l á s . a m e l y r e az összes későbbi k o m m u n i k á c i ó s forma (pl. Bár az a g y b a n v a n n a k központjai. lásra épül rá.képezi a funkcióbázisát a fino­ m a b b m o t o r i k u s m i n t á k n a k (forgás. " (Hottiger.). " (Schilling.D é v é n y i É v a és mtsai.L o w e n t h a l . a durva t o v a h a l a d á s i m u n k á k b a n ( m á s z á s . szoros összefüggést. m e l y e t a g y e r m e k m o z g á s v i l á g a k é p e z e t t . futás. Mivel m i n d e n s z i m b o l i k u s tanulás is az érzékszervi tanuki egyik céljául? 50 51 . ahogy a beszéd felépítésé­ nél m e g f i g y e l h e t j ü k . mely a k ö z é p a g y t ó l lefelé h ú z ó d v a ö s s z e r e n d e z i a s z e m m o z g á s o k a t a nyak-. ugrás) m e g n y i l v á n u l ó t e s t m o t ó r i u m a m e l y m e g f e l e l ő e n kifejlődött statika alapján alakult ki .D é v é n y i É v a és mtsai. és az automatizado első fő állomása. ez m a g a az érzékszervi tanulás modellje. pályák és p á l y a r e n d s z e r e k beindulását. De u g y a n e z a folyamat. a fiziológiás e g y ü t t m o z g á s o k szabályozását és az e g y ü t t m o z g á s t igénylő i z o m c s o p o r t o k szabályozását. m e l y b e az extrapiramidális r e n d s z e r l e g n a g y o b b m a g v a i tartoznak: farkasmag (n. térérzékelés. és m i n d e n tanulás a külső és belső k ö r n y e z e t b ő l nyert in­ formációk e l e m z é s é r e épül. Végül az agykéreg m o z g á s s z a b á l y o z ó részei: az elsődleges m o z g a t ó k é r e g az akaratla­ gos m o z g á s o k indítója. m ű k ö d é s b e hozással.) T e k i n t h e t j ü k a m o z g á s t a n u l á s és s z i m b o l i k u s tanulás közötti analógiát e kettő össze­ függése e r e d e t é n e k . A s z a b á l y o z ó f o l y a m a t o k feltétele.D é ­ vényi É v a és mtsai. o. Ha egy g y e r e k n e k g y e n g e . M á r t o n . in: M á r t o n . o. 1999. Ball. 1999. 1 9 8 1 .a m o z d u l a t o k ingerlőén h a t n a k az agytörzsre is. majd az állandó korrekció a végrehajtás során.ez a reafferentáció vagy újra visszajelentés. 2. az alsó végtagi célszerű m o z g á s o k ügyes kivitelezése (járás. fej. M i n d e z az agytörzsi cerebello-vesztibuláris m o z g a t ó r e n d s z e r részét ké­ pezi. miért hathat rá k e d v e z ő e n egy m o t o s z e n z o r o s fejlesztés. p o n t o s s á g á t stb. a m o z g á s o k automatizálódását. hozzájárul a vesztibuláris m a g r e n d s z e r : testtartás. gördü­ lékeny voltát. . 1980.) „A g y e r m e k első válasza az életben m o t o r o s válasz. B a k o n y i . intelligenciája is m o t o r o s v á l a s z o k b a n m é r h e t ő . 9. A m o z g a t ó r e n d s z e r elválaszthatatlan e g y s é g b e n m ű k ö d i k az é r z ő r e n d s z e r r e l . . A kisagy a n a g y ö s s z e h a n g o l ó az a g y k é r e g és a periféria. a reciprok b e i d e g z ő d é s biztosítása. az e g y e n s ú l y s z a b á l y o z á s központi szerve. rúgás stb. A m o z g á s t e v é k e n y s é g é t az érzetek indít­ ják m e g . b e s z é d ) " ( T o b i s . h o g y anatómiailag-funkcionálisan B) Az Alapoz/' Terápia feltételezhető anatómiai-idegszövettani támadáspontja m e g p r ó b á l j a m az A l a p o z ó T e r á p i a mint mozgásfejlesztés és az anyanyelvi készség k ö z ö s pontjait leírni. h a s o n l ó a n a h h o z .

1. az extrapiramidális rendszer funkcióit). Az e g é s z m o z g á s s z a b á l y o z ó r e n d s z e r m ű k ö d é s é t a h á l ó z a t o s á l l o m á n y ( f o r m a t i o reticularis) s o k s z o r o s á t k a p c s o l ó r e n d s z e r e hangolja össze. mert ma egy r e n d s z e r n e k tekintik anatómiailag is. garat. Vajon n e m az alig vagy nagyon nehezen létrejövő automatizálás j e l l e m z i a k é s z s é g h i á n y o s g y e r e k e k ta­ níthatóságát? M e i x n e r Ildikó a X. majd visszacsatol.a fhalamusban. . a r c m o z g a t ó k . rehabilitációs kezelés l e g n a g y o b b n e h é z s é g é n e k : a gye­ rekben az új ismeret s z á m t a l a n gyakorlás után sem a u t o m a t i z á l ó d i k . M e g e m l í t e m . ben tárgyaltam az e x t r a p i r a m i d á l i s rendszer m ű k ö d é s é t .e g y m á s o n (sűrű reciprok összeköttetés van köztük). Az agykérgi m o t o r o s k é r e g r é s z e k rostjai vég­ ződnek: a) . r i t m u s o s stb.az agytörzsi vestibulocerebellaris rendszert Törzsdúcok és fontosabb 5. sima gör­ dülékeny. Vajon az A l a p o z ó Terápia.r ó l rögtön kide­ r ü l hogy n e m volt az. . és az elképzelt m o z g á s t a lefu­ tóval a kisagy hasonlítja össze és javíttatja. és ha b á r m i m á s r a is figyelnie kell a feladat k ö z b e n .a t ö r z s d ú c o k b a n (extrapiramidális m a g v a k és r e n d s z e r ) . a m o z g á s f u n k c i ó k generalizálása és a m o z g á s f o l y a m a t o k térbeli k o o r d i n á c i ó j a . lassú vezetésre és ö s s z e h a n g o l á s r a k é p e s . tervezését és k i v i t e l e z é s é n e k folyamatos­ sá tételét. szét­ szórt hálózatos r e n d s z e r a gerincvelőtől a kéregig). Az a u t o m a t i z á l t m o z g á s ­ kor szabadul fel az agy az újabb befogadására (új m o z d u l a t r a k é p e s ) . hogy ma m á r csak didaktikus szempontból választjuk szét az e x t r a p i r a m i d á ­ lis és a piramidális ( a k a r a t l a g o s ) vezérlőrendszereket. majd a u t o m a t i k u s . Tulajdonképpen a k k o r örülünk a terápiában való előrehaladásnak. Röviden ö s s z e f o g l a l n á m a r e n d s z e r m ű k ö d é s é t a felső vezérléstől a m e g v a l ó s í t á s i g : az agykéregből indul a tervezett akaratlagos m o z g á s . h o g y ki­ emelhessem a mozgásautomatizációban résztvevő rendszereket. b) .a hálózatos á l l o m á n y (formatio reticularis) sejtjein (erről m á r említést tettem R A S néven: igen kiterjedt poliszinaptikus. az eddig m á r a u t o m a t i z á l t n a k hitt „ t u d á s " . K ő b á n y a i Logopédiai N a p o k o n a „ D i s z l e x i a " c í m ű elő­ adásában ezt tartotta a logopédiai.az a g y t ö r z s b e n a m o z g a t ó i d e g m a g v a k o n ( s z e m m o z g a t ó k . Ez a tanulás alapja. funkcionálisan is. ábra összeköttetései (Mumenthaler.Az e x t r a p i r a m i d á l i s r e n d s z e r t tekinthetjük az automatizado második nagy nek ( 5 . laza.a gerincvelőben. E n n e k egyik o k a a k ö v e t k e z ő : a mi terápiánk kifejezetten a k é p e s s é g —> készség —> a u t o m a t i z á c i ó irányt követi a m o z g á s ­ fejlesztésben. m e l y m i n d e n h o n n a n k a p befutó r o s t o k a t .a k i s a g y b a n .ahogy e g y m á s között mondjuk. ábra). . nyelv). motoros Br 4. E z é r t kissé részleteseb­ premotoros cortex Br 6. ha egy m o z g á s t „az agy­ kéregből m á r a k é r e g alá t u d u n k k ü l d e n i " . 1980) 53 . A m o z g á s b a n r é s z t v e v ő r e n d s z e r e k ismertetését azért tartottam i n d o k o l t n a k . N a g y o n e r ő s e n megdolgoztatjuk az agykérgi vezérlő ( k é p e s a m o z g á s r a ) —> kéregalatti t ö r z s d ú c r e n d s z e r t (a m o z g á s m á r készségszintű. hídban és nyúltvelőben. m e l y a fejlődéstani ősi m o z g á s o k k a l rugalmasság-egyensúly mozgásokkal . 8. c) . és így minden m o z g á s k o o r d i n á c i ó j á b a n részt vesz. . Törzsdúcrendszer rendszeré­ Összefoglalva az a g y k é r g i és a kéregalatti t ö r z s d ú c r e n d s z e r m ű k ö d é s é t : együtt végzik az akaratlagos és a u t o m a t i k u s m o z g á s o k indítását.

h o g y hol és h o g y a n végzi az agy a nyelv feldol­ g o z á s á t (6. A kialakult ka­ tegóriák és a s z i m b o l i k u s m e g j e l e n í t é s e k e g y m á s r a r a k ó d ó rétegei s z o l g á l n a k az elvont fogalmakban és s z ó k é p e k b e n ( m e t a f o r á k b a n ) való g o n d o l k o d á s alapjául. vagy b i z o n y o s érzelmi állapo­ tokat) n e m c s u p á n k a t e g ó r i á k b a sorolja. 1992. E z e k az agyi m e z ő k tárolják a f o n é m á k hallási és hang-mozgásérzeti (kinesztetikai) „feljegyzéseit". mely a fonémák. m á r mielőtt b á r m i t m o n d a n a . A kéregalatti hálózat a „szo­ kás vezérelte t a n u l á s n a k " felel m e g . A gyerek. ábra). egység: szintén a bal féltekében helyezkedik el. D a m a s i o . míg az agykérgi pálya m a g a s a b b szintű. színét. így tudjuk el­ ménkben m e g s z e r v e z n i a tárgyak. v a l a m i n t a f o g a l m a k és a nyelv 6. ( D a m a s i o . ábra!) Az a n a t ó m i a i hely mellé közlik a m ű k ö désbeli funkciót és a k á r o s o d á s tüneteit. A m i k o r a g y e r m e k pl.vagy akár kézjeleket . érzünk. ezáltal az egyik m ű k ö d é s e a másikban premotoros a bal is kiválthatja a thalamus megfelelő működést. valamint egyes Ez a egy. v a l a m i n t a s z a v a k a t a l k o t ó e g y e s f o n é m á k sorrendjét. és ezzel s z ó a l k o t á s r a ö s z t ö n ö z h e t . halánték­ törzsdúcok szó és mondatalkotási terület lebeny. A hallott b e s z é d b e vagy olva­ sott szövegbe foglalt nyelvi j e l e k feldolgozását is ezek az említett r e n d s z e r e k kezdik m e g . ábra. a s z ó k é p z ő idegi r e n d s z e r és a m o z ­ gatópálya a kérgi és a kéregalatti p á l y á k o n át egyidejűleg aktiválódik.( a u t o m a t i z á c i ó I. ábra A beszéd és a nyelv agyi rendszere (Damasio házaspár ábrája nyomán) 54 55 . törzsdúcokat területek!) oldali elülső részének idegmagvait reg alatti pálya révén összekötve közvetve is kapcsolódnak. a „ s á r g a " szó alakját tanulja. m i n t a tanulás a l a p m e c h a n i z m u s a elősegítésével hat az a n y a n y e l v i k é s z s é g h i á n y o s gyerekeknél. és az első kettő k ö z ö t t közvetít: m e g ­ r a g a d h a t egy f o g a l m a t . /. A bal Sylvius-hasadék k ö r n y é k é n e k k á r o s o d á s a zavart o k o z a b e s z é d h a n g o k feldolgo­ zásában. mert a Sylvius-hasadékot k ö r n y e z ő h á t s ó terület a szavak „jelenté­ sét" tároló k ö z p o n t volna. ( K e r e s d és lásd: 2. a bal Sylvius-árok és k ö r n y é k e . terület a motoros a bal oldali (extrapiramidális (mozgató) és és ké­ agykérgi területekben közvetlenül.sdúcok kifejezés szerepel. A nyelv arra való. e s e m é n y e k rendszerét és ezek viszonyát. A m o z g a t ó p á l y a kettős lefutá­ sa rendkívül nagy j e l e n t ő s é g ű : a b e s z é d h a n g o k k é p z é s e így akár a kérgi.m o n d a ­ t o k k á ö t v ö z v e az e l m é n k b e n körvonalazódó fogalmakat m á s o k k a l is közölhetjük. és m o n ­ datokat szerkesztenek. a m e l y e k e t k i m o n d u n k vagy leírunk. amely a test és k ö r n y e z e t e között érző. majd a m o z g á s k o o r d i n á c i ó kifejlesztésével az a g y k é r e g ­ t ö r z s d ú c r e n d s z e r t ( p i r a m i d á l i s és e x t r a p i r a m i d á l i s rendszer.) A b e s z é d o l y a n adottság. h o g y a fogalmakat nyelvi s z i m b ó l u m b a foglalja össze. sőt akár m i n d k e t t ő vezérlése alatt is v é g b e m e h e t . ezáltal az oly n e h e z e n létrejövő rögzülést elő­ segítve? Az A l a p o z ó T e r á p i a fejlesztési m e c h a n i z m u s a (törzsdúcrendszer. t u d a t o s a b b hallólebeny névszó alkalmazás színfogalmak szabályozást és „asszociatív t a n u l á s t " tesz lehetővé. akár a kéregalat­ ti hálózat.) dolgoztat­ ja m e g e r ő s e n .és m o z g a t ó r e n d s z e r e k közvetítésével nem nyelvi k ö l c s ö n h a t á s o k a t d o l g o z fel: amit csak teszünk. b i z o n y o s funkciókban a bal. ez alatt m i n d i g az e x t r a p i r a m i d á l i s rendszer nagy kéregalatti m a g v a i t kell érteni). egység: az agy m i n d k é t oldalán r e n d s z e r e k h a l m a z a van. és e z e k n e k az idegi területeknek a m ű k ö d é s e ö s s z e k a p c s o l ó d i k a színfogalom. A g y u n k ezeket a n e m nyelvi emlék­ képeket (például a d o l g o k alakját. a fissura Rolandi elülső része bal oldalon. vagy e g y szó vétele után az agyat a megfelelő fogalmak felidézésére készteti. egység: a bal féltekében helyezkedik el általában egy olyan idegrendszeri struktúra. a u t o m a t i z á c i ó ) anatómiailag és funkcionálisan is jól m e g f o g h a t ó a beszéd anatómiai-funkcionális e l e m z é s é n é l a k ö v e t k e z ő állítások a D a m a s i o h á z a s p á r c i k k é b e n o l v a s h a t ó a k e r e d e t i b e n ) . felfogunk. egymásutániságát. n e m az a u t o m a t i z á c i ó .) és a t ö r z s d ú c r e n d s z e r t (hiszen az e l e m i m o z g á s m i n t á k szervezettsége a t ö r z s d ú c r e n d s z e r h e z k ö t ö t t ) . és ezekkel újabb fogal­ m a k a t a l k o t h a s s u n k . a u t o m a t i z á c i ó II. v a l a m i n t a fali lebeny­ nek a szerepe. a m e l y e n keresztül a szavakat . 3. h a n e m mert a beteg a hallott szóalakot n e m tudja h a n g z á s után elemezni. felidézi és kipróbálja őket. a g y á b a n b u z g ó n képezi a fo­ g a l m a k a t . Az i s m e r t e t é s egy r é s z é b e n s z á m u n k r a n a g y o n fontos m e g á l l a p í t á s o k a t m o n d a n a k ki ( a m i k o r a s z ö v e g b e n törz. A D a m a s i o h á z a s p á r az elvi összefoglalás után leírja azokat az e r e d m é n y e k e t . H á r o m szerkezeti egységre bonthatjuk. De n e m azért. g o n d o l u n k stb. 6. funkcionális M R I ) : eddig jól regisztrálhatóvá vált m i n d k é t oldali. a bal o k c i p i t o t e m p o r á l i s rész és a h o m l o k l e b e n y felső-oldalsó részének. Az ilyen tárolórégiók k ö z ö t t oda-vissza kölcsönös ö s s z e k ö t t e t é s van. de belőlük újabb szintet is alkot. fonémakombinációk és a szóalkotáshoz szükséges nyelvtani szabályok felidézését végzi: az agy belsejéből kapott ingerekre szóalakokat állítanak össze. 2. m e l y e k e t funkció k ö z b e n v é g e z h e t ő k é p a l k o t ó eljárásokkal m á r rögzíteni tudtak ( P E T .

mozdulattá hogy a terápiánk szavak mondattá szerkesztésében Ú g y g o n d o l o m tehát. v a l ó s z í n ű l e g ez a terület vezérli a mondatrészek latok egyik hasonló célja).és személyi­ ségfejlődésbeli e l m a r a d á s . hol m á s i k j á t s z i k fősze­ repet. ez n a g y o n jó hatású és lökésszerű az e r e d m é n y . Osztie Éva főorvosnőnek. de ek­ kor m á r intenzív e g y é n i logopédiai fejlesztést kapott 1998 n y a r a óta. g y ó g y t o r n á t j a v a s o l t a k .ezt spaticus torticollis m a r a d v á n y á n a k tartották. V é l e m é n y : kétoldali multiplex (többszörös) bal frontalis túlsúlyú perfúziós za­ var. de g y e n g e : k ü l ö n ö s e n a bal oldala volt ü g y e t l e n e b b . pá. De e n n e k a m ű k ö d é s i m e z ő n e k a bal oldali törzsdúcok is szerves részei csakúgy. beszédkésztetése erős lesz. ty n e m tiszta. k é z ü g y e s s é g b e n igen elmaradt. többi h a n g jó. S z ü l ő k Ausztriában d o l g o z n a k . 1999 s z e p t e m b e r é b e n . összeállítását. S z e m f e n é k és látásélesség ép. e g y e n s ú l y a gyen­ ge. B.) Ebből a beszédállapotból az e g y é n i logopédi­ ai kezelés kb. és n a g y o n fáradékony. m e g á l l a lábán. ügyes. B. hogy rögzüljenek a f o n é m á k hallási. Szerdahelyi Mártonnál heti 5 x 2 ó r a intenzív. m á . v a l a m i n t K ő s z e g e n P a l c s ó Júlia t e r a p e u t a is e l k e z d t e fejleszteni A l a p o z ó T e r á p i á v a l . e k k o r i d e g g y ó g y á s z a t i státusza negatív. Igen h o s s z a d a l m a s vajúdás után az első 3 és fél napot átaludta. 2 évesen 40. mint a Sylvius-hasadék hátsó részén levő vezérlő m e ­ ző. A k k o r fog ismét erősen m ű k ö d n i .1 °C-os láz. b e s z é d m e g é r t é s e helyzetfüg­ gő. „ a " h a n g o k a t j ó l ejti. a fissura R o l a n d i elülső részénél találhatók a b e s z é d rit­ m u s á t . " 6 x e g y m á s után m e g n é z egy m e ­ sefilmet. sekor a S y l v i u s . rollerezik. újabb és újabb szövettani. S z ü l ő k felsorolják. majd egy é v e s e n t ü d ő g y u l l a d á s . h ó n a p ­ jától egy h ó n a p i g tartó lázas vírusfertőzése volt. töltenek ésszerűnek A törzsdúcok feladata és egyenletes a feltételezés.esz- * Ezúton szeretnék az elvégzett vizsgálatokért hálás köszönetet mondani az Országos Idegsebészeti Tudo­ mányos Intézet Nukleáris Medicina Osztály főorvosának. és hol egyik. De a fogalomalkotást közvetítő rendszer idő­ és így a „ s á r g a " szó k é p z é ­ k ö z ö k k e l o t t h o n . A bal Sylvius-hasadék elejénél. " „ D ö m e i s k o l á b a n v a n . „ o " . MRI vizsgálat: bifrontalis (két oldali h o m l o k l e b e n y i ) . túl sokat esett. 2001. Kórelőzményből: anyjának a terhesség 2. Az ellenoldali h e m i s z f é r i u m b a n (félte­ kében) frontolaterálisan. „ R " . m o z g á ­ sa sokkal b i z t o n s á g o s a b b lesz. dr. fenyegető vetélési t ü n e t e k után a g y e r e k m e g m a r a d t . kinesztetikus és m o t o r o s megfelelői (Tehát a nyelv is „a kéreg alá küldi" a működést! MDE). mit akarhat. m a g a b i z t o s . m i n d a m e g é r t é s n y e l v t a n i m ű v e l e t e i b e n zavart o k o z . „ á " . m i n t a m á s o l á s b a n . élettani és m ű k ö d é s b e l i m e g ú j u l á s o k r a ad lehetőséget a g y á n a k sérült ré­ szében is. n y e l v t a n á t v e z é r l ő idegi struktúrák. e l v é t v e előfordul egy-egy szó és ciklizáló szavak kiejtése. m u t o g a t á s s a l é s élénk gesztusokkal fejezi ki m a g á t . 6 0 0 (!) hosszat úszik h á t o n . ahol két hónapi A l a p o z ó T e r á p i a után volt az első m o z g á s . az Orvostudományok Kandi­ dátusának. n e m szereti a p o g á c s á t . e g y év alatt a s z ó k é p z é s szintjére hozza fel.és beszédfejlődési „ u g r á s " : t ő m o n ­ datokat és j e l z ő s z a v a k a t használ.8 é v e s e n ) : „ n é h á n y izolált h a n g o n kívül e g y é b h a n g o t n e m ejt. 56 57 . M o z g á s f e j l ő d é s időben. m o n d ó k á t u t á n a m o n d .és postnatalis k á r o s o d á s lehetősége. egyszerű utasításokat megért. (általában). 4 éves k o r a körül t ö b b kivizsgálás indul el. azt reméljük. E k k o r (3. de a szavak szintjén n e m tudta túlemelni. k ö v e t k e z m é n y e s kamratágulattal. ( M o z g á s a k o o r d i n á l a t l a n . M i u t á n a Sylvius-hasadék elülső részénél h ú z ó d ó idegi m e z ő k á r o s o d á s a m i n d a beszéd. M. Donauer Nándor neuropszichológusnak (Heim Pál Kórház). és fejlesztő e g é s z é b e n is. A 12. és absztrakció gyenge.k ö z ö t t k ö z v e t í t ő agyi területek m ű k ö d é s é v e l . IQ ( S n . " D e igen sok a g r a m m a t i z m u s : „ B .h a s a d é k h á t s ó részén levő m e z ő n e k t ö b b é n e m kell j e l e n t ő s e n k ö z r e m ű ­ k ö d n i e . f e l t e h e t ő e n perinatalis (születés k ö r ü l i ) vascularis laesio (vérellátási z a v a r kb. 5 és fél é v e s e n került vizsgálatra. J o b b oldali reflextúlsúly miatt bal féltekei (parieto-temporalis?) sérülést tételezek fel. 1999 nyarától 2 0 0 0 nyaráig K ő s z e g e n k a p heti 6 órás fejlesztést: he­ ti 4 óra m o z g á s . jó e r e d m é n n y e l : m o n d a t o k a t próbál ismételni. szokás vezérelte rendszerrel.5 cm átmérőjű területen perfúzió (átáramlás) defektus környéki perfúzió-csökkenéssel. ( B e s z é d v i z s g á l ó lelete. ha idegen nyelven tanuljuk a „ s á r g a " szót. amely szoros k a p c s o l a t b a n áll a kisaggyal. és dr. ne­ hezen érthető a beszéde. a k a d á l y o z o t t é s m e g k é s e t t b e s z é d f e j l ő d é s . Rossz m o n d a t o k a t kijavít! M o z g á s a stabil. m o n d a t a i : „ Z s u z s i M i k l ó s s a l k i r á n d u l n i m e g y . h o g y a kéregalatti struktúrák . a gyerek két­ nyelvű k ö r n y e z e t e t hall. h o g y a nyelvi feldolgozás során az agykérgi asszociatív r e n d s z e r p á r h u z a m o s a n m ű k ö d i k a kéregalatti.5 éves. m o s t 7. ő rábólint a megfelelőre.k ó r kiszűrése miatt vett m a g z a t v í z v é t e l n é l szinte a teljes m a g z a t v í z elfolyt.O o ) : 9 5 . E fejezet végén h a d d álljon e g y i k l e g s ú l y o s a b b a n diszfáziás k i s g y e r e k ü n k esetismerte­ tése. E z u t á n Sz. és az intenzív m o z g á s ­ fejlesztés m i n t e g y belökte a beszédkésztetést és az állandóan m e g i n d u l ó p r ó b á l k o z á s o k a t . Frostig). vel egy közvetlenebb utat is kialakít magának a törzsdúcokhoz. cs = s. SPECTlelete:* bal oldalon fronto-laterálisan 2-2. Fél. és csak n é g y é v e s k o r a után kezdett szavakat m o n d a n i l o g o p é d u s segítségével. hogy terápiánk. ötvözzék hogy (ez az a összetett mi mozdu­ is alkotóelemeit szerepet sima tűnik az. j o b b o l d a l o n d o r s a l i s a b b a n (hát­ rafelé) is terjedő. 2 ó r a készségfejlesztés (Meixner. 2 éves korától kifejezetten k e v e s e t alszik. B.16. Borbély Katalinnak. spontán rajzban. bonyolult utasításokat m e g é r t gesztussal kísérve. a b e s z é d é r t é s m e g t a r t o t t s á g a mellett a kifejező-. E k k o r kerülnek K ő s z e g r e . akit két év óta ma is fejlesztünk! D. 2 0 0 1 . és m o n d a t o k a t tanul belőle. A mozgásfejlesztés beindította a m o n d a t k é p z é s t . 0 5 . m a g z a t i héten D o w n . k á szótagot é s „ s z " h a n g o t j ó l u t á n o z .) k ö v e t k e z m é n y é n e k megfelelő elváltozások.elsősorban a t ö r z s d ú c o k és az agy­ kérgi b e s z é d t e r ü l e t e k kisagyi ö s s z e k ö t t e t é s e i r é v é n k ö z v e t l e n ü l is k i m u t a t h a t ó az ideg­ r e n d s z e r fejlesztő m o z g á s t e r á p i a b e s z é d k é s z s é g r e való hatásossága. k ö r n y e ­ zetéből elkezd szavakat tanulni. b e s z é d m o t o r i k a súlyos z a v a r a áll fenn. Édesanyja szerint a logopédiai kezelés e g y év alatt n a g y e r e d m é n y e k e t h o z o t t .t n e m ejti. Vizsgálati összefoglalásom: 1999 s z e p t e m b e r é b e n m o t o r o s túlsúlyú s z e n z o m o t o r o s afázia. 2000 nyarán Budapesten. ül. 2 3 .5 óra + 3 x ] óra l o g o p é d i a : jelenleg B . egyetlen. Lehet. szavakat összerakosgat. de bal o l d a l o n kiterjedtebb á l l o m á n y k á r o s o d á s s a l j á r ó . fejét balra tartotta . I n t r a u t e r i n és/vagy peri. j á t é k a u d i o m e t r i a : ép hallás. l a b d á z á s b a n . mint az eddigi két év alatt is.. temporálisan is regisztrálhatók e g y e n e t l e n ü l c s ö k k e n t perfúziójú területek. ny = n.12 szóról 2 1 0 szóra e m e l t e szókincsét -.) H o z z á n k a g y e r e k 5 éves 6 h ó n a p o s á n került vizsgálatra.-nál heti 4 x 2 óra mozgás + otthon Ayres-eszközök + H R G vízi torna heti 1 x 1. bizonytalan. K e v e s e t és k é s ő n gügyögött. és a szülők Ayres. k ö v e t k e z m é n y e s m o z g á s . fejlesztési terve elején (1998) az „ e " . a „ g " é s „ g y " h a n g o t is.07. be. szókincse gyarapodik.

rutin ideggyógyászati vizsgálat. h a n e m az egész g y e r e k r e v o n a t k o z i k . vagy tartalmi diszlexia esetén saját „anyanyelvi-zenei helyesírásfejlesztés" m ó d s z e r ü n k k e l . ( G y a k o r i pl.és írásteszt. A fejlesztési idő terápia esetén heti 6 óra ( 3 x 2 óra b o n t á s b a n ) vagy napi 1 óra ( 5 x 1 ó ) . esetleg „pih e n ő é v " beiktatásával). de e k k o r a kisebbeknél az á l l a n d ó a n i s m é t l ő d ő m o z d u l a t o k r a való motiválást a t e r a p e u t a m ű v é s z e t é ­ nek és g y e r m e k . kötetünkben. a gyerek diszlexiájának h á t t e r é b e n apai (anyai) ö r ö k l ő d é s m e n e t . és h o g y ezt a terápiát igénylie.1. A teljes kezelés vizsgálatból és terápiából áll. Mi a c s e l e k v é s r é s z é h e z m e t o d i k á t adunk. Értelmi fogya­ tékos g y e r m e k e i n k terápiája addig tart. E s z k ö z ö k k e l a g y e r e k h e l y z e t b e hozható. mely kb. M i n d e n m á s képességfejlesztéssel (Frostig. n a g y v á r o s h o z közel e s ő falvakban. t o r n a p a d o k stb. konstruktív praxis és síkbeli tájékozódás. n é h á n y vagy egy g y e r e k és egy megfelelő m é r e t ű szoba. és u t á n a a gyerek egész m á s h o g y a n tudja folytatni az iskolát. M á s i k g y e n g e s é g ü n k a cca. térbeli tájékozódás és testmozgások. é l e t é v ! ) . majd u t á n a a fejlődés ü t e m e lassabb. de stabilan e l m é l y ü l ő lesz. s z á m o n kérjük és vezetjük a terápiát. Syndelar. bár az o k . 10 éves m u n k á n k r ó l b e s z á m o l u n k Tapasztalataink és tanulságaink az Alapozó Terápiában c. g y e r m e k e k k e l h i v a t á s s z e r ű e n foglalkozó s z a k e m b e r e k n e k . m e r t s z á m u n k r a is bá­ mulatra m é l t ó . h a n e m fehéret. ahol én nagyvizsgálatot végzek: ez fél n a p o s . h o g y fejleszthetőségük m e n n y i ideig n e m áll le (20. egyensúly. pl. és felmérhető általa. a z o n b a n m i n d e z e ­ ket felülmúlóan terápiás értékűek az Ayres-eszközök. a szülő által kitöltött k ó r e l ő z m é n y l a p értékeléséből és főleg a m o z g á s t e r ü l e t e k f e l m é r é s é b ő l áll. a szemé­ lyiségben észlelteket (regresszióra külön fejezetben térek vissza). h o g y k o n d u k t í v jellegű. hogy a g y e r e k e vizsgálatát és a terápiás kezelését kérje. sz. Általában a terápia összideje 6 h ó n a p és 2 év között m o z o g .. m i n t M e i x n e r Ildikóé. k e r e s z t e z e t t d o m i n a n c i a állhat. csak v a r i á l h a t ó s z ö v e g g e l . vagy kognitív fejlődést. de előfordult m á r 3 h ó n a p utá­ ni e r e d m é n y e s befejezés és a súlyosabb p r o b l é m á k n á l túllépjük a két évet.e l v a r á z s o l á s á n a k kell m e g t e r e m t e n i e . m i n t a m i t a g y e r e k m e g c s i n á l m o z g á s b a n . kötél. hogy a g y e r m e k igényel-e terápiát. de azt n e m szabad terápiának n e v e z n i .) szintén h a r m o n i k u s a n t u d u n k együttműködni. E z z e l együtt a feladatoknak megfelelő i s m é t l é s s z á m b a n és m ó d o n m e g kell t ö r t é n n i e . a k á r tanterem is megfelel a célnak. E h h e z előzetesen el kell m o n d a n u n k . m í g a szülő és a gyerek bírja. de az iskola miatt n e m m e r i k vállalni a további fejlesztést. újabb h a t h a v o n t a . A terápia lehet kiscsoportos. u g r ó z s á m o l y o k . m e r t m á r látnak e r e d m é n y t . a c s o p o r t o k összeállításánál a g y e r e k e k k o r á n a k h o m o g e n i t á s á t f i g y e l e m b e vesszük. jobb-bal ismeret. valamint a terápia során kontrollvizsgálatokból. h o g y k i s c s o p o r t o s terápiában öt gyereknél több n e m lehet. h a n e m e l ő b b egy teljeskörű fejlesztés ( m o z ­ gás + nyelvi k é s z s é g + a m á r eddig lemaradt.e s z k c z i g é n y t e l e n s é g e . T e r á p i á n k „ g y e n g e s é g e " : a dresszúra jelleg. m i n d e n okot „ ö s s z e s z e d ő " g y e r e k m é g s e m diszlexi­ ás. finommotorika. hogy az ő részére fejlesztő szeretetté válhasson. A terápia fő j e l l e m z ő j e . lehet egyéni. Fél évi terá­ pia u t á n k é r n i s z o k t u k . A terápia felépítését lehet nagy­ c s o p o r t o s á n végezni. S o k s z o r látunk n e m c s a k rendes fekete hollókat. 6 majd 12 h ó n a p m ú l v a kontroll vizsgálatot végzünk. Az olvasástesz­ tünk felépítése o l y a n . vagy szülővel vezetett: hetente találkoz­ va a szülővel és g y e r e k k e l betanítjuk. pl. Újból m e g n é z e m a gyakorlatokat. T e r á p i á n k „ e r ő s s é g e " . de a szobai is igen jól h a s z n á l h a t ó . A FEJLESZTÉS SAJÁTOSSÁGAI mi fogyatékosok. vagyis pl.és i d e g r e n d s z e r m ű k ö d é s több te­ rületét felölelő vizsgálat: a gyerek általános időbeli és tájékozottsága. Egyetlen eszközigé­ nyünk az ugróasztal.III. m e g n e m értett a n y a g bepótlása. G ó s y M á r i a m ó d s z e r é v e l . annál j o b b . Ha a beszédészlelés-megértésnél p r o b l é m a van. a b e s z é d vagy olvasás­ írás. T e r m é s z e t e s e n m i n é l t ö b b e s z k ö z van és lehet.o k o z a t egye­ nes k i m o n d á s a n a g y o n bizonytalan terület. test­ ismeret. h o g y a fontossági és időrendi sorrend n e m az lenne. b e s z é d é s z l e l é s e l m a r a d á s a . ismét készítünk 20 p e r c e s videót. V é g h e z v i h e t ő e s z k ö z ö k nélkül.) A kiscsoport lehet vegyes. a szabadtéri h a t á s o s a b b . azt rögtön a terápia elejétől fejlesztjük D r . Sindelar. De fordulhat az A l a p í t v á n y u n k h o z is. de a t e r a p e u t á n a k kell a g y e r e k r e a l k a l m a z n i . Irástesztnél egyoldalas. T e r m é s z e t e s e n itt részletesebben kért k ó r e l ő z m é n y l a p b ó l indulunk ki. tarkát stb. AZ ALAPOZÓ TERÁPIA FELÉPÍTÉSE. F o n t o s a b b . h o g y a g y e r e k n é l i n d í t s á k el a g y ó g y í t ó o l v a s á s t v a g y m á s szükséges terápiát. h o g y m i n d e n á r o n kínlód­ va az iskolai k ö v e t e l m é n y e k k e l lépést tartani. fejlődéstani n a g y m o z ­ gások. ha a te­ rápia h o s s z a b b . T e r á p i á n k a t Ayres-terápiával k o m b i n á l h a t j u k é s H R G vízi fejlesztésével. mel­ léklet). A tájékozódó vizsgálat egy. az alapvető k e r e s z t m o z g á s o k vizsgálata. t o r n a s z ő n y e g . G O H és G M P vizsgálat (beszédhallás és beszédészle­ lés + m e g é r t é s ) . A vizsgálati e r e d m é n y e k e t a p o n t o s leírás mellett s z á m s z e r ű e n is értékeljük.). E z a z e g y é n i figyelem. T a p a s z t a l a t u n k szerint van egy első h á r o m h ó n a p o s felfutás. h o g y mi történik a terápia során a gyerekben. c s a k hiperaktívak. és s z á m s z e r ű e n is é r t é k e l ü n k a leírással együtt. rajzolás és névutórendszer. de n e m e l e n g e d h e t e t l e n (lab­ dák. A tanfolyamon b e t a n í t u n k tájékozódó vizsgálatot. bordásfal. tervezés s z ü k s é g s z e r ű e n h o z z a m a g á v a l . 50%-os terápia-végigvitel vagy -befejezés: a fejlesz­ tési ó r a s z á m igen m a g a s . m o z g á s f e j l ő d é s e l m a r a d á s a . A t e r á p i a l é n y e g e egyfajta „ c s e l e k v ő s z e r e t e t " . P e d i g több­ ször látjuk. E k k o r terápiás tervet készítünk és j a v a s o l u n k . indulásnál 20 perces videót készítünk.d o m i n a n c i a és ügyes­ ség. h a n e m fejlesztésnek vagy tor­ n á n a k . az agy. de lehet célzott: csak értel- 58 59 . r u g a l m a s s á g . Is­ kolás g y e r m e k e k esetében a nagyvizsgálatot megelőzi olvasás. és fordítva.l á b . hogy m i n d e n évben 120 + 30 órás intenzív akkre­ ditált tanfolyamon (120 óra intenzív kora nyáron + 30 óra évközi hospitálás) a terápiát m e g ­ tanítjuk az o r s z á g e g é s z területéről j e l e n t k e z ő . ugrásszerű e r e d m é n n y e l . diszkalkulia stb. a nyári intenzív ( 5 x 2 óra) után a szülők ősszel leállnak. s z e m . T e h á t pl. e k k o r a szülőtől k é r d e z e m a mozgásfejlődést. mely n e m c s a k a mozgásfejlődésre. vagyis a g y e r e k e t egy fejlődési folya­ m a t o n kell á t v e z e t n i e a t e r a p e u t á n a k . h o g y az idegrendszeri összeköttetések kialakuljanak és m e g s z i l á r d u l ­ janak. T e h á t a szülő fordulhat v é g z e t t s z a k e m b e r e i n k h e z . diktált szöveget saját diagnosztikus táblázatunk alapján értékelünk (1. egy órát igé­ nyel.k é z . A vizsgálat végén m e g p r ó b á l o k oki diagnózist adni a szülőnek. Edtfeldt. E g y terapeuta.

A b a b a k o r s z a k után j ö n a d a c . és siklott v a k v á g á n y r a . előveszi m á r n e m használt „átmeneti tárgy"-át (pl.k i s g y e r m e k k o r i szeretet­ mód megadására. hogy a kereteket m e g h ú z z u k szá­ mára.á t é l : „ M a m a . biztatni a k i s b a b a k o r i .) Iskolás gyereknél a helyzet korral felfelé nehezedik. ha ezt e d d i g talán é p p e n fogyatékossága ( b á r m i b e n j e l e n t k e z ő és b á r m i l y e n mérté­ kű) miatt n e m m e r t ü k m e g t e n n i . „idő kérdése.és anyanyelvi k é s z s é g e k n e k kell t o v á b b m o z d u l n i u k . eddig tedd-ide-tedd-oda. p o n t o s a n m u t a t v a .a k a r a t o s s á g kora. T ü n e t e i : a gyerek viselkedésében lelkileg visszatér egy m á r elhagyott életkorának sajátosságaira. ahol elakadt. hogy az önálló akarat. (Ilyenkor k ö n n y ű a n n a k a szülőnek segíteni. és mivel tényleges és viselkedési koruk között n a g y o b b az eltérés. ha lehet. tehát az Ayres (szenzoros integrációs terápia) és a H R G ( H i d r o t e r á ­ piás R e h a b i l i t á c i ó s G i m n a s z t i k a ) mellett. az isko­ lában az e g y ü t t m ű k ö d ő p e d a g ó g u s o k n a k is. A terápiás r e g r e s s z i ó a b e s z é d b e n n e m c s a k tünetek szintjén (visszatérő selypítés. bú­ jik édesanyjához. hogy terápiás regresszióval dol­ gozik: a gyereket fejlődésében nézi. segíts n e k e m " . ö s s z e o m l i k . E k k o r a gyerek „korban . otthon is. M é g e g y s z e r ö s s z e f o g l a l o m a tapasztalatokat: egy idő után a terápia eljut oda. a b i z o n y o s beszédhibája j e l e n t k e z e t t . mi igen . aki érti. m a g n ó k a z e t t á t h o z o t t n e ­ k ü n k : ő p o n t o s a n értette. TERÁPIÁS REGRESSZIÓ A regressziót a terápián n e k ü n k is kezelni kell. E z t teljes mértékben megelégíti és visszamegy a g y e r e k k e l a regressziós kor­ ra. t ü r e l e m és szeretet l é g k ö r é b e n h a r m ó n i á b a kerül s z e m é l y i s é g ü k " . amit c s i n á l . Nincs enélkül g y ó g y u l á s ! ! N e m c s a k a m o z g á s . ahol a m e g r e k e ­ dés történt lelkileg. mi helytelen és káros. T e r á p i á n k során mi a gyereket tudatosan visszük regresszióba.és egyúttal l e g n a g y o b b n e h é z s é g e . ahol n e m ­ c s a k testi ( m o z g á s és b e s z é d b e l i ) fejlődésében. hogy visszatér az a kóros tünet. és m e g p r ó b á l j a a m e g r e k e d t fejlődést az eredeti élettani ú t o n t o v á b b s e g í t e n i . b e g y ó g y í t h a t a t l a n történt. A s z o m a t i k u s ( m o z g á s . k i s g y e r m e k k o r i m o z g á s o k k a l . o. A terápiás regresszió ezt tudatosan vállalva idézi elő. E b b e n az é r t e l e m b e n az A l a p o z ó T e r á p i a a regresszióval d o l g o z ó fejlesztő terápiák so­ rában h e l y e z k e d i k el. mi helyes. de szavakba kell foglalni!) U g y a n c s a k a terápiás reg­ resszió n a g y o n j ó t é k o n y hatása lehet az e l m a r a d t szerepjátékok beindulása. B o d o n y i M i k l ó s . h a n e m r o p p a n t előrevivőén a k i m a r a d t beszédfejlődési fázisok j e l e n t k e ­ zésében: „ H á t te ki v a g y ? Mi e z ? Miért. 5 5 1 .v i s s z a m e g y " egy j ó v a l m e g ­ előző életkorára.azaz m a g a t a r t á s b a n .é p p e n a legjobb i d ő b e n v a g y u n k . beszédbeli stb. leállás p s z i c h é s fixációs p o n t o k a t is létrehoz. csak m á r k ö z b e n koránál fogva m a g a s a b b fejlődési s z a k a s z b a lépett . hogy megtalálják saját akaratuk helyét személyiségükben és társas kapcsolataikban. 60 61 .írja N e m e s Lívia. visszafelé m o z g á s t j e l e n t (1. otthon a s z ü l ő k n e k is. amivel a k ü l v i l á g h o z és ö n m a ­ g á h o z h i b á s a n viszonyult. „A regressziót a lelki fejlődés egyik tényezőjének kell t e k i n t e n ü n k . és örül egyéniséggé váló.a terápiás reg­ resszió. mint az a jelenség. N e h é z a helyzet akkor. h o g y a gyerek addigi lelki-magatartásbeli védekezés-stratégiája. N e m e s Lívia: A bennünk élő gyermek. ha­ nem a lelki s e b e k n e k is b e g y ó g y u l n i u k . egy p u h a kis rongyot. m e l y e t m a x i ­ málisan elő kell segítenünk.e l l e n k e z é s .I V . I d ő s e b ­ beknél is j e l e n t k e z i k . a h i á n y o k n a k feltöltődniük. A terápiás regresszió b e i n d u l á s a k o r a g y e r e k n e k az. 2 0 0 0 . mint a felnőtt. hiszen valójában n e m tudott valamely p r o b l é m á n továbbjutni. d a d o ­ gás) j e l e n t k e z h e t . A g y e r e k v a l ó s z í n ű s í t h e t ő e n arra a lelki fixációs pontra kerül. a m e g l e v ő tünet hátterében m e g r e k e d t fejlődést felté­ telez. a regresszió min­ dig n a g y o n é r z é k e n y és s e b e z h e t ő állapotot j e l e n t k é p l é k e n y s é g é v e l . ( N e m e s . h o g y ott történt az e l a k a d á s . az iskolában is fokozottabb támogatásra. h o g y futkáro­ zott? Tudja a m o z d u l a t o t . É p p e n ezért itt az ideje. a gyerek n e m c s a k testileg. a kisisko­ lásoknál a regresszió h a s o n l ó az ó v o d á s o k é h o z .) fejlő­ dési e l m a r a d á s . szeretgetésre és elfogadásra. most futkároztam? M o s t h i n t á z t u n k ? " (Nem szabad. ahol valami elintézhetetlen. T e r á p i á n k egyik l e g n a g y o b b e r ő s s é g e . visszaviszi a gyereket az alá a szint alá. az élményt. E g y 2 . a d a c k o r s z a k a gyerek önálló l é n n y é vá­ lásának szükséges velejárója. Az A l a p o z ó T e r á p i a fejlődéstani szemléletéből adódik.terápiás regresszióval idézi elő. m o s t ele­ ven. ha a szülő az akaratnélküliséget tekinti jó­ ságnak. viselkedését m e d e r b e tereljük. o n n a n fogja visszavezetni a saját korának megfelelő életvitelre. esetleg az ó v o d a is. miért.de a m e g o l d a t l a n s á g lelkét a fixációs p o n t h o z köti. m i é r t . E z t v i s s z a k a n y a r o d á s s a l . Pl. L e g g y a k o r i b b k é r d é s a szülő részéről.mi n e m . A regresszió visszafordulást. és azt is vállalja. h o g y a felnőtt értetlenül bámuljon a gyerekre. Az egyik é d e s a n y a a m i k o r t e r á p i á n k b a n m e g t a p a s z t a l t a g y e r m e k é n é l a terápiás regressziót. hát n e m tudja. mint n o r m á l fejlődés esetében. A m o z g á s olyan a l a p v e t ő fejlődési t é n y e z ő . a lelki f o l y a m a t o k n a k is t o v á b b kell j u t n i u k a m a g u k útján. h a n e m lelki fejlődésében is e l a k a d á s és/vagy k é n y s z e r p á l y á r a kerülés történt. m é g p e d i g a c s e c s e m ő k o ­ ri. A g y e r e k fejlődése s z o m a t o p s z i c h é s és p s z i c h o s z o m a t i k u s . . babusgatásra. a nyolc éves gyerek ismét az ujját szopja. ölelj m e g . h o g y reg­ resszióba viszi. h a t á r o z o t t a n kiderüljön számára. a gyerek m é g j o b b a n egysé­ ges e g é s z lelkileg és testileg. A g y e r e k a k ö v e t k e z e t e s ke­ retek között b i z t o n s á g o t él m e g . védelemre szorulnak. és n a g y o n gyakori. h o g y g y e r m e k e fejlődése m i k o r akadt el. h o g y m e g h ú z z u k s z á m á r a a határokat.) Fixációs p o n t n a k nevez­ zük a z o k a t az egyes fejlődési s z a k a s z o k b a n k ó r o s a n létrejövő „ h e l y z e t e k e t " . h a n e m lelkileg is képlé­ k e n n y é válik. „ r o s s z " gyerekének. m i k o r g y e r m e k e regresszióba jut: „ É s m o s t m i n ­ dent m e g kell e n g e d n e m n e k i ? " Erről é p p e n s é g g e l szó sincs.3 é v e s g y e r e k n é l vagy e z e n a v i s e l k e d é s i szinten élő g y e r e k n é l . a m i k o r a g y e r e k szeretné s z a v a k b a n hallani é s u t á n m o n d a n i . ringatásra. egyik terapeutánk sok óvodás kezelése után összefoglalt tapasztalatait írnám le: az első korszak a „vegyél fel. És e b b e n az i d ő b e n a g y e r e k n e k volt egy jellegzetes beszédhibája. hogy a gyereket a regresszióból kihozza. és n e k ü n k n a g y o n e r ő s e n kell s e g í t e n ü n k a szülőt: előre felkészítenünk a lehetőségre. és ahol a gyerek s z o m a t o p s z i c h é s e n fejlődési z s á k u t c á b a j u t o t t . a h o v á a későbbi fejlődési szakaszokból is a gye­ rek „ v i s s z a h u l l " . és e h h e z j á r u l a kisgyer­ mekes beszéd. a m a c k ó p u h a fülét). ? " T e r m é s z e t e s e n a l e g m e s s z e b b ­ m e n ő k i g k i s z o l g á l a n d ó csakúgy. 2 0 0 0 ) . A testi fejlődés fo­ l y a m a t o s progressziójával s z e m b e n a lelki fejlődés k i b o n t a k o z á s á t m e g t o r p a n á s o k és viszszaesések j e l l e m z i k " . itt n a g y o n sok segítségre szorulnak. a család és iskola is k ö n n y e b b e n elfogadja. . melyet k é s ő b b „ k i n ő t t " .

duplázás. 62 63 . a h h o z . 3.szóból betűkihagyás. .1 6 é v i g .összeolvadás. (Tegyen oda Helyesírási problémák: 1. . . -Tulajdonneveket kisbetűvel írja. .n é l l e g ő s i b b k ö z e g ü n k . . . -1. .a mondatból szavakat érlelernzavarőan kihagy vagy többször is leírja. . Alapozó T.M o n d a t k ö z i írásjelet nem vagy nem helyesen teszi ki. .fordítva ír vagy betűt fordít.g y e n g e hallási hasonlóság alapján értelmetlen betűhalmazokat ír.e l ő . Ayres: e l s ő d l e g e s e n v e s z t i b u l o c e r e b e l l á r i s és taktilis r e n d s z e r i n g e r l é s e -» t e l j e s k ö r ű érzékletes-mozgásos fejlesztés. a . önmagukban is diszgrájiára utaló tünetek: HRG: t e l j e s k ö r ű a g y i fejlesztési r e n d s z e r .A z A y r e s b e n a r i n g a t ó . 5 .h i m b á ló e s z k ö z ö k i d é z i k e l ő a r e g r e s s z i ó t .Máshogy ejtjük . szóvégi ó. . rendezetlen íráskép g y e r e k e t a m e g r e k e d é s pontjáról az e r e d e t i élettani úton kell t o v á b b s e g í t e n i . volt = ótólót).k ö z é p v o n a l . k i e g é s z ü l a v e s z t i b u l o c e r e b e l l á r i s fej­ l e s z t é s s e l .Hosszú-rövid mássalhangzópárokat rosszul írja. . n a g y m a g v a k é s k é r e g . h o g y a z i d e g r e n d s z e r fejlődése b e i n d í t h a t ó l e g y e n . összetett szavak írása).a m e g r e k e d é s m e g o l d á s á t terápiás regresszióval idézi e l ő : e s z k ö z ö k k e l ( A y r e s ) . -tt stb. víz­ zel ( H R G ) .következeles betűcsere. b á r m e l y é l e t k o r b a n kezd­ hető. közösségét és eltéréseit: Regresszióval dolgozó fejlődéstani szemléletű idegrendszerfejlesztő (mozgásos-érzékszervi) terápiák HRG Ayres Alapozó Terápia /.szótag (nem toldalék!) lehagyása szó végéről.szóba betűbetoldás.szőtagkihagyás szó elejéről vagy közepéről. hogy a szóban valami hosszú.teljes hasonulás. m o z g á s f o r m á k k a l ( A l a p o z ó T. . .) 2. hol. . . . 4-11 évig.Mondat elején nagybetűt nem írja.nem következetes betűcserék.k ö z é p v o n a l . . h i n t á z t a t ó . a g y t ö r z s .Magánhangzótörvényekben hibázik (pl.súlyos tagolási gyengeség: pl. . K i e g y e n l í t e t t e n m o z g á s o s é s é r z é k s z e r v i .zöngés-zöngétlen pár csere. Közös: -fejlődéstani szemlélet: a tünet csak egy hibás vagy m e g r e k e d t fejlődés e r e d m é n y e . s o k s z o r a n y a m é h e t u t á n z ó b e f o g a d ó .megfelelő számú ingerreakció: a szenzomotoros ingerreagálás(mozdulat)-nak megfe­ l e l ő s z á m ú s o r o z a t n a k kell l e n n i e . -vei. Súlyosabb. m i n t a k i s g y e r m e k é l e t é b e n a v a l ó s á g b a n (pl. -val. v e s z t i b u l o c e r e b e l l á r i s . mozgásos t ú l s ú l y ú fejlesztés. . .írásjelet „á" és „é"-ről lehagyja. de nem tudja.konduktív terápiák. de előbb kinézeti = delobkinzet.) visszaviszi a g y e r e k e t az e l a k a d á s h e l y é ­ re. Alaki probléma. igekötő használata. forgató.kétjegyű mássalhangzóból az egyik jegyet kihagy ja. illetve többszörözés (pl. majd a g y k é r g i i n f o r m a t i k a i b l o k k b e v o n á s a —> teljeskörű.vagy utánvételezés: hallja.máshogy írjuk hibái: . Az alábbiakban táblázatban k ö z l ö m a h á r o m regresszióval d o l g o z ó terápia összehasonlítását. . ring a t á s . .toldatékot a szótól külön írja vagy a következő szóval írja egybe. az A l a p o z ó T e ­ rápiánál a csecsemőkori mozgásformákból való kiindulás. ő stb. -Mondatvégi írásjelet nem vagy nem helyesen teszi ki. a H R G . . betűvezetési probléma. m á s z á s ) .: e l s ő d l e g e s e n a g y t ö r z s .Szavak egybe. . .és különírása hibás (pl. a víz.hosszabb nem összetett szót szétír. . .részleges hasonulás. és o n n a n építi fel m é g e g y s z e r a fejlődés f o l y a m a t á t .Toldalékolási törvényekben hibázik (pl.Hagyomány elve (j-ly) hibás. .Elválasztásban hibázik.) . . MELLÉKLET Diszgrália kiértékelő táblázat amelyik tünet a gyermeknél megtalálható!) -Hosszú-rövid magánhangzópárokat rosszul írja.

Hcetr&L&lt• $l*yC^ a-spfiiiqádit/^& 4 <mf- 64 65 .jÁlhj t — 1 - 1 .- ittht* itu/mThi ti Itcodé.2. MELLEKLET I b síULyujL . MELLÉKLET 2.

DIAMOND. E s e t i s m e r t e t é s e m . FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 7 ) : Hiperaktivitás az óvodában.2 7 fős l é t s z á m m e l l e t t n e m lát­ ták h a t é k o n y n a k . ( 1 9 6 3 ) : The diagnosis and treatment of speach and reading probiems. MÁRTON-DÉVÉNYI É V A . é s t o v á b b i k o n t r o l l r a n e m volt s z ü k s é g . Óvodai Nevelés. füzet. a nyelv és a beszéd. Fejlesztő Pedagógia. Budapest. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 7 ) : Komplex prevenciós óvodai program. e g y e n s ú l y . t e k i n t e t e is é r t e l m i f o g y a t é k o s s á g g y a n ú j á t v e t e t t e fel. Springfield. DIAMOND ( 1 9 9 3 ) : Testkontroll 2 . Budapest. A tanulási n e h é z s é g e k n e k sokféle e r e d e t e . r u g a l m a t l a n s á g (szét­ eső m o z g á s ) é s f i n o m m o z g á s o k t e r ü l e t é n . DONÁTH TIBOR ( 1 9 9 6 ) : A motorium funkcionális anatómiájának modern értelmezése. LAKATOS KATALIN: Szenzomotoros szemléletű vizsgálatok. neurohabilitáció. a h o l a j e l z e t t t a n u l á s i z a v a r p á r o ­ sul m o z g á s ü g y e t l e n s é g g e l a n a g y m o z g á s o k . m e l y m o z g á s b e l i e l m a r a d á s b a n m a n i f e s z t á l ó d h a t .1996 j a n u á r j á b a n j e l e n t k e z t e k e l ő s z ö r i s k o l a é r e t t s é g i vizsgálatra.7 0 % . Budapest.g y e n g e s é g . TÓTH GÁBOR. J . I l y e n k o r a „ k l a s s z i k u s " fejlesztő p e d a g ó g i a n e m m i n d i g b i z o n y u l elég h a t é k o n y n a k . 66 67 . H. h o g y sok a z olyan eset. Gondolat Kiadó. USA: C. 1 4 0 ( 1 0 ) : 5 4 3 . E k k o r a g y e r m e k 6 é v e s volt. H. Okker Kiadó. Új módszer a mozgásrehabilitációban. 4. Az ó v o d á b a n a l k a l m a z o t t p e d a g ó g i a i m ó d s z e r e k e t Z s o l t n á l 2 5 . AZ ALAPOZÓ MOZGÁSTERÁPIA ALKALMAZHATÓSÁGA EGY ESET TÜKRÉBEN VAS E R I K A DELACATO C.az ó v o d a k é r é s é r e . . mint a pszichoszomatikus fejlesztés eszköze" konferencia. FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 8 ) : Hyperaktivitás és tanulási zavarok. nulmány. Budapest. Óvodai Nevelés. Tudomány. Is­ Hogyan került a gyermek Nevelési Tanácsadónkba? kolapszichológia. M .és arcformája. Az e s e t e k 6 5 . 1. C. FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 9 ) : A pszichikus fejlődés problémái. Zánka. DÉVÉNY ANNA ( 1 9 9 4 V D S G M . Rev. o k a lehet. Előadás a „Mozgás. Az eltelt 3 év alatt m i n i m á l i s fejlődést t a p a s z t a l t a k . Zsolt szülei . . HÁMORI JÓZSEF ( 1 9 7 6 ) : Mozgáskultúra és az idegrendszeri fejlődés összefüggései. Thomas Publisher. Nemzetközi Neveléselméleti Konferencián elhangzott előadás.5 4 7 . ( 1 9 9 0 ) : Premotor area and preparation of movement.á b a n az i d e g r e n d s z e r a l u l s z e r v e z e t t s é g e áll a p r o b l é m a h á t t e r é ­ ben. Alapozó Terápiák Alapítvány. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 8 7 ) : Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak. november. KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 9 ) : Alapozó Terápia Ta­ Nevelési T a n á c s a d ó n k b a n különböző tanulási-magatartási problémával küzdő gyermekek j e l e n n e k m e g . megjelenés jellemzés: Születési r e n d e l l e n e s s é g e volt (agyvíz-elvezetési p r o b l é m a ) . Neurol. Budapest. HRG Alapítvány. SZERDAHELYI MÁRTON. Tihany. T u d o m á s o m szerint a vízfejűség m i n t p r o b l é m a c s a k c s e c s e m ő k o r b a n állt fönn. ( 1 9 9 2 ) : Az agy.dysgraphia kezelés. MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA ( 2 0 0 0 ) : Tapasztalataink és tanulságaink az Alapozó Terápiában. KATONA FERENC ( 1 9 8 6 ) : Fejlődésneurológia. Medicina Kiadó.IRODALOM DAMASIO A. H. Filum Kiadó. FODORNÉ FÖLDI RITA ( 1 9 9 3 ) : Testnevelési játékok szerepe a koordinációs képességek és pszichikus alapfunk­ ciók fejlesztésében. Alapozó Terápiák Ala­ pítvány. H y d r o c e p h a l u s a . Részletes ••) Testi és mozgásfejlettség.. Budapest. j e l e n t ő s pozitív v á l t o z á s t e r e d m é ­ nyező mozgásterápiát mutat be. Volán Humán Oktatási és Szolgáltató Rt. R . december. DAMASIO H. NEMES LÍVIA ( 2 0 0 0 ) : A bennünk élő gyermek. KATONA FERENC ( 1 9 7 9 ) : Az öntudat ébredése. j e l l e g z e t e s k o p o n y a .. e k k o r kezelték. Az állapot és mozgásvizsgáló teszt. MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA ( 2 0 0 1 ) : Anyanyelvi-zenei helyesírásfejlesztés . Budapest. Illinois. sok h a s o n l ó esettel m e g e g y e z ő e n . Az óvoda által mellékelt jellemzésből kiemelném a következőket: Zsolt 1993-ban k e r ü l t ó v o d á j u k b a . A z t tapasztaljuk. Bu­ dapest. Volán Humán Oktatási és Szolgál­ tató Rt. FREUND. január.

Á b r á z o l n i n e m szeret. A leg­ e g y s z e r ű b b s z a b á l y j á t é k o k s e m j á t s z h a t ó a k vele. utána lankad.t e s z t t e l végeztük. Intelligenciája. mint kortársaié. de műveleteket végezni eszközhasználattal sem tud. E vizsgálat alapján m e g á l l a p í t h a t ó . A szülőket felfokozott p r o b l é m a h á r í t á s .) IQ: 78. Számfogalma k e t t e s . felülések. fejlődéséhez p r ó b á l t a k mindig m e g f e l e l ő tárgyi és érzelmi feltételeket biztosítani. K é r d é s e k r e szavakkal. Sírós. k o m p l i k á c i ó nélkül. n e m kérdez. értelmi k é p e s s é ­ g e j ó v a l a l a c s o n y a b b . K é t é v e s e n elveszítette e s z m é l e t é t 40 fokos láz miatt. hasfájós cse­ c s e m ő volt. m i n d a hosszú távú e m l é k e z e t i funkciók gyengék. 2 . S z á m f o g a l m a kiala­ kulatlan. Számolás terén a s z á m k é p e k e t felismeri. darabosak. mellúszás. j á r á s o k n á l nincs m e g a k e r e s z t e z é s . h) Önkiszolgálás Kis segítséggel öltözik. M á s z á s n á l .és beszédfejlődés . elfogadtatását.p r o b l é m a m e n t e s e n zaj­ lott. elkeseredettség és az i n t é z m é n y e k k e l s z e m b e ­ ni igen erős e l l e n s é g e s s é g j e l l e m e z t e . cím. illetve a terápia ki­ választását. Altalános tájékozottság: a feltett k é r d é s e k r e (név. Egy éves kora óta velük is alszik egy ágyban. de a vizsgálatról k a p o t t e r e d m é n y e k e t m e g s e m m i s í t e t t é k . kitartása g y e n g e . Az e g é s z m o z g á s d i s z h a r m o n i k u s . Finommotorika terén g ö r c s ö s ce­ ruzafogás. mivel felmerült b e n n ü k az értelmi fogyatékosság gyanúja. g) Érz. b i z o n y t a l a n v o n a l v e z e t é s j e l l e m z i . versek. e) Szociális fejiettség A pszichológiai-pedagógiai vizsgálatok eredményeiből: Figyelme 30 p e r c e n át tartós. ritmustalanok. csak ü c s ö r ö g . olló stb. n e h é z k e s e k . képtelen a z alkotó e g y ü t t m ű k ö d é s r e . n e m é r d e k l ő d i k . á l l ó k é p e s s é g e . Irányokat téveszt. Goodinough-féle emberrajz. é d e s a n y j a p i n c é r n ő . m e l y sze­ rint az I Q : 72.3 fős c s o p o r t o k b a n szeret t e v é k e n y k e d n i . Vizuomotoros koordináció a rajz A s z o c i o m e t r i a i felmérés szerint p e r e m h e l y z e t ű gyerek. vizsgálat szerint a B e n d e r A-teszt alapján g y e n g e színvonalú. az e r e d m é n y r ő l az ó v o d á t n e m tájékoztatták. szétesők. m o z g á s a i m e r e v e k . kúszás. szorongást váltanak ki nála. 68 69 . de ki­ fejezőképessége g y e n g e . Ö n b i z a l m a csekély.) jól válaszolt. A pszichológiai-pedagógiai vizsgálatokat kiegészítette egy részletes m o z g á s v i z s g á l a t : az Alapozó Terápia idegrendszer fejlesztő mozgásterápia vizsgálata. a illetve Nevelési a kiegészítő vizsgálatok eredményeiből Tanácsadóban Anamnézisből kiemelendő: a szülés időre történt. életkor stb. d) Játék E g y e d ü l n e m játszik. Értelmi képességeinek felmérését a B u d a p e s t B i n e t . G y e n g e akaratú.F i n o m m o t o r i k a fejletlen. bátortalan fiú.) kezdetleges. ( D o m i n a n c i a k i a l a k u l t : j o b b oldali. Vizuális percepciója e l m a r a d kora átlagától. T e s t n e v e l é s foglal­ k o z á s o k o n b i z o n y t a l a n . d e a k a d o z v a válaszol.m á s ritmusban m o z o g .elmi. A szülők testén szeretett elaludni. akarati élet É r z é k e n y . Z s o l t fiatal s z ü l ő p á r e g y e t l e n g y e r m e k e . A t e v é k e n y s é g e k e t a g y a k o r l ó j á t é k szintjén űzi. A külső h a b i t u s á b a n megjele­ nő j e g y e k n e h e z í t e t t é k a beilleszkedését a g y e r e k e k közé. N e m kötik le a m e s é k . m á s z á s j á r á s f a j t á k ) szabálytalanok. A szülők e l m o n d á s a szerint Zsolttal otthon is sokat foglalkoztak. h o z z á á l l á s u k .h á r m a s körben alakult ki. fáradékony. M i n d e z e n p r o b l é m á k alapján az iskolaérettségi vizsgálat előtt az ó v o d a Szakértői Bizott­ ság vizsgálatát kérte. Az i n t é z m é n y e k t ő l g y e r m e k ü k r ő l kapott visszajelzéseket nem fogadták el. Az adott lelkiállapotuk. térbeli és időbeli tájékozottsága alacsony szintű. h a s o n l ó a k a t kever. A szülők elvitték Zsoltot. formákat n e h e z e n azo­ nosít. így perifériára szorult csoport­ j á b a n . F á r a d é ­ k o n y . Kizártnak tartották az értelmi fogyatékosságot. W C . Rajzaiban az utóbbi i d ő b e n j e l e n t m e g a „fejes-lábas" emberfigura. m i n d a rövid távú. f) Érdeklődése I s m e r e t s z e r z é s i i g é n y e c s ö k k e n t mértékű. látván. N e h e z e n m o t i v á l h a t ó . M i n d e z e k ellenére ez az a foglalkozási ág. agressziójuk n a g y m é r t é k b e n m e g n e h e z í t e t t e a diagnózis felállítását. A l e g e g y s z e r ű b b feladatok is gátlást. mind a négy végtag m á s . ahol a legtöbb fejlődés é r e z h e t ő a h á r o m év alatt. c) Nyelvi fejlettség B e s z é d h i b á j a nincs. Emlékezete: e l m a r a d á s tapasztalható. r e p r o d u k á l j a . e g y e n s ú l y é r z é k e fejletlen. hogy Zsolt nagymozgásai (fejemelések.az anya által e l m o n d o t t a k alapján . É d e s a p j a v á l l a l k o z ó .S i m o n .t ö n á l l ó a n használja. e s z k ö z h a s z n á l a t a ( c e r u z a . Összefüggő m o n d a ­ tokat n e m alkot. b) Értelmi fejlettség Az iskolaérettségi vizsgálat. M o z g á s . E l m o n d á s u k szerint a g y e r m e k telje­ sítményét nagyfokú szorongása blokkolja. h o g y otthoni k ö r ü l m é n y e k között sokkal j o b b képet mutat.

majd rajz utáni reprodukció n a g y o n pontatlannak választása vagy megerősítése. elsősor­ ban az anyával való k o o p e r á c i ó nélkül. elfogadtatását a szülőkkel. k o r t á r s a k t ó l .d o m i n a n c i a (kéz-szem-láb) meg- gyűjtemény I I . illetve kognitív készségek b e é r l e l ő d é s é h e z .-ben s z e n v e d ő g y e r e k e k n é l a m o z g á s k o o r d i n á c i ó javítására. k i s c s o p o r t b a n ( m a x . annál e r e d m é n y e s e b b .A rugalmasság ( s z ö k d e l é s e k két. illetve e h h e z t á r s u l v a k i a l a k u l a t l a n k é z d o m i n a n c i á t v e s z ü n k é s z r e .a l a p o z ó te­ rápia t a n f o l y a m á t .) 3. Budapest. A gyakoroltatási idő 3x2 óra vagy otthon 6x 1 óra hetente. a m e l y áldebilitást eredményezett. ezért az A l a p o z ó Terápiák A l a p í t v á n y á h o z fordultunk. E vizs­ gálat szintén N e v e l é s i T a n á c s a d ó n k b a n történt a beiskolázás céljából. ahol m o z g á s ü g y e t l e n s é g e t . T i s z t á n n a g y m o z g á s o k és f i n o m m o z g á s o k területén ügyetlen o v i s o k n á l . ezáltal va­ lószínűsíthető idegrendszeri érésbeli elmaradottságot m o z g á s o s gyakorlatokkal beérlelni. 5. A keresztgyakorlatokban (pl. ORMAI VERA ( 1 9 8 7 ) : Nevelési tanácsadás elmélete és gyakorlata. N a g y m o z g á s a i ö s s z e r e n d e z e t t e k . felnőttektől való e l f o r d u l á s az. Kis létszámú fejlesztő osztályt ja­ vasoltunk. 1.rugalmas­ ság . Iskolás diszgráfiásoknál az írás alaki r é s z é n e k javítására. t é n y e k i s m e r t e t é s é t . Ezáltal i s m e r e t e i n k voltak arról.5 . A g y e r m e k terápiája n e m . A vizsgálatok alapján felmerült a k é r d é s : valóban értel­ mi fogyatékossággal állunk-e s z e m b e n . A terápiát ideggyógyászati vizsgálat előzi m e g . KÓSÁNÉ DR. T e r a p e u t á j u k 3x2 órában. vagy a szomatizált testi jelek stigmatizáló h a t á s a k ö v e t k e z t é b e n ki­ alakult e r ő s s z o r o n g á s . Az első stabil e r e d m é n y fél év után várható. Magánkiadás. Fejlesztő pedagógia. K ö v e t k e z ő l é p é s n e k j e l ö l t ü k m e g a vizsgálati e r e d m é n y e k . Eredmények N y o m o n k ö v e t t e m a v á l t o z á s o k a t a terápia beindulásától k e z d ő d ő e n . sőt a terapeuta által kijelölt otthoni gyakoroltatást is végezték. A kontroll­ vizsgálat után m é g fél évig folytatódott. 4 . Visszajelzéseink alapján ezen iskolatípus szintjének m e g f e l e l ő n e k bizonyult. A kontrollvizsgálat e r e d m é n y e i j e l e n t ő s változásokat m u t a t n a k 1 év terápia után. A szülőkkel való k o o p e r á c i ó n a k m i n d e n e s e t b e n a terápia részét kell k é p e z n i e . rendsze­ res foglalkozás mellett.O. minél kisebb a gyerek.m o z g á s k o o r d i n á c i ó m e g a l a p o z á s a és kifejlesztése .8 5 ) ugrásszerű fejlő­ dést lehet elérni. m e l y h e z társul a szülők nagyfokú p r o b l é m a h á r í ­ tása és k o m p e n z á l á s a . SZERDAHELYI MÁRTON ( 1 9 9 4 ) : Alapozó terápia. M e g k é s e t t beszédfejlődésű.S. KULCSÁR MIHÁLYNÉ ( 1 9 9 8 ) : A tanulás is lehet öröm Delacato módszere alapján. 4-es s z á m k ö r b e n tájé­ kozódik. tudósítását. n o r m á l i s intellektus alsó ö v e z e t é b e eső gyerekeknél ( I Q : 7 0 . G o n d o l k o d á s i funkciók fejlődtek. M u n k a t e m p ó j a kis biztatás mellett k o r á n a k megfelelő. P. Szöveg­ A m o z g á s t e r á p i a v e z e t ő vonala a kötelező gyakorlatsor: elemi m o z g á s m i n t á k . 2. Jobb-bal tájékozódás saját és idegen testen teljesen hibás volt. M á r t o n . F i n o m m o t o r i k á j a fejletlen. 5 é v e n felüli ó v o d á s n a g y c s o p o r t o s o k n a k . A terápia 5-től 15 éves korig ajánlott. TÓTH GÁBOR. kötet. bizonyult. vagy csak csekély sikerrel o l d h a t ó m e g a környezet. Nevelési T a n á c s a d ó n k b a n t ö b b e n e l v é g e z t ü k és gyakoroljuk Dr. a h o v á a g y e r m e k 1997 s z e p t e m b e r e óta jár. 5 fő) kezdett foglalkozni Zsolttal. MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA. 6. Az Alapozó Terápia javasolt: A vizsgálat alapján a kisegítő iskola m á r n e m merült fel. A fejlesztés célja: a gyermeknél mozgásfejlődési. Az 1997-es iskolaérettségi anyagából a következőket emelném ki Zsolt e g y ü t t m ű k ö d ő . Bicske. megállja helyét o s z t á l y á b a n . feladatértése j ó . A szülők nagy rend­ szerességgel vitték Zsoltot. feladattudata kialakult. i n d i á n s z ö k d e l é s ) n e m tudta e g y m á s t ó l függetlenül m o z g a t n i végtagjait. A határeset-intelligenciájú g y e r e k e k n é l csak az utóbbi é v e k b e n k e z d t é k el alkalmazni m e g l e p ő sikerekkel. a k i k n e k a terápia indikált. mely talán a l e g n e h e z e b b fázisa volt a munkafolya­ m a t n a k a fent említett szülői m a g a t a r t á s miatt. M e n n y i s é g f o g a l m a kialakult. 7. hogy kik a z o k a gyerekek. b e s z é d p r o b l é m á s és esetleg diszfáziás ó v o d á s o k n á l . A m o z g á s t e r á p i á t 1997 d e c e m b e r é b e n sikeresen befejezte. Á l t a l á n o s tájékozottsága jó. 4. és ezáltal j o b b alapot nyújtani az anyanyelvi. ( D i s z l e x i a v e s z é l y e z t e t e t t s é g áll fenn. Az A l a p o z ó az itt ismertetett esetben egy éven belül h a t é k o n y n a k bizonyult. b e s z é d k é s z s é g e megfelelő szintű. Iskolás diszlexiásoknál. H a t é k o n y n a k b i z o n y u l t a terápia intelligencia-határesetes g y e r m e k e k n é l : debilitás felső. il­ letve kontraindikált. és az ott m e g t a n u l t vizsgálatokat és fejlesztéseket gyakoroljuk. de c s a k intenzív. 70 71 . h a m a r el­ veszíti e g y e n s ú l y á t . Összefoglalva: Z s o l t r a a n a g y m o z g á s o k és f i n o m m o z g á s o k terén e g y a r á n t j e l l e m z ő a nagyfokú m o z g á s o s ügyetlenség.D e l a c a t o és G l e n n D o m a n ötletéből k i i n d u l ó . majd egy lábon) n e m egyenletes r i t m u s ú a k . IRODALOM HORÁNYI ANNABELLA. Mozgásutánzás. Az ismertetett esetnél az intenzív foglalkoztatást nem tudtuk m e g o l d a n i a Nevelési Ta­ nácsadó keretein belül.D é v é n y i Éva és m u n k a t á r s a i által k i d o l g o z o t t .

cerebrális diszfunkciók. Az e n y h e értelmi fo­ gyatékosságtól m e g k ü l ö n b ö z t e t ő s z e m p o n t . A tanulási zavar fennállhat átlagos. 1997. mely a tanu­ láshoz s z ü k s é g e s funkciók. G e r e b e n n é . 1987. Szerkesztő: Gordosné dr. A pe dagógiai és neveléslélektani elméletek általános definíciója szerint a tanulás mint folyamat sajátos k ö z e g b e n . Ám az utóbbi időben több szerző is felveti.inkább az organikus p s z i c h o s z i n d r ó m a átfogó kifejezést használják ( M y k l e b u s t . P o r k o l á b n é . 1993. 1997. 1994. 2 3 1 . 1981. S a r k a d y . H a g i n . peri. Z s o l d o s . 1995. p s z i c h é s e l h a n y a g o l t s á g ) tu­ lajdonítanak j e l e n t ő s szerepet ( G e r e b e n n é . n e u r o g é n eredetű altípusának . pre-. Vagyis a tanulás n e m c s a k a viselkedéses szinten. 1995. A tanulási z a v a r tipológiáját leíró törekvések e l s ő s o r b a n p s z i c h o l ó g i a i és neurofiziológiai o k o k r a visszavezetve különítik el az e g y e s altípusokat ( M c K i n n e y .az elméleti hátterét. m o t í v u m o k és a szociális tényezők e g y m á s r a hatásán alapul. 1967. 1998). 1992/93. az e l é g s é g e s n e k vagy elfogadhatatlannak minősített t a n u l m á n y i e r e d m é ­ n y e k n e k tulajdonít fokozott jelentőséget. M c S h a n e . hipermotilitás. D o c k r e l l . 1999). Egyes szerzők az agy két féltekéje közti integrációs m ű k ö d é s i zavart tételezik fel oki hát­ térként ( G a d d e s . S o k u k azonban m é g ilyenkor is m e g p r ó b á l j a ha­ logatni. h o g y valamit (va­ l a m i l y e n i s m e r e t e t ) elsajátítson. étvágytalanság. C s a p ó . 1998. gyakori a figyelemzavarhiperaktivitási rendellenesség vagy a m á s o d l a g o s neurotizáció (Bálint. Medicina Kiadó." Ez a kognitív pszichológiai.nevelés és terápia" című tanulmánykötetben jelenik meg. A m a g a t a r t á s k é p is jellegzetesen eltérő. 1996. a s z e n z o m o t o r o s folyamatok integrá­ lásának vagy a nyelv fejlődésének nehézségei stb. 1998. figyelmi. 1996. m e r t az agy . 1991).). Közismert. neuropszichológiai és fejlődés­ lélektani értelmezést integráló k o n c e p c i ó teremti m e g a tanulási zavarok gyakori előfordu­ lású. 1998). A sérült agyi területtől függően a részképességek k ü l ö n b ö z ő m é r t é k ű m ű k ö d é s i zavarai . m á s r é s z t a korai környezett t é n y e z ő k n e k (fizikai. h a n e m az agyi m ű k ö d é s szintjén is előidézi a funkció változását. hogy g y e r m e k ü k az általános iskolában a töb­ biekkel n e m k é p e s együtt haladni. hi­ szen attól tartanak. 1997.m o t o r o s . amely az említett k ö l c s ö n h a t á s mi­ n ő s é g é n e k f ü g g v é n y é b e n sikeres vagy sikertelen lehet. G y a r m a t h y . A multikauzális szemlélet képviselői egyrészt a személyiségfüggő t é n y e z ő k n e k (individuálisan eltérő neurogén faktorok: agyi érési dinamika. Z s o l d o s .m KOGNITÍV FEJLESZTŐ TERÁPIA A TANULÁSI ZAVAROK KEZELÉSÉBEN g e s é g e k n e k ) . A teljesítmény lét­ rejötte. átlag alatti vagy átlag fe­ letti intelligenciaszint mellett. É r t h e t ő m ó d o n a szülők t ö b b s é g e csak m á r a „ m é r t " . A s z a k e m b e r gyors segít­ ségében b í z ó szülők s z á m á r a ijesztő jelzés. 1995). 1996.és postnatális ártalmak). B e v e r i d g e . S a r k a d y . R a n s c h b u r g . 1991). . R o u r k e . F o d o r n é Föl­ di. o. Kereszty. fejlesztő pedagógiai tevékenységet folytató i n t é z m é n y e k esetfor­ g a l m á b a n az e l m ú l t é v t i z e d b e n változatlanul m a g a s a tanulási és magatartási zavar pana­ sza miatt vizsgálatra vagy terápiára behívott g y e r m e k e k s z á m a . B á r m i l y e n k e d v e z ő k ö r n y e z e t is veszi körül a g y e r m e k e t . s z e p a r á c i ó s félelem stb. m i n d e n e k e l ő t t b i z o n y o s a l a p v e t ő kognitív k é p e s s é g e k m e g f e l e l ő m ű k ö d é s é r e van szükség. G e r e b e n n é . ill. .A NEUROGÉN TANULÁSI ZAVAR A klasszikus m e g h a t á r o z á s szerint a tanulási zavar (specifikus tanulási k é p e s s é g z a v a r ) a globális értelmi színvonal és az ennek alapján elvárható tanulási teljesítmény közötti je­ lentős d i s z k r e p a n c i á b a n nyilvánul m eg. azonban a mentális profil erősen szórt. a h h o z . 1994. BRIGITTE SINDELAR KOGNITÍV FEJLESZTŐ PROGRAMJA* ZSOLDOS MÁRTA A TANULÁSI ZAVAR . L á n y i n é . ill. P o r k o l á b n é . E z e k az ú g y n e v e z e t t r é s z k é p e s s é g e k o l y a n b a z á l i s n e u r o p s z i c h o l ó g i a i funkciók. úgynevezett tanulási struktúrában me g y végbe. beilleszke­ dési n e h é z s é g . megkésett beszédfejlődés. hogy az iskolán kívül forduljon s z a k e m b e r h e z . G e r e b e n n é . figyelemzavarra . A tanulási teljesítmény sikertelenségét általában m é g d r á m a i b b tapasztalatként élik m e g .a részképesség-zavaroknak (vagy részképesség-gyenfogás egy-egy agyi területre lokalizált idegi érintettség k ö v e t k e z m é n y é n e k tekint. m i n t a specifikus tanulási képesség­ zavarnál (Silver. hogy az agysérülés eredetű e n y h e értelmi fogyatékosságnál is „felléphetnek u g y a n ú g y strukturált diszfunkciók". * A Sindelar-program gyógypedagógiai szempontú ismertetése a „Gyógyító pedagógia . neurogén kóreredetet valló fel­ A nevelési tanácsadást. G e r e b e n n é . h o g y sok rosszul tanuló g y e r m e k a n a m n é z i s é b e n gyakran megtalálhatóak a z o k a korai indirekt j e g y e k .m i n t k o m p l e x funkcionális r e n d s z e r egyes részterületeinek eltérő m ű k ö d é s é t helyezi előtérbe ( G r a i c h e n . mint a k u d a r c o k a t kísérő viselkedésbeli tüneteket. stigmatizáló k ö v e t k e z m é n y é t ő l . Del D o t t o . 1998).a m e l y e k összefüggésbe h o z h a t ó k a tanulási za­ varok b i z o n y o s formáival. ma pedig . 2 8 . és elsősorban az alap-kultúrtechnikák el­ sajátítása akadályozott. Ezt a jel­ legzetesen e n y h e fokú i d e g r e n d s z e r i m ű k ö d é s i zavart k o r á b b a n m i n i m á l i s c e r e b r á l i s diszfunkciónak nevezték. A tanulási zavar kognitív és pedagógiai teljesítménybeli tünetei változatosak. h o g y ezáltal a g y e r m e k hosszú távú iskolai karrierje veszélybe kerül. 72 73 .j e l e n h e t n e k m e g . mások pedig az idegrendszer egy vagy több struktu­ rális rendszerének organikus károsodását. E n n e k e r e d m é n y e k é n t j ö n létre a tanulási teljesítmény. ill. funkciózavarát (Palotás. 1. félve a v é l e m é n y . o. a m e l y e k „ ö s s z m ű k ö d é s e elengedhetetlen a k o m p l e x fizioló­ giai vagy pszichológiai-pedagógiai teljesítmények m e g v a l ó s u l á s á h o z . a diagnózis ka­ tegorizáló.2 9 .: Lány iné. észlelési diszfunkciók. Az iskolai tanulás során p e d i g parciális teljesítményzavar j e l l e m z ő . Szabó Anna. de általában „relatíve kiegyenlített kognitív szinten teljesítenek". G e r e b e n n é . P o r k o l á b n é . fejlődése összefügg a s t r u k t ú r a h o r d o z ó neuropszichológiai folyamatok változásá­ val. hogy az e n y h e értelmi fogyatékosok alacso­ nyabb. vagyis az „ o s z t á l y o z o t t " . P e d a g ó g i a i L e x i k o n . és b á r m e k k o r a is lehet a tanulási k e d v e . 1.. in: G e r e b e n n é . 1992.tekintettel a tüneti képben gyakori m o z g á s o s nyug­ talanságra. 1 9 9 3 .alvászavar. 1984. melyet az elterjedt. Zsoldos. 1990.

Az új diszciplína elméleti hátterét . 1 9 8 3 . 74 75 . alakítja módszerét. a kogni­ tív hierarchia m a g a s a b b szintjein.).. és m ó d s z e r t a n i k i k é p z ő p r o g r a m o k vezetője. 1972. struktúrák m i n ő s é g é t . cse­ lekvésében fejlődő o r g a n i z m u s k é n t " mutatja be. illetve a kettő közti egyen­ súlyt m e g t e r e m t ő a d a p t á c i ó fogalmával m a g y a r á z z a . A módszer műfaji meghatározása és elméleti megalapozása nak. 10. készségek sajátosan emberi megismerési működések (Csapó. A kognitív p s z i c h o l ó g i a egyik úttörő képviselője. a k u s z t i k u s . 1998. 3. A z ó t a t ö b b mint 30 kiadványból álló g a z d a g p r o g r a m c s a l á d fűződik a n e v é h e z . M u n k á s s á g a elsősorban a tanulást. a m e l y n e k körülhatárolt elemei a részképessé­ gek: a figyelem. és a megis­ m e r é s fejlődését az „ e g y r e t ö k é l e t e s e b b a d a p t á c i ó b a n " látja (Pléh. m e g s z e r v e z é s é b ő l és a l k a l m a z á ­ sából áll. vagyis a tág é r t e l e m b e n vett tanu­ lási f o l y a m a t vizsgálata. A szerzőről D r .. 1999). 1992/93. Ezek. írás. auditív. A Sindelar-módszer műfaji m e g h a t á r o z á s a kognitív fejlesztő terápia. illetve fejlesztő p e d a g ó g i a i e l e m z é s e k b e n is olyan m o d e l l e k e t írnak le. C s a p ó . a nyelvi k o m m u n i k á c i ó n a k . A n e v é h e z fűződő eljárás m a g y a r adaptációja és szakmai k a p c s o l a t a az e g y k o r i Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i T a n á r k é p z ő Főiskolával 1994-ben k e z d ő d ö t t . a m e l y a t a n u l á s t m e g a l a p o z ó kognitív k é p e s s é g r e n d s z e r gyengén funkcionáló részeinek (részképességei­ n e k ) s z i s z t e m a t i k u s g y a k o r l á s á t biztosítja ( S i n d e l a r és S e d l a k . az értelmi fejlődés elemi s z e n z o m o t o r o s szakaszára vezeti vissza. A kogníciót „ f o l y a m a t . E folyamatok ö s s z e r e n d e z ő d é s é t . 1995). ezért „az oktatás az iskolás k o r b a n és azon túl is a l a p v e t ő e n befolyásolja a kognitív fejlődés teljes e g é s z é t " . a vizuális.a kognitív pszichológia és a fejlődéslélektan m e g h a t á ­ rozott területei alkotják ( C s a p ó . 1998). o. Erős leegyszerűsítéssel a k o g n í c i ó a kö­ v e t k e z ő h á r o m fő. m e l y e k szerint az oktatás fő funkciója a tanulás irányítása". 28. Nagy. A legutóbbi h a z a i közoktatási irányelvekben is központi szerepet kap a képességfejlesz­ tés. a m e l y n e k első k é z i k ö n y v e 1982-ben jelent m e g Nyúljunk a tanulási zavarok gyökeréhez! c í m m e l (Sindelar. m e l y e k b e n a „ s z e n z o m o t o r o s és a kognitív funkciók o n t o g e n e ­ zise az a l a c s o n y a b b és m a g a s a b b szintű f o l y a m a t o k e g y m á s r a é p ü l ő r e n d j é b e n valósul meg. h o g y a m e g i s m e r é s i r e n d s z e r h á r o m „ a l a p p i l l é r r e " t á m a s z k o d v a épül fel. A n e v e l é s t u d o m á n y új diszciplínája. M i n d e z e k alapján a kognitív ké­ p e s s é g e k egy h i e r a r c h i k u s a n s z e r v e z ő d ő struktúrában h e l y e z h e t ő k el. 1995.o. m e r t a ma i s k o l á j á n a k „ a l a p f e l a d a t a a t a n u l á s k é p e s s é g é n e k k i a l a k í t á s a " ( P o k o r n i .viszonylag nagy gyakorisággal figyelhetők m e g a k o g n í c i ó g y e n g e szintű r é s z k é p e s s é g e i . Sindelar tanulási za­ varról alkotott n é z e t e alapján e l m o n d h a t ó . „Az e m b e r i m e g i s m e r é s általános lehetőségét firtató" Piaget k o n c e p c i ó j á b a n a megis­ merési k é p e s s é g e k fejlődését az asszimiláció. 1992. m e l y b e n m e g h a t á r o z ó n a k véli a belülről létrejövő s z e n z o m o t o r o s szerveződések. 1997. az információfeldolgozást akadá­ lyozó diszfunkciók. A z o k n a k a „ m o d e r n didaktikai e l m é l e t e k n e k egyiké­ ről van szó. integrált m ű k ö d é s é t . Sindelar. o. 1992). pszichox&rapeutií kognitívfejleszJőprog­ ramja a neurogón kóreredetű tanulási zavar befolyásolásának egyik lehetséges eszköze. az észlelési és az e m l é k e z e t i k é p e s s é g k ö l c s ö n ö s e n e g y m á s r a h a t ó . 35.A SINDELAR-FÉLE KOGNITÍV FEJLESZTŐ PROGRAM rákkal. az intermodális integráció (összetartozó vizuá­ lis. egyre m a g a s a b b szintű folyamat sorrendjeként fogha­ tó fel: 1. 2 9 . . 1992. N é z e t e szerint a k o g n í c i ó úgy definiálható. mint a t u d á s m ű k ö d é s e . P o r k o l á b n é . N e i s s e r úgy g o n d o l ­ ja. r e n d s z e r e s funkcionális g y a k o r l á s á t biztosítja az általa k i d o l g o z o t t fejlesztő p r o g r a m . taktilis észleletek ö s s z e k a p c s o l á s a ) . a m a g a s a b b r e n d ű kognitív funkciók segítségével m e g t ö r t é n i k az értelmezésük. F e l t e v é s e szerint „az észlelő r e n d e l k e z i k b i z o n y o s kognitív struktú- A tanulási és magatartási zavar fogalma Sindelar értelmezése alapján Sindelar k o n c e p c i ó j a alapján a tanulási és magatartási zavarok h á t t e r é b e n . integrált e g y ü t t m ű k ö d é s é t érti. 1994. G e r e b e n n é . o.). 1994. észlelési k é p e s s é g e k kiértékelik.(Affolter. J e l e n l e g fejlesztői. M e s t e r h á z i . 1998). a m e l y e n a fi­ g y e l m i . vagyis ezzel létrejön a tudás belső reprezentációja. az e m l é k e z e t . M ó d s z e r e ismert eljá­ rás E u r ó p a n é m e t nyelvű országaiban. Fő elméleti forrása a kognitív pszichológiai irányzat és a piaget-i fejlődéslélektani iskola. a m e l y az ismeretek m e g s z e r z é s é b ő l . 292. t é r i .a p r o b l é m a m e g o l d ó g o n d o l k o d á s n a k . 1992. a m e l y e k funkciója a k ö r n y e z e t által kínált információ fel­ v é t e l e " (Neisser. 2.érthető m ó d o n . E z e k k ö v e t k e z e t e s . b e é p ü l n e k a m e g l é v ő i s m e r e t e k rend­ j é b e .e g é s z n e k " tekintik. Az „ e m b e r t aktívan m e g i s m e r ő . Sindelar... A Sindelar-féle terápia a tanult k é s z s é g e k elsajátí­ tásához szükséges kognitív alapok „ k a r b a n t a r t á s á r a " szolgáló eszköz. ú g y n e v e z e t t s é m á k k a l . A s z á m í t ó g é p m ű k ö d é s i sémáját k ö v e t v e a m e g i s m e r ő e m b e r t m i n t i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z ó rendszert mutatja be. o. Brigitte S i n d e l a r s o k é v e s d i a g n o s z t i k u s és t e r á p i á s t a p a s z t a l a t a alapján é p í t e t t e fel k o m p l e x programját.és s z á m o l á s i k é s z s é g m e g t a n u l á s á - Dr. taktilis. az a k k o m o d á c i ó . Közel két é v t i z e d e folyamatosan bővíti. t a n á c s a d ó i tevékenységet folytat. t ö b b éven át d o l g o z o t t a Bécsi E g y e t e m G y e r m e k p s z i c h i á t r i a i és Neurológiai Klinikáján. e g y m á s r a épülő. Jetter. M i v e l tág értelem­ ben a tanulás f o g a l m a a k é p e s s é g e k fejlődését is jelenti. N a g y J. az é r z é k s z e r v e k felveszik az i n f o r m á c i ó k a t . a szerialitás {észleletek sorrendi szervező­ dése) és a téri o r i e n t á c i ó . dekódolják azokat. A kognitív p s z i c h o l ó g i a tárgya a m e g i s m e r é s . részképesség-gyengeségek felismerésére és terápiájára irányul. az észlelés. A r é s z k é p e s s é g e k megfelelő m ű k ö d é s e előfeltétele a fejlettebb komplex m e n t á l i s m ű v e l e t e k n e k . az olvasási. v a l a m i n t a f u n k c i ó r e n d s z e r e k kialakulását az agyi érés szerepével h o z z á k ö s s z e f ü g g é s b e " ( G e r e b e n n é . a tudás belső reprezentációjában k ö z r e m ű k ö d ő összetett képességek. Brigitte Sindelar. A piaget-i nézetet k ö v e t ő fejlődéslélektani. A nyelvi r e n d s z e r kialaku­ lását is ide. és 3 1 . az intelligenciá­ nak.t ö b b m á s le­ hetséges ok mellett . 1984. . 1982). osztrák klinikus pszichológus. 1994). Ulrich N e i s s e r újraértelmezte az ingerfelvétel és -feldolgozás folyamatát. Mint az adleri i n d i v i d u á l p s z i c h o l ó g i a terapeutája. hogy bár az eljárás sok e s e t b e n a l k a l m a z h a t ó . a kognitív p e d a g ó g i a „az oktatást a kognitív fejlesztés irányításaként definiálja".

g y e n g e s é g e k o k o z t a óvodáskori tünet lehet a g r a f o m o t o r o s ügyetlenség. hiszen a g y a k o r l á s az a l a p o k n á l . így e g y s z e r ű n e k t ű n ő utasítás végrehajtásához is számos részképesség megfelelően összehangolt együttműködése szükséges. S i n d e l a r szerint ha a r é s z k é p e s s é g e k fejlődése egyenletes.biztosabban kijelölhetők a fejlesztendő képességterületek. Téri orientációjával keresi meg az a s z t a l o n kijelölt h e l y e t . a m e g o l d á s h o z szükséges információfeldolgozási szintek rendsze­ rező áttekintésével . 5. 3. 7.vagyis a feladat kognitív r é s z k o m p o n e n s e ­ ire való bontásával. A f i n o m m o z g á s p o n t o s kivitelezésében fontos t é n y e z ő a vizuomotoros ko­ ordináció. A modellben a lombkorona körvonalának rajzolata fejezi ki az aktuális teljesítőképesség. 1. m e l y e k az életkortól függően. 8. Szerialitási részképességével ügyel a kiválasztás és a lehelyezés megfelelő sorrendjére. ó v o d á s k o r b a n vagy isko­ láskorban m á s . g y e n g e szintű a tanult készség. A g y e r m e k auditív figyelmével kiválasztja a p e d a g ó g u s utasítását. e g y ü t t m ű k ö d é s ü k diszhar­ m o n i k u s . 3. hiszen a k o g n í c i ó egy hierarchi­ kus rendszer.e l s ő s o r b a n azzal. ábra). A kogníció bázisfunkcióit a fa törzsében ábrázoltuk. hogy a rendszeres funkcionális gyakorlást vezető sze­ mély (pl. Dockrell és M c S h a n e (1993) „kognitív fela­ d a t a n a l í z i s n e k " nevezik ezt a sajátos elemzési technikát. vagy zavart a viselkedés. h a n g i n g e r e k b ő l : a többi g y e r m e k zajongá­ sa. a k k o r a teljesítmények. ill. illetve fejlődése és a tanulási teljesítmények si­ k e r e s s é g e közötti összefüggést Sindelar lombosfa-modelljében szemlélteti ( 1 . hogy hatása a t e l j e s í t m é n y j a v u l á s á b a n csak k é s ő b b figyelhető m e g . illetve m a g a s a b b szintű kognitív fo­ lyamatok alapozzák m e g a sikeres végrehajtást. és minél n e h e z e b b egy feladat. hogy a n e h é z s é g e t o k o z ó feladat speciális értelmezésén keresztül . R é s z k é p e s s é g . hogy a l o m b k o r o n a szint­ j é n létrejöjjön a kívánt teljesítmény. és vizuális differenciálása ( p o n t o s í t ó észlelé­ se) segíti a h e l y e s kiválasztást. a m e l y n e k részei h a r m o n i k u s ö s s z h a n g b a n m ű k ö d n e k .m á s m e g n y i l v á n u l á s i formákat j e l e n t e n e k . amely h a s z n o s segédeszköz lehet a tanulási zavart m u t a t ó g y e r m e k e k terápiás ellátásában. annál összetettebb. családtag vagy n e m „kiképzett s z a k e m b e r " ) tisztában legyen 1. utána egy piros pálcikáit. a m o n d a t o t tagolja. A k o r o n a fejlettségi szintje a törzsbeli r é s z k é p e s s é g e k előzetes fej­ lődésétől és a k ö z t ü k lévő k a p c s o l a t o k alakulásától függ. A Sindelar-program a l k a l m a z á s á n á l k ü l ö n ö s e n fontos. és rakd őket az asztal sarkára!" feladat erős leegyszerűsítéssel a k ö v e t k e z ő kognitív lépésekből áll. M á r egy viszonylag gyakran elhangzó. majd felidézi a hallott instrukciót. m o z d u l a t o t (a k o r o n g és a p á l c i k a k i e m e l é s é t ) . a k k o r e n n e k k ö v e t k e z t é b e n hibás a teljesítmény. illetve a tanult készségek szintjét. mert úgy vélik. 2. Ha a z o n b a n a kog­ nitív k é p e s s é g r e n d s z e r bázisfunkcióinak fejlődése egyenetlen. a kognitív rend­ szer tanulási e r e d m é n y e s s é g b e n betöltött szerepével. hogy a fa-modell törzsében „ m e g h ú z ó ­ d ó " r é s z k é p e s s é g e k m i n d m ű k ö d é s b e lépnek a n n a k é r d e k é b e n . Rövid távú auditív emlékezetével kódolja. Auditív analízise segíti az utasítás megérté­ sét. 2. ábra). illetve a tanult k é s z s é g e k megfelelő szintűek. a g y e n g e szóbeli fogalmazási készség. az egyidejűleg észlelhető ingerekből (pl. a „kognitív g y ö k e r e k " szintjén történik. Az el­ méleti hátteret az Affolter-féle észlelésfejlődési k o n c e p c i ó és a neisseri kognitív pszicho­ lógiai r e n d s z e r képezi. Ilyenkor a fa-modell l o m b k o r o n á j á n a k rajzolata h a r m o n i k u s körforma. Iskoláskori tünetként é r t e l m e z h e t ő az olvasási-helyesírá- 76 77 . 6. a d i s z g r a m m a t i z m u s vagy a j á t é k s z a b á l y o k h o z va­ A m e g i s m e r é s i r é s z k é p e s s é g e k m ű k ö d é s e . a kognitív terápia sajátosságaival . Ez a sikeres tanulás kognitív előfeltétele. a folyosóról v a g y az utcáról b e s z ű r ő d ő h a n g o k ) . Vizuális figyelmével keresi a kiválasztandó tárgyakat (azaz a fon­ tos vizuális ingereket elkülöníti a háttértől). és funkcionális k a p c s o l a t u k k i e g y e n s ú l y o z o t t . Az intermodális integráció részképességével összekap­ csolja a hallott utasítást és a m e g f e l e l ő cselekvést. Például a A Sindelar-féle kognitív fejlesztő program koncepciója »Vegyél ki a dobozból először egy sárga korongot. hogy valamennyi tanulási helyzet felbontható kognitív eleme­ ire. m i n t fontos auditív in­ gert. a részképesség-gyengeségek telje­ s í t m é n y z a v a r b a n m e g m u t a t k o z ó következményeivel. E z e k e t a tüneteket mutatja a fa-modell l o m b j á n a k m e g t ö r t kon­ túrja (2. A példa alapján belátható. A nyolc részletre b o n t o t t folyamat demonstrálja. 4.ám s e m m i k é p p e n n e m tekinthető általánosan használható m ó d s z e r n e k . A ábra Sindelar lomborfa-modellje ló a l k a l m a z k o d á s n e h é z s é g e stb.

S ú l y o s s á g u k és megjelenési formájuk attól függ. A p r o g r a m megfelelő a l k a l m a z á s á t ó l a célzott részképesség m i n ő s é g i változása v á r h a t ó . Ha a z o n b a n bebizonyosodik. felsőfokú pedagógiai és ó v o d a p e d a g ó g i a i végzettségű. e l h a n y a g o l ó családi miliő. n e m c s u p á n a hibás funkciókét. ahol a kognitív képesség m é g megfelelően m ű k ö d i k . pl. a m e g f e l e l ő e n kiválasztott g y e r m e k e k n e k h a t é k o n y preventív. az intermodális integrációra. A p r o g r a m o k g y a k o r l a t a i m á s fejlesztő eljárásokkal is k o m b i n á l h a t ó k . ábra Shidelur lombosfa-modelljének módosulása egyenetlen a kognitív fejlődésekor képességrendszer bázisfunkcióinak felépítését vázlatosan bemutató óvodáskori Gyakorlóprogram. k ö l c s ö n h a t á s o k r a helyezi a hangsúlyt. Az eljárás a gyógypedagógiai oktatás-nevelés kiegészítéseként az értelmi fej­ lődésükben e n y h e e l m a r a d á s t m u t a t ó g y e r m e k e k n é l is a l k a l m a z h a t ó . Z s o l d o s . A p é l d a k é n t felsorolt korspecifikus tünetek ismert. A S i n d e l a r . illetve a terápiás ter­ a hatékonyságot ellenőrző koncepciójának ismételt diagnosztika megfelelően. gyakran e m l e g e t e t t p r o b l é m á k . E z e k b e n az e s e t e k b e n a k é s z s é g e k gya­ korlása vagy a tantárgyi korrepetálás m i n d a d d i g n e m h a t é k o n y terápiás stratégia. 1994. mely e l é r h e t ő p s z i c h o l ó g u s o k . A 3. fejlesztői fela­ datot ellátó s z a k e m b e r e k s z á m á r a . i s m e r e t sikeres újratanu­ lásához.p r o g r a m két korosztályt céloz m e g : 5-7 éves ó v o d á s o k a t .ha a vizsgálati e r e d m é n y e k azt kívánják . R i n g h o ferné. a fejlesztési periódus és A vizsgálati rész a l a p v e t ő e n a m i n ő s é g i e l e m z é s r e . struktúrája l e h e t ő v é teszi. Egy n a p o n a z o n b a n csak egyféle részképesség fejlesztése lehetséges. A p r o g r a m o k si és számolási készség alacsony szintje. A Sindelar-program olyan komplex módszer. az emlékezetre.os elve a folyamatosság. A fejlesztési periódus 2. vet kijelölő vizsgáló eljárás. terápiás segítsé­ getjelenthet.a h o z z á é r t ő ker­ tész s e m a k o r o n a nyesésével próbál segíteni a beteg fán. A m i n i m u m 6 . I l y e n k o r a foglalkozások szerve­ zése ciklikus. önálló e g y s é g e t alkotnak. új iskola vagy ó v o d a ) . Ezért a foglal­ k o z á s o k a t n a p o n t a kell v é g e z n i . .egyidejűleg két vagy h á r o m r é s z k é p e s s é g terápiája is megtörténjék. ha ez a szint a g y e r m e k é l e t k o r á h o z képest alacsony. hogy m e g j e l e n é s ü k ma­ gyarázata a kognitív r e n d s z e r b e n k e r e s e n d ő .p r o g r a m h a s z n á l a t á r a m ó d s z e r t a n i t o v á b b k é p z é s készít fel. a m e l y m á r biztosabb alapot j e l e n t h e t a k o r á b b a n rosszul elsajátított készség. á b r a a Sindelar-program szerkezeti felépítését mutatja be. akkor a g y e n g é n m ű k ö d ő r é s z k é p e s s é g e k kö­ vetkezetes funkcionális tréningjére van szükség. a beillesz­ kedési zavar stb. vizsgálat szerves egységet alkot a fejlesztési a m e l y b e n a feltáró. ill. Hiszen . A S i n d e l a r kognitív fejlesztő p r o g r a m a n e u r o g é n tanulási és magatartási zavarok ese­ tében. A S i n d e l a r . a szerialitásra és a téri orientációra. U g y a n a k k o r szervesen összefüggnek és e g y m á s r a é p ü l n e k a ta­ nulást m e g a l a p o z ó k o g n i t í v képességprofil fejlesztésének i n t e g r á n s l á n c s z e m e i k é n t . 1995). h o g y . g y e n g é b b intellektus. A gyakorlás a k o m p l e x i t á s és a fokozatosan n e h e z e b b é válás elvét k ö v e t i .a fa-modellnél m a r a d v a . és a foglalkozás i d ő t a r t a m a n e m haladhatja m e g az előírt 10 percet. a r é s z k é p e s s é g e k közötti összefüg­ gésekre. illetve első osztá­ lyosokat és 7 . 1999). h o g y a hierarchiKUS fel­ építésű m e g i s m e r é s i r e n d s z e r m e l y i k szintjének fejlődése sérült. A fejlesztési szakasz elindításakor. mert csak így állítható össze a h a t é k o n y terápiás terv. d r á m a i váltások (család felbomlása.1 5 éves általános iskolásokat. A kiképzett s z a k e m b e r e k k o o r d i n á l j á k a g y e r m e k e k 78 79 . az egyenetlen f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó . n e m megfelelő tanítási vagy gyakorlási m ó d s z e r stb. ill. 1983. majd l e z á r á s a k o r készült vizsgálati ké­ pességprofilok összehasonlításával a g y e r m e k ö n m a g á h o z viszonyított fejlődési szintje re­ gisztrálható. és itt is kezdi g o n d o z ó i munkáját (Sindelar. és a teljes kognitív képességprofil megis­ merését célozza. A k k o r is in­ nen indul a foglalkozás. Az Affolter elvét k ö v e t ő sindelari k o n c e p c i ó szerint a gyakorlást a „ g y ö k e r e k n é l " kell kezdeni.8 h ó n a p o t igénybe vevő kognitív fejlesztő terápia egyik fo. h a n e m m i n d e n e k e l ő t t a törzset vizsgálja m e g . 1998. az észlelésre. a m í g a „kognitív a l a p o k " n e m biztosítottak. és a feladatokat részletesen is ismertető iskoláskori Tréningprogram k ö v e t k e z e t e s szerkeze­ ti rendjében az e g y e s r é s z k é p e s s é g e k terápiáját s z o l g á l ó g y a k o r l a t s o r o k e l k ü l ö n í t h e t ő . így p é l d á u l l o g o p é d i a i terápiával ( Z s o l d o s . a z o n a szinten. M á s e g y é b o k o k k ö v e t k e z m é n y e k é n t is előfordulhatnak.A Sindelar kognitív fejlesztő program lényegi tulajdonságai A fejlődéslélektani és kognitív pszichológiai e l m é l e t e k r e é p ü l ő k o m p l e x m ó d s z e r a meg­ i s m e r é s hat fontos t e r ü l e t é r e ( r é s z k é p e s s é g é r e ) terjed ki: a figyelemre.

A j á t é k s z a b á l y o k betartására sokszor kell figyelmeztetni. U g y a n a k k o r R é k a akusztikus (auditív) ingerek iránti tartós figyelme (fon­ tos szó többszöri „ k i h a l l á s a " történetből) igen g y e n g é n e k m u t a t k o z o t t . izgett-mozgott. a m e l y b e n . Ilyenkor arra vár.v e r b á l i s észlelési feladatokat jó s z í n v o n a l o n ol­ dotta m e g . hogy b e s z é l g e t ő p a r t n e r e kisegítse. és az e r e d m é n y e k értékelésénél fő s z e m p o n t k é n t szerepelt a szórt figyelem tel­ j e s í t m é n y t r o n t ó hatása. A m ó d s z e r a l k a l m a z á s á r a felkészítő tan­ folyam a z E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i Főiskolai K a r akkreditált p e d a g ó g u s továbbképzési programja. hol p e d i g olyan témáról kezdett beszélni. mely szerint a kislány s z í v e s e n rajzol. h a n e m elszalad. csak sietni. fantáziája élénk. amit m o n d a n a k neki. vizuomotoros koordináció 11. vizuális észlelés 3. Altalános iskola 6. t ö b b kisebb szünet k ö z b e i k t a t á s á v a l lehetett 5-7 évesek Gyakorlóprogram 11 részképesség fejlesztése fokozatosan nehezedő gyakorlatsorral 1. R é k a e d d i g m é g n e m részesült fejlesztésben. vizuális emlékezet 4. é s n e h e z e n tanult m e g olvasni. hol a kinti zajok terel­ ték el. K é s ő b b kezdett beszélni. akinek a kortársakkal és a fel­ nőttekkel e g y a r á n t jó a kapcsolata. v a l a m i n t a t e r h e ­ lő a n a m n e s z t i k u s a d a t o k alapján merült fel a kognitív fejlesztő terápia s z ü k s é g e s s é g e . Ó v ó ­ nőjének feltűnt. m e g f i g y e l é s e i p o n t a t l a n o k . é r t e l m e s vagy értelmetlen r ö - kognitív fejlesztésének folyamatát. viszont az egy adott inger k ö v e t é s é h e z s z ü k s é g e s vizuális figyel­ me megfelelő terjedelmű volt ( „ K a r i k á z d be az összes c s i l l a g o t ! " ) . F i g y e l m e azon­ ban g y a k r a n e l k a l a n d o z o t t . hogy a kislány e l h ú z ó d ó i d ő t a r t a m ú . R é k a ö r ö k m o z g ó . S o k á i g a z o n b a n fejjel lefelé rajzolta a formákat. S o k s z o r úgy tesz. a zoknit t ö b b s z ö r is a sarkával h ú z z a a lábfejére. amely n e m k a p c s o l ó d o t t az adott feladat­ hoz. e m l é k e z e t e megbízhatatlan. A cipőjét r e n d s z e r i n t fordítva veszi fel. verbális-akusztikus figyelem 6. mintha n e m hallaná. indított szülés során született. Ez a vizsgálati tapasz­ talat r é s z b e n e g y e z ő a szülői b e s z á m o l ó v a l . A k ö v e t k e z e t e s óvodai és szülői megfigyelések. h o g y a kislány figyelme szórt. Az é d e s a n y a egyetért az ó v o d a i v é l e m é n n y e l . ábra Sindelar-program szerkezeti felépítése elvégezni. osztályába j á r ó n ő v é r e diszlexiás és diszkalkuliás. e g y ü t t m ű k ö d ő volt. A vizsgálat alátámasztotta a felnőttek által tapasztaltakat. alakokat. beszédmotorika A 3. n e m várja m e g a h o z z á b e s z é l ő m o n d a t á n a k végét. A t á r g y k é p e k és absztrakt formák a p r ó részleteinek kiválasztását és a finom k ü l ö n b s é g e k differenciálá­ sát kívánó vizuális észlelési feladatokban („Egyforma-e a két k é p ? " ) e g y e n e t l e n és b i z o n y ­ talan m e g o l d á s t nyújtott. intermodális integráció 8. H á r o m éves kora óta j á r óvodai k ö z ö s s é g b e . m e r t csak keveset hibázott a h a s o n l ó h a n g z á s ú . szívesen beszél. szókincsfejlődése lassú volt. verbális-akusztikus emlékezet 7. hol feltérdelt a székre. vizuális figyelem 2. szgret rajzolni. A z a n y a b a l k e z e s . és ü g y e s a puzzlejátékban. és n é h a szómegtalálási n e h é z s é g is j e l l e m z i . és s z ó m e g t a lálási n e h é z s é g m i n d i g j e l l e m e z t e . A verses k i s z á m o l ó k b a n felcseréli a sorrendet. H o s s z a b b idejű t e v é k e n y s é g ritkán köti le. M i n d e ­ nekelőtt e l l e n t m o n d á s o s figyelmi és észlelési teljesítménye volt s z e m b e t ű n ő .ideális esetben .ESETISMERTETÉSEK Sindelar kognitív fejlesztő program vizsgálóeljárás a fejlesztési terv kidolgozása Fejlesztési periódus kognitív funkcionális gyakorlás 5-7 évesek 19 vizsgálati feladat általános iskolások 17 vizsgálati feladat általános iskolások Tréningprogram 9 részképesség fejlesztése 3 programfüzet fokozatosan nehezedő gyakorlatsorával vizuális alak-háttér differenciálás (tagolás) vizuális differenciálás vizuális emlékezet auditív alak-háttér differenciálás (tagolás) auditív differenciálás auditív emlékezet intermodalitás szerialitás téri orientáció kontroll a Réka terápia Horváth Hajnalka logopédus közlése nyomán hatékonyságának ellenőrzése R é k a 5Vi éves.a felnőtt családtag a napi foglalkozásokat biztosító e g y ü t t m ű k ö d ő partner. így a 19 vizsgálati feladatot két ülésben. segítőkész kislánynak tartják. Egyébként nyitott. G o n d o l k o d á ­ sa k o r á n a k megfelelő. türelmetlen. téri orientáció 10. Közlései időnként d i s z g r a m m a t i k u s a k . j e l e n l e g n a g y c s o p o r t o s . barátságos. és b á r ö n á l l ó a n felöl­ tözik. m i k ö z b e n a rövi­ debb távú figyelmet igénylő a k u s z t i k u s . írni. akusztikus figyelem 5. pedig hallásával nincs p r o b l é m a . A v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó t vizsgáló rajzos feladatban is magabiztos volt. 80 81 . Szinte n e m is tud sétálni. és sikeres a kirakós j á t é k o k b a n is. A vizsgálóeljárás során R é k a oldottan viselkedett. szeriális észlelés 9. Az a n a m n é z i s b ő l indokolt m e g e m l í t e n i . m e l y e t a k ö v e t k e z ő é s z r e v é t e l e k k e l egészít ki.

és a sorren­ det is felcserélte. v a l a m i n t a test­ tájak k e r e s g é l é s e a testséma .téri orientáció nagyfokú fejletlenségét igazolta. és a kislány t u d á s a m é g s e m minősíthető elégségesnél j o b b n a k . elsajátítása fokozott erőfeszítést és figyelmet igényel. A l o m b k o r o n a t ö r e d e z e t t . szülői észrevételekkel hoz­ h a t ó k összefüggésbe. de a felnőttekkel szívesen beszélget. sok t o r l ó d ó m á s s a l h a n g z ó b ó l álló. otthon és az ó v o d á b a n is m e g f i g y e l h e t ő k voltak. A kislány az i n t e r m o d á l i s integráció részképességét vizsgáló feladatban ( g e o m e t ­ riai f o r m á k a t ábrázoló k é p k á r t y á k h o z szavak társítása) is g y e n g é n teljesített. mivel az akusz­ t i k u s . hogy így . mely a kognitív fejlesztési periódus második hónapjában indul el. ábra) m e g g y ő z ő e n szemlél­ teti R é k a e l l e n t m o n d á s o s és e g y e n e t l e n kognitív képességprofilját. A n é m e t n y e l v t a n á r n a k már 4. szórt figyelmét. Az iskolai ta­ nulási z a v a r o k m e g e l ő z é s é t segítő terápiákra közel egy tanévnyi idő áll r e n d e l k e z é s r e . R e n g e t e g időt és energiát szentel az isko- Vizsgálat időpontja: Életkor: év: hó: . ill. Az otthoni foglalkozásokon az é d e s a n y a lesz R é ­ ka p a r t n e r e . k o m o l y k ü z d e l m e t j e l e n t e t t R é k a s z á m á r a . ismeretlen szavak) u t á n m o n d á s a n e m o k o z o t t problé­ mát. M i n d ­ emellett a b e s z é ü i n o t o r i k á t vizsgáló feladatot jól végezte. A szavak m á s o l á s a . és ettől függően jelö­ li ki a k ö v e t k e z ő i d ő s z a k teendőit. h o g y a kislány az ö n á l l ó m u n k a v é g z é s során k o m o l y n e h é z s é g e k k e l küzd. Rékánál a kognitív fejlesz­ tő tréninget észlelés a megismerési az rendszer három bázisfunkciójánál és a kell kezdeni. de biztató prognosztikája e r e d m é n y e i t is. ábra 19 vizsgálati feladat megoldását értékelő fa-diagram 82 83 . válto­ zó feladattartását. osztályos t a n u l ó .v e r b á l i s funkciók érintettsége m a r k á n s a b b volt. 4. G Az igazi m u n k a c s a k most k e z d ő d i k ! A kiképzett k o o r d i n á t o r ( R é k a estében a logopé­ dus) a Sindelar-féle G y a k o r l ó p r o g r a m m i n t a p é l d á i alapján összeállítja a kislány fejleszté­ si anyagát. a m i k o r a s z a v a k h o z kellett m e g k e r e s n i e a hozzájuk tartozó ábrákat. osz­ tályban feltűnt. általános iskolás. h o g y egyforma-e a két s z ó ? " ) . részben egye­ netlen szintű figyelme és észlelése k ö v e t k e z t é b e n . h o g y majd az iskolai tanulás b i z t o s a b b kognitív alapokra épülhessen. R é ­ ka p r o b l é m á j á n a k felfedezése n e m elkésett felismerés. Az irányok és a sorrend következetes felcserélése.k o m p e n z á c i ó v a l . Az osztálytanító szelíd. aki a k ö z ö s s é g b e n n e h e z e n találja fel magát. 5. téri vagyis a vizuális (differenciálás).p r e v e n c i ó s f o g l a l k o z á s o n vesz majd részt. A t a n a n y a g német nyelven való rögzítése és e m l é k e z e t b e n tartása csak n a g y o n sok gyakorlással való­ sul m e g . Az értelmetlen szavakból egyet sem tudott m e g j e g y e z n i . ill. b a r á t s á g o s . A k o o r d i n á t o r k é t h e t e n t e ellenőrzi a gyakorlás menetét. K ü l ö n ö s e n az okozott s z á m á r a n e h é z ­ séget.p r o g r a m m a l p á r h u z a m o s a n d i s z l e x i a . a h o g y az erre utaló j e l e k az öltözésnél és a rajzolás során. M é g a rövid (négy é r t e l m e s szóból álló) szósor v i s s z a m o n d á s á b a n is hibázott. E z e k a vizsgálati megfigyelések a kislány akadályozott nyelvi fejlődésével és az el­ l e n t m o n d á s o s nyelvi viselkedésről szóló ó v o d a p e d a g ó g i a i . Az a feladat. a „ n e h é z s z a v a k " (több szótagú. a m e l y e k e t a funkcionális g y a k o r l á s során „ki kell e g y e n l í t e n i " . Julcsa Halpert Gáborné általános iskolai nyelvtanár közlése nyomán Julcsa 11 Vi éves. R é k a a S i n d e l a r . amely m o z d u l a t s o r utánzásából állt. p e d i g m e g p r ó ­ bált j e l e n t é s t is k ö l c s ö n ö z n i nekik. A 19 vizsgálati feladat m e g o l d á s á t értékelő fa-diagram (4. e g y e n e t l e n kontúrja és a rövid ágak j e l z i k a g y e n g e szintű r é s z k é p e s s é g e k e t . a napi gyakorlási feladatokat. A szűk ter­ j e d e l m ű auditív figyelem befolyásolhatta a verbális e m l é k e z e t i feladatok m e g o l d á s á t is. szerény g y e r m e k k é n t ismeri Julcsát. auditív figyelem testsémaorientáció gyakorlásával.segítse a bevésést.vid szavak ö s s z e h a s o n l í t á s á b a n („Hallgasd m e g .

A g y e r m e k családja szerény anyagi k ö r ü l m é n y e k között él. h o g y az eddig a l k a l m a z o t t p e d a g ó g i a i segítő e s z k ö z ö k a n é m e t nyelv tanulásánál c s ő d ö t m o n d t a k . írni. S ez n e m is m e g l e ­ pő.h a s o n u l á s i vagy szótőre. L e g s z e m b e t ű n ő b b volt a testséma-téri orientáció r é s z k é p e s s é g é t vizsgáló feladatban tapasztalt bizonytalansága. E b b e n .k o p p a n t á s o s " feladatban is m e g m u t a t k o z o t t . é r t e l m e s . A m a g y a r nyelv és i r o d a l o m tanulása is m i n d m á i g nagy p r o b l é m á t jelent a s z á m á r a . a figyelem-hangsúlyos vizuális tagolási k é p e s s é g e t vizsgá­ ló feladatban igen lassan dolgozott. részletről-részletre másolt. k a p c s o l ó d á s i pontjait. N a g y o n ne­ h é z n e k találta azt a feladatot. Két a l k a l o m m a l j e l e z t e fáradtságát. szótagok. ill. J u l c s a a testré­ szek érintéséből álló j o b b vagy bal oldali. m i n t a téri orientáció m o z d u l a t s o r á n á l . J o b b k é z b e n fogta a ceruzát. m i k ö z b e n a n e m szöveges m a t e m a t i k a i példákat kielégítően oldja m e g . a b e t ű k á r t y á k és h a n g z ó k ö s s z e k a p c s o l á s á b ó l álló) feladat teljesítése alapján. mely megfelelő szintűnek m u t a t k o z o t t az ezt vizsgáló (a tárgy­ k é p e k és szavak. Az idegennyelv tanulása alóli felmentéshez.olvasással k o m p e n z á l t . vagyis az intermodális integrá­ ció k é p e s s é g é v e l segített. ill.z ö n g é t l e n m á s s a l h a n g z ó p á r o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é r e n e m volt képes. irányát. A szülők nagy figyelmet fordítanak a kis­ lány otthoni tanulására. » Emi: Ké:4 Fon: 3 Szal:2 <4 — Szer: Intermod: Be: 6 Sza2:2 S z ö v e g : 14 • 1r 1 14 Viz—aud: K é : -/+ 0 0 B e : -/+ 0 0 * Hib: 9 9 Aud—viz: Seg: 5 ^ Sza: -/+ -2/+2 Be: -/+-2/+8 Orient: «» 7 5. k o m o l y funkciózavart m u t a t o t t . be­ tűkártyák felidézése kiválogatással. É p p e n olyan b i z o n y t a l a n n a k látszott.a m á s s a l h a n g z ó t ö r v é n y e k . a m e l y b e n bonyolult absztrakt f o r m á k a t és szokatlan sormin­ tákat kellett m á s o l n i a . vers m e g ­ tanulása hallás u t á n ) . n e m járultak hozzá. A vizsgálati t a p a s z t a l a t o k j e l e n t ő s része összefüggésbe h o z h a t ó a kislány a n a m n é z i s é ­ ben jelzett a k a d á l y o z o t t nyelvi fejlődéssel. ábra 84 85 . mivel a z ö n g é s . ill. Az ol­ vasott s z ö v e g t a r t a l m á n a k önálló e l m o n d á s á r a szinte képtelen. Az olvasott és írott k é p ö s s z e k a p c s o l á s á b a n is előfordulnak m é g hibák. n e h é z szavak m á s o l á s á n a k (vizuális t a g o l á s á n a k ) feladatában egy hibát ejtett. Fel­ merült a kognitív a l a p o k m e g e r ő s í t é s é n e k szükségessége. F o g a l m a z á s során a c í m e t n e h e z e n értelmezi. általános nyelvi fejlesztés céljából. M i n d e z e k alapján érthető. tanév v é g é n merült fel. A vizuális tagolás g y e n g e szintje valóban m e g n e h e z í t h e t t e Julcsa s z á m á r a a n é m e t szavak másolását. m e r t Julcsa a k k o r tévesztette el a k o p o g á s o k sorát. K ö v e t k e z e t l e n ü l t ü k ö r r e a k c i ó k a t produkált. A S i n d e l a r . és a n y e l v t a n ó r á k o n g y a k o r i . a m i k o r az irányváltásra is kellett figyelnie. N é m á n artikuláló szájmozgásából arra lehetett következ­ tetni. J u l c s a 7>h éves e l m ú l t már. a test k ö z é p v o n a l á t k e r e s z t e z ő m o z d u l a t s o r ­ ból egyet s e m t u d o t t hibátlanul leutánozni.lai feladatoknak. és így m e g t a n u l á s u k a t is. Ezen t ú l m e n ő e n a vizuális és auditív tagolás g y e n g e szintje gátló hatással volt a vizuális és auditív e m l é k e z e t e t e l l e n ő r z ő feladatok teljesítésére (tárgyképek. geometriai formák. e k k o r rövid s z ü n e t e k k ö z b e i k t a t á s á r a került sor. M e g b í z h a t a t l a n i r á n y é s z l e l é s é n e k negatív h a t á s a a szerialitás r é s z k é ­ p e s s é g é t vizsgáló „ k o c k a . hogy . mivel a síkbeli ábrázolás sikere összefügg a téri tájékozódási tapasztalatok m i n ő s é g é ­ vel. Az a n a m n é z i s b ő l c s u p á n a lassabb nyelvi fejlődésre v o n a t k o z ó a d a t o k a t indokolt m e g ­ e m l í t e n i . de a kialakulatlan lateralitás j e g y e i t sokáig mutatta. és felcserélte a m o z d u l a t o k sorát. és artikulációja torz volt. szókincse lassan gyarapodott. A ritkán h a s z n á l a t o s .é r t e l m e t l e n szavak. h o s s z a n keresgélte az öszszetett f o r m a e l e m e i n e k helyét. s o k s z o r h i b á z o t t . Ó v o d á s korában l o g o p é d u s foglal­ k o z o t t vele egy t a n é v e n keresztül. ill. a m i k o r is e l h a n g z o t t szavakból kellett „ k i h a l l a n i a " az előzetesen kije­ lölt h a n g z ó t ( a z a z az akusztikus alak-háttér tagolásnál). m e l y n e k lehetősége a 4. és itt is lassú volt. n a g y s z á m ú s p o n t á n j a v í t á s a t ö b b n y i r e sikertelen volt. az összefüggések felisme­ r é s é h e z segítséget igényel. Név: Julcsa életkor: vizsgáló: 11 év 6 hó vizsgálati i d ő p o n t : Hibaértékek: Vizuális Diff: Ké: 1 Sza: 2 Tag: Auditív 2 1 • F o : 16 Sza: 1 <» "o": 0 "n": 4 Ö s s z : 14 "z": 2 "gy": 8 . E z e k e n a p r o b l é m á k o n e d d i g r e n d s z e r e s tantárgyi k o r r e p e t á l á s s a l i g y e k e z t e k segíteni. a m i k o r szavakat és m o n d a t o k a t kezdett h a s z n á l n i . Az irányokat és p o z í c i ó k a t n e m volt k é p e s dif­ ferenciálni.az utasítás ellenére . a m e g é r i n t e n d ő testrészeket nehe­ zen találta m e g . é s J u l c s a n a g y s z o r g a l m á n a k k ö s z ö n h e t ő e n m i n d i g el is érte az e l é g s é g e s m i n ő s í t é s t . a s z ó e l e m z ő í r á s m ó d tanítása kap­ csán előforduló . L a s s a b b a n tanult m e g olvasni. Igen bizonytalan az a l a p v e t ő nyelvtani szófajok felismerésében és az elemi helyesírási szabályok alkalma­ zásában. A figyelem h a n g s ú l y o s auditív tagolás vizs- gálati h e l y z e t é b e n . 17 feladatból álló vizsgálóeljá­ rása során a kislány n y u g o d t és v i d á m hangulatú volt. toldalékra bontási hibák itt is j e l e n t k e z t e k .p r o g r a m iskoláskorúak s z á m á r a kidolgozott.

MCSHANE.munkamodell a gyógypedagógia számára.). SEDLAK. J . 1993): Trainingsprogramme gegen Teilleistungsschwächen.): dapest. ":árczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Fő­ iskola. Akadémiai Kiadó. (1983): Hurra. Wien. 18-19. 26-36. LÁNYINÉ ENGELMAYER ÁGNES (1996): Értelmi fogyatékosok pszichológiája. Wien. Nemzeti Tankönyvkiadó. Grune and Stratton. KERESZTY ZSUZSA (1996): Különböznek. Gondolat Kiadó. O. Magyar Pediáter. CSAPÓ BENŐ (1992): Kognitív Pedagógia. In: Bíró A. G. (1994): Teilleistungsschwächen. v a g y i s ő j e l ö l i ki a T r é n i n g p r o g r a m g a z d a g f e l a d a t t á r á b ó l az a d o t t i d ő alatt e l v é g z e n d ő g y a k o r l a t o k a t .. (1993): Children's Leaming Difficulties. B. 1-15. m e r t p r o b l é m á j á n a k f e l t á r á s á h o z a z i d e g e n nyelv t a n u l á s á n a k k u d a r c a i v e z e t t e k . U g y a n a k k o r e s e t e azért n e m t i p i k u s . In: Gósy MÁRIA (szerk. 5. 1. Fortbild K. Edinburgh.): Pszichológiától pedagógiáig. B. London. Napi Magyarország. I. . Frühförderung für Vorschüler und Schulanfänger. (1984): The Search for Subtypes of Specific Learning Disability. évf. McKlNNEY. (1984): Megismerés és valóság. B. pedagógusaik és osztálytársaik? In: VAJDA ZSUZSA (szerk. Liecreh Gúth Kiadó. H. RANSCHBURG JENŐ (1998): Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. Budapest. W.. Annual Review of Learning Disabilities.): Szabad le­ gyen vagy kötelező. Akadémiai Kiadó. NY. szigorú k ö v e t k e z e t e s s é g g e l m e g h a t á r o z o t t ü t e m b e n t ö r t é n i k . F. J u l c s a példája azért t i p i k u s . Budapest. FODORNF. 59-68. A fejlesztéstől n e m v á r h a t ó . GYARMATHY ÉVA ( 1998): A tanulási zavarok szindróma a szakirodalomban. A n a p i tíz p e r c e s foglal­ k o z á s o k a t a n a p k ö z i s n e v e l ő vezeti. A h i b a p o n t o k a r á n y a arra utal. Fejlesztő Pedagógia. H. DOCKRELL. V . Moray House. 1. 70-77. Sindelar programjának magyar adaptációja. Budapest. (1993): Specific Learning Difficulties.f u n k c i o n á l i s gyakorlá­ sával kell e l i n d í t a n i a k o g n i t í v fejlesztő terápiát. Arzenál Nyomdaipari Kft. BÁLINT MÁRIA (1987): Hiperaktivitás és iskolai teljesítménykudarc. Bárczi Gusztáv Gyógype­ dagógiai Tanárképző Főiskola. Bratislava. B. már én is tudom! Óvodáskorú és iskolát kezdő gyermekek Vértes oblata a collegis et discipulis. Gyógypedagógiai Szemle. GEREBENNÉ VÁRBÍRÓ KATALIN (1995): A tanulási zavar jelenségkörének gyógypedagógiai pszichológiai értel­ mezése. In: Myklebust. J. " Tanulmányoka gyógypedagógi­ ai pszichológia és határtudományainak köréből. In: KOZMA TAMÁS. ILLYÉS SÁNDOR (1980): Gyógypedagógiai alapismeretek.a vizuális tagolás.): Progress in LD. kötet.. évf.e r e d m é n y e s e b b lesz. A h á r o m fekete p o n t azt j e l z i . MATUSKA. 123-131.VERIDGE. Budapest. J. ám az igen. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1997): Komplex prevenciós program. Praxis. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Sindelar Vizsgálóeljárás az iskolás gyermekek részképesség-gyengeségeinek felis­ merésére a Tréningprogram használatához. ZSOLDOS MÁRTA (1992/93): Koncepcionális kérdések a tanulási zavar fogalom körül. (1967): Learning Disabilities: Definition and Overwiev. az auditív tagolás és a testséma-téri orientáció . Budapest. Interjú. ROURKE. OKI. Doktori Értekezés. Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kisiskolásoknak. A közoktatási törvény koncepciójához. Új Pedagógiai Szemle. m e r t g y e n g é n f u n k c i o n á l ó r é s z k é p e s s é g e i m i a t t c s u p á n tan­ tárgyi k o r r e p e t á l á s s a l h o s s z ú t á v o n n e m b i z t o s í t h a t ó . Iskolakultúra. ÖBV. Budapest. FALUS IVÁN (1997): Pedagógiai Lexikon. A n y i l a k p e d i g azt m u t a t j á k . 3. PALOTÁS GÁBOR (1991): Parciális teljesítményzavarok a logopédiai gyakorlatban. GADDES. ZSOLDOS MÁRTA (1998): B. (1972): Aspekte der Entwicklung und Pathologie von Wahrnehmungsfunktionen. POKORNI ZoLTán (1999): Hárommilliárdot kap a falusi oktatás. 1-2. (ed. BÁTHORY ZOLTÁN. h o g y a kijelölt h á r o m r é s z k é p e s s é g fejlesztésének k ö v e t k e z t é b e n h o l v á r h a t ó m a j d p o z i t í v h a t á s . ILLYÉS SÁNDOR (1992): A speciális nevelés alternatívái. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1994): Tanulási nehézségek. CSAPÓ ÁGNES ( 1991 ): A részleges érési zavar szűrése és kivizsgálása öt éves korban. Budapest. m e ­ lyet a k i k é p z e t t s z a k e m b e r (a n y e l v t a n á r ) k o o r d i n á l . Budapest. In: ZÁSZKALICZKY PÉTER. SARKADY KAMILLA. 1-28. IRODALOM AFFOLTER. ha a k o g n i t í v a l a p o k b i z t o s a b b hát­ teret n y ú j t a n a k e h h e z a f u n k c i o n á l i s t r é n i n g n y o m á n ... SAGE Publications. K. önmagában véve senki sem. 19-25. ZSOLDOS MÁRTA (1992): Összehasonlító vizsgálatok a tanulási (olvasási) zavar kognitív pszichológiai hálterének lisztázására különböző típusú fogyatékosoknál. 3. m e l l y e l r é s z l e g e s e n m a g y a r á z h a t ó k ta­ nulási k u d a r c a i . h o g y t a n u l m á n y i t e l j e s í t m é n y e elfo­ g a d h a t ó l e g y e n . Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Budapest.. 45-48. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárkép­ ző Főiskola. (szerk.A v i z s g á l ó e l j á r á s 17 f e l a d a t á n a k h i b a p o n t j a i t f e l t ü n t e t ő é r t é k e l ő t á b l á z a t ( 5 . 11-33. Budapest. H. U g y a n ­ a k k o r azt is m u t a t j á k . 24-26. XLIX. LUKÁCS PÉTER (szerk. (1997): Piaget ma. h o g y J u l c s a t a n u l á s i n e ­ h é z s é g e i teljes m é r t é k b e n m e g o l d ó d n a k . é s e z z e l segít m a g á n a s z á m á r a n e h é z f e l a d a t o k megoldásában. Blackwell. Educatio. Ma­ gyar Pszichológiai Szemle. FÖLDI RITA ( 1998): Hiperaktivitás és tanulási zavarok. 2. 9. Buda­ pest. 48. Studio in honorem Andreáé O. évf. h o g y J u l c s a i n t e r m o d á l i s integ­ r á c i ó s k é p e s s é g e v i s z o n y l a g j o b b szintű. PLÉH CSABA (1992): Pszichológiatörténet. GEREBEN FERENCNÉ. Gondolat Kiadó. REID. Pszichológia és nevelés. F. SINDELAR. Különszám. A Cognitive Approach. 3-4. 33-49. Debrecen. (1993): Special Educational Needs in Schools. Budapesti Tanítóképző Főiskola. Springer. 2. 179-196. 10.. Vol. MESTERHÁZI ZSUZSA (1998): A nehezen tanuló gyermek iskolai nevelése. RINGHOFER JÁNOSNÉ (1995): De jó. (1981): Learning Disabilities and Brain Function.) A gyógypedagógia új útjai. Eigenverlag. h o g y a felső t a g o z a t „ n e h é z tantár­ g y a i v a l " majd n a g y o b b eséllyel birkózik meg. 14-80. Budapest. R. B. JETTER. Wien. Budapest. ZSOLDOS MÁRTA (1999): A tanulási és magatartási zavarok kognitív terápiája . á b r a ) J u l c s a e g y e n e t l e n k o g n i t í v k é p e s s é g p r o f i l j á t mutatja be. Sindelar Tréningprogram 1. 259-270. NEISSER. Budapest. Keraban.. Magyar Tudományos Akadémia. Budapest. Vol. h o g y a k i s l á n y n á l h á r o m r é s z k é p e s s é g . U.-né (szerk. DEL DOTTO. (1994): Learning Disabilities Neuropsychological Perspective. NY. R. 86 87 . SINDELAR. ZSOLDOS MÁRTA (1998): B. évf. SINDELAR.). 216-246.A Sindelar-program. LECHTA. SARKADY KAMILLA. Routledge. Tankönyvkiadó. ZSOLDOS MÁRTA (1999): Hogyan látják a gyenge tanulókat szüleik. BF. és a rendszeres tantárgyi k o r r e p e t á l á s m e l y r e t o v á b b r a is s z ü k s é g e van . Eigenverlag. Bu­ GEREBENNÉ VÁRBÍRÓ KATALIN (1998): Részképesség-zavarok . J. (1992. ZSOLDOS M Á R T A . Budapest. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Ta­ nárképző Főiskola. NAGY JÓZSEF (1998): A kognitív készségek rendszere és fejlődése. S. Pädiät. Új Pedagó­ giai Szemle. december 30. MYKLEBUST. London. ich kann's. 34. Oxford. A fejlesztés az előírt. 1. Vol. D. 8^t4. Alex Typo. korai fejlesztése. In: Zászkaliczky Péter (szerk. Budapest. h o g y e z e k az alapvető funkciózavarok a kognitív hierarchikus rendszer mely egyéb részképességeinek m ű k ö d é s é t g á t o l h a t j á k ( a d o t t e s e t b e n e l s ő s o r b a n a z e m l é k e z e t é t é s a szerialitásét).

A z o n b a n . máris j e l e z n e m kell. D e n n y Brown. a b e n n e élő érzelmileg m e g t e r h e l ő . 1991) ezt a folyamatot m á r n e m cirkulárisként tételezik fel. átlagos s z e k v e n c i á k b a n előre lépni. 88 89 . és gyerekként maga is olyan típusú ta­ A SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA ELMÉLETE A szenzoros integráció fogalma A szenzoros integrációs terápia elmélete és gyakorlata a tanulási zavarokkal foglalkozó s z a k t u d o m á n y o k területén j e l e n t m e g 1972-ben. Az egyén tudatában p e d i g m i n d e z a m a g a b i z t o s s á g . m e r t s e m a külföldi. A poszturális. az intim k a p c s o l a t o k világa ad m u n í c i ó t a s z e m é l y e s folyamatosság és az összefüggés é r z é s é n e k fenntartására.m o z g á s k a p c s o l a t á n a k mibenléte. a saját m o z g á s s a l kapcsola­ tos izom és izületi információk tömegével segíti a fej és a test megfelelő kontrollálását a nulási nehézségekkel küzdött. összehasonlítása . csak ha az egész személyiséggel számol. i d e g r e n d s z e r b e n zajló fiziológiai e s e m é n y e k e t és azok érzelmi és mentális reprezentációit. testhelyzetekért felelős r e n d s z e r agytörzsi integrálódása korán m e g k e z ­ dődik. h o g y aktív. gátlása. 1992). A cél a g y e r m e k kreatív e r ő i n e k felébresztése. és olyan tapasztalatokra szert tenni. a k ö r n y e z e t k o m p e t e n s k e z e l é s é n e k é l m é n y é b e n reprezentálódik. Aki tehát egy-egy gyerek „fejlesztését" k o m o l y a n átgondolja. E z e k jól szervezett. pszichoszociális háttérfunkciókat.S Z E N Z O R O S INTEGRÁCIÓS TERÁPIÁK A FEJLESZTÉSBEN SZVATKÓ A N N A n e m a nyitott r e n d s z e r e k r e j e l l e m z ő e n spirálisként. a m e l y e k Ayres é r d e k l ő d é s é n e k előte­ rében álltak a könyv megjelenése idején. J. h o g y a „fejlesztés" kifejezés a szenzo­ ros integrációs terápiák szemléletében a fejlődés-önszervezés támogatását. h i á n y á l l a p o t o k . m á s o k által talán n e m is észlelt fejlődé­ si lépcsőfokokat. az a d d i g i a k h o z képest k o m p l e x e b b m i n t á z a t o k a t j e l e n t ő m o z g á s t e r v e k e n alapulnak. A z eljárás során s e m m i k é p p e n s e m egy adott. h o g y n e m érhet el e r e d m é n y t m á s k é p p e n . F o n t o s ezt h a n g s ú ­ lyozni. A k ö v e t k e z ő k b e n kísérletet teszek arra. és k o r á n t s e m k o n f l i k t u s m e n t e s k a p c s o l ó d á s á t a f o r m á l ó d ó e g é s z h e z . A testséma. L a u r e t t a B e n d e r és más holisztikus szemléletű kutatók e r e d m é n y e i r e épí­ tett. az egyéni meg­ k ü z d é s i stratégiák k ö z ö s k i d o l g o z á s á t j e l e n t i . mint a későbbiekben általa vizsgált gyerekek legtöbbje.1988) a kaliforniai Visalia egy farmján nőtt fel. rá kell j ö n n i e . és n a g y o b b valószínűséggel születnek a d a p ­ tív m o z g á s v á l a s z o k . Az igényes terápiás m e g k ö z e l í t é s e k közül tehát a z o k n a k lehet leginkább létjogosultsá­ guk. azt a fo­ lyamatot. A v á l t o z á s o k közepette az e m b e r s z á m á r a legfontosabb környezeti feltétel.H I S Z E N EZ JÁTÉK! . majd a Dél-Kaliforniai Egyetem tanáraként és kutatójaként dolgozott több mint húsz éven keresztül. a m e l y e k az őt ért p s z i c h é s és/vagy organikus b e h a t á s o k . a k ö r n y e z e t k o m p e t e n s kezelését lehe­ tővé teszik. A s z e n z o r o s integrációs terápia m ó d s z e r e kerüli a direktivitást. J. képesek legyünk e b b e n térben m a g u n k a t otthonosan m e g é l n i . Ez a k é p e s s é g e a legtöbb g y e r m e k n e k szin­ te észrevétlenül tökéletesedik a szokványos kisgyermekkori t e v é k e n y s é g e k k ö z b e n .e r e d m é n y e k é p p e n n e m m ű k ö d n e k megfelelően. hogy röviden összefoglaljam a szenzoros integrációs elméletből fakadó pszichoterápiás és fejlesztő eljárások gyakorlatát. A vesztibuláris ingerlés. A y r e s * első ö s s z e f o g l a l ó m u n k á j a (Sensory Integration and Learning Disorders / S z e n z o r o s integráció és tanulási zavarok) n a p v i l á g o t látott. a funkciók differenciálódását. h ű e n a tárgy szellemiségéhez. Nagyhírű magánklinikáját a hetvenes évek második leiében alapította. a m e l y e k a j o b b alkalmazkodást. A vesztibuláris-proprioceptív rendszer a gravitációval. G y a k r a n előfordul. h o g y csupán szenzoros ingerlést nyújt egy személynek. Schilder. válogatása. és az a g y m ű k ö d é s környezeti ingereket szervező képességét jelöli. A szerző n e u r o p s z i c h o l ó g i a i indíttatású lévén H e a d . h o g y az k é p e s s é váljon saját h a r m ó ­ niáját kialakítani ö n m a g á n belül és az őt k ö r ü l v e v ő világgal s z e m b e n egyaránt. az i d e g t u d o m á n y o k területé­ ről származik. a részek. a m e l y e k r e a l e g k o m p l e x e b b ta­ nulási és viselkedési m i n t á k a t lehet alapozni. S o k o l d a l ú a n felhasználható terápiás s z e m l é l e t m ó d a szenzoros integrációs terápiák g o n d o ­ latköre. és legfőbb hatóereje a képzeletet és a m o t ó r i u m o t e g y a r á n t nagy fordulatszámra k a p c s o l ó j áték. m e l y n e k terápiás célú felhasználási lehetősége Schilder és Angyal felismerései n y o m á n m á r a h a r m i n c a s évek­ től r e n d e l k e z é s r e állt (Kulcsár. tudatos erőkifejtés nélkül segít abban. a m i k o r A. t ö k é l e t e s n e k tartott útvonalat kell bejárni. Ezt a folyamatot kizárólag interaktív m ó d o n képzelhet­ j ü k el. az é r z é k e l é s . A s z e n z o r o s integráció kifejezés egy teoretikus fogalom. a praxis. A fejlődés természetszerűleg egyre fokozódó összetettséget jelent. örömteli interakciók sorozatán keresz­ tül érlelhesse azokat a neurofiziológiai. de m u n k á j a a tanulási zavarokkal kapcsolatos elméletalkotás t á g a b b kereteibe is rend­ kívül i d ő s z e r ű é n illeszkedett. e l l e n t m o n d á s o s történések integrálásának. sem a hazai gyakorlat n e m m e n t e s az e g y o l d a l ú s á g veszélyé­ től. a teljes s z e m é l y i s é g h e z . hogy az észleletek esetlegessé­ géből egy é r t e l m e z h e t ő külvilágot szervezzünk. a m e l y n e k e r e d m é n y e k é p p e n az adaptív m o z g á s v á l a s z m e g s z ü l e t h e t .sérülések. a teória központi m o m e n t u m á v á vált. a u t o m a t i k u s a n . T e h á t ez a terápia sem hagyhatja figyelmen kí­ vül az átélés sajátosságait. h a n e m egy h o l i s z t i k u s szemlélet alapján az egész személyiséget támogatják.a k ü l ö n b ö z ő m o d a l i t á s ú inge­ rek térbeli és időbeli aspektusainak értékelése. ha­ nem m e g t a l á l n i azokat a saját alakulási irányokat. a valós i n t e g r á c i ó n a k lehetősége nélkül. K ö n n y e ­ dén. Posztdoktori munkáját a Los Angelesben működő Kalifornia Egyetem Agykutató Intézetében végezte. a korai m o z g á s t a n u l á s azok a fogalmak. E r e d m é n y ü k k é n t . Ayres (1920 . a feed-back m e c h a n i z m u s o k közre­ m ű k ö d é s é v e l a k ö v e t k e z ő érzékelési ciklus szabályozása .sok­ kal flexibilisebb m ó d o n szerveződhet. Ú j a b b m e g f o g a l m a z á ­ sokban ( F i s h e r és M u r r a y . A s z e n z o r o s integrációs terápia során az a g y m ű k ö d é s környezeti ingereket s z e r v e z ő ké­ p e s s é g e s z á m á r a k e d v e z ő helyzet teremtődik. ha* A. Az „ ö n m e g v a l ó s í t á s spirális folyama­ t a " e g y i d e j ű l e g t a r t a l m a z z a a testben. a m e n n y i b e n az integrálás igényével lép fel. a m e l y e k n e m elszigetelt t ü n e t e k e t k í v á n n a k befolyásolni.

Az ingerek. e z e n e g y s é g e k repre­ zentációinak m i n ő s é g i jellegzetességei. m e l y n e k h a t á s a k é p p e n az integrációt feltételező funkciók elégtelenül fej­ lődnek. az életfolyamatok dinamikájának leképezése m i n d olyan felvetések. a f e j . diffúz e m o c i o n á l i s problémák. 1974. hogy a figyelmetlenség vagy a hiperaktivitás szokatlan re­ akciói az i d e g r e n d s z e r sajátos szervezettségének k ö v e t k e z m é n y e i . G y e r m e k p s z i c h o l ó g u s i tapasztalatai alapján úgy véli. a m e l y e k a s z e n z o r o s integráció elméletével igen k ö n n y e n h o z h a t ó k kap­ csolatba. a m e l y e k korai neurológiai sérülés n y o m á n keletke­ ző b e t e g s é g e k e t (spina bifida. m e l y n e k a legközelebbi a kapcsolata az emocionalitással. impulzivitás. 2. a gye­ reket elkíséri fejlődésének további i d ő s z a k á b a n is. 1985). a m e l y e k ö n m a g u k b a n szinte s o h a n e m for­ d u l n a k elő. m e l y e k kapcsolatát az elégtelen vesztibuláris feldolgozás­ sal Ayres ( 1 9 7 8 ) írta le n a g y s z á m ú gyerekvizsgálat alapján. A h e t v e n e s é v e k v é g é n e k fejlődéslélektani és kognitív pszichológiai e r e d m é n y e i t fel­ használva. 1989) írt le. Cermak. A gyerekek k é s ő b b . 1991) későbbi. m e l y n e k k ö v e t k e z t é b e n viselkedésben m a g a s a b b aktivitási s z i n t e s figyelmi elterelhetőség j e l e n i k m e g . tapintási ingerlésekre. K o r a s z ü l ö t t e k n é l a szenzoros integráció színvonalának j a v u l á s a életfontosságú funk­ ciók stabilizálódását j e l e n t h e t i (Neal. * Pribram (1986. N é h á n y p é l d a : Ayres. A.F e j l ő d é s i a p r a x i a . a m e l y a c s e c s e m ő k igen korai k é p e s s é g é t j e l ö l i a g l o b á l i s é l m é n y s z e r v e z é s r e . S. hogy a n e m kielégítő érzel­ mi k ö r n y e z e t b ő l fakadó p r o b l é m á k szintén m e g r a g a d h a t ó k a s z e n z o r o s integrációs folya­ mat d i s z f u n k c i o n a l i t á s á n a k szintjén. szokatlanul fel­ pörgetett vagy lelassult aktivitási szint. . A rosszul definiált taktilis ingerek finom e l e m z é s helyett ősibb m e n e k ü l ő viselkedésmintát ge­ n e r á l n a k . és k o m p e n z á t o r o s m o z g á s o ­ kat v é g e z n e k e n n e k é r d e k é b e n . 1991) szomalodiszpraxiának ne­ vezik ezt a tünetegyüttest. vesztibuláris-proprioceptív diszfunkciókhoz k a p c s o l ó d ­ va. Ayres a 70-es é v e k b e n a szenzoros integrációs diszfunkciók k ü l ö n b ö z ő m i n t á z a t a i t m u ­ tató g y e r e k e k alcsoportjait igyekezett faktoranalitikus m ó d s z e r e k k e l e g y m á s t ó l elkülöní­ teni a h a t é k o n y a b b terápiás m e g k ö z e l í t é s é r d e k é b e n . hogy m a ­ g a s a b b szintű (kérgi) szerveződései az a l a c s o n y a b b szintek (agytörzsi-kisagyi) tapasztala­ tainak integráltságából s z á r m a z n a k . Például a s z e n z o m o t o r o s k o r s z a k n e m megfelelő m é r t é k ű szervezettsége. gravitációs térben kell s z e n z o r o s ingereket szelektíven figyelniük. idézi D e G a n g i és G r e e n s p a n . süketséggel és b i z o n y o s neurológiai rendelle­ nességekkel e g y ü t t j á r ó szenzoros integrációs m i n t á z a t k ü l ö n ö s e n s é r ü l é k e n n y é teheti az idegrendszert.s z e m .A féltekei integráció zavarai.r gravitációval való s z e m b e s z á l l á s . hogy a c s e c s e m ő veleszületetten r e n d e l k e z i k p e r c e p t u á l i s és m o t o r o s k o m p e t e n c i á v a l . Ez a tény és a neurológiai fejlődés szekvenciális m i v o l t a a k ö v e t k e z ő elméleti feltételezésekhez vezette Ayrest: 1. egyes b e s z é d z a v a r o k és n e h e z e n értelmezhető. m é g s e m t a l á l h a t u n k a s z a k i r o d a l o m b a n é r d e m l e g e s dialógust az eltérő t u d o m á ­ n y o s tradíciók között. a m e l y a felegyenesedésben. e g y m á s b a a l a k í t h a t ó s á g á n a k kérdése. amely egy m e g h a t á r o z o t t s z o c i á l i s . e g y m á s s a l összevetni. és szinte b e h o z h a t a t l a n h á t r á n y t j e l e n t e n e k az ú g y n e v e z e t t „fejlett" civilizáció. . A s z e n z o r o s integráció az i d e g r e n d s z e r k ü l ö n b ö z ő . E n n e k egyik alaptétele. Észleli a fejtartás a p r ó változá­ sait és az e g y e n s ú l y visszaszerzéséért.Hallási és nyelvi deficitek. vagy é p p e n le­ gátolni. vagy ezek figyelmen kívül hagyása. Visszatérve Ayres e l k é p z e l é s e i h e z a j o b b m e g é r t é s écdekében a diszfunkciók oldaláról közelítsük m e g a s z e n z o r o s integráció folyamatát! Ha ez k ü l ö n b ö z ő o k o k miatt n e m elég h a t é k o n y . 1977. h o g y a z o k a tanulási nehézségek. ügyetlenség. a kialakulófélben lévő informáci­ ós t á r s a d a l o m k ö r ü l m é n y e i között.s z i n d r ó m a . d ö n t ő e n a taktilis ingerek időbeli és térbeli v o n a t k o z á s a i n a k nehezített fel­ d o l g o z á s a a t e s t v á z l a t h i á n y o s s á g a i v a l e g y ü t t a kortikális m o z g á s t e r v e z é s z a v a r á t eredményezi.Taktilis elhárítás. A szenzoros integrációs diszfunkciók tünetei a hétköznapi életben leggyakrabban úgy je­ lennek m e g .Vizuális forma. pl. a fázisos és tónusos i z o m m o z g á s o k optimális eloszlásában jelentett nehézséget. kerülik a t e s t k ö z é p v o n a l átlépését. a t a nulási n e h é z s é g e k egyik legfontosabb aspektusának tartja. figyelmi elterelhetőség. N e m k ö n n y ű meglátni. l é n y e g é t t e k i n t v e n e m esik m e s s z i r e a s z e n z o r o s integráció ideájától. h a n g r a való túlérzékenység. értelmezni. A k ü l ö n b ö z ő érzékleti c s a t o r n á k o n keresztül é r k e z ő inge­ rek e g y s é g b e szervezésének. lát­ ványra. hogy közben általuk is kontrollálva vannak. T e h á t a s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó b a n a vesztibuláris részvétel a l a p v e t ő j e l e n t ő s é g ű . idézi Ayres. illetve azokat továbbfejlesztve alakította ki D. Stern e l m é l e t é b e n a perceptuális integráció fogalma.és térészlelési deficitek. így attól függenek*. a h i á n y o s a n m ű k ö d ő agytörzsi m e c h a n i z m u s o k s z e g é n y e s s z e n z o r o s integrációs színvona­ lával v a n n a k összefüggésben. O t t e n b a c h e r és Short. Az i d e g r e n d s z e r interaktív egészleges m ű k ö d é s e oly m ó d o n is m e g v a l ó s u l . 1979). m i n t z a v a r ó furcsaságok: b i z o n y o s m o z g á s o k r a . a g y e r m e k fejlődése t ö b b területen v e s z é l y e z t e t e t t é válhat. Stern szelf-pszichológiai modell­ jét. stabilitásá­ ban. hogy a magasabb szintű organizációk ellenőrzik az alacsonyabb szinteket úgy. között valósul m e g . Az e b b e a k a t e g ó r i á b a tartozó g y e r e k e k a két testfelet e g y m á s t ó l függetlenül igye­ k e z n e k m ű k ö d t e t n i . e z e k r e m o z g á s v á l a s z t adni. . * a m e l y elsősorban a m o t o r o s tervezés p r o b l e m a t i k á j á t h o r d o z z a .t e s t m o z g á s o k finom b e á l l í t á s á n a k segítségével. . S i l b e r z a h n ( 1 9 8 2 ) feltéte­ lezi. balesetezés. A fejlődés korábbi szintjein létrejött h i á n y o s s á g o k a g y e r m e k k ö r n y e z e t h e z való al­ k a l m a z k o d á s á t k é s ő b b is befolyásolják. 1976. h i e r a r c h i k u s a n szervezett szintjein és a két agyfélteke. a test tónusbeállításában. a stabilitás fenntartásáért azonnali poszturális alkal­ m a z k o d á s t biztosít. A vaksággal. e g y e t é r t é s b e n m á s szerzőkkel ( d e Q u i r o s . viszont l e g g y a k o r i b b kísérői a féltekei i n t e g r á c i ó z a v a r n a k és a fejlődési apraxiának. iskoláskorukban is az egész agyukkal. S z e n z o r o s integrációs diszfunkciót autisztikus g y e r e k e k esetében Ornitz (1970. A k ö v e t k e z ő c s o p o r t o k a d ó d t a k : . a k k o r is egy h á r o m d i m e n z i ó s . rendszerszemléletű megfogalmazása szerint a bioló­ giai hierarchiák lényege a reciprocitás. a felegyenesedés során.e m o c i o n á l i s térben valósul m e g . a teljes személyiségükkel tanul­ nak. vagyis az. . * A szenzoros integrációs elmélet jelenkori képviselői (I. b i z o n y o s autisztikus k é p e k ) kísérnek.A s z e g é n y e s szem-kéz k o o r d i n á c i ó . M i n d e z z e l a poszturális és okuláris funkciók éretlensége j á r együtt. 90 91 . D o w n . idézi Fisherés Murray.

megfordulnak velük. leguggolás. és ez a tudás anyai m a g a t a r t á s u k n a k szerves. a s z e m ü n k vagy a k ö r n y e z e t mozog-e. M i n d e b b ő l m o s t azt az összefüggést ragadjuk ki. m e l y e k a vesztibuláris apparátus i z g a l m á n a k jelzései. 2. és a m e l y ö s z t ö n ö s és primitív típusú m o z g á s t vált ki. mint erre Schilder (1933) felhívja a figyelmet. i r á n y á n a k és a k a p c s o l ó d ó fejhelyzetnek a változásaira fogékony. K i k a p ­ c s o l ó d á s u l a m a i k o r felnőttjei is síelnek havon és vízen. a m e l y n e k érzékletei c s u p á n félig tudatosak. e g y e n s ú l y v e s z t é s .Ayres n y o m á n megállapíthatjuk tehát. d ö n t ő szerepük van. A vesztibuláris ingerlés előnyben részesítésének kitüntetett i d ő s z a k a az élet első 8 . E n n e k későbbi alakulása során e g y e s egyensúlyszervi szen­ z á c i ó k h o z b ü n t e t ő másodjelentések fűződhetnek. Az e g y e d f e j l ő d é s b e n a taktilis ingerelhetőség után m á s o d i k l e g k o r á b b a n m e g j e l e n ő ér­ zékelés a m e g s z ü l e t é s idejére m á r m ű k ö d é s r e kész. aki az egyensúlyfunkciót. Általa valósulnak meg a testi kontaktu­ sok. lábukat lógázzák. kezdetben magatehetetlen gyereknek. vagy r i n g a t ó z n a k h i n t a s z é k b e n . a m e l y n e k előtérbe h e l y e z é s e végigvonul a g y e r e k k o r o n . M e g s z ü l e t é s k o r az érintési ingerek integrációja a korai keresőreflexben figyelhető m e g . a kidobottság érzése az archaikus s z ü l ő k é p félelmetes vonása­ ival kerülhet összefüggésbe. idézi G e r ő . századot m e g e l ő z ő e n n e m c s a k a gye­ rekek. M i n t bőrérzéklet. g ö r d e s z k á z ó fiatalok szubkultúrájában szintén sajátos szerepet kap a n y a k t ö r ő m u t a t v á n y o k k a l e g y m á s t túllicitáló vesztibuláris ingerke­ resés: a z u h a n á s é r z é s kontrolljának megtapasztalása feltehetően a s z o r o n g á s megfékezé­ sére tett kísérlet. idézi Kul­ csár.1 0 A vesztibuláris ingerlés szerepe a szenzoros integrációban és az. A taktilis ingerlés m i n d v é - 92 93 . a m i k o r az újszü­ lött arcának finom érintésére az inger irányába fordítja a fejét. r i t m u s u k b a n találunk. N a p j a i n k b a n a b ő r r u h á s . A taktilitás m á r a m é h e n belüli életben m ű k ö d ő k é p e s rendszerré válik. M i n d e z abban az életkorban. és az első életévben élénk reaktivitá- A taktilis ingerlés szerepe a szenzoros integrációban Az érintés a legősibb érzékelési m ó d . olyan é r z e t e k e t kelt. a korai tanulás bázisa. her­ cegi udvarokból a k ö z n é p h e z leszivárgott s z ó r a k o z á s b a n j e l e n t ő s szerepet kapott. H o g y a n jelenik m e g a vesztibuláris ingerlés a h é t k ö z n a p o k b a n ? Ayres s z e n z o r o s integ­ rációs eljárásának l e g h a n g s ú l y o s a b b e l e m e a sokoldalú vesztibuláris ingerlés. l o v a g o l n a k . hogy segít a szervezetnek megállapítani. rendkívül é r z é k e n y e m o c i o n á l i s h a t á s o k r a . a tünetegyüttes r é s z e k é n t g y a k r a n m e g f i g y e l h e t ő szédülés. A z o k a j á t é k o k . hogy egy ilyen s z e n z o r o s szerv. összekulcsolt karjaikon hintáztatják őket. a viselkedéskontroll funkciójában és a képzeleti te­ v é k e n y s é g b e n szintén e l h a n y a g o l h a t a t l a n j e l e n t ő s é g e van. 1988). A vesztibuláris r e n d s z e r m ű k ö d é s é n e k k ü l ö n ö s j e l e n t ő s é g e van a korai pszichés fejlő­ d é s b e n tekintettel arra. h a n e m a felnőttek is) olyan játékokat. amelyekkel az anyák hatásosan k é p e s e k g y e r m e k ü k rossz közérzetét befolyásolni. E m i a t t a t e s t k é p és az é n t u d a t g e n e z i s é b e n a vesztibuláris r e n d s z e r m ű k ö d é s é n e k i n t a k t s á g a is d ö n t ő feltétel. önkéntelenül megjelenő e l e m e . kitüntetetten a vesztibuláris és a taktilis m i n t á z a t o k n a k . Kulcsár összefoglalója ( 1 9 9 2 b ) a vesztibuláris rendszer fejlődésének. 1992a). népi gyermekdalok ritmusára altatják. vitorláznak. a m e l y e k által a k ö r n y e z e t és a m o z g á s b a n lévő test „ t é r k é p e " p o n t o ­ san és m e g b í z h a t ó a n r e n d e l k e z é s r e áll ( D u n n . F o r g á s . válogatás nélkül h a t ó gravitáció ellenében bízni a szó szoros é r t e l m é b e n „ m e g t a r t ó " e m ­ beri kapcsolatokban. vigasztalják. H á t t é r é l m é n y jellegéről ezt írja Schilder: „ T e s t ü n k tartásával és m o z g á s á v a l kap­ csolatos benyomásaink képezik tapasztalataink folyamatos hátterét Valószínű. A r e n d s z e r k ü l ö n ö s e n a m o z g á s s e b e s s é g é n e k . a m i k o r a nehézségi erő az egyik l e g n a g y o b b fizikai kihívás a fejlődő. o. az egész élet során az intimitás l e t é t e m é n y e s e . mely szerint a vesztibuláris r e n d s z e r a posztúrára. T e r m é s z e t e s e n a bizalom próbája is: a könyörtelen. A tipegők. Az egyensúlyszervi m ű k ö d é s tudatba kerülése és a korai szexuális é l m é n y e k felelevenedésének kapcsolatára hívja fel a figyelmet a pszichoanalitikus Fenichel (1945. hogy a fejünk.). S z o r o n g á s o s állapotokban'. Szintén pszichoanalitikus n é z ő p o n t o t képvisel H e r m a n n n y o m á n Pető (1970. részt vesz a külső és belső közötti h a t á r k é p z é s kialakításában. h a n e m a szervesen hozzájuk tartozó m o z d u l a t o k b a n is. A vesztibuláris ingerlés része azoknak a technikáknak is. a korai felettes­ én előfutárok között tartja s z á m o n . amelyek igen g a z d a g o k vesztibuláris é l m é ­ nyekben. vagy a h ó n u k alatt felemel­ ve jó magasra lendítik őket. g ö r k o r c s o l y á z ó . a m e l y e k e t régtől fogva a világ m i n d e n részén lényegileg h a s o n l ó m ó ­ don j á t s z a n a k a g y e r e k e k . így az i z o m t ó n u s r a is gyakorolt hatásán keresztül m i n d e n észlelésben szerepet játszik. hogy a k ü l ö n b ö z ő érzék­ szervi ingerek t e s t m o z g á s o k k a l vagy környezeti faktorokkal kapcsolatosak-e. S z á z a d o k o n keresztül játszott az e m b e r i s é g (a 19. G o n d o l j u n k csak a k i c s i n y e k n e k szóló m o n d ó k á k r a : ősi vonásokat n e m c s a k i s m é t l ő d ő . fél lábon ugrálás. Minél erőteljesebb az inger. hogy a szenzoros integráció optimális m e g v a l ó ­ s u l á s á b a n az ősi érzékelési modalitások működési sajátosságainak. funkciói k o m p l e x i ­ tásának szerepére a személyiség egészének alakulása szempontjából hívja fel a figyelmet. nyugtatják. annál n a g y o b b az élvezet. a tartva levés bizton­ s á g á n a k d r á m a i elvesztése. A kognitív és m o t o r o s fejlődésben be­ töltött a l a p v e t ő s z e r e p é t a fejlődéslélektan is kiemeli. l á t o g a t n a k e g y r e rafináltabb v i d á m p a r k o k a t . A felnőttek a m o n d ó k á k . A gravitáció l e g y ő z é s é n e k g o n d o l a t a nagy m ú l t r a tekinthet vissza az emberi­ ség t ö r t é n e t é b e n : a repülés vágya mellett k é p z e l e t ü n k e t m i n d i g is foglalkoztatták a szel­ lemvilág n e h é z k e d é s nélküli. 1933. a m i k n e k végén leguggolnak. ráolvasásszerű szövegeikben. a m á r járni tudók nagy ö r ö m ü k e t lelik azokban a já­ tékdalokban. és így válhat a vesztibuláris é r z é k e n y s é g sajátos tudattalan tartalmak kifejezőjévé. sával szolgálja a c s e c s e m ő g r a v i t á c i ó v a l s z e m b e n i k ü z d e l m é t . m a g a s a n lakozó lényei. és kissé rejtettebb formában a felnőttkorban is fellelhető. szökdécselés a legtöbb népi j á t é k b a n . A vesztibu­ láris v é g k é s z ü l é k e k b ő l . 1990). a s z e m m o z g a t ó izmokból s z á r m a z ó és a látás útján nyert informá­ ciók ö s s z e g z é s é b ő l derül ki. f ü g g ő á g y b a n . arra épülő funkciókban éve. Az adekvát érintések i m m u n r e n d ­ szert s t i m u l á l ó hatását és az e n d o g é n opiátrendszer szociális aktiválásában való részvéte­ lét alapos kutatások támasztják alá. " (Schilder. sok e g y e n s ú l y s z e r v r e ható e l e m e t t a r t a l m a z n a k . vidítják a gyerekeket. A testhelyzet hirtelen változása. A térbeli orientációban. megnyugtatni őket. m i k ö z b e n j o b b r a balra döntögetik. mint észlelési kiindulópontot.

szerencsés esetben a z o n b a n k é p e s e k v a g y u n k az ilyen p e r c e p c i ó k ak­ tív gátlására. de ez neki m a g a a ha­ lál volt.: Csip-csip c s ó k a ) ! Újabb adalék ez a h h o z . E l n e v e z é s é b e n is n a g y o b b h a n g s ú l y t helyez az 1989-ben megjelent Sensory Integration a n d P r a x i s T e s t s ( S z e n z o r o s I n t e g r á c i ó s és P r a x i s T e s z t . . A SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA GYAKORLATA A diagnosztikus folyamat Ayres és m u n k a c s o p o r t j a . hajvágástól. hogy m e g é r t h e s s ü k a kultúra szerepét az e m b e ­ riség ősrégi tapasztalatainak átadásában. . . hogy a k i s g y e r e k k o r j á t é k a i b a n .f é l e a n y a . Ayres n e v é h e z fűződik. félelemre. a k k o r elsősorban e m o c i o n á l i s j e l l e g ű válaszadásra. nagy h a n g s ú l y t k a p n a k a ta­ pintási ingerlések. 1991) a p r a x i s 95 * Köszönöm Molnár Magdának.. a m e l y e k e t a felnőttek. regényeinek vissza­ térő fordulatai rendkívül tanulságosak a szenzoros integrációs elmélettel foglalkozó szakember számára. Kidolgoz. A s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó s zavarokkal j e l l e m e z h e t ő g y e r e k e k n é l g y a k o r i a taktilis rend­ szer diszfunkcionális m ű k ö d é s e . A k ö z i s m e r t H a r l o w . E z e k n e k egy része standardizált tesztek e g y r e b ő v ü l ő repertoárja. és arra a nehezen é r t e l m e z h e t ő tapasztalatra. Ha a taktilis ingerlés az ősibb spinotalmikus pályarendszert h o z z a m ű k ö d é s b e . a z a hely. esetleg t á m a d á s r a kerülhet sor. Ma éjjel az u r a m a t e n y e r e m b e hajtotta az a r c á t . a gyerekekkel j á t s z a n a k . Kezet s e m fogott az u r a m senkivel. m e r t igen rejtett t e r m é s z e t ű . Azoktól azonban. nem nyújtotta a kezét. félt a k e z e m t ő l de m o s t a t e n y e r e m b e fúrta az arcát és úgy m a r a d t . aki s z á m á r a az iskola „ . az u r a m lesütötte a szemét. rettegnek a hajmosástól. b e m u t a t k o z n i sem szeretett. . E z e k a g y e r e k e k n e m szeretnek m e z í t l á b sétálni fűben. fejlődéstanilag újabb keletű l e m n i s z k á l i s részvétel a s z o m a t o s z e n z o r o s ingerek finom differenciálására ad lehe­ tőséget (Ayres. és n e m az inger térbeli és időbeli m i n t á z a t a lesz a d ö n t ő . jó ideig tartott a m í g összeszedte m a g á t a m i k o r valaki m e g l a p o g a t t a a hátát. m á i g ki n e m hevert s t r e s s z h e l y z e t e t .s i m o g a t ó m o z d u l a t a i t ó l . az osztály r é m e és bajkeverő" (Hrabal. és ez l e h e t e t l e n n é teszi az elmélyült explorációt. A taktilis é l m é n y e k k ü l ö n ö s e n szub­ jektív színezetűek. Ayres. ahol az összes. vizsgálati eljárásokat is kidolgozott.SCSIT) 1972-ben jelent m e g először. a taktilis ingereket feldolgozó. sok m i n d e n t elviselt.t ő l . gátlására. .m o t o r o s teljesítmények. valódiságról való l e m o n d á s s a l jár együtt. o . sorsa. .) Feltételezhető. A h é t k ö z n a p i élet során n e h é z felismerni j e l e n t ő s é g é t .t a r t ó . és szélsőséges e s e t e k b e n még a simogatás elől is elugranak. A taktilisan v é d e k e z ő g y e r e k e k a z o n b a n e b b e n a v o n a t k o z á s b a n túlstimuláltak. hogy a s z i m p t ó m a o k a az i d e g r e n d s z e r olyan m ű k ö d é s z a v a r a . 1980). m i n t e g y rej­ tett n e u r o p s z i c h o l ó g i a i tréningként. . 94 . B o h u m i l Hrabalról köz­ ismert.szomatoszenzoros percepció. K i s g y e r m e k k o r b a n m i n d e z k ü l ö n ö s e n ne­ hézzé teszi a „ m e g f o g h a t ó " valóság elkülönítését a fantáziától. 2 6 5 . .9 éves. Kizárólag a nagy intenzitá­ sú i n g e r e k e t veszik t u d o m á s u l az ilyen gyerekek. tanulási n e h é z s é g e k e t m u t a t ó g y e r e k e k k ö r é b e n . . ) .d e p r i v á c i ó s kísérletekből kiderült. hogy erre felhívta a figyelmemet. hogy m e n n y i r e k e d v e ­ lik a k i s g y e r m e k e k a szinte f á j d a l o m h a t á r o n lévő c s i k l a n d o z á s t és c s i p k e d é s t (pl. a k i k n e k ezzel p á r h u z a m o s a n c s ö k k e n t a fájdalomérzékelésük is. É r t h e t ő . 1999. azóta javított válto­ zata is n a p v i l á g o t látott (Ayres. 1972). amely l e h e t e t l e n n é teszi a k ö z v e t l e n é r i n t k e z é s e n a l a p u l ó érzékelést. . A teszt-sorozat e g y e s tételei h á r o m fő terület köré c s o p o r t o s u l n a k : . adaptálását az O k t a t á s k u t a t ó Intézet­ ben Bálint M á r i a ( 1 9 8 7 ) vezetésével végezték el.vizuális p e r c e p c i ó . hogy „egy volt enfant terrible. esetleg különösen sok érintési ingert várhatnak el. a m e l y a v é d e l e m r e és t ú l é l é s r e b e r e n d e z k e d e t t v á l a s z r e n d s z e r c s ö k k e n t gátlását j e l e n t i . Rotter ( 1 9 4 6 ) k i e m e l i . Ha a z o n b a n m ó d nyílik e n n e k a re­ a k c i ó m ó d n a k a felülírására. A r u h a viseléséből s z á r m a z ó taktilis ingerület m i n d e n k i idegrend­ szerébe b e á r a m l i k . elvörö­ södött és k i p e n d e r ü l t és m e n e k ü l t . Az anyai oldal ingerlési sajátosságainak leírásá­ val t ö b b s z ö r t a l á l k o z h a t u n k a s z a k i r o d a l o m b a n . a z o n b a n a n n a k k i e m e l é s e . főleg 6 . m á s része strukturált klinikai megfigyelések r e n d s z e r e . és aki hozzáért. 2 0 0 1 . A 17 a l t e s z t b ő l álló S o u t h e r n C a l i f o r n i a S e n s o r y I n t e g r a t i o n T e s t s ( D é l . akiket biztonsággal szerethetnek. és ha ez s e m segített d ü h ö s e n k á r o m k o d o t t . Vita nuova c í m ű r e g é n y é b e n * a felesége alakja m ö g é bújva vall k ü l ö n ö s érintési é l m é n y e i r ő l . de el is hasalt. ami m e g v é d az ö r ö k ö s válaszadás és e m o c i o n á l i s állásfoglalás k é n y s z e r é t ő l . hogy s z á m u k r a egy tapintási inger elsősorban a kellemes vagy k e l l e m e t l e n m i n ő s é g alap­ j á n ítéltetik m e g . " (Hrabal. . h o m o k b a n .SIPT. azt ö r ö k időkre könyörtelenül elküldte a bús fenébe. h o g y a k é s ő b b i stresszkezelési k é p e s s é g n a g y b a n függ a kora g y e r m e k k o r optimális tapintási i n g e r m e n y nyiségétől. ít t ö b b évtizedes klinikai a l k a l m a z á s és kutatás e l ő z t e m e g . o. mert n e m tudott tanulni. v a l a h á n y s z o r simogat­ ni a k a r t a m az u r a m m i n d i g elkapta a fejét az én s i m o g a t á s o m t ó l . az a n y a g o n d o z ó . h o g y a gyer­ meki oldalon fontos t é n y e z ő a kapott ingerek integrációjának képessége. ujjkiszámoló m o n d ó k á k n a g y s z á m á ­ ra és változatosságára. E z e k n e k a gyerekek­ nek a szimbiózis iránti v á g y a kritikus.K a l i f o r n i a i S z e n z o r o s Integrációs T e s z t e k . . aki bukdácsolt. az én u r a m ki n e m állhatta. 13. H a z á n k b a n j e l e n l e g ez a l e g i s m e r t e b b tesztkészlet. o l y a n t á v o l s á g o t t a r t a n a k . az anyai viselkedés részét k é p e z ő „ h a n d l i n g " . p á r h u z a m o s a n a s z e n z o r o s integrációs terápia elméleti hátteré­ nek k i m u n k á l á s á v a l . . ilyen irányú tapasztalatainknak n e m is v a g y u n k teljes t u d a t á b a n . a közelségről való kényszerű l e m o n d á s a az i s m e r ő s ségről. mert irtózott a kézszorítástól és ha ez h a v o n t a egyszer véletlenül mégis megtörtént az u r a m h á t b o r z o n g a t ó a n felüvöltött és rázta a k e z é t .. Hrabal alakja. G o n d o l j u n k csak az a r c s i m o g a t ó . K ü l ö n ö s e n h a n g s ú l y o s lehet ez a hiperaktív és figyelmi r e n d e l l e n e s s é g e k e t is m u t a t ó g y e r e k e k körében.. . Az érzelmi fejlődés neurológiai s z u b s z t r á t u m á n a k i n t e g r á c i ó j á h o z szorosan h o z z á t a r t o z i k tehát a taktilitás. R i t k á b b a n m e g f i g y e l h e t ő tünet a taktilis ingerelhetetlenség. visszahúzódásra.. hogy a valóság é r z é k e l é s é n e k m e g b í z h a t ó s á g á t a tapintás adja. " átélte. ami­ kor valaki egy pillanatra az u r a m vállára tette a kezét.gig hozzájárul a szervezet teljes neurális integrációjához. akik e l s ő s o r b a n látás útján t á j é k o z ó d n a k . „. A z o k a g y e r e k e k . . K ü l ö n b e n az uram m i n d i g rosszul viselte ha va­ laki m e g é r i n t e t t e . N e m lehet véletlen. szí­ vesen elfogadják.

főként a felnőttkori a p r a x i á k kutatásának e r e d m é n y e i alapján. A s z e n z o r o s integrációs diszfunkciót m u t a t ó gyerekek m i n é l k o r a i b b a z o n o s í t á s a és te­ rápiájuk m i n é l fiatalabb életkorban való m e g k e z d é s e é r d e k é b e n 3-5 éves korú ó v o d á s o k s z á m á r a s z e r k e s z t e t t é k a D e G a n g i . D e G a n g i és G r e e n s p a n . h a z á n k b a n r é g ó t a h i á n y z ó g y e r m e k . a ver­ bális p a r a n c s praxis kivételével. v a l a m i n t a vesztibuláris r e n d s z e r intaktságának j e l z ő j e k é n t a p o s z t r o t á t o r o s nisztagmus-teszt ( S o u t h e r n California Postrotatory N y s t a g m u s Test. E szimptómák számos m e g n y i l v á n u l á s a olyan természetű. Ezért s z ü k s é g e s a t e s z t e r e d m é n y e k e t n é h á n y klinikai megfigyeléssel e g y ü t t a l k a l m a z n i . és az e g y m á s t ó l független törzs. a m e l y e k az e m o c i o n á l i s stabilitás és a jól szervezett tanulási vi­ s e l k e d é s f e j l ő d é s é n e k s z e n z o r o s funkcióbeli alapjait leírnák.és kar­ m o z g á s o k n a k van j e l e n t ő s szerepe. hogy a beszédben elmaradott gyerekeket ne érje k o m o l y hátrány. m i n d .n e u r o pszichológiai g y o r s t e s z t n e k . Az a s z i m m e t r i k u s tónusos nyaki reakció k ü l ö n ö s e n balra forduláskor ér­ zékeny m u t a t ó j a az e g é s z s é g e s . játékai. a gyors unilaterális és bilaterális k é z m o z g á s o k n a k .B e r k T e s t of S e n s o r y I n t e g r a t i o n ( D e G a n g i és Berk. ver­ bális p a r a n c s praxis. e h h e z a teszt a l k a l m a z ó j á n a k szakmai ítélete e l e n g e d h e t e t l e n .TSFI. A t e r h e s s é g és születés érzelmi és testi sajátosságai. praxist vizsgáló tételt d o l g o z t a k ki.a m e l y e k n e m voltak elég m e g b í z h a t ó a k . azoktól. a s z e n z o m o t o r o s fejlődés e g y é n i vonásai. k ü l ö n ö s e n a vesztibuláris h á t t e r ű e k n e k . 1983) e l n e v e z é s ű tesztkészletet.a p o s z t u r á l i s (testhelyzeti) kontrollt. s z á m o k b a n k e v é s s é kifejezhető. A t e r á p i á b a n a r é s z t v e v ő k szabadon kísérletezhetnek a r e n d e l k e z é s r e ál­ ló e s z k ö z ö k k e l : billenő hintákkal. E z é r t a teszt úgy készült. S z e n z o r o s I n t e g r á c i ó s T e s z t . a u t o m a t i k u s e g y e n s ú l y b a n tartására a térben. n i n c s e n kellő é r z é k e n y s é g ű m u t a t ó j u k a jelzett életkorban.m i n d a l a p v e t ő felvilágosítással szolgálnak. hogy a r e n d e l k e z é s r e álló e s z k ö z ö k k e l n e h e z e n m e r ­ h e t ő . forgó hengerrel. hogy a t e s z t e r e d m é n y e k csak egyfajta adat­ forrást j e l e n t e n e k . hogy e z e k a reflexek a fejlődő g y e r e k e k n é l . így megítélésük nagy körültekintést igényel. SCPNT) felvételével. illetve a zavart fejlődésnek.e r e d m é n y e k alapján n e m h a t á r o z h a t ó m e g . mely m a g á b a foglalja a nyak. ám tekintettel arra. a k a p c s o l ó d ó ép és sérült funkciók miatt a súlyossá­ gi fokban j e l e n t ő s eltérések lehetnek. AET) és az antagonista i z m o k k o k o n t r a k c i ó j á n a k vizsgálatával. C s u p á n a S I P T . C s e c s e m ő k és kisgyerekek s z á m á r a készült a T e s t of Sensory F u n c t i o n s in Infants (Csecse­ m ő k o r i S z e n z o r o s F u n k c i ó k Tesztje . hogy kutatási c é l o k r a is a l k a l m a z h a t ó legyen. m e l y e k n e k történetét az édesanyja a saját é r t e l m e z é s e szerint m o n d j a el. k ö z ö t t ü k k i e m e l t e n a primitív poszturális reflexek vizsgálatával. A s z e r z ő k szerint a s z e n z o r o s integrációs funkcióknak. á m n e m h a t á r o z t a m e g á t l a g o s n a k t e k i n t h e t ő k i v á l t h a t ó s á g u k m é r t é k é t . a m e l y e k k i v o n h a t a t l a n o k öszszeíüggéseikből. a g y e r m e k saját ritmusai. a m i m i k a . és m i n t ilyen. A terápiás folyamat sajátosságai A szenzoros integrációs terápia nyelve a b e s z é d mellett a m o z g á s .TSI. h a látszólag m o z d u l a t l a n o k v a g y u n k . m e l y e k e t Ayres olyan fontosnak tart a d i a g n ó z i s m é r l e g e l é s é b e n . m e n n y e z e t r ő l leló- 96 97 . életkori átlaghoz n e m e g y é r t e l m ű e n viszonyítható. A klinikai megfigyelési s z e m p o n t o k mellett n é l k ü l ö z h e t e t l e n e k az a n a m n e s z t i k u s ada­ tok. k i e g é s z í t v e a Schilder-féle karnyújtás-teszttel ( A r m E x t e n s i o n Test. A S C S I T . hogy k o m p l e x képet alkothassunk a gyerek szenzoros integrációjának mintázatáról. amelyben a z aszimmetrikus tónusos nyaki reakció négykézláb h e l y z e t b e n t ö r t é n ő felvétele a d ö n t ő tétel. Az Ayres által javasolt reflexprofil a k ö v e t k e z ő e l e m e k b ő l áll: a s z i m m e t r i k u s t ó n u s o s nyaki r e a k c i ó (ATNR). a törzs és a felső v é g t a g o k stabilizálásához szükséges antigravitációs p o s z t u r á k vizsgálatát. a gesztikuláció m i n d olyan é r z e l e m m e l átitatott m o z g á s o k . a m e l y a veszélyeztetett g y e r e k e k a z o n o s í t á s a k o r előáll. . M i n d e n életmegnyilván u l á s u n k n a k van m o z g á s o s e l e m e . 1996) azt találtuk. vagy túl n e h é z k e s volt a felvételük . h o g y klinikai j e l e n t ő s é g ű e k a s z e n z o r o s integráció s z e m p o n t j á b ó l veszé­ lyeztetett g y e r e k e k e s e t é b e n . s z e n z o r o s integráció szempontjából fontos területet vizsgál: . t ó n u s o s labirintusref­ lex (TLR). amelyben a testközépvonal átlépésének. amit a g y e r m e k fejlődésével k a p c s o l a t o s a d a t o k k a l és klinikai megfi­ gyeléssel kell kiegészíteni a d i a g n ó z i s kialakítása és a kezeléssel k a p c s o l a t o s s z e m p o n t o k m é r l e g e l é s e előtt. 1989).b ő l n é h á n y szubtesztet . A d i a g n o s z t i k u s folyamat befejezéseként az összegyűlt a d a t o k e l r e n d e z é s e és é r t e l m e ­ zése során e l e m e z n i lehet a szenzoros integráció zavarait és a k o m p e n z á c i ó lehetőségeit. hogy a kli­ nikai megfigyeléseket. N é g y új. -a bilaterális motoros integrációt. és k i e m e l i k azt a nehézséget. óriás g u m i l a b d á v a l .a reflexintegrációt. Saját v i z s g á l a t u n k b a n ( S z v a t k ó . D i a g n o s z t i k u s k a t e g ó r i á k a t felkínál u g y a n a szenzoros integráció e l m é l e t e . Itt a s z a b á l y o z á s i r e n d e l l e n e s s é g e k k e l . majd k é s ő b b a felnőtteknél is e n y h e fokban m i n d i g m e g ­ t a l á l h a t ó k . m e l y e k a gyereket képessé teszik testének optimá­ lis. Ayres a S I P T k é z i k ö n y v é b e n ismét aláhúzza. E z e n reflexek aktivitásának foka a m a g a s a b b szintű poszturális m e c h a n i z m u s o k érett­ ségétől és integráltságától függ. de k ü l ö n ö s e n az a s z i m m e t r i k u s t ó n u s o s n y a k i r e a k c i ó és a t ó n u s o s labirintusreflex é l é n k j e l e n l é t é t a s z e n z o r o s integráció alacsony színvonalával találta összefüggőnek. m é g a k k o r is. A testhelyzettel k a p c s o l a t o s adaptáció. Ayres a primitív reflexek. h o g y csak csekély m é r t é k b e n igényel­ j e n e k nyelvi készségeket. A standardizált tesztek csak korlátozott lehetőséget nyújtanak arra. O l y a n szenzo­ ros f o l y a m a t o k és reaktivitásfajták vizsgálata került e b b e a tesztkészletbe.funkciójára. úgy d o l g o z t á k ki. az egyéni profil analízise n a g y o b b h a n g s ú l y t k a p a terápia m e g k e z d é s e k o r . miszerint n i n c s e n e k o l y a n objektív krité­ r i u m o k és fejlődési adatok.kihagytak. k o r a s z ü l ö t t s é g g e l . s z i m m e t r i k u s t ó n u s o s nyaki r e a k c i ó (STNR). é r v é n y e s p o n t o z ó skálákkal helyettesítsék be. a c s e c s e m ő és k i s g y e r m e k i n g e r e l h e t ő s é g é n e k és m e g n y u g t a t h a t ó s á g á n a k egye­ di ismertetőjegyei. Jelezte. sorrendiség praxis és orális praxis. E n n e k megfelelően a T S I h á r o m . E z e k : építési praxis. A TSI-ben arra t e s z n e k kísérletet. de az életkorral p á r h u z a m o s a n fokozatosan c s ö k k e n ő kiváltható­ ságot m u t a t n a k . a m e l y r ő l a szer­ zők feltételezik. h o g y e z e k a r e f l e x m u t a t ó k e l t é r ő mintázat alapján u g y a n . a test i z o m t ó n u s á n a k v á l t o z é k o n y s á g a . A tesztek l e g n a g y o b b részét. jól h a s z n o s í t h a ­ t ó része lehet e g y k é s ő b b ö s s z e á l l í t a n d ó . fejlődési e l m a r a d á s s a l k ü z d ő c s e c s e m ő k r e g o n d o l n a k . h o g y a szen­ zoros diszfunkciós vagy diszpraxiás g y e r m e k s z á m á r a milyen h o z a m a lehet a terápiának. h o g y a p r o b l é m á k igen diffúzak.

és a függöny b á r m i k o r leereszthető. ám feltűnően a d ó s a k az esetismertetésekkel. hogy valójában s z e n z o r o s integrációs tréning h a t á s v i z s g á l a t a történt. k e z d ő d h e t az e l ő a d á s : felbuk­ k a n h a t n a k a színen a konfliktusok. és n é h á n y . örömteli testi aktivitások is. m e g j e l e n é s ü k n e m erőltethető. t o v á b b g o n d o l á s r a ö s z t ö n ö z n e k .1 9 3 . hogy kliensét. Az ügyetlen. p ö r ö g h e t n e k . 1994/96. gazdagítani igyekszik az eredeti Ayres-féle szemléletet. K u p o r o g h a t ­ nak m a g z a t i p ó z b a n . a t o r n a t e r e m n e m az ő világuk. hogy é r z é k e l t e s s e m : a s z e n z o r o s integrációs terápia elfogadottsága igen e l l e n t m o n d á s o s .gó hálóval. P s z i c h é s e n p e d i g az én és n e m én hatá­ rán e l h e l y e z k e d ő „potenciális t é r " (Winnicott. a rendszer-el­ mélet. Ebben a kényszerítő vonásoktól m e n t e s „mint­ h a " h e l y z e t b e n lehet a „mivel j á t s z a n i " k é r d é s e helyett a „mit j á t s z a n i " kérdését feltenni. 2001). A m o d e r n fizika. veszély vár ránk. B u n d y (1991a) felhívja a figyelmet arra. g ö r d e s z k á v a l . 1999). hogy a kritikák hátterében álló kutatások a felhasznált erőfor­ rások. A m e g s z ü l e t é s traumái.fontos „ t u d á s o k " . ahol é p p e n a n n y i kihívás. a fantázia b i r o d a l m á h o z igen közel eső. ami é r d e m i b b . és „holisztikus szenzoros e g y e n s ú l y " elnevezéssel a s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó s t e r á p i á k s o k i r á n y ú kiterjesztését kísérli m e g G e l a B r ü g g e b o r s (Brüggebors. Itt kell r ö v i d e n említést t e n n ü n k a n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m b a n jó n é h á n y éve megjele­ nő kritikai v i s s z h a n g r ó l . a m e l y e k r ő l b i z o n y le lehet es­ ni. biológiai-neurofiziológiai" megközelítésével. a m i a terápia l e g h a t é k o n y a b b e l e m e . H o e h n és B a u m e i s t e r . S ha a megjelenítésre a l k a l m a s színpad kész. de nem is elviselhetetlen szorongással kísért j á t é k h e l y z e t e t .e r ő s í t ő . é p p e n a l e g h a t á s o s a b b ö n s z e r v e z é s t biztosító. amellyel m é g m e g t u d u n k birkózni. E l é g e d e t l e n a terápia „funkcionalista. A terapeutára vár az a feladat. s e m a p s z i c h o t e r á p i á b a n j á r t a s te­ rapeuta n e m volt adott. a k o n s t r u k t i v i z m u s és a k á o s z e l m é l e t azok a források. egy hálóban ringatózik. legfeljebb e l ő c s a l o g a t h a t o k olyan ingerhelyzetek felkínálásával. de m é g ismeretlen t e v é k e n y s é g e t m e g p r ó b á l n i . partner. e g y b e n é n . lehet a l e g k e v é s b é lényeges a játszás ered­ m é n y e s z e m b e n a j á t é k é l m é n y f o l y a m á v a l . a m e l y e k b ő l merít. . 1994) e g y é r t e l m ű e n b e b i z o n y o s o d i k . a k á r átmenetileg is. Itt le­ hetünk s p o n t á n o k . S z á m u n k ­ ra l e g l é n y e g e s e b b m o n d a n i v a l ó j a a terapeuta feladatainak definiálása: „ . s k ö z b e n olyan világot te­ r e m t h e t n e k . A s z e n z o r o s integrációs terápiában résztvevő gyerek hintázik. u n a l o m i g ismétel. g y a k o r l a t o t k í v á n ó m o z g á s s o r birtokába j u s s o n . hogy milyen terápiás szaktudás- * Egyes országokban a foglalkoztató terapeuták. és sem a terápiás közeg. É r e t t e b b é s integráltabb m o z g á s o k n e m taníthatók. a m i k o r szükséges. 1992/1996. aki k é p e s támaszt nyújta­ ni a szó e l s ő d l e g e s é r t e l m é b e n is. vagy ergoterapeuták által vezetett szenzoros integrációs te­ rápiát a társadalombiztosítás támogatja. . A z o k b a n a h e l y z e t e k b e n . gépiesnek. 1984. korai f á j d a l o m é l m é n y e k . a m i k o r a gyerek ú g y tud egy szá­ m á r a v o n z ó . g y a k r a n archetipikus s z i m b ó l u m o k k é n t t ű n n e k elénk. t á m o g a s s a a z o n a felfedező úton. a z e z r e d f o r d u l ó e m b e r e s z á m á r a m e g k e r ü l h e t e t l e n forrásból m e r í t v e kitágítja. Erőfeszítéseket végez. A terapeuta a j á t é k b a n b i z t o n s á g o t nyújtó résztvevő. a f ü g g ő v á l t o z ó k és a statisztikai m ó d s z e r e k összetettsége tekintetében l e n y ű g ö z ő k . hogy egyfajta ügyességet. hogy a felnőttől útmutatást. 1989. A hintát önállóan hajtani. a n n a k é r d e k é b e n . . magától é r t e t ő d ő e n a d ó d i k egyfajta h u l l á m z á s a sza­ bad és a strukturált h e l y z e t e k között. a l e g ő s i b b t e s t h e l y z e t e k k e l k a p c s o l a t o s a k (Ayres 1972). A j á t é k h o z tér szükséges. S o k e s e t b e n ( J e n k i n s és Sells. a m e l y az e m b e r i fantázia és j á t é k te­ re. . a m e l y a mesék. személy­ központú p s z i c h o t e r á p i á s irányzat s z á m á r a napjainkban a s z e n z o r o s integrációs terápia el­ gondolásai b i z o n y o s p o n t o k o n v i s s z a k ö s z ö n n e k . A m e g k a p a s z k o d á s aktív és passzív változatait az „itt és m o s t " é l m é n y s z i n t t ő l a rég­ múlt történetével e g y ü t t lehet a terapeutával k ö z ö s e n átélni. Ha e z e k e t a m o z g á ­ sokat k é p e s e k a saját a k a r a t u k b ó l s z á r m a z ó n a k m e g é l n i . o„ idézi Kiss. a n a g y l a b d á t ritmi­ kusan a földhöz pattintani. . hiszen itt csak j á t s z a n a k ! " De ép­ pen ez az a m o m e n t u m . az anyától való elszakadás problematikája. E b b ő l a n é h á n y m o n d a t b ó l is j ó l m e g r a g a d h a t ó . s z á m u k r a ott n e m t e r e m sza­ b a d s á g . Ez utóbbira példa. m e g n y í l i k az út a t o v á b b i strukturálódás felé. a gördeszkát pont a k k o r megállítani. D e n s e m és m t s a i . Ha gyerek és felnőtt együtt játszik. A kí­ vülállók ezt t a p a s z t a l v a m e g szokták j e g y e z n i : „ U g y a n . a szigorú szabályok kialakítása és m e g h a l a d á s a e z e k a z o k a l e g g y a k o r i b b szereplők. kísérelje m e g a kliens egészlegességét m e g r a g a d n i . r e d u k c i o n i s t á n a k tartja. újat akarók. míg egy-egy újabb készség biztos tulajdonosa n e m lesz. a m e l y e k v á l t o z a t o s j e l m e z e k b e n . valamint a terápia m ű h e l y m u n k á j á n a k rész­ leteivel. amit h o m á l y o s a n m á r úgyis sejtettek: a játszótér. kísér­ je. vagy é p p e n ellenkezőleg. ahol nincsen jól körülhatárolva. r e p ü l h e t n e k . legyen az b á r m e l y életkorú is. 2 0 0 1 ) . ötletet kér.112 és 1 9 2 . a levont következteté­ sek k o m o l y m é r t é k b e n függnek egyes gazdasági s z e m p o n t o k t ó l . Fizikálisan egy biztonságos. a k ö z ö n s é g m e g ­ b í z h a t ó a n é r d e k l ő d ő . " . kísérelje m e g a kliens v i s e l k e d é s é n e k é r t e l m é t m i n t önszabá­ lyozási m e c h a n i z m u s t m e g r a g a d n i " ( B r ü g g e b o r s . a f e l e g y e n e s e d é s n e h é z s é g e i . n e m u n a l m a s . pörög. az e r ő fitogtatása miatt. a m e l y e k m e g g y ő z i k őket arról. a m e l y e k segítségével h a t é k o n y a b b a n tudják uralni testüket a térben. szédítő i r a m b a n lendül egyik j á t é k r ó l a másikra. vagy k é p e s elfogadni. a m e l y e k az e g y é n s z ü k s é g l e t e i r e szabottak. a m e l y a m e g n e h e z í t e t t k ö r ü l m é n y e k között keresi az é p p e n e l é g s é g e s kihívást t a r t a l m a z ó . csendben van. kreativitásra m ó d o t adó tágassággal bíró tér. hogy a h u m a n i s z t i k u s . b i z o n y o s ingerektől m e g r e t t e n ő vagy a v é g k i m e r ü l é s i g n y u g h a t a t l a n g y e r e k j á t é k á b a n fantázia és m o z g á s a s p e k t u s a i n a k e g y s é g e n e h e z e n valósulhat m e g . ha m i n d u n t a l a n azt tapasztalja. * M á s k i i n d u l ó p o n t ú kritikát gyakorol. az ö s s z e ü t k ö z é s e k a testi ügyesség. a t e r a p e u t a fel­ adata. Öszszefoglalóan k i m o n d h a t ó . v é k o n y p a l l ó n k ü l ö n b ö z ő n e h e z í t é s e k k e l v é g i g m e n n i . . t á m o g a s s a . Ezek a g y e r e k e k a felnőttektől l e g g y a k r a b b a n a testi épséget v é d e n d ő ésszerű tiltásokat (Vigyázz m a g a d r a ! Ne m á s s z fel! Ne ugorj le! L a s s a b b a n ! ) hallanak. n e m v o n a k o d i k testileg is j e l e n lenni a g y e r m e k terében. a n n a k é r d e k é b e n . h o g y a kliens ö n s z a b á l y o z á s á t aktiválja. k í s é r j e . a m e l y a szenzoros integrációs terápia h a t é k o n y s á g á t vitatja. idézi Kiss. k e z d e m é n y e z z e . Az e r e d m é n y e k értékelése sem egyértelmű. é r d e k e s j á t é k e s z k ö z ö k k e l felsze­ relt. billeghetnek. egyensúlyozik. hogy n e m k é p e s azt h a t é k o n y a n kezelni. k ü l ö n ö s e n a testi-lelki k ö l c s ö n ö s függést tekintetbe v e n n i . E két szélső p o n t o t képviselő kritikai m e g k ö z e l í t é s felvázolásával az volt a s z á n d é k o m . hogy rátaláljanak a z o k r a az ősi m o z g á s m i n ­ tákra. itt lehet m i n d e n n é l fontosabb a saját m o t i v á c i ó n k . 98 99 . felfüggeszteni a valóság kereteit. melyben ott v a n n a k a n e m e g y s z e r veszélyes j á t é k e s z k ö z ö k . ö r ö m t e l i k . hogy a s z e n z o r o s diszfunkcióval k ü z d ő egyén s z á m á r a nem magától értetődően adottak ezek a lehetőségek: h o g y a n lehet­ ne k é p e s valaki. A terápiás folyamat l e g h a t é k o n y a b b e l e m e a játék. és a legősibb ingerfajtákkal. álmodozik. csetlő-botló. 1994/1996. de megélhetjük a félelmet és a rettegést is. .

idézi Ayres. Ezt a lehetőséget a z o n b a n ki kell aknázni. e g y e n s ú l y v e s z t é s e miatt m e g k a p a s z k o d n i v á g y ó g y e r m e k m e g é r t é s e . mely a megfelelő ta- M i n t említettük. ha a terápiákat n e m k ö v e t i k n y o m o n e l m é l y ü l t kutatások. éretlen. A g y e r e k k e l k a p c s o l a t o s v é l e k e d é s igen g y a k r a n negativisztikus: lusta. milyen m ó d s z e r k o m b i n á c i ó részeként a l k a l m a z z á k . annyit ígér c s u p á n . illetve hiperszenzitívek egyes m o d a l i t á s o k b a n . 1977. a m e l y az i z o m t ó n u s normalizálását. a játék fonalán a g y e r m e k e k életébe t e r m é s z e t s z e r ű e n bele­ simuló a s p e k t u s á t biztosítja.p s z i c h o t e r á p i á k t ó l e r e d e n d ő e n s e m áll távol a m i n d e n g y e r m e k i „ m e g m o z d u l á s ­ ra" való r e a g á l á s k é p e s s é g e .és ez m e g h a t á r o z z a . 1991b). j e l e s ü l a s z e n z o r o s integráció elveinek spe­ ciális a l k a l m a z á s á t a k o n z u l t á c i ó b a n ( B u n d y . o k t a t á s á n a k meg­ szervezője V a r g a Izabella. . a m e l y a betegek é l e t m i n ő s é g é t j e l e n t ő ­ sen javíthatja. o p t i m a l i z á l h a t ó a sérült tanulási folyamat. t e k i n t v e .F o g y a t é k o s s á g g a l élő e m b e r e k esetében c s ö k k e n t h e t ő k az a d a p t á c i ó t n e h e z í t ő visel­ kedési formák. . k ü l ö n ö s e n a m e g k é s e t t beszédfejlődés kezelésében várható látványos előrelépés. h o g y a szenzoros integráció g o n d o l a t k ö r e b e é p ü l ő b e n van a bölcsődei. Az értelmi f o g y a t é k o s . N a g y r é s z t e n n e k k ö s z ö n h e t ő .. nevelési t a n á c s a d ó b a n használják a s z e n z o r o s integrációs terápia eszköztárát. 1981). kimutatni . h o g y m e n n y i r e érzi sa­ játjának a k ö z ö s felelősségi körben hozott elhatározásokat! A konzultáció célja. g y ó g y p e d a g ó g i a szellemiségével k ö l c s ö n ö s e n ter­ m é k e n y í t ő hatással vannak e g y m á s r a . hogy a gyerek szenzo­ ros integrációs diszfunkciója h o g y a n érinti azt a kritikus képességet.i d e g g o n d o z ó ­ ban. M i n t a h o ­ gyan i n d o k o l a t l a n lehet.A g y s é r ü l t e k n é l jó hatású az olyan körültekintő. h o g y a hazai i g é n y e k n e k m e g ­ felelő és a h a z a i h a g y o m á n y o k k a l kapcsolatot találó sajátos terápiás m e g k ö z e l í t é s i f o r m á k FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEK alakuljanak ki. az e g y m a ­ gában m i n d e n bajt m e g o l d a n i tudás igényével. ez n e m 100 101 . kevés. 1979). M i n d e z a tanulási és magatartási p r o b l é m á k sikeres p r e v e n c i ó j á n a k egyik fontos. akár szülővel konzultálunk. a m e l y m ú l h a t a t l a n u l szükséges. tanulási n e h é z s é g e k k e l k ü s z k ö d ő gyerekek k e z e l é s é b e n a l k a l m a z z á k l e g g y a k r a b b a n a fejlesztő p e d a g ó g i a keretein belül. h o g y igen k e v é s a k ö r n y e z e t t e l való i n t e r a k c i ó . hogy a gye­ rek olyan k ö z e g b e kerülhessen. Az ilyen k ó r k é p e k b e n g y a k r a n tapasztalható öningerlést s z e n z o r o s é l m é n y k e r e s é s n e k felfogva a terápia k é p e s a h i á n y z ó vesztibuláris-taktilis ingerlést a p á c i e n s s z á m á r a m o t i v á c i ó t és figyelmi m ű k ö d é s t s e r k e n t ő m ó d o n nyújtani ( R e i s m a n és H a n s c h u .k ó r o s és autisztikus g y e r e k e k m o z g á s b e l i sztereotípiáit és p e r c e p t u o r n o t o r o s zavarait j ó t é k o n y a n befolyá­ solta.Az időskori d e m e n c i á k esetében. t o v á b b á a m e g k é s e t t b e s z é d f e j l ő d é s ű .u t ó b b biztos k i á b r á n d u l á s h o z vezet a túlértékelés is. és találkozva a m a g y a r ó v o d a p e d a g ó g i a . és mint láttuk. m o z g á s s é r ü l t és vak k i s g y e r m e k e k korai fejlesztésében is fontos szerepe van. hogy a b e a v a t k o z á s k ö z ö s e n kialakított formáit ő fog­ ja majd a l k a l m a z n i . az egyéni szükségleteket jól i s m e r ő s z e n z o r o s integrációs terápia. Akár p e d a g ó g u s s a l . 1979). h o g y a p s z i c h o a n a l í z i s „ B u d a p e s t i I s k o l á j á n a k " tradícióira é p í t k e z ő hazai g y e r m e k . H a l m o z o t t a n sérült g y e r e k e k n é l a világra való fokozottabb nyitottságot tapasz­ taltak ( W e e k s . A szenzoros integrációs terápia magyarországi karrierjének elindítója. A g y e r m e k p s z i c h o t e r á p i á k világában elsősorban a z o k b a n az e s e t e k b e n hasz­ nálják. hogy ma már s z á m o s g y e r m e k . alapelv. hogy h o g y a n v i s e l k e d n e k vele s z e m b e n .sal. ha világossá lehet tenni. . ha pszichoterá­ piás k o n t e x t u s b a n használják ( W e e k s . A h o z z á v e t ő l e g tíz éves h a g y o m á n n y a l r e n d e l k e z ő hazai g y a k o r l a t első m e g n y i l v á n u l á s a i óta h a n g s ú l y o z z a . t e r m é s z e t e s e n m á s . aki a kezdetektől s z o r g a l m a z z a . a felegyenesedési és egyensúlyi r e a k c i ó k a t serkenti ( M o n t g o m e r y é s Richter. a „ m i n d e n r e j ó " elve alapján használják fel. . A siker l á t v á n y o s volt. M á s i k o k a k a p c s o l a t o s azzal. E n n e k egyik valószí­ nű oka az lehet. elektív m u t i s t a és p s z i c h o s z o m a t i k u s t ü n e t e k k e l küzdő g y e r e k e k n é l . E h h e z az szükséges. erre é p ü l ő t e c h n i k á k k a l együtt. k i i n d u l ó p o n t o t ad a s z í n v o n a l a s a b b ö n s z e r v e z é s l e h e t ő s é g é ­ h e z (Varga. a m e l y e t a konzultációt ké­ rő fél h a t á r o z m e g . m e l y e k közül s z a k i r o d a l m i tájékozódás alapján n é h á n y a t felsorolok: . hogy a szülő vagy a p e d a g ó g u s a konzultáció hatására új megvilágításban lássa a gyermeket. destruktív.v a i a s z szekvenciákat erősítette. A t o v á b b i a k b a n egy olyan területet e m e l e k ki a felhasználási lehetőségek közül. rugalmatlan . ó v o d a i . figyelmetlen. A h e l y z e t á t k e r e t e z é s e . 1995). 1979). iskolai életbe. és a s z e n z o r o s integrációs terápiát egyre k ö r v o n a l a z a t l a n a b b elvárásokkal.ám teljes elvetése indokolatlan. hogy ez a terápiás m e g k ö z e l í t é s n e m lép fel a kizárólagosság. hiszen azt a hatástalan gyakoroltatást váltotta fel. és a fejlődés serkentése so­ rán a t o v á b b l é p é s t m á s terápiás irányokba m a g á t ó l é r t e t ő d ő e n az egyéni szükségletek. T a p a s z t a l a t a i n k szerint figyelemzavart és hiperaktivitást m u ­ tató. A k é s ő b b i e k b e n t ö b b területen kerültek kipróbálásra a d ö n t ő e n vesztibuláris ingerlést a l k a l m a z ó eljárások.K o r a s z ü l ö t t e k inkubátorbeli k ö r n y e z e t é n e k k i a l a k í t á s a k o r és korai fejlesztésében a s z e n z o r o s integrációs elmélet a l k a l m a z á s a lényegesen g y o r s a b b adaptációt tett lehe­ tővé (Neal. és képes legyen alternatív stratégiákat kidolgozni a g y e r e k k e l v a l ó e g y ü t t m ű k ö d é s é b e n . a s z e n z o r o s integrációs elmélet n y o m á n kialakuló terápiás m e g k ö z e l í t é ­ sek a tanulási z a v a r o k k l i n i k u m á b a n j e l e n t e k m e g először a h e t v e n e s évek elején. ha tíz éven aluli életkorban használják (Bhatara és mtsai. és e l ő b b . h o g y hátteret képez. hogy azzal a p r o b l é m á v a l foglalkozzunk. a m e l y a mi v i s z o n y a i k k ö z ö t t m é g újnak n e v e z h e t ő . s e n n e k e r e d m é n y e s s é g e n a g y b a n múlik azon. 1990). ahol szenzoros integrációs korlátai ellenére is sikeresnek érezheti m a g á t .B e s z é d z a v a r o k terápiájának részeként igen jó e r e d m é n y e k r ő l számoltak be. D o w n . . v a l ó b a n n e m lehet specifikus h a t á s o k a t elvárni. az élethelyzet f ü g g v é n y é b e n m e g kell tenni. a fővá­ rosban és v i d é k e n egyaránt.a szükségleteikre kellően adaptált terápiás m e g k ö z e l í t é s olyan aspecifikus h a t ó t é n y e z ő .1991). a m i k o r a k ö r n y e z e t ingereivel p r o b l e m a t i k u s a be­ teg k a p c s o l a t a .H i p e r a k t í v g y e r e k e k k o m p l e x terápiájának r é s z e k é n t a k k o r a l e g e r e d m é n y e s e b b . a m i k o r a g y e r e k állapota n e m teszi l e h e t ő v é a s z o k v á n y o s terápiás helyzet a d e k v á t felfogását. e l s ő s o r b a n az autista g y e r e k e k és a súlyosan hiperaktív g y e r e k e k k e z e l é s é b e n . így a testi és pszichés b i z o n y t a l a n s á g a i . m e l y t u l a j d o n k é p p e n a sérült h á t t é r t e v é k e n y s é g e n alapuló i n g e r . Ne felejtsük el. csak a k k o r lehet e r e d m é n y e s . Hazai n é p s z e r ű s é g e n e m z e t k ö z i viszonylatban is figyelmet keltő. m i l y e n indikációval.

. Szakdolgozat.szempontok a szenzo­ ros integrációs terápiához. 3. G . (1983): DeGangi-Berk Test of Sensory Integration. (1991): Sensory Integration and Praxis Tests. Journal of Learning Disabilities. Los Angeles. (1946/1982): The Psychoanalytic Theory of Neurosis. BHATARA. (1991 b): Consultation and sensory integration theory. P. BÁLINT. A. Journal of Learning Disabilites. 9. Végeken. (1989) Test of Sensory Functions in Infants.e a c e r u z á t a p a p í r h o z . JFNKINS. Western Psychological Services. BERK. Western Psychological Sevices Los Angeles. h o g y oki k a p c s o l a t l e h e t a m o z g á s b a n l é v ő t e s t b ő l s z á r m a z ó hiá­ n y o s v i s s z a j e l z é s e k és a g y e r e k új f e l a d a t o k a t m e g o l d a n i h i á n y o s a n t u d ó k é p e s s é g e k ö ­ zött. F. B. AYRES. ZSUZSANNA (1992 a): Korai személyiségfejlődés és énfunkciók. (1991 a): Play theory and sensory intagration. 17. DEGANGI.. h o g y k e l l ő e r ő v e l n y o m j a .159-173. Los Angeles. 11..( 1989): Effectiveness of a sensory integrative therapy program for children with perceptual-motor deficits. Vol. ismerje m e g a g y e r e k k o m p e n z á t o r o s t e c h n i k á i t . G . Western Psychological Services. Manual.. A.( 1976): Diagnosis of vestibular disorders in the learning disabled.4 7 . R. 92. ZSUZSANNA (1992 b): Vesztibuláris zavarok pszichiátriai kórképekben. 2. C. D. et al. J. J. J.: Sensory integration theory and practice. MÁRIA (1987): Hiperaktivitás és iskolai teljesítménykudarcok. e t al. a n n a k n a ­ g y o b b az e l l e n á l l á s a . Western Psychological Services. borgmann. 30-41. S.. 92. American Journal of Occupational Therapy. h o g y a k o n z u l e n s m e g f i g y e l é s e k e t v é g e z z e n .. A . Philadelphia. E. Vol. 27. (1991): Introduction to sensory integration theory. BAUMEISTER. R. Vol. h o g y e z e k a g y e r e k e k s z a b a d i d e j ü k b e n e l ő n y b e r é s z e s í t i k a p a s s z í v te­ v é k e n y s é g e k e t . G . Hermann gondolatainak hatása Pető Endre kutatásaira. BUNDY. IRODALOM ARENDT. HRABAL. In: Ficher. így a z í r á s b a n i s k o m o l y n e h é z s é g e i a d ó d n a k . A. Európa Könyvkiadó. A. h o g y a g y e r m e k m i n d e n új e l j á r á s n á l . CERMAK. In: Ficher. Davis Company. Sok. G. G . 32. A. (1991): Somatodyspraxia. és é l e t k o r u k n á l r e g r e s s z í v e b b s z i n t e n f ü g g e n e k a s z ü l e i k t ő l az idejük b e ­ o s z t á s á b a n is.4-13. F.(2001): Egy osztályismétlő emlékezései. m e g v i z s g á l v a a g y e r e k e t m e g á l l a p í t j a . A. S z ü k s é g e s tehát.. Philadelphia. Kiss TIHAMÉR (2001): A vesztibuláris rendszer és a szorongásoszavarok összefüggései . 3. 338-350. A. E. t ó n u s t a l a n u l tartja a c e r u z á t : h a s z n á l j o n k e m é n y z s í r k r é t á t .L. FISHER. In: Ficher. A. J. h o g y a g y e r e k túl l a z á n . J.(1972): Sensory integration and learning disorders. (1991): Sensory Integration Theory and Practice. London alapján idézi KULCSÁR (1992). and motor delay. A. MURRAY. hajlították f é m b ő l .: Sensory integration theory and practice. azzal. American Journal of Mental Retardation. 41. 11970): Vestibular dysfuction in schizophrenia and childhood autizm. 221-229 DEQLTROS. változatlan kiadás. G .. KULCSÁR. A k o n z u l e n s m e g f i g y e l v e . tájéko­ z ó d j o n . F . HUFF. Los Angeles. BRÜGGEBORS. k i c s i b e n ujjfestéssel . S. S. Comprehensive Psychiatry. AYRES. (1992/1996): Einfuhrung in die Holistische Integration (HSI) Teil 1: Scnsorische Integration (IS) und holistische Evaluation. Philadelphia. (1979): Sensory integration and the child. GREENSPAN. F. Western Psychological Services. Általá­ b a n e l m o n d h a t ó . P é l d a k é n t B u n d y e g y i k s z u p e r v í z i ó s e s e t é t i d é z e m : egy t i z e n e g y é v e s g y e r m e k tanítója n e m b o l d o g u l a z írás m e g t a n í t á s á v a l . A. Philadelphia. a l a k í t o t t á k n a g y b a n z s í r k r é t á v a l .: Sensory integration theory and practice. ELTE BTK. BUNDY. NUTHALLL. Budapest.(1980): The Southern California Sensory Integration Tests. Úgy g o n d o l o m . ORNHZ. A. I.( 1987): Using sensorimotor integrative treatment with mentally retarded adults. Dortmund. SELLS. A. így vi­ z u á l i s a n saját m a g a e l l e n ő r i z h e t i . 385-393. E. új a n y a g n á l . . DUNN. In: Montgoir . h o g y a s z ü l ő m e g é r t i a g y e r e k t ü n e t e i n e k e g y részét. (1978): Learning disabilites and the vestibular system. Budapest HRABAL. W.p r o p r i o c e p t í v r e n d s z e r e k h i p o t e t i k u s s z e r e p é t e b b e n a f o l y a m a t ­ b a n . 102 103 . é s e n n e k alapján ha­ t á r o z z á k m e g a m e g o l d h a t ó p r o b l é m á k körét. A . 227-231.P. Pszichológia. Budapest. Kutatási beszámoló. Los Angeles. J. annak tükrében módosították az e l k é p z e l é s e k e t . GERÖ ZS. R. Routledge and Kegan Paul. P . A. G . a z e d d i g i g y a k o r l a t a a l a p j á n h a t á s o s n a k t ű n ő technikával próbálkozott már..p a s z t a l a t s z e r z é s gátjává vált. hogy hatásosabbá válhat a szakszerű pedagógiai-pszichológiai konzul­ táció. G . G . G .( 1984): Physical and occupational therapy: Effects related to treatment. G . G . a m e l y t o v á b b i k e d v e z ő v á l t o z á s o k k i i n d u l ó p o n t j a lehet. Journal of Learning Disabilities. J. e z é r t az új m o z g á s o k m e g t a n u l á s á b a n . A m e g b e s z é l é s s o r á n a t a n í t ó szá­ m á r a i g e n v i l á g o s a n és p o n t o s a n m e g f o g a l m a z t a . 311-316. (1990): Archaikus gondolkodás. Vol. V. et al. New York. Journal of Learning Disabilities. 11-. American Journal of Mentái Retardation. (1981): Hiperkinesis treated by vestibular stimulation. KULCSÁR. C . In: Fisher. G. et al. BRÜGGEBORS. M . Budapest. Journal of Learning Disability Vol. a z t a z o n b a n igen. G . Western Psychological Services. ősi érékelés.ry. FISHER. m i n d e n n a p o s t e v é k e n y s é g e i t h o g y a n zavarja a s z e n z o r o s i n t e g r á c i ó s d i s z f u n k c i ó . és h o g y a kialakult n e h é z s é g e k é r t n e m t e h e t ő felelőssé a k o n ­ z u l t á c i ó t k é r ő fél. DEGANGI. a g y e r m e k n e m j u t o t t e l ő b b r e . E (1991): Sensorimotor integration for developinenlally disabled children: A Handbook. FENICHEL. k é r d e z z e n . frequency. A. Los Angeles. A. h a s z n á l j o n i n d i g ó t . 89-93. Rajzolták már h o m o k b a a be­ t ű k e t . C et al. MONTGOMERY. 401-411. é s k o m p e t e n s n e k é r e z h e t i m a g á t szülői s z e r e p é b e n . de minden ötlete meghiúsult. (1991): Sensorimotor integration for developmentally disabled children: A Handbook Western Psychological Services. H e t i gyakoriságú találkozásaikon megvitatták az eredményeket. Manual.( 1999): Vita nuova. Los Angeles. A. Davis Company. n o h a s z á m á r a p o n t o s a n a m o z g á s t e r v e z é s a l e g n e h e z e b b e n k i v i t e l e z h e t ő f u n k c i ó . változatlan kiadás.v e s z t i b u l á r i s . A.. Ayres. Philadelphia. G . K o n z u l t á c i ó s t e c h n i k a a l k a l m a z á s á v a l . et al.. J. Pszichológiai Intézet. borgmann. Oktatáskutató Inté­ zet. AND HORN. 2. A. Tankönyvkiadó. J. (1988): Basic and applied neuroscience research provides a base for sensory integration theory. J.. ( 1994): A critique of the application of sensory integration therapy to children wiih learning disabilities.m i n d h i ­ ába. 3 9 . 22. Norton. N e m r é s z l e t e z ­ te a t a k t i l i s . felettes-én előfutárok. t e h á t e r ő s e b b a visszajelzés a m o z g á s r ó l . el al. T. h o g y a g y e r e k o t t h o n i . F. h o g y a g y e r m e k d i s z p r a x i á s . Dortmund. Davis Company. S z ü l ő k k e l v a l ó k o n z u l t á c i ó k n a k p é l d á u l g y a k o r i t é m á j a lehet. (1994/1996): Einführung in die Holistische Integration (HSI) Teil 2: Von den HSI zur Holistischen Sensorischen Balance (HSB).(T988): Critique of sensory integration therapy and its application in mentái retardation. Vol. RICHTER. j e l e n t ő s j a v u l á s é r h e t ő el a s z ü l ő .. BUSHNEI.: Sensory Integration Theory and Practice. Davis Company. m é r e t n é l új m o t o r o s m i n t á z a t o t t a n u l . F . és a g y e r m e k n e h é z s é g e i v i h a r o s g y o r s a s á g g a l c s ö k k e n t e k . J. G . ha a szenzoros integráció gondolatkörét beépíti tudásanyagába. E k k o r k ö z ö s e n a l t e r n a t í v á k a t d o l g o z t a k ki a b b ó l a m e g f i g y e l é s b ő l k i i n d u l v a . HARRIS. Európa Könyvkiadó. DENSEM. 420-423. O. C. American Jo­ urnal of Occupational Therapy. Western Psychological Services Los Angeles.g y e r e k k a p c s o l a t b a n . h o g y a p r o b l é m a n y i l v á n v a l ó a n azzal k a p c s o l a t o s . A. HOHHX. B. . E. AYRES. Richtcr. Davis Company. AYRES.

(1985): Sensory integrative dysfunction in children: A rewiew of theory and treatment. A. e r ő s s z o r o n g á s . diszlexia veszélyeztetettség. 507-520. 105 104 . K. a diszlexia-prevenciós m u n k á h o z fejlesztő pedagógi ai segítséget kért a tanácsadótól.78. ha az első interjúban. 139-164. W. WEEKS. B. akkor m i n d e n k é p p e n h a s z n o s . Z. E z e k b e n az e s e t e k b e n a h a g y o m á n y o s fejlesztő pedagógi ai m ó d s z e r e k e t a l k a l m a z v a a g y e r e k e k kitartó ellenállásába ütköznék. (Eds. PETŐ. The Handbook of School Psychology. akiknél a tanulási zavar mellett fokozottan j e l e n v a n n a k k ü l ö n b ö ­ ző súlyosságú magatartási z a v a r o k is. (1990): Sensory integration inventory for adults with developmental disabilities: User's guide. Anna és Varga Izabella (szerk. aki 1 éve jár h o z z á m a nevelési ta­ n á c s a d ó b a az ó v o d a i l o g o p é d u s tanácsára. a g y e r m e k s z á m á r a biztonságos és sikerélményt a d ó terápiás szakasz. súlyos be­ szédészlelési zavar. frusztráció vagy agresszivitás áll. h o g y b i z t o s a n g y ó g y p e d a g ó g i a i iskolába kerül.. (1979): Effects of vestibular system stimulation on mentally retarded. Journal of Nenous and Mental Disease. R. (1970): To cast away. intenzív logopédiai terápia m e g o s z t á s á t kérte. Wolrich. 33.A.): Szenzoros integrációs terápiák. K. MN: PDP Press. Oktatási segéd­ anyag. L. M. SCHIEDER. 1-23. 289-329. Athaneum. Az ó v o d a i l o g o p é d u s a k o m p l e x . a vestibular forrunner of the superego Psa. ELTE Bölcsészettudományi Kar. A logopédiai v é l e m é n y alapján akisfiú diagnózisa: diszlália (15 hibás h a n g ) . Ford . PRIBRAM. hogy e b b e n az esetben h a t é k o n y a b b . Kiphard és Jürgen Schindler gondolata hiperaktív gyermekek pszichomotoros terápiájáról. hogy az elsődleges részképesség-zavarok m ö g ö t t pl. ő a p ö s z e terápiát végzi. SlLBERZAHN. American Psychologist. m i l y e n i s k o l á b a írassa. ha a diszlexia-prevenciót megelőzi a szenzoros integrációs terápia.OTTENBACHER. és Gutkin.. In: Routh. Budapest.(1946): A gyermek lelki fejlődése. B. A. így. Animula. (1982): Sensory integrative therapy. REISMAN. Vol. HOGYAN KERÜLT A GYERMEK A NEVELÉSI TANÁCSADÓBA? Illusztrációként G á b o r 6 é v e s kisfiú esetét m u t a t o m be. Idézi: Fisher. In: SzvatkÓ. D. H. (1991): Introduction to sensory integration theory.. D. American Journal of Occupational Therapy. n e m tudja. J. C. M. miben t u d n a s e g í t e n i neki. 41. (1986): The cognitive revolution and mind/brain issues. Bölcsész­ doktori disszertáció. M.. 2. hogy sérült anya-gyermek kapcsolat került fokozottan felszínre.G. hogy p r o b l é m á i v a n n a k a fiával.. SZVATKÓ ANNA (1996): Néhány korai poszturális reflexminta a szenzoros integrációs terápia tükrében. Study of Child 25. Greenwich. figyelemzavar. Vol. SHORT. Advances in Developmental and Behavioral Pediatrics. 6. VARGA IZABELLA (1995): Ernst J. E. a) a Az első interjú tapasztalata. HANSCHU.. and learning disabled individuals. Az anyával v a l ó e l s ő beszélgetésből kitűnt. ha a fejlesztő foglalko­ zás-sorozatot m e g e l ő z i egy.. Murray. 1. Hugo. emotionally disturbed. illetve a d i a g n o s z t i k u s s z a k a s z b a n kiderül.(1933): The vestibular apparatus in neurosis and psychosis. A. SZENZOROS INTEGRÁCIÓS TERÁPIA EGYES ELEMEINEK ALKALMAZÁSA A FEJLESZTŐPEDAGÓGIÁBAN BEDŐK ANDREA BEVEZETÉS A nevelési t a n á c s a d ó b a n folytatott fejlesztő p e d a g ó g i a i m u n k á m során g y a k r a n találko­ z o m olyan g y e r e k e k k e l . In: Reynolds.(]999): Játszás és valóság. SZIT TERÁPIA VAGY DISZLEXIA PREVENCIÓ A d i a g n o s z t i k u s szakasz e r e d m é n y e i jól illusztrálják. K.V. T: JAI Press. WINNICOTT.Varga Izabella. Ő m o s t úgy gondolja. ROTTER. P.450-457.

gest. K a p c s o l a t t e ­ r e m t é s b e n . c s ú s z d á n a k . d e ritkán látja. idegen k ö r n y e z e t b e n s z o r o n g á s á t csak n a g y n e h é z s é g e k árán lehetett feloldani. villámokat. hogy a terhesség a spontán vetélés veszélye miatt végig ve­ szélyeztetett volt. összetettebb m o z g á s o k kivitelezésére kevésbé ké­ pes. m e g m u t a t o m az anyu­ n a k " . kiabál. keresztezett. K e z d e t b e n t ö r e k e d t e m olyan terápiás lehetőséget nyújtani G á b o r s z á m á r a . az egyedfejlődés egyes lépéseit követi. G á b o r s z e m m e l láthatóan m e g ö r ü l t a n a g y o b b térnek. sír. testi és p s z i c h é s biztonság egyaránt körülveszi őt. és a m e l y e k elősegítik a h i á n y o s neurális integráció nor­ malizálódását. cipőfűzés. á l l a n d ó légúti m e g b e t e g e d é s e k . hetétől fenyegető vetélés miatt kórházi ke­ zelésre szorult.).embetűnő volt a gyerek sz. 3 h ó n a p i g volt k ó r h á z b a n . A g y e r m e k ép intelligenciaszinttel. Egyensúlyérzéke kora átlagától elmaradt. Az e l s ő t a l á l k o z á s u n k k o r az é d e s a n y a elkísérte a s z o b á m ajtajáig. A s z á m á r a veszélyesnek tűnő m o z g á s h e l y z e t e k e t elutasította. 2 évesen rubeóla. a m e l y e k h a t á s á r a érettebb. V i s z o n y í t á s b a n a térbeli i r á n y o k i s m e r e t e h i á n y o s . 5 é v e s e n lázgörcs és m a n d u l a m ű t é t . beszédfejlődése 1 évvel m e g k é s e t t . p r é s e l e m a gyereket. Az anya e l m o n d á s a szerint a g y e r e k m é g s o h a n e m raj­ zolt embert. tétován megállt a j á t é k p o l c előtt.g y e r m e k k a p c s o l a t b a n rejlik. 53 cm-rel. A z apa e n g e d é k e n y e b b . mert a foglalkozása kamionsofőr. kiabál. c) Az óvónő jellemzése vannak. pszichológiai vizsgálatok szerint szomatikusán korának megfelelően fejlett. n a g y o n g y e n g e analógiás és szeriális k é p e s s é g e k k e l r e n d e l k e z i k . a feladatokat csak részben vagy egyáltalán n e m érti m e g . g y a k r a n kinevetik. c s a k r ö v i d ideig tudja figyelmét a feladatra ö s s z p o n t o s í t a n i . a térbeli v i z u a l i z á c i ó fejlesztése volt Ayres terápiás m ó d s z e r é n e k és e s z k ö z t á r á n a k segítségével. B e s z é d é r e az á l t a l á n o s pöszeség. e) A gyermek mozgásformáinak a spontán színvonala. h o g y m i k ezek. integ­ ráltabb m o z g á s o k j e l e n n e k m e g . organikus sérülés valószínűsége. G á b o r t ö r e k e d e t t a független m o z g á s r a . felnőtt irányítást igényel. A b a b a farfekvéses volt. csak vezetékeket. csak p r é s e l e m . n e m tudja a m u n k á t elkezde­ ni. T é t o v á z ó . de aztán m é g i s m e g ­ tartotta. hogy az a n a n m e s z t i k u s adatok. A gye­ rekek kerülik. de e g y e d ü l j ö t t b e . s p o n t á n indult. T e h á t összefoglalva e l m o n d h a t ó . az aktív szókincs g y é r volta j e l l e m z ő . a p e d a g ó g i a i . n e h e z e n fogadják be. Passzív s z ó k i n c s e átlagos. A z u t á n az asztalhoz ült. Észlelte a m o z g á s k a p c s á n a veszélyt. problémák N e h e z e n válik el a szülőtől. azt válaszolta. V i z s g á l a t á h o z t ö b b a l k a l o m r a volt szükség.orongcisa és a figyelemkoncentráció 3. 1 percen át. A f o g l a l k o z á s o k o n f i g y e l m e szétszórt. k i á b r á n d u l t vagyok.n e m k e z d e m é n y e z ő . A m á s o d i k a l k a l o m m a l m á r az A y r e s t e r á p i á s e s z k ö z ö k k e l felszerelt j á t s z ó s z o b á b a m e n t ü n k . mindenféle k u d a r c é l m é n y ­ tol m e n t e s .Az ó v o d á b a n és o t t h o n is p r o b l é m á k v a n n a k a gyerekkel. Saját testén a j o b b . és a m e l y b e n a gyerek olyan é l m é n y e k e t él át a különféle m o t o r o s stimulációk által. Az a n y a a terhesség 7. értel­ m e t l e n ü l h a l a n d z s á z i k . Kissé szorongott. a m i t ide-oda tologatott kb. N a g y m o z g á s b a n kevés­ bé fáradékony mint a f i n o m m o z g á s o s feladathelyzetekben. n e h e z e n k ö t h e t ő le. b i z o n y t a l a n . CÉLOK A p e d a g ó g i a i . F i n o m m o z g á s a fejletlen (ollóhasználat. n e h é z k e s .és t é r p e r c e p c i ó . hogy a p r o b l é m a egyrészt az organikus érintettségben. f e l a d a t t a r t á s a n e m m e g f e l e l ő . másrészt egy sérült a n y a . a s p o n t á n beszédbeli d i s z g r a m m a t i z m u s . Játéka gyakorló szinten van. percen át rajzolt k ü l ö n b ö z ő színű villámokat. egyedül játszik. esetleg füstöt. aktív szókincse n e m éri el a korától várható szin­ tet. M i n d e n t e v é k e n y s é g é h e z segítsé­ get. „ K é s z e n vagyok. fát. Az a n a m n é z i s b ő l k i e m e l n é m . 3 3 5 0 g r a m m a l . d) A hiánya. illetve an­ nak lehetőségét. v a l a m i n t a vesztibuláris és bilaterális i n t e g r á c i ó zavarát. a s z o m a t o p r a x i s . a megfigyelések e r e d m é n y e i azt mutatják. F e l a d a t h e l y z e t b e n e h e z e n v o n h a t ó be. A szokatlan mozgáshelyzetektől félt. alapján arra következtettem. Az Ayres s z e n z o r o s integrációs szubtesztek e r e d m é n y e i pedig j ó l mutatják a forma. m á s z ó k á k n a k . g y a k r a n elutasító. hogy ezek a magasfeszültség jelei. tanácstalan. Lateralitása kialakult. A c s e c s e m ő 4 h ó n a p o s koráig szopott. A s z á m á r a szokatlan. A terhesség alatt végig vérzése volt egyfajta ta­ padási r e n d e l l e n e s s é g miatt. k i m e g y e k . az a n y a is akarta. k o m p l i k á c i ó nélkül született. folyamatosan eltávo­ l o d u n k e g y m á s t ó l " . TERÁPIÁS ELVEK. F i g y e l m e szétszórt. az i n g e r d ú s k ö r n y e z e t n e k (hintáknak. p s z i c h o ­ lógiai vizsgálatok. m u n k a t e m p ó j a lassú. é r k e z é s k o r rúg. G á b o r i n k á b b h o z z á kötődik. majd kiválasztott e g y j á t é k a u t ó t . teste remegett.m o n d t a . hogy a társas kapcsolataiban is kivitelezése. A szülés i d ő r e . és m á r nyitotta is az ajtót. á l l a n d ó a n k i l é p a f e l a d a t h e l y z e t b ő l . T e r á p i á s c é l o m a m o z g á s és a beszéd. vizsgálatok alatt sz. a mozgásos feladatok tervezése. Mozgásfejlődése 6 h ó n a p p a l . megfigyelése. F e l a d a t t u d a t a m é g n e m alakult ki. nyíltan elutasította a felkínált mozgáslehetőséget. a ritmusérzék. 3 évesen lett szobatiszta. R o m l i k a k a p c s o l a t u n k . A t e r h e s s é g alatt S e d u x e n t szedett. F e l m e r ü l t az abortálás. a m e l y az ő fej­ lettségi szintjéhez mért. B e s z é d e n e h e z e n érthető. mivel rajzolni szeretett volna. 5 b)Az anamnézisbóí kitűnik az. k é r d é s e m r e . labdáknak stb. s a soro­ zatos otthoni és óvodai k u d a r c o k által o k o z o t t frusztrációval is s z á m o l n u n k kell. „ R e m é n y v e s z t e t t . B e t e g s é g e i : 1 éves kora körül a lenőtt nyelvféket felmetszették. e r ő s e n gátolt g y e r m e k . gombolás). mozgás automatizáltsági foka.b a l oldaliságot jól differenciálja. valamint a figyelemkon- 106 107 . a m i k o r b o h ó c k o d i k . Á b r á z o l ó t e v é k e n y s é g e t ö b b ­ nyire felismerhetetlen.l e g y e n az felnőtt vagy gyerek . E z e k után kilépett a saját m a ­ ga által választott feladathelyzetből.

m o z o g v a várta a hívoga­ tó dalt. az va­ lószínűleg integráló hatású is. zöld és b a r n a m e ­ zők. az ismeretlent. m e g t e r e m t e t t e m a b i z t o n s á g o s . hasalj a gördeszkára. ö r ö m ­ teli. elkapását. M i k o r G á b o r m á r tudatosan differenciálta a k ö r l a p o k a t és a golyó­ kat. formá­ jának. A foglalkozások vidámak. forgások k ü l ö n b ö z ő eszközök segít­ 4. máris s z i m b o l i k u s j e l e n t é s t k a p a csigaház és m a g a a h í v o g a t ó j á t é k is. sikolyok. M o z g á s k o o r d i n á c i ó és r i t m u s é r z é k fejlesztése pl. Az e g y e n s ú l y o z á s ! gyakorlatoknál (járások. A terápia ezen részében a passzív vesztibuláris ingerlés d o ­ minált. „ p a l a c s i n t á z á s " . az ún. d ö r z s ö l é s útján. A z ó t a m i n d e n foglalkozáson fest. 6. de ha végre e l ő b u k k a n t nagy ö r ö m m e l fogadtam. A terápia első szakaszát a nondirektivitás j e l l e m e z t e . K e z d e t b e n csak egyszerű c i r ó k a . mozgásfantáziája és kon­ centrációs k é p e s s é g e is sokat javult.és e s z k ö z t á r segítségével valósítottam m e g . szép színes köröket festett. A z első rajzok feszültséget. a s z ő r p a m a c s . és rövid időn belül önfeledten élte át az egyensúlyozás élményét.és t é r p e r c e p c i ó fejlesztését m á r a k l a s s z i k u s fejlesztő p e d a g ó g i a i módszer. k ö z b e n aktívan.m a r ó k á z á s s a l . G á b o r szívesen fogadta a passzív vesztibuláris ingerlést. pörgések felsza­ badító hatását. tanítsd m e g mit kell vele c s i n á l n o m ! " így aztán fokozatosan előtérbe kerültek a direkt feladathelyzetek. m o n d ó k á k k a l vagy csak e g y s z e r ű ritmikus „ h i n t a p a l i n t á z á s s a l " kísértük. a h á l ó b a n vagy h e n g e r b e n ülve. m e g e r ő ­ sítő. beszámolt érzéseiről. a pléd. Ha visszaem­ l é k e z ü n k az a n a m n é z i s b e n a terhesség alatti fenyegető vetélésre. O d ö n t ö t t e el. a k ü l ö n b ö z ő ru­ h a a n y a g o k és e g y é b a n y a g o k nevét. a hátán. pattogtatását. a testséma fejlesztésére. A m o z g á s l e h e t ő s é g e t m i n d i g csak felajánlottam. e l ő s z ö r p r ó b á l t m e g k ö r ö k e t festeni. A gyakorlatokat mind gyakrab­ ban kísérték felszabadult gyermekkacajok. golyót." Hétről h é t r e fejlődött a m o z g á s o k tervezése és kivitelezése. hol előbújt. A szem-kéz. Csön-csön gyűrű. Volt. Az aktív taktilis ingerlést ö s s z e k a p c s o l t a m a szókincs bővítésével. a k ü l ö n b ö z ő forgások. illetve ki a pléd­ ből. e n g e m pedig megkért. a g r e s s z i ó t s u g á r z ó kis villámai ( G á b o r szavaival élve „a magasfeszültség j e l e i " ) eltűntek.m o n d o g a t t a . p u h a vagy k e m é n y . A v i z u á l i s forma. m o s t pedig kiforgunk. c s i k l a n d o z á s s a l s t i m u l á l t a m a fiút a k e z é n . majd feladatokkal k a p c s o l t a m ö s s z e : „ C s u k d be a sze­ m e d . A TERÁPIA ELSŐ SZAKASZA ségével) eleinte bátortalan volt. hol vissza­ h ú z ó d o t t . a h á r o m d i m e n z i ó s golyó kétdimen­ ziós k ö r l a p p á alakult. . Fő e l v e m Ayres n y o m á n az volt. meséket szőtt.c e n t r á c i ó n ö v e l é s e és a g r a f o m o t o r i k u m fejlesztése. a b e s z é d fejlesztésé­ vel. és rúgd el m a g a d a faltól! Ülj a gördeszkára. és e v e z n é l ! " ) A különféle labdák a n y a g á n a k . ami nagy mértékben hozzájárult a b e s z é d és a r i t m u s é r z é k fejlődéséhez is. örömtelik voltak. h o g y é n e k e l j e m a „Csi­ ga. A taktilis és a vesztibuláris ingerlés A d i a g n o s z t i k u s s z a k a s z tapasztalataiból o k u l v a a terápia első szakaszát a meghitt. és eleinte én forgattam. bizton­ ságos h e l y z e t e k j e l l e m e z t é k . ö s s z e k u p o r o d o t t . k é s ő b b aktívan saját m a g á t pörgette bele a p l é d b e . e l m o n d a n i j e l l e m z ő tulajdonságait. saját cselekedetei és érzései által tanulta m e g ö n m a g a észlelését. regresszív testhelyzeteket vett fel a hálóban. z s u p s z ! " . Labdát. l o m b o k j e l e n t e k m e g rajzain. hol érintettelek m e g ! " E l ő s z ö r csak m u t a t n i a . kézzelfogha­ tó s i k e r é l m é n y e . a hinta hajtásának m e g t a n u l á s á v a l . de bizalma és érdeklődése legyőzte félelmét. sze­ reti a t e m p e r a anyagát. A vesztibuláris i n g e r l é s k o r e g y a r á n t figyelembe kellett venni G á b o r mozgásfejlettségét és e m o c i o n á l i s igényszintjét. v a l a m i n t k ü l ö n b ö z ő labdajátékokkal valósult m e g . simítás.) A taktilis inger­ lés kiterjedt a testtudatosításra. R i n g a t á s a h e n g e r b e n fekve. m i k o r bújik elő. az anya ambivalenciáira. hogy ami k e l l e m e s s t i m u l á c i ó G á b o r számára. és a p u m p á k segítségével hajtsd magad. O ráfeküdt. és egy k i e g y e n s ú l y o ­ zottabb. K e l l e m e s . a m e l y e k majd a diszlexia-prevenció alapjául szolgálnak. 108 109 . csigaház alakúvá hajlította a hengert. illatát. hogy sokáig kellett c s a l o g a t n o m . m e g h i t t érzés volt ez g y e r m e k n e k és t e r a p e u t á n a k egyaránt. s z í n e s e b b világ alakult ki. „ H a lelépek a deszkáról. és kiszabadítom a királykisasszonyt. színeit. majd palacsintát. élményeiről. g o m b ó c o t f o r m á z t u n k g y u r m á b ó l . tulajdonságát saját tapasztalatain át. Például a deszkán va­ ló e g y e n s ú l y o z á s és a h e n g e r e n való átbújás egy mesebeli kaland és kihívás volt számára. . A TERÁPIA MÁSODIK SZAKASZA Egy idő után G á b o r s z á m á r a a m e g s z o k o t t e s z k ö z ö k és helyzetek m á r n e m jelentettek elég ingert. n e k e m is n a g y o n tetszett. E z e k után a f i n o m m o z g á s o k fejlesztése következett. B o l d o g a n vitte haza első alkotását. H o l j á t é k o s feladatokkal. P u h a plédet terítettem a szivacslapokra. 0 volt a csiga. kéz­ kéz ö s s z e h a n g o l t . s i m o g a t á s . ahol m e g é r i n t e t t e m . G á b o r n a k is. aktiváló k ö r n y e z e t e t G á b o r s z á m á r a . A taktilis differenciálás a követke­ z ő k é p p e n valósult m e g . várta az újat. M e g i s m e r k e d e t t a k ü l ö n b ö z ő a n y a g o k k a l tapintás. A k ü l ö n b ö z ő feladatok végrehajtása közben történeteket. pl. Intenzíven érdeklődött: „Ezzel m é g mit lehet j á t s z a n i . beleesek a vízbe. A legvastagabb ecsetet választotta ki. ugrások. és ez a felfedezés nagy ö r ö m e t jelentett számára. mozgásjátékokkal (pl. így ni. ( „ U t á n o z d a békát. majd m e g n e v e z n i e kellett a testrészt. ( M e g i s m e r t e a szivacs. A z ö s s z e g ö m b ö l y í t e t t h e n g e r m i n t e g y m a g z a t i b u r o k vette őt körül. . A m o z g á s o k a t általában g y e r m e k d a l o k k a l . hol m o n d ó k á k k a l . H a t a l m a s k ö r ö k n a r a n c s és piros színekben (mint a n a p korongja). Ez volt az első igazi. színének. kéz-láb. hintáztatás s t b . a h e n g e r b e n : pl. !ioi i z e g v e . K ü l ö n ö s színvilág (telt élénk színek) j e l l e m z i k m u n ­ káját. kitalálni az anyagot. m é r e t é n e k differenciálása után gyakoroltuk a labda gurítását. „ M o s t beforgunk. Hol n y u g o d t m o z d u l a t l a n s á g b a . A passzív vesztibuláris ingerlés és a taktilis ingerlés ö t v ö z é s é r e jó p é l d a G á b o r m á s i k k e d v e n c j á t é k a . k o o r d i n á l t m o z g á s a a g ö r d e s z k a csak kézzel vagy csak lábbal történő hajtásával. lepényt lapítottunk. és ez a találkozás őt is b o l d o g g á tette. szinte p a p í r v é k o n y s á g ú . dobását. és találd ki. Csip-csip csóka) tettem változatossá a foglalkozásokat. E k k o r jelen­ tek m e g a m o z g á s t k ö v e t ő első igazi. m i n t h a e g y c s ó n a k b a n ülnél. A g o m b ó c e g y r e v é k o n y a b b és v é k o n y a b b lett. hideg vagy m e l e g a hozzáérintett kiskanál vagy egy plüss állatka. Vigyázok. biga g y e r e k i " k e z d e t ű g y e r m e k d a l t . felszabadult g y e r m e k i k a c a g á s o k .

az átélt s z e n z o m o t o r o s é l m é n y e k elmélyülésével egy olyan e m o c i o n á l i s és s z o m a t i k u s biztonsáeot szerzett a g y e r m e k . és b i z o n y o s m é r t é k i g automatizálódott. h o g y G á b o r j e l e n t ő s fejlődésen m e n t keresztül az elmúlt 1 év alatt. testtudati szintjét. a v e l e m . A m o z g á s t e r á p i á s térben átélt él­ m é n y e k . amely segítséget és b i z t o n s á g o s alapot nyújt a m o s t k e z d ő d ő diszlexia-prevenciós m u n k á h o z . és r á h a n g o l ó d n i arra. a testtel. A m o z g á s t e r á p i á s térben zajló testi é l m é n y e k korai állapotokat. illetve az eszközökkel megjelenítődő kapcsolódási mintáit. javult a f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó s képessé­ ge. traumák. E R E D M É N Y E K MOZGÁSTERÁPIA GYERMEKEKNEK PSZICHOTERÁPIÁS CÉLKITŰZÉSSEL Saját m a g a m . illetve „ h i á n y z ó " testi és selfélmények m e g é l é s é r e nyújthatnak alkalmat. E b b e n a rövid t a n u l m á n y b a n a g y e r m e k e k s z á m á r a pszichoterápiás céllal a l k a l m a z o t t m o z g á s t e r á p i a né­ hány s z e m p o n t j á r a i r á n y í t a n á m a figyelmet. hiányállapotok feltételezhetőek. bekövet­ kezhet az Én e r ő s ö d é s e . U g y a n í g y az anyával átélt tapasztalatok. v a l a m i n t a rit­ m u s é r z é k további fejlesztést igényelnek. a testfu. A c s e c s e m ő kezdetben n e m k é p e s önállóan szabályozni ö n m a g á t .) ° F i n o m m o t o r i k á j a j a v u l t . indulatai kontrollálása. A c s e p p h á l ó b a n például az e l ő b b említett é l m é ­ nyek e g y s z e r r e hatnak.tiirok m e g é l é s e . mind az analitikusan orientált m o z g á s t e r á p i ­ ában fontos az e g y é n saját választása. feladattudata.7. az anya odafordulása és tükrözése adja a csecse- IRODALOM DORNER MÁRTA (1991): Segédanyag a szenzoros integrációs terápia című tanfolyamhoz. ezért is kedvelhetik annyira a g y e r m e k e k . a személyiség szétesettségét.mint a n o r m á l c s e c s e m ő k o r i fejlődésnél . h a n e m igyekszem követni. csak anyja (gondozója) segítségével. CAMPOS JIMÉNEZ ANNA Mozgásterápiát sokféle céllal és szemlélettel a l k a l m a z n a k a s z a k e m b e r e k . és végül a j á t é k tartalmát és szövését. A személ yi ség ezen j á t é k o k és é l m é n y e k k ö z b e n strukturáltabbá válik. saját tapasztalataimból építkezve. és válik az ö n k o n t r o l l alapjává. A szenzoros integrá­ ciós terápiák A y r e s által kidolgozott formája s z á m o s olyan eszközt kínál fel a g y e r m e k e k számára. (Aktív feladathelyzetben 35 percig leköthető. Budapest. és ez a k ü l s ő kontroll lassan épül be s z e m é l y i s é g é b e . az összetartottság é l m é ­ nyei csak n é h á n y szemléletes példa erre. szeriális e m l é k e z e t e . kreativitása.és a g y e r m e k n e k ki­ sebb g o n d o t j e l e n t h e t késztetései. M i n d az Ayres-féle s z e n z o r o s integrációs terápiában. és a passzív ücsörgés. ahol korai sérülések. Ez különösen fontos olyan g y e r m e k e k n é l . A m o z g á s o s történéseket h á r o m főbb s z e m p o n t szerint i g y e k s z e m folyamatosan követni : figyelem a g y e r m e k j á t é k á n a k testi. és a b e k ö v e t k e z ő változás a n a l ó g a korai fejlődés t ö r t é n é s e i v e l . a m i t a g y e r m e k e k a l k a l m a n k é n t s p o n t á n megjelenítenek. A megtartott­ ság é l m é n y e i . mert a m o z g á s o s terápiás tér. T e r a p e u t a k é n t n e m szoktam m e g h a t á ­ rozni az órák m e n e t é t . az ó v ó n ő és a l o g o p é d u s tapasztalatait is figyelembe véve m e g á l l a p í t h a t ó . testi é l m é n y e k k e l és a fantáziákkal való együttes m u n k a a személyi­ ség egészét k é p e s megérinteni és b e m o z d í t a n i . Az S Z I T . a selffejlődés elakadását. a m e n n y i s é g i relációk. m o t o r o s és f antázi atevékenységüket is mozgásba hozza. Ezeket az e s z k ö z ö k e t szívesen v o n o m be g y e r m e k e k pszichoterápiájába. SZVATKÓ ANNA (1991): Segédanyag a szenzoros integrációs terápia című tanfolyamhoz. A 15 hibás h a n g b ó l 10 kialakult. történéseket i d é z h e t n e k fel. a térbeli viszonyok. BEDÓK ANDREA (1991): A dél-californiai szenzoros integrációs tesztek a tanulási és magatartási zavarok korai felismerésének szolgálatában. hiányosságát e r e d m é n y e z i k . Szakdolgozat.t e r á p i a segítségével sikerült k ia la k ít a nu nk egy bizalmas kapcsolatot. különösen az ábrázoló tevékenysége. feladattartása nőtt. elengedettség s z a k a s z a után g y a k r a n válik ez az e s z k ö z valamely fontos j á t é k kiinduló­ pontjává. a vesztibuláris ingerlések. illetve a fejlődés elakadá­ sa vagy a rossz szociális-családi háttér a szimbolizációs folyamatok kialakulatlanságát. 110 111 . eljátszanak. A g y e r m e k e k k e l folytatott m o z g á s t e r á p i á k során a szenzoros integrációs terápia és az analitikusan orientált m o z g á s t e r á p i a lehetőségeit i g y e k s z e m ötvözni. M u n k a t e m p ó j a m é g min­ dig lassú. m e l y e k igen vonzóak.

és verbálisan h o z z á f é r h e t ő b b é vált. c s i m p a s z k o d á s s a l . él­ m é n y e k j á t é k o k együttes átélése. szim­ b o l i k u s j á t é k r a szinte k é p t e l e n volt. vagy v i s s z a t á m a d n i a . m e g é r t e n i őt. kötél stb. fantáziáival. ellazultan ülni. h o g y m e g é r t i k . így az értelmezés a n y a g á n a k fon­ tos részét k é p e z h e t i k . az ó v o d a kérte terápiáját agresszivitása miatt. és kifejezett s z e r e p e k e t is a d h a t n a k nekik. az É n h e z és a külvilághoz va- ló érzelmi v i s z o n y u l á s o k . t u d a t o s a b b h a s z n á l a t á t érzékelteti két m á s i k példa. agresszív vagy a n n a k tűnő m e g n y i l v á n u l á s a i t k é p t e l e n volt elfogadni. szorogásra adott é n s z ű k í t ő v é d e k e z ő m a g a t a r t á s a m i ­ att autisztikus k ó r k é p vagy értelmi p r o b l é m a l e h e t ő s é g e is felmerült. megfigyelni. M á s e m b e r e k szándékát g y a k r a n ö s s z e m o s t a saját indítékaival. m i n t k o r á b b a n édesanyjában.majd a leeséssel és az e s z k ö z ö k t ő l való m e n e k ü l é s s e l . P é l d á u l az e g y i k füleslabda n é h á n y terápiás órán keresztül j e l k é p e z t e őt . A l e g k i s e b b történést is h á n t á s n a k . v e s z é l y n e k élte m e g . h o g y . 112 113 . H o s s z ú ideig volt k é p e s n y u g o d t a n . Egy idő után a j á t é k o t úgy alakította. H a r m a d i k t a l á l k o z á s u n k k o r n y i t o t t a b b á vált. A preverbális é l m é n y e k h e z vezető.u t ó b b e l i n d u l h a t n a k a feltárás i r á n y á b a n is. m e g é r t e n i és tartalmazni a g y e r m e k történéseit. Az e s z k ö z ö k e t a g y e r m e k e k a fantáziajátékokba is bevonják. Ez a testi é l m é n y b e n átélt differenciálási folyamat. Látható. a terápiás h e l y z e t b e n u g y a n ú g y n e m tudott m e g k a ­ p a s z k o d n i . és k é p t e l e n volt az elmélyült j á t é k r a . és e k k o r k e z d t e el e g y i k r e n d s z e r e s e n visszatérő j á t é k á t j á t s z a n i . Petivel eleinte alig lehetett k a p c s o l a t b a kerülni. mind az aktívabb m o z g á s o s j á t é k o k b a n . n e v e m e n szólí­ tott. szimbolikusan is megjelenített történéseket k ö n n y e b b köt­ ni a g y e r m e k reális életének e s e m é n y e i h e z . Kristóf 5 é v e s e n került h o z z á m . hogy a m o z g á s t e r á p i a több szinten érinti a személyiséget. N e m sokkal k é s ő b b egy m á s i k s z o b á b a n (itt n e m m o z g á s o s e s z k ö z ö k voltak) h o s s z ú időn ke­ resztül volt k é p e s szorongásait és agresszióit s z i m b o l i k u s f o r m á b a n kifejezni egy o r v o s o s j á t é k b a n . Egy ó v o d á s kislánynál u g y a n e z a füleslabda gyak­ ran j á t s z o t t a egy m e g v a d u l t és megfékezhetetlen ló szerepét.eltávolítva is át m e r t e élni és verbalizálni ezeket a félelmeket anélkül. hol n e k e m kellett m e g h a t á r o z n o m ezt a pillanatot az ő tudta nélkül. ami onnantól egyik k e d v e n c el­ foglaltsága lett. n e h e z e n k a p a s z k o d o t t m e g b e n n e . Édesanyjával k a p c s o l a t a n a g y o n a m b i v a l e n s . A h á l ó b a n annyira biztonság­ b a n érezte magát. r e n g e t e g korai t r a u m a érte. k a p c s o l a t u n k b a n is lassú változást indított el. é r d e m e s ilyenkor i n k á b b kísérni. a m o z g á s o s fantáziajátékok és az áttétel é r t e l m e z é s é n é l felhasználhatunk. Ez lesz az alapja a b e l s ő szimbolizációs f o l y a m a t o k elindulásának. N é h á n y a l k a l o m után a h á l ó b a n ülve volt k é p e s e l ő s z ö r verbalizálni félelme­ it: történeteket kezdett mesélni egy kisfiúról. E g y kisfiú példája talán b e s z é d e s e b b az elméleti fejtegetésnél. majd egy adott j e l r e e l e n g e d n i . e l m é l y ü l t e n ismétel­ te. akit elhagytak. m o z g á s t e r á p i á t j a v a s o l t a k . de addig is súlyosan e l h a n y a g o l t a őt. Az első terápiás órák fő témája a m e n e k ü l é s és a labdáról való leesés volt. E z é r t k e z d e t b e n k é p t e l e n volt leülni vagy e g y h e l y b e n m a r a d n i . Az e g y é n i m o z g á s t e r á p i á k e l ő b b .karika. P é l d á v a l s z e m l é l t e t e m ezeket a lehetőségeket is. Az anya. m e l y b e n a r ó l a m alkotott képzetét k e z d t e elválasztani saját fantáziáitól. olyan összetartottság-élményt jelentett számára. selfszintű történéseket. Kristóf 5 é v e s e n m é g bepisilt éjjelente. h o g y hol ő a d o t t jelt az e l e n g e d é s r e . és m e n e k ü l n i k e z d e t t h i m b á l ó d z á s u k elől. K o r r e k c i ó s é s fejlődési l e h e t ő s é g e k e t nyithat m e g m i n d a passzívan m e g é l t testi é l m é n y e k e n keresztül. selfszintű történéseket n e m csak passzívan élhetik át a g y e r m e k e k . Vizsgálati h e l y z e t b e is n e h e z e n volt b e v o n h a t ó . azóta s z á m o s nagynénjével és testvérével élt együtt rossz anyagi és szo­ ciális k ö r ü l m é n y e k között. m e g s z ű n t v i s s z a h ú z ó ­ dása. m e l y e k felhasználhatók az é r t e l m e z é s e k b e n . Peti kapcsolata anyjával erőteljesen a m b i v a l e n s volt.mő b i z t o n s á g é r z e t é t . Az e s z k ö z ö k s z i m b o l i k u s . Az ilyen. 8 h ó n a p o s k o r á b a n anyai nagyany­ ja vette m a g á h o z . m e l y e t a s z i m b o l i k u s a b b f o r m á b a n m e g j e l e n ő anyagok. és n e h e z e n vált le róla. fantáziáit. Ezt általában hosszú ideig. furcsa viselkedése. „ta­ n á c s a d ó n é n i n e k " nevezett. szán­ dékait szimbolizálta. így kezd­ te k ü l ö n v á l a s z t a n i indítékainkat egy aktív. p s z i c h o t e r á p i á t . M o z g á s t e r á p i á s történések k ö z b e n h a s o n l ó folyama­ tok tanúi l e h e t ü n k . De ezek az e s e m é n y e k is fontos t á m p o n t o k a t szolgáltat­ nak a m e g é r t é s h e z . B á r a vizsgálat jó intellektust állapított m e g . a m i a kislány ösztöneit. A m o z g á ­ sos h e l y z e t e k b e n is m e g j e l e n í t ő d n e k a belső reprezentációk. A m o z g á s o s történések. de nagy b i z t o n s á g o t a d ó m o z g á s o s j á t é k b a n . m e l y e k a fejlődését előmozdítják.felugrott. Az e s z k ö z ö k b e való kétségbeesett és d ü h ö s k a p a s z k o d á s s a l . m e l y elől vagy m e n e k ü l n i e kellett. ö s s z e k u p o r o d v a p ö ­ rögni b e n n e . Lali n a g y o n m e g k e d v e l t e a hálót. akit k ü l ö n f é l e rosszaságai miatt szülei m e g b ü n t e t n e k . majd „ l e e s e t t " róluk. „ L ó g ó " e s z k ö z ö k r e . Ilyen elmélyült j á t é k o k n á l az azonnali é r t e l m e z é ­ sek m e g z a v a r h a t j á k az átélést. Az ó v o d á s k o r ú Peti keveset és é r t h e ­ tetlenül beszélt a m i k o r h o z z á m került. Édesanyja korán elhagyta. A m á r említett Lali a m o z g á s t e r á p i á s helyzetben h a m a r o s a n feloldódott. a terapeuta m e g é r t é s e és a m e g é r t é s e n a l a p u l ó t ü k r ö z é ­ se és részvétele a z o n b a n ö n m a g u k b a n is elindíthatnak olyan belső változásokat a g y e r m e k ­ ben. egy ideig erősen k a p a s z k o d o t t . h o g y újból szétesett volna. így a külvilág s z o r o n g a t ó n a k tűnt számára. viselkedését l e g i n k á b b agresszivitás és szétesettség j e l l e m e z t e . E z u t á n fedezte fel a csepphálót. létra.é p p e n az a n y á h o z való viszony két el­ lentétes a s p e k t u s á t j á t s z o t t a le. az a n y a k é p t e l e n volt é r z e l m i l e g tartal­ m a z n i . Az ötéves kisfiúnál v i s s z a h ú z ó d á s a . b i z o n y t a l a n u l k ö t ő d ő volt.„egy kisfiút" -. Az orvosi vizsgálatok n e m m u t a t t a k or­ g a n i k u s o k o k a t a p r o b l é m a h á t t e r é b e n . és különféle v e s z é l y e k n e k lett kitéve. bár jól g o n d o z t a . és az e s z k ö z ö k e t k o r á n k e z d t e s z i m b o l i z á c i ó r a is h a s z n á l n i . agresszív és kezelhetetlen volt édesanyja és az ó v o ­ da szerint is. . Az elszakadást aktívan j á t s z o t t a le az összetartottság é l m é n y é n e k b i z t o n s á g á b a n . szereplőihez. m i n d e n f é l e h e l y z e t b e n szeretett b e n n e t a r t ó z k o d n i . h o g y a h á l ó b a n ülve vagy állva fel kellett e m e l ­ ni őt. Eléri a verbalitás szá­ m á r a n e h e z e n h o z z á f é r h e t ő preverbális rétegeket. Az e g y i k kedvelt j á t é k a lett. í g y eltávolítva tudta elmesélni élményeit. S o k s z o r m a g u k k e z d i k m o z g á s o s h e l y z e t b e n korrigálni a korai t ö r t é n é s e k n y o m á n kialakult belső r e p r e z e n t á c i ó k a t . Jól illusztrálja ezt Lali esete. bár jól g o n d o z t a . és azt az érzést.

II. FEJEZET AZ ISKOLAI BEVÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES RÉSZKÉPESSÉGEK ZAVARAI ELMÉLET ÉS ESETISMERTETÉS .

gyak- 117 . hogy ezek a g y e r m e k e k kiegyensúlyozott. h a n g k a p c s o l a t o k és h a n g s o r o k felis­ merése akkor. figyelmetlenségéhez. zavart m ű k ö d é s e vezet a g y e r m e k gondjaihoz. a m i k o r a j e l e n t é s m é g nem vesz részt a feldolgozásban. Olyan rejtetten m ű k ö d ő . a beszédészlelésből és a b e s z é d m e g ­ értésből. életszerető felnőt­ tekké váljanak. valamint a terápia is. A hallás a k ö r n y e z e t akusztikai ingereit azonosítja. A beszédmegértés k ö v e t k e z ő nagy szakasza a szavak. tanu­ lási sikertelenségéhez. amely s z á m o s részfolyamatból áll. K é p e s e k va­ gyunk felismerni b e s z é d h a n g o k a t vagy szótagokat. sajátosságait. amelyik l e h e t ő v é teszi az adott nyelv felismerését (Gósy. A b e s z é d m e g é r t é s r e n d k í v ü l összetett m e c h a n i z m u s .e l s a j á t í t á s részeként. il. és . A p r o b l é m a helyes diagnózisához azonban i s m e r n ü n k kell a zavar természetét. sz. ezen a szinten a z o n b a n m é g nincs b e s z é d e l e m z é s . megjelenési formáit. h o g y j e l e n t é s t nem h o r d o z n a k . s z o r o n g á s á h o z . ezért m á r n e m észlelésnek. Az anyanyelv-elsajátítás szakaszaiban a folyamatok jóval hierarchikusabban m ű k ö d n e k . gó. és a k a d á l y á v á lehetnek a n n a k . vagy az e l h a n g z o t t hangsor az adott nyelvben n e m értelmes (ide tartoznak például a nevek is). esetleg magatartási problémájához. és rendelkezésre állnak a vizsgálati le­ hetőségek. Az ép hallásra é p ü l ő beszédészlelés a b e s z é d h a n g o k . M i n d k e t t ő több szintből épül fel. ná. az. az anyanyelv elsajátításához n y ú l n a k vissza.magától érte­ tődően . any a ny e l v . A p r o b l é m á k a k e z d e t e k h e z . 2000). és m e g is tudjuk azokat h a n g o s a n ismételni annak ellenére. a m e l y e k létezéséről a t u d o m á n y és a gyakorlat ma már tud. a m e l y e k okairól a felnőtt k ö r n y e z e t n e k r e n d s z e r i n t n i n c s t u d o m á s a . A b e s z é d m e g é r t é s fejlődése során. sídanta). b e s z é d e s e t é b e n az el­ hangzott b e s z é d a k u s z t i k á i jelsorozatot. n e m tapasztalható folyama­ tok b i z o n y t a l a n s á g a . a felszínen közvetlenül n e m látható. g y e r m e k k o r b a n alakul ki az a m e c h a n i z m u s . a m o n d a t o k és a szöveg m e g é r t é s e . m i n t felnőttkorban. virid.az ép folyamat m ű k ö d é s é t is. h a n e m m e g é r t é s n e k nevezzük. azok sorozatát (például ú. a m e l y e k törvényszerű e g y ü t t m ű k ö d é s b e n biz­ tosítják a hallott b e s z é d j e l e n s é g e k megértését. A folyamatnak ez a szakasza már a jelentés felismerését is tartalmazza.A B E S Z É D É S Z L E L É S ÉS A B E S Z É D M E G É R T É S FOLYAMATÁNAK GÓSY MÁRIA ZAVARAI Korunk g y e r m e k e i n e k jó része k u d a r c o k a t él át. összefüggéseit. A BESZÉDFELDOLGOZÁS FOLYAMATA Az e m b e r b e s z é d m e g é r t é s e két nagy szakaszból áll. A folyamatok m ű k ö d é s é n e k alapfeltétele az ép hallás. E z e k a k u d a r c o k az é v e k f o l y a m á n s o k s z o r o z ó d h a t n a k .

Az itt felgyűlt adatok alapián történik az akusztikai e l e m z é s . felismerjük p é l d á u l . az intenzitás és az időszerkezet t e k i n t e t é b e n .<at a hallgató u g y a n o l y a n e g y m á s u t á n i ­ ságban legyen k é p e s a z o n o s í t a n i . é s a z o k k a l igen k o m p l e x m ó d o n t a r t a n a k kapcsolatot. é r c e s vagy rekedt h a n g o n .rabban fordul e l ő egy vagy több részfolyamat kvázi-elkülönített m ű k ö d é s e . a k k o r a rendszer továbblép a következő. ahol a b e s z é d h a n g o k a t ( m a g á n h a n g z ó k a t . é r d e s . transzformációs észlelés. hogy az időben e g y m á s értelmezés megértés ritmusészlelés szeriális észlelés után e l h a n g z o t t b e s z é d h a n g o k a t . A feldolgozott adatok a fonetikai szintre kerülnek. milyen j e l l e g ű m ű k ö d é s e k történnek a megértési folyamatban. hogy kérésre például az elef vagy elefá hangsort képes m e g i s m é t e l n i ) . A fonéma az az elvont nyelvi egy­ ség. fátyolos. Ilyen például a b e s z é d é s z l e l é s f o l y a m a t a i n a k d o m i n á l á s a az új szavak elsajátításában. k e l l e m e t l e n ) . üzenetet ( G ó s y . hogy a felsoroltak következtében e n n e k a m a g á n h a n g z ó n a k az ejtése és a hangzása is k ü l ö n b ö z ő volt. a m e l y a megfelelő b e s z é d h a n g o k b a n realizálódik. Ezek az e r e d m é n y e k az észlelési i n f o r m á c i ó t á r b a n öszs z e g z ő d n e k . a szintaktikai pedig u g y a n c s a k az észlelésre. E z e k b e n a m o d e l l e k b e n l é n y e g é b e n egyszerűsítve m u t a t h a ­ tó be a v a l ó s á g b a n lejátszódó m ű k ö d é s s o r o z a t . g y o r s volt-e. azt az bizonyítja. szoros kapcsolatban az adott nyelvre j e l l e m z ő hangsorépítési sajátosságokkal. s e g y b e n a hibátlan m ű k ö d é s t biztosítja. beszédhang-differenciálás. h a n e m a jég szó. A szeriális észlelés tökéletes m ű k ö d é s e is az anyanyelv­ elsajátítás során alakul ki. h o g y a h a l l g a t ó h o g y a n d o l g o z z a fel különálló nyelvi e g y s é g e k s o r o z a t á v á azt a folya­ m a t o s a n változó akusztikai jelet. fonetikai és fonológiai szintek a l a p m ű k ö ­ dését további beszédészlelési részfolyamatok egészítik ki. ahol n é h á n y előzetes döntés tör­ ténik a frekvencia. E z e k a döntések nagyjá­ ból b e h a t á r o l j á k a felfogott (észlelt) akusztikai jel tulajdonságait. illetőleg az e g y m á s t k ö v e t ő m o n d a t o k p o n t o s felismerésében is. m á s s a l h a n g ­ zókat) azonosítjuk. mivel a szeriális észlelése még n e m tökéletes (hogy itt nem a k i s g y e r m e k hangdifferenciálás akusztikai szint J artikulációs ü g y e t l e n s é g é r ő l van szó. Ha az adott beszédjel tulajdonságai alapján n e m d ö n t h e t ő el a z o n n a l a b e s z é d h a n g m i n ő s é g e . A b e s z é d é s z l e l é s a nyelvi információt t a r t a l m a z ó akusztikai jelsorozat feldolgozásával in­ dul. Úgy is fogalmazhatunk. az első szótag végén zöngétlen k m á s s a l h a n g z ó t ismertünk fel fonetikai szinten. bár e k k o r a j e l e n t é s is segíti az észlelést. hiszen közvetlenül n e m ta­ n u l m á n y o z h a t ó (vö. Például az á hangot ejthetjük ala­ csony vagy m a g a s h a n g o n . a m e l y e t e g y fel­ ismerési (elképzelési) terv követ a beszédészlelés és a b e s z é d m e g é r t é s szintjein. majd a szintaktikai és a s z e m a n t i k a i szinteken. ábra). A megértési f o l y a m a t o t m o d e l l e k b e n próbálják á b r á z o l n i . és h o g y a n fogja fel a b e n n e lévő tartalmat. m a g a s vagy mély. hogy a b e s z é d h a n g o k a t itt. Ezen a szinten zajlanak a fonológi­ ai folyamatok is. vagy lassú. A kísérletek t a n ú s á g a szerint k ö n n y e b b a b e s z é d h a n g o k a t m e g k ü l ö n b ö z t e t n i /. b á n a t o s a n vagy m o s o l y o g v a . a m e l y e k mindig az adott nyelvre j e l l e m z ő e k . A f o n é m a s z i n t m o n ­ datok a z o n o s í t á s a k o r is aktívan jelen van. Ez utób­ bi e g y s z e r r e h á r o m síkon folyik: az észlelés szintjein. Az a l a p k é r d é s az. mondhatja férfi. a fonológiai szintre. halk vagy erős ( e g y s z e r s m i n d e g y é b szubjektív ítéleteket is a l k o t u n k : k e l l e m e s . hogy a s z e m a n t i k a i e l e m z é s v i s s z a h a t ( h a t ) az é s z l e l é s r e és a s z i n t a k t i k a i m ű v e l e t e k r e .e el. a m e l y e t a beszélő kiad. ábra A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatai 118 119 . h a n g k a p c s o l a t t . A cél a n n a k s z e m l é l t e t é s e . 1999). A szeriális észlelés n e m c s a k a h a n g s o r o k szintjén je­ lentkezik. 1. és az anyanyelv-elsajátítás során vesszük birtokba őket. m i n d i g u g y a n a n n a k a nyelvi e g y s é g n e k fogjuk felismerni. nő vagy g y e r m e k . A b e s z é d f e l d o l g o z á s folyamata az elsődleges hallási e l e m z é s s e l indul. Az e l e m z é s e k összetettségét mutatja. így van ez mind­ annak ellenére. A fo­ nológiai szinten történik a f o n é m a d ö n t é s m e g h o z a t a l a . Ezek a részfolyamatok a követ­ kezők: szeriális észlelés. h a n e m mint a beszéd időviszonyainak szervezési stratégiája az e g y m á s t követő szavak. r i t m u s é s z ­ lelés és a vizuális észlelés. elsődleges hallási elemzés. a h o n n a n a b e s z é d f e l d o l g o z á s indul. E n n e k első lépcsője az ún. a fonológi­ ai szinten soroljuk be a megfelelő fonémaosztályokba. A szeriális avagy sorozatészlelés teszi lehetővé azt. jelen esetben az á m a g á n h a n g z ó n a k . A b e s z é d h a n g ­ differenciálás egyfelől a fonetikai. amelytől k e z d v e belép az emlékezet is a feldolgozásba. A jégpálya szóban például. A szóösszetétel első szótagja nem ajék hangsor. A beszédészlelési részfolyamatok az alapszinteken folyó d ö n ­ tésekkel c s a k n e m egy i d ő b e n m ű k ö d n e k . lassan vagy gyorsan. é n e k s z ó t vagy h a n g s z e r t h a l l o t t u n k . vagy pacsid m o n d papucs helyett. másfelől a fonológiai szint működéseivel áll szoros kap­ csolatban. valójában a zöngés g megvalósulásáról van szó. h o g y m i l y e n szinteken. de bi­ z o n y o s előfeltevéseket a kérdéses hangról vagy h a n g k a p c s o l a t r ó l már m a g á v a l visz. hogy z e n e vagy b e s z é d h a n g z o t t . A kétéves g y e r m e k efelánniík azonosítja az elefántot. A h i e r a r c h i k u s a n e g y m á s r a épülő akusztikai.

mechanizmus nem pontos. h a n e m a másoktól e l h a n g z ó k ö z l é s e k feldolgozásában. h o g y az e l h a n g z ó ü z e n e t megfelel a hallgató nyelvi ismereteinek. a) Az o p t i m á l i s átviteli k ö r ü l m é n y e k azt jelentik. tudásszintjének megfelelő j e l e n t é s ű közlés. Ennek az megfelelően közlések a beszédfeldolgozási korlátozott. mint a megfelelő kategóriába rendezni őket (ez t e r m é s z e t e ­ sen függ az idegen nyelv i s m e r e t é n e k szintjétől). szerkezeti és gondolati egysé­ get. A m e g é r t é s b e n h á r o m e l k ü l ö n í t h e t ő folyamat létezik: a szóértés. b) Az a d e k v á t s z e m a n t i k a i feltételek azt j e l e n t i k . azaz birtokba vettük a szöveget mint jelentéstani. N e m túlzás. Ez teszi lehetővé például a l o g o p é d u s szá­ m á r a . a h o g y a n a szavakat s z ó s z e r k e z e t e k k é kapcsoljuk össze. Ez azt jelenti. A ritmusészlelés az adott n y e l v r e j e l l e m z ő időzítési v i s z o n y o k p o n t o s azonosítását jelenti . a m e l y e k r ő l a felnőtt k ö r n y e z e t n e k g y a k r a n f o g a l m a sincs. a m o n d a t é r t é s és a szö­ vegértés. a m e l y e k n e k az észrevétele a m i n d e n n a p i életben c s a k n e m lehe­ tetlen ( t e r m é s z e t e s e n az e n y h é b b t ő l a súlyosig). mert nagy a k o m p e n z á c i ó s lehetőség. Általános beszédész­ lelési szabályszerűségről van szó. illetőleg szótagjainak az e g y m á s h o z viszonyított i d ő t a r t a m a n e m megfelelő. a z o n b a n csak a 6—7 éves g y e r m e k e k képesek a transzformációs ész­ lelést egy k o m p l e x beszédészlelési feladatban is tökéletesen m ű k ö d t e t n i . sokkal n e h e ­ z e b b azt m e g m o n d a n i u k . a gyer­ m e k által ismert n y e l v e n e l h a n g z o t t szöveg stb. nincs nagy zaj stb. M i n d a nyelvi j e l e k s z ü k s é g e s m e n n y i s é g e (pl. Ó v o d á s g y e r m e k e k k ö n n y e b b e n h o z n a k d ö n t é s t arról. hogy az a d ó (beszélő) és a v e v ő (hall­ gató) k ö z ö t t s e m m i f é l e olyan zavar n e m keletkezik. vagy n e m . A hibás m ű k ö d é s e k e t ideiglenesen ellensúlyozó stra­ tégiák a z o n b a n á t m e n e t i e k és végesek. a m e l y szoros k a p c s o l a t b a n van az e m l é k e z e t i f o l y a m a t o k k a l . Ez a részfolyamat m á r 4 éves kor körül kez­ detié gesen m ű k ö d i k . A m o n d a t m e g é r t é s az a folyamat. A vizuális p e r c e p c i ó segítségét a beszédfeldol­ g o z á s b a n a n a g y o t h a l l ó k és a siketek használják a legintenzívebben. hogy azokat m e g is értettük. hiszen a szük­ séges e g y s é g e k itt t á r o l ó d n a k . azt a felnőtt k ö r n y e z e t k ö n n y e n félreértelmezheti (sokszor é p p e n a g y e r m e k k o m p e n zálási stratégiájának k ö v e t k e z t é b e n ) . dályozott. a k á r a b e s z é l é s r e . M i r e v a l a m i l y e n „ m e g f o g h a t ó " n e h é z s é g j e l e n t k e z i k (például az olvasástanulás p r o b l é m á j a mint k ö v e t k e z - 120 121 . Ez a fajta m e c h a n i k u s ismétlés t u l a j d o n k é p p e n beszédészlelési m ű k ö d é s .és nyelvi jeleket tároló rendszere. ha a kiejtett sza­ vak b e s z é d h a n g j a i n a k . gátolt.). a látható b e s z é d k é p z é s nincs ö s s z h a n g b a n a h a n g z á s ­ é l m é n n y e l .m i n t a z o n o s í t a n i . h o g y a beszédfejlődés e l m a r a d o t t s á g a sokszor é p p e n n e m a g y e r m e k artikulációjában vagy be­ s z é d k é s z s é g é b e n j e l e n t k e z i k . A beszéd szem­ pontjából n e m c s a k a n n a k van j e l e n t ő s é g e . hogy a k i s e b b zavarok rejtve m a r a d h a t n a k . M i l y e n p o n t o s a n és m i l y e n gyorsan tudja lehívni a s z ü k s é g e s nyelvi j e l e k e t . hogy az ajakartikuláció alapján t ö b b é . m i n d i g feltételezi az úgynevezett mentális lexikon aktiválását. a k á r az e l h a n g z ó b e s z é d m e g é r t é s é r e g o n d o l u n k . A b e s z é d é s z l e l é s i és/vagy b e s z é d m e g é r t é s i z a v a r o k f e l i s m e r é s é n e k ( k ü l ö n ö s e n k o r a g y e r m e k k o r i a z o n o s í t á s á n a k ) fő n e h é z s é g e a feldolgozó m e c h a n i z m u s „túlbiztosított". s a szájmozgás. A szavak vagy m o n d a t o k ismétlése n e m jelenti egyúttal azt. s életünk végéig tart. azaz az üzenet tartalma n e m lehet a feldolgozás a k a d á l y a (a g y e r m e k é l e t k o r á n a k . A nyelvi és a beszédjelek tárolása az anyanyelv-elsajátítás­ sal kezdődik. k ü l ö n ö s e n az anyanyelv-elsajátítás kezdeti éveiben. ille­ tőleg k ö v e t k e z m é n y e különféle (különfélék) lehet (lehetnek). s ez azt jelenti. Szinkronizált film n é z é s e k o r a szereplők beszédét elsősorban az a k u s z t i k u m . A szöveg é r t e l m e z é s e feltételezi azt is. h o g y a részle­ gesen kapott hallási információkat a látásiakkal kiegészítse. A mentális lexikon kifejezés egyfajta „agyi s z ó t á r a t " je­ lent. Ez nyújt lehetőséget a n a g y o t h a l l ó n a k . zavaráról akkor beszélünk. sokszor m á r olyan életkorban. E z é r t is n a g y j e l e n t ő s é g ű a sok b e s z é l g e t é s a g y e r m e k k e l . a s z e r k e z e t e k h e z m o n d a t t a n i funkciót rendelünk. h o g y a hibásan ejtett réshangot c s u p á n látás alapján is felismerje. A nyelv verbális h a s z n á l a t a . hogy azt b e h e l y e z z ü k egy tágabb i s m e r e t a n y a g b a . ha az állítjuk.). ismereteinek. ahol nincs m a g á n h a n g z ó . h o g y m e n n y i e g y s é g t a l á l h a t ó a m e n t á l i s lexikonban. m i n d e z a folyamat legfelsőbb szintjén m e g y végbe. tehát a j e l e n t é s ü k e t felfogtuk. hogy a g y e r m e k e l ő b b vagy u t ó b b s z e m b e k e r ü l a p r o b l é m á v a l . re­ d u n d á n s szervezése.r e d u k c i ó . a k k o r az e l h a n g z ó b e s z é d e t n e h e ­ z e b b e n fogja m e g é r t e n i . m e g é r t é s é t és értelmezését. A vizuális észlelés a beszélő artikulációjának. Ha például a hozzáférési f o l y a m a t o k n e m elég gyorsak.n e m leszűkítve természetesen a b e s z é d h a n g o k időviszonyaira. illetőleg e z e k n e k a s z e r k e z e t e k n e k a j e l e n tését is é r t e l m e z z ü k . ha aka­ elhangzott azonosítása megértésük bizonytalan. A b e s z é d h a n g o k egy része alkalmas arra.teszi l e h e t ő v é az e l h a n g z o t t ü z e n e t e k azonosítását. A transzformációs észlelés az a p e r c e p ­ ciós részfolyamat. Ha a z a v a r tünetei m e g is jelen­ nek. m i n d a hozzáférési f o l y a m a t o k megfelelő m ű ­ k ö d é s e beszélési és b e s z é d h a l l g a t á s i tapasztalattal é r h e t ő el. h o g y m i k é n t tud a beszélő/hallgató e z e k h e z az e g y s é g e k h e z hozzáférni. illetőleg teljes b e s z é d k é p z é s é ­ nek a hallási észleléssel egyidejű feldolgozása. idegen nyelv hallgatásakor is k ö n n y e b b e l k ü l ö n í t e n ü n k e g y m á s t ó l a b e s z é d h a n g o k a t . H a n g s ú l y o z n u n k kell. k ü l ö n ö s e n a z o k b a n a n y e l v e k b e n . Ez a t ö m ö r m e g h a t á r o z á s részletezve a következő. ha az n e m áll ellentétben az akusztikus é l m é n n y e l . hogy a hallott h a n g például / volt-e vagy r. h a n e m a n n a k is. M i n d e n n e k a felszíni megjelenése (tünetei). a m ű k ö d é s z a v a r t a l a n n a k tűnik. Ritmuszavart e r e d m é n y e z . amely az egyén m i n d e n k o r i beszéd.k e v é s b é p o n t o s a n felismerhető legyen. hogy m e g é r t e t t ü k a részleteket és a z o k össze­ függéseit. A t é n y l e g e s e n e l h a n g z ó i n f o r m á c i ó t s z á m o s . szókincs). a m e l y biztosítja az adott nyelv hangjának és az írott változatban e n n e k a h a n g n a k megfelelő b e t ű n e k a felismerését. a h a n g z á s alapján fogjuk fel. A szövegértés azt jelenti. a m i k o r a k o r r e k c i ó m e g l e h e ­ tősen n e h é z . A BESZÉDFELDOLGOZÁS HIBÁS MŰKÖDÉSE A beszédészlelés és a b e s z é d m e g é r t é s igen összetett m e c h a n i z m u s a .optimális átviteli k ö ­ r ü l m é n y e k között és adekvát s z e m a n t i k a i feltételek mellett . az értelmezés kérdéses. a m e l y az ü z e n e t továbbítását. Ha „ r o s s z " a szinkron. E z e k a gyerekek k u d a r c é l m é n y e k soroza­ tát élik át. m á r ismert d o l o g g a l kiegészít(het)jük. illetőleg beszóláskor n e h e z e b b e n fejezi ki m a g á t . a k k o r ez n a g y o n zavaró lehet. k ö z i s m e r t m e g n e v e ­ zése a szájról olvasás. és/vagy egy k o r á b b a n tárolt in­ formációsorozattal hasonlítjuk össze. A látási é l m é n y m á s o d l a g o s s á válik. h o g y a z a n y a ­ n y e l v ü k ö n e l h a n g z o t t egyik b e s z é d h a n g azonos-e egy másikkal. illető­ leg vételét n e h e z í t e n é vagy lehetetlenné t e n n é ( m á s m e g f o g a l m a z á s b a n n e m torzított a be­ széd. hogy m a n a p s á g a g y e r m e k e k közel ö t v e n százaléka olyan ne­ hézségekkel k ü s z k ö d i k .

A m e g k é s e t t beszédfejlődésű (diszfáziás). kétnyelvű család. túlzottan j á t é k o s n a k t ű n ő vagy viselkedési (magatartási) zavart m u t a t ó g y e r m e k e k j e l e n t ő s részénél ezek a felszíni jelen­ ségek m i n d . gyakori visszakérdezés. fonetikai és a szeriális észlelés. a k k o r ez oka lehet a k é s ő b b i beszédészlelési za­ varnak. d) születési r e n d e l l e n e s s é g . d) jelen t u d á s u n k szerint n e m ismert ok. Előfordul­ hat a z o n b a n az is. akik az anyanyelv-elsajátítás leg­ különfélébb s z a k a s z a i b a n két. c) szülési sérülés (függetlenül a n n a k r e n d e z ő d é s é t ő l ) . a k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á k a f o l y a m a t m ű k ö d é s b e n j e l e n t k e z n e k . vagy n e m . A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARÁNAK OKAI Az e l s ő d l e g e s o s z t á l y o z á s i s z e m p o n t az. a t á r s a d a l m i környezettől eltérő szemiotikai rendszert h a s z n á l ó családi háttér. mint m á s o k n a k . an­ nál k e v é s b é v e h e t ő észre. vagy megjelenhet t ö b b részfolya­ m a t b a n is (ez a g y a k o r i b b ) . hogy a kez­ detektől. Az anyanyelv-elsajátítás b e s z é d p r o d u k c i ó s m e c h a n i z m u s á ­ nak zavarai érinthetik a beszédfeldolgozást is. a karriert. A b e s z é d m e g é r t é s i f o l y a m a t o k felelősek u g y a n i s az írott a n y a n y e l v elsajátításáért. de zavart m u t a t az akusztikai. Érinthet egyetlen részfolyamatot (ez a ritkább). a k k o r r a m á r sokszor n e m k ö n n y ű segíteni. de együtt j á r h a t a verbális i n g e r s z e g é n y s é g g e l (pl. tehát a g y e r m e k k o r h o z k a p c s o l ó d n a k . a p o n t o s d i a g n o s z t i k a p e d i g feltétele a j ó l megválasztott terápiának. Az olvasástanulás. a fonológiai és a szeriális észlelés. s n e m épek a b e s z é d m e g é r t é s szintjei.g y e r m e k n e k kell m i n ő s í t e n ü n k . funkcionális zavara(i). a m e l y e k a születéstől felelősek a p e r c e p c i ó s folya­ m a t o k é r t . V a n n a k g y e r m e k e k . a m e m o r i t e r e k m e g t a n u l á s á n a k n e h é z s é g e . a m u n k a v é g z é s t . e z e k m i n d e g y i k e utal­ hat a feldolgozás hibájára vagy lassúságára. T ö k é l e t e s e k l e h e t n e k példá­ ul a g y e r m e k beszédészlelési folyamatai. helyesírás zava­ ra. b) n e m n o r m á l lefolyású szülés. V a n n a k olyan t é n y e z ő k . Ez utóbbi esetben a z a v a r o k együttjárása igen változatos. így annál n a g y o b b m é r t é k b e n m a r a d n a k rejtve a p r o b l é m á k .több verbális ingerre van szükségük. A BESZÉDFELDOLGOZÁSI ZAVAR MEGJELENÉSI FORMÁI A z a v a r o k a felszínen igen változatos formában öltenek testet. H a l l á s p a n a s z esetén a z o n n a ­ li klinikai ellenőrzés javasolt. de e l m a r a d o t t a fonológiai szint m ű k ö d é s e és a rövid idejű verbális m e m ó r i a . b) az i d e g r e n d s z e r organikus. ü l . s csak a d i a g n o s z t i k a és a terápia s z e m ­ pontjából s z ü k s é g e s m é r t é k i g kell azt/azokat felkutatnunk. A beszédfeldolgozási zavar kiterjedése rendkívül változó. s ha ez n e m tűnik fel a k ö r n y e z e t n e k időben. A beszédészlelés és b e s z é d m e g é r t é s kü­ lönféle zavarai az anyanyelv-elsajátításhoz. hogy ép a fonetikai észlelés és a rövid idejű m e m ó r i a . Egy részük kétnyelvű g y e r m e k . hogy é p e n m ű k ö d ő b e s z é d m e g é r t é s mellett e l m a r a d o t t a k a beszédész­ lelési folyamatok. írástanulás. súlyos e s e t b e n a k ö r ü l ö t t ü n k lévő világ értelmezését. Lehet például ép az akusztikai. Ha a ja­ vításuk n e m történt m e g időben. a m e n n y i r e s z ü k s é g e volt. a látszólagos m e m ó - 122 123 . E g y r e g y a k r a b b a n találkozunk olyan g y e r m e k e k k e l . jelnyelvvel é r i n t k e z ő hallássérült/siket szülők stb.vagy akár többféle jelrendszerrel is találkoznak (nyelvjárá­ si és k ö z n y e l v i hatás. Minél k i s e b b a beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i folyamat zavara. az idegen nyelv elsajátításának p r o b l é m á ­ ja. a l é n y e g k i e m e l é s k é p t e l e n s é g e . nevelőotthoni k ö r ü l m é n y e k ) . n e h e ­ zítve ezáltal a m i n d e n n a p i k o m m u n i k á c i ó t . téves reakció. A dekódolási folyamat zavarát ered­ m é n y e z ő l e g g y a k o r i b b ok a verbálisan i n g e r s z e g é n y k ö r n y e z e t . de m i n d k é t típus e g y a r á n t viselheti a k ó d v á l t ó k ö r n y e z e t nega­ tív hatásait. a m e l y e k ismeretében a g y e r m e k e t a b e s z é d é s z l e l é s és beszéd­ megértés szempontjából azonnal r i z i k ó . A kör­ nyezeti t é n y e z ő k is folyamatosan h a t n a k a g y e r m e k r e . Ha bárhol z a v a r vagy kóros állapot áll fenn. A fejlesztő p e d a g ó g i a i gyakorlat szem­ pontjából a z o n b a n az o k ( o k ) ismerete m á s o d l a g o s . A d e k ó d o l á s i f o l y a m a t zavarai a k ö v e t k e z ő oki k a t e g ó r i á k r a v e z e t h e t ő k vissza: a) a b e ­ szédszervek o r g a n i k u s zavara (szerzett vagy örökletes). Az e l m é l e t s z á m á r a .m é n y ) . h o s s z a b b külföldi tartóz­ k o d á s . Az iskolás g y e r m e k e k életében m e g j e l e n ő p r o b l é m á k egy része é p p e n a beszédfeldol­ g o z ó r e n d s z e r nem tökéletes m ű k ö d é s é n e k a k ö v e t k e z m é n y e . a feltűnően lassú (akadályozott) beszédfejlődésű g y e r m e k e k kivétel nélkül e l m a r a d á s t m u ­ tatnak b e s z é d m e g é r t é s i folyamataikban is. a t u d o m á n y szempontjából t e r m é s z e t e s e n óriási a j e l e n t ő s é g e az ok vagy o k o k m i n d e n k o r i és a lehető legpontosabb felderítésének. Az ok(ok) ismerete. és lehetnek funkcionálisak. N a g y o b b i k részüknél a z o n b a n a b e s z é d h i b a együtt j á r a beszédészlelés vagy m i n d a be­ szédészlelés. Az o k ( o k ) ismerete hoz­ zásegít a m e g e l ő z é s h e z és a korai felismeréshez. külföldi m u n k a v á l l a l á s . m á s i k részük e g y n y e l v ű m a r a d . az olvasottak bizonytalan értése. p o n t o s a b ­ ban f e l i s m e r é s e segíti a d i a g n o s z t i k á t . U g y a n a k k o r az is előfordulhat. c) p s z i c h é s zavar. n e m b e s z é l t e t t é k annyit. s k ö n n y e n összetéveszthe­ tők e g y é b p r o b l é m á k k a l . A m i n d e n n a p i k o m m u n i k á c i ó b a n a l e g g y a k o r i b b a k a követke­ zők: esetleges reakcióhiány. E z e k e t a t é n y e z ő ­ ket rizikótényezőknek n e v e z z ü k : a) k o r a s z ü l ö t t s é g ( r ö v i d e b b terhességi időtartam és/vagy kis születési súly). az kihat az írottak feldolgozására is. és minél k e v e s e b b szintet érint. zavara. r i a z a v a r o k és az általános tanulási n e h é z s é g formációiban m i n d i g k i m u t a t h a t ó a beszéd­ észlelés és/vagy a b e s z é d m e g é r t é s e l m a r a d á s a . M i n d e z e k mellett a b e s z é d p r o d u k c i ó zavara együtt j á r h a t a beszédfel­ d o l g o z á s zavarával. ilyenkor a feldolgozási f o l y a m a t o k jól m ű k ö d n e k . s ez ismét csak a felismerését nehezíti. s ez t o v á b b nehezíti a felismerésüket. Ezek l e h e t n e k organikusak. de b e s z é d h i b a mellett gyakori az ép b e s z é d m e g é r t é s is. m i n d a b e s z é d m e g é r t é s zavarával. Ha a hallott közlések feldol­ g o z á s a bizonytalan. a k k o r a p r o b l é m á k a felnőttkorban is t o v á b b élnek. pl. de legalábbis az a n y a n y e l v t a n u l á s legaktívabb éveiben a g y e r m e k k e l n e m beszél­ g e t t e k eleget.m i n d a b e s z é d m e g é r t é s i n e h é z s é g b ő l fakadnak. akiknek . E s z e r i n t m e g k ü l ö n b ö z t e t ü n k biológiai és környezeti t é n y e z ő k e t . az előbbiek zavara tehát k ö v e t k e z m é ­ nyesen m a g a után vonja az utóbbiakét is. A figyelmetlen. A szociálisan ingerszegény környezet n e m feltétlenül.ép fejlődés mellett . Ez azt j e l e n t i . A beszédhibás g y e r m e k e k kisebb részénél a be­ s z é d h i b a c s u p á n m o t o r o s ü g y e t l e n s é g . A biológiaiak k ö z é t a r t o z n a k m i n d a z o k a tényezők.). hogy ezek a t é n y e z ő k függenek-e az e g y é n t ő l .

a vezérlés zavara. de az akusztikai és a fonetikai szintek épek. c) a zavar m é r t é k e (Azt mutatja m e g . 12. esetleg az e m l é k e z e t m ű k ö d é s i problémájával. v a l a m i n t a vezérlés m e c h a ­ n i z m u s á n a k e l e m z é s e egészíti ki. d) a zavar kiterjedtsége (Arra utal. b e s z é d m e g é r t é s i zavarok. súlyos a zavar. de lehetnek h o s s z a b b ideig tartók. 1995). a szeriális észlelés zavara. a m o n d a t é r t é s zavara. k) családi érintettség a beszéd és nyelv területén. e m l é k e z e t i zavarok. 14. a fonetikai szint m ű k ö d é s i zavara. a megértési folyamat zavara együttjár-e a vezérlés zavarával. b e s z é d é s z l e l é s i zavarok. középsúlyos a zavar. több vagy csak egyetlen részfolyamatot érint-e. 3. például a b e s z é d é s z l e l é s e n belül a t r a n s z f o r m á c i ó s észle­ lés zavara. G y e r m e k k o r ­ ban l e g g y a k o r i b b a k az átmeneti b e s z é d p r o b l é m á k . h) a b e s z é d p r o d u k c i ó hibája. valamint a részfolyamat-zavarok együttjárásának ö s s z e g z é s e a tel­ j e s b e s z é d m e g é r t é s i folyamat figyelembevételével történik. ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest 1 év­ nél t ö b b . 11. i) hallássérülés. j) h o s s z a n tartó hurutos állapot. 2. 10. azaz a helyes diagnózis. a szintézis és/vagy a iateralizáció zavara. A z a v a r helye szerint: 1. ilyenek például a b e s z é d p r o d u k c i ó b a n a nyelvbotlások vagy a beszédfeldolgo­ zásban a félrehallások. Példá­ ul a b e s z é d é s z l e l é s e n belül a fonológiai szint m ű k ö d é s é b e n 2 éves e l m a r a d á s t tapaszta­ lunk. enyhe fokú a zavar. 1) állami g o n d o z o t t s á g . a b e s z é d é s z l e l é s zavara. a r é s z f o l y a m a t o k különféle kapcsolataiban megjelenő zavarok.h a t é v e s vagy annál i d ő s e b b g y e r m e k e k e s e t é b e n n e h é z (hacsak n e m lehetetlen) biztonsággal megállapítani a dekódolási zavar okát. Ezek l e h e t n e k át­ menetiek. 2. hiszen az időben m e g k e z d e t t korrek­ ció rendszerint tökéletes j a v u l á s t e r e d m é n y e z . a rövid idejű vizuális m e m ó r i a zavara. Arra keresünk választ. 8. ill. Az emberi b e s z é d t e v é k e n y s é g a legkülönfélébb zavarokat mutathatja.).) 125 A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARAINAK OSZTÁLYOZÁSA A z a v a r o k definiálása. nagyon súlyos a zavar. 2. H e l y e ­ sebb i l y e n k o r a z a v a r m i n d p o n t o s a b b behatárolása. /. az akusztikai szint m ű k ö d é s i zavara. ahol a hibás m ű k ö d é s d e t e k t á l h a t ó . 3. ) . például a be­ szédészlelés v a l a m e n n y i folyamata sérült-e vagy n e m . E n n e k a felmérése a g y e r m e k d i a g n o s z t i z á l á s a és a terápia m e g t e r v e z é s e szempontjából n a g y o n fontos. M i n d e n n e k alapján a beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i folyamat lehetséges zavarai a kö­ vetkezők: 124 . G ó s y . de 3 évnél k e v e s e b b : 4. k ü l ö n ö s e n n a g y o b b . hogy a megállapított zavar milyen m á s zavarokkal társul. s a terápia m i e l ő b b i m e g k e z d é s e . (A n e m időben elkezdett vagy v a l a m i l y e n okból n e m sikeres b e s z é d k o r r e k c i ó e r e d m é n y e z i a felnőttkori b e s z é d p r o b l é m á k j e l e n t ő s részét. 2. az eltérés/el­ m a r a d á s m é r t é k é n e k m i n d p o n t o s a b b m e g h a t á r o z á s a . illetőleg tartós elszakadás a családi k ö r n y e z e t t ő l . a b e s z é d r i t m u s é s z l e l é s é n e k zavara. 9. e h h e z képest ritkábbak a felnőttek szerzett p r o d u k c i ó s és megértési zavarai. 7. a t r a n s z f o r m á c i ó s észlelés zavara. pl. a m e n t á l i s lexikon aktivizálási zavara.t e s z t c s o m a g (vö. h o g y az adott m e c h a n i z m u s o n belül m e l y folyam a t ( o k ) b a n j e l e n t k e z i k a zavar. 4. 5. m e c h a n i z m u s . a s z ö v e g é r t é s zavara. IV. A beszédészlelés és a beszéd­ m e g é r t é s folyamatainak vizsgálatát az emlékezeti m ű k ö d é s e k . a beszédhang-differenciálás zavara. 13. csak a beszédészlelési folyamatok­ ban van z a v a r vagy a m e g é r t é s b e n is.). a teljes folyamatra kiterjedő zavar. 6. A zavar típusa szerint: 1. ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai életkoránál t ö b b m i n t 3 év. a m e l y n e k segítségével a 3 . a vizuális észlelés zavara.). A zavarok osztályozási szempontjai a k ö v e t k e z ő k : a) a zavar helye (Az a terület. ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest legfel­ j e b b 1 év. a rövid idejű verbális m e m ó r i a zavara. Ez tette egyúttal lehetővé a különféle beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i zavarok azonosítását és j e l l e m z é s é t . 3. hogy a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest az el­ m a r a d á s m e k k o r a . ///. N a g y o n sokszor. A zavar mértéke szerint: 1. de 2 évnél k e v e s e b b . ha az e l m a r a d á s a g y e r m e k biológiai é l e t k o r á h o z képest 2 évnél több. 1989 óta r e n d e l k e z é s r e áll a G M P . A zavar kiterjedtsége szerint: 1. b) a z a v a r típusa (Azt m o n d j a m e g . g) feltűnően lassú beszédfejlődés. vagy n e m . 4. a fonológiai szint m ű k ö d é s i zavara. a k a p o t t a d a t o k ö s s z e v e t h e t ő k az adott életkorban elvárt értékekkel.e) g ő g i c s é l é s h i á n y a vagy kései indulása.1 2 éves korú g y e r m e k e k beszédfeldolgozási teljesítménye tesztelhető. és á l l a n d ó s u l o k is. f) 2 éves k o r után i n d u l ó b e s z é d . milyen m é r t é k ű . hogy h á n y r é s z f o l y a m a t érintett. //.

A b e s z é d p r o d u k c i ó és a b e s z é d f e l d o l g o z á s relatíve ö n á l l ó a k , így előfordul, h o g y az e g y i k m e c h a n i z m u s ép, a m á s i k pedig n e m . Ez a d i s s z o c i á c i ó a z o n b a n k ü l ö n f é l e k é p p e n é r v é n y e s ü l h e t . A b e s z é d p r o d u k c i ó és a m e g é r t é s lehet ép, az észlelés a z o n b a n n e m : az e k a t e g ó r i á b a tartozó g y e r m e k e k n e h e z e n t a n u l n a k új szavakat, s z ó k i n c s ü k általában gyér, az iskolában p r o b l é m á s az olvasástanulásuk, a m e m o r i t e r e k elsajátítása és m e g t a r t á s a . Ép p r o d u k c i ó és észlelés, de zavart beszédértés esetén a g y e r m e k j e l l e g z e t e s e n figyel­ m e t l e n n e k tűnik, esetleg m a g a t a r t á s i z a v a r o k a t is m u t a t . Az olvasott s z ö v e g m e g é r t é s e g o n d o t o k o z , k é s ő b b pedig k i a l a k u l n a k a tanulási p r o b l é m á k , hiszen m i n d a h a n g z ó be­ széd, m i n d az olvasásértés érintett. Ha a p r o d u k c i ó ép u g y a n , de a teljes beszédfeldolgo­ zás zavart, ez e g y é r t e l m ű e n előjelzi az iskolai k u d a r c o k a t ; bár az e k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó g y e r m e k e k m á r az ó v o d á b a n is feltűnnek, a z o n b a n a valós p r o b l é m a a felszínen a legkü­ l ö n b ö z ő b b formákat öltheti (figyelmetlenség, viselkedési zavar, kicsi szókincs, visszahú­ z ó d ó m a g a t a r t á s , túlzott j á t é k o s s á g , kivonulás a szabályjátékokból stb.). A b e s z é d p r o d u k ­ ció zavara együtt j á r h a t ép beszédértéssel és zavart észleléssel. Jellegzetesen a b e s z é d h i ­ b á s g y e r m e k e k r e j e l l e m z ő képlet. A b e s z é d h i b a j a v í t á s a és/vagy a u t o m a t i z á l á s a n e h é z , a főbb k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á k a g y e r m e k e k olvasástechnikájában, az írástanulásukban és a helyesírási teljesítményükben j e l e n t k e z n e k . L é n y e g e s e n ritkábban fordul elő, hogy a b e s z é d h i b á s g y e r m e k észlelése jól működik, csak az értési folyamatok érintettek. G y a k o ­ ribb, hogy a beszédhiba mellett m i n d k é t feldolgozási m e c h a n i z m u s zavartan m ű k ö d i k : az iskolai kudarcok, a tanulási n e h é z s é g e k e g y é r t e l m ű e n előjelezhetők. Az anyanyelv-elsajá­ títás legsúlyosabb zavara a k k o r áll elő, ha mind a b e s z é d p r o d u k c i ó , m i n d a beszédfeldolgo­ zás zavart. Ez valamennyi diszfáziás és akadályozott beszédfejlődésű g y e r m e k r e j e l l e m z ő . A beszédfeldolgozási folyamat n e m ép m ű k ö d é s e összefügghet m á s zavarokkal, de mint funkcionális zavar vezethet ö n m a g á b a n is k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á k h o z . A továbbiak­ ban e n n e k megfelelően tekintjük át a zavarok sajátosságait.

u g y a n c s a k h a l k a b b a n hallja az e l h a n g z ó beszédet, és jellegzetesen kiesnek a m a g a s frek­ v e n c i á s összetevők. K á r o s o d h a t a hallóideg, e k k o r a h a n g i n g e r e k n e k az agy velőbe jutta­ tása k á r o s o d i k , illetőleg előfordul az agyi pályák és k ö z p o n t o k k á r o s o d á s a is. A kevert tí­ pusú h a l l á s c s ö k k e n é s esetén az e l ő z ő e k b e n ismertetettek együttesen j e l e n t k e z n e k . A korai vagy veleszületett h a l l á s k á r o s o d á s n e m teszi l e h e t ő v é a beszédészlelési és a be­ s z é d m e g é r t é s i szintek m e g f e l e l ő m ű k ö d é s é t . A m e g f e l e l ő akusztikai inger, v a l a m i n t a visszacsatolás hiánya eleve korlátozott beszédfeldolgozást tesz lehetővé (hallókészülék vi­ selése e s e t é n is). A n a g y o t h a l l ó g y e r m e k e k b e s z é d é s z l e l é s i folyamatai r e n d s z e r i n t na­ g y o b b m é r t é k ű zavart, illetőleg e l m a r a d á s t m u t a t n a k , m i n t a b e s z é d m e g é r t é s i e k . M i n d e z hatással van a g y e r m e k e k b e s z é d p r o d u k c i ó j á r a is. A b e s z é d h a n g o k kiejtése torzzá válik, egy részük h i á n y o z h a t ; a jellegzetes „ s i k e t e s " beszéd nélkülözi a m a g a s frekvenciás össze­ tevőket. A b e s z é d p r o z o d i a rendkívül bizonytalan. A jellegzetes kiejtészavarokhoz nemrit­ kán a g r a m m a t i z m u s , s z e g é n y e s szókincs, m o n d a t - és szövegértési n e h é z s é g e k társulnak. Kísérletekkel igazolták, hogy a n a g y o t h a l l ó g y e r m e k e k a g y f é l t e k e - d o m i n a n c i á j á n a k ki­ a l a k u l á s a késik a n a g y o t h a l l á s fennállásától, illetőleg korrekciójától függően. A h á r o m ­ éves k o r u k után n a g y o t h a l l ó v á vált g y e r m e k e k esetében kialakult a d o m i n a n c i a , m í g a fi­ atalabb k o r b a n hallássérültté vált vagy így született g y e r m e k e k n é l csak kis s z á z a l é k b a n ( M a r c o t t és M o r e r e , 1990). A korai hallókészülék-ellátás szoros összefüggést m u t a t a fél­ t e k e - d o m i n a n c i a kialakulásával. A b e s z é d f e l d o l g o z á s fejlődését g y e r m e k k o r b a n negatívan befolyásolja az ún. á t m e n e t i hallászavar, a m e l y l e g g y a k r a b b a n hurutos m e g b e t e g e d é s e k , v a l a m i n t a z a d e n o i d - v e g e táció k ö v e t k e z t é b e n alakul ki. (A m e g n a g y o b b o d o t t o r r g a r a t m a n d u l a h u r u t o s tünetek nél­ kül is o k o z h a t egyoldali vagy kétoldali halláscsökkenést.) Ez a k ü l ö n b ö z ő m é r t é k ű (veze­ téses típusú) n a g y o t h a l l á s o s állapot b i z o n y o s idő elteltével m e g s z ű n i k , a hallás r e n d e z ő ­ dik. Ezért n e v e z z ü k á t m e n e t i h a l l á s z a v a r n a k , de a háttérben, rejtve á l l a n d ó s u l h a t n a k az e n n e k k ö v e t k e z t é b e n létrejött beszédészleléssel és/vagy b e s z é d m e g é r t é s s e l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k . A h o s s z a n h u r u t o s , illetőleg m e g n a g y o b b o d o t t orrgaratmandulájú g y e r m e k e k

A HALLÁS ZAVARÁNAK HATÁSA A BESZÉDFELDOLGOZÁSRA

b e s z é d p e r c e p c i ó s m e c h a n i z m u s a sérül, mivel a folyamat legalsó szintje, a hallás h o s s z a b b időtávon n e m t ö k é l e t e s e n m ű k ö d i k . A hallási szint i d ő s z a k o s k á r o s o d á s a azonosítási és feldolgozási p r o b l é m á k a t idéz elő. N a g y o n gyakori az első 5-6 évben tapasztalható á t m e ­ neti hallászavar. Attól függően, hogy m e n n y i ideig áll fenn az o r r g a r a t m a n d u l a - t ú l t e n g é s , vagy milyen méretű a m e g n a g y o b b o d o t t adenoid. 10. 2 0 . 30. 40 dB-es lég-csont köz ala­ kul ki. A m e n n y i b e n kisfokú a h a l l á s c s ö k k e n é s (i j - 2 0 d B ) , a szülőknek és a p e d a g ó g u s o k ­ nak n e m tűnik fel. 2 5 - 3 0 dB-nél m á r észreveszik, hogy a g y e r m e k „figyelmetlen", esetleg „félreért d o l g o k a t " . T ö b b száz m e g n a g y o b b o d o t t o r r g a r a t m a n d u l á j ú , 5 - 6 éves ó v o d á s he­ lyes globális b e s z é d é s z l e l é s é n e k átlagai a k ö v e t k e z ő k voltak: 3 9 , 3 % a j o b b oldali és 3 7 , 2 % a bal oldali fülbe közvetített h a n g s o r o k tekintetében. A g y e r m e k e k o r r g a r a t m a n d u l a mű­ téten estek át. a m e l y e t k ö v e t ő e n a helyes a z o n o s í t á s u k átlagértéke: 8 5 % és 9 2 , 8 % lett. A tapasztalati adatok szerint ötéves korban elsősorban a fonetikai és fonológiai szintek k á r o s o d n a k , v a l a m i n t a teljes m e c h a n i z m u s tárolási rendszere. H a t é v e s korban u g y a n c s a k a fonetikai, fonológiai szintek k á r o s o d á s a látszik (tehát nincs fejlődés), sőt a fonológiai észlelés szignifikánsan g y e n g é b b , mint az e l ő z ő életkorban. A hétéveseknél erőteljes vál­ tozást t a p a s z t a l u n k : é r z é k e l h e t ő v é válik az akusztikai feldolgozási szint zavart m ű k ö d é s e .

A hallás zavara lehet veleszületett p r o b l é m a , de kialakulhat b á r m e l y életkorban, illetőleg az ép hallás bizonyos fokú csökkenése gyakorlatilag mindenkinél bekövetkezik időskorban. A n a g y o t h a l l ó és siket c s e c s e m ő is elkezd gőgicsélni, n é h á n y h ó n a p elteltével a z o n b a n a gőgicsélés szegényesedik, majd abbamarad. A nem ép hallás kihat mind a b e s z é d p r o d u k c i ó , m i n d a beszédfeldolgozás m ű k ö d é s i folyamataira. Kísérletek alátámasztották például, hogy az ép halló és a siket szülők a z o n o s fokban hallássérült g y e r m e k e i n e k b e s z é d m e g é r t é s e között nincs l é n y e g e s k ü l ö n b s é g . A n a g y o t h a l l á s lehet vezetéses típusú - ha a hallójáratban, a d o b h á r t y á n vagy a halló­ c s o n t o k o n , illetve a d o b ü r e g b e n van kóros elváltozás. E k k o r a vezetéses zavar k ö v e t k e z ­ tében a h a n g r e z g é s e k csak kisebb mértékben j u t n a k a belső fülbe. Ezek a betegek kissé tor­ zítva és h a l k a b b a n hallják a beszédet (a h a l l á s k ü s z ö b legfeljebb 40 dB-en futhat). A kis­ g y e r m e k - és i s k o l á s k o r b a n fellépő h a l l á s k á r o s o d á s o k t ú l n y o m ó többsége vezetéses zavar. F e l n ő t t k o r b a n sokkal g y a k o r i b b az idegi eredetű vagy p e r c e p c i ó s típusú h a l l á s c s ö k k e n é s . A b e l s ő f ü l - e l v á l t o z á s o k ( a m e l y e k e t különféle o k o k i d é z h e t n e k elő) e s e t é b e n a b e t e g

126

127

a fonetikai és a fonológiai szintek változatlanul n e m ép folyamatai mellett. A felsőbb per­ cepciós szintek k ö v e t k e z m é n y e s e n kóros m ű k ö d é s e az elmaradott szövegértés. A nyolcéve­ sek e r e d m é n y e i n e k értékelésekor m á r feltétlenül tekintetbe v e e n d ő az iskolai (közvetlen és közvetett) fejlesztés ténye. E n n e k ellenére gyakorlatilag n e m tapasztalható m i n ő s é g i javu­ lás. A 9 és 10 évesek mutatják a legnagyobb elmaradást a beszédpercepciós folyamataikban. Egyetlen részfolyamatban sem éri el a teljesítményük a hétévesekét, ami azt jelenti, hogy 6 év körüli f o l y a m a t m ű k ö d é s e k k e l kell a harmadik, negyedik osztályt végezniük.

n y o s fejlődésről t a n ú s k o d i k v a l a m e n n y i részfolyamatban. H a tekintetbe v e s s z ü k azt, hogy a p e r c e p c i ó s r é s z f o l y a m a t o k felelősek az írott a n y a n y e l v elsajátításáért, a k k o r azt kell m o n d a n u n k , hogy az első osztályosok nincsenek abban a h e l y z e t b e n , hogy p r o b l é m a m e n ­ tesen tanuljanak m e g olvasni és írni. M i n t h o g y a 9 és a 10 évesek s e m érik el a h é t é v e s kor­ ban (!) elvárt szinteket, n e m véletlen, hogy náluk kivétel nélkül találunk az írott a n y a n y e l v tanulásával kapcsolatos különféle nehézségeket, illetőleg zavarokat. A n e h é z s é g e k e t a szó­ kincs a k t i v á l á s á n a k p r o b l é m á j a is növeli. A 2. ábra az akusztikai, fonetikai, fonológiai és a szeriális észlelés teljesítményét ábrázolja az elvárt teljesítményhez képest első, m á s o d i k és n e g y e d i k o s z t á l y o s o k n á l . A diszfáziás g y e r m e k e k m o n d a t - és szövegértési f o l y a m a t o k b a n nyújtott teljesítménye is k o m o l y z a v a r o k a t m u t a t . A m o n d a t é r t é s szintje j o b b , k ö z e l e b b van az életkori teljesít-

A MEGKÉSETT BESZÉDFEJLŐDÉS (DISZFÁZ1A) ÉS A BESZÉDFELDOLGOZÁSI ZAVAR

Az anyanyelv-elsajátítás m e g i n d u l á s a késhet, s e n n e k s z á m o s o k a lehet: örökletes sajátos­ ság, n e u r o l ó g i a i zavar, m e n t á l i s retardáció, agyi k á r o s o d á s , i n g e r s z e g é n y k ö r n y e z e t stb. A diszfáziához v e z e t ő o k o k sokfélesége e r e d m é n y e z i m a g á n a k a b e s z é d z a v a r n a k a sokfé­ leségét is; és m e g h a t á r o z z a a g y e r m e k anyanyelv-elsajátításának további útját. A m e g k é ­ sett b e s z é d f e j l ő d é s ű g y e r m e k n e k egy v a g y n é h á n y szava van c s a k , sok e s e t b e n j e l e k e t használ k o m m u n i k á c i ó s célokra, b e s z é d m e g é r t é s e , illetőleg a teljes nyelvi jellegű g o n d o l ­ k o d á s a korlátozott (vö. G e r e b e n n é Várbíró, 1995). H á r o m - és h a t é v e s k o r között a beszéd­ p r o d u k c i ó j a általában ugrásszerű fejlődésnek indul, a b e s z é d f e l d o l g o z á s a z o n b a n lénye­ gesen lassúbb ü t e m b e n fejlődik. M i l y e n a l é n y e g é b e n n e m vagy alig b e s z é l ő 3-4 évesek anyanyelvi szintje? Artikuláci­ ós teljesítményük alig 5%-uknál felel m e g az életkorban elvárt teljesítménynek; a többiek j e l e n t ő s e l m a r a d á s t m u t a t n a k . Beszédészlelési szintjük a k e z d e t e k b e n n e h e z e n m e g í t é l h e ­ tő. K é t h a r m a d u k n a k a s z ö v e g é r t é s e b i z o n y t a l a n , e l m a r a d o t t , e g y h a r m a d u k n á l a z o n b a n nincs eltérés. A m o n d a t é r t é s közel 25%-uknál életkori szinten van, m í g több mint 75%-uknál e l m a r a d o t t , zavart. N a g y o k a z e g y e s g y e r m e k e k közötti i n d i v i d u á l i s k ü l ö n b s é g e k . A diszfáziások b e s z é d p r o d u k c i ó j a 5-6 éves korukra s z e m b e t ű n ő e n javul ( n é m e l y e k n é l tel­ j e s e n r e n d e z ő d i k ) . A p e r c e p c i ó s részfolyamatokat tekintve a z o n b a n m i n d e n vizsgált kor­ c s o p o r t b a n , öttől tízéves korig j e l e n t ő s e l m a r a d á s t találtunk az adott életkorban elvárt tel­ j e s í t m é n y h e z képest. Ha c s u p á n az átlagértékeket vesszük figyelembe, a k k o r azt m o n d h a t ­ juk, hogy az ö t é v e s e k csak e l m a r a d á s t m u t a t n a k , de a teljesítménygörbéjük követi az ép teljesítmény vonalát. H a t é v e s kortól m á r n e m e g y s z e r ű e n e l m a r a d á s r ó l , h a n e m zavarról is szó van, mivel a g y e r e k e k teljesítménygörbéje az egyes részfolyamatok tekintetében jel­ legzetes k ü l ö n b s é g e k e t m u t a t az ép v o n u l a t h o z képest. Az akusztikai és a fonetikai észle­ lés k i s e b b m é r t é k ű e l m a r a d á s t mutat, a szeriális és a fonológiai r é s z f o l y a m a t o k m ű k ö d é s i szintje a z o n b a n feltűnően g y e n g e . Az ö t é v e s e k h e z viszonyítva m i n t e g y „ r o m l o t t " a gyer­ m e k e k teljesítménye. Valójában van fejlődés a két korcsoport között, a z o n b a n az életkor­ ban elvárt szinthez képest a hatévesek e r e d m é n y e g y e n g é b b , így n ö v e k e d e t t a k ü l ö n b s é g az ép és a diszfáziás g y e r m e k e k között. C s a k n e m kivétel nélkül késik az agyfélteke-domi­ n a n c i a k i a l a k u l á s a a m e g k é s e t t beszédfejlődésű ó v o d á s o k esetében, t o v á b b á k o m o l y el­ m a r a d á s t m u t a t a b e s z é d h a n g - m e g k ü l ö n b ö z t e t é s i készség is. Az i s k o l á s o k teljesítménye u g y a n c s a k j e l e n t ő s e l m a r a d á s t m u t a t az ép fejlődésű gyere­ k e k h e z képest, u g y a n a k k o r az egyes k o r c s o p o r t o k teljesítménye e g y m á s h o z képest bizom e n y h e z , m i n t a s z ö v e g é r t é s é . Az ép fejlődésű g y e r m e k e k a d a t a i h o z v i s z o n y í t v a , a diszfáziás ó v o d á s o k szövegértésben megközelítőleg a h á r o m é v e s e k szintjén állnak. U g y a n ­ abban az életkori csoportban a beszédmegértési különbségek nagyok. A vizsgált g y e r m e k e k mintegy 8 0 % - á n á l volt e területen k i m u t a t h a t ó e l m a r a d á s (Gósy, 2 0 0 0 ) . A szövegértési ne­ h é z s é g e k többféle okra vezethetők vissza. P r o b l é m á k a t j e l e n t h e t n e k az ismeretlen lexikai egységek, a bizonytalanul vagy tévesen azonosított morfológiai és szintaktikai szerkezetek, a fel nem ismert összefüggések, s az emlékezeti m ű k ö d é s e k esetleges zavarai is. E l m a r a d á s t a p a s z t a l h a t ó a rövid idejű verbális, de a vizuális m e m ó r i a teljesítményében is. N e m egy g y e r m e k n é l a rövid idejű verbális m e m ó r i a m ű k ö d é s e n e m is tesztelhető. 129
Diszfáziás iskolások

20 -i

1

1

< —

1

akusztikai észlelés

fonetikai észlelés
2. ábra

szeriális észlelés

fonológiai észlelés

teljesítménye

négy

beszédészlelési

részfolyamatban

128

A B E S Z É D P R O D U K C I Ó HIBÁJA ÉS A B E S Z É D F E L D O L G O Z Á S I M Ű K Ö D É S E K

A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARÁNAK KÖVETKEZMÉNYE: OLVASÁSI NEHÉZSÉG

R e n d s z e r e s e n felmerülő kérdés, hogy vajon az artikulációs b e s z é d h i b a feltétlenül e g y ü t t jár-e a b e s z é d é s z l e l é s és/vagy a b e s z é d m e g é r t é s zavarával. T a p a s z t a l a t a i n k azt mutatják, h o g y n e m ; a vizsgált sok száz b e s z é d h i b á s g y e r m e k e g y h a r m a d á n á l a beszédfeldolgozás­ ban s e m m i f é l e eltérést n e m láttunk. K é t h a r m a d u k n á l a z o n b a n k i s e b b - n a g y o b b m é r t é k b e n érintett a b e s z é d é s z l e l é s , és e z e n belül egy részüknél a b e s z é d m e g é r t é s is. E n n é l f o g v a a b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k b e s z é d f e l d o l g o z á s i f o l y a m a t a i feltétlenül t e s z t e l e n d ő k , é s h a szükséges, a célzott fejlesztés p á r h u z a m o s a n kell, hogy történjen a b e s z é d h i b a j a v í t á s á v a l . M i n é l s ú l y o s a b b a g y e r m e k artikulációs hibája, azaz m i n é l t ö b b b e s z é d h a n g r a terjed ki, annál t ö b b b e s z é d é s z l e l é s i folyamat m ű k ö d é s é b e n találunk eltérést. E n y h é b b e s e t e k b e n például a sziszegők hibája vagy r o t a c i z m u s fennállása - r e n d s z e r i n t az akusztikai, foneti­ kai és a szeriális é s z l e l é s sérült. T o v á b b i m á s s a l h a n g z ó k h e l y t e l e n k é p z é s e e g y ü t t j á r a d i s z k r i m i n á c i ó zavarával, a vizuális és a ritmusészlelés, v a l a m i n t a t r a n s z f o r m á c i ó s észle­ lés e l m a r a d á s á v a l . Ha egy vagy több m a g á n h a n g z ó ejtése is hibás, a k k o r biztosra v e h e t ő , h o g y a teljes beszédészlelési m e c h a n i z m u s zavart. A b e s z é d m e g é r t é s i f o l y a m a t o k ép vagy n e m é p m ű k ö d é s e j á r u l é k o s a n k a p c s o l ó d h a t a z artikulációs h i b á h o z . Ha az artikulációs m o z g á s o k hibájához további b e s z é d p r o d u k c i ó s zavarok is társulnak (például szűk szókincs vagy a g r a m m a t i z m u s ) , ezek m á r feltételezik m i n d a beszédészlelé­ si, m i n d a b e s z é d m e g é r t é s i folyamatok működési zavarát. 6 0 0 b e s z é d h i b á s g y e r m e k vizs­ gálatának á t l a g e r e d m é n y e i láthatók a 3. ábrán (az akusztikai, a fonetikai és a fonológiai ész­ lelés adatai). A g y e r m e k e k közül 4 5 0 fiú és 150 leány. Az első vizsgálat 5 éves, a követke­ ző h á r o m évvel később, 8 éves korukban történt. A gyerekek a két vizsgálat között intenzív fejlesztésben, p r o d u k c i ó s és részlegesen percepciós terápiában részesültek. B á r a g y e r m e ­ keknek 8 éves korukban már semmiféle beszédhibájuk n e m volt, a beszédészlelési folyama­ taik m é g e k k o r is j e l e n t ő s e l m a r a d á s t mutattak az életkorukban elvárt teljesítménytől.

A nyelvi k é p e s s é g b á r m e l y összetevője o k a lehet az olvasási n e h é z s é g n e k ; d ö n t ő a z o n b a n a beszédfeldolgozási teljesítmény szintje. A kísérletek és tapasztalatok alapján a követke­ ző a l a p ö s s z e f ü g g é s e k állapíthatók m e g . Beszédészlelési zavar, illetőleg e l m a r a d á s és ép értés esetén az olvasás és írás technikájának k i s e b b - n a g y o b b m é r t é k ű zavarát tapasztaljuk. A b e s z é d p e r c e p c i ó s z a v a r é r i n t h e t i v a l a m e n n y i szint m ű k ö d é s é t , de k o r l á t o z ó d h a t e g y vagy n é h á n y r é s z f o l y a m a t r a . Az i d ő v i s z o n y o k zavart észlelése például j e l e n t k e z h e t a be­ s z é d h a n g o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é b e n (a rövid, ill. hosszú fonológiai j e g y r e a l i z á l ó d á s á n a k hibás a z o n o s í t á s a ) , a szavak m o n d a t o n belüli elhangzási sorrendjének téves felismerésé­ ben, valamint az időzítésre v o n a t k o z ó s z e m a n t i k a i j e g y e k d e k ó d o l á s á b a n (vö. H e r z o g n é Fürst, 1996). B e s z é d m e g é r t é s i zavar/elmaradás és ép észlelés esetén olvasásértési és értel­ mezési n e h é z s é g e k e t tapasztalunk, t o v á b b á j á r u l é k o s a n már j e l e n t k e z n e k a g o n d o l k o d á s i korlátok, sőt b i z o n y o s viselkedési p r o b l é m á k is. A b e s z é d p e r c e p c i ó s f o l y a m a t zavart m ű k ö d é s é t a c s a t l a k o z ó k é s z s é g e k e l m a r a d o t t szintje is súlyosbíthatja. Ilyen lehet a mentális lexikon szervezési n e h é z s é g e , a rövid idejű m e m ó r i a problémája, az olvasástanulás kezdetén a k é z d o m i n a n c i a (illetőleg az agyfélteke­ d o m i n a n c i a ) k i a l a k u l a t l a n s á g a , s az e z e k k e l g y a k r a n együtt j á r ó irányfelismerési zavar. Szignifikáns összefüggés van a transzformációs észlelés és az o l v a s á s t e c h n i k a között. Az igen lassan, betűtévesztéssel, erős tagolással olvasó g y e r m e k e k t r a n s z f o r m á c i ó s észlelése n e m r i t k á n az ötévesek teljesítményét s e m éri el.

• másodikosok

•harmadikosok

negyedikesek

akusztikai észlelés

fonetikai észlelés
3. ábra

fonológiai észlelés akusztikai észlelés
8 éves korukban (szürke oszlopok). Technikai olvasási

fonológiai észlelés
4. ábra

szeriális észlelés

Beszédhibás gyermekek észlelése 5 éves korukban (fekete oszlopok),

Ép fejlődésit 5 évesek állagai (fehér oszlopok).

nehézséggel

küzdő

tanulók

beszédészielése

130

131

A 4. ábra m á s o d i k , h a r m a d i k és n e g y e d i k osztályos, az o l v a s á s technikájának n e h é z s é ­ gével k ü z d ő g y e r m e k e k n é h á n y beszédészlelési f o l y a m a t á n a k adatait mutatja (az elvárt ér­ ték v a l a m e n n y i e s e t b e n 1 0 0 % ) . E s e t ü k b e n olvasásértési n e h é z s é g e t n e m t a p a s z t a l t u n k . A v e r b á l i s b e s z é d m e g é r t é s b e n r o s s z u l teljesítők o l v a s á s é r t é s e g y e n g e ; a z o k n á l p e d i g , akiknél a teljes folyamat korlátozottan m ű k ö d i k , ott m i n d az olvasás technikája, m i n d az o l v a s o t t a k é r t é s e érintett. S o k s z o r előfordul, h o g y a g y e r m e k írásbeliséggel k a p c s o l a t o s n e h é z s é g e i d o m i n á l n a k az iskolában, és emellett szinte fel s e m tűnik az olvasás e l m a r a ­ dottsága, illetőleg a beszédfeldolgozási f o l y a m a t o k tökéletlen m ű k ö d é s e . Az írás és a h e ­ lyesírás p r o b l é m á j a összefügg a b e s z é d h a n g - m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e h é z s é g é v e l .

g y a k o r i b b az iskolai k u d a r c o k a t m u t a t ó g y e r m e k e k n é l , mint a m o n d a t é r t é s i p r o b l é m a . Az 1. táblázat azt mutatja, h o g y beszédészlelési zavarban is s z e n v e d ő g y e r m e k e k n e k m i l y e n a m o n d a t - és s z ö v e g é r t é s e . A 6 é v e s e k adatait e l e m e z v e találunk g y e n g é n teljesítőket; a g y e r m e k e k d ö n t ő többsé­ g e a z o n b a n 7 0 % é s 1 0 0 % közötti e r e d m é n y t é r el, vagyis a z egyéni k ü l ö n b s é g e k c s ö k k e n ­ n e k a z é l e t k o r e l ő r e h a l a d t á v a l . A z i d ő s e b b g y e r m e k e k m o n d a t é r t é s e tragikusan g y e n g e ; n a g y o n k e v e s e n k e r ü l n e k a n o r m á l övezetbe, m é g 10 éves k o r b a n is. T e r m é s z e t e s e n a szó­ r á s é r t é k e k e g y r e s z ű k e b b e k , de az á t l a g o k stabil e l m a r a d á s t m u t a t n a k az elvárt teljesít­ m é n y h e z képest. A z e g y e s m o n d a t o k r a kapott helyes azonosítás m e g m u t a t j a , h o g y m i l y e n az e g y e s vizsgált nyelvi k a t e g ó r i á k m e g é r t é s e a k ü l ö n b ö z ő é l e t k o r o k b a n . A 6 é v e s e k ese­ tében az elő-, í 11. utóidejűség o k o z z a a l e g n a g y o b b n e h é z s é g e t . P r o b l é m á t j e l e n t a h o m o ­ n i m toldalék a b i r t o k o s és részeshatározói szerkezet e l k ü l ö n í t é s é b e n . Az e l v á r á s n a k m e g ­ felelően jó a m o n d a t é r t é s a m e l l é k n é v i igenevet t a r t a l m a z ó m o n d a t , v a l a m i n t az ok-oko­ zati összefüggést t a r t a l m a z ó m o n d a t esetében. A 7 - 1 1 évesek m o n d a t é r t é s é b e n tapasztalt hibák h a s o n l ó a k a h a t é v e s e k e s e t é b e n leírtakkal; n á l u k általában 1-2 m o n d a t m e g é r t é s e téves. A m o n d a t é r t é s i n e h é z s é g , illetőleg b i z o n y t a l a n s á g az a n y a n y e l v g r a m m a t i k a i és szin­ taktikai struktúráinak, illetőleg szemantikai egységeinek nem megfelelő elsajátítására utal. E n n e k m e g f e l e l ő e n n e h é z s é g e i k v a n n a k a t ö m ö r e n fogalmazott, rövid nyelvi i n f o r m á c i ó k m e g é r t é s é v e l ( p é l d á u l utasítások, feladatmegjelölések, s z a b á l y o k , definíciók, s z ö v e g e s m a t e m a t i k a p é l d á k ) . S z ö v e g é r t é s ü k t ő l függően e h h e z t o v á b b i n e h é z s é g e k t á r s u l h a t n a k , a m e l y e k ö s s z e g z ő d n e k a „tanulási z a v a r " s z i n d r ó m á b a n . N o h a a b e s z é d é r t é s és ezen belül is a szövegértés elméletileg fejlődik a tanulás, az olva­ sás, a f o g a l m a z á s i feladatok hatására, az adatok mégis azt erősítik m e g , h o g y ez a „fejlő­ d é s " m i n i m á l i s . A z o k a g y e r m e k e k , a k i k n e k a szövegértése zavart mutat, m é g évek eltel­ tével s e m k é p e s e k a zavarból a d ó d ó h á t r á n y u k a t leküzdeni, illetőleg ö n e r ő b ő l a zavart j e ­ lentősen m é r s é k e l n i , esetleg m e g s z ü n t e t n i . N y o l c é v e s kortól n a g y m é r t é k b e n „ e m e l k e d i k " a szövegértési zavart m u t a t ó g y e r m e k e k aránya. Valójában arról van szó, hogy ezek a gyer­ m e k e k olvasás(értés)i n e h é z s é g , illetőleg tanulási zavar miatt kerülnek vizsgálatra. í g y de­ rül ki, h o g y a felszínen j e l e n t k e z ő p r o b l é m á i k h á t t e r é b e n az e l h a n g z ó b e s z é d d e k ó d o l á s á ­ nak zavara áll. A 1 2 - 1 3 é v e s e k esetében d ö b b e n e t e s volt az az e r e d m é n y , h o g y közel 7 0 % uk éppen az összefüggések felismerésére volt képtelen. Ez pedig egyértelműen m e g a k a d á l y o z z a ő k e t a sikeres tanulásban. S ú l y o s a b b ugyanis a szövegértési zavar, ha a g y e r m e k az összefüggések felismerésében téved. 12 éves k o r fölött a tanulási zavarral küz­ dő g y e r m e k e k m i n t e g y 6 0 % - a n e m m u t a t beszédészlelési e l m a r a d á s t . R e n d s z e r i n t a m o n ­ datértésük is j ó ; a s z ö v e g é r t é s ü k a z o n b a n évekkel m a r a d el a biológiai életkoruk szerinti teljesítménytől. A tapasztalati adatok alapján ötféle okot lehet m e g k ü l ö n b ö z t e t n i , a m e l y e k a g y e r m e k e k szövegértési n e h é z s é g é t o k o z z á k , életkoruktól függetlenül. E z e k : észlelési zavar, a m e n t á l i s l e x i k o n m ű k ö d é s i p r o b l é m á j a , a szintaktikai s z e r k e z e t e k b i z o n y t a l a n azonosítása, a m u n k a m e m ó r i a korlátozott m ű k ö d é s e , az asszociációs m ű k ö d é s e k bizony­ talansága és a lassú feldolgozási folyamatok. A tanulási n e h é z s é g e t m u t a t ó g y e r m e k e k n é l m e g t a l á l h a t ó a szóaktiválás jellegzetes e l m a r a d o t t s á g a .

A BESZÉDFELDOLGOZÁS ZAVARÁNAK KÖVETKEZMÉNYE: TANULÁSI NEHÉZSÉG

A tanulási n e h é z s é g definíciója sokféle lehet; a k ü l ö n b ö z ő n é z e t e k e t talán úgy lehet egyez­ tetni, ha azt m o n d j u k , a g y e r m e k n e k a k k o r van tanulási n e h é z s é g e , ha ez iskolai k u d a r c ­ h o z vezet. A tapasztalat az, h o g y az első osztályban tanuló g y e r m e k n é l a p r o b l é m á t éretl e n s é g n e k és/vagy f i g y e l e m z a v a r n a k tekintik. M á s o d i k osztálytól olvasási n e h é z s é g r ő l , k é s ő b b diszlexiáról (!) b e s z é l n e k . Ö t ö d i k osztálytól pedig tanulási zavart e m l e g e t n e k , p e ­ d a g ó g u s o k és szülők egyaránt. Holott a háttérben m á r a k e z d e t e k t ő l a beszédészlelés és a b e s z é d m e g é r t é s a k a d á l y o z o t t m ű k ö d é s e áll, a m e l y n e k a k ö v e t k e z m é n y e a különféle for­ m á k b a n j e l e n t k e z ő p r o b l é m a . A l e g g y a k o r i b b , k ü l ö n ö s e n k i s k a m a s z kortól, a b e s z é d m e g ­ értés és/vagy é r t e l m e z é s k o r l á t o z o t t s á g a , a m e l y a f e l a d a t m e g é r t é s t ő l a n n a k teljesítéséig különféle f o r m á k b a n j e l e n t k e z h e t ( S c h n e i d e r és S i m o n , 1996). A b e s z é d m e g é r t é s i n e h é z ­ séggel k ü z d ő t a n u l ó k n e m r i t k á n sajátos k o m p e n z á l á s i stratégiákat építettek ki. A t a n u l ó k f e l a d a t h e l y z e t b e n tanúsított reakciói sok esetben m á r előjelezték az értési n e h é z s é g e t . A k i s e b b e k például m i n d e n k é r d é s r e igennel válaszoltak. A n a g y o b b a k r a j e l l e m z ő , h o g y a feladatot visszakérdezik vagy megismétlik, tehát v a l a m i k é p p e n ellenőrzik, h o g y jól értet­ ték-e. A s z ö v e g é r t é s i tesztek v á l a s z a i b a n g y a k o r i a k a ciklikus feleletek, a m i azt j e l e n t i , hogy a g y e r m e k e g y e t l e n választ variál, ha a k é r d é s kicsit is e m l é k e z t e t egy korábbira. A tanulási zavart m u t a t ó g y e r m e k e k n é l m i n d i g k i m u t a t h a t ó a b e s z é d m e g é r t é s n e m élet­ k o r n a k megfelelő szintje. A b e s z é d é r t é s nehezítettsége i s m é t e l t e n együtt j á r h a t az észlelé­ si z a v a r o k k a l , de azoktól függetlenül is j e l e n t k e z h e t . A szövegértés zavara szignifikánsan
/. táblázat Észlelési zavart is mulató gyermekek beszédértést eredményei (az elvárt érték mindenütt 100%) Életkor Helyes mondatértés átlaga (%) Helyes szövegértés átlaga (%) Ep teljesítményt

nyújtók átlaga (%)

6 évesek 7 évesek 8 évesek 9 évesek 10 évesek 11 évesek

69,3 78 88,6 76,8 92 95.4

53,8 78 71,6 71,2 73,2 77,2

51,9 78 34,8 32,2 36 63,6

132

133

3 2 0 0 g-mal. bár feltűnő artikulációs ejtéshibája nincsen. Tekintettel arra. A z 5 . R ö v i d idejű vizuális memóriája elfo­ g a d h a t ó . A b e s z é d m e g é r t é s egyik tesztelt szintje sem éri el a h a t é v e s e k teljesítményét. időre. p r o b l é m a m e n t e s e n született ( h á r o m évvel i d ő s e b b testvére szintén fiú). fonetikai. s p o n t á n b e s z é d e a társaiéhoz képest e l m a r a d o t t . g y e n g é b ­ b e n teljesítenek a k é p e s s é g e i k n é l .) Orrga­ r a t m a n d u l á j á t a gyakori felsőlégúti h u r u t o s b e t e g s é g e k m i a t t 4 éves k o r á b a n kivették. A z e g y e s r é s z f o l y a m a t o k b a n nyújtott e r e d m é n y e i a z o n b a n e r ő s e n változóak. M o z g á s f e j l ő d é s e r e n d b e n zajlott. B i z o n y t a l a n s á g r a utal.a szeriális észlelés (vö. v a g y l é n y e g e s e n t ö b b időt kell a t a n u l á s r a s z á n n i u k . T. T e l j e s í t m é n y e egy év e l m a r a d á s t m u t a t . K ü l ö n ö s e n fontos a b e s z é d p r o d u k c i ó j u k b a n is e l m a r a d á s t vagy zavart m u t a t ó gyer­ m e k e k vizsgálata. M i n t h o g y a s z ó k i n c s m e g í t é l é s e csak becslés alapján l e h e t s é g e s . G M P 5 ) . E r e d m é n y e i m i n d a s z ó k i n c s b e n m i n d a s z e r k e z e t a z o n o s í t á s b a n zavarról árulkodtak. csak feltételezhetjük. az akusz­ tikai p e r c e p c i ó szószinten. B e s z é d h a n g . vö. e m i a t t az ó v o ­ d á b a n l o g o p é d u s foglalkozik vele. T r a n s z f o r m á c i ó s észle­ lése az ötéves k o r n a k megfelelő szintet mutatja. ESETELEMZÉSEK GMP2 GMP3 GMP4 . b e s z é d e f o l y a m a t o s a n fejlődött. hogy j ö v ő év a u g u s z t u s á b a n betölti a hetedik életévét. gőgicsélt. A tíz feltett k é r d é s k ö z ü l m i n d ö s s z e h á r o m r a tudott megfelelő választ adni (az elvárt 7 helyett).d i f f e r e n c i á l á s a m e g k ö z e l í t i a n a g y c s o p o r t o s ó v o d á s o k szintjét: a h o s s z ú / r ö v i d m á s s a l h a n g z ó k p o n t o s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é b e n téved. a k é p z é s i hely vagy a z ö n g é s s é g / z ö n g é t l e n s é g tekintetében a z o n b a n a d ö n t é s e i j ó k . akik s z e m m e l láthatóan k u d a r c o k a t é l n e k át. mielőtt válaszolna. Centrális szintetizálási k é s z s é g e jól m ű k ö d i k .T. A g y e r m e k e k b e s z é d f e l d o l g o z á s i m ű k ö d é s é n e k szűrése. A kisfiú a vizsgálat során jól kooperált. ábra az akusztikai. T. L. A szövegér­ tés során látszólag jól k ö v e t t e az elhangzottakat. M á r a kezdeti m a ­ n i p u l á c i ó k b a n felfigyeltek b a l k e z e s s é g é r e . a s z ö v e g é r t é s viszont súlyos e l m a r a d á s t jelzett. el kell k e z d e n i e az iskolai ta­ nulmányait. teljesítménye a n é g y é v e s óvodáséval a z o n o s . ábra GMP5 GMP10 /. besiéclészlelési teljesítménye Az egyes b e s z é d f o l y a m a t o k b a n tapasztalt e l m a r a d á s o k részben e n y h é b b e k (pl. esetleg a k a p c s o l ó d ó folyamatok v a l a m e l y i k é n e k n e m k í v á n a t o s zavara. az írás és a helyesírás tanulásának nehézségét. Ceruzafogá­ sa hibás. Hozzáférési stratégiája m i n d e n e s e t r e ko­ moly e l m a r a d á s t tükröz. illetőleg tesztelése feltétlenül in­ dokolt. hogy L. É d e s a n y j a m á s o d i k t e r h e s s é g é b ő l . Az összetettebb morfológiájú és szerkezetű m o n d a t o k a t n e m ér­ tette. de a verbális m e m ó r i a az egyetlen felidézett szóval m e g i n t j e l e n t ő s zavart m u t a t . n e h e z e n fejezi ki m a g á t . nagycsoportos óvodás A n a m n é z i s é b e n s e m m i k ü l ö n l e g e s s é g n e m található. 134 135 .5. L. G M P 1 0 ) e l m a r a d o t t m ű k ö d é s é v e l együtt .KITEKINTÉS a 6 évesek A 5 évesek • 4 évesek a 3 évesek . A g y e r m e k b e s z é d p e r c e p c i ó s vizsgálatát az ó v ó n ő k e z d e m é n y e z t e . L. Az egyszeri hallás alapján végzett m o n d a t é r t é s i tesztben nagyfokú b i z o n y t a l a n s á g jelle­ m e z t e a kisfiú döntéseit. Ez u t ó b b i előjelzi . Hozzájárul ehhez döntési reakcióidejének megnövekedése a legtöbb mondat esetében (függetlenül a válasz h e l y e s s é g é t ő l ) . G M P 3 ) . majd 15 h ó n a p o s k o r a körül k e z d e t t beszélni. E n y h e fo­ kú zavar m u t a t k o z o t t a m o n d a t é r t é s b e n .és vizuális észlelése kissé gyen­ g é b b az á t l a g o s n á l . a figyelme végig k ö n n y e n l e k ö t h e t ő volt.az olvasás. m e n t á l i s l e x i k o n a a kívántnál s z ű k e b b . R a j z k é s z s é g e és síkbeli irányfelismerése e l m a r a d az é l e t k o r á b a n elvártaktól. ( A c s a l á d b a n b a l k e z e s r ő l n e m tudnak. E n n e k a h á t t e r é b e n is lehet a b e s z é d é s z l e l é s vagy a b e s z é d m e g é r t é s . J e l l e m z é s e szerint L. fonológiai és a szeriális p e r c e p c i ó adatait szemlélteti (az óvo­ d á s k o r b a n elvárt standard a d a t o k k a l együtt). A g y e r m e k hallására p a n a s z n e m volt. I s k o l á s k o r b a n m i n d e n k é p p e n e l l e n ő r z e n d ő a z o k n a k a t a n u l ó k n a k a b e s z é d f e l d o l g o z á s i teljesítménye. vö. m i n t az o s z t á l y t á r s a i k átlagos tanulási ideje. A szintetizált beszéddel végzett hallásvizsgálat ép hal­ lást m u t a t o t t m i n d k é t o l d a l o n . a fel­ a d a t o k b a n é r d e k l ő d é s s e l vett részt. 6 éves kisfiú.a j . A b e s z é d é s z l e l é s i teljesítménye átlagosan 2 év e l m a r a d á s t m u t a t az életkori é r t é k e k h e z képest. r é s z b e n n a g y o n súlyosak (fonológiai észlelés. Fel kell figyelni az ö n á l l ó a n tanulni n e m sze­ rető vagy n e m t u d ó g y e r m e k e k r e is. A rejtett m ű k ö d é s e k esetleges hibája miatt az ép b e s z é d ű ó v o d á s o k tesz­ t e l é s e is j a v a s o l t . a reakcióideje a z o n b a n i d ő n k é n t j e l l e g z e t e s e n m e g n ö v e k s z i k . m á s o d i k osztályos kortól. hogy n é h a suttog­ va ismétli a hallott h a n g s o r o k a t .d o m i n á n s . A g y e r m e k e g y é r t e l m ű e n b a l k e z e s és b a l s z e m . a m e s e h a l l g a t á s k o r n e m m a n i p u l á l t . ritmus.

r é s z b e n s ú l y o s a b b a k (fonológiai. a m e n n y i b e n ez n e m lehetséges (az életkor miatt. a vizuális észlelés). f o n o l ó g i a i 137 136 50 4 0 -I 1 ' ' GMP3 . á b r á b a n az a k u s z t i k a i ( G M P 2 . k i s m é r t é k b e n e l m a r a d a standard értékektől (az elvárt összesen 10 s z ó helyett nyolcat m o n ­ dott). hogy m e g tud-e majd felelni a k ö v e t e l m é n y e k n e k . a m i t „ m e g o l d " . azt m o n d t a . A szintetizált b e s z é d d e l végzett hallásvizs­ gálat ép hallást m u t a t o t t m i n d k é t fülén. S z o r o n g á s á r a a feladat nehézségével egyi­ dejűleg g y a k o r i b b á váló köhécselései utaltak. Hozzáférési stratégiája a m e n t á l i s l e x i k o n h o z r e n d k í v ü l lassú. ábra Negyedik osztályos gyermek beszédpercepciós teljesítménye az. szigorúan szótagoló m ó d s z e r ű és lassú tempójú olvasástanítással. olvasó osztályba vagy kis l é t s z á m ú osztályba. E z e k részben e n y h é b b e k (pl. sem a j o b b félteke d o m i n a n c i á j a . Ö s s z e s s é g é b e n azt m o n d h a t j u k . B e s z é d e ép. Ez u t ó b b i a k indokolják az ol­ v a s á s t e c h n i k á b a n . de a h o s s z ú távú m e m ó r i a aktiválásának (egyfajta f a n t á z i a m ű k ö d é s ) voltak k ö s z ö n h e t ő e k . h á r o m r a pedig hibás választ adott. p r o b l é m a m e n t e s e n született (két évvel fiatalabb testvére lány). a figyelme végig k ö n n y e n leköthető volt. A hoszszú/rövid m á s s a l h a n g z ó k és a zöngésség/zöngétlenség differenciálásában téved. 10 éves tanuló. A tíz feltett k é r d é s közül h a t r a tudott megfelelő választ adni (tízéves korban v a l a m e n n y i r e he­ lyes feleletet v á r u n k ) . Az iskolában és o t t h o n is figyelmetlennek találják. N e m hajlandó e g y e d ü l tanulni. E n n e k megfelelően h o s s z a n g o n d o l k o z i k . gőgicsélt. C e n t r á l i s szintetizálás) k é s z s é g e jól m ű k ö d i k . A 6. a d ö n t é s e i is hibátlanok. transzformációs ( G M P 1 8 ) p e r c e p c i ó . ha az utolsó ó v o d a i é v b e n célzott fejlesztésben részesül. M i n d ö s s z e h á r o m részfolyamat m ű k ö d é s e é p : az akusztikai észlelés szószinten. a k k o r j a v a s o l t a b e i s k o l á z á s a az ún. A transzformáci­ ós észlelés a h a t é v e s ó v o d á s n a k megfelelő szintet mutatja. p á r h u z a m o s a n a magatartási g o n d o k k a l ( m i n d e z t a szü­ lő h a s o n l ó a n látta). m i n t h a n e m i s hallotta volna. ( G M P 5 ) . a n e h e z e b b e k e t j ó v a l l a s s a b b a n old­ ja m e g (függetlenül az adott teszt típusától). de rendezett. k ö n n y e n m e g z a v a r h a t ó a feladatban. l o g o p é d u s h o z soha n e m kellett járnia. ez a hatévesek átlagos teljesítményének felel m e g . h a n e m m i n t e g y feladatként j e l e n t k e z i k a számára.várhatóan . h o g y az al­ k a l m a z o t t tesztben n e m m u t a t h a t ó ki s e m a bal. v a l a m i n t a vizuális ész­ lelés ( G M P 7 ) és a beszédhang-differenciálás ( G M P 1 7 ) adatai láthatók (hétéves kortól va­ //. aggály merült fel. 3 5 5 0 g-mal. A b e s z é d m e g é r t é s során a m o n d a t é r t é s b e n j ó l teljesített. az írásban és a helyesírásban fennálló n e h é z s é g e k e t . . szeriális észlelés és a b e s z é d h a n g o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é b e n tapasztalt e r e d m é n y ) . h o g y j ö v ő é v b e n elkezdi a felső tagozatot. M i n d e n n e k is k ö v e t k e z m é n y e . Tekin­ tettel arra. J o b b k e z e s é s j o b b s z e m . A szövegértési zavar súlyosságát fo­ k o z z a . D. döntései a képzési h e l y tekintetében a z o n b a n j ó k .ami a k i s c s o p o r t o s ó v o d á s o k átlagos teljesítménye. Ilyen teljesítmény esetén felmerülhet az ó v o d a i ellátás m e g h o s s z a b b í t á s a egy évvel. m i n t L-nél). fonetikai ( G M P 4 ) . D. u g y a n a k k o r látszólag k e v é s s é é r d e k e l t e az elért e r e d m é n y . hogy a faluba).d o m i n a n c i a ) vizsgálata . szeriális ( G M P 1 0 ) . h o g y a t o l l b a m o n d á s b a n lassú és hibázik. H á r o m k é r d é s r e hibás. A g y e r m e k b e s z é d p e r c e p c i ó s vizsgálatát az iskola és a szülő e g y a r á n t kérte. csak édesanyjával. A többiben k ü l ö n b ö z ő m é r t é k ű e k az e l m a r a d á s o k . majd másfél éves k o r a körül k e z d e t t beszélni. n é h a kiejti a h a n g s o r o k a t .d o m i n á n s . F e l a d a t m e g o l d á s i t e m ­ pója változó. m í g m á s o k b a n különféle za­ v a r o k a t m u t a t . A g y e r m e k hallására h á r o m é v e s korá­ b a n p a n a s z volt. b e s z é d e f o l y a m a t o s a n fejlődött. Beszédhang-differenciálása r e n d k í v ü l b i z o n y t a l a n . B e s z é d é s z l e l é s i teljesítménye n é m e l y részfolyamatban j ó . a fone­ A g y e r m e k a n a m n é z i s é b e n figyelmet é r d e m l ő negatív t é n y e z ő n e m található. a r e a k c i ó i d e j e is m e g f e l e l ő volt. R ö v i d idejű vizuális m e m ó r i á j a é p . A tanító jel­ l e m z é s e szerint az első osztályban elért megfelelő t a n u l m á n y i e r e d m é n y t k ö v e t ő e n D. életkorában elvárt értékekkel tikai és a r i t m u s é s z l e l é s . m a t e m a t i k á b ó l u g y a n a k k o r e g y i k e a l e g j o b b a k n a k az osztályban. M o z g á s f e j l ő d é s e r e n d b e n zajlott. 3). a s z á m á r a e g y s z e r ű b b e k e t g y o r s a b b a n . " -1 T ' _ GMP2 GMP4 GMP5 GMP10 GMP18 GMP7 GMP17 6. hogy L. i d ő r e . A négy f e n n m a ­ r a d ó kérdés közül e g y r e s e m m i t nem m o n d o t t . A s z ö v e g é r t é s b e n viszont j e l e n t ő s zavart tapasztaltunk. h o g y t o v á b b i négy k é r d é s r e n e m a d e k v á t a n felelt. negyedik osztályos. A lateralitás ( a g y f é l t e k e . de a d e k v á t választ adott (például a helyes az lett volna. . L. tel­ j e s í t m é n y e f o l y a m a t o s a n romlott. a vizsgálat során jól kooperált. hogy m i r e kell válaszolnia. ez e g y é r t e l m ű e n m a g y a r á z z a D. F. a verbális m e ­ m ó r i a kissé e l m a r a d az elvárttól. o r r g a r a t m a n d u l á j á t a k k o r eltávolították (ezt k ö v e t ő e n a p a n a s z o k m e g ­ s z ű n t e k ) . s csak az­ tán d ö n t . H a r m a d i k b a n m á r olvasásból és n y e l v t a n b ó l is kettes osztályzatot kapott. A szülő és a tanító e g y h a n g ú v é l e m é n y e sze­ rint a kisfiú s z ó k i n c s e n e m túlzottan g a z d a g ( m é g a k ö t e l e z ő o l v a s m á n y o k a t is csak rész­ legesen k é p e s e l o l v a s n i ) .azt m u t a t t a . Síkbeli irányfelismerése j ó . fiú l a m e n n y i r é s z f o l y a m a t b a n a standard érték 100%). Édesanyja első t e r h e s s é g é b ő l . j e l l e g z e t e s betűfelismerési hibáit. hogy a ró­ ka az e r d ő b e futott. rizikó-gyermek a tanulási folyamatok m ű k ö ­ d é s e és m ű k ö d t e t é s e szempontjából. további kéth á r o m é v e n át p á r h u z a m o s a n célzott beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i fejlesztéssel. az iskolai k u d a r c o k m é g a k k o r is előjelezhetők. S ú l y o s - . A feleletei u g y a n a k k o r e g y é r t e l m ű e n k a p c s o l ó d t a k a m e s é h e z . Ez a teljesítmény n e m e l e g e n d ő a tanu­ lási f o l y a m a t o k m ű k ö d t e t é s é h e z m á r első osztályban sem. a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e m ö n k é n t e l e n (ami s z ü k s é g e s az írott a n y a n y e l v elsajátításához).

ÉS MORERE. G Ó S Y M Á R I A ( 1 9 9 5 ) : GMP-diagnosztika. Budapest. Ott azonban semmi 10 éves. Intelligensek. írászavarát. Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok. kedvesek. hogy ha édesanyja m a g y a r á z . jól k o o p e r á l ó g y e r m e k a r e n d e l k e z é s r e álló több m i n t e g y é v alatt v á r h a t ó a n g y o r s fejlődést fog m u t a t n i . a m i t m o n d a n a k neki. h e m z s e g az „ e l k é p e s z t ő " helyes­ írási hibáktól. a mennyivel szabbul olvas már. csak é p p e n n e m . sok­ szor i s m é t e l és újrakezd. * A tanulmány az O T K A T 0 1 9 8 7 5 . A szülővel és a tanítóval e g y e t é r t é s b e n D. Okos. A pszichológiai ami olyasmit. Szeret építeni. alig h o s s z a b b m i n t 2 p e r c e s s z ö v e g b e n .a n e g y e d i k osz­ tályt (a kisfiú c s a k n e m ö r ö m m e l vette t u d o m á s u l a javaslatot). m é g i s k ö z ö s nevet a d u n k p r o b l é m á j u k n a k : specifikus tanulási zavar. írásuk olvashatatlan. Ez a fejezet o l y a n g y e r e k e k r ő l szól. A hogy értelmes. félreolvas. hogy e z e k n e k a z a v a r o k n a k a j e l l e m z ő i t és okait m e g p r ó b á l j u k m é l y s é g é b e n is m e g i s m e r n i .) ( 1 9 9 5 ) : Fejlődési diszfázia. A. értik a A tanítónő logopédus nem felhívta figyelmüket átlagos. s ez n a g y o n zavarja. A lateralitás (agyfélteke-dominancia) vizsgálata az a l k a l m a z o t t teszt­ ben n e m m u t a t o t t ki d o m i n a n c i á t . mi több különlegesen arra. SCHNEIDER JÚLIA ÉS SIMON FERENC ( 1 9 9 6 ) : Iskolai kudarcok beszédpercepciós hátteréről. a k a d o z ó . amikor meg. Nikol. Budapest. G Ó S Y MÁRIA ( 1 9 9 9 ) : Pszicholingvisztika. Journal of Brain and Language. fej­ tudta a és kivárni. A finom d i a g n ó z i s h o z és célzott t e r á p i á h o z n é l k ü l ö z h e t e t l e n .1 4 3 . Az hogy iskolába betűket megfelelően formálni. A specifikus tanulási zava­ rok j e l l e g z e t e s s é g e . Budapest. HERZOONÉ FÜRST BEÁTA ( 1 9 9 6 ) : Kisiskolások beszédészlelési és beszédmegértési eredményeiről. C. A. olvashatatlan. ( 1 9 9 0 ) : Speech lateralization in deaf population: Evidence for a develop­ mental critical period. kudarcok. In: Gósy Má­ A SZÓ VAKSÁGTÓL A DISZLEXIÁIG* CSÉPÉ VALÉRIA 1. 2 támogatásával valósul­ hatott meg. de azt javítatlanul hagyja. GÓSY MÁRIA ( 2 0 0 0 ) : A hallástól a tanulásig.). Nikol. 143-163. ria (szerk. 1 3 4 . a k k o r azt k ö n n y e b b k ö v e t n i e . Andrea Éppen ezért rosza elvitték Andrea nem 7 is Szülei szerint kedves. 138 139 . BEVEZETÉS: MI A SPECIFIKUS TANULÁSI ZAVAR? 7 éves. 3 9 . vagy n e h e z e n olvasnak. m é g i s látni fogjuk. Nikol. kreatív.1 5 2 . Ez a fejezet ugyan „ c s a k " a diszlexiával fog­ lalkozik. magyarázná okos.bítja s z ö v e g é r t é s i zavarát. In: Gósy Mária (szerk). E z e k a „ p é t e r e k " és „ a n d r e á k " n a g y o n k ü l ö n b ö z h e t n e k e g y m á s t ó l . D. mert társainál. Olvasásértése m é g a verbális értésnél is valamivel g y e n g é b b . már alig nem tudja intelligens furcsa feladatokat kitalálni. hogy a megfelelő iskolai teljesítményhez szükséges r é s z k é p e s s é g e k egyike vagy m á s i k a eltér az átlagtól. A g y e r m e k olvasása rendkívül lassú. T ö b b é v t i z e d e s t a p a s z t a l a t u n k alapján a k e z d ő d ő s z o r o n g á s o s tünetek e n y h ü l é s e is b e k ö v e t k e z i k . D. Budapest. h o g y az ö s s z e f ü g g é s e k e t s e m i s m e r t e fel az e l h a n g z o t t . valamint T 0 0 3 3 0 0 8 . É r t e l m e t l e n h a n g s o r o k b ó l álló s z ö v e g e t csak nagy n e h é z s é g e k árán k é p e s m e g h a n g o s í t a n i . Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok. mint Péter és A n d r e a . Corvina Kiadó. Az értelmes. Budapest. kérdésre be is vallja. számolni. orvosok sem óvoda befejezését érték a követő nyáron tesztek szerint kerüljön.és írásgya­ korlással p á r h u z a m o s a n ) . Péter ben írása találtak IRODALOM GEREBENNÉ VÁRBÍRÓ KATALIN (szerk. Bérezi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola. illetve j e l e n t ő s késést mutat. 1 2 2 .szülői kérésre . h o g y sokszor n e m érti. MARCOTTE. továbbá az AKP 2 0 0 0 / 1 . hogy m e g é r t é s é h e z s z á m o s k é p e s s é g fejlődésével és szerepé­ vel kell tisztában l e n n ü n k . H o z z á t e s z i . nem gyenge által elvégzett találnak vizsgálatok szerint Andrea szülők sok „kézzelfogható" olvasása évesekének felel jóllehet miért intelligenciája mindenkihez szakemberek magyarázatot gyermekük olvasására. Az vidám és sorra nyughatatlan. megismétli . Nikol. C é l z o t t beszédészlelési és b e s z é d m e g é r t é s i fejlesztését a szülő és egy fejlesztő p e d a g ó g u s végzi (olvasás. Budapest. értették.

A pszichiátriai d i a g n o s z t i k a k é z i k ö n y ­ vében ( D S M /Diagnostic and Statistical M a n u á l of M e n t á i Disorders/-IV. Ő a z o n b a n az a l a c s o n y intelligenciájúak olvasás. a m e l y az o l v a s á s elsajátításának n e h é z s é g é b e n nyilvánul m e g . 1974. M á r O r t o n felveti.b l i n d n e s s ) n e v e z t e el ezt a n e h e z e n m a g y a r á z h a t ó j e l e n s é g e t . h a n g s ú l y o z v a ezzel. Az orvosi s z a k m á k . aki képtelen volt m e g t a n u l n i olvasni. hogy az ol­ vasás tanítása az adott nyelven szokásos. A n é m e t szaknyelv a legaszténia kifejezést a m a i na­ pig használja. /. terápiáját a logo­ p é d u s o k d o l g o z z á k ki.a l o g o p é d i a k o m p e t e n c i á j á b a tartozik.és írászavarait a „színleges a l e x i a " kifejezés b e v e z e t é ­ sével k ü l ö n í t i el a n o r m á l i n t e l l i g e n c i á j ú a k o l v a s á s i z a v a r a i t ó l ( R a n s c h b u r g . a p s z i c h o l ó g i a és a 141 . 2. m o s t m á r fejlő­ dési diszlexia ( d e v e l o p m e n t a l dyslexia) n é v e n ismert. C s a k n e m két évtizeddel K u s s m a u l k ö z l é s e után J a m e s H i n s h e l w o o d skót s z e m é s z ismerteti egy olvasási zavarral k ü z d ő férfi esetét.a diszlexia Az 1920-as évek végétől k e z d ő d ő e n az amerikai p e d a g ó g i a i .ö s s z h a n g b a n H i n s h e l w o o d úttörő m u n k á i v a l . Ő az egyébként. majd 1937-ben fejlődési alexia n é v e n hivatkozik az olvasás. elfogadott módszerrel történik. és a tanuló intel­ ligenciája a n o r m á l t a r t o m á n y b a sorolható. e g y m á s i k n é m e t o r v o s m á r a g ö r ö g dyslexia ( n e h é z s é g a s z a v a k k a l ) kifejezést használta. 2. h o g y 1975ben a N e u r o l ó g u s o k V i l á g s z ö v e t s é g e hivatalosan is m e g f o g a l m a z z a a z o k a t a ismérveket. század v é g é r e á l t a l á n o s a n elfogadottá válik. M é r f ö l d k ő n e k számít. hogy a s z ó v a k s á g n a k szerzett és fejlődési for­ mái lehetnek. 2 0 0 0 ) . helyesírás. a k i n e k d i a g n ó z i s a szintén szóvakság. A diszlexia diagnosztikáját. a h o m o g é n gátlásnak.olyan zavar. a diszlexia megállapítása és kezelése . Ezzel egyidejűleg Pringle M o r g a n ( 1 8 9 6 ) to­ vább finomítja a K u s s m a u l t ó l átvett s z ó v a k s á g kifejezést. d i a g n o s z t i k á r a és terápiára. a zavar oka­ it p e d i g e l s ő s o r b a n a látórendszerben keresi. Az első beszámolók és a Glasgow-i iskola .és í r á s z a v a r o k r a vo­ n a t k o z ó i s m e r e t e k e t . 1877-ben egy n é m e t orvos. a l e g a s z t é n i a ( L e g a s t h e n i e ) bevezetésével k ü l ö n is h a n g s ú l y o z z a a g y e n g e olva­ sás és a súlyos olvasási zavar tüneti és oki eltéréseit. A diszlexia s z a k i r o d a l m á t az 1970-es é v e k k ö z e p é i g a fogalmi tisztázatlanság j e l l e m z i .a szóvakság A specifikus tanulási zavarok közül elsőként az olvasási zavarokra figyeltek fel.sősorban a n e v e z é k t a n e s e t é b e n k ö t ő d i k R a n s c h b u r g m u n k á i h o z . M e i x n e r Ildikónál például a diszlexia m a g y a r á z a t á b a n és a r e e d u k á c i ó m ó d s z e r t a n á b a n is kitüntetett szerepet k a p o t t R a n s c h b u r g e l m é l e t e . Az 1980-as évektől k e z d ő d ő e n az angol szakiro­ d a l o m h a t á s á r a a diszlexia kifejezés is e g y r e inkább elterjed. A p e d a g ó g i a i p s z i c h o l ó g i a és a l o g o p é d i a (Meixner. V e k e r d y .2. Tíz évvel k é s ő b b Berlin. 1939). K u s s m a u l s z á m o l t be e l s ő k é n t egy o l y a n férfiről. R a n s c h b u r g írásaiban szintén m e g k ü l ö n b ö z t e t i az olvasási z a v a r o k a t s ú l y o s s á g u k és típu­ suk szerint. 1995) a diszlexiát m á r a tanulási zavarok (korábban iskolai készségek zavara) csoportjában találjuk m e g . aki elsőként vezeti be a s z ó v a k s á g m e g h a ­ t á r o z á s á b a n a k i z á r á s o s k r i t é r i u m o k a t . M e i x n e r m o d e l l j é b e n u g y a n i s n e m c s u p á n m a g y a r á z ó ereje van a R a n s c h b u r g által leírt j e l e n s é g ­ nek. így például a nyelvi k é p e s s é g e k kialakulásában egyik félteke sem j u t irányító szerephez. A „fejlődési d i s z l e x i a " kifejezés egyre inkább m e g h o n o s o d i k az orvosi s z ó h a s z n á l a t b a n . a m e l y e k alapján a fejlődési diszlexia kategóriájába sorolható bárki is.és írászavarok m e g h a t á r o z á s a .4.3. vele­ született) j e l z ő v e l egészíti ki. a n n a k ellenére. V a s s n é K o v á c s . h o g y a diszlexia hátteré­ ben az ú g y n e v e z e t t látási e m l é k e z e t zavarán túl alkati r e n d e l l e n e s s é g is feltételezhető. A z a n g o l n y e l v t e r ü l e t e n m e g h a t á r o z ó n a k számító J a m e s H i n s h e l w o o d m u n k á i b a n szin­ tén a szerzett és a kongenitális szóvakság elkülönítéséről és összehasonlításáról ír (lásd bő­ v e b b e n C s é p é és mtsai. bár az 1970-es évektől k e z d ő d ő e n egyre i n k á b b az olvasás. pszichológiai és orvosi gya­ korlat újabb a d a t o k k a l és további kifejezésekkel bővítette az olvasás.és í r á s k é p e s s é g zavarára utaló kifejezések j e l e n n e k m e g . e z e k k ö z ü l elsősorban az e m l é k e z e t súlyos zavara­ it és az a l a c s o n y i n t e l l i g e n c i á t .és írászavarokra. E g y é r t e l m ű e n m e g k ü l ö n b ö z t e t i az a l a c s o n y intelligenciájúak olvasási zavarát a n o r m á l intelligenciaövezetbe t a r t o z ó g y e r e k e k olvasási nehézségeitől. illetve ezzel öszszefüggésben az írás. b e s z é d zavarainak vizsgálata. M í g a n é m e t nyelvterület el140 2. V i l á g o s a n e l k ü l ö n í t i a s z ó a l a k r a s p e c i a l i z á l t v i z u á l i s e m l é k e z e t e t a többi e m l é k e z e t i formától. h a n e m az a r e e d u k á c i ó m ó d s z e r é n e k egyik sarkalatos pontja is.a legaszténia M a g y a r o r s z á g o n R a n s c h b u r g Pál n e v é h e z fűződik az olvasási zavarok. 1977. R a n s c h b u r g m u n k á s s á g a k ü l ö n ö s e n nagy hatást gyakorolt a n é m e t nyelvterületen folyó kutatásra. Ezzel p á r h u z a m o s a n ő m a g a is használja a diszlexia kifejezést. a m i k o r a p e d a g ó g i a i p s z i c h o l ó g i a új lendülettel fog az iskolai k u d a r c o k o k a i n a k felkutatásába. addig a hazai l o g o p é d u ­ 2. Az amerikai irányzatok és Sámuel T. T ö b b mint száz évvel ezelőtt. A DISZLEXIA TÖRTÉNETE: VOLTAK-E MINDIG DISZLEXIÁSOK? sok egy r é s z e a m ó d s z e r e k kialakításában és e z e k elméleti a l a p o z á s á b a n is erősen ragasz­ k o d i k R a n s c h b u r g ö r ö k s é g é h e z . h o g y az olvasási z a v a r n a k ez a típusa a fejlődéssel függ ö s s z e . K u s s m a u l és M o r g a n b e s z á m o l ó i n a k h a t á s á r a a 19. Az a m e r i k a i s z a k i r o d a l o m b a n a k é r d é s k ö r iránti e g y r e n a g y o b b ér­ d e k l ő d é s S á m u e l T o r r e y Orton amerikai n e u r o l ó g u s m u n k á j á n a k k ö s z ö n h e t ő . H i n s h e l w o o d . K u s s m a u l s z ó v a k s á g n a k ( w o r d . Orton . E g é s z e n 1975-ig várat m a g á r a az olvasás. e g é s z e n az 1960-as é v e k i g . A fejlődési diszle­ xia a m e g h a t á r o z á s szerint . R a n s c h b u r g k o n g e n i t á l i s alexia f o g a l m a a z o n o s H i n s h e l w o o d k o n g e n i t á l i s s z ó v a k s á g f o g a l m á v a l . és a kongenitális (alkati. majd lassanként a p e d a g ó g i a i és pszichológiai s z a k i r o d a l o m b a n is elfoglalja m e g f e l e l ő helyét. és n o r m á l intelligenciájú volt. m i n t a h o g y azt a korabeli angol s z a k i r o d a l o m is teszi. O r t o n m é g 1928-ban s t r e p h o s y m b o l i a . Ranschburg Pál és hatása a német nyelvterületen . j ó l l e h e t megfelelő oktatást kapott. A diszlexia megközelítésének hazai hagyományai A diszlexia d i a g n ó z i s á b a n és terápiájában R a n s c h b u r g Pál n e m z e t k ö z i színvonalú m u n k á ­ it k ö v e t ő e n h o s s z ú s z ü n e t k ö v e t k e z i k . E z e n k í v ü l egy új szak­ kifejezés.eltérően m á s o r s z á g o k gya­ korlatától . 1969) terü­ l e t é n j e l e n n e k m e g újabb és újabb közlések. 2.

5. Ez a definíció m e g l e h e t ő s e n közel áll a h h o z a m e g h a t á r o z á s ­ h o z ( P u g h és m t s a i .b a n h o n o s gyakorlattól . az olvasás és írás tanítá­ sára szánt idő és gyakorlási m e n n y i s é g .f o n é m a megfeleltetés és a b e t ű k o m b i n á c i ó k ejtési m ó d j á n a k elsajátítása és alkal­ m a z á s a i s m e r e t l e n szavak olvasásakor. például a g y e r m e k adottságai.ö s s z e k a p c s o l á s képességével m é g n e m r e n d e l k e z n e k .I V ( 1 9 9 5 ) megállapításaival. illetve o l y a n e l e m e k e t is. a m e l y e k az olvasással k a p c s o l a t b a n az iskolai oktatás során fellépnek. c) a g y a k o r l á s r a fordított i d ő alapján elvárható teljesítménytől. b) az előbbi zavar j e l e n t ő s e n kihat az iskolai teljesítményre vagy az olvasási j á r t a s s á g o t igénylő m i n d e n n a p i é l e t t e v é k e n y s é g e k r e . a v a g y az adott életkorra j e l l e m z ő . M e i x n e r Ildikó ( 1 9 9 3 ) szerint a diszlexia v i s z o n y f o g a l o m . Az orvosi s z a k m á k szemlélete m é g i s b e k e r ü l a logopédiai k é p z é s b e . azaz a b e t ű . A p e d a g ó g i a l e g g y a k o r i b b diszlexia definíciója például m a g á b a n foglal­ ja m i n d a z o k a t a p r o b l é m á k a t . M é g i s h o g y a n kellene mérni ezt a lényeges eltérést? M é r n i lehet példá­ ul az o l v a s á s i és biológiai kor eltérését (ez a g y a k o r l a t b a n fordul e l ő i n k á b b ) . h o g y a definíciónak része legyen.h a n g . a m e l y e k a z o k o k r a u t a l n a k (finom k r o m o s z ó m a ­ eltérések). standar­ dizált tesztekkel vizsgálva l é n y e g e s e n alatta m a r a d a s z e m é l y biológiai kora. és e h h e z kötik a k e z d ő és g y a k o r l o t t olvasás szintjeinek. A „ n é z d és találd k i " n é v e n e m l e g e t e t t szint az o l v a s á s fejlődésének első szintje. terápia.n y e l v é s z e t . Ismeretlen szavakat n e m tudnak olvasni. k i s z á m í t h a t ó szint közötti lé­ n y e g e s e l t é r é s n e k . a szóalak vizuális ha­ sonlósága és a k o n t e x t u s együttesen határozzák m e g a v é g e r e d m é n y t . A diszlexiadefiníciók t ö b b s é g e leíró jellegű. 1981) szerint az olvasás elsajátítá­ sának négy szintje k ü l ö n í t h e t ő el.eltérően az E u r ó p a m á s o r s z á g a i b a n és az U S A . a m e l y szerint a d i s z l e x i a d e f i n í c i ó j á b a n s z e r e p e l n i e kell a t é n y l e g e s olvasási szint és a k é p e s s é g e k alapján elvárható. Esze­ rint pedig olvasási zavar (315. A definíció t a r t a l m a z h a t kizárásos k r i t é r i u m o k a t (például alacsony intelli­ g e n c i a ) . valamint az e r e d m é n y . 1996). 1996) d i s z l e x i a m e g h a t á r o z á s a v i s z o n y f o g a l o m r a épül. m é r t intelli­ genciája v a g y a k o r szerinti k é p z e t t s é g alapján e l v á r h a t ó n a k . A n y o l c v a n a s é v e k b e n s z á m t a l a n diagnosztikai és terápiás eljárás j e l e n i k m e g . azaz az olvasási teljesít­ m é n y közötti d i s z h a r m ó n i a .vi­ s z o n y l a g k é s ő n k a p c s o l ó d n a k be a diszlexia vizsgálatába.00) a k k o r diagnosztizálható. E b b e n a szakaszban a gyerekek k é p e s e k a szavak egy k i s e b b cso­ p o r t j á n a k írott alakját felismerni. A találgatás e r e d m é ­ nyének a s z ó a l a k h o z a z o n b a n s e m m i köze. hogy legyenek e g y s é g e s e n elfogadott olvasási tesztek és a t e l j e s í t m é n y m u t a t ó k ­ h o z tartozó életkori s t a n d a r d o k . A h a r m a d i k s z a k a s z a szekvenciális dekódolás. Kialakul a g r a f é m a . Jóllehet az elterjedten használt olvasási tesztek e l t é r ő e k l e h e t n e k . M i n d k e t t ő feltéte­ le persze. a m e l y e k a n o r m á l olvasási folyamatot k o m p o n e n s e i r e bontják. OLVASÁSI MODELLEK A diszlexia m e g é r t é s é h e z nélkülözhetetlen a z o k n a k az olvasási m o d e l l e k n e k a rövid átte­ kintése. Az olvasás szint-modelljei A diszlexia és a nyelvi funkciók. A leíró m e g h a t á r o z á s o k másik típusát a g y e n g é n fejlett. A pszichológiai m e g k ö z e l í t é s sze­ rint ( A d a m s . p r e v e n c i ó és intervenció. mint az is­ kolai teljesítmény és az intellektuális k é p e s s é g e k szignifikáns eltérése. 142 143 . zavart r é s z k é p e s s é g e k . a gyer­ m e k k e l s z e m b e n i j o g o s elvárások.h a n g megfeleltetés szakasza. annál i n k á b b a k o n t e x t u s h o z . az új szavak felismerése ezekre az ismeretekre épül. és azt a n n a k j e l e n t é s é v e l ö s s z e k a p c s o l n i . E n n e k az e l s ő s o r b a n gyakorlati s z e m p o n t o k a t figyelembe v e v ő definíciónak a megfogal­ 2. standardizált olvasási tesztekkel mért teljesítmény átlagától való kétszeres s t a n d a r d eltérést (ezt l e g g y a k r a b b a n a kutatók) a l k a l m a z z á k . Az o k o k m e g h a t á r o z á s á r a való törekvés ugyan fontos. Az e g y e s változatokban az olvasás folyamatában és elsajátításában a nyelvi reprezentáció szintjeinek m á s . 1990) a diszlexia gyűjtőfogalom. A 80-as évek egyik elterjedt felfogása ( M a r s h és mtsai. akinek az olvasásban és írásban elért e r e d m é n y e i l é n y e g e s e n elmaradnak: a) a g y e r m e k adottságai alapján elvárható szinttől. 1988). standardizált és hivatalosan lefektetett diagnosz­ tika. E k k o r m á r az ismert s z ó k é p e k száma n a g y o b b . az egyes részképességek olyan zavara. a m e l y n e k h á t t e r é ­ ben súlyos olvasási zavar található (Stanovich. Ezek a leíró típusú definíciók két nagy cso­ p o r t b a o s z t h a t ó k . a D S M . 3. e n n e k ellenére ma sincs e g y s é g e s e n elfogadott. a m e ­ lyek v á l t o z a t o s ö s s z e t é t e l b e n v e z e t h e t n e k u g y a n a h h o z a p r o b l é m á h o z . j ó l l e h e t a b e t ű . a) az olvasási teljesítmény az olvasás p o n t o s s á g á t v a g y a m e g é r t é s t e g y é n i l e g . azaz a t ü n e t e k felsorolása j e l l e m z i . és az olvasási n e h é z s é g e k m e g h a l a d j á k az a h h o z rendsze­ rint társuló z a v a r m é r t é k é t . illetve eltérő útjainak kapcsolatát. ha: 3. M e i x n e r Ildikó ( M e i x n e r és Weiss. e n n e k ellenére n e m fel­ tétlenül kell. A p e d a g ó g i a n e m z e t k ö z i l e g szokásos definíciója szerint a diszlexia nem m á s . a z a z s ú l y o s olvasási z a v a r o k h o z .1. U g y a n a k k o r a diszlexia multikauzális (sokféle ok) és multifaktoriális (sokféle tényező) j e l l e g é n e k felismerése és elfogadása megnyitja az utat az i n t e r d i s z c i p l i n á r i s m e g k ö z e l í t é s és egy m o d e r n s z e m l é l e t ű g y a k o r l a t és kutatás előtt. ezen belül pedig a b e s z é d v i s z o n y á n a k felfogása az olva­ sás p s z i c h o l ó g i a i i r o d a l m á n belül is variációkat m u t a t . c) érzékelési deficit van jelen. a definíció l e g g y a k o r i b b m e g f o g a l m a z á s a a z o n o s a klinikai g y a k o r l a t b a n ha­ z á n k b a n is használt diagnosztikai k é z i k ö n y v . A diszlexia meghatározása m a z á s a szerint diszlexiás az. b) a tanításba fektetett idő alapján elvárható szinttől. A m á s o d i k sza­ kasz a k a p c s o l a t o k d i s z k r i m i n á c i ó j á n a l a p u l ó találgatás.m á s szerepe van. és e b b e n j e l e n t ő s szerepe van Palotás G á b o r m u n ­ kásságának. g y a k r a n n é l k ü l ö z v e az okok m e g é r t é s é r e tett b á r m i ­ lyen törekvést. a s z ö v e g alapján kialakult elvárás szerint találgatnak.

finn. m i n t m o n d j u k " típusú szavak m e g h a t á r o z o t t szabályt k ö v e t n e k (például a r é s z l e g e s h a s o n u l á s o k ) . h o g y M i k é n t a z e g y e s olvasási m o d e l l e k n é l m á r s z ó b a került. h o g y a j e l e n t é s h e z való hozzáférés a globális szó­ alak és a s z ó betűzése/szótagolása alapján is lehetséges. A globális m ó d s z e r az a n g o l b a n u g y a n i s t ö b b e k k ö z ö t t a m i a t t alakult ki. hogy k i i n d u l ó p o n t j u k az angol nyelv ortográfiája és az angol olvasástanításnak a 80-as é v e k i g elterjedten használt. Ez e g y a r á n t igaz a n é m e t . az ortográfiai szinten válik l e h e t ő v é a szavak ortográfiai e g y s é g e k r e bontása. n e m angol nyelv­ hez. A fonológiai út h a r m a d i k lényeges e l e m e az ö s s z e k ö t ő egység. A szóalakból k i i n d u l ó s z e m a n t i k a i út n é h á n y változtatással megfelel M o r t o n modelljének. H a s o n l ó v a l ta­ 3. a h a n g o z t a t ó . m i n t egy adott f o n é m a írott alakja. A s z i n t m o d e l l e k egyik l e g n a g y o b b problémája. a t ő s z a v a k b a n is oly g y a k o ­ ri eltéréseket. értő olvasás szintjére n e m j u t n a k el. T e m p l e és az e g y e s e u r ó p i a i o r s z á g o k gyakorlata alapján azt m o n d h a t j u k .m e g f e l e l t e t é s . az alapozást az a u t o m a t i z á c i ó követi. Az ö s s z e k ö t ő egység zavara a fonológiai e l e m e k (szódarabok) kihagyá­ sát vagy ismétlését e r e d m é n y e z h e t i . Az a n g o l h o z csak kicsit h a s o n l í t ó „ m á s k é p p ír­ juk. a s z e m a n t i k a i és a fonológiai.h a n g szabály i s m e r e t é b e n b e t ű z v e . M o r t o n ( 1 9 6 9 ) modellje szerint a szavak h a n g o s o l v a s á s á n a k kétféle m ó d j a lehetséges. illetve h á r o m u t a s modelljeinek t ö b b változata j e l e n t m e g . alapvetően o l v a s á s p s z i c h o l ó g i a i m e g f o n t o l á s lé­ nyege. azaz u g y a n a n n a k a h a n g k o m b i n á c i ó n a k többfé­ le írásmódja is lehetséges. Mi több. ahol az írott nyelv sajátosságai eltérnek az a n g o l é t ó l . a s z ó k é p e k elsajátítása pedig t e r m é s z e t e s m ó d o n a g y a k o r l á s k ö v e t k e z m é n y e lesz. a tel­ j e s szóalak alapján. vagy a szavakat e g y s é g e k r e b o n t ó fonológiai olvasással. Olvasási modellek és olvasástanítás l á l k o z h a t u n k a finn. bár az utóbbit. t e h á t az e l e m z ő olvasás elsajátítása után lehet h o s s z ú távon is sikeres. A g y a k o r l o t t o l v a s ó r a j e l l e m z ő gyors. de a gyors.3. m é g p e d i g fono­ lógiai átalakítás nélkül. Az olvasás m ó d s z e r t a n i vitáit g y a k r a n m e g h a t á r o z ó k é r d é s . F e j l e s z t ő p e d a g ó g u s o k é p p e n azzal t a l á l k o z n a k a l e g g y a k r a b b a n . hiszen az írott alak i s m e r e t é n e k h i á n y a miatt a megfele­ lő e l e m z é s i szabályok m é g n e m alakultak ki. E z e k miatt a z o n b a n n e m é r d e m e s egy olyan. v a l a m i n t a 70-es é v e k a n g o l s z á s z olvasástanítási m ó d s z e r e i n e k túlértékelése t ö b b olyan o r s z á g b a n is a globális olvasástanítási m ó d s z e r e k b e v e z e t é s é h e z vezetett. Az olvasás elsajátításának k e z d e t é n g y a k r a n előfordul. A tradicionális m o d e l l e k közül részletesen az elsővel. Az is á l t a l á n o s a n érvényes. Ez utóbbi e g y é b k é n t nélkülözhetetlen az íráshoz. majd a h a r m a d i k . T e m p l e olvasási modelljével foglalkozunk. de m e g b í z h a t ó a n alapoz. E n n e k alapján az a b e n y o m á s u n k alakulhat ki. 1997). t e h á t n e m c s a k az a n g o l n y e l v r e é r v é n y e s . E m i a t t a k e z d ő olvasók kiejtési a n a l ó g i á k a t tanulnak. E b b e n a m o d e l l b e n az olvasási k é p e s s é g fejlődése során a szintek e g y m á s t követik. olasz és görög a n y a n y e l v ű iskolásokra ( L u n d b e r g . M o r t o n klasszikus m o ­ delljével ( 1 9 6 9 ) és a l e g i n k á b b kidolgozottal. a m e l y n e k alapján p r e d i k c i ó n k a m a g y a r n y e l v r e csak az lehet. Az ilyen esetek kifejezetten e m l é k e z t e t n e k a felszíni diszlexiára (lásd k é s ő b b ) .h a n g szabályt. a s z ó a l a k h o z asszociálják a j e l e n t é s t . ahol a b e t ű . A globális olvasástanítási m ó d s z e r e k b e v e z e t é s e M a g y a r o r s z á g o n is erre az időre tehető. h o g y az írott a n g o l mély ortográfiája.2. r í m e k e t a l k a l m a z n a k . 3.e l e m z ő m ó d s z e r . Ez a z o n b a n n e m így van. hogy az egyedüli út a j e l e n t é s h e z a szó­ alakon keresztül vezet. b á r e z e k n a g y o b b k o m b i n á ­ ciós e g y s é g e k is l e h e t n e k . a m e l y az olvasás fejlődését is figyelembe vette. a s z ó kiejtése a b e t ű .e l e m z é s elsajá­ títását m e g e l ő z ő e n n i n c s é r t e l m e .és h á r o m u t a s m o d e l l e k k ö z ü l T e m p l e ( 1 9 9 7 ) modellje az. A kétféle m ó d o t felnőtt k o r u n k ­ b a n is a l k a l m a z z u k . Az egyik. a z o n b a n m á s országoktól eltérően e z e k a p r o g r a m o k n á l u n k a mai napig is él­ nek. h o g y a szavak d a r a b o l á s a n e m optimális. T e m p l e ( 1 9 9 7 ) modellje. és e n n e k alapján az olvasási a l a p t e c h n i k á t elsajátítják. á l t a l á n o s a n e l f o g a d h a t ó . A két. a t r a n s z p a r e n s nyelvek számá­ ra idegen m ó d s z e r r e l terhelni a fejlődő m e g i s m e r é s i rendszert. szóképek­ ből k i i n d u l ó r e n d s z e r e . tehát a b e t ű z ő olvasást r i t k á b b a n . A szavak j e l e n t é s é h e z két külön ú t o n lehet hozzáférni. és majd csak k é s ő b b e l e m e z n e k . a m e l y n e k viszonylag ke­ vés a h a s z n a . E n n e k feladata a fonológiai e l e m e k ö s s z e k a p c s o l á s a és egy integrált fonológiai ki­ m e n e t létrehozása. E n n e k o k a viszony­ lag egyszerű. n é m e t . és a gyakorlással k i a l a k u l ó szókép-szótár és a fonoló­ gia k ö z ö t t k i a l a k u l n a k a k a p c s o l a t o k . úgy­ nevezett alfabetikus szinten alakulna ki a b e t ű . A m o d e l l b e n szereplő alternatív olvasási r e n d s z e r e k k a p ­ c s o l a t a m i n d e n k o r á b b i n á l e g y é r t e l m ű b b . E n n e k aktivációját m e g e l ő z ő e n az e l e m z ő e g y s é g a sza­ vakat s z ó d a r a b o k r a ( e z e k n e m kizárólag betűk vagy szótagok) bontja. szótagolva is lehetséges. az angol szavak o l v a s á s á r a j e l l e m z ő h a s z n a p e d i g nincs. A h a n g o z t a t ó . m a g y a r .h a n g . A vizuális m i n t á z a t és a j e l e n t é s asszociációjának kiala­ kítása feleslegesen terheli az e m l é k e z e t i rendszert. Az első s z a k a s z b a n az azonnal felismerhető s z ó a l a k o k szótára alakul ki. olasz. közvetett ú t o n . Az ú g y n e v e z e t t da­ rabolási e g y s é g n e m m á s . a g y a k o r l o t t felnőtt olvasó a n y a n y e l v i „ s z ó a l a k s z ó t á r a " ugyanis h a t a l m a s . ha lassan és k e z d e t b e n k e v é s b é l á t v á n y o s a n is.h a n g megfeleltetés viszonylag egyszerű. A sekély ortográfiája n y e l v e k b e n (és ilyen a m a g y a r nyelv is). a leírt szavak vizuális m i n t á z a t a alapján gyorsan és a u t o m a t i k u s a n férünk h o z z á a j e l e n t é s ­ hez. a m a g a s a b b szintek feltételezik a korábbi szint megfelelő elsajátítását. automatizált olvasási m ó d . Az olvasás fonológiai útjának k ö z p o n t i ele­ me a fonológiai átalakító egység.e l e m z ő m ó d s z e r r e l az o l v a s á s h o z és íráshoz egyaránt n é l k ü l ö z h e t e t l e n e l e m z é s alapjai e g y s z e r r e sajátíthatók el. h o g y a m a g y a r nyelvben a s z ó k é p e k elsajátításának a h a n g o z t a t á s . az olvasás elsajátításában az alfabetikus s z a k a s z n a k van a l e g n a g y o b b j e l e n t ő s é g e az olvasni tanuló g y e r e k e k n é l . Az olvasás a u t o m a t i z á c i ó j a az ú g y n e v e z e t t fonetikus n y e l v e k b e n az alapok. A m a g y a r nyelv a z o n b a n sekély ortográfiájú. bár „ c s u p á n " h á r o m szintet tartalmaz. A m á s o d i k . Az olvasás két- és háromutas modelljei A 70-es és 80-as é v e k b e n az olvasás két-. direkt ú t o n . többfélék. h á r o m olvasási m ó d o t tüntet fel. h o g y az é r t ő o l v a s á s l e h e t s é g e s útjai és s z a k a s z a i 144 145 . h o g y a d i s z l e x i á s o k a b e t ű . A s z é l s ő s é g e s e n globális olvasástanítási m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s á b ó l e r e d ő p r o b l é m á k több o k r a is visszavezethetők. variációik l é n y e g e s e n alulmúlják az a n g o l b a n . azaz h a s o n l ó a n sok m á s .M a r s h szintmodelljénél v a l a m i v e l összetettebb U t a Frith (1985) modellje. h o g y az olvasástanítás ideális kiindulópontja az e l e m z é s . g ö r ö g diszlexiásoknál is. h o g y a globális vagy az e l e m z ő .h a n g o z t a t ó tanítási m ó d ­ szer-e a j ó .

v i z u á l i s feldolgozásért felelős egység. azaz a s z ó t a g o k k e z d ő ­ h a n g r a és rímre ( = v é g z ő d é s ) tördelése. v a l a m i n t két modalitás-specifi­ kus elem. é s m i n d k é t k é p e s s é g a l a p v e t ő e n befolyásolja a z o l v a s á s elsajátítását. A diszlexia vizsgálata során az egyik legérzékenyebb tesztnek bizonyultak a fonéma­ elhagyási tesztek. McDougall és rr^katársaijJSLÖéXMs^' szerint a rövid távú e m l é k e z e t terjedelme k ü l ö n ö s e n a b e s z é d i n g e r e k r e g y e r ^ e ^ s e z ^ a b e . a k a d á l y o z o t t az írott szavak f e l b o n t á s a a s z a v a k a t a l k o t ó fonológiai ö s s z e t e v ő k r e . 4. L i b e r m a n n a k és m u n k a t á r s a i n a k ( 1989) vizsgálatai szerint a hallott szavak fo­ nológiai szerkezete iránti érzékenység 4 és 6 éves k o r körül alakul ki. az olvasás pedig n e m . h i s z e n az ortográfiát ezzel a f o n o l ó g i á v a l kell majd asszociatív k a p c s o l a t b a h o z n i . m é g az i s k o l á b a kerülés előtt is. D i s z l e x i á b a n a z o n b a n é p p e n a fonológiai feldol­ g o z ó e g y s é g n e k a z a v a r a miatt n e m lehetséges az írott szavak fonológiai ö s s z e t e v ő k r e tör­ t é n ő felbontása. U s h a G o s w a m i ( 1 9 9 1 ) szerint l e g a l á b b két l é n y e g e s szintet kell m e g k ü l ö n b ö z t e t n ü n k a fonológiai tuda­ t o s s á g o n belül. h o g y a fonoló­ giai t u d a t o s s á g . hogy a fonológiai t u d a t o s s á g e g y e s szintjei nyel­ v e n k é n t eltérő szerepet töltenek be (Landerl és mtsai. 147 . E g y r e i n k á b b elfogadott. az o l v a s á s h o z s z ü k s é g e s v a l a m e n n y i r é s z k é p e s s é g é b e n fejlett g y e r e k e k b á r m e l y m ó d s z e r r e l m e g t u d n a k tanulni olvasni. 5. lényeges k ü l ö n b s é g k ö z ö t t ü k . a m e l y e k alap­ j á n a fejlődési diszlexia a l a p t í p u s o k b a sorolható. h o g y a b e s z é d t e r m é s z e t e s . a nyelvi fejlődéssel k i a l a k u l ó t e r m é s z e t e s k a t e g ó ­ ria. Munkaemlékezet és diszlexia A kognitív funkciók és a diszlexia összefüggéseinek e l e m z é s é b e n k i e m e l k e d ő helyet fog­ lal el az e m l é k e z e t i f o l y a m a t o k és a nyelvi feldolgozási f o l y a m a t o k kognitív pszichológi­ ai és n e u r o p s z i c h o l ó g i a i vizsgálata. e g y e d ü l . K ö v e t é s e s vizsgála­ tok ( G a t h e r c o l e és B a d d e l e y . A ma m á r klasszikus­ nak számító fonológiai tudatosság tesztjei több ezer diszlexiás g y e r m e k e t vizsgálva megál­ lapították. és e g y b e n jó előjelzője az olvasási k é p e s s é g n e k . A tudatosság f o n é m a m ű v e l e t i szintje. 1997). A variációk sokasága érthető. a fonológiai d i s z l e x i á n a k k i a l a k u l á s á b a n .a m i n d e n k i s z á m á r a a l k a l m a s m ó d s z e r az utóbbi. illetve a feltételezett olvasási út zavara alapján történik. Az é r t e l m e t l e n szavak ismétlése a fonológiai m u n k a e m l é k e z e t elterjedten használt m é ­ rése ( G a t h e r c o l e és B a d d e l e y .^ széd alacsony sebességével együtt a diszlexiára j e l l e m z ő . a hallási feldolgozást v é g z ő artikulációs. p o n t o s a b b a n a g r a f é m a . B á r a b e s z é d és az olvasás egyaránt a fonológiai feldolgozásra épül. A fonológiai h u r o k alulfejlettsége olvasási zavarokat-ejsdjrtón^ezhet. a m e l y e k úgy tűnik. a m e l y a nyelv e l e m e i t al­ k o t ó m e g k ü l ö n b ö z t e t ő h a n g e l e m e k feldolgozásával foglalkozik. A s z ó t a g m ű v e l e t i szint viszont. E z e n az s e m változtat. h o g y a diszlexiások e m l é k e z e t i j e j j e s í t . és e n n e k kitüntetett szerepet tulajdonít a fejlődési diszlexia egyik leg­ g y a k r a b b a n előforduló altípusának. D i s z l e x i á s g y e r e k e k n é l a nyelvi feldolgozó r e n d s z e r fonológiai m o d u l j á n a k feltétele­ zett m ű k ö d é s i zavara a szavak s z e g m e n t á l á s á n a k deficitjét e r e d m é n y e z i . M a r g h a r e t Snowling (1980) szerint például a fonológiai tudatosság hiánya az olvasás fejlődését. Ez a b e s o r o l á s a m e g h a t á r o z ó olvasási p r o b l é m á k és a háttérben m e g h ú z ó d ó .2. A d i s z l e x i á n a k erre a m o d e l l j é r e g y a k r a n f o n o l ó g i a i deficit h i p o t é z i s n é v e n is h i v a t k o z i k a s z a k i r o d a l o m . E g y b e h a n g z ó adatok bizonyítják. azaz a szavak h a n g o k r a b o n t á s a az olvasás fejlődési k ö v e t k e z m é n y e .1. azaz a g r a f é m á k (betűk) átalakítása a n e k i k megfelelő f o n é m á k k á . a b e s z é d h a n g o k k a l végzett m ű v e l e t e k k é p e s s é g e oksági viszonyban áll az olvasási k é p e s s é g g e l . A DISZLEXIA SOKFÉLE ARCA M i n d e n g y a k o r l ó s z a k e m b e r n a p o n t a m e g é l i . Fonológiai tudatosság. az idősebb diszlexiásoknál is jól használhatóak. 1979). 1974) részeit egy általános k ö z p o n t i végrehajtó. a diszlexiával feltételezetten ok-okozati kapcsolat­ ban lévő r é s z k é p e s s é g . hogy az ó v o d á s k o r b a n mért fonológiai m u n k a e m l é k e z e t az olvasási k é p e s s é g előjelzésére a l k a l m a s . A fonológiai m o d e l l é r t e l m é b e n az o l v a s á s elsajátításá­ h o z a h a l l o t t s z a v a k b e l s ő f o n o l ó g i a i s z e r k e z e t é h e z való t u d a t o s h o z z á f é r é s s z ü k s é g e s ( S h a n k w e i l e r és m t s a i . A fonológiai t u d a t o s s á g a 90-es é v e k felfogása szerint gyűjtőfogalom. j ó l l e h e t e g y e l ő r e n e m teljesen tisztázott. E h h e z p e d i g n é l k ü l ö z h e t e t l e n . hogy a fejlett. illetve késlelteti.z a v a r o k . L y n e t t e B r a d l e y és P e t e r Bryant 1983-as sokat idézett és a fonológiai t u d a t o s s á g kérdésé­ ben m e g h a t á r o z ó n a k s z á m í t ó k ö z l e m é n y ü k b e n e l s ő k é n t f o g a l m a z t á k m e g . M é g i s találhatók olyan k ö z ö s vonások. m e n y e a b e t ű s o r o k f e l i s m e r é s é b e n ( S h a n k w e i l e r és mtsai. 1998). 1980) gyenge. A fonológi­ ai m o d e l l a nyelvi f e l d o l g o z ó r e n d s z e r összetettségéből indul ki. 1993) e r e d m é n y e i azt is igazolták. a h á n y a n vannak. nyelvi tudatosság A diszlexia fonológiai modellje az olvasás súlyos zavarát a fonológiai feldolgozás deficit­ j é r e vezeti vissza. k o n v e n c i ó k o n nyugszik. Az értelmetlen szavak ismétlésében m u t a t o t t teljesít­ m é n y d i s z l e x i á s o k n á l rendkívül alacsony ( S n o w l i n g és mtsai. Az o l v a s ó fe­ ladata u g y a n i s a vizuálisan észlelt formák átalakítása nyelvi információvá.f o n é m a m e g f e l e l t e t é s k é s z s é g s z i n t ű e l s a j á t í t á s á t a k a d á l y o z z a . elsajátítása csak t u d a t o s a n lehetséges. S k o y l e s . Az olvasás az e m b e r i kultúra t a l á l m á n y a . h o g y a r í m e k iránti é r z é k e n y s é g szorosan összefügg a fonológiai t u d a t o s s á g fejlődésével. illetve fonológiai hurok. h o g y a d i s z l e x i á s o k annyifélék. Isabelle Y. a szay a k é s j n o n d a t o k felidézésében ( M a n n és mtsai. h o g y ez ok-okozati vagy asszociatív k a p c s o l a t b a n áll-e az olvasá­ si z a v a r o k k a l . e l e m z é s é n e k célpontja a z o n b a n a h i e r a r c h i a legalsó szintjén található fonológiai m o d u l . 1979. az ú g y n e v e z e t t téri-vizuális vázlatfüzet alkot­ ja. 1986). hogy a fonológiai deficit szignifikáns és konzisztens kognitív jelzője a diszlexiá146 4. v a l a m i n t a tér­ b e l i . E g y későbbi vizsgálatban Peter Bryant és m u n k a t á r s a i ( 1 9 9 0 ) m e g ­ állapították. Az e m l é k e z e t i funkciók zavarai elsősorban a m u n k a ­ e m l é k e z e t e g y e s ö s s z e t e v ő i b e n é r h e t ő k tetten. DISZLEXIA ÉS A MEGISMERÉSI FUNKCIÓK 4. a k á r s p o n t á n . h o g y a k e z d ő o l v a s ó t u d a t o s a n fel tudja d o l g o z n i a szavak belső fonológiai szerkezetét. nak. 1993). hogy hányféle részképesség szükséges az olvasás elsajátításához. A m u n k a e m l é k e z e t m o d e l l j é n e k ( B a d d e l e y és Hitch. A két szint szerepe a z o n b a n n e m egy­ f o r m á n fontos. ha arra gondolunk.

5.7.

Felszíni diszlexia

5.3.

Mély

diszlexia

A felszíni d i s z l e x i á n a k a l c s o p o r t k é n t való elkülönítését H o l m e s (1973) j a v a s o l t a elsőként, majd C o l t h e a r t és m u n k a t á r s a i (1983) k ö z l é s é n e k k ö s z ö n h e t ő e n e g y r e e l f o g a d o t t a b b á vált a diszlexiával f o g l a l k o z ó s z a k i r o d a l o m b a n . A felszíni diszlexiára j e l l e m z ő olvasási hibá­ kat a regularitás, azaz a szabályos, g y a k r a n előforduló a l a k o k fölénye j e l l e m z i . Az olvasá­ si és é r t e l m e z é s i h i b á k j e l l e m z ő e m e l k e d é s e a h o m o f o n o k ( a z o n o s h a n g a l a k ú , eltérő jelen­ tésű szavak) e s e t é b e n figyelhető m e g . A felszíni diszlexia j e l e n l e g elfogadott m a g y a r á z a t a szerint az olvasás s z e m a n t i k a i és direkt útja k á r o s o d o t t , az olvasás egyetlen m e g t a r t o t t útja a fonológiai alapú olvasás. E m i ­ att az é r t e l m e t l e n s z a v a k olvasásánál e z e k a g y e r e k e k kevés hibát p r o d u k á l n a k . Az értel­ m e s szavak o l v a s á s a k o r u g y a n a k k o r a szemantikai út zavarai a szabályos-szabálytalan ala­ k o k o l v a s á s á n á l j e l e n n e k m e g , ahol a kiejtett szabálytalan alak m i a t t az o l v a s ó a j e l e n t é s ­ h e z v a l ó h o z z á f é r é s h i á n y a m i a t t a s z a b á l y t a l k a l m a z z a . A felszíni d i s z l e x i á b a n az analitikus olvasási m ó d , m i n t e g y e d ü l j á r h a t ó út, vezet a z a v a r o k h o z . Az olvasás n e m aut o m a t i z á l ó d i k , és n e m a szóalak általános vizuális j e l l e m z ő i h e z kötődik, t o v á b b á az írott b e t ű k n e k v i s z o n y l a g kis v á l t o z é k o n y s á g á t tolerálja. E z e k n e k a g y e r e k e k n e k é p p e n ezért k o m o l y p r o b l é m á t o k o z a kézírásos szöveg olvasása, u g y a n i s a f o n é m a - g r a f é m a átalakí­ tás a szóalak vizuális j e l l e m z ő i n e k felismerése nélkül n e m tesz l e h e t ő v é helyes és folya­ m a t o s olvasást.

A mély diszlexia e l n e v e z é s h o s s z ú ideig a szerzett diszlexiák leírásában fordult c s a k e l ő . A m é l y diszlexia m e g l e p ő j e l l e m z ő j e az olvasás során fellépő s z e m a n t i k a i h i b á k sokasá­ ga. M é l y d i s z l e x i á b a n a leírt és k i m o n d o t t alak s e m fonológiai, s e m morfológiai k a p c s o ­ latban n e m áll e g y m á s s a l . Az írott és olvasott alak u g y a n a h h o z a s z e m a n t i k a i k a t e g ó r i á h o z tartozik, az o l v a s ó a leírt „ v e r é b " szó helyett ,,rigó"-t olvas. A m é l y diszlexia fejlődési v á l t o z a t á n a k első e s e t t a n u l m á n y á t ( J o h n s t o n , 1983) k ö v e t ő ­ en L i n d a Siegel ( 1 9 8 5 ) hat 7 - 9 éves gyerekről közölt adatokat. E z e k a g y e r e k e k a fonoló­ giai olvasási m ó d l e g a l a c s o n y a b b szintjére s e m j u t o t t a k el, a teljes s z ó a l a k o l v a s á s á b a n m é l y e n a k o r o s z t á l y u k alatti teljesítményt mutattak, olvasási hibáik s z e m a n t i k a i t e r m é s z e ­ t ű e k voltak. A k o n t r o l l , m á s típusú d i s z l e x i á s c s o p o r t b a n ilyen h i b á k a t n e m t a p a s z t a l t . Siegel a d a t a i n á l is m e g g y ő z ő b b e k a m é l y d i s z l e x i a l é t e z é s é r e v o n a t k o z ó a n S t u a r t és H o w a r d ( 1 9 9 5 ) adatai, akik egy 13 éves diszlexiásnál az olvasási h i b á k 2 4 % - á b a n találtak s z e m a n t i k a i hibákat. A m é l y diszlexia előfordulása e g y é b k é n t e l é g ritka, a s z e m a n t i k a i hi­ bák és a fonológiai feldolgozás súlyos z a v a r á n a k együttes előfordulása m i a t t k ö n n y e n fel­ ismerhető.

6. A DISZLEXIA BIOLÓGIAI HÁTTERE

A fejlődési diszlexia biológiai m e g h a t á r o z o t t s á g á r a v o n a t k o z ó a n m á r a legkorábbi leírá­ 5.2. Fonológiai diszlexia sokban is találunk utalásokat. A legújabb i s m e r e t e k szerint m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ü n k csalá­ di eredetű, tehát elsősorban genetikai eltérésekre visszavezethető diszlexiát, valamint a ko­ rai fejlődés során b e k ö v e t k e z ő , m i n i m á l i s agyi sérüléssel összefüggésbe h o z h a t ó diszlexi­ át. Ez utóbbi kialakulását tekintve a születést m e g e l ő z ő , illetve a születéssel e g y b e e s ő v a g y röviddel azt k ö v e t ő sérülés e r e d m é n y e lehet. Az ezt az i d ő s z a k o t k ö v e t ő , b e t e g s é g h e z , tra­ u m á h o z k ö t h e t ő sérülések miatt kialakult diszlexia m á r a szerzett diszlexia k ö r é b e tartoz­ na. Az e g y é r t e l m ű ok-okozati összefüggések a z o n b a n általában kideríthetetlenek, így e z e k az esetek is fejlődési diszlexiaként j e l e n n e k m e g .

A fonológiai diszlexia fejlődési v á l t o z a t á n a k szisztematikus vizsgálata és a fejlődési fono­ lógiai diszlexia m e g n e v e z é s b e v e z e t é s e T e m p l e n e v é h e z fűződik ( b ő v e b b e n lásd T e m p l e , 1997). A fonológiai diszlexia a l c s o p o r t k é n t való elkülönítését indokolja az olvasási h i b á k j e l l e m z ő , a felszíni diszlexiától a l a p v e t ő e n eltérő m i n t á z a t a . A fonológiai diszlexia jelleg­ z e t e s e n az i s m e r e t l e n vagy é r t e l m e t l e n szavak o l v a s á s á b a n n y i l v á n u l m e g . A fonológiai d i s z l e x i á s o k olvasási stratégiájára l e g i n k á b b a z j e l l e m z ő , h o g y igen v á l t o z a t o s olvasási módokat alkalmaznak. A fonológiai olvasási út h a s z n á l a t á n a k , azaz a szavak e l e m e k r e történő b o n t á s á n a k za­ v a r a az o l v a s á s és h e l y e s í r á s k o m o l y z a v a r a i h o z vezet. A s z a v a k f e l b o n t á s á n a k z a v a r a morfológiai h i b á k h o z és az új vagy ritkán látott s z ó a l a k o k „ f é l r e o l v a s á s á h o z " vezet. A fo­ nológiai út h i á n y a az é r t e l m e t l e n szavak listájának olvasásakor tűnik fel leginkább. A m í g tehát a felszíni diszlexiánál azt látjuk, hogy a feldolgozórendszer az olvasásnál túl kicsi ele­ m e k b ő l dolgozik, a fonológiai diszlexiára inkább az j e l l e m z ő , hogy az olvasás túl nagy ele­ m e k feldolgozására épül. A fonológiai diszlexia m a g y a r á z a t á b a n a l e g i n k á b b elfogadott, hogy a v e z e t ő k é p e s s é g z a v a r a fonológiai tudatosság hiánya, illetve k o m o l y deficitje.

6.1.

Strukturális

és funkcionális

eltérések

A nyelvi i n f o r m á c i ó k feldolgozásában szerepet j á t s z ó agyi s t r u k t ú r á k n a k és a z o k k a p c s o ­ latának vizsgálata többféle s z e m p o n t szerint és m ó d s z e r r e l történhet. A vizsgálatok e g y i k nagy csoportja a z o k k a l az a n a t ó m i a i eltérésekkel foglalkozik, a m e l y e k a d i s z l e x i á s o k n á l az olvasást j ó l elsajátítani képesekkel történő ö s s z e h a s o n l í t á s b a n l é n y e g e s e n eltérnek.

149 148

6.1.1. A

halántéklebeny

szerkezeti

eltérései 6.1.3. A térdestest (corpus geniculatum) és a „magnocelluláris hipotézis"

A h a l á n t é k l e b e n y tekervényei közül t ö b b a hallási és a b e s z é d i n f o r m á c i ó feldolgozásával foglalkozik. E területek t e r m é s z e t e s aszimmetriája feltehetően e g y i k m e g h a t á r o z ó a n fon­ tos e l e m e a nyelvi k é p e s s é g e k megfelelő alakulásának. G e s c h w i n d ( 1 9 7 4 ) a h a l á n t é k l e ­ b e n y t e r m é s z e t e s a s z i m m e t r i á j á n a k (bal félteke n a g y o b b , m i n t a j o b b ) vizsgálatával j á r u l t h o z z á a k é r d é s tisztázásához. G e s c h w i n d és Levitsky (1968) a n a t ó m i a i e l e m z é s e i p é l d á u l arra hívták fel a figyelmet, h o g y a felnőttek n o r m á l p o p u l á c i ó j á n a k j e l e n t ő s részében a bal oldali területek l é n y e g e s e n n a g y o b b a k , mint a j o b b oldaliak. A G e s c h w i n d - G a l a b u r d a - v i z s g á l a t o k a klasszikus a n a t ó m i a eljárásait a l k a l m a z t á k (el­ h u n y t d i s z l e x á s o k a g y á n a k vizsgálata), é p p e n ezért g y a k r a n fenntartással fogadták ered­ m é n y e i k e t u g y a n ú g y , m i n t a h o g y G a l a b u r d a és L i v i n g s t o n e (1993) közlését is a látórend­ s z e r h e z t a r t o z ó kéregalatti struktúra, a térdestest (corpus g e n i c u l a t u m ) sejtes e l e m e i n e k a d i s z l e x i á s o k n á l feltárt alaki eltéréseire v o n a t k o z ó a n . A 90-es é v e k b e n j e l e n t ő s e l ő r e l é p é s t j e l e n t e t t a m o d e r n k é p a l k o t á s i eljárások ( C T = c o m p u t e r tomográfia, M R I = m á g n e s e s r e z o n a n c i a k é p , f M R I = funkcionális m á g n e s e s re­ z o n a n c i a k é p , P E T = pozitron e m i s s z i ó s tomográfia) elterjedése. E z e k k e l az eljárásokkal l e h e t ő v é vált az élő, m ű k ö d ő agy szerkezeti és m ű k ö d é s i m i n t á z a t á n a k és eltéréseinek vizs­ gálata. Az M R I vizsgálatok megerősítették a halántéklebeny eltéréseire v o n a t k o z ó korábbi ada­ tokat. R u m s e y és m u n k a t á r s a i (1997) e r e d m é n y e i szerint a diszlexiások 90 % - á n á l figyel­ h e t ő m e g a h a l á n t é k l e b e n y hátsó területeinek a n o r m á l t ó l való l é n y e g e s eltérése, azaz a két oldal szimmetriája. L a r s e n és m u n k a t á r s a i (1990) diszlexiás s e r d ü l ő k e t vizsgáltak és 70 s z á z a l é k u k n á l s z i m m e t r i k u s n a k találták a bal és j o b b oldali h a l á n t é k l e b e n y t , s z e m b e n a k o n t r o l l c s o p o r t t a l , ahol ilyet csak 30 százaléknál találtak. E n n é l is é r d e k e s e b b e k H y n d és m u n k a t á r s a i n a k adatai ( 1 9 9 0 ) . E z e k szerint a d i s z l e x i á s o k a t a f i g y e l e m z a v a r - h i p e r aktivitás z a v a r o k k a l k ü z d ő g y e r e k e k k e l ö s s z e h a s o n l í t v a is igaz, h o g y a d i s z l e x i á s o k n á l a h a l á n t é k l e b e n y s z i m m e t r i á j a szignifikánsan g y a k o r i b b . H a s o n l ó eltérést s z á m o s vizsgá­ latban m u t a t t a k ki ( G a u g e r és mtsai, 1997), t o v á b b á lényeges adat, és ez m á r a szerkezet és m ű k ö d é s összefüggésére is utal, hogy a halántéklebeny szimmetriájával szinte valamen­ nyi e s e t b e n a fonológiai feldolgozás deficitje j á r együtt.

A diszlexiával e g y ü t t j á r ó idegrendszeri eltérések vizsgálata a n a g y o b b szerkezeti egysé­ gek vizsgálatán túl kiterjedt a sejtszintű eltérések feltárására is. A l e g i n k á b b ismert ered­ m é n y e k G a l a b u r d a é s m u n k a c s o p o r t j a n e v é h e z f ű z ő d n e k . A z első v i z s g á l a t a vizuális r e n d s z e r h e z t a r t o z ó kéregalatti területek sejtes e l e m e i n e k feltérképezésével foglalkozott. M e g á l l a p í t á s t nyert ( G a l a b u r d a és m u n k a t á r s a i , 1985), hogy diszlexiásoknál a vizuális fel­ d o l g o z ó r e n d s z e r h e z tartozó laterális g e n i k u l á t u m (corpus g e n i c u l a t u m laterale) területén, a m e l y r e e g y é b k é n t a n a g y m é r e t ű sejtek j e l l e m z ő e k ( e m i a t t n e v e z z ü k m a g n o c e l l u l á risnak), a sejtek a n o r m á l n á l sokkal kisebbek. Ezt az adatot a m u n k a c s o p o r t későbbi vizs­ gálatai ( G a l a b u r d a és L i v i n g s t o n e , 1993) m e g e r ő s í t e t t é k , k i e g é s z í t v e a z z a l , h o g y a m a g n o c e l l u l á r i s r e n d s z e r sejtszerveződési eltérései n e m k o r l á t o z ó d n a k a vizuális rendszer­ re, h a n e m u g y a n ú g y m e g f i g y e l h e t ő k a hallási f e l d o l g o z ó r e n d s z e r b e n is ( L i v i n g s t o n e és mtsai, 1991). M i n d e z alátámasztja azokat a m á r k o r á b b a n említett viselkedéses adatokat, a m e l y e k szerint a diszlexiások, p o n t o s a b b a n a tanulási z a v a r o k k a l k ü z d ő g y e r e k e k n a g y része a s z e n z o r o s feldolgozó r e n d s z e r e k a l a p v e t ő zavarait is mutatja.

6.2. 6.2.1. Spontán és kiváltott agyi

Funkcionális

eltérések

aktivitás

A z agy s p o n t á n aktivitását m é r ő elektroenkefalográfiai ( E E G ) vizsgálatok t ö b b s é g e n e m talált eltérést a n y u g a l m i E E G változásaiban, illetve a talált eltérések e l l e n t m o n d á s o s a k . A n y u g a l m i E E G j e l l e m z ő i , p a r a m é t e r e i t ö b b n y i r e a n o r m á l fejlődési m i n t á z a t o t m u t a t t á k ( T a n i m u r a és mtsai, 1996). Sokkal e g y é r t e l m ű b b e k a z o k az adatok, a m e l y e k a nyelvi fel­ adathelyzetben elvezetett E E G - a d a t o k r a é p ü l n e k . Az E E G - m i n t á z a t fonológiai feladatok (például r í m e l ő szavakat kellett e l e m e z n i ) során atípusosnak számít, és ez az agyi folyama­ tok d e z o r g a n i z á c i ó j á r a utal. Ez ö s s z h a n g b a n áll a z o k k a l a P E T e r e d m é n y e k k e l , a m e l y e k arra utalnak, h o g y az egy-egy speciális feladatot ellátó terület zavarain túl a feladatot vég­ rehajtó hálózat s z e r v e z ő d é s e , k a p c s o l a t r e n d s z e r e ( d i s z k o n n e k c i ó ) is érintett. Az ingerhez, e s e m é n y h e z időben kötött, ö s s z e r e n d e z e t t (kiváltott) agyi aktivitás, az ese­

6.1.2. A

kérgestest

(corpus

callosum) jellemzői

m é n y h e z kötött agyi p o t e n c i á l o k ( E K P ) vizsgálata az i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s eltérő szint­ j e i n e k és s z a k a s z a i n a k k ö v e t é s é t teszi lehetővé. Az E K P - k e g y e s h u l l á m ö s s z e t e v ő i a fel­ d o l g o z á s m á s - m á s szakaszával korrelálnak, a s z e n z o r o s inger fizikai tulajdonságaira és a belső, m a g a s a b b szintű (kognitív) feldolgozási f o l y a m a t o k r a - figyelem, e m l é k e z e t , nyel­ vi szerkezet és tartalom - e g y a r á n t é r z é k e n y e k . A hallási s z e n z o r o s e m l é k e z e t , illetve a f o n é m a r e p r e z e n t á c i ó az E K P - k e g y i k jellegze­ tes k o m p o n e n s é n e k (eltérési negativitás, E N ) segítségével történik ( b ő v e b b e n lásd C s é p é és mtsai, 2 0 0 0 ; C s é p é és M o l n á r , 1997). E z e k a vizsgálatok ( K r a u s és mtsai, 1996; SchulteK ö r n e és m t s a i , 1 9 9 8 ; C s é p é és mtsai, 2 0 0 0 ) e g y é r t e l m ű e n i g a z o l t á k , h o g y a f o n é m á k neuronális reprezentációja a diszlexiások jelentős részénél zavart. Ez a zavar diszlexiatípustól függően elsősorban a m á s s a l h a n g z ó k e g y e s osztályaiban kifejezett, sú-

M á r a klasszikus a n a t ó m i a i vizsgálatok e r e d m é n y e i n e k értékelésekor is feltételeztek olyan z a v a r o k a t , a m e l y e k a két féltekéhez kötött feldolgozásért felelős e g y e s területek k a p c s o ­ latainak h i á n y á h o z , a l u l m ű k ö d é s é h e z k ö t h e t ő k . A két féltekét ö s s z e k ö t ő rostokból felépü­ lő a n a t ó m i a i szerkezet, a kérgestest bizonyított a n a t ó m i a i eltérései a l á t á m a s z t o t t á k e z e k e t a feltevéseket. H y n d és m u n k a t á r s a i ( 1 9 9 5 ) az M R I vizsgálatokban azt találták, h o g y disz­ l e x i á s o k n á l a k é r g e s t e s t k i s e b b , m i n t az é l e t k o r szerint illesztett k o n t r o l l c s o p o r t b a n . A szerzők szerint a talált szerkezeti és méretbeli eltérések alapvetően befolyásolhatják a két félteke k a p c s o l a t a i t és ily m ó d o n az olvasást is.

150 151

l y o s a b b e s e t e k b e n p e d i g a m a g á n h a n g z ó k r a is kiterjed. A m a g á n h a n g z ó k feldolgozási d e ­ ficitje olyan n y e l v e k b e n , m i n t a m a g y a r ( C s é p é és mtsai, 1998) vagy a finn ( L e p p a n e n és Lyytinen, 1997) g y a k r a n súlyosbítja a diszlexiások problémáit. A f o n é m a r e p r e z e n t á c i ó za­ varai ú g y tűnik, a megfelelő k o m p e n z á c i ó s stratégia elsajátítása után, a kisiskolás kort kö­ vetően is m e g m a r a d n a k . Az E K P - k e g y i k j e l l e g z e t e s kognitív k o m p o n e n s e , a P 3 0 0 diszlexiásoknál s z á m o s nyel­ vi, illetve e m l é k e z e t i feladatban a feldolgozáshoz szükséges h o s s z a b b időre utal (Taylor és K e e n a n . 1990). E z t a v i s e l k e d é s e s a d a t o k k a l ö s s z h a n g b a n é r t e l m e z v e m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a feldolgozás p o n t o s s á g á n túl a feldolgozás sebessége is r o s s z a b b a diszlexiásoknál, m i n t p r o b l é m a m e n t e s kortársaiknál. M á s adatok arra utalnak, hogy a szófelismeréshez kö­ tött a g y k é r g i feldolgozási i d ő diszlexiás g y e r e k e k n é l ( A c k e r m a n és m u n k a t á r s a i , 1994) és „jól k o m p e n z á l ó d i s z l e x i á s n a k " n e v e z h e t ő felnőtteknél e g y a r á n t h o s s z a b b , m i n t j ó l olva­ s ó kortársaiknál ( J o h a n n e s é s m u n k a t á r s a i , 1995).

7. A HALLÁSI FELDOLGOZÓRENDSZER ZAVARAI

Az e u r ó p a i o r s z á g o k adatai szerint a kisiskolásoknak m i n t e g y 9 - 1 0 % - a tanulási, 5%-a ol­ vasási zavaroktól szenved. E z e k közül a g y e r e k e k közül m e g l e h e t ő s e n sokaknál figyeltek m e g akusztikus d i s z k r i m i n á c i ó s p r o b l é m á k a t . A stabil d i s z k r i m i n á c i ó h i á n y a p e d i g külö­ n ö s e n kifejezett a b e s z é d h a n g o k e g y e s csoportjainak e s e t é b e n . M é g i n k á b b feltűnő az a tény, hogy d i s z l e x i á s o k n á l a b e s z é d h a n g o k alapvető akusztikai eltéréseinek feldolgozása sérült ( A d l a r d és H a z á n , 1998). Ú g y tűnik, hogy ezek az észlelési z a v a r o k a fonológiai fel­ d o l g o z á s i p r o b l é m á k k a l és a g y e n g e olvasással m u t a t n a k szoros együttjárást ( M c B r i d e C h a n g , 1995). A b e s z é d h a n g o k észlelési zavarainak okai m i n d a m a i napig tisztázatlanok, illetve a za­ varok e r e d e t é r e utaló elképzelések g y a k r a n e l l e n t m o n d á s o s a k . S o k a k által elfogadott el­ képzelés, h o g y a nyelvi funkciók és e n n e k k ö v e t k e z t é b e n a tanulási k é p e s s é g z a v a r a i n a k alapja n e m m á s , m i n t a hallási ingerek igen finom és gyors változásainak észlelési z a v a r a (Tállal és mtsai, 1996). Ettől eltérően m á s o k ú g y vélik, a diszlexiások j e l e n t ő s r é s z é n e k az alapvető hallási feldolgozási képességei épek, a tanulási és nyelvi zavarok e l s ő s o r b a n a fo­ nológiai k a t e g ó r i á k h a t á r o z a t l a n s á g á r a , r e p r e z e n t á c i ó s zavaraira v e z e t h e t ő k vissza (lásd S t u d d e r t - K e n n e d y és M o d y . 1995). A hallási p e r c e p c i ó r a v o n a t k o z ó ismereteink szerint a verbális és n e m v e r b á l i s hallási in­ gerek é s z l e l é s e az i s k o l á s k o r e l é r é s e k o r nagyjából érett. E n n e k ellenére n e m állíthatjuk, h o g y a hallási észlelés fejlődése és az azt m e g a l a p o z ó idegrendszeri funkciók é r é s e a kis­ iskolás k o r k e z d e t é r e befejeződött volna. Ez különösen igaz egyes b e s z é d h a n g o k p e r c e p ­ ciójára, a m e l y n e k a fejlődése t o v á b b folytatódik, és e z t n a g y m é r t é k b e n befolyásolja az k ö r n y e z e t n y e l v h a s z n á l a t a , illetve az észlelési tréning.

6.2.3.

Genetikai

és

immunológai

eltérések

A sokféle s z e m p o n t b ó l vitatott G B G / G e s c h w i n d - B e h a n - G a l a b u r d a / - m o d e l l ( G e s c h w i n d és B e h a n , 1982, 1984; G e s c h w i n d és G a l a b u r d a , 1985) t ö b b e k k ö z ö t t egy o l y a n együttj á r á s r a hívta fel a figyelmet, a m e l y m e g h a t á r o z ó szerepet töltött be a diszlexia genetikai vizsgálatainak e l i n d u l á s á b a n . A c s a l á d o k b a n h a l m o z o t t a n előforduló diszlexia eseteiben a legújabb k u t a t á s o k s z e m r t á 6-os s z á m ú k r o m o s z ó m a rövid á g á n l o k a l i z á l h a t ó g é n s z e g ­ m e n s (közel a z i m m u n r e n d s z e r alapfunkcióit m e g h a t á r o z ó részhez.) a n o m á l i á i e s e t l e g m é g i s ö s s z e f ü g g é s b e h o z h a t ó k a G B G - m o d e l l b e n felvetett együttjárással. A C o l o r a d o ál­ l a m b a n ( U S A ) lefolytatott, m i n t e g y 5 0 0 i k e r p á r r a kiterjedő vizsgálat ( G i l g e r é s m t s a i , 1998) m e g á l l a p í t o t t a , h o g y az i m m u n o l ó g i a i d e f i c i t e s az olvasási z a v a r n e m korrelál, a 6os k r o m o s z ó m a a z o n b a n m e g h a t á r o z ó a diszlexia kialakulásában. U g y a n a k k o r n i n c s e n e k arra v o n a t k o z ó adatok, hogy a fejlődés mely fázisait és m i k é n t befolyásolja a genetikai el­ térés. A diszlexia genetikai m e g h a t á r o z o t t s á g á r a utalnak egy finn k ö v e t é s e s vizsgálat (Jyvaskyla L o n g i t u d i n á l i s Vizsgálat, L e p p a n e n és Lyytinen, 1997) adatai is. A diszlexia g y a k o ­ ri előfordulásáról b e s z á m o l ó c s a l á d o k b a n született újszülöttekkel 1994-ben kezdett vizs­ gálatok e r e d m é n y e i azt mutatják, h o g y a diszlexia viselkedéses és agyi aktivitásbeli elté­ rései v i s z o n y l a g korán k i m u t a t h a t ó k . Az e s e m é n y h e z kötött agyi p o t e n c i á l o k m ó d s z e r é v e l k a p o t t e r e d m é n y e k p é l d á u l ( L e p p a n e n és L y y t i n e n , 1997) a f o n é m a f e l d o l g o z á s b a n k o ­ m o l y eltéréseket m u t a t t a k ki. A diszlexia genetikai faktoraira v o n a t k o z ó kutatások m é g folynak, a m a g a t a r t á s g e n e t i k a m é g s z á m o s kérdést kell, hogy tisztázzon. É p p e n e z é r t n e m árt a g e n e t i k a új e r e d m é n y e i t óvatossággal kezelnünk.

8. A VIZUÁLIS RENDSZER ZAVARAI ÖSSZEFOLYÓ BETŰK?

8.

1. A látás alrendszerei

A vizuális r e n d s z e r két, strukturálisan is eltérő alrendszerének, az ú g y n e v e z e t t . m a g n o c e l luláris ( m a g n ó ) , illetve parvocelluláris (parvo) r e n d s z e r n e k a m ű k ö d é s é t eltérő téri, és idő­ beli feldolgozási sajátosságok j e l l e m z i k . Míg a m a g n o r e n d s z e r m ű k ö d é s e a tranziens, te­ hát a látott világ gyors, átmeneti változásainak feldolgozását végzi, addig a p a r v o r e n d s z e r t a lassabb, h o s s z a n f e n n m a r a d ó , ám p o n t o s a b b m ű k ö d é s m ó d j e l l e m z i . A két r e n d s z e r a vizuális e s e m é n y e k eltérő aspektusainak feldolgozását teszi l e h e t ő v é . A m a g n o r e n d s z e r szerepe lényeges a m o z g á s és a tér észlelésében, a k o n t r a s z t o k eltérésé­ nek feldolgozásában, a s z e m m o z g á s o k kontrolljában, a térbeli információk feldolgozásá­ ban, sőt a vizuális e s e m é n y e k egészleges feldolgozásában. A p a r v o r e n d s z e r u g y a n a k k o r a mintázat a z o n o s í t á s á b a n , a m a g a s téri-frekvencia, a k i s m é r e t ű vizuális e g y s é g e k feldolgo­ z á s á b a n j á t s z i k szerepet, v a l a m i n t s z í n é r z é k e n y . B á r m i n d k é t a l r e n d s z e r p á r h u z a m o s a n m ű k ö d i k , a jelenlegi ismeretek szerint a tranziens m a g n o r e n d s z e r felelős a vizuális e s e m é ­ nyek m e g f e l e l ő időbeli felbontásáért. Ez az alrendszer globális, e l s ő d l e g e s feldolgozást >

152

153

hogy az észleléstől az e m l é k e z e t alrendszerein keresztül a nyel­ vi f u n k c i ó k i g mi m i n d e n b e n t é r h e t n e k el a diszlexiások átlagos fejlődésű k o r t á r s a i k t ó l . h o g y a p r o b l é m á s területeken a fejleszthetőség felső határait érjék el. j ó l l e h e t s o k m i n d e n t n e m tu­ d u n k m é g a diszlexiáról. h o g y m e g t ö r t é n j e n . A két inger m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő s é g é n e k időbeli j e l l e m z ő i t vizsgáló vizuális felada­ t o k b a n m é r t ú g y n e v e z e t t s z e p a r á c i ó s k ü s z ö b a d i s z l e x i á s o k n á l szignifikánsan h o s s z a b b . de a diszlexia-veszélyeztetettség n e m m i n d i g igazolódik be. A vizuális alrendszerek és a diszlexia A d i s z l e x i á s o k n a k a k ü l ö n b ö z ő vizuális feladatokban nyújtott teljesítményét e l e m e z v e ki­ derült. KUTATÁSI EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA A GYAKORLATBAN A diszlexiásokkal végzett kutatások e l m ú l t évtizedeiben gyűjtött a d a t o k e g y é r t e l m ű e n iga­ zolták a z o k a t a m i n d e n n a p i tapasztalatokat. N o r m á l olvasásnál a gyors s z a k k á d o k m e g a k a d á l y o z z á k a láthatósági p e r z i s z t e n c i a m e g n y ú l á s á t . lokalizálását hivatottak követni. W i l l i a m s s z i n d r ó m a vagy v a l a m i l y e n m á s fejlődési z a v a r s z i n d r ó m a . A m e g f e l e l ő fejlesztésnek e l e n g e d h e t e t l e n feltétele a k é p e s s é g e k n a g y o b b k ö r é n e k fel­ mérése. m é g p e d i g sok­ féle ok miatt n e m az. m i n t a h o s s z a b b időállandójú m a g n o r e n d s z e r által végzett feladatok esetében. 1993).2. MIT FEJLESSZÜNK. A m a g n o r e n d s z e r válaszának f e n n m a r a d á s i ideje. így példá­ ul a kicsi b e t ű k e t . A t r a n z i e n s r e n d s z e r által v é g r e h a j t o t t s z a k k á d o k i d ő t a r t a m a l é n y e g e s e n r ö v i d e b b . de kialakíthatók általános. illetve e g y ü t t (és ez a g y a k o r i b b ) s z e r e p e t j á t s z i k az olvasási z a v a r m e g j e l e n é s é b e n . az olvasási tel­ j e s í t m é n y alapján m e r ü l fel a diszlexia gyanúja olyan esetekben. Végezetül p e d i g ne feledkezzünk m e g az időfaktorról! A kutatási e r e d m é n y e k u g y a n i s arra figyelmeztetnek. specifikus nyelvi zavar. Ez az u g y a n c s a k n é h á n y s z á z a d m á s o d p e r c n y i idő m e g n ő h e t a téri-frekvencia n ö v e k e d é s é v e l . Általában az iskolában. legalábbis a p s z i c h o l ó g i a és a kognitív i d e g t u d o m á n y i s m e r e t a n y a g a alapján. s z á m o s deficitre mutattak. A m ó d ­ szer k i v á l ó s á g a e l l e n é r e is úgy tűnik. A l a s s a b b p a r v o r e n d s z e r v á l a s z á n a k ideje a fixáció alatt n e m h o s s z a b b a z o n b a n n é h á n y s z á z a d m á s o d p e r c n é l . 1987). h o g y a z ó v o d á s k o r végére k i b o n t a k o z ó k é p e s s é g e k m ű k ö d t e t é s e a m i n d e n n a p i k o m m u n i k á c i ó b a n már eleve b e é p í t o l y a n k o m p e n z á l ó m e c h a n i z m u s o k a t . hogy a p a r v o r e n d s z e r megfelelő m ű k ö d é s é t igénylő f e l a d a t o k b a n n e m t é r n e k el az olvasni j ó l t u d ó k t ó l . hogy súlyos e s e t e k b e n s z ü k s é g e s e g y á r n y a l t a b b . és e n n e k sokféle l e h e t ő s é g e kí­ nálkozik. Ennek standardizált módszerei hazánkban m é g n i n c s e n e k . A r e e d u k á c i ó során a l k a l m a z o t t fejlesztő m ó d s z e r e k azon kívül. h o g y a t r a n z i e n s m a g n o ­ r e n d s z e r m ű k ö d é s é h e z k ö t h e t ő feladatokban a diszlexiások r o s s z a b b u l teljesítenek. S z á m o s . egyik jó példája a szűrésre használt Inizan-teszt (Vassné K o v á c s . Az instabil vergencia kontroll. U g y a n í g y rosszabb a diszlexiások teljesítménye az ala­ c s o n y téri-frekvencia és alacsony téri-kontraszt feldolgozását i g é n y l ő feladatokban. Az olvasás d i n a m i k u s folyamat. U g y a n a k k o r v i z s g á l a t o k sora utal arra. hiszen láthattuk. hogy egyetlen kiemelt te­ rület (például a m o t o r o s k é p e s s é g e k ) fejlesztése olyan erőteljesen hat m i n d e n m á s k é p e s ­ ségre. m i n t jól o l v a s ó társaik. ez interferálni fog a k ö v e t k e z ő fixáció során felvett információval. mint a m e g f e l e l ő e n olvasóknál. A z idővel való versenyfutás e g y i k oka. M i n t az e l ő z ő fejezetekből is kitűnt. 1999). Az ú g y n e v e z e t t „ v e r g e n c i a k o n t r o l l " kísérletek. a m e l y n e k során a vizuális e s e m é n y j e l l e m z ő i n e k (pél­ dául mintázat) első analízise és integrációja a fixációváltás időtartamánál r ö v i d e b b idő alatt kell. mint a betűk sta­ bil fixációja. észlelés. A t r a n z i e n s a l r e n d s z e r deficitjére utal J o h n S t e i n n e k és m u n k a t á r s a i n a k s z á m o s ered­ m é n y e . A tiszta l á t á s n a k és így a sikeres o l v a s á s n a k egyik feltétele a két rendszer interakciójának gátlása. a g y e n g e fixáció pe­ d i g a t r a n z i e n s r e n d s z e r alulfejlettségének lehet a k ö v e t k e z m é n y e . hogy az e g é s z r e n d s z e r r e hat. ÉS HOGYAN? végez. h o g y t ö ­ rekedjenek. 1999). Az a l k a l m a z o t t m ó d s z e r e k célpontja lehet egy-egy nyil­ v á n v a l ó a n alulfejlett k é p e s s é g kiemelt fejlesztése. L é n y e g e s eltérést m u t a t a d i s z l e x i á s o k r a és a j ó l o l v a s ó k r a j e l l e m z ő kritikus fúziós frekvencia. a k é p e s s é ­ gek rendszerét fejlesztő k o m p l e x m ó d s z e r e k is. e l m o z d u l á s á r a (lásd Stein. 154 .k ü l ö n is. A vergencia kontroll szerepe n e m m á s . A fejlesztő p e d a g ó g u s feladata tehát n e m k ö n n y ű . ahol az e g y é b k é p e s s é g e k 155 8. a m a g n o r e n d s z e r m e g f e l e l ő m ű k ö d é s é h e z k ö t ö t t vizuális fe­ l a d a t b a n találtak eltéréseket. h o g y v i s z o n y l a g k e v é s időnk van a fejlődési z a v a r valódi a r c á n a k m e g i s m e r é s é r e . és egy-egy oki t é n y e z ő m e g n y i l v á n u l á s a is sokféle lehet. A k o m p ­ lex m ó d s z e r e k b e n k ü l ö n ö s e n nagy szerepet kell kapjon a m o z g á s . és a lassabban d o l g o z ó p a r v o r e n d s z e r t a vizuális i n f o r m á c i ó megfelelő területeire irányítja. mégpedig neuropszichológai diagnózis. disz­ lexiásoknál a feldolgozási idő c s a k n e m kétszerese a jól o l v a s ó k é n a k (Martin és L o v e g r o v e . h a n e m a valódi fejlődési zavar i n k á b b diszfázia. m e g b í z h a t ó lokalizációja. A fejlesztésre v o n a t k o z ó a n e g y é b k é n t az o l v a s ó s z á m o s h a s z n o s m ó d s z e r t talál e b b e n a kötetben. h o g y az olvasás súlyos z a v a r a i n a k h á t t e r é b e n sokféle ok h ú z ó d i k m e g . A m i n e h e z e n k é p z e l h e t ő el.9. h o g y az olvasástanítás diszlexiások s z á m á r a kialakított eljárásait alkalmazzák. a m i k o r a diszlexia n e m is igazán diszle­ xia. e l ő n y ö s e n p s z i c h o t e r á p i á v a l k i e g é s z ü l v e ( l á s d például S z e b e n y i n é N a g y . azaz a „láthatósági p e r z i s z t e n c i a " a fizikai inger idejénél h o s s z a b b lehet. Steinék vizs­ gálatai szerint sok diszlexiás g y e r e k azonosítja n e h e z e n a kisméretű célpontot. az észlelési és m e g i s m e r é s i funk­ ciók m i n d e g y i k e k ü l ö n . A p r e v e n c i ó h o z e l e n g e d h e t e t l e n a k é p e s s é g e k felmérése. A d i a g n ó z i s b ó l kiinduló fej­ lesztés a z o k b a n az esetekben k ü l ö n ö s e n indokolt. a m e l y e k a k i s m é r e t ű t á r g y a k sta­ bil azonosítását. m i n d e n k é p p e n arra kell. A p r e ­ venció és r e e d u k á c i ó i g é n y e egyre erőteljesebb h a z á n k b a n is. A nyelvi r e n d s z e r zavarai viszonylag korán felismerhetők. és é p p e n e z é r t g y a k r a n p a n a s z k o d n a k a b e t ű k ö s s z e f o l y á s á r a . nyelvi és m á s kognitív k é p e s s é g e k á r n y a l t fejlesztése. a m e l y e k lefedhetik az alulfejlett r é s z k é p e s s é g e k e t . Ha a m a g n o r e n d szernek az e l ő z ő fixációhoz k ö t h e t ő láthatósági perzisztenciája átnyúlik a k ö v e t k e z ő b e . és n e m k ü l ö n b e n a m e g h a t á r o z ó r é s z k é p e s s é g e k célzott vagy é p p e n a ké­ p e s s é g r e n d s z e r á l t a l á n o s fejlesztésére. de r e m é n y e i n k szerint erre h a m a r o s a n sor kerül.

32-38. Annals of the New York Academy of Sciences. In: Geschwind. M. B E H A N . MEIXNER ILDIKÓ (1974): Új segédanyagok a diszlexia korrekciójához.. PRIOR. 70-82. C. J. ELIOPULOS. Proc Natl Acad Sci USA. Washington D C . L. LOMBARDI. MORTON. hasznos iránytűként m ű k ö d h e t azonban. M„ BRADLEY.. H. V. A. Cross-lingusitic studies of dyslexia and early language development. Quarterly. I. ADAMS. Hillsdale... OGLESBY. C . GALABURDA.S. . ROSEN. D . N . és a fejlődést á l t a l á b a n is serkenti. (1877): Disturbances of speech. New Jersej. ABOITIZ. életév táján e g y r e i n k á b b c s ö k k e n .Dyslexia. 310-333. ODEGARD. 55. J Speech Language Research.. MANGUN.. FRITH. I. A . A... Náátanen. Nature.. alliteration. S. 183-186. (1983): Surface dyslexia. M. T.M. C M . A. B . SEMRUD-CLIKEMAN.. Evoked and event-related potentials in hearing research and clinical application. BRYANT. 62. De Weerd. Archives of Neurology. DEFRIES.. . J. Science. OSMAN-SÁOI JUDIT.. N . GONZALEZ. Walker. Science.. New York.alapján n e m i s v á r n á n k e n n e k m e g j e l e n é s é t . 63. (1996): Neuropsychology for clinical practice. ( 1968): Human brain: Left-right asymmetries in temporal speech region. L E P P À N E N . P. . A .. (1993): Working memory and language. 3 0 ] . . N . J. V. New Jersey. M . 341-354. V. JOHNSTON. 79-105. A.. N . (ed): The psychology of learning and motivation. (1997) HYND. PARSONS. J. E. T. D.NO L. GOSWAMI. and reading disability. (1974): Disorders of higher cortical function in children. KUSSMAUL. BADDELEY. A m i n d e z t l e h e t ő v é t e v ő i d e g r e n d s z e r r u g a l m a s s á g a a z o n b a n a 10. Boston. J. 58. A. Kéz­ irat. 52. T. APA. Journal of Experimental Psychology. ROSEN G. MARSH. A m e n n y i b e n a g y e r m e k 7 . J. (Eds): Clinical Neurophysiology. . (eds). Y.Y.T. CSÉPÉ VALÉRIA (2000): Az olvasás és írásképesség zavarai. CULBERTSON. Official Publications of the European Communities. I.. 26.. T. speech perception. le kell é p í t e n i a g y e r e k saját. GALABURDA. A . J . h a t é k o n y fej­ lesztést e l s ő s o r b a n ez előtt t u d u n k v é g e z n i . J. Liberman. M. (1994): Learning to read: the role of short-term memory and phonological skills. 4. N . E. LEONARD. GESCHWIND.428-521... DYKMAN. G . G . O. LUNDBERG. M . Magyar Pszichológiai Szemle. MUNTE. D . 419-421. 39. P. 35. 133-140. W . BEHAN. NOVEY. NICOL. 5097-5100. DESBERG. 80-92. ELIOPULOS.. D . RIDDOCH. 919-926. . (eds) Cerebral dominance: The biological foundations. Reidel. 47.. 40(6). R. (1998): Speech perception in children with specific reading difficulties (dyslexia). A.): Gyógypedagógiai alapismeretek. MASTERSON. (1985): Developmental dyslexia: Four consecutive cases with cortical anomalies.971-973. W . F. MCGEE. G. G .P. Q J Exp Psychol A 51(1): 153-177. CROSSLAND. Academic Press. J. EDMONDS. M„ W E L C H . Child Development.. A. . E. 109-121. reedukáció módszer.F.. CSÉPÉ. T. C . LIVINGSTONE. S. LANDERL.... J . Riccio. COLTHEART. BYNG. I.. 161. H . (1973): Dyslexia: A neurolinguistic study of traumatic and developmental disorders of reading. H . 88-90. HULME. G. K. S . (1993): Evidence for a magnocellular defect in developmental dyslexia. 634-654. LORYS. FRITH. J. . USA. S.. ADLARD A . Journal of Clinical and Experimental Neurophysiology. LYYTINEN.R. MEIXNER ILDIKÓ. J . Archives of Neurology. E.3 0 1 . associations and pathology.M. JOHANNES. (1983): Developmental deep dyslexia? Cortex. . D . GESCHWIND. Zidar. (1974): Working memory. 354-369. ( 1998): A twin family study of the association between immune system dysfunction and dyslexia using blood serum immunoassay and survey data. J. Budapest. . In: Illyés S . PENNINGTON. . Karger. 301-330.D. ELTE Kiadó. Harvard University Press. (1991): Physiological and anatomical evidence fora magnocellular defect in developmental dyslexia. M C B R I D E . a fejlesztés m ó d s z e r e p e d i g a specifikus k é p e s s é g e k r e is hat. 16. DRISLANE F. 521-552. ZECKER. (1982): Left handedness: association with immune disease. R.G.M. F. Cambridge. CARRELL. A fejlesztő p e d a g ó g u s d o l g a tehát a k k o r lesz k ö n n y e b b . N. In: Shankweiler. J. UCB Kiskönyvtár. U. GREEN. LARSEN. G. GALABURDA. BRADLEY. R. 156 . R. In: Csépé. G„ FRIEDMAN. . R. Budapest. SHERMAN. Phonology and reading disability.8 . KRAUS. (1984): Laterality. K.. Journal of Educational Psychology. (1989): The alphabetic principle and learning to read. (1997): Brain morphology in children with specific language impairment.Y. A . 2.. Audiology and Neuro-Otology. U. 2 8 9 . (1985): Beneath the surface of developmental dyslexia.. BADDELEY.. ELLIS. Integrative review. GATHERCOLE.. Reading research: Advances in theory and practice. G . (1995): Dyslexia and corpus callosum morphology. (1997): The impact of orthographic consistency on dyslexia : A GermanEnglish comparison. CSÉPÉ VALÉRIA.. WIMMER.. P. (1995): Brain potentials in developmental dyslexia: Differential effects of word frequency in human subjects. LUNDBERG. (eds).. HYND. ha a d i a g n ó z i s korai és p o n t o s . L. Szűcs DÉNES. ÉS MOLNÁR. (1990): MRI evaluation of the size and symmetry of the planum temporale in adolescents with developmental dyslexia.. 273. N. S.V. Coltheart. Galaburda. (1981): A cognitive-developmental theory of reading acquisition. Idézi: Temple. O . 165-178..429^138. I. J. G . HARBECK.M. Bologna. P. HOLMES. 30. R. 1 12-1 33. M. 549-555.. Surface Dyslexia. E z t k ö v e t ő e n a fejlesztő p e d a g ó g u s d o l g a egy­ re n e h e z e b b .. K. P. P . Academic Press. (1985): Cerebral lateralization: Biological mechanisms. . (szerk. NIXON. MANN. S. N.W. Archives of Neurology. MACLEAN. Monduzzi Editoré. phoneme detection and learning to read. GAUGER L. Gyógypedagógia.. U. (1997): Auditory event-related potentials in the study of developmental language-related disorders. . HIEN. hi­ szen e z e k k o r á b b a n i s m e r t e t e t t széles m ó d s z e r t a n i repertoárja e h h e z is segítséget nyújthat. COHEN. In: Patterson. 88(18): 7943-7947. In: Geschwind. Brain and Language. (1990): Brain morphology in deve­ lopmental dyslexia and attention deficit disorder/hyperactivity. (eds). P. (1980): Reading disability: Methodological problems in information processing analysis. A. C. OSMANNÉ SÁGI JUDIT (2000): A fejlődési diszlexiára (FDL) jellemző beszédhang­ feldolgozási zavarok eltérési negativitás (EN) korrelátumai.. . 1272-1284. CSÉPÉ VALÉRIA.C H A N G . 195. Cognition. P. In: Bower. A sokféle. .F. T. 200.. 475-500. ú j o n n a n kialakított fejlesztő m ó d s z e r k ö z ü l nem könnyű választani. HITCH..M. SMITH. rosszul m ű k ö d ő k o m p e n z á c i ó s t e c h n i k á i t . (eds). 138-154. R. migraine. Marshall. BRYANT. S. GESCHWIND. M. WEISS MÁRIA ( 1996): Tanulási zavarok . (1996): Auditory neurophysiologic responses and discrimination deficits in children with learning problems. MA. 682. 3. (1990): Rhyme. úja­ kat kell kiépíteni és stabilizálni. In: MacKinnon. (1997): Towards the clinical application of the mismatch negativity evokes potential component. KUSSMAUL.. ( 1991 ): Learning about spelling sequences: The role ofnsets and rimes in analogies in reading. V. 36. KOTZIN. C. O. E. and developmental learning disorder. 76. (1983): Categorizing sounds and learning to read: A causal connection. J. GESCHWIND. V. 79.. Basel.J. 1110-1 123. 42. LEVITSKY. . A . N . Neuroscience Letters. Budapest. MEIXNER ILDIKÓ (1993): A diszlexia prevenció... Annals of Neurology. . P.S. (1994): Visual event-related potentials of dyslexic children to rhyming and non-rhyming stimuli. Itt p e d i g v i s s z a k a n y a r o d h a t u n k a kutatási m ó d s z e r e k h e z . Journal of Experimental Child Psychology. NOVEY.. Proceedings of the National Academy of Sciences. In: Stalberg. SHANKWEILER. B. 14. N . A. GALABURDA A. University of Michigan Press. M .. M. J. LIBERMAN. . A. J. C .. Lawrence Erlbaum Associates Inc. . v i s z o n y l a g k é s ő n k e z d h e t ü n k b e l e a fejlesztésbe. S.386-418. Science. GILGER. LIBERMAN. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Brain and Cognition. 222-233. KOCH. New York. (1969): Interaction of information in word recognition. GESCHWIND. W . H . D. életéve előtt n e m g y a n a k s z u n k . Psychological Review. LIBERMAN. G. D. 18. S . (1995): Phonological processing. Developmental Psychology. G. MONK. MOLNÁR Márk (1998): Similarities and differences of deficient phoneme processing in aphasia and dyslexia. 19. HALL. (ed). 157 FELHASZNÁLT IRODALOM ACKERMAN. L. B. Selected Papers on Language and the Brain? Boston studies in the philosophy of science. P . Luxembourg. hormones and immunity. (1997): Does language make any difference in reading acquisition? In: Olofsson.. A. M. HAZÁN V. BLACK. . 801-802. Zeimssen's Cyclopaedia. Strömqvist. 469^196. A. ha ezeknek hatásvizsgá­ lata is r e n d e l k e z é s ü n k r e áll. T. LIVINGSTONE M. L.. GESCHWIND.E.. MCDOUCALL. 315-334. SHANKWEILER.

J. A z első főfoglalkozású l o g o p é d i a i álláshely 1 9 6 9 . 81-84. így indulhatott be 1990/9l-ben az első logopédiai nagycsoportunk. BRONEN. British MedicalJournal. FUSCHER. DONOHUE B. (1996): Cerebral organization of component processes in reading. . (1980): Development of grapheme-phoneme correspondence in normal and dyslexic readers. D . Novak Rudolf és Társa. 16-17. E l v é g e z t ü k a z e l s ő n a g y átfogó ó v o d a i p r e v e n c i ó s s z ű r é s e i n k e t . (1939): Az emberi tévedések törvényszerűségei. D. 337-340. VASSNÉ KOVÁCS EMŐKE (1977): Szemelvények a diszlexia köréből. a b e s z é d j a v í t á s alapellátás. J. M. t o v á b b i b ő v í t é s alapján 3 2 l o g o p é d i a i álláshellyel r e n d e l k e z i k a k ő b á n y a i h á l ó z a t . (1998): Auditory processing and dyslexia: TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS: evidence for a specific speech processing deficit. E z e n c s o p o r t o k .. o s z t á l y i g visszük a r á s z o r u l ó k a t . (1937): Reading.. J . C M . LIBERMAN. 12. Hove. 3 0 l o g o p é d u s ! A 2 0 0 1 / 2 0 0 2 . FOWLER. SIEGEL.. M . S. M . G. Cognitive Neuropsychology. SNOWLING. K . STUART. 294-305. FULBRIGHT. H. o s z t á l y o k b e i n d í t á s a s o k r é t ű f e l a d a t o k a t rótt r á n k : 1988-ban M e i x n e r I l d i k ó segített a szervezési m u n k á l a t o k b a n . majd statisztikai ada­ tokkal bizonyítottuk a logopédiai óvodai csoport szükségességét. B. 1999/2000-es t a n é v ü n k m o t t ó j a m á r a z volt: 3 0 év. M . The phonological-core variable-difference model.. amely ingyenes. Journal of the American Medical Association. LOGOPÉDIAI CSOPORTOK. VASSNÉ KOVÁCS E. RUMSEY J . Budapest. (1997): Developmental cognitive neuropsychology. STACKHOUSE. M i n d e k ö z b e n t ö b b n y e r t e s p á l y á z a t o t í r t u n k . E l l á t u n k 19 ó v o d á t . MAISOG J . . J . 119. (1988): Explaining the differences between the dyslexic and the garden-variety poor reader.E. 1221-0238. KEENAN. VEKERDY ZSUZSANNA (1969): Nem írok. S. 5. KATZ. (1985): Deep dyslexia in childhood? Brain and Language. 90. §) a l o g o p é d i a i s z a k s z o l g á l a t . writing and speech problems in children. (1986): Phonological dyslexia and dysgraphia: A developmental analysis. A .b e n l é t e s ü l t a K i s e g í t ő I s k o l á b a n .C. Psychology Press. SHAYWITZ.. . ORTON. SKUDLARSKI. 167-173. 271. D. 3. M . . W . MILLER. P. FLETCHER. . SZEBENYINÉ NAGY ÉVA (1999): Iskolás diszlexiások vizsgálata és az újabb szempontokkal bővült terápia. (1979): The speech code and K ő b á n y á n 1956 ó t a folyik l o g o p é d i a i gyakorlati m u n k a . Jo­ urnal of Experimental Child Psychology. CONSTABLE R . STANOVICH. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A k ö z o k t a t á s i t ö r v é n y é r t e l m é b e n (Kt. W . t o v á b b á 2 ó v o d a i l o g o p é d i a i fejlesztő n a g y c s o p o r t o t . Buda­ pest.A. WANG..T. S„ BEDI. F . NAGARAJAN. REMSCHMIDT. G.. nem olvasok. W I S E D . 11. ahová jórészt a logopédiai nagycsoportból kerültek a gyerekek. b e é p í t v e e z e k e t a l o g o p é d i a i c s o p o r t o k b a n folyó m u n ­ kánkba. L. RACK. T . MERZENICH. J . Cognitive Neuropsychology. 1995/96-ban újabb logopédiai n a g y c s o p o r t és újabb iskolában logopédiai 1. . ( 1 8 9 6 ) : A case of congenital word-blindness. p s z i c h o l ó g u s i f o g l a l k o z á s o k ) . 14-15. M A R K .KŐBÁNYÁN KONDOR EDIT SHANKWEILER. OSZTÁLYOK MŰKÖDÉSE A GYAKORLATBAN . C.l l o g o p é d u s áll. ANDREASON. SCHULTE-KORNE. 29. (1928): Specific reading disability strephosymbolia. Az learning to read. N A C E K . SHAYWITZ.MORGAN. . amely jelenleg a K o m p l e x Általános Iskola és Szakszolgáltató K ö z p o n t tagozataként mű­ ködik. 216. Brain. G. HOWARD. RANSCHBURG P . 19 iskolát. . M .E. SONODA H. B YMA.. S. (1999): Diszlexia-veszélyeztetettek kiszűrésének lehetőségei az Inizan-teszttel. A l o g o p é d i a i o s z t á l y o k a t ö n k o r m á n y z a t i e n g e d é l y lyel k i s l é t s z á m ú o s z t á l y o k k é n t a felső t a g o z a t b a n is e g y ü t t tartjuk. 590-604. (1996): Language comprehension in language-learning impaired children improved with acoustically modified speech. N . K . GORE. K é t i s k o l á b a n l o g o p é d i a i 5. C. PU-GH. M e g i s m e r k e d t ü n k a fejlesztő szoftverek h a s z n á l a t á v a l . X. R . L. M . Journal of Learning Disabilities. SNOWLING.A. . J . R .. Főiskolai jegyzet. 2 1 . BARTLING. .. K. ORTON. Brain Topogr 8(3). Psychophysiology. l o g o p é d i a i . .... Fejlesztő Pe­ dagógia Különszám. Norton.S. Med Hypotheses. 158 159 . 108-121. M ...793-824. (1998): Speech phones are a replication code. 3 4 . 318-327.R. .. TAYLOR. . (1996): Developmental characteristics of topographic EEG in school-age children using an autoregressive model. s s z e r e l t ü k fel a s z ü k s é g e s teszt­ anyagokkal.e s t a n é v r e . Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory. v i s s z ü k t o v á b b . W . m e l y e k p é n z ö s s z e g e i b ő l b ő v í t e t t ü k esz­ k ö z p a r k u n k a t . (1995): K J : A developmental deep dyslexia. New York. Neuroreport. (1992): A positron emission tomographic study of impaired word recognition and phonological processing in dyslexic men Arch Neurol 54 (5). P. 50(2). E z t a m u n k á t f o l y t a t v a i n d u l t u n k 1991/92-ben a l o g o p é d i a i iskolai e l s ő o s z t á l y u n k k a l . (1990): Event-related potentials to visual and language stimuli in normal and dyslexic children. TÁLLAL. .S. 261-263. S. s z á m í t ó g é p e k k e l s z e r e l t ü k fel a l o g o p é d i a i o s z t á l y o k a t . 1991-ben h o z t u k l é t r e a kerületi v i z s g á l ó á l l o m á s u n k a t . Science. SKOYLES. 562-573. 2. TANIMURA R. osztály kezdte meg működését. I. 1095-1099. A diszlexia kezelése. OGAWA T.T. . 531-545.. 12. 2. 1378. W . SCHREINER. 309-339. P. 74-77. JENKINS. Tankönyvkiadó. TEMPLE. .Y. 30-31. L. K . Gyermekünk. . i g é n y szerinti s p e c i á l i s m e g s e g í t é s e k k e l ( k o r r e p e t á l á s . R . P . P. 27. Fej­ lesztő Pedagógia Különszám. A l o g o p é d i a i c s o p o r t o k . SHANKWEILER. DEIKMEL. o s z t á l y o k m e l ­ lett s t á t u s z o n k ü l ö n l .

általános m o t o r o s nyugtalanság. . a részképesség-zavarok h a l m o z o t t előfordulását éreztük m e g .) a l a k u l h a t n a k ki.az afázia.a halláscsökkenésből eredő beszédhibák. akinél ve­ leszületett vagy szerzett idegrendszeri m ű k ö d é s i zavarok és k ö r n y e z e t i h a t á s o k k ö v e t k e z ­ t é b e n j e l e n t ő s m é r t é k ű b e s z é d f o g y a t é k o s s á g áll fenn. és h o z t u k létre az első logopédiai fejlesztő n a g y c s o p o r t o t . osztályból visszakerülnek a többsé­ gi c s o p o r t o k b a . . e l k e z d h e t i k az általános iskola 1. t ü r e l m e t . és s ú l y o s a b b e s e t b e n további vizsgálatokra (szakbizottságira. vagy az életkoruk szerinti ál­ talános iskolai osztályfokot folytathatják. . h i b á s a n k é p z e t t h a n g o k k a l . h o g y a fejlődés k o r a i szakaszában kis l é p é s e k b e n . aki rossz artikulációs m o z g á s s a l . A súlyos b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k e t parciális (részleges) teljesítményzavarok. p r o b l é m a é r z é k e n y s é g e t kell j e l e n t s e n . t o v á b b á indítottuk be két általános iskolánkban a logopédiai osztályok f e l m e n ő rend­ szerét. Beszédfogyatékos (beszéd. Kezelési és terápiás e s z k ö z t á r á b ó l h a t é k o n y segítséget kell t u d n i a nyúj­ tani a r á s z o r u l ó k n a k . s z á m o s tünetet e g y ü t t m u t a t ó (tünetegyüttest) g y e r m e k e k kerülnek. H a b á r m e l y funkcióban e l m a r a d á s vagy zavar keletke­ zik.az a k a d á l y o z o t t beszédfejlődés. A diszlexia.a k ü l ö n b ö z ő h a n g k é p z é s i zavarok.a b e s z é d f o l y a m a t hibái ( d a d o g á s . felszámolására. ebből k ö v e t k e z ő e n a beépítés elégtelen. T é n y . N e m é r z é k e l i k az idő m ú l á s á n a k j e l e n t ő s é g é t sem. m e l y e k az o l v a s á s . majd a m á s o d i k a t is. A g y e r m e k az inger b e é p ü l é s e előtt már­ is m á s ingert keres m a g á n a k .az o r r h a n g z ó s beszéd. . amit elvárunk.o k t a t ó m u n k á j á t végzi. E g y l o g o p é d u s m u n k á j a során m i n d e g y i k fent e m l í t e t t k a t e g ó r i á b a t a r t o z ó g y e r m e k k e l k a p c s o l a t b a kerül. F e j l ő d é s ü k b e n e l a k a d t g y e r m e k e i n k n é l e l m o n d h a t ó . A m e n n y i b e n a g y e r m e k n e k a speciális intenzív fejlesztéssel és a g y a k o r l á s o k k a l a kellő érési időt is biztosítani tudtuk. Beszédhibás az a g y e r m e k . DIAGNÓZIS. ül. szakirányú napi fejlesztés lehetőségét csakis a logopédiai fejlesztő óvodai c s o p o r t b a n tudjuk a h a l m o z o t t p r o b l é m á k k a l k ü z d ő g y e r m e k e k s z á m á r a biztosíta­ ni. Itt áll s z á m u k r a megfelelő idő rendelkezésre a fejlődési egyenet­ lenségeik l e k ü z d é s é r e . . Indokaink: A logopédiai ó v o d a i csoportokba.a m e g k é s e t t beszédfejlődés.az artikulációs z a v a r o k . . hogy az iskolaköteles kor előtt m e g k e z d ő d j é k a speciális fejlesztő. E z e k hatására a b e s z é d f o g y a t é k o s o k n á l m á s o d l a g o s p s z i c h é s e l t é r é s e k ( s z o r o n g á s . hogy a z e l e m i érzékeléseikből n e ­ hezen lesz észlelés. 160 161 . általános tanulási za­ varig terjedhetnek.A - logopédia: a g y ó g y p e d a g ó g i a e g y speciális részterülete. de sok e s e t b e n érinti a b e s z é d f o g y a t é k o s s á g o t is. diszgráfia m i n t részképességzavar. h i p e r m o t i l i t á s és/vagy m a g a t a r t á s i z a v a r o k stb.és nyelvi fejlődésben a k a d á l y o z o t t ) az a g y e r m e k . integrálhatóvá válik a további együttnevelésre. azaz p e r c e p c i ó . T u d n i kell azt. D i a g n o s z t i k a i i s m e r e t e k birtokában kezelési tervet kell elképzelnie. Ez rontja a tanulási f o l y a m a t o k a t . de á t m e n e t i j e l l e g ű is e g y b e n . Ez zavart idéz elő a nyelvi. Más fogyatékos c s o p o r t b a tartozó g y e r m e k e k j e l l e m z ő i n e m h a t á r o z h a t ó k m e g egysége­ sen. azaz a p p e r c e p c i ó hi­ ányával állunk s z e m b e n . Majd a speciális j e l l e g ű m u n k á n a k folytatódnia kell a logopédiai o s z t á l y o k b a n is. h a n g c s e r é k k e l v a g y k i h a g y á s o k k a l beszél. A A LOGOPÉDUS FELADATA megfelelő feltételeket. figyelem­ k o n c e n t r á c i ó s zavarok. . a k k o r a nyelvi fejlődés és az iskolai ta­ nulás n e h e z í t e t t lesz. k o m m u ­ n i k á c i ó s és tanulási k é p e s s é g e k b e n . H i ­ á n y o z h a t n a k v a g y k e v é s b é fejlettek l e h e t n e k a z o k a k é p e s s é g e i . p s z i c h o ­ lógiaira stb. készí­ tenie. h o g y ez a k ü l ö n n e v e l é s s z ü k s é g s z e r ű . Az általunk k e z e l t g y e r m e k e k részképesség-struktúrája n a g y o n eltérő fejlődést m u t a t . .í r á s elsajátításához nélkülözhetetlenek. m e l y a b e s z é d h i b á k felszámolását és a A TERÁPIÁNKRA SZORULT GYERMEKEKRŐL: SAJÁTOSSÁGOK. h a d a r á s ) .k o m p l e x t u d o m á n y (pedagógiai d o m i n a n c i á j ú ) . M é g i n k á b b a tudatos p e r c e p c i ó . . Oka. G y a k o r l a t i m u n k á n k során m e g t a p a s z t a l v a a gyerekek egy r é s z é n e k súlyos tüneteit. így sok esetben h i p e r m o t i l i s s á válik. Az észlelt d o l g o k n e m kapják m e g azt a szintet. szegregált fejlesztésük szük­ ségességét. H i s z m i n d e n évben v a n n a k olyanok. naponkénti fejlesztés k e r e t é b e n lehet l e g i n k á b b elősegíteni a fejlődésüket. M i n d ­ ezek k ö v e t k e z m é n y e k é n t p e d i g m á s o d l a g o s p s z i c h é s sérülések és m a g a t a r t á s z a v a r o k tár­ sulhatnak a m á r m e g l e v ő p r o b l é m á k h o z . Ha a funkció m ű k ö d é s e zavart. osztályát.az olvasás és írás z a v a r a i n a k javítására. intenzíven. -deficit ide s o r o l h a t ó . h o g y az agy b i z o n y o s helyein a b i o k é m i a i r e n d s z e r e k kevés ideig foglalkoznak adott jelekkel. Az e n y h e részfunkció-gyengeségtől a k o m p l e x személyiség-. napi rendszerességgel.a g é g e nélküli beszéd. s n e m t u d n a k a k é p e s s é g e k h a r m o n i k u s a n m i n ő s é g i l e g m a g a ­ sabb szintre j u t n i . h i s z m i n t a nyelvi k é p e s s é g z a v a r a is megmutatkozik. iskolai osztályokba a h a l m o z o t t a n p r o b l é m á s . A beszédfogyatékos gyermekek számára elengedhetetlen. . Ez a l a p o s s z a k m a i tárgyi tudást.az első és m á s o d l a g o s k o m m u n i k á c i ó s r e n d e l l e n e s s é g e k k e l foglalkozik. A l o g o p é d i a által nyújtott beszédjavításnak ki kell terjednie: . akik a logopédiai csoportból. E z e k m e g t a n u l á s á h o z m a g a s r e n d ű pszichikai funkciók integrált m ű k ö d é s é r e v a n szükség. kiesik e g y l á n c s z e m . p r e v e n c i ó s m u n k a . g á t l á s o s s á g . hipermotilitás is j e l l e m z i . szakorvosira. .) irányítania a g y e r m e k e k e t . SPECIÁLIS IGÉNYEK b e s z é d f o g y a t é k o s o k n e v e l ő .

a térbeli v i s z o n y l a g o s s á g észleléséről és m o t o r i k u s lekövetéséről. ÁTFOGÓ LOGOPÉDIAI VIZSGÁLAT KÖRE Vizsgálati k é r e l m e t k a p u n k . . a k ü l ö n b ö z ő tüneteik alapján.1991-ben h o z t u n k létre K ő b á n y á n logopédiai vizsgáló k ö z p o n t o t . a N e v e l é s i T a n á c s a d ó s z a k e m b e r e i pedig saját vizsgálataik alapján e g y a r á n t jelez­ hetik k é r e l m ü k e t felénk az átfogó logopédiai vizsgálatra. további átfogó. MÓDSZEREINK Az ó v o d á k egy részében az ó v ó n ő k a Prefer-teszttel v é g e z n e k felmérést a n a g y c s o p o r ­ tosoknál. 163 162 . Ez alaptájékoztatást nyújt a g y e r m e k s z e m . h o g y a n lehet vele h a l a d n i ? .a szülés k ö r ü l m é n y e i t .Artikulációs vizsgálatát. Ha 20 p o n t alatti teljesítményű. a térbeli helyzet. s az e r e d m é n y e k alapján t e r v e z n e k fejlesztő fog­ lalkozásokat a r á s z o r u l ó k n a k . AZ EGYÉNI. egyéni szakvizsgálatra utalják a k o l l é g á k a g y e r m e k e k e t . a n n a k időtartalmáról. A k ö r z e t e k b e n d o l g o z ó l o g o p é d u s o k előszűréseik alapján. v a l a m i n t az első o s z t á l y o s o k olvasás-írás-vizsgálatai a diszlexia. lefolyását. Ez tartal­ mazza: . irányok felismeréséről. N a g y segítséget j e l e n t a m u n k á n k h o z .t a r t a l m i összetevőit. audiológiára). Részletes a n a m n é z i s t v e s z ü n k fel a szülőtől. részletes.a t e r h e s s é g e k ö r ü l m é n y e i t . beszédállapotát. egyéni vizsgálatokat a k ö r z e t b e n dol­ g o z ó l o g o p é d u s k o l l é g á k (és a szülő) kérésére. az M S S S T szűrőteszttel m é r i k fel a nagy­ c s o p o r t o s ó v o d á s o k a t az ősz folyamán. osztályba kerülő g y e r m e k n e k r e n d e l k e z n i e kell szakértői javaslattal a b e k e r ü l é s h e z ! alatti ó v o d á b a n . akit o p t i m á l i s e s e t b e n (é pasztalataink alapján is) az é d e s a n y a kísér el. így kerülhetnek s z a k o r v o s h o z ( f ü l . M i n d e n l o g o p é d i a i csoportba. " .Óvónői jellemzést.p s z i c h o l ó ­ gusok. Az artikuláció vizsgálatát a b e s z é d h a n g o k képzési módja szerint összeállított szó és h o z ­ zá k a p c s o l ó d ó k é p a n y a g adja. m e g k é s e t t beszédfejlődés esetében a k i s c s o p o r t o s o k o n is. a n n a k a l a k i . . s itt a kellő diagnosztikai i s m e ­ retekkel r e n d e l k e z ő l o g o p é d u s o k végzik az átfogó. a B e n d e r A ( i s k o l á s o k n a k B) v i z u o m o t o r o s koor­ d i n á c i ó t vizsgáló tesztek.Meixner-féle szókincsvizsgálatot. esetleges p r o b l é m á i t ez idő alatt. hogy a kerület v a l a m e n n y i ö n k o r m á n y z a t i m ű k ö d ­ tetésű óvodájában az 1998/99-es tanév óta ó v o d a p s z i c h o l ó g u s segíti a p e d a g ó g i a i m u n k á t . ezt igény és m e n e t k ö z b e n felmerülő p r o b l é m á k szerint év k ö z b e n f o l y a m a t o s a n v é g e z z ü k : a logopédiai foglalkozásokon a l o g o p é d u s által tapasztalt t ü n e t e k alapján. s ezek alapján k ü l d t ü k a kiszűrteket a B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s S z a k é r t ő i Bizottsághoz. a r i t m i k u s s o r o k követési k é p e s s é g é r ő l . foniátriára.o r r .Előrejelző gyorsteszt e r e d m é n y e i t . SZŰRÉSEINK . sz. v a l a m i n t az ó v ó n ő k és a p e d a g ó g u s o k jelzései alapján vizsgáljuk a rászorultakat. Kerületünkben év elején átfogó artikulációs szűrővizsgálatokat (beszédhibákra kiterjedően) v é g z ü n k a z ó v o d á k b a n a z összes n a g y c s o p o r t o s korú g y e r m e k n é l é s a z ó v ó n ő k j e l z é s e i alapján a k ö z é p s ő s ö k ö n . az Inisan.h á t t é r m e g k ü l ö n b ö z t e t ő képességéről. részletesebb vizsgálat indokolt.E d d i g elért e r e d m é n y e i t . nagy-finommotorikáját. A diszlexia-veszélyeztetettséget a kerületi l o g o p é d u s o k által összeállított s z ű r ő a n y a g g a l végezzük. Ha e terüle­ teken is e l m a r a d á s tapasztalható.M i l y e n e g y é b foglalkozásban. . 5. továb­ bá az első o s z t á l y o s o k n á l . VIZSGÁLATI ANYAGAINK.információt k é r ü n k : .i s k o l a . Erre szolgálnak: a Frostig. A diszlexia-prevenciós szűrővizsgálat n e m k o r l á t o z ó d i k év elejére. . . a k ó r h á z i időszak történéseit. s m e g k ü l d i k a vizsgálatra v á r ó g y e r m e k előszűrési ered nyeit. az iskolákban p e d i g i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k m ű k ö d n e k .a szoptatásról.t használjuk (Frostig és Inisan alapján M a r o s i t s Istvánná összeállításában). s z e m é s z e t r e . Ö s s z e h a n g o l t s z ű r ő t e v é k e n y s é g e t végeznek. R é s z l e t e s e b b iskolaérettségi vizsgálatot a kerületi Nevelési T a n á c s a d ó végez. U g y a n c s a k év elején szűrjük ki a diszlexia-veszélyeztetettséget m u t a t ó g y e r m e k e k e t a n a g y c s o p o r t o s o k közül. mely a fent jelzett r é s z t e r ü l e t e k e t vizsgálja tovább. az ó v o d a . A z első l o g o p é d i a i c s o p o r t u n k b e i n d u l á s a előtt m á r v é g e z t ü n k átfogó diszlexia-prevenciós szűréseket. . . . Felszereltük a szükséges m é r ő t e s z t e k k e l . A l o g o p é d u s o k t ó l előszűrési a n y a g o k a t k a p u n k a vizsgálatra váró g y e r m e k r ő l .g é g é s z e t r e . S z ü l ő v e l e g y e z t e t e t t i d ő p o n t b a n fogadjuk a g y e r m e k e t . az a l a k k o n s t a n c i á r ó l .Emberrajzát. további. terápiában részesül? Ez az a n y a g eljut a részletes vizsgálatot v é g z ő l o g o p é d u s h o z .k é z koordinációjá­ ról.a fogazat fejlődéséről. a vele való terápia nehézségeit. .M i ó t a vesz részt logopédiai foglalkozásokon. figyelmi állapotát. mely tartalmazza: . A g y o r s t e s z t h e z k a p c s o l t a n m i n d e n k é p p figyelembe kell venni a g y e r m e k artikuláció­ ját. a K é k v i r á g u. A teszten e l é r h e t ő p o n t s z á m 30.M a g a t a r t á s á t . az a l a k . pszichológiai-pszichiátriai vizsgálatra vagy a szakértői bizott­ ságok vizsgálataira. diszgráfia előrejelzése végett a kerület összes i n t é z m é n y é b e n . Ev v é g é n a k ö z é p s ő c s o p o r t o s ó v o d á s o k artikulációs szűrővizsgálatai folynak (ez elő­ rejelzés lesz a k ö v e t k e z ő tanévre). A l a p u l az „ E l ő r e j e l z ő g y o r s t e s z t I I .

DPT-teszt felvétele (diszlexia-veszélyeztetettség vizsgálata - Marsits Istvánné) Ez a teszt sokrétű tájékozódást nyújt s z á m u n k r a . képolvasásra.A b e s z é d vizsgálata: kiterjed a spontán b e s z é d r e . Emberrajz készítése Snijders Oomen nonverbális intelligenciateszt Figyeljük ceruzafogását.csecsemőkori magatartásáról. .. beilleszkedéséről.5 éves k o r után végeztetjük. M o n d a t i s m é t l é s (Prefer) a 10-12.szülő m i l y e n p r o b l é m á t érez g y e r m e k é v e l k a p c s o l a t b a n . Bender A-tesztfelvétele V i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó t n é z ü n k .e l ő z e t e s s z a k o r v o s i vizsgálati e r e d m é n y e i r ő l .A hallási differenciáló k é p e s s é g vizsgálata n a g y o n fontos.familiáris a n a m n é z i s r ő l : testvérek száma. . . E l v á r h a t ó . relációs szavak i s m e r e t é r e . m o n d a t o k r a .) . 164 165 . . . formák j e l e k felismertetésével. m i k é p p telik el egy n a p j u k stb. neveztetjük m e g . alakja részletezettségét. ..f e l s ő részére.T á j é k o z ó d á s a térben. (Ezt 6. a l s ó .l á b .nyelvi z a v a r o k k a l k ü z d e n e k . h o g y a n j ö t t e k a vizsgálatra. T e r m é s z e t e s e n a z é l e t k o r á n a k m e g f e l e l ő v i z s g á l a t o t v é g e z z ü k el. . feladatlapon: egyszerű tárgyakat kell rajzolnia a papír j o b b .T é r b e l i é s i d ő b e l i r i t m u s é r z é k vizsgálata: s o r a l k o t á s . történetre vonatko­ zik. . . térbeli tájékozódás: testrészeit ismertetjük fel. rajznyomatékát.Vizuális p e r c e p c i ó t vizsgálunk formák. c s a l á d b a n for­ dult-e e l ő b e s z é d h i b a stb.Az auditív e m l é k e z e t vizsgálata hangokra. .. használatára. s a rövid távú verbális történetemlékezetet.h o l n a p f o g a l m a i . a p a n e v e . m ű v e i é tek o-os. . Történetnél 9 lényeges e l e m b ő l 7-et kell visszaidéznie.és beszédfejlődéséről. p a p í r o n a térkitöltését. r i t m i k u s taps i s m é t l é s e tartozik ide. K é r d e z z ü k tőle a l a p v e t ő családi ismereteit ( a n y a . M e c h a n i k u s s z á m o l á s a t ö b b . a gyerek s p o n t á n b e s z é d é n e k megfi­ gyelésére. esetleges problémájuk. v a l a m i n t a d i s z g r a m m a t i z m u s megfigyelésére. különbség megfogalmazását. J e l e n e s e t b e n e g y n a g y c s o p o r t o s k o r ú ó v o d á s vizsgálatáról szólok.b a l . nehéz szavak utánmondási képességét. szóbeli inst­ r u k c i ó k alapján. .) Időbeli tájékozottságáról t u d a k o z ó d u n k : hét napjai. úgy ő is b e n t t a r t ó z k o d h a t a vizsgálat alatt). ha a gyer­ m e k n e m h a j l a n d ó leválni a szülőről. A súlyos b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k . s z í n r i t m u s i s m é t l é s . 10-es s z a m k o r b e n tartoznak ide. n y e l v m o z g á s á t . E b b e n vizsgáljuk: a m o z a i k részteszttel a vizuális rész-egész v i s z o n y o k észlelését.akik h o z z á n k kerülnek vizsgálatra . fogalomalkotását.Vizuális e m l é k e z e t e t t á r g y k é p e k azonosításával. i n f o r m á c i ó s j e l e k r e vo­ natkozóan. . szavakra. mit vár a vizsgálattól. szájtéri finom­ motorikus tevékenységét. Megjegyzés: A vizsgálat a n y a g a és az a n a m n e s z t i k u s a d a t o k b i z a l m a s jellegűek. é v s z a k o k .a kombinációs készségüket. t e g n a p . h o g y 4 h a n g i g . hisz e n n e k z a v a r a k o m o l y olvasási-írási n e h é z s é g e k e t o k o z h a t az iskolában. . m i b e n kér segítséget. ábramásolását.k ö z ö s s é g b e kerülésének időpontjáról. S z í n i s m e r e t é t is e k k o r t é r k é p e z z ü k fel. állapotát. Szintén szerialitási készséget m u t a t . Ezekkel a feladatokkal a m e c h a n i k u s rövid távú verbális e m l é k e z e t é t nézzük. k e d v e n c időtöltéseiről. erre a s z ü l ő figyel­ mét is felhívjuk. ezért e s e t ü k b e n ezt a tesztet vesszük fel értelmi k é p e s s é g e i k felmérésére. Számtani alapismeretek K ö z b e n megfigyeljük beszédszervei m ű k ö d é s é t . .s z e m d o m i n a n c i á t . szókincsre. 3-4 szóig idézzen vissza a n a g y c s o p o r t o s g y e r m e k .m o z g á s . Fel­ jegyezzük beszédhibáját.o t t h o n i viselkedéséről.u g y a n a n n y i fogaimar.Vizuális m i n t a követésével szerialitási k é p e s s é g e t n é z ü n k . vonalvezetését. A k e r e s z t e z e t t feladatokban a j o b b kezével kell m e g f o g n i a a bal lábát stb. .a vizuális e m l é k e z e t ü k e t .T e s t s é m a i s m e r e t e . rajzmozgását. önálló versmondását. i r á n y o k észlelésére.k e v e s e b b . i s m e r k e d é s r e .gyermekbetegségeiről.Lateralitást vizsgálunk: k é z . A g y e r m e k k e l a vizsgálatot k é t s z e m é l y e s h e l y z e t b e n v é g e z z ü k (kivételt jelent. . számfelismerése. Általános tájékozódás Ez l e h e t ő s é g e t biztosít beszélgetésre. . m o n d a t i g tudjon szó szerint ismételni.

Az ó v ó n ő k az Ó v o d a i Nevelési P r o g r a m alapján kidolgozott helyi nevelési p r o g r a m sze­ rint v é g z i k m u n k á j u k a t . j o b b . hogy m i n d e n részterület feltérképezése szükséges-e. A részterületek vizsgálati sorrendje n e m kötött. . m a g a s a b b szinten az e m b e r á b r á z o l á s b a n is m e g m u t a t k o z i k . a n n a k j ó v á h a g y á ­ sával teszi m e g javaslatát.Térbeli tájékozódás fejlesztése. . keresik a csatlakozási felületeket.r é s z p r ó b á v a l pedig a m o z g á s s o r . előfordulhat. A l o g o p é d i a i ó v o d á k b a n . A terápiás f o g l a k o z á s o k átfedik e g y m á s t .Hallási figyelem kialakítása. Az ó v ó n ő k n e k is figyelembe kell v e n n i ü k a p r o b l é m á s g y e r m e k e k t ü n e t e i n e k változa­ tosságát. az egyéni teherbíró-képességeiket. továbbá pösze vagy diszfázia v a g y d a d o g ó terápiát .Vizuális p e r c e p c i ó fejlesztése. A vizsgálat f o l y a m á n megfigyeljük a g y e r m e k magatartását.igényeik szerint. A l a p v e t ő feladat. úgy a B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s Szakértői Bizottsággal való egyeztetés után. ha az ó v o d a i f o g l a l k o z á s o k t é m a k ö r e az ősz.. h o g y az e g é s z n a p o s n e v e l é s t átszője a n a g y o n t u d a t o s a n y a n y e l v i fej­ lesztés. m u n k a v é g ­ zési t e m p ó j á t . . A l o g o p é d u s n a p o n k é n t i kiscsoportos és indokolt esetben e g y é n i foglalkozásokat vezet. fejlesztése. Ezt az teszi lehetővé. Beszédészlelési és beszédmegértési teljesítmény vizsgálata (GMP. a grafomotoros fejlesztést. .E m l é k e z e t és figyelem fejlesztése. ami t ö b b e k k ö z ö t t m a g á b a n foglalja a diszlexia-prevenciós foglalkozást. A m e n n y i b e n a g y e r m e k e t a vizsgáló a logopédiai c s o p o r t b a javasolja felvételre. a szerialitást. E z e k fontos további i n f o r m á c i ó i n k lesznek.V i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó fejlesztése. M i n d e n g y e r m e k részesül készségfejlesztésben. A téri t á j é k o z ó d á s fejlesztése t ö b b részterületre b o n t h a t ó . A logopédiai ó v o d a i c s o p o r t b a j á r ó g y e r m e k e k a n a g y c s o p o r t o t végzik e keretek között.Beszédkészség fejlesztése. a s z ó k i n c s aktivizálás. heti m e g b e s z é l é s e k e n e g y e z t e t i k a t é m a k ö r ö k e t . figyelmi. verbális-vizuális m e m ó r i á t . így a k ő b á n y a i ó v o d a i logopédiai nagycsoportjainkban is terápi­ ás ú t m u t a t ó u l szolgálnak Csabay logopédiai óvodák Katalin: A beszédjavító óvodai csoportok és előkészítő című kiadványok. M i v e l az eljárás h o s s z a d a l m a s . Ő is i g a z o d i k az ó v o d a i t e m a t i k á h o z . . a b e s z é d m e g é r t é s t hallás után.b a l irányokat. . h o g y a p ö s z e terápiába be­ építjük a p r e v e n c i ó s f o g l a k o z á s o k elemeit. térbeli helyzeteket m e g i s m e r n i e . a n n a k terjedelmét.s z ó azonosítást zajban. ezt a gyer­ m e k figyelmi állapota szerint választhatja m e g a vizsgáló. A testkép a test szubjektív m e g t a p a s z t a l á s a és érzése. átszövik e g y m á s t . értelmetlen h a n g s o r o k azonosítását. m a g a t a r t á s b e l i á l l a p o t u k h o z . bővítés. a b e s z é d és nyelvi k é p e s s é g e k m o z g ó s í t á s a .G r a f o m o t o r o s fejlesztés ( f i n o m m o t o r i k a és taktilis észlelés). én m o s t a leginkább hasz­ nált alapvizsgálati területeket e m e l t e m ki. 167 . AZ ÓVODAI LOGOPÉDIAI KÉSZSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM FŐBB ÉRINTÉSI TERÜLETEI . sokrétű p r o b l é ­ máihoz. P é l d á u l . A vizsgáló kompetenciája eldönteni. 166 Vizuomotoros koordináció fejlesztése - térbeli tájékozódás fejlesztése Elválaszthatatlan területek. h a n e m a m a g a s a b b szervezettséget igénylő agyi integrációs t e v é k e n y s é g ü k szerveződését mutatja. h o g y t ö b b a l k a l o m m a l kell azt elvégezni. és fordítva. . A vizsgáló az e r e d m é n y e k b ő l összeállítja a s z a k v é l e m é n y t és megteszi a j a v a s l a t á t (a szülővel azt m e g b e s z é l v e ) a g y e r m e k további ellátása é r d e k é b e n . de indokolt e s e t b e n lehetőséget k a p n a k arra. hogy két t a n é v e n át m a r a d j a n a k itt. s az a d o t t vizsgálati részekből m e l y e k e t végzi el a n n a k é r d e k é b e n . .R i t m u s é r z é k fejlesztése. Vizsgálja: a m o n d a t . be­ szédritmust.Diszkalkulia-prevenció. k é p a n y a g g a l dolgozik. A l é t s z á m 12-15 fő c s o p o r t o n k é n t . Gósy Mária) Ez a teszt n e m a g y e r m e k e k hallásvizsgálatát végzi el. a testfogalom és a testséma fejlesztésére. szótalálást. A testtudat fejlesztése ö n m a ­ gában is r é s z t e r ü l e t e k r e t a g o l ó d i k : a testkép. h a n g s o r a z o n o s í t á s i képességet. M i n d e z e k figyelembevétele k i e m e l t feladata a lo­ gopédusnak. i g a z o d v a a g y e r m e k e k eltérő. ér­ zékszervei nyújtotta lehetőségeit m e g i s m e r n i e . Értjük ezalatt azt. s azt s z e m előtt tartva tervezi munkáját. . A saját testről alkotott kép a m o z ­ g á s o k b a n fejeződik ki. m o z g á s által testi e g y e n s ú l y é r z é k e l é s é t ki­ fejlesztenie. úgy a l o g o p é d u s beszédfejlesztő. Megjegyzés: Ez a teszt s z á m o s e g y é b részterület vizsgálatát teszi lehetővé. figyelmi állapotát. hogy az ó v ó n ő v e l r e n d s z e r e s . d i n a m i k u s sztereotípiák kialakítása. Testrészeit kell tudatosítania. i g a z o d n i u k kell a speciális s z ü k s é g l e t e i k h e z .a K n o x . szűk frekvenciás és gyorsított m o n d a t o k azonosítását. figyelembe véve. A g y e r m e k e t p o n t o s ö n m e g i s m e r é s felé kell v e z e t n ü n k . p r e v e n c i ó s óráin is e t á r g y k ö r h ö z tartozó szó-.e m l é k e z e t ü k e t . osztályok terápiás anyaga (1994) és R o s t a Katalin szerkesztésében a Taníts meg engem! Fejlesztő program számára (1996) A LOGOPÉDIAI ÓVODAI MUNKA K e r ü l e t ü n k b e n a két logopédiai fejlesztő nagycsoport a Kékvirág utcai ó v o d á b a n m ű k ö d i k .az a n a l ó g i á s g o n d o l k o d á s u k a t . h o g y a g y e r m e k állapo­ táról kellő i s m e r e t ü n k legyen. feladattartását. Két speciálisan képzett ó v ó n ő és 1 l o g o p é d u s d o l g o ­ zik egy-egy c s o p o r t mellett.

ujjal leve­ g ő b e rajzolást k ö v e t n i stb. ha n e m fejlesztjük őket az iskoláskor előtt. G r a f o m o t o r o s fejlesztéssel azokat a f i n o m m o z g á s o k a t kell elősegíteni. majd h a s o n l ó tárgyak összehasonlítása. kitapogatása. Használjuk a logikai készletet. j o b b = b e m u t a t k o z ó s k e z ü n k .k é z k o ­ ordinációjuk fejlesztése.: j o b b c s u k l ó r a kék. laterális d o m i n a n c i á j u k kialakítása. formák felismertetése. v a l a m i n t a be­ Vizuális percepció fejlesztése szédszerveik irányítása e g y a r á n t fejletlen. az i z o m t ó n u s szabályoztatása is. ( G y a k o r i a balkezesség. hogy a g y e r m e k tudjon saját testén tájékozódni.k ö v é r testalkatú? De ide t a r t o z n a k a testrészeket m e g t a n í t ó .) A térbeli i r á n y o k fejlesztését a t e s t t u d a t o n k e r e s z t ü l t o v á b b v i s s z ü k a s í k b a n t ö r t é n ő irányfejlesztésre. különböző s z e m p o n t o k sze­ rinti c s o p o r t o s í t á s a tartozik e h h e z a fejlesztő m u n k á h o z . térben: mi van tőled j o b b r a . M i n d e n észlelési folyamatot s z e n z o r o s érzékelés előz m e g : látás. Jobb-bal é r z é k e l t e t é s e testén: b a l = d o b o g ó szívünk.: a b l a k . s ha n e m h a g y u n k s z á m u k r a kellő érési. Ü g y e l n i kell. F i n o m m o z g á s a i k : a kézfejük. felismertető gyakorlatok. gesztusjátékok tanításával fejlesztjük. körberajzolhatjuk.o l v a s á s h o z s z ü k s é g e s s o r k ö v e t é s t . így az auditív. T e h á t a n o r m á l fejlődés­ m e n e t ű g y e r m e k n e k is nagy n e h é z s é g az iskolai füzet 5 m m . p a p í r o n való tájékozódás. j o b b kéz stb. így a vizuális e m l é k e z e t é t fejlesztjük. balra m o z o g j .m o z g á s .: u t c á n k é k a u t ó k megfigyelése. ezt figyelembe kell venni. P é l d á u l : ki s o v á n y . A többi térbeli irányt is b e k a p c s o l j u k a f o l y a m a t b a : lent-fent. n e v e z z ü n k meg. Pl. Az i r á n y o k tanulását m i n d i g összekapcsoljuk a m e g n e v e z t e t é s ü k k e l . tárgyak­ n a k j e l l e m z ő tulajdonságaik v a n n a k . balra pi­ ros szalagot helyezni stb. ujjaik m o z g a t á s a . E z e k alapján m o z g á s o s r e n d s z e r e n keresztül tanulják az ismereteket. Kezelt g y e r m e k e i n k k ö z ö s sajátossága. Pl. E g y órán csak egy új testrész tanulása indokolt. ami közel áll fejlettségi szintjükhöz.) A g y e r m e k e t a külvilág differenciált észlelésére kell tanítani. feszítését. a n n a k észlelése. j o b b r a . k ü l ö n b ö z ő eltérő. A d i m e n z i ó b a n látható tárgyakat összehasonlítjuk a síkbeli raj­ zaikkal. hogy a g y e r m e k a lényeges e l e m e k e t a lényegtelentől szét tudja választani. E l é r e n d ő . m á s inger n e m „ v i h e t i " el. E z é r t a testrészeket többféle m ó d o n kell érzékeltetni. A testséma a test gravitációjának. Az e m b e r e k n e k . m i n t az írás-olvasási f o l y a m a t o k n á l . A testfogalom t u d á s á n a k b i r t o k á b a n tudja m e g testrészeinek elhelyezkedését. a h á r m a s v o n a l k ö z b e n való tájékozódás a k ö v e t k e z ő t a n í t a n d ó fokozat. m e r t ez se­ gíti majd a z í r á s .b a l r a . m a g a ­ sabb szintre juttatása. így relációs szó­ kincset alakítunk ki. m e l y e k az írás­ t a n u l á s h o z szükségesek.n é g y z e t rajza. A g y e r m e k e k e t sok m o z g á s s a l . a részekből m e g t a n í t j u k az egész észlelésére. A részekből kell az e g é s z r e következtetni.e s h á r m a s v o n a l k ö z é b e n va­ ló tájékozódás. Pl. az egész test m o z g a t á s á t . s z e m . integrálása. balról j o b b r a haladást. E z t u t á n z ó m o z g á s o k . s így n e m é p ü l h e t n e k tartós e m l é k e z e t i e g y s é g g é . t a p i n t á s . k ü l ö n b ö z ő s é g é t kiválóan ér­ zékelteti. s ezzel tudatosítani tudja térbeli helyzetét. M o z g á s o n keresztül érzékeli a térbeli viszonyokat. asztal lapján. hogy egy foglalkozáson egy irányt tanuljunk. Tudatosítjuk a tárgyak j e l l e m z ő és á l l a n d ó tulajdonságait. síkban: táblán. sőt megfelelő jelek közéjük illesztése m o t o r i k u s á n . m i n t ahogy elvont absztrakt formái a b e t ű k n e k . Síkban. azaz p e r c e p c i ó . A vizuális észlelés fejlesztésének részei: Szem-kéz koordinációjának fejlesztése: a szem fixáló m o z g á s á t alakítjuk ki. festhetjük. A saját test viszonyítása ad segítséget a k ü l ö n b ö z ő tér­ beli relációk közötti e l i g a z o d á s b a n . vizuális. Grafomotoros fejlesztés (finommotorika és taktilis észlelés) A v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó fejlesztésével s z o r o s a n ö s s z e f ü g g ő terület a g r a f o m o t o r o s fejlesztés. A p o n t o s észlelés kialakításáért a tárgyakat ujjal körbekeríthetjük. m o z g á s á n a k felfedeztetésével fejlő­ dik. é r e z z e teste határait. irányt válts stb. s h o g y a figyelmét egy adott d o l o g r a tudja fókuszálni. színezhetjük. funkció­ ját. e l ő t t . szem. Pl. így célszerű m i n d e n m o z g á s o s feladatot verbalitással m e g t á m o g a t n i (gyorsan.m ö g ö t t stb. t e r e m b e n kör alakú tárgyak észrevétele. illetve erősítése. el kell fogadtatnunk vele saját tes­ tét az a z o n o s s á g o k és k ü l ö n b ö z ő s é g e k tükrében. Ettől n e m térhet el. vizuális figyelemfejlesztése: az alakállandóság fejlesztésével szo­ rosan összefügg. A különféle f o r m á k ö s s z e r e n d e z é s é b ő l újfajta e g y s é g e t lehet lét­ rehozni. ami m á r az írás k ö z v e t l e n e l ő k é s z í t é s é t j e l e n t i . a k ü l ö n b ö z ő észlelő funkciók együttes m ű k ö d t e t é s é v e l lehet fejleszteni. A g r a f o m o t o r o s a n éretlen g y e r e k e k e t pedig szinte lehetetlen k í v á n a l m a k elé állítjuk. mely a formák azonosságát. Alapja. G r a f o m o t o r o s készségük fejlesztésébe beletartozik vizuális e m l é k e z e t ü k . hallás. tárgy m o z g á s á t s z e m m e l követni. hogy az elemi érzékelésükből n e h e z e n lesz ész­ lelés. e g y e n s ú l y á n a k . A logopédiai ó v o d á b a j á r ó g y e r m e k e k n e k (általánosságban említhetjük) m o t o r o s kivi­ telezési gondjaik v a n n a k . lassan.A g y e r m e k e t m e g kell t a n í t a n u n k testképe ismeretére. m o z g á s t megfigyelni. Az iskolába kerülő g y e r m e k n e k n a g y o n n e h é z d o l g a van az íráselsajátítással. kinesztetikus és m o z g á s o s befu­ tó é r z é k l e t e k n e m fejlődnek észleléssé. Alak-háttérfelfogás. hisz a kéz­ fej c s o n t m a g v a i a h e t e d i k életév után fejlődnek ki m a r a d a n d ó a n . N e h é z s é g e t j e l e n t s z á m u k r a a z érzékletek ö s s z e k a p c s o l á s a . Alakállandóság fejlesztése: tárgyak. J á t é k o s g y a k o r o l t a t á s s a l lehet e g y 168 169 . lazítását t a r t a l m a z ó feladatok. begyakorlási időt. d o l g o k n a k .

S ú l y o s a b b e s e t b e n ez m á r fonológiai kódolási zavar. o s z t á l y b a n folytathatják az elkezdett. k é p z ő k differenciálásának n e h é z s é g é r ő l b e s z é l h e t ü n k . 171 170 . A kézzel való é r z é k e l é s fejlesztése fontos része m u n k á n k n a k . Ezért fontos a sztereotípiák kiala­ kítása. r u t i n n á tett c s e l e k v é s e k m i n t e g y t e h e r m e n t e s í t i k a g y e r m e k e t . A szavakat kiejtetjük. m e r t a b e g y a k o r o l t .: f-r.: s z . hozzájá­ rul a d o l g o k k o m p l e x m e g i s m e r é s é h e z . A z í r á s e l e m e k előkészítését r e n g e t e g m a n i p u l á l t a t ó foglalkozás előzi m e g : g y u r m á z á s . artikuláció és végső fokon az olvasás elsajátításának is alappillére. A h a n ­ gok e g y m á s t ó l való differenciálása is fontos. a saját m o z g á s é r z é k e l é s é n e k és végül a szájtérben való tájéko­ z ó d á s n a k . majd a h a n g h e l y é n e k m e g á l l a p í t á s a a s z ó b a n ( s z ó elején. furulya. A hallási figyelem fejlesztésének első lépéseként a k ö r n y e z e t ü n k elemi. E z e k h e z a g y a k o r l a t o k h o z m i n d i g szókincsfejlesztések. belsejében hallja-e). a m e l y a füzet vonala­ zását reprezentálja a g y e r m e k szintjén. g y ö n g y f ű z é s stb. v a g y fejlődésükben elakadtak. betűk. Hallási figyelem kialakítása. V é g ü l térjünk rá az e m b e r i h a n g m e g ­ figyeltetésére: saját. m e n e t e az iskolai é l e t m ó d r a készíti fel a g y e r m e k e k e t . Z ö n - Emlékezet és figyelem fejlesztése Átszövi a fejlesztő foglalkozások egészét az e m l é k e z e t és figyelem fejlesztése. így nagy segítséget j e l e n t s z á m u k r a . K é s ő b b lehet sorozatot alkotni akusztikus ú t o n : d o b . jelek. N e m lehet külön részterület-fejlesztésnek n e v e z n i . majd a h a s o n l ó h a n g z á s ú h a n g o ­ ké.p a d l á s " utcáiban való tájékozódást a síkban. m á r az ó v o d á b a n . szöveg-séta-taps összekapcsolása.s z o b a . hisz a k k o r m á r az iskolai s z o k á s r e n d s z e r n e m lesz túl nagy s z a k a d é k s z á m á r a . Az érzékelési funkciók k ö z é tartozik. sivár lesz. t e n y é r l e n y o m a t o k . szöveg-helybenjárás összekapcsolása. B e ­ s z é d ü n k r i t m u s nélkül dallamtalan. végén. í g y a ragok. V i z u o m o t o r o s fejlesztés = látom. pl. ujjak és/vagy artikulációs be­ szédmozgással).s z a b á l y r e n d s z e r kialakításához is k a p c s o l ó d i k a l o g o p é d u s .z . m i n ­ d e n n a p o s hangjaira irányítjuk a figyelmet. sorbarendezési n e h é z s é g e i k lesz­ n e k a h a n g o k .észlelem (percepció) . fu­ rulya. ujjal festés. B e s z é l h e t ü n k vizuális. vagy f i n o m m o z g á s s a l : kéz. Ez azért fontos. c s u k l ó b ó l . síkban. K i m u t a t t á k . k ü l ö n ö s e n kezelt g y e r e k e i n k e s e t é b e n . Az ó v o d a i s z o k á s . A r i t m u s é r z é k h i á n y a nehezíti a mozgásfej­ lődést is. M e g t a n í t j u k az úgy­ nevezett „ p i n c e .tu­ d a t o s a n é s z l e l e m ( a p p e r c e p c i ó ) . m o z g á s a i n k n a k .m é l y h a n g o k r a . gés-zöngétlen h a n g o k differenciálása következik. szókincsaktivá­ lás és m o n d a t a l k o t á s o k tartoznak. ezzel nagyfokú k o m p e n z á c i ó s l e h e t ő s é g h e z jut­ tatjuk őket. E n n e k e g y e n l e t e s lüktetését megfigyeltet­ jük. (Állatok. majd a szótagolási ritmus sze­ rint letapsoltatjuk a gyerekkel. Kezelt g y e r m e k e i n k észlelési funkciói hiányosak.Fejlesztés során a n a g y m o z g á s o k t ó l h a l a d u n k a f i n o m m o z g á s o k felé ( l e v e g ő b e n való rajzolás. az iskolai első o s z t á l y b a n erre építve kell folytatnunk a m u n k á t .) Majd a z e n e i hangok és zörejek megkülönböztetése következik.) K é s ő b b tanítjuk a ceruzafogást. pl. szavakká. E z e k k ö v e t k e z t é b e n szeriális. az auditív és/vagy a m o t o r o s funkcióikban. ezután a különböző anyagú tárgyak h a n g j á n a k felismertetése. h o g y a diszlexiás vagy arra veszélyeztetett g y e r e k e k hallási é r z é k l e t é n e k i d e g r e n d s z e r i l e n y o m a t a h a m a r a b b eltűnik az a g y k ö z p o n t b ó l . d o b h a n g j a i n a k s o r b a r e n d e z é s e (4 egységig). s z á m o k hallási és látási ö s s z e r e n d e z é s é v e l . újságpapíron. dinamikus sztereotípiák kialakítása A r i t m u s átszövi életünket.b e t ű k n e m é p ü l n e k s z ó t a g o k k á . A taktilis érzék fejlesztése m i n d e z e n foglalkozásokat végigkíséri. a szavak. feladatlapon. szógyűjtések.m o t o r i k u s választ a d o k rá ( n a g y m o z g á s s a l : t e s t m o z g á s s a l .m o n d a t t a n i k ü l ö n b s é g e k e t n e m k é p e s e k felismerni. Ez az írott és olvasott nyelvelsajátításhoz feltétlenül szük­ séges e l ő k é s z í t ő feladat. k ö z l e k e d é s hangjai stb. szöveg-helybenjárás-taps A szavak r i t m u s á n a k megfigyeltetése fontos feladat. ujjakkal. A s z ó k i n c s n e m tud k e l l ő e n gya­ r a p o d n i . táblán. így h o s s z ú távú e m l é k e z e ­ tükben n e h e z e n tartják m e g az auditív e m l é k k é p e k e t .d e k ó d o l o m . majd ledoboltatjuk a g y e r m e k k e l . A m a g y a r nyelv tagol h a t ó s á g á n a k elsajátítása végett elengedhetetlen a szótagolásra való figyelem irányítása. társai hangjára. A h a n g o k . E n n e k fokozatai: s z ö v e g . Ez lesz az alapja majd a k i n e s z t é z i á s é r z é k e l é s n e k . A l e g a l a p v e t ő b b r i t m u s a s z í v d o b o g á s u n k . Ha a taktilis é r z é k e l é s ü k e t sikerül fejleszteni. m o n d ó k á k . b e s z é d ü n k n e k . felnőtt-gyerek. végül vo­ n a l k ö z b e n való rajzoltatás). h o g y a l o g o p é d i a i ó v o d a i c s o p o r t e l v é g z é s e után a l o g o p é d i a i 1. é r z é k e l e m (érzékszervek) . egyszerű. alkarral. F o n t o s a h a n g k i e m e l é s e a szóból. ami a helyes h a n g k é p z é s . É n e k e k . A s z o k á s o k a t m i n d i g a z o n o s m ó d o n várjuk el a gyerekektől. a kellő n y o m a t é k ú vonalvezetést. Ritmusérzék fejlesztése. R i t m u s a van napjainknak. akusztikus és b e s z é d m o t o r o s e m l é k e z e t r ő l . m a g a s . segíti. férfi-női. m o n d a t o k közötti n y e l v t a n i . fejlesztése G y e r m e k e i n k e s e t é b e n m ű k ö d é s i zavart találunk a verbális. s m á r m e g a l a p o z o t t m u n k á t . m e g t á m o g a t j a a többi érzékszervvel végzett tevékenységet. t o r k u n k o n való érzékeltetéssel. összekapcsolása. ( E z e n feladatok j ó r é s z é t a z ó v ó n ő k végzik c s o p o r t o s foglalkozások keretében. Az ó v o d a speciálisan előkészít. k o n k r e t i z á l v a az e l v o n t n a k t ű n ő vonalazást. é p í t g e t é s .k ó d o l o m . a vizuális. több energiája m a r a d az oktatási feladatok teljesítésére. A kiscso­ portos napi f o g l a k o z á s o k ritmusa.t a p s összekapcsolása.m e ­ lyek t ö b b a k u s z t i k u s j e l b e n térnek el e g y m á s t ó l . s ez kihat a többi fejlesztendő terület fejlődésére is. E l ő b b a h a n g z á s b a n távol álló h a n g o k é . versek ritmusát érzékeltetjük.

szélesedik figyelmük terjedelme. H a s z n á l h a t u n k k é p k i r a k ó . A k o n c e n t r á c i ó s p r o b l é m á k j e l e n t k e z h e t n e k általános tanulási. le­ t a p o g a t o t t tárgyak szóbeli leírása. M i n d i g egy nyelvta­ ni szabályt tanulunk egyszerre. h o g y a f i g y e l e m z a v a r ö n á l l ó tünet-e. v a g y ujjúnkat nyitjuk. M e n e t e : tárggyal való m a n i p u l á ­ ció. a t ő m o n d a t o k b a n m e g n y i l v á n u l ó beszéd. az a g r a m m a t i z m u s . j á t é k o s a n . a diszlexia-veszélyeztetett. majd h o n n a n kérdésekre. Ha a figyelem n e m megfelelő. h a n e m a k e s k e n y . (A relációs kifejezéseket is külön tanítjuk. E z u t á n f o g a l m a k r e n d e z é s e . ritmi­ kus soralkotások. az a k a d á l y o z o t t beszédfejlődésű. majd bővített m o n d a t o k a t gyakoroltatunk. A s z ó n a k k e v é s b é lesz kifejező ereje s z á m u k r a . Ha hiperaktivitással. leszámoljuk. Fejlesztendő területek: tájékozódás síkban. t á r g y k é p e k alapján. A súlyos b e s z é d h i b á s g y e r m e k e k és a világ közötti k o m m u n i k á c i ó kezdettől a szoká­ sostól eltérő m ó d o n fejlődik. verbalizál tátva az eseményt.m a g a s . a s z ó l á n c é p í t é s . á l l a n d ó a n visszaidéztetve az e s e m é n y e k e t . Egysze­ rű. A b e s z é d a g o n d o l k o d á s fejlődésének a k ö v e t k e z m é n y e . t á r g y k é p e k sorrendjé­ nek megfigyeltetése. Jól m ű k ö d ő fi­ gyelem szükséges a hosszú távú emlékezetbe való bevéséshez és a differenciálni tudáshoz. M i n d e n t e v é k e n y s é g ü n k a g y e r m e k k e l melyet t u d a t o s a n verbalitással k a p c s o l u n k öszsze.s z é l e s .: lép­ csőn lépünk. Mivel a logopédiai csoportjainkba j á r ó k a fent említett súlyos p r o b l é m á k k a l k ü z d e n e k . A logikai készlet e l e m e i n a g y o n j ó k a ritmi­ kus sorozatalkotásokra. h a l m a z a l ­ kotások. színek. Összefüggő beszéd fejlesztése: képolvasással.a z o n o s s á g m e g k e r e s é s e . teljesítménybeli és vi­ selkedési z a v a r o k b a n egyaránt. A számlálgatást k e z d e t b e n m o z g á s s a l kísértetjük. m i n t a h o g y az a g y e r m e k intelligenciájától e l v á r h a t ó l e n n e . B e s z é d k é s z s é g fejlesztésének főbb területei: Szókincsfejlesztés: aktív-passzív s z ó k i n c s együttes fejlesztése.) Majd története­ ket ábrázoló k é p e k e t időrendi sorrendbe rendezünk. majd ezt verbálisan felidéztetni.s o r fogal­ mát tárgyak r e n d e z é s é v e l . Pl. találós kérdésekkel felidéztetés. s z á m k é p . feltétlenül pszichológi­ ai. hisz a g y e r m e k e k s p o n t á n é r d e k l ő d é s é r e k e v é s b é s z á m í t h a t u n k . m e l y e k r e analóg válaszok adhatók. h o g y k o m o l y k o m p l e x nyelvi m e g s e g í t é s b e n részesüljön. térben. a h é t k ö z n a p i tárgyak. A f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó fejlesztése s e m m i k é p p e n s e m k ü l ö n fejlesztendő terület. pl. r í m k e r e s é s e k stb. m i n d e n n e m ű tanulás alapja. majd ö n á l l ó a n folytatódik. a b ő v ü l ő h a n g o k . s z o r o n g á s o s vagy s z o m a t i k u s zavarral j á r együtt. R e l á c i ó s s z ó k i n c s ü k bővítésére kerül itt sor: n e m c s a k a kicsi-nagy-ig jutunk. szülőkkel. A nyelv ezáltal ki- 172 173 . s z á m o k m e g ­ n e v e z é s e lesz l a s s ú b b é s p o n t a t l a n a b b . Segíthetjük a g y e r m e ­ keket a nyelvi j á t é k o k k a l : e l l e n t é t p á r o k k e r e s é s e . tárgykép. irányító-pásztázó tevékenység zavarát -. relációs j e l e k felismertetése. a k k o r a formák. Ezután kö­ vetkezhet az egyszerű önálló beszédre szoktatás: Pl. El kell k ü l ö n í t e n ü n k . a l a c s o n y . összehasonlíttatjuk. sebb szerepet tölt b e . E z é r t na­ gyon fontos.i g is. s z ó k i n c s ü k n e h e z e b b e n g y a r a p o d i k .és időren­ diségére való e m l é k e z é s . m a ­ gatartászavarral. m á r a rövid távú emlékezetbe s e m j u t n a k el az információk. így nem tudja a g y e r m e k az új ismereteket a m á r m e g l e v ő rendszerébe kapcsolni. a g o n d o l a t a i k a t n e m tudják integrálni. A f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó fejlesztése központi terület.ez j e l e n t h e t i a két s z e m összehangoltsági zavarát vagy a n y o m o n követő. k o r o n g k é p . azaz képről való beszéltetéssel kezdődik kérdésekre.a beszédfejlesztést szolgálja. PL: Mi van a t e r e m ­ ben? M i t h o z o t t a M i k u l á s ? stb. Az e m l é k e z e t fejlesztésére szolgáló feladatok pl. szituációhoz kötötten. E n n e k későbbi k ö v e t k e z m é n y e a s z e g é n y e s szókincs.: tárgyak felidézése e m l é k e z e t b ő l . Számjegyeket. oldott légkör. Az összes részképesség-fejlesztési területet végigkíséri.f ő n é v . de k i e m e l t l o g o p é d i a i feladat is. szótag k i e g é s z í t é s e s z a v a k k á stb. Beszédkészség fejlesztése K ö z ö s e n fejlesztendő terület ó v ó n ő k k e l . a v i z u o m o t o r o s koordinációs zavarral k ü z d ő g y e r m e k e k diszkalkulia-veszélyeztetettek is lehetnek egyben. számlálás 5-10-es körben. Ha a b e s z é d m o t o r o s terület zavara áll fenn. hozzájuk i g a z o d ó m u n k a k ö v e t k e z t é b e n fejlődik. be kell építeni s z á m u k r a a fejlesztő foglakozásokba a diszkalkulia-prevenciót is. a g y e r m e k e k aktuális figyelmi állapotát figyelembe vevő. időben. sok e s e t b e n a b e l s ő b e s z é d is.és m o t i v á c i ó s tárral kell rendel­ kezniük. sok analógiás feladattal. majd feladatlapon. Megismertetjük őket a t á r g y a k h o z fűződő tulajdonságokkal. tárgyesetes válaszok. k e v é s b é s z e m b e t ű n ő ) . az egyéni és k i s c s o p o r t o s foglalkozások. m e g n e v e z é s e t e v é k e n y s é g e k .és ujjképeket felismertetünk. s o r s z á m n e v e k tanítása. helyhatározós m e g h a t á r o z á s o k : hol. a z o n o s s á g o k érzékeltetése. Diszkalkulia-prevenció A megkésett. Ha zavart a b e s z é d . m e m ó r i a és p u z z l e j á t é k o k a t is.m e l l é k n é v gyűjtése.s z a v a k . Kialakítjuk az o s z l o p . A k ü l ö n b s é g e k után az a z o n o s s á g o k a t is megfigyeltetjük (ez ne­ hezebb. m i k o r b á r m i cse­ kély inger is k é p e s elterelni a g y e r m e k e t az a d o t t t e v é k e n y s é g t ő l . Hallási emlékezet fejlesztésére alkalmasak a szógyűjtések adott hangokkal. b e t ű k észlelése lesz tökéletlen. e g y s z e r ű k é r d é s e k k e l . Mondatalkotási készségfejlesztése: a nyelvi szabályok tudatosítása történik itt. b a r k o c h b á k . csoportosítások. relációs kifejezések tanulása. k ü l ö n b s é g . hová. eltüntetett tárgyak m e g k e r e s é s e . n e h é z k e s a verstanulás. m o n d a t a l k o ­ tásuk s z e g é n y e s lesz. K ü l ö n szót é r d e m e l a figyelemeltérülés. akkor nehezített lesz az e s e m é n y e k sor. Ha auditív e m l é k e z e t i zavar áll fenn. m e ­ sét felolvasás után dramatizáltatni. m e s é t befejeztetni. a l a p v e t ő m a t e m a t i ­ kai készségek kialakítása. vagy társul e g y e b e k m e l l é . i g e .Ha a l á t ó r e n d s z e r r e l k a p c s o l a t o s e m l é k e z e t zavara áll fenn . S z á m n é v kiejtésekor a z o n n a l lépünk. k ü l ö n b ö z ő s é g e k . Lehet elkezdett történetet. többjelentésű szavakkal való j á t é k o k . ha­ n e m m i n d e n t e v é k e n y s é g ü n k b e n b e n n e foglaltatik. A s z e m é l y e s . ujjkép. É p p ezért a v e l ü k f o g l a l k o z ó k n a k széles körű szakmai eszköz. gyűjtőfogalom alá c s o p o r t o ­ sítások. szavak. azokat megfogalmaztatjuk. m o n d a t o k visszaidéztetése. vagy pszichiátriai segítséget kell k é r n ü n k . k o r o n g .: Mit csináltál anyával tegnap? stb. s a hosszú távú e m l é k e z e t b e n való tárolás.

a m i n e k a betűjét tanuljuk. s ezek külön logo­ pédiai kezelők lettek. tévesztéseik függvényében. de a képességfej­ lesztés egész év f o l y a m á n a m ó d s z e r b e épített. A fej­ lesztés a n y a g a i l y e n k o r igazodik az órai í r á s a n y a g h o z . A t a n í t ó h o z kerülnek a j o b b a n h a l a d ó k .) m ű k ö d n e k a logopédiai osztályok. A frontális o s z t á l y m u n k a így szerves egységet k é p e z az e g y é n i e s í t e t t k i s c s o p o r t o s m u n k á v a l . de ezek a napi g y a k o r l a t b a n folyamatosan átfedik egy­ mást. A 4.A logopédiai c s o p o r t b a n való m u n k a részterületei az áttekinthetőség kedvéért külön fej­ lesztési területekre lettek osztva. S o k e s e t b e n ugyanazt.igény szerint. 174 175 . h a n e m be­ t ű k ö n a l a p u l ó j e l r e n d s z e r . A 3. de m á s m ó d s z e r t a n n a l . m i n t e g y p á r o s t alkotva. nyelvtan ó r á k o n h a l a d u n k a tananyaggal. aki ezt a fajta tanítást vállalja). s ez alatt a b e g y a k o r l á s megtörténik. s i g a z o d u n k az osztályonkénti tananyaghoz.m ó d s z e r képességfejlesztésre épül.kinesztetikus érzetek h á r m a s asszociációját kialakít­ suk. Oka. A logopédiai osztályok tantermeit leválasztották. Ez nagyon jó időszak volt: hát biztosíthattunk volna-e p r o b l é m á s g y e r m e k e i n k s z á m á r a j o b b feltételeket. Az o s z t á l y v e z e t ő p e d a g ó g u s tanítja az általános iskolai t a n a n y a g o t ( m i n d e n esetben kü­ lön k é p z é s b e n részesül az.ö s s z e t e v ő típusú írás-olvasás tanítás. A M e i x n e r m ó d s z e r szerint történik a h a n g o z t a t ó . mint egy év á t m e n e t i jelleggel ó v o d á ­ ban m ű k ö d ő o s z t á l y t e r e m n e k b e r e n d e z e t t m é g óvodai. a r á n k szoruló g y e r e k e k e t ezzel m e g s e g í t v e . A mi n y e l v ü n k n e m i d e o g r a m m á k o n (fogalmak). 1 9 6 . 118. két iskolában (Üllői u. 1/3-ad rész a logopédiai k e z e l ő helyiségé. óra frontális írás óra. Ez a fajta j e l r e n d s z e r követeli m e g a l e g p o n t o s a b b szintézis . 8 évig m ű k ö d ö t t a logopédiai 1 osztályunk. s ezekről k i s c s o p o r t o s foglalkozásra k e r ü l n e k a l o g o p é d u s h o z a g y e r m e k e k . de e n n e k m á r m e g l e v ő ké­ p e s s é g e k r e kell é p ü l n i e . ezt a tanítónő vezeti. (mintegy kihelyezett tagozata az Üllői úti iskolának) a Kékvirág úti ó v o d á b a n . így a k ö r n y e z e t v á l t o z á s elkerülése biztonságot nyújtott s z á m u k r a . felmenő r e n d s z e r b e n . mely a szótövek-toldalékok v i s z o n y á n alapul(agglutináló). s így év végére u g y a n a z t a kö­ v e t e l m é n y s z i n t e t ( e g y e s e s e t e k b e n a n n a k m i n i m u m á t ) várjuk el a g y e r e k e k t ő l .e l e m e z v e tanít b e t ű k e t . valamint a nyelvi fejlesztés m e g s e g í t é s e . teljes s z i m b i ó z i s b a n a tanító­ nőkkel. Isk. Év elején a képesség-készségfejlesztés d o - Kerületünkben működő logopédiai osztályok szempontból programkiegészítése logopédiai A logopédiai o s z t á l y o k b a n speciális. Ez a l e h e t ő s é g m e g s z ű n t . Felsőbb osztályfokban m i n d i g kiscsoportos. de m é g i s e g y térben. Ált. h o g y a nyelvelsajátítás. a m a g a s fo­ kú integrációs f o l y a m a t o k a t annak é r d e k é b e n . ( E g y m á s h o z o p t i k a i . m a g á t a betű taní­ tását a l o g o p é d u s frontálisan végzi az osztállyal. Az e h h e z vezető út a z o n b a n m ó d s z e r t a n i l a g eltérő. á t k ö l t ö z t ü n k az Üllői úti iskolába. h a n g o k a t e g y m á s t ó l távol tanít!) K e l l ő időt e n g e d az érési f o l y a m a t o k n a k . így egy egységen belül. stb/. Ilyenkor történik a b e s z é d h i b a j a v í ­ tás. K ü l ö n . ének. h o g y e b b e n az ó v o d á b a n m ű k ö d ö t t . de m é g i s külön tud dolgozni a dél­ előttök f o l y a m á n az osztállyal m i n t e g y szimbiózisban a tanító és a l o g o p é d u s . diszfázia. a l o g o p é d u s speciális fejlesztést és b e s z é d t e r á p i á t v é g e z a t a n u l ó k k a l .m ű k ö d i k a logopédiai n a g y c s o ­ port. akár n a p m i n t nap változtathatjuk. Ha egy g y e r e k n é l az a h a n g hibás. és H a r m a t u. h o g y a b e t ű k h ö z k a p c s o l ó d ó a k u s z t i k u s . A M e i x n e r . . h o g y a diszlexiás betűtanítás m ó d ­ szertana l o g o p é d i a i s z a k i s m e r e t e k e t i g é n y l ő feladat a n n a k é r d e k é b e n . heti ütemterv szerint az osz­ tálytanítóval. s az erre é p ü l ő ol­ vasás-írástanulás h a t é k o n y a n történjen. de ide is jó k ö r ü l m é n y e k közé. sajá­ tosságaikat. A logopédiai 1. ezt a tanítónő tartja. A tananyag feldolgozásban szervesen k ö z r e m ű k ö d ü n k gyógypedagógiai-logopédiai módszerekkel. Az e l s ő o s z t á l y a i n k b a n végzett m u n k a szerves folytatása az ó v o d a i n a k . a n a p k ö z i s n e v e l ő délutáni f o g l a l k o z á s o k a t vezet. Logopédiai osztályokban folyó munka A kerület két eltérő pontján. Ilyenkor a l o g o p é d u s g r a f o m o t o r o s fej­ lesztést v é g e z ( k i s c s o p o r t b a n ) a leginkább rászorultaknak. d a d o g á s . adott időszakban ő többet van a l o g o p é d u s n á l .e l e m z ő . Isk. kezelése. Ált. a h o m o g é n g á t l á s k i k ü s z ö b ö l é s é t s z e m előtt tartva. s l a s s a n k é n t veszi át a szerepet a t a n a n y a g közvetítése.5. g y ó g y p e d a g ó g i a i szemléletű m ó d s z e r e k k e l kell dol­ goznunk. vagy szükség szerint egyéni fejlesztést vég­ zünk a délelőtt folyamán. vagy p i k t o g r a m m á k o n (szótagok). A l o g o p é d u s h o z kerülnek a súlyos zavarokkal küz­ dők. A b e t ű t a n í t á s ugyan szinte rögtön az i s k o l a k e z d é s k o r m e g k e z d ő d i k .1 9 8 . A g y a k o r l ó olvasás órák osztottak. Irodalom. E h h e z egyéni fejlesztési tervet készítünk. A m a g y a r g y e r m e k n e k általában véve is n e h é z d o l g a van a nyelv elsajátításakor.analízis képességet. A H a r m a t utcai iskolában egy nagy termet osztottak fel több részre. Á l t a l á n o s iskolai o s z t á l y k é n t m ű k ö d n e k . vagy a k i k n e k adott tanult betű hangjának artikulációs k é p z é s é v e l n e h é z s é g e i k van­ nak. minál. M ű k ö d é s i személyi és tárgyi f e l s z e r e l t s é g ü n k j ó .m o t o r o s . de m á s k é p p tanítunk. k i e m e l v e ő k e t az óráról. ó r á b a n az osztályban ké­ pességfejlesztő foglalkozások folynak. h á t r á n y o s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n e m érheti az itt ta­ nulókat. m e l y n e k m e n e t e a k ö v e t k e z ő : Ha új betű tanítása következik. A csoportbeosztást r u g a l m a s a n . 8-9 óra k ö z ö t t m a t e m a t i k a óra van. L é t s z á m u k 10-15 fő. A l o g o p é d i a i o s z t á l y o k l o g o p é d u s a i délelőtt d o l g o z n a k . d e m á r m é g i s iskolai k ö r n y e z e t e t ? T o v á b b i előny volt. 2/3-ad rész az osztályé. annak egy részét. u g y a n c s a k szorosan összedolgozva. vagy a k u s z t i k a i s z e m p o n t b ó l h a s o n l ó betűket. rajz. Ez a m ó d s z e r sérülés specifikusan veszi figyelembe a g y e r m e k e k eltérő fejlődésmenetét. hangoztatva. osztály m ű k ö d é s e a legspeciálisabb. (testnevelés. I g a z o d u n k az általános iskolai k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r h e z . a h a n g h i b á i k . m i n t a többségi o s z t á l y o k b a n . stb. 9 órától olvasás óra. k ö l c s ö n h a t á s b a n v a n n a k .

m a n i p u l á l t a t ó . Anyagi t á m o g a t á s r a ezek elvégzéséhez. 4.írás. Kell. 2. diszgráfia.A tanulási f o l y a m a t b a n a legkisebb l é p é s e k b e n való h a l a d á s elve. (Sajnos több o s z t á l y u n k b a n történt n a p k ö z i ö s s z e v o n á s . Csakis az orvosi d i a g n ó z i s b i r t o k á b a n kezdhetjük el a hangterápiát. X. S z ü k s é g s z e r ű e n . feladatlapok. N a g y o n fontos az is. n y o m t a t ó v a l / p á ­ lyázati úton szereztük az a n y a g i a k a t ) Használjuk a gépeket s z a k a n y a g o k készítéséhez és az o k t a t á s b a n is. s z a k s z e r ű tanulási gyakoroltatási m ó d folytatódhat.UI A főbb eltérések köre: S z ű r ő a n y a g o t d o l g o z t u n k ki a logopédiai osztályokra a diszlexia. A másik részében lehetőségünk nyílik a pszi­ chés zavarokkal k ü z d ő g y e r m e k e i n k megsegítését . az iskolai pszichológiai hálózat igénybevétele. hogy a délelőtti oktatást k ö v e s s e a délutáni n a p k ö z i s foglalkozta­ tás. 1.i s k o l a p s z i c h o l ó g i a i hálózat munkatársai Heti munkakapcsolat tartása biztosított az óvodai-iskolapszichológiai hálózat kiépítésével. (Minden osztályban tanító logopédus rendelkezik számítógép használati ismeretekkel. 4. E sokrétű speciális p e d a g ó g i a i p r o g r a m e l v é g z é s é h e z segítségre van s z ü k s é g ü n k . szakismeret-. . Az általunk vizsgált g y e r m e k e k szakvé­ leményeit m i n d e n e s e t b e n egyeztetjük. m i n d e n a p r ó hala­ dási m o z z a n a t p o n t o s m e g t e r v e z é s e . i l y e n f o r m á n . Igényeljük az anyagi és szakmai feltételek biztosítását. .f i n o m m o t o r i k á r a e g y a r á n t kiterjesztve.m ó d s z e r e n alapul . h o g y teljes. ennyi lo­ gopédiai osztállyal n e m m ű k ö d i k m á s kerület. 2. a folyamatos.m e l y a M e i x n e r . a fejlesztő szoftverek által. korrekcióját. pszichológiai k o m p o n e n s e k figyelembevételé­ vel. n a g y .Á l l a n d ó . Szent J á n o s K ó r h á z . sérült.p e d a g ó g i a i . Napi felmerülő gondjainkat tudjuk megbeszélni az adott h e l y ü n k ö n d o l g o z ó pszicholó­ gussal. M á r a S i n d e l a r fejlesztő p r o g r a m is szerves részét k é p e z i m u n k á n k n a k . S z a k m a i a n y a g o k .A n a l ó g gyakorlási sorok r e n d s z e r e s h a s z n á l a t a (ez a kiesett. s z a k i r o d a l o m m e g i s m e r é s é r e .) K i d o l g o z t u k a logopédiai osztályok m u n k a t e r v é t .A g y e r e k e k p s z i c h é s m e g s e g í t é s e . k ü l ö n b ö z ő szempontok szerint kiegészítve a m u n k á n k a t . Kőbányai ó v o d a . visszatérő g y a k o r o l t a t á s . ahol a speciális. ami az e r e d m é n y e s e b b m u n k á n k a t hátráltatja. s l e h e t ő s é g ü n k van arra. bevésési idő biztosítása. H e i m Pál G y e r m e k k ó r h á z . r e e d u k á cióját foglalja m a g á b a .és egyben k o n z u l t á c i ó s lehetőséget kérni a Nevelési T a n á c s a d ó t ó l . sokat szemlél­ tető.foniatria 5. fejlesztő m ó d s z e r ű k o m p l e x anyaggal.foniatria A b e s z é d h i b á k k ö r é b e tartoznak a k ü l ö n b ö z ő h a n g k é p z é s i zavarok. m á s o d l a g o s p s z i c h é s sérülések. M u n k á n k a t ez szinte f o r r a d a l m a t o s í t o t t a .) Az ó v o d a i és az iskolai fej­ lesztő m u n k á n k s z í n v o n a l á t e g y a r á n t t u d t u k emelni ezzel a h a t é k o n y . illetve mi nyújtunk részükre. olvasás. Nevelési T a n á c s a d ó A k a p c s o l a t u n k egyik részében t á m a s z k o d n u n k kell e g y m á s vizsgálataira. diszgráfia t ü n e t e i n e k felmérésére. a k a p c s o l ó d á s i p o n t o k a t az általános iskolai t a n m e n e t h e z .M o z g á s o s m a n i p u l á l t a t á s . E z e k megállapítása m i n d e n k é p p e n szakorvosi feladat­ kör. jó színvonalú m u n k a v é g z é s h e z . 3. akikkel folyamatos munkakapcsolatot tartunk fenn: 1. m e l y e t a kerület. f o g a l m a z á s elsajátításának m ó d s z e r t a n a . Az a n y a n y e l v i oktatás . h o g y külön n a p k ö z i s c s o p o r t m ű k ö d j ö n . s ha úgy ítéli m e g . . Min­ d e n l o g o p é d i a i f o g l a l k o z t a t ó h e l y i s é g e t felszereltünk s z á m í t ó g é p p e l . Szükségünk van a társszakmák segítségére is. és eszközigényes. eltérő m e n e t ű . B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s Szakértői és R e h a b i l i t á c i ó s B i z o t t s á g § G y ó g y p e d a g ó g i a i Szakszolgáltató K ö z p o n t N a g y o n szoros k a p c s o l a t b a n kell d o l g o z n u n k . felépítése. kiegészítő.) A z általunk kialakított m ű k ö d é s i m ó d o r s z á g o s a n e g y e d ü l á l l ó . f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó s z a v a r o k prevencióját. m i n t óriási m e g s e g í t ő j e a m u n k á n k n a k . Útmutatást. így a diszkalkulia m e g e l ő z é s é t is Pedagógiai irányelveink: M u n k á n k idő-. 176 177 . t á m o g a t á s u n k a t kerületi és ön­ kormányzati szinten. .Az á l l a n d ó m o t i v á c i ó elve: a k o n k r é t u m o k h o z k ö t ő d ő . Ez a diszlexia. . vagy e l m a r a d o t t r é s z k é p e s s é g e k korrekciója miatt indokolt). . R e n d e l k e z é s ü n k r e állnak a k ü l ö n b ö z ő fejlesztő k i a d v á n y o k . vagy a főváros biztosít s z á m u n k r a .H o s s z a b b gyakorlási.UJHIWMI. ( M i n d e n logopé­ diai osztályban d o l g o z ó l o g o p é d u s elsajátította ezt a módszert. majd f i g y e l e m m e l kíséri az ott folyó m u n k á t és erről tájékoztatást nyújt s z á m u n k r a . e b b e n megjelöltük a cél-feladatrend­ szert. lassan e l v o n a t k o z t a t ó tanítási m e t ó d u s . állandó t o v á b b k é p z é s e k r e . K é r é s ü n k r e vizsgálja a g y e r m e k e t . akkor tovább utalja a g y e r m e k e t a Nevelési T a n á c s a d ó b a .ker. s a n e k ü n k helyet biztosító általános iskolák részéről egyaránt. v a l a m i n t a m a g a t a r t á s z a v a r o k . éve áll r e n d e l k e z é s ü n k r e a s z á m í t ó g é p . . tájékozódik p s z i c h é s állapotáról és családi kö­ rülményeiről egyaránt. vagy kontroll vizsgálatokat igényeljünk a Szakértői Bizottságtól. Főbb intézmények. bátorítást k a p h a t u n k a g y e r e k e k k e l való fog­ lalkozáshoz. a felmerült igény szerint az eltérő p r o g r a m érinti a m a t e m e t i k a tanítását. hogy a p r o b l é m á j a helyben n e m o l d h a t ó m e g . szakemberek. m e l y e k n e k s z á m o s esetben o r g a n i k u s h á t t e r ü k is van. 3. s a m a g u n k által készített s e g é d a n y a g o k .

de b o n y o l u l t . De ha m e g b á n n á m : esz a fene. és mik a n e h é z s é g e i ? K o l l e g a n ő i m v é l e m é n y e ­ it t o l m á c s o l o m : Szószerinti idézetek g o n d o l a t a i k b ó l : 178 Előnyök: . sokszor küzdjön. hogy e z e k n e k eleget tudjunk tenni.el kell f o g a d n u n k . 7. I n d o k o l t e s e t b e n pszichiátriai megfigyelésben. akikről tud­ juk.lehetőség nyílik. . a k ő b á n y a i logopédiai c s o p o r t o k m u n ­ kájáról s z ó l ó S z a k f e l ü g y e l e t i J e g y z ő k ö n y v b ő l .n a g y o n szoros k a p c s o l a t b a n kell lenni az osztálytanítóval. a M a g y a r Foniátriai és L o g o p é d i a i T á r s a s á g g a l . . a D é m o s z t h e n é s z Egyesülettel (Beszédhibások és Segítőik Országos É r d e k v é d e l m i Egyesülete). n e m is savat.a l k a l m a z k o d n i kell a helyet adó iskolához. biztonságérzetet t u d u n k nyújtani. T á j é k o z ó d u n k a T a n s z é k munkájáról. óvoda-iskolapszichológusi hálózat vezetőjének a fenti a n y a g o m m e g í r á s á h o z nyújtott segítségükért. " N e k ü n k azokat a g y e r m e k e k e t kell m e g t a n í t a n i erre a bonyolult nyelvezetre. . Az e m b e r n e m esz. a X.a g y e r m e k n e k állandóságot. de a hó tárgyesete n e m hovat.g y e r m e k p s z i c h i á t r i a A l o g o p é d i a i c s o p o r t o k b a n h a l m o z o t t a n p r o b l é m á s . K o m p l e x Általános Iskola logopédiai t a g o z a t v e z e t ő j é n e k és M a r t o n n é T a m á s M á r t á n a k . terápiában. e g y m á s t kiegészítve . h o g y a ló tárgyesete lovat. E g y e m e g a fene. . 8 . . E z e k a g o n d o k n e m c s a k esztétikai p r o b l é m á t o k o z ­ hatnak. ezzel együtt akár g y ó g y s z e r e s k e z e l é s b e n is kell részesíteni a rászoruló g y e r m e k e k e t .É R Z E L M I oldalról is. h a n e m havat. h o g y a tanítónő és l o g o p é d u s együtt. n e k ü n k kell t u d n u n k a l k a l m a z k o d n i az ő oktatási-nevelési elgondolásaihoz.. E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i T a n á r k é p z ő L o g o p é d i a i T a n s z é k R e n d s z e r e s e n részt veszünk a l o g o p é d u s hallgatók összefüggő szakmai g y a k o r l a t á n a k vezetésében." . „kis c s a l á d u n k " . h o g y kellő időben részesüljön o r t o d o n c i a i k e z e l é s b e n a r á s z o r u l ó g y e r m e k . . m á r régen hajótörést s z e n v e d t e k volna. fejlesztési l e h e t ő s é g ü n k van ( S i n d e l a r .l e h e t ő s é g ü n k van kettesben lenni velük. t o v á b b k é p z é s e k e n jelen vagyunk.m i n d e n r e n d e z v é n y e n ott vagyunk. K a p c s o l a t o t tartunk fenn a M a g y a r G y ó g y p e d a g ó g u s o k Egyesületével. olvasni.olyan. s z á m o l n i . s ú l y o s p s z i c h é s és m a g a t a r t á s és/vagy f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó s zavarral k ü z d ő g y e r m e k e k is v a n n a k . . ha a n y a n y e l v e n e m m a g y a r volna: . és a só tárgy­ esete n e m sovat. hogy az o k t a t á s b a n részt tudjanak venni. h a n e m sót. egy sor k ö v e t k e z m é n y e s p r o b l é m á t ezzel m e g e l ő z v e . r e n d e l l e n e s fogazat fejlődést. Mi szól a logopédiai o s z t á l y m u n k a mellett. a k ü l ö n ó r á k h o z (de ők is a l k a l m a z k o d n a k hozzánk).6. napi fejlesztés). a gyere­ kért d o l g o z z o n . tárgyatlan igeragozást. M o s t szólnék az E M B E R I . k ö z ö s s é g ü n k van. ez egész életére kihat (ha n e m k e l t e m fel é r d e k l ő d é s é t . hogy milyen g o n d o l a t o k a t . de ha d u r v á n e l h á r í t o m : eszik a fene. a z egész s z e m é l y i s é g ü k e t megismerjük. " Ui: K ö s z ö n e t e m e t fejezem ki T h o r o c z k a y M i k l ó s n é n a k . hogy nagy létszámú osztályban. hogy a tanító a d o m i n á n s . . II. .. h i á n y z u n k nekik. . ér­ z e l m e k e t vált ki b e l ő l ü n k ez a m u n k a . speciális m o z g á s ­ 179 . és elveszetten. Ha n e m kerül­ hettek v o l n a fel erre a hajóra. H e i m Pál G y e r m e k k ó r h á z . m i n t h a ezek a g y e r m e k e k egy kicsit a sajátjaink l e n n é n e k . „ . a X. . . c í m ű m ű v é b e n találtam e l g o n d o l k o d t a t ó részletet: mi m i n d e n t n e m tud­ na m e g t a n u l n i a g y e r m e k . Tabi L á s z l ó Nehéz..a g y e r m e k e k életének részeseivé válunk.n a g y a felelősségünk. beszélni. G y e r m e k n e u r ó z i s Osztály. F o n t o s . olvasni. technikai részéről. ha é p p n e m vagyunk. m e l y n e k segítségével bejárhatják a tudás tengerét.G y ő r y G á b o r n é F ő v á r o s i L o g o p é d i a i Szaktanácsadó gondolataiból: „Az logopédiai osztályokban tanuló g y e r m e k e k s z á m á r a ez a szervezeti forma e g y m e n ­ tőhajóhoz h a s o n l í t h a t ó . ker. ker. m e g n y í l n a k ezáltal.ha n e m tanítjuk m e g elfogadhatóan írni. de csak a k k o r eszik ikesen. . h a n e m eszik.j o b b n y o m o n k ö v e t h e t ő s é g ü n k van. h a n e m funkcióbeli zavarokat is. az ikes igéket például. arról. vagy egyáltalán n e m t u d n a k megtanulni írni.az 1995 januárjában kiadott.n a g y o n kell ismerni a tantervi k ö v e t e l m é n y rendszert. hagyományos pedagógiai módszerekkel nehezen. E s e t e n k é n t ez a feltétele annak. N e m k ö n n y ű ügy. Nehézségek: . E d d i g s z ó l t a m a tanítás m e t o d i k a i . ha n e m e n g e m esz. Végezetül i d é z n é k ..n a p i k a p c s o l a t . ker. így j o b ­ ban t u d u n k hatni. A tárgyas. n e m szeret majd tanulni).Állcsont O r t h o p é d i a i és F o g s z a b á l y z ó Osztály T a p a s z t a l a t a i n k szerint egyre több g y e r m e k n é l állapíthatunk m e g fogsorzáródási eltéré­ seket. . . Ali u.m i n d e n t m e g kell tenni. .j o b b a n m e g lehet ismerni és ezáltal m e g s z e r e t n i a kezeltjeinket. . az általuk tartott e l ő a d á s o k o n . re­ m é n y t e l e n ü l b o l y o n g a n á n a k a s z á m u k r a kiismerhetetlen h u l l á m o k k ö z ö t t .

) ( 1 9 9 5 ) : Nebuló. Budapest. ROSTA KATALIN (szérk.b e s z é d .szám. s z á m k é p felismeré­ sének. . A gyer- SZABÓ ILDIKÓ: Tömeges buktatás helyett. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 2 ) : Kudarc nélkül az iskolában. Színezd ki. D R . VANNAV ALADÁRNÉ: Olvasójáták. Calibra Kiadó. SZEBÉNYINÉ NAGY ÉVA. Medicina Kiadó. X. Eötvös Kiadó. grafikus á b r á z o l á s á n a k . 1 2 7 . .: m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g elve) m e g é r t é s é n e k . KOVÁCS GYÖRCYNÉ. és a fent e m l í t e t t f o g a l m a k a t r e p r e z e n t á l j á k . a m e l y n é l a z i s k o l a i t a n u l á s i n e h é z s é g e k e t s e m a z é r t e l m i fejlődés z a v a r a . (fejlesztő lapok). a h a l m a z o k m e n n y i s é g i e g y m á s h o z viszonyítása. H. Terápiás programok a beszédjavító intézmények nevelési és oktatási tervéhez. a s z á m o k k a l v a l ó m ű v e l e t e k m e g a l a p o z á s a előtt. 7 . írástanulás. VI. R. KOCSIS LÁSZI. M á r a s z á z a d e l e j é n leírta és a r i t m a s z t é n i á n a k n e v e z t e R a n s c h b u r g Pál azt a j e l e n s é g e t . .JUHÁSZ ÁGNES Művelődési és Közoktatási Minisztérium A fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelvei A fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelvei Szakmai javaslat.. THOROCZKAY MIKLÓSNÉ ( 1 9 9 9 ) : A kőbányai logopédiai hálózat alakulása 1 9 6 9 . GŐSY MÁRIA ( 1 9 9 4 ) : A beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése óvodásoknak. BESZTERCEI ENIKŐ ( 1 9 9 8 ) : Másképp. VALLETT. Budapest. Alex Typo Kiadó.saját testen. ROSTA KATALIN ( 1 9 9 3 ) : Ez volnék én? Logopédiai Kiadó. Logopédiai Kiadó. G i n s b e r g „ e l s ő á l l o m á s n a k " tekinti az iskola előtti é v e k n e k azt az i d ő s z a k á t . 180 181 . A (fejlődési) d i s z k a l k u l i á v a l foglal­ k o z ó i r o d a l o m t ú l n y o m ó r é s z t a z o k a t a n e h é z s é g e k e t taglalja. szabályok (pl. Óvodában. TASNÁDINÉ PAPP ZSUZSA. s í k b a n . Krónika Nova Kiadó. . " ( M e s t e r h á z i . ker. és rajzolj le is. e g y e z t e t é s é n e k .9 6 .IRODALOM A DISZKALKULIA DÉKÁNY JUDIT .) ( 1 9 9 6 ) : Logopédia a gyakorlatban. B.) ( 1 9 9 6 ) : Taníts meg engem! Fejlesztő program logopédiai óvodák számára. SZAUTNER JÁNOSNÉ (szerk. .a m e l y a s z á m n a k a s z e m l é l e t t ő l független. T e h á t a m e n n y i ­ ségi ö s s z e h a s o n l í t á s i s m e r e t e fontos az ö s s z e a d á s és a k i v o n á s k é s ő b b i m e g é r t é s é h e z .2 0 3 .ÓNÉ. TORDA ÁGNES ( 1 9 9 2 ) : Mondd ki. M ( 1 9 9 7 ) : Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek. i d ő b e n való t á j é k o z ó d á s . KÁRPÁTI TAMÁSNÉ. CSABAY KATALIN ( 1 9 9 4 ) : A beszédjavító óvodai csoportok és előkészítő osztályok terápiás anyaga. 5 . Gondolat Kiadó. A diszkalkulia s p e c i á l i s s z á m o l á s i zavar. .1 9 9 9 . Országos Közoktatási Intézel. WEVHRETER. figyelem.I I . MEIXNER ILDIKÓ ( 1 9 9 3 ) : Játékház.és n y e l v i fejlődés. HORNYÁKNÉTARNAI KLÁRA ( 1 9 9 7 / 9 9 ) : Betűsuli. Logopédiai Kiadó.e g é s z k é n t v a l ó felfogása . m a t e m a t i k a i kifejezések.. SCHWALMNÉ NAVRATIL KATALIN: írd füllel. zavar előrejelzésének lehetőségei óvodáskorban. Speciális diszlexia továbbképzés záródolgozata. A d i s z k a l k u l i a főbb tünetei: „ K ü l ö n b ö z ő s z á m t a n i m ű v e l e t e k . Bárczi Gusztáv Gyógypedagófiai Tanárképző Főiskola.laterális d o m i n a n c i a . Tankönyvki­ adó. KOROMPAI ISTVÁNNÉ ( 1 9 9 9 ) : Cserebere. Budapest. Nagycsoportos óvodások iskolára való felkészítése a X. AJTONY PÉTER (szerk. Tréningprogram a részképességek-gyengeségek terápiája. ( 1 9 9 6 ) : A tanulási zavarok terápiája. már én is tudom!" Bárczi Gusztáv Gyógypedagófiai Tanárképző Főiskola. A matematikai gondolkodás m e g a l a p o ­ zása a z o n b a n m á r a m á s o d i k életév v é g é n m e g k e z d ő d i k . Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola.grafomotórium.) ( 1 9 9 5 ) : Játékpszichológia. VAJDA SÁNDORNÉ (2001): Betűről betűre. Budapest. 1 6 0 . A beszédfogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei ADORJÁN KATALIN ( 1 9 9 8 ) : Szebben akarok írni. Komplex Általá­ nos Iskola és Szakszolgáltató Központ. l é n y e g k i e m e l é s . Nemzeti Tankönyvkiadó. törd a fejed. e z e k a számolási algoritmusok segítik a fejszámolás m e g j e l e n é s é t . SKDLAK. 199-226. l . -olvasás-. Jean Piaget felfogása szerint a számfogalom .. e g y s é g .7 é v e s k o r b a n alakul ki. 2 4 6 .. STÖCKERT KÁROLYNÉ (szerk.g o n d o l k o d á s i m ű v e l e t e k (pl. E. az iskolai t e l j e s í t m é n y z a v a r o k e g y i k fajtája. t é r b e n .7 5 . 1 9 9 6 . FRÉDI EHRAT ( 1 9 9 1 ) : A nehezen kezelhető gyermek. Budapest. Logopédiai Kiadó. kcr. G i n s b e r g „ m á s o d i k á l l o m á s a " : iskola előtt a g y e r m e k a s z á m o l á s i k é p e s s é g e k n e k m á r birtokában van. Nikol. A / 3 Nyomdaipari és Kiadói Szolgálataié Kft. Sindelar. írd le. Volán Humán Oktatási és Szakszolgáltató Rt. ISTVÁNFI KLÁRA. s z á m n e v e t szim­ bolizáló v i z u á l i s a l a k z a t o k a z o n o s í t á s á n a k n e h é z s é g e .. Deák és Tár­ sa Kiadó. szabály m e g f o g a l m a z á s a ) . Regiszter Kiadó. Kalibra Kiadó. CSABAY KATALIN ( 1 9 9 3 ) : Lexi. s z á m o k s o r r e n d i s é g é n e k .a k o n k r é t m ű v e l e t i g o n d o l k o d á s szintjére e m e l k e d é s i d ő s z a k á b a n . SELIKOVITZ. SINDELAR. .és s z ö v e g e m l é k e z e t . Fejlesztő Pedagógia. PSM Kiadó. 1. 1996) M i n d e h h e z t á r s u l h a t n a k egyéb nehézségek a k ö v e t k e z ő t e r ü l e t e k e n : . 7 .5 1 . Göncöl Kiadó. és számolj te is. v a g y i s az 5 . FODORNÉ FÖLDI RITA: Hipcraktivitás és tanulási zavarok. A h a l m a z b a s o r o l á s . VÁNYI ÁGNES. F. MÁTRAINÉGODA KATALIN ( 1 9 9 3 ) : Meseolvasó. Mádi u. Óvodai fejlesztő program a tanulási zavarok megelőzésére. a m e l y e k a szimbólumok használatakor m e r ü l n e k föl. Budapest.1 4 . ( 1 9 9 3 ) : „De jó. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. MARTONNÉ TAMÁS M A R I A ( 2 0 0 1 ) : A fejlesztő munka tapasztalatai. a m i k o r a g y e r m e k k é p e s m e g o l d a n i mennyiségekkel k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k a t .. a s z á m j e g y .2 6 7 . 4 1 . Logopédiai Kiadó. a n a l ó g i a .. (): Figyelj oda jobban! A koncentrálóképesség zavarai és a fejlesztés lehetőségei. a s z á m s o r a l k o t á s f o l y a m a t a m e g k í v á n j a a m e n n y i s é g i a l a p f o g a l m a k n a k és a mennyiségi ö s s z e h a s o n l í t á s n a k a t ö k é l e t e s i s m e r e t é t . s e m o k t a t á s i vagy m á s k ö r n y e z e t i p r o b l é m a n e m indokolja. Budapest. Budapest.relációs s z ó k i n c s . ROSTA KATALIN (szerk): Színeszd ki. . Szöveggyűjtemény. KONDOR EDIT ( 1 9 9 2 / 9 3 ) : Az olvasás-írásgyengeség. JÁSZBERÉNYI ANDRÁSNÉ.

Agyi k á r o s o d á s (pl.p s z i c h é s zavarok.viszgálat célja. 4. és esetleg a beszédértés és gon­ dolkodás g y e n g e s é g e miatt az egyszerű szöveges feladatok m e g o l d á s a is lehetetlen. verbális feldolgozás. k ü l ö n b ö z ő m ó d s z e r e k k e l és t ö b b n y i r e c s a k városi i s k o l á k b a n . K e d v e z ő t l e n pszichológiai tényezők. hogy a g y e r m e k egy algoritmust ért egy b i z o n y o s szituációban. pszichológiai és pedagógiai vizsgálatra.k i m u t a t h a t ó agyi m ű k ö d é s z a v a r . és kellő i d ő b e n indíthassák el az egyén­ re szabott. h a n e m az egyéni fej­ lődés menetét vesszük figyelembe. 4. sérülés. t o v á b b r a is az ujján s z á m o l . Palotás G á b o r szerint a diszkalkuliásoknál feltehetően fennáll az érzékelés-észlelés folyama­ tának sérülése. amelyekkel a (fejlődési) diszkal­ kuliás g y e r m e k n e k p r o b l é m á j a lehet. Kitüntetett j e l e n t ő s é g g e l bír a parietális lebeny. Az iskolában a g y e r m e k e k algoritmusokat. G y e r m e k k o r i fejlődészavarok. 182 Orvosi vizsgálat Az orvosi . A fentieket végiggondolva potenciálisan diszkalkulia-veszélyeztetetmek tekinthető a b e s z é d g y e n g e . hogy feltárja az esetleges neurológiai eltéréseket. u g y a n a k k o r s z á m o s kap­ csolata van a beszéd. A (fejlődési) diszkalkulia okait szintén M á r k u s Attila n y o m á n összegezzük ( M á r k u s .6 % . m a t e m a t i k a i alapelveket. 2.m o t o r o s integráció. fejlődési rendellenesség). A terá­ pia m e g t e r v e z é s e és a p r o g n ó z i s szempontjából a vizsgálati e r e d m é n y e k m e g h a t á r o z ó a k . írott j e l e k e t tanul­ nak. Az a l a p f o g a l m a k r a felépített további számolási i s m e r e t e k és a l k a l m a z á s u k i n k á b b a bal oldal feladata. v i z u o m o t o r o s . tartalmi azonosítása. n e u r o p s z i c h o l ó g i a i . a megkésett/akadályozott beszédfejlődésű. A (fejlődé­ si) d i s z k a l k u l i á s g y e r m e k erre a váltásra n e m m i n d i g k é p e s . pszi­ c h o l ó g u s o k ) a számolási zavarra utaló tüneteket. lehetnek. a m e l y e k h e z diszkalkulia társulhat: a) fejlődési G e r s t m a n n . 2. a figyelem. A s z á m o l á s i k é p e s s é g h e z szükség van m i n d a j o b b . 5. de n e m tudja a szorzótáblát). Ö r ö k l ö t t á l l a p o t o k : a) speciális számolási képesség-diszfunkció.l e h e t ő s é g szerint g y e r m e k n e u r o l ó g i a i . Sajnos l e g t ö b b s z ö r csak az iskolában derül ki. h o g y minél fiatalabb életkorban ismerjék fel a s z a k e m b e r e k ( ó v o d a i és általános iskolai p e d a g ó g u s o k . b) általános szervezeti m e g b e t e g e d é s (pl. a sor. Ez a m ó d s z e r is lehet haté­ k o n y és p o n t o s . 3. alkotása. a s z á m f o g a l m a k kialakulatlanok.m ű v e l t s é g i .). s z e n z o r o s . 3.s z i n d r ó m a . a diszfáziás és a diszlexia-veszélyeztetett g y e r m e k .és szabályalkotás. figyelem.z a v a r . a számjegyek felismerése és írása hi­ bás. m e ­ mória. l o g o p é d u s o k . a m e l y e k a k k o r o l d h a t ó k föl. 6. M i n d a négy agyi lebeny k ö z r e m ű k ö d i k a s z á m o l á s folyamatában. e) hiperaktivitás figyelemzavarral. kóros elváltozásokat.k u l t u r á l i s hátterű o r s z á g o k b a n történtek. 2 0 0 0 ) : 1. az emlékezet. A számolási készség kialakulásakor v a l ó s z í n ű l e g a j o b b féltekének van n a g y o b b szerepe (pl.s p a c i á l i s t e v é k e n y s é g . elváltozás nélkül. s G i n s b e r g szerint a „ h a r m a d i k á l l o m á s " e n n e k a formális kódnak a megjelenése. számosság-. A s z á m o l á s i k é p e s s é g k i a l a k u l á s á h o z szükséges ö s s z e t e v ő k közül a legfontosabbak: k o n s t r u k t i v i t á s . b) k r o m o s z ó m a r e n d e l l e n e s s é g e k h e z társuló diszkalkulia.s z o c i á l i s . f o g a l m i . de relatív önállósággal is rendelkeznek. a fogalmakkal végzett gondolkodási művelet. S z ü k s é g e s tehát. a többi n e m v a g y n e m a z o n o s m é r t é k b e n . 5. de csak alacsony s z á m k ö r b e n . A diszkalkulia kutatási eredményeinek legfontosabb megállapításait M á r k u s Attila a kö­ v e t k e z ő k é p p e n foglalja össze ( M á r k u s . a fogalmak kialakulása. érti az osztási m ű v e l e t e k e t . A (fejlődési) diszkalkulia gyakoriságára irányuló vizsgálatok k ü l ö n b ö z ő fejlettségű. 183 tüneteket. 2000).l o g i k a i g o n d o l k o d á s . 1. 7. c) m á s tanulási zavar. ha n e m m e r e v hierarchia alapján m a g y a r á z z u k egy-egy k é p e s s é g megjelenését és/vagy hiányosságait. h o g y az azt m e g e l ő z ő n á t m e n t v o l n a (pl. az a z o n o s szinthez tartozó képességek egyike tökéletesedik. a fel­ adatok megoldásában. m a g a s a b b fejlődési fokra ugrik anélkül. 6. epilepszia). elté­ rő g a z d a s á g i . E z e k olyan e l l e n t m o n d á s o k . becslés stb. 7. fejlesztő p e d a g ó g u s o k . g) m a g a t a r t á s z a v a r o k . m í g a kö­ v e t k e z ő b e n m á r n e m . az olvasás. a n y a g c s e r e z a v a r ) . f) e m o c i o n á l i s .r a tehetők. b) fejlődési j o b b agyfélteke s z i n d r ó m a . E n n e k e l l e n é r e a g y a k o r i s á g i a d a t o k h a s o n l ó a k : 5 . R é s z k é p e s s é g . fejlődik. a térbeli és síkbeli viszonyok érzékelése.g a z d a s á g i háttér. hogy sérült a m e n n y i s é g i relációk felis­ merése. illetve a fenálló diszkalkulia diagnosztizálására szolgá­ ló vizsgálatok h á r o m fő részre b o n t h a t ó k : orvosi. m e g k e r ü l v e a m e m ó r i á t m e g t e r h e l ő fejbeni m ű v e l e t v é g z é s t . az írás rendszereivel. Előfordulhat. A diszkalkulia-veszélyeztetettség. nagy n e h é z s é g b e ü t k ö z i k az a l a p m ű v e l e t e k végzése. célirányos terápiát. m i n d a bal oldali agyfélteke ép működésére.m e k e l ő tud hívni a d a t o k a t a fejében rendezett f o r m á b a n lévő t é n y a n y a g o k b ó l . K ü l ö n b ö z ő stratégiák léteznek a számolási k é p e s s é g k i a l a k u l á s a k o r és k é s ő b b . E z e n a szinten sok k ü l ö n b ö z ő számolási k é p e s s é g j e l e n i k m e g . nevelési t a n á c s a d ó ­ ban és tanulási k é p e s s é g e k e t vizsgáló bizottságokban d o l g o z ó g y ó g y p e d a g ó g u s o k . térbeli tájékozódás. A s z á m o l á s i k é p e s s é g e l k ü l ö n ü l t e n szerveződött rendszer. B e t e g s é g : a) i d e g r e n d s z e r i (pl. d) figyelemzavar. mennyiségfelfogás. A számolási i s m e r e t e k h i e r a r c h i k u s a n e g y m á s r a épülnek. a m e l y n e k következtében sérül a g o n d o l k o d á s : a s z i m b ó l u m o k felismerése. R o s s z s z o c i á l i s .

K ü l ö n s z e m p o n t s o r készült az ó v o d á s k o r ú ( n a g y c s o p o r t o s ) és az iskoláskorú (1-^1 osz­ tályos) g y e r m e k e k részére. az a l a k . sok tévesztési lehető­ séggel. a térbeli helyzetek és összefüggések terén m u t a t k o z ó hiá­ n y o s s á g o k tárulnak fel. s megfigyeljük.) A vizsgálat eredményét m i n d v é g i g befolyásolhatja a g y e r m e k g y e n g e figyelme (esetleg f i g y e l e m z a v a r t á r s u l ó h i p e r a k t i v i t á s s a l ) . e l e m e i t szempontsorba foglaltuk. A vizsgálat felépítése olyan.valamelyest . hogy a diktált (és lejegyzett) m ű v e l e t je­ lent-e s z á m á r a m ű v e l e t v é g z é s i irányt. h o g y a n s z á m o l . hogy mekkora segítséggel tudja használni a m e g l é v ő isme­ reteit. vagy m e l y e k e t h a g y h a t u n k el. N e m a k o n k r é t feladatokat írjuk le. A vizsgálat alatt m i n d v é g i g a „mit tud"-ra. Felmérjük a m a t e m a t i k a i fogalmak. Hiszen ezt e l m e s é l n i e n a g y o n nehéz. h o ­ gyan g o n d o l k o d i k . hogy egy-egy részterület f e l m é r é s e k o r végigkövet egy le­ hetséges absztrahálási útvonalat.és a Bender-lsszt: a v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á ­ ció. tüne­ A p e d a g ó g i a i vizsgálat j e l e n esetben a számolási képességek vizsgálatát jelenti. de a te­ rápia szempontjából rendkívül fontos. Az á l t a l á n o s a n a m n é z i s r e n e m térünk ki részletesen. tehát a m a t e m a t i k a i jelek. illetve a u t o m a t i z á l ó d o t t . k i k ü s z ö b ö l v e a számolási zavarral együtt g y a k o r t a j e l e n l é v ő beszéd. bizonytalan. A s z ö v e g m e g é r t é s .és nyelv­ fejlődési h á t r á n y o k hatását. osztályfokához. il­ letve m a t e m a t i k a i t u d á s á n a k elvárható (feltételezhető) szintjéhez. modellekkel. f á r a d é k o n y s á g a . a rövid távú e m l é k e z e t terén és az analógiás g o n d o l k o d á s b a n elért teljesít­ m é n y e k r e é r v é n y e s . az ö n b i z a l o m hiánya. m á s o k n a g y o n g y e n g é k lehet­ nek. Te­ hát. h o g y bár a d i s z k a l k u l i á s g y e r m e k e k t ö b b s é g é n e k i n t e l l i g e n c i a k v ó c i e n s e a n o r m á l ö v e z e t b e tartozik. a S O N szubtesztek szórt intelligencia­ struktúrát m u t a t n a k : e g y e s részképességek k i e m e l k e d ő e k . légkör m e g t e ­ remtése. ha a g y e r m e k a m a g a s a b b szintű absztrakcióra egyáltalán n e m képes. Esetleg jó technikájú. de rossz m ó d s z e r ű . s z i m b ó l u m o k m e g é r t é s e milyen szintű. M a g a a vizsgálat tartalmában a l k a l m a z k o d i k a g y e r m e k életkorához. E z e k célja. . a számolási problémák előzmé­ körülményekre. a k o n c e n t r á c i ó szintje. .a kifejezőkész­ ség. s használja-e. hogy milyen számolási technikával számol .PPL (nyelvi fejlettséget vizsgáló teszt). Alapvető. szabadrajz készítése). h a n e m a vizsgálat részterületeihez k a p c s o l ó d ó tipi­ kus hibákat. T e r m é s z e t e s e n nem kell m i n d e n fokozatát a g y e r m e k k e l bejárnunk. Kipróbáljuk a taníthatóságot. a m e l y h e z az a d a t o k a t az anyától. Vizsgálat közben figyeljük s jegyezzük. A t a p a s z t a l a t o k azt mutatják. Iskolás g y e r m e k e s e t é b e n fontos m e g t u d n u n k . fa. s az instrukciók „ d e k ó d o l á s a k o r " is lehetséges. k o r o n g g a l végzi vagy az ujjain. E z t m e g ­ előzi az általános és a speciális anamnézis felvétele. . de arra is. a beszédhibák megfigyelésére is.h á t t é r állandóság. így n y e r h e t ü n k h a s z n o s információkat arról. L é n y e g e s i n f o r m á c i ó k a t nyújt a Frostig. h o g y feltérképezzék a g y e r m e k intelligenciastruktúráját és a k ü l ö n b ö z ő rész­ képességek állapotát. A terápiában fontos t é n y e z ő lesz a fáradékonyság. irányadó vizsgálatok elvégzésére: .a szöveges fe­ ladat végzésekor.Harris-íéle laterális d o m i n a n c i a v i z s g á l a t . h o g y a g y e r m e k a hibásan m e g o l d o t t feladatot a fenti hiányosságok következtében vagy az i z g a l o m miatt té­ vesztette-e el inkább.dichotikus hallásvizsgálat. e m l é k e z e t e é s feladattartása. . család. vagy pedig egy/több részképesség gyen­ geségével állunk s z e m b e n . mi j á t s z ó d h a t le a g y e r m e k b e n . a diszkalkulia gyanúját felkeltő tekre v o n a t k o z ó k é r d é s e k e t is. A vizsgálat k ö z b e n sokszor nekünk kell kitalálnunk. lassú.szűk keretek között . Ezt próbáljuk a g y e r m e k k e l is éreztetni. cselekedtetésben végzett vizsgálati részekre a k k o r és ott kerül sor.e m á r néhol a m ű v e l e t v é g z é s . a szókincs.rajzvizsgálat ( e m b e r . hogy a számolási za­ var egy általános fejlődésbeli e l m a r a d á s tünete. a nyelvi szerkezet.). van egyáltalán. hogy a gyermek a m a t e m a t i k a nyelvét érti-e. g o n d o l k o d á s b e l i és m o t o r i k u s lassúsága. s z o r o n g á s a . il­ letve a g y e r m e k e t legjobban i s m e r ő személytől kérjük. A terápia s z e m p o n t j á b ó l a s z u b t e s z t e k e r e d m é n y e i a differenciált egyéni foglalkoztatás é r d e k é b e n fontosak. Ez információt adhat arra. azt a ayermek adott tudásszintje h a t á r o z z a m e g . valamint a tanulási kudarcok miatt esetleg kiala­ kult hárítása. illetve a s z á m o ­ lási zavarra.Sindelar vizsgálat. A tárgyakkal. tudja-e a g y e r m e k utánozni. . a figyelem. Sok esetben csak a terápia m e g k e z d é s e után kerülhet sor a k ö v e t k e z ő kiegészítő. l é n y e g k i e m e l é s megfigyelése . az összefüggések fel­ i s m e r é s é b e n . amely tartalmazza megjelenési sajátosságaira. s n e m a „mit n e m tud"-ra v a g y u n k kíváncsi­ ak.D P T (diszlexia prognosztikai teszt). de esz­ közigényes (pl. vagyis m e g m u t a t u n k egy helyes m e g o l d á s i lehetőséget.ha ez. a m e l y e k j e l l e m z ő e k a diszkalkulia v e s z é l y é n e k fennállására. a g y e r m e k s z o r o n g á s á n a k oldása. -diszgráfiavizsgálal. A speciális a n a m n é z i s legfonto­ sabb nyeire. S z ü k s é g e s e l v é g e z n i a Snijders Oomen n o n v e r b á l i s intelligenciatesztet. hogy mely feladatokra térünk ki részletesebben. Ez utóbbi m e g á l l a p í t á s l e g i n k á b b a k o m b i n á c i ó s feladatokban. a számfogalmak „ á l l a p o t á t " . (A részletes vizsgálat m e g t a l á l h a t ó az 1999 d e c e m b e r é b e n megjelent Logopé­ diai vizsgálatok kézikönyve című kötetben. u g y a n i s ez a teszt a diszkalkuliás g y e r m e k intelligenciastruktúrájáról és intelligenciaszintjéről is reális k é p e t ad. -diszlexiavizsgálat.Pszichológiai vizsgálatok É p p e n ezért a vizsgálat legelső fontos feladata a szeretetteljes környezet. Pedagógiai vizsgálat A szorongást o l d ó beszélgetéskor lehetőségünk nyílik . Esetleg ki­ alakult v a l a m i l y e n számolási technika. 184 185 .

lejegyzett műveletek részekre bontása. . a társasjátékokat? ( K o n s t r u á l ó j á t é k o k b a n n e m e l é g g é fantáziadús. pl. k o n c e n t r á l ó k é p e s s é g e . a b e n n e lévő összefüggéseket.A m e n n y i s é g é s a s z á m n é v egyeztetése megfelelő-e h a l m a z a l k o t á s k o r ? ( A m e n n y i ­ s é g . u g y a n a n n y i m a r a d ? A számfogalom és helyiértékfogalom biztonságos használata. . sorrend) megfelelő-e? Műveletek lejegyzésének sorrendje.kiegészítve a g y e r m e k k ö r n y e z e t é b e n élőkével . egyensúly.Megfelelő-e a tájékozódása saját testén. kevés.) Eligazodás fogalmak a négyzethálóban. elvont irányok megtartása műveletvégzés közben. és tudja-e cselekvés k ö z b e n . .É r d e k l ő d i k . n e m érdeklődik a m e s e k ö n y v e k iránt. terítéskor .K ö z é p s ő c s o p o r t o s k o r á b a n számlálgatott-e.Saját testén m e n n y i s é g e k e t egyeztet-e: egy mozdulattal tud-e ujjain adott m e n n y i s é ­ Globális mennyiségfelismerés. ma­ tematikai-logikaifeladatok. hibás a számlálás. r á k é r d e z . önállóan leírja-e a z o k a t ? . a lényeget k i e m e l v e ? ( N e m köti le a hallgatott m e s e .A l a p v e t ő matematikai fogalmakat megért-e. napok. puzzle összerakást. u g y a n a n n y i f o g a l m a k a t . a u t ó b u s z száma).e s z á m o s s á g iránt. n e m érti p o n t o s a n a m e s e s z ö v e g é t . a m a t e m a t i k á v a l való „ j á t s z á s " ö r ö m e t okoz-e a gyer­ mek számára. .f i g y e l m é n e k terjedelme. nyelvtani és tartalmi h i b á k a tér­ és időfogalmak kifejezésében.A m o z g á s és a beszéd ritmusa összehangolt-e m o n d ó k a .e számjegyeket. m o n d a t s z e r k e s z t é s i n e h é z s é g e i v a n n a k . évszakok nevét sorrendben. h o g y helyes a m e g s z á m l á l á s . . Dőlt betűvel utalunk . . E n n e k szempontjait összefoglaljuk. a szabály m e g f o g a l m a z á s a sok segítséget igényel. h o g y a h a l m a z szá­ m o s s á g á t az u t o l s ó n a k k i m o n d o t t s z á m n é v jelöli: öt a l m a van az asztalon. k é z m o z g á s a ügyetlen.e l m o n d j a .k o o r d i n á c i ó j a . fel adattartása. szókincs­ ben.Felismeri-e. bontást cselekvés közben. bizonytalan bal­ j o b b differenciálás. 5 alma -. széles.kéri-e h o g y meséljenek neki. . elvételt. megszámlálás. SZEMPONTOK AZ ÓVODÁSKORÚ (NAGYCSOPORTOS) GYERMEKEK DISZK ALKULIAVESZÉLYEZTETETTSÉGÉNEK FELISMERÉSÉHEZ Az ó v ó n ő tapasztalatai . n e m szívesen mesél. az egyes műveletek. a m e l y e k m e g l é t e esetén fölmerül. n e h e z e n a l k a l m a z z a a szabályokat j á t é k közben. a helytelen számlálás miatt.m á s o l g a t . letapsolásakor? Ritmusos számlálás. . hogy a g y e r m e k számolási képessége fejlesztést igényel. -A m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g fogalma kialakulóban van-e: pl. irányok.a teljesség igénye nélkül . m e g n e v e z i .e a sok. 1. t u d a t o s megfigyeléshez. az ujjmozgás és a beszéd k o o r d i n á c i ó j a helytelen. beszédében használ-e nagyságviszo­ n y o k r a v o n a t k o z ó fogalmakat (pl.n a g y c s o p o r t o s k o r b a n tud-e m e g s z á m l á l n i t á r g y a k a t l e g a l á b b h a t o s s z á m k ö r b e n . matematikai jelek írása. . el tudja-e végez­ ni az ilyen t a r t a l m ú feladatokat? . nagy. .kiindulásul szol­ g á l h a t n a k a c é l z o t t a b b .helytelen. A v i z s g á l a t é r t é k e l é s é n e k m ó d j a a h i b a a n a l í z i s .Tud-e színes pálcikákból két-. h á z s z á m . m o t i ­ váltsága? .Szereti-e a Iegó építést. 3. j e l l e m z ő j e g y e i k e t is­ meri-e? (Kialakulatlan. Az óvodai k ö r n y e z e t és m a t e m a t i k a i irányú foglalkozásokon milyen a g y e r m e k .n é z e g e t . síkban? Tudja-e a n a p s z a k o k .e a m e s é t a s z ö v e g r e jól e m l é k e z v e .pl.pl. pótlást. és a szabályt m e g f o g a l m a z n i ? (Egyáltalán n e m ismeri fel a szabályt. . k e v e s e b b változót ismer fel. E z e k é r t e l m e z é s e után állapíthatjuk m e g . a számlálás r i t m u s a egyenetlen. ahol az adott k é p e s s é g megfe­ lelő szintű a l k a l m a z á s á r a szükség lesz az iskolában.) Szöveges feladatok megoldása. tízes átlépés menete. záró­ j e l b e n kiegészítve azokkal a figyelemfelhívó jelekkel. m u n k a t e m p ó j a .Értelmezi-e a h o z z á a d á s t . a m o z g á s o s j á t é k o k során a m o z g á s s o r o k u t á n z á s a (ügyesség. n e m tudja tartani a szabályt.e a színeket? 186 187 . elvont matematikai fogalmak használata. a g y e r m e k tudja.) Konkrét számosság megállapítása. illetve bizonytalan tájékozódás.azokat m e g a l k o t n i és m e g n e v e z n i ? Halmazalkotás. vers e l m o n d á s a k o r . h o g y a terápia területei közül m e l y i k r e kell a fő h a n g s ú l y t helyezni. a g y e r m e k m é g s e m tudja.) Számsorozatok alkotása. illetve l o g o p é d u s is elvégezheti. térben. -A t o r n a f o g l a l k o z á s o k o n a körjátékokban.s z á m n é v egyeztetése hibás pl. k e s k e n y ) ? Matematikai relációk felállítása. k e v e s e b b .e a s z á m o k r a (pl. h o g y ha a teát n a g y o b b p o h á r b a töltjük át. részekből n e h e z e n alkotja m e g az egé­ szet. 2.) Számjegyek.A d i s z k a l k u l i a p e d a g ó g i a i vizsgálatát és e z e k e t a vizsgálatokat a megfelelő i s m e r e t e k k e l és gyakorlattal r e n d e l k e z ő s z a k k é p z e t t p e d a g ó g u s . megtudja-e számlálni az ujjait? (A tárgyak m e g é r i n t é s e és a beszéd ö s s z e h a n g o l á s a .passzív s z ó k i n c s e és az aktív beszéde. . majd h á r o m v á l t o z ó s sorozatot folytatni.a m a t e m a t i k a t a n u l á s á n a k azon területeire.Szeret-e m e s é t hallgatni otthon és az ó v o d á b a n . mennyiségek összehasonlítása. a viszonyszavak hibás használata.e s p o n t á n m ó d o n s z á m o k a t . az ujjak k ü l ö n á l l ó m o z g a t á s a ügyetlen. . . megszámlálás.H o g y a n érti m e g az utasításokat? .) Biztonságos get m e g m u t a t n i ? számlálás. kicsi. . L e h e t . 4. . több.M e g é r t i . s e m m i .

é v s z a k o k nevét s o r r e n d b e n . a m e l y a számolási k é p e s ­ s é g e k l a s s ú b b fejlődésére utal. . M e g kell j e g y e z n ü n k . s z á m n é v v e l . e m l é k e z e t . A s z á m f o g a l m a k m e g s z i l á r d u l á s á n a k útja: a m e n n y i s é g e g y e z t e t é s e m e n n y i s é g g e l . . . hogy . . t á r g y a k k a l (ujjakon) be­ mutatva.tájékozódás saját testen.mennyiség-számnév-számjegy . térben. a m e l y min188 Az alábbi s z e m p o n t o k egy része már szerepelt az ó v o d á s k o r ú g y e r m e k e k k e l k a p c s o l a t b a n leírtak során.számemlékezet. illetve azzal p á r h u z a m o s a n h a l a d a térbeli. az ujjak e g y m á s h o z érinté­ se. h o g y kérjen r é s z l e t e s e b b ( k o m p ­ lex) v i z s g á l a t o t g y e r m e k e s z á m á r a a nevelési t a n á c s a d ó b a n . . OSZTÁLYOS GYERMEKEK ESETÉBEN . . s t ö r e k e d h e t ü n k az e g y r e m a g a s a b b a b s z t r a k c i ó s szint elérésére. e g y ü t t m ű k ö d v e a t e r á p i á b a n g y a k o r l o t t l o g o p é d u s s a l . . eljutva az a u t o m a t i z á l ó d á s i g . egyensúly.m a t e m a t i k a i m ű v e l e t e k é r t e l m e z é s e cselekvésben. ha ez az e l m a r a d á s egy általános. el tudja-e m o n d a n i jellemzőiket. . A készségfejlesztés g y ó g y p e d a g ó g i a i . Célszerűnek tartjuk.e a színárnyalatokat. „ K a t o n á s a n " . A vizsgálatok e r e d m é n y é t ő l függően tudja eldönteni a l o g o p é d u s . feladatlap-gyűjtemények J á t é k o k . k o ­ rongképpel. v á l t o z a t o s t a r t a l o m m a l . SZEMPONTOK A D1SZKALKULIA JELEINEK FELISMERÉSÉHEZ ISKOLÁSKORÚ 1-4.felismeri-e. térben. . (Ezek a m ű v e l e t v é g z é s m e g a l a p o z á s á h o z is s z ü k s é g e s e k . m e g n e v e z i . g y ó g y p e d a g ó g u s s a l . tanácsoljuk a szülőnek.b i z t o n s á g o s globális mennyiségfelismerés. v a l a m i n t az ujj képpel.g r a f o m o t ó r i u m (egyszerű mértani ábrák. a m e l y e t ujjtornával ( z o n g o r á z ó m o z g á s . M i n d e z t az ujjak nyitogatásával-csukogatásával e g y b e k ö t v e is tudnia kell. amit az ó v o d a i n a g y c s o p o r t b a n várnak el a g y e r m e k t ő l .mennyiségállandóság. síkban. és a k k o r is. h o g y s z ü k s é g van-e d i s z k a l k u l i a .t i s z t á b a n van-e az irányokkal m a t e m a t i k a i m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n .megfelelő-e a tájékozódása saját testén. . . h ó n a p o k . megszámlálás. kiegészítve azzal. s z á m ­ láláskor.é r z é k e l é s . logopédiai m ó d s z e r e k k e l és e s z k ö z ö k k e l történik. . a b e l s ő v é válás folya­ matát (interiorizáció). m e g f o g a l m a z v a a számolási m ű v e l e t e k e t . b e s z é d ( k o m p l e x készségfej­ lesztés). a soralkotás m e g t a n u l á s a és g y a k o r l á s a .m e g e l ő z ő terápiára. A s z á m f o g a l m a k kialakítását m e g e l ő z i . írása). az e g y e n l e t e s ritmust megtartva.számfogalmak: .m e n n y i s é g i relációk alkotása. észlelés. s z á m j e g y e k kirakása. . .szeret-e m e s é t hallgatni otthon.tud-e az ó r a szerint időt m e g h a t á r o z n i (tanév végén). . de n o r m á l ö v e z e t b e tartozó lassabb érés. napok. sík­ beli irányok tisztázása. Itt b ő v ü l n e k a kérdések a m a g a s a b b életkor (érési folyamat) k ö v e t k e z t é b e n .m e n n y i s é g e k egyeztetése. .szövegértés. fejlesztő p e d a g ó g u s s a l . sorrend) megfelelő-e. Külön figyelmet igényel a számlálás ritmusossága.ritmusos számlálás. síkban. g y ó g y p e d a g ó g u s . oda-vissza. í g y a l a p o z z u k m e g a m ű v e l e t v é g z é s h e z szintén fontos m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g és globális mennyiségfelfogás kialakulását.h a s o n l ó a n az olvasászavar megelőzéséhez (diszlexia-prevenció) az óvodásokkal végzett diszkalkulia-megelőzés a n y a g a is meghaladhatja b i z o n y o s területeken azt az i s m e r e t a n y a ­ got. A számolási zavar m e g e l ő z é s e é r d e k é b e n az ó v ó n ő k is sokat t e h e t n e k . Az a l á b b i a k b a n n é h á n y fontos s z e m p o n t o t e m e l ü n k ki. iskolában. külön m o z g a t á s a ) és általában a finommotorika és a ritmusérzék fejlesztésével fokoz­ hatunk. A ta­ p a s z t a l a t o k azt mutatják. fejlesztő p e d a g ó g u s . időben. . h o g y az első osztályban tanító p e d a g ó g u s t a n í t v á n y a i n a k m e g i s m e r é ­ se során . . . ha a g y e r m e k c s a k a m a t e m a t i k a i k é p e s s é g e k t e r é n m u t a t e l m a r a ­ dást. A műveletekkel való i s m e r k e d é s k o r a g y e r m e k cselekvéssel. majd k é p e k segítségével oldjuk meg.h a l m a z o k összehasonlítása. figyelem. E g y a r á n t j a v a s o l t a speciális m e g s e g í t é s . .m a t e m a t i k a i relációs szókincs. A diszkalkulia-prevenciós meg: foglalkozások az alábbi képességek fejlesztését célozzák dig á l l a n d ó . . szóban m e g f o g a l m a z v a végzi el a m ű v e l e t e k e t .halmazalkotás. ) A számfogalmak kialakításakor az ó v o d a i m ó d s z e r t a n szerinti s z o k á s o s utat követjük.időbeli tájékozódása megfelelő-e.olvas-e m e s é k e t ö n á l l ó a n . a m e l y e k r e a terápia során k ü l ö n ö s g o n d o t kell fordítani. a m o z g á s és beszéd ö s s z e h a n g o l á s á v a l kell t u d n i a számlálni a g y e r m e k n e k a megfelelő s z á m k ö r b e n . E h h e z b ő s é g e s anyagot k í n á l n a k a f o r g a l o m b a n lévő g y a k o r l ó ­ k ö n y v e k é s -füzetek. hogy az ó v o d a i foglalkozásokba jól b e é p í t h e t ő a célzott j á t é k o s m a t e m a t i k a i képességfejlesztés.T e s t n e v e l é s órán a mozgássorok utánzása (ügyesség. rajzolása. g o n d o l k o d á s . .felhasználva a szülőkkel folytatott beszélgetések tapasztalatait is . Ez u t ó b b i h o z p e d i g s z ü k s é g e s az uj­ jak m o z g é k o n y s á g a .A m e n n y i b e n sok o l y a n j e l z é s gyűlik össze a megfigyelésekből. . . A szöveges feladatokat is először k o n k r é t cselekvéssel. hogy az adott s z á m o t azonnal egyeztetjük a k o r o n g k é p é v e l . felépítése.a m o z g á s és beszéd r i t m u s a összehangolt-e m o z g á s s a l kapcsolt v e r s m o n d á s k o r . l o g o p é d i a i a m b u l a n c i á n . irányok. fejlődés része.m i n d e n gyer­ mekre v o n a t k o z ó a n k e r e s s e n válaszokat az itt m e g f o g a l m a z o t t k é r d é s e k r e . 189 egyeztetése.tudja-e a n a p s z a k o k . számjeggyel.

egyenletes ritmusú.. h o g y csak m á s o d i k osztályban válik nyilvánvalóvá. és a b e s z é d é b e n használja-e az a l a p v e t ő m a t e m a t i k a i fogalmakat. célzottan m e g kell figyelnie a k ö v e t k e z ő k e t : . illet­ ve k i s c s o p o r t o s fejlesztés (pl.pl. 7 1 .M i b e n lát p r o b l é m á t a g y e r m e k k e l k a p c s o l a t b a n ? .a számolási technika belsővé válását (interiorizálódását). korrepetálás)? Előfordul. hibátlan.tartalmi a z o n o s í t á s á n a k hiánya . puzzle összerakást. . 7 1 .iskolába kerüléskor . . annak milyen e r e d m é n y e volt? 190 H o g y a n reagál a g y e r m e k a kudarcokra? Van-e egyáltalán sikerélménye a m a t e m a t i k á b a n ? S z i n t é n fontos a g y e r m e k e g y é b vizsgálati e r e d m é n y e i n e k á t t e k i n t é s e . Hibázási l e h e t ő s é g e k : . A h h o z .az instrukciók. főképpen a m a t e m a t i k á r a v o n a t k o ­ zólag. 7 2 . . 6 9 helyett: 72. de ha ö s s z e kell a d n i a a két m e n n y i s é g e t . Számlálás n ö v e k v ő és c s ö k k e n ő s o r r e n d b e n az osztályfoknak m e g f e l e l ő s z á m k ö r b e n egyesével. 2. . hogy a 7 több. ) . 2 0 8 . Ilyenkor a p e d a g ó g u s n a k újra át kell gon­ dolnia.m a t e m a t i k a i . . pszichológiai. . pszichoterápia. 7 1 . .a m e n n y i s é g i relációk helytelen é r t e l m e z é s e .megérti-e. feladatok s z ö v e g é n e k megértése. légó építést. az e s z k ö z h a s z n á l a t t ó l való elszakadást.a relációs jel (mint m a t e m a t i k a i s z i m b ó l u m .iránytévesztés (pl. de hibátlan számlálás. k ü l ö n .K o n k r é t a n a m a t e m a t i k a t a n u l á s terén hol tapasztalja a n e h é z s é g e k e t ? .a m o z g á s .a v i s z o n y f o g a l m a k . iskolai olvasmány tartalmát a lényeget k i e m e l v e .b e s z é d k o o r d i n á c i ó j a n e m megfelelő.u g y a n a n n y i fogalmá­ nak helytelen használata. de lassú számlálás.a s z ö v e g e s feladatok m e g o l d á s a . modelleken. Hibázási l e h e t ő s é g e k : . . az ujjakon vagy k o r o n g k é p e n mutatott m e n n y i s é g e t n e m tudja azonnal m e g n e v e z n i ) . általános fejlesztés)? S z ü k s é g e s . .a motiváció. a k k o r m é g i s e g y e n k é n t m e g s z á m l á l j a ) . . . 7 0 . környezet és e g y é b t a n ó r á k o n fontos a k ö v e t k e z ő k ismerete: .a figyelem tartóssága. megnevezése. 209. .e a g y e r m e k s z á m á r a az iskolai t a n u l m á n y o k k a l p á r h u z a m b a n v a l a m i l y e n kiegészítő fejlesztés (pl. Globális mennyiségfelismerés saját testen. vagy csak kialakulóban van (pl.a s z á m f o g a l m a k állapota.a k a d o z ó r i t m u s ú .a műveletvégzés biztonságát? . . 7 0 .l o g i k a i g o n d o l k o d á s (szabályok felismerése). memoryt. k o n c e n t r á l ó k é p e s s é g .M i l y e n . .A m a t e m a t i k á t tanító p e d a g ó g u s h o g y a n látja a g y e r m e k n é l .a globális m e n n y i s é g f e l i s m e r é s hiányzik. hibázási m ó d o k a t tapasztal? A m e n n y i b e n a g y e r m e k részesült r e n d s z e r e s korrepetálásban.s z á m o k k i h a g y á s a (pl. . .M i l y e n e r e d m é n y e i v a n n a k az egyes tantárgyakból? . főfogalmak m e g é r t é s e és használata. miért van a < jel két s z á m között). logopédiai fejlesztés. 70 helyett: 72. m u n k a t e m p ó . . 7 1 . m e g tudja m o n d a n i . s k o n k r é t a n e l e m e z n i a g y e r m e k általános tanulási teljesítményét. A számfogalmak állapota 1. . .az a l a p m ű v e l e t e k végzése. mint a 4. . .a globális m e n n y i s é g f e l i s m e r é s h i á n y a m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n (pl. m o d e l l e k k e l is).A tanulásban mennyire önálló? . 6 9 . logopédiai terápia. n e m érti. .az a l a p m ű v e l e t e k e t cselekvésben értelmezte-e.felismerte-e a számjegyeket.a passzív és aktív szókincs.szabálytévesztés (pl. ^•Mennyiségi relációk alkotása. tízesével (ha szükséges tárgyakkal. .a beszéd.a s z á m f o g a l m a k elvonttá válásának ( a b s z t r a h á l ó d á s á n a k ) folyamatát. 7 2 . 400) .és nyelvi fejlettség. .k e v e s e b b . -a relációs jel helytelen a l k a l m a z á s a a síkbeli tájékozódás zavara miatt (pl. 7 2 . h o g y a p e d a g ó g u s tisztában legyen az adott g y e r m e k m a t e m a t i k a i képességei­ nek fejlettségi szintjével. irányított folyamatos ottho­ ni g y a k o r l á s b a n . de írásban hibásan jelöli: 7 < 4 ) . 300. Hibázási lehetőségek: . a n n a k elvégzése _ a g y e r m e k r e v o n a t k o z ó a d a t v é d e l m i s z e m p o n t o k betartásával.el tudja-e mondani a mese.k ü l ö n biz­ tonsággal felismeri a h á r o m és a kettő ujjképét és k o r o n g k é p é t .az iskolai t a n u l m á n y o k kezdetén m e n n y i r e (volt) a u t o m a t i z á l t a számlálása n ö v e k v ő és csökkenő sorrendben. a t ö b b . p e d a g ó g i a i ) vizsgálat. 191 . ) . g y a k r a n i s m é t l ő d ő hibákat.a b e s z é d m e g é r t é s és nyelvi felfogás (nyelvi p e r c e p c i ó ) . mozgásterápia. hogy a g y e r m e k egyre k e v é s b é tud megfelelni a k ö v e t e l m é n y e k n e k m a t e m a t i k á b ó l amellett.a m e n n y i b e n nem történt m e g a k o m p l e x (orvosi.a m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g fogalma kialakult volt-e? Az iskolai m a t e m a t i k a . . 207. S z ü k s é g e s volt-e ó v o d á s k o r b a n a g y e r m e k számára bármely okból kifolyólag egyéni. 206. h o g y a többi tan­ tárgyból ö n m a g á h o z mérten j ó k az e r e d m é n y e i . kártyajátékokat. . az alábbi s z e m p o n t o k szerint: . esetleg átértékelnie az e l ő z ő s z e m p o n t o k r a m e g f o g a l m a z o t t válaszait. 7 1 . . .a feladattartás.szereti-e a társasjátékokat.

8.a helyiérték-fogalom n e m alakult ki ( n e m tudja pl.a helyiérték m e g n e v e z é s e k o r a helyiérték helyett a számjegyet nevezi m e g (pl. H i b á z á s i lehetőségek: . a m á s i k k e z é n n é g y e t ugyanígy.a m ű v e l e t lejegyzése h i á n y o s (pl. 6 helyett 9. Hibázási lehetőségek: .t e c h n i k a kialakításával. 13-6 feladatot ú g y oldja m e g . 6. .g r a f o m o t o r o s a n ügyetlen írás. . Számnév-számjegy egyeztetése (diktált számjegyek leírása. . osztás) értelme­ zése. tudja. . 7 2 : 3 helyett 72-3). ül. 7-2=5. . . az e r e d m é n y : 59).a n a l ó g i á k a t n e m i s m e r fel (pl. s z á m e g y e n e s ) .a szorzó.ö t s z á z h a r ­ m i n c k i l e n c n e k olvassa). Előfordul. . hibás számjegyírás (pl. több ö s s z e a d á s után k ö v e t k e z ő k i v o n á s helyett is összead). de n e m tudja. a k k o r 3 0 + 4 0 = 7 0 ) . hogy a p e d a g ó g u s ismerje m i n d e n tanítványa számolási technikáját.2 0 = 5 0 . ) 7. de n e m tudja. 2 + 7 = 9 .a szorzás és bennfoglalás kapcsolatát n e m értelmezi (pl. 3 helyett E ) . hogy 18-ban a 6 h á n y s z o r van m e g ) . K é s ő b b is h a t é k o n y lehet. h o g y tízből elvesz hatot és h á r m a t is). h a t . A legtöbb számolási n e h é z s é g e k k e l k ü z d ő g y e r m e k p r ó b á l k o z i k v a l a m i l y e n .m e g t a p a d á s az e l ő z ő műveletnél (pl. hogy ha 3 + 4 = 7 . hogy ö t ö s vagy tízes s z á m k ö r b e n k é p e s ö s s z e a d á s t é s k i v o n á s t v é g e z n i a z ujjai s e g í t s é g é v e l . 3-7=21. 315 -238 097. Az ujjak segítségül hívása a s z á m o l á s t a n u l á s k e z d e t é n elfogadott és e r e d m é n y e s . . egy h á r m a s t .a m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g észlelése n e m alakult ki.a m ű v e l e t e t kiolvasni n e m tudja.2 0 = 5 0 . 192 193 . vagy b o n t á s n á l kétféle színben j e l e n i k m e g u g y a n a z a m e n n y i s é g . . . j ó l leírja. és az milyen jellegű. ha a m e g s z o k o t t k o r o n g k é p térbeli e l h e l y e z é s e m e g v á l t o z i k .a helyiértéket m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n n e m veszi figyelembe (pl 7 8 . h o g y m e n n y i 8 + 7 . e g y egyest m o n d ) . n e m értelmezi. 4-4=16). a m i k o r hét­ ből elvesz hetet. . hogy 3 x 6 = 1 8 . . 23 helyett 32. a 3 1 + 4 2 ö s s z e a d á s a k o r n e m a l k a l m a z z a azt a m e g l é v ő tudását.a diktált s z á m n e v e k hibás leírása (pl. tudja.a tízes átlépés m e n e t é t n e m értelmezi ö s s z e a d á s k o r (pl.akusztikus tévesztés miatt m á s szorzóra tér át (pl.4.a m a r a d é k e l h e l y e z é s e hibás (pl. elnevezést. h a n e m a kisebbít e n d ő h ö z adja h o z z á ) . . hogy 6 5 3 9 . Az alapműveletek és inverzeik (pótlás. Hibázási lehetőségek: . .gyenge számemlékezet.2 7 = 0 6 . .m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n áttérés m á s m ű v e l e t e k r e (pl. . 8 + 7 e s e t é b e n h o z z á s z á m l á l ) . .u t á n m o n d á s k o r akusztikus tévesztések figyelhetők m e g (pl. Az alapműveletek végzését nagy mértékben befolyásolja az.tükörírás. Hibázási lehetőségek: . mert a n y o l c h o z .és b e n n f o g l a l ó t á b l a b e v é s é s e n e m történt m e g . d e m a g a s a b b számkörben m á r n e m . ujjak. bontás. tudja. a g y e r m e k n e m észleli a z o n o s n a k .a m ű v e l e t e t é r t e l m e z n i n e m tudja (ez a szorzásnál és az osztásnál fordul e l ő leggyak­ rabban). 1 -4=4. a 32 e s e t é b e n a hár­ m a s számjegy h á r o m tízest j e l e n t ) .h é t ) . . m e n n y i 2 0 + 3 0 . . n e m t u d j a j á t é k p é n z b ő l kirak­ ni az adott m e n n y i s é g e t ) . sok tévesz­ tési lehetőséget rejt m a g á b a n . szorzás. majd a két k e z é n kinyitott ujjakat az o r r á h o z érintgetve újból m e g s z á m l á l j a . A helyiérték-fogalom.az a n a l ó g i á k a t m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n n e m a l k a l m a z z a (pl. hogy tizenöt l e g y e n . e r e d m é n y = 5 5 ) .a számjegyek e l h e l y e z é s e a n é g y z e t h á l ó b a n hibás.az írásbeli m ű v e l e t v é g z é s m e n e t é t n e m ismeri (a szóbeli m ű v e l e t v é g z é s m e n e t e sze­ rint halad). de n e m tudja m e n n y i 18+7. 72-27 fel­ adatot ú g y végzi el. . 7-4=3 helyett: 7-43). a 132 e s e t é b e n a két e g y e s . és figyelemmel kísérje az e s z k ö z ö k t ő l való el­ szakadás folyamatát (interiorizáció). .a helyiérték é r t e l m e z é s e modellekkel sem alakult ki (pl. nyolcból kettőt).a s z ü k s é g e s s z i m b ó l u m o k tartalmi a z o n o s í t á s a hibás (pl. . hogy m e n n y i 2 + 3 . elvégzése m e g f e l e l ő s z á m k ö r b e n . lejegyzése. Hibázási lehetőségek: leírt számjegyek kiolvasása). összeadás. az egyes.). de e m e l l e t t m e g f i g y e l h e t ő . 72-27 esetében 7 0 . „ s z e r e p l ő k " felcserélése (pl. 105 helyett 150).n é g y .iránytévesztés m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n síkban. hogy ez a t e c h n i k a f o k o z a t o s a n leépül.többnyi­ re ujjszámolási . 2-4=8. 2 8 + 7 stb.h é t . tízes stb. m a r a ­ d é k á t n e m a k i v o n a n d ó h o z . N a g y o n fontos. lassú. e s z k ö z h a s z n á ­ latát (pl. Például a 3 + 4 ö s s z e a d á s k o r a g y e r m e k e g y i k kezén egyen­ ként kinyit h á r o m ujjat. k o r o n g o k . h o g y pl. . A számemlékezet. de az sokszor rossz m ó d s z e r ű . és é r t e l m e z n i s e m tudja m ű v e l e t v é g z é s n é l . . e g y . e g y s z á z a s h e l y e t t e g y kettest. Számjegyek írásának megfigyelése.a leírt s z á m j e g y e k hibás k i o l v a s á s a (pl. . m i n d e g y i k e t az állához érintve. Hibázási lehetőségek: . de h a t s z á z . hogy a g y e r m e k n e k kialakulte valamilyen számolási technikája. 5. vagy m é g csak k i a l a k u l ó b a n van (pl. A mennyiségállandóság. h á r o m tízes. h o g y 7 0 .a m a r a d é k o t n e m tartja m e g . .a tízes átlépés m e n e t é t n e m értelmezi k i v o n á s k o r (pl. h a j ó technikájú és m a g a s a b b s z á m k ö r b e n is al­ k a l m a z h a t ó . kivonás.

T e r m é s z e t e s e n n e m m i n d e n foglalkozáson szerepel e g y e n l ő súllyal m i n d e n feladatkör. észlelés. A vizsgálatok e r e d m é ­ nyétől függően k e z d ő d h e t m e g a diszkalkulia-terápia.h a s o n l ó a n az ó v o d á s k o r ú a k n á i leírtakhoz.. A terápia k i i n d u l ó pontjának tekintjük a vizsgálatnál kapott e r e d m é n y e k e t . . számnevét k i m o n d j u k . k é s z s é g e k állandó gyakorlása. 20-as és osztály­ foknak m e g f e l e l ő s z á m k ö r ö k b e n . ( S z ü k s é g esetén megfelelő s z á m o l á s i t e c h n i k a ki­ építése. relációk alkotása. a k ö v e t k e z ő derül ki: tudja. helyiérték-fo­ H i b á z á s i lehetőségek: . a 8+7-et. s a m á r biztosan elsajátított tudásra.(ez összefügghet a kérdés felidézésének és/vagy a lé­ n y e g e s és lényegtelen a d a t o k e l k ü l ö n í t é s é n e k n e h é z s é g é v e l ) . vagy a valamivel növekszik. h o g y 8 + 8 = 1 6 . térben. A terápia f o l y a m á n a d a r a b s z á m f o g a l m á n a k kialakítását m i n d e n oldalú m e g e r ő s í t é s s e l segítjük: az adott d a r a b s z á m o t látjuk. egészen apró lépésekre lebontva. 194 . U g y a n í g y v é g e z z ü k a m ű v e l e t e k e t .N e v e l é s i feladatok. .m ű v e l e t v é g z é s i n e h é z s é g miatt a sorozat folytatása hibás.Saját testen. h o g y 28-at a „ z s e b é b e tesz". Hibázási lehetőségek: -a szabályt felismerni n e m tudja (pl. k e l l ő k é p p e n begyakorolt j á r t a s s á g o k r a . 5. ebből elvesz e g y e t = 15. a m e g l é v ő k é p e s s é g e k r e építjük fel a terápia ter­ vét. A tanult m e n n y i s é g e t m i n d e n formájában folya­ matosan gyakoroljuk. a g o n d o l k o d á s és a beszéd fejleszté­ se ( k o m p l e x készségfejlesztés). Egyszerű és összetett szöveges jeladatok megoldása . kitartásra nevelés. Ha a p e d a g ó g u s a megfigyelések ö s s z e g z é s e k o r úgy látja.a szabályt m e g f o g a l m a z n i n e m tudja (mert a növekszik. globális' darabszám felismerése.a feladatot elismételni nem tudja (a szöveg. a m o t i v á ­ lás. g y a k o r l á s u k a m á r kialakított.S z á m m a l . majd rajzban. a 10-es. a m e l y e k e t cselekedtetéssel é r t e l m e z ü n k . c s ö k k e n m a t e m a t i k a i fogal­ m a k a t n e m értelmezi. h o g y a s z á m f o g a l m a k kialakulatlanok. . . galom). a 2. és a tízes átlépés é r t e l m e z é s e s e m alakult ki. majd absztrahálása. m ű v e l e t e k e t ) . a fokozatosság elvét k ü l ö n ö s e n s z e m előtt tartva. i d ő b e n való tájékozódás segítése. A speciális diszkalkulia reedukáció célja a m a t e m a t i k a t a n u l á s á h o z s z ü k s é g e s b i z t o s alapok m e g t e r e m t é s e . a m e l y e k tük­ rözik a g y e r m e k j e l e n l e g i tudásszintjét. s ezért a p e d a g ó g u s s z á m á r a úgy tűnik. l^f. térben. m é g ­ is azt tapasztaljuk. .) . . s így k é s ő b b az e l v o n a t k o z t a t á s r a a l k a l m a s e s z k ö z r e n d s z e r kidol­ gozása. L e g f o n t o s a b b t e e n d ő k az absztrahálás f o l y a m a t á n a k segítése. valamivel c s ö k k e n nyelvi kifeje­ zések é r t e l m e z é s e hibás).a választ p o n t o s a n m e g f o g a l m a z n i n e m tudja. E l ő f o r d u l . az e m l é k e z e t .. Általános. tapintjuk. e b b ő l e l v e s z e g y e t U g y a n í g y lehet kiindulás a szorzás: 2-8= 16. k é s z s é g e k kialak í t á s a j ó l b e g y a k o r o l t . osztályos diszkalkuliás gyermekek terápiájánakfőbb területei a következők: mata: saját testen. a m e l y e k a m a ­ tematika t a n u l á s h o z n é l k ü l ö z h e t e t l e n e k . készségekre. b e g y a k o r l á s a .S z á m m a l . 2/0-as s z á m k ö r b e n (számlálás. hogy a g y e r m e k m a t e m a t i k a i k é p e s s é g e i l é n y e g e s e n e l m a r a d n a k az osztályfoknak megfelelő szinttől. Visszatérő feladatként j e l e n t k e z i k a terápiás folyamat során a m á r addig elsajátított is­ meretek J á r t a s s á g o k .a s z ö v e g e t a m a t e m a t i k a nyelvére lefordítani n e m tudja (a szövegértés nehézségei mi­ att n e m tudja kiválasztani a megfelelő műveletet. A k ü l ö n b ö z ő m a t e m a t i k a i fogalmak és a velük végzett m a n i p u l á c i ó absztrahálási folya­ számnév-szám­ j e g y . 195 . a g y e r m e k jól tud fejben (absztraháltan) számolni. m e l y e k n e k célja a h a r m o n i k u s s z e m é l y i s é g kialakítása. rakosgatjuk az elemeit. Ez a sajátos fejben szá­ molási t e c h n i k a főleg azoknál a gyerekeknél fordul elő. h o g y a n s z á m o l t a ki pl. kérje a g y e r m e k k o m p l e x vizsgálatát . U g y a n a k k o r . ha a g y e r m e k például a 2 8 + 3 6 . „ b i r t o k o l t " s z á m f o g a l m a k k a l fejben való m ű v e l e t v é g z é s s e l . m e n n y i s é g á l l a n d ó s á g . Az. A diszkalkuliás g y e r m e k is képes lehet erre. m e g s z á m l á l j u k .a kijelölt m ű v e l e t e t elvégezni n e m tudja. d a r a b s z á m m a l k a p c s o l a t o s f o g a l m a k kialakítása a 10-es. Matematikai logikai szabályok felismerése A m a t e m a t i k a i logikai szabályok felismerését l e g k ö n n y e b b e n a n ö v e k v ő . ö n f e g y e l e m r e . síkban. . a m í g az a s z i m b o l i z á l ó d á s r a a l k a l m a s lesz.a lényeget k i e m e l n i n e m tudja.a szabályt m e g t a r t a n i n e m tudja. a figyelem.o t úgy ad­ ja ö s s z e . motiváltsági foka h a t á r o z z a m e g .és s z a m e m l é k e z e t g y e n g e s é g e miatt). a s z o r o n g á s oldása. c s ö k k e n ő és v á l t a k o z ó szabályú s z á m s o r o z a t folytatásakor figyelhetjük m e g . síkban . életkori sajátosságai. azt m i n d i g a gyermek adott fejlettségi szintje.tárgyakkal.S z ö v e g e s feladatok m e g o l d á s a . s legfőképpen azon belső feltételek m e g t e r e m t é s e a g y e r m e k e k b e n . végül c s e l e k e d t e t é s nélkül.Az é r z é k e l é s . és alkalmazni is tudják. m i n d e n esetre é r v é n y e s kezelési tervet k i d o l g o z n i n e m lehet. . illetve az új i s m e r e t e k b e való beépí­ tése. A feldolgozásra kerülő feladatterületek arányát m i n d i g az adott rövid távú fejlesztési cél ha­ tározza meg. a cselekvésben végre­ hajtott műveletek interiorizálása. A fenti feladatok v é g i g v o n u l n a k a terápia e g é s z m e n e t é n . . a 36-ot elkezdi számlálni az ujjain. számsort u g y a n e z e n s z á m o k ismétlé­ sével folytatja). A cselekedtetést a d d i g v é g e z z ü k .Az a l a p m ű v e l e t e k és i n v e r z e i n e k fogalmi kialakítása. s a megfelelő k é p e s s é g e k fejlesztése j á r t a s s á g o k . h o g y a g y e r m e k n e m h a s z n á l eszközt. h o g y a s z á m f o g a l m a k kialakultak.d a r a b s z á m egyeztetése. és e r e d m é n y k é n t 36-ot v a g y a k e z é n utoljára k i n y i t o t t 6 (ujjat) m o n d j a . d a r a b s z á m m a l k a p c s o l a t o s f o g a l m a k kialakítása az o s z t á l y f o k n a k megfe­ lelő s z á m k ö r b e n . a s z á m m a l leírjuk. .E g y m á s i k g y a k r a n tapasztalt rossz technika. .a kérdést felidézni n e m tudja. ha m e g k é r d e z z ü k . m o d e l l e k k e l c s e l e k e d t e t é s k ö z b e n . . 8. számjegyek írása. akik a m ű v e l e t e k közötti öszszefüggéseket értik.

osztályos t a n u l ó n á l . s ez t ö b b n y i r e m e g v a l ó s u l . a t a n u l á s i n e h é z s é g e k m e l l e t t d i s z k a l k u l i á t v a l ó s z í n ű s í t e t t . a szeriális kö­ vetéshez s z ü k s é g e s rövid távú emlékezet. E g y i k fő feladatunk. T e r m é s z e t e s e n ez a k ö z ö s e n kialakított jó számolási t e c h n i k a be­ vésésére. f o g a l o m a l k o t á s a lelassult. v a l a m i n t a 3/1998. de feltételezhető. osztályos tanuló figyelmesen. h o g y a g y e r m e k s z á m o l á s i t e c h n i k á j á h o z e g y é n e n k é n t a l k a l m a z k o d j u n k . a szám­ emlékezetnél k ü l ö n ö s e n feltűnő a rendezetlen és késleltetett felidézés. a pszichológiai. T a n á c s o l j u k . ezt az i s m e r e t é t a z o n b a n m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n alkalmazni n e m tudja. A vizsgálat célja: felmentés kérése.30. A vizsgálat alapján diszkalkulia valószínűsíth. de m e g ­ felelő. hogy a foglalkozásokon tanultakat a g y e r m e k hasznosítani tudja az iskolai feladatokban. ha egyrészt a terápiában a l k a l m a z o t t felada­ tok gyakorlása.k é z preferenciája keresztezett. a u t o m a t i z á l á s á r a vonatkozik.m ó d s z e r t a l k a l m a z ó fejlesztő p e d a g ó ­ g u s foglalkozik vele. szabályrendszer A vizsgálat eredményei (1. F 8 0 .Ktv. Javaslat: J a v a s o l j u k t o v á b b i intenzív k o m p l e x fejlesztését. Ilyen m ó d o n k ö n n y e b b elfogadtatni a g y e r m e k k e l . hogy m a t e m a t i k a tárgyból mentesüljön az értékelés és minősítés alól. b e v é s é s e történik az iskolai m a t e m a t i k a ó r á k o n . hogy latens balkezesség is fennáll.További feladat a matematikai fogalmak.-'ő általános tanulási nehezítettség m e l ­ lett. A speciális fejlesztéshez szükséges feltételek m e g t e r e m t é s e a helyi ö n k o r m á n y ­ zat feladata. N a g y c s o p o r t o s kora óta M o n t e s s o r i . v a l a m i n t a térbeli v i s z o n y o k percepcióját igény­ lő f o r m a a n a l í z i s .(IX. A terápia e r e d m é n y e s s é g é t kontrollvizsgálatokkal kell értékelni. 10-es s z á m k ö r b e n figyelhető m e g a fogalmi k i a l a k u l á s . Saját t e s t é n a bal és j o b b i r á n y o k a t m e g k ü l ö n b ö z t e t i . -án m e g v i z s g á l t u k XY 3.). fejlesztő p e d a g ó g u s ­ sal. F. P o n t o s d i a g n ó z i s a k o m p l e x vizsgálat elvégzése. hogy s z ü k s é g e van az általa „ d e d ó s ­ n a k " tartott feladatokra. a m e g é r t é s b e n m é g j e l e n t ő s e b b az e l m a r a d á s . M e g k é s e t t be­ szédfejlődésének k ö v e t k e z m é n y e k é n t aktív szókincse szűk terjedelmű. Az osztályfoknak megfelelő feladatokhoz.a m e n n y i b e n n e m ő m a g a végzi a speciális foglalkozásokat . Diagnózis: F80. szimbólum- és jelrendszer. Panasz. sz. k ö v e t e l m é n y e k h e z is i g a z o d n u n k kell. 9 B e s z é d é s z l e l é s i és b e s z é d m e g é r t é s i folyamat e l m a r a d á s a . valamint a terápiát vég­ ző s z a k e m b e r p e d i g k é z h e z kapja a vizsgálatok alapján készült összefoglaló v é l e m é n y t . azok aktív h a s z n á ­ lata. A beszédészlelés területein e l m a r a d á ­ sai m i n t e g y 3 é v r e tehetőek. Melléklet: a n a m n é z i s . a g y e r m e k e t tanító p e d a g ó g u s . 10 éves. így tudja megtervezni az e g y é n r e szabott feladatokat.: m a t e m a t i k á b a n n a g y o n g y e n g é n halad. osztályos g y e r m e k e t az é d e s a n y a kérésére. b e é p í t é s e a g y e r m e k fogalmi r e n d s z e r é b e . Kérjük a helyi ö n k o r m á n y z a t o t . A L X I I / 9 6 . a p e d a g ó g i a i . A S O N intelligenciatesztben az analógiás g o n d o l k o d á s .g y e n g e s é ­ gek m e g e r ő s í t i k a diszkalkuliás tünetek kialakulását. A s z ü l ő b e n tudatosítani kell. b e k e z d é s e é r t e l m é b e n a d i a g n o s z t i z á l t diszkalkuliás g y e r m e k á t m e n e t i l e g m e n t e s ü l h e t a m a t e m a t i k a tárgy értékelése és m i n ő s í ­ tése alól. Diszkalkulia vizsgálatot v é g e z t ü n k XY általános iskola 3. A k ö v e t k e z ő k b e n ismertetjük egy 3.) O . O l v a s á s a jó t e m p ó ­ jú. E m i a t t intenzív egyéni sztimfogalomkialakító terápiára szorul. 9.9 M e g k é s e t t beszédfejlődés. A Bizottság javaslatával a szülő egyetért. irányított gyakorlást. a beszéd-. F81. F81. s emellett szükség van az iskolai foglal­ k o z á s o k k e r e t é b e n külön m a t e m a t i k a k o r r e p e t á l á s o k r a is. a k o m p l e x vizsgálat a B e s z é d v i z s g á l ó O r s z á g o s Szakértői és Rehabilitációs Bizottságnál készült. F81. b e k e z d é s e . F o n t o s . 196 197 . mert a z o k s i k e r é l m é n y t . A p e d a g ó g u s n a k . osztályos g y e r m e k vizsgálatáról készült v é l e m é n y e ­ ket.§-a értelmében á t m e n e t i l e g javasoljuk. a melléklet) alapján a bizottság az alábbi v é l e m é n y t adta: a vizsgálataink idején 8. g y ó g y p e d a g ó g u s s a l . m á s r é s z t ha a z o k a lehe­ t ő s é g e k h e z m é r t e n b e é p ü l n e k az adott t a n a n y a g b a . ez a terápia első s z a k a s z á b a n kiderül. hogy e b b e n a tárgyban az a l a c s o n y a b b osztályfoknak megfe­ lelő t a n a n y a g r é s z e k alapján bírálják el. k ö z o k t a t á s i törvény 3 0 . M . Verbális e m l é k e z e t e a szerialitási készség g y e n g e s é g e miatt p o n t a t l a n .s z o r o s kapcsolatot kell tartania a diszkalkulia-terápiát folytató logopédussal. Kérjük a vizsgálati a d a t o k és e r e d m é n y e k b i z a l m a s kezelését. v a l a m i n t az intenzív k o m p l e x fej­ lesztés ( a m e l y t a r t a l m a z z a a diszkalkulia-terápiát is) során kontrollvizsgálatokkal lesz fel­ állítható. Az LXII/96. a z o n b a n csak az ö s s z e a d á s m ű ­ velete k ö z b e n . Az á t m e n e t i k e d v e z m é n y t l e h e t ő v é tevő részletes vizsgálati leletet a szülő m e g k a p j a .3 Iskolai k é s z s é g e k kevert zavara. T á j é k o z ó d á s a térben és a szükséges relációs szókincs h a s z n á l a t a lassú. a m e d d i g s z ü k s é g van rá.2 D i s z k a l k u l i a . de t á m a s z i g é n y e s e n v é " z i a feladatokat.0 D i s z l e x i a m a r a d v á n y t ü n e t e . § . az írásvizsgálat e r e d m é n y e i . s e g y r e na­ g y o b b b i z t o n s á g o t nyújtanak s z á m á r a a m a t e m a t i k á b a n . az olvasás-. 3. Az iskola igazgatója. B i z o t t s á g u n k b a n a diszkalkulia h á t t e r é n e k tisztázása céljából kiegészítő szakvizsgálatára került sor. H o g y mely m ó d s z e r e k és e s z k ö z ö k h a s z n á l a t a vezet el a s z á m f o g a l m a k k i a l a k u l á s á h o z .s z i n t é z i s részfeladatokban a l a c s o n y a b b szinten teljesített. g o n d o l k o d á s i m ű v e l e t e i b e . A diszkalkulia vizsgálatot D é k á n y Judit l o g o p é d u s végezte. hogy a speciális fejlesztéshez szükséges feltételeket biztosítsa. de általános tanulási n e h é z s é g e k e t is okoznak. H a s z n o s . S z á m f o g a l m a i alacsony szinten kialakulóban vannak. A r é s z k é p e s s é g . de szövegértési és helyesírási n e h é z s é ­ gei is v a n n a k .9. A szeretetteljes légkör m e g t e r e m ­ tésével p e d i g oldani lehet a g y e r m e k szorongását. a fejben való m ű v e l e t v é g z é s h e z . utasítás 9. A fejlesztő terápia e r e d m é n y e s s é g é n e k függvényé­ ben s z ü k s é g e s n e k tartjuk diszkalkulia irányában k o n t r o l l v i z s g á l a t i t elvégezni. hogy a diszkalkulia r e e d u k á c i ó s foglalkozás n e m helyet­ tesíti az otthoni folyamatos. a m e l y e k a gyerek k é p e s s é g e i n e k megfelelnek. a szavaknál elkövetett hibák a z o n b a n utalnak a diszlexiára. osztályfőnök. év s z e p t e m b e r é b e n a G y a k o r l ó Beszédjavító Intézetben D é k á n y Judit l o g o p é d u s vizs­ gálta. k i e m e l t e n a diszkalkuliaterápiát. Orientációs bi­ zonytalanság a Bender-tesztben is tapasztalható volt. S z e m .§.

de n e m teljesen érti. és amit 2-3-szor e l m o n d t a m előtte. E z e n t u d o k segíteni. M e n n y i s é g á l l a n d ó s á g a k i a l a k u l ó b a n van. De a m a t e m a t i k a k í n s z e n v e d é s volt. de n a g y o n elfárad a t a n u l á s b a n . én e l o l v a s o m az anyagot.és szövegértés fejlesztésével együtt. Ő szóképesen tanult olvasni. hogy ugyanaz a hiba előfordult itt is. hiszen csak azt a d t a m m e g . Kérjük t o v á b b r a is a T. talán m e n n y i r e kár volt. A boltba e l m e g y . És ez a m a i n a p i g így van. és akkor érti. h o g y halad­ j a n a k . és á t m e n t a m á s o d i k osztály198 ba. a z o n b a n a súlyos szövegértési nehézségek miatt a k i v o n á s t t a r t a l m a z ó s z ö v e g e s feladat m e g o l d á s á r a cselekedtetéssel s e m v e z e t h e t ő rá. a m i k o r e l k e z d t e az iskolát. hogy m é g egy ilyen gyere­ ke n e m volt. mint az. így m a j d n e m 7 éves volt. hogy m i n d k é t g y e r m e k e m e t m a ­ t e m a t i k a t a n á r korrepetálta. 20 verset. bizonytalan. hogy m e g b u k i k . las­ sú. de azt n e m k a p t á k m e g . E l s ő osztály végén ott tar­ t o t t u n k . M a t e m a t i k a i . Úgy é r e z t e m . s z o r z á s t é r t e l m e z i . aki­ nek két g y e r m e k e k ü s z k ö d ö t t a m a t e m a t i k a tanulásával. é n e k e t tudott. n e h é z k e s e b b absztrahálás miatt azok végzése e s z k ö z i g é n y e s . május elején m i n t h a „valami d e r e n g e ­ n e " . hogy megbuktatják.sokkal fontosabb. és a n n y i r a felhúzta magát. amivel védekezett az agyam. a k k o r elég 3 0 0 Ft. azt é r e z t e m . m i n d a t a n a n y a g kiválasztásakor. Úgy j e l l e m e z t e a tavalyi tanára. F e n t i e k alapján feltétlenül egyéni megítélésre. h o g y csak ne­ k e m van ilyen b u t a g y e r e k e m . Ez így m e n t e g é s z e n addig. és n e m kell o d a a d n i 4 0 0 Ft-ot. De sajnos pár hét után rá kellett j ö n n ö m . ezt az ismeretét m ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n n e m a l k a l m a z z a . hogy m e g k a p t a a kettest. K i v o n á s k o r iránytévesztések figyelhetők m e g . A szorzó. Bár az o l v a s á s n a g y o n s z é p e n m e n t . ö n m a g á h o z m é r t fejlődés szerint értékelni. 100. hogy ő m a g a oldja m e g . a l k a l m a z z a . h o g y mi a k ü l ö n b s é g 10. Kará­ c s o n y r a m á r t ö b b k ö n y v e t elolvasott. l á n y o m 5. „ É . nagy n e h e z e n átjutottak a k ö v e t k e z ő é v b e . h o g y a t a n á r azt mondja. Ezért úgy g o n d o l t a m . E g y é b k é n t é r t e l m e s gye­ rek. kivonást. 2 5 6 Ft va­ lamit. bár n e m értette. aki ilyen energiával. M i n d e n év vége fe­ lé a n n y i r a felhúzza m a g á t . otthoni h a r m ó n i á j a . B o l d o g vol­ t a m .és bennfoglaló-tábla bevésés alatt áll. h o g y n a g y o n sokat volt beteg. hogy ő jó tanuló lesz. E z e n a téren is intenzív. R e n d s z e r e s . szépen olvasott. de végül is eljutott odáig. Sajnos a m a t e m a t i k a n e m ilyen szerencsés tantárgy. a k k o r e g y s z e r ű e n m e g m o n d o m a m e g o l d á s t nekik. v e s z e k e d v e . V a l a m e n n y i r e javult.S z á m o k írása. Én is. E h h e z hozzátartozik. A kezén ad össze m é g 10 alatt is. hogy tudjanak is. és m á r ó v o d á s korában írta a betűket. így n e m buktathatja m e g . mint általában n a g y o n sokan.és diszgráfia-komplex terápia helyileg n e m o l d h a t ó m e g ) . a m e l y n e k o l d á s á b a n az iskola elfogadó hozzáállása sokat se­ gíthet.l o g i k a i g o n d o l k o d á s a lassú. bár a szorzó. és aki e n n y i t szenvedjen. h o g y m o s t ö t ö d i k osztályos. osztályos tanuló. n e m s z é p dolog. hogy ez n e m m e g o l d á s . K i s e b b i k l á n y o m a t iskolakezdés előtt egy évvel beírattam z e n e i s k o l á b a . egyéni fejlesztést igényel: az ö n á l l ó tanulás m e g s e g í t é s e . E g y s z e r ű s z ö v e g e s feladatot elismétel. Azért m i n d e n t n a g y o n szépen megtanult. S z á m e m l é k e z e t e k ö z e p e s szintű. hogy b e í r a t o m 6 évesen az iskolába. és a tanár is látja. E l s ő he­ tekben n e m is volt s e m m i p r o b l é m a . N a ­ gyon szeretett rajzolni. a m í g el n e m olvasta. Az a l a p m ű v e l e t e k k ö z ü l a p ó t l á s t . Az első osztályt ú g y j á r t a végig. h o g y mit olvas. mert úgy é r z e m . a z o n b a n a lassabb érés. hiszen m i n d e n h e z kell a m a t e m a ­ tika. ö s s z e a d á s t . d e k ü l ö n ö s e n a k k o r h a m a t e m a t i k á b ó l hozta. hogy m e n n y i e n e r g i á t fek­ tet bele a t a n u l á s b a . K o l l é g á k t ü r e l m é t és segítségét! Budapest Az e d d i g leírtakat illusztrálandó egy a n y a leveléből idézünk (az ő b e l e e g y e z é s é v e l ) . sok tévesztési lehetőséget rejt m a g á b a n . A helyi érték m e g n e v e z é s e lassú. a gyerek bé­ kéje. tanulási és tudási vággyal d o l g o z o t t volna. m é g e g y s z e r n e m t u d n á m végig csinálni azt. mi lesz v e l ü k ? " 199 . N a g y o n k ö t e l e s s é g t u d ó volt. A bennfoglalást n e m értelmezi. hogy kettest kapott. intenzív diszkalkulia-terápiára szorul (az a n y a e l m o n d á s a alapján diszle­ xia. bontást. tanu­ lási stratégia k i d o l g o z á s a a beszéd. ő h a g y o m á n y o s a n tanult o l v a s n i . A z t á n e b b e n az é v b e n eljutottam odáig.és bennfoglaló-tábla kapcsolatát művelet­ végzés k ö z b e n felismeri. Aztán k i a b á l t a m velük. amit az első g y e r e k e m m e l c s i n á l t a m . s a t a n a n y a g o t a fejlődés szerint nyújtani. Ott van a kérdés. hogy ha n e m tudják a m a t e m a t i k á t . v a l a m i n t a tanulási k u d a r c o k m i a t t kiala­ kult súlyos fokú szorongása. M o s t l á t o m . Azt l á t o m rajta viszont. de n e m tudja. de április végén. T a l á n átcsapott az e l k e s e r e d é s e m egy­ fajta k ö z ö m b ö s s é g b e . N e m is tudja sokszor ki sem olvasni a s z á m o k a t . m i n t először. Kérjük az iskolában m a t e m a t i k a órán a speciális foglalkozásokban tett. h o g y n e m érzékeli. N a g y o n b o l d o g v o l t a m és t e r m é s z e t e s n e k tartottam. és n a g y o n sok piros p o n t o t hozott. hogy ha pl. és így. b á n á s m ó d r a van s z ü k s é g e az általános iskolában m a t e m a t i k a órán m i n d az értékeléskor. De tudtam és t u d o m . k i o l v a s á s a a m e n n y i s é g i relációk felállítása százas s z á m k ö r b e n megfele­ lő. K b . foglalkoztatta az írás-olvasás. és a r ö v i d e b b k ö n y v e k e t le s e m tette. M á r másfél évesen m a j d n e m tisztán beszélt. ő m á r tudta. M i v e l szep­ t e m b e r i . h o g y mit olvas. Teljesítmé­ nyét n a g y m é r t é k b e n rontja m o t o r i k u s lassúsága. 1000 között.ami egy fél családban lehet . a m i t u d o m . Év v é g é n vele is ott tartottunk. így n e m tudnak továbbtanulni. És n e k e m kettő is jutott. m e r t a kettes szintet üti. De látom. bevásárol. Eleinte n e m t u d t a m elfogadni és sírtam.

Akkord Kiadó. Kiss TIHAMÉR (1992): A gyermek értelmi fejlesztése az első hat évben Piaget szellemében.IRODALOM DÉKÁNY JUDIT (1987): A diszkalkulia szakirodalma. fejjel. In Juhász Ágnes (szerk. 94. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. PORKOUÁBNÉ BALOGH KATALIN (1992): Kudarc nélkül az iskolában. A terápia első szakasza. JUHÁSZ ÁGNES (1995): Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Kiss TIHAMÉR (1994): A gyermek matematikai gondolkodásának megalapozása és fejlesztésének metodikája. KRÜLL. 207. 279-308. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. 14-25. Alex Typo Kiadó. III. In: Ajtony Péter (szerk. (2000): A diszkalkuliás (számolásgyenge) gyerekek. 3. Okker Kiadó. 319.): Logopé­ dia a gyakorlatban. Tankönyvkiadó. MESTERHÁZI ZSUZSA (szerk.o. Budapest. HORVÁTHNE SZIGLIGETI ADÉL (1999): Matematika kézzel. 55. Huba Judit. K. DÉKÁNY JUDIT. DÉKÁNY JUDIT (1989): Dyscalculia-prevenció . 203-212. szívvel. ZSÁMBOKI KÁROLYNÉ. FEJEZET MUNKAMEGOSZTÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÓVODÁBAN ÉS AZ ISKOLÁBAN . Gyógypedagógiai Szemle. Debrecen. Budapest. 135. Budapest. 12. 129-139. Ford. 45-52. Új M ú z s a K i a d ó . E. .o. 3. 117-138. Kiss TIHAMÉR (2000): Az időészlelés fejlődése az első hat életévben.) (1996): Diszkalkuliáról pedagógusoknak. Új Pedagógiai Szemle.vizsgálat és terápia. Budapest. 133. MÁRKUS ArriLa (2000): A matematikai készségek zavarai. DÉKÁNY JUDIT (1999): A diszkalkulia vizsgálata.): Logopédiai vizsgálatok kézikönyve. Módszertani segéd­ anyagok. In Illyés Sándor (szerk): Gyógypedagógiai alapisme­ retek. Fejlesztő Pedagógia.

m e l y n e k tartalma az elmúlt évszázad­ ban d ö n t ő v á l t o z á s o k o n m e n t keresztül. Az i n t é z m é n y m e n t á l h i g i é n é s kapacitása az ott alkalmazott p r e v e n c i ó s m ó d s z e r e k faj­ táitól és azok m i n ő s é g é t ő l függ. Hiszen az általános iskola az az utolsó terep.és így a c s a l á d o k döntő t ö b b s é g e h o z z á f é r h e t ő az egészségfejlesztés s z á m á r a . Az iskolai mentálhigiéné így napjaink l e g i n k á b b vizsgált te­ rülete. az oktatás vagy n e v e l é s elsődlegességéről. g y e r m e k v é d e l m i s .A D I A G N O S Z T I K A ÉS TERÁPIA SZAKMAI SZERVEZETI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA I. s z a k m á k és funkciók tudják csak kielégíteni a társadalomból j e l e n t k e z ő ellátási igényeket. főosztályvezető) hallottam n e m r é g i b e n egy elő­ adáson. E m i a t t a p e d a g ó g u s o k lelki e g é s z s é g v é d e l e m b e n betöltött szerepe is kiemelt hangsúlyt k a p . A prevenció (megelőzés) elvét felváltja az e g é s z s é g p r o m ó c i ó (egészségfejlesztés) fogalma. „Az iskola esély a lelki e g é s z s é g v é d e l e m r e " ( F o d o r G á b o r O. és iskolapszichológus. az óvoda. a pszi­ chiátriai ellátás i n t é z m é n y r e n d s z e r é n e k fejlesztését és a b e t e g e k sorsának h u m a n i z á l á s á t tűzte ki célul. A lelki e g é s z s é g v é d e l e m első m e g k ö z e l í t é s b e n az orvoslással volt kapcsolatos. M. óvoda-. A hangsúly így a betegség m e g e l ő z é s é ­ ről az e g é sz sé g m e g ő r z é s é r e tevődött át. iskola nevelési és oktatási feladatainak kutatása kötötte le a t é m á v a l foglal­ kozó s z a k e m b e r e k figyelmét. A szocializációs terek vizsgálatában a család mellett egyre i n k á b b a szervezett közössé­ gek. de talán ez az idézet kiegészíthető az ó v o d a m e n t á l h i g i é n é s s z e r e p é n e k hangsú­ lyozásával is. AZ ISKOLAI MENTÁLHIGIÉNÉ FEJLŐDÉSE A m e n t á l h i g i é n é szó lelki e g é s z s é g v é d e l m e t jelent. mely a p e r m a n e n s képzés és ö n k é p z é s fontosságára hívja fel a ü g y e i m e t . m e n t á l h i g i é n i k u s . Mindemellett a mai kor másik nagy kihívása a változó m u n k a h e l y i és képzettségi köve­ t e l m é n y e k n e k való megfelelés. h o g y kapjon a mentálhigiéné s z e m l é l e t é n e k és i s m e r e t a n y a g á n a k tanítása. 203 . S m á r i s eljutottunk a m i n d e n n a p o k b a n az iskola szerepéről való vitáig. p s z i c h o p e d a g ó g u s . d r o g k o o r d i n á t o r stb. Ezzel az igénnyel a z o n b a n csak lassan tud megbir­ kózni a felsőoktatás. így a p e d a g ó g u s alapképzés feladatai között kiemelt hang­ súlyt kellene. így a terepen megjelent egy igen erőteljes t e n d e n c i a a k ü l ö n b ö z ő spe­ ciális s z a k e m b e r e k és i n t é z m é n y e k hálózatának kialakítására. A század m á s o d i k felében a kutatások egyre erőteljesebben a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k jelentőségére hívták fel a figyelmet. ahol a g y e r m e k e k . a pedagógusok készségeinek fejlesztése. Az elmúlt é v e k b e n kialakult fejlesztő p e d a g ó g u s .

AZ ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS HÁLÓ /. de óvodai gyakorla­ tukban m e g t a l á l h a t ó az alapozó részképességek fejlesztése.a kutatások e g y é r t e l m ű megállapításai sze­ rint .ént. diagnosztika. (Nevelési T a n á c s a d ó . Sok kutató figyelmeztet b e n n ü n k e t a „terápiák t á r s a d a l m á n a k " veszélyére. félállásban. hogy egyrészt az iskola csak másod­ lagos szocializációs terep. aki e n n e k a tudásnak a birtokosa kell hogy legyen. és segítésük közvetlen és közvetett e s z k ö z ö k k e l egyaránt.és át­ k é p z é s e k végtelen sorában vehet részt a p e d a g ó g u s . Pl. ill. Ez azt is sugallja. hogy kialakul egy szociális háló az iskolán belül és körül. ill. osztályszintű p r o b l é m á k kezeléséhez. Közvetlen m ó d s z e r a k ü l ö n b ö z ő foglalkozá­ sok tartása. tanulásban. egyéni szűrés. s több­ nyire elveszett az a segítség.ahogy m i n d i g . melyet a p e d a g ó g u s o k kaptak az egészségnevelési feladatok ellátásában. ill. Feladata a veszélyeztetett gyerekek feltérképezése. A nyelvi f e l m e n t é s h e z s z ü k s é g e s vizsgálatokat a s z a k r e n d e l é s e k látják el. diagnoszta. a nevelési feladatok előtérbe kerülése helyett. M i n d e z e n p r o b l é m á k k o m p e n z á l á s á r a a fejlődés abba az irányba mutat. M á s r é s z t az iskola értékeinek elfogadása . speciális szakellátást igénylő g y e r e k e k kö­ zött. Ennek k o m p e n z á l á s á r a ma m á r tovább. diszgráfia. A mai g y a k o r l a t b a n a szűrő. iskolában pedig a diszlexia-. töredék időben. e s e t m e g b e s z é l é s egyéni. Kialakul egy erőteljes e l k ü l ö n ü l é s a „ n o r m á l i s " . ill. A p r o b l é m á k sokrétűsége egyre speciálisabb i s m e r e t a n y a g o t igényel. csoport (osztály )-szintcn. így sajnos annak a rétegnek az igényeit tudja elsősorban kiszolgál-' ni.Óvoda-. cs i s k o l a p s z i c h o l ó g u s : az oktatási törvény igény . átstrukturálásában. töredék időben. c s o p o r t o s for­ mában egyéni. A k é p z é s b e n m é g ma is a tantárgyi mesterség elméleti tanítása van túlsúlyban a nevelői s z e m é l y i s é g fejlesz­ tésével és a gyakorlati oktatással s z e m b e n . . kisebb településeken o k o z k o m o l y III. neveljék m e g ők a g y e r m e k e m e t " . m e l y e t c s a k speciális k é p z é s e k e n lehet m e g s z e r e z n i . A p r e v e n ­ tív m e n t á l h i g i é n é h á r m a s t a g o l ó d á s a eltűnt. életvezetésben való tanácsadás. de lényeges lenne. ill.Ovoda-iskola-ifjúsági orvos: alapellátási kötelezettség. A logopédtis elsősorban a beszédhibák korrekciójával foglalkozik. . B e s z é d v i z s g á l ó Á l l o m á s stb. Bár m á r megjelent a felsőoktatásban a s z o c i á l p e d a g ó g u s s z a k m a . a g y e r e k e k pedig a t a n á c s a d á s b a n . hospitálás. óravezetés stb. hogy: „az iskolában van e g é s z n a p . Az e l m ú l t é v t i z e d e k b e n a nevelési és oktatási i n t é z m é n y e k szerepe j e l e n t ő s v á l t o z á s o k o n m e n t át. oktató-ismeretátadó. tanár által o k t a t h a t ó és a „ m á s " . A társadalmi p r o b l é m á k . hogy az i n t é z m é n y e k b e n is jöjjön létre h a n g s ú l y e l t o l ó d á s a neve­ lés irányába. s e n n e k e r e d m é n y e k é p p e n létrejött egy t ú l k o m p e n z á l ó rendszer. ahol m á r az első negyedévi tudásszint-felmérő k ö v e t e l m é n y e i is m e g e g y e z n e k a pár­ huzamos tagozatos osztályéval? Ezen túl hajlamosak v a g y u n k megfeledkezni arról. m e l y b e n az i n t é z m é n y s z a k e m b e r e k k e l veszi körül m a g á t a „ s p e c i á l i s " nevelési és g o n d o z á s i feladatok ellátására a család és a t á r s a d a l o m e r ő i n e k h a n g s ú l y o z á s a .rétegspecifikus. a z o n b a n ezirányú felkészítésük távolról sem m e g o l d o t t . p r o b l é m á i k feltárása. aki elsősorban a g y e r m e k e k nevelésére hivatott.) . Sok helyen tapasztaljuk. s a mentálhigiénikus k é p z é s is jól hasznosítható a g y e r m e k v é d e l e m b e n . M é g a szülők is hajlamosak a nevelési p r o b l é m á k r a úgy reagálni. így j ö t t e k létre ú j a b b é s újabb s z a k m á k és k é p z é s e k . mely az átlagtól eltérő g y e r m e k e k nevelését és oktatását hivatott m e g o l d a n i . M á s r é s z t a k é p z é s e k specializáltsága csak egy g o n d o s a n behatárolt feladatkör ellátásá­ ra teszi képessé a szakembert. ill. k ö t e l e z ő védőoltást biztosító funkció m a r a d t meg. Ezek a fajta p r o b l é m á k egyre inkább társadalmi és i n t é z m é n y i szemléletváltás szüksé­ gessége felé m u t a t n a k . s a család az. Közvetett pe­ dig a p e d a g ó g u s kollégákkal. hogy a városi ellátás differenciáltsága és a vi­ dék „ m i n d e n e s e i n e k " munkája között milyen óriási k ü l ö n b s é g van. b) p e d a g ó g u s o k k a l : konzultáció. h o g y a n is valósíthalö m e g az egyéni b á n á s m ó d és h a l a d á s elve abban a kislétszámú.és gazdasági lehetőségek szerinti a l k a l m a z á s á t teszi lehetővé.e g y r e j o b b a n az ó v o d á r a és az iskolá­ ra terhelődtek.G v e r m e k v é d e l m i felelős: alapellátási kötelezettség. A speciális ellátó s z a k e m b e r e k jelenléte azzal a veszéllyel jár. fejlesztő osztály­ ban. terapeu­ ta és c s a l á d g o n d o z ó funkció egyaránt. m i k ö z b e n az iskola mint szervezet nem változik. pl. Feladata: a) g y e r m e k e k k e l : csoportos. A család funkcióinak m e g e r ő s í t é s e túlmutat az iskola k o m p e t e n c i ­ áján. n o r m á l és speciális nevelési feladatokat felvállaló i n t é z m é n y e k között. SZAKMAI ÉS SZERVEZETI PROBLÉMÁK ellátási g o n d o k a t .L o g o p é d u s : alapellátási kötelezettség. 204 205 . hogy az oktatá­ si i n t é z m é n y „ m e g o l d o t t n a k " tekinti nevelési feladatát. Ez a t e n d e n c i a szervezeti szinten megfigyelhető az elit. Az ellátás megvalósulhat i n t é z m é n y b e kijáró vagy k ü l ö n b ö z ő s z a k r e n d e l ő b e telepített szolgáltatás .és a diszkalkulia-terápiák is. melyek szigorú m u n k a m e g o s z t á s t h o z t a k létre a s z a k e m b e ­ rek között.II. m e n t á l h i g i é n é s foglalkozá­ sok es t a n á c s a d á s e g y é n i . Az iskola és a t á r s a d a l o m e g y a r á n t n y o m á s t gyakorol a p e d a g ó g u s r a és a szakellátásra az átlagtól eltérő g y e r m e k e k g o n d o z á s á b a n . így a mai ó v o d a és iskola feladatai közé s o r o l h a t ó a neve­ lő-személyiségfejlesztő. igen sok helyen spe­ ciális végzettség nélkül látja el a g y e r m e k v é d e l m i felelős a funkcióját. A p e d a g ó g u s pedig tantárgyi terheinek csökkentésével és m e n t á l h i g i é n é s is­ meretek felvértezésévcl képessé válhatna az integráció elvének a l k a l m a z á s á r a . a speciális i g é n y e k e t ellátó s z a k e m b e r e k szervezeti h o v a t a r t o z á s á n a k vitájában is. a p r i m e r és s z e k u n d e r funkciók i n t é z m é n y e i élesen már n e m k ü l ö n ü l n e k el. hogy a p e d a g ó g u s az. Az elmúlt é v e k b e n funkciója kibővült d r o g k o o r d i n á t o ­ ri feladatokkal is. U g y a n a k k o r a z o n b a n l é n y e g e s áttörés n e m történik a t a n a n y a g c s ö k k e n t é s é b e n . Intézményen belül megtalálható . E sokféle feladat sokrétű tudást is igényelne a pe­ d a g ó g u s o k t ó l . a családdal vagy szociális i n t é z m é n y e k k e l való közös tevé­ kenység segítségével valósul meg. Ez k ü l ö n ö s e n vidéken. a m e l y i k a mai m a g y a r iskola értékeit elfogadja. reedukatív-korrekciós.

c s o p o r t o s formában. A kisfiú önállótlan. S z a k m a i hidat képez az ó v o d a . nyelvi felmentéshez. S z ü k s é g e s n e k látszott a két kisfiú külön osztályba he­ lyezése. A g y e r m e k e k jogi é r d e k v é d e l m é t látja el. Az átlagosnál erőteljesebb anya-gyerek kapcsolat van köztük.c) szülővel: egyéni t a n á c s a d á s . őszi tanu­ lási zavar szűrésen jelentős részképességbeli e l m a r a d á s o k a t n e m tapasztalt az iskolapszi­ chológus. M u n k a t á r s a i : csak p s z i c h o l ó g u s képzettséggel r e n d e l k e z ő k lehetnek. A g y e r m e k v é d e l m i fe­ lelős r e n d s z e r e s e n egyéni beszélgetésre hívta. p s z i c h o l ó g u s . s a beszélgetés során m e g t u d t a m . Az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s k o n z u l t á c i ó s o r o z a t b a n segítette az é d e s a n y á t az otthoni nevelés feladataival k a p c s o l a t o s a n . de n a g y o n fél is tőle. így a Gyermekjóléti Szolgálat segítségét is kértük a család szociális és nevelési p r o b l é m á i n a k kezeléséhez. Az é d e s a n y a az iskolapszichológussal tartotta csak a kapcsolatot. Az édesanya a hívásra bejött az iskolába. Ezért rövidesen a tantárgyi haladással is gondjai voltak. E l s ő osztályba kerülése után rö­ videsen kiderültek p r o b l é m á i . I n t é z m é n y i j e l z é s alap­ j á n g o n d o z á s b a vesz családokat.G y e r m e k j ó l é t i Szolgálat: alapellátó i n t é z m é n y . Az iskolapszi­ chológus foglalkozott a családdal. Intézményen kívül egy ollóval m e g s e b e s í t e t t e társát. aki az eset g o n d o z á s á b a n részt vesz. pszichiáter. s egyre g y a k r a b b a n v e r e k e d t e k össze. így a kisfiú p r o b l é m á i változatlanul fennálltak. ill. K ö z b e n a z édesapa ismét b ö r t ö n b e került. fejlesztés. m á s s z a k e m b e r e k k e l és szervezetek­ kel a g y e r m e k e k g o n d o z á s a kapcsán. iskolaérettség. funkciót lát el. mert Balázs e g y r e gyak­ rabban visszaél a v é d e l e m m e l . p s z i c h o l ó g u s . A tanév előrehaladtával t a n u l m á n y a i b a n is p r o b l é m á k m u t a t k o z t a k . m u n k a n é l k ü l i . hogy Árpi fejlődése otthon nem biztosított. iskolai osztályba helye­ zéshez. 206 207 . a t a n a n y a g o t kö­ vetni. M u n ­ katársaik: szociális m u n k á s . . Az ellenérdekek léte miatt szükségesnek láttuk esetkonferencia összehívását. . c s a l á d g o n d o z ó . Speciális iskolai javaslat szakvéleményezése. Kérte a Gyermekjóléti Szolgálat csa­ ládgondozójának segítséget. Példák: 1 Balázs ősszel általános iskolás lett. A napközis foglalko­ zásokon a kolléga nagy figyelmet fordított leckéi elvégeztetésére. M ó d s z e r e i k az adott terület i g é n y e i h e z igazodnak. M u n k a t á r s a i : logo­ pédus. f e l m e n t é s e k ) . speciális érettségihez s z a k v é l e m é n y e z é s . és p s z i c h o t e r á p i á t j a v a s o l t az é d e s a n y á n a k . fókuszált foglalkozás. fejlesztő p e d a g ó g u s . Ez a z o n b a n visszájára fordul. így az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s k e z d e m é n y e z é s é r e létrejött az előző és jelenlegi iskola vezetője. pszichológus. Képtelen volt a k ö z ö s s é g b e beilleszkedni. ill. pl. 2. M u n k a t á r s a i : klinikai és óvoda-.Gyámhatóság. de a fiú pszichés állapota tovább romlott. Árpit édesanyja egyedül neveli. p e d a g ó g u s . t o v á b b k é p z é s e k tartása. L o g o p é d i a i ó v o d á b a . Az é d e s a n y a igen kevés egyéni törődést tud biztosítani fi­ ának. f o g a d ó ó r a vagy szülői értekezlet keretében. s életüket az édesapa brutalitása is nehezíti. verekedős kis­ fiú volt. láthatási. gondozási. aki az é d e s a n y á t a terápiás ellátás igénybevételére kötelezte. M u n k a t á r s a i : k ü l ö n b ö z ő szakirányú g y ó g y p e d a g ó g u s . g y e r m e k v é d e h n i s e . G y e r m e k e k diagnosztizálását és terápiáját végzik. leckéit n e m m i n d i g csinálta m e g . E r e d m é n y e k a z o n b a n sajnos n e m j e l e n t k e z t e k . Feladata egyéni. M u n k a t á r s a i : szociális m u n k á s . Félév táján 2. iskolapszichológus. korrepetálás stb. az é d e s a n y a csak rövidített idejű m u n k á t tud vállalni h á r o m g y e r m e k e mellett. . p s z i c h o l ó g u s .i s k o l a és a G y á m h a t ó s á g között. Első perctől igen élénk. isko- .C s a l á d s e g í t ő Szolgálat: alapellátó i n t é z m é n y . Az osztályban „ ö s s z e a k a d t " egy kisfiúval. M u n k a t á r s a i : g y ó g y p e d a g ó g u s . jogász. tanácsadás. Tantárgyi k o r r e p e ­ tálás és logopédiai fejlesztés segítette az írás-olvasás elsajátításában. aki úgy érezte. S z a n k c i o n á l ó funk­ cióval r e n d e l k e z i k .Nevelési T a n á c s a d ó : alapellátó i n t é z m é n y . Ezzel egyidejűleg az iskolapszichológus segítségét kérték Balázzsal k a p c s o l a t b a n . pszichiáter. szociális segélyezés. A h a t á s k ö r é b e n m e g n e m oldott eseteket a G y á m h a t ó s á g h o z utalja. óvodai-iskolai koordinátor.Tanulási képességeket Vizsgáló Bizottság: alapellátó i n t é z m é n y . Balázs s z á m á r a az iskolán belül p r ó b á l t u n k először is segítséget adni. M u n k a t á r s a : j o g á s z . hogy igen n e h é z é l e t k ö r ü l m é n y e k között élő c s a l á d b a n nevelkedik Balázs. c s a l á d g o n d o z ó . Az. Férjétől ő is n a g y o n fél.B e s z é d v i z s g á l ó Á l l o m á s : alapellátó i n t é z m é n y . Az i g a z g a t ó és a g y e r m e k v é d e l m i felelős segítségével került Árpi m á s i k iskolá­ ba. A család sokat nélkülözik. Az é d e s a n y a m e g o l d á s k é n t átvitte fiát egy m á s i k iskolába. g y ó g y p e d a g ó g u s . Felülvizsgálati kontroll funkciót lát el (pl. Az édes­ anya rendszertelenül vette igénybe a Nevelési T a n á c s a d ó pszichoterápiás ellátását. . p e d a g ó g u s . ahol a magatartási p r o b l é m á k fokozódtak. . g y ó g y p e d a g ó g u s . L o g o p é d i a i d i a g n o s z t i k a és fejlesztés. k ü l ö n b ö z ő m ó d s z e r e k k e l p s z i c h o t e r á p i á k ill. Elhelyezési.G y ó g y p e d a g ó g i a i Pszichológiai Intézet. v a g y o n k é p viseleti stb. Végül az iskola m a g á n t a n u l ó i státuszba helyez­ te Árpit. további szakellátásra irányítja őket. Az é d e s a n y a a c s í n y e k eltitkolásával pró­ bálja Balázst védeni a verésektől. képtelen leválni édesanyjáról. . p e d a g ó g u s . d) e g y é b feladatok: e g y ü t t m ű k ö d é s vezetőkkel. r o b b a n é k o n y . ill. F e l a d a t a a hozzájuk ö n k é n t e s e n forduló családok ellátása. A z o n b a n az ó r á k o n sokszor nem figyelt. segítése. c s a l á d g o n d o z ó . fejlesztés végzése. Feladata az egyéni diagnosztika. pszichológus. Ezt b á r m e ­ lyik léi k e z d e m é n y e z h e t i . É d e s a p j a t ö b b s z ö r ült b ö r t ö n ­ ben. Balázs imá­ dattal tekint az édesapjára. Ez az iskola s z á m á r a kiutat jelentett a napi g o n d o k b ó l .

) (1998): Iskolaegészségügyi kézikönyv. Tanulmányok. empátia. Az esetkonferencián m i n d e n k i állást foglalhatott érdekei képvi­ seletében. és k i e m e l t e n ezen fejezet. az i d ő t a r t a m o k jelzésével ( h ó n a p . Buda­ pest.lNKU ZSUZSANNA (1996): A mentálhigiénés szemléletmód jelentősége a pedagóguspályán. MÉSZÁROS ARANKA (szerk. hét) együtt a c s o p o r t n a p l ó b a n . Ú g y szervezze az óvodai környezetet . kutatás. 240-278.) (2001): Együtt a gyerekekért.) (1987): Pszichológus az iskolában = iskolapszichológus.m ó d s z e r e k és e s z k ö z ö k b e m u t a t á s á ­ val . valamint a velük foglalkozó szakemberek helyzete a köz­ oktatás rendszerében. R e n d s z e r e s korrepetálás segíti t a n u l m á n y i előrehaladását. A „FEJLETTSÉGMÉRŐ LAPOK" ÓVODAI ALKALMAZÁSA P O R K O L Á B N É B A L O G H KATALIN Az ó v o d a p e d a g ó g u s egyik alapvető feladata. Animula. vezesse az ó v o d a p e d a g ó ­ gus. hogy a „Megfigyelési s z e m p o n t s o r t " a g y e r m e k e k névsorá­ val. KÖSÁNÉ ORMAI VERA. BAGDY EMŐKE (szerk. Új Pedagógiai Szemle. Anymula. következetesség ) vegye figyelembe a g y e r m e k e k egyéni fej­ lődési ütemét. 5. Anonymus Alapítvány. Pannónia Könyvek.az e g y ü t t m ű k ö d é s fontosságára szeretnénk a s z a k e m b e r e k figyelmét felhívni. a szabad és szervezett foglalkozások alkalmával felfigyeljen a g y e r m e k jel­ legzetes viselkedésmódjaira. TEMPLOM JÓZSEFNÉ (szerk.rögzítse. fejlődési ü t e m é n e k rögzítése. Szakmai Országos Találkozójának előadásai. 208 209 . v a l a m i n t hátrányos helyzetéből való felzárkóztatásában! E h h e z szükséges a gyermek és k ö r n y e z e t é n e k minél teljesebb m e g i s m e r é s e . Kiadvány. fejlődésének n y o m o n követése. nyitottság. szociokulturális hátterét. Cz. Mentálhigiénés válogatás (2001): Új Pedagógiai Szemle. tanulási nehézséggel és magatartási rendellenességgel küzdő. ill. Pro Pannónia Kiadói Alapítvány. hogy az hatásrendszerével elősegít­ se minden g y e r m e k s z á m á r a az optimális k ö r ü l m é n y e k e t a folyamatos fejlődéshez! IRODALOM Az elfogadott á l t a l á n o s elvárások mellett (pl.) (1988): Iskolai mentálhigiéné. cikkeiben . a súlyosabb „más" fogyatékos gyermekcsoport.) (1997): Az iskola szociálispszichológiai jelenségvilága.ZDI BALÁZS (szerk. 8. és d á t u m ­ mal jelölni az eltelt időszakra leginkább j e l l e m z ő . KF. játékeszközök. Alapok. segítse tehetsége kibonta­ koztatásában. aki rendszeresen igénybe veszi a pszichoterápiát. K Ö I Ö R Ö EMESE (szerk. szeretetteljesség. Anonymus Kiadó. Eszerint Árpi csak részleges felmentést k a p az is­ k o l á b a j á r á s alól. VÁRDAI MÁRTA (2000): A beilleszkedési zavarral. képességét. a G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t és a s z ü l ő részvételével a találkozó. m i n d e n g y e r m e k n é l átnézni. az adott életkor sajátosságaitól eltérő vi­ selkedésformát. hogy maximálisan biztosítsa a g y e r m e k e k fej­ lődéséhez alapvetően szükséges érzelmi biztonságot. HORÁNYI ANNABELLA. O M . HUNYADY GYÖRGY. elfogadó attitűd. A családgon­ d o z ó segíti az édesanyát. s végül m e g e g y e z é s született. K ö n y v ü n k .vagy az azt kiváltó. gyakorlat. de a g y e r m e k e k fejlődését is rögzítő d o k u m e n t u m b a n . És hiába sokféle a szakmai kínálat. v a l a m i n t a N e v e l é s i T a n á c s a d ó . tolerancia. n a p i r e n d .l a p s z i c h o l ó g u s a . A GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSE MEGFIGYELÉSI SZEMPONTSOR ALKALMAZÁSÁVAL A gyermek fejlődését a napi tevékenységek során állandóan figyelemmel kíséri az óvoda­ pedagógus. ASZTMANN ANNA (szerk. de nem szabad e l f e l e d k e z n ü n k az ellátás n a g y o b b városbeli. hogy az ó v o d a m i n d e n ­ napi életében. A megfigyelési s z e m p o n t s o r t célszerű havonta. A megfigyelési s z e m p o n t o k abban segítik az ó v o d a p e d a g ó g u s t .. képzés. tehetségét. E L T E Eötvös Kiadó. ha az ellátó i n t é z m é n y e k és s z a k e m b e r e k n e m m ű k ö d n e k együtt e s e t k e z e l é s ü k b e n . célszerű azonnal bejelölnünk. vidéki m e g v a l ó s u l á s á n a k nagy különbsé­ geiről. A Nevelési Tanácsadók II. A b e n n e felsorolt viselkedési tünetegyüttesek speciális j e l z ő i lehetnek az e n y h e agyi diszfunkciózavaros g y e r m e k e k felismerésének és a szükséges tá­ mogató nevelés egészen korán elkezdhető. Javasoljuk. Alapellátó és szakszolgálati r e n d s z e r ü n k szerkezetében igen jól kiépített. ill.) (1999): Mentálhigiéné elmélet. T e r m é s z e t e s e n ha felfigyelünk a jelzett viselkedési formák v a l a m e l y i k é r e .c s o p o r t s z o b a e l r e n d e z é s e .

A s z e m p o n t s o r o k kérdéseire t e r m é s z e t e s e n a g y e r m e k e k é l e t k o r á n a k megfelelő vála­ szok k e r ü l n e k be. csakis j á t é k o s f o r m á b a n . az ó v o d a p e d a g ó ­ gus által j á t é k o s a n m é r h e t ő k . Testsémafejlettség (Testkép. P r o g r a m u n k e z e k kiemelt fejlesztését vállalja fel. ezért a fejlesztési feladatok m e g ­ tervezéséhez a folyamatos szintbemérés elengedhetetlen. hogy az ó v o d á s k o r végére egy iskolaérett gyermeknél a s z e m p o n t s o r b a n jelzett „ t u d j a " vá­ laszok o p t i m á l i s a k legyenek. hogy „ M u t a s d m e g a vállad.FEJLETTSÉGMÉRŐ LAPOK" ALKALMAZÁSÁVAL A fejlettségmérő lapok a g y e r m e k i fejlődés folyamatának m e g r a g a d á s á t teszik l e h e t ő v é az ó v o d á b a lépéstől az ó v o d á s k o r végéig.z e n e foglalkozáson a ritmusérzék-fejlesztés . sőt társán is m e g m u t a t j a a kívánt testrészt.". Az a l á b b i a k b a n n é h á n y . de kötetlen t e v é k e n y s é g e k k e l .a f e l a d a t h e l y z e t b e n a l k a l m a z o t t m e g f i g y e l é s e n alapuljon. amelyek idegélettani. továbbfejleszthető ötletet a d u n k e h h e z . lelki. a g y e r m e k e t a csoportból.g y e r m e k páros j á t é k a tükör előtt. hol van a bokája. fejlődéslélektani megalap o z o t t s á g ú a k . O r s z á g o s standardizálása folyamatban van. h e i y z e t b e n . é n e k . én-kép) A testsémafejlettség m e g i s m e r é s é h e z a f e l n ő t t . hogyan furulyázik az ó v ó n é n i d ! . A n a g y o b b l e m a r a d á s o k n á l m i n d e n k é p p e n igénybe kell vennie a P e d a g ó g i a i Szakszolgá­ latok ( l o g o p é d u s .7 é v e s e k n e k ) P u m p á l d fel a kezeddel a „ l a b d á t " ! Ujjakkal a hüvelykujj sorra érintése: ( 3 . sarokülés) is megérti és véghez is tudja vinni. h o g y a n ! ( 4 . folyamatosan célszerű végezni. illetőleg az iskolára való a l k a l m a s s á g bizto­ sítékai. a g y e r m e k szociális fejlettsége.M i n d e n n a p o s t e s t n e v e l é s b e . foglalkozásokat tervezzen. hátad stb. egyéni foglakozással. ábrázolásnál a m i n t á z á s i . a további fej­ lesztési feladatok m e g t e r v e z é s é h e z pedig támpontot adnak a k ü l ö n b ö z ő területeken jelölt válaszok. s e m m i k é p p e n s e m „ f e l m é r é s " jelleggel. e s e t e n k é n t játékos e g y é n i v i z s g á l a t o n . .. M u t a s d m e g . a m e g h a t á r o z á s o k kitöltéséhez. Rutinos teljesítésük csak ó v o d á s k o r végére v á r h a t ó el. támaszkodj a tenyereddel a padra. . hogy az egyes g y e r m e k e k n é l a lemaradt területek fejlesztését m e g c é l z ó j á t é k o k a t be­ építse a g y e r m e k e k k e l való egyéni j á t é k o s foglalkozásokba. az iskolai beválás előrejelzéséhez értékes segítséget. ezért n e m baj.). e g y s z e r r e feküdtek le aludni.5 é v e s e k n e k ) K ö s z ö n n e k a hüvelykujjadnak a t ö b b i e k ! ( 5 . vagy a c s o p o r t n a g y o b b ré­ szénél felfedezett h i á n y o s s á g o k korrigálására célzott játékokat. érzelmi fejlődésének i s m e r e t é b e n v á r h a t ó el. a környezet m e g i s m e r é s é n belül a tes­ tünk témakör. ha egy 3 éves m é g nem tudja pl. a l k a l m a s s á g csak a rendszeres. A szempontsor szerinti megfigyeléseket a mindennapi életben. A feladatoknál ügyelni kell a g y e r m e k e k élet­ korára. a testséma. az információk m e g s z e r z é ­ séhez s z ü k s é g e s célozott. Játékötletek: Ujjak ritmikus ö k ö l b e zárása: (3_4 é v e s e k n e k ) Az öt kismalac (angol n é p k ö l t é s : M e s e az ujjakról) elfáradt. hiszen egy 3 éves g y e r m e k n é l ridegen hangzik az utasítás. szociális é r e t t s é g e . speciális szakértelmét.J á t é k i d ő b e n f e l n ő t t . de a g y e r m e k m i n d e n n a p i t e v é k e n y s é g é b e n előfordulók. szellemi.gásfejlettség (Nagyés finommozgás) . a testnevelés foglalkozásba b e é p í t h e t ő k a k é z m o z g á s t . az értelmi fejlettség. A m e n n y i b e n a p o n t o s a b b ismeretszerzés vagy egy területen m u ­ t a t k o z ó b i z o n y t a l a n s á g e l d ö n t é s e ezt m é g i s s z ü k s é g e s s é teszi. f i n o m m o t o r o s . Nevelési T a n á c s a d ó ) s z a k e m b e r e i n e k segítségét. rövid ideig tegyük. 210 .g y e r m e k közös játékával az egész s z e m p o n t s o r felmérhető.4 é v e s e k n e k ) A négy k i s g y e r m e k puszit ad az anyukájának. V e z e t é s e l e h e t ő s é g szerint természete-.7 é v e s e k n e k ) U t á n o z d .e g y e n l e t e s ültetés (pl.J á t é k i d ő b e n . ille­ tőleg az iskolai érettség. lábujjon járás. jó m e g o l d á s o k birtokában állapít­ h a t ó m e g . cso­ portos megfigyelés).és ajakügyesítő gyakorla­ tok. anyanyelvi j á t é k o k n á l a nyelv. A fejlődési ü t e m r e . míg egy 6 éves ugyanezt m á r a k ü l ö n b ö z ő m o z g á s o s helyzetek­ ben (pl. A „Fejlettségmérő lap" olyan Moz. a térbe­ li tájékozódás és térbeli m o z g á s fejlettsége.6 . A g y e r m e k testi. de u g y a n e z a válasz egy 6 éves g y e r m e k n é l már komoly lemaradást jelez az ó v o d a p e d a g ó ­ gusnak. bokafogás stb. l e m a r a d á s r a utaló jeleknél az ó v o d a p e d a g ó g u s n a k lehetősége van arra. RÖGZÍTÉSE A f o l y a m a t o s m e g f i g y e l é s h e z szükséges. taps a k ü l ö n b ö z ő testrészeken). h o g y a n ! ( 4 . A . M u t a s d meg. Fő területei: mozgásfejlettség. hasad. s z e m p o n t o k a t és feladatsorokat tartalmaz.A GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSE. nyelvi ki­ f e j e z ő k é s z s é g . labdaelkapást. festési technikák adnak segítséget a megfigyeléshez. természetes te­ vékenységéből kiemelve. e g y e n s ú l y é r z é k e t j e l z ő gyakorlatok ( m i k r o c s o p o r t o s . a min­ dennapos testnevelés és a testnevelés-foglalkozások pontos feladatadása (pl. szökdelést. Az iskolaérettséghez.6 . öltözésnél megfigyelhető a fűzés. A j e l z e t t p s z i c h i k u s struktúrák a tanulási k é p e s s é g m e g h a t á r o z ó i .5 é v e s e k n e k ) F o g d m e g és rejtsd el a tollpihét! ( 5 . hogy az ó v o d a p e d a g ó g u s tisztában legyen a fejlettségmérő lap tartalmával.

7 éveseknek) M e s e képsorozat ( 3 . stb. időbeli relációk.almacsutka. 212 213 . viszonyok. Képet k a p u n k ilyenkor az ö n k é n t e s t e v é k e n y s é g és a felnőtt kérésére végzett t e v é k e n y s é g közbeni figyelem tartósságáról. figyelem. terí­ tésnél a kést a tányér és a kanál k ö z é a j o b b oldalra. mit c s i n á l t a m ! M o n d d el. Játéköteletek: (3-4 é v e s e k n e k ) H a m u p i p ő k e . megjegyez­ zék. k é s ő b b ö n m a g u k is megfelelően alkalmazzák.Játékötletek: ( 3 . ami zöld. (Pl.).!) Finommotoros koordináció (Rajzfejlődés) fejlettsége A g y e r m e k e k t ö b b s é g e szívesen rajzol. nagy méretű stb. R é p a m e s e . Bol­ dogan fogadja m i n d e n g y e r m e k a képek. csak a kicsikel.Tükörkép. Ennek a területnek a megfigyelésére.6 .) (4-7 é v e s e k n e k ) A fenti példa bővítése. és m o n d d m e g . g y e r t y a és gyufa . könyvek nézegetése k ö z b e n a d ó d ó beszélgetése­ ket a felnőttel és a társakkal egyaránt.harapásnyomos alma . A k ó r ó és a kismadár. mi az. F o n t o s .5 é v e s e k n e k ) M e s e k é p s o r o z a t vagy e s e m é n y s o r o z a t (pl. állatok fejlődési fázisait ábrázoló képek stb. térirá­ nyokkal. . ka­ rod stb. esetleg m á s i k g y e r m e k k e l : m o n d d m e g . és m o n d d el. melyen l e m é r h e t ő rajzfejlődésük.M o t o r o s feladat verbális v i s s z a a d á s á n a k f e l m é r é s é r e l e h e t ő s é g van e g y é n i vagy m i k r o c s o p o r t o s j á t é k o k k a l egyaránt. hogy a felnőtt szóbeli közlése m i n d i g tartalmazza a térirányokat j e l z ő megfele­ lő kifejezést. növények. e s z k ö z ö k k e l .4 db) vagy eseménysorozat (pl. hasonlóság.7 é v e s e k n e k ) E s z k ö z nélkül.F i g y e l m ü k e t j á t é k i d ő b e n és feladatteljesítés k ö z b e n egyaránt lemérhetjük. C e r u z a f o g á s u k r ó l . R a k d s o r r e n d b e a m e s e k é p e i t ! Ki rakja ki a történetet g y o r s a b b a n ? M e s é l d el. mi történt. tedd az autót a vonat mellé. k ü l ö n b s é g ) vagy m a t e m a t i k á n belül ( h a l m a z o k ) j á t s z o t t j á t é k o k segítségével.játék: a g o n o s z m o s t o h a összekeverte a j á t é k o k a t . valamint a feladattudatról is. m i t csi­ nált X. ami valamilyen tulajdonságában h a s o n l ó tárgyat j e l ö l ! Térbeli tájékozódás.6 . h a n e m hozd i d e ! (5_6-7 évesek) Csoportosítsd a Logikai-készlet játékait a m e g a d o t t s z e m p o n t o k szerint! Mondj olyan szót.é g ő gyertya . térbeli a térbeli mozgás fejlettsége oldal) (Térirányok.A tárgyak m e g a d o t t tulajdonsága szerinti csoportosítás jól megfigyelhető j á t é k i d ő b e n . . szögletes.Az időbeli relációkat m e s é k képei vagy cselekvéssort ábrázoló k é p e k segítségével le­ het felmérni egyéni vagy m i k r o c s o p o r t o s j á t é k o k közben.Y.! Ne m o n d d meg. jobb-bal Időbeli relációk A saját testhez viszonyított térbeli eligazodás felmérhető az egész nap folyamán. Nyelvi (Szókincs. a k ö r n y e z e t m e g i s m e r é s é n belül (színek. A kiskakas g y é m á n t félkrajcárja stb. majd t ü k ö r nélkül: mutasd m e g a füled. (pl. kifejezőkészség fejlettsége szövegvisszaadás) beszédritmus.). C s u k d be a s z e m e d .). m é r é s é r e az egész n a p b ő v e n kínál lehetőséget. melyik test­ részét érintette m e g X. u t á n o z d ! . ( 4 . megfigyel­ hetjük. mit csinált.. -játék. fejlettség motoros feladat verbális visszaadása) (3_4 é v e s e k n e k ) T e d d a m a c k ó mellé a labdát a p o l c r a ! (Végrehajtás után a g y e r m e k el­ mondja.5 é v e s e k n e k ) B a r k o c h b a : keress a t e r e m b e n olyan játékot. hogy a g y e r m e k e k ezeket megismerjék. testsémájukról is képet k a p h a t u n k rajzaikon keresztül. csak a g ö m b ö l y ű k e t stb. fonalgombolyag . egész alma .: M o n d d el. nehezítése (több c s e l e k v é s m o z z a n a t t a l . Az ismeretek egyéni el­ l e n ő r z é s é r e l e h e t ő s é g e t a d n a k az a p r ó b b m e g b í z á s o k (pl. (3-4 é v e s e k n e k ) M e s e képsorozat (pl. b á r m i ­ lyen t e v é k e n y s é g b e n . szerin­ ted miért?) . képolvasás.kötőtűn a fonal .p u l ó v e r stb. emberábrázolási készségük. öltözésnél és a foglalkozásokon egyaránt. válogasd ki! ( 4 . tükör előtt. Y. m e r t csak így é r h e t ő el. mid érintettem m e g ? ( 5 . . segíts H a m u p i p ő k é n e k s z é t v á l o g a t n i ! C s a k a pirosakat. ne menjetek a hintán túl. időtartamnöveléssel).) Motoros feladat verbális visszaadása Értelmi (csoportosítás. A h á r o m pillangó. így j á t é k i d ő b e n a d h a t u n k n e k i k o l y a n ötletet is. " ( 5 .5 é v e s e k n e k ) E s z k ö z nélkül.kisebb gyertya.4 é v e s e k n e k ) P i l l a n g ó b á b b a l t ü k ö r előtt: h o v a szállt a p i l l a n g ó ? ( 4 . térbeli tájékozódásukról.

(Őket a g y e r m e k k ó r h á z a k szakosztályain. kép. U s b o r n e Kisenciklopédia.7 évesen az ó v o d á b ó l . d i a k é p stb.A feladatmegértés. saját é l m é n y e i k e t m e g ö r ö ­ kítő fényképek stb.) ÖSSZEGZÉS A felsorolt e s z k ö z ö k k e l . a m i k o r m á r n a g y o n k e v é s esélye van a g y e r m e k n e k a h á t r á n y o k leküzdésére. de m i n d e n k i n e k m e g kell ismételnie a m á r elhang­ zottakat is. a m e s e „ p o z i t í v " és „ n e g a t í v " szereplőjét ábrázo­ ló j e l e n e t . j á t s z ó gyer­ m e k e k .).4 é v e s e k n e k ) É r z e l m i l e g közel álló. (Ezt eleinte csak 4 . régmúlt e s e m é n y e k r ő l szóló könyv. k ö n n y e n é r t h e t ő m ű a l k o t á s .5 g y e r m e k k e l játsszuk. együtt a család.7 é v e s e k n e k ) „ T ö r t é n e t folytatása" . ezeket egyre bővítve kell válaszolni. ) MEGFIGYELÉSI SZEMPONTOK A c s o p o r t o n belüli viselkedés megfigyeléséhez ad segítséget. A szociális fejlődés mutatói a n a p folyamán b á r m i k o r megfigyelhetők. de m á r b o n y o l u l t a b b . K é p e t k a p arról is. é r z e l m e k e t is á b r á z o l ó képek felhasználása (pl. n e v e t ő . fénykép.j á t é k " (az elhangzott szöveg m e g i s m é t l é s e ugyan­ olyan. A s z ö v e g v i s s z a a d á s e g y h a n g ú s á g á t pl. a k ö r n y e z e t m e g i s m e r é s é r e nevelés kapcsán b á r m i l y e n fel­ használt s z e m l é l t e t ő kép. beilleszkedés. így k o n k r é t a b b formában m e g f o g a l m a z h a t j u k a viselkedés általános szempontjait. . akik v á r h a t ó a n lassabb ü t e m b e n fognak fejlődni. állatokról. a naposság. az ó v o d á b a n . Szövegvisszaadás ( 3 .h a n g s ú l y o s h e l y z e t b e n mutatott magatartásformákat. Aki téveszt. ( „ M i t tettél m á r a b ő r ö n d b e ? ) j á t é k k a l is enyhít­ hetjük. lehetőség szerinti m e g s z ü n ­ tetésével a z e g y é n b e i l l e s z k e d é s é n e k e l ő s e g í t é s é r e . Év elején lehetőség van a p e r e m h e l y z e t okainak feltárására (pl. K o m o l y a b b p r o b l é m á k n á l n e m c s a k a Nevelési Ta­ nácsadó s z a k e m b e r e i n e k segítségét kérheti. L e h e ­ tőség nyílik arra. illetve e l e m e z h e t j ü k a teljesít­ m é n y .7 é v e s e k n e k ) „ M i t tettél m á r a b ő r ö n d b e ? " (A kérdésre teljes m o n d a t t a l és a m á r el­ h a n g z o t t tárgyak nevét m e g i s m é t e l v e . A j á t é k lényege.4 é v e s e k n e k ) „ M o n d d u t á n a m l . m ó d s z e r e k k e l .). illetve n a g y c s o ­ port végén előrejelzést ad az iskolai életbe való v á r h a t ó beilleszkedésről. ezt n e m csak az utolsó óvodai év végén kéri. hogy a g y e r m e k e k közül kik azok.Érzelmi élete az egész n a p folyamán b á r m i k o r megfigyelhető. . hogy az iskolai életre kellőképpen felkészített g y e r m e k e k kerüljenek ki 6 . az utcán. e b b e n a részben a gyer­ m e k r e l e g i n k á b b j e l l e m z ő tulajdonságokat célszerű jelölni. magatartási p r o b l é m á k stb.6 . a m i b e egyszerű nyelvtörőket és rövid „csali-me­ s é k e t " is b e é p í t h e t ü n k . s z o m o r ú g y e r m e k .) és az a p r ó b b m e g b í z a t á s o k (pl. ( 5 . Szociális (kapcsolatteremtés. k é s ő b b egyre g y o r s u l ó t e m p ó b a n ) . a m e l y n e k kiváltására valamilyen feladatot kell elvégeznie a tulajdonos­ nak. a rend helyreállítása.A társas k a p c s o l a t o k jól n y o m o n k ö v e t h e t ő k j á t é k i d ő b e n .5 é v e s e k n e k ) É r z e l m i l e g közel álló. 214 215 .) és a fog­ l a k o z á s o k során adott feladatok elvégzése közben. ( 4 . É v v é g é n l e m é r h e t ő m u n k á n k e r e d m é n y e s s é g e . ezek tudatos használatával eleget tehetünk a n n a k a k ö v e t e l m é n y n e k . ( 4 . a s z ö v e g v i s s z a a d á s megfigyelésére bő lehetőséget adnak a társasjátékok. a foglalkozások feladatai (pl. így az ó v o d a p e d a g ó g u s már 3-4 éves korban képet k a p h a t arról.) ( 5 . fejlettség feladattartás. A megfigyelési s z e m p o n t o k és a fejlettségmérő lapok p o n t o s vezetése elősegíti a prob­ lémák korai felismerését. egyszerű történést ábrázoló képek felhasználá­ sa (pl. a piacon. síró. fejlesztése). B ú v á r z s e b k ö n y v e k sorozat.). beillesz­ kedési. feladattartás megfigyelhető a munkajellegű t e v é k e n y s é g e k (pl. e l v o n t a b b fo­ g a l m a k ismeretét k í v á n ó könyv (pl. . az együtt j á t s z ó g y e r m e k c s o p o r t figyelemmel kísérésével.). b o n y o l u l t a b b c s e l e k m é n y t á b r á z o l ó kép. esetleg ok-okozati össze­ függés felfedezését is k í v á n ó .6 . t ü r e l m é n e k f ü g g v é n y é b e n növelhető. a g y e r m e k e k j á t é k á n a k fo­ lyamatos megfigyelésével. t á m p o n t o t kapunk a k ö v e t k e z ő tanév feladataihoz. h a n e m fordulhat a k á r neurológiai vagy pszi­ chiátriai s z a k e m b e r h e z is. ok-okozati összefüggéseket.K é p o l v a s á s r a . k é s ő b b ez a szám a g y e r m e k e k fej­ lettségének. Játékötletek: Képolvasás ( 3 . M i n i E n c i k l o p é d i a . t e r e m r e n d e z é s . a m b u l á n s rendelése­ in lehet m e g k e r e s n i . érzelmi élet) feladatmegértés. a megértés ellenőr­ zése v i s s z a k é r d e z é s s e l ) .a felnőtt által e l k e z d e t t történetet m i n d e n g y e r m e k csak egy m o n d a t t a l bővítheti. e z e k c s ö k k e n t é s é v e l . m ű a l k o t á s o k r e p r o d u k c i ó i . zálogot is adhat. mesejelenetek stb. folyóiratok. festmény stb.7 é v e s e k n e k ) É r z e l m e k e t . sok hiányzás. hogy melyik g y e r m e k n e k lesz szüksége m á s s z a k e m b e r segítsé­ gére is. m e g b í z á s o k teljesítése stb. hogy a már felsorolt tárgyakat m e g kell ismételni és a sorozatot újakkal kell bővíteni (rövidtávú m e m ó r i a ellenőrzése. hogy időben elkezdjük az e g y é n r e szabott p r e v e n c i ó s p r o g r a m alkalma­ zását.

piszkál valamit. 6. vagy legalábbis úgy tesz. N e m tud várni. 4. majd cipő. Á l l a n d ó m o z g á s . nyugtalanság van körülötte. 3. N a g y o n lassú. Szeszélyes. E l t e r e l h e t ő k ö n n y e n a figyelme. F o g l a l k o z á s o k alatti viselkedése: 1. n e m tudja e l k e z d e n i a munkát. majd egy lábon i ! (váltakozva) ! í Labdaelkapás (15 cm átmérőjű. tű stb. úgy tesz. N e v e h a l l a t á n összerezzen. m i n t h a ott sem lenne. 2. Ha e g y s z e r belelendült valamibe. összegyűri a rajzlapot. N e m figyel. 3. 2. N a g y o n félénk. 6. 3 m-ről) j (labdázás) j Egy lábon egyensúlyozás 15 mp-ig (gólya.) Páros lábon szökdelés (veréb). N e m követi a p e d a g ó g u s utasításait. t a n á c s t a l a n . m i n t h a n e m hallaná. 5. igényeit késleltetni. Á l l a n d ó a n babrál. m o c o r o g .I. h e v e s é r z e l m i kitörései v a n n a k . K é r d é s r e zavartan hallgat. á l l a n d ó a n fészkelődik. I Óvoda neve: 1 Gyermek neve: | Szülelés dátuma: j Ujjak ritmikus ökölbe zárása (pumpálás) I MOZGÁSFEJLETTSÉG Óvodába lépéskor I Kiscsoportban I Középső ! Nagy csoportban j csoportban Ujjak szétlárása (utánzás) zés Fűzé (nagy lyukú gyöngy. 7. N e m hallja. m i n t h a n e m értené m e g a feladatot. v o n a l v e z e t é s e g ö r c s ö s . 8. tétova m o z g á s ú . N e m tud n y u g t o n m a r a d n i . 5. M a s z a t o l ábrázolásnál. II. ha szólítják. Ú g y tűnik. V i s e l k e d é s r e általában j e l l e m z ő : 1. E g y é b egyéni viselkedési j e l l e m z ő k . 1 mozgásos játék) j Ujjakkal sorra érintése a hüvelykujjnak (játék) Megérintett ujj csukott szemmel való azonosítása Ujjak kisujjal kezdődő gördülékeny tenyérbe : Kezesség ! Megjegyzés 217 216 . sírós. n e h e z e n szakítja félbe. 4. 7. nehezen vált t e v é k e n y s é g e t .

has •-- •| --- " " - — - i _ . tenyér Ujjak. fölé Jobb. szemöldök Áll ! Könyök Csukló ' Boka Lábfej. törzs. Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Lent Alatt Óvodába lépéskor j Kiscsoportban! \ ! Középső i Nagy- . bal | Előre. fül tő Kéz. térdhajlat Homlok. sarok • Váll Derék Csípő Megjegyzés | ] ! \ Fölött Föl. TÉRBELI MOZGÁSÁNAK FEJLETTSEGE Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Óvodába lépéskor [Kiscsoportban Középső csoportban Nagy­ csoportban . hát. alá Kívánságra irányt tud változtatni Mögé Elé i — 1 Jobbra j_ \ Balta Túl Közé Megjegyzés j _^ 218 219 ._ Szem. kézfej. nyak. hátul ] : Mellett. ujjperc Láb Mell. mellkas Arc Kar Comb Térd. elől Hátra. szemhéj Orr. orrcimpa Száj. ujjbegy. nyelv | Fül. talp 1 Lábujjak. mellé Közöli Le. csoportban [ csoportban i i Fej.TESTSÉMA FEJLESZTÉSÉNEK MUTATÓI 1 A GYERMEK TÉRBELI TÁJÉKOZÓDÁSÁNAK.

. láb törzs aránya helytelen fej. pontos visszaadás a négy végtag összefügg Motoros feladat verbális visszaadása a lényeges mozzanatok visszaadása képtelen elmondani + . GYERMEK F I N O M M O J O R O S KOORDINÁCIÓJÁNAK FEJLETTSÉGE Ó v o d a neve: Gvermekneve: Szülelés dátuma: 1 Óvodába lépéskor Kiscsoportban • : Középső I Nagycsoportban • csoportban a szín szerint van feje A tárgyak mutatói a forma szerint van lába csoportosításának — mcrel szerint hasonlóság .különbözőség alapján van karja van nvaka Időbeliség relációk felismerésének mutatói | ok-okozati viszony i időrendiség Részletek feltüntetése a fej részletei: haj. kar. fül ! az arc részletei: szem. ruha részletei rövid ideig figyel láb részletei csak a játék köti le Figyelem jelzői könnyen elterelhető Aránvok szétszórt figyelmetlen kéz részletei fej. a törzs vonalába a törzs vonala átmegy a láb vonalába Megjegyzés Megjegyzés 220 22 . csoportban r . . Érintkezés a törzzsel a nvak vonala atmegv a fej. száj összpontosításra képes ruha. láb törzs aránya helyes a végtagok kétdimenziósak Dimenziók [többszempontú. prolii egyéb teljes.A GYERMEK ÉRTELMI FEJLETTSÉGE Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Óvodába lépéskor (Kiscsoportban I Középső Nagy\ j csoportban . orr. kar.

de nem teljesít részben teljesíti irányítással. teljesíti • nem érti Feladat­ megértése. pontos Mea gjegyzés Erzelnű élete kapkodó. segítséggel elvégzi felismer önállóan teljesíti elmélyült.néha isohaseni I szemlélődő ' magányosan tevékenykedő I társakhoz sodródó beszédhibás (milyen?) folyamatos ibekapcsolódó Beilleszkedése a tevékenységbe Í alkalmazkodó . árnyaltan kifejező Szókincs szegényes. érti. A GYERMEK SZOCIÁLIS FEJLETTSEGE Óvodába lépéskor kezdeményező elfogadó visszahúzódó elutasító kezdeményező elfogadó visszahúzódó | elutasító [Kiscsoportban | Középső csoportban Nagy­ i csoportban evakran Elvont kifejezések előfordulása . feladattartása . kitartó felsorol Képolvasás egyszerű cselekvést megnevez összefüggéseket nem képes visszaadni hiányos lénveees mozzanatokat teljes. hiányos iákkal I Óvodába lépéskor (Kiscsoportban Középső csoportban Nagy­ csoportban Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: Kapcsolat' teremtés felnőttekkel. Óvoda neve: • Gyermek neve: Születés dátuma: .A GYERMEK NYELVI KIFEJEZŐKÉPESSÉGÉNEK FEJLETTSÉGE .azdag. együttműködő | kezdeményező ! irányító ikadozó S i Beszédritmus gyors megérti I elfogadja < lassú . szétszórt kiegyensúlyozott nyugtalan erőszakos változó hangulatú zárkózott szovegvisszaadás Megjegyzés 222 223 .

p e r c e p t u o m o t o r o s szubteszt: a vizuális diszkrimináció. erőtlen Feladat­ végzése tevékenysége elmélyült a feladat nem köti le . emlékezet. térbeli és sorrendbeli orientáció. A C s o p o r t u n k a kerület 18 ö n k o r m á n y z a t i m ű k ö d t e t é s ű óvodáját látja el heti egy-. így e g y r e ko­ rábbra tolódott a szűrés időpontja. toleráns Válasz feladja [ tevékeny­ ségek indulatkitöréssel válaszol akadá­ lyozására | személyek elleni agresszióval válaszol . valamint az évek során egyre j o b b a n tért h ó d í t ó óvodai fejlesztő pedagógia. differenciált iskolaérettségi javaslat céljából. mely összesen 4 6 6 g y e r m e k vizsgálatát jelentette. h o g y küldjék-e vagy s e m szakrendelésre az ó v o d á b ó l a gyereket. 224 225 . hogy a gyerekek egy része j e l e n t ő s p r o b l é m á k k a l k ü s z k ö ­ dik. így az első szűrések közvetlenül megelőzték a j a n u á r i döntést. s részképesség-fejlesztésének elkezdése fontos lett volna m á r korábban. időrendi fogalmakban való tájékozottság. számolási és fogalmazási készség.és I s k o l a p s z i c h o l ó g u s M u n k a c s o ­ port a Nevelési T a n á c s a d ó keretében. míg az 1999/2000. logopédusi ellátás. tanév óta m ű k ö d i k Ó v o d a . M á r az első t a n é v b e n több óvodából is jelentkezett igény a n a g y c s o p o r t o s ó v o d á s o k fel­ mérésére. dinamikus átlagos ' Munka­ tempója : PREVENTÍV SZŰRÉS ÉS FEJLESZTÉS AZ Ó V O D Á B A N Középső | Nagy­ ! csoportban ! csoportban MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA Óvodába lépéskor Kiscsoportban! Kerületünkben az 1998/99. c) Nyelvi szubteszt: nyelvi készség. AZ MSSST (MEETING STREET SCHOOL SCREENING TEST) BEMUTATÁSA Az M S S S T . ül. jó megoldásra törekvő a motiváltság hiánya jellemzi. b) V i z u o . kitartásra nem képes gyors. tanévben 15 ó v o d a ö n k é n t e s részvé­ telével átfogó kerületi fejlettségi szintfelmérés kezdődött. Szervezetileg ezt lehetővé tette a teljes körű ó v o d a p s z i c h o l ó g u s i . 1 regresszióval válaszol Megjegyzés 1. hogy a teamszerű m ű k ö d é s iránt egyre n a g y o b b igény m u t a t k o z o t t az óvodákban. nehézkes könnyen váll át más tevékenységre nehezen áll át más tevékenységre kivárásra képes. lassú. g e o m e t r i ­ kus ábrák és betűf orm ák r e p r o d u k á l ó készsége. kétnapos j e l e n l é t b e n . auditív figyelem. A szűrővizsgálat felvétele m i n d ö s s z e fél órát vesz igénybe. hogy az ó v ó n ő k segítséget kapjanak az iskolaérettségi javaslat előkészítésében.A GYERMEK SZOCIÁLIS ÉRETTSÉGE Óvoda neve: Gyermek neve: Születés dátuma: személyi kontaktus nélkül is teljesít Onállósáaa időnként személyi kontaktust igényel állandó személyi kontaktust igényel motivált. m a g y a r standardját Zsoldos és m u n k a t á r s a i 1999-ben készítették el. kitartó a tevékenységben kapkodó. Saj­ nos sok esetben e k k o r derült ki. Az iskolaérettségi javaslat előkészítése és a fejlesztés minél koraibb elkezdése mellett fontos s z e m p o n t volt. nyelvi e m l é k e z e t . Három szubtesztje a részképességek felmérésére a l k a l m a s : ti) M o t o r o s szubteszt: kétoldali szeriális m o z g á s m i n t á k kivitelezése és a testvázlattal kapcsolatos térbeli orientáció.t e s z t e t 1966-ban H a i n s w o r t h és Siqueland dolgozták ki. ! A kerület ó v o d a p s z i c h o l ó g u s a i egységesen az M S S S T szűrőteszttel m é r t é k fel a nagy­ csoportos ó v o d á s o k a t az ősz folyamán.

az ó v o d a v o n z á s k ö r z e t é b e tartozó családok eltérő s z o c i o ö k o n ó m i a i státusza. A KERÜLETI VIZSGÁLAT BEMUTATÁSA Az e l e m z é s 13 ó v o d a 3 9 3 n a g y c s o p o r t o s g y e r e k é n e k adatait mutatja be. . Bár m i n d a n n y i a n tisztában voltak azzal. tési t e v é k e n y s é g m e g h a t á r o z á s á h o z . mellyel kivált­ hatnak régebbi eljárásokat. A vizsgálat időpontjában a legfiatalabb 4. A Nevelési T a n á c s a d ó P s z i c h o p e d a g ó g u s Csoportjának vezetőjével k ö z ö s e n kialakítottuk a fejlesztő p e d a g ó g u s o k m u n k a k ö r i és végzettségi út­ mutatóját. mint a többiek. A felmérés adatait az Ó v o d a v e z e t ő k Kerületi M u n k a k ö z ö s s é g é n e k ülésén ismertettük elő­ ször. melynek o k a lehet: . h a n e m a kerületi mrcycsoportosok j e l l e m z ő i n e k feltérképezésére is. térbeli tájékozódás stb.7 pont) veszélyeztetett. szakember-ellátottság. az óvoda.a fiú.e n y h é n ( 4 . E z e n t ú l m e n ő e n m i n d h á r o m szubteszt fejlesztő p e d a g ó g i a i k o m p e ­ tenciakörbe t a r t o z ó részterületeket mér. s m i n d ö s s z e két ó v o d a n e m f o g l a l k o z t a t részfoglalkozású s z a k e m b e r t sem. Egyrészt mert a legfrissebb s t a n d a r d o k k a l ren­ delkezett. átlagéletkoruk 6 év.11 é v e s volt. mint nevelési p r o g r a m .). mely több t é n y e z ő b ő l is f a k a d h a t . ha az ó v ó n ő k k é z h e z kapnak egy korszerű tesztet. hogy i n t é z m é n y e i k „ n e h é z g y e r e k a n y a g o t " ne­ velnek. v a l a m i n t az átlagos (8 ponttól) n o r m a ­ p o n t o k elkülönítése m e g m u t a t j a a teljesítés szintjét. hogy a g y e r m e k logopédiai vagy fejlesztő foglalkoztatása összefügg-e 226 teljesítményével. hogy k e r ü l e t ü n k b e n a l o g o p é d u s o k n e m c s a k a h a n g h i b á k kor­ rekciójával foglalkoztak. Szerettük volna. de az adatok megjelenítése m é g i s igen erőteljes hatású volt. igen sok tekintetben k ü l ö n b ö z n e k . he­ lyi és tárgyi k ö r ü l m é n y e k stb. kerületi nagycsoportos óvodások körében szubteszt A három szubteszt átlagai F i g y e l e m r e méltó. hogy a fejlettségmérés v é l e m é n y ü n k szerint elsősorban óvónői k o m p e ­ tencia. végzettség. 41 %-a lány. A vizsgált p o p u r láció 5 9 % . mind pedig a kerületi szintű fejlesz-. h o g y az átlagszintet é p p h o g y elérő m o t o r o s területen a kerületi gyere­ kek 41 %-a teljesített a normál érték alatt.az óvodai sajátosságok. m i n d p e d i g az ö s s z p o n t s z á m b a n több j e l e n t ő s eltérés találtunk.ó v ó n ő k is felvehetik. mint az adott g y e r m e k p o p u l á c i ó fejlődési sajátosságai. szubteszt A tanulási zuvar veszélyének esélye a X. A ja­ 3. A s ú l y o s a n ( 0 . A felmérésben részt v e v ő gyerekek 57%-a járt logopédiai foglalkozásra. Az M S S S T mellett két igen fontos s z e m p o n t miatt d ö n t ö t t ü n k . M u n k a c s o p o r t u n k feltérképezte a h a z á n k b a n j e l e n l e g e l é r h e t ő fejlettségmérő teszteket. M i n d a s z u b t e s z t e k b e n . h o g y az ó v o d a i fejlesztésre küldött g y e r m e k e k p r o b l é m á j á n a k a differenciáldi­ agnosztikája n e m történt m e g .A teszt 4. Itt n e m mu­ tatkozott szignifikáns összefüggés a tesztben m e g m u t a t k o z ó g y e n g e teljesítménnyel. részben p e d i g a fejlesztő pedagógiai k o m p e t e n c i a k ö r b e h a t á r o l á s á v a l kerületünk­ ben azóta m e g i n d u l t . A m é r ő m ó d s z e r kiválasztását hosszú előkészítő m u n k a előzte m e g .: Az összesített n o r m a p o n t o k szerint a g y e r e k e k 12%-ánál (47 fő) állapítottuk m e g tanuA lási zavar k o m o l y veszélyét. A szupervíziónak helyet a kerületi P e d a g ó g i a i Kabinet ad. Az e g y s é g e s m e r ő m ó d s z e r pedig lehetőséget ad n e m c s a k az egyén.útmutatója szerint . tehát 36%-nál j ó s o l h a t ó be r é s z k é p e s s é g .6 éves kortól 7.0 éves korig féléves i n t e r v a l l u m o k r a osztott táblázatai szubteszt e n k é n t és összesített n o r m a p o n t t a l is kifejezi a g y e r m e k fejlettségi szintjét.e l m a r a d á s o k miatti várható tanulási n e h é z s é g . így a fejlesztésre j á r ó g y e r e k e k kis s z á m a miatt nehezen tárható fel e g y é r t e l m ű kapcsolat. 227 . . E n n e k k ö v e t k e z m é ­ nyeként a P e d a g ó g i a i Kabinet óvodai s z a k t a n á c s a d ó m u n k a t á r s a i felterjesztést nyújtottak be az Ö n k o r m á n y z a t h o z a kerületi óvodai fejlesztő p e d a g ó g u s hálózat kialakítására. Oktatási Osztály vállalta.1 1. j /. másrészt mert .4 pont) í 11. Erre t á m a s z k o d v a a l k a l m a z t á k a vezetők ó v o d a i státuszban a s z a k e m b e r e k e t . h o g y a szubtesztekben átlagos p o n t s z á m o t elérő g y e r m e k e r e d m é n y e i n e k részletes e l e m z é s e k o r mutatkozik csak m e g egy-egy részterület súlyos e l m a r a d á s a a többihez képest. ábra nyelvi vaslat elfogadásra talált m i n d e n fórumon. T a p a s z t a l a t a i m szerint igen g y a k r a n fordul elő. E n n e k korrekciója részben az ó v ó n ő k ismereteinek növelé­ sével. ábra motoros víz-perc-mot. 2. n e m rutinszerűen csak a p o n t s z á m o k r a t á m a s z k o d ó e l e m z é s é r e hívja fel a figyelmet. . így t ö b b é v e s fejlesztési terv keretében idén m á r 9 ó v o d á b a n van főállású fejlesztő p e d a g ó g u s . H a r m a d r é s z t az e l m ú l t években igen g y a k r a n ta­ pasztaltuk. a legidősebb-' pedig 6. Ez m i n d e n ­ képpen a teszt részletes.a helyi ó v o d a i p r o g r a m o k n a k való megfelelés a l k a l m a n k é n t n a g y o b b h a n g s ú l y t kap. Ez hosszú távon irányt m u t a t h a t m i n d az ó v o d á n belüli. Ez igen fontos volt s z á m u n k r a amiatt. mint a h o g y a n a nyelvi szubteszt is tartalmaz e g y é b e l e m e k e t . Fejlesztő p e d a g ó g i a i foglalkozáson vett részt a vizsgált p o p u l á c i ó 17%-a. Kíváncsiak v o l t u n k arra is. Az e r e d m é n y e k m i n d az ágazati. E z e k a gyere­ kek a nyelvi s z u b t e s z t b e n szignifikánsan a l a c s o n y a b b p o n t s z á m o t értek el. h a n e m a k ü l ö n b ö z ő r é s z k é p e s s é g e k fejlesztésével is (lateralitás. 24%-nál (95 fő) e n y h e veszélyt. Ö s s z e h a s o n l í t ó e l e m z é s tette lehetővé a 13 részt vevő ó v o d a egyes részterületeken elért e r e d m é n y e i n e k a b e m u t a t á s á t . Javaslatunkra a fejlesztő p e d a g ó g u s o k m u n k a i d e j é b e kötelezően beletartozik a kétheten­ kénti kétórás szupervízión való részvétel. Itt é r d e m e s m e g j e g y e z n i . m e l y mi­ att a g y e r e k e k igen eltérő készségekkel és i s m e r e t a n y a g g a l é r k e z n e k az ó v o d á b a . finanszírozását az. m i n d pedig az ó v o d a v e z e t ő k e t m e g h ö k k e n t e t t é k .

. ill. A képzésen m e g t a n u l j á k a teszt felvételét. így az igen prob­ l é m á s körzetet ellátó ó v o d á k t ó l az igen jó színvonalon teljesítőkig m i n d e n m e g t a l á l h a t ó .K 6.3 9.Az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s o k m i n d e n é v b e n . valamint a teszttel k a p c s o l a t o s együtt­ m ű k ö d é s kereteit. t o v á b b k é p z é s e k e n v a l ó r é s z ­ vétellel.S o k a n .5 4.Igen n e h é z s z á m u k r a a teszt-szituáció. hogy saját csoportbeli g y e r e k e t n e m szűrhet­ nek. átcsopor­ tosítást tett sok helyen szükségessé. 4.3 A h á r o m ábra ( 3 .4 10.5 II 8.9 9. .) m i n d e g y i k é b e n u g y a n a z o n a helyen szerepelnek u g y a n a z o k az óvodák.9 6.6 7.8 6.m e r ő j ó i n d u l a t b ó l . C s a k igen n e h e z e n lehetett egyeseket erről lebeszélni. A már g y a k o r l ó ó v o d a p e d a g ó g u s o k s z á m á r a m i n d e n évben tapasztalat­ cserét szervezünk. S. hogy a 2.5 7. 10 10. ábra A motoros minták átlaga óvodánkéiul bontásban 6.6 9. v a l a m i n t a m u n k a m e g o s z t á s s a l kapcsolatos tanulságok átbeszélésére is.5 7.1 9. Az ezzel k a p c s o l a t o s a n megjelent. Az ó v ó n ő k által jelzett p r o b l é m á k : . maga­ sabb p o n t s z á m o t adni. 3. hiszen az ó v ó n ő k ö n á l l ó a n nem é r t e l m e z h e t i k a tesztet.3 7.3 8. m e l y e n lehetőségük van a teszt felvételével. értelmezésével. . .1 9. s e n n e k fényében közös m e g á l l a p o d á s s a l j e l ö l t ü k ki a feladatokat. s a kerületi jó átlagot csak a n é h á n y . időbeli szervezése. m e l y n e k g y e r e k e i egy vagy több területen is az átlag n o r m a p o n t alatt v a n n a k .7 8. A teszttel k a p c s o l a t o s tapasztalataink. Az e r e d m é n y e k óvodai szintű értékelése új szakmai feladatok kialakítását.egy vagy t ö b b alka­ l o m m a l M S S S T . s így ezeknél a g y e r e k e k n é l k é n y t e l e n e k voltunk m á s m é r ő m ó d s z e r t a l k a l m a z n i . így a h á r o m részterületen mért e r e d m é n y e i k név nélkül is jól n y o m o n k ö v e t h e t ő k . Z s o l d o s M á r t á t . speciális szakképzettség megszerzésével. ábra A vizuo-perceptuomatorru minták átlaga óvodánkénti bontásban 228 229 .érdeklődéstől függően . 5. . a p á r h u z a m o s c s o p o r t ó v ó n ő j é v e l s z e m b e n m e g f o g a l m a z o t t rivalizáció-érzést („az én g y e r e k e m e t m á s ne m i n ő s í t s e ! " ) az erősö­ dő t e a m m u n k a során sikerült csak felszámolni.K ö r ü l t e k i n t ő szervezést kíván a szűrés lebonyolítása. ill.7 In tézményi fe I ad a tok: A részt v e v ő ó v o d á k n a k megajánlottuk saját adataik feldolgozását. igen jó e r e d m é n y t elért ó v o d a javítja fel. kérdéseink és aggályaink m e g b e s z é l é s é r e felkértük Dr. E z e k fényében a nevelési p r o g r a m egyes e l e m e i n e k h a n g s ú l y o z á s á v a l .t o v á b b k é p z é s t tartanak a k ö z é p s ő c s o p o r t o s ó v ó n ő k számára.9 6. T ö b b az az ó v o d a . Hajlamosak a g y e r e k e k n e k segíteni.gyakoroltatták csoportbeli gyerekeikkel a teszt feladata­ it.N a g y o n n e h e z e n fogadták el a szabályt. az elméleti alapokat. az e g y ü t t m ű k ö d é s fokozásával és a speciális segítők igénybevételével indult m e g a p r o b l é m á k kezelése. Általában nevelési ér­ tekezlet keretében ismertettük a mérés i n t é z m é n y r e v o n a t k o z ó jellegzetességeit. Jól látható. ábrán b e m u t a t o t t á t l a g s z á m o k igen nagy szórást takarnak.

3 7. A hatályos t ö r v é n y e k é r t e l m é b e n a szülőnek ( g o n d o z ó n a k ) j o g a van a g y e r m e k k e l kap­ csolatos b á r m e l y iratba való betekintésre. hiszen csak a k k o r emeljük ki óvodai cso­ portjából a g y e r e k e t . k i e m e l t e n az iskolára való felkészítés szempontjából.5 8. v a l a m i n t az óvónői j e l l e m z é s t .a g y e r m e k e k e l m a r a d á s a i n a k m e n t é n a kiscsoportos foglalkozások m e g t e r v e z é s e . b) A szülők tájékoztatása.t e a m c s o p o r t o s konzultációja. K ü l ö n ö s e n k ö r ü l t e k i n t ő d ö n t é s t i g é n y e l t e k a k ü l s ő szakmai i n t é z m é n y b e irányított gyerekek. A szülői e n g e d é l y e k e t írásban kértük az ó v ó n ő k által. ábra A nyelvi minták állaga A szűrés lebonyolítása: d) A szülői e n g e d é l y e k beszerzése a foglalkozásokhoz.2 6. és elosztottuk a feladatokat. a fejlesztő p e d a g ó g u s . 230 231 . Ismertettük az ó v o d a i nagy­ c s o p o r t szerepét. . így a fentiek áttekintésével kiválasztottuk a speciális szakellátást i g é n y l ő g y e r e k e k e t . E g y b e n felajánlottunk k o n z u l t á c i ó s lehetőséget g y e r m e k e szűrési e r e d m é n y e i b e való b e ­ pillantásra. mely lehetőséggel c s a k igen ritka e s e t b e n él­ tünk. . A m u n k a óvodai szintű értekezlettel kezdődött. hogy a szülő involváltsága lényegesen e m e ­ li bármely terápia h a t é k o n y s á g á t . Itt részletesen b e m u t a t t u k a szűrőtesztet. osztályválasztás lehetőségeit k e r ü l e t ü n k b e n .5 5. ó v ó n ő vagy a fejlesztő p e d a g ó g u s elvégzi a g y e r m e k részké­ pesség-szűrését. az isko­ laérettségi vizsgálat menetét.e g y é n i . é r z e l m i állapotának. ill.7 c) A s z a k e m b e r .eseti d ö n t é s szerint . k i s c s o p o r t o s logopédiai foglalkozás. Hiszen ha a szülő tájékozott a gyer­ mek problémájáról.4 tívái a k ö v e t k e z ő k voltak: . m e l y e n . 9. ill. .a g y e r m e k c s o p o r t o n belül egyéni b á n á s m ó d r a szorul m a g a t a r t á s i . és itt a d t u n k lehetőséget a s z e m é ­ lyes találkozásra is a s z a k e m b e r e k b á r m e l y i k é v e l . .9 7.5 7. m e l y e k alterna­ 9. Nevelési T a n á c s a d ó stb. 7.e g y é n i . m e l y e n ismertettük a szűrést.nincs s z ü k s é g semmiféle speciális beavatkozásra. a speciális f o g l a l k o z á s o k o n való részvétel el­ döntésére.5 6. átbeszéltük az éves m u n k a ü t e m e z é s é t . A k o n z u l t á c i ó n e g y e n k é n t áttekintettük a g y e r m e k e k szűrési ered­ ményeit. e) A speciális foglalkozások és vizsgálatok beindítása: . a k ö z ö s álláspont kialakítására a g y e r m e k iskolaérettségét illetően. . mely t a r t a l m a z z a a g y e r m e k k é p e s s é g e i n e k .az ó v ó n ő k j e l l e m z é s t készítenek. ill.5 8. valamint viselkedési j e l l e m z ő i n e k a leírását.a l o g o p é d u s felméri a beszédhibákat. E z e k e t a következők­ ben h a t á r o z t u k m e g : a) A g y e r m e k felmérése: . ill.4 7. kijelöltük az ellátás formáig és összeállítottuk az óvodai fejlesztő p e d a g ó g i a i és p s z i c h o ­ lógiai csoportot. és kértük e n g e d é l y ü k e t a vizsgálat lefolytatásához. diszlexia-prevencióra irányult. az adott c s o p o r t két óvónője. Ezt szintén az egységes álláspont kialakítása és képviselete miatt tartottuk fontosnak. .) Minden esetben fontos volt k o n s z e n z u s r a j u t n i .l e m a r a d á s rendezésére: .9 8.6 Csoportjaink m i n d e g y i k é n e k ^ ó i l ö n i d ő p o n t o t j e l ö l t ü n k ki. de e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k m e g s z e r z é s e is. az iskola-. feladatait.10 9.6 9. n e m c s a k en­ gedélyének.külső i n t é z m é n y b e k ü l d e n d ő szakvizsgálat vagy rendszeres terápia céljából (Szakér­ tői B i z o t t s á g o k . ha az indokolt. ill. k i s c s o p o r t o s fejlesztő pedagógiai foglalkozás a r é s z k é p e s s é g .ó v o d á n belüli ellátást igényel a s z a k e m b e r e k bármelyikétől. A n a g y c s o p o r t o s ó v o d á s g y e r e k e k szüleinek értekezletet tartottunk.5 8. a l o g o p é d u s és az ó v o d a ­ p s z i c h o l ó g u s vett részt. Ezek együttes figyelembevételével e g y s é g e s ál­ láspontra j u t o t t u n k a n a g y c s o p o r t során v é g z e n d ő feladatok tekintetében. h a t é k o n y a n tud e g y ü t t m ű k ö d n i a s z a k e m b e r e k k e l a n n a k kezelésében. Ezért is igen fontos a szülő első perctől való p a r t n e r k é n t kezelése. esetleg p á r h u z a m o s a n többtől is. S z a k e m b e r k é n t m i n d a n n y i a n tapasztalhatjuk.a vezető.k o r r e k c i ó r a . mely b e s z é d h i b a .az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s . A szülőkkel való s z e m é l y e s konzultá­ ciót az esetek t ö b b s é g é b e n az ó v ó n ő és a speciális segítő együtt folytatta. é r z e l m i és/vagy részképességbeli problémái miatt. társas kapcsolatainak. ill.

hogy kis l é t s z á m ú vagy speci­ ális iskolai osztályban van a helye.) ( 2 0 0 0 ) : Alapok. Á d á m a képességvizsgálatot jó szinten oldotta m e g . Budapest. szókincse igen g y e n g e .. E z e k n é l a g y e r e k e k n é l további d i a g n o s z t i k u s tesztekkel p o n t o s í t o t t u k a tünet m ö g ö t t m e g h ú z ó d ó okokat. In: Kósáné Ormai Vera. beilleszkedési p r o b l é m á k k a l k ü z d ő g y e r e k e k egyéni vagy k i s c s o p o r t o s terápiáját végezte. Ó v o d á n k b a n .): A Nevelési Tanács­ adók II. majd n a g y c s o ­ p o r t o s k o r á b a n fejlesztő pedagógiai terápiára is. hogy ó v o d á n k n e m különleges. ISTVANFI Ki. R ó z s i k a igen n e h é z családi j ^ ö r ü l m é n y e k között él. . s j a v a s o l t a k további egy év felmentést a tankötelezettség m e g k e z d é s e alól. 3 . Vo­ lán Humán Oktatási és Szolgáltató Rt.ÁRA. ill. szo­ rongó kislány.S z ü l ő a s z a k e m b e r e k bármelyikétől kaphatott o t t h o n r a g y a k o r l ó feladatokat. F o n t o s a z o n b a n tudni. é d e s a n y j a s e m vállalta g o n d o z á s á t . Az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s n á l heti két a l k a l o m m a l k i s c s o p o r t b a járt. A szülők és g y e r e k e k részéről t a p a s z t a l h a t ó elégedettség mellett l e g n a g y o b b megerősí­ tésünk az volt. m i n d pedig a g y e r m e ­ kek és szüleik s z á m á r a . I d ő k ö z b e n az é d e s a n y a m a g á h o z vette a g y e r m e k e t .l o g o p é d u s .fejlesztést is kapott. de egyes esetekben a h o z z á j á r ó g y e r e k e k n é l k a p c s o l ó d ó részképesség-fejlesztést is végzett egyénileg vagy kis­ csoportban. A p s z i c h o ­ lógiai vizsgálat szerint intellektusa átlagos. . M e g á l l a p í t o t t á k . S z o m o r ú . KOVÁCS EF. Budapest. hogy 19 gyereknél fordul elő egy vagy több területen is részképesség-elma­ radás.a kiemelést n e m igénylő. Kötörő Emese (szerk. a Nevelési T a n á c s a d ó iskolaérettségi vizsgálatára csak azokat a gyerekeket küldtük. ill. olyan j ó g y e r e k a n y a g o t k a p t u n k . m i k o r körzeti i s k o l á n k i g a z g a t ó n ő j e azt m o n d t a : „ M i t c s i n á l t a t o k i d é n . ezért kértük a kerületi kihelyezett B e s z é d v i z s g á l ó Á l l o m á s szakértői vizsgála­ tát. majd az ó v ó n ő .Fejlesztő p e d a g ó g u s egy vagy több részterületen fejlődési elakadást m u t a t ó g y e r e k e k egyéni vagy kiscsoportos terápiáját végezte. majd k é s ő b b .s z a k v é l e m é n y e z é s . . F é l é v r e a kisfiú megnyílt. hogy h ú g a mellett m o s t újabb kistestvére született. az édesanyával pedig h á r o m a l k a l o m m a l átbeszél­ tük Á d á m é r z e l m i p r o b l é m á i t . bár k ö z é p s ő testvérével a rivalizáció m e g m a r a d t . M i n d h á r o m szubtesztben telj e s í t m é n y á t l a g u k jóval m e g h a l a d t a a m i n i m u m p o n t s z á m o t . Az é d e s a n y a beszélgetés során többek között e l m o n d ­ ta.. érzelmi á l l a p o t á n a k vizs­ gálata erős szorongást jelzett.L o g o p é d u s elsősorban a h a n g h i b á k korrekcióját végezte. hogy a fejlődés felgyorsul m i n d k é t területen. beszédészlelése. gyakoroltatásával. vita és közös esetkezelés útján alakult ki. aki igen h a m a r „ b e i n d u l t " . s n e m volt sokáig szüksége speciális ellátásra.f e j l e s z t ő p e d a g ó g u s . " IRODALOM GRKGLSS MÁRTA ( 2 0 0 1 ) : A tanulási zavar előjeleinek szűrése óvodás korban. 232 233 . Szülei elváltak. . A fent b e m u t a t o t t modell ideálisnak m o n d h a t ó m i n d a szakemberek. ZSOLDOS MÁRTA. 2. gátlásos. így nagyszülei nevelték. Az Anonymus Alapítvány fejlesztő pedagógus kép­ Példák: 1. Együtt a gyerekekéit.m i k o r m á r nyitott volt az i s m e r e t s z e r z é s r e . Visszajelzésünk szerint iskolai beilleszkedése z ö k k e n ő m e n t e s volt. Karcsi t ö b b hanghibával küzdött. SARKADY KAMILLA ( 1 9 9 9 ) : Szűrőeljárás óvodáskorban a tanulási zavar lehetőségeinek vizsgá­ latára: MSSST. két c s o p o r t b a n összesen 36 gyereket szűrtünk. Télen dönteni kellett beiskolázásával kap­ csolatosan. Horányi Annabella. Ellátási m ó d o k : . Az érzelmi p r o b l é m á k feldolgozására az o v o d a p s z i c h o l ó g u s . így b í z u n k b e n n e . I. organikus érintettség n e m m é r h e t ő . de c s o p o r t o n belül differenciált b á n á s m ó d o t igénylő gyer­ m e k e k fejlesztésének vagy g o n d o z á s á n a k m e g t e r v e z é s e .ó v o d a p s z i c h o l ó g u s ­ t e a m k o n z u l t á c i ó k e r e t é b e n átbeszélte a segítés lehetőségeit. A s z ü l ő a j a v a s l a t o t elfogadta. zése. Egy gyerek akár t ö b b szak­ e m b e r h e z is j á r h a t o t t . Az idei é v b e n pedig iskolaérettségi vizsgálatra küldjük fejlesztő osztályos javaslattal. g o n d o s a n m e g e g y e z v e a m u n k a m e g o s z t á s b a n .RRNC. s az e s e t g a z d a a szülőt is r e n d s z e r e s e n tájé­ koztatta a h a l a d á s r ó l . Budapest.s z ü k s é g esetén további egyéni differenciáldiagnosztika. így n y u g o d t szívvel j a v a s o l t u k iskolába. K o n t r o l l v i z s g á l a t a k o r még egy év ó v o d á b a n m a r a d á s t j a v a s o l t u n k a n a g y m a m á n a k . Á d á m n a g y c s o p o r t o s k o r á b a n erőteljesen m e g v á l t o z o t t . Volt. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Képességtesztjei nagyfokú lemaradást mutattak. Országos Szakmai Találkozójának előadásai. s a család elköltözött egy vidéki ker­ tes házba. akiknél szükséges volt külső kontroll beiktatása a fejlesz­ tés h a t á s á n a k m é r é s é r e . V m o v s Z K Y GÁBOR (szerk. A s z a k e m ­ berek k ö l c s ö n ö s b i z a l m a e g y m á s iránt sok e g y ü t t g o n d o l k o d á s . Az óvodai l o g o p é d u s h o z m á r k ö z é p s ő s korától járt r e n d s z e r e s egyéni foglalkozásra. A tartalmi e l e m z é s a z o n b a n m e g m u t a t t a . . . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 7 ) : Komplex prevenciós óvodai program (Kudarc nélkül az iskolában). .Ó v o d a p s z i c h o l ó g u s az érzelmi. hogy optimális fejlesztése a kerület logopédiai óvodájában biztosítha­ tó. Budapest. MARTONNF. Tapasztalataim az MSSST-vel.szorongó c s o p o r t j á b a " került.Ó v ó n ő a speciális fejlesztések kiegészítéseként az ó v o d a i c s o p o r t b a n k i e m e l t e n fog­ lalkozott a p r o b l é m á s g y e r e k e k ismereteinek mélyítésével. szakrendelésre irányítás. Rózsika igen k e v e s e t beszélő. akikről mi is azt g o n d o l t u k .Szakértői B i z o t t s á g o k h o z . Igen fontosnak tartottuk a folya­ m a t o s k o n z u l t á c i ó t a négy s z a k e m b e r között. TAMÁS MÁRTA ( 2 0 0 1 ) : A fejlesztő munka tapasztalatai. Fejlesztő Pedagógia. k a p c s o l a t a i b a n passzív kisfiút i s m e r t e m m e g b e n n e .

: festés. a két s z a k e m b e r m u n k á j á n a k ösz235 234 . illetve. kettesben v a n n a k velem.a m o n d a t o t szavakra. A foglalkozások végén a z o n b a n m i n d i g van idSf a g y e r m e k e k által igényelt tevékenységek.. M e g b e s z é l i k az érintett g y e r m e k k e l és az egész csoporttal.a kívánt helyre írni. hoz. Intermodális ö s s z e k a p c s o l á s . ez a r e n d s z e r e s s é g és á l l a n d ó s á g é r z é s e miatt fontos. hogy akit lehet. m e t a k o m m u n i k a t í v . Vizuális e m l é k e z e t . m i n d i g együtt d o l g o z o m a g y e r m e k e k k e l . illetve 3 éve. „ k í v á n s á g m ű s o r " beiktatására. A fejlesztő pedagógiai m u n k a olyan pedagógiai tevékenység. hiszen a g y e r m e k n e k ez az elsődleges tevékenysége. Ami­ kor csak lehetséges. képességei. A KONKRÉT MUNKA BEMUTATÁSA /.a h a s o n l ó h a n g z á s ú h a n g o k a t elkülöníteni. Szerialitás . n e k e m kell v á l t o z t a t n o m a stratégiámon. feladattartása. T é r o r i e n t á c i ó . hogy ö n m a g á t megismerje. feladatlapokat és konkrét terveket adok az ó v ó n ő k n e k . a sze­ m é l y e s k a p c s o l a t r a nagy hangsúlyt helyezek. n y o m d á z á s . a Nevelési T a n á c s a d ó b a küldjünk ellátásra. beleértve a családi k ö r ü l m é n y e k e t is. Az egy-egy j á t é k k a l töltött időt i g y e k s z e m mi­ nél tovább nyújtani. a gyakorlatok nagy része multiszenzoros. a g y e r m e k e k egyé­ ni fejlettségéhez. E g y adott­ gyakorlat a transzferhatás miatt sok területet érint. Az ennél n a g y o b b létszámú csoport k e v é s b é h a t é k o n y . Az óvodával való e g y ü t t m ű k ö d é s e m tapasztalatait ö s s z e g z e m az alábbiakban. A g y e r m e k és a p r o b l é m a adott. a m e l y e k a lassúbb érés.: színezés. illetve megtanulja az a l k a l m a z k o d á s és a viselkedés szabályait. beszélgetés. g y u r m á z á s ) . és a tünet súlyossága.a szem. A l e g o p t i m á l i s a b b a két fős csoport. akiknél a vizsgálatok alapján ez indokolt.a hallott hangot. V i z u o m o t o r o s . h o g y mi történik majd velük. megváltoz­ tatja a kialakult n e g a t í v m o t i v á c i ó k a t . m e l y b e n a g y e r m e k el m e r i majd kezdeni használni a képességeit. vagy felmentett g y e r e k e k ) .k o o r d i n á c i ó . illetve a sérült funkciók javítását. A fejlesztő p r o g r a m e g y é n r e szabott. A m i n d e z e k hatására kialakult bizalom olyan légkört teremt. A közös játékban alakulnak ki a társas kapcsolatok. Az ó v o d a l o g o p é d u s a által kezelt g y e r m e k csak indokolt esetben kerül p á r h u z a m o s a n fejlesztésre. és b e l e e g y e z é s ü k e t kérik. segítségül hívva a fejlesztő pedagógia módszereinek és eszközeinek színes palettáját.a h a n g o k h o z betűt azonosítani. t ö b b n y i r e didaktikus játék. mint tárgyi. vagy e g y é b o k o k miatt keletkeztek a g y e r m e k n é l . Auditív e m l é k e z e t . Auditív differenciálás . ö n m a g á ­ ban való hitet. időről időre alakítom aktuális teljesítményük-. M i u t á n az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s és a logo­ pédus elvégzi szűréseit.EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ Ó V O D A ÉS A FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS KÖZÖTT GOSZTONYI JUDIT N a g y c s o p o r t o s o k n á l a tanév utolsó időszakában feladatlapokat is h a s z n á l u n k . M i n d i g az e l a k a d á s pontjáról indulok ki. Azoknál a g y e r m e k e k n é l . c s ö k k e n t i a viselkedési z a v a r o k a t . Auditív analízis . szavak sorrendjét tartani. he­ ti 3 órás r é s z á l l á s b a n egy ó v o d á b a n . m e r t az iskolában ezekkel találkoznak majd a leggyakrabban. Az ó v ó n ő k m i n d e n esetben tájékoztatják a szülőket a fejlesztésről. fejlődik személyisége. lehetőséget k a p a g y e r m e k arra is. A g y e r m e k e k . M e g k é r d e z e m az ó v ó n ő i k és d a d u s a i k tapasztalatait v a l a m e n n y i gyermekről. átlendítve a n e h é z s é g e k e n . Vizuális differenciálás . Az. K e t t ő n é l több g y e r m e k esetében m á r c s ö k k e n az egy főre j u t ó figyelem m e n n y i s é g e és terjedelme. sok-sok konkrét dicséretet a g y e r m e k által nyújtott teljesítményre. látott betűt összekapcsolni. más-más oldalról k özel íte m m e g a problémát. intermodális. m e r t ezáltal nő a g y e r m e k e k feladattudata.és k é z m o z g á s t ö s s z e r e n d e z n i . a következő r é s z k é p e s s é g e k megfelelő m ű k ö d é s e szükséges: Auditív figyelem . ha szükséges. azon belül a t o l l b a m o n d á s sikeres legyen. amely a t a n u l á s h o z szük­ séges pszichikus funkciók fejlesztését. hogy ö n á l l ó a n j u s s o n s i k e r é l m é n y h e z . A gyakorlatok nagy része álta­ lam irányított. ezen keresztül ismeri m e g a világot. Bevezetőként néhány gondolat a fejlesztő pedagógia céljáról és módszereiről. k é p e s s é g e i h e z igazodik. pl. ha társuk hiányzik. A foglalkozásokon a l a p t e v é k e n y s é g ü n k a játék. A dicséret inkább] verbális.betűk. és fokozatosan h a l a d u n k tovább. e g y é b szakértőtől kérjünk vizsgálatot. óvodai fejlesztő pedagógiai munka A tanév eleji h o s p i t á l á s a i m során megfigyelem a g y e r m e k e t k ü l ö n b ö z ő tevékenységei so­ rán a n a g y c s o p o r t b a n .a tanár hangját hallani. Megelőzi vagy csökkenti azokat a tanulási n e h é z s é g e ­ ket. az esetlegesen hi­ á n y z ó funkciók pótlását szolgálja. P a r t n e r k é n t kezelem a g y e r m e k e t a fejlesztő foglalkozáson. folyamatos konzultációt biztosítva. A d d i g a pontig azonban a fejlesztő p e d a g ó g u s dol­ ga. T e r m é s z e t e s e n az első foglalkozás alkalmával ezt én is m e g e r ő s í t e m és tisztázom a gyerekekkel. hogy az írás.a h a s o n l ó betűktől elkülöníteni. a reális é r t é k e ­ lést. lehetőséget adva a gyereknek. m e g e l ő z i a n e u r o t i k u s t ü n e t e k e t . F o n t o s s z e m p o n t . raji zolás. segítse őt. m e l y e k a z e s e t e n k é n t m á r e l s z e n v e d e t t s o r o z a t o s konfliktusok é s frusztrációk miatt kialakulhatnak. együttesen konzultálunk az ó v ó n ő v e l . h a n g o k r a b o n t a n i . Példa egy k é p e s s é g részösszetevőinek és a fejlesztés sokféle területének b e m u t a t á s á r a (a teljesség i g é n y e nélkül). h o g y á t m e n e t i l e g átvállalva a g y e r m e k n é l m é g h i á n y z ó motivációt. így gyakorlatban nyújtok' m i n t á t nekik (pl. Fejlesztő p e d a g ó g u s k é n t d o l g o z o m a Kőbányai Nevelési T a n á c s a d ó b a n . N a g y sze-* repe van é p p e n ezért a s p o n t a n e i t á s n a k . A fejlesztő c s o p o r t b a kerülés fő indikációja az életkor (tankötelezettség elérése.felidézni a hallott m o n d a t o t . A h h o z . társasjátékok. kontrollt. torna. N a g y o n fontosnak tartom a g y e r m e k teljes elfogadását. hiszen a fejlődés n e m e g y e n l e t e s . Ha a g y e r m e k elakad egy p o n t o n .

. a nevelési t a n á c s a d ó k pszichoterápiás és fejlesztő pedagógiai gyakorlatát. A p s z i c h o m o t o r o s fejlesztő p r o g r a m fő területei: . m e l y e t klinikai s z a k p s z i c h o l ó g u s é s p s z i c h o p e d a g ó g u s . Szolnok. 236 237 . Az ó v o d a p s z i c h o l ó g u s s a l e g y e z t e t v e j ö v ő b e n őket is bekapcsolhatjuk a szűrésbe. Zöld Iskola. Alapozó Terápia Alapítvány. illetve f o l y a m a t o s szabadjáték folyt a gyerekek preferált játékaival. ízlelés. élethelyzetének m e g i s m e r é s e az ó v ó n ő adatai alap­ j á n .S z e n z o m o t o r o s integrációfejlesztés (egyensúly. A terv g y e r m e k e n k é n t egyedi volt. SZERDAHELYI MÁRTON. A foglalkozások heti 1 a l k a l o m m a l . p s z i c h o p e d a g ó g i a i és logopé­ diai t a n u l m á n y a i m során elsajátított ismereteim képezik. K i s c s o p o r t b a n ( 3 . g y e r m e k m e g f i g y e l é s a c s o p o r t b a n . Szolnok. hallás. a gyerek családjának. tapintás. m e g o l d á s o k a t ta­ lálni a j á t é k b a n felmerülő p r o b l é m á k r a . és a fejlesztő p e d a g ó g u s a kö­ v e t k e z ő információk alapján: az ó v ó n ő javaslata. az esetleges h o m e . S z ü k s é g e s n e k tartottuk azt is.t r a i n i n g mód­ szere. a p s z i c h o l ó g u s . követtük a haladást.3 0 p e r c i g tartottak. az a n a m n é z i s felvétele. A képességfejlesztő mikrocsr^portban didaktikus fejlesztőjátékokkal történt a fejlesztés. m i n d i g u g y a n a b b a n a külön helyiségben. h o g y a p s z i c h é s sérülés miatt m á s o d l a g o s a n k i a l a k u l t teljesít­ m é n y r o m l á s n á l . és b e l e e g y e z é s é t kérte a h h o z . A d ö n t é s t k ö v e t ő e n az ó v ó n ő m i n d e n e s e t b e n m e g b e s z é l t e a g y e r e k k e l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k a t a szülővel.4 é v e s g y e r m e k e k ) . hogy az ó v ó n ő milyen t í p u s ú j á t s z ó c s o p o r t o t alakított ki. Ezután k ö z ö s e n állapodtunk m e g a b b a n . h o g y a n lehet e z e k e t a j á t é k t ö r t é n é s e k e t m e d e r b e n tartani. esetleges jelenléte a foglalkozásokon. Nemzeti Tankönyvkiadó. ezt k ö v e t ő e n pedig együtt indíthat­ nánk fejlesztő c s o p o r t o k a t az érintett g y e r m e k e k s z á m á r a . itt az ó v o d á b a kerülő g y e r m e k e k beszoktatásával kapcsola­ tos n e h é z s é g e k m e g b e s z é l é s e állt a k ö z é p p o n t b a n . A m á s i k p r o b l é m á m . A z ó v o d á b a n végzett jelenlegi m u n k á m során h á r o m n e h e z í t ő k ö r ü l m é n n y e l kell s z á m o l ­ nom: A szülővel való e g y ü t t m ű k ö d é s és segítség nélkül lassú a haladás. E b b e n az esetben külső szupervízor segítségét v e s z e m igénybe. MARTOK-DÉVÉNYI ÉVA. az óvó­ nő indirekt irányításával. a g y e r m e k e k p r o b l é m á i . Ez a szülő p r o b l é m a ­ t u d a t á n a k h i á n y á b ó l adódik.és f i n o m m o z g á s .N a g y . A képességfejlesztő c s o p o r t e s e t é b e n lépésről lé­ pésre felépítettük a fejlesztési tervet. illetve a teljesítménybeli változásaikról. kötet. hogy a j á t é k t ö r t é n é s e k milyen érzéseket. K é t h e t e n t e a z e s e t m e g b e s z é l ő c s o p o r t o k b a n . 2 0 . SZEMÉLYISÉG. m i n d a n n y i a n bővítettük m ó d s z e r e i n k tárházát. KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 9 ) : Alapozó Terápia. saját csoportjukból kiválogatott 5-6 gyerek­ kel. j e l l e m z é s e a g y e r m e k r ő l . tér-. m e l y e k a g y e r m e k egyéni fejlettségéhez. valamint az ó v ó n ő egyéni beállítottsága döntötte el. (Hiszen ezért n e m j u t t a t h a t ó el a g y e r m e k pl. SZALTNER JÁNOSNE ( 1 9 9 5 ) : „Nebuló" Látom. A j á t é k azon sajátosságát használtuk fel. TELKES JÓZSEF ( 1 9 9 9 ) : Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában.szehangolási n e h é z s é g e miatt. hallom. h o g y miért került külön kis csoportba. A foglal­ k o z á s o k r ó l m i n d e n a l k a l o m m a l j e g y z ő k ö n y v készült. E z u t á n k e z d ő d ö t t m e g a fejlesztő m u n k a . és ezáltal m e g v a l ó s u l h a s s o n m u n k á m p r e v e n c i ó s j e l l e g e is. k é p e s s é g e i h e z igazodtak. csoportba való beilleszkedésükről. hogy me­ lyik g y e r e k n e k milyen j e l l e g ű m i k r o c s o p o r t o s foglalkozásra van szüksége.1 . csinálom: tudom! Képességfejlesztő feladatgyűjtemény kisiskolások számára. A m i k r o c s o p o r t o k a t az ó v ó n ő k vezették. Psycho-Art Kft. Budapest. e s e t e n k é n t m ó d o ­ sítva a z eredeti tervet. a személyiségfejlesztő m i k r o c s o p o r t t a l k a p c s o l a t b a n m e g f o g a l m a z t u k . Budapest. m i u t á n megtaláltuk a g y e r m e k e k képességbeli elma­ radásának okait. TÓTH GÁBOR.p r o g r a m képzésén tanultakkal. . A fenti m ó d s z e r egy k o m p l e x fejlesztési m e t o d i k a . ezt kiegészítve az A l a p o z ó Terá­ pia és a S i n d e l a r . Jelenleg m e g e l ő z ő t e v é k e n y s é g e t idő hiányában n e m tudok megvalósítani. d o l g o z ó ó v ó n ő k k ü l ö n j á t s z ó c s o p o r t o t n e m vezettek. a nevelési ta­ n á c s a d ó b a sem. 30 perc i d ő t a r t a m b a n . a t a n á c s a d á s . mely felhasználja az ó v o d á s o k fej­ lesztésével k a p c s o l a t o s t a p a s z t a l a t o k a t és kutatási e r e d m é n y e k e t . hogy a k ö z é p s ő c s o p o r t o s g y e r m e k e k is b e k e r ü l h e s s e n e k a fejlesztő p e d a g ó g i a i ellátásba. A foglalkozássorozat o k t ó b e r elejétől május végéig tart.P e r c e p t u o m o t o r o s készségfejlesztés (látás. illetve m a g a t a r t á s z a v a r n á l h i á n y z i k a klinikai p s z i c h o l ó g u s s a l való e g y ü t t m ű k ö d é s . A tanév végén hatásvizsgálatot végeztünk a gyermekek játékszínvonal-változásáról. Fejlesztő m ó d s z e r e i m e t j e l l e m z ő e n az oligofrénpedagógiai.ÉS KÉPESSÉGFEJLESZTŐ JÁTSZÓCSOPORTOK AZ ÓVODÁBAN IRODALOM ADORJÁN KATALIN ( 1 9 9 2 ) : Szebben akarok írni . hogy g y e r m e k e fejlesztő foglalko­ z á s o k o n v e g y e n részt. II. T e r v e m az. A m u n k a során l e h e t ő s é g nyílt e g y m á s m u n k á j á n a k m é l y e b b m e g i s m e r é s é r e . a g y e r e k e k raj­ zainak e l e m z é s e . a szülő m e g i s m e r é s e .f e j l e s z t ő p e d a g ó g u s vezetett. he­ ti egy a l k a l o m m a l . Városi Nevelési Tanácsadó. konfliktusokat fejezhetnek ki. A k ö z b e n felmerülő p r o b l é m á k r ó l és tapasztalatokról h a v o n t a m e g b e s z é l é s t tartottak a c s o p o r t v e z e t ő k . az ó v o d á b a n . h o g y m e g é r t e s s ü k a g y e r m e k k e l . az ó v ó n ő k tapasztalatait és ismeret­ anyagát. lateralitás fejlesztése. BAODY EMŐKR. hogy a g y e r m e k a játék nyelvén k é p e s megjeleníteni belső konfliktusait. A személyiségfejlesztő m i k r o c s o p o r t eseté­ ben bábjáték. Azt.) így k i m a r a d pl. A g y e r m e k e k e t együtt válogatta az ó v ó n ő . a m e l y e k a j á t é k folyamán a felnőtt segít­ ségével f e l d o l g o z h a t ó k k á válnak. szaglás észlelés). időészlelés).

Az óvodai nevelés az elsősorban játékos tevékenységekre alapozott pedagógiai m u n k á t helyezi előtérbe. A különbség csupán a tanulói létszámkeretből adódik. Panckhurst.k o m p l e x pedagógiai és pszichológiai vizs­ gálatok m e l l e t t . s az iskoláztatás kezdetén alkalmazott tanítási-tanulási p r o g r a m alapvetően befolyásolja annak sikerességét. melyek egy á t m e n e t i k é p z é s alapjait vethetik m e g .ö. A N A T által megjelölt . v a l a m i n t a N e m z e t i Alaptan­ tervet. évben jelölte m e g . 1996). s emellett m o z g á s u k jól koordinált. 1988).két iskola egy-egy kislétszámú osztályával v é g e z t ü k az 1999/2000-es tanév során. A közoktatás szakemberei k o r r e k c i ó s osztályok indításával igyekeztek áthidalni a tanterv által előírt k ö v e t e l m é n y és az ó v o d á b ó l m á r „ k i ö r e g e d e t t " (esetleg n e m is j á r ó ) g y e r m e k e k tényleges fejlettsége kötő osztályok képzési anyaga tartalmában és szerkezetében megegyezik a normál osztályo- \ 1 1 1 1 l 1 f S 1 | 4 i szerek fejletlensége. iskolai szocializációhoz igazodik. Az óvodai n e v e l é s keretei közt szervezhető foglalkozások: anyanyelvi nevelés. Megfelelő diagnosztikai eljárásokkal a tanulási zavarok m á r ó v o d á s k o r b a n előre jelez­ hetők (P. a m i k o r a törvény a gyerekek b e i s k o l á z á s á n a k a felső korhatárát a 7. ha a g y e r m e k e k m é g n e m r e n d e l k e z n e k a megfelelő iskolakészültséggel. háztartástan. és mtsai 1998).8 éves a n a g y c s o p o r t b a n marad. elkötelezettsége a m é r v a d ó . mely egyben az iskolára való előkészítést is jelenti. e m b e r és társada­ lom. testnevelés ( Ó v o d a i nevelés országos alapprogramja. Az iskolai é l e t m ó d h o z í j ] i j I % 4 j < ^ J \ j * V. m a t e m a t i k a . irodal­ mi nevelés. mely szerint a 7. A g y e r m e k e k fejlettségét figyelembe vevő oktatás érvényesítése az iskola feladata. P. m e l y e k egy átmeneti képzés kialakításához szükségesek. s a továbbiakban egyben J. e m b e r és természet. zött h ú z ó d ó s z a k a d é k o t . ezek nyújtanak jó alapot a fogalmi kategóriák kialakításához.4 . A tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d ő kisiskoláskorúak s z á m á r a m e g o l d á s lehet egy olyan át­ meneti képzési forma kialakítása. életvitel és gyakorlati ismeretek: technika. sem pedig az iskolaérettségi vizsgálatok terén e s z e m p o n t b ó l m é g n e m tekinthető általánosnak. én-fejlettség.. így a tantárgyi k o n c e n t r á c i ó és integráció kihasználásával az alap-kultúrtechnikák elsajátításához nélkülözhetetlen képességek fejlesztését célzó p r o g r a m o t t u d u n k az egyes nevelési területekhez és egyben az iskolai t a r t a l o m h o z igazítani. m a t e m a ­ tikai nevelés. majd újabban a fejlesz. 1995). hogy jelenleg akár a 8 éves gyermek is az óvodában maradhat. B a l o g h . valamint a z o k integrációjának a hi ánya áll (P. U g y a n a k k o r a gyakorlatban a korrekciós. 1988). vizuális kultúra. Az oktatási törvény m e g e n g e d i a r u g a l m a s iskolakezdést. Z ö k k e n ő m e n t e s ez a folyamat abban az esetben.AZ ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET: EGY ÚJ KÉPZÉSI F O R M A KIALAKÍTÁSA GYENÉI MELINDA való a l k a l m a z k o d á s b a n a legfőbb n e h é z s é g e t a k ö v e t e l m é n y e k m e g j e l e n é s e és a nekik va­ ló megfelelés jelenti. zenei nevelés. J . t o v á b b á e m l é k e z e ­ ti és figyelmi k a p a c i t á s u k is fejlett. taktilis. 1981. Balogh. 1990). \ ^ Az ó v o d a és iskola programjában m e g t a l á l h a t ó a k azok a k ö z ö s e l e m e k és kapcsolódási Pontok. E l e m e z t ü k a két i n t é z m é n y m ű k ö d é ­ sének a l a p d o k u m e n t u m á t . osztályos korosztályára is vonatkoztat­ ható . vizuális nevelés.i kéval.műveltségi területek pedig: anyanyelv és irodalom. és át tudják kapcsolni egy­ másba a k ü l ö n b ö z ő modalitásokat. h o g y k ö r z e t e n k é n t „ i s k o l a e l ő k é s z í t ő " c s o p o r t o t is indítanak az ó v o d á k . Ez utóbbi dilemma s z á m o s n e h é z s é g e t jelentett az iskolák s z á m á r a k o r á b b a n is. ha p o n t o s és differenciált p e r c e p tuális funkciókkal (vizuális. A dilemmát most tovább fokozza az a lehetőség. s a fejlesztő m u n k á t szakszerűen e l l á t n i ? * T o v á b b á milyen csoportkeretek közt lehetne ezt m e g v a l ó s í t a n i ? A kínálkozó lehetőségek közül az egyik az. Jelen mára. a z o n b a n a jelenlegi hazai gyakorlat sem az óvodai nevelés. a másik pedig. h o g y a n n a k tartalma és szerkezete á t m e n e t e t k é p e z z e n az ó v o d a nevelési területei és az iskolai tantárgyi r e n d s z e r között. általános iskola nulladik osztálya és a fejlesztő első osztályosok szá­ A képzési anyag kialakításában fő szempontként szerepel az. iskolakezdést megkönnyítendő speciális képzés kialakí­ táséit tűztük ki célul az. K é r d é s . kutatásunk keretében az. mely a l k a l m a z k o d i k a g y e r m e k e k fejlettségéhez. életévüket betöltött g y e r m e k e k beiskolázása m á r nem kötelező. ha a g y e r e k e k a kog­ nitív fejlődés terén az alap-kultúrtechnikák elsajátítását m e g a l a p o z ó p s z i c h i k u s funkciók kellő fejlettségének b i r t o k á b a n é r k e z n e k az iskolába. hogy az óvodai nevelés és az ó v o d a p e d a g ó g u s o k szakmailag megalapozott felkészültséggel tudják-e a korosztály kognitív és személyiségfejlődési j e l l e m z ő i t figyelembe venni. a tanterv és a k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r nélkülözi a t a n u l ó c s o p o r t o k fejlettségéhez való igazodást. feladattudat­ feladattartás) a színvonala fontos s z e m p o n t m é g az iskolai a l k a l m a s s á g m e g í t é l é s é b e n is.az általános iskola 1 . S . 1 238 239 . auditív. h o g y a 7 . A fejlesztő munka eltér a „hagyományos" pedagógiai tevékenységtől: az e célra kidolgozott diagnosztikát. téri) rendelkeznek. Aktuális kérdésként vetődik fel. és egy­ ben az. hogy az érintett k o r c s o p o r t s z á m á r a melyik intézmény kínálja a nevelés-oktatás színterét akkor. Az egyes kognitív részfunkciók. M á s ­ részről a szociális fejlettség egyes összetevőinek (szociabilitás. testnevelés és sport ( N e m z e t i Alaptanterv. továbbá a gyerekek alapkészségeit fejlesztő módszereket és eszközöket igényel (Tansley. Elsőként a z o k a t a k a p c s o l ó d á s i p o n t o k a t kerestük az ó v o d a és az iskola p r o g r a m j á b a n . A két i n t é z m é n y ( ó v o d a és iskola) eltérő színterei a k i s g y e r m e k e k szocializációjának. Balogh. tánc és dráma. L a m b . a k ö r n y e z e t m e g i s m e r é s é r e nevelés. m ű v é s z e t e k : ének-zene. az Ó v o d a i N e v e l é s Programját. A m u n k a gyakorlatban történő kipróbálását . valamint a hozzájuk k a p c s o l ó d ó m e t a k o g n i t í v funkciók megfelelő színvonala a tanulási a l k a l m a s s á g (iskola­ érettség) a l a p v e t ő feltétele. a t a n k ö n y v e k v o n a t k o z á s á b a n pedig általánosan az osztálytanító szakmai irányultsága. m e l y a korrekciós/fejlesztő osztályok esetében maximálisan 15 fő lehet. A tanulási n e h é z s é g e k kialakulásában l e g g y a k r a b b a n a p e r c e p t u á l i s és m o t o r o s rend­ H a z á n k b a n a beiskolázott g y e r m e k e k jelentős arányban k ü z d e n e k valamilyen tanulási nehézséggel (P.

A tantárgyak heti ó r a k e r e t e m e g e g y e z e t t a normál o s z t á l y o k b a n s z o k á s o s 20 órával. v a l a m i n t m a t r a c o k k a l . mely m ó d s z e r t e r e d e t i l e g a z o l v a s á s z a v a r ( d i s z l e x i a ) //. A korábbi h a z a i vizsgálatok szerint ha egy iskolán belül az o s z t á l y o k b a sorolás a t a n u l ó k t a n u l m á n y i e r e d m é n y e . mellyel k a p c s o l a t o s a n ö n k é n t e l e n ü l felvetődik a p e d a g ó g i a i szakiroda­ l o m b ó l jól ismert. s a t a n í t á s b a n v á l t o z a t l a n u l ö r ö m é t lelő p e d a g ó g u s . A 20 fős osztályban a g y e r e k e k . s e z e n felül d é l u t á n o n k é n t heti 4 órában balettoktatást is lehetett választani. tananyag és követelményrendszer v o n a t k o z á s á b a n a kislétszámú osztályban A m e g y e i székhelyű város két i n t é z m é n y é n e k j e l l e m z ő i a tanulói létszám. Altalános Iskola reedukációja céljából d o l g o z o t t ki a szerző. X. A tanterv.városi.7 0 0 fő közötti tanulói létszám több épületben került elhelyezésre. t e c h n i k a . h o g y a l a k ó k ö r z e t b e n a c i g á n y családok . A fejlesztő osztály né-: h á n y tanulója m á r ó v o d á s k o r á b a n is járt fejlesztő foglalkozásokra a nevelési t a n á c s a d ó b a . rajz. h á r o m sorban lehetett csak összezsúfolni). Az a n y a n y e l v i o k t a t á s b a n a p e d a g ó g u s a Meixner-féle olvasás-írástanítási m ó d s z e r t és t a n k ö n y v c s a l á d o t a l k a l m a z z a . és olyan gon- 240 241 . Altalános Iskola A 6 . a többi p á r h u z a m o s o s z t á l y h o z h a s o n l ó a n . t e s t n e v e l é s t á r g y a k a t e m e l t ü k ki. E lehetőséget m a x i m á l i s a n sikerült k i h a s z n á l n i : babasarok került az egyik szegletbe.m é g i s az évek óta használt régi szerint h a l a d n a k . Az első osztályok közül a kísérletben részt v e v ő tanulócsoport . hogy a fejlesztő osztály az első „E" b e s o r o l á s t kapta. mely körül­ mény eleve behatárolja a g y e r e k e k térbeli elhelyezését (az e g y s z e m é l y e s p a d o k a t vízszin­ AZ ISKOLÁKRÓL ÉS A KÍSÉRLETI OSZTÁLYOKRÓL tesen e g y m á s mellé. Az osztály pedagógusa egy n e m r é g i b e n bevezetésre került. a k k o r fennáll a veszélye annak. Az a l k a l m a z o t t t a n k ö n y v c s a l á d v o n a t k o z á s á b a n az anyanyelven kívül a m a t e m a t i k a ok­ tatásában volt m é g l é n y e g e s eltérés a két kísérleti osztály között.az értelmiségiek gyermekei n a g y o b b arányban vannak jelen. az iskola p e d a g ó g i a i programja szerint a k ö t e l e z ő t a n ó r á k o n t ú l m e n ő e n s z á m í t á s t e c h n i k á t és i d e g e n n y e l v e t (2 c s o p o r t b a n a n g o l t és n é m e t e t ) is tanulhattak. M e g j e g y z e n d ő . párnákkal egyidejűleg több kis c s o p o r t szá­ mára is lehetett játszó-. A kísérleti m u n k a m e g k e z d é s e k o r az érintett iskolákban az.sz. valamint az oktatási tartalom szempontjából: .m e l y e k az á b é c é e l ő k e l ő b b helyeiről kapták j e l ü k e t (az A-s és B-s osztályok) . szervezeti formák. A kísérleti osztály tantermének téri e l r e n d e z é s e . melyre vonatkozóan k o m p l e x pe­ dagógiai-pszichológiai vizsgálat készült (a Városi Nevelési T a n á c s a d ó vizsgálatai). é n e k .9 0 0 g y e r m e k e t m a g á b a foglaló iskolának a tárgyi felszereltsége o p t i m á l i s n a k m o n d ­ h a t ó . mely kiegészült 1 óra korrepetálással. szótagoltató á b é c é s könyv m é g további öt munkafüzettel e g é s z ü l ki az írástaní­ tás céljára.bár hivatalosan n e m fejlesztő osztály . és a nekik való megfelelés önbeteljesítő j ó s l a t t á válhat. hogy a p e d a g ó g u s o k körében kialakulhat arejtett e l v á r á s o k rendszere a k ü l ö n b ö z ő osztályokkal s z e m b e n . m e l y n e k keretében a heti 3 óra testne­ velésből 1 ó r á b a n n é p t á n c c a l i s m e r k e d t e k a g y e r e k e k . a tanulók részéről pedig az elvárások m e g t a n u l á s a .bár készült új helyi tanterv . A 20 fős osztály tanulói által használt Hajdú-féle m a t e m a t i k a m á r k o m p l e x a l a p k é p e s s é g e k r e alapoz. A v i z s g á l a t u n k b a n részt v e v ő fejlesztő osztály esetében az osztályba sorolás kizáróla­ gos szempontja a gyermekek iskolai alkalmassága volt. Az osztálytanító t ö b b é v t i z e d e s tapasztalattal r e n d e l k e z ő .a kísérleti m u n k a keretéül szolgáltak. a N A T . Az ok talán az érintett c s a l á d o k társadalmi ö n s z e l e k c i ó j á b a n is rejlik: szívesebben íratják a cigány szülők g y e r m e k e i k e t a k e v é s b é színvonalas iskolákba^ v a l a m i n t é l e t m ó d b e l i j e l l e m z ő i k b ő l a d ó d ó a n szívesebben viszik a gyerekeket oda.h o z k a p c s o l ó d ó in­ tegrált nyelvi és i r o d a l m i p r o g r a m ú t m u t a t ó j a szerint tanított. A m ó d s z e r az analitikus­ szintetikus olvasástanítási eljárások k ö r é b e s o r o l h a t ó .a város e g y é b területeihez képest . K o n k r é t a n az a n y a n y e l v . megyei szinten is szép sikereket érnek el a t a n u l ó k a tanul­ m á n y i v e r s e n y e k e n . Az iskola k i e m e l t p e d a g ó g i a i törekvése között szerepelt m é g a m o z g á s k u l t ú r a fejlesztése is. Az osztályterem a szerény létszámú t a n u l ó c s o p o r t h o z viszonyítva is kicsi.ma­ g a s a b b a n reprezentáltak. A h a n g o z t a t ó . s végzi ezt a feladatot azóta is. F-es) o s z t á l y o k b a n . k ö r n y e z e t i s ­ m e r e t . h o g y ez egy­ ben a g y e r e k e k s z á r m a z á s szerinti szelekcióját is e r e d m é n y e z i (Férge. m i n d p e d i g a mozgásfejlesztésre lehetőséget nyújtott. ahol a g y e r e k e k az otthonról ho­ zottjátékaikat tárolták. ül. m a t e m a t i k a . Az iskola a tanévben négy p á r h u z a m o s első osztállyal indult. „rejtett t a n t e r v " n é v e n ismertté vált j e l e n s é g p r o b l é m a k ö r e . 1980).a fejlesztő m u n k a s z e m p o n t j á b ó l ideális volt. A kisebbségi c s o p o r t o k b ó l viszonylag kevés g y e r m e k került az osztályba (3 fő). b e s z é l g e t ő helyeket kialakítani. aki az iskolában évekkel ezelőtt indult k o r r e k c i ó s osztály vezeté­ sét ö n k é n t vállalta. s a l a k í t o t t u k át a fejlesztő m u n k a céljaira. A tágas helyiség hátsó részében lévő szabad terület mind a j á t é k o s foglalko­ zásokra. oktatási tartalom és m e t o d i ­ ka mellett e l e m e z t ü k a k é p z é s struktúráját is. ebből egy az ú n . fejlesztő osztály (15 fővel). A lakótelepi k ö r n y e z e t ellenére a szülők a város e g y é b körzeteiből is szívesen írat­ j á k ide g y e r m e k e i k e t .ö s s z e t e v ő módszerű. a tárgyi feltéte­ lek. a n n a k el­ lenére. mint a gyengébb (az E-s.e l e m z ő . k é p e s s é g e m e n t é n történik. A ta­ nulók családi háttere a S E S v o n a t k o z á s á b a n h e t e r o g é n n e k m o n d h a t ó : az iskolázottság te­ rén az a l a c s o n y a b b v é g z e t t s é g ű szülői h á t t é r mellett m e g t a l á l h a t ó k a d i p l o m á s o k is> gazdasági téren pedig a t e h e t ő s e b b családok és a m u n k a n é l k ü l i szülői háttér is előfordul.öszszetételére j e l l e m z ő volt a tanulási zavarokkal k ü z d ő g y e r m e k e k m a g a s aránya. M á s iskolákból is fogadnak g y e r m e k e k e t úszni ta­ nulni. sz. saját t a n u s z o d á v a l is rendelkezik. s így öszszesen heti 21 t a n ó r a (45 perces) volt kötelező a g y e r m e k e k s z á m á r a . A 8 . A j o b b osz-. v a l a m i n t a fejlesztési lehe­ tőségeket. t á l y o k b a n . ahol ro­ k o n vagy i s m e r ő s c s a l á d o k g y e r m e k e i n a g y o b b arányban vannak. A g y e r e k e k iskolai szocializációjával k a p c s o l a t o s a n a n e m k í v á n a t o s „rej­ tett t a n t e r v " e téren abban nyilvánulhat m e g .

H á n y tyúkot csípett el R ó k a R u d i ? " A m á s o d i k félév elejéről való feladat: „Öt kutyus egy utcában lakik az utca páratlan oldalán. a k k o r is kettővel k e v e s e b b lett v o l n a hatnál. a z o n b a n stabil b e t ű i s m e r e t t e l r e n d e l k e z n e k . s z á m o é elterelő m o z z a n a t t a l m e g t ű z d e l t feladatok m e g o l d á s a . pálcikák. így az e g y e s vizuális funkciók (alak. /. A k ö v e t k e z ő k b e n a fejlesztő munkáról szeretnék egy rövid áttekintést nyújtani (a teljes program b e m u t a t á s a m e g h a l a d j a jelen t a n u l m á n y kereteit). Ez utóbbi a l k a l m a z á s á t n e m c s a k a k e z d ő s z a k a s z b a n láttuk i n d o k o l 243 242 . Módszertani változtatások hajtott t e v é k e n y s é g e k e n keresztül végezték a gyerekek. a m e l y a k e v é s b é jól h a l a d ó g y e r m e k e k s z á m á r a kifejezetten h á t r á n y o s .s z á m i s k o l a " m u n k a f ü z e t viszont egy felkészí-! tő osztály e s e t é b e n is h a s z n o s segítséget nyújthat a s z á m f o g a l o m kialakításában. az ó r a r e n d b e is beiktatott korrepet si órákat. e r ő s í t i " seben. ezért az o k t a t á s b a n a l a p o z ó és kiemelt szerepet szánunk olyan feladatsoroknak. szín) fejlesztése r p r o g r a m u n k b a n k i e m e l t e n kaptak helyet a t é r p e r c e p c i ó s . Párhu m o s a n t ö b b kis c s o p o r t b a n „ d o l g o z t a k " a gyerekek. H e l y e t t ü k j á t é k o s fejlesztő foglalkozásokat tartottak a p e d a g ó g u s o k . A szám­ fogalmat ( l . a logikai készlet és különböző természetes anyagok felhasználásával tör­ tént. (Egy kiragadott p é l d a az első félév feladatsorából: „ R ó k a Ru­ di t y ú k o k r a vadászott.. mint a m e n n y i t fogott. majd p e d i g a m a t e m a t i k a munkafüzet v o n a t k o z ó rajzos feladatain keresztül. h a n e m a b e t ű t a n u l á s teljes folyamatát célszerű végigkísérni ilyen feladatokkal.d o l k o d á s i m ű v e l e t e k elsajátítását. mely k ü l ö n ö s e n i n d o k o l t a z o k n á l a g y e r e k e k n é l . sokféle e s z k ö z h a s z n á l a t t a l . M o r z s i F i c k ó mellett lakik. A tanórák pedig az aktuális t é m á h o z igaz. de n e m t ö b b 13-nál. vagy az a l a c s o n y a b b s z o c i o ö k o n ó m i a i státuszú c s a l á d o k g y e i m é kei m é g n e m r e n d e l k e z n e k . t a n k ö n y v e k és m u n k a f ü z e t e k z ö m e az első félév végéig a szó szint el­ érését jelöli m e g . u g y a n a k k o r ezekkel a v a l a m i l y e n fejlődési e g y e n e t l e n s é g e t m u t a t ó . a m e ­ lyek a k ü l ö n b ö z ő tárgyakkal ténylegesen végrehajtott cselekvések útján g y a k o r o l t a t n a k . E célból a t a n u l a n d ó betűk k ü l ö n b ö z ő a n y a g o k b ó l való kialakításával (pl. E téren hátráltató k ö r ü l m é n y lehet az az iskolai szemlélet és gyakorlat." M e l y i k ház k i é ? " ) Ú g y g o n d o l o m .l O-ig) pedig a k ü l ö n b ö z ő p e r c e p t u o m o t o r o s r e n d s z e r e k és a keresztcsatornák fejlesztésén k e r e s z t ü l k í v á n t u k erősíteni. fejlesztő feladatokkal e g é s z ü l t e k ki. A h a g y o m á n y o s a n olvasás ó r á k j ó lehetőséget kínálnak a verbális fejlesztésekre is. p a p í r b ó l ) . Az új b e ­ tűk/hangzók t a n u l á s á n a k ü t e m e t a n n a k kell m e g s z a b n i a . valamint az auditív diszkri ciós g y a k o r l a t o k . A KÍSÉRLETI MUNKA TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI VONATKOZÁSAI Matematikaoktatás A sokirányú t a p i n t á s o s ismeret és a m a n i p u l á c i ó a l a p o z z á k m e g a m a t e m a t i k a i g o n d o l k o ­ dást. M e g j e g y z e n d ő . E s e t e n k é n t pedig a m e g l é v ő t a n a n y a g b ó l az általi' e l h a g y h a t ó n a k ítélt részeket pótoltuk azokkal. Anyanyelvi oktatás M ó d s z e r t a n i s z e m p o n t b ó l k i e m e l t j e l e n t ő s é g e t tulajdonítunk a z o k n a k a g y a k o r l a t o a m e l y e k az olvasás. Bodri h á z s z á m a a legkisebb. mely a p e d a g ó g u s m u n k á j á n a k sikerességét abban méri le. helyes a l k a l m a z á s u k n a k a b e g y a k o r l á s a ko­ rongok.és í r á s t a n u l á s b a n m e g h a t á r o z ó szerepet j á t s z ó alapfunkciók er sét szolgálják. hogy az á b é c é m e g t a n í t á s á b a n milyen g y o r s a n halad. A b e m u t a t á s céljából két területet e m e l n é k ki: az anyanyelvi és a m a t e m a t i k a o k t a t á s t . a kisebb-nagyobb fogalmak differenciálása. de ha kettővel t ö b b e t fogott volna. gyurmából. Az írásórák alkalmával pedig a f i n o m m o t o r i k a változatos f o r m á b a n történő fejlesztését tűztük ki célul. hogy a tanév végére m é g n e m érik el az egybefüggő s z ö v e g o l v a s á s szintjét. így eseteleg az is előfordul­ hat. forma. e g y m á s mellett. h o g y a tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d ő g y e r e k e k s z á m á r a r e m é n y t e l e n vállalkozás a z e h h e z h a s o n l ó . mindenfajta i n d o k l á s nélkül belátható. feladatlapokkal és tényleges ujjmozgás g y a k o r l a t o k k a l egészült ki a tanmenet. gyakorlását és a l k a l m a z á s á t igényli. hogy a j e l e n l e g i első osztályos olva­ sás-írás t a n m e n e t e k . mely szervezési forma jó alkalmat nált a szociális k é p e s s é g e k fejlesztésére is. A tanév elején b e v e z e t ő és/vagy is' m é t l ő jelleggel a l k a l m a z o t t „ S z á m ó v o d a . tek be. ez pedig olyan versenyhelyzetet teremt a p á r h u z a m o s osztályok ta­ nítói k ö r é b e n . A g y e r e k e k órarendjébe a heti 22 tanórán felül m é g 1 óra fejlesztő foglalkozást épít.7 éves korosztály egy részénél esetleg m á r elvárható. P a m a c s C é z á r és F i c k ó k ö z ö t t lakik. m e l y e k a 6 . méret. F i c k ó h á z s z á m a t ö b b 12nél. hogy az addig t a n u l t a k a t a gyere­ kek változó feltételek mellett is p o n t o s a n tudják azonosítani. s további 4 órát jelentett a balettoktatás (fakultatív). például: a mennyiségek és a formák gyakorlása: a sok-kevés. 6 tyúkot szeretett v o l n a fogni. A soralkotások és alapmüveletek kialakítását és b e g y a k o r l á s á t is a gyakorlatban változatos formában végre­ Változtatások a napirendben E l s ő k é n t m e g s z ü n t e t t ü k a direkt gyakorlást nyújtó. akiknél m e g é r t é s b e l i n e h é z s é g e t o k o z n a k a környezeti r e t a r d á c i ó b ó l s z á r m a z ó verbális h á t r á n y o k . a több-kevesebb-ugyanannyi.

)? . 3 piros.).E m e l d fel a kezed. utolsó. " c. olvasó. . . . emlékezet. RAJZ P e r c e p c i ó (vizuális. majd u g y a n e z bal kézzel. elefánt. téri) Finommozgás . j o b b r a . a m e n n y i t k o p o g o k ! . . Percepció (kinesztétikus.K é p e s l a p b ó l készített puzzle kirakása. . . m ö g é . .. m e l l é j o b b . kapu. .! . a „ C s i p p . .) h a n g o t ? A szó elején.Őszi levél rajzolása.Kötélen j á r á s t y ú k l é p é s b e n előre. sovány. . me. elkezdett rajzokat be kell fejezni. . pofon stb. kék. étel.Futás irányváltoztatással: tapsra j o b b r a . fonal. . kutya. a h á n y h a n g b ó l áll a szó: kép. m e s é s k ö n y v . ami úgy kezdődik. ..Gyurmából formálnak a gyerekek különböző számokat. egy c s e p p .F e l a d a t l a p o n térirányok m e g n e v e z é s e .K o p p a n t s egyet.K ü l ö n b ö z ő színekkel s z á m s o r írása (pl. ecet.A FEJLESZTŐ MUNKA STRUKTÚRÁJA . . Kognitív Testséma Finommozgás funkciók taktilis.) h a n g o t : angol. fenyőfa stb. elérik.H ü v e l y k u j j h o z a többi ujj h o z z á é r i n t é s e . majd előre megrajzolt MATEMATIKA Kognitív gye lem. Beszélgetés a „ t e r m é s z e t ő s s z e l " t é m á r ó l . á. . Példák: TECHNIKA téri) (vizuális. majd ismételt tapsra balra fordulnak a gyere­ kek.G y u r m á b ó l e m b e r k e készítése. vers m o n ­ dásával. verbá­ TESTNEVELÉS Nagymozgás Egyensúly Testséma Térbeli tájékozódás Példák: .S z e m k ö r z é s le-föl. . . téri) Finommozgás Térbeli tájékozódás 244 245 . . készségek) Példák: . vonal.Rakj ki annyi k o r o n g o t . . beszéd készség) taktilis. végén.! . öltözkö­ dik stb.! KÖRNYEZETISMERET MAGYAR ÍRÁS Finommozgások Térbeli tájékozódás Percepció torna.Tapsolj annyit. . téri) (beszédkészség) . l á m p a stb. .H á n y szót t u d s z felsorolni."(stb. Lépj a p á r o d elé. keresztcsatorna) figyelem. ital. . kinesztétikus. . ettem. m i n t a bal o l d a l r a ! . Példák: . c i k c a k k b a n átugrani p á r o s lábbal. s végül a test középvonalát keresztezve. l a . funkciók (gondolkodás. vörös.A m á r tanult m a g á n h a n g z ó k g y u r m á b ó l történő kialakítása.fi- betűket r a k n a k ki belőlük. . ko­ fa. .Rajzolj s z á m o k a t a s z o m s z é d g y e r m e k h á t á r a ! Te pedig a n n y i k o r o n g o t rakjál m a g a d elé.Pálcikákból k ü l ö n b ö z ő alakzatok kirakása (házikó. sárga) betűkből sorozat készítése: ó. tej.).Papírszalvétából kis papírgalacsinokat készítenek a g y e r m e k e k . Kognitív funkciók (emlékezet.T e r í t ő alá rejtett tárgyak tapintás útján t ö r t é n ő felismerése. ha a k i m o n d o t t szóban „ v " (stb. keresztcsatorna) Térbeli tájékozódás Percepció (vizuális. .Tapsolj annyit..A g y e r m e k e k párban állnak. ahány szótagból áll a szó: h ö m p ö l y ö g . . o k o s stb. keresztcsa­ Példák: P e r c e p c i ó (vizuális. vizuális. Példák: .A p a d j o b b o l d a l á r a t ö b b k o r o n g o t rakj. majd bal o l d a l á r a ! Nevelési-oktatási terület MAGYAR OLVASÁS A fejlesztés fő területei vizuális.) h a n g o t hallasz: kövér. to.c s e p p .Rajzos feladatlap készítése: az.b a l r a .F e l e s b o r s ó b ó l p a p í r l a p r a előrajzolt s z á m o k ragasztása. ú stb. színezése és kivágása. alma. Percepció lis (auditív. . .H o l hallod az „ e " (stb. . a m i l y e n s z á m o t írt a t á r s a d ! . téri. bejelölése. h o g y „ m a . belsejében: egér. k o v á c s . 4 kék stb. k u .K ü l ö n b ö z ő színű (piros. pöfög.J o b b oldali testrészek m e g é r i n t é s e j o b b kézzel. . e m b e r . röfög.. ha hallasz a szóban „ o " (stb. e b é d stb.. béka.R a g a s z t á s fonallal előrajzolt mintára.V á l o g a t á s n a g y s á g és alak szerint a logikai készletből. k e .

téglalap. I I — . írásból. A t é m á t a c s o p o r t találja ki. A VIZSGÁLAT ÉS FŐBB EREDMÉNYEI Életkori átlag (hó) SES (fő) S Családi helyzet (fő) Nem (fő) 1 = (n=33) 86. n a g y o b b hazai m i n t á n k i p r ó b á l t é s csoportos m ó d s z e r e k legyenek. s utána színezd ki! . A k o n t r o l l c s o p o r t o t a p á r h u z a m o s első o s z t á l y o k b ó l választottuk ( 3 0 t a n u l ó v a l ) .S E S j e l l e m z ő k .T a n u l m á n y i t e l j e s í t m é n y e k (felmérő l a p o k o l v a s á s b ó l .M a r o k k ó játék. b e s z é d h i b á k . A S E S szem­ pontjából a két c s o p o r t közötti k ü l ö n b s é g n e m j e l e n t ő s . S3=4 A fejlesztő hatás mérését szolgáló eljárások T=19. k o o r d i n á c i ó s zavar. m e g a d o t t s z e m p o n t o k alapján.Példák: . tályokban nagy a r á n y b a n ( 4 5 % ! ) voltak jelen olyan tanulók. . bal oldalra egy kutyaólat). félévkor.h a s o n l ó a n a k o n t r o l i o s z t á l y o k é h o z . gátoltság.D P T Betűk. .D P T Mértani Formák. . irányíthatóság) Játékok Példák: .P ó t o l d a rajzok h i á n y z ó részeit. . T y m m s . bújj z ö l d á g .„Bújj. előfor­ dultak: érzékszervi r e n d e l l e n e s s é g e k . U g y a n a k k o r a tanítói m e g í t é l é s szerint e z e k b e n a t a n u l ó c s o p o r t o k b a n . S2=átlagos SES. 246 247 . . M i n t á n k ­ ban a n e m s z e m p o n t j á b ó l a lányok m a g a s a b b a n reprezentáltak voltak a fiúknál. h a n e m a g y e r e k e k családi háttere is ö s s z e s s é g é b e n k e d v e z ő t l e n e b b : az alacsony és az átlagos s z o c i o k u l t u r á l i s háttér FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁS Szociális tás. önállóság.87 S l = 6 . . . 1990. A fejlesztő o s z t á l y o k b a n n e m c s a k az átlagéletkor m a g a s a b b . Az osztálytanítóktól j e l l e m z é s t kértünk a csoportjukra v o n a t k o z ó a n . ÉNEK Példák: Percepció (auditív) A minta jellemzői . . 7= teljes családban él. S3= magas SES. c s o m a g o l ó p a p í r r a . 2 0 0 1 ) . . h á r o m s z ö g . X . " c. 19 lány S3=4 (n=30) 83. A f e j l e s z t ő oszKísérleti csoport Kontrollcsoport csoportalakítás. szorongás. majd eléneklik az „ E l v e s z t e t t e m z s e b k e n d ő m e t .5 fős kiscsoportban. " c. allergia. agresszivitás stb. CS=csonka családban és/vagy elvált szülővel él.T a p s s a l .Videofelvételek tanítási ó r á k o n .Verbalitást fejlesztő társasjáték. 14 fiú.M i n t a . Kísérletünkben a m e g y e i székhelyű város két lakótelepi iskolájának egy-egy f e j l e s z t ő osz­ tálya vett részt összesen 33 tanulóval. . Cs=13. S2=20. 1992. asztma. c s u p á n t e n d e n c i á t j e l e z . 11 lány T a n í t ó i j e l l e m z é s e k é s kérdőív.P e d a g ó g i a i v é l e m é n y a tanulási zavarokkal k ü z d ő kisiskolások tanítási gyakorlatával k a p c s o l a t o s a n (saját alkotású kérdőív alapján). fölé egy n a p o t j o b b o l d a l r a kerítést. képességek (kapcsolatfelvétel kooperáció.k i r a k ó s játék. C s o p o r t o s p s z i c h o l ó g i a i tesztek (tanév elején. N=l T=25.a tantárgyi tanulási p r o b l é m á k mellett voltak egy-egy területen k i e m e l k e d ő teljesíményt nyújtó g y e r e k e k is. A kisiskolások szűrővizsgálatában a k o r á b b i a k b a n jó ered­ ménnyel a l k a l m a z o t t teszteket választottuk a hatásvizsgálatok céljaira ( P .). m e l y a d a t o k jól kiegészítették az e g y e s osztályokról nyert képet.K ü l ö n b ö z ő r i t m u s o k letapsolása (pl. S2=16. Gyenei. m e l y e k főbb t é m a k ö r e i : . . A p s z i c h o d i a g n o s z t i k a i eljárások kiválasztásában fő s z e m p o n t j a i n k voltak: a t a n u l á s i n e ­ hézséggel k ü z d ő g y e r e k e k jellegzetes „ t ü n e t e i t " mérje. betegséget vagy viselkedéses rendellenességet regisztráltak ( p l . Jelmagyarázat: Sl=alacsony SES. .83' 12. gyermekdalt. akiknél v a l a m i l y e n tartósan fennálló eltérést. v a l a m i n t n a g y o b b arányban v a n n a k j e l e n a c s o n k a c s a l á d b a n élők.„ S o r m i n t a " készítése m e g a d o t t m i n t a alapján: kör. családi helyzet. . négyzet. G y e n e i és S z a u t n e r n é 1995). I I — ) . szótagolva m o n d j á k a gyerekek.T é r i t o l l b a m o n d á s útján rajzlapon rajzolás (pl. — I I I I . Cs=5 19 fiú. és tar­ dominál. N=nevelőszülővel él. dal eljátszása c s o p o r t b a n .K ö z ö s rajz 4 . . . . k ö z é p r e egy házat. tanév v é g é n ) : Figyelemvizsgálat. m a t e m a t i k á b ó l ) és e r e d m é n y e k ( v a l a m e n n y i tantárgyból).Edtfeld-teszt. B a l o g h . d o b b a n t v a . m e l y ered­ mény e l l e n t m o n t a s z a k i r o d a l m i és a tapasztalati a d a t o k n a k is ( M e r r e l l .

akik az en­ nek megfelelő tanulási stílust preferálják.01) mutat­ ta. a k e t t ő összhangja. h o g y az i n t e r s z e n z o r o s f o l y a m a t o k jól m ű k ö d j e n e k . s u g y a n c s a k szignifikáns kapcsolata volt a magyarral ( p = 0 .01 Síi Átlag Edtfeld-teszt 64.01) és a többinél romlott a teljesítménye. Kísérleti Átlag (n=33) Kontroll sd .3 19. hogy a frontális kereteket előtérbe h e l y e z ő oktatás e l s ő s o r b a n a z o k n a k a t a n u l ó k n a k kedvez. A D P T M F . É r t h e t ő . 1993). hogy m i l y e n t á r g y ( a k ) b ó U e s z » | t a n u l ó k n a k n e h é z s é g ü k .03 84. Az iskolai t a n u l á s e r e d m é n y e s s é g é t m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő k közül a p e r c e p t u á l i s és a p e r c e p t u o m o t o r o s képességek.A DPT Betűk feladat e g y e d ü l az énekkel mutatott szignifikánsan pozitív együttjárást (p < 0. mire kell különösen figyelnie a p e d a g ó g u s n a k a tanterv e 248 249 . Kísérleti c s o p o r t u n k fejlődése a tanév távlatában . a figyelem m i n ő s é g e m é g s e m állt k a p c s o ­ latban a t a n u l m á n y i e l ő m e n e t e l l e l .2 88. Az e l e m z é s a statisztikai p r ó b a t ü k r é b e n (Pearson-féle k o r r e l á c i ó ) . a g y e r e k át tudja kapcsolni e g y m á s b a a k ü l ö n b ö z ő modalitásokat. 0 1 .0 28.3 1.01) és a rajzzal (p<0. írás és m a t e m a t i k a tárgyakból. Tané\ elején tanulócsoportok közti különbségei: Tanév végén tosságú az is. mint a kontroliosztályok tanulói. s azok é r n e k el j o b b e r e d m é n y t .j o b b e r e d .4 96. hogy a ma- G y a k o r l a t i megfontolásból az ö s s z m i n t á r a v o n a t k o z ó a n vizsgáltuk a pszichológiai tesztek | év végi a d a t a i n a k kapcsolatát a t a n u l m á n y i e r e d m é n y e s s é g g e l m i n d e n értékelt tárgyra v ( K | n a t k o z ó a n . A szűrőeljárások ígv arra is rávilágíthatnak. azaz figyelmesen hallgatnak. A tesztmutatók és a tanulmányi eredményesség kapcsolata A tanév végén a g y e r e k e k teljesítményét a hivatalos t a n t á r g y t e s z t e k k e l m é r t ü k olvasás.7 90.megfordult. csak m á s m o ­ dalitásban. 0 3 ) . D P T B e t ű k p < 0 . mely szerint a m ű v e l e t e k és a m a t e m a t i k a i A fejlesztés hatása a pszichológiai tesztek tükrében g o n d o l k o d á s e r e d e t e a cselekvésben ( m a n i p u l á c i ó ) k e r e s e n d ő . Ú g y tűnik.4 47. e k k o r m á r a fejlesztett g y e r e k e k értek el .01). M a t e m a t i k á b ó l a kont­ r o l l c s o p o r t t a n u l ó i szignifikánsan (p<0.7 69. 0 4 ) . hogy a m a n i p u l á c i ó t és térszemléletet alapvetően igénylő tárgyakkal .t e s z t jó szín­ p<0.mint a m a t e m a t i k a .n é m e l y e s e t b e n .n é l a jó m e g o l d á s h o z . rendellenesség. rajz .2 21.9 18. E r é s z e r e d m é n y ü n k megerősíti a műveleti lélektan a g o n d o l k o d á s gyöke­ reire v o n a t k o z ó e g y i k alapvető tanítását. másrészt t ö b b szerző is utal arra.J ri p o z í c i ó m e g í t é l é s é t m é r ő D P T B e t ű k feladatban szignifikánsan (p<0. a fejlesztett gyere­ kek a n o r m á l o s z t á l y o k b a j á r ó társaikhoz h a s o n l ó a n teljesítettek. A választ egyrészt a fejlesztés h a t é k o n y s á g á b a n .7 20. m e l y a d a t a p e d a g ó g u s szubjektivitástól m e n t e s értékelését igazolja.2 2.A figyelemvizsgálat a d a t a i n a k s e m m i l y e n tantárgyi e r e d m é n n y e l nem volt szignifi­ T a n é v elején a kísérleti c s o p o r t b a n (fejlesztő o s z t á l y o k ) m i n d e g y i k t e s z t b e n gyengébb'jj e r e d m é n y t értek el a gyerekek.8 95.3 1. 0 3 ) és az év végi összesített értékeléssel (p=0.01) j o b b a k n a k bizonyultak. M i n d k e t t ő n é l a ritmus felismerése alapvető szerepet játszik.1 16.4 75.2 91.01). ill.01) . attól el n e m választha­ tó (Piaget.szá­ m u n k r a is m e g l e p ő e r e d m é n y t hozott: .) Az iskolai t a n u l á s h o z a perceptuális és m o t o r o s r e n d s z e r e k kellő fejlettsége mellett alapvető fon­ Kiemelkedő egy tárgyból (fő): Kiemelkedő két tárgyból (fő): Igen gyenge egy tárgyból (fő): Igen gyenge két tárgyból (fő): Egy területen tartósan fennálló eltérés.5 14. . hasznosítják a hallottakat.el­ e n g e d h e t e t l e n . a technikával (p<0.8 86. a környezetismeret­ tel ( p = 0 . 1987). betegség (fő): Két területen tartósan fennálló eltérés.0 55.2 21. (n=30) sd Szig. I m e n n y i vizsgált területen j e l e n t ő s n e k bizonyult (Edtfeld-teszt p < 0 . látottakat (Szitó. . technika. míg a kontrollcsoport csupán egyetlen mutatóban javult j e l e n t ő s e n | (Edtfeld-teszt p<0. (A D P T .A pedagógusi vélemény adatai Kísérleti csoport Kontrollcsoport tésekor. Az ének e s e t é b e n p e d i g az auditív ritmus helyes m e g r a g a d á s á r a van szükség. másrészt a p e d a g ó g u s értékelésében is kereshetjük.0 16. T a l á n n é m i d i l e m m á t felvet ez az adat a hazai i s k o l a r e n d s z e r keretei között: az iskolai a l k a l m a s s á g n a k egyrészt k r i t é r i u m a a megfelelő figyelmi kapacitás. betegség (fő): (n=33) 6 (n=30) 3 4 4 11 4 8 1 6 1 4 0 A vizsgált változók átlagai. Ez utóbbi e s e t b e n a t a n u l ó k visel­ kedésben is m e g n y i l v á n u l ó figyelmi j e l l e m z ő i n e m torzítják tényleges teljesítményük megítélését. s ez a k ü l ö n b s é g a finom-J m o t o r o s k é p e s s é g e k terén szignifikáns volt ( D P T M F p = 0 .9 15. Ez az e r e d m é n y pedig megeriV t siti a fejlesztő p r o g r a m és m e t o d i k a hatékonyságát. rendellenesség.1 1.a t é .A DPT Mértani Formák másolása feladatban mutatott teljesítmény a l e g e r ő s e b b kor­ relációt a m a t e m a t i k á v a l (p<0.J m é n y t . T a n é v végére e z a z arán]fl| . valamint a figyelem szerepét kívántuk m e g r a g a d n i .6 96. hogy a vizuális sorrediséget (szekventálás) is felismerje a g y e r m e k .5 64.Az Edtfeld-tesztnek s e m m i l y e n tantárgyi e r e d m é n n y e l n e m volt szignifikáns k a p c s o ­ lata. A kísérletben szereplő iskolák­ ban ez u t ó b b i oktatási m e t o d i k a dominált.az Edtfeld-teszt kivételével .5 98. Olvasásból és írásból n e m volt lényeges eltérés a két csoport között.6 28.a figyelem kivételével v a l a _ káns k a p c s o l a t a . Kísérleti Tesztek (T%) Átlag (n=33) Kontroll Átlag (n=30) sd Szig. 0 5 M D P T MF p<0.mutatta a l e g e r ő s e b b pozitív együttjárást.a téri p o z í c i ó helyes észlelése mellett .7 DPT Betűk DPT M F Figyelem 29.0 p=0.2 vonalú kivitelezéséhez a f i n o m m o t o r o s k é p e s s é g e k mellett fontos m é g a térpercepció is.01).01). és megjegy­ zik.3 66.

t e m a t i k a i g o n d o l k o d á s terén a n o r m á l o s z t á l y o k r a s z a b o t t k ö v e t e l m é n y s z i n t e l é r é s é t a p e r c e p t u o m o t o r o s rendszerek változatos formában történő fejlesztése ö n m a g á b a n n e m biz­ tosítja.01 p<0.Magy. h a n e m a g y e r m e k énképét. k ü l ö n b ö z ő tantárgyi teljesítményt m é r ő eljárások h a s z n á l h a t ó ­ ságáról is képet k a p h a t u n k .05 Matematika (T%) Jelölések: Olvasás 1. = Gyenei-Szautnernéféle feladatlap írásból.01 p=0. p=0. valamint a m a t e m a t i k a i teljesítménymérés adatai­ val is szoros együttjárást mutattak.l.S z a u t n e r n é . N é l k ü l ö z h e t e t l e n n e k b i z o n y u l t a ta­ nulási n e h é z s é g e k k e z e l é s é v e l foglalkozó s z a k e m b e r .01 p=0. Jelölések: P.7 92.0l írás 2. Olvasás 2. Olv.8 88.3.3.01 Tend. Olv. = a Dinasztia tankönyvcsalád felmérőlapja írás­ ból. Tend.01 p=0.2.01 Olv. a n o r m á l o s z t á l y o k t a n t e r v e . p=O. a G y e n e i . M á s oldalról k í v á n c s i a k voltunk arra is.01 p=0. A g y e r e k e k összesített t a n u l m á n y i e r e d m é n y e s s é g e a két c s o p o r t b a n n e m m u t a t o t t lé­ n y e g e s eltérést. = Romankovics-féle felmérőlap olvasásból.0l írás 3.10) Az év végi tanulmányi eredménvek alakulása (általános értékelés) Kísérleti csoport Kontrollcsoport (n = 30) 13 16 1 (n = 33) Jól megfelelt (fő) Megfelelt (fő) Nem felelt meg (fő) 15 16 2 A tanítói é r t é k e l é s (mely nagy e g y e z é s t m u t a t o t t a tanulók tényleges teljesítményjellem­ zőivel) adatai t ü k r é b e n megerősíthetjük a fejlesztési k o n c e p c i ó és m e t o d i k a h a t é k o n y s á ­ gát. Olv.a legszorosabb együttjárást m u ­ t a t ó . = Romankovics-féle feladatlap olvasásból. (T%) írás 1. A p e d a g ó g i a i érté­ kelés során n e m c s a k az i s m e r e t e k és k é s z s é g e k leméréséről. = Gyenei-Szautnerné-féle felmérőlap írás­ Tend.A tantárgytesztek eredményei a kísérleti és a kontrollcsoportban Kísérleti (n=33) sd Olvasás 1.8 21.02 p<0. a tényleges teljesítményt tükrözi-e. ból.0l p<0. = felmérőlap matematikából.f é l e és a Dinasztia t a n k ö n y v c s a l á d h o z k a p c s o l ó d ó eljárásokat. = Romankovicsféle feladatlap írásból Gyenei-Szautnerné-féle felmérőlap olvasásból.01 p<0. p<0. ellenőrzéséről van szó.7 21. = a Dinasztia tankönyvcsalád felmérőlapja olvasásból.3. p<0.9 89. Tend.01 p<0.2. Olv. írás 4.4. A táb­ lázatban foglaltuk össze a szignifikáns együttjárásokat. Olv.9 13.Mat. Ismeretes a társas környezet énkép-alakulásban betöltött szerepe.05< p < 0. Kontroll Átlag (n=30) sd A tantárgyi felmérések eredményei és a pedagógus értékelése közti kapcsolatok tanév végén ' (Pearson-korreláció) P.02 p=0. P. Mat.01 Olv.autnerné-jéle feladatlap olvasásból. Olvasás és írás tárgyakból lehetőségünk volt többféle tantárgyi felmérőlap eredményeit ö s s z e h a s o n l í t a n i : a m e g y e i P e d a g ó g i a i I n t é z e t által b e v e z e t e t t . írási.4 P<0.2 Szig.01 p=0. írási. Olv. Olv.0l p<0. h o g y a p e d a g ó g u s értékelő tevékenysége m e n n y i r e torzításmentes. Olv.f é l e . ha­ n e m a n n a k a személyiségfejlődésben betöltött szerepét is h a n g s ú l y o z n u n k kell. = Romankovics-féle felmérőlap írásból.a d a t o k h o z t a r t o z ó f e l m é r ő l a p o k m e g b í z h a t ó k é p e t adtak a t a n u l ó k t é n y l e g e s t e l j e s í t m é n y é n e k alakulásáról. Mat. P. a tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d ő kisiskolások a k o n t r o l l c s o p o r t h o z h a s o n l ó e r e d m é n n y e l zárták az első iskolaévet. (Következőoldalon.01 Olv.7 _ 87. = tendencia (0. P.Magy.3 9.teljesítőképességüket m e g h a l a d ó k ö v e t e l m é ­ nyek elé állította volna a fejlesztős gyerekeket.0l p=0. A j e l e n mintát j ó v a l m e g h a l a d ó vizsgálattal a pedagógiai g y a k o r l a t b a n a l k a l m a z o t t .Mat. k é s z s é g t á r g y a k tan- 250 251 .0l p<0. p<0. A táblázatban kiemelt .01 p=0.01 p<0.0l p<0.l. = Pedagógiai Intézet felmérőlapja olvasásból. írás 1. hogy az első osztályban a l k a l m a z o t t felmérő la­ p o k e r e d m é n y e i összefüggenek-e a p e d a g ó g u s tantárgyi értékelésével. írás 2.0l p<0. vagy pedig abban e g y é b szubjektív m o z z a n a t o k is sze­ repet j á t s z a n a k . = = a pedagógus értékelése magyarból.03 p=0. = a pedagógus értékelése matematikából. Ezért igen lényeges. A h a g y o m á n y o s oktatási keretben. írás 4. v a l a m i n t a z o k tartalmi m ó d o s í t á s a j e l e n t e t t e . A személyi vonatkozások terén a fejlesztő p e d a g ó g u s szerepét emeljük ki. (T%) (T%) (T%) 88.9 12. írás 3. = Pedagógiai Intézet felmérőlapja írásból. Tartalmi szempontból a fejlesztő feladatok az ún. Az osztály­ tanítók s z á m á r a a l e g n a g y o b b n e h é z s é g e t a tanterv és a t a n k ö n y v e k által diktált haladási tempó. a fejlesztő p e d a g ó g u s f o l y a m a t o s irányító m u n k á j a .0l p<0. írás 4. p<0. ön­ értékelését is alakítja.0l p<0.5 78.01 p<0. t o v á b b á társas pozícióját a kortársak körében alapvetően befolyásol­ ja. Olvasás 2. Az iskolai értékelés az első időszak­ tól k e z d v e n e m c s a k a tanulás e r e d m é n y e s s é g é r ő l tájékoztat.04 p<0. P.4. I.2.5 11. írás 2. írás I.05 Tend. ÖSSZEGZÉS A fejlesztő m u n k a eredeti c é l k i t ű z é s ü n k ö n t ú l m e n ő e n s z á m o s értékes tapasztalattal szol­ gait. a R o m a n k o v i c s .7 8. p<0.Ü3 _ 13. p<0.4. írás 3.Magy. Olv.3 83. írás 2. = Gyenei-Sz.Mat.6 92. írás 2.a s z e r é n y e b b o s z t á l y l é t s z á m mellett is .) Az olvasás és írás terén a Dinasztia t a n k ö n y v c s a l á d h o z k a p c s o l ó d ó f e l m é r ő l a p o k kivé­ telével v a l a m e n n y i eljárás e r e d m é n y e i összefüggtek a p e d a g ó g u s év végi t a n u l m á n y i érté­ kelésével m a g y a r b ó l és m a t e m a t i k á b ó l .

1 5 9 . BIBBY. D . h a n e m m á s t és m á s h o g y a n kellene tanítani. ha egyrészt m e g i s m e r i a g y e r e k e k fejlettségi szintjét. és e g y b e n az iskolai szocializációhoz is igazodik. TANSLEY. A. . a fejlesztés perspektívái. PANCKHURST.5 6 . Gondolat. A Critical Review of Research. a p e d a g ó g u s a n o r m á l o s z t á l y o k r a s z a b o t t m e n n y i s é g e t és t e m p ó t kérte s z á m o n . A család n a g y o n alacsony műveltségi szintje. J. N e h é z ­ s é g b e ü t k ö z ö t t a fejlesztős t a n u l ó k kognitív fejlettségét lényegesen m e g h a l a d ó t a n a n y a g és k ö v e t e l m é n y m ó d o s í t á s a . Az egyik kísérleti o s z t á l y u n k b a n például a gyerekek t e r h e l é s e a k ö t e l e z ő t a n ó r á k a t m e s s z e m e g h a l a d ó volt. Budapest. P BALOGH KATALIN ( 1 9 9 0 ) : Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára. A m a t e m a t i k a o k t a t á s n é m i d i l e m m á t vetett fel. 9 7 . h o g y tanulócsoportja s z á m á r a milyen t a n k ö n y v c s a l á d o t választ. A fejlesztő o s z t á l y o k e s e t é b e n n e m a l k a l m a z h a t j u k a n o r m á l o s z t á l y o k r a szabott k ö v e t e l m é n y r e n d s z e r t a n n a k ellenére. British Journal of Educational Psychology. é r d e k e s e b b é tették. P . Kísérletünkkel a nulladik és/vagy fejlesztő o s z t á l y o k képzési a n y a g á n a k kialakításához szerettünk v o l n a hozzájárulni. 7 1 . m e l y e k e t az ó v o d a is c s a k r é s z b e n tud k o m p e n z á l n i . Iskolapszichológia. Budapest. Szolnok. é r d e k t e ­ l e n s é g e . Balogh K. The NFER-Nclson Publishing Company Ltd. 2. MERRELL. GYENEI MELINDA ( 1 9 9 2 ) : Tanulási zavarok korrekciója a tanórákon. hogy a tanulási n e h é z s é g e k k e l k ü z d ő t a n u l ó k j e l e n l é t e az i s k o l á k b a n n e m a t á r s a d a l m i rétegzettség által m e g h a t á r o z o t t . Óvodai nevelés országos alapprogramja. Iskolapszicholó­ gia. PIAGET. n e m érték el a n o r m á l osztályok teljesít­ m é n y s z i n t j é t . G. m e l y e t olvasásból és írásból a tantárgyi t e l j e s í t m é n y m é r é s e k is igazoltak. Tankönyvkiadó.. A tanulási k u d a r c o k k a p c s á n a j e l e n s é g g e l g y a k r a n kerül ok-okozati ö s s z e f ü g g é s b e a h á t r á n y o s szociokulturális háttér. (szerk. SZAUTNER JÁNOSNÉ ( 1 9 9 5 ) : A tanulási zavarok korrekciója kisiskolás korban.1 3 5 . LF. GYENEI MELINDA. M i n ­ t á n k b a n a fejlesztős g y e r e k e k családi háttere a S E S v o n a t k o z á s á b a n h e t e r o g é n n e k m o n d ­ ható. Nemzeti Tankönyvkiadó. u g y a n a k k o r azt is figyelembe kell venni. BALOGH KATALIN ( 1 9 8 8 ) : A tanulási képességet meghatározó pszichikus funkciók fejlődése. J . B. Nemzeti Alaptanterv ( 1 9 9 5 ) . 2 8 .1 8 6 . B á r a környezeti retardációból s z á r m a z ó h á t r á n y o k visszatartó szerepe vi­ tathatatlan. Budapest. 4 3 . Budapest. ELTE kiadvány. P.5 0 4 . mely a l k a l m a z k o d i k a g y e r m e k tényleges fejlettség­ éhez. 17. ( 1 9 8 1 ) : Children with Specific Learning Difficulties. rendelete. a tanulási nehéz­ ségek korai felismerésének lehetőségei. J . In: Társadalom­ politikai tanulmányok. 252 253 . ( 1 9 9 3 ) : Az értelem pszichológiája. E területe­ ken b i z o n y u l t a fejlesztés a l e g h a t é k o n y a b b n a k . British Journal of Educational Psychology. s a többlet ó r a s z á m a ma divatos i g é n y e k e t hivatott kielégíteni. t o v á b b á az a n y a n y e l v i oktatás­ ban is jól i l l e s z h e t ő e k voltak az a l k a l m a z o t t t a n k ö n y v e k feladatainak sorába. 6 8 . A p e d a g ó g u s csak a k k o r tud felelősséggel dön­ teni a b b a n . ELTE kiadvány. Iskolapszichológia. a nyelvi h á t r á n y m i n d o l y a n t é n y e z ő k . (Fejlesztő prog­ ram). Városi Nevelési Tanácsadó. (VIII. Egyetemi tankönyv. 4 9 3 . 2 1 . hogy a m i n ő s é g b i z t o s í t á s j e l e n l e g i rendsze­ re n e m veszi figyelembe ezt a s z e m p o n t o t . A fejlesztős g y e r e k e k s z á m á r a n e m többet. J.. SZÍTÓ IMRE ( 1 9 8 7 ) : A tanulási stratégiák fejlesztése.. C. L A M B . Az egyik m e g o l d á s lehet egy olyan á t m e n e t i képzési formát kialakítani az iskoláztatás k e z d e t é n . / P. IRODALOM FÉRGE ZSUZSA ( 1 9 8 0 ) : A társadalmi struktúra és az iskolarendszer közötti néhány összefüggés. Gondolat Kiadó. ( 1 9 9 8 ) : An intervention programme for children with moderate learning difficulties. hyperaktivity and impulsiveness: Their impact on academic achievement and progress.tervét a g y e r e k e k s z á m á r a színesebbé.): Iskolapszicholó­ gia. . P. W O O D . és m i l y e n ok­ tatási m e t o d i k á t a l k a l m a z . másrészt p e d i g n e m sújtja a n o r m á l osztályokra szabott k ö v e t e l m é n y szorító hatása. ) Korm. TYMMS. In: P. S. ( 2 0 0 1 ) : Inattention. A Kormány 1 3 7 / 1 9 9 6 . Tantárgyi e r e d m é n y e s s é g ü k a z o n b a n a fejlesztés mellett is lényege­ sen g y e n g é b b n e k b i z o n y u l t a kontrollcsoportnál.YDEN. A sajátosan m e n n y i s é g i szemléletet t ü k r ö z ő oktatási p r o g r a m o k s e m k e d v e z n e k a tanu­ lási n e h é z s é g g e l k ü z d ő g y e r e k e k n e k . E L T E kiadvány.

tanító nénije feltételezi. így a g y e r e k e k e g y m á s | m e g í t é l é s é b e n is az Ő értékelésére t á m a s z k o d n a k . { 254 255 . m e l y e k birtokában . alacsony önértékelésűvé válik.': ció h a t á r o z z a m e g . hogy a sikeres iskolakezdés az egész életük. . h o g y e g y r e k e v é s b é m e r nyilatkozni. ügyetlen m o z g á s .J kolaérettségi szűrőn ugyan átjutottak. A szűrési folyamat h á r o m szakterületet fog át: . d-b felcserélése. így pl. valamint c) D P T ( D y s l e x i a Prognostica Test) teszttel a diszlexia.A betűk. m e l y e i | k o m p e n z á l ó viselkedésformákkal próbál m a g á n a k biztosítani. 1 1 Jelen c i k k e m b e n a kőbányai első osztályos gyerekek szűrését és a kerületi intervenciós í Arról a kisgyerekről. hogy „akármit csinálok. Mik is a tanulási zavarral küszködő gyerekek teljesítményjellemzői: . n e m j e l e n t k e z i k . melyet megszakítani m á r igen nehéz feladat. b) Edtfeldt-teszttel a térbeli irányok és pozíció helyes észlelését. K ö n n y ű tehát belátnunk. . mert p r o b l é m á j á n a k csak tünete szélsőséges viselkedése. diszgráfia tüneteit.j g y o b b . 1 A g y e r e k e k d ö n t ő százaléka rendelkezik azokkal a megfelelő színvonalú részképessé-. Mindezek a teljesítménybeli p r o b l é m á k k o m p e n z á l ó viselkedésekhez vezetnek.A m á r tanult betűk. De mutathatja a m á s i k véglet tüneteit is. És így alakul ki a c i r c u l u s | vitiosus . hogy segítse m i n d a z o k a t az elsősöket. a beszédészlelést szűrte. hipermotil. h o g y v a n n a k a fejlő­ désnek olyan súlypontjai. de I mivel ott a viselkedési és teljesítménytolerancia . betűk n a g y s á g á n a k e g y e n e t l e n s é g e i . m e l y e k e t az iskola képvisel. osztály elején felvett s z ű r é s e g y ü t t e s .P R E V E N C I Ó S T A N U L Á S I ZAVAR S Z Ű R É S E AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ELSŐ OSZTÁLYÁBAN A j e l e n s é g l é n y e g e gyakorlatilag m i n d i g u g y a n a z : tanulási n e h é z s é g lép fel. így a z a j gyerek. aki átlépi az első osztály küszöbét. dás fejlődésében. kevés pozitív megerősítést k a p . 1 M i u t á n a gyerek s z á m á r a az elsődleges a p e d a g ó g u s személye. szóköz. ill. pl. az órán passzív. de valamely részterületen e l m a r a d á s t m u t a t n a k . totális érzékelő apparátus. lehetőségeket k í v á n o m b e m u t a t n i . E z e k a jelek legtöbbször m á r az ó v o d á b a n is m e g m u t a t k o z n a k . így válik a jól teljesítő g y e r e k szociáli. . illetve elmarasztalás a kisgyerek egész iskolai pályafutására I kihat. a m e l y e k kitüntetett szerepet k a p n a k azáltal. mely az ún.p s z i c h o l ó g i a i tesztekkel mértük a a) f i g y e l e m k o n c e n t r á c i ó terjedelmét és minőségét. de igényeit n e m a teljesítés. 'í U g y a n e z z e l az elvárással lépi át a kisgyerek is a küszöböt. hogy 1 k é p e s megfelelni m i n d a z o n t e l j e s í t m é n y e l v á r á s o k n a k . A tanító és a gyerek között kialakult kapcsolat a gyerek t a n u l á s h o z való viszonyát is j meghatározza.jj tos az. Ha a k ü l ö n b ö z ő p e r c e p c i ó s funkciók szintje n e m kiegyenlített.és formaállandó­ ság zavarát jelzi.J d u k a z o n b a n kezdeti teljesítményzavarokkal küzd. A fenti p r o b l é m á k korai feltárását c é l o z z a az 1.célkitűzéseikből a d ó d ó a n . n e h é z k e s . ha n e m m e g s z o k o t t k ö r n y e z e t b e n találja (pl. pl.vagy betűfelismerési nehézség. n e m reagál r á " . s ráadásul szociális pozíciója is romlik. ha. aki a teljesítésben n e m sikeres. . göcsör. N a g y hánya.az ördögi kör -. fegyelmezési m ó d ­ szerekkel az ok n e m szüntethető m e g . u g y a n a z a betű m á s színnel vagy k ö r n y e z e t b e n ) az alak. A b e s z é d m o t o r o s funkciók m e d i t á c i ó s szerepe j e l e n t ő s a g o n d o l k o ­ MARTONNÉ TAMÁS MÁRTA Az 1980-as évek k ö z e p é r e került kidolgozásra a Porkolábné-féle tanulási zavar szűrése. kusza írás.A betűk. 1 M i n d e z e n b e v e z e t ő fejtegetések csak azt hivatottak alátámasztani. a megerősítés. .^ n e m . 2 m á s r é s z t h o g y a fel n e m ismert p r o b l é m á k a t rögtön a k e z d é s k o r kiszűrjük. N a g y felelősség n e h e z e d i k az elsős tanítóra. Célja.k o r o s z t á l y a j e l l e g z e t e s s é g e k é n t .| re. Az o n t o g e n e t i k u s fejlődésmenet i s m e r e t é b e n megfogalmazhatjuk. m e l y e k a v i z u o m o t o r o s k o o r d i n á c i ó fejletlenségére utalnak. differenciált foglalkozást.kisebb zökkenőkkel . hiszen a tőle kapott első | minősítések. . állandó n y u g t a l a n s á g van körülötte.I san is jó pozíciójúvá.isi g o n d o k is megjelennek. A g y e r e k annyira szorong.« tös írás. h o g y célzott fejlesz­ tésükkel t ö b b terület fejlődése is k e d v e z ő e n befolyásolható. vízszintes-függőleges irányok felcserélése a térirányok megítélési n e h é z s é g e i t mutatják.a szociális k ö r n y e z e t e elfogadása iránti motivá.Szó. h o g y egyrészről e g y é r t e l m ű e n csak iskolaérett g y e r e k e k kerüljenek be az iskolába. Gestalt-látás (egész k é p m e g r a g a d á si ké pe ssége) fejletlenségéből adódhat. \ majd a r á é p ü l ő fejlesztő p r o g r a m . A s z t e r e o g n o s z t i k u s t a p a s z t a l a t o k g a z d a g í t á s á v a l hatást g y a k o r o l u n k a vizuális percepció fejlődésére.1 gekkel. ha az óvo­ dáskor v é g é r e n e m alakul ki az ún. személyiségfejlődésükre kiható e s e m é n y . formák felismerési n e h é z s é g e . akik az is.a l o g o p é d u s a h a n g h i b á k a t . mely gátja a fogalmi g o n d o l k o d á s alakulásának. igazi gondot rendszerint csak a z általános iskolában k e z d e n e k j e l e n t e n i .sokkal na. G y a k r a n h a l l o m az elkeseredett pedagógustól. Nem is tud. j Az ilyen kisgyerek fokozottan igényelné az egyéni. a m o t o r i k u m és a test­ séma fejlesztése általános transzfer hatása mellett közvetlen alakítója a térbeli p e r c e p c i ó ­ nak. n e m tud kialakulni a s z e n z o m o t o r o s integráció. h o g y m e n n y i r e fon. m a s z a t o s füzet. vagy b o h ó c k o d ó m a g a t a r t á s s a l próbálja „ e l s z ó r a k o z t a t n i " az osztályt. s m i n d e z e k e l m a r a s z t a l á s á n a k k ö v e t k e z m é n y e k é n t magatai i. szótagok felcserélése.de sikeresek az iskolában. mellyel K ő b á n y á n d o l g o z t u n k . és próbáljunk ^ tenni ellene. sorköz be n e m tartása a térbeli összefüggések felfogási n e h é z s é g e i b ő l fakadnak.B i z o n y t a l a n v o n a l v e z e t é s .

\ tuk e l e m e z n i .5-9. projektív vizsgá­ latokkal. A VIZSGÁLAT EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA A vizsgált p o p u l á c i ó : kőbányai 1. a pedagógiai fejlesztésen át a klinikai pszi| /. A tesztek felvételére o k t ó b e r hó során. A korai felvétel i n d o k a egy-* részt. az i d ő p o n t b a n való kötöttség pedig azon tapasztalatunkra támaszkodik. Létszám 400 350 300 200 150 100 50 r - 250 - I.| dó e r e d m é n y e k t ü k r é b e n kerületi szintű intervenciós tervet d o l g o z z o n k i j a v í t v a az ellátási minőségét. Az egyéni h e l y z e t b e n is alulteljesítő gyerekek vizsgálatát folytattuk család. addig az ellátás nélküli. ellátva 16 ö n k o r m á n y z a t i m ű k ö d t e t é s ű általános i s k o l á t M á r az első tanévtől bevezettük az első osztályosok tanulási zavar szűrését az arra igényt m u t a t ó iskolákban. tanév őszén m i n d e n iskolára kiterjedő.5-8 éves 8-8. táblázat saját minta P. ül. M i n d ­ ezen tapasztalatok a „szenzitív p e r i ó d u s " létét bizonyítják. Az ilyen gyerekeknél n e m elsősorban a r é s z k é p e s s é g fejlesz* tése.2 pont 5 pont 97. • ül.5% 35. Igen fontosnak tartottuk m i n d e n esetben a tanító jelenlétét is. Itt igen g y a k r a n átlagos vagy annál j o b b e r e d m é n y e k születtek. mely az egyéni m e g s e g í t é s iránti szükségleteket tárta fel. /. m á s r é s z t a helyzet lehetőséget nyújtott s z á m á r a a p r o b l é m á s g y e r e k e k megfigyelés sére teszt-szituációban. ill. Balogh minta Edíeldt DPT 2.4% 256 257 . tanév óta m ű k ö d i k a Nevelési T a n á c s a d ó k e r e t é b e n Ó v o d a . kel m e g i s m é t e l t ü k a vizsgálatokat. M á s r é s z t az J e l e m z é s l e h e t ő v é tette az Ö n k o r m á n y z a t s z a k m a i vezetése számára. osztályos gyerekek. h o g y a m é r é s b ő l a d ó . csak kiemelt fejlesztés k é p e s „ b e i n d í t a n i " . ill. hogy a gyerekek e z e k b e n az i d ő p o n t o k b a n a legaktívabbak. szükség szerinti képesség-. m e l y m e g m u t a t j a .f é l e eredeti m i n t a a d a t a i n a k e l e m z é s e szerint is m á r n y i l v á n v a l ó v á vált. hogy vajon a kőbányai e r e d m é n y e k eltérnek-e az országos átlagtól valamely területen. így kevésbé mutatkozik m e g teljesítményükben a hét elején j e l l e m z ő b e m e l e g e d é s i hatás. ül.és farajz. M í g az alig 6 éves k o r b a n s o k s z o r á l t a l á n o s . a szülővel való m e g e g y e z é s után valósíthatók m e g . aki 7 éves k o r á b a n éretlen az iskolára.) K e r ü l e t ü n k b e n 1998/99. majd a 2 0 0 0 / 0 1 . Összehasonlítottuk a Porkolábné-féle és a saját vizsgálatunk átlageredményeit is a külön­ böző tesztekben.6 pont 4. egy-egy r é s z t e r ü l e t e n m e g m u t a t k o z ó éretlenséget tapasztalunk. A hétben. M i n d e z e n j a v a s l a t o k t e r m é s z e t e s e n a tanítónővel és eset­ legesen m á s s z a k e m b e r e k k e l .25 éves A vizsgálatban közel 8 0 0 első osztályos g y e r m e k vett részt.és m a g a t a r t á s v i z s g á l a t o t az előre m e g a d o t t s z e m p o n t o k szerint.5 éves 7.5 év közötti korosztály e r e d m é n y e i a legjobbak.a t a n í t ó n ő megfigyelései alapján készíti el a füzet. A c s o p o r t o s vizsgálat e r e d m é n y e i n e k értékelése után az átlagon alul teljesítő gyerekek . más. túl h o s s z ú r a nyúlt óvo­ dás lét is tanulási n e h é z s é g e k h e z vezethet.3% 61. a logopédiai. (betűk) DPT 3. az erőteljesen kitolódott iskolakezdés e g y a r á n t tanulási n e h é z s é g e k e t valószínűsíthet. mely a szakértői bizottsághoz irányítástól. A m é r é s e k m e g m u t a t j á k . átfogó felmé. 9 .5 éves FT 8. ül. ill.és is­ k o l a p s z i c h o l ó g u s M u n k a c s o p o r t . kislétszámú osztály­ ba vagy előkészítős státuszba való helyezéstől. e n g e d é l y é n e k m e g s z e r z é s e . Az egyéni vizsgálatokat m i n d e n e s e t b e n m e g kell. ábra A vizsgált gyerekek életkori megoszlása a vizsgálat időpontjában A P o r k o l á b n é . A k é s ő b b i e k b e n b e m u t a t o t t táblázatok is alátámasztották az eredeti hipotézist. II. neveze­ tesen.5-7 éves 7-7. (mértani forma másolása) figyelem (teljesítmény) 58.az j a k k o r hatályba l é p ő rendelet szerint . a hét végén tapasztalható erős fáradás.5-7. A VIZSGÁLAT 6-6. ill. h o g y a tesztekben a 6.5 éves 6. Kíváncsiak voltunk arra. Célja e l s ő s o r b a n a k ő b á n y a i első osztályos gyerekek tanulási p r o b l é m á i n a k felmérése volt. h o g y e l ő z z e a szülővel való a n a m n é z i s felvétele. (A vizsgálat p o n t o s leírásának adatait a s z a k i r o d a l o m j e g y z é k e tartalmazza. aki egyrészt segítette a felvételt.4% 32. h o g y azt a gyereket. h o g y a g y e r m e k n e k n e m r é s z k é p e s s é g b e l i e l m a r a d á s a van. Itt k i e m e l t e n kezeltük . Kivételt képeznek a figyelem-teszt e r e d m é n y e i . k o n c e n t r á c i ó s vagy é r t e l m e z é s i h i b á k k a l . és B e n d e r B-tesztekkel. Raven-. hogy a túl korai. akik közül 777 fő a n y a g á t tud. A d i a g n ó z i s felállítása után lehet dönteni a g y e r m e k s z á m á r a leginkább megfelelő ellá­ tási formáról.8 pont 98. ] j chológiai g o n d o z á s i g terjedhet. hogy m é g a b e t ű t a n u l á s m e g k e z d é s e előtt mérjük fel a részképességeket.\ rést készítettünk. k e d d és szerda n a p o k o n .. h a n e m az o s z t á l y b a n való egyéni b á n á s m ó d nyújt segítséget.1 0 óra kö-1 zött került sor 12-15 fős c s o p o r t o k b a n az o s z t á l y t e r e m b e n .az előkészítőssé minősítés szempontjait. sokkal i n k á b b a c s o p o r t o s h e l y z e t b e n adott i n s t r u k c i ó r a reagál figyelmi.

4% 98.5 éves 7.5-8 éves 8-8. Az alábbi á b r á k a c s o p o r t o s v i z s g á l a t o k o n e g y e s t e s z t e k b e n nyújtott t e l j e s í t m é n y t m u ­ tatják k o r o s z t á l y i b o n t á s b a n .t: teljesítmény megoszlás korosztályi bontásban 98.5 éves 8.25 éves 30 2.5 éves 7.5-7 éves 7-7.5 éves 6.5-7 éves 7-7.A táblázatból látható. a m e l y a z é r t i s j e l z é s é r t é k ű .5-9.5-7 éves 7-7. hogy a figyelem-teszt kivételével m i n d e n területen alacsonyabb.25 6-6.6% 10 98.5 éves 7.5 éves 8. m e r t a z e r e d e t i m i n t a átlagai i s igen a l a c s o n y a k .5 éves 7.5-8 éves 8-8.5 éves 6.5-9.5-7 éves 7-7. 520 500 480 70% 460 60% 440 420 50% 400 6-6.5-8 éves 8-8.5-9.5-9.5-8 éves 8-8.5 éves 8. ábra átnézett képek darabszáma korosztálvi bontásban 6-6.5-9. ábra „betűk" teljesítmény kororszályi bontásban é v e s 3.5 éves 6.5 éves 6. ábra Edtfeldt-tesz.2% DPT teszt: 98.5 éves 8.5-8 éves 8.25 éves 40% Figyelem-teszt: 30% 4.0% 97. FigYelem-teszt: ábra korosztályi bontásban teljesítmény 6-6.5-7 éves 7-7. ábra 7.8% 6-6.25 éves DPT mértani formák 258 259 .5 éves 8.5 éves 6.25 éves 5. p o n t s z á m o t é r t e k e l t a n u l ó i n k .5 éves 6.

így Dórinál a külvilág m e g i s m e r é s e háttérbe szorult. S e m csoportos. E n n e k e r e d m é n y e k é n t megállapítást nyert. így a Nevelési T a n á c s a d ó . sem egyéni helyzet­ ben n e m képes a feladatokra koncentrálni.1 0 . Az 2. Dóri vizsgálati helyzetben igen nehezen tartható. és javaslatot tenni a fejlesztés területeire és módjára. akiről j a n u á r 31 -ig nyilvánvalóvá válik. M e g k e r e s é s ü n k r e az ó v ó n ő b e s z á m o l t az előz­ ményekről. 2. hogy a kislány fejlesztő osztályban ismételje m e g az első évet. 120 100 átlag 2.és családrajza p s z i c h é s eredetű p r o b l é m á k a t valószínűsít. Látható. o l v a s á s . 7 . Az instrukciókat nem érti. ábra Dxstexia feladat atlagainak alakulása. v a l a m i n t a g r a f o m o t o r o s éretlenség j e l l e m e z t e . A s z ü l ő k k e l p e d i g a fej­ lesztő s z a k e m b e r tartotta a k a p c s o l a t o t . 15. mind pedig a pedagógusi j e l z é s szerint igen ha­ mar látható volt tanulási n e h é z s é g e . fejlesztő terápiában va­ ló részvétel mellett.b e javasolt. majd egyéni vizsgálata alapján tettünk javaslatot. A részletes képességvizsgálat szerint intellektusa a gyenge átlagos ö v e z e t b e n volt. ábra Térirány feladat atlagainak alakulása. ezért kértük klinikai vizsgá­ latát.III. évi LXVIII.% 96.1 0 .6 pont DPT 3. AZ ELŐKÉSZÍTŐBE JAVASOLT GYEREKEK A Közoktatási törvény 1999. hogy első perctől megkülönböztetett egyéni b á n á s m ó d o t igényelt Dóri az ó v o d á b a n is. h o g y a k ö v e t k e z ő tanévben milyen osztálytípus.trv. e l m o n d v a . Edfeldt-teszt összehasonlító adatai 260 . táblázat és a 7 . h o g y ( r é s z ) k é p e s s é g b e l i . A kerületi átfogó szűrés m ó d o t adott a n n a k m é r l e g e l é s é r e is. A 2. 34. valamint a terápia iskolát érin­ tő k é r d é s e i b e n nyújtott az iskolapszichológus konzultatív segítséget. betűk " összehasonlító adatai A szakvéleményezés nyomán elkezdődött a kiszűrt g y e r e k e k n é l az egyéni vagy cso­ portos fejlesztés a Nevelési T a n á c s a d ó b a n . A tanulási zavarszűrés e r e d m é n y e k é p p e n a teljes mintából 16 g y e r m e k c s o p o r t o s . A Sindelar-teszt több területen is súlyos elmaradást mutat korosztályi átlagától.a szü­ lővel egyetértésben . Tanítóik konzultációk keretében kaptak se­ gítséget az o s z t á l y o n belüli differenciált f o g l a l k o z á s h o z .í r á s tanítási m ó d ­ szer a l k a l m a s a g y e r m e k problémájának kezelésére. P r o b l é m á i az isko­ la kezdete óta f o l y a m a t o s a n m e g m u t a t k o z t a k . t á b l á z a t b a n A 7 7 7 fős teljes mintából 16 „ e l ő k é s z í t ő " . h o g y igen n a g y a teljesít­ m é n y e l m a r a d á s a n o r m á l populációtól m i n d e n részterületen. év végi kontrollszűrés e r e d m é n y e k é n t pedig j a v a s l a t o t tettünk ar­ ra. A s z a k v é l e m é n y b e n rögzíteni kell a g y e r m e k vizsgálati i d ő p o n t b a n mért státuszát. DPT teszt: .27% 98.4% PDT2. osztályos g y e r m e k j a v a s o l h a t ó . kérve a Nevelési T a n á c s a d ó szak­ v é l e m é n y é t . e g y é b p r o b l é m á i m e g a k a d á l y o z z á k a t ö b b i e k k e l való e g y ü t t h a l a d á s b a n . osztályba.7% 58. részképességeit a vizuális p e r c e p c i ó . Az. 261 normál (N=761 ) előkészítős (N= 16) • hibaszám • teljesítmény (%) 7. • csoportos (N=761) 1.4 pont 32. Az. Dóri z e n e t a g o z a t o s . teljesítménye értékel­ normál (N=761 ) előkészítős (N=l 6) csoport • csoportos (N=761) i egyem (N=148) hetetlen. 2. legyen l e h e t ő s é g e a l a p o z ó fejlesztést vagy m á s terápiás l e h e t ő s é g e t igénybe venni. Az előkészítőbe való j a v a s l a t o t a ta­ n í t ó n ő n e k kell k e z d e m é n y e z n i a szülővel egyetértésben. A vizsgálat alapján j a v a s o l t u k Dóri e l ő k é s z í t ő s s é m i n ő s í t é s é t e g y é n i p s z i c h o t e r á p i a mellett. ábrák a teljes m i n t a és az előkészítőbe j a v a s o l t g y e r e k e k össze­ h a s o n l í t ó szűrési adatait mutatják.§. ábra Figyelem teszt: hiba és teljesítmény összehasonlító adatai 8. hogy a család érzelmi p r o b l é m á i o k o z t á k a kislány „befelé fordulását". Célja..m ó d s z e r r e l tanuló osztályba került. ill.75 pont 4. Z s o l n a y .23% Példák: normál (N=758) előkészítős (N= 16) csoport • egyem (N=256) 9. Fa. ¡11. v a l a m i n t 761 „ n e m e l ő k é s z í t ő s " gyerek adatait hasonlítottuk össze. A tanító néni m á r ősztől figyelmi és visel­ kedési p r o b l é m á k miatt kérte segítségemet.8 pont FIGY. hogy speci­ ális segítséggel sem k é p e s a t a n a n y a g o t elsajátítani. hogy a n n a k a kisgyereknek.javasolta a kislány előkészítőssé minősítését. táblázat Edtfeldt Előkészítő Nem előkészítő 18. a feladatértés gyen­ gesége. b e k e z d é s e szerint e l ő k é s z í t ő b e az az 1. h o g y melyik g y e r e k n e k lenne célszerű az előkészítőssé minősítést j a v a s o l n i . Hajni óvodájából iskolaérettségi vizsgálat nélkül került normál létszámú általános is­ kolai 1. A tanév végén végzett kontrollszűrés ered­ m é n y e alapján tettünk j a v a s l a t o t arra vo­ n a t k o z ó a n . A t a n í t ó n ő s z á m á r a egyéni fejlesztési terv kialakításában. M i n d az év eleji szűrés. akiről az első félévben e g y é r t e l m ű e n kide­ rül.

A kettő közötti s z a k m a i differenciálás . A speciális szakképesítéssel n e m r e n d e l k e z ő t a n í t ó n ő n e m k o m p e t e n s az alapkész. Az o r s z á g o s tipikusan m a g a s n o r m á l osztálylétszámok mellett időben s e m képzelhe­ tő el e z e k n e k a g y e r e k e k n e k a tanóra keretében t ö r t é n ő e g y é n i . és megjósolják a fejlődést. H i s z e n a fejlesztés itt n e m . Anonymus Alapítvány fejlesztő pedagógus képzé­ se. ORMAI VERA.n e m is elsősorban tanítói. A Nevelési Tanácsadók I I . Budapest. IV. vég­ rehajtása a z o n b a n m é g k e v é s s é kidolgozott. In: Bagotai Tamás (szerk): Módszertani tükör. 3. Kőbányai Nevelési Tanácsadó. F o l y a m a t o s a n szembesül azzal. Ez a g y e r e k e k n é l a viselkedési.. h a n e m a tan-" a n y a g elsajátítását a l a p o z ó r é s z k é p e s s é g e k fejlesztését jelenti. rossz tapasztalatok és é l m é n y e k az oka. v é g i g g o n d o l n i abban a tekintetben. 2. v a l a m i n t a s z ü l ő k k e l folytatott'' m e g b e s z é l é s e k m i n t e g y 10-15 vizsgálati órát vesznek igénybe a szakellátástól. így gyakorlatilag a tanév f e l e * ' g y e r m e k s z á m á r a „üresjárat". Az „üresjárat" pedig csök­ kenti a tanulás iránti motivációt is. további p s z i c h o t e r á p i á s m e g s e g í t é s mellett. PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1987): Készségfejlesztő eljárások tanulási zavarral küzdő kiiskolásoknak. 5. megfelelni a tanári és szülői elvárásoknak. de valamely okból n e m került spe­ ciális g o n d o z á s b a .oktatási és fejlesztési .v é l e m é n y e m szerint .. E n n e k sok esetben a szülővel való konfrontációtól való félelem. A speciális s z a k e m b e r e k részéről a szülők m e g g y ő z é s e nagy n e h é z s é g e k k e l j á r ab­ ban az esetben. Ezután az egyéni vizs­ g á l a t o k . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN (1990): Módszerek a tanulási zavarok csoportos szűrésére és korrekciójára. Budapest. hogy a szülők többsége képtelen m e g o l d a n i g y e r m e k e 1 r e n d s z e r e s . mely aztán a fejlesztést nehezítheti m e g a későbbiekben. Tapasztalataink szerint j a n u á r r a zárultak le az egyéni vizsgálatok. A d d i g az e g y é n i k ü l ö n b s é g e k r e és az eltérő érési f o l y a m a t r a a t a n í t ó n a k tekintettel kell lennie. ^ . Animula.)(2()01): Együtt a gyerekekért. r é s z é b e n folyó „differenciált egyéni fejlesztést" ki és m i k o r v é g e z z e . 4.í r á s . Visszajelzése­ ink alapján az alábbi kétségek m e r ü l t e k fel a l k a l m a z á s a során: 1. hogy a tanév f e n n m a r a d ó -. Isko­ lapszichológia. Az általunk előkészítőssé minősített gyerekek m i n d e g y i k e p r o b l é m á s n a k számított az ó v o d á b a n már. ha az ó v o d á b a n nem jelzik kellő hatékonysággal a várható t a n u l m á n y i . Budapest. Szinte v a l a m e n n y i iskola neve­ lési értekezlet k e r e t é b e n d o l g o z t a fel saját i n t é z m é n y e adatait. í magatartási és érzelmi p r o b l é m á k f o k o z ó d á s á t e r e d m é n y e z h e t i . nánk el. ma­ gatartási p r o b l é m á k a t . hogy m i n d e k ö z b e n a g y e r m e k b e n milyen é r z e l m i FO­ l y a m a t o k j á t s z ó d n a k le. az első o s z t á l y o s oktatási a n y a g b a n t ö r t é n ő differenciált segítségnyújtást. N e m szabad elfeledkezni arról. a p e d a g ó g u s s a l való k o n z u l t á c i ó . VIDOVSZKY GÁBOR (szerk. HORÁNYI ANNABELLA. E k k o r a tanítótól egy i d ő b e n kétféle . Isko­ lapszichológia. ELTE. K ü l ö n ö s e n fontos ezt . IRODALOM KEREKES FANNY (2001): Tanulási zavar szűrése kőbányai első osztályosok között. a h o s p i t á l á s . iskolánkénti és osztályonkénti b o n t á s b a n is képet kaptak a gyer­ mekek fejlettségi szintjéről. KERÜLETI SZINTŰ FELADATOK KIJELÖLÉSE Az átfogó f e l m é r é s t a kerületi I g a z g a t ó i M u n k a k ö z ö s s é g ülésén i s m e r t e t t ü k . A felmérés az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k a t megerősítette a p r i m e r p r e v e n c i ó . Ez számuk­ ra n é m i l e g ellent is m o n d az oktatási törvény szellemének.e l m a r a d á s o k k a l k ü s z k ö d ő g y e r m e k egyéni fejlesztésében. a m e n n y i b e n az a 2. m e l y e k a kerületi alsós m u n k a k ö z ö s s é g m u n k á j á h o z további s z e m p o n t o k a t adtak. Illetve a törvény fejlesztési lehetőséget ajánl „délelőtti n a p k ö z i s foglalkozás kere­ tében is". de ez a g y a k o r l a t b a n m á r n e m i g e n fordul elő. m a t e m a t i k a területén az alapkészségek fejlettségének elvár­ h a t ó szintjét. Javasla­ tok hangzottak el osztályszervezési és m ó d s z e r t a n i k é r d é s e k b e n is. v a l a m i n t a kü­ lönböző s z a k e m b e r e k közötti e g y ü t t m ű k ö d é s s z ü k s é g e s s é g é b e n . KÓSÁNF. Anonymus Alapítvány. fejlesztő n a p k ö z i t ő l az i n t é z m é n y i vagy utazó fejlesztő-gyógypedagógusi ellátásig. a segítő s z a k e m b e r e k ezzel k a p c s o l a t o s feladatairól. 7. A c s o p o r t o s szűrések l e g k o r á b b a n o k t ó b e r elején k e z d h e t ő k . hogy a szűrést és fejlesztést n e m elég az iskolában. Ez h a n g s ú l y o z o t t a n felveti az óvodai szűrés fontosságát. ill. o s z t á l y o s k o r á r a r e n d e z ő d ö t t annyira. Bár ez a r e n d e l k e z é s lehetőséget biztosít egy differenciált ellátási f o r m a kialakítására.. Az ellátás elterjedése a fenti p r o b l é m á k m e g n y u g t a t ó kezelésével j o b b a n tért h ó d í t h a t n a . hogy egy-két h ó n a p el­ teltével felismerjék a várható tanulási problémákat. E m e l l e t t l e v o n h a t ó fon­ tos tanulság volt s z á m u n k r a . S z á m o s szervezeti k e z d e m é n y e z é s t i s m e r ü n k .Az év végi kontroli-képességvizsgálat e r e d m é n y e k é n t D ó r i n a k fejlesztő első osztály­ ban való évismétlést j a v a s o l t u n k .• s é g . differenciált fejlesztése. 17. az ún. Budapest.a n y a g egyidejű átadását vár. ELTE. 262 263 . és ez megnehezíti az előkészítős pedagógiai javaslat mérlegelését.) (2000): Alapok. osztály vé­ gére helyezi az o l v a s á s . A kislány p s z i c h é s státusza 2. heti t ö b b a l k a l o m m a l történő s z a k r e n d e l é s r e vitelét. KOVÁCS FERENC. h a n e m már az ó v o d á b a n kell e l k e z d e n i . N i n c s kialakult s z a k m a i állásfoglalás abban a tekintetben. h o g y k é p e s saját szintjének megfelelő t a n u l m á n y i teljesítményre. h a n e m szakellátási k o m p e t e n c i a . n e m küldik szakvizsgálatra a gyerekeket. i 4. 6. h o g y képtelen követni osztálytár­ sai tempóját. A t a n í t ó n ő k általában nincsenek s z a k m a i l a g felkészülve arra. Az intéz­ m é n y v e z e t ő k e g é s z é b e n . KOTORÓ EMESE (szerk. Országos szakmai Találkozójának előadásai.

ami azt jelenti. az isko­ la felzárkóztató. fejlesztő és korrekciós m u n k á j á n a k b e m u t a t á s á n keresztül. Az iskolai g y e r m e k v é d e l m i felelős . A nevelés különböző meghatározásaiban közös: a sze­ m é l y i s é g fejlődésének segítése és tudatos. amiből 9 7 % a cigány családokból s z á r m a z ó . a „sérül­ tek" . feltételei t ö b b n y i r e r e n d e l k e z é s r e állnak. Az összes r o m a gyer­ mek ( 1 0 7 ) k ö z ü l a z iskolában 4 3 % (32) n e m p r o b l é m á s g y e r m e k v é d e l m i s z e m p o n t b ó l . akit k ö r n y e z e t e úgy nevel.n e v e l ő d é s folyamata a családban. i n t é z m é n y e k ) is m e g h a t á r o z z a a pszichikum fejlődését. A figye­ lem és k o n c e n t r á c i ó zavara sokszor jelenik m e g jól differenciálható tünetként a tanulási es viselkedési p r o b l é m á k kapcsán. Ide csak a N e v e l é s i T a n á c s a d ó vagy valamelyik T a n u l á s i K é p e s s é g e k e t Vizsgáló Szakértői Bizottság s z a k v é l e m é n y e alapján kerülhetnek be a gyerekek. T o v á b b i j e l l e g z e t e s s é g e az iskolának. és e g y r e t ö b b iskola vállalja fel ezt a feladatot. Az itt folytatott iskolapszichológusi t e v é k e n y s é g e m tapasztalatai alapján p r ó b á l o m ezt a h á t r á n y k o m p e n z á l ó folyamatot érzékeltetni. é l e t k ö r ü l m é n y e i a t á r s a d a l o m t ö b b s é g é n é l lényegesen r o s s z a b b a k . a „hát­ rányos h e l y z e t ű e k " . n i n c s e n e k p a t o l ó g i á s viselkedéstüneteik. ami tovább bonyolítja az előbbiekben illusztrált és a gyer­ NAGY SÁNDOR BEVEZETÉS m e k e k által elszenvedett hátrányokat. gondoz. a m e l y n e k egyfajta „ h á t r á n y k o m p e n z á l ó " szerepe van a település oktatási rend­ szerében. genetikai adottságok mellett a társas . fejlesztést tizenötnél kisebb létszámú osz­ tályokban. E z e k megfordítható hátrányok. Tehát megállapítható.g a z d a s á g i át­ alakulással. ez 4 8 % ) r o m a származású. hogy az osztálytanító rendelkezzen fejlesz­ tő illetve g y ó g y p e d a g ó g i a i ismeretekkel a h h o z . Az itt t a n u l ó g y e r m e k e k közel fele olyan társadalmi szubkultúrából . T e h á t a ve­ leszületett. Veszélyeztetettséget jelent a n n a k a k i s k o r ú n a k az állapota. helyen és időben . h a n e m az időnként felerősödő és folyamatosan m e g l é v ő etnikai jellegű p r o b l é m á k k a l is. A tanulási zava­ rokkal k ü z d ő g y e r m e k e k átlagos intellektussal bírnak. diszgráfia vagy diszkalkulia. ha az o k o k közül egy sze­ mélynél vagy családnál több is fennáll. v a l a m i n t a társa­ dalmi m u n k a m e g o s z t á s által kijelölt tevékenységek. E t a n u l m á n y b a n egy olyan budapesti kerület iskolájának tevékenységéről szeretnék be­ s z á m o l n i .és akiket sokszor úgy c í m k é z ü n k . A felnőtt életre való felkészítésben egyre n a g y o b b súlya lett a nevelés társadalmilag szer­ vezett i n t é z m é n y é n e k . E z e k h e z g y a k r a n társul figyelemzavar. h o g y m i n d e n évfolyamon van egy olyan osztály. szociális. Az összes. n i n c s e n e k súlyos észlelési hiányos­ ságaik. A m o d e r n i z á c i ó v a l . h o g y n e m c s a k a tanulási és m a g a t a r t á s p r o b l é ­ mákkal. pakisztáni és arab származású gyermek. mégis nagyon sok helyen m i n d e n n a p i p r o b l é m á t j e l e n t a g y e r m e k e k egészséges fejlődésének biztosítása. Azok a g y e r m e k e k . p e d a g ó g u s i ) ártalomnak v a n n a k kitéve . h o g y ők a „veszélyeztetettek". raj­ tuk kívül az i s k o l á b a n tanul m é g (a településen megfigyelhető m i g r á c i ó s j e l e n s é g követ­ k e z t é b e n ) l . de e g y é n r e sza­ bott. A gyenge iskolai teljesítmények sok esetben a nagyon eros A „HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ" JELLEG Az itt t a n u l ó g y e r m e k e k j e l e n t ő s része valamilyen területen hátrányt szenvedett az_egészséges fejlődésű és/vagy a jó szociális k ö r ü l m é n y e k között és r e n d e z e t t c s a l á d o k b a n élő k o r t á r s a i k h o z k é p e s t . illetve tanulási és magatartás zavarokat j e l e n t e n e k . tervszerű irányítása. A régebbi t á r s a d a l m a k b a n a n e v e l é s . valamint a demográfiai változásokkal p á r h u z a m o s a n alakult az iskolarendszer. k ü l ö n ö s e n az alsó tagozaton fontos. Ma már m a j d n e m m i n d e n tanító részt vett vagy vesz ilyen irányú s z a k m a i t o v á b b k é p z é s e n . amely tizenötnél kisebb létszám­ mal m ű k ö d i k . a h o g y a n az egy adott kultúrában. hogy tanulói létszám közel fe­ lét r o m a c s a l á d o k g y e r m e k e i képezik. urbanizációval. Az iskola egy ú g y n e v e z e t t kislétszámú fejlesztő osztályokat m ű k ö d t e t ő iskola.j e l e n t i k a nehézséget a mai iskolarendszer n e v e l ő . A hazai közoktatási rend­ szerben az iskolarendszer egészét tekintve a személyiség fejlesztésének keretei. A z o n b a n a tanulási és/vagy magatartási zavarral 265 264 . N é h á n y meg­ állapítást a köznapi használatban is elterjedt fogalmak p o n t o s a b b m e g é r t é s é h e z az alábbi­ akban o l v a s h a t u n k .és tárgyi . az e r e d e t i l e g „ c s a k " t e l j e s í t m é n y p r o b l é m á k h o z rendszerint viselkedési zavarok is k a p c s o l ó d n a k . kortársak. Ezek a hátrányok nagy mértékben a k a d á l y o z z á k az iskolai teljesítő­ készséget. e b b e az iskolába j á r ó g y e r m e k közül 145 sorolható a veszélyeztetett (109) és/vagy a h a l m o z o t ­ tan h á t r á n y o s h e l y z e t ű (36) kategóriába a fenti nyilvántartás szerint. az iskolának. a t á r s a d a l m i . mint a diszlexia. ' H a l m o z o t t a n hátrányos helyzetről akkor beszélünk. a „ n e h e z e n n e v e l h e t ő k " .aki e g y b e n a tantestület p e d a g ó g u ­ sa is . Gyak­ ran h ú z ó d i k a p r o b l é m á k hátterében az egyes részterületek súlyosabb funkciózavara. ahol n a g y o b b az esélye m i n d e n p r o b l é m á s g y e r e k n e k a felzárkózásra. R e n d e l e t teszi l e h e t ő v é az ilyen g y e r m e k e k k e l történő sajátos bánásmódot. A m o d e r n fejlődéslélektani felfogás sze­ rint a s z e m é l y i s é g fejlődését bio-pszicho-szociális t é n y e z ő k határozzák meg. a „tanulási nehézségekkel k ü z d ő k " . egészségügyi s z e m p o n t b ó l . akik olyan c s a l á d o k b a n élnek.környezet (család. és h a t é k o n y a n tudja őket tanítani. hogy felismerje és elfogadja a g y e r m e k e k problémáit. elsősorban a m u n k a köré szervező­ dött k ö z ö s s é g e k b e n folyt.anyagi. A kislétszámú fejlesztő osz­ tályokban. v a l a m i n t a hátrányos szociális környezetű családok g y e r m e k e i n e k problémáival kell m e g k ü z d e n i . speciális segítés szükséges az ismeretek elsajátításához.érkezett. akik k ö z ö t t a z o n b a n t ö b b e n tanulási n e h é z s é g g e l k ü z d e n e k .elfogadhatatlan. A c i g á n y szülők egy része n e m vállalja etnikai hovatartozását. így összesen 4 9 % a m á s e t n i k u m h o z t a r t o z ó tanuló. a m e l y e k n e k szükségletkielégítési lehetőségei.l v i e t n á m i . akik a fejlődé­ sük során fiziológiai és/vagy környezeti és/vagy nevelői (szülői.o k t a t ó munkájában. e tanév (a t a n u l m á n y készítése idején) kezdetén a teljes ta­ nulói l é t s z á m m i n t e g y fele (226 gyermekből 107 g y e r m e k . Mivel a tanulási n e h é z s é g e k k e l k ü z d ő g y e r e k e k n e m t u d n a k eleget tenni az átlagos iskolai k ö v e t e l m é n y e k n e k .magyaror­ szági cigány c s a l á d o k . H á t r á n y o s helyzetűek' azok a g y e r m e k e k .n y i l v á n t a r t á s a szerint pl.HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓ ÉS ROMA GYERMEKEK ISKOLAI INTEGRÁCIÓJA szociális r e t a r d á c i ó számlájára is írhatók.

a m e l y e k e t az adott település s z ű k e b b tár­ sadalmi k ö r n y e z e t é n e k adottságai (pl. alul képviselt (cigány) vagy felül képviselt (zsidó. Ezekből az arányokból is j ó l lát­ ható.és a földrajzi közelség). h o g y a tudatosan eltervezett szegregációs szándék. A kerület. Egy etnikai csoportba a k k o r tartozik valaki. A s s z i m i l á c i ó ( b e o l v a d á s ) : ö n k é n t vagy kényszerből. M a g y a r o r s z á g o n 13 kisebbség ismeri el a törvényt. M a g y a r o r s z á g o n n e m egységes a cigányság. illetve a b e n n ü k n e v e l ő d ő g y e r m e k e k e t és családjaikat.p o n t o s a b b a n érzé­ keljék a g y e r m e k e k t á r s a d a l m i . 2.a m u n k a szervezeti. C s a k megfelelő e g y ü t t m ű k ö d é s és g o n d o l k o d á s mellett lehet h a t é k o n y a n telje­ síteni ezt a kihívást. Az á l l a m a l k o t ó et­ nikumokat nemzetnek n e v e z z ü k . Azt ugyanis. Ez n e m jelenti azt. ma a főváros m é r t a n i k ö z e p é n helyezkedik el. Az 1930-as é v e k b e n átadott s z ü k s é g l a k ó t e l e p e k ma is a főváros l e g r e m é n y t e l e n e b b helyzetű lakosságát foglalják m a g u k b a .) h a t á r o z n a k m e g . Az e t n i k u m o k s z á m á r a a k ö z ö s s é g referenciacsoportot jelent. A „ c i g á n y " s z ó n a k a saját nyel­ v ü k b e n n i n c s j e l e n t é s e . horvát. története. 3. AZ ISKOLA HELYE A TELEPÜLÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNYRENDSZERÉBEN M i n d e n oktatási i n t é z m é n y . század végétől és a rendszerváltás előtt h o m o g é n p r o l e t á r t ö m e g e k e t vonzottak ide. szokások. l e h e t ő s é g e i n e k j o b b megértését. kultúrája stb. indián az. Ez a peremkerületi jellege a z o n b a n m á i g m e g ­ maradt. Ez m e g á l l a p í t h a t ó az iskolai A CIGÁNYKÉRDÉS SZOCIOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉSE végzettségi kategóriák eloszlásából is. hogy szinte minden cigánynak nevezett csoport magát világosan m é g k ü l ö n b ö z t e t i m á s . p e d a g ó g u s n a k és a segítő s z a k e m b e r e k n e k egyaránt. hogy legalább száz évet éljen ott. hogy a h á r o m fő csoport az o s z t á l y o z á s alapja m i n d e n e s e t b e n . A kisebbségi státusz típusai: 1.a fő c s o p o r t o k között m e r e v házasodási kör húzódik. a m e l y e k t ő l sza­ badulni szerettek volna a v á r o s r e n d e z ő k . a magyar­ országi c i g á n y s á g 6%). h o g y az ide telepített gyárak a 19. a m e l y b e n az általam említett iskola m ű k ö d i k . A k ü l ö n b ö z ő c s o p o r t o k egy-egy fő c s o p o r t b a próbálják besorolni m a g u k a t . K o m o l y tanulsággal szolgálhatnak ezek a telepek abban a tekintetben.h a g y o m á n y . Ez ne­ hezítette a lakosság mobilitását. e g y k o r p e r e m k e r ü l e t volt. Ebből a d ó d ó a n az iskola a h á t r á n y k o m p e n z á l ó szerep mellett a r o m a g y e r m e k e k iskoláztatásában. h a n e m társadalmilag is a település sűrűn lakott részét.k u l t u r á l i s közegét. n é m e t ) .k ü z d ő g y e r e k e k között ennél is jóval n a g y o b b az arányuk. i n k á b b szeretik m a g u k a t beásnak nevezni ( S z u h a y . Segít m e g é r t e n i az etnikai konfliktusok kezelését. iskolapszichológus. M i k ö z b e n a t á r s a d a l o m t ö b b s é g e e g y s é g e s fogalom alá sorol m i n d e n c i g á n y n a k nevezett embert. m i k ö z b e n m á s o k n e m s z ü k s é g s z e r ű e n fogadnak el m i n d e n k i t . ha ő maga annak tartja magát. hogy a p e d a g ó g u s o k és a k ü l ö n b ö z ő segítő foglalkozású s z a k e m b e r e k . a m e l y n e k polgári fejlődése m á r v a l a m e ­ lyest e l ő r e h a l a d o t t . fejlesztő p e d a g ó g u s o k . 4. És c s ö k k e n t az esélye annak. Az ipartelepítés és vasútépítés valósággal kör­ bezárta n e m c s a k földrajzilag.az általában vett társadalmi kapcsolatok terén való elkülönülés. I n t e g r á c i ó (szoros e g y ü t t m ű k ö d é s a kisebbség és a többség között). A k ü l ö n b ö z ő etnikai c s o p o r t o k közötti viszonyrendszer. erőt ad. . és ha a környezete is a n n a k tartja őt (pl. ha a p e d a g ó g u s o k és a szülők n e m m i n d i g vállalják fel ezt nyíltan. míg akiket r o m á n c i g á n y n a k m o n d a n a k . T é n y . ebből 800 kisebbségben. S z e g r e g á c i ó (a t ö b b s é g kirekeszti). ahol társadalmi k é p v i s e l e t ü k lehet: arányos. Akiket a s z a k i r o d a l o m j o b ­ bára oláh c i g á n y n a k nevez. m ú l t . a társadalmi távol­ ságok térbeli kifejezése t ö b b n e m z e d é k r e átörökíti azokat a p r o b l é m á k a t . Izoláció ( a m i k o r m a g a a kisebbség tartja m a g á t távol). és a k k o r is ezt kell tennie. . A m a g y a r o r s z á g i c i g á n y s á g o n belüli társadalmi e l k ü l ö n ü l é s n e k a szociológiai j e l l e m z ő i : . Egy ilyen n é z ő p o n t ú m e g k ö z e l í t é s hozzájárul ah­ hoz. foglalkozási formáiban való elkülönülés. a r o m a = e m b e r e k . E g y adott állam etnikai képlete az ott élő e t n i k u m a i n a k s z á m a r á n y á t jelenti (pl. E z e k után fókuszáljunk a b e v e z e t ő b e n említett budapesti iskolában t a n u l ó r o m a g y e r m e k e k és családjaik településtörténeti hátterére. hogy a kerület m u n k á s t á r s a ­ d a l m a k a p c s o l a t b a kerüljön azzal a népességgel. akiket m a g y a r cigánynak. aki egy elismert törzs tagja). együttélési f o r m a jelenti az etnikai „modus vivendi"-t. a b e n n e folytatott o k t a t ó . .a nyelvi e l k ü l ö n ü l é s . ETNOPSZtCHOLÓGIAI VONATKOZÁSOK Most tekintsünk át néhány alapfogalmat az etnikumokkal kapcsolatos problémakörből! A F ö l d ö n mintegy 3000 autentikus etnikum él. ha áttekintjük az e t n i k u m o k szocio­ lógiai és szociálpszichológiai jellemzőit. azok m a g u k a t r o m á n a k vagy romnak mondják. miszerint a c i g á n y n a k nevezett c s o p o r t o k között egyfajta szétválasztó törekvést lehet fet- 266 267 .logopédusok. v a l a m i n t segíti a családok helyzetének. h o g y m e n n y i bio-pszicho-szociális fejlődési hátrány ledolgozásán kell m u n k á l k o d ­ ni e b b e n az iskolában g y e r m e k n e k . Eszerint élhetnek többségi vagy kisebbségi c s o p o r t b a n egy adott á l l a m o n belül. Egy etnikum státuszának kritériuma a többsé­ gi t á r s a d a l m o n belül. és k ö n n y e b b e n tudják fenntartani értékeiket. Ez a s z e m l é l e t m ó d is segít n a g y o n sok p r o b l é m a m e g é r t é s é b e n . ők a k ü l ö n b ö z ő s é g ü k e t valóságos és s z i m b o l i k u s e s z k ö z ö k k e l is kifejezik. szülőnek.n e v e l ő m u n k a és az ott t a n u l ó gyer­ m e k e k r e n d e l k e z n e k olyan sajátos v o n á s o k k a l . A legelterjedtebb m a g y a r o r s z á g i kisebbség a c i g á n y s á g . . g y e r m e k v é d e l m i felelős . a kultúrájukat m e g h a t á r o z ó tényező­ ket (nyelv. fedezni. felzárkóztatásában is j e l e n t ő s szerepet vállal. 1999). k o n v e n c i ó k . Ezért ér­ d e m e s némi településszociológiai s z e m p o n t ú megvilágításba helyezni egy ó v o d á t vagy is­ kolát.az adott településen belüli térbeli elkülönülés. ebből 12 ön­ k o r m á n y z a t (a zsidók n e m ) . azok használják m a g u k r a a muzsikus megjelölést. szintén c i g á n y n a k nevezett csoporttól.

A k e r ü l e t t e h á t a saját múltjából e g y o l y a n h á t r á n y o s h e l y z e t ű l a k o s s á g o t örökölt. Részvétel a Nevelési Tanácsadó alapfeladataiban. E h h e z a z o n b a n tisztázni é r d e m e s . 2. Az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k n a k egyik alapfeladata volt . hogy az adott tanévben. K o n z u l t á c i ó k k o n k r é t nevelési p r o b l é m á k m e g o l d á s á n a k kialakítása céljából.n e v e l ő m u n k á j á b a n h á r o m é v e indult e l egy folyamat. miszerint az átlagos általános iskolai k ö v e t e l m é n y e k és ismeretek á t a d á s á n a k m ó d s z e r e i mellett m e g i s m e r k e d j e n e k egyfajta g y ó g y p e d a g ó g i a i s z e m l é l e t m ó d d a l .1 0 tanítóból álló c s o p o r t konzultált az alábbi t é m a k ö r ö k b e n : . a szociális ellátórendszernek arra kell törekedniük. térbeli o r i e n t á c i ó s . A p e d a g ó g i a i j e l l e g ű fejlesztéseket az a z ó t a i s k o l á b a n d o l g o z ó független fejlesztő p e d a g ó g u s . Az ilyen i s k o l á k a t fel kell z á r k ó z t a t n i a k e d v e z ő b b l e h e t ő s é g e k h e z . AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUS SZEREPE. és közvetítés.k ö z ö t t ü k az e t a n u l m á n y b a n szerep­ lő iskola is —. hogy az iskolákban a k e d v e z ő t l e n e b b h e l y z e t b e n lévő lakosság g y e r m e k e i a l e g k e v é s b é t u d n a k k e v e r e d n i a m a g a s a b b státuszú c s a l á d o k gyermekeivel. ötletek átadása. a m e l y egyben szemléletváltást is igényelt az iskolai vezetés részéről. Ez utóbbiak a részképesség-.fejlesztő p r o g r a m o k .két. Egyik a m a ­ gatartászavar. figyelmi p r o b l é m á k á l l ­ nak. és azon kell gon­ d o l k o d n i u k .2 fejlesztő peda­ g ó g u s v e z e t é s é v e l fejlesztő foglalkozás-sorozat indult d é l e l ő t t ö n k é n t a N e v e l é s i T a n á c s ­ a d ó b a n . Az i s k o l a ­ p s z i c h o l ó g u s c s o p o r t m ű k ö d é s é r e a p r i m e r p r e v e n c i ó s s z e m l é l e t m ó d j e l l e m z ő .iskolában folyó iskolapszichológusi f e l a d a t o ­ AZ ISKOLA ÉS A NEVELÉSI TANÁCSADÓ KAPCSOLATA kat i s m e r t e t e m . Egy ilyen e g y ü t t m ű k ö d é s i forma volt e b b e n az időben például az. a m e l y i k egy­ aránt birtokol e l ő n y ö s e b b és h á t r á n y o s a b b lakókörzeteket. Ezen feladatok a szóban forgó iskolában is jelen vannak. mozgás-. 6.végzi. A k k o r a T a n á c s a d ó g y ó g y p e d a g ó g u ­ sai és klinikai p s z i c h o l ó g u s a i j á r t a k ki egy-egy eset k a p c s á n az iskolába. Ebben a nevelési-oktatási folyamatban két n a g y p r o b l é m a c s o p o r t j e l e n t nehézséget a p e d a g ó g u s o k és a g y e r m e k e k számára. A n e v e l é s . ezért most röviden m i n d e g y i k r ő l közlök n é h á n y g o n d o l a t o t . Ez e g y olyan „ h í d " . a m i n e k a hátterében viselkedési. Ez alatt az időszak alatt épült ki a k e r ü l e t b e n az ó v o d a . érzelmi.terápia felajánlása á t m e n e t i l e g a súlyosan sérült g y e r m e k e k részére. : A z iskola o k t a t ó .o k t a t á s pszichológiai s z e m p o n t ú vizsgálatáról van szó.eszközhiány megoldása.e t a n u l m á n y tárgyát k é p e z ő . az i n f o r m á c i ó k k é t ­ irányú k ö z v e t í t é s é b e n lényeges és olykor igen n e h é z az e n n e k való megfelelés. nivelláló hatású lehet. 4. a k k o r is léteztek azok a g o n d o k . ahol kedvezőtlen h e l y z e t s z e g r e g á c i ó van.s z a k i r o d a l o m . FELADATAI ' ~~ A m i ó t a a k e r ü l e t b e n létrejött az i s k o l a . a másik a tanulási zavar. a m e l y b e n az i n t é z m é n y k ö z i k o m m u n i k á c i ó b a n .ó v o d a p s z i c h o l ó g u s hálózat.p r o b l é m á s p e d a g ó g i a i helyzetek k ö z ö s m e g o l d á s a . tehát e z e k b e n az iskolákban k ü l ö n ü l n e k el leg­ i n k á b b . . a m e l y e k e t a z adott i s k o l á : ban kell ellátni. A fenti feladatokat m á r a n a g y r é s z t átvette az iskolában m ű k ö d ő i s k o l a p s z i c h o ­ lógus. 5. Az ö n k o r m á n y z a t n a k . nevelés-oktatás hatásainak vizsgálata. t o v á b b k é p z é s e k ajánlása. . a m e l y e k a valamilyen s z e m p o n t b ó l p r o b l é m á s g y e r m e k e k n e v e l é s é b e n és oktatásában j e l e n t k e z t e k . és kereshették fel a Nevelési T a n á c s a d ó szakembereit. és közvetítés Ebben a m ű k ö d é s i f o r m á b a n az iskolapszichológus a Nevelési T a n á c s a d ó képviselője ( a l ­ kalmazottja).látja el az ó v o d á k b a n és/vagy az iskolákban a f e l a d a t o k a t .a szemlé­ letformálás. egy n a p o t pedig a T a n á c s a d ó b a n töltenek. h á ­ rom vagy négy i n t é z m é n y b e n . k ü l ö n b e n a g y e r m e k e k egyre n a g y o b b s z á m b a n szakadnak le társaiktól. értelmi. Pszichológiai ismeretek kifejtése. a m e l y n e k g y e r m e k e i és unokái napjainkban n ö v e k e d n e k . E k k o r részben külön e s e t m e g b e s z é l é s e k e t .6 fős c s o p o r t o k b a n 2 . S z ű r é s és orientálás. az óvo­ d á k n a k és iskoláknak. 268 269 . ezért'egyrészt közvetlen m u n k a k a p c s o l a t b a n van a T a n á c s a d ó s z a k e m b e r e i ^ vei. Itt m o s t csak a saját . és i n k á b b az iskola p e d a g ó g u s a i n a k adtak konzultációs lehetőséget. a k o m p l e x eseteket pedig az iskolapszi­ c h o l ó g u s közvetíti a N e v e l é s i T a n á c s a d ó b a .és ma is az . hogy ezek a g y e r m e k e k h o g y a n kerüljenek k e d v e z ő b b h e l y z e t b e e l ő d e i k n é l . Részvétel a N e v e l é s i T a n á c s a d ó alapfeladataiban. a helyi igényeknek és lehetőségeknek megfelelően. A z o n b a n a m i k o r m é g n e m m ű k ö d ö t t az iskolapszichológus csoport a ke­ rületben. Az olyan iskola. é s e g y ü t t m ű k ö d j e n e k az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s s a l a k ü l ö n b ö z ő p r o b l é m á k p r i m e r prevenciójá­ ban. regisztrálása az iskolában. . regisztrálása T e r m é s z e t e s e n a n e v e l é s .o k t a t á s h a t á s a i n a k vizsgálata. M o s t rátérek a z iskolapszichológusi feladatok ismertetésére. és az alábbi p o n t o k b a n c s o p o r t o s í t a n i általában az iskolapszichológusi feladatokat: 1. S o k s z o r nagy n y o m á s n e h e z e d i k a z iskolapszichológusra ebből a d ó d ó a n : A A l e g s ú l y o s a b b a n l e m a r a d t g y e r m e k e k s z á m á r a 4 . kezelésében. Ez azt jelenti. Feltáró és fejlesztő célú foglalkozások.s z e r e p . a m e l y szervezetileg a Nevelési T a n á c s a d ó egyik m u n k a c s o p o r t j a . át­ lag h á r o m h e t e n t e egy klinikai s z a k p s z i c h o l ó g u s és egy fejlesztő p e d a g ó g u s vezetésével 5 . r é s z ­ ben a m á s i k két m u n k a c s o p o r t t a l e s e t a d ó és m u n k a m e g b e s z é l é s e k e t tartunk. . De az akkori ta­ n á c s a d ó i m ű k ö d é s ezt n a g y o n ritkán tette lehetővé. m á s r é s z t egyfajta közvetítő szerepet tölt be az iskola és a T a n á c s a d ó között. A kerület 17 általános iskolája közül hat olyan van . 3. m i n d e n kollégája heti négy délelőtt . és az éri­ nek megfelelő m ó d s z e r e k alkalmazásáról.és iskolapszichológusi h á l ó z a t a Nevelési T a n á c s a d ó szervezeti keretein belül.ettől a tanévtől kezdve kettő .

az 5-6. . a m e l y e k direkt vagy indi­ rekt m ó d o n a g y e r m e k e k fejlődését szolgálják. IQ stb. emelt n o r m a t í v t á m o g a t á s . majd h á r o m n a p o n lehettem jelen az isko­ lában. S z ü k s é g e s az iskolai vezetéssel.e b b e n az iskolában volt a l e g e r ő s e b b és l e g s ü r g ő s e b b a p s z i c h o l ó g u s iránti igény . u g y a n a k k o r az ő iskolájuk részeként d o l g o z o m ) .k o n z u l t á c i ó az e g y é b segítő s z a k e m b e r e k k e l . . diszgráfia. Ezek csoportosan. Az ilyen típusú k o n z u l t á c i ó k folyamatosan helyet kell kapjanak az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s fe­ ladatai során. A szóban forgó . t o v á b b k é p z é s e k szer­ vezése és vezetése (nevelési értekezletek).f o k o z a t o s a n b ő v ü l t a tevékenységi kör. lökkel való e g y ü t t m ű k ö d é s sem h a g y h a t ó ki. Pszichológiai ismeretek kifejtése . míg a szülőkkel konzultációk és tematikus csoportfoglalkozások formájában valósítható m e g ez a feladat.ó r a s z á m b a n t u d t a m v é g e z n i a feladatomat. M i n d e h h e z a t a n u l á s . A tanulók esetében egyéni és c s o p o r t o s fejlesztő foglalkozások (képesség és szemé­ lyiség). Az iskolapszichológusi hálózat m ű k ö d é s é ­ nek k e z d e t e óta . hiszen ő rendelkezett a legveszélyeztetettebb g y e r m e k e k c s a t ládjairól i n f o r m á c i ó k k a l .tanulók és c s o p o r t o k órai megfigyelése ( „ h o s p i t á l á s " ) . A m á s i k csoportba tartoznak a tagozatváltáshoz (alsóból felsőbe törté­ nő á t m e n e t h e z ) szükséges kiegészítő vizsgálatok.tanulási z a v a r o k preventív csoportos szűrése az első o s z t á l y o k b a n . T a l á n n e m véletlen.. csoportos).iskola ki­ e m e l t s z a k m a i p r o b l é m á i miatt m á r h a m a r t ö b b l e t . drog-prevenció). . Az előbbi c s o p o r t b a tartozik az első o s z t á l y o s o k tanulási zavarra irányuló . M i n d e z t e g y s z e r r e 3-4 intéz­ m é n y b e n kellett e l i n d í t a n i k e z d e t b e n az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s o k n a k .-így pl. szülői értekezletek és csoportos beszélgetések. c s a l á d g o n ­ d o z ó ) az e g y ü t t m ű k ö d é s egy-egy aktuális nevelési p r o b l é m a m e g o l d á s á b a n . lég­ kör. tréningek. életvezetési ismeretek . a p e d a g ó g u s o k k a l egyéni és c s o p o r t o s konzultáci­ ók.g r a f o m o t o r o s p r o b l é m á k és a k ü l ö n b ö z ő d i s z f u n k c i ó s v e s z é l y e z t e t e t t s é g (diszlexia. .8 . a g y e r m e k v é d e l m i fele­ lőssel. szülők és g y e r m e k e k k ö r é b e n is. k a p c s o l a t é p í t é s p e d a g ó g u s o k k a l és g y e r e k e k k e l ) . egyéni igény szerinti irányban vizsgálatok és konzultációk folytathatóak.: s z a k i r o d a l o m ajánlása. A gyer­ m e k e k nevelésével foglalkozó félnőttek pszichológiai ismereteinek bővítésére k ü l ö n b ö z ő l e h e t ő s é g e k vannak egy iskolában. p e d a g ó g u s o k és szülők szá­ mára. . és volt olyan is.órában. és a t á r s . így m á r n e m c s a k az úgynevezett „tűzoltó"-jelIegű m u n k á k vállalhatóak. E b b e n az iskolában az alábbi tevékenysé­ geket indítottam be és v é g e z t e m az utóbbi t a n é v e k b e n : . gel ( r e n d h a g y ó osztályfőnöki . m e n t á l h i g i é n é s foglalkozások.m i n ő s í t ő vizsgálatok (előkészítő. N a g y o n fontos a pszichológiai szemléletformálás az iskolában. E l ő b b heti két n a p o n . Szűrés és orientálás Az iskolán belül ez a feladat olyan m u n k á t igényel az iskolapszichológustól. hogy e b b e n az időszakban az esetek nagy részét az iskolai gyer­ m e k v é d e l m i felelős jelezte. diszkalkulia). a m e l y e k folyamatosan és régóta jelentettek n e h é z s é g e t a p e d a g ó g u s o k n a k . E n n e k m e g f e l e l ő e n k ü l ö n b ö z ő s z á l a k o n indult el ez a „ t ű z o l t ó " .tanulási stratégiák vizsgálata. .t a n í t á s folyamatában való megfigyelésen kívül speciális v i z s g á l ó m ó d s z e r e k r e is szükség van. 4^4. Konkrét nevelési problémák megoldási lehetőségének kialakítása d o k o k h o z képest. amiből a s z ü .).általam ellátott . a pályaorientációs vizsgálatok 7 . o s z t á l y o s o k tanulási stílus és stratégia vizsgálata.p s z i c h o m o t o r o s fejlesztő foglalkozás (mozgásos-játék c s o p o r t hiperaktív és magatar­ tászavaros g y e r m e k e k részére).szülői k o n z u l t á c i ó k . .pl.iskolai m e n t á l h i g i é n é s m u n k a (életmódvizsgálat. A fenti feladatok a mi iskolánkban is adottak. illetve szülők s z á m á r a ismeretterjesztő köny­ vek ajánlása. Ez az időbeli keret j e l e n l e g e l e g e n d ő n e k tűnik az iskola i g é n y e i h e z és a szakmai in­ Az ilyen jellegű foglalkozások egyaránt tarthatóak gyerekek. E z e k n e k az e s e t e k n e k egy részében sikerült a szülőkkel iskola­ p s z i c h o l ó g u s k é n t k a p c s o l a t o t kialakítani. osz­ tályosok részére. a m e l y b e n a preventív szűrővizsgálatokat és az iskolai á t m e n e t e k h e z szükséges orientációt tudjuk meg­ t á m o g a t n i pszichológiai m ó d s z e r e k k e l . ame­ lyekből további. akivel iskolai keretek között. aki továbbra s e m mutatott e g y ü t t m ű k ö ­ dési k é s z s é g e t . fejlesztőpedagógus. de a h a g y o m á n y o s nevelési tanácsadói ellátásba n e m sikerült a g y e r e k e k e t és szüleiket be­ hozni. .pályaorientáció. és k ö z ü l ü k n é h á n y a t a T a n á c s a d ó b a t e r á p i á r a közvetíteni is. a m i az iskola és a p e d a g ó g u s o k részéről bizonyult égetően sürgősnek. A gyerekekkel t a n ó r a jelleg- 270 271 . Volt. a p e d a g ó g u s o k k a l . többnyire osztálykeretben v é g e z h e t ő vizsgálatok. Feltáró és fejlesztő célú foglalkozások K ö z b e n kellett a helyi i s m e r e t e k e t m e g s z e r e z n i az iskolában (szervezeti felépítés. néhány a l k a l o m b ó l álló k o n z u l t á c i ó s o ­ rozatban sikerült együtt dolgozni. h a n e m e g y é b iskolapszichológiai és m e n t á l h i g i é n é s feladatok.órák vagy órán kívüli klubfog­ lalkozások k e r e t é b e n .j e l l e g ű m u n k a . A pszichológiai kulturált­ ság fejlesztése e g y a r á n t lényeges a p e d a g ó g u s o k . a g y e r e k e k és a szülők részéről m á r k o r á n t s e m annyira.s e g í t ő s z a k m á k képviselőivel ( l o g o p é d u s .korai preventív szűrése.p e d a g ó g u s i k o n z u l t á c i ó k (egyéni. hogy a Nevelési T a n á c s a d ó alkalma­ zottjaként. m i k ö z b e n a T a n á c s ­ adón belüli s z e r v e z ő d é s ü n k e t is alakítottuk. az iskolaigazgatót és a tantestület tagjait is rászocializálni az új m ű k ö d é s i m ó d r a (arra. K e z d e t b e n azokkal az esetekkel „kí­ náltak m e g " .

19 g y e r e k : . A l o g o p é d u s e l s ő s o r b a n a k ü l ö n b ö z ő típusú b e s z é d h i b á k korrekcióját végzi.t e s t s é m a . g o n d o l k o d á s . a m i n keresztül t ö b b terület is k e d v e z ő e n befolyá­ s o l h a t ó . Magatartási-. az a k k o r m é g negyedik osztályos n a p k ö z i s ta­ n u l ó c s o p o r t b a j á r ó g y e r m e k e k k e l . l o g o p é d i a i . A t o v á b b i a k b a n a m á s o d i k p o n t b a n lévő magatartás. iskolában d o l g o z ó segítő-team összetétele j e l e n l e g : egy i s k o l a p s z i c h o l ó g u s . pszichológiai. de f o l y t a t j a a í diszlexia-redukciót is. képzelet. értés. míg 5 g y e r m e k é pszichés hátterű a v é l e m é n y e k alapján. Az előbbi szerint többirányú ráhatással a fej­ lődés olyan súlypontjait c é l o z z u k meg.térbeli o r i e n t á c i ó zavara ( 1 . 3.k ü l ö n ö s e n az j u s ­ soknál . v a l a m i l y e n s z e m p o n t b ó l k i s l é t s z á m ú fejlesztő osztályba javasolt g y e r m e k e k s z a k v é l e m é n y é t . a m e l y n e k során a tanulási n e h é z s é * gekkel k ü z d ő g y e r m e k e k p r o b l é m á i n a k preventív szűrését és korrekcióját összehangolják. A felsős fejlesztő p e d a g ó g u s olyan m e n t á l i s k é p e s s é g e k fejleszté-( sét is végzi. E z é e t p a p e d a g ó g u s o k n a k is fontos a m u n k á j u k során két alapelvet szem előtt tartani: a kompja ' xitás elvét és az indirekt m e g k ö z e l í t é s elvét. beilleszkedési zavarok: . m e r t k ü l ö n ö s e n d é l u t á n o n k é n t . K é t e s t b e n logopédiai osztályba. A két fejlesztő p e d a g ó g u s közül az egyik az alsó tagoza­ tos. Például. hogy az esetek nagy részénél a h á t r á n y o s szociális k ö r ü l m é ­ nyek is m e g t a l á l h a t ó a k a háttérben. agresszivitás. amelyek sokszor társulnak egyéb részképesség*vaj»J?' magatartászavarokhoz. A l o g o p é d u s e l s ő s o r b a n az alsósokkal végez logopédiai fejlesztést.és b e i l l e s z k e d é s z a v a r o s g y e r e k e k k e l való f o g l a l k o z á s i l e h e t ő s é g r ő l s z e r e t n é k egy g y a k o r l a t i példát b e m u t a t n i . hogy v a l a m i t csinálni kellene egy.b e s z é d (észlelés. diszgráfia 18 gyerek (14%). Ez a preventív pejjagógiai és p s z i c h o l ó g i a i szűrések e r e d m é n y e i r e épül.| rüljön a g y e r m e k e k h i á n y o s a n fejlett tanulási k é p e s s é g e i n e k k o r r e k c i ó s fejlesztése.4. de itt i n k á b b a m á r m e g l é v ő vizsgálatok és s z a k v é l e m é n y e k alapján folyik a fEJT lesztő m u n k a . T o v á b b á m e g á l l a p í t h a t ó . m e r t az e b b e n az i s k o l á b a n l a u u l é . 12-ről p e d i g e g y é b . de a szülő n e m fogadta el.vizsgálatok n y o m á n . K ü l ö n ö s e n a hiperaklívnak c í m k é z e t t g y e r m e k e k p s z i c h o m o t o r o s fejlesztéséről. t Az iskolában e l ő f o r d u l ó főbb p r o b l é m á k érzékeltetésére szeretnék egy két évvel ezelőtti á t t e k i n t é s t b e m u t a t n i .z a v a r o k : -^grafomotoros k o o r d i n á c i ó zavara (I . p e d a g ó g i a i . illetve s z o r o n g á s j e l l e m z ő . amivel az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s is d o l g o z i k olyan v i s e l k e d é s ű gy«*" • m e k e k k e l . de délelőtt.4 . A m o z g á s a m á s i k n a g y p r o b l é m a t e r ü l e t (a m a g a t a r t á s z a v a r o k k o r r e k c i ó j á b a n is köt ponti szerepet j á t s z i k ) . gyer­ m e k p s z i c h i á t r i a i .a fő h a n g s ú l y a m o z g á s fejlesztésén van. illetve k o m p l e x . a m i h e z jól illeszkedik az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s által végzett^ ta­ nulási z a v a r o k r a irányuló c s o p o r t o s preventív szűrés. az alsós fejlesztő p e d a g ó g u s és a l o g o p é d u s m á r az első o s z t á l y o s o k k ö r é b e n elvé­ g e z n e k s z ű r ő v i z s g á l a t o k a t . b e v o n v a a tanítókat is. 20-ról T a n u l á s i K é p e s s é g e k e t V i z s g á l ó S z a k é r t ő i B i z o t t s á g n á l . A p e d a g ó g u s o k és a segítő s z a k e m b e r e k e g y ü t t r * m ű k ö d é s e a n n a k a k ö z ö s célnak az é r d e k é b e n szükséges. A f i g y e l e m z a v a r p r o b l é m á j á n a k kezeié-. egy logo­ p é d u s és két fejlesztő p e d a g ó g u s .p e r c e | * r ció t e n g e l y m e n t é n t ö r t é n i k . \ M i n d h á r o m c s o p o r t h o z j á r u l h a t o t t : súlyos f i g y e l e m z a v a r (21 gyerek) is. t a n m e n e t szorításában m i n d e n g y e r e k s z á m á r a biztosíta-f" ni a m e g f e l e l ő k o r r e k c i ó t és fejlesztést. e m l é k e z e t . így a fejlcsztőpedagógus kollégák fejlesztési p r o g r a m j a i b a n is .hallás. a m e l y e k a tanulás m ó d s z e r e i b e n és a t a n a n y a g m e g t a r t á s á b a n a d n a k segítsé­ get: figyelem.se e b b e n az iskolában k ü l ö n ö s e n h a n g s ú l y o s .helyen történt vizsgálat. d i s z k a l k u l i a 14 g y e r e k ( 1 1 % ) .vagy hipoaktivitás. R é s z k é p e s s é g .hiperaktív/agresszív. s mellette kislétszámú osztályban folytassa általános isko­ lai t a n u l m á n y a i t . A felsős fejlesztő p e d a g ó g u s s a l is hasonló-az együtt­ m ű k ö d é s . E l m o n d h a t ó m é g . Az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s és a fejlesztős k o l l é g á k kö­ zött kialakult egy olyan konzultatív m u n k a k a p c s o l a t . .diszfunkciók: d i s z l e x i a 41 gyerek (33%). a m i v e l lehatároljuk a l e m a r a d á s h&» lyét és m é r t é k é t is. hogy minél h a t é k o n y a b b a n s i k e . 2. neurológiai . A fejlesztés a m o z g á s . a m i h e z m i n d i g illeszkedik egy verbális fejlesztő p r o g r a m .és b e s z é d v i z s g á l ó i . Az o s z t á l y o k b a n tanító p e d a g ó g u s o k n a k . G y a k o r i a k az e m o c i o n á l i s és a kognitíy_ala^ pú figyelmi problémák. 9 gyerek. a m á s i k pedig a felső t a g o z a t o s g y e r e k e k k e l foglalkozik. Logopédiai problémák: . A m ó d s z e r e k e t és az e r e d m é n y e k e t is ö s s z e e g y e z t e t v e k i d o l g o z á s r a kerül a fejlesztési stratégia és a g y e r m e k e k fejlesztési ter­ ve. és j a v a s l a t arra. oszt). A p r o b l é m á k fő tünetcsoportja: 1. h o g y az esetek közül 15 g y e r m e k p r o b l é m á j a o r g a n i k u s hátterű volt. a tanítási 272 273 . oszt). MAGATARTÁSZAVAR ÉS HIPER AKTI VITÁS KEZELÉSE AZ ISKOLÁBAN Gyakorlati igény Az i s k o l a p s z i c h o l ó g i a megjelenése után rövidesen m e g f o g a l m a z ó d o t t a p e d a g ó g u s o k b a n az igény.EGYÜTTMŰKÖDÉS A TÁRS-SEGÍTŐ SZAKEMBEREKKEL AZ ISKOLÁBAN JELLEMZŐ PROBLÉMÁK ÉS TÜNETCSOPORTOK Az. T a n u l m á n y o z t a m a z iskolába járó.s z o r o n g ó / v i s s z a h ú z ó d ó 9 gyerek ( 9 % ) . egy esetben speciális általános iskolába javasoltak gye­ rekeket. g y e r m e k e k e s e t é b e n t ö b b n y i r e k o r r e k c i ó s fejlesztésre van lehetőség.pszichiátriai. . m o t o r i k a ) zavara 28 gyerek ( 2 2 % ) . A z é r t is f o n t o s a fejlesztő p e d a g ó g u s o k m u n k á j a . E s e t ü k b e n 93 gyerekről Nevelési T a n á c s a d ó b a n . 14 gyerek ( 1 1 % ) . A m á s i k elv szerint a n o r m á l fejlődés fázisainak s o r r e n d i s é g é t kell figyelembe v e n n i . t a n á r o k n a k csaMl k e v é s l e h e t ő s é g ü k van a tanterv. és b i z o n y o s m e n t á l h i g i é n é s feladatokat is ellát a k o l l é g a n ő . a k i k r e a hiper. E b b e n a k o n z u l t á c i ó s f o l y a m a t b a n az i s k o l a p s z i c h o l ó g u s mo> d e r á t o r és facilitátor szerepet tölt be. tanítóknak. hogy egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést kapjon. Ö s s z e s e n 125 t a n u l ó r e n d e l k e z e t t „fejlesztős" s z a k v é l e m é n n y e l a b e i s k o l á z á s során-vagy az azt követően vég­ zett .

sok volt a konfliktus. hogy e z e k n e k a g y e r e k e k n e k a m o z g á s a m i n d i g ugyan- 274 -275 . . -agressziószabályozás. és n é h á n y a n egészséges aktivitásúak (jó mozgáskoor­ dinációjú. T e h á t a m o z g á s s z a b o l y o z á s o n keresztül az ö n s z a b á l y o z á s megfelelő'szintjére szeretném ezeket a m a g a t a r t á s p r o b l é m á s g y e r m e k e k e t eljuttatni.? labilitását is. A . E k k o r r a m á r kialakult az elképzelés. Egy fiú nem volt n a p k ö z i s . akikkel az iskolában a l e g t ö b b p r o b l é m á j u k és n e h é z s é g ü k volt a n e v e l ő k n e k j ^ d a g ó g u s o k n a k . h o g y miért csináltad ezt vagy azt. in: Varga. elevenek. h o g y járjon a foglalkozásra. " " < n e m m e g h í v á s t kaptak.siker. szabályozni e z e k n e k a g y e r m e k e k n e k a viselkedését. célratö­ rők. ami eltér az iskolai elfoglaltságoktól.s z e n z o r o s integráció javulása. sokat merítve a testnevelési játékok (Földi.í nulóik viselkedési j e l l e m z ő i r ő l . mert egyrészt n e m k ö t e l e z ő jelleggel kellett a g y e r e k e k n e k részt venni. és t a n u l m á n y o z t a m a nevelési t a n á c s a d ó s (akii nek volt) korábbi anyagokat. M á s r é s z t így a foglalkozások kö­ t e t l e n e b b j e l l e g e t kaptak. a m e l y b e olyan g y e r e k e k e t kell be­ v o n n i . Az az igye­ kezetük. a k o m ­ m u n i k á c i ó (interakciók) szimbolikus jelentését is m a g á b a n h o r d o z ó e s z k ö z . A labda a kapcsolat. az agresszív m e g n y i l v á n u l á s .lehetőleg egy olyan c s o p o r t o s foglalkozási formát nyújtsak. vissza­ h ú z ó d ó . valamint a szülőket is tájékoz­ tattam a c s o p o r t indulásáról. ami itt a C s e r k e s z Aktivitás K l u b rövidítést takarja. Ezzel s z e m b e n a hiperaktívak m o z g á s á n a k k é n y s z e r e s j e l l e g e van. (Egyéb-^ k é n t á l t a l á n o s í t h a t ó a n j e l e n t h e t i a „Csoportos Aktivitás Klub"-ot is. n é h á n y a n igen agresszívak. ebéd? k ö z b e n . aki h a s z n o s i n f o r m á c i ó k a t adtak a ta-. ö r ö m ü k e t lelik a m o z g á s b a n .e g y e n s ú l y o z ó képesség. ezért n e m tudta vállalni a részvételt. A m o z g á s k o o r d i n á c i ó j á n a k A fenti célkitűzésből kiindulva a viselkedésnek e g y é b összetevőire is fejlesztő hatással v a n n a k a foglalkozások: . kitartóak és ügyesek. Elsősor­ ban a m o z g á s o s j á t é k o k a t felhasználva. szakvéleményeket. Kifejezi ezen g y e r e k e k é r z e l m i . hogy „ h i p e r a k t í y " .e g y ü t t m ű k ö d ő és v e r s e n g ő viselkedés tanulása.nem tudják irányítani. A c s o p o r t n a k m á r a m e g h i r d e t é s k o r # | „ C S .) A C S . a n y u g t a l a n s á g . vagy n e m . A g y e r m e k e k m e g i s m e r é ­ se után minderiki névre szóló m e g h í v ó t kapott a csoportba. és m o n d t a k fel m é g a p r ó ­ b a i d ő b e n . így a c s o p o r t ri*p> n e g y e d i k e s s e l . A m i k o r a g y e r m e k e k ötödik osztályosok lettek. délutáni szabad foglalkozásokon -. hogy megfeleljenek az elvárásoknak.j. p r o b l é m a m e g o l d á s . . de szociális helyzetük miatt k ö n n y e n s o d r ó d ó a k . N e h e z e n lehetett feladatvégzésre bírni e z e k e t a ffúkat és egy-két leányt is. és úgy tűnik. aki egy tapasztalt p e d a g ó g u s . m o t o p e d a g ó g i a i . K . Fennáll a veszély. ciót folytattam a g y e r m e k e k alsós osztálytanítóival. rendszerint k u d a r c b a fullad ( K i p h a r d . amit vagy elfogadtak. ha* A foglalkozás elvi alapjai M i n d e n e k e l ő t t m e g kell különböztetni a valódi hiperaktív g y e r m e k e k e t az e g é s z s é g e s aktivitásúaktól.a l k a l m a z k o d ó k é p e s s é g növelése. mert e z e k k ö z ü l a gyerekek k ö z ü l t ö b b s é g ü k r e előszeretettel rásütik azt a bélyeget.mint isko­ l a p s z i c h o l ó g u s . M i n d e n m o z g á s feletti kontroll indirekt személyiségfejlesztést is jelent. A m o z g á s a legközvetlenebbül hat a g y e r m e k szo­ Csoportalakítás I J cializációs f o l y a m a t a i r a is. p o n t r a való tekintettel a szülők n e m j á r u l t a k hozzá. hogy e z e k n e k a g y e r e k e k n e k . indulati. é s n y o l c ö t ö d i k e s s e l alakult m e g . A . Az „ A k t i v i t á s " szócska azért került az e l n e v e z é s b e . v a l a m i n t vészélyeztetett k a t e g ó r i á b a t a r t o z n a k .b á r m e n n y i r e is szeretnék . céltalan m o z g á s a i k a t . 1983).3 valódi hiperaktív volt k ö z ö t t ü k . de n á l u n k az iskola ^ n e v e szerepel az első szóban. Volt közöttük egy-két k i m o n d o t t a n s z o r o n g ó . de a délelőtti tanítási időn kívül megfelelő ellátást k a p n a k . s z ü n e t e k b e n . " e l n e v e z é s t a d t a m . ebből 14-en elfogadták. ü g y e s g y e r e k e k ) . k é p e s s é g e i r ő l . h o g y a n e k i k ' adekvát f o r m á b a n " . m o z a i k s z ó egybeolvasva. h o g y „végi­ re v a l a m i t ö r t é n i k a s ú l y o s m a g a t a r t á s z a v a r o s g y e r e k e k k e l . Fő célja: a m o z g á s o s játékok és a m o z g á s koordinációjának fejlesztésén keresztül rendezni. Ezen felüli m e g f i g y e l t e m a g y e r e k e k e t k ü l ö n b ö z ő h e l y z e t e k b e n . m e r t ez az a i t e v é k e n y s é g i forma. akik az átlagnál aktívabbak. . Konzultá. A foglalkozások középpontjában a m o z g á s és a j á t é k áll. .k o n t r o l l f o l y a m a t o k . hogy ezekből a g y e r e k e k b ő l egy csoportot fogok alakítani.s z ü n e t e k b e n s e m b í r n a k velük. K . .konfliktuskezelés. elsősorban m o z g á s o s j á t é k o k ra épülő c s o p o r t hiperaktív és m a g a t a r t á s z a v a r o s g y e r m e k e k részére. érzelmi. A n n á l is i n k á b b . Célkitűzés A csoport l é n y e g é b e n egy m o z g á s t e r á p i á s . Illetve e n n e k a c s o p o r t n a k az elindítása j e l e n t e t t e azt. p s z i c h o m o t o r o s fejlesztési jellegű v i s e l k e d é s r e n d e z ő csoport lesz. és t ö b b n y i r e a k ö r ü l m é n y e i k miatt a N e v e l é s i T a n á c s a d ó b a n s e m lehetett a terápiájukat e l k e z d e n i . mint indulatszójelké*'-.szabály tudat alakítása. indulati). Azért kapta a „ K l u b " nevet. hogy hozzájárulnak a g y e r m e k ü k ­ kel való foglalkozáshoz. a v e r e k e d é s . és aláírásukkal igazolták. 1993) körébők ezen belül központi szerepet kapnak a labdás j á t é k o k . a másÖj^ pedig k ó r h á z b a került i d ő k ö z b e n .tanítási ó r á n . E l s ő s o r b a n a n a p k ö z i s tanítók s z á m á r a volt n e h é z a mun­ ka e z e k k e l a g y e r e k e k k e l . családi k ö r ü l m é n y e i r ő l . \ . amely elsősorban m o z g á s o s j á t é k o k . M i n d e z e n készségek fejlesztésére nagyszerűen a l k a l m a z h a t ó a j á t é k t e v é k e n y s é g . .és k u d a r c t ű r é s . szinte két-három hetente cserélődtek. feszültség~a~t c s o p o r t b a n .a test koordinációja. K o n z u l t á l t a m az / i d ő k ö z b e n stabilnak t ű n ő új n a p k ö z i s nevelővel. és a délutánijdffiji. sikerült körüljárni a p r o b l é m á t . ö n s z a b á l y o z á s ( m o z g á s . h o l o t t csak 2 . E k k o r f o g a l m a z ó d o t t m e g az igény. .pezi a p r o b l é m á s viselkedésű g y e r m e k e k n a g y o n gyakori válaszreakcióját. ahol az iskólán belül. E z e k a g y e r e k e k v a l a m e n n y i e n a h á t r á n y o s helyzetű.• ra é p ü l ő . A c s o p o r t m e g s z e r v e z é s e k o r a n e g y e d i k és ötödik osztályos fiúkból 16-nak ajánlottajfí ezt a foglalkozást. ha valaki mejf'GT kérdezi tőlük.

orvos és p s z i c h o l ó g u s egyaránt. és gyakran egy foglakozás­ ba több szakasz e l e m e is bekerült. a m e l y r e szüksége van a g y e r e k n e k ahhoz. szalagok stb. szabad másnak lenni. 2. amit az elején készítek ki a t e r e m b e n . könnyítés_ az erős szubkortikális ingereknek való kiszolgáltatottságVlól. de rendszercsen használunk gyakorlatokat. E l m o n d h a t ó . h o g y : . G y a k o r l a t i l a g azt hiszik. túl h a n g o s a n ) . A m e g e n g e d é s és a szabályozás e g y e n s ú l y á r a kell t ö r e k e d n i . Ez biztonságot és t á m p o n t o t ad á g y e r m e k e k számára. értékelés stb. kreati­ vitást igényel a s z a k e m b e r e k t ő l .. és spontán m o z g á s o k a t . Ez utóbbi jelei. nyüzsgéseiket. és az adott g y e r m e k n é l fennálló za varok j e l l e g é h e z k r .. M i n d e z t á t g o n d o l v a n é z z ü k m e g a z általam vezetett p r o g r a m foglakozásain felépítését! \ A g y a k o r l a t o m b a n ez a hat szakasz időnként ö s s z e m o s ó d o t t . A m o z g á s f é k e z é s é n e k és irányításának fejlesztése. A vizuális figyelem fejlesztése. Ebben az. egy szabad. Az ö n f e g y e l e m j a v í t á s a sportos t e v é k e n y s é g g e l . iskolában n e m c s a k a v o n z á s k ö r z e t b e tartozó családok g y e r m e k e i járnak. 4. kendők. p i n g p o n g -. rohanni. . Strukturálni kell a helyzeteket. tenisz. labda.1. Itt a gyerekek birtokba veszik a teret. J. Az első rész kb. a m i k n e m történik s e m m i . . Ez a t a n u l m á n y egy általános iskolában folvó iskolapszichológiai m u n k a tapasztalatain korántsem teljes igényű . ne adjunk túl sok e s z k ö z t ! 3. illetve a. akik között m e g t a l á l h a t ó m o z g á s s z a k e m b e r . Ideális esetben olyan segítő-team d o l g o z i k a gyerekek­ kel. Ezek a tanulási és/vagy magatartási. A m e g e n g e d é s . 5.n e m tudják m e g a d n i m a g u k n a k a cselekvéshez. így lassan m e g t a l á l h a t ó lesz a g y e r m e ­ kekben az a . de a fo­ lyamat elején az előbbi d o m i n á l a foglakozásokon.6 0 perc) kél m o z g á s b l o k k b ó l áll. hogy m e g t a r t s a intrapszichés e g y e n s ' lyát. egyedi sajátosságok m i a t t . m e g m u t a t j á k m a g u k a t a c s o p o r t v e z e t ő n e k és a társaknak. .személyiségfejlődési lemaradások az esetek nagy részében társulnak szociálisan h á t r á n y o s helyzettel. 4. 6. Az i m p u l z i v i t á s legyőzése. 1983). az ak­ t u á l i s é r z e l m i és fizikai állapotukat. Az iskola j e l e n t ő s szerepet vállal a településen 276 277 . M o z g á s t a p a s z t a l a t u k a térről (a kis és nagy terekről is) szegényes. rosszul tervezve csinál. miszerint: . vadulni. A csoport foglalkozásainak három jól elkülöníthető szerkezeti e g y s é g e van. hogy a g y e r m e k életében m i l y e n félreértések v a n n i .s a b l o n o k b a n r e k e d m e g . amiért m o z g á s k é s z t e t é s e i k e t n e m tudják ellenőrizni. a t á j é k o z ó d á s h o z s z ü k s é g e s időt. hogy m á r n e m é r e z n e k b ű n t u d a t o t .m i n d e n t mériéktelenül (túl gyorsan.óriás. A m á s o d i k rész ( 5 0 . Néhán. és a többi.primitív.) lehetnek. h a n e m az adott település más iskoláiban m á r k ü l ö n b ö z ő okok­ ból iskolai kudarcot elszenvedett g y e r e k e k is. Itt lehet h a n g o s k o d n i . beil­ leszkedési p r o b l é m á k . m o z g á s h á z t a r t á s u k g a z d a s á g t a l a n .m o t o r o s aktivitások. heti egyszer 6 0 . 2. míg a m á s o d i k b a n a gyerekek által hozott vagy választott játékok k a p n a k helyet. és e h h e z idő kell! A fenti j e l l e g z e t e s s é g e k e t és m e g f o n t o l á s o k a t i g y e k e z t e m figyelembe venni a saját c p o r t o m e s e t é b e n is. egy vagy t ö b b . igazítani. az elsőben az általam (csoportvezető által) megajánlott és hozott játékok és g y a k o r l a t o k . 3. A hiperaktív g y e r m e k e k k e l való foglalkozás nagyfokú empátiát. Ezeken a p s z i e h o m o t o r o s f o g l a l k o z á s o k o n újra m e g lehel élni azt a zavart d i a l ó g u s t . Vesztibuláris . A „vészjel" kifejezés arra utal. . hogy még n e m k e z d ő d ö l t m e g a foglalkozás. hogy a g y e r m e k e k személyiségfejlődése előtl új lehetőség nyílik azáltal. E g y m á s i k felfogás (Schindler.teljes gázzal az e l l a z u l á s b a " jut­ hatnak. cselekvéseket végeznek.jutottunk ebbe a fázisba. tollaslabdaütők és labdák. ami szerint a hiperaktív g y e r e k e k m o z g á s z a v a r á n a k hátterében a környezettel történő kom-í m u n i k á c i ó zavara van (in: Varga. az adás időszaka.) szerint az ilyen g y e r m e k e k feltűnő v i s e l k e d é s e olyan vészjel. de a c s o p o r t v e z e t ő s z á m á r a itt adódik a lehetőség megfigyelni a g y e r m e k e k viselkedését. A foglalkozásoknak állandó rituáléi vannak.i n g e r é h s é g ü k k e l m e g m u t a t j á k fiziológiai és pszichológiai szükségleteiket. m e g b e s z é l é s és é r t é k e l é s ( 1 0 . El kell kerülni az ingerszegény helyzeteket.h i á n y o z n a k a g o n d o l k o d á s és a cselekvés közötti szünetek.szakasz ele­ meiből kevert jelleggel. A h a r m a d i k rész a m e g n y u g v á s . pad. a m e l y b e n a k ö r n y e z e l nem értette az ő jelzéseiket. spontán jellegű rész. ezért a térben világos tá j é k o z ó d á s i p o n t o k a t kell kijelölni s z á m u k r a .1 5 perc). g u m i . N e m létezik m i n d e n g y e r e k n é l e g y f o r m á n a l k a l m a z h a t ó prograr^ m é g i s g o n d o s a n m e g kell tervezni. zsámoly. A ren n e m kívülről kell a hiperaktív g y e r m e k e k r e rákényszeríteni. kosár. r u g a l m a s s á g o t .a c s o p o r t o m ­ mal ö s s z e s s é g é b e n a második szakasz végérc ertünk a fejlődésben. n e m vkel 1 k i p r o v o k á l n i u k . a r c h a i k u s . Az életkor és az. a m i h e z lehetőleg m i n d i g ugyan­ az a hely áll r e n d e l k e z é s r e : e g y m á s üdvözlése. E g y s z e r r e ne nyújtsunk túl sok ingert. az olyan várakozási helyzeteket. ahol r e l a x á c i ó s é s l é g z ő g y a k o r l a t o k f e l h a s z n á l á s a k ö z b e n történik a z a z n a p i t ö r t é n é s e k ö s s z e g z é s e . Ezek különféle e s z k ö z ö k (pl.1 8 foglalkozáson. kötelek.úgy lefutó .keresztül próbálta érzékeltetni a t ö b b s z ö r ö s e n h á t r á n y o s helyze­ tű tanulók fejlesztési lehetőségeit. foci. Az odafigyelést ajándékba kapják a gyerekek. A foglalkozások szerkezete ÖSSZEGZÉS A p r o g r a m m a l i g y e k e z t e m az alábbi Kiphard-féle szakaszokat követni. n a g y o n energiaigé­ nyes. Ebben a részben k í n á l o m meg a c s o p o r t o t egy ú g y n e ­ vezett „ h í v ó i n g e r r e l " .k o r á b b a n keilett volna elkezdeni ezekkel a gyerekekkel az ilyen jellegű foglalkozásokat .9 0 perc . amit nem lehetett k i k a p c s o l n i " . A k o n c e n t r á c i ó j a v í t á s a csukott s z e m m e l . a j á t é k közben felmerülő p r o b l é m á k meg­ beszélése. és .g y a k r a n m á r rövid m o z g á s után izzad. 10-15 perc. m ó d s z e r t a n i alapelvet a z o n b a n m i n d e n k é p p e n be kell tartani a hiperaktív g y e r e k e k n é l : 1. N e m b o l d o g u l n a k m á s k é p p . K e r ü l e n d ő k a k o r l á t o z ó és szigorú r e n d e l k e z é s e k e t t a r t a l m a z ó h e l y z e t e k . a rendre való k é p e s s é g h e z lülről kell felnőniük.motor. N e m e g é s z e n e g y teljes tanév alatt .

pl. ( 1 9 5 4 ) : Az előítélet. v In: KÓSANÍ. .: kérdezési kényszer. A megfelelő belső kapcsolattartáson túl a segítő i n t é z m é n y e k k e l való jó H k a p c s o l a t n a k is nagy a j e l e n t ő s é g e (pl. Pro Pannónia Kiadó Alapítvány.PORT.Nevelőknek.Speciális tünetek. Budapest. fejlesztő p e d a g ó g u s o k és a gyermek­ védelmi felelős. és g o n d a n e g a t i v i z m u s . a társadalomtól. Bicske. az azonos­ s á g h o z v a l ó túlfokozott r a g a s z k o d á s . Magánkiadás. Medicina Kiadó.) (2001): Kőbányai Nevelési Tanácsadó. Osiris Kiadó. m e l y e k jelen lehetnek és az autizmusból k ö v e t k e z n e k : K é n y s z e r e k (beszédben.a k ü l ö n b ö z ő segítő s z a k m á k képviselői: iskolapszichológus. In: NAGY SÁNDOR jegyzete (kézirat). a boldogoskodás jelenléte (belső izgalom.az. . ÜLTE. Pedagógiai Szakszolgálat. Nevelési T a n á c s a d ó k . ahol az iskolapszichológus pl. részletezve a hiperaktív és m a g a t a r t á s z a v a r o s g y e r m e ­ kekkel . VARGA IZABELLA ( 1 9 8 3 ) . PORKOLÁBNÉ BALOGH KATALIN ( 1 9 9 2 ) : Kudarc nélkül az iskolában (óvodai fejlesztő program a tanulási zavarok £ megelőzésére). Előadások'V a fejlesztő pedagógia. iskola. RANSCUHURG JENŐ: ( 1 9 9 8 ) : Pszichológiai rendellenességek gyermekkorban. Gyermekjóléti Szolgálatok stb. Pano­ ráma. Abban tehát az oktatási és segítő intézmények. Tankönyvkiadó. Az itt folyó iskolapszichológiai tevékeny­ ségről is s z á m o t ad a t a n u l m á n y . Tanulmányok. zene iránti fogé­ konyság.élő r o m a családok g y e r m e k e i n e k felzárkóztatásában. Módszertani Tükör. Psiichológia . m e k e k ne idegenedjenek el a kultúrától. ( 1 9 9 6 ) : Alkalmazott szociálpszichológia.? FODORNÉ FÖLDI RITA 1 1 9 9 8 ) : Hiperaktivitás és tanulási zavarok. Budapest.'. 2 4 .). PORKOLÁISNÉ BALOGH KATÁI IN ( 1 9 8 5 ) : Tanulási zavarok korai felismerése komplex szűrővizsgálatok alapjait. Igen nehéz feladat hárul az iskola vezetésére és pedagógusaira.. Budapest. szorongás. hogy növeljük a társadalmi mobilitási esélyüket. forgatás). ami szükséges­ fontos szerepel k a p n a k . Ml'NNICH IVÁN (sz. lskolapszi< holó* •• gia. miközben s z e m e sarkából néz). de nem utolsó sorban a g y e r m e k teljes elfogadásával. Alex Typo Kiadó. . logopédus. szagolgatás. emocionalitás hiánya. Auto-agresszió. Pécs. annak é r d e k é b e n . gyermckpszicholerápia. hogy a n e m túl tehetséges. azt.S z e k u n d e r tünetek. Budapest. SZILÁGYI VERA ( 1 9 9 8 ) : A Nevelési Tanácsadó szerepe az iskola szocializációs feladatainak megvalósulásában. észlelés. 278 279 . kérdésre > nem válaszol. Tehát az utóbbi évek során ez az iskola a településen. ^ . B. k é n y s z e r e s p ö c ö g t e t é s . BTL. N e m sürgethető. 4 J> Az odafordulás hiánya. In: KEZDI BALÁZS (szerk. Szt'HAY PÉTER ( 1 9 9 9 ) : A magyarországi cigányok kultúrája: etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája. ( I 9 9 S ) : A tanulás öröm is lehet Delacato módszere alapján.: echolalia.és óvodapszichológia területéről. P r o b l é m a lehet az evés. SZEGAL. fi FÖLDI RITA ( 1 9 9 3 ) : Testnevelési játékok a tanulási zavarok prevenciójában és korrekciójában. az ö nműv e lé stől. kontaktuskép­ telenség. változatos m ó d s z e r e k tanulásával. n e m közlő jelleg. az érdeklődés beszűkülése. sz. Debrecen. ambivalencia. i s k o l a p s z i c h o l ó g u s által .l: Szocializációs zavarok . a beszéd. ürítés. KLTE Pszichológia Intézet. a Nevelési T a n á c s a d ó képviselője.erk. dapest. Ezért a g y e r m e k e k fejlesztésében-' iá í r á s o m célja. FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁS AUTISTA GYERMEKKEL GOSZTONYI JUDIT sé teszi a segítő s z a k e m b e r e k k e l való e g y ü t t m ű k ö d é s t .YNF. nevetés. nyitottan kell hozzáállnia egy g y e r m e k teljesít­ ménybeli e l m a r a d á s á n a k m e g o l d á s á h o z .I. Budapest.% ok. h o g y b e m u t a s s a m a fejlesztő p e d a g ó g u s m u n k á j á n a k kihívásait. az okulodigitális-szindróma (mutató ujjával n y o m á s t gyakorol a szem­ golyójára.állandó kon­ zultációkkal és végül. epidermiskontaktus egyszemélyes kapcsolatban. rep­ deső m o z d u l a t o k ) . Néhány gondola! az autista gyermek jellemző sajátosságairól: . alvás terüle­ tén is. önszórakoztatás. Pszichológiai Közlemények. -% BAGÓT . h o g y a n sikerül ezeknek a g y e r m e k e k n e k a személyiségfejlesztését és szocializációját m e g t á m o g a t n i .„ v GYÖRGY JLLIA ( 1 9 6 1 ) : A nehezen nevelhető gyermek.és nekik is megfelelően kell kooperálniuk .): Iskolai mentálhigiéné. m e l y e k szinte m i n d i g jelen vannak: S z e m k o n t a k t u s hiánya. Az iskolapszichológus szerepe is m e g n ő t t egy olyan m ű k ö d é s i rendszerben.végzett fejlesztő m u n k á n a k a leírását. a személy mint tárgy használata. hogy egy adott speciális p r o b l é m a m e g o l d á s á r a milyen sokféle hatékony m ó d s z e r létezik. Budapest. A fej­ lesztő p e d a g ó g u s n a k m i n d i g rugalmasan. N e m k ö z ö m b ö s . Nemzeti Tankönyvkiadó. Zavart az érzékelés. Ernst J. 4 KULCSÁR MIIIÁI. m e l y e k mindig j e l e n vannak: IRODALOM AL. Etnopszichológia (Előadás sorozat). Volán Humán Oktatási és Szolgáltató R t . ORMAI VERA.. -jí. Budapest. félelem. W. Akadémiai Kiadó. Budapest. a logikai funkciók. ám fejleszthető há trá nyos helyzetű gyer. Kiphard és Jiirgen Schindler gondolatai a hiperaktív gyermekek pszichome*toros terápiájáról. . ül. M o z g á s á b ó l elvész a h a r m ó n i a . G. inadekvát sírás. • . m o z g á s b a n .Mint jelzőket e m l í t e m a bizarrériát és az öntörvényűséget.P r i m e r tünetek. oktatásában é s nevelésében ( a z i s k o la tanulóinak mintegy fele cigány) is. viselkedésben pl...beilleszkedési nehézségek. egyfajta „ h á t r á n y k i e g y e n l í t ő " szerepet tölt be. új szavak alkotása. . a p e d a g ó g u s o k és segítő s z a k e m b e ­ rek felelőssége közös.\( TAMÁS és munkatársul (szerk.

f i n o m m o t o r i k a . hiszen én heti 2 x 2 órában foglalkoztam T o m i v a l . n ő v é r e 11 évvel. bizonytalan vonalvezetés. Spontán b e s z é d e m o t y o g ó . Jól olvasott. A f o g l a l k o z á s o k o n 1 h ó n a p i g hospitált. F ü g g e t l e n í t e t t u j j m o z g á s a kialakulatlan. Testsémája kialakult. petyhüdt izmú kisfiú. Rajzai m i k r o s z k o p i k u s a k vottak. 4 éves kora után k e z d e t t el beszélni. bal láb. o s z t á l y á b a járt.10 kg súllyal. A rjoktornő T o m i d i a g n ó z i s á t m e g e r ő ­ sítette. azzal a kitétellel. rengeteget tanulok tőle azóta is. azt is rövid ideig sikerüli v é g e z n ü n k . Az é d e s a n y á n a k h o m e . Szülei tanárok. fátyolos hangú. de „ e l t ű r i " a testi érintést. E z e n k í v ü l f i n o m m o t o r i k á t (jobb kézzel). G u r u l á s i c s í p ő b ő l indít. ahol 5 évig p á r h u z a m o s a n foglalko­ zott p s z i c h o l ó g u s é s l o g o p é d u s T a m á s s a l . Abramásolását p o n t a t l a n s á g . kicsit l u s t a " m o n d a t t a l . Eleinte n e m beszélt velem. K e z d e t b e n T a m á s h a m a r elfáradt. Kézírása olvashatatlan volt. pl.és síkbeli tájékozódást. Az irányított lépéseknél n e m e m l é k s z i k az instruk­ ciómra.e l ő k é s z í t ő . és p s z i c h o l ó g u s h o z irányította őket. szobatisztaság. segítették. nyitott méhszáj miatti indított szüléssel j ö t t világra 3. tudott biz­ tonsággal j á r n i . csak az édesanyján keresztül. hogy ez m é g v á l t o z h a t . álta­ lános fejlesztés. K é s ő b b b ő v í t e t t e m r u g a l m a s s á g . T a m á s t édesanyja 3 évesen vitte először orvoshoz. dallamot. a m i t isko­ latársai írnak fel egy füzetbe. síkban és térben tájékozódást fejlesztő g y a k o r l a t o k . k ü l ö n ö s tekintettel a k ö v e t k e z ő t e r ü l e t e k r e : e g y e n s ú l y t . Ta­ m á s ugyanis m i n d k é t kezét egyformán használta. Fejlődéstani n a g y m o z g á s o k a t g y a k o r o l t u n k . Báty­ j á v a l „ ö s s z e m o s t a " m a g á t . kialakulatlan ceru­ zafogás j e l l e m z i . D o m i n a n c i a : bal szem. édesanyja iskolába kerülése előtt diszlexia-prevenciós prog­ r a m o t végzett vele.s z i n d r ó m a (pervazív fejlődési zavar) volt. ajtaját nyitotta-csukta ó r á k i g . adatok A l a p o z ó terápia vizsgálata: görnyedt tartású. Előre tud sétálni.t r a i n i n g f e l a d a t o k a t állítottam össze. m o z g á s ü g y e t l e n s é g . egyrészt a nagymozgás-fejlesztéssel k a p c s o ­ latban. és a m a t e m a t i k a tanulása is g o n d o t okozott s z á m á r a . T o m i g y a k r a n csak passzívan. Kezdet­ től fogva evési p r o b l é m á i voltak. F á j d a l o m é r z e t e hiányzott. amit az é d e s a n y a két évig végzett: fájdalomérzet kialakítása. ami T a m á s h o z vezet. Indiánszökdelése a z o n o s oldali. ugrásnál j á r á s o k n á l keze görcsben. g y e n g e n y o m a t é k . 1996 áprilisában vizsgálatot k é r t e m Dr. Az orvos m e g n y u g ­ tatta a „majd utoléri magát. Szinte m i n d e n feladatnál segítettem őt. h o s s z a b b . és n a g y m o z g á s . M i n d ­ két szülő testvérénél súlyos p s z i c h é s zavar áll fenn. Előírta m é g a j o b b kéz d o m i n a n c i á j á n a k fejlesztését. Fejlesztő p r o g r a m o t kaptak. f i n o m m o t o r i k a . E g y év m ú l v a m á s i k orvost kerestek fel. V e r b á l i s és vizuális e m l é k e z e t e e l m a r a d kora átlagától. írásból felmentése van. egyensúly. általános tájékozottsága megfelelő. ezután k a p c s o l ó d t a m be a m u n k á b a helyette. általam m o z g o t t . r u g a l m a s s á g o t . P r o b l é m a m e g o l d ó k é p e s s é g e j ó . m a t e m a t i k a órán s z á m o l ó g é p e t használhat. ő ismeri legjobban azt az ösvényt. ilyenkor egy füles labdán ugrabugrált körbe-körbe a t e r e m b e n . tanácsot. E g y e n s ú l y g y a k o r l a t o k sikertelenek. így e n n e k e r e d m é ­ nye nem é r t é k e l h e t ő adat. Ujabb o r v o s h o z m e n t e k . m o z g á s . E z u t á n kerültek a kerületi N e v e l é s i T a n á c s a d ó b a .ELŐZMÉNY Az intelligenciavizsgálat n e m a reális teljesítményt méri T a m á s n á l . de a k k o r a kisfiú a j o b b kezét „ s z e r e t t e " volna i n k á b b használni az íráshoz. érezve a p r o b l é m á t . hiszen Vizsgálati eredményeim ő ismeri legjobban g y e r m e k é t . Vizuális r i t m u s utánzása g y e n g e . szilárd ételt 2 év 6 h ó n a p o s koráig n e m vett a szájába. A z ó t a é v e n t e j á r n a k vissza kontrollvizsgálatra. bátyja 2 évvel i d ő s e b b nála. Az ő j a v a s l a t u k r a kerültek az A u t i z m u s K u t a t ó c s o p o r t h o z . aki a B G G Y T F Pedagógiai S z a k s z o l g á l t a t ó és S z a k m a i Szolgál­ tató K ö z p o n t b a küldte őket. síkban kirakós reprodukció szintén nem sikerült. Instrukcióimat nem érti: pl. A b s z o l ú t hallása és s z é p ének­ hangja 1 éves korától feltűnt. K e d v e n c j á t é k a k i s g y e r m e k k o r á b a n egy kisautó volt. Fejlesztő p e d a g ó g u s 3 éven keresztül finommotorika-fejlesztést végzett T o m i v a l . bal-jobb irányt téveszti. S z e m é t a t á j é k o z ó d á s i vizsgálatnál n e m tudja c s u k v a tartani. Az é d e s a n y a abszolút p a r t n e r e m m u n k á m során. felvezető gya­ korlatokkal is t r é n i n g ü n k e t . verbális. T a m á s k é z d o m i n a n c i á j á n a k ki­ Anamnesztikus T a m á s n o r m á l i s terhességből. a K ő b á n y a i N e v e l é s i Ta­ nácsadóban. M a r t o n Évától. tér. további 2 órát otthon kellett gya­ korolniuk. ahol a d i a g n ó z i s a u t i z m u s . Édesanyjával tanulja a házi feladatokat otthon. A fejlesztő munka folyamata Az i n s t r u k c i ó k n a k m e g f e l e l ő e n k e z d t e m a f o g l a l k o z á s o k t e r v e z é s é b e . fokozatosan egyre többet és h o s s z a b b ideig. E k k o r került az ó v o d a kiscsoportjába.f e j l e s z t é s t j a v a s o l t . 6-7 é v e s k o r á b a n j ö t t rá. S z e m k o n t a k t u s t n e m vesz fel. k é z d o m i n a n ­ ciája kialakulatlan. hátrafelé nem. ö n á l l ó a n öltözni. 1995 o k t ó b e r é b e n n o r m á l általános iskola kislétszámú 3. vizuális és m o z g á s o s e m l é ­ kezetet. T o m i n y u g o d t c s e c s e m ő volt. a z u t ó b b i s z a k e m b e r speciális a u t i s t a nyelvi p r o g r a m o t a l k a l m a z o t t . aki n e u r o l ó g i a i l a g r e n d b e n találta a g y e r m e k e t . 280 281 . lett szobatiszta. s z ó k i n c s e . akusztikus ritmust g y ö n y ö r ű e n u t á n o z . Intézményes vizsgálatok a l a k í t á s á h o z . S z ó u t á n m o n d á s a tökéletes. H ó n a p o k i g természetesen csak kevés gyakorlatot.f e j l e t l e n s é g é n e k és alaki diszgráfiáj á n a k r e e d u k á c i ó j á h o z k é r t e m segítséget.r ö v i d e b b ideig. Rajzőrán papfrt é p k e d é s b ő l készít képeket. 50 cm hosszal. számolást fejlesztő gyakorlatokat állítottam ö s s z e ne­ ki. Osztálytársai elfogadták T o m i t . Az e g y e n s ú l y g y a k o r l a t o k n á l az Ayres-terápia e s z k ö z e i t hasz- T a m á s m e g i s m e r k e d é s ü n k k o r . m o z g á s r e p r o d u k c i ó térben sikerte­ len. „ E m e l d fel a k e z e d e t ! " M á ­ szásnál n e m keresztez. S z e m é t akaratlagosan kezdettől n e m tudta m o z g a t n i . és k e z d e t t Forrai Katalin k ó r u s á b a j á r n i 3 éven át. Térben. a m i n e k k e r e k e i t h o s s z a n p ö r g e t t e . h o g y ő k k ü l ö n s z e m é l y e k .

szerette a Dyslex p r o g r a m c s a l á d o t is. Jazító-fegyelmező és keresztcsator­ n a . politikai élet. Az é d e s a n y á v a l való e g y ü t t g o n d o l k o d á s során a további lehetőségekkel k a p c s o l a t b a n felmerült a hidroterápia. Hajdúhadház. mellyel T a m á s t sztereotip kérdéseiből leginkább ki t u d o m zökkenteni. ha n a g y o n s z o r o n g : pl. folyamatosan klinikai szakpszichológus mint szupervízor se­ gítségét v e s z e m igénybe. édesanyjától. R e n d s z e r e s e n részt vesz m á r az iskolai musical e l ő a d á s o k o n . M a r t o n É v á h o z . K o n z u l t á l t a m egy p a n t o m i m t e c h n i k á b a n jártas kollé­ ganővel. lovaglás. Régen a teljesítménnyel kapcsolatban teljesen k ö z ö m b ö s volt. már be t u d t a m iktatni emlékezet. a m e l y csak rá j e l l e m z ő és s z e m é l y r e szabott. W e 6m e k l A t 6 l j e S r e g r e s i ó id Jelen állapot 1999 s z e p t e m b e r é t ő l a tavalyi célokat tűztem ki. hengert. finommotorika.g y a k o r l a t o k a t j a v a s o l t . hogy további fej­ lődés ettől a terápiától már n e m várható. A k é r d é s e i n e k teifiatikája s z o r o n g á s a i t tükrözte: halál. TÓTH GÁBOR. H. E s z e m b e j u t o t t a s z á m í t ó g é p ! N a g y sikere volt! T a m á s végre izgult. m a g á b a n beszél. E k ö z b e n rengeteget t a n u l t a m T a m á s t ó l . N a g y o n sokat k ö s z ö n h e t e k neki. zalom m o s o l y á v a l a szája sarkában. hintákat. vallás. szavak t a r t a l m á n a k el­ játszása. t o l l b a m o n d á s r a gépelt is a szöveg­ szerkesztő p r o g r a m b a n ! Ezentúl m i n d e n órába szervesen beépítettem a s z á m í t ó g é p használatát. a továbbiakban d e c e m b e r végéig az ő instrukciói alapján ha-' ladtunk t o v á b b T a m á s s a l . írni tanul. Sokkal teherbíróbb. c s e n d b e n szemlélte. mivel n a g y o n jó ü t e m b e n fejlődtek a gyerekek. SZERDAHELYI MÁRTON. iaktál. fogyatékosság. hogy a k o n k r é t gye­ reknél megtaláljuk a fejleszthetőség útját. Ezeket eddig vagy visszakérdezéssel. heti 1 x 1 órában. ismerőse is volt itt. A j á t é k o k egyrészt a tájékozódást. dicséret vagy i z g a l o m hatására: a m i k o r n a g y o n jól a k a r teljesíteni egy feladatot. hiszen eddig s o h a n e m volt s ü r g e t h e t ő . gördeszkát. Sőt. A foglalkozások végén. sok technikát kell kipróbálni a h h o z . 1999 januárjától a c é l o m a vizuális észlelés. he­ lyettük egy kislánnyal d o l g o z t u n k tovább. végtagszétválasztó. vagy rövidre zárással oldottam m e g : „ T u d o d én azért vagyok itt veled. G y ó g y t o r n á t és p a n t o m i m o t javasolt a d o k t o r n ő . térben és síkban T o m i tájékozódása rengeteget fejlődött. így m á r c s o p o r t k é n t mű­ k ö d t ü n k tovább. 1996 o k t ó b e r é b e n T a m á s új osztályba iratkozott be. értetlenséggel reagált a hely-' zetekre. H o s s z a n -dőztünk a h á l ó n á l . nonverbális e s z k ö z ö k által. no*' r u " " " . a b d á t stb. R e m é l e m . időskor. j á t é k o t időre m e g tudjon oldani. T a m á s mellé 2 fiú került a terápiába. IRODALOM JANETZKE. T a m á s e k k o r m á r teljesen elfogadott e n g e m . M A R T O S . Budapest. T o m i m o z g á s o s kényszerei (kezeivel röpdös. hiszen ö n m a ­ ga s z á m á r a is e g y r e f á r a s z t ó b b n a k tűntek ezek. ahol a szak­ orvos lúdtalpbetétet írt fel T o m i n a k . Ezután vizsgálatot és gyakorlattervet k é r t e m egy g y ó g y t o r n á s z t ó l . Édesanyja p s z i c h o l ó g u s segítségét kérte nálunk. hogy további sikerek várnak még ránk. Ezenkívül igyekeztem további olyan technikára buk­ kanni. Az új osztály z e n e t a g o z a t o s . ( 1 9 9 5 ) : Autizraus (Szenzorikus integráció Pattcrning). Élmény Könyvkiadó. hogy elterelődj az á l l a n d ó kérdéseidtől. 282 283 . A két fiú a b b a h a g y t a a terápiát. Az é d e s a n y a kez­ d e m é n y e z é s é r e jelenleg speciális diéta kipróbálása van folyamatban. Ez teljesen új tulajdonsága volt s z á m o m r a . majd beszélgetett is velük az önbi-. táncház k i p r ó b á l á s á n a k lehetősége is. a g y e r e k e k e t k e z d e t b e n érdeklődve. hogy egy-egy érde­ kesebb feladatot. . W F I S S MÁRIA ( 1 9 9 4 ) : Autisztikus kórképek diagnosztikája és terápiája Tanszer-tár. mivel osztálytársai csúfolni kezd­ ték. O r t o p é d vizsgálatot j a v a s o l t a m . bal k é z z e l ( ! ) egy kü­ lön tanártól. kivéve az e m l é k e z e t fejlesztését. 1997 áprilisában kontrollvizsgálatra m e n t ü n k Dr. de e z e k r e a gyakorlatokra T a m á s k ö z ö m b ö s maradt. orientáció és finom­ m o t o r i k a fejlesztése volt. 1998 m á r c i u s á b a n az újabb kontrollvizsgálat e r e d m é n y e azt mutatta. Sok m ó d s z e r n e k kell utánajárni. P. Alapozó Terápia Alapítvány. m é g a kórusból. időészlelés. szerialitás.D É V É N Y I ÉVA. ráadásul nem is t u d o m rájuk m i n d i g a p o n t o s választ." Mióta T o m i v a l foglalkozom. eldöntötte. bátyjával. valamint további „ h e l y z e t g y a k o r l a t o k " . h o g y segítsek neked abban is. k ö s z ö n ö m nekik. nagy . T á b o r b a n volt a nyáron már másodszorra. R . T a m á s j e l e n l e g 7. h o s s z a b b időre. hogy k a m a s z o d ó fiával a fel­ m e r ü l ő konfliktusokat j o b b a n tudja m e g o l d a n i . és az e l ő z ő g y a k o r l a t o k o n kívül szemtornát. Budapest. hiszen ő itt m á r „otthon é r e z t e " magát. és infantilisen viselkedik) m á r csak a k k o r j e l e n n e k m e g . KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 9 ) : Alapozó Terápia. vagy direkt jól elrontani. halál utáni élet. SZÉKELY MARGIT.J é n sok időt töltött a z ö l e m b e n . Ezért én n e m válaszolok e z e k r e . geometriából felmentett.n á l t a m : hálót. emlékezet. másrészt a logikai g o n d o l k o d á s t fej­ lesztették.és d o m i ­ nanciafejlesztő g y a k o r l a t o k a t is az előírtakon kívül. Az új osztálytársak h a m a r befogadták és m e g s z e r e t t é k őt. osztályos. N a g y o k a t ne­ vetett m i n d e k ö z b e n . betegségek. Fejlődést tapasztalt T o m i n á l .

hogy „furcsán" szuszog. végtagjait. o. majd m e g akarták lumbálni. értéke miatt nem tartott valószínűnek. M i v e l s z e g é n y g y e r e k e t való­ ban t ö b b s z ö r „ m e g g y ö t ö r t é k " . és minden. ha akkor. ezért mindig volt valaki vele. hogy esetleg idegrendszeri sérülés alakulhat ki. pozitív. 6-án k ó r h á z b a került fülfájás és t ü d ő g y u l l a d á s gyanúja miatt. és n e m k a p megfe­ „Nincs még egy ilyen kor. A t e r h e s s é g e m n e m volt p r o b l é m a m e n t e s . emiatt g y o m o r s z o n d á s vizsgálatot végeztek a gyereknél a nővérek. lefejt tejet üvegből ivott. d e c e m b e r 10-től 20-ig ismét kórház: o r r m a n d u l a kivétele. Az ilyen b e t e g s é g e k e t n e m k ö n n y ű felismerni. El­ k e z d ő d ö t t a „rossz é t v á g y ú " gyerek tünete. Az u l t r a h a n g o s vizsgálatot v é g z ő orvos a k ö v e t k e z ő k e t m o n d t a : „ A s s z o n y o m . sem férjem.' NEM LESZ'. ami miatt rengeteg gyógy­ szert kapott (több mint tízszer szúrták a j o b b fülét). M á s o d i k LESZ'. hogy az étvágya a sok g y ó g y s z e r miatt n e m javul. 1984. és azt m o n d t a : „ L á t o m m i n d e n t feljegyeznek. o k t ó b e r 23-án hajnalban ( 3 M . Úgy g o n d o l t u k . Pl. " A v é r s z e g é n y s é g g y e r e k k o r o m t ó l végigkísért. t e r m é s z e t e s volt. 9 hetes terhességet állapítottak m e g . s a gyerek súlya 2 6 7 0 g volt. véres váladékot ürített. 12. " E k k o r láttam először g y e r m e k ü n k e t . . influenzás tünetek miatt k a l m o p y r i n t k a p t a m . csak délelőtt és d é l u t á n viziten. V é r z é s miatt k ó r h á z b a k e r ü l t e m . ami aka­ dályozza a kreatív tevékenységben a tökéletesség elérésé­ nek esélyét csökkenti. erre az ál­ talam olvasott k ö n y v e k b e n is csak utalásokat találtam. a z saját m a g á n a k n e m o k o z p r o b l é m á t . S z e r e n c s é r e m á r saját laká­ s u n k b a érkezett. mivel helyben a vizsgálatra n e m volt lehetőség. E s z e m b e jutott." ÍM. és azt tudják. h o g y mint pici b a b a n a g y o n sokat sírt.) Ettől k e z d v e kislányom csak 2 0 . . és ez tart a mai napig is. a nagy o r r m a n d u l a ) .' MILYEN LESZ' 1 GYERMEKVÁLLALÁS. 51 cm testhosszal. g e r i n c o s z l o p á t .): „ H a a terhesség alatt az asszony vírusfertőzésen esik át. két t e r h e s s é g e m alatt fokozottan jelent­ kezett.k o r ) e l m e n t a m a g z a t v í z nagy része. Az anya betegségei a terhes­ ség előtt: Vérképző rendszer betegségei i vérszegénység) c í m m e l o l v a s t a m . Előzmények N a g y o n vártuk férjemmel első g y e r m e k ü n k m e g s z ü l e t é s é t . kissé feszes kutacs. M e g k e z d ő d ö t t az újbóli harc a gyerek életéért. O k t ó b e r 29-én m e n t ü n k haza. vitamint. amikor a gyermeknek nagyobb szüksége lenne az értelmes segítségre.1. egészséges. gratulá­ lok kitartásához. oxibiont kapott. A terhesség to­ vábbi s z a k a s z á b a n k ü l ö n ö s e b b p r o b l é m a nem volt. Pici b a b á m n a k n a g y o n sokat é n e k e l t e m és beszéltem a terhesség ideje alatt. 5. kétes (?). nega­ tív. a m e l y a gyerek éleshallását rontja (gyakori középfülgyulladások. hogy ez a gyerek nem lett volna. Montessori) lelően levegőt. így 23 napot töltöttem terhességmegtartás miatt k ó r h á z b a n ." 284 285 . míg a köldökzsi­ nór ö s s z e k ö t ö t t m i n k e t . ami műtét után fél év m ú l v a duplájára nőtt vissza. E r ő s lámpával világították át a pici fejét (nekünk azt m o n d t á k . M á s o d i k n a p zöldes-barnás. hogy a g y e r m e k ü k vízfejű?". de nem e n g e d t e m . a m e n o t e s t e r e d m é n y e k igen „ f u r c s á n " alakultak: 1. Bizonytalanságban telt hónapok A túl féltés e k k o r alakult ki b e n n ü n k . kétes.3 0 g r a m m o k a t szopott. kétes. garat és fül v á k u m g é p e s szívásra. 2. ahol m e g akarták szakítani a terhességet. a kez­ det kezdetén n e m h a r c o l o k úgy érte. C s o d á l a t o s érzés volt k e z e m b e n tartani. XII. F o g a d o t t o r v o s o m n a k k ö n y ö r ö g ­ tem. Erről A logopédia vizsgálat című könyv. várva a segítséget. S z o p á s e r ő s s é g e m e g g y e n ­ gült. figyelmünket sem hívták fel rá.2. 6. A szoptatásnál é s z r e v e t t e m . hogy agyérelzáródást keresnek). integet az é d e s a n y j á n a k . hogy n e m lett volna szabad tonik üdítőt i n n o m reds/eresen: kinintartalma miatt. A nagy. negatív. o. 4. 1 h ó n a p o s volt. és j e l e n ismereteink alapján n e m lehet kizárni kóroki s z e r e p ü k e t . Sajnos n a g y o n sokszor volt k i s l á n y u n k n a k középfülgyulladása. 3. a g y e r m e k tiszta b e s z é d é s z l e l é s é n e k és tanulásának esélyeit is rontja. nyitott k o p o n y a v a r r a t o k miatt tartott neurológiai k o n z í l i u m h y d r o c e p h a l u s t a fejkörfogat n o r m . hogy a beszéd elsajátításának k o r s z a k á b a n m i n d e n olyan ártalom. és 1982. a m i k o r influenza miatt először antibiotikumot. F e l v é t e l k o r a doktor­ nő m e g v i z s g á l t a a gyereket. A Fejlesztő Pedagógia: Alapozó terápia című különnyomatában olvastam ezzel kap­ csolatban a k ö v e t k e z ő k e t : „ K ö z t u d o t t . S p o n t á n szüléssel ezen a n a p o n délelőtt megszületett kislányunk: 2 8 0 0 g r a m m a l . A n ő v é r n e k m i n d e z e k e t j e l e z t e m . E k k o r m é g n e m g o n d o l t a m sem én. g y e r m e k e ép. stb. -VÁRÁS hét végétől tápszert adtunk az é t k e z é s e k h e z a d o k t o r n ő javaslatára. (Ezt a gyereket m i n d e n k é p p akartuk!) H o g y a t e r h e s s é g e m ily rövid szakaszában kislányunk m e n n y i r e sérülhetett. C s o d á l a t o s érzés volt látni fejét. (Állandó g y e r m e k o r v o s nem volt ebben a k ó r h á z b a n . N a g y o n sokat j á r t u n k be a k ó r h á z b a j á r ó b e t e g kezelésre orr. Mark Selikowitz: Diszlexia és egyéb tanulási nehézségek (44. u l t r a h a n g o s vizsgálatra átvittek egy másik kórházba. g y ó g y s z e r e s kezelés mellett.M I L E S Z VELED. K ö z b e n az is kiderült. S z e r e n c s é r e a görbe a n o r m á l értékben haladt. és rögtön felsírt. A második hét után nyerte vissza születési súlyát. m o h ó n eszik. E M B E R K E ? ESETISMERTETÉS SZEGHŐNÉ PÓCSA GABRIELLA V é g r e eljött az idő. 2. A gyerek fejkörfogatát több mint egy évig hetente r e n d s z e r e s e n méretni kellett. d e s z ü l e t e n d ő g y e r m e k é n é l tanulási n e h é z s é g e t o k o z h a t .

Mozgás-

és

beszédfejlődés:

A gőgicsélés n o r m á l időben történt, de mozgásfejlődésében e l m a r a d á s volt tapasztalható, 10 h ó n a p o s volt, a m i k o r felült, ezt m e g e l ő z ő e n hátrafelé kúszott. 12 h ó n a p o s volt, m i k o r a b ú t o r o k n á l felállt. M i v e l m é g 16 h ó n a p o s korában ö n á l l ó a n n e m járt, ortopédiai vizsgá­ laton k é r t e m tanácsot. „ízületek m o z g á s a szabad. Egyik kezét fogva lépeget. R o p o g á s ész­ lelhető a térd- és b o k a í z ü l e t e k b e n , de j e l e n t ő s é g e n i n c s . " 16 és fél h ó n a p o s kortól járt egyedül. K a n y a r ó elleni védőoltás után 1 hétre k a n y a r ó s lett (állítólag n a g y o n ritka). B e s z é d e n a g y o n n e h e z e n alakult ki, sokáig csak mutogatott: ö-ö-ö. A v é d ő n ő szerint lus­ ta beszélni, mert így is eléri, amit akar, a d o k t o r n ő is azt m o n d t a , ne idegeskedjünk, majd eljön az ideje. N a g y o n lassan gyűjtötte össze a szavakat, 2,5-3 éves korban kezdett beszél­ ni. Ma m á r t u d o m , h e g y ez a megkésett beszédfejlődés befolyásolta kislányunk későbbi t a n u l m á n y i munkáját. Mark Selikowitz könyve szerint „.. .bizonyíték a tanulási n e h é z s é g r e a beszédfejlődés el­ m a r a d á s a . N é h a é p p e n a nyelvi m e g é r t é s az az első jel, ami feltűnést o k o z . " K i s l á n y u n k n á l n e h e z e n alakult ki a lateralitás. Hol egyik, hol másik kezét használta, hol egyik, hol másik kezével evett, vagy nyúlt játékért. Ha a tányérjába k ö z é p r e tettem a kana­ lat, sokáig egyszerre nyúlt utána m i n d k é t kezével. Ez k é s ő b b a b ö l c s ő d é b e n is g o n d o t oko­ zott. G a b i k a 21 h ó n a p o s korában bölcsődés lett. Hurutos problémái néhány n a p o n belül ismét j e l e n t k e z t e k . A b ö l c s ő d é s időszakra j e l l e m z ő volt, hogy m i n d e n reggel sokáig sírt, gyak­ ran volt beteges. A gyerek beszédfejlődése n e h e z e n alakult, színismerete szintén. Azt hittük színvak, mi­ vel a színeket igen n e h e z e n tanulta m e g . Ha kékre m u t a t t a m , azt m o n d t a , „olyan, m i n t az é g " , ha zöldre, „olyan, mint a fű". Az iskolából színes rúd készletet vittem haza, és azon g y a k o r o l t u n k - n a g y o n hosszú ideig. Sokat legóztunk, de n e m sok türelme volt. N e h e z e n tudta a „lyukas l a b d á b a " a formákat a megfelelő helyre b e t e n n i . B e s z é d é b e n j ó p o f á n a k tartottuk, h o g y n é h á n y szót m á s k é p p ejt, m i n t k e l l e n e , pl. plafon-paflon, Skála K ó p é - K á k ó . A szobatisztaság 2,5 éves korára alakult ki. Egy év bölcsődei foglalkozás után m i n i c s o p o r t b a került az ó v o d á b a , így négy évig volt ovis. N e h e z e n illeszkedett be. L e g t ö b b s z ö r sírt, a m i k o r elváltunk. A feltűnőbb p r o b l é m á k k i s c s o p o r t b a n k e z d ő d t e k . N a g y o n sokat ült büntetésből a „ g o n d o l k o d ó s z é k e n " , mert h a n ­ gosan tologatta az autót, h a n g o s a n beszélt, játszott, nem, figyelt mesélésnél. O t t h o n több­ ször kipróbáltuk, h o g y s u t t o g t u n k háta mögött, m e g h a l l o t t a . Úgy g o n d o l t u k , talán azért h a n g o s k o d i k az oviban, hogy felfigyeljenek rá, s talán örül, h o g y tud beszélni. E k k o r m á r biztos j o b b k é z d o m i n a n c i a alakult ki. E s t é n k é n t n e h e z e n aludt el. szopta az ujját. M i r e las­ san m e g s z o k t a a közösséget, rendszerint beteg lett. R e n d s z e r e s e n volt megfázás, vírusfer­ tőzés, középfülgyulladás. Betegség után m i n d i g n e h é z volt az újrakezdés. K ö z é p s ő s c s o p o r t b a n n e h e z e n volt leköthető, figyelme rövid ideig tartott, n e m szívesen vett részt a foglalkozásokon. Általában egyedül játszott, m a g á n y o s volt. A h o g y az ó v ó n ő k tanácsolták, úgy foglalkoztunk vele otthon. Ha m e g k é r d e z t ü k , mi volt az oviban, „ s e m m i "

- válaszolta. N a g y o n n e h e z e n lehetett tőle bármit is m e g t u d n i . N e m szívesen szerepelt, ne­ hezen tanulta m e g a verseket, a dalok szövegét. 1988. d e c e m b e r 12-én megszületett m á s o d i k g y e r m e k ü n k . Jancsika. K i s l á n y u n k szinte á l l a n d ó a n a testvérével volt. Simogatta, beszélt hozzá, segített n e k e m a pici eJlátásában. A n a g y c s o p o r t b a n pozitív változást vettünk észre G a b i k á n . F o g l a l k o z á s o k o n e g y r e in­ t e n z í v e b b e n vett részt. N a g y o n örült, ha piros pontot kapott feladatmegoldásra. S z o r o s a b b barátság fűzte az e g y i k kislányhoz. Labdafogása is igen sokat javult. M á r többet mesélt az ó v o d á b a n történtekről.

Beiskolázható? Fizikálisan n e m fejlődött megfelelően. Férjemmel sokat b e s z é l g e t t ü n k arról, hogy jó lenne, ha még egy évet ó v o d á b a n töltene. G y e r m e k o r v o s u n k nem javasolta. 1989. április 29-én G a b i k a ismét kórházba került a c e t o n a e m i a miatt. Az o r v o s o k n a k el­ m o n d t u k , hogy n a g y o n sokat volt beteg, szeretnénk, ha s z e p t e m b e r b e n n e m k e z d e n é az el­ ső osztályt. F e l m e n t é s h e z itt sem kaptunk orvosi javaslatot. Súlya 16,5 kg volt, c s o n t o s o d á s a kb. 5 éves kornak felelt m e g (hosszpercentil: 1 0 - 2 5 % , súlypercenti]: 3 % alatt). Az iskolaérettségi vizsgálata (diszlexia óvodai vizsgálata) a k ö v e t k e z ő k e t tartalmazta: 1. Saját s z e m é l y é v e l k a p c s o l a t o s t u d n i v a l ó k : é l e t k o r kivételével v a l a m e n n y i t t u d t a . 2. Ellentétes pólusok, színek felismerése: színeket jól ismeri, jobb-bal irányoknál m é g nem teljesen biztos. 3. S z ó k i n c s vizsgálat: k é r d é s e k r e t ő m o n d a t o k b a n válaszol a képről. É r z é k s z e r v e k e t felismerte, m e g n e v e z t e . M i n d ö s s z e egy virágra e m l é k e z e t t a tanultakból. E l m ú l t napi él­ ményeiről főleg t ő m o n d a t o k b a n , de összefüggően mesél. Kilenc m o n d a t b ó l hét t ő m o n d a t , kettő bővített. 4. F o g a l o m a l k o t á s - v i z s g á l a t : a gyűjtőfogalmak közül h á r m a t önállóan, kettőt ráveze­ tő kérdésekkel felismer. 5. Ellentétes m e l l é k n e v e k m e g n e v e z é s e : ötből kettőt önállóan, egyet rávezető k é r d é ­ sekkel sikerült felismerni. 6. D o m i n á n s kéz: j o b b . 7. Látás m e g k ü l ö n b ö z t e t é s i képesség vizsgálat: az első feladat egy kivételével jól sike­ rült: a m á s o d i k , n a g y o b b figyelmet igénylő m á r kevésbé. Apró részletekben megfigyelé­ sei m é g p o n t a t l a n o k , olvasásnál majd oda kell figyelni a b / d , p b e t ű k r e . 8. L á t á s e m l é k e z e t vizsgálat: öt kép közül hármat rögtön, kettőt g o n d o l k o z á s után m e g ­ nevezett. 9. B e s z é d e m l é k e z e t vizsgálata: a h é t m o n d a t o s rövid történetből első olvasásra n e m , m á s o d i k olvasás után egy m o n d a t kivételével v a l a m e n n y i t sikerült elismételni, m i n d e n lé­ n y e g e s részlettel. 10. H a n g e m l é k e z e t vizsgálata: három hangot hibátlanul ismételt el, a négy h a n g meg­ j e g y z é s e m á r n e h é z n e k bizonyult.

286

287

1 1 . H a l l á s m e g k ü l ö n b ö z t e t ő k é p e s s é g vizsgálata: segítséggel m e g n e v e z t e a képeket, de az m á r n e m sikerült, hogy a szavak hol n e m hasonlítanak. 12. N e h é z szavak r e p r o d u k á l á s á b ó l artikulált, a m á s s a l h a n g z ó k torlódásánál is jól ismé­ telte a szavakat. 13. R i t m u s k o p o g á s : r i t m u s é r z é k e j ó . Az utolsó r i t m u s m o t í v u m o t is h e l y e s e n k o p o g t a vissza. 14. H a n g s ú l y , hanglejtés utánzása: jól megfigyelte, és jól h a n g s ú l y o z v a m o n d t a vissza a mondatokat. 15. S z á m l á l á s : n a g y o n n e h e z e n m e g y . A hat s z á m l á l á s á n á l tévesztett. H a t - h á r o m n á l tudta, melyik t ö b b . melyik a k e v e s e b b . Az u g y a n a n n y i r a n e m jött rá ö t - ö t n é l , a hozzátev é s - e l v e v é s n e m sikerült. M á r türelmetlen volt, feladattudata m é g n e m alakult ki igazán.

n e h e z e n írt. Az iskolában már szavakat kellett volna írni, és itthon m é g a h a n g o k b e t ű k é n t való megjelenítésével k í n l ó d t u n k . Hibái voltak a b e t ű e l e m e k betoldása, elhagyása, a m a g á n - és m á s s a l h a n g z ó k hosszúsá­ gának jelölése, m e l y e k a mai napig p r o b l é m á t j e l e n t e n e k . Erőfeszítésének e r e d m é n y t e l e n ­ sége n y i l v á n v a l ó v á vált s z á m á r a is. A n e h é z s é g e k e t fokozta, hogy n e m c s a k olvasás, írás, helyesírás területén j e l e n t k e z t e k a p r o b l é m á k , h a n e m a m a t e m a t i k a területén is. Ö n á l l ó sorkezdésnél (betű- és számírásnál) j o b b r ó l balra indult és haladt. S z á m o k írásá­ nál előfordult a tükörírás. MarkSelikowitz: Diszlexia és e g y é b tanulási n e h é z s é g e k c í m ű k ö n y v é b e n a k ö v e t k e z ő ­ ket olvastam: „Tanulási nehézségben szenvedő gyerekek szülei többnyire túlságosan is agg ó d ó a k . Nyugtalanítja őket g y e r m e k ü k teljesítménye. A szülők g y a k r a n b ű n t u d a t o t érez­ nek a g y e r m e k ü k n e h é z s é g e i m i a t t " . T u d t a m , hogy k i s l á n y o m csak rám számíthatott a tanulásában, de kisfiamnak is szüksé­

»
MIÉRT VAGYOK MÁS? VALÓBAN MÁS VAGYOK?

ge volt r á m . G a b i k a e g y r e n y u g t a l a n a b b , s z é t s z ó r t a b b , t ü r e l m e t l e n e b b , f á r a d é k o n y a b b lett, e g y r e t ö b b lett a sírás, „ n e m a k a r o m , n e m értem, nem t u d o m " . E g y r e z á r k ó z o t t a b b á vált, szo­ rongott. E r e d m é n y e k e t igen lassú t e m p ó b a n , nagy erőfeszítések mellett é r t ü n k el. E g y e s területen j a v u l á s , m á s területen ismételt l e m a r a d á s volt t a p a s z t a l h a t ó . „A tanulás az ideg­ r e n d s z e r b e n létrejövő tartós változás, ami t u d á s b a n , viselkedésben nyilvánul m e g . A tel­ j e s í t m é n y - ö r ö m fokozza a tanulási kedvet, a k u d a r c é l m é n y pedig c s ö k k e n t i azt. A diszkalkuliás t a n u l ó k b a n sajátos ö n v é d e k e z ő t e c h n i k á k alakulnak ki, m i n d e n t m e g c s i n á l n a k , csak ne kelljen m a t e m a t i k á v a l f o g l a l k o z n i " - olvastam dr. Mesterházi Zsuzsa a Diszkalkuliáról ~ pedagógusoknak c í m ű k ö n y v é b e n . A t a n m e n e t b e n előírt t e m p ó t n e m bírta. A képekről történő Dékány Judit Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához c í m ű könyvének segítségével a k ö v e t k e z ő k e t t u d o m leírni kislányom első osztályos és alsó tagozatos m a ­ tematikai tanulásáról, jellegzetes hibáiról: - Saját testen, térben, síkban, időben való tájékozódása g y e n g e volt, a laterális d o m i ­ n a n c i a n e h e z e n alakult ki. - Számlálásnál n ö v e k v ő és c s ö k k e n ő sorrendben lassan, egyenetlen ritmusban, i d ő n k é n t s z á m o k kihagyásával, felcserélésével számolt. - N e h e z e n alakult ki a globális m e n n y i s é g f e l i s m e r é s , a tárgyakkal való g y a k o r l á s s a l ezek a n e h é z s é g e k m e g s z ű n t e k . - M e n n y i s é g i relációk alkotása, m e g n e v e z é s e a mai napig bizonytalan. A helyiérték-fo­ g a l o m h o s s z ú idő alatt, j á t é k p é n z használatával alakult ki. - A s z á m n é v , számjegy, m e n n y i s é g egyeztetése szintén hosszú időt vett igénybe (mil­ liós s z á m k ö r b e n a számjegyolvasás a mai napig lassú). Az a l a p m ű v e l e t e k n e k és inverzeinek értelmezése, lejegyzése során a m ű v e l e t e k e t n e h e z e n értelmezte (pálcika, k o r o n g , b a b használata sokáig fontos volt otthoni g y a k o r l á s n á l ) . Szá­ m o l á s i technikája n e h e z e n alakult ki. Hosszú idő telt el. míg elvont szinten e l k e z d e t t szá­ m o l n i . A fejben való m ű v e l e t v é g z é s a mai napig lassú. M ű v e l e t v é g z é s k ö z b e n a m a r a d é -

Kevés Iskolakezdés alsó

sikerélmény,

kudarcok

az

általános

iskolában

tagozat

G a b i k a m á r ismerte a tanító nénit, és az osztálytársak közül is elég sokat. C s e n d e s , vissza­ h ú z ó d ó g y e r e k n e k tartották. Edit nénit n a g y o n szerette. Az első hetekben n e m is volt p r o b l é m a . B o l d o g a n újságolta, ha m e g d i c s é r t é k . F e l e d é k e n y s é g e a z o n b a n h a m a r m e g m u t a t k o z o t t . Az olvasás, írás, ma­ tematikai feladatok m e g o l d á s a iszonyatos teher volt s z á m á r a . Romankovics: Olvasni tanulok c í m ű könyvéből tanultak o l v a s n i . m o n d a t a l k o t á s o k , szavak h a n g o k r a bontása, adott hang helyének meghallása m i n d n a g y o n sok n e h é z s é g e t jelentett. A betűk felismerése is nehezített volt, hisz n a g y o n gyors volt a be­ tűtanulási t e m p ó . G a b i n a k h o s s z a b b érésidőre lett v o l n a szükségé. H i á b a g y a k o r o l t u n k itt­ h o n , m i n d i g l e m a r a d á s b a n voltunk az iskolai t e m p ó h o z . A betűk összeolvasása is n e h é z volt. Meixner Ildikó: Én is tudok olvasni c í m ű könyvét sikerült m e g s z e r e z n i , de betűtanulá­ si rendje n e m e g y e z e t t meg a használt olvasókönyvvel. O l v a s á s b a n megjelentek a diszle­ xiás t ü n e t e k ( a k k o r m é g ezt nem t u d t a m ) , n e h e z e n alakult ki a hang és az azt j e l ö l ő betű kapcsolata, a betű és a szólag sorrendben átvetések j e l e n t k e z t e k , h o s s z a b b szavakat n e h e ­ zen olvasott el (többszöri nekifutással p r ó b á l k o z o t t ) , n e h e z e n tekintette át a h o s s z a b b sza­ vakat, hibásan k o m b i n á l t (a szőképes olvasásnak tulajdonítottam), betűbetoldás, -kihagyás j e l e n t k e z e t t , n a g y o n lassú volt az olvasási tempója, szövegértése g y e n g e . Itthon szavakat írtam írólapra, majd szókapcsolatokat, s a g y e r m e k n e k az olvasott szö­ veg után rajzolnia kellett. így p r ó b á l t a m segíteni a szövegértést. V e r s e k e t n e h e z e n tanult (a k o n c e n t r á c i ó s k é p e s s é g g y e n g e s é g é t m u t a t t a ) . Ú g y próbál­ tam ezen segíteni, h o g y rajzot készítettem a v e r s s z a k o k h o z . M i n d e z e k mellé társult az írás n e h e z í t e t t s é g e is. írott, nyomtatott szövegről m á r egészen jól másolt, de t o l l b a m o n d á s után

288

289

kot s o k s z o r elfelejtette. A s z o r z ó - és b e n n f o g l a l ó - t á b l a b e v é s é s e igen h o s s z ú időt vett igénybe (kb. 4. osztály vége). Időnkénti b i z o n y t a l a n s á g a mai napig tapasztalható. - Egyszerű és összetett szöveges feladatoknál a k ö v e t k e z ő hibák fordultak és fordulnak elő: a feladat elismétlése többszöri nekifutásra sikerült, a lényeget n e h e z e n e m e l t e ki, n e h e z e n tudta a m a t e m a t i k a nyelvére lefordítani, válaszadásban p o n t a t l a n s á g fordult elő. - A m a t e m a t i k a i szabályokat nehezen ismerte fel, m e g f o g a l m a z n i segítséggel is n e h e ­ zen tudta, a m e g t a r t á s b a n hibázott. A szükséges fogalmak kialakulása is sok időt vett igénybe. - S z á m e m l é k e z e t e : g y e n g e volt. 2. osztályos korában v i s s z a m e n t e m (GYES-ről) dolgozni. Szerettem volna, ha g y e r m e k e m n e m tanul nyelvet, de nem volt m e g o l d h a t ó , hisz a k k o r én lettem v o l n a saját g y e r m e k e m o s z t á l y f ő n ö k e . G a b i t ezért másik osztályba kellett á t h e l y e z n i , h o g y egy m ű s z a k b a n le­ g y ü n k . Ez a környezeti változás nagyon megviselte a gyereket. Az új tanító nénivel, és az új osztálytársakkal n e h e z e n alakított ki kapcsolatot, így angolt tanult heti 3 órában. A tanulásban e g y r e több n e h é z s é g e adódott, s z o r o n g á s a fokozódott. N e m e g y s z e r kine­ vették, kicsúfolták, g ú n y o s megjegyzések h a n g z o t t a k el. Dékány Judit a k ö v e t k e z ő k e t írja: „A diszkalkuliás t ü n e t e k e t súlyosbíthatják a környe­ zeti t é n y e z ő k . A k u d a r c é l m é n y e k hatására megfigyelhető az érzelmi labilitás, a tanulás, a m o t i v á c i ó r e n d k í v ü l g y e n g e volta. A s o r o z a t o s k u d a r c o k miatt ö n b i z a l m u k a t elvesztik, gátlásos s z e m é l y i s é g g é a l a k u l h a t n a k . " Mark Selikowitz szerint: „Az önbecsülés sarkalatos p o n t a tanulási n e h é z s é g b e n szenve­ dő g y e r m e k számára, mert ezzel eljuthat a sikerhez. Az önbecsülés hiánya a balsiker ördö­ gi k ö r é h e z vezet." Meixner Ildikó: Én is tudok olvasni c í m ű könyvét Gabival első osztály m á s o d i k félévé­ től r e n d s z e r e s e n h a s z n á l t u k . S z ö v e g é r t é s fejlesztéséhez házilag k é s z í t e t t e m feladatokat ( a m e l y e k e t k é s ő b b a tanításnál szintén f e l h a s z n á l t a m ) . Az o l v a s m á n y o k t a r t a l m á n a k el­ m o n d á s a n e h e z e n m e n t . M a t e m a t i k á h o z is állítottam össze g y a k o r l ó anyagokat, de ezek ( s z a k k ö n y v e k , s e g é d a n y a g o k hiánya miatt) „ c s a k " gyakorlási feladatok voltak, a m i k nem t a r t a l m a z t á k az egyes területek külön fejlesztését. Amit megtanult, a l k a l m a z n i n e m mindig tudta (transzfergyengeség).

ban él. Tudja, ha figyel, de r e n d s z e r e s e n n e m figyel." Osztálytársai n a g y o n jó képességű­ ek voltak, de az o s z t á l y b a n lévő 2 - 3 g y e n g é b b gyereket szinte kiközösítették. G y e r m e k e m olvasása szépen fejlődött, helyesírása javult, a nyelvtani fogalmak elsajá. títása és a l k a l m a z á s a n e h e z e n m e n t . A történelem, földrajz, biológia t a n u l á s á b a n is jelent­ keztek n e h é z s é g e k , l e g n e h e z e b b e n továbbra is a m a t e m a t i k a ment, s e h h e z k a p c s o l ó d o t t a fizika és a k é m i a . Láttuk, hogy a gyerek n e m lusta, akar és igyekszik, rosszabb jegyei miatt soha n e m szid­ tuk m e g . S z e g é n y n a g y o n sokszor sírt, n a g y o n nehéz volt lelket önteni belé. Biztattuk, di­ csértük.

Pályaválasztás-előkészítő A t o v á b b t a n u l á s i lapot a K o s s u t h Lajos P e d a g ó g i a i S z a k k ö z é p i s k o l a és G i m n á z i u m b a küldtük el, első helyen a p e d a g ó g i a szakot, második helyen általános szakot megjelölve. E b b e az iskolába járt m a g y a r előkészítőre, ami rengeteg g y a k o r l á s r a adott lehetőséget. Gabi ö n á l l ó tanulása kezdett kialakulni. Talált új barátnőt. Az előkészítőről hazatérve na­ gyon sokat mesélt. Akaratereje megnőtt, kitartása fokozódott. Sikertelenség esetén újra kezdte, n e m adta fel, mint régen.

MI LESZ VELED EMBERKE? KÖNNYEBB^ NEHEZEBB?

Szembetűnő

változ.ások '

Megértés, segítségnyújtás, a nehézségek ellenére bizakodás

Tudtuk, hogy tanulási nehézségei miatt előbb-utóbb gondjai lesznek, ezért úgy d ö n t ö t t ü n k , hogy az o s z t á l y f ő n ö k n e k e l m o n d o m a p r o b l é m á k a t . N e m volt s z á m u k r a ismeretlen a diszlexia és a diszkalkulia. G a b i t v i s s z a h ú z ó d ó , c s e n d e s kislánynak ismerték m e g , aki n a g y o n akar és igyekszik. A m a t e m a t i k a tanárnővel megbeszéltük, hogy k i s l á n y u n k n a k s z ü k s é g e van külön m a ­ tematikai foglalkozásra. Gabi októbertől e g y r e f á r a d é k o n y a b b lett, influenzás tünetek j e l e n t k e z t e k , fejfájás, fül­

Felső tagozat

-

változó

teljesítmény

fájás mellett. Ú j a b b g y ó g y s z e r e s kezelés után ismételt szakrendelői vizsgálatok következ­ tek, de s e m m i rendellenességet n e m találtak. Látszott a gyereken, h o g y napról napra r o m ­ lik az állapota, fejfájása e g y r e erősödött, az orrát n e m tudta kifújni, szagokat s e m érzett. N a g y o n e r ő s a n t i b i o t i k u m o k a t kapott. Az iskolából egy h ó n a p o t hiányzott. N e v e l ő k és a gyerekek együtt segítették kislányunkat, így félévkor s e m m i b ő l n e m buktatták m e g . K i s l á n y u n k v é r v i z s g á l a t á n kiderült, hogy i m m u n h i á n y o s , c u k o r s z i n t j e i n g a d o z i k . 16 éves, m e n z e s z e m é g n i n c s , az ultrahangvizsgálat kimutatta, hogy m é h e fejletlen.

A tanulási n e h é z s é g e k miatt a gyerek teljesítménye változó volt. Hetedik osztályos koráig minden tantárgy leckéjéhez, azok m e g t a n u l á s á h o z segítséget igé­ nyelt. A m i n d e n n a p o s együtt tanulásnál (már a férjemmel k ö z ö s e n ) segítettünk a lényeget kiemelni, összefüggéseket megláttatni. E n n e k ellenére „ m a g o l v a " tanult. K o l l é g á i m igye­ keztek segíteni, dicsérték, ha lehetett, de egyre többet hallottam: „ G a b i k a egy m á s világ-

290

291

Az év f o l y a m á n egészségi állapota az általa szigorúan betartott diéta mellett sokat ja­ s A k o r r e p e t á l ó n e v e l ő e l m o n d t a . So­ kat b e t e g e s k e d e t t . G y a k r a n fájt a hasa. pl. N e h e z e n tért vissza az élet­ kedve. V é r s z e g é n y .1 7 + ( + 5 ) . a koleszterinszintje alig m é r h e t ő . erős hasi g ö r c s ö k j e l e n t k e z t e k . M e g y e i P e d a g ó g i a i Intézet S z a k s z o l g á l a t á h o z fordultam segítségért. E l m o n d t a m é s z r e v é t e l e i m e t a gyerek tanulási nehézségeiről és kér­ tem a l a n y o m vizsgálatát. a több. a l k a l m a z n i . b á n á s m ó d r a szorul a középiskolában m a t e m a t i k a és m a g y a r nyelvtan tárgyak­ ból m i n d az értékeléskor. 292 293 • . a k i n e z i o l ó g u s h o z sem m e n t többet. pszichológia: jeles Jelenleg ö t ö d é v e s abban a k ö z é p i s k o l á b a n . . A z o n o s típusú feladatoknál kb. h o g y felszívódási vagy a n y a g c s e r e z a v a r feltételezhető. Az írásbeli érettségije m i n d e n tantárgyból sikerült.és bennfoglalótábla a l k a l m a z á s á n á l . h a n ^ m m a g a s s á g a is n ö v e k e d e t t . depressziós tü­ netei egyre ritkábban j e l e n t k e z n e k . A m ű v e l e ­ ti s z a b á l y o k k e v e r e d n e k az előjeles s z á m o k szorzási és ö s s z e v o n á s i t e r ü l e t é n . J a n u á r b a n d e p r e s s z i ó s t ü n e t e k j e l e n t k e z t e k . de összetettebb feladatok meg­ oldásánál segítséget igényel. H a n g u l a t a egyre labilisabb lett. R e n d s z e r e s e n járt külön m a t e m a t i k a i órákra. m i n d a tananyag kiválasztásakor. Az e r e d m é n y e k szerint lisztérzékeny. k e v e s e b b . A m e n n y i s é g i relá­ ciók.A lényeget k i e m e l n i .. A tizedik é v f o l y a m o n a tanulásban továbbra is voltak nehézségei. T a n é v végén csak m a t e m a t i k á b ó l kapott kettes osztályzatot. a szabályt m e g t a r t a n i . u g y a n a n n y i f o g a l m á n a k h a s z n á l a t a m é g m i n d i g n e m biztos. így m á r élete végéig d i é t á z n i a kell. g y a k r a n el­ fáradt. r e m é n y k e d é s mellett á l l a n d ó a n é r d e k l ő d t ü n k különféle l e h e t ő s é g e k után. E g y s z e r ű és összetett szöveges feladatok m e g o l d á s a nehezített. Sajnos ez későn (17 éves k o r á b a n ) derült ki. sokat tanult.és diszgráfiavizsgálat során egy korábbi. . Az utolsó tanítási h é t e n újabb m e g r á z k ó d t a t á s érte a gyereket. de i m m u n r e n d s z e r e sokat erősödött. az ötödik feladatnál a l k a l m a z z a a szabályt. 18 évesen n e m c s a k súlya. a m a t e m a t i k a tantárgyból A további évek vult. ' A b i z a k o d á s . p ó t v i z s g á z n i a kellett. .Z. szinte alig evett valamit.Egyszerű egyenleteket m á r önállóan képes megoldani. ordináta h á r o m s z o r o s a vagy felezése. a szöveget a m a t e m a t i k a n y e l v é r e lefordítani. egyre többet aludt. kudarcai. Szinte m i n d e n tantárgy­ ból javított. súlyos diszlexia m a r a d v á n y t ü n e t e i t regisztrálták. A műveleti fogalom bizonytalansága mutatkozott meg a t r a n s z f o r m á c i ó k n á l . így j u t o t t u n k el egy pszicholó­ g u s h o z . aki k i n e z i o l ó g u s h o z küldött. s e m év v é g é n n e m b u k o t t m e g m a t e m a t i k á b ó l . j o b b j e g y e k e t kapott. A vizsgálat a diszkalkulia m a r a d v á n y t ü n e t e i t diagnosztizálta. . ábrázolásnál bizonytalan. a szabályt m e g f o g a l m a z n i . A k ö v e t k e z ő e r e d m é n y t érte el: M a g y a r nyelv é s i r o d a l o m : j ó Történelem: jó M a t e m a t i k a : elégséges Angol nyelv: j ó P e d a g ó g i a . Szor­ zó. M i n d e z a betartott és az általa is elfogadott d i é t á n a k köszönhető.feltétlenül egyéni megítélésre. F e b r u á r elején m a g a s láza lett. b i z o n y t a l a n a számolása. pl. R ö v i d időn belül a teljesítménye m e g n ő t t . bár b i z o n y t a l a n s á g itt is tapasztalható. hogy a l a p v e t ő h i á n y o s s á g o k tapasztalhatók: . hisz m i n d e n k é p p segíteni szerettünk volna g y e r m e k ü n k ö n . A p s z i c h o l ó ­ giai vizsgálat d i a g n ó z i s a d e p r e s s z i ó . Az ügyeletes o r v o s kór-: h á z b a utalta vakbélgyulladás. A z á r a d é k b a n a k ö v e t k e z ő olvasható: . Ha a helyes diagnózist h a m a r a b b megállapítják^ a k k o r biz­ tos. Az érettségire n a g y o n s z o r g a l m a s a n . A h á z i o r v o s szerint elfáradt. S e m félévkor. n e m volt beteges. . ahol érettségizett g y e r m e k . Kérjük az érettségi vizsgán ma­ t e m a t i k a tárgyból szóban feleltessék javasoljuk a m a g y a r i r o d a l o m és nyelvtan tantár­ gyak írásbeli érettségi vizsgáján a helyesírás értékelése alóli f e l m e n t é s t . .A. hogy az életvitelében s e m érte v o l n a annyi kudarc. Egyik betegséget a m á s i k kö­ vette. a kijelölt m ű v e l e ­ tet elvégezni. A k i n e z i o l ó g i á s m o z g á s g y a k o r l a t o k a két agyfélteke m ű k ö d é s é t segítették elő. de m i n d i g volt ereje újrakezdeni. tanulásban egyre k e v e s e b b e t teljesített. Az a u g u s z t u s i p ó t v i z s g a után a B. A diszlexia. s o k a t fogyott. E g é s z s z á m o k fogalma kialakult. Negatív és tört s z á m o k n á l n e h e z e n tudja a szabályt felismerni. F á r a d é k o n y ugyan. valamivel k ö n n y e b b e n tanult. írásbeli m ű v e l e t e k m e n e t é b e n elvétve ejt hi­ bát. A diéta h a t á s á r a n a g y o n lassú j a v u l á s t lehetett tapasztalni. m ű v e l e t v é g z é s n é l a m a r a d é k o t n é h a elfelejti.Különóra - vélemény Az orvos közölte. a m e l y he­ lyesírási g y e n g e s é g g e l párosul. e g y i d ő b e n b i o p s z i á s vizsgálatot is el kell végezni. és a m a t e m a t i k a n y e l v é r e fordítani. G a b i a t i z e n e g y e d i k évfolyamot n a g y o n fáradtan kezdte. F ü g g v é n y e k n é l az a l a p v e t ő m e g f o g a l m a z á s o k a t tudja.Lassú. választ pontosan m e g f o g a l m a z n i segítséggel tudja. b á t r a b b a n felelt.Térbeli tájékozódási g y e n g e s é g e miatt a geometriai f e l a d a t m e g o l d á s o k b a n is nevelői segítséget igényel. a g y h á r t y a g y u l l a d á s gyanújával. .és ifjúságvédelmi felügyelői szakon. a többi tantárgyból k ö z e p e s és jó e r e d m é n y t ért el. talán tanulási n e h é z s é g e is keve­ sebb lett volna.

FEKETÉNÉ GACSŐ MÁRIA (szerk. kibővítse a már meglé- 294 295 . El kell tudni fogadni a másságot. . fejjel. SELIKOWITZ.pedagógusoknak. feszült. Ú g y é r z e m . sem a családnak. n e m sajnálni kell a tanulási és magatartási zavaros gyereke­ ket. szívvel. kudar­ c o k b a n élő gyerekből m i l y e n felnőtt lesz? Ki segíthet e z e k e n a g y e r e k e k e n ? M i n d e n k i . de hozzáférhetővé kell tenni mindenki számára. pl. szemléletváltásra van szükség n a g y o n sok területen. ZSÁMBOKI KÁROLYNÉ. A t a n k ö n y v e k m e l l é házi használatra külön g y a k o r l ó a n y a g o k a t állítottam össze.) ( 1 9 9 6 ) : Diszkalkuliáról . Ú g y é r z e m . h a n e m m i n d e n lehetőséget m e g kell r a g a d n i a m e g s e g í t é s ü k r e . akik elkeseredet­ ten m o n d j á k el. n e m b e s k a t u l y á z n i . Nem mindegy sem a kisgyereknek. Bárczi Gusztáv Gyógypedógiai Tanátképző Főiskola Budapest. Hol. M A R Ó T MIKLÓSNÉ. Fejlesztő Pedagógia. DÉKÁNY JUDIT ( 1 9 9 5 ) : Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához. TÓTH GÁBOR és KERESZTESI KATALIN ( 1 9 9 4 ) : Alapozó terápia. Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest MÁRTON-DÉVÉNYI ÉVA.5 . miben tudnak segítséget nyújtani a r á s z o r u l ó k n a k (gyerekeknek. M i n d e z e k mellett e l e n g e d h e t e t l e n volt az órai és házi feladatokban történő differenciálás.g y e n g e s é g f e l i s m e r é s é n e k lehető­ ségei. MARK ( 1 9 9 7 ) : Diszlexia és egyéh tanulási nehézségek. az otthoni g y a k o r l á s mellett m i n i m á l i s j a v u l á s t a p a s z t a l h a t ó g y e r m e k ü n k t a n u l á s á b a n . Bárczi Gusztáv Gyógypedógiai Főiskola Budapest. CSENDES ÉVA ( 1 9 9 7 ) : Életvezetési ismeretek és készségek I-II. Országos Pedagógiai Intézet. a „ g y e n g é b b e k n e k " pedig m i n d e n k é p p segít(ett). SZARÓ PÁL és RÓZSÁNÉ CZIGÁNY ENIKŐ ( 1 9 9 7 ) : Pszichopedagőgia Korrekciós IRODALOM „Minél többet tud valaki. S z ü k s é g l e n n e arra. Az iskolákban m e g kell te­ r e m t e n i a l e h e t ő s é g e t a külön fejlesztésre. 1999-ben újabb két t a n f o l y a m o t v é g e z t e m : S i n d e l a r . de a b e t a r t á s u k h o z nincs m e g az alapfeltétel az iskolákban. T ö r v é n y e k v a n n a k . amik nagy s e g í t s é g e m r e lesz­ nek m i n d e n n a p i m u n k á m b a n . megismerje a fejlesztési lehetőségeket. ha egy-egy anyagrészt j o b b a n b e g y a k o r o ­ lunk. tudás. B u d a p e s t e n l e h e t ő s é g e m nyílt olyan k ö n y v e k vásárlására. . T a l á n é p p ezért j o b b a n m e g é r t e t t e m ( m e g é r t e m ) . Program ZP Oktatási Bt. és így be­ építhetné a mindennapi munkájába. és 2. a megkésett beszédfejlődését kell korrigálni stb. E g y ideges. . a z o k a t a szülőket." (ADAMS) vő ismereteit. Ú g y g o n d o l t a m a „ j o b b t a n u l ó k n a k " s e m fog ártani. R é g e n tanítási ó r á i m o n ö s z t ö n ö s e n c s ö k k e n t e t t e m a h a l a d á s i t e m p ó t . iskolás évekre. vagy n e m beszél. MESTERHÁZI ZSUZSA (szerk. felhívja v a l a m i l y e n formá­ ban m a g á r a a figyelmet. r e n d b o n t ó v á válik. oszt. Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest. d i s z l e x i a és diszgráfia felismerésében. A g y e r e k e m m e l együtt átélt n e h é z s é g e k e n g e m is m i n d e n f é l e s z e m p o n t b ó l megváltoztat­ tak. Budapest. " nevelés I. Medicina Könyvkiadó. így m i n d e n tanítási órán h a s z n o s í t h a t n á a tanultakat. E g y r e j o b b a n érdekeltek az olvasás-. AMELYRE ÉPÍTENI LEHET. Nincs olyan e m b e r k e . olvasottakat. h o g y m i n d e n t a n í t ó tájékozódjon a d i s z k a l k u l i a . s z ü l ő k n e k ) . Fejlesztő-módszertani tanfolyamokat v é g e z t e m (diszlexia. milyen érzéssel gondol vissza az. Védekezik.Z s o l d o s p r o g r a m 1. n a g y o n csen­ des lesz. vagy befelé fordul. Budapest. n e m kúszik .és a z o k n a k a t a n u l ó k n a k a megsegítése.( „MINDEN TAPASZTALAT BOLTÍV. HORVÁTHNÉ SZIGLIGETI A D É L ( 1 9 9 6 ) : Matematika kézzel. akit n e m viselnek m e g a k u d a r c o k . Okker Kiadó ZÁRÓ GONDOLATAIM Budapest \ A tanulási z a v a r l e g t ö b b s z ö r m á s o d l a g o s t ü n e t k é n t m a g a t a r t á s z a v a r h o z is vezet. M i n d e n k é p p pszichésen is sérülnek ezek a gyerekek. TORDA ÁGNES ( 1 9 9 6 ) : Szemelvények a tanulási zavarok köréből. SZERDAHELYI MARTON. b o h ó c k o d i k .) ( 1 9 9 0 ) : A logopédiai vizsgálat. annál több a tudnivalója. hogy mi mindent nem tudunk. akik ilyen p r o b l é m á k k a l k ü s z k ö d n e k . aki h a m a r a b b észreveszi pl. s z á m o l á s .. e z e k után többet fogok tudni segíteni a z o k n a k a g y e r e k e k n e k . diszkalkulia). A tudással egyenes arányban nő a nem (Friedrich Schlegel) vagy inkább: annak tudása. KRAUSZ ÉVA. diszgráfia. 4 . írás-. akiket szüle­ ik különféle o k o k miatt n e m visznek s z a k e m b e r h e z . V a n n a k lehetőségek. h o g y a kicsi gye­ rek n a g y m o z g á s á b ó l k i m a r a d egy fázis.

FÜGGELÉK .

képesek azok gyakorlati a l k a l m a z á s á r a . 100 kontakt óra és 20 óra egyéni feladat az elméleti és gyakorlati foglalkozásokhoz. Elsajátítják a tanulási z a v a r o k pszichológiai és p e d a g ó g i a i diagnosztikáját. I n d í t á s f e n g e d é l y s z á m : T-302460-1009/99. Balogh Katalin Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-340/99. nevelőotthoni p e d a g ó g u s o k és g y ó g y p e d a g ó g u s o k s z á m á r a ajánlott. tanítók. mind óvodai. és jártas­ ságot szereznek a z o k gyakorlati a l k a l m a z á s á b a n . A 120 órás továbbképzés célja olyan speciális szakemberek képzése. a sz e mé l y i s é g és értelmi fejlődés életkori és individuális j e l l e m z ő i v e l .: (1 )267 0966/54-72 1 Sindelar—Zsoldos program Szakmai vezető: Ványi Á g o s t o n n á Dr. a p r e v e n c i ó . 3 A t o v á b b k é p z é s b e n az elméleti és gyakorlati órák aránya 50-50%. vagy egyéni fejlesztés formájában. Tájékoztatást ad: Dr. akik korszerű pszicho­ lógiai ismeretük birtokában tisztában vannak a fejlődés és fejlesztés főbb elméleti konce p­ cióival.FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA AKKREDITÁLT KÉPZÉSI PROGRAMOK /.: (1)348-1318 299 . A t o v á b b k é p z é s elsősorban ó v o d a p e d a g ó g u s o k . Isépy M á r i a Tel. T á r c z y Szilvia Tel. A t o v á b b k é p z é s t szervezi az E L T E B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i Kar. . mind iskolai csoportban. Fejlesztő pedagógus Szakmai vezető: P o r k o l á b n é Dr.k o r r e k c i ó formáit és m ó d s z e r e i t . az e r e d m é n y e k e l e m z é s é r e és é r t e l m e z é s é r e . Z s o l d o s M á r t a Tel. A fejlesztő m ó d s z e r az iskolai tanulást m e g a l a p o z ó kognitív k é p e s s é g r e n d s z e r g y e n g é n funkcionáló részeinek (részképességeinek) szisztematikus gyakorlását tartalmazza. M e g i s m e r i k a fejlesztés elméleti és gyakorlati kérdéseit. 3 . A t o v á b b k é p z é s t szervezi az E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i Fői s kol a i Kar. 1097 B u d a p e s t Ecseri u.: (1) 322-4004 Ványi Ágostonná Dr. •Tájékoztatást ad: 2. Z s o l d o s M á r t a Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-1085/1999 Indítási e n g e d é l y s z á m : XXV/2/383/2000 A 30 órás p r o g r a m felkészít a tanulási és magatartási zavarok m e g e l ő z é s é t célzó kognitív fejlesztő terápia használatára 5-7 éves korú ó v o d á s és iskolát k e z d ő g y e r m e k e k k ö r é b e n .

: ( 1 ) 4 0 7 . Jelentkezni lehet levélben u g y a n e z e n a c í m e n vagy a 2 1 4 3 Kistarcsa Pf. : ( 1 ) 4 6 6 . t e r e p e u t a e g y a r á n t v é g e z h e t i . : ( l ) 3 6 5 .kalkulia) sett beszédfejlődésű vagy d o m i n a n c i á t m é g ki n e m alakított n a g y c s o p o r t o s ó y o d á s o k n á l . 3 Tel. mi a további teendőjük a g y e r m e k integrált oktatása é r d e k é b e n . Tájékoztatás. T á j é k o z t a t á s . 26209-66/1998 Indítási e n g e d é l y s z á m : T-302460-132/1999 A 120 órás t a n f o l y a m o t g y e r m e k e k k e l hivatásszerűen foglalkozó s z a k e m b e r e k s z á m á r a szervezik. Isépy M á r i a (1 )322-4004 Ványi Á g o s t o n n á Dr. h o g y a a diszkalkuliás g y e r m e k e k részére egyéni fejlesztési tervet ( p r o g r a m o t ) d o l g o z h a s s a n a k ki abból a célból. t ö b b agyi területre kiterjedő idegrendszer-fejlesztés m ó d s z e r e . G ó s y Mária Tel. f i n o m m o t o r i k a ) . k i s c s o p o r t o s ( m a x . h o g y a K ö z o k t a t á s i T ö r v é n y mely paragrafusai a d n a k lehetőséget az egyéni elbírálásra. ily m ó d o n segítve beilleszkedésüket k ö r n y e z e t ü k b e .5.D é v é n y i É v a A k k r e d i t á l á s : folyamatban I d ő t a r t a m : 2 lépcsőben 45 . Segítség az alaki diszgráfián Terepeutaképző S z a k m a i v e z e t ő : Dr.D é v é n y i Éva Alapítási a k k r e d i t á c i ó .1. A t o v á b b k é p z é s t szervezi a Logopédiai K i a d ó K K T . hogy a diszkalkuliára utaló t ü n e t e k m e g i s m e r é s é v e l a m a t e m a t i k a i tanulási zavarral k ü z d ő g y e r m e k e k r e m i n é l k o r á b b a n felfigyelhessenek. j e l e n t k e z é s : B o h u s Z s u z s a .: (1)321-4830/172 5. Az A l a p o z ó T e r á p i a az elemi m o z g á s m i n t á k r a és a m o z g á s k o o r d i n á c i ó fejlesztésére tá­ m a s z k o d ó k o m p l e x . M á r t o n . 5 fő) terápiákban vagy n a g y c s o p o r t o s fejlesztéseken.ichomotoros fejlesztés J . e-mail: e d c e u r o @ m a i l . Páli Judit Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300 703-240/1999 A t a n f o l y a m i d ő t a r t a m a : 30 óra 5. diagnosztizálás e l v é g z é s é h e z .: (1 )338-4054 .2 4 0 8 vagy 06-20-991 f a x . h u 5. A fejlesztő m ó d s z e r az iskolai t a n u l á s t m e g a l a p o z ó kognitív k é p e s s é g r e n d s z e r g y e n g é n f u n k c i o n á l ó r é s z e i n e k ( r é s z k é p e s s é g e i n e k ) szisztematikus gyakorlását tartalmazza.D é v é n y i É v a 06-20-924 6 4 2 2 5. psz. m a t a v . Z s o l d o s M á r t a Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-1084/1999 Indítási e n g e d é l y s z á m : T 302460-1069/1999 A 30 órás p r o g r a m felkészít a tanulási és magatartási zavarok befolyásolását célzó kognitív fejlesztő terápia h a s z n á l a t á r a általános iskolás g y e r m e k e k körében. o r g a n i k u s hátterű hiper/hipoaktív . C s i n s z k a u. Beszédpercepciós diagnosztika és terápia S z a k m a i vezető: D é k á n y Judit Alapítási a k k r e d i t á c i ó és indítási e n g e d é l y s z á m a : OM 1223/71/2001 A 30 órás tanfolyam segítséget nyújt a p e d a g ó g u s o k n a k abban. m e g k é 300 S z a k m a i v e z e t ő : J o r d a n i d i s z Ágnes A 8 ó r á s t a n f o l y a m o t szülő. A g y e r m e k e k e t 5 . Az 5.45 óra. 3.3. S z a k m a i v e z e t ő : Dr. A terápia részletes b e m u t a t á s a lehetővé teszi.1 6 éves k o r u k i g tudjuk kezelni e g y é n i . a helyes ceruza. I n f o r m á c i ó k a t k a p n a k arról. 1165 Budapest. Mentálhigiénés Alapítási képzés. T I T Kossuth K l u b Tel. j e l e n t k e z é s : J o r d a n i d i s z Ágnes Tel. H e l y e s í r á s g y e n g e s é g kezelését célzó két lépcsős tanfolyam p e d a g ó g u s o k n a k . ' Tájékoztatás. Anyanyelvi-zenei helyesírás fejlesztés \ 2282. A j e l e n t k e z é s feltétele: felsőfokú p e d a g ó g u s oklevél 5. intenzív képzési forma. A t o v á b b k é p z é s t szervezi az E L T E Bárczi G u s z t á v G y ó g y p e d a g ó g i a i Főiskolai K a r . idegrendszer fejlődésében és a szocializációban. Speciális m ó d ­ szert t a n u l n a k .: (1)290-4115 301 . 5 1 .2. h o g y érvényesíthetik j o g a i k a t a k o m p l e x kivizsgálás.2 2 7 9 .5. M á r t o n . Z s o l d o s M á r t a (1 )348-1318 4. G ó s y M á r i a Alapítási a k k r e d i t á c i ó és indítási e n g e d é l y s z á m : OM 1223/2001 30 órás. T á j é k o z t a t á s t ad: G e r g e l y n é Vig E m e s e T e l . S z a k m a i v e z e t ő : Dr. és a m e g a d o t t t e l e f o n s z á m o k o n .figye­ l e m z a v a r o s (régi rövidítésben P O S ) g y e r e k e k és e n y h e fokban értelmi f o g y a t é k o s o k n á l . A matematikatanulás zavarai (disz.és kéztartás kialakítása m e g s e g í t h e t ő . S z a k m a i v e z e t ő : Dr. diszlexia veszélyeztetett.7 1 3 . p e d a g ó g u s . j e l e n t k e z é s : Dr. mellyel a szem-kéz integrált m o z g á s . Hatá­ sos: m o z g á s ü g y e t l e n ( n a g y m o z g á s o k . Tájékoztatást ad: Dr. a f i n o m m o t o r i k a . M á r t o n .4. 1097 Budapest. Alapozó Terápia Alapítvány tanfolyam programjai S z a k m a i v e z e t ő : Dr.4 1 5 4 : (28) 4 7 1 . Földi R i t a Akkreditáció:300730-97/99 A 120 órás p r o g r a m tartalma: tanulási és viselkedészavarral k ü z d ő g y e r m e k e k fejlesztése m o z g á s t e r á p i á s eljárás segítségével. Sindelar-Zsaldos program 2 S z a k m a i v e z e t ő : Ványi Á g o s t o n n á Dr. A játék (az együttes játék) szerepe az. hogy a g y e r m e k e k saját képességeik és korlátaik figyelembevételével felzárkóz­ h a s s a n a k társaikhoz. Tájékoztatást ad: Dr. Ecscri u. diszlexiás és alaki diszgráfiás g y e r m e k e k n é l .6. a f u n k c i ó z a v a r j e l l e g é n e k megfelelő speciális fejlesz­ tés az idegrendszeri érés gyorsításával és a szenzoros integráció javításával.3.

Tel. Szenzomotoros állapot és mozgásvizsgáló teszt alkalmazása. Korai 0-3 egyéni és kiscsoportos szenz. 111. fejlesztő. Csoportos között Alapítási a k k r e d i t á c i ó : XXV/1/164/2000 6. r o m a gyerekek iskolai integrációja 2 6 0 M S S S T szűrő teszt 221 tanulási zavar szűrése 2 5 0 előkészítő státusz 2 5 6 iskolai m e n t á l h i g i é n é 2 0 3 S z a k m a i vezető: Dr.7 éves ) megkésett.bmc. eltérő fejlődésmenetet.3 0 2 4 6 0 . „ m á s f o g y a t é k o s s á g " tüneteit m u t a t ó g y e r m e k e k uszodai ( H R G ) és tornatermi ( T S M T ) fejlesz­ tési módjáról szólnak. A mai Budapesti Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika (BHRG) Alapítvány tanfolya­ KULCSFOGALMAK A z A l a p í t v á n y közel 2 0 é v e s s z a k m a i tapasztalat alapján összeállított t o v á b b k é p z é s i programjai fiatal ( 0 . értékelés módja Alapítási a k k r e d i t á c i ó : XXV/162/2000 6. 1537 B u d a p e s t . 1082 B u d a p e s t . „ o k o s í t ó " és s z a k e m b e r . 6. Csoportos között Alapítási a k k r e d i t á c i ó : OM1221/21/2001 Tájékoztatást ad: L a k a t o s Katalin Tel.hu/kokas ) éves kor között 0-3 éve kor között. 3 8 4 Az interneten: http://www. K o k a s Klára Alapítási a k k r e d i t á c i ó : T-300730-596/1999 Indítási e n g e d é l y s z á m : T .3 éves) és idősebb ( 3 . Pf.6.1. 2 0 2 . Korai egyéni és kiscsoportos szenzomotoros fejlesztés TSMT-módszer alkalmazásával korai fejlesztés 11 tanulási zavarral k ü z d ő tanulók 14 fejlettségmérő lap 21 Alapítási a k k r e d i t á c i ó : X X V 1 6 3 / 2 0 0 0 6. h u Budapesti Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika Alapítvány Mozgásvizsgáló.2 4 4 / 1 9 9 9 I d ő t a r t a m : 90 ó r a (3 évre bontva.3.4. Kukás Klára zenéből indított módszere gyermekek harmonikus fejlesztésére szenzomotoros fejlesztés a HRG-módszer alkalmazásával 3-7 éves kor logopédiai osztály 174 M e i x n e r m ó d s z e r 175 diszkalkulia 181 m a t e m a t i k a i g o n d o l k o d á s 181 fejlesztőpedagógia 2 3 0 óvodai fejlesztés 231 autista g y e r m e k 275 ó v o d a .6 4 8 5 .omotoros fejlesztés HRG-módszer alkalmazásával szenzomotoros fejlesztés a TSMT-módszer alkalmazásával 3-7 éves kor a l a p o z ó terápia 33 POS 44 kognitív fejlesztő terápia 74 Sindelar m ó d s z e r 7 4 s z e n z o r o s integrációs elmélet 88 s z e n z o r o s integrációs terápia 89 m o z g á s t e r á p i a 111 beszédészlelés 117 diszlexia 140 logopédia 160 6.: (1)250-3817 e-mail: I k h g r @ e l e n d e r .iskola átmenet 234 „ 0 " osztály 235 h á l r á n y k o m p e n z á c i ó .5. B a r o s s u.1 7 3 9 .: (1)303-7298 7. Alapítási a k k r e e d i t á c i ó : OM1221/20/2001 302 303 .t o v á b b k é p z ő K ö z p o n t .2. évente 3 x 1 0 óra) T á j é k o z t a t á s i a d : Lájer V e r a ( 1 ) 2 0 9 .

Nevelési T a n á c s a d ó Zsoldos Márta gyógypedagógus­ pszichológus E L T E G y a k o r l ó L o g o p é d i a i Intézet 304 . X. IX. ker. X. ker. ker. egyetemi d o c e n s S z e g h ő n é P ó c s a Gabriella p e d a g ó g u s G o s z l o n y i Judit p s z i c h o p e d a g ó g u s B p .T v S G A KÖTET SZERZŐI Bedők Andrea pszichopedagógus Campos J. Nevelési T a n á c s a d ó Vas Erika s z o m a t o p e d a g ó g u s Bp. ker. ker. Nevelési T a n á c s a d ó N a g y S á n d o r pedagógiai s z a k p s z i c h o l ó g u s D é k á n y Judit g y ó g y p e d a g ó g u s E L T E G y a k o r l ó L o g o p é d i a i Intézet Bp. Nevelési T a n á c s a d ó P o r k o l á b n é Balogh Katalin G ó s y Mária nyelvész M T A N y e l v t u d o m á n y i Intézet Ny. Nevelési T a n á c s a d ó Általános Iskola S z v a t k ó A n n a klinikai s z a k p s z i c h o l ó g u s G y e n e i M e l i n d a pe da g ó g ia i szakpszichológus E L T E Pszichológiai Intézet Juhász Ágnes gyógypedagógus E L T E G y a k o r l ó L o g o p é d i a i Intézet K o n d o r Edit l o g o p é d u s Bp. ker. X. Zuglói L o g o p é d i a i Intézet ' B p . X. Anna pszichológus Bp. N e v e l é s i T a n á c s a d ó C s é p é Valéria p s z i c h o l ó g u s M T A Pszichológiai Kutatóintézet Márton-Dévényi Éva ideggyógyász A l a p o z ó T e r á p i a Alapítvány M a r t o n n é T a m á s M á r t a pe da g óg ia i szakpszichológus B p . X.