A. A.

MILNE

MICIMACKÓ KUCKÓJA
(fordította: Karinthy Frigyes)

TARTALOM
ELSŐ FEJEZET, amelyben Micimackó kuckót épít Füles számára MÁSODIK FEJEZET, amelyben Tigris megjelenik a kertben, és reggelizni szeretne HARMADIK FEJEZET, amelyben Felderítő Expedíciót szerveznek, és Malacka csaknem megint találkozik az Elefánttal NEGYEDIK FEJEZET, amelyből kiderül, hogy a Tigrisek nem tudnak fára mászni ÖTÖDIK FEJEZET, amelyben Nyuszinak mozgalmas napja kerekedik, azonkívül azt is megtudjuk, mivel tölti Róbert Gida reggeli sétáit HATODIK FEJEZET amelyben Micimackó új játékot talál ki, és ebben Füles is részt vesz HETEDIK FEJEZET, amelyben Tigrist megfékezik NYOLCADIK FEJEZET, amelyben Malacka nagy tettet hajt végre KILENCEDIK FEJEZET, amelyben Füles megtalálja a kidőlt fát és Bagoly el is foglalja TIZEDIK FEJEZET, amelyben Róbert Gida és Micimackó elérkeznek az Elvarázsolt Völgybe, ott el is búcsúzunk, és magukra hagyjuk őket

Ajánlás Én tőletek kaptam Róbert Gidát, s új szuflát Mackón ti fújtatok át. Tintát ti töltöttetek tollam hegyibe, elmondani, mi még benn maradt begyibe. Most kész a könyv - a büszke ajándék! Én voltam a cél - de ki volt a szándék? Tőletek én, vagy tőlem ti, bocikák? Csak labda ez is - kapd el! - Hoci hát!

2

Első fejezet,
amelyben Micimackó kuckót épít Füles számára Egy napon, amikor Micimackónak semmi más dolga nem akadt, az jutott eszébe, hogy most tenni kellene valamit. Elment tehát Malackához, hogy meglesse, mit csinál Malacka. Még havazott, amikor Micimackó a zúzmarás erdei házat elérte. Arra gondolt, hogy Malackát a kandalló előtt találja, amint éppen csülköcskéit melegíti. De nagy meglepetésére tárva-nyitva találta az ajtót, és minél tüzetesebben pislogott befelé, annál kevésbé találta Malackát odabent. - Elment hazulról - mondta Micimackó bánatosan. - Így van ez. Nincs itthon. Gyors gyalogsétára kell rászánnom magam. Gondolkodás okából. Borzasztó. De hogy biztos legyen a dolgában, előbb még jó hangosan kopogott egyet... s miközben fülét hegyezve arra várt, hogy Malacka úgyse felel, ugrándozni kezdett, és a karját lóbálta, mert jó hideg volt, s egy kedves Zümmögő Versikét költött közben, ugyancsak a hidegre való tekintettel. Minél inkább havazik (Zik-zik!) annál inkább hull a hó. (Halihó!) Minél inkább hull a hó, (Halihó!) annál inkább havazik. (Zik-zik!) Hull a hó és hózik, (Zik-zik!) Micimackó fázik. - Ez is megvolna - tette hozzá. - Most pedig a következő teendő következik. Hazamegyek, megnézem, hány óra, az is lehet, hogy jó meleg sált kötök a nyakamba, aztán felkeresem Fülest, és eléneklem neki a Zümmögő Versikét. Hazaszaladt hát, de úgy tele volt a Zümmögő Versikével, amit Füles számára tartogatott, hogy mikor Malackát felfedezte legjobb karosszékében üldögélve, csak a fejét tudta dörzsölgetni, és azon tűnődött, hogy ugyan kinek a házába került. - Szervusz, Malacka! - mondta végre. - Azt hittem, hogy nem vagy otthon. - Dehogy - mondta Malacka -, te mentél el hazulról, Micimackó. - Az igaz is - mondta Micimackó. - Tudtam, hogy egyikünk elment hazulról. Órájára nézett, amelyik öt perccel tizenegy előtt megállott néhány héttel ezelőtt. - Mindjárt tizenegy óra - mondta Micimackó dühösen -, éppen jókor érkeztél, Malacka, egy kis nyalakodásra. - Bedugta fejét az almáriumba. - Aztán mennünk kell, Malacka, el akarom énekelni Fülesnek a Zümmögő Versikémet. - Melyiket, Micimackó? - Azt, amit Fülesnek el akarok énekelni.

3

helyet keresve magának. ahol lepihenhessen... ami pedig a füleit illeti. Így énekelte Micimackó. (Zik-zik!) annál inkább hull a hó. összeszedte magát. mialatt bandukolunk. úgy érezte. remélve. . szünetet tartott. . mert ez a dal egy különleges Szabadtéri Dal.Biztos vagy ebben? .mondta végre.Be is fogjuk magolni most. mint inkább a fülekről. és most szép csendesen lefelé kezdett szállingózni.Magad is el fogod ismerni. .Zik.óvatosan persze . Ezt a helyet hol Micimackó orra hegyén találta meg. (Halihó!) Minél inkább hull a hó. hogy mindig körbeszaladgáljon. Minél inkább havazik (Zik-zik!). (Zik-zik!) Micimackó fázik.kérdezte Malacka aggodalmasan.Elénekelem neked. 4 . miután belefáradt. vagy.. jó félóra múlva.Te.Zik-zik . mint Micimackó.Az megint más . mi lenne. de csak halkan és közönyösen.Igen.csak ennyit jegyzett meg: .mondta Micimackó. amikor Malacka és Micimackó. . .Ez nagyon jó ötlet. de ezt előbb mondtam. és bemagolnánk azt a te Zümmögő Versikédet. .mondta Micimackó.Tudod.De azt mondtad. .Azért tettem ezt bele. ha most szépen hazamennénk. amit különlegesen a Szitáló Hóban kell énekelni. csak fehéret. és a hó. útnak indultak. És elénekelte: Minél inkább havazik. . De akkor nem jó volna hazamenni. De Malacka . és Fülesnek csak holnap énekelnénk el. Malacka . ha meghallgatod. hogy Malacka meg fogja jegyezni..Micimackó . de ilyen remeket még sohase hallott. .Az óra még mindig öt perccel kevesebbet mutatott tizenegynél. Éppen erről van szó a versikében is. nem is annyira a házikóról lehetne szó.mondta Micimackó türelmetlenül. azt hiszem. holnapután vagy amikor éppen találkozunk vele. Malacka.A zik-zik előtt? . micsoda? . hogy annál zümmögőbb legyen. (Halihó!) annál inkább havazik. hol egyebütt. hogy Micimackó esetleg gyávának tartsa őt. Elállt a szél. Micimackó . (Zik-zik!) Hull a hó és hózik. soha még ennyi hó nem gyűlt össze mögöttük. miszerint ő már sok Szabadtéri Zümmögő Dalt hallott a Havazással kapcsolatban. és kis idő múlva Malacka éppolyan vastag sált hordott a nyakán. és akkor mingyárt látni fogod. éppen tűnődöm. .mondta ünnepélyesen -. mint most. és amikor befejezte. annál inkább. . Azon tűnődöm. hogy havazik.. .. mert nem akarta.

. Róbert Gidának is van kuckója és Bagolynak is és Kangának és Nyuszinak is. . Én tehát azt eszeltem ki: építsünk kuckót Fülesnek. .Ez a felfedezésed nagy segítségemre van. elnevezzük Micimackó Kuckójának. és nekem is van kuckóm. . Füles? . amit ott találtak.Ez egy Nagy Gondolat .Igen . . el is jutottak arra a helyre. csak nagyon hideg volt itt is.mondta Micimackó. És ha elkészültünk.Szervusz.A liget túlsó oldalán láttam is egy egész sereg dorongot .Ide a Fenyvesligetbe.Mindazonáltal . Itt legalább nem havazott.mondta Füles. . Malacka a Zikzik-et énekelte. és én el is nevezném a házat Micimackó és Malacka Kuckójának. eltekintve.Köszönöm. és ez lesz a neve: Micimackó Kuckója Füles számára. .Havazik .Igazán? .Látom. hogy szegény Fülesnek nincs hol laknia.Arra gondoltam . s mivel Malacka füle mögött a hó nemhogy elolvadt volna. Csak szegény Fülesnek nincs. Legalábbis nem vettem észre. .És mit gondoltál Fülesről? . elénekelték vagy hatszor Micimackó Zümmögő Versikéjét. Afrikába kellett utazni sürgősen. . . mi lehet odakünt.mondta Malacka. Róbert Gida.mondta Füles borongós hangulatban.mondta Malacka. és megkerülve a ligetet.És a fagy is beállott. s még a Nyuszi rokonainak és üzletfeleinek is van kuckójuk vagy efféléjük. nem láttál-e véletlenül egy házat vagy effélét valahol. Leszálltak a kerítésről. Ezekből a dorongokból építünk egy kuckót Füles számára. megint lehetett nevetgélni. . . Micimackó a többit. Egy idő múlva nem fáztak annyira. . 5 .mondta Róbert Gida kitárva az ajtót.Neked is van kuckód. Róbert Gida otthon töltötte a reggelt. befordultak egy kis fenyőfaligetbe. Ekkor kopogtak.Semmi. Szóra sem érdemes.mondta Malacka szünet után. . Füles . Csak éppen azt akartam megkérdezni mellesleg. Malacka. hogy izé. . és mind a két kuckó nagyon tiszta és csinos és rendes.No mi baj. és mindketten deszkadarabokkal verték hozzá a taktust. amiket a kapufélfáról szedtek le. hogy rövidebb is és kuckószerűbb.mondta Micimackó hálásan. s miután ő ezt határozottan unni kezdte.Ide . Nem fontos.Közben egészen közel jutottak ahhoz a helyhez. .Nincs bizony . és azon tűnődött. . ahol Füles merengeni szokott. oda és vissza. Nem tudok róla. Fülesre gondoltam.Hogy vagy? .földrengés nem volt az utóbbi időben. Senki más. szélmentes zugba.Láttam bizony! Egész sereg dorongot egymás hegyén-hátán felhalmozva. mint Füles.Hová építsük fel? . Most szállt le éppen motoros gőzhajója fedélzetéről. . ahol a dorongok heverésztek. Mehetünk. de inkább egyre vastagabb lett.Azt. és hogy ne fázzanak annyira. Malacka . és leültek arra a kapuféle korlátra. ha Micimackó Kuckója nem hangzana csinosabban. mert az is fontos.tette hozzá kicsit élénkebben .mondta Micimackó -.

köztünk maradjon. merő tévedésből. ahol élek. hogy.mondta Róbert Gida.. De Róbert Gida nem figyelt Fülesre .Ó. én igazán nem tudom. csak azt akartam odavetőleg megjegyezni..Néha . Természetesen. Róbert Gida is csodálkozott.mondta Füles az ő örömtelen hangján. hogy visszaugrott a házikójába. Füles! . De olyan mértékben.. mire gondolok. ahol Füles lakott.mondta Füles. .Olyan kis házat. tévedtem. Te más vagy. és mingyárt megnézzük! . Nem említve a Jégkorszakot meg efféléket. felkapta a vízhatlan esőkabátját és hócsizmáját és harisnyáját sebtiben.mondta Róbert Gida.Egy fia dorongot se hagytak meg belőle.Tessék! .. ha másoknak is említenéd. . . én mindig azt gondoltam.. de ha még hat hétig havazik így. kérlek. Hát megtörténhetik.folytatta suttogva -. . Szót sem érdemel. Nem lehet mindenkinek saját kuckója.Jaj istenem.Megyünk. hiszen csak Fülesnek a házáról van szó. hogy nincs is olyan nagy hőség ott a mezőn. egyik a sok közül mégiscsak azt mondja magában: „Füles vidékén nem lehet olyan nagy hőség úgy hajnali három óra felé. Az ember ne panaszkodjék. ahogy csak bírta. ahogy talán gondolni parancsolod. . és ahol immár nem állt semmi. hogy bizonyos személyek.Igen. .No de Füles..Nem rád célzok. a fenyőfák mellett. De úgy látszik. akik ellopják bizonyos személyeknek a házát. lelkiismeret-furdalást éreznek.máshová figyelt.Gyere csak! . ahogy némelyek gondolnák. és máris szomorú volt.Igazán? Hisz ez nagyszerű! .kiáltott Fülesre. És mikor visszamentem. és sietve eliramodtak. De azért egy kicsit csodálkoztam.. Szabadban van. .” És ekkor majd szomorúak lesznek.. hiszen nem is olyan kényelmetlen.hideg van. A többieknek a fejébe valami olyan szürke pépet fújtak bele..Nagyon jól tudom. Erre a havazásra meg egyebekre meg mindenféle másra. Csak úgy mondom. Még a havat is eltakaríthatom utánuk.mondta Füles -. Nem fontos. és ebben nincs semmi különös. Bizonyára érted.. ahol a Füles kuckója állt reggel. már nem volt ott. A mező ugyanis a szabadban van. 6 . Legalábbis azt hittem. Róbert Gida. Nem tesz semmit. nagyszerű . ott lakom. . és nem nyugosznak addig. . Róbert Gida . még ott volt a házikó. de .Namármost azt mondtam magamban: a többiek szomorúak lesznek.Magam laktam volna. Olyan kuckófélét.És mikor ma reggel kijöttem belőle. míg vissza nem viszik az illetőnek. . No. bár nem valószínű. . hajnali három óra felé. Nem volt ott. mire gondoltál. Füles. De hogy folytassam: a fentiek megfontolása után építettem magamnak egy kis házat a ligetben. Tudod. ..Ki lakott benne? . ők tehát nem gondolhattak erre. . és elég levegős. Nem fontos. Szót sem érdemel. nem szeretném. Róbert Gida. .Miféle házat? . ha én így fázom. néha előfordul. és kevés idő múlva elérték a liget szélét.

. .Kész a kackiás kis kuckó.tette hozzá Róbert Gida.kiáltott Róbert Gida.Zik-zik! . Róbert Gida mesélni kezdte Füles ellopott kuckójának szomorú történetét. Mackó..Hallgasd csak! Mindketten hallgatóztak.meg effélét.énekelte a dörmögő.mondta Micimackó. . annál inkább havazik. . mintha késsel vágták volna el a fonalat. .. dörmögő hang.Lehetséges . De még mielőtt Micimackó megkérdezhette volna.Kész a kuckó! . Füles! .mondta Füles borongós hangulatban. hasonlóképpen. Az éneklők elhallgattak. és egyre szélesebb és nagyobb karikára nyílt ki a szemük. ahonnan a dorongokat cipeltük .Ez Micimackó .Sz.mondta Micimackó élénken.Onnan kiabál. .De hisz Füles is itt van! . és egy másik nagyon is kicsi hangocska engedelmesen visította közbe.. hogy mi köze ehhez a szerdai napnak. .mondta Füles.Hasonlóképpen.Dorongokból készült? 7 .Mit? Valaki nevet? Hangosan nevet? . . hogy minél inkább hull a hó. .Itt. Különös tekintettel a szerdai napra . . gyakorlott vérebre volna szükség ebben az esetben.kérdezte. itt vagyok” . .kérdezte óvatosan Micimackó. .mondta Malacka.Én azt hiszem. . e. micsoda remek meglepetést készítenek elő Füles számára. . mély hang.. s ekkor kivehetővé vált egy mély.Nagyon valószínű . ..Nem hallod? . . és ez a hang éneklő hangon azt magyarázta. Malacka is kacsintott... Ravaszul biccentett Malacka felé..mondta diadallal Micimackó mikor végre feltűntek a fenyőfák közt.Ez Róbert Gida! .mondta Füles.mondta Róbert Gida izgatottan.És Malacka .Zik-zik! . éppen irt .Micimackó! . . Micimackó közben folyton kiabált: „Itt vagyok.Gyerünk . s gyorsan megkerülték a ligetet.. Leugrottak a kapufélfáról. És Micimackó és Malacka figyeltek. hogy zik és zik.mondta Füles. és arra gondoltak mind a ketten. ervusz.. Egyszerre megváltozott az ének szövege..Bár az enyém volna..felelte rá a sípoló kis hang. . .Halihó! . .Hol volt az a kuckó szerinted? .

jegyezte meg Malacka szórakozottan. . ahol mutattam nektek.Sokkal jobb .mondta Füles.mondta Füles habozva.Ez az én kuckóm. Befordult a kuckóba . Malacka? . A dolog úgy áll . . Így hát megint csak Malacka felé biccentett. hogy magyarázata nem az a kristálytiszta és világos beszéd. .mondta Malacka gyorsan .Nem! .. . és íme ott állt a Füles kuckója.Íme! .Ide süssetek! Így kell egy szép kuckót felépíteni! 8 .Az én kuckóm?! . Úgy látszik.Hát persze hogy biztos vagyok . . egyszerűen és nyugodtan. . . . az erdő fölött. .Többet ésszel.A másik oldalon.Hát . és lefújta ide a földre.Nos. .mondta Malacka egyszerűen.. Micimackó? .Biztos vagy benne.mondta Füles.mondta Malacka. hogy két kuckó legyen. hogy igazi kuckó volt? . a szél idefújta.. Micimackó? Ugye jobb.tette hozzá Micimackó. és magában még hozzátette: „Valami szürke pépet fújtak a fejükbe nekik..mondta Micimackó.. ahol a Füles kuckója áll.Ugyanis . . és mutatta az utat.. miről van szó.kérdezte Micimackó. hogy hű. . Egész jó helyre. a „zik-zik”-et dúdolta hozzá kétszer vagy háromszor. amit a helyzet megkövetel.mondta Micimackó.A liget másik oldala. de valami azt súgta neki.Csak éppen mondtam.mondta büszkén Füles.mondta Malacka egyszerűen..Ha belül is. . . ..” . mert eszembe jutott . .És méghozzá ilyen közel egymáshoz.tette hozzá némi megfontolás után.kérdezte Róbert Gida. biztos vagy benne. és tekintsd meg magad! .mondotta. . És hogy ne legyen feltűnő az idegessége.Mi az? . hogy itt állt az az igazi kuckó? . mint erővel . .Mi lesz melegebb? . mint odaát.Az én kuckóm itt állt ezen a helyen. olyan „hát-most-aztán-mit-csi-ná-lunk” hangon.Nem lehet az. .Jöjj. de én oda építettem. .Ugye jobb. .De hát én csak tudom.sokkal melegebb lesz .Abból. . . .. Átfújta a fák fölött.Csodálatos dolog ez . Bizonyos tekintetben még jobb hely ez. .mondta Micimackó és Malacka egyszerre.aztán megint kifordult.. .mondta Füles.mondta Malacka most már nagyon határozottan. mint más rendes kuckó.. hogy ne sokat váltsuk a szót. Megkerülték a liget sarkát. . ugyanis. de kissé idegesen.Úgy értem.Hű .No mi az.kérdezte Füles.

Nem mindenki csinálná utánam. és Róbert Gida hazament ebédelni barátaival. és útközben barátai bizalmasan elmondták neki. Ezen mindhárman jót nevettek. de nem is olyan könnyű.gondolta magában Malacka -. Malacka persze kontrázott. utána együtt elénekelték a Havazásról szóló Szabadtéri Éneket. Micimackóval és Malackával. „Könnyűnek látszik .” 9 .Ebben maradtak. minő szörnyű félreértés áldozatai lettek ők ketten.

nem egészen korszerűen. akkor szervusz! . hogy ezek után mégis ébren van.Te vagy az. hogy negyedszer is köszönjön. Felkelek.és nem is olyanféle zaj.. hogy azt már mégse. és reggelizni szeretne Micimackó felriadt az éj sötétjében.Tigris vagyok . és fülelni kezdett.. mert effélét még soha nem látott életében.mondta Micimackó.Micimackó vagyok . . arra az esetre.. .mondta Micimackó.Aha.Én .Jó napot! .Hát akkor .mondta.mondta Micimackó. De Róbert Gida nem lépett be. és lefeküdt. . Akkor megint hallotta a motoszkálást. meddig tart még ez a kölcsönös köszöngetés..Tud rólad Róbert Gida? . hogy most verset fog költeni. és a gyertyafényben megnézték egymást. elfújta a gyertyát. amelyben Tigris megjelenik a kertben. és Micimackó úgy érezte. de akkor eszébe jutott.mondta az Ismeretlen Állat.Lépj be.Szervusz! ..Természetesen . nem ugatás. ..Na jó. Malacka? .mondta ez az Akárkicsoda. . u. nem sipítás . . De nem ő volt. mint aki csakugyan érti.Bu. hogy megnézze. Róbert Gida . nem a méztartó almáriumban kotorásznak-e véletlenül.mondta egy hang.Második fejezet. .” Kikelt az ágyból.mondta Tigris. és szépen megkérem az illetőt. Így hát ehelyett azt mondta: . De mert nem látott senkit. Ezt a zörejt egy Ismeretlen Állat okozza. visszatalpalt. u.mondta Micimackó . Micimackó már azon volt.. 10 .Ki az? .gondolta. . .Ismerem az Erdő különféle zörejeit. és azon tűnődött. és kinyitotta az ajtót. .mondta az Akárkicsoda.mondta Micimackó. . aki volt. „De mi lehet az? . mint mikor Valaki elszánja magát. Aztán kiugrott az ágyból. . hogy hagyja abba... értem .kérdezte.Aha . Ezzel szemben tovább zörgött és mocorgott valami. . u.mondta Tigris. Átevickélt a szobán. hol vagy? Az Akárkicsoda közelebb jött.Aha .hát.. . egyik se az. hogy valaki majd csak meghallja. bru. meggyújtotta a gyertyát. Ez nem morgás.

Jókora mézescsuprot tett rá. hogy az asztalra tegyék.mondta Tigris -. .mondta a Tigris lovagiasan. igyekezvén. . szeretik a mézet.mondta Micimackó.Nem hinném. Reggelre kelve majd reggelizni fogunk. közben jobbra-balra lefetyelt a nyelvével jó hangosan. . és nézte magát. 11 . Tigris teljes pofára való mézet hörpintett fel. és csak ennyit kérdezett értetlenül: . és magyarázni kezdte. . mikor elfordultam? . Végre megszólalt. A legérdekesebb résznél tartott.Azt mondtad.mondta Micimackó. . de úgy látom. Micimackó .A Tigrisek nem szeretik a mézet . a Tigrisek mindent szeretnek. igyekezvén kigabalyítani Tigrist az abroszból. hogy hívják . .Csak szeretett volna .mondta Micimackó.kérdezte Tigris. aztán hátrahajtott fejjel darabig a mennyezetet nézte. és rárakjanak mindenfélét . hogy a hangjából sajnálkozást lehessen kiolvasni. többször körülcsavarta magán.mondta Tigris. .mondta Micimackó. és ez az idő nagyon is alkalmas rá.Nem tudom. a földön hempergett vele. . hogy majd átmennek Malackához. . megreggelizett. Micimackónak titokban tetszett a dolog.Mindent szeretnek a Tigrisek . mindez nagy lármával történt.mondta Tigris.mondta Tigris hálásan -.Majd reggel aztán mindenfélét lehet csinálni. aztán vad tusakodás után kidugta belőle a fejét. valami felmászott az asztalodra.Nyertem? . a magam részéről bebújok az ágyamba . hogy az ember aludjék.Kivéve a mézet .Köszönöm. . a Tigrisek ugyanis legjobban a kukoricát szeretik.mondta Tigris. az első dolog. hogy meg akart harapni. ahogy felébredt. . Micimackó visszatette az abroszt az asztalra.mondta -. A Tigrisek. amikor Tigris megszólalt.mondta Micimackó.. Ezzel visszabújt az ágyába.Jó reggelt! .. igen határozott hangon. Reggel.Hát ha a Tigrisek azonkívül szeretnek szőnyegen aludni.Bocsáss meg. hogy éjszaka van.Csodálom . amit meglátott.mondta. hogy tulajdonképpen mit kell érteni egy tükör alatt. Alighogy leültek.. . . egy kis mézet fogunk reggelizni. és leültek reggelizni. a Tigris volt. akitől kapnak finom kukoricát. a fogát is csattogtatta.Jó reggelt! . . Micimackó kiugrott az ágyból. remélem. illetve benne a tükörben. .Találtam itt a szobában egy másik Tigrist.mondta Micimackó. és menten el is aludt.Csak azt akartam mondani. .Akkor jó . Pedig azt hittem. Lerántotta. egy pillanatra . de én fürgébb voltam. .Ez az én abroszom . hogy csak egyedül vagyok. Ott ült a tükör előtt. . Ugyanekkor a Tigris hangos kurrogással és morgással rávetette magát az abrosz lecsüngő végére. és közben megnyugtatta Tigrist.Akkor miért akart megharapni.Ez arra való.

aztán megfordult. Mikor visszajött. be.Kicsodát? .mondta könnyedén és előkelően.Szervusz. mentek. Útközben Micimackó elmagyarázta. fu (talán kínaiul beszélt) .ajánlotta Malacka. Szegény Tigris még nem reggelizett.tette hozzá bizonytalanul. és átment a szoba túlsó felébe. Füles lassan megkerülte Tigrist. míg el nem érték a liget szélét. nem is szereti az olyan vad ugrásokat. s onnan hirtelen nagyokat ugrott. ezeket a Nagy Ugrásokat mellőzze eleinte. Így elérték Malacka kuckóját. ú. Füles! .Bemutatjuk neked Tigrist.s egy pillanatra kiment a szobából. és udvariasan azt mondta: . aki tulajdonképpen örült a dolgok ilyetén fordulatának. . és arra kérte Tigrist. hogy a Tigrisek csak reggeli előtt szoktak ilyen nagyokat ugrani.Aztán Micimackó közelében helyezkedett el. és még egyszer megkérdezte: 12 . .Úgy. .mondta Malacka és Micimackó egyszerre. ahol Füles lakott.mondta Malacka óvatosan.Bogáncs? . Ezt hallva Micimackó megjegyezte. ..mondta Micimackó. szóval te vagy a Tigris .Szolgáld ki magad. Hosszú rágás és csámcsogás után váratlanul megszólalt: .mondta Füles.Ezért jöttünk..mondta Micimackó.Akkor keressük fel Fülest . úgy . .Szervusz. de Tigris nem felelt..Kivéve a mézet és a kukoricát .mondta Tigris határozottan. igen határozottan kijelentette: .. hm! Malacka pedig. hogy a Tigrisek mindent szeretnek.A Tigrisek nem szeretik a kukoricát.Biztosan nagyon fogsz örülni . . . kivéve a mézet . és hogy kellő mennyiségű kukorica élvezete teljesen nyugodttá és átszellemülten finommá varázsolja őket. Tigris! . Malacka! .mondta Tigris örömmel. Tigris.Ezt itten .mondta Micimackó. csak nagyon kedvesen mosolygott. rávetve magát Micimackó árnyékára.Én eddig azt hittem. mert a pofája tele volt kukoricával. . . és nem is örült. .És nagyon szeretik a kukoricát .Látod. kő... Tigris egy szót se szólt. Malacka rögtön odatolta a kukoricával megrakott tálat Tigris elé. megkérdezte: . hogy hm. És így hárman elindultak. .. csak azt felelte: .Leginkább a bogáncsot szeretik.. . .No és a bogáncsot? . mikor az nem figyelt oda egyszóval Tigris megnyugtatta Micimackót. .De mikor azt mondtad... . Legalább ő úgy hitte. aki útközben a fák dereka mögé bújt.. hogy a Tigrisek valamivel kisebbek.E.. Mentek.Ú. amitől rögtön bátrabb és elfogulatlanabb lett.mondta Tigris. S mikor Malacka és Micimackó megkérdezték. úgy. hogy Malacka aránylag kicsike állat. ne. . ez itt Tigris.Heő.Így hát reggeli után átmentek Malackához. mit mondott...mondta Micimackó pártolóan. A nagyobbacskák már nem olyan kicsik . és bekopogtak.

a tigrisek nagyon szeretik a bogáncsot. .Hát errefelé jöjj.Igazi. amit beszélnek.mondta Füles. nem igaz? Ó.Tigris. ..Fovvó. .Amit úgy szeretnek a Tigrisek? .És mikor megy el? Micimackó elmagyarázta.Vagy úgy . mert mindig ilyen „érzelmes”..Éppen most érkezett . tudod. ma reggel neki különösen jó kedve volt. hogy születésnap. .Szót sem érdemel. nem tesz semmit.jegyezte meg Füles . aztán így szólt: . tudom.mondta Füles..kérdezte Micimackó. .Hu! . Nem értették. Tigris! Füles egy bogáncsoktól viruló ösvényre vezette Tigrist. . de viszont ő még nem reggelizett.Ez igazi bogáncs? . mi az. .mondta Tigris udvariasan. azért jöttünk hozzád. Sokáig gondolkodott. .Értem . de hát.mondta -... Beleharapott vitézül a bogáncsba.Ezt az ösvényt a születésnapomra tartogattam .Mit mondtatok. Parancsolj. mire Füles biztosította Malackát. 13 . Hogy is mondtátok.Tudom. hogy nagyon érdekes. hogy ellenkezőleg. De ami a. Végre Tigris az egész társaságot értesítette. hogy Tigris jó barátja Róbert Gidának.mondta Micimackó -. . hogy ne törődjék Füles barátságtalan viselkedésével. mint a többi nap.Tigris. Tigris.Látom . istenem.dadogta Tigris..Nem azért mondom . és mindkét mancsával belenyúlt a szájába.. és kinyújtotta a patáját. hogy hívják? .magyarázta Malacka.A barátotok ..talán darazsat kapott be.mondta Tigris.Na igen .. Egy ilyen születésnap jön és megy. . . . .suttogta. Füles. Malacka elmagyarázta Tigrisnek.Az bizony! . . hát ő persze reggelizni szeretne. .. ..különben is nagyon akartalak már látni. Leült. izé. szolgáld ki magad. itt akar maradni. Micimackó. hogy mi ez? . és rögtön csuklani kezdett. hogy eljött az erdőbe. hogy forrót akar mondani.tette hozzá Micimackó bűnbánóan . . Tigris megköszönte. kedves barátotokat illeti.No mi az? . Szót sem érdemel. és egy kicsit aggodalmasan nézett Micimackóra.

. furcsa is.Tényleg elég nagy ez a Tigris. .No nem olyan nagyon. ezeket a gyakorlatokat ne itt hajtsa végre? Éppen én is reggelizni akartam. Túlságosan szerény vagy. Micimackó bánatosan tűnődött. és nem ragaszkodom hozzá. Minden Jó Falat. s mi lesz velünk? Malacka türelmesen végighallgatta. . . mintha nagy volna. Nála biztosan remek reggelit kapsz.mondta Füles. Micimackó se szólt. és vadul előreiramodott. Tigris? . te kis tigrismacska? Ha nem eszöl. hogy betartja-e az irányt.És a bogáncson kívül .mondta Tigris. hogy az asztalomon akkorákat ugráljanak. Végre meglátták Kanga házát.magyarázta barátságosan mosolyogva. . Aztán odalépett Micimackóhoz.Tudtam. Tigris. és kijelentette.Tarts velünk. hol balra. és a nyelvét lógatta. Nem nagy eset. Addigra Malacka és Mackó is odaérkeztek. hogy a mézen és a kukoricán kívül mindent szeretnek. . mert ő viszont egy költeményen törte a fejét. .kérdezte Malacka. Közben Tigris nagyokat ugrott hol jobbra. Micimackó komoran bólintott. .Nem volnál szíves megkérni a barátodat. Tigris egyenesen hozzá futott. mit szívesen nyelünk. se bogáncs. és odaszólt Tigrisnek: . Malacka gondolataiba volt elmerülve.rajongott Tigris. elmegyünk Kangához. és a fülébe súgta: .De hiszen azt mondtad . olyan érdekes az Erdő! .jegyezte meg Micimackó -. töviseket szedegetett ki a szájából.Mit tegyünk? . aztán csak ennyit jegyzett meg: .Forró volt .Legalábbis úgy hat. Nem kell néked lépes. mi történt. Tigris.kérdezte Róbert Gida. Csakugyan ott volt Róbert Gida.De Micimackó barátja csak a fejét rázta.Te vagy az. . Mi lesz veled. hogy ezeket az izé. . ó jaj. . . és csatlakozott hozzájuk. Meg kell kérdezni Róbert Gidát. . Tigris befejezte az utolsó kört.mondta Füles.Mehetünk! . Malacka és Micimackó lassan követték. Rögtön eszébe is jutott a válasz.Ó. 14 . vagy túlságosan büszke. folyton ki-be fordulva.És mi minden van benne! Találtam már Mackót meg Malackát meg Fülest. sose leszöl nagyobbacska. S már el is kezdte: Mit tehetünk veled. miközben körben szaladgált. hogy megemlítem. hogy a Tigrisek nem szeretik a bogáncsot. és elmesélték.Pedig nagyon jó bogáncs . de sajnos még nem reggeliztem. ezért nem szólt egy szót se.Kangáéknál van . se tüske. de mindenkinek megvan a maga bogara...kiáltott. hogy megérkeztél.

amit etettetek velem? ..Lenyelte az orvosságot. .énekelte Zsebibaba boldogan.. mint egy cséphadaró.mondta Micimackó előzékenyen.Tudom is .mondta Kanga szemrehányóan.Nagyon helyes. és Zsebibaba örömmel felkiáltott: . Aztán mennyei mosoly ömlött el az ábrázatán.Igen.suttogta Tigris Malackának.kérdezte. Tigris tudja. aki éppen a mindennapi erősítő csukamájolajat szedte be.mondta Malacka.mondta. kivéve mézet és kukoricát és izé. 15 . ho. Tigris pedig felbámult a mennyezetre...Ez az. . de a csukamájolaj hiányzott belőle.Aztán kétszer is mondta: . a különféle edényekbe. mi járatban vannak.Nini. . mit eszik a Tigris? .. Micimackó! .kérdezte Micimackó. Kangához fordult.o..Csak mert most látta először. . amit a tigrisek szeretnek . . és Kanga azt felelte: . Találtak egy üveg kondenzált tejet.Azt hittem. ami jólesik! . amiket a tigrisek nem szeretnek. Majd Kanga ad neked jó kis reggelit.Erősítő orvosság . .Nem tudod véletlenül. és azt mondta: .Mert Kanga rögtön tudta. és nagyot nyelt..mondta Tigris gyorsan.á. mint Zsebibabával. A kanál megvolt. mi is volt az a forró dolog. és válaszd ki magadnak. Tigris! . Róbert Gida gondolkodott.Zsebibaba. mert olyan tizenegyóraizhatnékja támadt.mondta -. És hiába szaglászott Tigris.Mit ígért? . de valami azt súgta. Bementek Kanga házába. . emlékezz rá.Jé. könnyedén odatámaszkodott Zsebibaba karosszékének a támlájára. Aztán hirtelen kilökte a nyelvét a szájából. és a nyelve úgy forgott a szájában.Mindent a világon. de elfelejtettem . de közben elkapta a kanál nyelét. aki mohón figyelt. És mikor mindent végigszaglászott az almáriumban. hogy Tigrissel éppolyan kedvesen kell beszélni.mondta végre Tigris nagy bánatára. mit ígértél.Muszá. . Kanga meglepetve félreugrott.Na most mi lesz? De közben Kanga és Róbert Gida és Malacka és Mackó körülülték Zsebibabát. .oip! .Tudtam.j? . Tigris fiam. Malacka! . Zsebibaba nyafogott.De utálja szegény. hogy ez valami remek tréfa. .Bogáncs.Segíthetek? . .. drágám.És mi ez? .és . hiába dugta bele az orrát. az almáriumban. Még az ajkát is megnyalta.. és kivéve bogáncsot.. Kanga nagyon kedvesen azt mondta: .Jé. .Nézz körül.. . lenyelte az orvosságot! . behunyta a szemét. Meg volt győződve róla. hogy a tigrisek nem szeretik a kondenzált tejet. Elmondták Kangának. akármilyen nagy növésű is Tigris. Tigris közelebb jött. egyre csak olyan ételeket talált. .No de Tigriském! . s a nyelénél fogva kirántotta a kanalat Tigris torkából.

hogy egy kis erősítőre van szüksége.Így magyarázható. ebédre és vacsorára. hogy már nagyon is megerősödött. ha Kanga azt gondolta. 16 . Néha pedig.Csak attól tartok . hogy ettől fogva főként Kanga háza körül tartózkodott. egy evőkanál húskivonatot se sajnált tőle étkezés után vagy előtt egy fél órával.mondta Malacka Micimackónak -. és csukamájolajat evett reggelire. .

A mézescsupor. hol keresse azt a bizonyos Kist .Micsoda? . amit összeszámoltam. Egyébként .Harmadik fejezet.tette hozzá jelentősen megígértem Róbert Gidának.Ritkán látom mostanában . ha az ember elmondhatja magában: tizennégy csupor mézem van. .mondta Micimackó. hogy maga se nagyon tudhatta. Mackó! .Mostan .Ki az a Kis? .mondta Nyuszi. abban a reményben. mert hiszen Nyuszinak annyi rokona és üzletfele volt. merre ténfereg az ember rokonsága. Kellene valamire az illető? . És én szerveztem. Most összezavartam.Mégis jobb.a tölgy tetején vagy egy vadvirág kelyhében? . .No és izé.. Mondd csak.Azt kell hinnem. akár nincs. hogy talán mégis tizenöt volt. Mindegy.. hogy tizenhat. Ez olyan megnyugtató. .mondta Micimackó szerényen.kiáltotta Micimackó. s annyira különböztek nagyságban és fajtában és jelentőségben.Tizennégy! . Micimackó titokban búcsút mondott a tizennégy mézescsupornak. . Akár szükség van rá. . Aztán együtt kiballagtak az Erdőbe. .Szervusz. . tizennégy volt? . .ez egy Felderítő Expedíció. Azután mormogva hozzátette: .mondta Nyuszi könnyedén.Értem . Az utolsó időben senki se látta őt. Vagy tizenöt esetleg. . talán eltévedt? .Ma még senkit se láttam . hogy expedíciót szervezek a felderítésére.Szervusz.Micsináltál? 17 . amikor kopogtak az ajtaján. .Nekem nem . Ez nem sokat jelentett.Egyike a rokonságomnak . A mézescsuprokat számolta sorjában. izé.De sohase árt tudni. és Malacka csaknem megint találkozik az Elefánttal Egy napon Micimackó a kuckójában üldögélt. Nyuszi! Ugye. . .Szeretném tudni . azért jöttem. . amelyben Felderítő Expedíciót szerveznek.mondta Nyuszi.Nem biztosan.mondta Nyuszi .Mondjuk.mondta Micimackó. Csekély tűnődés után hozzátette: .. nem láttad valahol a Kist? .Biztosan tizennégy volt..mondta Micimackó.Biztosan? .Kist se láttam. Mit törődsz vele? .Szabad! Tizennégy vagy tizenöt? Borzasztó.

„Ez furcsa . Ettől a hangom ilyen magas és vékony lett. elhatározta.És az egész dolgot sorban kidolgozta a fejében. és ott keress engem. Nyuszi. Malacka.) (Meg kell mondani neki. A következő pillanatban kiderült. hogy megtaláltam Kist. előbb kutasd át a Hét Fenyőfák vidékét. 5. Nagyon súlyos lehet a baleset. aztán indulj el Bagoly házának irányába. Megint Kis. mert ő egy bizonyos határozott helyre van szervezve. hogy úgy látszik.) (Megtudni tőle.. más szóval kutatást jelent. Micimackó.Úgy látszik. következő sorrendben: A DOLGOK UTÁN VALÓ KUTATÁS SZABÁLYOS RENDJE: 1.) (Meg kell mondani neki.Mondjad csak. amit ők együtt kutatnak.mondta magában Micimackó. vagy abba. ki az a Kis. hogy megtaláltam Nyuszit. . sőt keservesnek ígérkezik. Kis. és megkérdi tőle. Malacka is szervezve van? .Szerveztem. Kiabálok. ki légyen az a Kis. nemcsak egy helyre. amikor az ember mindenhová néz.” . baleset áldozata vagyok. Azért hát tekintettel arra. 2.) (Ezt kell megtudni. Bumm! . vékony hang. mielőtt ő személyesen kutatni kezdene. anélkül. hogy elfelejtette megkérdezni. repülök.ennek következtében éppen csak annyi ideje maradt.Márpedig Malackát nem találom meg a Hét Fenyőfák vidékén .Ekkor megállt.gondolta Micimackó. Ahogy a Baglyok szoktak. merre van.Nem . hogy. ezért hát hangosan így szólt: 18 . (Megkeresni Malackát.Puff! . Alighogy Nyuszi eltűnt. Kellemetlen.mondta Micimackó. Micimackónak feltűnt. hogy akarnám. mi lesz ennek a vége.) „Na. és elment. talán nem sikerül.Segítség! . Érted? . . .Mindnyájan . Hogy a rokonságnak és üzletfeleknek abba a csoportjába tartozik-e. azt mondtam: puff! De ez nem huhogás. Azért hát elmegyek arra a határozott helyre. 3. „Ez megint én lehettem csak . hogy megállapítsa: „Úgy látszik. elég dolgom lesz ma” . illetve kutattak.tette hozzá -. amint lassan talpalt Malacka felé. De azért érdekel. Talán belső sérülés ért. beléestem egy mély kútba.kiáltott valaki.. hogy ezzel szemben olyankor.gondolta Micimackó. .” . . Ez azt jelenti.Aztán arra gondolt. Csak tudnám. mi az.. mikor tényleg beszélni akar.” . Határozott Hely. . hogy felkeresi Malackát. hogy ugyanis az Erdő talajának egy részét tévedésből kifelejtették az erdőből .” . Csak én nem huhogok közben. Micimackónak eszébe jutott. Azért arra kérlek. amelyik a földön csúszik.sipított egy magas. 4.Segítség. segítség! „Tessék.mondta Nyuszi.így állt meg. . hogy ez a nap csakugyan elég nehéznek.Úgy látszik. hogy már későcske volt. amelyik ráröpül az ember orrára.Akkor én foglak téged keresni Bagoly házában egy órán belül. valami nem tűnt fel neki eléggé menés közben. és hol állok meg. Sőt bizonytalanná is válik bizonyos értelemben.

Hol vagyunk? .mondta Micimackó.De már jól vagyok. valami veremfélébe kerültünk.Rád estem. de minél inkább gondolkodott. . mert nagyon megtetszett neki ez a szó. .Micimackó! . Különösen ha Elefánt mondja az ilyesmit.. hogy egy ilyen „hu-u-hu!”-ra az ember értelmes választ adjon. . . . csak nem kerültünk kelepcébe? Micimackó erre nem gondolt.Ó! . annál valószínűtlenebbnek találta.mondta Malacka. és. . .vetette fel Malacka a lehetőséget aggodalmasan.Hol vagy. ..nyögött Malacka.Micimackót súlyos baleset érte. . .Csak úgy dúdolni fogok magam elé. .Azt hiszem. ahogy utánozta.Észre fog venni engem. Aztán idegesen és halkabban hozzátette: .De téged észrevesz.mondta Malacka. Malacka. Malacka? .mondta a vékony és kétségbeesett hang. mintha várnék valakit. . .Hiszen te olyan kicsike vagy..De hátha akkor megint azt fogja mondani. és gyorsan felállt.Észre fogjuk venni mindketten. .Semmit se fogok mondani . Hát erről van szó. . hogy vagyok-e még. aztán egyszerre nem is voltam.jelentette ki végre. és a fülei is viszkettek..De mi alatt? . de én is észre fogom venni őt .. . Nem őt.Állj fel. Micimackó. ahogy Elefántok szokták mondani.Igen .kérdezte Malacka reszketve. és ők beleestek.És mi lesz.bátorította őt Micimackó. Hát ez voltál te. kerestem valakit. mi történt. egyszerre csak rám esik valami. átvizsgálva elméjében az esetet.mondta Micimackó sajnálkozva.állapította meg Micimackó örömmel.mondta Micimackó. 19 . . Micimackó. . de most világosság gyúlt az agyában.Ez Malacka! . mert ezt fogja mondani már messziről: hu-u-hu! Malacka összerázkódott a félelmes hangra.Mi történt? .Rám estél. .És.mondta Micimackó. olyan alul került hangon. aztán körülnéztem. mikor Micimackó elmondta neki rémes gyanúját. Sétáltam.Úgy látszik . hogy ő akkor mit fog mondani. Malacka! . bizony. . hogy Malackával együtt ők maguk ástak egyszer kelepcét Elefánt részére.mondta Malacka tompán és bánatosan.Én se akartam alul kerülni .Alattad . Most biztosan az Elefánt csinált kelepcét Mackók és Malackák részére. és hogy hol vagyok. . te mit fogsz akkor mondani? Micimackó igyekezett eltalálni. . .Alul . és örülök. . Rögtön megértette. ha jön az Elefánt? .kérdezte Micimackó. „hu-u-hu!” .Téged talán nem vesz észre .Nem akartam. .Te. Mert eszibe jutott. hogy te voltál az.

Nem tudom . remek ötletem van. De azt mindenki elismeri. Élénken elképzelte.kiáltotta Malacka. .kérdezte Malacka reménykedve. amit én csináltam.Fogja bizony! Malacka fülei olyan hevesen viszkettek az elképzelésre. de igen Csekélyértelmű Medvebocs lévén. egy kelepce. Mert ha valaki kétszer mondja. hogy Malacka is beszélgethetne ilyenformán az Elefánttal.Micimackó! .Megint fogja mondani . .De hátha valami mást mond? . hogy kénytelen volt a kelepce oldalához dörgölni a füleit. Olyan egyszerűnek látszott a dolog. hogy társalgott ő az Elefánttal. „hu-u-hu!”. tralala. Hát ez meg mi? (egész természetes hangon): Ez? Ez egy kelepce. (csodálkozik.Harmadszor már nem tud „hu-u-hu”-t mondani? . hogy egy Elefánt beleessen. hogy ő is erre gondolt. mintha csak köhögni akart volna): Ehe. és kijelentette. Ez zavarba fogja hozni. nem tudta magát kifejezni.Ugye? .Miért? . ha ő társalogna Elefánttal. . Este aztán elmesélhetné. Micimackó elragadtatva nézett Malackára.Micimackó. . bátran és hanyagul. megmentetted az életünket! . akkor az illető alaposan meg fogja gondolni. mielőtt harmadszor is „hu-u-hu”-t mond. ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT MALACKA (hörögve): Hu-u-hu! (könnyedén): Tralala.Nem megy . . hogy beszélgetnek egymással Micimackó és Elefánt. .Mit? Micimackó tudta is előbb. mint Micimackónak. ez nem tetszett neki. (megint rákezd a hu-u-hura. hogy az Elefánt beleessen. tralala. Valószínűleg ezt fogja mondani: „Hát ez meg mi?” Mire én azt fogom mondani . és ezért úgy tesz. de nem tudja folytatni. és most arra várok.mondta Micimackó őszintén. de elfelejtettem. és most ő álmélkodott a barátja lángeszén. . . mit beszélnek. s már egy kicsit irigykedett is. tekintettel arra.ide hallgass. hogy neki tulajdonképpen több esze van. de már nem bízik magában olyan nagyon): Hu-u-hu! (még fölényesebben): Tralala.Ez az.vallotta be végre. De nem volt egész biztos a dolgában. Malacka ellenben teljesen megnyugodott. Ettől meg fog ijedni. hogy Elefánt akkor már nem volna ott. kérem. és most arra várok.Tudtam. és arra gondolt.mondta Micimackó szerényen. Már tudta is. ilyen nagystílűen és előkelően. . és én akkor tovább dúdolok majd. Végre is az ember nem mondhat „hu-u-hu”-t a végtelenségig.” És azzal nyugodtan tovább dúdolok. Khöhő. 20 . bár nagyon szerette Micimackót.. és a társalgás tulajdonképpen értelmesebb volna. amit én Elefántok részére ástam.. ezt fogom mondani: „Ez. és a másik csak dúdol. Malacka.jegyezte meg -..

milyen bátor és okos vagy te! (szerényen): Ugyan. Malacka. ha találkozik Róbert Gidával.) (ki eddig nem szólt. de Micimackó tovább aludt. rendesen azt felelték rá: „Hja persze. Akkor hát . szót sem érdemel. Magam is azt hiszem. Kis valódi neve Darázs volt. hogy megtudja. Micimackó. és Micimackó. felmászott egy fára. De kérem. és mindketten hortyognak. . .ismételte Nyuszi.Lehet.a legjobb volna. amiért olyan hirtelen el kellett mennie? Róbert Gida szerint ez nem történt meg. . hogy Micimackó reggel hétkor elment sétálni az Erdőbe. és elképzelte.Hát ez komoly dolog. (Udvariasan. hogy szeretnék beszélni vele. . nagyon kellemes társalgás volt” vagy effélét? . Különben ritkán került szóba. és hogy sajnálja. ugyanis a rekettyebokrot repülte körül . mondja meg neki. 21 . hogy tizennégy vagy tizenöt-e a csuprok száma.ELEFÁNT (nagyon kellemetlenül érintve): Ú-úgy.kérdezte Nyuszi.jegyezte meg Róbert Gida könnyedén. elmondja az egész történetet.Úgy! . hogy hazament . én azt gondoltam. De mi történt aztán? Ezt már nem tudta elképzelni Róbert Gida. ahogy várni lehetett volna. de mégis illik őt is mint értelmi szerzőt belevenni a társalgásba): Ó. ha mégis. mert mindenki részt vett a Kis felkutatására indított Expedícióban. az a kis Darázs!” Egyszer azt mondják. Úgy látszik.Úgy! . de mától fogva mindenki csak Kisnek hívta.Ha jól emlékszem.Levelet se írt másnap. és így azóta senki se látta többé.) Izé. és azt kérdezte: . melyben kifejtette. nem emlékszik rá. hm.de közben már Nyuszi elugrált. oly célból. (Gyorsan eliszkol. folyton Malackát dicsérve közben. (Idegesen. találkozott Róbert Gidával.mondta Róbert Gida hangosan és hirtelen.) Igazán sajnálom. Mikor a kelepcéhez ért és lekukucskált. . (könnyedén legyintve): Ugyan! (elpirul): No igen. csak annyit mondott: „Hogy vagy?” . (előkelően): Azt hiszi? Ön legjobban tudja. azt kellett látnia. De Róbert Gida másra gondolt.Nem mondta: „Alászolgája. az Erdőn zengett a halali.mondta Nyuszi. milyen kellemesen érezte magát. de csak pillanatra. (Tovább dúdol. végigsétált az Erdőn.jegyezte meg akkor Róbert Gida Nyuszinak. bizonyára.Hol van Mackó? . hogy Micimackó és Malacka lent fekszenek a kelepce fenekén. de a másik oldalon nem repült vissza. Róbert Gida pedig hazament. eltűnt. hogyne. és Micimackó azon tűnődött. Aztán hozzátette: . (Megvárják Róbert Gidát. . Malacka nagyot ugrott meglepetésében és aggodalmában.Hu-u-hu! . azután megint lemászott. hogy a Malackák beleessenek. ha visszafordulnék..) Érdekes. (gyorsan és mohón): Hogyne.) (zavartan): Hm. bizonyára eltévesztettem az utat. aránylag csekély terjedelmére való tekintettel. .csak úgy repülési gyakorlatból. hogy ezt a kelepcét én csináltam. és jelentősen bólintott.) MALACKA ELEFÁNT MALACKA: ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT MICIMACKÓ MALACKA Míg Malacka ezt a szép álmot álmodta végig. azért hát újra eljött. (Bocsánatkérő hangon. Azonnal hozzá kell fognunk a Felderítő Expedícióhoz.. nem volt különösebb dolga -.

No most!” . és határozottan és boldogan így szólt: mégis tizenöt. hogy ilyenkor az ember elfelejti. Ezekre a bátorító szavakra Malacka megint boldog volt. . .Ez egy Micimackó számára készült kelepce. hogy kivándorol. Borzasztó ravasz Elefánt. hogy jól menjen a dúdolás.mondta Micimackó. . Aztán dúdolni kezdett egész vidáman.mintha éppen most jutott volna eszébe.Hopp! .Róbert Gida. .Két nappal ezelőtt megtalálták Kist.Éppen most ástam ki.Egy kicsit megköszörülte a torkát.mondta Róbert Gida. Micimackó! . mert megeshetik.Pam. hu-u-hu. és hajósinasnak megy egy vitorlás hajóra.Természetesen Kist keresem .„Az Elefánt! .Micimackó! . Aztán gyorsan elfordult megint. Füles! .Ez egy hu-u-hu kelepce! . . Úgy látszik. .” Így hát vadul előmondta Elefántnak: . mert Micimackó fölébredt. . De rögtön meg is fordult. ki akar hozni a sodromból. s már le is tett a tervéről. Azt mondta: . hogy elmegy hajósinasnak.Szervusz. .kiáltott.S mivel most csakugyan kijött a sodrából. .mondta Füles. . ha eszébe juttatom. megtaláltam Kist! . behúzta a fejét.Valami van a hátadon.Hát még nem mondtam neked? .” . hogy tudhatnád. pam. Malacka most már felpillantott.. és essen ki belőle. Róbert Gida pedig a Malacka hangján kezdett énekelni egy ilyen dúdoló szöveget: .ujjongott Malacka.megeshetik.kiáltott Malacka teljesen összezavarodva. mert nagyon viszketett a háta. . mindhárman nagyon boldogok voltak. pont a közepén.Mit keressz? .Hiszen ez Kis! . Malacka! .gondolta Malacka idegesen. nagyon gyorsan és sipító hangon hadarni kezdte: . hogy beleessen. „Ez borzasztó .Hu-u-hu! .Először a Malacka hangján beszélt. És olyan ostobának és szerencsétlennek érezte magát. meglátta Róbert Gidát. . és meglát egy Nagyon Vad és Tüzes Elefántot. 22 . hogy már el is határozta. és ezért megismétlem. . „Ez nem jó .mondta Malacka. és most a Róbert Gida hangján. . és most várom a hu-u-hu-t. .Szervusz.kiáltott örömmel.Lehetne annyi eszed. Nem lehet tudni.bólintott elismerően Róbert Gida. és én arra várok.Azt kellett volna mondania még egyszer: Huu-hu! Legjobb lesz.mondta Nyuszi. tramtadaram. .Micsoda? .Tralalatralala! .Hogy kerültél ide. amikor hirtelen megpillantott valamit. hogy jöjjön már..Bravó. hogy amennyiben egy ember fölfelé pislog.csodálkozott Róbert Gida. hogy mit akart előbb mondani. És ahogy megfordult.gondolta Malacka aggodalmasan. meddig folytatta volna Malacka ezt a bolond beszédet.Mindjárt gondoltam . Két nappal később Nyuszi találkozott az Erdőben Fülessel.Úgy? Hát itt bujkált? .gondolta Malacka. És mikor Róbert Gida kihúzta őket a veremből. hogy hu-u-hu! . amint éppen lefelé kukucskál .kérdezte Róbert Gida a tulajdon hangján. erről van szó. Malacka? .kiáltotta. De közben nem nézett föl. . .

Nem is történhetett másképpen.nevetett keserűen Füles . Biztosan elfelejtették.Pillanatnyi szünet állott be. Szót sem érdemel.Hahaha! Vigasság és hejehuja és dínomdánom. Nagyon örülök.Hahaha! . 23 . hogy engem erről értesíteni kellett volna. Nem tesz semmit. Így is jó. .

így kezdett tűnődni: „Igen ám. mikor fecseg.Nyuszival mindig szívesen csevegek. rövid szavakat használ. vagyis hogy nem leszek kövérebb. holnapra még régebben nem láttam lesz. Ilyeneket például: »Mikor ebédelünk?« Vagy ilyeneket: »Tessék. Alighogy ezt elénekelte. hogy szánalmasnak mondják. átsétált a folyón. adok neki. és elsétált Nyusziék felé. hogy ezúttal nem leszek kövérebb. magától szinte: Oly boldog volnék. és ha ma se látogatom meg. (s ugyan miért lennék kövérebb?) bút. leér a folyó partjára. hogy Nyuszi nincs otthon. Olyan szánalmas dolgokat szokott beszélni. oda. mert tegnap óta nem látta. már-már indulásra szánta el magát.” Ettől a következő versszak jutott eszébe: Mert kedvelem ékes beszédit. ha Nyuszit keresem fel. Azt gondolta: „Régen nem láttam Zsebibabát. de tegyük fel. mi van Kangával és Zsebibabával és Tigrissel. Én ugyan tudom.Negyedik fejezet. úgy áttüzesedett. hogy megint beszorulok a kijáróba.. így hát illőbb. ha kell. mint már egyszer megtörtént. Feltéve.” Ezek után leült a folyó közepén. egyszerre csak eszébe jutott. mert ezek együtt laktak az Erdő másik részében. Szánalmas? Azt hiszem. Ahogy rálép a harmadik kőre. Imádom én a daliás Nyuszit. Annyi bizonyos. hogy az ajtó közben soványabb lett. hogy bőrömbe férek. ez milyen furcsán megy.” 24 . kifelé meg szűk. Ahogy a fenyéren ballag és dúdol magában. és verset költött. hogy Micimackó. mint Bagoly például.mondta magában Micimackó. Közben gyönyörűen sütött a nap. cvikipuszit. ha. Könnyű. hogy a bejáró befelé tágas. Csak úgy recseg. amikor jó a kedve. hogy Bagolyt meg tegnapelőtt óta nem látta. de lehet. és felkeresi Bagolyt. De alig tett pár lépést. Micimackó?« Igazán legjobb. De lehet. . érzelmesnek mondják inkább. a folyó közepén. ha otthon tartózkodik. tűnődni kezd. amelyből kiderül. s a kő is. Ekkor eszébe jutott Nyuszi. ilyenkor bájak zengedeznek s kecsek. a Medve. amin ült. Hát amint így dudorászva ballag. és arra gondolt. bajt feledve. Talán mégis jobb volna. hogy a Tigrisek nem tudnak fára mászni Egy napon Micimackó éppen gondolkodott. Nyuszi . hogy elmegy és felkeresi Fülest.. „Nyuszi.. nem használ olyan hosszú szavakat. ahol az átjárókövek vannak kirakva.. a harmadik kőre. mint az élet. Vagy tegyük fel. ha előbb a Pagony felé fordítja útját. azon tűnődve közben. felállott a kőről. mikor kiderült. s a gúny hiába ostoroz és uszít. miként Kanga s mint Zsebibaba s most én.

Ilyenformát: Oly boldog volnék. de ha meggondoljuk.. S a Lét akkor sem volna tán üres. mint a fenyőfa. hogy te vagy az. és ugrálni kezdett rajta. amiben zümmögnek és duruzsolnak és fenyegetőznek a méhek. hogy csak egy egészen kicsi méhkas nőjön. Érted? . . és tovább ugrált.Kukoricát ültetek.mondta Micimackó -. mert nekem Róbert Gida adott pár tilupámhagymát. tulipánnak hívják .De megterem. Tudtam. Mert azt akarom. mit ásunk? . . Egyszerre csak ott találta magát a tulajdon kunyhója ajtaja előtt.mondta Malacka. Fél órával később elindult oda. s boldog volnék. és nekem nem kell mérföldeket gyalogolnom. majd meglátod.. . 25 .Én. elföldelte.Hát mit ásunk.mondta Micimackó.Én azt hiszem. El is énekelte magának néhányszor. Azt nem szeretem.magyarázta Micimackó -.. hogy Micimackó legszebb dalainak egyikét költötte ezúttal. folyton ilyeneket mondogatott magában.Akkor jó . . is elültetek a házam előtt egy darab lépet.Egyébként. egy nagyon meleg nyári délelőtt.Egy szem kukoricát dobott a lyukba. hogy az csakugyan kellemetlen. .tette hozzá -. Így leírva persze nem hangzik valami különösen. mint az illat. . miután körülnézett. és idegesen ugrott egyet meglepetésében.Én is . hogy gondolkozzon rajta. kedves Micimackó .S miközben nyugat felé talpalt. . Ahogy ballag.Szervusz. oly célból. mint az élet. ha nem jönne Bagoly és Füles (vagy akárki).. Malackához. Akkor majd kukoricaerdő nő a házam előtt. azzal leült. Malacka megjegyezte. én tudom. és már szívesen nem mondta volna. Malackát a háza előtt találta. Micimackó. . Tizenegy óra volt.Csak egyedül ások .Én tudom . Ilyenkor az ember egy kis üdítésre gondol. ha nem jönne Malacka. Micimackó! . könnyen kijöhet a számításból. hogy fél tizenkettőkor költötték. és ő csak tudja. hogy ültessem el.Csak egy darabot . nem ám valami nagy. milyen gyönyörű méhkas nő ki belőle.mondta Micimackó. ha jönne most Malacka. érteni kell a módját ennek az ültetésnek.mondta Malacka nyugtalanul. . ha nem jönne Róbert Gida. de elkésett.mondta Malacka csendesen. mert Róbert Gida mondta. Malacka ebben kételkedett.mondta Micimackó.És ha nem terem meg? . . Egy idő múlva sok tilupám lesz a házam előtt. vidám kis dalt fütyörészett maga elé. ahová eredetileg menni akart. . s akkor se volna tán hiba. Keskeny lyukat ásott éppen a földbe. törülgetve száját a mancsa külső felével. otthon maradna most Bagoly s Füles (vagy akárki). nem ám sokat.Szervusz. hogy akkorára nőjön. Malacka! . .

mondta Micimackó -. Ezeket felpakolták.dicsekedett Zsebibaba. Szép idő volt. .Mert kicsit gyanús volt neki Tigris. .Beestem a folyóba.Hogyne . aki nem Tigris személyesen.Hogyne! .. azt tudnak a legjobban a Tigrisek . ..Akármiről. Amit idejében el kell érnünk. tudod. és úsztam. ha azt mondja az embernek: „hogy vagy?”. .mondta Zsebibaba kíváncsian . . Így ballagtak..Sokkal jobban. repülnek olyan jól. Bizony. .kérdezte Zsebibaba. .És hálót fonni és lyukat ásni és például fára mászni is tudnak olyan jól. Ezen a reggelen Kangát anyai és háziasszonyi érzelmek kerítették hatalmába.Most felkeressük Kangát és Zsebibabát és Tigrist.mondta Tigris.Például erre fel tudnának mászni? 26 .És Malacka óvatosan azt felelte: . Így hát elindultak Kanga irányában. és megállt a legmagasabb Fenyőfa alatt. mi mindenfélét tudnak csinálni a Tigrisek. Ezt Zsebibaba nem értette. ki ugrik messzebb.Na. . így például Zsebibaba mellényét.Ha akarnak.I.Tudnak például.. és „nagyon derék Tigrisnek” nevezi.tudnak olyan messzire ugrani. A Tigrisek mindent tudnak. olyan viszketős lesz a füle tőle. mint Micimackó? kérdezte Zsebibaba. Amiért olyan Ugrálós Nagy Állat. .Nagyon szeretek ugrálni . aki. . Tudnak a Tigrisek úszni? . . izé. ezeket tilupámnak hívják. kétszersülttel Zsebibaba részére meg egy üveggel. és elmentek sétálni az Erdőbe. Híres jó repülők.Miről késünk el? . izé. és azt mondta: . Jó? . mint a Bagoly? .bólintott Tigris. .No és.Hát.. Mire Malacka befejezte az ugrálást. aranyos dolog lehet repülni. . igen.És Micimackó azt felelte: . . De Tigris biztosította őt. . El is küldte hazulról a gyerekeket. hogy ezt nagyon nehéz elmagyarázni valakinek. mert most elkésünk.. jó lesz.mondta Tigris. mint Micimackó. izé.Természetesen.Biztosan én .. ő úgy képzelte.A Tigrisek általában jó repülők.. . csukamájolaj is kellett Tigrisnek. .Miért nem akarnak? . repülni? .De majd máskor versenyezzünk.Versenyezzünk. . Nemsokára elérték a Hét Fenyőfákat. megtörölte homlokát a patájával.Én tudok ám úszni! . Afféle ÖsszeKell-Számolni-érzelmek voltak ezek. fára mászni. bár Kanga szereti őt.Na hallod?! Hogyne! Csak nem akarnak repülni mindig.mondta Zsebibaba. . . Tigris arról mesélt Zsebibabának (mert Zsebibabát érdekelte).mondta Tigris.Tudom is én! Valahogy nincs kedvük hozzá.. mint Kanga? .Nem . meg hogy hány darab szappan maradt a kamrában.Például. most mit csinálunk? .

..” És további két méter után így szólt: .. .Nem! .mondta Zsebibaba szomorúan..Nem .Uj-jé! Uj-jé! Jaj..mondta Tigris elszántan. és végre felkerült a felső ágra. Visszafelé. Aztán azt mondta: ..De igen. hogy mégis jobb lett volna ehelyett az úszásban való gyakorlottságát bemutatni. fent vagyunk a tetején? . kicsit rúgna magán egyet. mintha.Ami nem olyan egyszerű..Még a hátamra is felülhetsz. mikor úgy tettél.például zuhan. ..Na.mondta határozottan Tigris.. . azt mondta: ...könnyebb. Felmásznak vagy lemásznak estig.. de csak rövid ideig. hogy „könnyebb”. Így hát felült Tigris hátára. az ág. . hol az elemózsia? . Mely esetben sokkal. és arra gondolt. Tigriském! .Felkapaszkodunk a tetejére? . Nem csinálnád még egyszer? .Mert Tigris e percben hirtelen úgy érezte.Mire Zsebibaba azt mondta: 27 ... Zsebibaba is felkapaszkodott..Nem mintha az olyan könnyű volna.Most aztán lefelé kell mászni..Majd mindjárt megmutatom .Igazán? .NEM! . és megindultak.. hogy mindama dolgok közül. Aztán azt mondta: .Ne együk meg az elemózsiát. Erre a szóra. mintha most hanyatt-homlok lezuhannánk.. meg az állával. legjobb volna. a fára mászás egészen bizonyos. onnan nézheted. Sebesen lélegzett.Mindig ekkorákra szoktak felmászni. Tigris? . amire éppen rákapaszkodott. hogy az ember. ha a fölötte levő ágat szépen elkapná.. és mégse zuhantunk.mondta Tigris.. Aztán reménykedve hozzátette: .. amikről azt állította. és egyszerre csak úgy érezte. ugye megmondtam.kérdezte izgatottan -.. ... Tigris . hirtelen eltört.. Feltéve..És Tigris ebben már benne volt. hogy a Tigrisek nagyszerűen tudnak fára mászni?! Aztán azt mondta: .mondta Tigris.Remek volt.Mondd. . És a következő két méter után azt mondta: . és leült melléje az ágra. . a két praclijával.. .lelkendezett Zsebibaba izgatottan. Az első két méter után Tigris azt mondta magában boldogan: „Ennyire volnánk. hogy a Tigrisek értenek hozzá.Kár . Zsebibaba hallgatott..

. Micimackó . .Nézd csak. . Malacka arra gondolt.Azt hiszem. Micimackó éneklő hangon közölte Malackával. Egy izgatott hang Január mellett ezt sivította: .mondta Malacka. hogy nem kell neki elhízni. aztán elszégyellte magát.. .kiáltott Malacka bátran.Azt gondolom. ugyanakkor az is eszébe jutott.erősítette meg Micimackó -.mondta Micimackó. . és mellette egy másik Január.kérdezte Malacka aggodalmasan. mert esetleg.Mit csináltok ott? 28 . Zsebibaba! . arra az esetre. .Azt kiabálják: „Segítség!” .mondta Micimackó. és másfelé fordult.Tudod. Micimackó bólintott. hogy a délelőtt sokkal kellemesebb és enyhébb. csak azért mondom. mennyi idő alatt nő ki a földből a kukoricaszem. Esetleg Február. hogy egy Január.Micimackó! . mikor ránk akarna ugrani. Január .mondta. hogy nem csinálják azt. Ekkor a Január megszólalt a fa tetején. Olyan langyos és verőfényes. hogy a Január is meghallhassa. s titokban remélte.. mialatt elmész a fa alatt . Közben Micimackó és Malacka megérkeztek.Talán menjünk el a fa alól .mondta Malacka hirtelen. .. .Az egy hónap. ... .Úgy is van . . .Olyan. .Mindig így szokták a Januárok ...mondta kicsit vacogva.mondta Micimackó izgatottan. ..Sohase ütik meg magukat .Micimackó! Malacka! Micimackó! Malacka! Malacka úgy érezte egyszerre. és Malacka azon tűnődött. .mondta Malacka hangosan. hogy valamit otthon felejtett.Róbert Gidától hallottam. . izé.Lent.. a fejedre ugranak. Malacka mindenesetre megfogta Micimackó karját. és gyorsan hozzátette: . ezek Tigris és Zsebibaba. mint ahogy előbb gondolta. És nem siették el. amiért gyorsan haza kellene szaladni. Mire Tigris azt mondta: .. .Segítség! . és hirtelen rád ugranak. ha Micimackó megijedne.és ha felnézel a fára. .Nagyon jól ugranak.Mit csinálnak a Januárok? . .Én nem néztem fel .Úgy van . a fa alatt.kiáltotta.De állat is.Az egyik Fenyőfán van valami. nem kell elsietni azt az evést. hogy egy ilyen Jó Ugró alatt állni a fa tövében nagy tévedés volna.Én azt hiszem.. .kiáltott. . .Hé. olyan Tüzes Állat?. .Elrejtőznek az ágak közt. valami Állatféle. nagyon megütné magát az a Január.magyarázta Micimackó. .Én már azt hittem.

mikor megindultunk. és csak most jutott eszébe. Tigris? Ó.Felmászhatnék. ha itt maradunk.És hogy ő majd meg fogja mondani. legjobb. Nem lehet tudni. és úgy tett. érdekes? .Éppen azt javasoltam .mondta Malacka -. Csak azért.. . Ugye.Tigris hátán. Zsebibaba? . Valami egyebet kell kimódolnunk. .Á. és Tigris ezt elfelejtette. és nem tudnak lejönni.Nem csodálkoznék .Nini. Tigris nem a saját hátán jött fel. mint innen.Ugye. Malacka.Szervusz. milyen érdekes?! Most mi ketten itt élünk a fán.örvendett Malacka. . hogy kérdezzük meg Róbert Gidát. mert egyszerre csak zörrent a bozót. milyen érdekes? Micimackó. . nem csodálkoznék. . hacsak nem mászunk magasabbra. és én ott állanék a Micimackó vállán. Micimackó! . milyen érdekes. . De Tigrist nem tudnám lehozni. . ha magasabbra kapaszkodnánk.de erre nem is került a sor. Malacka.mondta Micimackó ünnepélyesen. ugye érdekes.Ő majd megmondja.Azon tűnődöm .mondta Malacka nagyon komolyan -. Jégesőt és villámlást és mennydörgést. .. mit szólsz hozzá. ugye? .És Füles! . . És a Tigrisek nem mernek lefelé mászni.Hát. Szót sem érdemel. Odasiettek hozzá. Ugye érdekes? Így hát örökké itt maradunk.Nem tudunk lejutni! . és Micimackó ott állana Füles hátán. hogy amennyiben Füles ott állana a fa tövében. Csak én. kimódolt-e valamit. . Róbert Gida felnézett a fára.kérdezte Malacka. csak felfelé mászni.kérdezte Malacka. mint Bagoly. és Róbert Gida és Füles megjelentek a színen. Ahogy gondolod különben... . milyen magasan vagyunk?! Ugye. ott látta Tigrist és Zsebibabát. Róbert Gida! .mondta Róbert Gida. . kérlek. .Malacka! .kiáltotta Micimackó. látom a házikódat innen! Ugye.Drága Róbert Gida! .És Fülest.És közben rágcsálni kezdte a Tigris bepakolt félbevágott zsemlyéjét.kiáltott Zsebibaba. mert a farkuk útban van nekik. . ha jégesőt kapnánk. Mit gondolsz. És mélyen elgondolkozva rágicsálni kezdte Zsebibaba félbevágott zsemlyéjét is.mondta Micimackó. . miközben végére járt a zsemlyéknek . Bagoly nem lakik ilyen magasan.mondta Füles -. nem látnánk olyan jól a házikódat.. Én innen látom ám Malacka házikóját.Hogy kerültetek fel..mondta Füles. mint aki gondolkodik. Összehúzta a homlokát. Minthogy olyan verőfényes kis időcske van. Tigris azt mondja. . Micimackó bólintott. Micimackó! .Töltve van? . mi itt a teendő. mert olyan szép idő van.Mit tegyünk? . és a hátamon lehozhatnám Zsebibabát.Tigris és Zsebibaba fennakadtak a Hét Fenyőfákon. 29 . . mit szólsz hozzá. nem mászhatnánk utánuk? . és most örökké itt is maradunk.Arról lehetne szó ..

és mindnyájan tovább gondolkodtak.Ugorj. úgy örült. Nekik nem lesz semmi bajuk. Megint leesett.mondta.Van egy ötletem! . egész könnyű. de nagyon mulatságos volna. . . Soha még nem történt meg. és nem lesz semmi bajuk.Ide figyelj. mikor még fiatalabb volt. „Ez igen . A zubbony kicsit ugrálni fog velünk. hogy a zubbony csaknem olyan magasra feldobta megint. Csak éppen akkor. egészen lágyan.Hohó! .Nekik nem lesz semmi bajuk. boldogan.kezdte el rögtön a biztatást.kérdezte Micimackó csodálkozva. De Malacka nem figyelt oda. . egy pillanatot kérek . Micimackó .Úgy van . hogy tudok ugrani! Mintha repülnék.Tigriském! Tigriském! Ugrani fogunk.mondta Róbert Gida. 30 .egyenesen a zubbony kellős közepébe.Levetem a zubbonyomat. mint a Tigrisek. De Róbert Gida frissen levetette a zubbonyát. és ha Füles háta leszakadna..Mindjárt.sivalkodott Zsebibaba.gondolta vágyakozva -.Jövök. és Malacka most már odafigyelt Fülesre. miközben letették őt a földre. de nem olyan egyszerű olyan úszó állatféléknek. és azt mondta magában: „Könnyű bizony olyan ugró állatoknak. amit mondtam. Mikor Zsebibaba megtudta.mondta Füles -.mondta.ez Tigrisnek való élet lenne. .Jaj de érdekes! .mondta. tudnak a Tigrisek ugrani? . Malacka . mit határoztak.S már sivalkodott is: .Valami beleesett a szemembe. és mind a négyen tartani fogjuk az egyik sarkát. . .mondta.Hiszen csak úgy gondoltam. . jól megnézte-e Róbert Gidát ingujjban.azóta sokszor gondolt rá. ha beszakadna. figyelj csak. . Tigriském! Mondd. .S már ugrott is . olyan könnyű! .jegyezte meg Füles.mondta Malacka szelíden.Jó. .Az más . . és egy este fél órával korábban kellett lefeküdnie .mondta erre Füles -.Ugorj már. jaj de érdekes! Majd nézd meg. és kiabálni kezdett: . mint ahonnan ugrott. . hogy láthatja Róbert Gidát ingujjban. . és lágyan lefektetik egy gyönyörű sziget partjára.Beszakadna a hátad? . mi a teendő. aki odasúgott neki: . Jé! . Csak egyszer látta így. milyen könnyű. jó . hogy most éppen baleset történhetik.Nem lesz semmi baj.Nem szakadna be. egész izgatott lett. . Tigris! . bizony! Majd nézd meg.” . kicsikét. az ilyen élet. és akkor Tigris és Zsebibaba beleugorhatnak. hogy mielőtt a baleset megtörtént volna.” S látta magát. Róbert Gida! . . nem mondom .mondta Róbert Gida hirtelen. valami baj történt volna.mondta Tigris idegesen.Hahaha! Hejjehujja! Nagyon mulatságos lenne. ugorj már! . De Tigris az ágba kapaszkodott. amint a hullámok lágyan ringatják. Mert különös dolog ezekkel a balesetekkel. és meg fogod tudni.Ugorj. Olyan gyorsan és szelesen ugrott. .Remek volt! . . . mint a kangafélék. Jól jegyezd meg. A következő pillanatban Tigris megtudta.Én nem mondom.És dörgölte a szemét. volna min nevetni . és mosolyogva megfogta a zubbony rá eső sarkát Füles mellett. de nem segítene barátainkon. Malacka. .mondta Füles. és végre sok ugrálás után megállt.No. . .Úgy van.mondta Micimackó.

Nem tesz semmit.Jaj Füleském! .. Róbert Gida és Micimackó és Malacka szedték össze magukat először.mondta Róbert Gida sajnálkozva.És aggódva leporolta és megtapogatta és lábra segítette. Semmi baja. Helyettem.. s a következő pillanatban az egész társaság ott hevert szétszórva a mezőn.Itt van. nagyon virgoncnak és erősnek és ugrálósnak érezte magát. fejezd ki neki köszönetemet.. .mondta Füles eltűnődve . Aztán csak ennyit mondott: . Feltámogatták Tigrist.Vigyázzatok! . ..kérlek.mintha valami megrepedt volna.üvöltött. amint a fa dereka elrepült mellette. . aztán a többieket.Hát .Csak nem ütötted meg magad? ..Hol van Tigris? Tigris ott volt. . . .Bu. 31 .mondta Róbert Gida a többieknek. Bumm. Legalul feküdt Füles. recsegés-ropogás! . Füles hosszú ideig egy szót se szólt.Igen .mondta Róbert Gida. . u!.

mivel tölti Róbert Gida reggeli sétáit Mozgalmas és elfoglalt napja volt Nyuszinak ez a nap. lábát pontosan fenn tartotta. mégse Kanga mondta Nyuszi eltűnődve. és továbbsietett. mint amerre mutatták neki az utat. Mintha a szokottnál is többen lettek volna ma. és mintha egyenesen tőle függene valami. hogy: elengedhetetlen.Kellemetlen . a Tigris pedig folyton ugrál. amikor nem elengedhetetlen. itt volnánk. megfordult. 32 . amikor az ember sürgősen elszalad Micimackóhoz. k.s a kisebbekhez is volt egy barátságos és elnéző szava. akivel nem ért rá kezet szorítani. nincs itthon. aki tökéletesen ki tudja betűzni az ilyen nehéz szót például. leért a folyóhoz azon a ponton. jó!” . amiben mindenki élénken helyesel.Úgy látszik. Nyuszi a fenyér szélére sietett. Olyan magányosan és csöndesen feküdt minden az aranyos verőfényben. Kopogott az ajtón. és ellenkező irányba indult el. és hogy biztos legyen a dolgában. kimondani a véleményét valamiről. Nemsokára elérte a fát. a nap felé kunkorítva pofaszakállát. napellenzőül.morfondírozott magában. aminek történnie kell. Mármost Kanga odavan Zsebibabáért.mondta. Olyan nap volt. az ágak irányában: „Hé!” . és azt mondja neki: „Jó. Már reggel úgy ébredt. Ma olyan nap van. amikor Szervezni kell valamit. Miután ő nagyon szereti Micimackót és Malackát és Fülest.de esetleg nem is Micimackónak szól először. alig lehetett észrevenni. Nyuszi”. de valljuk be. Róbert Gida is Tőlem függ. Olyan Intézkedő és Utasító nap volt. hát itt vagytok” vagy efféle. jó reggelt. a Róbert Gida házikója felé. Sajnos mostanában egy másik állat is lakott ott. ezeknek nagyon kevés a vágott dohányuk a fejükbe.Ötödik fejezet. mit kell tennem.” Boldogan ugrált tovább. sőt Magában -. könnyedén billegette a mellső lábát a válla fölött. hogy utóbb jól láthassák az egészet. mint valaha. vagy Levelet kell írni Nyuszi s. muszáj is tisztelni olyasvalakit. Így nem marad más Rajtam kívül. hogy mindig másfelé ugrott. „aha. . és fontosabbnak érezte magát. benne.mondta. amikor mindenki azt feleli: „Igenis. És Bagolyt nagyon tiszteli Róbert Gida.” . és én is szeretem őket. de viszont Zsebibaba nagyon kiskorú. hanem Bagolynak. s miután fontosan és elfoglaltan odaszólt másoknak: „ó. mielőtt megtörténik. de nem az a fontos. azonnal szerteröppentek a fenyér irányában. az az Ugribugri Tigris . az se tud segíteni. és rendesen eltűnt szem elől. és azt is mondta: „Én vagyok az. Vannak esetek. ahol a Rokonai és Üzletfelei éltek.Nem. S miután odabólintott egy zöld békának. megmondom Malackának is” . Nagy izgalom és olyan izés nem tudom micsoda támadt a nyomában. A darazsak. azonkívül azt is megtudjuk. hogy valahol.és Malackának azt mondja: „Micimackó szerint ugyanis” . Megállt és hallgatódzott. és büszkén azt mondta: „Na. hogy megteszem. sok kilométer magasban egy csalogány trillázik. aláírással. igyekezvén elérni a csúcsot. amelyben Róbert Gida lakott. ha meggondoljuk. és ilyenkor nem számít. Lehet. jó reggelt!” . Olyan nap volt. „Mindezt összevetve . Felfelé is makkantott néhányat. aztán visszahúzódott. ebben megegyezünk. kiáltott is egyszer-kétszer. aztán megteszem érte.mondta Nyuszi. és „Jó. Nyuszi”. hogy nem is betűzi helyesen. Nyuszi!” de semmi se történt. hogy nagyon fontosnak érezte magát. fontosan röpködtek és mászkáltak fölfelé a fák derekán.ez meg olyan volt. és „Rendben van. Meglátogatom és megtudom. amelyben Nyuszinak mozgalmas napja kerekedik. . ha az ember megérkezett. de az egész Erdő állt és hallgatódzott vele együtt. beleszámítva Zümmögő Henriket is. vagy megmondani.

mondta. hogy nem kandikálnak közben a vállán keresztül. Legközelebb volt Bagoly lakása. én kerestelek volna fel. . miről van szó.mint ahogy rendesen kezdeni szokta. Papírszelet volt az ajtajára szúrva.mondta Nyuszi ünnepélyesen . és általában egész kényelmesen tudott olvasni. nekem meg neked van sütnivalónk. hogy az ajtóra volt erősítve a papírszelet. Gombostű is volt benne. Aztán kis szünet után hozzátette: .Na? . amin gondolkodni kell . 33 . A többieknek nincs.És fontosan elsietett. csak mi ketten.meglátogattam Róbert Gidát.kérdezte Nyuszi. .Bagoly .Semmit.mondta Nyuszi. mit értek alatta. Ugyanis nagyszerűen ki tudta betűzni a saját nevét s még azt is. .Ah! . Odaért.No és mit tettél? .Ez? . gondolkodni -. más nem akad erre a célra. .A leghatározottabban . el vagyok merülve gondolataimba.Miért? . gombostűvel.Egy másik. és így szólt: . hogy „elengedhetetlen”. . hogy majd csak a segítségére jönnek. nézd. .mondta Nyuszi.Hát igen . és nem mondják folyton: „Na? Na?” . Még egyszer megnézte a cédulát.A zöld ajtóhoz lépett.mondta Bagoly. ha azt mondom.Ha nem jöttél volna hozzám.Íme. hogy Róbert Gidával történt valami. amikor papírszeletkét pillantott meg a földön. előbb kopogott. Ó. . . aztán csöngetett és kopogott. . feltéve.mondta Bagoly. . Kicsit ideges volt.Kétségkívül . De az értelme ugyanez volt. és megint felvillanyozódott.mondta Nyuszi kurtán -. .mondta Bagoly abban a reményben. Kétségkívül. Bagoly átvette a cédulát.Ugyanezért . látván.Távozz. Nagyon különös. .és te tudod.mondta Bagoly. hogy az egész délelőttje el van rontva. sürgős üzenet! Ez állt a cédulán: ELMENTEM MINGYÁR GYÜVÖK DÓGOMVAN R. tudod. Egy pillanatra átvillant rajta.Vitán fölül .Meglepő . .Olvasd ezt el.mondta Nyuszi. Ha előfordul valami az Erdőben.Ezt azonnal közölnöm kell a többiekkel. a Százholdas Pagony közepén. . . hogy megbizonyosodjék. idegen. .mondta Bagoly rendkívül bölcsen és elgondolkodva. . Nem találtam otthon.Tegnap reggel . és Bagoly feje megjelent.Ha! . . Elfordult. G. Nyuszi? . és sokáig tanulmányozta. te vagy az. ez arra vallott.Látom.Na? .

. ha szépen lelökné Nyuszit az ágról. ami a ténymegállapítást illeti.Na látod .Mondd csak.Végre is .mondta.Hát kérlek . pontosan. Bagoly még egyszer megnézte a cédulát. hogy megbeszéljük.Azért jöttem. hogy megtudja.. hogy.. mint ma.Kétségkívül . de hol van Róbert Gida? Ez a nagy kérdés. . közös célzatú tevékenység szempontjából. illetve holland származású egyénről lévén szó. a szöveg első változatát..mondta Bagoly vontatottan -. Megállt és fülelt.. mihez tartsuk magunkat. Bagoly megkönnyebbülten felsóhajtott.Róbert Gida elment hazulról ezzel a Dógomvannal vagy Van Dógommal. .. mikor zajt hallott.Ennyi volt: „Elmentem. ami mindegy. Mert úgy tűnt neki. van köztük olyan. 34 . és arra gondolt egy pillanatig. bizonyos tekintetben izé.mondotta még egyszer.fejezte be -.jegyezte meg Bagoly bölcsen.Ez volt a leghelyesebb .minden attól függ.Most legalább tudjuk. inkább növényszerű. Minden ettől függ. Bagoly tűnődve nézett rá.kérdezte Nyuszi.” Ugyanúgy..mondta Nyuszi kis habozás után. . De aztán eszébe jutott. .Nem tudom . Nyuszi. nem is lehet rajta más.tette hozzá .Nyilvánvaló.Igen ám.vallotta be őszintén. mint ma.. hogy hat külső látszatra .mondta aztán. .Természetesen ..tette hozzá . Hogy festenek az ilyen Van Dógomok? .. kedves Nyuszi . pettyes.mondta Bagoly. Ez most nagyon fontos.Ugyanaz volt. hogy Micimackóval beszéljen.. . Így hát még egy kísérletet tett. és elsietett. dán. mint. Betűről betűre. De pontosan betűről betűre.Nos? . . A Kökörcsin bujkál valahol a Földből. . .mondta Nyuszi. .olyan. . Bagoly előre sejtette. s a kegyetlen Tél is haldokol.Pontosan kérném a szöveget . vajon miről beszélgetnek ők ketten. Dógomvan.. Nem messze jutott. az utóbbi napokban Van Dógomot? .Vagy inkább . . Az első változatot. hogy ezt később is megteheti. hogy ezt fogja kérdezni. Együtt mentek el. aztán hirtelen ötlettel így szólt: . és van olyan. Ez volt a zaj: NESZEK ÍRTA: MICIMACKÓ A Pillangó csak röpdös és dalol.. Nem láttad az Erdőben.Köszönöm . Percekig nem jutott semmi az eszébe. nem tudom. .. . . és hogy ő ezt már előbb is tudta. mi történt. nem volna-e legegyszerűbb..

Bizony Tavasz lesz.Az imént láttam Tigrist.tette hozzá engedékenyen. . arról van szó.mondta titokzatosan és fontosan -.Szervusz.És Malackát láttad? . Gerlice búg.tette hozzá szerényen -. papás hangon dörmög a Papagáj.Az a kérdés. Nyuszi leült a földre Micimackó mellé. gyorsan felállt megint. Gondoltam is. . saját szagától mámoros a Mák. . Haris harsog. nem sok ész kell hozzá . hirdetik a fák.mondta Nyuszi egy kis lenézéssel. Nyuszi. szürcsög. A Nyárról sok dalt cincog és pönög a lantom.Igaz csak .ő szokott rámenni a dolgokra. .mondta Micimackó. egyik se jó .kiáltotta Nyuszi.mondta Micimackó gyorsan.mondta Micimackó álmatagon.Nem. hiszen neked nem kell magyaráznom. szárnyait zizegve láthatják Önök.Értem . vajon milyen elintéznivalói lehetnek Róbert Gidának mostanában reggelenként? . . Engem látott ugyanakkor . Micimackó! . Tehénszívek közt bőgés a kapocs. . nem látott-e valamit Malacka. hogy őrá bizony sose jönnek csak úgy a dolgok . De néha úgy rám jön.Te szerezted a fenti költeményt? . . És szárnyra kel. . a Végek is zörögve végenek. A sok Méhecske zümmög és dönög. Mackó kicsiny szíve repesve fáj. . Nyuszi! . . .De igen. Zümmögve verset költ a Medvebocs Galambom. és egyre csenget a Harangvirág. és énekel.mondta Micimackó. De gondolom.Mire gondolsz? 35 .A Báránykák is oly búsan bégenek. és arra gondolt.Arról van szó . s az Ibolyák epedve kéklenek a Zöldből. de miután így sokkal kevésbé érezte fontosságát.Az nem jó.No igen .Hé. .Tudom. hogy nem jó. . csobog a locs. és hangja csupa báj.Láttam.

és folyton ezt mondogatta magában: „Füles” .Nem láttad őt az utóbbi időben. . . azt mondta. elment ibolyát szedni. nem tudsz ebben segítségemre lenni .Negyed tizenkettőkor? . de aztán? Úgy tizenegy és tizenkettő között nem láttad . fél tizenkettőkor haza szoktam menni. Akkor azt mondja: „Viszontlátásra. aki olyan pettyes. .De kit? . hogy. Micimackó!” .és ezt „Ibolya”.. mostanában.. Kosarat is hoztam magammal. . .. . inkább kicsiféle alakú kosarat. Egy-két elintéznivalóm akad ilyentájban rendesen. De Micimackó. este is.Isten veled. lehet.Nem . Nyuszi.Tudod.Ó. . . ahol Füles lakott. aki úgy érezte. . Füles éppen el volt foglalva. ..kérdezte Nyuszi. telve. és betette a csokrot edénybe.De hová? . . Némi töprengés után ráeszmélt.Attól tartok... Szedett megint egy csokorravalót. reggelenkint.egyedül vagy Valakivel? . és Micimackó.. egy olyan rendes.Valami effélét. egy egész kis kosárkát. Délután igen. mert. . hogy. Komolyan néztek egymásra.sürgette Nyuszi.Igen. csokorba rakta és hazavitte. . . Reggeli előtt igen..Bizony .mondta Micimackó sarokba szorítva.Hát.És Nyuszi elment. egy izét.kérdezte Nyuszi.Én is éppen ezt akartam kérdezni .Nem egy dán vagy holland származású állatot vagy növényt. igen . . . A Fenyőfák alatt..mondta Nyuszi türelmetlenül -.Ez a bökkenő. Egy egész kicsike szerény méretű kis kosarat. hogy Füles számára még soha nem szedett ibolyát senki csokorba és edénybe. és ezt szagolgatta. Összeszedte. miközben bandukolt. Mégis úgy esett. .mondta Nyuszi. Füles! .Tegnap például együtt reggeliztünk. és azt mondta. .. hogy fél tizenkettő után bizony nem látta Róbert Gidát. Így hát gyorsan elszaladt megint hazulról. Nyuszi megköszönte..Tizenegy-tizenkettő . .gondolkodott Micimackó.De majd megpróbálom . Füles”.mondta Malacka kicsit kiesve szerepéből.Lehet. és eljutott arra a helyre.Talán meg kell látogatnia valakit. és reggeli után szintén. hogy el ne felejtse. és arra is gondolt.Vagy fél tizenkettőkor? . . vele tarthat.és elmegy. Malacka korán kelt fel ma reggel. vagy Valakivel? Úgy értem.mondta Micimackó.. hogy újabb versszak közeledik lelkében.No igen . esetleg növényszerű? . .mondta Micimackó.De igen .mondta Micimackó. aztán megfordítva: „Ibolya. 36 . ha óhajtja.. hogy ezek összetartoznak.mondta Micimackó. hogy Nyuszi előbb találkozott Malackával. hogy neki meg kell várnia Malackát.. És nagyon boldog volt.tette hozzá buzgón. milyen szomorú sorsa lehet egy olyan Állatnak. hogy most felkeresi Fülest ebben az ügyben. egyedül.. És akkor az jutott eszébe. akinek még nem szedett senki ibolyát.

. Füles . hogy menjen most. vagy azt hiszed. . Füles! . Csak azt akartam kérdezni. hogy egyszerűen szétfújja az egészet. . mit jelent az A betű? .Ó .Nem Ó.És közelebb jött. mi ez itt. és azt mondják: „Ez csak Füles volt.mondta. .Mit gondolsz.mondta Malacka. . anélkül hogy felpillantott volna pálcikáiról. hogy ez egy A betű. műveltebb vagy. és azt mondják: „hahaha.Ez Malacka? . nem.” És járkálnak jobbra-balra. azt mondta: .tette hozzá Füles komoran. és a harmadik keresztbe volt fektetve.Három pálcika .Ó. aztán gyorsan hozzátette: . Jó reggelt.Róbert Gida azt mondta. . . .Tudod-e.Vagy holnapután. csak úgy odabiccentett Malacka felé..Nini . .mondta Malacka. Füles. .. Füles előtt három pálcika hevert a földön. .Nem Ó . Füles. Legalábbis amíg valaki rá nem tapos . . Malacka. hejjehujja!” De az A betűről nem tudnak semmit.Nem tudom.Nem.Majd holnap .Lám. Füles. . és integetett. aztán.mondta azonnal Nyuszi. hanem A. amit tanulmányozok? .mondta Füles.. nem tudod véletlenül. Nyuszi! Nyuszi nagyon fontosan jött. jó reggelt! . . ez egy nagy és diadalmas A betű. de csak az egyik végén. és megszagolta az ibolyacsokrot. kis Malacka -. hogy megnézze. kissé orrhangon.és ezt jól jegyezze meg. Két pálcika összeért a végén. 37 .. Malacka arra gondolt.Azért jöttem. ha nem jön valaki. hogy ez talán valami kelepce vagy efféle.Füles felemelte egyik lábát.Úgy értem. akiket nem kell összetéveszteni Micimackóval és Malackával. . . Feltéve. nem számít. Ezt jelenti az A betű. miről van szó.kérdezte Füles. aki rögtön azt is hozzáteszi majd: Hát jó reggelt. . Talán rosszul hallottad. mi ez itten? .Tudod-e.Csak meg akartalak kérdezni...mondta Malacka. lám.mondta Füles komolyan.Az A betű tanulást jelent. . mivel tölti Róbert Gida reggeli óráit mostanában? . és gyorsan hozzátette: . itt jön Nyuszi. és ez csakugyan A betű.Igenis? . dehogy.Ó. azt tanulmányozta. hát ezt jelenti.Ez egy A betű. Malacka közelebb jött.Igen . Füles. De a Műveltek számára . mint Róbert Gida? . amit te és Micimackó soha nem fogtok elérni. Füles.Én mondom neked. Malacka gyorsan hátraugrott. Nem.Nem tudom. és Műveltséget jelent és minden egyebet. A népek csak úgy jönnek-mennek az Erdőben. . És azért jöttem. Nekik ez csak három pálcika a földön.olyasvalaki modorában.Igen. és felderült -.mondta gyorsan.

.Köszönöm előre . az A betű olyan dolog. amit Nyuszi is tudhat? .Te mondtad meg neki? .mondta Füles Malackának. és megviszem a jó hírt a többieknek. . Ez itten például. amit ő. . ..Én csak azt gondoltam. ..hogy az ibolyák nagyon kedvesek.mondta Nyuszi. Tudományt szed magába . . és a levegőbe rúgta a tizenkét pálcikát.Nem.Tanulni! kiáltott. igazán. . Füles. mivel tölti Róbert Gida mostanában a reggeli óráit. Műveltséget szerez. Füles. hogy mi ez? . Műveltség! . és aztán Malackára nézett..Most majd felelek a kérdésedre . Azt teszem. Füles megnézte pálcikáit.Ravasz! .kérdezte. A betű . én nem mondtam meg. Nyuszi nagyon okos és ravasz. 38 .mondta Malacka.mondta Malacka zavartan.Egy A betű . És ezért tudja már minden állat az Erdőben .Látod..tette hozzá keserűen.mondta ünnepélyesen.kiáltotta Füles. A magam szerény eszközeivel én is ezt teszem . és már hat pálcika volt előtte. . csak félakkorák.Hogy mivel tölti Róbert Gida reggeli óráit mostanában? Hát tanul. Biztosan tudta már magától. .De nem valami tökéletes.kivéve természetesen a pettyes és növény nevű dán vagy holland származású Van Dógom urat -. .Mit mondott Nyuszi. .Én azt gondolom . . és gyorsan elszaladt. Ezzel letette a csokrot Füles elé a földre. és egyik patájával haragosan rátaposott a három pálcikára.Ha Nyuszi is megtanulhatja! Hahaha! . G. Másnap a következő cédula állt Róbert Gida ajtaján: MINGYÁR GYÖVÖK DÓGOM VAN R. Aztán Nyuszihoz fordult.Azt mondta.azt hiszem. ugye . .Ne gondolj semmit .Tudta? Azt hiszed. ez a helyes kifejezés. .mondta Malacka .ha szabad használnom a kifejezést.mondta Füles.mondta Nyuszi... Most megyek.Bizony. ..

Fahíd volt ott. mert ott feküdtek körülötte. Felvett egyet. „Hát ez is furcsa . Sajnos. nyert már harminchatot.Jó dolog. jókorára megnőtt a patak. Á.mondta Micimackó. míg jól megnézi: . ő is lassan úszik a folyóval. Ennyi ötlött csak az eszébe: Jaj. Róbert Gidának pont a kerítés tetejét érte az álla. melyik ér ki gyorsabban. úgyis odaért. Majdnem folyó lett belőle. akkor könnyen menne. Valamelyik nap Micimackó lesétált a híd felé. hát a nagyobbik volt az első. de elvesztett huszonnyolcat. másikat kell hozni.” Leért a folyóhoz. mert ő olyan kicsi. hogy lehet az? Hisz a másik oldalon ejtettem bele.gondolja Micimackó -. ahol átjött. mert nem volt neki sietős. Lefeküdt. nem tudhatta. és mintha a fenyőtoboz vele úszna. az volt-e az első.Hatodik fejezet amelyben Micimackó új játékot talál ki. „Gyerünk.. gyerünk! Nézzük csak.. mert akkor még fiatal és kicsi. és nézték a folyót. mi van ott! Még elkésünk. . csirr. se balra. beleakadt valamibe. nyugodt nap van ma. Most egy nagyot és egy kicsit dobott bele. az is majdnem olyan széles volt. és tessék. Visszament. fakerítés mind a két oldalán. ahová kellett. alatta siklott a víz. mire hazamehetett uzsonnázni. és ebben Füles is részt vesz Mire az Erdő alá ért. „Értelme. azt nem muszáj. csurr!” Volt egy ösvény.” Ám csatlakozott hozzá sok patakocska az Erdőben. hová ér. a kicsi az utolsó volt. Úgyis olyan csöndes.. Ez kívülről jött az Erdőbe. mint egy patak. na persze. és úgy érezte. s a Kanga ül rajta.Ördög rúgjon meg! . Bagoly szerint az övé. titokzatos fajta.gondolta Micimackó -. Micimackónak a kerítés aljába ért csak az álla.. amelyiknek győztesnek kellett volna lenni. A fenyőtoboz kirepült a kezéből. és áthajolt a hídon. de olyat. mert a Kanga nem ül a fán. át kellett kanyarognia a folyón. és nótás kedvében volt.Csakhogy nem talált rímet. Ott ültek hát. Lám. Pedig sokáig próbálgatta. Tudja. Na és az ekkorára megdagadt Patak már nem ugrál és csörgedezik. de csuda egy fenyő. Csakugyan fordítva jöttek vissza. az is természetes. Egyszerre dobott be kettőt. ha volna hozzá egy rímem. vonjatok csak le huszonnyolcat harminchatból! Akkor hogy állunk? 39 . keresztülhajolni és belenézni a folyóba. kétszer nyert. De mert mind a kettő egyforma nagy volt. Így mint folyó szép méltóságosan hömpölyög.. lassan. Hát az egyik gyorsabban ért ki. mint egy út. Egyszer úgyis odaérünk. inkább marad. és nézi a folyót. ami annyit jelent. ezen az oldalon bújik elő! Vajon mindig így csinálják ezek?” Már ment is vissza új fenyőtobozokért. Malacka meg már csakis innen alulról láthatta a folyót. bele a folyóba. az nincs . ahogy a toboz szép lassan úszott lefelé a folyóban. Verset akart írni a tobozokról. de mert nem nézett se jobbra. ezeknek sietős volt. de ez természetes. hogy nézze. Jobb volt rajta állni. ha kicsit kapaszkodott. mondja is magának: „Sietni.. akire kijön a rím. mielőtt beért. azért áthajtotta a fejét. a folyó gyött. . hogy a legalsó fokot se éri el. beillett kisebbfajta útnak is. azt mondja magának. de így is jó volt.

.Nyuszi. mégse. Csakhogy lassan jöttek a botok. 40 .Biztos. mert könnyen beleeshetik. Füles. . . botocskám! Botlott botocskám. . az én botom elbotlott . mit csinálsz te ott lenn? . az én botom.Nem én. . hiszen szürke! Nagy. Nyugodt és méltóságteljes volt Füles. lenn az erdőszélen. lesték. . mint az ember hiszi .kiáltott Zsebibaba.Mit gondolsz. szürke! Nicsak. Igaz.Az enyém olyan szürkés .kérdezte Zsebibaba. az enyém! . akkor pedig ő nyert! . . hogy az enyém? .. .kiáltott Micimackó.mondta hirtelen Micimackó. Látod te a tiédet. . és mire Nyuszi kimondta: „Gyerünk!” átrohantak a híd másik felére. . jaj. Hisz ez Füles! Ott úszott el előttük Füles. aznap volt a folyó a leglustább. mégse az.mondta Malacka.felelt Füles. akkor botokkal játszották. Úgy jött. . Bedobálták a botocskákat a folyóba. . . és gyorsan hármat fordult maga körül.Gyün! .mondta mélán Zsebibaba. Micimackó találta ki. Nyuszi azonban még mélyebbet hajolt.Így kezdődött ez a játék.Jaj.Füles! . De mégis! De mégse! Látod a tiédet. amíg átérnek? . Ezekkel könnyebben is lehetett.kérdezte Nyuszi. Malacka. hogy az enyém. kicsit fölemelkedve. .Egyáltalán nem játszom . .Ugyan. botocskám! Malacka felizgult.. azt se bánja. gyere ki. és valamennyien áthajoltak a korlát alsó felén.Á. úgy látszott. naagy. a híd alól.kiáltott szörnyű izgalmában Zsebibaba. aki nem mert túl mélyen hajolni. ez valami más. mint szokott. gyakran játszották ő meg a barátai.Gyere már ki.Lám.Én volnék? . hogy csak játszol! . Alig hittem. Zsebibaba föl-alá ugrándozott. most már el volt szánva. elbotlott a te botod? . ha egyáltalában nem ér el odáig. eddig még csak az övét látták. kinek a botja jön ki leghamarabb. szürke! Á..kérdezte Füles.mondta Zsebibaba.. a Micimackó-Vízipóló. nem tudtam.Persze hogy az enyém.Úgy látszik. mindig tovább tart. szép lassan.. . hogy nem volt mindig elég fenyőtoboz kéznél. . mennyi ideig tart. itt gyön! Naagy. Nyuszi és Zsebibaba együtt játszották a MicimackóVízipólót.sivalkodott Malacka izgatottan. . mert jobban lehetett őket látni. Malacka? Én már szinte azt hittem. Négy lába égnek meredve.kiáltották valamennyien. Kereste a maga botocskáját.Malacka! Én látom a tiédet! .mondta Nyuszi. Micimackó? . Valamelyik nap Micimackó. az én botom elbotlott! Malacka.Füles! .Á.Úgy látszik.

De Füles.. úgy szorította a mancsa közé.Miért ne? .Szeretek így forogni....Na.Nem hagyhatom abba .magyarázta buzgón.Ez nem egészen rossz . vagyis hát csakis melléd mehet.. Micimackó. adjatok neki időt. ha azt mondom: NNA MOST!!. Áthajolt a hídon... Nyuszi.Egyiket. hogy lehetne?. és Fülesnek csak az egyik oldalára kell feküdni.Nem téveszthetem el. .. csak úgy leejtem.. Micimackó! .. . Lyukat túrni a földbe? Az nem az igazi. kieszeltem .Nem mintha azt hinném..Úszni én is tudok .Egész ügyes gondolat . .. Nyuszi érezte.. mondjuk.És lassan megfordult újra... amit egyáltalán vinni tudott.. 41 . így körbe-körbe aztán nem! . Hogy talán... kérlek . .Fontolóra kell venni minden lehetőséget. . a kövek hullámokat vernek. . De Micimackó már meg is ragadott egy akkora követ.Én valamit.Nem vágom hozzád. egyiknek meg kellene kezdeni. Füles... .. Füles. Füles . .Hát. . majd értesítlek. . hogy jobbról balra még jobb..sikoltott a megrettent Zsebibaba. Mindenki mélyen elgondolkodott. időt. és a hullámok kimossák őt a partra.Úgy értem .Ha fürdőbe akarok menni.Ez.Né. igen köszönöm. .. és ha én itten némely forgógyakorlatokat akarok végezni jobbról balra és balról jobbra. vagy (kicsit elhallgatott..kérdi Malacka aggódva. hogy itt az ideje a parancsnokságot átvenni.De ha már benne vagyok...mondta végre Micimackó. kérlek. mielőtt mulatni mentek. ... ha azt mondom: NNA MOST!!. . . hogy köveket és mindenféléket és izéket dobálunk bele a folyóba.véli Füles. hogy a gondolat valami nagyszerű. .Vagy véletlenül nem találtok el? .Micimackó .. hogy megmoshass. és Micimackó ragyogott.mondta Füles. érted...kérdi Füles hidegen..felelt Füles.De hátha nyakon ütjük véletlenül? . sokkal nehezebb.Halljuk. valamit.. Szót sem érdemel. Különben is én nem is szándékoztam ma úszni.vélte Nyuszi.mondta -. .Három találós kérdést teszek fel neked. hogy valami különleges . . mondd. . akkor Micimackó dob.mondta a megszomorodott Micimackó -. . csupa sár leszek! ..kérdi Füles. Pillanatnyi szünet következett. . ..felelt Füles. és ha már itt tartok.. abbahagynád kevés időre a bukdácsolást és forgást? Tudod..sürgette Nyuszi. csak rád eshet. akkor dobhatod.. és így fest a helyzet. .. Nem tesz semmit.véli Zsebibaba büszkén. Hagyjátok a Nyuszit. . .... Mondd. Fiatal tölgyön ágról ágra repdesni? Az se az igazi. forog! . tudni fogja a kötelességét. . mert az kizáróan és egyedül az én ügyem.Én se remélem. Még hogy én arra várjak.. Ha úgy érted. Malacka.vélte Füles. akkor ahhoz senkinek semmi köze. hogy valaki kihúz a vízből? Az már igen. hogy mi. mert újabb forgóba került) ha úgy vélem.

. Micimackó kezdte magát jobban érezni. hogy a Malacka botja végre megjelent. és kiúsztam a partra. és megkér valakit. akik nézték. Hangos kiáltással. Micimackó? Malacka. . és mihez csapkodott oda? Micsodához? Hogy érted? Hogy engem valaki csapkodott volna? Micimackó egy rettenetes nagy követ vágott hozzám. Füles megrázza magát. . és most kinn van a vízből .. .vezényelt Nyuszi. alámerültem. .. azért ez okosan volt megcsinálva. és ahogy ő a Folyókat képzeli: egyszer csak valami szürkét pillantott meg a folyó partján. Végre is a Füles odabe volt a vízbe. bámulták.súgta Malacka Micimackónak.No kész vagy. még azon se örültek. nézték..BELEUGROTTAM. hogy alighanem a rosszabbik követ választotta. . kicsit előbb.. ha az ember bizonyos hosszabb időt tölt egy folyó belsejében. Micimackó elengedte a követ.. Zsebibaba. .J-a-j . No de ilyet! mihelyt ott áll köztük a szárazföldön.Füles . valami szürke.Még hogy engem odacsapkodott..Mi volt a jó gondolat? .. .Én egész kész vagyok . de mindig nagyobb lesz . vagy legalábbis egész mások. mint a Nyuszié.. kevés Tapasztalattal és Mindenféle Dolgokra gondol.Na látod.hol itt a hiba? .Nem is vághattam akkorát .Nem vágtál te oda akkorát . nem is estem bele. engedj csak egy kis helyet Micimackónak! Térj ki kicsit. Hatalmas csobbanás. . hogy kicsit megvigasztalja. nézegetik...kérdi Füles.. mikor kijönnek a fejből. te aztán igazán átnedvesedtél! . Ide-oda forgatják.. . hogy azok nincsenek is a valóságban.mondja Malacka -.. Füles.. . .Nna most! .Na hallod. és hogy ne találjon nyakszirten. Nyuszi..mondta Zsebibaba izgatottan -.na tessék! Füles kecmereg kifelé. egyetemesen üdvözlik a hídról. . Utóvégre. Csak nézték ám. de úgy vélem.Ezt jól csináltad.Kérlek.. Mikor Micimackó már éppen azon kezdett tűnődni. sokszor úgy gondolja azokat a Mindenféléket.. valaki belelökött? 42 .Nade.Köszönöm..véli Micimackó aggodalmasan. Szívből ennek se tudtak örülni. aminek lenni kellene. ez egy jó gondolat volt.Hogy estél bele tulajdonképpen. .mondta Füles. úgyis észreveszem majd.mondta Nyuszi barátságosan. mialatt Malacka zsebkendőjével szárítgatja. . hogy szokott az történni. Micimackó .. szíveskednék Malackának megmagyarázni.. ha az ember Csekélyértelmű Medvebocsocska. Füles? . Kész vagytok? .Hát hogy úgy odacsapkodott a parthoz téged. Hát ez félelmetes volt ott fönn a hídon azoknak.mondja Malacka.kérdi Nyuszi.. vagy pedig a folyó nem az. . Füles eltűnt.

a rossz kosztot..Bocsánat. Tigris maga jött át a cserjén.. . . neszt hallottak.mondta ünnepélyesen.Mi volt ez? . ez Remek Tréfa volt vagy csak Egyszerű Szerencsétlenség?” . .. Tigris! .. mint a többi. . ott is csak folyton mondogattam magamnak. ugyan! Köhögtem.. Micimackó. hogy gondolom? .Te. De minek jön pont az én kis zugomba taszigálni? Nem mintha az én zugos kertem valami különlegesen nagyszerű volna. .mondja Malacka idegesen. hogy mit értenétek ti alatta.Köhögtél? . 43 .mondta Füles hidegen.Biztos.. és ha valaki taszigáló kedvében van. hogy VIZES.. . . és akinek kedve van. Nézzétek... . Még mielőtt Füles felelhetett volna. a kellemetlenséget..Csak úgy meglepni az embert! Meglepegetni.Fülest a folyóba lökte valaki. .kérdi Nyuszi bölcsen. és véletlenül épp Füles mögött álltam.Nem megmondtam. értitek-e.Ugyan. .kérdi Tigris kicsit kényelmetlenül.Mi hogy mi volt? . hogy megkérdezzem.. gyerekek? . ...folytatta -.. . . hogy nem taszigáltam? Nem megmondtam.És hol volt Tigris? . Tudod..IGENIS BELEUGRASZTOTTAK. nekem mindegy. hogy nem csúsztál meg véletlenül? . azt mondja: „Na. véletlenül mély gondolatokba voltam elmerülve.Hát valamelyest csúsznom is kellett. Malacka.Nem állhattam oda. Tigris? .kérdi Nyuszi. hogy csak köhögtem? kérdi Tigris bosszúsan. Hogy gondoltátok? ..Ja? Úgy elcsodálkoztam.. ez lökdösődés .kérdezte Zsebibaba.Füles .Ugyan. . már csak annyit tudtam. .mondta Tigris jókedvűen.Tréfából vagy Szerencsétlenségből vagy Akarattal. .Mi újság. . .Na jó. Annyit mondtam csak: „H-á-á-ápp-cc-ii!” . és akkor VALAKI MEGLÖKÖTT.véli Micimackó.. a szemetet.Hogy vagy.Nyuszi felsegítette a földről Malackát. . .És te voltál az a valaki . és szépen letörölgette.. Ha az ember ott áll a csúszós folyóparton! Hogyisne! És valaki hátulról ráugrik az emberre. persze. Füles! . . Nyuszi fontoskodni kezdett..Tigris volt alighanem .De ahogy ott úszok a folyó felületén. megcsúszik. Persze az olyanoknak.De ki lökött meg? Füles nem felelt.Nahát. azoknak esetleg tetszik. végre is ez egy Nagy Erdő. taszigálhat is benne. Nem tudom. ha. Azon gondolkodtam.mondja Füles.. vagy nem jár itt . akik szeretik a hideget.mondják karban a többiek. de különben olyan házikó az is.. Erős köhögésem volt. Ott álltam a folyóparton. Jól van.. Még mikor a folyó legmélyén feküdtem.mondta idegesen Malacka. hogy Tigris itt jár az Erdőben.

. . nem is tehet róla tulajdonképpen.Általában senki se olyan nagyon komisz .. Sokáig nézegették a folyót a híd alatt. . Feltartja a mancsát. hogy játszhatnánk mindnyájan Micimackó-Vízipólót... rendben van.véli Füles.mondta a Tigris.. hogy lehet nyerni Micimackó-Vízipólóban. Áthajol az ember... ugyan mit törődik vele az ember ilyenkor délután. . De hogy leért a hídhoz.Nna . és érezte.. Aztán így is lett.mondja a Tigris. és nézi...Rendben van.. Mondd.Igazán nem is olyan komisz ez a Tigris.. . valahogy így is van.kiált Nyuszi. Füles. . . milyen lassan megy a víz. Zsebibaba kétszer esett a folyóba. ő se szólt.. aki kicsit úgyis ostoba. a folyó nem bánta. . érted-e.Nekem ez a véleményem. . és ott látta az állatokat. . hogyan ítéli meg Róbert Gida ezt az ügyet. . először véletlenül. mert Füles meg akarta mondani Tigrisnek.. itt jön Róbert Gida.Hát pedig én csak köhögtem . mert látta.nekem az a véleményem.Igazad van . mikor ilyen szépen süt a nap? Akkor oda lehetne állnia a hídkarfa legalsó deszkájára. a legjobb nyerőnek bizonyult.Hát.Taszigált . ha ott fekszünk a folyó fenekén.De nem történt akarattal . mindegy az. Az majd megmondja. Tigris?” Róbert Gida. Malacka. .Csend legyen! .. ... .kezdi Nyuszi.Itt az a kérdés.Ki mondta.véli Malacka -.. te mit gondolsz?. . Füles. Itt az a kérdés.Én nem . 44 .. . gondtalan és jókedvű volt. mit szól mindehhez Róbert Gida. Sütött a nap. Róbert Gida a híd felől jött le az Erdőbe.véli Micimackó. . hogy úgyis minden hiába.Istenem. valamit tenni kellene.véli Micimackó.Akárhogy is.így Tigris. már tudta.Olyan öklelős .mondja Nyuszi -. és sok dologban nem biztos. Megmagyarázhatna mindent Micimackónak is. .. jön a lefekvés.mondta Zsebibaba mohón. Micimackó és Malacka egyedül maradtak a hídon.... egy kicsit meglegyinthettem .. hogy velük megy. ... ..Róbert Gida nem érti jól az egészet . . akkor egyszerre minden eszébe jutna.Nézz ide..kérdi Róbert Gida. hogy ez nem is OLYAN délután. Tigris és Füles is együtt távoztak.Én úgy vélem. Róbert Gida .. én a vízben voltam . kérlek. Az ember csuda ravaszul ejtheti a botját! „Nem tudom.kérdik mohón. kérlek. Ez egy olyan szép nyári délután volt. . . hanem AMOLYAN délután.A Tigris. egyszerre csak egy beszélhet. De azt hiszem..Próbálj engem is lökdösni! .Úgy történt. Egész jó gyerek .felel Róbert Gida.. hogy nem rendes gyerek? . aki még ilyet sose játszott. ..mondja Füles. én csak annyit mondok. a Tigris engem is. másodszor akarattal.Nos? .Taszigálás vagy köhögés. . amint Kanga befordult az Erdőn. Nyuszi akkor kijelentette..jegyezte meg Malacka odavetően. Ha az a kétszer tizenkilenc nem volna.

Aha. az az egy tagadhatatlan.feleli Micimackó.. csak néha-néha nyitotta ki a szemét. Kétszerkettő! Róbert Gida akarta egyszer megértetni velem. Malacka?” . De aztán mégse. érted. ugye.Hogyne... hallottam. hogy arról van szó. . de hogy? .. Miről is volt szó? . Hallottam valamiről.Milyen ráncba szedésről beszélsz. ő elmondhatja még egyszer.Ebbe nektek feltétlenül igazatok van.Én is így gondolkodom . nagyot ásít. hogy nem arról beszélnek.. . Mégse tanított meg. Micimackó? Micimackó kinyitja a szemét. ellátja a bajomat.. Nyuszi? . Lassan felkel. és annyit mondott: „Ugyan!” vagy „Ez igaz!” .. Malacka? Nyuszi nem bánta.. a Nyuszira ne hallgass. Mondanád még egyszer. Tudjátok. te nem is hallottad.. „Ráncba szedni.kérdezte Malacka...” Malacka kényelembe helyezte magát.Igen. Azt mondta. .Hogyne.. . az Erdő teli finom hangocskákkal. amiről beszélnek. hogy a Tigrisből ki kell szedni a féktelenségeket. De honnan kezdve? Micimackó arra kéri. mikor a fülében kezdte érezni azt az izét. de hogy csináljuk? . amelyben Tigrist megfékezik Valamelyik nap Nyuszi és Malacka kinn üldögéltek Micimackó háza előtt. Nyuszit hallgatták.Erre emlékezett Micimackó. és nemigen hallgatott Nyuszira.bólintott Micimackó. jó.véli Nyuszi..Igazatok van . Malacka? .. hogy igenis féktelenkedik.Nyuszi végre kezdte befejezni . mi az a „kétszerkettő”? ..Mert . Malacka is bólintott: érti hát. hogyne.Igenis. Micimackó kezd ráeszmélni.Hát te. ránk hallgass. mert ha az ember szereti is őtet..Hetedik fejezet... amire Micimackó nem emlékezett? Malacka aztán elmondta. és megtanít a kétszerkettőre.” . Malacka egy kevés megvetéssel nézett rajta végig. a bal fülemre meg vagyok hűlve.Igen.Nem is tudom.Most már tudom . amit Nyuszi elmondott. Mintha mind a finom hangocska azt mondta volna: „Ne hallgass Nyuszira. Álmos nyári délután volt.mondja Malacka szemrehányóan -. . 45 . . hogy attul kezdve.kérdi Nyuszi -. Izé. . De az mikor volt .Tigris olyan szertelen és rakoncátlan.. .Éppen ez az.és a hangja komoly volt. igen. mikor Nyuszi hangosabban mondta: „Ugye. ránk hallgass. hogy kicsit ráncba kellene szedni.Mit mégse? Micimackó megrázza a fejét.. . Micimackó is velük volt.néha. és magához tér.Micimackó . Mit gondolsz. Hallotta már valahol. hogyne! . . .

.Ő is így gondolkodna . mint szokott.Ennek nincs értelme.Értelmes dolgokat dúdolgat? . . . . végre is egy magányos hely..Persze. Nyuszi”.. De elég is.. és kisebb lenne Tigris. . . és nem csinál semmi rosszat. .kérdezte Nyuszi.És ugyan miért? ..véli Micimackó. . (elég rossz szokás) s nem ugrana Nyuszira többé. Érezte. Malacka. Egyszer megkérdeztem Baglyot.Hogy fogná fel ezt a dolgot Róbert Gida? . hogy biztos legyek benne.. olyan „Jaj-De-Örülök-Hogy-Láthatlak.Hallgassatok ide. Másnap reggel érte megyünk . aztán otthagyjuk. hogy igenis Bámulatos Gyorsasággal. Ha reggel felkel. ha aztán mindig szomorú maradna . Köszönöm.Hát majd elvisszük az Északi-sarkra .Á! .. mint Tigris. mégiscsak nagy eset! Egész Piciny Állatka megy bele ebbe a dologba. hogy jó lesz az.Nekem van egy jó eszmém . De csak olyasmi jutott eszébe. Na. Belezavarodik.. Malacka..kérdi Micimackó. .. magányos helyre. amit Tigrissel akarnak csinálni. Csupa nóta.. Mélabús. vagy Nyuszi magasabb lenne.véli Nyuszi.Mit dúdolgat Micimackó? . . .Elkezdett gondolkodni.A Tigrisek nem maradnak szomorúak . Hát ő is mondta.mondja Malacka kételkedően..magyaráz Nyuszi. bizony az jó dolog lesz. csak úgy öt percre.” Malacka örült az egész dolognak. ha onnan haza akar találni Tigris úr..Csak annyit mondana: „Ezt jól megcsináltad.. Csak az a kérdés. Bánatos kis Állattá válik. ha egy kicsit összezsugorodik és elszomorodik. el is dúdolta: Ha Nyuszi nagyobb lenne s kövérebb s erősebb. ahol még sose volt.. Elcsaljuk Tigrist valami jó messzi vadonba. azzal is segítettünk. hogy hova vigyék Tigrist... ami nem illett erre az esetre. meglássátok. . nem mondhatja magának: Na..sóhajt Micimackó. Szomorú. . .véli Nyuszi.mondja Nyuszi.Az nagyon messzi van.. Magam is így csináltam volna. de éppen más dolgom volt. 46 . és hol hagyják magára. Megjavul. én rosszat akarok csinálni. .Nekünk is fog örülni? Nekem meg Malackának? . mennyire megváltozott! Egész más Tigris lesz belőle. És persze Micimackónak is köszönöm. az is valami.de jól ide figyeljetek -. Hiszen Micimackóval és Nyuszival együtt csinálja.Bámulatos Gyorsasággal teszik túl magukat a bajokon. .Azért. .kérdi Malacka.Ez jó lesz . mert egy Alázatos és Szerény Tigris lesz ott belőle.Én ugyan nem szeretném.

Malacka kijelentette..és elsietett. . Abban maradtak. és megkérdezi Tigrist. Nyuszi. most hazamegy. akkor elszomorodott.kérdi reménykedve Zsebibaba. menjünk. Mindenesetre ha legalábbis ma nem jönne velünk. Nyuszi kijelentette. .Ezt aztán csak bízzátok rám” . Inkább az a fontos. . mikor Malacka eljött érte. VAGYIS Ő TALÁLTA MEG.Na ugye látod. .. Megakadt valami a torkomon.Mindig „meglátjuk..... nem hall semmit. 47 . nem is bánta volna.. vagy akármikor.és Kangához fordul: .. hogy majd milyen hideg és rémes lesz.Honnan tudod? . aki közel lakott Kangához és Zsebibabához.Miért ne? . „Nem fogja azt mondani.. ők kicsit előremennek.. Ha majd ott lesznek. ő ez a fajta Micimackó. és sose történik semmi ..Csúf.Úgyis köhögtél ma reggel. Igenis.véli Nyuszi.Holnap? . Meg is mondta ezt Malackának. hogy neki ez kevésbé fontos. ha azt mondaná: „Nem”. De ha arra gondolt. igen. . .kérdi Kanga szemrehányóan.kérdi sértődötten Zsebibaba. didergős nap . hideg volt és ködös.. Zsebibaba.Nem volt igazi köhögés.kérdi Malacka. akkor rendben van. . ha szép maradt volna az idő.. hogy ő miféle Micimackó. Nem volt meleg.. nyárias. akkor.. Mert ha nem volna semmi dolga. . mit csinál holnap reggel.szontyolodik el Zsebibaba. . hogy mennyi mézet készítettek volna a méhek. Másnap egész más nap volt.. drágám. meglátjuk”. Ez elég Rettenetes.Addig legalább nem. drágám? .Ennek megint Micimackó örült meg. FELFEDEZVE MICIMACKÓ ÁLTAL. amíg érte nem megyünk.” Majd csodálkozik Tigris! Ha még eddig nem tudta. ami őt illeti. de Nyuszi Micimackó fülébe súgja: . hogy ez a nap pedig éppen hogy neki való. Utóvégre ő fedezte fel az Északi-sarkot. . Vár.feleli Kanga. Ilyenkor nem panaszkodik az ember . Majd máskor. Na. Tigris meg fogja látni az ő feljegyzéseit: „ÉSZAKI-SARK. Kangáékhoz értek. hogy másnap reggel indulnak. Zsebibaba is várt rájuk. Az ilyen hideg.kérdezte Zsebibaba. ha otthagyják Tigrist egy teljes napig. nagy barátja a Tigrisnek. .Ezt csak bízd rám megint . Hadd keresse őket! Őket ugyan nem látja többé. aztán elkerülnek más irányba. ha itthon maradsz. Majd holnap. Micimackó. hogy nem! .Nem látja többé? . ilyenkor köhög és taszigál.. a Nagy Erdő közepén! Mire Micimackó és Nyuszi elértek az utolsó ház elé. ködös napok mindig elszomorították. .. ha Zsebibaba nem tartana velünk.Majd meglátjuk . nem tartana-e velük felfedezőútra? Micimackó és Malacka is velük tartana. akiről pedig azt hitték.De jobb.Jobb volna.. Ha azt mondaná: „Igen”. ... és ha odaérnek. Ilyenkor szokott Tigris leginkább féktelenkedni.mondja Zsebibaba.rázza a Nyuszi a fejét..

Valahol kopogtak .No . Néha..mondta Malacka Micimackónak. Nyuszi meglökte Micimackót. itt vagy. vagy mellettük szaladgált..Látjátok? Nem megmondtam? . . hogy attól majdnem megijedtek.. esős napon .Csak ne gondold. Micimackó! Készen vagyunk? Jó. gyerünk!” . Tigris hirtelen megjelent.vigasztalja Nyuszi. Nem láttak.. .. később. ha horzsolta az útszéli csalán. nem sokat.kérdezte Micimackó Malackát. aztán újra hallották Tigrist kopogni. Mit szólsz az egész dologhoz. Tigris előttük baktatott. nem hallottak semmit.Csss! . és Micimackó körülnézett Malacka után. hogy már nincs ott.De én azt hittem. .így Micimackó. . mikor keskenyebb lett az út.Szólj Micimackónak is. Rohanjunk. úgyis mindnyájan. gyerünk! El is indultak. mi? . Nyuszi.suttogta büszkén.. megint csak nem volt sehol. Nyuszi megfordult.Majd most . Micimackó és Malacka utána ugrottak. .. érezte. Belevágódott Nyusziba.Hol vagytok?! . hogy Malacka felugrott volna. . és Tigris félkör alakban kerülgette őket. egyszerre csak előbukkant. Beugrott egy bokorba az út szélén... amilyen halkan csak tudott. Tigris néha el-eltünedezett. hogy nagyon messzire mennénk.. Akkor aztán vártak még egy darabig.mondta Nyuszi.kiáltott Tigris. Gyertek.Úgyse lát az ember semmit ilyen csúnya. Micimackó? .Hm? . és újra eltűnt. és nagyon izgatott volt.S mindhárman elrohantak. .No? . . Malacka olyan halkan lélegzett.mondta Nyuszi. Tigris? No menjünk. Jól elbújtak és hallgatóztak. Tigris körbe-körbe szaladgált körülöttük. és aztán majd délután úgyis mindnyájan..Halló! .. Pillanatig csönd volt. Eleinte Micimackó... míglen az erdő úgy elcsendesedett. . Mikor az ember azt hitte. ha az ember jól odafigyelt. és olyan nagyon közelről hangzott a hangja. Malacka és Micimackó egymás után haladtak. . .és azt hiszem. néha-néha beleszaladt Nyusziba. .Majd most . ja. a köd is sűrűbb lett.mondta Nyuszi. Ahogy mind magasabbra kerültek.Én nem szólok ..Úgyse hiszem. Gyerünk.s mielőtt az ember egy szót szólhatott volna.Hazafelé megyünk. megbökte Malackát.. néha nem. . . mikor már egy darabig szaladtak.most már beszélhetünk.. Nyuszi felkelt és nyújtózkodott.mondta.mondta Tigris. ha Micimackó véletlenül nem ül rajta. Nyuszi és Malacka együtt haladtak. Zsebibaba! Majd délután átjövünk. . Az erdő nagyon csöndes volt. Menjünk. de nem látta sehol.mondja Micimackó . Mért megyünk pont erre? . Nyuszi volt a vezető. No szervusz. csak annyit mondott: „Hát gyerünk. .kérdezte Micimackó.No most! ..aztán megint csönd lett..felelte Nyuszi..Á! . . 48 .Hát. hogy bátor dolgot cselekszik.Most. . ..

és úgyis tudja.. mire Kanga megszólalt: . . hogy kezdje..Buta ügy . .Még szerencse.. . és hiába várt erre. ..Előbbre haladtak. hogy melyik az.... és Kanga meglátta őt.Ja. . .. 49 . milyen szépen hazajött.Itt volnánk .mondta Kanga. hogy izé.mondta lassan.. Egy pillanatig. . hogy nem tévedhet el.Te mit gondolsz.. Tigris véletlenül fellökött egy-két széket. Épp jókor érkeztél.Én már megittam az enyémet! Erre Tigris lenyelte az övét. hogy olyan jól ismerjük az Erdőt.Csak nem akartalak elereszteni.Malacka megfogta Micimackó mancsát. . fiúk!” .. Na. Mihelyt hazaért. Malacka? . hogy ez a helyes út. . Vagy úgy! Gondolhattam volna..Hát. .mondta Nyuszi tíz perccel később.De mégse.No lám...Én azt hiszem. mindjárt azzal fogadta: . .Mindjárt ki is öntötte neki... jobbra kellene tartanunk. . másképp esetleg el is tévedhettünk volna. .. . Nem vagyunk mi egy kicsit erősen jobb irányban? .Én is.Gyerünk! .vélte Nyuszi.mondja Nyuszi tíz perccel később -.gondolta: inkább megy haza ő is.Semmi. persze. Tíz perccel később újra megálltak.. hogy az egyik a jobb mancsa.Játsszatok most egy kicsit a ház előtt. és azon a gondtalan hangon nevetett. Vetted észre. és szedjetek nekem pár fenyőtobozt .mondta Nyuszi idegesen. .Ez igazán furcsa . Zsebibaba véletlenül fellökött egyet akarattal.No mi az. hogy a ködben minden egyformán szürke. Zsebibabával barátságosan kötekedni kezdtek. Tudta. Visszafelé indult. én azt hiszem. hát akkor menjünk előre. aki túl jól ismeri az Erdőt. De nem emlékezett. hogy a másik a bal. és kosarat adott nekik.kérdezte Zsebibaba. Malacka Micimackó mögött lépkedett. Micimackó? Micimackó helybenhagyta.. Zsebibaba büszkén jegyezte meg: .Hol? .. gyerünk! .Nem is . hogy de bizony úgy van.mondta Nyuszi félórával később. . Ha az ember elhatározza. Mikor Tigris megunta a várakozást. és mikor azt is megunta.türelmetlenkedett Nyuszi. akkor biztos. és csak annyit mondott: . .Ugyan menjetek ki. amelyiken az nevet. Micimackó? Micimackó a két mancsára pillant.Én tudom.. .. itt a jó kis Tigriske. úgyis be kell most venni az Erősítő Orvosságból..mondta ugyancsak Nyuszi tíz perccel később -. hogy már nem mondhatja senkinek: „Na. hogy elfogják. . Majdnem.

mikor Nyuszi és Malacka is ott voltak mellette. na és az direkt Jó Dolog lenne.. hogy az nem is volt igazi köhögés.Valahogy így van. fenyőtobozokat vagdaltak egymáshoz..mondta Nyuszi hosszabb hallgatás után. Nyuszi mindig diadalmasan kiáltotta: „No. akkor mehetek én is? . Gyere.Ennek nem sok értelmét látom . mert akármerre indultak.véli Nyuszi.felelte Kanga. Ekkor otthagyták a kosarat a fa alatt. gondolta. de nem találunk... míg csak el nem felejtették.kérdezte Kanga Tigris elmondta. és akkor az a valami. ha nem látnám ezt az árkot többet. hogy miért küldték őket. amiért nem vitték el.. és Zsebibaba. de nem jutott más eszébe.mégiscsak jobb lesz.Az hogy volna . . csak annyi. .Lementek a Hét Fenyőfákhoz..Hová lett Micimackó? . . Éppen elkészültek az ebéddel. .Ha még holnap is el vannak tévedve. .Mi hasznunk volna abból? . . hogyha ide akarunk visszatalálni. talán az a valami lenne. hogy Micimackó.Hát . el nem tévednek. .Furcsa dolog ez a Tigrisekkel . mindig ugyanabba az árokba értek vissza. Róbert Gidának így jó idejébe tellett. amit nem keresünk.Mér nem? .Majd máskor. . hogy a Tigrisek soha el nem vesznek. egy sarokba kuporodott. és megpróbált saját magából kifelé ugrálni.Majd meglátjuk . Tigris.Kereshetem őket én is? .Tigris. amit nem keresünk. ha felszedelőzködünk.Hát jó . ha Róbert Gida meg a Tigris látják.Hát ha haza akarunk találni. Micimackó már unta az árkot. Valahányszor feltűnt előttük a ködben.A dolog úgy áll . Malacka és Nyuszi elvesztek az Erdőben. mert akkor esetleg olyasmit találunk. . hogy ő szomorkodik azon.kérdi mohón Zsebibaba. . és Zsebibaba belevágott. és képtelenek vagyunk. .kérdi Micimackó lassan -. drágám . másrészt nem szerette volna. Egyrészt gyakorolni akarta magát benne. . drágám. és hazamentek ebédelni.Ma még nem. amit keresünk.. Egy árokban pihentek.Egyszerűen csak nem tévednek el . ha mihelyt innen kitesszük a lábunkat. hogy mi bizony valahol eltévedtünk.. hogy „SEGÍTSÉG! SEGÍTSÉG! SEGÍTSÉG!” Igaz.kérdi Nyuszi.” Akart is valamit mondani. végre tudom. de találunk. úgy gondoltam. Melyik lesz a legjobb út? . Kanga megkérte őket. mikor Róbert Gida bedugta a fejét az ajtón.suttogta Tigris Zsebibabának -. ez valahogy úgyse jó így. miközben senki sem rebegett köszönetet a szép sétáért .magyarázta Zsebibabának Tigris. hová lett Micimackó? . és újra visszatalálunk? .vélte Kanga.magyarázta Tigris.vallotta be végre Nyuszi -. Zsebibaba. míg megtudta.Most mehetek és kereshetem őket . akkor ezt se találnánk meg többet. újra próbáljuk megkeresni. hol vagyunk!” Ilyenkor Micimackó is szomorúan megjegyezte: „Hiszen én is tudom. kicsit ostobának tetszett az ilyesmi. ne beszéljenek egyszerre. . fenn az Erdőben.mondta Róbert Gida -. hogy mi történt ma reggel.kérdezte. . akkor meg kell őket keresni. hogy ez mit jelent. aki nagyon jól tudta. 50 . .

mindenáron meg akarta találni. különös hangokat hallatott. majd megtaláljuk azt a valamit. Tigris az Erdőben bolyongott.. . ahogy Tigrisek szoktak. nekem haza kellett jönnöm... én tudni fogom... de ha senki se beszél. Jövök én is. akkor megtalálnám.. Malacka. mintha nem is ijedt volna meg. mert Micimackó alaposan el volt foglalva. Micimackó és Malacka már húsz percig vártak akkor.. még volt értelme. úgyis csak ugrik.Mert nincs is . .ismerte be Micimackó. és aztán visszajönnénk bele. ahogy Malackák szoktak.Jaj. majdnem hogy visított..Nézd. Nem akarta zavarni a csuprokat.mondta Micimackó -. mert kezdte tudni. mert valamit itthon felejtettem.... . Malacka. menjünk haza. Micimackó felállt. hogy esetleg mégse találnád meg. .Mi majd itt várunk rád.mondta Micimackó alázatosan.Nem . akkor. Úgyis keres benneteket. ..Valami eszembe jutott.. Hangosan persze nem merte mondani. ezek engem már órák óta várnak haza..Ha kijönnénk ebből az árokból. és így hát. meg a Malackának is... ő majd megtalálja. valaki elkiáltotta magát előttük: a ködben ott állt Róbert Gida. mert ez a Nyuszi beszélt és beszélt és beszélt.Azt gondoltam. aztán megfordult és jött vissza. hogy milyen ostoba ez a Malacka. Elindult a ködbe.mondta egész hanyagul... taszigálniuk.. .. . .De kérlek.. Most gyerünk.. . magunkkal kellett volna hozni...mondotta Micimackó. Nyuszi csak nevetett azon... lám! A hangok irányában ott Tigris! De most úgy látta. .. . Együtt indultak.Esetleg Tigris megtalálja.Hát itt vagyunk. egy ideig Micimackó nem is szólt semmit.Jó.. a Tigriseknek tulajdonképpen így kell ugraniuk. Hát jött szépen haza Micimackóval..sikoltott Malacka. 51 .Hát itt vagytok? .. amelyik ha ugrik nagyot. Mikor annyira biztos volt a dolgában. Eddig nem hallottam.. Csak épp gondoltam rá. nézte..felelt Micimackó. FÉLÉNK ÉS ALÁZATOS Nyuszi..Hát Nyuszi? . azt hiszem. Nézd.. ..Ja .Gyerekek! .Azt nem tudom. .siránkozott Nyuszi.. csak azok a tizenkét csuprok. hol vannak. Nagyszerű egy Tigris ez! Ez egy Segítő és Mentő Tigris. Egy igen-igen ijedt. te talán tudod az utat? .. .. Micimackó . Tigris! No de ilyen szerencse! . hogy mit akarnak.De nekem tizenkét csupor mézem van a kredencemben. hogy már azt se bánta hívják-e a csuprok vagy se. hogy ez egy egész Barátságos Tigris.De mikor elkezdtem mondani.. .. próbáld meg . Végre meghallotta a hangot. kezdett ám. Hirtelen mégis valami hangot adott. és csupa izgalom volt -. úgy tett. bizony .. amíg nézte.mondta hirtelen Malacka. Valami elromlott közben. A Félénk és Alázatos Nyuszi uzsgyi neki a ködnek. mert hátha mégis téved. és kereste Nyuszit. olyan Tigris.. hosszú ideig kellett nézni. hát hadd ugorjon. és nézte. . merről jön a hang. Mehetett úgy száz métert..

Ide süt mindig a napocska. Langyos és napos a zugocska. mikor a szél lekaszálta a levelet a fákról. hogy segítsünk neki újat építeni. én azt vélem . . . mert úgyis Csütörtök van. hogy mit csináljanak most. és a birtoka az egész.Hangosabban.Mert ami engem illet. elfelejtettem Malackát! Övé belőle egy kis rész. hogy ilyen ereje van a szélnek. kérlek. Hú. én azt akarom. Talán ki tud eszelni valamit.. Micimackó tud. ilyen alkalmakkor leültek ott. valamit ki kellene eszelnie Micimackónak. Azért megyünk. kicsit nyalakodtak. Valamelyik őszi reggel.mondta Malacka. egy Gondolkodó Sarkocska volt: ott szoktak megállni és a dolgokat mérlegelni. ha az ember valakit látogat. . Tudni kell mindenkinek..vélte Micimackó. és a szél se érte. Az ember beteget látogat. mer akkor azt úgy hívom. Meleg zug volt. és Micimackónak fel kellett őt emelni. nem hallom jól. Hangosan vitatkoztak: . Valamelyik nap elhatározták. Micimackó otthon is volt. 52 . elmegyek a Micimackó Kuckóba. és olyan hideget csinált éjjel.. mire jó ez a kitűnő helyecske.Na..Mi nem igaz? . mert nem is sejtette. hogy az ágakat is le akarta kaszálni.Mehetünk is. mert van itt egy kis nyalánkság részedre” . és vége a látogatásnak. és amikor Malacka újra leült. hogy: „Jaj de jó Nap.Nyolcadik fejezet. ezt a dolgot Micimackó versben akarta megörökíteni. vagy valamit meg akar tudni.Na akkor menjünk és látogassunk meg mindenkit . úgy a feleúton.. és ott azt mondják neki: „Ejnye. Még szerencse. Ekkora szél! Hátha az ő házát el is fújta? Talán azt akarja. Felkeltek. jó szorosan egymás mellett.akkor rendben is van minden.és: . hogy valami okának kell lennie annak. és törték a fejüket. elgondolták azt is. Beinvitálta őket. ha látogatóba indultak egymáshoz. és meglátogatom Fülest. keressük fel előbb Róbert Gidát.mondta Micimackó -. de ha nincs odahaza. Micimackó. akkor úgyse kereshetjük fel . Először Micimackó házába nyitottak be. . éppen jókor jöttél.Ami pedig engem illet. hogy mihelyt odaértek.Mer ha az ember úgyis órák hosszat sétált már a szélben. mikor már ott voltak. Micimackó és Malacka ketten üldögéltek a Gondolkodó Sarkocskában. hogy nem csinálnak semmit.” Malacka ugyan azt tartotta. .. nem igaz? . akkor megindultak. és mentek tovább Kanga Kuckójáig. és kívánhatunk mindenkinek Boldog Csütörtököt. és hirtelen betoppan valakihez. hol Micimackó heverész. amelyben Malacka nagy tettet hajt végre Micimackó és Malacka kuckójától nem messze.

.Hát isten veled. Mire Micimackó elmagyarázta a dolgot.mondta Füles. az van neki. mi különös van azon. de az bizonyos.Nem a!.Én azt hittem. bizony.Úgy van.mondta Micimackó -.Esze. Nyuszi. mert Boldog Csütörtököt akartunk neked kívánni .kiáltották vígan már messziről. hogy csakugyan valami komoly dolog hozott ide .. .mondták. Már akkor Róbert Gida is otthon volt.Szervusz.Mire Kanga házához értek. . . hová fújta a szél azt a kedves kis Malackát?. . és igazán örültem. hogy esetleg a szél elvitte . nehogy lekéssenek egy Tulajdonképpeni Uzsonnáról Bagolyéknál. . Mire újból nekiszedelőzködtek. Hiányoznál.És hogy milyen is nálad.Itt vagyunk. Azt kérdenék: „Ejnye. engem is észrevett.Talán eltévedtetek? . .Persze. biztos-e. és könnyed oldalgással siettek el.Azt hittük.mondta Füles. . igazán örülünk.. Füles! .mondta Micimackó elmélyedve.. hogy észrevett. .. . Füles! . hogy csütörtök van? . amit az ember hamar elfelejt. .mondta Micimackó. Malacka.Jó. mint akiknek nem fontos . Nem tesz semmit. Majd meglátjátok. Kaptak így is egy Majdnem Uzsonnát.Esze. hogy láthatunk. hogy ott kellett maradniuk ebédre. az van neki. Egy-két nappal ezelőtt repült erre.mondta Füles. nehogy a szél elfújjon.Isten áldjon! . Talán elfelejtették.Mért.Van neki . nagyon megörült a vendégeinek.Nyuszi csöppet se buta .Vigyázz. Okos .kérdezte Nyuszi. . Na. . . Siettek is Nyuszihoz. Nemsokára Micimackó és Malacka újból felkerekedtek. és most megyünk is Bagolyékhoz. nem volt olyan nagy a baj. szaladtak Micimackó kuckójába. ki kellett próbálni.Úgy vélem . ahogy bement. Füles. ejnye. már annyira el voltak fáradva. Nosza.Hát csak menjetek.mire persze leültek. hogy végre megtalálják Fülest.vélte Malacka. 53 .Ez furcsa. amennyire csak tőlük tellett.. Párszor ki-be járt az ajtón. akinek mindig Rengeteg Fontos Dolga volt. akik ott is maradtak majdnem uzsonnaidőig. hisz ez a ház még áll! . mégis. Micimackó és Malacka még egy kicsit körülszaglásztak. Kedves tőle. kérlek. Nem mintha megszólított volna . hová. csak annyit mondott: ... Csak meg akartunk látogatni . Az embert sok mindenre felbátorítja. .. hogy éppen olyan jól ki tud majd jönni. Talán valakinek le kellett volna bontania? .vélte Malacka.. és jó lesz sietni.. és azért kaptak valamit. Mire hosszú hallgatás következett.mondta Malacka.. hogy áll .. ott milyen jó. ez az oka annak. bizony kicsit hideg volt odakünn.erre. . Délután lévén.Senki se vitte el. . . Nézd csak. hogy soha semmit meg nem ért.. .No! .” Igazán mindenki szeretné tudni..vélekedett Micimackó. Micimackó. isten áldjon meg.utóvégre hosszú út áll előttük. figyelmeztetlek! -. most hátulról kapták a szelet. Ez olyan.

és kihámozta magát. .. vigyázz! . Még egyszer átgurult a szobán. és kilátszott belőle két fül. mi az? Szörnyű csattanás. . Micimackó. . Bagoly háza igyekezett magát a lehetőség szerint összeszedni.mondta Bagoly barátságosan. hogy festene falnak. hogy az is szőnyeg legyen már egyszer. rettenetes recsegés-ropogás töltötte be a hajlékot. lassan lefelé kezdett süllyedni. mert úgyis Csütörtök van.. hogy kicsit megkésve érkezett. amelyik valamikor padló volt.. Az óra elegánsan siklott le a kandallóról. .Akkor is épp ilyen ronda nap volt. labdává csavarodott. de most szerette volna tudni.. csak az ingaórát! El az utamból! Malacka! Malacka. míg eljutottak a Százholdas Pagonyba.Kérlek. Bagoly . Szépen megköszönték.mondta Micimackó -. ha kijelentem. Aztán jött egy még nagyobb reccsenés.. atyaúristen.Na és ha nem éppen akkor? . útjában néhány vázát ragadván magához. és azt óhajtotta. Micimackó.Jaj. mielőtt elmegyünk. De most szembejött a szél..mondta Bagoly. Bagoly! .látni akartunk.Mert látod. de vajon az igazat állítottam-e.valamelyik nap. és kényelembe helyezték magukat. Bagoly ünnepélyesen bólogatott. Malacka . hogy el ne késsünk . Ezek a Malacka széke köré csoportosultak éppen akkor. Malacka is itt van. hogy véleményem szerint csuda egy ronda idő van odakünn.mondta -.Na és ha egy fa akkor esik le. mikor a vihar tombolt az ágak közt. hogy vagy. 54 . s úgy kellett törtetni előre.Csuda . és a székek halkan Malackára borultak. mikor éppen alatta állunk? .sivított Micimackó.Nekem úgy rémlett . igazítsd ki a szavaimat.Isten áldjon! . .aztán csönd lett. . aki éppen olvadozni kezdett. bár az isten adná. te. és újra kiegyenesedhettek. .Vigyázz...Helyezzétek magatokat kényelembe. rámájával együtt magával hozta azt a darab falat. . ha tévedek .felelt Micimackó helyett Malacka. .Ülj le. borzasztóan siettünk. .amott van az olajfestésű képe jobbra tőletek a falon . Tudod..Micimackó és Malacka véglegesen elbúcsúztak. s darab ideig senki se tudta volna biztonsággal megmondani. Szárítgatta a fülét.. Bagolyékhoz.mondta Micimackó alapos megfontolás után. bár odahaza lenne végre a tulajdon házában.. hogy Észak merre van. . Malacka fülei a feje mögött billegtek. hisz én rád esek! A szobának az az oldala. Malacka megvigasztalódott. Mintha egész csomó óra telt volna el. mikor Malacka felállni készült róla. míglen egyszerre csörrent valamennyi egymás nyakába azon a helyen. Kicsit idegesek voltak muszáj volt odafigyelni.Eljöttünk megkérdezni. és gurulni kezdett a szobán keresztül. aztán egyszer-kétszer felfelé meg lefelé ugrott. . a nagybácsi. Nemsokára egész vígan. mikor Róbert nagybátyám ... A szoba egyik sarkában az asztalterítő felduzzadt. s baktattak előre.. amit Micimackó foglalt el.. . aki a kandalló előtti szőnyegecske helyét volt elfoglalandó.. Róbert. derűsen kopogtattak Bagoly ajtaján. Te is..Jó napot. amin tartózkodni szokott. akárcsak holmi zászlók.mondta Micimackó.

Malacka . hogy mi illet vagy nem illet engem? .vélte Micimackó.Nem tudom biztosan.Hol vagyunk? .mondta Micimackó a szék alól. .Ahá! .Azt mondta..Alighanem leszedte a szél a házad Bagoly.Hát akkor ki csinálta? . mert épp uzsonnázni akartunk.Pedig ott tartotta. Na igen. vagy úgy. ..E barátságos szavakkal felrepült. akkor nem Micimackó a hibás.Arccal lefelé vagyok valami alatt. .Talán most annak is megváltozott a helye . s nemsokára Micimackó alulról felfelé kecmergett ki s körülnézett. .Juj ! .így a Szék.mondta Bagoly igen szigorúan -.. Zavaros hangok hallatszottak az asztal mögül.. aki a levélszekrényének szépségét csodálta.És Bagoly mindig a mennyezeten tartotta a levélszekrényét? .Bagoly .Na? .Oda nézz! . .mondta Bagoly. Azt hittem. gyere le. .. Megjelent Bagoly. Csúnyán nézett arra a darabra.Bagolyéknál vagyunk? .Nem vagyunk olyan biztosak benne .Hja. . Micimackó. ilyenkor.Ú-úgy? Gondoltam.Micimackó .Ha a szél volt .vélte Malacka.Nem lehet .Alighanem a szél .Nem a’ .Az izé .Mit mondott.mondta Malacka.Nem hinném .mondta Malacka -. 55 .Malacka! . te csináltad ezt? . ami Micimackóból látható volt. azt mondta. . Együtt húzták-vonták a karosszéket. . mint aki hihetetlenül bosszankodik -.A mijét? . hol van Micimackó? . leszállt.Mert ő szereti a változatosságot.mondta Micimackó. Bagoly. hogy ami engem illet. . . .. hogy téged nem illet vád.Alighanem. . és úgy festett. Malacka lehajolt hozzá. Malacka.kiáltott Micimackó halkan.mondta idegesen Malacka. .mondta alázatosan Micimackó. az ember nehezen pillant fel mennyezetekre. hogy megnézze az új mennyezetet. és segíts Micimackónak. Akkor őt vád nem illetheti. és nem lett belőle semmi. .mondta bagoly eltűnődve -.. .. inkább Micimackó.. . . . . a szoba másik sarkában.. .kérdezte a székek egyike.. Bagoly megváltoztatta a hangját.

ahol az ajtó volt. akkor aligha foglalkozhatnak a Menekülés eszméjével. ugyan nem mehetünk ki.felelt gyorsan Malacka. . . Nem jött semmi.Szépen vagyunk.Na? . mellembe szorultan az ébredést várom. . . és olyan ajtó volt benne. Micimackó? . ami még nemrégiben szintén fal volt. s legjobb lesz.Mert .Éppen most jutott valami .kérdezte Bagoly. és nem is találja szépnek.Fel tudnál repülni a levélszekrényig. szájad.Hát éppen erről van szó. Malacka.Mit csináljunk. .kérdezte félénken Malacka. amit ajtónak lehetett használni. ez csak nem szép! Majd széjjelpréseltek. te szegény állat. ó. hogy ez volt az egész. heverni a nyári nappal szemben.Na.Á! . de egy másik. Vállamba benyomva csak arra gondótam: Délutáni álom? Hasamon forogva. Csakugyan tépelődni kezdett. ami még nemrégiben is fal volt. dúdolok de nem jutott semmi eszembe. akrobatának semmi.Azt úgyse tudná. 56 . Bagoly köhögött. Micimackó ott ült a padlón. . Épp erről kellett volna Micimackónak nyilatkoznia. ha Malackát felkapod a hátadra? . kérem. Arra valami ráesett.Nem jut véletlenül az eszedbe valami? . mint akinek semmi köze a vershez. . gondolom.Mindjárt el is kezdte: Hevertem hátamon. majdnem felkéseltek nyakad. gondolom. Arcom fődbe benyomódik.Olyan kis semmiség. Felnézett a mennyezetre.tette hozzá .ott. Ám egy derék medve? Annak csak nincs kedve szék alá nyomódni? Szorítják meg nyomják szegény öreg orrát.. füled.felelt Micimackó. és kijelentette. ha Micimackó azt hiszi.kérdezte Malacka. . . mi? . Nem volt külön dolog. hát akkor hogy lehet másképp kimenni? .

. mire Malacka megjegyzi: . Talán lehetne. ahol a leveleket szokták bedobni. hogy nagyobb leveleket kap. .Úgyse szakad el ..Szép. Nagy Dolog lesz az.Hiszen olyan Pici Állatka vagy. s ha megmentesz mindnyájunkat.. hogy hiszen egész jó egy Te-Te-Te-Terv ez is. neki mégiscsak repülni kell. ha másra gondolunk .Mert tudod. Micimackónak tetszett. Bagoly. ha az ember kétszer is elmagyarázza. jutott valami az eszembe. Ilyesmit Malacka nem hallgatott szívesen. lemászik a fán. ügyes medve. hogy akkor Micimackó és Bagoly elengedik odalenn a madzagot.Te Bagoly . 57 . hogy szinte felkiáltott: „MOST NÉZZETEK!” Csak attól félt. mert akármennyi madzagjuk van. hidd el. persze.. Ez is olyan dolog. Micimackó előtt felrémlett az a nap.Hacsak a madzag el nem szakad. Egy szomorú pillantást vet vissza életére. és mindenki őt bámulta. esetleg Verset is csinálok róla. újra megrohanta egy gondolat: . akármennyivel is húzzák fel. és csak néznek. gondolta. . és a népek majd éneklik. Malacka még gyorsan megjegyezte. ha Malackát betehetjük a levélszekrénybe.de Bagoly csak azt mondta: . arra az esetre. .Bagoly az ilyesmihez szükséges Közbeiktatott Izmokról értekezett. és szerényen megjegyezte.vélte Malacka. s érezte. mielőtt értik. mást itt nem lehet tenni..suttogta Micimackó vigasztalón. hogy a madzag másik végét a csőrében tartja. Bagoly kijelentette. hogy ő szép kövér. hogy nem húzták fel madzaggal a mennyezetre. hogy nincsenek meg hozzá a szükséges tudod már mik . lehetne őt újra bámulni.Na és akkor Malacka csakugyan ott van . mikor kimenthette Malackát az áradásból. lehozza a földre. és én alattad állok.De hisz azt mondtad. Beszélt ő már egyszer erről Róbert Gidának és Micimackónak. . hogy miről van szó. . hogy majd újra megemlítheti. hogy hiszen csak egy gondolat volt. s mikor mindennel elkészültek.. átmászik ott.. ahogy elképzeltük.selypített Bagoly. mindaddig. ott ahol most áll. Malacka is nagyot húz.Á. igyekezvén segíteni. . S mint az előbb.Találunk másik madzagot. haladunk felfelé! .A dolog úgy megy. már annyira büszke volt. kövér.véli Bagoly. de úgy látszik. . de aztán elszántan bólintott Micimackó felé. Nagy Dolgot művelt a Malacka .Haladunk. . minek is akkor beszélni róla. Várta is nagyban. ügyes Medve vagy . aztán dobja föl a levélszekrénybe úgy. akármilyen szívesen tenné. . és sokat fogunk még róla beszélni. és kijelentette. Hogy aligha tehetné. hogy ő úgyis sokat hízott darab idő óta. S miután mostanság nem bámulták túlságosan gyakran.Akkor jobb is.vélte Bagoly. hogy múltkor csináltatta nagyobbra a levélszekrényét. a boldog órákra. és segítséget hoz. Azt átlöki a dróton.mondta derűsen Micimackó. amiket az Erdőben töltött olyan módon. Kössön az ember egy darabka madzagot Malackára. .lám Micimackó írta rá a Verset! Hát ettől Malacka megvigasztalódott valahogy.mondta -. és várni lehetett . amíg a másik vége szépen felemelkedik. hogy jó. mint emelkedik lassan a mennyezet felé..

Csakugyan, elég hamar ment. Malacka kinyitotta a levélszekrényt, és bemászott. Aztán, mikor leoldotta a madzagokat, benyomta magát a hasadékon, amelyikbe a régi szép napokban, mikor még ajtó volt az ajtó, rengeteg levél érkezett Baglyocskához váratlanul, miket saját maga írt magának. Nahát nyomakodott és tolakodott befelé, addig-addig, amíg csakugyan kinyomta magát. Boldog volt és izgatott; gondolta, levisít egy utolsó istenhozzádot a bent rekedt foglyoknak. - Itt minden rendben - mondta a levélszekrényen keresztül. - A fádat, amin laktál, ledöntötte a szél, Bagoly, az ajtón keresztül pedig egy ág fekszik. De nem baj, mert én meg Róbert Gida majd elhordjuk innen. Micimackónak is hozunk majd egy madzagot, én elmegyek, és elmondok neki mindent. Le is tudok mászni, tudom, hogy veszedelmes, de én azért megteszem, szó sincs róla, aztán egy fél óra múlva visszajövünk Róbert Gidával. Isten veled, Micimackó! Meg se várta, míg Micimackó felel: Isten veled, Malacka; köszönet és hála - hanem ment útjára. - Fél óra - mondta a Bagoly, és kényelembe helyezte magát. - Na, ez épp elég idő arra, hogy elmondjam azt a történetet Róbert nagybátyámról, akit elkezdtem... tudod? arról, akinek a fényképén fekszel. De hát hol is tartottam? Persze, tudom már. Hát kérlek, az is egy olyan szörnyű nap volt, aznap délután, mikor... Micimackó lehunyta a szemét.

58

Kilencedik fejezet,
amelyben Füles megtalálja a kidőlt fát és Bagoly el is foglalja Járta Micimackó a Százholdas Pagonyt. Ott állt, ott bámészkodott, ahol azelőtt a Bagoly háza volt... Bizony, az most nem festett háznak. Olyan volt, mint egy fa, amit kidöntött a szél. Ha meg a házadnak ilyen pofája van, akkor itt az ideje, hogy más lakás után nézzél. Micimackó „Titokzatos Izenet”-et talált aznap reggel a kuckója előtt: „ÚJ LAKÁST KERESEK BAGOJNAK TE IS UTÁNANÉZHETNÉL HALLOD NYUSZI.” Míg azon törte a fejét, hogy ez mit jelenthet, Nyuszi ott termett és megmagyarázta. - Hagytam ám ilyen üzenetet a többieknek is - mondta Nyuszi -, megmagyaráztam mindnek, mit jelent; most ők is fognak keresni. Na isten áldjon, elég dolgom van. - És már szaladt is. Micimackó lassan kocogott utána. Volt neki különb dolga; még hogy ő keressen új lakást Bagolynak! Előbb úgyis verset kell írni a régi lakásról. Malackának ezt a verset már napokkal ezelőtt megígérte. Azóta, ha találkoztak - nem mintha Malacka sürgette volna, de az ember érezte, hogy mért nem sürgeti. Ha csak említeni mertek előtte olyasmit: FA, MADZAG, SZEKRÉNY, ÉJJELI VIHAROK - Malacka orra vörösre gyulladt. Ilyenkor hamar másról kezdett beszélni. „Mert ez se könnyű feladat - mondta Micimackó magában ahogy ott állt és nézte az elmúlt Otthont. - A zümmögés, a költészet... nem lehet ám ezeket csak úgy megkapni a boltban; hatalmunkba venni őket... Ezek olyanok, hogy inkább ők kerítenek bennünket hatalmukba! Méghozzá elébük kell menni...” Ment és várt. Darab ideig várt. „Na majd úgy kezdem: Fekszik egy fa itt - mert csakugyan fekszik; aztán majd meglátjuk, mi lesz.” Így lett: Egy Fa fekszik itt. Itten egy Fa fekszik, mit Bagoly szeretett. Míg állt, szerette. Őt szerette. Barátjával dicsőítette. (Barátja ÉN valék, ha még e Tényt nem tudnád, kedvesem.) S erre lett egy RE-ET-TENETES. Re-et-tenetes vihar, mi hasra fektette fáját. A laposra vágott fa ellaposodott, ah, mily rémséges állapot! Lakása... fája... a barátja álltuk körül, miként koporsót, ilyet nem láttam még soha.

59

Malacka ekkor (A MALACKA!) gondolt nagyot, és azt kimondta. BÁTORSÁG - mondta és REMÉNY, nekem kell egy MADZAG. Kemény legyen, de inkább vékony. Mindenesetre MADZAG LEGYEN. S ha nincs, na jó, ám hozzatok egy Kötelet. És a LEVÉLSZEKRÉNYT elérte. Micimackó és Bagoly legott, hálás köszönetet rebegve, előtte térdre is rogyott. (Honnan levelet szoknak szedni „Ide levél jön!” felirattal.) Oda nyomakodott Malacka, s onnan intézte, áhitattal mentési kísérleteit. MALACKA, hős, Te! Hős bizony! Remegtél? Nem! Hát sápítoztál? Nem! Kúsztál, sodródtál azon az „IDE LEVÉL JÖN CSAK”-on által. (Én láttam ezt, kérem! Én láttam!) Láttam Malackát, mint szaladt. („A Megmentőt én elhozom!”) Egy Bagoly van veszedelemben s egy Micimackó! Úgy bizony! Emberek! (Jöjjetek, és megtelt a berek.) Segítség ide, hej, segítség! Ordít Malacka, s jöttenek Dicső Állat... Dicső Malacka! S ajtót nyitottak emberek, most a rabok kijöttenek. Malac, éneklem tettedet. Ez megvolna - mondta Micimackó, és háromszor egymás után elénekelte magának. - Nem olyan lett, amilyennek gondoltam, de meglett. Hát most majd eléneklem Malackának. „ÚJ LAKÁST KERESEK A BAGOJNAK TE IS UTÁNANÉZHETNÉL HALLOD NYUSZI.” - Ez mi? - kérdi Füles. Nyuszi megmagyarázza. - Mér, hát mi van a régi házával? Nyuszi ezt is megmagyarázza. - Nekem igazán nem mondanak el semmit - mondta Füles. - Engem semmiről se értesítenek. Pénteken lesz tizenhét napja, hogy nem szóltam senkihöz egy szót se.

60

hogy egy TISZTESSÉGES MICIMACKÓ VERSET kellene írni arról a TUDODMÁRMIRŐL? . A beszélgetés második szakaszában már nem is látszik.mondta -. . Mindig itt vagy. és még mindig azon tűnődtem.Meg is írtam. .. hogy mit feleljek..Micsoda? Ja. ez a Füles” .Kijelentetted. Annyit mondtál: „Halló!” . ne felejts el értesíteni. . az Erdőnek ebben az egy sarkában.Malacka orra pirulni kezdett.De nem diskuráltál .mondta Füles. Malacka. ha az egyik beszélőnek a farka mihamarabb láttávolon kívül kerül. Nyuszi egy lábon állt darabig. Gondoltam: majd azt mondom neki. a fene egye meg. . . Sose látogattál meg egyikünket se. Láttam a farkadat száz méteren szaladni dombról le. Nyuszi .. Pedig én magam is itt voltam ma egy hete. ADOK-VESZEK. ha kedvem van. .akkor már mehetek is.. .. isten áldjon! És ha véletlenül találsz valami jó tanyát Bagoly részére. pláne. .Ja.Majd gondom lesz rá .S ma szombat van . . Micimackó? . igen. . Füles. mert nekem most úgyis mennem kell.Nem beszélgettél. . Nem mondtál semmit.mondta Füles.Nekem akkor sietni kellett. Nyuszi megindult.Hát ebben igazad van. .de akkor már késő volt.Az akkor tizenegy nap lenne.mondta végre.Kicsit elhanyagoltalak benneteket. .mondta Micimackó némileg félénken. Micimackó megtalálta Malackát és együtt indultak el a Százholdas Pagonyba. . amit mondasz.Isten áldjon! . Malacka . és várod.. Micimackó? .Na igen . Kicsit jönnöm-mennem kellene. Miért nem mész te hozzájuk néha? Füles kicsit hallgatott. „Mi?” . 61 . mikor jönnek a többiek hozzád. igen.Jövő pénteken lesz. . „Hallo-Mi?” Evvel nem messzire jut az ember. mikor én neked kijelentettem. mikor már egy darabig hallgatagon mentek egymás mellett. Ott le is telepedett. A vörösség Malacka orráról lassan átment a fülére.Hát tizenhét napja éppen nem lehet.és már szaladtál is. .S ha azt hallom kívülről: „Ejnye. .Mi az. Nem váltottunk szót. Gondolkodott.Ez nem volt tisztességes üzlet.Te vagy a hibás. . Kicsit többet kellene mozognom. Füles.Emlékszel te arra. . emlékszem.Te.mondta Füles.. .Ebben lehet valami.mondta Nyuszi.

mit.Én legjobban szeretném.kérdezte végül.Meg is írtad. mintha nem is figyelnék oda. Foglalkozni kezdett magával. amelyik úgy szólt: „MALACKA! Hős. akart is valamit mondani.. és elhajította.Malacka hallatlan közönyt tettetett.. ha most itt elénekelnéd nekem..... Én szerettem volna tudni.. . fölvett a földről egy ágat.. Nyuszi újra elmagyarázta nekik. Mert eddig még dicshimnuszt senki se írt Malackának (MALACKÁRÓL!). Ha egyszer a vers mondja. Bátor Malacka ő.. Micimackó említette nekem. Azt. Malacka nem szólt semmit. és ez a szőnyeg. Én meg elfordulhatok és mondhatom: „Igen.. hallgatta. Malacka. . . Mert akkor Mindenki hallja.Ó! .Dehogynem. Ha most itt mindjárt eldúdolom.Nem szoktak hétszer zümmögni.Hát . amit kihoztak a régi lakásból. Mindannyian nekiláttak a munkának. onnan kiáltott fel Bagolyhoz néha-néha: . 62 . Hisz csak úgy tudom a bútort rendesen elhelyezni. te!” Ügyes dolog így kezdeni egy verset. nem jött ki semmi.. Izéről. Róbert Gida vezényelt.mondta Micimackó ..Ez csak olyan belső remegés volt . aki egy pillanatra megállt. . Úgy értem: csakugyan megírtad? . belsőleg.. Ahogy odaértek Bagoly régi háza tájára.” És úgy tehetek.kérdezte Malacka. hanem a sálam.” . hisz ez már csupa rongy! Bagoly pedig méltatlankodva felelgetett: . hát ott volt már mindenki. ezt a régi mosogatórongyot úgyse használod már semmire? Jaj..Ugye. Aztán elénekelheted mindnyájunknak.mondta Malacka. . Malacka felsóhajtott boldogságában.Hát nem is . de bár köhécselt is egyet-kettőt.Ilyet ugyanis nem írtak soha. hogyan csináljanak. mi? Mikor az az Izé. nem. Micimackó. ha esetleg nem értették volna rendesen. .Mert eleinte bizony egy kicsit.. Micimackó. Micimackó elkezdhette: . képeit meg mindenféléjét.. .Hét? .. Mindent szépen bele az újba.Nem szóltam. hogy az úgy igaz.Megírtam. . szerette volna..mondta Micimackó. . Malackának fellángoltak a fülei. és az különben se mosogatórongy. vagy megvárjuk. azon húzták fel Bagoly karosszékét. az mind kell. és aztán valamennyiük előtt egyszerre zümmögöm? Malacka elgondolkodott. Mire Micimackó elkészült.Csakugyan elkövettem én ezeket a hőstetteket? . Malacka. neked hogy kedvesebb. De a vers azt mondja: „Remegtél? Nem.a versben persze hogy megtetted.mondta Micimackó. Volt nagy kötelük. Micimackó? Arról az. ha egyiket-másikat újra elzümmögi.. . . . amíg a többieket is megtaláljuk.És mit csináljon egy ilyen Egészen Pici Állatka? Ha egyszer kicsit remeg..A többieknek már mondtad? . Kanga odalenn kötözgette a kötelet. Micimackó elzümmögte neki mind a hét verset. kivéve Fülest. pironkodott. de nem merte kérni..Hét szakból áll. És az emberek tudják.

. Gyere velem. Bagoly? . mi a fürdőszivacs.Egyedül . ha ez is lejönne. hogy a lakása szégyellni való Lyuk. Malacka és Zsebibaba kíváncsian hajoltak fölibe. mert sose tudta. Bagoly. és kijelentette.kérdezte Bagoly bosszúsan. kedves! Nagyon gyorsan mondta. és rajta a ház neve: „ODVASLAK” Ez volt az az izgalmas pillanat. mutasd meg nekem a Bagoly fürdőspongyáját! Jaj. mert ilyesmiről nem is tudott. akik helyesírást tudnak.Jaj. mi az.Na és hogy állunk az új házzal? . ott van ni! Ó. . mikor ott fekszik előttük.mondta hangos suttogással. Össze is veszett Bagollyal. levegőtlen és piszkos.kérdezte Micimackó. Milyen rémesen néznek ki azok a kecskebékafarkak . a mocsár mellől. . aki egy fűszálat rágcsált -. ugye.mondta Róbert Gida..Zsebibaba minduntalan felröppent a kötélen. hogy azok a spongyái mosakodáshoz. Malacka csak úgy odavetőleg megjegyezte: ..Ja. most már csak a ház kell neki. Füles! .mondta melegen Róbert Gida. és kijelentette neki.Arról értesítettek . Kangát ez zavarta kicsit.mondta. . úgy látszik. Leült az „ODVASLAK”-ra.Hát. hogy a vers kitűnő. mit csinált.Ez lesz az új házam neve . kihallgatja a beszélgetésünket . Füles lassan maga körül nézett. mikor valami levágódott a fáról.Valaki. és ráesett Bagolyra. . . Hiszen egyelőre úgyse fontos.a hír az Erdőn át szivárgott hozzám. .mondta Kanga. nem rossz? Úgy értem. és mosolygott magában.mondta Bagoly fontoskodva.ott ni! -.Nevet már talált az új háznak . és hogy legjobb lenne. . ahol nemigen járnak -. Bagoly! Ó. és eltolta az útjából Zsebibabát és Malackát.Találtál már új lakást. Mire Micimackó és Malacka odaérkeztek. ott van ni.Ez derék . Megdicsérték Micimackót. akkor úgyis jól nézünk ki. már valamennyien boldogok voltak. és Zsebibaba rögtön sírni kezdett: . . mintha a sarokból nőttek volna ki. és megmutatta. Tudod.Na nézzék! Hát itt vagy? Hát te hol voltál? Füles rájuk se nézett. kijelentették. Róbert Gida.. s ha a népek azt se tudják már. kicsit megpihentek: meg akarták hallgatni Micimackó új dalát. mikor már a spongya.. te vagy? . . De Kanga csak ennyit mondott: . . Róbert Gida felugrott.mondta Róbert Gida. megmutatom a lakást.Egyedül vagyunk? . . A felirati tábla leesett a földre. Bagoly. hogy bizonyos Személyiség lakást keres.Zsebibaba. mint vers. aztán visszafordult Róbert Gidához.Ja. és egy-egy újabb berendezési tárggyal jelent meg. .Jó reggelt. Bagoly lenézett. Róbert Gida! . vagy úgy. kicsit csodálkozott.. hisz az nem is spongya má. lenn.Halló.. . mert így mégse lehet beszélni olyanokkal. hol van Zsebibaba. Négyszögletes deszkadarab volt. 63 . Majd röviden és gúnyosan felkacagott. és rendesen ki tudják írni: KEDD.No nem baj.kiáltott Nyuszi.

Mit gondolsz. ha a te házadat fújta volna le a szél? De még mielőtt Malacka felelhetett volna. . hát csakugyan az volt. . elindult a barátaival. Róbert Gida előbb kérdezni akart valamit. és felvette a felirati táblát.mondta Füles büszkén. hogy új lakáscíme „ELMÁZOLÓDOTT”. Micimackó megelőzte. hogy kezdje.a lakás mindenesetre nagyon szép. de nemigen tudta. örülni fogok a társaságuknak. mert nem tudta. .S remélem.és újra: „Na de ha mondom!” S mire odaértek. kétszer is. Micimackó .. . De az ember lélegzethez szeretne jutni.Ha Micimackót és Malackát magával hozza. De nem szólt. .Jönnél.Van már ezen név is meg minden! . 64 . Róbert Gida? . Füles visszaintegetett. .a másik rámondta: „Na de nem lehet!” . s ha saját lakásodat fújta volna le a szél. boldog lesz benne. Eszébe jutott mind a gyönyörű szó. aki most vette észre. mert igen-igen boldog volt a lelke mélyén.Majd lehozzuk a többi dolgokat is. hogy nevessen-e vagy mit csináljon.mondta Bagoly. Nem gondolod.mondta nagyszerűen.Róbert Gida meg én egy kicsit járkálunk . Nemsokára meg is találták. amit Füles talált.Nagyot nyelt. .Pont Bagolynak való lakás.mondta Nyuszi.kérdezte Nyuszi. és maradhat. mintha álomban cselekedne. . hogy rábíztak valamit.kérdezte Füles kicsit aggódva.Menjünk. Malacka? Malacka mancsát rázta. Tigris! . mi. Az egyik azt mondta: „De úgy van!” . neked is valahová máshová kellene menned. . . kis Malacka? S Malacka ekkor egy Nemes Cselekedetet követett el. . Tigris: hol az a kötél? Mi az. aki örült.Hát .Várj egy kicsit! .Köszönöm. .Gyere.mondta.mondta .Ehun van ni! . szigorúan köhécselt Füles irányába.. Bagoly? Bagoly.Velem jönne lakni . Micimackó meglökte Malackát. .Örömmel jönnék.Gyere.mondta. Füles. Micimackó! . . . . és Malacka meglökte Micimackót.mondta.Rendben van . és megállt Malacka előtt. . amelyik e pillanatban vált újra láthatóvá. No. mert érezte.Hó .. amit Micimackó dalolt róla. .mondta Róbert Gida.Pont Bagolynak való lakás . akinek az „ODVASLAK” a hátát díszítette. . hogy valami nincs egészen rendjén. Bagoly? . De mielőtt odaértek volna.mondta.mondta Zsebibaba. Malacka? Te mit csinálnál.

Kérlek. hogy a Dolgok meg fognak Változni. és kényelmesen emelkedett fel. Valamennyien megígérték. hogy tovább ez így nem mehet. ne siettess . . sőt mondhatnók. Nyuszinak egy ismerőse. hogy hogy írják. . Ha valaki kiveszi Zsebibaba kezéből a kis 65 . hogy honnan tudják. mintha feleletet tulajdonképpen egyik se várt volna... már annyira biztos volt benne. Nyuszi egy „Értesítés”-t agyalt ki. jó modorú Medve. mert lehetett az éppen másvalami is -. mármint tudomása az Értesítésről. . Füles! . Fülesünk szerzeménye. .Engem kért meg .Mire a másik azt mondta.mondta.. és mikor már valamennyien helyet foglaltak. bár hisz ez nem olyan biztos. Eddigelé. hová indul. és szétterítette. elvitte a többiekhez. mint a felelet.mondta Füles. hogy jönnek.Meglepetés.. Füles kijelentette. Elmondtam neki reggel mindent.Rajta.. . egy kis költeményt szeretnék felolvasni mindenekelőtt. Darab papírt vett elő a füle mögül. vagyis hát Én szereztem egy nyugodtabb pillanatomban. még ez a K. De valahogy az Erdőben tudták valamennyien. hogy így szóltak egymáshoz: „Na. vagyis hát eddigelé.Füles is? .Valamennyien tudjuk. hát igen. . miért jöttünk itt össze . hogy mindenki találkozzék Micimackó kunyhója előtt. Még a Kicsik Legkisebbike. hogy terjesszen elő egy indítványt. A vers. Nyuszi felállt. . hogy Róbert Gida csakugyan elindul. hogy: „Á! Későbben!” De valahogy olyan reménytelen volt a kérdés.Jöhet.ez aztán a meglepetés! Tartsak én is veletek? .súgta Nyuszi Micimackónak. Na aztán leültek. rokona és üzletfele . Korábban?” . Előbb és Utóbb.Megkértem őt. hogy elolvassák.Hát . aláírás Nyuszi. amelyben Róbert Gida és Micimackó elérkeznek az Elvarázsolt Völgybe.mondta.Kérlek. mikor látta. .Fontoskodva köhögött.. ugyanis eddig. miért indul el.Erről itten nem tud senki semmit . hosszú szó! mingyárt meglátjátok a jelentőségét. és magukra hagyjuk őket Róbert Gida elindult. verseket az Erdőn Micimackónk írt. hogy ennek el kell következnie.mondta Füles. mikor már érezte. . ne „rajtázz” engem. két másik ismerős. Határozatot kell hoznunk. hogy nincs is. is tudatára ébredt annak.mondta Füles aznap délután. mint mondám. mert a „Határozat”-tal nem volt olyan tisztában. hogy valamennyien a lakása felé tartanak .Nyuszi leült. Valamelyik nap. Senki se tudta. eddigelé. . igenis Balra Tartsatok.aki azt állította. mit felolvasandó vagyok. L.Óriási. hogy hogy van. amiben ez állt: „Itten arról értesíttetik. . senki se tudta. és illetőleg mielőtt be tudnám fejezni. Így hát mindenki megkérdezte Fülestől. Mire nagy nehezen elkészült. . Még azt se tudták. mert mielőtt megkezdhetném. . . hogy látta egyszer Róbert Gida lábát. ott el is búcsúzunk.Tizedik fejezet.Hát izé és a többi.Füles barátomat azonban még külön is megkértem arra. hanem határozottan Feltűnően és kifejezetten Csekélyértelmű. és újra kezdte: .” Kétszer-háromszor nekigyürkőzött.mondta. vagyis inkább rokon.

(A „szent” se rím.) És már csak ennyi.A kitüntetés váratlanul ért és meghatott. annyi szent. (Most erre kéne rím. mindnyájan! . Ez nehezebb. . béke! (Ez nagyszerű!) Mondhatnám vége.) Vöcsök: De erre nincs. A címe.. Még jó.mondta Róbert Gida.Szervusz.Köszönöm .A Határozat .Hát .Ó. de ő csak ment ment.vélte Nyuszi . Csakugyan így is gondolta. és ismét másvalaki lesz szíves Bagolyt felébreszteni. öcsök. mint hogy gondolám.az is akart lenni. vége! . Valamennyien tapsoltak. . menni.) Hová? Senki se tudja. elindult. hogy egyszerre mentek. Micimackó! 66 . Róbert Gida.mondta Füles. Alá is írták. . menni. .Ha valaki tapsolni akar .ökörszemet. s elvisszük Róbert Gidához. akkor most tapsolhat. Mint a vöcsök.mondta Füles szerényen . egyszerűen VERS-nek címeztem.. . isten veled.Szervusz. sokkal jobb. valamennyien hallhatjuk... én s minden barátod a vízbe hagy. mint az enyimek! ..az. mikor befejezte -. e költemény üres a fészek. hogy mi ezt valamennyien aláírjuk. Testvérek ők. hogy menni. itt abbahagyom az egészet.mondta Füles. ha egészen csekély mértékben Langyosak is voltak a tapsok.. Elindultak vele Róbert Gidához. (Mondják. . ... na látod! Üdv neked s béke. Elindult a Róbert Gida.mondta Micimackó rajongva.

Azután arra gondolt. nem kellene egy kis Izé?” . mi az. hogy mi Tetőled. Alig van itt már hely. a többiek is kezdtek eliszkolni. és felnézett. erről van szó. és a madarak is énekelnek. Hát tenálad. ... Te meg azt mondod: „Na. éppen mikor indulsz. ami semmi.. Micimackó! .. amit úgysem hall. .mondta Róbert Gida. és erre nem szerettek gondolni. meg van írva. mint mikor már nyalja de nem tudta. hogy VERS. . El is indultak arrafelé.Jaj. Füles a farkát csóválta. s miután egy darabig haladtak.. és a többiek felsorakoztak mögötte.Meg kellett állnia. vagyis tudjuk is valamennyien.De hogy mit szeretek legjobban csinálni? Semmit. és nem izél semmivel. ha Malacka velük van. vagy pedig az lesz. hogy elmondjuk Neked.aztán Fülest valahogy előrelökték.. ha mi ketten Malackával elindulunk.Nagyon kedves. ahol kellene neki lenni. mindnyájan. mert leírtuk. Malacka?” . odahallgat olyasmire. valahogy bátorítani akarta saját magát. Mikor mindezt átgondolta.És eloldalgott...Ahá! . elkelne egy kis Izé. hogy szinte jobb. hát igen.. . és mi.és mész. barátságos és kedves dolog az is. egy darabig elgondolkozva.és azt feleled: „Ó. minden cseng-bong.mondta -.mondta újra Micimackó. hogy mikor rád kiáltanak. Hát csak álltak ott. . olyan az a perc.mondták valamennyien.Ahá! . azt mondta: . hogy mi lesz. hogy „Micsináljunkhogycsináljukhisztudodmármit?” .Az ember csak megy. Bár nem tudták egész biztosan..És elindultak együtt.kérdezte Micimackó. Mert mézet enni.Ezt én is szeretem . és összehajtotta a papírt.. ez csakugyan jó dolog... hogy azt mondja: „Köszönöm”. hogy majd valaki megszólal. . ..Hogy csinálsz Semmit? . Füles? .Sehová . mit szeretsz te a világon a legjobban csinálni? . . s valahogy egyszerre igen rosszul és kényelmetlenül érezték magukat.Most majd ilyenféle dolgot csinálunk.Róbert Gida . Nem látjátok. . egyik oldalról a másikra csóválta.mondta Róbert Gida. hogy Róbert Gidával együtt lenni is egész jó dolog. ... hogy miért. és egyik sincs ott.És én azt mondom: „Én nem bánom. . utána szaladva.kérdezte Róbert Gida. hogy rövidre fogjam. ha ilyenkor szép idő van odaki.Legjobban azt szeretem a világon. . ez így van már.mondta Micimackó.Jöjj. Mérgesen fordult hátra a többiekhez: .És különösen.kérdezte Micimackó. Nem tudta. . hogy csináld: „Mit csinálsz most. Mire Róbert Gida elolvasta azt. mindenki ebben az egy Erdőben van.Hová megyünk? .Hová megyünk? . . én megyek. mert ugye ez olyan istenhozzád-forma volt. hogy hívják az ilyesmit. hogy gondolkodjon. mi úgy hallottuk. Róbert Gida?” .Szervusz! . Lökdösték egymást: „Ma kezdd te!” . semmit!” .mondta Róbert Gida. nagyon vigasztaló . és csakugyan nem csinálsz semmit. és vártak. Micimackó. mielőtt nekikezd az ember.Mit szeretek? .mondta Micimackó.No. már csak Micimackó volt ott.Ahá! . hogy Téged meglátogassunk. Róbert Gida megszólalt: .Úgy. 67 . mi azért vagyunk itt. mert Te. Soha életemben Ennyi sok Állatot nem láttam együtt.. mert izé.Mondd. . hogy Róbert Gida egyedül szeretne maradni? Na.

de van Európa is. aztán újra leült..s azon tűnődött. gyorsan hozzátette: .. . mikor mindezeket el akarja gondolni.kérdezte Róbert Gida lustán.Micimackó! 68 . gondoltak Erre meg Amarra. összekulcsolta a mancsát.És az olyan nagyon nagy dolog. Lovagjaim Legnemesebbike. . hogy hatvanhárom vagy hatvannégy fa van-e ott. s ami csak előfordult a világon. lovag? . Ott volt előttük az egész világ. még akkor se. ha visszajön onnan. ha Igazi Esze volna és nemcsak olyan játékesze. és az illető mégis hű marad. Róbert Gida hirtelen elkezdett mesélni Micimackónak mindenféle dolgokról: hogy az embereknek van ám Királyuk és Királynéjuk. és azt mondta: . a földje se olyan jó. itt-ott megrázta a fejét. aki már nem is mond el neki semmit se.mondta saját magának bánatosan . és hogy mikor ütötték Lovaggá a Lovagokat. Micimackó felkelt. mint a Királyok . csak ült. Az egyetlen hely az Erdőben.Köszönöm! . Aztán újra álmodozni kezdett. ha az embert lovaggá ütötték. hogy rögtön fel kellett volna kelnie és mással törődni. . Az is olyan nagy. bársonyos és zöld. ahová menni akar.mondta Róbert Gida. de mikor látta. ahol Majdnem-Hatvan fa áll körbe. ahová nem is jár hajó. Micimackó nekitámasztotta a hátát egyik Majdnem-Hatvannak. ló? . igaz is! .. ahol az ember gondtalanul megpihenhetett anélkül. amit már megolvasott. Micimackó úr. mert másra gondolt.Mert ezt kell mondani. hol is hű Lovagok (kivéve a vitézeket. meg mik jönnek Brazíliából. mint a Királyok és Vezérek és a többiek.mondta Micimackó. Róbert Gida. Róbert Gida tudta. és azt mondta: . . hanem szép sima fű nőtt rajta. akkor ő is megérthetne vele sok mindent. annak hívják. göröngyös és töredezett. amit mondtál. amit mondtál? . amiket Róbert Gida majd elmond neki. S miután el volt varázsolva.Akkorák nem. ráütögetett Micimackó vállára. De Micimackó is gondolkodott. mert soha senki nem tudta megolvasni. és hogy milyen nehéz dolog egy Csekélyértelmű Medvének.Mert én azt hittem. hogy az ember hű valakihez. ha egy madzagot kötött minden fára. meg a tengerben van egy sziget. hirtelen megszólalt: . az mind ott volt velük a Völgyben. és elcsendesedett.Persze hogy lehet! .mondta Róbert Gida. és azt mondta: „Jé” és „Nem is tudtam!” . és nézte a világot. meg hogy csinálhat az ember magának igazi vízi szivattyút (ha nagyon akar). amíg csak nem ért az égre. hogy vajon a Hű Lovag annyit jelent-e. mert azok a lovaknak viselték gondját) a jó Róbert Gida Király körül csoportosultak. látta magát Vitéz Szivattyúval és Vitéz Brazíliával.Ja. jaj.és arra gondolt. csak ne lenne vége.Kelj fel. mint az Erdő többi része.Róbert Gida nem mond el nekem több dolgot . hogy ez el van varázsolva.Medve is lehet? .” Aztán mindazokra a dolgokra gondolt.Egy vesszőt ragadott fel. ha az ember olyan izé. .Persze. aki még mindig a világot nézte. Lassan-lassan Róbert Gida elmondta mind a dolgokat. hogy milyen jó volna. .Izé-lovon.Továbbmentek. s elmondta magának: „Valahogy nem egész jól csinálom. lassan meg is érkeztek az Erdő mögött az Elvarázsolt Völgybe. és vannak Vezérek.Olyan mi? .Azér a Vezéreknél nagyobb.Csinálok is belőled egyet. amint valamennyien együtt laktak egy lóval. és gondolta.Talán .. és hirtelen azt mondta Róbert Gidának: . állával a keze fején. hogy Micimackónak ez nem tetszik. .

Így aztán együtt elindultak. Nem engednek. .Á. Ha.Ha én.. Micimackó gondolkodott darabig..Hová? .No. Micimackó. hogy nem fogsz engem elfelejteni. Micimackó. .Nos. .Akárhová .mondta.Micimackó..Te. .mondta komolyan Róbert Gida -.. te meg fogsz érteni? .Micimackó.. Igazán itt leszek..Nos? . eljössz ide néha hozzám? . és akármi történik velük útközben.. az Elvarázsolt Völgyben a kisfiú meg a medvéje mindig játszani fognak. és megérintette Micimackó mancsát. .oOo.Én akkor milyen öreg leszek? . újra próbálta: .No gyere! .mondta Róbert Gida. Róbert Gida? .Itt leszek. akármi történik. ugye.Most már majd nem annyit. hiszen tudod. ..Mit fogok megérteni? .Róbert Gida nevetett és felugrott.Te is itt leszel? . Megígérem. Micimackó bólintott.. De Róbert Gida újra elcsendesült. Micimackó. ha én talán nem egészen.Még hogy én? . .. ígérd meg.. Akkor se.Megígérem .Abbahagyta.Micimackó.kérdezte Micimackó.. 69 . .kérdezte Micimackó. . Róbert Gida kinyújtotta a kezét.Többé már nem csinálok Semmit. .. Micimackó várta. ha már majd Semmit se csinálok. ha.. hogy folytatja...Soha többé? . ...mondta Micimackó.. Még mindig a világot szemlélve. az Erdő végében.Kilencvenkilenc. . ha már százéves leszek..kérdezte segítségre készen. ha majd.. . Róbert Gida? . De akárhová mennek. Micimackó! .Micimackó . .Így jó lesz . semmit! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful