A. A.

MILNE

MICIMACKÓ KUCKÓJA
(fordította: Karinthy Frigyes)

TARTALOM
ELSŐ FEJEZET, amelyben Micimackó kuckót épít Füles számára MÁSODIK FEJEZET, amelyben Tigris megjelenik a kertben, és reggelizni szeretne HARMADIK FEJEZET, amelyben Felderítő Expedíciót szerveznek, és Malacka csaknem megint találkozik az Elefánttal NEGYEDIK FEJEZET, amelyből kiderül, hogy a Tigrisek nem tudnak fára mászni ÖTÖDIK FEJEZET, amelyben Nyuszinak mozgalmas napja kerekedik, azonkívül azt is megtudjuk, mivel tölti Róbert Gida reggeli sétáit HATODIK FEJEZET amelyben Micimackó új játékot talál ki, és ebben Füles is részt vesz HETEDIK FEJEZET, amelyben Tigrist megfékezik NYOLCADIK FEJEZET, amelyben Malacka nagy tettet hajt végre KILENCEDIK FEJEZET, amelyben Füles megtalálja a kidőlt fát és Bagoly el is foglalja TIZEDIK FEJEZET, amelyben Róbert Gida és Micimackó elérkeznek az Elvarázsolt Völgybe, ott el is búcsúzunk, és magukra hagyjuk őket

Ajánlás Én tőletek kaptam Róbert Gidát, s új szuflát Mackón ti fújtatok át. Tintát ti töltöttetek tollam hegyibe, elmondani, mi még benn maradt begyibe. Most kész a könyv - a büszke ajándék! Én voltam a cél - de ki volt a szándék? Tőletek én, vagy tőlem ti, bocikák? Csak labda ez is - kapd el! - Hoci hát!

2

Első fejezet,
amelyben Micimackó kuckót épít Füles számára Egy napon, amikor Micimackónak semmi más dolga nem akadt, az jutott eszébe, hogy most tenni kellene valamit. Elment tehát Malackához, hogy meglesse, mit csinál Malacka. Még havazott, amikor Micimackó a zúzmarás erdei házat elérte. Arra gondolt, hogy Malackát a kandalló előtt találja, amint éppen csülköcskéit melegíti. De nagy meglepetésére tárva-nyitva találta az ajtót, és minél tüzetesebben pislogott befelé, annál kevésbé találta Malackát odabent. - Elment hazulról - mondta Micimackó bánatosan. - Így van ez. Nincs itthon. Gyors gyalogsétára kell rászánnom magam. Gondolkodás okából. Borzasztó. De hogy biztos legyen a dolgában, előbb még jó hangosan kopogott egyet... s miközben fülét hegyezve arra várt, hogy Malacka úgyse felel, ugrándozni kezdett, és a karját lóbálta, mert jó hideg volt, s egy kedves Zümmögő Versikét költött közben, ugyancsak a hidegre való tekintettel. Minél inkább havazik (Zik-zik!) annál inkább hull a hó. (Halihó!) Minél inkább hull a hó, (Halihó!) annál inkább havazik. (Zik-zik!) Hull a hó és hózik, (Zik-zik!) Micimackó fázik. - Ez is megvolna - tette hozzá. - Most pedig a következő teendő következik. Hazamegyek, megnézem, hány óra, az is lehet, hogy jó meleg sált kötök a nyakamba, aztán felkeresem Fülest, és eléneklem neki a Zümmögő Versikét. Hazaszaladt hát, de úgy tele volt a Zümmögő Versikével, amit Füles számára tartogatott, hogy mikor Malackát felfedezte legjobb karosszékében üldögélve, csak a fejét tudta dörzsölgetni, és azon tűnődött, hogy ugyan kinek a házába került. - Szervusz, Malacka! - mondta végre. - Azt hittem, hogy nem vagy otthon. - Dehogy - mondta Malacka -, te mentél el hazulról, Micimackó. - Az igaz is - mondta Micimackó. - Tudtam, hogy egyikünk elment hazulról. Órájára nézett, amelyik öt perccel tizenegy előtt megállott néhány héttel ezelőtt. - Mindjárt tizenegy óra - mondta Micimackó dühösen -, éppen jókor érkeztél, Malacka, egy kis nyalakodásra. - Bedugta fejét az almáriumba. - Aztán mennünk kell, Malacka, el akarom énekelni Fülesnek a Zümmögő Versikémet. - Melyiket, Micimackó? - Azt, amit Fülesnek el akarok énekelni.

3

hogy annál zümmögőbb legyen. ha most szépen hazamennénk. .. De Malacka . . miszerint ő már sok Szabadtéri Zümmögő Dalt hallott a Havazással kapcsolatban. és kis idő múlva Malacka éppolyan vastag sált hordott a nyakán. és bemagolnánk azt a te Zümmögő Versikédet. hol egyebütt. éppen tűnődöm.Az megint más . vagy. Elállt a szél. . Malacka. csak fehéret. mi lenne.. (Halihó!) annál inkább havazik. miután belefáradt. mert nem akarta.. és akkor mingyárt látni fogod. mint inkább a fülekről.Zik. . . Így énekelte Micimackó. remélve. helyet keresve magának.kérdezte Malacka aggodalmasan. . amit különlegesen a Szitáló Hóban kell énekelni. annál inkább.A zik-zik előtt? . hogy havazik. micsoda? . . .mondta ünnepélyesen -. De akkor nem jó volna hazamenni. útnak indultak. összeszedte magát.Ez nagyon jó ötlet.Biztos vagy ebben? . .csak ennyit jegyzett meg: . Azon tűnődöm.Elénekelem neked. mint most. Ezt a helyet hol Micimackó orra hegyén találta meg. amikor Malacka és Micimackó. és a hó. 4 . és amikor befejezte.Igen. És elénekelte: Minél inkább havazik. és Fülesnek csak holnap énekelnénk el. ami pedig a füleit illeti. és most szép csendesen lefelé kezdett szállingózni.Az óra még mindig öt perccel kevesebbet mutatott tizenegynél. azt hiszem. .Azért tettem ezt bele.Magad is el fogod ismerni.óvatosan persze .Tudod.. ha meghallgatod.. . soha még ennyi hó nem gyűlt össze mögöttük. hogy Micimackó esetleg gyávának tartsa őt. jó félóra múlva.Te. Micimackó . Minél inkább havazik (Zik-zik!). nem is annyira a házikóról lehetne szó. hogy Malacka meg fogja jegyezni.Zik-zik . Éppen erről van szó a versikében is.. (Halihó!) Minél inkább hull a hó.mondta Micimackó. Malacka . de ezt előbb mondtam.De azt mondtad.mondta Micimackó.Be is fogjuk magolni most.Micimackó . mert ez a dal egy különleges Szabadtéri Dal. hogy mindig körbeszaladgáljon. ahol lepihenhessen. . mialatt bandukolunk.mondta Micimackó türelmetlenül. úgy érezte. szünetet tartott. (Zik-zik!) Hull a hó és hózik.mondta végre. mint Micimackó. (Zik-zik!) annál inkább hull a hó. (Zik-zik!) Micimackó fázik. de csak halkan és közönyösen. de ilyen remeket még sohase hallott. holnapután vagy amikor éppen találkozunk vele.

Igen . amit ott találtak.Ide . ahol a dorongok heverésztek.Hogy vagy? .Havazik . . Róbert Gida. . Malacka a Zikzik-et énekelte. . Itt legalább nem havazott. de inkább egyre vastagabb lett. . és leültek arra a kapuféle korlátra. hogy szegény Fülesnek nincs hol laknia.Mindazonáltal .Láttam bizony! Egész sereg dorongot egymás hegyén-hátán felhalmozva. és megkerülve a ligetet. és azon tűnődött. . . . . .A liget túlsó oldalán láttam is egy egész sereg dorongot .Közben egészen közel jutottak ahhoz a helyhez. Fülesre gondoltam. Róbert Gida otthon töltötte a reggelt.mondta Micimackó -. .Köszönöm. 5 . elnevezzük Micimackó Kuckójának. Csak szegény Fülesnek nincs. Malacka .mondta Malacka. Leszálltak a kerítésről. Mehetünk. hogy rövidebb is és kuckószerűbb. Senki más. eltekintve. Szóra sem érdemes. . elénekelték vagy hatszor Micimackó Zümmögő Versikéjét. Ekkor kopogtak.mondta Füles borongós hangulatban. Legalábbis nem vettem észre.Azt. és ez lesz a neve: Micimackó Kuckója Füles számára.mondta Malacka. Csak éppen azt akartam megkérdezni mellesleg. mi lehet odakünt.mondta Füles.Neked is van kuckód. és mindketten deszkadarabokkal verték hozzá a taktust.mondta Micimackó.mondta Micimackó hálásan.földrengés nem volt az utóbbi időben. Én tehát azt eszeltem ki: építsünk kuckót Fülesnek. ha Micimackó Kuckója nem hangzana csinosabban.No mi baj. nem láttál-e véletlenül egy házat vagy effélét valahol. csak nagyon hideg volt itt is. Micimackó a többit. és én el is nevezném a házat Micimackó és Malacka Kuckójának. befordultak egy kis fenyőfaligetbe.Semmi. .Ide a Fenyvesligetbe. hogy izé. Egy idő múlva nem fáztak annyira.mondta Malacka szünet után. és mind a két kuckó nagyon tiszta és csinos és rendes. mint Füles. megint lehetett nevetgélni. Füles? . . amiket a kapufélfáról szedtek le.Szervusz. mert az is fontos.tette hozzá kicsit élénkebben .Ez egy Nagy Gondolat . Malacka.Hová építsük fel? . És ha elkészültünk. Most szállt le éppen motoros gőzhajója fedélzetéről. Füles . Nem tudok róla. . és hogy ne fázzanak annyira.Nincs bizony . s miután ő ezt határozottan unni kezdte. Ezekből a dorongokból építünk egy kuckót Füles számára.mondta Róbert Gida kitárva az ajtót. ahol Füles merengeni szokott.Látom. és nekem is van kuckóm. szélmentes zugba.Ez a felfedezésed nagy segítségemre van. Nem fontos. Róbert Gidának is van kuckója és Bagolynak is és Kangának és Nyuszinak is. . s még a Nyuszi rokonainak és üzletfeleinek is van kuckójuk vagy efféléjük.Arra gondoltam .Igazán? . Afrikába kellett utazni sürgősen.És mit gondoltál Fülesről? . oda és vissza. s mivel Malacka füle mögött a hó nemhogy elolvadt volna. el is jutottak arra a helyre. .És a fagy is beállott. . .

. ahol a Füles kuckója állt reggel.. Róbert Gida. ha én így fázom. Hát megtörténhetik. Füles. Nem fontos.mondta Róbert Gida. Erre a havazásra meg egyebekre meg mindenféle másra.Miféle házat? . Te más vagy. hogy. .Magam laktam volna.. és nem nyugosznak addig. nagyszerű . és ebben nincs semmi különös. .Megyünk. .Ki lakott benne? . . . de .Igazán? Hisz ez nagyszerű! . hogy bizonyos személyek. De hogy folytassam: a fentiek megfontolása után építettem magamnak egy kis házat a ligetben. és máris szomorú volt. mire gondoltál.. és sietve eliramodtak.. .Gyere csak! . Nem volt ott. .kiáltott Fülesre.. 6 .. csak azt akartam odavetőleg megjegyezni..Egy fia dorongot se hagytak meg belőle. De úgy látszik.mondta Füles -.No de Füles. néha előfordul. Legalábbis azt hittem. De Róbert Gida nem figyelt Fülesre . a fenyőfák mellett. Természetesen.Néha .Olyan kis házat.Igen. ahogy csak bírta. nem szeretném. A mező ugyanis a szabadban van. köztünk maradjon. ahogy némelyek gondolnák. Csak úgy mondom. hiszen nem is olyan kényelmetlen. egyik a sok közül mégiscsak azt mondja magában: „Füles vidékén nem lehet olyan nagy hőség úgy hajnali három óra felé. És mikor visszamentem..folytatta suttogva -.” És ekkor majd szomorúak lesznek. és elég levegős...Nagyon jól tudom. . . Nem tesz semmit. Még a havat is eltakaríthatom utánuk. Bizonyára érted. No. merő tévedésből. Nem lehet mindenkinek saját kuckója.mondta Füles az ő örömtelen hangján.mondta Róbert Gida. én igazán nem tudom. még ott volt a házikó.Namármost azt mondtam magamban: a többiek szomorúak lesznek. A többieknek a fejébe valami olyan szürke pépet fújtak bele.hideg van. De azért egy kicsit csodálkoztam. mire gondolok. hiszen csak Fülesnek a házáról van szó. kérlek. Szabadban van. én mindig azt gondoltam. ahogy talán gondolni parancsolod. hogy visszaugrott a házikójába. ott lakom. de ha még hat hétig havazik így. Szót sem érdemel. hajnali három óra felé. hogy nincs is olyan nagy hőség ott a mezőn. Nem fontos. tévedtem.máshová figyelt. és mingyárt megnézzük! . ahol élek. bár nem valószínű. akik ellopják bizonyos személyeknek a házát. ahol Füles lakott. míg vissza nem viszik az illetőnek. .Ó. lelkiismeret-furdalást éreznek. Nem említve a Jégkorszakot meg efféléket. felkapta a vízhatlan esőkabátját és hócsizmáját és harisnyáját sebtiben. . .mondta Füles. .. Füles! . és kevés idő múlva elérték a liget szélét. ha másoknak is említenéd. Tudod. Az ember ne panaszkodjék.Jaj istenem. Róbert Gida. már nem volt ott. és ahol immár nem állt semmi. Róbert Gida is csodálkozott.Tessék! . ők tehát nem gondolhattak erre.Nem rád célzok. Szót sem érdemel. Olyan kuckófélét. De olyan mértékben. Róbert Gida .És mikor ma reggel kijöttem belőle.

s ekkor kivehetővé vált egy mély.Zik-zik! ... Az éneklők elhallgattak. . . mintha késsel vágták volna el a fonalat. dörmögő hang.Mit? Valaki nevet? Hangosan nevet? . .mondta diadallal Micimackó mikor végre feltűntek a fenyőfák közt.. annál inkább havazik. Leugrottak a kapufélfáról. Malacka is kacsintott. . .Lehetséges .Halihó! .. e. . hogy minél inkább hull a hó. micsoda remek meglepetést készítenek elő Füles számára. ervusz. s gyorsan megkerülték a ligetet. és ez a hang éneklő hangon azt magyarázta. . gyakorlott vérebre volna szükség ebben az esetben. ..És Malacka .De hisz Füles is itt van! .Hallgasd csak! Mindketten hallgatóztak.Onnan kiabál. hogy mi köze ehhez a szerdai napnak. Mackó. éppen irt ..mondta Füles.mondta Füles.Hasonlóképpen.. ..Nagyon valószínű .mondta Róbert Gida izgatottan.Nem hallod? . Egyszerre megváltozott az ének szövege. . Micimackó közben folyton kiabált: „Itt vagyok. De még mielőtt Micimackó megkérdezhette volna.Gyerünk . ahonnan a dorongokat cipeltük . hogy zik és zik.mondta Füles.meg effélét.Kész a kuckó! . .mondta Micimackó élénken.Zik-zik! . ...Itt.kiáltott Róbert Gida. Ravaszul biccentett Malacka felé. . mély hang. és egy másik nagyon is kicsi hangocska engedelmesen visította közbe. .tette hozzá Róbert Gida.Én azt hiszem.kérdezte óvatosan Micimackó.mondta Malacka.Hol volt az a kuckó szerinted? . Különös tekintettel a szerdai napra .Ez Micimackó . . Róbert Gida mesélni kezdte Füles ellopott kuckójának szomorú történetét. és arra gondoltak mind a ketten.Dorongokból készült? 7 .. . . és egyre szélesebb és nagyobb karikára nyílt ki a szemük. hasonlóképpen.Ez Róbert Gida! .Bár az enyém volna.Kész a kackiás kis kuckó.. Füles! ..énekelte a dörmögő. .mondta Micimackó.Sz. És Micimackó és Malacka figyeltek.felelte rá a sípoló kis hang.kérdezte.mondta Füles borongós hangulatban. itt vagyok” .Micimackó! . .

mint erővel .aztán megint kifordult.Biztos vagy benne.. .kérdezte Micimackó. Átfújta a fák fölött.mondta Micimackó és Malacka egyszerre.Ugyanis .Csak éppen mondtam. hogy hű.Csodálatos dolog ez . Micimackó? .. . hogy magyarázata nem az a kristálytiszta és világos beszéd.jegyezte meg Malacka szórakozottan.mondta Füles. ugyanis.Úgy értem. . az erdő fölött.mondta Malacka.No mi az.Az én kuckóm?! . Bizonyos tekintetben még jobb hely ez.És méghozzá ilyen közel egymáshoz. ahol a Füles kuckója áll. és íme ott állt a Füles kuckója.Mi lesz melegebb? .tette hozzá némi megfontolás után. Úgy látszik.. de valami azt súgta neki. Befordult a kuckóba .mondta Füles. . .Többet ésszel. . És hogy ne legyen feltűnő az idegessége. a „zik-zik”-et dúdolta hozzá kétszer vagy háromszor.Ide süssetek! Így kell egy szép kuckót felépíteni! 8 . . . Malacka? .. . mint odaát. hogy itt állt az az igazi kuckó? . hogy ne sokat váltsuk a szót.Mi az? . Micimackó? Ugye jobb. .. .Ugye jobb. ..A liget másik oldala. és tekintsd meg magad! . hogy két kuckó legyen.mondta Malacka egyszerűen. egyszerűen és nyugodtan.tette hozzá Micimackó.Ez az én kuckóm.mondta Malacka most már nagyon határozottan.mondta Füles habozva.A másik oldalon. .Nos.kérdezte Róbert Gida.Hát . mert eszembe jutott . de én oda építettem. Így hát megint csak Malacka felé biccentett. .mondta Malacka gyorsan . . Egész jó helyre. ahol mutattam nektek.mondta Füles.Az én kuckóm itt állt ezen a helyen. Megkerülték a liget sarkát. ..kérdezte Füles.Hű .Nem! ... amit a helyzet megkövetel.Ha belül is. . A dolog úgy áll .Hát persze hogy biztos vagyok .mondta Micimackó. és mutatta az utat.” . .sokkal melegebb lesz .Abból.Íme! .. hogy igazi kuckó volt? . biztos vagy benne. .De hát én csak tudom.. és magában még hozzátette: „Valami szürke pépet fújtak a fejükbe nekik. .mondta Malacka egyszerűen. . . mint más rendes kuckó. .Sokkal jobb . . . és lefújta ide a földre. .mondta büszkén Füles.Nem lehet az. a szél idefújta.mondta Micimackó. miről van szó. olyan „hát-most-aztán-mit-csi-ná-lunk” hangon.Jöjj. .mondotta. de kissé idegesen.

gondolta magában Malacka -. és útközben barátai bizalmasan elmondták neki. Nem mindenki csinálná utánam. utána együtt elénekelték a Havazásról szóló Szabadtéri Éneket. „Könnyűnek látszik .” 9 . Micimackóval és Malackával. de nem is olyan könnyű. és Róbert Gida hazament ebédelni barátaival. minő szörnyű félreértés áldozatai lettek ők ketten.Ebben maradtak. Malacka persze kontrázott. Ezen mindhárman jót nevettek.

visszatalpalt.Micimackó vagyok . Róbert Gida .gondolta.Ki az? . hogy azt már mégse. De Róbert Gida nem lépett be. amelyben Tigris megjelenik a kertben.Tigris vagyok . u. u. hogy most verset fog költeni. 10 .Lépj be. hogy valaki majd csak meghallja.Tud rólad Róbert Gida? . és lefeküdt. Ez nem morgás.Természetesen . hol vagy? Az Akárkicsoda közelebb jött. és fülelni kezdett.Na jó. egyik se az. . .. aki volt. nem egészen korszerűen. Átevickélt a szobán. . és kinyitotta az ajtót.mondta Micimackó.. és reggelizni szeretne Micimackó felriadt az éj sötétjében. Malacka? . u. .mondta ez az Akárkicsoda.mondta Micimackó. nem a méztartó almáriumban kotorásznak-e véletlenül..mondta egy hang. .Te vagy az. meggyújtotta a gyertyát. . Felkelek.kérdezte. és szépen megkérem az illetőt.. nem ugatás. . Ezt a zörejt egy Ismeretlen Állat okozza.hát. .mondta az Akárkicsoda. elfújta a gyertyát. .és nem is olyanféle zaj.mondta Tigris. arra az esetre.mondta. Így hát ehelyett azt mondta: .Bu.Aha .Szervusz! .mondta Tigris. mint aki csakugyan érti. Akkor megint hallotta a motoszkálást. mint mikor Valaki elszánja magát. hogy megnézze.Ismerem az Erdő különféle zörejeit. de akkor eszébe jutott. Micimackó már azon volt. mert effélét még soha nem látott életében. akkor szervusz! . bru. ..Hát akkor . . hogy ezek után mégis ébren van. és azon tűnődött.. Ezzel szemben tovább zörgött és mocorgott valami. és Micimackó úgy érezte.mondta Micimackó.Aha. értem ..Aha .Második fejezet.mondta Micimackó. hogy negyedszer is köszönjön... nem sipítás . Aztán kiugrott az ágyból. .Jó napot! . .Én . és a gyertyafényben megnézték egymást. De mert nem látott senkit. hogy hagyja abba.mondta Micimackó . .. „De mi lehet az? .mondta az Ismeretlen Állat.” Kikelt az ágyból. De nem ő volt. meddig tart még ez a kölcsönös köszöngetés.

Jókora mézescsuprot tett rá.mondta a Tigris lovagiasan. mikor elfordultam? . és csak ennyit kérdezett értetlenül: . Végre megszólalt.mondta -.Ez az én abroszom .mondta. A Tigrisek. aztán vad tusakodás után kidugta belőle a fejét. Alighogy leültek.Nem tudom.Majd reggel aztán mindenfélét lehet csinálni. hogy a hangjából sajnálkozást lehessen kiolvasni. valami felmászott az asztalodra. igen határozott hangon.Akkor miért akart megharapni. igyekezvén.mondta Tigris. . de úgy látom. hogy meg akart harapni. . Ugyanekkor a Tigris hangos kurrogással és morgással rávetette magát az abrosz lecsüngő végére. . Tigris teljes pofára való mézet hörpintett fel. hogy éjszaka van. amikor Tigris megszólalt. Micimackó kiugrott az ágyból. szeretik a mézet. . igyekezvén kigabalyítani Tigrist az abroszból. ahogy felébredt. ..A Tigrisek nem szeretik a mézet . hogy az ember aludjék.mondta Micimackó. Pedig azt hittem. .Találtam itt a szobában egy másik Tigrist. 11 . Lerántotta. Micimackó visszatette az abroszt az asztalra. hogy majd átmennek Malackához.Jó reggelt! . az első dolog. egy pillanatra .. és magyarázni kezdte. . többször körülcsavarta magán. A legérdekesebb résznél tartott. .mondta Tigris. akitől kapnak finom kukoricát. Ezzel visszabújt az ágyába. . hogy az asztalra tegyék. hogy tulajdonképpen mit kell érteni egy tükör alatt.mondta Micimackó. a magam részéről bebújok az ágyamba .Hát ha a Tigrisek azonkívül szeretnek szőnyegen aludni. remélem. Micimackónak titokban tetszett a dolog. illetve benne a tükörben.Mindent szeretnek a Tigrisek .Jó reggelt! .mondta Micimackó. . Micimackó .kérdezte Tigris. a földön hempergett vele.Azt mondtad.Akkor jó . megreggelizett. és leültek reggelizni. egy kis mézet fogunk reggelizni.Ez arra való.mondta Micimackó. hogy hívják . . . . és közben megnyugtatta Tigrist.mondta Micimackó. . és nézte magát. a Tigrisek mindent szeretnek.Csodálom . de én fürgébb voltam.mondta Micimackó. amit meglátott.Bocsáss meg. mindez nagy lármával történt. . .Kivéve a mézet .Csak azt akartam mondani. a Tigris volt.Nem hinném. Ott ült a tükör előtt.Köszönöm. hogy csak egyedül vagyok.mondta Tigris -. a Tigrisek ugyanis legjobban a kukoricát szeretik.Nyertem? . és ez az idő nagyon is alkalmas rá. és menten el is aludt. .Csak szeretett volna . és rárakjanak mindenfélét .mondta Tigris. aztán hátrahajtott fejjel darabig a mennyezetet nézte. Reggelre kelve majd reggelizni fogunk. .. Reggel.mondta Tigris hálásan -. közben jobbra-balra lefetyelt a nyelvével jó hangosan. a fogát is csattogtatta.

mondta Micimackó.Ezért jöttünk.Akkor keressük fel Fülest . hogy a Tigrisek mindent szeretnek.ajánlotta Malacka.. mikor az nem figyelt oda egyszóval Tigris megnyugtatta Micimackót. Útközben Micimackó elmagyarázta.Bogáncs? .. . És így hárman elindultak. kő. ezeket a Nagy Ugrásokat mellőzze eleinte.Én eddig azt hittem. Szegény Tigris még nem reggelizett. ahol Füles lakott. . s onnan hirtelen nagyokat ugrott. amitől rögtön bátrabb és elfogulatlanabb lett.No és a bogáncsot? . . és bekopogtak. A nagyobbacskák már nem olyan kicsik . .mondta könnyedén és előkelően. hogy a Tigrisek csak reggeli előtt szoktak ilyen nagyokat ugrani..s egy pillanatra kiment a szobából. Tigris egy szót se szólt.Kivéve a mézet és a kukoricát .Bemutatjuk neked Tigrist.Aztán Micimackó közelében helyezkedett el. Füles! ..mondta Micimackó.mondta Tigris. Tigris. . .Szervusz. és még egyszer megkérdezte: 12 .Így hát reggeli után átmentek Malackához. és arra kérte Tigrist.A Tigrisek nem szeretik a kukoricát. mentek. megkérdezte: . hogy hm. .mondta Tigris határozottan.mondta Füles. és nem is örült. nem is szereti az olyan vad ugrásokat. . .mondta Malacka óvatosan. Malacka rögtön odatolta a kukoricával megrakott tálat Tigris elé. és átment a szoba túlsó felébe. mert a pofája tele volt kukoricával. Legalább ő úgy hitte. Hosszú rágás és csámcsogás után váratlanul megszólalt: . és hogy kellő mennyiségű kukorica élvezete teljesen nyugodttá és átszellemülten finommá varázsolja őket.Ú.. hogy Malacka aránylag kicsike állat. . fu (talán kínaiul beszélt) ..tette hozzá bizonytalanul.Ezt itten .Heő.Szolgáld ki magad.mondta Tigris örömmel.. csak azt felelte: . Mikor visszajött.E. aki tulajdonképpen örült a dolgok ilyetén fordulatának. .mondta Micimackó pártolóan. Malacka! . S mikor Malacka és Micimackó megkérdezték. Ezt hallva Micimackó megjegyezte. Így elérték Malacka kuckóját. és udvariasan azt mondta: . úgy. aki útközben a fák dereka mögé bújt. ú... Füles lassan megkerülte Tigrist. aztán megfordult.Kicsodát? . hogy a Tigrisek valamivel kisebbek. be.Leginkább a bogáncsot szeretik. hm! Malacka pedig.Úgy.Szervusz. kivéve a mézet .De mikor azt mondtad. . míg el nem érték a liget szélét. csak nagyon kedvesen mosolygott.. .. igen határozottan kijelentette: . szóval te vagy a Tigris . ...mondta Micimackó. Mentek. mit mondott. ez itt Tigris. úgy . de Tigris nem felelt. . Tigris! .Látod. ne. .És nagyon szeretik a kukoricát .. rávetve magát Micimackó árnyékára.Biztosan nagyon fogsz örülni .mondta Malacka és Micimackó egyszerre.

Sokáig gondolkodott. Leült. izé. mint a többi nap.. Hogy is mondtátok. azért jöttünk hozzád. . a tigrisek nagyon szeretik a bogáncsot. Szót sem érdemel.No mi az? . mi az.Amit úgy szeretnek a Tigrisek? . . tudom.mondta Füles.tette hozzá Micimackó bűnbánóan . mert mindig ilyen „érzelmes”.dadogta Tigris. amit beszélnek.. .. .Látom . 13 ...különben is nagyon akartalak már látni. .kérdezte Micimackó.Hu! . tudod..mondta Füles.Tudom.. . . szolgáld ki magad. Beleharapott vitézül a bogáncsba. itt akar maradni. de hát.mondta Tigris udvariasan.Nem azért mondom . istenem. Micimackó..Tigris. mire Füles biztosította Malackát. .Ez igazi bogáncs? .Ezt az ösvényt a születésnapomra tartogattam .talán darazsat kapott be.magyarázta Malacka. Egy ilyen születésnap jön és megy. .Igazi.Értem . ma reggel neki különösen jó kedve volt. .Az bizony! . de viszont ő még nem reggelizett. hogy Tigris jó barátja Róbert Gidának. .És mikor megy el? Micimackó elmagyarázta. hogy eljött az erdőbe. . . hogy születésnap. nem igaz? Ó. és egy kicsit aggodalmasan nézett Micimackóra.Tigris.mondta Tigris. és mindkét mancsával belenyúlt a szájába. Füles. kedves barátotokat illeti. hogy hívják? . hogy mi ez? . Tigris.Fovvó. hogy ellenkezőleg.mondta Micimackó -. aztán így szólt: . .. .mondta -. Tigris megköszönte.Szót sem érdemel.A barátotok . hát ő persze reggelizni szeretne.Na igen .Hát errefelé jöjj. Malacka elmagyarázta Tigrisnek. nem tesz semmit. Nem értették. hogy ne törődjék Füles barátságtalan viselkedésével.suttogta.Mit mondtatok.Vagy úgy . hogy nagyon érdekes. De ami a.Éppen most érkezett . és rögtön csuklani kezdett. és kinyújtotta a patáját. hogy forrót akar mondani. Parancsolj. Végre Tigris az egész társaságot értesítette..jegyezte meg Füles . Tigris! Füles egy bogáncsoktól viruló ösvényre vezette Tigrist.. . .

miközben körben szaladgált. és elmesélték.Legalábbis úgy hat. . aztán csak ennyit jegyzett meg: . hogy az asztalomon akkorákat ugráljanak. Micimackó se szólt.magyarázta barátságosan mosolyogva. . se tüske.Ó.. Addigra Malacka és Mackó is odaérkeztek.Mit tegyünk? . és a fülébe súgta: . Minden Jó Falat. hogy megemlítem. Nála biztosan remek reggelit kapsz.Pedig nagyon jó bogáncs . sose leszöl nagyobbacska. Közben Tigris nagyokat ugrott hol jobbra.Forró volt . folyton ki-be fordulva. . . elmegyünk Kangához. és vadul előreiramodott. Tigris? .Mehetünk! . Nem kell néked lépes. . mert ő viszont egy költeményen törte a fejét. mintha nagy volna.mondta Füles. hogy ezeket az izé. Mi lesz veled. .De hiszen azt mondtad . . és nem ragaszkodom hozzá.kérdezte Malacka. és a nyelvét lógatta. se bogáncs.jegyezte meg Micimackó -. Túlságosan szerény vagy.Nem volnál szíves megkérni a barátodat. . S már el is kezdte: Mit tehetünk veled. mit szívesen nyelünk. . . Tigris befejezte az utolsó kört. Tigris.kiáltott.mondta Tigris.Te vagy az.Kangáéknál van . s mi lesz velünk? Malacka türelmesen végighallgatta. ezért nem szólt egy szót se. Csakugyan ott volt Róbert Gida. Meg kell kérdezni Róbert Gidát. Malacka gondolataiba volt elmerülve.kérdezte Róbert Gida.És a bogáncson kívül .No nem olyan nagyon..Tényleg elég nagy ez a Tigris. mi történt.mondta Füles. Tigris. . de sajnos még nem reggeliztem. hogy megérkeztél. olyan érdekes az Erdő! . vagy túlságosan büszke. Micimackó bánatosan tűnődött.Tarts velünk. Malacka és Micimackó lassan követték. Aztán odalépett Micimackóhoz. Micimackó komoran bólintott. hogy betartja-e az irányt. Végre meglátták Kanga házát. és kijelentette. és odaszólt Tigrisnek: .Tudtam. hogy a Tigrisek nem szeretik a bogáncsot.És mi minden van benne! Találtam már Mackót meg Malackát meg Fülest. hogy a mézen és a kukoricán kívül mindent szeretnek.De Micimackó barátja csak a fejét rázta. ó jaj. 14 . Nem nagy eset. . de mindenkinek megvan a maga bogara. te kis tigrismacska? Ha nem eszöl. töviseket szedegetett ki a szájából. .rajongott Tigris. Rögtön eszébe is jutott a válasz. és csatlakozott hozzájuk. hol balra. ezeket a gyakorlatokat ne itt hajtsa végre? Éppen én is reggelizni akartam. Tigris egyenesen hozzá futott. furcsa is.

Segíthetek? . .j? .énekelte Zsebibaba boldogan.mondta Malacka.kérdezte. . és válaszd ki magadnak.Mit ígért? . Majd Kanga ad neked jó kis reggelit.. de közben elkapta a kanál nyelét. . Tigris pedig felbámult a mennyezetre.Csak mert most látta először.Nagyon helyes. És hiába szaglászott Tigris. Aztán mennyei mosoly ömlött el az ábrázatán.Nézz körül. és a nyelve úgy forgott a szájában.De utálja szegény. aki mohón figyelt..á.Erősítő orvosság . . Kanga meglepetve félreugrott.Azt hittem. Meg volt győződve róla. . amit a tigrisek szeretnek . mit ígértél.Muszá.Nini. Tigris tudja. könnyedén odatámaszkodott Zsebibaba karosszékének a támlájára. amit etettetek velem? . .és . aki éppen a mindennapi erősítő csukamájolajat szedte be. Találtak egy üveg kondenzált tejet. Kangához fordult. és Kanga azt felelte: .suttogta Tigris Malackának. Aztán hirtelen kilökte a nyelvét a szájából. emlékezz rá...mondta Tigris gyorsan.o. akármilyen nagy növésű is Tigris. A kanál megvolt. s a nyelénél fogva kirántotta a kanalat Tigris torkából..mondta végre Tigris nagy bánatára. de a csukamájolaj hiányzott belőle. Tigris! .Mindent a világon.Aztán kétszer is mondta: . de valami azt súgta. kivéve mézet és kukoricát és izé..Tudtam. 15 . Zsebibaba nyafogott. .Ez az. ami jólesik! .. Micimackó! . egyre csak olyan ételeket talált. Még az ajkát is megnyalta. mert olyan tizenegyóraizhatnékja támadt. hiába dugta bele az orrát.Bogáncs. . amiket a tigrisek nem szeretnek. hogy a tigrisek nem szeretik a kondenzált tejet.Igen.. mi járatban vannak. és kivéve bogáncsot. És mikor mindent végigszaglászott az almáriumban. lenyelte az orvosságot! .Nem tudod véletlenül. a különféle edényekbe.. drágám.Na most mi lesz? De közben Kanga és Róbert Gida és Malacka és Mackó körülülték Zsebibabát. .És mi ez? . mi is volt az a forró dolog.Tudom is .Lenyelte az orvosságot. és nagyot nyelt. ho.kérdezte Micimackó. Elmondták Kangának. Bementek Kanga házába.. hogy ez valami remek tréfa.oip! . mint egy cséphadaró.mondta Kanga szemrehányóan. az almáriumban.Jé.mondta -. . Tigris fiam. hogy Tigrissel éppolyan kedvesen kell beszélni.No de Tigriském! .Mert Kanga rögtön tudta. Kanga nagyon kedvesen azt mondta: .. és azt mondta: . és Zsebibaba örömmel felkiáltott: . behunyta a szemét. mit eszik a Tigris? . de elfelejtettem . Malacka! . Róbert Gida gondolkodott. mint Zsebibabával. . .Zsebibaba. Tigris közelebb jött.mondta.Jé. .mondta Micimackó előzékenyen. .

Néha pedig. hogy ettől fogva főként Kanga háza körül tartózkodott.Csak attól tartok . ha Kanga azt gondolta.Így magyarázható.mondta Malacka Micimackónak -. hogy egy kis erősítőre van szüksége. hogy már nagyon is megerősödött. és csukamájolajat evett reggelire. ebédre és vacsorára. 16 . . egy evőkanál húskivonatot se sajnált tőle étkezés után vagy előtt egy fél órával.

Harmadik fejezet. amikor kopogtak az ajtaján.ez egy Felderítő Expedíció.De sohase árt tudni.Mégis jobb. azért jöttem. hogy talán mégis tizenöt volt. Aztán együtt kiballagtak az Erdőbe. A mézescsuprokat számolta sorjában. hogy expedíciót szervezek a felderítésére. talán eltévedt? . . akár nincs. mert hiszen Nyuszinak annyi rokona és üzletfele volt.mondta Micimackó.Szervusz.Biztosan? . . Egyébként . Vagy tizenöt esetleg.mondta Nyuszi. .mondta Nyuszi könnyedén.Szabad! Tizennégy vagy tizenöt? Borzasztó.Szeretném tudni . .kiáltotta Micimackó. Kellene valamire az illető? . Most összezavartam. hogy maga se nagyon tudhatta. ha az ember elmondhatja magában: tizennégy csupor mézem van.Kist se láttam.Biztosan tizennégy volt.Ki az a Kis? .Micsináltál? 17 .Nekem nem . Csekély tűnődés után hozzátette: . . Mindegy. . Akár szükség van rá. Mondd csak.. s annyira különböztek nagyságban és fajtában és jelentőségben. Mackó! . . nem láttad valahol a Kist? . Ez olyan megnyugtató. Azután mormogva hozzátette: . merre ténfereg az ember rokonsága.No és izé. És én szerveztem.. Az utolsó időben senki se látta őt. Nyuszi! Ugye. .A mézescsupor.Egyike a rokonságomnak .mondta Micimackó szerényen. . Ez nem sokat jelentett. hol keresse azt a bizonyos Kist .Tizennégy! .Ritkán látom mostanában . és Malacka csaknem megint találkozik az Elefánttal Egy napon Micimackó a kuckójában üldögélt. .Szervusz. abban a reményben.. hogy tizenhat. ..mondta Micimackó.Mondjuk.Nem biztosan. .Ma még senkit se láttam .mondta Nyuszi . izé.Mostan . amelyben Felderítő Expedíciót szerveznek.mondta Micimackó.Azt kell hinnem. amit összeszámoltam. Micimackó titokban búcsút mondott a tizennégy mézescsupornak.a tölgy tetején vagy egy vadvirág kelyhében? . .mondta Nyuszi.tette hozzá jelentősen megígértem Róbert Gidának.Micsoda? . Mit törődsz vele? . tizennégy volt? .Értem .

gondolta Micimackó. Sőt bizonytalanná is válik bizonyos értelemben. következő sorrendben: A DOLGOK UTÁN VALÓ KUTATÁS SZABÁLYOS RENDJE: 1. amit ők együtt kutatnak. Bumm! . Azért hát elmegyek arra a határozott helyre. anélkül. Csak én nem huhogok közben.. Micimackó. és ott keress engem. Kiabálok. Alighogy Nyuszi eltűnt. hogy akarnám. Micimackónak eszébe jutott. mert ő egy bizonyos határozott helyre van szervezve.Márpedig Malackát nem találom meg a Hét Fenyőfák vidékén .tette hozzá -. Malacka is szervezve van? . és elment. hogy ezzel szemben olyankor.Mondjad csak. Azért hát tekintettel arra.) (Meg kell mondani neki. mi lesz ennek a vége. (Megkeresni Malackát. más szóval kutatást jelent. nemcsak egy helyre. talán nem sikerül. Határozott Hely. hogy. Kellemetlen.) „Na. elhatározta. . ki légyen az a Kis. elég dolgom lesz ma” .Úgy látszik. Ettől a hangom ilyen magas és vékony lett.Segítség. Ahogy a Baglyok szoktak. amint lassan talpalt Malacka felé.) (Ezt kell megtudni. illetve kutattak. De azért érdekel. Nyuszi. 3. 2. hogy megállapítsa: „Úgy látszik. Kis.Puff! . aztán indulj el Bagoly házának irányába.mondta Nyuszi. „Ez megint én lehettem csak .Szerveztem. hogy ugyanis az Erdő talajának egy részét tévedésből kifelejtették az erdőből . Csak tudnám. Hogy a rokonságnak és üzletfeleknek abba a csoportjába tartozik-e. mielőtt ő személyesen kutatni kezdene. hogy már későcske volt. Megint Kis. hogy úgy látszik.mondta magában Micimackó. hogy ez a nap csakugyan elég nehéznek.gondolta Micimackó. hogy megtaláltam Nyuszit. „Ez furcsa . segítség! „Tessék. A következő pillanatban kiderült. . hogy megtaláltam Kist.Aztán arra gondolt. sőt keservesnek ígérkezik. . Talán belső sérülés ért. .Mindnyájan . Azért arra kérlek. Micimackónak feltűnt. 5.Segítség! .kiáltott valaki.Akkor én foglak téged keresni Bagoly házában egy órán belül.) (Meg kell mondani neki. azt mondtam: puff! De ez nem huhogás. Malacka. ki az a Kis. .Ekkor megállt. .Nem . előbb kutasd át a Hét Fenyőfák vidékét. beléestem egy mély kútba. hogy felkeresi Malackát.mondta Micimackó. baleset áldozata vagyok. vékony hang. Nagyon súlyos lehet a baleset. és megkérdi tőle. Ez azt jelenti.Úgy látszik. . amelyik a földön csúszik. amikor az ember mindenhová néz. 4. amelyik ráröpül az ember orrára. ezért hát hangosan így szólt: 18 .) (Megtudni tőle..sipított egy magas.” . és hol állok meg. Érted? .így állt meg. valami nem tűnt fel neki eléggé menés közben.” .” ..És az egész dolgot sorban kidolgozta a fejében. repülök. merre van.ennek következtében éppen csak annyi ideje maradt. mikor tényleg beszélni akar. mi az.” . hogy elfelejtette megkérdezni. vagy abba.

de minél inkább gondolkodott. kerestem valakit..állapította meg Micimackó örömmel. Sétáltam.Állj fel. mi történt.vetette fel Malacka a lehetőséget aggodalmasan.Észre fog venni engem.mondta Micimackó sajnálkozva. ahogy Elefántok szokták mondani.jelentette ki végre. mikor Micimackó elmondta neki rémes gyanúját..mondta Micimackó.Micimackót súlyos baleset érte.. Nem őt.Te. hogy Malackával együtt ők maguk ástak egyszer kelepcét Elefánt részére.Rád estem.nyögött Malacka.De már jól vagyok. mert ezt fogja mondani már messziről: hu-u-hu! Malacka összerázkódott a félelmes hangra.És mi lesz. hogy te voltál az. aztán egyszerre nem is voltam.Mi történt? . annál valószínűtlenebbnek találta. . Különösen ha Elefánt mondja az ilyesmit. te mit fogsz akkor mondani? Micimackó igyekezett eltalálni. hogy egy ilyen „hu-u-hu!”-ra az ember értelmes választ adjon. .De mi alatt? . bizony.Rám estél. és gyorsan felállt.De hátha akkor megint azt fogja mondani. . átvizsgálva elméjében az esetet.Ez Malacka! .bátorította őt Micimackó. . és örülök. Micimackó.De téged észrevesz.És. ha jön az Elefánt? .. olyan alul került hangon. és a fülei is viszkettek.Úgy látszik .Nem akartam.mondta Malacka. és hogy hol vagyok. aztán körülnéztem. Hát erről van szó.mondta Malacka tompán és bánatosan. Most biztosan az Elefánt csinált kelepcét Mackók és Malackák részére. Hát ez voltál te. de én is észre fogom venni őt . Aztán idegesen és halkabban hozzátette: .mondta Micimackó. .Alul . . Mert eszibe jutott.Én se akartam alul kerülni .kérdezte Micimackó.. de most világosság gyúlt az agyában.Csak úgy dúdolni fogok magam elé. .Hiszen te olyan kicsike vagy. hogy ő akkor mit fog mondani. mert nagyon megtetszett neki ez a szó. és. Malacka? .Semmit se fogok mondani .kérdezte Malacka reszketve. csak nem kerültünk kelepcébe? Micimackó erre nem gondolt. .mondta a vékony és kétségbeesett hang. . . Malacka. egyszerre csak rám esik valami.Hol vagyunk? .Észre fogjuk venni mindketten. és ők beleestek. . Micimackó. . . valami veremfélébe kerültünk. .Azt hiszem.Igen . Rögtön megértette. . . ahogy utánozta. . hogy vagyok-e még.Alattad .Hol vagy.Ó! .Téged talán nem vesz észre . . Malacka! .Micimackó! .mondta Malacka. . .mondta Micimackó. . . . 19 . „hu-u-hu!” . . . mintha várnék valakit.

tralala. De azt mindenki elismeri. hogy az Elefánt beleessen.vallotta be végre.Fogja bizony! Malacka fülei olyan hevesen viszkettek az elképzelésre. remek ötletem van. (csodálkozik. Ez zavarba fogja hozni. nem tudta magát kifejezni.jegyezte meg -.De hátha valami mást mond? . és a társalgás tulajdonképpen értelmesebb volna. . mintha csak köhögni akart volna): Ehe. de igen Csekélyértelmű Medvebocs lévén.Micimackó! . hogy neki tulajdonképpen több esze van. és most arra várok.Miért? . megmentetted az életünket! . (megint rákezd a hu-u-hura. amit én csináltam. . .Ez az.. . ez nem tetszett neki. hogy Elefánt akkor már nem volna ott.ide hallgass. bár nagyon szerette Micimackót. mit beszélnek. 20 . és a másik csak dúdol. bátran és hanyagul.kiáltotta Malacka. de már nem bízik magában olyan nagyon): Hu-u-hu! (még fölényesebben): Tralala. Este aztán elmesélhetné. . tralala. egy kelepce. „hu-u-hu!”.Megint fogja mondani . de elfelejtettem. Micimackó elragadtatva nézett Malackára. kérem. Malacka ellenben teljesen megnyugodott. ilyen nagystílűen és előkelően. s már egy kicsit irigykedett is. Olyan egyszerűnek látszott a dolog.Nem tudom . és kijelentette. és most ő álmélkodott a barátja lángeszén..Mit? Micimackó tudta is előbb. Mert ha valaki kétszer mondja.. . Már tudta is. hogy kénytelen volt a kelepce oldalához dörgölni a füleit. mint Micimackónak. hogy beszélgetnek egymással Micimackó és Elefánt. és ezért úgy tesz. Valószínűleg ezt fogja mondani: „Hát ez meg mi?” Mire én azt fogom mondani . és én akkor tovább dúdolok majd. hogy ő is erre gondolt.Ugye? . akkor az illető alaposan meg fogja gondolni. és most arra várok. Végre is az ember nem mondhat „hu-u-hu”-t a végtelenségig. tekintettel arra.mondta Micimackó szerényen. ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT MALACKA (hörögve): Hu-u-hu! (könnyedén): Tralala.Tudtam. . Hát ez meg mi? (egész természetes hangon): Ez? Ez egy kelepce. mielőtt harmadszor is „hu-u-hu”-t mond.kérdezte Malacka reménykedve.Harmadszor már nem tud „hu-u-hu”-t mondani? . amit én Elefántok részére ástam.mondta Micimackó őszintén. De nem volt egész biztos a dolgában.Nem megy . . ezt fogom mondani: „Ez. Khöhő. Malacka. és arra gondolt.Micimackó. hogy egy Elefánt beleessen. . ha ő társalogna Elefánttal. hogy Malacka is beszélgethetne ilyenformán az Elefánttal. hogy társalgott ő az Elefánttal. Élénken elképzelte. Ettől meg fog ijedni. de nem tudja folytatni.” És azzal nyugodtan tovább dúdolok.

. (Gyorsan eliszkol.csak úgy repülési gyakorlatból. Akkor hát . és Micimackó azon tűnődött. (Idegesen. hogy ezt a kelepcét én csináltam. mert mindenki részt vett a Kis felkutatására indított Expedícióban. mondja meg neki. és Micimackó. nem emlékszik rá.) Érdekes. hm. de mégis illik őt is mint értelmi szerzőt belevenni a társalgásba): Ó. aránylag csekély terjedelmére való tekintettel. De Róbert Gida másra gondolt. felmászott egy fára. és azt kérdezte: . azután megint lemászott.Hol van Mackó? .. amiért olyan hirtelen el kellett mennie? Róbert Gida szerint ez nem történt meg.Úgy! . hogy megtudja. De kérem. (Tovább dúdol. nagyon kellemes társalgás volt” vagy effélét? . Kis valódi neve Darázs volt. és hogy sajnálja.) (zavartan): Hm. Micimackó.Nem mondta: „Alászolgája.mondta Nyuszi. az a kis Darázs!” Egyszer azt mondják.ismételte Nyuszi.ELEFÁNT (nagyon kellemetlenül érintve): Ú-úgy. milyen bátor és okos vagy te! (szerényen): Ugyan.Úgy! . (Bocsánatkérő hangon. . de mától fogva mindenki csak Kisnek hívta. csak annyit mondott: „Hogy vagy?” .Levelet se írt másnap. és elképzelte. folyton Malackát dicsérve közben. azért hát újra eljött. Különben ritkán került szóba.Hu-u-hu! .jegyezte meg akkor Róbert Gida Nyuszinak. nem volt különösebb dolga -. és jelentősen bólintott. (előkelően): Azt hiszi? Ön legjobban tudja. azt kellett látnia. hogy szeretnék beszélni vele. de csak pillanatra. milyen kellemesen érezte magát. de Micimackó tovább aludt. 21 . Aztán hozzátette: . .) MALACKA ELEFÁNT MALACKA: ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT MICIMACKÓ MALACKA Míg Malacka ezt a szép álmot álmodta végig. ha találkozik Róbert Gidával. . találkozott Róbert Gidával. végigsétált az Erdőn. (Megvárják Róbert Gidát. hogy tizennégy vagy tizenöt-e a csuprok száma.mondta Róbert Gida hangosan és hirtelen. elmondja az egész történetet. Azonnal hozzá kell fognunk a Felderítő Expedícióhoz. szót sem érdemel. Malacka nagyot ugrott meglepetésében és aggodalmában. (Udvariasan. . hogy Micimackó reggel hétkor elment sétálni az Erdőbe. és mindketten hortyognak. hogy hazament . rendesen azt felelték rá: „Hja persze. az Erdőn zengett a halali. bizonyára. (könnyedén legyintve): Ugyan! (elpirul): No igen. de a másik oldalon nem repült vissza. eltűnt. bizonyára eltévesztettem az utat.jegyezte meg Róbert Gida könnyedén..) Igazán sajnálom. Róbert Gida pedig hazament. ha mégis.) Izé. oly célból. hogyne. ahogy várni lehetett volna. (gyorsan és mohón): Hogyne. Malacka. hogy a Malackák beleessenek.Ha jól emlékszem. melyben kifejtette. ugyanis a rekettyebokrot repülte körül . Úgy látszik. . Mikor a kelepcéhez ért és lekukucskált.Lehet.Hát ez komoly dolog. és így azóta senki se látta többé. hogy Micimackó és Malacka lent fekszenek a kelepce fenekén. De mi történt aztán? Ezt már nem tudta elképzelni Róbert Gida.a legjobb volna. én azt gondoltam. ha visszafordulnék. Magam is azt hiszem. .de közben már Nyuszi elugrált.) (ki eddig nem szólt.kérdezte Nyuszi.

Mindjárt gondoltam . Micimackó! . hogy kivándorol. hogy amennyiben egy ember fölfelé pislog. .kiáltott örömmel. mert nagyon viszketett a háta. nagyon gyorsan és sipító hangon hadarni kezdte: . . . .Micimackó! . Füles! .Ez egy Micimackó számára készült kelepce.Hiszen ez Kis! .gondolta Malacka. pont a közepén. .Hát még nem mondtam neked? . ..mondta Nyuszi.gondolta Malacka idegesen.Úgy? Hát itt bujkált? . És olyan ostobának és szerencsétlennek érezte magát.kiáltotta.mondta Róbert Gida.Hopp! .kiáltott. hogy elmegy hajósinasnak. hogy jól menjen a dúdolás.mondta Micimackó. . mert megeshetik. „Ez borzasztó . hogy tudhatnád. hu-u-hu. hogy jöjjön már. és meglát egy Nagyon Vad és Tüzes Elefántot.Lehetne annyi eszed. „Ez nem jó .Róbert Gida. .Hogy kerültél ide.ujjongott Malacka. és én arra várok. . De közben nem nézett föl. mindhárman nagyon boldogok voltak. Két nappal később Nyuszi találkozott az Erdőben Fülessel.Hu-u-hu! .mintha éppen most jutott volna eszébe.Szervusz.kérdezte Róbert Gida a tulajdon hangján. Aztán gyorsan elfordult megint. . Aztán dúdolni kezdett egész vidáman.bólintott elismerően Róbert Gida. Malacka? . És ahogy megfordult..” . meddig folytatta volna Malacka ezt a bolond beszédet.” Így hát vadul előmondta Elefántnak: . . . Nem lehet tudni.Két nappal ezelőtt megtalálták Kist. Róbert Gida pedig a Malacka hangján kezdett énekelni egy ilyen dúdoló szöveget: . Malacka most már felpillantott. és essen ki belőle.mondta Füles. s már le is tett a tervéről.S mivel most csakugyan kijött a sodrából. Azt mondta: . behúzta a fejét. Úgy látszik.kiáltott Malacka teljesen összezavarodva. és ezért megismétlem. és határozottan és boldogan így szólt: mégis tizenöt.megeshetik. ki akar hozni a sodromból. . pam. . hogy beleessen.Azt kellett volna mondania még egyszer: Huu-hu! Legjobb lesz.Éppen most ástam ki. hogy mit akart előbb mondani.Micsoda? . meglátta Róbert Gidát. hogy hu-u-hu! .Ez egy hu-u-hu kelepce! . 22 . És mikor Róbert Gida kihúzta őket a veremből. erről van szó.Természetesen Kist keresem .„Az Elefánt! .Tralalatralala! .No most!” . ha eszébe juttatom. amint éppen lefelé kukucskál . .Valami van a hátadon.gondolta Malacka aggodalmasan. . hogy már el is határozta.Egy kicsit megköszörülte a torkát. megtaláltam Kist! .mondta Malacka. és most a Róbert Gida hangján.Pam. Borzasztó ravasz Elefánt. tramtadaram.Bravó.Mit keressz? .Először a Malacka hangján beszélt. Malacka! . hogy ilyenkor az ember elfelejti. és most várom a hu-u-hu-t. és hajósinasnak megy egy vitorlás hajóra.Szervusz.csodálkozott Róbert Gida. mert Micimackó fölébredt. amikor hirtelen megpillantott valamit. De rögtön meg is fordult. . . Ezekre a bátorító szavakra Malacka megint boldog volt.

hogy engem erről értesíteni kellett volna. Nem tesz semmit. 23 .Hahaha! . Nem is történhetett másképpen. Így is jó. Szót sem érdemel.Hahaha! Vigasság és hejehuja és dínomdánom.Pillanatnyi szünet állott be.nevetett keserűen Füles . . Biztosan elfelejtették. Nagyon örülök.

már-már indulásra szánta el magát. és ha ma se látogatom meg. Feltéve. hogy a bejáró befelé tágas. mint az élet. nem használ olyan hosszú szavakat. amikor jó a kedve. Alighogy ezt elénekelte. ez milyen furcsán megy. Talán mégis jobb volna. Imádom én a daliás Nyuszit. hogy szánalmasnak mondják. a Medve. hogy az ajtó közben soványabb lett. Ahogy rálép a harmadik kőre. ha otthon tartózkodik. „Nyuszi. Vagy tegyük fel. Olyan szánalmas dolgokat szokott beszélni.. és felkeresi Bagolyt. Annyi bizonyos. Én ugyan tudom.. és elsétált Nyusziék felé. azon tűnődve közben. átsétált a folyón. kifelé meg szűk. bajt feledve. hogy megint beszorulok a kijáróba. mert ezek együtt laktak az Erdő másik részében. miként Kanga s mint Zsebibaba s most én. és arra gondolt. és verset költött. hogy Micimackó. Micimackó?« Igazán legjobb. . (s ugyan miért lennék kövérebb?) bút. mint már egyszer megtörtént. leér a folyó partjára. De alig tett pár lépést. Közben gyönyörűen sütött a nap. Ekkor eszébe jutott Nyuszi. Könnyű. Ahogy a fenyéren ballag és dúdol magában.” 24 . Csak úgy recseg. Azt gondolta: „Régen nem láttam Zsebibabát.Nyuszival mindig szívesen csevegek. így kezdett tűnődni: „Igen ám. ha.Negyedik fejezet. mint Bagoly például.. ha kell. Nyuszi . a folyó közepén. Hát amint így dudorászva ballag. vagyis hogy nem leszek kövérebb. a harmadik kőre. felállott a kőről. ahol az átjárókövek vannak kirakva. így hát illőbb. adok neki. mi van Kangával és Zsebibabával és Tigrissel. mikor fecseg. magától szinte: Oly boldog volnék. ha előbb a Pagony felé fordítja útját. úgy áttüzesedett. hogy Bagolyt meg tegnapelőtt óta nem látta. egyszerre csak eszébe jutott. amelyből kiderül.. s a gúny hiába ostoroz és uszít. ha Nyuszit keresem fel.” Ettől a következő versszak jutott eszébe: Mert kedvelem ékes beszédit. cvikipuszit. hogy Nyuszi nincs otthon. de lehet. hogy elmegy és felkeresi Fülest. hogy ezúttal nem leszek kövérebb. tűnődni kezd. holnapra még régebben nem láttam lesz. De lehet. Ilyeneket például: »Mikor ebédelünk?« Vagy ilyeneket: »Tessék. Szánalmas? Azt hiszem.mondta magában Micimackó. érzelmesnek mondják inkább. hogy bőrömbe férek. mikor kiderült. amin ült. ilyenkor bájak zengedeznek s kecsek. oda. s a kő is. rövid szavakat használ. mert tegnap óta nem látta. de tegyük fel. hogy a Tigrisek nem tudnak fára mászni Egy napon Micimackó éppen gondolkodott.” Ezek után leült a folyó közepén.

S miközben nyugat felé talpalt. de elkésett. mit ásunk? . mert Róbert Gida mondta. amiben zümmögnek és duruzsolnak és fenyegetőznek a méhek. Ahogy ballag. is elültetek a házam előtt egy darab lépet. . . nem ám valami nagy. Fél órával később elindult oda. és ugrálni kezdett rajta. tulipánnak hívják . . Érted? . és idegesen ugrott egyet meglepetésében. .mondta Malacka. Malackához.Én. hogy az csakugyan kellemetlen. de ha meggondoljuk. oly célból. Tizenegy óra volt. és már szívesen nem mondta volna.És ha nem terem meg? .magyarázta Micimackó -. .. kedves Micimackó .Én tudom .Szervusz. és ő csak tudja. elföldelte. mint az illat. Micimackó! . hogy gondolkozzon rajta. és nekem nem kell mérföldeket gyalogolnom. s boldog volnék. otthon maradna most Bagoly s Füles (vagy akárki). El is énekelte magának néhányszor.tette hozzá -. érteni kell a módját ennek az ültetésnek. Tudtam. miután körülnézett. . Malackát a háza előtt találta. Ilyenformát: Oly boldog volnék. . én tudom.mondta Malacka csendesen. 25 . Ilyenkor az ember egy kis üdítésre gondol. . S a Lét akkor sem volna tán üres. majd meglátod. törülgetve száját a mancsa külső felével. hogy te vagy az. Malacka megjegyezte. hogy csak egy egészen kicsi méhkas nőjön. vidám kis dalt fütyörészett maga elé. Mert azt akarom..Kukoricát ültetek. azzal leült.Én is .. ahová eredetileg menni akart. Egy idő múlva sok tilupám lesz a házam előtt. mert nekem Róbert Gida adott pár tilupámhagymát.mondta Micimackó.. Akkor majd kukoricaerdő nő a házam előtt. egy nagyon meleg nyári délelőtt.Csak egyedül ások . folyton ilyeneket mondogatott magában.mondta Micimackó. milyen gyönyörű méhkas nő ki belőle. ha nem jönne Róbert Gida.Hát mit ásunk. ha nem jönne Bagoly és Füles (vagy akárki).Csak egy darabot . .mondta Micimackó. hogy Micimackó legszebb dalainak egyikét költötte ezúttal.Akkor jó . hogy ültessem el. hogy fél tizenkettőkor költötték. hogy akkorára nőjön.Én azt hiszem. ha nem jönne Malacka. Micimackó. Keskeny lyukat ásott éppen a földbe. . nem ám sokat. Egyszerre csak ott találta magát a tulajdon kunyhója ajtaja előtt.Egyébként. Így leírva persze nem hangzik valami különösen. Malacka! . könnyen kijöhet a számításból. Malacka ebben kételkedett. .Egy szem kukoricát dobott a lyukba. mint az élet. Azt nem szeretem. s akkor se volna tán hiba. ha jönne most Malacka.De megterem. és tovább ugrált. .mondta Malacka nyugtalanul.Szervusz.mondta Micimackó -. mint a fenyőfa.

és megállt a legmagasabb Fenyőfa alatt.Hát. és elmentek sétálni az Erdőbe. Híres jó repülők. .mondta Tigris. ezeket tilupámnak hívják.Nem . .Nagyon szeretek ugrálni . így például Zsebibaba mellényét..Például erre fel tudnának mászni? 26 . Mire Malacka befejezte az ugrálást.kérdezte Zsebibaba. ..Tudnak például. Ezeket felpakolták. .mondta Zsebibaba kíváncsian .Mert kicsit gyanús volt neki Tigris.No és.mondta Tigris. .Természetesen. . most mit csinálunk? .Tudom is én! Valahogy nincs kedvük hozzá. . és azt mondta: .Én tudok ám úszni! . . és úsztam..mondta Zsebibaba.bólintott Tigris. megtörölte homlokát a patájával. El is küldte hazulról a gyerekeket. Amiért olyan Ugrálós Nagy Állat..mondta Micimackó -.Akármiről.dicsekedett Zsebibaba.Biztosan én .Na hallod?! Hogyne! Csak nem akarnak repülni mindig. ő úgy képzelte. . hogy ezt nagyon nehéz elmagyarázni valakinek.. . fára mászni.Ha akarnak.. A Tigrisek mindent tudnak. aki. mint Kanga? . Így ballagtak. azt tudnak a legjobban a Tigrisek . aranyos dolog lehet repülni. Tudnak a Tigrisek úszni? . aki nem Tigris személyesen. jó lesz. . .És Malacka óvatosan azt felelte: . mert most elkésünk.. izé..Versenyezzünk. meg hogy hány darab szappan maradt a kamrában. Bizony. és „nagyon derék Tigrisnek” nevezi.mondta Tigris. tudod. izé. . Szép idő volt.Na. Így hát elindultak Kanga irányában. .Miről késünk el? .Hogyne! .. Ezt Zsebibaba nem értette. Amit idejében el kell érnünk. mi mindenfélét tudnak csinálni a Tigrisek. . .Miért nem akarnak? . izé. ha azt mondja az embernek: „hogy vagy?”. Jó? .tudnak olyan messzire ugrani. Afféle ÖsszeKell-Számolni-érzelmek voltak ezek. . mint Micimackó? kérdezte Zsebibaba. . mint a Bagoly? . bár Kanga szereti őt. .És Micimackó azt felelte: .Sokkal jobban. ki ugrik messzebb. mint Micimackó. De Tigris biztosította őt. repülnek olyan jól. olyan viszketős lesz a füle tőle.I. igen. repülni? . Nemsokára elérték a Hét Fenyőfákat. csukamájolaj is kellett Tigrisnek.És hálót fonni és lyukat ásni és például fára mászni is tudnak olyan jól. Ezen a reggelen Kangát anyai és háziasszonyi érzelmek kerítették hatalmába.A Tigrisek általában jó repülők.De majd máskor versenyezzünk. Tigris arról mesélt Zsebibabának (mert Zsebibabát érdekelte).Például.Beestem a folyóba.Hogyne . . kétszersülttel Zsebibaba részére meg egy üveggel.Most felkeressük Kangát és Zsebibabát és Tigrist.

Mely esetben sokkal.. .mondta Zsebibaba szomorúan. Sebesen lélegzett. És a következő két méter után azt mondta: ....Na. mintha most hanyatt-homlok lezuhannánk... . Tigriském! .Uj-jé! Uj-jé! Jaj. onnan nézheted.Most aztán lefelé kell mászni.kérdezte izgatottan -.Mert Tigris e percben hirtelen úgy érezte.Nem mintha az olyan könnyű volna.Felkapaszkodunk a tetejére? ..mondta határozottan Tigris. hogy a Tigrisek értenek hozzá. . fent vagyunk a tetején? . hirtelen eltört. Aztán azt mondta: . Erre a szóra. a két praclijával. és megindultak.. Feltéve. azt mondta: .. Aztán azt mondta: ..NEM! . meg az állával. Aztán reménykedve hozzátette: . Tigris? ..Majd mindjárt megmutatom .Nem . . a fára mászás egészen bizonyos. . Az első két méter után Tigris azt mondta magában boldogan: „Ennyire volnánk.Kár ... hogy a Tigrisek nagyszerűen tudnak fára mászni?! Aztán azt mondta: .. és arra gondolt. Nem csinálnád még egyszer? . kicsit rúgna magán egyet.. mikor úgy tettél. ha a fölötte levő ágat szépen elkapná.. hol az elemózsia? . .Mire Zsebibaba azt mondta: 27 . .Ne együk meg az elemózsiát.Igazán? ... és végre felkerült a felső ágra.mondta Tigris. Így hát felült Tigris hátára. amire éppen rákapaszkodott...Nem! .Mondd.De igen.Még a hátamra is felülhetsz.” És további két méter után így szólt: . Tigris .. hogy az ember. ugye megmondtam.És Tigris ebben már benne volt. .. Visszafelé..mondta Tigris elszántan.Remek volt. az ág. de csak rövid ideig. . és leült melléje az ágra. legjobb volna. és mégse zuhantunk. hogy mégis jobb lett volna ehelyett az úszásban való gyakorlottságát bemutatni.Mindig ekkorákra szoktak felmászni.könnyebb. Zsebibaba hallgatott. hogy „könnyebb”. Zsebibaba is felkapaszkodott.lelkendezett Zsebibaba izgatottan....mondta Tigris.Ami nem olyan egyszerű.például zuhan. amikről azt állította. mintha. és egyszerre csak úgy érezte.. hogy mindama dolgok közül. Felmásznak vagy lemásznak estig.

mondta Micimackó izgatottan. hogy nem kell neki elhízni.Talán menjünk el a fa alól . . Közben Micimackó és Malacka megérkeztek. Micimackó éneklő hangon közölte Malackával.mondta kicsit vacogva. hogy valamit otthon felejtett.Nagyon jól ugranak.Mit csináltok ott? 28 . hogy egy Január.magyarázta Micimackó. .kiáltotta.kiáltott. . . hogy egy ilyen Jó Ugró alatt állni a fa tövében nagy tévedés volna. .Segítség! . Zsebibaba! .mondta Micimackó. arra az esetre.Sohase ütik meg magukat .Az egy hónap. amiért gyorsan haza kellene szaladni. mialatt elmész a fa alatt . Mire Tigris azt mondta: . és Malacka azon tűnődött.Róbert Gidától hallottam. .mondta Malacka hangosan..Hé.mondta.mondta Malacka hirtelen.Én már azt hittem. mert esetleg. ugyanakkor az is eszébe jutott. Malacka arra gondolt.erősítette meg Micimackó -.. .kérdezte Malacka aggodalmasan. . csak azért mondom. és hirtelen rád ugranak. nem kell elsietni azt az evést. . valami Állatféle.. s titokban remélte. . . mikor ránk akarna ugrani. hogy nem csinálják azt. .mondta Malacka.Mit csinálnak a Januárok? .Micimackó! . ezek Tigris és Zsebibaba.Mindig így szokták a Januárok .Elrejtőznek az ágak közt. . Január . . hogy a délelőtt sokkal kellemesebb és enyhébb.Lent. Esetleg Február.. hogy a Január is meghallhassa. .. és gyorsan hozzátette: . a fa alatt.. .Tudod.De állat is. .Azt gondolom. Olyan langyos és verőfényes.Az egyik Fenyőfán van valami. Micimackó bólintott. Egy izgatott hang Január mellett ezt sivította: .Úgy is van . izé.Én nem néztem fel . . olyan Tüzes Állat?. . . ha Micimackó megijedne. Micimackó . .Micimackó! Malacka! Micimackó! Malacka! Malacka úgy érezte egyszerre. . És nem siették el. és másfelé fordult. mennyi idő alatt nő ki a földből a kukoricaszem..és ha felnézel a fára. .Nézd csak. mint ahogy előbb gondolta.mondta Micimackó. a fejedre ugranak..Azt hiszem. Ekkor a Január megszólalt a fa tetején..Úgy van . .Olyan...Azt kiabálják: „Segítség!” .Én azt hiszem. és mellette egy másik Január. aztán elszégyellte magát.kiáltott Malacka bátran. Malacka mindenesetre megfogta Micimackó karját. nagyon megütné magát az a Január.

mint aki gondolkodik. mint Bagoly. . Én innen látom ám Malacka házikóját. . milyen érdekes? Micimackó. és nem tudnak lejönni. hogy kérdezzük meg Róbert Gidát. Ugye. mit szólsz hozzá. Valami egyebet kell kimódolnunk. Micimackó bólintott.mondta Róbert Gida.Malacka! .És közben rágcsálni kezdte a Tigris bepakolt félbevágott zsemlyéjét. és Róbert Gida és Füles megjelentek a színen.Á. És a Tigrisek nem mernek lefelé mászni. mikor megindultunk.Felmászhatnék. és Tigris ezt elfelejtette.kiáltotta Micimackó. Zsebibaba? . Tigris? Ó. Nem lehet tudni.. ugye érdekes.Éppen azt javasoltam . . Minthogy olyan verőfényes kis időcske van... . ha jégesőt kapnánk. .mondta Malacka nagyon komolyan -.Tigris és Zsebibaba fennakadtak a Hét Fenyőfákon. csak felfelé mászni.És Füles! . .mondta Malacka -. ..kérdezte Malacka. Micimackó! .Mit tegyünk? .Ugye.És Fülest. Micimackó! . . Összehúzta a homlokát. milyen magasan vagyunk?! Ugye. mert egyszerre csak zörrent a bozót.kiáltott Zsebibaba. ott látta Tigrist és Zsebibabát. látom a házikódat innen! Ugye. és csak most jutott eszébe. Tigris nem a saját hátán jött fel. .Drága Róbert Gida! . mi itt a teendő. Szót sem érdemel. Róbert Gida! .Töltve van? . és én ott állanék a Micimackó vállán. és úgy tett. nem látnánk olyan jól a házikódat.mondta Micimackó. hacsak nem mászunk magasabbra.. és most örökké itt is maradunk. miközben végére járt a zsemlyéknek .Ő majd megmondja. mint innen. nem mászhatnánk utánuk? ..örvendett Malacka.Azon tűnődöm . . Odasiettek hozzá. . Róbert Gida felnézett a fára.mondta Füles. . Jégesőt és villámlást és mennydörgést. érdekes? . 29 . . és a hátamon lehozhatnám Zsebibabát. mit szólsz hozzá.Nem csodálkoznék . Malacka. Ahogy gondolod különben.de erre nem is került a sor. Csak azért. ha itt maradunk.Hát. Tigris azt mondja. Mit gondolsz. nem csodálkoznék.Nem tudunk lejutni! .Szervusz. Malacka. De Tigrist nem tudnám lehozni. kimódolt-e valamit. Bagoly nem lakik ilyen magasan. . mert olyan szép idő van.mondta Micimackó ünnepélyesen.Arról lehetne szó . milyen érdekes?! Most mi ketten itt élünk a fán..Hogy kerültetek fel. ugye? . kérlek. Csak én. ha magasabbra kapaszkodnánk. Ugye érdekes? Így hát örökké itt maradunk. .mondta Füles -.Tigris hátán. hogy amennyiben Füles ott állana a fa tövében.És hogy ő majd meg fogja mondani. legjobb. . . és Micimackó ott állana Füles hátán.Nini.kérdezte Malacka. És mélyen elgondolkozva rágicsálni kezdte Zsebibaba félbevágott zsemlyéjét is. milyen érdekes. mert a farkuk útban van nekik.

azóta sokszor gondolt rá. Olyan gyorsan és szelesen ugrott. mint a Tigrisek. és ha Füles háta leszakadna.Ugorj.Beszakadna a hátad? . . Róbert Gida! . mi a teendő. és mosolyogva megfogta a zubbony rá eső sarkát Füles mellett. egész izgatott lett.mondta.No.Én nem mondom.Ugorj.mondta erre Füles -. hogy tudok ugrani! Mintha repülnék.És dörgölte a szemét.” S látta magát.Van egy ötletem! .mondta Füles -. tudnak a Tigrisek ugrani? . ha beszakadna. miközben letették őt a földre.Mindjárt. de nem olyan egyszerű olyan úszó állatféléknek. és azt mondta magában: „Könnyű bizony olyan ugró állatoknak. .mondta Tigris idegesen. és mind a négyen tartani fogjuk az egyik sarkát. úgy örült.Hiszen csak úgy gondoltam. A következő pillanatban Tigris megtudta. De Róbert Gida frissen levetette a zubbonyát. aki odasúgott neki: . Jé! . Soha még nem történt meg. és Malacka most már odafigyelt Fülesre. bizony! Majd nézd meg. . mit határoztak.” . és nem lesz semmi bajuk.Nekik nem lesz semmi bajuk.mondta Micimackó. jól megnézte-e Róbert Gidát ingujjban.egyenesen a zubbony kellős közepébe.Hohó! . egész könnyű. . milyen könnyű. és akkor Tigris és Zsebibaba beleugorhatnak.sivalkodott Zsebibaba. egészen lágyan.Hahaha! Hejjehujja! Nagyon mulatságos lenne. és lágyan lefektetik egy gyönyörű sziget partjára. olyan könnyű! . mint ahonnan ugrott. .Levetem a zubbonyomat. . Micimackó .Ugorj már.mondta. és végre sok ugrálás után megállt. . Megint leesett.gondolta vágyakozva -.Nem szakadna be.Remek volt! . .jegyezte meg Füles. .Jaj de érdekes! . Malacka..S már sivalkodott is: . hogy láthatja Róbert Gidát ingujjban.Úgy van. .Nem lesz semmi baj. amint a hullámok lágyan ringatják. boldogan. mikor még fiatalabb volt. De Malacka nem figyelt oda.mondta Róbert Gida hirtelen. hogy mielőtt a baleset megtörtént volna. és mindnyájan tovább gondolkodtak. .Jó.Valami beleesett a szemembe. Mikor Zsebibaba megtudta. 30 . egy pillanatot kérek . és kiabálni kezdett: .mondta Malacka szelíden. Mert különös dolog ezekkel a balesetekkel.kezdte el rögtön a biztatást.Jövök. Nekik nem lesz semmi bajuk.Úgy van . . valami baj történt volna. Malacka .Az más . jaj de érdekes! Majd nézd meg. A zubbony kicsit ugrálni fog velünk. . és meg fogod tudni. . figyelj csak. Tigriském! Mondd. Csak egyszer látta így. De Tigris az ágba kapaszkodott.Ide figyelj. volna min nevetni . mint a kangafélék. Jól jegyezd meg. . ugorj már! . . .mondta. . hogy a zubbony csaknem olyan magasra feldobta megint.Tigriském! Tigriském! Ugrani fogunk. Csak éppen akkor. de nem segítene barátainkon. nem mondom . . kicsikét. amit mondtam. és egy este fél órával korábban kellett lefeküdnie . hogy most éppen baleset történhetik. „Ez igen .kérdezte Micimackó csodálkozva.mondta Róbert Gida. .mondta Füles.ez Tigrisnek való élet lenne. de nagyon mulatságos volna.mondta.S már ugrott is . Tigris! . jó . az ilyen élet. .

Feltámogatták Tigrist.mondta Róbert Gida a többieknek. Semmi baja. Nem tesz semmit.Vigyázzatok! . Bumm. Legalul feküdt Füles. nagyon virgoncnak és erősnek és ugrálósnak érezte magát. .mondta Róbert Gida sajnálkozva. s a következő pillanatban az egész társaság ott hevert szétszórva a mezőn. .Hát . fejezd ki neki köszönetemet.Csak nem ütötted meg magad? ... Róbert Gida és Micimackó és Malacka szedték össze magukat először.Igen . u!.Bu.mondta Füles eltűnődve . amint a fa dereka elrepült mellette. Füles hosszú ideig egy szót se szólt.kérlek.mondta Róbert Gida. . . Helyettem. recsegés-ropogás! .Itt van.És aggódva leporolta és megtapogatta és lábra segítette. .mintha valami megrepedt volna. . . 31 .üvöltött. aztán a többieket.Hol van Tigris? Tigris ott volt..Jaj Füleském! ... Aztán csak ennyit mondott: .

és hogy biztos legyen a dolgában. És Bagolyt nagyon tiszteli Róbert Gida. az se tud segíteni. amelyben Nyuszinak mozgalmas napja kerekedik. és mintha egyenesen tőle függene valami. Nyuszi a fenyér szélére sietett. . Nemsokára elérte a fát. és büszkén azt mondta: „Na. . akivel nem ért rá kezet szorítani. amikor Szervezni kell valamit.Nem.mondta. amikor az ember sürgősen elszalad Micimackóhoz. az ágak irányában: „Hé!” . Megállt és hallgatódzott. Olyan nap volt.Úgy látszik. leért a folyóhoz azon a ponton. sok kilométer magasban egy csalogány trillázik. azonkívül azt is megtudjuk. de nem az a fontos. hogy mindig másfelé ugrott. és „Rendben van. és én is szeretem őket. mielőtt megtörténik. mégse Kanga mondta Nyuszi eltűnődve.mondta. amikor nem elengedhetetlen. sőt Magában -. mivel tölti Róbert Gida reggeli sétáit Mozgalmas és elfoglalt napja volt Nyuszinak ez a nap. 32 . Vannak esetek. mint valaha. Nagy izgalom és olyan izés nem tudom micsoda támadt a nyomában. Meglátogatom és megtudom. Miután ő nagyon szereti Micimackót és Malackát és Fülest. „Mindezt összevetve . aztán megteszem érte.ez meg olyan volt. nincs itthon. itt volnánk. Róbert Gida is Tőlem függ. aki tökéletesen ki tudja betűzni az ilyen nehéz szót például. amikor mindenki azt feleli: „Igenis. Nyuszi”.Kellemetlen . az az Ugribugri Tigris .” Boldogan ugrált tovább. és azt mondja neki: „Jó. a Tigris pedig folyton ugrál. de valljuk be. igyekezvén elérni a csúcsot. benne. Így nem marad más Rajtam kívül. hogy nem is betűzi helyesen. jó!” .” . de viszont Zsebibaba nagyon kiskorú. aztán visszahúzódott. Olyan magányosan és csöndesen feküdt minden az aranyos verőfényben. Olyan nap volt. fontosan röpködtek és mászkáltak fölfelé a fák derekán. és ellenkező irányba indult el. hanem Bagolynak. ebben megegyezünk. lábát pontosan fenn tartotta. jó reggelt!” . muszáj is tisztelni olyasvalakit. Nyuszi!” de semmi se történt. „aha. a Róbert Gida házikója felé. amiben mindenki élénken helyesel.Ötödik fejezet. Mármost Kanga odavan Zsebibabáért. és „Jó. k. jó reggelt. mit kell tennem. amelyben Róbert Gida lakott. hogy nagyon fontosnak érezte magát. ha meggondoljuk. Olyan Intézkedő és Utasító nap volt. Lehet.mondta Nyuszi. Felfelé is makkantott néhányat. megfordult. Nyuszi”. hogy utóbb jól láthassák az egészet. Mintha a szokottnál is többen lettek volna ma. hogy megteszem. vagy megmondani. mint amerre mutatták neki az utat. S miután odabólintott egy zöld békának. ahol a Rokonai és Üzletfelei éltek.de esetleg nem is Micimackónak szól először. napellenzőül. azonnal szerteröppentek a fenyér irányában. Már reggel úgy ébredt. ezeknek nagyon kevés a vágott dohányuk a fejükbe. ha az ember megérkezett.morfondírozott magában. Kopogott az ajtón.s a kisebbekhez is volt egy barátságos és elnéző szava. könnyedén billegette a mellső lábát a válla fölött. de az egész Erdő állt és hallgatódzott vele együtt. és rendesen eltűnt szem elől. kiáltott is egyszer-kétszer.és Malackának azt mondja: „Micimackó szerint ugyanis” . kimondani a véleményét valamiről. és azt is mondta: „Én vagyok az. aláírással. és ilyenkor nem számít. és továbbsietett. A darazsak. a nap felé kunkorítva pofaszakállát. aminek történnie kell. hát itt vagytok” vagy efféle. hogy valahol. Ma olyan nap van. vagy Levelet kell írni Nyuszi s. alig lehetett észrevenni. és fontosabbnak érezte magát. Sajnos mostanában egy másik állat is lakott ott. megmondom Malackának is” . hogy: elengedhetetlen. beleszámítva Zümmögő Henriket is. s miután fontosan és elfoglaltan odaszólt másoknak: „ó.

. és megint felvillanyozódott.mondta Nyuszi kurtán -. idegen. Nyuszi? . hogy Róbert Gidával történt valami. tudod. Bagoly átvette a cédulát. és nem mondják folyton: „Na? Na?” . . Gombostű is volt benne. Ha előfordul valami az Erdőben. és általában egész kényelmesen tudott olvasni.mondta Bagoly abban a reményben. . . és így szólt: . . G.A zöld ajtóhoz lépett.kérdezte Nyuszi. .mondta Nyuszi. csak mi ketten. Aztán kis szünet után hozzátette: . .mint ahogy rendesen kezdeni szokta. Papírszelet volt az ajtajára szúrva. Nem találtam otthon.mondta Nyuszi.mondta Bagoly rendkívül bölcsen és elgondolkodva.Vitán fölül . előbb kopogott. sürgős üzenet! Ez állt a cédulán: ELMENTEM MINGYÁR GYÜVÖK DÓGOMVAN R.Távozz. látván. Ugyanis nagyszerűen ki tudta betűzni a saját nevét s még azt is.Ha nem jöttél volna hozzám. Odaért.No és mit tettél? .Hát igen .Olvasd ezt el. Kétségkívül. De az értelme ugyanez volt. nekem meg neked van sütnivalónk.Ezt azonnal közölnöm kell a többiekkel.Ha! .meglátogattam Róbert Gidát. .Íme.Tegnap reggel . Egy pillanatra átvillant rajta.mondta Bagoly. mit értek alatta. hogy „elengedhetetlen”.Miért? .Egy másik.Kétségkívül . el vagyok merülve gondolataimba. .Ez? .Látom.Ah! . Nagyon különös. . .Ugyanezért . ha azt mondom. hogy megbizonyosodjék. A többieknek nincs. . és Bagoly feje megjelent. . te vagy az.Semmit.mondta.Meglepő . más nem akad erre a célra. hogy az egész délelőttje el van rontva.Na? . Elfordult. amikor papírszeletkét pillantott meg a földön. . Kicsit ideges volt.és te tudod.mondta Bagoly. 33 . amin gondolkodni kell . feltéve. gombostűvel. és sokáig tanulmányozta. hogy nem kandikálnak közben a vállán keresztül.Bagoly .A leghatározottabban .mondta Bagoly. hogy majd csak a segítségére jönnek. miről van szó. a Százholdas Pagony közepén. .Na? . hogy az ajtóra volt erősítve a papírszelet. gondolkodni -. aztán csöngetett és kopogott. én kerestelek volna fel. .mondta Nyuszi ünnepélyesen . . nézd.mondta Nyuszi. Legközelebb volt Bagoly lakása.És fontosan elsietett. Még egyszer megnézte a cédulát. . Ó. ez arra vallott.

és hogy ő ezt már előbb is tudta.. az utóbbi napokban Van Dógomot? . pontosan. Megállt és fülelt...” Ugyanúgy.Mondd csak.olyan.mondotta még egyszer. illetve holland származású egyénről lévén szó.mondta aztán. Ez volt a zaj: NESZEK ÍRTA: MICIMACKÓ A Pillangó csak röpdös és dalol. dán.. mint. Minden ettől függ. . Nyuszi. mi történt.Kétségkívül . ha szépen lelökné Nyuszit az ágról. Hogy festenek az ilyen Van Dógomok? .mondta Nyuszi kis habozás után. nem volna-e legegyszerűbb. . . közös célzatú tevékenység szempontjából.Végre is . 34 .. s a kegyetlen Tél is haldokol. Bagoly megkönnyebbülten felsóhajtott. De pontosan betűről betűre. és elsietett.Na látod . .Ennyi volt: „Elmentem. Az első változatot. .Róbert Gida elment hazulról ezzel a Dógomvannal vagy Van Dógommal. ami mindegy.vallotta be őszintén.Köszönöm . Így hát még egy kísérletet tett... .. Percekig nem jutott semmi az eszébe. . mint ma. hogy megtudja. Betűről betűre. Ez most nagyon fontos.tette hozzá . hogy hat külső látszatra . .Nyilvánvaló. Nem láttad az Erdőben. van köztük olyan. inkább növényszerű.Nos? . mihez tartsuk magunkat.mondta Bagoly. Dógomvan. aztán hirtelen ötlettel így szólt: .mondta Bagoly vontatottan -. .mondta Nyuszi. Mert úgy tűnt neki. és van olyan.Ez volt a leghelyesebb . Bagoly tűnődve nézett rá. vajon miről beszélgetnek ők ketten. ami a ténymegállapítást illeti. nem tudom.Most legalább tudjuk... bizonyos tekintetben izé. De aztán eszébe jutott. . mikor zajt hallott. A Kökörcsin bujkál valahol a Földből. Bagoly még egyszer megnézte a cédulát.. . nem is lehet rajta más.Igen ám. hogy ezt később is megteheti.Azért jöttem.Pontosan kérném a szöveget .kérdezte Nyuszi. a szöveg első változatát... hogy megbeszéljük.mondta. kedves Nyuszi . és arra gondolt egy pillanatig..tette hozzá .Nem tudom .Ugyanaz volt. hogy Micimackóval beszéljen. hogy. . .. de hol van Róbert Gida? Ez a nagy kérdés.fejezte be -. Nem messze jutott. hogy ezt fogja kérdezni. pettyes. mint ma. . Együtt mentek el.minden attól függ.Természetesen .Vagy inkább . Bagoly előre sejtette. .jegyezte meg Bagoly bölcsen.Hát kérlek .

Hé. . .És Malackát láttad? .Az imént láttam Tigrist. a Végek is zörögve végenek. . . csobog a locs. A sok Méhecske zümmög és dönög.Az nem jó.Szervusz. szürcsög.No igen . . és egyre csenget a Harangvirág. Nyuszi! . hirdetik a fák. papás hangon dörmög a Papagáj.mondta Micimackó álmatagon. . .mondta Micimackó gyorsan. .Láttam.mondta Micimackó.Arról van szó . Engem látott ugyanakkor . és hangja csupa báj. És szárnyra kel. nem látott-e valamit Malacka. Haris harsog.Értem . Gerlice búg. gyorsan felállt megint. hogy nem jó. Nyuszi. Micimackó! .tette hozzá szerényen -. hiszen neked nem kell magyaráznom.mondta titokzatosan és fontosan -. . Nyuszi leült a földre Micimackó mellé. de miután így sokkal kevésbé érezte fontosságát. és énekel.ő szokott rámenni a dolgokra. . Tehénszívek közt bőgés a kapocs.tette hozzá engedékenyen. nem sok ész kell hozzá .Nem.mondta Micimackó. hogy őrá bizony sose jönnek csak úgy a dolgok . Mackó kicsiny szíve repesve fáj. egyik se jó . szárnyait zizegve láthatják Önök. . Bizony Tavasz lesz.Tudom.Az a kérdés. vajon milyen elintéznivalói lehetnek Róbert Gidának mostanában reggelenként? . és arra gondolt.Te szerezted a fenti költeményt? .A Báránykák is oly búsan bégenek. A Nyárról sok dalt cincog és pönög a lantom. . saját szagától mámoros a Mák.De igen.Mire gondolsz? 35 . Gondoltam is.mondta Nyuszi egy kis lenézéssel. De gondolom. arról van szó. .kiáltotta Nyuszi. De néha úgy rám jön.Igaz csak . s az Ibolyák epedve kéklenek a Zöldből. Zümmögve verset költ a Medvebocs Galambom.

miközben bandukolt.Hát. egy izét. .Nem . aki olyan pettyes.Ó. .. akinek még nem szedett senki ibolyát.gondolkodott Micimackó. és azt mondta. . .mondta Malacka kicsit kiesve szerepéből. hogy ezek összetartoznak.Tegnap például együtt reggeliztünk. Komolyan néztek egymásra. vele tarthat.. .Ez a bökkenő. És akkor az jutott eszébe.mondta Micimackó. Kosarat is hoztam magammal. elment ibolyát szedni. Micimackó!” .. aztán megfordítva: „Ibolya.. hogy újabb versszak közeledik lelkében. aki úgy érezte. .mondta Micimackó. és betette a csokrot edénybe..No igen . . . és ezt szagolgatta.és elmegy. Reggeli előtt igen.De kit? .mondta Nyuszi türelmetlenül -.Nem láttad őt az utóbbi időben. ahol Füles lakott. Szedett megint egy csokorravalót. és arra is gondolt.Tudod. lehet. . egyedül.Lehet. Mégis úgy esett. Összeszedte. .Isten veled.egyedül vagy Valakivel? . . Egy-két elintéznivalóm akad ilyentájban rendesen. Füles! . ha óhajtja. és eljutott arra a helyre.sürgette Nyuszi.. Akkor azt mondja: „Viszontlátásra. Füles”. Malacka korán kelt fel ma reggel.mondta Micimackó. és Micimackó.De majd megpróbálom . inkább kicsiféle alakú kosarat. .kérdezte Nyuszi.De hová? . . .De igen .mondta Micimackó sarokba szorítva.Nem egy dán vagy holland származású állatot vagy növényt. Nyuszi. De Micimackó.Valami effélét.. de aztán? Úgy tizenegy és tizenkettő között nem láttad . . Némi töprengés után ráeszmélt. vagy Valakivel? Úgy értem. ... Nyuszi megköszönte. igen . egy olyan rendes. Füles éppen el volt foglalva. 36 . csokorba rakta és hazavitte. és reggeli után szintén. Egy egész kicsike szerény méretű kis kosarat.Tizenegy-tizenkettő .mondta Micimackó.tette hozzá buzgón. hogy Nyuszi előbb találkozott Malackával. .Igen.Én is éppen ezt akartam kérdezni . . hogy most felkeresi Fülest ebben az ügyben.és ezt „Ibolya”. Délután igen..Talán meg kell látogatnia valakit.És Nyuszi elment. este is. azt mondta. hogy Füles számára még soha nem szedett ibolyát senki csokorba és edénybe.Bizony . nem tudsz ebben segítségemre lenni . mostanában. És nagyon boldog volt... hogy el ne felejtse. esetleg növényszerű? . Így hát gyorsan elszaladt megint hazulról. hogy neki meg kell várnia Malackát.. fél tizenkettőkor haza szoktam menni. hogy. hogy fél tizenkettő után bizony nem látta Róbert Gidát. egy egész kis kosárkát.Vagy fél tizenkettőkor? . . mert. reggelenkint. hogy.Attól tartok... milyen szomorú sorsa lehet egy olyan Állatnak. A Fenyőfák alatt. . telve.mondta Nyuszi. . és folyton ezt mondogatta magában: „Füles” .kérdezte Nyuszi.Negyed tizenkettőkor? .

Az A betű tanulást jelent. . . lám.Igenis? . mit jelent az A betű? .mondta Füles komolyan. és azt mondják: „Ez csak Füles volt. Malacka közelebb jött. mint Róbert Gida? . Füles.mondta Malacka. és a harmadik keresztbe volt fektetve. Csak azt akartam kérdezni. Füles! . Füles. mi ez itt. műveltebb vagy. . csak úgy odabiccentett Malacka felé.. hogy megnézze.Azért jöttem. hejjehujja!” De az A betűről nem tudnak semmit.Nem tudom. Nem. . Két pálcika összeért a végén. De a Műveltek számára .Úgy értem. 37 .Három pálcika .. hogy menjen most. .kérdezte Füles. kissé orrhangon. .. Füles. . Feltéve.Tudod-e. nem számít.Róbert Gida azt mondta. de csak az egyik végén.Ez Malacka? .Ó .Igen.mondta azonnal Nyuszi.mondta. . Ezt jelenti az A betű. Talán rosszul hallottad. és felderült -. . . azt tanulmányozta. .Nini . ez egy nagy és diadalmas A betű. Malacka arra gondolt.Füles felemelte egyik lábát. miről van szó. nem tudod véletlenül.és ezt jól jegyezze meg.Tudod-e.És közelebb jött. . .Igen . és azt mondják: „hahaha. .olyasvalaki modorában. Malacka.mondta Malacka. azt mondta: . aki rögtön azt is hozzáteszi majd: Hát jó reggelt. Füles . és Műveltséget jelent és minden egyebet. jó reggelt! . A népek csak úgy jönnek-mennek az Erdőben. .Majd holnap . hát ezt jelenti.Nem Ó.mondta gyorsan. kis Malacka -. itt jön Nyuszi. Nekik ez csak három pálcika a földön.mondta Malacka. ha nem jön valaki. Legalábbis amíg valaki rá nem tapos . vagy azt hiszed. hogy ez talán valami kelepce vagy efféle. anélkül hogy felpillantott volna pálcikáiról. hogy egyszerűen szétfújja az egészet. .Csak meg akartalak kérdezni.Lám. Füles. amit tanulmányozok? . hogy ez egy A betű.” És járkálnak jobbra-balra. és integetett. Nyuszi! Nyuszi nagyon fontosan jött.Nem Ó .Nem tudom. hanem A.Én mondom neked. Jó reggelt.Ó. aztán gyorsan hozzátette: . Füles.Ó. akiket nem kell összetéveszteni Micimackóval és Malackával. Malacka gyorsan hátraugrott. . mivel tölti Róbert Gida reggeli óráit mostanában? . amit te és Micimackó soha nem fogtok elérni. és megszagolta az ibolyacsokrot. és gyorsan hozzátette: .tette hozzá Füles komoran. nem. ... aztán. És azért jöttem. mi ez itten? .Ez egy A betű.Nem..Mit gondolsz.Vagy holnapután.mondta Füles. Füles előtt három pálcika hevert a földön. . és ez csakugyan A betű. dehogy.

azt hiszem. ugye .kivéve természetesen a pettyes és növény nevű dán vagy holland származású Van Dógom urat -. .mondta Malacka.Hogy mivel tölti Róbert Gida reggeli óráit mostanában? Hát tanul.Látod. csak félakkorák.mondta Füles Malackának. .Nem. . Füles.mondta Füles. A magam szerény eszközeivel én is ezt teszem . . És ezért tudja már minden állat az Erdőben . .Tudta? Azt hiszed.Én csak azt gondoltam.mondta ünnepélyesen.ha szabad használnom a kifejezést.Bizony. . Ez itten például. és gyorsan elszaladt.Én azt gondolom . . és már hat pálcika volt előtte.De nem valami tökéletes.Ne gondolj semmit . és a levegőbe rúgta a tizenkét pálcikát.mondta Malacka zavartan. . mivel tölti Róbert Gida mostanában a reggeli óráit.Azt mondta. Műveltséget szerez. . . Műveltség! . igazán. és egyik patájával haragosan rátaposott a három pálcikára. Tudományt szed magába . .Te mondtad meg neki? . amit ő. ..Köszönöm előre . Biztosan tudta már magától. és aztán Malackára nézett. . Nyuszi nagyon okos és ravasz.mondta Malacka .kiáltotta Füles.. Ezzel letette a csokrot Füles elé a földre. Füles. Azt teszem. Most megyek. és megviszem a jó hírt a többieknek.Ravasz! ..Egy A betű .tette hozzá keserűen. Aztán Nyuszihoz fordult.. 38 . Füles megnézte pálcikáit. én nem mondtam meg.Ha Nyuszi is megtanulhatja! Hahaha! . . ez a helyes kifejezés.Most majd felelek a kérdésedre .Mit mondott Nyuszi. .mondta Nyuszi. Másnap a következő cédula állt Róbert Gida ajtaján: MINGYÁR GYÖVÖK DÓGOM VAN R..hogy az ibolyák nagyon kedvesek.mondta Nyuszi. G..Tanulni! kiáltott. A betű .kérdezte.. az A betű olyan dolog. hogy mi ez? . amit Nyuszi is tudhat? .

míg jól megnézi: . mire hazamehetett uzsonnázni. de csuda egy fenyő. s a Kanga ül rajta. és mintha a fenyőtoboz vele úszna. és ebben Füles is részt vesz Mire az Erdő alá ért. mert nem volt neki sietős. mert akkor még fiatal és kicsi. ahogy a toboz szép lassan úszott lefelé a folyóban. beillett kisebbfajta útnak is. Úgyis olyan csöndes. azt mondja magának. ha volna hozzá egy rímem. Verset akart írni a tobozokról. ahová kellett. titokzatos fajta. Fahíd volt ott. a kicsi az utolsó volt. „Hát ez is furcsa . de így is jó volt. át kellett kanyarognia a folyón. De mert mind a kettő egyforma nagy volt. és úgy érezte. azért áthajtotta a fejét. de mert nem nézett se jobbra. vonjatok csak le huszonnyolcat harminchatból! Akkor hogy állunk? 39 . Lám. Így mint folyó szép méltóságosan hömpölyög. akire kijön a rím. nem tudhatta. és nótás kedvében volt. na persze. Majdnem folyó lett belőle.. Most egy nagyot és egy kicsit dobott bele. másikat kell hozni.. Ott ültek hát. a folyó gyött. Valamelyik nap Micimackó lesétált a híd felé. Egyszerre dobott be kettőt. Na és az ekkorára megdagadt Patak már nem ugrál és csörgedezik. Jobb volt rajta állni. ezeknek sietős volt. . melyik ér ki gyorsabban. csurr!” Volt egy ösvény. mert ő olyan kicsi. de elvesztett huszonnyolcat. Ennyi ötlött csak az eszébe: Jaj. Bagoly szerint az övé. . az is természetes. de ez természetes. inkább marad. az is majdnem olyan széles volt.gondolja Micimackó -. ha kicsit kapaszkodott.” Leért a folyóhoz. Csakugyan fordítva jöttek vissza. mielőtt beért. mi van ott! Még elkésünk. jókorára megnőtt a patak. ő is lassan úszik a folyóval. az volt-e az első. A fenyőtoboz kirepült a kezéből. fakerítés mind a két oldalán. kétszer nyert. Á. Visszament.Jó dolog. úgyis odaért. mondja is magának: „Sietni. Hát az egyik gyorsabban ért ki. Lefeküdt. mint egy út. mint egy patak. „Értelme.” Ám csatlakozott hozzá sok patakocska az Erdőben. és nézték a folyót. gyerünk! Nézzük csak. az nincs . ahol átjött.mondta Micimackó. mert ott feküdtek körülötte.gondolta Micimackó -. nyert már harminchatot. alatta siklott a víz. de olyat. „Gyerünk. ami annyit jelent. Róbert Gidának pont a kerítés tetejét érte az álla. nyugodt nap van ma. Felvett egyet. ezen az oldalon bújik elő! Vajon mindig így csinálják ezek?” Már ment is vissza új fenyőtobozokért.. Tudja. hogy lehet az? Hisz a másik oldalon ejtettem bele. hová ér. és áthajolt a hídon. Micimackónak a kerítés aljába ért csak az álla.Ördög rúgjon meg! . lassan. Malacka meg már csakis innen alulról láthatta a folyót.Csakhogy nem talált rímet. Egyszer úgyis odaérünk. hogy nézze. hogy a legalsó fokot se éri el. keresztülhajolni és belenézni a folyóba... csirr. Ez kívülről jött az Erdőbe. Pedig sokáig próbálgatta. se balra. Sajnos. és tessék. és nézi a folyót. akkor könnyen menne. amelyiknek győztesnek kellett volna lenni. hát a nagyobbik volt az első. beleakadt valamibe. azt nem muszáj.Hatodik fejezet amelyben Micimackó új játékot talál ki. bele a folyóba. mert a Kanga nem ül a fán..

mennyi ideig tart. mert könnyen beleeshetik.Füles! . . szép lassan.Lám. 40 . mégse. az én botom elbotlott . és mire Nyuszi kimondta: „Gyerünk!” átrohantak a híd másik felére. Zsebibaba föl-alá ugrándozott. aki nem mert túl mélyen hajolni.mondta Zsebibaba.. mit csinálsz te ott lenn? . . . botocskám! Botlott botocskám.Az enyém olyan szürkés .Mit gondolsz. itt gyön! Naagy. szürke! Nicsak.Gyün! . Négy lába égnek meredve. hogy az enyém. . akkor botokkal játszották.. mint az ember hiszi . Füles. hogy az enyém? . a híd alól. gyere ki. mert jobban lehetett őket látni. most már el volt szánva. De mégis! De mégse! Látod a tiédet. Micimackó? . Micimackó találta ki.Én volnék? . lesték. . lenn az erdőszélen. Bedobálták a botocskákat a folyóba. . elbotlott a te botod? . . . Malacka. mégse az. amíg átérnek? . .mondta Malacka. .mondta hirtelen Micimackó. Kereste a maga botocskáját..kérdezte Zsebibaba. ez valami más.kiáltott Micimackó. eddig még csak az övét látták. Hisz ez Füles! Ott úszott el előttük Füles.Füles! . szürke! Á. kicsit fölemelkedve. Látod te a tiédet.. Nyuszi és Zsebibaba együtt játszották a MicimackóVízipólót.kiáltott szörnyű izgalmában Zsebibaba.Egyáltalán nem játszom . Úgy jött. akkor pedig ő nyert! . .Malacka! Én látom a tiédet! .Így kezdődött ez a játék. . Alig hittem.Úgy látszik.kiáltott Zsebibaba.Úgy látszik. .Gyere már ki.mondta Nyuszi. Valamelyik nap Micimackó.kérdezte Füles. az én botom. hiszen szürke! Nagy. azt se bánja. . nem tudtam.Persze hogy az enyém. .Ugyan. hogy nem volt mindig elég fenyőtoboz kéznél.kiáltották valamennyien. Csakhogy lassan jöttek a botok.Nem én. úgy látszott. mint szokott.felelt Füles..mondta mélán Zsebibaba.Nyuszi. aznap volt a folyó a leglustább. Igaz.. . kinek a botja jön ki leghamarabb.kérdezte Nyuszi.sivalkodott Malacka izgatottan. naagy. Nyuszi azonban még mélyebbet hajolt. . és gyorsan hármat fordult maga körül. Malacka? Én már szinte azt hittem. az enyém! .Á. az én botom elbotlott! Malacka. Ezekkel könnyebben is lehetett. ha egyáltalában nem ér el odáig. és valamennyien áthajoltak a korlát alsó felén. mindig tovább tart. a Micimackó-Vízipóló. Nyugodt és méltóságteljes volt Füles. jaj.Biztos.Á. gyakran játszották ő meg a barátai.Jaj. hogy csak játszol! . botocskám! Malacka felizgult.

érted... így körbe-körbe aztán nem! ... ..De hátha nyakon ütjük véletlenül? . Áthajolt a hídon...véli Füles. akkor dobhatod.Én valamit.De Füles. hogy valaki kihúz a vízből? Az már igen. sokkal nehezebb.. forog! .. .felelt Füles.Nem mintha azt hinném. . amit egyáltalán vinni tudott. hogy lehetne?. . Mondd.. vagyis hát csakis melléd mehet. csak rád eshet. Nyuszi. 41 . .. Hagyjátok a Nyuszit..Én se remélem.Ez. .Úgy értem .Három találós kérdést teszek fel neked. Micimackó! . ... hogy valami különleges .. De Micimackó már meg is ragadott egy akkora követ.vélte Füles. valamit. ha azt mondom: NNA MOST!!. .. . Füles ... Lyukat túrni a földbe? Az nem az igazi. úgy szorította a mancsa közé. . .. . Micimackó.Nem vágom hozzád. .Na.Úszni én is tudok .De ha már benne vagyok.Nem hagyhatom abba . akkor ahhoz senkinek semmi köze. hogy mi. és így fest a helyzet. hogy megmoshass. majd értesítlek. mert az kizáróan és egyedül az én ügyem.Nem téveszthetem el. Malacka.Ez nem egészen rossz ..... .És lassan megfordult újra.mondta a megszomorodott Micimackó -. hogy jobbról balra még jobb..Fontolóra kell venni minden lehetőséget. Ha úgy érted... hogy a gondolat valami nagyszerű.véli Zsebibaba büszkén. a kövek hullámokat vernek. hogy itt az ideje a parancsnokságot átvenni. Hogy talán..felelt Füles.. akkor Micimackó dob.mondta Füles. .. időt.. kieszeltem .. Szót sem érdemel.. abbahagynád kevés időre a bukdácsolást és forgást? Tudod. egyiknek meg kellene kezdeni.. Fiatal tölgyön ágról ágra repdesni? Az se az igazi.vélte Nyuszi.. adjatok neki időt. kérlek .Szeretek így forogni. tudni fogja a kötelességét..Halljuk.Miért ne? . és Micimackó ragyogott. ha azt mondom: NNA MOST!!.Micimackó . . csupa sár leszek! . Nem tesz semmit. mielőtt mulatni mentek. és ha én itten némely forgógyakorlatokat akarok végezni jobbról balra és balról jobbra.Ha fürdőbe akarok menni..Egyiket.kérdi Füles hidegen. kérlek. vagy (kicsit elhallgatott.Hát. és Fülesnek csak az egyik oldalára kell feküdni. Füles.sürgette Nyuszi. . igen köszönöm. .magyarázta buzgón.. .sikoltott a megrettent Zsebibaba.. mert újabb forgóba került) ha úgy vélem. és ha már itt tartok. . Nyuszi érezte. ..Egész ügyes gondolat . mondjuk.mondta -. Még hogy én arra várjak. . Pillanatnyi szünet következett.kérdi Füles. hogy köveket és mindenféléket és izéket dobálunk bele a folyóba..Né.Vagy véletlenül nem találtok el? . Mindenki mélyen elgondolkodott. csak úgy leejtem..mondta végre Micimackó.. . és a hullámok kimossák őt a partra.. Füles. . . mondd. Különben is én nem is szándékoztam ma úszni.kérdi Malacka aggódva.

.mondja Malacka. . hogy alighanem a rosszabbik követ választotta. Füles megrázza magát. de mindig nagyobb lesz . Micimackó? Malacka. engedj csak egy kis helyet Micimackónak! Térj ki kicsit. mint a Nyuszié. Micimackó .hol itt a hiba? . bámulták. vagy pedig a folyó nem az.No kész vagy. nézték.Még hogy engem odacsapkodott.. azért ez okosan volt megcsinálva.mondta Zsebibaba izgatottan -.. még azon se örültek.. szíveskednék Malackának megmagyarázni.Ezt jól csináltad.. Füles? .véli Micimackó aggodalmasan. Hát ez félelmetes volt ott fönn a hídon azoknak. mialatt Malacka zsebkendőjével szárítgatja. . . nézegetik. alámerültem.Na látod. és hogy ne találjon nyakszirten. . Kész vagytok? . nem is estem bele.mondta Füles. Zsebibaba. .na tessék! Füles kecmereg kifelé. akik nézték. Füles. és megkér valakit.. Végre is a Füles odabe volt a vízbe. sokszor úgy gondolja azokat a Mindenféléket. Micimackó kezdte magát jobban érezni.mondta Nyuszi barátságosan. egyetemesen üdvözlik a hídról. úgyis észreveszem majd. .Nna most! .Hát hogy úgy odacsapkodott a parthoz téged. ..Füles . te aztán igazán átnedvesedtél! . kevés Tapasztalattal és Mindenféle Dolgokra gondol.. .mondja Malacka -. Nyuszi. hogy szokott az történni. hogy a Malacka botja végre megjelent. vagy legalábbis egész mások...J-a-j ..Nem is vághattam akkorát . Csak nézték ám.. Micimackó elengedte a követ. .BELEUGROTTAM. mikor kijönnek a fejből..vezényelt Nyuszi. Utóvégre.. hogy azok nincsenek is a valóságban.. hogy kicsit megvigasztalja.kérdi Nyuszi.kérdi Füles.Mi volt a jó gondolat? . de úgy vélem.. ha az ember Csekélyértelmű Medvebocsocska. aminek lenni kellene. . ez egy jó gondolat volt. Mikor Micimackó már éppen azon kezdett tűnődni. és ahogy ő a Folyókat képzeli: egyszer csak valami szürkét pillantott meg a folyó partján.Én egész kész vagyok . valami szürke. Ide-oda forgatják.. . kicsit előbb. .. valaki belelökött? 42 ... és mihez csapkodott oda? Micsodához? Hogy érted? Hogy engem valaki csapkodott volna? Micimackó egy rettenetes nagy követ vágott hozzám. Füles eltűnt.Nem vágtál te oda akkorát . .Na hallod.Köszönöm... No de ilyet! mihelyt ott áll köztük a szárazföldön. Hangos kiáltással. . és most kinn van a vízből . Hatalmas csobbanás.súgta Malacka Micimackónak. . Szívből ennek se tudtak örülni. és kiúsztam a partra.Kérlek. ha az ember bizonyos hosszabb időt tölt egy folyó belsejében.Hogy estél bele tulajdonképpen.Nade.

Füles .Mi újság.De ki lökött meg? Füles nem felelt.véli Micimackó.De ahogy ott úszok a folyó felületén. . 43 . Ha az ember ott áll a csúszós folyóparton! Hogyisne! És valaki hátulról ráugrik az emberre.Mi volt ez? .folytatta -. de különben olyan házikó az is. a kellemetlenséget. Még mikor a folyó legmélyén feküdtem...Ja? Úgy elcsodálkoztam.kérdi Nyuszi. Jól van.kérdi Tigris kicsit kényelmetlenül.kérdi Nyuszi bölcsen.mondta Füles hidegen. . Tigris maga jött át a cserjén. . hogy VIZES.mondja Füles. hogy mit értenétek ti alatta... . ugyan! Köhögtem.Na jó..Nem megmondtam. véletlenül mély gondolatokba voltam elmerülve.. . .. .Mi hogy mi volt? . és szépen letörölgette. hogy nem taszigáltam? Nem megmondtam. Nyuszi fontoskodni kezdett. .Nahát.Nyuszi felsegítette a földről Malackát.Biztos. .Nem állhattam oda.. Ott álltam a folyóparton. Nézzétek.Te.mondják karban a többiek.Ugyan.És te voltál az a valaki . . a rossz kosztot. ott is csak folyton mondogattam magamnak.mondta Tigris jókedvűen. már csak annyit tudtam.Tréfából vagy Szerencsétlenségből vagy Akarattal. vagy nem jár itt ... Micimackó.. De minek jön pont az én kis zugomba taszigálni? Nem mintha az én zugos kertem valami különlegesen nagyszerű volna. Persze az olyanoknak.. hogy nem csúsztál meg véletlenül? . . Tigris? . ..mondta ünnepélyesen. és akkor VALAKI MEGLÖKÖTT. Azon gondolkodtam. és akinek kedve van. nekem mindegy. .. és véletlenül épp Füles mögött álltam. végre is ez egy Nagy Erdő. .És hol volt Tigris? .Tigris volt alighanem . hogy gondolom? .Ugyan. ez lökdösődés . Tigris! . ez Remek Tréfa volt vagy csak Egyszerű Szerencsétlenség?” . persze. hogy Tigris itt jár az Erdőben.. azt mondja: „Na. . Tudod. . .IGENIS BELEUGRASZTOTTAK. Hogy gondoltátok? .Csak úgy meglepni az embert! Meglepegetni. mint a többi. Annyit mondtam csak: „H-á-á-ápp-cc-ii!” . a szemetet..mondta idegesen Malacka. hogy csak köhögtem? kérdi Tigris bosszúsan.kérdezte Zsebibaba. Még mielőtt Füles felelhetett volna. azoknak esetleg tetszik. .Hát valamelyest csúsznom is kellett. Nem tudom. ha. . Erős köhögésem volt. taszigálhat is benne. Malacka.Fülest a folyóba lökte valaki.Köhögtél? . gyerekek? .. . Füles! ... és ha valaki taszigáló kedvében van.Hogy vagy.. neszt hallottak. akik szeretik a hideget.. megcsúszik.mondja Malacka idegesen. értitek-e. hogy megkérdezzem. ..Bocsánat..

Feltartja a mancsát.Istenem. hanem AMOLYAN délután. De hogy leért a hídhoz. érted-e. mert látta.Igazad van ..Igazán nem is olyan komisz ez a Tigris.Próbálj engem is lökdösni! .nekem az a véleményem.Olyan öklelős .. ugyan mit törődik vele az ember ilyenkor délután. Malacka. . egy kicsit meglegyinthettem . már tudta. a Tigris engem is.Általában senki se olyan nagyon komisz .mondja Nyuszi -... Megmagyarázhatna mindent Micimackónak is.. Az majd megmondja. Róbert Gida .kérdi Róbert Gida. . egyszerre csak egy beszélhet. Micimackó és Malacka egyedül maradtak a hídon.Itt az a kérdés. jön a lefekvés... Itt az a kérdés. mindegy az. itt jön Róbert Gida. Róbert Gida a híd felől jött le az Erdőbe.Hát pedig én csak köhögtem . másodszor akarattal..Csend legyen! . először véletlenül.Nekem ez a véleményem.Nézz ide.véli Micimackó. Áthajol az ember... nem is tehet róla tulajdonképpen.Úgy történt.mondta Zsebibaba mohón. . . aki még ilyet sose játszott.Taszigált . . . Füles.mondja Füles. hogy velük megy. kérlek. hogy ez nem is OLYAN délután.kérdik mohón. . mert Füles meg akarta mondani Tigrisnek. mikor ilyen szépen süt a nap? Akkor oda lehetne állnia a hídkarfa legalsó deszkájára.Róbert Gida nem érti jól az egészet . rendben van. és ott látta az állatokat.Nos? . Mondd.. és sok dologban nem biztos.Akárhogy is. gondtalan és jókedvű volt.. .így Tigris.. a legjobb nyerőnek bizonyult. .véli Malacka -... hogy nem rendes gyerek? .Nna . én csak annyit mondok. Egész jó gyerek . .mondta a Tigris.. . Sokáig nézegették a folyót a híd alatt. . . amint Kanga befordult az Erdőn. 44 .De nem történt akarattal .. Az ember csuda ravaszul ejtheti a botját! „Nem tudom..A Tigris. aki kicsit úgyis ostoba.Ki mondta... Füles.felel Róbert Gida. a folyó nem bánta.. ... . Tigris?” Róbert Gida.. Zsebibaba kétszer esett a folyóba.véli Micimackó. De azt hiszem.jegyezte meg Malacka odavetően. Ha az a kétszer tizenkilenc nem volna. . én a vízben voltam . . Nyuszi akkor kijelentette. .... ő se szólt. kérlek.kiált Nyuszi..Rendben van. és nézi. . Tigris és Füles is együtt távoztak. milyen lassan megy a víz. . te mit gondolsz?. akkor egyszerre minden eszébe jutna. hogy játszhatnánk mindnyájan Micimackó-Vízipólót. és érezte. . hogy lehet nyerni Micimackó-Vízipólóban. . mit szól mindehhez Róbert Gida.véli Füles. valahogy így is van. Sütött a nap.Én úgy vélem. valamit tenni kellene.Én nem . Aztán így is lett.. Ez egy olyan szép nyári délután volt. ha ott fekszünk a folyó fenekén. hogy úgyis minden hiába.. hogyan ítéli meg Róbert Gida ezt az ügyet.. . .Hát.Taszigálás vagy köhögés..mondja a Tigris.kezdi Nyuszi..

Tigris olyan szertelen és rakoncátlan. amire Micimackó nem emlékezett? Malacka aztán elmondta...Nem is tudom. Álmos nyári délután volt. hogy attul kezdve. Azt mondta.véli Nyuszi. ugye.bólintott Micimackó.kérdezte Malacka.feleli Micimackó. .kérdi Nyuszi -. mikor Nyuszi hangosabban mondta: „Ugye.Mit mégse? Micimackó megrázza a fejét. . . Tudjátok.mondja Malacka szemrehányóan -. igen.Éppen ez az. a Nyuszira ne hallgass. hogy arról van szó. De az mikor volt .Most már tudom . hogy igenis féktelenkedik. ő elmondhatja még egyszer. hogyne. mert ha az ember szereti is őtet. az Erdő teli finom hangocskákkal... Malacka egy kevés megvetéssel nézett rajta végig. „Ráncba szedni. hogy kicsit ráncba kellene szedni. mikor a fülében kezdte érezni azt az izét. hogy nem arról beszélnek. és nemigen hallgatott Nyuszira. Lassan felkel.Micimackó .. ránk hallgass. De honnan kezdve? Micimackó arra kéri.és a hangja komoly volt. Kétszerkettő! Róbert Gida akarta egyszer megértetni velem. és magához tér. és megtanít a kétszerkettőre.Én is így gondolkodom . .Mert . . Malacka? Nyuszi nem bánta..Hogyne. Mondanád még egyszer..Milyen ráncba szedésről beszélsz. jó. hogy a Tigrisből ki kell szedni a féktelenségeket.. ellátja a bajomat. Micimackó is velük volt.. Mintha mind a finom hangocska azt mondta volna: „Ne hallgass Nyuszira. mi az a „kétszerkettő”? . amiről beszélnek.. . amelyben Tigrist megfékezik Valamelyik nap Nyuszi és Malacka kinn üldögéltek Micimackó háza előtt. Mit gondolsz.” . . hallottam. Nyuszit hallgatták. Mégse tanított meg.. csak néha-néha nyitotta ki a szemét.Hát te.Igazatok van . .Igen.Nyuszi végre kezdte befejezni .. ránk hallgass. . amit Nyuszi elmondott. Nyuszi? . . és annyit mondott: „Ugyan!” vagy „Ez igaz!” . Malacka? . érted..Hetedik fejezet. de hogy? .. de hogy csináljuk? . te nem is hallottad.. Malacka is bólintott: érti hát. Miről is volt szó? .Ebbe nektek feltétlenül igazatok van. Hallottam valamiről..Igenis.Aha. Hallotta már valahol. Micimackó kezd ráeszmélni.néha. 45 . Izé.” Malacka kényelembe helyezte magát.. az az egy tagadhatatlan. . De aztán mégse.Hogyne.. Micimackó? Micimackó kinyitja a szemét. hogyne! .. Malacka?” .Igen. a bal fülemre meg vagyok hűlve..Erre emlékezett Micimackó. nagyot ásít.

véli Micimackó. Hiszen Micimackóval és Nyuszival együtt csinálja. . mégiscsak nagy eset! Egész Piciny Állatka megy bele ebbe a dologba. Érezte. Magam is így csináltam volna..mondja Malacka kételkedően. Megjavul. . hogy igenis Bámulatos Gyorsasággal. és kisebb lenne Tigris. és nem csinál semmi rosszat.. mint szokott. Malacka. Belezavarodik. aztán otthagyjuk.Csak annyit mondana: „Ezt jól megcsináltad..Értelmes dolgokat dúdolgat? .Azért. Egyszer megkérdeztem Baglyot. .sóhajt Micimackó. Csupa nóta. . ... .. végre is egy magányos hely. 46 . De elég is.Nekem van egy jó eszmém . ahol még sose volt.. Elcsaljuk Tigrist valami jó messzi vadonba.Ez jó lesz .A Tigrisek nem maradnak szomorúak . Hát ő is mondta.Elkezdett gondolkodni. Mélabús. . Malacka... ami nem illett erre az esetre. csak úgy öt percre. . nem mondhatja magának: Na. mennyire megváltozott! Egész más Tigris lesz belőle. . az is valami. Köszönöm.Nekünk is fog örülni? Nekem meg Malackának? .kérdezte Nyuszi. azzal is segítettünk.mondja Nyuszi.. olyan „Jaj-De-Örülök-Hogy-Láthatlak...kérdi Malacka. ha aztán mindig szomorú maradna . Na.Mit dúdolgat Micimackó? . Csak az a kérdés. mint Tigris..de jól ide figyeljetek -.. . . bizony az jó dolog lesz. el is dúdolta: Ha Nyuszi nagyobb lenne s kövérebb s erősebb. vagy Nyuszi magasabb lenne. .. . .. De csak olyasmi jutott eszébe. Másnap reggel érte megyünk . meglássátok.Hogy fogná fel ezt a dolgot Róbert Gida? .Ő is így gondolkodna . én rosszat akarok csinálni. Ha reggel felkel. de éppen más dolgom volt.Én ugyan nem szeretném.Persze.Hallgassatok ide. amit Tigrissel akarnak csinálni.kérdi Micimackó. ..Ennek nincs értelme. ha egy kicsit összezsugorodik és elszomorodik.véli Nyuszi. . mert egy Alázatos és Szerény Tigris lesz ott belőle. hogy biztos legyek benne. Bánatos kis Állattá válik.Á! .” Malacka örült az egész dolognak. hogy jó lesz az. magányos helyre.véli Nyuszi. és hol hagyják magára.Hát majd elvisszük az Északi-sarkra .magyaráz Nyuszi. .És ugyan miért? .Az nagyon messzi van. ha onnan haza akar találni Tigris úr.Bámulatos Gyorsasággal teszik túl magukat a bajokon. Nyuszi”. És persze Micimackónak is köszönöm.. (elég rossz szokás) s nem ugrana Nyuszira többé. Szomorú. hogy hova vigyék Tigrist.

mondja Zsebibaba. ha azt mondaná: „Nem”. drágám.feleli Kanga.Miért ne? . Mert ha nem volna semmi dolga. Ha azt mondaná: „Igen”..szontyolodik el Zsebibaba..Addig legalább nem. De ha arra gondolt. meglátjuk”. Nyuszi kijelentette.Nem látja többé? ..Na ugye látod.Csúf. . ha otthagyják Tigrist egy teljes napig. és ha odaérnek. hogy másnap reggel indulnak. Zsebibaba is várt rájuk. VAGYIS Ő TALÁLTA MEG. Ilyenkor nem panaszkodik az ember .kérdi reménykedve Zsebibaba. nagy barátja a Tigrisnek. FELFEDEZVE MICIMACKÓ ÁLTAL. . ködös napok mindig elszomorították.De jobb. de Nyuszi Micimackó fülébe súgja: . 47 . Nem volt meleg. Micimackó.és elsietett.és Kangához fordul: .véli Nyuszi.kérdi Kanga szemrehányóan. Inkább az a fontos.Holnap? ..Nem volt igazi köhögés. Ilyenkor szokott Tigris leginkább féktelenkedni. hideg volt és ködös. hogy ő miféle Micimackó... hogy nem! . ha szép maradt volna az idő. ilyenkor köhög és taszigál.. Az ilyen hideg. igen. aki közel lakott Kangához és Zsebibabához. .kérdi Malacka. ha Zsebibaba nem tartana velünk. „Nem fogja azt mondani. a Nagy Erdő közepén! Mire Micimackó és Nyuszi elértek az utolsó ház elé. ha itthon maradsz. Hadd keresse őket! Őket ugyan nem látja többé. vagy akármikor. mit csinál holnap reggel. didergős nap .... Tigris meg fogja látni az ő feljegyzéseit: „ÉSZAKI-SARK. amíg érte nem megyünk. ami őt illeti. akkor. . hogy ez a nap pedig éppen hogy neki való. .. nyárias. .. Majd holnap. .Jobb volna. Ha majd ott lesznek. nem hall semmit.Ezt aztán csak bízzátok rám” .Ennek megint Micimackó örült meg. Majd máskor..Honnan tudod? . .. most hazamegy. és sose történik semmi . Megakadt valami a torkomon.rázza a Nyuszi a fejét. Abban maradtak... aztán elkerülnek más irányba.. hogy neki ez kevésbé fontos. Zsebibaba. akiről pedig azt hitték. ők kicsit előremennek. .. Vár.. nem tartana-e velük felfedezőútra? Micimackó és Malacka is velük tartana.Mindig „meglátjuk. . mikor Malacka eljött érte. Malacka kijelentette. Kangáékhoz értek.Ezt csak bízd rám megint . Utóvégre ő fedezte fel az Északi-sarkot. . . .kérdi sértődötten Zsebibaba. akkor elszomorodott.Majd meglátjuk . hogy mennyi mézet készítettek volna a méhek. Nyuszi.” Majd csodálkozik Tigris! Ha még eddig nem tudta. Igenis. Meg is mondta ezt Malackának. ő ez a fajta Micimackó. drágám? . nem is bánta volna..Úgyis köhögtél ma reggel. és megkérdezi Tigrist.. menjünk. Na.kérdezte Zsebibaba. Mindenesetre ha legalábbis ma nem jönne velünk. Másnap egész más nap volt. Ez elég Rettenetes. hogy majd milyen hideg és rémes lesz.. akkor rendben van.

. Mit szólsz az egész dologhoz. .. amilyen halkan csak tudott. mi? . néha-néha beleszaladt Nyusziba. . Ahogy mind magasabbra kerültek.Szólj Micimackónak is.. vagy mellettük szaladgált.kérdezte Micimackó.így Micimackó. hogy nagyon messzire mennénk. hogy bátor dolgot cselekszik. és újra eltűnt. Nyuszi és Malacka együtt haladtak. megint csak nem volt sehol. .mondta. . Beugrott egy bokorba az út szélén.Most. Az erdő nagyon csöndes volt.Úgyse lát az ember semmit ilyen csúnya. míglen az erdő úgy elcsendesedett. Tigris előttük baktatott.mondta Tigris. .Hm? . és olyan nagyon közelről hangzott a hangja. esős napon . mikor már egy darabig szaladtak.most már beszélhetünk.mondta Nyuszi. ja.Majd most .. Nem láttak. .mondta Nyuszi. Pillanatig csönd volt.Látjátok? Nem megmondtam? . itt vagy.No? . Micimackó! Készen vagyunk? Jó.kérdezte Micimackó Malackát. Tigris néha el-eltünedezett. . Nyuszi meglökte Micimackót.és azt hiszem.Csss! .Úgyse hiszem. . .No .Hát. Gyerünk. nem hallottak semmit.No most! . .felelte Nyuszi.Hol vagytok?! . Belevágódott Nyusziba.Hazafelé megyünk. mikor keskenyebb lett az út. Eleinte Micimackó. nem sokat..kiáltott Tigris. gyerünk!” . . Malacka és Micimackó egymás után haladtak.Á! .Én nem szólok . Nyuszi felkelt és nyújtózkodott. ha az ember jól odafigyelt. Zsebibaba! Majd délután átjövünk.. érezte. .. egyszerre csak előbukkant. Nyuszi volt a vezető. ha horzsolta az útszéli csalán.. . Gyertek. Néha.Csak ne gondold. de nem látta sehol. No szervusz. Micimackó? . később.S mindhárman elrohantak. .aztán megint csönd lett. Tigris? No menjünk. Micimackó és Malacka utána ugrottak. Malacka olyan halkan lélegzett. hogy már nincs ott. és aztán majd délután úgyis mindnyájan.De én azt hittem.Halló! . . Jól elbújtak és hallgatóztak. ..... úgyis mindnyájan... Akkor aztán vártak még egy darabig. Menjünk. . és nagyon izgatott volt. a köd is sűrűbb lett. Tigris hirtelen megjelent. .....mondta Malacka Micimackónak. Mért megyünk pont erre? . Nyuszi. csak annyit mondott: „Hát gyerünk. 48 ... . Rohanjunk. ha Micimackó véletlenül nem ül rajta. Nyuszi megfordult. és Micimackó körülnézett Malacka után. Mikor az ember azt hitte.. és Tigris félkör alakban kerülgette őket. gyerünk! El is indultak.suttogta büszkén.vigasztalja Nyuszi. aztán újra hallották Tigrist kopogni.s mielőtt az ember egy szót szólhatott volna. Tigris körbe-körbe szaladgált körülöttük. hogy Malacka felugrott volna. néha nem. hogy attól majdnem megijedtek.Majd most . Valahol kopogtak . megbökte Malackát.mondja Micimackó .mondta Nyuszi.

Gyerünk! .Még szerencse.mondta Nyuszi félórával később. mire Kanga megszólalt: .. . és mikor azt is megunta.türelmetlenkedett Nyuszi. . hogy a ködben minden egyformán szürke. . Vagy úgy! Gondolhattam volna. . persze.. . Tudta. aki túl jól ismeri az Erdőt... . Ha az ember elhatározza. én azt hiszem.. itt a jó kis Tigriske.mondta Nyuszi tíz perccel később. Micimackó? Micimackó helybenhagyta. Vetted észre.Ja. Épp jókor érkeztél..mondta ugyancsak Nyuszi tíz perccel később -.Én is.Te mit gondolsz.Játsszatok most egy kicsit a ház előtt.mondja Nyuszi tíz perccel később -.. Egy pillanatig. . jobbra kellene tartanunk. akkor biztos. hogy már nem mondhatja senkinek: „Na. hogy ez a helyes út.De mégse. . De nem emlékezett.No mi az. Zsebibaba büszkén jegyezte meg: .. .Nem is .. Micimackó? Micimackó a két mancsára pillant.Ez igazán furcsa .Előbbre haladtak.. . Tigris véletlenül fellökött egy-két széket..Én azt hiszem. .vélte Nyuszi. 49 . .mondta lassan.mondta Kanga. Malacka Micimackó mögött lépkedett. Mihelyt hazaért.Én tudom. hogy izé.. Visszafelé indult.Buta ügy .. és csak annyit mondott: . és szedjetek nekem pár fenyőtobozt .gondolta: inkább megy haza ő is. és azon a gondtalan hangon nevetett.Ugyan menjetek ki..Malacka megfogta Micimackó mancsát.Mindjárt ki is öntötte neki. hogy nem tévedhet el. hogy a másik a bal. és hiába várt erre. hát akkor menjünk előre. gyerünk! .kérdezte Zsebibaba. és Kanga meglátta őt. .Hát. Malacka? . hogy kezdje. Zsebibaba véletlenül fellökött egyet akarattal. úgyis be kell most venni az Erősítő Orvosságból. .Semmi. Tíz perccel később újra megálltak. ... hogy olyan jól ismerjük az Erdőt.Hol? . hogy elfogják. milyen szépen hazajött. . hogy az egyik a jobb mancsa... Majdnem.. hogy de bizony úgy van. Mikor Tigris megunta a várakozást.No lám. ..Én már megittam az enyémet! Erre Tigris lenyelte az övét. másképp esetleg el is tévedhettünk volna.Csak nem akartalak elereszteni. amelyiken az nevet. Na. és kosarat adott nekik.. és úgyis tudja. .mondta Nyuszi idegesen.. mindjárt azzal fogadta: . hogy melyik az. Zsebibabával barátságosan kötekedni kezdtek. Nem vagyunk mi egy kicsit erősen jobb irányban? .Itt volnánk . .. fiúk!” .

. Éppen elkészültek az ebéddel. hogy ő szomorkodik azon. ha nem látnám ezt az árkot többet.kérdi Nyuszi. aki nagyon jól tudta. Melyik lesz a legjobb út? . Malacka és Nyuszi elvesztek az Erdőben.véli Nyuszi.Mi hasznunk volna abból? .. drágám. Róbert Gidának így jó idejébe tellett. hogy mi történt ma reggel. fenyőtobozokat vagdaltak egymáshoz. de nem jutott más eszébe. de nem találunk...Most mehetek és kereshetem őket . egy sarokba kuporodott. mert akkor esetleg olyasmit találunk.kérdezte. akkor ezt se találnánk meg többet. . . Micimackó már unta az árkot. na és az direkt Jó Dolog lenne..Az hogy volna . Tigris. hol vagyunk!” Ilyenkor Micimackó is szomorúan megjegyezte: „Hiszen én is tudom. . mikor Nyuszi és Malacka is ott voltak mellette. mikor Róbert Gida bedugta a fejét az ajtón.Ha még holnap is el vannak tévedve.Kereshetem őket én is? .A dolog úgy áll . és újra visszatalálunk? . 50 . Zsebibaba. ..Hát .mégiscsak jobb lesz. . hogy Micimackó.Ma még nem. Nyuszi mindig diadalmasan kiáltotta: „No.Majd meglátjuk . mindig ugyanabba az árokba értek vissza. . akkor meg kell őket keresni.. miközben senki sem rebegett köszönetet a szép sétáért . fenn az Erdőben.” Akart is valamit mondani.Hová lett Micimackó? .suttogta Tigris Zsebibabának -. amit keresünk. hogy miért küldték őket. .magyarázta Zsebibabának Tigris. ez valahogy úgyse jó így.Hát ha haza akarunk találni. Kanga megkérte őket. amit nem keresünk. Gyere.mondta Róbert Gida -. hová lett Micimackó? . Egyrészt gyakorolni akarta magát benne. és megpróbált saját magából kifelé ugrálni. Egy árokban pihentek. . újra próbáljuk megkeresni. míg megtudta. másrészt nem szerette volna. kicsit ostobának tetszett az ilyesmi.Ennek nem sok értelmét látom . akkor mehetek én is? .vélte Kanga. ha Róbert Gida meg a Tigris látják.Lementek a Hét Fenyőfákhoz. és hazamentek ebédelni. ha felszedelőzködünk. de találunk.magyarázta Tigris. ha mihelyt innen kitesszük a lábunkat.. és Zsebibaba. hogyha ide akarunk visszatalálni. és képtelenek vagyunk. gondolta. . mert akármerre indultak.Egyszerűen csak nem tévednek el . Ekkor otthagyták a kosarat a fa alatt. .felelte Kanga. hogy mi bizony valahol eltévedtünk. és Zsebibaba belevágott. hogy „SEGÍTSÉG! SEGÍTSÉG! SEGÍTSÉG!” Igaz. . . ne beszéljenek egyszerre.Valahogy így van. úgy gondoltam.kérdi mohón Zsebibaba. el nem tévednek. hogy az nem is volt igazi köhögés. .Mér nem? .Tigris.kérdezte Kanga Tigris elmondta.. drágám .Hát jó .kérdi Micimackó lassan -.mondta Nyuszi hosszabb hallgatás után. talán az a valami lenne. amit nem keresünk.Majd máskor. amiért nem vitték el. hogy a Tigrisek soha el nem vesznek.vallotta be végre Nyuszi -. és akkor az a valami. végre tudom.Furcsa dolog ez a Tigrisekkel . hogy ez mit jelent. csak annyi. Valahányszor feltűnt előttük a ködben. míg csak el nem felejtették. .

. csak azok a tizenkét csuprok... . . Most gyerünk. lám! A hangok irányában ott Tigris! De most úgy látta. hogy esetleg mégse találnád meg.. Nézd.. Nem akarta zavarni a csuprokat.. de ha senki se beszél. Micimackó felállt. te talán tudod az utat? .Mi majd itt várunk rád. Elindult a ködbe. Tigris az Erdőben bolyongott. FÉLÉNK ÉS ALÁZATOS Nyuszi. aztán megfordult és jött vissza. Egy igen-igen ijedt.. . merről jön a hang. ..Valami eszembe jutott.De mikor elkezdtem mondani. .Hát itt vagytok? . hosszú ideig kellett nézni. menjünk haza... . ő majd megtalálja.. bizony . Malacka. úgyis csak ugrik.. nézte.Gyerekek! . meg a Malackának is. mintha nem is ijedt volna meg.mondotta Micimackó. egy ideig Micimackó nem is szólt semmit. olyan Tigris. Malacka. mert Micimackó alaposan el volt foglalva... Hangosan persze nem merte mondani.. magunkkal kellett volna hozni. mert valamit itthon felejtettem. . mert kezdte tudni. és aztán visszajönnénk bele. próbáld meg . különös hangokat hallatott. Mehetett úgy száz métert. hol vannak. majd megtaláljuk azt a valamit.. ...Nem ... mert hátha mégis téved. amíg nézte. Hát jött szépen haza Micimackóval. Tigris! No de ilyen szerencse! . Csak épp gondoltam rá.. ezek engem már órák óta várnak haza. hogy ez egy egész Barátságos Tigris. Mikor annyira biztos volt a dolgában.. Nagyszerű egy Tigris ez! Ez egy Segítő és Mentő Tigris. Micimackó . .. valaki elkiáltotta magát előttük: a ködben ott állt Róbert Gida.. hogy mit akarnak..Hát Nyuszi? . Eddig nem hallottam. hát hadd ugorjon.Azt gondoltam. Jövök én is. kezdett ám... Valami elromlott közben.De kérlek.sikoltott Malacka. akkor megtalálnám.. hogy milyen ostoba ez a Malacka. és nézte. akkor..felelt Micimackó.mondta Micimackó -. Úgyis keres benneteket. .Hát itt vagyunk..Azt nem tudom. úgy tett. Együtt indultak... A Félénk és Alázatos Nyuszi uzsgyi neki a ködnek.Jaj.mondta egész hanyagul. azt hiszem. ahogy Tigrisek szoktak.Ja ..siránkozott Nyuszi. mert ez a Nyuszi beszélt és beszélt és beszélt.Mert nincs is ..Nézd. majdnem hogy visított. .Ha kijönnénk ebből az árokból.mondta hirtelen Malacka. és kereste Nyuszit... Nyuszi csak nevetett azon. és csupa izgalom volt -.Jó. a Tigriseknek tulajdonképpen így kell ugraniuk.. amelyik ha ugrik nagyot. taszigálniuk. 51 . Hirtelen mégis valami hangot adott. hogy már azt se bánta hívják-e a csuprok vagy se... Végre meghallotta a hangot. . és így hát.Esetleg Tigris megtalálja. Micimackó és Malacka már húsz percig vártak akkor. mindenáron meg akarta találni.. ahogy Malackák szoktak. .. én tudni fogom. ..ismerte be Micimackó. nekem haza kellett jönnöm.. . még volt értelme.De nekem tizenkét csupor mézem van a kredencemben.mondta Micimackó alázatosan..

Mer ha az ember úgyis órák hosszat sétált már a szélben.Mert ami engem illet.Hangosabban. Még szerencse. Valamelyik nap elhatározták. hogy ilyen ereje van a szélnek. ha az ember valakit látogat. én azt vélem . Ekkora szél! Hátha az ő házát el is fújta? Talán azt akarja. Micimackó és Malacka ketten üldögéltek a Gondolkodó Sarkocskában. mikor már ott voltak. egy Gondolkodó Sarkocska volt: ott szoktak megállni és a dolgokat mérlegelni. Tudni kell mindenkinek. . és mentek tovább Kanga Kuckójáig. hogy: „Jaj de jó Nap. Talán ki tud eszelni valamit. és olyan hideget csinált éjjel. úgy a feleúton. elfelejtettem Malackát! Övé belőle egy kis rész. vagy valamit meg akar tudni. mire jó ez a kitűnő helyecske. jó szorosan egymás mellett. Langyos és napos a zugocska. elmegyek a Micimackó Kuckóba. ezt a dolgot Micimackó versben akarta megörökíteni. Valamelyik őszi reggel. Hangosan vitatkoztak: .Na. mert van itt egy kis nyalánkság részedre” .Mehetünk is.mondta Malacka. akkor úgyse kereshetjük fel . Micimackó. mer akkor azt úgy hívom.. én azt akarom.akkor rendben is van minden. nem igaz? . és a birtoka az egész. mert úgyis Csütörtök van. hogy nem csinálnak semmit. kérlek.mondta Micimackó -. 52 . és hirtelen betoppan valakihez. hogy mit csináljanak most. és kívánhatunk mindenkinek Boldog Csütörtököt. Beinvitálta őket. . Micimackó tud. és vége a látogatásnak. és törték a fejüket. ha látogatóba indultak egymáshoz. Micimackó otthon is volt. és Micimackónak fel kellett őt emelni. hogy valami okának kell lennie annak. . akkor megindultak. mert nem is sejtette. nem hallom jól. és a szél se érte...Mi nem igaz? . Felkeltek.és: . Hú.Na akkor menjünk és látogassunk meg mindenkit . hogy az ágakat is le akarta kaszálni. Először Micimackó házába nyitottak be. hol Micimackó heverész. hogy mihelyt odaértek. és meglátogatom Fülest. ilyen alkalmakkor leültek ott.Nyolcadik fejezet.vélte Micimackó.” Malacka ugyan azt tartotta... és amikor Malacka újra leült. Azért megyünk. . Meleg zug volt.Ami pedig engem illet. de ha nincs odahaza. Ide süt mindig a napocska. kicsit nyalakodtak. és ott azt mondják neki: „Ejnye.. elgondolták azt is. Az ember beteget látogat. keressük fel előbb Róbert Gidát. amelyben Malacka nagy tettet hajt végre Micimackó és Malacka kuckójától nem messze. valamit ki kellene eszelnie Micimackónak. éppen jókor jöttél. . hogy segítsünk neki újat építeni. mikor a szél lekaszálta a levelet a fákról.

Nem a!. . mert Boldog Csütörtököt akartunk neked kívánni . hogy csütörtök van? . nem volt olyan nagy a baj. mint akiknek nem fontos ... . Malacka. . Délután lévén. .Isten áldjon! . amit az ember hamar elfelejt.Hát isten veled. bizony..Mire Kanga házához értek.Ez furcsa.. kérlek. hogy éppen olyan jól ki tud majd jönni. nagyon megörült a vendégeinek.mondta Füles.mondták.Hát csak menjetek.No! . de az bizonyos..kérdezte Nyuszi.Talán eltévedtetek? ..Vigyázz. hogy áll .mondta Füles. hogy ott kellett maradniuk ebédre.Esze. hogy végre megtalálják Fülest. Mire Micimackó elmagyarázta a dolgot. . Füles! . Nem mintha megszólított volna .mondta Micimackó. bizony kicsit hideg volt odakünn.” Igazán mindenki szeretné tudni. hogy láthatunk. Nemsokára Micimackó és Malacka újból felkerekedtek. ez az oka annak. Nyuszi. Nem tesz semmit. Csak meg akartunk látogatni . . és jó lesz sietni. és azért kaptak valamit.Szervusz.vélte Malacka. Az embert sok mindenre felbátorítja. . . isten áldjon meg. Egy-két nappal ezelőtt repült erre. Micimackó. . most hátulról kapták a szelet.Persze. . mi különös van azon.Itt vagyunk.erre. Talán elfelejtették. Mire hosszú hallgatás következett.mondta Malacka. nehogy lekéssenek egy Tulajdonképpeni Uzsonnáról Bagolyéknál. Nosza.Nyuszi csöppet se buta . figyelmeztetlek! -. Nézd csak. engem is észrevett. Azt kérdenék: „Ejnye.Esze.Azt hittük.. az van neki. akinek mindig Rengeteg Fontos Dolga volt.És hogy milyen is nálad.. . . hogy soha semmit meg nem ért. Hiányoznál.. Kaptak így is egy Majdnem Uzsonnát. biztos-e. Mire újból nekiszedelőzködtek. már annyira el voltak fáradva.mondta Micimackó elmélyedve.mondta Füles.. és igazán örültem. hogy esetleg a szél elvitte . Okos .Én azt hittem. ahogy bement..mondta Micimackó -. hisz ez a ház még áll! .. Kedves tőle. Már akkor Róbert Gida is otthon volt. Füles! . .Van neki . nehogy a szél elfújjon. Micimackó és Malacka még egy kicsit körülszaglásztak. Siettek is Nyuszihoz. 53 . hogy észrevett. Füles.Jó. hová. Ez olyan.kiáltották vígan már messziről.utóvégre hosszú út áll előttük. szaladtak Micimackó kuckójába. . és most megyünk is Bagolyékhoz. csak annyit mondott: . ejnye. Majd meglátjátok.vélekedett Micimackó.Úgy vélem . .. az van neki.Senki se vitte el. Na. ott milyen jó. akik ott is maradtak majdnem uzsonnaidőig. . amennyire csak tőlük tellett.mire persze leültek. Talán valakinek le kellett volna bontania? . ki kellett próbálni. hogy csakugyan valami komoly dolog hozott ide . mégis. és könnyed oldalgással siettek el. hová fújta a szél azt a kedves kis Malackát?. . ..Úgy van. igazán örülünk.vélte Malacka. . Párszor ki-be járt az ajtón.Mért.

.. Micimackó. mikor a vihar tombolt az ágak közt. amelyik valamikor padló volt. A szoba egyik sarkában az asztalterítő felduzzadt.mondta Micimackó alapos megfontolás után.mondta Bagoly.Kérlek. Mintha egész csomó óra telt volna el. lassan lefelé kezdett süllyedni. Malacka fülei a feje mögött billegtek. és gurulni kezdett a szobán keresztül. aki éppen olvadozni kezdett. Malacka is itt van. aztán egyszer-kétszer felfelé meg lefelé ugrott.mondta Bagoly barátságosan. Nemsokára egész vígan. derűsen kopogtattak Bagoly ajtaján. Még egyszer átgurult a szobán.Micimackó és Malacka véglegesen elbúcsúztak..Na és ha egy fa akkor esik le. . míg eljutottak a Százholdas Pagonyba. hisz én rád esek! A szobának az az oldala. mert úgyis Csütörtök van. hogy az is szőnyeg legyen már egyszer. Te is. . Róbert. Bagoly háza igyekezett magát a lehetőség szerint összeszedni. te. s úgy kellett törtetni előre. hogy vagy. míglen egyszerre csörrent valamennyi egymás nyakába azon a helyen..mondta Micimackó. mielőtt elmegyünk.Akkor is épp ilyen ronda nap volt. és újra kiegyenesedhettek. Aztán jött egy még nagyobb reccsenés. és azt óhajtotta. rámájával együtt magával hozta azt a darab falat. s darab ideig senki se tudta volna biztonsággal megmondani. borzasztóan siettünk. csak az ingaórát! El az utamból! Malacka! Malacka. Ezek a Malacka széke köré csoportosultak éppen akkor... .. s baktattak előre.Ülj le.Vigyázz.. . . és kilátszott belőle két fül. mikor Malacka felállni készült róla.Jó napot. atyaúristen. labdává csavarodott.valamelyik nap. akárcsak holmi zászlók.Nekem úgy rémlett .aztán csönd lett.Eljöttünk megkérdezni..Mert látod. hogy véleményem szerint csuda egy ronda idő van odakünn. hogy festene falnak. de most szerette volna tudni. vigyázz! . . .Isten áldjon! . 54 . igazítsd ki a szavaimat. és kihámozta magát.amott van az olajfestésű képe jobbra tőletek a falon .Na és ha nem éppen akkor? . Az óra elegánsan siklott le a kandallóról. Bagoly . ha tévedek . . Micimackó. Kicsit idegesek voltak muszáj volt odafigyelni.. de vajon az igazat állítottam-e. mikor éppen alatta állunk? . De most szembejött a szél.mondta Micimackó -.Jaj.. . mikor Róbert nagybátyám . bár odahaza lenne végre a tulajdon házában. Bagolyékhoz..Csuda . Bagoly! . és kényelembe helyezték magukat. Szépen megköszönték. . mi az? Szörnyű csattanás. útjában néhány vázát ragadván magához.Helyezzétek magatokat kényelembe. . ha kijelentem. ... Tudod. hogy kicsit megkésve érkezett. és a székek halkan Malackára borultak. Szárítgatta a fülét. Malacka .felelt Micimackó helyett Malacka. a nagybácsi.mondta -. Malacka megvigasztalódott.látni akartunk. rettenetes recsegés-ropogás töltötte be a hajlékot. .. amit Micimackó foglalt el. hogy Észak merre van..sivított Micimackó. aki a kandalló előtti szőnyegecske helyét volt elfoglalandó. amin tartózkodni szokott. hogy el ne késsünk . Bagoly ünnepélyesen bólogatott. bár az isten adná..

mondta alázatosan Micimackó.Malacka! .Alighanem..mondta Bagoly.mondta Malacka. . Azt hittem. az ember nehezen pillant fel mennyezetekre. .mondta Malacka -.Pedig ott tartotta. Bagoly megváltoztatta a hangját.Az izé .mondta Micimackó.Ahá! . Együtt húzták-vonták a karosszéket.Micimackó . és segíts Micimackónak..Talán most annak is megváltozott a helye .Hol vagyunk? .Oda nézz! .kérdezte a székek egyike.vélte Malacka. 55 .Juj ! .Nem tudom biztosan. .vélte Micimackó.. leszállt. te csináltad ezt? .. .Ha a szél volt . hogy ami engem illet.Bagolyéknál vagyunk? . Csúnyán nézett arra a darabra. mert épp uzsonnázni akartunk. Malacka lehajolt hozzá.Nem hinném . . hogy megnézze az új mennyezetet. s nemsokára Micimackó alulról felfelé kecmergett ki s körülnézett. és nem lett belőle semmi.Malacka .Mert ő szereti a változatosságot.Alighanem leszedte a szél a házad Bagoly.És Bagoly mindig a mennyezeten tartotta a levélszekrényét? . Megjelent Bagoly. Malacka.Alighanem a szél ... . Akkor őt vád nem illetheti. Bagoly.Hát akkor ki csinálta? . .így a Szék.. . Na igen. Zavaros hangok hallatszottak az asztal mögül. . Micimackó. . inkább Micimackó. . és úgy festett.Nem vagyunk olyan biztosak benne . a szoba másik sarkában. .A mijét? . .Na? .kiáltott Micimackó halkan. . .Azt mondta.mondta Bagoly igen szigorúan -. .. . hogy téged nem illet vád.E barátságos szavakkal felrepült.Hja. gyere le.Arccal lefelé vagyok valami alatt.mondta bagoly eltűnődve -. ..mondta Micimackó a szék alól.Ú-úgy? Gondoltam.Nem a’ . .Nem lehet . ilyenkor.mondta idegesen Malacka.. vagy úgy. mint aki hihetetlenül bosszankodik -. aki a levélszekrényének szépségét csodálta. hogy mi illet vagy nem illet engem? . azt mondta.. . . akkor nem Micimackó a hibás.Bagoly . hol van Micimackó? .Mit mondott. ami Micimackóból látható volt.

kérdezte Bagoly. .tette hozzá . ugyan nem mehetünk ki. . s legjobb lesz.Nem jut véletlenül az eszedbe valami? . Arcom fődbe benyomódik. Csakugyan tépelődni kezdett. ez csak nem szép! Majd széjjelpréseltek. . mi? .Á! . Malacka. akkor aligha foglalkozhatnak a Menekülés eszméjével.. .Olyan kis semmiség.Hát éppen erről van szó. ha Malackát felkapod a hátadra? .kérdezte félénken Malacka. . szájad.kérdezte Malacka.Na? . Ám egy derék medve? Annak csak nincs kedve szék alá nyomódni? Szorítják meg nyomják szegény öreg orrát. Nem volt külön dolog. akrobatának semmi. és kijelentette. gondolom.Azt úgyse tudná. Felnézett a mennyezetre.Na. hogy ez volt az egész. 56 . te szegény állat. és nem is találja szépnek. dúdolok de nem jutott semmi eszembe. Épp erről kellett volna Micimackónak nyilatkoznia.Mindjárt el is kezdte: Hevertem hátamon. mellembe szorultan az ébredést várom.Mit csináljunk. . ó.Fel tudnál repülni a levélszekrényig. gondolom. . füled.felelt Micimackó. de egy másik. Micimackó ott ült a padlón. Nem jött semmi. ahol az ajtó volt. hát akkor hogy lehet másképp kimenni? . kérem. Vállamba benyomva csak arra gondótam: Délutáni álom? Hasamon forogva. mint akinek semmi köze a vershez. Bagoly köhögött.felelt gyorsan Malacka. amit ajtónak lehetett használni. majdnem felkéseltek nyakad.Mert .Szépen vagyunk. Micimackó? . ami még nemrégiben is fal volt.ott. és olyan ajtó volt benne.Éppen most jutott valami . . ami még nemrégiben szintén fal volt. Arra valami ráesett. heverni a nyári nappal szemben. . ha Micimackó azt hiszi.

Ilyesmit Malacka nem hallgatott szívesen. 57 . hogy a madzag másik végét a csőrében tartja.suttogta Micimackó vigasztalón.mondta derűsen Micimackó. hogy múltkor csináltatta nagyobbra a levélszekrényét.selypített Bagoly. és segítséget hoz. persze. mint emelkedik lassan a mennyezet felé.lám Micimackó írta rá a Verset! Hát ettől Malacka megvigasztalódott valahogy. lehetne őt újra bámulni. újra megrohanta egy gondolat: . és várni lehetett . akármennyivel is húzzák fel. és mindenki őt bámulta.véli Bagoly. lemászik a fán. amiket az Erdőben töltött olyan módon. kövér. igyekezvén segíteni. . Beszélt ő már egyszer erről Róbert Gidának és Micimackónak. . hogy majd újra megemlítheti. Malacka is nagyot húz. Nagy Dolog lesz az. de úgy látszik. de aztán elszántan bólintott Micimackó felé. hidd el. ügyes Medve vagy . . Micimackónak tetszett.Hacsak a madzag el nem szakad. hogy miről van szó. ha az ember kétszer is elmagyarázza. ahogy elképzeltük. hogy jó. mindaddig. hogy ő úgyis sokat hízott darab idő óta. s mikor mindennel elkészültek. hogy akkor Micimackó és Bagoly elengedik odalenn a madzagot. Egy szomorú pillantást vet vissza életére. ott ahol most áll. lehozza a földre. hogy hiszen egész jó egy Te-Te-Te-Terv ez is. s ha megmentesz mindnyájunkat. hogy nem húzták fel madzaggal a mennyezetre.. hogy ő szép kövér.. .Na és akkor Malacka csakugyan ott van . Bagoly.mondta -. ha Malackát betehetjük a levélszekrénybe. s érezte. Ez is olyan dolog. átmászik ott. gondolta. S miután mostanság nem bámulták túlságosan gyakran. ha másra gondolunk .vélte Malacka. akármilyen szívesen tenné. Várta is nagyban.Te Bagoly .Találunk másik madzagot. . arra az esetre. már annyira büszke volt. a boldog órákra.Á. és én alattad állok. és sokat fogunk még róla beszélni. . és szerényen megjegyezte. amíg a másik vége szépen felemelkedik. mást itt nem lehet tenni. mire Malacka megjegyzi: . .Haladunk.Bagoly az ilyesmihez szükséges Közbeiktatott Izmokról értekezett... Kössön az ember egy darabka madzagot Malackára. mielőtt értik.Úgyse szakad el .. és csak néznek. Malacka még gyorsan megjegyezte. neki mégiscsak repülni kell. . Talán lehetne. Hogy aligha tehetné. esetleg Verset is csinálok róla. .Hiszen olyan Pici Állatka vagy. ügyes medve. Micimackó előtt felrémlett az a nap. hogy nincsenek meg hozzá a szükséges tudod már mik . Azt átlöki a dróton.. minek is akkor beszélni róla. mert akármennyi madzagjuk van.Szép. ahol a leveleket szokták bedobni. aztán dobja föl a levélszekrénybe úgy.Akkor jobb is. hogy hiszen csak egy gondolat volt.vélte Bagoly. jutott valami az eszembe.. .Mert tudod.. Nagy Dolgot művelt a Malacka .de Bagoly csak azt mondta: . és kijelentette.A dolog úgy megy. Bagoly kijelentette. hogy szinte felkiáltott: „MOST NÉZZETEK!” Csak attól félt.De hisz azt mondtad. és a népek majd éneklik. S mint az előbb. hogy nagyobb leveleket kap. mikor kimenthette Malackát az áradásból. haladunk felfelé! .

Csakugyan, elég hamar ment. Malacka kinyitotta a levélszekrényt, és bemászott. Aztán, mikor leoldotta a madzagokat, benyomta magát a hasadékon, amelyikbe a régi szép napokban, mikor még ajtó volt az ajtó, rengeteg levél érkezett Baglyocskához váratlanul, miket saját maga írt magának. Nahát nyomakodott és tolakodott befelé, addig-addig, amíg csakugyan kinyomta magát. Boldog volt és izgatott; gondolta, levisít egy utolsó istenhozzádot a bent rekedt foglyoknak. - Itt minden rendben - mondta a levélszekrényen keresztül. - A fádat, amin laktál, ledöntötte a szél, Bagoly, az ajtón keresztül pedig egy ág fekszik. De nem baj, mert én meg Róbert Gida majd elhordjuk innen. Micimackónak is hozunk majd egy madzagot, én elmegyek, és elmondok neki mindent. Le is tudok mászni, tudom, hogy veszedelmes, de én azért megteszem, szó sincs róla, aztán egy fél óra múlva visszajövünk Róbert Gidával. Isten veled, Micimackó! Meg se várta, míg Micimackó felel: Isten veled, Malacka; köszönet és hála - hanem ment útjára. - Fél óra - mondta a Bagoly, és kényelembe helyezte magát. - Na, ez épp elég idő arra, hogy elmondjam azt a történetet Róbert nagybátyámról, akit elkezdtem... tudod? arról, akinek a fényképén fekszel. De hát hol is tartottam? Persze, tudom már. Hát kérlek, az is egy olyan szörnyű nap volt, aznap délután, mikor... Micimackó lehunyta a szemét.

58

Kilencedik fejezet,
amelyben Füles megtalálja a kidőlt fát és Bagoly el is foglalja Járta Micimackó a Százholdas Pagonyt. Ott állt, ott bámészkodott, ahol azelőtt a Bagoly háza volt... Bizony, az most nem festett háznak. Olyan volt, mint egy fa, amit kidöntött a szél. Ha meg a házadnak ilyen pofája van, akkor itt az ideje, hogy más lakás után nézzél. Micimackó „Titokzatos Izenet”-et talált aznap reggel a kuckója előtt: „ÚJ LAKÁST KERESEK BAGOJNAK TE IS UTÁNANÉZHETNÉL HALLOD NYUSZI.” Míg azon törte a fejét, hogy ez mit jelenthet, Nyuszi ott termett és megmagyarázta. - Hagytam ám ilyen üzenetet a többieknek is - mondta Nyuszi -, megmagyaráztam mindnek, mit jelent; most ők is fognak keresni. Na isten áldjon, elég dolgom van. - És már szaladt is. Micimackó lassan kocogott utána. Volt neki különb dolga; még hogy ő keressen új lakást Bagolynak! Előbb úgyis verset kell írni a régi lakásról. Malackának ezt a verset már napokkal ezelőtt megígérte. Azóta, ha találkoztak - nem mintha Malacka sürgette volna, de az ember érezte, hogy mért nem sürgeti. Ha csak említeni mertek előtte olyasmit: FA, MADZAG, SZEKRÉNY, ÉJJELI VIHAROK - Malacka orra vörösre gyulladt. Ilyenkor hamar másról kezdett beszélni. „Mert ez se könnyű feladat - mondta Micimackó magában ahogy ott állt és nézte az elmúlt Otthont. - A zümmögés, a költészet... nem lehet ám ezeket csak úgy megkapni a boltban; hatalmunkba venni őket... Ezek olyanok, hogy inkább ők kerítenek bennünket hatalmukba! Méghozzá elébük kell menni...” Ment és várt. Darab ideig várt. „Na majd úgy kezdem: Fekszik egy fa itt - mert csakugyan fekszik; aztán majd meglátjuk, mi lesz.” Így lett: Egy Fa fekszik itt. Itten egy Fa fekszik, mit Bagoly szeretett. Míg állt, szerette. Őt szerette. Barátjával dicsőítette. (Barátja ÉN valék, ha még e Tényt nem tudnád, kedvesem.) S erre lett egy RE-ET-TENETES. Re-et-tenetes vihar, mi hasra fektette fáját. A laposra vágott fa ellaposodott, ah, mily rémséges állapot! Lakása... fája... a barátja álltuk körül, miként koporsót, ilyet nem láttam még soha.

59

Malacka ekkor (A MALACKA!) gondolt nagyot, és azt kimondta. BÁTORSÁG - mondta és REMÉNY, nekem kell egy MADZAG. Kemény legyen, de inkább vékony. Mindenesetre MADZAG LEGYEN. S ha nincs, na jó, ám hozzatok egy Kötelet. És a LEVÉLSZEKRÉNYT elérte. Micimackó és Bagoly legott, hálás köszönetet rebegve, előtte térdre is rogyott. (Honnan levelet szoknak szedni „Ide levél jön!” felirattal.) Oda nyomakodott Malacka, s onnan intézte, áhitattal mentési kísérleteit. MALACKA, hős, Te! Hős bizony! Remegtél? Nem! Hát sápítoztál? Nem! Kúsztál, sodródtál azon az „IDE LEVÉL JÖN CSAK”-on által. (Én láttam ezt, kérem! Én láttam!) Láttam Malackát, mint szaladt. („A Megmentőt én elhozom!”) Egy Bagoly van veszedelemben s egy Micimackó! Úgy bizony! Emberek! (Jöjjetek, és megtelt a berek.) Segítség ide, hej, segítség! Ordít Malacka, s jöttenek Dicső Állat... Dicső Malacka! S ajtót nyitottak emberek, most a rabok kijöttenek. Malac, éneklem tettedet. Ez megvolna - mondta Micimackó, és háromszor egymás után elénekelte magának. - Nem olyan lett, amilyennek gondoltam, de meglett. Hát most majd eléneklem Malackának. „ÚJ LAKÁST KERESEK A BAGOJNAK TE IS UTÁNANÉZHETNÉL HALLOD NYUSZI.” - Ez mi? - kérdi Füles. Nyuszi megmagyarázza. - Mér, hát mi van a régi házával? Nyuszi ezt is megmagyarázza. - Nekem igazán nem mondanak el semmit - mondta Füles. - Engem semmiről se értesítenek. Pénteken lesz tizenhét napja, hogy nem szóltam senkihöz egy szót se.

60

mondta Nyuszi. hogy egy TISZTESSÉGES MICIMACKÓ VERSET kellene írni arról a TUDODMÁRMIRŐL? . . és várod. . Gondolkodott. Micimackó megtalálta Malackát és együtt indultak el a Százholdas Pagonyba. ADOK-VESZEK.S ma szombat van .mondta -. Sose látogattál meg egyikünket se..mondta végre. Láttam a farkadat száz méteren szaladni dombról le.Emlékszel te arra.. mikor jönnek a többiek hozzád. .Na igen .Nekem akkor sietni kellett. . hogy mit feleljek. . ha kedvem van.Malacka orra pirulni kezdett. Micimackó? .Micsoda? Ja. Malacka .akkor már mehetek is.mondta Füles..Majd gondom lesz rá . Nem mondtál semmit. .S ha azt hallom kívülről: „Ejnye. ha az egyik beszélőnek a farka mihamarabb láttávolon kívül kerül. .Ez nem volt tisztességes üzlet.és már szaladtál is. .Te. mikor én neked kijelentettem. .Te vagy a hibás. A beszélgetés második szakaszában már nem is látszik.Hát ebben igazad van.Jövő pénteken lesz. Ott le is telepedett. . Nem váltottunk szót. .De nem diskuráltál . Malacka. ez a Füles” .Nem beszélgettél. a fene egye meg.Meg is írtam. „Hallo-Mi?” Evvel nem messzire jut az ember. Nyuszi megindult. .de akkor már késő volt.mondta Füles. ..Az akkor tizenegy nap lenne. . Nyuszi egy lábon állt darabig.Kijelentetted. . az Erdőnek ebben az egy sarkában. „Mi?” . isten áldjon! És ha véletlenül találsz valami jó tanyát Bagoly részére. 61 .Ebben lehet valami. Micimackó? . Pedig én magam is itt voltam ma egy hete. .. Annyit mondtál: „Halló!” .mondta Füles. . és még mindig azon tűnődtem. Nyuszi . Füles. . ne felejts el értesíteni. Miért nem mész te hozzájuk néha? Füles kicsit hallgatott.. Gondoltam: majd azt mondom neki. A vörösség Malacka orráról lassan átment a fülére. mikor már egy darabig hallgatagon mentek egymás mellett.. igen. . igen. .mondta Micimackó némileg félénken. emlékszem. pláne. mert nekem most úgyis mennem kell. Kicsit többet kellene mozognom.Hát tizenhét napja éppen nem lehet.Ja. Füles. Mindig itt vagy.Isten áldjon! .Kicsit elhanyagoltalak benneteket.Mi az. amit mondasz. Kicsit jönnöm-mennem kellene.

Hát nem is . hogy az úgy igaz. belsőleg.. aki egy pillanatra megállt. hát ott volt már mindenki. Kanga odalenn kötözgette a kötelet. Úgy értem: csakugyan megírtad? .Dehogynem. Micimackó elzümmögte neki mind a hét verset. Ha egyszer a vers mondja.Ez csak olyan belső remegés volt . ha esetleg nem értették volna rendesen.. . Micimackó említette nekem. és az különben se mosogatórongy.a versben persze hogy megtetted. hanem a sálam. Én szerettem volna tudni. azon húzták fel Bagoly karosszékét.mondta Micimackó. Malacka nem szólt semmit.. mintha nem is figyelnék oda.Ugye. akart is valamit mondani. . vagy megvárjuk. . Mert akkor Mindenki hallja. az mind kell.. amelyik úgy szólt: „MALACKA! Hős. mit.. Izéről. onnan kiáltott fel Bagolyhoz néha-néha: . . kivéve Fülest.Hét szakból áll. Malacka.mondta Malacka. Ahogy odaértek Bagoly régi háza tájára. Micimackó? Arról az. ... de bár köhécselt is egyet-kettőt.Ilyet ugyanis nem írtak soha. és ez a szőnyeg. Ha most itt mindjárt eldúdolom.. Foglalkozni kezdett magával. mi? Mikor az az Izé. amit kihoztak a régi lakásból. ha egyiket-másikat újra elzümmögi. Mindent szépen bele az újba. Malacka felsóhajtott boldogságában. ezt a régi mosogatórongyot úgyse használod már semmire? Jaj.kérdezte Malacka. 62 .A többieknek már mondtad? . Malackának fellángoltak a fülei.Nem szóltam. és elhajította. . hogyan csináljanak. de nem merte kérni. Micimackó. Azt.. .Ó! . amíg a többieket is megtaláljuk...” És úgy tehetek. Én meg elfordulhatok és mondhatom: „Igen... Malacka.. .Hét? .mondta Micimackó . te!” Ügyes dolog így kezdeni egy verset. neked hogy kedvesebb. fölvett a földről egy ágat. pironkodott..Nem szoktak hétszer zümmögni.. és aztán valamennyiük előtt egyszerre zümmögöm? Malacka elgondolkodott.. Mire Micimackó elkészült.Mert eleinte bizony egy kicsit.Megírtam.Meg is írtad.. Róbert Gida vezényelt. . Mert eddig még dicshimnuszt senki se írt Malackának (MALACKÁRÓL!). .És mit csináljon egy ilyen Egészen Pici Állatka? Ha egyszer kicsit remeg. nem jött ki semmi.. hallgatta. képeit meg mindenféléjét. .” .Én legjobban szeretném. Nyuszi újra elmagyarázta nekik. . szerette volna. De a vers azt mondja: „Remegtél? Nem. Aztán elénekelheted mindnyájunknak.kérdezte végül. hisz ez már csupa rongy! Bagoly pedig méltatlankodva felelgetett: .. ha most itt elénekelnéd nekem. És az emberek tudják. Volt nagy kötelük. Bátor Malacka ő. Micimackó elkezdhette: .Hát . Hisz csak úgy tudom a bútort rendesen elhelyezni. Micimackó..mondta Micimackó.Malacka hallatlan közönyt tettetett. Mindannyian nekiláttak a munkának.Csakugyan elkövettem én ezeket a hőstetteket? . nem.

akik helyesírást tudnak. . a mocsár mellől.. ha ez is lejönne. . Füles! .a hír az Erdőn át szivárgott hozzám... levegőtlen és piszkos. Megdicsérték Micimackót.Egyedül . ahol nemigen járnak -.Ez lesz az új házam neve .Na nézzék! Hát itt vagy? Hát te hol voltál? Füles rájuk se nézett.Találtál már új lakást. vagy úgy. úgy látszik. mert így mégse lehet beszélni olyanokkal.Hát. Gyere velem. s ha a népek azt se tudják már. Bagoly. De Kanga csak ennyit mondott: . hisz az nem is spongya má. és Zsebibaba rögtön sírni kezdett: . és rajta a ház neve: „ODVASLAK” Ez volt az az izgalmas pillanat. már valamennyien boldogok voltak. és hogy legjobb lenne. ott van ni! Ó. hogy a vers kitűnő. Hiszen egyelőre úgyse fontos.mondta hangos suttogással.mondta Bagoly fontoskodva. és ráesett Bagolyra. és egy-egy újabb berendezési tárggyal jelent meg. mi a fürdőszivacs.mondta Róbert Gida. Milyen rémesen néznek ki azok a kecskebékafarkak . ugye. . .. mert ilyesmiről nem is tudott. . aki egy fűszálat rágcsált -. .Nevet már talált az új háznak . . Róbert Gida. és kijelentette. . és eltolta az útjából Zsebibabát és Malackát. és kijelentette neki.kérdezte Bagoly bosszúsan.Halló. mit csinált. lenn. kicsit megpihentek: meg akarták hallgatni Micimackó új dalát.ott ni! -. most már csak a ház kell neki. kihallgatja a beszélgetésünket . Füles lassan maga körül nézett.Jó reggelt. Róbert Gida felugrott. nem rossz? Úgy értem.Jaj. és mosolygott magában.Ja. és rendesen ki tudják írni: KEDD. mint vers. Mire Micimackó és Malacka odaérkeztek. Bagoly. aztán visszafordult Róbert Gidához. mi az. megmutatom a lakást.. .Ez derék .Valaki. .Egyedül vagyunk? . Róbert Gida! . mikor már a spongya. Leült az „ODVASLAK”-ra. mikor ott fekszik előttük.Zsebibaba minduntalan felröppent a kötélen.Na és hogy állunk az új házzal? .mondta Róbert Gida. Bagoly! Ó. .kiáltott Nyuszi. mutasd meg nekem a Bagoly fürdőspongyáját! Jaj. Malacka és Zsebibaba kíváncsian hajoltak fölibe.No nem baj. Bagoly lenézett.Zsebibaba. hol van Zsebibaba. és megmutatta. .Ja. Majd röviden és gúnyosan felkacagott. akkor úgyis jól nézünk ki. Négyszögletes deszkadarab volt. kijelentették.Arról értesítettek .mondta.. mintha a sarokból nőttek volna ki. ott van ni. 63 . hogy bizonyos Személyiség lakást keres. . Bagoly? .kérdezte Micimackó. A felirati tábla leesett a földre. hogy azok a spongyái mosakodáshoz.mondta Kanga. kicsit csodálkozott. mikor valami levágódott a fáról. Tudod. mert sose tudta. te vagy? .mondta melegen Róbert Gida. . Kangát ez zavarta kicsit. hogy a lakása szégyellni való Lyuk. kedves! Nagyon gyorsan mondta. Össze is veszett Bagollyal. Malacka csak úgy odavetőleg megjegyezte: .

.mondta. . .a másik rámondta: „Na de nem lehet!” .mondta.Köszönöm. .mondta Róbert Gida. Micimackó meglökte Malackát. .Hó . kis Malacka? S Malacka ekkor egy Nemes Cselekedetet követett el.kérdezte Nyuszi. amit Micimackó dalolt róla.Velem jönne lakni . és Malacka meglökte Micimackót. . .mondta nagyszerűen.mondta . . elindult a barátaival. . amelyik e pillanatban vált újra láthatóvá..mondta. . mert igen-igen boldog volt a lelke mélyén. . Bagoly? Bagoly. Malacka? Malacka mancsát rázta. de nemigen tudta.Nagyot nyelt. Micimackó megelőzte. Az egyik azt mondta: „De úgy van!” . szigorúan köhécselt Füles irányába. 64 . mert nem tudta. hogy nevessen-e vagy mit csináljon. amit Füles talált.kérdezte Füles kicsit aggódva. Róbert Gida előbb kérdezni akart valamit. mert érezte. és megállt Malacka előtt.Pont Bagolynak való lakás ..Ehun van ni! .. aki most vette észre.Hát .Örömmel jönnék.Majd lehozzuk a többi dolgokat is. akinek az „ODVASLAK” a hátát díszítette. és maradhat. . Füles. .Menjünk. . Micimackó .Jönnél.és újra: „Na de ha mondom!” S mire odaértek. mintha álomban cselekedne. hogy rábíztak valamit. Tigris! .a lakás mindenesetre nagyon szép.mondta Bagoly. boldog lesz benne. De az ember lélegzethez szeretne jutni. . . örülni fogok a társaságuknak. De mielőtt odaértek volna. hogy valami nincs egészen rendjén. Eszébe jutott mind a gyönyörű szó. ha a te házadat fújta volna le a szél? De még mielőtt Malacka felelhetett volna. .Várj egy kicsit! .Mit gondolsz.Gyere. kétszer is. Nemsokára meg is találták. Micimackó! . mi.mondta Füles büszkén.Van már ezen név is meg minden! .Pont Bagolynak való lakás. hogy kezdje.Rendben van .Gyere.mondta Zsebibaba.mondta Nyuszi. neked is valahová máshová kellene menned. .S remélem. hát csakugyan az volt. Füles visszaintegetett. No. aki örült. Malacka? Te mit csinálnál.Róbert Gida meg én egy kicsit járkálunk .mondta. Bagoly? . Nem gondolod. Tigris: hol az a kötél? Mi az. s ha saját lakásodat fújta volna le a szél.Ha Micimackót és Malackát magával hozza. . Róbert Gida? . De nem szólt. hogy új lakáscíme „ELMÁZOLÓDOTT”. és felvette a felirati táblát.

.” Kétszer-háromszor nekigyürkőzött.Füles barátomat azonban még külön is megkértem arra. mert a „Határozat”-tal nem volt olyan tisztában. hogy mindenki találkozzék Micimackó kunyhója előtt. hogy nincs is. Valamelyik nap. hová indul. Nyuszi felállt.Hát izé és a többi.Jöhet. és mikor már valamennyien helyet foglaltak. és kényelmesen emelkedett fel.Valamennyien tudjuk. mármint tudomása az Értesítésről. hogy honnan tudják. mert mielőtt megkezdhetném. . Elmondtam neki reggel mindent. ..súgta Nyuszi Micimackónak. Határozatot kell hoznunk. mint mondám. . hogy hogy van. ugyanis eddig. hogy tovább ez így nem mehet.mondta. már annyira biztos volt benne. . miért jöttünk itt össze . hanem határozottan Feltűnően és kifejezetten Csekélyértelmű. mint a felelet. és illetőleg mielőtt be tudnám fejezni.Fontoskodva köhögött. vagyis inkább rokon. . Valamennyien megígérték. ne siettess . hogy ennek el kell következnie.mondta Füles. és szétterítette. elvitte a többiekhez. Darab papírt vett elő a füle mögül.Tizedik fejezet. vagyis hát eddigelé. mert lehetett az éppen másvalami is -. . Így hát mindenki megkérdezte Fülestől.Erről itten nem tud senki semmit . . verseket az Erdőn Micimackónk írt.Nyuszi leült.. hogy Róbert Gida csakugyan elindul. Mire nagy nehezen elkészült.aki azt állította.mondta. amiben ez állt: „Itten arról értesíttetik.mondta Füles aznap délután.Mire a másik azt mondta. mikor látta. Még azt se tudták. . . hogy valamennyien a lakása felé tartanak . két másik ismerős.. Füles! . és magukra hagyjuk őket Róbert Gida elindult. Senki se tudta. L. hosszú szó! mingyárt meglátjátok a jelentőségét. De valahogy az Erdőben tudták valamennyien.Kérlek. .Kérlek.ez aztán a meglepetés! Tartsak én is veletek? .Füles is? .Hát .mondta Füles. és újra kezdte: . Füles kijelentette. senki se tudta. hogy jönnek.Meglepetés. sőt mondhatnók. igenis Balra Tartsatok. . hogy hogy írják. ott el is búcsúzunk. . Korábban?” . ne „rajtázz” engem.Engem kért meg . .. Fülesünk szerzeménye. Na aztán leültek. hogy elolvassák. hogy a Dolgok meg fognak Változni. miért indul el. mikor már érezte. Nyuszi egy „Értesítés”-t agyalt ki. rokona és üzletfele . mit felolvasandó vagyok. hogy terjesszen elő egy indítványt. Eddigelé. még ez a K. aláírás Nyuszi. hogy így szóltak egymáshoz: „Na. is tudatára ébredt annak.Rajta. hogy látta egyszer Róbert Gida lábát. eddigelé. hát igen. . Ha valaki kiveszi Zsebibaba kezéből a kis 65 . jó modorú Medve. Előbb és Utóbb.mondta.Megkértem őt. Még a Kicsik Legkisebbike. Nyuszinak egy ismerőse.Óriási. bár hisz ez nem olyan biztos. A vers.. amelyben Róbert Gida és Micimackó elérkeznek az Elvarázsolt Völgybe. egy kis költeményt szeretnék felolvasni mindenekelőtt. vagyis hát Én szereztem egy nyugodtabb pillanatomban. hogy: „Á! Későbben!” De valahogy olyan reménytelen volt a kérdés. mintha feleletet tulajdonképpen egyik se várt volna.

(Most erre kéne rím. mint az enyimek! . Elindult a Róbert Gida. Mint a vöcsök. ha egészen csekély mértékben Langyosak is voltak a tapsok. valamennyien hallhatjuk. na látod! Üdv neked s béke.az...vélte Nyuszi .Szervusz.ökörszemet. itt abbahagyom az egészet. menni. isten veled.) Vöcsök: De erre nincs. hogy egyszerre mentek.az is akart lenni.) Hová? Senki se tudja. . Micimackó! 66 .Szervusz. sokkal jobb.mondta Róbert Gida. Ez nehezebb. e költemény üres a fészek. de ő csak ment ment.Ha valaki tapsolni akar . mindnyájan! . Még jó.. mikor befejezte -. annyi szent. (Mondják.) És már csak ennyi. .. mint hogy gondolám. elindult. egyszerűen VERS-nek címeztem. Testvérek ők. (A „szent” se rím. béke! (Ez nagyszerű!) Mondhatnám vége.. akkor most tapsolhat. öcsök. Elindultak vele Róbert Gidához.A kitüntetés váratlanul ért és meghatott. . Csakugyan így is gondolta. . vége! .mondta Füles.mondta Micimackó rajongva.Ó. menni. és ismét másvalaki lesz szíves Bagolyt felébreszteni. hogy menni.Köszönöm . Valamennyien tapsoltak. A címe. .Hát .. hogy mi ezt valamennyien aláírjuk.mondta Füles szerényen . .. s elvisszük Róbert Gidához. Alá is írták.mondta Füles.. Róbert Gida. én s minden barátod a vízbe hagy.A Határozat . .

Ahá! . ha Malacka velük van. és vártak.. mi úgy hallottuk.Nagyon kedves. Hát tenálad. .. hogy Róbert Gidával együtt lenni is egész jó dolog.És különösen. hogy majd valaki megszólal. egyik oldalról a másikra csóválta.No. ... Róbert Gida?” . éppen mikor indulsz. ha mi ketten Malackával elindulunk..Ahá! . hogy rövidre fogjam. hogy VERS. mindnyájan.Jöjj.Mondd. hát igen. hogy Róbert Gida egyedül szeretne maradni? Na.kérdezte Róbert Gida. azt mondta: . mert izé. ha ilyenkor szép idő van odaki. mindenki ebben az egy Erdőben van. El is indultak arrafelé. hogy elmondjuk Neked. nagyon vigasztaló .mondta újra Micimackó. .. .De hogy mit szeretek legjobban csinálni? Semmit. már csak Micimackó volt ott. Alig van itt már hely. mert leírtuk.Legjobban azt szeretem a világon. . Lökdösték egymást: „Ma kezdd te!” . .. hogy szinte jobb.Ahá! . mi az. meg van írva. Micimackó. ami semmi.És eloldalgott. Bár nem tudták egész biztosan. elkelne egy kis Izé. erről van szó.mondta Róbert Gida.Hová megyünk? .mondta Róbert Gida. és összehajtotta a papírt. hogy azt mondja: „Köszönöm”. s miután egy darabig haladtak..Meg kellett állnia. Soha életemben Ennyi sok Állatot nem láttam együtt. amit úgysem hall.mondta Micimackó. Füles? . hogy „Micsináljunkhogycsináljukhisztudodmármit?” .. s valahogy egyszerre igen rosszul és kényelmetlenül érezték magukat.Úgy.. hogy mi lesz.Róbert Gida .mondta -.mondta Róbert Gida. .Hová megyünk? .Jaj.Most majd ilyenféle dolgot csinálunk. Mikor mindezt átgondolta. Azután arra gondolt.. . Mire Róbert Gida elolvasta azt.És én azt mondom: „Én nem bánom. Hát csak álltak ott. Mert mézet enni.mondta Micimackó. és erre nem szerettek gondolni. és csakugyan nem csinálsz semmit. hogy miért.. mert ugye ez olyan istenhozzád-forma volt.És elindultak együtt. Füles a farkát csóválta.Sehová . ahol kellene neki lenni. én megyek. mi azért vagyunk itt. vagyis tudjuk is valamennyien. a többiek is kezdtek eliszkolni. mit szeretsz te a világon a legjobban csinálni? .Az ember csak megy. és nem izél semmivel. barátságos és kedves dolog az is. ez így van már. és egyik sincs ott. hogy csináld: „Mit csinálsz most. hogy gondolkodjon.kérdezte Micimackó. Nem tudta. és a többiek felsorakoztak mögötte. Malacka?” . vagy pedig az lesz. és a madarak is énekelnek.. odahallgat olyasmire. minden cseng-bong. hogy mikor rád kiáltanak. .. semmit!” .Ezt én is szeretem . olyan az a perc.és mész. . Róbert Gida megszólalt: . 67 .. egy darabig elgondolkozva.Szervusz! . Te meg azt mondod: „Na. és mi.kérdezte Micimackó.mondták valamennyien.Hogy csinálsz Semmit? .. mint mikor már nyalja de nem tudta. hogy hívják az ilyesmit. Nem látjátok.és azt feleled: „Ó. mert Te. ez csakugyan jó dolog. Mérgesen fordult hátra a többiekhez: . . Micimackó! . utána szaladva. nem kellene egy kis Izé?” .Mit szeretek? . hogy Téged meglátogassunk. mielőtt nekikezd az ember. .aztán Fülest valahogy előrelökték. . és felnézett. valahogy bátorítani akarta saját magát. hogy mi Tetőled.. . .

Izé-lovon. Róbert Gida hirtelen elkezdett mesélni Micimackónak mindenféle dolgokról: hogy az embereknek van ám Királyuk és Királynéjuk.. összekulcsolta a mancsát.Kelj fel. lassan meg is érkeztek az Erdő mögött az Elvarázsolt Völgybe. hogy vajon a Hű Lovag annyit jelent-e. mint a Királyok .Továbbmentek. Aztán újra álmodozni kezdett. hirtelen megszólalt: . csak ne lenne vége.Micimackó! 68 . ahol Majdnem-Hatvan fa áll körbe. Róbert Gida. csak ült.mondta Róbert Gida. ha egy madzagot kötött minden fára. állával a keze fején.és arra gondolt. hanem szép sima fű nőtt rajta. ahol az ember gondtalanul megpihenhetett anélkül. a földje se olyan jó. gyorsan hozzátette: .Olyan mi? . ha az embert lovaggá ütötték. .Ja.” Aztán mindazokra a dolgokra gondolt. meg a tengerben van egy sziget. amiket Róbert Gida majd elmond neki. hogy hatvanhárom vagy hatvannégy fa van-e ott. és gondolta. és elcsendesedett.Talán . Az is olyan nagy. és hogy milyen nehéz dolog egy Csekélyértelmű Medvének. ló? . s elmondta magának: „Valahogy nem egész jól csinálom. . mikor mindezeket el akarja gondolni. ha Igazi Esze volna és nemcsak olyan játékesze. De Micimackó is gondolkodott. és azt mondta: . és vannak Vezérek.. lovag? .Persze hogy lehet! . mint az Erdő többi része. az mind ott volt velük a Völgyben..Azér a Vezéreknél nagyobb. hogy milyen jó volna. hol is hű Lovagok (kivéve a vitézeket. mert soha senki nem tudta megolvasni. látta magát Vitéz Szivattyúval és Vitéz Brazíliával. aztán újra leült. aki már nem is mond el neki semmit se. Ott volt előttük az egész világ. mert azok a lovaknak viselték gondját) a jó Róbert Gida Király körül csoportosultak. ha visszajön onnan.. amit mondtál? . és az illető mégis hű marad. aki még mindig a világot nézte. Micimackó nekitámasztotta a hátát egyik Majdnem-Hatvannak. . igaz is! . meg hogy csinálhat az ember magának igazi vízi szivattyút (ha nagyon akar).s azon tűnődött.Róbert Gida nem mond el nekem több dolgot . hogy ez el van varázsolva. meg mik jönnek Brazíliából.Medve is lehet? . ahová nem is jár hajó.Mert ezt kell mondani. és azt mondta: „Jé” és „Nem is tudtam!” . . Lovagjaim Legnemesebbike.Egy vesszőt ragadott fel. hogy rögtön fel kellett volna kelnie és mással törődni. mint a Királyok és Vezérek és a többiek. ha az ember olyan izé. és hirtelen azt mondta Róbert Gidának: . jaj. de van Európa is. ahová menni akar. és hogy mikor ütötték Lovaggá a Lovagokat. annak hívják. amíg csak nem ért az égre.kérdezte Róbert Gida lustán. amint valamennyien együtt laktak egy lóval. Lassan-lassan Róbert Gida elmondta mind a dolgokat. Az egyetlen hely az Erdőben. Micimackó felkelt. ráütögetett Micimackó vállára. itt-ott megrázta a fejét.mondta Róbert Gida. és azt mondta: .Akkorák nem. S miután el volt varázsolva. hogy Micimackónak ez nem tetszik. akkor ő is megérthetne vele sok mindent. . de mikor látta. amit már megolvasott. s ami csak előfordult a világon. hogy az ember hű valakihez.Köszönöm! .Mert én azt hittem.Csinálok is belőled egyet. gondoltak Erre meg Amarra. bársonyos és zöld.mondta saját magának bánatosan . mert másra gondolt. és nézte a világot. amit mondtál.És az olyan nagyon nagy dolog. még akkor se. Róbert Gida tudta. göröngyös és töredezett. .mondta Micimackó. . Micimackó úr.Persze.

. .Ha én..Te.mondta Róbert Gida.No. . . akármi történik.Soha többé? ...Most már majd nem annyit.kérdezte segítségre készen. ígérd meg. De akárhová mennek. Még mindig a világot szemlélve. Ha. Micimackó gondolkodott darabig.Még hogy én? ..oOo.. Micimackó várta.Kilencvenkilenc. Micimackó bólintott.Róbert Gida nevetett és felugrott.. Micimackó! . hiszen tudod..Micimackó . és megérintette Micimackó mancsát.Akárhová .. újra próbálta: ..Á..Nos? .. Így aztán együtt elindultak. ugye. Róbert Gida kinyújtotta a kezét. . . .kérdezte Micimackó.. hogy folytatja..Itt leszek.Többé már nem csinálok Semmit. az Erdő végében. ha már majd Semmit se csinálok.Micimackó. . . . és akármi történik velük útközben. .Micimackó.Hová? . .kérdezte Micimackó. Nem engednek.mondta.Nos. hogy nem fogsz engem elfelejteni. Micimackó.Mit fogok megérteni? . ha én talán nem egészen. Igazán itt leszek. Akkor se.. Micimackó. ha majd.Te is itt leszel? .. .. ha..No gyere! ..mondta Micimackó. eljössz ide néha hozzám? . Megígérem. ha már százéves leszek. az Elvarázsolt Völgyben a kisfiú meg a medvéje mindig játszani fognak. Micimackó. Róbert Gida? . . De Róbert Gida újra elcsendesült. Róbert Gida? .Abbahagyta.Micimackó.mondta komolyan Róbert Gida -.Én akkor milyen öreg leszek? ..Megígérem . 69 .Így jó lesz . . semmit! . te meg fogsz érteni? ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful