A. A.

MILNE

MICIMACKÓ KUCKÓJA
(fordította: Karinthy Frigyes)

TARTALOM
ELSŐ FEJEZET, amelyben Micimackó kuckót épít Füles számára MÁSODIK FEJEZET, amelyben Tigris megjelenik a kertben, és reggelizni szeretne HARMADIK FEJEZET, amelyben Felderítő Expedíciót szerveznek, és Malacka csaknem megint találkozik az Elefánttal NEGYEDIK FEJEZET, amelyből kiderül, hogy a Tigrisek nem tudnak fára mászni ÖTÖDIK FEJEZET, amelyben Nyuszinak mozgalmas napja kerekedik, azonkívül azt is megtudjuk, mivel tölti Róbert Gida reggeli sétáit HATODIK FEJEZET amelyben Micimackó új játékot talál ki, és ebben Füles is részt vesz HETEDIK FEJEZET, amelyben Tigrist megfékezik NYOLCADIK FEJEZET, amelyben Malacka nagy tettet hajt végre KILENCEDIK FEJEZET, amelyben Füles megtalálja a kidőlt fát és Bagoly el is foglalja TIZEDIK FEJEZET, amelyben Róbert Gida és Micimackó elérkeznek az Elvarázsolt Völgybe, ott el is búcsúzunk, és magukra hagyjuk őket

Ajánlás Én tőletek kaptam Róbert Gidát, s új szuflát Mackón ti fújtatok át. Tintát ti töltöttetek tollam hegyibe, elmondani, mi még benn maradt begyibe. Most kész a könyv - a büszke ajándék! Én voltam a cél - de ki volt a szándék? Tőletek én, vagy tőlem ti, bocikák? Csak labda ez is - kapd el! - Hoci hát!

2

Első fejezet,
amelyben Micimackó kuckót épít Füles számára Egy napon, amikor Micimackónak semmi más dolga nem akadt, az jutott eszébe, hogy most tenni kellene valamit. Elment tehát Malackához, hogy meglesse, mit csinál Malacka. Még havazott, amikor Micimackó a zúzmarás erdei házat elérte. Arra gondolt, hogy Malackát a kandalló előtt találja, amint éppen csülköcskéit melegíti. De nagy meglepetésére tárva-nyitva találta az ajtót, és minél tüzetesebben pislogott befelé, annál kevésbé találta Malackát odabent. - Elment hazulról - mondta Micimackó bánatosan. - Így van ez. Nincs itthon. Gyors gyalogsétára kell rászánnom magam. Gondolkodás okából. Borzasztó. De hogy biztos legyen a dolgában, előbb még jó hangosan kopogott egyet... s miközben fülét hegyezve arra várt, hogy Malacka úgyse felel, ugrándozni kezdett, és a karját lóbálta, mert jó hideg volt, s egy kedves Zümmögő Versikét költött közben, ugyancsak a hidegre való tekintettel. Minél inkább havazik (Zik-zik!) annál inkább hull a hó. (Halihó!) Minél inkább hull a hó, (Halihó!) annál inkább havazik. (Zik-zik!) Hull a hó és hózik, (Zik-zik!) Micimackó fázik. - Ez is megvolna - tette hozzá. - Most pedig a következő teendő következik. Hazamegyek, megnézem, hány óra, az is lehet, hogy jó meleg sált kötök a nyakamba, aztán felkeresem Fülest, és eléneklem neki a Zümmögő Versikét. Hazaszaladt hát, de úgy tele volt a Zümmögő Versikével, amit Füles számára tartogatott, hogy mikor Malackát felfedezte legjobb karosszékében üldögélve, csak a fejét tudta dörzsölgetni, és azon tűnődött, hogy ugyan kinek a házába került. - Szervusz, Malacka! - mondta végre. - Azt hittem, hogy nem vagy otthon. - Dehogy - mondta Malacka -, te mentél el hazulról, Micimackó. - Az igaz is - mondta Micimackó. - Tudtam, hogy egyikünk elment hazulról. Órájára nézett, amelyik öt perccel tizenegy előtt megállott néhány héttel ezelőtt. - Mindjárt tizenegy óra - mondta Micimackó dühösen -, éppen jókor érkeztél, Malacka, egy kis nyalakodásra. - Bedugta fejét az almáriumba. - Aztán mennünk kell, Malacka, el akarom énekelni Fülesnek a Zümmögő Versikémet. - Melyiket, Micimackó? - Azt, amit Fülesnek el akarok énekelni.

3

. . . mint Micimackó. és Fülesnek csak holnap énekelnénk el. . De akkor nem jó volna hazamenni. .Be is fogjuk magolni most. mint most. Malacka . amikor Malacka és Micimackó. (Zik-zik!) Micimackó fázik. és bemagolnánk azt a te Zümmögő Versikédet. de ezt előbb mondtam.Tudod.Ez nagyon jó ötlet. . És elénekelte: Minél inkább havazik. hogy annál zümmögőbb legyen. és most szép csendesen lefelé kezdett szállingózni.Te. vagy. jó félóra múlva. micsoda? .óvatosan persze . mint inkább a fülekről. Elállt a szél. .mondta Micimackó.csak ennyit jegyzett meg: . és amikor befejezte.De azt mondtad. .Zik-zik . mert nem akarta.Zik. de csak halkan és közönyösen. Micimackó . ha meghallgatod. miszerint ő már sok Szabadtéri Zümmögő Dalt hallott a Havazással kapcsolatban. (Halihó!) Minél inkább hull a hó. (Zik-zik!) Hull a hó és hózik.mondta Micimackó türelmetlenül. de ilyen remeket még sohase hallott. hogy Malacka meg fogja jegyezni.Biztos vagy ebben? . annál inkább. Minél inkább havazik (Zik-zik!). . .. éppen tűnődöm. azt hiszem. és akkor mingyárt látni fogod. De Malacka . ha most szépen hazamennénk. és kis idő múlva Malacka éppolyan vastag sált hordott a nyakán. és a hó. hogy havazik.mondta Micimackó. csak fehéret.. hogy Micimackó esetleg gyávának tartsa őt. hogy mindig körbeszaladgáljon. mialatt bandukolunk.kérdezte Malacka aggodalmasan. mi lenne..Elénekelem neked. remélve. Malacka. . mert ez a dal egy különleges Szabadtéri Dal. ami pedig a füleit illeti.A zik-zik előtt? .mondta végre.Igen.. (Halihó!) annál inkább havazik.Micimackó .. . nem is annyira a házikóról lehetne szó. ahol lepihenhessen.Azért tettem ezt bele. összeszedte magát. Így énekelte Micimackó. Azon tűnődöm.Az óra még mindig öt perccel kevesebbet mutatott tizenegynél. hol egyebütt. miután belefáradt. Ezt a helyet hol Micimackó orra hegyén találta meg. amit különlegesen a Szitáló Hóban kell énekelni. soha még ennyi hó nem gyűlt össze mögöttük. útnak indultak. holnapután vagy amikor éppen találkozunk vele. . úgy érezte.Az megint más . helyet keresve magának.mondta ünnepélyesen -. 4 .Magad is el fogod ismerni. (Zik-zik!) annál inkább hull a hó. Éppen erről van szó a versikében is. szünetet tartott.

és azon tűnődött.Havazik .Arra gondoltam . Én tehát azt eszeltem ki: építsünk kuckót Fülesnek.Szervusz.földrengés nem volt az utóbbi időben. És ha elkészültünk.Nincs bizony .Ez a felfedezésed nagy segítségemre van.Neked is van kuckód. Egy idő múlva nem fáztak annyira. ahol Füles merengeni szokott. Ekkor kopogtak.A liget túlsó oldalán láttam is egy egész sereg dorongot . Micimackó a többit.mondta Füles borongós hangulatban. Senki más. oda és vissza. Szóra sem érdemes. Csak szegény Fülesnek nincs. és hogy ne fázzanak annyira.És a fagy is beállott. Róbert Gida otthon töltötte a reggelt. mert az is fontos. Mehetünk. és megkerülve a ligetet. Ezekből a dorongokból építünk egy kuckót Füles számára.mondta Malacka. .Láttam bizony! Egész sereg dorongot egymás hegyén-hátán felhalmozva. .Semmi. Most szállt le éppen motoros gőzhajója fedélzetéről. Róbert Gidának is van kuckója és Bagolynak is és Kangának és Nyuszinak is.Ez egy Nagy Gondolat . elénekelték vagy hatszor Micimackó Zümmögő Versikéjét. Nem tudok róla. és mind a két kuckó nagyon tiszta és csinos és rendes. Malacka . befordultak egy kis fenyőfaligetbe. .mondta Füles. . Fülesre gondoltam. elnevezzük Micimackó Kuckójának. Leszálltak a kerítésről.No mi baj.Ide . ahol a dorongok heverésztek. Malacka a Zikzik-et énekelte. . Malacka. Füles? .mondta Micimackó hálásan.Köszönöm. megint lehetett nevetgélni. amiket a kapufélfáról szedtek le. mi lehet odakünt. nem láttál-e véletlenül egy házat vagy effélét valahol.Igazán? . .mondta Malacka szünet után.Azt. és mindketten deszkadarabokkal verték hozzá a taktust.tette hozzá kicsit élénkebben . . Füles . és ez lesz a neve: Micimackó Kuckója Füles számára. Csak éppen azt akartam megkérdezni mellesleg. hogy rövidebb is és kuckószerűbb.mondta Malacka.Ide a Fenyvesligetbe.mondta Micimackó. .Látom. Itt legalább nem havazott. .Mindazonáltal . csak nagyon hideg volt itt is. . 5 . s még a Nyuszi rokonainak és üzletfeleinek is van kuckójuk vagy efféléjük.És mit gondoltál Fülesről? . .Közben egészen közel jutottak ahhoz a helyhez. mint Füles.mondta Micimackó -. eltekintve. hogy izé. és én el is nevezném a házat Micimackó és Malacka Kuckójának. . Legalábbis nem vettem észre. amit ott találtak. . ha Micimackó Kuckója nem hangzana csinosabban. hogy szegény Fülesnek nincs hol laknia. .mondta Róbert Gida kitárva az ajtót. Nem fontos. de inkább egyre vastagabb lett. . és leültek arra a kapuféle korlátra. szélmentes zugba. és nekem is van kuckóm.Hová építsük fel? . s miután ő ezt határozottan unni kezdte.Igen . . . el is jutottak arra a helyre. . Afrikába kellett utazni sürgősen. s mivel Malacka füle mögött a hó nemhogy elolvadt volna.Hogy vagy? . Róbert Gida.

hiszen csak Fülesnek a házáról van szó. és sietve eliramodtak.mondta Füles -. mire gondolok. Nem említve a Jégkorszakot meg efféléket. akik ellopják bizonyos személyeknek a házát. .Gyere csak! . egyik a sok közül mégiscsak azt mondja magában: „Füles vidékén nem lehet olyan nagy hőség úgy hajnali három óra felé.kiáltott Fülesre. míg vissza nem viszik az illetőnek. Szabadban van. ahol a Füles kuckója állt reggel. De Róbert Gida nem figyelt Fülesre .” És ekkor majd szomorúak lesznek. De hogy folytassam: a fentiek megfontolása után építettem magamnak egy kis házat a ligetben. ahogy csak bírta.Megyünk. Bizonyára érted. még ott volt a házikó. és kevés idő múlva elérték a liget szélét.folytatta suttogva -. Még a havat is eltakaríthatom utánuk.Miféle házat? . . Olyan kuckófélét. . lelkiismeret-furdalást éreznek..És mikor ma reggel kijöttem belőle.. ha én így fázom. Természetesen. Róbert Gida is csodálkozott. . nagyszerű . Tudod. Róbert Gida . Hát megtörténhetik.. És mikor visszamentem. . No. mire gondoltál.mondta Füles.Nem rád célzok. és ahol immár nem állt semmi. hogy visszaugrott a házikójába. Erre a havazásra meg egyebekre meg mindenféle másra.mondta Róbert Gida. ahogy talán gondolni parancsolod.Egy fia dorongot se hagytak meg belőle..Olyan kis házat. Nem lehet mindenkinek saját kuckója.. bár nem valószínű. Csak úgy mondom. Füles! . nem szeretném. de . hogy bizonyos személyek. A mező ugyanis a szabadban van. a fenyőfák mellett. tévedtem. .hideg van. . néha előfordul. hogy. köztünk maradjon. . Szót sem érdemel.. Te más vagy.Nagyon jól tudom. és elég levegős. Nem tesz semmit.. A többieknek a fejébe valami olyan szürke pépet fújtak bele. ahol Füles lakott. 6 . Nem fontos. Az ember ne panaszkodjék. de ha még hat hétig havazik így. Füles.Magam laktam volna.Igen.Namármost azt mondtam magamban: a többiek szomorúak lesznek. és máris szomorú volt. . és mingyárt megnézzük! . De olyan mértékben. De azért egy kicsit csodálkoztam. De úgy látszik.Ó.Ki lakott benne? .Tessék! . felkapta a vízhatlan esőkabátját és hócsizmáját és harisnyáját sebtiben.. már nem volt ott.Igazán? Hisz ez nagyszerű! .Jaj istenem. ahogy némelyek gondolnák.. . én mindig azt gondoltam. Nem volt ott.máshová figyelt. ha másoknak is említenéd. Róbert Gida. Róbert Gida. . hiszen nem is olyan kényelmetlen. Legalábbis azt hittem. . merő tévedésből.No de Füles. csak azt akartam odavetőleg megjegyezni. Szót sem érdemel. hajnali három óra felé. . ott lakom. és ebben nincs semmi különös. ahol élek. .mondta Füles az ő örömtelen hangján... én igazán nem tudom.Néha . kérlek. ők tehát nem gondolhattak erre.mondta Róbert Gida. Nem fontos. és nem nyugosznak addig. hogy nincs is olyan nagy hőség ott a mezőn.

felelte rá a sípoló kis hang. ..Onnan kiabál.Nem hallod? .Nagyon valószínű . .mondta Micimackó. . És Micimackó és Malacka figyeltek.De hisz Füles is itt van! . s gyorsan megkerülték a ligetet. ahonnan a dorongokat cipeltük . annál inkább havazik.kérdezte óvatosan Micimackó.Hol volt az a kuckó szerinted? .Lehetséges .Mit? Valaki nevet? Hangosan nevet? .Micimackó! . . e.Hallgasd csak! Mindketten hallgatóztak.. mintha késsel vágták volna el a fonalat. . és ez a hang éneklő hangon azt magyarázta. .Kész a kuckó! . ... Egyszerre megváltozott az ének szövege. hogy zik és zik. s ekkor kivehetővé vált egy mély. itt vagyok” . ervusz. és arra gondoltak mind a ketten. gyakorlott vérebre volna szükség ebben az esetben.Halihó! . hasonlóképpen. Különös tekintettel a szerdai napra .Kész a kackiás kis kuckó.mondta Micimackó élénken. Az éneklők elhallgattak. hogy minél inkább hull a hó. éppen irt ...mondta Róbert Gida izgatottan.Zik-zik! .Bár az enyém volna. micsoda remek meglepetést készítenek elő Füles számára.énekelte a dörmögő.meg effélét.mondta Füles.mondta Malacka.Zik-zik! . .. és egyre szélesebb és nagyobb karikára nyílt ki a szemük. Micimackó közben folyton kiabált: „Itt vagyok.mondta Füles borongós hangulatban.Dorongokból készült? 7 .kérdezte. hogy mi köze ehhez a szerdai napnak.. . . .mondta Füles. .Ez Róbert Gida! . Malacka is kacsintott.kiáltott Róbert Gida. . Ravaszul biccentett Malacka felé. . .Hasonlóképpen. . De még mielőtt Micimackó megkérdezhette volna. és egy másik nagyon is kicsi hangocska engedelmesen visította közbe.. dörmögő hang.. .Én azt hiszem.És Malacka ..Ez Micimackó .. Róbert Gida mesélni kezdte Füles ellopott kuckójának szomorú történetét. Füles! . Leugrottak a kapufélfáról. Mackó.mondta diadallal Micimackó mikor végre feltűntek a fenyőfák közt. .tette hozzá Róbert Gida.Sz. mély hang. ..Gyerünk .Itt.mondta Füles.

Hát persze hogy biztos vagyok .mondta Malacka gyorsan .mondta Füles.Ez az én kuckóm. egyszerűen és nyugodtan.És méghozzá ilyen közel egymáshoz. Befordult a kuckóba . az erdő fölött. Így hát megint csak Malacka felé biccentett.kérdezte Micimackó..A másik oldalon. .Biztos vagy benne. . Malacka? . amit a helyzet megkövetel. . a szél idefújta. Micimackó? . .mondta Füles habozva.Íme! . .. a „zik-zik”-et dúdolta hozzá kétszer vagy háromszor.mondta Malacka most már nagyon határozottan. . de kissé idegesen. Megkerülték a liget sarkát. És hogy ne legyen feltűnő az idegessége. A dolog úgy áll .sokkal melegebb lesz .Csak éppen mondtam.Hát . olyan „hát-most-aztán-mit-csi-ná-lunk” hangon.Az én kuckóm itt állt ezen a helyen. ..Jöjj.Nos.Ugyanis . Úgy látszik.De hát én csak tudom.jegyezte meg Malacka szórakozottan. mint erővel ... de valami azt súgta neki. . . Bizonyos tekintetben még jobb hely ez. és magában még hozzátette: „Valami szürke pépet fújtak a fejükbe nekik.aztán megint kifordult.Többet ésszel. de én oda építettem.Az én kuckóm?! ..Ha belül is..Hű . és mutatta az utat.Mi lesz melegebb? . .mondta Malacka egyszerűen..mondta büszkén Füles. hogy igazi kuckó volt? .” . . mint más rendes kuckó.Sokkal jobb . .Abból. . . . .tette hozzá némi megfontolás után.Nem! .kérdezte Füles.Csodálatos dolog ez . . .mondta Micimackó és Malacka egyszerre. és tekintsd meg magad! .mondta Micimackó. Egész jó helyre. hogy két kuckó legyen.mondta Malacka egyszerűen. . .mondotta. Átfújta a fák fölött. miről van szó..Ugye jobb..mondta Füles. . ahol a Füles kuckója áll..Úgy értem.kérdezte Róbert Gida.No mi az. hogy hű. mert eszembe jutott . hogy magyarázata nem az a kristálytiszta és világos beszéd. mint odaát. hogy ne sokat váltsuk a szót. hogy itt állt az az igazi kuckó? . . . ugyanis.mondta Füles. .mondta Malacka. biztos vagy benne. és lefújta ide a földre. Micimackó? Ugye jobb. .A liget másik oldala.Nem lehet az. .Mi az? .tette hozzá Micimackó. .mondta Micimackó.Ide süssetek! Így kell egy szép kuckót felépíteni! 8 . és íme ott állt a Füles kuckója. ahol mutattam nektek.

„Könnyűnek látszik . minő szörnyű félreértés áldozatai lettek ők ketten. de nem is olyan könnyű.gondolta magában Malacka -. Micimackóval és Malackával. Ezen mindhárman jót nevettek. utána együtt elénekelték a Havazásról szóló Szabadtéri Éneket. Nem mindenki csinálná utánam. és útközben barátai bizalmasan elmondták neki. és Róbert Gida hazament ebédelni barátaival. Malacka persze kontrázott.” 9 .Ebben maradtak.

De nem ő volt. és lefeküdt. bru. u. u. .hát. Ezzel szemben tovább zörgött és mocorgott valami. mert effélét még soha nem látott életében. . egyik se az.Jó napot! .Ismerem az Erdő különféle zörejeit.Szervusz! . hol vagy? Az Akárkicsoda közelebb jött.. hogy hagyja abba. és fülelni kezdett. és szépen megkérem az illetőt. Átevickélt a szobán. de akkor eszébe jutott.Én .Te vagy az. visszatalpalt. .Bu.mondta Micimackó..Természetesen . hogy megnézze. Felkelek. mint aki csakugyan érti.mondta az Ismeretlen Állat. ...Lépj be. elfújta a gyertyát. . amelyben Tigris megjelenik a kertben. nem egészen korszerűen.mondta Micimackó. Róbert Gida .Ki az? . nem a méztartó almáriumban kotorásznak-e véletlenül. nem sipítás .Aha .Tigris vagyok . . Így hát ehelyett azt mondta: . hogy azt már mégse. . . u.Aha... meddig tart még ez a kölcsönös köszöngetés. Micimackó már azon volt. .Tud rólad Róbert Gida? .Micimackó vagyok .Na jó.mondta az Akárkicsoda.mondta Micimackó. nem ugatás.mondta egy hang. értem .Második fejezet.gondolta.” Kikelt az ágyból.Aha . hogy ezek után mégis ébren van. De mert nem látott senkit. hogy most verset fog költeni.mondta Tigris. . Ez nem morgás... Akkor megint hallotta a motoszkálást. arra az esetre. Malacka? . Aztán kiugrott az ágyból. „De mi lehet az? . és azon tűnődött.mondta Tigris. és a gyertyafényben megnézték egymást. hogy valaki majd csak meghallja.mondta ez az Akárkicsoda. akkor szervusz! .. és Micimackó úgy érezte.mondta Micimackó. aki volt. .kérdezte. Ezt a zörejt egy Ismeretlen Állat okozza. és reggelizni szeretne Micimackó felriadt az éj sötétjében. mint mikor Valaki elszánja magát. . és kinyitotta az ajtót. meggyújtotta a gyertyát. . De Róbert Gida nem lépett be.mondta Micimackó . hogy negyedszer is köszönjön.és nem is olyanféle zaj. .Hát akkor .mondta.. 10 .

. a Tigrisek ugyanis legjobban a kukoricát szeretik.mondta Tigris.Akkor miért akart megharapni. hogy a hangjából sajnálkozást lehessen kiolvasni. mindez nagy lármával történt. hogy meg akart harapni. . az első dolog. Végre megszólalt. Jókora mézescsuprot tett rá. és magyarázni kezdte.. a Tigrisek mindent szeretnek.Ez az én abroszom . a földön hempergett vele.mondta Micimackó. . 11 . . többször körülcsavarta magán.Csak azt akartam mondani. a magam részéről bebújok az ágyamba . és nézte magát. hogy éjszaka van.Jó reggelt! . Micimackó . és leültek reggelizni.Mindent szeretnek a Tigrisek .Nyertem? .mondta Micimackó. és menten el is aludt. és rárakjanak mindenfélét . . igyekezvén kigabalyítani Tigrist az abroszból. .mondta Tigris -. a fogát is csattogtatta.mondta Tigris.. Micimackónak titokban tetszett a dolog. a Tigris volt. Ott ült a tükör előtt. de én fürgébb voltam. . hogy majd átmennek Malackához. megreggelizett. hogy az asztalra tegyék. és ez az idő nagyon is alkalmas rá. egy pillanatra . Tigris teljes pofára való mézet hörpintett fel.Jó reggelt! . egy kis mézet fogunk reggelizni. hogy az ember aludjék. amit meglátott.Hát ha a Tigrisek azonkívül szeretnek szőnyegen aludni. Pedig azt hittem. ahogy felébredt..mondta Tigris. A Tigrisek. de úgy látom. Alighogy leültek.mondta Micimackó. . igyekezvén. és közben megnyugtatta Tigrist. .mondta -. hogy hívják . remélem.mondta. valami felmászott az asztalodra. .Bocsáss meg.A Tigrisek nem szeretik a mézet . . . .Ez arra való. Micimackó visszatette az abroszt az asztalra. igen határozott hangon.Akkor jó . A legérdekesebb résznél tartott.mondta Micimackó. közben jobbra-balra lefetyelt a nyelvével jó hangosan. szeretik a mézet. .mondta Tigris hálásan -.Azt mondtad. akitől kapnak finom kukoricát.Nem hinném. Reggel. aztán vad tusakodás után kidugta belőle a fejét. illetve benne a tükörben.mondta Micimackó. Reggelre kelve majd reggelizni fogunk. Lerántotta. aztán hátrahajtott fejjel darabig a mennyezetet nézte.Csodálom .mondta a Tigris lovagiasan. . amikor Tigris megszólalt.Majd reggel aztán mindenfélét lehet csinálni. Ezzel visszabújt az ágyába. hogy tulajdonképpen mit kell érteni egy tükör alatt.Köszönöm. hogy csak egyedül vagyok. Ugyanekkor a Tigris hangos kurrogással és morgással rávetette magát az abrosz lecsüngő végére.Csak szeretett volna . .Találtam itt a szobában egy másik Tigrist.mondta Micimackó. . Micimackó kiugrott az ágyból. mikor elfordultam? . és csak ennyit kérdezett értetlenül: .Nem tudom.kérdezte Tigris.Kivéve a mézet . .

aki tulajdonképpen örült a dolgok ilyetén fordulatának.mondta Füles.ajánlotta Malacka. Így elérték Malacka kuckóját.Én eddig azt hittem. S mikor Malacka és Micimackó megkérdezték. A nagyobbacskák már nem olyan kicsik . míg el nem érték a liget szélét.Úgy. mit mondott. . Szegény Tigris még nem reggelizett.. ú. hm! Malacka pedig. úgy . ahol Füles lakott. s onnan hirtelen nagyokat ugrott. Mentek. és még egyszer megkérdezte: 12 . és bekopogtak.Szervusz. kivéve a mézet . Tigris! . aztán megfordult. . de Tigris nem felelt.mondta könnyedén és előkelően.Bemutatjuk neked Tigrist.No és a bogáncsot? ..Bogáncs? .Látod. igen határozottan kijelentette: .. .Szervusz. . mentek.s egy pillanatra kiment a szobából. úgy. szóval te vagy a Tigris . Útközben Micimackó elmagyarázta... Füles lassan megkerülte Tigrist.Aztán Micimackó közelében helyezkedett el.Akkor keressük fel Fülest .mondta Malacka és Micimackó egyszerre.mondta Tigris.E.A Tigrisek nem szeretik a kukoricát. megkérdezte: . .Biztosan nagyon fogsz örülni .Kicsodát? .mondta Micimackó.Szolgáld ki magad.mondta Tigris örömmel.mondta Tigris határozottan. . Malacka rögtön odatolta a kukoricával megrakott tálat Tigris elé. ezeket a Nagy Ugrásokat mellőzze eleinte. . és hogy kellő mennyiségű kukorica élvezete teljesen nyugodttá és átszellemülten finommá varázsolja őket.. . csak azt felelte: . Legalább ő úgy hitte.. fu (talán kínaiul beszélt) . csak nagyon kedvesen mosolygott. . Tigris egy szót se szólt.mondta Micimackó pártolóan. Ezt hallva Micimackó megjegyezte.Kivéve a mézet és a kukoricát . .mondta Micimackó. mert a pofája tele volt kukoricával. hogy a Tigrisek mindent szeretnek.Ú. és átment a szoba túlsó felébe. És így hárman elindultak.Ezt itten . és nem is örült. és arra kérte Tigrist.De mikor azt mondtad... Hosszú rágás és csámcsogás után váratlanul megszólalt: . és udvariasan azt mondta: .Így hát reggeli után átmentek Malackához. be. hogy a Tigrisek csak reggeli előtt szoktak ilyen nagyokat ugrani.. rávetve magát Micimackó árnyékára. amitől rögtön bátrabb és elfogulatlanabb lett..És nagyon szeretik a kukoricát . . ez itt Tigris. . hogy Malacka aránylag kicsike állat. hogy hm. .Ezért jöttünk. Tigris. kő.. Mikor visszajött.Leginkább a bogáncsot szeretik. Füles! . mikor az nem figyelt oda egyszóval Tigris megnyugtatta Micimackót. . aki útközben a fák dereka mögé bújt. . hogy a Tigrisek valamivel kisebbek. nem is szereti az olyan vad ugrásokat.mondta Micimackó. Malacka! .Heő.. ..mondta Malacka óvatosan.tette hozzá bizonytalanul. ne.

aztán így szólt: . hogy ne törődjék Füles barátságtalan viselkedésével.Igazi. .Tigris.mondta Tigris.mondta Füles.magyarázta Malacka. hogy Tigris jó barátja Róbert Gidának. . Egy ilyen születésnap jön és megy. Leült. mint a többi nap. Végre Tigris az egész társaságot értesítette.És mikor megy el? Micimackó elmagyarázta.Hu! . nem igaz? Ó. Tigris! Füles egy bogáncsoktól viruló ösvényre vezette Tigrist.. tudom. .Mit mondtatok. hogy mi ez? .dadogta Tigris. . . és egy kicsit aggodalmasan nézett Micimackóra. ma reggel neki különösen jó kedve volt.Tudom.. . . hogy születésnap. kedves barátotokat illeti. hogy forrót akar mondani.No mi az? .Ezt az ösvényt a születésnapomra tartogattam .. Beleharapott vitézül a bogáncsba.Hát errefelé jöjj.Amit úgy szeretnek a Tigrisek? .Fovvó. .Ez igazi bogáncs? .. itt akar maradni. mire Füles biztosította Malackát.talán darazsat kapott be. és kinyújtotta a patáját.. amit beszélnek. mi az. nem tesz semmit. . mert mindig ilyen „érzelmes”.mondta Füles.jegyezte meg Füles . szolgáld ki magad. és mindkét mancsával belenyúlt a szájába. . Malacka elmagyarázta Tigrisnek. De ami a.különben is nagyon akartalak már látni.Tigris. hát ő persze reggelizni szeretne.Na igen . .suttogta. hogy nagyon érdekes. Nem értették.A barátotok . hogy eljött az erdőbe. de hát. . . hogy ellenkezőleg.Szót sem érdemel. Micimackó. Tigris megköszönte.mondta -. a tigrisek nagyon szeretik a bogáncsot... Parancsolj. .Vagy úgy . Hogy is mondtátok.tette hozzá Micimackó bűnbánóan ...Látom . . azért jöttünk hozzád.Nem azért mondom .Az bizony! .. .mondta Micimackó -. Tigris. Füles.mondta Tigris udvariasan.. tudod. de viszont ő még nem reggelizett.Értem . Sokáig gondolkodott. hogy hívják? .Éppen most érkezett .kérdezte Micimackó. istenem. Szót sem érdemel. . és rögtön csuklani kezdett. izé. 13 .

Tigris befejezte az utolsó kört. hogy betartja-e az irányt. se bogáncs. elmegyünk Kangához.kérdezte Malacka. Nem nagy eset.magyarázta barátságosan mosolyogva. . Tigris egyenesen hozzá futott. és odaszólt Tigrisnek: . és csatlakozott hozzájuk. Micimackó komoran bólintott. se tüske. te kis tigrismacska? Ha nem eszöl. .Kangáéknál van . Rögtön eszébe is jutott a válasz. vagy túlságosan büszke.. .Te vagy az. S már el is kezdte: Mit tehetünk veled. s mi lesz velünk? Malacka türelmesen végighallgatta. de mindenkinek megvan a maga bogara. Túlságosan szerény vagy. Tigris. Malacka gondolataiba volt elmerülve.mondta Füles. mit szívesen nyelünk. olyan érdekes az Erdő! . és nem ragaszkodom hozzá. . . Aztán odalépett Micimackóhoz. Nem kell néked lépes.Tarts velünk. hol balra. Malacka és Micimackó lassan követték. Közben Tigris nagyokat ugrott hol jobbra. . .És a bogáncson kívül .Tudtam. . Nála biztosan remek reggelit kapsz. hogy a Tigrisek nem szeretik a bogáncsot. töviseket szedegetett ki a szájából. Tigris. ó jaj. sose leszöl nagyobbacska.kiáltott. hogy megérkeztél.Mehetünk! . 14 . hogy megemlítem. Tigris? . Minden Jó Falat.mondta Tigris. és kijelentette. miközben körben szaladgált. .rajongott Tigris. Csakugyan ott volt Róbert Gida. furcsa is.. Micimackó se szólt. folyton ki-be fordulva. és vadul előreiramodott. .No nem olyan nagyon.jegyezte meg Micimackó -. és a nyelvét lógatta. hogy az asztalomon akkorákat ugráljanak. mintha nagy volna. és elmesélték. Végre meglátták Kanga házát. mi történt.Tényleg elég nagy ez a Tigris.Pedig nagyon jó bogáncs . . Micimackó bánatosan tűnődött.mondta Füles.kérdezte Róbert Gida. . de sajnos még nem reggeliztem. ezeket a gyakorlatokat ne itt hajtsa végre? Éppen én is reggelizni akartam.Legalábbis úgy hat.Forró volt . .De hiszen azt mondtad . mert ő viszont egy költeményen törte a fejét. ezért nem szólt egy szót se.Nem volnál szíves megkérni a barátodat. és a fülébe súgta: .De Micimackó barátja csak a fejét rázta.Mit tegyünk? . Meg kell kérdezni Róbert Gidát.Ó. hogy ezeket az izé. aztán csak ennyit jegyzett meg: . Mi lesz veled. hogy a mézen és a kukoricán kívül mindent szeretnek. Addigra Malacka és Mackó is odaérkeztek.És mi minden van benne! Találtam már Mackót meg Malackát meg Fülest.

Aztán mennyei mosoly ömlött el az ábrázatán. . Találtak egy üveg kondenzált tejet. . könnyedén odatámaszkodott Zsebibaba karosszékének a támlájára.Tudom is . Bementek Kanga házába. . kivéve mézet és kukoricát és izé. Majd Kanga ad neked jó kis reggelit. de valami azt súgta. Kanga meglepetve félreugrott.... Micimackó! .. és válaszd ki magadnak.. mi is volt az a forró dolog. Tigris pedig felbámult a mennyezetre. amit etettetek velem? ..j? .Csak mert most látta először. hogy ez valami remek tréfa. emlékezz rá. És mikor mindent végigszaglászott az almáriumban..Tudtam. .Nem tudod véletlenül. és nagyot nyelt. Róbert Gida gondolkodott.és .mondta Tigris gyorsan. aki éppen a mindennapi erősítő csukamájolajat szedte be.Ez az. .mondta. és kivéve bogáncsot.Bogáncs. . . Zsebibaba nyafogott.Erősítő orvosság . lenyelte az orvosságot! . 15 . ho.No de Tigriském! . mint egy cséphadaró. hiába dugta bele az orrát. s a nyelénél fogva kirántotta a kanalat Tigris torkából. mit ígértél.Nézz körül. hogy Tigrissel éppolyan kedvesen kell beszélni.Nini. behunyta a szemét. a különféle edényekbe.kérdezte.énekelte Zsebibaba boldogan.Azt hittem. amit a tigrisek szeretnek .Segíthetek? .mondta Kanga szemrehányóan. .oip! .á. mint Zsebibabával. Elmondták Kangának. de közben elkapta a kanál nyelét. és a nyelve úgy forgott a szájában. az almáriumban. Meg volt győződve róla. .. amiket a tigrisek nem szeretnek. A kanál megvolt. Tigris tudja.Na most mi lesz? De közben Kanga és Róbert Gida és Malacka és Mackó körülülték Zsebibabát.. és Kanga azt felelte: . Tigris közelebb jött.. Kangához fordult. És hiába szaglászott Tigris. de elfelejtettem . mert olyan tizenegyóraizhatnékja támadt. aki mohón figyelt. . ami jólesik! . mi járatban vannak. Még az ajkát is megnyalta. Kanga nagyon kedvesen azt mondta: . és azt mondta: . akármilyen nagy növésű is Tigris.Lenyelte az orvosságot. de a csukamájolaj hiányzott belőle.mondta Malacka.Jé. .Mindent a világon. hogy a tigrisek nem szeretik a kondenzált tejet. Tigris! . és Zsebibaba örömmel felkiáltott: .Jé.suttogta Tigris Malackának. .kérdezte Micimackó.mondta -.De utálja szegény. Aztán hirtelen kilökte a nyelvét a szájából. egyre csak olyan ételeket talált. Malacka! . .Muszá.Mit ígért? . .o.Mert Kanga rögtön tudta.Zsebibaba.Igen. drágám..mondta Micimackó előzékenyen. mit eszik a Tigris? .Nagyon helyes. Tigris fiam.Aztán kétszer is mondta: .És mi ez? .mondta végre Tigris nagy bánatára.

ha Kanga azt gondolta. hogy ettől fogva főként Kanga háza körül tartózkodott. hogy egy kis erősítőre van szüksége. és csukamájolajat evett reggelire. Néha pedig. ebédre és vacsorára. egy evőkanál húskivonatot se sajnált tőle étkezés után vagy előtt egy fél órával.Csak attól tartok .mondta Malacka Micimackónak -.Így magyarázható. . hogy már nagyon is megerősödött. 16 .

Ma még senkit se láttam . Most összezavartam. És én szerveztem. .Mégis jobb.mondta Nyuszi.Szervusz. ha az ember elmondhatja magában: tizennégy csupor mézem van. .Micsoda? .Szeretném tudni .mondta Nyuszi.Mostan . abban a reményben. .Biztosan? .Ki az a Kis? .mondta Micimackó szerényen. Mondd csak. tizennégy volt? . . .tette hozzá jelentősen megígértem Róbert Gidának.mondta Nyuszi könnyedén. . Mindegy.Mondjuk. Kellene valamire az illető? . azért jöttem. nem láttad valahol a Kist? . Csekély tűnődés után hozzátette: .Biztosan tizennégy volt. Ez nem sokat jelentett. mert hiszen Nyuszinak annyi rokona és üzletfele volt. Vagy tizenöt esetleg.Ritkán látom mostanában .. hogy expedíciót szervezek a felderítésére. .Nekem nem .. izé. hogy maga se nagyon tudhatta.mondta Micimackó. Ez olyan megnyugtató.Értem .Szervusz.ez egy Felderítő Expedíció. Egyébként .No és izé. . hol keresse azt a bizonyos Kist . hogy talán mégis tizenöt volt. hogy tizenhat.Micsináltál? 17 . . és Malacka csaknem megint találkozik az Elefánttal Egy napon Micimackó a kuckójában üldögélt.a tölgy tetején vagy egy vadvirág kelyhében? .Szabad! Tizennégy vagy tizenöt? Borzasztó. . amelyben Felderítő Expedíciót szerveznek.Nem biztosan. amit összeszámoltam.A mézescsupor. Az utolsó időben senki se látta őt. . . Micimackó titokban búcsút mondott a tizennégy mézescsupornak.kiáltotta Micimackó. merre ténfereg az ember rokonsága.mondta Micimackó.Harmadik fejezet. Azután mormogva hozzátette: .Tizennégy! . Aztán együtt kiballagtak az Erdőbe. .Egyike a rokonságomnak .mondta Nyuszi .mondta Micimackó. amikor kopogtak az ajtaján. Mit törődsz vele? . A mézescsuprokat számolta sorjában. Akár szükség van rá.Azt kell hinnem..De sohase árt tudni. Mackó! .. talán eltévedt? .Kist se láttam. akár nincs. s annyira különböztek nagyságban és fajtában és jelentőségben. Nyuszi! Ugye.

Sőt bizonytalanná is válik bizonyos értelemben.Aztán arra gondolt. Alighogy Nyuszi eltűnt. hogy úgy látszik.Ekkor megállt.Mondjad csak. 2. előbb kutasd át a Hét Fenyőfák vidékét.Segítség! . hogy megtaláltam Nyuszit. mikor tényleg beszélni akar. Csak tudnám. .) „Na. . következő sorrendben: A DOLGOK UTÁN VALÓ KUTATÁS SZABÁLYOS RENDJE: 1.” .kiáltott valaki. Megint Kis. sőt keservesnek ígérkezik. repülök. hogy. Ahogy a Baglyok szoktak. .gondolta Micimackó. és megkérdi tőle. elég dolgom lesz ma” . Micimackónak feltűnt. Csak én nem huhogok közben. mi lesz ennek a vége. talán nem sikerül.gondolta Micimackó. nemcsak egy helyre. Bumm! . amit ők együtt kutatnak.Úgy látszik.így állt meg.) (Megtudni tőle.Nem . . aztán indulj el Bagoly házának irányába. és elment.) (Meg kell mondani neki. amint lassan talpalt Malacka felé.” . és ott keress engem. és hol állok meg. ezért hát hangosan így szólt: 18 . hogy megállapítsa: „Úgy látszik. baleset áldozata vagyok. Érted? .Puff! . .mondta Micimackó. hogy felkeresi Malackát. Malacka. A következő pillanatban kiderült. Nyuszi. Hogy a rokonságnak és üzletfeleknek abba a csoportjába tartozik-e. merre van.) (Meg kell mondani neki.Márpedig Malackát nem találom meg a Hét Fenyőfák vidékén . 4. Nagyon súlyos lehet a baleset.” . Talán belső sérülés ért. mi az.) (Ezt kell megtudni. illetve kutattak. Micimackó..” . anélkül. Kiabálok.. Azért hát tekintettel arra. 3.mondta magában Micimackó. hogy ezzel szemben olyankor. Micimackónak eszébe jutott. Azért hát elmegyek arra a határozott helyre.Mindnyájan . beléestem egy mély kútba. „Ez megint én lehettem csak . . Azért arra kérlek. . hogy megtaláltam Kist. azt mondtam: puff! De ez nem huhogás.tette hozzá -. vagy abba. valami nem tűnt fel neki eléggé menés közben.ennek következtében éppen csak annyi ideje maradt. „Ez furcsa . 5. hogy elfelejtette megkérdezni.Úgy látszik. segítség! „Tessék. mielőtt ő személyesen kutatni kezdene. más szóval kutatást jelent.És az egész dolgot sorban kidolgozta a fejében.Segítség. (Megkeresni Malackát. hogy ugyanis az Erdő talajának egy részét tévedésből kifelejtették az erdőből . Határozott Hely. vékony hang. Ettől a hangom ilyen magas és vékony lett.mondta Nyuszi.Akkor én foglak téged keresni Bagoly házában egy órán belül.sipított egy magas. amikor az ember mindenhová néz. elhatározta. hogy ez a nap csakugyan elég nehéznek. De azért érdekel. Malacka is szervezve van? . hogy akarnám. amelyik ráröpül az ember orrára. hogy már későcske volt. ki az a Kis. amelyik a földön csúszik.. ki légyen az a Kis. mert ő egy bizonyos határozott helyre van szervezve. Kis.Szerveztem. Kellemetlen. Ez azt jelenti.

mondta Micimackó. „hu-u-hu!” . annál valószínűtlenebbnek találta.És mi lesz. mintha várnék valakit.Alul .mondta Micimackó. Micimackó. . . . .Mi történt? . Mert eszibe jutott. hogy Malackával együtt ők maguk ástak egyszer kelepcét Elefánt részére. csak nem kerültünk kelepcébe? Micimackó erre nem gondolt.Téged talán nem vesz észre .jelentette ki végre. átvizsgálva elméjében az esetet. . . hogy vagyok-e még.Azt hiszem.Rám estél. és gyorsan felállt. Malacka? . ha jön az Elefánt? .. bizony.Micimackót súlyos baleset érte.kérdezte Malacka reszketve.. .mondta Micimackó sajnálkozva. . . aztán körülnéztem.Csak úgy dúdolni fogok magam elé. . aztán egyszerre nem is voltam.Hol vagyunk? .. te mit fogsz akkor mondani? Micimackó igyekezett eltalálni. mert ezt fogja mondani már messziről: hu-u-hu! Malacka összerázkódott a félelmes hangra.Igen .De hátha akkor megint azt fogja mondani. Nem őt. .Alattad . hogy ő akkor mit fog mondani.Te. és a fülei is viszkettek.Észre fog venni engem. Rögtön megértette.Semmit se fogok mondani . de minél inkább gondolkodott. . mikor Micimackó elmondta neki rémes gyanúját.Micimackó! . . .mondta a vékony és kétségbeesett hang. ahogy utánozta. olyan alul került hangon. hogy egy ilyen „hu-u-hu!”-ra az ember értelmes választ adjon. ahogy Elefántok szokták mondani.nyögött Malacka.vetette fel Malacka a lehetőséget aggodalmasan.mondta Micimackó.Észre fogjuk venni mindketten. . .állapította meg Micimackó örömmel.Rád estem. Aztán idegesen és halkabban hozzátette: . Hát ez voltál te.kérdezte Micimackó. . . hogy te voltál az.bátorította őt Micimackó. . és ők beleestek.És. Micimackó.mondta Malacka. . . Különösen ha Elefánt mondja az ilyesmit. és.De téged észrevesz. egyszerre csak rám esik valami.Úgy látszik . kerestem valakit.Nem akartam.De mi alatt? . Most biztosan az Elefánt csinált kelepcét Mackók és Malackák részére. és hogy hol vagyok. .mondta Malacka tompán és bánatosan. és örülök. mert nagyon megtetszett neki ez a szó. Malacka! . Hát erről van szó.Hol vagy.. .Én se akartam alul kerülni . mi történt. 19 . Malacka. .Hiszen te olyan kicsike vagy.. . valami veremfélébe kerültünk. de én is észre fogom venni őt .Ó! . de most világosság gyúlt az agyában.Ez Malacka! . Sétáltam.Állj fel.mondta Malacka.De már jól vagyok.

és a társalgás tulajdonképpen értelmesebb volna. és én akkor tovább dúdolok majd. és arra gondolt.Tudtam.Nem megy .Ugye? .. Már tudta is.Micimackó. nem tudta magát kifejezni. mit beszélnek. 20 . Valószínűleg ezt fogja mondani: „Hát ez meg mi?” Mire én azt fogom mondani . . . hogy Malacka is beszélgethetne ilyenformán az Elefánttal. . megmentetted az életünket! .Mit? Micimackó tudta is előbb.kérdezte Malacka reménykedve. Mert ha valaki kétszer mondja.mondta Micimackó őszintén.Miért? . hogy az Elefánt beleessen. Hát ez meg mi? (egész természetes hangon): Ez? Ez egy kelepce. hogy Elefánt akkor már nem volna ott. ilyen nagystílűen és előkelően.Megint fogja mondani .Harmadszor már nem tud „hu-u-hu”-t mondani? . hogy kénytelen volt a kelepce oldalához dörgölni a füleit. Ez zavarba fogja hozni. és most arra várok. ha ő társalogna Elefánttal.ide hallgass. mintha csak köhögni akart volna): Ehe. ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT MALACKA (hörögve): Hu-u-hu! (könnyedén): Tralala. „hu-u-hu!”. . amit én csináltam.mondta Micimackó szerényen. hogy beszélgetnek egymással Micimackó és Elefánt. és kijelentette.. de már nem bízik magában olyan nagyon): Hu-u-hu! (még fölényesebben): Tralala. bátran és hanyagul. s már egy kicsit irigykedett is. és ezért úgy tesz. ezt fogom mondani: „Ez. Este aztán elmesélhetné. hogy egy Elefánt beleessen. mint Micimackónak. tralala. Malacka. tralala. De nem volt egész biztos a dolgában.” És azzal nyugodtan tovább dúdolok. (csodálkozik.De hátha valami mást mond? . és most ő álmélkodott a barátja lángeszén. Khöhő. Olyan egyszerűnek látszott a dolog. Élénken elképzelte. de igen Csekélyértelmű Medvebocs lévén.vallotta be végre.kiáltotta Malacka. mielőtt harmadszor is „hu-u-hu”-t mond. hogy neki tulajdonképpen több esze van. de nem tudja folytatni. hogy társalgott ő az Elefánttal.Nem tudom .. de elfelejtettem.Micimackó! . Végre is az ember nem mondhat „hu-u-hu”-t a végtelenségig. Ettől meg fog ijedni. .jegyezte meg -. . Micimackó elragadtatva nézett Malackára. . (megint rákezd a hu-u-hura. remek ötletem van. és a másik csak dúdol. akkor az illető alaposan meg fogja gondolni. egy kelepce.Fogja bizony! Malacka fülei olyan hevesen viszkettek az elképzelésre. ez nem tetszett neki. .Ez az. De azt mindenki elismeri. amit én Elefántok részére ástam. hogy ő is erre gondolt. és most arra várok. . kérem. bár nagyon szerette Micimackót. tekintettel arra. Malacka ellenben teljesen megnyugodott.

Úgy! . folyton Malackát dicsérve közben. Úgy látszik. mondja meg neki. .. (Megvárják Róbert Gidát.) (zavartan): Hm. hm. én azt gondoltam.jegyezte meg Róbert Gida könnyedén.) MALACKA ELEFÁNT MALACKA: ELEFÁNT MALACKA ELEFÁNT MICIMACKÓ MALACKA Míg Malacka ezt a szép álmot álmodta végig. (könnyedén legyintve): Ugyan! (elpirul): No igen. ahogy várni lehetett volna. Kis valódi neve Darázs volt. és elképzelte. nem volt különösebb dolga -.csak úgy repülési gyakorlatból.) Igazán sajnálom. és mindketten hortyognak. milyen kellemesen érezte magát. De mi történt aztán? Ezt már nem tudta elképzelni Róbert Gida. Mikor a kelepcéhez ért és lekukucskált.Hol van Mackó? . (Idegesen. és jelentősen bólintott. Malacka nagyot ugrott meglepetésében és aggodalmában.mondta Róbert Gida hangosan és hirtelen. Malacka. azért hát újra eljött. hogy tizennégy vagy tizenöt-e a csuprok száma. .Nem mondta: „Alászolgája. . .Úgy! .de közben már Nyuszi elugrált.. de a másik oldalon nem repült vissza.Ha jól emlékszem.jegyezte meg akkor Róbert Gida Nyuszinak. az a kis Darázs!” Egyszer azt mondják. de Micimackó tovább aludt. Akkor hát .ELEFÁNT (nagyon kellemetlenül érintve): Ú-úgy. Micimackó. (Tovább dúdol. eltűnt.kérdezte Nyuszi. Róbert Gida pedig hazament. nagyon kellemes társalgás volt” vagy effélét? .mondta Nyuszi. csak annyit mondott: „Hogy vagy?” .) Izé. elmondja az egész történetet. ha visszafordulnék. bizonyára. amiért olyan hirtelen el kellett mennie? Róbert Gida szerint ez nem történt meg. mert mindenki részt vett a Kis felkutatására indított Expedícióban. (Gyorsan eliszkol. melyben kifejtette. de csak pillanatra. rendesen azt felelték rá: „Hja persze. hogy megtudja.Hát ez komoly dolog.ismételte Nyuszi. Aztán hozzátette: .Hu-u-hu! . ha találkozik Róbert Gidával. De Róbert Gida másra gondolt. (előkelően): Azt hiszi? Ön legjobban tudja.a legjobb volna. végigsétált az Erdőn. azután megint lemászott. hogy hazament . az Erdőn zengett a halali. nem emlékszik rá. és így azóta senki se látta többé.Lehet. de mégis illik őt is mint értelmi szerzőt belevenni a társalgásba): Ó. (Udvariasan. (gyorsan és mohón): Hogyne. . és azt kérdezte: . és Micimackó azon tűnődött. oly célból. ha mégis. hogy Micimackó és Malacka lent fekszenek a kelepce fenekén. Különben ritkán került szóba. és Micimackó. . hogy Micimackó reggel hétkor elment sétálni az Erdőbe. de mától fogva mindenki csak Kisnek hívta. találkozott Róbert Gidával. (Bocsánatkérő hangon.) Érdekes. milyen bátor és okos vagy te! (szerényen): Ugyan. . hogy a Malackák beleessenek. hogy szeretnék beszélni vele. De kérem. felmászott egy fára. Magam is azt hiszem.) (ki eddig nem szólt. szót sem érdemel. 21 . bizonyára eltévesztettem az utat. ugyanis a rekettyebokrot repülte körül . azt kellett látnia. hogyne.Levelet se írt másnap. Azonnal hozzá kell fognunk a Felderítő Expedícióhoz. hogy ezt a kelepcét én csináltam. és hogy sajnálja. aránylag csekély terjedelmére való tekintettel.

Először a Malacka hangján beszélt.mondta Róbert Gida.mondta Micimackó. Úgy látszik. mert megeshetik. . 22 . És ahogy megfordult. hogy mit akart előbb mondani. .Bravó. mert Micimackó fölébredt. .” .gondolta Malacka idegesen. Róbert Gida pedig a Malacka hangján kezdett énekelni egy ilyen dúdoló szöveget: . hogy elmegy hajósinasnak. mert nagyon viszketett a háta.mondta Malacka.kiáltott örömmel.Éppen most ástam ki.kiáltotta. . hogy hu-u-hu! . Azt mondta: .Róbert Gida. hogy jöjjön már. s már le is tett a tervéről. és határozottan és boldogan így szólt: mégis tizenöt. .gondolta Malacka. .” Így hát vadul előmondta Elefántnak: .Hiszen ez Kis! . „Ez borzasztó .csodálkozott Róbert Gida. . .Szervusz. hogy már el is határozta. . erről van szó. és ezért megismétlem.Szervusz. Malacka! .ujjongott Malacka. . .mondta Füles. De közben nem nézett föl. hogy beleessen.Ez egy Micimackó számára készült kelepce. pont a közepén. behúzta a fejét. . . ki akar hozni a sodromból.gondolta Malacka aggodalmasan. Ezekre a bátorító szavakra Malacka megint boldog volt. Nem lehet tudni. Malacka? . Micimackó! . Malacka most már felpillantott. Füles! .Hopp! .Valami van a hátadon. „Ez nem jó . .bólintott elismerően Róbert Gida.Hogy kerültél ide.. Aztán gyorsan elfordult megint.. és essen ki belőle. tramtadaram. hogy kivándorol.Két nappal ezelőtt megtalálták Kist.S mivel most csakugyan kijött a sodrából. hu-u-hu.Pam.kiáltott. Borzasztó ravasz Elefánt. De rögtön meg is fordult.Micimackó! .Egy kicsit megköszörülte a torkát.mondta Nyuszi.kiáltott Malacka teljesen összezavarodva.Tralalatralala! .Lehetne annyi eszed.Természetesen Kist keresem . És mikor Róbert Gida kihúzta őket a veremből.Azt kellett volna mondania még egyszer: Huu-hu! Legjobb lesz. És olyan ostobának és szerencsétlennek érezte magát.No most!” . hogy tudhatnád. megtaláltam Kist! .Úgy? Hát itt bujkált? . Két nappal később Nyuszi találkozott az Erdőben Fülessel.Mindjárt gondoltam . Aztán dúdolni kezdett egész vidáman. meddig folytatta volna Malacka ezt a bolond beszédet. mindhárman nagyon boldogok voltak. meglátta Róbert Gidát.mintha éppen most jutott volna eszébe. és hajósinasnak megy egy vitorlás hajóra. .Micsoda? .Hát még nem mondtam neked? . pam. hogy ilyenkor az ember elfelejti. . és most várom a hu-u-hu-t. és most a Róbert Gida hangján.Hu-u-hu! .„Az Elefánt! . .Mit keressz? . hogy amennyiben egy ember fölfelé pislog.Ez egy hu-u-hu kelepce! . amikor hirtelen megpillantott valamit. nagyon gyorsan és sipító hangon hadarni kezdte: .kérdezte Róbert Gida a tulajdon hangján. és én arra várok. ha eszébe juttatom. hogy jól menjen a dúdolás.megeshetik. és meglát egy Nagyon Vad és Tüzes Elefántot. . amint éppen lefelé kukucskál .

Hahaha! . Nem is történhetett másképpen.Pillanatnyi szünet állott be. Így is jó. .Hahaha! Vigasság és hejehuja és dínomdánom. Nagyon örülök.nevetett keserűen Füles . Biztosan elfelejtették. Nem tesz semmit. hogy engem erről értesíteni kellett volna. 23 . Szót sem érdemel.

rövid szavakat használ. érzelmesnek mondják inkább. Annyi bizonyos.” Ezek után leült a folyó közepén. vagyis hogy nem leszek kövérebb. miként Kanga s mint Zsebibaba s most én. amelyből kiderül. ha előbb a Pagony felé fordítja útját. adok neki. hogy Bagolyt meg tegnapelőtt óta nem látta. mint már egyszer megtörtént. és felkeresi Bagolyt. úgy áttüzesedett. Hát amint így dudorászva ballag. ha. hogy elmegy és felkeresi Fülest. mi van Kangával és Zsebibabával és Tigrissel. Azt gondolta: „Régen nem láttam Zsebibabát. . Ekkor eszébe jutott Nyuszi. tűnődni kezd. Én ugyan tudom. mint az élet. Alighogy ezt elénekelte. oda. amin ült. és arra gondolt. Imádom én a daliás Nyuszit. a Medve. ez milyen furcsán megy. ha Nyuszit keresem fel.” 24 . hogy az ajtó közben soványabb lett. hogy szánalmasnak mondják. Könnyű. azon tűnődve közben. s a kő is. mikor fecseg.. Szánalmas? Azt hiszem. Nyuszi . mint Bagoly például. Olyan szánalmas dolgokat szokott beszélni.. Talán mégis jobb volna. cvikipuszit. hogy a Tigrisek nem tudnak fára mászni Egy napon Micimackó éppen gondolkodott. már-már indulásra szánta el magát. Ahogy rálép a harmadik kőre. ilyenkor bájak zengedeznek s kecsek. Micimackó?« Igazán legjobb. de lehet. De alig tett pár lépést. hogy Micimackó. így hát illőbb. mikor kiderült. mert tegnap óta nem látta. leér a folyó partjára. magától szinte: Oly boldog volnék. átsétált a folyón. Vagy tegyük fel.Negyedik fejezet. Közben gyönyörűen sütött a nap. mert ezek együtt laktak az Erdő másik részében. nem használ olyan hosszú szavakat. kifelé meg szűk. Feltéve. és ha ma se látogatom meg. „Nyuszi. (s ugyan miért lennék kövérebb?) bút. a folyó közepén. bajt feledve. felállott a kőről. ahol az átjárókövek vannak kirakva. hogy Nyuszi nincs otthon.” Ettől a következő versszak jutott eszébe: Mert kedvelem ékes beszédit.. ha otthon tartózkodik. hogy bőrömbe férek.. de tegyük fel. ha kell.mondta magában Micimackó. holnapra még régebben nem láttam lesz. amikor jó a kedve. és verset költött. s a gúny hiába ostoroz és uszít. így kezdett tűnődni: „Igen ám. Csak úgy recseg. De lehet.Nyuszival mindig szívesen csevegek. egyszerre csak eszébe jutott. és elsétált Nyusziék felé. Ilyeneket például: »Mikor ebédelünk?« Vagy ilyeneket: »Tessék. hogy ezúttal nem leszek kövérebb. hogy megint beszorulok a kijáróba. hogy a bejáró befelé tágas. a harmadik kőre. Ahogy a fenyéren ballag és dúdol magában.

ha nem jönne Malacka..Én tudom . tulipánnak hívják . . ha nem jönne Bagoly és Füles (vagy akárki). 25 .. Micimackó! . mit ásunk? .tette hozzá -. Így leírva persze nem hangzik valami különösen. mint az élet. oly célból. Ilyenformát: Oly boldog volnék. nem ám valami nagy.Én azt hiszem. Malackához. és idegesen ugrott egyet meglepetésében. érteni kell a módját ennek az ültetésnek. egy nagyon meleg nyári délelőtt. hogy akkorára nőjön. Tudtam. ha jönne most Malacka.mondta Malacka nyugtalanul. hogy ültessem el. majd meglátod. és nekem nem kell mérföldeket gyalogolnom.Én is . hogy csak egy egészen kicsi méhkas nőjön. . S a Lét akkor sem volna tán üres..mondta Micimackó. Micimackó. Malacka ebben kételkedett.De megterem. Érted? . Akkor majd kukoricaerdő nő a házam előtt.Akkor jó .mondta Malacka. . Fél órával később elindult oda. Malacka megjegyezte.mondta Micimackó.Szervusz. hogy te vagy az. otthon maradna most Bagoly s Füles (vagy akárki). törülgetve száját a mancsa külső felével. mert nekem Róbert Gida adott pár tilupámhagymát. Malacka! . de elkésett.mondta Micimackó. Keskeny lyukat ásott éppen a földbe. .Csak egyedül ások . hogy gondolkozzon rajta. vidám kis dalt fütyörészett maga elé. de ha meggondoljuk.Egyébként. amiben zümmögnek és duruzsolnak és fenyegetőznek a méhek. . azzal leült. Azt nem szeretem. . könnyen kijöhet a számításból. hogy fél tizenkettőkor költötték.Egy szem kukoricát dobott a lyukba. Egy idő múlva sok tilupám lesz a házam előtt. és ugrálni kezdett rajta. is elültetek a házam előtt egy darab lépet. és tovább ugrált. és ő csak tudja.magyarázta Micimackó -.Hát mit ásunk. nem ám sokat.. . elföldelte.Szervusz. hogy Micimackó legszebb dalainak egyikét költötte ezúttal. ha nem jönne Róbert Gida. mint a fenyőfa. folyton ilyeneket mondogatott magában. Mert azt akarom. Ahogy ballag. hogy az csakugyan kellemetlen. . s akkor se volna tán hiba. miután körülnézett. . Tizenegy óra volt.mondta Malacka csendesen. Egyszerre csak ott találta magát a tulajdon kunyhója ajtaja előtt. . mint az illat. kedves Micimackó .Csak egy darabot . mert Róbert Gida mondta. s boldog volnék.mondta Micimackó -. én tudom. Malackát a háza előtt találta. El is énekelte magának néhányszor. .És ha nem terem meg? . és már szívesen nem mondta volna. Ilyenkor az ember egy kis üdítésre gondol. milyen gyönyörű méhkas nő ki belőle.S miközben nyugat felé talpalt. ahová eredetileg menni akart.Én.Kukoricát ültetek. .

bár Kanga szereti őt.Tudnak például. és azt mondta: . tudod. Ezen a reggelen Kangát anyai és háziasszonyi érzelmek kerítették hatalmába. .tudnak olyan messzire ugrani. azt tudnak a legjobban a Tigrisek . Szép idő volt. A Tigrisek mindent tudnak. kétszersülttel Zsebibaba részére meg egy üveggel. ha azt mondja az embernek: „hogy vagy?”. Nemsokára elérték a Hét Fenyőfákat.Például erre fel tudnának mászni? 26 .Akármiről.De majd máskor versenyezzünk. aki.dicsekedett Zsebibaba. . . . . Amit idejében el kell érnünk. mint Micimackó? kérdezte Zsebibaba. Tudnak a Tigrisek úszni? . megtörölte homlokát a patájával.. El is küldte hazulról a gyerekeket.A Tigrisek általában jó repülők. . . meg hogy hány darab szappan maradt a kamrában. izé. . Afféle ÖsszeKell-Számolni-érzelmek voltak ezek. hogy ezt nagyon nehéz elmagyarázni valakinek.Mert kicsit gyanús volt neki Tigris. izé. repülni? .És Micimackó azt felelte: . fára mászni. mint Kanga? . .mondta Tigris.. .Biztosan én . most mit csinálunk? .Hogyne! . .Természetesen. . ő úgy képzelte. csukamájolaj is kellett Tigrisnek.. Mire Malacka befejezte az ugrálást.Ha akarnak.Hát. De Tigris biztosította őt. ki ugrik messzebb. aranyos dolog lehet repülni. . jó lesz. Így ballagtak.Például. . . így például Zsebibaba mellényét.És Malacka óvatosan azt felelte: .Beestem a folyóba.No és.Miért nem akarnak? . Tigris arról mesélt Zsebibabának (mert Zsebibabát érdekelte).mondta Zsebibaba..Nagyon szeretek ugrálni .kérdezte Zsebibaba. ..Hogyne . igen. és megállt a legmagasabb Fenyőfa alatt.Miről késünk el? .mondta Zsebibaba kíváncsian .Na hallod?! Hogyne! Csak nem akarnak repülni mindig.Versenyezzünk. izé. . Híres jó repülők. mint a Bagoly? .mondta Tigris.Most felkeressük Kangát és Zsebibabát és Tigrist. Így hát elindultak Kanga irányában. Amiért olyan Ugrálós Nagy Állat. mi mindenfélét tudnak csinálni a Tigrisek. mint Micimackó. Jó? ..bólintott Tigris.Tudom is én! Valahogy nincs kedvük hozzá. olyan viszketős lesz a füle tőle. Bizony. Ezt Zsebibaba nem értette.Én tudok ám úszni! . és úsztam...Nem . repülnek olyan jól. mert most elkésünk. ..mondta Tigris. .I. és „nagyon derék Tigrisnek” nevezi. ezeket tilupámnak hívják. Ezeket felpakolták.És hálót fonni és lyukat ásni és például fára mászni is tudnak olyan jól.mondta Micimackó -.Sokkal jobban. aki nem Tigris személyesen. .Na. és elmentek sétálni az Erdőbe.

.Kár . Felmásznak vagy lemásznak estig. hogy a Tigrisek nagyszerűen tudnak fára mászni?! Aztán azt mondta: . amire éppen rákapaszkodott. . amikről azt állította. és megindultak.mondta Tigris elszántan.Igazán? . Zsebibaba is felkapaszkodott. ugye megmondtam.. legjobb volna... És a következő két méter után azt mondta: . a fára mászás egészen bizonyos. és arra gondolt...És Tigris ebben már benne volt. kicsit rúgna magán egyet. Aztán reménykedve hozzátette: .kérdezte izgatottan -. azt mondta: . hogy mindama dolgok közül.NEM! ..mondta határozottan Tigris.Remek volt. hogy „könnyebb”. .Ami nem olyan egyszerű.Felkapaszkodunk a tetejére? .. ha a fölötte levő ágat szépen elkapná. Tigris? . ....lelkendezett Zsebibaba izgatottan. és leült melléje az ágra. . Zsebibaba hallgatott.. Visszafelé.Mondd. hogy mégis jobb lett volna ehelyett az úszásban való gyakorlottságát bemutatni... Sebesen lélegzett.könnyebb. az ág. . hogy a Tigrisek értenek hozzá. ..Nem mintha az olyan könnyű volna.Uj-jé! Uj-jé! Jaj.Még a hátamra is felülhetsz... Feltéve. de csak rövid ideig..mondta Tigris. onnan nézheted. mintha..Mindig ekkorákra szoktak felmászni. mintha most hanyatt-homlok lezuhannánk. Tigris . és végre felkerült a felső ágra.Mert Tigris e percben hirtelen úgy érezte.. és mégse zuhantunk. és egyszerre csak úgy érezte.. Erre a szóra. Az első két méter után Tigris azt mondta magában boldogan: „Ennyire volnánk. Tigriském! . Mely esetben sokkal.Majd mindjárt megmutatom . fent vagyunk a tetején? . hol az elemózsia? .Nem! ..Na.Nem .. mikor úgy tettél.. hogy az ember.Mire Zsebibaba azt mondta: 27 . .Ne együk meg az elemózsiát. Aztán azt mondta: ..mondta Zsebibaba szomorúan..De igen.mondta Tigris. meg az állával. a két praclijával.. Aztán azt mondta: . Így hát felült Tigris hátára.Most aztán lefelé kell mászni.például zuhan. Nem csinálnád még egyszer? . hirtelen eltört. ..” És további két méter után így szólt: .

. és Malacka azon tűnődött.mondta Malacka hirtelen. hogy valamit otthon felejtett. . Olyan langyos és verőfényes. Közben Micimackó és Malacka megérkeztek. .Lent. .Micimackó! Malacka! Micimackó! Malacka! Malacka úgy érezte egyszerre. arra az esetre. amiért gyorsan haza kellene szaladni.Én azt hiszem.Én már azt hittem.Mindig így szokták a Januárok . és hirtelen rád ugranak.Nézd csak. és gyorsan hozzátette: . Malacka mindenesetre megfogta Micimackó karját.és ha felnézel a fára. .Azt hiszem. hogy nem kell neki elhízni.Talán menjünk el a fa alól .mondta. . nagyon megütné magát az a Január. .mondta kicsit vacogva. . . .Úgy van . ezek Tigris és Zsebibaba..mondta Micimackó izgatottan. és másfelé fordult. .Azt kiabálják: „Segítség!” .Róbert Gidától hallottam. mennyi idő alatt nő ki a földből a kukoricaszem.Azt gondolom. hogy a Január is meghallhassa.. . . a fejedre ugranak.Olyan.Nagyon jól ugranak.kiáltotta. ugyanakkor az is eszébe jutott.mondta Malacka hangosan.. .Mit csinálnak a Januárok? . hogy nem csinálják azt..kérdezte Malacka aggodalmasan.. .Úgy is van . olyan Tüzes Állat?.kiáltott. Micimackó éneklő hangon közölte Malackával. Ekkor a Január megszólalt a fa tetején. a fa alatt. Egy izgatott hang Január mellett ezt sivította: ...Sohase ütik meg magukat .Segítség! .Mit csináltok ott? 28 . Esetleg Február.Az egyik Fenyőfán van valami. mialatt elmész a fa alatt .Elrejtőznek az ágak közt.Micimackó! . . hogy a délelőtt sokkal kellemesebb és enyhébb. . s titokban remélte. hogy egy ilyen Jó Ugró alatt állni a fa tövében nagy tévedés volna. És nem siették el.. . mert esetleg. mint ahogy előbb gondolta. Malacka arra gondolt. . Január .Én nem néztem fel .Az egy hónap. és mellette egy másik Január. izé. Micimackó bólintott.Tudod. .mondta Micimackó. csak azért mondom.De állat is.. Micimackó . Zsebibaba! .kiáltott Malacka bátran.mondta Micimackó.magyarázta Micimackó. aztán elszégyellte magát. . hogy egy Január.. . mikor ránk akarna ugrani. ha Micimackó megijedne. nem kell elsietni azt az evést.Hé. . valami Állatféle.erősítette meg Micimackó -.mondta Malacka. .. Mire Tigris azt mondta: .

És hogy ő majd meg fogja mondani. Ahogy gondolod különben. milyen érdekes?! Most mi ketten itt élünk a fán. nem csodálkoznék. mint innen. Tigris azt mondja. érdekes? . . Micimackó bólintott.És közben rágcsálni kezdte a Tigris bepakolt félbevágott zsemlyéjét. . kérlek. és én ott állanék a Micimackó vállán.Éppen azt javasoltam .Hogy kerültetek fel. Szót sem érdemel. Malacka. Valami egyebet kell kimódolnunk. nem látnánk olyan jól a házikódat.mondta Füles -.. ugye? . Ugye.mondta Micimackó. . és úgy tett. és Róbert Gida és Füles megjelentek a színen. Minthogy olyan verőfényes kis időcske van.. ugye érdekes. .mondta Róbert Gida. Ugye érdekes? Így hát örökké itt maradunk.És Fülest. és csak most jutott eszébe. Micimackó! . mert egyszerre csak zörrent a bozót. . mikor megindultunk.Arról lehetne szó . .kérdezte Malacka. és nem tudnak lejönni. . látom a házikódat innen! Ugye. hogy kérdezzük meg Róbert Gidát.kiáltotta Micimackó. Összehúzta a homlokát. mert olyan szép idő van. és a hátamon lehozhatnám Zsebibabát. És a Tigrisek nem mernek lefelé mászni. mit szólsz hozzá. Odasiettek hozzá. . kimódolt-e valamit. hacsak nem mászunk magasabbra. Róbert Gida felnézett a fára.Nini. Nem lehet tudni. Csak azért. mi itt a teendő. és most örökké itt is maradunk.Nem csodálkoznék . nem mászhatnánk utánuk? . Malacka.örvendett Malacka.. mint aki gondolkodik. ha jégesőt kapnánk. . hogy amennyiben Füles ott állana a fa tövében. .mondta Malacka -. Róbert Gida! .Ugye.mondta Micimackó ünnepélyesen.Azon tűnődöm . . milyen érdekes? Micimackó. Jégesőt és villámlást és mennydörgést. mit szólsz hozzá. mert a farkuk útban van nekik. Mit gondolsz.Malacka! . és Tigris ezt elfelejtette.Töltve van? . ott látta Tigrist és Zsebibabát. ha itt maradunk.Tigris hátán.Tigris és Zsebibaba fennakadtak a Hét Fenyőfákon.mondta Malacka nagyon komolyan -. . .Ő majd megmondja. . legjobb.Mit tegyünk? . De Tigrist nem tudnám lehozni. Micimackó! . miközben végére járt a zsemlyéknek . Tigris? Ó..de erre nem is került a sor.Drága Róbert Gida! .Hát.Szervusz. Én innen látom ám Malacka házikóját.És Füles! . és Micimackó ott állana Füles hátán. ha magasabbra kapaszkodnánk.Nem tudunk lejutni! .kérdezte Malacka. 29 . Tigris nem a saját hátán jött fel. milyen érdekes. Zsebibaba? . És mélyen elgondolkozva rágicsálni kezdte Zsebibaba félbevágott zsemlyéjét is..kiáltott Zsebibaba. mint Bagoly. Csak én. csak felfelé mászni.Á...mondta Füles.Felmászhatnék. . . . Bagoly nem lakik ilyen magasan. milyen magasan vagyunk?! Ugye.

sivalkodott Zsebibaba. „Ez igen . és akkor Tigris és Zsebibaba beleugorhatnak.mondta.mondta. de nem olyan egyszerű olyan úszó állatféléknek. hogy láthatja Róbert Gidát ingujjban. egész könnyű. . amint a hullámok lágyan ringatják. . . .S már sivalkodott is: . . Jól jegyezd meg.Ide figyelj. és mindnyájan tovább gondolkodtak.mondta Róbert Gida hirtelen. A következő pillanatban Tigris megtudta. ugorj már! . ha beszakadna.mondta. mint a Tigrisek. Jé! .mondta Tigris idegesen. és végre sok ugrálás után megállt. jaj de érdekes! Majd nézd meg.Tigriském! Tigriském! Ugrani fogunk. .mondta erre Füles -.S már ugrott is .Hohó! . Róbert Gida! . tudnak a Tigrisek ugrani? .Levetem a zubbonyomat. . és egy este fél órával korábban kellett lefeküdnie .kezdte el rögtön a biztatást.Beszakadna a hátad? . Tigris! .azóta sokszor gondolt rá. hogy most éppen baleset történhetik.No.Jaj de érdekes! . jól megnézte-e Róbert Gidát ingujjban. . mit határoztak. és Malacka most már odafigyelt Fülesre. hogy a zubbony csaknem olyan magasra feldobta megint. Csak egyszer látta így. Mikor Zsebibaba megtudta. és kiabálni kezdett: . Mert különös dolog ezekkel a balesetekkel. úgy örült. Malacka . aki odasúgott neki: . valami baj történt volna. Malacka.Ugorj. .mondta Malacka szelíden. . Csak éppen akkor. Soha még nem történt meg.Nem szakadna be.egyenesen a zubbony kellős közepébe.Hiszen csak úgy gondoltam. boldogan. 30 . . Tigriském! Mondd. .jegyezte meg Füles. Micimackó . Megint leesett.És dörgölte a szemét.kérdezte Micimackó csodálkozva. mi a teendő. bizony! Majd nézd meg..Úgy van . hogy mielőtt a baleset megtörtént volna.ez Tigrisnek való élet lenne.mondta Micimackó.gondolta vágyakozva -.mondta.mondta Róbert Gida. De Róbert Gida frissen levetette a zubbonyát. és azt mondta magában: „Könnyű bizony olyan ugró állatoknak.Nekik nem lesz semmi bajuk. az ilyen élet. mikor még fiatalabb volt. egészen lágyan.Van egy ötletem! . és lágyan lefektetik egy gyönyörű sziget partjára. . miközben letették őt a földre.Jó. figyelj csak. hogy tudok ugrani! Mintha repülnék. .Ugorj.Nem lesz semmi baj.Jövök. de nem segítene barátainkon. De Tigris az ágba kapaszkodott. és nem lesz semmi bajuk.” . . mint ahonnan ugrott. nem mondom . egy pillanatot kérek . kicsikét.” S látta magát. jó . és mind a négyen tartani fogjuk az egyik sarkát. egész izgatott lett. . Olyan gyorsan és szelesen ugrott. De Malacka nem figyelt oda. . amit mondtam.Az más .mondta Füles -. A zubbony kicsit ugrálni fog velünk. . és meg fogod tudni.Úgy van.Valami beleesett a szemembe. mint a kangafélék. milyen könnyű.mondta Füles. . .Mindjárt. de nagyon mulatságos volna. Nekik nem lesz semmi bajuk. és mosolyogva megfogta a zubbony rá eső sarkát Füles mellett. és ha Füles háta leszakadna.Én nem mondom.Hahaha! Hejjehujja! Nagyon mulatságos lenne. . volna min nevetni .Ugorj már.Remek volt! . olyan könnyű! .

Igen .kérlek. Róbert Gida és Micimackó és Malacka szedték össze magukat először.Hát . Helyettem.Bu.Jaj Füleském! . Feltámogatták Tigrist. . .Itt van. Semmi baja.üvöltött. fejezd ki neki köszönetemet. . Legalul feküdt Füles. Füles hosszú ideig egy szót se szólt.. recsegés-ropogás! . amint a fa dereka elrepült mellette.mintha valami megrepedt volna. .mondta Róbert Gida a többieknek. .És aggódva leporolta és megtapogatta és lábra segítette. s a következő pillanatban az egész társaság ott hevert szétszórva a mezőn.. Aztán csak ennyit mondott: . nagyon virgoncnak és erősnek és ugrálósnak érezte magát. 31 . .Hol van Tigris? Tigris ott volt. . u!...mondta Füles eltűnődve .mondta Róbert Gida. Nem tesz semmit..mondta Róbert Gida sajnálkozva. Bumm.Csak nem ütötted meg magad? . aztán a többieket.Vigyázzatok! .

és mintha egyenesen tőle függene valami. Vannak esetek. hogy utóbb jól láthassák az egészet. de viszont Zsebibaba nagyon kiskorú. nincs itthon. Mintha a szokottnál is többen lettek volna ma. Megállt és hallgatódzott. amikor mindenki azt feleli: „Igenis. . Nyuszi!” de semmi se történt. és továbbsietett. „aha. és azt mondja neki: „Jó. muszáj is tisztelni olyasvalakit.ez meg olyan volt. vagy Levelet kell írni Nyuszi s. akivel nem ért rá kezet szorítani. beleszámítva Zümmögő Henriket is. jó reggelt!” . amiben mindenki élénken helyesel. a nap felé kunkorítva pofaszakállát. és „Jó. leért a folyóhoz azon a ponton. amikor az ember sürgősen elszalad Micimackóhoz. Kopogott az ajtón. lábát pontosan fenn tartotta. Már reggel úgy ébredt. S miután odabólintott egy zöld békának.mondta. ezeknek nagyon kevés a vágott dohányuk a fejükbe.s a kisebbekhez is volt egy barátságos és elnéző szava. Nemsokára elérte a fát. igyekezvén elérni a csúcsot. aki tökéletesen ki tudja betűzni az ilyen nehéz szót például. hogy nagyon fontosnak érezte magát. megmondom Malackának is” . azonnal szerteröppentek a fenyér irányában. És Bagolyt nagyon tiszteli Róbert Gida. mint amerre mutatták neki az utat. az az Ugribugri Tigris . mivel tölti Róbert Gida reggeli sétáit Mozgalmas és elfoglalt napja volt Nyuszinak ez a nap. jó reggelt. amikor nem elengedhetetlen.mondta. és én is szeretem őket. mint valaha. amikor Szervezni kell valamit. mégse Kanga mondta Nyuszi eltűnődve. amelyben Nyuszinak mozgalmas napja kerekedik. Mármost Kanga odavan Zsebibabáért. itt volnánk. de az egész Erdő állt és hallgatódzott vele együtt. és büszkén azt mondta: „Na. amelyben Róbert Gida lakott. és rendesen eltűnt szem elől. jó!” . és fontosabbnak érezte magát. s miután fontosan és elfoglaltan odaszólt másoknak: „ó.” .” Boldogan ugrált tovább. hogy mindig másfelé ugrott. Miután ő nagyon szereti Micimackót és Malackát és Fülest. alig lehetett észrevenni. de valljuk be.de esetleg nem is Micimackónak szól először.mondta Nyuszi.és Malackának azt mondja: „Micimackó szerint ugyanis” . k. Nagy izgalom és olyan izés nem tudom micsoda támadt a nyomában. 32 . Olyan magányosan és csöndesen feküdt minden az aranyos verőfényben. „Mindezt összevetve . és „Rendben van. sok kilométer magasban egy csalogány trillázik. Így nem marad más Rajtam kívül. hát itt vagytok” vagy efféle. kiáltott is egyszer-kétszer. Olyan nap volt. napellenzőül. . megfordult. sőt Magában -. Nyuszi a fenyér szélére sietett. aláírással. mielőtt megtörténik. aminek történnie kell. a Tigris pedig folyton ugrál. és azt is mondta: „Én vagyok az. és hogy biztos legyen a dolgában. az ágak irányában: „Hé!” . vagy megmondani. Lehet. Nyuszi”. Ma olyan nap van. az se tud segíteni.Ötödik fejezet.Kellemetlen . ha meggondoljuk. A darazsak. mit kell tennem. ha az ember megérkezett. Olyan Intézkedő és Utasító nap volt. hogy: elengedhetetlen. Nyuszi”. Róbert Gida is Tőlem függ. fontosan röpködtek és mászkáltak fölfelé a fák derekán. azonkívül azt is megtudjuk. Meglátogatom és megtudom. a Róbert Gida házikója felé. ahol a Rokonai és Üzletfelei éltek.morfondírozott magában. aztán visszahúzódott. Felfelé is makkantott néhányat. aztán megteszem érte.Nem. Olyan nap volt.Úgy látszik. kimondani a véleményét valamiről. könnyedén billegette a mellső lábát a válla fölött. benne. hanem Bagolynak. és ilyenkor nem számít. hogy valahol. hogy nem is betűzi helyesen. és ellenkező irányba indult el. Sajnos mostanában egy másik állat is lakott ott. de nem az a fontos. hogy megteszem. ebben megegyezünk.

.Kétségkívül .Na? . előbb kopogott. .Távozz.És fontosan elsietett. Kicsit ideges volt.mondta Nyuszi ünnepélyesen . . Kétségkívül. Elfordult. A többieknek nincs. hogy majd csak a segítségére jönnek.Na? . feltéve. . hogy „elengedhetetlen”. . .mondta Bagoly. . ez arra vallott. sürgős üzenet! Ez állt a cédulán: ELMENTEM MINGYÁR GYÜVÖK DÓGOMVAN R. és általában egész kényelmesen tudott olvasni. . csak mi ketten. Aztán kis szünet után hozzátette: . Gombostű is volt benne. mit értek alatta. Ó. látván.Semmit.mondta Bagoly rendkívül bölcsen és elgondolkodva.Ugyanezért . amikor papírszeletkét pillantott meg a földön.Olvasd ezt el. aztán csöngetett és kopogott. nézd. Nagyon különös.mondta Nyuszi. . és megint felvillanyozódott. tudod. . miről van szó.mondta Bagoly. .Ezt azonnal közölnöm kell a többiekkel.A zöld ajtóhoz lépett. és sokáig tanulmányozta.és te tudod.Hát igen . . ha azt mondom.Látom. Nyuszi? . nekem meg neked van sütnivalónk. 33 . .mondta Nyuszi. gondolkodni -.Tegnap reggel .mondta Bagoly abban a reményben. én kerestelek volna fel.Ha! .mondta Nyuszi.Egy másik. .Bagoly . és Bagoly feje megjelent. és nem mondják folyton: „Na? Na?” . G.Vitán fölül .Miért? . Odaért. gombostűvel. és így szólt: . . Ha előfordul valami az Erdőben.A leghatározottabban . Bagoly átvette a cédulát.Íme.meglátogattam Róbert Gidát. . Legközelebb volt Bagoly lakása. .kérdezte Nyuszi. Nem találtam otthon.Ez? . hogy az egész délelőttje el van rontva. Papírszelet volt az ajtajára szúrva. a Százholdas Pagony közepén. Még egyszer megnézte a cédulát.Meglepő . hogy nem kandikálnak közben a vállán keresztül. Ugyanis nagyszerűen ki tudta betűzni a saját nevét s még azt is. hogy az ajtóra volt erősítve a papírszelet. idegen.mondta Nyuszi kurtán -.Ah! .mondta Bagoly. más nem akad erre a célra. Egy pillanatra átvillant rajta.Ha nem jöttél volna hozzám. hogy Róbert Gidával történt valami. . amin gondolkodni kell . De az értelme ugyanez volt. el vagyok merülve gondolataimba. te vagy az.mondta.No és mit tettél? . hogy megbizonyosodjék.mint ahogy rendesen kezdeni szokta.

. Bagoly megkönnyebbülten felsóhajtott.Pontosan kérném a szöveget .tette hozzá . . nem volna-e legegyszerűbb.mondta Bagoly vontatottan -. Percekig nem jutott semmi az eszébe.. dán.Természetesen ... A Kökörcsin bujkál valahol a Földből.Most legalább tudjuk.Mondd csak.vallotta be őszintén.mondta Nyuszi. pontosan.Na látod . . Dógomvan. és van olyan.mondta. inkább növényszerű. mikor zajt hallott.. Nem messze jutott.Hát kérlek . mint ma. s a kegyetlen Tél is haldokol.minden attól függ.Ez volt a leghelyesebb .tette hozzá .Nem tudom . Bagoly előre sejtette.kérdezte Nyuszi. ami a ténymegállapítást illeti. ha szépen lelökné Nyuszit az ágról. Nem láttad az Erdőben. mint. Mert úgy tűnt neki. illetve holland származású egyénről lévén szó. .Azért jöttem.fejezte be -. nem tudom. nem is lehet rajta más.jegyezte meg Bagoly bölcsen.” Ugyanúgy. de hol van Róbert Gida? Ez a nagy kérdés.Ennyi volt: „Elmentem.. Az első változatot. hogy hat külső látszatra ..Kétségkívül . . De pontosan betűről betűre. Ez volt a zaj: NESZEK ÍRTA: MICIMACKÓ A Pillangó csak röpdös és dalol.Igen ám. . vajon miről beszélgetnek ők ketten. De aztán eszébe jutott. és elsietett. . . .mondta Nyuszi kis habozás után.Nos? . ami mindegy.Róbert Gida elment hazulról ezzel a Dógomvannal vagy Van Dógommal. mi történt. Bagoly még egyszer megnézte a cédulát.olyan. hogy ezt fogja kérdezni. Minden ettől függ. hogy megtudja. és arra gondolt egy pillanatig. 34 . mihez tartsuk magunkat.Nyilvánvaló.. közös célzatú tevékenység szempontjából.. és hogy ő ezt már előbb is tudta.mondta aztán.. Megállt és fülelt. Ez most nagyon fontos.. hogy. . . bizonyos tekintetben izé. kedves Nyuszi . Nyuszi. .Köszönöm .mondta Bagoly. Betűről betűre.Vagy inkább .. hogy megbeszéljük. az utóbbi napokban Van Dógomot? . Együtt mentek el.Végre is ..mondotta még egyszer. Hogy festenek az ilyen Van Dógomok? . Bagoly tűnődve nézett rá. hogy ezt később is megteheti. Így hát még egy kísérletet tett. pettyes. mint ma. hogy Micimackóval beszéljen. van köztük olyan.. . aztán hirtelen ötlettel így szólt: . . a szöveg első változatát..Ugyanaz volt.. .

Szervusz. Haris harsog.És Malackát láttad? . hogy őrá bizony sose jönnek csak úgy a dolgok . . egyik se jó .kiáltotta Nyuszi. . hogy nem jó.Az a kérdés.Az nem jó.A Báránykák is oly búsan bégenek. szárnyait zizegve láthatják Önök. saját szagától mámoros a Mák. nem sok ész kell hozzá . és énekel. a Végek is zörögve végenek. Nyuszi.mondta Micimackó. Engem látott ugyanakkor .mondta Micimackó gyorsan.mondta Micimackó. hirdetik a fák. hiszen neked nem kell magyaráznom.ő szokott rámenni a dolgokra. és hangja csupa báj. Tehénszívek közt bőgés a kapocs. csobog a locs. Nyuszi leült a földre Micimackó mellé. . nem látott-e valamit Malacka.Arról van szó . A sok Méhecske zümmög és dönög. .De igen. Gerlice búg. és arra gondolt. vajon milyen elintéznivalói lehetnek Róbert Gidának mostanában reggelenként? . .tette hozzá engedékenyen.No igen . Micimackó! .Az imént láttam Tigrist.Értem .Hé. . szürcsög. .Tudom. . Nyuszi! . . és egyre csenget a Harangvirág. s az Ibolyák epedve kéklenek a Zöldből. És szárnyra kel.Nem.Igaz csak . arról van szó. de miután így sokkal kevésbé érezte fontosságát.Te szerezted a fenti költeményt? .Mire gondolsz? 35 . gyorsan felállt megint. A Nyárról sok dalt cincog és pönög a lantom. .tette hozzá szerényen -.Láttam. .mondta titokzatosan és fontosan -. papás hangon dörmög a Papagáj. Gondoltam is.mondta Micimackó álmatagon. Zümmögve verset költ a Medvebocs Galambom.mondta Nyuszi egy kis lenézéssel. Bizony Tavasz lesz. De néha úgy rám jön. De gondolom. . . Mackó kicsiny szíve repesve fáj.

akinek még nem szedett senki ibolyát. hogy Nyuszi előbb találkozott Malackával. . fél tizenkettőkor haza szoktam menni. hogy most felkeresi Fülest ebben az ügyben. Egy-két elintéznivalóm akad ilyentájban rendesen. Füles éppen el volt foglalva. este is. És nagyon boldog volt.gondolkodott Micimackó.mondta Micimackó.mondta Malacka kicsit kiesve szerepéből. nem tudsz ebben segítségemre lenni . miközben bandukolt. Reggeli előtt igen... elment ibolyát szedni.mondta Micimackó sarokba szorítva. hogy.Valami effélét. egy izét. egy egész kis kosárkát.. .Ó. mert.Tegnap például együtt reggeliztünk.. lehet.Ez a bökkenő. egyedül. aztán megfordítva: „Ibolya. Malacka korán kelt fel ma reggel.Vagy fél tizenkettőkor? . csokorba rakta és hazavitte. Micimackó!” . Délután igen. . vele tarthat. hogy el ne felejtse.Talán meg kell látogatnia valakit. Füles! .kérdezte Nyuszi. és reggeli után szintén. És akkor az jutott eszébe.Attól tartok.De igen ..kérdezte Nyuszi.Bizony .. telve. . és eljutott arra a helyre. vagy Valakivel? Úgy értem.De kit? . és arra is gondolt.mondta Micimackó.és ezt „Ibolya”.Lehet. Egy egész kicsike szerény méretű kis kosarat.tette hozzá buzgón. hogy Füles számára még soha nem szedett ibolyát senki csokorba és edénybe. Komolyan néztek egymásra. Összeszedte. Nyuszi megköszönte. azt mondta...Isten veled. és Micimackó.. de aztán? Úgy tizenegy és tizenkettő között nem láttad . De Micimackó. esetleg növényszerű? . hogy újabb versszak közeledik lelkében. hogy ezek összetartoznak.Nem láttad őt az utóbbi időben.Nem . aki olyan pettyes. . és betette a csokrot edénybe.Hát. Nyuszi.No igen . . Füles”. és azt mondta..egyedül vagy Valakivel? .és elmegy. . . hogy fél tizenkettő után bizony nem látta Róbert Gidát. 36 . ha óhajtja.Igen.. inkább kicsiféle alakú kosarat.És Nyuszi elment.Én is éppen ezt akartam kérdezni ..mondta Micimackó. hogy neki meg kell várnia Malackát.sürgette Nyuszi. Mégis úgy esett. . és ezt szagolgatta. mostanában. igen .. Szedett megint egy csokorravalót.mondta Nyuszi. . milyen szomorú sorsa lehet egy olyan Állatnak. . és folyton ezt mondogatta magában: „Füles” . .Tudod. hogy. . . Így hát gyorsan elszaladt megint hazulról.. aki úgy érezte. . A Fenyőfák alatt. Kosarat is hoztam magammal. egy olyan rendes. reggelenkint. . . ..Tizenegy-tizenkettő .Nem egy dán vagy holland származású állatot vagy növényt. . .mondta Micimackó. ahol Füles lakott.De hová? . Némi töprengés után ráeszmélt.Negyed tizenkettőkor? . Akkor azt mondja: „Viszontlátásra. .De majd megpróbálom .mondta Nyuszi türelmetlenül -.

.Igen . és azt mondják: „hahaha. .és ezt jól jegyezze meg. mi ez itt. Füles. akiket nem kell összetéveszteni Micimackóval és Malackával. és azt mondják: „Ez csak Füles volt. Nekik ez csak három pálcika a földön. . Talán rosszul hallottad.Majd holnap .Lám. anélkül hogy felpillantott volna pálcikáiról.. . és megszagolta az ibolyacsokrot. és gyorsan hozzátette: . Füles előtt három pálcika hevert a földön.Ó .tette hozzá Füles komoran. mint Róbert Gida? . kis Malacka -.Ó.Igenis? . azt mondta: . és ez csakugyan A betű. hogy ez talán valami kelepce vagy efféle.mondta Füles. aki rögtön azt is hozzáteszi majd: Hát jó reggelt. mi ez itten? . Feltéve. nem tudod véletlenül. Jó reggelt. ez egy nagy és diadalmas A betű.Azért jöttem. ha nem jön valaki.mondta Malacka.Nem. nem számít. .Ez egy A betű.mondta gyorsan.” És járkálnak jobbra-balra. Nem.Nem Ó .Három pálcika . .Ez Malacka? .mondta. És azért jöttem. . Malacka közelebb jött. és a harmadik keresztbe volt fektetve.olyasvalaki modorában. műveltebb vagy.Nem tudom. és felderült -.mondta Füles komolyan. Ezt jelenti az A betű. nem. .És közelebb jött.Róbert Gida azt mondta. . . aztán gyorsan hozzátette: . . Füles.kérdezte Füles. Füles! . Két pálcika összeért a végén.Ó. aztán. . .Nini . mivel tölti Róbert Gida reggeli óráit mostanában? . . csak úgy odabiccentett Malacka felé. hogy megnézze. jó reggelt! .mondta azonnal Nyuszi. mit jelent az A betű? . . A népek csak úgy jönnek-mennek az Erdőben.Nem Ó. .mondta Malacka.Úgy értem. .. lám.Tudod-e.Az A betű tanulást jelent. . Füles. hogy menjen most. és Műveltséget jelent és minden egyebet. Füles . Malacka gyorsan hátraugrott.Vagy holnapután. kissé orrhangon. hogy egyszerűen szétfújja az egészet.Mit gondolsz. miről van szó. dehogy. . Nyuszi! Nyuszi nagyon fontosan jött. itt jön Nyuszi. Malacka. azt tanulmányozta.mondta Malacka. . Füles. 37 .Igen. hanem A. hejjehujja!” De az A betűről nem tudnak semmit. hogy ez egy A betű.Én mondom neked. amit tanulmányozok? .Nem tudom. Füles. de csak az egyik végén. vagy azt hiszed.. amit te és Micimackó soha nem fogtok elérni. hát ezt jelenti. Malacka arra gondolt. és integetett.Tudod-e.Füles felemelte egyik lábát. De a Műveltek számára ..Csak meg akartalak kérdezni. Csak azt akartam kérdezni.. Legalábbis amíg valaki rá nem tapos .

mondta Malacka . ez a helyes kifejezés. A betű . 38 . .mondta Füles Malackának. . A magam szerény eszközeivel én is ezt teszem . G...Mit mondott Nyuszi.kivéve természetesen a pettyes és növény nevű dán vagy holland származású Van Dógom urat -. .tette hozzá keserűen.kérdezte.Ne gondolj semmit .. . És ezért tudja már minden állat az Erdőben .Tudta? Azt hiszed.mondta Nyuszi.. ..Tanulni! kiáltott. Nyuszi nagyon okos és ravasz. Tudományt szed magába . . és már hat pálcika volt előtte. az A betű olyan dolog.Ravasz! .mondta ünnepélyesen. . Füles megnézte pálcikáit. Ezzel letette a csokrot Füles elé a földre.Ha Nyuszi is megtanulhatja! Hahaha! . .ha szabad használnom a kifejezést. .azt hiszem.hogy az ibolyák nagyon kedvesek. csak félakkorák. Biztosan tudta már magától. Ez itten például. igazán. . Műveltség! .Én csak azt gondoltam. . Most megyek. és gyorsan elszaladt.mondta Malacka.Bizony.Nem. Azt teszem.Egy A betű . ugye . Aztán Nyuszihoz fordult. Füles.De nem valami tökéletes.kiáltotta Füles.mondta Malacka zavartan. . amit ő.Most majd felelek a kérdésedre .Köszönöm előre ... Másnap a következő cédula állt Róbert Gida ajtaján: MINGYÁR GYÖVÖK DÓGOM VAN R.Azt mondta.mondta Nyuszi.Látod. Műveltséget szerez.Hogy mivel tölti Róbert Gida reggeli óráit mostanában? Hát tanul. . és megviszem a jó hírt a többieknek. hogy mi ez? . . és aztán Malackára nézett.Én azt gondolom . és egyik patájával haragosan rátaposott a három pálcikára.Te mondtad meg neki? . amit Nyuszi is tudhat? . . és a levegőbe rúgta a tizenkét pálcikát.mondta Füles. mivel tölti Róbert Gida mostanában a reggeli óráit. Füles. én nem mondtam meg.

Pedig sokáig próbálgatta. nyert már harminchatot. inkább marad. alatta siklott a víz. „Értelme. Lefeküdt.. és nótás kedvében volt. „Gyerünk. lassan. mert a Kanga nem ül a fán. jókorára megnőtt a patak. nem tudhatta. csurr!” Volt egy ösvény. keresztülhajolni és belenézni a folyóba. és ebben Füles is részt vesz Mire az Erdő alá ért. hát a nagyobbik volt az első. A fenyőtoboz kirepült a kezéből. de olyat. mire hazamehetett uzsonnázni. hogy lehet az? Hisz a másik oldalon ejtettem bele. a kicsi az utolsó volt. ahová kellett. mert nem volt neki sietős. kétszer nyert. Verset akart írni a tobozokról.Jó dolog. Most egy nagyot és egy kicsit dobott bele. Bagoly szerint az övé. hogy a legalsó fokot se éri el. míg jól megnézi: . Felvett egyet. melyik ér ki gyorsabban. az is természetes. de mert nem nézett se jobbra. mint egy út. nyugodt nap van ma. mondja is magának: „Sietni. Fahíd volt ott. mert ott feküdtek körülötte. azért áthajtotta a fejét.Csakhogy nem talált rímet. és mintha a fenyőtoboz vele úszna. Egyszerre dobott be kettőt. . ezen az oldalon bújik elő! Vajon mindig így csinálják ezek?” Már ment is vissza új fenyőtobozokért. titokzatos fajta. ő is lassan úszik a folyóval. bele a folyóba. Róbert Gidának pont a kerítés tetejét érte az álla. akkor könnyen menne. beleakadt valamibe.Hatodik fejezet amelyben Micimackó új játékot talál ki. másikat kell hozni. Tudja. ezeknek sietős volt. ahol átjött. ha kicsit kapaszkodott.” Leért a folyóhoz. s a Kanga ül rajta. de elvesztett huszonnyolcat. fakerítés mind a két oldalán.gondolta Micimackó -. Jobb volt rajta állni.. Malacka meg már csakis innen alulról láthatta a folyót. de csuda egy fenyő. mi van ott! Még elkésünk. és nézték a folyót.. a folyó gyött. hogy nézze. amelyiknek győztesnek kellett volna lenni. „Hát ez is furcsa . mielőtt beért. és nézi a folyót. Lám. Á. Valamelyik nap Micimackó lesétált a híd felé. az nincs . Na és az ekkorára megdagadt Patak már nem ugrál és csörgedezik. azt mondja magának. na persze.mondta Micimackó. mert akkor még fiatal és kicsi. Így mint folyó szép méltóságosan hömpölyög. Micimackónak a kerítés aljába ért csak az álla.. De mert mind a kettő egyforma nagy volt. hová ér. Majdnem folyó lett belőle. de ez természetes. . Ez kívülről jött az Erdőbe. Ott ültek hát. de így is jó volt. gyerünk! Nézzük csak. mert ő olyan kicsi.gondolja Micimackó -. ami annyit jelent. át kellett kanyarognia a folyón. se balra. csirr. mint egy patak. Úgyis olyan csöndes. az volt-e az első. Hát az egyik gyorsabban ért ki. az is majdnem olyan széles volt. Csakugyan fordítva jöttek vissza.Ördög rúgjon meg! . beillett kisebbfajta útnak is. Visszament. vonjatok csak le huszonnyolcat harminchatból! Akkor hogy állunk? 39 . Sajnos. úgyis odaért. akire kijön a rím. ha volna hozzá egy rímem.” Ám csatlakozott hozzá sok patakocska az Erdőben. Egyszer úgyis odaérünk... és úgy érezte. ahogy a toboz szép lassan úszott lefelé a folyóban. Ennyi ötlött csak az eszébe: Jaj. és tessék. azt nem muszáj. és áthajolt a hídon.

De mégis! De mégse! Látod a tiédet. Füles. az én botom elbotlott! Malacka. naagy.. kinek a botja jön ki leghamarabb.sivalkodott Malacka izgatottan.Úgy látszik. Nyuszi és Zsebibaba együtt játszották a MicimackóVízipólót.kiáltott Zsebibaba. .Úgy látszik. Micimackó? . mennyi ideig tart. eddig még csak az övét látták. . botocskám! Botlott botocskám.Ugyan. .Gyün! . lenn az erdőszélen. hogy csak játszol! . akkor pedig ő nyert! .Mit gondolsz. gyere ki. Négy lába égnek meredve. Valamelyik nap Micimackó. Bedobálták a botocskákat a folyóba.Malacka! Én látom a tiédet! . szürke! Á.Persze hogy az enyém.Az enyém olyan szürkés . az enyém! . . Hisz ez Füles! Ott úszott el előttük Füles. Malacka? Én már szinte azt hittem. hogy az enyém. Alig hittem. . . mégse. elbotlott a te botod? . azt se bánja. és valamennyien áthajoltak a korlát alsó felén. jaj.Jaj. szürke! Nicsak.. gyakran játszották ő meg a barátai.Á. Zsebibaba föl-alá ugrándozott. Nyuszi azonban még mélyebbet hajolt. és gyorsan hármat fordult maga körül. úgy látszott.Nem én. . a híd alól. Kereste a maga botocskáját. itt gyön! Naagy. Micimackó találta ki. kicsit fölemelkedve.kérdezte Nyuszi.Én volnék? ..kiáltott Micimackó. mit csinálsz te ott lenn? . mint az ember hiszi . most már el volt szánva.Így kezdődött ez a játék. hogy az enyém? . Igaz.mondta hirtelen Micimackó. . Látod te a tiédet. ha egyáltalában nem ér el odáig. hiszen szürke! Nagy. ez valami más. Nyugodt és méltóságteljes volt Füles.Nyuszi. mert jobban lehetett őket látni.mondta Malacka.Egyáltalán nem játszom .Füles! .. aki nem mert túl mélyen hajolni. amíg átérnek? .Lám. mégse az.Füles! . hogy nem volt mindig elég fenyőtoboz kéznél..mondta Nyuszi. .Biztos. .kiáltott szörnyű izgalmában Zsebibaba. .felelt Füles. mindig tovább tart.Gyere már ki. . . és mire Nyuszi kimondta: „Gyerünk!” átrohantak a híd másik felére. Úgy jött.kérdezte Zsebibaba. 40 . az én botom elbotlott . Malacka.kérdezte Füles. .kiáltották valamennyien. az én botom. mint szokott. .mondta Zsebibaba. a Micimackó-Vízipóló. . Ezekkel könnyebben is lehetett. nem tudtam. .mondta mélán Zsebibaba. Csakhogy lassan jöttek a botok. botocskám! Malacka felizgult. lesték. aznap volt a folyó a leglustább. mert könnyen beleeshetik.Á. akkor botokkal játszották.. szép lassan.

Úgy értem .felelt Füles. és Fülesnek csak az egyik oldalára kell feküdni.Vagy véletlenül nem találtok el? . csupa sár leszek! .Egész ügyes gondolat . .Ez nem egészen rossz . .sürgette Nyuszi. sokkal nehezebb. akkor Micimackó dob...De ha már benne vagyok. ...De Füles. hogy valami különleges .felelt Füles. Nem tesz semmit. akkor dobhatod. adjatok neki időt. egyiknek meg kellene kezdeni...Halljuk.. és így fest a helyzet. .... Szót sem érdemel.sikoltott a megrettent Zsebibaba. így körbe-körbe aztán nem! . Füles. .Egyiket. Mondd.kérdi Füles hidegen. ..Na. Füles. . mielőtt mulatni mentek. Ha úgy érted.. kérlek .. . hogy megmoshass. . Hogy talán. Nyuszi.Nem vágom hozzád. . forog! . abbahagynád kevés időre a bukdácsolást és forgást? Tudod.vélte Nyuszi. .. csak úgy leejtem..Miért ne? . hogy köveket és mindenféléket és izéket dobálunk bele a folyóba... Különben is én nem is szándékoztam ma úszni..Nem hagyhatom abba . kieszeltem . .Három találós kérdést teszek fel neked. akkor ahhoz senkinek semmi köze. hogy jobbról balra még jobb. Lyukat túrni a földbe? Az nem az igazi. és Micimackó ragyogott. Áthajolt a hídon. hogy lehetne?. Hagyjátok a Nyuszit..Szeretek így forogni.véli Zsebibaba büszkén.kérdi Füles. . ha azt mondom: NNA MOST!!.mondta -..De hátha nyakon ütjük véletlenül? .. és a hullámok kimossák őt a partra.. .mondta a megszomorodott Micimackó -.magyarázta buzgón. De Micimackó már meg is ragadott egy akkora követ. mert újabb forgóba került) ha úgy vélem. . . .. Füles .... . tudni fogja a kötelességét. Micimackó! ...Nem mintha azt hinném.Úszni én is tudok .Én valamit. hogy mi. hogy valaki kihúz a vízből? Az már igen. . . hogy a gondolat valami nagyszerű.. kérlek. igen köszönöm....Micimackó . ha azt mondom: NNA MOST!!. valamit. .Én se remélem. 41 .véli Füles.. majd értesítlek. Még hogy én arra várjak. érted.Ha fürdőbe akarok menni. csak rád eshet. időt. Malacka. . és ha én itten némely forgógyakorlatokat akarok végezni jobbról balra és balról jobbra. úgy szorította a mancsa közé..mondta Füles.Nem téveszthetem el.. a kövek hullámokat vernek. vagyis hát csakis melléd mehet. Nyuszi érezte. .Hát.kérdi Malacka aggódva. mondd. Pillanatnyi szünet következett.. vagy (kicsit elhallgatott.. mert az kizáróan és egyedül az én ügyem.Fontolóra kell venni minden lehetőséget. Micimackó.vélte Füles.Né. .És lassan megfordult újra.. és ha már itt tartok... Mindenki mélyen elgondolkodott.mondta végre Micimackó. hogy itt az ideje a parancsnokságot átvenni. Fiatal tölgyön ágról ágra repdesni? Az se az igazi. mondjuk.. amit egyáltalán vinni tudott... .Ez.

valami szürke.. Nyuszi.Kérlek. és kiúsztam a partra.No kész vagy. akik nézték.. . bámulták.. ..Na látod. ez egy jó gondolat volt. mikor kijönnek a fejből...Nem vágtál te oda akkorát .súgta Malacka Micimackónak. nézegetik. .vezényelt Nyuszi. No de ilyet! mihelyt ott áll köztük a szárazföldön. és most kinn van a vízből . hogy alighanem a rosszabbik követ választotta.. hogy kicsit megvigasztalja. ha az ember Csekélyértelmű Medvebocsocska.mondta Zsebibaba izgatottan -. Micimackó .. kicsit előbb. . mint a Nyuszié.véli Micimackó aggodalmasan. Füles megrázza magát. Ide-oda forgatják.. azért ez okosan volt megcsinálva. Füles? . . kevés Tapasztalattal és Mindenféle Dolgokra gondol. aminek lenni kellene.. . vagy pedig a folyó nem az. és mihez csapkodott oda? Micsodához? Hogy érted? Hogy engem valaki csapkodott volna? Micimackó egy rettenetes nagy követ vágott hozzám.Köszönöm.mondta Füles.Mi volt a jó gondolat? . Utóvégre. .Füles .hol itt a hiba? .mondja Malacka..Ezt jól csináltad. ... nézték. valaki belelökött? 42 .Még hogy engem odacsapkodott. ha az ember bizonyos hosszabb időt tölt egy folyó belsejében. és hogy ne találjon nyakszirten. még azon se örültek. hogy a Malacka botja végre megjelent.Na hallod... . .. Végre is a Füles odabe volt a vízbe.. Micimackó? Malacka. Zsebibaba.na tessék! Füles kecmereg kifelé.Nem is vághattam akkorát .Hát hogy úgy odacsapkodott a parthoz téged... nem is estem bele.mondja Malacka -.Hogy estél bele tulajdonképpen.Nna most! ..mondta Nyuszi barátságosan.kérdi Nyuszi. és megkér valakit. Füles.J-a-j . Hatalmas csobbanás. . sokszor úgy gondolja azokat a Mindenféléket. Micimackó kezdte magát jobban érezni. szíveskednék Malackának megmagyarázni. . hogy szokott az történni. Szívből ennek se tudtak örülni. vagy legalábbis egész mások. Mikor Micimackó már éppen azon kezdett tűnődni.. . és ahogy ő a Folyókat képzeli: egyszer csak valami szürkét pillantott meg a folyó partján. hogy azok nincsenek is a valóságban. Hangos kiáltással. Micimackó elengedte a követ. Kész vagytok? . alámerültem.Nade.kérdi Füles. Csak nézték ám. . te aztán igazán átnedvesedtél! . egyetemesen üdvözlik a hídról. úgyis észreveszem majd. de mindig nagyobb lesz . . engedj csak egy kis helyet Micimackónak! Térj ki kicsit. Hát ez félelmetes volt ott fönn a hídon azoknak.Én egész kész vagyok .. mialatt Malacka zsebkendőjével szárítgatja. Füles eltűnt. de úgy vélem.BELEUGROTTAM.

. Hogy gondoltátok? . hogy nem taszigáltam? Nem megmondtam.kérdi Nyuszi bölcsen.mondta Tigris jókedvűen.. de különben olyan házikó az is.mondta idegesen Malacka. .mondják karban a többiek..De ki lökött meg? Füles nem felelt. hogy megkérdezzem. . Jól van. Nézzétek.. Nyuszi fontoskodni kezdett. akik szeretik a hideget.. . 43 .. már csak annyit tudtam. ugyan! Köhögtem. ha.. Micimackó. . értitek-e...Bocsánat. ott is csak folyton mondogattam magamnak. Tigris maga jött át a cserjén. azoknak esetleg tetszik. neszt hallottak. és akkor VALAKI MEGLÖKÖTT. és ha valaki taszigáló kedvében van.. De minek jön pont az én kis zugomba taszigálni? Nem mintha az én zugos kertem valami különlegesen nagyszerű volna. . .Te. Malacka. véletlenül mély gondolatokba voltam elmerülve.mondta Füles hidegen. . .Nahát. . Annyit mondtam csak: „H-á-á-ápp-cc-ii!” .Mi volt ez? .Hogy vagy. Tigris? . .. Ott álltam a folyóparton. . megcsúszik. a rossz kosztot.Nem állhattam oda.mondja Füles..Köhögtél? .. a szemetet. hogy nem csúsztál meg véletlenül? . hogy csak köhögtem? kérdi Tigris bosszúsan. hogy gondolom? .Ugyan..Hát valamelyest csúsznom is kellett. .Csak úgy meglepni az embert! Meglepegetni. végre is ez egy Nagy Erdő. vagy nem jár itt . .Ugyan. hogy VIZES.De ahogy ott úszok a folyó felületén. Még mielőtt Füles felelhetett volna.folytatta -. Ha az ember ott áll a csúszós folyóparton! Hogyisne! És valaki hátulról ráugrik az emberre.Mi hogy mi volt? . . .Mi újság. hogy Tigris itt jár az Erdőben.. és akinek kedve van.véli Micimackó. ez lökdösődés .mondja Malacka idegesen.Tréfából vagy Szerencsétlenségből vagy Akarattal. . azt mondja: „Na. Még mikor a folyó legmélyén feküdtem. . Tudod.Nem megmondtam. . Nem tudom.kérdi Tigris kicsit kényelmetlenül... .. Persze az olyanoknak. gyerekek? .Füles .mondta ünnepélyesen.Na jó.. .Biztos. és szépen letörölgette. nekem mindegy. . Erős köhögésem volt. és véletlenül épp Füles mögött álltam.Tigris volt alighanem ... Tigris! .Nyuszi felsegítette a földről Malackát.kérdi Nyuszi. mint a többi. hogy mit értenétek ti alatta.IGENIS BELEUGRASZTOTTAK.. Azon gondolkodtam.. a kellemetlenséget.És hol volt Tigris? .És te voltál az a valaki . Füles! .kérdezte Zsebibaba. taszigálhat is benne.Ja? Úgy elcsodálkoztam. ez Remek Tréfa volt vagy csak Egyszerű Szerencsétlenség?” .Fülest a folyóba lökte valaki. persze.

..Igazad van . mikor ilyen szépen süt a nap? Akkor oda lehetne állnia a hídkarfa legalsó deszkájára.mondta a Tigris. te mit gondolsz?. De azt hiszem.. Füles. és nézi.. gondtalan és jókedvű volt.Róbert Gida nem érti jól az egészet .Taszigálás vagy köhögés. mert látta.A Tigris. a legjobb nyerőnek bizonyult.véli Malacka -. Sokáig nézegették a folyót a híd alatt.mondja Nyuszi -. egy kicsit meglegyinthettem . hogy lehet nyerni Micimackó-Vízipólóban.Csend legyen! . . kérlek.nekem az a véleményem.így Tigris.. hogy velük megy. .jegyezte meg Malacka odavetően. Áthajol az ember. .. érted-e. hogy ez nem is OLYAN délután. Megmagyarázhatna mindent Micimackónak is... nem is tehet róla tulajdonképpen.De nem történt akarattal . és sok dologban nem biztos..Nna .Én úgy vélem.Igazán nem is olyan komisz ez a Tigris. Füles.mondja a Tigris. először véletlenül. . . .Én nem .... kérlek. Ez egy olyan szép nyári délután volt. milyen lassan megy a víz.Taszigált . hogyan ítéli meg Róbert Gida ezt az ügyet. akkor egyszerre minden eszébe jutna. . . Nyuszi akkor kijelentette. . Az majd megmondja.Próbálj engem is lökdösni! . Ha az a kétszer tizenkilenc nem volna. 44 . hogy úgyis minden hiába.véli Micimackó. . én a vízben voltam . .Nekem ez a véleményem. . másodszor akarattal. amint Kanga befordult az Erdőn.. Egész jó gyerek . egyszerre csak egy beszélhet.Hát pedig én csak köhögtem .Rendben van.. Az ember csuda ravaszul ejtheti a botját! „Nem tudom. ugyan mit törődik vele az ember ilyenkor délután. Zsebibaba kétszer esett a folyóba. itt jön Róbert Gida.. . Róbert Gida a híd felől jött le az Erdőbe. aki kicsit úgyis ostoba. De hogy leért a hídhoz.. ő se szólt.kérdi Róbert Gida. rendben van. ...Úgy történt. .. mert Füles meg akarta mondani Tigrisnek..Itt az a kérdés. .felel Róbert Gida. Tigris és Füles is együtt távoztak... ... én csak annyit mondok.Nézz ide.mondja Füles. ..véli Micimackó... Aztán így is lett. valamit tenni kellene. a Tigris engem is..Istenem. . mit szól mindehhez Róbert Gida. Feltartja a mancsát.. . ha ott fekszünk a folyó fenekén.Hát.véli Füles. . már tudta. . hanem AMOLYAN délután. Itt az a kérdés. mindegy az.kezdi Nyuszi.Akárhogy is. a folyó nem bánta.kérdik mohón.mondta Zsebibaba mohón. hogy nem rendes gyerek? ... Sütött a nap.Olyan öklelős .Általában senki se olyan nagyon komisz . jön a lefekvés. . aki még ilyet sose játszott..kiált Nyuszi. Micimackó és Malacka egyedül maradtak a hídon. hogy játszhatnánk mindnyájan Micimackó-Vízipólót. Róbert Gida .Ki mondta. valahogy így is van. Malacka.Nos? . . és ott látta az állatokat. és érezte. Tigris?” Róbert Gida. Mondd..

de hogy? .. amiről beszélnek.Nyuszi végre kezdte befejezni . Nyuszi? . ránk hallgass. Tudjátok. érted. .Aha.. . Miről is volt szó? . Lassan felkel..bólintott Micimackó..és a hangja komoly volt.Mert .Tigris olyan szertelen és rakoncátlan. Mit gondolsz.Én is így gondolkodom . Izé. hogy arról van szó. .. .Hetedik fejezet. a bal fülemre meg vagyok hűlve. hogyne! . Micimackó kezd ráeszmélni.Igen. amit Nyuszi elmondott. igen. hogy igenis féktelenkedik.Igazatok van .Hogyne.. de hogy csináljuk? . hogy kicsit ráncba kellene szedni. te nem is hallottad. amire Micimackó nem emlékezett? Malacka aztán elmondta. Malacka? Nyuszi nem bánta.Micimackó .. mert ha az ember szereti is őtet. mikor a fülében kezdte érezni azt az izét. De az mikor volt . ránk hallgass. csak néha-néha nyitotta ki a szemét.feleli Micimackó. nagyot ásít. Kétszerkettő! Róbert Gida akarta egyszer megértetni velem. .Erre emlékezett Micimackó. és annyit mondott: „Ugyan!” vagy „Ez igaz!” .Most már tudom . 45 . Malacka is bólintott: érti hát. mikor Nyuszi hangosabban mondta: „Ugye. jó..kérdi Nyuszi -. Hallotta már valahol.Mit mégse? Micimackó megrázza a fejét. és megtanít a kétszerkettőre. Álmos nyári délután volt.Igenis. „Ráncba szedni. hogy nem arról beszélnek.. Malacka? .Hogyne. Micimackó? Micimackó kinyitja a szemét.Milyen ráncba szedésről beszélsz. mi az a „kétszerkettő”? .Nem is tudom. .. Nyuszit hallgatták.” .kérdezte Malacka. az az egy tagadhatatlan. Mégse tanított meg..Ebbe nektek feltétlenül igazatok van. hallottam. és nemigen hallgatott Nyuszira.. ellátja a bajomat.. Malacka?” .mondja Malacka szemrehányóan -. . Micimackó is velük volt. ő elmondhatja még egyszer. Mondanád még egyszer.. hogy attul kezdve.Hát te. De honnan kezdve? Micimackó arra kéri. és magához tér. hogy a Tigrisből ki kell szedni a féktelenségeket.néha. Hallottam valamiről. . a Nyuszira ne hallgass.. Azt mondta. amelyben Tigrist megfékezik Valamelyik nap Nyuszi és Malacka kinn üldögéltek Micimackó háza előtt.. .Éppen ez az... . az Erdő teli finom hangocskákkal. hogyne.véli Nyuszi. ugye.Igen. De aztán mégse.” Malacka kényelembe helyezte magát. Mintha mind a finom hangocska azt mondta volna: „Ne hallgass Nyuszira... Malacka egy kevés megvetéssel nézett rajta végig. .

46 . hogy hova vigyék Tigrist. aztán otthagyjuk.. hogy igenis Bámulatos Gyorsasággal. mert egy Alázatos és Szerény Tigris lesz ott belőle. ha aztán mindig szomorú maradna . Köszönöm. . Hát ő is mondta. Ha reggel felkel.. Na. . .véli Nyuszi.Á! .mondja Nyuszi. Hiszen Micimackóval és Nyuszival együtt csinálja.. . Magam is így csináltam volna.kérdi Malacka. . (elég rossz szokás) s nem ugrana Nyuszira többé.Persze. Mélabús.Elkezdett gondolkodni.” Malacka örült az egész dolognak. végre is egy magányos hely. de éppen más dolgom volt. .Bámulatos Gyorsasággal teszik túl magukat a bajokon. Másnap reggel érte megyünk . . az is valami. ha onnan haza akar találni Tigris úr. hogy biztos legyek benne.Ennek nincs értelme. Nyuszi”.Nekünk is fog örülni? Nekem meg Malackának? .. . .kérdezte Nyuszi. ahol még sose volt.véli Micimackó.. . Malacka.. azzal is segítettünk.kérdi Micimackó.. . . De elég is. Belezavarodik. mint szokott. Bánatos kis Állattá válik. Malacka.. hogy jó lesz az... vagy Nyuszi magasabb lenne. mégiscsak nagy eset! Egész Piciny Állatka megy bele ebbe a dologba. mint Tigris.Hallgassatok ide.Nekem van egy jó eszmém ..Az nagyon messzi van. . olyan „Jaj-De-Örülök-Hogy-Láthatlak... .mondja Malacka kételkedően. csak úgy öt percre. bizony az jó dolog lesz. Megjavul.sóhajt Micimackó.de jól ide figyeljetek -. Csupa nóta.Hát majd elvisszük az Északi-sarkra .véli Nyuszi.Ez jó lesz .. De csak olyasmi jutott eszébe.Mit dúdolgat Micimackó? . és hol hagyják magára. És persze Micimackónak is köszönöm. Elcsaljuk Tigrist valami jó messzi vadonba.Én ugyan nem szeretném.Csak annyit mondana: „Ezt jól megcsináltad. magányos helyre. ha egy kicsit összezsugorodik és elszomorodik.És ugyan miért? . ami nem illett erre az esetre..Azért.magyaráz Nyuszi.. Egyszer megkérdeztem Baglyot. Szomorú. el is dúdolta: Ha Nyuszi nagyobb lenne s kövérebb s erősebb. . meglássátok. . nem mondhatja magának: Na. Érezte. és nem csinál semmi rosszat. és kisebb lenne Tigris. . én rosszat akarok csinálni. mennyire megváltozott! Egész más Tigris lesz belőle.Ő is így gondolkodna . amit Tigrissel akarnak csinálni...A Tigrisek nem maradnak szomorúak .Értelmes dolgokat dúdolgat? . Csak az a kérdés.Hogy fogná fel ezt a dolgot Róbert Gida? .

és elsietett. Ez elég Rettenetes. nyárias.Honnan tudod? . .kérdi sértődötten Zsebibaba.. . Na.. a Nagy Erdő közepén! Mire Micimackó és Nyuszi elértek az utolsó ház elé. Meg is mondta ezt Malackának. Nem volt meleg. hogy ez a nap pedig éppen hogy neki való. .Csúf.Ennek megint Micimackó örült meg. . Zsebibaba is várt rájuk....Holnap? . Inkább az a fontos. Malacka kijelentette. menjünk. ködös napok mindig elszomorították.. Zsebibaba.szontyolodik el Zsebibaba. Micimackó. . nem hall semmit. Az ilyen hideg. FELFEDEZVE MICIMACKÓ ÁLTAL.. nagy barátja a Tigrisnek.Na ugye látod.Jobb volna. ők kicsit előremennek. akkor. igen. . Utóvégre ő fedezte fel az Északi-sarkot. most hazamegy. ő ez a fajta Micimackó.. amíg érte nem megyünk. hogy neki ez kevésbé fontos. Ilyenkor nem panaszkodik az ember . . aki közel lakott Kangához és Zsebibabához.. Nyuszi kijelentette.véli Nyuszi. .Majd meglátjuk .. és megkérdezi Tigrist. Ha majd ott lesznek. ha szép maradt volna az idő.. akkor rendben van.. nem tartana-e velük felfedezőútra? Micimackó és Malacka is velük tartana. Megakadt valami a torkomon. . Majd holnap. Mert ha nem volna semmi dolga. didergős nap .feleli Kanga.. Ha azt mondaná: „Igen”. és sose történik semmi . drágám. VAGYIS Ő TALÁLTA MEG. Tigris meg fogja látni az ő feljegyzéseit: „ÉSZAKI-SARK. aztán elkerülnek más irányba..mondja Zsebibaba. Másnap egész más nap volt. vagy akármikor. drágám? ..kérdi Kanga szemrehányóan. .. Ilyenkor szokott Tigris leginkább féktelenkedni. hogy másnap reggel indulnak. hogy majd milyen hideg és rémes lesz. ha azt mondaná: „Nem”. 47 .és Kangához fordul: .rázza a Nyuszi a fejét.. hogy nem! . Hadd keresse őket! Őket ugyan nem látja többé.kérdi Malacka. De ha arra gondolt. hogy ő miféle Micimackó.. Vár.Ezt csak bízd rám megint . . Igenis.Nem látja többé? .. mikor Malacka eljött érte.Nem volt igazi köhögés.kérdezte Zsebibaba.Úgyis köhögtél ma reggel. . meglátjuk”.” Majd csodálkozik Tigris! Ha még eddig nem tudta... mit csinál holnap reggel. ilyenkor köhög és taszigál.Addig legalább nem. de Nyuszi Micimackó fülébe súgja: . ami őt illeti.Mindig „meglátjuk.De jobb. ha otthagyják Tigrist egy teljes napig. ha itthon maradsz. Abban maradtak. nem is bánta volna. Nyuszi. Majd máskor.kérdi reménykedve Zsebibaba.Ezt aztán csak bízzátok rám” .Miért ne? . és ha odaérnek. Kangáékhoz értek. akiről pedig azt hitték. . ha Zsebibaba nem tartana velünk. „Nem fogja azt mondani. Mindenesetre ha legalábbis ma nem jönne velünk. akkor elszomorodott. hogy mennyi mézet készítettek volna a méhek.. hideg volt és ködös.

No? .. Rohanjunk. a köd is sűrűbb lett. hogy attól majdnem megijedtek. Nyuszi volt a vezető. és Tigris félkör alakban kerülgette őket..No . megbökte Malackát. .mondta. Jól elbújtak és hallgatóztak. úgyis mindnyájan. és Micimackó körülnézett Malacka után. ja. ..suttogta büszkén.Hm? .Csak ne gondold. aztán újra hallották Tigrist kopogni. . .Csss! . érezte. csak annyit mondott: „Hát gyerünk.most már beszélhetünk.. ha az ember jól odafigyelt.mondta Nyuszi.. Valahol kopogtak .S mindhárman elrohantak.. Micimackó és Malacka utána ugrottak.vigasztalja Nyuszi.Most. . Belevágódott Nyusziba.Majd most . Pillanatig csönd volt. Néha.Hazafelé megyünk.Majd most .Szólj Micimackónak is.mondta Tigris.. de nem látta sehol. ha Micimackó véletlenül nem ül rajta. Gyerünk.Hol vagytok?! .. Malacka és Micimackó egymás után haladtak. . hogy nagyon messzire mennénk.. .kérdezte Micimackó. Nem láttak. hogy Malacka felugrott volna. . megint csak nem volt sehol. míglen az erdő úgy elcsendesedett. Menjünk. és nagyon izgatott volt..De én azt hittem. Gyertek. néha nem.mondta Nyuszi. Az erdő nagyon csöndes volt. Tigris néha el-eltünedezett. ha horzsolta az útszéli csalán.. Nyuszi.. mi? .. . ..Látjátok? Nem megmondtam? . egyszerre csak előbukkant.Á! . Mit szólsz az egész dologhoz.Halló! . és olyan nagyon közelről hangzott a hangja. Akkor aztán vártak még egy darabig. . . Nyuszi meglökte Micimackót.kérdezte Micimackó Malackát.Én nem szólok . amilyen halkan csak tudott. . mikor már egy darabig szaladtak. mikor keskenyebb lett az út.és azt hiszem. néha-néha beleszaladt Nyusziba... 48 . Zsebibaba! Majd délután átjövünk. Eleinte Micimackó. No szervusz. Ahogy mind magasabbra kerültek. Tigris? No menjünk. gyerünk!” .kiáltott Tigris. gyerünk! El is indultak.. .s mielőtt az ember egy szót szólhatott volna.Úgyse hiszem. Mért megyünk pont erre? .. Tigris előttük baktatott. Nyuszi felkelt és nyújtózkodott. nem sokat. Micimackó? . esős napon . Micimackó! Készen vagyunk? Jó. hogy bátor dolgot cselekszik.Hát. és újra eltűnt. itt vagy. vagy mellettük szaladgált. Nyuszi és Malacka együtt haladtak.mondta Malacka Micimackónak. Mikor az ember azt hitte.No most! . . nem hallottak semmit. . hogy már nincs ott.. és aztán majd délután úgyis mindnyájan. . később.így Micimackó. Tigris hirtelen megjelent. .felelte Nyuszi.Úgyse lát az ember semmit ilyen csúnya. Nyuszi megfordult. Beugrott egy bokorba az út szélén.aztán megint csönd lett.. . Tigris körbe-körbe szaladgált körülöttük. Malacka olyan halkan lélegzett.mondja Micimackó ..mondta Nyuszi.

Mihelyt hazaért. hát akkor menjünk előre.. Egy pillanatig. . .Én azt hiszem. Zsebibaba büszkén jegyezte meg: .mondta Nyuszi idegesen.Még szerencse. Na.Malacka megfogta Micimackó mancsát.Én már megittam az enyémet! Erre Tigris lenyelte az övét. Malacka Micimackó mögött lépkedett. Zsebibabával barátságosan kötekedni kezdtek.. .No lám.. Épp jókor érkeztél. milyen szépen hazajött. hogy izé. Vetted észre. Malacka? .mondta lassan.Semmi. ...Én is... ...Hol? . hogy már nem mondhatja senkinek: „Na. és úgyis tudja. amelyiken az nevet. és szedjetek nekem pár fenyőtobozt . Nem vagyunk mi egy kicsit erősen jobb irányban? . Tigris véletlenül fellökött egy-két széket. mindjárt azzal fogadta: . . aki túl jól ismeri az Erdőt. hogy olyan jól ismerjük az Erdőt. és mikor azt is megunta.mondta Kanga. hogy elfogják.Buta ügy .Játsszatok most egy kicsit a ház előtt. .mondta ugyancsak Nyuszi tíz perccel később -.Előbbre haladtak.. és hiába várt erre.vélte Nyuszi. .Hát. . Mikor Tigris megunta a várakozást.Csak nem akartalak elereszteni. Micimackó? Micimackó a két mancsára pillant. hogy de bizony úgy van. hogy kezdje. . Visszafelé indult. Majdnem. úgyis be kell most venni az Erősítő Orvosságból. és csak annyit mondott: . hogy a másik a bal.kérdezte Zsebibaba. én azt hiszem. .. fiúk!” .Ugyan menjetek ki.... itt a jó kis Tigriske.mondta Nyuszi félórával később.Ja.. és Kanga meglátta őt. persze. .. hogy a ködben minden egyformán szürke. De nem emlékezett. és kosarat adott nekik. .Én tudom. hogy az egyik a jobb mancsa. és azon a gondtalan hangon nevetett.. Zsebibaba véletlenül fellökött egyet akarattal.mondta Nyuszi tíz perccel később.Nem is . 49 . Tíz perccel később újra megálltak.Mindjárt ki is öntötte neki. mire Kanga megszólalt: .. Micimackó? Micimackó helybenhagyta. hogy melyik az. Ha az ember elhatározza.Te mit gondolsz. hogy ez a helyes út. . . .. Vagy úgy! Gondolhattam volna.gondolta: inkább megy haza ő is.No mi az. akkor biztos. Tudta.türelmetlenkedett Nyuszi. másképp esetleg el is tévedhettünk volna.Itt volnánk . .Ez igazán furcsa . jobbra kellene tartanunk.mondja Nyuszi tíz perccel később -. .... gyerünk! .. hogy nem tévedhet el.De mégse.Gyerünk! . .

. Melyik lesz a legjobb út? .magyarázta Zsebibabának Tigris. Valahányszor feltűnt előttük a ködben. és akkor az a valami. akkor meg kell őket keresni. Éppen elkészültek az ebéddel.mégiscsak jobb lesz.Furcsa dolog ez a Tigrisekkel .Ha még holnap is el vannak tévedve. Micimackó már unta az árkot.kérdi mohón Zsebibaba.Majd máskor. Gyere.Valahogy így van. de nem találunk. és megpróbált saját magából kifelé ugrálni. ne beszéljenek egyszerre.vallotta be végre Nyuszi -. fenyőtobozokat vagdaltak egymáshoz.kérdezte. aki nagyon jól tudta. kicsit ostobának tetszett az ilyesmi. Ekkor otthagyták a kosarat a fa alatt. .Egyszerűen csak nem tévednek el . Tigris. míg megtudta. és Zsebibaba. másrészt nem szerette volna.kérdi Micimackó lassan -. hogy ő szomorkodik azon. hogy „SEGÍTSÉG! SEGÍTSÉG! SEGÍTSÉG!” Igaz..Hát ha haza akarunk találni. hogy mi történt ma reggel. amit nem keresünk.Kereshetem őket én is? . Zsebibaba. végre tudom. ha Róbert Gida meg a Tigris látják. hogy a Tigrisek soha el nem vesznek. Malacka és Nyuszi elvesztek az Erdőben. és hazamentek ebédelni. hogyha ide akarunk visszatalálni. mindig ugyanabba az árokba értek vissza.felelte Kanga..Hát jó .Tigris. mikor Nyuszi és Malacka is ott voltak mellette. és újra visszatalálunk? . drágám. . akkor ezt se találnánk meg többet. Kanga megkérte őket. újra próbáljuk megkeresni. úgy gondoltam.mondta Róbert Gida -.Mi hasznunk volna abból? .Hová lett Micimackó? . ... mert akármerre indultak. hogy Micimackó. . Egy árokban pihentek.Majd meglátjuk .mondta Nyuszi hosszabb hallgatás után. . . mert akkor esetleg olyasmit találunk. na és az direkt Jó Dolog lenne. 50 .Lementek a Hét Fenyőfákhoz. de találunk.. de nem jutott más eszébe. . ha nem látnám ezt az árkot többet. míg csak el nem felejtették. akkor mehetek én is? . hogy az nem is volt igazi köhögés.A dolog úgy áll . amit keresünk.Ennek nem sok értelmét látom .Az hogy volna . ez valahogy úgyse jó így. miközben senki sem rebegett köszönetet a szép sétáért . hol vagyunk!” Ilyenkor Micimackó is szomorúan megjegyezte: „Hiszen én is tudom. amit nem keresünk.suttogta Tigris Zsebibabának -. Nyuszi mindig diadalmasan kiáltotta: „No. .. Róbert Gidának így jó idejébe tellett. amiért nem vitték el. el nem tévednek.Ma még nem. Egyrészt gyakorolni akarta magát benne.Mér nem? . csak annyi. .” Akart is valamit mondani. talán az a valami lenne.Hát .kérdezte Kanga Tigris elmondta.véli Nyuszi. mikor Róbert Gida bedugta a fejét az ajtón. ha mihelyt innen kitesszük a lábunkat. hogy ez mit jelent. . . egy sarokba kuporodott. . . drágám . .vélte Kanga.kérdi Nyuszi. . hogy miért küldték őket. és Zsebibaba belevágott.magyarázta Tigris. gondolta. hová lett Micimackó? . hogy mi bizony valahol eltévedtünk. ha felszedelőzködünk.Most mehetek és kereshetem őket .. fenn az Erdőben. és képtelenek vagyunk.

ahogy Malackák szoktak.. különös hangokat hallatott...Nézd. . Tigris! No de ilyen szerencse! .. akkor megtalálnám.mondta egész hanyagul..siránkozott Nyuszi. mert valamit itthon felejtettem. taszigálniuk. úgyis csak ugrik..... Nagyszerű egy Tigris ez! Ez egy Segítő és Mentő Tigris.mondta Micimackó -. meg a Malackának is. majdnem hogy visított. magunkkal kellett volna hozni.. menjünk haza. mert kezdte tudni. mintha nem is ijedt volna meg. . Elindult a ködbe..Ha kijönnénk ebből az árokból. de ha senki se beszél. és csupa izgalom volt -... és kereste Nyuszit.De mikor elkezdtem mondani. Nem akarta zavarni a csuprokat. A Félénk és Alázatos Nyuszi uzsgyi neki a ködnek... hogy mit akarnak... amelyik ha ugrik nagyot. . Valami elromlott közben. mindenáron meg akarta találni.. .. merről jön a hang. Hát jött szépen haza Micimackóval.Hát itt vagytok? . egy ideig Micimackó nem is szólt semmit. úgy tett. Úgyis keres benneteket. 51 . . mert hátha mégis téved. hogy már azt se bánta hívják-e a csuprok vagy se.. hol vannak. lám! A hangok irányában ott Tigris! De most úgy látta.. hát hadd ugorjon. Eddig nem hallottam. csak azok a tizenkét csuprok.. . bizony . mert Micimackó alaposan el volt foglalva.sikoltott Malacka. Jövök én is.. . hogy milyen ostoba ez a Malacka. . Malacka. Mehetett úgy száz métert.. Tigris az Erdőben bolyongott. próbáld meg . Nyuszi csak nevetett azon.ismerte be Micimackó. Hangosan persze nem merte mondani. és aztán visszajönnénk bele.. azt hiszem.. hogy esetleg mégse találnád meg. mert ez a Nyuszi beszélt és beszélt és beszélt.Esetleg Tigris megtalálja.Azt nem tudom. amíg nézte.Azt gondoltam. Micimackó és Malacka már húsz percig vártak akkor. . és nézte. te talán tudod az utat? . kezdett ám.mondotta Micimackó. Csak épp gondoltam rá. aztán megfordult és jött vissza..mondta hirtelen Malacka.. és így hát.Mi majd itt várunk rád.. .Hát Nyuszi? .. akkor. ahogy Tigrisek szoktak.. .. még volt értelme.. ezek engem már órák óta várnak haza.Nem .Valami eszembe jutott. Egy igen-igen ijedt. olyan Tigris. . nézte. Mikor annyira biztos volt a dolgában. .Gyerekek! .Jó..De nekem tizenkét csupor mézem van a kredencemben.Mert nincs is . Hirtelen mégis valami hangot adott. ő majd megtalálja. majd megtaláljuk azt a valamit. hogy ez egy egész Barátságos Tigris. . Nézd. én tudni fogom. valaki elkiáltotta magát előttük: a ködben ott állt Róbert Gida.Ja .. Végre meghallotta a hangot.Hát itt vagyunk. Most gyerünk... nekem haza kellett jönnöm. Micimackó .mondta Micimackó alázatosan..Jaj... a Tigriseknek tulajdonképpen így kell ugraniuk. .. hosszú ideig kellett nézni. Malacka. . Együtt indultak. Micimackó felállt..felelt Micimackó.De kérlek.. FÉLÉNK ÉS ALÁZATOS Nyuszi.

hogy valami okának kell lennie annak. kicsit nyalakodtak.Mer ha az ember úgyis órák hosszat sétált már a szélben.Na.és: . Ide süt mindig a napocska.Hangosabban.. . hol Micimackó heverész. mire jó ez a kitűnő helyecske. egy Gondolkodó Sarkocska volt: ott szoktak megállni és a dolgokat mérlegelni. Hangosan vitatkoztak: . keressük fel előbb Róbert Gidát.Nyolcadik fejezet. valamit ki kellene eszelnie Micimackónak. Langyos és napos a zugocska.. és vége a látogatásnak. ha az ember valakit látogat. és hirtelen betoppan valakihez.Ami pedig engem illet. elgondolták azt is. Hú. mert nem is sejtette. Először Micimackó házába nyitottak be. Beinvitálta őket. . hogy mit csináljanak most. Micimackó és Malacka ketten üldögéltek a Gondolkodó Sarkocskában. hogy az ágakat is le akarta kaszálni.mondta Malacka. és Micimackónak fel kellett őt emelni. ha látogatóba indultak egymáshoz. 52 . Az ember beteget látogat. Ekkora szél! Hátha az ő házát el is fújta? Talán azt akarja.akkor rendben is van minden. és meglátogatom Fülest. én azt vélem . hogy ilyen ereje van a szélnek. akkor megindultak. Micimackó tud.. mert van itt egy kis nyalánkság részedre” . Micimackó.Mi nem igaz? . Valamelyik őszi reggel. hogy segítsünk neki újat építeni. elmegyek a Micimackó Kuckóba. hogy mihelyt odaértek.Mehetünk is. és ott azt mondják neki: „Ejnye. amelyben Malacka nagy tettet hajt végre Micimackó és Malacka kuckójától nem messze. mikor már ott voltak. hogy nem csinálnak semmit. kérlek.Na akkor menjünk és látogassunk meg mindenkit . úgy a feleúton.mondta Micimackó -. mer akkor azt úgy hívom. és a szél se érte. jó szorosan egymás mellett. ilyen alkalmakkor leültek ott. Valamelyik nap elhatározták. . ezt a dolgot Micimackó versben akarta megörökíteni.Mert ami engem illet. Még szerencse. hogy: „Jaj de jó Nap. Felkeltek. mikor a szél lekaszálta a levelet a fákról. mert úgyis Csütörtök van.vélte Micimackó. én azt akarom. és olyan hideget csinált éjjel. nem hallom jól.. akkor úgyse kereshetjük fel . nem igaz? . de ha nincs odahaza. éppen jókor jöttél... elfelejtettem Malackát! Övé belőle egy kis rész. . Meleg zug volt. . és mentek tovább Kanga Kuckójáig. vagy valamit meg akar tudni. és amikor Malacka újra leült. és törték a fejüket. Tudni kell mindenkinek. Talán ki tud eszelni valamit. és kívánhatunk mindenkinek Boldog Csütörtököt. Micimackó otthon is volt.” Malacka ugyan azt tartotta. és a birtoka az egész. Azért megyünk.

mondta Füles. Füles! . . Talán elfelejtették. Mire Micimackó elmagyarázta a dolgot..Persze. . nehogy lekéssenek egy Tulajdonképpeni Uzsonnáról Bagolyéknál.mondta Füles. az van neki. hogy esetleg a szél elvitte . bizony. mégis.És hogy milyen is nálad. Nézd csak. kérlek. Már akkor Róbert Gida is otthon volt. Az embert sok mindenre felbátorítja. Csak meg akartunk látogatni .Hát csak menjetek. igazán örülünk.vélte Malacka. de az bizonyos.mondták. mert Boldog Csütörtököt akartunk neked kívánni .Szervusz.No! . .Vigyázz. csak annyit mondott: .. az van neki.Itt vagyunk. Talán valakinek le kellett volna bontania? . Nosza. . Malacka.kérdezte Nyuszi. . isten áldjon meg.” Igazán mindenki szeretné tudni. ki kellett próbálni. Nem tesz semmit. Nyuszi. Kaptak így is egy Majdnem Uzsonnát. 53 . nem volt olyan nagy a baj. ahogy bement.vélte Malacka.. szaladtak Micimackó kuckójába.Talán eltévedtetek? . figyelmeztetlek! -. Mire újból nekiszedelőzködtek. bizony kicsit hideg volt odakünn. Nem mintha megszólított volna . Na.Én azt hittem. Füles. hogy láthatunk. akinek mindig Rengeteg Fontos Dolga volt. már annyira el voltak fáradva. .Esze. amennyire csak tőlük tellett. .Jó.. Okos .. Délután lévén.Senki se vitte el.vélekedett Micimackó.mondta Micimackó elmélyedve.. és most megyünk is Bagolyékhoz. és könnyed oldalgással siettek el.Isten áldjon! ..mire persze leültek. Kedves tőle. Hiányoznál. . nehogy a szél elfújjon.. ejnye. Nemsokára Micimackó és Malacka újból felkerekedtek. .Úgy van. . amit az ember hamar elfelejt. engem is észrevett. hogy soha semmit meg nem ért.Úgy vélem . Egy-két nappal ezelőtt repült erre.. ..mondta Füles. hová fújta a szél azt a kedves kis Malackát?. Micimackó. hogy észrevett. és igazán örültem. Siettek is Nyuszihoz.mondta Malacka.erre. és jó lesz sietni. hisz ez a ház még áll! .mondta Micimackó.Nem a!. . nagyon megörült a vendégeinek. hogy csütörtök van? ..Mért. ez az oka annak. .Hát isten veled. . .. Mire hosszú hallgatás következett. mint akiknek nem fontos .Mire Kanga házához értek. Párszor ki-be járt az ajtón.Van neki .utóvégre hosszú út áll előttük.mondta Micimackó -. Azt kérdenék: „Ejnye. akik ott is maradtak majdnem uzsonnaidőig.kiáltották vígan már messziről. most hátulról kapták a szelet. . biztos-e. hová.Ez furcsa. Füles! . hogy csakugyan valami komoly dolog hozott ide . hogy végre megtalálják Fülest. . mi különös van azon. hogy áll . hogy ott kellett maradniuk ebédre. és azért kaptak valamit. Ez olyan. Majd meglátjátok.Nyuszi csöppet se buta .Esze. . Micimackó és Malacka még egy kicsit körülszaglásztak. ott milyen jó.. hogy éppen olyan jól ki tud majd jönni.. .Azt hittük.

hogy az is szőnyeg legyen már egyszer. derűsen kopogtattak Bagoly ajtaján.. mikor Róbert nagybátyám .Helyezzétek magatokat kényelembe. és kihámozta magát. hogy Észak merre van.. Te is. ha kijelentem. . mikor a vihar tombolt az ágak közt. és azt óhajtotta. 54 .aztán csönd lett.. Még egyszer átgurult a szobán. amelyik valamikor padló volt..mondta Bagoly barátságosan. mert úgyis Csütörtök van.. Bagolyékhoz.mondta -. Ezek a Malacka széke köré csoportosultak éppen akkor..Micimackó és Malacka véglegesen elbúcsúztak. csak az ingaórát! El az utamból! Malacka! Malacka. Szárítgatta a fülét.. s úgy kellett törtetni előre. Az óra elegánsan siklott le a kandallóról. hogy vagy. hisz én rád esek! A szobának az az oldala.felelt Micimackó helyett Malacka. . Bagoly háza igyekezett magát a lehetőség szerint összeszedni. . és kényelembe helyezték magukat. lassan lefelé kezdett süllyedni. aki a kandalló előtti szőnyegecske helyét volt elfoglalandó. és kilátszott belőle két fül. Bagoly ünnepélyesen bólogatott. . akárcsak holmi zászlók.. mikor éppen alatta állunk? . és újra kiegyenesedhettek.. Bagoly . s darab ideig senki se tudta volna biztonsággal megmondani.Eljöttünk megkérdezni. borzasztóan siettünk. . te. rámájával együtt magával hozta azt a darab falat.. .Mert látod. bár az isten adná. . A szoba egyik sarkában az asztalterítő felduzzadt.. bár odahaza lenne végre a tulajdon házában. Róbert. amit Micimackó foglalt el. rettenetes recsegés-ropogás töltötte be a hajlékot. . De most szembejött a szél.mondta Bagoly. . aki éppen olvadozni kezdett. . hogy kicsit megkésve érkezett. Bagoly! . . Malacka is itt van.Jaj. igazítsd ki a szavaimat. aztán egyszer-kétszer felfelé meg lefelé ugrott. Kicsit idegesek voltak muszáj volt odafigyelni. Szépen megköszönték. Mintha egész csomó óra telt volna el. de most szerette volna tudni. Malacka megvigasztalódott. Aztán jött egy még nagyobb reccsenés.Jó napot. Nemsokára egész vígan.látni akartunk.mondta Micimackó -.Csuda ..Na és ha nem éppen akkor? . mielőtt elmegyünk. hogy véleményem szerint csuda egy ronda idő van odakünn. ha tévedek .Isten áldjon! . Micimackó. .Vigyázz. hogy festene falnak. s baktattak előre. míglen egyszerre csörrent valamennyi egymás nyakába azon a helyen.Na és ha egy fa akkor esik le.. mikor Malacka felállni készült róla.Akkor is épp ilyen ronda nap volt. hogy el ne késsünk . atyaúristen.Ülj le..Nekem úgy rémlett .. Micimackó.valamelyik nap.sivított Micimackó.Kérlek.. és gurulni kezdett a szobán keresztül. de vajon az igazat állítottam-e. . vigyázz! ..amott van az olajfestésű képe jobbra tőletek a falon . amin tartózkodni szokott. mi az? Szörnyű csattanás. labdává csavarodott. útjában néhány vázát ragadván magához. a nagybácsi. Malacka fülei a feje mögött billegtek. és a székek halkan Malackára borultak.mondta Micimackó.mondta Micimackó alapos megfontolás után. Tudod. Malacka . míg eljutottak a Százholdas Pagonyba.

Micimackó. .mondta idegesen Malacka.mondta bagoly eltűnődve -.Ha a szél volt ..Bagoly .Hja. hogy megnézze az új mennyezetet.Nem vagyunk olyan biztosak benne ..mondta alázatosan Micimackó. és segíts Micimackónak. . vagy úgy.Pedig ott tartotta.. Megjelent Bagoly.És Bagoly mindig a mennyezeten tartotta a levélszekrényét? . mint aki hihetetlenül bosszankodik -. gyere le. Együtt húzták-vonták a karosszéket. .Bagolyéknál vagyunk? . aki a levélszekrényének szépségét csodálta. Zavaros hangok hallatszottak az asztal mögül. akkor nem Micimackó a hibás.. s nemsokára Micimackó alulról felfelé kecmergett ki s körülnézett. hogy mi illet vagy nem illet engem? . 55 . ..vélte Micimackó.Malacka! .Az izé .Micimackó .Hol vagyunk? . Csúnyán nézett arra a darabra..mondta Malacka -.Alighanem a szél . . ..Nem a’ ...Nem tudom biztosan. az ember nehezen pillant fel mennyezetekre.így a Szék.Oda nézz! .mondta Malacka. .Talán most annak is megváltozott a helye .Ú-úgy? Gondoltam.Malacka . .Na? . a szoba másik sarkában. Malacka lehajolt hozzá. . Bagoly.Alighanem leszedte a szél a házad Bagoly. mert épp uzsonnázni akartunk. . . . inkább Micimackó. Na igen. ..Nem hinném . .Nem lehet . . .Azt mondta.mondta Bagoly.Juj ! .mondta Micimackó.mondta Bagoly igen szigorúan -. és úgy festett.vélte Malacka. . . Akkor őt vád nem illetheti.E barátságos szavakkal felrepült. hogy téged nem illet vád.kiáltott Micimackó halkan. Bagoly megváltoztatta a hangját.. . Malacka. hogy ami engem illet.Mit mondott.kérdezte a székek egyike. leszállt. azt mondta.Mert ő szereti a változatosságot. és nem lett belőle semmi.mondta Micimackó a szék alól.A mijét? .Arccal lefelé vagyok valami alatt.Alighanem. hol van Micimackó? .Ahá! . Azt hittem.Hát akkor ki csinálta? . ami Micimackóból látható volt. . . te csináltad ezt? . ilyenkor.

Felnézett a mennyezetre.Szépen vagyunk. s legjobb lesz. ha Micimackó azt hiszi. de egy másik.Azt úgyse tudná. Nem volt külön dolog.Mit csináljunk.Olyan kis semmiség.Na? . gondolom.Hát éppen erről van szó. . mi? .felelt Micimackó.kérdezte félénken Malacka. mellembe szorultan az ébredést várom. .kérdezte Bagoly. 56 . amit ajtónak lehetett használni. ha Malackát felkapod a hátadra? . füled. Csakugyan tépelődni kezdett. te szegény állat. . kérem. hát akkor hogy lehet másképp kimenni? . Micimackó? . ami még nemrégiben is fal volt.tette hozzá . szájad. és nem is találja szépnek. . ó. . ami még nemrégiben szintén fal volt.kérdezte Malacka. és olyan ajtó volt benne. Malacka.felelt gyorsan Malacka. . és kijelentette. Bagoly köhögött.Éppen most jutott valami .Na. Ám egy derék medve? Annak csak nincs kedve szék alá nyomódni? Szorítják meg nyomják szegény öreg orrát. Micimackó ott ült a padlón. heverni a nyári nappal szemben.Á! . dúdolok de nem jutott semmi eszembe. gondolom. akkor aligha foglalkozhatnak a Menekülés eszméjével. majdnem felkéseltek nyakad.ott. Arra valami ráesett. ez csak nem szép! Majd széjjelpréseltek.. ahol az ajtó volt. . ugyan nem mehetünk ki.Nem jut véletlenül az eszedbe valami? . . mint akinek semmi köze a vershez. Épp erről kellett volna Micimackónak nyilatkoznia. akrobatának semmi. Vállamba benyomva csak arra gondótam: Délutáni álom? Hasamon forogva. hogy ez volt az egész. Nem jött semmi.Fel tudnál repülni a levélszekrényig. Arcom fődbe benyomódik. .Mert .Mindjárt el is kezdte: Hevertem hátamon.

Bagoly. akármennyivel is húzzák fel. és a népek majd éneklik. hogy szinte felkiáltott: „MOST NÉZZETEK!” Csak attól félt. s mikor mindennel elkészültek. ügyes medve. ahol a leveleket szokták bedobni. és segítséget hoz.A dolog úgy megy. . hogy a madzag másik végét a csőrében tartja. esetleg Verset is csinálok róla. mint emelkedik lassan a mennyezet felé.de Bagoly csak azt mondta: . . lemászik a fán. hogy hiszen csak egy gondolat volt. amiket az Erdőben töltött olyan módon. gondolta. hogy ő úgyis sokat hízott darab idő óta.vélte Bagoly.Akkor jobb is. minek is akkor beszélni róla. de úgy látszik.. Azt átlöki a dróton. hogy hiszen egész jó egy Te-Te-Te-Terv ez is. ha az ember kétszer is elmagyarázza.Bagoly az ilyesmihez szükséges Közbeiktatott Izmokról értekezett. Ez is olyan dolog. persze.Hiszen olyan Pici Állatka vagy. mielőtt értik. és várni lehetett . Várta is nagyban. hogy akkor Micimackó és Bagoly elengedik odalenn a madzagot. Ilyesmit Malacka nem hallgatott szívesen.lám Micimackó írta rá a Verset! Hát ettől Malacka megvigasztalódott valahogy. Kössön az ember egy darabka madzagot Malackára.suttogta Micimackó vigasztalón.Találunk másik madzagot. ott ahol most áll.vélte Malacka. Talán lehetne. és szerényen megjegyezte.. hogy nem húzták fel madzaggal a mennyezetre.. hogy majd újra megemlítheti.. amíg a másik vége szépen felemelkedik.Úgyse szakad el . lehozza a földre. . arra az esetre.véli Bagoly. hogy nagyobb leveleket kap. Beszélt ő már egyszer erről Róbert Gidának és Micimackónak. hogy jó.Á. . 57 . a boldog órákra.Hacsak a madzag el nem szakad. .mondta derűsen Micimackó.Mert tudod. Malacka is nagyot húz. s ha megmentesz mindnyájunkat. . hidd el. mikor kimenthette Malackát az áradásból.. . s érezte.mondta -. mire Malacka megjegyzi: .. neki mégiscsak repülni kell. kövér. S miután mostanság nem bámulták túlságosan gyakran. és kijelentette.Szép. . igyekezvén segíteni. Hogy aligha tehetné. hogy múltkor csináltatta nagyobbra a levélszekrényét.. mást itt nem lehet tenni. Malacka még gyorsan megjegyezte. ha másra gondolunk . jutott valami az eszembe. aztán dobja föl a levélszekrénybe úgy. és én alattad állok. Nagy Dolog lesz az. . ügyes Medve vagy . és csak néznek. lehetne őt újra bámulni.selypített Bagoly. újra megrohanta egy gondolat: . . már annyira büszke volt. akármilyen szívesen tenné. Micimackónak tetszett. S mint az előbb.Te Bagoly . mindaddig. haladunk felfelé! .Na és akkor Malacka csakugyan ott van . Egy szomorú pillantást vet vissza életére. és sokat fogunk még róla beszélni. ahogy elképzeltük. Nagy Dolgot művelt a Malacka . ha Malackát betehetjük a levélszekrénybe.Haladunk. hogy nincsenek meg hozzá a szükséges tudod már mik . mert akármennyi madzagjuk van.De hisz azt mondtad. hogy miről van szó. Bagoly kijelentette. és mindenki őt bámulta. átmászik ott. de aztán elszántan bólintott Micimackó felé.. hogy ő szép kövér. Micimackó előtt felrémlett az a nap.

Csakugyan, elég hamar ment. Malacka kinyitotta a levélszekrényt, és bemászott. Aztán, mikor leoldotta a madzagokat, benyomta magát a hasadékon, amelyikbe a régi szép napokban, mikor még ajtó volt az ajtó, rengeteg levél érkezett Baglyocskához váratlanul, miket saját maga írt magának. Nahát nyomakodott és tolakodott befelé, addig-addig, amíg csakugyan kinyomta magát. Boldog volt és izgatott; gondolta, levisít egy utolsó istenhozzádot a bent rekedt foglyoknak. - Itt minden rendben - mondta a levélszekrényen keresztül. - A fádat, amin laktál, ledöntötte a szél, Bagoly, az ajtón keresztül pedig egy ág fekszik. De nem baj, mert én meg Róbert Gida majd elhordjuk innen. Micimackónak is hozunk majd egy madzagot, én elmegyek, és elmondok neki mindent. Le is tudok mászni, tudom, hogy veszedelmes, de én azért megteszem, szó sincs róla, aztán egy fél óra múlva visszajövünk Róbert Gidával. Isten veled, Micimackó! Meg se várta, míg Micimackó felel: Isten veled, Malacka; köszönet és hála - hanem ment útjára. - Fél óra - mondta a Bagoly, és kényelembe helyezte magát. - Na, ez épp elég idő arra, hogy elmondjam azt a történetet Róbert nagybátyámról, akit elkezdtem... tudod? arról, akinek a fényképén fekszel. De hát hol is tartottam? Persze, tudom már. Hát kérlek, az is egy olyan szörnyű nap volt, aznap délután, mikor... Micimackó lehunyta a szemét.

58

Kilencedik fejezet,
amelyben Füles megtalálja a kidőlt fát és Bagoly el is foglalja Járta Micimackó a Százholdas Pagonyt. Ott állt, ott bámészkodott, ahol azelőtt a Bagoly háza volt... Bizony, az most nem festett háznak. Olyan volt, mint egy fa, amit kidöntött a szél. Ha meg a házadnak ilyen pofája van, akkor itt az ideje, hogy más lakás után nézzél. Micimackó „Titokzatos Izenet”-et talált aznap reggel a kuckója előtt: „ÚJ LAKÁST KERESEK BAGOJNAK TE IS UTÁNANÉZHETNÉL HALLOD NYUSZI.” Míg azon törte a fejét, hogy ez mit jelenthet, Nyuszi ott termett és megmagyarázta. - Hagytam ám ilyen üzenetet a többieknek is - mondta Nyuszi -, megmagyaráztam mindnek, mit jelent; most ők is fognak keresni. Na isten áldjon, elég dolgom van. - És már szaladt is. Micimackó lassan kocogott utána. Volt neki különb dolga; még hogy ő keressen új lakást Bagolynak! Előbb úgyis verset kell írni a régi lakásról. Malackának ezt a verset már napokkal ezelőtt megígérte. Azóta, ha találkoztak - nem mintha Malacka sürgette volna, de az ember érezte, hogy mért nem sürgeti. Ha csak említeni mertek előtte olyasmit: FA, MADZAG, SZEKRÉNY, ÉJJELI VIHAROK - Malacka orra vörösre gyulladt. Ilyenkor hamar másról kezdett beszélni. „Mert ez se könnyű feladat - mondta Micimackó magában ahogy ott állt és nézte az elmúlt Otthont. - A zümmögés, a költészet... nem lehet ám ezeket csak úgy megkapni a boltban; hatalmunkba venni őket... Ezek olyanok, hogy inkább ők kerítenek bennünket hatalmukba! Méghozzá elébük kell menni...” Ment és várt. Darab ideig várt. „Na majd úgy kezdem: Fekszik egy fa itt - mert csakugyan fekszik; aztán majd meglátjuk, mi lesz.” Így lett: Egy Fa fekszik itt. Itten egy Fa fekszik, mit Bagoly szeretett. Míg állt, szerette. Őt szerette. Barátjával dicsőítette. (Barátja ÉN valék, ha még e Tényt nem tudnád, kedvesem.) S erre lett egy RE-ET-TENETES. Re-et-tenetes vihar, mi hasra fektette fáját. A laposra vágott fa ellaposodott, ah, mily rémséges állapot! Lakása... fája... a barátja álltuk körül, miként koporsót, ilyet nem láttam még soha.

59

Malacka ekkor (A MALACKA!) gondolt nagyot, és azt kimondta. BÁTORSÁG - mondta és REMÉNY, nekem kell egy MADZAG. Kemény legyen, de inkább vékony. Mindenesetre MADZAG LEGYEN. S ha nincs, na jó, ám hozzatok egy Kötelet. És a LEVÉLSZEKRÉNYT elérte. Micimackó és Bagoly legott, hálás köszönetet rebegve, előtte térdre is rogyott. (Honnan levelet szoknak szedni „Ide levél jön!” felirattal.) Oda nyomakodott Malacka, s onnan intézte, áhitattal mentési kísérleteit. MALACKA, hős, Te! Hős bizony! Remegtél? Nem! Hát sápítoztál? Nem! Kúsztál, sodródtál azon az „IDE LEVÉL JÖN CSAK”-on által. (Én láttam ezt, kérem! Én láttam!) Láttam Malackát, mint szaladt. („A Megmentőt én elhozom!”) Egy Bagoly van veszedelemben s egy Micimackó! Úgy bizony! Emberek! (Jöjjetek, és megtelt a berek.) Segítség ide, hej, segítség! Ordít Malacka, s jöttenek Dicső Állat... Dicső Malacka! S ajtót nyitottak emberek, most a rabok kijöttenek. Malac, éneklem tettedet. Ez megvolna - mondta Micimackó, és háromszor egymás után elénekelte magának. - Nem olyan lett, amilyennek gondoltam, de meglett. Hát most majd eléneklem Malackának. „ÚJ LAKÁST KERESEK A BAGOJNAK TE IS UTÁNANÉZHETNÉL HALLOD NYUSZI.” - Ez mi? - kérdi Füles. Nyuszi megmagyarázza. - Mér, hát mi van a régi házával? Nyuszi ezt is megmagyarázza. - Nekem igazán nem mondanak el semmit - mondta Füles. - Engem semmiről se értesítenek. Pénteken lesz tizenhét napja, hogy nem szóltam senkihöz egy szót se.

60

. . . A beszélgetés második szakaszában már nem is látszik.akkor már mehetek is. .Na igen . . . hogy egy TISZTESSÉGES MICIMACKÓ VERSET kellene írni arról a TUDODMÁRMIRŐL? . igen. 61 . Malacka . Nyuszi .Hát ebben igazad van. . ez a Füles” .De nem diskuráltál .mondta végre.Emlékszel te arra. ... Micimackó megtalálta Malackát és együtt indultak el a Százholdas Pagonyba. Micimackó? .Te vagy a hibás.Isten áldjon! .Kijelentetted. Sose látogattál meg egyikünket se.Majd gondom lesz rá . Annyit mondtál: „Halló!” . Füles. ADOK-VESZEK. mikor jönnek a többiek hozzád. .mondta Füles.Te. az Erdőnek ebben az egy sarkában. . mert nekem most úgyis mennem kell.mondta Micimackó némileg félénken.Hát tizenhét napja éppen nem lehet. és várod. és még mindig azon tűnődtem. ha kedvem van. Ott le is telepedett. mikor már egy darabig hallgatagon mentek egymás mellett.. Nyuszi megindult. . . igen. .Jövő pénteken lesz. Micimackó? .Az akkor tizenegy nap lenne. .S ma szombat van . Pedig én magam is itt voltam ma egy hete. Nem váltottunk szót.. . mikor én neked kijelentettem.Malacka orra pirulni kezdett.mondta Nyuszi.és már szaladtál is. Mindig itt vagy.Nem beszélgettél. „Hallo-Mi?” Evvel nem messzire jut az ember.Ez nem volt tisztességes üzlet. Miért nem mész te hozzájuk néha? Füles kicsit hallgatott.... „Mi?” . Malacka.Mi az. Nyuszi egy lábon állt darabig. ha az egyik beszélőnek a farka mihamarabb láttávolon kívül kerül. isten áldjon! És ha véletlenül találsz valami jó tanyát Bagoly részére.mondta -. Kicsit jönnöm-mennem kellene. Gondolkodott.Ebben lehet valami.S ha azt hallom kívülről: „Ejnye.Meg is írtam. pláne. hogy mit feleljek. . a fene egye meg. Láttam a farkadat száz méteren szaladni dombról le.Micsoda? Ja. . Nem mondtál semmit.mondta Füles. A vörösség Malacka orráról lassan átment a fülére. Füles. amit mondasz.Nekem akkor sietni kellett. . . . emlékszem. Kicsit többet kellene mozognom.mondta Füles.Ja. Gondoltam: majd azt mondom neki.Kicsit elhanyagoltalak benneteket.de akkor már késő volt. ne felejts el értesíteni.

.Nem szóltam. Izéről. amíg a többieket is megtaláljuk.. de bár köhécselt is egyet-kettőt. vagy megvárjuk. és ez a szőnyeg. amit kihoztak a régi lakásból.... . hogyan csináljanak. Micimackó említette nekem.kérdezte Malacka. de nem merte kérni. szerette volna. azon húzták fel Bagoly karosszékét.. aki egy pillanatra megállt.. Róbert Gida vezényelt. ..Nem szoktak hétszer zümmögni.mondta Malacka.” És úgy tehetek..Dehogynem.Meg is írtad. De a vers azt mondja: „Remegtél? Nem.Hét szakból áll. ..Ugye. hallgatta.. Nyuszi újra elmagyarázta nekik. te!” Ügyes dolog így kezdeni egy verset. ha most itt elénekelnéd nekem.a versben persze hogy megtetted. Azt. Ahogy odaértek Bagoly régi háza tájára. akart is valamit mondani. Micimackó elzümmögte neki mind a hét verset. . Úgy értem: csakugyan megírtad? . Mert eddig még dicshimnuszt senki se írt Malackának (MALACKÁRÓL!). . Malacka. hisz ez már csupa rongy! Bagoly pedig méltatlankodva felelgetett: . ezt a régi mosogatórongyot úgyse használod már semmire? Jaj.. Mire Micimackó elkészült. mi? Mikor az az Izé.. fölvett a földről egy ágat.Ó! .mondta Micimackó. belsőleg. ha esetleg nem értették volna rendesen.Malacka hallatlan közönyt tettetett. és elhajította. . És az emberek tudják.. 62 . onnan kiáltott fel Bagolyhoz néha-néha: . Foglalkozni kezdett magával. kivéve Fülest.. nem.Hét? . Malacka felsóhajtott boldogságában.. hanem a sálam.. . Micimackó elkezdhette: .Ilyet ugyanis nem írtak soha. mit. mintha nem is figyelnék oda.Én legjobban szeretném.Megírtam.A többieknek már mondtad? .. Micimackó. Ha most itt mindjárt eldúdolom. és az különben se mosogatórongy.. Mindannyian nekiláttak a munkának. Hisz csak úgy tudom a bútort rendesen elhelyezni.. Malackának fellángoltak a fülei. pironkodott.Hát . neked hogy kedvesebb.Csakugyan elkövettem én ezeket a hőstetteket? . Micimackó? Arról az. Ha egyszer a vers mondja. Volt nagy kötelük. hogy az úgy igaz.És mit csináljon egy ilyen Egészen Pici Állatka? Ha egyszer kicsit remeg. nem jött ki semmi. amelyik úgy szólt: „MALACKA! Hős. képeit meg mindenféléjét. .Mert eleinte bizony egy kicsit. ha egyiket-másikat újra elzümmögi. Micimackó. Aztán elénekelheted mindnyájunknak. . Malacka.mondta Micimackó. és aztán valamennyiük előtt egyszerre zümmögöm? Malacka elgondolkodott. az mind kell.” ..kérdezte végül. .Ez csak olyan belső remegés volt .. Én szerettem volna tudni. hát ott volt már mindenki. Mert akkor Mindenki hallja. Én meg elfordulhatok és mondhatom: „Igen.Hát nem is . Kanga odalenn kötözgette a kötelet. Malacka nem szólt semmit.mondta Micimackó . . Mindent szépen bele az újba. Bátor Malacka ő.

A felirati tábla leesett a földre. Füles! .Na nézzék! Hát itt vagy? Hát te hol voltál? Füles rájuk se nézett.No nem baj. ha ez is lejönne.... . mert így mégse lehet beszélni olyanokkal. Füles lassan maga körül nézett. Megdicsérték Micimackót. Bagoly? . ott van ni. mi a fürdőszivacs. mert sose tudta. . és rajta a ház neve: „ODVASLAK” Ez volt az az izgalmas pillanat. Róbert Gida. .Nevet már talált az új háznak .. s ha a népek azt se tudják már. De Kanga csak ennyit mondott: .kérdezte Bagoly bosszúsan. Bagoly. a mocsár mellől. aztán visszafordult Róbert Gidához. hogy a lakása szégyellni való Lyuk.Na és hogy állunk az új házzal? . .Arról értesítettek . . te vagy? . és rendesen ki tudják írni: KEDD. . hol van Zsebibaba.kiáltott Nyuszi.mondta melegen Róbert Gida. lenn. Tudod. mi az.a hír az Erdőn át szivárgott hozzám.Hát. Bagoly. 63 . ott van ni! Ó. hisz az nem is spongya má. Mire Micimackó és Malacka odaérkeztek.Zsebibaba. . akik helyesírást tudnak. és kijelentette. Leült az „ODVASLAK”-ra.Ja. ahol nemigen járnak -. és ráesett Bagolyra. kihallgatja a beszélgetésünket .Halló. hogy azok a spongyái mosakodáshoz. úgy látszik.mondta Róbert Gida. megmutatom a lakást. és Zsebibaba rögtön sírni kezdett: . Gyere velem. vagy úgy.ott ni! -. és megmutatta. kicsit csodálkozott. . és kijelentette neki. .Zsebibaba minduntalan felröppent a kötélen.mondta. aki egy fűszálat rágcsált -.. mikor valami levágódott a fáról. Milyen rémesen néznek ki azok a kecskebékafarkak . mert ilyesmiről nem is tudott.Ja.Jó reggelt.Jaj. . és hogy legjobb lenne. most már csak a ház kell neki.Valaki. levegőtlen és piszkos. Bagoly lenézett. mintha a sarokból nőttek volna ki. .mondta Róbert Gida.kérdezte Micimackó.mondta hangos suttogással. Hiszen egyelőre úgyse fontos. már valamennyien boldogok voltak. kijelentették. mit csinált.mondta Kanga.. kedves! Nagyon gyorsan mondta. mikor ott fekszik előttük. Malacka csak úgy odavetőleg megjegyezte: .Ez derék . mikor már a spongya. . és mosolygott magában. és egy-egy újabb berendezési tárggyal jelent meg. mutasd meg nekem a Bagoly fürdőspongyáját! Jaj. nem rossz? Úgy értem. ugye.Egyedül vagyunk? .mondta Bagoly fontoskodva. kicsit megpihentek: meg akarták hallgatni Micimackó új dalát. akkor úgyis jól nézünk ki. és eltolta az útjából Zsebibabát és Malackát. Malacka és Zsebibaba kíváncsian hajoltak fölibe. Róbert Gida felugrott. mint vers. Négyszögletes deszkadarab volt. . Majd röviden és gúnyosan felkacagott. Kangát ez zavarta kicsit. hogy bizonyos Személyiség lakást keres. .Egyedül .Ez lesz az új házam neve . Róbert Gida! .Találtál már új lakást. hogy a vers kitűnő. Bagoly! Ó. Össze is veszett Bagollyal.

hogy nevessen-e vagy mit csináljon. Micimackó meglökte Malackát.Pont Bagolynak való lakás . . hogy valami nincs egészen rendjén. hogy rábíztak valamit.Nagyot nyelt. . . Füles.és újra: „Na de ha mondom!” S mire odaértek. Micimackó! .Van már ezen név is meg minden! . .Hát .Velem jönne lakni . boldog lesz benne.Majd lehozzuk a többi dolgokat is. . szigorúan köhécselt Füles irányába. mintha álomban cselekedne.Róbert Gida meg én egy kicsit járkálunk .Pont Bagolynak való lakás. De nem szólt. mert nem tudta. . amit Füles talált.mondta Füles büszkén.mondta nagyszerűen. . Micimackó . De mielőtt odaértek volna. aki örült. Bagoly? Bagoly. és felvette a felirati táblát. és maradhat.Mit gondolsz. és Malacka meglökte Micimackót. . mi.Ha Micimackót és Malackát magával hozza. Micimackó megelőzte. . 64 . mert igen-igen boldog volt a lelke mélyén.. . .mondta Róbert Gida.mondta.kérdezte Nyuszi.Várj egy kicsit! . . Tigris! .Köszönöm.a másik rámondta: „Na de nem lehet!” . és megállt Malacka előtt.Jönnél.mondta Zsebibaba. . kis Malacka? S Malacka ekkor egy Nemes Cselekedetet követett el.. Bagoly? .Gyere.Menjünk. neked is valahová máshová kellene menned.mondta Bagoly. ha a te házadat fújta volna le a szél? De még mielőtt Malacka felelhetett volna. Róbert Gida? . hát csakugyan az volt. amelyik e pillanatban vált újra láthatóvá. De az ember lélegzethez szeretne jutni.mondta Nyuszi. akinek az „ODVASLAK” a hátát díszítette. kétszer is.Gyere. mert érezte. elindult a barátaival. hogy új lakáscíme „ELMÁZOLÓDOTT”. . . .mondta. Malacka? Malacka mancsát rázta.Hó .mondta . Róbert Gida előbb kérdezni akart valamit. aki most vette észre. s ha saját lakásodat fújta volna le a szél. Malacka? Te mit csinálnál. Tigris: hol az a kötél? Mi az. Eszébe jutott mind a gyönyörű szó. örülni fogok a társaságuknak. Az egyik azt mondta: „De úgy van!” .Rendben van .mondta. . Nemsokára meg is találták.S remélem. amit Micimackó dalolt róla. hogy kezdje. .mondta.kérdezte Füles kicsit aggódva. No. de nemigen tudta. Füles visszaintegetett.Örömmel jönnék.. . Nem gondolod.a lakás mindenesetre nagyon szép.Ehun van ni! .

Fontoskodva köhögött. hogy jönnek.Erről itten nem tud senki semmit . rokona és üzletfele .. . is tudatára ébredt annak. .. hogy nincs is. Nyuszinak egy ismerőse. hát igen. mit felolvasandó vagyok. .Megkértem őt. igenis Balra Tartsatok. hogy mindenki találkozzék Micimackó kunyhója előtt. . . bár hisz ez nem olyan biztos. Valamelyik nap. hová indul.mondta Füles aznap délután. és újra kezdte: .Hát . .Óriási. Füles! .aki azt állította.Füles is? . sőt mondhatnók. hosszú szó! mingyárt meglátjátok a jelentőségét. Nyuszi felállt. Így hát mindenki megkérdezte Fülestől. . miért indul el. vagyis hát Én szereztem egy nyugodtabb pillanatomban. Még a Kicsik Legkisebbike. miért jöttünk itt össze . Na aztán leültek. és mikor már valamennyien helyet foglaltak..mondta Füles..Füles barátomat azonban még külön is megkértem arra. vagyis hát eddigelé. L. egy kis költeményt szeretnék felolvasni mindenekelőtt. A vers. Korábban?” . . Nyuszi egy „Értesítés”-t agyalt ki. senki se tudta.Valamennyien tudjuk. amiben ez állt: „Itten arról értesíttetik. és magukra hagyjuk őket Róbert Gida elindult.Hát izé és a többi.ez aztán a meglepetés! Tartsak én is veletek? .Rajta. hogy elolvassák. ugyanis eddig. .Engem kért meg . Elmondtam neki reggel mindent. mint a felelet. Határozatot kell hoznunk. jó modorú Medve. hogy terjesszen elő egy indítványt. hogy hogy van. Még azt se tudták. Füles kijelentette.Tizedik fejezet.mondta. . . mert a „Határozat”-tal nem volt olyan tisztában. mert lehetett az éppen másvalami is -. mintha feleletet tulajdonképpen egyik se várt volna. verseket az Erdőn Micimackónk írt. mikor látta. hogy tovább ez így nem mehet. és szétterítette.Kérlek. hanem határozottan Feltűnően és kifejezetten Csekélyértelmű. De valahogy az Erdőben tudták valamennyien.Nyuszi leült. hogy honnan tudják. . eddigelé.Kérlek. amelyben Róbert Gida és Micimackó elérkeznek az Elvarázsolt Völgybe. . Valamennyien megígérték. hogy Róbert Gida csakugyan elindul.Jöhet. hogy látta egyszer Róbert Gida lábát. ne siettess . hogy valamennyien a lakása felé tartanak .Meglepetés. mármint tudomása az Értesítésről.. mikor már érezte. Fülesünk szerzeménye. és illetőleg mielőtt be tudnám fejezni. ott el is búcsúzunk.mondta. Mire nagy nehezen elkészült.mondta Füles. Előbb és Utóbb. két másik ismerős. vagyis inkább rokon. elvitte a többiekhez. mert mielőtt megkezdhetném. hogy a Dolgok meg fognak Változni. Ha valaki kiveszi Zsebibaba kezéből a kis 65 . már annyira biztos volt benne. hogy: „Á! Későbben!” De valahogy olyan reménytelen volt a kérdés. hogy hogy írják. és kényelmesen emelkedett fel.. még ez a K. Darab papírt vett elő a füle mögül. mint mondám.” Kétszer-háromszor nekigyürkőzött.súgta Nyuszi Micimackónak.Mire a másik azt mondta. hogy ennek el kell következnie. Eddigelé. Senki se tudta. aláírás Nyuszi. ne „rajtázz” engem. hogy így szóltak egymáshoz: „Na. .mondta.

menni. valamennyien hallhatjuk.Köszönöm . Alá is írták. akkor most tapsolhat. e költemény üres a fészek. Elindult a Róbert Gida. mint hogy gondolám.) Vöcsök: De erre nincs.. (Most erre kéne rím. s elvisszük Róbert Gidához.vélte Nyuszi . (A „szent” se rím.) Hová? Senki se tudja. béke! (Ez nagyszerű!) Mondhatnám vége.Ó.A Határozat .. .Szervusz. Még jó. és ismét másvalaki lesz szíves Bagolyt felébreszteni. egyszerűen VERS-nek címeztem.mondta Füles. ha egészen csekély mértékben Langyosak is voltak a tapsok.mondta Róbert Gida. .Szervusz. Róbert Gida.mondta Micimackó rajongva. sokkal jobb.A kitüntetés váratlanul ért és meghatott.az is akart lenni. hogy egyszerre mentek. .az. annyi szent.. (Mondják.mondta Füles szerényen . Ez nehezebb. mikor befejezte -. Mint a vöcsök. A címe.. menni.Hát . mindnyájan! ... én s minden barátod a vízbe hagy.ökörszemet. vége! . elindult. öcsök. Testvérek ők.. itt abbahagyom az egészet. . de ő csak ment ment. na látod! Üdv neked s béke. Micimackó! 66 . hogy mi ezt valamennyien aláírjuk. hogy menni. Csakugyan így is gondolta.. mint az enyimek! . .Ha valaki tapsolni akar . . .) És már csak ennyi. Elindultak vele Róbert Gidához.mondta Füles. Valamennyien tapsoltak. isten veled.

hogy szinte jobb. mint mikor már nyalja de nem tudta. hogy mikor rád kiáltanak.Hová megyünk? .aztán Fülest valahogy előrelökték.Meg kellett állnia.kérdezte Micimackó. Bár nem tudták egész biztosan. hogy csináld: „Mit csinálsz most. . . Micimackó! . ha Malacka velük van. ha ilyenkor szép idő van odaki. ami semmi.Ahá! .És én azt mondom: „Én nem bánom.Úgy.Ahá! . mert ugye ez olyan istenhozzád-forma volt.mondta Róbert Gida.. amit úgysem hall. nem kellene egy kis Izé?” .. egyik oldalról a másikra csóválta. már csak Micimackó volt ott. olyan az a perc..És eloldalgott.No. mielőtt nekikezd az ember. éppen mikor indulsz. . . ha mi ketten Malackával elindulunk. vagy pedig az lesz. vagyis tudjuk is valamennyien. hogy mi Tetőled.mondta Micimackó. hogy azt mondja: „Köszönöm”. 67 . és csakugyan nem csinálsz semmit. hogy miért.Mondd. Mert mézet enni. Füles? . .mondták valamennyien. .mondta újra Micimackó. mert leírtuk. hogy Róbert Gidával együtt lenni is egész jó dolog. El is indultak arrafelé. Soha életemben Ennyi sok Állatot nem láttam együtt. semmit!” .. . Te meg azt mondod: „Na. erről van szó. mi az. mert Te. és összehajtotta a papírt. meg van írva. mindenki ebben az egy Erdőben van. utána szaladva.Ezt én is szeretem . Mire Róbert Gida elolvasta azt. Nem látjátok. és vártak. ez csakugyan jó dolog. Hát csak álltak ott. . Nem tudta. Lökdösték egymást: „Ma kezdd te!” .. .Jaj. hogy rövidre fogjam. Füles a farkát csóválta.. ez így van már..mondta Micimackó. és felnézett.. én megyek. és mi..Legjobban azt szeretem a világon.Ahá! . és egyik sincs ott. Malacka?” . és a madarak is énekelnek.Jöjj. hogy „Micsináljunkhogycsináljukhisztudodmármit?” .És elindultak együtt. valahogy bátorítani akarta saját magát.. hogy Róbert Gida egyedül szeretne maradni? Na. hogy elmondjuk Neked. . Micimackó..és mész. mert izé. ahol kellene neki lenni. barátságos és kedves dolog az is. Mikor mindezt átgondolta. mindnyájan.Hogy csinálsz Semmit? . mit szeretsz te a világon a legjobban csinálni? ..Nagyon kedves. nagyon vigasztaló ...kérdezte Róbert Gida. Hát tenálad.és azt feleled: „Ó. .Róbert Gida . és nem izél semmivel.mondta -. Róbert Gida?” . . elkelne egy kis Izé.mondta Róbert Gida.Az ember csak megy.És különösen. azt mondta: .Mit szeretek? . Azután arra gondolt.Sehová . mi úgy hallottuk. hogy majd valaki megszólal.De hogy mit szeretek legjobban csinálni? Semmit.Most majd ilyenféle dolgot csinálunk. és a többiek felsorakoztak mögötte. és erre nem szerettek gondolni.kérdezte Micimackó. hogy Téged meglátogassunk. Róbert Gida megszólalt: .Szervusz! .. a többiek is kezdtek eliszkolni. mi azért vagyunk itt. hogy mi lesz. s valahogy egyszerre igen rosszul és kényelmetlenül érezték magukat. egy darabig elgondolkozva.. . . Mérgesen fordult hátra a többiekhez: .mondta Róbert Gida. odahallgat olyasmire. hogy VERS.. hogy gondolkodjon.Hová megyünk? . s miután egy darabig haladtak. Alig van itt már hely. . minden cseng-bong. hogy hívják az ilyesmit. hát igen.

mert azok a lovaknak viselték gondját) a jó Róbert Gida Király körül csoportosultak..Persze hogy lehet! . . ha az ember olyan izé. és azt mondta: . ha Igazi Esze volna és nemcsak olyan játékesze. . és hogy milyen nehéz dolog egy Csekélyértelmű Medvének. De Micimackó is gondolkodott. ráütögetett Micimackó vállára.Csinálok is belőled egyet. ló? . Róbert Gida. és hirtelen azt mondta Róbert Gidának: . hogy milyen jó volna. lovag? .Továbbmentek. mert másra gondolt. hol is hű Lovagok (kivéve a vitézeket. összekulcsolta a mancsát.. Az egyetlen hely az Erdőben. hogy vajon a Hű Lovag annyit jelent-e. hogy rögtön fel kellett volna kelnie és mással törődni.Azér a Vezéreknél nagyobb. de van Európa is.és arra gondolt. Micimackó úr.Mert én azt hittem. s ami csak előfordult a világon. a földje se olyan jó. amit mondtál. mikor mindezeket el akarja gondolni. amíg csak nem ért az égre. göröngyös és töredezett. mint az Erdő többi része. amint valamennyien együtt laktak egy lóval. annak hívják.Micimackó! 68 . hogy ez el van varázsolva. csak ült. lassan meg is érkeztek az Erdő mögött az Elvarázsolt Völgybe. és nézte a világot.És az olyan nagyon nagy dolog.mondta Micimackó. amiket Róbert Gida majd elmond neki. mint a Királyok .Talán . . csak ne lenne vége. mert soha senki nem tudta megolvasni. mint a Királyok és Vezérek és a többiek. és azt mondta: „Jé” és „Nem is tudtam!” . Micimackó felkelt.Akkorák nem. és az illető mégis hű marad. gyorsan hozzátette: . . és azt mondta: .Róbert Gida nem mond el nekem több dolgot . Aztán újra álmodozni kezdett. hogy hatvanhárom vagy hatvannégy fa van-e ott.s azon tűnődött.Izé-lovon. Róbert Gida tudta.mondta Róbert Gida. hogy Micimackónak ez nem tetszik.Egy vesszőt ragadott fel. Micimackó nekitámasztotta a hátát egyik Majdnem-Hatvannak. bársonyos és zöld. ahol Majdnem-Hatvan fa áll körbe. igaz is! . itt-ott megrázta a fejét. . aki már nem is mond el neki semmit se. de mikor látta. Lassan-lassan Róbert Gida elmondta mind a dolgokat.Mert ezt kell mondani. és elcsendesedett.” Aztán mindazokra a dolgokra gondolt. Lovagjaim Legnemesebbike. ha visszajön onnan. Ott volt előttük az egész világ.Ja.kérdezte Róbert Gida lustán.Medve is lehet? . meg mik jönnek Brazíliából. és hogy mikor ütötték Lovaggá a Lovagokat. meg a tengerben van egy sziget.Olyan mi? . még akkor se.Köszönöm! . amit mondtál? .Persze. ha az embert lovaggá ütötték. hirtelen megszólalt: . és gondolta. látta magát Vitéz Szivattyúval és Vitéz Brazíliával. aki még mindig a világot nézte. ahová menni akar. hogy az ember hű valakihez. aztán újra leült. Róbert Gida hirtelen elkezdett mesélni Micimackónak mindenféle dolgokról: hogy az embereknek van ám Királyuk és Királynéjuk.Kelj fel. amit már megolvasott. gondoltak Erre meg Amarra. hanem szép sima fű nőtt rajta. . az mind ott volt velük a Völgyben. . ha egy madzagot kötött minden fára. Az is olyan nagy. ahol az ember gondtalanul megpihenhetett anélkül.mondta Róbert Gida.. akkor ő is megérthetne vele sok mindent. jaj. állával a keze fején. és vannak Vezérek. S miután el volt varázsolva. s elmondta magának: „Valahogy nem egész jól csinálom. ahová nem is jár hajó.mondta saját magának bánatosan . meg hogy csinálhat az ember magának igazi vízi szivattyút (ha nagyon akar)..

mondta Róbert Gida.. Róbert Gida? .No gyere! . . Micimackó bólintott. Micimackó.Hová? . Micimackó! .mondta komolyan Róbert Gida -. Ha. ha majd.. De akárhová mennek. .. .Többé már nem csinálok Semmit. hogy nem fogsz engem elfelejteni.Nos? .Így jó lesz . . Megígérem. akármi történik.. .Te is itt leszel? . ugye.oOo.. te meg fogsz érteni? . és megérintette Micimackó mancsát.Nos.Megígérem .. és akármi történik velük útközben.Róbert Gida nevetett és felugrott. Így aztán együtt elindultak.Ha én.mondta. . Még mindig a világot szemlélve.. Róbert Gida? . . Micimackó.mondta Micimackó.Micimackó. Igazán itt leszek. Róbert Gida kinyújtotta a kezét.. De Róbert Gida újra elcsendesült. Nem engednek.Soha többé? . újra próbálta: ... . .Te.kérdezte Micimackó..Most már majd nem annyit.. semmit! . hiszen tudod. Micimackó várta. ..Micimackó.Micimackó.Kilencvenkilenc. hogy folytatja. az Erdő végében. .Itt leszek..Én akkor milyen öreg leszek? ..Még hogy én? . az Elvarázsolt Völgyben a kisfiú meg a medvéje mindig játszani fognak.. ha én talán nem egészen. eljössz ide néha hozzám? .kérdezte Micimackó.. 69 . ígérd meg. Micimackó gondolkodott darabig.kérdezte segítségre készen. ha.No.Akárhová ..Micimackó . . Micimackó. Akkor se. .Á... ha már százéves leszek. .Abbahagyta. ha már majd Semmit se csinálok..Mit fogok megérteni? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful